Skip to main content

Full text of "Epistolae mixtae, ex variis Europae locis ab anno 1537 ad 1556 scriptae"

See other formats


w MONUMENTA HISTORICA SOCIETATIS JESU 

A PATRIBUS EJUSDEM SOCIETATIS NUNC PRIMUM EDITA EPISTOLAE MIXTAE A! 7 EPISTOLAE MIXTAE EX VARIIS EUROPAE LOCIS AB ANNO 1537 AD 1556 SCRIPTAE NUNC PRIMUM A PATRIBUS SOCIETATIS JESU IN LUCEM EDITAE TOMUS QUARTUS 
(1554-1555) ^OSTo^ MATRITI 

EXCUDEBAT AUGUSTINUS AVRIAL 
via S. Bernardi, 92. 

igoo 1 ol ( AD LECTOREM Eo feruntur hodierna sapientium studia, ut, ad perscrutanda 
antiquitatis vestigia hauriendamque sinceram de rebus praeteri- 
tis notitiam, velint homines ad coaeva monumenta, pulvere saepe 
obsita, accedere, ex privatis intimisque, ultro citroque commissis 
litteris aut narrationibus, suam sibi progignere sententiam, et 
collectis hinc inde dispersis membris, corpus unum coagmentare, 
quod nervis et ossibus firment , pelle vestiant , penicillo suo 
ornent; cui demum spiritum vitamque infundant. Ingens certe 
labor, et hujusmodi, quem non orrinium humeri ferre valeant, sed 
jucundus etiam, siquidem, ut poeta ' monet: 

Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae. 

Esto incompta saepe sit, et aliquando horrida nimis, oratio: at 
integra fides et nuda veritas cuicumque ornatui lenociniisque 
verborum anteponenda; 

Et magis adducto pomum decerpere ramo, 
Quam de caelata sumere lance, juvat; 

ut idem Ovidius ait. 

His ergo studiosis rerum nostrarum, qui in propriis monu- 
mentis, non in historicorum libris, memoriam priscorum hominum 
de Societate Jesu renovare aut constituere satagunt, amplissimam 
quidera segetem demetendam purissimosque latices bibendos ob 
oculos ponunt Eplstolae Mixtae, quarum vol. IV, cum tribus su- Ovidius, Ex Ponto, lib. m, epist. v, 18-20. 6 AD LECTOREM 

perioribus conjunctum, jam millesimum monumentorum edito- 
rum numerum excedit: ipsum vero seorsim spectatum epistolas: 
ultra 260 complectitur, ab ineunte anno 1554 ad medium 1555 

exaratas. 

Cum autem, vindicandis e tenebris, ubi jacebant, educendis- 
que in solem ac pulverem antiquitatis monumentis, studia nostra- 
tium sponte foveamus, nolumus tamen inde injusti adversus illos 
historicos deprehendi, aut quidquam debito illorum honori glo- 
riaeve detrahere, qui scriptis res nostras mandarunt et de uni- 
versa historia apud eruditosliomines bene meriti sunt. Quare di- 
ligenter curavimus ferme in singulis epistolis loca, nonnumquam 
etiam verba, indicare probatissimi auctoris Joannis A. de Poten- 
co, qui assiduo labore monumenta nostra suis manibus pervolu- 
tavit. Ex quo duplex, nisi fallimur, utilitas nascitur: altera, ut 
cognoscatur quaenam sit tali viro adhibenda fides (est autem plu- 
rima habenda); altera, ut quae minus quandoque ex nuda ac la- 
conica epistolarum lectione intelliguntur, ex pleniore Patris Po- 
lanco narratione collustrentur. 

Jam, quod ad argumenta epistolarum, in hoc vol. contenta- 
rum, attinet, cum singula persequi longum esset, praecipua tan- 
tum delibabimus. Illae autem magna ex parte ad sequentia ca- 
pita revocari possunt. Vel enim spectant a) ad universae Socie- 
tatis incrementum ac res per socios gestas, ut plurimum intra Eu- 
ropam, quibus aliquid, ad transmarinas missiones pertinens, arcte 
cum sociis europaeis conjunctum, addendum erit; vel b) ad ipsam 
Societatis disciplinam, legibus jam scriptis ac Constitutionibus 
promulgatis, firmiter stabiliendam sanctissimeque propagandam. 
Quo enim major, Deo auspice, evadebat in dies Societatis ampli- 
tudo, illiusque corporis membra, quae prius, ut fit, intimo Dei 
spiritu alebantur, numero mirifice ubique gentium crescebant, 
eo erat necessarium magis ut socii omnes communi Constitutio- 
num ignatianarum vinculo constringerentur , ut eadem cunctis 
provinciis esset facies, idem, quoad fieri posset, omnes de rebus 
nostris sentirent. Duobus his capitibus aliquid c) singulari me- 
moria dignum , quodve in his epistolis inclusum perstringat ocu- 
los, brevissime adjiciemus. AD LECTOREM 7 

De singulis pauca. 

a) Epistolae incrementa Societatis explicantes aut res per 
socios gestas. 

Quo tempore epistolae hujus voluminis exarabantur, Societas 
Jesu, quindecim vix annos nata, divino id largiente Numine, sub 
cujus praesidium eam Ignatius positam ac defensam esse voluit, 
sex intra Europam numerabat provincias, domicilia vero sexsupra 
quadraginta '. — De Africa, Brasilia, India Orientali ac Japonia, 
ubi plures versabantur socii, cum nostri muneris non sit, nihil 
est cur dicamus. Atque Italia quidem provincia, ubi beati nostri 
institutoris sedes, caeteris quidem antiquior est, meritoque habe- 
tur aliarum parens; quam tempore sequuntur lusitana, hispana, 
quae in castellanam et aragoniam divisa primum fuit, atque si- 
cula. Verum sic olim erga Societatem bene afficiebantur hispani, 
tot viri principes ei collegia offerebant, condebantque, ita deni- 
que socii, ut populos bonis moribus ac doctrina imbuerent, ubi- 
que expetebantur, ut necesse fuerit novam provinciarum divisio- 
nem induci. Unde tres constitutae provinciae : castellana , ara- 
gonia, baetica: eisdem praepositi provinciales dati Antonius de 
Araoz, Franciscus de Estrada, Michael de Torres: cunctisque in 
Hispania et Portugallia Franciscus Borgia, commissarius desi- 
gnatus. Eorum epistolas aliquot, nondum editas, damus: 

Michaelis de Torres, 21 Maj. 1554 2 . 

Francisci de Estrada, 4 Aug. 1554, 18 Jan. 1555. 

Antonii de Araoz, aut cujus opera hic in scribendo utebatur, 
Antonii Gou, 25 Jan , 28 Feb., 22 Maj., 25 Jun. 1554, 14 Febr. 

1555- 

Francisci Borgiae epistolas non exhibemus, utpote ad aliam 
Monumentorum partem sive sectionem sibi propriam pertinen- 
tes: edimus vero quas Borgiae socius in conficiendis itineribuset 
collegiis perlustrandis Romam mittebat, Bartholomaeus de Busta- 
mante, 1 Sept., 6 Nov. 1554, 29 Apr. 1555. 

Aliorum sociorum plures quidem sunt epistolae, inter quas 
principem sibi locum vindicant, quippe quae initia aut progres- 

1 Polanco, t. v, pag. 5, 6, n. 1 cum subjectis annotationibus. 

2 Hi et sequentes numeri diem indicant, quo litterae datae sunt. AD LECTOREM siones collegii enarrant, litterae abulenses, I5jan. I555,etpla- 
centinae, I Jan. 1555, quibus merito adjungenda est aurea epi- 
scopi ovetensis epistola, sedem Societatis in sua dioecesi enixe 
efflagitantis, 8Maj. 1555. 

Laudandae etiam sunt P. Joan. Btae. de Barma, qui, adscitus 
in partem gubernationis provinciae aragoniae, ut commodius 
P. Estrada concionibus vacaret, res ad eam provinciam spectan- 
tes, diversis ex locis Ignatio Borgiaeque scribebat, 10 Nov. 1554, 
4 Febr., 7 Jun., 28 Jul. 1555. Denique in pretio sunt litterae Pa- 
tris Antonii de Cordoba, non in uno loco scriptae, quae lucem 
initiis illis cognoscendis spargunt, 12 Aug., 30 Sept., 28 Oct., 
29 Dec. 1554. 

Haec de provinciis hispanicis. Sed nemo existimet alibi Socie- 
tatem non similes aut majores etiam aliquando progressus fecisse. 
Quod ut ostendatur, vel indicare sufficit tiburtinum collegium, 
perangustum hactenus, in conducta domo, neque satis commoda, 
situm, domicilium ac templum proprium hoc anno consequutum 
fuisse, 19 Jan., 19, 21, 30 Jul., n, 20 Aug., 7 Dec. 1554: 
Laureti stabilem sedem Societati esse positam, 7 Jan., 17 

Apr. 1555: 

Neapoli et Ferrariae comparatam nostris domum et aream 
exaedificando collegio peridoneam, 15 Febr., 5, 18, 19, 30 Maj., 
10 Aug. 1554: 

Argentae, quod oppidum in ditione est ducis Ferrariae, colle- 
gium inchoatum, 24 Maj., 15 Sept., 14 Nov. 1554: sublatum qui- 
dem eugubinum, 28 Febr., 22 Mart., 6, 28 Apr.; sed prospectum 
aliis, fiorentino nempe, mutinensi, veneto, patavino, bononiensi, 
perusino. 

Genuae docendi initium, ineunte Novembri, factum, quod 
frugiferae progressiones in litteris et virtute sunt consequutae, 8 
Oct., 15 Nov., 13 Dec. 1554, 3 Jan., 7 Mart. 1555. 

Jam Monteregali in Sicilia, Bibonae, Syracusis (praeter Mes- 
sanam et Panormum, ubi jam pridem versabantur nostri) quae 
incrementa susceperit Societas, narrant sodalium epistolae, 26 
Mart., 4jun., 13, 21 Jul., 23 Sept., 22, 24 Oct. 1554, 28Jan., 
10 Febr., 26, 29 Apr., 9 Jul. 1555. AD LECTOREM 9 

Viennae in Austna collegium Societatis in sedem stabilem 
suamque transferri, nostrosque in tuenda religione desudare pro- 
dunt Lanoy, litterae 30 Mart., 4, 29 Maj., 16 Aug. 1554. 

Tornaci statio nostrorum collocatur, non sine quorumdam ex- 
ternorum oppositione, 31 Jan. 1554. 

Nec fructu carebant Lovanii sociorum labores, qui adversa- 
rium acerrimum invenere, Viglium van Zwichem, quem de sen- 
tentia dejicere nec Ruardus Tapper, nec LudovicusBlosius, O. S. 
Ben., pro Societate acriter orantes, potuere, et, quod majus est, 
etiamsi cum ipso Carolo V, caesare, pro collegio Societatis Lo- 
vanii erigendo egerit cl. Petrus Soto, O. P., 21 Mart. 1554, 31 
Maj. 1555. 

Coloniae item Leonardus Kessel solita munia cum ingenti 
animorum fructu obire pergebat, utilis gratusque omnibus, 14 
Jan., 8Feb. 1554, i^Jan. 1555. 

Neque silentio praetereundus est Andreas Galvanellus, qui 
Morbinium, oppidum Vallis Tellinae, incultum agrum, septum 
haereseos vepribus, suo sudore irrigabat laboribusque excolebat; 
quique adeo bonis civibus carus erat, ut omnino eum vellent 
apud se retinere et Societatis collegium instituere, 9, 15 Jan., 
•25 Jun. 1554. 

Inter haec vero lusitana provincia, Borgiae nuper ac Natalis 
adventu recreata, principum etiam favore eam prosequente, mi- 
rificas habebat progressiones. «Olisippone» inquit Orlandinus ', 
«hoc, si vnquam, tempore grata in vulgus et salutaria Societatis 
munera extitere. Florebat Professorum domus, frequentiaque 
maxima celebrabatur. Collegium vero S. Antonii tanto erat in 
pretio, vt magni nominis viri nullum Olisippone opus-ab Rege 
fructuosius conditum praedicarent. » Conimbricense item propriis 
niti subsidiis coepit: studiorum ardore et virtutis cultu commen- 
dabatur. Eborense tandem, Henrici cardinalis munificentia con- 
ditum, fructus, quos sibi promiserat egregius princeps, abunde 
reddebat. Quae omnia satis colligimus ex lusitanorum epistolis, 
I, 2jan.,7, i3Febr., 1, 15, 17, 31 Mart., 28 Apr., ijun., ijul., Hist. Soc. Jes ., lib. xiv, n. 95. 10 AD LECTOREM 

2 Aug., 17 Sept., 15 Oct., 4, 23 Nov. 1554, 6 Jan., 20 Apr., 4 
Maj. 1555, etc. 

Verum non iis, quantumvis magnis et in majora quotidie ten- 
dentibus, contenta Societas, missionem aethiopicam, rege Lusi- 
taniae eam promovente, aggressa est, de qua scripsere multa 
nostri, quae referre non vacat. Designati sunt de Ignatii senten- 
tia Joanries Nunes Barreto, Aethiopiae patriarcha: Melchior Car- 
neiro ac Aidreas de Oviedo, episcopi, patriarchae in suo munere 
successores. Ouam designationem, pontifex maximus, ut notum 
est, ratam habuit probavitque. Non est cur hic dicatur quisrram 
fuerit christianae humilitatis sensus praeclarissimorum horum vi- 
rorum: quantam ostenderint omnia perpetiendi, qua ardebant, 
sitim; qua demum animi constantia oblatis ultro honoribus ac 
dignitati amplissimae restiterint. Ipsi suis litteris id posteritatis 
memoriae prodiderunt, 6 Apr., 16 Jun., 11 Sept., 29 Oct. — 
Caeterum, cum lectissima sociorum manu, cervicem jugo obe- 
dientiae submittentes, quo destinabantur, solverunt. 

b) Non satis erat Ignatio, divinae gloriae amplificandae unice 
intento, magnis incrementis auctam suam esse Societatem, nisi 
simul eam vidisset optimis moribus florentem ac firmissimo san- 
ctarum legum praesidio communitam. Nec enim praesentibus' 
tantum, sed futuris etiam ipsi providendum fuit.. Quare, ut dictum 
est, Natalem, quemadmodum olim 1552 in Siciliam, sic superiore 
anno in Lusitaniam et Hispaniam misit, qui Constitutiones ab 
Ignatio conditas promulgaret. Cujuspromulgationia fructus sta- 
tim apparuit, si quidem in paratissimo agro bonum semen ex- 
ceptum. Idque passim epistolae supra laudatae testantur. 

Sed nihil ex iis, quae in hoc volumine continentur,' adeo 
splendide patefacit quantum cordi fuerit Ignatio sancta ac illibata 
religiosae disciplinae custodia, quam judicium de Simone Rode- 
ricio, Romaeapud ipsum institutum. Etenim quoniam Rodericius, 
qui lusitanae provinciae praefuerat, cfdelatum se per calumniam 
querebatur, visum est Ignatio ad excidendas perturbationis in 
posterum causas, suarum esse partium praeterita non neglige- 
re: datisque e Professorum numero iudicibus aliquot, quae- 
stionem iis de rebus institui, non forensi, sed religioso ritu, in AD LECTOREM II 

auctoresque diligenter inquiri; animadvertendi tamen iure sibi 
uni reservato ' » . Quo in facto benignitas sane Ignatii ac patien- 
tia cum prudentia sociata enituere, resque tota posteris rnonu- 
mento esse potest, 20 Maj. 1554. 

c) His, quae hucusque diximus, singularia quaedam addenda 
sunt, digna quae seorsim inspiciantur. 

Et primum quidem occurrit beatissima mors Silvestri Landi- 
ni, quem anno superiore in Corsica, supra id quod humana con- 
ditio fert, et facere et pati vidimus, quem illius insulae habitato- 
res suum patrem appellabant sanctumque venerabantur, 7, 15 
Mart. 1554. 

Aliud est luctuosa ac miseranda servitus optimi Joannis Gut- 
tani, e Societate sacerdotis, qui ex Hispania in Italiam cum na- 
vigaret, a turcis prope Neapolim anno superiore captus, mirum 
est quot aerumnas devoraverit laboresque ab improbis hominibus, 
omni destitutis humanitate, pertulerit, donec illis confectus ex 
corporis ac servitutis viriculis in laetam aeternae libertatis auram 
evolaverit. De eo agunt epist. datae Majo, die incerto, 25 Dec. 
J 554) 2 3 Maj. 1555. Qua in re Ignatii charitas eluxit, qui nullum 
non movit lapidem ut filium .sibi carissimum e turcarum potestate 
eriperet, voluitque ut singulis hebdomadis a siciliensibus sociis ei 
referretur quid pro recuperando sodali egissent. Sed turcarum 
avaritia Guttani vita longe pertinacior fuit. 

Inter haec diligentem Pelletarius collocabat operam in revo- 
canda ab errorum tenebris ad catholicae veritatis lucem Renata, 
Ludovici XII, regis Galliarum, filia, ducis Ferrariae uxore, quam 
impia haereticorum astutia in fraudem illexerat. Diu haec restitit 
omnibus, quae admovebantur, machinis delusitque conatus ad 
eam dedocendam adhibitos. Res desperata prorsus videbatur, cum 
Pelletarium, cujus vel nomen horrebat, ad sese vocat, cum eoque 
de recipiendis catholicorum ritibus deque amplectenda romanae 
ecclesiae veritate serio agit. Eumdem sibi legit suae conscientiae 
arbitrum eique ingenti doloris sensu et lacrimarum vi peccata 
confitetur. Ouaenam inde oborta cunctis, Herculimaxime, laeti- Orlandini, Hist. Soc.Jes., lib. xiv, n. 4, 5. I2 AD LECTOREM 

tia, quisque conjicere potest, 22 Mart., 13, 20, 24 Sept., 12 Oct. , 
i,8Nov., 28 Dec. 1554. Atque haec quidem hoc anno gesta 
sunt; quibus optime adjungit Orlandinus '. «Felix, si sciret do- 
num Dei aestimare, et in recte coeptis adhibere constantiam!» 

Debet etiam nostrorum lectorum attentionem acuere monu- 
mentum, quod nunc primum exhibemus, Genua Romam missum, 
24 Apr. 1555. Illud Joannes Bta. Viola pontifici optimo nuper 
creato, Marcello II, que cardinali fuerat Viola familiariter usus-, 
inscripsit. Ejus argumentum: De reformatione Ecclesiae, sive de 
exstirpandis vitiis serendisque virtutibus. 

Haec de epistolis hujus voluminis dicenda erant: alia, in eis- 
dem contenta, diligens lector per se ipse reperiet. Caeterum nemo 
erit nostrarum rerum tam ignarus, qui existimet his epistolis to- 
tam Societatis historiam contineri: nam imprimis nos non omnes, 
quas scripserunt socii, edimus epistolas, sed quas reperire potui- 
mus; deinde hae, quae Mixtae appellantur, alias, nimirum Qua- 
drimestres saepe complent, ideoque cum illis conjungendae sunt: 
postremo utrisque adjiciendas esse nemo non videt quas viri pri- 
marii, puta Lainez, Salmeron aliique dedere. Et quidem Xaverii 
et Nadaljam edirnus epistolas; alii aliorum collegerunt, inter quos 
jure optimo. primas tenere dicendus est P. Otto Braunsberger, 
qui Canisii epistolas diligenter in lucem profert sapienterque 
iilustrat, quarum lectione nos haud semel profecisse ultro fate- 
mur. Qui ergo haec et similia monumenta scite volutaverit, is 
profecto magnam et verissimam nostrarum rerum notitiam as- 
sequetur. 

Descriptionem codicum, ac librorum, quibus usi sumus, cata- 
logum ad calcem voluminis post epistolas exhibebimus. Hist. Soc.Jes., lib. xiv, n. 26. I JANUARII I554 13 

MICHAEL DE BAIRROS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA I JANUARII 1554 l . 

Ex adventu Patris Nadal rebusque ab eo in Lusitania constitutis, fructum 
colligendum sperat.— P. Miron regulis, exsequutioni mandandis, manum 
admovet. — Socii, Deo opem ferente, solitis virtutum ac litterarum exer- 
citationibus dant operam. 

I 

t 

Muy Rdo. en X.° Padre. La gracia y amor de X.° nuestro 
Sefior seya siempre en nuestro continuo fauor y ajuda. Amem . 
Aora no se offrece que de nueuo se pueda escriuir a V. R., sino 
de la llegada de nuestro in X.° P. Mtro. Hieronymo Nadal y del 
P. Miron; avnque la stantia del P. Mtro. Hieronymo Nadal fue 
por poco espacio, mas pienso que para mucha consolacion en el 
Sefior para los hermanos, maxime porque todos los que tenian 
tiempo hizieron, celebrando el, los votos, segun la orden de las 
constitutiones, lo que les causo mucho gozo in Domino 2 . Quedo 
aqui el P. Mtro. Miron para ordenar las cosas deste collegio, in- 
troduziendo las reglas que el P. Mtro. Hieronymo Nadal dexo. 

Los hermanos perseueran con la ajuda de nuestro Sefior en 
sus solitos exercitios de uirtudes y letras, lo que aora con su fa- 
uor sera en mas perfection. No escrivo mas particularmente a 
V. R., porque hasta aora se ha perseuerado en el modo de exer- 
citios que por otras nuestras aura sabido. De lo que mas se hi- 
ziere acerca dellos (porque, como he dicho, aora se entiende en 
ello), auisaremos a V. R. Nuestro Sefior nos de gracia para nos 
aprouechar de tantos medios, quantos por su bondad nos ha 1 Ex originali in vol. E, unico folio, n. 173, prius 480. 

2 De adventu Patris Nadal in Lusitaniam anno 1553, deque rebus in ea 
Societatis Jesu provincia ab eo gestis, aliquid in vol. superiore, epist. 672 
et alibi diximus: videantur illius temporis Nadal, Epist. t. 1, pag. 160 et 
seqq.; Liit. Quadr., t. 11, pag. 370, 439, 468, 473, 482, etc; Polanco, 
t. m, pag. 427 et seqq.: De P. Natalis ministerio in Hispaniae provin- 
ciis. i 4 Epistolae MlXTAE-748 

aparejado. Supplicamos a V. R. nos heche su bendicion. Oy, el 
primer de Janero de 1554 anftos. Hijo suyo en el Senor, 

MlGUEL DE BAIRROS. 

Inscriptio: Al muy Rdo. en X.° Padre, el P. Mtro. Ignacio, 
praeposito general de la Compafiia de Jesu. En Roma. 
Del collegio de Euora, i. a via. 9MS 

JACOBUS MIRON , 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 2 JANUARII I554 '. 

P. Nadal ex PortugalUa 18 Decembris discessit.— P. Torres Mironi collate- 
ralis designatus. — Constituta a Nadal exsequutioni mandantur. — Sperat 
fore ut Joannes III rei familiari collegii olisiponensis Sti. Antonii pro- 
spiciat. — De ejectis e Societate in eam denuo recipiendis,— De absol- 
vendis haeretica labe infectis. — De admissis ad solemnem Societatis 
professionem. — Petrus Mascarenhas, novus Indiae prorex, Societatis 
alumnos, suae profectionis comites, vehementer effiagitat. — Aethiopiae 
patriarcha, ab Ignatio designandus, ad annum proximum exspectatur. — 
Fratres duo ex India venere. — De Theotonio de Braganca: quid nuper 
in Portugallia egerif. quem animum gerat: quaenam sit de ipsius emen- 
datione spes: quid sentiant de eo ejus consanguinei, principes et Miron. 

t 
Iesus. 

Muy Rdo. en X.° Padre. La gracia y paz de X.° nuestro Se- 
flor sea siempre en nuestro fauor y ayuda. Amen. El P. Mtro. Na~ 
dal se partio de Portugal a 18 de Deziembre, que fue dia de 
nuestra Seflora de la O. Dexonos a todos muy consolados en el 
Seflor, y muy bien assentadas las cosas de Portugal. Gloria sea 
a Dios por todo. El Padre doctor Torres quedo aca por mi col- 
lateral, que para mi fue grande merced del Senor, por la mucha 
necessidad que tenia de quien me ayudasse: plega al Senor me 
sepa aprouechar de todo. Los petitorios se dexaron 2 , aunque 
hasta san Juan son ya arrendados, y me mando el P. Nadal 1 Ex originali in vol. E., duplici folio, n. 172, prius 478, 479. 

2 De iis egimus supra, epist. 510. Vide Epist. Mixtae, t. 111, pag. 55 
et seqq. 2 Januarii 1554 15 

diesemojs] auisos a los obispos, que no dexassen pedirlos a nadie, 
de san Juan adelante. Dello dimos razon a los iffantes l , y el rey: ■ 
podra ser se mueuan a darnos alguna cosa en recompensa. Ex- 
presamente no osamos pedir recompensa al rey, porque el no 
nos dio los petitorios en descuenta de lo que nos da para los cien 
estudiantes. Bien se le dio a entender que eso deseauamos, y el 
lo ente"ndio. Creo que esta puesto, con la ayuda de nuestro Se- 
nor y con el fauor de los iffantes, que nos dotara presto el cole- 
gio de Coimbra con rentas perpetuas, como los mismos iffantes 
nos dan sperancas dello. El collegio de san Anton de Lisbona 
viue de una limosna del rey, y de Coimbra no toma nada, por- 
que el rey dixo que no se tomasse ninguna cosa de su renta; que, 
quando faltase alguna cosa para el de Lisbona, que se lo hizies- 
sen saber a el: creo yo que lo dize con intento de proueherlo. El 
rey es muy contento que M. Francisco 9 venga de la India, como 
V. R. ordena. Las cartas de V. P. iran este ano con don Pedro 
Mascharenas, que va por visorey de la India. 

Los cinquenta ducados que se tomaron alla para la venida de 
M. Hieronimo Nadal, se tienen por muy bien empleados, aunque 
fueran muchos 3 mas. 

4 

Para recebir algunos salidos que tengan habilidad y disposi- 
cion para aprouecharse, ha dexado comission que se puedan re- 
cebir para mandar a Roma, como por una carta de V. P. se le 
dezia quasi lo mesmo. 

Recebimos la respuesta sobre el caso de la heregia, pero el 
P. Nadal nos ha quitado omnino la jurisdicion de poder absoluer 
a nadie del en estas partes de Hespafla, paresciendole que asi 
conuiene in Domino; y creo tenia special comission de V. P. 
dello; y al cardenal, que es inquisidor mayor, le parecio muy bien. 

Tanbien quito la jurisdicion que tiene la Compafiia de absol- 
uer ab excommunicatione 4 ab homine, en particular promulga- 1 Principes notissimi Ludovicus et Henricus, cardinalis hic ac summus 
fidei inquisitor, Joannis III fratres. 

- Franciscus Xaverius, qui jam sanctissime obierat. 

3 Ms. muchas. 

4 Ms. excomimicatione . 16 Epistolae Mixtae — 748 

das, y tanbien generatim, si dello se sigue escandalo. Aca doy 
aviso a los collegios dello, y les parece inconueniente alguno 
para consolacion de muchas animas, salua tamen obediencia, y 
por manera de escrupolo quasi se determinan a no absoluer de 
ninguna excumunion ab homine, porque quasi de todas puede 
saber el ordinario, 6 tarde 6 breue, y puede ser que se escanda- 
lize. A mi proprio juizio paresciame se podia cometer la jurisdic- 
tion al preposito, y que la diesse a quien discretamente usasse 
della; pero todauia tengo por mejor lo que la obediencia ordena. 

Todas las cartas y patentes que recibimos cerca del negocio 
de M. Simon, se guardan muy bien, hasta saber en que paran 
sus trabajos. 

Hizieronse solamente tres professos, aunque V. P. mando 
que se hiziessen mas, por los muchos inconuenientes que halla- 
mos en ello, y creo escriuira largo el P. Nadal dello a V. P. Yo 
todauia tenia algun escrupulo, por la carta de V. P. venir in 
virtute obedientiae que se hiziessen cinquo 6 seis professos; pero 
el P. Nadal miro mucho y consulto, y al fin se atreuio, con la 
potestad que tenia de interpretar la carta de V. P., consideran- 
do los motiuos que en ella venian, y se determino, que, si V. P. 
supiera los impedimentos, sintiera lo mesmo que todos aca sen- 
tiamos, salua obedientia. 

Don Pedro Mascharenas va este aflo por visorey a la India! 
Cre[e]se que ha de ser para gran seruicio de nuestro Senor y 
augmento de nuestra Compania en aquellas partes, porque, como 
es tan buen xpiano., y amigo grande nuestro, y patron en X.°, 
hanos de ayudar y fauorecer quanto pudiere, y puede mucho alla 
con la gracia del Sefior. Pide con mucha instancia que le demos 
gente de la Compafiia que vaya con 61, y queria el mucha, y 
nosotros estauamos determinados de no mandar este ano a la In- 
dia ninguno, porque en este ano se han emprendido estas obras 
de collegios y casa, y aun no tenemos gente bastante para assen- 
tar aca en Portugal lo que esta comencado, quanto mas para la 
India; pero por ser don Pedro el que va, no nos podremos escu- 
sar, que por lo menos no le demos dos, que vayan este afio con 
el. Yo tengo proposito de mandar un recado al P. Nadal con 2 JANUARII 1554 17 

hombre proprio, avisandole como don Pedro va por virey y pide 
gente; que el sabe la necessidad de Portugal; que por amor de 
Dios el proueyese de Castilla algunos Padres que fuessen este 
ano, pues nosotros avemos proueydo hasta ora todos los aflos. 
No se si prouehera en ello; creo que hara lo posible por conso- 
lacion de don Pedro, que sabe el muy bien quan obligada le es 
la Compania, y tanbien por prouecho de la mesma Compania in 
Domino. 

Todos estamos aguardando para el ano que viene el patriar- 
cha para la Ethiopia del Preste Juan, el qual ha de nombrar 
V. P. por comission del rey, como ya creo terna recebidas las 
cartas '. Sera en muy buen tiempo, porque don Pedro estara en 
la India y nos ayudara mucho en esta empresa, especialmente 
que el con mucho deseo la aguarda, y la ha tratado 2 con el rey 
de nuestra parte, y el mesmo la concluyo. 

Dos hermanos venieron de la India este ano passado, y uno 
dellos, que se llama Andre Fernandez, truxo special comission 
para ir a Roma, si aca en Portugal nos pareciesse. Aca nos pa- 
recio no ser necessario, porque lo que se pide a V. P., son cosas 
sabidas, como las escreuiremos en un rol, y lo mesmo parecio al 
P. Nadal, con que consultassemos a Roma. Vea V. P. si manda 
que vaya. 

Don Theotonio vino a Portugal enfermo 3 , y pasando cerca 
de la casa de su hermano el duque 4 , a instancia dellos y de la 
madre mesma suya 5 le hizieron quedar alli, para que se curase. 
Escreuio al P. Nadal como era llegado alli, y que estaua enfer- 
mo, y siempre apareiado para la obediencia. Mandole el Padre 
un companero estudiante, que estuuiesse alli con el. Estuuo al- 
gunos meses desta manera, curandose en casa de su madre." Te- 
niamos nueuas del, asi por cartas suyas, como por otras vias, 1 Vide Cartas de San Ignacio, t. III, pag. 520 et 522. 

* Ms tratada. 

3 De hoc viro multa dicunt Epist. Mixtae, t. 111, et Nadal, Epist. t. I. 

* Theodosius de Braganca. Epist. Mixtae, t. II, pag. 864, annot. 3; 
t. m, pag. 573 et alibi saepenumero. 

5 Joanna de Mendoza. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 2 18 Epistolae Mixtae— 748 

que estaua muy perturbado con los que regiamos aca, por las 
cosas pasadas de M. Simon, y de los salidos, de los quales mu- 
chos le fueron alli a ver, y creo tomaron mucha amistad con 
aquellas senoras duquezas l y hermanas suyas, informandolas 
a su manera de nuestras cosas, por lo qual muestran estar no 
muy bien con nosotros, aunque el duque, como buen xpiano. y 
prudente, esta bien al cabo de las cosas, y conoce la verdad. 
Partiose don Theotonio de Vilaviciosa, donde estaua, para ir a 
Lisbona a hallar el P. Nadal; y como nosotros estuuiessemos en 
Coimbra, turbose mucho, y quiso ponerse en el hospital, dizien- 
do que estaua exempto de V. P., como le auia dicho el P. Nadal 
en Barcelona, y que podia estar donde quiera. Creo sus parien- 
tes y hermanos barruntaron esto, procuraron que se fuesse al 
collegio de san Anton, y assi vino, y luego se mostro disconten- 
to, diziendo que el estaua enfermo, y que se desconsolaua de 
estar entre los hermanos, que para sanarse le dexassen ir a otra 
parte. De todas estas misserias supo el rey, y aun en este tiempo 
un su hermano, que se llama don Constantino, le lleuo a bessar 
la mano al rey, y entre otras cosas que dixo al rey, fue enco- 
mendarle a M. Simon. En este tiempo estaua el Padre doctor en 
Lisbona, y el rey le mando llamar, y le pidio que don Theotonio 
le queria hablar: <;si le hablaria? Dixole [el Padrej que todo lo que 
mandase su alteza, y assi le hablo, como dixe; pero el rey estaua 1 lntellige Joannam, Theotonii matrem, novercam Theodosii, ducissam 
seniorem; et EHsabeth de Lencastre, Theodosii ducis uxorem, ducissam 
juniorem. Sorores Theotonio fuere infans Elisabeth, cujus nomen saepe in 
his Monumentis occurrit, uxor Eduardi (infante D. Duarte), ducis de Gui- 
maraes, fratris Joannis III; Joanna, Bernardino de Cardenas et Velasco, 
marchioni de Elche, nupta, quae Valentiae Edetanorum degebat; Maria et 
Vincentia, virgines Deo sacrae, ac demum Eugenia. quam Franciscus de 
Mello, II marchio de Ferreira, uxorem duxit. Fratres memorantur, praeter 
Theodosium I, ducem V de Braganca, Jacobus, clericus, immatura morte 
correptus, Fulgentius, prior de Guimaraes, et Constantinus, qui fuitregius 
cubicularius Joannis III, Indiae prorex, etc. Vide Epist. Mixtae, t. 111, 
epist. 672, pag. 499-501, et SouSA, Historia genealogica da Casa Real 
portugueza, t. vi, pag. 707, Taboa v. Hic vero notandum est Theodosium 
et Elisabeth fratres Theotonii esse tantum ex patre, Jacobo sc, duce IV de 
Braganca. 2 Januarii 1554 19 

muy bien informado de lo que pasaua, por el mismo Padre doc- 
tor, que le daua parte de todo por si 6 por medio de la reyna, 
antes que le hablase y despues. En fin el rey, siendo informado 
de la voluntad de don Theotonio porla iffanta dona Isabel, su 
hermana , y de nosotros , determinose , con parecer del Padre 
doctor, que le dexassemos estar en un monasterio de dominicos, 
que esta una legua de Lisbona, que se llama Bemfica ', en titulo 
de curarse. Al otro dia que estuuo alli, llegamos el P. Nadal y 
yo de Coimbra, y luego al otro dia el P. Nadal fue a Bemfica a 
visitarle con mucho amor y alegria, y concerto con el que al dia 
siguiente viniesse 2 al collegio de san Anton, donde nosotros 
estauamos. Comenco el P. Nadal a tratar con el de su assiento 
con toda mansedumbre y amor, y hallole en estremo muy desba- 
ratado, y vinose a tentar tanbien contra el P. Nadal. El Padre, 
despues de muchas cosas y dias passados con el, por confundirle, 
pidiendo 5 el mismo que tratassen de lo que hablauan delante 
algunas personas, le dixo que no auia necessidad dello, pero que 
por su consolacion podianse llamar los professos y el rector del 
collegio, y que delante dellos se tratasse. El P. Nadal, todos 
ajuntados, cuenta toda la maneia que se auia auido con don 
Theotonio hasta alli * y mostrole una carta que el mando al 
mesmo Padre, que mostraua bien su disposicion. En fin, dixole 
muy claro delante [dej todos todo lo que le parecia mal del, y 
specialmente le confuto algunas propositiones: scilicet, que las 1 «Bemfica-freguezia, Extremadura, termo e 6 kilometros ao N. de Lis- 
boa, 870 fogos. E n' esta freguezia a celebre quinta que foi dos marquezes 
de Abrantes... Defronte d' esta quinta, ao N., era o convento de frades do- 
minicos de Bemfica, que esta sobre a estrada de Cintra, em um lindo e 
fresco valle, cercado de frondoso arvoredo e atravessado por o rio de Bem- 
fica. Tem uma linda cerca, frondosos bosques, hortas, pomares e muita 
abundancia de aguas... A egreja e convento sao obras sumptuosissimas, que 
fundou D. Joao I, pelos annos de 1295. Os frades tomaram posse d' elle a 
22 de maio de 1299... O terremoto de 1755 e o incendio de 1818 o damnifi- 
caram muito, de modo que nas reconstruccoes pouco ficou das obras anti- 
gas.» Soares d' Azevedo, Portugal antigo e moderno, t. I, pag. 377. 

- Ms. seguiente veniesse. 

* Ms. pediendo. 

4 Ms. hastalli. 2 o Epistolae Mixtae— 748 

[cosas] que fueron hechas cerca de M. Simon, fueron mal hechas; 
2.°, que no era obligado sino a obedecer, y no a sentir lo que la 
Compania siente; 3. , porque dezia que holgaria que le acabas- 
semos de hechar, dando a .entender que nosotros esto pretendia- 
mos. Declarandole como estas cosas y otras no eran de persona 
de la Compania, el pobre del ni se rindio ', sino que se defendio 
bien inquieto y confundido, y al fin, acabada la platica, se fue a 
su camara, y le vino un desmayo, y pidio le dexassen ir a dormir 
aquella noche a S. Roque 2 , y asi fue: conforme a esto se uuo 
en lo demas. De todo esto al principio y al fin se daua larga cuen- 
ta a los iffantes y al rey, y que, visto lo que pasaua, sus altezas 
determinassen lo que mas les pareciese seruicio del Senor; y asi 
se determinaron que tornase a Villaviciosa, y alli se recogiesse y 
studiasse, dandole un maestro de la Compania, y asi se ha he- 
cho, y el esta ya en Villaviciossa, con un hermano que se llama 
Mauricio 3 . El maestro dixo el P. Nadal se lo mandaria de Cas- 
tilla, que aca no teniamos, por la mucha falta que tenemos de 
gente de la Compania, para suplir lo mucho que ay que hazer 
en este reyno. El P. Nadal y yo fuimos con don Theotonio a Vi- 
llaviciosa, y de alli se despedio de mi para Castilla. Conoci que 
estauan descontentos aquellas senoras y el duque, porque le auian 
vuelto 4 a don Theotonio alla. Dixome el duque que de alli a 
un mes estaria en la corte, que alla tratariamos otra vez dello. 
£1 pretendera, 6 que este en algun collegio, 6 que le den un 
buen maestro. Creo yo, que, con darle este maestro, que el pide 
con mucha instancia, se contentara. 

En Lisbona, tratandose estos negocios de don Theotonio, su- 
pimos de como los salidos y don Theotonio van muy feruentes 
en hazer una religion nueua, y que Brandon iua a Roma para 
negociarlo, y que lleuaua 500 ducados de cambios, y esto por 1 Ms. arrendid. 

- Ms. 5. Roche. Est autem ea domus professorum Societatis olisipo, 
nensis. 

5 «Mauritius Serpius seu de Serpa. » PoLANCO, t. iv, pag. 547, n. 1172- 
annot. 4. 

4 Ms. bnluido don. 2 JANUARII I554 21 

inuy cierto. En esta sazon vino Brandon a san Anton para ha • 
blar con el P. Nadal de otras cosas, y dixole el Padre, que le 
avian dicho que iua a Roma por esto y esto, y el no lo nego, ni 
del todo lo concedio. Dio senales que ello era assi: dixoles quan 
imposible era, ni que haun lo deuian imaginar. Desta religion 
dimos parte al rey y iffantes. Al rey fue luego al principio, antes 
de hablar con Brandon. Dixonos que no lo creyessemos ' , que 
aquello era imposible, y que <;c6mo se podria tratar tal cosa sin 
darle parte a el? Los iffantes despues fueron informados mas lar- 
go. La manera que aora a la postre entendi que ellos quieren ha- 
zer esta religion, es para ellos solos que salieron de la Compa- 
iiia, y para una casa sola, a do estuuiesen juntos, viuiendo a su 
manera, etc. Oyendo tratar destas cosas, oi 2 que me hablauan 
del 3 nuncio, que aora se fue de aca para Roma. Vinome sospe- 
cha que el, informado de aca por esta gente y por Baltasar de 
Faria, no lleuase asumpto para negociar esto quando llegare a 
Roma. Esto de la religion nueua, toman en extremo mal los pa- 
rientes de don Theotonio, y specialmente sus hermanos, y nos 
dixo don Constantino, que es persona de mucho ser y manera 
entre ellos, que se pornia al campo en ello conlra su hermano 
don Theotonio, y que recebio grande pena quando se lo dixeron. 
Don Theotonio es muy hecho a su voluntad. Temo que, en cosa 
que el se encaxe en la cabeca, segun es voluntario, que no tenga 
de ver con pariente ni con nadie. Hasta ora no sabemos que 
ayan desistido desto de la religion nueua, aunque * creo algo 
desmayados estaran en ello, por ver que se an sabido todas sus 
ideas. Damos aviso dello a V. P., para que por si 6 por no, se 
prouea alla en ello, y lo mesmo nos encomendaron aca los iffan- 
tes, que escreuiessemos presto dello a Roma. 

Siguiendo 5 del todo lo que el P. Nadal ordeno cerca de don 1 Ms. criessemos. 
- Ms. ov. 

s Ms. en el. — Nuntius vero summi pontirlcis erat Pompejus Zambec- 
cari, de quo supra egimus, Epist . Mixtae, t. ni, pag. 25 et 26, annot. 3. 

4 Ms. haun que. 

5 Ms. seguiendo. 22 Epistolae Mixtae— 748 

Theotonio, no dexare de auisar a V. P. de lo que en ello me pa- 
rece, como tengo avisado al mismo P. Nadal por una letra des- 
pues de su partida, para que en ello se disponga ' lo que fuere 
mas gloria de Dios, sabiendo todo lo que sobre ello occurre aca„ 
El hermano don Theotonio parece que en ninguna manera ten- 
dra otro genero de vida, sino ser de la Compania, porque de 
nuestra parte nunca se hechara sin parecer de V. P., que (segun 
nos dixo el P. Nadal) no consintira en ello, por ser tan llegado 
al rey y estos senores, a quien la Compafiia tanto esta obligada, 
los quales 2 en ello nunca consentiran, segun lo que muestran, 
a lo menos las duquezas y sus hermanos. De parte del por la 
mesma causa nunca se saldra de la Compafiia, y el asi lo dize; y 
aunque se saliesse, como pienso ordena, conforme a lo de la re- 
ligion nueua, creo que sus parientes por fuerea lo tornarian a la 
Compafiia, la 3 qual, por la obligacion que les tiene, seria for- 
cada a recebirlo. Presupuesto esto, vese de otra parte clara- 
mente que el, segun la disposicion en que aora esta, no es para 
la Compafiia; y si asi 4 queda, siempre en ella sera un perpetuo 
trabajo a la Compania. Por lo qual parece cosa muy essencial 
buscar todos los medios posibles 5 para el se aprouechar, los 
quales le faltan, estando como esta en Villaviciosa, porque all 
tiene toda libertad de hablar y escreuir a salidos, de quien el es 
muy affecionado, y que mucho le danaron y daflan, y el princi- 
pal mal suyo es dellos. Tiene alli toda otra libertad, y regalos de 
sus hermanas y madre; lo qual, por la affecion que el tiene a to- 
dos los parientes, le dafla mucho. Alli tiene las honrras que el 
no deshecha, y poco recogimiento. Denique, si el stuuiera muy 
quieto, alli tuuiera toda occasion para distrairse, specialmente 
estando aquellas sefioras no bien con nuestras cosas pasadas, por 
sus informaciones, con las quales habla de continuo [de] sus que- 
xas, y asi nunca se oluidara dellas. Alli escandaliza a los de aque- Ms. dispongo . 
Ms. lo qnales. 
Ms. /o qual. 
Ms. se asi. 
Ms. posible. 2 JANUARII I554 23 

lla villa, porque todos saben ya sus inquietudines, y en esto 
pierde mucho la Compaflia. Creo perdiera menos ' teniendolo 
en el collegio de Euora, porque alli no haria mal a los hermanos, 
porque ya le toman todos como tentado, y el se aprouecharia y 
se iria poco a poco acostumbrando a la subiection , y se affecio- 
naria poco a poco a las cosas de la Compania, y a lo menos la di- 
ligencia de los hermanos le reprehenderia a las vezes sus negli- 
gencias, y asi no escandalizaria tanto y se aprouecharia mas, lo 
que en Villaviciosa no haze, y temese que se habitue ahi 2 tan 
mal, que despues, veniendo, como ha de venir, a algiin collegio 
de la Compania, sea mas incorregible. Y por eso parece mejor 
recebirlo luego, specialmente que el duque y duquezas y herma- 
nas suyas muestran enojo del estar alli en Villaviciosa y no en 
algun collegio, de manera que estan tentados contra nosotros, 
aunque saben que el rey y iffantes asi lo ordenaron; pero creo 
que piensan que vino de nos. El esta aora aun en Villaviciosa, 
segun la orden del P. Nadal, que dexo mandado que en quanto 
el stuuiese en aquella disposicion interior, no se tuuiese en nin- 
gun collegio 3 ; y esta orden seguimos, aunque desto tambien le 
tengo escrito, para ver lo que ordena 4 , y todo se hara asi. V. P. 
tambien nos puede avisar de todo. De Euora 2 de Henero de 
1554. De V. P. indigno hijo, 

Miron. 
lnscriptio: f Al Rdo. en X.° Padre, el Padre M. Ignacio, pre- 
posito general de la Compania de Iesus, en Roma. Eadem manu. 
Del P. Miron. i. a via. 1 Ms. perderd mds poco. 

2 Ms. ay. 

3 Cf. Nadal, Epist. t. 1, pag. 220, n. 3. 

4 Haec de Theotonio scribebat Ignatio P. Nadal, 14 Maji 1554: «Los 
principes se inclinan a que salga de Portugal... , mas todos los nuestros alla 
temen, y io tambien, que ira, y estara con gran turbacion en C6rdoua, por 
estar alli el doctor Torres, y asi yo he scripto que si conoscen su poco con- 
tento de yr a C6rdoua, que ie ymbien a Valencia...» Nadal, l. c, pag. 259, 
n. 20. 24 Epistolae Mixtae— 749 

PRAEFECTI SODALITATIS DE REDEMPTIONE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 7 JANUARII 1 554 ». 

Ad sodalitatis opus «De Redemptione» amplificandum, unum e Societate 
Jesu, P. Dominicum de Riva, postulant.— Sibi gratulantur de collegio 
Societatis Constantinopoli instituendo. — Bona ex illo decerpenda ad 
animorum salutem. 

f 
Molto magnifico et Rdo. signore. Per un altra hauimo 
scritto 2 a V. S. R. che per quello concludeua nella sua lettere, 
ne pareua che non restasse contento chel Rdo. don Domingo de 
Riba andasse con lo dinaro de la elemosina de questa nostra 
compagnia a fare recatto de christiani da mano d' infideli. Et pen- 
sando mo che questo forsi procedeua che non Y hauesse parso 
bene farlo stare con infideli, oue non hauerria possuto eserci- 
tarse ala predica et instruttione delle cose pertinente ala fede 
christiana, hauimo pensato farlo stare in Africa, doue potria at- 1 Ex originali in vol. Epistolae d iv ersorum , duplici folio, n. 78, 
prius 142. 

2 Videantur Epist. Mixtae, t. m, pag. 605-607, ubi Htteras protulimus 
Ignatio hac de re datas. Ignatii responsa habes in ejusdem Cartas, t. IV, 
pag. 412 et 418, quibus respondent in hispanica versione pag. 26 et 43. 
Cf. Polanco, t. iv, pag. 172, n. 359, qui hac usus est epistola. — Caeterum 
de opera redimendis captivis impendenda a Societate, jam antea neapoli- 
tani per P. Salmeronem et proregem Siciliae, Joannem de Vega, agere coe- 
perunt, ut ad annum 1553 refert Polanco, t. 111, pag. 182, n. 386: «Jam 
inde ab anno praeterito congregatio quaedam ad captivos redimendos cu- 
piebat opus illud conjungi cum Collegio nostro [neapolitano], vel saltem in 
illo cubiculum aliquod habere, ubi suas congregationes facerent; neutrum 
tamen expedire visum est Patri Ignatio, sicut nec Patri Salmeroni videba- 
tur, et ita verbis honestis se excusarunt. Postea, adhibitis Pro-regis Sici- 
liae et aliorum litteris, Patrem nostrum, Dominicum Rivam, postularunt, 
ut hoc munere fungeretur; et ne id quidem concedi debere visum est, licet 
Pro-regis arbitrio id P. Ignatius reliquisset; tam multas enim rationes, ut 
judicari posset id non convenire, illi propositae fuerunt, ut non mittendum 
esse Dominicum nec alium ipse censeret». Cf. Cartas de San Ignacio, 
t. in, pag. 355, 357, 452; Epist. Mixtae, t. iii, pag. 682. 7 Januarii 1554 25 

tendere a luno et a laltro. Pregando mo V. S. R., che per con- 
solatione nostra, et per lo seruitio del Signore, et benefitio de 
tante infinite anime de christiani, quali portano periculo di per- 
dernose, ne uolesse restare contento, et comandarle ce uada; et 
cossi con questa ancora ne la pregamo quanto possemo. 

Occorre ancora che lo R. P. don Salmerone, per quanto noi 
siamo auisati, ha dimostrato con alcuni soi di tenere gran desi- 
derio di pigliare loco in Pera di Costantinopoli per il vostro sacro 
collegio, per lo gran frutto che lla si puo fare per seruitio del 
Signore et benefitio de li xpiani., li quali habiamo lla \ Certa- 
mente questa ne ha parso vera inspiratione del Spirito santo, per- 
che quella cita e quasi tutta habitata da christiani latini et greci, 
et ui stanno di molti frati et preti per lo culto diuino, li quali mi- 
nistrano li sacramenti, et con le loro prediche et attioni seminano 
di molte heresie, et par che per conseruatione di quello pupulo 
christiano nella santa fede de Xpo., siano necessarie le persune, 
che con le bone dottrine leueno uia quelle ombre de heresia, et 
doneno ali populi la uera'instruttione xpiana. Tal che ne ha parso 
scriuerlo ala S. V., et pregarla lo uoglia, non solo inanimarlo 
ad sequire questo suo santo preposito, ma comandarlo se faccia, 
perche certo farra grandissimo frutto con la gratia de Iddio et 
noi darrimo agiuto che se possano condure lla, et vltra che in 
questo e ditto operarranno molto, le potriamo agiongere la re- 
demptione de captiuj, la quale sotto lo loro guberno non potria 

1 Audiatur Polancus, t. IV, pag. 172, n. 359, de hac re disserens ejus- 
que eventum significans: «Gubernatores confraternitatis, quae redemptioni 
captivorum vacabat, inter quos Vicarius Episcopi erat, P. Ignatio scripse- 
runt pergratum sibi fuisse quod intelligerent de aliquo Collegio Constanti- 
nopoli vel Perae (est autem Pera oppidum Constantinopoli vicinum et quasi 
quoddam ejus membrum) constituendo agi, et ad id propositum hortaban- 
tur .. Sed P. Ignatius sponte sua satis ad hoc collegium inchoandum erat 
incitatus; et effectus fuisset sequutus; nisi tota illa confraternitas Sti. Se- 
pulchri, mortuo D. Petro de Zarate, et Summo Pontifice etiam, Julio III, 
sub initium sequentis anni, dissipata fuisset, et quae ad illam praeparaban- 
tur, in alios usus translata essent». — Porro Vicarius neapolitanus, de quo 
heic mentio fit, erat Scipio Rebiba, motulensis episcopus, qui pro archiepi- 
scopo Joanne Petro Caraffa sedem administrabat. — Praeterea «Galatam 
(sive Peram, sive ut alii malunt, Peraeam) oppidum, fuisse partem Constan- 
tinopolis ostendit antiqua descriptio Regionum». Polanco, ibid, annot. I 2 5 Epistolae Mixtae— 75° 

pater' inganno dali altri ce deputassemo. Et perche la S. V. con- 
siderarra meglio lo frutto grande se ne po apportare a nostro 
signore Iddio, non ce allargamo altramente: le basamo la mano, 
et esso Signore Y inspire il cuore ad quello le sia piu seruitio. 
Da Napoli il di vij.° de Gennaro 1554. Al comando de V. 
S. R.da, 

Li gouernadorj dela confraternita de sancta Ma- 
ria de Jesu, de redemptione de captiuj. Sequuntur nomina. 

Inscriptio: Al molto magnifico et Rdo. M. Ignatio, generale 
del sacro collegio de la Compagnia de Jesu, nostro honorando. 
Roma. 750 

ANDREAS GALVANELLUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 9 JANUAFJI I554 '. 

Ignatianis litteris respondet.— Quid Morbenii agat, quam teneat rationem 
in excolendis incolis, quibus utatur libris, quos adhibedt consiliatores, 
quid haeretici dicant, qualis denique fructus labori respondeat, summa- 
tim perstringit. 

La gratia et pace del nostro signor' Jesu Xpo. sempre scia 
fra nuj. Alli quatri del presente receuitti duoe littere della R. V. * Ex autographo in vol. D, duplici folio, n. 42, prius 270.— Etsi ad cal- 
cem epistolae legitur: «ali g del presente 1555;» tamen existimamus datam 
fuisse epistolam die a nobis designato, sc. 9 Januarii 1554- Etenim in prima 
litterarum periodo scribit Galvanellus: «Alli quatri del presente receuitti 
duoe littere della R. V. con duoe instructioni scritte alli 14 de Nouembre, 
doue io ho uisto tutto quello, che uole la R. V. che io facia circha la cura de 
Morbegno;» quae quidem cohaerere videntur cum iis, quae ad annum 1554 
tradit Polanco, t. iv, pag. 135, n. 270: «Evocatus fuerat Morbenio P. An- 
dreas Galvanellus in autumno praecedentis anni [1553] ut Venetias iret; 
quamvis litterulae inclusae fuerunt aliis, quibus permittebatur ut, si non 
posset sine magna morbeniensium offensione recedere, non statim, quod ei 
P. Ignatius injungebat, exequeretur ». Praeterea romanas Htteras, 14 No- 
vembris datas, de quibus mentionem Galvanellus facit, ad annum 1553 spe- 
ctare, minime vero ad 1552, erui satis videtur ex ipso Polanco, t. 111, 
pag. 122, n. 239, quo auctore «missus fuerat Bononia P. Andreas sub autum- 
num anni praecedentis [nimirum anni 1552] in oppidum Vallis Tellinae, no- msrm C&f&*V& LIBRARY 

m*m:*V9 uiwl, mass, 

9 Januarii 1554 27 

con duoe instructioni scritte alli 14 de Nouembre, doue io ho 
uisto tutto quello, che uole la R. V. che io facia circha la cura 
de Morbegno. Cosi faro con lo aiuto l del nostro Signor' , et le 
orationi della R. V. et de tutta la Compagnia. Penso che la 
R. V. hauera intese per nostre littere quello che se fa cercha 
tal cura. 

Primo, non se mancha de uisitare tutti gli amalati et questo 
se fa tanto il giorno quanto la notte. Cosi publice in giesia lho 
ditto, accio non habia respeto. 

2° II mistro delli putti, che imparano grammaticha, e una 
persona bona, et habita apressa nuj, et se confessato da mi. 

3 II patrone della casa doue io sto, insigna a molti putti po- 
ueri la dottrina christiana, et uno sacerdote. 

4 Le feste post prandium molte putte se reducano alla giesia 
cum quatre donne, et iuj imparano il Pater noster, Aue Maria, 
Credo, e gli precetti. 

5° Gli putti uanno ad un altra giesia, doue imparano quel me- 
demo. 

6° La sera se reducano tutti, putti et putte, insieme, et can- 
tano letanie, dicano il Credo, Pater, Aue Maria; puoi gli dico al- 
chune parole. 

7° Hoggi io son andato a una congregatione de seculari, che 
se congregano in una giesia fuora della terra, et dicano lhofitio 
della Madonna. Uoglio che gli putti anchora lore gli uadano, 
accio imparanj la uita bona, et gli boni costumi. Cosi se fara, mine Morbegnum;» nec credibile estfuisse inde per litteras revocatum, cum 
forsan pedem eo non intulisset. Igitur de anno satis videtur constare. Ad 
mensem vero quod attinet, quem diximus esse Januarium, facilior quaestio 
est: I. Ex ipsa ratione scribendi; nam cum dicit ali g del presente , verum 
quidem dicit si de Januario intelligatur, etenim tot elapsi sunt dies anni, 
quot primi ejus mensis : sin autem de alio mense intelligatur, nequicquam 
verum dicit. 2) Ex ipsa epistola, in qua multa habentur, quae exaratam 
arguunt, ut legenti patebit. 3) Denique, rescribens Stus. Ignatius Htteris 
mense Januario Galvanelli, 27 Januarii 1554 , sic exorditur: « Le ultime de 
V. R. sono di 3 e 9 del presente; et quanto ad differir ]a partita, si vede non 
sia stata senza ragioni buone...» PoLANCO, t. iv, pag. l37, annot. I. Cf. in~ 
fra, epist. 755. 
1 Ms. auto. 28 Epistolae Mixtae— 750 

perche io gli uoglio andare ogni festa. Fin adesso non gli son 
andato, perche quelle poche parole che dico in giesia, le diceua 
dapoi il uespere, ma le diro post missam. 

8° Ouando seranno alchuni incarcerati, non manchard uisi- 

tarli. 

9 Io cum la gratia del nostro Signor' faro in modo, che niuna 
persona hauera causa de lamentarse. 

io Gli heretici sonno odiati quasi da tutta la terra. 

n° Cercharemo con la gratia del Signore uigilare sopra gre- 
gem nostrum. 

12° Io mando una copia del breue, come scriue la R. V. 

13 Ritrouaremo delli libri de Chaterino ', benche io ho com- 
parato Alphonso de Castro 2 , et uno Ferrarese, et uno uulgare. 
Sonno alchuni spirituali, ma sonno uno pocho duri da tirargli 
alla confessione frequente, et communione. Non mancharo de so- 
licitargli. A me pare che non debia andare a morti; pur faro 
quello scriuira la R. V. 

Io me gouerno secondo il consilio de tre persone spirituale, 
perche meglio lore sanno come passano le cose della terra. Puoi 
facio per dargli exempio a lore de stare alla obedientia mia circha 
la confessione et communione. 

La fama e uolata a molte terre che io non uoglio dinari da 
niuna persona: gli sacerdoti se marauigliano; gli heretici uicini 
non sanno che dire. Solum dicano che non duraro, ma che sera 
uno principio bono; et faro il contrario, quia non credo che mai 
dinari uengano alle mie manj. 

Quillj che hanno cercato uno della Compagnia, sonno gil 
primi della terra. E uno medico, uno dottore legista, et uno ini- 1 De Ambrosio Catherino, O. P., archiepisc. de Conza, diximus supra, 
Epist. Mixtaa, t. 11, pag. 588, annot. 1. Heic vero Galvanellus ad illius 
opus referri videtur, cui titulus: Apologia pro veritate catholicae et aposto- 
licae fidei adversns Lutheri pestifera dogmata, quod opus Florentiae pro- 
diit, 1520. 

- Alphonsus de Castro, zamorensis, Ord. Min. Sti. Francisci, acerrimus 
fidei catholicae contra haereticos propugnator, de quo viro ac de celebri 
ejus opere: Adversus haereses libri XIV, edit. ultima ab ipso castigata, sa- 
tius est nihil , quam pauca dicere. 9 JANUARII I554 29 

mico de heretici et dotto; e quello uenne a tormo a Commo, et 
uno altro sta inseme con mj, et questo gouerna gli altri. Tutti 
me uedeno uolentiera per gratia de Dio. Gli frati che son qui, 
sonno quelli che uanno publicando tanto la fama nostra, che sine 
a quelli che litigauano con la communita, se commenzano a pla- 
care, maxime uerso de mi. Io mi son demostrato tanto grato, et 
concesso tutto quello che domandano, pure scia utile per lanime. 
II di della epiphania baptezai una putta de uno contrario. La uo- 
leua baptizare in casa, e questo per non uenire alla giesia nostra; 
ma per mezo de questi frati la mando alla giesia. La R. V., se a 
quella piacera, potra mandarme le noue de India et del duca de 
Gandia * et de Spagna. Bisogna che la R. V. me aiuti per ogni 
uia, accio se facia fruto in questa ualle. 

Ouando la R. V. fara scriuere, potra mandare le littere a M. 
Paulo da Commo, cioe a quello che ha sollicitato il breue per mi 2 ; 
et sua signoria le mandara a nuj; cosi uenirano presto a nuj. Non 
altro, senonche di continuo me riccomando alle orationi della 
R. V. et de tutti di casa. De Morbegno ali 9 del presente 1553. 
II vostro seruo et figliolo indegno, 

Andrea Gualuanello. 

Inscriptio: Al molto R.do Padre, il P. M. Ignatio Loyola, 
preposito generale della Compagnia de Jesu. In Roma. 1 Intellige Stum. Franciscum Borgiam, quem appellat ducem, etsijam 
pridem (1551) se principatu abdicarat. Quia vero sanctissimus ille vir nuper 
in Portugalliam adierat, et de ejus cum regibus lusitanis congressu rumor 
inter socios, ut solet, percrebuerat, existimamus nuntia de hac re a Galva- 
nello exposci. Et quidem in epistola Patris Miron, 10 Octobris 1553, quam, 
latinitate donatam, Polancus ad diversas Societatis provincias misit, multa 
de Francisco Borgia, Portugalliam perlustrante, dicuntur, Litt Quadr., 
t. 11, pag. 458-4 6 4- 

2 Breve sc. pontificis ut Morbenii Galvanellus diu sisteret. « Di Don 
Andrea Galvanello potria essere che indugiasse a venire , perche temiamo 
che li sia mandato un' altro breve del Papa per fermarsi.» Polancus ex 
comm. Patri Caesari Helmi. Polanco , t. m, pag. l3o, n. 257, annot. 1. 3o Epistolae Mixtae— 751 9511 

SENATUS OGNATENSIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OGNATO l3 JANUARII 1554 '• 

Ad instaurandum coenobium sanctae Mariae de Aranzazu, incendio confla- 
gratum, jubilaeum exposcunt quam plenissimum, a pontifice per Igna- 
tium impetrandum. 

t 
Rmo. Senor: No sabriamos con que palabras encarescer la 
merced grande que V. P. ha echo a esta villa las vezes que se 
ha ofrescido en que, en especial en aver permitido a que en ella 
oviese esta debota cassa de la horden, y la estancia quel P. Fran- 
cisco ha echo en ella, de donde tanta xpiandad. y benefieio ha 
rresultado a todas estas tierras, en especial a esta; cuyas gracias 
remitimos a nuestro Sefior, pues nuestras fuereas no vastan para 
corresponder a ellas. Y pues V. P. con ella nos ha dado y da 
atrevimiento, no podemos dexar de suplicarle afetuosamente lo 
que en esta se dira, y es, que, como V. P. terna entendido, vna 
de las-mas debotas casas que ay en Espana, y donde Dios es muy 
seruido, es el monesterio de Nuestra Senora de Arancacu, syto 
en la jurisdicion desta villa. Ha permitido Dios por pecados 
nuestros, que la casa de los Padres que alli rresidian, que hera 
de los senalados conventos desta proujncia, vna noche se aya 
quemado toda ella, eeebto el cuerpo de la yglesia, de que se ha 
resultado vn daflo ecesibo y grande para todo el bascuence, que 
alli acudia con mucha deboeion. Y segun la aspereza del lugar 
donde esta syto, ay nescesidad de gran fabor y limosna para su 
restavracion y poderlo rehedificar. Y entre otras vias, sobre aver 
conferido con el Padre prouincial a y discretos desta prouincia, 
se ha hordenado ser cosa nescesaria e muy ynportante en que se 1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 156, prius 392. 

2 Fr. Franciscus del Castillo, minister provincialis O. S. F. in Canta- 
bria, cujus est epist., quae statim sequitur. Etiam P. Antonius de Araoz de 
his quoque agit infra, epist. 757. i3 jANUARir 1554 3l 

obtuviese, mediante la yntercesion de V. P., de su santidad vn 
jubileo por la horden quel dicho Padre prouincial a V. P. syni- 
fica en la suya. Suplicamos a V. P., pues de tornar a restavrar 
la dicha cassa y conbento sera Dios tanto seruido y sera tanto 
remedio, quanto sabriamos dezir para salbaeion de las animas 
destas prouincias, ynterceda con su santidad para queste santo 
jubileo que se pretiende se conceda a esta casa tan devota; por- 
que es cierto que sera vn remedio muy vastante para lo que se 
pretiende, y a menos dello seria dificultoso su remedio. Y porque 
somos ciertos que en cosa de tanto seruicio de Dios, y bien y 
provecho desta villa y prouincias comarcanas lo entendera mejor 
de lo que aca a V. P. sabriamos suplicar, y obterna, eesamos, y 
no de rogar a nuestro Senor la Rma. persona de V. P. guarde, 
y le de gracia de perseberar en su santo seruicio con el conpli- 
miento de sus santos desseos '. Desta villa de Onatte y de He- 
nero a los treze de 1554. En creuencia de lo qual va firmada del 
scribano [?] fiel de nuestro ayuntamiento. Por mandado del ayun- 
tamiento desta villa de Oftate, R.mo Senor, las manos de V. P. 
vesa, 

Francisco de Albiz. 1 Non modo senatus ognatensis, sed alii etiam viri, quorum auctoritas 
magna apud Ignatium erat, in eamdem sententiam scripeere (vide epist. se- 
quentem), ad quam propensus ipse suopte ingenio erat. Sed vis morbi, quo 
afflictabatur, et alia incommoda a procurando hoc negotio ilium retardabant. 
Vide quid ipse Borgiae scripserit, et quam, ad consequendum quod postu- 
labatur, viam ineundam suaserit, Cartas de San Ignatio, t. iv, pag. 293- 
295, ubi haec inter alia leguntur: «Es verdad que, como el caso de aquella 
quema fue de grande lastima, especialmente a los que tenemos noticia de 
la devoci6n de aquel lugar, y de ]o mucho que en el se ha servido a Dios 
Nuestro Sehor, asi los medios que para la restauracion del monasterio pu- 
diesen tomarse, me parece deben con mucha afici6n procurarse . Y de mi 
os puedo decir, que tengo particular causa para la desear; porque, cuando 
Dios.Nuestro Senor me hizo merced para que yo hiciese alguna mutaci6n 
de mi vida, me acuerdo haber recibido algiin provecho en mi anima, velan- 
do en el cuerpo de aquella iglesia de noche.» Origo autem et incrementum 
hujus templi ac coenobii traditur in annotationibus epistolae Sti. Ignatii 
subjectis: incendium vero, de quo agitur, scriptores plerique referunt ad 
annum «1552, el dia 26 de Diciembre»; verum ex nostris epistolis ad 1553 
videtur esse referendum. 32 Epistolae Mixtae— 752 Inscriptio: f Al Rmo. senor, el Mtro. Ynaeio, preposito ge~ 
neral de la Conpania de [Jesus], en la corte romana, etc. *5'3 

FRANCISCUS DEL CASTILLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OGNATO 14 JANUARII 1553 '. 

Minlster O. S. F., provinciae Cantabriae, Ignatium rogat, velit jubilaeum 
a pontifice maximo impetrare ad coenobium, flammis vastatum , refi- 
ciendum. 

I 
Rmo Padre: Aconsejado fue el atribulado Job por sus ami- 
gos, tuuiese recurso a alguno de los sanctos y priuados de Dios, 
por cuia intercesion y medio tuuiese alguna consolaeion para en 
remedio de su tribulacion y fatiga en que se veya. Avnque el caso 
mio no sea el de Job por ygualdad, eslo por alguna similitud: he 
sido aconsejado de la mesma manera por mis amigos y patria, 
doliendose de mi afli^ion en cierto caso lastimoso que ha acahe- 
cido en el convento de Nuestra Senora de Arancacu, siendo } 7 o 
sieruo y ministro desta prouincia, para que mas lo sintiese y el 
remedio en mas cuidado me pusiese, a la clemencia de V. P. 
Rma., como a sieruo de Dios y priuado de su teniente y vicario 
general y padre de la patria, tubiese recurso con eierta confianea 
de ser consolado y remediado por industria de su piedad y mano 
valerosa. Y es que todo aquel convento con todo lo que abia den- 
tro se ha abrasado y quemado, exeepto la yglesia que miraculo- 
samente quedo reseruada. y los religiosos aberse podido escapar, 
sin ser abrasados, sobre vna pefla, se tiene por particular fauor 
de nuestra Senora. Subcedio por falta del hedificio de la co- 
zina que, como estaua sobre hueco, calo el fuego abaxo sin po- 
derse sentir hasta que no lleuo ningun remedio, ni se pudo aber 
fauor de gente en aquella tan gran soledad 6 yermo. Caso es. 
muy lastimoso que lo que en sesenta anos con tanta costa y tra- Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 155, prius 3oT . 14 JANUARII I554 33 

bajo se hedifico, se consumiese en tres oras. Hase sentido muy 
mucho en esta patria, por la deuocion que a esta casa todos te- 
nian, en verla asi asolada, estando del todo ya acauada. Para la 
tornar a rehedificar ay mas voluntad que facultad, especialmente 
por causa de la esterilidad tan acosada de tantos afios, y sobre 
todo esto los dafios tan crecidos de la continua guerra con Fran- 
eia, de que subcede tanto dafio a la prouincia y su comarca. Por 
otra parte parece cosa horrenda y tristissima querer desamparar 
aquella casa tan fauorida de nuestra Sefiora en cosas notables 
de deuocion y milagros, avnque los religiosos padezcan grandes 
fatigas por estos afios venideros por no la desamparar, esperando 
el remedio de Dios y su Madre gloriosa, por algunos medios bue- 
nos que a las gentes inspirare. Lo que al presente con concorde 
parecer y comun consejo de todos, asi seglares de la prouincia 
como religiosos de la orden, me aconsejan, es, se procure de su 
sanctidad algun solepne jubileo l , a lo menos para dos obispados, 
que es el de Panplona y Calahorra, para en espaeio de einco 6 
seys aflos para vn dia sefialado, si no se pudiere aver por toda la 
octaua de la festiuidad, la qual nos parece que seria bien la pas- 
cua del Spiritu sancto con sus tres dias de fiesta, 6 la visitacion 
de nuestra Seflora con su octaua, 6 tres dias della, por ser tan 
despoblado y asperrimo lugar, que en vn solo dia, si la gente 
acudiese, no abria mantenimiento ni donde se reparar. Y para 
aver de alcancar esta graeia, que yo me heche a [los] pies de V. P. 
Rma. en nombre de la orden y de toda esta tierra, especialmente 
de la prouincia de Guipuzcoa y patria suya, suplicandole tome la 
mano en caso tan en seruicio de Dios y de su Madre sagrada, 
con aquella voluntad tan inflamada que la ha monstrado siempre 
en casos donde interuiene la honrra y seruicio de Dios, como su 
sieruo fiel; pues como tal, justamente tiene tanto credito con el 
summo pontifice y los cardenales y ministros de la silla aposto- 
lica, por reuerencia de su religiosissima persona, para ser oydo y 
probeydo en su suplicacion. Aca se tiene por inspiracion de nues- 
tra Sefiora que con parecer concorde todos ayan concurrido Vide epist. superiorem et epist. 757. 
Epistolae Mixtae tom. IV. 34 Epistolae Mixtae— 752 

en este voto, sin discrepagion, para el remedio de tan gran dafio, 
la intercesion y fauor de V. P. Rma. sea interpellada; y en saber 
que es ganado y avido por mano de V. P. Rma., con doblada 
afecion y deuocion se dispornan todos a ganarlo, y sera en mayor 
veneraeion y estima tenido. Grandes ocasiones de merito se le 
ofrecen a V. P. Rma. en este negocio, no solamente para si, pero 
avn para todos los de su patria y nacion, allende del remedio para 
el rehedificio, por el bien tan soberano que desto procede en lo 
spiritual a aquellos que V. P. Rma. tan cordialmente ama con 
natural y virtuosa inclinaeion de dar fauor a los de la patria. 
Para este negocio tan graue y cuydadoso, sera necesario aver 
alla quien le sirua y ayude de solicitador, despues de abida la 
gracia, para la expedicion de negocios, y tanbien socorro de dine- 
ros, que bien creo V. P. Rma. mas abunda de gloriosos meritos, 
que de dineros; tomando alla para este seruicio alguna persona 
solicita de quien V. P. Rma se sirua y le desonere de algun tra- 
bajo: tenersele ha respeto para que sea bien gratificado y para 
las expensas sea probeydo y se reparta de lo que aca se oviere. 
Suplico ser avisado de V. P. Rma. de lo que en este negocio se 
debe esperar; y confio en su bondad y sanctos deseos sera la res- 
puesta de gran esperanca y consuelo para este su sieruo y patria, 
y el dano presente sera restaurado con doblada gananeia, como 
la perdida del bienabenturado Job, para que en el cielo V. P. 
Rma. por este negocio piadoso de la madre de Dios tenga singu- 
lar premio, y en la tierra perpetua memoria de rehedificador y 
reparador de su casa. Cuya Rma. persona nuestro Senor conserue 
y fauorezca con gracia particular para esto y para execueion de 
sus bienabenturados deseos. De Onate a 14 de Henero de 1554. 
Las manos de V. Rma. P.t besa su orador, 

f Fray Francisco de Castillo, 
ministro provincial de Cantabria. 
Inscriptio: f Al Rmo. P. Ignatio, general y fundador [de la] 
deuota religion de . Roma. 14 JANUARII I554 35 

753 

LEONARDUS KESSEL 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COLONIA 14 JANUARII I554 '. 

Epistola quadrimestris. — Pestis Coloniae sedatur: cives in urbem revertun- 
tur. — Bonus Societatis Jesu odor. — Prior Carthusiae studia instaurari 
cupit: nobis favet: collegio romano opitulatur. — Dives quidam civis do- 
mum Societati dare intendit: alii, ingenio praestantes, eidem se ipsos 
dant. — Reatus suos confitentes, natalitiis Servatoris Jesu, a Kesselio 
auditi. — Adventus Oliverii sociis coloniensibus gratissimus: cum eo Lo- 
vanium Kesselius petit: inde rediens, candidatum Societatis secum 
ducit. 

t 
Jhs. 

Gratia et pax X.i domini sit semper cum omnibus nobis. 
Amen. R.de 2 i n X.° Pater. Peractis 4 hisce mensibus, paucis P. V. 
explicare conabor que Dominus opt. max. Colonie operari di- 
gnatus est. In primis pestis Coloniae sedata est: solet enim Domi- 
nus post tempestatem tranquillum facere 3 . Populus, qui propter 
pestem fugerat, iam reuertitur, qui bene erga nos affectus est 4 ; 
bonus enim odor collegii romani Societatis hic late spargitur, et 
a plurimis hic talis modus tractandi studia optatur maxime. Stu- 
dia enim hic tepescunt in dies, et malicia incrementum sumit. 
Ouare Rdus. Pater prior carthusie 3 , fauctor noster singularis, 
supplicationem obtulit senatui, quemadmodum mihi narrauit, vt 
aliquot nostre Societatis petant, per quos coloniensium perdita 
studia, iuuentutem peruersam religionemque , que (vt fatentur 1 Ex autographo in vol. E, sesqui folio, n. 115, prius 234. 

2 Ms. R.do 

3 Tob. iii, 22. — De peste, quae Coloniae grassabatur, agunt Litt- 
Qnadr., t. u, pag. 475, Polanco, t. m, pag. 265, n. 591, aliique. 

4 uPopulus initio hujus anni reversus quidem est, sed cum adhuc manus 
Domini esset extenta, hoc etiam anno [1554] pestis rediit, et ita fratres in 
varia loca extra Coloniam [Kessel, coloniensibus sociis praefectus] destina- 
bat.» POLANCO, t. iv, pag. 269, n. 577. 

5 Laudatus saepe in his MonumentiS , Gerardus Hamontanus (Kalck- 
brenner). 36 Epistolae Mixtae— 753 

omnes) magna in dies decrementa patitur, restaurari ac renouari 
valeant. Sed senatus nondum Rdo. Patri respondit, nisi quod 
super hac re deliberare velint. Idem hic Rdus. Pater mittit P. V. 
pro collegio Societatis 100 aureos, et plura mittere decreuit. 

Diues quidam ciuis coloniensi Societati domum dare intendit, 
cuius filius in artibus promotus et sacerdos, naturalibus bene do- 
tatus, doctus, 27 annorum, se nostrae ' Societati dedit, nobisque 
nescientibus, voto scolarium se confirmauit, quod post dies ali- 
quod nobis indicauit. Multum me recreauit bonus eius animus, 
Christi amore totus accensus. Quidam alius, in Februario pro- 
mouendus in artibus, naturalibus etiam bene dotatus, ex ditissi- 
mis huius ciuitatis, se totum Societati etiam dare cupit, et plu- 
res alii. 

Hoc tempore natalis Domini plurimorum confessiones audiui, 
tam in ecclesia parochiali, quam in templo sancte Vrsule et soda- 
lium eius 2 , et aliis in locis. Magistri scolarium cum eorum di- 
scipulis confitendi gratia etiam ad nos venerunt. Variis in locis 
conciones habui, adfui etiam incarceratis vocatus, eos ad meliora 
exhortando et confessiones audiendo, plurimi etiam nobis adfue- 
runt consulendi, boni quid audiendi gratia. 

Aduentus Rdi. Bernardi Oliuerij fuit nobis gratissimus 5 : vna 
simul Louanium profecti fuimus, vbi a Rdo. Patre Adriano 4 et 
fratribus magna cum charitate recepti fuimus. Post dies aliquot 
P. Bernardus ad patriam proficiscitur, et ego Coloniam profectu- 1 Ms. nostri. 

- Videantur Epist. Mixtae, 1. 11, pag. 583, annot. 2. 

3 «Recreavit... vertente anno ipsum [Kesselium] cum sociis allata ex 
Urbe vestis, quam Ignatius gestatam contactu diurno sacraverat. Beavit 
insigni hoc munere Collegium Bernardus Oliverius, mense Novembri ex 
Italia Coloniam appulsus, dicique vix potest, quo donum hoc gaudio do- 
mesticos perfuderit. Nemo fuit quin lgnatianas has exuvias pio osculo ve- 
neraretur et manibus versatas inspiceret. KesseHus, ut Fratrum votis satis- 
faceret, passus demum est singulis obvenire laciniam ex manica frustatim 
divisa. Pars reliqua honoratiore loco fuit seposita.» Reiffenberg, Hist. Soc. 
Jes. ad Rhenum inferiorem, lib. II, cap. 7, n. 33.— De Oliverio infra edi- 
tur epistola , n. 761, 

* Notus est hic Adrianus Adriaenssens, iovaniensium sociorum mode- 
rator 15 JANUARII I554 37 

rus, venit iuuenis 18 annorum, rogans, vt mecum posset Colo- 
niam proficisci, et se totum Societati dare. Videns bona sua na- 
turalia, et bonum eius animum, permisi eum mecum proficisci. 

Haec sunt, Rde. Pater, quae P. V. scribenda occurrerunt, cui 
vnice me commendo. Bene valeat P. V. in Christo semper. 1554, 
14 Januarii. R. V. seruus indignus, 

Leonardus Kessel. 

lnscriptio: j Rdo. in X.° Patri, domino Ignatio a Loyola, 
praeposito generali Societatis Jesu. 

BALTHASAR DIAZ 
PATRI IGNATIODE LOYOLA 

VALENTIA 15 JANUARII I554 *. 

Religiosi augustinianae familiae nostris, templum exaedificantibus, obsi- 
stunt: pontificium diploma, ut opus perfici queat, desideratur. — P. Car- 
vajal, oculis captus, sacrarum precum codicem nequit legere: facere sa- 
crum potest: a lege divinum recitandi officium cupit absolvi. 

t 
Jhs. Maria. 

Muy Rdo. en Xpo. Padre. Gratia Domini nostri, etc. Porque 
ha pocos dias que escreui a V. P. dos cartas % en esta no dire 
mas de dar auiso a V. P. como los frayles de S. Agustin, que 
son nuestros vezinos, nos hazen gran instancia para impedirnos 
la edificacion de nuestra yglesia, con sus preuillegios que tienen 
en su mare magnum; y si de alla V. P. no proue de alguna li- 
cencia de su sanctidad para que, y avnque nuestra yglesia este 
dentro del termino que no se puede edificar yglesia segun los 
preuillegios que ellos tienen, que nosotros la podamos edificar; y 
avn si a V. P. paresciere se deuie sacar general licencia para que, 
adonde quiera la Compania, pudiese hazer lo mismo 3 . 

1 Ex autographo in vol. Epist. viror. venerab. e Soc. Jesu, unicofolio. 

s Eae sunt n. 739 et 744, 3o et 3l Decembris 1553 datae. Epist. Mix- 
tae, t. m, pag. 694, 710. 

3 Cf. Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 527: uDe la contradiccion que 
experimento la fdbrica del templo del Colegio de Valencia». Sed de hisin- 
fra redibit sermo, epist. 760. 38 Epistolae Mixtae— 755 

Tanbien hago saber a V. P. como, por el P. Caravajal estar 
mal dispuesto de los ojos, no puede rezar el officio, que le haze 
mal, mas podrie dezir missa, ya que el no rezase las oras perso- 
nalmente, con tal que las oyese, rezandolas otro en su presencia, 
y dizen que no se puede hazer sin dispensacion del papa. £l su- 
plica a V. P. que, si es cosa que se podra alcancar de su sancti- 
dad, que V. P. se la procure, porque no caresca desta gran con- 
solacion. Todos nos encomendamos en las oraciones y sanctos sa- 
crificios de V. P. y de todos los Padres y hermanos de essa 
sancta casa. De Valencia a 15 de Henero de 1554 afios. Indigno 

hijode V. R. P., 

Baltasar. 
lnscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Xpo. Padre, el P. maestro 
Ignacio de Loyola, preposito general de la Compafiia de Jesus. 
En Roma. *55 

MORBENIENSIS RESPUBLICA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 15 JANUARII I554 '. 

Morbeniensium vota, optantium apud se Patrem Galvanellum, pastorem 
optimum, retinere, atque Societatis Jesu gymnasium in sua republica 
constituere . 

Molto Rdo. nel signor Giesu Padre nostro osservandissimo. 
Dagli nostri domini regenti di questa comunitade, precessori 
nostri, hauemo inteso esser' ispediente proueder' d' uno curato 
et pastore, essendogli noua da Roma che in sucesso d' alcuno 
tempuo ce minaggia esserne leuato il nostro buon' pastore, don 
Andrea Galuanello, cossa in ueritade che, se la buona fiducia te- 
nemo neF signor Iddio per mezo de V. R. P. non perseuerasse in 
noy di esser' da ley in questa nostra traualglia adiutati, restares- 
semo inscieme con il piu di questo nostro populo, non solamente 
di grande longa contrisstati, ma, seF fusselecitodirlo, disperati, 

1 Ex originali in vol. Epist. Communitatum, duplici folio, n. 168, 
prius 272, 273. 15 JANUARII I554 39 

sendo la grande penuria de simili soy pari et la stagione di 
questi infelici tempi nele bande nostre, et che questo precipua- 
mente deba procedere per le constitutioni della sua religione, 
qual' debano prohibire, non acettano cura de anime l . DiF che ne 
fa non puoco marauelgliare, considerando noi, che da ogni canto 
quelli benedetti colegii non hano F ochio ad altro, che attendere 
ad instruere, hedificare et aumentare la santta et catolica fede diF 
buon' Giesu, nostro redemttore. Et non solamente nel' cristia- 
nesmo, ma non extimando alcuni periculi, vano ad indos, et piu 
oltra, da qualle buone attioni non possemo estimare ne giudicare, 
chi bene considera il fine suo, che auere non tanto cura dele 
anime, che gia sono regenerate neF batesmo, ma ancora de 
aquistarne dele altre, di manera che, volendo redurce al vero 
scoppo, non tendano che hauer" cura dele anime. Siche andando 
per cio nele Indie, volendo poi lassarne noi, non ne pare lecito 
pilgliare iY pane agli fratelli et filglioli, et darlo agli cani: dicemo 
il pane dil verbo de Dio, et diF buono exemplo. Et perche ne po- 
tria esser' risposto che nel esercire tale cure vi sono diverse 
attioni prohibite nele sue constitutioni, hauemo ordinato de man- 
tenerli vno capelano, quaF habia esercire la cura in tutto, ex- 
cetto in quelle attioni, che le sudette sue constitutioni permetta- 
no; ma iF titulo et F auttoritade dela cura conuiene per ogni 
modo sii datto aF sudetto don' Andrea, ouero vn altro de queli 
Rdi. colegii, si come piacera ala sudetta V. R. P., perche la 
predetta R. P. V. sa quanto importa F auttoritade et reputatione 
di quello ha il titulo et carico diF curato, si nel predicare, quanto 
neF reprendere gli vitii, et comandare, et fare altre attioni per- 
tinenti agli curati. Ne potria dare buono odore, ouero esemplo, 
agli altri curati, se egli non fusse curato, et hauesse la potestade 
degli beni pertinenti ad essa cura et giesa, si come ha incomen- 
zato, dil che ce dice poi: il curato de Morbegnio ce diporta cosci 
et cosci. 

Doppoi la bontade diF signor Iddio, che ha visto li nostri 1 Vide Galvanelli epistolam, n. 750, et in superiore volumine epistolas 
716, 717, 718, pag. 632-638; Polanco, t. iv, pag. l36, n. 272, qui hac est 
usus epistola. 40 Epistolae Mixtae— 755 

cuori, quali desiderauano vno de quelli Rdi. colegii, et da noi 
stessi non sapendo che modo tenire, ha illuminato il nostro ma- 
stro da schola, quaF e gentiF huomo et giouane, di andare a stu- 
dio, et cosci gli e andato. Laonde hora hauemo grandissimo bi- 
sognio d' uno mastro da schola, dil che licentiosamente hauemo 
pilgliato ardire dala humanitade de V. R. P., supplicarli humil- 
mente ce degni adonque concederne il sudetto curato, ouero vn 
altro, come' a quela melglio gli piace, mentre sii di quela reli- 
gione et benedetta Compagnia, inscieme con' vno mastro da sco- 
la, et ancora vn altro compagnio, a effetto ce pianta vno de 
quelli suoi venerandi colegii, quale di quanto frutto sara, non 
tanto in queste bande, che siamo in confinio deF Allamagna et 
Lombardia, quanto ancora neli luogi conuicini, saria un J longo 
scriuere, et cio sa il signor Iddio, nela cui infinita bontade spe- 
ramo mouera iF cuore de V. R. P. a concederne quanto ricerca- 
mo, et con F aiuto dela Madonna de Iddio gli prouedaremo a 
tutto cio fia bisognio si per il colegio, quanto del viaggio di ve- 
nir' in qua, et ritornare, et andare, come conuenera il tutto al 
parere dela predetta V. R. P., la quaF ingenuamente et humil- 
mente supplicamo per amore di quel buon' Giesu, neF cui titulo 
sono constituiti quelli santti colegii, ne volgli concederlo, aspet- 
tando buona et gratta risposta da quella in breue, ala cui buona 
gratia di continuo ce ricomandiamo et gli baggiamo le santte 
mani, supplicandogli parimente, ce degni seruirse de noi in ogni 
sue occurentie, che non desideramo che de farli ogni vbidientia 
et servitu. Et il signor Iddio in ogni cosa ne sia sempre laudato 
et rigratiato, et la conserua et aumenta. Da Morbegnio ali 15 
Gianaro 1554. Dela predetta V. R. P. indegni seruitori et filgli 
in Giesu Xpo., 

Gli regenti per la comunitade di Morbegnio ' . 
Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, il P. Ignatio Loyola, pre- 

posito generaF dela Compagnia Padre nostro nel Signor 

osservandissimo. In Roma. 1 Mentem Sti. Ignatii ad morbeniensium vota cognoscere poteris ex 
POLANCO, t. iv, pag. 137-139, n. 273-277. -Cf. Cartas de San lgnacio^ 
t. iv, pag. 417, 432 (ubi huic epistolae respondetur), 434, etc. 23 Januarii 1554 41 750 

MATTHAEUS D£ TASSIS 

[PATRI JOANNI DE POLANCO (?)] 

VIENNA 23 JANUARII I554 *. 

Acceptas ab Ignatio litteras illi, ad quem destinabantur, esse redditas. — 
Gaudet de laetis ex India nuntiis: dolet de morum corruptela inter chri- 
stianos: romanorum regem laudat. 

t 

Jhs. 

Rdo. et magnifico signor observandissimo in Jesu. Ali 18 
ditto mj trouo quella delo signor Ignatio per lo signor Nicolauo 
Aio, lo qual subito li fu dato recapitto de mio filiollo, che lo 
mandi a la scolla de sua signoria. Ho ricevuto ancora la schrit- 
tura uegnuta de V India, che, zertto, lobuta agratissima et regra- 
tio sua signoria Rda., che se degna a farmi participar de tal cosa, 
che, zertto, lo abuto a charo et la volea farla stampar a la mano 
per darne anche a deli altri: et prego sua signoria Rda. como 
vene de tal cosa, che mj ne faceno parte, che, zertto, laro molto 
a caro a intender che la fede de Jesus benedetto vagano aperse- 
uerando in li infideli, gia che quelli, erano christianj, sono pezo 
aora che infidelli; che la fede ano lo padre, non lano lj filiolj ne 
molie; et se ben Dio ne dano deli tribulation asaj, non sono da 
dar marauellie; et penso se non fuse la bonta de sua maesta s 
che tuto lo suo paiese soto et sopra per la catiua fede che sono 
in el popullo, ma sua maesta sono tanto catolico, che Dio re- 
sguarda per sua maesta. 

Altro non saria che dir, sollom prego V. S. mj recomanda al 
signor Ignatio con lo signor Vitoria 3 et tuta la santa Conpagnia, 

1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. ioo, prius 207. 

s De rege romanorum, Ferdinando I, videtur esse sermo. Cf. Cartas 
de San Tgnacio, t. iv, pag. 8o-83. 

3 P. Joannes de Victoria, qui Vienna Romam evocatus fuerat supe- 
riore anno, Polanco, t. 111, pag. 253, n. 568, tuncque in urbe versabatur, 
Polanco, t. iv, pag. 10, n. 10, annot. 3. 42 Epistolae Mixtae - 757 

et cosj a V. S. che pregano Dio per mj et la mia familea. Cosi 
faro jo per quella santa Conpagnia, abenche jo siano indegno. 

Qui sarano due literj inclusj, luna de sua maesta, et laltra de la 
confraternita qua, et a V. S. humila li baso la mano, pregando 
Dio che sempre la conserua de hogni mal. De Viena ali 23 Jana- 

ro 1554. Tuto de V. S., 

Matio ' de Tasis. 757 

ANTONIUS GOU 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 25 JANUARII I554 2 . 

Pater Araoz Complutum accedit: concionatur.— Sparguntur rumores contra 
Exercitia spiritualia Sti. Parentis. — Illorum auctor existimatur toleta- 
nus antistes. — Hunc invisit Araoz, qui peramanter excipitur. — Alii viri 
praeclari Exercitia laudant. — Ad ea scholastici complutenses magis affi- 
ciuntur. — Societati nomen dant plures atque insignes adolescentes. — De 
sociis P. Emmanuele Lopes, P. Villanueva et P. Francisco de Borja. — 
Pintiam venit Araoz: a plerisque nobilibus invisitur.— Societas Jesu bene 
audit. — De navigatione Philippi principis in Angliam.— Coenobium D. N. 
de Aranzazu incendio vastatum. 

t 
Jhs 

Muy R.do y charisimo en Christo Padre. La summa gratia y 
amor de Jesuchristo nuestro senor sea en nuestro continuo fauor 
y aiuda. Amen. El mes pasado scriui a V. P. de Alcala 5 , aui- 
sando de la yda del P. doctor Araoz a aquella villa a cierto ne- 
gocio de importancia, a instancia de Ruygomez, el qual por la 
mesma ocasion hauia ydo alla, y de lo que el Senor se hauia ser- 
uido dello, acabandose el negocio con mucho contentamiento de 
las partes 4 . Lo que en esta tengo que auisar a V. P. es, como en 

1 Ita saepe solet ipse suum nomen subscribere. Vide supra, Epist. Mix- 
tae, t. iii, pag. 181, annot. 1, ubi de epistolae auctore aliquid diximus. 
Cf. Cartas de San Tgnacio, t. IV, pag. 216, annot. 2. 

2 Ex autographo in vol. D, duplici folio, n. 64, prius 382, 383. 

3 Cf. Epist, Mixtae, t. 111, epist. 715, 729 et 73o, pag. 63o, 665 et seqq. 
* «Erat ibidem [Compluti] Comes Melitensis, socer Domini Rui Gomez 

de Silva, qui etiam, gener scilicet cum socero, familiarissime et peramanter 25 Januarii 1554 4 3 

el tiempo que alli estubimos, el P. doctor se exercito algunos 
dias en predicar en nuestra yglesia con muy grande acepcion de 
todos. 

En aquellos dias se dixo en Alcala que en Toledo hauia algun 
rumor contra los exercicios, diziendo que en ellos hauia algunas 
cosas que les offendian, y vn hombre docto, cathredatico de Al- 
cala, afirmaua lo mismo. Y avnque todo lo que dezian eran cosas 
mas dignas de risa que de hazer caso alguno dellas, quiso Ruy- 
gomez, a quien lo hauian referido, que el P. doctor, antes de 
boluerse a esta corte, se viese con el R. m o de Toledo ' (del qual 
se dezia salir el rumor) para le satisfazer, si tenia alguna duda 
en ellos, y asi a esta ocasion le fue a visitar, y fue recibido de su 
S. ia con muchas senales de amor, y le hizo comer con el, y no 
hallo que vbiese hauido tal rumor, ni se vbiese hablado en ello, 
antes conoscio en su SM lo contrario de lo que dezian. Y lo 
mismo hauia entendido ya en Alcala por carta de vna persona 
principal y ecclesiastica de la misma ciudad, muy amiga de la 
Compania. 

En el mismo tiempo llego el doctor Torres 2 , de Sigiienca 
(que es de los mas doctos que hay en Espana) a Alcala, y estubo 
algunos dias en nuestra casa, y el dia de la circuncision del Se- 
nor, en el qual se hizo ofieio solemne en nuestra yglesia, predico 
en ella con muy bueno y docto auditorio, y en el sermon alabo 
mucho los exercicios, diziendo que el los hauia hecho, y el pro- 
uecho que hauia sacado de ellos, exagerandolo tanto, que fue 
cosa admirable, y exhorto a todos a los hazer. Tambien se mos- cum nostris agebant, ac praecipue cum P. Araoz, cujus consilio Dominus 
Rui Gomez (qui etiam tunc primum locum apud Principem Hispaniarum 
Philippum habebat), in rebus etiam gravissimis et ad commune bonum per- 
tinentibus, plurimum tribuebat, et fructus magni momenti ex hujusmodi 
consiliis consequi cernebatur.» PoLANCO, t. 111, pag. 327, 328, n. 73l . 

1 Joannes Martinez Siliceus. De hac re iterum rlet sermo. Cf. POLANCO, 
t. m, pag. 335, n. 746 et seqq., et epistolas supra laudatas, n. 729, 73o volu- 
minis superioris. 

2 Bartholomaeus de Torres, canonicus siguntinus, postea canariensis 
episcopus, cujus judicium de Exercitiis spiritualibas proferunt Epist. Mix- 
tae, t. 11, pag. 599. De eo agit Polanco, t. m, pag. 326, n. 727. 44 Epistolae Mixtae— 757 

traron los exercicios al abad mayor, y al doctor Cuesta \ que son 
los mas senalados doctores de aquella vniuersidad, y los alaba- 
ron en extremo, diziendo ser doctrina celestial, y desean tenerles 
para su consolacion, diziendo que firmarian de su mano que todo 
lo que en ello hay es muy catholico; y lo mismo hizo el doctor 
Torres, y lo mismo han dicho aqui algunas personas religiosas 
muy doctas, spirituales y de mucha authoridad. De manera que 
todo ha sido, por la bondad de Dios, sacar mas a lumbre la ver- 
dad, y dar mas authoridad a los exercicios, dando noticia dellos 
a personas tan senaladas, que ante no la tenian sino por relacion 
de otros: gloria a la diuina magestat por todo. 

En este mismo tiempo vbo mas mocion en los studiantes de 
Alcala que pienso vbiese hauido antes, y frequentauan muchos 
mas la casa que antes, y en menos de vn mes se entraron en la 
Compania ocho studiantes, todos muy habiles, entre los quales 
hauia seys colegiales; los otros dos, el vno es maestro en artes 
habilissimo, que dicen que lleuo tercero entre treynta y tantos en 
licencias, el qual, estando en casa haziendo los exercicios, tubo 
muy grandes contradictiones de su padre y de sus adherentes, 
que eran caualleros principales, y otra gente docta, sed vicit 
Christus, el qual le dio tanta paz en todo, que nos tenia admira- 
dos. El otro es vn studiante nauarro, que oye theologia 2 . Mu- 
chos otros andauan y andan muy apassionados para que les reci- 
ban en la Compania; otros, viendo que no los recibian, se han 
metido frayles. 

El P. Emanuel 3 predica los domingos y fiestas a hora de vis- 
peras la doctrina christiana en nuestra yglesia, con muy gran 
concurso de gente, specialmente de studiantes, que no caben en 
la yglesia. Es muy acepto a todos, y hazelo muy bien; y es tanta 1 Dr. Andreas Cuesta, postea legionensis episcopus. Ejus elogium po- 
suimus in Polanco, t. iv, pag. 474, n. 1006, annot. 4. 

2 Haec Polancus, t. m, pag. 326, n. 728, adhibuit, sed candidati nomen 
silet. Vide nihilominus, ibid. pag. 325,annot. 1, nomina insigniorum ex 25, 
qui anno 1553 in Societatem Compluti sunt admissi: in tomo autem IV, 
pag. 407, n. 878, annot. 3, exhibetur catalogus sociorum Compluti, ineunte 
1554, commorantium. 

3 P. Emmanuel Lopes, lusitanus. 25 JANUARII I554 45 

la deuocion que los studiantes tienen a todos los de casa, que se 
entran en el patio despues de la doctrina, esperando si alguno les 
hablara de Dios; y si acaso algun hermano comenca a hablar con 
alguno, luego se halla rodeado de muchos que le oyen, como si 
fuese algun hombre de gran authoridad, dandole harta materia 
de confusion: gloria a Dios por todo. 

Estando el P. doctor Araoz en Toledo, topo alli con el P. Vi- 
llanueua, que venia de Cordoua, y con el supimos que las cosas 
de alla andan en muy grande augmento, y que el P. Francisco 
se hauia de partir presto para Seuilla a verse con la duquesa de 
Medina Cidonia l , que tanto ha instaua su yda alla, para hazer 
en aquella ciudad cosa muy sefialada para la Compania; y que el 
P. comisario general 2 estaua en Cordoua, y hauia de partirse 
presto para Alcala; al qual quisiera el P. doctor Araoz sperar alli, 
sino que los negocios de aqui, specialmente agora, que el prin- 
cipe dizen que se ha de partir por Marco para Inglaterra, dauan 
mucha prisa, y asi nos partimos para esta villa los dos, con vn 
tiempo harto aspero de aguas, y nieues, y otras cosas que dan 
harto trabajo en el camino, de lo qual no se escapo el Padre; em- 
pero su charidad es tanta, que todo se le haze facil, viendo que 
son cosas de mucho seruicio de Dios. 

Llegamos a esta villa a 20 deste, con salud. Dio la llegada 
del P. Araoz muy grande contentamiento a Ruygomez, y a los 
demas, que le deseauan en gran manera, specialmente el arco- 
bispo de Seuilla, inquisidor general 3 , el qual, en sabiendo que 1 Anna de Aragon et Gurrea , soror Joannae de Aragon , matris 
Sti. Francisci Borgiae. «En Noviembre de 1515 caso [Anna]... con el Senor 
Don Alonso de Guzman , quinto duque de Medinasidonia. . . y por su ineptitud 
e impotencia se disolvi6 este matrimonio, y contrajo con las dispensas nece- 
sarias el legitimo con el Senor Don Juan de Guzman, hermano del antece- 
dente y sexto Duque de este titulo.» Hist. ms. del Colegio de Sanlucar, 
apud Nonell, La Santa Duquesa, D. a Luisa de Borja y Aragon, 2. a ed. 
pag. 53, Polanco, t. IV, pag. 465, annot. 2; Stus. Franciscus Borgia, t. 1, 
saepe. — De Borgiae vero cogitata profectione Hispalim versus et in alias 
Hispaniae provincias, videantur Epist. Mixtae, t. m, epist. 742, pag. 705, 
706. 

* Hieronymus Nadal . 

3 Ferdinandus de Valdes. 46 Epistolae Mixtae— 757 

era llegado, ymbio aqui vno de su casa, y el P. Araoz fue des- 
pues a visitar a su S>, que se holgo mucho con su vista, y le 
conbido a comer con el, mas el Padre se escuso. Y tambien vi- 
sito al presidente del consejo real ', el qual estaua algo quexoso 
por la ausencia del Padre, diziendo que le hauia hecho mucha 
falta acerca de algunos negocios del gouierno de las cosas del 
reyno que tocan a su cargo, en las quales se descansaua mucho 
con el Padre. 

Muchos senores y personas principales le han visitado y visi- 
tan cada dia, y particularmente le visito, dos 6 tres dias ha, don 
Diego de Cordoua 2 , que es persona muy principal y del con- 
sejo de la santa inquisicion, y visitador del consejo real, y estu- 
bieron los dos, que era muy gran noche. Es tanta la opinion y 
credito que tiene con todos, que confieso ser mi ingenio flaco, y 
mi pluma corta para saberlo explicar ni scriuir. Son tenidas las 
cosas de la Compania en el consejo real en tanto, que cosa que 
toque a ella se alcanca muy facilmente, y se da con mucha dili- 
gencia y sin dineros, que asi lo han hecho pocos dias ha en vna 
prouision que fue menester para las cosas del collegio de Medina ; 
y esto por causa que el presidente y los mas del consejo son muy 
amigos del P. Araoz: gloria a Dios por todo. 

Ayer vino el abad de Valladolid 3 con su sobrino, el conde 
de Modica, hijo del almirante de Castilla 4 , a visitar al padre; y 
porque seria muy largo hauer de nombrarlos a todos los que le 
visitan, por no ser prolixo lo dexo. 

Algunos pretenden y dan prisa al P. Araoz que pase con el * Antonius de Fonseca, olim episcopus pampelonensis. Epist. Mixtae, 
t. H, pag. 392. 

2 Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 25-27, 191, 192, 224. 

5 Alphonsus Enriquez et Villaroel, cujus mentionem fecimus supra, 
Epist. Mixtae, t. 11, pag. 622, 632. 

4 «D. Luis Enriquez Gir6n, segundo duque de Medina de Rioseco, 
conde de Melgar, sexto almirante de Castilla y caballero de la insigne orden 
del Tqison de Oro, cas6 en 1518 con D. a Ana de Cabrera y Moncada, con- 
desa de M6dica y Osona, vizcondesa de Cabrera y Bas, y murio en Valla- 
dolid a 24 de Setiembre de 1572, dejando a D. Luis que sucedi6.» etc... 
Burgos, Blasdn de Espaiia, t. IV, pag. 56. 25 JANUARII I554 47 

principe a Ynglaterra ', mas hasta agora no tiene tal proposito, 
ni pienso lo hiziese sin mandato de V. P., si ya el principe no lo 
quisiese absolutamente, confiando que V. P. lo ternia por bien. 

No dexare de dezir a V. P. como por cartas de Onate hemos 
sabido como el dia de S. Joan euangelista, de noche, se quemo 
el monasterio de N. a S. a de Arancaeu, que estaua en vn desierto 
muy grande, en el termino de Ofiate 2 . Estauan en el vn buen 
conuento de frayles franciscos obseruantes, muy buenos religio- 
sos. Fue tan grande el fuego, que dizen que no quedo piedra so- 
bre piedra en todo, sino la yglesia y la hospederia. Es vna casa 
de muy gran deuocion, y van a ella la gente de aquella tierra, 
como a N. a S. a de Monserrate, 6 de Guadalupe: por ser cosa tan 
sefialada, la scriuo a V. P. 

En todas las partes donde hay gente de la Compaflia por aca, 
se sirue mucho N. S., y se haze muy grande frutto en las almas. 
De Oflate scriuen que ensefian la doctrina xpiana. en aquella 
lengua los domingos y fiestas, y que por las calles no se canta 
otra cosa sino alabancas de Dios. Aqui ha hauido las semanas pa- 
sadas jubileo por las cosas de Ynglaterra, y en esta casa vbo tan 
grande concurso de gente para recibir los sacramentos de peni- 
tencia y eucharistia, que fue necessario ymbiar a Medina por quien 
les ayudase. Algun Padre de casa estuuo algun dia todo el dia 
hasta las diez de la noche, oyendo confessiones, sin hauerse des- 
ayunado. Algun dia vbo que recibieron el S. m0 sacramento en 
esta yglesia cerca de trecientas personas: gloria a Dios por todo. 
De lo mucho he dicho esto poco; lo demas scriuiran mas parti- 
cularmente y con buen stylo los que tienen el cargo dello en las 
casas; a sus cartas me remito. Otro no tengo que dezir mas, de 
que el P. Araoz y todos en los sacrificios y oraciones de V. P. 
muy humilmente nos encomendamos. N. S. enelalmadeV. P. 
sus santisimos dones siempre conserue y prospere, y nos dexe 
por muchos afios, pues tanta necessidad tenemos de V. P. Amen. 1 In Angliam Philippus solvit «jueves en la tarde , xn de Julio mdluii 
anos.» Munoz, Viaje de Felipe II a Inglaterra, pag. 87. 

'- Vide epist. 751 et quae ibi adnotavimus, necnon epist. 752. 48 Epistolae Mixtae— 758 

De Valladolid, 25 de Henero 1553 \ D. V. R. P. minimo hijo 
y indignisimo sieruo en Xpo., 

t . 
Antonio Gou. 

Inscriptio: Jhs. Al muy R.do y charisimo en Christo Padre, el 
P. M. Ignatio de Loyola, preposito general de la Compania de 
Jesus, en Roma. 

?5S 

LUDOVICUS DE MONTOYA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 27 JANUARII 1554 *. 

Laetitia ex ignatianis litteris percepta. — Sociorum consuetudine delectatur. 
— De fructu, quem ubique reportant, mirifice gaudet. 

t 
Muy Rdo. Padre mjo: Xpo. Ihu., nuestro summo bien, more 
siempre en el alma de V. m., y lo alumbre en su conocimjento 
y lo ynflame en su sancto amor. Amen. Consolome nuestro Se- 
nor mucho con la carta de V. m., que me escriujo en papel, y 
con las que nos escreujmos en la presencia de nuestro seflor 
Dios, que son frequentes, y yo desseo que fuessen continuas, 
sino que mis pecados lo ympiden de mj parte. Ruego a V. m. 
que en el acatamjento de nuestro Senor supla y remedie mjs fal- 
tas, y pida y alcance de la diuina piedad que me faea digno fillo 
de V. m., y menor hermano de la sancta Companja de Ihu., que 
es lo que yo mas desseo. El P.e Mtro. Mjron y los otros Padres 
que aca estan me conocen y tienen por suyo; y yo los tengo a 
todos por Padres mjos, y se alegra mj alma de ver el fruto espi- 
ntual que por ellos se faze donde qujera que van. Sea por todo 

1 Ita perspicue legitur,at tota rerum in epistola expositarum series pos. 
tulat abs dubio ut 1554 intelligatur. 

2 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 162, prius 404. — Fr. Ludo- 
vici de Montoya, O. S. A., eximiae sanctitatis viri, epistolam supra edidi- 
mus, Epist. Mixtae, t. 11, pag. 672. Admodum officiose et peramanter 
praesentibus ejusdem litteris rescripsit Ignatius 26 Julii 1554. Cartas de 
San Ignacio, t. IV, pag. 264. 29 Januarii 1554 49 

loado nuestro senor Dios, de cuya bondad ynmensa emana todo 
bien. V. m. dende alla nos enbie su sancta bendigion, la qual 
yo, el menor de los suyos, siempre le pido: y el Espiritu 
sancto nos de a todos su gracia. Amen. Y en las oraciones de . 
los PP. Diego de Eguja y Lujs Goncales y de los otros mjs Pa- 
dres y mjs conocidos, que estuvieren en su sancta Companja, me 
encomiendo. De Lisboa a 27 de Enero de 1554^ Hijo obediente 
de vuestra mereed, 

f Fray Lujs de Montoya. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. senor y mj Padre, micer Ignacio, 
general de la sancta Companja de Ihs. En Roma. 

Aliamanu. De 27 de Gennaio. Addi ultimo de Maggio. 

JOANNES DE VEGA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

PANORMO 29 JANUARII I554 '. 

Petrum Jimenez commendat, eique vult fidem adhiberi. 

f 

Muy Rdo. senor Padre. 

El Rdo. Pedro Ximenez, abbad de santo Elia, va a rresidir en 
essa corte por los negoeios deste rreyno y mios. Hame parecido 
hazello saber a V. R. para que, quando se offreciere alguna cosa 
que quiera mandar aca 6 alla del seruigio de Dios, lo pueda tra- 
tar con el, como con cosa mia. Y rremitiendo en lo demas que 
V. R. quisiere saber de aca al mensajero, no se dira mas aqui, 
sino que nuestro Sefior guarde y prospere su muy Rda. persona 
en su santo seruicio 2 . De Palermo a xxix de Henero 1554. A lo 
que V. P. mandare, 

Juan de Vega. 

1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 20, prius 27, antiquitus 175. 

8 Die 18 Aprilis 1554 rescripsit Joanni de Vega Ignatius: «Otra letra 
rescibi de V. S.,., hecha en veinte y nueve de Enero, que me envi6 el Abad 
Jimenez, de Napoles, donde quedo con alguna indisposici6n, y se espera 
muy pronto.» Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 129. Cf. ibid. pag. .279, 
388. 

Epistoi.ae Mixtae, TOM. IV. 4 50 Epistolae Mixtae— 760 

Inscriptio: f Al muy Rdo. sefior, el P. Mtro. Ignacio de Lo- 
yola, preposito de [la Comp]ania de Ihus. En Roma. 

PETRUS DOMENECH 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

VALENTIA 29 JANUARII 1554 *■ 

Narratio eorum, quae in aedificatione templi valentini Societatis Jesu acci- 
derunt.— Pontificium diploma, quo omnis tollatur lis ac controversia, 
exposcitur. 

f 
Rmo. in Xpo. Padre y senor mio. Este collegio de Valencia 
se edifico en medio de vn monasterio de frayles de sanct Francis- 
co y otro de S. Agustin, caustrales, y empeeando a hazer la ca- 
pilla 6 iglesia, nos fue echa contradiction por don Luis de Cas~ 
tellui, canonigo desta iglesia, rector de la parrochia de S. Mar- 
tin, y firmo de drecho de la possession que dize tiene de vedar 
que en su parrochia no se 2 haga iglesia sin su licencia; y por 
parte del collegio se contrafirmo, y anduuo el pleyto en esta real 
audiencia, y nosotros continuamos nuestra obra, y el dicho rec- 
tor despues 5 de algunos mezes paro en el pleyto, y a sinco 6 
seys meses y mas nos fue dicho que el dicho rector auia recebi- 
do vna citacion de Roma, y que queria mouernos nueuo pleyto; 
y hasta hoy, que son xx de Enero, no nos han intimado cosa al- 
guna, stando los dos tercios de la iglesia, de madera, poniendo 
la teja. Los frayles de S. Agustin han hecho jues su conserua- 
dor el obispo de Fes 4 , y han hecho vn mandato, mandandonos 

1 Ex transumpto coaevo in vol. E, duplici folio, n. 144, prius 36l,362. 
— Usus est hac epistola Polanco, t. IV, pag. 33i, 332, n. 707, 708. Vide lo- 
cum cum notationibus ibi positis. 

2 Ms. sce. 

5 Ms. heic et saepius enpues. 

4 Fr. Franciscus Mejia (Mexia) de Molina, O. P.— Vid.e Espaiia Sa- 
grada, t. LI, De los obispos espanoles titulares de iglesias in partibus infi- 
delium, 6 auxiliares en las de Espana, obra postuma del Dr. D. Carlos 
Ramon Fort, coordinada y aumentada por D. Vicente de la FUENTE, 
pag. 137. 29 Januarii 1554 51 

sub pena D ducatorum auri et sub pena excommunicationis, in- 
fra sex dies cessemus ab edificacione oratorii seu capelle, quia 
non distat a suo monasterio Cxxxx canas, cum stet ad Lxxxx 
canas, parum plus vel minus. Pro parte del collegio se respon- 
dio infra terminum, cum protestacione que nosotros lo podiamos 
hazer, y que teniamos licencia de su santidad, y que era solo vn 
collegio, que no era casa de religion ni de professos. Hizo su 
conseruador la prouizion: intimentur parti acord [?]. Auemos 
procurado con algunos amigos de ambas partes, que buenamen- 
te se mirasse, y si no les era perjuhizio, que no pleyteassemos; 
y ansi tuuimos algunas platicas, por ver si podieramos hazer que 
esto se remetiera a los Rmos. generales de ambas partes, y que 
lo que en Roma se haria por -ellos, lo cumpliessen aqui las partes; 
y no les parescio, sino que entre tanto parasse la obra, y ansi 
hoy nos han dicho los procuradores dellos, que son dos frayles, 
que todos los frayles stan determinados que se gaste quanto tie- 
nen, y que no se sufra que este oratorio 6 capilla se labre, ni se 
sufra se digan missas, ni confiessen, ni prediquen en ella, como 
si esta casa fuesse de personas no conformes a la ley de Xpo. 

Supplico a V. P. quan encarescidamente puedo in visceribus 
Jesu Xpi. que con la mayor breuedad que ser pueda, nos haya 
gracia de su santidad que podamos tener en este collegio orato- 
rio 6 iglesia, donde puedan hazer todo lo que hazen en qualquier 
otra iglesia, no obstante que tengan qualquier de los quatro 6r- 
denes mendicantes que infra Cxl canas, 6 mas 6 menos, no se 
pueda edificar iglesia, y ahun que podamos tener campanil con 
campana 6 campanas, y que no nos perturben, sub pena excom- 
municationis, tan fauorabble como pueda. Y quiero aduertir a 
V. P. que, despues de edificada la iglesia de S. Augustin, en 
mi tiempo, se ha l edificado vn monasterio de monjas de S. Fran- 
cisco, obseruantes, que se dize Iherusalem, que esta muy mas 
cerca de su monasterio que nuestra iglesia, y tambien esta muy 
mas cerca de S. Agustin vna casa de los beguines 2 , que hay 1 Ms. sa. 

- De origine ac conditore harum aedium Teixidor-Chabas, Antigiie- 
dades de Valencia, lib. V, cap. 12, instrumentum afferunt a juratis valenti- 52 Epistolae Mixtae— 760 

oratorio en ella, ahunque no tiene campanil. Y mas quiero ad- 
uertir a V. P., que este nuestro oratorio 6 capilla es pequefio, 
que sera foreado, segun la gente acude, hazer vna razonable 
iglesia; y confio en el Senor que ansi sera, y ansi hay necessi- 
dad que la gracia sea para poder hazer qualquier iglesia, que se- 
gun es el lugar muy bueno, si Dios fuesse seruido, se poria ha- 
zer casa de proffessos, y auerse de crescer la iglesia. V. P. sabe 
lo que conuiene, y que tememos descomuniones. Por amor del 
Sefior sea el socorro qual conuiene, y con toda la breuedad que 
se pueda embiar. 

Despues nos fue dicho que querian los frayles con su con- 
seruador passar adelante y escomulgarnos: hizimos vn subexe- 
cudor, que fue Mre. Pere Maca, maestro en theologia, y hizimos 
vna inhibicion y vna apellacion, y lo intimamos a su conseruador, 
el obispo de Fes, y a los dos frayles sindicos del monasterio, y 
al prior, requiriendole que hiziesse ayuntar a todos los frayles; 
los quales auctos con el poder que el collegio haze a M. Johan 
de Polanco y a otros, van con esta, porque me embie con el pri- 
mero vna citatoria para que el pleyto se haga en Roma, donde 
pienso, con la ayuda del Seflor, que se obtendra, que, no obs- 
tante que por su mare magnum y de otras religiones tenga esse 
priuilegio 6 gracia, que se pueda hazer la iglesia. 

Ellos dizen, que, siendo collegio, no se puede hazer iglesia 
con la puerta a la calle, sino que este dentro del collegio, que 
no sirva para otros ! sino para los del mismo collegio. nis subscriptum, ex quo haec juvat excerpere: «Mosen Ramon Guillem Ca- 
ta]a, que fouch un Cavaller molt antich [vivebat anno 133^] en esta Ciutat, 
institui un Hospital davant lo Monestir de Sant Agosti, lo qual de present 
se diu dels Beguins, que es hon estan los Chichs de Sant Vicent Ferrer; y 
en apres en un Codicil que feu, volgue que en aquest Hospital se reculgues- 
sen los Home'ns de Penitencia perpetuament, y que la Administracio del 
dit Hospital fos dels Jurats de esta Ciutat, com ho es stada, y es al present: 
y en anys passats, com V. m. te noticia, per falta de Homens de Penitencia, 
o per altres respectes, que justament mogueren a nostres Predecessors, 
possaren en dita Casa y recullgueren en ella als Chichs y Chiques Orfens, 
que anavent perduts per esta Ciutat, que vulgarment se dihuen de Sant Vi- 
cent Ferrer... De Valencia a 27 de Abril 1584.» 
1 Ms. otri. 29 JANUARII I554 53 

Somos a xxvi de Enero: dos 6 tres dias despues de auerles 
intimado todo lo sobredicho, el mismo scriuano de los frayles, 
que se dize Mossen Jorba, clerigo, nos a intimado de parte de 
don Luis de Castellui, rector de la parrochia de S. Martin, y de 
los parrochianos, vna citacion de Roma, mandandonos que infra 
Lx dies seamos en Roma, et quod sub pena excommunicationis 
et duorum mille ducatorum cessemus operare. E ansi en la mes- 
ma hora auemos parado de obrar, que es gran dano, porque fal- 
ta cubrir ' buena parte de la iglesia; y si acuden aguas, se da- 
nara mucho. En el memorial va scrito el auditor, delante quien 
-el procurador deste collegio a de acudir. Esto hazen los frayles, 
y no sce porque, que la parrochia tiene interesse en las offertas, 
las quales no se toman en esta casa; y el vicario de la parrochia 
de S. Martin tiene facultad, siempre que quiera [del embiar vn 
clerigo a las missas para offrescer, si les quieren dar, offertas. Y 
en esta parrochia de S. Martin stan los monasterios de S. Fran- 
cisco y S. Agustin, claustrales, el ospital general, santa Lucia, 
Iherusalem, el monasterio de los frayles de Jesus, el monasterio 
de los frayles de S. Vicente, santa Tecla y [el de] la Sangre de 
Jesuxpo., que no a seys 6 ocho ' anos que se hizo; y no sta a 
diez canas de S. Francisco, y por las offertas dan al rector de la 
parrochia de S. Martin xxx ho xxxx ducados cada anyo, poco 
mas 6 menos, ahunque los de Jesus y de Iherusalem no se si pa- 
gan cosa alguna; y si les prometieramos xxx ducados quada ano, 
se acabara; y no parescio al Rdo. Padre prouincial, que en aque- 
lla sazon se hallaua en Valencia, se diesse cosa alguna, pues no 
se tomauan offertas. 

Tenemos grandissimo dano en no poder labrar la iglesia. Por 
la passion de Xpo. que V. P. lo haga despachar como conuiene. 
Dios se lo perdone a Mre. Hieronymo 3 , que, pues fue en Roma, 
podia conferirlo con V. P. para que estuuiera esta casa de for- 
ma, que no pudieran hazer frayles ni este rector tan gran dafio 
como nos hazen, en perjuyzio del Senor y desta pobre casa y de 1 Ms. acobrir. 

2 Ms. hocho. 

3 P. Hieronymus Domenech, auctoris hujusce epistolae filius. 54 Epistolae Mjxtae— 760 

todas las casas de la Compania: que seria razon tener tales armas 
de su santidad, que, sin pleytos y costas, nos pudiessemos de- 
fender de todas las religiones y parrochias, siendo tan pobres 
como somos, y haziendo nuestro Sefior por medio dellos tanto 
frutto, y tan perseguidos. Alabado sea el Sefior de todo. 

Esta iglesia se bendixo el primero dia de Abril [de] DLII por 
el obispo Segrian ', y el mesmo dixo missa, y por el fuit posi- 
tus primus lapis benedictus fundamenti. 

Al Rdo. Padre M. Johan de Polanco scriuo breue, pues con 
los autos sabra lo que ha de hazer. V. P. me perdone, que no 
querria darle tantos trabajos; y por charidad a toda esta su casa 
tenga en sus sacrificios y oraciones por encomendada. Guarde la 
sanctisima Trinidad a V. P. con la felicidad y contentamiento 
que dessea. De Valencia a xxviiii de Enero [de] DLIIII. 

El negocio de las bullas de la casa de la Madre de Dios de 
los pecadores, supplico a V. P. tenga por negocio propio de la 
Compania, porque aquella casa lo meresce; y toda la charidad 
[que] se habra dellas, yo la recibire por propia. De V. P. muy 
cierto sieruo in Xpo., que sus manos besa, 

Pere Domenec. 1 ((D. Juan Segria nacio en Onteniente. Estudio en Alcala de Henares, 
donde coiitrajo singular amistad con Santo Tomas de Villanueva, a la saz6n 
colegial mayor en el de San Ildefonso, recien fundado. Siendo este Arzo- 
bispo de Valencia, le eligio por Visitador de su Obispado, titulo mas ade- 
cuado que el de sufragdneo, para designar a los Auxiliares, y fu£ consa- 
grado con el titulo de Cristopolis en reemplazo del Sr. Estaiia (Fray Pedro 
Estafia, carmelita, religioso de gran literatura y saber), hacia el ano 1550, 
segun se cree. Auxilio al santo Arzobispo en su ultima enfermedad y di- 
choso transito el aho de 1555. Continu6 alli de Auxiliar en Valencia, y el 
aho de 1565 asistio al Concilio provincial, celebrado por el Sr. Ayala 
(D. Martin, Patriarca de Antioquia y arzobispo de Valencia), como procu- 
rador del Obispado de Orihuela, que por entonces se desmembro. En 23 de 
Julio de 1568 fue elegido Arzobispo de Palermo, pero no lleg6 a tomar po- 
sesion de su sede, pues falleci6 en 1569.» Fort, l. c, pag. 105, n. 170. 3l JANUARII 1554 55 961 

BERNARDUS OLIVERIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

TORNACO 3l JANUARII I554 ». 

Oliverius, valetudinis recuperandae causa, in patriam se contulit. — 
Adventus Patris Charlat vehementer ab omnibus exoptatus. 

JHS. 

La gratia et pace de X.° nostro signor sia sempre in nostro 
agiuto et fauor\ Amen. Molto Rdo. in X.° Padre. Perche io du- 
bito che de molto tempo non hauerete inteso noua alcuna de me, 
per non hauer' modo alcuno certo de disporre lettere, io penso 
disponerle per tante vie, che almeno alcune arriueranno nelle 
mani de V. R. Depoi che io mi sono partito de Louanio per ve- 
nir' alla patria 2 , io mi ritrouai assai infermo tre o quatro setti- 
mane, et penso che io essendo alquanto riposato, primo sentiua 
la incommoditade et li disagij che io haueua patito sopra la stra- 
da. Nientedimeno hora per la gratia de Dio gia sono circa 15 
giorni, che la quartana me ha del tutto lassato. Lainfermita mia 
antiqua del petto e molto allegerita, in modo che adesso io man- 
gio et beuo ben con appetito, et spero presto recuperar' le force 
per far' alcuna cosa in seruitio de Dio. Specialmente che in 
questo paese hanno trouato remedio contra la mia infermitade, 
et e che quelli che sono languenti non potendose quasi aggiutar' 
delli soi membri, et diuentano magri et pallidi como par' che 
sono li ethici, vno medico taiglia via una pafua particella de carne 
morta che sta sopra la lingua nel gutture, et poi che quella e 
taigliata, subito cominciano a recuperar' la sanitade; et hauen- 
dolo esperimentato molte et diuerse persone de diuersa qualitade 
et sexo, li quali diceuano hauer' hauuto li midesimi accidenti che 1 Ex autographo in vol. Epist. Quadrim, 1553-54, unico folio, n. 171, 
prius 258. 

* Vide supra , Epist. Mixtae , t. 111, epist. 619 et 670; ac hujusce 
vol. epist. 753. 5 6 Epistolae Mixtae— 761 

io sentiua in me, mi sono consigliato con alcuni medici, li quali 
me hanno detto che senza periculo io la poteua far' taigliar', et 
cossi lo fatto hoggi sono otto di, et mi pare ritrouarmene meglio 
assai. Per insino adesso io non ho predicato ni fatto alcuna cosa 
(benche io ne sono stato assai rogato) sinon attendre ala sanita, 
et alcune essortationi priuate a alcune persone; ma io spero, si 
va la sanita cossi megliorando, presto far J alcuna cosa, cioe o 
predicar', o leggere, che in verita non mi pare hauer' mai visto 
terra che ne habbia piu di bisogno che questa; imperoche ben e 
vero, che sono alcuni religiosi che predicano, ma non e cossi 
presto finita la predica, che non vadino publicamente a lhostaria 
inebriarsi, et cossi non fanno frutto: hora lasso de li lutherani, 
delli quali il paese e pieno. 

Li canonici de Tornaco et tutto il populo desidera tanto la 
venutade M. Quintino l , che io no la potria scriuer'; et non ha- 
uessi mai creduto che fosse stato esso in tanta estimatione qua, 
como io vedo et audio. Io non ho ancora receputo alcune noue 
de Roma depoi che io sono partito de Firenza: io desidero molto 
hauerne, et pero prego al P. M. Polanco che scriue o faccia 
scriuer' risposta a queste et altre che io ho mandato. Et in questo 
mentre de tutto il cuore mi racommando alle orationi et sacrificj 
de V. R. et de tutta la casa et collegio. Della patria apresso a 
Tornaco lultimo de Genaro 1554. De V. R. inutile seruo, 

Bernardo Oliuerio. 
InscripUo: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu, in Roma. 

1 P. Quintinus Charlat, de quo audiatur Orlandinus noster: «Serpebat 
toto Belgio exitiosum Lutheri Calvinique venenum, etjamTornaci viscera 
permeabat, manans in dies latius e pestilenticive, cuiTassinus olim, occul- 
tus Calvini discipulus, pestem illam infuderat: cum hanc Deus injecit Igna- 
tio mentem, ut in eam urbem de Societate Quintinum Karlatium, Theo- 
logum jam rude donatum, et aedis praecipuae Canonicum, quique Collegio 
Romano praefuerat, destinaret, ut sacerdotii sui proventu, quo nondum se 
abdicaverat (necdum enim inter Professos erat adscriptus), vitam ibi cum 
Antonio Boucletto ejusdem Societatis sacerdote degeret, et patriae labo- 
ranti succurreret. Erant enim pii admodum viri, et ubi de reparandis animis 
agebatur, laboris patientissimi». Orlandinus, Hist. ^oc.Jes.p. 1, lib. xiv> 
n. 48. Februario 1554 57 

?©« 

JOANNES DE VEGA 
Prorex Siciliae 

JOANNI PETRO CARAFFA 

Cardinali neapolitano. 

[PANORMO (?) FEBRUARIO I554] '. 

Octavianum Cesari nullis adductum precibus, nulla vi, aut humana persua- 
sione, sed sua sponte Societatem ingredi statuisse, testatur. — Rogat igi- 
tur ut, quae cardinalis sunt partes, justitiae ac Dei honori consultum 
velit. 

f 
Illmo. y Rmo. senor. Ay tan pocos que vueluan por la verdad, 
y tantos los que trabajan que no salga a luz, que no me mara- 1 Ex transumpto coaevo in vol. Epist. Principum, duplici folio, ri. 36, 
prius 180. — Hujus epistolae alia duo, quod sciamus, exstant transumpta 
exempla, alterum in vol. D, duplici folio, n. 219, prius l35; alterum in vol. 
Epist. diversorum, duplici item folio, n. 3o, prius 134. Exemplahaec, quae 
inter se omnino conveniunt, exceptis nonnullis parvi momenti, ad rem ortho- 
graphicam spectantibus, nota temporis carent, quo Vega cardinali Caraffa 
scripserit. Attamen judicamus hanc epistolam anno 1554, Januario occiden- 
te aut Februario ineunte, fuisse conscriptam. Ad hunc quidem annum eam 
refert Polanco, t. iv, pag. 212, n. 471: «Cum Romae adhuc ejus causa [sc. 
Octavii] propter matris indefessam importunitatem tractaretur, et Cardi- 
nalis Teatinus compatiens (ut credendum est) matris dolori, protectionem 
ejus causae susciperet, scripsit ad eum Pro-rex prudentes litteras, quibus 
fidem ei facit, si suis temporibus manifesta fuerunt vocationis divinae in~ 
dicia, in hoc juvene maxime manifestissima fuisse, et quae ipsemet expertus 
fuerat, addidit.» Videantur etiamquae idem auctor scripserat, /. c, pag, 1J, 
n. 17, quae ad initium hujus anni spectare videntur. Porro mensibus Janua- 
rio aut Februario hanc epistolam datam conjicimus ex ipsius verbis in pri- 
ma periodo positis, ubi Octavianus Cesari dicitur mentem induxisse Socie- 
tati adhaerendi «esta quaresma hara dos anos.» Ex quibus verbis conficitur 
Vega ante quadragesimam scribere. Quod si id praestitit, ut videtur, post 
epistolas, quas Ignatius dedit matri ipsius Octaviani ac Francisco de Medde 
(qui neapolitano cardinali erat aconfesionibus), 28 Januarii, et ante episto- 
lam ipsius Ignatii ad Joannem Caraffa, comitem de Montorio, I Aprilis, 
conjectura nostra de scriptionis tempore omnino firmabitur. Cartas de San 
Ignacio, t. iv, pag. 419, 420,447 et pag. 44, 46, 118. 53 Epistolae Mixtae— 762 

villo que ayan dado occasion a V. S. Rma. de estar ' en alguna 
manera no vien edificado de la determinacion que Otavio, hijo 
de Cola £esar, secretario del senor duque de Monteleon, tomo 
de ser religiosso en la Conpania de Jesus, esta quaresma hara 
dos afios 2 . Pues siendo V. S. Rma. y Illma. tan gran cultor de 
la justicia, y enemigo de lo malo, como sotiles ladrones han pro- 
curado de hazer el salto donde hay mayor rrecado, con falsas 
rrelaciones y poca caridad, haviendose llegado a esto la passion 
de su madre, que, como muger, sin ningun termino de considera- 
eion a procedido apassionadisimamente; me ha parecido cosa justa 
y necesaria hazer fee a V. S. Rma., ansy por lo que toca al offi- 
cio de la justicia y de la verdad, como por lo que toca a su servi- 
'eio, que, si en nuestros tiempos alguna persona a manifestado 
claramente ser llamado de Dios para su seruicio y para rreligio- 
so, a sido este mancebo, sin hauer avido amonestacion ni per- 
suasion a ello de nadie; y la firmeza que en esto tiene y lo que 
discurre sobre ello es para dar graeias a Dios, por mostrarse ansi 
omnipotente en haver dado gracia a vn mozo de tan poca edad, 
para que con tanta perseverancia y discreeion proceda en el es- 
tado que a tomado. De lo qual su padre es muy vuen testigo, 
que vino a esta ciudad, y le hablo las veces que quiso., sin estar 
nadie delante, y el mozo le truxo a su opinion, y fue de aqui edi- 
ficado y satisfecho de velle con semejante determinacion. Ora 
V. S. Rma. y Illma. juzgue, si en perturbar esta buena obra y 
determinacion, si se haze seruicio a Dios y vuena obra a este 
mozo; y conforme a ello aga V. S. Rma. aquel oficio que suele 
en cosas semejantes 3 , qorque a mi no me queda mas que decir, 

1 Ms. destar. Sic etiam infra, sobrello pro sobre ello; ognipotente pro 
omnipotente; opignion pro opinion; oserbancia pro observancia. 

2 Cf. Epist. Mixtae, t. m. 

3 Exitum hujus negotii narrat Polancus, t. iv, pag. 17, n. 17, ad quod 
tamen absolvendum nihil prorsus videntur contulisse Joannis de Vega litte- 
rae. Cardinalis enim theatinus, Joannes Petrus Caraffa, qui «monitorium 
quoddam P. Ignatio» miserat, «ut juvenem parentibus restitueret sub qui- 
busdam censuris» matri Octaviani «favebat,» quae, «per domos Cardinalium 
et palatium ipsum Pontificis discurrens, et pro affectu suo informationes 
ve.ritati contrarias spargens, ad commiserationem viros primarios commo- 
vebat...» Tunc, rogante Ignatio, Julius III, pontifex, cardinales ad hanc 7 Februarii 1554 59 

de certificar y hazer testimonio de lo dicho, y suplicar a V. S. 
Rma. que, si en alguna cosa le puedo seruir, me lo.enviea man- 
dar, porque lo hare con aquella voluntad y observancia que e te- 
nido 3' tengo a su Illma. y Rma. persona, la qual nuestro Sefior 
guarde y prospere. 

Alia mami a tergo. Copia d' una de signor vicere de Sicilia 
pel cardinale di Napoli. *63 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 7 FEBRUARH I554 '. 

Status sociorum et collegii eborensis. 

JHS. 

Muy Rdo. en Christo Padre. La gratia y amor de Christo 
nuestro senor sea siempre en nuestras anjmas. Amem. Por me 
auer mandado el Padre, que, vltra la carta de cada 4. meses, 
escriua a V. R. cada mes la disposicion deste collegio de Euora 
en general, escrjuire lo que toca al mes de Janeiro hasta ora. Es- 
tamos aquy al presente diezyseys: 4 sacerdotes y xij hermanos. 
El P. Manuel Hernandez, de que ya escriuj 2 a V. R. que hazia 
aquy la doctrjna al pueblo, y el P. Pedro de Santa pfr fueron em- 
bjados esta septuagesima por el P. M.tro Myron a peticao del 
cardenal iffante a Eluas, que es vna cibdad deste su arcobispado, 
para praedicar ally y confessar toda la quaresma. Tuujmos des- 
pues cartas dellos, en que nos escriujart que fueron bjen recebi- 
dos. Speramos en Dios nuestro senor que su diujna majestad se 
serujra mucho dellos ally esta quaresma. 

De los otros Padres, los dos se occupan en confessar a los 

aliasque hujusmodi controversias dirimendas designavit, qui non facile pre- 
cibus aut favore humano fiecterentur, hique fuere Joannes Bta. Morone et 
Sebastianus Pighini, praeter cardinalem Rodulphum de Carpi, Societatis 
protectorem. — Sedde hoc negotio iterum redibit sermo. 

1 Ex originali in vol. E, unico folio, n. 174, prius 481. 

- Litt. Qnadr. (1 Januarii 1554), t. 11, pag. 506 et seqq. 60 Epistolae Mixtae— 763 

scholares, y con esto oyen sus lectjones de casos de conscjencja 
con los sagerdotes de fuera. Los studjantes theologos contjnuan 
sus lectjones ordjnarias con don Antonjo '; y todos al presente, 
los que aquy estan, quedan con buena disposicion, bendicto sea el 
Senor. Los maestros van adelante con sus lectjones, y doctrjna 
a los domjngos, cada vno en su classe, y en todo se sigue fructo 
por mjsericordia del Senor. Speramos cada dja por vn otro maes- 
tro de grammatjca, que el P. Mtro. Myron haa de embjar de 
Lisbona, y seran 4 , vltra el delos casos de conscjencja. 

Algunos scholares tienen entrado en relligiones, y vltra de 
dos que escriuj a V. P. en la carta passada s averen entrado en la 
Compafiia, entro despues vn otro mas. Otros dos 6 3es piden lo 
mjsmo.'El cardenal, vltra de ciento y treynta 6 mas ducados que 
tenja dado de libros a este collegio, dyo ahora 60 cruzados 6 
mas. Plega al Seiior que todo sea para su mayor gloria y diujno 
seruicio. No otro por ahora, sino que todos pidimos mucho ser 
encomendados en los sacrificios y santas oraciones de V. P. De 
Euora a 7 Hebrero de 1554 anos. Por commission del P. Miguel 
de Bayrros, hyio jndigno de V. R., 

Marcos Jorge. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre, el Padre 

Mtro. Ignatio, praeposito general de la Companja de Jesvs. En 

Roma. 1 Ludovici principis filius, de quo saepe dictum est. 

2 Epistola, de qua mentionem Marcus Jorge facit, quadrimestris est, 
calendis Januariidata, habeturque in Litt. Qnadr., t. 11, pag. 506-509. — 
Cf. etiam Epist. Mixtae, t. m, pag. 646. 8 Februarii 1554 61 

?G4 

LEONARDUS KESSEL • 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COLONIA 8 FEBRUARII 1554 l . 

Socii optima tam corporis quam animae fruuntur sanitate. — Optat Gruppe 
rus cum aliis, ut curionibus spiritualia exercitia tradantur. — Candidati 
plures Societati se dant. — Animorum fructus piique sensus feriis bac- 
chanalibus. 

t 

Jhs 

Gratia et pax X.i R.de in X.° Pater. Paucis conscribam quo- 
modo, hoc mense Januarii, res nostrae sese Coloniae habuerunt, 
rogamusque obnixe, vt omnes, quotquot haec scripta legerint vel 
audierint, Coloniae nostre memores esse velint apud dominum 
Jesum X.m, vt plus fructus in dies adferre valeamus in laudem 
et gloriam benedictissimi nominis X.i; multum enim confidimus 
in charissimorum nostrorum fratrum precibus. 

Nos Coloniae pacifice manemus corpore sani et mente in do- 
mino Jesu, spe bona collegii adhuc futuri. Multi enim nil cupe- 
rent magis, quam hic Coloniae collegium Societatis videre, quare 
quibusdam amicis Societatis, vt R.do Dno. Gruppero 2 et aliis, 
videtur bonum, imo optimum, vt in aliqua parte huius dioecesis 3 
inciperem agere cum pastoribus, ad meliora eos exhortando, 
dando ipsis etiam aliqua exercitia spiritualia, si expedire videtur, 
simul etiam scholas siue studia puerorum reformando, ad que 
peragenda ipsi mihi darent literas auctoritatis ac commendationis 
ad eos, qui sub eorum iurisdictione sunt, qui non paruo sunt 
numero; putant enim quod fructum magnum faceremus. Quem 
fructum videntes colonienses, facilius etiam Colonie admitti pos- 1 Ex autographo in vol. E, sesquifolio, n. 116, prius 23l et etiam 235- 
— Usus est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 270-272, n. 582-585. 

2 Dr. Joannes Gropperus (Gropper), laudatus saepe Societatis fautor. 

3 Ms. diocaesis. 62 Epistolae Mixtae— 764 

semus '. Hac de re R.mum nostrum archiepiscopum * accessissem, 
sed indispositio aeris adhuc impediuit, maxima enim niuis copia 
modo hic est, et frigus ingens, ita vt sine periculo non liceat 
modo multum proficisci. 

Interim quidam iuuenis leodiensis 21 annorum, nomine 
Leonardus, naturalibus bene dotatus, sacellanus sancti Lam- 
berti, non famen sacerdos, sed totus mundanus, ad nos venit, 
qui vno aut altero colloquio totus est ad meliora mutatus, nil cu- 
piens amplius quam mundum relinquere et X.° domino inser- 
uire. Post dies aliquot incepit confiteri et communicare, tandem 
fecit generalem confessionem, nec aliud cupit, quam se totum 
Societati dare, vt X. m , quem sepe offendit, sibi lucrifaciat. Post 
preces multas recepimus eum in domo; habet enim satis vt in 
studiis se sustentet. In operibus humilitatis et charitatis magnum 
facit profectum: est ad omnia paratissimus. Est et alius studio- 
sus, diues admodum, iam promouendus in artibus, qui nihilaliud 
etiam cupit, quam se totum X.° et Societati dare, cui iam breui 
dabimus aliqua exercitia. 

M. Joannes de Cathena, coloniensis, votum scholarium, 
quod, me nesciente, fecit, iam offert illud P. V., vt sue litere, 
ad P. V. scripte, testantur. Naturalibus bene dotatus est. In dies 
in suo bono proposito magis stabilitur, et magnum profectum 
facit; etiam sua studia diligenter tractat. 

Vicini nostri in dies etiam, in virtutibus profectum faciunt, 
omnem superfiuitatem in vestibus et aliis in rebus non necessa- 
riis ad pium vsum conuertunt: diebus dominicis sacram commu- 
nionem frequentant, et, qui, aliquando magis mundo seruierunt, 
feruentiores in X.i seruitio modo cernuntur, et qui ante annos 
aliquot in bacchanalibus solent maxime mundi vanitatibus dediti 
esse, istis bacchanalibus in cilicio, poenitentia et in orationibus 
sese exercuerunt, non nostro iussu, sed boni spiritus haud dubie 
instinctu, cupientes pro peccatoribus penitentiam agere aliquam, 1 Rem hujusmodi probatam fuisse Ignatio, constat ex responsione 
P. Poianci ad Kesselium, quam habes in Chronico, t. iv, pag. 271, n. 582, 
annot. 1. 

- Adolphus III von Schauenburg, archiepiscopus coloniensis. 15 Februarii 1554 63 

ne in tantum Deum offendant quantum bene cuperent, et pro 
eorum peccatis, quibus hoc tempore Deum aliquando grauiter 
offenderunt: alia poenitentie opera prohibere debuimus. Etiam in 
charitatis operibus strenue sese exercuerunt, dando elemosinas 
et visitando pauperes infirmos. Haec de nostris vicinis. 

Haec sunt, Rde. Pater, que scribenda occurrerunt P. V., cui 
nos vnice commendamus, et omnium fratrum precibus, quos 
omnes in Domino salutamus, precipue tamen Rdum. P. Dnum. 
Cornelium Wisschauem et fratres colonienses. Bene valeat P. V. 
in X.° semper. 

Raptim Coloniae 8 Februarii 1554. R. V. seruus indignus, 

Leonardus Kessel. 

Inscriptio: f Rdo. in X.° Patri, M. Ignatio a Loyola, prepo- 
sito generali Societati Jesu .• Romae. 7G5 

MARIA DE GESSO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 15 FEBRUARII 1554'. 

Gaudium ex acceptis Ignatii litteris. — Mariae in ferrariense collegium 

voluntas ac liberalitas. 

Jesus Maria. 

La gratia e pacce de M. Jesucristo sempre cresca e romanga 
in lanima de la P. V., Padre. Padre mio in Jesucristo observan- 
dissimo. La visita de V. P. con sue lettere 2 me ano date la vitta a 
suleuarme del dubio che hera causa de la mia infirmita, laqualle 
he vn tremore de cuore, che altre uolte i medici me ano det- 
to, se non me quardo dali afani, chel saria la morte mia: cosa che 
me pareua molto dificile, conosendo chel mondo non prometo al- 
tro, non, ma afani e traualli, e che siando inferma la principale 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 55, prius 91 . 

2 Die 20 Januarii 1554 scripsit Ignatius huic dominae, de ferrariensi 
collegio bene meritae, litteras, quas habes italice in Cartas de San Ignacio, 
t. IV, pag. 4i3, et hispanice, pag. 3z et seqq. 64 Epistolae Mixtae— 765 

parte de lanima, che me pareua cosa imposibile a potermene 
quardare, e in vero li era cusi, se la diuina bonta non me auese 
suleuata con el mezo del mio comfesore, del qualle me ne trouo 
grando refrigero per la grande fede che ho a sua R. a 

• La P. V. puode vedere lobligo che li o, e comme la uita e la 
roba e ogni mia forza die essere sotteposta ogni minimo scegno 
de V. P. per honor e gloria del datore de ogni bene, e con tutto 
el corre prego V. P. a pregar chel me facia tale. La R.cia del 
Padre M. Gouane ' sta bene: el suo collegio camina ogni di mel- 
lio e con velocita in el ceruitio del Signore, e in beneficio e sa- 
tisfatione dela citta, e non perho senza sua gran faticha. E 
stiamo con speranza con un' giorno habia aparere qualque luoco 
bono per el collegio 2 , mellio che non hera quella casa de prima, 
bemche non si lassi perho la pratica di quella, o di quella o de 
vna altra, speremo che se habia a tuore un J giorno, e in questo 
megio con destreza meteremo qualque dinaro da banda , pen- 
sando chel Signor fara sucedere quello che piu li piacera. 
Rdo. Padre: de nouo priego la P. V., che per amor' de Dio la 
me vollia aiutare e benedire lanima mia aflita, acioche la pilia 
forza a caminare secondo il piacere de Dio. Non altro. In Ferara 
alli 15 de Feberaro 1554. D. V. P. indegna figliola e serua. 

Maria dal Gesso. 
Inscriptio: j Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio, 
superiore generale dela Compagnia di Iesu, a santa Maria de 
Strada, apreso a santo Marcho. A Roma. 1 Joannes Pelletarius, ferrariensis collegii rector. Vide quid de illo ac 
piissima matrona, Maria del Gesso, litteris mandaverit hac occasione Po- 
LANCO, t. IV, pag. 56-57, n. 96. 

2 Inventus est hoc etiam anno , favente Deo , locus scholis sociisque 
ferrariensibus magis accommodatus, de qua re plura infra, in epistola 822, 
ejusdem dominae del Gesso, ac saepe in epistolis Patris Pelletarii. 19 Februarii 1554 . 65 TIBURTINA COMMUNITAS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE I9 FEBRUARII I554 '. 

Ne tiburtina Societatis sedes tollatur, enixe rogant. 

f 
R.do Padre. II spiritual frutto che nella nostracitta s J e uisto 
nascere dalle continue prediche et cristiane esortationi fatte dalli 
Rdi. Padri, che della uostra uenerabile Compagnia in seruitio di 
Iesu qui dimorano, ci astringe pregarue, hauendo inteso che la 
R. V. s' e risoluta leuare M. Disiderio 2 et compagni de qui, forse 
per urgente necessita de altro loco, che per solo Idio et per Fa~ 
mor che V. R. mostra portarci, quando forse senza esserne da 
noi richiesta, ne fece digni d' un tanto dono, voglia esser con- 
tenta, non possendo agiu[n]gercene delli altri, che almeno questi 
che ora ui stando, non ci sian tolti, giache, come s"e detto, 
non ui sonno senza frutto, et che non ne semo noi men bisogniosi 
che quelsiuoglia altro populo. Et se per adiuto se fusse in qual- 
che parte mancato a quel che doueamo, sia pur certa cio non 
esser stata mente della nostra uniuersita, la quale, si come ne 
fan fede i decreti dei publici consegli, sempre ha ordinato se gli 
conuenghi de quanto era loro de bisognio, ma piii presto e cau- 
sato, o dal poco poter' che la nostra communita ha hauto questi 
anni adrieto, per esser stata di continuo trauagliata da publiche 
inimicitie et liti, o da poca cura che ne hanno hauta quelli che 
han tenuto il loco che hora noi tenemo. Siche, senza hauer du- 
bio che per F auenire s J habbia a mancar', piaccia alla R. V. non 
negarci cosi honesta adimanda; che, oltre che noi tutti, et in 
commune et in priuato, ne gli restaremo con obligho, ne serra 1 Ex originali in vol. Epist. Communitatum , duplici folio, n. 175, prius 
33.— Usus est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 21 et seq., n. 25. 

- P. Desiderius Girardin, cujus in superiore volumine litteras plures 
edimus. Vide infra, epist. 768. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 5 66 Epistolae Mixtae— 767 

altamente premiata da Cristo. Ne occorendoci altro per hora, 

restamo basandoli le sacre mano. Da Tyuoli il di 19 di Febraro 

1554. Alpiacerdi V. R., 

Capomilitia, priori et commune della citta de Tyuoli, 
Franciscus, alias [vel Antonius] Nandinis, capomilitia. 
Inscriptio: f Al Rdo. M. Egnatio, preposito generale della 

Compagnia de Iesu, nostro honorando. A Roma. Sigilli vesti- 

gium. 767 

CAROLUS DE BORJA 
HIERONYMO RUIZ ET FERDINANDO DE AVILA 

DAIMIEL 22 FEBRUARII I554 ! . 

Collegio romano subvenit. 

t 
Ihs. 

Al muy noble sefior Hieronimo Ruyz 2 . Noble sefior: Si fueren 
acabados de pagar los 300 escudos del afio passado de 1553 afios 
al collegio 6 hermita de Ofiate, que por mi les pagauades cada 
un afio, es mi voluntad que de aqui adelante no los pagueys, sino 
que, ansi como los pagauades a dicho collegio 6 hermita hasta 
aqui, que los pagueys de aqui adelante al collegio de Roma: y en 
caso que tengays ya pagado todo el afio pasado de 1553, les acu- 
days con 100 ducados, que es mi voluntad que se les den de li- 
mosna para cumplir cierto concierto que se ha tomado para aque- 
lla casa y heredades, y terneys vuestra cuenta con Hernando de 
Auila, mi contador, de aqui adelante, conforme a esta mia. Y no 
siendo para mas, nuestro Sefior vuestra noble persona guarde, 
como, sefior, deseays. De Daymiel a 22 de Hebrero 1554. A lo 
que, sefior, quisieredes, 

El Duque de Gandia. 1 Ex transumpto coaevo in vol. E, unico folio, n. 14, prius l3. 

2 Hunc virum laudat P. Tablares, Epist. Mixtae, t. 111, pag. 591-592. 
Ab eodem vocatur «factor del P. Francisco.» Ibid., pag. 349. 22 FEBRUARII I554 67 

Al virtuoso pariente, Hernando de Auila , mi contador, en 
Gandia. 

Virtuoso pariente: Esta es por solo deziros como por manda- 
miento del P. Francisco, mi senor, se ha concertado que las tre- 
zientas libras que cada un ano se dauan al collegio de Ofiate, 
acabados de pagar del afio pasado 1553, se han de pagar de aqui 
adelante al collegio de Roma, comencandolas a pagar este afio 
que corremos 1554, y deste en adelante cada un ano por su or- 
den consecutiuo. 

Y a mas desto, se han de dar a la hermita de Onate 100 du- 
cados este ano solo, que yo les doy de limosna para cumplir cierto 
concierto que se ha tomado para aquella casa y heredades: y ter- 
neys concierto dello con Hieronimo Ruyz, al qual tambien scriuo 
agora acerca desto, teniendo cuenta con el, como acostumbrais 
en sus datas y piesas. 

Y tambien hareis que luego se paguen a Pere Domenech ', 
boticario de Valencia, todas las pensiones que fueren deuidas del 
censal que se responde al obispo de Esquilache 2 6 con dinero 6 
aeucar, como mas prompta fuere la paga. 

Y a mas desto , dareys forma corno se den cada un ano al 
mesmo P. Domenech 200 ducados en dos pagas, a nauidad y a 
S.t Joan de Junio; comencando la primera paga el dia de S.t Joan 
que viene, deste presente afio 1554, en Junio. Y porque esta es 
mi voluntad, trabajareys que se cumpla al tiempo en todo caso. 
Y no siendo esta para mas, nuestro Senor vuestra virtuosa per- 
sona guarde como puede. De Daymiel a 22 de Hebrero 1554. 

Estos dozientos ducados son a cumplimiento de los dozientos 
ducados que doy cadano al collegio de Roma. A lo que qui- 
sieredes, 

El Duque de Gandia. 1 De Petro Domenech non est cur hic plura dicamus, cum in superio- 
ribus voluminibus de hoc viro egerimus. Hujus ad Ignatium epistolam ha- 
bes supra, n. 760, pag. 50 et seqq. 

- Alphonsus de Villalobos. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 659 et 846. 6S Epistolae Mixtae— 768 *G8 

DESIDERIUS GIRARDIN 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 25 FEBRUARII I554 l . 

De re familiari collegii tiburtini. 

t 
Ihs. 

Pax Xpi., etc. Rdo. et in X.° honorandissimo Padre. Le 
presente responderanno a quelle de V. P. vltime, cioe del 21 del 
presente: il resto supplira nostro fratello Anthonio 2 . 

Ouantoa lhorto, primamente V. P. me scriua che io explichi 
il mio parere, il quale io rimetto al nostro fratello Anthonio, et 
e questo. Conciosiacosache gia piu volte hauemo tentato de li- 
berarci de questo horto in diuersi modi, si come appare nelle mie 
lettere frequente mandate a V. P.: nientedimeno consideriamo 
che e vero quello, cioe che lhomo propone et Iddio dispone, in- 
terpellante etiam varie circonstantie et auisi che solegno occorre- 
re in mezo delli negotij del mondo. 

Dipoi le nostre vltime lettere, inanzi che io receuesse queste 
vostre predette, se e trattatto con le monache, et concordato che 
pigliarano vn hortulano per paghatore, il quale pigliara lhorto 
da noi per 12 A, et le paghara alle dette monache, overo per 
dire altramente, noi transferiremo la nostra emphiteosi 5 a quello 
hortulano come seconda emphiteosi con la possessione ciuile et 
vtile dominio, retento tamen dominio directo apud dominum, et 
cum pacto de saluare quello pocho territorio ad vsum nostrum 
durante emphiteosi. 

In questo siamo concordi. Ma ce vn altro fastidio et empedi- 

1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 26, prius 35. 

- Antonius de Robore.— Vide ad hanc epistolam illustrandam quae fuse 
narrat POLANCUS, t. iv, pag. 21 et seqq., n. 25 et seqq., agens de collegio 
tiburtino. Cf. etiam epist. 766, et superioris voluminis epist. 701,725 
ejusdem Girardin. 

3 In ms. varie clauditur haec vox, quae in tertio loco aperte et plene 
emphiteosi legitur. 25 Februarii 1554 69 

mento di fare questocontratto. Imperolhortulano, presente nostro 
conductore quinquennario, non vogle lassare lhorto per darlo a 
quello altro, et non e sufficiente paghatore (vt apparet) et hortu- 
lano, impero credo che non sara accettatto dalle monache. Sopra 
questo siamo discordi insieme io et nostro fratello Anthonio; 
impero io lo vorie prouedere duna altra partita, come gia haue- 
mo parlato insieme con il procuratore delle monache, et andare 
con lui per amoreuolezza, accioche lassasse lhorto. Ma essendo 
anchora lui sospeso et non pienamente anchora deliberato di fare- 
lo, perche lui ancho desidera hauer' lhorto in simile modo, nostro 
fratello Anthonio vorrie procedere per iustitia ciuile, pretendendo 
che lui non ha pagato in termini debiti: lui e anchora debitore 
alle monache tre A , et a noi per conto de lhorticello et pergho- 
leso de santa Maria del Passo circa julii 17, per li qualli credo 
che la professione nostra pouera non deue hauer actione propria, 
licet nomine de M. Luysi '; ma me dubito che sia eiusdem farine, 
perche M. Luysio la renunciata. Quanto alli sopradetti 3 A, ha- 
uemo actione tanquam procuratores, etc, etiam constretti a ac- 
tionarlo. Benche io credo che, secondo laiustitia ciuile, forsa po- 
tiamo trouar' qualche ragione (forsa magra) de scaciarlo; niente- 
dimeno pensando et considerando che non bisogna fare ad altri 
quello che non vorremo che fusse fatto a noi, ho considerato 
nella mia conscientia, che nelF horto si e statto fatto gran dan- 
no, et non hauemo mancho paghati le monache nelli soi termi- 
ni, etc. Impero licitamente ci possino scaciare, non pagando ogni 
volta. Nientedimeno hanno vsato de cortesia et charita verso di 
noi, expettando, et adesso sevoglino accommodare a noi, piglian- 
do altro paghatore, etc. Et questo nostro hortulano (assai poue- 
ro), il quale non ha anchora finito 1'anno, et non e debitore sinon 
vna miseria de 3 A alle monache (benche a noi juli 17), et le 
paghara, et vogliamo vsare de tale rigore ciuile, il quale e statto 
a noi relaxato, in mia conscientia io vorebbe procedere per altra 
via, per suo vtile et per il nostro non essendo sufficente. Lhorto 
non e mancho mal acconciato: vero e che poterie essere meglio Ludovicus de Mendoza. 70 Epistolae Mixtae — 768 

con la successione del tempo. Questo e il mio -parere et la mia 
conscientia, et tutto io rimetto a Fobedientia. Tandem non po- 
tendose concordar', se poterie renunciare x lhorto alle monache 
per rompere la locatione, et pigliare quello pocho terreno per 
viale in censo annuo, conciosiacosache non se po vendere. II 
censo valerebbe vna miseria per tanto breue spatio, largho dun 
passo et lhongho circa 12. 

Bisognarebbe fare mutuam renunciationem iuris et actionis 
per conto del danno fatto (salua tamen conscientia restituendi) 
facendo renuncia se rompera la locatione sanza fare torto; impe- 
roche nella locatione tutto questo se suppona, subintelligendo 
implicite. 

Circa la casa io expettaua la patrona. Non sapemo si lei 
vorra dare la casa per mezo anno: presupponiamo (in questo me- 
zo) che non la darra, accioche V. P. si possi deliberare quello che 
haueremo allora daffare. Si lei la dara, la cosa e bella diffinita; 
imperoche il capomilitio ci ha promesso darci li dinari, et vorie 
lui che la pigliassimo per vno anno. Ma non volendo restare, io 
non vorie gabare la communita. Et poi in questo mezo la patrona 
non cerca altro sinon vender la casa. Laltro giorno anchora vno 
la visitato per compararla. 

Del nostro bisogno ci rimettiamo alla charita vostra in tutto 
che gli parera mandarci per lamor' de Dio. In vestimenti assai 
bisogno ce, massime de veste, calze et giponi, etc. Io ho con- 
fessato 4 persone questa settimana. Non altro, sinon che ci ra- 
commandiamo alle orationi de tutti. Scritte in Tyuoli alli 25 de 
Febraro 1554. 

Dipoi mi pare che nostro fratello Anthonio e condescendutto 
al mio parere suprascritto. Ouesta lettera seruira per doi set- 
timane. 

De V. P. indegnissimo seruo in X.°, 

Desiderio. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. Messer Ignatio, 
preposito generale della Compagnia de Jesu. In Roma. Ad oram chartae eadem manus scripsit (iustius). 25 Februarii 1554 71 769 

ALPHONSUS ROMAN 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAESARAUGUSTA 25 FEBRUARII I554 l . 

Status rerum Societatis Caesaraugustae. — Aliae aedes ad aedificandum 
comparatae. — Multorum obtrectationes et oppositio. — Cardinalis Poggio 
ex Hispania discedit. — Nostri caesaraugustanum antistitem conantur 
Societati conciliare. — De crebro sacramentorum usu aliqui male sentiunt: 
id dolet Roman. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en X.° 

El Spiritu sancto en la alma de V. P. augmente de contino 
sus sanctos dones y gracias. Amen. Muchos meses ha que nues- 
tras almas no reciben la solita consolacion con las letras de essa 
sancta casa. Sea el Senor alabado, que nos augmenta en esto 
nuestros trauajos. Con todo creo, que si no es caso que sobre- 
uiene a las letras en el camino, en no escriuirsenos deue hauer 
causa justa. Dias ha que se han embiado letras, ansi de mano del 
P. Rojas, como de la mia, creo, por su mandado a V. P. 6 al 
P. M. Polanco, dandose en ellas larga relacion de lo succedido 
hasta entonges en los negocios de nuestro assiento en esta cib- 
dad 2 ; y porque hai nouedad en ellos de aquel tiempo aca, offre- 
ciendose la partida del Rmo. cardenal Poggio, y que ansi serian 
ciertas las letras por esta via, me ha pareeido no dexar de dar a 
V. P. cuenta de lo que passa, estando absente el P. Rojas, que 
sobre negocios de mucha importancia ha tenido necessidad de yr 
a verse con el Padre doctor Araoz (que al presente se entiende 
esta en Alcala para yrse luego a Valladolid), aunque yo estoy en 
la cama de algunos dias a esta parte, y gloria a Dios ya algo ali- 
uiado. Pareceme que al tiempo que las vltimas letras se escriuie- 
ron de aqui a V. P., solamente se hauia intentado vn sitio cerca 
del monesterio del Carmen, muy commodo para nuestra babita- 

1 Ex autographo in vol. E, triplici folio, n. 147, prius 373, 374, 375. 
s Epist. Mixtae, t. 111, epist. 657, 658, 659. 72 Epistolae Mixtae— 769 

cion, aunque no tanto para el ministerio nuestro y prouecho de 
las almas, por ser al cabo de la cibdad. Y como los carmelitas y 
sus deuotos alborotaron tanto la cibdad, que fue cosa bien nota- 
ble, contra nosotros con quexas y amenazas y murmuraciones, 
por esto y por otras causas dexando aquel sitio, por procurar con 
todos la possible paz, se intentaron tambien por la eibdad otros 
dos sitios, como lo hauia hecho en el ya dicho, embiando los ju- 
rados. Y ansi en ellos, como en aquel otro, por parte de vn mo- 
nesterio de monjas y otro de frailes de sant Francisco se nos hizo 
la misma resistencia; alborotando mucho assimismo la cibdad, por 
ser los sitios eerca de sus casas. Parecio conueniente y aun ne- 
cessario al P.e Rojas, que en esto ha mucho procurado no ser 
causa de estragarse la charidad y sosiego de las almas en los que 
muestran grandes senales de passion y contencion con nosotros 
(que son los mas de los religiosos), y tambien por ser los lugares 
muy caros, apartarse de aquellas pretensiones; las quales eran 
intentadas por personas muy deuotas de la Compania; a muchas 
de las quales, y entre ellas a algunas que muy particularmente y 
con entranas de amor y con fortaleza y diligencia en nuestros 
negocios se han mostrado y muestran, somos en el Seflor muy 
obligados. Hanse intentado otros algunos sitios, en vno de los 
quales los frailes de sant Augustin se comencaron fuertemente a 
opponer; y algunos destos no conuenian, otros no se podian bue- 
namente hauer. Finalmente que hemos andado, y nuestros deuo- 
tos con nosotros, quasi speculando y rodeando toda la cibdad 
para hallar sitio conueniente a nuestro ministerio, y donde (si 
possible fuesse) se huyessen los ya dichos inconuenientes, y al- 
gunos otros que por ventura se han juntado a estos. Hase ya el 
Senor, por su bondad, querido apiadar de nosotros y de nuestros 
deuotos, que mucho han desseado el assiento y augmento de la 
Compania en esta eibdad, en que pareciendo muy commodo vn 
sitio para el prouecho de las almas, por estar en el medio de la 
cibdad, aunque no para la corporal recreacion nuestra, por ser 
algo estrecho y no poder hauer huerta en el, se tracto con el 
dueno, que es vn cauallero principal y muy honrado desta cib- 
dad; y el y su muger, que es vna sefiora muy christiana, holga- 25 Februarii 1554 73 

ron mucho de nos le vender, pudiendo (a lo que se cree muy 
cierto) venderle en mucho mas pregio que a nosotros. Hase con- 
cluido la compra de aquel sitio, que es vna casa vieja, que se ha 
de derrocar, con vnos corrales que la misma tiene. Hase procu- 
rado vna casa junto a ella para nuestra habitagion, hasta que or- 
dene nuestro Senor se haya edificado, y ha hauido tantos calum- 
niadores con la duena, que es vna biuda, para que no nos la 
diesse, que es cosa marauillosa. Y si con esto houiesse de dezir 
a V. P. las murmuragiones y contradictiones, los falsos testimo- 
nios, las inuidias y passiones, los conuenticulos, risas y escarnios 
contra nosotros; el marauillarse porque nos dexan edificar; el dar 
seflales que no nos querrian ver tener assiento en esta gibdad, 
espegialmente entre quasi todos los religiosos y sagerdotes, no 
sacando de mucho desto al prelado ' y a sus familiares, seria 
nuncaacabar. Finalmente: conforme a lo que he entendido, y el 
P. Rojas dize y a mi pareee, de lo que oyo y aqui veo, tanta con- 
tradiction por ventura no ha tenido la Compania en todos juntos 
los lugares donde esta en Espana, como en estagibdad: ni por ven- 
tura vno por vno hay lugar donde tenga tantos deuotos, y muy 
affigionados, y que tanto credito tengan de la Compania, y donde 
mas personas se hayan approuechado por las confessiones, attento 
que aqui no ha hauido predicador que este algun tiempo, y el 
poco numero de sagerdotes, pues, como dizen muchos, quasi vno 
solo ha residido aqui de assiento, por las muchas absengias del 
P. Rojas, hauiendo muy mucho approuechado la presengia que 
aqui ha tenido; y attento tambien a que aqui no se han quasi 
dado los exergigios, si no fue quando el P. Rojas estuuo en Ro- 
ma, y a vno solo estando el aqui, porque no le ha paregido con- 
uenia. Dios traiga tiempo que se den a muchos, pues tanto seria 
el prouecho. Tornando a nuestro assiento, lo que faltaua al pre- 
sente para comengarse de hecho, es poner la primera piedra en 
la yglesia; y avnque ha estado aqui muchos dias el cardenal *, no 
lo ha podido hazer, porque poco antes de su partida se concluyo 
lo del sitio, y entonges se hallo tal de enfermedad (que ha tenido 

1 Ferdinandus de Aragon, caesaraugustanus archiepiscopus. 
- Joannes Poggio. 74 Epistolae Mixtae— 769 

muchos dias) que no lo pudo hazer; y fue tan repentina su par- 
tida y incogitada quasi de todos, por ver su flaqueza, que no 
huuo lugar para que dexasse mandato a vn obispo de gracia ' de 
los que aqui hai, para que pusiesse la primera piedra. Llevo mu- 
cho cuidado de nos embiar todo recaudo de donde su sefioria pri- 
mero reposasse (que entiendo sera en Bareelona) , y yo le he 
escrito este dia sobre ello. 

El P. Rojas ha procurado que este negoeio se hiziesse por 
mano 6 por auctoridad y voluntad del Rmo. areobispo; y ha dado 
bien fria respuesta, ansi al cardenal que se lo embio a rogar, 
como al P. Rojas, siendo su vltima respuesta que no estaua en 
disposicion de hazerlo, y que, quando estuuiesse, veria lo que con- 
uiniesse. Sospecho que el P. Rojas se deterna algunos dias; y para 
que quando sea su buelta este todo aparejado, y porque de nues- 
tra parte haya todas las possibles sefiales de sumission y suffri- 
miento con el areobispo, para si le pudiessemos ablandar con 
nosotros, me ha parecido ahora, en abseneia del cardenal, pro- 
curar que vayan a hablar al areobispo y rogar sobre esto perso- 
nas pringipales, que le son acceptas: que entre lo demas le den a 
entender, lo que es eertissimo, que hemos desseado por algunos 
buenos fines el P. Rojas y yo, que lo hiziesse su sehoria, 6 se 
hiziesse por su auctoridad, aunque fuera (suffriendose) por vn 
clerigo de su casa, que no por mano del cardenal, ni por su man- 
dado, porque de aquello se sospechauan inconuenientes para el 
seruicio del Seiior, aunque para lo temporal nos pudiera ser me- 
jor. Tengo alguna sospecha que el areobispo respondio desabri- 
damente, quando estaua aqui el cardenal, sobre este negoeio, 
quando se le pidio lo hiziesse, pensando que era cumplimiento, y 
que el cardenal lo queria hazer, pues tanto se ha mostrado de 
nuestra parte; y tambien por algunas senas que tengo entendi- 
das estos dias del areobispo, de cosas que me han referido que 1 «El titulo de Obispus de gracia se encuentra usado en Catalufia 
hacia el siglo xv, segun noto Villanueva, y aun se cree que algunos de los 
Obispos titulados de Gracia debieran llamarse mas bien de gracia en el 
sentido de que eran Auxiliares.n Fort-La Fuente, Espana sagrada, t. Li, 
pag. xx vi. 25 Februarii 1554 75 

ha dicho, hai alguna probabilidad, que dara licencia para ello a 
vn obispo, que es lo que nos conuernia, por no prouocarle mas 
de lo mucho que esta contra la Compaftia. Espero en nuestro 
Seftor, lo presente y lo futuro parara todo en bien. 

Con todas las contradictiones que he dicho, y con hauer quien 
con diligencia procura (cosa bien de doler) apartar las almas del 
camino de la frequencia de las confessiones y communiones, no 
se dexan muchos de esforcarse, con el diuino fauor, a yr ade- 
lante en lo comencado, y a venir otros de nueuo a confessarse a 
menudo; y tengo por certissimo hauria muchos mas, si houiesse 
operarios, que el Seftor nos embie por su misericordia. Oue se 
confiessen y comulguen con nosotros de ocho a ocho dias, y de 
quinze a quinze, haura aqui hasta sesenta personas, y antes mas 
que menos, a mi parecer; y que se confiessen como de mes a 
mes, y fiestas principales, son muy muchas personas, y entre 
ellas muchas de las mas prineipales de la eibdad. Vltra desto, 
obra el Sefior mucho en la conversion de muchas almas perdidas 
al conocimiento y enmienda de sus malas vidas passadas, de que 
no poca consolaeion nos suele salir entre los trauajos y soledad. 
Entiendese muchas uezes en diuersas obras de charidad, como 
en solieitar perdones, en socorrer necessidades con enprestitos y 
con limosnas. Sea por todo gloria al Sefior. 

Lo que a mi, muy Rdo. Padre, entre otras cosas mucho me 
llega al alma, de las que se hazen y dizen contenciosamente con- 
tra nosotros, es, que hai muchos, que desuergoneadamente se 
atreuen a dezir, sin hablar de aparejo ni otra buena considera- 
eion, que el comulgar a menudo no es bueno, y rien y mofan 
dello; y hai quien diga, que es camino del infierno; y lo que es 
de llorar, esto sale de religiosos y saeerdotes. Y como se vea, 
que, allende del prouecho que los que a este bendito exereieio ha 
traido el Sefior, sienten, y muestran claro en sus almas, es gran 
misericordia de Dios, que haya mouido a muchas almas en su 
yglesia, que por fe y deuoeion confjesen y sientan en llegarse 
tanto a la communion del diuino sacramento, la verdad que sobre 
el y su excelencia la catholica yglesia, madre nuestra, tiene con- 
tra las falsedades y locuras que sobre esto tiene el miserable lu- 76 Epistolae Mixtae— 769 

theranismo. Y apartarlos dello pareee en la fe peligroso, allende 
de no entender estos la prouidencia de Dios en esta parte, que 
mueue en su yglesia a vnos que supplan, approuechandose en 
vna cosa, por los que en la misma han desfallecido y caido. El 
Senor lo remedie, que yo lo desseo, eierto, mucho; y aun que el 
supremo pastor lo remediasse. Helo exaggerado tanto, porque, 
como creo V. P. conoce, la gente desta tierra de su natural es 
dura, cabeeuda y indeuota, aunque el Senor va mucho ablan- 
dando los coraeones; porque la frequencia de confessiones en mu- 
chas yglesias, y por muy muchas personas, y, a dicho de muchos, 
nunca se ha vsado aqui como agora. Sea gloria a Dios por todo. 
Esta comence a escriuir dos 6 tres dias ha, estando aun en 
cama indispuesto: bendito sea Dios, ya me voy leuantando con 
mucha mejoria. En las oraeiones de V. P. humilmente me enco- 
miendo, y en las de los Padres y hermanos de essa casa y colle- 
gio. Al P. M.° Nadal y al P. Francisco creo ternemos aqui, pla- 
ziendo a nuestro Senor, para despues de la resurrection: muy es- 
perado es el P. Francisco, y creese sera el Sefior muy seruido 
con su venida. No otro sino que supplico a nuestro Sefior a todos 
de gracia para sentir y obrar su voluntad sanctissima. Amen. De 
(^aragoca 25 de Hebrero de 1554 afios. De V. P. minimo hijo y 
sieruo en Jesu X.°, 

f 

ROMAN. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre nuestro, el 
P. M.° Ignatio de Loyola, preposito general de la Compafiia de 
Jesus, etc. 

1 Cogitaverant quidem Borgia et Nadal Caesaraugustam se conferre, 
Epist. Mixtae, t. 111, pag. 705, 706; sed difficultatibus quibusdam impediti, 
profectionem distulerunt. Et tandem dum Borgia opportunitatem exspecta- 
bat, «venit Junio menseP. Natalis Caesaraugustam, antequam Gandiam et 
Valentiam venissdt, et magna consolatione nostros perfudit. » POLANCO, 
t. IV, pag. 364, n. 774. 28 Februarh 1554 77 7?0 

ALBERTUS FERRARESE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 28 FEBRUARII I554 l . 

Sibi attribuit quod fructus suscepto labori non responderit: ut ab onere alios 
gubernandi eximatur, petit. — Auditorum, scholas nostras frequentan- 
tium, numerus. 

t 
Jhs. 

Gratia et pax domini nostri Jesu Xpi. 

Hogi, Padre Rdo., siamo gionto al tempo nel quale habiamo 
rendere ragione della villicatione nostra: per il che mandiamo le 
quadrimestri, per le qualle V. R. cognoscera il poco frutto che 
habiamo operato in questa sua vigna. Et non gia perche Y animo 
mio non sia stato sempre grande, ni anche voglio imputar li so- 
getti: ma la colpa viene per la mia ineptitudine e per mio poco 
sapere, e questo ne stato la causa, per la qual mi son mosso nelF 
ultima mia a pregare V. R. che mi uoglia leuare da tal preminen- 
tia e supplire per persona atta a tal impresa, dalla qual, come ho 
ditto nell altra, ne habia da riportar' amaestramenti e dottrina: 
e de cio (se e licito) le supplico e prego 2 . 

Hora quanto V. R. mi impone che voglia scriuere a Ferrara, 
non posso manchare per la obedientia; ma quella sapia che io lo 
facio mal voluntiera, non gia per oppinione cattiua ch' io tenga, 
ma per lo amor' proprio et affectione ch' io sento non mi hauer* 
totalmente spogliato; e per questo voleua anche pregar' V. R. 
apreso alla santita diuina 5 , che quella fosse contenta a non mi 
mandar' in loco piu propinquo alla patria, di quello ch J io mi ri- 

1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 3l prius 42. 

5 Sibi vitio vertit Ferrarese, quod alii aliis tribuendum esse sentiebant. 
Vide Epist. Mixtae, t. m, epist. 655, pag. 442, ubi de Cervini cardinali 
Olave scribit: «He notado que esta muy descontento de Augubio, por el 
poco agradecimiento que ha mostrado a la Compania, y poco gusto que en 
cosas de spiritu los hombres de aquel pueblo toman ..» 

3 Ms. s. d.<* 7 8 Epistolae Mixtae— 770 

trouo ahora, vedendo la tranquilita che ho hauuto qui per questo 
tempo circa cio, cosa che mi e stato molto vtile. 

Del nostro M. Michaele ' non ne partito, e non se partira sino 
al tempo debito. Del fratello Giouanni Antonio 2 lui legge una 
lettione in greco ad instantia de alcune persone: del predicare lui 
dise che senza lesione e danno predicara quando fara bisogno, il 
che non penso che accadi per adeso, essendoui il predicator pu- 
blico per la terra: di fuor' non potremo andar' noi altri per le 
occupatione, che incomentiara la settimana sequente le donne a 
confessarsi. Delli scolari della prima classe, cioe di Rainaldo 3 , 
lui mi ha ditto che hogi passano in numero 60: vero e che pas- 
sano 55. Della 2. a classe, che doueriano esser in numero 27, sono 
manchati tre francescani; pero mi pareno a me che stiano sempre 
piu in augumentarsi che altramente. Non altro per hora: noi tuti 
sempre si raccomandiamo a V. R. Di Augubio alli vltimi de Fe- 
braro del Liiij. D. V. R. seruo indegno, 

Alberto Ferrarese. 

Li quinterni del direttorio 4 sono gionti a tempo che non e 
ligato. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Iesu, a Roma. 1 Michael Vignes. Polanco, t. iv, pag. 55, n. 94, annot. 2. 

- Joannes Antonius Viperanus, cujus elogium vide apud Polanco, 
ibid., pag. 53, n. 89. 

5 Ita perpetuo appellatur, tacito ejus nomine. 

4 Agitur proculdubio de opere P. Polanci Breve directorium ad Con- 
fessarii ac confitentis munus rite obeundum, cujus alibi mentionem feci- 
mus. Polanco, t. iv, pag, i3, n. i3, annot. 2. Missa ex urbe fuere exem- 
plaria ad diversas Societatis provincias una cum litteris Polanci, quas habes 
italice in Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 411, hispanice vero, pag. 24. 
Huic libello addita quaedam hoc ipso anno 1554 J am fuerunt, ut ex Polan- 
CO, l. c. constat. Nec inverosimile est Ferrarese ad aliquid, quod opusculo 
esset adjiciendum, referri. 28 Februarii 1554 79 991 

ANTONIUS DE ARAOZ 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

COMPLUTO 28 FEBRUARII 1554'. 

Cum gratiarum significatione respondet Polanci litteris, diluitque nonnulla, 
quae ipsi objiciebantur. — Actum non est de creando Araozio, Caroli 
principis magistro: idcirco id Ignatio numquam retulit. — Sincero animo 
optat ab onere administrandae provinciae se liberari. 

t 
Jhs. 

t 

Pax Xpi. Charissimo Padre mio en Jhu. Xpo.: Las de 17 y 18 
de Henero resciuj anteayer, y las vio el Padre comjsario 2 ; digo 
las que venjan para mj, porque las de su reverencia no an llegado 
asta agora: podra ser ayan pasado a Portugal. Bendita sea la 
mjsericordia del Padre dellas, por las que haze en tantas partes 
por medio de la Companja, y las que a ella haze en tomarla por 
medio e jnstrumento de obras y empresas tan grandes y agrada- 
bles a su diujna magestat. Sea tambien bendito y mill vezes ben- 
dito por la charidad que V. R. a vsado comjgo en lo que me 
scribe en vna de primero de Henero, que dize seer copia de otra, 
la qual avn no a llegado. Dar a V. R. las gracias de tanto bene- 
ficio, deseolo; mas conozco que no podria signjficar por letra la 
mjlessima parte de la gratitud que siente mj alma. De N. S. a 
la suya por esto tantos dones particulares quantas letras a scripto 
en esta carta, y crea, Padre mio, que quanto sin mas saluas me 
tratare y avisare, sera la charidad mayor; porque entendere que 
confia algo de mis entraflas, que por la bondad diujna son de- 
seosas de acertar, de vnjrme jnseparablemente, como pienso 
estarlo, quanto es licito dezir, y de hobedescer sin ojos y sin 
cabeca propria; y si por mis descuydos y mjserias otro testimonjo 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 150, prius 379, 38o.— Ad 
oram extremam chartae, in parte ejusdem superiore legitur scriptum: Para 
el P.e M.e Polanco. 

- P. Hieronymus Nadal. 80 Epistolae Mixtae— 771 

dan mjs muestras, sea gierto (Padre charissimo) que la jntencion 
a sydo de vnjon y no de diujssion: absit, absit. Y porque sin 
ninguna duda creo mas lo que veo en la carta de V. R , que lo 
que siento en mj consciengia, qujero callar y creer , echandome 
a los pyes de nuestro Padre, de todo coragon pydiendo perdon y 
otra mayor penjtengia de la que V. R. significa, porque esa es 
dulee,, deseada y amable a mj alma l . 

Con grandissimarazon se admira V. R. de lo que dize de maes- 
tro del infante; y no con menos yo, de que tal cosa aya llegado 
alla, porque sabe el que nada ignora, que es esta la primera vez 
que yo lo e oydo ; y que nunca tal e dicho nj scripto, ni tal se 
allara, porque nj tal me an ablado ni signjficado. Podra seer que 
la gente, que jmagina alguna agepgion, vbiese echado algun juizio 
deso ; mas yo nj e ablado nj scripto palabra en ello , porque no 
me la an ablado a mj personas de quienes se pudiese hazer fun- 
mento: immo no se me acuerda que persona alguna me aya 
ablado en ello. Siendo asj, nuestro Padre vea con que conscien- 
tia nj religion podria yo scriujr nj significar tal cosa 2 . 

De los desinos que yo entendia que hazian de mj, ya lo scriuj 
a nuestro Padre, y tengo su respuesta agerca dello; y V. R. sabe 
que avn en cosas muy menudas e siempre procurado saver su 
paresger, como era razon, quanto mas en cosas mayores; y asi 
quanto a esto no tengo mas que dezir , sino lo que e dicho al 
P. M.tre Nadal ablando de nuestro Padre, scilicet: etsi occiderit 
me, in ipso sperabo. jO Padre mjo! que si yo supiese sacar frutto, 
entenderia que nuestro Senor me qujere abrir los ojos, y que co- 
nozcamj presumpgion, pues e presumjdo (y avn agora presumo, 1 Quae hactenus dixit Araoz in hac epistola, referuntur ad rumores, qui 
de illo ferebantur in negotio Patris Simonis Rodericii, de quibus egit idem 
Araoz, epist. 706, Epist. Mixtae, t. m, pag. 594. Infra, in hac ipsa epistola, 
rursus de eadem re agit, respondens objectis a Polanco. 

2 Haec verbis P. Polanco illustrantur: «Admonitus autem est P. Araoz 
(postquam reprehensus esset, quod adhaerere nimium videretur plus aequo 
rebus P. Simonis, et quod non monuisset P. Ignatium quod de ipso eligendo 
m magistrum infantis Caroli Hispaniarum ageretur) de hac provinciarum 
partitione, etc» Vide locum, Polanco, t. IV, pag. 386 387, n. 833. — De 
divisione autem Societatis hispanicae in provincias tres, infra agetur. 28 Februarii 1554 8i 

porque no desmayo) que en amar y hobedescer simpliciter y sin 
replicar a nuestro Padre, nadie me excedia ; y crea, Padre charis- 
simo, que esto que V. R. me scribe agora, y otras cosas de an- 
tes, no solo desmayo, mas antes me an dado nuevo amor y nuevo 
rrespetto y me an fortificado en nueva hobediencia y vnion; y 
por esto no dude, Padre mio, de curarme, avnque sea con cau- 
terios, que mj alma se siente en este caso consolada, y se forti- 
fica a mas trabajar y a mas hobedeseer, y sin njnguna tristeza nj 
debilitacion: ut insipiens loquor, sed non mentior. 

En lo de N. no quiero dezir mas de remjttirme al P. M.e Na- 
dal, que sabe la verdad en este caso: yo confieso que fuy negli- 
gente en no aver ymbiado antes a informarme, porque asi pu- 
diera proceder con mas claridad '. Con esto digo que no se 
allara que yo aya por scripto nj palabra debilitado la authoridad 
y modo de proceder de los instrumentos 2 ; porque bien entiendo 
que fuera yr de directo contra la caveca: y la mja lo pagase 
antes con qualqujera cosa y pena corporal, que tal mjseria y 
plaga permjta nuestro Senor en mj alma. Tambien digo , que 
pienso, que no solo en lo esencial, que esto nunca yo lo sone du- 
dar, absit, mas que avn en lo particular fue proujdencia diujna 
en los instrumentos; y porque el P. M.tre Nadal tiene informa- 
cion de todo esto, y particularmente sabe que yo no*deseaba que 
N. 5 nj yo tuviesemos por via de heredad, que dizen, estos luga- 
res, V. R. de mj parte pyda perdon a nuestro Padre, que sin 
duda yo conozco aveer tenjdo muchas njgligeneias , y no es la 
menor culpa averme scusado: como en fin hijo de Adam. Dize 
V. R. que debria segujr el sentir y voluntad de nuestro Padre en 
este caso, como tambien en otros: yo pydo a V. R., por lo que 
debe a la caridad, me lo scriba claramente, porque sea mas ad- 
vertido en hobedescer a nuestro Padre , pues a ello me tyra no 
solo la ley del spiritu, mas avn la de la carne; y esta siente 

1 Sequuntur heic tres quatuorve versus, atramenti litura ab ipso Araoz 
deleti. 

4 Notat hic Patres Michaelem de Torres et Jacobum Miron. 

3 Simon Rodrigues. Dubia est lectio hujus periodi, pluribus Araozii 
emendationibus maculatae.Nos,quod illum scripsisse putamus, id edidimus, 
nulla mutatione aut adjectione verborum facta. 

Efistolae Mixtae, tom. iv. 6 <S2 Epistolae Mixtae— 771 

terriblemente tal nota; mas la razon aoga las que le scusan, y 
cree lo que V. R. dize. Ab occultis meis mundet me Dominus *. 
Quanto al aujso que V. R. me da de la diujsion dela proujn- 
cia, le doy muchas gracias; y con que la diujna [majestad] no per- 
mjta diujsion en mj alma, lo demas todo es dulce y amable, y cosa 
de que nuestro Sefior sera muy serujdo, y la Companja augmen- 
tada, spegialmente agora que cresee; y asi donde la causa es 
tan evidente, no paresce que aya que temer que los de fuera se 
contristen, que de los de dentro no ay que tratar, porque todos 
penden de la hobediencia ; y si el P. M.e Nadal quedase en el 
lugar que agora tiene, seria el frutto grandissimo, por el talento 
que nuestro Senor le a dado, y estar tan intrinseco en todo lo de 
la Companja, que es entranable consolaeion y fortificaeion el 
tratarle, y es evidente el probecho que ha echo y hace en su mi- 
nisterio, in quo est fidelis et prudens. Gloria sea dada al Senor 
de todos. 

Quanto a la carta que V. R. dize que yo scriua a nuestro Pa- 
dre, si la scribiere sera solo por segujr el pareseer de V. R., que 
para otro efetto no paresce nescesaria, porque nj yo por la bondad 
diujna lo e menester, nj tampoco la gente, porque no los tengo 
instruydos en las cosas de la Companja de manera que sean me- 
nester colores para lo que se determjnare; spegialmente agora 
que nuestro Senor nos a echo esta mjsericordia con tales consti- 
tuciones; y como esto disponga la vna dellas, vasta para razon 
y causa vastantissima. Y quanto a mj (Padre mjo) no siento por 
la gracia de nuestro Sefior que aya que endulcir, porque vae mihi 
est, si en tal materia no tuviese la consolaeion y alegria que es 
razon; y crea V. R. que, pues otras vezes lo e suplicado a nuestro 
Padre, y lo e deseado con verdad, y lo deseo, y que es el mayor 
rregalo que me podia venjr en esta vida en cosa semejante: por- 
que veerme libre de alguna ocupaeion que antes tenja en la corte, 
pues su alteca se va, y de la carga que mis hombros no son para 
llebar, vea V. R. si es cosa para gozarme in Domjno; y sea 
cierto (Padre charissimo) que la consolaeion y la charidad tanto 

1 Ps. xvin, i3. i Martii 1554 83 

sera mayor, quanto mas breue; y pues ipse est pater, nos vero 
lutum, no tengo que dezir mas en esto, de dar muchas gracias a 
V. R. por todo lo que me escribe y pydirle continue la charidad 
siempre, pues esta sera verdadera senal de lo muncho que siento 
me ama l . Amet te Deus. De Alcala 28 de Hebrero 1554. De 
V. R. sjeruo en Xpo., 

f 
Araoz. 

Padre mio, esta scriui y con tal prisa, que no la he podido 
copiar; y asi va tan borrada y desconcertada. Pydo perdon. MARCUS JORGE 
ex comm. P. Michaelis de Bairros 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ERORA I MARTII 1 554 2 . 

Consuetis exercitationibus operam dant sodales. — P. Miron, valetudinis 
causa, jejunandi legem mitigavit.— Patres Hernandez et Santacruz cum 
fructu concionantur. 

t 

Jhus. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La gracia y amor de Christo 
nuestro senor sea syempre en nuestras anymas. Amen. Despues 
aca que escrevy a V. R. la carta que tocaua al mes pasado % 
poco ay de nueuo de que le hazer sabidor; porque los maestros 
todos continuan sus lectiones quotidianas y doctrinas a los do~ 1 En judicium, quod de his Araozii litteris tulit Polancus, scriptumque 
Chronico suo mandavit: «Recepit P. Araoz litteras, quas ei scriptas retuli- 
mus, circa provinciae divisionem et officium instituendi Infantis Caroli, de 
qua re P. Ignatium non admonuerat; sed ille excusatione prorsus honesta, 
quod ad hoc posterius, immunem a culpa se ostendit; divisionem autem 
provinciae, ut perutilem Societati agnoscebat, ita gratissimam se habere 
significabat; quod attinet etiam ad favorem Simoni [Rodrigues] praestitum, 
sinceram suam intentionem ostendit.» POLANCO, t. iv, pag. 433, n. 932. 

* Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 175, prius 482. 

3 Epist. 763. 84 Epistolae Mixtae— 772 

minguos, y los hermanos theologos sus estudios y conclusiones. 
Los confesores tambien se ocuparon este mes pasado en confes- 
sar a los estudiantes para ganar el sancto jubileo, y vltra dellos 
en oir algunas otras personas de fuera. Estos dias vyno de Lix- 
boa hun hermano, que llaman Juan de Melo, el qual embio el P. 
Mtro. Myron para leer otra classe de grammatica, vltra de las 
tres que ay hasta aora; empero no tjene aun empecado a leer. 
Quedan los hermanos y Padres buenos in vtroque homine por la 
bondad del Senor, syno vno de los que siruen, que llaman Jaco- 
bo ', el qual estos dias se allo algo jndispuesto. 

El P. Mtro. Miron, por le parecer asi en el Senor necessario 
para la salud y trabajo de los maestros, dispenso con nellos para 
no ayunaren esta quaresma, syno algunos dias. 

Del P. Manoel Hernandez et Pedro de Sancta Cruz, los qua- 
les, segun escreui a V. R. en la pasada 2 , embio el Padre a petiyion 
del cardenal a Eluas, ciudad desde arcobispado, vltra de lo pa- 
sado tuujmos estos dias carta del gran fructo que nuestro Senor 
alli haze por ellos. Plazera a el que ira en augmento para su dj- 
uino serujtio. Nuestro Senor tenga a V. R. de su mano. Enco- 
mendamonos todos en sus sanctos sacrificios y oraeiones. Deste 
colegio de Jesus de fiuora al primer de Marcio de 1554. Por com- 
mission del P. Miguel de Bayrros, indigno hijo de V. R., 

Marcos Jorge. 

Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Ig- 
naeio, praeposito general de la Companhia de Jesus, em Roma. 

1 Jacobus Maria Milanes (?). Cf. Epist. Mixtae, t. 1, pag. ^38, annot. 3. 

- Vide supra, epist. 763, pag. 59. Res ab his sodalibus gestas fructum- 
que Elvis perceptum narrat Polanco, t. IV, pag. 513-518, n. 1087 et seqq., 
qui suam narrationem desumpsit ex Litt. Quadr., t. 11, pag. 6l3 et seqq. 
Quo in postremo loco epistola legitur etiam, quam eborenses socios acce- 
pisse Marcus Jorge testatur. 2 Martii 1554 85 993 

FRANCISCUS PALMIUS 

[PATRI JOANNI DE POLANCO (?)] 

BONONIA 2 MARTII I554 *. 

De loco scholis nostris ac sociis comparando.— Aedes ad Sti. Andreae 

ipsumque templum perplacent. 

t 
Jesus 

Pax X.i sit semper nobiscum. Amen. Le sue de 24 riceues- 
simo insieme con le nuoue deir Indie, le quali ci forno gratis • 
sime. 

Circa del Padre commissario 2 quanto al catarro sta come so- 
leua. Communicai a sua R. il capitolo che sopra di lui mi scrisse, 
al qual credo che egli rispondera. 

Quanto a signore Andrea, questa settimana fui a ueder la 
casa, la qual, come scrisse, sta in buonissimo luocho. Ha un 
cortile assai grande, et da 10 stanze frabricate. La chiesa buona. 
Nella casa della chiesa, non si potrebon far scole, senza discomo- 
dita: pur ui sono a canto 2 case uendibili et afittabili, le quali 
potremo condur ad afitto, o comprar col tempo, come ci parera 5 . 

Et ma detto il signore Joan Antonio Grassi, che ogni uolta noi 
uoremo, ci fara hauer una di queste 2 case, quale e la magior et 
piu commoda, o in uendita, o ad affitto, con ogni commodita no- 
stra di poter pagar il prezo. Questo luocho a me sommamente 
piace, per esser nel mezzo della citta et fra la nobilita. Pero son 
di parer che dobbiamo far ogni cosa per hauerla. 

Di nuouo ho parlato col signor Polidoro Castelli et m' ha det- 
to come altra uolta ha parlato col suo nepote, et ch' e disposto di 
lassar la chiesa in questo modo. Primo che uole una pensione 
equiualente a V intrata della chiesa, ch' importera, come mi dice, 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 47, prius 76. 
' Joannes Bta. Viola. Polanco, t. IV, pag. 108, n. 206. 
3 Vide de hac re Polanco, t. iv, pag. 115, n. 222. Ibidem, pag. 114, 
n. 221 sermo fit de viris, quos in epistola Palmius commemorat. 86 Epistolae Mixtae— 774 

poco- piu di 50 scudi, et cum potestate transferendi pensionem in 
aliam personam, et che uole le bolle spedite senza pagar un qua- 
trino, et che uol presto esser risoluto, perche si uol spogliar di 
questo titulo o per una uia, o per un altra, et ha molti che 1 J im- 
portunano per uolerlo. Pero V. R. me facci saper la uolonta dil 
nostro P. Mess. Ignatio. 

Le scole uano bene, et serano cento scholari. 

Le cose spirituali anchora, Deo gratia, uanno con augmento: 
fra huomini et donne, fanno li essercitij 12. S J io hauessi tempo,. 
harei molto che far in dar essercitij, massimamente a donne. 

Al presente non ce altro che dir, senon che raccommandarci 
all" orationi di nostro Padre, di V. R. et di tutti li altri. Da Bo- 
logna il 2 di Marzo 1554. D. V. R. seruo in X.°, 

Francesco Palmio. 

II negotio di Mess. Vlisse Aldrobandi di nuouo racomando a 
V. R., et espetto la risposta dalli reuerendissimi. 79& 

EMMANUEL GOMES 

PATRI JACOBO LAINEZ 

BASTIA 7 MARTII I554 '. 

Gaudet de fructu percepto ex operibus Patris Lainez, ac de Societatis col 
legio Genuae constituendo. — P. Landinus obiit sanctissime . — Qua 
Gomes utatur valetudine. — Quinam sint amicorum sensus erga no- 
strates . 

t 
Jhs. 

La gratia et amore di Christo nostro signor sia sempre in 
tutti. Amen. Molto mio Rdo. in Christo Padre 2 . Una sua di 22 di 
Ganaio habbiamo hauto a 27 di Febraro, et sa il signor Iddio, di 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 97, prius 194. 

* Jacobus Lainez erat Italiae provincialis praepositus. Tunc vero Ge- 
nuae versabatur, plurimam animorum saluti operam navans et Societatis 
collegium in ea urbe constituens. POLANCO, t. IV, pag. 3o et seqq.,n. 40 
et seqq. 7 Martii 1554 87 

cui liberalita infinita ogni bene depende, quanta consolatione 
hebbero Y anime nostre, intendendo il frutto fa il nostro Signor 
[con?] quello instrumento, et ancho col acceptato collegio, benche 
nella executione siano necessarij spoloni ob nimia flagitiorum 
incrementa in auribus altissimi vltionem clamantia, antiquo illo 
omnipotentis triplici flagelo, non quidem successiue, sed coniun- 
ctim, haec mirabiliter et iuste plectitur insula, et nos Christi 
gratia, eadem (corpore tantum) sumus in naue. 

Nella sua tre cose molto astrettamente la R. V. ni adiman- 
daua, qualli Y anima ' nostra et a quella et a Roma affectuosa- 
mente sig.te [sic] desideraua. Noi per gratia del omnipotente 
stiamo meglio che noi non meritiamo. 

II Padre don Siluestro 2 in letto dalli medici lassato, et di tutti 

le uirtu naturali distituto: vinticinque giorni stete che nella uita 

sua non e intrato quanto pesassi meza libra,excepto alcuna acqua 

cruda, con molta tamen pacientia; et la graueza della infirmita 

et penuria delli remedij tollerando, a tutti quanti mirabilmente 

tiene edificato, et praesertim quia, quamuis eius mens et corpus 

continua mortis concutione [a]estuat, nil nisi sacrato X.s in ore 

sonat. Etfinalmente a tre di questo, et me miserum, in miseriarum 

medio relictum fecit, et in alta celorum cacumina eius spiritus 

euolauit 3 . Io cosi mi comincio adesso a leuare, che auanti al 

Padre li sacramenti pigliai ancho abandonato de ogni confidantia 

della uita presente, quale cosi sia a gloria del Signor come ello 

mi la ha lassato, et comminciaro domeneca a predicare: pregatelo 

sia a laude de sua diuina magestat. 

Gia adoncha comprehende quella, quanto et quale sia il nostro 
exercitio, quale depende del nostro essere. II 3. et ultimo che 
quella adimanda, auanti alla nostra commune infirmita, gia della 
buona memoria Cra deliberato giuditio et a me commesso de scre- 1 Ms. anina. 

! Silvester Landinus. Vide infra, epist. 776. 

3 Adhibuit hanc epistolam Polancus, t. IV, pag. 38, n. 54. Vide locum 
cum adnotationibus eidem subjectis, ubi de Landino plura indicantur. Hujus 
sanctissimi viri virtutes scriptis suis mandarunt OrlaNdinus, Hist. Soc. 
Jes., Hb. xiv, n. 32 et seqq.; Bartoli, Italia, lib. m, cap. 1-9; Patrignani, 
Menol. 3 Mart.; Nieremberg, Varones ilustres; Tanner, Rho, aliique. 88 Epistolae Mixtae — 775 

uirlo, che ni retirassimo di la per le influenti turbationi che im- 
pediscono di qua, anchora che molto sera duro alli deuoti amici 
nel Signor, et questo con la modesta et consueta nel nostro 
Rdo. Padre remissione, accio noi (pro uiribus) debiamo adimpire 
la sua in Domino resolutione, confidandoni che la sua mirabile 
prudentia sodisfara et acquietara Y impetuoso desiderio che hano 
le amici della conuersatione delli suiecti della Compagnia, etiam 
non prouedendoli al presente, a cui etiam santissime orationi con 
quelle della R. V. et de tutti della Compagnia specialmente mi 
racomando, come chi e in special necessita. Della Bastia 7 di 
Marzo 1554. D. V. R. minimo et indegno seruo in X.°, 

f 
Emanuel. 

Inscriptio: Al mio molto Rdo. in Christo Padre, il Padre 
mastro Laynez, prouintial [dela] Compagnia de Jesu in Italia, etc. 
A Genoa. 795 

TARQUINIUS RAYNALDI 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ROMA l3 MARTII 1554 *. 

Narrat Tarquinius, jubente Ignatio, oppugnationes ac molestias, quas a suis 
parentibus, ut a proposito perseverandi in Societate eum dimoverent, 
Romae passus est.— Ignatium rogat ut longe ab eorum conspectibus 
ipsum mittat.— Mittitur in Hispaniam. 

JHS. 

Molto Rdo. in Christo Patre. La gratia et pace de Christo 
nostro signore sia sempre nelle anime nostre. Ammen. Hauendo 

1 Ex originali? in vol. D, duplici folio, n. 1S6. Adest aliud exemplum 
in eodem vol. D, duplici item folio, n. 185, eadem manu scriptum. Incipit, 
«Jhs. Vn giorno (penso che fosse innanxi la quadragesima) ..» Desinit: «che 
per niente non uoleua che io partissi.» Post haec alia manus, mini^ firma, 
scripsit: «De V. R.tia figHolo indegno, 

Io. 1 arquinio Raynaldi, della Compagnia de Jesu. 

Oltra de cio me recordo che e uenuta la mia nonna...» Ultima verba, i3 Martii 1554 89 

io esposto a V. R. le molestie et inquietatione fatteme per parte 
del padre mio carnale per retirarme dalla indubitata uocatione a 
questa santa Compagnia; lei me ha commandato che io scriuessi 
al longo el successo et modo de tale inquietatione. Per questo, 
satisfacendo io al debbito della santa obedientia, cosi gli lo scri- 
uero, come de sotto sequitara. 

Vn giorno (penso che fosse innanzi la quadragesima) me 
parlo nel collegio un sartore, chiamato mastro Guiglielmo, fran- 
cese, et da parte de quella, quale era mia matre, recercando da 
me quale fosse la ferma mia determinatione circa el perseuerare 
nella Compagnia, dicendome alcune raggione assegnateli da lei, 
apte ad rimouerme dal bon proposito, cioe che qui non erano 
persone de conditione, et quali non erano aequali a me, et penso 
anchora che dicessi che non ce erano se non morti de fame, quali 
non poteuano altramente uiuere, et poi che era gente forestiera, 
come spagnoli, oltra de questo (non so se aF hora, ouero un altra 
uolta) per sua parte che io haueuo da essere patrone de cio che 
lei haueua. Anchora me disse del corpo mio, che era magro e 
afflitto. Ma in tutto questo parlamento se mostraua el sopradetto 
homo essere piu presto in fauore della uocatione mia, dicendo 
che lui uedeua alcune cose in contrario de quello che li era stato 
detto, et che non ueneua per impedire, ne lo farrebbe manco, 
ma per la importunatione et prieghi de lei. A 1' ultimo io li re- 
sposi, che non accadeua cercare in questo la uolonta mia, concio- eadem manu exarata, sunt haec: «per confessarse, ma poi io non lo uiddi 
piu mai. De V. R.tia figliolo indegno, 

Io. Tarquinio Raynaldi, della Compagnia de Jesii». 

Satis clare apparet monumentum, sub numero 186 positum, a librario 
scriptum, et ad sanctum Ignatium missum fuisse; hoc autem, quod numero 
185 notatum est, partim a Hbrario, partim ab alio, verisimile ab ipso Tar- 
quinio, additum fuisse. 

Exstat praeterea aliud exemplar apographum in vol. E, quadruplici folio, 
n. 28, prius 37-40, quod nihil ferme discrepat ab aliis. 

Jam ad ipsum Tarquinium quod attinet, illius ad Societatem certissima 
et constans vocatio ac parentum suorum oppugnationes prius factae, quam 
ille haec scriberet, declarantur a Polanco, t. 111, pag. 63-64, n - n3-ll4> et 
a P. Lainez suis ad Ignatium litteris, Florentia 16 Septembris 1553 datis, 
quas habes in Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 513-515. 9<j Epistolae Mixtae— 775 

siache li effetti, et parole, et dechiaratione fatte continuamente 
con amici, et quelli quali erano mei patre, fratello et anchoraquel- 
la che era mia nonna, chiaramente lo hauessero demostrato et 
demostrassero tuttauia. Non so se li disse, che haueua promesso 
a Dio che uoleua uiuere ' e morire qui nella Compagnia, anchora 
dandoli recordo del confessarse et communicarse, etrestai assai 
satisfatto della sua bona intentione. Anchora 1' inuitai ad la pre- 
dicha, et mostro pigliare ogni cosa a bene et intentione de farlo, 
dicendome anchora lui andare uolentieri per questi lochi religio- 
si, et se ando con Dio alhora, restando io aedificato de lui. 

Depoi un altro giorno (al tempo della quaresima penso) torno 
il sopradetto homo, dieci o quindici giorni depoi Y altra uolta, 
uerso la sera, tardo, et me disse in questo modo resolutamente. 
Sappiate che Missere 2 per ogni modo ue uole in casa; non bi- 
sogna che uoi pensate altro; o simile parole (non so se sonno le 
medesime) soggiongendo queste o simile altre parole, cioe che 
li haueua ditto quello che era mio patre. Come io non li posso 
parlare, come se stesse prescione? Et non lo uoglio piu patire: io 
son uechio; che uoglio piu fare? Questo tale homo anchora me 
diceua: Io me marauiglio de uoi, et non bisogna che uoipensate 
altro, et giuro o biastemo (non me ricordo bene). Ue potete sal- 
uare in casa uostra. Penso anchora che me dicesse. Uedete se 
uoi uolete; che lui ue leuara bene delle loro mane. Et anchora 
me disse: Io so che uanno li altri a giocare alle piastrelle, et fora 
uoi non ue ce ueggo mai. Et me pare che me dicesse anchora. 
Io non so spesso spesso se ne osce alcuno. Al fine me conclude- 
ua, che io non uolessi negarli tal cosa, che per ogni modo lui era 
deliberato che me uoleua in casa. Io so che li resposi (non so 
certo se in questa uolta), che qui non se teneua nisciuno per for- 
za, et che serrebbe in scandalo de tutti chi stessi per forza, et 
rideuame de quello che diceua, dicendoli che era tardo; et do- 
mandomme lui quando tornarebbe: io dissimulaua. Dicendome 
che tornarebbe domane (o non so se disse un altra uolta), li re- 
sposi: Potete tornare se uolete; et se parti, et io subbito dise al 

1 Ms. n. 186, che uoleua e che uoleua uiuere. 

8 Sic. Micer Cesar? Tarquinii enim pater Caesar vocabatur. i3 Martii 1554 91 

Padre ministro, uenuto de sopra, che io desideraua de non par- 
lare con nisciuno, fossi chi se uolessi, et per questo penso che 
commando al fratello portiero che non me lassasse parlare con 
alcuno, et li remandassi in qualche modo uia. 

El giorno della statione de S. Susanna, oscendo io dalla chiesa 
de S. Susanna con doi fratelli, ueddi quello che era mio patre, el 
quale me chiamo. Io andai da lui, li fece reuerentia, et lo salutai, 
et lui me se fe incontro (partendose da certi con li quali staua) 
et me disse: Che non te ne reuieni? ouero, quando te ne uoi reue- 
nire a casa? (non me recordo come disse specificamente). Che ce 
uoi piu fare qui? Et io li disse. Bona sera, et me ueniua uia, di- 
cendoli. Io non posso parlarue senza licentia, et lui nondemeno 
me sequito dicendome, che haueua lui parlato con el P. Ignatio, 
et io li disse, che non me haueua ditto niente a me; per questo, 
che uenesse a casa, e che parlasse con el P. Olauio '; et cosi 
uenne alli fratelli, et penso que domandassi a me specialmente et 
a loro come stauamo. Penso che loro et io li respondessemo che 
stauamo bene, et lui soggionse a domandare ali fratelli donde 
erano, et depoi disse, meglio e de uenire dal P. Olauio, et cosi 
partimmo. 

Giouedi passato, che fu a di sette de questo mese de Marzo, 
retorno altra uolta el predetto Guiglielmo, e uedendo che nissuno 
me li faceua parlare et (si come lui me disse) essendoce stato piu 
uolte, ne hauendome potuto parlare, aspetto flna depoi fornite le 
lettione, passeggiando per el cortile del nostro collegio, et pas- 
sando io per fare exercitio, me chiamo. Io aF hora non li parlai 
a longo, ma depoi tornai, et me disse esserce stato molte uolte, 
et mai hauerme potuto parlare. Io me scusai che el tempo breue 
et altro respetto non lo concedeuano. Me comenzo a dire che io 
non haueua da mancare de fare quello che lui me diceua, refe- 
rendome li lamenti et promesse de quello che era mio patre: cioe 
che se lamentaua che non me poteua parlare, et che non era las- 
sato andare a casa, et che poteua morire, che stauo come preg- 
gione, et penso che me dicesse che era deliberato de hauerme in P. Martinus Olave. 92 Epistolae Mixtae— 775 

casa, che lui era uechio, et poteua saluarme et far bene in casa. 
Oltra de cio me offeriua che io hauerebbe da essere et hauere 
molto altramente che prima. Me esortaua poi a questo lui, che 
douessi obedire, et che potrebbe attendere ad Y anima mia, et 
obedire al padre uostro, et me domandaua poi quello che li de- 
ueua respondere. Et io dissimulaua et rideua cosi un poco, et li 
disse, che pigliaua come burla tal cose, et lui giuro, o simil cosa 
fece, che questo non era burla, ma che deueua essere cosi, et el 
medesimo replico quando se parti; cioe, che non era burla, et 
soggionse che il giorno (me pare) de S. Cecilia erano remasti d' 
accordo questo homo et quello che era mio patre, d' aspettarme 
li; et, come me uedesse, che quello che era mio patre me haueua 
ad dire: Andiamo a casa (benche poi non ce uenesse ad quella 
statione) che io te uoglio parlare. Et penso che me dicesse che io 
non serreb[be] retornato altramente, domandandome al fine que- 
sto consenso, che accadendome de andare ad la stattione, et di- 
cendome quello che era mio patre che hauesse da andare con lui 
ad casa, che non hauessi a fare resistentia, ma deuessi obedirli. 
Et in questo me strengeua assai nel fine, et sorridendome io in 
questo, me disse. Se non fate questo, lui se mette a letto. Io li 
disse che se n' andasse, che lo haueua inteso, et penso che io li 
dicessi anchora, che potrebbe meglio spendere quelli passi , et 
non uenirli a perdere in questo, et strengendome lui della re- 
sposta, io li dissi. Diteli che se farra quello che se po fare con glo- 
ria de Dio et salute della mia et sua anima, et aedificatione delli 
prossimi. Et poi li diceua se hauesse da andar con Dio. Lui puro 
faceua instantia de hauere questa resposta, cioe el consenso, et 
io li disse dopoi alcune parole. Lassateme chiamare alcun Padre 
delli nostri, et se lui dice che e bono a far quello che uoi me 
dite[sfc]. Et non se contentando lui, li disse. Oquesta cosade se 
e bona, o mala per me (percioche me haueua ditto lui non pensare 
de far male). Se e bona, se potra dire in presentia delli altri. Et 
uedendo io el Padre ministro, disse: ecco el Padre ministro; ue- 
demo quello che lui dice. Et lui me respose: Prima de questo 
uoglio parlare con chi me ha mandato, se se ne oontenta. In 
quotes raggionamento accadde che io hebbi la chiaue della por- i3 Martii 1554 93 

ta, et disseli che se andassi con Dio, et andai ad oprire la porta, 
et lui in questo me domandaua la resposta, et io li dissi. Diteli 
che ho trouato el locho doue ho da morire, et che adesso e el 
tempo de confessarse, et guadagnare delle indulgentie ad le stat- 
tione per li morti, et cosi el mandai uia. 

Oltra le sopraditte cose, sempre quasi, quando me ha parlato 
quello che era mio patre ', me ha domandato se io stauo uolen- 
tieri, et una uolta o piu (che non me recordo) me ha ditto. Basta 
Tarquinio, tu hai fatto quello che te e piaciuto; poteui ben starte 
in casa, et attendere a ben uiuere, et anchora che haueua lui 
messa piu speranza in me che in altro. Et una uolta me pare che 
io li dicesse, che lui mancaua della promessa 2 ; et lui me respo- 
se, che lui non lohauerebbe ottenuto altramente, se non hauesse 
fatto cosi; et che me hauerebbono mandato in Spagna, et che 
serrebbe forse morto et stato cibo de pesci. Altra uolta anchora 
me diceua che io non pigliasse ordine sacro, finche non fusse 
molto bene confirmato, et che pensasse molto bene; et altra uolta 
in altro proposito (che non me recordo) che per poca cosa lui me 
farrebbe hauere Y absolutione delli uoti; et altra uolta che se me 
uolessero mandare fora de Roma, che non consentissi io. Et di- 1 In ms. n. 185 verba, quello che era mio patre, postea eadem manu 
superaddita sunt. 

2 Promissio, cujus hoc loco fit mentio, habetur originalis in vol. D., du- 
phci folio, n. i83. Est hujusmodi: 

Jesus. 

Io, Cesare de Reynaldis, etc, prometto al R.do Padre maestro Ignatio 
de Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesii et alli suoi soccessori 
nel conspetto de Dio, et sopra la conscientia mia, de non molestare ne per- 
turbare o inquietare il mio figliolo Tarquinio, religioso di detta Compagnia, 
per me ne per aitro mezo, directa o indirectamente , procurando retirarlo 
della religione o Compagnia detta, anzi prometto de non parlar' a lui, se non 
saro pregato di esso Tarquinio, et con licentia delli suoi superiori; et in fede 
di cio ho fatto scritta la presente de mia propria mano, hoggi 23 de Setem. 
bre 1553. 

Mdnu propria: Ita promitto ego, Cesar de Rainaldis, cum dominus Tar- 
quinius erit Roma in dicta Societate. 

Manu propria: Et io, Gio. Angelo, cardinale de Medici, prometto, che 
detto M . Cesare non manchara di quanto ha promesso di sopra . 
L t S. 94 Epistolae MixTAE-775 

cendoli io che non staua a me, penso lui disse, che per niente 
non uoleua che io partissi. 

Oltra de cio me recordo che e uenuta la mia nonna ben doi 
uolte (o piu forse) e me disse, perche me era fatto prete? Et se 
me ne uoleua retornare a casa? rechiedendome che io uolesse par- 
lare con quella che era ' mia matre ad una chiesa qui uicina, an- 
chora dicendome, che hai fatto? o simil parole, delle quale non 
me recordo fermamente. 

Anchora un giorno un mio amico me uenne ad parlare, e 
disse che io me douessi pensare un poco meglio, et che haueua 
lassato el pouero patre uechio a questo modo afflitto, et che lui 
me uoleua dire alcune parole. Et io li respose, che se confessas- 
se, et poi parlarebbemo et se farrebbe quello che fosse alla gloria 
de Dio; et che quello che era mio patre, se era contentato, et 
haueua promesso de non me molestare. Al fine restai che tor- 
nassi et se confessasse, et poi me parlaria de questo, et cosi ando 
dicendo de tornare un giorno determinato per confessarse; ma 
poi io non lo uiddi piu mai. Anchora el preditto Guiglielmo me 
disse che io potesse receuere una lettera de quello che era mio 
patre, che non fosse uista da altri che me, che io uederebbe quello 
che lui me referiua per sua parte. Io penso che li disse che non 
importaua che fosse uista, poiche era cosa bona. 

Questo e, Rdo. Padre, el successo che io me so recordato 
circa le molestie che me sono accadute in Roma nel colleefio no - 
stro. Adesso, essendome proposto da V. R. che io, attese le mo- 
lestie receuute et quelle che, restando in Roma, potesse receue- 
re, douessi dechiararli Y animo mio, doue pensarebbe trouarme 
piu quieto et consolato, restando in Roma, ouero andando ad al- 
tre parte, pienamente (poiche cosi lei me commanda), li dechiaro 
come sento nel animo mio. Et pressupposto la mia indifferentia 
de andare o de stare, quando cosi la obedientia, quale io gli 
deuo, rechiedessi da me, dico che iopenso certo, e cosi sento nel 
animo mio, che non solo me trouarebbe piu consolato, ma an- 
chora piu s ecuro nella uia et desiderio che ho preso del seruitio 

1 Verba quella che era, eadem manus addidit, quae monumentum n. 186 
scripsit. i3 Martii 1554 95 

de Dio, stando fori de Roma, che in Roma. Et anchora serrebbe 
forse piu agiutato el padre della mia carne, perdendo in tutto 
ogni speranza e occasione che habbia o potessi hauere (stando io 
in Roma) de retirarme dalla santa religione, de modo che e a 
me et al patre della mia carne potrebbe essere utile la mutatione 
del locho. Et anchorche io me troui per gratia de Dio indiffe- 
rente de reggere ogni mia uolonta secondo che lei me ordinara, 
tanto dello andare o stare, come de ogni altra cosa, nondemeno, 
essendo rechiesto de dire quello che sento, et dal canto mio de- 
sidero, Y ho fatto. Et pregho (quanto posso, salua la integrita 
della uera obedientia) Vostra R.tia che se degni mandarme fora 
de Roma, doue, leuate molte occasione che ho de non andare 
innanzi, possa caminar piu facilmente ad la perfettione, quale de- 
sidero per piacere et seruire a Iddio nostro signore l . Et Dio la 
conserui et empa della sua santissima gratia. Ammen. A di 13 
de Marzo 1554. De V. R. figliolo indegno, 

Tarquinio Raynaldi, della Compagnia de Jesu. 
Tnscriptio: Al molto Rdo. in Christo Patre, el Patre M. Igna- 
tio de Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu. In 
Roma, in la casa de ditta Compagnia. 1 Annuit Ignatius Tarquinii votis, eumque cum socio Gaspare in Hispa- 
niam misit. Eos Florentiam usque P. Olave comitatus est. PolanCO, t. IV, 
pag. 140, n. 280. Ille vero «prima die Pentecostes Valentiam pervenit; et 
quod ad valetudinem attinet, cum bene haberet, ibidem studiis dare operam 
coepit.» Polanco, t. iv, pag. 340, n. 724. — Exstant Ignatii monita sive 
regulae ab ipsis servanda in suo itinere, Cartas de San Ignacio, t. V, 
pag. 382 et 180. — Tarquinii ingenium et optimos mores laudant valentini, 
Litt. Quadr., t. 11, pag. 557; Alvarez, Historia de la provincia de Ara- 
gon, lib. I, cap. 43, apud Cartas de San Ignacio, t. v, pag. l83, annot. 3, 
aliique. 96 Epistolae Miktae— 776 77« 

JOANNES NATALE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BASTIA 15 MARTII I554 '. 

Obitus Silvestri Landini, viri sanctissimi. — Ne Corsica a Patribus Societatis 

deseratur, vehementer orat. 

IHS 

Molto Rmo. 4 mio oss.mo Vostra Rma. Paternita mi perdoni 
de non auerui possuto scriuere auanti, perche di qua sono rari li 
passagij a uenire costi, come sapete, per la disgratia nostra di 
questa pouera isula per li trauagli grandi, como so che lo sa- 
piate s . Volessi Idio la piglasimo con bona pace. Questa la prima 
parte: al altra parte vi auiso dela bona e santa memoria del 
Rdo. in Xpo. Patre don Siluestro, lo quale credo M. Manouelle 
vi abia scripto 4 a compimento, lo qualle non credia fusi tanta 
perfettione di spiritu in corpo humano, quanto a me parea fussi 
in lo ditto M. Siluestro, lo quale lo primo di la quaresima lui 
predico in peruio: dipoi, auanti lui mangiasimo, si a amalati, e 
ali uinticinque di di la quaresima lui passo e spiro di questa pre- 
sente vita, che fu lo sabato, ora di terza in circa: qualmente noi 
lo iorno sequente ora di uesparo li fecimo vno diposito in la jexia 

1 Ex monumento coaevo in vol. E, duplici folio, n. 96, prius 193. 

2 Ms. R.diimsemo, 

3 «Quamvis omnia bellis essent perturbata, et Corsi ad Gallos bona ex 
parte deficerent, dominis genuensibus relictis, nostri tamen, quacumque 
ratione poterant, suo fungi officio nitebantur; sed cum, tumultibus in dies 
crescentibus, varios nostros labores et incommoda paterentur, in gravis- 
simum morbum tam P. Silvester quam P. Emmanuel inciderunt... Jam a 
mense Augusto anni praeteriti nullas acceperat litteras P. Ignatius ex 
Corsica; nam cum essent insulani alieno animo a republica genuensi ita 
]itteras eo transmitti non facile erat.» Polanco, t. IV, pag. 37-38, n. 54, 55. 
— Bellicas res Corsicae tradunt historici Cambiagi, Istoria del reo-jw di Cor- 
sica, lib. vn; Casoni, Annali della repubblica di Genova, lib. vi, etc. Ambo 
mortem Jacobi Santi de Mara, de quo saepe egimus in vol. superiore, ad hoc 
tempus (1554) referunt, in acie contra genuenses pugnantis, interempti. 

4 Vide epist. 774. 15 Martii 1554 97 

de santa Maria de la Bastia in dentro vna caxia, il quale e io e la 
mia famigla per fin che stete malato noi ne fecimo piu che si fusi 
stato nostro Patre tenporale: quanto a noi auemo quella perfetta 
fede che ello sia vno justo e santo omo \ 

Al altra parte questa pouera terra, e tutta la isula^ apare di 
essere restati senza F aiuto di Dio, e masime di tutte le cose che 
lui senpre ci a predicato, tutto lo auemo veduto, emasime quando 
dicea: confesatiue, che uera tenpo, che ui uorete confesa, non 
trouarete chi ui confessi. Adesso ogni vno dice che simo venuti 
a quella, che si non fusino li frati di san Francesco, non morebe lo 
quarto di la gerite che fussino confessi: vi facio intendere chi in 
questa isula e in questa terra vnde ano praticato li soldati, ne 
more tanti, che non si pono incernerare. 

Al altra parte jio vi dico che lo desiderio mio era grande che 
in questa prouinzia ci si facessi vno colegio del ordine vostra, che 
non lo podereste mai credere, et cosi mi parea fussi la uolunta di 
la bona memoria del Rdo. dom Siluestro; pero jio vi uoria pre- 
gare in carita che questa inpresa non si abia a lassare i[n] modo 
alcuno per lo amor di Dio, perche in questo loco ci neste tanto 
di bisogno, perche qui non ci este veruno vescho, e le pouere 
gregie non este chi le cura di tanta ingnoranzia chi este in questa 
isula, non este bisogno piu a ricordarla, che uoi credo lo sapete. 
Al altra parte la uolunta di quelli che temeno Idio voreano voi ci 
mandaste vno bon seruo di Dio in loco de lo Rdo. M. Siluestro a 
questa: vi si domanda per lamor de Dio, infra tanto questa po- 
uera isula potria mancare di tanti trauagli quanto ci este, e aua- 
ria desiderio che si facessi quello che piii tenpo abio desiderato, 
forse piu per quelli che sono a uenire che per me, acioche la ga- 
tiua vigna si inserissi di la bona 2 . 1 Vide apud POLANCO, t. IV, pag. 681 et seqq.: Processo intorno alla 
santita del P. Silvestro Landini, etc. 

2 «Ante etiam, quam moreretur P. Sylvester, judicaverat [IgnatiusJ 
expedire ut ex ea insula, propter perturbationes innumeras, quae spiritua- 
lem fructum impedirent, [ambo] recederent. Pater ergo Emmanuel, prout a 
P. Ignatio fuerat praescriptum, eo fere tempore, quo de recessu versus 
Florentiam P.' Laynez agebat, Genuam pervenit.» Polanco, t. IV, pag. 38, 
n. 55- 

EPISTOLAE MlXTAE, TOM. IV. 7 98 Epistolae Mixtae— 777 

Non vi diro altro, saluo mi aricomando a uostra santita. Da 
la Bastia die xv Marzi 1554. Per lo uostro minore indegno ser- 

uitore, 

Jouanatale di la Bastia. 

Vi pregiamo tutta la mia famigla che uoi pregiate per noi e 
che siamo aricomandati ale vostre orationi e di tutti li uostri. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. Patre in Cristo, dom M. Ingna- 
tio, a Roma, de la Compagnia del bon Jesu, in Roma. 977 
FRANCISCUS DE VILLANUEVA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 15 MARTII I554 *. 

Ait Corduba se rediisse. — Patrem Nadal complutensium animos adventusuo 
recreasse: mense apud illos versatum, Vallisoletum petiisse. — De actis 
a Villanueva Conchae. — Sedes hic Societati offertur. - Res doctori Ver- 
gara probatur, qui ad capessendam Societatem proclivis videtur. — Quid 
de eo judicet Villanueva. 

t 
Jhs 

Muy Rdo. en Xpo. Padre: La gracia y amor eterno de Jhu. 
Xpo. sea siempre en nuestro contino fauor y ayuda. Amen. Des- 
de Cordova escrevi a V. P., asi de mi yda, como del buen su- 
ceso que nuestro Sefior dio en aquella tierra a la obra que se pre- 
tendia. Despues se escrivio largo a V. P. en esta materia, y por 
esto yo no dire en ello mas de que, llegado alli el P. Nadal, le pa- 
recio bolviese a esta casa de Alcala, avnque a don Juan de Cor- 
dova se le hizo penoso; pero como el doctor Vergara 2 se lamen- 
tava tanto, parecio convenia cumplir con el, y asi lo ordeno el 
Sefior todo bien. Despues vino aqui el P. Nadal, y toda esta casa 
se a consolado con su presencia, y con la declaracion de las re- 
glas, y platicas que nos a hecho. El Sefior nos de gracia para que 
con biueza de spiritu las guardemos, pues esta creemos ser la 
voluntad del Seflor; y avnque en general aora no ay duda, bien 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. i36, prius 333, 
* Dr. Alphonsus Ramirez de Vergara, de quo saepe dictum. 15 Martii 1554 99 

creo que, como se vayan poniendo en platica en particular, se 
ofreceran dudas, con que avremos de ocurir a V. P. El P. Nadal 
a estado aqui casi vn mes: partiose de aqui para Valladolit a V 
de Marco '. 

Despues que vine de Cordova, fue menester me llegase a 
Quenca a visitar al doctor Vergara: estuve alli cinco dias, y en 
ellos se movio vn canonigo 2 de aquella yglesia a dar vnas casas 
que alli tiene para la Compania: valdra lo que hizo de donacion 
mas que tres mill ducados, en casas y sitios: ofrecese a dar cada 
ano cien mill maravedis por sus dias a los que alli estuvieren. El 
doctor Vergara tiene gran esperanca que alli se a de hazer vna 
obra grande, y parece que ay grande aparejo para ello; porque 
despues de la yglesia de Toledo, creo no ay otra mas rrica. En 
aquellos dias me dio muestras vn arcediano de ciertos deseos q ue 
tenia de hazer vna obra buena, mostrando que le agradava mu- 
cho que la Compania fuese alli. Yo dezia al doctor que seria de- 
bilitar la casa de Alcala hazer alli casa. £l dize que para socorro 
desta, y ayuda, conviene que se haga; y como es fruto de sus 
manos, y cosa que el a deseado, tomalo a pechos. Y avnque en 
Sevilla, Sanlucar, Almagro, se mueven a lo mismo, como V. P. 
avra entendido, parece que al doctor se devria de corresponder 
primero y contentarle: lo vno porque a el se le acaba la pacien- 
cia de que de aqui le saquen algun obrero que le paresca a el que 
convenia a la casa, y si de aqui sacasen y no fuese para Quenca, 
creo seria mas que turbacion. Lo 2.° es, por que el anda en de- 
terminacion de mudar estado, y no es tiempo de le desabrir en 
nada, amijuyzio. Nuestro Padre Nadal desea que se deliberase, 
y a esto fuy yo a Quenca principalmente. Este es vn hombre muy 
principal y de mucho ser, y para esta vniversidad y tierra no pa- 
rece ay cosa tan inportante. Su dificultad es: lo vno, como el a 
pasado por estos collegios, quedole miedo de biuir en comunidad; 
y a esto le ayuda tener el vna natura no tan facil para se llevar a 
lo que desea, como el queria. De aqui viene a dificultar que, si 
viniese el a tener vn superior rriguroso, que le quisiese violentar, 

1 Nadal, Epist. t. i, pag. 239. 

2 Petrus del Pozo. Polanco, t. IV, pag. 424, n. 915. ioo Epistolae Mixtae— 777 

que le seria penoso: y poneme por exenplo como a Estrada, etc. 
Por otra parte tanbien leparece que le ayuda a esta parte ha- 
Uarse el no tan dispuesto a trabajos de peregrinacion, andando 
predicando y confesando con pobreza, por estar el necesitado en 
lo corporal de vn poco de rrazonable vino, por su estomago, y 
tanbien hallarse muy falto de memoria, y que para vn sermon a 
menester mucho trabajo. 

Por otra parte, su spiritu no tiene entera hartura, sin desnu- 
darse del todo: su consolacion es la Compania; y es tanta la hu- 
nion de su spiritu con ella, que no biue. Pareceme a mi por las 
congeturas que del tengo, y lo que del entiendo, que nuestro Se- 
nor le llama a la Compania: y lo mismo parece al P. Francisco. 
fil tiene determinado de se rrecoger[a] alguna partecon algunode 
la Compania, y si alli no se puede determinar, dexar su negocio 
en manos del P. Francisco y mias, y seguyr lo que le dixeren. 
Aora particularmente se a mouido a dar parte a V. P. para que, 
encomendado al Senor, V. P. le de consejo de lo que haga. Pa- 
rece, Padre mio, que, avnque no fuese para mas que para estar 
en este collegio de Alcala, y que aqui le sirviesen, que no es pe- 
noso de llevar, que nuestro Senor haria gran fruto por este hom- 
bre,-porque para sacar hombres hechos, menester es vno como 
este. Yo trato con el que a de prosuponer que a de tener por su-- 
perior vn tribulado y rriguroso, y que sufrir y obedescer aquel> 
es muy gran merced que el Senor le haze: y queria que con estos 
fundamentos, y otros mejores, se determinase. Bien creo que, si 
V. P. le diese alguna indulgencia, como V. P. las suele hazer 
con algunos, como con el P. Francisco, que se ayudaria mucho; 
y este es vn hombre de los que mas se ayudarian por aqui, y mas 
presto se quebraria en el todo. 

En Quenca haze mucho fruto, y hasta aora yo nunca me e de~ 
terminado en su mudanca porque via el gran fruto que alli hazia, 
y la acetacion grande que de su persona ay. Aora pareceme que 
se lo aconsejaria, porque puesta alli alguna gente de la Compa- 
nia que sustenten los amigos y gente movida, mas movera el en 
vn mes que este con los hermanos pobre, que hasta aqui en anos. 
Digo lo que siento, para que V. P. tome alguna noticia de las 16 Martii 1554 101 

cosas. V. P. lo encomiende a nuestro Seflor, y le escriva lo que 
en el siente que deve hazer, porque entiendo que lo hara '. 

Nuestro Sefior de a todos su gracia para que su sancta vo- 
luntad cumplamos. De Alcala a xv de Marco 1554. 

En esta casa a mas de ano que no tenemos carta de V. P. ni 
del P. Polanco, y si vienen de alla, no se nos dan: ya lo e dicho a 
nuestro P. Nadal: V. P. lo provea. Indigno hijo de V. P., 

Francisco de Villanueva. 

Inscr iptio: Jhs. Al muy Rdo. en Xpo. Padre, el P. M. Igna- 
tio, praeposito general de la Compafiia de Jhs., en santa Maria 
de la Estrada, en Roma. THEOTONIUS DE BRAGANCA 
PATRI JACOBO MIRON 

VILLAVITIOSA l6 MARTII I554 2 . 

Aedes principis Theodosii, apud quem diversatur, vult omnino relinquere: 
postulat a Mirone ut locum designet, quo se quam primum conferat. 

COPIA DE LETRA PARA EL P. MIRON. 

t 

Ihs 
Charissimo Padre: Estuue en esta tierra hasta aora esperando 
de hallar remedio para mi uida, y que V. R. mirasse por lo que 
cumplia a mi saluacion, y si hallasse alguno medio por donde yo 
lleuasse adelante los deseos que tenia de perseuerar en la voca- 
cion a que nuestro Senor me llamo, que fue a esta Compafiia 
sancta de Jesus, pensando que en este interin solo a mi hazia 
mal, y que comigo era la guerra 3 toda, por consentir me pusie- 
sen en parte donde tanto huyen los religiosos; pero aora que me 
dize el duque 4 que V. R. le dixo que yo tenia inquietado la 

1 De hac re agunt Nadal, Epist. 1. 1, pag. 166; Polanco, t. iv, pag. 408 
et seqq., n. 881 et seqq., qui hac epistola usus est; et saepe in Cartas de 
S>an Ignacio. 

- Ex apographo in vol. E, duplici folio, n. 191, prius 512. 

3 Ms. guierra. 

4 Theodosius de Braganca. Vide epist. 748, supra, pag. 17-18. I0 2 Epistolae Mixtae— 778 

Compafiia, no quiera Dios que yo este mas en Villauieosa ni en 
parte donde por euitar escandalo me sea necessario hablar con 
los salidos de la Compaftia, ni adonde me pierda a mi, con no ga- 
nar ella mucho. Por lo qual pido a V. R. por amor de nuestro 
Senor, y descargo mi consciencia en la suya, y Dios que nos ha 
de juzgar seya el testigo desto, que V. R. me reciba en las casas 
de la Compania, y me recoja entre los hermanos, porque yo tra- 
bajare con la ayuda de Dios de me oluidar de todas las cosas 
passadas: y se me no quieren en la Compania, me den luego el 
desengafio, sin lo dilatar para otro tiempo, porque no biua en 
tantos contrastes y sin quietation en mi alma, y sera, puede ser, 
causa de me tomar la muerte con muy poco apercibimiento. Yo 
una sola tengo, essa quiero saluar y poner en saluo: si quien es 
oblieado a dar cuenta a Dios della lo no hiziere por temporizar 
con hombres, el buen pastor pone por una oueja la uida, quanto 
mas perder bienes temporales y mercedes. Digo esto, porque si 
V. R. me mandare ir a la India, Brasil 6 Roma, ire de buena uo- 
luntad, aunque sea sin ninguno lo saber ni que me lo mandan: 
y si dexa de lo hazer, pareciendole que me conuiene por respec- 
tos humanos, no puede ser mayor mal, que pesaren ellos mas en 
tan justas balancas que mi saluacion. Por este me responda V. R.; 
porque si me quisiere acceptar lo que digo de dentro del ani- 
ma, me puede mandar seguro y sin recelo, pues sabe que estos 
fueron causa de todo mi mal, temerse de mi ubi non erat timor. 
Si no fuere tan dichoso que me quieran en la Compafiia, espero 
en Dios que no degenere, que el apartar de las paredes no sera 
causa de me apartar de Dios y del amor que tengo a la Compa- 
fiia toda y a los hermanos. Este despache V. R. con breuedad, 
porque no estare siendo de la Compafiia aqui mas: porque, como 
digo, no conuiene a mi saluacion, antes me es grande estoruo; y 
no me remita a otro, porque no he de estar en cosas que ua mi 
saluacion con vagares, que mas siruen de hechar a perder a 
hombre. Nuestro Sefior de a V. R. a sentir lo que mas fuere mas 
seruicio suyo. De Villavicosa 16 Marco de 1554. Hijo de V. R.> 

Don Theotonio. 17 Martii 1554 io3 1?9 

ANTONIUS DE QUADROS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

[OLISIPONE] 17 MARTII I554 '. 

Clarissima virtutum exempla et animorum lucrandorum studium sodalium 
nostrorum, qui in Brasilia commorantur. 

t 

Ihs. 

Rdo. en X.° Padre. Pax X.i Los dias passados fuy compa- 
ftero del P. Miron, yendo visitar al governador que aora vino del 
Brasil, llamado Thome de Sosa 2 , el qual venia tan edificado de 
los Padres y hermanos que alla estan, que me confundi en ver 
quan poco hago por nuestro Sefior. Porque contaua muchos tra- 
baios que tenian, e mucha mengua de lo temporal: y esto por 
ellos querer edificar a los proximos, y no por le faltar; y con esto 
dezia quese auian con tanta paciencia en todas las persecuciones 
y trabaios, y con tanta charidad para con el proximo, que, aun- 
que yo algo sabia dellos, 6 mucho, y los tenia em mucha opinion, 
todavia quedo muy abaxo lo que dellos sentia. Dixonos, y pienso 
que lo dixera al rey, que el Brasil no era sino nuestros Padres: 
que si alla estuuiessen, seria la meior cosa que el rey ternia, y 
si no, que no tenia nada en el Brasil. Claramente nos dixo, que 
nos aca, en comparacion de los hermanos del Brasil, eramos rui- 
nes, y hombres, respecto de angeles que ellos eran. Summamente 
venia edificado del P. Nobrega 3 de la manera que tenia con los 
proximos. Dize que miraua quantos hombres 6 mugeres auia en 
el lugar, que viuiessen mal, y que sabidos, los repartia entre los 
Padres y hermanos, y a cada uno daua cuydado de los suyos, los 
quales iuan cada dia a uno exhortarle que se quitasse de sus pec- 
cados y se confesasse, hasta que los acabaua; y si no los tenia per- 
suadidos, boluia del principio a hablarles otra vez, y tanto los 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 184, prius 500. 

2 Polancus, t. iv, pag. 548-549, n. 1174-1175, hac epistola usus est. 

3 P. Emmanuel de Nobrega. 104 Epistolae Mixtae— 779 

importunan, hasta que se convirtan a nuestro Senor. Dize que 
cupo a un hermano un hombre insigne en peccados, el qual auia 
sido degradado de Portugal [a] aquellas partes, y esaca y alla muy 
conocido, y su sobrenombre es Barbosa, que por esto solo lo co- 
nocen. A este fue tantas vezes el hermano, y tanto le jmportuno, 
que el no sabia lo que dixesse, y una vez veniendo de fuera tarde 
a comer, hallo el hermano que le esperaua, e empeco a hablarle 
de nuestro Seflor; y el con la ira con que venia, le dixo: Hariades 
mejor de me ir limpiar esse vaso que esta suzio, y traherme agua, 
que no la tengo, que hablar esso. Dixole el hermano, que de muy 
buena voluntad, y hizolo luego todo: y quando vino con el vaso 
limpio, hallolo llorando, confundido de lo que tenia dicho y de la 
virtud del hermano, y dixole que por amor de Dios lo recebiesse 
en su Compania para hazer penitepcia de sus peccados. Perse- 
uero mucho tiempo en muchas lagrimas, diciplinas y penitencia 
de sus peccados, y asi lo recebieron, y sierue a los ninos de los 
gentiles que los Padres crian, y tiene cura de traher lo que es 
menester en un asno que tienen. El governador Thome de Sosa, 
quando quiere mucho encarecer la virtud de los hermanos, y lo 
mucho que haze[n], luego dize, que convirtieron aquel hombre. 
El es conocido en medio Portugal por terrible y diabolico. El 
P, Miron me mando que escreuiese esto a V. R. para dar desto 
cuenta al P. Ignacio. Nos no sabemos aun aca de cierto si el es 
de la Compania, y esto por este ser uno de los impedimentos 
essenciales, y alla en el Brasil aun no auer las constituciones para 
lo poder avisar a nuestro Padre. Emcomendome en oraciones y 
sacrificios de V. R. Oy 17 de Marco de 1554. De V. R. sieruo en 
el Senor, 

Antonio de Quadros. 

t 

Inscriptio: Ihs. Al muy Rdo. en X.° Padre, el P. Juan de Po- 

lanco, en Roma. Alia manu: Sine loco. 17 Martii 1554 105 JACOBUS MIRON 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 17 MARTII I554 *. 

Acta cum Joanne III ad designandum Aethiopiae patriarcham et episcopos, 
ipsius successores: Patres Nunes, Oviedo et Carneiro. — Garpar Bar- 
zaeus, commissarius apostolicus renuntiandus. — Sociorum laetitia ex 
illorum designatione. — Positiones collegii romani, typis excusae, valde 
nostratibus placuere. — Etiam Directorium Patris Polanci, quod in Lusi- 
tania recudi exoptant. — Ulud cardinalis Henricus,in vernaculam linguam 
translatum, vult prelo committere. — Procurator provinciarum Hispaniae, 
PortugalKae ac Indiarum Romam mittendus. — Dies,quo Jesum in cuna- 
bulis sapientes tres adoravere, fundationi collegii conimbricensis quo- 
tannis recolendae destinatus.— De libris, ad humanitatis studia castiga- 
tis, commodius in Lusitania edendis.— Indiarum epistolae. — Fratres duo 
in urbem mittentur.— Socii in India publice fiagris se caedunt. — De re- 
bus Brasiliae. — Episcopus alienum a nobis gerit animum: pro nostris 
cardinalis Henricus ipsi scribit. — De litteris Roma nuper acceptis, Theo- 
tonio de Braganca ac Michaeli de Torres deferendis. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre. La gratia y paz de Christo nuestro senor 
sea siempre en nuestra ayuda y fauor. Amen. Las cartas de V. P. 
del negocio del patriarcha iunto con las otras que uenian para el 
rey recebimos, y con ellas nos consolamos mucho en el Senor. 
Fui luego a dar las cartas de V. P. al rey,'y comencando a hablar 
con el sobre el negocio, me dixo, que le auia scripto el comen- 
dador mayor s sobre ello, pero que no sabia en particular las per- 
sonas. Respondile yo, que creya que en la carta de V. P. uenian 
nombradas. El entonces abrio la carta, y quiso leer primero la 
informacion que uenia inclusa, estando presente la reyna. Leyola 
alto y de espacio y muy de proposito, ponderando bien todas las 

1 Ex originali in vol. E, triplici folio, n. 196, prius 518, 519, antiqui- 
tus, 267, 268, 269. Hanc epistolam usurpavit Polancus, t. iv, pag. 575 et 
seqq., n. l23o et seqq., quo in loco multa idem auctor tradit, ad missionem 
aethiopicam spectantia, a pag. 573. 

2 Alphonsus de Lencastre, lusitanus orator in urbe apud pontificem ma- 
ximum. 106 Epistolae Mixtae— 780 

palabras hasta el cabo, y parandose muchas uezes, preguntan- 
dOme algunas cosas acerca de la ordem que V. P. daua, y acerca 
de la informacion de las personas que uenian nombradas, y la 
reyna se interponia tambien en la platica. Mostraron quedar muy 
contentos y satishechos, y se resoluieron en summa de la platica 
de tomar tres de los cinco que V. P. apuntaua: scilicet Juan Nu- 
fiez, Mtro. Andres de Ouyedo y Carnero; pero dudauan qual 
destos tres se nombraria por patriarcha. Dixome que el miraria 
en ello, y lo trataria con el cardenal su hermano. Suppliquele que 
fuesse en breue, quanto fuesse possible: dixo que si. Fuime de 
alli luego a dar parte de todo lo que auia passado con el rey al 
cardenal, el qual se mostro en estremo alegre de tan buenanue- 
ua: trato muy largamente comigo sobre el negoeio: yo le dexe 
alla las cOpias que uenieron para my de las cartas de el rey y de 
la informacion, y suppliquele mucho que instasse con el rey a que 
esto se cumpliesse presto, lo qual tambien el mucho sentia y des- 
seaua, y que sin falta con este correo iria la respuesta del rey a 
Roma. Bendito sea el Sefior que asi se a hecho: porque este co- 
rreo lleua las cartas del rey para V. P. con la nominacion del 
patriarcha, y commission de poner en effecto la orden que acerca 
desto V. P. le a scripto \ 

La manera en que el rey me dio la respuesta fue, que de alli 
a tres 6 iiij dias que le di las cartas de V. P. 2 , fuimosle a hablar 
en otros negocios Juan Nufiez y yo: y despues que nos despedi- 
mos los dos, me llamo a mi solo, diziendo que Juan Nuflez se sa- 
liesse fuera, y entonces me dixo como ya auia tomado conclusion 
en la nominaeion del patriarcha, y que de los tres sobredichos 
auia elegido a Juan Nuflez por patriarcha, y a los dos otros por 
substitutos, conforme alaordende V. P. Y quanto a estos dos, 
qual sera el primero sustituto 6 el 2. , se remitte a V. P. que lo 
nombre; pero dixome determinadamente que estos dos uiniessen 
obispos, 6 se hiziessen aca antes de embarcarse. Y dixome mas, 
que, ultra destos dos obispos, querria tambien que fuessen otros 

1 Joannis III ad Ignatium litteras habes in Cartas de San Ignacio, 
t. III, pag. 522-524. 

* Cartas de San Ignacio, t. ni, pag . 379 . 17 Martii 1554 107 

dos obispos nombrados por V. P. entre los clerigos nuestros que 
alla auian de ir, de modo que fuessen con el patriarcha quatro 
obispos '; pero dixome que quanto al hazerse estos dos obispos 
ultimos, se remettia a V. P., que los haga 6 no, segun mejor le 
pareciere. Tambien nombra a Mtro. Gaspar 2 por comissario apos- 
tolico como V. P. ordena, y en fin toda la orden y el modo que 
V. P. da en su informacion apprueua, y le pareee muy bien, y 
creo que con desseo de uerlo concluido y dar todo el fauor pos- 
sible, segun la buena gana que muestra en ello. 

Tanbien me dixo que en la carta de Luis Gonzalez hablaua en 
que uiniessen ocho clerigos y quatro legos: dize que acerca desto 
y de todolo demas se remitte a V. P. Esta es en summa la res- 
puesta que me dio el rey: creo que el escreuira largo a V. P. 

Desta election de Juan Nunez para patriarcha estamos aca 
todos muy satishechos y consolados en el Sefior por su mucha 
uirtud, doctrina y buen exemplo que nos da este poco de tiempo 
que le aca tenemos: el qual pareee que milagrosamente uino aca 
en esta sazon con la empresa que truxo del rescate de los capti- 
uos, para que el rey le conoseiesse y le eligiesse para tanto ser- 
uieio de Dios 3 . Hasta aora el no sabe nada de su election: sola- 
mente sabe que es uno de los cinco nombrados por V. P. Al Pa- 
dre doctor y a los professos les pareee que bastara dezirle que de 
los tres nombrados para el Preste, el es uno, para que se prepare; 
pero podra ser que se offresca sazon que conuenga dezirselo cla- 
ramente, aunque bien sabe el y todos los hermanos que el rey a 
ya hecho election, y muy consolados, pero no saben quien. 

Tengo entendido del que le sera neeessario tornar a Tituan 
para dar razori de ciertas cosas que tenia alla encomendadas. Aca 
miraremos si sera possible escusarle esta ida, por no ponerse en 
peligro de perderse persona que para tarito bien es escogido. Di- 
zenos que en aquel lugar de Tituan, y en Fez, y en aquellas tie- 1 Ms. bispos. 

- Gaspar Bafzaeus (Berse). 

3 Occasionem, qua Nunes Barreto ex Africa in Portugalliam venit, ex- 
plicat POLANCUS, t. IV, pag. 567 et seq., n. I2l8, 1219. — Vide infra> 
epist. 789. io8 Epistolae Mixtae— 780 

rras de infieles, podrian hazer gran seruicio a Dios un par de Pa- 
dres de la Compania, para entender en lo que antes el hazia en 
confessar y animar los captiuos en la fee y otras obras pias, que 
segiin nuestra profession se pueden exercitar; y por tanto aca no 
osamos dexar del todo aquel lugar de Tituan, haziendo uenir a un 
hermano que queda alla, que se llama Ignatio Uogado ', hasta 
tanto que sepamos la uoluntad de V. P. 6 del P. Hieronimo Na- 
dal, si quiere que pongamos alli otro clerigo, 6 que uenga aquel 
hermano. Aca mas nos inclinamos a que proueyessemos alguno 
para alla en lugar del P. Juan Nunez, porque con elgrande cre- 
dito que el dexa alla de la Compaftia, facilmente alguno otro Pa- 
dre que vaya le podra conseruar con la ayuda de nuestro Senor, 
y se puede hazer grande bien en las almas con esta empresa. So- 
bre ello tengo scripto al P. Hieronimo Nadal, y dada larga in- 
formacion de todo este negoeio del Preste: spero en breue la 
respuesta, y seguiremos la orden que nos diere con la ayuda de 
nuestro Seflor; y todauia para mas informar a V. P. de las cosas 
de Africa, ultra de unas copias de cartas de Juan Nufiez, que uan 
con esta, hize escreuir a Tibureio 2 mas particulafmente la ma- 
nera del ffuto que alla se a hecho. Nuestro Senor lo prouea como 
mas sea su seruieio. 

Con esta va un librito que da alguna informaeion de las cosas 
del Preste, que se dize de Damiao de Goes de Moribus Ethiopum. 
Tambien tenemos uno aca de mano, que es mas moderno, y se 
intitula: De la muerte de Don Xpoual. Aora, por estar en Coim- 
bra, no lo embio: embiarlo e por otra uia. 

Hablando con el cardenal sobre este negocio del Preste, le 
dixe el desseo de Mtro. Gaspar que tenia de ir al Preste, antes que 
fuesse el patriarcha, para praeparalhe el lugar, y la repuesta de 
V. P., que le parecia que no fuesse hasta ir el patriarcha; pero 
que todauia se remittia que, con parecer de sus consultores, si le 1 Haud semel de praestantissimo hoc fratre mentionem faciunt annales 
nostri. Cf. Epist. Mixtae, t. 1, pag. 532; t. 11, pag. 492-49*4 . 

- Tiburtius, id est, Antonius de Quadros, cujus est epistola superior. 
Cur vero Antonius de Quadros appelletur aliquando Tiburtius, alibi dixi- 
mus, Epist. Mixtae, t. 11, pag. 434, annot. I . 17 Martii 1554 109 

pareciesse, lopodria hazer, diziendole como esto entendia V. P. 
con beneplacito de S. A., y pedile, si lo ternia por bien. Respon- 
diome que en ninguna manera pareceria al rey, pero que el se lo 
diria, y asi se lo dixo, y no solamente no esta bien en que uaya, 
pero le escriue una carta a Mtro. Gaspar, en que le dize, que en 
ninguna manera vaya el ni nadia [sic] al Preste, hasta tanto que 
vaya el patriarcha. Creo que tanbien sera esta la voluntad de 
V. P. Y pienso que seria bueno por esta causa, si a V. P. pare- 
ciere, el prouincial de aca leyesse las cartas que uienen de Roma 
para las partes de las Indias, que buenamente se puedan leer, para 
tener notitiay auiso de lo quealla se ordena, para que, segun ello, 
si aca fuere menester hazer alguna diligencia, se pueda hazer. 
Aca se alegraron mucho todos los hermanos en el Senor, y se 
animaron mucho con las conclusiones impressas que aca uimos, 
que se tuuieron en esse collegio de Roma, y de las buenas nue- 
uas que por las cartas de alla entendimos. Nuestro Senor lo lleue 
todo en augmento a mayor gloria suya. Tambien se alegraron 
mucho los Padres con el directorio de los confessores del P. Po- 
lanco ': dessean todos tener uno por si, y para esto, dandonos 
V. P. licencia, nos saldria mas barato imprimirse aca, que no 
auiendo de uenir de alla, como apunta el P. Polanco. Ni halla- 
remos mercader qne se quiera encargar de tomar los que de alla 
mandasse, no le constando como aca se uenderian: y para nos- 
otros commodamente auremos menester 300 para Portugal y to 
das estas partes de las Indias. Y si esto para los de alla no con- 
uiene, podranse mandar, los que estan alla impressos, el numero 
que a V. P. le pareciere, para los que estamos en Portogal y en 
las Indias. Uno destos dos libritos impressos, que me mando Po- 
lanco, mostre al cardenal: dixome que se lo dexasse, que lo que- 
ria leer: contentale tanto, que me ha dicho lo quiere mandar tras- 
ladar en uulgar, y emprimirle; y que el auia muchos dias que 1 Opus hunc titulum praefert: R. P. Joannis Polanci, Societatis Jesit 
Theologi, Directorium breve ad confessarii ac confitentis munus rite 
obeundum. De eo agunt Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 411 et 24. — 
Alio modo effertur etiam titulus hujus operis in Chronico POLANCI, t. iv> 
pag. i3, n. i3, annot. 2. Vide locum. n o Epistolae Mixtae — 780 

desseaua un librito como aquel. Dile a entender que seria bueno 
dar primero razon a V. P., para ver la orden que daria en ello. 
Respondiome que no era necessario aguardar respuesta, pues que 
el libro era publico, y que todos lo verian y lo ternian. 

Quanto al procurador que escriue el P. Polanco nos concer- 
temos aca que aya en Roma de Castilla, Portugal y de las Indias, 
yo e dado auiso sobre ello al P. Nadal, para que el, como sabe 
las cosas de aca y de Castilla, ordene esto como ha de ser, y nos 
lo escriua, y seguiremos su orden con la ayuda del Sefior. 

El P. Nadal pidio al rey, antes que se partiesse, que sefialasse 
el dia de la fundacion del collegio de Coimbra, porque, segun la 
orden de las constitutiones, le dixessemos las missas y orationes 
en aquel dia. Respondio que nosotros tomassemos el que nos pa- 
reciesse: despues dexome dicho el P. Nadal, yendose de aca, que 
le nombrasse el dia de los reys, si parecia bien a S. A. Dixeselo: 
respondiome que si. 

Acerca de los libros de humanidad que alla se reformaran, 
como escriue el P. Polanco, aca los desseamos mucho. Para te- 
ner copia dellos nos sale tambien (como de los otros librithos) 
mas barato imprimirse aca. 

Aqui se ayuntan aora las cartas de la India para se imprimir 
por mandado de V. P., y no sabemos si querra que se uean pri- 
mero en Roma antes de imprimirse. 

Aqui soliamos tambien emprimir las cartas de la India quando 
uenian, por quitarnos del trabaio de copiarlas para muchas par- 
tes, que es muy grande. Querria saber de V. P. si nos da licencia 
paraque se impriman, y asimesmo las del Brasil, Congo, Affrica 
e otras partes semejantes. 

Andre Fernandez y Bernardo Japon ' iran a Roma, como 
V. P. da a entender, y no aura difficultad en ello, plaziendo a 
nuestro Sefior. Todavia mande preguntar al P. Nadal quando 
queria que se partiessen de aca. 

Nuestros hermanos en la India frequentan mucho las discipli- 
nas publicamente, y cada semana la ay en S. Pablo en Goa: temo Vide epist. 748, pag. 17 hujus voluminis. 17 Martii 1554 iii 

que no espante aquello a los.gentiles para uenir a nuestra fe, ni 
se edifiquen mucho, pensando que la disciplina se[a] alguna cosa 
substantial de nuestra ley. Representolo a V. P., si en ello con- 
uiene proueer alguna cosa. 

Con esta uan unas copias de cartas del P. Nobrega, del Bra- 
sil, con las quales V. P. podra tener alguna informagion de las 
cosas de alla, y proueer en ellas como mejor le parecera en el Se- 
nor. Lo que en ellas ay que tocaua aca hazer, ya se prouee en 
ello, y en todo aura buen recado con la ayuda de nuestro Senor. 
Acerca del obispo del Brasil l , el cardenal le escriue muy largo, 
y le encomienda mucho que mire acerca de todas essas cosas que 
escriuen del los nuestros, no dandole a entender que sabe nada 
por nuestra uia, porque el tiene aca el gobernador Thome de 
Sosa, que uino (mucho nuestro deuoto) 2 , que le a informado lar- 
gamente de todo lo que passa, y le dize tenga muy encomendada 
la Compania, y que el y otros praelados nos toman por aca por 
mas idoneos operarios, auiendo muchos otros, quanto mas lo deue 
el hazer alla, adonde ay mucha falta dellos: y expressamente le 
dize, que no se muestre differente con ellos, y los dexe exer^itar 
todas las cosas conforme a nuestro instituto. El cardenal me leyo 
la carta y me satishizo en extremo. Pienso que le ablandara del 
rigor en que estaua con nosotros con la ayuda de nuestro Senor. 
Encomendome mucho el cardenal escriuiesse alla al Brasil a No- 
brega, que todo lo possible condecendiessen con el obispo, y todo 
lo possible se uniessen con el: yo le dixe que yo lo haria, y que 
creya que los Padres ternian mucho cuidado dello, porque es muy 
proprio de nuestra Compania; y asi creo que el esta informado que 
no es nuestra la culpa por el gobernador que uino Thome de 
Sosa. Y tambien le encomienda en la carta que fauoresca a la 
Compania, en que se haga un collegio en la ciudad del Saluador, 
conforme a lo que tengo scripto a V. P. en otra carta, que creo 
que va en este maco: y el cardenal esta muy puesto en que este 
collegio se comienge alla, y que el rey lo proueera de todo lo que 
fuere menester. La resolu^ion del rey acerca dello no la tengo 

1 Petrus Fernandez Sardinha. POLANCUS, t. IV, pag. 549, n. 1176. 

2 Vide epist. superiorem. H2 Epistolae Mixtae— 780 

aun: creo que serai conforme a esto, con la ayuda de nuestro Se- 
nor. En estas copias del Brasil escriuen de una irregularidad de 
Pedro Correa, que alla esta, que no se puede dispensar sino 
por Roma: V. P. prouea en ello. 

Con esta va tambien una copia de unas cartas del obispo, que 
nos escriuio aca. No me pareeio mostrallas al cardenal, por temer 
que no se engane en ella en encarecer mucho las cosas ; pero 
todas las copias de los nuestros, que van aqui, las mostre al car • 
denal, pareciendome que asi conuenia en el Senor. Plega a el 
que en todo su santisima voluntad sintamos y enteramente la cum- 
plamos. De Lixboa a xvij de Mareo 1554. De V. P. indigno hijo 
enX.°, 

MlRON. » 

Quanto al entrar en la tierra adentro los nuestros del Brasil, 
como escriuen al rey y cardenal y Thome de Sosa, pareee que en 
ninguna manera conuiene, sino que rehagan las partes que son 
comencadas, donde ay Padres de la Compafiia, que son quasi to- 
das las capitanias del Brasil, y como son pocos, no pueden supplir 
para la tierra, quanto mas para entrar adentro: y asi nos pareee 
aca a nosotros. 

La carta de don Theotonio, con que le mandaua V. P. resedir 
en Cordoua ' , pareeio al doctor 2 y a los mas professos seria al- 
gun inconueniente darsela, por auer de ir [a] resedir alla el doc- 
tor, y el hermano D. Theotonio muestra estar mal con el, y con 
esto quica no se quietara. Dilatamos darle la carta, hasta consul- 
tarlo con el P. Nadal. 

El despacho que uino de alla del collegio de Santiago para el 
doctor Torres, le mandamos con hombre proprio al P. Nadal, para 
que el proueyesse en lo que el Padre doctor podia hazer en ello: 
creo que tanbien escriue el Padre doctor sobre ello. 

La reyna apuntaua que, si pudiesse ser, los legos que fuessen 
con el patriarcha, tuuiessen disposieion para hazerse alla sacer- 
dotes. Seria bueno tambien, dezia, que la carta de Luis Gonza- 
lez hablaua en iiii legos, entre los xij; y el rey dezia que no 

1 Habetur haec epistola inter Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 2. 
- P. Michael de Torres, Cordubam profecturus. Cf. epist. 812. 2i Martii 1554 n 3 

hablaua sino en vi; pero en esto de los legos y del numero dellos, 
se remitte [a V. P.]: bien creo se holgaria mas todos fuessen 
sacerdotes. De V. P. indigno hijo in Xpo., 

Miron. 
Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el P. M. Ignatio, praepo- 
sito general de la Compania de Jesus, en Roma. ?#1 

ADRIANUS ADRIAENSSENS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LOVANIO 21 MARTII I554 l . 

Pro Societate agunt R. P. F. Petrus Soto, O. P., Ludovicus Blosius, O, S. 
Bened., Alexius Fontana, aliique amici: eidem adversatur praeses Vi- 
glius van Zwichem. — Petrus Spiga militibus, in statione positis, ac po- 
pulo spiritualem operam navat. — Lovanienses excoluntur. — Terrae 
motu urbs concutitur. — Collegium Falconis in deterius abit. 

t 
Ihs 

Gratia et pax X.i nobiscum. R.de i n X.° Pater. Nihil prorsus 
literarum hac vice accepimus a R. V. Nuper scripsi R. V. quo- 
modo R. Pater, frater Petrus % olim confessor imperatoris, 
susceperit negotium solicitandi apud imperatorem pro collegio 
Louanij erigendo \ Rediens ergo Louanium (profecturus nimirum 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 99, prius 196, 197. 

2 Nimirum R. P. Fr. Petrus Soto, O. P. decus insigne, quem merito 
laudat POLANCUS, t. iv, pag. 283-285, n. 610-612. Illius res gestas ac vir- 
tutes complexus est Touron, Histoire des Hommes illustres de VOrdre de 
Saint Dominique, t. IV, pag. 2l6-23o. 

3 Scripserat enim Polancus ex comm. Patri Adriaenssens, 27 Februarii 
1554: «Quod attinet ad negotium Collegii Lovaniensis, tractari commodius 
aut efficatius per alium non poterat, quam per Rdum. Patrem F. Petrum 
de Soto, quia vix alium novimus, qui tam serio Christi negotia et christia- 
nae reipublicae et tanta cum auctoritate apud Caesaream Majestatem agere 
posset; unde et exitum optimum expectamus. Scribit ad eum Pater Doctor 
Olaveus, qui magna familiaritate et amicitia eidem conjunctus est. V. R. 
curabit ut hae litterae fideliter ei reddantur.» Polanco, t. iv, pag. 284, 
n. 610, annot. 3. Porro amicitiam et studiorum necessitudinem, qua Soto et 
Olave devinciebantur, explicat in hujus vita Nieremberg, Varones ilus- 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 8 ii 4 Epistolae Mixtae— 781 

Augustam) vocauit me et dixit mihi: Ego, inquit, locutus sum 
imperatori, exponendo ei quomodo cancellarius louaniensis l et 
alij rogauerint me vt pro vobis intercederem vosque caesareae 
majestati commendarem, peteremque licentiam erigendi colle- 
gium. Imperator vero bene suscepit et injunxit mihi vt hec 
eadem indicarem regine 2 . Scripsi ergo summam petitionis et 
tradidi regine, et etiam ore tenus omnia ipsi explicaui. Regina 
sic satis bene suscepit, et respondit se velle de eadem re conferre 
cum imperatore. Locutus fuissem etiam domino praesidi Viglio % 
sed non dabatur opportunitas, et festinabam profectionem. Tua 
ergo (mihi 4 loquens) R. a ibit Bruxellas, et dices presidi Viglio 
me R. V. mittere vt habeat responsum a regina. Hactenus dictus 
frater Petrus. 

Iui ergo Bruxellas, ne quid deesset ex parte nostra, et preci- 
pue quia dominus abbas laetiensis 5 (qui estate preterita suscepit 
exercitia) erat tunc temporis Bruxelle, idque vocatus eo a regi- 
na, que volebat eum suscipere quandam ditissimam abbatiam 
eiusdem ordinis prope Tornacum vel in ipso Tornaco; sed bonus 
abbas recusauit et varias rationes in scriptis obtulit regine, que 
tandem suscepit excusationes ipsius. Inter hec dictus abbas inui- 
tabatur a dicto Viglio ad mensam. Inter prandendum, a quibus- 
dam dominis Hollandie, qui ibidem erant inuitati, facta est men- 
tio nostri magistri Theodorici G , concludentes omnes esse male 
factum. Tandem Viglius (videns abbatem tacere) conuertens se 
ad abbatem, dixit: Nonne, inquit, ho.c malum est, etc? Ouomo- 
do, inquit abbas, hoc malum esset, cum in ecclesia Dei nunquam 
non fuerit probatum bonum, et sanctum? Quomodo, inquit Vi- 

tres, t. IV, pag. 684, in editione autem bilbaensi, t. v, pag. l3. — Cf. Epist. 
Mixtae, t. 11, pag. 737-738. 

1 Ruardus Tapper. 

- Erat Maria, Caroli V soror, Flandriae gubernatrix. 

3 Viglius van Zwichem, qui Jesu Societati vehementer adversabatur. 
POLANCO, t. IV, pag. 281-283, n. 607 et seqq. 

A Ms. nihi. 

5 Ludovicus Blosius, Societatis fautor, de quo saepe diximus. 

6 Sermo est de Theodorico Geeraert (Gerardi). Quae heic dicuntur, 
usurpavit Polancus, t. iv, pag. 281, n. 607.— Cf. ejusdem t. 111, pag. 7, 
annot. 3. 21 Martii 1554 115 

glius, hoc bonum est, cum parentes hactenus subierint pro filiis 
tot labores et sumptus, et quod filij post hec, insciis et inuitis 
parentibus, ingrediuntur religionem? Ad eum finem, inquit ab- 
bas, nutriuntur filij, vt toti Qomino seruiant. Cum ergo hoc fit, 
non perdunt parentes filios, sed magis lucrantur. 

Deinde Viglius. Jam fere annus est ex [quo] domina regina 
commisit mihi negotium huius Societatis, et legi bullas; sed mi- 
rum est et contra canones, quod pontifex tanta priuilegia ipsis 
concedit, et similia. Ad que dominus abbas multa bona respon- 
dit; et statuebat seorsum cum Viglio latius de nobis conferre. 
Causabatur etiam Viglius quemdam de Societate fuisse in aula 
imperatoris cum legato vel nuntio apostolico et, inquit, omnia 
significabat pontifici, que in hac aula imperatoris agebantur. 
Imperator vero, inquit, et nos mirabamur quomodo pontifex 
omnia sciret, etc. De his satis. 

Et hec acta erant ante aduentum, et, cum veni ad abbatem, 
abbas omnia retulit mihi, et si quid pro nobis posset prestare, 
offerebat se paratissimum . 

Accessi deinde dominum Alexium Fontana ', et hec omnia ei 
exposui. Insuper et ea, que de nuntio apostolico archiepiscopo % 
item de principe Hispaniarum et eius familia scripserat mihi 
R. V., eidem Alexio ostendi. Ipse respondit. Quod, inquit, atti- 
net ad auxilium nuntii apostolici in vestro negotio, parum pro- 
desse poterit. Quod vero ad principem attinet, multum ille pos- 
set. Et prestare videtur vt res ista non facile denuo tractetur, 
nisi bona spes sit [eam] obtinendi. Proinde videtur expectandus 
aduentus principis 3 , et interim dominus abbas posset preparare 1 Carolo V a secretis, de quo saepe in Cartas de San Ignacio. 

- Hieronymus Muzzarelli, O. P., nuntius apostolicus, archiepiscopus 
cosensis (de Conza), cujus meminit POLANCUS, t. iv, pag. 288, n. 617, 
annot. I. — Venerat etiam ad curiam imperatoris cardinalis Reginaldus Po- 
lus, sedis apostolicae legatus, quem Ignatii nomine Adriaenssens salutavit. 
De eo quoque scripserat Polancus ex comm. 27 Februarii: «Rmum. Cardi- 
nalem Polum in Collegii negotio et in aliis propitium semper inveniet V. R. 
et ad optima quaeque maxime propensum, quae est ejus pietas et singularis 
erga nos et omnes affectus charitatis...» POLANCO, t. IV, pag. 285-286, 
n. 6l3, annot. I . 

3 Philippi II. n6 Epistolae Mixtae— 781 

animum presidis Viglij. Ab illo enim tota res pene pendet. Redij 
ergo ad abbatem, et etiam placuit nobis dictum consilium. Abbas 
vero ante suum discessum ex Bruxella non habuit opportunita- 
tem loquendi Viglio, sed eidem scripsit et copiam [litterarum] ad 
me misit, quam et ad P. V. mitto, vt videat P. V. synceritatem 
boni abbatis et eundem, cum suis, suis precibus commendatum 
habere dignetur. Dedi ei vnum granum ' de communi, quod 
adhuc habebam, quo et gauisus fuit in Domino. 

Noster confrater, dominus Petrus Spiga, adhuc est Auesnes 
ibidem audiens confessiones et laborans in vinea Domini, redi- 
turus (Deo volente) post pascha. Intelligo eum ab omnibus ibi 
diligi non sine fructu in Domino. Et quia Auesne solum distat 
tribus miliaribus ab abbatia dicti abbatis, dominus abbas misit 
quosdam religiosos, qui adducerent nostrum confratrem ad ab- 
batiam, quod et factum fuit cum omnium consolatione in Do- 
mino 2 . 

Est Louanij quedam familia ditissima, que solet nobis confi- 
teri, excepto marito, qui non loquitur teutonice, alioquin totus 
noster. Uxor ergo istis diebus rogauit nos, anne fieri posset quod 
aliquis, gallice loquens, habitaret Nammorci, que est prima et 
precipua ciuitas Hannonie? Nos, inquit, prouidebimus ei de ex- 
pensis, et erit confessor totius familie nostre, etc. Maritus huius 
familie est receptor imperatoris multorum locorum Louanij et 
prope Louanium, et cum essent hic fratres gallice intelligentes, 
solet confiteri fratribus. Jam vocatus et electus est ab imperatore 
generalis receptor imperatoris per totam Hannoniam, et sic, de- 
bet hinc Nammorcum migrare cum tota familia. Ego respondi, 
cum tempore, Deo volente, futurum. De his satis. 

Hoc solum addam, quod sentio in corde meo et video pluri- 
mos nobis magis magisque in Domino affici, et habeo bonam 
spem quod Dominus adhuc multa operabitur. Sit ipse in omnibus 
benedictus. Amen. 1 Sc. benedictum, ex illis quae Roma Ignatius eo miserat. 

2 Rem fusius explicant Polancus, t. iv, pag. 292-293, n. 625, et Litt. 
Quadr., t. II, pag. 594. 


22 MARTJI I554 117 

Raptim Louanij 21 Martij anno 1554. R. V. seruus in Do- 

mino, 

Adrianus Adriani ab Antuerpia. 

Quando hec scripseram, nocte sequenti, circa medium noctis, 
factus est hic Louanij terremotus, idque ter successiuis vicibus, 
semel tamen tam fortiter, vt putarem domum nostram subuer- 
tendam. 

Collegium illud, quod eiecerat nostros fratres ante duos 
annos ', eo quod multi ex illo collegio nobis fauebant et aliqui 
adiungebantur, putantes quod impediremus bonam collegij pro- 
motionem, hoc, inquam, collegium preter solitum ab eo tempore 
pessimam habuit promotionem. Nimirum sextum et iam quintum, 
vt vocant, vniuersitatis. 

t 
Inscriptio: Jhs. R.do in X.° Patri magistro Ignatio de Layola, 

generali praeposito Societatis Jesu. Rome. ALBERTUS FERRARESE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 22 MARTII I554 ". 

Ad abbatiam cardinalis Cervini se contulit.— Quid ei acciderit in 
distribuendis sacris Eucharistiae particulis. 

t 
Yhs. 

Gratia et pax domini nostri Jesu. Alli xx del presente rice- 
uessimo quelle di V. R., alle quale, non ui essendo per risposta, 
non diro altro circa ad esse se non, in quanto mi impone V. R. 
per scriuere a Ferrara, gia ho fatto: ma non se ritroua sino fatto 
le feste. Hora per dare notitia a V. R. di tutte le attione, quella 
debbe sapere che heri matina a piedi a piedi andai alla Badia, e 1 Collegium Falconis. Polanco, t. n, pag. 588, n. 402; t. 111, pag. 279, 
n. 626. 

- Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 3o, prius 41 '/s- u8 Epistolae Mixtae— 782 

gionto l , ditta ch' io hebbi la missa, confesai circa 28 ou 29 per- 
sone, e subito la sera mi ritornai. E questo mi fu imposto dallo 
agente de monsignor cardinale per alcune persone vechie, attento 
che in Agubio non ui era molto che far' piu per noi. Anchor' 
haueria da narrare circa le cose spirituale una cosa a V. R., la 
qualle non scio se le meglio a tacerla; ma a V. R., come a mio 
degnissimo superior', li diro quello che nella domenica delle 
palme mi occorse ministrando il santo sacramento ad alcune per- 
sone spirituale e contemplatiue che usano il leuarsi la notte per 
orar' e contemplar'': per megio delle qualle Dio volsi monstrar' 
qualche segno, il qualle non uoglio dire miraculo per non pi- 
gliarne vanagloria, che absit gloriari nisi in cruce Domini 2 , che 
io scio bene che non son degno di vedere miraculi nelle mie 
mani. Pure il caso fu grande: che, celebrata la missa con il passio, 
e consecrato, e insieme sei particule, che tante persone mi ha - 
ueuano ditto che erano, e pigliato le ditte sei particule in su la 
patena, e uoltandomi alle predite deuote persone per dirli il mi- 
sereatur, vide quelle non erano se non cinque persone, e uo- 
lendo destribuirli tute, volendone dar' doe particule ad una per- 
sona, vna delle due particule si attachete tanto alla patena, che 
non era possibile con tute le quatro ditta a poterla spicarla. Di 
modo che io non mi sapeuo che dire ni che far', vedendo che 
quella chiesa non se solito a repo[r]re il sacramento: tanto ch' io 
mi misi alla oratione, mancho la poteua spicare;pur' ritornando in 
me, dieti la purificatione alle comunicate che gia me lo haueuo 
smenticato, et dandola, mi racordai de una delle deuote spiri- 
tuale che ge haueua prohibito la comunion per mortificarla, et 
disi allora ad alta uoce: se alcuna si uoleua comunicar', tacendo 
pero sempre il secreto, e piu uolte mi misi alla oratione, e man- 
cho poteua spicarla. Doe uolte andai in sacrestia, che pareua che 
non sapeua che mi facesse, e tornaua allaltaro tacendo e facendo 
oratione: mai era possibile spicarla. Alla fine vene quella deuota ia Abbatia Cervini cardinalis, sive ((monasterium quoddam tria mi]] _. 

passuum Augubio distans (Vivum vocant)». Polancus, t. 11 pag. 170 
n. 14. >.**&/> 

2 Ad Gal. v:, 14. 22 MARTII I554 119 

per pigliar' la santa comunione, e facendo anche oratione, dipoi 
ne spicai la mittade, et il resto non si poteua hauer'; in tanto 
affatichai, che il resto in piu pezzi io lo pigliai, non hauendo io 
pigliato purificatione. Rdo. Padre, la cosa fu a mi tanto grande, 
che quando me la recordo, non scio che dire ni che far\ Niuno lo 
scia, se non il signor vicario, ni suiche M. Agustino '. A V. R. 
mi racomando. Di Agubio alli xxij Marzo Liiij. D. V. R., 

Alberto Ferrarese. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu, a Roma, a 
santa Maria dalla Strada. 7K3 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 22 MARTII I554 2 . 

A duce Hercule de Este Pelletarius arcessitur. — Acta cum ducissa Renata 
hujusque domo. — Capita sive praecepta sex utilissima,ab ipsa servanda. 

t 
Jhs. 

La gratia et amore eterno perseueri ne cuori et animi nostri. 
Amen. Dominica passata, cioe delle oliue, me chiamo S. Ecc* 3 , 
et insieme soli ragionassimo circa vna hora de madama 4 et sua 
casa. La conclusione fu che hauessi io d' andare a confessare le 
sue due figliuole 5 che stanno con lei, il lunedi; il che feci con 
grandissimo guadagno et frutto nel S. N. et consolatione de S. 
Ecc. a , il quale fu auisato che gli haueua molto piaciuto et satis- 
fatto a quello che molto tempo desiderauano. 

Confessate che furno, tornai a S. Ecc. a , et detegli sette punti, 1 P. Augustinus de la Riva.— Haec adhibuit Polancus, t. iv, pag. 54, 
n. 92. 

2 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 56, prius 92, 93. — Hac est 
usus epistola Polancus, t. iv, pag. 68, n. 123 et seqq. 

3 Dux Ferrariae, Hercules de Este. 

4 Renata, Ferrariae ducissa, Ludovici XII, regis Galliarum, filia. 

5 Lucretia et Eleonora. 120 Epistolae Mixtae— 783 

secondo me dette il S. N. ad intendere per 1' utilita de quella 
casa. 

II primo fu, mandar' via li suspetti, et massime li quatro 
capi, cios il predicante, lo elemosinario, vn greco maestro delle 
putte, et vn altro vecchio, tutti marsi in heresia. II 2. , far dire 
ogni di messa in detta casa. II 3. , far' che dicessino lufficio dela 
Madonna, et hauessino la corona. II 4. , che si leuassino etiam 
via le donne, et massime i capi et alchune in particolare. II 5. , 
che non si predicasse se non quando et chi piacesse a S. Ecc. a II 
6.°, che stessi madama piu appresso di palazzo per hauere piu ti- 
more et respetto. II 7. , che pareuami chel S. N. gli haueua 
aperta la porta per potere far' quello che gli haueua detto in 
consciencia essere tenuto fare. 

Tutti li puntti approuo, ma il 6.° non sapeua come far', per 
non essere logo a proposito per lei. Furno licentiati li quatro capi: 
se dice la messa ogni di, etc: le donne pian piano si mutaranno. 
La zobia santa che hogi me commando che andassi a comunicar 
le sue figliuole, et dire la messa, et predicare, et per essere il 
monasterio del Corpo de X.° appresso il palazo de madama, et la 
sorella de S. Ecc. a in esso monasterio et molte altre, numero 180, 
relligiose, hauendo etiam loro deuotione, fu determinato che an- 
dassimo la, et cosi fecesse, et reconciliai essa et sue donselle, et 
deci la messa nel conspette di tutte le religiose, et molte altre 
gentildonne grande et erano iui, et le comunicai, et predicai al- 
quanto nanti la comunione; ma per non bastarmi il tempo a dire 
tutto quello chel spiritu del Signor minspiraua, deci che dopo 
pranso torneria: il che fece, et voleua venire Sua Ecc. a , sel non 
fusse accaduto in quello instante vn certo repentino negotio: 
vnde, non potendo venire, mando il signor Alessandro \ La pre- 
dica duro due hore almanco, sempre parlando del santissimo sa- 
cramento, dimostrando le prophetie di esso, le figure, 1' institu- 
tione, la descritione et confirmatione per il nostro Signor in 
santo Joanne al 6, la verita di essa, la predicatione per santo Pau- 1 Alexander Fiaschi, Herculi duci familiarissimus et Societati valde 
amicus. 22 MARTII 1554 121 

lo, la celebratione per li apostoli, la frequentatione per li xpiani. 
nella primitiua chiesia, la necessita, et vtilita. 

Erano 22 hore, et percio M. Alessandro volse che andassi a 
far J collatione overo disnare, et che domane S. Ecc\ a me chia- 
meria. V. P. vede il bisogno delle orationi sue et [di] tutti li Padri 
et fratelli. Tanta allegrezza sta in Ferrara, che dire non potria. 
Vole il signor duca che io vada spesso a vederli et dirli ale 
volte messa, il che fero, gratia al S. N. J. X. 

Parlai dua volte a madama, pur piaceuolmente, anchora che 
S. Ecc. a m' hauesse commandato che parlassi sfrontatamente, sii 
accadeua entrare in disputta. La pouera donna non ha lettere, se 
non alchuni lochi in volgare de santo Paulo male intesi, et puo- 
che ciancie, con le quale etiam a me predicaua, etc; ma gli tron- 
caua le parole quando non caminaua al vero lumine euangelii, 
ridendo con lei cosi piaceuolmente. Iddio la conuertisca: credo 
che sera da fare. Ho etiam confessato il signor D. Aluige \ 

Sera aparechiato M. Adreano per andare in patria, perche in 
sta terra non stara mai sano, et pare che si auicini al tisico, et 
piu presto e meglio. 

Ali 22 de Marzo 54, de Ferrara. De V. P. figliolo, 

JOANNI PELLETARIO. 

Le schole sono cessate fino doppo pascha. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu, a Roma. 1 Ludovicus, ducis filius. — Cum tam ea, quae de Ludovico, quam quae 
de Renata dicenda nobis essent, abunde in Polanci annotationibus dixeri- 
mus, ne crambem recoquamus, lectorem ad illa loca remittimus, Polanco, 
t. iv, pag. 56, n. 95, annot. 1; pag. 60, n. lo3; pag. 68 et seqq., n. 123 et 
seqq. Heic notare sufficiat has, et sequentes per totum annum datas a Pel- 
letario litteras, lucem afferre tum Polanci Chronico, tum historicis, qui de 
Renata scripsere, Fontana, Renata di Francia, Roma, mdccclxxxix; 
Rodocanachi, Renee de France, Paris, 1896, qui profecto aliquid profecis- 
sent, si Pelletarii epistolas manibus versassent. 122 EPISTOLAE MlXTAE— 784 984 

DIDACUS VIEIRA 
PATRI SIMONI RODRIGUES 

[OLISIPONE (?)] 25 MARTII I554 l . 

Avet de eo aliquid scire. — Donationem, quam olim se fecisse ait, revocat et 
exigit. — Cur a Societate defecerit, praeteriens, indicat. — Sororem suam 
ejus auxilio egere signiflcat. 

f 

Rdo. Padre. Depoes de V. R. ser partido desta terra, nunca 
mais vimos recado de V. R. Deseyamos saber muitas nouas e de 
sua saude: pera isto abasta a rezab que temos, pois somos filhos 2 . 
Com esta escreuo ao P. Mtre. Ignatio acerqua da doacao que 
fiz. V. R. bem sabe a rezao que eu tenho de nao tornar ha Com- 
panhia respeitando minhas maas disposieoes que nela aquiri e me 
causarao com muitos desgostos que me derao tanto contra rezao. 
O que poder fazer com o Padre, nao deixe de fazer, pois nao tenho 
outra cousa pera meu remedio e emparo de minha irmaa, ainda 
que eu nao quero mais que o que for bem. X.° tenha a V. R. 
sempre de sua mao. Deste hospital, onde ainda estou, oye 25 
de Mareo de 1554. Filho de V. R. 

Mestre Diogo Vieira. 

Inscriptio: j- Ao Rdo. Padre M. tre Simao Roiz da Companhia 
de Jesu, en Roma. 

AUa manu: Ex Lusitania. 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 193, prius 515. 

2 Defecerat a Societate P. Didacus Vieira, ut alibi diximus. Epist. Mix- 
tae, t. II, pag. 802, annot. 4. Rursus de eodem viro redivit sermo in episto- 
]a P. Miron 2 Augusti data, a nobis suo loco edenda. 26 Martii 1554 123 

9S5 

HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 26 MARTII I554 '. 

Quae acta sunt cum episcopo cefalensi, ad lustrationem quod attinet 
dioeceseos suae, commemorat. — Miserrimi illius mores. 

i 
Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre. Por la copia de la informacion que 
con esta ua sobre la persona del obispo de Cefalu % conocera en 
parte su calidad; y porque su Ex. a scriue al cardenal de Carpi % 
embiandole esta informacion para que hable a su S.dad sobre el, 
me ha encomendad[o] que yo scriuiesse a V. P. lo que ha pas- 
sado con el, porque hemos entendido que el va a Roma, y que 
sta muy quexoso: sera bien que se sepa la verdad. 

Stando en Messina el virrey, y entendiendo la mala fama deste 
pobre obispo, y quan stragada staua su dioeesi, y los muchos 
concubinarios que auia; sin dezirme a mi nada, el virrey proueyo 
que el dicho obispo eligiesse vn viccario para que visitasse su dio- 
cesi, y que vn baron, que es capitan de armas por alla, le vuiesse 
de dar todo fauor y ayuda, para que aquellos concubinarios fues- 
sen castigados: y de verdad, el baron se desmando algun tanto, 
y excedio en el modo de proceder mas de la facultad que se le 
hauia dado, sin saber nada el virrey dello. 

Carceraronse muchos de los clerigos, y no se procedio del 
modo que se deuia. Veniendo aca en Palermo, el obispo se que- 
xaua; yo dixe al virrey que de otra manera se pudiera meior ha- 
zer lo que se pretendia: que quando fueran algunas personas 
ecclesiasticas, con autoridad del obispo se hiziera meior y sin 
scandalo. El virrey se me scuso diziendo, que el baron se hauia 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 88, prius 177, 178. 

2 Franciscus de Aragon. Polanco, t. iv, pag. 215 et seq., n. 480 et 
seqq., ubi plurima ad rem spectantia afferuntur. 

5 Rodulphus Pio de Carpi . 124 Epistolae Mixtae — 785 

alargado mas de lo que deuia, y que hauia sido sin el hauerle 
dado essa autoridad, y pareciole bien que se tomase este medio 
para meior hazer este officio, y mitigar lo passado; y ansi embio 
a llamar el obispo, y yo me halle presente, y diole vna mano mui 
rezia sobre su uida y el mal gouierno de su diocesi. Y diziendo el 
obispo que queria que hiziesse, el virrey le propuso esto: que se 
embiasse algunas personas ecclesiasticas para uisitar su diocesi. 
Y el, 6 fuesse por cumplimiento, opor otro respetto, dixo que era 
contento, con que fuessen personas ecclesiasticas, y que les daria 
su autoridad, como hauia propuesto su Ex. a ; y assi se partio. 

Despues me embio alla el virrey para que jo lo tratasse, y 
hallele todo mudado, negando hauer prometido tal cosa, etc. El 
virrey lo sintio esto mucho, y embio alla vno para que le ha- 
blasse, y despues el virrey le embio a llamar; y con dezirle que 
el virrey staua mui enoiado, antes que entrasse el, consentio en 
que se embiassen los que hauia propuesto el virrey, que eran el 
vicario de Jorgento y el prior Qeguera '. Y como jo entendia en 
este negotio, exhortaua al dicho obispo que uiniesse bien en ello, 
porque el virrey se quietasse, pues no se pretendia otra cosa, sino 
el seruicio de Dios en ello. Pareciole que jo hauia sido causa 
desto, y ansi se quexo de my; y nuestro senor Dios sabe lo que 
jo he procurado en que esto se hiziesse lo mas dulcemente que 
se pudiesse, y que se jo no uuiesse mediado, por uentura se si- 
guieran algunos otros inconuenientes de los que hauian seguido 
con el baron. 

En fin, han ido el dicho viccario y el prior Qeguera, con su 
autoridad, queriendo, quando dio el consentimiento, que los di- 
chos visitadores no pudiessen tomar informaeiones contra del. 
Ouiso su Ex. a que fuesse vn Padre de la Compania con ellos, mas 
no fue nombrado por visitador. Han uisitado la tierra de Che- 
falu y vn otra pequena, y por la semana santa se ha entermitido 
la dicha uisita, y con los pocos dias que alli han stado se han he- 
cho muchas buenas obras. 

Con esta va vna copia de las prouisiones que alli se hizieron: 

1 Hieronymus Seguera, cujus est epistola 670, Epist. Mixtae, t. III, 
pag. 484 et seqq. 26 Martii 1554 125 

de aqui a algunos dias quiere su Ex. a que se cumpla la dicha ui- 
sita. Todo esto se ha hecho con comunicarlo con Juan Osorio y 
con el viccario de Jorgento, que son personas letradas, y jo, para 
dezir la verdad, no quisiera que fueran desta manera, sino vn par 
de personas religiosas, que procedieran al modo que procedemos 
nosotros, predicando y confessando, etc; mas al virrey no le pa- 
recio, diziendo que no se haria nada; y ansi se ha hallado por ex- 
perientia que era menester lleuar la facultad que lleuaron, y pro- 
ceder como han procedido. 

Esto es lo que passa en este negotio. Jo agora he entendido 
que el dicho obispo sta para ir agora a Roma, y ha ya dias que 
queria irse deste regno por no se que enfermedad, y quando tra- 
taua con el virrey esto de la visita, dezia al virrey que se queria 
ir a Roma; y preguntandole el virrey la causa, respondio, que 
por mas ualer; y reprendiendole el virrey que vn vieio de tal edad 
tuuiesse tal desseo, significo que queria permutar el obispado; y 
diziendole el virrey, que noconuenia que, hauiendo stragado vno, 
stragasse otro, que esto no conuenia, que era del patrimonio real, 
que mirasse que, yendose, le podrian quitar los fruttos, etc, el 
staua con temor y duda. Jo hable al virrey, y despues al dicho 
obispo, y le dixe que staua en su mano hazer lo que quisiesse; y 
assi sta dende esta semana santa embarcado en vna galera, de 
donde no ha salido, aunque no uuiesse peligro de irse las gale- 
ras. V. R. puede uer que hombre es, quan poca cuenta tiene con 
Dios. Esto es lo que passa sobre este pobre hombre, el qual esta 
tan ciego, que, hauiendo estado aqui muchos dias en la iglesia de 
la Mayson [sic] : no salia a la iglesia a oir missa. Y esta me dizen 
era su costumbre, estando en su obispado, teniendo la casa junto 
a la iglesia; y lo que es peor, que, estando aqui, teniendo la 
muger en vna casa, me dizen por muy cierto que cada noche iua 
a dormir con ella, y a buena hora boluia a la abbadia donde 
estaua allojado. 

El Senor le illumine, que, cierto, esta muy ciego, y temo que 
no sea dado ya in reprobo senso, siendo ya de settenta anyos. 
V. P. puede desto conoscer como deue estar su diocesi, y la ne- 
cessidad que hauia de visitarla. Como estos obispados son de jure 126 Epistolae Mixtae— 786 

patronatus, aca pretenden que, siendo negligente el obispo, y no 
haziendo su deuer, que el rey no ha de permetir la ruyna del 
obispado, etc.De Palermo a 26 de Marco 1554. De V. P. sieruo 
en Jesu X.°, 

JO. HlERONYMO DOMENECH. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale dela Compagnia de Jesu, a Roma. 7S6 

NICOLAUS DE LANOY 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

VIENNA 3o MARTII I554 '. 

De migratione sociorum in monasterium carmelitarum, a rege constituta. — 
De sociis quibusdam ad academicos gradus promovendis. — Nicolaus Lo- 
tharingius recusat sacris initiari. 

t 

Jhs 

La gratia et pace de Jesu X.° [nostro] signore sia sempre 
nelli cuori nostri. Amen. Rdo. Padre. A 22 de questo habbiamo 
riceuute le lettere de V. R. data del 27 de Gennaro, et hogi la 
copia con le lettere de 4 mesi, de Parisio, et altre de India. Sa- 
pra hora V. R. il progresso del negotio nostro quanto al mona- 
sterio delli carmelitani 2 . Primieramente, essendo spinto il sere- 
nissimo re 3 nostro da noi per il mezzo del Rmo. Labacense * de 
prouederci de vno altro luogo che fosse proprio alla Compagnia 
nostra, ha determinato et commandato chese pigliasse il monaste- 
rio delli carmelitani; et al priore, il quale era solo religioso dentro, 
a fatto conferire vna plebania doi leughe de Vienna: dopo ha 
commandato per doi volte a quelle fameglie de secolari, che 
quasi tutto il detto occupauano, che se prouedessero d' altre 

1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. lo3, prius 210. 

* Usus est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 232 et seqq., n. 517 et 
seqq., ubi ex BraunSBERGER, Canisii Epistnlae et acta, aliisque plurima 
ad rem adnotavimus. Vide locum. 

3 Ferdinandus, rex romanorum. 

4 Urbanus Weber (Textor), labacensis episcopus. 3o Martii 1554 127 

stanzie per il principio de questa hora passata quaresuma, pur 
loro quassi tutti hanno induggiato de vscire insino a la pascha: 
imo anchora hoggi doi familiae ce stanno, ma apparecciate de dar 
luogo alli nuoui hospiti, se venesero. Oltra de questo ha dato 
commissione che tutti li paramenti se visitassero et scriuessero 
in vno inuentario inanzi che se partesse il Padre priore, il quale 
douendo questi santi giorni passati fermarse nella sua parochia, 
ne prego che attendesimo noi altri alla echessia del monasterio, 
quanto alle messe et stanci, vn puocco de mala voglia, perche 
dela parte del re se vedeua constretto alla residentia, et de laltra 
banda li commandaua il suo prouinciale che non se mouesse, sal- 
tem insino alla sua venuta. Auanthieri giunsse a Vienne il Rdo. 
prouinciale, et lo visitai hieri, et parlassimo a largo de questa 
cosa, et finalmente mostro buona affectione alla nostra Compa- 
gnia: et del re no disse lui altro, seno che desideraua che hauesse 
scritto al generale de V ordine et alla sua S.ta-, et che del resto 
potra sua maesta fare dal monasterio quel che li piaceua, essendo 
venuto al ordine de suoi maggiori il monasterio tutto, al quale 
F ordine non puo prouedere de suppositi, conciosiache in 15 mo- 
nasterii che tengono anchora entieri nella prouincia della Alle- 
magna alta. quasi nessuni li restano religiosi. 

Hauendo andocti questo monasterio il Padre prouinciale per 
abandonato, me dise che gia hauea dato vna supplica excelso re- 
gimini o parlamento de Austria per riscotere saltem li beni mo- 
bili, essendo venuti quelli non gia dalli ducchi de Austria, ma 
dalli deuoti huomini; ma per il Padre prouinciale se puo temere 
che li signori del excelso regimiento non li daranno grata rispo- 
sta, perche forsi risguardaranno piu alla intentione delli donatori 
(li quali hanno hauuto certo rispetto al colto de Dio in questa 
echesia) che alla detta ragione, et se puo interpretare et inten- 
dere che mai patirebbono che quella robba se leuasse di qua, per 
transportare non si sa doue, essendo qui altri, alli quali seruiria 
nel colto diuino. Io intendo che questo monasterio ha anchora 
certe possesioni de vigne, et non so se daltre cose. II Signor 
nostro ordini il tutto a maggiore gloria sua. 

V. R. ci potra dare ordine de procedere, dico quanto alla in- 128 Epistolae Mixtae— 7S6 

corporatione per la Compagnia, benche siamo per lettere del pas- 
sato auisati de V. R., che il re ha de trattare piu presto che la 
Compagnia apresso de sua S.ta per fare incorporatione de mo- 
nasterii o d' altre robbe de religiosi. Per passare a quello luogo, 
gia siamo auisati dal Rmo. Labacense, et anchora noi apparec- 
ciati sensa hauere fatto alchuna promissione de dire officii come 
se pretendeua dal principio; perche vedendo il Labacense che piu 
presto restaressimo in santo Domenico in nostra liberta, che alli 
carmelitani con alchuno sumile obligo, ne fu risposto che fossimo 
securi. 

Della messa cantata per le domeniche et feste, pare che sal- 
tem in questo principio, non potremo scampare, et nelli di so- 
pradetti della pascha F abbiamo cantata col Y agiuto de doi o 
tre scolari cantori del priore, massimamente perche molti spa- 
gnoli della corte che stanno incerca de quella echesia et altri della 
terra molto desideranno che vi stiamo et faciamo de tal modo il 
seruicio diuino. 

Li doi fratelli nostri Rogerio et Joachimo ', sono stati essa- 
minandi per il grado de bacceliero artium, non senza molte so- 
lecitationi, et se promoueranno, come intendiamo, questa setti- 
mana sequente: li altri cinquo che sono baccelieri, cioe Martino, 
Nicolao, Tirsio, Lamberto et Carolo 2 , se dispongono anchora al 
magisterio delle arti per F anno prossimo 3 , et senteno le let- 
tione publicche, F uno piu, F uno manco, secondo che hanno loro 
bisogno; et cosi habbiamo leuato delle solite faticche quasi dal 
tutto, Martino, Tirsio et Carolo, acio che questo anno possino 
meglio fondarse nelle arti. 

Hora ciascheduno di loro legge solamente alli soi discepoli 
vna hora alla matina et vna hora dipoi il disnar: inanzi li legge- 
uano quasi sei hore il giorno. Coadiutori hanno Nicolao, Erar- 1 «(Rogerius Schoter (legendum fortasse Scotter), Joachimus Vdamus 
(alias Andamus)» Braunsberger, Canisii Epistulae etacta, t. I, pag. 414. 

8 Memorantur heic : Martinus Stevordianus , Nicolaus Lotharingius, 
Joannes Dyrsius (perperam Tursius), Aichstettensis, Lambertus Auer, Ca- 
rolus Grim. 

3 Ms. prossissimo. 3o Martii 1554 129 

do ', Joachimo. Alla seconda et terza classe de Carolo habbiamo 
dato magistro Ottone 2 , et per vna hora Rogerio: questi gia detti 
coadiutori molto ben potranno enseignando quelli jouani impa- 
rare perfettamente la lingua todesca, nella quale tutti hanno 
fatto buono progresso esta inuernata, et li doi gia sono maestri: 
li tre altri hanno anchora sentito tutto il corso della logica et 
philosophia naturale, nella quale son ben fondati, et potranno 
nondimeno sentire alchune lettione publicche, vna o doi, et es- 
sercitarsi. P. M.e Erardo nostro brixio ha cura della viuanda et 
superintendentia alla cocina et al coco. 

Quando Martino, Lamberto et li altri, furono essortati da noi 

per riceuere li ordini sacri, in nessuno trouassimo resistentia che 

in Nicolao Lotaringo: et mai volse consentire, benche sia quasi 

il piu veccio de tutti, et non seppe dare raggione, perche non 

se sottometea simplicimente come li altri al iudicio delli sacer- 

doti di casa. Adesso, pensando che hauesse mutato quella sua 

fantasia, lo habbiamo essaminato et tentato con raggioni et ogni 

diligentia, ma non se lascia persuadere de nessuno, di modo che 

don Nicolao Gaudano et nostro Martino, alli quali secretamente 

habbiamo ricommandato questa causa et carricho de indurlo a 

cosa tanto santa, non hanno potuto cauare de questa essamina- 

tione senon opinione, non so qualle, dal essaminato. Lui pure se 

remette obscuramente a V. R. et m' a domandato se non me 

disse niente de lui quando partessimo de Roma per Vienna. Io li 

risposi de non, et mi parse questa domanda vna fictione et pa- 

zia, perche (li dissi io) si inanzi che partessimo da Roma habbiate 

palesato al Padre nostro M. e Ignatio alchuno impedimento per 

il quale sareste inhabile al sacerdotio, non egli e da credere che 

vi hauesse mandato al studio, ne saria cosa necessaria, ne ancho 

raggioneuole de studiare tanti anni per stare in cucina, como 

pare che pretendete. O veramente sua R. a vi ha promesso che 

non riceuerete li ordini sacri tanto presto, ma forsi quando ha- 

uerete consummato meiglio il corso delli studii vostri: et questo 

non, perche bastarebbe pur assai questa raggione per serrare 

1 Erardus Avantianus (Dawant). 

* Otto Canisius, Bti. Petri ac Theodorici frater. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 9 i3o Epistolae Mixtae— 787 

tutti noi la bocca, et lasciarui nella quiete vostra. Finalmente me 
ha richiesto che io scriuessi a V. R. come non sta disposto al sa- 
cerdotio, et forsi hauendo inteso la espressa volunta di essa o 
che li receua o non anchora, se contentara piu. Questo penso et 
dico ex praesuppositis *, hor che non habbia impedimento, perche 
stimulando io che lui dicesse vna raggione, la qualle lo mouesse 
a non fare come li altri, mi rispose cosi: Si scirem esse volunta- 
tem Dei, me suscipere sacros ordines, non repugnarem, iam ti- 
meo ne Deum offenderem, si susciperem, quando de Dei voluntate 
mihi non constat: mox crassi errores huius responsionis expositi 
sunt illi et absurditates, quae inde statim subinferuntur. Nondi- 
meno, Rdo. Padre, io non penso, ne ancho nostro Martino, che 
Nicolao se monstri cosi difficultoso per malicia ouero duplicita, 
anzi per pura simplicita, vergogna et timidita: quelli passioni 
molto secgnorizano in lui, come per esperientia se vede. 

Espettiamo in questo caso F auiso di V. R. Tutti li figlioli 
suoi viennensi humilmente se ricommandano alle deuoti orationi 
de V. R. De Vienna nel monasterio de santo Domenico 30 Mar- 
tii 1554. De V. R. seruo humile in Jesu X.°, 

NlCOLAUS DE LANNOY. 7&7 

MARCUS JORGE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 3l MARTII 1554 -. 

Vacatio ab scholis a dominica palmarum ad dominicam in albis.— Studia 
jam jam instauranda. — Scholarum fructus, piaeque magistrorum exer- 
citationes. — P. Torres Salmanticam est profecturus, ubi ejus adventus 
exspectatur . 

t 
Jhs. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La gragia y amor de Christo 
nuestro senor sea syempre en nuestras animas. Amen. Para 

1 Ms. praesupposistis . 

- Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 177, prius 484. 


3i Martii 1554 i3i 

complir con la obediencia escrjvere breuemente lo que toca al 
mes pasado aV.P. Estos quinze dias, dende dominguo de ramos 
hasta dominica jn albis no leyeron los maestros, porque muchos 
de los escolares son de fuera desta ciudad, de vyllas y lugares 
del arcobispado, y fueronse alla la pascoa; mas em pasando ma- 
nana, empecaran luego a leer, y leeran 4. classes, ahunque hasta 
aora no eram mas de tres, vltra la de los casos de consciencia, 
por no aver maestro, y ahora embio ja el P. Mtro. Myron vn 
otro hermano, que empecara el lunes la 4.* classe. Aprouechanse 
los escolares byen en todo, asi en el estudio como em la conscien- 
cia. Tjenem amor y reuereneia a sus maestros: algunos dellos 
pedieron al Padre los recibiesse em la Compania. Los Padres y 
hermanos quedan con salud, ahunque estos dias pasados dos 
dellos estuuieron jndispuestos y con callentura. Los theologos 
tambien no leyeron estos quinze dias, empecaron tambien el lu- 
nes; tienen al presente muy bueno exercitio en su theologia: al- 
gunos dellos se exercitaron la semana sancta en andar a la placa 
por mocos del comprador. El dya de pascoa todos los hermanos 
que tenian hechos los votos los renouaron, y alegranse mucho 
con las nueuas y cartas de alla, y con las nueuas del Preste Juan. 
Plega al Senor por su misericordia effectuar cosas tan grandes, 
pues se digno empecarlas. 

Oy llego aqui el Padre doctor Torres de Lisbona, que vaa 
para Salamanca, ado le estan aguardando el Padre commjssario ', 
y el Padre provincial de Castilla, y el P. Francisco, y con el se 
alegraron los hermanos en el Senor. Esto es, Rdo. Padre, lo que 
me occurrio para escreuir a V. P. del mes de Marcio que passo. 
Nuestro Sefior tenga a V. P. de su mano, y todos nos encomen- 
damos mucho en sus sanctos sacriflcios y oraciones. Devora 
del colegio de Jesu, al vltjmo de Marco de 554. Hyio en el Senor 
mjnimo de V. P., 

Marcos Jorge. 

Inscriptio: f Ao mujto Rdo. en Christo Padre, ho P. Mtre. 
Ignacio, praeposito geral de la Companhia de Jesu, em Roma. 1 Hieronymus Nadal, 132 Epistolae Mixtae— 788 7H* 
ALBERTUS FERRARESE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 6 APRILIS I554 '. 

De valetudine sociorum. — Rumor de nostrorum discessu sparsus per urbem. 
— Candidatus quidam juvenis nomen Societati dare constituit. 

t 
Ihs. 

Gratia et pax domini nostri Jesu Xpi. Alli giorni passati ha- 
biamo scritto alcune 2 , le quale non sapiamo se V. R. le habia 
recepute, e dubitamo per non hauer J concorso de uiandanti, es- 
sendo la citta fuora di passaggio. Vero e che non ne occorre al 
presente cosa di importanza % pure el uie il fratelloM. Michaele * 
el si sta asai bene, e pare che non dica tanto de venire: vero e 
che tiene per certo di venir' a Roma, e aspetta lhora della partita, 
tal chi li dissesi in contrario, si amalaria. Di Giouanni Antonio 5 
pur J ahora incomentia a guarire di tanta rogna che ha hauuto; li 
altri sono sani tuti del corpo, anche della mente, exetto che 
Rainaldo, che io non ne scio niente, senon quello mi riferissino 
li fratelli che lo hano per disoluto. V. R. pensara chio dica sem- 
pre di lui per qualche maliuolentia; pero me ne pasaro uia. 

Delle scole e delli scolari non ne posso far' numero, perche in 
questi boni tempi sono andati alla campagna: questo e costumo 
di aggubini. Solo diro a V. R. che dicendosse per la citta che noi 
se habiamo a partir", e questo e stato per parole dello agente del 
signor cardinale 6 , tal che e venuto vno giouene chiericho del 
domo, scolaro che fu del Patre Oliuiero 7 , et in greco di M. Bat- 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 32, prius 43. 

2 Vide epist. 770, 782. 
5 Ms. importazza. 

4 Michael Vignes . 

5 Joannes Antonius Viperanus . 

6 Cardinalis Sanctae crucis, Marcellus Cervini. 

7 P. Oliverius Manareus, qui rhetoricam tradiderat Eugubii. POLANCO, 
t. n,pag. 442, n. 58. 


6 Aprilis 1554 i33 

tista ', e ahora de questi nostri, il qualle presentendo a questo, mi 
ha rechiesto sel uoglio condure a Roma, che lui uuole esser' della 
Compagnia. Et io interogandolo che spirito al moue a questo, lui 
mi responde che per seruire a Dio. E io, vedendolo buono, ani- 
moli: ho ditto chel uadi e chel gli ha pensi bene vedendolo gia 
non hauer' quelle qualita esteriore che recercha V. R., massime 
per esser' negro, magro, e non di quello aspetto che piaceria a 
V. R.; pero quanto allo interior' intendo esser" per farsi sufficien- 
tissimo, et lo comendano in casa e fuori di casa. V. R. circa cio 
se ne potra informar' dalli signori nominati, li quali al tempo suo 
me lo commendauano per uno ingegno asai sufflciente. Questo 
si chiama per sopranome Vittorino: loro lo conoscono, e de cio 
aspetto risposta. Habiamo hauuto per M. Agustino mantello e 
vesta per noi; piu non si puote hauere. Delle cose necessarie al 
uiuere non ne mancha fina horae uoluntiera[?] per gratia de Iddio. 
Non altro: a V. R. sempre si raccomandiamo. Di Aggubio alli 
vi de Aprile del Liiij. D. V. R. seruo indegno, 

Alberto. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu, a Roma, a 
santa Maria dalla Strada. 1 Joannes Bta. Velati. Ibid. Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 860. 
* Ms. presetendo. 134 Epistolae Mixtae— 789 ?89 

JOANNES NUNEZ BARRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 6 APRILIS I554 '. 

Ejus adventus in Portugalliam cum captivis a servitute vindicatis. — Se- 
cunda lusitanorum commotio inde nata, et effusa multorum Hberalitas ad 
pluresin libertatem adserendos.— Ex diversis Hispaniae provinciis san- 
ctum hoc opus promovetur. — De missione aethiopica. — Ignatium enixe 
rogat ut, quoniam ad illam destinatum esse certo scit, velit a patriarchae 
dignitate, cui ferendae imparem se agnoscit, ipsum liberare.— Socios no- 
minat ad sacram expeditionem peridoneos. 

+ 
Jhs. 

Rdo. Padre. A graea e amor de X.° nosso senhor more sem- 
pre em sua alma, pera que nos guie seguramente por as tempes- 
tuosas ondas deste mar em a barca da obedieneia ao fim pera que 
fomos criados. Eu parti do reino de Fez aos cinquo dias de Fe- 
uereiro deste anno de 1554 com xxxiiij catiuos, a mayor parte 
delles meninos e meninas, humas que auiam arrenegado nosa 
santissima fee tornando se mouras; outras eram jaa judias na 
vontade. Apresentey as a S. A., com que folgou, por ser tam 
zeloso de toda virtude: mouerao a muitas pessoas nesta eidade a 
piadade, e fezerao muito abalo. Dey algumas a casamento, e 
muitas outras me pedem, que nao pude dar ate virem outras xij 
ou xiij, que escreui a hum irmao, que la deixei em o reino de 
Fez, que me mandase, de mil e cento lxxj cruzados que lhe fo- 
ram por letra, alem doutros mil e tantos que ha pouco que forao: 
cedo lhe mandarei por letra muito mais dinheiro, porque se desco- 
brem aqui grandes esmolas com lhes pareeer que farei verdade: 
noso Senhor me nao leixe apartar dela en nada, pois que tudo he 
seu. Ha dous dias que concertei com huma senhora principal 1 Exautographoin vol. E, triplici folio, n. l63, prius 432, 433.— Usus; 
est hac epistola, resque ad captivos spectantia accurate explicat Polanco,. 
t. IV, a pag. 567 sub titulo: De rebus Tituani in Africa. Cf. Cartas de San 
Ignacio, t. m, pag. 505-518. 6 Aprilis 1554 135 

desta cidade, e diz que dara logo, como eu quiser, ij mil cruza- 
dos pera catiuos: dise lhe que nao auia de tomar dinheiro, mas 
que o mandase pasar por letra a (^eita, que escreueria a hum ir- 
mao noso ' que mandase os catiuos, e daria o modo pera se aue- 
rem; ficou asi asentado. Outra veo oje aqui a sao Roque, que 
queria dar cem cruzados pera hum menino: de [Ejuora manda- 
rao lxx mil reis a poucos dias; e me dise hum homem que laa 
mandai com certos catiuos apresentar, que lhe dauam cem mil 
reis: por mandado do P. Mirom ordenamos tres depositarios do 
dinheiro pera catiuos, e procuradores pera solicitarem os nego- 
cios exteriores delles, e responderem com o dinheiro pera se pa- 
sar por letra pera mais seguir a pobresa, vym pera aver huns ij 
centos catiuos, que el rei d[e] Argel tomou na cidade de Fez, e 
em poucos dias se auiarao xx mil cruzados, e letras pera en Se- 
uilha os darem; e ya commigo hum irmao da Casa da Misericor- 
dia desta eidade, porque ajudou a esta soma. Nao fui por[que] el 
rei d[e] Argel aleuantou o resgate, e an se dajuntar mais xiij ou 
xiiij mil cruzados, e nao ei jaa de ir a Argel, nem ao reino de Fez, 
como estaua asentado, porque me manda o P. Mtre. Mirom que 
me recolha a estudar. Fa^o conta que estudarei aqui em sao An- 
tao alguma cousa por mjm, e encaminharei muitos negocios de 
catiuos que me vem de todo o reino; e despois, se o P. Mtre. Mi- 
ron mandar, yrei communicar com os doutores lentes em Coym- 
bra as duuidas que tiuer. De Seuilha tenho cartas e de Toledo 
de pessoas que tem alguma noticia de mym, em que dizem que 
se quer ordenar huma confraria antre os mercadores ricos de gram 
parte de Castella, como he Seuilla, Toledo, Valedolid e outras 
eidades pera ayuntarem pera cada anno mandarem tirar muitos 
catiuos destes moeos, e moeas, e meninos que trazem os turcos 
em maos vsos, e os tornam turcos. Creo que sera mui grande 
souia com ajuda e fauor de Deos. Pediome hum Padre, parente 
doutro noso que laa esta, que he de sao Francisco e se chama 
frei Luis do Sandoual, pessoa de muita reputaeao 2 , que pedise 1 Ignatius Vogado. 

2 Exstat hujus cl. viri O. S. F. epistola, a nobis edita supra, Epist. Mix- i36 Epistolae Mixtae— 789 

licenca pera ir laa, porque com o credito que tinha se faria muito; 
e tambem me escreueo que mandaua a Ceita 6 centos cruzados 
pera tirar meninos; mas pois o P. Mtre. Miron manda que nao 
vaa, yso he o melhor e mais seruico de Deos, leixando aparte 
tudo o que neste negoeio se podia fazer. 

O P. Mtre. Miron me dise que fezese conta de ir pera o anno 
ao Preste *. Noso Senhor seja louuado que de estrumento tam 
boto quer vsar pera empresa tam grande e de tanto seu seruieo. 
Estou mui contente com yso, ainda que o que com ayuda de Deos 
podia fazer neste negoeio de catiuos, nao era de pouco seu ser- 
uico. Mas para todo ysto abasta ser mandado, porque pera Gre- 
cia, ou Africa, ou Torquia, ou Preste, quando V. P. me mandar, 
ou algum dos meus superiores que em seu lugar qua estam, eu 
espero por a bondade de Deos, antes perder a vida que disto sair 
hum soo ponto, em quanto elle for seruido de me deixar viuer 
neste tam trabalhoso desterro. Huma soo cousa peco a V. P. por 
as einquo chagas, que X.° recebeo em a arbore da santa cruz: 
que me nao mande aceitar dignidade alguma, em espeeial de pa - 
triarcha, porque huma das cousas que mais asentada tenho em 
minhas entranhas he de nao ter nunqua dignidade, porque conheco 
nao ter talento suficiente pera tam grande carrego, como he, nao 
tam somente plantar de nouo huma ygreja, mas primeiro des- 
plantala de raiz das supersticoes e ritus que tem, mui fora de 
concrusao, pera que ha mester outro juizo, outras letras, outra 
graca, outra prudencia. Verdadeiramente folgara ter talento 
pera yso pera em tan santa empresa; mas conhecendo certo em 
mjm que o nao tenho, louuo muito a Deos por iso, e temo de 
ter carrego que me ponha em risco de perder esta soo alma que 
tenho, que tam cara custou a X.° noso senhor. Mas porque em 
tudo, sem diferenca alguma que nao for claramente pecado mor- 
tal, que V. P. esta tam fora de me mandar, estou determinado de 
obedecer, minha alma, meu miserable corpo com todos seus mem- 
bros, someto agora outra vez de nouo em maos de V. P., pera 

tae, t. 11, pag. 678, 679. Vide Cartas de San Ignacio, t. m, pag. 244, Litt. 
Quadr., t. 11, pag. 586. 
1 Vide epist. 780. 6 Aprilis 1554 137 

que desponha de mim o que ver que he mais seruico de Deos, 
protestando que se algum erro cometer por mais nao entender, 
que nao seja obrigado a dar conta diso a Deos noso senhor, pois 
decraro minha insuficiencia, e meu entendimento e vontade so- 
meto debaixo do de V. P.; se no que digo paso os termos do que 
deue vsar este seu minimo subdito invtil, V. P. me mande a pe- 
nitencia, porque eu a farei; mas certifico que doutra maneira nao 
ficaria minha conscieneia quieta , porque nunqua me vio, nem 
sabe de minhas imperfeicoes. Por amor de noso Senhor V. P. 
tenha por bem de me mandar escreuer duas regras, porque estas 
gardarei toda minha vida, para minha cosolacao e para com ellas 
dar no rostro ao demonio dizendo: nam sei mais, que obedeci, 
como sao obrigado ' . 

Por a grande falta que tenho de letras, ha mester para esta 
santa jornada boons leterados pera determinarem todas as duui- 
das, e que tenhao o ingenho claro, fora de scrupulos, que nao 
seruem de mais que pera inquietar, e que tenhao boons subjectos 
como ha mester pera tam longue terra. Estas partes todas tem 
hum Padre que aqui esta, que se chama Francisco Rodriguez % 
de mui claro juizo, de boo engenho, de boas letras; em especial 
nos canones entende bem; tem grandes feruores pera esta jor- 
nada. Por a paixao de X.° noso dulcisimo senhor V. P. lhe mande 
que vaa ao Preste, e auise logo pera que estude conforme ao que 
laa ha mester: dos pees nao he bem desposto porque tem os dedos 
encolhidos, mas anda calcado, e diz missa, e anda por a eidade 
quando o mandao. Crea V. P. que tem mui grande talento pera 
esta empresa, e que sem tal homem como este, que teremos todos 1 Sti. Ignatii responsum sive litteras, quibus Patri Nunes Barreto facit 
satis, habes inter Cartas de San Ignatio, t. iv, pag. 254; ubi illud pulchre 
dictum legimus: «y si escrupulo alguno os ocurriese en este caso, descar- 
gadle, no solamente sobre mi, cuyo parecer seguireis, pero aun sobre el 
Sumo Pontifice, por cuyo mandado, en lugar de Cristo Nuestro Seiior, acep- 
tareis el cargo que se os diere. » 

2 Franciscus Rodriguez. «Quia se [Nunes] litteris ad tantum munus ne- 
cessariis praeditum non esse sentiebat, PP. Franciscum Rodriguez et Anto- 
nium de Quadros, qui claro ingenio et eruditione pollerent, postuiabat...» 
Polanco, t. iv, pag. 578, n. 1234. Videlocum, ubi a pag. 573 explicantur 
quae hoc quidem anno, ad missionem aethiopicam spectantia, effecta sunt. i38 Epistolae Mixtae— 789 

os que la formos rauita desquietacao, e com elle grande descanso: 
porque como V. P. sabe, he neeesario auer ahi quatro ou einquo 
homens leterados theologos e canonistas, que residao sempre com 
o patriarca, e estudem continuamente pera ordenarem todas as 
constituycoes e cousas que pertencerem ao bem comum: e que o 
patriarca e as outras dignidades, que nao faeao cousa alguma 
sem conselho destes. Aqui ha mui poucos leterados, e os que o 
sao, como o P. Mtre. Miron e o doutor Torres, sao mal despos- 
tos, e tambem dom Liao e Marcos Jorge, e estao ocupados em 
grande seruico de Deos, porque leem os casos de conscieneia, e 
qua podem seruir a Deos. E porque sempre este Padre pode re- 
sedir com o patriarca, nao he enconueniente grande a desposicao 
dos pees, nem se estranhara por isoyr em qualquer besta. Outra 
vez torno a pedir este Padre a V. P., porque me daa Deos a 
semtir ser mui necesario, e el rei gosta, segundo dizem, de serem 
antes os que am de ir deste reino. 

Outro Padre, que se chama o P. Tiburcio, he boom teologo, 
mancebo bem desposto e de boa compleicao, de claro ingenho e 
juizo, que tambem seria grande seruico de noso Senhor mandar 
V. P. ao Preste: tem grandes feruores e santos desejos diso. 
Aproueitara muito nos conselhos com sua theologia e muita vir- 
tude, porque sempre foi muito constante em as tentacoes pasa- 
das. Por amor de noso Senhor lhe dee V. P. lieenca pera que 
vaa, porque diso se seruira muito Deos. Aqui anda hum irmao 
italiano que se chama Bernardino ', que sabe alguma gramatica 
e he dos mais antigos, que tem grande talento pera negocios ex- 
teriores, e sempre delles vsou na Companhia. Seria grande bem 
ir ao Preste pera entender en todos os negoeios temporaes, que 
tanta dignidade traz consiguo pera o patriarca, e os outros Padres 
nenhuma conta tenhao com negocios temporaes, mas de todo se 
dem aos interiores, e aos que dependem delles, que sera grande 
descanso e boom exemplo pera que en tudo se euite a cobiea e 
presuncao della, e com toda humildade e pobresa, quanto as dig- 
nidades derem lugar, se emite X.° noso senhor, e em tudo seja 

* Bernardinus Discalzius, natione italus, qui Societatis negotia in Por- 
tugallia gerebat. Polanco, l. c, pag. 578, n. 1234. 6 Aprilis 1554 139 

louuado, e tantos milhares de almas edificadas, e esta noua vinha 
do Senhor comeee com se arremedar, quanto nosa fragilidade der 
lugar, a primitiua igreja, de que noso perigoso tempo esta tam 
apartado por nosos pecados. Noso misericordissimo Senhor re- 
medee tudo por sua infinita bondade, e nos fauoreca com sua 
graea, pois que sem ella non sumus sufficientes aliquid boni co- 
gitare quasi ex nobis, etc, quanto magis operari. O P. Tiburcio 
que aeima diguo, dizem que nao tem muito talento pera pregar, 
e por tanto nao fara qua tanta falta: tem dono consilij e singular 
memoria pera em breue saber a linguoa, que sera muito necesa- 
rio. O P. Maximiliano, portugues ', tem boom talento, e he boom 
theologo; mas porque prega em Coymbra e lee, nao o peco, se- 
nam, se V. P. o quiser mandar, seria seruico de Deos estar hum 
Padre em o reino de Fez, pera confesar, esforcar os catiuos fra- 
cos na fee, e pera resgatar alguns catiuos que em mais perigo 
estiuerem. Mas ha mester pessoa que se saiba bem aver no tem- 
poral nas contas, e que se nao meta en diuidas de que nao posa 
sair, mouido com as muitas necesidades que vera; e que seja pes- 
soa castisima, porque pode ahi aver perigo resgatando algumas 
moeas que mandam tirar pera encomendas, que am de estar de- 
baixo de sua jurdicao. Faca V. P. nisto o que lhe pareeer mais 
seruico de Deos. Elle por sua bondade infinita conserue a V. P. 
em estado de graea por muitos annos a seu seruico. De Lixboa 
aos 6 dias d[e] Abril 2 de 1554. Seruus invtilis, 

Joham Nunez. 
lnscriptio: f Ao muy Rdo. P. Mtre. Ynacio, em Roma. 1 Hujus cognomen tacet etiam Polancus, qui t. m, pag. 419, n. 928 
dicit illum anno 1553 Sti. Felicis collegio praeesse. Cf. Epist. Mixtae, 1. 11, 
pag. 837, anno. 6. 

2 Ms. dabril. 140 Epistolae Mixtae— 790 

994» 

JOANNES LAURENTIUS DE PATARINIS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA 10 APRILrS 1 554 l . 

De sociis, qui Mutinae versantur. — P. Pelletarius Argentam petit.— Que- 
runtur nonnulli de confessariorum mutatione. — Joannes Laurentius Pla- 
centiam it. — Societatis institutum concives suos docet. — Erga illud bene 
afficiuntur, in primis comes Augustinus da Lando. 

Ihs. 

Pax Xpi. Amen. Molto Rdo. Padre. Ali 7 dil presente ue- 
nete da Ferrara il P. M. Giuan' Jacopo, quaF intro in Venegia, 
et poi ali 9 dil detto ritornai io da Piasenza, et hogi, che e ali 
10, il Rdo. P. M. Filipo 2 per ordinatione di Ferrara, si e partito 
di qua con il fratello M. Valerio per andar' in Argenta, et per 
comissione dil Rdo. P. Piletario me a lasato me in suo loco, per 
insino che V. R. P. altro ordinara. 

Hora siamo qua questi: II supradetto Padre, qual uene da 
Ferrara, il cui intento parmi esser' di uenir' a Roma: M. An- 
drea 3 , qual parmi desiderar' vscir' di Modena, et voler' andar' 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 72, prius 122. — Usus est 
hac epistola PoLANCUS, t. IV, pag. 92, n. 169, qui de ejus auctore, ibidem 
scribit: «Pauci hoc anno in Collegio Mutinensi, non tamen sine fructu, re- 
sidebant, quorum Rector P. Philippus Leernus, fiander, fuit; et quarnvis, 
eo Ferrariam evocato, ut Argentam mitteretur, P. Joannes Laurentius de 
Patarinis ei substitutus fuit, cum rediit Mutinam, officium Rectoris re- 
sumpsit, et P. Joannes Laurentius in concionibus et ministerio sacramen- 
torum proximos juvare, ut coeperat, perrexit.» 

- Philippus Leernus. «Sunt autem evocati Mutina Ferrariam P. Joan- 
nes Philippus, fiander, et Mag. Joannes Valerius ut Argentam mitterentur, 
si res necessariae, prout scripserat Dux [Ferrariae, Hercules de Este] pa- 
ratae ibi essent. Iverunt ergo Argentam... Cum ergo res paratas non esse 
P. Pelletarius intelligeret..., eosdem Mutinam remisit. «Polanco, t. IV, 
pag. 85, n. 154. 

3 Andreas Bonainsegna. Vide de eo Polanco, t. iv, pag. 85, n. 155, 
annot. 6 et pag. 112, n. 2l3. io Aprtlis 1554 I4I 

altroui, dicendo F aiere esser' qua nociuo: M. Jo. Ignatio ', il 
quaF insieme con M. Andrea atende ale scuole; ma perche le 
clase son tre, et non si possono comodamente in doi diuidere, 
M. Jo. Ignatio fa la seconda, et quel' giouane che e per intrar, 
cioe M. Dominicho, fa recitar' quelli della infima: M. Gonzale 
sequita il suo officio, et io facio queF puocho che posso anchor* 
io. V. R. P. veda et risponda circha dele scuole, come si do- 
uiamo reggere et dil gouerno di casa. 

Quanto aF confessar' dile conuertite, veda V. R. P. quaF li 
pari li deba okhV, ouer' questo Padre, ouer' io; perche madama 
Hieronima 2 a detto al Rdo. P. M. Filipo che non vorebe che 
mutassero tanti confessori; pero pensando lei che il Padre fra 
quindici giorni torna, o circa, a detto che questo sabato non si 
confessarano, ma aspetterano S. R. 

Quanto al mio viagio 5 , mi partete di Modena ali 2 dil pre- 
sente, et ritornai ali 9: cosi sono stato solo d[o]i giorni integri in 
Piasenza, et uene meco quel giouane che e per intrar', M. Do- 
minicho. M. Jo. Ignatio non uene per la necessita dele scuole, 
et iui diede notitia a molte persone dila Compagnia nostra, fra 
le quaF persone li fu il conte Augustino da Lando, il primo di 
Piasenza, il quaF me mando a domandar J che di gratia fusi con- 
tento andar' da sua S. ria : li andai, et domandomi dil principio, 
procedere et scopo di nostra Compagnia: et narato che io li ebe, 
li piaque molto, maxime nomina[n]doli io li colleggij che gia sono 

1 «Hic Joannes Ignatius idem est, qui hucusque Joannes Nieto, Joan- 
nes Gnieto, Joannes Nepos, etc. dictus est. Mutavit enim, venia a Sto. Igna- 
tio habita, cognomen suum, forte quia inter varios modos, quibus appella- 
batur, illud etiam erat Giovanneto. Vide Htteras a Polanco, ex com. datas 
hujus anni 1554 initio, praesertim quas Patri Pelletario dedit 3 Martii.» Po- 
LANCO, t. IV, pag. 97, n. 180, annot. 4. 

2 «Hercules Purinus et, quae praeerat Conversis, Hieronyma Pezzana, 
suis ad Ignatium litteris rogabant ne tam crebro sacerdotes immutarentur.» 
Polanco, t. iv, pag. I06, n. 201. Cf. Cartas de San Ignacio, t. 111, 
pag. 447 et 344. 

5 «Cum facultate P. Ignatii P. Joannes Laurentius, Plazentiam, quae 
patria ipsius erat, se contulit, post biduum vel triduum rediturus. Ibi qui- 
busdam Societatis ac potissimum instituti collegiorum, rationem reddidit.» 
Polanco, t. iv, pag. 96, n. 178. Vide locum, in quo Polancus hac epistola 
usus est. 142 Epistolae Mixtae — 791 

in Spagna, Italia et Francia, et nelli Indi, et mi domando se a 
vno colleggio de nostri in Piasenza bastarebono trecento scudi 
Fanno: et io li respondete, che hauendo un luoco nel cuorpo di 
la cita, con chiesa, comodo per li scolari, et la casa fornita di 
vtensilij, et letti, e libri di theologia per sacerdoti, et di humani- 
ta per li fratelli, che al presente basterebono. Et li piaque la 
partita et disi che hauereb[e] ueduto, et poi hauerebe auisato mio 
fratello che di tutto me informasi: et io li dissi che bisognarebe 
taF cuosa chiedere a V. R. P. Cosi stesi in questo parlamento 
circha vna hora: poi uenerono alcuni signori, et facessimo fine 
con la conclusione supradetta. 

Potrebe esser' facilmente che lo chiame et facessi anchor' lui 
solo ongni spesa, atento che e signor' di parechi castello et a doi 
figliuoli, luno deli quali olde Virgilio Cicerone, et hora incom- 
menzaua a imparar' qualche cuosa di greco: F altro seguita 
questo. Staremo a ueder' queF che il Signore nostro operara in 
loro. Molto si sono monstrati affecionatti a nostra Compagnia 
poiche hano inteso il suo procedere. Altro non occoreno. Molto 
mi racomando ale oratione et sacrificij de V. R. P., et espetia- 
mo vno rettor\ Di Modena ali 10 Aprile 1554. D. V. R. P. seruo 
indegno, 

Jo: Laurentio de Patarini. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. P. M. don Ignatio di Loyola, 
preposito generaF dila Compagnia di Giesu. In santa Maria di 
la Strada, apresso santo Marco, in Roma. Di porto doi baiochi. 

791 

RESPUBLICA GENUENSIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 13 APRILIS I554 l . 

Ut Genuae gymnasium Societatis Jesu instituatur, postulant. 
Hauendo sentito la Illma. signoria nostra de Genoa da diuersi 
cittadini et in parte esperimentato el fruto che potria seguire se 

1 Ex originali in vol. Epist. Coinmimitatum, duplici folio, n. 12, prius 
l32, in antiquo tabulario C. XV16 (prius 19); et iterutn B. 20. 18 Aprilis 1554 143 

in essa citta se fondassi vn colegio della Compagnia de Jesu, la 
quale e sotto el gouerno della reuerentia vostra, si e messa a 
dessiderare che tal opera in questa citta si essequischa. E pero a 
la perfecione de questo effetto ne a deputato noi, quali in nome 
di essa Illma. preghiamo V. R. voglia in ogni modo compiac- 
cerse, mandando persone sufficiente a poter agiutar, tanto el po- 
pulo quanto la giouentu, nella buona dotrina e costumi, sperando 
se fara in questo gran seruicio al signor Dio, e grande vtilita a 
questa nostra republica con la dottrina et buoni essempli de 
quelli, che uenirano, ali quali non se manchera de stantia et delle 
altre cose alloro viuere, secondo la loro professione. Da Genoua 
a di xiii di Aprile mdliiii. D. V. R., sequuntur nomina. 

Jacobus Vilamarinus, notarius, praefattorum magnificorum 
prouisorum, seu deputatorum cancellarius l . 

Inscriptio: f Al molto Rdo. don Ignacio di Loyhola, preposito 
generale della Compagnia di Jesu, in Roma. Sigilli vestigium. 79« 

FRANCISCUS PALMIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BONONIA l8 APRILIS I554 2 . 

Ad bononiensem senatum accedit, ut de obtinendo loco, nobis idoneo, coram 
agat. — Bono animo a senatoribus excipitur, quatuorque ex eorum nu- 
mero eliguntur, qui negotium pertractent. — Quae loca Societati magis 
accommoda videantur. 

f 
Pax X.i Amen. Rdo. in X.° Padre. Hauendo ueduto per la 
esperientia che tutti li disegni che fin qua hauiamo fatti non sono 
potuti riussire, un giorno pensando sopra a questa cosa, mi uiene 
in mente d' andar nel regimento et farli alchuno raggionamento 
persuasiuo sopra alla necessita grande ch' hauiamo, d' hauer un 1 Responsum Sti. Ignatii reperitur in Cartas de San Ignacio, t. IV, 
pag. 449 et l3o. 

4 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 48, prius 77, 78. 144 Epistolae Mixtae— 792 

luocho commodo nella frequentia della citta '. Percio un giorno 
si ridussessimo insieme il signor Polidoro Castelli, il signor Joan 
Antonio Grassi et io et li scopersi cotal mio pensiero, furno del 
mio parer et conchiudessimo parlarne a monsignor Rmo. vicele- 
ga[to] 2 , il che si fece, et li parue molto bene; et quel medesimo 
giorno fece domandar a lui il signor confalonier di giustitia, et 
li racomando con calde parole che mi facesse dar audientia nel 
regimento, et il signor confaloniero, che fu figliolo del signor ca- 
uaglier Casali 3 , nostro primo benefattor in Bologna, et ch'' e fa- 
migliar del signor cardinal de Carpi, et che cognosce molto ben 
la Compagnia, promesse tutta la su J opera. Parlai dipoi con li 
doinostri protettori ch" hauiamo nel regimento, cioe il signor An- 
tonio Maria Campego[?] et, il signor Astor dalla Volta, et con molti 
altri signori, et capirno molto bene il negotio. Hogi, ch' hauiamo 
il 18 di questo, essendo congregato il magnifico regimento, feci 
domandar audienza, subito fui introdutto. Proposi la mia do~ 
manda in b[r]eue parole, ch' in sustanza fu domandarli il fauor et 
adgiuto suo nelle cose di nostra Compagnia, et specialmente al 
presente in ritrouar un luocho commodo alla frequentia della citta 
per poter ben seruirla, et massimamente nella cosa delle scole, 
offerendosi noi a sodisfare alF officio nostro et alla loro espetta- 
tione. 

Per diuina gratia fui benegnamente ascoltato, et mi fu data 
bonissima risposta. Mi partete, et li signori raggionorno un pezzo 
sopra della nostra dimanda, et cosi conchiusero che 4 assumpt 
del regimento in nome de tutto il regimento douessero attendere 
a questo negotio: delli quali assumpti il primo eletto fu il detto 
signor confaloniero, il 2.°, il signor Vincenzo conte hercolani, 
il 3. , il signor Carolo Bianchetti, il 4. , il signor Lelio Vitali. 
Questa mi par una uia assai espedita per trouar locho per noi. In- 
comenciaremo con adgiuto del Signor a trattare la cosa con questi 

1 «Judicaverat P. Franciscus Palmius expedire ut cum Senatu coram 
ageret, et ab eo obtinere curaret locum aliquem nostris ministeriis opportu- 
num.» POLANCO, t. iv, pag. 114, n. 221. 

2 Hieronymus Sauli, archiepiscopus genuensis, Bononiae prolegatus, 
dequo saepe diximus. Hujus meminit Polancus, t. m, pag. 13^, n. 268. 

3 Vide Cartas de San Ignacio, t. II, pag. 319, annot. 3. 18 Aprilis 1554 145 

siofnori, et domenicha sta concertato di trouarsi tutti insieme, et 
io con loro. 

Hora perche, Padre, quando ho ben pensato et ripensato, non 
trouo luocho in Bologna che piu mi piacia, et che in effetto habbi 
tutte le parti necessarie per un luocho per noi, che santo Colum- 
bano, mi par di far manibus et pedibus per hauer, et non mi par 
la cosa impossibile. Perche ho qua un amico, il qual e anchora 
amico del rettor di santo Columbano, col qual parlando io di 
questo mio disegno, uolse tentare il rettore se lassareb[e] il be- 
neficio, et li disse, quando li fosse fatto buon partito, et che li 
patroni ch' hanno il regresso sopra il beneficio consentissero, che 
lui lo farebbe: si che credo per la uia di quest' amico, per la uia 
del regimento, di monsignor Rmo. vicelegato, di monsignor vi- 
cario, per le mani del qual passa il detto rettore per sue liti, lo 
disporemo a lassiar il titolo.' Resta dipoi di uedere, s J il patrone 
del regresso uole consentire, et a questo si prouedera con lettere 
del regimento et altri signori amici del cardinal di Mantua ' , ch' 
e patrone di quello ch' ha il regresso. Et perche intendo che lui 
o il suo fratello (il nome de quali non so, so bene che son man- 
tuani et della fameglia de Piperati) sta in Roma litigando, V. R. 
pottrebbe far ueder destramente se si troua in Roma, et paren- 
doli farlo, tentar sopra di questo. Io in questo mezo di qua non 
dormiro. Sel paresse bene a V. R. far ch J el legato o altri Rmi. 
cardinali scriuessino al regimento, lodando il fatto d' hauer abra- 
ciata la Compagnia nostra, et poi racomandandolila, credo fa- 
rebbe grandissimo giouamento: cosi pare alli amici nostri. Etper 
non star tutto il giorno a scriuere, diro anchora una parola della 
madona di Galera ~, della qual, in caso che santo Columbano non 
passas[e], parlano et lodano questi signori amici nostri, et fano fa- 
cile T ottenerla. La madonna di Galera e in buonissimo luocho: ha 
due case assai buone et di pretio, ma non sono di gran capacita: 
glie uero, chi uolesse fabricar in alto, si farebono molte stanze col 
tempo: difficilmente si potrebono comprar case che fossero con- 
tigue alle case della chiesa, per esser chase di nobili et di gran 

1 Hercules Gonzaga. 

8 Vel rectius «di Galliera». Polancus, t. IV, pag. 115, n. 221. 

Epistolae Mixtae, TOM. IV. 10 I46 EPISTOLAE MlXTAE— 793 

prezo: e uero che d' una parte della chiesa, oue e una casa stret- 
ta, si potrebono hauer case quanto si uolesse, et per bon prezo. 
La chiesa e bella et commoda, et in quel luocho che si sa. Li 
charichi della chiesa son graui. Ogni giorno si celebran 14 messe 
a gran concorso di populo, et ogni uolta che la Compagnia nostra 
pigliasse questo luocho, bisognarebbe pigliarlo con questa gra- 
uezza. Poi tengono molte cassette in chiesa et banchi con cere 
da uendere, quali non so come potessimo mai leuar, senon con 
scandalo, al mancho con gran maraueglia del populo, oltre che 
spesse uolte si uano a cantar la messe uotiue. Siche V. R. in- 
tende il tutto, et mi dara auiso del suo parer in ogni cosa. Santo 
Andrea non e disperato; ma potendo hauer santo Colombano, se 
n' hauemo molto piu da contentar che di santo Andrea. Al pre- 
sente non diro altro, saluo che racomandarmi alle sue orationi et 
de tutti li Padri et charissimi fratelli. Da Bologna il 18 d' Aprille 
1554. De V. R. seruo in Christo, 

Francesco Palmio. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu, in Roma. 

Al porto 2 baochi. 79S 

THEOTONIUS DE BRAGANQA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VILLAVITIOSA l8 APRILIS I554 l . 

Confugit ad Ignatium. — Perseverantem in sua vocatione animum testatur. 

t 
Jhs. 

Muj Rdo. en X.° Padre. Porque se no faltaran enformacio- 
nes a V. R. de mj, mas conformes al mucho zelo que a la so- 
brada jntelligentia que de mj tiene, quise dar esta de mj, entre- 
tanto que mas particularmente no lo ago: y porque se parte el 
portador, si ja no es partido, no dire mas, sino que V. R. me Ex autographo in vol. E, duplici folio, 11. 192, prius 5i3. i8 Aprilis 1554 i 47 

tenga por uno desollacaras, y por tal me castige, porque como 
desde ' el primero dia que entre en la Compania, asi obedecere 
a todo lo que me fuere mandado. Solo sepa que en cosa de no 
estar muj firme en la Compania, en esto no querria que V. R. 
diesse credito a ninguno, porque estoj tam de proposito como 
cada hun de los dias en que biui asta aora en la Compania, y 
nunqua en esto mude el parecer, y tal cosa no pensaran aqua los 
Padres, se me pidieran 2 les declarasse las cartas al pie de la letra, 
las cartas digo que allaron yo escreuia a algunos salidos, persua- 
dindoles a buscar la perfection, ja que quando me pedian con- 
seio me afirmaron que no entrarian en la Compania. Agora es- 
creui al P. Miron 3 , ja que me allaua bueno, me mandasse jr 
para alguna casa de la Compania 6 fuesse en las Indias; y quando 
no, me desenganhasse, por no me perder del todo en este mar. 
Se me embiaren a Castilla, estoj con deseo de passar adelante 
asta V. R., y aprouecharme para este effecto de la exencion 4 que 
V. R. me mando, porque en Castilla no se si podere allar el aso- 
ciego que V. R. me desea tener. No otro, sino que mucho me 
encomiendo en orationes de V. R. Aunque me dizen que V. R. 
me tiene escrito algunas letras, ningunas tiengo recebidas des- 
que estoi en la Compania, sino las que me escreuio a Genoua s . 
18 de Abril 1554 de Villavicosa. Hijo de V. R., 

Don Theotonjo. 
lnscriptio: j Ao muito Rdo. Padre, ho P. Mtre. Ignatio, pre- 
posito geral da Companhia de Jhs., em Roma. Ms. del. 

Ms. pidieron. 

Vide epist. 778. 

Ms. jzention. 

Cartas de San Ignacio, t. 111, pag. 232. 148 Epistolae Mixtae— 794 

ELISABETH ROSER 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BABCINONE 20 APRILIS I554 ». 

In franciscanarum coenobium, cui nomen a Hierusalem, se recepisse, scri- 
bit. — Ab Ignatio de praeteritis veniam orat. — Amorem erga ipsum et 
Societatem vult testatum. 

t 
Jhs. Maria 

El djujnal amor de Crjsto 2 nuestro senor nos de su gracia % 
porque con puro coracon lo siruamos. Amantisimo Padre: Los 
tantos beneficio[s] y mercedes recibidos 4 de V. y de la Compa- 
nja, y mj ingratitud 3 y desconocimiento 6 no se como oso 7 atre- 
ujr de escreujrle el perdon; mas sendo s tan cierta 9 de la carjdat 
y benjnjtat l " suya, e por reuerensja de las llagas " y sangre 
presiosa de Jesucrjsto nuestro Dios y senor, por qujen le 12 pjdo 
el perdon, no me sera 13 negado; e con esta 14 fe vjuo, y conosco 
que no se es 13 olujdado en sus sacrificios 16 de mj, por las merce- 
des que su djujnal magestat me hace 17 , siendo tan grande peca- 
dora j djnna del jnferno; tener por grasia suya tant aborrecido ,& 
este mundo y olujdados parientes y propiedades 19 , que nunca 
pense poner pie 20 enellas, sino estar con los huerfanitos y tener 21 
la casa cerca [de] este 22 monestjrjo por apartarme de conuersecjo- 
nes sino con estas madres. La R. abedesa y vjcarja tan llenas 25 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 161, prius 402, 403. — De 
argumento et auctore harum litterarum videantur Epist. Mixtae, t. 11, 
pag. 54; t. 1, pag. 373, annot. 3, pag. 449, etc. 

* Ms. Crjto. 5 Ms. grasia. k Ms. resebidos. 

5 Ms. engretitut. 6 Ms. desconosimento. 

7 Ms. hoso. Sensus: audeo veniam poscere. 

8 Sendo, i. e. siendo pro estando. 9 Ms. certa. 

,0 Ita saepe d mutatur in t; c in s, e in a. li Ms. lagas. 

12 Ms. Ij. < 3 Ms. sard. * 4 Ms. este. 15 Ms. ses. 

16 Ms. cacrefisios. 17 Ms. ase, sendo. KS Ms. auorydo esta. 

19 Ms. parentes y propjatades. i0 Ms. pe en elas. 

21 Ms. orfenjquo y vue. -- Ms. esto. - z Ms. lenas. 20 Aprilis 1554 149 

de carjdat, que sempre me rogaua me entrase con ellas y asi con 

la grasia [de] Dios nuestro seiior lo determjne, pues sia 

nesecitat. A los huerfanos ' diles vna caridat, y vna manana de 
nuestra senora de Speransa, tres oras ante del dja, acompa- 
nada 2 de los njnos entre en esta reljgjon santa: que no lo supo 3 
ermano nj pariente *, nj sus lagrimas me moueren a conpasion; 
y esto no lo merecieron s mjs pecados ni flaquezas 6 : solo la 
mjsericordja de mj Dios y senor por intresecjon de los sacrefjsios 
y orasjones de V. P.tat Asi le copljquo no lo dexe de hacer 
hasta 7 la fjn de mjs djas, y me de grasja de vjujr e morjr en su 
santo s amor como vertadera reljgiosa: y sea serto que asi jn- 
djna e mjsera como soy, lo ago yo muyxa veses el dja por V. R. 
y por toda la Conpanja; y mj senor Jesucrjsto me a dado la R. 
madre abadesa tan deuota y afectada 9 a V. P.tat y a la Compa- 
nja, que lo tengo a gran co[n]solasjon mja; y como veemos car- 
tas de lo quel Seflor obra en las Indjas por 10 los de la Compa- 
nja, las hace leer u en el refjtorio, y manda a todas que rue- 
guen 12 a Dios nuestro sefior por toda la Companja. Y disendole 
como resebia el santo sagramento todos los domingos 13 y lo [que] 
V. P. lo alabaua, me dixo: avnque la nuestra regla 14 no lo man- 
da, por vuestra consolasjo[n] e mja agamoslo las que por deuo- 
sion lo querran hacer 13 : y asj comensamos su reuerencia y cin- 
quo 6 sey[s] y aora por la grasja de nuestro Sefior somos deciseis 
asta v[e]jnte. Laores a Dios. La reuerenda madre pienso 16 que 
le escrjue, remitome 17 a su carta. Solo por caridat mande escrj- 
ujrme vna letra de l[o] que tengo de aser por muy bien serujr a 
mj sefior Jesucristo 1S . Estoy muy fatigada del pecho 19 y todo el 
cuerpo lleno 20 de dolores, que no puede camjnar sjno de la silla 
al 21 coro y por nesecjdat muy tarde al parlador y con quien me . 


Ms. orfens. 


* Ms. acompanade dels. 3 Ms. cnpe 


4 


Ms. perente. 


5 Ms. merescron. 


6 Ms. flequeses. 


7 


Ms. daser asta. 


8 Ms. santa. 


. 9 Ms. afactada. 


10 


Ms.pro. " 


Ms. ase legir. 


" Ms. rogan. 


13 


Ms. demingos. 


14 Ms. regle. 


,5 Ms. cerdn aser. 


16 


Ms. La reverendo.. 


. pjensi. 17 Ms. 


remlteme . 


1S 


Ms. Jusucrjsto. 


19 Ms. de lospexos. 


40 Ms. leno. 


21 


Ms. sa sella el. 150 EPISTOLAE MlXTAE— 794 

ayuda a bajar \ Grasias sean dadas a su djujna magestat de la 
mercet [que] me hace 2 de castigar el cuerpo, pues fue causa 
que el alma desirviese a 3 su creador y redemtor. Sea sempre 
allabado y serujdo para siempre 4 . 

Perdoneme V. P. mj proljxitat, que es esto de 5 gran des- 
canso mjo darle cnenta de lo pasado, y sertjfjcandole que muy a 
manudo mj espirjtu habla con el suyo 6 . Pluguiese a la djujna 
bondat, que asi lo hiciese 7 el suyo, que bjen iria mj alma. Ceso, 
sin cesar, pedjendole la firma s de su mano, por mas qujetud 9 
de mj concjencja. Al P. Mtre. Laynes y Salmeron 10 y Mjona 
mande dar mjs encomendas, y [a] todos los otros; y a V. P. 
beso u las manos y pido su bendicion. Ceso rogando [a] nuestro 
senor Jesucristo que cumplamos en esta vida su santa voluntat, 
y en la eter[na] en la glorja nos veamos, adonde para siempre ia 
alabemos su djujnal magestat. Del monasterio de Jerusalem 13 a 
xx de Abril 1554. De V. P. muy afectada y jndjna siruenta, 

SOR ISABEL ROSER. 

Inscriptio: -J- Al muy Rdo. y carisimo en Cristo nuestre sen- 
yor el general de la Conpanja de Jusu, nuestro Innacjo de [Lo]- 
iola. 1 Ms. y con quin majuda dbaxar. 2 Ms. ase. 

3 Ms. desserujse su. 4 Ms. pro a sempre. 5 Ms. do* 

6 Ms. esperjtu abble con el suo. Pluvese alla... 

7 Ms. ysese al suo que bjen hjrja. Soco, sin sesar . 

s Ms. firme. 9 Ms. quiatud. 10 Ms. Salmaron. 

" Ms. boso les manos j pjde su benedicsuon. Seso rogande. 

12 Ms. pora senpre allabemos . 

13 Ms. monestir de Jerjsalem. Jam de hoc monasterio O. S. F., anno 
1494 condito, agunt Gonzaga, Ord. Min., Coronica de S. Francisco, DlAGO, 
O. P., Historia de los... Condes de Barcelona, fol. 3l2, apud quem «su 
primera fundadora fue... Rafaela Pagesa. . . » et Antonia de Pisa. «De esta 
santa casa salieron despues las fundadoras del monesterio de monjas de 
santa Lucia de Caller en la isla de Cerdefia, etc» 22 APRILIS I554 151 HISPANIAE PRINCEPS 
CARDINALI COMPOSTELLANO 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 l . 

Commendat collegium romanum et Societatem. 

Jhs. 

Don Philippe, por la gracia de Dios principe de las Espanas 
y de las dos Sicilias, etc. Muy Rdo. in Christo padre cardenal de 
Santiago s , nuestro muy caro y muy amado amigo. Entendido 
hauemos como el duque, don Francisco de Gandia, despues de 
hauer dexado su stado y hechose sacerdote, demas de las otras 
cosas y buenas obras del seruicio de Dios nuestro senor en que 
entiende, ha fundado en esa ciudad vn collegio de la Compania 
de Jesus, en que los religiosos del viuen con tanto recogimiento, 
y tan exemplarmente, y es tan vtil a la republica su doctrina, 
como deueis saber. Y porque, siendo asi, es muy iusto que tan 
buena obra sea fauorescida, para que se continue y augmente> 
como la qualidad della lo requiere; muy affectuosamente os ro- 
gamos que vos lo hagais asi por vuestra parte, y que fauorez- 
cais el dicho collegio y a los religiosos y cosas del en todo lo que 
se offresciere y les tocare, de manera que, siempre que tuuieren 
recurso a vos en sus cosas y negocios, hallen fauor y todo buen 
acogimiento para los ayudar en ellos, y en lo que conuiene al 
bien y augmento de aquella casa; que en ello hareis lo que os 
obliga el lugar y dignidad en que Dios os ha puesto en su santa 
yglesia, y a mi muy gran plazer, por la afficion que tengo a las 
cosas desta Compafiia, y en particular por lo mucho que quiero 
al duque, fundador del dicho collegio, que es lo que merece su 

' Ex transumpto coaevo in vol. Epist. Principum, unico folio, n. 58, 
prius 279, in antiquo tabulario C.XVII. 27. Est aliud transumptum coae- 
vum in vol. Epist. diversorum duplici semifolio, n. 84, prius 288, 289, si- 
mul cum aliis, quae hic damus, ejusdem principis de eodem argumento 
monumentis.— De his videatur POLANCUS, t. IV, pag. 12, n. II. 

- F. Joannes Alvarez de Toledo, O, P. 152 Epistolae Mixtae — 796 

persona, y gran virtud y christiandad, y el exemplo que de si ha 
dado en applicarse tan de veras, dexando todo lo demas, al ser- 
uicio de Dios nuestro senor, el qual tenga siempre en su conti- 
nua guarda vuestra muy Rda. persona. De Valladolid a xxn de 
Abril de m.d.liiii. 

Yo EL PRINCIPE. 

GONCALO PEREZ. 

Idem, al cardenal de S. ta Cruz. 
Idem, al cardenal de la Cueua. 
Idem, al cardenal Moron. - 
A tergo. Copia de las cartas del principe para su S.d y otros. 

1. Ad summum pontificem. 

2. Ad oratorem hisp. in vrbe. 

3. Ad tres cardinales. 

Commendat illis collegium gandiense ' et Societatem. HISPANIAE PRINCEPS 
JULIO III, SUMMO PONTIFICI 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 2 . 

Collegium romanum commendat. -& t 
Ihs. Muy sancto Padre. Al embaxador de S. M.t, que ay reside, 1 Sic, sed perperam; agitur enim de collegio romano, cujus origo cur 
Borgiae et qua ratione tribueretur, alibi satis superque diximus. De his 
vero epistolis commendatitiis scribebat P. Nadal Ignatio, Vallisoleto 12 
Maji: «El principe, sabiendo que el P. Francisco (a quien y a toda la Com- 
pafiia muestra S. A. tener muy particular affection) ha fundado el collegio 
de la Compania en esa ciudad, y deseando que la obra del vaya muy ade- 
lante... ha scritto a Su Santidad y a algunos R.mos cardenales y al embaxa- 
dor del emperador que reside en esa curia, para que la fauorezcan, y tam- 
bien ha scritto a V. P. para el mismo effecto, aunque sabe ]a voluntad con 
que V. P. entiende en ella.» Nadal, Epist., t. 1, pag. 245. Cf. Cartas de 
San Ignacio, t. v, pag. 12, annot. 3. 

* Ex transumpto coaevo in vol. Epist. Principum, unico folio, n. 60 , 
prius 281. Est et aliud transumptum coaevum in vol. Epist. diversorum, 22 APRILIS I554 I53 

scriuo, que de mi parte hable ' a V. S.d lo que del entendera so- 
bre lo que toca al collegio de los de la Compania de Jesus, que 
ha fundado en esa ciudad el duque don Francisco de Borja. 
Muy humilmente supplico a V. S.d que, conforme a lo que di- 
xere, mande tener esta obra por tan encomendada, y fauorecer- 
la, para que crezca y se augmente, como la qualidad della lo 
requiere, pues redundara della tanto seruicio a Dios nuestro 
senor, y tanto bien a la republica, de la buena vida, doctrina y 
exemplo de los religiosos della, que por este respecto lo recibire 
yo en singular gratia de V. B.d, cuya muy santa persona nues- 
tro Sefior guarde al bueno y prospero regimiento de su vniuersal 
yglesia. De Valladolid a xxn del mes de Abril de mdliiij. 

De V. S.d muy humilde y deuoto hijo Don Philippe, por la 
gracia de Dios principe de las Espafias y de las dos Sicilias, etc, 
que vuestros pies y rnanos besa, 
El principe. 

gundisalvus perezius. duplici semifolio, n. 84, prius n. 288, 289, simul cum aliis, quae hic damus, 
ejusdem principis monumentis. 

1 «Cum legatus Imperatoris eo tempore, Senensi bello occupatus, extra 
Urbem esset, Secretarius Montessa [Ferdinandus], qui ejus loco negotia 
principum illorum agebat, Summum Pontificem l. a Decembris hujus anni 
allocutus est.n Polanco, t. iv, pag. 12, n. 11.— Vide epist. superiorem et 
sequentes. Porro legatus Caroli V, qui senensi bello illo tempore occupaba- 
tur, erat Joannes Manrique de Lara, ut infra dicetur. Ferdinandus autem 
Ruiz de Castro, marchio de Sarria, quem oratorem in urbem mitti sociorum 
hispaniensium epistolae tradunt, Epist. Mixtae, t. m, pag. 350 et 460, in 
Italiam non solvit usque ad Aprilem sequentis anni 1555. Polanco, t. v, 
pag. 441, n. 1186. 154 Epistolae Mixtae— 797 

797 

HISPANIAE PRINCEPS 

ORATORI SUO IN URBE 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 l . 

Collegium romanum commendat. 

t 

Ihs. 

El Principe. 

Embaxador 2 . Ya terneis entendido como, hauiendo dexado 
su estado el duque, don Francisco de Gandia, por se hazer sa- 
cerdote y poder con animo mas desembaracado darse del todo a 
cosas del seruicio de Dios nuestro Seflor, con tan notable vida y 
exemplo como se vee por sus obras, las quales, por ser de tal 
qualidad, es muy iusto que sean fauorescidas. Y porque entre 
otras ha fundado en esa ciudad vn collegio de los religiosos de 
la Compania de Jesus, los quales hazen la vida que sabeis, y es 
tan vtil su doctrina a la republica, que la misma obra en si com- 
bida a que se tenga por encomendada; pero porque S. S. sepa y 
vos tengais entendido lo que yo holgare que assi se haga por to- 
dos respectos; Os encargo mucho que, dando a S. B. la carta 
que le scriuo en vuestra creencia, le suppliqueis de mi parte que 
mande fauorecer mucho al dicho collegio en todo lo que tocare 
a su conseruaeion y acrescentamiento, y que mire por los reli 
giosos del, como lo merece su buena vida y christiandad; y el 
mismo officio hareis de mi parte con las otras personas a quien 
conuiene hablar, siempre que se os auisare por el rector del, que 
yo scriuo sobre ello al P. Mtro. Ignatio y a algunos cardenales 1 Ex transumpto coaevo in vol. Epist. Principnm, unico folio, n. 6l> 
prius 280. Est et aliud transumptum coaevum in vol. Epist. diversorum> 
duplici semifolio, n. 84, prius 288, 289, simul cum aliis ejusdem principis, 
quae hic damus, documentis. 

2 Vide annot. pag. 153, superiori epistolae adjectam, et quae ad episto- 
lam Joanni Manrique de Lara a Philippo principe 24 Junii missam,dicimus. 22 APRILIS I554 155 

desa corte, y sere muy seruido de todo el fauor y buena obra que 
por vos se les hiziere. De Valladolid a xxn de Abril de m.d.liiii. 
Yo el principe. 

Por mandado de su alteza, 
Goncalo Perez. *©8 

HISPANIAE PRINCEPS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 '. 

Ut romanum collegium valde commendatum habeat. 

t 
Jhs. 

El Principe. 

Venerable y deuoto religioso. Aunque, segun vos teneys tan 
particular obligacion y cuydado de las cosas que tocan a la Com- 
pania de Jesus, auia poca necessidad de encomendaroslas, y sa- 
beis quan principal y vtil obra sera el collegio que ha fundado 
en essa eiudad el Padre don Francisco de Borja, y la razon que 
ay para que sea fauorescido; todauia, porque vaya siempre en 
crescimiento y se tenga con el la cuenta que se deue, os ruego y 
encargo mucho que tengais particular cuenta con el dicho colle- 
gio y religiosos del, y con sus cosas y negoeios, pues redundara 
tanto beneficio del a la republica en lo espiritual, y Dios nuestro 
Senor sera dello tan seruido, que os dara la retribueion del cuy- 
dado y diligencia que en esto pusieredes, y yo re^ibire muy par- 
ticular contentamiento dello. De Valladolid a xxn de Abril de 
M. d. l. iiii.° 

m. p. yo el principe. 

Por mandado de su alteza, 

Goncalo Perez. * Ex originali in vol. Epist. Principum, unico folio, n. 62, in antiquo 
tabulario C. XVII. 26. Est et apographum coaevum in eodem vol., unico item 
folio, n. 59, prius 282, necnon aliud etiam coaevum in vol. Epist. diverso- 
rum, duplici semifolio, n. 84, prius 288, 2S9. 156 Epistolae Mixtae — 799 

Inscriptio: f Por el principe. Al venerable y deuoto religioso, 
el Padre maestro Ignacio, general de la Compania de Jesus, 99» 

ALBERTUS FERRARESE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 28 APRILIS I554 l . 

Revocatur Eugubio colJegium Societatis Jesu. — Dicta, hac occasione, con- 
tra sodales et Cervini, principem purpuratum. -Candidatus quidam, cui 
Victorinus nomen , ne quorundam offensio incurratur, in Societatem 
non admittitur. 

Yhs. 

Pax Christi. Alli 23 del presente receuessimo quella di V. R. 
circa la partita nostra 2 , la quale habiamo solicita, fingendo sem- 
pre di aspettare il signor cardinale 3 ; ma il suo agente mi rispose 
che non era per uenire al presente; et poi, solicitando il viatico 
nostro, non parea che uenisse con quella liberalita, ni con quella 
facia lieta. Alhora dubitaua che il reuerendissimo fosse quasi 
sdignato in questo, tanto che cio se ne parlorno insieme con il 
signor vicario, tal che constituten di darsi A 10, ma non ne ha 
dato sino hora senon 9, et io non lo vogliuto astringere a cosa 
nisuna, perche mi pareua il debito di darsi lo auanzo nostro, per- 
che pensaua di auanzar' piu asai. Et in quello parlamento se disse 
di quello si diceua di noi per la terra, cioe che era piu la spessa 
che era Y utile; e che meglio seria stato chel signor cardinale 
hauesse della spessa nostra maritato tante dongielle, perche non 
faceuamo cosa che non hauesse potuto fare uno pedante con A 
25 circa le scole. E de noi, che sono restati inganati de quello 
pensauano che noi fossimo homini grandi e di uarii lenguagii e 
predicatori, et che in questa citta ui sono homini che non ne 
cederiano: e molte altre cose lasso. Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 29, prius 41. 
Vide epist. 788. 
Marcellus Cervini. i8 Aprilis 1554 157 

Di Vettorino l V. R. non se maraueglii, perche il signor vica- 
rio se fece chiamar' parlandone de cio admiratiue e- che non cre- 
deria tal cosa di noi, che uolessimo deuiare uno unico figliolo de 
un padre pouero, et poi che signor cardinale le haueua messo 
nella canonica, e che se faria a dispiacere a sua Sig. ria , vnde io 
haueua la escusa con uerita, che la cosa ueniua dal detto Vetto- 
rino, perche lui me uene a ritrouarmi et pregar chio volesse esser' 
contento di farlo accettar' nella Compagnia, et io per asperimen- 
tarlo, li di parole crude, dicendo che lui non sa che cosa sia la 
religione, e che vadi a pensarli: e cusi lo mandai uia. Vero e che 
lui tornete a confirmar' il suo ditto; nondimeno mi escusai con il 
signor vicario bene, e lui disi che non ne douesse parlarne con 
nisuno, e cusi siamo remasti amici, et asai bone parole. V. R. mi 
perdoni, se io mi estendo piu oltra, massime che siamo stato doe 
feste alla Badia a celebrare e predicare; e V ultima festa era apa- 
rato il palazzo per la uenuta del signor cardinale, per cio son 
stato admiratiuo quando lui mi ha ditto che non ne peruenira. 
Non altro per hora. Adeso si partiamo tutti, chi a piedi, chi a 
caualo, per non hauere modo, secondo quello era il nostro cre- 
dito. A V. R. tutti ci racomandiamo. Quella fara pregare il 
signor Dio per noi, che habiamo melglio sorte oue si ritrouare- 
mo, etc. Di Augubio alli 28 di Aprille del liii 2 . D. V. R. seruo 
indegno, 

Alberto Ferrarese. 

Inscriptio in qnarta pagina: Al molto R. do in Xpo. Padre, il 
Padre M. Ignatio, prjposito generale della Compagnia di Jesu, 
a Roma. 

Alia manu in quarta pagina. Nadal. Augubio. Aprile. Sed 
verbuni Nadal fiiit deletum. 

1 Egit de hoc Societatis candidato Ferraresis, laudata epistola 788. Vide 
Polanco, t. iv, pag. 55, n. 93. 

- Haud legere perspicue potuimus utrum scriptum sit liii an liiii; cadit 
enim ultimus numerus in eam partem, qua liber assutus est. Sed evidenter 
patet epistolam ad hunc annum 1554 pertinere, quo eugubinum collegium 
sublatum est. 158 Epistolae Mixtae— 800 

In tertia pagina: 155 l '. Augubio. Alberto Ferrarese 29 di 
Aprile. Et iterum 2 : Hiermo Nadal. SOO 

FRANCISCUS PORCU 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 28 APRILIS I554 3 . 

Suorum votorum formulam Ignatio mittit. &' t 

Jhs. 

Multo Rdo. in Xpo. Padre. 

La gratia et pachi di X.° nostro signori sia sempri in nostro 
continuo fauore et aiuto. Amen. Perchi Dio per sua bonta mi a 
fatto misericordia et datumi gratia di farimi intrari in la Com- 
pagnia nominata di Iesu supta obedientia di V. R. P., eu per 
honuri et gloria di ipso Dio faczo uoto et prometto ad ipso Dio 
signor nostro chi tuctu lu tempo di la uita mia di obseruari la 
sancta castita, pouirta et obedientia supta lu iugo di quista sancta 
uocactione, quali su stato chiamato in quista sancta Compagnia 
di Ieso et quisto prometto a Dio et a la sua matri sempri uirgini 
Maria per mano di V. P. R. di piu tosto moriri chi di quisto ue- 
nir meno, si plachi a V. R. P. aceptarli mi porra darra lisentia 
aczo chi tali uoti conferma cun la obedientia di V. P. 1 Mirum sane est quot emendationes subierint numeri prius heic positi. 
Nam vel scripserunt 1555, et postremus numerus conversus deinde est in 4, 
vel contra scripserunt prius 1554 et mutarunt deinde 4 in 5. 

2 Heic alius notabatur numerus anni,quo epistola putabatur scripta, sed 
deletus deinde fuit. 

3 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 87, prius 176. — Juvat, grati 
animi causa, haec ex Polanco, t. iv, pag. 211, n. 468, de auctore hujus epi- 
stolae excerpere: «Vir quidam bonus messanensis, nomine Franciscus Por- 
tius, Societatem hoc vere ingressus, Panormum se contulit, et cum haberet 
numeratae pecuniae fere quingentos aureos, apud Rectorem messanensem 
deposuit, ut pro arbitrio P. Ignatii disponeret. Hoc eodem anno cum Pa- 
normum venisset, et in probationibus egregie se gereret, in meliorem vitam 
ex hac migravit, cum omnia sacramenta devote suscepisset, cum optimum 
odorem suae patientiae, obedientiae et humilitatis reliquisset...» 


28 Aprilis 1554 159 

Ancora a li mani di V. P. mi offeripo la anima, et la mia uo- 
lunta, et lu corpu, et tuctu quillo chi su lu piu minimo et indigno 
di tucta la vostra Compagnia. 

Et cossi comu a Dio et a li mani di V. P. li a io datu la anima, 
et la mia uolunta, et lu corpu, cossi li dono li beni temporali. 

Et perchi quando eu fu in Missina lassai in potiri del Padri 
M. Antonio Uinch scuti quatro chento sisanta uel circa, V. P. 
facza di quelli secundu Dio ui spirira ad esser maiur gloria di 
ipso Dio. 

Non altro. Xpo. signor nostro ui conserui in quista uita per 
gratia, nellaltra per gloria. Da Palermo die 28 Aprilis, xii ind. 
1554. Di V. P. R. figliol et seruo in Ieso Xpo., 

Francesco Porcu \ 

Inscriptio: Multo Rdo. in X.° Patre, el Patre M. Ignatio di 
Loyola, preposito generali di la Compagnia di Iesu, in la cita 
Roma. 

AUa manu: [R. ta j a 7 de Maggio. £01 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 28 APRILIS 1554 2 . 

Epistola menstrua. — De statu collegii et sociorum. — Omnia de more fluunt: 
socii recte valent, solitisque occupationibus exercentur. — Patres Her- 
nandez et Santacruz Elvis operam proximis cum fructu navant. 

t 
Jhs. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La gracia y amor de Christo 
nuestro senor sea syempre en nuestras almas. Amen. Para com- 
plir com la obediencia de V. P., que es escreuirle en general 
cada mes la disposicion deste colegio, dire breuemente lo que 
toca al mes de Abril. Estamos al presente aqui 19, quatro sacer- 1 Hoc cognomen, Ignatio jubente, in Porcio mutatum est, unde a Po- 
LANCO, ibid., latinorum more Portius effertur. 

* Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 178, prius 487. 160 Epistolae Mixtae — 801 

dotes y quinze hermanos: dos dellos estan en los exereieios. Los 
maestros continuan todos sus- lectiones ordinarias cada dia en 
einco classes, con la de los casos de consciencia, y sus doctrinas 
a los dominguos,'y todo con prouecho y augmento, porque en 
este mes de Abril, despues que empecaron a leer, pasada la pas- 
coa, hasta aora se recebieron treinta y einco 6 eerca de quarenta 
estudiantes: y en las confesiones tambien pareee aprouecharense 
bien, porque este dominguo pasado vjno vn buen numero dellos 
a comulgar a nuestra capilla, y esperamos que vaya en buen cre- 
eimiento de aqui adelante con la ajuda del Senor. Los hermanos 
theologos tienen muchas vezes conclusiones, como ja escreuj 
otras vezes a V. P. Ouedamos todos los de aqui con buena dis- 
posicion, y hun hermano, que era maestro en Lisbona, al qual el 
Padre embio aqui a conuallescer, se alla bien, y segun dise me- 
ior que alla, con no aver mas de tres 6 quatro dias que es ueni- 
do; llamasse este hermano Roque Sans '. 

Del P. Manoel Hernandez y Pedro de Santa Cruz que estan 
en Eluas, ciudad deste arcobispado, a petigion del cardenal des- 
del prineipio de la quaresma, tuuimos vitra de lo pasado estos 
dias carta del grandissimo fructo que nuestro Senor alli haze por 
ellos -. Plega a su divina magestad, tenernos a todos de su mano, 
para que complidamente hagamos su sancta voluntad. Amen. 
Encomendamonos todos en las oragiones y sanctos sacrificios de 
V. P. Deste collegio de Jesus de Euora a 28 de Abril de 1554. 
Por commission del P. Miguel de Bairros. Hijo jndigno de V. P., 

Marcos Jorge. 

Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Ig- 
naeio, praeposito general de la Compania de Jesus, em Roma. 

1 Ms. Sans. 

- Vide supra, epist. 772, pag. 84. APRILI-MAJO I554 l6l JOANNES SUAREZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SALMANTICA APRILI-MAJO I554 l . 

Confitentium et cc-mmunicantiumnumerus.— Socii cum P. Mich. de Torres 
in novam Societatis provinciam, Baeticam, profecti. — Candidati in So- 
cietatem admissi.— Opera pietatis. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre. La gracia y paz de Jesu Christo 
nuestro sefior sea siempre con nuestras aniraas. Amen. 

Las continuas mereedes que el Sefior nos haze, junto con la 
voluntad que tenemos entendida de V. P., nos da deseo y ani- 
mo de escriuir a V. P. 

[En] un jubileo que aqui tubimos quinze dias por la septua- 
gessima ubo tanta frequencia de los sacramentos, que pienso que 
fueron mas de mill e quinientas personas las que en casa se con- 
fessaron y rescibieron el sanctissimo sacramento. Entonces esta- 
bamos seis sacerdotes; empero agora no quedaremos mas de 
quatro. Porque como en todas partes nuestro Seflor nos quiere 
hazer particulares mercedes de que sus criaturas se quieran ser- 
uir de nosotros, an llebado de aqui dos Padres parael Andalugia, 
que se llaman el P. Goncalez y el P. Auila 2 , los quales van con 
el Padre doctor Torres 3 y tres hermanos, que se llaman Juan 
Gutierrez, Gaspar de Duefias y Diego Lopez, que aunque ha poco 
que entro aqui en la Compaftia, pero ale hecho nuestro Sefior 
tantas mercedes en el desasimiento de todas las cosas y resigna- 
cion en las manos de la simple obedientia , [que] con auernos 
amado mucho en el Sefior el 4 tiempo que aca estubo, se partio 

1 Ex originali in vol. Litt. Quadr. 1555, unico fol., n. 170, prius 129, 
antiquitus 591 . 

2 Gundisalvus Gonzalez et Alphonsus Avila vel Davila, postea P. Ba- 
silius appellatus . 

3 Michael de Torres. 

4 Ms. y. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. u 162 Epistolae Mixtae— 802 

con vna alegria y quietud de animo, que bien parescio que nos 
amaba solo en el Seftor. 

Ay comummente en casa personas de fuera que hagan exer- 
cicios, y de quatro que aora ay, los tres estan determinados para 
la Compaftia. Anse rescibido los dos estudiantes theologos que 
proseguian sus estudios, medianos subiectos en letras, pero bien 
apercebidos para obedescer. El otro que estudiaua leyes pienso 
tambien que sera rescebido, porque parece en alguna manera 
apto para lo vno y lo otro. Tras estos esperamos en el Sefior 
otros muchos de los que se confiessan en casa, segun lo colegi- 
mos de sus deseos y aprouechamyento en virtud. La mas gente 
con que aqui tratamos son estudiantes, porque en estos se vee 
mas fruto en menos tiempo y con menos trabajo, que haze al caso 
para la continuacion de nuestros studios. Dicese la doctrina con 
la satisfaction y aprouechamiento que a V. P. esta scrito. A las 
carceles y enfermos se acude a algunas oras menos occupadas, 
quando ay gran neccessidad, porque en otra manera tienese por 
agora por bien gastado el tiempo que se aprouechare en el studio. 

Los Padres y hermanos todos estan buenos de salud, gloria 
al Sefior. Prosiguen sus studios y otros exercitios spirituales de 
oration y mortification, segun el orden del superior: no ai al pre- 
sente ninguno por la bondad del Sefior, que tenga difficultad de 
importantia en su modo de proceder, fuera de las comunes se- 
quedades, que suelen ser annejas a la diligente aduertencia al 
studio de las letras: digo sequedad de consolacion sensible y 
tierna, porque en lo demas pareeeme que nuestro Sefior les da 
deseos de se mantener de abnegation propria, para la qual cum- 
plidamente nos animo el Padre M.° Nadal, de cuya comunica- 
<pion por la misericordia de nuestro Sefior fuimos participantes 
hasta veinte dias ' con gran gusto y consolacion, hambrientos 

1 Aut aliquis subrepit error, aut intellige viginti dies non integros et 
plenos, sive non continuos, sed aliquo spatio intermissos. Etenim P. Nadal 
Vallisoleto Salmanticam perrexit 20 Martii, indeque Methymnam Campi 
adiit, quo pervenit 4 Aprilis, ubi prima in Hispania habita est provincialis 
congregatio et facta provinciarum partitio. Cf. Nadal, Epist. t. 1, pag. 247; 
Litt. Quadr., t. 111, pag. 6,7; Polancus, t. iv, pag. 383 et seqq., n. 827 
et seqq. — Attamen ex rebus in hac epistola contentis conficitur eamdem, Majo 1554 163 

cierto del pan que nos venia a repartir tan neccessario para 
nuestra sustentaeion. Plega a la diuina bondad sepamos agra- 
descer tanto bien, para que no impidamos sus mayores dones con 
nuestro desagradescimiento, el qual sin duda en nosotros seria 
mas de culpar, en quanto la merced a sido maior, y por tal co- 
noscida. 

V. P. pida al Senor, que tam liberal se a mostrado con 
nosotros, la gracia y virtudes, para que estos sus hijos en el mis- 
mo Senor cumplamos su sanctissima voluntad siempre a maior 
gloria suya. Todos estos sus hijos particularmente piden esto por 
aquel, por quien V. P. a tomado el cuidado de todos, cui sit ho- 
nor et gloria in secula seculorum. 

Manu propria: De V. P. indignisimo sieruo en el Senor 
nuestro, 

f Juan Xuarez.» 

lnscriptio: JHS. Al muy Rdo. en Christo nuestro senor, 
nuestro Padre Mtro. Ignacio, preposito general de la Compania 
de JHS., en Roma. 

Alia manu: P. Io. Suarez. 803 

JOANNES GUTTANUS 

PATRI PAULO DE ACHILLIS 

GERBIS MENSE MAJO I554 *. 

Quos perferat ia sua servitute labores. 

t 
Jhs. 

Pax X.i, etc. Padre myo. No posso scriuir lo que siento Aprili exeunte aut oriente Majo, exaratam fuisse. Cf. infra , epist. Patris 
Torres Cordubae 21 Maji datam. 

1 Ex autographo in vol. E, unico folio non integro, n. 159, prius 398. 
«Mense Junio dictum fuit Messanae a quodam, qui simul cum P. Joanne 
Guttano in biremi quadam fuerat, quod quatuor ante menses in irisula 
Sanctae Maurae propter morbum ab eo relictus, qui de manu piratae eum 164 Epistolae Mixtae— 8o3 

despoys que parti de Palermo ?. Plega a Dios lo podamos con 
presentia commilnicar. E scrito al visorey 2 del modo de my res- 
cate , y es , que las galeras de Cieilia tomaron vn turco , que se 
dizen Bartenny, y es del Mar Negro. Fue tomado sobre vna fre- 
gata, iunto de Africa 3 . Quieren que den el turco por my, y 
otramente no me quieren dexar por grande quantidad de dine- 
ros, Hauia prometido quasi dozientos scudos, y no quieren sino 
al turco, el qual era buen turco, como dizen aca los xpianos. 
Agorastamos encurso. Lo mas presto que se podra, embien el 
turco en Affrica y scriuan a Caeon Baxa en Gerbes, como el 
turco sta en Affrica esperandome; y tambien a Monester, que sta 
iunto de Affrica , y a Suza a los principales, como lotro sta en 
Affrica, porque alla por ventura tocaremos. En esto, Padremyo, 
no baya falta. Al manco que vaya vogar sobre galera de xpiano., 
como vogo aca, y manjo sola farina de orgo 4 . No sey , Padre myo, 
si con los trabajos, etc, nos veremos vnca, si Dios no lo remedie. 
Esto se podra negociar ansi con el visorey, 6 mejor si se puede. 
Entretanto vos ruego que bien trateys al turco, y que no le fag- 
gan vogar, porque dizen que voga al tereero banco de popa; y 
que el mismo procure para mi lo mismo , porque es a my morir 
bogar. A los mismos lugares y tambien a Caeon Baxa en Gerbes 
podran hazer que me prouean de vn poco de ropa s y dineros 
para me remediar vn poco. 

Otro turco pido 6 , cuyo rescate serian quarenta scudos: 6 emerat, mortem obierat; sed id non creditum fuit, et toto hoc anno de ejus 
redemptione agebant nostri, et in singulis litteris rationem reddere messa- 
nenses P. Ignatio debebant diligentiae, qua usi fuissent.» Polanco, t. IV, 
pag. 197, n. 426. — Et infra, pag. 212, n. 473: «De P. Joanne Guttano litte- 
ris Majo mense ab ipsomet scriptis, quod falsus fuerat rumor ille de ipsius 
morte in triremi, [compertum est.]» 

1 Vide epist. 731 et 732, Epist. Mixtae, t. m, pag. 673 et 676. 

2 Joannes de Vega. 

3 Ms. ddfrica et infra ddffrica. 

4 «Referebat quidam, qui viderateum, quod macilentus erat, et scribe- 
bat ipsemet quod tantum modico farinae hordeaceae et aqua sustentare- 
tur.» Polanco, ibid, pag. 2l3, n. 473. 

5 Ms. roba. 

6 Ad marginem duo scripsit verba, quae legere plane nescimus. 3 Maji 1554 165 

agan dar los dineros, 6 en mercangia, porque el los voluera, y 
me haze plazer grande: es casado y tiene hijos. 

No mas, sino que rueguen todos que nuestro Senor me de 
paciencia. Scriuiran a my en Gerbes y en- los otros lugares di- 
chos, endrezando a la fusta de Cucho Oja, donde estoy. De 
Mayo, etc. Aliamanu «1554». 

Vuestro hijo en X.° 

Joan Guttano, de la Compania de Jhs y sclauo. 

Inscrlptio: Jhs. A my charisimo en X.° Padre, el R.do p. a - 
dre don Paulo, rector del collegio de la Compania de Jhs, en Pa - 
lermo, a santo Ph) T lippo, 6 a otro Padre en el dicho logo, si alla 
no sta. En Palermo. S04 

RESPUBLICA GENUENSIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 3 MAJI I554 *. 

Cjuod Ignatius ad autumnum censuerit principium collegii genuensis reji- 
ciendum, id quidem magistratibus valde probatur; quam ob rem gratias 
illi habent: orant tamen, ne Genua P. Lainez recedat , donec gymnasium 
instituatur. 

Molto R.do Patre in Christo osservandissimo. Poiche piace 
a Dio che siano occorsi impedimenti a quest' opera del collegio 
de vostri sacerdoti e relligiosi desiderati in questa citta, et che 
venendo in questi tre mesi prossimi potriano nel viaggio et in la 
mutacione de F aere patire, laudiamo el parere di V. R., de diffe- 
rire, et che se transferiscano passato li caldi 2 . Ringraciandola in 
nome della signoria Ilma. del bon' animo chela tiene de compia- 
cersi in questo desiderio, quale e veramente quasi vniuersale in 
questa citta con espettacione del frutto mediante la gratia di Dio 
e le preghiere de V. R. e delli suoi, delle quale, si come essa citta 1 Ex originali in vol. Epist. Communitatiim , duplici folio, n. 164, 
prius 134. 

2 Vide epist. 791, et loca ibi laudata. 166 Epjstolae Mixtae— 805 

e in bisogno, la preghiamo a farsi partecipi, facendoli instanza 
che la scriua con lo primo al R.do maestro Giacopo Layner 
nostro, che non si parta da Genoua, saltem sino a tanto che vi 
habbiamo el collegio, perche in vero importa sommamenti per il 
seruiggio di Dio e per quesf opera del collegio 1'esser suo qua, 
la doue la sua partenza saria con despiacer' de molti. Per cio, 
persuadendosi d' esser compiaciuti, aspettaremo le littere di V. R. 
et interteniremo esso Rdo. Layner, offerendosi di continuo alla 
R. V., pregando Dio che la guardi. Da Genoua al terzo di de 
Maggio de mdliiii. Al seruitioD. V. R., sequuntnr nomina. 

Jacobus Vilamarinus, notarius, 
et praefatorum dominorum prouisorum et deputatorum 
cancellarius. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo don Ignatio, generale de 
la Compagnia de Yhesu, in Roma. S05 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 4 MAJI I554 l . 

Socii in coenobium carmelitanum immigraturi. — Quid prius praestandum 
esse Lanojus judicet. — De sociis ad sacros ordines promovendis. — Scho- 
lasticus frater tentatione pulsatur. 

t 
Jhs. 

La gratia et pace de N. S. Jesu X.° sia sempre nelle anime 
nostre. Amen. Rdo. Padre. Dopo hauer dubitato longo tempo si 
doueressimo lasciar il monasterio de santo Domenico , hora re- 
parato abastanza per stare maggiore numero assai delli nostri, et 
essendo fatto il desegno per le schole, et incomminciata gia la 
opera, finalmente, per certi inconuenienti soprauenuti et alchuni 
anchora dipoi preuisti, si risolse il negotio, che doueressimo 
transferire la nostra habitatione al monasterio delli carmeliti , al Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 104, prius 2i3. 4 Maji 1554 167 

quale passassimo tutti la vigilia delli apostoli S. Phelippo et Ja- 
como \ Lo edificio del claustro et della echesia e saldo, et forte, 
et ben spacioso , et atto per fare piu camere , si ben fussero le- 
uate certe uittuaiglie et munitioni della republica. Per adesso, 
nel corpo della habi[ta]tione non habiamo camere de supercio, et 
sono quasi in vno commune dormitiorio , da duoi bande , come 
esrli e la vsanza in monasterii. C'e vna corte fra el horto et la 
commune habitatione, con certe stalle de caualli et de altn ani- 
mali. In questa corte, incirca de vna delle duoi porte, ce sono 
duoi case, pur non troppe grande, doue staranno certi figlioli del 
cancelliero et de altri signori, li quali fanno instantia apresso de 
noi, et gia li habbiamo consentito, de ne riceuere sei et de pro- 
uederli de vn maestro domestico, il quale hauera cura de loro, de 
di et di notte, facendoli repetere le sue lettioni. Questa stanzia 
sera nostra casa de probation, benche se puo sperare che de iu- 
uentu ben introdotta, comme de vno seminario, nasceranno sup- 
positi buoni per la Compagnia, et anchora per la occasione della 
conuersatione et practica con el populo nelli officii spirituali se 
poteranno alchuni aggiungere alla nostra congregatione , vt sal- 
tem conuertantur ad vesperam, postquam famem passi fuerint, vt 
canes 2 . 

Inanzi che fosse fatta conclusione de questa mutatione, il re 
fu informato come se douea scriuere al prouinciale generalle de 
questo ordine (il canceliero scrisse solamente al prouinciale della 
prouincia della superiore Allemagna), et questo per ottenere per 
noi il consenso de Y ordine. Finalmente non se e fatto niente in 
questaparte, et pare cosa superflua al conseglio del re de ricer- 
care questo consenso et darli qualche ricompensa altroue. II 
Rmo. Labacense 3 se espetta a questa pentecoste: trattaremo 
con sua S. ria de questa materia con ogni instantia. L'altro ponto 
sera della dotatione del collegio (anchora che fin qui non habbia- 
mo luogho proprio), secondo Fa aduiso de V. R. 

Per la necessita de sacerdoti in questa cita , habbiamo pro- 1 Vide supra, epist. 786. 

4 Ps. lvui,7, 15. 

1 Urbanus Weber (Textor). 168 Epistolae Mixtae— 805 

posto de promouere M. e Erardo ' a Tordine del diaconato a 
questa pentecoste, et dopo in questa estade al sacerdotio, et 
M.e Martino al diaconato; et lui insieme con M.e Joanne Tyrsio 
se potranno fare sacerdoti alla pascha prossima , essendo alhora 
maestri nelle arti, si altro non commandasse V. R. Nicolao nostro 
molto espetta la risposta di V. R. sopra de questa materia de ri- 
ceuere li ordini sacri, dil che gia habbiamo scritto duoi volte. 

Incirca al fine del mese passato giunse a Vienna dal paese 
M.° Theodorico, fratello del P. Canisio, et se dubitano se lui do- 
uea fermarse qui , saltem insino a\' autunno , o uero parsare a 
Roma. Per rispetto delli caldi et della debolezza sua, restara qui, 
salua Tobedienza. Li hauessimo dato per il suo compagno nostro 
Suetonio Crescentio, parte perche lui e italiano et non sa, ni an- 
cho forsi mai sapra, la lingua todesca, parte perche lui ha deside- 
rato de tornarse a Roma, et per questo deue scriuere a V. R. , non 
pur sequitando la ragione, ma essendo discontento che li era or- 
dinato che stasse nella scola con altri fratelli per meglio fondarse 
nelli precetti et pratica delle regole grammaticali. Ouestasua tan- 
to violenta, come diceua, tentatione, scopri a M.° Erardo. Voleua 
restare lui quasi sempre nella camera, et fare versi, et studiare 
a sua posta. Lui e buon iouane, quieto, et amatore de quiete;. ma 
inclinato alla singularita, et de natura molto melancolico. 

Preghiamo V. R. che ci rescriua il suo parere et volunta en 
queste cose, et che similmente se ricordi da noi, soi indegni 
figlioli soi [sic], nelle sue orationi. Amen. Postridie Ascensionis 
1554 % dal monasterio delli carmelitani in Vienna. De V. R. hu- 
mile figliolo et seruo nel Signore , 

* NlCOLAUS DE LANNOY. 

t 
lnscriptio: Jhs. Al molto Rdo. in X.o Padre, il Padre M.° Igna- 

tio de Loyola, preposito della Compagnia de Jesus, in Roma. 1 Erardus Avantianus (Dawant). De hoc caeterisque sociis, quorum 
hic fit mentio, in eadem epist. 786 dictum jam est. 

2 Nimirum 4 Maji. Inciderat enim anno 1554 Pascha 25 Martii, Ascen- 
sio 3 Maji, Pentecostes l3 Maji. 5 Maji 1554 169 SOG 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 5 MAJI I554 ! . 

De templo ac aedibus Sancti Spiritus nostris ab Hercule de Este , Ferrariae 

duce, assignatis. 

f 

La gratia et pace, etc. Scriuo questa estraordinaria a la P. V. 
per auisarla come il signor Alessandro Fiaschi 2 m' ha chiamato 
questa matina, et detto che S. Ecc. a non vole constringere quelli 
huomini, li quali sono inuestiti de quella chiesa et casamenti del 
Spirito santo, che absolutamente ci diano il luogo, perche seria 
troppo presto farci potroni d J un tal luogo; ma che vole che ha- 
biamo detto luogo per 1' uso nostro libero, et che mai potiamo 
essere scaciati di esso, ne molestati in nissuno modo senza la sua 
authorita; insieme con vtile de lire cento in circa ogni anno che 
haueremo, et di questo vole ci faci instrumento tale, come se 
fussessimo patroni, perche col tempo sera ogni cosa nostra. Ma 
sapi la P. V. che de qui danari la bona parte, come credo, sera de 
indulgentie chel Spirito santo di Roma ha concesso a tal luogo, 
et ci mandeno in Roma etiam altri, et loro darannoci a noi in ele- 
mosina, come fanno ad altre persone, et prometano accommodare 
T echiesia, etc. La P. V. ci auisi piu presto che potraci, et doue 
non giudicasse conuenienti, me scriua la risposta che faroal duca, 
il quale, quando se mette qualche cosa in capo, non e facile reti- 
rarlo; et quando giudica douersi fare in questo modo o in quello 
alchuna cosa, ci scandaleggia se non e accettata sua sententia, 
massime quando torna ad vtile daltrui. 

Pigliando tale assunto, non gli e obligo nisuno, ne cura di 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 58, prius 96, 97. 

2 Vide epist. 783.— De templo et loco Sancti Spiritus ac de rebus, 
quae in hac epistola tractantur, consule POLANCO, t. IV, pag, 65-66, n. 117- 
118, qui negotium hoc evolvit mentemque Ignatii aperit. 170 Epistolae Mixtae — 807 

anime, ni altra cosa, ma dire la a piacere nostro la mesa o mese, 
come altroue, et confessare, et communicare, et predicare, et 
legere, et godere del luogo senza alchuno fasticlio; et quando 
r hauessimo et non paresse, si puo lasciare. Gia a lo longo ho 
scritto il sito bello, le case, et la frequentia del popolo che con- 
corre, massime le feste, et come si faria frutto nel Signor nostro r 
et come sta appresso la casa nostra comprata. 

Non altro , senon che molto da cuore ci raccomandiamo tutti 
alla P. V. A li 5 de Maggio 54, de Ferrara. De V. P. figliolo 
nelS. N. J. X., 

JOANNI PELLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale de la Compagnia de Giesu, in Roma. 
Alia manu: 5 de Maggio, addi 13 detto. SO? 

GREGORIUS DE PESQUERA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 9 MAJI I554 '. 

Ignatium rogat ut collegii orphanorum, in Nova Hispania condendi, curam 
ac gubernationem a Societate suscipi velit. 

Rmo. Padre nuestro en Ihu. Xpo. La gracia y paz del Espi- 
ritu sancto sea sienpre con V. P. y con todos. Amen. Ciertas 
personas deseosas del seruigio de Dios, nuestro senor, y perpetui- 
dad y avmento de los colegios de ninos de doctrina , dizen que 
abra diez 6 honze anos que en estos reynos de Espana, y prinei- 
palmente en la villa de Balladolid, diocesi de Palen^ia, viendo la 
munchedumbre de bagamundos y ninos perdidos, los quales an- 
dauan sin abrigo, y muy corrompidos en las costumbres , y da- 1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 125, prius 285.— Exstat aliud 
exemplar originale in eodem vol., n. 126, prius 286, quod nonnisi in quibus- 
dam nullius momenti ab hoc differt.— Hac epistola usus est Polanco, 
t. IV, pag. 397, n. 856, ubi aliquid de illius auctore dicitur. 9 Maji 1554 171 

fiosos con obra y mal exenplo que a otros dauan, ajenos de toda 
xpiandad. , se determinaron de hazer vn colegio en la dicha 
villa, en el qual se recogieron gran numero de muchachos perdi- 
dos, que algunas vezes subieron a ser ciento y treynta, y de hor- 
dinario son cerca de ciento: y despues a ymitacion deste colegio, 
ellos y otras persouas, procuraron de leuantar otros en Espafia; 
de manera que en pocos afios se fundaron mas de veynte casas 
de recogimiento, de nifios, en los dichos reynos, y otros fuera 
del, ansi en Portugal como en Aragon, y en Catalunia, y en Yn- 
dias, de lo qual a sucedido gran remedio para los huerfanos, y 
probecho y alibio a los pueblos de Espafia. Y lo que mas es, a 
sido ocasion para que toda la gente comun e ygnorante se des- 
pertasen a aprender en lengua bulgar los prineipios de la doc- 
trina xpiana., y se corregiesen de munchos herrores que te- 
nian, prineipalmente en el jurar, y disoluciones , y cantares, y 
pullas, a que con la ciega ygnorancia eran acostumbrados. Y 
aora, viendo que destas casas algunas an caido por falta de per- 
sonas que tengan cuenta con la buena ensefianea, y con la fiel y 
celosa administracion de las dichas casas , y con hazer que se 
exercite la caridad que solia con los nifios y personas populares, 
para que tambien sean ensefiados en las buenas costunbres y 
doctrina, que en las dichas casas de doctrina se apriende; y visto 
por los que en ello han entendido, que asi las munchas casas que 
se an hecho como las que se harian, estan en gran confusion, y 
en terminos de se deshazer y caer por no tener cabeza que las 
rija y gouierne, y que se entremeten a lo governar y ser reto- 
res personas, amigos de ynterese, y no del avmento y doctrina 
de los nifios y pueblos, y que el demonio, por lo derrocar, ha en- 
tremetido algunos clerigos que an sido frailes profesos y an de- 
xado sus hordenes, y que, ocupados con sus grangerias, an des- 
hecho munchas casas, y que no ay hermandad, y algunos de los 
siervos de Dios, que sienten y ven esto, lo lloran, y sospiran por 
el remedio, y les parece, que, pues nuestro Sefior y buen Ihus. 
a V. P. y a los Padres de esa Conpania ha hecho grandes mer- 
cedes, que les aya dado esta obra en las manos, segun se collige 
de la bula de su santidad que a esa santa Conpania esta conce- 172 Epistolae Mixtae— 807 

dida ', se le diese notigia desta necesidad, piden humilmente y 
suplican por Ihu. Xpo. nuestro sefior, que antes que este dano 
pase mas adelante, V. P. y esa santa Conpania lo tomen so su 
anparo, y den en ello el remedio que nuestro Senor les ynspirare, 
con la breuedad que la necesidad lo demanda. 

Y porque se hara gran seruieio al Sefior y gran probecho a 
los proximos que las personas que la Conpania pusiere en las 
dichas casas de recogimiento, lean cada dia vna licion de doctri- 
na a todos los que la quisiesen oir de los tales pueblos, a la caida 
del dia, quando acaban las gentes de trabajar, para que todos los 
que quisiesen yr a aquella ora los dias de trabajo la pudiesen oir, 
sin ynpedirles en sus labores y oficios, por ser ora comoda para 
ello, y los dias de fiestas despues de bisperas, que en esto se ha- 
ria grandisimo beneficio a toda la republica, y gran seruicio a 
nuestro Senor. 

Asimismo, que para que todas las casas de recogimiento de 
nifios de la xpiandad. pudiesen gozar de las yndulgeneias e facul- 
tades de la bula que esta concedida a los ninos e ninas pobres de 
Roma, y a todas las dichas casas, con que den la obediencia a las 
dichas casas de Roma 2 , y por falta de personas que tengan el 
cuidado que conviene de las dichas casas de recogimiento en toda 
parte, por ser muy pobres, no ay quien se pueda encargar de dar 
la dicha obediencia, seria gran seruieio de nuestro Senor que se 
negociase con su santidad, que conceda las dichas yndulgencias 
con dar la obedieneia al provincial 6 rretor de las casas mas cer- 
canas de la Conpania de Ihus., en nonbre de la dicha casa de 
Roma. 

Item, que todos los que mandaren en sus testamentos alguna 
limosna a los dichos ninos, ganen las dichasyndulgeneias. 

Item, que todos los que mandaren que los dichos nifios los 
aconpanen en sus entierros, ganen las dichas yndulgeneias. 

La gracia y paz de nuestro senor Ihu. Xpo. sea sienpre con 
V. R. P. De Balladolid a nuebe de Mayo 1554 aflos. 1 Pauli III litterae apostolicae Regimini militantis ecclesiae . 
- Ms. Roman. 17 Maji 1554 , 173 

Y porque yo no sea en esto molesto a V. R. P., le suplico 
por nuestro buen Ihus., a quien sirbe, lo bea y lo azete, y me 
mande rresponder con brebedad, porque yo estoy de buelta para 
las Yndias, de donde vine, de Mexico, a procurar por vn colegio 
y casa de cerca de docientos ninos, que alli se a hecho, con el 
enperador y con su consejo, a llebar buenas personas que esten 
en ellas y en otras que se esperan hazer, que, como he dicho, por 
falta dellas cesan. Y a sydo el Senor seruido, que les an probeydo 
para aquella casa de dos mill ducados en cada vn ano, en la qual 
allaran los desa santa Conpania gran boluntad y rrefugio en el 
Senor quando bayan l . Su siervo en Ihu. Xpo., 

Gregorio de Pesquera. 

Inscriptio: f Al Rmo. Padre, micer Inaeio, general de la 
Conpania de Jesus, etc, mi sefior, en curia rromana. 308 

DIDACUS MARTINEZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 17 MAJI I554 -. 

Particeps spiritualium bonorum Societatis Jesu effectus , et desiderio prori- 
ciendi fiagrans, vota quaedam nuncupavit, quorum formulam Ignatio 
mittit, sua manu subscriptam. 

f 

Muy Rdo. Padre. La merced de la hermandad que V. P. me 
embio, rescebi con no poco regocijo de mi alma por lo mucho 
que nuestro Senor me a dado a entender en este negocio, y gra- 
cia particular que a sido servido de hacer al mundo en estos 
nuestros tiempos. Mas porque, como V. P. sabe, no crescer cada 
dia en las cosas spirituales, es bolver atras, e deseado subir vn 1 «Quia in procinctu erat hic bonus ac pius vir [Pesquera] ut in Novam 
Hispaniam navigaret, nihil cum eo transactum est; et alioqui hujusmodi 
piorum operum, potius juvandorum ac promovendorum per aJios quam per 
nostros regendorum, suscipiendam esse curam P. Ignatius sentiebat» Po- 
LANCO, ibid. 

2 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. l3S, prius 341, 344. 174 Epistolae Mixtae— 808 

grado mas alto, siendo nuestro Senor por medio de V. P. ser- 
vido, y e hecho lo que va en la hoja deste pliego, firmado de mi 
nombre. Quiero que sepa que no me falta paz y quietud en el 
estado que tengo, y que poco ni mucho no deseo salir del; mas 
estando en el, holgaria que se hiciese esso, y que V. P. lo acep- 
tase y ofresciese en la primer misa a nuestro Senor, y que, si 
uviere lugar, se haga; y sera para mi la mayor gracia que en el 
mundo se pueda hacer. Y si no cabe, ni es cosa haeedera, hol- 
gare dello, y quedare con la mesma paz y contento, como si se 
hiciera; porque se que delante de nuestro Senor bastara la vo- 
luntad mia conformada 6 mostrada con la obra a mi posible. 

Lo que suplico a V. P. es, que me mande responder lo que en 
ello determinare, y que se acuerde de mi en sus oraciones, y 
mande en casa a los hermanos me encomienden en sus oraeiones 
y sacrificios, porque, avnque indigflo, en la mesma moneda lo 
pago yo contino 2 . 

Nuestro Senor augmente en V. P. las gracias y dones que yo 
deseo. De Alcala xvn de Mayo de 1554. Siervo de V. P., 

LlCENCIADO MARTYNEZ. 

t 
Jhs. 

. Dios mio, y senor mio, y mi criador: Yo, el licenciado Diego 
Martinez, vecino de la villa de Alcala de Henares, avnque en 
todo me hallo indignissimo pecador para presentarme delante de 
vos, mas considerando vuestra immensa misericordia, con deseo 
de serviros mediante la gracia vuestra, hago voto y promesa a - En quid tradat de auctore hujus epistolae illiusque negotio laudatus 
saepe Polancus, t. iv, pag. 421, n. 909: «Erat quidamlicenciatus, Martinus, 
Compluti, qui de Societate mirifice sentiebat, et ad magnum subsidium 
Ecclesiae suae a Deo missam affirmabat. Hic, cum participationem bonorum 
Societatis a Patre Ignatio consequutus esset, desiderio proficiendi, vota 
coadjutorum temporalium Societatis emisit; et quia conjugatus erat, casti- 
tatem conjugalem, ut poterat, vovit; paupertatem autem et obedientiam, 
more scholasticorum Societatis, et duplici exemplo haec vota ad P. Ignatium 
Romam misit, quae tamen ille, novum quod hoc esset genus et inusitatum 
votorum, non admisit, quamvis ad devotionem ipsius et profectum, quod 
fecerat, comprobare voluit.» Vide praeterea quae ibi adnotavimus. 18 Maji 1554 175 

vos, sefior Dios mio, en presencia de la virgen Maria, y de la 
corte celestial, de entrar en la religion de la Compafiia de Jesus 
por coadjutor temporal para vivir e morir en ella, siendo el ge- 
neral della contento; en la qual Compania, queriendome el res- 
cebir, prometo de guardar castidad conxugal, y pobreza volun- 
taria, y obediencia, segun el vso e inteligencia de la dicha Com- 
pafiia. Y suplico acepte en grato servicio esta ofrenda, que segun 
mi posibilidad de mi hago, y que me de gracia para cumplir lo 
que me a dado a entender. Fecha en Alcala de Henares, vispera 
de la sanctissima Trinidad, afio de mil y quinientos y cincuenta y 
quatro. 

LlCENCIADO MARTYNEZ. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el M.° Ifiigo de Loyola, ge- 
neral de la Compafiia de Jesus, en Roma. 

Alia manu: 12 (sic) di Maggio. R.taa i8d'Ottvbre. S09 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA l8 MAJI I554 '. 

Religiosum quemdam virum, qui celaverat se alterius ordinis habitum ge- 
stasse, a Societate esse dimissum. — De Mag. Adriano Candido (Witte), 
morbo laborante.— Novae aedes sodalibus comparatae. — Quae commoda 
et incommoda nobis aflferat locus Sancti Spiritus. 

t 
La gratia et pace, etc. Chiamato il vecchio di Modena, me 
confesso la verita , come egli era stato cinque anni in religione 
del Saluatore, ma che non hauea fatto voto, etc. : et staua io 
per darli vno buono capello per hauere detto la bugia nel esame 
quando entro in casa, pur me parse licentiarlo piaceuolmente, il 
che feci 8 . 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 59, prius 98, 99. 

- «Interim dum hic P. Joannes Laurentius collegio [mutinensi] prae- 
erat, ex quibusdam inditiis deprehendit religiosum fuisse illum Venetum..., 
qui a P. Pelletario admissus fuerat». Polanco, t. IV, pag. 97, n. 179. «Quin- 176 Epistolae Mixtae— 809 

M. Adriano * sta al modo solito, et dice pur la mesa, et va qua 
et la a rallegrarse: et questa sera habiamo riceuuto le de V. P. del 
12 del presente, le quale omnino commandano, che, non giudi- 
cando il contrario li medici , vada in patria con ogni commodita 
il piu presto che ci potra, per rispetto del caldo. Per cio domane a 
buon hora comminciaremo di nuouo a parlare al medico, et ac- 
commodarlo d'ogni cosa, etiam d'un fratello, il quale sera Ja- 
como Bolognese % il quale e assai instrutto a gouernare amalati, 
et sta di continuo qua a riceuere lettere di soi, et massime d'un 
suo zio canonico , le quali Tadiutano puoco , gionto che se con- 
tenta andare con M. Adriano. 

Quanto a quello che il medico gli ha dato suspitione del tisico 
o etico, non e stato che Thabi mai interrogato nanti de lui, perche 
gia era auisato circa cio ; ma il nostro vecchio medico sta quasi 
di continuo a visitarlo, et vn giorno gli dice che gli dicesse il 
vero, che cosa sentiua de la sua infirmita; et rispose (come m'ha 
detto) chel dubitaua del tisico o etico, pur mai stette saldo. Et in 
vero mai non ho inteso fermesa di parere a questi medici, et mo 
dicono di bagni, mo del latte de capra, mo vna vntione di petto, 
mo vn elettuario, etc. : et spesso quod vnus probat, alter impro- 
bat; si che faremo quanto il S. N. J. X. si inspirara. 

Siamo in possesso de la casa comprata, et chiesa, et tutte le 
stanze, et credo che N. S. J. X. ci 1 nauea preparata, etchenon 
poteuamo trouare luogo piu al proposito nostro: acconciamo ogni 
di le camere nostre. La P. V. potra mandarci alchuni fratelli, ita- 
liani al meno in parte, come seria 4 o 5 al presente 3 . quaginta quatuor annos natus...: conscientia tactus, confessus est se aliquot 
annos religiosum fuisse, quamvis non professum, inter clericos regulares 
Sti. Salvatoris in Lauro, qui Romae ita vocantur, et tamen a Societate sta- 
tim dimissus est». Polanco, t. iv, pag. 59-60, n. 102. Vide locum et anno- 
tationes eidem subjectas, quibus declarantur quinam sint regulares clerici 
Sti. Salvatoris. 

1 Adrianus Candidus (Witte), quem medici «ad balnea quaedam pro- 
banda hortati sunt». Polanco, t. iv, pag. 127, n. 252. Cf. Cartas de San 
Ignacio, t. 111, pag. 344-346. 

2 Ms. Bolegnese. De eo mentionem faciunt Epist. Mixtae, 1. 1, pag. 253, 
annot. 4; pag. 3oi, annot. 3; pag. 328. 

3 Ad rem multa affert Polancus, t. iv, pag. 63 et 64, n. 114-116, quo 18 Maji 1554 177 

Quanto al accettare quella chiesa del Spirito sancto l , sappia 
V. P. che, retenendoci potere dire le sue diuotioni , intendeno 
hauere il dominio, cioe essere patroni del luogo , benche danno 
il libero vso a modo nostro, et non ci possino mandar via senza 
il consentimento del duca. 

Quando V. P. volesse che pigliassimo essa, seria bisogno ha- 
uere vno sacerdote al manco con meco et il mio coadiutore. Et 
quanto a la grandessa de la chiesa nostra et di quella, la nostra e 
piu grande et meglio accommodata per noi ; ma non e in tanto 
bello sito come questa del Spirito santo, ne tanto frequentata 
come quella, massime per le indulgentie che iui sono. Si che, ha- 
uendo gia questa nostra accommodata et grande, V. P. ci auisi 
che faremo; et doue vorra che la pigliamo, mandici con li fratelli 
vno sacerdote et sino a 6 fratelli , perche le lemosina che haue- 
remo con essa chiesa sera bastante per intretenere doi persone; 
et questo dice il duca, il quale pare desiderare che Thabiamo. 

M. Fabritio sta sano, pur debile, et fuora di scrupuli circa 
suoi voti et proponimenti antiqui. Et tutti si raccomandiamo 
alla P. V. Di Ferrara a li 18 de Maggio 1554. De V. P. figliolo 
indegno nel S. N. J. X., 

JOANNI PELLETARIO. 

II numero di putti 120. 

Inscriptio: j- Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. don Igna- 
tio, generale de la Compagnia de Giesu, a Roma. auctore «die 24 Maji novam domum nostri inhabitare coeperunt». Vide 
infra, epist. ejusdem Pelletarii, 24 Maji datam. 

1 Supra egit Pelletarius de hoc templo, epist. 806. EPISTOLAE MlXTAE, TOM. IV. 12 lyS Epistolae Mixtak— 810 »10 

HIERONYMUS VIGNES 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 19 MAJI I554 '. 

Emitur, Societatis collegio Neapoli aedificando, domus, in optimo urbis situ 
constituta. — Carolus, caesar, loca quaedam ad aedificium promovendum 
cedit. 

t 
Molto Rdo. et in Christo Padre osservandissimo. U amor 
eterno et gratia de Christo N. S. conserui V. P. con suoi santis- 
simi doni. Non dubito che, mancando la presentia del P. M.° 
Salmeron, le pie et sante orationi de V. P. habbin spetialmente 
concorso a V effettuation dela compra dela casa, la quale real- 
mente preter omnem spem si e hauuta, atteso il patron dela su- 
detta casa s' era in tutto mutato de quel tanto haueamo ragio- 
nato quando era qua el sudetto P. Salmeron: onde se procuraua 
altro luocho, secondo si e dacqua per duplicate scritto; ma piac- 
que ala diuina Maesta che andasse io solo hermatina, che furo li 
xviij del presente, a ragionarli, et al fin se contento de darci la 
sudetta casa in quel modo io scriuo al P. Salmeron 2 . Et perche 
parue assai bene, si al signor Scipion d' Arezo, come anchora al 
signor dottor Villanoua % che cossi s J eseguesse, per tanto fu 
subito questo appontamento eseguito, et hogi se son stipulate le 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 80, prius 145. 

2 Rem sic narrat fidissimus Polanco, t. iv, pag. 179, n. 376 et 377: 
«Quinta ergo Maji P. Salmeron, juxta obedientiae praeceptum, Romam ve- 
nit... Interim autem... Neapoli amici, de domo emenda solliciti, inter 
quos primo loco nominari debet Dnus. Hieronymus Vignes (quidam enim 
Dnus. Thomas Caraffa, qui, cum esset Neapoli P. Salmeron, de domo sua 
vendenda spem dederat, cum alii emptores sollicitarent et eamdem emere 
curarent, sententiam mutasse videbatur), jam de emenda alia domo cogita- 
bant; sed, cum 18. a Maji solus eum aggressus esset Mag. H. Vignes, promi- 
sit demum se domum venditurum... » 

5 Franciscus de Villanova, regens neapolitanus. Cf. Cartas de San 
Ignacio, t. IV, pag. l83. 19 Maji 1554 i 79 

cautele. Ne se marauigli V. P. non se sia espettata resposta de 
quel s' era scritto, perche se dubitaua d' alcuna uariation in quel 
gentir homo, et in tutti quelli duo luochi, quali s' eran scritti ci 
eran nate alcune difficultate, quale auanti se fussen resolute ha- 
rian passati alcuni mesi, et in questo mezo s' haria possuto per- 
dere questa casa, parche ui eran altri compratori, quali son stati 
causa dele uariationi in quel caualier; ma la diuina Maesta Y ha- 
uea reseruata per questa sancta opera, onde tutti ne son stati 
frustrati de loro disegni; et spero che iui se fara de li piu belli 
collegij sia in tutta la Compagnia. Ma accio la cosa principiata 
■s' effettue realmente, ci e de bisogno la presentia del P. Salme- 
ron, senza el quale molto me dubito se resoluerebe in fumo, per- 
che si li 4000 A deli uacui, come li 2000 ducati dela banca, et 
li 72 d'intrata, et li 600 ducati annui de sua Maesta dependeno 
dal fauore et aiuto del R.mo Pacecco ', el quale non ui e niuno 
li facci far cosa alcuna circa le sudette cose, eccetto sua R.tia; et 
credo si fusse stato presente, s' haria piu uergognato in non dar 
F officio gia promesso; ma el tutte con el celere suo ritorno me- 1 Petrus Pacheco, cardinalis et neapolitanus prorex, cujus a Polanco 
saepe facta mentio est. Hic vero sermo fit de quibusdam a Carolo V, cae- 
sare, aedificando Societatis collegio neapolitano concessis , cujus rei exstat 
sequens apographum in vol. Epist. diversornm, unico folio, n. 83, prius 
265, in antiquo tabulario C xxm, I, prius 5, quod sic se habet: 

f 

«Capitulo de una carta de S. M. , hecha en Bruselas a seis dias del mes 
•de Abril 1554, recebida a xxvi del mismo. 

Siendo la doctrina, uida y exemplo de los de la Compania de Jesus la 
que nos escreuis, justo es que sean fauorecidos y ayudados; y ansi, quando 
huuiere la dispusigion, ternemos memoria de la pensi6n que para ellos se 
pide: y en este medio somos contento de hazerles gratia de tanta tierra del 
uacuo de las murallas, que importe la suma de quatro mill escudos, por una 
uez, para que con ello puedan dar principio a su collegio. Pero porque esta 
parte se tome en lugar que no perjudique a la fortificacion de la ciudad, 
hareislo mirar y designar bien, y de manera, que no se pueda seguir incon- 
ueniente, ni se le tome mas de lo que montare la dicha suma, y embiarse- 
nos a la razon y claridad distinta de todo, para que conforme a ello se pueda 
expedir aca el priuilegio.» 

Verum, ut ex Polanco, t. iv, pag. 187, n. 399 constat, difficile et sero 
neapolitani quidquam ex illis perceperunt. 1S0 Epistolae Mixtae— 8ii 

diante la diuina gratia restorara '. Et non altro, senonche a lr 
santi et pii sacrificii de V. P. humilmente con tutto el cuore me 
ci racomando, pregando V eterno Signor lo conserui et augmenti 
sempre a gloria del suo santissimo nome. Da Napoli el di xix de 
Magio 1554. D. V. P. R. minimo in X.° figlio et seruo, 

Geronimo Vignes. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. et in Christo Padre osservandis- 
simo, il P. M.° Ignatio de Loyola, preposito generale de la Com 
pagnia del Gesu. 

Alia manu: 19 de Maggio: addi 23 detto. 811 

[LUDOVICUS GONgALVES DA CAMARA 
PATRI JACOBO MIRON] 

ROMA 20 MAJI I554 a . 

Causa Simonis Rodrigues Romae apud Ignatium acta. — Magna demissi 
animi significatione sententiam Rodrigues audit, eidem obtemperaturus. 
— Mox superbit et multa contra Ignatium profert, paratus, diplomate 
pontificio obtento, ab ejus obedientia discedere; sed brevi, Deo per Igna- 
tium et Salmeronem opitulante, resipiscit. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. en Xpo. Padre. 

La summa gratia, etc. Porque V. R. este alla auisado de todo 
lo que por aca pasa acerca del P. Mtro. Simon, para que pueda 
mejor tratar las cosas a maior gloria diuina y maior bien uniuer- 
sal de la Compania, y para que pueda informar de toda la uerdad 1 Ms. restorard. 

2 Ex adversariis in vol. Epist. diversorum, quadruplici folio, n. 86, 
prius 1-4. P. Rivadeneira monumentum hoc exaravit, multis adjectis emen- 
dationibus. Alia, propria manu, addidit plerumque Polancus, quae virgulis 
duplicibus « » includimus. Pauca quaedam correxit Ludovicus Goncalves 
da Camara, ut singillatim suis locis adnotamus. Quae sunt deleta, minimis 
praetermissis, in imam paginam rejicimus. Emendationes P. Goncalves 
clare indicant immutatam nonnihil fuisse factorum enarrationem, ut ipse sit 
qui loquatur. Facili igitur conjectura deducimus huic epistolae suum no- 
men apposuisse, quae prius alio nomine scripta fuerat. 20 Maji 1554 181 

a su alteza ' , por cuia mano , asi como nuestro Senor se ha dig- 
nado dar el buen comienco y progresso a este negocio, asi pa- 
reze que se deue esperar el buen fin y la deseada conclusion y 
remedio del, escriuire con la breuedad que ser pudiere « todo el 
sucesso de lo que desde que el llego a Roma hasta agora ha pa- 
sado. 

Despues que Mtro. Simon llego con su companero 2 , a xi de 
Nouiembre, a Roma, fue de nuestro P. Mtro. Ignatio recibido con 
«mucho» b amor y charidad c, «y con la mesma fue» tratado 
«hasta agora», que pareze que no se dexaua cosa que le pudiese 
dar consolacion y contentamiento. Pasados algunos dias y co- 
menzandose de una parte a quexar Mtro. Simon de los de alla, y 
por otra uiendo «nuestro Padre» las informaciones que 6 por car- 
tas 6 por palabras asi de su particular persona, como del gouierno 
y regimiento uniuersal su R. a tenia, communico con Mtro. Simon 
el remedio, que para sanar esta llaga se podia dar, que fuese con 
satisfacion suia y edificacion de los proximos; y asi el mismo uino 
en ello y concertaron entrambos que se deputasen algunos de la 
Compafiia por juezes, los quales, oydas de una parte y de otra 
las razones, juzgasen y por sentencia d declarasen todo lo que en 
este negocio sintiesen in Domino. Y asi, para que todo se hiziese 
con maior contentamiento de Mtro. Simon, el Padre le propuso 
4 juezes, entre los quales , sabiendo que tenia particular affecion 
a dos personas, se las nombro, para que uiese si todos 4 le agra- 
dauan. Y porque el uno dellos no le plazia tanto, nuestro Padre 
le mudo y puso otro en su lugar; de manera que Mtro. Simon se 
mostro tan satisfecho desta liberalidad que nuestro Padre con el 
usaua, y tan contento de los juezes, que dezia que estaua apare- 
jado para creer que lo blanco fuese negro, y lo negro blanco, si 
ellos ansi lo juzgasen. 

Deleta in ms. « y claridad, (pues asi la obediencia me mand6). 
b aquel. c q U e a tan piadoso y benigno Padre era conueniente, y 

ccn tanta dul^ura y. d definitiva. 1 Joannes III. 

a uVenit ergo Romam [Rodrigues] simul cum P. Melchiore Carnero, 
decima [sic] die Novembris.» Polanco, t. 111, pag. 14, n. 17. 182 Epistolae Mixtae— 8ii 

Nuestro Padre tambien mando e al P. Carnero y a mi, «que 
cierto quisieramos bien escusar, si fuera licito», que denunciase- 
semos, como testigos en este negocio, lo que sabiamos. Y para 
que la cosa tuuiese maior firmeza, los 4 juezes, que fueron el 
P. doctor Olaue, el P. Mtro. Polanco, el P. doctor Miona, y el 
P. Mtro. Pontio, todos professos de la Compania ', juraron sobre 
los euangelios de en todo y por todo juzgar y declarar aquello 
que en sus consciencias sintiesen, sin respeto alguno de persona; 
y asi mismo Mtro. Simon de una parte /, y nosotros, denuncia- 
dores, de la otra juramos de dezir la «verdad de lo que senti- 
mos», y asi el como nosotros prometimos de estar y enteramente 
obedecer a lo que por los juezes fuese determinado ; y asi lo g 
firmo el de su mano, y tambien nosotros. Nuestro Padre, antes 
que se comenzase el juizio, hablo con los juezes, y les encargo 
quanto podia, que, en quanto fuese possible (salua la razon y jus- 
ticia), fauoreziesen la parte de Mtro. Simon y mirasen por su 
honrra; y asi se «nos» dio tiempo de 15 6 20 dias h, para que es- 
criuiesemos i, y tambien dixiesemos de palabra lo que teniamos 

Deleta in ms. e Rivadeneira scripserat: mando al P. Luys Goncal- 
ves y al P. Carnero que denunciasen como testigos en este negocio lo que 
sabian, y para... Correxit Polancus hoc modo: al P. Carnero, que le qui- 
siera bien exscusar, si fuera licito, que denunciase... Tandem Goncal- 
ves ita emendavit: mand6 al P. Carnero y a mi, que cierto quisieramos 
bien exscusar, si fuera Hcito, que denunciasemos como testigos en este 
negocio lo que sabiamos. . f Rivadeneira : y los denunciadores de 

la otra juraron de dezir lo que sabian, y como lo sabian, y no mas, y 
asi el uno como los otros juraron de estar. Polanco: juraron de dezir la ver- 
dad de io que sentian, y asi... Goncalves: de una parte y nosotros los de- 
nunciadores de la otra... de lo que sentimos... como nosotros prometimos... 
g y escriuieron de. * a los Padres Luys Goncalves y Carnero. Gon- 

calves addidit pronomen nos. *" Prius: escriuiesen y tambien di- 

xiesen... lo que tenian que dezir contra el P. Mtro. Sim6n, y asi fueron 
oidos, y vi6se lo que escriuieron... oido Mtro. Sim6n en lo que quiso dezir 
de palabra, asi en defension suia, como tambien contra los que hauian di- 
cho y escrito contra el, en presencia de los Padres dichos Luys Goncalves 
y Carnero, y tambien tom6... Goncalves emendavit ut nunc est in textu. 1 In manibus Sti. Ignatii Romae professi fuerant Martinus quidem 
Olave, 2 Aprilis 1553: Emmanuel Miona et Joannes A. de Polanco, 25 Mar- 
tii 1549. Pontius vero Cogordanus «trium votorum solemnium tantum pro- 


20 Maji 1554 i83 

que dezir acerca del P. Mtro. Simon, y fuimos oidos, estando 
presente Mtro. Simon, y uiose lo que auiamos scrito, y tambien 
algunas cartas de algunos Padres de Portugal, que, firmadas de 
sus manos, hauia. Fue despues oido Mtro. Simon , que en el 
mismo tiempo auia notadas muchas cosas, en lo que quiso dezir 
de palabra, asi en defension suia, como tambien contra los que 
hauian dicho y escrito contra el, en preseneia de nosotros; y no 
le pareciendo que esto bastaua , tomo 364 dias de termino para 
escriuir y responder a las obieciones; y asi, hauiendolo hecho asaz 
distintamente /, « interrogandole sobre iuramento, y siruiendole 
de scrittor Mtro. Polanco, dixo queria mirar mas en ello», y fuele 
de nueuo coneedido otro termino de casi 20 dias , para escriuir 
mas despaeio «en el qual tiempo quemo lo que le auia scritto de 
su mano Mtro. Polanco» y asi, despues de hauer escrito k mas 
largamente que efficazmente , dio sus responsiones a los 17 de 
Enero de 1554, las quales fueron uistas y mostradas l a nosotros, 
dandonos termino de 3 6 4 dias para replicar de palabra, y no mas 
de escrito, aunque a ellos parecia necesario, a las respuestas de 
Mtro. Simon. Y despues que ellos, delante del, replicaron, fuele 
tambien dado el mismo tiempo a Mtro. Simon para que, si qui- 
siese, replicase. Y despues que con papel y tinta noto lo que le 
parezio del razonamiento de los dos, no quiso tomar mas espacio 
de aquella misma noche, y asi fue oido solo, sin que ellos fuesen 
presentes, de manera que no quedaua sino el sentenciar. 

Sabiendo nuestro Padre que la cosa estaua en estos terminos, 
ordeno que ambas partes de nueuo prometiesen de estar a todo 
lo que fuese juzgado, teniendolo, no solo por bueno, pero por 
mejor y mas acertado ; y asi mesmo que acceptarian qualquiera 
satisfacion y penitencia que les fuese dada por los juezes ; y asi 
lo hizieron y lo soscriuieron todos 3 de su mano, como arriba 

Deleta in ms. i quetno lo que tenia escrito. k Prius: respondi- 

do. 1 Prius: a los Padres Luys Goncalves y Carnero, dandoles ter- 

mino. In textu manet ut Concalves correxit. fessionem» emiserat. Polanco, t. 111, pag. 367, n. 806; Nadal, Epist. t. II, 
pag. 54 et seqq. 184 Epistolae Mixtae— 811 

dixe. Asi mesmo mando nuestro Padre a los juezes que tomasen 
algun termino para mirar en lo dicho, y que antes de dar la sen- 
tencia, cada uno dellos celebrase 3 dias a esta intencion y iurasen 
sobre los santos euangelios de dar la senteneia que les pareziese 
mas conforme a razon y iusticia, y asi lo hizieron. 

A 7 de Hebrero del 1554, en la camara del doctor Miona, es- 
tando presentes los 4 juezes y Mtro. Simon y los dos denuneia- 
dores, y no mas, para que la cosa estuuiese mas secreta, se leyo 
la sentencia, en la qual se declara que los que de Portugal auisa- 
ron a nuestro Padre de sus faltas , hauian hecho bien en ello , y 
lo deuian de hazer, y que hauia sido con mucha razon depuesto 
del cargo que en Portugal hauia tenido, por lo mucho que al 
seruicio de Dios y al bien de la Compaflia su presencia alla podia 
danar; por la qual cosa «y por la demasiada affection que el auia 
tenido de quedar en el reyno» declararon los juezes que no deuia 
de tornar mas a Portugal en ninguna manera. Y en esto , como 
en cosa de tanta importancia, encargaron la conciencia de nues- 
tro Padre , descargando la suia. Otras muchas cosas se declara- 
ron en la sentencia sobre las faltas de Mtro. Simon, por las qua- 
les le dauan algunas penitencias , aunque declarauan (como alla 
por la copia de la sentencia que con esta ua, uera V. R.) m que 
no podia hazer entera satisfacion por las culpas pasadas, aunque 
toda su uida la gastase en penitencias, etc. Leyendosela senten- 
cia, y llegando a donde se declaran las faltas, Mtro. Simon, que 
hasta entonees hauia estado sentado con los otros, se leuanto y 
descubrio la cabeza, y se hinco de rodillas, de suio mouido, y di- 
ziendole que se leuantase, se excuso, mostrando que por su de- 
uocion queria asi oyr lo que le quedaua de la sentencia; y toda 
oyda, la accepto con sus satisfaciones y peniteneias, queriendo 
besar a todos los pies; lo que no se le consentio, antes le fue di- 
cho que no comencase a executar la sentencia hasta que hablase 
a nuestro Padre: que asi su reverencia lo hauia ordenado. Y el 
entonces se leuanto, hablando mucho de la benignidad que con 

Deleta jn MS. *n Quae inter uncinos inveniuntur , prius deleta 
fuere; sed, punctis infra singula verba pusitis, indicatum fuit haec etiam 
sse a librario describenda. 20 Maji 1554 185 

el haulan usado, mereziendo el mucho mas » «seuera punition» 
por sus defectos. 

Hecho esto, y dando senales de reconocimiento y humildad 
Mtro. Simon, nuestro Padre le hablo con mucha dulcura, y de su 
propia liberalidad le quito todas las penitencias que los juezes le 
hauian dado, dexando lo del ir a Portugal, por lo que le hauian 
encargado los juezes la conciencia, declarandole como, agora a 
lo menos, por ninguna manera conuenia quel boluiese a Portu- 
gal; y tambien el escriuir alla ciertas letras para edificacion de 
aquellos que por su causa tanto hauian sido escandalizados «que 
alla abran visto con la interpretation deotras de nuestro Padre» ', 
de las quales tambien se hauia hecho en la sentencia mencion. 
Esta liberalidad uso nuestro Padre con el, con deseo que todas 
estas cosas se sepultasen, y quel se reconociese y aiudase, ha- 
ziendo officio de buen hijo y religioso con su Padre y superior. 
Y por la misma causa nuestro Padre le hauia hecho dar antes el 
mejor aposento de la casa «de dos muybuenas camaras, hauien- 
do en casa harto aprieto »js y uno que le aiudase y siruiese, y 
ordenado que, quanto al religioso y honesto tratamiento de su 
persona, ninguna cosa le faltase «como hasta agora siempre se 
haze » . 

Estuuo Mtro. Simon mas de mes y medio desta manera, sin 
mostrar algun descontentamiento, y del cierto tampoco aca en 
casa se sospechaua mal ninguno; porque, hauiendose el exterior- 
mente humillado y prometido y firmado de su mano, de estar al 
compromisso; y despues recebido la sentencia con tanta appa- 
rencia de conocimiento; y despues hauiendo nuestro Padre usado 
de la clemencia «que vso» y quitadole las penitencias, como he 
dicho, no pareze que hauia razon para pensar inconstancia y mu- 
tabilidad, a lo menos tan presto, quanto mas hauiendo el ya 

Deleta in ms. « seueridad. % Decem haec verba a Goncalves 

addita fuere. o haec verba con iuramento, linea subducta notata 

fuere; dubium tamen manet an fuerint deleta. 1 Ignatii litteras de hac re ad socios lusitanos habes in Cartas de San 
Ignacio, t. iv, pag. 76; et ad Petrum Domenech , Villabeltrandi abbatem, 
pag. 102-104. 186 Epistolae Mixtae— 8ii 

escrito a Portugal las cartas de edificacion que hauia de escriuir, 
aunque en esto se raostro, a la uerdad, algo dificil. Todauia el 
enemigo de la natura humana, que nunca duerme, le hazia todo 
este tiempo conuersar y tener grandes platicas con personas se- 
culares, y maxime con Lucas de Orta, que aca y alla es bien co- 
nocido; y agora del mouido, agora de si mismo, comenzo a pro- 
curar y negociar por medio suio una licencia del papa para estar 
en cierta ermita cabe Lisboa, y en fin exempcion de su superior 
y de la Compania. Para lo qual hablo muy p astutamente con el 
cardenal de Montepulchano ', dandole a entender, «como despues 
se supo», que lo quel hauia hecho, todo no era nada, y que solo 
le acusauan por hauer comido una uez fuera con un su amigo, y 
porque, comiendo en su presencia un hermano, hecho un poco 
de agua a otro, y no los castigo: y de otra parte diziendo quel 
P. Ignatio le hauia depuesto, mas por pasion y odio, que por otra 
cosa; y que los juezes andauan por «vn» chorrillo, etc, id est, 
t accomodandose a la voluntad del Padre», y quel ya, cansado de 
tener cargos, deseaua retirarse en un lugar, para lo qual deseaua 
quel cardenal le impetrase esta licencia del papa. El cardenal «pa- 
reze» le dio consejo que lo propusiese primero a nuestro Padre, 
y le remitio al protetor de la Compania, que es el cardenal de 
Carpi % al qual hablo el Mtro. Simon el mismo tenor; pero el 
cardenal le 1 «ynbio derecho» a nuestro Padre, sabiendo bien 
que, si lo quel pidia era justo, que su R. se lo con^ederia; y si 
no, que no era razon que lo impetrase. Boluio al cardenal Mon- 
tepulchano, y, como por parte de Carpi, le dixo que el no queria 
entremeterse en este negocio, sin quel papa se lo mandase, que 
su senoria reverendisima hablase al papa, y que, remetiendose su 
santidad, el pondria la mano en ello. Lo qual todo fue falso 6 a lo 
menos bien colorado, como despues el mismo cardenal de Carpi 
dixo a nuestro Padre ** ; de manera quel cardenal de Montepul- 

Deleta in MS. P cubiertamente. Q remitio. r negando 

que huuiesse precedido comissi6n del Papa. 1 Cardinalis Stae. Crucis, Marcellus Cervini, ex Monte Politiano. 

2 Rodulphus Pio de Carpi. 20 Maji 1554 187 

chano, no siendo mas informado ni de la uerdad ni de la uolun- 
tad de su alteza, quedo de hablar con el Papa para que cometie- 
se este negocio a Carpi. 

Estando la cosa en estos terminos, Mtro. Simon un dia, que 
fue a los 29 de Abril, sin saberse en casa cosa alguna desto, uino 
a hablar a nuestro Padre s , diziendole que su reverencia no mi- 
raua por su honrra, y que en todas maneras tenia deseo de bol- 
uer a Portugal. Y nuestro Padre, dandole razon con toda man- 
sedumbre, de como el lo hauia cometido a los juezes, y que por 
agora, por estar los animos exasperados, y porque ansi se lo ha- 
uian encargado los juezes, y asi lo sentian todos los de la Com- 
pafiia en Portugal, y aun las personas religiosas de fuera la Com- 
pania, que aca sobre ello han escrito; y por lo mueho que podria 
su ida alborotar ; y especialmente porque su alteza, como padre 
y protetor y senor de la Compania, no lo querria, no era conue- 
niente su ida alla, etc; el con poco respecto y humildad, despues 
de hauer calumniado los juezes, uino a dezir a nuestro Padre, 
que, pues el no queria mirar por su honrra, quel miraria por 
ella y que t «haria recurso al superior de entrambos», dando a 
entender lo de la exempcion. 

El dia siguiente, despues de hauerlo nuestro Padre encomen- 
dado a Dios, y consultado con algunos Padres, nuestro Padre le 
hablo y le mando, que para que mas se aiudase y recogiese, que 
no saliese de casa, ni tuuiese conuersagion con seglares, «por- 
que hasta entonces el no tenia puerta cerrada, y yua solo, 6 
acompanado, donde queria, por special concession de nuestro 
Padre, por le mostrar confianza y amor» ». Aqui el salio mucho 
fuera desi y se desmando, hablando con tanto descomedimiento 
a nuestro Padre, que es uergiienea pensallo, quanto mas escri- 
uillo v, Ya siendo uenida la cosa a tales terminos, y dandose or- 
den para atajarle los pasos, se descubrio la tela que tenia urdida 

Deleta in ms. s mostrando. ' scripserat Rivadeneira : appel- 

laria a su superior maior, quod linea subducta notatum fuit, non autem 
deletum. Polancus vero, ut nunc legitur, emendavit. ** Haec in 

margine scripsit Goncalves . v hasta dezir quel haria que fuese su 

reverencia conozida por quien es, etc. i88 Epistolae Mixtae— 8ii 

de la manera que arriba e dicho; y hablando el P. Luys Goneal- 
ues al sefior embaxador ', y dandole la carta de creengia que de 
su alteza para el traia, para que en este negocio se emplease se- 
gun lo que le fuese por el P. Luys Goncalues ordenado, su se- 
noria, asi por el mandamiento de su alteza, como por su bondad 
y religion, entendio luego en ello, y auiso al cardenal Montepul- 
chano, el qual ya hauia hablado al papa, y el lo hauia commetido 
a Carpi, aunque no se le hauia aun dado la commission, y se dio 
orden para que por entonces no se diese. Tambien fue necesario 
quel P. Luys Gon^alues hablase con Montepulchano y Carpi, 
dandoles cuenta de la cosa «-'. 

Nuestro Padre, despues que se ataparon estos agujeros que 
e dicho, y de la manera que e dicho, con deseo que este hombre 
se reduxiese y que sus faltas no saliesen a publico, procuro que 
algunos de casa le hablasen *, para que uiesen lo que pretendia, 
y que todo lo quel pidiese que su reuerencia pudiese con buena 
conQiencia hazer, de muy buena gana lo haria, aunque no uia 
otro alguno remedio, sino su humillacion y resignacion, pues 
solas estas son las armas del buen religioso. Y para el mismo 
effecto y «hizo venir de la Marca de Anchona a» Roma [al] 

Deleta in ms. w dandoles ciertas cartas uniuersales de comendacion 
que, para las cosas de la Compania, de su alteza hauia traido, y entrambos 
por gracia del Senor, aunque les peso de la ceguedad deste hombre, esta- 
uan muy bien en esto y muy aparejados para fauorecer la iusticia y religion, 
todauia tuuieron tanto peso, como era razon, para con ellos las cartas de su 
alteza, y estauan tan deseosos de seruirle, que bien podemos dezir que, des- 
pues de N. S., la autoridad de su alteza «principalmente» ha enderezado y 
remediado este negocio. Plega a su divina bondad de remunerarle estos 
tantos beneficios y mercedes que continuamente nos haze, pues por su 
amor se hazen; que nosotros con nuestras pocas fuerzas no podemos sino 
confessar que no podemos a ellos satisfazer, y supplicarle quel con su libe- 
ralidad infinita suppla lo que nosotros faltamos. Haec, prius castigata, 
tandem deleta sunt. x Addiderat Rivadeneira, entre los quales 

yo fui uno, sed delevit. y allandose aqui en. Hic quaedam alia fue- 

runt addita a Rivadeneira, et postea ita obliterata, ut commode legi non 
possint. Sententia in idem, ac nunc manet, recidere videtur . 4 Alphonsus de Lancastre, orator regis lusitani in urbe. Epist. Mixtae, 
t. II, epist. 525, pag. 100. 20 Maji 1554 189 

Mtro. Bouadilla « y tambien a Mtro. Salmeron, de Napoles, para 
que, siendo aqui todos 4 de los x primeros, «que son» la maior 
parte de los que agora biuen, se pudiesse dar algun corte para 
sanar esta llaga «. Y despues que parte «el Mtro. Salmeron», 
parte Mtro. Bouadilla y algunos otros le huuieron muchas uezes 
hablado, nunca c pudieron acabar con el nada; y si algunas uezes 
daua alguna palabra buena, luego despues la retiraua. Dos uezes 
uino a hacer capitulaciones, de las quales aqui mandamos las 
copias 6, tam fuera de proposito como por elhas se podera uer. 
Viendose pues la cosa mal parada, nuestro Padre le hablo de- 
lante de Mtro. Salmeron y Mtro. Bouadilla «solos», para ver si 
todos 3 le podian reduzir; y despues que le truxeron d con tra- 
bajo a proponer lo que tenia contra el Padre , y en que se sentia 
agrauiado, y el Padre punto por punto respondio a lo quel hauia 
dicho, de tal manera que pareze no tuuo una sola palabra que 
replicar, dio un poco de seflal y esperanza de reducion. Mas al 
fin el luego se torno e a repintir y no hizo nada ; y desta manera 
le hablo nuestro Padre 364 dias 6 mas. Ya nuestro Padre , que 
hauia usado todos los medios possibles para el bien desta pobre 
anima, y para que ia cosa no uiniese a luz, ni el fuese con escan- 
dalo de los proximos mas difamado, uiendo que no hauia reme- 

Deleta in ms. * donde hauia sido embiado de algunos cardenales por 
algunos negocios de importancia, el qual uenido. 

a vino Mtro. Salmer6n de Napoles. l> tam fuera... podera uer> 

addidit Lndovicus . c ]e pudieron mouer a hazer cosa que tuuiese 

sefial de conocimiento y uerdadera religion. Porque, aunque algunas ue- 
zes dezia que se queria remetir y meterse en las manos del Padre, luego 
de alli a un rato, 6 el otro dia., estaua mas duro que primero, y no hazia 
nada. Dos uezes le persuadieron que escriuiese de su mano que era Jo 
que queria quel Padre hiziese; y la primera, ultra de hazerse sobre gene- 
ral y «querer» ligar las manos a su superior, tambien pedia que le dexasen 
boiuer a Portugal, y estar alia adonde el quisiese en ios colegios 6 casas de 
ia Compania, y que se quemasen ia sentencia y papeles que hauia contra el, 
y otras cosas desta calidad. La segunda fue una demanda tan carnal, que 
claramente mostraua que tenia mas cuenta con su cuerpo que con su espi- 
ritu. La una y la otra uez manifestamente di6 a entender la mucha cegue- 
1 dad que tenia, y lo poco que de hombre tan perdido [estragado emendavit 
Polanco] se podia esperar para adelante; y que, aunque se mostraua incons- 
tante. d arrastrado. Goncalves emendavit, con trabajo. «asus 

trece. Quae sequuntur novemdecim verba adjecit Goncalves. 190 Epistolae Mixtae— 811 

dio alguno, porque, aunque el prometia una cosa, luego se mu- 
daua /, y asi no hauia que confiar; (y mas hauiendo un carde- 
nal auisado que sabia cierto que hauia hauido la exempcion el 
P. Mtro. Simon) determinose «de condescender con el, que siem- 
pre instaua para yr delante de Carpi, y asi se dio orden para 
que» g el cardenal de Carpi entendiese en ello. Esto fue ayer, 
que fueron 19 de Mayo, y el cardenal de Carpi ya a prometido 
de concluir con toda breuedad y secreto este negocio, con el 
menor ruido que fuese possible. Todauia la charidad, que nunca 
se cansa, mouio a nuestro Padre para que mandase a Mtro. Sal- 
meron «que esta ya casi cansado y desconfiado», que tornase a 
hablar a Mtro. Simon, y, 6 que uiese que tenia mal juego, y que 
la cosa estaua mas adelante de lo quel pensaua, 6 que nuestro 
Senor, como es de creer, le mouiese el corazon. Dio palabra a. 
Mtro. Salmeron de humillarse y ponerse todo en las manos del 
Padre, y asi oy, que es el dia de la Santisima Trinidad, se con- 
feso (lo que no hauia hecho despues que comenzo a romper con 
nuestro Padre, lo que a todos, por ser contra las constitutiones 
y reglas de la Compania, mucho desplazia). Y queriendo dezir 
misa, se hecho a los pies de nuestro Padre, pidiendo perdon, y 
prometiendo de ser hijo obediente, y despues el mismo dia dixo 
al mismo Mtro. Salmeron, quel queria restituir la fama a nuestro 
Padre delante de los cardenales Carpi y Montepulchano, a los 
quales hauia dicho lo que arriba se a escrito de su reverencia. 
Plega a Dios nuestro sefior, quod ipse, qui potens est ex lapidi- 
bus suscitare filios Abrahae l , y los corazones de piedra mudar- 
los en corazones de carne, se dine de enternecerle «muy de be- 
ras» y ablandarle la dureza de corazon que hasta aqui ha mos- 
trado, y alumbrarle con su luz eterna, para que conozca las tinie- 
blas y error y peligro en que «ha» estado. Amen. 

Deleta in ms. f y era muy constante con inconstancia en su rebellion 
y pertinacia. S que, pues tanto lo deseaua, la cosa uiniese a manos 

del cardenal de Carpi, como a protector de la Compafiia y comisario del 
papa en este negocio, y asi se di6 orden para quel senor embaxador hiziese 
quel cardenal de Montepulchano diese la commission que tenia del papa. Matth. iii, 9; Luc. III, 8. 20 Maji 1554 191 

No sabemos en que parara : porque de una parte pareze que 
ay poco que confiar en un hombre que, despues de hauer acep- 
tado los juezes con tanto contentamiento, y prometido y escrito 
de estar a todo lo que determinasen, y que recibio con tanta 
submision la sentencia, y despues ha perseuerado tanto tiempo 
fingidamente en ello, «ha» procurado secretamente de salirse de 
la religion, y que tantas uezes ha mudado parezer, y prometido 
mucho y no hecho nada; no se, digo, que se pueda confiar; por 
otra parte, nuestro Senor da a las uezes en una hora la gracia 
que no da en muchos anos, y el hombre esta un tiempo mas que 
otro aparejado para dexarse della uencer, y el a dado esta mues- 
tra y buen principio hasta agora. Todauia mas es de esperar en 
nuestro Senor, que, si dedit incipere, dabit et perficere '. Pero, 
succeda lo que sucediere, aca h ha parezido * que por todos bue- 
nos respetos era bien que V. R. estuuiese de todo lo que pasa 
auisado, y que, pues su alteza es, no solo senor, mas aun padre 
y defensor desta Compania toda, como en este negocio especial- 
mente y en todo lo demas lo ha mostrado (pues alla tanto con su 
presencia ha fauorezido y aca con su absencia, autoridad y car- 
tas tanto en el ha aiudado), que nenguna cosa se le encubra, mas 
que todo se le declare, como al mas intimo de la Compania /'. 

De Roma 20 de Maio, dia de la Santisima Trinidad. Bien 
creo que, si Mtro. Simon se humilla y da para adelante buena 
muestra de si, que nuestro Padre dara orden con el sefioremba- 
xador para que entrambos escriuan alla a su alteza lo bueno que 
ay en este negocio, dexando aparte lo malo, porque, segun e co- 
nozido, esta muy inclinado a hazer todo el plazer que con buena 
conciencia pudiere a Mtro. Simon. El Senor nos de su santisima 
gracia, para que siempre le siruamos. Amen. De Roma, etc. 2 . 

Deleta in ms. h bis scripsit et delevit nos. *' a nuestro Padre. 

/ para que, si su alteza juzgare que otra cosa conuiene, 6 que se tenga 
algun particular modo de proceder, lo mande, porque, segiin su santo zelo 
y amor desta Compafiia, no podra ser sino muy acertado. 1 Ad Philip. 11, i3. 

2 Cf. Polanco, t. iv, pag. 7-8, n. 6; Nadal, Epist. t. 11, pag. 32-33 et 
P a g- 51-52; Orlandini, Hist. Soc.Jes., lib. xiv, n. 5 et 6. 19.2 Epistolae Mixtae— 8 12 HVZ 

MICHAEL DE TORRES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDUBA 21 MAJI I554 '. 

Cordubam se venisse nuntiat, sociorum praesidio destitutum. — Joannes de 
Cordoba, etsi dolet quod civitas non statim promissa exsequatur, ma- 
gnos tamen animos habet. — Subsidia ad academiam rite instituendam. — 
De collegio ad Sti. Lucae. — Exspectatur Santacruz, ut de gymnasio 
granatensi agatur.— Elogium Bti. Joannis de Avila: hujus celebre di- 
ctum de Ignatio.— Conditiones ad collegium Biatiae erigendum. — Socio- 
rum paucitas pro tanto collegiorum numero. 

t 
Jhus. 

Muy Rdo. en X.° Padre. La gracia y amor eterno de X. a 
nuestro senor sea siempre en nuestro continuo fauor y ayuda. 
Por mandado de V. P. tome, muy desnudo de spiritu y avn de 
fauor exterior, el cargo desta prouincia del Andaluzia, porque 
vine a ser prouincial de una sola casa 2 , y con orden y esperanca 
de hazer ocho; y como se desquicio desta prouincia el collegio de 
Salamanca, que V. P. avia apuntado se le diese, si aca no pares- 
ciese otra cosa, quedo yo muy pobre y encogido para poder sa- 
tisfazer a lo que se a de hazer, avnque el P. Nadal y el P. Fran- 
cisco dizen que ellos tendran cuydado de todo lo que conuenga 3 ; 
creo que esto sera lo que mas conuenga, si a V. P. otra cosa no 
paresca. 

Yo llegue aqui vispera de Spiritu sancto * . Avnque hallo muy 1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 205, prius 546. 

2 Scilicet unius collegii cordubensis. Etenim quamvis provincia Baetica^ 
cui praepositus est Torres, unicum numeraret tunc collegium cordubense, 
«de sex aliis vel septem instituendis agebatur». Polanco, t. iv, pag. 462, 
n. 986. Ad rem faciunt quae ibidem pertractantur: De P. Dre. Torres, pro- 
vinciali, et quorumdam collegiorum in Baetica initiis, pag. 461 et seqq. 
Cf. Roa, Historia de la provincia de Andalucia, in initio, et Santivanez, 
Historia, ms. de eadem provincia, lib. I, cap. 15. 

3 Nadal, Epist. t. 1, pag. 250, n. 6; Polanco, t. iv, pag. 482-483, 
n. 1020. 

4 Die 12 Maji. 21 Maji 1554 I,j3 

buena voluntad en el senor don Juan de Cordoua, pero quexase 
que la cibdad no cumple con el asiento en comengar a edificar 
las escuelas donde se a de leer , y que no ve renta ninguna que 
se aneje, y apuntando tambien en los censos del Padre don Diego 
de Gusman, que le prometieron se anexarian a este collegio, y no 
vee que ay memoria de ello: y con todo esto nuestro Sefior le da 
tanto ahinco, que lo haze desuelar para buscar medios como nos 
pasemos a su casa para este sant Lucas, teniendo tiempo, confor- 
me al asiento, hasta sant Juan que viene. V. P. le escriua, que 
dos 6 tres vezes le he oydo dezir que, despues que esto se con- 
cluyo, no an visto cartas de Roma '. 

Aqui tienen manera para poder hazer vna vniuersidad muy 
buena, porque la cibdad podria ayudar con las sobras de encabe- 
camientos de las alcaualas, que es buena summa de maravedis, 
v por otra parte con las rentas de los majuelos, que estan libres- 
para poder disponer de ellos, que creo son trezientas mill ma- 
rauedis, y la yglesia tiene tres capellanias, que valen mill y 
ochocientos ducados, y no tienen obligacion a ninguna persona 
particular, y las que los poseen quasi siempre estan descomulga- 
dos, porque se las impetran por Roma. Andamos tratando agora 
que se sacase de cada vna de ellas cinquenta mill marauedis para 
el cargo de las obligaciones que tienen las capellanias , y lo de- 
mas se anexase a esta vniuersidad; y se podria dar tal corte en la 
anexion, que en los cinquenta mill marauedis que se vuiesen de 
prouer, no se entremetiese otro ninguno, sino solo el cabildo; y 
como esta sea sufficiente prouision para satisfazer a las obligacio- 
nes que los seflores del cabildo tienen , y estuuiesen ciertos de 
ellas, y no con tantos embaracos como agora las tienen, creemos 
que vendran muy bien en ello. El P. Polanco nos podria auisar 
del mejor medio que en esto se podria tener. 

A la duquesa de Medina Sidonia 2 escriuo oy, para le auisar, 1 Morem gessit Patri Torres Ignatius, scripsitque domino Joanni de 
Cordoba epistolam, quam habes inter Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 3l8. 
— De hoc viro saepe alibi dictum est, et infra dicetur. Cf. Haro, Sobiliario 
genealogico, t. 1, pag. 359. 

2 Anna de Aragon et Gurrea. Vide epist. 742. 

Epistolae MlXTAE, TCM. iv. 13 194 Epistolae Mixtae— 812 

corao ya tengo aqui los quatro Padres y hermanos que pidio al 
P. Francisco ' para dar principio al collegio que quiere hazer en 
Sanlucar, y que quando me auisare, yre con ellos a se los presen- 
tar. Estoy tambien esperando al P. Santacruz 2 , que esta en Lis- 
boa, para que con vna casa y cierta renta que el y su hermano 
tienen en Granada, se pueda alli comencar vn collegio, donde al 
presente esta el P. Juan Aluares algo mal dispuesto, y con ellos 
dos y otros dos 6 tres, avnque sean buscados de prestado, se po- 
dria dar algun principio, el qual, por ser en pueblo donde ay vni- 
uersidad de letras, es mucho mas fructuoso y menos cargoso, que 
en ninguno de los que por aca se pueden hazer. 

Mucho me he confirmado en la buena opinion que tenia del 
P. Mtro. Auila, en auerle visto y tratado: y ame sido grandissimo 
argumento de la puridad y verdad de su spiritu, ver quan de ver- 
dad abraca y rescibe el spiritu de la Compania, y todas las cosas 
que ella pretende. Y dize que esto es sensualidad suya, porque 
todo es conforme a lo que su spiritu sentia y siente, y que se goza 
de auer sido paranimpho, como sant Juan, y que gaudio gaudet 
propter sponsum 3 : y dize que le a acaescido a el con V. P., como 
a vn nino que se esfuerea de poner vna piedra en alto, y por las 
pocas fuercas que tiene nunca acaba de poner; pero viene vn 
honbre, y por tener mayores fuercas, con mucha facilidad la 
pone en su lugar. Es verdad que, por no auer tratado en hazer 
congregacion de su gente, en algunas cosas tiene distincto juyzio 
del nuestro, avnque todo a bien y con sancto zelo y buenos fun- 
damentos, conforme a su manera de proceder. Dixome esotro dia, 
que el tenia ya facultad para nos dar el collegio de Baeca, y que 
la obligacion que tenia era poner tres regentes en gramatica, y 
vno en artes, y dos en theologia scholastica, y vno de la sagrada 
escriptura, y quatro maestros que ensenen de leer, y vno para es- 
creuir. Tiene de renta, valiendo el trigo a quatro reales y la ce- 
uada a dos, entre nouecientos y mill ducados: tiene casas, que 1 Franciscus Borgia. 

2 Jacobus Santacruz, cujus frater vocabatur Christophorus Sanchez. 
Polanco, t. IV, pag. 464, n. 991. 

3 Joan. in, 29. 21 MAJI I554 195 

tienen necessidad de edificar, avnque vtcumque creo podrian pa- 
sar agora. Respondile que yo auisaria a los Padres dello, porque 
veo que ay muy gran penuria de gente, avnque la vayan a bus- 
car por todos los colegios, para satisfazer a esto y a otras casas 
que la Compania tiene. Si de alla V. P. nos pudiese embiar algu- 
nos, avnque fuese con trastocar de aca algunos otros, creo seria 
de muy grande importancia, porque serian tenidos en mucho los 
que de alla viniesen. Puso vna dificultad, que algunos de los que 
alli leen, y especialmente vno, que es el principal, tiene cargo y 
obligacion de lo sustentar, 6 leyendo la mesma lection, 6 dandole 
la Compania sustentacion. Deste collegio de Cordoua xxi de 
Mayo 1554. Yndigno e ynutil hijo de V. P., 

7 Torres. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 

P. Mtro. Ygnacio de Loyola, pre[posito gjeneral de la Compania 

fde Jesusj. En Roma. 813 

ANTONIUS DE ARAOZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 22 MAJI I554 '. 

Quibus occupationibus, ad Dei honorem susceptis, distineatur Araoz. — 
Quaesitis ab Ignatio facit satis. — Dolet quod non omnia scribi possint. 

t 
Ihus. 

Padre mio. Sobre el llebar su alteza algunos de la Compafiia 
a Inglaterra, se a ablado; y como lleba intencion de descubrir 
primero los humores de alla, ase diferido asta su tiempo. Y sea 
cierto V. P. que no se dexa por otro fin, y que este le lleua su al- 1 Ex autographo in vol. E, sesquifolio, n. 165, prius 435, 436. — Usus 
est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 434-436, n. 933-937, ubi occasio etiam 
harum litterarum scribendarum peti potest; est enim ad ignatianas respon- 
sio. Vide praeterea quae ibi adnotavimus. 196 Epistolae Mixtae— 8i3 

teza con mucha satisfacion: y por seer la materia tal, de hijs sa- 
tis. Pues vna de mjs cruzes es no poder encomendar a papel mu- 
chas cosas y causas que justifican lo que se haze,. y lo que se 
dexa de hazer; y pues zelo del bien vniversal y del de la Com- 
panja por la bondad del Senor no falta, se puede fiar que no faltan 
motiuos para lo que se haze y dexa de hazer, y que ay tambien 
causas para no scriujrlo, pues no esta V. P. en parte que de pa- 
labra se le pueda dar razon de todo. 

Quanto a mis ocupaeiones, Padre mio, yo e dado cuenta muy 
particular al P. Mtre. Nadal, y la a admjtido: todas las e orde- 
nado al serujcio de nuestro Sefior, por su bondad, y al bien de la 
Companja, que si vbiese de dar razon particular de todas, pienso 
se hallaria que njnguna dexa de rredundar en bien, 6 en notieia 
v buena jnformacion de la Companja; specialmente con los sefio- 
res, y grandes, y perlados, que no a parescido (a los que entien- 
den los humores de aca y aman la Compania) pequeno frutto; 
porque de edificar en sus almas nuestro instituto, y de entender- 
lo, an de venjr a amarlo y a faborescerlo: y asi, avnque entren 
con su particular, salen con el nuestro, a gloria del Serior. El pa- 
rescerles que puedo seer instrumento para sus cosas, bien creo es- 
el sefiuelo que los haze venjr algunas vezes; mas, como ellos pre- 
tienden su negoeio, pretiendo yo el mio, a gloria diujna, y acaece 
a muchos venjr por mundo y salir con Dios: alabenle los ange- 
les por ello. Y asi, siue per ocasionem, dummodo Xpus. anuncie- 
tur ', de todo se saca frutto: quanto mas, que ninguna cosa me 
proponen que no tenga a lo menos mucha aparen^ia de piedad, 
que bien entendido tienen lo que se trata en esta casa, y muchos 
vienen sin pretension njnguna. En fin, Padre mio, yo procuro de 
plantar gujndo en ciruelo: que en sus negoeios enxiero los de 
Dios, con su fabor. Y quando esto se examjnase, pienso se allaria 
averse derramado mucho la jnformaeion verdadera y essencial de 
la Compafija, que, segiin el cuydado que el enemigo a tenjdo de 
deformarla, bien a sido a proposito que se desengaflasen de algu- 
nas opinjones que tenjan. De todo se de gloria a Dios. 1 Ad Philip. i, 18. 22 MAJI I554 I 97 

Estando yo, avnque sea por poco tiempo, en corte, no puedea 
faltar ocupaciones, porque acuden tantos, que avn agora, con no 
estar aquj el principe y Ruy Gomez , nunca cesan : de donde se 
vee, que no era por solo su respetto, pues Dios es sobre todo. Yo, 
Padre mio, njnguna ocupaeion tengo, que no juzgue seer propia 
del instituto de la Companja, porque en negoeio seglar yo no en- 
tiendo. El por que es claro: es tan grande este reyno, y tantos 
los casos del, que ay multitud de obras, puramente pias, y aujsos 
de cosas, que es bien que este advertido quien lo puede remediar; 
y quando el lo pide, hazese sin pesadumbre, y con edificaeion y 
frutto que se vee notable, y lo que se les dize en particular y en 
secreto, es la mjsma materia que en general y en publico dizen 
los predicadores, reprehendjendo 6 aconsejando, porque en cosa 
que in genere 6 en specie yo no pudiese 6 no debiese tratar en 
pulpito, no trataria nj trato en secreto. Y con dezjr a V. P. esto, 
declaro toda el alma y lo jnterior de las ocupaciones, que con seer 
quales digo, entiendo seer proprias de la Companja; porque bien 
se que tratar de otras, seria cosa arto impropria, avn para la ley 
humana, quanto mas para la diujna, a la qual se ordena todo por 
la mjsericordia del Seflor. 

Acerca de lo que V. P. me torno a remjttir en dezir de per- 
sonas, etc, yo, Padre mio, me e scusado, y pienso que con edi- 
ficacion de la parte, por la bondad del Senor '. Y queriendo ym- 
biar personas de confianea y religiosos que fuesen a visitar por 
todo el reyno , para que entendiesen como exploradores lo que 
pasaba, y los excesos que avia, y las personas que allarian bene- 
merittas para serujrse el rey dellas, fuy nombrado el primero, 
y me scuse dello con formas que tuve, antes que S. A. me lo 
mandase ; y pienso que nuestro Senor se sirujo mucho dello, se- 
gund agora se a visto , porque fueron algunos religiosos de los 
mas calificados de las rreligiones, y siento que estan sentidos 6 
descontentos alla entre ellos, de los que lo aeeptaron, special- 
mente quando an visto que la Compania se escuso dello. Y en el 
consejo supremo se que a dado gran edificacion el averse scu- Cf. Cartas de San Ignacio, t. 111, pag. 349. 198 Epistolae Mixtae-8i3 

sado ; porque entre los otros fines y exereieios que llebaban , era 
vno y el principal inqujrir de los del consejo rreal, a los quales 
visita agora don Diego de Cordoua '. £l bien se que olgara mu- 
cho que yo fuera, porque, de reusarlo, paresee quedaba algo no 
tan justificado este medio que el y otros dieron, 6 el solo; sed 
magis amjca veritas. 

Quanto al predicar, yo estaba puesto en el memorial de los 
que avian de predicar esta quaresma a S. A., y dixome el que 
tiene cargo, que me avia nombrado S. A. mjsmo; y ofreseiose 
que S. A. fue al Pardo, que es junto a Alcala, y tambien Ruy 
Gomez; e yo fuy tambien a verme con el P. Mtre. Nadal, que 
estaba ally, y fuy al Pardo 2 con el P. Francisco a ablar a S. A., y 
con estos camjnos se paso la quaresma, que andubo tambien por 
alla S. A. Despues aca tenja ya dados sermones, y mandaronme 
yr a Medina. Agora e comencado, y spero en nuestro Sefior 
continuarlos, avnque el pecho reclame. No a faltado tambien al- 
guna mas intrinseca consideracion para disimular con el predi- 
car; jmmo no falto qujen me lo aconsejo; porque, segun estaban 
algunas cosas vniversales del reyno y govierno, la gente avia de 
pretender que yo me seflalase en ellas, pareseiendoles reprehen- 
sibles; y los que las- avian de remediar, pretendian otra cosa, y 
otras particularidades, que no dexaban de tener fuerea a este 
mjsmo proposito, spe^ialmente no aviendo nota en no predicar, 1 Polanco^ t. IV, pag. 435, n. 936. Hic magnae auctoritatis vir «fuerat 
in Sicilia syndicus, et erat cooptatus in summum concilium inquisitionis». 
Nadal, Epist. t. 11, pag. 24, Ephemerides 1554; Aguilera, Provinciae 
Siculae Soc. les. ortus et res gestae, t. 1, pag. 5, Didacum de Cordoba vocat 
«legum scientia et morum integritate spectatissimum», quem «Carolus V ad 
excutiendos Insulae Magistratus censoria cum potestate dimiserat.» Ejus 
amorem in Societatem idem auctor jure ac merito dilaudat, pag. 5, 14, 71. 
Pro eo Ignatius anno 1549 «habia pedido que Su Santidad le concediese que, 
a cada Misa que dijese, sacase una anima del purgatorio, y asi me lo conce- 
dio Su Santidad el dia de la Anunciacion, despuds de comer, en Monte-Ca- 
ballo, donde le hable». Cartas de San Ignacio, t. 11, pag. 184. 

2 P. Araoz «simul cum P. Francisco, Principem Hispaniarum, Philip- 
pum, in villa, quam Pardum vocant, simul alloquuti sunt, et ab eodem cum 
magna significatione amoris excepti. Voluit autem Princeps P. Francisci 
Borgiae Missam audire.» Polanco, t. iv, pag. 434, n. 933. 23 Maji 1554 199 

pues an visto las avsencias y la jndisposicion del pecho. Agora, 
plaziendo al Senor, se supliran las faltas pasadas, y desde aquy 
pido a V. P. la bendicion para ello y para todo. La santisima 
Trinjdad tenga a V. P. y a todos de su mano. Amen. De Valla- 

doljd 22 de Mayo 1554. V. P. mjnjmus filius, 

1 

1 

Araoz. Sfi 

JOANNES LAURENTIUS DE PATARINI 

PATRI ignatio de loyola 

MUTINA 23 MAJI I554 *. 

Viduarum collegium Mutinae institutum. — Illarum piae exercitationes. — 
De re domestica ac familiari Patris Laurentii. 

t 
Ihs. 

Pax Xpi. Molto Rdo. in Christo Padre. Scriuendo hogi il 
P. M. Philipo * a V. R. P., ho pensato esser' bene di accom- 
pagnar' quatro parole mie con le di S. R. Et circa il negocio de 
le vedoue 3 , dominica proxime passata si concluse. Et perche gia 
il vescouo 4 hauea presentito che dil votto di la vbedienza et dil 
mutar' confessor' niuna uolea assentir', si e accomodato in tal 
modo, che non anno fatto votto alcuno, et dimandorono a tutte, 
che quelle che voleuansi confessar' con noi, dasser' segno leuan - 
dosi in piede: et cosi la piu parte si leuorno, dando segno come 
era ordinato, di modo che ambiduoi sacerdotti che quiui siamo, 
oldiamo ciascuno le sue solite, anzi ne venerano di piu, perche 
la signora Caualiera Cortese 3 , che noscho si confessa, e stato^ 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 73, prius 127. 
- Philippus Leernus. 

3 Usurpat haec, explicatque quodnam fuerit mutinense viduarum colle- 
gium, Polanco, t. IV, pag. 97, n. 181. 

4 Fr. Aegidius Foscarari, O. P., de quo saepe diximus. 

5 «Dnam. Constantiam Pahavicinam Cortesiam» vocat POLANCO, l. c.,, 
hanc matronam, «quae fautrix collegii nostri praecipua erat». 200 EPISTOLAE MlXTAE— 814 

elletta lei per priora, et vuole che molte, qual si confessano con 
certi fratti, de quali alcuni non hano cosi buon nome, vuole che 
venghino da noi. Questo e bastatto al vescouo, che par' pur' che 
piu liberamente le potra comandar', che se essercitano in quelle 
opere di charita, contenute nelli capituli costi mandati. 

Et quanto a quele mortificatione, de qual scrisi (se ben me ra- 
cordo) di uoler' lor' far' cio, e di racontar' li proprij deffetti, sara 
tale, che solum in genere si ponera in mezo vna virtu da aqui- 
star', et vn' vicio da conculcar', et ciascuna dira il suo parer', in 
modo dele collatione deli antiqui padri. Si che concludiamo le 
cuose esser' passate bene , et fara nostro Signore per noi quel 
frutto spiritual che prima, anzi magior', dil qual frutto spiritual, 
come anche dele cosse domestice, non ne scriuero cosa veruna, 
attento che il P. Filipo scriue sopra di cio difusamente \ 

Quanto poi a quello collegio de huomini, che nelle mie vltime 
scrisi a V. R. P., non ho poi oldito altro: staremo a veder'. 

Di quella faculta di poter far' donatione alli fratelli con la hau 
torita di V. R. P. in scriptis, non diro altro, perche la espeto do 
mane, piacendo a nostro Signore; ma se pur' non fusse mandata, 
suplico quella che di gratia, se li pare in Domino espediente, la 
voglij mandar' quanto piu presto, attento che li cognati con le 
sorelle disturbano il frattello viuo, che vorebono intrar' a partir' 
con quel' il tutto, per rispetto dil fratello morto; la cui anima 
molto raccomando ale sante oratione et sacrificij di V. R. P. et 
di tutti li Rdi. Padri et fratelli, tanto dil collegio, quanto di casa. 
II medemo faciamd noi tutti, li qualli, Dio gratia, di cuorpo siamo 
sani, di spirito poi faciamo pro viribus per acrescere et caminar 
inanti ongni giorno. Di Modena ali 23 di Magio 1554. D. V. R. P. 
seruo in Xpo. indegno, 

Jo: Laurentio de Patarini. 

Inscripiio: f Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. don Igna- 
tio di Loyola , preposto general di la Compagnia di Giesu , in 
Roma. Vide epist. P. Philippi Leerni, 29 Maji datam, quam infra exhibemus. 24 Maji 1554 201 S15 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 24 MAJI 1 554 '. 

Patrem Adrianum Witte, de medicorum consilio, cum socio Jacobo Castel- 
iano se in viam dedisse. — Collegium argentense sine ofFensione Hercu- 
lis de Este respui non posse.— Templum Spiritus sancti admitti non 
oportere.— De sociis ferrariensibus quid sentiat Pelletarius. 

t 

La diuina gratia et amore del S. N. J. X. perseueri di conti- 
nuo con nuoi. Amen. Martedi, 22 del presente, partete il P. M. 
Adriano 2 col consiglio deli medici, li quali, come la P. V., 
sperano la sanita sua, gionto che sara in patria. Ouello giouane 
fiandrese era gia partito; et data al detto Padre lelletione di fra- 
telli per andare con lui, elesse il fratello Jacomo Castellano, bo- 
legnese 3 , quello che me solleuaua qua nele mie facende, gio- 
uane atto ad ogni cosa. Et benche tanto mi fusse necessario, pur 
per condurre vn tal suggetto, lo dette voluntieri, gionto che su- 
spiraua dalchuna disturbatione del suo barba, canonico, il quale 
spese li scriueua et vltimamente gli voleua dare vn beneficio. 

Domandai al nepote del P. M. Gambaro 4 quanti scudi ba- 
stariano per far il viagio, et diceua che 25 bastauano per andare 
vno a cauallo et laltro a piede, anzi che era troppo: pur il 
P. Adriano domando 30, li quali pigliassimo in presto d' uno 
amico nostro, promettendoli presto ristituere. Comprassimo ogni 
cosa necessaria per loro doi, et vestissimo d' habito secolare con 
vesticiole et mantelli, etc, secondo il cosiglio de detto nepote, il 
quale disse che guardassimo d' andare in habito di sacerdote, 
perche gli heretici, psr li quali passaranno, o gli amazariano, o 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 57, prius 94, 95. 

- Adrianus Candidus (Witte). 

r ' Vide epist. 809. 

4 Joannes Gambarus 202 EPISTOLAE MlXTAE— 815 

fariano morire di fame, etc. : cosi partesero con grande alegrezza. 
Dette etiam lettere al P. Adriano, che doue in Venetia alchuni 
giudicassino non bastare tale viatico , ne pigliasse qua[tro scu- 
di] \ Gia auisai la P. V. come ho licentiato il sacerdote uec- 
chio '. 

Circa la cosa d' Argenta, non e possibile fugirla con contento 
del duca 3 et de M. Alessandro 4 , et vole [in ogni] modo S. Ecc. a 
che vadino, et la communita, non hauendo prouisto delle cose 
necessarie, massime de danari et letti, etc, ha hauuto buoni ri- 
bossi, di essa et di fattori et de M. Alessandro, et sono stati tre 
al nome de detta comunita qua in Ferrara molti di come in pri- 
gione, et non hanno [hauuto] licentia sino che habino promeso 

prouedere a li [Padri] che modo sia d' ogni cosa, et io, non 

potendo altro, ho differito il mandare alchuni sino ad Agosto, et 
mentre che scriueua a la P. V. di nuouo, et che lei pensaria doue 
seria possibile cauarne alchuni per [mandarli] . 

Circa il Spirito santo 3 , hauendo gia la nostra chiesa molto 
[piu] commoda, et non hauendo adiuto dalchuno Padre, senon 
del coadiutore mio , non so come lo pigliaremo , et dicono che 
vedremo che, si non saremo patroni, che sempre sera da dire con 
quella compagnia et fraternita, la quale spesso sta in discordia, 
in modo che li amici nostri si dissuadeno di pigliarla, et so[lo] si 
potra fare, che sua Ecc. a sia contenta. Non giudico [esser] spe- 
diente torla (hauendone gia, come ho detto, vna piu al proposi- 
to), et quando non fusse contenta, et che s' hauesse da torre, se- 
ria necessario hauere adiuto de sacerdote. 

Circa F assunto del collegio di Modena, faro quanto scriue 
la P. V. col diuino adiuto. 

Restiamo al presente sei. Quanto a le parti de M. Giouanni, 
coadiutore, egli e di buona edificatione, ma non ha prudenza 1 Attrita charta est: ideo, quae desiderantur, utcumque supplenda cen- 
suimus. 

2 Vide quae diximus ad epist. 809. 

3 Hercules de Este. 

4 Alexander Fiaschi. 

5 Aedes sacrae, de quibus supra egimus. 24 Maji 1554 2o3 

tropo, in modo che seria pericoloso d' uscire fuori di se, essendo 
suggetto a mille pensieri, et gli pare vedere mille cose nel suo 
intelletto, pur pian piano se tempera circa cio: al resto e obe- 
diente assai et laborioso. M. Francesco ' e tutto datto al studio, 
et niente pratico in rebus agendis: onde credo che Y uficio del 
collaterale V adiutara: sta molto del suo parere. M. Ludouico 2 
e vna cosa freda et tepida in ogni negotio, cioe tanto nel amae- 
strare, che in cose de casa; et pare piu il suo naturale il sacerdo- 
tio che altro. M. Fabritio e alias cognosciuto: e megliorato quan- 
do a li suoi pensieri et scrupuli; ma il suo malo vecchio perseue- 
ra, et pareria il suo proprio essere sacrestano, et trattare le cose 
ecclesiastice, et pian piano imparare, perche spesso il medico gli 
prohibesse il studio. Lazaro 3 e anchora mal sano, et se porta 
meglio adesso che al passato, quando era tentato d' .andar via. 
Parlando in generale, tutti sanno puoco, fuora de M. Francisco, 
et cosi le scole non sono tropo ben prouiste di maestri: per cio 
desideraua che V. P. mandassi alchuni per supplire a [questi ?] 
luoghi, essendome spoliato di miei per mandare qua et la, o vero 
che mandassi tali ingegni, che per alchuni mesi io potessi pro- 
mouerli, come feci li altri, et pare che la P. V. deue piu proue- 
der qua, perche col tempo spiero sera vno di buoni collegij che 
sera in Italia, et al presente e molto bene comminciato, gratia al 
Signore, et non manchano senon operarij, perche il luogo no~ 
stro et chiesa e tanto accommodato che si potria domandare, et 
pare il S. N. Y habia predestinato; e tanti concorreno a li sacra- 
menti, che a le volte non e tempo da predicare, come hoggi, che 
era il giorno de santo sacramento, 

II che si da ad intendere che il signore nostro J. X. se vole 
piu che mai seruire de suoi inutili instrumenti mediante le ora- 
tioni della P. V., alla quale tutti ci racomandiamo. De Ferrara a 
li 24 de Maggio 54. De V. P. figliolo nel S. N. J. X., 

GlOUANNI PELLETARIO. 1 Franciscus Scipio. POLANCO, t. IV, pag. 62, n. Il3, annot. 5. 

2 Ludovicus coloniensis, ibid. 

3 Cf. Polanco, t. iv, pag. 86, n. 157. 204 Epistolae Mixtae— 816 

II numero di putti 120. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale della Compagnia de Giesu, a Roma. 
Alia manu: 24 de Maggio: addi 30 detto. 816 

JOANNES BAPTISTA TAVONO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PATAVIO 25 MAJI I554 '. 
Quid sentiat de sociis, qui in collegio patavino versantur. 

Pax Christi. Rdo. in Christo Padre. Riceuesimo le di V. R. P. 
di 19 di questo, et molto ci siamo consolati udendo quanto il Si- 
gnor' opera per mezo de questa sua Compagnia, et quanto si au- 
menta. Hora tutti siamo sani, Dio gratia. Li fratelli fano frutto 
nel spirito et letter'. Quanto dar' informatione di essi, et quanti 
siamo, siamo 10 in numero, dui sacerdoti et quatro scholari et 
quatro coadiutori temporali. Della sufficientia, M. Eleuterio 2 , 
quale sta nel collegio di Roma, potra dar' piena informatione. II 
Padre don Alouisio 3 e un bono sugieto, ha una buona natura, 
humile, patiente et diuoto: quanto alle letter' latine e assai in- 
strutto, insegna nella 3- a schola. M. Pietro Britone 4 e asai in- 
strutto nella lingua latina, et ha principio di greco: potria legger' 
la grammatica. Del componer', il P. M. Polan[c]o ha uisto sue 
epistole. Sin hora sta 5 mal disposto. Non ha potuto scriuer; per 
F auenir', scriuera. 1 Ex autographo in vol. Informationes antiquae. duplici folio, n. 56, 
prius 313, 3i2. 

- Eleutherius Pontanus (Pont). Polanco, t. 111, pag. 112, n. 211, 
annot. I. 

5 «Nunc primum in hujus Patris Aloysii mentionem incidimus, nec eli- 
cere adhuc licuit, quisnam hic esset.» PoLANCO, t IV, pag. 117, n. 225, 
annot. 3. 

4 Petrus Brito vocatur a PoLANCO, t. IV, pag. 120, n. 233. 

5 Ms. e sta. 25 Maji 1554 205 

M. Giouanni ', che fu a Roma, legge Cicerone et Dispauterio, 
et ha buono ingegno. Se uenisse ancora lui a Roma questo Set- 
tembro, faria grande frutto nelle letter': per insegnar' non e tanto 
buono, per non esser' tanto essemplar' come bisognaria; et il si- 
mile M. Pietro Britone. M. Pietro Attriense 2 e un buono gioue- 
ne: molto si e aiutato nelle uirtu: e tutto diuoto, et hora ubidien- 
te, et faria frutto, se hauesse tempo di studiar', essendo in loco 
di poter" udir\ M. Pietro, napolitano, par' hauer' poca attitudine 
alle letter': bisogneria fusse in uno collegio, doue hauesse com- 
pagni della medema lettione; altramente poco frutto fara: et e 
diacono. Hora e tutto rinouato quanto alli costumi et obedienza, 
et si troua molto consolato. 

Le cose passano bene, gratia del Signor', et a consideratione 
del passato, questa casa e un paradisso. Del tutto sia lodato il 
Signor' , quale e lui che ogni cosa opera, et piu operaria, se io 
fusse bono et mortificato. 

Non altro. Tutti ci raccomandiamo alF orationi di V. R. P. et 
di tutti li Rdi. Padri et frategli di costi. Di Padoa alli 25 di Mag- 
gio 1554. Di V. R. P. seruo indegno, 

Gio. Battista Tauono. 

3 Li quatri coadiutori temporali , uno e Andrea Gobo , quale 
puo far J poco. L' altro e Gio. Battista, che fu mandato di Roma 
per spenditor': molto ci serue: e buono per ogni cosa. L' altro e 
Gabriele di Trento, sartor', quale V ho pigliato per proua, §t sin 
hora mi contenta. Vn altro, chiamato Antonio, quale fa la cocina, 
et ci aiuta in molte cose, et questo ho pigliato insin al Settembro, 
per uider' come si portera: e molto simplice et obediente: non e 
molto industrioso, pur puo passar'. Quanto alli seruitij di casa, 1 Hic juvenis, dictus etiam Joannino, Joanico, Joanninus, est Joannes 
Ottilio, de quo haud seme! fit mentio. POLANCO, t. iv, pag. 116, n. 224; 
pag. 1 19-120, n. 233-234. 

2 Alibi scribitur Petrus de Atrio. POLANCO, t. iv, pag. 125, n. 247, an- 
not. 2, ubi de Petro, neapolitano, haec leguntur: «jussit Ignatius utperegri- 
nando Lauretum mitteretur et inde Romam, quod saepe cum iis, qui a So- 
cietate dimittendi erant, fiebat.» 

3 Quae sequuntur, scripta sunt in autographo folio, prius n. 3l2 si- 
gnato, quod post epistolam n. 61 reperitur. 2o6 Epistolae Mjxtae — 817 

hora stiamo bene, gratia del Signor'. M. Pietro, napolitano ', in 
Padoa fa poco : penso potria seruir' molto in Venetia : hano bi- 
sogno di uno li faccia la sacrestia , et potria ancora studiar' ; se 
par' a V. R. P., si potra mandar' insin passa il caldo : dipoi si 
potria mandar' ad altro collegio, doue hauesse compagni del me- 
demo studio. 

Molto mi so ralegrato della comodita di scriuer' a Venetia per 
le occorrentie quotidiane , et si potra proueder' a molte cose. A 
Roma scriuero ogni settimana del star' nostro et delli scholari, 
quali son hora i (sic), quali fano frutto nelli buoni costumi et let- 
ter'. Asai persone si son comunicato alla pentecoste et al corpus 
Domini: sempre si aumenta il numero delli confitenti, et si uede 
ogni giorno piu il frutto de quelli, che si confessano con noi. II 
Signor' ci dia gratia sempre far' il suo santo voler'. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Giesu, in Roma. 

Alia manu: [R. ta ] addi 31 detto. 31? 

CAESAR HELMI 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETIIS 26 MAJI I554 -. 

Dubia quaedam proponit. — Andreas Lipomanus germanos hospites suo 
sumptu alere recusat. - Sociorum Venetiis commorantium mores ac na- 
tura describuntur.— Status collegii. — Amicorum studia et favor. 

Jhs. 

Gratia et pax Xpi., etc. Molfo Rdo. Padre in Christo. Quelle 
di 19 del presente di V. R. ci hanno dato a tutti grande consola- 
tione: il Signor sia de tutto laudato. Qua e arriuato il P. M. < Vide quid dictum de eo est nuper, annot. penultima. 
2 Ex autographo in vol. Informationes antiquae, duplici folio, n. 91, 
prius 285. 26 Maji 1554 207 

Adriano ' con il fratello Jacophilippo , et. credo che questa sera 
partiranno verso Padoa, et de li a Trento. Credo che il viatjco 
datogli in Ferrara, sara a sufficienza, secondo ha giudicato il 
Rdo. nostro monsignore a . Jesu Xpo. sia sempre loro guida. 

Questi giorni, perche si era amalata vna vedoa, nostra bene- 
fattrice, et non sono andato a visitarla: piacendo a V. R., in si- 
mili casi desiderarei hauer il conseglio di V. R;, s'io debbo visi- 
tar, o non, tali persone senza esser ricercato. 

10 non so li casi ch J io debbo riseruarmi circa le confessioni 
delli fratelli nostri qui in Venetia. II P. M. Jo. Battista 3 mi ha 
detto, che, oltr' li tre voti, si vsa riseruarsi tutti li peccati morta- 
li, et anco il mormorar del superiore: si che, parendo a V. R., 
haurei caro me ne desse auiso de quali casi mi debbo riseruar'. 

Ho mandato a Padoa le lettere di V. R. con la copia, etc, et 
mi hanno dato risposta che Fhanno riceute. 

11 nostro Rdo. monsignore mi ha detto che al piu longo potra 
trattener' 1 J hoste delli todeschi fin alla risposta che V. R. dara 
a queste mie lettere, id est, fin' alli 8 o 9 di Jugno, et forsi che 
non potra tanto trattenerlo: pero V. R., parendogli cosi et po- 
tendo, si prega mandi la resolutione di quanto si potra fare per 
seruar' detto monsignore indemne. Alle orationi di V. R. sua 
S. ria si raccomanda et de tutti li Rdi. Padri et fratelli nostri in 
Christo. 

Adesso mi ha fatto instanza il fratello Jacobo 4 accio scriua 
a y. R., accio, parendogli, per la sua sanita li faccia mutar aria. 
Io quantunque V. R. mi ha scritto che, sendo contento il P. M. 
Gasparo b , potria mandarloa Bassano, nondimeno sendogli venuta 
T indispositione della milza, et e pericolo che diuenti hydropico, 
il medico ha consegliato ehe non si debbia mutar ne mouer di 1 Adrianus Candidus, de quo epist. 815 dictum est. Ad hunc locum vide 
Polanco, t. iv, pag. 127, n. 252. 

2 Andreas Lipomanus, prior Smae. Trinitatis, qui nullos «quam italos 
Venetiis versari... cupiebat» socios. Polanco, ibid. 

5 P. Joannes Bta. Viola. (?) 

4 Qui infra Jacobus fiorentinus dicitur. 

5 Gaspar Gropillus. POLANCO, t. IV, pag. 122, n. 2^9. 208 Epistolae Mixtae— 817 

Venetia per adesso; pure venendo detto medico questa sera, come 
penso uerra, pigliero il suo conseglio, et se sara da mandarlo air 
aria natiuo, si mandera, come V. R. diedeF auiso per laltra sua. 
Detto Jacobo era gia libero della sua quartana ; ma da alcuni 
giorni in qua Fha rihauta, et dice che si troua in grande fastidio, 
vedendo non migliorar'. 

Qua siamo sei in tutto per il seruitio perpetuo della Com- 
pagnia. 

1. II primo e il P. M. Alberto Ferrarese \ V. R. circa le 
parti et qualita di dottrina sa, come credo, meglio clFio: mi pare 
ctFho inteso che e dottor in legge canonica, et di bona capacita; 
et con il studio et diligentia sera sufficiente per Fofficio del sacer- 
dotio: pare assai robusto, benche, dopo che e stato in Venetia 
questi pocchi giorni, ha sentito certi dolori de vna gamba; et offe- 
rendogli io di procurar con il medico, mi ha risposto che sa quel 
che faria il medico, cioe che gli ordineria medicine , le quali sua 
R.cia non vuol pigliar\ 

2. II secondo e M.° Arnoldo 2 , louaniense, di eta di 30 anni 
in circa, assai robusto et bona natura, benche alli giorni passati 
e stato indisposto d'vn poca di febre, et si e ben ristorato per la 
sua buona complessione: e maestro in arti, di bonissimo giudicio 
et ingegno: vsa assai diligenza et cura per ammaestrar' li scolari 
della prima classe, et hanno fatto assai frutto nelle lettere dopo la 
sua venuta. 

3. II terzo e Jo. Antonio d' Agubio, il qual e d'eta di 24 anni 
in circa, et e sano; benche, dopo che ha cominciato a studiare, si 
e consumato qualche poco. E ben fondato in grammatica, et credo 
potria scriuer in latino assai bene. Insegna la seconda classe con 
molta diligenza, ma a questo non pare molto apto. Se si esserci- 
tasse nel predicare, credo faria molto profitto, et ha buon talento 
per cio: muoue molto et e dedito alla deuotione. 

4. II quarto e Jo. Bonifatio, siciiiano, quale per Foccupationi 1 «P. Caesar Helmus, Rector et unicus sacerdos, initio hujus anni Ve- 
netiis fuit: in auxilium tamen deinde submissus est P. Albertus ferrarien- 
sis, qui Augubio fuerat evocatus.» Polanco, t. IV, pag. 123, n. 242. 

8 Arnoldus Conchus. Litt. Quadr. t. II, pag. 551. 26 Maji 1554 209 

molte ch' ha hauto alli mesi passati, non ha potuto mostrar molto 
frutto; pure ha fatto frutto mediocremente. Si va a poco a poco 
fundando nelli principij di gramatica latina: non dimostra molto 
ingegno ne memoria; ma la diligenza, et sollicitudine, et amore 
alle littere ricompensano. Dopo che e venuto in Venetia fin al 
mezzo di quaresima, e stata assai forte et ben disposto del corpo; 
ma dopoi che e stato in letto per febre et altri dolori di corpo, ha 
dimostrato et dimostra detti dolori sentir quasi continuamente, et 
alcuna volta sta quattro giorni senza beneficio del corpo, et e 
buon suggetto, obediente et deuoto: e di eta di 22 anni in circa: 
la vista non lo serue molto. 

5. II quinto e Jacobo, fiorentino, il quale e di eta di 18 o 20 
anni. Dopo che e venuto da Fiorenza, e stato sempre indisposto 
di febre, et non si e potuto mai adoprar a niente: ha buon' ani- 
mo: non sa niente di latino, et non si faria apto a lettere, ma solo 
alli essercitij corporali, se potesse ristorarsi della sua malatia. 

Tutti questi generalmente si portano bene et conueniente- 
mente circa rofficij et essercitij d'obedienza, et vanno profit- 
tando nelle cose del spirito. Jesu Xpo. si degni custodirci tutti 
per il suo diuino seruitio. 

Io sono il sesto et vltimo, che desidero insieme con tutti li al- 
tri miei Padri et fratelli in Christo esser raccommandato air ora- 
tioni di V. R. et de tutti li Rdi. Padri et fratelli in Christo. 

Questa settimana sono venuti a visitarci il magnifico M. Do- 
menico Loredano et il Rdo. P. M. Anibal Grisonio, offerendoci 
proueder' alli bisogni et necessita delli infermi, et hanno fatta 
qualche prouisione ! . Dipoi sono andati a monsignor per constren- 
gerlo a deputar a qualche cosa certa ; et cosi il giorno dopo il 
desinar', sendo io andato a visitar detto monsignore, mi ha detto 
cheli suddetti gli hanno parlato di cio, et che sua S." a saria piu 
che contenta farlo; ma che bisogna vn fattor' fidato, et accorto, et 
sufficiente, et che lo pagaria voluntieri; et cosi restassimo d' ac- 1 «In his autem domesticis laboribus Dominus Dominicus Loredanus ac 
Dominus Annibal Grisonius... nostris solatio et auxilio fuerunt. » Polanco, 
t. iv, pag. 126, n. 250. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 14 210 Epistolae Mixtae— 818 

cordo ch' io parli con vn nostro deuoto, et fidato, et sufficiente, 
benche ha mogliera, il qual forsi pigliera questo assumpto, o uer 
che io parlerei con li suddetti M. Domenico et M. Aniballe, accio 
vedano se possono trouare vn J atto fattore. Quel che hauro fatto 
circa cio, V alta settimana daro auiso l . 

Altro non mi occorre, senon di nuouo raccommandarci tutti 
a\Y orationi di V. R., etc. Di Venetia alli 26 di Magio 1554. Di 
V. R. indegnissimo seruo in Jesu Xpo., 

Cesare Helmi. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. Padre in Christo, il P. M. Ignatio 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu, mio osser- 
uandissimo, in Roma. 

Pagate il porto. A S. a M. a della Strada, presso a S. Marco. 

Alia manu: [R. ta ] addi 31 detto. HIS 

LUDOVICUS DE COUDRETO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 26 MAJI I554 2 . 

De sociis, florentinum collegium incolentibus. — Eorum mores, ingenium, 

vires notantur. 

t 

Ihs 

La gratia et pace di Giesu Christo sea sempre con tutti. 
Molto Rdo. in Christo Padre. Questa sara per essequire il man- 
dato di V. R. P., di auisarla di tutti quelli del collegio. Siamo 
adunque nel collegio xiij, senza il fratello M. Gironimo Garua- 
nello, il quale e uenuto per hauer lettre da Roma per il Padre 
commissario 3 , et senza quello dottore, il quale e uenuto in 
compagnia de don Federico Manricquez 4 , il quale dottore presto 

1 Videantur Litt. Quadr., t. m, pag. 14 et seqq. 

2 Ex autographo in vol. Informationes antiquae, duplici folio, n. Io3, 
priuspag. 251, 252, 253. 

3 Joannes Bta. Viola. 

4 De eo agit Polanco, t. iv, pag. 36, n. 52, et pag. 163, n. 333, ubi 
haec ad rem nostram leguntur: «Cum Genua Florentiam venisset P. Laynez 26 Maji 1554 211 

penso ira a una casa qui uicina, insiene con uno suo seruitore, a 
far' gli essercitij; et e buono soggetto, uolendosi lui lassar' tirare 
dal Signore. II Rdo. Padre prouinciale ci ha dato a tutti grande 
allegrezza con la sua arriuata, et consolatione spirituale con la 
sua santa presentia. Sua R.cia e uenuta con un pocho di catharro, 
il quale gli dura anchora, et mangia molto pocho. Don Federico 
mi pare di buone parti quanto alla inclinatione al bene, et humi- 
lita, et desyderio di soggiogarsi alF obedientia: et pare facile et 
benigno, et ci da grande edificatione: penso ch J sia de buono 
ingegno, bench' habbi pocho latino. E di bella presentia et sta- 
tura, et con assai forze corporali et sanita, bencb/ hora habbi un 
pocho di rogna. 

II P. M. Desiderio e molto fiacho et debole, et attende a 
hauer' cura della chiesia, et confessar" quelli di casa, et gli scho- 
lari et altri forestieri, et qualch' uolta nelle prigioni. Lui si di- 
porta bene quanto allo spirito, et ci da grand essempio a tutti: 
ha buona grammatica, et parla congruamente latino. 

M. Domenicho l , nuouamente sacerdote fatto, e quasi guari- 
to delF orechia, et si preparera, essendo guarito, a dire la prima 
messa. Sta assai bene del corpo, et dello spirito anchora: ha buo- 
no latino, ej ben fondato, et nel greco mediocremente prouetto. 

M. Lione 2 sta assai bene del corpo, bench' suole hauer' il 
catarro, massime questi mesi passati. Dello spirito camina molto 
bene, et da grand essempio a tutti. Lui fa la piu alta classe, et sub finem mensis Maji, magna cum laetitia et a Ducibus et ab aliis exce- 
ptus est. Deducebat secum, ut diximus, D. Federicum , sed et alium quem- 
dam in jure licentiatum, qui eumdem Federicum comitatus fuerat, et spi- 
ritualia exercitia cum magno profectu Florentiae accepit, non tamen ad 
religiosum vitae statum propensus videbatur.» Et infra, n. 335, agens de 
eodem Federico, subdit: «Mutaverat ille suum nomen, et pro Federico Man- 
rique, Franciscum Bonaventuram, cum simplicia vota emitteret, se vocari 
volebat, quod erga illos duos Sanctos peculiarem gereret devotionem; sed 
P. Ignatius id ratum non habuit, et voluit ut suum nomen retineret.» 

1 «Promotus est etiam hoc anno ad sacerdotium P. Dominicus Lotharin- 
gus; messis enim ea erat Florentiae, ut multos operarios Florentia exigeret.» 
Polanco, t. IV, pag. 165, n. 337. 

2 Leo del Giglio (Lilius). Litt . Qnadr . , t. 11, pag. 555 et seqq. 212 Epistolae Mixtae— 818 

legge un pocho di rhethorica: e assai prouetto nelF humanita, et 
ha qualche principio di greco, et gli suoi scholari gli uogliono 
molto bene. 

M. Gio. Anthonio, messanese, fa hora la classe di M. Dome- 
nicho: sta bene del corpo et dello spirito; camina bene; e assai 
prouetto nel latino et nel greco, et ua tuttauia studiando greco 
quando po hauer' tempo. 

M. Michaele Vignez sta fiacho del corpo et ualetudinario: 
delFanima sta bene, bench' sia tribulato dalli scropoli. Non impa- 
ra niente, perctF non pare sia di sanita per studiare: ha pochi 
principij di grammatica et pocho fondamento. 

II fratello Alberto ' fa la terza classe, doue legge di Despau- 
terio, et delle piu facile epistole di Cicerone. Lui sta bene del 
corpo: dello spirito non mi so cognoscere in lui, perch' qualclF 
uolta mi pare buono, qualch' uolta mi pare disedificatino nel suo 
modo de procedere et nelli gesti. Lui ha mediocre latino, ma non 
troppo securo. 

M. Paulo fa la quarta classe, doue insegna le concordantie et 
gli principij delle regole di grammatica. Sta bene del corpo: 
dellanima pare caminar' piano, et difficile di mortificarsi. Vno 
de questi di, dandogli M. Desyderio una penitentia, gli rispose 
ch' non haueua charita, et clF non uolleua piu lauar' le scutelle, 
perch' gli fece lauar' le scutelle M. Desyderio alcuni giorni doppo 
pranso et cena. Doppo lui si ricognobbe, et qualclF uolta ancho- 
ra pare buono et semplice 2 . Lui ha buoni principij di gramma- 
tica, et e studioso, et qualch' uolta mi pare troppo desideroso de 
studiare. 

II fratello M. Gasparo fa la cuccina, per non essere anchora 1 Albertus Flander «scholae cuidam praeerat, et, cum Romam venisset 
hospite insalutato, ac denuo remissus esset, sic se gessit, ut saecularibus 
indutus vestibus dimittendus fuerit.» Polanco, t. IV, pag. 164, n. 337. 

2 Litt. Quadr., t. 111, pag. 537, 27 Julii 1555 datae, haec tradunt: «Cum 
ex nobis sex... de uita periclitarentur, omnes tamen praeter spem medi- 
corum conualuerunt, uno Paulo, fratre charissimo, excepto, cui quemadmo- 
dum Deus Opt. Max. aliquot diebus ante mortem cupere et praesagire 
dederat, sic aeternae uitae foelicitatem dedisse credimus.» Hujus fratris 
cognomen neque Polancus aperit. 26 Maji 1554 213 

in casa coco, quale pur' procuramo hauere; ma insino hora non 
habbiamo anchora nessuno. Lui sta assai bene del corpo et 
delF anima, et ci da grand essempio a tutti. Lui e assai prouetto 
nelle lettre humane, ma non si sa explicare nel proferire. Ha 
letto insino hora il libro de senectute de Cicerone al fratello 
Paulo: di resto ha studiato pocho: e molto dedito alF oratione et 
penitentia. 

II fratello M. Balthasar' fa la 5.* classe, cioe di quelli ch' im- 
parano il Donato a veduta o a mente. Lui si duole spesso, o uero 
dello stomacho, o della gamba: e molto stiticho, passando qualch' 
uolta 6 o 7 di senza hauer' beneficio del corpo: delF anima pare 
star' bene. Non ha quasi nessuno principio di grammaticha, et 
qualcb/ uolta a faticha sa leggere. Lui et tutti gli maestri hanno 
pocho tempo di studiare; si ch' per loro studiano pocho, se non 
il fratello Paulo, crF e piu sollecito. 

II fratello Ludouico, ferrarese, fa la dispensaet compra: lui e 
de debile complessione. Dello spirito lui e buono, et molto dedito 
alla oratione: sa leggere, ma non impara niente. 

Io mi occupo in studiare le lettioni chio fo le feste nella 
chiesia, et leggo etiam la dottrina christiana alli scholari il sabba- 
to; et gli altri giorni insegno un pocho di grecho ad alcuni scho- 
lari, et attendo alla casa. Io sto assai bene del corpo, secondo il 
solito, cioe con frequenti indispositioni: delF anima tanto fredo, 
ch/ pare una cosa morta. Per tanto supplico V. R. P. ch' quella 
se degni pregar il Signore per me et per tutto questo collegio, 
accio se degni il Signore con la uenuta del Rdo. Padre prouin- 
ciale impirci della sua gratia, la quale conserui V. R. P. sano et 
saluo a laude del Signore. Di Firenze 26 di Maggio 1554. 

D. V. R. P. seruo minimo et figliuolo indegno in Christo, 

LUDOUICO DE COUDRETO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale della Compagnia di Giesu, a Roma. 214 Epistolae Mixtae— 819 

£19 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 27 MAJI 1554 '. 

Status sociorum et scholarum collegii perusini. — Quid de singulis 

judicet rector. 
» 

T 

Pax X.i Molto Rdo. Padre. Ouesta sara per sodisfar' alla or- 
dination data ultimamente da parte de V. P. alli collegii suoi> 
circa de dar' auiso di tutti gli suppositi d' essi. In questo semo 
dieci, o ueramente tredeci, comprendendo quelli tre che stanno al 
luogho del signore vicario 2 . Et per dare particolare auiso, ce 
il P. M. Gionanni, francese 3 , nostro collaterale, soggetto molto 
utile, si per le forze corporali, ch J ha grandi, si etiam per conto 
delli altri doni. Nel conuersare, confessare, essortare et legere la 
dottrina christiana ha buona gratia, et ogni di ua crescendo: e 
molto feruente, et da buona edification di se al prossimo. Ce poi 
il fratello Giliberto, siciliano 4 , giouane ben uersato in greco et 1 Ex autographo in vol. Informationes antiquae, unico folio, n. 81, 
prius 219. 

2 Intelliguntur haec ex illis, quae ad hunc annum tradit PoLANCUS, 
t. iv, pag. 158, n. 32o: «Anno superiori diximus inchoatum fuisse quoddam 
collegium, in quo, ad modum seminarii, aliqui bonae indolis clerici institue- 
bantur... Unus ex nostris sacerdotibus ei seminario praeerat, cum quo et 
aliquis ex fratribus versabatur... Vicarius... cum videret Cardinalem [peru- 
sinum] non subministrare quae ad clericos illos nutriendos necessaria erant, 
quamvis aegre id ferret, dimisit tamen Aprili mense hujusmodi clericos in 
domos suas, donec aliqua se offerret commoditas eos sustentandi... P. Joan- 
nes Catalanus cum fratre Michaele Barul et Antonio Maria, aegrotante, eo 
in loco manebant...; sed sub initium mensis Junii... duo illi ex nostris ad 
collegium redierunt...; Antonius Maria, valetudinis gratia, relictus fuit». 

s Joannes Niger. 

4 M. Gilbertus Polizinus, «qui, Genuam destinatus... non solum cum 
lacrymis suorum discipulorum recessit, sed etiam senatus molestia; cui ta- 
men nostri successorem Mag. Antonium Viperanum missum esse dicendo, 
qui ejus locum suppleret, et si opus esset, revocari posse magistrum Gil- 
bertum, illi tunc conquievere; sed difficile revocari is potuisset, qui, Floren- 
tiam perveniens, in morbum incidit, ex quo ad coeleste collegium migra- 
vit». Polanco, t. iv, pag. 150-151, n. 305. 27 Maji 1554 215 

rhetorica: e di molto buona edificatione nella uita suoa, et e molto 
sanodi corpo. II fratello Emondo ', francese, e ben uersato in 
gramatica, historie et arte poetica; et quanto alla sanita corpo- 
rale, ua megliorando: giouene di uita lodeuole. Ce il fratello Pie- 
tro Regio 2 , panormitano, mediocremente benuersato nella lin- 
gua latina, et anche qualche cosa in rhetorica tiene: e delicato di 
corpo, di uita optima. II fratello Henrico, fiamengo, e ancheme- 
diocriter uersato in grammatica, destro nel insegnar' , et e de 
uita singolare. Circa di suoa malatia, simigliante al mal caduco, 
s J e dimostrata qui al principio che uienne alquante uolte: gia 
molto tempo fa che non li da fastidio : pare chel tratenerlo alle- 
gro, li gioui assai. II fratel Thomaso, romano, ha principii de 
gramatica buoni, et tiene la ultima classe, per la quale par sia 
molto proprio, et e sagristano destro: par' sia piu atto alli officii 
esteriori ch J alli studii; e pure buon figliuolo. II fratello Thadeo, 
senese, tienne qualche cosa nella lingua latina. 

II fratello Giouanni Modenese e tutto nelle facende temporali, 
et non ha studiato, et e di molto buona edificatione. II fratello 
Gironimo non ha lettere : par' sara meglio per aggiutar in cose 
temporali. A quel luogo fuori di questa citta, doue sono i nostri, 
ce il P. M. Giouanni, catallano, instrutto nella lingua latina, 
greca, hebraica, philosophia et theologia, et sta di buona uolunta 
a giouar il prossimo. II fratello Michele, spagnolo, e piu alquanto, 
credo, uersato in alcune parti di philosophia, che nella lingua la- 
tina, et pur' congruo galliardo di corpo, et di uita santa et irre- 
prehensible. II fratello Anthonio Maria sta li amalatto, et costi piu 
che qui cognoscuto. 

II piu inutile di tutti sono io; pero humilmente mi raccom- 
mando alle orationi di V. P. Di Perugia a 27 di Maggio 1554. 
D. V. P. seruo inutile, 

EUERARDO MARCURIANO. 

Inscriptio: f Al Padre nostro M. Ignatio. 
Alia manu: [R. ta ] addi 31 detto. 1 Edmundus Augerius, de quo dictum saepe. 
- Polanco, t. iv, pag. 149, n. 3o2. 2l6 Epistolae Mixtae— 820 S2© 

PHILIPPUS LEERNUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA 29 MAJI 1554 '. 

Tironem quemdara Ferrariam missum esse.— De sociis: quibus scholis 
regendis sint praefecti. — Quas quisque virtutes ac indolem habeat: quid 
in unoquoque animadvertat, reprehensione dignum. 

t 

Jhs. 

Pax X.i, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Per rispondere a 
le dj V. R. P. del 19 di Maggio, diro prima, che le cose occor- 
rentj, id est, dj negotij, gli scriueremo a Ferrara, et de Fessere 
nostro scriueremo a Roma, secondo Fordinario, abench' io du- 
bitj se il collaterale debe auisare delle cose ordinarie, o solo delle 
estraordinarie. 

E parso a tuttj se dessj la classe maggiore a M. Valerio: con 
questo, che M. Andrea leggera alcuna lettione per finire certj 
librj incomminciatj, come lo preghano gli scolarj, et M. Joanni 
Ignatio resta nella 2. a classe; la 3. a uero la fara quello che uorra 
V. R. P., come scrissi io Faltra settimana 2 . 

Hoggj (communj fratrum consensu) mandiamo a Ferrara 
quello nouitio, tanquam hospes riceputo: quando verra la noua 
da V. R. P., utrum debeat recipj, et in che modo, mandaremola 
tale resolutione al P. Pelettario. Due ragionj ci Fhanno fatto 
mandare a Ferrara in fretta. L'una e, ctFil P. M. Pelettario ter- 
tio quoque die, uel saltem 4. , cj pregaua che non manchassimo 
dj mandarlj presto uno, ch J Fagiutasse nella cucina, etiam con 
premio, o in qual modo si poteua. L J altra e, c'hauemo cognosciuto 
quel giouane esser' dj tenero animo uerso gli parentj, et il suo 
padre douer' in breue uenire a uisitarlo in Modena: la cuj pre- 1 Ex autographo in vol. Informationes antiquae, duplici folio, n. 6, 7, 
prius 359, 36o. 

- Ms. hic et deinde, 7."» 29 Maji 1554 217 

sentia giudicauamo douerlj nocere. Adde, che il stare 203 d'una 
medema terra insieme, non conuiene, conciosiache domane aspet- 
tiamo uno suo cognato in suo loco, molto da bene, come dicono, 
il quale si riceuera come Faltro, fino a tanto che s'habia scritto 
dj la le sue parti. 

Da Bologna non hanno chiesto niente, ne hauemo sentito al- 
tro, senonche cinque dj loro erano amalatj. 

Per moderatore o rettore del colleggio delle vedoue \ mon- 
signore Rmo. cum suis gia haueua eletto uno dj noj, in absentia 
tamen et ignorantia nostra, id est, senza nostra saputa; ma man- 
dandocjlo a dire S. S. Rma., habbiamo offerte le nostre raggionj 
in luoco della persona: si che crediamo douere essere assoluto da 
tale cura, et sequitare le confessioni al solito modo; le qualj con- 
fessionj, come anchora la communione, vanno al solito modo. 

Gli essercitij della prima settimana si dano a una persona. 
Et il numero di scolarj e dj 58. 

1. Per tocchare in breuita alcune buone partj che nellj fra- 
tellj di questo collegio appajono, diremo prima, che il Padre don 
Lorenzo 2 e persona affabile et edificatiua nel suo parlare, et e li- 
bera, assaj diligente nelle cose sue, massime dellachiesa: si sforza 
grandemente dj lassare alle persone buono odore dj se: ha una 
grande inclinatione al studio, et ha certa cognition delle cose, piu 
tosto mi pare naturale che industriale: e persona assai assai poli- 
tica. Sono altre buone partj, le qualj (come ignorante) le lasso. 

2. M. Andrea Bon'insegna s'agiuta nelle lettere, come penso 
fara nel spirito: e persona sedificatiua, affabile, dj buono giudicio, 
zelosa, etc: ha talento nel insegnare, predicare, conuersare, et 
trattare negotij, et similj. 

3. M. Valerio 3 e persona inclinata al studio, et molto s J affa- 
ticha, agiutandosi nelle lettere come nel spirito: habello modo 
d'insegnare, et ha talento nel predicare: ha buona memoria: ca- 
mina adesso assaj quietamente, come anchoragli altrj. 1 Vide epist. 814. 

2 Joannes Laurentius de Patarini. 

3 Joannes Valerius. 2l8 Epistolae Mixtae — 820 

4. M. Gio. Ignatio e persona obediente, dj buona natura,. 
amata da tuttj quellj che la pratticano: e diligente nel studio, 
inclinato al bene, riuerente: ha talento nel predicare, s'affaticha 
nel insegnare, etc. 

5. M. Gonzab e sauietto et prudente, massime nelle cose del 
suo offitio: e molto inclinato al studio, e assai actiuo quando li 
accade: sa bene rendere raggioni alle persone, et mandarle satis- 
fatte. 

6. M. Domenico e obediente, amiceuole, dj buona natura, 
atto alle lettere, tractabile, utcunque studioso, sedificatiuo, dj 
buona praesentia, etc. 

Oueste sono, Rdo. Padre, le puocche bone partj che nellj 
suoj figliuolj nel Signore nostro dilettissimo mi sono parse essere: 
la mia grossezza et ignorantia non escludera le altre residue, le 
quali, per essere insolito anchora in his scribendis, relinquo. 

Non altro, senon che alle orationj dj V. R. P. et dj tuttj cj 
raccommandiamo. Dj Modena allj 29 dj Maggio 1554. D. V. P. 
figliuolo indegno et seruo in Christo inutillissimo. 

Philippo Leerno Fiamengo. 

In cliarta separata, eadem manit: Hauendo detto quello mi oc- 
correua circa le buone partj, etc, credo non douer' essere satis- 
fatta la mente dj V. R. P., che prima non sia detto di qualche cose, 
le qualj esteriormente pajono uitiose o non edificatiue, abenche 
interiormente possono essere senza malitia. 

Alle uolte si notarebbe nel Padre don Lorenzo qualche specie 
dj uanita o altezza esteriore: troppa familiarita con alcuni fratelli, 
praesertim con M. Andrea: una troppo politezza corporale desi- 
derata : una subiectione alle passionj : qualche apparentia dj fit- 
tione nel suo procedere: complacentia in proprijs actibus, con 
laudarli piu de lj altrj : troppo cerimonioso nella messa , come 
d'alcuni e stato ripreso, etc. 

In M. Andrea, Tessere troppo dato alle lettere, et poco al 
spirito: 1'essere assai colerico: il defendere troppo il proprio pa- 
rere o giuditio: V essere alquanto libero in alcune regole: il dire 
alle uolte parolle pungitiue ad altrj, il gridare troppo forte nel suo 
insegnare. 29 Maji 1554 219 

In M. Valerio, 1'essere audace in parlare, massime con per- 
sone dj authorita : Fessere molto subitaneo : alle uolte un pocco 
liberetto. 

In M. Gio. Ignatio, qualche instabilita dj animo o opinione 
alle uolte: fermezza nella sua opinione. 

In M. Gonzales, il troppo desiderio del studio: Faudacia nel 
parlare o intermettersi. 

In M. Domenico non s^e anchora demonstrato altro, seno 
buono nouitio. 

Ouesto ho scritto piu tosto fuora della mia uolunta, che altra- 
mente, ma per satisfare alF obedienza , la quale s'io manchassi 
(per sentirmi d'esser' piu degno d'essere apontato che nissuno 
delli altrj) credo mi riprenderebbe, acio alias non scriuessj talia. 

Inscriptio: f Al moltoRdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu, a Roma. 

Alia maiiu. [R.ta] addi 3 de Giugno. 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 29 MAJI I554 '. 

Rursus de migratione nostrorum in coenobium carmelitanum. — Desiderat 
Lanoy ut a pontifice copia ad id fiat; quod alii negligere videntur. — 
Socii ad sacros ordines promoti.— Nicolaus Lotharingius tandem manus 
victas tradit.— Studiis datur opera. 

Ihs. 
La gratia de Jesu Christo, signore nostro, cresca sempre nelli 
cuori nostri. Amen. Vostra reverencia, Rdo. Padre, hauera hora 
inteso come siamo passati da santo Domeneco al monasterio delli 
carmeliti; ma solamente, come io vedo, per modo de hospiti, ben- 
che habbiamo auisato assai il Rmo. labacense et anchora il vice- 
canceliero generale 2 , che il negotio doueria con buono ordine 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 105, prius 216. 

2 Jacobus Jonas, viennensis academiae vicecancellarius. POLANCO, 
t. IV, pag. 250, n. 545-547. Vide epist. 805 et 850. 220 Epistolae Mixtae— 821 

procedere ad effetto, ottenendo il consenso de Tordine. Intendia- 
mo che adesso se tratta delli beni mobili et immobili del mona- 
sterio per applicarli al collegio nostro. Se fonda, come io penso, il 
re colli suoi, che questo monasterio e fondatione delli archiducchi 
de questa Austria: onde, essendo tanto tempo abandonnato et de- 
solato dalli carmeliti, sostengono che la totale dispositione ritorna 
al re, come archiduca austriaco, almanco per poterlo transferire 
a meigliori vsi spirituali. Sopra di questo voreissimo che V. R. ci 
dasse presto auiso, perche pare che nullamente possiamo lasciare 
inuestirci de questo monasterio colle sue intradi et beni, si non 
habbiamo inanzi il consenso del patrone, il quale non pensiamo 
essere il archiduca de Austria. Stando le cose in questi termini, 
non possono credere questi signori todeschi, che mai, saltem in 
questa Germania, potra rifiorire la religione delli mendicanti, et 
generalmente delli monachi, et forsi sopra de questa sua despe- 
ranza se intromettono dalle possessioni loro, disponendone piu 
liberamente dal douere. 

Habbiamo ottenuto che nessuno se puo sepelire in questo mo- 
nasterio, benche non domandauamo seno de essere liberi de tante 
sepoltore de morti, come fin qui e stato F usanza in questo luogo, 
et dalle misse che consequentemente se diceuano. Dal resto sia- 
mo quasi nel mezzo della terra , et vengono ogni di piii scolari 
alla schola nostra, et per rispetto della echesia se prattica molto 
piu colla gente todesca nelle confessioni anchora et altri esserciti 
spirituali. 

Maestro Erardo et Martino a questa pentecoste hanno rice- 
uuto li sacri ordini del diaconato ' et Joachimo del subdiaconato: 
Nicolao, vogliando Iddio, se e finalmente offerito come indiffe- 
rente a lasciare ordinarse; pure, come anchora essendo troppo 
neophito, espettaremo con lui insino ad vno altro tempo ordina- 
rio 2 . Hora hauendo inteso la risposta di V. R., me ha confessato 
il suo impedimento, il quale era piu presto de farlo procedere colli 1 Ms. diocanato. 

- Recensentur heic Erardus Avantianus (Dawant), leodiensis, Martinus 
Stevordianus, Joachimus Vdamus (Audanus), et Nicolaus Lotharingius, de 
quibus supra est mentio facta, epist. 786. 29 MAJI I554 221 

altri fratelli soi alli ordini sacri, che de retirarlo indrieto. II scro- 
polo suo non era senon che, esendo nelli essercitii spirituali in Co- 
lonia, hebbe vna inspiratione da Dio, che se doueria fare de non 
so che ordine de santo Paulo, et fu persuaso dal P. M.e Leonar- 
do ' de venire a Roma, doue lui diciaro questa cosa al suo con- 
fessore, come certamente essendo quella reuelatione de Dio, et 
che, si tutto il mondo li dicesse altro, che mai lo crederia. De 
questa pertinacia lo represe V. R., et cosi pare che non se aquieto 
dal tutto. Adesso lege il breuiario con vno delli nostri, in luogo 
del officio de nostra Signora. M.° Erardo studia principalmente 
nella theologia,et M.° Theodorico Canisio: e jouane molto colum- 
bino et de buona pasta, mansuetissimo. 

In questa mutatione de stanzia, tutti li nostri fratelli sono stati 
amallati, come de febre, de flusso de ventre, et dolore de testa, 
luno piii, laltro manco: ad alchuni se e cauato il sangue, et ad al- 
tri puocchi se sono date' legieri purgationi , et hora tutti quanti 
stanno bene. Iddio ci conserui tutti, quanto al corpo et quanto al 
anima,inperfetta sanita, medianti le sante orationide V. R. Amen. 
De Vienna 29 de Magio 1554. De V. R. inutile figliolo et seruo 
in Jesu X.°, 

NlCOLAUS DE LANNOY. 

t 
Inscriptio: Ihs. Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M.e Ignatio 

de Loyola, preposito della Compagnia de Jesu, in Roma. 

Alia manu: Addi 17 de Giugno. 1 Leonardus Kessel. 222 EPISTOLAE MlXTAE— 822 MARIA DEL GESSO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 3o MAJI 1554 *• 

Domum Societati suis expensis emit. — Id magnam sibi attulit voluptatem. — 

Se suaque omnia Societati offert. 

La gratia et pacce de M. Jesu Cristo sempre cresca e romanga 
inlanima de la P. V., Padre. Padre mio in Jesucristo obb.mo 
Venerando Padre. Enchorache al prezente se trouasimi deboli, 
la diuina maiesta se a dato tanto animo e volonta, che auemo per 
gratia sua comprato vna casa al collegio, la qualle e montata libre 
cinque milia di moneda di Ferara, parte se ne pagata, e parte se 
ne tolte in presto con animo de restituirli con il tenpo, piacando 
el signor Dio. La casa he apreso a la celentia del signor ducha, 
e apreso a la piaza en el mezo de la citta: e molto bene propo- 
tionata al collegio, prima la vna bonisima e bella chiesia, e ha bo- 
nisimo alogamento per il collegio, e a lorto che confina con quello 
de lospitale de santa Ana, doue li uiene vna bonisima aiara. Alli 
25 del prezente mese introno nela casa in el nome de Dio, doue 
lanima mia ne receuete grandisimo contento a uederli, vsiti de le 
case de li homini, essere intrati ine la casa di Jesu Cristo, e de 
vedere la R. a del P. M. Gouane a participare di fruti de le sue 
fatiche, le qualle, come ho scrite altre uolte a V. P., fatiche 
grandisime. La P. V. sa che a uolere aiutare anime che prese- 
ueri nel ceruitio del signor Dio, e prouedere a queste cose nese- 
sarie, come he in comprare case, che li vano pensiero e parole e 
di passi asai. La P. V. si aiuti apreso el signor Dio con le sue 
oratione, a fare che le cose de queste bande e per tuto il mondo 
prospari in onore de Dio e in salute dele anime, e anchora priego 
la P. V. a celebrare sollo vna volta per lanima del mjo consorto 3 , 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 60, prius 100. 
- Joannes Pelletarius. 

5 Lanfrancus Gipsio (Gesso, Giesse) da Lugo, cujus elogium affert Po- 
LANCO, t. IV, pag. 64, n. 115. I JUNII 1554 223 

acio, sel patese cosa alcuna, chel Padre eterno per amore de Jesu 
Cristo se degni de leberarlo. E anchorache jo habia di bizogno, 
non ricordo a V. P. de pregar per mj, perche jo tengo certo che 
quella il fatia per sua humanita; e per le gratie che la P. V. me 
ha fatto, me ha certifichato che quella me a carita per Iesu X.°, e 
che la desidra el bem de lanima mia. 

Venerando P. mio. Se posso cosa alcuna per quella, che la se 
degni comandarmi come a serua e figliola, perche il debito e de 
reuerire e de obedire a quella per Iesu X.° infino a la morte: e 
con questo finise domandandoue per Iesu X.° la beneditione \ In 
Ferara alli 30 de Magio 1554. D. V. P. indegna figliola e serua, 

Maria dal Gesso. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, il P. M. Ignatio, superiore 
generale de la Compagnia di Jesu. In santa Maria de Strada, 
apreso a santo Marcho. In Roma. SS3 

MARCUS JORGE 
ex commiss. P. Michaelis de Bairros, 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA J JUNII I554 -. 

Status eborensis collegii.— Sociorum numerus et occupationes. 

j. 

IHS 
Muy Rdo. en Christo Padre. La gracia y amor aeterno de 
Christo nuestro senor sea syempre en nuestras almas. Amen. Lo 1 Legantur quae de matrona Maria Frassoni del Gesso ad rem tradit 
Polanco, t. iv, pag. 66, n. 119: «Quod attinet ad fundatorem Collegii 
Ferrariensis..., P. Ignatio videbatur coram Deo fundatrix esse... Domina 
Maria del Giessi, cujus expensis et domus et ecclesia propria Collegio empta 
fuerat..., et ita... pro ea, ut fundatrice, Missas celebrari jussit...» etc. Vide 
caetera, quae ibi dicuntur et Cartas de San Ignacio, t. IV, saepe. 

4 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 180, prius 492. Hujus episto- 
lae aliud etiam exemplum est originale, unico item folio, in eodem vol., 
n. 181, prius 493. 224 Epistolae Mixtae— 823 

que deste mes pasado se me offrece para escreuir a V. P. acerca 
de la disposicion deste collegio, es lo que se sigue. Estamos al 
presente aqui, entre Padres y hermanos, veynte y vno, de los 
quales los maestros, theologos, y confesores de los estudiantes se 
occupan en sus solitas y ordinarias occupationes, que otras vezes 
ja escreuj a V. P.; y aprouechan los estudiantes de nuestras es- 
cuelas en las vertudes y studio. Al domingo comulgan muchos 
dellos en nuestra capilla, y son al presente trezientos y diez, poco 
mas 6 menos, en todas las classes. Los Padres y hermanos comun- 
mente quedan con buena disposieion corporal, avnque vno de los 
maestros de Lisbona (a que llaman Roque Sans) el qual, segun 
screuj ja a V. P., fue embiado aqui para conualescer, queda malo 
y con sospecha de ser ptisico y con callentura continua. Ninguno 
otro queda en cama: bendjto sea el Sefior por todo. Esperamos 
muy eedo aqui por el P. Mtro. Myron, segun el screuio de 
Coymbra, y creo se consolaran mucho los hermanos con el en el 
Senor nuestro. Por aora no otro, syno que todos nos encomen- 
damos en los sanctos sacrificios y oraciones de V. P. Deste colle- 
gio de Jesus de fiuora al primer de Junio de 1554 anos. Por com- 
mission del P. Miguel Bairros, 

Marcos Jorge. 
Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Igna- 
eio , praeposito general de la Compagnia de Jesus, em Roma. 4 Junii 1554 225 3S4L 
HIERONYMUS DOMENECH 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 4 JUNII I554 '. 

Joannem Dominicum de Mercurio, cardinalis mamertini fratrem, in carce- 
rem a prorege fuisse conjectum. — Negotium de coenobio Ascensionis 
.urgendum. — De Isabella de Vega, Francisco Porcio, Stephano adole- 
scente, caelo jam maturo.— De collegio syracusano. — De abbatia Novae 
lucis. — De lustratione dioeceseos cefalensis. — De Octavio Cesari , in 
Hispaniam opportuno tempore navigaturo. 

t 

Muy Rdo. en X.° Padre. Pax X.i Ahier scriui a V. P. con 
prissa, entendiendo que el despacho se partia luego: despues 
esta manana - he entendido como no es partido, y ansi pienso 
con esta scriuir dos 6 tres cosas que me oluide en la otra. 

El virrey ha echo carcerar al hermano 3 del cardenal, etc. , con 
mucha justitia, y ha mandado se tomen las informationes: pienso 
sea sobre ciertos officios que vendio. Creo que habra disposition 
de hauer lo que se pretendia sobre la Ascension: no dexen por 
charidad de tentar lo que se pudiere agora, sin tocarle nada des- 
to, porque pienso le hallaran mas dispuesto. 

La sefiora duquesa 4 me ha tocado otra vez sobre don Paulo % 
que lo querria para Biuona y confessor suyo : yo le [he] dicho que 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 83, prius 157. 
8 Ms. manaya. 

3 Joannes Dominicus, frater cardinalis mamertini, Joannis Andreae de 
Mercurio, de quibus satis diximus supra, t. m, epist. 7l3, 733, 734, 735, etc. 
Ulud tamen animadvertendum est, Polancum dicere cardinalis messanensis 
fratrem fuisse a Vega, prorege, in carcerem conjectum aliquot ante menses, 
scil. ante Decembrem 1553: vide epist. 733, t. m, pag. 680: heic vero loqui- 
tur Domenech quasi de re, quae nuper acciderit. Igitur vel de iterata in 
carcerem conjectione sermo nunc est, vel Polancus lapsus est in tempore 
hujusce rei definiendo. Cf. POLANCO, t. 111, pag. 227-228, n. 501. 

4 Elisabeth de Vega. 

5 Paulus de Achillis. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 15 226 Epistolae Mixtae— 824 

tengo scrito sobre ello a V. P. A mi no me paresce que con- 
venga quitarlo deste collegio: V. P. vea lo que le tengo de res- 
ponder. 

Tambien dezeo saber que podre dezir a Francisco Porcio l 
sobre los dineros que dexo en Messina, que yo no le [he] dicho 
nada de lo que he echo, sperando que de ay se le respondiesse. 
El prueua muy bien, bendito [Dios]. Nuestro Senor lo augmente 
en su gracia y amor. 

De Messina me scriuen que vno, llamado Stefano, que estaua 
en la casa de probation, esta muy malo, que tenian poca spe- 
ranza de su vida: el Senor aga dell lo que fuere mas seruido. 
Era el mas docto de todos, del qual speraua aprouecharme para 
el collegio de Qaragossa. El Senor sea allabado de todo 2 . A Qa- 
ragossa he embiado al P. M. Antonio 3 para hauer la information 
de lo que alla se offeresce. Por entender en ello el sefior Suero, 
no se puede scusar de dar algun principio; que haze tanta ins- 
tantia en ello, como si le fuesse la vida: y su padre se huelga 
dello. 

Su Ex. a me ha dicho que de nueuo buelue a scriuir sobre la 
abbadia de Noualucha, diziendo como ha entendido que se hauia 
concedido a vn cardenal; y que es contra la pregmatica del regno, 
sobre la alternatiua que agora hauia de venir a vn regimiento, y 
que soa M.ta hauia echo gratia al collegio de la primera vaccan- 
tia, etc: no se le que aprouechara 4 . 1 Vide quid de praestante hoc viro, in Societatem cooptato, diximus, 
epist. 800. 

9 De hoc adolescente procul dubio scripserat Coudreto 21 Maji 1554: 
«Ex iis [nimirum qui mamertinas Societatis scholas frequentant] duo prae- 
cipue, nec contemnendae indolis, Societati sese adjicere cupiiint; alter 
rhetorices est et graecae linguae auditor, annos natus fere sexdecim, 
omnium condiscipulorum, si unum ex domesticis exceperim, doctissimus.» 
Litt. Quadr., t. II, pag. 710. 

3 Antonius Vinck.— Sermo heic est de gymnasio, quod Syracusis con- 
dere Societati constituerat Suerus, Joannis de Vega filius. Litt. Quadr., 
t. iii, pag. 61; Polanco, t. IV, pag. 229-231, n. 514 et seqq. 

4 De abbatia Novae Lucis agit Polanco, t. m, pag. 224 et 225, n. 493; 
t. iv, pag. 220, n. 489. 12 JUNI I554 227 

El Padre don Paulo ' es ido a la visita de Chefalu, y buelto 
M. Elpidio, que fue en su lugar: haze gran seruitio a nuestro 
Sefior en dicha visita, castigansse muchos vsureros y amanceba- 
dos, y reformanse abbadias, y muchos otros bienes. Pluuiesse a 
nuestro Senor se hiziesse lo mismo por las otras dioceses. 

Por esta no me occorre altro de que avisar a V. P.: al pre- 
sente no se offeresce pasaje para Spanya; offeresciendose algun 
mediocre, como me manda, se embiara Octauio 2 . El Senor sea 
con todos. De Palermo a 4 de Junio 1554. De V. P. siervo en 
Jesu X.°, 

JO. HlERONYMO DOMENECH. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. en Jesu X.° Padre, el P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito general de la Compagnia de Jesu, en santa 
Maria de la Strada, iunto a san Marco, etc. En Roma. S«5 

FRANCISCUS PALMIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BONONIA 12 JUNII I554 3 . 

Divinorum sacramentorum usus a quibusdam oppugnatur. — Animorum tur- 
batio inde enascitur.— Duo pii sacerdotes falso delati. — De coenobio vir- 
ginum, cui nomen Sancta Maria nova.— Exquirit ab Ignatio Palmius 
quid sibi faciendum est, si episcopus nolit ipsum ab earum cura liberare. 
— Quid etiam de sacramentorum usu ac frequentia tenendum sit. — Laus 
antistitis bononiensis. 

Pax Xpi. Amen, etc. Molto Rdo. in X.° Padre. Hoggi ho 
riceuto V alligata del P. Pelletario: credo siano della setimana 
passata. 

Perche mi par' vedere che V demonio vogli impedire quel 1 Paulus de Achillis. — De episcopatu cefalensi ejusque antistite supra 
dictum est, epist. 785: de lustratione vero Patrum Achillis et Elpidii Ugo- 
letti, cf. Polanco, t. iv, pag. 221, n. 492. 

• Octavianus Cesari, de quo in superiore volumine saepe egimus. 

3 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 50, prius 81, 82.— Usus est 
hac epistola Polancus, t. IV, pag. 106-111, n. 210 et seqq., ad quem lecto- 
rem remittimus, ne cogamur jam dicta saepius repetere. 228 Epistolae Mixtae— 825 

pocho bene che si fa in Bologna, pigliando meggi tropo grandi, 
me paruto necessario auisarne V. R., a fine che racomandi la 
cosa al Signor, et laiuti in altro modo che potra. 

Intendera donque come in Bologna sono doi homini, che per 
molti anni si sono dati a vna vita heremiticha, stando fori della 
citta, di modo che hanno acquistati gram nome di santita et 
auttorita appresso il populo. Piu anni gia venero ad habitar' in 
Bologna, et incomentiorno esser' visitati da molte persone, cosi 
homini come donne: et fra questi vi erano molti, che si confessa- 
uano et comunicauano ogni festa, il che intendendo loro, biasi- 
mauano. Per il che alcuni Padri delli nostri, come il P. M. Clau- 
dio, il P. M. Pasquasio * et altri, piu volte andarno da loro, et 
parlorno sopra la frequentia dei sacramenti et di altre cose, et no 
si poteteno mai acordare insieme, et sempre hano biasimata 
questa frequentia dei sacramenti; ma masimamente da doi anni 
in qua hanno tanto parlato contro di quella, et mossi altri suoi 
settatori, che in publico et in priuato diceuano, che non si douea 
fare nouamente. Ho inteso che per leuarla del tutto si sono vol- 
tati a monsignor Rmo. di Bologna 2 , et Y hanno impresso questa 
loro mala fantasia con dire, che non si comunicano se non donne, 
che si mouano piu per legereza che per raggione, che si diuida- 
no li matrimonij, si causa che le donne lasciano la cura della 
casa, che robbano per dare alli confessori, che fano bottege de 
sacramenti, che si fano delle sette, et altre molte brute cose: et 
colloriscono le sue raggioni con dire, che dom Leone et il suo 
compagno 3 hanno fatti sette in Bologna, et posta la ruina in vno 
monasterio, il che se ritrouato tutto il contrario quanto alla ve- 
rita, benche e loro e il volgo tengi loposito. Hor' pensi V. R. 
come sta la cosa, quando che li santi dicono le medesime cose che 
dice ilmondo, costoro hanno tanta auttorita apresso di tutti (lassio 1 PP. Claudius Jajus et Paschasius Broet. 

2 Joannes Campeggi, bononiensis episcopus. 

5 Boni hi sacerdotes, qui Leo et Achilles statim vocantur, «a confes- 
sionibus audiendis prohibiti,» Romam «ad officium Sanctae Inquisitionis 
delati sunt». Polanco, t. iv, pag. 110, n. 210, annot. 2. 12 JUNII I554 229 

H spirituali) et maxime apresso di monsignor Rmo. di Bologna , 
che mi pare in questa parte voler' seguitare il loro giuditio. 

Per questo don Leone et don Achiles sono priui di non vdire 
confessioni: li predichatori non audent laudare alla scoperta la 
frequentia di sacramenti, di sorte che mi pare essere orditta vna 
tella per volere impedire questo bene. Et perche cognosco certo, 
che la riforma del christianesimo si fa con questo meggio tanto 
vnico, che la Compagnia nostra per tutto et qui ha vssato, ho 
voluto specialmente auisarne V. R., accio m' auisa come me ho 
*da gouernare, in caso che monsignor di Bologna mi pregasse 
ch J io non admettesse persona alla comunione, saluo che vna 
uolta il mese (come intendo desidera fare), o puro cognoscendo 
jo che monsignor e inganato da costoro, s J jo mi douese sforzare 
di farlo capazo della verita, et tanto piu, che mi si mostra molto 
amoreuolle; et si serue di me circa la rifforma delli monasterij et 
delle chiesse che vol uisitare, et dice molto bene della Compa- 
gnia, et e d' vna natura molto modesta et bene inclinata. 

Mi resta di dire a V. R. come sono gia piu mesi ch' io fui 
chiamato aY monasterio di santa Maria noua, per veder s' jo 
poteua accordare le sorre nella dissensione nata fra loro, come 
piu volte ho scrito: mai se potuto peruenire a quel fine ch' io 
desiderauo, et per questo piu volte mi som voluto leuare, ma 
T vna et 1' altra parte delle monache mai hanno voluto, con dire: 
s' io mi partiuo, ero la ruina di quel monasterio, perche stando 
ui alcuno tempo, diceuano che si agiutarebeno. Subito che fu 
giunto monsignor di Bologna, visitato ch' hebe sua S. Rma., lo 
pregai che mi leuase questo intrico: s' atristo assai, et mi disse 
ch' io hauesi vn pocho di pacientia. 

Hora perche sono andato piu inanzo di quelo che mi pensauo, 
voglio che V. R. sappi il tutto; et che mi scriua se vole ch' io 
resti per alcuno tempo o non l . Appresso perche in santa Maria 
noua s' introdusse la frequente comunione gia piu anni, di modo 
che ia maggior parte di quelle sorre si comunicauano ogni dome- 1 «Interim dum aliquis idoneus inveniretur, ut sine conscientiae scru- 
pulo in eis juvandis pergeret, [Ignatius Palmium] hortatus est.» Polanco, 
t. iv, pag. iii, n. 211. 23o Epistolae Mixtae — 825 

niclia almancho, et con tal modo, che molte sorre, che eranoleoni,, 
sono adiuentate pecorelle; hora perche quelli homini santi et il 
volgo dicono che la discordia di santa Maria noua e nata per la 
frequentia di questi sacramenti (il che e ben vero) , ma non in- 
tendano il vero; questa e la guera, della quale dice il Signor: non 
enim veni mittere pacem, sed gladium ', etc. Hora perssuaden- 
dosi monsignor che questa guera sia nata per questo , non vo- 
rebbe che si comunicasero se non secondo lordine delle loro con- 
stitutioni, che sono 10 o 12 volte F anno, et vorebe sua signoria 
ch' io le persuadesse a non si comunicarsi, se non secondo la re- 
golla. La sua raggione e questa: perche si pensa, leuata che li 
sera la frequente comunione, che serano in pace; ma jo che le ho 
per il passato persuaso tutto aF oppossito et in generale et im 
particolare, et che cosi V intendo secondo la mia consientia; per- 
che non dico di temere, ma di credere certo, che, lasata la comu- 
nione, erunt nouissima illarum peiora prioribus 2 , agiungendo che 
queste che si confessano et comunicano spesse volte, ellegere- 
bono piu tosto di dormire su la terra nuda, et di passersi d' herbbe 
et acqua, che essere priue della frequentia della confessioni et co- 
munioni. L/ isteso vorebe monsignor che si facesse in duoi altri 
monasterij, ne quali per conseglio de Padri nostri si frequentala 
comunione: quali monasterij in interiori et exteriori (perche an- 
cho ho cognosiuto et cognosco tutti li altri monasterij) sono molto 
differenti da li altri. 

Vna sol cosa mi potra il contrario persuadere , cioe il parere 
di V. R., la quale prego quanto piu tosto la puo, me lo mandi, 
che sufficiant pro informatione, etc. Fara strazare questa lettera. 
Non accade altro, saluo che racomandarsi alle orattioni. Da Bo- 
logna alli 12 di Giugno 1554. D. V. R. seruo in Christo, 

Francesco Palmio. 
Dipuoi d' hauer' scritte queste, monsignor Rmo. m^ha detto 
chel non bisogna pensare di lasciar' per adesso le suore , et chio 
mi metta pur in ordine, che mi vole adoprare in piu cose. Puoi 1 Ms. glladiitm,— Matth. X, 34; Luc. XII, 51. 

2 Matth. xii, 45; Luc. xi, 26. i3 Junii 1554 23l 

m'ha detto che lui vole solecitar' la cosa di santo Colombano, et 
nanci passi troppo tempo, che vole hauiamo vno luogho. V. R. 
raccomandi la cosa al Signore : spero ogni bene di questo pre- 
lato l . 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu. In Roma, 
appresso santo Marco. 

Al porto meggio grosso. 896 

PETRUS SANTINI 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUCA l3 JUNII I554 2 . 

Se propediem Montem regalem petiturum. — De P. Viola boni nuntii. 

La gratia e pace del signor nostro Jesu Xpo. sia sempre con 
esso noi. 

Padre mio reuerendo. 2 giorni fa M. don Battista Viola dal 
bagno alla villa ma scripto e mandattomi vna di vostra R.tia delli 
19 del passato, vista con molta consolatione, per la quale se in- 
teso che quelli Padri del colegio di Monreale 3 li fanno stantia 
della mia andata la. Per tanto, essendo speditto, mi dite che debbi 
andare, non hauendo preso altro apuntamento col Rdo. P. M. 
Laines, di che dico a V. R. come ditto Padre aspettauo con gran 
disiderio, e a questi giorni passati passo di qua senza poterlo piu 
vedere, che nebbi molto dispiacere. Ma scripto hora M. don Viola 
chel suo compagno fu a Firenza. Esse ditto Padre la ditto che 
non mi pote far motto, per essere acompagnato con certi gentilo- 1 Videantur, quae, in laudem optimi praesulis, memoriae tradidit idem 
POLANCUS, ibid.y n. 212. 

* Ex autographo in vol. C, duplici folio, n. 13^, prius 255.— De auctore 
hujus epistolae ac de ejus in collegium monteregalense, expetita a sociis, 
profectione, saepe dictum est in volumine superiore. Vide Santini epi- 
stolas. 

5 Ms. Moreale. 232 Epistolae Mixtae— 826 

mini, che non si pote fermare; vnde jo, intendendo tando della 
sua passata, senza venire a posar qua in casa, come la spettauo, 
ne pure farmi intender cosa alcuna, mi leuai di ogni speranza. 
Hora, hauendomi scripto V. R. chio vadi, sarei ben presto che 
piu fa. Per questo mi ero alestito di ogni mia facenda; nientedi- 
meno hora siamo in sul colmo della state, e penso che per mare 
sia mal seguro landare, holtra que in queste bande nostre viscine 
saspetta grandissime guerre, non essendo in casa nostra che don- 
ne *, non vorenno che cosi hora in queste tribulatione mi partissi, 
di modo che dapoj che sono stato tanto, se li pare, aspettero 
tanto, sinalche fine aranno ditte guerre, che ancora noj,per essere 
tanti vicinj, dubito che ne sentiremo. Io penso che Dio nostro 
signor per li pecati nostri ci uora dare qualche gran bastanota. 
Sia sempre fatto la sua volunta, purche per questo ci hauessimo 
a ricognoscere e mutar vita, canpando da buon xpiani., che al 
giorno doggj altro che il nome non si uede. 

Del ditto M. don Viola ho hauto molto piacere sia venuto da 
queste bande. Sio potro, landro ha uisitare insino la, ancora che, 
come lo scritto, non douera mancare preso che ara la que venire 
dipoj insin qua a ricrearsj; al quale non manchero in tutto quello 
fa di bisogno seruirlo, pur che di me si uogli seruire in quello le 
acadera. 

Per ora non macade altro dirli, saluo che cosi al nostro 
Rdo. P. Ignatio, come a tutti laltrj mi racomandate, che pre- 
chino Idio per me, e cosi il medessimo dicho a V. R. Che Dio 
nostro signor li guardi di male e laumenti in sua santissima 
gratia. Di Lucca a di 13 Giugno 1554. 

Servo in Xpo. de V. R., 

Pietro Santini. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, M. Giouanni de 
Polanco, della Compagnia di Giesu, in Roma. Ms. donem. 16 Junh 1554 233 8«? 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ROMA 16 JUNII I554 *. 

Se ad suscipiendos missionis aethiopicae quoscumque labores paratissimum, 
Deo favente, fore: antistitem vero creari nullo modo velle, immo nec ad 
illam dignitatem admittendam ab ullo, praeter pontificem, se posse 
compelli; quare rogat ut de ejus electione non agatur, vel, si agatur qui- 
dem, ut ipsi copia fiat repraesentandi pontifici, quae habeat momenta ad 
illud onus refugiendum. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Senor. La gracia y amor de 
X.° N. S. sea siempre en nuestro continuo fauor y ayuda. Amen. 
Aviendo entendido que soy nombrado para yr a la Etyopia con 
el patriarcha por vn coadiutor suyo y successor, y que se trata 
que los coadiutores sea|n] obispos, dire lo que siento. 

Quanto a la yda de la Ethyopia, la acepto de muy buena 
gana, y deseo de servir al Senor en ella con todas mis fuercas, y 
trabajar hasta la muerte, y obedescer en todo lo que me manda- 
ren debaxo del instituto de la Compaftia y del menor della. 

Quanto al ser coadiutor del patriarcha, quanto al trabajar y 
servir, tambien lo acepto. 

Quanto al succeder en el offieio y dignidad, muriendo el pa- 
triarcha, y lo mismo en ser obispo, hallo difficultad. La razon es, 
porque me paresce que ni esta en mano del rey, ni de ningun 
general de religion dar estos cargos, ni menos poder mandar al 
subdito que los aeepte, por ser cosas fuera del mando de rey, y 
sobre la religion, y por consiguiente, que otro que el papa no lo 
puede mandar. Y siendo asi, entre el papa y el subdito quedaria 
el negoeio, quanto al mandar y aceptar: y todo lo demas que se 
tratase de parte del rey y de la religion, seria, a mi parescer, per 1 Ex autographo in vol . E, duplici folio, n. 108, prius 226. — Adhibuit 
hanc epistolam PoLANCUS, t. IV, pag. 27-28, n. 3^. 234 Epistolae Mixtae— 827 

modum consilii o de bene esse, y no por via juridica ni de obli- 
gagion. Y que desta manera se podria aver el subdito (fuera de 
la reuereneia y opinion de los que lo tratan) como si lo tratasen 
otros de fuera, y asi tanto a los vnos como a los otros y al mis 
mo papa dar su razon. 

Y porque yo allo difficultad y peligro en acceptarlo, en caso 
que la Compania pretenda tratarlo directe 6 indirecte, ruego que 
se contenten que yo pueda sobre ello hablar 6 escrevir a los que 
lo tratasen y a su sanctidad. 

Por parte tambien de la Compania hallo dificultad, a causa 
que, siendo obispo, 6 succediendo al patriarcha, (lo qual es cosa 
de jurisdicion y lo principal en el officio de obispos) seria exempto 
de la obedientia de la Compafiia; y avnque quedase la obedien- 
tia al commissario apostolico (persona de la Compaflia), no seria la 
obedientia de iure, como por via de la Compania, sino por via 
apostolica, como si fuese commissario otro siervo de nuestro 
Seflor. 

Y asi poco a poco se reduziria la cosa a la obedientia juridi- 
ca, y yo por aora estoy deliberado de no querer salir de la obe- 
dientia que tengo prometida en la religiun, avnque no soy digno 
de estar en ella; y asi ruego que no lo traten directe ni indirecte, 
si no quieren que yo de razon a su sanctidad: y podrase nombrar 
en mi lugar otro por successor del patriarcha, en caso que el y 
el primer successor, que podra ser el otro coadiutor, muriesen: y 
ordenen de mi como querran, tanto para ayudar y servir al pa- 
triarcha y a los demas, como en predicar, confesar, leer, traba- 
jar, y servir, y obedescer a los de la Compania aca y alla. En 
Roma ' 16 de Junio 1554. D. V. P. siervo invtil, 

Andres '. 1 Pater autem Oviedo «Neapoli evocatus... ad Aethiopicam missio- 
nem destinatus, dum res ad illam expeditionem necessariae Romae confi- 
ciebantur, Tybur... missus est, ubi aestatem hujus anni exegit.» Polan- 
co, t. iv, pag. 23, n. 26. 

2 «P. Ignatius non solum aequo animo tulit quod P. Andreas scribebat, 
sed eumdem per litteras hortatus est, ut, quoad ejus fieri posset, resisteret, 
et sui electioni ad praelati officium non consentiret. Sed Rege Portugalliae 
per Legatum id supplicante, Summus Pontifex, in virtute obedientiae, non 24 JUNII I554 235 

t 

Inscriptio: Jhs. al muy Rdo. Padre nuestro en X.° nuestro 
senor, el P. M. Ignatio de Loyola, preposito general de la Com- 
pania de Ihus., 6 al Rdo. P. M. Polanco en su lugar. 938 

PRINCEPS HISPANIAE 
JOANNI MANRIQUE DE LARA 

COMPOSTELLA 24 JUNII I554 '. 

Ut per pontificem liceat sacerdotia quaedam Patris Antonii de Cordoba 

collegio cordubensi attribui. 

f 

El Principe. 

Don Juan Manrique de Lara, clauero de Calatraua, mayordo- 

mo de su magestad y su capitan general del artilleria. Estos dias 

passados os scriuimos desde Valladolid sobre cierta annexion que 

don Antonio de Cordoua quiere hazer de vnos benefficios que 

tiene en la diocesis de Sanctiago y Seuilla a vn collegio que funda 

en Cordoua de la Compania de los clerigos de Jesus , como ha- 

ureis visto; y porque agora nos ha tornado a supplicar la mar- 

quesa de Priego 2 , su madre, que el dicho don Antonio y los cle- 

rigos querrian que los benefficios que assy han de annexar han 

de ser en la misma comarca de Cordoua, para que desde el colle- 

gio los pudiesen visitar en algunos tiempos del afio, y aprouechar 

con su doctrina a los pueblos dellos , como mas* particularmente 

lo entendereis por la relaeion que se embia a las personas que lo 

han de sollieitar alla, os tornasemos a scriuir, para que conforme 

a esto se pidiese y encaminase el bueno y breue despacho del ne- 

gocio; y pues veis la razon que ay para que las cosas de la mar- solum ipsi P. Andreae, sed et P. Joanni Nugnez, Patriarchae designato, et 
P. Melchiori Carnero, in Episcopum et Patriarchae successorem post 
P. Andream electo, praecepit ut quisque onus, quod ei imponebatur, sus- 
ciperet.» Polancus, t. iv, pag. 28, n. 34.— Sed de his rursus, suo tem- 
pore, agetur. 

1 Ex originali in vol. Epist. diversorum, unico folio, n. 87, prius-266. 

2 Catharina Fernandez de Cordoba. 236 Epistolae Mixtae — 828 

quesa sean fauorescidas, mayormente esta que es tan pia y me- 
ritoria, a que con tanto zelo y voluntad se ha mouido el dicho 
don Antonio, su hijo, y de que nuestro Senor sera muy seruido, 
os rogamos mucho que assy lo trateis y fauorezcais, de manera 
que su sanctidad tenga por bien de coneedelles esta gracia, ha- 
ziendoles en ella toda la merced y gratificaeion que huuiere lu- 
gar, significandole la que yo reeibire, que en ello me hareis pla- 
zer y seruicio '. 

De Sanctiago a xxinj.° de Junio 1554. 

Yo el Principe. Vazquez. 

Inscriptio: f Por el principe, a don Juan Manrrique de Lara, 
clauero de Calatraua, mayordomo de S. M., y su capitan general 
de artilleria. 1 Ex hac dicendi formula et negotio, cujus tractatio Joanni Manrique 
injungitur, apparet hunc, Romae versantem, legatione principis Philippi aut 
imperatoris Caroli apud pontificem fungi, tametsi in epistola numquam ille 
orator aut legatus appelletur. Eumdem vero a Carolo caesare, tamquam le- 
gatum, jam pridem ad pontificem fuisse missum, testatur Sandoval, ex quo 
aliqua juvat excerpere ad Manrique de Lara, cujus mentionem aliquando 
fecimus, spectantia. «Habia pedido el Papa [Julius III] prestados al Cesar 
docientos mil ducados para los gastos de la guerra contra los Farnesios, los 
cuales el emperador le dio liberalmente, y con gran voluntad, y para asegu- 
rar al Papa de esta, y tratar de otras cosas de importancia, estando en 
Augusta, a 7 de setiembre de este ano de 1 551 embio por su embajador a 
don Juan Manrique de Lara, hijo de los duques de Najera, don Antonio Man- 
rique y dona Juana de Cardona, hija del duque de Cardona, Clavero mayor 
de Alcantara, y su mayordomo y capitan general de la artilleria, caballero 
notable en valor, virtud cristiana y gran servidor del Cesar y de su hijo el 
rey Filipo, porque desde que tuvo doce aiios sirvi6 con las armas...» San- 
doval, Historia del emperador Carlos V, lib. xxxi, n. II. Et paulo infra, 
n. 3o, pergit idem scriptor: «Hallabase... en la corte romana don Juan Man- 
rique de Lara, que, como dejo dicho,... habia venido a reformar las cosas de 
Italia, y a tratar otras con el pontifice. Este caballero, sabiendo el levanta- 
miento de Sena, y peligro en que estaba de perderse aquella republica, y 
apoderarse de ella el rey de Francia, sin esperar orden del emperador ni de 
otro principe, a su propia costa toc6 tambores en Roma, hizo leva de las 
gentes que pudo, mand6 venir parte de la que estaba en los presidios de 
Napoles, Milan y Sicilia, tomo para si el cargo de general... y finalmente 
formo un razonable ejercito...» Atque id est quod POLANCUS, t. IV, pag. 12, 
n. II innuit illis verbis, quae nos supra retulimus, pag. 153, annot I. «Cum 
legatus Imperatoris eo tempore. Senensi bello occupatus, extra Urbem 
esset.» 25 JUNIl I554 237 

ANDREAS GALVANELLUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 25 JUNII I554 l . 

Nicolaus Ubert, morbeniensis, curio a concivibus suis eligitur. — Popul- 
status ac dispositio. — Mala haereticorum hominum exempla et praedii 
catio. 

t 
La gratia et pace del nostro signor Jesu X.° sempre scia con 
nui. Amen. Per laltra nostra 2 la R. V. ha itese come gli homini 
elessene uno curato della terra, et quello uoleno, o scia confirmato 
dalli signori cardinali 3 o non scia confirmato, dicano che hanno 
gli suoi signori, che sonno cardinali et pontifici in gli suoi paesi; 
dicano: faremo il debito nostro a domandarla. Se la concederanno, 
la torremo; se anchora faranno il contrario, uideant ipsi. Gli here- 
tici ueneno in la terra, comeintendo, et deridenogli homini nostri, 
che hanno posto per tri anni la sua speranza in cardinali, et spese 
molti dinari, et maxime in reuocare la bolla del Rdo., et fare que- 
lle giesie iuspatronato et dargli auctorita de potere ellegere uno 
che gli parea, et puoi reuocarlo senza domandare la parte. Ouelli 
pochi spirituali stanno tutti admiratiui, pensando a questa cosa, 
ma gli altri ne uanno cantando per la terra. Tenerno certo che 
douentara heretica prima, quia peccatum trahit ad aliud, puoi gli 
signo suoi non cercano altro. Et hanno tanti heretici in una terra, 
domandata Cuore, che non gli puonno stare: uoleno che uadeno 
alle altre terre. Et questo e perche sonno fugiti d J Ingliterra; et 
fra gli altri gli e il beato fra Bernardino capucino 4 , che predicaua 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 122, prius 276. 

2 Vide epist. 750 et 755. 

5 Parochus nimirum, sive curio, quem elegerant morbenienses, a car- 
dinalibus praepositis fidei tuendae confirmandus erat. Cf. epist. 717, t. m r 
pag. 633. Elegerunt autem Dnum. Nicolaum Ubert. Polanco, t. IV, 
pag. i38, n. 276,annot. 3. 

4 Bernardinus Ochinus, de quo PoLANCUS, t. IV, pag. l38, n. 275 et 
pag. 211, n. 467. 238 Epistolae Mixtae— 829 

i Ferrara con tanta audientia, et ha moglie, et una figliola, dotta 
secundo la dottrina heretica: se credea che fuose morto , ma non 
e uero; et molti altri apostati. Hor ueda la R. V. como se ritroua 
questa ualle, et se le ne non uenese de quelli ogni giorno, ne uene 
per suoi negocij, et sempre lassano qualche parole, perche non 
attendeno ad altro cha seminare, maxime i questa terra, perche 
uoriano che fuosse come Chore, ut omnes i foueam caderent ! 
da suoi sorti 2 quante bolle uole il populo, nol uole. Questo lo di- 
cano apertamente, et uenere matina lo demostronno. 

Nui celebrassemo la messa piu tardo del sollito, et uno fece 
sonare la campana per le persone, accio uenisseno alla giesia, et 
per essere passato la sua? hora, pensorno che fuosse il Rdo., che 
uolesse pigliare il posesso della giesia. Alchuni si leuorne et cor- 
serno alla giesia per uolerlo lapidare con saxi, perche le strade 
sonno piene, et se uenira per far tal cosa, non uoleno per niente. 
Sonno tanto irati contra de lui et delli suoi, che per pocho gli 
amazariano tutti, et lo dicano aperte. 

Hanno noticia che sera qua presto, fuorse nanti la festa de 
santo Pietro, che e la festa della giesia, per la qual se combatte. 
Hanno spese scudi 500 per questa seruitu continua che cercano 
quelli che hanno troppo bono tempo in questa uita, o uere che 
non pensano se non al mondo. 

Altro non hauemo da scriuere alla R. V., se non che a quella 
et alle sue orationi di continuo se aricomandiamo. Die xxv de 
Zugno 1554, di Morbegnio. II seruo et figliolo indegno, 

Andrea Gualuanello. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, il P. M. Ignatio Loyola, 
preposito generale della Compagnia di Jesu. In Roma. 1 Num. xxvi, 10: Et aperiens terra os suum, devoravit Core, morienti- 
bus plurimis. 

2 Lectio dubia. 25 JUNII I554 239 83© 

ANTONIUS DE ARAOZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 25 JUNII I554 l . 

De reficiendo coenobio Btae. Mariae Virginis de Aranzazu. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre mio. La suma gracia y amor eterno de Xpo. 
nuestro senor seasiempre en nuestro continuo fabor y ayuda. Por 
otras, y por las del P. Francisco, entendera V. P. como esta el 
monesterio de nuestra Senora de Arancacu. La deuoeion de aque- 
lla casa y el fruto que en confesiones se haze en ella, ya V. P. lo 
sabe; y por seer la nescesidad tan grande, y la obra tan pia, y los 
religiosos personas a quienes in Domino mucho debemos, no se 
a podido escusar de scriuirlo aV.P. 8 Y pues vasta significarlo, 
y V. P. entiende la calidad de la obra, Jhu. Xpo. nuestro sefior 
nos de su gracia para sentir y cumplir su voluntad santtissima. 
Amen. De Valladolid 25 de Junio 1554. 

V. P. minimus filius in Xpo., 

T 
Araoz. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre mio en Christo, el P. M.e 

Ignatio de Loyola, praeposito general de la Compania de Jesus, 

en Roma. • Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 128, prius 304. 
- Vide epistolas 751, 752 et 757. 240 Epistolae Mixtae— 83i »31 

PETRUS DE PARADA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 27 JUNII I554 J . 

HumilHmis precibus, ut denuo in Societatem recipiatur, efflagitat. — Exem 
plum divinae ultionis, cum misericordia conjunctae, in eos, qui a voca- 
tione sua desciscunt. 

Jesus Maria 

Charissimo Padre. Gaudium et pax sit tibi semper. Amen. 
Eu entrey na Companhia de Jesus os dias e annos que se pode 
ver na taboa dos entrados e saydos, com tencam de nella viuer 
e morrer: e com esta tencam fiz os votos que nela se acustumam, 
e Deos sabe quantas consolacoes nella me tem dadas 2 . Agora 
por meus pecados no anno pasado de 1553, por ver e me parecer 
que avia algumas turbacoes, me turbei; e sendo tam mao e em 
pena de meus pecados, nunqua ouue amostacoes que me moues- 
sem a querer cayr na verdade, nem eu querer fazer o que sabia 
que era necesario; pollo qual fui muitas vezes amoestado, e com 
todo muito mais duro; onde foy necesario ser lancado fora do 
mar da cha[ri]dade; e despois arrempendido me quisera tornar. E 
por me dizerem que auia de pasar pollos dous annos da prouacam, 
nam quis aceptar esta condicam: pollo qual recebi tanta pena 
dentro dalma, que adoeci de pura malenconia, e Deos me prouou 
segundo sua misericordia, que foy necesario cortarem me hum 
pee, de que creo que ja lhe teram dito como passou ~\ E porque 
nos tais bons dias e tempos parece que cuidaria em Deos e mais 
em minhas maldades, que nam tem conto, eu com todo coracam 1 Ex autographo invol. E, duplici folio, n. 169, prius 463, (Secundum 
folium abscissum est). 

2 Petri de Parada facta mentio est supra, Epist. Mixtae, t. I, pag. 539; 
t. 11, pag. 490.— Vide infra, epist. Patris Miron, 2 Augusti datam. 

3 Rem totam narrant Litt. Quadr., t. 11, pag. 482-487 et PolaNCUS,. 
t. IV, pag. 497-499, n. 1051-1055, qui etiam rei eventum et Ignatii ad has 
litteras responsum signilicat, ut statim dicimus. 27 JUNII I554 24I 

me renunciey nas maos de qualquer superior da Companhia que 
entao fosse, e protestando diante de sua diuina magestade que 
asi o cumpriria, querendo me aceptar. E he verdade que asi como 
hoffereci o pee que me cortaram, e mais a perna que me ficaua 
que me cortassem, com aquelle rostro que convinha a xpao., asi 
tambem offereci o corpo e alma pera a obediencia que convynha 
a religioso desta religiam. Conhecendo me por mui culpado, 
como a ovelha perdida me torno ao verdadeiro pastor, que he 
V. R., confiando principalmente no verdadeiro Deos, que he 
pastor vniversal , e em V. R., que asi como em mi sobejou a 
culpa, que asi sobeie em Deos a misericordia e em V. R. a cle- 
mencia pera me perdoar, se vir que he seruico de Deos noso 
senhor. La esta o P. Carneiro, Mtre. Simao, Luis Gonealvez e 
outros que me chonhecem; e qua o P. Miram; e os mais dizem 
■que me nam podem fazer neste caso nada, sem licenca de V. R. , e 
que me tomaram, se V. R. o mandar. Estou ja sao do pee, e ja 
ando sobre duas muletas, e dizem me que me faram hum instro- 
mento com que ande bem. Do mais, como sei que todo pende da 
prouidencia deuina, estou muito ledo, porque tenho ja menos 
hum imigo da minha alma, e espero em Deos, que me sera mui 
grande ajuda pera a saluar: e asi senti nalma desque o tiue fora 
atee agora huma alegria interior, que nam sei dizer. Dous padres 
da Companhia, que se chamam Lota e Francisco Anrriquez, este- 
ueram commigo ao cortar, que me ajudaram e consolaram muito, 
e edificaram muito toda a gente que viam o expeitaculo. Ofere- 
cido estiue a morte, e julgado de todos os que me viram: agora 
que asi Deos o permitio, tambem estou offerecido a obediencia 
de V. R., se me mandar recolher. Eu me julgo por indigno de 
todo bem, e digno de todo castigo e de todo mal, e conheeo me 
por ovelha perdida e por filho prodigo, e a V. R. por pay piado- 
so. O Spiritu sancto nos de a sua sancta graca pera que em todo 
cumpramos a sua sancta vontade '. Amen. Deste Coymbra a 27 
de Junho de 1554. Indigno filho de V. R., 

Pedro de Parada. 

1 «Cum expedire visum non fuisset ut in Societatem is [sc. Parada] ad- 
mitteretur, quamvis cum pede ligneo, utilem tamen operam conimbricensi 

EPISTOLAE MlXTAE, TOM. IV. 16 242 Epistolae Mixtae— 832 Inscriptio: Ao cha[rissimo em X.° P. M.] Ignacio [de Loyola, 
preposito] geral da Companhia de [Jhus.] em Roma. S32 

HIERONYMUS VIGNES 
[PATRI ANDREAE DE OVIEDO] 

NEAPOLI 29 JUNII 1554 '. 

Societati Jesu Vignes adjungitur , interposito eam ingrediendi voto ad 
nutum superioris. — De suo doctoris gradu. 

t 
Molto Rdo. et in X.° Padre osservandissimo. 
U amor eterno et gratia de Christo N. [S.] conserui sempre 
V. R. con suoi santissimi doni. Circa quel tanto me scriue ha ra- 
gionato col P. M.° Pollancho, resto molto sodisfatto, et mi pare 
non contenga cosa nuoua, eccetto il far nouo voto ad nutum su- 
perioris, et uiuere come uno de quelli sono gia entrati nela Com- 
pagnia. Al che m' occore de redurli a memoria che sempre ho 
sentito grandissima stretteza de cuore, uedendola necessita de la 
casa, a la quale manifestamente cognosco esser astretto, non per 
mia propia uolunta et compiacientia, ma per mera obligatione, a 
me, quanto al mondo istesso (oltra el seruitio de la diuina maesta) 
croce quasi insupportabile per le mie debole forze; et cossi circa 
questo, fatto, non sentendo altro al presente, non uorria innouare 
altro, eccetto ratificar quel tanto gia molti anni sono determinai dioecesi navavit, nam Hberumjam ab obligatione, quam habebat Societati, 
Episcopus [Joannes Soares, O. S. A.] eum admisit et ejus opera ad res 
multas usus est.» Polanco, l. c, n. 1054. 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 102, prius 210. — Caret 
inscriptione haec epistola, sed dubitandum non est eam Patri Oviedo inscri- 
ptam fuisse. Cf. infra, epist. 840. Porro «eductus est sub initio mensis Junii 
[Neapoli] Andreas de Oviedo..., coadjutor et successor Patriarchae [Aethio- 
piae] designatus, qui, ut tenere propter ipsius humilitatem et bonitatem et 
a Nostris et ab alienis diligebatur, ita recedentem multis cum lacrymis sunt 
prosequuti, quamvis privatam consolationem et auxilium bono communi et 
majori posthabebant.» POLANCO, t. IV , pag. 180, n. 38l. 20 JUNII I554 243 

cossi conditionatamente, come tante et tante uolte Y ho replicato; 
et se non ho preso mala intelligentia de la littera de V. R. , questo 
credo sia el parere, cossi del P. M.° Pollancho, come anchora 
suo, perche giudicandono ragioneuole le cause, per le quali hab- 
bi da differire, per questo par che succeda deuer perseuerar' nel 
pristino proposito, qual piacqui al Signor perfettamente F habbi 
d' eseguire nel modo et temposia magior gloria del suo santissimo 
nome, et cossi spetialmente lo prego ne facci per questo particu 
larmente oratione, et cossi il P. M.° Pollancho, al quale questa 
sara comune in questo '. 

Quantoal mio dottorato, non mi e fatta instantia, staro parato 
con decla[ra]rii de nuouo bene tutte le conditioni, et li daro ad 
intendere non si uoglino ingannar' in falsi desegni. Le sue reco- 
mendationi Y ho donate ad alcuni amici, quali lo resalutano, rico- 
mandandosi a le sue pie et sante orationi, et io insiemi con tutto 
el cuore lo prego ri habbi spetial memoria di me, et piacquali 
donar mie humile recomandationi al N. P. M.° Ignatio et a tutti 
quessi in X.° Rdi. Padri et fratelli, a quali son desideroso sempre 
de seruire. Da Napoli el di xxix de Giugno del Liiij. D. V. R. mi- 
nimo in X.° figlio et seruo, 

Geronimo Vignes. 

II strepito de li vicini de V altra casa son qetati alquanto: spero 
sara stato utile per diuersi respetti: s' attende a la fabrica con 
diligentia, et de li vacui se spera celere esito. 1 Xegotium, de quo in tota epistola est sermo, plane intelligitur ex his, 
quae Polancus memoriae mandavit: «Dominus... Hieronymus Vignes, ab 
ipso fere initio Collegii Neapolitani, Deo in Societate servire voluerat, et 
eidem se toto resignaverat, vcto emisso; sed Patri Ignatio, juxta consilium 
nostrorum, qui Neapoli versabantur, visum est expedire magis, ut domum 
paternam, cum uterque parens valde senuisset et ejus opera indigeret, sus- 
tentaret, et interim paratus esset, quandocumque a Societate evocaretur, 
omnia relinquere. Atque ita plurimos annos Neapoli egit ac perutilem no- 
stris operam navavit. » Polanco, t. IV , pag. 181 , n. 382. Vide infra, 
epist. 840. 244 Epistolae Mixtae— 833 833 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA I JULII 1554 S 

Patrem Miron Eboratn venisse, ait, studia etres domesticas ordinaturum. — 
Cardinalis Henrici amor et liberalitas.— Patres Hernandez et Santacruz 
Elvis rediisse. — De sociis, morbo affectis. 

t 
Ihus. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La graeia y amor de Christo 
nuestro seflor sea syempre en nuestras almas. Amen. Lo que al 
presente ay del mes passado de Junio para escreuir a V. P. eerca 
la disposieion deste collegio, es lo que se sigue. El P. Mtro. My- 
r6n llego a el al primer de Junio, y estuuo en el quinze dias, en 
los quales se ocupo en reformar las escuelas y perfecionar en al- 
gunas cosas, visitandolas muchas vezes, y oyendo cada vno de los 
maestros. Occuposse tambien en ordenar las cosas de casa quanto 
a las reglas y meior obseruancia dellas, y en fin los Padres y her- 
manos se consolaron y alegraron mucho con el en el Sefior nues- 
tro. Estando aun aqui el Padre, vino el cardenal vna vez a uer 
las escuelas, y oyo todos los maestros, y despues otro dia dixo al 
P. Miguel de Bayrros en su casa, que boluiera muy contento 
dellas, por el mucho seruicio que en ellas se hazia a Dios nuestro 
sefior. Ultra de los libros que tiene dado otras vezes, de que ja 
escreuj a V. P., da al presente avn mas, y de su libreria tiene 
dicho que ha de dar otrosi al colegio avn, los que le no fueren 
neeessarios. 

El P. Manoel Hernandez y Pedro de Santa Cruz, que estauan 
en Eluas, como V. P. tendra ja entendido por las otras 2 , son 
venidos, y quedan aqui al presente con buena disposicion, ben- 
dito seael Sefior; empero pienso que bolueran cedo, porque los Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 182, prius 494. 
Vide epist. 801, 823. i3 Julii 1554 245 

de aquella ciudad, por el mucho fructo que el Sefior hizo alli por 
ellos, los embiaron otra vez a pedir al cardenal. 

Al presente quedan algunos hermanos enfermos, scilicet el 
hermano Roque Sans, que es vno de los maestros de Lisbona que 
ja dixe a V. P.; empero muy mejor se alla de lo que estaua el mes 
pasado, porque ja anda lleuantado por aquj por casa. Tambien el 
P. Alfonso Barreto queda harto malo de los ojos ycon callen- 
tura, y otro hermano de los seruidores tambien en cama. Nuestro 
Senor haga en todo lo que fuere mas su sancta voluntad. De las 
escuelas no ay otro que escreuir a V. P., syno que los maestros 
todos continuan en sus solitas occupationes y exereitios con pro- 
uecho: gloria sea al Senor, el qual por su bondad tenga a V. P. 
de su mano. Encomendamonos todos en los sanctos sacrificios y 
oraciones de V. P. De fiuora al primer de Julio de 1554. Por 
commission del P. Miguel de Bayrros, 

Marcos Jorge. 

Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Igna- 
tio, praeposito general de la Compania de Jesu, en Roma. 834 

SANCTIUS OCHOA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MONTE REGALI l3 JULII I554 '. 

Solitis occupationibus socii distinentur.— Scholarum exercitationes: audito- 
rum numerus. -Opera proximis fructuose impensa. — Suffraganeus, ne- 
dum nostrorum conatibus faveat, illis adversatur. 

t 

La gratia et pace de nostro Signore sia di continuo in nostro 

fauore et agiuto. Amen. Molto Rdo. in X.° Padre. Questa sera 

per satisfare alla santa obedientia, perche il Rdo. Padre M. don 

Paulo 2 , rettore del collegio di Palermo, mi comando che douesse 

1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 93, prius 189. 

2 Paulus de Achillis. Causa vero cur Sanctio cura scribendi demandata 
est, intelligi potest ex his, quae Polancus ad hunc annum tradit: «Erat 246 Epistolae Mixtae— 834 

scriuere a V. P., se fusse alcuna cosa particulare per scriuer' de 
questo collegio de Montereale: benche poche cose nuoue ci oc- 
correno de scriuer' , fuori di quello che altre uolte mi ricordo ha- 
uer J scrito a V. R. Perche quanto alle schole se continua nelli 
medesimi exercitij in leger' et insegnar' la dottrina christiana 
alli figlioli, de la quale non solamente li figlioli, ma li padri hano 
assai necessita in questa citta. Et pure spero che con la gratia del 
Signore che questo sera un bon mezo per agiutarli tutti, perche 
stanno molto contenti, sentendo hora li suoi figlioli andar'per 
strada interrogando Y un J 1 J altro li comandamenti di Dio, et che 
insegnano alla casa alli altri, et quando non lo fanno, uengono li 
parenti acusarli, et si edificano molto uedendo in chiesia che 
stanno ingenochione alla messa, doue prima soleuano impedir' 
quelli che uoleuano sentire. II numero delli scholari, quando e 
piu, quando mancho, secondo occorreno le occupatione: ordina- 
riamente penso serano circa 150, pocho piu o mancho. 

La doctrina christiana soleuano leger' neir hospitale; et las- 
sassimo la quaresima, perche il nostro Rdo. Padre prouinciale l 
mi comando per obedientia che douesse occuparmi in udir' con- 
fessione, et non poteua fare, hauendo io cura d' una schola et 
della casa: et cosi non habbiamo piu cominciata ex[pettan]do * 
che la nostra chiesia sia finita, la quale si fa con fretta. 

Della chiesia penso hauera scrito a V. R. il nostro Padre 
prouincial 3 ; et perche anchora il loco non sera molto commodo, 
ne la gente ueniua uolentieri per alcun fastidio delli infermi, sino 
adesso si ha continuato a*predicare nel monasterio. Con le con- 
fessione si sono agiutate molte anime, le quale sono state in gran- 
dissimo pericolo, comunicandosi in peccato mortale, altre 506 
anni, altri doi o 3, et questo alcuni her paura che fusseron reue- Rector ejus collegioli [monteregalensis] P. Sanchius Ochoa, navarrus, 
et retinebantur consuetae scholarum exercitationes... » POLANCO, t. IV, 
pag. 225,n. 505. 

1 Hieronymus Domenech. 

2 Atraraento charta maculata est: Htterae quaedam legi non possunt. 

3 «Mense Julio primus lapis ecclesiae nostrae in eo collegio positus est 
a suffraganeo, praesentibus Duce de Bibona ac D. Ferdinando de Vega, 
Pro-regis fratre.» Polanco, t. iv, pag. 225, n. 504. i3 Julii 1554 247 

late sue confessione, et altri per ignorantia, confessando con quel 
medesimo che fece lo errore. Sono alcuni confessati general- 
mente. Qui seria loco de boni operarij, et grande necessita se ne 
fussero, per leuar li molti abusi che qui sono. Perche oltra la no- 
stra insufficientia, quello che douerebbe agiutarci, ci e contra- 
rio '. II che ha dimostrato questi giorni passati, andandoio parlarli 
sopra d' uno abuso che qui hano, che e solamente dar a basciar' 
il uenerabil sacramento, anchora che non li sie alcuno impedi- 
mento per receuerlo: et dicendo io, che non mi pareua ben fatto 
ne esser' licito, piglio tanta cholera contra de noi, che non po- 
teua parlar J , dicendo che quelli basciar'' hera parte di commu- 
nione, et refutaua V authorita che li mostraua, escusandosi con 
quella ragione, che, si era licito a un secular J alzare il sacramento 
dalla terra, non era illicito basarlo. Perche li dissi che quello era 
di necessita, non essendo presente piii degno, leuar' el pericolo, 
per riuerentia del sacramento, et che non hauena quella ragione 
ha far con quella che diceua. Mi disse che negaua quel che con- 
cedeuan' le scritur', et che andasse a studiar', con tanta chole- 
ra, che quasi uedendo mi ueniua uoglia de ridere, et dicendo 
che non bisognaua parlar' con tanta cholera, mi rispose che non 
hera cholera, ma che noi trouauamo molte cose noue, etc. Li 
risposi che non cercauamo nouita, ma solo che fusseron tolti li 
errori, et che [se] sua S.ria sapesse alcuna cosa de noi, ce lo di- 
cesse; se non, che pocho si curamo, hauendo il testimonio della 
bona conscientia. 

Altre cose particulari non habbiamo che scriuer' a V. R. P. 
De quelli che qui siamo stati ordinariamente fin hora , per altra 
V. P. uedera. Delli altri non scriuo, perche uano et uengono di 
Palermo. 

Non altro. Nelle sante oratione de V. P. tutti si racomandia- 
mo come figlioli indegni. De Montereale alli 13 Luio 1554. 
De V. R. P. indignissimo figliolo in IESV X.°, 

Sanctio Nauarro. 1 Agitur de monteregalensi suffraganeo, cujus nomen hactenus, a Po- 
lanco aut ab epistolarum auctoribus scriptum, non legimus. Caeterum 
usurpavit haec et latinitate donavit Polancus, t. IV, pag. 225-226, n. 507. 248 Epistolae Mixtae— 835 

Inscriptio: f Al molto R.do in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia de IESV, etc. In 

Roma. 

Alia manu: Monte reale 15 (sic) Julii. «35 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 19 JULII I554 l . 

Laurentius de Castello Tiburi peridoneas Societati aedes amantissime com- 
paravit.— Quid agere oporteat ut nobis Sti. Salvatoris templum adju- 
dicetur. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Sefior. La gracia y amor 

de Xpo. nuestro sefior sea siempre en nuestro continuo fauor y 

ayuda. Amen. Aviendo M. Laurentio 2 comprado la casa para el 

collegio de Tivoli, y quiriendo el solo ser el que de la casa, y 

pagar los dineros que avian dado para ayuda a la compra della 

ciertos benefactores, los quales con el ayuda del Sefior se con- 

vertiran en beneficio del collegio, y se piensa que serviran para 

alcar eiertos muros a la fila de la camara grande que sale al 

huerto, que es encima de donde esta el feno, para hazer tres ca- 

maras, contentandose de todo los benefactores, ha parescido a 

su S. a poner en breue la execueion de la donacion, la qual quie- 

re hazer libre y espontaneamente, sin ninguna condicion, co- 

nosciendo la gracia y misericordia que nuestro Sefior le haze en 

ponerle por instrumento desta obra, de la qual se ha ofrescido 

por padre en el Sefior, queriendo dar al Sefior esta charidad muy 

libremente y a sus siervos. Y por mejor hazer su donacion, ha 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 109, prius 227. — Ad argu- 
mentum hujus epistolae spectant epist. sequens, et quae abunde tractat Po- 
LANCO, t. IV, pag. 23-3o, n. 27 et seqq., quem vide. 

- Laurentius de Castello. 19 Julii 1554 249 

querido ' hazerla al modo que parescera a V. P., y para este 
effecto ha dicho querer escrevir a V. P.; y como venga esta re- 
solucion de alla, luego con la gragia de nuestro Senor entrega- 
ra por via de donacion 6 traslacion, como su S. a ha dicho, la casa 
a la Compania. En lo qual se ha monstrado tan venevolo, devo- 
to y aficionado a la Compania en el servicio del Senor, que por- 
que V. P. lo pudiese entender, he rogado a M. Desiderio 2 (que 
estava presente quando su S. a nos hablo) que escriviese a V. P. 
lo que avia entendido de su buen animo, y asi pienso que lo ha 
hecho. Ira con esta su letra, plaziendo al Senor, y le paresce a 
M. Laurentio que V. P. puede hazer cuenta de agrandar el colle- 
gio, y augmentar el numero aca. 

Esta casa es tan buena y cumplida, alegre y en tan buen lu- 
gar, y tan sano y commodo a la tierra, que con dificultad se pu- 
diera aver otro lugar asi comodo; en modo que todos los que la 
ven se enamoran de quanto es buena para el collegio, digo de 
los que yo me recuerdo aver oydo hablar en ello. Por tanto V. P. 
embie luego la respuesta y resolucion del modo como querra que 
se haga la dicha donacion, porque M. Laurentio esta apareiado 
a hazerla luego, y como a mi me ha dicho, singulis horis. 

Ofrescese otra mayor commodidad al collegio: y es, que se 
espera de aver libre y graeiosamente la yglesia de sant Salvador, 
en que aora dizen missa los Padres del collegio, con eiertas 
estaneias y territorio que estan junto a ella, la qual el patron 
della ofresce de muy buena gana, y el senor obispo ha dado so- 
bre ello buena respuesta. El modo como se piensa de aver, es 
sin ningun peso, transfiriendo a otra yglesia de sant Panthaleon 
(de la qual es rector tambien el mismo rector de sant Salvador, 
y avn dieen que son entrambas vnidas), los pesos, fructos y el 
cargo parrochial, lo qual, dado que no fuesen vnidas, se tiene 
que lo puede hazer el obispo, y asi, quatenus non sint vniti, se 
cercara de negociar que lo pase]todo a sant Panthaleon. El cargo 
que podria quedar a la yglesia de sant Salvador, seria vna cape- 1 Ms. quesido. 

2 Desiderius Girardin. 250 Epistolae Mixtae— 835 

llania, por la qual se deven de dezir giertas misas, no se si vna 6 
dos a la semana; pero tiene capellan 6 beneficiado della, que tie- 
ne obligacion de hazerlas dezir, el qual tiene puesto a otro para 
este effecto, bien que se dizen aora pocas dellas. En manera que, 
ya que quedase la dicha capellania, la Compafiia ni el collegio 
no seria obligada a nada dello, sino a dexar dezir las missas en 
su capilla, quando las quisiesen dezir. Y porque no se dizen como 
se deven dezir, y por descargar la conscientia del que la tiene, 
y satisfazer a la intention del fundador, se ha pensado de tratar 
que con la authoridad del obispo y consentimiento del patron se 
pase la dicha capilla a la yglesia mayor, de lo qual holgaria mon- 
senor el obispo, y han dado algunos buena speranca que se 
hara '. Quidquid sit, es tan comoda, vtil y necessaria esta ygle- 
sia, aviendo de estar el collegio donde aora esta, que en todo 
Tivoli yo no se que pudiese el collegio hallar otra yglesia tan al 
proposito, si no fuese fabricandola de nuevo, lo que no se haria 
sin muy grande espesa, y Dios sabe quando, y quando llegaria a 
ser tan grande como es la de sant Salvador, la qual esta junto a 
casa, y con el terreno y estancias que tiene, que quiere con ella 
dar el patron al collegio, se puede meter 6 juntar con el collegio 
muy facilmente. 

Y asi aviendola visto M. Laurentio, se ha tanto enamorado 
della, que me ha mucho solicitado a que la procure en todo caso 
por via del obispo, in quantum potest, haziendo cuentaque, quan- 
no fuese por aca valido, por via de Roma se podria confirmar; 
pero esperase con el ayuda del Senor que sera valida la via del 
obispo , y tambien que la yglesia y casa , estancias y territorio 
junto a ella se avra sin peso, y que la capellania se podra pasar 
aotrayglesia, si no al presente, a lo menos con el tiempo; y si bien 
fueran tres capellanias, deste modo y con esta esperanea, siendo 1 Erat tunc tiburtinorum episcopus Joannes Andreas Croce, nostri 
scholastici, Lucii Croce, frater. «Et tam Episcopus quam parochus, nomine 
[Joannes] Dominicus Ciaccia, perlibenter, quod ab eis petebatur, conces- 
serunt; nam Episcopus benevolum admodum et beneficum semper se no- 
stris exbibuit, longe aliter quam ipsius patruus, qui ante eum Episcopus 
fuerat [Marcus Antonius Croce]». Polanco, t. iv, pag. 25, n. 3l. 19 Julii 1554 251 

tan al proposito y necesidad del collegio, tendria yo por poco in- 
conueniente, no aviendo mayormente la Compania de estar obli- 
gada a las tales capellanias. 

De la conclusion 6 resolucion que vieremos en averla, se avi- 
sara alla, con el ayuda del Senor, y pienso que presto, porque las 
personas estan caldas y bien dispuestas: gloria sea al Senor. 

M. Desiderio continua los domingos la doctrina xpiana. a 
la missa, donde vienen los escolares y otras personas, y me pa- 
resce que se entiende harto bien, y que la dize a vtilidad y edi- 
ficacion. Confiesa tambien a algunos, y suele yr al hospital a con- 
fesar, y se ocupa con sus escolares; y M. Pietro ' es bien diligente 
con los suyos; y Antonio 2 haze mucho en este collegio, y da muy 
buena edificacion y haze provecho con sus exortaciones y razo- 
namientos particulares. Yo predico los domingos en sant Loren- 
zo, y suelo oyr algunas confesiones. Cierto tratado que me en- 
cargo M. Polanco de frequentatione communionis, esta suspenso, 
porque no he visto mucha disposicion de estudiar en ello: pudien- 
do, procurare con el ayuda del Senor de hazer lo que pudiere, 
por satisfazer al orden de la obediencia 3 . En tanto pido que me 
perdone el P. M.° Polanco. Todos estamos buenos por gratia 
del Senor, y nos encomendamos en las oraciones de V. P. y 
de los Padres y hermanos en el Senor nuestro, el qual sea siem- 
pre con todos, dandonos su santa gratia y amor. Amen. De Ti- 
voli 19 de Julio 1554. D. V. P. siervo invtil, 

Andres. 1 Petrus Pradene. Pius hic vir, natione gallus, qui pueros legere 
docebat, «in Societatem admitti Romae petebat, sed quia sacerdos et parum 
eruditus erat, missus fuit Tybur ut P. Desiderium in scholis juvaret, ut ita 
periculum fieret an ad Societatem idoneus futurus esset; ille vero, cum ali- 
quandiu diligentem operam pueris navasset, vota Societatis sponte sua emi- 
sit, et ita, retentus ibidem multos annos, Deo in Societate Tybure inservi- 
vit, et cum optima aedificatione domi et foris se gessit.» POLANCUS, t. IV, 
pag. 22-23, n. 26. 

2 Antonius de Robore. 

Opus Oviedo non absolvit; «ideo Doctor Christophorus Madridius, 
post ejus [Oviedo] recessum, ex obedientia hunc tractatum confecit.» Po- 
LANCUS, ibid, n. 35. — Vide quae diximus in notatione 2 ad hunc locum. 252 Epistolae Mixtae— 836 

Padre maestro Polanco: Ciertas cartas que me han embiado 
de Napoles, he rescibido *: no escrivo a V. R. otramente, fuera 
de lo que vera para si del caso. Resciba esta por suya. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. Padre nostro in Christo nostro 

signore, il P. M.° Ignatio de Loyola, preposito generale de Com- 

pagnia de Jhus. In Roma. S3G 

LAURENTIUS VIRILI DE CASTELLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 19 JULII I554 s . 

Summa Hberalitate tiburtinas aedes, suis emptas expensis, Societati tradit. 

Molto Rdo. signor mio osservandissimo. Veduto quanto V. R. 
me scrisse per la sua de Y ultimo del passato 3 , et letto la copia 
del capitolo delle constitutione circha li fundatori, et inteso 
quanto per sua parte mi referi M. Nauarro 4 , subbito feci resolu- 
tione di comprar la casa, et alli ij di questo se ne fece lo instru- 
mento, et la pagai, come il venerando nostro fratello in Cristo, 
M. Andrea 5 , mi dice hauer dato auiso a quella, alle cui lettere, 
in quanto di questo ha scritto et scriuera, me riporto. Et perche 
uoglio concederla alla nostra ven' Compagnia del nostro signor 
Jesucristo, desidero hauer una forma come qiiesta concessione si 
habbia a fare, che stia bene, suplico a quella che ce ne uoglia 
far mandare un poco di minuta, la qual hauuta, subbito con la 
gratia del signor Dio farro Y effetto; la qual concessione uoglio 
che sia candida, pura, et senza patto o obligatione alchuna, e 
senza alchuna reseruatione di qualsiuoglia cosa, et in somma 1 Vide epist. 844. 

2 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 25, prius 34. 

3 Habetur inter Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 463 et 207. 

4 Franciscus Navarro, cujus mentio facta est supra, t. III, epist. 725, 
pag. 654. 

5 Andreas de Oviedo. Vide epist. superiorem, ex qua totahaec epistola 
plane intelligitur. 21 JULII I554 253 

quanto piu cristianamente sia possibile. Et hoggi mi truouo piu 
contento che il primo di di hauerla comprata, et ringratio il 
signor Dio, che mi ha inspirato a questo, et V. R. che me ci ha 
exortato, alla quale son statosempredeuoto, et sarro deuotissimo 
et deditissimo mentre uiuero. Alle cui orationi con la debita 
humilita di continuo mi raccomando, et desidero che il nostro 
signor Dio cie la conserui uiua et sana longo tempo. In Tibure 
alli xixdi Luglio 1554. Di V. R. S. deditissimo seruo, 

LORENZO VlRILI ' DA CaSTELLO. 

Tnscriptio: Almolto Rdo. M. Ignatio, preposto generale della 
venerabile Compagnia di Jesu. In Roma. f*3t 

HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 21 JULII 1554 '-. 

Quo in statu versetur negotium coenobii virginum Ascensionis.— Mamerti- 
nus cardinalis carpitur atrociter. — Frustra hucusque pro illius fratre Do- 

• menech deprecatus est. — Annona ad Italiam ex Sicilia exportari minime 
potest. — De collegiis ad erudiendos africanos instituendis. — Arabica 
lingua perdiscenda. — Socii Goletam ac Tunetum mittendi, qui incolas 
doceant. — Octavianum Cesari parentibus suis restitui nefas judicat 
prorex Vega. 

f 

Muy Rdo. in X.° Padre. Pax X.i Las de n del presente re- 

cebi a 18 del mismo: sera esta breue respuesta Acerca de la ex- 

pedition de la Ascension 3 , speramos la resolution del cardenal 

de Napoli 4 : aqui he hablado con el vicario, y me ha mostrado 1 Hic dicitur ab aliis Laurentius de Virilibus, «sacerdos, patria Tipher- 
nas, qui propter eximia pietatis officia percarus erat Ignatio.» Orlandini,. 
Hist. Soc. Tes., ]ib. xrv, n. 19. 

2 Ex autographo in vol. E, quadruplici folio, n. 84, prius 160-162. 

3 De hoc negotio satis multa dicta sunt in superiore volumine. 

4 Joannes Petrus Caraffa, postea summus pontifex, Paulus IV. 254 Epistolae Mixtae— 837 

cierta carta de su cardenal l , adonde dize, que en este caso nunca 
se ha consentido ni consente, y que dexe hazer al virrey, sin el 
entremeterse hasta que el Sefior prouea en ello, que spera que 
con el tiempo se reuocara el mal echo: y esta es de 23 del pas- 
sado. Todavia me ha dicho que en dias passados recibio vna otra 
carta, en la qual le scriuia que, siempre que su Ex.a le presen- 
tasse alguna monja de los onze monesterios de aqui, que la haya 
de hazer abbadessa y concluirlo todo, etc, y ansi me ha dicho 
que quiere hazer conforme ad aquella carta, queriendo mas cum- 
plir con su Ex.a, etc, diziendo de su, etc 2 , «que no tiene cons- 
ciencia», y palabras muy malas; y ansi lo he referido asuEx.a 3 , 
y esta contento dello, y agora buscamos vna monja que sea al 
proposito. 

Si en este medio viniesse el despacho, vendria muy bien. Yo 
embie, por via del mercader que dio 4 los 300 escudos, veintecinco 
para la espedition deste negocio: haran recurso a ell, porque dias 
ha que se embio. 

Acerca del hermano del cardenal 3 , yo he supplicado a su 
Ex.a por vn mes de redeundo, y no le ha parescido: todavia hare 
otra vez instantia, y lo que pudiere hare de mi parte. Y porque 
V. P. sea informado deste caso, de quanto bien se ha hauido su 
Ex.a con ell, le embio con la presente vna information sobre este 
negocio, de vn hombre muy platico de la corte, ai qual, hablan- 
dole yo sobre este negocio, le rogue me poniesse en scriptis lo que 
me hauia de boca dicho, y ansilo ha echo. V. P. sepa como 6 me 
dize su vicario que no quiere el cardenal sino dineros, y de lotro 
poco se cura: alla lo vea. 

Sobre el grano que pide que de aca proueyessemos a esos 
collegios, V. P. sabra que en este regno ay muy royn recolta, y 1 Joannes Andreas de Mercurio, cardinalis mamertinus. 

- Sensus de industria suspensus: intelligit autem messanensem cardi- 
nalem. — Quid tandem aliquando hic promiserit se facturum, scripsit Igna- 
tius 3o Julii. Vide Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 273-274. 

3 Joannes de Vega, prorex Siciliae. 

4 Ms. dios. 

5 Joannes Dominicus de Mercurio. 

6 Ms. come. 21 JULII I554 255 

que su Ex.a, por ver las faltas que entiendepor las quexasque se 
hazen de muchos lugares del regno, ha mandado que no se ex- 
traya grano del regno. Pienso que querra saber primero lo grano 
que habra, y despues determinara si se ha de saccar 6 no: de modo 
que por agora no ay medio. Mas ago saber a V. P. , que el nueuo 
imposito que se suele poner, como se a dicho, del rey, su Ex.a no 
lo remetira, porque, como alguna vez le oydo dezir, el rey quiere 
hazer de su hazienda la limosna, y no que otro la aga por si; y se 
yo que avn con tener algunos cartas del emperador que se les de 
extraction libera, por algunas salmas, aca por el officio no se les 
passa. Ellos se tienen sus inteligentias; y mas, me acuerdo que, 
hauiendo la virreyna ', que sea en gloria, de embiar diez sal- 
mas por limosna a vn pobre cauallero, que estaua en Valentia, 
pienso que V. P. lo ha conoscido, que era de muy bien parenta- 
do, huuo de pagar el nueuo imposito, avnque fuesse por limos- 
na, por donde pienso que su Ex.a no hara nada. 

Si con todo esso le paresce que se lo pida, lo hare: si se da li- 
centia para extraction, despues ay otra difficultad, en como se em- 
biaria seguro, que, si no es por comission de su santidad,no car- 
gan naos para ay. El Seiior lo remedie: aca ha subido dos scu- 
dos la salma, y se cree subira mas, por la mucha falta dizen habra 
dello: yo procuro de proueher estas dos casas, si fuere possible. 

Quanto a los Gerbes, su Ex.a me ha dicho que las cosas estan 
en buenos terminos, que al emperador le ha plazido el aviso, y 
que amuestra con la primera commodidad querer entender en 
ello -. Aqui estan dos hijos del Xeche como en rehenes 3 . Si el 
Sefior fuesse seruido que no estuuiesse tan occupado en otras 
cosas, esto se cumpliria muy facilmente: podria ser que este 
hinvierno se hiziesse algo. 

En los Gerues no ay fortaleza de xpianos., mas el Xeche pro- 1 Eleonora Osorio. 

2 Ad rem Polancus, t. iv, pag. 15, n. 15: «Agebatur hoc anno de no- 
stris in Africam mittendis; nam... [princeps] Gelvensium, Xequen vocant, 
(quae dignitas regia minor inter saracenos est)... Imperatori Carolo se 
subdere volebat.» 

3 Ms. renas. 256 Epistolae Mixtae— 837 

mete de darles la que ay, y hazerles otra, y al virrey le paresce 
que se podria tomar monesterio, y hazer alli vna fortaleza, que 
sera mas al proposito que Affrica, y no costara tanto de mante- 
nerla, y esta mas cerca de los Gerues, y tiene puerto, lo que no 
tenia Affrica, y muy buena compannya: V. P. lo encomiende a 
nuestro Sefior. 

Su Ex. a me ha dado tres mochachos que eran de la corte, muy 
bonitos, abiles, y saben ablar nuestra lengua, para que les en- 
senyemos: y hemos platicado de hazer vn collegio ! como de 
cathecuminos, adonde estaran estos, y si podemos hauer otros, y 
hazerles conseruar la lengua morisca, y que aprendan latin y 
doctrina, para que puedan predicar en su lengua natiua, para 
quando el Sefior fuesse seruido que se effectuasse esto de los 
Gerbes, que pudiessen seruir 2 . 

Dos 6 tres tenemos en estos collegios, de los nuestros, que sa- 
ben algun poco: ago cuenta deponerlos junto, para [que] apren- 
dan mejor , y tomar algunos mochachos abiles , que quieren en- 
trar en la Compafiia, y por no tener edad no pueden ser recebi- 
dos, si a V. P. paresciesse ponerles alli para que tomassen la len- 
gua, porque ase de tomar de niflyez , y hazer en fin vn collegio, 
donde se ensenye esta lengua, y si algun moro se quisiere boluer 
christiano, se tendra alli en lugar apartado, cathecumino. 

Pensamos agora que medio se dara para mantener este col- 
legio: yo he pensado, porque en este regno ay muchos moros 
que estan aqui, proponer al visorey que todos estos, quiriendo 
quedar en este regno , se scriuiessen , y que fuessen obligados 
cada mes venir a vna iglesia , y que alli se les predicasse , y que 
diesse cada vno vn tarin 6 dos cada mes , como hazen las mere- 
trices en Palermo, y esto siruiesse para este collegio. V. P. me 
mande avisar lo que le paresciere sobre esta obra. 1 Ms. collegios. 

2 PoLANCUS, ibid., ita haec complexus est: «Ut autem facilius rebus 
Africie consuli posset, in Sicilia agebatur de collegio quodam, ubi Hngua 
arabica addisceretur, et aliqui pueri africani instituerentur, ubi locus aliquis 
distinctus esset ad eorum usum, qui ad fidem converterentur, ut ad modum 
catechumenorum in fidei fundamentis instituerentur. Aliqui etiam ex no- 
stris in Collegio Messanensi in lingua arabica jam exercebantur.» 21 JULII I554 257 

De la Goletta hazen gran instantia que embie vn spanyol le- 
trado, que alli haria gran prouecho en los soldados: y yo lo dezeo 
mucho por este respecto, porque alli platican con muchos moros 
de paz, y me dizen que algunos mochachos se conuierten, y avn 
podria allegarse a Tuniz, adonde ay xpianos. que son tributarios, 
y tienen hijos que saben la lengua: de modo que el Senor se po 
dria seruir mucho dell. Aca no lo tenemos: si de ay pudiesse ve- 
nir alguno, el Sefior spero se seruiria mucho dell '. 

Agora el rey de Tunis esta en paz con el emperador, y hale 
embiado presente en senyal de amistad , y ansi se podria tractar 
en Thunis. El Sefior lo encamine como sea su maior seruitio y 
gloria. 

Vn scholar de la casa de probation, que se llama Gaspar, sabe 
razonablemente la lengua. El miercoles hade predicar aqui en el 
collegio en morisco: ele encommendado que aprenda de vno que 
tenemos en seruitio, que se lama Ignatio, que sabe muy bien la 
lengua, el qual manyana predicara en dicha lengua, para que 
Gasparo se aproueche en oirlo. 

Acerca de Octauio 2 , soa Ex. a me ha promeso de scriuer' al 
cardenal de Carpi, y me ha dicho que, si bien me viniesse man- 
dato de embiarlo de parte de V. P., que no lo embie, que el con- 
sultara con su santidad, si tal mandamiento viene, paresciendole 
muy mal que, queriendo vno seruir a nuestro Senor, sea moles- 
tado y no aiudado. 

Por esta no me puedo mas allargar 3 . El Sefior sea con to- 
dos. De Messina a 21 de Julio 1554. De V. P. sieruo en Jesu X.°> 

JO. HlERONYMO DOMENECH. 1 «Quamvis de P. Bobadilla Melitem mittendo et de quibusdam aliis 
Goletam, inter quos erat P. Christophorus de Mendoza, ageretur, rerum 
dispositio sic mutata est, ut haec opera in aliud tempus rejicienda fuerint». 
Polaxco, t. iv, pag. l6j n 15.— Haec omnia uberius pertractata ab eodem 
auctore reperiuntur, ibid., pag. 216 219, n. 4S1 et seqq. 

2 Octavius sive Octavianus Cesari. Vide infra , epist. ipsius Cesari, 
Ignatio 29 Septembris datam. 

3 Cf. epist P. Domenech , 23 Septembris Messana ad Ignatium mis- 
sam, quam infra edimus. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 17 258 Epistolae Mixtae— 838 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
cio de Loyola, preposito generale della Compagnia di Giesu. In 
Roma. £38 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 21 JULII I554 '. 

Templum Sti. Salvatoris tiburtinum Societati Jesu, magna tam episcopi 
quam parochi consensione, attributum. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Senor. La gracia y amor 
de X.° nuestro senor sea siempre en nuestro continuo fauor y 
ayuda. Ayer, viernes, 20 de Julio, se vuo la yglesia de sant Sal- 
vador, resignandola el patron libremente, sin peso de animas, y 
confirmandola monsenor el obispo 2 , aviendola, quatenus opus 
esset, desunido primo de la yglesia de sant Panthaleon, a la qual 
dezia el rector que era vnida ad tempus, avnque dello no paresce 
bulla; antes algunos an creydo 6 dubdado que no fuesen vnidas. 
Y a causa que sant Salvador esta muy distante de sant Pantha- 
leon, lo que dava impedimento 6 escandalo el averse de transfe- 
rir los parrochianos alla, la vnio el obispo cum consensu recto- 
ris (que es el mismo patron 3 que dio a sant Salvador a la Com- 
pagnia para el collegio de Tivoli) con vna yglesia parrochial de 
santa Maria, cerca de sant Salvador, que tiene el mismo patron, 
transferiendo a ella los fructos y cura parrochial, excepto el 
cuerpo de la yglesia con ciertas estancias y territorio contiguo a 
ella, lo qual todo concedio a la Compagnia, resignandolo en 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. Ilo, prius 228. 

- Joannes Andreas Croce. Vide epist. 835. 

5 «Praeerat tribus paroeciis Sancti Salvatoris, Sanctae Mariae Montis 
Arsicii, et Sancti Pantaleonis, unus idemque parochus, Joannes Dominicus 
Ciaccia.» Oklandini, Hist. Soc. Ies., lib. xiv, n. 19. Vide infra, epist. 841. 21 JULII I554 259 

manos del obispo, el qual de muy buena voluntad la conferio, 
dando entrambos licentia de poderse tomar la possesion, la qual 
se tomo ayer tarde, aviendole asi parescido a M. Laurentio de 
Virilibus l , el qual se quiso hallar y ser testimonio en la posse- 
sion. 

La condieion que puso el patron que dio la )'glesia, fue, que, 
en caso que en sus dias del la Compagnia se oviese de partir de 
Tivoli, 6 quisiese dar a otro la dicha yglesia de sant Salvador, 
que en tal caso torne al mismo cum melioramentis, la qual con- 
digion, por ser justa y sin dano de la Compagnia, se concedio. 
Otra cosa pedia, pero no se concedio, ni se puso en el instru- 
mento altramente; es a saber: que el collegio fuese obligado a 
dezir vna misa a la semana por el cargo que el tenia a sant Sal- 
vador, pienso por los que oviesen dexado la renta (6 yglesia), en 
modo que el no fuese obligado a hazerla dezir: la qual missa 
devia de ser por el peso parrochial. Pero el obispo dixo que era 
superfluo pedir esto, tiniendo que el collegio dira mas missas, 
bien que antes avia concedido el obispo que, cualquiera missa 
que en la semana se dixese en*sant Salvador, fuese por la missa 
que a la semana se avia de dezir del parrochiano, y que quando 
se faltase alguna semana, que con qualquiera otra que demas se 
dixese, fuese en recompensa; pero al fin Dios quieto al patron, 
que no curase de pedirla, tiniendo ser superfluo, y asi no se sti- 
pulo esta condicion, y yo confirme el dicho del obispo, que se 
dirian muchas missas en el collegio. Queda libre la yglesia de 
sant Salvador de cargo, bien que ay en ella vna capilla, que con 
el tiempo se podria transferir a sant Lorenzo, a causa que alla se 
dixesen las misas por el que es obligado, y sant Salvador queda- 
se mas desembaracado, bien que no paresce este gran peso. 

El nombre del donador de la yglesia se llama M . Joan Domi- 
nico Chiacha: podranle tener por encomendado, como a bene- 
factor. 

Como venga Antonio 2 con la resolueion que esperamos acer- 1 Vide epist. 83s, 836. 
* Antonius de Robore. 260 Epistolae Mixtae— 839 

ca de la donacion de M. Laurentio, creo que luego avremos la 
casa con graeia del Senor. 

Ayer tarde llego aqui M. Marcio: esta como huesped, como 
se escrive que puede estar por tres dias, segun las constitutiones, 
bien que no s.y mucha comodidad de tener huespedes, mientras 
no se haran algunas camaras: procurarse ha con el ayuda del 
Senor de buscarle alguna estancia para esta estada. 

Estamos sanos de salud por gracia del Senor, el qual sea 
siempre con todos, dandonos su santa gracia y amor. Amen. De 
Tivoli 21 de Julio 1554. De V. P. siervo invtil, 

Andres. 

t 
Inscriptio: Ihs. Al molto Rdo. Padre nostro in Christo nostro 

signore, il P. M. Ignatio de Loyola, preposito generale de la 

Compagnia de Ihus. In Roma. 

Al porte doi baiochi. 839 

CHRISTOPHORUS DE MIRANDA 
ABBATI DE SALAS, FRATRI SUO 

BURGIS 24 JUI.II I554 l . 

Suum fratrem, de sententia condendi Burgis collegium Societatis, dejicere 

singulari artificio conatur. 

t 
Senor : La bispera de sant Pedro me mostraron Obregon y 
Benedicto, en medio pliego de papsl, sacado un capitulo de vna 
carta de V. m., con la qual holgue tanto, quanto en toda mi vida 
holgue con carta, ni cosa que de V. m. viniese 2 : porque me pa- 
recio que Dios me hauia complido vna gran parte de mis deseos, 
que fueron siempre y son, ver a V. m. affieionado al seruicio y 

1 Ex autographo in vol. E, octuplici folio, n. 129, prius 3o7-3l2. 

2 Litteras Francisci Jimenez de Miranda, abbatis de Salas, ad burgen- 
sem canonicum Obregon et ad Benedictum Uguccioni habes inter Cartas 
de San Ignacio, t. iv, pag 520 et 521. 24 JULII I554 2 6i 

gloria de Dios y a la salud de su anima, y a la honrra y renoua- 
miento de la memoria de su linaje; y esto pusolo Dios mas en 
mano de V. m. que de ninguno de su linaje, por ser el mayor y 
el de mas dignidad y hazienda; y ver agora que lo quiere poner 
por obra con tanto calor, holgue, cierto, dello mas que podria 
dezir. 

Aunque por otra parte ver a V. m. tan resoluto en el nego- 

cio de mas importanzia que en su vida tuuo, y tan presto deter- 

minado, me cupo parte del plazer; porque siempre vi que los per- 

lados, y senores, y caualleros, y personas semejantes como V. m., 

para semejantes negoeios, que son poner la postrera corona a la 

vida y a la muerte, han tomado muchos anos de proposito para 

pensarlo y comunicarlo con sus deudos y amigos, y con todos 

aquellos que les pareseia podian dar algun consejo en el negogio, 

porque, visto todos los pareceres, tomen el mejor. Y es verdad 

que el condestable ' hizo traer a su capilla para su sepultura vna 

piedra de jaspe harto buena mas ha de dos anos, y jamas haze 

otra cosa sino tomar parecer de unos y de otros de como estara 

mejor, y aun no se ha resumido, quanto mas para una obra como 

esta de V. m. 

Y aunque V. m. ha tardado tanto en esta determinacion, que 
parece que no conuiene tanta dilacion, todavia ay medios en las 
cosas: y aunque de muchos dias aca V. m. ha hecho poca quenta 
de mi en apartarme de todas sus cosas, no se me ha dado mucho, 
porque no ha sido por mi culpa, y tengo a V. m. por senor y 
padre, y qualquier cosa que comigo haga, 6 yo la merezco, 6 
V. m. lo haze por mejor, y es officio de padres, aunque algunas 
vezes las palabras no sean tantas buenas, hazer buenas obras, 
como V. m. nos ha hecho a todos. Parece que en este negocio 
que toca a la honrra de todo nuestro linaje, en la qual natural- 
mente todos los deudos tienen necessariamente parte, y sobre to- 
dos, los hermanos, porque la honrra de V. m. es necessariamente 
mia, y la afrenta por el consiguiente ; y hauiendo tanto tiempo 
que yo he trabajado en esta obra, y siendo, como he dicho, el re- Petrus Fernandez de Velasco, dux de Frias, Castellae comestabilis- 262 Epistolae Mixtae— 839 

mate de la vida y de la muerte, y ser yo el hermano mayor que 
V. m. tiene, y el que mas siempre ha pretendido la honrra de 
V. m., parece fuera justo se me diera parte antes de la resolu- 
cion; pero aun esto no importa: quepues a V. m. le ha parescido 
asi, quiza sera lo mejor. 

Y es verdad que V. m. me mostro en un tiempo amor por 
muchas palabras dichas en mi ausencia, mayormente en casa de 
Francisco de Salinas y otras partes, queriendome casar, lo qual 
tengo en memoria y agradezco, como si las pusiera por obra: ha- 
uerme mostrado algun desamor de algunos afios aca, no ha po- 
dido dexar de darme gran pena, mayormente que yo no se por 
que, ni V. m. me lo ha querido dezir; porque, sabiendolo, 6 yo 
me huuiera desculpado, 6 pedido perdon; pero en fin, que como 
quiera que ello sea, pues sale de V. m., yo lo tengo por bueno; 
mayormente que si huuiera seruido toda mi vida al emperador 6 
al papa, no me huuiera por ventura hecho tanta merced como 
V. m. me ha hecho, sinhauerle seruidoen nada. Pero, eierto, no 
fue aeertado una obra como esta tan essencial de nuestro * linaje 
encomendarla a Benedito, ni mouerse por el a ella, si el fue al- 
guna causa, como aca anda por el pueblo : lo uno porque Bene- 
dito, aunque es buena persona, no tiene la capacidad necesaria 
para un tan gran negocio; lo otro, porque tenga V. m. por cierto, 
que no se le da mas a el que se acierte, que se me da a mi que 
el que tira en Roma con ballesta azierte el ito, porque siempre 
los deudos de nuestra madre, y principalmente la de Juan Bap- 
tista, como conoscieron a nuestro padre un pobre escudero y con 
muchos hijos, tuuieron enuidia de las mercedes que Dios nos ha 
hecho, y esta parece heredaron los hijos, y por esto premitio 
Dios que ellos nos siruiesen, y tuuiesen el bien que Dios les ha 
hecho por nuestra mano. Y hauer tomado el ano de 53 a Bene- 
dito en nuestra casa, y hauerle puesto en negocios sin sauerlos, 
de que no poco dano nos vino, y hauerle suffrido, y hauerle dado 
todo lo que tiene, y con hauernos hecho al tiempo que se quiso 
salir de con nosotros vna gresca, que en pocos hijos de vezinos 1 Ms. nuestra. 24 Julii 1554 263 

desta cibdad, ni de otra, se ha visto, se pasan dos y tres afios 
que no entra en mi casa: y quiero dezir a V. m. una nifieria, 
para que se ria della, y no para que resciba pena. 

Despues que se le dio esta comision, su hermana dofia Mag- 
dalena, estando con unas sefioras deste pueblo, segun refirio una 
muger casada de las honrradas y de buena consciencia deste pue- 
blo a dofia Leonor, dixo: Sefioras, ya sabeis como el abbad de 
Salas por amor del sefior Benedito ha dado a los Padres de la 
Compafiia de Jesus 600 ducados de renta, y el suelo delante su 
casa para vna iglesia y collegio, y a el ha dado cargo y hecho 
patron dello. Las otras respondieron: Ay sefiora, no es posible 
que el sefior abbad aya hecho tal cosa. ,;D6nde esta el sefior 
Christoual de Miranda, su hermano? Porque, perdonenos V. m.> 
aunque el sefior Benedito sea hombre de bien, otra cosa es para 
todas las cosas del mundo el sefior Christoual de Miranda. Res- 
pondio: Ello es ansi: y aun ha cerrado quenta con el y con sus 
hijos, que no les dara un marauedi mas. Pues V. m. conosce el 
viento de la sefiora Magdalena, suplicole que se ria dello, aun- 
que le certifico que le escocio ' harto a dofia Leonor quando lo 
oyo, pero yo riome dello. 

Allende desto, siendo esta una obra de tanta auctoridad como 
es, que ningun sefior, ni cauallero, ni perlado de diez quentos 
de renta, la haria, que no fuese muy estimada y mirada con cient 
hojos. 

Anda aqui vn canonigo blanco, Hieronymo de Castro s y 
otros como el, que huelgan de hablar con estos Padres, y no les 
dan nada, diziendo y riendo por las calles: mira que ha hecho el 
seflor Benedito que el abbad de Salas de a los de la Compania: 
quierole screuir una carta que lo ha hecho muy bien, y loarselo, 
porque no se tire atras. Otros, que han visto que V. m. dize 
que, si viue cinco afios, que les dara mucho mas, dizen que lo 
haze V. m. por negociar con Dios cinco afios de vida. Don Her- Ms. escogio. 

Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 576. 264 Epistolae Mixtae— 839 

nando de Mendoca ', que es gran senor mio, y principalmente del 
abbad, que me juro a Dios que en su vida hauia visto mancebo 
de mas nobles y religiosas condiciones, y que, si se offreciese en 
que, haria mas por el que no por todos los del cabildo, digo vno 
por vno, vinome a ver, porque estoy malo, y dixome riendose, 
porque ellos saben que yo no estoy bien con esta obra: Pues se- 
nor ique le parece a V. m.? muy bien lo ha hecho el senor abbad. 
Yo le dixe, que qualquier cosa que V. m. hiziese, estaria muy 
bien hecha: demandome mi parecer, dixesele muy largo, callo un 
buen rato, despues dixo: agora, sefior, todo es bueno, y que me 
pedia por merced yo tambien lo aprouase. Yo le dixe , que si el 
cardenal lo huuiera hecho, que yo holgara dello; pero que en ha- 
zerla V. m., que yo no haria lo que deuo con mi hermano mayor 
y padre, y que me hauia hecho tantas mereedes, y a todo mi li- 
naje, si no dixese mi parecer, y que despues V. m. haria lo que 
fuese seruido. Es cosa estrana que gente ruin se ria de un caso 
tan insigne y la attribuyan a Benedito. 

Estas ninerias he dicho, porque, cierto, esta obra no sehauia 
de encomendar ni dar auctoridad sino a hermanos, porque es obra 
de tanta honrra; 3^ si V. m. no nos honrra ni fauoresee, no tene- 
mos otro que lo haga. Y es verdad que, si anda Benedito por sa- 
car de nosotros en fauor de los Padres y en diminueion de la 
auctoridad de V. m., como si fuese vno dellos, y el es el presi- 
dente de los capitulos, y torno a suplicar a V. m. que no se en- 
fade 2 de tan largo prologo, porque, aunque en el ay muchas ni- 
nerias, ay otras cosas, y importa que V. m. lo sepa todo. 

Senor, visto el capitulo de la carta de V. m., luego entendi 
con lo demas en el cumplimiento de su voluntad, pensando ha- 
llar en estos Padres tanta humildad y deseo de cumplir y seruir 
a V. m., como era razon: y otro dia, que fue de sant Pedro, luego 
cay malo de calenturas y una erisipula, que me ha tenido y tiene 
mal tratado; todauia no falte punto de entender lo que conuenia 
al negocio, estando en la cama. Vino aqui luego el P. Francisco 

1 Ferdinandus de Mendoza, de quo saepe diximus, frater cardinalis bur- 
gensis, Francisci de Mendoza, ac pro eo dioeceseos administrator. 

2 Ms. enade. 24 JULII I554 265 

Borja, que fue duque de Gandia, y en mi casa tratamos mucho 
del negocio, y dimos y tomamos capitulos, los quales no dire 
aqui, porque el canonigo Obregon tengo por cierto los embia 
a V. m, y tambien porque no puedo alargar. Solo digo que lo 
que dellos resulta es, que ellos tienen hechos sus statutos tan a 
proposito de no perder un poco de libertad, ni obligarse a nada, 
que V. m. no tiene de quanto les pretende dar, sino lo que ellos 
quisieren; lo cual, a mi ver, es como no tener nada; porque, 
como la esperiencia nos ensefia, no ay sanctidad que breuemen- 
te no se enfrie; y vemos a que estado ha venido la sanctidad de 
sant Benito, sant Bernardo, sant Francisco, santo Domingo; 
sanctos claros, con grandes milagros ', con martirios muchos 
dellos. A mi ver no seria bien pensado no temer que a lo mesmo 
vernan estos , quanto mas que es grande la differeneia : aquellos 
andauan por los desiertos, desnudos, ayunando, en grandes dis- 
ciplinas; ellos iuan a buscar los penitentes, y deseosos de doctri- 
na } r vida, y ansi anduuieron mucho tiempo: despues por neces- 
sidad de doctrina y exemplo truxeronlos a las cibdades, y hizie- 
ronles casas paxizas, y ansi vinieron a lo que aora estan. Estos 
Padres, yo no veo que emplean su calidad en estos reinos, ni 
en los de Portugal, sino en hazer collegios, y buscar rentas; y 
tenga V. m. por cierto, que antes de 30 anos, 6 no habra memo- 
ria dellos, 6 ternan mas de 50 quentos de renta. Y corto el hilo 
de hablar en esto, porque no puedo alargar mas, por estar malo, 
y principalmente porque se que mis razones no valen ante V. m., 
antes le dan pesadumbre; solo dire, y delante de Dios no miento, 
que la cibdad, que es justicia y regimiento, y los mas principales 
della, hombres y mugeres, y los de la iglesia, de diez partes las 
nueue se han intrestezido , porque la eibdad esta muy pobre , y 
muy cargada de monasterios , y sientense agrauiados con estos, 
porque, aunque V. m. de para el collegio, pretenden de tener 
casa de professos, que, a lo que dizen, no pueden tomar dineros. 
Todos sperauan con grande deseo la obra de los cappellanes 
pobres y huerfanos, con que hechaua el sello a la honrra que Ms. miraglos. 266 Epistolae Mixtae— 839 

V. m. hauia hecho a esta gibdad, que fue harta, porque V. m. fue 
el principio de poblar a Vega, donde vale aora tanto un pie de 
suelo, como dentro de la gibdad ', y no se si supo como la gibdad 
se opuso a que no quedasen aqui, y embiaron sobre ello al conse- 
jo; pero son tantas las gensuras que traen del papa, que no pudie- 
ron. Ansi que, senor, tornando al proposito, V. m. no tiene mas 
en ellos, que lo que sus statutos mandan, los quales cada dia 
puede alterar 6 reuocar, 6 su general 6 el papa, y se haze muchas 
vezes aun en nuestros tiempos 2 . Solo se obligan a dar dos lecto- 1 Domus gentis de Miranda, sive palatium «esta edificado en el estremo 
oriental del barrio de Vega.» Madoz, Diccionario geog.-estadistico-histo- 
rico de Espana, t. iv, pag. 578., ubi illud aedificium describitur. 

2 Ad rem faciunt quae Ignatius Henrico Schweicker, duci Bavariae Al- 
berto a secretis, in simili argumento rescripsit: «Nella lettera che scrivo a 
Sua Eccellenza vedra V. S. come non ci e parso entrare ne' capitoli e nelle 
obligazioni dell' una parte ne dell' altra; e perche veda la causa, qui mando 
la copia di un capitolo delle nostre costituzioni. Vero e che il nostro capito- 
lare parera forse a qualcuno che sia contro la utilita della Compagnia nostra, 
piu che altrimenti, massimamente volendo noi sforzarci di fare quanto i ca- 
pitoli ricercano e piu alla giornata, come V esperienza mostrara, e non le- 
gandosi 1' Ulustrissimo Signor Duca, se non quanto ad esso parera. Con 
tutto questo noi ci persuadiamo che la benevolenza del Principe e il vedere 
il frutto, che seguita dal suo Collegio a gloria divina e aiuto delle anime, 
faranno piu che quanti capitoli si possono scrivere per stabilire il Collegio 
nostro, e anche ci stimolara la carita per fare ogni offizio che potremo per 
sowenire alla religione nello stato di sua Eccellenza e compiacere quella. 
Intanto non vorressimo introdurre questa usanza del capitolare con tali 
obligationi nell' accettare Collegi per la Compagnia; il che non abbiamo 
fatto ne con la Maesta del Re di Romani, ne con alcuno altro Principe o fon- 
datore dei nostri Collegi. Ben e vero che noi riguardiamo la intenzione loro, 
e ci accomodiamo a servirli secondo quella; ma non ci obblighiamo; parte 
perche tutti i nostri ministerii vogliamo usare gratis per solo amore de 
Cristo N. S., benche la sostentazione necessaria si pigli; parte perche non 
vedendo che sia servito Iddio N. S. del nostro ministero, da una banda pos- 
siamo trasferire in altra. Li fondatori ancora, benche lascino entrate per- 
petue, massimamente essendo Principi, se vedono che non si osserva quello 
che si pretendeva nella fondazione., possono disfare quello che hanno fatto 
essi, e anche li predecessori loro. Sicche V. S. ha inteso la causa perche 
non procediamo per via di capitoli; ma non mancheremo di provedere di 
dottori in Teologia e Maestri delle lingue, i quali attendano ad aiutare gli 
scolari in lettere e buoni costumi; e ci sara tra loro al meno un predicato- 
re; e gli altri collegiali, che manderemo anche al tempo suo, serviranno per 24 JULII I554 267 

res de prineipios y medios de gramatica, los principios se que son 
los medios, y no aduierto a V. m. que en este pueblo en sant Pa- 
blo y en sant Juan el abbad Zorrilla, que es muy docto, le[e] en 
cada dia lectiones de theologia y sagrada scriptura, y artes de 
gramatica, allende de la que se lee en el Sarmental ', que es mas 
que principios y medios. La lee vn licenciado Ortiz, cappellan de 
la capilla del condestable, y es varon doctissimo en griego y en 
latin. El collegio del cardenal esta ya acabado, y luego se por- 
nan en el collegiales y lectores muy doctos en todas letras huma- 
nas. Estos Padres desearon mucho este collegio del cardenal, y 
me importunaron mucho, yo trabajase con el condestable se le 
diese: no aprouecho 2 . Dixome el condestable y todos quantos 
doctos y prudentes hablan en ellos, que <;por que no van a predi- 
car a Asturias, Montanas, Vizcaya, Gallicia, que no saben el pa- 
ter noster, y los mas no creen en Dios? Dizen que lo haran quando 
en toda Espana tengan casas y collegios, dubdandose mucho to- 
dos dello; porque dizen, que lo que no haze la humildad reciente 
y la pobreza, que no lo 3 haran las riquezas. Plega a nuestro Se- 
fior por los meritos de su sagrada pasion, que los encamine a su 
gloria y a la salud de las animas. Como he dicho, yo no quiero 
tratar de los capitulos, porque no estoy para ello , ni creo que 
conuiene. Saluo auiso a V. m., que con su prudencia los mire, y 
dellos redundara demasiada cobdicia y diligencia del senor del 
suelo y moneda: y que parece que aun antes que lo tengan, quie- 
ren ser senores dello, y dar a V. m. lo que les pareciere. Lo se- 
gundo, una pertinacia grande de no se subiectar a cosa ninguna, 
antes quieren, de lo que por sus statutos son obligados, como es 
dar la vela de vna libra cada ano al patron, que no puede ser me- quello che si pretende». Cartas de San Ignacio, t. VI., pag. 444-445, hispa- 
nice cum annotationibus, pag. lo3 et seqq. 

1 «Plaza Hamada hoy de la Paloma 6 del Arzobispo, y mds comun- 
mente del Sarmental en el siglo xv.» Martinez y Sanz, Historia del 
templo catedral de Burgos, pag. 244. 

* Sermo est de collegio, quod Burgis «comestabilis aedificabat, ut exe- 
cutor testamenti Episcopi Burgensis, domini Petri Gonzalez.» POLANCO, 
t. 11, pag. 317, n. 3o2; Epist. Mixtae, t. II, pag. 576, 753. 

* Ms. la. 268 Epistolae Mixtae — 83g 

nos, y que quede en su libertad de darla, segun la decencia y me- 
recimiento del patron. En la qual clausula se contienen grandes 
misterios: y el vno es, que, siendo ellos juezes de la qualidad y 
decencia del patron, por tiempo, si quieren, no la daran, y aun 
haran morder en el ajo. 

Paresceme blasfemia que pretendan ellos, ni les pase de mill 
leguas por el pensamiento, de reseruar en su pecho el juizio de 
la qualidad del patron; aunque no carescio de ignoraneia, porque 
si tuuieran prudencia, no lo pusieran, visto la gana que tienen de 
dinero; porque me parescio esta clausula suficiente para romper 
las scripturas, aunque estuuieran hechas, pues la del examen es 
graciosa. Es cierto que parece que nos tienen por bestias, y con 
perdon de sus reuerencias y del senor Benedito, que es el auctor, 
saben harto menos que nosotros. Yo he sido de parecer que no se 
les replique en ello, porque no cubran ignorancia, Dios me per- 
done, soberuia con habito de humildad. Y V. m. los vea desnu- 
dos, como ellos se han puesto; demandan que les dexen hacer un 
paredon delante del collegio para que no les vean de la casa, que 
no es mas de tapiar la casa. Yo me admiro no querer ser vistos 
en casa, andando mucha parte del dia por las calles. Todas las 
personas dizen que es la mas libre religion que jamas se vio, por- 
que ninguna clausura tiene, y con esto allegan muchos simples. 
Mill cosas se me oluidan, como es, que no saben cantar; y si 
V. m., Dios le de muchos anos de vida, muriese, no le acompa- 
narian de su casa hasta la iglesia, ni le dirian vn responso can- 
tado. No quieren consentir cappellanes que lo hagan; y aunque 
al P. Francisco se le salio que los dias de pascua y de nuestra 
Sefiora y de apostoles, cantauan missa, bisperas, completas, salue 
en tono, quando se les pidio, dizen que no pueden, si no dispensa 
el general. Barrunto que algunas cosas no nos han querido con- 
ceder, para concederselas a V. m. alla, por parecer le dan algo; 
pero si V. m. con su prudencia lo viene bien a esprimir, ninguna 
cosa le quedara en la mano, sino al mucho dos lectores de prin- 
cipios de gramatica, y si ellos quieren que no se examinen, 
approbara el ministro general a tales, que ninguno les vaya a 
oyr, y con esto se libertaran desta sola obligaeion. 24 JULII I554 269 

Senor y padre y hermano mayor: yo me humillo de rodillas 
delante V. m., las manos puestas, y los ojos llenos de lagrimas, 
poniendo a Dios por verdad que, quando esto digo, lloro bien 
largo: supplico a V. m. por reuerencia de la passion de nuestro 
redemptor y saluador Jesuchristo y de su bendita madre, virgen 
sin manzilla, que esto que he dicho, y lo que mas adelante se 
dixere, que V. m. no lo impute a pasion, ni a centella della, ni a 
oppinion ninguna para que se haga lo que yo deseo, sino sola- 
mente a un entranable y ardiente deseo del seruicio y gloria de 
Dios y de la salud de su anima, y del ornato y resplandor de su 
persona, y de nuestro padre, agiielo, visagiielo, y reuisagiielo y 
quarto agiielo, los quales estauan en sancta Maria la Blanca l 
oluidados por la antigiiedad del tiempo, de cuyos huesos y me- 
moria hemos sacado nobleza y hidalguia; y si mi auctoridad vale 
poco, como es justo, por lo mismo le supplico que haga quenta 
que todos ellos le hazen esta supplicacion. Y ruego a Dios, en 
quien es todo poder, que si otra cosa es mi intencion, sino lo di- 
cho, que Dios me confunda, como confundio a los que edificaban 
la torre de Babel, y a Dathan y Abiron; y que pues asi es, 
V. m. no se enoje de que yo en breue diga mi parecer sobre este 
negocio, en que va la honrra y seruicio de Dios, y salud del ani- 
ma de V. m., y memoria y resplandor de nuestro linaje. 

Juntamente le supplico de la misma manera con todos nues- 
tros pasados, que, aunque mi parecer no le contente, que no le 
desheche luego, sino que le dexe estar junto con su voluntad 
ocho 6 diez dias; y en este medio tiempo, a mi costa, V. m. com- 
munique lo vno y lo otro con personas discretas, prudentes, doc- 
tas y religiosas, vna y muchas vezes, y sean abogados consisto- 
riales; y aquel que a ellos les pareciere mejor, se tome, con que 1 Teraplum hoc, cujus mentionem facit Florez, Espaiia sagrada, 
t. xxvu, col. 678-680, «hoy dependiente de la parroquia de San Pedro de la 
Fuente, dicen torao este titulo (Ntra. Sra. de la Blanca) por haberse apare- 
cido en a.juel punto una imagen de Ntra. Sra. a Dona Blanca, hija del conde 
Diego Parcelos. D. Juan II la redujo a iglesi pai ; quial, y en ella se con- 
servaban algunas urnas cinerarias de familias ilustres; su situacion era en 
lo mas alto del castillo. Duro hasta la ultima invasidn francesa.» Madoz, 
Diccionario, t. iv, pag. 562. 270 Epistolae Mixtae— 839 

no sean destos Padres, a los quales, perdonenme todos, no daria 
mas credito, que a un buen hombre seglar. Y plega a Dios por 
su miserieordia que no aya en las luengas intenciones mas mun- 
do que spiritu. 

Desde el prineipio que comenearon, jamas les pude tragar, 
jamas me halle con hombre de gran prudencia, doto y religioso, 
que no fuese de mi opinion; y si no fuese por el gran fauor de 
nuestro muy sancto padre, V. m. veria de los pulpitos hecharles 
truenos y relampagos; y no por pasion, que los de menos a quien 
he comunicado son frailes. Ellos son hombres, entre quienes ay 
pocos doctos, y los que ay, es superficial doctrina, y podria ser 
que, si leyesen theologia, que rifarian en este pueblo, ya estauan 
mas frios que agua. Su doctrina es una doctrina de viejas deuo- 
tas, y si algo se quieren leuantar, dizen el A. B. C. D. de los 
doctos y religiosos. Muy pocos dias han pasado, despues que se 
trata, que no se me vienen a hechar a los pies hombres grandes, 
doctos y religiosos, que no permitta que vna obra tan sancta, 
donde ay gran misericordia y moderado sacrificio, que en ningun 
tiempo se puede perder ni disminuir, antes cada dia erescera, es- 
tara perpetuamente, liberrimamente la memoria de la gloria de 
Dios y honrra de V. m. y de nuestros pasados, en la mano de 
V. m., sin que ninguno sea parte para la contradezir. Esto es, 
que se haga una iglesia delante de su casa, donde mejor pareee 
cumple al hornato de la casa, donde aya cinco capellanes y un 
capellan mayor, que todos los dias del mundo, todos 6 la mayor 
parte, digan misa por V. m. y sus pasados y subcesores, y que 
digan misa cantada por V. m., y bisperas y salue, 6 lo menos 
que desto pareciere cumple, y se puede lleuar sin pesadumbre. 
Mantenerse han cada ano diez pobres, que V. m. 6 su sucessor 
tengan vnas senales de estano con sus armas, y que cada sema- 
na 6 cada quince dias, tomando informacion de la christiandad y 
necesidad de aquellos pobres, V. m. de a cada vno vn scudo de 
aquellos, para que vaya el capellan mayor y le de lo que huuiere 
menester por ocho 6 quinze dias, 6 mas, como a V. m. le pare- 
ciere. 

Y pasado el tiempo, le bueluan las seflales para darlas a otros, 24 JULII I554 271 

si se offrescieren de mas necessidad. Que cada afio se casen dos 
donzellas huerfanas, en la iglesia, y de alli se vayan a casa de 
sus maridos, y esta es obra y augmento, porque yo anadire 6 
pobre 6 huerfana; y si yo no tuuiera tantos hijos como tengo y 
me nascen cada dia, yo diera largo, porque es la mas gloriosa 
memoria delante de Dios y del mundo, que perlado de ocho 
quentos de renta tiene en Castilla. Y es verdad, por los juramen- 
tos que he hecho, que esto mismo me ha dieho el condestable 
hartas vezes, y el conde de Buendia ', y otros muchos perlados 
y caualleros, y para el juramento dicho, que jamas la nombre a 
nadie que no la pusiese en el cielo, loandola de acertada para la 
gloria de Dios y limosna, y para hornato del mundo, mas que 
ninguna se puede pensar. Es cosa diuina, que V. m. y su succes- 
sor quedara perpetuamente senor de todo, y podra venir el 
tiempo que todos estos que se mantuuieren y casaren, y los 
cappellanes sean deudos nuestros; pero no obstante los hijos, por 
esta, firmada de mi nombre, me obligo por lo menos de dar tres 
mill ducados para ello, y podran venir los tiempos de manera, 
que sean mas de cinco. Por la passion de Dios le suplico que 
alze los ojos, y finxa delante su casa esta memoria, y por otra 
parte alze los ojos y vea doze hombres, de que los quatro seran 
despenseros, cozineros y quiza mas, y los dos leeran gramatica, 
mal leida, gentes como lechuzas, que ni cantan, ni tienen comu- 
nicacion sino de tela araflas, y obra que no puede rescebir 
augmento, sino a lo mas otro lector, que no sepa lo que se dize. 
Tenga V. m. duelo, por reuerencia de Dios, de su honrra y 
dignidad y de la de sus pasados, y no los ponga donde se olui- 
den mas que antes, sino que tengan luz como merecieron, y al 
cabo de ochenta anos muertos, nos la dieron a nosotros, porque 
el dia de oy, ni en Valladolid, ni en Burgos, no ay de nuestra 
qualidad mejores hidalgos, y por tales hauidos y tenidos. Y lo 
que peor es, que, aunque alla den a V. m. todo lo que les pidiere, * Friderico (Fadrique) Acuna et Enriquez, comiti V de Buendia, suc- 
cessit Joannes de Acufia, comes VI. De quonam heic agatur, non audemus 
definire . 272 Epistolae Mixtae— 839 

que de aca sin dubda scriuen que lo haga, porque mueren por la 
empresa, maldita la cosa le mantengan dentro de veinte aflos; 
porque, como esta dicho, quien haze la lei, la deue y puede 
quitar. 

Y es una gente aborrida en estos reinos de todos los grandes 
y todos los doctos y religiosos, y los que mas honrra les hazen 
dizen que son superfluos, y ello es gran verdad; y si V. m. 
manda que yo de mas, yo lo dexo en su mano. 

Por reuerencia de Dios, otra vez, puesto de rodillas en el sue- 
lo, le supplico junto con aquellas canas de nuestros pasados, 
que V. m. se cierre en esta obra tan gloriosa, que con lo que 
quiere dar a estos Padres se hara la obra, y yo la hare, y si V. m., 
6 por no tomar trabajo, 6 por otra occasion, no quisiere entender 
en ella, el canonigo ' y yo la haremos y entenderemos en ella, y 
en ordenar los pobres, donzellas y cappellanes: y firme esto, y 
despues de ordenado, V. m. verna, plaziendo a Dios, 6 se la em- 
biaremos vestida y atauiada, para que V. m. la heche la bendi- 
cion, la qual ruego a Dios por su infinita bondad este siempre 
con V. m. por largos tiempos hasta lleuarle a la gloria sin fin, 
y V. m. de de mano a esta rapaceria de aca. Y a las importuna- 
ciones de alla, puede dezir que esta obra es uniuersal de todo su 
linaje, aunque V. m. es el sefior y auctor della, y que, como han 
sabido esto, que todos le suplican, pues toca a todos, que los 
oyga, para que se haga lo mejor, pues es razon que se haga, y 
ansi lo tiene acordado: y con esto yra la soga al largo, como V. m. 
lo sabra mejor hazer, que yo dezir. Y entienda V. m. que esta 
obra se acabara muy mas presto que la otra, y es verdad, como 
nasci para morir, que si V. m. viera el brio y auctoridad destos 
Padres, y la estima en que se tienen, que no fuera menester mas 
suplicaciones; aunque si alcanco lo que pido, en mi vida me ver- 
na cosa de mas alegria, ni de mas cumplimiento del seruicio de 
Dios y salud del anima de V. m. y honrra de nuestros passados. 

Supplico a aquella lumbre de los coraeones, spiritu de ver- 1 Canonicus Obregon, qui abbatis negotia, Romae versantis, Burgis 
gerebat. 24 JULII I554 273 

dad y de vida, alumbre el de V. m., para que le parezca esto tal 
qual es: y, sefior, no sea, por amor de Dios, que dexada la otra 
obra se quede esta, sino que a la ora se comience esta, pues 
spero que con lo que yo doy haura para la iglesia, y es justo que 
yo tambien de algo a Dios de lo que me ha dado, aunque tenga 
hijos, y podra V. m. annexar el arciprestazgo de aqui para el 
cappellan mayor, pudiendo; y si no, no importa. 

Seftor, yo creo que de Valladolid importunaran a V. m. por 
sepultura para nuestro padre: cierto, donde esta Juan de Miran- 
da, que es mas rico que yo, y Pedro de Miranda, bien pudieran 
no dar trabajo a V. m., y por fuerca Juan de Miranda ha de ha- 
zer do se entierre; pero quando no, puedenle pasar con nuestra 
madre a la sepultura de nuestro agiielo, que es muy sumptuosa, 
que habra seis aftos gastamos en ella sesenta mill marauedis; y 
quando no, lo mejor de todo sera traerle aqui donde V. m. estu- 
uiere, y hazer cabeea del y de nuestra madre, pues al fin fueron 
de aqui. Y esto les puede V. m. responder. 

Perdone V. m. la mano agena, que no estoy para scriuir, y 
este negoeio no me ha ayudado nada para la salud, porque me 
ha tocado mas que ningun interese me pudiera dar '. De Bur- 
gos xxiiij de Julio de M. D. L. iiij. Besa las manos a V. m., 

Christoual de Miranda. 

A tergo mann Patris Polanco: Copia de vna de Xpoual. de 
Miranda para el abad de Salas. 1 De hac epistola mentionem facit Polanco, t. IV, pag. 405, n. 874: 
«Christophorusde Miranda,qui Societati adversarium semper se exhibuerat, 
scripsit hoc mense Julio litteras quasdam fratri suo; et cum esset alioqui vir 
ingenio valens, et non ineruditus., miro artificio prolixas admodum litteras 
scripsit, et ut alii etiam amici scriberent, curavit, quibus hoc opus Collegii 
fratri dissuadebat, et ne tam propere ageret, sed mature rem gravissimam 
consideraret, suggerebat; multa interim contra Societatem et Benedictum 
Uguccionem dicens, et ita AbbaS denuo coepit fluctuare.» Vide caetera 
apud eumdem Polanco, ibid., n. 875, 876 cum subjectis annotationibus, 
ubi eventus totius rei exponitur. Epistolae MIXTA.E, TOM. IV. 18 274 Epistolae Mixtae— 840 S40 

HIERONYMUS VIGNES 
PATRI ANDREAE DE OVIEDO 

NEAPOLI 29 JULII I554 *. 

Quaerit ab Oviedo qui fieri possit ut, ex una parte, domi parentibus suis 
serviat eisdemque, doctoris munere, provideat, et ex altera votum nun- 
cupet migrandi in aedes Societatis ad superioris nutum. 

t 
Molto Rdo. et in Christo Padre osservandissimo. L' amor eter- 
no et gratia de Christo N. S. sia sempre neli nostri cuori. Per F 
indispositione, nela quale me ritrouaua la prossima settimana pas- 
sata, non feci resposta ad una de V. R. de 13 del presente. Con 
questa suppliro in breue, dicendoli che per gratia del Signor sto 
dispostissimo ad eseguire quel tanto me s' e proposto, et non ho 
uoluto esprimere altro in tutte le mie littere, eccetto F impedimen- 
ti, quali an tenuto et tengano ligato me, esserno stata causa non 
eseguisca il mio desiderio al presente, resignandome tutto nele 
mano del superiore 2 . Desidero intender' piu claramente come 
sian compatibile queste due cose, seruire con grado de dottore li 
parenti nel seculo, et star resignato ad nutum superioris. Senten- 
do T obligo et necessita de seruirli, et hauendo preso V. R. tanti 
trauagli per me, non li sia tedio chiarirmi del tutto, certificandolo 
che per gratia del Signor da cinque anni in circa me sono sempre 
reputato esser un infimo seruo de la Compagnia, con desiderij in- 
tensi actu de seruirla dentro d' essa et de fuora, sin tanto dura- 
uano F impedimenti gia tanto detti; et non mi ricordo hauer man- 
cato mai per tutto el tempo passato sin hogi, et spero non man- 
caro mai, sin tanto F habbi eseguito, massime con F aiuto de pij 
et santi sacrificij et orationi de V. R. , nele quali lo prego con 
tutto el cuore m' habbi spetialmente ricomandato, et quando sara 
ritornato da Tiuoli , hauendo comodita et parendoli , conferisca 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 101, prius 209. 

2 Vide epist. 832. 3o Julii 1554 275 

col nostro Padre, ma me ritrouaro sodisfattissimo de Y ultima 
resolutione mi dara V. R. col P. M.° Pollancho, et a tutti humil- 
mente mi racomando, quali V eterno segnor augmenti semprein 
suo santo seruitio , per Y illutratio del suo santissimo nome. Da 
Napoli el di 29 de Giuglio 1554. D. V. R. minimo in Christo 
figlio et seruo, 

Geronimo Vignes. 
Inscriptio: f Al moltoRdo. et in X.° Padre osservandissimo, 
il P. M.° Andrea d J Obiedo, de la Compagnia del Gesu, etc. »11 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIODE LOYOLA 

TIBURE 3o JULII I554 *. 

Accurata rerum gestarum Tibure narratio. — Ut cessio templi Sti. Salvato- 
ris, ab episcopo et parocho Societati facta, Romae a pontifice maximo 
confirmetur, exposcit. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Senor. Gratia et pax Xpi., etc. 
M. Joan Dominico de Ciaccia 2 , tiniendo en Tivoli tres yglesias 
parrochiales, la vna de sant Panthaleon, y la otra de sant Salva- 
dor, y la otra de santa Maria de Monte Arsiccio, y dezia que la 
de sant Panthaleon y de sant Salvador eran vnidas, y que el 
principal servi^io era en sant Panthaleon, avnque de la dicha 
vnion el no tenia bulla, ni sabia el tiempo en que se hizo, y pa- 
res^iendo a otros que no fuesen vnidas, pero el tenia que si, di- 
ziendo que avia mas de veynte anos que las tenia: y otro 6 otros 
dos successores avia yo oydo, que tambien las avian tenido como 
vnidas, y demandandole el obispo de Tivoli si eran vnidas ad 
tempus, dixo que ad tempus. En fin en esto no se hallo cosa, ni 1 Exautographo in vol. E, duplici folio (secundum non est integrum), 
n. iii, prius 229. 

2 Vide epist. superiores 83$, 836, 838. 276 . EPISTOLAE MlXTAE— 84I 

se busco por entero, que pudiese hazer vera y sufficiente fe. 
Utcunque sit, al tiempo de quererse hazer la concesion de la 
yglesia de sant Salvador a la Compania, y vnion de sant Salva- 
dor con santa Maria Monte Arsiccio, a causa que estava mas 
cerca de sant Salvador que no sant Panthaleon ', antes era 
descomodo vnirla con sant Panthaleon, se hizieron tres cosas,. 
cum consensu del rector de todas las yglesias. Primero, el obispo 
de Tivoli desvnio coram notario et testibus la yglesia de sant 
Salvador y sant Panthaleon, quatenus essent vnite. 2. , vnio la 
cura de almas y renta de sant Salvador con la yglesia y parro- 
chia de santa Maria Monte Arsiccio, que esta cerca de sant Sal- 
vador, excepto el cuerpo de la yglesia de sant Salvador con eier- 
tas estancias y terreno contiguas, que no fueron vnidas a santa 
Maria Monte Arsiccio. 3. , el cuerpo de la yglesia de sant Sal- 
vador con las estaneias y territorio contiguas, por resignation del 
M. Joan Dominico de Ciaccia in manibus episcopi, el obispo li- 
bremente la coneedio a la Compafiia de Ihus. para el collegio de 
la dicha Compania en Tivoli. Fue adjunta esta condicion por 
parte del M. Joan Dominico, que, en caso que durante su vida la 
Compafiia se fuese de Tivoli, 6 quisiese dar a otro la }^glesia del 
sant Salvador, tornase al Joan Dominico cum melioramentis. Y 
se admittio la dicha condieion y la coneession por parte de 
M. Joan Dominico a la Compania, de la yglesia de sant Salva- 
dor. Juro delante del obispo y notario y testigos, y el mismo dia,. 
que fue a 20 de Julio i554, % tomo la possesion de sant Salvador 
M. Desiderio 2 , rector y superior del collegio, y M. Andres de 
Oviedo coram eodem notario episcopi y testigos suffieientes. 

Aunque 3 se tenga que la authoridad del obispo se estienda a 
la vnion de yglesias parrochiales cum consensu rectorum, segun 
el derecho canonico, y lo mismo paresee se deva de entender de 
la desvnion, porque no le esta en derecho prohibido, et contra- 
riorum eadem est disciplina; todavia, por mayor seguridad y cau- 1 Ms Manthaleon. 

- P . Desiderius Girardin . 

3 Ms. Auvnque. 3o Julii 1554 277 

tela, creo que seria bien aver confirmacion de su santidad, 6 por 
penitentiaria, 6 breue, 6 suplicacion per solam signaturam, espe- 
cialmente en lo que toca a sant Salvador con sus estancias con- 
tiguas y territorio, por lo que con el tiempo podria succeder, y 
por mayor roboracion. 

Allegase a esto que el M. Joan Dominico de Ciaccia, siendo 
rector de las sobredichas yglesias en Tivoli, y siendo hombre ya, 
no es sacerdote, y segun el derecho, quando vn rector de vna 
yglesia parrochial no se promoue a sacerdotio dentro de vn afio 
despues de tomada la possesion, ipso facto vaca la tal parrochia, 
y por la primera vez no se le puede proveer al mismo; y si el 
dicho M. Joan Dominico no ha tenido dispensacion para no. or- 
denarse, de lo qual no sabemos, podria aver algun escrupulo, 
propter defectum consensus rectorum, qui requiritur in vnio- 
[nijbus. Y asi me pareseeria por mayor cautela in omnem even- 
tum aver una confirmacion de su santidat, echando vna suplica- 
cion, 6 como alla mejor paresciese. 

Y dado que todo estuviese bien expedido (avnque la confir- 
macion no podria danar), se puede considerar, si bastaria a la 
Compafiia aver el instrumento de lo sobredicho, del notario, y 
por otra via el instrumento de la possession; 6 si seria menester 
aver la bulla del obispo, y en tal caso, si seria mejor embiar de 
Roma vna minuta, porque aca el notario del obispo no es muy 
platico en esto, para aca hazerse la bulla. Asimismo, por lo que 
toca a M. Joan Dominico, y que a causa nuestra no oviese de 
padescer dano, si le bastaria tambien a el otro instrumento de lo 
que paso delante del obispo, hecho por el notario, 6 si le seria 
necesaria la bulla del obispo, por el y los successores de santa 
Maria de Monte Arsiccio, 6 si avria menester la bulla del papa, 
en modo que, si no la expidiese dentro del tiempo de las reglas 
de cancellaria, vacase alguna de sus parrochias. 

Lo sobredicho considerado, V. P. mande ver en [esto?] lo que 
paresciere ser necessario proveer, y de lo que querran que aca 
se haga, nos podran avisar. De Tivoli 30 de Julio 1554. D. V. P. 
siervo invtil, 

Andres. 278 Epistolae Mixtae— 842 

t 

Inscriptio: Ihs. I 
sefior, M.° Ygnatio. Inscriptio: Ihs. Para nuestro muy Rdo. Padre en X.° nuestro 849 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 3o JULII I554 '. 

De reparando tecto templi tiburtini. — Alia reficienda. — Numerus sociorum 

augendus. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Sefior. La gracia y amor de 
X.° nuestro sefior sea siempre en nuestro continuo fauor y ayu- 
da. Amen. Vna de 29 de Julio hemos rescebido. Y quanto a la 
yglesia de sant Salvador, de la qual se tomo la possesion a 20 de 
Julio presente 2 , se entiende en quererla hazer vn buen tecto al 
cuerpo principal della, haziendo cuenta que los dineros, que avian 
dado ciertas personas devotas para la compra de la casa, sirvan 
para esto, avnque no sabemos quanto mas sera necesario: y tam- 
bien se piensa adobar la eisterna, y las camaras que se pensavan 
hazer con aquellos dineros, que a M. Laurentio han parescido 
mas convenir para adobar el tejado de la yglesia, porque, si llueve 
mucho, segun dizen, se haran quando sera servido el Sefior. 

Quanto al ser recomendado M. Joan Dominico como bene- 
factor, porque el sobrenombre no creo aver bien escrito, conforme 
a los characteres en ytaliano, llamase M. Joan Dominico de Ciac- 
cia; y porque mejor sea escrito este nombre en el libro de los bi- 
vos, como se desea , tenganle por encomendado en particular, 
porque lo ha menester. Nuestro Senor le tenga de su mano, y le 
guie en la verdadera via de su seruieio. Amen. 

Aviendose de fabricar, por poco que sea, aca, pienso no se ' Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 112, prius 23o. Usus esthac 
epistola Polancus, t. iv, pag. 23, n. 27. 
4 Vide epist. superiores. 3o Julii 1554 279 

escusa que Antonio ' no aya de tener alguna de mas ocupacion; 
y porque avn sin ella me paresce que esta muy occupado, me ha 
parescido advertir a V. P. para que advierta en ello, pues tanta 
advertencia tiene en no cargar de occupaciones por alla dema- 
siado. 

Este collegio, aunque * tiene poca gente, todavia tiene occu- 
ciones de una casa, a la qual suelen venir huespedes, y en fin se 
an de hazer los servicios della: y vna persona sola lavar dos ve- 
zes al dia los platos y escudillas , y hazer la cozina, y poner y 
quitar la mesa, y barrer, y andar a comprar, y buscar la limosna> 
y llevar los parios a la lavandera, y hazer otros caminos muchos 
por la tierra, especial por cosas que tocan al collegio 6 a Madona 
del Paso 3 , 6 de huespedes , siendo esta tierra tan trabajosa de 
caminar, por las muchas cuestas que tiene, me paresce demasia- 
do, y yo creo que me haria conscientia de no darle ayuda; y si 
bien estos Padres le ayudan en algo por casa, con las occupacio- 
nes de sus escolares no es tanto que le eximan del mucho peso. 
M. Pietro 4 le podria algo ayudar , especial en lo que toca a la 
casa, si fuese libre de andar y venir dos vezes al dia a santa Ma- 
ria del Paso, por solo el cerrarla y abrirla. Y yo creeria que se po- 
dria dexar cerrada, espeeial en tiempos de caldo, porque es harto 
trabajo, avn en buen tiempo, descendir y subir dos vezes al dia 
aquella cuesta, y que bastaria tenerla abierta los domingos y fes- 
tas de guardar, 6 quando se va a dezir alla missa vn dia en la se- 
mana, y el M. Pietro, por causa de yr alla a las mananas, ha de- 
xado muchas vezes de dezir missa, segun he entendido, como la 
teniamos cerrada, el tiempo que estabamos Antonio y yo en santo 
Andres, ordinariamente de dia y de noche mucho tiempo en aque- 1 Antonius de Robore, «qui, an scholasticus an coadjutor esset, non 
satis constat, licet temporalibus rebus curandis incumbebat praecipue». Po- 
LANCO, t. IV, pag. 21, n. 25, annot. 7.— Attamen fratrem coadjutorem esse 
suadent, inter alia loca, PoLANCUS, ibid., pag. 23, n. 27, ubi de fratribus 
adjutoribus, Tiburi necessariis, agit. 

* Ms . auvnque . 

5 De hoc templo saepe a nobis dictum est. Vide Polanco, t. u,, 
pag. 166, n. 8. 

4 Petrus Pradene. 280 Epistolae Mixtae— 842 

lla estada; bien que, avnque quisieramos, pienso no pudieramos 
andar a abrirla y cerrarla cada dia, por las indisposiciones. Con- 
cluyendo en esto, me parece que avria menester Antonio vno que 
le ayudase, y que fuese mas que vno el que ha de servir en esta 
casa 6 collegio. Yo, el tiempo que tuvo cargo del Antonio, le 
ayude con mis pocas fuercas a llevar el peso de los trabajos cor- 
porales, barriendo y fregando, y buscando la limosna por la cib- 
dad, con otras cosas. V. P. podra ordenar como mejor le pares- 
cera. 

Tambien me paresce, que, aviendo de aver aqui escuela y 
leerse grammatica, para lo qual son menester dos, el vno para 
la grammatica y el otro para ensefiar a leer, como lo haze 
M. Pietro, que el que ha de leer la grammatica, buenamente no 
podra ser el rector (mayormente hecha la donacion, quando con- 
vendra que aya quien desembaracadamente pueda confesar, pre- 
dicar y ayudar al proximo), porque el oficio de maestro requiere 
su frequentia, estudio y diligentia con los escolares, y el oficio de 
rector a atender en el govierno de la casa y cosas del collegio, y 
ayudar en algo al proximo, lo qual haziendo avn medianamente, 
no pienso que pueda ! perfectamente attender a lo que delante de 
Dios y de los hombres saria obligado a los estudiantes de que se 
toma cargo: bien que podria leer qualque licion, y ser sobre estan- 
te a los estudios y maestros, el rector. Y si el rector fuese desocu- 
pado del leer grammatica, attendiendo a su conscientia y al colle- 
gio, y a confessar y leer la doctrina xpiana., 6 predicar, mayor- 
mente con la buena commodidad de la yglesia , y a otras cosas 
que suelen ocurrir a la jornada, y que el lector de la grammatica 
podria ser vn buen joven, avnque no fuese sacerdote, con que 
fuese virtuoso y provado en la Compaflia (porque aqui no paresce 
por el presente conveniente tener novicios), y que fuese compe- 
tentemente docto en su facultad, y asi con el dar ayuda al servi- 
eio de la casa, aviendo de tener escuela y leer, no se como pue- 
dan aqui estar buenamente menos que cinco personas: es a saber, 
dos maestros, y vn rector, y dos para servicio. 1 Ms. puda. 3o Julii 1554 281 

Quanto a la prouision para ellos, no he pensado por aora^ 
avnque creo que el Senor no les faltaria; pero pretendiendose te- 
ner aqui los exercicios de confesar, leer, etc, me paresce se deve 
de considerar, como se puedan llevar con commodidad; bien que 
a esto ay respuesta por lo pasado , no aviendo estado bien firme 
este collegio en Tivoli, etc: y creo que V. P. tendra en inten- 
cion de hazer otra mejor prouision de la que yo digo: todavia he 
querido dezir lo que me ha occurrido. 

Tambien advierta V. P., que, si otra persona para predicar, 
confesar y attender al proximo no estara aqui que M. Desiderio, 
creo que M. Laurentio ' sera poco consolado en esta parte, por- 
que algunas vezes me ha dicho que el no le entiende quandoha- 
bla con el. El no entenderlo, pienso yo que entienda M. Lauren- 
tio perfectamente , como en effetto algunas personas me lo han 
dicho, que no le entienden bien, avnque quando habla alto, como 
leyendo la doctrina xpiana., me paresce a mi que se entiende (y 
por otra parte M. Laurentio le tiene por vn sancto), y el desea que 
en la yglesia de sant Salvador se predicase, y pienso yo que hol- 
garia tanto y mas que en el vescouato, creo porque le seria a el 
mas comodo, que tiene su casa eerca al collegio, y esta lexos de 
sant Lorenzo: y algunas vezes ha dado a entender que seria bien 
que vviese aqui vna persona de importancia de la Compafiia ; y 
para satisfazer con su devocion, y atender a confesar y consolar 
su familia, algunos de la qual, como su hermana y otras, se han 
ya confesado y comulgado, y, si les solicitan, pienso que frequen- 
taran la confesion y comunion, y si se ha de conversar con 
M. Laurentio, holgaria, creo yo, el conversar con quien mejor 
entendiese que a M. Desiderio, con el qual tiene poca conversa- 
cion, que yo sepa. V. P. tambien en este caso podra considerar, 
avnque creo ha ya pensado 2 . 

Perdoneme V. P., si, sin ser demandado, 6 sin tener mando 1 Laurentius de Virilibus, de quo agunt epist. 835, 836, 841. 

- Provisum quidem ab Ignatio est, atque missus «novus rector P. Jo 
annes Laurentius Cavaglierus, qui successit P. Desiderio [Girardin] optimo 
viro, sed qui, propter linguae defectum, minus in quibusdam ministeriis 
praestare posse videbatur.» POLANCO, t. IV, pag. 29-3o, n. 39. 282 Epistolae Mixtae— 843 

en esta casa, he dado parescer: que lo que he dicho me paresce 
ha sido por la charidad. 

La donacion 6 traslaeion de la casa, no ha hecho avn M. Lau- 
rentio; quando con el ayuda de nuestro Sefior se hara, sera avi- 
sado V. P. 

Todos por gracia del Sefior estamos buenos; yo he estado 
harto occupado en oyr confesiones, y algunas generales, y con- 
tinuo las predicas en sant Lorenzo los domingos, y pienso con 
alguna satisfaccion, a gloria del Sefior, y buen fruto. 

Las encomiendas para M. Laurentio y M. Martio se daran, 
plaziendo al Sefior, el qual sea siempre con todos, dandonos su 
santa gracia y amor. Amen. De Tivoli 30 de Julio 1554. 

M. Desiderio me ha dicho que sor Lucia ! ha venido a deman- 
dar quinze julios que diz que dexo alla en deposito; V. P. los 
mande luego embiar por amor de Dios, porque deve de tener gran 
neeesidad. D. P. V. siervo invtil, 

Andres. 

t 
lnscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Xpo. nuestro 

sefior, el P. M.° Ygnatio de Loyola, preposito general de la Com- 

pafiia de Jhus., en Roma. 813 

JOANNES DE HUBILLA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

LOJOLA I AUGUSTI 1554 2 . 

Oppida Cantabriae sacris missionibus fructuose lustrantur. — Incolarum 

pietas. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. y charissimo Padre mio en Christo. La summa 

gracia y amor eterno de Jesuchristo, seflor nuestro, sea siempre en 

1 Lucia Cintia. Epist. Mixtae., t. n, pag. 6o3; t. 111, pag. 265, 

2 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 157, prius 393. Adhibuit 
hanc epistolam PoLANCUS, t. rv, pag. 431, n. 927 et seqq. Videantur adno- 
tationes ibi positae. i Augusti 1554 283 

nuestra aiuda y continuo fauor. Con el P. M.e Geronimo ' scre- 
uio a V. R. el P. Miguel % aunque no tan largo como su reue- 
rencia tenia determinado, porque el P. M.e Geronimo estaua con 
instancia de partirse daca. Mandome screuir a V. R. el Padre 
rector, lo vno por dar relacion de lo que por aca passa, y lo otro 
porque V. R. me encomiende al Sefior, para que me de a enten- 
der esta sancta vocacion, comunicandome su humildad sanctis- 
sima 3 . Sabra V. R. que ha quinze meses que he andado con 
el P. Miguel, enseftando la doctrina xpiana. em bascuence, en 
Vizcaya y Guipuzcoa, donde por la misericordia y bondad de 
nuestro Sefior han aprendido tam bien, que es para alauar a nues- 
tro Senor \ El primer lugar en Vizcaia, donde la primera vez co- 
mencamos ensenar, fue Lequeitio 3 , adonde ay mill vezinos. Aqui 
comeneamos con contradieion; mas como sea cosa del Senor, su 
diuina magestad hobro en su vina, que quasi se tenia por apo- 
cado el que no fuesse a la doctrina; y esto digo de la gente cre- 
cida, que de la menuda, sin cuento. Aqui se curaron muchas per- 
sonas, que estaban llagadas sus almas; y otras, que abia mas de 
vn afio que de la cama no se llebantaban, en vendiziendolas, se 
sanaban. Tanta era la fee que le tenian al Padre, que de dos y 
tres legoas venian a vendezirse; y assi todo el pueblo quedo con 
tanta debocion, que la quaresma passada no querian otro predi- 
cador sino al P. Miguel, 6 a otro de la Compania. Assi embio al 
Padre licenciado 6 alla la coaresma passada, y se hizo mucho 1 Hieronymus Nadal. 

2 Michael Ochoa, navarrus, sociis ognatensibus praepositus. 

3 «El hermano Juan de Hubillos, natural de Motrico, de edad de vein- 
tidos anos; ha estudiado gramatica; ha medio afio que esta en la Compa- 
nia. » P. Antonius de Araoz, in Memorial de los qne residen en el Colegio 
de Oiiate. 

4 «Ipse autem P. Michael cum socio Joanne de Vuilla, qui cantabricam 
linguam tenebant, per varia oppida, tam provinciae Guipuzcoae quam Bis- 
caiae, christianam doctrinam docebant.» POLANCUS, t. IV, pag. 43l, n. 927. 

5 «Lequeitio, v. del sen. de Vizcaya..., cabeza de vicaria del ob. de 
Calahorra..., a 9 leguas de Bilbao, 3 '/, de Bermeo, a orillas del mar...» Dic- 
cionario geogrdfico-histdrico de Espana, por la Real Academia de la Histo- 
ria, Seccion 1, t. 1, pag. 433. 

6 P. «Licenciado Hernani, vicario que hera de Cumaya» ut legitur in 
epist. quadam illius regionis, Litt. Quadr. 1553-1554, n. 235, prius 502, suo 284 Epistolae Mixtae— 843 

fruto, assi con la doctrina, como con la predicacion. Aqui se hor- 
deno vna cofradia de la Vera Cruz; y vicios publicos se extirpa- 
ron. Gloria a Dios. 

Daqui fuimos a Marquina, ' donde tomaron a punto dehonrra, 
y aprendieron con tanto cuidado y diligencia, que era para dar 
gracias al Sefior. Este pueblo es el mas rico para su tanmafio 
como lo ay en Vizcaya, porque ay senores y hombres para mu- 
cho, quanto al mundo. El Senor por su bondad infinita les de 
gracia para que puedan yr como comencaron. Todas las fiestas 
haziamos procession, adonde, sin quedar ninguna persona en sus 
casas, que no estuuiesen enfermos, yban. 

Daqui fuimos para Onate, donde aprendieron, aunque no acu- 
dian a la doctrina como en otras partes. El obispo de Calahorra 5 
todo el tiempo que estaua el Padre en Onate, screuia a que fuesse 
para Vizcaya: assi fuimos a un pueblo que se llama Ermua, donde 
se hizo mucho fruto con los sermones que el Padre hazia, y con 
la doctrina, y quedaron muy edificados de todos los exercicios 
spirituales. 

Daqui tornamos a Marquina, a recorrerlo que antes se ense- 
fio; y habian dicho en este pueblo, que al Padre abia muerto vn 
primo suio. Antes que en la villa entrasemos, vio al Padre venir 
un moco: luego voluiose para el pueblo a pedir albricias, porque 
el [le] abia visto venir; luego tanieron la campana, deziendo que 
el Padre viuia y era venido. Ya que estubimos aca ocho dias, 
luego passamos a Lequeitio, adonde el Padre fue resceuido con 
grande alegria : luego, en legando, acudieron a la doctrina y a 
vendezer, que era para ensalear a Dios. En este pueblo hizo dos 
camaras buenas el Padre en el hospital, con cierta limosna que tempore edenda; ex qua interea confirmantur quae conjectando diximus in 
POLANCO, t. IV, pag. 430, n. 926, annot. 2. 

1 «Marquina, pequena, pero hermosa villa del senorio de Vizcaya, en 
el ob. de Calahorra, a 8 leguas de Bilbao y 2 del puerto de Ondarroa... Su 
poblacion es de 999 almas. A sus apoderados corresponde en las juntas de 
Guernica el 10. ° lugar y voto entre los de las villas...» Diccionario, 1, c, 
t. 11, pag. 8, 9. 

2 Dr. Joannes Bernal Diaz de Lugo, de quo dictum saepe est. 


I AUGUSTI I554 285 

hizo cierta persona: dexo otras particularidades, por no vsar pro 
lixidad. 

Daqui passamos a Hermua, y sallieron niiios y nifias quasi 
media legoa de camino a receuir[nos], cantando su doctrina xpia- 
na. El segundo dia partimos para Oiiate, y los ninos yban delante 
cantando su doctrina asta Eybar ', que es media legoa, llebando 
vnos a otros en los hombros: aqui tubimos mas en que entender, 
en no poder hazerles voluer. Despues que stubimos algunos dias 
en Onate, fuimos a Vergara, adonde tambien aprendieron bien, 
y venian de tierras estranas a vendezer y a confessar. Daqui fui- 
mos a otros lugares, donde se ensefio bien la doctrina: daqui a 
ciertos dias pasamos a Mondragon, donde se hizo tanto fructo 
como en otra parte. 

Despues que el P. M.e Geronimo partio, fuimos a Azpeitia, 
adonde an aprendido con mucho amor y cuidado, y se ha echo 
mucho fructo, que por la bondad de nuestro Senor no ay aora 
otro cantar por los montes, sino el pater noster: gloria a Dios. 
Hanse dexado otras muchas particularidades, que no se scriben 
en esta. 

El Padre y los hermanos estan buenos, y piden ser encomen- 
dados al Senor, el qual enriquesca el alma de V. R. con sus do- 
nes sanctissimos de amor y temor, y a nos de gracia para sentir 
su voluntad sanctissima, cumpliendo aquello que por la sancta 
obedieneia nos es mandado. De Loyola a 1 de Agosto de 1554. 

Esta seruira para el mes passado y este en que estamos, pues 
no se offresee otra cosa; y quando se offresciere, sera V. R. dello 
auisado. Por comission y mandado de nuestro Padre rector. 
De V. R. hijo y sierbo indigno en Christo, 

f JOANNES DE HUBILLA. f 
1 

Inscripiio: Jhs. Al muy Rdo. y charissimo Padre mio en 
Christo, el P. M. tr o Polanco, de la Compania de Jesus, etc, en 
Roma. 1 «Eybar, v. de la prov. de Guipuzcoa, ob. de Calahorra... Confina 
por N. E. con la villa de Hermua..., por S. E. con las villas de Elgoibar, 
Placencia, Vergara y Elgueta, extendiendose sus terminos a 3 leguas de 
circunferencia...» Diccionario, 1. c, t. 1, pag. 274. 286 Epistolae Mixtae— 844 »44 

JACOBUS MIRON 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 2 AUGUSTI I554 l . 

Quae potestas sit praepositis provincialibus in subditorum bonis.— Theoto- 
nius in Angliam navigat, Venetiis tandem versaturus. — De ejectis a 
Societate. — Dolet quod Joannes III eos favore et muneribus prose- 
quatur. 

t 

Jhs 

Muy Rdo. Padre. 

La gracia y paz de Jesuchristo nuestro senor sea siempre en 
nuestra aiuda y favor. Por dos 6 tres vias tengo escrito muy largo 
a V. P. , dandole muy larga cuenta de todo lo que aca pasa. Ahora 
me dixeron que se partia un correo oy. Avisare brevemente a 
V. P. lo que me ocurriere. 

El P. Nadal me dexo dicho que todos los hermanos que tu- 
biesen votos en la Compania avian de disponer dellos a arbitrio 
del general, 6 de quien tubiese sus vezes. Ai muchos hermanos 
destos, que tienen hazienda para disponer della, y io no se si tengo 
potestad para disponer della en lo que paresciere mas servicio de 
nuestro Sefior; y aunque las tubiese, seria razon, como cosa im- 
portante, que primero consultase con V. P. 6 con el comisario, 
y asi lo hare con la gracia del Senor de aqui adelante. 

Acerca desto se ofrescio, estando aqui el P. Nadal, que un Pa- 
dre de la Compania, que se llama Jorge Serron, avia de disponer 
de su hazienda, que seria poco mas 6 menos ciento y cincuenta 
mill maravedis. Diole licencia el P. Nadal que dispusiesse dellos 
como meior le paresciese, y su parescer fue querer dar 50 mill 
maravedis a una parienta pobre para que se metiesse monja 2 , y 1 Ex transumpto in vol. Varia Historia, tom. I, quadruplici folio cum 
dimidio, n. 349-352. 

2 Ms. monia. 2 AUGUSTI I554 287 

los cien mill maravedis dallos para captivos, y propusele yo que 
encomendase a Dios, si le parescia mas servicio de nuestro Sefior 
aplicar los cien mill maravedis a estas obras de san Roque. En- 
tonces el dexolo en mi mano, y inclinandome yo a esto, deter- 
mine en fin de aplicallos a san Roque, y ia tenemos 50 ducados 
dellos, y esperamos que presto nos daran los demas. Acerca desto 
no e consultado con V. P. ni con el P. Francisco ', pues que el 
P. Nadal dexo comision aca al mismo Jorge Serron de hazer de- 
llos lo que le paresciesse. 

De don Theotonio sauemos que envarco ia para Inglaterra, y 
de ai avia de pasar a Flandes y a Alemania, yendo de camino por 
residir en Venecia 2 . Lleva por companero a Andre Fernandez, 
aquel hermano que vino de la India, y todo esto por orden del 
P. Francisco, segun me escrivio don Theotonio a la partida con 
una suia, mostrando mucho sentimiento y soledad de apartarse 
de nosotros, y que solamente tomara aquel camino por mandallo 
asi la obediencia. Paso por San Fins quando se iva a embarcar a 
la Corufla, y dexo alli dos azemilas grandes en que ivan, viniendo 
hasta alli el y su compaflero dende Villaviciosa, pasando por donde 
esta el P. Francisco 5 . Pidio algun dinero,de que tenia nescesidad, 
y diole Pero Diaz 100 ducados, que seria poco mas 6 menos el 
precio de las azemilas. Estuvo alli quatro 6 cinco dias solamente, 
de pasada: escriviome Pero Diaz que le paresce que iva bueno y 
asaz quieto. Aca hasta agora no tubimos recado del P. Francisco 
desta mision de don Theotonio; pero iuego que lo supe por el 
mesmo, fui [a] dar aviso dello a estos principes y a sus hermanos, 
dandoles razon como mucho convenia a don Theotonio esta ida, 
para apartarse de occasiones, etc, y que dello no saviamos nada 
por cartas del P. Francisco, y que el, como no estava informado 
de las cosas de aca acerca de don Theotonio, dispuso del como 
mas convenia a gloria de nuestro Seflor, pensando que sus alte- 1 P. Franciscus Borgia, quatuor provinciarum Hispaniae ac Portugal- 
liae nuper commissarius renuntiatus. 

2 Polanco, t. iv, pag. 547, n. 1172 et pag. 551, n. 1180. 

5 Peragrabat Borgia, commissarius, aestivo tempore, Vallisoletum, Sal- 
manticam aliasque provincias Lusitaniae viciniores. 288 Epistolae Mixtae— 844 

zas no querrian otra cosa; y que si todavia a SS. AA. parescia 
otra cosa, que aviamos entendido que aun no era embarcado, y 
que mandariamos recado para entretenello. Sobre esto quiso con- 
sultar la infanta dona Isabel con el duque y la duquesa, madre ' 
de don Theotonio, y en fin, entretanto que se consulto la cosa, 
tubimos nuevas como ia seria partido; y con todo la respuesta fue 
buena, que estavan contentos de lo que avia ordenado el P. Fran- 
cisco: que fuesse en ora buena. El rei, quando le hable en ello, fue 
despues de la partida, porque esperava yo la respuesta de sus 
parientes para con ella hablalle, porque nos parescio que no que- 
rria el otra cosa de lo que quisiesen sus parientes, y que en todo 
se remitiria a ellos. Pero luego al principio que vino la nueva, lo 
supo el por la infanta dofia Isabel y por la reina, y al fin quando 
le hable mostro alguna voluntad que no quisiera que fuera, dando 
algunas razones que deviamos ser mas blandos con el y no tan ri- 
gurosos, atribuiendo la ida a rigor nuestro. A todo le satisfize: 
paresce que quedo bien. A la reina y al infante don Luis parescio 
bien, que son aca nuestros patronos, y tambien el duque y sus 
hermanos. Toda la dificultad estava en la infanta dona Isabel y 
en la duquesa su madre, las quales por grado 6 por fuerza al fin 
dixeron que les parescia bien ; y con todo esto nos es siempre 
grande devota nuestra la infanta, como ia terna savido V. P. 

Don Constantino me apunto en que escriviese a V. P., que 
tubiesse por bien de llamar a don Theotonio de Venecia para que 
estubiese con V. P. y estudiasse en ese collegio, y que desto el 
y todos estarian mas consolados, que de residir en Venecia. Yo 
le dixe, que creo que V. P. deseava lo mismo, y que asi lo dava 
a entender quando lo escrevia del, pero que todavia yo lo escrevi- 
ria a V. P. por mas satisfaction dellos. 1 Jacobus, dux IV de Braganca, ex prima sua uxore, Eleonora de Men- 
doza, suscepit duos filios: Theodosium I, ducem V de Braganca, et Isabel- 
lam, principem, quae Eduardo (Duarte), principi, nupsit. Ex altera vero 
uxore, Joanna de Mendoza, multos sibi procreavit filios, Jacobum, Constan- 
tinum, Fulgentium, Theotonium, Joannam, Eugeniam, Mariam, Vincen- 
tiam, de quibus alibi mentionem fecimus. Cf. Sousa, Historia genealogica 
da Casa Real Portugnesa, t. v, pag. 592 et seqq. 2 AUGUSTI I554 289 

De don Theotonio ya escrevi a V. P. como, en lugar de ir a 
Cordova, para donde le di6 el rei Hcencia quando se despidio de 
aca, se fue en busca del P. Nadal, y encontrando con el P. Fran- 
cisco, le mando ir, como esta escrito, etc, segun el nos a escrito. 

El rei se muestra muy inclinado a favorescer estos salidos. A 
dos 6 tres tiene dadas iglesias, segun dizen: conviene a saver, a 
Diego Viera una iglesia en la isla de la Madera, que le renta 
ochenta mil maravedis. Este es el que escrivio a V. P. que revo - 
case la donacion que tenia hecha en Coimbra de su hazienda al 
collegio, para que pudiesse amparar una hermana suia '; y tam- 
bien a Juan Vazquez dio una iglesia con una cruz de los comen- 
dadores de Avis. Tambien e oido dezir que a dado una iglesia 
a Alfonso Tellez; y Francisco Ponto me han dicho que tiene una: 
no se si se la a dado el rei 6 el obispo de san Thome, su tio. Tam- 
bien me dizen que Melquior 2 dize que le dan una iglesia, no se 
si es de parte del rei, y que el no la quiso. Y lo mesmo haze a los 
apostatas de las otras religiones, movido por respecto de ser le- 
trados, y dase a entender que es tambien porque tienen brebes. 
Aora avia proveido a Christoval Liton que fuese escrivano de un 
commisario claustral de la orden de san Francisco, que vino de 
Italia, para que con el fuese visitando 3 las casas de monjas 4 y 
frailes de su religion. Comunmente dezia la gente de fuera, que 
un apostol iva con el commisario a visitar, tiniendolo por de la 
Compania: otros dezian que era despedido de la Compania, como 
es la verdad: otros dezian que no, sino que tenia licencia de ir 
por fuera de la Compania, etc; y los salidos se ivan gloriando 
que el rei los favorescia y que avia hecho visitador a Christoval 
Liton. Esto supimos nosotros muy tarde, scilicet, el dia antes que 
estava el para partirse, que el comisario ia se era partido el dia 
de antes. Estando la cosa en estos terminos, fui a dar cuenta al 
infante, y al obispo de Portalegre 3 , y a Pedro Caravallo; y con 1 


Vide ejusdem epist. n. 784. 

Melchior Luis. 


3 


Prius: d visitar; post emendationem, avisitando. 


4 


Ms. monias. 


5 


Julianus de Alva. 
Epistolae Mixtae, TOM. IV. 19 290 Epistolae Mixtae — 844 

la reina no ubo tiempo de hablar antes, y ninguno dellos tubo 
tiempo para hablar en ello, antes que nosotros hablasemos al rei, 
paresciendoles que en todo caso se avia de impidir. Fuimos Gon- 
calo Vaz y io a hablar al rei por la siesta, pidiendole que no man- 
dase a Christoval Liton con el cargo, ni convenia que S. A. se 
sirviese del, ni de ningun salido: hallamoslo muy contrario a ello, 
y resistimos lo que podimos, y duro la platica buen rato, y la 
reina, aunque no estava prevenida, nos favorescio en extremo. Al 
fin se mostro mas blando, dando senales que queria hazer lo que 
pidiamos, y respondionos que el miraria en ello; y con esto nos 
despedimos. Fui luego a dar razon al infante ' de lo que pasamos, 
y el, como muy zeloso, estando enfermo en la cama, me dixo, que 
escreviria una carta al rei luego, y asi lo hizo; y despues que ve- 
nimos a casa, luego mando un recado la reina como avia acabado 
con el rei lo que pidiamos, y que rogasemos por el; y luego el 
infante mando otro recado de lo mesmo, y asi con la aiuda de 
nuestro Senor se estorvo que no fuese Christoval Liton adelante 
con el cargo. Fui a dar las gracias a la reina y al infante, y tor- 
namos a tratar largamente sobre el negocio, y me dixo la reina 
que convenia tratarse esto agora muy de proposito con el rei, 
para que no favoresciese a estos salidos, y que le diese un rol 
dellos y otro al infante. 

El que creemos que a persuadido y movido al rei que se to- 
men y se sirva destos apostatas, entre otros es un predicador del 
rei muy privado, llamado Antonio Pinero 2 , por medio del qual 
se negociava esto de Christoval Liton , y creo que tambien los 
beneficios que se an dado a los otros; y de la misma manera creo 
que favoresce a los apostatas de otras religiones, que son letra- 
dos. A nosotros aca nos paresce ser esta la cosa mas periudicial 
que el rei puede hazer en la Compania y en las otras religiones; 
y la causa principal es , por no dar ocasion a que muchos fiacos 1 Ludovicus, princeps. 

* De hoc viro cf. Polanco, t. iv, pag. 529, n. 11 22, annot. 2, et 
pag- 558, n. 1201.— De Christophoro Leitao exstant litt. inter Quadr. t. l, 
pag. 72-74: de toto hoc negotio videatur Polanco, t. IV, pag. 557 et 558, 
n. I 199-1202. 2 AUGUSTI I554 291 

no tornen atras, y no venzan sus tentaciones, esperando que, 
quando se salieren, seran favorecidos del rei; aunque yo espero 
en nuestro Seflor que los que fueren tales se conosceran bien, 
antes que vengan a este punto, segun va la Compania agora por 
la gracia del Senor. Pero con todo es mas seguro que no tengan 
tal occasion, porque el maior bien humano que ai aca en Portu- 
gal, es favorescer el rei a uno y servirse del. Dexo las otras ra- 
zones, que puede aver muchas, como son, quererse servir de un 
genero de gente tan ignominiosa, como son estos apostatas, y de 
mal exemplo, y con muy grande duda si estan y biben con buena 
conscientia con sus brebes, que alcanzan muchas vezes con fal- 
sas informaciones. 

Quando vinieron aqui Villafranca y Montoya ' a reformar 
estos agustinos, alcanzaron una provision del rei , que ningun 
apostata de los suios pudiese estar en ciudad ni villa donde 
uviesse monasterio de su orden, y asi al principio guardarcn 
ellos grande rigor en esto. Agora no pretenderemos que el rei 
haga otro tanto por nosotros, sino que omnino los dexe de favo- 
rescer ni dar beneficio ninguno. Y creo que se acabara con la 
aiuda del Sefior, segun el rei es bien inclinado a hazer todo 
aquello que es mas servicio de nuestro Senor , aunque sera con 
mucha dificultad , con lo que hasta agora le an encaxado en la 
cabeza los que no sienten quan grandes inconvenientes y escan- 
dalos que se siguen de un rei tan christianissimo favorescer a 
gente, que con gran zelo avia de perseguir, y desterrar de su 
reino con razon. 

Todo esto siente el infante mas que nosotros, y esta muy 
puesto en dallo bien a entender al rei; y creo que presto lo hara, 
plaziendo a nuestro Senor, porque ia va convalesciendo de su en- 
fermedad . Creo que tambien los provinciales de las otras religio- 
nes le an de hazer quexas por lo que les toca a ellos. Dixome el 
infante que fuesemos nosotros a hablar con Pinero, disimulando 
con lo que hasta agora tiene hecho acerca desto , y tomandole 
como intercesor para con el rei, de lo que pedimos ; y asi lo ha- F. Ludovicus de Montoya. 292 EPISTOLAE MlXTAE— 844 

remos, plaziendo a nuestro Seftor, y el es buen hombre y nues- 
tro devoto: alioquin creo que caera en la razon. 

Entre las otras cosas que dixe al rei aquella vez, que le habla- 
mos sobre esto, fue ponelle escrupulo que quiza Paiz J , el que oia 
tiulugia en Coimbra, y se nos fuera aora de la Compania, S. A. 
seria la causa, y que avia entendido que agora estava en fivora 
tomando las ordenes, y que podria ser que S. A. presto le viesse 
en la corte pidiendole alguna merced, porque avia estudiado mu- 
chos anos en nuestro collegio, y que lo mesmo pudien hazer otros 
flacos, por el mesmo respecto; y creo que esto, por ser el caso fres- 
co, lo movio alguna cosa. Plega a la divina bondad nos de a sentir 
y cumplir aquello que fuere siempre mas gloria y honrra suya. 

V. P. mande dezir lo que le paresce en ello, aunque tenemos 
por muy cierto sera lo mesmo que aca sentimos. Tambien dare 
parte dello al P. Francisco, para que nos mande todo lo que pa- 
resciere mas servicio de nuestro Senor. 

Vn salido, que se llama Parada 2 , sacerdote, caio enfermo de 
erpes estando fuera de la Compania , y perdio un pie desta en- 
fermedad, y queda manco en el hospital de Coimbra: escrive una 
carta a V. P. que le resciva en la Compafiia, segun me an dicho, 
porque aca no le quisimos rescebir, y escrivimos al P. Nadal so- 
bre el. Respondionos que le despidiesemos de la Compania, y que 
por razon de la enfermedad no avia que tenelle respecto , pues 
estando huido de la Compafiia le tomo. Tambien tenia de antes 
un espiritu muy humano: mucho avia de obrar nuestro Sefior 
para dexallo: no se como esta agora. Escrivo esto por dar infor- 
macion del a V. P. 

Tambien deseamos poner remedio con estos salidos, porque 
ordinariamente todos se hazen de la Compania, y muchos alla fue- 
ra los tienen por de la Compania, especialmente aquellos que tie- 
nen poca noticia de nosotros. Hasta agora no se a puesto ningun 
remedio, sino que los declaramos por salidos, adonde quiera que 
los hallamos. Hunc cognominat PoLANCUS, ibid., Paez. 
Petrus Parada, cujus est ad Ignatium epist. 83i. 2 AUGUSTI I554 293 

Eme olvidado de dezir antes como Christoval Liton se haze 
con todos de la Compafiia, y va mostrando un escrito que le dio 
el doctor Torres, en que le da licencia que, por su enfermedad, 
pueda estar fuera, no me acuerdo si dize en su tierra. Y dixome 
el rei que el le avia mostrado aquel escrito, y que no le aviamos 
despedido de la Compafiia: lo qual es falso, porque antes de dalle 
aquel escrito el doctor le despidio de la Compania , y le solto los 
votos ; y despues el con sus razones saco aquel escrito del doc- 
tor, como mas largamente lo contara el P. Nadal a V. P., que 
save como paso; pero despues, estando aqui el P. Nadal, le aviso 
el Padre doctor que no usase de aquel escrito, y entonces pidio 
otro de como le despidieron; y no quiriendoselo dar el P. Nadal, 
se fue a quexar al cardenal l , de nosotros, aunque antes que el 
fuese estava prevenido acerca dello el cardenal por el P. Nadal, 
y satisfecho de nuestra repuesta *. Y agora el buen Liton quiso 
se aprovechar del escrito, y le amostro al rei, y creo que a mu- 
chos otros, diziendo que no es despedido de la Compafiia; y a ido 
a hablar a. muchas personas principales desta corte, que le favo- 
rescan con el rei, diziendo que tiene tantos afios de theologia, y 
que es predicador, y que a hecho mucho fructo, etc. , y esto di- 
latolo el mas de lo que es. Y hasta de mi se quisiera aprovechar, 
porque poco a vinieron a mi el y Brandon 3 a visitarme. Mande- 
les a don Gonzalo 4 , a ver lo que querian: dieron a entender 
que me venian a ver por la amistad pasada , por la mucha razon 
que avia para esto, etc. , y tambien que me querian dezir otras 
cosas; que despues tornarian de mas espacio, y nunca mas tor- 
naron. Nuestro Sefior aia misericordia dellos, y nos de gracia a 
todos para conoscernos y llorar nuestros pecados y miserias. 

Comenzando a escrevir esta, pensava ser mas brebe, y la ma- 
teria me a hecho alargar: no se si sere demasiado. 

De Lixbona 2 de Agosto 1554. 

De V. P. indigno hijo en Christo, Mir6n. 1 Henricus, princeps. 

2 Nadal, Epist. 1. 1, pag. 210, n. 38. 

3 Antonius Brandao. 

4 Gundisalvus de Silveira. 294 Epistolae Mixtae— 845 

Acerca deste negocio de dar beneficios a los que se salen de 
religion, el rei se mueve, segun tengo entendido, por la mucha 
necesidad que tiene de personas idoneas para sus maestrados, 
para ser curas; y no hallando personas tan suficientes y letrados 
como querria, echa mano destos; pero no me paresce esta tan su- 
ficiente causa, porque no ai tanta necesidad, que, si se buscasen 
otros, no se hallasen suficientes, aunque no fuesen tan letrados. 
A los profesos parescio aca ser alguna nota del rei dezirse esto 
por alla, y tambien porque podrian pensar algunos que el nos 
desfavoresce, amandonos tanto: parescio bien acordar a V. P., 
que, si le paresciesse servicio de nuestro Senor, no se diese parte 
desto a ninguno, pues presto se espera el remedio; y quica no lo 
escriviera a V. P., sino que es necesario 3* conveniente darle 
cuenta de todas las cosas como pasan, a maior gloria de nuestro 
Seflor. 

A tergo. Copia de una del P. Miron para el P. Ignatio. 815 

FRANCISCUS DE ESTRADA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAESARAUGUSTA 4 AUGUSTI 1554 '. 

Estrada caesaraugustanis aperit nostrae Societatis institutum.— Accendun- 
tur animi ut eam foveant, suisque moenibus amplectantur. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en X.° Pax X.i sit semper no- 
biscum. Por otra de 2 de Julio avise a V. P. de mi llegada a Qa- 
ragoga 2 . Por esta dire lo que despues aca en esta eiudad a suc- 
cedido, y es, que, deseando que aqui se fundase vn collegio de la 
Compania, y que los senores desta ciudad se declarasen en si 
querian ayudar para esta obra 6 no, porque, segun eso, proveye- 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 149, prius 378. — Usus est 
Polanco hac epistola, t. IV, pag. 366-368, n. 780 et seqq. 

2 Has litteras hactenus non vidimus. 4 Augusti 1554 295 

semos en embiar aqui mas gente, 6 en quitar esos pocos que ay, 
determinamos de hazer juntar todos los caballeros principales 
que en Qaragoca se hallauan, y hazerles vna platica sobre este 
negotio. Y asi el virey ' hizo juntar todos los caballeros en la 
sala de su consejo, y se juntaron mas de dozientos con el virey 
y otros condes y senores, y yo con otros dos Padres. Estando 
todos asi, se cerraron las puertas, y comence yo a hazer mi pla- 
tica, que duraria vn hora, en la qual les di cuenta de nuestra 
Compaflia, y de su manera de proeeder, y del fructo que resulta 
de fundarse collegios en las eiudades, probandolo con la expe - 
rientia de los ya fundados en otras partes, y animandolos a lo 
mismo. Movio nuestro Senor tanto los animos, que en toda la 
platica vbo gran silentio y attention, y ella acabada, grande 
applauso en todos, en tanto grado, que avia quien dezia, que de 
su boca lo quitaria, y la hazienda de sus hijos, por darla en ayu- 
da de tan santa obra. Otros, que nunca tal avian oydo, y que 
estauan engaftados con esta religion, ni la conoscian, y que tal 
platica a toda la eiudad se avia de hazer; pero que ellos la diuul- 
garian por sus casas y por la ciudad. 

Hallose presente a esta platica de parte de la ciudad el jura- 
do principal, que estaua al lado del virey, y al fin della, leuan- 
tandose y quitando el bonete, dixo: que el propondria aquello, 
que avia oydo, a la ciudad en su capitulo y consejo, y que era 1 «Deseava mucho el Principe don Phelipe, que el Conde de Melito 
[Didacus Hurtado de Mendoza] quedasse su Lugarteniente General en 
Aragon, y los Diputados lo aceptaron, despues de varias contiendas... con 
ciertas condiciones azia la preservacion de los Fueros, en las quales convino 
su Alteza... Y en veinte y cinco de MayO de este ano [1554], a las seis de la 
tarde, le admitieron a la Jura... cinco Diputados, que los tres (que eran Don 
Miguel de Urrea, Ger6nimo Artieda, y Agustin Baptista) por Zaragoza, 
nunca consintieron ni fueron; ni el Jurado Quarto, que se llamaba Juan de 
Gurrea... Los Diputados que assistieron y lo admitieron eran: el Doctor 
Juan Garcia, Abad de la O, Mossen Luis de la Naja, Can6nigo de la Santa 
Iglesia del Asseo, Don Juan Torrellas y de Bardaxi, Mossen Juan de Santa 
Pau, y Juan de Aragones por Jaca: y Jurados, Ger6nimo Carbi, Juan de To- 
rrellas, Mossen Carlos de Santa Cruz, y el Doctor Juan Sanz: y assi jur6 en 
la forma acostumbrada, y con las condiciones dichas.» Panzano, Anales de 
Aragon, lib. m, pag. 486-487. 296 Epistolae Mixtae— 845 

justo tal obra fuesse fauorescida, etc. Despues desto, juntados 
todos los jurados y consejeros desta eiudad en la lonja, donde 
suelen hazer sus ayuntamientos, quisieron que otro dia de la se- 
mana yo les fuese a hazer otra platica a los ciudadanos por si, id 
est, a los que representan toda la ciudad, asi como la avia hecho 
al virrey y a los caballeros, tomandolo como por punto de honrra, 
si a la ciudad por si no se daua cuenta; y asi, yo fuy a aquel tri- 
bunal, y estando todos los jurados y consejeros de la ciudad jun- 
tos, comence mi platica, y acabada, el principal dellos dixo muy 
buenas palabras, y quedaronse ellos alli cerrados a consultar y 
determinar sobre lo que avian oydo. 

El fructo que destas platicas a resultado es, que, vltra de aver 
dado notitia de la Compafiia, que era bien menester, se deputa- 
ron dos caballeros que anduuiesen a pedir por la ciudad, y alle- 
gar algo con que nos comprasen sitio, donde pudiesemos fundar 
collegio; y en poco mas de dos dias que an andado a pedir, se an 
allegado mas de quatro mil scudos: la ciudad offrescio los mil; 
los otros offrescieron diversos sefiores desta ciudad; y asi, se 
busca el sitio, y tras el se buscara la renta, porqud agora no ay 
quien nos quiera dar; pero poco a poco con el fauor del Senor se 
hara todo. 

Para inclinar las voluntades desta ciudad a esta obra tan pia, 
y a hazer lo que an echo y speramos que haran, emos tomado 
por medio el que en todas partes hallo ser muy efficaz, que es el 
de la diuina palabra, que penetra los coracones, y les persuade 
en breue tiempo y con suauidad lo que en mucho y con difficul- 
tad los hombres apenas pueden acabar. Y assi, despues que aqui 
llegue, comence a predicar; y con algunos sermones que e echo 
en la yglesia mayor, y en nuestra Senora del Pilar, y en el hos- 
pital ', a dispuesto Dios nuestro senor mucho los anjmos, assi 
para su aprobechamiento proprio, como tambien para ayudar a 1 «Hospitale Dominae Nostrae de Gracia, cui, quoniam non incolis 
tantum, ut alias saepe fieri solebat, sed extraneis etiam quibuscumque ex- 
cipiendis curandisque destinabatur, nomen hoc ab initio inditum est: Urbis 
3t orbis domus infirmorum . » PoLANCO, t. IV, pag. 367-368, n. 783, 
annot. 4. 10 AUGUSTI I554 297 

la Compania. Speeialmente me an hablado de dos beneficios que 
querrian algunos annejar a este colegio, cuya information ira con 
otras, para que alla V. P. vea, si es cosa que conujene, 6 que se 
puede hazer. 

Tambien el virey, offresciendose caso, scriujra al emperador, 
para que proveyese aqui de alguna abbadia, como las de Sici- 
lia '. Jesu Xpo. nuestro senor, author de todo nuestro bien, 
acresciente lo que aqui a comeneado a obrar, y de a V. P. larga 
y santa vida, para que a todos sus hijos rija y govierne a honrra 
y gloria de su diujna magestat. Amen. De Qaragoea 4 de Agos- 
to 1554. De V. P. sieruo en Jesu Xpo., 

f Strada. f 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre nuestro en Xpo., el P. M.° 
Ygnatio de Loyola, preposito general de la Compania de Jesus, 
en Roma. 

Alia manu: 1554. Caragoca. Del P. Strada. 4 de Agosto. 19 
de Ottobre. 81G 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

FERRARIA 10 AUGUSTI I554 2 . 

Quid in quibusdam sociis ipse notet. — De se demisse sentit. — Gaudet de 
Societatis incremento. — Adrianum Candidum jam Coloniam pervenisse, 
putat.— Maria del Gesso collegii ferrariensis reapse fundatrix habenda 
est: ipsa tamen hujus rei honorem negligit. 

t 
Ihs. 

Pax X.i Molto Rdo. Padre. Riceuuto ho le sante ammoni- 
tionni de V. R. circa il fratello M. Francesco. Io credo che la piu 
parte venga dele mie imperfettioni de la sua tentatione, la quale 
gia pare passata, perche s J e molto riconosciuto, ma in vn tratto 1 Ms. Scicilia. Vide infra, epist. Didaci Hurtado de Mendoza ad Igna- 
tium, 27 Octobris datam. 

* Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 61, prius ioi. 298 Epistolae Mixtae— 846 

torna al medemo, et mettese a scrire queste cose. L' ho priegato 
che pigliasse il carico del collegio per amore de Jesu X.°, et che 
io obediria a lui, et non ha voluto: et in vero non e prattico per 
gouerno, et doueria vn poco sottometterse in molte cose, delle 
quali li altri hanno piii esperientia de lui, et essere piu saldo alle 
tentationi, senza le quali non e possibile uiuere, massime nella 
nostra Compagnia, la quale ha vn tanto assunto, et in la qualle 
grande patientia e riquiesta. Dicea non volere andare in Modena, 
et pensaua vituperio tornare doue e partito ', et io diceua che 
non era vituperio. Quando paresse che si douesse mandare in 
Bologna, essendo iui bisogno d' uno, si potra mandare, perche e 
piu grato molto a li scholari M. Ambrosio, et per la lingua, et 
per il modo d' insegnare, et potra fare la prima classe. 

Circa Lazaro 2 lui medemo non sa che vole: Y ho voluto man- 
dare in Modena, et non ha voluto; lo voleua mandare in Argen- 
ta, et non voleua, dicendo che in Modena e stato tentato et ama- 
lato, et in Argenta che non seria sufficiente; pur hoggi se di- 
sposto di volere andare in Argenta, et cosi lo mandaro. Quanto 
che V. R. dimanda del suo vfficio, lui legge alla 3.* clase. Circa 
il suo procedere, egli e altiero, datto al bere et mangiare, et e di- 
uentato grasso et grosso doppo che vienne di Modena, che non 
puo stare quodammodo in pelle. Spesso vienne in parolle quando 
il cretesiero non gli da la colatione et merenda, et bere quando 
va al letto ; con fatticha se leua a Y hora de li altri ; sed haec 
sunt minima, si conferantur cum iis, quae dici nequeunt: pur la 
bonta del Signor nostro e grande, per laquale sempre Y ho tol- 1 Hic existimamus sermonem esse de Francisco Bordon , qui Scipio 
etiam dictus est, quique anno proxime elapso 1553, epistolas Mutina dabat, 
Litt. Quadr., t. n, pag. 175, 272; hoc vero anno 1554 Ferraria, saepe, 
v. g., Litt. Quadr., t. m, pag. 8. Cf. epist. 815. Hic autem «hoc autumno... 
Ferraria Bononiam translatus» est, PoLANCO, t. IV, pag. 112, n. 215. Porro 
de eo scribebat Polancus, ex com. Parri Francisco Palmio, 17 Nov. 1554: 
«Ci siamo rallegrati della rinovatione de gli studii e della satisfactione che 
ha V. R. del Mtro. Francesco Bordon». Polanco, ibid., pag. Il3, n. 216, 
annot. 1. 

2 Sic, tacito cognomine eum appellat Polanco, t. iv, pag. 86, n. 157: 
Argentam «missus est ergo novus P. Andreas [Bonainsegna] cum Lazaroet 
quodam alio juvene, qui ad Societatem aspirabat...» 10 AUGUSTI I554 299 

lerato, et sperato in essa che F aiutara. Gli ho detto che, quando 
fusse cosi tentato, che scriuesse a Roma, et dice hauere scritto. 
V. R. degnasi priegare il S. N. J. X. che me die gratia de go- 
uernarme primo, et 2. gF altri, per il che me sento omnino inu- 
tile, et tante volte F ho voluto scrire a S. P., pur ho cessato, per- 
che me parea volere fugire la croce in soportare gF altri. 

Tutti faciamo ogni di oratione per S. P. II Signor degnasi 
essaudir[ci]. Ci danno la vita queste buone nuoue che ci mando 
il charissimo M. Joanni Polanco ' circa la moltitudine di collegij 
futuri. II P. M. Adriano 2 era con la febretta, cosi la chiamaua, 
et era gia a vna giornata de Collonia quando scrisse, di modo 
che, quando io hebbi le lettere, feci conto che fusse gia nella 
patria, o assai vicino. 

Quanto a F erettione del collegio ferrarese, gia penso haue- 
relo scritto come e fatta, et come la casa, chiesa et ogni sito e 
della Compagnia in aeternum et in seculum seculi, et cosi lho 
comprato nel suo nome, et sborsati i danari, et nissuno e nomi- 
nato nel instromento compratore, che io, nel nome della Com- 
pagnia; et quella donna 3 in vero e fondatrice per modo de meri- 
to, et non ci cura essere nominata, et che ci sappia li bieni che ci 
fa: quanto a S. Ecc. a , hauera pur authoritailcollegio, quando ci 
sapia che essa e quella che fa il principale. Circa F intrate delli 
200 scudi, sono annui et securi sempre et per sempre, del che al- 
tra volta ho ricercato, et non dubito che col tempo non aplica 
bieni alchuni. Al presente potremo stare 100 12, et quando fusse 
compito il numero deli 14, se vederia di prouederli: e vero che 
desideraua pagare alchuni debiti grandi questo anno. V. R. ne 
mandi quanti vorra. 

Siamo 7 fratelli et Padri et vn coquo condutitio, che sono 8. 1 Sic enodanda videtur compendiaria nota, qua satis confuse usus est 
Pelletarius, etsi nonnihil mirum id apparet, cum epistola ipsi Polanco 
inscribatur, cujus tamen proprium erat hujusmodi laeta nuntia per domos 
et provincias Societatis divulgare. Cf. Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 226 
et seqq v annot. I. 

2 Adrianus Candidus (Witte). 

5 Maria del Gesso. Vide epist. 822. 3oo Epistolae Mixtae— 847 

Et qui faccio fine, racomandandoci a V. R. A li 10 d' Agosto 
54. De V. R. seruo, 

JOANNI PELLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il Padre M. don Jo. 
Polanco, sacerdote de la Compagnia di Jesu. A Roma. 
Alia inanu: Ferrara X Aug. 84? 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE II AUGUSTI I554 *. 

Laurentius de Virili aedes Societati Jesu proprias donat.— Signa gratitudi- 
nis ei, ut fundatori, exhibita. — Novus candidatus sociis adjunctus. — 
Exercitia spiritualia Oviedo tradit. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Senor. La gracia y amor de 
Xpo. nuestro Senor sea siempre en nuestro continuo fauor y 
ayuda. Amen. Las de 6 del presente, duplicadas, emos rescebi- 
do, y si al presente no se respondera por entero, por otra con la 
gracia del Sefior se escrivira lo necesario. 

Ayer, que fue dia de sant Lorenzo, 10 del presente, hizo 
M. Laurentio Virilis la donacion de la casa a la Compagnia 2 , y 
prometio de dotar el collegio de Tivoli en vida 6 en muerte, de 
alguna renta ferma, segun nuestro Seftor le inspirara. Y porque 
en la letra de V. P. dezia que seria bien que su S. a prometiese 
dotar su collegio a lo menos por vna persona, 6 como a el pares- 
ciese, con la promessa que hizo, como he dicho, se tomo la in- 
telligentia de la letra para podersele dar la candela, conforme a 
las constitutiones y a la letra de V. P., y asi, aviendose primero 
leydo publicamente las constitutiones de los fundadores y bien- 
hechores de collegios, y hecha la donacion (lo qual se hizo en Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. u3, prius 23l, 232. 
Vide epist. superiores, n. 835, 836, 841, 842, etc. ii Augusti 1554 3oi 

casa de M. Joan Cocanaro), M. Desiderio ' le presento vna can- 
dela de cera blanca de dos libras y vna onca de cera, con sus 
armas y con las armas del Jhus. y otras pinturas bellas de oropel, 
tal, que me parece que, enfuera de las proprias armas, de rica, 
bella y devota, era candela de poderse presentar al emperador 
6 al papa. Y emos comencado a celebrar conforme a las cons- 
titutiones 2 : y se diran las 3 missas por vno, etc, y se dara orden 
como quede perpetuamente en Tivoli esta memoria de fundatores 
y bienhechores, y desea M. Laurentio aver la patente, de que 
V. P. dize en la carta, delas gracias de los participantes de los 1 P. Desiderius Girardin. 

2 Juvat exscribere quae Ignatius, Const. part. iv, c. I, statuit de me- 
moria habenda fundatorum et bene de collegiis meritorum. «De la memoria 
de los Fundadores y bienhechores de los Colegios. — 1. Porque es muy debi- 
do corresponder de nuestra parte a la devocion y beneficencia, que usan con 
la Compaiiia los Ministros, que toma la divina bondad para fundar y dotar 
los Colegios della; primeramente, cada semana se diga una Misa perpetua- 
mente en cualquiera Colegio por el fundador, y bienhechores del vivos y 
muertos. 2. Ansi mesmo en el principio de cada mes todos los Sacerdotes, 
que fueren en el Colegio, sean obligados de celebrar por los mesmos una 
Misa perpetuamente. Cada aho ansi mesmo, el dia que se entrego la pose- 
sion del Colegio, se diga una Misa solemne en el por el Fundador y bien- 
hechores, celebrando a la intencion misma todos los otros Sacerdotes, que 
en el moran. 3. En el tal dia se presente una candela de cera al Fundador, 
6 a uno de sus deudos, que mas propincuo le fuere, 6 como el Fundador dis- 
pusiere, con sus armas 6 devociones, en senal del reconocimiento, que se 
debe en el Senor Nuestro. 4. Luego en siendo entregado algun Colegio a la 
Compahia, el Preposito General avise a todas partes della universalmente, 
para que cada Sacerdote diga tres Misas por el Fundador viviente y bien- 
hechores; para que Dios Nuestro Sehor, teniendolos de su mano, los aug- 
mente en su servicio, y despues que los Uevare desta vida a la otra, en sa- 
biendolo el Preposito General, advierta a los mesmos para que digan tres 
otras Misas por su anima. Todas las veces, que se dice que se hayan de ce- 
lebrar Misas por los Sacerdotes, todos los demas que viven en los Colegios, 
y no lo son, deben hacer oracion a la intencion mesma que los Sacerdotes 
celebran, pues la misma razon de gratitud obliga los unos y los otros, en el 
Senor Nuestro. 5. Los Fundadores y bienhechores de los tales Colegios se 
hacen especialmente participantes de todas las buenas obras dellos y de toda 
la Compahia. 6. Y generalmente a ellos, y a los que fueren cosa suya, en 
sus dias y despues dellos, tengase la Compania por obligada especialmente, 
de obligacion de caridad y amor, de hacerles todo el servicio que segun 
nuestra minima Profesion se pudiere a gloria divina.» 3o2 Epistolae Mixtae— 847 

de la Compafiia. Y hecha ladonacion (la qual M. Laurentio hizo 
con muy buena voluntad y alegria), quedo muy consolado, y me 
dixo que se encomendava a V. P. infinities; y entendido la gra- 
titud y beneficio de las missas, etc, dixo que lo aceptava, y 
riyendose me dixo delante de M. Navarro, que rogava a V. P. 
que lo hiziese hazer a palla batutta, y asi V. P. sera avisado para 
lo que ay obligacion. 

Se ha alegrado M. Laurentio de aver entendido que V. P. 
mandara otro en lugar de M. Desiderio, y desea que sea persona 
tal, para estos prineipios. Y para que el que viniere 6 oviere aqui 
de estar tenga en que estudiar, me ha dicho que diese a entender 
a V. P. como, tiniendo el intencion de dar el cumplimiento de las 
obras de santo Augustino, querria (contentandose V. P.) que las 
partes de santo Augustin que alla ha dado, estuviesen con las 
otras en el collegio de Tivoli, por tambien el en vida poderse ser- 
vir dellas, mandando al collegio por qualquier libro, y que des- 
pues de su vida quedasen todas a este collegio. Y desto me hablo 
antes de la donacion, scilicet, el jueves, y ayer, viernes, despues 
de hecha, me lo recordo; creo que V. P. faeilmente le aplazera 
en esto, siendo justo, y tiniendo este collegio necesidad de li- 
bros; pero sea como V. P. ordenara. 

Conforme a la letra de V. P., que se buscase aca vno para ser- 
vicio, aviendo nuestro Sefior movido a vn criado de M. Martio a 
querer ser de la Compafiia, persona virtuosa, y abonado por tal 
de M. Martio, y asi lo paresee, despues de averle examinado de 
los impedimentos, le emos rescebido oy. Paresee, cierto, persona 
segura y fiel en la virtud, y paciente y manso, y creo que le ha 
mandado nuestro Sefior, mayormente a tiempo que Antonio se 
halla mal dispuesto de catharro y resfriado. Podrianse alla infor- 
mar de M. Martio (el qual partio de aqui mal dispuesto) por en- 
tero, y quando perseuerara y paresciese mas conveniente que este 
en Roma, mandando de alla otro que sirva, le podran llamar como 
querran. Sin embiar otro, no se como podria este collegio quedar 
con vno solo para servir: y confio en nuestro Sefior que podra 
estar aqui el criado, que era de M. Martio, seguro, quando el Se- 
nor le de gracia de perseverar. Tiene algunas pocas letras; pero n Augusti 1554 3o3 

ha dicho que no quiere ser sacerdote, sino servir. Tiene buena 
edad y paresce sano: llamase Antonio ': ocurriendo, se podra 
mandar mayor informaeion. 

M. Andrea 2 ha comengado a tomar los exercicios. M. Lau- 
rentio los quiere hazer, y dentro de dos dias pienso con el ayuda 
del Senor empecaran, 6 quando yo me halle mas desocupado, que 
por el no pienso que quedara , porque los ha pedido diversas 
vezes. 

Quanto a lo que se a escrito alla, si bastara el instrumento del 
vicario sobre la yglesia del Salvador, 6 si sera menester la bulla 
del obispo, etc, creo que seria bien se viese alla, porque aca los 
oficiales del obispo pienso que no son tan platicos , y de lo que 
fuere menester, mandarnos qualque minuta. 

De la calcina he entendido de M. Navarro 3 que no la ay. 
Caso que si , si por aca se hallare algun buen medio , se podra 
tratar. 

La madona del Paso se ha empecado a eerrar, fuera de los do- 
mingos y fiestas, y hasta aora no ay murmuracion, que yo sien- 
ta, ni pienso que la avra, cosa que importase. Al hortolano no he 
hablado, por aver entendido que no tomaria esteassumpto; pienso 
que es poco inconveniente, y mas necesario que M. Pietro A no 
pierda de dezir sus missas, que los pater noster que se podrian 
alli dezir por estar abierta, vltra de lo que se ha escrito alla, etc. 

El dia de sant Lorenzo no se predico en el Salvador, pares- 
ciendo a M. Laurentio Virilis que la gente yria a la yglesia ma- 
yor, y tambien porque yo me he hallado algunos dias deste mes 
indispuesto de dolor de espaldas y qualque catharro. Al presente 
me hallo mejor per Dei gratiam. 1 Antonius de Henricis «qui multis deinceps annis, et initio in pueris 
quoque infimae classis edocendis elaborans, Tiburtinum Collegium fideli 
atque irrequieta opera et sanctitate vitae magna ex parte sustinuit.» Or- 
landini., Hist. Soc. Ies., lib. xiv, n. 20. 

a Andreas, propinquus Laurentii de Castello, «suo parente». Epist. 
Mixtae, t. m, epist. 725, pag. 655. 

3 Franciscus Navarro. Vide epist. 835. 

4 Petrus Pradene. 304 EPISTOLAE MlXTAE— 847 

Como se ayan los instrumentos de la donaeion de la casa, 
se embiara alla vno con la gracia del Sefior. 

A M. Martio mande V. P. dezir que, quando embie por su 
ropa, embie por persona fiada, a causa que el su Antonio no aya 
menester yr a Roma, y ponerse a qualque tentaeion, y que aun- 
que ' su S. a se ha amalado aca , podra todavia tener por bien 
empleada la uenida a Tivoli , pues se ha ganado el su criado para 
la Compania, cosa que el tanto deseava que fuese religioso, y es- 
pecial de la Compafiia. V. P. mande dar aviso del rescibo desta. 
Los Padresy hermanos estan buenos, excepto Antonio 2 , que esta' 
de catharro y mal dispuesto; y en las oraciones de V. P. humil- 
mente nos encomendamos en el Sefior nuestro, el qual sea siem- 
pre contodos, dandonos su santa gracia y amor. DeTivoli 11 de 
Agosto 1554. 

Avnque aora no se oviese de pagar la bulla de la confirma- 
cion del Salvador, se podria aver en tanto la concesion de la 
gracia; lo que costara no he demandado a M. Andrea. De 
V. P. siervo invtil, 

Andres. 

M. Joan Cocanaro esta mal dispuesto en la cama, de flebres 
tercianas. Desea que V. P. haga hazer oraeion por el: V. P. le 
tendra tambien por encomendado en sus oraeiones. 

Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. Padre nostro in Christo nostro 
signore, il P. M.° Ignatio de Loyola, preposito generale de la 
Compagnia de Jhus., a santa Maria de Strada, appresso santo 
Marco. In Roma. Al porto doi baiochi. 1 Ms. auvnque. 

- Frater Antonius de Robore , 12 AUGUSTI 1554 305 84S 

ANTONIUS DE CORDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MARCIA (MARCHENA) 12 AUGUSTI 1 554 '. 

Ignatianae litterae magnam sibi laetitiam attulere.— Marciam venit, ma- 
trem aegrotantem invisurus. — De mutatione morum insigni quorumdam 
e suis propinquis, maxime vero Joannis de Cordoba: hujus de Societate 
sensa et judicium. — Ossunae academia. — Aliqui hujus civitatis viri 
sedem Societatis desiderant.- De candidatis ac sociis.- Cordubam ait 
se rediturum post diem Btae. Mariae, caelo receptae, sacram. 

f 
Mui Rdo. Padre nuestro en Christo. Gratia et pax Christi. 
Despues que estoi aqui, que a dos meses, e recebido una carta 
de V. P. de 7 de Marco, y con ella mucha consolacion de ver la 
memoria que da el Senor a V. P. de esta oueja tan necesitada 
de la unction de su pastor, y tanto mas, quanto mas fuera anda 
de las otras 2 . Mandome venir el Padre doctor 3 a visitar la mar- 
quesa 4 , que a estado y esta con una gran enfermedad, y esto 
creo que basta dezir para que V. P. la haga encomendar al Se- 
nor. Y como mi aiuda era poca, a sido menester la del Padre 
doctor, y asi a estado aqui sus 15 dias, de que mucho se an con- 
solado todos y aiudado, en especial la duquesa de Arcos 3 que 
se a confesado generalmente con el Padre, y aiudadose mucho 
en su alma. V. P. la haga encomendar al Seflor, y a su marido, 1 Ex autographo in vol. E, quintuplici folio, n. 2o3, prius 529-532. — In 
eod. vol. unico folio, n. 160, prius 401, invenitur fragmentum quoddam 
hujus epistolae, in italicam linguam conversum. — Usus est hac epistola 
POLANCUS, t. IV, pag. 454-456, n. 971-973, et pag. 469-470, n. I001-1002. 

2 Vide Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 95. 

3 Michael de Torres. 

4 Catharina Fernandez de Cordoba, marchionissa de Priego, mater 
P. Antonii de Cordoba. 

3 Soror P. Antonii de Cordoba, «Maria de Toledo y Figueroa, mujer de 
D. Luis Cristobal Ponce de Leon, segundo duque de Arcos». BuRGOS, Bla- 
son de Espana, t. 111, pag. 12; Epist. Mixtae, t. 11, pag. 701, annot. 1. 
Epistolae Mixtae, tom. iv. 20 3o6 Epistolae Mixtae— 848 

a quien en pocos dias a hecho el Seftor una mudanca grande de 
la diestra del mui alto, porque, sacandole de los caminos anchos 
y perdidos por donde el mundo lleua a los grandes y poderosos, 
le a puesto el Seflor en el estrecho que tan pocos suelen hallar *.. 
Y aunque para esta obra a tomado el Seflor otros medios fuera 
de la Compafiia, por ser obra suia la digo, para que V. P. le 
pida lleue adelante lo que ha tan bien comeneado: y dire otra, 
que quasi milagrosamente a hecho por la Compafiia, sin que nin- 
guno de ella hiziese nada fuera de su cubiculo, y antes aguardo 
a que io estuviese fuera de casa para hazella, de adonde podra 
V. P. entender que tan mala cuenta dare de lo que V. P. dize 
en su carta, que pone a la mia 2 lo que el sefior don Juan a hecho 
en dar casa, que aunque a sido mucho, en comparacion de la 
que ahora a dado, es nada. Porque, aunque la auia dado a los de 
la Compafiia, teniala negada al nuestro capitan y sefior Iesus la 
que el pide por morada, teniendola ocupada con otra compafiia, 
que, aunque no estaua en casa, era sefior de todo lo que en ella 
auia y del sefior de ella, de manera que no la dio, hasta que ella 
le dixo que la diese. Y estaua tan fortificado el demonio, que ni 
sus deudos, ni el emperador, ni el reino todo auian bastado a 
ganar esta fuerea, y asi lo tenian quitado de los memoriales de 
prouisiones de iglesias, con auer estado electo ia alguna vez, y 
sus parientes lo dexauan por cosa perdida. Pero el Sefior, qui di- 
ues est in misericordia 3 , entre todos estos males y otros de jue- 
gos que a tenido grandes, auiendo piedad del, entrosele por las 
puertas, y con no abrirle sino las de la casa de tierra, dejando 

1 Vide quae alibi diximus, Polanco, t. IV, pag. 470, n. 1002, annot. 3. 

2 Allusio ad ignatiana verba in epistola nuper laudata: «Cuanto al prin- 
cipio del Colegio de C6rdoba, y las ayudas que Dios Nuestro Seiior le ha 
hecho tan notables, todo se pone a vuestra cuenta, y de todo debeis las gra- 
cias al que es Autor de todo bien . » — Caeterum vir, de quo statim agitur, est 
uDon Juan de Cordoba, Can6nigo de aquella Iglesia, Abad, y Seilor de las 
Villas de Rute y Zambra..., hijo de Don Diego Fernandez de Cordoba, el 
quinto de los Seiiores de la Casa de Baena (Duques ya de Sesar) y tercer 
Conde de Cabra, y de Doiia Francisca de Zuiiiga, y de la Cerda..., respe- 
tado por la nobleza de su sangre y poderoso por sus riquezas». Alcazar, 
Chrono-hist. de la Provincia de Toledo, t. 1, pag. 218. 

3 Ad Ephes. a, 4. 12 Augusti 1554 307 

cerradas las de alraa con tan grande banca de perseuerancia y 
escandalo, que era tan grande, que con este mal se sufrian y cu- 
brian otros mucbos, entrosele por la puerta, et expolians princi- 
patus et potestates, traduxit confidenter, triumphans illos in se- 
metipso l , y sin dezirle ninguno nada, que por no perderle del 
todo, en quanto a que an estado ai los Padres, no le auian habla- 
do *, sale un dia a medio dia de su casa, y pasa a la obra. Y dize 
que salga luego, y tome estado de monja 6 casada, y que si no, 
que la echara de la tierra por justicia, y que no bastara para es- 
toruarle esto la larga conuersacion ni las prendas que tenian: y 
con ser hombre de gran ternura de entrafias, era tal el fuego que 
el Senor auia puesto en ellas, que a aquella hora la hizo salir de 
casa, y esta ia quitado aquel nublado que en toda esta tierra te- 
nia escurecido el nombre de la Compania, diziendo que sufrian 
la de Baal con el arca del Senor, al qual den gracias para siem- 
pre los angeles por lo que haze con los honbres, y V. P. se las 
de por esta obra, que a sido tal, que dizen en esta tierra, que 
aunque no vuiera venido la Compania a ella por otra cosa, basta- 
ua para creer, que es de Ihs. Y cierto es asi, pues de un enemi- 
go tan publico a hecho un amigo tan grande, que tengo por cier- 
to que a de ser para reformar aquella iglesia, y asi lo dize el, que 
lo espera de nuestro Senor; porque dize que la Compania viene 
a reformar la orden de san Pedro 3 , que lo auia mas menester 
que las otras, y a la iglesia de Cordoua, como mas necesitada, y 
a su casa como a la mas disoluta y perdida que ai en ella, y trata 1 Ad Col. ii, 15. 

2 Silentium sociorum «aegre admodum tulit P. Hieronymus Natalis, et 
Corduba potius]recedendum cunctisque Decani donis renunciandum a no- 
stris putavit, quam huic scandalo, licet de ejus desperaretur remedio, con- 
nivendum». P0LANC0, t. IV, pag. 455; n. 971, annot. 2.— Quid vero Natalis 
in hac re egerit aliosque agere curaverit, ut remedium huic malo adhibere- 
tur, fuse narrat SantivaNez, Historia ms. de la provincia de Andalucia 
de la Compania de Jesiis, parte 1, lib. I, cap. 12, n. 17. Mutationem autem 
morum clarissimi hujus viri, Joannis de Cordoba, laudavit Bustamante 3l 
Decembris superioris anni. Epist. Mixtae, t. 111, pag. 706, 707. 

3 «Ipse vero D. Joannes affirmabat se sperare quod Societas nostra re- 
formatura erat ordinem Sti. Petri, scilicet clericorum». Polanco, t. IV, 
pag. 455, n. 972. 3o8 EPISTOLAE MlXTAE — 848 

de reformar su vida de manera, que es para alabar al Senor. La- 
bra una casa pared en ' medio del colegio, y piensase recoger allf 
con el P. Mtro. Auila y algun otro clerigo, y dexar sus criados 
y seruicio, por dedicarse del todo al del Senor, que no desecha 
ninguno por viejo, ni por tarde que venga. Es honbre de mucha 
charidad, y ala tenido siempre, en especial en criar ninos echa- 
dos a la puerta, y estos creo que le an de abrir la del cielo, y esta 
tan bueno. Se honra en sus flaquezas y miserias, para que mas 
se glorifique el nombre de Christo, y espero en su misericordia 
que a de lleuar adelante tan gran obra como aqui a comeneado; 
y que aunque los fundamentos sean tan flacos, a de ser grande 
el edificio de este colegio. Y porque del escriuen a V. P., y ia 
escriuo al P. Mtro. Polanco sobre la anexion de aquellos bene- 
ficios, no dire sino que el prouisor de Seuilla 2 nos a escrito aqui, 
pidiendo con gran instancia que se apresurase la ida de la Com- 
pafiia alli; y de otras personas de aquella ciudad se entiende 
quanto se desea y de quanto fruto sera alli la Compania. 

Tambien la desean algunas personas deuotas y doctas en 
Osuna, adonde el senor conde de Urena 3 a hecho una uniuer- 
sidad. El Padre doctor se fue por alli, y su S. n ' a quedo mui satis- 
fecho de las cosas de la Compania, que no lo estaua antes tanto, 
y determinose de entrar en la Compania un doctor que le[e] la 
catedra de prima de leies, persona de buenas partes; y ansi se 
an mouido algunas otras en Cordoua. Y porque en las quadri- 
mestres que van con esta 4 se les oluido de poner los Padres y 
hermanos que ay en casa, ahora lo dire, que son 18 los que es- 
tan alli ahora con el Padre doctor: 4 Padres, y 14 hermanos. En 
dos lugares de la marquesa estan 8: 3 Padres y 5 hermanos, en- 4 Ms. y. 

- Gaspar Cervantes de Salazar, de quo infra erit sermo. 

3 Joannes Tellez Giron, comes IV de Urena. Vide quae de hac acade- 
mia ejusque conditore diximus in Polanco, t. iv, pag. 469-470, n. 1001, 
annot. 3. 

4 Diem illae praeferunt 15 Julii. Litt. Quadr., t. 111, pag. 52 etseqq.,. 
Corduba datae . Attamen in illis, pag. 58, sociorum numerus recensetur. 
Quorumdam nomina, qui ineunte anno 1554 Cordubae versabantur, posui- 
mus in Polanco, t. IV, pag. 447, annot. 2. 15 Augusti 1554 309 

fermos y convalescientes. Aqui estamos el hermano Bernardo y 
io, mas enfermo y necesitado que todos; y asi pido a V. P. se 
acuerde de mi. Irnos emos pasando nuestra Sefiora ', por tratar 
algunas cosas que son menester para el edificio que la ciudad 
haze de la escuela. Y porque no se me ofrece otro que escreuir, 
acabo con pedir a V. P. se acuerde de me encomendar al Sefior 
en sus santas oraciones y sacrificios, y lo mismo pido a los cha- 
risimos Padres y hermanos en Christo, y a todos nos de el Sefior 
su santo amor y temor. En Marchena 12 de Agosto. D. V. P. in- 
digno sieruo y hijo, 

Antonio de Cordova. 

Inscriptio: j Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. Mtro. Ygnatio, preposito general de la Compania de Jesus. 
En Roma. 

Alia manu: 1554. Marchena. LUDOVICUS DE MENDOZA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

SEGOVIA 15 AUGUSTI I554 -. 

Lis fratrum Falconi feliciter composita.— Desperat de instituendo Segoviae 
collegio Societatis. — De tiburtino eremitorio, cui nomen Maria del Pas- 
so, — In urbem ire anno proximo 1555 Mendoza non poterit. - Societas in 
Hispania secundo vento navigat. — De actis ab episcopo segoviensi, post- 
quam Tridento remeavit. — Dicta Melchioris Cano Segoviae. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre y sefior mio in X.° Pax Xpi. Recebi la de 
V. R. juntamente con otra de nuestro muy Rdo. P. Ignatio, a la 
qual respondo, y va con esta 3 . 1 15 Augusti. 

2 Ex autographo in vol. E, quadruplici folio, n. l33, prius 324, ^25, 326. 

3 Ignatii litteras reperies in Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 143-145. 
Cf. etiam in eodem vol. alias, pag. 265. 3io Epistolae Mixtae— 849 

Quanto a lo de la lite de Falconi, esto[y] admirado que de 3 
de Mayo me scriua V. R.: de manera que no a llegado a su no- 
ticia como esta acabada, y a mi contento; pues en concluyendolo 
aca, scriui a nuestro Padre solo vna carta, en la qual le di aviso 
de todo el concierto. De alli a pocos dias scriui a V. R. : lo mis- 
mo a los senores Francisco Rodriguez, Luis de Salamanca y 
Alonso Lopez, procurador del dicho Falconi. Visto esto, soy for- 
cado a relatar de nueuo como me concorde con el hermano y 
hermana de Falconi: que les dexe que se enterrasen en la capi- 
lla mayor, con que pagasen cada ano a la fabrica de la yglesia 40 
fanegas de trigo y cebada, digo quarenta fanegas por mitad. Con 
esto, hecha la concordia, dimos parte al obispo, el qual la con- 
firmo y vuo por rata y grata. Solamente queda agora que alla se 
case la lite 6 lites, y lo ratifique el papa. Y allende la concordia, 
quedaron obligatissimos a mi las partes; y a toda la ciudad a pa- 
recido que he hecho vn acto romano. Yo le he hecho por Dios. 
A el plega aceptarle en recompensa de tantos males, quantos he 
hecho y hago cada dia contra su diuina bondad ' . 

En lo del colegio de Segovia no hablo ya, porque hay tantos 
lugares donde ofrecen y dan con effeto casas y rentas a la Com- 
pania, que mi voz no vale nada, ni se admite en capitulo. Esta- 
remos a lo que nuestro Senor ordenare, y con aquello nos con- 
tentaremos. Basta se tenga entendida mi voluntad. 

Ouanto a lo de Tibuli no tengo que dezir, pues soy cierto que 
todo lo que se gobernare por consejo de nuestro Padre, sera muy 
bien hecho y acertado: y pesame que V. R. diga que enbie vn * De hac lite mentionem facit Polanco, t. IV, pag. 481, n. 1017, ubi 
quaedam attingit de hujusce epistolae auctore: «Dominum Lodovicum de 
Mendoza, veterem Societatis amicum, secum [P. Nadal] Segovia deducere 
cogitabat; cui cum P. Ignatius scripsisset ut curaret litem quamdam gra- 
vem, qua distinebatur, componere, consilium tamquam praeceptum inter- 
pretatus, id fecit, et successit tam prospere concordia, ut utriusque partis 
et honori et utilitati consultum omnino videretur...; non tamen potuit cum 
P. Natali hoc anno Romam venire, quod esset oeconomus Cathedralis 
ecclesiae, et ad rationem reddendam et ad multa solvenda et recuperanda 
tenebatur: ejus tamen domus velut hospitium Societatis erat Segoviae, an- 
tequam ibi Collegium haberemus.» 15 Augusti 1554 3n 

poder para arrendar, resignar, etc , en caso que en otra persona 
no este pasado, ssbiendo que la casa de Mendoca no debe tornar 
atras de lo que vna vez se contenta; yo no he dado ni daria a 
hombre del mundo poder para resignar el heremitorio ', si no 
fuese para la Compania, avnque me diesen C ducados de renta y 
el no valga dos. 

Con esta enbio el poder, como V. R. avisa le embie: si no 
fuere a su voluntad, enbiele de alla hecho, que no hagan aca sino 
subscriuirle, y yo le consentire luego. Del arrendarle por muchos 
annos, no se si se acierta, porque, no siendo tal el ortolano, sera 
disipador y no plantador. Yo querria no se arrendase por mas de 
X annos, y con condicion que, yendo yo en essas partes yque- 
riendo cultiuarle, que cessase el arrendamiento, o queriendo la 
Compania que lo cultiue alguno de casa. Si esto plaze al Padre, 
bien; si no, hagase a su voluntad, que aquella es la mia, y lo di- 
cho valga por no dicho. 

My yda no puede ser por el anfio de 1555, porque me hallo 
todavia obligado por deudas, de las cuales, plaziendo a Dios, sere 
salido por todo el dicho anfio, y me desenbaracare de otros ne- 
gocios capitulares, a efeto que, abiendo paz, yre a seruir a nues- 
tro Padre y a V. R. 

De los negocios de la Compafiia no dire mas, de que van 
prosperissimos, pues tendran el P. Nadal y el sindico Joan Pau- 
lo 2 , que a boca informaran de todo, como testigos de bista. En 
fin, es obra de Dios, y el la multiplica como es seruido. 

Lo que aca ay de nueuo, de lo qual V. R. dara parte a nues- 
tro Padre, es que los senores obispos que alla se hallaron destos 
reynos en el concilio tridentino, muertos por juredicion, despues 
de tratar de algunas cosas tocantes a la fe, trataron de hazer se- 
siones y decretos en su fabor contra los capitulos de las yglesias, 
y licet 5 todos sean hechos, saluo el beneplacito de la sede aposto- 1 Dominae nostrae del Passo eremitorium, intelligit, quod tantum «in 
gratiam D. Ludovici de Mendoza, qui locum illum... donaverat)), retineba- 
tur. Polanco, t. iv, pag. 24, n. 28. 

- Frater Joannes Paulus Borrell. 

3 Ms. hic et statim liced. 3l2 Epistolae Mixtae— 849 

lica, aca los dichos obispos este ynvierno pasado [se juntaron en 
Valladolid y alli, si liced dicere, trataron juntarse y hazer moni- 
podio contra el papa y la autoridad de la sede apostolica. Y esto 
digo porque me halle en la dicha villa a la sazon que los dichos 
obispos se juntauan y procuravan aver el asensu real para hazer 
se obedeciese el dicho concilio en estos reynos: y avido el placet ' 
del rey, se diuidieron cada obispo en su obispado, y escomenea- 
ron a molestar los capitulos, tanto con mandamientos suyos, so 
penas pecuniarias y de scomunion, quanto con prouisiones gra- 
uisymas que traxeron del consejo, mandando so penas de las 
temporalidades obedezcan el dicho concilio. Visto que estas no 
eran obedecidas, truxeron otras, so pena de ser abidos por estra- 
iios del reyno, y ser hechados del, amenaeando que proveeran de 
las dignidades, canonicatos, etc. 

Entre los otros obispos, el de esta ciudad % discipulo de 
M.° Cano, se a avido mas cruelmente que obispo de Espafla: 
porque no le a bastado executar en los bienes de los del cabildo 
las penas que en sus mandamientos ponia, pero a prendido el 
dean y siete [u] ocho canonigos en dos vezes; hechado grillos al 
dean, hombre de santa vida, letrado, viejo de 65 afios, y no me- 
nos a los demas; sacandoles los bienes de sus casas, prendiendo- 
les estando en las oras diuinas, descerrajando mano armada las 
rejas de la capilla mayor de la iglesia catedral, ansi mesmo la 
custodia y arca donde esta repuesto el santisimo sacramento, con 
poca discrecion. A hecho tales obras a todo el capitulo, que an 
sido forcados dexar sola la yglesia, no con poco escandalo de la 
ciudad, y puestos en tanto estrecho, que los hechauan del reyno, 
y tomauan todos los bienes; de manera que, hallandose muchos '• Ms. placed. 

- «D. Gaspar de Zufiiga et Avellaneda, Comitum de Miranda filius, 
apud Salmanticam sacrae Theologiae Doctor, Segoviensis Praesul inaugu- 
ratus anno 1550. Concilii Tridentini secundae Congregationi interfuit anno 
1552. Augustinianos fratres anno 1556 recepit ad urbem, cui, annonae inopia 
laboranti, magnifice opitulatus anno 1557... Ad Compostellanam Metropo 
lim, inde ad Hispalensem, a Pio V, Pontifice Maximo, creatus Presbyter 
Cardinalis, fato cessit anno 1571». Colmenares, Historia de Segovia, 
pag. 650. 15 Augusti 1554 3i3 

viejos y enfermos, otros presos, an sido forcados de obedecer, es- 
p^rando que su santidad boluera por si y por su autoridad y de 
su santa iglesia; lo qual si no haze, sea cierto que no tiene nada 
en Espafia l . 

Todo esto he contado para venir a dezir a V. R. el amor que 
el dicho maestro Cano, obispo que fue de Canarias, tiene a la 
sede apostolica: y es, que en xv de Junio el dicho maestro Cano 
entro en el capitulo de la yglesia mayor de Segovia, y juntos los 
sefiores canonigos, escomenco la platica siguiente: videlicet, que 
el pasaua por esta ciudad para yr a vn negocio que mucho le ym- 
portaua, pero que, por lo mucho que era obligado [a] aquella ygle- 
sia, pues recibio en ella el munus consecrationis 2 , que lo tenia por 
bien el detenerse, para uer si podrie concertarlos con el sefior 
obispo. Hecho este yntroyto, dixo estas palabras: que no espera- 
sen que vendria cosa alguna de Roma, porque estaua ordenado 
al embaxador 3 que mostrase los dientes al papa, y le amenacase 
que no hiziese cosa contra lo decretado en el concilio, y que no 
dexase salir de Roma prouision alguna, y que lo mesmo estan 
guardas en los puertos de Espafia para no dexar pasar cosa que 
venga de Roma. Item: que los certificaua que ninguna cosa que 
viniese de Roma, sera obedecida. Mas: que no abra quien lo yn- 
time, que le destruyrian, y a instancia de quien se presentase, lo 
mesmo, y los hecharian del reyno. Item: que quando viene algun 
mandato del papa, y aqui es juzgado por injusto, que no se deve 
obedecer, ni menos las censuras que sobre el vienen; y que esta 
es y a sido su opinion; y ansi lo aconsejo agora a tantos anfios 1 «Nuestro Obispo, mui zeloso de su Dignidad y jurisdicion, tuvo el ano 
siguiente mil y quinientos y cinquenta y quatro pesadas desavenencias con 
su Cabildo sobre no admitir Iuezes adjuntos, y otras cosas. Estuvieron pre. 
sos en el Alcacar el Dean y quatro Canonigos: y con provision del Consejo 
fueron entregados al Obispo, que los llevo a su carcel. Huyeron los demas 
PrebendadoSj y algunos dias celebro el Obispo los oficios, convocando a los 
Curas. Gano provisiones del Consejo para que ios presos pagassen quatro- 
cientos ducados cada vno, en que los avia condenado, 6 fuessen privados de 
las temporalidades . Llevose en fin el pleito a Roma, donde se compuso». 

C-OLMENARES, /. C, pag. 5I0. 

s Ms. consecracionis . 

Joannes Manrique de Lara. 314 Epistolae Mixtae— 849 

que vbo en el Burgo de Osma cesacion a diuinis, que no se de- 
bian obedecer las censuras. Item dixo, que el se hallo en las se- 
siones postreras en el tiempo del papa Julio III, y que, quando 
decretauan los obispos algunas cosas que el legado nos las que- 
ria consentir, que el le yua a hablar y le dezia, que si no vinie 
en ellas, que el consejo de Espafia quitarie al papa las compusi- 
ciones, y con esto le hazie venir, avnque sacarle estas cosas era 
sacarle las cejas de los ojos; y otras cosas muchas harto necias, 
malsonantes, escandalosas y ympertinentes a hombre sabio y ca- 
tolico. En fin, digo que se diga a su santidad que mire por su 
autoridad, que le prometo que, si no se resiente, que los obispos 
deventaran papas. 

Lo que scriuo es toda la verdad y se probara muy claramente. 
Y porque no pensasen que lo scriuo con pasion, que no tengo 
por que tenerla, sino por el zelo de la autoridad apostolica, luego 
hize a vn letrado, doctor en teologia, lo scriuiese de su mano, 
como lo avia del dicho Cano oydo, y ansi esta, y yo dello hago 
fe. Con tanto, ceso rogando a Dios nuestro sefior torne por su 
iglesia, que cierto es bien menester. 

A todos los Padres y hermanos de casa beso las manos y me 
encomiendo en sus oraciones. De nuestro Sefior a V. R. tanta 
convalecencia en el spiritu, que no sienta la fiaqueza del cuerpo. 
En Segovia xv de Agosto 1554. D. V. R. seruidor, 

Luis de Mendoca. 

Post scripta: ' Suplico a V. R. me haga tan sefialada merced, 
que tenga memoria por amor de Dios de recordar a nuestro Pa- 
dre me haga la merced que le suplico, sobre que me enbie vn 
breue para autoriear las reliquias que de esa santa ciudad y de la 
de Tibuli truxe, y que no aya falta. 

Inscriptio: -j- Al muy Rdo. Padre y sefior mio, el maestro 
Johan Polanco, profeso de la Compafiia de Jesus, etc, en Roma. 1 Quae sequuntur, leguntur scripta in folio, quod epistolae initium an 
tecedit, eique adhaeret. 16 Augusti 1554 315 85© 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 16 AUGUSTI 1 554 '. 

De dotatione collegii viennensis.— Liberalitas Ferdinandi I erga nostrates. — 
Viri principes filios suos in nostrorum disciplinam tradere percupiunt. 

JHS. 

La gratia et pace de Jesu X.° signore nostro sia sempre nelli 
cuori nostri. Amen. Rdo. Padre. Ouesti giorni passati, inten- 
dendo che il re de romani 2 se partirebbe de Austria per la Bo- 
hemia, doue starebbe (o saltem in questo viaggio) forsi vn mezzo 
o vn anno intero, sollicitassi per la fondatione del collegio, et 
diedi al vicecanceliero 3 vna scritta a foggia quasi de supplica, con 
informatione della differentia fra li collegii della Compagnia nostra 
et delle case o conuenti delli professi, et dal differente modo de 
viuere fra loro et li studenti di questi collegii , quanto a godere 
de intradi, o non, di retinere li patrimonii et altri beni temporali, 
o non. Item, dalla diuersita delli beni che se applicano alla eret- 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 106, prius 221. — Usus esthac 
epistola PolancuS, t. IV, pag. 251-252, n. 548. — De rebus in hac contentis 
scripserat etiam Polanco Canisius 16 Augusti. Vide Braunsberger, Beati 
Petri Canisii Epistitlae et acta, t. 1, pag. 482-488. 

a Ferdinandus I. 

3 Jacobus Jonas, viennensis academiae vicecancellarius , de quo Cani- 
sius, l. c, pag. 485: «Quoniam vero in Cancellarij mentionem incidi..., hoc 
sciat velim prudentia tua, virum esse primae et summae authoritatis apud 
Regem, in vindicanda Religione nobis valde faventem, piorum omnium et 
Religiosorum fratrum Patronum singularem, qui deinde quanti nos faciat, 
quam sedulo nostra curet ac promoveat collegium isthuc, cum parem 
habeamus neminem, haud facile dixerim. Rogat autem a R P. Praeposito, 
sicut in postremo colloquio exposuit mihi, ut meritorum quae Societati do- 
nat immensa bonitas, et ipse particeps fiat, habeatque participationis illius 
testes Hteras. Ego nil dubito, quin optime collocatum hoc in eum benefitium 
esse possit, neque ullum e Germanis novi, per quem ad promovendam Re- 
Hgionem acturi melius videamur.» 3i6 Epistolae Mixtae— 850 

tione et dotatione de quelli , essendo alchuni beni del stato ec- 
clesiastico, altri del stato secolare, et questi o priuati o publici. 
Dopo anchora dal modo come gouuerniamo in quelli collegij la 
giouentu nostra quanto al vitto et vestito, reddendo alchune rag- 
gioni perche non debbano essere ridotti a rigorosa disciplina de 
abstinentie et afflittione corporale. Finalmente con essortatione 
che sua magesta spingesse la maesta del re nostro, a presto fun- 
dar con debite intradi questo nostro collegio viennense: ne forte 
ista plusquam triennalis mora adduceret grauius periculum. 

Alquanti giorni dopo, disse il detto vicecancelliero Jona al 
P. Canisio, come lui hauea letto a sua maesta quella informatione 
nostra, la qualle, intendendo che faceuamo per hauere perpetue 
intradi, marauig[lan]dose, disse che hauea commendato a vn pre- 
sidente delli beni della camera, che di quelli se facesse la dota- 
tione, et che se scriuesseno lettere de confirmatione, ei comman- 
do caldamente al detto vicecancelliero che vedesse perche non se 
era espedito quello negotio. Restaua che sapessimo noi altri si 
doueressimo qui sollicitar apresso alchuno de quelli seignore, es- 
pedito in questo negotio, si forsi non fosse inanzi la partita del 
re. Et per questo hieri alla sera domandai auiso sopra di questo 
dubio al signore vicecancelliero, et me replicco questa gia detta 
historia, aggiungendo che altra volta hauea admonito quello 
commissario, et ripreso della sua tardita, et che se hauea humil- 
mente escusato, per non so che difficulta et occupatione in altri 
negotii di grande importanza. Hoggi se parte il re, et me ha dato 
ordine il vicecancelliero che, si quella lettera de dotation non ci 
sera data ad manus de qui a 9 giorni , che li scriuiamo a Praga, 
etc, et mi disse che omni angaria ' recipiemus istos prouentus, 
in optimo loco assignatos. Sit Deus benedictus in saecula. 

Io scrissi Faltra volta a V. R. come per la instantia del detto 
vicecanceliero Jona, amico nostroet patrono singulare, haueuamo 
consentito de riceuere doi de soi figlioli, di eta de dieci a 12 anni, 1 Canisius sic: «Singulis, ut vocant, angarijs, pecuniam per partes no- 
bis esse suppeditandam.» — Porro «angariae» (Cinerum, Pentecostes, Crucis, 
post Luciae) vocabantur, quae nos dicimus quattuor tempora». BraunSBER- 
ger, l. c, pag. 484, annot. 4. 16 Augusti 1554 317 

come conuittori et commensali ', non pur con noi nella habita- 
tione commune, ne ancho al refettorio nostro, ne in luogo che 
fosse drento del corpo del monasterio, ma in vna appendice o ag- 
giunta de casamento. Con quelli doi (perche ce li anchora luogo 
de stanzie) stanno quattro fratelli de vno gentilhuomo, senatorii 
ordinis, et se ne potrebbono riceuere anchora fin a 9 o dieci in 
questa foggia , si ben fosseno le scole nostre et altri luogi per 
noi apparecchiati della parte del monasterio, il che se fa adesso. 

Joanne Tirsio sta con loro in vna stupha et regolarmente 
mangia con loro sei. II frutto puo intendere V. [R.] in generalle; 
specialmente se caua questo, che questi figlioli, che hanno de es- 
sere al suo tempo guuernatori della republica capiscono meiglio 
la sana dottrina con le lettere, che essendo in questi altri collegii 
et burse (che chiamamo) sotto il regimine de soi pedagogi alle- 
mani, dalli quali non puossono imparare quanto tocca a la fede, 
senon impura dottrina et mescolata con le heresie, non sapendo 
quelli maestri, ne vogliando ancho altramente insegnare che non 
hanno imparato dalli suoi maestri et libri haeretici: della mala 
vita loro non dico altro. 

Molti signori hanno fato et fanno instantia per li soi, che pos- 
sino in tal modo viuere apresso da noi, come quelli sei ; ma per 
adesso ci escusiamo per mancamento de stanze, non leuandoli pur 
la speranza de accettar li suoi, si ben V. R. altramente non de- 
terminasse. Molto loda sua maesta questa opera nostra, et tutti 
li buoni; li emuli dicono che vogliamo fare tutti jesuiti. Qui, fu- 
gendo occasionem et apparentiam auaritiae, non habbiamo vo- 
luto noi determinar dal precio del vitto di questi sei alunni nostri, 
ma habbiamo indotto il vicecanceliero et vn sacerdote, huomo de 
ben, a lui et a noi familiare et practico, chiamato M.o Michael 
Keffering, conosciuto dal P. Schorichio 2 , che loro facessero 
questo, non hauendo rispetto alli trauaigli nostri, senon pur alla 
spesa che fanno. Hauendo io li dato vn desegno breue et grosso 
di questa spesa per Y anno , si resolsero che se pagasse per 1 Vide epist. 805. 

2 Petrus Scorichius vel Schorichius. 3i8 Epistolae Mixtae— 851 

chiascheduno 26 fiorini. Grande e 1' abondatia dil pan, vino et 
della carne in queste bande: adesso volesse Iddio che ce fosse 
abondantia de virtu et de beni spirituali. 

V. P. per F amore de Jesu X.° mi perdoni tutti li miei errori, 
et preghi come suole per tutti noi, soi figlioli indegni. De Vienna 
a 16 de Augosto 1554. De V. R. figliolo et seruo nel Signore, 

NlCOLAO DE LANNOY. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M.e Ignatio 

de Loyola , preposito generalle della Compagnia de Jesu , in 

Roma. 851 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 19 AUGUSTI I554 4 . 

De M. Tassis, optimo Societatis amico. -Dotatio viennensis collegii, re- 
giis litteris confirmata. — An expediat adolescentulos, tenera aetate, in 
Societatem admitti. — Momenta, quae id suadeant, in Germania praeser- 
tim. — Theodoricus Canisius cum socio Romam proficiscitur . 

t 
Jhs. 

La gratia et pace de Jesu X.° signor nostro sia sempre con 
tutti noi. Amen. Rdo. Padre. Auanthieri habbiamo scritto alla 
R. V. per via del signor Matthias de Tassis, amico nostro specia- 
lissimo et zelatore feruentissimo della Compagnia nostra 2 . Es- 
sendo hora partito il re nostro per Praga, non potranno le lettere 
nostre, che se mandaranno per via del signor Tassis, hauere re- 
capito vltimo tanto presto; nondimeno sua S. ria ci Ha promisso 
che, quando veranno nelle sue mani, fara diligentia de mandarle 
subito. 

Io scrissi come se espettauano le lettere della dotation del 
collegio nostro 3 , le quale hieri riceuessimo per le mani del signor 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 107, prius 222. 

2 Vide Epist. Mixtae, t. ui, pag. 181. 
5 Vide epist. superiorem. 19 Augusti 1554 319 

vicedoni regio, Christophoro Poll. La intrada e de mille et ducenti 
fiorini, assignati sopra li beni della camera, cioe, come io intendo, 
securamente, et se fa F assignatione de questa summa per in- 
tretener 31 persone, et si riceuera de tre mesi in tre mesi, non 
pur adesso tutta, senon secondo il numero delle persone presenti 
del collegio. Quello che loro estimano de supercio, va alle repa- 
rationi et augmento della casa nostra, et ci va spese assai adesso; 
ma dice il vicedono, che possiamo per supplicche ricorrere alla 
maesta del re, benche pare che non habbia lui commissione spe- 
cialle de cauar de questa somma denarii per edificar o acommo- 
dar questo monasterio alla commodita nostra et delli scolari 
nostri. 

Dice cheluiritroua, secondo li conti suoi, che se e espeso anno 
per anno per il collegio nostro 900 fiorini , cioe [sic] A incirca et 
quasi 600. Siamo della Compagnia 22 et 4 seruitori, delli quali lo 
vno, chiamato Nicolao, sclauo, se ha offerto a star sempre con 
noi, huomo semplice. 

Doi giouani de nostri scolari, essendo spinti da Carolo nostro, 
fanno instantia per aggiungerse alla Compagnia. Sono solamente 
de incerca de 14 anni, de buone parti. Del luno non dubitaressi- 
mo, se non hauesse vn braccio quasi impotente, il quale non fu 
ben guarito e sanato del chirurgiano , di modo che non le puo 
estendere dretto, benche lo possi halsarne supra et in alto. La fe- 
rita sua fue apresso del cubito dritto, et per questo non e quella 
mano tanto grande come 1' altra. Pare che Iddio habbia compen- 
sato quello detrimento corporalle con doni spirituali: tanto mon- 
stra buona phisionomia, modestia et maturita de ingenio. U altro 
e viuo, et non dissimile a Joannico Sanjianno. Vorrei pregar alla 
V. P. che ci dasse in questa parte il suo auiso, se noi dobbiamo 
riceuere et indurre alla Compagnia nostra giouani simili, cioe de 
dodeci, 14 o 15 anni, et de pocca scientia. Io non tengo troppo 
raggione de dubitare a riceuerli, seho in quanto io mi ricordo che 
V. R. soleua dire che non li parea vtile di riceuere simili a Joan- 
nico, Paulo, Antonello, et de simile etade. La raggione nostra e 
questa: Primieramente, piu trattabile et humile e V ingenio de 
todeschi, che de alchune altre nationi. Item, se doueria fare dili- 320 Epistolae Mixtae— 851 

o;entia de conoscere le conditioni loro inanzi che intrassero , il che 
facilmente fare si puo, essendo sotto il gouerno nostro nelle 
scole, et a noi familiari. 

Terzo, la causa che ci debbe mouere piu a questa parte, e 
1 J apparentia quasi certa che in altri luoghi de Allemagna de 
breue tempo se fondaranno altri collegii per la Compagnia no- 
stra, doue saranno necessarii scholari todeschi per reuscire pro- 
pitii predicatori a quelle terre. Non ce per adesso speranza de 
guadagnare piu prouetti nella eta et nelle lettere, benche dopo 
potranno alchuni maggiori sequitare 1' essempio delli minori, 
massimamente quelli che vengono della volta de Bauiera et de 
Sclauonia, doue il populo non e cosi aruinato dalle heresie, come 
quasi in altre bande de queste regioni ' . 

Vengono con queste a V. R. M.° Theodorico Canisio con Ar- 
noldo, il suo paesante, ambidoi de grandissima semplicita. Spe- 
riamo che il Signore nostro li dara prosperoso viaggio. Domatina 
credo se partiranno di qui. II secondo cercara in Roma conditio- 
ne, che li saria vtile al suo finale stato , che e il sacerdotio , al 
quale lui ordina li soi studii. V. R. per charita lo adiutara 2 . 

Tutti basciamo le sue mani et raccommandiamoci alle orationi 1 Sti. Ignatii responsum intelligi potest ex his, quae memoriae prodidit 
POLANCUS, t. iv, pag. 252, n. 549: ueos posse in Societatem admittere, qui, 
decimum quartum annum excedentes, decimum quintum attigissent; si 
tamen in aliquo puero aliquae causae concurrerent, propter quas in aetate 
dispensandum cum eo videretur, permittere constitutiones ut ipse Praepo- 
situs Generalis dispensare posset, et illam dispensandi auctoritatem in hac 
parte P. Lanoyo communicavit...: tamen de dispensatione facta se admoneri 
P. Ignatius voluit.» 

- Polancus, ex com. [scribebat] Canisio, 15 Octobris 1554: «Charis- 
simus frater noster Theodoricus incolumis ad nos peruenit, et multis ratio- 
nibus amabilis, et commendatus nobis est, sed uel una eius puritas et can- 
dor sufhceret.» Et idem eidem, 21 Novembris: «Mtro. Theodorico si mon- 
stra un' angelo.» Polanco, t. iv. pag, 248, n. 541, annot. 4.— Alia, plena 
laudis, ad Theodoricum, Bti. Petri Canisii fratrem, spectantia, vide apud 
eumdem auctorem, t. IV, pag. 273-274, n. 587-588, annot. 2, ubi nonnullos 
nominavimus scriptores, qui illius virtutes et res gestas litteris mandarunt. 
— Socius vero Theodorici in romano itinere dicitur a Polanco, l. c, 
pag. 273, n. 588, «ejus consanguineus, nomine Arnoldus, naviomagensis.» 20 AUGUSTI I554 321 

suae. De Vienna Augusti 19 1554. De V. R. inutile seruo in 
Domino, 

NlCOLAO DE LANNOY. 

t 
Inscriptw: Jhs. Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. e Ignatio 

de Loyola, preposito della Compagnia de Jesu, in Roma. &5« 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 20 AUGUSTI I554 *. 

Ignatii litterae Laurentio de Virili jucundae. — Doctrina christiana feria 

sexta legetur.— Romam Oviedo, stato tempore, se conferet. — Joannes 

Cocanaro, aegrotans, adjuvatur. — Sacerdotium quoddam in templum 

Sti. Vincentii translatum. — Episcopus tiburtinorum benevolum erga 

Societatem gerit animum. 

t 
Jhs 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Senor. La gratia y amor de 
X.° nuestro sefior sea siempre en nuestro continuo fauor y ayuda. 
Amen. Las de 19 del presente emos reseibido. Y quanto al ca- 
pitulo de M. Laurentio, del amore verso de sua S. a , etc, se le 
lei a , y mostro alegrarse: el Senor sea loado por todo. 

Ouanto al mudar la doctrina xpiana. al domingo a la tarde, 
por quanto, segun la experientia de aca, otras veces he entendido 
que venian pocos, y creo que los estudiantes no vendrian, por 
ser tiempo que ordinariamente vbique quieren jugar, 37 por otras 
razones ha parescido por aora mudarla al viernes en la tarde, en 
la yglesia, remitiendose V. P. a lo que mejor en el Sefior me pa- 
rescera. Y yo asi lo juzgo: si despues la experientia otro diere a 
entender, se podra mudar. 

De lo que se escrive que haga yo cuenta de tornar a Roma 
al primero 6 al segundo de Settiembre, asi lo are con el ayuda 
del Senor. 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 114, prius 233. 

2 Ms. ley. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 21 322 Epistolae Mixtae— 852 

M. Joan Cocanaro ' he oydo dezir que esta mejor. Todavia 
me avia dicho, que, cuando escriviese a Roma, escriviese que ro- 
gasen por el: esto despues de lo que he escrito que se rogase; y 
asi V. P. lo podra mandar hazer. Ha tenido mucho miedo de mo- 
rir: hele confesado, y se a comulgado. 

La translation de la capellania de sant Nicolao de la yglesia 
de sant Salvador, se ha hecho oy, con la gracia del Senor, a vna 
yglesia de sant Vicente (de la qual era rector el capellan) a vna 
capilla de sant Sebastian, con consenso del capellan y de su ma- 
dre, que se dize ser la patrona del jure patronatus, y con autho- 
ridad de nuestro segnor el obispo de Tivoli, el qual se a mostrado 
despues que yo estoy aqui (que de antes no puedo asi juzgar) 2 , 
muy benevolo y aflcionado a la Compafiia, y con mucha amore- 
voleza: y asi sant Salvador queda libre de la dicha capellania: 
gloria al Senor. 

La minuta para hazer la bulla de la yglesia de sant Salvador 
se esta mucho en mandarse de alla: podra ser que aca se haga 
segun mejor se sabra, como contenga la substantia. 

En las oraciones de V. P. humilmente me encomiendo en el 
Sefior nuestro, el qual siempre sea con todos, dandonos su santa 
gracia y amor. Amen. De Tivoli 20 de Agosto 1554. De V. P. 
siervo invtil, 

Andres. 

t 
lnscriptio: Jhs. Al molto Rdo. nostro Padre en X.° nostro 

signore, il P. M.° Ignatio de Loyola, preposito generale de la 

Compagnia de Jhus., a santa Maria de Strada, appreso santo 

Marco. In Roma. 1 Ms, Cocacanaro. 

- Ex quo Societatem agnovit , Joannes Andreas Croce , tiburtinus 
«Episcopus, benevolum admodum et beneficum semper se nostris exhibuit». 
POLANCUS, t. iv, pag. 25, n. 3l. i3 Augusti 1554 323 853 

JOANNES BAPTISTA VIOLA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FORNOLI 23 AUGUSTI I554 '. 

Socios exspectat. — Garfagnanam lustravit. — Quid sentiat de piis sacerdoti- 
bus, qui olim se Societati votis obstrinxerant. — Societatis collegium 
ibidem non putat erigendum. — De virginibus casulanis. — Alia negotia. 

t 

La gratia et pace di Jesu Christo nostro signore sia con tutti 
noi. Amen. Rdo. in Christo Padre. Come per vna mia di Luca 
scrissi a V. R., mi trouo assai bene, et son ritornato a Fornoli, 
doue staremo io et il compagno sino a tanto che V. R. (se pare- 
ra cosi a lei) ci aduisara doue et quando hauemo ad andarsene a . 

In Garphagnana son andato, et feci radunar quelli tre sacer- 
doti che anchora ui sono, et la conclusione fu, che non vi era 
modo di fondarui per hora collegio, primo, per non esserui se non 
quelli denari altre volte gia lasciati, in caso che quelli della Com- 
pagnia andassero ad habitare in quella prouincia, benche ancho 
forsi non si hauerebbano senza fastidio 3 . 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 41, prius 69, 70. 

8 Ad rem POLANCUS, t. iv, pag. 39, n. 57: «Eorum, qui sub finem Se- 
ptembris Roma ad Collegium Genuense inchoandum missi fuerunt, caput 
institutus fuit P. Antonius Soldevilla; sed adesse debebat, et ibidem resi- 
dere, P. Baptista Viola, qui sub finem anni praeteriti a laboribus officii, 
quod gerebat, Commissarii scilicet, absolutus fuerat, ut valetudini afflictae 
recuperandae vacaret; et cum ei videretur ad ethicam vel phthisicam pro- 
pensus, et molesta tussi vexaretur, ad nativum aerem cum socio Hieronymo 
Galvanello missus, et inde Lucam balneorum gratia se conferens, valetudi- 
nem recuperavit; et cum aer genuensis opportunus ei valetudinis gratia 
fore crederetur, eo libentius a P. Ignatio eo missus est; nam ex pago For- 
nulo, ubi erat ipse, Genuam usque duorum tantum dierum terrestre iter 
erat». 

3 De Garfagnanae collegio Societatis instituendo egimus supra, Epist. 
Mixtae, t. 11, pag. 769-770, 814-816; ibidemque de piis quibusdam sacerdo- 
tibus, qui Societati se votis obstrinxerant. Pater autem Viola «invenit duos 
ex illis jam mortem obiisse , qui suis facultatibus initia collegii promoturi 324 Epistolae Mixtae— 853 

Et quanto al mio parere (puoiche quello si domanda), dico 
che, non essendoci altra prouisione, che meglio e soprasedere in 
mandarui alchuni, non essendoui fondamento ne di casa, ne di 
mobili, ne d' intrata alchuna, la quale pero pare sia necessaria 
a persone che stanno tutto il di occupati in insegnar' . Et ancho- 
ra perche iui non sono se non contadini poueri, dalli quali non 
bisogna sperar' agiuto, essendo tali, che vorrebano li fosse datto 
a loro. Frutto grande ui si farrebbe in agiutar' quelli populi; ma 
(come altre uolte scrissi) bisognarebbe fossero quelli che si man- 
dassero persone atte al molto patire, non essendoui altro fonda- 
mento. 

Quanto alli tre sacerdoti, ancho volsi intendere come erano 
bene preparati alla obedientia, et il primo, che fu don Mariano, 
mi rispuose che altre uolte era stato nel collegio nostro di Ferra- 
ra, et che fu rimandato a drieto come inutile, et che hora non 
pensa piu sopra la Compagnia nostra, hauendo hauuto bona li- 
centia di starsene a casa sua. Per dire il vero, non so che mi dire 
di lui: secondo il suo dire, fu mandato via della Compagnia per 
esser' aperto, et per trouarsi per cio alle volte indisposto. Et 
nientedimeno (come me dicono li altri doi sacerdoti) lui non fa 
mai che trauagliare in andare di qua et di la alli vfficij sopra 
quelle montagne, et spesse uolte zappa et lauora di campo, et ha 
cura d' anime, doue sta occupato in cantar, in confessar, etc, et 
ancho tiene schola. Non so io che piu grande fatica si faccia in 
la Compagnia nostra, imo non e tanto grande. Pero (saluo me- 
liori iudicio) o lui stando in Ferrara non faceua quel tanto che 
poteua, forsi per ritornar alla patria, o vero quelli che gouerna- 
uano, hauendolo forsi pigliato ad vrta, forno causa che si par- 
tisse; sed Deus iudex est. Mi marauiglio alle fatiche et trauaglij 
che fa, come non e stato ritenuto, se pur lui facea il debito suo '. erant: tertius erat quidam P. Marianus, qui cum in Collegio Ferrariensi pa- 
rum utilis ad ministeria Societatis judicatus fuisset, ad sua redierat et pieta- 
tis operibus diligenter vacabat». POLANCO, t. iv, pag. 40, n. 58. 

1 Cum de hujus boni viri reversione in patriam agunt Epist. Mixtae, 
t. 11, his verbis utitur Landinus, Ignatio scribens: «M. don Mariano, per es- 23 AUGUSTl I554 325 

Don Francesco mi disse (come ancho e vero) che hauea circa 
sei nepoti, fra maschij et femine, a gouernar', et che, lasciandoli 
lui, non sapeua chi potesse hauer' cura di loro, et maxime che 
ve ne erano due giouanette da marito. 

Praeterea disse che gouernaua in spiritualibus quello piccolo 
populo di santo Donino et quel/ altro di Naggio, et sino qui ha 
hauuto cura di quel monasterio di Casula. Tamen, che, non 
ostanti tutte queste cose, quando paresse a V. R., lui lasciarebbe 
il tutto. Bene e vero che, secondo si puo colligere dal modo del 
parlare suo et di don Marco, che T uno et Y altro vorrebbe piu 
presto stare al paese, che andar' altroue. Vorrebbano, per dire 
chiaro, vbidire; ma che Y obedientia facesse a modo loro. Dice 
questo don Francesco, che non vorrebbe piu a modo alchuno la 
cura di quelle monache di Casula, per esser' luogo distante noue 
grande miliia da lui, et doue sempre si va per male montagne, 
sia estate sia inuerno, sia ancho perche loro puoco profitano nel 
spirito, hauendo il confessore tanto lontano. Et ancho dice che 
vi sono bisbiglij nel monasterio, perche sono gouernati da certi 
secolari et contadini, quali non sano che cosa sia religione. 

Don Marco dice, che e preparato andare doue sarra mandato; 
ma dice che e sogietto a grande dolore di capo, et che e aperto, 
et che temeria (se andasse in qualche collegio della Compagnia) 
cascare nelle mani di vno, che non sapesse guidarlo, et che teme 
che non perseueraria. Et ancho dice, che ha il titulo di vno bene- 
ficio curato, et che mai non e stato a curarlo, et che vorria al- 
meno (auanti fosse mandato in qualche parte) esser' stato vno 
anno a curar' quel populo. Et ancho dice, che ha promisso di 
seruire, id est, di beneficiare in villa sino a Marzo futuro. Di 
modo, Padre mio, che mi pare che puoco verso hanno de si acco- 
modare alla Compagnia, anci piu presto vorrebbano esser sciolti 
dalli loro voti. Et forsi che non sarrebbe male scioluerli, non pro- 
cedendo loro secondo Y instituto della Compagnia, anci piglian- 
do denari d J ogni loro fatica, come li altri sacerdoti, et anche per- ser' infermo M. Gio. Pelletario, lo rimandato a casa». Ibid. pag. 720. 
Cf. pag. 815 ejusdem vol. 326 EpiSTOLAE MlXTAE— 853 

che sono gia vecchi, et gia hanno fatto il callo nel loro modo di 
viuere, et sono puoco affettionati (come mostrano) alla Compa- 
gnia '. Concludo donque (secondo il mio puoco giuditio) che ne di 
fare collegio, ne di agiutarsi de quelli sacerdoti, non vi pare fon- 
damento, etc. 

Quelle monache di Casula (gia vno anno fa) li dissi si proue- 
dessero di confessore; ma, per esserui andato don Francesco, mai 
hanno prouisto. Anci a me medesimo questi di mi hanno detto, 
che non vogliano cercarne altro, anci piu dicono, che loro sono 
sotto il gouerno di nostra Compagnia, et che bisogna che hab- 
biamo cura di loro, essendo don Siluestro 2 , [dij bona memoria, 
della Compagnia, quale fondo il monasterio et le ha puoste la 
dentro. Et rationes nostras non admittunt. Credo io che sarria 
meglio lauarsene le mani del tutto, perche, non essendo meglio 
regolate di quello che sono, puossono intrauenire molti scandali, 
i quai forsi sarriano doppoi gietati sopra la Compagnia, et maxi- 
me che quelle monache vanno di qua et di la cercando la eleemo- 
sina, et stano li doi et tre et alle uolte otto giorni, che non ritor- 
nano a casa. Et pur sono tutte giouane. Don Francesco mi ha 
pregato che scriua a V. R., che li piaccia liberarlo da la detta 
cura di monache, et che de la rispuosta di V. R. gli ne dia aduiso. 

Essendo io alli bagni, vene quiui a Fornoli don Joanni da 
Vaiera, parmegiano procuratore, ad vendere quella casa, etc, et 
portomi vna lettera di M. Joanni da Lynato, quale e F altro pro- 
curatore nostro, la quale contiene alchune difficulta. Per non 
esserui io, M. Hieronymo nostro li diede la bolla di papa Julio, et 
ancho quello instrumento che V. R. mi mando, adcio ch' io po- 
tesse vendere la casa, etc, per vso mio: non so quel tanto haue- 1 Adhibuit haec POLANCUS, l. c, pag. 40, n. 58: «Duo autem alii [in- 
tellige Franciscum et Marcum] parati quidem erant, quocumque obedientia 
eos mitteret, Hbenter ire; propensi tamen videbantur ad manendum in ea 
provincia, in qua utilem operam proximis navabant, et P. Baptistae parum 
idonei videbantur ad Societatis disciplinam subeundam, cum alioqui boni 
admodum viri in sua vivendi ratione consenuissent et callum obduxissent». 

8 P. Silvester Landinus.— Vide de his feminis, Deo sacris, quid dicat 
Polancus, t. iv, pag. 40. n. 59. Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 57-58, 255. 23 AUGUSTI I554 327 

rano giouato quelle scritture. La lettera va quiui inchiusa; et ve- 
dendo V. R. le difficulta, et il remedio che se li puo dare, ne 
aduisara al predetto M. Gioanni da Lynato, et questo si puotra 
far\ indrizzando le lettere al P. Palmio; et mi pare che sarria 
expediente che lui si transportasse sin la, maxime adesso, che la 
piu parte de citadini et altre persone sono fuora in villa. Sarrei 
io andato a Parma; ma non sapendo come satisfare alle loro 
difficultadi, mi e puoi parso superfluo. Pero mando la alligata. 

Hoggi hauemo riceuuto dal maestro di posta di Sarzana le 
di V. R. del secondo d' Agosto: altre non habbiamo riceuuto 
doppoi che riceuessimo quelle del 28 de Giugno. 

Expettaremo la resolutione di V. R. quando si habbiamo a 
partire di qua. Molto si relegramo della reconvalescentia di V. R. 
et del bene esser' de tutti li Padri et fratelli. Non altro, se non 
che se riccomandiamo alle orationi di V. R. con quelle de tutti 
li di casa. Di Fornoli il 23 di Agosto 1554. D. V. R. indegno 
figliolo nel Signore nostro, 

JOANNI BATTISTA VlOLA. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il Padre M. don 
Ignatio de Loyola, preposito generale della Compagnia de Gie- 
su, appresso santo Marco, in santa Maria de Strada, in Roma. 854 

JOANNES BAPTISTA TAVONO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PATAVIO 23 AUGUSTI I554 l . 

Optima socii gaudent valetudine.— Fructus ex obitis muneribus perceptus. 
— Episcopus suffraganeus nostrorum consuetudine delectatur. — Patavii 
Postellus docet. 

Pax Chrjsti. Molto Rdo. in Christo Padre. Questa sera per 
dar J auiso a V. R. P. come tutti siamo sani, Dio gratia, et li 
fratelH fano frutto nel spirito et nelle letter\ Li scholari sono 90, 
quali fano frutto nelli buoni costumi et letter' . 4 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 42, prius 71, 328 Epistolae Mixtae— 854 

Questi giorni fu chiamato ' a confessar' una gentildonna ma- 
lada, quale molto si e aiutata, et dice Iddio hauer' fatto un mi- 
r[a]colo in lei. II medico gia la teneua per spaciata: siconfesso et 
communico, subito cesso il male, et si leuo in pochi giorni del 
letto: ha deliberato mutar' uita. Similmente ho confessato unal- 
tra gentildonna uenetiana, malada, et tanto contenta resto, che 
uolse che confessasse alla festa deir Assuntione tutta la sua fa- 
meglia, et tutti molto frutto hanno fatto. Ogni giorno uedo piu 
il frutto si fa: prima nulla uoleuano suportar', hora ritrouano 
contento nel patir J , et F una inuita F altra; sempre uengono di 
nouo -. 

Questi giorni son stato a uisitar' il sufraganeo di Padoa, 

quale molte carezze mi fece, et F auiso de 3 alcune cose che tocca 

asse a prouede, et molto mi rengratio, et mi disse: Ogni uolta so 

alcuna cosa che non mi piacia, cio che tocca a lui proueder', che 

F auisa, che prouedera. Mando al nostro collegio ditto monsignor 

un suo secretario a domandar' il Postelo 4 , quale sta in Padoa, et 

legge publicamente matematica et filosophia, et predica le feste 

nella sua camera. Li risposse che non sta qua. Sa che lui e stato 

de nostri, andaro a uisitar sua S. Rma., et sapero la causa per- 

che il domandaua, et narraro il tutto, circa del Postello, accio 

non pensasse esser' piu de nostri. Quanto conferir' col P. M. 

Cesar 5 , et far' quanto sua R. ordinera, molto uolentieri il faro, 

et nulla faro senza sua comissione, et per questo son stato a Ve- 

netia, per dar' ordine alla casa et studij del collegio di Padoa. 

Non altro. Tutti ci raccomandiamo alF orationi di V. R. P. et 

di tutti di costi. Di Padoa alli 23 di Agosto 1554. D. V. R. P. 

seruo indegno, 

Gio. Battista Tauono. 1 Ms. chiamo. 

* Haec usurpavit Polancus, t. iv, pag. 120, n. 235. 

5 Ms. del. 

4 Gulielmus Postello, de quo alibi diximus,— Hac vero epistola fir- 
mantur ea, quae animadvertimus in POLANCO, t. IV, pag. 236, annot. I. 
Vide locum. 

5 Caesar Helmi, qui collegiis «tam Veneto quam Patavino praeerat.» 
Polanco, t. iv, pag. 122, n. 238. Illius enim rector erat, hujus superinten- 
•dens, uti vocant. i Septembris 1554 329 

lnscriptio: Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Lloyola, preposito generale della Compagnia di Giesu, in 
Roma. »55 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SALMANTICA I SEPTEMBKIS I554 '. 

Borgiae diligentia in obeundo Societatis munere, sibi commisso. — Viri 
principes sese ejus obedientiae tradere cupiunt. — Aliqui sodales nimio 
labori indulgent. — Quae sancte sunt constituta, ad unguem exsequutioni 
mandantur. 

t 
Ihs 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Por auer- 
me puesto la obediencia en la compaflia del P. Francisco *, y es- 
tar por eso obligado a scriuir en la quadrimestre lo que Dios 
nuestro sefior me da a sentir del modo de proceder de su R. a en 
el ministerio que por V. P.t le esta encomendado, lo que se me 
ofreee dezir es, que, asi como por su condicion natural rehusaua 
mucho este cargo, asi tambien, auerle acceptado con tan buen 
animo por sola la obediencia, haze que la diuina gracia obre en 
su R. a mucha virtud, para responder cabalmente a su obligacion, 
como se muestra por el cuydado que tiene de discurrir y tratar 
por si mesmo los negoeios de qualidad, que en diuersas partes se 
ofrecen a la Compania, en los quales, sin vsar de encarecimiento, 
pareee que tiene el mesmo gusto que en la oracion. Y no es pe- 
quena persuasion esta para la virtud de la sancta obediencia, 
pues veo que puede con verdad dezir el P. Francisco: Quae prius 
tangere nolebat anima mea, nunc, prae obedientia, cibi mei sunt 3 . 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. i3o, prius 3l3.— Usus est 
hac epistola Polancus, t. iv, pag. 600, n. 1278. 

s Franciscus Borgia. 

Job. iv, 7: Quae prius nolebat tangere anima mea, nunc, prae angu- 
stia, cibi mei sunt. 33o Epistolae Mixtae— 855 

El gran contentamiento y consolacion que tienen todos los nues- 
tros en auerles dado V. P.t en estas partes tal sustituto, muestra 
auer sido obra del Spiritu sancto esta election, como confio en 
Dios nuestro senor lo seran todas las que vinieren de mano de 
V. P.t. Y tienese del P. Francisco este contentamiento con mu- 
cha razon, por ser tales sus obras, que con el buen olor dellas 
esta presente en todas partes, y a todos es gran exemplo de vir- 
tud, por auer estudiado y aprouechado tanto en la scuela del Se- 
nor, que dixo: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde \ Las 
quales dos virtudes de mansedumbre y humildad le hazen tan 
amado de Dios y de los hombres, quel mundo se va tras el, en 
tanto grado, que algunos senores y sefloras de titulo vienen de 
suyo a importunarle que en el estado que tienen los admita a su 
obediencia, y se le quieren subjectar, aunque no los admitte. Y 
consulta a V. P.t, a importunacion dellos, si auria lugar de ad- 
mitirlos en alguna manera, no tratando de que entren en esta 
cuenta las mugeres; 6 en que grado se podria condecender con 
algunos destos senores, que con mucha instancia le piden esto, 
aunque a todos ha desafiuziado dello. 

Algunas vezes parece que conuernia, para el buen gouierno, 
vna muestra de rigor en el Padre; y veese por otra parte que obra 
en el mas la mansedumbre, que en otro qualquiera manera de 
distriction; porque con su blandura no dexa de aduertir a cada 
vno de sus faltas. Y la experiencia le muestra que, para edificar 
los muros de Hierusalem, no ha menester tener las armas en la 
vna mano, pues con traerlas ambas pacificamente, en la obra del 
edificio se vee crecer y subir cada dia mas. Bendito sea tan buen 
Senor, que de tales obreros va proueyendo siempre a su nueua 
obra. 

Tiene su R. a mucho cuydado de hazer guardar ad vnguem 
las constituciones y reglas que por ahora se pueden commoda- 
mente guardar, porque, hasta tener edificados collegios y casas a 
proposito de nuestro instituto, y proueydos de personas quantas 
son menester para todos los ministerios del, no se pueden guar- Matth. xi, 29. i Septembris 1554 33i 

dar con entera perfection. Y aunque cada dia entran muy bue- 
nos subiectos en la Compania, con ofrecerse de nueuo tantos 
collegios, van los suppositos tan repartidos, que es menester 
gran discrecion para que, por cumplir vno con muchos officios, 
no se debilite tanto, que se pierda del todo, como en algunos Pa- 
dres se ha visto, que por ocuparse en diuersos ministerios vn ano 
6 medio sin deuida moderacion, quedan inhabilitados para mu- 
chos, y algunos para toda la vida. Nasce esto de yrse afectionan- 
do tanto la gente a los nuestros, que para qualquiera obra spiri- 
tual que se ofrezca, acuden comunmente a ellos, de modo que, 
aunque fuesen muchos mas, ternian harto que hazer. El Senor, 
por quien se toman los trabajos, de las fuercas que son menester, 
commo parece que las da a muchos de nuestros Padres quasi mi- 
lagrosamente. 

Todo lo ua ordenando el P. Francisco a gloria de Dios nues- 
tro senor, como por el ministerio de la Compania vaya siempre 
adelante el diuino seruicio, y los obreros no desfallezcan con im- 
moderados trabajos. 

V. P.t en sus santos sacrificios fauorezca a sus hijos, y a este 
abortiuo, qui non sum dignus vocari filius tuus '. Haganos dig- 
nos nuestro Senor de sentir su santa voluntad, y de enteramente 
cumplirla. De Salamanca i.° de Setiembre 1554. De V. P.t me- 
nor hijo y indigno sieruo en el Sefior nuestro, 

BUSTAMANTE. 

t 
Inscriptw: Ihs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 

P. Mtro. Ignacio de Loyola, preposito general de la [Compania] 

de Jesus, en Roma. 

Alia manii: R.ta a lli 26 di X.bre 

1 Luc. xv, 19. 332 Epistolae Mixtae— 856 »56 

GASPAR JOFRE DE BORJA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALENTIA 3 SEPTEMBRIS 1554 l . 

Amorem suum in Societatem Jesu testatur. — Sedem nostris Caesarau- 
gustae vult constitutam. — Favet domui barcinonensi. — Opera sodalium, 
in excolenda sua dioecesi, adjuvari cupit. 

t 

Muy Rdo. in Xpo. Padre. Por offrescerse la opportunidad de 
la yda del P. Nadal, prouincial, a donde V. R. sta, me ha pares- 
cido scriuille solos estos ringlones, y pocos, por la prissa de su 
partida, anque quisiera fueran mas, si el tiempo lo quisiera, por 
la recreacion mia spiritual que scriuiendole thomara. Solamente 
dire, que, sabiendo por el P. Francisco de Borja y por estos 
Rdos. Padres de la Compania de Jhs., a la qual yo tan deuoto 
soy, que para crecer el numero de tan sancta Compania y exer- 
cicio, conuenia mucho al seruicio de nuestro senor Dios, que en 
la ciudad de Qaragoca, del reyno de Aragon, por ser tan popu- 
losa, se edifficasse vn collegio, y como yo a ello este tan affec- 
tionado, anssi por lo que he dicho, como por recaer en dicho 
reyno, donde esta el, vn obispado de los mios, he scrito al 
P. Francisco de Borja la intencion que yo tengo, para que se 
diesse alguna quantidad de renta, como la que di al collegio de 
Gandia 2 . Esta entablandosse el negocio. Confio en la diuina bon- 
dad, de cuya mano todo bien depende, que lo encaminara como 
mas le fuere seruicio, y a los que esta tan sancta obra desseamos 
hazer, nos dara fuercas para ello. 

Y porque tambien supe que no las tenian, como era menes- 
ter, los que en Barcelona han empecado de edifficarvn collegio, 1 Ex originali in vol. Epist. diversornm , duplici folio, n. 89, prius 
371. 

2 Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 157-158 , 450; ubi tum de reditibus, 
gandiensi collegio datis, tum de ipsius dantis genere ac nobilitate diximus. 3 Septembris 1554 333 

he mandado estos dias passados se labrasse a mis costas, de modo 
que en el se pueda habitar y celebrar los officios diuinales \ Re- 
ciba este poco seruicio, en cuyo seruicio reynan los que le siruen; 
y por la prissa no dire mas, de remittirme a la relacion del dicho 
P. Nadal, y supplicar a V. R. que iterum et de nouo conceda a 
mi, y mande a los Padres de la santa Compania, como ya lo 
tiene mandado, que siempre que para predicar la doctrina chris- 
tiana a los feligresses de mi obispado, yo nescessitare de algunos 
dellos, vengan a exercitar tan buen exercitio 2 ; y si aqui yo puedo 
emplearme, en toda cosa que me mandare la hare con muy en- 
tera voluntad, y la terne en merced que V. R. la mande, cuya 
muy Rda. perssona N. S. guarde, y [en] su sancto seruicio por 
largos anos consserue. De Valencia a 111 de Setiembre 1554. De 
V. R. devotissimo, que en sus horasiones sencomienda, 
Hel Obispo de Segorve y de Albarrazin. 

1 De hoc facto sic Polancus, t. IV, pag. 372, n. 797: «Misit Episcopus 
Segurbiensis famulum cum pecunia Barchinonam ad ecclesiae illius aedifi- 
cium absolvendum, et in eadem concionantem P. Stradam audire volebat: 
quadragesima sequenti in exercitiis etiam spiritualibus ab eodem Barchino- 
nae institui postulavit, nam tunc in gregis sui visitatione occupatus erat. 
Magnam vitae mutationem in melius hic Episcopus fecerat, sumptus super- 
fluos suae domus resecaverat, et cum multum deberet pecuniae, et cum 
damno non mediocri cambiorum eam esset accepturus, venit illi in mentem 
quod magnam vim argenti ad mensae suae ministerium haberet; et ita ex 
vasis argenteis pecuniam confecit et debita sua dissolvit, fictilibus vasis 
contentus». Cf. Litt. Quadr., t. 111, pag. 169-172. 

- Piae optimi episcopi petitioni respondit Ignatius: «En lo que toca al 
ministerio que de los Nuestros querria Vuestra Senoria en ayuda espiritual 
de su grey, aunque me parece bien lo que ofrecio el Maestro Nadal, yo es- 
cribo al Padre Francisco, Comisario nuestro en toda Espana (como a quien 
pienso tendra voluntad de servir a Vuestra Senoria en el Senor nuestro) 
que procure de hacer en esto y en todas cosas que Vuestra Senoria manda- 
re, todo lo posible.» Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 363-364. Missi 
igitur postea fuere Albarrazinum Patres Ludovicus Santander et Balthasar 
Piiias «et christianam doctrinam, canendo per publicas vias cum campanula, 
docebant, donec, omnibus pueris congregatis, in Cathedralem vel aliam 
ecclesiam ingrediebantur. Aderat autem aliquando Episcopus, et non sine 
lacrymis doctrinam explicantes audiebat...: dabat... puero vel puellae, qui 
melius doctrinam christianam referebat, nummum argenteum, vel quid 
hujusmodi, ut magis ad ejus studium animarentur, et copiosus omnino 
fructus capiebatur.» POLANCUS, t. IV, pag. 371, n. 793-794; Litt. Quadr., 
t. III, pag. 170. 334 Epistolae Mixtae— 857 

Inscriptio: f Al muy Rdo. in Christo Padre, el P. Mtre. Yg- 
nacio de Loyola, preposito general de la Compania de Jhs., en 
Roma. S5* 

JOANNES NUNES BARRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE II SEPTEMBRIS I554 '. 

Dei bonitate fretus et obedientia ductus, oneri humeros supponet, et munus, 
a quo vehementer semper abhorruit, obibit. — Sociorum ac precum 
auxilium deposcit. 

f 
Jhs. 

Rdo. in Xpo. Padre. La summa gracia y amor de X.° nues- 
tro Senor more syempre en nuestras animas. La de V. P. de la 
hecha de 26 de Julio recebi, en que me manda que acepte el peso 
tan grande de tanta dignidad, cosa tan indigna de my poquedad 
y fragilidad , y que toda 2 my vida tanto repugne , que antes to- 
mara por partido estar por anos cargado de hierros captiuo , que 
poner esta sola anima que tengo en peligro de offender a su tan 
liberalissimo criador. Mas como V. P. me lo mande 3 , no tengo 
que dezir, sino someter mis fiacos hombros a la tan pesada carga, 
quia ars artium, scientia scientiarum regimen animarum, vt in 
sacro quodam 4 canone habetur , my rudo intendimiento al suyo 
alumbrado por Dyos, my rebelde voluntad a la de V. P., pues 
por ella me es declarada la de my Dyos y senor. Las fuercas que 
en my faltan, espero que supla su diuina magestad, pues sabe que 
por solo su amor me offerezco a la muerte y todos los otros peli- 1 , Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 209, prius 568, antiquitus 
448, 449. - Hanc adhibuit epist. PoLANCUS,t. IV, pag. 578,579, n. 1235, 1236. 

2 Ms. todo. 

s Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 254 256. 

4 Ms. qnoddam. Porro laudata a Nunes verba auctorem habent Stum. 
GREGOR. Reg. officii pastoralis, cap. i, et adhibentur etiam in Decret. Greg. y 
lib. 1, tit. Xix, cap. 14: «Cum sit ars artium regimen animarum, districte 
praecipimus...» ii Septembris 1554 335 

gros inferiores a ella, a la braueza de la mar, y a los variables 
vientos, solendo antes cantar que entrase en la Companya: At tu, 
saeue aquilon, nunquam mea vela videbis. 

Grande obligacion tiene V. P. y mis charissimos Padres y 
hermanos a me ayudaren en sus sacrificios, en que yo confyo 
mucho, para que no desfalesca por my poca virtud, adonde la 
falta puede ser perdida de tantas animas, que costaran la vida 
a X.° nuestro sefior. Ruegue V. P. a su diuina magestad ' 
que me mude in alium virum , como mudo a Saul ; mas que me 
tenga de su mano liberalissima , que despues no sea reprobado 
como el, cosa que a my me haze temblar 2 y temer los inscruta- 
bles juyzios de la sabedoria profundissima de Dyos. Mas por otra 
parte contemplo su bondad infinita, cuja propiedad, como dize 
Dionisio, es esse diffusiua sui ipsius 3 , y que mirara my pobreza 
en todo y poquedad, en solo el posta my esperanca. 

Mas como la sabedoria de Dyos no refusa, antes quiere y 
manda, que busquemos los medyos conformes al fin, quia qui 
vult finem, vult ea, quae sunt ad finem, muinecesarioesqueV. P. 
me mande dar buenos letrados, en especial los dos que le escreui, 
el P. Tiburcio y Francisco Roiz *, que por su claro engenio, avn - 
que para qua pareee que no tienen talento para predicarem , son 
muy necesarios para los muchos concilios y frequentes disputas 
que contra tantos y tan grandes errores, de mas de 1500 afios a 
esta parte, conuiene que tengamos, y muchos otros para ministrar 
el sacramiento , que a los enfermos alla no se da, y otros para 
entrepetar y componer muchos liuros de confesiones, de deuo- 
cion, y concilios, y decretos en su lenguoa. Y la mayor dificultad 
que allo, que puede ser daqui a diez afios no sermos socorridos 
dotros Padres, que es mui gran falta, porque anda vna armada 
de turcos en el estrecho de Mecha, de xvi galeones y tres naues, 
el afio pasado, y puede cada dya crecer mas por nuestros peca- 
dos, para resistir a la qual a menester hazer otra mucho mayor, Ms. Ruegne d V. P. d su divina magestad. 

Ms. templar . 

De divinis nominibus, cap. IV. 

Antonius de Ouadros et Franciscus Rodrigues. 336 Epistolae Mixtae— 857 

que costa mucho, y S. A. esta pobre, y no la querera hazer tan- 
tas vezes. A la India, avnque sea falecido Mtro. Francisco y 
Mtro. Gaspar ' y otros, es cosa que cada ano se puede prouer y 
crestar estas colmenas de los colegios de Spana, que nuestro Se- 
fior prouera dotras abejas mui buenas. 

Francisco Rodriguez tiene pocos oyntes de su lection de los 
casos, y esos tan indoctos, que muchos Padres otros 6 hermanos 
los pueden ler. Para predicar dize que no alla talento, y tiene de 
Dyos grandes feruores para el preste: y asi crea V. P. que tiene 
para alla vno de los mijores talentos que ay en la Companya 
aqua aguera. Confieso que yre mui consolado y animado con es- 
tos dos Padres, que aqua se pueden escusar, y escrupuloso sin 
ellos, avnque con todo obedientissimo a lo que V. P. mandare. 
Los demas sean los mas sufficientes 2 que V. P. allare, para que 
su consciencia y la mya queden seguras; porque bien ve que des- 
pues 3 daeeptado el cargo, queda todo de precepto, y las mas obli- 
gaeiones de la Companya son de consejo, que se a de dexar para 
cumplir con el precepto, el qual asi obliga a V. P., que me manda 
aceptar el cargo, como a mi, que lo acepto: y las paredes fiacas y 
viejas con buenos pontones se an de sustentar, no se caya todo 
en tierra. 

En los sacrifieios y deuotas oraciones de V\ P. me enco- 
miendo, y de todos mys charissimos Padres y hermanos. De Lix- 
bona a los XI dias del mes de Setiembre de 1554. Obedientis- 
simo hijo y indigno sieruo in Xpo. de V. P., 

Johan Nunez. 

lnscriptio: f Al muy Rdo. en Xpo. Padre Mtro. Ignacio, ge- 
neral de la Compafiya de Jesus, en Roma. 

1 Franciscus Xaverius, Gaspar Barzaeus. 
- Ms. suffientes. Ms . depues . ^O ^ *0 \> i3 Septembris 1554 337 S58 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA l3 SEPTEMBRIS I554 l , 

Renata, Ferrariae ducissa, haereticorum erroribus adhaeret. — Artes, ad 
decipiendum ejus animum, a novatoribus adhibitae. — Hercules, dux, 
uxoris pertinaciam perfringere conatur: removet ab illius famulatu peri- 
culosum ancillarum gregem.— Renata manus victas tradit . — Veretur 
Pelletarius ne sit inconstans et parum sincera haec Renatae mutatio. 

t 
Jhs 

La gratia et amore del S. N. J. X. accresca di continuo nelli 
cuori nostri. Amen. Per essere certo che di qua non potria scrire 
alla P. V. cosa piu grata, che auisarla del felice successo che la 
diuina misericordia degnase dare al negotio circa la reduttione 
della nobilissima casa de madama 2 , massime hauendosi conmes- 
so, et circa li ponti che ci dette la P. V. nel partire di Roma, ad - 
gionto strettamente questo: che hauessimo d' aiutare quanto fare 
si potesse detta casa; del che S. Ecc. a molto se rallegro, dicen- 
doli tale desiderio della P. V. Auisaro la P. V. come il N. S. X.° 
Jesu ha commosso S. Ecc. a a mettere in essecutione vno di sette 
ponti che nelli primi giorni io gli dette in scritto 3 : cioe de fare 
che madama stesse o al castello de S. Ecc. a , o appresso, al quale 
trouaua assai difficulta da prima. A questo ci ha datto caggione 
vn tradimento che li nemici della santa fede nostra ci hanno fat- 
to, mandando di Geneue vn conto o marchese 4 , il quale gia ha 
lasciato il Signor da molti di, et e andato a stare iui, cioe in Ge- 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 63, prius lo3, 104. 

2 Renata de France, ducissa Ferrariae. 

3 Haec septem puncta affert POLANCUS, t. IV, pag. 68-69, n - I2 4- Vide 
locum et quae loco subjecimus. Praeterea, idem auctor, ibid., pag. 7^-75 > 
n. l3o-l3l nostram epistolam usurpavit. 

* «Sermo hic esse videtur de Francisco Morel, quem Geneva Calvinus 
misit Ferrariam sub initium Augusti.» POLANCO, l. c, pag. 73, n. l3o, 
annot. 2, ubi multa huc spectantia congessimus. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 22 338 Epistolae Mixtae— 858 

neue. Questo traditore vienne in habito incognosciuto, et stette 
fino a sei hore di notte a predicarli et seminare la zizania, di modo 
che F indusse a perseuerare, mangiare carne, secondo il solito, 
donde gia era ritirata. Et questo fu essendo di fuora S. Ecc. a , il 
che quando lo seppe circa le sei hore di notte, la mando a torre 
in castello suo, et menare nel castello de S. Ecc. a . Fa ricercare li 
libri, li quali erano in numero circa 100, di piu fermentati che si 
puo pensare, et furno tolti. Gli tolle le figliuole, et le mette nel 
monasterio del Corpo di X.° l ; gli tolle tutti staffieri, tutte le don- 
zelle et argentaria, et denique la priua d' ogni commodo, dicen- 
do: Et sub viri potestate eris 2 . Stette cosi alchuni di, visitandola 
quello Rdo. penitentiario et inquisitore generale de Francia 3 , il 
quale, non vedendo speranza, determina partirse, et piglia di essa 
licentia, dicendogli che gli doleua sin al cuore, che non poteua 
portare al re suo cosa d' allegrezza, etc. Et ecco la sera medema 
il Signore, longanimis et multum misericors 4 , tocca il cuore della 
pouera peccorella, la quale chiama il suo maestro di casa, diman- 
dando sel detto Padre era partito; et gli disse che andasse in casa 
sua, priegarlo che domane degassese dirli la messa, il che fece 
detto maestro de casa, etiam che gia fusseno doa hore di notte; 
et volendo restare sino alla matina, detta madama non volse. Et 
di fatto, sel aspettaua la matina, non trouaua detto Padre, come 
lui m' ha raccontato. Onde giudichiamo che a Domino factum 
est istud s . Martedi la matina adonche oldette la santa messa, et 
promesse de confessarse et communicare, occorrendo alchuna 
buona festa. II medemo giorno S. Ecc. a gli restituitte le sue don- 
zelle (forse troppo presto), significandoli che hauea fattogli cosa 1 Quam habuerit originem «monasterium, quod dicebatur Corporis 
Christi» et «prope palatium Ducissae erat», explicuimus in Polanco, t. iv, 
pag. 70, n. 125, annot. I. 

2 Gen. iii, 16. 

5 «Doctor Matthaeus Ori, seu, ut alii scribunt, Ory vel Oriz...» POLAN- 
CO, /. c, pag. 72, n. 128, annot. 2.— Hunc clarissimum O. P. virum rex 
Galliae, Henricus II, Ferrariam miserat, ut suo nomine ducissam alloquere- 
tur, et ab erroribus contra fidem eam revocare contenderet. 

4 Ps. cn, 8. 

5 Ps. cxvn, 23. i3 Septembris 1554 339 

grata, et secondo che lei se portaria verso lui in obedientia, cosi 
lui seria verso lei. Siche la P. V. vedde le cose in che termini 
sono. Le figliule sono anchora nel detto monasterio: le visito, et 
sto qualche volte tre hore et meza con loro. Sono da bene, da 
bene, et presto staranno o al castello di S. Ecc. a , o vero in vn 
castello appresso di nuoi. 

La P. V. fera perseuerare li Rdi. Padri nostri et fratelli nelle 
orationi, et massime accio che S. Ecc. a si dia vn poco piu spesso 
V orecchia, il che desideraria, ma non ardisco ingerirme, per non 
dare sospetione che sia io troppo sauio, o voglia fare a modo 
mio l . Onde bramo che el diuino spirito V inspira de chiamarci 
et dirli quanto esso medemo si dara la gratia; perche so certo, che 
sapiamo di fuora il pallazzo cose, che non sanno dentro, le quale 
se le ricercassimo, gli aiutariano. Ma questo e il male di grandi, 
che non audiunt, etc. A li 13 de Settembre 54. de Ferrara. De 
V. R. figliolo indegno nel S. N. J. X., 

JOANNI PELLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. don Ignatio 
de Loyola, generale de la Compagnia de Jesu, in Roma. »59 

THEOTONIUS DE BRAGANCA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETHS 15 SEPTEMBRIS I554 *. 

Venetiasappulisse,scribit.— Oratlgnatium ut velitsociumSimoniRodericio, 
dum ibi versetur, ipsum Theotonium designari. 

t 
Jhs 

Muito Rdo. Padre. Huma carta de V. R. me foi dada, em que 
me mandaua sair de Portugal e irme ha Cordoua 3 , por via do 
P. Miram, e ho duque 4 e meus parentes eram de parecer que eu 

1 Vide epist. 863, die 20 Septembris datam. 

* Ex autographo in vol. E, duplici fblio, n. 40, prius 66, 67. 

3 Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 2. 

4 Theodosius de Braganca, Theotonii frater, ex eodem patre. 340 Epistolae Mixtae— 859 

fose ha Paris, por Cordoua ser contraira a minhas mas desposi- 
cois, e tambem nam ter estudo. E por me elles dizerem que tinham 
recado da obedientia que fosse isto con seu parecer delles, quis 
auiriguar o negotio com ho P. Nadal: e sabendo que ho P. Fran- 
cisco ' tinha o cargo, lhe propus o negotio, e elle lhe nao pare- 
ceo bem, antes que me uiesse logo a Veneza e pasasse em com- 
panhia do principe de Castella 2 , ho que fiz ate Inglaterra, e dai 
me passei a Flandres, e atrauessei toda Halemanha, como trazia 
por regimento do P. Francisco. Chegei aqui com asaz de traba- 
lho, como Deos sabe; e pollo saber assi, ordenou que achasse eu 
aqui ho P. Mestre Simao, com que fui em estremo consolado, e 
con sua presenca me parecia que estaua ja naquele amor, paz e 
tranquilidade antigua, que, certo, Padre, estou espantado das 
merces que Deos lhe comunica, porque parece que tudo isto fu- 
gio, pera de assi passa[r] por tantos trabalhos. Cada uez acho que 
aprender de sua conversacao mais: praza a Deos me saiba apro- 
ueitar. E certo que esta foi huma das prineipais causas que me 
deteueram na Companhia, e assi folgaria eu que, no cabo de tan- 
tos trabalhos, V. R. ouesse por bem que eu andasse ca por seu 
companheiro emquanto elle ca andasse, e com isto fara V. R. 
esquecerme todos os trabalhos e desasosegos da alma que em Es- 
panha me deram os da Companhia, que nao pareciao senao leoes 
contra quem se lhes nao queria tirar da boca, o que nao queria se 
me tornasse a rrenouar: antes pera que de minha parte nao ficasse 
cousa por sofrer, folgei de vir ha estas partes quando me man- 
daram, porque nao he saude de minha alma desasosegarem na 
tanto. E se me vir com V. R., auiriguar-me-ei antes que faca 
mudanea 5 e busque vida quieta, e com amor e paz de minha alma, 1 Franciscus Borgia. 

2 «Philippus... in portum magnum, qui est ad Flavium Brigantium, ire 
perrexit... Postridie, qui fuit ad tertium Idus Julii, Philippus naves, cum 
advesperasceret, solvit, in tres acies partita classe.» Sepulveda, De rebns 
gestis Caroli V, lib. xxix, n. 29-31. — Cabrera, Historia de Felipe II, 
lib. 1, cap. 5 scripsit: «A once de Julio salio de la Coruna con sesenta y 
ocho navios el Rey D. Felipe»; sed Munoz, Viaje de Felipe II d Inglate- 
rra, pag. 64 asserit: «Salido pues a los l3 de Julio». 

3 Ms. mundaca. 15 Septembris 1554 341 

que ha do corpo munqua acharam em mim (ainda que sou de 
dentro pecador) que ha buscasse, antes muitas vezes me deram 
occasiam disso os da Companhia. Porem eu espero em nosso 
Senhor, que assi como sempre me fez merce por mejo do P. mes- 
tre Simao, que assi, consolando o V. R. , console a mim, o que sera 
tanto seruico de Deos nosso senhor e bem da Companhia, da ca- 
beca e dos membros, que todos seremos consolados; pois V. R. 
he nosso Pai, e nos seus filhos, e uencera ha charidade e pruden- 
tia a inprudente e cega opiniao de alguns. Humas cartas trazia 
pera o P. Nadal de meus parentes; e porque se me perderao, as 
nao mando, senao essa do duque e inffante. V. R. me mande en- 
commendar a Deos, e nao se esqueca de mim em suas oracois. 
O treslado da minha obedientia mando a V. R. * De Veneza de 
Setembro 15, 1554. Filho de V. R. em ho Senhor nosso, 

Dom Theotonio. 

Inscriptio: f Ao muito Rdo. Padre, ho P. M.e Ignatio, prepo- 
sito geral da Companhia de Jhus. 

Manet cera rubra sigilli. S60 

ANDREAS BONINSEGNA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 15 SEPTEMBRIS I554 2 . 

Argentam se contulit.— Plures ibi nanciscitur Societati Jesu adversarios, 
novatorum hominum infectos haeresi.— Vitia quorumdam religiosorum 
falso Societati adscribuntur.— Argentam deserere Boninsegna cogitat: 
id ferrariensi duci displicet omnino.— Fratres dominicani nostros magno 
amore prosequuntur. 

t 

Ihs. 
La gratia et pace di Xpo., etc. Padre mio, sempre in Jesu 1 Non annuit Ignatius Theotonii votis, sed eum Romam quamprimum 
adire jussit. Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 327-33l. Vide locum. 

2 Ex autographo in vol . E, duplici folio, n. 65, prius 106, 107.— Huc 
spectant, quae litteris consignavit Polanco, t. IV, a pag. 83: De argenti- 
nensi collegiolo. 342 Epistolae Mixtae— 860 

Christo honorando. Essendosi andato Argenta, parue che nasesse 

alcuna occasione per scusarsi con sua Ecc.za l , dil detto colleg- 

gio. Questo era che gli scholari et maestro erano conuenuti con 

gli Padri, che non uenesino alla nostra schola, ma che si sosten- 

tasse il detto precettore come potesse; cosa, certo, quale non po- 

tea durar longo tempo. Hora mi richiamo il nostro P. M. Gioan- 

ni 2 , acio tratasimocon il signore Alesandro 3 il tutto, esagerando 
» ... 

il caso: ma essendo ommno di contrano parere, si incomincio ad 

esacerbarsi grauemente, et subito a dir, che lui bene intendeua 

la cosa, cioe che noi fugeuamo 1 J impresa. Apreso di questo, ci 

oponea che non noleuamo patire un poco di uergogna per amor 

dil Signore, et che doueuamo essere parati a patir che sin ci spu- 

dasino nella facia, per amor dil Signore. 

Di piu chel luogo non era cosi honorato, ma che erauamo 
quodammodo fra uilani, et perho andauamo refugendo ad ogni 
minima occasioncella, sapendo lui di quanta importanza era ag- 
giutare quel pouero luogo, infetto di eresia, etc, perche haueuano 
uedutto in scritto le prediche, quale si faceano iui preso tre milia, 
doue andauano molti di questo luogo. 

Se gli agiongeua che sua Ecc.za ueneua ad essere sbefatta, 
et lui insieme, che duna cosa che ne ha scritto quatre lettere, non 
ne riusisse, poiche era per seruiggio di Dio. 

Finalmente rimase di parlare a sua Ecc.za ? e t uedere quale 
fose di nouo il suo uolere. Per tanto la matina sequente hebbe 
risposta che ad ogni modo uolea che la cosa andase auanti, et 
che lui prouederebbe circa gli scholari. Certe mi e parso cheL 
Padre habbi fatto quanto ha potutto per ritirare la cosa adrieto> 
et forse piu del debito; imperhoche, non facendo piu auanto, et 
piu adrieto di molte cose, di quel pare al signore Alesandro, lo 
traualia piu del debito. Onde che hieri sera dise: Se uoi non gli 
uolette andare, ui lasaro fare aposta uostra, et non mi impicero 
piu di casi uostri. Sa perho V. R. quanto importa il fauore di 1 Hercules de Este, dux Ferrariae. 

2 Joannes Pelletarius. 

3 Alexander Fiaschi. J5 Septembris 1554 343 

questo principe in queste bande, et io lo prouo alla giornata. Ma 
che bisognaua fare questo al principio che fo proposto questo, 
che comincio sin al tempo del P. M. Paschasio *, et forse sarebbe 
riusito, che non ci hauesino dato fastidio. Hora essendo le cose 
conduto a queste termini, me gli pareano mcorrere molti et graui 
inconuenienti de gli quali 2 ... 

Questa cita con bonisima uolia acetto la Compagnia nel prin- 
cipio che sua Ecc.za gH proposi, anci gli rendette gratie infinite, 
et non uedea V hora che si andase. Ma che hauiene, il demonio 
uedutto forsan il frutto che si potrebbe fare (perche sarano circa 
150 scholari, gli quali gouernaremo noi, ponendoci una schola di 
abaco, quale si fa nella metta della nostra casa, che uera a la 
mesa, et fara tutto quello il suo maestro, che noi gli diremo), fece 
che doi di quella comunita capitasero in uno loco, nel quale acaso 
si parlaua di quelli pretti della contesa 3 . Onde che uolendo cio 
essi intendere tante cose di quegli pretti, gli disono, che haue- 
riano preuertito ogni huomo capaci di raggione, pensando sem- 
pre che gli nostri fosero di loro. Di quiui mali informati andorno 
a Argenta lor cita, et questo diseminorno, onde che tutti forno 
di contrario parere di quello di prima. Et quanto piu fece in- 
stanza sua Ecc.za, temendo de Y eresie che iui dominasero, tanto 
piu si escusauano. Hora essendo noi andati iui, et portati e letti, 
et tolto casa, et fatto tante cose, se si uolea abandonare la im- 
presa, restaua quella cita malissime edificata di noi, et piu si ue- 
nea a confirmare nella praua opinioni: et gli boni, quali haueuano 
sempre fauorito, restauano in grandisime augustie et traualij, et 
tale era, che si uolea partire di deto luoco, pensando de non ui 
poter uiuere dipoi questo tal caso nostro. Ma non si finiua qua, 
anci si seminaua per tutta Italia, et masime per la Romagna, 
esendo quel luoco il principio, et facendo lor trafigli per quelle 
bande asaissimi, et altri essendo mercanti che tutto il giorno 
uano(?)in uolta. Per tanto mi parea cosa degna di consideratione, 
hauendo gli nostri d' andare a Rimini, et hauendo, come sa V. R. > 1 Paschasius Broet. 

* Abscissa papyrus est: deest unus alterve versus. 

3 Vide Polanco, t. iv, pag. 87, n. 158. 344 Epistolae Mixtae— 860 

alcuna cosa gia per il colleggio di Ferrara, a Lugo insino a ques- 
to nostro logo, dal quale, partendosi di quiui, se gli conuiene 

pasare. 

Altre cose sono, ma non uolio essere tropo fastidioso. Io sem- 
pre intendo preferire F utile della Compagnia ad ogni mio como- 
do et uolia, se non saro per uenire costi di quiui a longo tempo, 
non me ne curo che io possi alcuna cosa in quale si uolia minimo 
luogo. Non perdero perho il tempo, anci hauero ocasione di fare 

1 

alcuna cosa esercitandomi '... so gia duoi anni udite la dialetica 
di Trapezunzio dal P. M. Gioanni, di puoi ho ueduto il Cesario, 
mi mancha il fonte, quale perho potrei gustare, se non al tutto 
sorbere, cioe Aristotele, uolendo V. R. 

Quiui ci sono alcuni Padri della relligione di santo Domeni- 
co, et tutti nostri amicissimi, quali mi hano richiesto alcuna co- 
setta di greco, hauendo gia hauuto qualche principieto: et che nel 
latino a mia commodita, come alcuno giorno di festa, gli desse 
quel poco di aggiuto che poteuo. Tra quelli ui e uno, persona 
amoreuolissima, et buono religioso, quale e maestro nelle arti, et 
statto lettore gia sono alcuni anni. Ma hora per piu quietudine 
spirituale si e ritirato in uno tal luoco, come e quella cita: et so 
certo (non che gli habbi di cio richiesto) che mi leggerebbe qua- 
lonque cosa di logica che uolesse, et questo priuatamente. Siche 
si occoresse che douesse stare iui alcuno tempo, in tanto potrei, 
se hauesse di cio bisogno, aggiutarmi per quella strada. Io non 
dimando tal cosa; ma perche questo saria etiamdio non poco ne- 
cessario in me et altri nostri, rapresente come si potrebbe fare. 

Ouando perho io hauesse alcuno fiamengo, quale non fosse 
cosi perito nella lingua uolgare, et fosse dotto in tale facoltade di 
logica et theologia, non gli noceria che da me aprendesse alcuna 
cosa ditaliano, et in tanto mi aggiutasse di lui. Ma per tornare al 
proposito, faro quanto sara in me, auegni che non forsi cosi posi 
riusire, come meglio mi aggiutaro nelle cose di humanita, la 
quale perho e il principale per causa delle schole. 

Haueria molto bisogno di alcune bolle della Compagnia, per Abrupta charta est: aliqua desiderantur. 15 Septembris 1554 345 

saper quanto si estende le facultade di quella: perche non hauen- 
do, et non ne potendo hauere, non poso fare quanto si aspetta al 
mio officio. Se ancora io hauesse Y autorita di absoluere dali 
casi concessi, in scritto, mi satisfaria asai piu; perche dire il 
P. M. Gioanni cosi a boca, fa, di, ci resta ancora ne so che scru- 
pulo. Faro perho nella fede deF autorita concesili da V. R. 

Non so se acadera di scriuere come gli altri colleggij a Roma 
et a Ferrara insiemo ogni settimana, non ocorendo cose impor- 
tanti et necessarie; onde che haueria di caro intendere alcuna 
cosa da V. R. Anci sono ito quiui, ne manco ho inteso sino ad 
hora una parola di costi come mi douesse in cio regere. Si aspe- 
taua il sofraganeo dil ' . 

Daro gli esercitij, spero, ad uno buono soggetto per la Com- 
pagnia: il Signore sia quello che mi faci fare frutto. Ne meno 
unaltro di qui con meco, il quale Y amaestraro quanto potrano le 
mie force, che almanco da qui ad uno anno ho duoi sia sofficiente 
per legere altrui. Ne aspetauo un altro di grande consideratione, 
quale gia e stato disposto d' intrare nella Compagnia piu uolte; 
ma gli parenti gli hanno dato asai molestia. Caminaro piu cauta- 
mente che sapro et potro; ma quando sarano al proposito et 
senza impedimenti, non gli lasaro fugir con la gratia dil Signore. 
Un padre di uno, qual sta in Modena, penso saria molto disposto 
a darne uno, il quale ha da pigliare gli esercitij 8 , et un altro piii 
picolo, cioe di 14 anni, quale ha uno ingegno et memoria tale, 
quale habbi sin hora ueduto 3 . Pian pian andero, ma quando 
ocorera, non mancaro di proporli a V. R., perche uedo eserci bi- 
sogno de italiani et boni ingegni per la lingua, quale molte im- 
porta per ogni cosa. Sono stato tropo proliso; ma perho non si 
potea cosi esplicare chiaramente: per Y hauenire saro breue. 
V. R. si degnara aggiutarmi con le sue sante orationi. Di Fer- 
rara gli 15 di Setembre 1554. D. V. R. seruo in Xpo. minimo, 

Andrea Boninsegna. 1 Etiam hic charta est scissa: versus aliquot evanuere. 
8 Ms. esercititij . Vide Polanco, t. IV, pag. 90, n. 165. 346 Epistolae Mixtae— 861 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Giesii. A Roma. 

»61 

JACOBUS MIRON 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

OLISIPONE 17 SEPTEMBRIS I554 '. 

Dubia quaedam proponit: de contrectandis vasis sacris: de audiendis femi- 
narum confessionibus. — De lite ad Sti. Joannis de Longavares. — De 
regis consilio mittendi in Africam viros e Societate. 

t 
Jhs 

Muy Rdo. Padre. Pax Christi. El maco de las cartas que ue- 
nia por uia de Genuua, en que uenia la informaeion del P. Luis 
Gonzalez que V. R. escriue, no lo auemos recibido. 

Lo que se ha dado al P. Mtro. Simon para su peregrinacion 
para Hierusalem, y lo demas que fuere necessario, es mucha razon 
que lo paguemos aca. 

El Padre doctor Torres, estando aca, uuo licencia del nuncio 8 
para los sacristanes daqui y de santo Anton poder tocar los ca- 
lices, corporales y las demas cosas de la iglesia, y hasta aora se 
uso desta facultad simpliciter, sin pensar mas en ello. V. R. nos 
auia scripto antes, que era uoluntad de nuestro Padre que no 
usassemos de ningunas graeias que no uiniessen por uia de la 
Compania: vea V. R. si este dicho se entiende tambien desto, y 
todauia usaremos della sub ratihabitione, hasta que de alla scri- 
uan otra cosa. Tambien estando el P. Nadal aqui, le dio el car 
denal licencia para leer yo, y los demas de la Compania a quien 
yo diere liceneia, la biblia con annotationes de Vatablo, de la im- 
pression de Ruberto Stephano, que aca estaua uedada, y al 
P. Nadal parecio bien que usassemos desta li^en^ia: no se si ad- 1 Ex originali, in vol. E, duplici folio, n. 197, prius 520, antiquitus 286. 
* Pompejus Zambeccari. 17 Septembris 1554 347 

uertimos a lo que V. R. auia scripto de alla. Por charidad V. R. 
me auise en estas cosas y en semejantes como quiere que nos 
ayamos. 

Estando aqui el P. Nadal, hizo mucho hincapi6 que no con- 
fesassemos ninguna monja ni beata, aunque tuuiesse licencia 
de su superior, ni aunque ueniesse a nuessa iglesia; y de otra 
parte me dixo que guardasse las constitutiones, las quales dizen 
que por ordinario no las confessemos: creo yo que entiende en 
sus monasterios. Acerca desto tenemos aora difficultad con se • 
mejantes que uienen aqui a la iglesia, que nos importunan que 
las confessemos, e nosotros no queremos, y se uan escandaliza- 
das algunas: parecenos aca que no seria inconueniente que las 
que uienen a la iglesia las confessassemos. 

Creo que el P. Nobrega ' esta aguardando por la dispensa- 
cion de Pedro Correa, nuestro hermano. 

El japon, yendo camino de Roma, cayo enfermo en Salamanca: 
no sabemos que hara el P. Francisco del, si ira adelante 6 bol- 
uera aca 2 . 

Creo que por Mtre. Godino sera V. R. auisado como los jue- 
zes del pleito de san Juan de Longauares dieron sentencia contra 
nosotros, no en la causa principal, sino en la lite que se lleuaua 
cerca las costas; y antes de darla, le presentamos la inhibieion de 
Roma, y no se quisieron dar por inhibidos : y el rey nos fauo- 
reseio al principio, passando una prouission que se inhibiessen; 
pero despues por la informacion de sus letrados mudo el parecer, 
y asi ellos dieron esta sentencia, la qual si se uuiesse de execu- 
tar en nosotros, auriamos de pagar mas de mil cruzados. Aora 1 Emmanuel Nobrega. 

2 «Fuit Salmanticae Bernardus Japonensis, morbis quibusdam laborans , 
sed mirum in modum solida ejus fides, qua de Christi mysteriis cum magna 
mentis sinceritate ac dulcedine disserebat, et nostros consolabatur et in 
admirationem trahebat Dei benignitatis...» POLANCO , t. :v, pag. 378, 
n. 810. Qui auctor jam dixerat in eod. vol. pag. 188, n. 4o3: «Festis nata- 
litiis [1554] Bernardus Japonensis... qui Romam veniebat, Neapoli. .. sub- 
stitit; et tam nostris quam externis... multum aedificationis prudentia, mo- 
destia ac spiritu suo bono dedit, et non degenerare discipulus a Magistro, 
Francisco Xavier, videbatur.» 348 Epistolae Mixtae— 86 r 

se entiende que la cosa uenga a partido, y con todo esto dize el 
iffante • que pague el rey lo que se uuiere de pagar, porque 
nosotros no tenemos, y asi se lo auemos pedido al rey: no se lo 
que hara. 

Quanto a la causa prineipal, Baltasar de Faria, que es agora 
uno de los mayores desembargadores del rey, se a puesto en 
medio, diziendo al rey, que dentro de ocho dias se puede ver la 
justieia del, y que no ay necessidad de ir tanto tiempo en de- 
mandas: y la reyna y iffante an hablado con Baltasar de Faria 
sobre esto, y piden al rey que lo comitta al mesmo Baltasar de 
Faria, para que en breue lo despache, como el dize, y nos quite 
estos pleitos, que nos mortifican bien aca. 

La respuesta del rey para el cardenal de Santiago 2 ira, creo, 
presto, porque la reyna me dixo que lo diria al rey, y la cosa 
costa poco: creo que se hara. Nuestro Sefior nos de su gratia 
para que en todo perfectamente ie siruamos. De Lixboa a xvn 
de Setiembre de 1554. De V. R. sieruo en el Sefior, 

Miron. 

La orden que tengo de escreuir es, que de todas las cosas 
que conuiene dar cuenta a los superiores, escryuo tres copias, dos 
para Roma, y una para Castilla, para que de una parte y de otra 
proueyan aquello que fuere mas seruicio de nuestro Sefior. 

La reina me dixo que detreminaua el rei mandar dos Padres 
de la Compafiia a vna parte de Africa, que se llama la Mina, de 
donde viene el oro, que esta mas cerca de Ginea. Es tierra la 
mas enferma que ay de todas las que nauiegan los portugeses: 
alli no ay mas de un puerto y una capitania. La gente de la tierra 
son niegros. La causa porque se mueue el rey es, porque tiene 
mala relacion de los clerigos que estan alla, que absoluen de 
todo, etc: querria poner dos Padres de la Compaflia, y que no 
vuiesse ningun otro. 

Con esta van dos conclusiones, unas del collegio de fiuora y 
otras del desta ciudad, de sancto Antan, las quales se an de tener Princeps Ludovicus, 

Joannes Alvarez de Toledo, O. P. 20 Septembris 1554 349 

despues de manana, que es dia de sancto Remigio. Tanbien ua 
con esta vna carta del arcibispo, en respuesta de la que vino de 
nuestro Padre '. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Po- 
lanco. 862 

FERDINANDUS VASCONCELLOS ET MENESES 
archiepiscopus olisiponensis 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 20 SEPTEMBRIS I554 2 . 

Epistola officiosa. 

Mui Rdo. senhor. O P. Miran, voso sudito, me deu huma 
carta de V. R., por que me emcomenda os Padres de sua Com- 
panhia que residem nesta eydade. E asy me diz o cuidado que 
folgua de ter, e manda que se tenha de mim em suas oracoes e 
dos subditos. Tudo lhe tenho em merce e reeybo dele em sym- 
gular caridade, como de irmao. Certo que os Padres de sua Com- 
panhia, que nesta cidade residem, sao pesoas de muito mereei- 
mento, e mui virtuoso exemplo; as quaes cousas abastam bem 
pera os eu ter em comta de yrmaos, e pera eles acharem em mim 
toda amizade que for posyuel. He verdade que esta eidade he 
tamanha cousa, e lamca de sy tamto negoeio, que quem for pre- 
lado dela, mal ha de poder usar da vida contemplatiua: e prouuese 
a Deos que abastase o tempo pera a autiua. E eles me podem 
buscar, como a pai e irraao, porque com esa vomtade e amor 
olharei sempre suas cousas, e terei delas particular cuidado. Noso 
Senhor guarde sua mui vertuosa pesoa, como ele deseja. De Lis- 
boa a xx de Setembro de 554. Ao que V. R. mandar, 

O ARCEBISPO DE LYSBOA. 

Inscriptio: [Ao] Rdo. e mui vertuoso senhor, [o P. Ign]acio, 
geral dos [da Cojmpanhia de Jesu. 

1 Vide epist. 862, quae statim sequitur. 

2 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 166, prius 447. ^ c Epistolae Mixtae— 863 £63 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 20 SEPTEMBRIS 1554 '■ 

Renata, Ferrariae ducissa, inconstans in bene coeptis deprehenditur.— 
Animum erroribus obfirmatum gerit.— Dolor Herculis ducis. 

t 

La diuina gratia et amore del S. N. J. X. sia sempre con tutti 

noi. Amen. Auisai la V. P. la settimana passata 2 quanto huma- 

namente si poteua comprendere del successo del inpresa, alla 

quale non manca insidiare F inimico delle anime, come si vede. 

Gia era per confessarsi quella anima, secondo che diceua, et do- 

manda vn confessore, ma che non fusse vno delli preti riffor- 

mati: cosi fece intendere al suo marito, il che gli aperse F intel- 

letto, che non era vera conuersione. Onde ando da lei et parlo- 

gli a la longa, et la trouo sicut erat in principio; et benche ol- 

desse la messa, non gli credeua, senon a modo suo. Onde si cog- 

nobbo che ingano quello huomo da bene che era qua , il quale e 

partito, pensando forsi essere redutta in stato di salute 3 . Queste 

cose nF ha dette il suo consorte, martedi vltimo, con grande 

affanno et admiratione; et dicendogli sel seria buono che la visi- 

tasse, disse che m' ha in grande odio, come authore de soi af- 

fanni, et che aspettassimo alchuni di. U essortai al perseuerare 

a tenirla stretta, a non gli lasciare entrare persone sospette, ne 

riceuere lettere o libri chel non lo sapesse, et che speraua che 

vexatio daret intellectum 4 . Me rispose che non hauea commin- 

ciato per lasciar cosi F opera inperfetta. II S. N. J. X. degnasi 1 Ex autographo in voL E, duplici folio, n. 62, prius 102. Hac epistola 
usus est Polanco, t. iv, pag. 75, n. i3i, i32. 

2 Vide epist. 858. 

5 Matthaeus de Ori, O. P., cujus mentionem fecimus loco nuper citato. 
* ISAI. XX VIII, 19. 23 Septembris 1554 351 

hauere misericordia de tutti nuoi, et darsi la perseuerantia nelle 
buone et sante inprese sin al fine. 

Gia scrisse come sono ricercato d' andare fuora di Ferrara, 
quando il signor don Aluigi ' va per dire lofficio. V. R. me ri- 
solui quando posso andare, et quanto tempo posso assentarme del 
collegio, il quale, gratia al Signor nostro, va molto bene, et se ri- 
nouaranno gli studij in santo Remigio, prohemio more solito, cioe 
recitando varie orationi et versi. II S. N. J. X. conserui la P. V. 
A li 20 de Settembre 1554. De V. P. figliolo indegno, 

JOANNI PELLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. don Igna- 
tio del Loyola, generale della Compagnia de Jesu, a Roma. S64L 

HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 23 SEPTEMBRIS I554 -. 

Peragrat urbes Siciliae, in quibus Societatis domicilia constituuntur. — Isa- 
bellae, Ferdinandi et Sueri de Vega amor et studium erga Societatem. — 
Respondet Domenech ignatianis litteris. — De episcopo melitensi. — De 
sociis.— De coenobio Ascensionis. — Cardinalis mamertinus male audit. 
— Quid ei objiciatur. — Non probat prorex iter provincialis Domenech in 
urbem: probabit reditum Patris Nadal in Siciliam. — Civitas panormitana 
lectorem logices a Societate repetit. — De Joanne Guttano redimendo, 
nihil novi. — De aliis negotiis pauca. 

j. 

• 

Muy Rdo. in X.° Padre. Pax X.i De Calatabelotta scriui a 
V. P. avisandolo del parto de la serlora duquesa, y de la mia 
partida para boluer donde estaua el virrey 3 : y ansi despues del 1 Ludovicus de Este, Herculis fiHus. Vide Polanco, t. iv, pag. 56, 
n. 95 et pag. 60, n. io3. 

2 Ex autographo in vol. E, quadruplici folio, n. 85, prius 166-169. 

5 Has litteras non vidimus: quod vero heic attingitur, declaratur a Po- 
LANCO, t. IV, pag. 222, n. 494. Voluntas autem ducissae, Elisabeth de 
Vega, significatur ibid., pag. 228, n. 512; nam non solum collegium Bibo- 
nae «sed et alterum Calatabellotae, quod dives oppidum est et ejusdem 
comitatus, instituere cogitabat...» 352 Epistolae Mixtae— 864 

parto, ocho dias, tome licentia de su S. ria y vine a Biuona para 
ver la fabrica del collegio, y dexando alli a Sanchis por sobres- 
tante de la obra, fui a Palermo, y alle a Francisco Porcio ' muy 
malo, de fluxo. Y despues de hauerme detenido vn par de dias 
entre Palermo y Montreal, come el camino de Qaragosa, y en el 
visite al prior Seguera 2 , que estaua en Golizano, y quede con el 
de procurar la licentia de su Ex.cia para que cessasse de la visita 
de Chefalu y se boluiesse a Monreal. Despues fui a Calatagirona, 
adonde visite la casa de los huerfanos que alli se ha echo; de alli 
fui adonde estaua el senor Hernando de Vega, hijo de su Ex.cia t 
y despues a Qaragossa, del que se holgo mucho el senor Suero, 
y quizo que fuesse luego a ver el lugar que se pretendia para el 
collegio, que es sant Joseph, iglesia de vna confadria muy frequen- 
tada del pueblo, y de muy buena vista, y comoda arto para la 
ciudad. Y con parescerme bien el lugar, entendio en hauer cier- 
tas casas convicinas a la iglesia, para la habitation, de una parte 
y de otra, y luego quizo que se entiendiesse en la fabrica , to- 
mando esta obra con tanto heruor , como si le fuesse en ello la 
vida. Fue despues a hablar al obispo de Qaragossa 3 para pedirle 
limosna, y vuo del cinquenta scudos, avnque no quedaua conten- 
to, antes me renyo porque yo hazia la parte del obispo. Tiene 
hasta quatrocientos scudos de penas, que se ha hauido para la 
fabrica del collegio, y ansi con mucha diligentia se entiende en 
poner en orden aq.uellas casas para la habitation de los que alli 
estuuieren, y para las schuelas. Tiene mas, la gabella de la ciu- 
dad, con el consenso de su Ex.cia ? de 80 oncas seguras cada 
anyo, y no contento desto, procura de algunos particulares hauer 
alguna renta, y hasta agora ha hauido hasta 15 oncas de renta. 
E quedado con ell que, echa la fabrica, se embiaran tres 6 quatro 
de la Compania para dar principio al collegio; el piensa dentro de 
dos meses poner en orden el lugar, como se pueda habitar y leer 
dos 6 tres schuelas, y despues despacio fabricarnos vn buen apo- 
siento. 1 Vide epist. 800. 

2 Hieronymus Seguera. Vide Epist. Mixtae. t. m, pag. 484. 
Hieronymus de Bononia, syracusanorum antistes. 23 Septembris 1554 353 

Ya por otras escriui a V. P. que deseaua se le escriuiese, agra- 
desciendole esta su buena voluntad, y obra que ha hecho, que 
a mi me ha echo marauillar, siendo Qaragosa ciudad muy pobre, 
como se ha podido acabar lo que se ha echo: y no esta contento, 
sino que dize que, si queda por algiin anyo, que augmentara la 
renta. El Senor le de gracia para que pueda cumplir sus buenos 
deseos l . 

Estuue dos dias en Qaragossa, y de alli me bolui donde es- 
taua el senor Hernando de Vega, y platicamos sobre Catania, 
que esta a su cargo, y dixome que hauia pensado, para reformar 
la vniuersidad, que no hauia otro medio que dar la soprainten- 
dentia a la Compaflia, y que sobre ello scriuiria a su Ex.cia 5 que- 
dando muy animado en ello. Despedido del con mucho amor, vine 
a Catania, adonde visite la casa de los huerfanos , y partime de 
alli y vine a la Itala, donde esta el P. Joan Philippo 2 ; y quedando 
alli vn dia, vine a Messina, de modo que cumpli mi peregrination 
de 15 dias; y bien que en ella aya sentido trabajo por los gran- 
des calores y fatiga del camino, el Senor en diuersas partes me 
ha consolado, como e dicho. 

Allegando aqui, he hallando cartas de V. P. de 7, 8, 22 y 27 
del passado: con esta respondere en breue a lo que se offresciere. 

Quanto a la carta del virrey para el obispo de Malta 3 , he en- 
tendido que lo han tentado antes de mi venida , y que el virrey 
no ha salido a ello, amostrando no estar bien con el dicho obispo. 
Yo le scriui de Qaragossa, que tanto por sus negocios, que tiene 
de importancia en esta corte, los quales el muchas vezes me tiene 
encomendados, como por el tractar sobre el collegio \ conven- 
dria que veniesse su S. ria : veremos lo que me respondera, y ansi 1 Quae ad collegium syracusanum hoc anno referuntur, tradit Polan- 
CO, t. iv, pag. 229-231, n. 514-516, ubi multa scitu digna reperiuntur. 
8 Joannes Philippus Casini. 

3 Dominicus Cubelles. 

4 «Commiserat P. Ignatius eidem Provinciali [Domenech] ut, si posset, 
res melitenses juvaret; cupiebat enim Collegium ibidem institui, ut facilior 
in Africam inde transitus fieret...» POLANCO, t. iv, pag. 216, n. 481. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 23 354 Epistolae Mixtae— 864 

se hara la determination. La carta de V. P. me dizen que se em- 
bio a buen recado '. 

Dos 6 tres dias ha que se embarco M. Stephano 2 con Pedro 
Faraone, con vna fragata bien armada para Napoles: el Senor les 
leue con bien. Dios sabe quanta gratia recibieramos en que 
V. P. embiara primero a Desiderio, por no quedar la iglesia con 
falta de confessores; mas pues a V. P. no le ha parescido, es 
senyal que no lo merecemos, y ansi es menester tener pacientia. 

El cardenal de Santiago 3 ha scrito a su Ex.cia sobre el mo- 
nesterio de la Ascension, queriendole persuadir que no se profa- 
nasse; mas que las monjas scogidas passassen en ell por vn tiem- 
po, etc. El virrey ha sperado que yo viniesse para responder a 
dicha carta, y yo he echo vna information sobre lo que scriue el 
dicho cardenal, del qual me [he] marauillado , que con la infor- 
mation [que] le han dado, scriua lo que scriue. A la fin de la carta 
loa mucho al cardenal de Messina 4 . Sobre esto me [ha] dicho su 
Ex.cia que yo no respondiesse, que el responderia. V. P. sepa 
que el monesterio de la Assension esta todo apuntalado , y con 
peligro grande de caerse; y que para remediarse que podiessen 
alli habitar, se habria de hazer vna gran spesa, y despues, como 
muchas vezes he scrito, a juyzio de todos los que no son apicio- 
nados, no es lugar para monesterio de monjas; y ansi poco ha, 
platicandolo yo con el vicario, me dixo, que nunca el consentiria 
que alli boluiessen las monjas, y me prometio que sobre ello scri- 
uiria al cardenal. Esta, Padre mio, tan subiecto de los vezinos, 
que, por mucho que agan, siempre de alguna parte del moneste- 
rio seran vistas las monjas, y sentiran las platicas de los segla- 
res. Es tan metido dentro de otras casas, que, antes que se de- 
zisiese, supe como de casa de vn vizino se hauia echo vn agujero 1 Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 201 . 

8 Stephamus Baroellus, in Italiam revocatus , cujus loco in Siciliam 
Desiderius Girardin, rector olim tiburtinus, mittendus erat, et missus re- 
apse fuit, sed ei aer siculus nocuit. Polanco, t. iv, pag. 224, n. 501. 

Saepe laudatus Joannes Alvarez de Toledo, O. P., Joannis de Vega 
amicus.— De coenobio Ascensionis supra diximus, vol. m. 

4 Joannes Andreas de Mercurio. 23 Septembris 1554 355 

grande, y se hablaua y platicaua con monja que estaua en el mo- 
nesterio, sin saberlo la abbadessa. Esto y otras cosas mas e dado 
al virrey en respuesta de la carta del cardenal de Santiago. Si el 
monesterio estuuiera para habitar, no se tomaria el trabajo que se 
ha tomado, y ya se tomaran las vtilidades que dello se seguirian. 
El Senor lo de a entender, pues que hombre no lo puede. 

Quanto al cardenal de Messina, quando aca bolui, halle al vi- 
rrey que estaua muy mal informado contra del, sobre que viende 
los beneficios, y que no piensa sino en saccar dineros de su dio- 
cesi. Y de verdad, de pariente muy intimo lo ha entendido vno 
de casa, quexandose que a vn hijo suyo no le hauian dado sino 
vn beneficio pequenyo. Dixo che creia ' que no se podria mas 
sufrir: que nuestro Sefior 6 la justicia pondria la mano en ello; 
que los canonigados se dauan a quien daua mas por ellos; y ansi 
me lo ha affirmado Joan Osorio. Y mas, anyadiendo que con todo 
lo que se hauia procedido contra el hermano del obispo 2 , sobre 
el vender officios, que poco ha que vn gentilhombre , hablando 
sobre lo que valia el arcobispado de Messina, le dixo: ,;c6mo no 
quereis que valga, que haze esto y este otro? Y descuydadamente 
dixo, que de vna capitania que tiene acargo deproueher, queria 
no se quantos ducados: y replicandole Joan Osorio sobre ello, le 
dixo, que el la hauia pedido, y que por dies scudos no se hauian 
concertado; y dixome Joan Osorio, que no hauia osado dirlo al 
virrey, por no encender mas el fuego. El Senor lo remedie, si ansi 
es 3 . 

Todavia, hablando al virrey sobre su venida, me dixo, que se 
olgaria que viniesse, quando fuesse para hazer buenas obras en 
su diocesi. De dexarle castigar sus clerigos, y darle fauor para 1 Ms. creya. 

- Frater cardinalis et episcopi mamertini erat Joannes Dominicus de 
Mercurio. 

3 Novaes, Elementi della storia de' sommi pontefici, t. VII, pag. 76, 
haec inter alia de cardenali Mercurio memoriae prodidit: «Giannandrea 
Mercurio, nato di bassa condizione in Messina, dove serviva di Copista il 
Notaro Arcivescovile... morto d' improvviso in Roma nel Palazzo Aposto- 
lico nel 1561 , d' anni 50. lasciando un legato di 80 mila scudi per distribuirsi 
ai poveri.» 3 5 6 Epistolae Mixtae— 864 

ello, puede estar muy cierto que lo hara, y podria ser que con la 
venida, mejor se remediassen las cosas. 

Quanto a mi ida a Roma, yo lei ' la carta de V. P. al virrey, 
y no vino a ello, diziendome que ya el papa se hauia repentido 
de lo que hauia dicho: todavia yo estoy aparejado para hazer todo 
lo que V. P. me mandare 2 . Ya por otra tengo scrito a V. P. lo 
que siento de mi en este cargo que tengo: V. P. por amor de 
Jesu X.o aga consideration sobre ello. El virrey me ha tocado que 
dezearia mucho que viniesse por aca el P. M. Nadal; y de verdad, 
una tal persona como ell, seria muy necessaria por aca, maxime 
dandole el credito que le da el virrey. El Sefior lo ordene como 
sea su major seruitio y gloria. 1 Ms. ley. 

* Causas cogitatae in urbem iprofectionis Patris Domenech , et verba 

satis obscura proregis intelligimus ex epistola Sti. Ignatii provinciali Sici- 

liae, 8 Augusti 1554 data: «Ya por otras habreis entendido c6mo entre estos 

Sefiores Rdmos., y a lo que parece delante del Papa, habeis sido notado de 

hacer oficios con el Sr. D. Juan de Vega, en perjuicio de la jurisdicion 

eclesiastica. Y aunque se ha procurado de hacer capaces a estos Senores de 

lo contrario, mostrando que en ese monasterio de la Ascension (porque de 

esto se habla), no se habia perjudicado nada la jurisdiccion eclesiastica; por- 

que todo se habia hecho por mano del Vicario, ellos se dan a entender que 

el Vicario lo hace todo por medio del Senor Juan de Vega, en manera que 

el que lo hace es S. S. Haseles replicado que el mismo Vicario comenzo a 

demandarle favor, y despues vino en lo demas sin violencia ninguna, y se 

ha dado por sefial de que no fue forzado el Vicario, que lo que quedaba por 

hacer, que es la profanacion y translacion de las rentas, tambien lo podia 

hacer el Vicario con autoridad ordinaria; pero no lo ha hecho, ni el Sr. Juan 

de Vega le ha violentado a ello, antes se ha procurado aca por las vias ordi- 

narias, lo cual se pudiera bien escusar, si se hubiera llevado la cosa por vio- 

lencia. Todo mirado, asi lo que toca al Sr. Juan de Vega como a la Compa- 

fiia, aca se dudaba, si seria bien que, por un par de meses entre ida y 

vuelta, viniesedes por aca a dar razon de estas cosas que aca se hablan, y 

tanto mas, que ayer en signatura, segun el Cardenal Puteo refiri6 a Maes- 

tro Polanco, el Papa claramente hablo contra el Sr. Juan de Vega, tocando 

de ese monasterio, y que no habia de ser juntamente Papa y Emperador, y 

que no le absolvia de la excomunion, como creo escribira mas por extenso 

el Abad Ximenez, a quien esto fue dicho. Representad esto de vuestra ve- 

nida a S. S. , y en todo os acomodad a su voluntad para el venir 6 no, en 

un tiempo 6 en otro. Bien me persuado que, como es tan practico en las 

cosas de por aca el Sehor Juan de Vega, no se maravillara mucho de enten- 

der que asi van estas». Cartas de San Ignacio,, t. IV, pag. 279, 280. 23 Septembris 1554 357 

Sobre el procurar otro que tenga cargo del monesterio de la 
Ascension, ya se entiende en ello, y pienso habremos hallado per- 
sona algun tanto al proposito; mas hasta que el despacho de ahi ' 
venga, no se como se pueda buenamente dexar sin scandalo. El 
virrey ha encommendado a dos gentilhombres y vn populano que 
sean gouernadores y procuradores del dicho monesterio: y ansi 
entienden en lo que toca al temporal , y hazen muy buen officio 
en ello, que, segun se spera, recuperaran muchas cosas perdidas, 
y pondran en buen cesto este monesterio. El Senor lo aga por su 
infinita bondad. 

Quanto a Paulo Hieronymo, alias Octauiano, yo le he scrito 
sobre la information que V. P. pide, y le [he] embiado algunos 
capitulos: spero la respuesta; venida, se embiara a V. P. a . 

Quanto a las lectiones de logica, V. P. sabr& que la ciudad 
lo hablo al virrey, y su Ex.cia los remitio a mi, para que me ha- 
blassen sobre ello , y despues el mismo me significo que olgara 
que se cumpliera con la ciudad en lo que pedia; y ansi se le ha 
offerto vna lection, y dado speranza de otra, como por otras tengo 
scrito a V. P. 5 . 

La causa porque se han mouido a esto es, que quando se 
tracto de hazer el collegio de Palermo, se hablo que leerian en 
logica, y ansi se leia 4 en Messina, y al principio en Palermo se 
leyo; y hauiendo instituydo otras lectiones de philosophia y me- 
dicina, han pensado de ajudarse del collegio, y con este propuesto 
instituyeron las otras, como dixieron a Su Ex.cia, porque otra- 
mente no lo hizieran. Estaremos sperando la prouision que de 
ahi se nos mandara. 

A Joan Romano speramos de embiar a la Itala con el P. Phi- 1 Ms. saepius ay. 

8 Vide infra, epist. 867. 

s «Durum videbatur fore, si panormitanis lectiones illae logices nega- 
rentur, quas a collegio nostro [panormitano] petebant, cum illi medicinae 
lectorem, duos etiam theologiae magistros religiosos conduxerant; et ita a 
nostris logices lectionem valde acriter postulabant». Polanco, t. rv, 
pag. 222-223, n. 497. 

4 Ms. leya. 358 Epistolae Mixtae— 864 

lippo, para que alli se occupe en tener schuela, como dezea el vi- 
rrey, y el viene muy bien en ello. Podria ser que se quietasse 
deste modo, y que por vn anyo nos ajudasse: del successo se dara 
aviso a V. P. 

De Joan Guttano no se sabe nueua alguna: aquel de los Ger- 
bes ' no es avn buelto, como se pensaua, a su tierra; mas ame di- 
cho que ha 2 scrito sobre ell. Los hijosde Xecche quedan avn aqui 
con ell, el qual no sabe quando boluera para los Gerbes: hazerse 
ha lo que se pudiere en ello. Hame dicho que scriuio con las ga- 
leras nuestras, que fueron estos dias passados por alla: ay agora 
mucha difficultad en negociar en los Gerbes, despues que se de- 
zizo Affrica: el Senor por su infinita misericordia prouea en ello. 

Hase perdido vna buena conjunctura para los Gerbes, que el 
principe Doria se escuso de ir alla: todavia creo que se tomara 
algun concierto: V. P. lo encomiende mucho a nuestro Sefior. 

Quanto al collegio arabico, yo he hablado al virrey sobre 
aquel medio que otras vezes scriui, que los moros francos aju- 
dassen de alguna cosa para sustentation del.collegio, y paresce- 
le bien, y me ha dicho que, boluiendo a Palermo, entenderemos 
en ello: el Senor lo encamine como sea su major seruitio. Toda- 
via, tanto en Montreal, adonde estan aquellos mochachos, que me 
dio su Ex.cia de Affrica, como aqui, se haze diligentia en apren- 
der la lengua 3 . 

Quanto a essa persona, que se amuestra apta a gouernar, para 
el collegio arabico no pienso conuendria que fuesse fuera de la 
Compania quien tuuiese cargo dell; para casa de huerfanos, po- 
dria seruir, si tuuiesse habilidad para ello y inclination; y para 
esto se podria mandar, bien que conuendria m&s con otro habito 
que de heremita. 1 «Lotophagites, Menix Plinio.. ., Gerbi... insula maris Africi, ad Syr- 
tim parvam, cum urbe cognomine, proxima orae Africae, inter Tripolim et 
Tacapam, ad 4 mill. pass. distans. Populi hujus insulae Lotophagi dicuntur, 
in conspectu Neapoiis, Tripolitanae regionis urbis». Ferrari-Baudrand^ 
Lexicon geogr., t. I, pag. 386. 

- Ms. ha ha. 

5 Vide supra, epist. 837. 23 Septembris 1554 359 

Quanto al preuilegio de la abbadia de Palermo, se ha puesto 
difficultad en ello, por no hallarse hauerse vsado, y no querrian 
abrir la puerta para otros priuilegios que tienen otras iglesias. 
Todavia lo ha cometido el virrey que se confiera y se le referis- 
ca. Joan Osorio me da speranza, el qual contra todos se puso a 
fauorescer este preuilegio ': entenderse a en ello. 

Sobre el grano que de ahi se pide, por diuersas se ha scrito 
a V. P. todo lo que passa en este negocio: ahi se toma error, que 
el ruyol sea mas que la salma, hauiendonos informado que es vn 
poco menos, avnque poco 2 . Hasta agora no se ha dado extrac- 
tion, porque avn no ha venido el reuello del grano del regno: por 
lo menos la salma sin portadura valdra al presente con el nueuo 
imposito cinco scudos. De Palermo se que se ha scrito a cumpli- 
miento sobre este negocio: sperarse ha la respuesta. 

En todo lo que se pudiere, se tendra por encommendado el 
hermano del cardenal, si el diere lugar para ello 3 . 

1 Ad rem POLANCO, t. IV, pag. 219, n. 485: «Privilegium quoddam in- 
ventum est abbatiae, quae Collegio Panormitano unita fuerat, extrahendi 
ex regno Siciliae singulis annis trecentos modios frumenti (Salmas vocant) 
et quidem in proprio navigio, quod privilegium super trecentos aureos an- 
nui reditus addebat: Prorex autem voluit curiae regiae privilegium prae- 
sentari, ut declararetur an illud validum esset». 

4 aSalma 6 salmo es una medida para aridos, que se usaba en Sicilia. 
Las habia de dos clases, a saber: la salma generale, con que se mide el 
trigo y otras semillas; se compone de 16 tomoli grossi 6 64 mondili. 45 
salmi grossi hacen 56 salmi generali, y 10 fanegas castellanas correspon- 
den a 262 tomoli grossi 6 326 -/- tomoli no grossi, medida general de Sici- 
lia.» Cartas de San Tgnacio, t. vi, pag. 346. Cf. Marien Y Arrospide, 
Tratado general de monedas, pesas, etc. 

5 Scripserat Ignatius Patri Domenech, 3o Julii: «Os encomiendo mu- 
cho que intercedais con S. S., suplicandole por parte de todos, si la justicia 
lo permite, templada con la clemencia y equidad con que suele proceder el 
Sefior Joan de Vega, tenga por bien de hacernos al Cardenal y a todos mer- 
ced de Hbrar de la carcel a su hermano; porque, aunque justamente haya 
sido hasta agora detenido, podria ser que ya bastase, 6 poco menos, el cas- 
tigo pasado, y que lo que quedase se nos pudiese hacer a todos de gracia; 
pero cuando otra cosa sintiere el Sr. Joan de Vega mas convenir, yo me 
persuado en el Senor Nuestro que sera lo mas conveniente; pero no dejeis 
de hacer el oficio de la caridad, con el cual tambien se quitara la ocasion de 
algunas murmuraciones en esta corte.» Cartas de San Ignacio, t. IV, 
pag. 274. 36o Epistolae Mixtae— 865 

Por esta no puedo mas allargarme: suplico a V. P., quanto 
puedo en el Sefior, que me tenga por encommendado en sus san- 
tos sacrificios y orationes, que lo he mucho menester. De Mes- 
sina a 23 de Settiembre 1554. De V. P. humile sieruo en 
Jesu X.°, 

JO. HlERONYMO DOMENECH. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Chrjsto Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale della Compagnia di Giesu. In 
Roma. 865 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 24 SEPTEMBRIS I554 l . 

Renata, ejuratis haereticorum mendaciis, ad bonam frugem se convertit, 
summoque gaudio ferrariensem dynastam et catholicos omnes afficit. 

t 
Jhs. 

La diuina gratia et amore del signor nostro Jesu X.° abundi 
sempre ne Y animi nostri. Amen. 

Questa sara per gridare con Fangeli a V. P.: Ecce annuncio 
vobis gaudium magnum, quod erit omni populo 2 . 

Madama contra ogni espettatione s J e confessata venerdi, et 
hoggi communicata, ch' e dominica, a me. Sappia la P. V. che, 
doppo li primi congressi, che furno gia passano doi mesi, non 
haueua parlato con lei, arriuato quello che uienne da parte del 
re, il quale, fatta la suoa ambatiata et rimostratali suoa errori, ri- 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 67, prius 109, 110. — Est in 
eod. vol. transumptum coaevum hujus epist., duplici folio, n. 66, prius 108, 
quod ab autographo, quod edimus, exiguis et nullius momenti rebus distin- 
guitur. Versiones hujusce epistolae plures esse factas constat ex Polanco, 
t. iv, pag. 82, in annot., quae pag. 81 incipit; hispanicam vero habes in 
Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 523-527.— Nostra autem epist. usus est 
Polanco, t. iv, pag. 76, 77, n. l33-l35. 

- Luc. 11, 10. 24 Septembris 1554 36i 

torno in Francia. Pian piano S. Ecc.za caminando gli teneua il 

freno, et priuauala de sue commodita. Determina di volere con- 

fessarsi, et manda a S. Ecc.za che gli dia vno confessore, ma che 

non sia io [il] tale. S. Ecc.za penso sopra cio alchuni di: tandem 

si risolse che non volea altro che me, et dette il carico al signor 

Alessandro l d' andare a dirli, che non sapea da qui si fidasse in 

questo tempo, che da me. Mentre che signor Alessandro tarda d' 

andare, essa medema madama, senza humana persuasione, che 

sappia, mando al signor duca, che me mandasse da lei, il che fece 

subito. Con allegrezza me riceuette, lamentandoci da me, che 

tanto hauea tardato a ritornare verso lei, etc; et disse che el m" 

ha eletto per il suo confessore, etc. Non volse mettere me in peri- 

colo, sino che F hauesse essaminata et amaestrata delle cose della 

fede, et per cio gli dici: Madama, sono per aiutare V Ecc.za vostra 

con tutt' il cuore, quanto la diuina gratia si dara fauore: nondi- 

meno, nanti che commincia a parlare como Iddio, uoglio parlare 

prima come huomo, et sapere i vostri deportamenti et falli circa 

la fede, et amaestrarui doue mancate, et doppo verremo al sa- 

cramento della penitentiaet confessione. Commincio adonche ad 

interogarla sopra tutti li errori delli heretici moderni, de quali 

errori hauea fatto il di medemo vna collettione per ponti, com- 

minciando alla chiesa^ sequendo Y ordine che tienne Eckio con- 

tra Lutherum 2 ; et questo feci per buona et giusta causa, che 

tacero, et perche sua Ecc.za volea vedere il modo, che tenire vo- 

leua, come in fatto vide, et hebbe in scritto. In tale essame 

commincia a pigliare animo, et pareua che Iddio nostro signore 

laiutaua, perche non me negaua quello che io sapeua gia essere 

il vero; et cosi me confidai alla diuina bonta, che in verita si con- 

fessaua, et non simulatamente, del che 1' auisa[i], et che la prima 

che ingannaria seria lei medema , quia omnia nuda et aperta 

oculis eius, et Deus non irridetur, etc. 5 Comminciamo adonche 1 Alexander Fiaschi. 

* «Joannes Maier von Eck. Hujus opus, de quo hic mentio rit, haud 
dubie est Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos» . Po- 
Lanco, t. iv, pag. 76, n. 134, annot. 2. 

5 Ad Hebr. iv, i3. — Ad Gal. vi, 7. 362 Epistolae Mixtae— 865 

la santa confessione, et prima facie mi disse: Benedicite, Pater, 
gionte le mani. Et duro il primo essame circa vna hora, et la 
confessione circa tre, perche entrai doppo 20 hore, et tornai a 24: 
il tutto con molte lagrime fu fatto. Nanti che gli dasse Y assolu- 
tione, gli dici che haueria grato che promettesse al signor Iddio, 
che volea viuere et morire alla santa fede della chiesa catholica 
romana, et non mai hauere commercio con huomini sospetti, ne 
legere li libri loro, etc, etlo fece; et anchora adgionse de cre- 
dere a quanto io gli diria et insegnaria: et cosi, confidandomi alla 
diuina misericordia, et alla liberalita de la santita del nostro Si- 
gnore, alla quale sapeua certo essere cosa gratissima tenere iui il 
suo logo, gli detti 1' assolutione, primo a sententia excommuni- 
cationis, deinde a peccatis, con speranza che lei scriueria a sua 
S. ta domandandoli la medema gratia et assolutione: del che gia 
ho parlato con S. Ecc.za^ et vole che lo faccia. 

Volse domandare perdonanza a S. Ecc.za, e t 1- hauesse fatto 
nanti la communione: ma hauea pigliato medicina la dominica, et 
non potete vscire sino a questa sera, che ando et la ritrouo d' una 
buonissima dispositione, confessandoli apertamenti li suoi falli, 
et come era stata ingannata, con ogni sodisfattione di S. Ecc.za, 
et allegrezza de tutte le corti, che ogn' uno giubila. 

Del tutto sia infinitamente lodato il piatoso Iddio nostro si- 
gnore, il quale ogni di dimostra, che non vult mortem peccatoris, 
sed vt conuertatur l . Resta che la P. V. faccia etiam priegare per 
la perseuerantia, et per me, che el signor nostro Giesu X.° parli 
per la mia buoca cose a gloria sua, et salute di quella et mia, et 
edificatione de tutti. De Ferrara ali 24 de Settembre 1554. Della 
P. V. figliolo indegno nel S. N. J. X., 

GlOUANNI PELLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. don Igna- 
tio, della Compagnia de Jesu preposito generale, in Roma. 

1 Ezech. XVIII, 32. 29 Septembris 1554 363 966 

FRANCISCUS PALMIUS 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

BONONIA 29 SEPTEMBRIS I554 '. 

E lustratione dioeceseos nuper Bononiam rediisse.— De comparandis Socie- 
tati aedibus ad Sti. Andreae.— Bona verba.— Frater Bordon, sive Scipio, 
bona sua cedere Societati vult. 

IHS. 

Pax Christi, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Mercori pas- 
sato per gratia dil Signore gionsi in Bologna sano dil corpo, ma 
con la mia solita tepidita. Nelle uisite son stato un mese, et si e 
fatto per gratia diuina molto frutto, si nella reformatione delli 
preti, com' anche delF laici, et restauratione delle chiesie et or- 
namenti: et per tutto ho fatto instituir la compagnia dil Corpus 
Domini. Monsignor Rmo. di Bologna 2 e restato molto contento, 
et edificato di questa uisita, della qual non diro altro a V. R. per 
adesso, perche piu diffusamente ne scribero altra uolta. 

Quanto alla cosa di santo Andrea, V. R. intendera come, ha- 
uendo inteso, gionto che io fui, che li mandati non erano per an- 
chora spediti, andai subito a monsignore vicario, et inanzi che io 
me partessi delli, feci spedir quello dil conte M. Antonio Venti- 
uoglio ad consentiendum pro uiginti quinque ducatorum in fauo- 
rem rectoris santi Andreae. Gli altri duoi hoggi o dimane si spe- 
dirano, et si mandaranno con la informatione per il primo spacio. 
Spero nel Signore che la cosa passara molto bene. Molti delli 
signori canonici mi hanno detto: Vi desideramo a santo Andrea, 
et siamo tutti disposti di farui quelli seruicij che ricercano li me- 1 Ex originali in vol. E, unico folio, n. 52, prius 84. 

2 Joannes Campegius, quo rogante, Palmius «dioecesim invisere debuit 
cum ipso, et aliquas in ea lustratione conciones habuit coram ipso et ma- 
gna populi frequentia, quibus adeo commovit tum caeteros tum Episcopum, 
ut ei persuaserit quod alii concionatores nunquam potuerant.» Polanco, 
t. IV, pag. 153, n. 218. 364 Epistolae Mixtae— 866 

riti della uestra religione. Gli stesso dicono quasi tutti F altri 
preti della cathredale '. 

Perche ho inteso dal fratello M. Francesco Bordon che gia 
piu anni disposi delli suoi beni, lassando heredi quelle persone 
che a lui gli pare, hora essendo uenuto in questa casa, et hauendo 
inteso cotal dispositione et tan dal animo suo disponerli in mani 
della Compagnia, ho uoluto auisar a V. R. come la uole che si 
facia questa dispositione, stando lui preparatissimo di lassar ogni 
cosa nelle mani di V. R. Per le prime mi dara auiso come si uo- 
gli che si facia, et tanto si fara. Anchora dice il detto, che, scri- 
bendo alli suoi parenti, gli mandarano ogni anno alcuna proui- 
sion, il che saria molto buono, et massime per questo pouero col- 
legio, che no ha altra intrada, saluo la speranza in Dio. Di 
questo io gli ho detto che scriba senza scropolo di consciencia, et 
io trouaro la uia di mandar la letra et anche persone, a chi si po- 
trano indricar le letre, e riceuere li danari. 

Delle cose di casa V. R. mi hauera per excusato per questa 
uolta, s' io non gli diro altro, saluo che tutti gli fratelli sono sal- 
ui, et le cose uanno bene. Le letre di Roma sonno receuute di 22 
di questo con le altre directe al P. Melchior Carnero. 

Non altro gli dico, sinon raconmandarui agli orationi di V. R. 
et Padri et fratelli di costi. Da Bologna el penultimo di Septem- 
bre 1554. D. V. R. seruo in X.°, 

Francesco Palmio. 4 Vide quid de hoc negotio scriptum reliquerit POLANCO, t. IV, pag. 115, n. 222. 29 Septembris 1554 365 869 

OCTAVIANUS CESARE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 29 SEPTEMBRIS I554 *. 

Accurata narratio rerum ad vocationem suam spectantium. -Sentit a Deo 
ad Societatem se vocari,— Rem cum piis viris confert. — Parentes minis 
ac blanditiis conantur illum a sententia dimovere. — Socii, sine copia a 
parentibus facta, nolunt eum inter suorum numerum adscribere. — Prima 
fugae tentamina.— Revocatur ad paternam domum. — Clam navim con- 
scendit, Neapoli in Siciliam solventem, omnibus suum propositum igno- 
rantibus. — Demum, ut admittatur in Societatem, efflagitat.— Parentibus, 
ipsum repetentibus, renuit morem gerere. — Causam suam coram prorege 
perorat, et patrem eloquentia sua fiectit. — Post aliquod elapsum tempus, 
parentibus illum Neapolim evocantibus, poscit ab Ignatio ut in dissitas 
terras, longe ab illis, mittatur. 

f 
Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Perche spesse 
uolte hoggi giorni la uerita suole esser occultata sotto qualche 
nubula di falsita , o uero di sinistra informatione , et per questo 
anchora spesse uolte si fanno iuditij temerarij , et altramente si 
iudica alcuna cosa, che la uerita rechiede , per questo , accioche 
quella sia a tutti manifesta , et per sodisfare a quelli che haues- 
seno hauuto sinistra informatione di me, et secondo quella ancho 
malamente hauessero iudicato, mi ha parso per questa manife- 
starli la pura et semplice uerita del principio et progresso della 
mia uocatione, come figliolo indegnissimo et in tutto inutilissimo 
di sua P.ta, Padre mio obseruandissimo nel Signor nostro. Et in 
questo bastarebbe il mio proprio testimonio ; pur per piu certeza 
degl' altri, i quali non posson sapere il nostro interiore, inuoco 
et chiamo in mio testimonio il Padre eterno, autore della uerita, 1 Ex originali vel transumpto coaevo, Romam misso, in vol. E, qua- 
druplici folio, n. 89, prius 179-181.— Est aliud exemplum in eodem vol., 
quadruplici etiam folio, n. 90, prius 182-184, quod a nostro, quod edimus, 
non differt, nisi in quibusdam nullius momenti. Ad argumentum hujus 
epistolae referuntur eae, quas super. volumine edidimus, pag. 241, 400, 489. 356 Epistolae Mixtae— 867 

la quale e Jesu Christo, suo unigenito figliolo, si come lui ha 
detto, et 1' amor' del Spirito santo, il qual coniunge F uno con 
T altro, come in tutto questo che diro, non diro ne confessaro 
altro, che la estessa et pura uerita: et questo non per impulso ne 
persuasione d' alcuna persona, ma solamente perche essa uerita 
per se e degna di esser da tutti cognosciuta et confessata; et che 
tutto questo che diro, non prouene altronde, che daF intimo 
cuore, non solamente dalla bocca; et che il cuore et la mente mia 
non sente ne tiene altra opinione et pensiero di quello che dico. 
Et cosi lo dico et testifico auanti il conspecto della diuina Maesta, 
et di Maria vergine, madrede Dio, et di tutti li sancti et huomini. 
Et accio incominci dalla eta che tengo, credo che sono di 17 
anni, nella quaF eta, come chiaramente si comprende per le leggi 
diuine et humane , sono libero di potermi exercitare in opre di 
maggior perfectione, che star' nel mondo : siche, si sono entrato 
in religione senza licentia de miei parenti, hauendocilo puro 
piu et piu uolte auisato et fatto auisare da altri buoni huomini 
et d' autorita, loro repugnando, meritamente F ho fatto, perche 
per F eta 1' ho possuto fare; et si hora non uoglio ritornare a Na- 
poli, meritamente lo posso fare, perche mi e concessa questa ii- 
berta, la quale non uuole il Signor sia da potentia alcuna, benche 
grande, aggrauata, ma che sempre se incline a quello ch J e mag- 
ffior Moria et seruitio suo. Siche, considerando io in questo mio 
andare in Napoli hora, non esser la gloria ne seruitio de Dio, ne 
tampoco augmento della perfectione, alla quale sempre aspira F 
anima mia, ma piii presto diminutione di quel puoco che ho fatto, 
mi determino di non andare : et benche li miei parenti possono 
dire che questo si puo fare andando iui, cioe seruire a Dio etso- 
disfar alloro, puro dico che non si puo far' senza pericolo delF 
anima mia; et chi ama il pericolo (si come ben dice la scriptura), 
eribit in illo '. 

Perche si la scriptura mi puone auanzi gF occhi molti santi 
huomini, i quali, per non uitare F occasione del male, sono cascati 
in quello, anchorche fusseno exercitati in molte uirtu, come ue- Eccli. iii, 27. 29 Septembris 1554 367 

demo del principe de gY apostoli Pietro, del re Dauid, et del suo 
figliolo Salomone, dotato di tanta sapientia, et altri molti, quanto 
magiormente potrebbe io cascare appropinquandomi alla carne, 
il quale non sono in tal grado di gratia ne di perfectione che 
quelli erauano? Siche in questo uoglio piu presto recercar' la 
gloria del Signor, che contentamento et sodisfactione della carne, 
allontanandomi dai pericoli si manifesti, et uoglio piu piacere al 
creatore che alla creatura, piu al Signor ch J al seruo, piu al re- 
dentore delF anima mia che alli perditori di quella, li quali me- 
ritamente posso in questo chiamar' li miei parenti (salua tamen 
semper reuerentia paterna), perche chiaramente uedo per molti 
inditij del Signor, che lui mi ha mandato in questo mondo per 
suo seruicio, al quale mi ha chiamato guardandomi da molti pe- 
ricoli propinqui alla morte , il che mi mostro un giorno spetial- 
mente, nel quale, essendo cascato nel piu profondo loco del porto 
di Napoli, non permesse che mi sommergessi, ma mi saluo (merce 
a sua infinita clementia) con la mano della sua misericordia : et 
questo fu chiaro inditio della mia uocatione, perche quel me- 
desmo giorno, un Padre della religione di santo Benedetto mi 
ricordo che alF hora era il tempo di eliger' la uia et stato nel 
quale hauesse da uiuere. Et non basto questo, ma mi demonstro 
un' altro euidente segno, donandomi una infirmita molto propin- 
qua alla morte, nella quale io senteua alcune sue inspirationi et 
uocationi al suo seruicio: et di tal modo mi dono ad intender' 
questo mondo et questa uita esser niente, che con grande di- 
spregio di quello mi spense a sacrificarmi a lui, facendo uoto d' in- 
trare in religione. Et cognoscendo mio padre alcuni di questi be- 
nefitij, anche esso mi sacrifico alla relligione di santo Benedetto, 
doue desideraua ch' io intrassi , il che mi significo per una sua 
lettera da Siena; ma io, hauendo hauuto cognitione della Com- 
pagnia di Jesu, tanto mi affectai a quella, et tanto fuoco d J amore 
hauea il Signor acceso nel mio cuore per quella, che mi determi- 
nai di voler' intrar' in essa: per il che ne parlai con il P. M.° Bo- 
badilla, il quale mi rispose che non poteua esser riceuuto senza 
uolunta de mio padre et madre; et per questo io lo disse a mio 
padre, pregandolo che mi uolesse donare la paterna benedictio- 368 Epistolae Mixtae— 867 

ne, il che lui all' hora ricusaua et uolea differir' alcun tempo. Et 
pensando io che lui uolesse ueder' in questo et meritamente la 
mia constantia, anchora io espectai, perseuerando pure in questo 
proposito, et piu uolte a lui reiterandolo, et spengendo dall' altra 
parte il P. M.° Bobadilla, il quale scrisse a V. R. P. per questo. 
Et tra questo mezo lui si parti di Napoli, et uenne il P. M.° Sal- 
merone, al quale disse ancho il mio proposito, et esso, lodando 
quello, mi diceua il medesmo, che uisognaua hauer licentia dalli 
miei parenti; puro lo pregai uolesse rescriuer' a V. R. P., il che 
lui mi promese di far'. 

Io tra tanto, fortificandomi ogni 8 giorni, con li altri nostri fra- 

telli, delli sacramenti della confessione et comunione, sempre cer- 

caua spinger' et attrahere mio padre a questo. Ma uedendo io 

non giouar' le miei parole, cercai alcuni mezi per far questo, et 

cosi li feci parlar' dal Sr. Antonio Minturno, et dal Padre abate 

di santo Seuerino, il quale uedendo io che mi uolea per loro relli- 

gione, anchorche santa certo et buona, non piu ritornai da lui, 

ma cercai di farli parlar' dal Illmo. signor duca di Monteleone. 

Finalmente lo portai un giorno dal nostro collegio, doue auanti 

il P. M.° Salmerone li parlai determinatamente di uolermi parti- 

re, etiam inuitus, et cosi lo fece, perche, essendosi lui partito per 

Siena con il predetto Illmo. signor duca, occurrendo una com- 

modita d' alcuni fratelli che passauano a Roma, mi parti con loro 

per uenir' a Roma; ma al' hora per probatione diuina (come cre- 

do) fussemo impediti dal uento, et cosi stette una nocte fuora di 

casa, pensando di partirmi lamattina; et non possendo, andasse- 

mo al collegio, doue ritrouai mia madre, la quale m' hauea cer- 

cato la notte, et cosi con lachrime, sospiri et pianti mi riporto a 

casa, doue con molte promesse pensaua ritrahermi da questo 

proposito, nel quale stando io fermo, mi ritenne circa quindeci 

giorni rinchiuso in casa, et hora con clamori, hora con blanditie, 

hora con bastonati, hora con dehortationi de parenti pensaua ri- 

mouermi. Pur, perche nemo ordinationi diuinae resistit, combat- 

teua io con Y arme spirituali, et con il fauor' del gran capitano 

nostro Jesu Christo staua forte nella battaglia, domandando 

ch' almeno potesse andar' al collegio a confessarmi et comuni- 29 Septembris 1554 369 

car\ al che non uolea lei mai consennV, dicendo che uolea pri- 
ma parlar' al P. Bobadilla, il quale gia era ritornato in Napoli T 
et cosi li parlo, et ancho promese che hauea da far' che non mi 
partessi per alF hora. Ne meno contenta di questo, sempre che 
usciua, mandaua meco un seruitor' et mio fratello: et cosi asse- 
curata alquanto, parte per la promessa del P. M.° Bobadilla r 
parte per questa custodia, mi mandaua al collegio. 

Doppo accasco che essa uolea andar' alla sua possessione, et 
uoleua portarmi seco, il che recusando io per non distrahermi 
dal collegio, dal quale non posseua molti giorni star' absente per 
1'amor ch' hauea posto in esso, lei procuro con la Illma. signora 
duchessa di Monteleone et minaccie di parenti, ch' io andassi, et 
cosi andai, et doppo alcuni giorni ritornassemo nella citta, doue 
finalmente con tutti 1' impedimenti et custodie che uso per impe- 
dirmi da questo proposito, perche, come ho detto, ordinationi di- 
uinae nemo resistit, occurrendo una commodita d' alcuni fratelli 
che passauano in Sicilia, mi determinai ancho io di partirmi con 
loro, et cosi, senza dir^ niente air loro, essendosi essi inbar- 
cati nella naue, m' inbarcai con la barca che uenne a cauar' il 
capo della naue. Et essendo in Sicilia, doppo pochi giorni man- 
dorno doi huomini per riportarmi, i quali mi parlorno auanti 
1' Illmo. signor vicerre di cqua, et li disse come non era per ri- 
tornare. Et non basto questo, ma mandorno un J altrocon lettere 
del duca di Monteleone et de mio padre, et madre, et fratelli, et 
parenti, et amici per il medesmo. Purcon tuttoquesto, perche la 
mia uocatione era chiaramente firmata et stabilita sopra la firma 
pietra, Jesii Christo, sempre stette saldo, non consentendo mai a 
ritornar in Napoli. Et finalmente uenne mio padre, il quale mi 
parlo auanti il stratigo di Messina, et altre uolte fra me et esso, 
et sempre li dissi determinatamente de non uoler ritornar" , et 
all J hora esso fu inuitato al collegio al pranso, et a me fu coman- 
dato per obedientia facessi una exhortatione, etcosi lo fece, per- 
ilche fu tanto il suo contento et piacere, che pianse per quello, 
et m J exhorto alla humilita et obedientia, in tanto che si ritorno 
molto contento, uedendo il mio fermo proposito, et confesso ha- 
uer fatto male per esser uenuto per me. 

Epistolae Mixtak, tom. iv. 24 370 Epistolae Mixtae— 867 

Siche, uedendo hora che'fa instantiache ritorni a Napoli, per 
tutte le predette caggioni io determinatamente et con firmissi- 
mo animo dico a V. R. P., che in modo nissuno uoglio ritornar- 
ui, immo humilissimamente supplico V. R. P., che per Tamor et 
desiderio, il qual tiene del mio profecto spirituale, mi mandi piu 
presto neir extreme parti del mondo, doue, doppo hauer finito li 
studij, si me lo commandara V. R. P., ritornaro per loro conso- 
latione. 

Et nessuno pensi che lo partirmi da Napoli, et hora il non 
uoler ritornarui sia per persuasione d'alcuno della Compagnia, 
perche s' ingannanno in gran maniera, et cosi lo dico, ratifico et 
confirmo un' altra uolta auanti la somma et eterna uerita, Dio 
omnipotente, anzi li miei parenti con questo uno argumento si 
douerebono quietar', che, hauendono loro fatti tanti sforzi per 
farmi ritornar', et non mai puro hanno possuto, perilche doue- 
riano pensar' che non hauerian hauuta tanta forza le persuasioni 
humani, se non fussero 1' inspirationi diuine et uolunta d' Iddio, 
la quale mi ha donato tanta forteza di posser resister' tanto tempo. 
Donque, si questo chiaramente si uede esser uolunta d' Iddio, per- 
che causa loro uogliono resister' a quella? Io per me non so dir' 
altro, senonche resto supplicando 1' omnipotente Dio, che per la 
sua infinita clementia et per mezo delle sancte preghieri et sa- 
crificij della R. P. V., non uogli far loro quel che fece a quel cru- 
del Pharaone per hauer lui doppo molti segni del Signor perse- 
guitato li figlioli d' Israel, ma che li uogli dar' uno intenso lume, 
per il quale cognoschino li benefitij alloro fatti da esso Dio. Et 
anche humilmente supplico a quelli, i quali, perhauer hauuto si- 
nistra informatione di me, fauoriscono i miei parenti,etprocura- 
no che io habbi da ritornar' in Napoli, il che non potrei far' (come 
ho detto di sopra) senza mio grande male et danno spirituale, 
che ora, intesa la uerita, uoglin cessar' di darli adiuto et fauor', 
et reuochin la loro sententia, perche questo sara (comecredo cer- 
to) magior gloria et seruitio del omnipotente Dio, al quale sola- 
mente douemo tutti studiar' di compiacer', non inclinandoci a 
parte alcuna per affecto o respecto alcuno. 

Non altro, senonche mi raccomando humilmente alle sancte 


3o Septembris 1554 371 

orationi et sacrifitij di sua R. P. Da Palermo a 29 di Settem- 
bre 1554. D. V. R. P. indegnissimo et in tutto inutilissimo seruo 
et figliolo nel Signor, 

OCTAUIANO CESARE. 

Inscriptio in utroque exemplo: -j- Al molto Rdo. in Christo 
Padre, il Padre M. Ignatio di Loyola, preposito generale della 
Compagnia di Jesu, etc. A Roma. 8GS 

ANTONIUS DE CORDOBA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

MA.RCIA (MARCHENA) 3o SEPTEMBRIS I554 *. 

Romanae litterae laetitiam sociis attulerunt: dolent tamen quod Ignatius 
incommoda utatur valetudine. — Cordubenses socii, qui morbo labora- 
bant, recreantur.— Scholae paratae. — Incrementum provinciae.— Aliqui 
nomen dant Societati,— Opera navata proximis. — Fructus ex ea decer- 
ptus.— Ad Franciscum Borgiam adire Pater Ccrdoba cogitarat: hujus mater morbo decumbit. t 

Ihs. Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Gratia et pax Christi. 
Antes que partiese de Cordoua, recebimos las cartas de 22 de Ju- 
lio, que teniamos bien deseadas, por auer tantos dias queno via- 
mos letras de alla. Y aunque recibimos consuelo de entender, 
ansi por las quadrimestes, como por las del P. Mtro. Polanco, lo 
que el Senor se digna obrar por su Compafiia, nos dio cuydado 
entender la falta de salud con que V. P. estaua 2 : speramos en 
el Sefior nuestro abra misericordia de sus hijos, y no querra de- 1 Ex originali in vol. E, unico folio, n. 202, prius 528.— In vol. Litt. 
Qnadr. 1555, duplici folio, n. 178, prius 143, antiquitus 211, exstat fra- 
gmentum transumptum hujus epistolae. — Hac usus est Polanco , t. IV, 

pag- 457"4 6 °) n - 977-982. 

- Sti. Ignatii epistolam habes inter ejus Cartas, t. IV, pag. 219; Po- 
Janci vero litterae, in quibus Societatis incrementum resque a nostratibus, 
Deo adjuvante, gestae, narrabantur, eae videntur esse, quae, mutatis mu- 
tandis, ad comitem, de Melito missae etiam sunt. Cartas de San Ignacio, 
l. c, pag. 224 et seqq. 372 Epistolae Mixtae— 868 

jarlos sin el Padre y pastor, que para ellos ab eterno tenia orde- 
nados. A los que en el collegio de Cordoua V. P. tiene, a uisi- 
tado el Sefior con enfermedades por el mucho calor desta tierra '; 
pero a sido seruido de dalles ya salud, para que a sanct Lucas se 
puedan comencar los estudios. Y aunque alguno de los lectores 
falte, tienenos con esperanca el P. Francisco 2 , que proueera 
para que no aia falta, que seria grande, porque estan en la cib- 
dad con grande animo de fauorecer, si por nosotros no queda. 
Ya comiencan a edificar las escuelas, y no se podran passar este 
inuierno a las casas del seftor don Juan 3 , aunque el lo desea mas 
que nosotros, porque hasta agora no se ha sacado facultad para 
gastar en las schuelas 40.000, ni que para esto tenian con que co- 
mengar a dar principio a sus schuelas, que abran de ser grandes, 
segun se espera. Sera mucho el concurso de estudiantes que 
abra, y con todo el calor que a hecho este verano, han estado 
llenas las tres clases primeras, en que no a hauido vacationes: y 
estan tan aprouechados, que componen en verso y prosa los de la 
tercera rayonablemente. 

A la doctrina acude mucha gente los domingos, y de lo que 
alli se siembra se coje abundante fructo. En las confessiones aqui 
no se dan a manos los Padres que ay en casa. Tanto 4 , que con 
todas sus ocupationes se junta a confessar el Padre doctor \ por 
la mucha gente que se vuelue por falta de confessores. Y porque 
se quanto es mas duro de ablandar el coracon de cauallero para 
rendillo a la humildad que Christo nuestro senor quiere que ten- 
gan los suyos, dire de vn principal de aquesta cibdad, a quien 
nuestro Senor a hecho oveja su}'a, siendo antes lobo rauioso, y 
de los que mas conocidos eran por sieruo del mundo y de sus 
principes. El qual estando para morir, enbiaron de su casa a la 
nuestra a llamar quien.le confessase, y fue el Padre doctor, y con 
su comunication conversus est ipse et domus eius tota a deter- Vide Litt. Quadr., t. m, pag. 58. 
Franciscus Borgia. 
Joannes de Cordoba. 
Ms. tantos. 
Michael de Torres. 3o Septembris 1554 373 

minarse a ser christianos de veras, y a mostradolo ' confessandose 
a menudo, y embia sus hijos al collegio, con tener su casa bien 
lejos, y persona en ella que los ensena; pero es tanto el odor 
que de alli sale, que algunos embiarian sus hijos de Sevilla, si no 
esperasen que alli tendran presto el collegio. Y segun he enten- 
dido, aqui estan tan mouidas algunas personas de aquella cibdad, 
que pueden aiudar mucho a la Compafiia, que ay algunas que 
tienen ya juntados 800 ducados para quando el P. Francisco lle- 
gue, y los que han de venir a residir alli: y como hallaran dine- 
ros aparejados, creo que hallaran contradiciones y contraditores 
muchos, con que se hecharan mas flrmes los cimientos de aque- 
lla fundacion. Y porque el Padre doctor escriuira de las otras 
fundationes desta prouincia, no dire sino que para ellas parece 
que nuestro Senor prouee de gente, en special de humanistas, 
que ay algunos mouidos que leian 2 en Sevilla. 

Un mancebo avemos recibido en Cordoua, raconable latino, 
que tie[ne] principios de griego. Sin este se han recibido otros 
para coadjutores temporales, que son aptos 3 para aquello, y vn 
sacerdote, que era de los mas estimados curas que auia en Jaen: 
y con ser persona honrrada, esta tan aborrecido desta honrra, y 
tan deseoso de la deshonrra, verdadera honrra, que a todos nos 
tiene confundidos: sea el Senor vendicto por todo. • 

Otros buenos subjectos andan mouidos, que por no tener casa 
no se admitten. Esperamos en el Senor, que con la venida del 
P. Francisco se pondran las cosas desta prouincia en perfection. 
Y e dexado de dezir vna cosa, que en toda ella se deue auer es- 
tendido lo que el Senor ama la Compania, y es de vna miraculosa 
conuersion de vn moro alfaqui, que por dos Padres de casa el 
Senor obro, abra 22 dias, en Cordoua, y fue ansi: que, tiniendolo 
para justiciar, porque la tarde antes auia querido matar a su amo, 
vinieron aca a pedir que le fuesen a hablar, y fueron dos Padres, 
auiendo primero andado por las aulas, a que los nifios hiziesen * Ms. y amostrdndolo. 

* Ms. leyan. 
3 Ms. autos. 374 Epistolae Mixtae— 868 

oration: y ansi la dellos como la de los hermanos de casa oyo el 
Sefior tam bien, que, hallando al moro durissimo en dezir que 
auia de morir moro, como auia viuido tantos afios, que no heran 
pocos, porque hera hombre entrado en dias, y estando ya desahu- 
ziados los que alli estauan, dio el Seflor tanto spiritu al P. Santa 
Cruz ', que era vno de los que auian ydo, auiendole mucho rato 
hablado de las cosas de nuestra fee, lo vino a conuencer, que el 
mismo pidio el babtismo con tanta deuocion y alegria, que a las 
justicias y regidores que alli estauan, la causo muy grande. Y 
aunque algunos pensauan que lo hazia por librarse de la muerte, 
viendo la mutacion grande que el Sefior le dio en el rostro, le 
alabauan y lo creian, porque vna de las cosas que dezia era, que 
queria ser christiano para morir; y ansi visiblemente se conocio 
auer venido el Spiritu sancto en el. Y para que se creiese mejor, 
permittiole, lleuandole a la horca, saliese a el vn moro a repre- 
henderle lo que auia hecho, y sin sentirlb el Padre y los que alli 
yuan, con ir fatigado el nueuo christiano por ir herido 2 y a mo- 
rir, obro vn animo grande para echar de alli al moro y reprehen- 
delle: y con este acto, y con los que auia hecho de arrepenti- 
miento de lo que auia hecho, acabo esta vida, y fue a gozar de 
la eterna, por solos los meritos de la sangre de Jesu Christo, al 
qual«dan gloria en los cielos y en la tierra. Y con esto avre cum- 
plido con la obra de escriuir por aquel collegio; y e cumplido tan 
mal con el officio que el Sefior se a querido alli seruir de mi, que 
me parece deuo pedir en Roma la penitencia de tantas culpas: y 
ansi la pido a V. P., pues lo acabo mereciendola, y con ella pido 
el ayuda para que de mejor puenta de los estudios proprios, que 
he dado de los de los otros. 

Yo vine aqui con la bendicion de la marquesa 3 para ir al 
P. Francisco a Plasencia, y de ahi 4 a Salamanca; y he hallado tan 
enferma a la marquesa, que me he detenido ocho dias: y estalo 1 Jacobus Santacruz. 
- Ms. herrido. 

5 Marchionissa de Priego, Catharina Fernandez de Cordoba, P. Anto- 
nii mater. 
* Ms. ay. 3 OCTOBRIS I554 375 

tanto, que no responde a la mucha consolacion y charidad que 
con la carta de V. P. recibio. Yo lo hago por su S. ria para sup- 
plicar a V. P. haga encomendar al Senor su salud y paz, para 
morir y viuir conforme a la diuina voluntad. Y porque me parti 
luego como me dieron la letra de V. P., sin auer tiempo para to- 
mar resolucion del negocio de aquel cauallero que V. P. me co- 
mete, no respondo. Plega al Senor de me dar la confussion que 
deseo, de cometterme V. P. hiziese lo que el haria, que no esta 
tam bien collocado, como la gracia del anima en el P. Nauarro, 
que es vna bendicta alma, y sera muy consolada con uer la me- 
moria que del V. P. tiene '. Y porque creo no deue faltar de la 
mia, que tanto lo ha menester, ceso con que el Sefior nos de a 
todos su sanctissima voluntad a sentir, y fuerzas para la cumplir. 
De Marchena postrero de Setiembre 1554. De V. P. hijo indig- 
nissimo en el Senor, 

Antoniode Cordova. 8G9 

FRANCISCUS SCIPIO 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

BONONIA 3 OCTOBRIS I554 *. 

De scholis et occupationibus sociorum: quas quisque disciplinas tradat, 

quosve auctores explanet. 

IHS 

Franciscus Scipio Patri Polanco S. Constituit Pater rector s 
(paucis enim tuis praescriptis obsequi studeo), ut ego prouectio- 

1 Allusio ad verba, quibus est usus Ignatius in epistola P. Antonio 
inscripta, Cartas, t. IV, pag. 221: «Si esta persona juzgais sea tal, que la 
dispensacion sea bien empleada en el, yo me remito a vuestro juicio y pru- 
dente caridad, y haced lo que yo podria en este oficio. El Ministro de ese 
Colegio de Cordoba, Navarro [Petrus], ha hecho instancia para que se le co- 
municase la gracia de librar una anima con cada Misa, y asi, pareciendoos 
se empleara bien en el, yo se la comunico.» 

2 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 51, prius 83. 
5 Franciscus Palmius. 376 Epistolae Mixtae— 869 

ribus discipulis primae classis , et aliis studiosis iuuenibus et sa- 
cerdotibus praelegerem Demosthenis orationes mane , a prandio 
autem Ciceronis officia, et temporis progressu, praesertim in al- 
tera domo, adderem plura. Fratribus porro priuatim praelege- 
rem tum grammaticam graecam et Isocratis orationes , tum rhe- 
toricem, hoc est, Quintilianum, et diebus festis aliquas Ciceronis 
orationes, quo et praeceptis et usu in hac doctrina dicendi fru- 
ctuosius progrediantur, et iisdem artificium declamandi et com- 
ponendarum orationum traderem, quod et foeliciter praestabunt 
ob ingenii claritatem. Ad haec idem Pater exoptat nobis dare 
operam, tum in latinis, tum in dialecticis, nam et praescripserat, 
ut aut Caesareum ', aut Trapezuntium 2 interpretarer, quo sa- 
pientius sese in concionibus gerant. Edidi his diebus quasdam 
orationes in studiorum renouationem, ac cupit Pater, ut et alias 
quasdam elaborem in domus et studiorum renouationem, quas 
et ipse et nostri habebunt coram D. episcopo, Maecaenate no- 
stro s , canonicis, et ciuitatis 4 primoribus, in quibus conficiendis 
et limandis 5 , et ocium et doctrina exigitur. Praefectus sum ma- 
gistris, ut et eorum modum et rationem docendi explorarem, et 
ludum moderarer, nam Pater non potest his rebus uacare. 

In discessu fratris Gulielmi 6 magis est necessaria mea opera. 
Nam D. Sebastianus 7 , qui illi succedet, quanuis ingenio ma- 1 De dialectica Joannis Caesarii agunt etiam Litt. Quadr., t. IV, 
pag. 583. 

2 «Georgius trapezuntinus, Romanae Fidei Graecus, et Ortodoxorum 
dogmatum contra suorum errores Assertor eximius , in Italiam ab Euge- 
nio IV vocatus, Graecas litteras, Artesque liberales Romae gloriose docuit... 
Cretensis patria fuit, obiitque an. 1486». MiCHAEL a Sto. Joseph, Bi- 
bliographia critica, t. 11, pag. 332. Multa proprio marte scripsit, pluraque 
ex graecis latinitate donavit. Cf. Litt. Quadr., t. 1, pag. 355, ubi de ejus 
libris dialecticis sermo est. 

5 Erat saepe laudatus Joannes Campeggi. 
4 Ms. ciuitatibus. 

3 Verba haec postrema ad marginem posita sunt, ad emendanda scilicet 
quae prius scripta fuere: in qua conficienda et limanda. 

6 Sic ipse, tacito cognomine, subscribit epistolam, quae est in Litt. 
Quadr., t. III, pag. 26-29. 

7 De his sociis, Sebastiano, Baptista, etc. «nihil praeter nomen novi- 
mus». Litt. Quadr., t. III, pag. 173, annot. 4. 3 OCTOBRIS I554 377 

gno, et iudicio praeditus, et poemati prorsus natus, rudis tamen 
et ignarus est , tum literarum graecarum , tum artis dicendi , et 
illam quoque graecarum literarum in illius scola prouinciam obire 
me opus est. Hic commemoratus frater est pietate, poemate et di- 
ligentia insignis, et recte suo fungitur munere. 

D. Joannes Baptista, quondam noster discipulus, [estj foelicis 
ingenii, et obedientiae eximiae, quippe qui singulari charitate et. 
studio instituit iuuentutem, et in ea omnibus satisfacit, quod non 
paruae uirtutis est in Italia, praesertim in nostra Societate, et 
succedet D. Sebastiano. 

D. Saluator, haud mediocri ingenio natus, praedicto fratri 
succedet, qui omnes ualde opera magistri indigent, ut et sapien- 
ter doceant, et ipsi proficiant, ne contrahant modo sibi quendam 
ignorantiae habitum in teneris ferme annis, ad quem (proh do- 
lor, id euenit multis) tanquam ad scopulos sireneos consenescant, 
et inueterentur, ut postea ad doctrinam hanc humaniorem for- 
mari nequeant. 

P. Sebastianus, lusitanus, quid valeat ingenio et eruditione, 
nosti; tamen docilis est, et progreditur. 

Pater ob collegii detrimentum 4 exemplo aliorum rectorum 
explodit Despauterium s , et eiusdem uoluntate pauca quaedam et 
necessaria praecepta ex grammaticorum thesauris depromam, et 
conficiam oratione soluta de generibus, praeteritis, in nostrorum 
discipulorum gratiam, et haec (ut et in Italia factitatur) dictabun- 
tur obiter a magistro, et illa pueri, laeti excipientes, in commen- 
tariolos referent, et potius usu, quam memoriae labore discent, 
et in procinctu tenebunt sine ullo fastidio, tergiuersatione et in- 
geniorum excarnificatione. Legetur Donatus, et Guarinus, qui, et 
adhibitis annotationibusnostris, ad puerorum utilitatem tradetur, 
qui et hac ratione a seculi praeceptoribus docetur 3 . 1 Ms. detrimentur. 

- De celeberrimo hoc grammatico, cui nomen Joannes Despauterius 
(van Pauteren), agit saepe Polanco, v. gr. t. IV, pag. 53, 59, n. 99, ioo. 

3 De iis auctoribus Aelio Donato et Michaele Guarino (qui etiam Vari- 
nus et Verinus aliquando scribitur), vide dicta in loco nuper citato, Litt. 
Quadr., t. m, pag. 174 378 Epistolae Mixtae— 869 

Pater, cuius imperio haec scribo (is enim proximis literis de 
nostris rebus fusius admonebit, quae prospere succedunt), haec 
duo ex parte eius adiici voluit. Vnum, quod ipse summopere ex- 
petat mecum commemorata studia repetere: alterum, quod, cun- 
ctis mente agitatis, sese decreuisse D. Gulielmum mittere: me 
autem, ob maiorem utilitatem, retinere [sic]. 

Bene ualeo, Dei beneficio, et sum maxime quieto animo, et 
magna consolatione affectus, quod tandem, post tuam, inciderim 
in tui simillimam disciplinam, in qua et semper exoptaui, et exo- 
pto viuere et mori. 

Sum bene affectus ad sacerdotium, nam illud semper fuit meus 
scopus. Caeterum officium vides, in quo sum constitutus, et hic 
magis mea opera in commemoratis artibus, quam in sacerdotii 
functione desideratur. Verum nescio quo modo magis ferar ad 
has disciplinas modo tractandas, quam ad sacerdocium , propter 
instantem necessitatem et meam maiorem instructionem, et in 
rhetoricis, et dialecticis, in quae pro uiribus hoc anno incumbe- 
mus, vt et possimus et aristotelica penetrare et reserare. Vale. 5 
nonas Octobris 1554. Tuus inutilis seruus, qui et tuis, et patrum 
et fratrum l precibus commendatum volo. 

Non mittetur D. Gulielmus, donec rescribatur modus eundi; 
nam solum non audemus committere itineri, tum ob infirmam 
ualetudinem, ut scis, tum ob pericula itineris. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu. In Roma. 
Due baiochi. 

Alia manu: 1554. Bologna. M. Francesco Bordono. 2 (sic) d* 
Ottobre. R.ta a lli iodetto. Ms . fratum , 3 OCTOBRIS I554 379 S70 

THEODOSIUS DE BRAGANQA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VILLAVITIOSA 3 OCTOBRIS I554 *. 

Ut Villamvitiosam aliquot mittat socios, qui oppidanos excolant , enixe 
deprecatur. — Fratrem suum consanguineum, Theotonium de Braganca, 
Ignatio valde vult commendatum. 

t 

R.mo Padre. Sam tao deuoto dos Padres de Jesu, que polo 
fruito que sey que pode fazer sua combersacam em mim, e asy 
nesta terra, homde tenho meu asento 2 , desejo muyto de lhe or- 
denar huma casinha pobre, que viua desmolas, pera estarem 
quatro ou eimqo Padres, entre os quaes possa aber hum prega- 
dor e hum par de confisores 5 . Tenho pedido ao P. Miram, pro- 
uinciall, dous Padres pera primcipio disto. Dame escusa que sam 
poucos, por se aberem saido muitos. Peco a V. P. que me mande 
huma prouisam pera o P. Francisco Borge, que me faca dar dous 
Padres da Companhia pera esta villa, e pera o P. Miram; e que 
nesta parte foigue de me comsolar: V. P. nisso me fara muy 
gramde caridade 4 . 

O P. Francisco mandou dom Teotonjo, meu irmao, ao cole- 
gio de Beneza 5 , e eu desejo muito que elle seja letrado, e agora 1 Ex originali in vol. Epist. diversorum, duplici folio, n. 90, prius 476. 

- Vide supra, epist. Patris Bustamante, t. III, pag. 573. 

5 Bis repetitur hoc verbum in ms. 

* Responsum Ignatii ad praesentes litteras, si quidem datum sit, hucus- 
que non vidimus editum: facit nihilominus ad rem quod ad epistolam ejus- 
dem ducis brigantini 24 Jan. 1554 rescripsit Ignatius. Illud vide, Cartas 
de San Tgnacio, t. v, pag. 148, et ad Stum. Franciscum Borgiam, ibid., 
pag. 150. 

5 Hoc non recte dicitur. Nam cum Theotonius, ex Portugallia missus,. 
in Hispania non quiete versaturus judicaretur(NADAL, Epist. t. 1, pag. 259), 
ex alia vero parte, si Romam nimis cito properaret, incommoda aliqua, tum 
ipsi Theotonio tum aliis timerentur exoritura (Polanco, t. IV, pag. 547,. 
n. 1172, annot. 6.), Borgia, ut moras protraheret, rem haud injucundam ju- 38o Epistolae Mixtae— 871 

nam he mays que latino; e pode ser que, achandose em Beneza, 
deseje di ir a Jerusalem, a qual hida lhe podera torbar seu estu- 
do. V. P. nam lhe debia de dar licemca, se nao desque fosse 
cursado de bacharel em theologia, e entam ba omde quiser. E 
pois meu irmao esta nesa santa religiam, queria eu que tiuese 
letras pera poder fazer fruyto. N. S. a R.ma pessoa de V. P. 
tenha em sua garda. De Villa Vicosa a III de Outubro 1554. Ao 
que V. P. mandar, 

Ho DUQUE. 

Inscriptio: f Ao R. m0 P. Mestre Inacio, geral dos do co[lle]gio 
de Jhesu, em Roma. 

Alia manu: 1554. Del duca di Braganza, 19 8.bre. — Manet 
vestigium cerae rubrae sigilli. £71 

FRANCISCUS DE ASTUDILLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 6 OCTOBRIS I554 '. 

Tardidatem suam in scribendo accusat. — Mandata Eleonorae de Toledo, 
ducissae Florentiae.— Societas bene audit.— Suam operam pollicetur. 

t 
Muy Rdo. en X.° Padre. 

No huuiera yo auer esperado occasion para escriuir a V. P. y 
encomendarme en sus conseios y orationes , pues a tanto tiempo veni, nobilissimi brigantini ducis fratri, proposuit; nimirum ut, cum vela 
daturus esset in Angliam Philippus, ad nuptias cum regina Maria contra- 
hendas, sese Theotonius amplissimo regioque comitatui adjungeret, et longa 
conficiens per diversas Europae provincias itinera, Romam tandem veniret 
et in amplexu optimi parentis Ignatii conquiesceret. Haec Borgiae mens fuit. 
Sed Theotonius «cum intellexisset Venetiis esse P. Simonem, eo statim se 
contulit » Polanco, t. iv, pag. 129, n. 258, quo pervenit 9 Septembris 1554, 
unde ab Ignatio per litteras revocatus 22 ejusdem mensis (Cartas de San 
Ignacio, t. iv, pag. 327-33i), 3 Octobris Romam contendit, Polanco, ibid., 
n, 258, annot. 1-3. 

1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 39, prius 60. 6 Octobris 1554 38l 

que conosco a V. P., y tiene en su sancta Compannia las dos 
personas que yo mas amo en este mundo \ Mas de lo que no e 
sabido gozar antes, quiero agora comenzar a gozar, y deber a la 
occasion lo que dexe de deber a mi cuidado y diligentia. La du- 
quesa, mi seftora 2 , me manda que escriuiesse a V. P., que man- 
dasse dezir en los altares priuilegiados de Roma las misas acos- 
tumbradas para sacar las animas del purgatorio, y que se dixes- 
sen por la anima del uirey su padre, de buena memoria, y de su 
buena, fiel y anciana seruidora, Isabel de Reinosa 5 , especial de- 
vota de V. P. y de la Compania. V. P. mande ordenar que se 
digan, y nos de auiso \ 

En esta tierra las cosas de la Compafiia estan muy estimadas, 
como es razon: y creceran sin duda, porque, ademas que la du- 
quesa esta muy inclinada, el duque 5 comienza a coDOcer la obra 
y abrazarla. Yo seruire lo que pudiere ex corde puro et fide non 
ficta 6 ; y esto tenga V. P. por entendido, y ansi la Compania se 
sirua de mi en lo que yo ualgo, si ualgo por la gracia de Dios 
algo. 

Al P. Laynez rreciuio mi senora muy affectuosamente: com- 
mo uuelba 3^ halle estos negocios de la guerra mas descargados, 
en poco tiempo hara que el collegio de Florentia no deba nada al 
mejor de otra parte \ A los Padres uenerables, al P. Polanco y 
Olaue beso las manos; y pues la rreligion no diuide, sino aug- 
menta amor, que me amen entrambos a dos, como solian. 1 Hi, ut existimamus, sunt Polanco et Olave. Cf. Epist. Mixtae, 1. 11, 
pag. 766-767, ubi animadverte male a nobis Melchior vocari, qui Franciscus 
Astudillo est. 

2 Eleonora de Toledo, filia Petri de Toledo, celebris quondam neapoli- 
tani proregis. 

3 De christiano obitu ac pietate singulari Isabellae de Reynoso agit Po- 
LANCO, t. IV, pag. 166, n. 341. 

4 Vide in Cartas de San Tgnacio, t. IV, pag. 345, epistolam, quae inscri- 
bitur: Para N. N. (Florencia). Ea Ignatii responsio ad has Astudillo lit- 
teras nobis quidem videtur. 

5 Cosmas, sive Cosmus de Medicis. 

6 I Ad Tim. 1, 5. 

7 Cf. Polanco, t. iv, pag. 165, n. 339, 340. 382 Epistolae Mixtae— 872 

Nuestro Senor conserue la personade V. P., y augmente de 
bien en mejor la santa empresa. De Florenzia a 6 de Octubre 
1554. Seruidor de V. P., 

Francisco de Astudillo. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. en X.° Padre, el P. Ignatio, prae- 
posito de la Compania de Iesu, etc, mi sefior, en Roma. 8?« 

FRANCISCUS PALMIUS 

[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

BONONIA 6 OCTOBRIS I554 '. 

De aedibus sacris Sti. Andreae. — Socii, in Aethiopiam destinati, Bononia 
transiere. — Eos comitandi desiderio P. Sebastianus flagrat. 

Pax Xpi. Amen. Molto Rdo. in Xpo. Padre. Quelle di 29 del 
passato si sono riceuute, et inteso quanto si scriuea sopra del 
fratello M. Francesco et M. Guilielmo 2 : di questo non scriuo 
altro, perche il mercori passato si fece risposta. 

Quanto alli auisi et ordini vniuersali mandati a tutti li colleg- 
gij, non si manchera seruarli con V aggiuto diuino. 

Li mandati di santo Andrea 3 stano gia tutti fatti, mi pensauo 
si douessero mandar hoggi; ma Y notario non lhauea spediti in 
modo che si puotessero mandar': per il primo spacio si mandera- 
no, et daro auiso di quanto sara necessario. 

Li canonici hano voluto porre questa conditione nel mandato 
loro: casu quo, che la Compagnia nostra manchasse, et che non 
si volesse piu seruire del luogho di santo Andrea, o d'altro che 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 53, prius 85. 

* Vide epist. 869. 

5 De hoc templo Societati commodando egit Palmius epist. 866, et Po- 
LANCO, t. IV, pag 115, n. 222, ubi, cum acta tum Bononiae tum Romae 
summatim retulisset, rem hisce verbis absolvit: «Tamen hoc anno nihil Ro- 
mae confici potuit. Aliqui etiam annui reditus, qui quibusdam ludimagistris 
per urbem dari soliti erant, a Senatu obtineri P. Franciscus curavit; sed ne 
id quidem successit ex sententia, et ita eodem loco Stae. Luciae, sicutprius, 
•collegium, et in eadem paupertate, perstitit.» 6 Octobris 1554 383 

si permutassi in quello, quando ci piacesse permutarlo, chedetto 
luogho o il permutato uadi al capitolo: s J intende quando noi non 
volessimo stare in Bologna, o nella diocesi, e quando la Compa- 
gnia nostra manchasse. Perche questa cosa non mi parea gene- 
rare a nostra Compagnia pregiudicio, ho fatto puoca resistenza, 
benche ho detto chio mi contento quando cosi piaccia a V. R., et 
in cio tanto piu m' assicurai, quanto che, hauendo cio conferito 
col P. M.° Andrea d' Ouiedo, mi disse S. R. che in Tiuoli era, 
in certa vnione fatta a nostra Compagnia, interuenuto il medemo 
caso. 

Domenica passata gionsero qui al tardi li Padri che vano in 
Ethyopia ', et stetero qui, con li fratelli che andauano a Ferrara, 
per sino il marte matina, che per tempo si partetero, et si conso- 
lamo molto nel Signore. II P. Sebastiano, portughese, sta con 
molto desiderio d' andare o nelF Indie o in Ethyopia, et credo 
sara buono, per essere persona di molta virtu, e desideroso della 
diuina gloria: il che supplisse alF insufficienza delle letere, ben- 
che attende a profitarsi piu che puo anche in esse. 

Qui si mandano le colligate delli Padri d' Ethyopia, et vna 
del P. Agostino ', alla quale fara dare V. R. ricapito. 

Le cose di qua per gratia di nostro Signor vano bene, et le 
schole, nelle quali sarano adesso 70 scholari; ma molti sono in 
villa. 

II P. M. Jo. Francesco Brunello lunedi prossimo partira per 
Parma; essendo cosi paruto conueniente qui, le daro la Com- 
missione di solecitare F espeditione dellacasa del P. D. Battista 
Viola. 

Al presente non accade altro, saluo che raccomandarci alF 
orationi di V. R. e de tutti li Padri et fratelli. Di Bologna il 6 
di Ottobre 1554. D. V. R. seruo humillimo in X.°, 

Francesco Palmio. 

Post scripta. E gionta di Parma vna lettera, che dice non 
accadera piu chel P. M. Jo. Francesco vadi; e cosi resta con 

grande commodita della casa. 1 PP. Melchior Carneiro, Andreas de Oviedo aliique, de quibus Po- 
X.ANCO, t. iv, pag. 8, n. 7 et pag. 15, n. 14. 
8 Augustinus de la Riva. 384 Epistolae Mixtae— 873 £73 

ANTONIUS SOLDEVILA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 8 OCTOBRIS I554 '. 

Sodales ex urbe profecti, sospites atque incolumes Genuam appulerunt. — 
Perhumanissime excipiuntur. Praeter omnem exspectationem socios 
hispanos inveniunt, Romam tendentes. — Gaudium ex mutuo conspectu 
et alloquio. 

JL 
I 

Muy Rdo. Padre. 

La gratia del Senor sea continuamente con todos. A sinco de 
Octubre allegamos buenos a Genoua, todos aquellos ocho, que 
para este effecto eramos partidos de Roma, dexando el P. Mtro. 
Lainez en Florenza, por algunos negocios que tenia de tratar con 
la duquessa 2 , y partirse de alli a dos dias: y ansi el fue en Ge 
noua un dia despues que nosotros, muy bueno. Hallamos en Ge- 
noua al P. Mtro. Nadal, que, pocos dias auia, erauenido de Spa- 
nya con tres otros 3 . El mismo dia que nosotros uino el P. miser 
Batista y el hermano Hieronymo 4 . Estaua ja en Genoua el P. mi- 
ser Emanuel, tratando muy diligentemente el que tocaua a la 
prouision y orden de casa. Despues de ser desambarcados, arto 
mareados, y por esta causa sin comer todo el dia (en el qual en 
diez horas auiamos hecho sexenta millas), nos fuimos al hospital 
dellos incurables, adonde estaua el P. Mtro. Nadal con los otros 
que eran uenidos con el y el P. miser Emanuel: los quales no 
menos (creo) se holgaron de nuestra uista, que nosotros della suya, 
aunque nosotros teniamos causa de sentir mayor alegria, por ha- 1 Ex autographo ln vol. E, duplici folio, n. 75, prius l36. 

2 Vide epist. 871. 

5 Polanco, t. iv, pag. 41, n. 61, agens de hac re, scribit: (Jnvenerunt 
autem non solum P. Emmanuelem [Gomes de Montemayor]... sed et Hiero- 
nymum Natalem, qui cum P. Didaco de Guzman et Doctore Loarte et Ma- 
gistro Emmanuele de Sa... appulerat.» 

Joannes Bta. Viola ejusque socius, frater Hieronymus Galvanellus. 8 OCTOBRIS 1554 385 

llarlos sin pensar dellos. De alli un rato, uino el P. miser Batista. 
Todos cenamos alli aquella noche, por ruegos del sefior miser 
Francesco de Torno y la senora Mane de Nigroni, los quales tie- 
nen la suprema cura del hospital ' ; y fuimos tratados con tanta 
diligentia y amor, que nos podiamos confundir, y alabar a Dios 
nuestro sefior de las uirtudes que a puesto en estas creaturas. 
Despues de cena, desliberados de ir a dormir al collegio (aun- 
que ella queria en todas maneras quedassemos en el hospital). 
Nunca nos dexo ir la dicha senora, sin que su mismo hijo, que es 
un notario de mucha qualidad, con algunos criados nos acom- 
panyasse. 

Ouantas personas auemos tratado, an mostrado muchos se- 
nyales de alegria y admiration en nuestra uenida, y particolar- 
mente los nuestros procuradores y los seflores diputados, los qua- 
les tanbien se holgaron mucho aquel mismo dia con una carta 
que de V. R. recebieron. 

Las uisitas estos dias no nos dexan biuir: toda la dilisentia 
ques possible se da por una parte y por otra, en que el collegio, 
las scuelas y la iglesia esten como deuen: bien que cosa alguna 
cierta y conueniente para nuestra iglesia y scuela, aun no la te- 
nemos. El P. Mtro. Nadal pintara mas al uiuo todas las cosas a 
V. R.: yo despues scriuire mas largo a V. R. de lo que succedie- 
re. Aora uuiere scrito a V. R. el P. miser Batista, si no estuuiere 
tan occupado, y si no se remitiera a mi y al portador de esta. 
Encomiendase mucho a V. R. y al P. miser Polanco y al P. mi- 
ser Batista 2 : esta sano , pero muy flaco, y no falta en que en 
tender. 

El Senor nos de gratia para ser aptos instrumentos de su di- 
uina bondad, a prouecho y edificacion de todos, el que speramos 
alcansar mas facilmente, siendo aiudados con las orationes y sa- 
crificios de V. R. y todos los Padres y hermanos, a los quales 1 «Omnes charitate Dornini Francisci Adorni et Mariae de Negroni, 
uxoris ejus, qui hospitali praeerant, refecti fuerunt.» Polanco , t. rv,. 
pag. 41, n. 62. 

4 Joannes Bta. Pezzano (?). 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 25 386 Epistolae Mixtae— 874 

mucho nos encomendamos todos en el Senor, rogandolo nos de 
gracia para sempre seruirlo. De Genoua a 8 de Octubre 1554. 
De V. R. hijo indigno, 

Antonio Soldeuila. 
Inscriptio: f Al muy Rdo. P. miser Ignacio, preposito gene- 
ral de la Companya de Jesus, en Roma. 

HORATIUS NUCULA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

INTERAMNA 9 OCTOBRIS I554 ! . 

Sodalitas quaedam interamnensis stationem Societatis in sua urbe 

Ignatio offert. 

f 
Muy Rdo. in Xpo. Padre. Esta en esta nuestra tierra una con- 
fradia muy antica, en la qual son confradres los principales de 
la nuestra cibdad, y tien de renta obra de quingentos ducados, y 
fue ordenada para casar uerfanas, y ayudar pobres necesitados, 
y hazer otras obras santas y buenas. Y porque la nuestra repu- 
blica, tinyendo alguna necesidad, luego toma lo que le pare^e 
desta renta, no se pueden hazer cumplida mente las obras pias, 
por las quales fue constituida tal confradia y renta de la mesma 
republica; y desta renta agora se paga el salario del medico, y del 
maestro que amuestra a los mochachos. Es uerdad que se hazen 
algunas cosas de las que se an de hazer ; todauia no se pueden 
hazer todas. Y porque emos pensado y platicado entre nosotros 
confradres, que ningun benefi^io podriamos hazer mayor a esta 
nuestra republica, que tener aqui unos quatro 6 cinco de la Rda. 
Compafiia de Jesus, an mandado a mi, que saben que tengo ser- 
uitud y amistad con V. P., y conozco a muchos de la Compa- 
nia 2 , escriua y trate con V. P., para uer si sarra possibil auer 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 33, prius 44, 45. Usus est 
hac epistola Polanco, t. iv, pag. 144-145, n. 289. 

2 Joannes de Vega, priusquam anno 1547 in Siciliam mitteretur, lega- 9 OCTOBRIS I554 387 

quatro 6 ginco Padres de la Compania , para que amuestren las 
buenas costunbres y letras a nuestros mochachos; y la dicha 
nuestra confadria proueera de todo lo que fuere menester para 
ellos, para el uestir y comer. La morada para monstrar y para 
biuir en ella, desinnamos que sea la casa mesma de la nuestra con- 
fradia, mas no esta puesta en orden. Entretanto que se pondra la 
nuestra como a de estar, podran estar en una casa, que serra al 
proposito, y los mesmos Padres podran dar orden que la casa de 
la confradia se edifique y ponga en orden; segun que ellos iuz- 
garan ser al proposito para la commodidad que fuere menester. 
V. P. nos hara a todos muy gran merced de auisarnos del nu - 
mero que podra enbiar aca para el efeto sopredicho, y de la ma- 
nera que los uuieremos da proueer, 6 dalle nosotros quien los pro- 
uea de todas las cosas que uuieren menester, 6 traer ellos con- 
sigo quien haga este uficio, y consefialle nosotros el carniciero, y 
el hornero, y todo lo demas. Y porque pueda la nuestra confra- 
dia uer lo que fuere menester para este negocio, V. P. me de 
auiso a mi de todo muy particularmente, y hecha la relacion a 
los confradres, se tomara resolucion de lo que se podra hazer por 
nosotros, y auisaremos a V. P. En esto concurrera la comunidad, 
y el obispo l , y todos, por la buena opinion y fama de la Compa- 
nia. Juan de Mondragon, que darra esta a V. P., menbiara a buen 
recapito la carta que nos auise de todo lo sopredicho; y serra me- 
nester enbiar el capo dellos que sea docto y sufficiente para leer 
rethorica, y dar cartas en romance a los discipulos, para que las 
hagan en latin, y otras cosas que fueren menester de hazer. Yo 
e hablado desto, y deseo que se efetue, por el amor que tengo a 
la Compafiia, y para hazer este bien tan grande a mis cibdada- 
nos. A V. P. suplico tenga por bien de mandarme a responder 
luego. Del virrey de Sicilia, mi seflor, muchos dias a que no tengo 
carta; por letra de Esquiuel, mayordomo, que menbio el salario tus caesaris Caroli V fuerat in urbe, annis pluribus, ibique familiarissime 
Ignatio usus. Hinc, cum Horatius Nucula Vega inserviret, occasionem ha- 
buit cognoscendi Ignatium aliosque de Societate viros. 

« Joannes Jacobus Barba, O. S. A. Gams, Series Episcopomm . 388 Epistolae Mixtae— 875 

que S. S. Ilma. me da en mi casa, e sabido que mi sefiora la du- 
quesa de Vibona l a parido otra hija, y que el virrey mi seflor y 
los senores con toda la casta estan buenos. 

Nuestro Seflor la muy Rda. persona de V. P. guarde con 
salud para su santo seruicio, y le suplico me mande, se yo pudier 
seruille en algo aqui en mi tierra 6 fuera della 2 . De Terni a 9 de 
Otubre 1554. De V. P. muy Rda. seruidor, que sus manos besa, 

Oracio Nucula de Terni. S?5 

PAULUS DE ACHILLIS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 9 OCTOBRIS 1554 3 . 

Michael Botelho melius valet. — In ejus locum Achillis concionatus est. — • 
Vincentius Roa opportunitatem navigandi in Hispaniam opperitur. - Vir 
optimus, Hieronymus Seguera, moriens, heredem collegium instituit. — 
Balthasari de Torres missa sunt quae petierat. — Curriculum studiorum 
stato tempore inchoandum. 

Jesus f Maria 

Molto Rdo. in Christo Padre. Pax Christi. Sono molti giorni 
che non habbiamo lettere da V. R. P. Qua per la gratia dil 
Signor stamo bene. II P. M. Michael 4 sta meglio: potra predi- 
car' domenica che uiene colla gratia dil Signor: doe domeniche 
si e riposato. Io predicai questa passata in loco suo, supplendo 
come poteua lo officio suo. Dil tutto sia lodato Jesu Christo, qui 
facit mutos loqui et surdos audire s . 

II P. Vincenzo 6 , perche non si ritroua in nissuno modo ben 

1 Elisabeth de Vega. 

2 Nuculae significavit Ignatius «propter alias Societatis occupationes 
id temporis aliquos ex nostris Interamnem mitti non posse; et si quando 
CoIIegium esset mittendum, cum minori numero quam quatuordecim mitti 
non posse; et ita, cum ea confraternitas tam grave onus ferre non posset, 
collegii missionem urgere desiit». Polanco, l. c, pag. 145, n. 289. 

3 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 91, prius 185. 

4 Michael Botelho (Botellus). 

5 Marc vn, 37. 

G Vincentius Roa, valentinus. 9 OCTOBRIS I554 389 

qua, credo che andara in Spagna colla prima commodita che si 
offerisse de passaggio securo, si come mi significa il Padre pro- 
uinciale, non si ritrouando meglio che ha fatto sino hora. 

Laltro giorno, cioe il giouedi passato, mori uno sacerdote 
deuoto molto de la Compagnia, che staua in Monreale, che si 
chiamaua il prior Seguer ', catalano di natione, quale conoscano 
il P. Pietro Ribadeneira, et il P. Rogerio 2 , et alcuni altri che 
iui sono. Ha lassato herede il colleggio nostro di Monreale de 
tutti li suoi beni che haue qua in Sicilia, doppo la morte de vno 
suo amico et de la moglia dil detto amico, quali ha instituito he- 
redi immediati, et doppo loro il collegio. Si come intendo, sino 
hora po hauer' de intratta circa de settanta schudi ciascuno 
anno. V. R. P., seli piace, Y hauera raccomandato nelle sue ora- 
tioni et sacrificij. Molto era deuoto de V. R. P. et de tutta la 
Compagnia, homo molto bono, et fidele seruo de Iddio nostro 
signor. Io fui presente alla sua morte, nella quale dette molta 
edification', et specialmente esempio di patientia. 

Credo che il Padre dottor Torres 3 gia hauera riceuuto il glo- 
bo spherico colla sua coperta, et quello instrumento de roblo, il 
libro, cioe quelle tauole de astrologia, il planisferio, quali tutti ho 
mandato in doe uolte a Napoli, indriciati al Rdo. Padre M. Sal- 
merone. Hora mando quello altro libro che domanda, cioe il pla- 
nisferio de Joanne Roias. Pensaua de poter' mandar' con questa 
la lettera de li quatro mesi, ma anchora non e tradotta in vol- 
gar' italiano: colle prime la mandaro collo aiuto dil Signor. 

Speramo il giorno de santo Luca far' li principij delli studij , 
se piacera al Signor. Li maestri stano preparandosi per quello 
tempo: se inuitara il magistrato, et se recitaranno doe oratione, 
vna latina, laltra greca, et alcuni epigrammi hebrei, greci et la- 
tini. Dil tutto et per tutto sia glorificato Iddio nostro signor. 

Nelle schole hora sono 250 scholari. Damo li esercitij a dieci 
persone, et speramo buono frutto per la gratia dil Signor. 1 Hieronymus Seguera, cujus exstat epist. 670, vol. in, pag. 484. Ejus 
obitum et virtutes refert ad hunc annum PoLANCO, t. IV, pag. 227, n. 508. 

2 Joannes Rogerius. 

s Balthasar de Torres. 390 Epjstolae Mixtae— 876 

Del P. Guttano et di Ottauio non ho sentito cosa noua. Non 
altro, se non che sempre tutti humilmente se raccomandiamo 
all' orationi de V. R. P. Di Palermo alli 9 de Ottobre 1554. 
D. V. R. P. indignissimo seruo in Jesu Christo, 

Paolo de Achilli. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale de la Compagnia di Jesii. In Roma. 

Aliamanu: Dice della donatione del priore Seghera. JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 12 OCTOBRIS 1 554 *. 

Ducissa Ferrariae in bene coeptis perseverat. — Ignorantia rei christianae,, 
qua laborant feminae, quae ducissae sunt ab obsequiis. — Eas, Renata pro- 
bante, instituet Pelletarius. 

f 

La gratia et pace del S. N. J. X. perseueri sempre nelF ani- 
mi nostri. Amen. Gia dua volte o tre auisai la P. V. quanto la 
diuina misericordia fece con la Illma. casa de madama, et il felice 
successo della sua reduttione al vero pastore et vero ouile ' . 

Horra auiso la P. V. come il S. N. J. X. non mancha dal suo 
tanto porgere il suo aiuto per il meso di suoi, etiam inutili, in- 
stromenti a detta casa, et si fa gratia de visitarla spesso, et raggio- 
nare con detta madama delle cose dil Signore nostro, et varie al- 
tre, come occorre. 

Me ritrouo alle volte quando si dice la mesa, alla quale tutta 
la fameglia sua se ritroua senza grande impedimento. 

La Illma. madama me pareua alquanto troppo nascosta, piu 
d' un lato che de laltro, quando se celebra, di modo che non 
staua al mezzo della porta che risponde alla sala, doue se gli dice 
la santa messa. Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 68, prius III, 112. 
Vide epist. 863, 865. 12 OCTOBRIS I554 391 

Et benche, credo, lo facesse simplici animo, forsi per piu essere 
ritirata, nondimeno mi parse di essortarla a stare nel mezzo della 
porta, accioche d' ognuno fusse veduto. Lei rispose che lo faria, 
et di fatto lo fa. Veggo doppo le sue donzelle tutte insieme inge- 
nochioni nella messa, dentro la sala istessa, doue si dice messa in 
publico, ma non veggo fare alchuna oratione, ne segno di deuo- 
tione, come segni d' humiliatione che el peccatore debbe fare 
nanti il suo signore et Iddio, et massime nel tempo della eleua- 
tione del santissimo sacramento. Lo referisco il medemo giorno 
a madama, et dico che seria buona che V amaestrasse tutte insie- 
me del modo de sentire la messa, etc, et lei rispose che era con~ 
tenta. Gli dici che me assignasse V hora che gli piacesse. Questa 
hora seria buona, sel ve fusse eommoda, rispose lei (la qualle hora 
era 18). Gli dici che ogn' hora mi era commoda, et cosi fu consti- 
tuita F hora 18. Vedendo io che sapriua la porta de nuoui frutti, 
considerai che potria fare per aiutare et lei et le sue, et me parse 
portare a sue donzelle alchune dottrine christiane, per pigliare 
caggione damaestrarle delle cose della fede della vera chiessa no- 
stra. Arriuato adonche et amaestratele del modo d' oldire la mes- 
sa, commincio ad interrogare sel sanno gli articoli della fede, il 
confiteor, etc, et trouo nihil, et che sonno senza sapere cosa delle 
necessarie alla salute, benche pareua che sapessino, essendo gia 
grandi. Offerisce adonche le mie dottrine x. ne , legendogli alchuni 
punti, il tutto nanti a madama, alla quale dimando, se gli piace 
che ogni di impareno vno di articoli, et jo dechiarero. Respose 
che si, et cosi gli dette la sua lettione per domane: Credo in Dio, 
padre omnipotente, etc, il che esplicaro, sel piacera al S. N. J. 
X., nel quale spiero me dara a dire cose a lei et sue vtili, et me 
destendero piu che potro nelle cose che potreano essergli dubiose. 
Et per questo, anchora che della P. V. ricercaria essere instrutto 
circa il proce[de]re; pur, se lei per sue occupationi non potra cio 
fare, almeno la priego priegare alla diuinarvntione ci amaestri. A 
li 12 dottobre 54. De Ferrara. De V. P. figliolo indegno nel 
S. N.J. X., 

JOANNI PELLETARIO. 

II numero de li scholari, 120. 392 Epistolae Mixtae— 877 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale delta Compagnia de Jesii. A Roma. S77 

ANDREAS GONZALEZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ABULA 12 OCTOBRIS I554 '. 

Initium abulensis collegii. — Recedente Burgos Patre Alvarez del Aguila, 
tres Abulae socii commorantur. — Quid sentiant homines de Societatis 
instituto. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre. La gracia del Spiritu santo sea siem- 
pre en continuo fauor de V. R. Amen. Despues que aqui estoi en 
esta ciudad, no e escrito a V. R.; y la causa a sido, que no se a 
ofrescido cosa de que pudiese escriuir a V. R. Lo que al presente 
se ofresce es, que, como el Seflor fue seruido que uiniese a estas 
partes su R. a , el P. M.° Nadal, me enuiaron aqui, siendo necesa- 
rio el P. Hernandaluarez para Burgos 2 . Estamos en esta casa el 
hermano Ramirez, que es natural de Zamora, de edad de veinte 
y cinco afios, al qual enseflo, como yo puedo, la gramatica; esta 
con nosotros un hermanito de xv 6 xvi aflos, que era de la doc- 
trina christiana. Yo me ocupo en oir la theologia que se lee en 
santo Thomas, monesterio de los dominicos 3 , y en confesiones y 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 13*4, prius 327. 

2 «Abulam autem mittendum curavit [P. Nadal] P Gonzalem, methy- 
mnensem, ut initia Coilegii foveret, cum uno vel altero socio, inde evocato 
P. Ferdinando, ut Burgos rediret.» Polanco, t. iv, pag. 489, n. Io33. 

«En el sitio, donde hoy esta aquel grandioso y regio convento, habia 
erigido uno harto modesto el aiio 1478 Doiia Maria Davila, de la casa de la 
Marquesa de las Navas... Con los cuantiosos ingresos de los bienes confis- 
cados alos judaizantes, relapsos, herejes y reos de otros delitos que casti- 
gaba el Santo Oficio, comenz6 a engrandecer la fabrica el celebre inquisi- 
dor Torquemada, que alli tiene su sepulcro en la sacristia. Comenz6se la 
grandiosa obra en 1482, y se acab6 en 1493. Por el pronto no se pens6 en 
poner alli estudios... 

La Reina Isabel, que profesaba gran afecto a este convento, fue, segiin 12 OCTOBRIS I554 393 

ocupaciones ordinarias: el sanctissimo sacramento se a puesto en 
esta yglesia: aceptos estamos en esta ciudad, aunque no faltan 
algunas cosas; pero no es nada. 

Un fraile de sant Francisco, predicando en S. Francisco, dijo 
que san l Francisco era buen medico , y no como agora, que 
andan con buenas hopas de refino, y camisas y calcas atacadas, 
y no quieren limosnas, sino renta; y una destas dos cosas: 6 que 
plugiese a Dios que debajo desta sanctidad no estuuiese el demo- 
nio, 6 que ansi auian empezado 2 los alemanes. 

Una persona quiere dejar aqui trecientos ducados de renta: lo 
esta tratando con el P. Francisco 3 : escriuire a V. R. de lo que 
se hiciere. 

Otra cosa no se ofresce que hazer saver a V. R., mas de que 
en las oraciones de nuestros charissimos Padres y hermanos nos 
encomendamos entranablemente; y por amor de nuestro Senor 
me pida V. R. en particular a nuestro Senor humildad. De Auilla 
12 de Otubre de 1554 anos. Sieruo indigno de V. R., 

f Goncalez. 

t 
Inscriptw: Jhs. Al muy R.do e n X.° Padre, el P. M.° Ignatio, 

preposito general de la Compania de Jhs., en Roma. f. 

Alia mann: R.ta a lli 26 di Decembre. se dice, la que quiso que se pusieran alli estudios de Filosofia y Teologia, 
como se hizo en 1504, siendo General de la Orden Fr. Vicente Vandel, mas 
no como Universidad, sino como mero Colegio de la Orden... El Nuncio, 
Juan Poggio... erigio aquellos estudios en Universidad, confirmandola este 
titulo el Nuncio Leonardo Marifio en 1553, a instancia del Monarca. Puede 
fijarse por tanto el origen de la Universidad hacia el ano 1550...» La Fuen- 
TE, Historia de las Universidades, Colegios y demds establecimientos de 
ensenanza en Espana, t. n, pag. 149, 150. — Aedificii descriptionem vide 
apud Carramolino, Historia de Avila, su provincia y obispado, t. I, 
pag. 511-520. 

1 Ms. 5. San. 

- Ms. epecado. 

3 Franciscus Borgia. *' 394 Epistolae Mixtae— 878 87S 

GASPAR JOFRE DE BORJA 
episcopus segobricencis 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ALBARRACINO 15 OCTOBRIS I554 *. 

Repetit quae superioribus, a se datis, Htteris, Ignatio scripserat.— Amorem 

suum erga Societatem operibus vult testatum. 

t 

Muy Rdo. Padre. Por dos vias tengo scrito a V. P., y ahora 
postreramente con el Rdo. P. Nadal 2 , y no me marauillo que no 
tengo ahun respuesta, por estar los caminos tan impedidos, a 
causa destas guerras de los principes christianos. Remedielo Dios, 
como puede; y siempre que se offresciere oportunidad, no dexare 
de scriuirle, hasta que yo sepa que V. P. sabe la intencion que 
tengo, de hazer todo el beneflcio que pueda a esta santa orden 
de la Compania de Ihs. 

Y lo que le [he] scrito epilogare aqui en dos palabras, por no 
enfadalle con larga scritura. Dos cosas se offrescen: la primera, 
el edificio del collegio de Barcelona, en el qual hago hazer ha- 
zienda tan a proposito, que me scriuen los que lo tienen a cargo 
por mi, que para carnestoliendas stara de arte, que para la qua- 
resma se podra predicar en el, y anssi hoy lo he concertado con 
el Padre prouincial, Strada, aqui en Albarrazin, que ira a Barce- 
celona a predicar la quaresma, y yo le yre a oyr alla. Lo ottro 
que se offresce es, lo que tengo scrito al P. Francisco de Borja, 
acerca de poder dexar yo D ducados de renta al collegio de Qa- 
ragoca; y para platicar esto, es venido aqui el dicho P. Mtre. 
Strada , y anssi he mandado hoy hazer los despachos nescesa- 
rios por Inglaterra 3 al Padre N. S. Esto que se entiende de pro- 

1 Ex originali in vol. Epist. diversorum, duplici folio, n. 91, prius 396. 

2 Emendatum alia manu: prius scriptum fuerat Vidal. — Vide de argu- 
mento hujus epistolae aliam clarissimi ejusdem auctoris, n. 856, et quae ibi 
diximus. 

3 Emendatum alia manu: «prius; Vngria.» 15 OCTOBRIS 1554 395 

curar, ya lo sabe el P. Nadal ': el dara complida infformacion 
a V. P. , a cuya relacion me remitto. Nuestro senor Dios, que 
lo encamine todo , y se sirua de nuestra voluntad , y guarde la 
muy Rda. perssona de V. P., y en su santo seruicio y amor por 
su benignidad conserue. Si aqui huuiere en que poderme em~ 
plear, no dexe V. P. de mandarlo. Vale et ora pro me. De Al- 
barrazin a xv de Octubre 1554. Occorreme dezir, que, hauiendo 
entendido por el dicho P. Mtre. Strada la nescessidad que 
padescen los Padres que estan en Qaragoca, les he mandado 
proueer de treynta ducados de renta, hasta que tengan ottra. 
De V. P. devoto, que en sus horaziones sencomienda, 

Hell obispo de Segorve y de Hallbarrazin. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el Mtro. Ignatio de Lo- 
yola, preposito general de la Compania de Ihs. Roma. 

Alia manu. 1554. Albarrazin. Del obispo de Segorue, 15 de 
Octubre. R.da a 15 de Hebrero 1555. S79 

JACOBUS MIRON 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 15 OCTOBRIS 1554 " 2 . 

Acceptis litteris respondet.— Status collegiorum in lusitana provincia. — 
Sociorum paucitas pro regionis amplitudine et votis principum, nostros 
sodales postulantium. 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre. La gratia y paz de Christo nuestro Senor 
sea siempre en nuestro fauor y aiuda. Amen. A cinco de Nq- 
uiembre recebi hun pligo de cartas de Roma por uia del P. Fran- 
cisco, y con el recebi la informaeion larga del P. Luis Goncalez 
acerca de las cosas de Mtro. Simon 3 con una copia de la senten- 

1 Emendatum a quodam tertio: prius, Vidal.n 

- Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 198, prius 521, antiquitus 
272, 273. 

5 Vide supra, epist. 8ll. 396 EPISTOLAE MlXTAE-879 

tia que dieron los juezes. Gloria sea al Sefior por todo, que tan 
manifiestamente da a entender la verdad a sus sieruos. Di parte 
al rey desta sententia, y de la informacion de Luis Gongalez: di- 
xome que, quanto a la informacion, que pues era quasi la mesma 
(como yo le dezia) que la de Juan de Polanco, no era menester 
ueerla, y que quanto a la sententia, holgaria de veella otro dia, 
que estuuiesse despacio. Dile tambien la carta que uenia de V. P. 
para el; y la otra que uenia para el iffante \ de Luis Goncalez, 
se la di al iffante, y le mostre la sententia, la qual leyo toda con 
mucho gusto y consolacion in Domino, dando gratias a Dios del 
buen successo. La informacion de Luis Gon^alez, por ser larga, 
no la leyo; yo le informe de palabra de algunas otras cosas mas, 
que no venian en la de Polanco. Y quanto a la carta que pedia 
Luis Goncalez al iffante para que diesse fe del buen estado em que 
esta ahora la Compania en Portugal, no le pareeio muy necessa- 
rio por aora, por el buen successo que an tuuido las cosas alla, 
despues que Luis Gon^alez escriuio esta carta; pero com todo 
creo que la escreuira el 6 el rey, plaziendo a nuestro Senor, por- 
que aun todauia aprouechara. 

En el fin de Setiembre recebimos dos cartas, una de Mtro. Si- 
mon para los hermanos de Portugal, en que se accusaua y pedia 
perdon de las cosas passadas, y otra de V. P. para los mesmos, 
escusandole la intencion 2 . Mostrelas a estos pringipes, y se hol- 
garon mucho: y el rey me encomendo que tambien la mostrasse 
a algunos salidos, para uer si se podian reduzir, y asi lo ago, que 
las mostro a algunos; pero poco me pare^e aprouecharan. 

El cardenal me mando dezir de fibora, agerca del maestro que 
pedia para las artes, que auia uisto mis razsnes, y que le pare- 
cian bien, y que por este aflo no queria maestro en artes, sino 
para el arlo que viene, y que iuntamente quiere poner lector en 
theologia. Esto solamente me escriuieron: creo que lo entendera, 
proueyendo de todo lo neeessario, para que pueda aver studian- 
tes nuestros que oyan en todas las facultades; pero desto no soy Ludovicus, princeps sive infans, Joannis III frater. 

Habentur hujusmodi litterae in Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 76. 15 OCTOBRIS I554 397 

cierto hasta que me vea con el, que sera para Enero, plaziendo 
a nuestro Senor, y entonces lo escreuire a V. P. 

Aca somos poca gente de la Compania en Portugal, segun 
tienen desposicion los collegios para mantener muchos mas her- 
manos. En Coimbra ay cinquoenta, y por lo menos ay lugar para 
mantener otros tantos; y aunque uuiesse muchos mas, proueeria 
a todos el rey, segun la necessidad que tiene de nosotros: y se 
huelga en estremo que [ha]ya muchos de la Compania. FJ me dio 
nueuas que entrauan muchos en la Compania en la India, mos- 
trando holgarse desso. 

En el collegio de fiuoraestan xxiij; pero, segun cresce la vo- 
luntad del cardenal, aun al presente podrian estar muchos mas: 
y de alla me piden con mucha instantia studiantes nuestros, que 
0} T essen grammatica de los nuestros maestros. Tanbien el rector 
de santo Anton se atreueria a mantener algunos studiantes de 
grammatica, que oyessen en este collegio, y aqui en esta casa de 
san Roche podiamos mantenernos quasi otros tantos de los que 
estamos, de las lymosnas. El obispo de Portalegre ' me daua ins- 
tantia que diessemos un principio de collegio en Portalegre con 
schuelas, y que al principio el proueeria de lo necessario, y que 
despues se procuraria que fuesse dotado de rentas perpetuas. Es- 
cuseme con no auer gente, y cada uez que queramos, el esta apa- 
rejado para hazerlo. En el Puerto tambien dessean lo mesmo, 
que es una ciudad principal, y que nos manternian algunas per- 
sonas particulares. Del collegio del Algarue, que tanto tiempo ha 
que se habla, como V. P. sabe, tambien podiamos echar mano 
del, si pudiessemos y tuuiessemos gente. De manera, que las ne- 
cessidades de aca son grandes; porque, ultra de todo esto dicho, 
tenemos de proueer a los collegios que se comiencan en el Bra- 
sil, y la India , y Congo , e proueer tambien de operarios para 
tan grande messe. Represento esto a V. P., para que sepa nues- 
tras necessidades y las remedie, como fuere mas seruicio de nues- 
tro Sefior. 

El P. Francisco nos consolo mucho con una suya, en que nos Julianus de Alva. 3 9 8 Epistolae Mixtae— 880 

offresee con mucha charidad mandarnos muchos para la Compa- 
nia, si los quisieremos. Yo le respondo, que nos hara gran chari- 
dad en ello, y aunque nos mandasse ciento, que fuessen idoneos 
para la Compania, que aura lugar para ellos. Espero en nuestro 
Senor que presto nos consolara, mandandonos algunos. Aca en- 
tran algunos, pero son muy pocos para supplir nuestras necessi- 
dades. Nuestro Sefior lo prouea todo a su mayor gloria y serui- 
cio. De Lixboa a XV de Octubre ' 1554. De V. P. indigno hijo 

en el Sefior, 

Miron. 

lnscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el P. Mtro. Ignatio, prepo- 

sito general de la Compaflia de Jesus. En Roma. sso 

PAULUS DE ACHILLIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 22 OCTOBRIS I554 2 . 

Opera a nostris diligenter monteregalensibus navata. — Uberrimus ex ea 

perceptus fructus. 

Jesus f Maria 

Molto Rdo. in Christo Padre. Pax Christi. Laltra settimana 
scrissi a V. R. P. dil frutto, quale il signor Iddio per sua diuina 
bonta si e degnato di operar' questi giorni passati qua in Paler- 
mo per quelli de la Compagnia 3 . Hora in breuita scriuero dil 
frutto che sua diuina maiesta ha operato in Monreale per quelli 
de la medesima Compagnia, il quale non e poco. Et prima, co- 
minciando da quello che e principale instituto de la nostra Com- 
pagnia, cioe de insegnar' il viuer' christiano a tutti, dopo che il 
nostro colleggio e in Monreale, questo si e fatto di continuo, 
nelle schole a li scholari ogni giorno, et al popolo alle domeni- 
che nela chiesa, che si chiama santo Sebastiano, doue uene assai 

1 Ms. Doct." 

- Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 92, prius 188. 


3 Vide epist. 875, et maxime Litt. Quadr., t. 111, pag. 161-168. 22 OCTOBRIS I554 399 

gente. Alli scholari si sono insegnato li articoli de la santa fede, 
li commandamenti, et alli menori il pater nostro, et Y aue Maria, 
et credo, et salue regina, et hora tutti lo sanno, prima pochissimi 
lo sapeuano, et molti de loro lo insegnano a suoi padri, quali 
sono gia uechij, et non sano, non diro li commandamenti et ar- 
ticoli de la fede, ma, che e cosa da pianger', non sano il pater 
nostro. Et alli piu capaci, non solamente li hauemo insegnato 
questi principij quanto alla lettera sola, ma li hauemo agionto 
vna dechiaratione facile e breue, et ne uedemo molto frutto per 
la gratia dil Signor. Perche, si come prima non si odiua per Mon- 
reale se non biasteme, spergiuri et parole indecenti, hora uano 
cantando questi commandamenti et articoli, et li figlioli se inter- 
rogano luno laltro et per le strade et in case di questi principij 
de la institutione christiana; et, se senteno alcuno a biastemar', 
lo riprendano, et stano nella chiesa con molta deuotione, concio- 
siache prima stauano con molta irreuerentia. Et si come prima 
haueuano da suoi padri imparato li peruersi costumi et ogni 
irreuerentia, hora li medesimi figlioli insegnano alli suoi padri la 
riuerentia et altri buoni costumi, dil che la terra ne sta molto 
contenta, et si edifica molto, et regratia nostro Signor di questo 
grande beneficio, che li ha fatto per mezzo dello Illmo. et 
Rmo. cardenale Farnesio ', suo prelato, il quale Dio nostro signor 
lo conserui nella sua santa gratia. 

II P. Sanctio 2 le domeniche ha predicato nel monasterio de 
santo Crasto, et letto al populo vna lettione de la dottrina chri- 
stiana in santo Sebastiano, et hora li dechiara lo euangelio. Si 
occupa anchora in udir' confessioni, et molte persone principale 
se confessano con sua R. ogni mese. Et come la nostra chiesa 
sara finita, il che sara presto, come speramo nel Signor, molto 
maggior' concorso sara et nella predicha et nella lettione di la 
dottrina christiana. 

II signor gouernator' 3 molto si deletta de la conuersatione de 1 Alexander Farnesius. 

* Sanctius Ochoa. 

3 Vincentius de Nobili. 400 Epistolae Mixtae— 88 i 

detto Padre, et desidera che la chiesa presto si complessi, per 
poter' frequentar' li santi sacramenti de la santa confessione et 
communione. 

Le schole, come altra uolta habbiamo scritto, sono tre: li 
scholari sono hora cento, et molti altri, che questa estate erano 
manchati, cominciano a ritornar'. Soleno esser' ducenti, quando 
tutti uenghino; ma Y ordinario numero e 150. 

Nostro Signor' per sua bonta si degni accrescer il frutto, et 
pregamo V. R. P. humilmente, che si degni pregar per tutti noi, 
accioche possiamo intender perfettamente la sua santissima vo- 
lunta, et ne concedi gratia per poter' sempre adimpir\ Di Paler- 
mo a di 22 de Ottobre 1554. D. V. R. P. indignissimo seruo in 
Jesu Christo, 

Paolo de Achilli. 

Inscriptio: -j* Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu. A 
Roma. 

Alia manu: R.ta alli 19 di Nouembre. SSI 

MELCfflOR CARNEIRO 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUGDUNO 22 OCTOBRIS I554 *. 

Lugdunum socii pervenerunt. — Itineris incommoda. 

f 
Muj Rdo. Padre. Pax X.i Todos vamos buenos, excepto mi- 
ser Tomas, que va hun poco malo de vna pierna; mas es quasi 
nada 2 . De las caualgaduras vna sola va con grande matadura. 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 185, prius 5o3. 

- Inter socios a Polanco recensitos, ad missionem aethiopicam ex urbe 
destinatos, P. Thomas Passitanus invenitur, quem tamen nec Orlandini nec 
Telles nominant. Vide horum catalogum apud POLANCO, t. iv, pag. 576, 
577, n. 1232, 1232, annot. I et 2. Verum illud notandum est, quoniam in 
Passitani mentionem incidimus, ipsum quidem secundum Polanco, t. v, 24 OCTOBRIS I554 401 

Allamos en el saluoconducto dos faltas: vna, que nos chamaua a 
todo los de la Compania portugueses: la otra, que a los seruido- 
res dizia que auian de ser seglares, e deste numero no podia ser 
el P. fraj Diogo, ei qual esta con grande temor, porque nos dizem 
que ay mujcho rigor en estos puertos; hi aunque con asaz modes- 
tia, algo se quexa de se auer fiado de nosotros, por nos parescer 
que cumplia asi ha el hi a nosotros. Escreuimos daqui al embaja- 
dor de Portugal, que esta em Francia, dandolhe cuenta destos 
jnconuinientes, paraque nos jmbiase otro saluoconducto em otra ' 
forma mas segura, a Tolosa, para que, se nos non aprouechare el 
que tenemos, mandemos alli por el, que son 40 hi tantas legoas 
de Baiona. Nuestro Senor nos de a todos su sancto amor y temor. 
De Lion y de Octobre a 22 dias de 1554. Filius jndignus, 

Melchior Carneiro. 
Inscriptio: f Ao mujto Rdo. Padre, o P. M.te Polanco, da 
Companhia de Jesus, em Roma, en sancta Maria da Estrada, a 
sao Mangos. S89 

SANCTIUS OCHOA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MONTE REGALI 24 OCTOBRIS I554 2 . 

Vicarius monteregalensis nostris maxime adversatur. — Ejus dicta et facta. 

t 
Ihus. Maria. 

Pax Christi. Padre mio molto Rdo. Qui il demonio non cessa 
de impedire le opere del Signore che non vadano auanti , parte 
per se, et parte anchora vsando per instrumento di quelli, li quali 
doueriano aiutare alli operarij della vigna del Signore. Et di pag. 606, n. 1670, Olisiponem pervenisse; non autem eo portu anno 1555 
solvisse, propterea quod «in ethicam» febrim «incidisse» videretur. POLAN- 
CO, t. v, pag. 611, n. 1679. 

1 Ms. otro. 

8 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 94, prius 190. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 26 4 o2 EPISTOLAE MlXTAE-882 

questo mi maraueglio molto e mi doglio, considerando che il de- 
monio habbia tanto dominio in questa parte; et non so qual sia 
la causa, se non che penso che va imaginando che poco a poco 
habbiano de essere manifestati li soi inganni et li suoi instru- 
menti. 

Questo dico, Padre, per informarlo a V. P. come il signor 
suffraganeo e vicario generale del Rmo. cardenale ' ci e contra- 
rio in tutte le cose, et cerca occultamente di nocerci quanto puo, 
perche in presentia non ha animo, se non di monstrarce molto fa- 
uoreuole. Perche vn giorno, parlando sopra de alcune cose, io gli 
lo dicesse chiaramente senza rispetto ; se non che poco ci cura- 
uamo che lui dicesse o hauesse opinion al contrario, contentan- 
doci noi del testimonio de Iddio e de le conscientie, al che non 
potte rispondere su signoria , se non escusando come poteua la 
sua mala intentione. Et accio V. R. cognosca questo esser vero, 
prirriamente, fu causa che le monache non facessero F essercitij, 
hauendo gia incomenciato la abbadessa: et li consiglio che in 
nessun modo li facesse, ma che se escusasse con dir che saria pe- 
ricolo et scandalo de la gente , si ce hauessero visto tante volte 
andare li alla chiesa; et che non dicesse che lui F hauea prohibi- 
to, per non demonstrare che lui impediua il bene. Puro noi F ha- 
uemo saputo della stessa abbadessa, la qual, non potendose escu- 
sar, disse la verita. 

Dipoi non ha voluto che io predicasse alla madre chiesa, ha- 
uendoli noi vna volta parlato, con dire che timeua, che li mona- 
chi per questo non mormorassino. Vltra di questo io son andato a 
parlare de alcune cose molto mal fatte et de grande scandalo de 
alcuni preti, et lui, benche dicesse voler fare gran cosa, non fece 
niente, perche erano delli suoi familiari. Et dipoi ha detto alcune 
cose anchora al signor gouernator a contra di noi , falsissime , le 
quale volendo io prouarle esser false , auanti che lui parlasse al 
gouernatore di quello , non volse, dicendo che mi credeua, et 1 Vicarius Alexandri Farnesii, cardinalis. Illius noraen, ut alibi dixi- 
mus, perpetuo a nostratibus de industria celatur. 

2 Vincentius de Nobili. Vide epist. 880. 24 Octobris 1554 4o3 

protestando contra quelli voler fare grande cose ; puro non fece 
niente, anchora che, oltra li falsi informatione che detteno, vno di 
loro m J ingiurio in presenza di tutto il populo, il quale dipoi me 
venne a domandar perdono, perche il suo confessor non lo volse 
absoluere altramente. Puro il gouernator, quanto piu male dica 
contra di noi , tanto manco lo crede , perche lo cognosce molte 
bene, che lui lo dice de instinto de alcune male fantasie. Dio li 
faccia cognoscere il suo error, perche io non posso pensare, se non 
che il demonio Y inganna, o veramente lui per questo mezo pensa 
aquistar piu fauor, fingendo de esser commosso a dir tale cose per 
zelo di charita et utilita del Rmo. cardinal. Et saria molto, come 
penso, che lo hauesse scritto a S. S. Rma., che li dinari che da al 
collegio, esser persi al fine; non pero penso che li scriuira che lui, 
hauendo predicato nella madre chiesa vna quadragesima, ha vol- 
suto esser pagato oltra de la paga che dona il cardinal, come Y al- 
tri predicatori che portano di fuora allogati ; et di questo Y edi- 
fico talmente, che il gouernator non vole piu soi predichi, ne gli 
altri, si lui predicasse, lo verrebeno intendere. 

Non voglio piu distenderme, anchorache multa sint his peio- 
ra, quae scribere non licet. V. R. lo ricomanda al Signor, che li 
habbia misericordia. Tutto il clero a minimo vsque ad maiorem 
fugeno de noi, ne voleno accostarsi ne a nostre schuole, ne a pre- 
dichi, ne a lettioni, se non fusse alcuna volta per ridersi, anchora- 
che nella messa molte volte nessuna candela li puo fare tanta 
luce, che loro incertino a legere, et specialmente quando sta pre- 
sente alcuno di noi. 

Habbiamo inteso che il Rmo. cardenal e tornato in Roma, del 
quale molto siamo ralegrati, et preghiamo sempre al Signore che 
lo conserui in su sancta gratia, et stiamo con desiderio che Dio 
lo menasse in Monreal, accio videsse la necessita delle pecorelle: 
et si paresse a V. P., seria bono de informarlo di questo, che al- 
manco questi diaconelli faccesse comandamento che venessino 
alle schuole. Non altro. Di Monrreal alli 24 de Ottobre 1554. 
D. V. R. P. indignissimo figliolo in Jesu Christo. 

Sanctio Navarro. 

Inscriptio: f Al molto Rdo in Christo Padre, il P. M. Ignatio 404 Epjstolae Mixtae— 883 

de Loyola, preposito generale de la Compagnia di Jesu. In 
Roma. 

Alia manu: R.ta alli 19 di Nouembre. 883 

SANCTIUS OCHOA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MONTE REGALI 24 OCTOBRIS I554 '. 

In puerorum institutionem serio incumbunt socii. — Laborum et industriae 
fructus. — Christiana virtutum exempla ab ipsis pueris edita. — Aliqui 
horum ad Societatem afficiuntur,- Aliis etiam proximis datur opera. — 
Templum aedificatur. — Inter haec prospera vicarius monteregalensis 
nostris unus sese opponit et molestiam affert. 

t 
Jhus. Maria. 

Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Per altri mi ricordo 
hauer scritto a V. P. particularmente in longo V informatione del 
procedere nostro et delli essercitij di questo nostro nuouo collegio 
di Montereal, tanto circa li scholari, come del legere della dot- 
trina christiana neir hospitale, et del predicare neir abatia de 
santo Crasto alle monache, et del frutto che si aspettaua, tanto 
nel vno come neiT altro 2 ; pero, per non dar fastidio a V. R. P., 
non me distendiro in scriuere quello in particulare che gia hab- 
biamo scritto, se non solamente in summa, per informar a V. R., 
et dar occasione di ricordarsi quello, che gia habbiamo scritto. 
Pero quanto allischolari, V. R. sapra che perseueriamo nelli me- 
desimi essercitij, cioe in legere et insegnare con tutta la diligen- 
tia che si puo la dottrina christiana, et le cose piu necessarie di 
sapere a ogni christiano; non pero lassando con tutto questo de 
insegnare et aiutare ancora in lettere humane a quelli che son 
capaci. Et e cosa di ringratiar a nostro Segnor, che li figlioli de 
trei et quatro anni vanno per la strada, quando nescano della 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 95, prius 191.— Usus est 
hac epist. Polanco, t. IV, pag. 225-226, n. 505 et seqq. 

2 Vide epist. 83^, pag. 245. 


24 OCTOBRIS I554 405 

schola, interrogando luno a laltro la dottrina christiana et Y ar- 

ticuli della fede, doue che prima non si sentaua se non biastemi 

et ingiurie luno al altro. Et dipoi alle case loro insegnano alli loro 

padri et madre il credo, e la salue regina, et li comandamenti, et 

riprendeno quando sentino biastimare, giurare o dir altra ingiu- 

ria, dicendo che non giurino, perche il maestro non vuole. Et di 

questo li padri et madre, gloriandose, se ridono; anchora che piu 

presto doueriano piangere, considerando la miseria e ignorantia 

loro, perche sonno insegnati dalli suoi figlioli quelle cose, le quale 

loro erano tenuti a insegnare alli suoi figlioli. E questo ci contano 

quando F interrogiamo ad alcunij, si sanno il credo, la salue re- 

gina o li comandamenti, e ci dicano: Padre, noi non sapeuamo 

queste cose, ma ora con la gratia del Signore ci insegnano li no- 

stri figlioli. Et di questo noi ringratiamo al Signore; perche, non 

solamente si espetta frutto nelli figlioli, ma anchora nelli suoi pa- 

dri e madre per mezo loro, perche, accio sappia V. R., penso che 

non siano forse trenta persone che sapesseno lo credo: gia della 

salue regina vniuersalmente non se uergognano dirlo, che non la 

sanno, et cosi anchora nella chiesa, quando sentino messa, doue 

che prima se uergognauano ingenochiarse con dua genochia in 

terra, ora se uergognano alcuni di stare in quel modo, vedendo 

li suoi figlioli stare con tutti dui i ginochi in terra in tutta la messa; 

et di questo si edificano molto alcuni, perche e cosa insolita in 

queste bande. Laudato sia Iddio, dal qual procede, et al qual si 

deue referire omne quod bonum est. Vno habbiamo riceuuto 

alla Compagnia, et son dui che desiderano, e hanno pregato assai 

per essere receuuti; ma per non hauere anchora 1' eta, non son 

stati pigliati, et tutti tre sonno delli principali della citta. Alcuni 

altri son venuti a pregare che pigliassimo li suoi figli per seruire 

nel collegio, dicendo che non desiderauano altro, se non che 

stassero con noi; ma noi ci siamo escusati con dire, che non pi- 

gliamo alcuno per seruire, perche non erano a proposito nostro. 

II legere della dottrina christiana haueuamo lassato per alcuni 

giorni, per li impedimenti che haueuamo con ii maestri della chie- 

sa: et anchora perche con li caldi la gente non veneuano troppo 

voluntieri nello hospitale, per il fastidio delli ammalati, et per la 406 Epistolae Mixtae— 883 

incomodita del loco; et dipoi in loco di quella, per li prieghi di 
molte deuote, io cominciai dechiararle Y euangelio nelle domeni- 
che dal di deir Assuntione. 

Ora spettamo con gran desiderio che si finisca la nostra che- 
sia, la quale per mancamento delli denari ho paura che non si 
finisca cosi presto, come si desideraua : et di qua inanzi io penso 
che con la gratia del Signore nel venerdi li dechiariro anchora vn 
misterio della passione del Signore, perche son molte diuote, che 
si confessano con noi, che vengano alla messa et lo desiderano, 
pero penso di incominciare del venerdi prossimo \ 

Dipoi T ultime che io scrisse a V. R. P., sonno confessate 
molte persone de diuerse qualita, et molti de loro che quasi mai 
si erano confessati, altri di doi o tre anni in qua. E cosa de grande 
compassione della perditione de molte anime, per F ignoranza di 
quelli che douerebbeno monstrar la via, perche li mettono scru- 
pulo doue non gli e, et donde douriano fare, non fanno stima; et 
e uerificato quel che dice il propheta: Ibi timuerunt, ubi non erat 
timor 2 . 

Nostro Signor li uisiti con la sua misericordia, et li proueda 
di boni conduttori al fine a che Iddio Y ha creato, perche non so- 
lamente non Y insegnano la via bona, anzi, a quelli che deside- 
rano caminar per quella, peruertiscono, tentando et inducendo a 
peccar con loro, come ho sentito da vna, che ha stato da sette 
confessori tentata. Deus misereatur omnium. De Monrreale addi 
xxiiii. Ottobre 1554. D. V. R. P. indignissimo figliolo in Jesu 
Christo, 

Sanctio Nauarro. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale de la Compagnia di Jhu. In Roma. 
Alia manu: R.ta a lli 19 di Nouembre. 1 Ms.possimo. 

- Ps. xni, 5. Vide epist. superiorem. 27 OCTOBRIS I554 407 DIDACUS HURTADO DE MENDOZA 

comes de Melito 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAESARAUGUSTA 27 OCTOBRIS 1554 '. 

Epistola insignis humanitatis et benevolentiae notis aspersa.— Amor, quo 
Societatem complectitur, illum cogit ad caesaraugustanum collegium pro 
Dei honore promovendum. — Sacras reliquias, ut ad se mittat, rogat. — 
Patrem Tablares, socium suae in Italiam profectionis, poscit. 

f 
Muy Rdo. senor y mi Padre. Aunque es muy grande el re- 
galo que V. P. me hace en scriuirme 2 y en mandar embiarme 
relacion larga de las cosas desta sancta Compania 3 , oso decir que 
lo merece la voluntad que yo tengo a esta religion, para cuyo 
acrecentamiento querria yo tener las fuercas como el desseo, ansi 
por el frutto grande que della por tantas partes se estiende, como 
por el amor y veneracion que tengo a V. P., como a persona a 
quien Dios ha tomado por instrumento de tan uniuersal benefi- 
cio. En que la verdad de esta religion el rey principe, nuestro 
senor, la entienda y fauorezca, y mi hijo Ruy Gomez, por el cre- 
dito que su magestad es seruido de darle 4 , y otros senores y ca- 
ualleros mal informados della, en esto me he algo empleado; que 
lo demas que yo por la Compania he hecho, es muy poco, en res- 
pecto de lo que se le deue y de lo que yo la amo. Lo mesmo hare 
en este reino, en cuyo gouierno la magestad del rey principe 
nuestro senor, me ha puesto 5 ; y ansi se ha dado algun principio 1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 152, prius 384. 
- Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 224-226. 

3 Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 226-242. 

4 Diximus alibi Annam de Mendoza et de la Cerda, nostri comitis 
riliam, traditam fuisse in matrimonium Roderico Gomes de Silva, qui pluri- 
mum apud Philippum II gratia valebat. Passim de iis fit sermo in epistolis, 
quas edidimus Patris Araoz ac fratris Gou. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 849, 
850; praecipue vero, t. 111, pag. 214, 248. 

5 Vide supra, epist. 845, pag. 295. 408 Epistolae Mixtae— 884 

en esta ciudad, que, por ser tan prineipal, y donde tanto fructo 
de este colegio se spera, supplicare a su magestad fauorezca esta 
empresa religiosa, y a la republica christiana tan importante, con 
anexarle vna abbadia de este reyno. Lo mesmo scriuire a Ruy G6- 
mez, por cuyo medio spero que avra el sucesso que desseamos; 
y en esto, y en qualquiera otra cosa que a esta sancta Compania 
toque, 6 V. P. me auise, no faltara de mi parte amor y diligen- 
eia para ponella por obra. Porque tengo entendido que, allende 
de seruir en esto a Dios mucho, lo deuemos la condesa ' yyoa 
la memoria que V. P. de nosotros tiene en sus sanctas oraciones 
y sacrifieios; que a tan gran charidad dice la condesa, que no se 
puede corresponder sino con pedir otras dos: 1a vna, que suppli- 
ca a V. P. muy particularmente se acuerde de encomendar a 
Dios a Ruy Gomez y a su muger , que es la vnica sucesion de 
nuestra casa: la otra, que V. P. le embie algunas reliquias, pues 
esa eiudad es el thesoro dellas, y V. P. en ella tanta parte. Tiene 
particular deuocion a la vera cruz, y diee que, de lo mejor que 
V. P. tuuiere y pudiere auer, le embie, en special alguna cosa del 
apostol sant Pablo. 

Y porque el P. Tablares me pone mucho en coneiencia que 
vaya a visitar ese estado de Melito a , y tiene racon, que a la ver- 
dad ha muchos anos que esta como sin dueno, y para ello he em- 1 Catharina de Silva, filia comitis de Cifuentes, Ferdinandi de Silva. 

- Pater auctoris hujusce epistolae, vocatus etiam Didacus Hurtado de 
Mendoza et de la Cerda, «despues de haber hecho sus primeras armas en la 
guerra de Granada, paso con Gonzalo de C6rdoba a Napoles, en donde se 
presentaba a su valor ancho campo para distinguirse. Con ei esfuerzo de su 
espada gano las ciudades de Melito, Francavila, etc. En recompensa de es- 
tos servicios, fue creado Conde de Melito y de Aliano, y Gran Justicier de 
Napoles». Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 225, annot. 2. — Ejus filius 
«sucedio a su padre, ano 1536, en los Estados de Italia y Castilla, a su ma- 
dre en el Condado de Mieres y Madayona... Fue Grande de Castilla por 
tres titulos: por Conde de Melito, por Principe de Melito, y por Duque de 
Francauila... Di6sele este titulo de Duque de Francauila, con ocasion de 
auer renunciado al de Conde de Melito en Ruy Gomez de Silua, su hierno. 
Y auiendo obtenido Ruy Gomez el de Principe de Ebuli y la promessa del 
Ducado de Bari, el Rey don Felipe Segundo boluio lo de Melito con titulo 
de Principe a don Diego de Mendoza». Nunez DE Castro, Historia de 
Guadalaxara, pag. 279 et 284. 27 OCTOBRIS 1554 409 

biado a pedir licencia al rey principe, nuestro senor. Supplico a 
V. P. me embie vna obediencia para que vaya comigo, que reci- 
bire en esto muy special charidad. Porque, ansi para lo que toca 
a mi conciencia, como para el aliuio de tan larga iornada, terne 
gran necesidad de su compafiia, la qual he tenido algunos dias 
en este reyno, y agora en el mayor aprieto me la quitan \ La 
condesa, y yo, y dona Anna, de nueuo nos encomendamos en las 
sanctas oraeiones de V. P., cuya muy Rda. persona nuestro Se- 
nor guarde muchos anos para su seruieio, y exemplo y doctrina 
nuestra 5 . En Qaragoea xxvij de Octubre 1554 afios. Besa las 
manos de V. P., 

El Conde. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. senor y mi Padre, el Mtro. Ignacio 
de Loyola, general de la sancta Compaflia de Jesus. Roma. 

Alia manu: Resciuida a los 15 de Hebrero 1555. SS5 

DIDACUS HURTADO DE MENDOZA 
comes de Melito 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

CAESARAUGUSTA 27 OCTOBRIS 1554 3 . 

Polanci litteris officiose respondet.— Amorera erga Societatem suum vult 
testatum.— In Italiam adire cogitat, optatque itineris sui socium Patrem 
Tablares. 

t 
Muy Rdo. Padre. Muy grande es el contentamiento que V. R. 
me ha dado con la relacion larga que me scriue de las cosas desta 
santa Compania; porque, como muy afficionado a ella, ansi me 1 <«P. Petrus de Tablares... Pro-regi de Aragoniae, Comiti Melitensi, 
amicus et quidem valde familiaris erat» in cujus praesertim gratiam Cae- 
saraugustam nuper missus fuerat. POLANCO, t. IV, pag. 364, n. 774. 

- Obsequentissimum Sti. Ignatii responsum afferunt Cartas de San 
Ignacio, t. V, pag. 114-116. 

5 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 151, prius 383. 410 Epistolae Mixtae— 885 

goco de que por todo el mundo se estienda, y su doctrina se co- 
nozca y se reciba ' . 

No le ha faltado en este reyno, como en otros, personas, ansf 
de letras, como de estado, que la murmuren y persigan; mas como 
Dios por este camino perfectiona sus obras, asi con la contradi- 
cion a aclarado tanto esta uerdad, que por la mesma racon que 
alguno ya la contradice, se desacredita. Asi que, ya para su defen- 
sion poco nos ha dexado nuestro Senor que haeer por aca: para 
su acrecentamiento supplique V. R. a Dios me de algunas fuereas. 

Yo desseo y procuro desembaraearme para yr a uisitar ese es- 
tado que alla tengo; y no es para ello pequefia causa el desseo de 
ver y communicar al Rdo. Padre general. A su paternidad scriuo 
me embie vna obediencia para el P. Tablares 2 : V. R. se lo acuer- 
de, y me auise de su salud, que se la desseo como la mia propia; 
y si en algo por aca puedo yo emplearme que toca a V. R., lo 
hare con toda voluntad, cuya muy Rda. persona nuestro Senor 
guarde y augmente en su gracia. 

En Qaragoea 27 de Octubre 1554 aflos. Servydor de V. P., 

El conde. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el Mtro. Polanco, de la 
Compafiia de Jesus. Roma. 

Alia manu: Resciuida a 15 de Hebrero 1555. 1 In Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 226 et seqq., Polanci epistola 
de qua heic est sermo, reperitur. 

2 Vide epist. superiorem. 28 OCTOBRIS I554 411 MARTINUS DE ZORNOZA 
CONVENTUI BERMEENSI 

ROMA 28 OCTOBRIS I554 l . 

Vocationem suam ad Societatem Jesu, post longos terra marique exantiatos 
labores, intimo demissionis sensu enarrat. — Gymnasium Societatis 
Bermeo institui probat ac suadet.— Se pendere a suorum majorum nutu 
significat . 

A los senores del regimiento y cauildo. 

Muy magnificos y muy Rdos. senores. La gracia y paz del 
Senor more y siempre sea con VV. mm. Hauiendo nuestro Senor 
husado conmigo de su tanta misericordia, oluidandose de la mul- 
titud de mis pecados, y liberadome de la aspera seruitud que en 
Egito he tenido en tantos anos, queriendo su diuina misericordia 
reduzirme allas tierras de promision, estaua en gran confusion de 
mi, pensando de donde el Senor me habia^ sacado y en quanto 
peligro estaua mi anima, y como habia de seruir al Senor. Y asi 
estando, plugo al Senor que yo le contase toda mi vida al confe- 
sor del visorey de Sicillia 2 , el qual me encamino en esta santa 
Conpania de Jhs., donde me entre en Sicillia 3 , y despues por 1 Ex originali in vol. E, unico folio, n. 16, prius 15. 

- Agi verisimile est de Hieronymo Domenech, de Hieronymo Nadal 
aut de Jacobo Lainez, quorum primus per longum tempus, alii etiam ali- 
quando Joanni de Vega, Siciliae proregi, a confessionibus fuerunt. 

3 Tempus certum ac definiturn, quo Zornoza sese Societati adjunxit, 
nos quidem fugit. Attamen cum anno 1547 in Siciliam Domenech pervene 
rit (Litt. Quadr., t. 1, pag. 47), Nadal vero cum sociis, ineunte Aprili 1548 
(Lit. Quadr., t. 1, pag. 94 et seqq.), conficitur ante id tempus Societatem 
Zornoza ingressum non fuisse. Ulud pro comperto habemus, fuisse Marti- 
num omnium primum qui in Sicilia nostris copulatus est; et quidem, si 
fidem adhibeas Aguilera, Provinciae Siculae Soc. Ies. ortus et res ge- 
stae, t. 1, pag. 26, anno 1549, quamvis nobis anno 1548 videtur ( Litt . Quadr., 
t. I, pag. 119): sed quidquid hoc sit, illo auctore «primus omnium Calaber 
quidam Societati nomen dedit». Hic vero calaber, cum nemo alius ex illa 
natione, inter tirones ab eo recensitos, adnumeretur, facile existimatur esse 
auctor hujus epistolae. Qui etiam sequens fragmentum scripsisse, quod 
autographum exstat in vol. E, unico folio, n. 21, prius 28, videtur, tum ex 412 Epistolae MlXTAE— 886 

fauor del sefior Pedro de Qarate, que tiene mucho con nuestro 
Padre general, fui venido a Roma. Y es tanto el fauor que tiene, litteratum figura, quae similis est omnino subscriptionis nostri Martini, tum 
ex ipsa rerum narratione, ubi plura reperiuntur quae eidem, plures annos in 
servitutem redacto, conveniunt. Quia vero uberius quaedam in hoc fragmen- 
to explicantur, visum est epistolae subjungendum esse. Est hujusmodi: 

«Jhs. Maria. El amor y gracia del Sehor alunbre nuestros corasones 
para su santto serbicio. Amen. Muchos dias [ha] que quisiera escribir 
a V. m. mas largamente que asta aqui he echo, de la vida pasada, y de lo 
que agora tengo por la gracia del Senor, dandome, como padre de todos los 
pecadores, qualque buelta alguna fortuna, para que me emiende de las faltas 
pasadas y no caer en otras semejantes defectos y desobediencias, con sus 
padres y parientes. Sierto, primo mio, asi me parece que nuestro Senor por 
su infinita misericordia ha usado conmigo, dando por liagello que yo fuese 
catibado, y preso, y bendido en manos de turcos, en tierras tan extranas, 
donde habia el hombre muchos trabajos y faticas, y poco pensamiento de 
haber la libertad, en pensar de como estaba en tan estranas tierras, donde 
no se allaban sino moros o bero turcos, donde no se husa haber esclauos; 
donde vn dia, saliendo alla plaza con vno que me goardaba, salieron todos 
los maestros de las boticas para matarme. Si no fuera aquel que me goarda- 
ba, que en aquella tierra no se podia estar ni andar ningun cristiano, porque 
hera tierra de su profetta Maoma, que es treynta milias de Meca, que son 
dies leguas, sierto me mataran; sino que les dixo aquel que me goardaba, 
que mirasen bien lo que queria[n] azer, porque yo herra esclauo del gran 
turco, y que habia benido en su serbicio; y sentiendo que yo herra benido 
en las galeras, se amansaron: que otramente, cierto, que yo pasara gran tra- 
baio. Asi que el Sefior ha vsado conmigo de sua misericordia, quando a su 
diuina Magestad le plugo de darme la libertad. No porque el sefior Pedro 
de Carate no ha puesto todas las dil[ig]encias para resgartarme, preguntan- 
do a muchos catibos de mi, antes que fuese a Geru[s]alen, y nunca pudo 
saber ningunas nuebas de mi, enpero en Gerusalen hubo nuebas de vn 
conpanero mio, y le dixo c6mo yo estaba en Mar Roxo, que es en Egito, y 
asi el sehor Pedro de Carate determin6 de venir para resgatarme, y fue con- 
sejado que el turco, que me tenia, jamas estaba firme en vna tierra, porque 
hera vn cosario, y por esso dese6 de benir, por no perder tanta camino, sa- 
biendo que jamas estabamos firmes en vna tierra, y despues, que no hera 
seguro el camino, que no se pueden pasar manco de 3oo o bero 400 honbres 
juntos; y asi algunas vezes son robados de los allarabes, y tambien porque 
habia muchos desiertos en aquel camino, que es menester que pasen ocho 
dias, no halando aqua ni otra cosa de sustentamiento. Y avnque beniera en 
aquel tienpo, pienso que no me allara, porque en aquel tienpo, segun me 
escribieron de Gerusalen, nosottros estabamos para partir para la India, 
adonde traen la especeria, con tres galleras por el Mar Rozo. Doi gracias al 
dador de todas la cosas, quando a su diuina magestad le plugo que yo no 
estubiese mas en aquella tribulacion. Luego que benimos de la India, beni- 28 OCTOBRIS 1554 413 

que lo que se niega a los principes y a muchos cardenales que 
quieren hazer collegios, y dotando con muchas entradas, no los 
otorga, y al sefior Pedro de Qarate le ha otorgado para hazer vn 
collegio en Bermeo y otro en Carcias. Cierto, yo confieso que ha 
bien dos afios que ha andado por haber la gracia del nuestro Pa- 
dre para hazer estos collegios, por lo que ha visto y vee cada dia 
quanto frutto haze, y tambie[n] VV. mm. habran hoydo quanto 
se haze en Espafia. Y conosco en el Seflor quanta necessidad ay, 
y de quanta honrra y probecho sera para todos, asi para los legos 
como clerigos; y SS. RR. no piensen que las capillanias 6 las ofer- 
tas se les menguarian en hazer el collegio. Les hago saber, que 
la Conpaflia no quiere hazer dafio allos clerigos, sino provecho, mos al la ciudad de Cairo, y de alli benimos Allixandria, y de alli a Costan- 
tinopoli, y de alli el Senor nos socorio con la libertad, quando el honbre 
manco pensaba: y asi, husando el Senor conmico de la sua misericordia, me 
encamino a Palermo, y alli, estando negociando cierta limosna que el en- 
perador habia probeido para aquellos que heran tomados de turcos en su 
serbisio, y estando en la corte de virrey, hube platica con el confesor de su 
eselencia, y asi me encamin6 a esta santta Conpania; no porque yo merecia 
estar en tal Conpania, mas el Senor por sua misericordia me hizo tan gran 
gracia, que me asetasen, donde estan tan santos cierbos de Dios, por las 
quales hoy se be claramente y manifestamente se salban muchas animas; 
los qualles no desean ni andan buscando ottras ryquezas, ni es otra cosa 
nuestra profeccion, sino enplear el talento que el Senor le dio a cada vno, en 
la vifia del Senor, pues que aquello es berdadero tesoro para aquelos, los 
qualles quieren enplear sus talentos. Lo que le suplico a V. m. es, pues 
que el Seiior le dio el talento, que no dexe de exortar a su tio alla confe- 
cion, diziendo que se confiese cada domingo y comunicar, pues que esto es 
lo que haze allos honbres benir al estado de prefecion, y para esto sienpre 
rogare a Dios que le conforte con la sua gracia y benedici6n, para bien ho- 
brar. V. m. me encomyende en el Seiior a todos mis deudos y amigos la 
gracia. » — Hactenus hujus epistolae fragmentum. 

Porro de Martino de Zornoza egimus supra, Epist. Mixtae, t. 11, pag 728, 
annot. I, quibus addere placet ex Alcazar, Chrono-historia de la Provin- 
cia de Toledo, t. 1, pag. 166: «Era este Hermano Vizcayno de nacion, de 
noble linage; y aunque estaba ordenado de Evangelio, quando fue recibido 
en la Compahia, consiguio la constancia de su humildad no ascender al 
grado de Sacerdote, contento con la suerte de Martha, y exercitando por 
muchos anos, con insigne entereza de animo y charidad, los officios domes- 
ticos, proprios de Hermanos Coadjutores; hasta que, aviendo predicho mas 
de vna vez el dia de su transito, le tuvo feliz para el cielo, desde Roma, a 
18 de Agosto de 1566.» 414 Epistolae Mixtae— 886 

porque ninguno de ellos no puede tener beneficio, ni llebar fru- 
tos algunos, ni tomar dineros por misas, ni por confesiones, ni 
por otros ningunos sacramentos: ellos no husan sino encaminar y 
amostrar corao han deserbir mejor al Sefior, ajudando allos pro- 
ximos con todo amor y caridad que se requiere '. 

De lo que han escrito y tocan que me darian el beneficio y 
me harian alguna ofrenda, el Senor les reciba la vuena voluntad 
y amor que han amostrado, y en esto me han puesto gran cargo, 
mas de lo que tenia, para que yo rogase mas a menudo al Senor 
por essa republica 2 , para que Dios la acreciente de bien en me- 
jor para honor y gloria y suya. 

En lo que ttocan que yo me fuese alla, Dios sabe lo que sera, 
porque el que esta en la obediencia no puede hazer lo que le pa- 
resce, sino lo que le mandaren sus superiores: y asi por hazer la 
sancta obediencia me fui, como lo habra contado nuestro hermano 
Pedro de Vribe, a Affrica 5 , por servir al Senor. Con tanto quedo 
rogando a nuestro Senor por essa republica para que le aumente 
para su santto seruicio. De Roma 28 del mes de Ottubre afio de 
1554. El humilde y inhutil serbidor de VV. mm., 

Martin, abad de Cornoca. 1 «Quamvis hujusmodi [collegii] erectio scripto obtenta fuerit, quod 
conditiones... impletae non fuerint, occupato aliis in negotiis [Zarate] et 
deinde morte praeoccupato, ad effectum istud collegium non pervenit. Po- 
LANCO, t. iv, pag. 21, n. 24. — Testimonium erectionis afferunt Cartas de 
San Ignacio, t. IV, pag 332. 

2 Ms. replubica, et inferius replinbica . 

3 Comitatus fuerat Zornoza Patrem Lainez, cum anno 1550 in Africam 
hic adiret, qua in expeditione «Martinus, vir, ut Codretus ait, maturae aeta- 
tis, et plures annos inter barbaros, qui eum captivum tenuerant, versatus» 
(Aguilera, l. c, pag. 56), et Joannem de Vega, proregem, tempestate 
jactatum a periculo liberavit, et aegrotantibus militibus sedulam operam 
indefessus contulit. Polanco, t. II, pag. 46-47, n. 96-98. 28 OCTOBRIS I554 415 88? 

ANTONIUS DE CORDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PLACENTIA 28 OCTOBRIS I554 '. 

Cum magna propriae demissionis significatione accurate exponit statum So- 
cietatis Jesu in Baetica: quid sentiant et sperent de ea homines, qua- 
lesve socii requirantur. — Judicium expromit suum de matre ipsius, de 
Joanne de Cordoba, de Bto. Avila, de Francisco Borgia, de semetipso. 

t 
Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Gratia et pax Christi. 

Antes de salir de la provincia del Andaluzia, quise dar razon a 

V. P. de las cosas de ella, por no cumplir tan mal este oficio 

como el del rector, de que e dado tan ruin cuenta, que creo que 

a sido parte para que el P. Francisco aia querido que no lo sea 

en Salamanca. Porque an sido tantas las faltas que e tenido, que 

an sido parte para que aquella fundacion no uaia con el augmen- 

to que se esperaua por las muchas y buenas aiudas que para 

ello ai en aquella ciudad; y aunque lo e tratado con el P. Fran- 

cisco, diziendole la necesidad que ai de que en Cordoua ai[a] 

personas suficientes, lo dire a V. P., para que de todo este in- 

formado. 

Alli tenemos necesidad de conseruar y ganar a la marquesa 2 , 

porque aunque esta aficionada a nuestras cosas, temo no sea por 

la prenda que tiene en la Compania, mas que por estar prendada 

del modo que otros lo estan del espiritu de la Compania: porque 

ni se confiesa con los de ella, ni trata sus cosas tampoco con 

ellos. Y demas del aiuda que de su casa podria hazer, estando 

con mejores raizes aficionada, seria parte para que me dexase 

libre la calongia, de que piensa siempre tener derecho, y no par- 

tir mano della, por dezirle algunos frailes que el moco 3 es sufi- 1 Ex autographo in vol. E, sextuplici folio, n. 142, prius 350-354. 

* Mater ipsius Antonii de Cordoba. 

3 De hoc adolescente annorum tredecim, in quem Catharina Fernandez 
de Cordoba sacerdotium filii sui volebat transferri, mentionem faciunt Episi. 
Mixtae, t. 111, pag. 285. 416 Epistolae Mixtae— 887 

ciente, y que con buena conciencia se la puedo dar; y tanbien se 
trataria de que diese mi legitima al colegio de Cordoua 6 ' se hi- 
ziese de ella el que auia tratado con el P. Francisco se haria en 
Montilla, porque de nada de esto se trata, porque aun no tiene 
entendida la Compafiia, y antes me a dicho, que entiende que no 
heredan los que estan * en ella. 

Demas de esto, estan los del cabildo de la ciudad y los de la 
iglesia, que podrian dar buena parte de renta al colegio, si en el 
vuiese persona 6 personas que procurasen de ganarles las volun- 
tades, para que se dispusiesen a hazer la que sintiesen ser de 
nuestro Sefior y maior seruicio suio. Y lo que mas nos importa 
es, el tener del todo ganado a don Juan 3 , que, como no le tene- 
mos tomada la fuerea principal, que es la casa que el Sefior 
nuestro suele morar, aunque tiene dada la casa, como los funda- 
mentos no estan sobre la piedra bien echados, cada dia se menea 
el edificio, y a no auer hecho la donacion, no se lo que avria he- 
cho; porque dize que no ve que hazen nada, que ni dan la renta 
del P. don Diego 4 , ni la ciudad haze nada, y todo es por lo poco 
que ai hecho en su alma, de lo que la Compafiia suele obrar en 
los que la tratan. Y esto es tan importante, que en toda aquesta 
prouincia no se trata de la Compafiia tan bien como se haria, si 
viesen a don Juan de otra manera que le ven, aficionado a la 
Compafiia y a los exercicios de ella, } T no asido a otras compa- 
fiias, que le traen en otros bien diferentes. 

De todo esto que ai de falta en aquel colegio en lo de fuera 
de casa, y en las muchas que dentro [ha] auido del poco aproue- 
chamiento en los estudios, y lo que mas es de sentir, en la con- 
seruacion y augmento de espiritu y virtud de los hermanos, y en 
la educacion de los nueuos, de que ai alli siempre copia, confie- 
so ser la culpa lo mal que io me e aprouechado de la gracia que 
el Sefior suele dar a los que obedecen y se emplean en su serui- 

1 Ms. saepe v pro 6. 

- Ms. enstdn. 

3 Joannes de Cordoba. Videantur tamen quae de hoc viro ejusque ad 
bonam frugem mutatione scripsit ipse Antonius de Cordoba, supra, epist. 848, 
pag. 3o6. 

4 Didacus de Guzman. 28 OCTOBRIS 1554 417 

cio: y aunque el Padre doctor l a sido grande ayuda, yo e sido 
tal, que le e inpedido. De mucho prouecho es alli su autoridad y 
buen exemplo, aunque se aplica mas a sus libros y celda, que a 
salir a visitar y granjear las personas de que la casa tiene nece- 
sidad; y aun con los de dentro de casa conuersa poco. Y aunque 
deue ser natural, sin * esto le tiene nuestro Senor comunicado 
tanto de lo que es sobrenatural, que, auisado por cualquiera, dexa 
su modo de proceder, y lo que mas es, su parecer y sentir con 
mucha facilidad. A lo de los estudios se aplica mas que a otra 
cosa, digo a dar orden a los lectores y escolares; y a sido alli bien 
menester, porque, como se pusieron tantas liciones, anse puesto 
algunos lectores, que aun no tenian 3 raizes echadas para dar 
fruto, y ansi, 6 lo an dado mui amargo y podrido, 6 an faltado al 
mejor tiempo, y son malos de traer despues de la catreda a la 
cozina. Y asi para conseruar los ia recebidos, como para criar los 
que de nueuo entran, ai necesidad mucha de personas, que con 
ser pocas las que ai, andan tan repartidas, que se puede atender 
mal a las necesidades grandes que ai, en especial en las partes 
adonde se pueden recebir y criar subiectos; y aunque es una 
destas Cordoua, no trato tanto de ella como de las otras. Y aun- 
que lo dije al P. M.° Nadal, se me ofrece representar a V. P.> 
que seria gran aiuda para estas partes, que de esas viniesen al- 
gunos a rejir y leer; porque, aunque no fuesen tan cabales, vi- 
niendo con el calor de V. P., serian mas estimados, y de esta 
manera se podrian cumplir sin tantas quiebras las fundaciones 
que por el Andaluzia ai commencadas, adonde podrian succeder 
maiores inconuenientes, por ser la jente de otra manera que la 
de Castilla, y estar alterada con las doctrinas que en ella se an 
sembrado estos anos. En la de Seuilla es maior esta necesidad 
que en otras; y auiendo alli algunos que satisfagan, no solo po- 
drian hazerse aiudas para aquella fundacion, pero podrian sacar- 
se limosnas, segun se hazen alli gruesas, para otras, donde.ai mas 1 Michael de Torres. 

2 Ms. sino. 

5 Ms. tanian. 

Epistolae Mixtae. TOM. iv. 27 4 i8 Epistolae Mixtae— 887 

necesidad y menos quien las socorra. No tienen por apto aquel 
lugar para estudios, asi por ser mui vicioso, como por auer copia 
de colegios , adonde se leen las facultades que se leen en los 
nuestros; y aunque por ser de frailes podria ser maior la contra- 
diction, creo que sin esto la tendrian grande los que alli fueren. 

De la fundacion de San Lucar ai poca esperanca ira adelante, 
por lo que se a uisto an hecho aquellos sefiores l con otras que 
an comencado: y querran siempre que los pocos que alli vuiere 
sean escogidos, aunque se saquen de otras partes, donde podrian 
aiudar mas a la Compafiia. 

Si la de Granada se pudiese proueer de alguna persona , po- 
dria sernos mas util , porque, no costandonos lectores, se podrian 
hazer alli algunos subiectos ia recebidos, y recebirse otros de 
nueuo, por auer alli estudio general adonde acude gente, aunque 
esta es poca, y siempre se sentira alguna falta de no tener uni- 
uersidad en esta prouincia , que suelen ser las que pueblan las 
religiones de buenos subjectos. 

El colegio de Baeca tengo por cierto se dara a la Compania, 
segun e entendido de la aficion que el M.° Auila tiene a todas 
las cosas de ella; y esta tan fuera de querer que todos los que es- 
tan en el queden en la Compafiia , sino los que tienen las partes 
que la Compafiia quiere , que auiso al Padre doctor no quedasen 
en Granada los fundadores de aquel colegio , porque no dixesen 
que era sinagoga 2 ; y es de creer que, quien en cosa que tanto le 
toca trata de esta manera, que en todas atendera mas al util uni- 
uersal de la Compafiia, que a respectos particulares. Y elo pro- 
uado diuersas uezes, y en todas rne e admirado de ver como 
nuestro Sefior le a dado los mismos conceptos que en las consti- 
tuciones hallo escritas, que, con no auerlas visto, parece auerse 
hallado en la consulta donde se hizieron , sigun es uno el sentir 
que en nuestras cosas le a dado el Sefior nuestro ; y dizeme que 
se tiene por dichoso de auer sido precursor de la Compafiia y 1 Duces Methymnae Sidoniae, comites de Niebla. 

2 Refertur ad quosdam Bti. Avila discipulos atque ad alios, qui chri- 
stiani novi censebantur, aut cum iisdem arcto necessitudinis vinculo erant 
adstricti. Porro ipse Btus. Avila hac nota inurebatur. 28 OCTOBRIS I554 4I9 

auer hecho tracas de carbon de ella. Viendo esto, y los grandes 
dones que nuestro Senor le tiene comunicado, asi de letras, y es- 
piritu, y prudencia, natural gracia, y espiriencia, y discrecion en 
espiritu, y la gran opinion que en estos reinos y fuera de ellos 
tienen sus canas, y la necesidad que de ellas ai en la Compania, 
aunque no vuiese las otras partes, tales y tantas en el; y tambien 
auiendo entendido del P. Villanueua que V. P. lo holgaria de 
admitir en su Compafiia , determine de hablarle a la partida , re- 
presentandole algunas razones en que parecia se seruiria el Se- 
nor nuestro de que el entrase en la Compania, no enbargante sus 
continuas indisposiciones y enfermedades. fil me respondio, que 
bien creia que su espiritu y sentir no discordaria en nada del 
de V. P.; pero que temia la diuersidad de pareeeres con otros, 
aunque entendia no consistir en esto la union y conformidad de 
las voluntades; y replicandole io lo que V. P. solia hazer con al- 
gunos, haziendolos imediatos a si, me respondio con mas blan- 
dura que otras vezes e visto en el tratando de esto: Domini su- 
mus; pidanselo, que io no pretendo sino su maior seruicio en mi 
y en todos. 

Esto e dicho al P. Francisco; y aunque por estonces me res- 
pondio que holgaria de ello, despues le dio nuestro Senor a sen- 
tir que tanto conuendria su entrada , y me mando que le escri- 
uiese, que S. R. entendia que V. P. se consolaria de que lo hi- 
ziese, y que S. R. lo haria de que se encargase de que en aquella 
prouincia aiudase al prouincial en el gouierno de ella, porque 
tiene mui entendidas las cosas de ella , ultra del grande talento 
que en aconsejar y regir tiene ; y tanbien lo tiene en engendrar 
y criar hijos, sino que, como no a sido la obedientia obstetriz, no 
an salido los partos derechos de los que se dizen hijos, que en la 
verdad son hartos mas * los que tienen el nombre de hijos, que 
los que lo podrian tener. 

E dicho esto para que V. P. lo mande encomendar al Senor 
nuestro, y ordene lo que se deue hazer; y para qualquiera cosa Ms. prius, meiios. 420 Epistolae Mixtae— 887 

que se aia de tratar con el, tengo por mejor instrumento al P. Vi- 
llanueua que a otro ninguno. 

Aunque en lo de los christianos nueuos no esta de otro sen- 
tir el maestro del de V. P. , porque dize que ni querria que se 
abriese la puerta del todo, ni se cerrase del todo; me an hablado 
algunas personas de qualidad, que no lo son, diziendo que de- 
sean que la Compania quitase este abuso que ai en estas partes, 
de hazer esta distincion y aception de personas, siendo en la ver- 
dad las de este linaje en las que mas christiandad se halla, y a 
que mas facilmente se les persuade toda virtud, que a los que 
tienen la otra opinion; porque estos ni con recebillos, ni con de- 
xallos de recebir, se edifican, ni aun induzen a los buenos exer- 
cicios; y los que los hazen y siguen de estotros, son muchos , y 
andan tan aflixidos, que dexan algunos de boluerse al seruicio de 
nuestro Sefior, por ver que tan cerrados hallan los caminos para 
Dios; y aun algunos se dexan de venir a bautizar, sigun se de 
cierto, por el mal tratamiento que les hazen. 

Yo e dicho tantas cosas, para que V. P. me mande auisar qua- 
les de estas tengo de dexar 6 tomar para cumplir con mi oficio de 
colateral ', y cumplirlo ia mejor, si tuuiese 2 el del prouincial, y 
aun creo que, los que son, harian mejor los suios , y en todo se 
procederia con mas lumbre, si lo tuuiesen. A lo menos del Padre 
doctor entiendo que se vuiera mas aplicado al suio, que lo a he- 
cho, y tanbien se descargaria el P. Francisco de muchas cosas 
que le traen cansado, aunque lleua tan de buena gana su cruc, 
que no se quiere descargar de nada, si V. P. no lo descarga. Y 
alo menester su salud , aunque me pareee que le e hallado con 1 «Difficile videbatur eidem P. Natali collaterales... assignare...; quia 
tamen P. Ignatius, ut instituerentur , scripserat. .. , Provinciali Castellae [Patri 
Araoz, assignavit] Patrem Antonium de Corduba, postquam Salmanticam 
venisset.» POLANCO, t. IV, pag. 483, n. 1021.— Quod facilius effectum est r 
quia «cum multum detrimenti ex magnis aestibus sentiret Cordubae, et 
theologica studia nondum absolvisset, Marchionissa etiam» ejus mater, id 
optabat. Polanco, t. iv, pag. 460, n. o82.-Rector cordubensis collegii 
P. Alphonsus de Zarate deinde renuntiatus est. 

2 Id est, si cognitum haberem officium provincialis, si cognoscerem 
aut scirem regulas provincialis. 28 OCTOBRIS I554 421 

mas carnes y mejor que otras vezes; y no se si le ahoje, que des- 
pues que vine y le dije esto, se a determinado de no comer aues, 
sino poco de otras carnes, y lo mas ieruas, y otros dias pescado, 
por cierta interpretacion que dize que dio el P. M.° Nadal a la 
•obediencia que V. P. auia dado en esto al P. Bustamente. Y aun- 
que temo que en mi deue ser esto carne, por lo que lo amo, 
viendo lo mucho que nuestro Senor se sirue de su vida , lo digo 
para que V. P. le mandase que tuuiese mas cuenta con conser- 
uar la salud, senaladamente en no hazer abstinencias , sino co- 
miendo siempre aues, 6 cabrito algunas vezes, y pocas 6 ninguna 
pescado; aunque no vuiese otra indisposicion que la de las ven- 
tosedades, que es de harto trabajo ', y aunque lo suele sentir de 
que le vaian a la mano en esto, de esta manera lo hara mejor que 
de otra, y podrale V. P. escreuir que le e io informado de lo que 
en esto haze. 

De mi poca cuenta con conseruar la salud del alma, quisiera 
dar larga razon a V. P. , para que con mas cuidado se acordara 
de mi; y dexolo, porque se que tiene V. P. charidad para curar- 
las todas. A los estudios me mandan ir; y porque me aproueche 
algo en ellos, segun soi rudo y embaraeado, me descarga el Pa- 
dre de ser rector, aunque me manda tener superintendencia en 
la casa; y aunque me da nuestro Senor fe en la obediencia de es- 
tos oficios, soi tan miserable de mi natural, que, aunque no fuera 
tan moco, e menester quien me rija en todo. Y asi pido por cha- 
ridad a V. P., que 6 me lo de, 6 pida a nuestro Senor que me 
rija, dandome a sentir su santisima voluntad en todo, y fuercas 
para la.cumplir. Y lo mismo pido a los charisimos Padres y her- 
manos de esa casa y colegio, y denoslo el Sefior a todos para su 
maior gloria y seruicio. En Plasencia 28 de Octubre. D. V. P. 
hijo y sieruo en el Senor nuestro, 

Antonio de Cordova. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en X.°, el P. M.° 
Ignacio, preposito general de la Compania de Jesus, en Roma. 

Duplicado. Alia manu: R.ta alli 2 di Giugno. Videantur hac de re alibi dicta, Epist. Mixtae, t. 111. pag. 501, annot. I, 422 Epistolae Mixtae— 888 HHH 

JOANNES NUNES BARRETO 

ALPHONSO DE LENCASTRE 

CONIMBRICA 29 OCTOBRIS I554 '. 

Quoniam, salva obedientia, patriarchale munus, quod ei imponitur, refugere 
non potest, rogat ut cum pontifice maximo ipse Lencastre agat, obtineat - 
que commissarium in Aethiopia constitui, cui patriarcha subsit. — Quae- 
dam refert ex libro Francisci Alvarez de aethiopum erroribus. 

t 

Senhor. A graca do Spiritu sancto more sempre em nossas 
almas. Amen. Ainda que V. E. 2 me nao conheea, o zelo que sei 
por cartas dos nossos Padres que tem da honra de Deos, e do 
proueyto das almas que tao caro lhe custarao, me moueo a es- 
creuer esta. 

Vindo a este reino do reino de Fez, honde estiue muitos an- 
nos por mandado de S. A. entendendo em resgate de catiuos, 
me disse o Padre Mtro. Mirao, que auia de ir a Ethiopia, terra 
do Preste Joao, con a qual empresa folguey em estremo, porque 
he rezao que, pois nosso Redentor Jesux. tantos trabalhos neste 
mundo por nos passou, nos tambem por elle os passemos. Mas 
depois me disse que S. A. me tinha electo por patriarcha, o qual, 
pera dizer uerdade, me perturbou muito o animo, e me determi- 
ney, se mo nao mandassem meus superiores ou o papa por obe- 
diencia, de o nao aeeitar, nao pollos trabalhos que debaxo de 
taaes dignidades sei que estao, porque jaa a elles estaua offere- 
eido, mas pollo grande perigo que he dar conta de tantas almas, 
o que sintia bem o propheta David quando dizia: Ab occultis meis 
munda me, Domine, et ab alienis parce seruo tuo 3 . Tenho es- 1 Exautographo in vol. Litt. Quadrim. 1553-54, duplici fol., n. 226> 
prius 471. 

Alphonsus de Lencastre, Joannis III orator in romana urbe, de quo 
supra dictum est. 
3 Ps. xviii, i3. 29 OCTOBRIS I554 423 

crito por diuersas uias a nosso Padre Mtro. Ignacio, escusandome 
de tal carrega, mas, segundo ueio por cartas que de laa uierao, 
V. E. e elle trabalhao que S. S. de mo mande em uirtude de obe- 
dientia; pollo qual nao posso jaa escusar de por meus fracos om- 
bros a esta tam grandissima carga, porque nao pareca que quero 
resistir a uontade diuina, declarada por meus superiores, confian- 
do em sua diuina clemencia que, pois soo por seu sancto seruico 
aceito esta carga, elle me ajudara com sua graca a leuala, e su- 
priraa con sua infinita sabedoria minhas faltas. 

Peco a V. E. por amor do Senhor Deos, que, jaa que nao ha 
outro remedio senao aceitar esta tao pesada carga, peca a sua 
sanctidade que aja na India huum Padre da nossa Companhia, 
qual o P. Mtre. Ignacio nomear, que seia commissairo, e tenha 
as uezes do papa sobre mi, e sobre todos os outros patriarchas 
que por tempo forem, pera que ueia o que faco, e me reprenda 
quando for necessario; e isto sera pera mi grande descanso, por- 
que deseio ter sempre superior da nossa Companhia, e siguir p 
spirito della; e tambem temo a mudanca dos homens, aynda que 
polla bondade diuina estou determinado firmemente de antes per- 
der a uida, que sair huum soo ponto do que me aconselharem o 
nossos Padres que hao de ir commigo; mas sao de calidade as 
honras e dignidades deste mundo, que mudao grandes preposi- 
tos, como foy o de Saul. 

Dame grande animo e deseios de este anno iremos, porque li 
em hum liuro, que fez Francisco Alvarez, os grandes erros em que 
estaa a gente do Preste, e que lhe disserao que estiuerao sem 
patriarcha uinte e tantos annos, por dizer huum preste Joao, que 
entao era, que nao queria patriarcha, senao pollo sancto Padre de 
Roma, e nao hereges, como erao os de Alexandria; e assi esteue 
sem patriarcha dez annos que elle uiueo, e depois de sua morte, 
seu filho, seguindo a mesma openiao, esteue sem patriarcha XIII 
ou XIIII annos, ate que o pouo se queixou a elle, dizendo que 
auia jaa muy poucos clerigos pera seruir as igreias, as quaes per- 
dendosse, se perderia a christandade que tinhao. Forcado por esta 
rezao, consentio uir patriarchade Alexandria. Creya que estes reis 
se mouerao pollo concilio florentino sub Eugenio 4. , em que diz 424 Epistolae Mixtae— 888 

que se ajuntarao nelle os patriarchas de Alexandria, Anthiochia 
e Constantinopla com muitos arcebispos e bispos, e se concluyo 
nelle que o summo pontifice de Roma era cabeca de toda chris 
tandade, e outras muitas cousas de seruico de Deos. E em huma 
carta que o preste Joao Dauid, pay deste, mandaua a S. S.de, diz 
que lhe mandaua hum liuro de Eugenio 4. , em que estas cousas 
se conthem. Diz mais no dito liuro de Francisco Alvarez, que lhe 
disse o patriarcha Marcos, que tinhao huma profecia que dizia, 
que auiao de uir christaos do fim da terra a juntarse com elles, e 
que auia de ser regida sua igreia por regedor da igreia romana, 
e que o tempo se compria cedo, pollo numero dos patriarchas que 
tinhao. 

Dou tao larga conta a V. E., porque sei que ha de folgar de 
ser elle o meo pera que cousa de tanto seruico de nosso Senhor 
aja effecto, que por nossos peccados tantos annos ha nao ouue, 
auendo tanta rezao pera isso. Nosso Senhor nos dee graca pera 
que em tudo cumpramos sua sancta uontade. De Coymbra 
a XXIX doutubro de 1554. 

He muy necessario que V. E. por seruico de Deos aja de 
S. S. de todo o poder pera os que forem patriarchas, e se alguma 
cousa quiser tirar, podeo declarar nas letras, porque doutra ma- 
neyra nos acharemos muy enleados con escrupulos, e pouco a 
pouco en sinados que fizeremos e constituycoes, lhes iremos de- 
clarando o dereito canonico, e o que deuem de ter pera se con- 
formarem com a igreia romana. Seruo de V. E. in Domino, 

Joham Nunez. 

lnscriptio: f Ao muy excelente senhor, o senhor don A.° da- 
lemcastro, comendador moor do mestrado de Xpus., do conselho 
del rey nosso senhor, e seu embaixador na corte de Roma. 3i Octobris 1554 425 HH9 

EDMUNDUS AUGERIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 3l OCTOBRIS I554 l . 

Epistola quadrimestris . — Socii Ktterarum studio et scriptioni, tam solutae 
quam ligatae, diligenter se dant.— Proximis frugifera opera impenditur. 
— Societatis Jesu candidati.— P. Lainez honorifice exceptus. 

f 

La gratia et pace di Christo nostro signor sia sempre nei cuori 
nostri. Amen. Multo Rdo. in Xpo. Padre. Per questa V. P. in- 
tendera quello che il signor Iddio in cotesta citta per ministerio 
di sua Compagnia ha adoperato. Questo certo faressimo con mag- 
gior uergogna, si il iudicio humano si confacessi col diuino; ma 
poiche Iddio attende al' intentione, et V. P. sa et cognosce la 
uolunta nostra, piu harditamente scriueremo. Et prima diremo 
delli studij , attento che delli fratelli non occorre altro, se non ogni 
uirtu et progresso nella uia del Signore, il che tanto piu pare sia 
degno di lode, quanto piu la uita loro bona ha contradictione. 

Circa li studij adonque diro breuemente et in uniuersale, che, 
dopo che el dialogo fu recitato con assai satisfattione della citta, 
crebbe il numero de studianti, et la fede et il credito uerso la 
Compagnia. Ma sono stati alquanto interrotti per conto delli caldi 
et altri occupationi nelli possessioni, etc: speriamo che presto si 
cominceranno da douero et con frutto. Adesso si occupano i mae- 
stri in fare orationi et uersi, et li discepoli in impararle, accio si 
ricitano in questa renouatione di studij, il che, benche non dia al 
tutto creditto, nientedimeno da admiratione a questo populo assai 
grande, della diligentia et modo uerso li scholari: faccia Iddio che 
ogni cosa sia a suo honore et gloria. 

Adesso resta dire del successo delle cose spirituale, le quali 
uanno per gratia del Signore di bene in meglio, et con questo 1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 36, prius 55. 426 Epistolae Mixtae— 889 

poco a poco il signor Iddio da materia a questa gente di dar fede 
alla Compagnia. Quanto alli sacramenti, piu grande e il concorso 
che mai nella chiesa nostra; et piu sarebbe, si li operarij potessero 
bastare al trauaglio. Di qui si uede il frutto nella mutationi della 
vita et altre opere pie di questi deuoti. Oltra di questo predicano 
et leggano li Padri, uno le epistole di santo Paulo, laltro la do- 
ctrina christiana, oltra delli altri exhortationi che si fanno quatro 
o cinque uolte la settimana con gran satisfattione et frutto. Questa 
estate passata si sono exercitati nel confessare, uisitare, consolare 
li ammalati delli hospitali, li quali erano qui in gran numero, et 
per la Iddio gratia assai bon frutto ne uscitto, si per la edifica- 
tione della citta, si per la conuersione di quelle pouere anime. II 
medesimo si e fatto nelle carcere, et in altri luoghi doue sono 
stati chiamati: laus Deo. Non manchano ancora cittadini et altre 
persone, li quali dispongono le soe facende, et temporali et spiri- 
tuali, secondo che Dio dispone per mezo del conseglio delli Padri. 
Molte paci si son fatti, et ancora molte bone opere et eleemosine 
uerso li poueri. Con tutto questo il Signor ua augmentando il 
frutto di questa gente, et da speranza del frutto della Compagnia. 

Resta a dire a V. P. come il signor Iddio ha uoluto augmen- 
tare il numero di questo colleggio, imperoche qui e un giouene, 
nobile di sangue, ma molto piu nobile de vertu, il quale si ha de- 
liberatodi entrare nella Compagnia, insieme con tre altri suoi fra- 
telli, et cosi speriamo che presto anderanno a Roma, accio siano 
receuuti: piaccia a sua diuina maiesta di darli perseuerantia. 
Sono, certo, gioueni di grande speranza. Sono altri di simile uo- 
lunta, li quali forsi anderanno presto a Roma per questo mede- 
simo effetto, benche non li manchino contradittione di parenti; 
de maniera che cominciano alquanto gustare et cognoscere la 
Compagnia in questa citta. 

Questi giorni il P. M. Jacobo Lainez ', passando di qua, uisito 
la signoria di monsegnor vicelegato % il quale li fece grande 1 Ms. Laygnez. 

2 Michael della Torre, cenetensis episcopus, cui Thomas Caselli, O. P., 
episcopus Cavae, successit. Polanco, t. v, pag. 68, n. 152 et pag. 70, 
n. 158. 3l OCTOBRIS I554 427 

accoglenza, et promesse tutto quello che potria fare uerso la 
Compagnia. Predico esso Padre nel domo, non con minore ad- 
mirationeche frutto. Similmente ancora il signor vicario ' tuttauia 
piu si stupisce della Compagnia, et non cerca altro, eccetto com- 
modita di giouarla. II senato ancora et tutti li altri amici molto si 
dolgono della poca cura che fino adesso hanno hauuto della Com- 
pagnia, et che tanto bene non han cognosciuto. Ha rescritto la 
citta al Rmo. et Illmo. cardinale 2 sopra del fundamento di questo 
collegio, accio li proueda di entrata, et questi giorni passati fu- 
rono designati al collegio qualche somma non poca de denari 3 . 
Siche pare che il Signor, come e uero, per insino adesso habbia 
permesso li contradictioni per prouarci, accio da poi piu ridon- 
dassi in gloria sua et in utilita del proximo: ipsi gloria in secula. 
Questo e, Rdo. Padre, quello che questi quattro mesi passati in 
uniuersale si e fatto. Non resta altro, si non raccomandarci humil- 
menti alle santi sacrificij et orationi di V. P. et di tutti Padri di 
Roma. Di Peruggia a Y ultimo d' Ottobre 1554. D. V. P. seruo 
in Christo inutile, 

Emondo Augerio. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu, in Roma. 

Alia mami: Quadr. 1 Marcus Antonius Oradini, «qui ab initio Collegii fautor fuerat, et ita> 
quantum commode potuit, de nostris beni mereri perseveravit.» POLANCO> 
t. v. pag. 62, n. i32. 

2 Fulvius de la Corna, cardinalis perusinus. 

5 Scripserat librarius: alquanti fundi, sed, hoc deleto, ipse, ut est in 
textu, emendavit. 428 EPISTOLA.E Mixtae— 8go 890 

ALPHONSUS LOPEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONCHA 3l OCTOBRIS I554 l . 

Patrem Carvajal Vallisoletum petiisse, dicit. — Concham, collegii rector, 
Lopez venit. — Proximis dat operam. — Diplomata pontificis desiderantur. 

JHS. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. La gratia y paz de Jesu 
Christo nuestro sefior sea en nuestro continuo fauor. Amen. Lo 
que deste mes ay que hazer saber a V. R. es, como los hermanos, 
que aqui estan, van continuando con aprouechamiento sus solitos 
exercicios de letras y spiritu. El P. Caruajal, que estaua aqui s , 
por orden del P. Francisco fue a Valladolid; y asi yo quede solo 
con estos tres hermanos, con muchas occupaciones de confesiones 
y de visitas de algunas personas principales. 

A la marquesa de Canete s , muy cercana parienta del P. Fran- 
cisco, he visitado algunas vezes, porque pidio al doctor Vergara, 1 Ex autographo in vol. E, n. 135, prius 329. 

- Initia collegii conchensis fuse tradunt Litt. Quadr., t III, pag. 86-88, 
ac maxime PoLANCO, t. IV, pag. 424, n. 915 et seqq. 

5 «D. Andres Hurtado de Mendoza, segundo marques de Cahete, guar- 
da mayor de la ciudad de Cuenca y montero mayor del rey, sirvi6 con valor 
y buen exito al emperador Carlos V en las campanas de Alemania, Flandes, 
Tunez y Argel, y fue virey y capitan general del Perii, donde muri6 en 
1560, estando casado con D. a Maria Manrique, aya de las infantas, hijas de 
Felipe II, 6 hija ella de D. Garci Fernandez Manrique, tercer conde de 
Osorno, presidente de los consejos de Indias y Ordenes, y uno de los cua- 
tro gobernadores, que, al marchar a Flandes, dej6 en Espana Carlos V. Hi- 
jos de aquel matrimonio fueron D. Diego Hurtado de Mendoza, tercer mar- 
qu6s de Cahete...; D. Garcia...; D. Francisco, can6nigo con dignidad de 
tesorero en la catedral de Cuenca; D. Pedro, can6nigo de Cuenca y arce- 
diano de Huete; D. Hernando, de la Compaiiia de Jesiis; D. Juan, del Con- 
sejo Supremo de la Inquisicion; D. a Maria de Mendoza, que cas6...; Doha 
Ines Manrique, dama de la Reina D. a Mariana de Austria; D. a Isabel, Doha 
Mariana, D. a Francisca, monjas.» BrjRGOS, Blason de Espana, 1. 11, pag. 149 I NOVEMBRIS I554 429 

y despues a mi tambien, cada semana a ella y a sus hijas hiziese 
vna platica, y assi lo he hecho. Parece hazerse fructo, assi en 
ella como en criados y criadas, y bien entiendo seria mas, si mi 
encogimiento no lo impidiese; deme el Senor libertad con que le 
sirua, y aparte de mi los respectos que lo impiden. 

A vna persona de qualidad se han dado los exercicios para la 
confesion general, porque exactamente no ha podido; agora dize 
los querria hazer mas cumplidamente adelante, por parescerle no 
quedar quieto. Es persona publica, y sera parte de mucho fructo. 

No se ofresce otra cosa que auisar a V. P., mas que estamos 
siempre sin bullas, y son necessarias para examenes, y para otras 
cosas que cada dia suelen ofrescerse. En los sanctos sacrificios y 
oraciones de V. P. humilmente me encomiendo. 

Jesus sea con todos. De Cuenca vltimo de Octubre de 1554. 
De V. P. indigno hijo y sieruo en Christo, 

Alonso L6pez. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 

P. M. Ignatio de Loyola, preposito general de la Compania de 

Jesus, en Roma. 

Alia manu:R. ta al primo de Gennaro. $91 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA I NOVEMBRIS I554 *. 

Ducissa Renata verae edit conversionis et perseverantiae signa. — Ulam pa- 
riter sequuntur virgines ab obsequiis. — Laetitia inde percepta immor- 
talesque Deo actae gratiae. 

f 
La diuina gratia et amore del saluatore nostro Giesu Christo 
habbiti sempre con nuoi. Amen. 

Credo che non potria tanto scrire alla P. V. del buono et 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 69, prius Il3. 43o Epistolae Mixtae— 891 

santo progresso che facciamo con madama, quanto lei desidera '; 
pero gli fo a sapere, come hieri confessai per la seconda volta 
detta madama con le suoe figliuole Illme. et suoe gentildonne et 
donzelle, et hoggi, il di de tutti Santi, gli ho detto la messa, pre- 
dicato, benche breuemente, et communicato il S. N. I. X.; et 
o-ia siamo conuenuti insieme che el se confessara et communica- 
ra quattro volte Tanno, in pasqua, nadale, et gli altri duoi diche 
el me parera. Per adesso questo me basta, sperando che incre- 
mentum dabit Deus 2 et dominus noster Jesus X.s Certo, non 
posso assai esprimere alla P. V. la consolatione che piglio in ve 
dere le suoe donzelle et altri de casa oldire la messa con tanta 
deuotione, et fare le ceremonie sante comme li altri. 

Et nella lettione delli articoli sono attentissime et retengono 
bene: hanno la vita di santi [in] volgare, et legono dentro assai, 
et fanno ogni cosa che dicogli douerci fare. Et sappia la P. V. 
che non ho datte altre penitentie questi di, che vna volta la co- 
rona et vna volta le lithanie, per confirmarle meglio circa 1'orare 
li santi. E vero che insieme ho commandato a madama de dire 
tre volte il di: Domine, adauge mihi fidem 3 , et m J ha promesso 
farlo voluntieri. 

Soleua mangiare carne il sabbato, col consenso pur del me- 
dico, per la sua indispositione, et per essere stata cosi nudrita da 
fanciullezza; ma gia ne mangia piu, et m' ha detto volere viuere 
come sua Ecc.za viuera, et mangiare carne, quando ne mangia- 
ra, etc. 

Questa sera S. Ecc.za r ha visitata con gaudio spirituale, et 
suo contento nel Signore nostro de sua perseuerantia et accresci- 
mento. 

La diuina bonta et misericordia gli dia di continuo aiuto, et 
a nuoi gratia de non mancare de Fufficio nostro verso lei et 
tutte le anime de Christo nostro signor, il che speriamo fara me- 
diante le orationi de la P. V., nelle quale molto si confidiamo 1 Vide epistolas superiores ejusdem Pelletarii. 
I Ad Cor. iii, 7. 
Luc. xvii, 5. 2 Novembris 1554 4^1 

nel Signore nostro. De Ferrara il primo de Nouembre 54. De 
la P. V. figliuolo indegno nel S. N. I. X., 

GlOUANNI PELLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M.° Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia de Jesu, a Roma. 
Alia mann: RM alli 15 del medesimo. JOANNES DE MENDOZA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 2 NOVEMBRIS I554 '. 

Rescribit Ignatio, qui Ascanium Colonna, in arce Castelnuovo detentum, 
Mendozae, ejusdem arcis praefecto, commendaverat. — Capta scribendi 
occasione, Ignatio vicissim vult se commendatum, ut tandem ipse voti 
compos fiat. 

t 
Muy Rdo. senor en Xpo. Padre. Receby la cartade V. R. de 
los 14 de Octubre 2 , y con ella, cierto, muy gran contenta- 
miento; porque la e tenido por muy gran argumento de que nues- 
tro Seflor sera seruido de cumplir los deseos de su seruicio. Por- 
que no obstante que parece que fue la ocasion de querer V. R. 
escreuirme, el encomendarme el seruitio de aquel cauallero 3 , to- 
dauia pienso, y tengo por muy creydo, que nuestro Senor mouio 
a V. R. a esto, para que con esta ocasion conocyese yo, por lo 
que V. R. me scriuia, quen una cyerta manera se me aviacum- 
plido mi deseo. Con esto tendre mas certenidad cada dia de mi 
uoluntad: y ansi suplico a V. R. quen sus oraciones, y de toda 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 81, prius 151 . 

- Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 338-340, quo in loco, annot. 2, 
multa paucis dicuntur de Joanne de Mendoza, nosque etiam suo loco de 
egregio hoc juvene, Societatis candidato, dicemus. 

3 Ascanius Colonna, quem Ignatius Joanni de Mendoza, arcis de Ca- 
stelnuovo praefecto, ex animo commendarat. Porro ille, Caroli V, (dmpe- 
ratoris, jussu captus, et eo deductus fuerat». Polanco, t. JV, pag. 188, 
ai. 402. Vide quid in ejus laudem scripsit Ignatius, Cartas, 1. c , pag. 3^0. 432 . Epistolae Mixtae— 893 

la casa, sea mi intencion ofrecida a nuestro Seftor, para que por 
su infenita bondad, y por la necesidad que yo dello tengo, se sirua 
de amostrar ell efeto della. Y ansina , asta que la uoluntad del 
Sefior nos dexe conbersar, recybere muy gran merced y consuelo 
con cartas de V. R., porque me parecera que asta entonces, con 
leellas, estare metido en lo que deseo. 

Quanto a lo de aquel cauallero, mucho mas agora deseo ser- 
uille; y tanto , que no puede llegar la obra al deseo. Pero Dios 
sera aquelsefior que le satisfara, y a mi en ello, porque, cierto, 
se lo deseo, viendo quan prencipal sefior es en su trato y manera, 
y quan allegado a Dios. 

Y con esto ago fin, deseando lo que se que V. R. encomienda 
al Sefior, por relacion del maestro Salmeron. 

Nuestro Sefior sea con V. R., y le conserve en su gracia. De 
Napoles a 2 de Nouiembre 1554. Besa las manos a V. R., 

Don Juan. 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. sefior y en Xpo. Padre, el Padre 
miser Ignatio de Loyola , preposito general de la Compaftia del 
Jesus, en Roma. 

Alia mann: Di don Giouanni de Mendoza. tt93 

JOSEPHUS... 
ex commissione Patris Gundisalvi de Silveira 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

OLISIPONE 4 NOVEMBRIS I554 '. 

Litteras, Conimbrica acceptas, festinanter mittit. — Ut cito expediantur 
aethiopica negotia, cum tempus urgeat, efflagitat. 

Padre mio. Aora venieron estas cartas de Coimbra, despues 
de los emboltorios ya seren dados; y por quanto el correo esta 1 Ex schedula autographa in vol. D, n. 238.— Ejusdem schedulae ex- 
stant in eodem voL, n. 238 bis, 238 ter } alia duo exempla, quae scriptionis 
die carent. 5 NOVEMBRIS I554 433 

para partir, hazemos otro macete con estas cartas del P. Ioan 
Nunez, por comision del P. Miron, que es ydo a Euora anteyer, y 
dexo muy encargado que embiasemos estas mismas cartas por 
muchas vias '. Y perdone V. R. de poner mucho porte nellas, 
porque los mercaderes no las quieren aceptar de otra manera, y 
por tanto van. Por via de Lion y Flandes costan mucho. 

Por charidad que hagan por embiar templano el despacho, 
porque suelen partir las naos a la entrada de Marco, y aca tene- 
mos por eierto que verna [a] tiempo, porlo qual el P. Mtro. Mi- 
ron embia hazer provision para la viaje. Dios nos haga a todos 
santos. De San Roque 4 de Nouiembre de 1554. Por comision del 
P. don Gonzalo, indigno sieruo, 

Joseph. 

Inscriptio: f Al P. Polanco. S94 

JOANNES DE HUBILLA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

OGNATO 5 NOVEMBRIS I554 -. 

Moventur nonnulli ad collegia Societati aedificanda— Pacem Ochoa inter 
dissidentes conciliat. — Sanat aegrotos. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. y charissimo Padre mio en Christo. Pax Chri- 
sti, etc. Esta me mando screuir a V. R. el P. Miguel 3 , nuestro 
rector. Las cosas daqua ya V. R. las terna entendidas por otras 
que se an scripto 4 : el mes passado se offreseio vna peregrinaeion 
para Nauarra, a ver vnas casas, que vn doctor Sanctacara 5 las 

1 Vide supra, epist. 888. 

2 Ex autographo in vol. F, duplici folio, n. 101, prius 519. 

3 Michael Ochoa. 

4 Vide epist. 843. 

3 Medicus insignis reginae Joannae, Caroli V matris. Illius nomen non 
exprimunt Litt. Quadr., t. m, pag. 50, Polanco, t. rv, pag. 433, n. 931, 
ubi de hoc negotio fit sermo. Nec nunc primum de illo agitur; nam in 
epist. 390, 20 Septembris 1551 data, jam hoc agi coeptum est. Epist. Mixtae, 
t. u, pag. 595. 

EPISIOLAE MlXTAE, TOM. IV. 28 434 Epistolae Mixtae— 894 

daba. No se ha resceuido, por ciertos inconuenientes que ay en 
ella, avnque el pueblo es de los meiores que ay en Nabarra. Lla- 
mase Olite \ donde predico vn domingo, y quedaron muy con- 
tentos. En este lugar ay algunos clerigos, que querrian entrar 
en la Compania, y otros a quererlos hazer los exercicios (gloria 
a Dios). 

Daqui fuimos a Pamplona ha ablar con el obispo 2 , el qual 
tiene gran desseo de que se aga el colegio en Estella. Tambien 
ablo al virey 5 y a otros, que para ello podran dar fauor. V. R. lo 
encomiende a Dios, y lo mismo pide el Padre rector al Padre don 
Diego *. 

En Pamplona se le vinieron vnos de la tierra al Padre, a pi- 
dirle de charidad que se llegase a su tierra, a entender sobre 
ciertas rinas que abia entre los clerigos: mediante el fauor del 
Senor se quedaron amigos, y todos quedaron consolados por la 
yda del Padre, donde estubo 6 dias. Porque se que V. R. holga- 
ra [de ello, le dire] que otra vez paso el Padre este camino de a 
su tierra, y allo en vna benta a vna muger, que estaua muy fati- 
gada de calenturas, y le dixo al Padre, que ella bien podria dar 
otra meior mula que [la que] el traya. Ouiso Dios que dentro de 
quatro dias ella estubiese sana. Esta vez [curo el Padre] al hues- 
pede de la casa misma con vn hijo suyo, que staban con calentu- 
ras, y a la buelta los allamos sanos, y nos hizieron muchos rega- 
los: gloria a Dios. 

Aqui al presente se entiende en algunos negocios, y visitar 
enfermos, y otros exercieios espirituales. Todos los de este cole- 
gio estan buenos, y se encomiendan en las oraciones de V. R. y 
de todos los Padres y hermanos, y con todos sea Jesus. De Ofla- 
te a 5 de Nobiembre de 1554. Por comission de nuestro Padre 
rector, de V. R. indigno sierbo en Christo, 

f 

JOANNES DE HrjBILLA. 

f 

1 Ms. Ollite, donde predicto. 

- Alvarus Moscoso, cujus pro Societate testimonium infra exhibebimus. 

3 Beltranus de la Cueva, dux III de Alburquerque. 

4 P. Didacus de Eguia. 6 NOVEMBRIS I554 435 

Inscriptio: Ihs. Al muy Rdo. y charissimo Padre mio eM 
Christo, el P. Mtro. Polanco, de la Compania de Jesus, etc, en 
Roma. S»5 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PLACENTIA 6 NOVEMBKIS I554 '. 

Virorum principum erga Societatem Jesu studium singulare. — Nova collegia 
offerunt instituenda, marchio de Villena, antistes ovetensis et comes de 
Oropesa. — Venit Borgia Septimancas , Salmanticam, Placentiam. — 
Conciones habet.— Socios in diversas partes mittit. — Faustus Societatis 
cursus et incrementum. 

j. 
Ihs. 

Muv Rdo. Padre nuestro en Christo. La summa gracia y amor 
eterno de Dios nuestro senor sea siempre en fauor y ayuda 
de V. P.t 

Despues de scripta la que va en este pliego, del P. Francisco, 
me mando su reuerencia escreuir esta, en que diese aviso a V. P. 
de lo que despues de la del mes pasado se ofrece que saber, de- 
mas de lo que en su carta dize ; porque cada dia ay cosas nue- 
uas, que por medio del Padre obra la diuina mano en augmento 
de la Compania y mucha edificacion de los proximos. Sean da- 
das infinitas gracias al principal author destas obras, que asi se 
digna de lleuar adelante lo que en su sancto nombre y con zelo 
de su mayor gloria y diuino seruicio se comienca. 

El marques de Villena 2 se ha mostrado tan deuoto, mediante 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 143, prius 355, 356. 

* Didacus Lopez Pacheco, dux III de Escalona, marchiode Villena, de 
quo videantur Epist. Mixtae, t. 111, pag. 2l3. — BuRGOS, Blason de Espa- 
iia, t. 11, pag. 3l7, tempus omittit ejus mortis, qua omissione ansam prae- 
buit ut confunderetur Didacus cum Francisco Pacheco, duce IV de Escalo- 
na, marchione etiam de Villena, qui fato cessit 2 Aprilis 1574. At ex Po 
LANCO, t. VI, pag. 629, n. 2710, discimus illum quidem anno 1556 diem su- 
premum obiisse. 4 36 Epistolae Mixtae— 895 

la comunicacion del P. Francisco, la qual ha tenido muy conti- 
nua el tiempo todo que S. R. ha estado en Valladolid, que se ha 
offrecido a hazer vn collegio en Belmonte, que es villa muy prin- 
cipal suya, donde ay iglesia collegial, y da harta priesa y impor- 
tunidadsobre ello; porque entienda V. P. que, aunque aca se tiene 
todo miramiento en el acceptar de nueuos collegios , se ofreeen 
muchos de senores, a quien no se puede dexar de tener respecto, 
guardando siempre lo que de la voluntad de V. P. tiene enten- 
dido el P. Francisco, que estas fundaciones se admitan con aduer- 
tencia de que por aora la Compania no se obligue a mas de lo que 
commodamente puede. 

Quanto al proueer de personas, hasta tener las que son me- 
nester para que en perfection se pueda cumplir con muchos, es- 
perase en la diuina bondad, que, pues en tanto numero augmenta 
los collegios, que no menos acrecentara el numero de los que 
son menester para morarlos '. Ha labrado el marques en la nues- 
tra de Valladolid ciertas pieeas y refectorio a su costa, de manera 
que abra ya commoda habitacion alli para diez 6 doze personas; 
aunque, vista todavia la gran estrechura de aquella casa, special- 
mente para en vn pueblo, donde ay audiencia real y vniuersidad, 
y donde asimesmo la corte suele residir muchas vezes, que todo 
esto haze grande el concurso de los que a ella acuden , se 
animo S. R. a intentar la compra de vna del vizconde de Alta- 
mira % que esta pared en medio de la nuestra, sin la qual no se 
podia dilatar, y fuera forcado dexarla y buscar otra, que, segun 
la carestia de las de aquel pueblo, no se hallara a comprar sin mu- 
cha summa de dinero. Y aun fuera harto acertamiento hallarse en 
comodo sitio, qual es el de la que se ha comprado, que cuesta 
tres mill ducados, los quales se ha ofrecido de dar la prineesa s ; 
y con esta confianea , mediante la gracia del Sefior , se hizo el 
concierto, y se celebro la compra, con fianeas que se pagaran den- 
tro de vn ano los dichos tres mill ducados. 1 Ms. morarlas. 

2 Alphonsus Fernandez de Rivero, vicecomes de Altamira. Polanco, 
t. iv, pag. 396, n. 855, annot. 3, et pag. 438, n. 942. 

5 Joanna de Austria, Caroli V filia. 6 NOVEMBRIS I554 437 

La mucha voluntad que el obispo de Ouiedo ' auia mostrado 
por sus letras al P. Francisco, de que en su obispado se fundase 
collegio de la Compafiia, y la instancia que sobre ello hazia, 
mouio a S. R. a darnos dende Valladolid al hermano Tello, olim 
don Hernando Tello, y a mi, vna peregrinacion para yr a ganar 
el jubileo que en la iglesia de sant Saluador de aquella ciudad se 
ganaua este afio de 54 por todo el mes de Septiembre, para que 
mejor dispuestos por este medio , tratasemos de lo de aquel col- 
legio con el obispo, al qual hallamos en Cea, lugar del marques 
de Denia, su hermano s , treynta leguas de Ouiedo, que estaua de 
eamino para aquella ciudad, de quien fuimos recebidos y trata- 
dos con mucha charidad, la tarde que llegamos, y aun quisiera 
detenernos alli hasta su partida, por lleuarnos consigo, y se ofre- 
cia a enbiar mensagero propio al P. Francisco. No dimos a ello 
lugar, asi porque, auiendo nosotros de yr a pie, pudiesemos llegar 
a Ouiedo al tiempo quel obispo, como porque, si llegasemos an- 
tes, pudiesemos exercitarnos en algunas obras del diuino serui- 
cio con los proximos en aquella tierra, que tan necesitada esta de 
doctrina. Pues, auiendo de entrar en ella la Compafiia y tratar 
desto el obispo, conuenia que se tuuiese alguna noticia de nues- 
tros exercicios, en lo que toca al prouecho del proximo; lo qual 
por la bondad diuina se hizo con algunos sermones que predique 
por la tierra cerca de Ouiedo , yendo en compania del visitador 
del obispo, que se quiso andar con nosotros, y nos quedo tan afi- 
cionado, que ya en Ouiedo le tenian por de la Compafiia. Y aun 
no esta fuera de serlo, cesando cierto impedimento que por algu- 
nos dias le obliga a entretenerse en el cargo. Es vn muy buen 
subjecto, asi en discrecion y letras, como en experiencia de ne- 
gocios. Nuestro Sefior le encamine en su seruicio, pues muestra 
desseos de acertar en lo mejor. 1 Christophorus de Rojas et Sandoval. Polanco , t. iv, pag. 591, 
n. 1257, quo in loco haec, a Bustamante scripta, usurpata sunt. Infra ipsius 
episcopi ad Ignatium epistolam dabimus. . 

a Ludovicus de Sandoval et Rojas. Epist. Mixtae , t. 11, pag. 157, 
annot. 2. 4 38 Epistolae Mixtae— 895 

El obispo llego a su iglesia vna semana despues de nosotros^ 
y luego comenco a tratar muy de veras lo del collegio , propo- 
niendo todos los medios que se le podian ofrecer para el buen 
efecto de aquella fundacion. Y si tuuiera la posibilidad como el 
animo, deuese creer que no se contentara con solo vn collegio; 
mas, como, segun su mucha charidad y las necessidades con que 
ha de cumplir, es poco lo que para esto tiene de renta, no puede 
llegar la facultad a su buen desseo. 

Por vna letra que el obispo scriuio al P. Francisco, y por las 
copias de vn memorial que a mi me dio en Qea, y de vn capitulo 
de otra carta para S. R., que con esta van, entendera V. P. la 
gran voluntad que tiene a esta obra que pretende. Los sitios que 
ofrece no son para collegio, porque, aunque son muy graciosos v 
de frescuras, fuentes y mucha deuocion , no tienen la commodi- 
dad que se requiere para los studios. Porque algunos de los di- 
chos sitios estan en despoblado , y otros en lugares pequenos, 
donde no podrian concurrir studiantes: ni en todo el obispado ay 
donde se deua hazer, sino en la mesma ciudad de Ouiedo, y alli 
podra el obispo aplicar la renta destos lugares que ofrece, como 
yo le dixe tratando desta materia. Finalmente, como todos los di- 
chos medios dependen de la voluntad del emperador, y esta se ha 
de ganar, venido su magestat a estos reynos , como en breue se 
espera, no ha querido el P. Francisco desahuziar al obispo, hasta 
saber de V. P. lo que manda sobrello, presupuesto que aquella 
tierra es bien necessitada de doctrina y buena instruccion, y que, 
dado caso se vuiese de hazer en ella collegio , y que tuuiese al 
presente el obispo con que asegurar la fundacion del , no se mo- 
raria tan presto, que pusiese en necesidad a la Compaflia de en- 
biar luego gente a el. Y plazeria al Sefior que, para el tiempo que 
se huuiesen de enbiar, no faltasen, como se espera, hartos opera- 
rios en la Compania : pues por lo menos creo que pasarian pri- 
mero cinco 6 seys afios, mientras el edifi^io se pusiese en perfe- 
ction para poderse morar. 

Partio el P. Francisco de Valladolid para Plasencia vispera de 
san Francisco, y vino de camino a Simancas, donde dexo asenta- 
das las cosas de aquel collegio, proueyendo que quedase al pre- 6 NOVEMBRIS I554 439 

sente por superior en el el P. M. Baptista l , que estaua en Me~ 
dina del Campo con otro sacerdote y tres hermanos ; porque el 
comendador Mosquera ' se profiere a mantener cinco, aunque no 
esta por la capitulacion obligado mas de a quatro. 

Vino de Alcala el bachiller Pero Sanchez, que es buen latino, 
para lector de gramatica. Su R. partio de alli para Salamanca, 
descuidado de aquella casa, por quedar el Padre doctor Araoz tan 
cerca della, en Valladolid, de donde muchas vezes la podra visi- 
tar y proueer en lo que se offreciere. 

De Simancas vino el Padre a Salamanca , donde ordeno asi- 
mesmo lo de aquel collegio, sacando del al P. Juarez 5 , natural 
de Cuenca, que estaua alli por rector, para enbiar a Seuilla a tra- 
tar con la duquesa y conde de Niebla 4 y los demas deuotos de 
la Compania, sobre la casa que se ha de tomar de prestado para 
poder estar los que con S. R. alli fueren a entender en la funda- 
cion, y disponer lo necesario, attento a que el P. Villanueua por 
aora no podra yr, asi porque el obispo de Plasencia 3 sentiria 
mucho que tan presto dexase lo de aqui, como porque creo con- 
uerna dar vna vista al Dr. Vergara, que le pide para tratar con 
el de desenbaracarse y disponer de sus beneficios, lo qual hecho, 
dize que no queda cosa que estorue el efecto de su determina- 
cion a la Compania. 

Quedo en Salamanca por rector el P. Hernandez 6 , que pa- 
recio al P. Dr. Araoz ser conueniente para el gouierno de aquel 
collegio, y asi partio S. R. de aquella ciudad, y llego a esta a 
los 14 del pasado, donde fue muy bien recebido de todos los 
principales, asi del clero como de los caualleros, porque de todos 1 Joannes Bta. Sanchez. 

2 Joannes de^Mosquera, de quo multa scriptores nostri. Vide ad rem 
POLANCO, t. IV, pag. 589, n. 1253 et seqq. 

3 P. Joannes Juarez, qui etiam Xnarez et Snarez dicitur. 

4 Anna de Aragon et Gurrea et Joannes' Alphonsus de Guzman el 
Bueno, duces Methymnae Sidoniae, comites de Niebla, etc. POLANCO, 
t. IV, pag. 465, n. 994, annot. 2. 

5 Gutierrius Vargas de Carvajal, de quo iterum redibit sermo, epist. I 

Jan. 1555- 

6 Bartholomaeus Hernandez. 440 Epistolae Mixtae— 895 

ha sido S. R. visitado, y han mostrado gran contentamiento de 
la venida de la Compania a esta ciudad. Predico S. R. en la igle- 
sia mayor, dia de sant Simon y Judas, y concurrio al sermon la 
gente que pudo caber en ella: y cierto quedaron muy edificados 
del , porque specialmente concurrio aquel dia nuestro Senor 
con S. R. en aquel sermon, que fue vno de los mejores y mas 
prouechoso[sj que ha predicado. Y asi le han buelto a importunar 
que predique el sermon de los defunctos, que suele ser aqui el lu- 
nes de la dominica infraoctaua de todos Sanctos, lo qual acepto, 
por ver la deuocion con que se lo pidieron, aunque auia tenido, vn 
dia antes que se lo pidiesen, la indisposicion de sus reumas, con 
vna calentura de que, gloria al Senor, fue luego libre, que no le 
duro sino vna noche. 

El conde de Oropesa ', que es vn sefior muy christiano, y * Ferdinandus Alvarez de Toledo, comes IV de Oropesa, de quo et de 
ejus fratre, Francisco de Toledo, prorege deinde peruano, frequens est in no- 
stris annalibus sermo. Polanco, t. IV, pag. 593, 594, n. I26o-I263; t. v, 
pag. 413, n. 1104, pag. 466, 467, n. 1264. -De his scribebat Borgia, rogatus 
a Philippo II, apud Alcazar, /. c, pag. 376-378: «El Conde de Oropesa es 
muy bastante y recto (para la Presidencia del Consejo real), y de grande zelo 
y virtud, y tiene tambien algunos pleytos, aunque pocos, y el inconveniente 
de deudos; mas tras esto, es vno de los que el mundo tiene echado ojo para 
esto, por su gran talento y exemplo: tiene falta de salud; aunque ahora esta 
mejor de lo que suele: y aunque no tiene inclinacion a salir de su casa, al fin 
haria lo que V. Magestad le mandasse, como todos son obligados... Don 
Francisco de Toledo, hermano del Conde de Oropesa, es Comendador en la 
Orden de Alcantara, y es hombre de mucha christiandad y prudencia, y 
tiene mucho talento, y gran quenta de negocios en los de sii Orden; y assi 
en los officios, que en ella ha tenido, ha mostrado tener para este (para Pre- 
sidente de Ordenes) todas las partes, que se pueden pretender: sera muy 
buen voto el suyo, assi en lo de la guerra, como en lo de la paz.» BurGOS, 
Blason de Espaiia, t. iv, pag. 294, hunc Franciscum de Toledo «virey del 
Peni» facit fratrem Francisci Alvarez de Toledo, comitis III de Oropesa; 
illum vero esse fratrem Ferdinandi, comitis IV, aperte dicit Alcazar, l. c, 
t. 11, pag. 274: «Don Fernando Alvarez de Toledo, Quarto Conde de Oro- 
pesa, Seiior de conocida virtud en estos Reynos de Espana, siendo por ex- 
tremo devoto de la Compania, dese6 tener cabe si algunos de los nuestros. 
Don Francisco de Toledo, su hermano, Clavero Mayor de la Orden de Al- 
cantara,... (y a quien vimos partir a su Vi-Reynato de el Perii, muy conso- 
lado por Uevar consigo... mission de Jesuitas), avia tenido desseos grandes 
de fundar Collegio de la Compania en Oropesa.»— Denique de comite IV de 6 NOVEMBRIS I554 44I 

muy principal en qualidad y quantidad de hazienda , cuya tierra 
confina con esta ciudad, tiene gran deuoeion y amistad con el 
P. Francisco, y, sperando su venida a esta tierra, avia preuenido 
a S. R. diuersas vezes con letras, que, llegado a ella, quisiese con- 
solar su casa con uisitarla. Y asi, pocos dias despues que auia ve- 
nido aqui, se partio S. R. para Jarandilla ', que es vna villa del 
conde, 9 leguas desta ciudad, donde a la sazon estaua con toda su 
casa. Dettiuose alli ocho dias, que se pasaron todos en fiestas pro- 
prias de la Compania, que fueron sermones y continuas platicas y 
auisos spirituales, confessiones y comuniones de los condes y de 
don Francisco de Toledo, hermano del conde. Y por estar la ma- 
teria tan dispuesta, creo obro nuestro Senor en ellos gran mise- 
ricordia en mouerse y animarse mucho, con su diuina gracia, y 
con la santa doctrina y buen exemplo del P. Francisco, a lleuar 
adelante la virtud, y tentar de poner por obra sus buenos des- 
seos. 

El conde y don Francisco de Toledo, su hermano, y don Die- 
go de Toledo, su tio, se han juntado a entender en que se haga 
collegio de la Compania en Oropesa, porque entre todos se ofre- 
cen a le dotar. No se ha tomado con ellos resolucion; y en caso 
que vuiese de auer efecto, seria teniendo siempre atencion a que 
primero se acabase el edifieio y tuuiese suficiente dotaeion, que 
se enbiase gente a el, como cree el Padre que V. P. lo quiere, 
porque se cumpla con los collegios que stan aceptados. Aunque, Oropesa agit ad annum 1556 Sandoval, Historia del Emperador Carlos V, 
lib. ult., § 12^ cum ait: «El conde de Oropesa, don Fernando Alvarez de To- 
ledo, que fue un cabaliero de los discretos y ejemplares de su tiempo, se 
mostr6 muy servidor del Emperador, y visitabale a menudo en este reco- 
gimiento. Preguntabale el Emperador por el Padre Francisco de Borja, que, 
dejando el ducado de Gandia, se habia recogido en la Companiade Jesus.., 
y que jc6rao no le visitaba? El Conde lo escribio al P. Francisco de Borja, y 
asi hubo de venir, y el Emperador se holgo mucho...» Cf. Gachard, 
Retraite et mort de Charles-Quint au monastere dejuste, t. 1, pag. 397. — 
Comitis vero uxor erat Beatrix de Monroy et Ayala, comitissa II de De- 
leitosa. 

1 «Jarandilla, v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Caceres (21 
leg.), part. jud. de su nombre, dioc. de Plasencia.» Madoz, Diccionario, 
t. ix, pag. 594. 442 Epistolae Mixtae— 895 

siendo tal la commodidad de aquella tierra para collegio, y tan 
conueniente, como se dize, auiendole de auer en Toledo, como 
se spera, y tanbien en esta ciudad ofreciendo bastante dotacion, 
si todavia el conde hiziese instancia por vn par de personas por 
su consolacion, y para encomendarles el cuidado del edificio, no 
parece seria conueniente desahuziarle desto. V. P. mandara en 
todo lo que mas conuenga a la mayor gloria del Sefior y augmen- 
to del diuino seruicio. 

El P. Francisco pide a V. P. le mande dar auiso, si avra or- 
den de pasar su santidat las pensiones que algunos obispos, como 
es el de Oviedo y Pamplona l , ofrecen sobre sus obispados, 
para fundar y dotar collegios de la Compania en ellos, teniendo 
el consensu de su magestat; porque espera S. R. que, venido a 
estos sus reynos, se podria alcanear este consensu, atento al pro - 
uecho que de la Compania se deue esperar en los tales obispa- 
dos, y la instancia que sobre ello haran los mesmos prelados a su 
magestat, segun lo que muestran desear esto. 

En gran cuidado nos ha puesto a todos los hijos de V. P.t lo 
que de alla se ha scripto de su indisposicion; plega a la di- 
uina magestat sea seruido de nos consolar con la buena nueua 
de su salud, pues tanto en ella nos va 2 . El que es verdadera 
salud nos la de a todos en el alma, con el don de su santa gracia 
para sentir y cumplir enteramente su voluntad. De Plasencia 6 
de Nobiembre de 1554. De V. P.t menor hijo e indigno sieruo en 
el Senor nuestro. Por comission del P. Francisco, 

BUSTAMANTE. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
Padre M. Ignatio de Loyola, preposito general de la Compafiia 
de Jesus. En Roma. 1 Alvarus Moscoso , episcopus pampelonensis, de quo alibi egimus, 
Epist. Mixtae, t. II, pag. 392, annot. 2, et supra, epist. 894. 

2 Respondit Ignatius Borgiae 28 Decembris, et quidem litteris amorem 
spirantibus ac laetitiam ob felicem muneris, ei impositi, gestionem. Tandem 
ad calcem epistolae adjicit: «Estoy de salud mejor que haya estado de un 
ano a esta parte, Dios loado,, y en vuestras oraciones y sacrificios mucho me 
encomiendo.» Vide locum, Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 397-399. 8 NOVEMBRIS I554 443 *9G 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 8 NOVEMBRIS I554 '. 

Astus cacodaemonis ut fructus ex Renatae conversione ad bonam frugem 

impediantur. 

t 

La diuina gratia et amore del S. N. J. X. abundi in noL 
Amen. II primo del presente scrissi alla V. P. il progresso felice 
della casa Illma. de madama, come V haueua confessata con sue 
figliole et donzelle, detto la messa, predicato et communicato il 
Signore nostro il di de tutti santi , et come madama m' hauea 
detto di volere confessarsi et communicare quattro volte V anno, 
del che sia lodato Y autore nostro Signor. 

Hora faccio a sappere a la P. V. come, quello nemico d' ogni 
bene, il quale il S. N. J. X. hauea leggato fino adesso, di modo 
che n' hauea potuto disturbaci, ha comminciato a volere fare 
qualche stratagema, vsando per ministro vn di grandi di qua, 
decrepito vescouo, per nome monsignore Franqui. 

Questo buon vecchio, doppo hauere saputto che io frequen- 
taua madama, chiamo da se vn certo, che frequenta, anzi quo- 
dammodo sta in castello, per amaestrare questo et quelF altro a 
ballare, il quale amaestra vna sua figluola, dico de detto Fran- 
quio, et gli disse: Va da parte mia a madama a dirli, che per nis- 
suno modo habbi conuersatione con questo prette, et non lo la- 
scia conuersare in casa sua, perche e de quelli di Roma, li quali 
sonno piu suergognati, che mai furno huomini, et lo so, et se 
vedra che seranno sbanditi d J Italia. 

Sino adesso madama non m' ha monstrato cattiua chiera, se- 
nonche le lettioni nostre non sonno state tanto frequenti. 

Ho communicato il tutto col signor Alessandro Fiaschi, il Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 70, prius 114, 115. 444 Epistolae Mixtae— 896 

quale subito V ha scritto a sua Ecc.za, che sta fuori sono gia 
circa 8 di \ 

Vorria sappere della V. P., sel perseuera a diffamarci, che 
cosa ho da fare, o patire tacendo, o andare da lui, etc. V. R. po 
vedere chel predetto nemico demonio ha inuidia della preda 
persa; ma spiero in Dio nostro signore, il quale gli ha tolta, che 
non r hauera altra volta, et che per questo non s' allontanara de 
me: pur buono e de occorrere a quello che potria accadere: il 
S. N. J. X. si porgi il suo aiuto a gloria sua. In Ferrara a li 8 de 
Nouembre 54. Della P. V. figliolo indegno, 

JOANNI PELLETARIO. 

II numero di putti schuolari 125. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il Padre M*° Ignatio 
de Loyola, generale della Compagnia de Jesu. A Roma. 
Alia manu: R.ta alli 22 del medesimo. 1 Ad rem Polancus, t. iv, pag. 80, n. 141: «Accidit autem ut Episco- 
pus quidam senex graviter contra Societatem nostram obloqueretur; et cum 
ea de re P. Pelletarius Dominum Alexandrum alloqueretur , bono animo 
ipsum esse jussit; satis enim illum Episcopum notum esse Duci et multis 
aliis; et si quis Ferraria ejiciendus esset, inter primos illum esse debere, 
nisi dignitas Episcopalis id impediret, et nostris nullo modo nocuisse ejus 
obloquia, significavit.»— UGHELLUS, Italia sacra, t. 1, c. 392, n. 24, agens 
de aquilanis episcopis, haec memoriae prodidit: «Jo. Franciscus, filius Lu- 
dovici Franchi, Montorii Comes, adhuc adolescens Episcopus a Leone X. 
electus est die 3l. mens. Augusti an. 1515. Quam curam ille gessit, non 
adhuc sacris initiatus ordinibus, nec ad sedem inauguratus per octo ipsos 
annos, ex peculiari privilegio Papae; sed cum deinde Ecclesiasticam vitam 
ingenio suo omnino adversam arbitraretur, religiosam cum militari vitam 
mutavit.» 9 NOVEMBRIS I554 445 »07 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

PERUSIA 9 NOVEMBRIS I554 *. 

De Laurentio Davidico. — Cogitant amici rationem perusino collegio subve- 
niendi,— De cardinale Armellino, olim vita functo. 

J. 

1 

Pax X.i Rdo. in X.° Padre. Mentre ch' aspettiamo lettere da 
V. R., solo ci diremo, che, ritrouandosi qua M. Lorenzo Dauidi- 
co, molto s' e trattato fra tre fraternite, doue fanno gli nostri 
essortationi, d' accommodarci detto M. Dauidico [per] conto de 
fare certe essortationi: et come se dice, hoggi s' ha da conclu- 
dere o si o non. Perche ci son diuerse openioni sopra di cio, il 
ehe spiace al vicelegato, qual uorria restasse qui 2 . Questi di cer- 
caua modo detto M. Lorenzo mandare lettere a nostro Padre. La 
gente resta ben edificata della bonta del P. M. Andrea 3 , et de- 
uotione ch' egli ha in far queste essortationi; dubito non risponda 
a quelle buone parti la dottrina et il talento che in questo esser- 
citio ha. 

Ce occorso dir, che qui piu uolte habiamo sentito che la 
buona memoria del cardinale Armelino, hauendosi deliberato 
fare edificar in questo nostro luogo una sapientia di molta impor- 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 35, prius 54. 

2 De Laurentio Davidico multa diximus supra, Epist. Mixtae, t II, 
pag. 110, 365, 38l, 436-438, 832, 870 et seqq.— Ad hunc annum Polanco, 
t. iv, pag. 154, n. 314 scribit: «Redierat Perusium, post tempestates varias, 
sacerdos ille, Laurentius Davidicus nomine, de quo superius facta est 
mentio, et pristinam illam et sibi consuetam suos discipulos mortifkandi 
rationem sequebatur; nec fautores ei deerant, inter quos ipse Vicarius, et, 
ut videbatur, Prolegatus erat; nostros tamen ille benevolos habere stu- 
debat.» 

3 Andreas Galvanellus. Cf. Polanco, t. IV, pag. 150, 151. annot. 4, 
ubi mutationes sociorum hoc autumno 1554, Perusii in collegio factas, 
diximus. De Galvanello autem caeterisque collegii incolis, accuratiorem 
postea ipse Mercurianus notitiam praebet. 446 Epistolae Mixtae— 898 

tanza, messe molta migliara di A di alla monte della pieta in Ge- 
noa, delli quali dopo certo numero d' anni uoleua eseguire Y im- 
presa suoa. Fra quel tempo egli morisi, et anchora si dice esser li 
detti denari. Si per uia delli nostri se potesse intendere se ci son- 
no, et si fossero applicati a qualche cosa, mi pare hauer sentito 
che detto cardinale more sanza hauer fatto testamento l . 

II cauallo fin adesso non s' e anchora possuto uendere, et in 
tratenerlo habbiamo non pocco scommodo. 

V. R. degnisi farene partecipi de qualche buone nuoue, si ce 
siano, per aggiuto nostro. Alle orationi de V. R. molto ci racom- 
mandiamo. De Perugia a ix de o,.bre 1554. D. V. R. seruo 
inutile, 

Euer. Marcuriano. 

Qui mandiamo una al P. M. Leonardo, la quale, parendo a 
V. R., la indrizzara ad esso Padre. 

Inscriptio: Per il P. M. Polanco. 

Alia manu: Di M. Euerardo. 9 di Nouembre: alli 15 del me- 
desimo. 

898 

JOANNES BAPTISTA DE BARMA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

VALENTIA 10 NOVEMBRIS I554 2 . 

Romam fratres duo ex Portugallia Valentia missi.— Rector desideratur, qui 
valentinorum exspectationi satis faciat. - Barma Concham proficisci post 
Christi natalitia statuit. — Utrum domus probationis sit Gandiae, an Va- 
lentiae instituenda.— Momenta pro utraque civitate. — Episcopus sego- 
bricensis Societatem amat. — De Carrillo concionatore , qui nostris cupit 
adjungi. 

IHS 

Muy Rdo. en X.° Padre. Pax Xpi., etc. Estos dos hermanos, 
lleuadores de la presente, llegaron a esta cibdad avra tres 6 qua- 
tro dias, por orden del P. M.e Miron y de nuestro P. Francisco, 

1 Cardinalis Franciscus Armellinus Medices obierat mense Septembri 
1527.— Vide PoLANCO, t. IV, pag. 157, qui fusius rem pertractat. 
" 2 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 146, prius 372. io Novembris 1554 447 

muy encomendados, para que con diligentia y la mayor seguri- 
dad que pudiesemos los embiasemos a V. R. Viendo que por 
estas partes no avia por agora pasaje, ni se esperaua tan presto, 
emos acordado embiarlos a Barcelona, donde creemos avran 
hallado vn nauio, en el qual embiamos poco ha nueue hermanos 
para ayudar las fundaciones de aquellas partes de Sicilia, porque 
en cargar se avia alli de detener, etc, para que juntamente con 
los demas se embarquem para Sicilia, y de alli para Roma. Espe- 
ramos en el Seflor que sera acertada esta determination, y que 
seremos presto avisados de su prospero camino. Y a ser ya par- 
tido el nauio, screui al P. Queralt que pusiese la diligencia que 
convenia en procurarles buen pasaje, etc. ' 

De cada dia voy viendo mas a la clara la necesidad que este 
collegio tiene de tener vna persona para el gouierno, de alguna 
satisfation, porque, como esta cibdad aya de ser vna mina, [de] 
donde con el fauor diuino se an de sacar subjetos para toda esta 
prouintia y aun para ayudar a otras, por ser harto grande el con- 
curso de studiantes, etc, ayudara mucho y importara mucho 
que sea tal, mayormente viniendo a nuestros exertitios de letras 
gran numero de studiantes, y aun los maestros y doctores del 
studio 2 . 

Yo pienso, luego despues de nauidad, partirme para Cuenca, 
a estar alli con los nuestros hasta la quaresma, entendiendo en 
nuestros solitos exercitios, porque ansi lo ordena nuestro P. Fran- 
cisco, y el doctor Vergara lo pide con instantia; pues el Padre 
doctor Araoz, por estar en otras ocupationes mas importantes 
inpedido, no podra por agora acudir alli. Despues pienso partir 
para Caragoza, como lo dexo ordenado el Padre M.° Nadal. De 
todo se sirua el criador y Senor de todos. 1 Fratres ex Lusitania missos, qui has litteras deferebant, eos existi- 
mamus esse, de quibus scribit Polanco, t. v, pag. 22, n. 33, agens de in- 
stituto valetudinario romanae domus: «et primus pharmacopolae officio 
functus fuit Ludovicus quidam lusitanus, hujus artis peritus, qui cum Ber- 
nardo Japonensi Romam venerat.» Confer etiam eumdem Polanco, t. IV, 
pag. 188, n. 403, qui ad annum 1554 scribit: «Festis natalitiis Bernardus 
Japonensis... Neapoli cum duobus sociis, qui Roman veniebant, substitit». 

- Cf. Polanco, t. iv, pag. 33y, n, 715, cum subjectis annotationibus. 448 Epistolae Mixtae— 898 

Ame scrito el P Francisco que quiere en esta prouintia se 
haga vna casa de probation, donde por agora se recojan todos 
los nouitios que en la prouintia se recibieren; y que esta en duda 
donde se haga, de Valencia 6 Gandia; que yo le scriuiese mi pa- 
rezer. Yo le scriuo las razones que se an ofrezido en fauor de la 
vna parte y otra, para que su R. a determine. En fauor de Gan- 
dia ay: i.°, que ay en ella mas quietud, etc; 2. , que ay menos 
ocupationes, y ansi los que an de tener cargo de ellos podram 
mas atender a su aprouechamiento ; 3. , que alli seram menos 
visitados de parientes y amigos, a los quales no se puede todas 
vezes resistir; 4. , que comunmente seran recebidos en Valencia, 
y pareze expediente a los principios apartarlos del lugar do se 
recibem, y aun ellos lo suelen pedir; 5. , que Gandia tiene mas 
renta; 6.°, que tiene casa hecha, capaz para nouitios y los otros; 
6.°, [sic] quando es necesario hagam algun exercitio corporal, 
como ir al campo, ay mejor aparejo; 7. , que estarian repartidas 
las obras; pues en Valencia con la gracia diuina a de auer casa de 
profesos, en Gandia estarian bien collegio y casa de probation. 

En fauor de Valencia: i.°, que es tierra mas sana; 2. , que 
ay mas aparejo para las probationes de la Compania, como 
hospitales, etc; 3. , que, por aver aqui mas gente y de qualidad, 
las mortificationes les ayudariam a mas presto vencerse; 4. , el 
buen exemplo que aqui se dara, con ver ocupados en officios hu- 
mildes los recebidos, y con este otros se ayudarian para desear 
la perfection; 5. , que los nouitios podrian seruir al collegio, y 
ansi no serian necesarios llegos, etc 

Esto se a ofrezido de vna parte y otra. Yo siento con todo 
esto que, si no fuese con sacar de Gandia los hermanos tres 6 
quatro meses de los calores, en ninguna manera se haga alli, por 
la falta de sanidad que alli tienen los nuestros; y con sacarlos a 
este collegio de Valencia, pareze vn medio con el qual se co- 
risponde a todo '. V. R. nos mande screuir su parezer, para que 
en todo se acierte 2 . 1 Charta corrosa atramento est. 

2 Haec usurpavit Polanco, t. IV, pag. 338-339, n - 7^; quo in loco pro- 
bationis domum pro Aragoniae provincia, non in gandiensi, sed in valentino ro Novembris 1554 449 

El senor obispo de Segorbe a tornado a embiar despacho para 
que se prosigua la obra de Barcelona, que estaua parada, y 
siempre nos muestra grandissimo amor \ Dele el Senor el suyo, 
y a todos gracia para el cumplimiento de su santisima voluntad. 
De Valencia a X de Nouienbre 1554. D. V. R. hijo indignissi- 
mo en X.°, 

Baptista. 

Vn predicador de mi tierra es llegado aqui, que viene para 
predicar la quaresma en vna perrocha. Dizese el licenciado Ca- 
rrillo, muy abil, y en letras docto, y con talento de predicar. 
Emos tratado los dos sobre su entrada en la Compania, y dize 
que solo vn impedimento tiene, que es aver hecho voto de ser 
fraile de san Benito 6 de santo Domingo, y que ternia gram 
scrupulo y inquietud, si no se le ouiese comutatiom del para la 
Compania, de entrar; aunque muchos le an dicho que lo toma- 
uan sobre su alma, y que sin ello lo pudria hazer. Ame pedido 
que yo scriuiese alla, pidiendo se le ouiese esta comutation. Si 
a V. R. pareziere convenir, nos la mande embiar. Pareze aca 
sera cosa muy facil de negotiar. £l es persona rara, y tiene quasi 
todas partes que se podriam desear. A pedricado en Alcala 
mucho, etc. 2 collegio constitutam tandem fuisse diximus, eamdemque post varias vicis- 
situdines anno 1575 Tarraconem translatam. 

1 Vide epist. 856, pag. 332. 

2 Probe distinguendus est vir, de quo hic sermo fit, a P. Didaco Car- 
rillo, concionatore etiam, cujus in Societatem cooptationem ad annum 1549 
supra retulimus. Epist. Mixtae., t. II, pag. 33l, annot. I. Epistolae Mixtae, tom. iv. 29 45o Epistolae Mixtae— 899 S»9 

ANDREAS BONINSEGNA 
PATRI JOANNI PELLETARIO 

ARGENTA 14 NOVEMBRIS 1554 '. 

Pater Andreas Boninsegna Ravennam se contulit, Rainuccium Farnesium, 
cardinalem Sti. Angeli, conventurus. — Illum de rebus, quae Argentae 
adversus Societatem acciderunt, certiorem facit. — Rainuccii de nostris 
hominibus opinio et sensus.— Ejus in Societatem universam amor ac 
studium. — Favorem suum contra obtrectatores pollicetur; nostrorum 
animos erigit. 

t 
Jhs. 

La gratia et pace di Christo nostro signor sia sempre con eso 
noi. Amen. Sapra V. R. come per Iddio gratia sano et saluo sono 
ito et ritornato da Rauena; et il successo di detto negotio hor ue 
1" esplichero con tutta quella breuitade et chiarezza, qual potro 2 . 
Molte uolte ui ho scritto, come il vicario di questo luogo ci era 
contrarijssimo; ma F andaua celando quanto piu copertamente 
potea, benche hormai si scopriua tropo, uolendoci astrengere (non 
hauendo e priuileggij) a pigliar lizenza dali rettori delle parochie 
per dir messa, etc.Essendo adonque ariuati noi a Rauena, et uo- 
lendo gia parlar a monsignore Rmo. 3 per meggio di M. Alesando 
sua Mangiolo, bolognesse, homo di grande autoritade apresso di 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 43, prius 72, jS. 

- Audiatur Polancus, t. IV, pag. 88, n. 160 et seqq., de hac re dis- 
serens: «Imputabant nostris argentini, quod ludimagister, cujus opera prius 
utebantur, nostrorum instigatione de haeresi accusatus fuisset; et demum 
pessime erga nostros animati argentini videbantur; et eo res rediit, ut ad 
sacrum dicendum vellet vicarius nostros facultatem» ab ipso «habere... 
Contulit autem se P. Andreas Ravennam, ubi erat Cardinalis Sti. Angeli, 
cujus aures calumniis innumeris contra Societatem, tam vicarius quam alii 
ejus farinae, impleverant, quas Cardinalis ad finem usque legere non susti- 
nuit. Dicebat enim homines Societatis nostrae se nosse, et bonos ac reiigio- 
sos esse, et talia se credere non posse.» 

3 Rainuccius Farnesius, cardinalis Sti. Angeli, Alexandri Farnesii 
frater. 14 Novembris 1554 451 

S. ia Rma., ecco che uno amico di M. Gallo gli raconta come sono 
state scritte lettere contra di noi horrende; et che il cardinale 
non le hauea potutto flnir di legere, testificando che quelli de la 
Compagnia erano huomini da bene, et che tal cosa non potea 
credere; da F altra parte dubitaua, che non fosse stato alcun no- 
uitio, et cosi per non saper lor usanza, hauesse fatto alcuna cosa 
da non soportarci. 

Finalmente foi introdutto dal detto monsignore, et subito gli 
incominciai a dechiarare la causa della mia andata : che erauamo 
in necessitade del uiuere et simile cose, et che S. S. ia Rma. ci 
uolesse aggiutare, come ci hauea dato speranza. Hora alquanto 
turbato, lui risposse, che non credea che io fosse andato per tal 
conto; ma perche mi hauea mandato a chiamare, acio li rendesse 
conto di certe querelle che li erano state fatte del caso nostro: et 
che gli scriuea il vicario, come non uoleuamo riconosere sope- 
riore, et che uoleuamo fare cio che ci piacea, et che uoleuamo 
piliare le iuriditioni, et rigressi de parochiani, et che uoleuamo 
administrare sacramenti, et di questa sorte cose infinite. Rispose 
adonque che di cio non sapea nulla, et che noi sol pretendeuamo 
di far quanto ci hauea concesso la sede apostolica, et la felice 
memoria di papa Paulo, et hora papa Julio: et che, cio facendo, 
non doueuamo essere reputati far cosa contra giustitia, ne contra 
di qualonque persona, di qualsiuolia conditione e stato; anci che 
noi cercauamo la pace et amor di tutti. Et in segno di cio, li dis- 
se che sol, di poi essere uenuti quiui, hauea detto messa; et per 
dirla, hauea fatto adimandar lizenza al signore vicario; et dipoi 
ce T hauea adimandato io, et lui me F hauea data, et si lamen- 
taua con eso meco, che li diceano li parochiani che li hauea fatto 
ingiuria a darcela senza lor; ma che lui, essendo in loco di mon- 
signore, lo potea fare, etc. 

Hauendo adonque portato e nostre priuileggij con eso meco, 
pregai S. S. ia Rma. che li uolesse leggere, et che dipoi, trouando 
che io hauesse fatto cosa illecita, mi corrigesse. Onde che, uoltan- 
dosi al suo suffraganio, li dicea: uoi uedette quel che risponde; et 
come non ha fatto altro, senon dir messa, et F ha dimandato lizen- 
za. Al qual rispondea: il signore vicario cosi scriue, et F ho per 452 Epistolae Mixtae— 899 

huomo degno di fede, etc. In tanto dette le bolle a legere al 
suffraganio, et cosi ci partessimo. 

Ritornando adonque per parlarli, non puote, haue[n]ghii non 
mancase da li, perche io hauea bon meggio, il detto signore Ale- 
sandro, qual puo, et fa quanto uole, et e nostro amicissimo. Hebbe 
perho la risposta dal suffraganeo, come hauea uedutto e priui- 
leggij nostri, et che tutto staua bene: etche, si il dello vicario V 
hauesse letto, non haueria scritto tale cose. Al qual risponden- 
doli, che gia li hauea mostrato, et che li hauea laudato, si stu- 
piua; et masime dicendo parerli cosa stranea, che facesse alcuna 
difficultade, uedendo essere stato papa Paulo il concessore de tali> 
e approbatore della relliggione nostra '. Hora li racontaua le no- 
stre persecutioni, et come ci haueano fatto certi insulti nella no- 
stra chiesia. Della quale cosa maraueliato, dicea che haueriano 
meritato grande castigo; et domandaua, se fosero stati pretti, per- 
che li haueria castigato acerbamente. Dicendole adonque, comeil 
signore duca s ne hauea fatto dimostracione, lo benedicea; et in- 
tendendo che di cio erauamo culpati di crudelta, non potea patir, 
dicendo, che cio ridondaua in des' honor de Idio, et che non si 
douea patir. Di quiui intesse come il filiolo del notaio dil vescouo 
era in preggione, et essendoci qualche indicio che lui habbi 
scritto, senon per lui, almanco in nome dil vicario, raggionaua 
di secretto con un altro sopra dil tale, dicendo: Ecco la cosa come 
ua; et tutto si admiraua. 

Fui adonque fatto chiamar domenica dopo pranso da S. S. ia 
Rma., et non ui essendo persona, dissemi che era iui per udirmi 
quanto hauea adimandato, in secreto; ma che ben mi uolea dar 
una buona noua, che il suo suffraganeo hauea letto e nostri pri- 
uileggij, et che non trouaua che noi hauesimo erato in cosa al- 
cuna; ma che piu presto ci haueano fatto torto. Et che lui sempre 
hauea amato la Compagnia, et chel P. M. Ignatio sapea ben Y 1 Causa cur suffraganeus stuperet, videns a vicario argentino rejecta 
fuisse nostra privilegia, praecipue cum ea Paulus III concessisset, Societa- 
temque solemni diplomate confirmasset; id esse poterat, quod Paulus III 
avunculus cardinalis Farnesii erat. 

2 Hercules de Este, dux Ferrariae. 14 NOVEMBRIS 1554 453 

animo suo, et che sempre hauea desiderato di farli ogni piacere, 
et che li hauea tutti per huomini da bene. Anci che pochi giorni 
fa hauea dimandato al detto P. M. Ignatio una persona per rifor- 
mare uno monasterio della [ab]batia di Farfa, che era sregulata 
et guasta; et che il Padre li hauea promesso M.r° Bobadilla, onde 
che hauea comandato li fosse dato quanto li bisognaua \ Di piu 
dicea che hauea sentito dir molto bene della Compagnia, et molto 
male, ma che, informandosi di questo male, dicea che lo deside- 
raria in ogni buon christiano, et specialmente in lui stesso. 

Et che non potea e.ssere che si facesse tanto frutto in essa, 
se li detti Padri fossero d' altra sorte: ne che manchi si abracia- 
ria da gli primi signori della christianitade, come sa che si fa. Al 
fine li incominciai a racontar, come questa communitade resse 
somme gratie a sua Ecc.za, che ci li hauea proposti, et come ci 
acetorno: ma che dui di detta comunitade, essendo informati da 
certi, che noi erauamo stati scachiati da Vineggia, posono sot- 
[t]osopra questa cita, et da Y hora in qua, non si sono mai placa- 
ti, anci ne hano oposto, che noi li uoleuamo andar a star per 
forza di fauore, et che uoleuamo far schaciar il maestro, et che 
percio quello haueuamo accusato di heresia, et simili altre cose. 
Onde che, uedendo sua Ecc.za che di tutto si inganauano, desi- 
deroso di aggiutar detto luogo, nel quale hauea per certa notitia 
che ui erano de gli heretici, et che nella schola, da dieci anni in 
qua, ue erano stati maestri di questa sorte, quanto piu faceano 
resistenza ad accetarsi, tanto piu lui instaua; siche, non ue- 
nendo li scholari, haueua fatto intendere, che si partisse il mae- 
stro, hauendo eso finito il suo termino; et non hauendo esso rica- 
pito, li hauea consesso che stesse sino a carneuale prosimo. Tal 
cose sentendo adonque il detto Rmo., lo esaltaua sino al cielo, di- 
cendo, che molto generosamente et christianamente si era dipor- 
tato; et che, se queste cose si hauesino trouato nelli suoi pretti, 
che li haueria castigato molto rigorosamente. Onde che li disse 
io, essere di uno medemo animo contra di noi il clero, che il po- 1 Vide Polanco, t. IV, pag. 1^3, 11. 285 et Cartas de San Ignacio, 
t. iv, pag 492 et 400. 454 Epistolae Mixtae— 899 

pulo: et che, hauendo doi pretti, et un altro per ordinarsi presto 
nella nostra schola per insegnarli, tanto traualio li dauano, et 
tanto li spauentauano, che hormai non haueano ardimento a ue- 
nir da noi; dicendoli, che erauamo hipocriti, et sfratati, etc. Et 
per cio melio fare, si soleano radunar nella casa di detto vicario, 
et iui di noi dir tante cose fra lor, et quando se li inbateua andar 
li nostri scholari pretti, che tropo saria longo di contare. Per 
tanto lui mi prego, et poi mi comando, che, quando io sapea 
queste conuenticole, et che dicessino simil cose di noi, subito li 
auisasse. Ma mostrando io dubitar che non uenesino a saper, chi 
cio hauesse fatto, lui mi dicea, che non temesse di fare quello> 
chera salute al prosimo, acio si emendasino; et che cio non si sa- 
peria. Ma che uolea che, si fra lor ue ne erano (come sono asai) 
male instruti nella grammatica, uenesino da noi per essere amae- 
strati: come ancor hauea lasato ordine al detto vicario, partendosi 
di qua, quando ui paso. Esendosi adonque fatto simil discorso so- 
pra dil detto negotio, comincio ad animarmi, se forsi mi spauen- 
tasse de simili abatimenti, quali procacia il demonio: adducendo- 
mi uno esempio di una sua cia di casa Vrsina, quali solea dolersi 
con li amici, che fosse detto tanto bene di lei, dubitando essere 
in disgratia d' Iddio: imperhoche li suoi eletti soliono essere bias- 
mati da tutti et calumniati: onde che, essendo noi in quel numero,. 

ci doueuamo ralegrare, et non ramaricarsi havendo ' nel 

S.re che cosi 

Al fine mi disse chel douea hauer certe inuestidure da questa 
cita, et che mandaria presto alcuno suo agente, et ci faria proue- 
dere: ma dicendoli che noi erauamo in debito, per libri et par fa- 
bricare et altre cose, circa 12 schudi, o una cosa si fatta, mi disse 
ch' aspetasse li fuori, che chiamaria il suffraganeo, et li ordinaria 
che ci fosse proueduto. Hora eso suffraganeo uene da parte di 
S. S.ia Rma., et mi raconto il buon concetto che hauea il cardinale 
di nostra Compagnia, et che lui scriuerebbe al suo vicario, et fa- 
rebbe che foseno seruati nostri priuileggij, etiandio profumata- 1 Deletus prae vetustate infimus chartae versus. Videatur PoLANCO,. 
t. iv, pag. 90, n. 164. 


14 Novembris 1554 455 

mente, et che uedesimo pur di edificar tutti, et non ci duuitasimo 
di cosa alcuna. Quanto alla prouisio[nej, mi disse chel cardinal 
fra pochi giorni mandaria alcuno di suo, et ci faria pagar quelli 
debiti, et ci prouederebbe di pane et uino; et che forsi esso suf- 
fraganeo uerebbe qua, et a Ferrara. Cosi e successo il caso, et 
doue haueano calumniato la Compagnia et tutti noi, quella e 
stata piu esaltata, et noi achareciati: che sia sempre laudato colui, 
il quale de mali grauissimi sa cauarne tanti beni, a sua lode et 
gloria. Io non manchero di guadagnar tutti, et masime detto vi- 
cario, uenendomi ocasione, dissimulando tale cose, poiche ui sara 
chi melio narera il caso, et con piu frutto, che qualonque di noi. 
Certo desiderarebbe che Sua Ecc.za li mostrasse alcuno segno di 
congratulatione a S. S> Rma. , poiche tanto a fauorito quest' ope- 
ra, acio non andasi per terra, se non per meggio de seculari, et 
huomini lavci, almanco per meggio de sacerdoti, et persone eccle- 
siastice. 

Non altro diro al presente: sol racomandandomi alle orationi 
di V. R. et di tutti [i Padri] e fratelli. Di Argenta alli 14 di No- 
uembre 1554. Vostro minimo in Christo seruo, 

Andrea Boninsegna. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Gioan 
Pelletario, rettore del collegio della Compagnia di Giesu, in Fer- 
rara. 

Alia manu: R.ta alli 12 di X.bre 456 Epistolae Mixtae— 900 OOO 

ALPHONSUS HERNANDEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 15 NOVEMBRIS 1554 '. 

Genuensibus scholis initium factum. — Socii omnes, uno excepto, 

recte valent. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. in Christo Padre. Gratia et pax Christi, etc. Sola- 
mente dire en esta aquello que, despues que escreui a V. R. P. , ha 
sucedido. Y es, que los estudios se han comencado el lunes pa- 
sado, aunque no tan perfectamente como sera despues que este- 
mos de asiento en nuestras classes, las quales hasta agora no es- 
tan en orden. Pero, por entretener los estudiantes, y porque no 
estuuiesen ociosos, se determino que viniesen a nuestra yglesia, 
donde cada un maestro tuuiese los suyos en orden, apartados de 
los otros, y les leyese qualque cosa, y examinase, para poder co- 
nocer la capacidad de cada uno. El lunes que se comeneo a leer, 
se leyeron quatro liciones publicas, dos por la mafiana, la una de 
las oraciones de Ciceron y la otra de griego, de una comedia de 
Aristophanes; y antes que se comencasen a leer, cada uno hizo 
una prefation, el griego in laudem linguae graecae, y el rethori- 
co in laudem eloquentiae. Hallaronse presentes a estas dos licio- 
nes dos obispos, y otros muchos citadinos de la ciudad, los qua- 
les mostraron auerles aplecido las liciones: bendito sea nuestro 
Senor por todo. 

Los Padres y hermanos estan muy buenos, gracias sean da- 
das al dador de todo bien; van siempre en augmento de espiritu, 
obseruandose la orden y exercicios spirituales que alla se tiene. 
El hermano Bernardo esta muy mejor, bendito sea nuestro Se- 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 76, prius 137.— Hac epistola 
usus est Polanco, t. iv, pag. 42-43, n. 65.— Cf. Litt. Quadr., t. m, pag. 291 
et seqq., ubi exordia collegii genuensis enarrantur. 17 NOVEMBRIS I554 457 

fior, aunque flaco y en la cama , y no libre del todo de sus ter- 
cianas; pero esperamos en el Senor que le dara presto sanidad, 
porque la calentura cada dia va disminuiendo. Se encomienda 
mucho en las oraciones y sacrificios de V. R. P. y de todos los 
Padres y hermanos de essa cassa y collegio, en cuyas oraciones 
todos humilmente nos encomendamos, per medio de las quales el 
Sefior se digne hazernos uerdaderos y fieles operarios, para po- 
der trabajar en su vina, y traer las animas a su diuino conoci- 
miento. De Genoua a los 15 de Nouiembre de 1554. Por comis- 
sion del Padre rector. De V. R. P. indigno sieruo in Jhu. Xpo., 

Hernandez \ 

Inscriptio alia manu: f Al muy Rdo. Padre miser Ignacio 
della Iola [sic], preposito general de la Compania de Jesus, en 
Roma. 

Et alia: R.ta alli 23 del medesimo. 901 

PHILIPPUS ARCHINTO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETIIS 17 NOVEMBRIS I554 -. 

Humanissime respondet commendatitiis Sti. Ignatii litteris. 

Reuerendo Padre . La gratia del signor Dio sempre sia con V . P . 
et con tutti gli suoi diuoti compagni, etc. Anchor' clr" el negotio 1 Hernandez sive Fernandezscribiturhicfrater, Alphonsusnomine,qui, 
Compluti artium auditor anno 1553 in Societatem cooptatus, Romam pri- 
mum, inde Genuam missus fuerat. Polanco, t. IV, pag. 42, n. 65, annot. 4. 
— Rector autem collegii genuensis , ut alibi diximus, erat P. Antonius 
Soldevila, vel, ut alii scribunt, Soldevilla. 

2 Ex originali in vol. Epist. diversorum, unico folio, n. 93, prius 67 '/ 2 
(pro 67 bis). Quae in hac epistola attinguntur, clarescunt ex narratione 
P. Polanco, t. iv, pag. 134, n. 269, haec scribentis: «Hoc tempore, scili- 
cet instante autumno, D. Petrus de Zarate Venetias venit, et P. Ignatii lit- 
teras D. Philippo Archinto, Sedis Apostolicae Nuncio, dedit, quibus negotia 
Sti. Sepulchri tractanda a D. Zarate commendabat; nam, quoad ejus fieri 
poterat, ejus pios conatus ubique promovere P. Ignatius studebat; et 
amanter admodum idem Archintus P. Ignatio respondit, et D. Zaratem ad 458 Epistolae Mixtae— 901 

del signor Sarata in fauor' del santissimo sepulchro, porti seco 
tutte le piu calde raccommandationi che si ,possano fare sopra 
della terra, nondimeno la raccommandatione uostra mi e stata 
gratissima, per hauer' hauuto occasione di receuere vostre let- 
tere, come imagine delli nostri suauissimi colloquij. 

Accetto molto uolontieri la oblation' sua de pregare il signor 
Dio per me, ne io posso altro offerrire incontro, se non propensa 
uolonta di seruirla con tutto'l cuore, et con tutte le forze mie, et 
sempre receuero per somma gratia tutti gli commandamenti uostri. 
Da Venetia, il xvn Nouembre 1554. Di V. P. observandissimo, 

Philippo Archinto. 

Inscriptio: f Al Reuerendo M. Gnatio Noiana, proposito ge- 
nerale della santissima Compagnia de Jesu, a Roma. Senatum Venetum secum adduxit... Agebatur enim de republica illa ad 
hanc confraternitatem [Sti. SepulcriJ adducenda...» Porro de sodalitate 
Sti. Sepulcri scriptum est Ignatii nomine ad collegia universae Societatis 
I Maji 1554: «Credo sera avvisata Vostra Reverenza come questi giorni pas- 
sati fu solennemente pubblicata un' Archiconfraternita del Santo Sepolcro, 
trovandosi quasi tutti li Cardinali di Roma nella chiesa della Minerva, e pre- 
dicando un Vescovo il fine di ta]'opera. II quale e ajutare li tempij materiali 
e li vivi, tanto in Gerusalemme quanto in altre regioni de Levante; peril- 
che Sua Santita fa menzione delli collegii della nostra Compagnia, uno in 
Gerusalemme, altro in Costantinopoli, altro in Cipro. Dio Nostro Signore 
se ne serva di tutti a beneficio universale della sua Chiesa.» Cartas de San 
Ignacio, t. iv, pag. 451 et l36. 18 Novembris 1554 459 909 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BURGIS 18 NOVEMBRIS I554 ». 

In Hispaniam salvi incolumesque pervenerunt socii, ad aethiopicam mis- 
sionem ex urbe romana destinati. — Quae in mandatis habebant, exse- 
quuti sunt. — Matrem et fratres Patris Olave laudibus commendat.— 
Burgis cognatos Patris Polanco invisit.— Borgia Placentiae versatur. 

t 
Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Senor. La gracia y amor de 
X.° nuestro senor sea siempre en nuestro continuo fauor y ayu- 
da. Amen. Despues de ser entrados en Espana, que fue a 9 del 
presente, venimos por Azpeitia 2 y visitamos al senor rector y al 
senor Martin Garcia de Loyola 3 , conforme al memorial de V. P., y 
no hallamos al senor don Joan * alli, para saber del, del P. Fran- 
cisco. La carta de V. P. para el, se dio a la senora dona Lauren- 
tia, su muger 3 ; alli oymos como el P. Francisco estava en Pla- 
sencia, y el Padre doctor Araoz en Valladolid, y venidos a Onate, 
entendimos como el P. Francisco estava en Plasentia, 6 que se- 
ria ydo 6 avia de yr a Cordova. Parescionos, conforme al orden 
de V. P., embiar de alli vn peon a Valladolid al Padre doctor 
Araoz, para los tres que an de yr a Portugal con nosotros 6 , y si 1 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 127, prius 3o2. 

2 Ms. Azpetia. 

5 Nepos Sti. Ignatii. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 555. 

4 Joannes de Borja. 

5 Laurentia de Onaz et Loyola, de qua videantur Epist. Mixtae, t. II, 
pag. 643, 777, 845. Porro inter epistolas, quas Oviedo, Roma discedenti, 
Ignatius dederat, sequentes invenimus in Cartas de San Ignacio, t. iv: 1. 
«Al Rey de Portugal», pag. 3l5; 2. «AI Infante de Portugal, D. Luis», 
pag. 3l6; 3. «Al Cardenal Infante, D. Enrique», pag. 3l7; 4. «A D. Juan 
de Borja», pag. 326. Videantur etiam ibid., pag. 322, ad P. Franciscum 
Borgiam, et pag. 324, ad P. Antonium de Araoz. 

6 De his sermo fit in laudatis Ignatii litteris ad P. Araoz. — Plenam ha- 
rum rerum narrationem et catalogum sociorum in Aethiopiam proficiscen- 460 Epistolae Mixtae — 902 

no estuviesen aparejados, que el hiziese luego otro mensajero al 
P. Francisco a nuestra costa, que, quando fuesemos a Valladolid, 
lo pagariamos. Venidos a Burgos, no sabemos cosa cierta donde 
este el P. Francisco *. 

En Victoria visite a la madre del Padre doctor Olabe , y se 
dieron todas sus cartas, y estan buenos sus bermanos, y muy 
alegres de entender las buenas nuevas que les dimos del Padre 
doctor Olabe, especialmente su madre, que esta tan contenta que 
su hijo sirva a nuestro Senor, y aya tomado tan buen estado, que 
lo estimava mas que si fuese obispo. Ella me edifico en gran 
manera; que, cierto, paresce gran sierva de nuestro Senor; y el 
aspecto suyo, muy venerando, lo muestra. A la hermana monja, 
que esta en Briviesca, no pude yo visitar; fuela a visitar el P. Mel- 
chior Carnero, y a darle su carta; a la otra hermana monja, que 
estava antes en Ohate, no pudimos visitar; porque no estuvimos 
sino vna noche en Onate, y partimos luego a la manana, y lle- 
gamos de noche; pero yo dexe vn recabdo al P. Miguel Ochoa 
para ella. 

En Burgos visite yo a la madre del P. M.° Polanco, y vi a 
sus hermanos, y todos rescibieron sus cartas; alegraronse mu- 
cho de las muy buenas nuevas que del entendieron. Estan buenos 
todos, excepto que el senor Gregorio de Polanco avia estado in- 
dispuesto de eiertas bexigas que le eran hechas , segun entendi 
del, en la pierna; pero estava levantado, y nos enbio vn presente 
bueno de comer. 

Una de las cavalgaduras , la que se compro en Bologna, va 
muy coxa de vn braco: pensamos que la aspereza de las monta- 
nas de la provincia le han acrescentado el mal; las otras, avnque 
con algunas mataduras algunas dellas, van buenas. 

Temoque nos emos de detener en Castilla, a causa de aver los 
tres Padres para la Etiopia , que hasta aora no emos entendido 
quienes son, donde paresce que la cosa estava aca descuydada 
6 muy callada. 

tiumcontexuit Polanco, t. iv, pag. 572-582,11. 1226-1241: «De his qnae ad 
Missionem aethiopicam pertinent . » 

1 Versabatur Placentiae. Vide epist. 895 et 918. 


21 NOVEMBRIS I554 461 

Todos cinco ' vamos buenos, por gracia del Senor. Al Padre 
fray Diego y al senor Pedro de Salamanca, criado del senor doc- 
tor Arze, hallamos que estavan en Victoria la tarde que alli lle- 
gamos, y partieron el otro dia que nosotros, y todos llegamos a 
Burgos ayer sabado. 

En las oraeiones de V. P. y de los Padres y hermanos en el 
Senor nuestro nos encomendamos humilmente en el Senor, el 
qual sea con todos siempre, dandonos su santa gracia y amor. 
Amen. De Burgos 18 de Noviembre 1554. D. V. P. siervo 
invtil, 

Andres. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuuestro en X.° nuestro 

senor, el P. M.° Ignatio de Loyola, preposito general de la Com- 

pania de Jhus., a Santa Maria de Strada, acerca de sant Marco, 

Roma. Al porte medio real. 903 

GASPAR GROPILLUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BASSANO 21 NOVEMBRIS I554 2 . 

Veniam tepiditatis suae ab Ignatio, ex animo dolens, efflagitat,— Concepta 
prius vota renovat, seque iterum Deo ac Societati tradit. 

t 

Iesus 

Molto dolcie et Rdo. Padre nel precioso sangue de Xpo., 
nostro signore. Alli II Nouembre receui quelle lettere, piene di 
charita et zelo, delle P. V. uerso la gloria del nostro Signore, et 1 Quinque hi erant: Melchior Carneiro, Andreas de Oviedo, Michael 
Barul , Thomas Passitanus , Joannes Bocchiu sine Bocchius , sacerdotes 
omnes, Roma profetti, quorum duo primi professi quatuor votorum erant, 
caeteri trium votorum professionem emiserant , teste Polanco, t. IV, 
pag. 8, n. 7 et pag. 576, n. 1232. 

2 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 44, prius 74. 462 Epistolae Mixtae— 903 

di la mia salute , inutile et ingrato seruo ' ; et cosi non posso, 
ouero non debbo, piu resistere a tanta charita et uerita, et so- 
portatione uerso di me, et piu non so che dir altro alla P. V., 
senon che pregho quella che preghi el nostro Signore che me 
perdoni tutti li mei fali, et me restituissa alla inocentia batti- 
smale, et ad ogni purita et simplicita xpiana. Poi ancora pregho 
la R. P. V. mi perdoni ogni mia relassatione , et fredimento et 
manchamento uerso le charita vostre, alle quale in Jesu Xpo. ite- 
rum offerro me ipsum, et omnia mea, et tutte le mie uie, che quelle 
ne dispona come li par piu meglio nel Signore nostro; che quanto 
quelle disponera, con la gratia del nostro Signore faro. Et scri- 
uendo la inclusa al P. Laynez, ui piaqua legerla, et poi, se par 
alla charita vostra , mandargliela. Pero per questa non scnuero 
altro alla R. P. V., senon che molto m' arecomando aY oratione 
di quella , che si come tanto uirtuosamente son esortato da- 
la P. V., cosi etiam sia aiutato por le sue oratione in perficere li 
boni documenti, il che el signor nostro Jesu Xpo. facia per soa 
bonta. Ueramente, Rdo. Padre, queste mie relassatione mi par 
che non eranno per manchamento della mia uolunta uerso el 
Signor nostro; ma perche me pareua spesse uolte che era meglio, 
et faria piu frutto restando libero, per poter esser piii commune, 


1 Hactenus non vidimus has Ignatii ad Gropillum litteras. Earum 
autem sensus apprime cognosci potest ex Polanco, t. IV, pag. 122-123, 
n, 240, qui inter alia haec litteris consignavit: «Cum se minus facilem ad 
abnegationem [Gropillus] experiretur, quam institutum Societatis nostrae 
exigebat, et alioqui valde propensus esset ad locum iilum, in quo sibi vi- 
debatur Deo et communi bono magis quam alibi inservire posse, intepe- 
scens in fervore suae vocationis, scripsit tum Patri Laynez, Provinciali, tum 
etiam P. Ignatio, ut, si locus ilie [Bassani] placeret, aliquos eo transmitte- 
rent; si minus placeret,ut locum ipsi restituerent, quod Societati offerendum 
curaverat, et se ab obedientia Societatis absolverent... Vir bonus, non de- 
fectu dilectionis erga Societatem, sed ad Dei obsequium, quae proposuerat, 
pertinere ratus, quae praediximus scripserat. Cum autem P. Ignatius, lit- 
teris ad eum scriptis, officii sui amanter eum commonefecisset, et ad perse- 
verantiam hortatus esset, statim ille compunctus, se resistere nec posse nec 
debere scripsit tantae charitati, veritati et patientiae erga se; et petens sui 
teporis veniam, se totum denuo cum omnibus suis Deo et P. Ignatio 
obtulit.» 23 NOVEMBRIS I554 463 

et per poter dar a le uolte aiuto a piu cose de qua. El Signore 
me perdoni le mie arrogantie. 

Pregho ancora la P. V. che mi facia participe di qualche gra- 
tia spirituale, per li uiui et per li deffunti. 

Poi anche, quando fu qui el P. Laynez, me concesse li casi 
reseruati, benche io, doue e cosa di troppo importanza, non m' 
inpaccio; pero, se pare et piace alla charita vostra di confirmarli, 
perche doppo la mia relassatione , non me n' ho uoluto seruire, 
perche ne aueua stimolo, et anche non me ne sonno occorssi, 
senon doi infirmi che non eranno confessati 1'anno passato, et 
de alcuni, che in tempo di infirmita o impotentia comederunt 
prohibita nel tempo di quaresima, o altre uigilie, li quali casi se 
reserua el nostro ordinario, imperoche uole che domandino li- 
centia al medico spirituale, et al corporale; et sonno tanti li soi 
casi reseruati , sono piu de 40 , benche con me , quando li do- 
mando gratie, me ne fa; et anche quando me ne occoresse d' im- 
portanza, non troppo me ingeriro. La P. V. facia quello li pare 
meglio, ala quale molto nel Signor me racomando. Di V. P. in 
Iesu seruo inutile, 

Gasparo Gropello. 

Da Bassan alli 21 Nouembre 54. 

Inscriptio: A molto Rdo. in Xpo. Padre, el Padre miser P. Igna- 
tio de Loyola, preposito generale de la Compagnia di Jesu, suo 
osservandissimo, a Roma. Alia manu: R.ta alli 30 del medesimo. 

904 

GUNDISALVUS DE SILVEIRA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 23 NOVEMBRIS 1554 '. 

Patrem Miron Eboram adiisse, refert.— Res Societatis prospere succedunt. 
— Novi aedificii opus urgetur: ad illud socii cupiunt migrare.— Pii Gun- 
disalvi sensus. 

Ihs. 

La gracia y paz de Jesu X.° nuestro senor sea siempre en 
1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 167, prius 450. 464 Epistolae Mixtae— 904 

nuestra ayuda y fauor. Amen. Al escreuir desta, nuestro muy 
Rdo. en X.° P. Miron es ydo a fibora, y cada dia esperamos por 
el. Los Padres, hermanos y yo estamos todos, bendito Dios, sa- 
nos; y excepto yo, todos creo van adelante en el augmento spi- 
ritual: todos muy contentos y determinados en seruir a la in- 
menssa charidad. Todo pienso que viene de la gracia celestial; y 
no poco ayuda sermos pocos, y vnos en seruieios, y los Padres 
en su mies andaren siempre muy occupados. 

Por la benignidad de nuestro Senor, la deuocion principiada 
se funda de nueuo en muchos mas, y crece en los ya fundados; 
y breuiter, en todos los exercicios del nuestro buen Dios, nos 
exercita y consuela muy liberalmente, y segun se siente, con 
edificaeion muy dilatada. 

Las obras van en el cabo, y cada dia nos queremos passar al 
edificio nueuo '. Plega a nuestro Senor que nos saque de la vejez 
de la habitaeion deste mundo, y nos treslade a las moradas bien- 
auenturadas de Jherusalem nueua ; y plugiesse a Dios que para 
esto acercasse V. R. nos desterrase adonde hombre se viesse 
perdido del todo a sus conocidos, a sus vezinos, a sus amigos, y 
aun a sus companeros buenos, por los ganar seguros segura- 
mente en los cielos: y tamen, conociendo que de todo deseo y 
bien verdadero es mas cerca a cada vno por donde la santissima 
voluntad del criador sse le offrece, el qual nos de su gracia para 
lo sentir i cumplir perfectamente. Amen. A 23 de Nouiembre 
de 1554, de san Roque de Lixbona. Suio el mas jndigno en X.° 
hijo, 

t 
Don Gonzalo. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. en Christo Padre nuestro, el 

P. Mtro. Ignatio, general de la Compannia de Jesus, en Roma. 

2. a via. 


1 De professorum domo ad Sti. Rochi, sermo est, quae, cum admodum 
exigua prius esset, sic refecta et constituta demum est, ut capacissima mul- 
tis, qui ad Indiam mittebantur, vel inde veniebant, sociis excipiendis fieret. 
Vide Polanco, t. iv, pag. 538, n. 1151-1153; Telles, Chronica da Com- 
panliia, part. II, liv. xiv, cap. 24. 23 NOVEMBRIS I554 465 

905 

LEO ENRIQUES 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 23 NOVEMBRIS I554 '. 

Socii a morbo recreati, litteris ac virtuti diligentem dant operam . — De domo 
probationis. — Tirones in propriae abnegationis palaestra rite exercen- 
tur: aliqui deficiunt. 

t 

Jhus. 

Muy Rdo. en Christo Padre. A graca e amor de Christo nosso 
senhor seja sempre en nossas almas. Amem. Este mes passado 
escriui a V. P. dando lhe conta deste collegio, segundo a ordem 
que me he mandado. Ao presente nao se offerece outra cousa 
nenhuma que de nouo aja pera se screuer, senao que este mes 
passado todos quasi adoecemos de hum catarro e febres, o qual 
foy comum em quasi todo este reino. Dous Padres cheguarao 
muito ao cabo, e estiueram pera morrer: ja agora polla bondade 
do Senhor estao saos. Hum deles era o P. Joam Nunez, ho outro 
Antonio Correa, mestre dos nouieios. Quanto aos studos, todos 
procedem segundo a ordem das constituicoes, e o queho P. Mi- 
rao tem mandado nisso. Ha tres licoes en casa, huma de theolo- 
gia, que lee Jorge Sarrao, outra de casos de conscientia, que eu 
leo, outra de logica, na qual se lee Titelmano 2 a huns Padres 
que nao podem ouuir o curso , na qual ouuem tambem quatro 
jrmaos que estao pera ouuir este anno ho cursso; e porque nao 
he ainda comecado, por nao auer na vniuersidade quem ho lea, 
por nao perderem estes jrmaos tempo, ouuem esta licao en casa, 
juntamente studando seu latim. E disto segundo me paresce ho 
mes passado escreui a V. P. 

Acerca tambem dos exercicios spirituaes, todos procedem 1 Ex originali in vol. E, unico folio, n. 170, prius 475. 
* Francisci Titelmani, O. S. F. , De consideratione dialectica libri sex, 
De clarissimo hoc auctore, vide Epist. Mixtae, t. I, pag. 371, annot. 3. 
Epistolae Mixtae, tom. iv. 30 466 Epistolae Mixtae— 905 

muito bem, bendito seia ho Senhor, e segundo a ordem e regras 
das constituicoens, e a jntencao do P. Jheronimo Nadal. Hos da 
casa da prouacao vao muito auante nas verdadeiras virtudes e 
abneguacao de si mesmos na obediencia. Tres se receberao este 
mes pormandado do P. Mirao, dos quaes hum soo deles perse- 
uera, e este mandou ho P. Mirao de Euora: os outros dous se 
tentarao, hum deles na i. a prouacao, quando ho examinauao, e 
este era hum ouriuez que veyo com ho P. Santa f de Cordoua f : 
outro mandou ho P. Mirao de Lixboa, o qual era hungaro: am- 
bos erao sen nenhumas letras. E nao pareea a V. P. isto ser muito 
rigor, porque de hum anno a esta parte, que he desde que aqui 
ouue casa da prouacao, henhum 2 que se recebesse se sayo da 2. a 
prouaeao por mais trabalhos e mortificaeoes que lhes dessem, nem 
menos sey nenhum tentado de graue tentacao en todo este tempo, 
senao todos viuerem muyto quietos e consolados, crescendo cada 
uez majs en toda virtude. E a causa disto he o exame que se tem 
acerca deles na i. a prouacao, e todos os que se forao dela, se 
forao porque ho que nao vem a Companhia com ho spiritu dela 
mouido por Deos, logo nesta i. a prouacao da sinal de si, ou en se 
mudar pera milhor, ou en se querer logo sair. De maneira que he 
esta i. a prouacao hum grande meyo, que nosso Senhor descobrio 
a V. P. pera augmento da Companhia e quietacao de todos dela, 
e pera gloria e honrra sua. 

Nao ha mais que escreuer, senao encomendarme en sua santa 
bencao e sacrificios, porque crea V. P. que tenho bem necessidade 
disso, porque cada uez vou pera pior, por ter muy pouco tento 
en mim. Nosso Senhor ho remedie como for mais sua gloria e 
honrra. Oje 23 de Nouembro de 1554. Indigno filho em o Senhor 
de V. P., 

Dom LlAO. 

t 
Inscriptio: Jhus. Ao muito Rdo. em Xpo. Padre, [o Pajdre 

M.tre Ignatio, geral da Compafnhia] de Jhus., en Roma. 

Alia manu: Coimbra. P. Jacobus Santacruz. 
Ms. nhitm. 2 DECEMBRIS I554 467 906 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI JOANN|I DE POLANCO 

PERUSIA 2 DECEMBRIS I554 '. 

Litterae Roma missae laetitiam cunctis attulerunt. — De Petronio hujusque 
fratribus. — De abbatia gymnasio nostro adjudicanda. — De scciis aegri- 
tudine affectis . — Marcus Antonius Oradini laeta de collegio romano 
praedicat . 

T 

Pax X.i Rdo. in X.° Padre. Riceuemmo una de V. R. de 24 
del passato, con quella del re di romani, con la quale molto ci 
siamo edificati, et molte altre persone, le quali hanno le cose della 
Compagnia per simili ocasioni et testimonii in piu admiratione 2 . 

Del tal recapito de M. Petronio 3 con suoi fratelli a casa co- 
sti, molto Rdo. Padre mio, tanto piu ce rincresce, quanto meno 
F aspettauo in tal fogia. Ne mai ho inteso da lui ricercasse, ne 
manco gli penso hauer dato pure un cenno se sperasse tale cosa 
dalla Compagnia. Nella lettera che li dessimo, per quanto mi ri- 
cordo, intendeno auisar' la R. V., che, essendoci costoro esser- 
citati qui con noi in cose spirituali et letterarie, et andando essi 
a Roma per il medesimo effetto, sperauo che in questo a V. R. 
sarebbono grati. Delle parolle non mi ricordo, et essendoci altre- 
mente, per questa dico mia colpa, humilmente pregando V. R. 
m'aggiuti castigandome, ch'io non habbi impune per mia disgra- 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 37, prius 56. 

2 Vide in Cartas de Sau Ignacio, t. IV, pag. 376-379, quae Patri Villa- 
nueva Polancus scripsit. Porro exemplar illarum litterarum missum etiam 
fuisse italico sermone aliis Societatis collegiis, pro certo habemus. — Ferdi- 
nandi autem, regis romanorum, litteras ad Stum. Ignatium reperies inter 
hujus Cartas, l. C, pag. 532-533. 

3 Haec legimus de Petronio apud POLANCO, t. iv, pag. 145, n. 291: 
«Jam ab initio anni juvenis quidam ad probationem est admissus, etin pro- 
gressu alter, qui perusinus non erat, sed pisauriensis, Petronius nomine, 
qui alios deinde fratres ad Societatem vocavit; quamvis ex tribus unus tan- 
tum cum ipso Petronio usque ad mortem perseveravit.» 468 Epistolae Mixtae— 906 

tiata indiscretione datoli tanto sturbo; et forse a quelle anime, in 
luogo d' aggiuto, occasione di perdersi. 

Questi giorni ci e stato referito come il cardinale Armelino, 
bonae memoriae, haueua anche fatto applicare a questo nostro 
luogo per prouisione d' entrada un' abbadia, chiamata de Val- 
deponte, discosta da Perugia 708 miglia, et rende frutti circa 
de V di 1000 con certe suoe gionte ', la quale abbadiaal presen- 
te tiene il cardinale Cesi, o vescouo de Nargni 2 , et fu fatta que- 
sta applicatione per papa Clemente, felicis recordationis, et cre- 
desi se ne potria ritrouar qualche cosa nella cancellaria. Forse 
che adesso Iddio nostro signore daria fauore al primo desegno di 
questo luogo in sustantia, se non del tutto come aFhora s J imagi- 
naua. II credito della Compagnia et speranza de frutto in questa 
terrra s J aumenta assai per la Dio gratia, si in cose spirituali, si 
etiam in lettere, nelle quali se spera molto da molte persone. 

II fratello Henrico 3 patisce debolezze tali, che non li basta 
Fanimo de gouernare suoa classe, et pensando che'1 P. Catalano * 
con detto fratello la potessero regere, me rispose il Padre, non 
uedere ragione che lo persuadesse a pigliare tal carigo, hauendo 
tante uolte esperimentato, et con tutti i sforzi suoi, che non era 
atto per tal officio, anzi guastaua li scholari et guastaua se; et che 
questo medesimo tanto piu li accaderia, quanto manco uoluntieri 
faria tal officio. Et in uero, quanto possiamo giudicare, egli non 
ha attitudine a questo. Et anche se sforzaua inducerme ch'io 
scriuesse a V. R. del bisogno ch J ha d'esser' leuato da questo luo- 1 Vide supra, epist. 897. 

2 Episcopus narniensis anno 1554 erat Petrus Donatus Cesi, qui purpu- 
ra decoratus est 17 Maji 1570. Romae natus anno 1522, legibus Perusiae ac 
Bononiae operam dedit. Romam reversus, «in aula Cardinalis Caesii, sui af- 
finis, versatus est, ac paulo post, 1546, Narniensium Pontifex est adlectus a 
Paulo III». Ughellus, Italia sacra, t. 1, col. 1020.— Ejus vero affinis 
purpuratus princeps est Fridericus Cesius, presbyt. card. tit. S. Pancratii a 
Paulo III creatus. Caeterum de card. Francisci Armellini collegio satis 
superque dictum est in Polanco, t. IV, pag. 157, 158, n. 319. Cf. Cri- 
SPOLTI, Perugia Augusta, pag. 48. 

7 ' Vide Polanco, t. IV, pag. 150-151, n. 305, annot. 4. 

P. Joannes, qui aliquando Catallanus, aliquando vero Castellanus 
dicitur. 2 Decembris 1554 469 

go, tenendo per certo sarria con piu quiete suoa et frutto in al- 
tro luogo, che qui: et questo e in summa il giudicio ch'' ha de se. 
Della classe non so come ne faremo, non ui essendo qui delli al- 
tri chi ci possa attendere. 

M. Marcanthonio Oradini ci ha molto racommandati et al vi- 
celegato et ad altri in questa terra, essaltando molto '\ collegio di 
Roma et tutta la Compagnia. V. R. ci auisi, si saria bene li scri- 
uessimo, et siano le lettere chiuse o aperte, et anche a M. Pe- 
tronio. 

II cauallo fin adesso mai se potuto uendere. 

Quello Carolo, che mentoua V. R., non se mostrato; come 
egli uienne, non si mancara d' agiutarlo con li figliuoli che mena 
seco, in quelle cose che dice la R. V. 

Altro per adesso nonocorre, seno racommandarci humilmente 
alle orationi de V. R. De Perugia a 2 de Decembre 1554. D. V. R. 
seruo inutile, 

EUERAR. MARCURIENSE. 

Inscriptio: j Per il Rdo. Padre M. Polanco. 
Alia trtanu: RM a 5 delmedesimo. 90? 

EDMUNDUS AUGERIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 2 DECEMBRIS 1554 '. 

Causa scribendi. — Solitis Societatis exercitationibus insistunt sodales no- 
stri. — Ignatianis commentationibus aliqui dant operam. — Crescit in dies 
singulos, Deo bene adspirante, bona apud cives existimatio de Societate. 
— Adversariis a Deo inflicta punitio. 

Jhs. 

Pax Christi, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Perche il 
Padre nostro M. Euerardo adesso si ritroua occupato con il signor Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 38, prius 57. 470 Epistolae Mixtae— 907 

veceuicario in certa facenda pia et d' importanza, suppliro ut- 
cunque a sue occupationi, et paucis. 

Habbiamo riceuto la settimana passata quelle del re de roma- 
ni, non senza nostra edificatione grande, et delli amici, et altre 
anche persone d' importanza, attento la pieta uerso il regno suo 
di quel re, et V affettione cosi grande uerso la Compagnia l . 

L/ esercitij ordinarij caminano, tanto le lettioni, esortationi, 
et altre prediche, quali ha comminciato un di nostri Padri in una 
chiesa principale hoggi, con instantia del signor vicario passato % 
per esser' sotto sua cura, si etiam nelle confessioni et communio- 
ni, de quali e stato hoggi numero antea insolito. Sia benedetto il 
Signore, che cosi liberalmente porge a questa nostra uigna ui- 
gore et succo di produrre frutto centuplo. 

Sonno anche tre persone nelli esercitj, fra li quali e un cura- 
to, il quale hoggi si prepara a la confessione generale. II Signore 
si degni illuminarlo. 

Quanto alle cose della Compagnia circa del credito et affet- 
tione ciuile, non e senza spetiale uolunta et gratia del Signore 
come cresce. II signor gia vicario 3 a tutti questi signori molto 
diligentemente si sforza dar cognitione di noi. Questi giorni pas 
sati ando il Padre al signor vicelegato 4 , al quale disse sua 
S."a come perdeuano tempo coloro, li quali racommandauano il 
coleggio a S. S.ia, perche V affettione non si potra aumentare 
uerso di quello. II magnifico D. M. Marco Antonio ha rescritto 
molto caldamente a suoi amici, riprendendo Y ingratitudine della 

1 Vide epist. superiorem. 

- Joannes Oliva. 

Marcus Antonius Oradini, qui «si scopri di si eleuato ingegno in ogni 
genere di virtu, e particolarmente nelle scienze Legali, che non degenero 
da Giulio, suo fratello, Auditore della sacra Ruota; hebbe la Lettura prima 
dell' Ordinario Ciuile nello Studio di Perugia. Trasferitosi poi alla Corte,. 
merito che il Santo Pontefice, Pio Quinto, lo creasse Vescouo di Vtica, et 
anco lo mandasse Suffraganeo nel Vescouato di Mantoua al Cardinale Gon- 
zaga. Mori con gloriosa famad' integerrimo e zelantissimo Pastore nell' anno 
1566». Crispolti, Perugia Augusta, pag. 339. 

Michael della Torre, cenetensis episcopus, de quo alibi diximus, Pe- 
rusii prolegatus a Julio III anno 1553 constitutus, «donde Paolo IV con un 
Breve onorificentissimo lo chiamo nel 1555 per suo Maggiordomo...» No- 
VAES, Elementi della Storia dei Sommi Pontefici, t. VIli, pag. 89. 


2 Decembris 1554 471 

cita, perche, hauendo tal thesoro, come esso cognosce a Roma, 
non lo sente: siche il Signore guida Y humano rispetto a maggior 
fine, et tuttauia dimonstra che uuole agiutar' questa cita per 
mezo di sua Compagnia. 

II numero delli scholari e di 90 o piu, et speriamo che il frutto 
sara cognosciuto da tutti qualche giorno , perche la diligentia e 
grande. La speranza delle scuole e maggior che mai, laus Deo; 
imperoche si scuopre la uerita di piu in piu. 

Qui e un principal professor d' humanita, chiamato il Comano, 
amico nostro grandissimo, dopo che ha comminciato a ueder' la 
cosa come e. Hieri ameno doi figliuoli di doi cittadini nobili, di- 
cendo che gia ne hauea mandato, et che ancora ne mandaria de 
altri, perche cosi era degno d' esser' abbracciato il proceder' no- 
stro, dicendo che gratulabatur patriae del modo, et in fine delF 
agiuto che speraua di questo colleggio. Questo puo molto apresso 
di tutti i signori. 

Venne ancora questi giorni passati un pedagogo, amico no- 
stro, con li figliuoli d' un spirituale amico, acio disputassero con 
i nostri, et cosi potessi render' conto al padre loro del frutto; il 
quale diceua in questo pensar' non esser' altro, che la mano del 
Signore che reggeua questo nostro instituto; imperoche esso co- 
gnoscea alcuni contrarij nostri hauer' hauto cattiua ricolta della 
opinione loro, fra quali disse esser' quatro: 1/ uno esser' uenuto 
in desperatione et salutis et rerum omnium. 1/ altro esser morto 
miserabilmente. II terzo essere in prigione ob crimen extremae 
nequitiae. II quarto pian piano douentar' cieco. Et questo dicea 
essersi notato, come per punitione delle contrarieta: X.° nostro 
signore ci dia gratia di amar J sempre la uerita, et si degni hauer' 
misericordia di loro, et gratia di corrisponder' a 1' opinione che 
hanno di noi. Non occorre altro adesso, senon humilmente ra- 
commandarci aF orationi et santi sacrificij di V. P. et di tutti li 
Padri et fratelli di Roma, acio cognosciamo la diuina uolunta, et 
quella ubique adimpiamo. Di Peruggia a 2 di Decembre 1554. 
Per commissione di nostro P. M. Euerardo. D. V. P. seruo in 
Christo inutile, 

Emondo Augerio. 472 Epistolae Mixtae— 908 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, preposito generale della Compagnia de IESV, in 
Roma. Alia manu: R.ta alli 5 del medesimo. 908 

LAURENTIUS CAVALIERE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 7 DECEMBRIS 1554 '. 

Instrumentum donationis templi tiburtini confectum esse, ait, quamprimum 

Romam mittendum. — Dotes cujusdam candidati, Societatem ingredi 

percupientis. 

t 
Ihs. 

Pax X.i , etc. Molto Rdo. in X.° Padre. Habiamo, dopo che 
qui ritorno il nostro fratello Antonio 2 , fatto firmare dal notare 
del Rmo. episcopo tiburtino 3 le bulle della concessione della 
chiesa, et pigliata possessione de essa chiesa nostra in virtu de 
dette bolle con la debita solennita, et per questo presente latore 
si mandano costi dette bolle, accio si conserueno. Non si manda 
adesso lo instrumento di detta possessione, perche il notare non 
lo haueua anchora posto in libro, et non posseua cosi presto dar- 
ne detto instrumento; et accadendo che ueneua costi questo 
nostro amico, habiamo per esso uoluto mandare dette bolle, acio 
secure peruenesseno costi. Se manda insieme la copia del instru- 
mento della censuatione del horto de santa Maria del Passo, 
fatta dalle monache de santa Catherina al Rdo. M. Luyse Men- 
doza 4 . 

Circa la informatione de quel giouene, nostro amico, che uo- 
leua intrare in religione, io al P. M. Polanco scrissi quello sa- 1 Ex autographo in vol. E, unico folio, n. 27, prius 36. 

2 Antonius de Robore. 

3 Joannes Andreas Croce. Vide supra, epist. 835, 838, 841, 842, in qui- 
bus fusius, quae heic attinguntur, pertractata sunt. 

4 De Ludovico de Mendoza, segoviensi, saepe diximus: illius est epi- 
stola supra posita, n. 849, pag. 3oo. et seqq. 7 Decembris 1554 473 

peua et giudicaua de lui, et li mandai la propria lettera che 
quello mi mandaua. Questo e vn giouene de circa 30 anni (come 
giudico). II suo esercitio e coiraro. Questo ha tenuto son molti 
mesi et anni desiderio de seruire al Signore nostro in religione, 
et perche non era in quel tempo notitia di questa santa Com- 
pagnia nostra, pareuami esso fosse inclinato et quasi deliberato 
(per quel posseua giudicar') entrare, ouero in un monasterio de 
santo Seuerino, del ordine de santo Benedetto (de quali religiosi 
si tiene molto bono nome iui), ouero tra li sacerdoti theatini. Et 
che questo non habia esequito, e stato causa che il suo padre e 
stato molti mesi et anni infermo, et non era donde possesse pro- 
uederse alle sue necessita, eccepto che delle fatiche et industrie 
di questo giouene, quale in questa aduersita et altre sempre, 
insieme con una xpiana. pieta, di patientia ha dato mirabile 
esempio di se ad quelli che lo cognoscono. Solo era stimulato et 
contristato (come io so) de essere impedito per questo dal diuino 
seruigio, al quale con ardente desiderio desideraua dedicarsi. 
Sempre si e esercitato in molte bone opere de charita, insieme 
con un altro suo fratello, hor uisitando li hospitali, subuenendo 
et consolandoli in quel posseuano, hor dimandando elemosine 
per subuenire alle necessita de alcune persone miserabile; ma 
fra le altre uirtu (perilche molto lo amaua), era in esso una li- 
berta di spirito in reprendere et esortare quelli, che dalla strada 
della giustitia deuiassero, et questo con molta prudentia et di- 
screctione. Esso non e litterato, solo intende il latino quando non 
e molto oscuro et artificioso, et parla etiam aliqualiter, maxime 
che per sua diligentia et studio, et parte perche sempre ha con- 
uersato con persone spirituale et dotte, era mediocremente 
instrutto, da poter rendere ragione de ea, que in eo erat, fide; et 
questo con molte sententie, cosi dela scrittura come de santi dot- 
tori, tal che ad quelli, che con esso conuersauano, demonstraua 
saper assai piu, di quel che in esso era. Haueua (come io posso 
giudicar J ) bon juditio et memoria, hauendo con il continuo eser- 
citio de la sua arte (per subuenire ad se et soi, che erano bi- 
sognosi) possuto consequire la cognitione et memoria de molte 
cose, che ad un xpiano. spettano, etiam difficile, che molti forsi, 474 Epistolae Mixtae — 908 

che alcuni di hanno con piu oportunita accio speso, non li tengo- 
no cosi bene. Adesso e morto quel suo padre, et ha fatto voto di 
religione, castita et pouerta, insieme con il suo fratello; pero esso 
(che del suo fratello non so altro) non si e determinato ad alcuna 
religione, perche, ritrouandose al presente il collegio di nostra 
Compagnia in Napoli, et restandone per gratia del Signore 
nostro tutti edificati, esso e disturbato da quel suo primo parere, 
che, come ho ditto, teneua uerso quelle due religioni, et gia se 
sarebbe (come me pare) al tutto determinato per nostra Com- 
pagnia, senon fosse che esso dubita che sia inutile et oneroso, 
tanto per non hauere littere, senon come ho detto, et ancora 
perche esso e alquanto corpolente, ouer grasso. Et uedendo li 
nostri Padri et fratelli solere andare ad torno per diuerse parte, 
come e espediente per il bisogno del prossimo, iudica esso, ouer 
dubita non possere suplire al bisogno; et per questo mi scriue di 
questo dimandasse il parere di V. R. P. Questa e quella relatio- 
ne che io posso darne, ne so altra consuetudine di nostra Com- 
pagnia. Se V. R. mi commandera, io li rescriuero, come me sara 
imposto. Noi per gratia del signor' nostro Iesu X.° tutti stamo 
bene. Et per questa, non occorrendoci altro, alle orationi et san- 
tissimi sacrificij de V. R. et de tutti Padri et fratelli che costi 
sono molto me recomandamo. Da Tiuoli a 7 di Decembre 1554. 
D. V. R. seruo indegno, 

LORENZO CAUALIERE. 

Inscrlptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu, in Roma, 
in santa Maria della Strada. 7 Decembris 1554 475 009 

. BARBARA PEZZANA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA 7 DECEMBRIS I554 *. 

Grati animi in Ignatium, et propriae despicientiae atque humilitatis sensus. 

f 
Molto Rdo. et benedetto Padre neir Signore nostro. Ho in- 
tesse quanto scriue V. R. hauer fatto per questa pouerella in- 
degna, et confesso hauer sentito subito F effettoet frutto diesse 
orationi et santi sacrificij : il qual e , che maggiormente si sono 
scoperte le piaghe mie, essendome sta data piu chiara et particu- 
lar notitia delli mei grandissimi errori et falli, a tal chio me vedo 
chiaramente esser stata sempre illussa in tutti gli atti et opere 
mie, et che Sathan si e transfigurato in angelo di luce, facendo- 
me persoadere mossa da bon spirito a fare officij che a me non s J 
conueniua, cioe in voler conuertir anime: et questo non solo con 
oratione, che sarebbe pur stato mancho malo, ma con parolle, 
exortatione, lettere, et milli altri modi invtili e inconueniente. Et 
quelF che m' era necessario chio facesse per me stessa, mai V o 
fatto: cioe, chio mortificasse le mie passione, et abnegasse lavo- 
lonta mia, et acquistassi F humilita et F altri virtu, ma anzi, non 1 Ex originali in vol. E, duplici folio, n. 74, prius i3o.— Ad hanc epi- 
stolam faciunt quae Polanco, t. IV, pag. 107, n. 205, scriptis mandavit: 
«Primaria quaedam matrona mutinensis et in rebus spiritualibus dona exi- 
mia a Dei benignitate sortita, cum pristina consolatione a Deo privata, ac 
proinde non parum afflicta esset, P. Ignatio scripsit et auxilium orationum 
ab eo postulavit. Cum autem P. Ignatius, ad Rectorem Collegii scribens, 
eidem injunxisset ut huic matronae, quae Barbara Pezzana dicebatur, renun- 
ciaret se, facto potius quam verbis, litteris ipsius responsurum, aliis litteris 
eadem Barbara testata est statim sensisse effectum et fructum orationum et 
sacrificii Missae pro ea oblati; et magnam se lucem, ad cognoscendam 
imperfectionem suam et vitae anteactae defectus, accepisse, testatur; et de- 
mum facile est ex ejus litteris conjicere quod in profundae humilitatis 
virtute et in passionum ac propriae voluntatis abnegatione multum profe- 
cit.» Haec Poiancus. 476 Epistolae Mixtae— 909 

solo per mio fare non s' ne mai conuertito niuna, ma tanto danno 
n' o riportato io di qui alla anima mia , che il me saria impossi- 
bile a dirlo. Et poi sotto specia pur di guadagnar li mie propin- 
qui di sangue, fratelli, nipotti, et altri, non mi sono mai distacata 
dal mondo , ne dalla carne , et son stata , et stago insieme con 
loro, et non gli ho mai fattto niuna vtilita, anzi pare che, come 
piu vado innanzi, piu s' rendano indisposti a fare niuno bene. 
Et per gli mei peccati ogni di piu perdo la speranza, et altro non 
n' raporto, se non dolor et affanni di questo habitar insieme con 
loro, et ancho danno in alcune cose. Ma per non cognoscere la 
volonta de Dio, ne in questo, ne in altro, non so quelF chio 
debba fare, ne a che via voltarme. Et oltra di questo, m' e grando 
augmento di pena F hauer gia qualchi anni sono persso in tutto 
la confidentia, vedendo chiarissimamente verificato in me, non 
solo quelF parlar' che dice: Quando multiplicarete Y orationi, 
non exaudiro, ma ancora molti altri ditti di quelF capitulo. Onde 
io prego la carita vostra, R.do et benedetto Padre, che non vo- 
gliate cessare dala oratione, fin a tanto che habbiate inclinato la 
diuina misericordia, et che il Signore se sia reconcilliato mecho, 
et m J habbia perdonato le ingiurie et grandissimi errori mei, de- 
mostrandome qualche manifesto segno. Et questa risposta solla 
mi basta, perche non ho bisogno d' altro, che de la diuina gratia 
et reconciliatione. Di Modona alli 7 di Decembre 1554. Di V. R. 
serua et figliuola in X.°, 

Barbara Pazzana. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M.° Ignatio. 

Alia manu: R.ta alli 12 del medesimo. n Decembris 1554 477 OIO 

MARCHIO DE MASSA 

DUCI REIPUBLICAE GENUENSIS 

CARRARA II DECEMBRIS I554 '. 

Per eum Hcere, ait, ut abbatia Sti. Syri genuensi Societatis collegio 

attribuatur. 

Illmo. signor duce et molto magnifico signor gouernator 2 . II 
desiderio che ho sempre tenutoet tengodiseruirealleS. V. Illme., 
mi rende hora uia piu che pronto a compiacerle de cio che per la 
loro di 4 distante circa li Rdi. preti di Giesu mi ricercano. Cosi 
mi contento quanto a me stesso, che deti preti habitano a tempo 
nelle stanze della badia di san Syro, che son uote, et che la spesa 
che ui si fara in repararle, cedi alla detta badia, ne si possa gia 
mai repettere; et anchora che li detti preti non s J habbiano a in- 
tromettere in alcun modo nel maneggio dell entrate di detta ba- 
dia o cure delle anime di essa, ma solo s J habbiano a seruire della 
pura et nuda habitatione, tutte conditioni antepostomi dalle 
S. V. Illme., et che si conformon con la ragione; et ancho non 
manchero pregare il Rmo. di Ferrara % a cui, peressere titulare 
di detta badia, come e, par pur, come nouele, che egli si ne deb- 
bia far parte, che similmente S. S. Rma. uoglia restare seruita di 
questo. Et mi tengo certissimo che non me habbia a mancare la 1 Ex transumpto coaevo in vol. E, unico folio, n. 77, prius l38. 

2 Dux reipublicae genuensis ab anno 1553 ad initium 1555 erat Jacobus 
Promontorio, cui successit, 4 Januarii 1555, Augustinus Pinello. Cf. Riva- 
ROLA, Descripcion historica de Genova, cap. 25; Casoni, Annali di Ge- 
nova, an. 1555. — Porro argumentum nostrae epistolae illustratur a Polan- 
CO, t. IV, pag. 44, n. 70, in hunc modum: «Scripserat Respublica [sc. ge- 
nuensis] Marchioni de Massa, penes quem erat, ut videbatur, facuitas dispo- 
nendi de ecclesia Sti. Syri; quamvis enim Cardinalis Ferrariensis titulum 
haberet, pro illius temporis recepto more, in aliorum gratiam fructus capi 
et omnia emolumenta permittebat... Ille autem respondit promptum esse ad 
suura consensum praebendum, ut locus ille collegio Societatis applicaretur». 
Vide locum; et infra, epist. 912. 

3 Hippolytus de Este. 478 Epistolae Mixtae— 911 

respota, del quale subito che hauro riceuuta, non manchero no- 
tificare alle S. V. Illme. con Y ordinar persona in un medesimo 
tempo, c' habbia per la sudetta badia a interuenire al stabilmento 
da farsi dalle conditioni sopradette. Et con questo fine alle S. V. 
Illme. da cuore mi raccomando, et le auguro et priego ogni feli- 
cita. Di Carrara alli xi di X.bre 1554. Delle S. V. Illme. seruitore 
affettionato, 

II marchesse di Massa l . 
A tergo alia manu: Copia della lettera del marchese di Massa. 911 

FRANCISCUS PALMIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

.BONONIA 12 DECEMBRIS I554 2 . 

Cjuaerit Palmius ab Ignatio, quid sentiatipse de proposito Violantae Goz- 
zadinae, testamentum in favorem Societatis volentis condere, ac bona, 
post filiorum mortem, ipsi cedentis.— Incommoda quae inde praevidet 
oritura. 

Pax Xpi. Amen. Molto Rdo. in Christo Padre. Perche la 
magnifica madonna, Violanta Goggiadina, ha sempre portata 
grande charita alla Compagnia nostra, di modo tale, che, quanti 
sono stati qui della Compagnia, lha hauuta molto araor' e reue- 
renza, hora sendo lei restata priua de tutti li suoi figliuoli 3 , saluo 
di M. Giulio Cesar, ch' e sacerdote, e d' una figliola maritata 
in vno gentilhuomo riccho, uorebbe fare il suo testamento, et 
lasciare tutto quello che puo lasciare (che mi dice importara da 
tre o quattro millia scudi), per la fondatione del colleggio di Bo- 
logna, con questa grauezza perho, che i detti figliuoli suoi siano 
usufruttuarij di sua heredita, sino tanto che uiuerano; ma che di 1 (ds erat Albericus Cibo, postea Princeps de Massa dictus». POLANCO, 
t. iv, pag. 44, n. 70, annot. 3. 

2 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 54, prius 88. 

Haud multo ante obierat Camillus Gozzadinus, Violantae filius 
adhuc juvenis, qua occasione consolatorias ad matrem litteras scripsit Igna- 
tius, Cartas, t. iv, pag. 491 et 395. 12 Decembris 1554 479 

puoi la loro morte, che succeda la Compagnia nella heredita. 
Hora, perche so che fa[c]endo lei questa cosa, bisogna presup- 
ponere che sara contra la volonta de suoi figliuoli e parenti, e 
sara necessario fare questa cosa, che loro non ne sappiano parola, 
quando anche si scoprira questa cosa, non e dubio che li parenti 
e tutta la citta mormorerano contra di noi, con dire che cosi ga- 
bamo le pouere uedoue. Perho instando di giorno in giorno di 
uolere fare questo suo testamento, e maxime nanci che detto 
M. Giulio Cesare torni a Bologna, che in breue s* espetta, come 
sarebbe di puoi le feste, ho voluto fare che V. R. intendi questo 
suo uolere, a fine che lo raccomandi al Signore, e anche, se le 
pare, che si facci; il che facendosi, come ho detto, dara da cian- 
ciare assai; pure, che di raggione si uole pagare, niuno hauera 
vera occasione di straparlare. V. R. donque per le prime sue mi 
rispondera cerca il suo parere ■ . E perche lei desidera assai che 
detto suo figliuolo intenda le cose della Compagnia, come fa lei, 
e che lui fosse quello che facesse il collegio, come lo puotrebbe 
molto ben fare, V. R. preghi, et facci pregare per lei, accio habbi 
questa contentezza dal Signore, di uedere il suo figliuolo affet- 
tionato della Compagnia, e benfattor\ E perche lui mostra molta 
affettione al P. M. Benedetto 2 , come piu volte di lui ha scritto, 
V. R. fara per quello puoco tempo che stara costi, che lo uadi a 
visitare, et essortarlo secondo il Signore V inspirera. 

Del resto non accade per questa altro, saluo che raccoman- 
darci all' orationi di V. R. e de tutti li Padri e fratelli. Di Bo- 
logna il 12 di X.bre 1554. D. V. R. seruo in X.°, 

Francesco Palmio. 
Auerta V. R. che detta figliola di madonna Violanta non ha 
figlioli, et mai ne ha fatti, e gia sono cinqui anni che e maritata: 
non ha parenti che siano poueri. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, preposito generale della Compagnia di Jesu. In Roma. 
Alia manu: R.ta a 17 del medesimo. 1 «Xon facile admittendam esse hujusmodi haereditatem» senserunt no- 
stri. Polaxco, t. IV, pag. 114, n. 219. 
- P. Benedictus Palmius. 480 Epistolae Mixtae— 912 919 

BERNARDUS... 
ex commissione P. Antonii Soldevila 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA l3 DECEJIBRIS I554 l . 

Frequens auditorum numerus, ad scholas nostras accedentium. — P. Lainez 
in templo principe conciones habet ad populum. — P. Viola exspectatur, 
e congressu cum marchione de Massa, brevi rediturus.— Sacerdos medio- 
lanensis Societati cupit adscribi. 

t 
Jhus. 

Molto Rdo. in X.° Padre. Pax X.i, etc. Cosa conueniente e 
che la R. P. V. sia auisata come il Signore nostro se ua seruendo 
de di in di per mezzo de questi suoi serui in aiuto di questo po- 
pulo, percioche uengono tanti scholari, che e per laudare il Si- 
gnore, essendo in questo loco fuor di mano che siamo, il numero 
de quali e appresso a 200. Si fa etiam frutto nelle confessioni, et 
molti sono che se confessano et communicano spesso, et tuttauia 
cresce la deuotione in questo populo. 

II P. Laynez predica nel domo con gran concorso de gente et 
con non minor frutto. Speriamo che infra hoggi o domane uenira 
il P. Battista Viola, quale ando a Massa con lettere di fauore 
della signoria et del cardinale 2 , per parlare col marchese 3 per il 
negotio di san Siro, quale e un loco molto commodo et spacioso, 
et e in mezzo della cita, del quale noi stiamo sperando, et pre- 
giamo humilmente V. R. P., accio preghi Iddio faccia quello che 
sia a piu gloria sua, quale se pretende in questo negocio. 

Qui e un sacerdote, quale pretende intrare nella Compagnia, 
et e uenuto a posta da Milano: pare un buon supposito. Dio li 4 Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 78, prius 139. 

2 «Cum Htteris Reipublicae et Cardinalis Doria.» Polanco, t. IV, 
P a g- 44> n - 77- Cardinalis autem Doria est Hieronymus de Auria vel Doria, 
genuensis. 

3 Vide epist. 910. 16 Decembris 1554 481 

dia gratia che lui et tutti noi adimpiamo la sua santtissima uo- 
lunta. Tutti per gratia d' Iddio stiamo sani, et humilmente ci rac- 
comandiamo alle orationi de V. R. P. et de tutti li Padri et fra- 
telli. Di Genoua 13 di Decembre 1554. Per commisione del Pa- 
dre rettore. Di V. R. P. seruo in X.° inutile, 

Bernardo '. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. Ignatio de Lo- 
yola, preposito generale della Compagnia de Jesu, a Roma, 
appresso santo Marco, in santa Maria della Strada. 

Alia mann: R.ta alli 19 detto. 913 

FERDINANDUS MONTESA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ROMA l6 DECEMBRIS I554 2 . 

Acta cum pontifice maximo, Julio III, in commendationem collegii romani. 

t 

Muy Rdo. senor. 

En esta hora, que son dos horas de noche 3 , salgo de palacio 
de hablar a S. S.t con la carta del serenisimo rey de Inglaterra. 
Esta, cierto, el papa tam bien animado, quanto se podria dessear, 
ansi por el negocio en si, como por uer la recomendacion del rey 
ser tan caliente y affectuosa; y ansi le dixe, que S. M.t hauia 1 Sic etiam vocatur, cognomine omisso, Litt. Quadr., t. m, pag. 295, 
ubi aliorum fratrum nostrorum, Genuae docentium, nomina proferuntur. 

- Ex transumpto coaevo, in vol. E, duplici folio, n. 19, prius 26.— Hujus 
epistolae exemplum aJiud invenitur in eod. vol., eademque exaratum manu, 
duplici folio, n. 24, prius 3i. — Negotium, ad quod epistola refertur, narrat 
suo more PoLANCUS, t. iv, pag. 12, n. II, qui, agens de collegio romano, 
ait: «Curavit P. Ignatius... ut princeps Philippus, novus Angliae Rex, Sum- 
mo Pontifici, Julio III, collegii hujus fundationem commendaret..., et cum 
legatus Imperatoris [vide epist. 796 et 828]... Senensi bello occupatus, extra 
Urbem esset, Secretarius Montesa [Ferdinandus], qui ejus loco negotia 
principum illorum agebat, Summum Pontificem 16. a Decembris hujus anni 
allocutus est...» 

3 Nimirum hora secunda post occasum solis. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 31 482 Epistolae Mixtae— 914 

scritto a algunos Rmos., sus amigos, sobresto, los quales habla- 
rian a S. S.* Respondiome, que fuesse en la bendita hora, que 
mostraria con effectos el buen animo que tenia a essa casa y reli- 
giosos della. Esto es quanto he passado con S. S.t , de lo qual he 
querido auisar a V. m. luego. De casa a 16 de Decembre 1554. 
Muy deuoto servidor de V. m. , 

Montesa. 
Inscriptio: f Al muy Rdo. sefior, mi sefior, el Padre Igna- 
cio, etc. 914 

JOANNES GUTTANUS 
PATRI PAULO D' ACHILLIS 

SUSA 25 DECEMBRIS 1554 *. 

Quam viam existimet profuturam, ut a turcarum servitute et vinculis 

liberetur. 

t 

Ihs. 

Copie de due letere del P. Giouane Gutano per lo P. don 
Paulo d' Achille, retore del collegio della Compagnia di Jesu de 
Palermo. 

La gracia y paz de Jesus sea siempre en nuestras almas. Amen. 
Padre mio. Las cosas que quisiera escriuir no se pueden, por no 
tener aparejo en este captiuerio en 2 el qual estoy, y por esto es- 
cusarme an, si no tienen nueuas de mi 3 . El esclauo, por ser tal, 
es lleno de miserias, aunque tuuiese mucha ropa: quanto mas yo, 
que no tengo vn dinero. Loado sea Dios de todo. Vn turco me a 
comprado por ioo ducados, quiere ganar, y no quiere sino dine- 
ros; si me quieren rescatar, hazerme an dar 200 A dos . Ay ma- 1 Ex transumpto coaevo in vol. E, unico folio, n. 22, prius 29. 

- Ms.con. 

3 Haud semel egimus de P. Guttano, anno 1553 a turcis capto, quem 
frustra tentarunt hactenus nostri in Hbertatem vindicare. Videantur supra, 
epist. 732, 733, 740, 741, etc, et Polanco, t. iv, pag. 197, n. 426; pag. 212, 
n. 473; et demum t. v, pag. 205, n. 599. 25 Decembris 1554 483 

nera de enbiarlos a leuante por mercadantes que tratan en Ve- 
necia, y para que me puedan hallar, podran dar cargo al princi- 
pal destas tierras, es a saber, al principe de la Velona y de santa 
Maura, y de Pedrache, y de Alipanto, y de Modon. Lo mismo a 
poniente, es a saber, al Calibia, a Monester, a Susa, a los Ger- 
bes y Algier; y lo mejor para poniente, es de vn mercader de los 
Gerues, que trata en Palermo, y lleua christianos en Sicilia. Em- 
pero a todos estos auisaran, que no digan a ninguno quantos di- 
neros enbiays, sino a mi. De todos estos lugares escrivo *, por- 
que agora estamos en poniente, agora en el leuante. Lo que auia 
de llorar, claro esta, ser el desierto de la christiandad, empero 
es tanta la miseria corporal, que poco pienso en la spiritual 2 . No 
mas. De Susa este santo dia de nauidad de 1554. Vuestro hijo, 

Juan Gutano , 
de la Compafiia de Jesus, y esclauo de turco. 

Padre mio: muchas vezes he scrito y nunca e auido nueua de 
ninguno; agora scriuo por este mercadante, que puede dar rica- 
pito a me hallar, 6 en leuante, 6 en poniente, porque el mio pa- 
dron, que me compro por 100 A dos y quiere 200, es andado en la 
goleta de Chacolirayzo, cuya casa esta a Madon en leuante: alla 
podran mandar mi rescate, y dar cargo a este mercadante de lo 
mismo, si por ventura anduuiesemos a los Gerues. De Susa este 
dia santo de natal de 1554. 

Nuestra necesidad temporal y espiritual no scriuo, por ser 
tanta como es, y no tener aparejo. 

Juan Gutano, 
de la Compaflia de Jesus, y esclauo de turco. 1 Ms. escriuio. 

- Tentata haec quidem sunt, et alia quam plurima, quae charitas et fra- 
ternus amor suggerebat, sed mala turcarum fides et auri fames, quae, quod 
plus dabatur, magis crescebat, irrita omnia reddebant; quare, dum morae 
ex moris protrahuntur, Guttanus, e vinculis ereptus, ad caelestem liberta- 
tem evolat. Polanco, t. v, pag. 205, n. 599. 484 Epistolae Mixtae— 91 ; 915 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 28 DECEMBRIS 1554 '. 

Renata, Ferrariae ducissa, cum suo anoillarum et nobilium matronaruro 
grege, in recta virtutum semita perseverat. — Acta in servatoris Jesu na- 
talitiis. 

f 

La gratia et pace del S. N. J. X. accresca di continuo in nuoi. 
Amen. Sabbato passato fui nel castello de madama Illma. sino 
quasi a vn' hora di notte, sempre confessando; il lunedi, sino a 21 ; 
il di de natale, sino a 16, et immediate comminciai a dire le tre 
messe solite, nanti madama Illma., le sue figliole, et tutta la suoa 
corte, et molti molti forestieri. Et percioche Y hora era tarda 
quando hebbi finito, ne etiam viderer mittere falcem in messem 
alienam, hauendo il suo predicatore, anchorache m' hauesse detto 
il giorno inanzi che predicasse, pur non lo feci, ma circa vn quarto 
d' hora raggionai sopra le parole del B. to Bernardo, quando dice 
del Signore nostro, che: Se, nascens, dedit socium; conuescens, 
in edulium; se, moriens, in precium; se, regnans, dat in prae- 
mium, et me voltai al 2. ponto, adducendo la figura del legno 
della vita, ch* era nel mezo del paradiso, Gen. 2. Finito il ragio- 
nare, communicai madama, sue figliuole, gentildonne, et donzel- 
le, et seruante, et hentilhuomini, et seruitori, staffieri, et altri 
et altre forestiere, cosa in vero bella a vedere in vna grandissima 
sala publica, nella quale predica il suo predicatore, et concorreno 
molti della citta. 

Confessai etiam monsignor Rmo. et altri gentilhuomini , et 
altri nobili, li quali la diuina bonta ha restituiti nelF integrita 
della fede, li quali sono doppo venuti alle prediche mie nella chie- 
sa nostra. Ex autographo in vol. E, duplici folio, n. 71, prius 116, 117. 29 Decembris 1554 485 

Parlai hieri sera piu cT una hora o in circa a S. Ecc.za, l a 
quale trouo tanto ben desposta nel Signore, che veramente non 
potria dire altro, senonche egli e vn principe xpianissimo., et ze- 
lante, et desideroso del diuino culto et honore, percio degnissimo 
che sia raccommandato al S. N. J. X. nelle orationi delli Rdi. no 
stri Padri et charissimi fratelli. 

La P. V. sempre ci degni aiutare nelle sue sante orationi, 
nelle quale et sua fede laxamus retia nostra. Di Ferrara ali 28 
de Decembre 1554. Dela P. V. figliuolo indsgno nel S. N. J. X., 

GlOUANNI PELLETABIO. 

lnscriptio: \ Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale della Compagnia de Giesu, in Roma. 916 

ANTONIUS DE CORDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SALMANTICA 29 DECEMBRIS 1554 ' . 

Qui ad missionem aethiopicam destinantur ex urbe, magnam cunctis ad- 
ventu suo laetitiam attulerunt. — Salmanticenses socii diligenter in vir- 
tutem et scientiarum studium incumbunt. — Fr. Sotomayor, O. P., ami- 
cissimo animo nostros prolixe collaudat. — Dr. Navarrus sodales con- 
spectu suo recreat. — Miranda tanti viri humilitas et benevolentia in So- 
cietatem: gaudet de felice rerum nostrarum cursu. — Domus probationis 
instituitur a Borgia: ad illam P. Cordoba migrare cupit. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Con los 
Padres que yuan a Ethiopia 2 nos consolo mucho nuestro Senor, 
asi por entender de la salud de V. P., tanto por sus hijos des- 
seada y pedida al Senor nuestro, como por ver lo que su diuina 
Magestat se digna obrar en tantas partes y tan diuersas por esta 1 Ex originali, 'manu P. Bustamante exarato et a P. Cordoba sub- 
scripto, in vol. E, duplici folio, n. i3l, prius 3l8. — Adhibuit integram hanc 
epistolam Polanco, t. iv, pag. 379-381, n. 816-820. Vide locum cum adno- 
tationibus subjectis.— Cf. Litt. Quadr., t. 111, pag. 197-199. 

- Vide epist. 902. 4 86 Epistolae Mixtae— 916 

su minima Compaftia. Y dexan tan buen odor aquellos Padres 
que V. P. enbia, que todos quisieramos emplear nuestras vidas 
en tan buena enpresa. Plega a su misericordia de nos hazer aptos 
instrumentos de su omnipotente mano para responder a su santa 
vocacion: y con todas mis miserias espero alcancar esto por las 
oraciones de V. P., y que me sera gran ayuda para esto el 
auerme mandado venir a este collegio a studiar , adonde no solo 
se pueden aprender letras, sino verdaderfts y solidas virtudes, que 
por la bondad diuina el mucho exercicio de las letras no impide 
el aprouechamiento spiritual, asi de los hermanos de casa, como 
de los studiantes de fuera, que aqui vienen a confessarse a me- 
nudo: que es para alabar al Seftor ver tantos mocos tan virtuo- 
sos, y que tanta quenta tienen con sus consciencias, y con biuir 
recogidamente, que aun despues que conozco esta vniuersidad, 
nunca la he visto tan reformada en todo. 

Algunos maestros acuden a nuestras conclusiones, que se sus- 
tentan cada 15 dias, y van admirados de lo bien que se haze, y 
alauan la diligencia en el disputar , y admiranse de la modestia 
con que los hermanos lo hazen, en special el M.° fray Pedro de 
Sotomayor, que lee la cathreda de bisperas, que, hauiendo estado 
en vnas conclusiones, fue a sant Steuan ' diziendo, que venia es- 
pantado de nuestro collegio; que penso que eran cerimonia nues- 
tros studios, y que auia visto que entendian la doctrina de santo 
Thomas los hermanos, mejor que sus frayles , y que la tratauan 
con mas modestia. Y asi lo han dicho otros, y por la mayor parte 
todos van conociendo la verdad que nuestro Sefior tiene puesta 
en las cosas de la Compafiia, aunque otros se estan siempre con 
sus opiniones, differentes de la del doctor Nauarro, el de Cohim- 
bra, con quien nos ha consolado oy nuestro Sefior, que vino a 
esta casa, pasando de camino para Nauarra, y dezianos que ve- 
nia a dar la obediencia a esta casa, como la tenia dada a la Com- 1 Insigne collegium familiae dominicanae, de quo, quemadmodum de 
praeclaro viro Fr. Petro de Sotomayor, vide dicta in Polanco, t. IV, 
pag. 38o, n. 816. - Hic alibi appellatur a nostris «doctus quidem, honestus, 
et probus vir, nosque in Christo maxime diligit». Litt. Quadr., t. 111 
pag. 199. 29 Decembris 1554 487 

pania: y como si fuera della, abraco a los hermanos, echandose 
en tierra a besar las manos a todos los que le llegauan a hablar. 
Dixonos que le hauian scripto al camino, que el rey auia dado el 
collegio real de Cohimbra a la Compaiiia ', y que lo creya, por lo 
que el auia tratado con su alteza y con el infante don Luys, y 
que se gozaua summamente, por el prouecho grande que en 
estos nuestros collegios se haze, y que creya, que asi aquel de 
Cohimbra, como los demas que se fundaren nuestros, tendrian 
grandes contradiciones, por ser la mayor armada que nunca se 
hizo contra el demonio, la que en esta empresa, que V. P.t ha 
tomado, se haze. 

Tanbien nos dezia quanto desseaua ver muy fundado este 
collegio y el de Paris, por ser las fuentes de las letras y adonde 
mas concurso ay de gente extrangera. Y no dubdo sino que sobre 
estas tapias caydas ha de edificar grande obra el Senor, pues 
tanto se pareeen con las de Betlehem, sobre que fundo su igle- 
sia. Y porque con esta creo yran las quadrimestres , y el Padre 
rector de casa screuira las cosas mas particulares della, y yo 
scriuo largo al P. M.° Polanco, no dire aqui mas de quanto nos 
ha consolado nuestro Senor con la empresa que el P. Francisco 
ha tomado, de fundar la casa de probacion, que es la cosa que 
mas era menester por aca; y con no tener en esta casa que co- 
mer, les ayudamos con lo que podemos. 

Quatro hermanos enbiamos con el P. Bustamante, y muchos 
nos quisieramos yr con el, si lo merecieramos 2 . Bien confio en 
nuestro Senor, y en la justicia que V. P.t guarda con todos, me 
la hara en me mandar yr alla; y asi lo pido por amor de Jesu- 
cristo a V. P. t , pues por todas partes conoscera la necessidad 
que tengo del exercicio de las virtudes, [masj que de oyrias en 
las escuelas; y siempre acabo con representar a V. P.t mis ne- 1 Polanco, t. IV, pag. 38o, n. 817; Litt. Qnadr., t. 11, pag. 686, 
annot. 2. 

2 De his agit Polanco ad proximum annum 1555, aitque «duodecim nu- 
mero simul omnes initio hujus anni» esse, «quorum ipse P. Bustamante 
caput fuit». Polanco, t. v, pag. 429, n. 1150. Patrem vero Cordoba factum 
fuisse etiam sui voti compotem, tradit idem auctor, /. c, pag. 43i, n. 1154» 
Sed de his fusius infra, suo tempore. 488 Epistolae Mixtae— 917 

cessidades, porque se acuerde dellas para encomendarme al Se- 
ftor, al qual plega de darnos a sentir y cumplir enteramente su 
sancta voluntad. Araen. De Salamanca 29 de Diziembre 1554. 
D. V. P. sieruo y hijo inutil en X.°, 

Antonio de C6rdova. 

t 
Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 

P. M.° Ignacio de Loyola, praeposito general de la Compania de 

Jesus, en Roma. Alia manu: R.ta alli 2 di Giugno. 917 

ANTONIUS DE CORDOBA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

SALMANTICA 29 DECEMBRIS 1554 '. 

Gaudet de nuntiis ex urbe allatis, maxime vero de recuperata Sti. Ignatii 
valetudine. — Salmanticensium in excolendis virtutibus ac scientiis ala- 
critas. — De negotiis quibusdam, ad ipsum pertinentibus, et annexione 
sui sacerdotii facienda. — Ut Borgia diu in Baetica versetur ad implicata 
quaedam expedienda, valde exoptat. 

t 
Ihs 

Muy Rdo. Padre mio en Christo. Pax Christi. Con los Padres 
que passaron para Ethiopia nos consolo el Senor mucho, asi por 
ver que tan aptos instrumentos auia elegido nuestro Padre para 
tan buena enpresa, como por entender de la salud de su P. t , que 
nos tenia a todos con mucho cuidado y pena. Y hanos alegrado 
mucho despues aca la carta que V. R. me hizo charidad de en- 
biarme, de 28 de Octubre, en que dize a nuestro P. Francisco 
estar su P.t con harto buena disposicion. Sea el Seflor alabado 
por todo lo que por su Compafiia se digna obrar, que no tengo 
por menor misericordia dexarnos a nuestro Padre, auiendonos 
amenazado que nos le queria quitar, que la que su magestat haze 1 Ex originali, a P. Bustamante exarato et a P. Cordoba subscripto, 
in voL E, duplici folio, n. i32, prius 319, 320. 29 Decembris 1554 489 

a la Compafiia en seruirse della en tan diuersas partes, como por 
vna letra de V. R. entendimos, que los Padres trayan para el 
conde de Melyto -; y asi con la carta como con los portadores 
nos animamos todos a desear morir y uivir en la vocacion [a] que 
el Sefior nos ha llamado. Y aunque a mi me vino desseo de yrme 
con los Padres, meha venido mayor enbidia de los Padres don 
Diego de Guzman y el doctor 2 , por asi poder gozar de nuestro 
Padre. V. R. me los encomiende. 

Mucho nos consolo tanbien el Sefior de saber la buena llega- 
da del P. Nadal, por entender que tanto fruto se sacara della 
para todas las casas destos reynos, adonde la Compafiia parece 
que tanto se multiplica, y multiplicaria si de ese seminario de 
Roma se enbiasen plantas, pues estando a las corrientes de 
nuestro Padre, parece que fructificaria vna por ciento. A mi me 
han transplantado de la tierra propria, adonde nunca nadie dio 
fruto, a esta de Salamanca, adonde hallo tanta deuocion y chari- 
dad en los hermanos, que por miserable que soy, espero que me 
ha de hazer nuestro Sefior particular misericordia. Porque, cier- 
to, parece que la haze con el sitio desta casa y con la