Skip to main content

Full text of "Epistolae mixtae, ex variis Europae locis ab anno 1537 ad 1556 scriptae"

See other formats


MONUMENTA HISTORICA SOCIETATIS JESU 

A PATRIBUS EJUSDEM SOCIETATIS NUNC PRIMUM EDITA EPISTOLAE MIXTAE EPISTOLAE MIXTAE EX VARIIS EUROPAE LOCIS 

AB ANNO 1537 AD 1556 SCRIPTAE 

NUNC PRIMUM 

A PATRIBUS SOCIETATIS JESU 

• IN LUCEM EDITAR 

TOMUS QUARTUS 
(1554-1555) 
MATRITI 

EXCUDEBAT AUGUSTINUS AVRIAL 
via S. Bernardi, 92. 

igoo 1 o o AD LECTOREM Eo feruntur hodierna sapientium studia, ut, ad perscrutanda 
antiquitatis vestigia hauriendamque sinceram de rebus praeteri- 
tis notitiam, velini homines ad coaeva monumenta, pulvere saepe 
obsita, accedere, ex privatis intimisque, ultro ci troque commissis 
litteris aut narrationibus, suam sibi progignere sententiam, et 
coUectis bine inde dispersis membris, corpus unum coagmentare, 
quod nervis et ossibus firment , pelle vestiant , penicillo suo 
ornent; cui demum spiritum vitamque infundant. Ingens certe 
labor, et hujusmodi, quem non oninium humeri ferre valeant, sed 
jucundus etiam, siquidem, ut poeta * monet: 

Gratius ex ipso fonte bibuntur aquae. 

Esto incompta saepe sit, et aliquando hórrida nimis, ora tio: at 
integra fides et nuda veritas cuicumque ornatui lenociniisque 
verborum anteponenda; 

Et magis adducto pomum decerpere ramo, 
Quam de caelata sumere lance, juvat; 

ut idem Ovidius ait. 

His ergo studiosis rerum nostrarum, qui in propriis monu- 
mentis, non in historicorum libris, memoriam priscorum hominum 
de Societate Jesu renovare aut constituere satagunt, amplissimam 
quidena segetem demetendam purissimosque latices bibendos ob 
oculos ponunt Ep'istolae Mixtae, quarum voi. IV, cum tribus su- * Ovmius, Ex Ponto, lib. iii, epist. v, 18-20. 6 AD LECTOREM 

perioribus conjunctum, jam millesimum monumentorum edito- 
rum numerum excedit: ipsum vero seorsim spectatum epistolas; 
ultra 260 complectitur, ab ineunte anno 1554 ad medium 1555 
exaratas. 

Cum autem, vindicandis e tenebris, ubi jacebant, educendis- 
que in solem ac pulverem antiquitatis monumentis, studia nostra- 
tium sponte foveamus, nolumus tamen inde injusti adversus illos 
históricos deprehendi, aut quidquam debito illorum honori glo- 
riaeve detrahere, qui scriptis res nostras mandarunt et de uni- 
versa historia apud eruditos^homines bene meriti sunt. Quare di- 
ligenter curavimus ferme in singulis epistolis loca, nonnumquam 
etiam verba, indicare probatissimi auctoris Joannis A. de Polan- 
co, qui assiduo labore monumenta nostra suis manibus pervolu- 
tavit. Ex quo duplex, nisi fallimur, utilitas nascitur: altera, ut 
cognoscatur quaenam sit tali viro adhibenda fides (est autem plu- 
rima habenda); altera, ut quae minus quandoque ex nuda ac la- 
conica epistolarum lectione intelliguntur, ex pleniore Patris Po- 
lanco narratione coUustrentur. 

Jam, quod ad argumenta e'pistolarum, in hoc voi. contenta- 
rum, attinet, cum singula persequi longum esset, praecipua tan- 
tum delibabimus. Illae autem magna ex parte ad sequentia ca- 
pita revocari possunt. Vel enim spectant a) ad universae Socie- 
tatis incrementum ac res per socios gestas, ut plurimum intra Eu- 
ropam, quibus aliquid, ad transmarinas missiones pertinens, arete 
cum sociis europaeis conjunctum, addendum erit; vel b) ad ipsam 
Societatis disciplinam, legibus jam scriptis ac Constitutionibus 
promulgatis, fìrmiter stabiliendam sanctissimeque propagandam. 
Quo enim major, Deo auspice, evadebat in dies Societatis ampli- 
tudo, illiusque corporis membra, quae prius, ut fit, intimo Dei 
spiritu alebantur, numero mirifice ubique gentium crescebant, 
eo erat necessarium magis ut socii omnes communi Constitutio- 
num ignatianarum vinculo constringerentur , ut eadem cunctis 
provinciis esset facies, idem, quoad fieri posset, omnes de rebus 
nostris sentirent. Duobus bis capitibus aliquid cj singulari me- 
moria dignum , quodve in his epistolis inclusum perstringat ócu- 
los, brevissime adjiciemus. AD LECTOREM 7 

De singulis pauca. 

a) Epistolae incrementa Societatis explicantes aut res per ' 
socios gestas. 

Quo tempore epistolae hujus voluminis exarabantur, Societas 
Jesu, quindecim vix annos nata, divino id largiente Numine, sub 
cujus praesidium eam Ignatius positam ac defensam esse voluit, 
sex intra Europam numerabat provincias, domicilia vero sex supra 
quadraginta '. — De Africa, Brasilia, India Orientali ac Japonia, 
ubi plures versabantur socii, cum nostri muneris non sit, nihil 
est cur dicamus. Atque Italia quidem provincia, ubi beati nostri 
institutoris sedes, caeteris quidem antiquior est, meritoque habe- 
tur aliarum parens; quam tempore sequuntur lusitana, hispana, 
quae in castellanam et aragoniam divisa primum fuit, atque si- 
cula. Verum sic olim erga Societatem bene afficiebantur hispani, 
tot viri principes ei collegia offerebant, condebantque, ita deni- 
que socii, ut populos bonis moribus ac doctrina imbuerent, ubi- 
que expetebantur, ut necesse fuerit novam provinciarum divisio- 
nem induci, Unde tres constitutae provinciae : castellana , ara- 
gonia, baetica: eisdem praepositi provinciales dati Antonius de 
Araoz, Franciscus de Estrada, Michael de Torres: cunctisque in 
Hispânia et Portugallia Franciscus Borgia, commissarius desi- 
gnatus. Eorum epistolas aliquot, nondum editas, damus: 
Michaelis de Torres, 21 Maj. 1554 
Francisci de Estrada, 4 Aug. 1554, 18 Jan. 1555. 
Antonii de Araoz, aut cujus opera hic in scribendo utebatur, 
Antonii Gou, 25 Jan , 28 Feb., 22 Maj., 25 Jun. 1554, 14 Febr. 
1555- 

Francisci Borgiae epistolas non exhibemus, utpote ad aliam 
MoNUMENTORUM partem sive sectionem sibi propriam pertinen- 
tes: edimus vero quas Borgiae socius in conficiendìs itineribuset 
coUegiis perlustrandis Romam mittebat, Bartholomaeus de Busta- 
mante, I Sept., 6 Nov, 1554, 29 Apr. 1555. 

Aliorum sociorum plures quidem sunt epistolae, inter quas 
principem sibi locum vindicant, quippe quae initia aut progres- 

• Polanco, t. v, pag. 5, 6, n. i cum subjectis annotationibus . 
" Hi et sequentes numeri diem indicant, quo Htterae datae sunt. 8 AD LECTOREM 

siones coUegii enarrant, litterae abulenses, 15 Jan. 1555, etpla- 
centinae, i Jan, 1555, quibus merito adjungenda est aurea epi- 
scopi ovetensis epistola, sedem Societatis in sua dioecesi enixe 
efflagitantis, 8Maj. 1555. 

Laudandae etiam sunt P. Joan. Btae. de Barma, qui, adscitus 
in partem gubernationis provinciae aragoniae, ut commodius 
P. Estrada concionibus vacaret, res ad eam provinciam spectan- 
tes, diversis ex locis Ignatio Borgiaeque scribebat, 10 Nov, 1554, 
4 Febr., 7jun., 28 Jul. 1555. Denique in pretio sunt litterae Pa- 
tris Antonii de Cordoba, non in uno loco scriptae, quae lucem 
initiis illis cognoscendis spargunt, 12 Aug., 30 Sept., 28 Oct., 
29 Dee. 1554. 

Haec de provinciis hispanicis. Sed nemo existimet alibi Socie - 
tatem non símiles aut majores etiam aliquando progressus fecisse. 
Quod ut ostendatur, vel indicare sufficit tiburtinum coUegium, 
perangustum hactenus, in conducta domo, ncque satis commoda, 
situm, domicilium ac templum proprium hoc anno consequutum 
fuisse, 19 Jan., 19, 21, 30 Jul., 11, 20 Aug., 7 Dee. 1554: 
Laureti stabilem sedem Societati esse positam, 7 Jan., 17 
Apr. 1555: 

Neapoli et Ferrariae comparatam nostris domum et aream 
exaedificando collegio peridoneam, 15 Febr., 5, 18, 19, 30 Maj., 
IO Aug. 1554: 

Argentae, quod oppidum in ditione est ducis Ferrariae, coUe- 
gium inchoatum, 24 Maj., 15 Sept., 14 Nov. 1554: sublatum qui- 
dem eugubinum, 28 Febr., 22 Mart., 6, 28 Apr.; sed prospectum 
aliis, florentino nempe, mutinensi, veneto, patavino, bononiensi, 
perusino. 

Genuae docendi initium, ineunte Novembri, factum, quod 
frugiferae progressiones in litteris et virtute sunt consequutae, 8 
Oct., 15 Nov., 13 Dee. 1554, 3 Jan., 7 Mart. 1555. 

Jam Monteregali in Sicilia, Bibonae, Syracusis (praeter Mes- 
sanam et Panormum, ubi jam pridem versabantur nostri) quae 
incrementa susceperit Societas, narrant sodalium epistolae, 26 
Mart., 4jun., 13, 21 Jul., 23 Sept., 22, 24 Oct. 1554, 28 Jan., 
IO Febr., 26, 29 Apr., 9 Jul. 1555. AD LECTOREM 9 

Viennae in Austria collegium Societatis in sedem stabilem 
suamque transferri, nostrosque in tuenda religione desudare pro- 
dunt Lanoy, litterae 30 Mart., 4, 29 Maj., 16 Aug. 1554. 

Tornaci statio nostrorum collocatur, non sine quorumdam ex- 
ternorum oppositione, 31 Jan, 1554. 

Nec fructu carebant Lovanii sociorum labores, qui adversa- 
rium acerrimum invenere, Viglium van Zwichem, quem de sen- 
tentia dejicere nec Ruardus Tapper, nec LudovicusBlosius, O. S. 
Ben., pro Societate acriter orantes, potuere, et, quod majus est, 
etiamsi cum ipso Carolo V, caesare, pro collegio Societatis Lo- 
vanii erigendo egerit ci. Petrus Soto, O. P., 21 Mart. 1554, 31 
Maj. 1555. 

Coloniae item Leonardus Kessel solita munia cum ingenti 
animorum fructu obire pergebat, utilis gratusque omnibus, 14 
Jan., 8Feb. 1554, 14 Jan. 1555. 

Neque silentio praetereundus est Andreas Galvanellus, qui 
Morbinium, oppidum Vallis Tellinae, incultum agrum, septum 
haereseos vepribus, suo sudore irrigabat laboribusque excolebat; 
quique adeo bonis civibus carus erat, ut omnino eum vellent 
apud se retiñere et Societatis collegium instituere, 9, 15 Jan., 
'25jun. 1554. 

Inter haec vero lusitana provincia, Borgiae nuper ac Natalis 
adven tu recreata, principum etiam favore eam prosequente, mi- 
rificas habebat progressiones, «Olisippone» inquit Orlandinus *, 
«hoc, si vnquam, tempore grata in vulgus et salutarla Societatis 
muñera extitere. Florebat Professorum domus, frequentiaque 
maxima celebrabatur. Collegium vero S. Antonii tanto erat in 
pretio, vt magni nominis viri nuUum Olisippone opus*ab Rege 
fructuosius conditum praedicarent. » Conimbricense item propriis 
niti subsidiis coepit: studiorum ardore et virtutis cultu commen- 
dabatur. Eborense tandem, Henrici cardinalis munificentia con- 
ditum, fructus, quos sibi promiserat egregius princeps, abunde 
reddebat. Quae omnia satis colligimus ex lusitanorum epistolis, 
I, 2 Jan., 7, i3Febr., i, 15, 17, 31 Mart., 28 Apr., i Jun., i Jul., * Hist. Soc. Jes , lib. xiv, n. 95. IO AD LECTOREM 2 Aug., 17 Sept., 15 Oct., 4, 23 Nov. 1554, 6 Jan., 20 Apr., 4 
Maj. 1555, etc. 

Verum non iis, quantumvis magnis et in majora quotidie ten- 
dentibus, contenta Societas, missionem aethiopicam, rege Lusi- 
taniae eam promovente, aggressa est, de qua scripsere multa 
nostri, quae referre non vacat. Designati sunt de Ignatii senten- 
tia Joannes Nunes Barreto, Aethiopiae patriarcha: Melchior Car- 
neiro ac Andreas de Oviedo, episcopi, patriarchae in suo muñere 
successores. Ouam designationem. pontifex maximus, ut notum 
est, ratam habuit probavitque. Non est cur hic dicatur quisrram 
fuerit christianae humilitatis sensus praeclarissimorum horum vi- 
rorum: quantam ostenderint omnia perpetiendi, qua ardebant, 
sitim; qua demum animi constantia oblatis ultro honoribus ac 
dignitati amplissimae restiterint. Ipsi suis litteris id posteritatis 
memoriae prodiderunt, 6 Apr., 16 Jun., 11 Sept., 29 Oct. — 
Caeterum, cum lectissima sociorum manu, cervicem jugo obe- 
dientiae submittentes, quo destinabantur, solverunt. 

b) Non satis erat Ignatio, divinae gloriae amplificandae unice 
intento, magnis incrementis auctam suam esse Societatem, nisì 
simul eam vidisset optimis moribus florentem ac firmíssimo san- 
ctarum legum praesidio communitam. Nec enim praesentibus' 
tantum, sed futuris etiam ipsi providendum fuit.. Quare, ut dictum 
est, Natalem, quemadmodum olim 1552 in Siciliam, sic superiore 
anno in Lusitaniam et Hispaniam misit, qui Constitutiones ab 
Ignatio conditas promulgaret. Cujus promulgationis fructus sta- 
tim apparuit, si quidem in paratissimo agro bonum semen ex- 
ceptum. Idque passim epistolae supra laudatae testantur. 

Sed nihil ex iis, quae in hoc volumine continentur, adeo 
splendide patefacit quantum cordi fuerit Ignatio sancta ac illibata 
religiosae disciplinae custodia, quam judicium de Simone Rode- 
ricio, Romaeapud ipsum institutum. Etenim quoniam Rodericius, 
qui lusitanae provinciae praefuerat, «delatum se per calumniara 
querebatur, visura est Ignatio ad excidendas perturbationis in 
posterum causas, suarum esse partiura praeterita non neglige- 
re: datisque e Professorum numero iudicibus ahquot, quae- 
stionem iis de rebus institui, non forensi, sed religioso ritu, in AD LECTOREM II auctoresque diligenter inquiri; animadvertendi tamen iure sibi 
uni reservato Quo in facto benignitas sane Ignatii ac patien- 
tia cura prudentia sociata enituere, resque tota posteris monu- 
mento esse potest, 20 Maj. 1554. 

c) His, quae hucusque diximus, singularia quaedam addenda 
sunt, digna quae seorsim inspiciantur. 

Et primum quidem occurrit beatissima mors Silvestri Landi- 
ni, quem anno superiore in Corsica, supra id quod humana con- 
diti© fert, et faceré et pati vidimus, quem illius insulae habitato- 
res suum patrem appellabant sanctumque veneraban tur, 7, 15 
Mart. 1554. 

Aliud est luctuosa ac miseranda servitus optimi Joannis Gut- 
tani, e Societate sacerdotis, qui ex Hispânia in Italiam cura na- 
vigaret, a turcis prope Neapolim anno superiore captus, mirum 
est quot aerumnas devoraverit laboresque ab improbis hominibus, 
omni destitutis humanitate, pertulerit, donec illis confectus ex 
corporis ac servitutis viriculis in laetam aeternae libertatis auram 
evolaverit. De eo agunt epist. datae Majo, die incerto, 25 Dee. 
1554) 23 Maj. 1555. Qua in re Ignatii charitas eluxit, qui nullum 
non movit lapidem ut filium .sibi carissimum e turcarum potestate 
eriperet, voluitque ut singulis hebdomadis a siciliensibus sociis ei 
referretur quid pro recuperando sodali egissent. Sed turcarum 
avaritia Guttani vita longe pertinacior fuit. 

Inter haec diligentem Pelletarius collocabat operam in revo- 
canda ab errorum tenebris ad catholicae veritatis lucem Renata, 
Ludovici XII, regis Galliarum, filia, ducis Ferrariae uxore, quam 
impia haereticorum astutia in fraudem illexerat. Diu haec restitit 
omnibus, quae admovebantur, machinis delusitque conatus ad 
eam dedocendam adhibitos. Res desperata prorsus videbatur, cum 
Pelletarium, cujus vel nomen horrebat, ad sese vocat, cum coque 
de recipiendis catholicorum ritibus deque amplectenda romanae 
ecclesiae veritate serio agit. Eumdem sibi legit suae conscientiae 
arbitrum eique ingenti doloris sensu et lacrimarum vi peccata 
confitetur. Quaenam inde oborta cunctis, Herculi maxime, laeti- * Orlandini, Hist. Soc.Jes,, lib. xiv, n. 4, 5. 12 AD LECTOREM 

tia, quisque conjicere potest, 22 Mart., 13, 20, 24 Sept., 12 Oct. , 
I, 8 Nov., 28 Dee. 1554. Atque haec quidem hoc anno gesta 
sunt; quibus optime adjungit Orlandinus '. «Felix, si sciret do- 
num Dei aestimare, et in recte coeptis adhibere constan tiam! » 

Debet etiam nostrorum lectorum attentionem acuere monu- 
mentum, quod nunc primum exhibemus, Genua Romam missum, 
24 Apr. 1555. Illud Joannes Bta. Viola pontifici óptimo nuper 
creato, Marcello II, que cardinali fuerat Viola familiari ter usus-, 
inscripsit. Ejus argumentum: De reformatione Ecclesiae, sive de 
exstirpandis vitiis serendisque virtutibus. 

Haec de epistolis hujus voluminis dicenda erant: alia, in eis- 
dem contenta, diligens lector per se ipse reperiet. Caeterum nemo 
erit nostrarum rerum tam ignarus, qui existimet bis epistolis to- 
tam Societatis historiam contineri: nam imprimáis nos non omnes, 
quas scripserunt socii, edimus epistolas, sed quas reperire potui- 
mus; deinde hae, quae Mixtae appellantur, alias, nimirum Qua- 
drimestres saepe complent, ideoque cum illis conjungendae sunt: 
postremo utrisque adjiciendas esse nemo non videt quas viri pri- 
marii, puta Lainez, Salmeron aliique dedere. Et quidem Xaverii 
et Nadal jam edimus epistolas; alii aliorum collegerunt, inter quos 
jure óptimo. primas tenere dicendus est P. Otto Braunsberger, 
qui Canisii epistolas diligenter in lucem profert sapienterque 
illustrat, quarum lectione nos haud semel profecisse nitro fate- 
mur. Qui ergo haec et similia monumenta scite volutaverit, is 
profecto magnam et verissimam nostrarum rerum notitiam as- 
sequetur. 

Descriptionem codicum, ac librorum, quibus usi sumus, cata- 
logum ad calcem voluminis post epistolas exhibebimus. * Hist. Soc.Je.s., lib. xiv, n. 26. I JANUARII 1554 i3 91? 

MICHAEL DE BAIRROS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA I JANUARII I554 

Ex adventu Patris Nadal rebusque ab eo in Lusitânia constitutis, fructum 
colligendum sperat.— P. Miron regulis, exsequutioni mandandis, manum 
admovet. — Sodi, Deo opera ferente, solitis virtutum ac litterarum exer- 
citationibus dant operam . 

t 

Muy Rdo. en X.° Padre. La grada y- amor de X.*' nuestro 
Señor seya siempre en nuestro continuo fauor y ajuda. Amem. 
Aora no se offrece que de nueuo se pueda escriuir á V. R., sino 
de la llegada de nuestro in X.° P. Mtro. Hierónymo Nadal y del 
P. Mirón; avnque la stantia del P. Mtro. Hierónymo Nadal fué 
por poco espacio, mas pienso que para mucha consolación en el 
Señor para los hermanos, máxime porque todos los que tenían 
tiempo hizieron, celebrando él, los votos, según la orden de las 
constitutiones, lo que les causó mucho gozo in Domino '. Quedó 
aquí el P. Mtro. Mirón para ordenar las cosas deste collegio, in- 
troduziendo las reglas que el P. Mtro. Hierónymo Nadal dexó. 

Los hermanos perseueran con la ajuda de nuestro Señor en 
sus sólitos exercitios de uirtudes y letras, lo que aora con su fa- 
uor será en más perfectión. No escrivo más particularmente á 
V. R., porque hasta aora se ha perseuerado en el modo de exer- 
citios que por otras nuestras aurá sabido. De lo que más se hi- 
ziere acerca dellos (porque, como he dicho, aora se entiende en 
ello), auisarernos á V. R. Nuestro Señor nos dé gracia para nos 
aprouechar de tantos medios, quantos por su bondad nos ha 

* Ex originali in voi. E, unico foliO;, n. lyS, prius 480. 

- De adventu Patris Nadal in Lusitaniam anno 1553, deque rebus in ea 
Societatis Jesu provincia ab eo gestis, aliquid in voi. superiore, epist. 672 
et alibi diximus: videantur illius temporis Nadal, Epist. t. i, pag. 160 et 
seqq.; Liit. Quadr., t. il, pag. 370, 439, 468, 473, 482, etc.; Polanco, 
t. HI, pag. 427 et seqq.: De P. Natalis ministerio in Hispaniae provin- 
ciis. 14 Epistolae MixTAE-748 

aparejado. Supplicamos á V. R. nos heche su bendición. Oy, el 
primer de Janero de 1554 anños. Hijo suyo en el Señor, 

Miguel de Bairros. 

Inscriptio: Al muy Rdo. en X.*' Padre, el P. Mtro. Ignacio, 
praepósito general de la Compañía de Jesú. En Roma. 

Del collegio de Euora, i.* vía. 

JACOBUS MIRON , 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

KÊORA 2 JANUARII I554 

P. Nadal ex Portugallia 18 Decembris discessit. — P. Torres Mironi collate- 
ralis designatus. — Constituía a Nadal exsequutioni mandantur. — Sperat 
fere ut Joannes III rei familiari collegii olisiponensis Sti. Antonii pro- 
spiciat. — De ejectis e Societate in eam denuo recipiendis.— De absol- 
vendis haeretica labe infectis. — De admissis ad solemnem Societatis 
professionem. — Petrus Mascarenhas, novus Indiae prorex, Societatis 
alumnos, suae profectionis comités, vehementer efflagitat. — Aethiopiae 
patriarcha, ab Ignatio designandus, ad annum proximum exspectatur. — 
Fratres duo ex India venere. — De Theotonio de Bragança: quid nuper 
in Portugallia egerit; quem animum gerat: quaenam sit de ipsius emen- 
datione spes: quid sentiant de eo ejus consanguinei, principes et Miron. 

t 

lesús. 

Muy Rdo. en X.° Padre. La gracia y paz de X.° nuestro Se- 
ñor sea siempre en nuestro fauor y ayuda. Amén. El P. Mtro. Na- 
dal se partió de Portugal á i8 de Deziembre, que fué día de 
nuestra Señora de la O. Dexónos á todos muy consolados en el 
Señor, y muy bien assentadas las cosas de Portugal. Gloria sea 
á Dios por todo. El Padre doctor Torres quedó acá por mi col- 
lateral, que para mí fué grande merced del Señor, por la mucha* 
necessidad que tenía de quien me ayudasse: piega al Señor me 
sepa aprouechar de todo. Los petitorios se dexaron aunque 
hasta san Juan son ya arrendados, y me mandó el P. Nadal 

* Ex originali in voi. E., duplici folio, n. 172, prius 478, 479. 

* De iis egimus supra, epist. 510. Vide Epist. Mixtae, t. iii, pag. 55 
et seqq. 2 Januarii 1554 15 

diésemo[s] auisos á los obispos, que no dexassen pedirlos á nadie, 
de san Juan adelante. Dello dimos razón á los iffantes y el rey: 
podrá ser se mueuan á darnos alguna cosa en recompensa. Ex- 
presamente no osamos pedir recompensa al rey, porque él no 
nos dió los petitorios en descuenta de lo que nos da para los cien 
estudiantes. Bien se le dió á entender que eso deseáuamos, y él 
lo ente"ndió. Creo que está puesto, con la ayuda de nuestro Se- 
ñor y con el fauor de los iffantes, que nos dotará presto el cole- 
gio de Coimbra con rentas perpetuas, como los mismos iffantes 
nos dan sperancas dello. El collegio de san Antón de Lisbona 
viue de una limosna del rey, y de Coimbra no toma nada, por- 
que el rey dixo que no se tomasse ninguna cosa de su renta; que, 
quando faltase alguna cosa para el de Lisbona, que se lo hizies- 
sen saber á él: creo yo que lo dize con intento de proueherlo. El 
rey es muy contento que M. Francisco * venga de la India, como 
V. R. ordena. Las cartas de V. P. irán este año con don Pedro 
Maschareñas, que va por visorey de la India. 

Los cinquenta ducados que se tomaron allá para la venida de 
M. Hierónimo Nadal, se tienen por muy bien empleados, aunque 
fueran muchos ^ más. 

Para recebir algunos salidos que tengan habilidad y disposi- 
ción para aprouecharse, ha dexado comissión que se puedan re- 
cebir para mandar á Roma, como por una carta de V. P. se le 
dezía quasi lo mesmo. 

Recebimos la respuesta sobre el caso de la heregía, pero el 
P. Nadal nos ha quitado omnino la jurisdiçión de poder absoluer 
á nadie dél en estas partes de Hespaña, paresciéndole que así 
conuiene in Domino; y creo tenía special comissión de V. P. 
dello; y al cardenal, que es inquisidor mayor, le pareció muy bien. 

Tanbién quitó la jurisdición que tiene la Compañía de absol- 
uer ab excommunicatione * ab homine, en particular promulga- ' Principes notissimi Ludovicus et Henricus, cardinalis hic ac summus 
fidei inquisitor, Joannis III fratres. 

- Franciscus Xaverius, qui jam sanctissime obierat. 

' Ms. muchas. 

* Ms. excomunicatione . i6 Epistolae Mixtae — 748 

das, y tanbién generatim, si dello se sigue escándalo. Acá doy 
aviso á los collegios dello, y les parece inconueniente alguno 
para consolación de muchas ánimas, salua tamen obediençia, y 
por manera de escrúpolo quasi se determinan á no absoluer de 
ninguna excumunión ab homine, porque quasi de todas puede 
saber el ordinario, ó tarde ó breue, y puede ser que se escanda- 
lize. A mi proprio juizio parescíame se podía cometer la jiirisdic- 
tión al prepósito, y que la diesse á quien discretamente usasse 
della; pero todauía tengo por mejor lo que la obediencia ordena. 

Todas las cartas y patentes que recibimos cerca del negocio 
de M. Simón, se guardan muy bien, hasta saber en qué paran 
sus trabajos. 

Hiziéronse solamente tres professos, aunque V. P. mandó 
que se hiziessen más, por los muchos inconuenientes que halla- 
mos en ello, y creo escriuirá largo el P. Nadal dello á V. P. Yo 
todauía tenía algún escrúpulo, por la carta de V. P. venir in 
virtù te obedientiae que se hiziessen cinquo ó seis professos; pero 
el P. Nadal miró mucho y consultó, y al fin se atreuió, con la 
potestad que tenía de interpretar la carta de V. P., consideran- 
do los m.otiuos que en ella venían, y se determinó, que, si V. P. 
supiera los impedimentos, sintiera lo mesmo que todos acá sen- 
tíamos, salua obedientia. 

Don Pedro Maschareñas va este año por visorey á la India. 
Cré[e]se que ha de ser para gran seruicio de nuestro Señor y 
augmento de nuestra Compañía en aquellas partes, porque, como 
es tan buen xpiano., y amigo grande nuestro, y patrón en X.°, 
hanos de ayudar y fauorecer quanto pudiere, y puede mucho allá 
con la gracia del Señor. Pide con mucha instancia que le demos 
gente de la Compañía que vaya con él, y quería él mucha, y 
nosotros estáuamos determinados de no mandar este año á la In- 
dia ninguno, porque en este año se han emprendido estas obras 
de collegios y casa, y aun no tenemos gente bastante para assen- 
tar acá en Portugal lo que está començado, quánto más para la 
India; pero por ser don Pedro el que va, no nos podremos escu- 
sar, que por lo menos no le demos dos, que vayan este año con 
él. Yo tengo propósito de mandar un recado al P. Nadal con 2 Januarii 1554 17 

hombre proprio, avisándole cómo don Pedro va por virey y pide 
gente; que él sabe la necessidad de Portugal; que por amor de 
Dios él proueyese de Castilla algunos Padres que fuessen este 
año, pues nosotros avemos proueydo hasta ora todos los años. 
No sé si proueherá en ello; creo que hará lo posible por conso- 
lación de don Pedro, que sabe él muy bien quán obligada le es 
la Compañía, y tanbién por prouecho de la mesma Compañía in 
Domino. 

Todos estamos aguardando para el año que viene el patriar- 
cha para la Ethiopía del Preste Juan, el qual ha de nombrar 
V. P. por comissión del rey, como ya creo terná recebidas las 
cartas '. Será en muy buen tiempo, porque don Pedro estará en 
la India y nos ayudará mucho en esta empresa, especialmente 
que él con mucho deseo la aguarda, y la ha tratado ^ con el rey 
de nuestra parte, y él mesmo la concluyó. 

Dos hermanos venieron de la India este año passado, y uno 
dellos, que se llama André Fernández, truxo special comissión 
para ir á Roma, si acá en Portugal nos pareciesse. Acá nos pa- 
reció no ser necessario, porque lo que se pide á V. P., son cosas 
sabidas, como las escreuiremos en un rol, y lo mesmo pareció al 
P. Nadal, con que consultássemos á Roma. Vea V. P. si manda 
que vaya. 

Don Theotonio vino á Portugal enfermo y pasando cerca 
de la casa de su hermano el duque á instancia dellos y de la 
madre mesma suya ^ le hizieron quedar allí, para que se curase. 
Escreuió al P. Nadal cómo era llegado allí, y que estaua enfer- 
mo, y siempre apareiado para la obediencia. Mandóle el Padre 
un compañero estudiante, que estuuiesse allí con él. Estuuo al- 
gunos meses desta manera, curándose en casa de su madre." Te- 
níamos nueuas dél, así por cartas suyas, como por otras vías, * Vide Cartas de San Ignacio, t. m, pag. 520 et 522. 

* Ms tratada. 

De hoc viro multa dicunt Epist. Mixtae, t, m, et Nadal, Epist. t. i. 

* Theodosius de Bragança. Epist. Mixtae, t. il, pag. 864, annot. 3j 
t. III, pag. 573 et alibi saepenumero. 

^ Joanna de Mendoza. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 2 i8 Epistolae MixTAE— 748 

que estaua muy perturbado con los que regíamos acá, por las 
cosas pasadas de M. Simón, y de los salidos, de los quales mu- 
chos le fueron allí á ver, y creo tomaron mucha amistad con 
aquellas señoras duquezas ' y hermanas suyas, informándolas 
á su manera de nuestras cosas, por lo qual muestran estar no 
muy bien con nosotros, aunque el duque, como buen xpiano, y 
prudente, está bien al cabo de las cosas, y conoce la verdad. 
Partióse don Theotonio de Vilaviciosa, donde estaua, para ir á 
Lisbona á hallar el P. Nadal; y como nosotros estuuiéssemos en 
Coimbra, turbóse mucho, y quiso ponerse en el hospital, dizien- 
do que estaua exempto de V. P., como le auía dicho el P. Nadal 
en Barcelona, y que podía estar donde quiera. Creo sus parien- 
tes y hermanos barruntaron esto, procuraron que se fuesse al 
collegio de san Antón, y assi vino, y luégo se mostró disconten- 
to, diziendo que él estaua enfermo, y que se desconsoíaua de 
estar entre los hermanos, que para sanarse le dexassen ir á otra 
parte. De todas estas misserias supo el rey, y aun en este tiempo 
un su hermano, que se llama don Constantino, le lleuó á bessar 
la mano al rey, y entre otras cosas que dixo al rey, fué enco- 
mendarle á M. Simón. En este tiempo estaua el Padre doctor en 
Lisbona, y el rey le mandó llamar, y le pidió que don Theotonio 
le quería hablar: ¿si le hablaría? Díxole [el Padre] que todo lo que 
mandase su alteza, y assi le habló, como dixe; pero el rey estaua ' Intellige Joannam, Theotonii matrera, novercam Theodosii, ducissam 
seniorem; et Elisabeth de Lencastre, Theodosii ducis uxorem, ducissam 
juniorem. Sorores Theotonio fuere infans Elisabeth, cujus nomen saepe in 
his MONUMENTis occurrit, uxor Eduardi (infante D. Duarte), ducis de Gui- 
marães, fratris Joannis III; Joanna, Bernardino de Cardenas et Velasco, 
marchioni de Elche, nupta, quae Valentiae Edetanorum degebat; Maria et 
Vincentia, virgines Deo sacrae, ac demum Eugenia, quam Franciscus de 
Mello, II marchio de Ferreira, uxorem duxit. Fratres memorantur, praeter 
Theodosium I, ducem V de Bragança, Jacobus, clericus, immatura morte 
correptus, Fulgentius, prior de Guimarães, et Constantinus, qui fuit regius 
cubicularius Joannis III, Indiae prorex, etc. Vide Epist. Mixtae, t. lll, 
epist. 672, pag. 499-501, et SovSA, Historia genealogica da Casa Real 
poriugueza, t. vi, pag. 707, Taboa v. Hic vero notandum est Theodosium 
et Elisabeth fratres Theotonii esse tantum ex patre, Jacobo se, duce IV de 
Bragança. 2 Januarii 1554 19 muy bien informado de lo que pasaua, por el mismo Padre doc- 
tor, que le daua parte de todo por sí ó por medio de la reyna, 
antes que le hablase y después. En fin el rey, siendo informado 
de la voluntad de don Theotonio por la iffanta doña Isabel, su 
hermana, y de nosotros, determinóse, con parecer del Padre 
doctor, que le dexássemos estar en un monasterio de dominicos, 
que está una legua de Lisbona, que se llama Bemfica ', en título 
de curarse. Al otro día que estuuo allí, llegamos el P. Nadal y 
yo de Coimbra, y luégo al otro día el P. Nadal fué á Bemfica á 
visitarle con mucho amor y alegría, y concertó con él que al día 
siguiente viniesse ^ al collegio de san Antón, donde nosotros 
estáuamos. Començó el P. Nadal á tratar con él de su assiento 
con toda mansedumbre y amor, y hallóle en estremo muy desba- 
ratado, y vínose á tentar tanbién contra el P. Nadal. El Padre, 
después de muchas cosas y días passados con él, por confundirle, 
pidiendo ' él mismo que tratassen de lo que hablauan delante 
algunas personas, le dixo que no auía necessidad dello, pero que 
por su consolación podíanse llamar los professos y el rector del 
collegio, y que delante dellos se tratasse. El P. Nadal, todos 
ajuntados, cuenta toda la maneia que se auía auido con don 
Theotonio hasta allí " y mostróle una carta que él mandó al 
mesmo Padre, que mostraua bien su disposición. En fin, díxole 
muy claro delante [de] todos todo lo que le parecía mal dél, y 
specialmente le confutó algunas propositiones: scilicet, que las ' ((Bemfica-freguezia, Extremadura, termo e 6 kilómetros ao N. de Lis- 
boa, 870 fogos. E n' esta freguezia a celebre quinta que foi dos marquezes 
de Abrantes... Defronte d' esta quinta, ao N., era o convento de frades do- 
minicos de Bemfica, que está sobre a estrada de Cintra, em um lindo e 
fresco valle, cercado de frondoso arvoredo e atravessado por o rio de Bem- 
fica. Tem uma linda cerca, frondosos bosques, hortas, pomares e muita 
abundancia de aguas... A egreja e convento são obras sumptuosíssimas, que 
fundou D. João I, pelos annos de 1295. Os frades tomaram posse d' elle a 
22 de maio de 1299... O terremoto de 1755 e o incendio de 1818 o damnifi- 
caram muito, de modo que nas reconstrucções pouco ficou das obras anti- 
gas.» Soares d' Azevedo, Portugal antigo e moderno, t. i, pag. 377. 

- Ms. seguiente veniesse, 

^ Ms. pediendo. 

* Ms. hastalU. 20 Epistolae Mixtae— 748 

[cosas] que fueron hechas cerca de M. Simón, fueron mal hechas;- 
2.°, que no era obhgado sino á obedecer, y no á sentir lo que la 
Compañía siente; 3.°, porque dezía que holgaría que le acabás- 
semos de hechar, dando á .entender que nosotros esto pretendía- 
mos. Declarándole cómo estas cosas y otras no eran de persona 
de la Compañía, el pobre dél ni se rindió sino que se defendió 
bien inquieto y confundido, y al fin, acabada la plática, se fué á 
su cámara, y le vino un desmayo, y pidió le dexassen ir á dormir 
aquella noche á S. Roque % y así fué: conforme á esto se uuo- 
en lo demás. De todo esto al principio y al fin se daua larga cuen- 
ta á los iffantes y al rey, y que, visto lo que pasaua, sus altezas 
determinassen lo que más les pareciese seruicio del Señor; y así 
se determinaron que tornase á Villaviciosa, y allí se recogiesse y 
studiasse, dándole un maestro de la Compañía, y así se ha he- 
cho, y él está ya en Villaviciossa, con un hermano que se llama 
Mauricio ^ El maestro dixo el P. Nadal se lo mandaría de Cas- 
tilla, que acá no teníamos, por la mucha falta que tenemos de 
gente de la Compañía, para supfir lo mucho que ay que hazer 
en este reyno. El P. Nadal y yo fuimos con don Theotonio á Vi- 
llaviciosa, y de allí se despedió de mí para Castilla, Conocí que 
estañan descontentos aquellas señoras y el duque, porque le auían 
vuelto * á don Theotonio allá. Díxome el duque que de allí á 
un mes estaría en la corte, que allá trataríamos otra vez dello. 
Él pretenderá, ó que esté en algún collegio, ó que le den un 
buen maestro. Creo yo, que, con darle este maestro, que él pide 
con mucha instancia, se contentará. 

En Lisbona, tratándose estos negocios de don Theotonio, su- 
pimos de cómo los salidos y don Theotonio van muy feruentes 
en hazer una religión nueua, y que Brandón iua á Roma para 
negociarlo, y que lleuaua 500 ducados de cambios, y esto por ' Ms. arrendió. 

- Ms. 5. Roche. Est autem ea domus professorum Societatis olisipo,. 
nensis. 

^ «Mauritius Serpius seu de Serpa. » Polanco, t. iv, pag. 547, n. 1172- 
annot. 4. 

* Ms. bnluido don. 2 JaNUARII 1554 21 

muy cierto. En esta sazón vino Brandón á san Antón para ha • 
blar con el P. Nadal de otras cosas, y díxole el Padre, que le 
avían dicho que iua á Roma por esto y esto, y él no lo negó, ni 
del todo lo concedió. Dió señales que ello era assi: díxoles quán 
imposible era, ni que haun lo deuían imaginar. Desta religión 
dimos parte al rey y iffantes. Al rey fué luego al principio, antes 
de hablar con Brandón. Díxonos que no lo creyéssemos ' , que 
aquello era imposible, y que ¿cómo se podría tratar tal cosa sin 
■darle parte á él? Los iffantes después fueron informados más lar- 
go. La manera que aora á la postre entendí que ellos quieren ha- 
zer esta religión, es para ellos solos que salieron de la Compa- 
ñía, y para una casa sola, a do estuuiesen juntos, viuiendo á su 
manera, etc. Oyendo tratar destas cosas, oí ^ que me hablauan 
del ^ nuncio, que aora se fué de acá para Roma. Vínome sospe- 
cha que él, informado de acá por esta gente y por Baltasar de 
Faria, no llenase asumpto para negociar esto quando llegare á 
Roma. Esto de la religión nueua, toman en extremo mal los pa- 
rientes de don Theotonio, y specialmente sus hermanos, y nos 
dixo don Constantino, que es persona de mucho ser y manera 
entre ellos, que se pornía al campo en ello contra su hermano 
don Theotonio, y que recebió grande pena quando se lo dixeron. 
Don Theotonio es muy hecho á su voluntad. Temo que, en cosa 
que él se encaxe en la cabeça, según es voluntario, que no tenga 
de ver con pariente ni con nadie. Hasta ora no sabemos que 
ayan desistido desto de la religión nueua, aunque * creo algo 
desmayados estarán en ello, por ver que se an sabido todas sus 
ideas. Damos aviso dello á V. P., para que por sí ó por no, se 
prouea allá en ello, y lo mesmo nos encomendaron acá los iffan- 
tes, que escreuiéssemos presto dello á Roma. 

Siguiendo ^ del todo lo que el P. Nadal ordenó cerca de don • Ms. criéssemos. 
- Ms. ov. 

Ms. en eZ. — Nuntius vero summi pontificis erat Pompejus Zambee- 
cari, de quo supra egimus, Epist . Mixtae, t. pag. 25 et 26, annot. 3. 

* Ms. haun que. 
^ Ms. seguiendo. 22 Epistolae Mixtae— 748 

Theotonio, no dexaré de auisar á V. P. de lo que en ello me pa- 
rece, como tengo avisado al mismo P. Nadal por una letra des- 
pués de su partida, para que en ello se disponga ' lo que fuere 
más gloria de Dios, sabiendo todo lo que sobre ello occurre acá. 
El hermano don Theotonio parece que en ninguna manera ten- 
drá otro género de vida, sino ser de la Compañía, porque de 
nuestra parte nunca se hechará sin parecer de V. P., que (según 
nos dixo el P. Nadal) no consintirá en ello, por ser tan llegada 
al rey v estos señores, á quien la Compañía tanto está obligada^ 
los quales en ello nunca consentirán, según lo que muestran, 
á lo menos las duquezas y sus hermanos. De parte dél por la 
mesma causa nunca se saldrá de la Compañía, y él así lo dize; y 
aunque se saliesse, como pienso ordena, conforme á lo de la re- 
ligión nueua, creo que sus parientes por fuerça lo tornarían á la 
Compañía, la ' qual, por la obligación que les tiene, sería for- 
çada á recebirlo. Presupuesto esto, vese de otra parte clara- 
mente que él, según la disposición en que aora está, no es para 
la Compañía; y si así * queda, siempre en ella será un perpetuo 
trabajo á la Compañía. Por lo qual parece cosa muy essencial 
buscar todos los medios posibles ^ para él se aprouechar, los 
quales le faltan, estando como está en Villaviciosa, porque ali 
tiene toda libertad de hablar y escreuir á salidos, de quien él es 
muy affecionado, y que mucho le dañaron y dañan, y el princi- 
pal mal suyo es dellos. Tiene ahí toda otra libertad, y regalos de 
sus hermanas y madre; lo qual, por la affeción que él tiene á to- 
dos los parientes, le daña mucho. AUí tiene las honrras que él 
no deshecha, y poco recogimiento. Denique, si él stuuiera muy 
quieto, allí tuuiera toda occasión para distrairse, specialmente 
estando aquellas señoras no bien con nuestras cosas pasadas, por 
sus informaciones, con las quales habla de continuo [de] sus que- 
xas, y así nunca se oluidará delias. Allí escandaliza á los de aque- • Ms. dispongo. 

* Ms. lo quales. 
' Ms. lo qual. 

" Ms. se asi. 

^ Ms. posible. 2 Januarii 1554 23 

Ila villa, porque todos saben ya sus inquietúdines, y en esto 
pierde mucho la Compañía. Creo perdiera menos ' teniéndolo 
en el collegio de Éuora, porque allí no haría mal á los hermanos, 
porque ya le toman todos como tentado, y él se aprouecharía y 
se iría poco á poco acostumbrando á la subiectión , y se affecio- 
naría poco á poco á las cosas de la Compañía, y á lo menos la di- 
ligencia de los hermanos le reprehendería á las vezes sus negli- 
gencias, y así no escandalizaría tanto y se aprouecharía más, lo 
que en Villaviciosa no haze, y témese que se habitúe ahí * tan 
mal, que después, veniendo, como ha de venir, á algún collegio 
de la Compañía, sea más incorregible. Y por eso parece mejor 
recebirlo luego, specialmente que el duque y duquezas y herma- 
nas suyas muestran enojo dél estar allí en Villaviciosa y no en 
algún collegio, de manera que están tentados contra nosotros, 
aunque saben que el rey y iffantes así lo ordenaron; pero creo 
que piensan que vino de nos. El está aora aun en Villaviciosa, 
según la orden del P. Nadal, que dexó mandado que en quanto 
él stuuiese en aquella disposición interior, no se tuuiese en nin- 
gún collegio y esta orden seguimos, aunque desto también le 
tengo escrito, para ver lo que ordena *, y todo se hará así. V. P. 
también nos puede avisar de todo. De Éuora 2 de Henero de 
1554. De V. P. indigno hijo, 

Mirón. 

Inscriptio: f Al Rdo. en X.** Padre, el Padre M. Ignacio, pre- 
pósito general de la Compañía de lesús, en Roma. Eadem manu. 
Del P. Mirón, i.'' vía. ' Ms. perderá más poco. 

- Ms. ay. 

Cf. Nadal, Epist. t. i, pag. 220, n. 3. 

" Haec de Theotonio scribebat Ignatio P. Nadal, 14 Maji 1554: «Los 
príncipes se inclinan á que salga de Portugal... , mas todos los nuestros allá 
temen, y io también, que irá, y estará con gran turbación en Cordona, por 
estar allí el doctor Torres, y así yo he scripto que si conoscen su poco con- 
tento de yr á Córdoua, que le ymbíen á Valencia...» Nadal, l. c, pag. 259, 
n. 20. 24 Epistolar Mixtae— 749 PRAEFECTI SODALITATIS DE REDEMPTIONE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 7 JANUARII I554 *• 

Ad sodalitatis opus «De Redemptione» amplificandum, unum e Societate 
Jesu, P. Dominicum de Riva, postulant.— Sibi gratulantur de collegio 
Societatis Constantinopoli instituendo. — Bona ex ilio decerpenda ad 
animorum salutem. 

t 

Molto magnifico et Rdo. signore. Per un altra hauimo 
scritto ^ a V. S. R. che per quello concludeua nella sua lettere, 
ne pareua che non restasse contento chel Rdo. don Domingo de 
Riba andasse con lo dinaro de la elemosina de questa nostra 
compagnia a fare recatto de christiani da mano d' infideli. Et pen- 
sando mo che questo forsi procedeua che non Y hauesse parso 
bene farlo stare con infideli, oue non hauerria possuto eserci- 
tarse ala predica et instruttione delle cose pertinente ala fede 
Christiana, hauimo pensato farlo stare in Africa, doue potria at- 

' Ex originali in voi. Epistolae diversorum , àu^Vicì folio, n. 78, 
prius 142. 

* Videantur Epist. Mixfae, t. ili, pag. 605-607, ubi litteras protulimus 
Ignatio hac de re datas. Ignatii responsa habes in ejusdem Cartas, t. IV, 
pag. '412 et 418, quibus respondent in hispánica versione pag. 26 et 43. 
Cf. Polanco, t. iv, pag. 172, n. 359, qui hac usus est epistola. — Caeterum 
de opera redimendis captivis impendenda a Societate, jam antea neapoli- 
tani per P. Salmeronem et proregem Siciliae, Joannem de Vega, agere coe- 
perunt, ut ad annum 1553 refert Polanco, t. lii, pag. 182, n. 386: «Jam 
inde ab anno praeterito congregatio quaedam ad captivos redimendos cu- 
piebat opus illud conjungi cura Collegio nostro [neapolitano], vel saltem in 
ilio cubiculum aliquod habere, ubi suas congregationes facerent; neutrum 
tamen expediré visum est Patri Ignatio, sicut nec Patri Salmeroni videba- 
tur, et ita verbis honestis se excusarunt. Postea, adhibitis Pro-regis Sici- 
liae et aliorum litteris, Patrem nostrum, Dominicum Rivam, postularunt, 
ut hoc muñere fungeretur; et ne id quidem concedi debere visum est, licet 
Pro-regis arbitrio id P. Ignatius reliquisset; tam multas enim rationes, ut 
judicari posset id non convenire, illi propositae fuerunt, ut non mittendum 
esse Dominicum nec alium ipse censeret». Cf. Cartas de San Ignacio, 
t. Ili, pag. 355, 357, 452; Epist. Mixtae, t. iii, pag. 682. 7 Januarii 1554 25 tendere a luno et a laltro. Pregando mo V. S. R., che per con- 
solatione nostra, et per lo seruitio del Signore, et benefitìo de 
tante infinite anime de christiani, quali portano periculo di per- 
dernose, ne uolesse restare contento, et comandarle ce uada; et 
cossi con questa ancora ne la pregamo quanto possemo. 

Occorre ancora che lo R. P. don Salmerone, per quanto noi 
siamo auisati, ha dimostrato con alcuni soi di tenere gran desi- 
derio di pigliare loco in Pera di Costantinopoli per il vostro sacro 
collegio, per lo gran frutto che Uà si può fare per seruitio del 
Signore et benefitio de li xpiani., li quali habiamo Uà *. Certa- 
mente questa ne ha parso vera inspiratione del Spirito santo, per- 
chè quella cità è quasi tutta habitata da christiani latini et greci, 
et ui stanno di molti frati et preti per lo culto diuino, li quali mi- 
nistrano li sacramenti, et con le loro prediche et attioni seminano 
di molte heresie, et par che per conseruatione di quello pupulo 
christiano nella santa fede de Xpo., siano necessarie le persune, 
che con le bone dottrine leueno uia quelle ombre de heresia, et 
doneno ali populi la uera'instruttione xpiana. Tal che ne ha parso 
scriuerlo ala S. V., et pregarla lo uoglia, non solo inanimarlo 
ad sequire questo suo santo prepósito, ma comandarlo se faccia, 
perchè certo farrà grandissimo frutto con la gratia de Iddio et 
noi darrimo agiuto che se possano condure Uà, et vltra che in 
questo è ditto operarranno molto, le potriamo agiongere la re- 
demptione de captiuj, la quale sotto lo loro guberno non potria 

* Audiatur Polancus, t. iv, pag. 172, n. 359, de hac re disserens ejus- 
que eventum significans: «Gubernatores confraternita tis, quae redemptioni 
captivorum vacabat, inter quos Vicarius Episcopi erat, P. Ignatio scripse- 
runt pergratum sibi fuisse quod intelligerent de aliquo Collegio Constanti- 
nopoli vel Perae (est autem Pera oppidum Constantinopoli vicinum et quasi 
quoddam ejus membrum) constituendo agi, et ad id propositum hortaban- 
tur .. Sed P. Ignatius sponte sua satis ad hoc collegium inchoandum erat 
incitatus; et effectus fuisset sequutus; nisi tota illa confraternitas Sti. Se- 
pulchri, mortuo D. Petro de Zarate, et Summo Pontifice etiam, Julio III, 
sub initium sequentis anni, dissipata fuisset, et quae ad illam praeparaban- 
tur, in alios usus translata essent».— Porro Vicarius neapolitanus, de quo 
heic mentio fit, erat Scipio Rebiba, motulensis episcopus, qui pro archiepi- 
scopo Joanne Petro Caraffa sedem administrabat. — Praeterea «Galatam 
(sive Peram, sive ut alii malunt, Peraeam) oppidum, fuisse partem Constan- 
tinopolis ostendit antiqua descriptio Regionum». Polanco, ibid, annot. r 25 Epistolae Mixtae— 750 

pater' inganno dali altri ce deputassemo. Et perchè la S. V. con- 
siderarrà meglio lo frutto grande se ne po apportare a nostro 
signore Iddio, non ce allargamo altramente: le basamo la mano, 
et esso Signore Y inspire il cuore ad quello le sia più seruitio. 
Da Napoli il dì vij.** de Gennaro 1554. Al comando de V. 
S. R.da, 

Li gouernadorj dela confraternita de sancta Ma- 
ria de Jesù, de redemptione de captiuj. Seqiiuntiir nomina. 

Inscriptio: Al molto magnifico et Rdo. M. Ignatio, generale 
del sacro collegio de la Compagnia de Jesù, nostro honorando. 
Roma. 

ANDREAS GALVANELLUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 9 JANUARII I554 

Ignatianis litteris respondet, — Quid Morbenii agat, quam teneat rationem 
in excolendis incolis, quibus utatur libris, quos adhibeàt consiliatores, 
quid haeretici dicant, qualis denique fructus labori respondeat, summa- 
tim perstringit. 

La gratia et pace del nostro signor' Jesù Xpo. sempre scia 
fra nuj. AUi quatri del presente receuitti duoe littere della R. V. 

* Ex autographo in voi. D, duplici folio, n. 42, prius 270.— Etsi ad cal- 
cem epistolae legitur: iiali g del presente iSSìP^ tamen existimamus datam 
fuisse epistolam die a nobis designato, se. 9 Januarii 1554- Etenim in prima 
litterarum periodo scribit Galvanellus: «Alli quatri del presente receuitti 
duoe littere della R. V. con duoe instructioni scritte alli 14 de Nouembre, 
doue io ho uisto tutto quello, che uole la R. V. che io facia circha la cura de 
Morbegno;» quae quidem cohaerere videntur cum iis, quae ad annum 1554 
tradii Polanco, t. iv, pag. i35, n. 270: «Evocatus fuerat Morbenio P. An- 
dreas Galvanellus in autumno praecedentis anni [i553] ut Venetias iret; 
quamvis litterulae inclusae fuerunt aliis, quibus permittebatur ut, si non 
posset sine magna morbeniensium offensione recedere, non statim, quod ei 
P. Ignatius injungebat, exequeretur ». Praeterea romanas litteras, 14 No- 
vembris datas, de quibus mentionem Galvanellus facit, ad annum 1553 spe- 
ctare, minime vero ad 1552, erui satis videtur ex ipso P0LANCO, t. m, 
pag. 122, n. 239, quo auctore «missus fuerat Bononia P. Andreas sub autum- 
num anni praecedentis [nimirum anni 1552] in oppidum Vallis Tellinae, no- msrm G&mmrsL library 

üB*fl'H¥T llllL, MASS. 

9 Januarii 1554 27 

con duoe instructioni scritte alli 14 de Nouembre, doue io ho 
uisto tutto quello, che uole la R. V. che io facia circha la cura 
de Morbegno. Cosi farò con lo aiuto ' del nostro Signor' , et le 
orationi della R. V. et de tutta la Compagnia. Penso che la 
R. V. hauerà intese per nostre Httere quello che se fa cercha 
tal cura. 

Primo, non se mancha de uisitare tutti gli amalati et questo 
se fa tanto il giorno quanto la notte. Così publice in giesia lho 
ditto, acciò non habia respeto. 

2° Il mistro delli putti, che imparano grammaticha, è una 
persona bona, et habita apressa nuj, et sè confessato da mi. 

3" Il patrone della casa doue io sto, insigna a molti putti po- 
ueri la dottrina Christiana, et uno sacerdote. 

4° Le feste post prandium molte putte se reducano alla giesia 
cum quatre donne, et iuj imparano il Pater noster, Aue Maria, 
Credo, e gli precetti, 

5** Gli putti uanno ad un altra giesia, doue imparano quel me- 
dem o . 

6^ La sera se reducano tutti, putti et putte, insieme, et can- 
tano letanie, dicano il Credo, Pater, Aue Maria; puoi gli dico al- 
chune parole. 

7° Hoggi io son andato a una congrega tione de seculari, che 
se congregano in una giesia fuora della terra, et dicano Ihofitio 
della Madonna. Uoglio che gli putti anchora lore gli uadano, 
acciò imparanj la uita bona, et gli boni costumi. Cosi se farà, 

mine Morbegnum;» nec credibile estfuisse inde per litteras revocatum, cum 
forsan pedem eo nuu intulisset. Igitur de anno satis videtur constare. Ad 
mensem vero quod attinet, quem diximus esse Januarium^, facilior quaestio 
est: I. Ex ipsa ratione scribendi; nam cum dicit ali g del presente , verum 
quidem dicit si de Januário intelligatur, etenim tot elapsi sunt dies anni, 
quot primi ejus mensis : sin autem de alio mense intelligatur, nequicquam 
verum dicit. 2) Ex ipsa epistola, in qua multa habentur, quae exaratam 
arguunt, ut legenti patebit. 3) Denique, rescribens Stus. Ignatius litteris 
mense Januário Galvanelli, 27 Januarii 1554, sic exorditur: «Le ultime de 
V. R. sono di 3 e 9 del presente; et quanto ad differir la partita, si vede non 
sia stata senza ragioni buone...» PuLANCO, t. iv, pag. l37, annot. l. Cf. in- 
fra, epist. 755. 
* Ms. auto. 28 Epistolae Mixtae— 750 

perchè io gli uoglio andare ogni festa. Fin adesso non gli son 
andato, perchè quelle poche parole che dico in giesia, le diceua 
dapoi il uespere, ma le dirò post missam. 

8'' Quando scranno alchuni incarcerati, non mancharò uisi- 
tarli. 

9*^ Io cum la gratia del nostro Signor' farò in modo, che niuna 
persona hauerà causa de lamentarse. 

10° Gli heretici sonno odiati quasi da tutta la terra. 

11° Cercharemo con la gratia del Signore uigilare sopra gre- 
gem nostrum. 

12° Io mando una copia del breue, come scriue la R. V. 

13° Ritrouaremo delli libri de Chaterino *, benché io ho com- 
parato Alphonso de Castro % et uno Ferrarese, et uno uulgare. 
Sonno alchuni spirituali, ma sonno uno pocho duri da tirargh 
alla confessione frequente, et communione. Non mancharò de so- 
lici targli. A me pare che non debia andare a morti; pur farò 
quello scriuirà la R. V. 

Io me gouerno secondo il Consilio de tre persone spirituale, 
perchè meglio lore sanno come passano le cose della terra. Puoi 
facio per dargli exempio a lore de stare alla obedientia mia circha 
la confessione et communione. 

La fama è uolata a molte terre che io non uoglio dinari da 
niuna persona: gli sacerdoti se marauigliano; gli heretici uicini 
non sanno che dire. Solum dicano che non durarò, ma che sera 
uno principio bono; et farò il contrario, quia non credo che mai 
dinari uengano alle mìe manj. 

Quillj che hanno cercato uno della Compagnia, sonno gii 
primi della terra. E uno medico, uno dottore legista, et uno ini- 

* De Ambrosio Catherine, O. P., archiepisc. de Conza, diximus supra, 
Epist. Mixtaa, t. n, pag. 588, annot. i, Heic vero Galvanellus ad illius 
opus referri videtur, cui titulus: Apologia pro veritate catìiolicae et aposto- 
licae fidei adversus Lutheri pestifera dogmata, quod opus Florentiae pro- 
diit, J520. 

- Alphonsus de Castro, zamorensis, Ord. Min. Sti. Francisci, acerrimus 
fidei catholicae contra haereticos propugnator, de quo viro ac de celebri 
ejus opere: Adversus haereses libri XIV, edit. ultima ab ipso castigata, sa- 
tius est nihil , quam panca dicere. 9 Januarii 1554 29 

mico de heretici et dotto; e quello uenne a tormo a Gommo, et 
uno altro sta inseme con mj, et questo gouerna gli altri. Tutti 
me uedeno uolentiera per gratia de Dio. Gli frati che son qui, 
sonno quelli che uanno publicando tanto la fama nostra, che sine 
a quelli che litigauano con la communità, se commenzano a pla- 
care, maxime uerso de mi. Io mi son demostrato tanto grato, et 
concesso tutto quello che domandano, pure scia utile per lanime. 
Il dì della epiphania baptezai una putta de uno contrario. La uo- 
leua baptizare in casa, e questo per non uenire alla giesia nostra; 
ma per mezo de questi frati la mandò alla giesia. La R. V., se a 
quella piacerà, potrà mandarme le noue de India et del duca de 
Gandía * et de Spagna. Bisogna che la R. V. me aiuti per ogni 
uia, acciò se facia fruto in questa ualle. 

Quando la R. V. farà scriuere, potrà mandare le littere a M. 
Paulo da Gommo, cioè a quello che ha sollicitato il breue per mi -; 
et sua signoria le mandará a nuj; cosi uenirano presto a nuj. Non 
altro, senonchè di continuo me riccomando alle orationi della 
R. V. et de tutti di casa. De Morbegno ali 9 del presente 1553. 
Il vostro seruo et figliolo indegno, 

Andrea Gualuanello. 

Inscriptio: Al molto R.do Padre, il P. M. Ignatio Loyola, 
prepósito generale della Gompagnia de Jesù. In Roma. 

' Intellige Stum. Franciscum Borgiam, quem appellai ducem, etsijam 
pridem (1551) se principatu abdicarat. Quia vero sanctissimus ille vir nuper 
in Portugalliam adierat, et de ejus cum regibus lusitanis congressu rumor 
inter socios, ut solet, percrebuerat, existimamus nuntia de hac re a Galva- 
nello exposci. Et quidem in epistola Patris Miron, lo Octobris 1553, quam, 
latinitate donatam, Polancus ad diversas Societatis provincias misit, multa 
de Francisco Borgia, Portugalliam perlustrante, dicuntur, Liti Quadr . , 
t. Il, pag. 458-464- 

- Breve se pontificis ut Morbenii Galvanellus diu sisteret. «Di Don 
Andrea Galvanello potria essere che indugiasse a venire, perchè temiamo 
che li sia mandato un' altro breve del Papa per fermarsi.» Polancus ex 
comm. Patri Caesari Helmi. POLANCO , t. ili, pag. l3o, n. 257, annot. l. 3o Epistolar Mixtae— 751 95R 

SENATUS OGNATENSIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OGNATO l3 JANUARII I554 

Ad instaurandum coenobium sanctae Mariae de Aranzazu, incendio confla- 
gratum, jubilaeum exposcunt quam plenissimum, a pontifice per Igna- 
tium impetrandum. 

t 

Rmo. Señor: No sabríamos con qué palabras encaresçer la 
merçed grande que V. P. ha echo á esta villa las vezes que se 
ha ofresçido en qué, en espeçial en aver permitido á que en ella 
oviese esta debota cassa de la horden, y la estançia quel P. Fran- 
cisco ha echo en ella, de donde tanta xpiandad. y benefiçio ha 
rresultado á todas estas tierras, en espeçial á esta; cuyas graçias 
remitimos á nuestro Señor, pues nuestras fuerças no vastan para 
corresponder á ellas. Y pues V. P. con ella nos ha dado y da 
atrevimiento, no podemos dexar de suplicarle afetuosamente lo 
que en esta se dirá, y es, que, como V. P. terna entendido, vna 
de las-más debotas casas que ay en España, y donde Dios es muy 
seruido, es el monesterio de Nuestra Señora de Aránçaçu, syto 
en la jurisdición desta villa. Ha permitido Dios por pecados 
nuestros, que la casa de los Padres que allí rresidían, que hera 
de los señalados conventos desta proujncia, vna noche se aya 
quemado toda ella, eçebto el cuerpo de la yglesia, de que se ha 
resultado vn daño eçesibo y grande para todo el bascuençe, que 
allí acudía con mucha deboçión. Y según la aspereza del lugar 
donde está syto, ay nesçesidad de gran fabor y limosna para su 
restavraçión y poderlo rehedificar. Y entre otras vías, sobre aver 
conferido con el Padre prouincial * y discretos desta prouincia, 
se ha hordenado ser cosa nesçesaria é muy ynportante en que se 

» Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 156, prius 392. 

* Fr. Franciscus del Castillo, minister provincialis O. S. F. in Canta- 
bria, cujus est epist., quae statini sequitur. Etiam P. Antonius de Araoz de 
his quoque agit infra, epist. 757. i3 jANUARir 1554 3r 

obtuviese, mediante la ynterçesión de V. P., de su santidad vn 
jubileo por la borden quel dicho Padre prouincial á V. P. syni- 
fica en la suya. Suplicamos á V. P., pues de tornar á restavrar 
la dicha cassa y conbento será Dios tanto seruido y será tanto 
remedio, quanto sabríamos dezir para salbaçión de las ánimas 
destas prouincias, ynterçeda con su santidad para queste santo 
jubileo que se pretiende se conçeda á esta casa tan devota; por- 
que es çierto que será vn remedio muy vastante para lo que se 
pretiende, y á menos dello sería dificultoso su remedio. Y porque 
somos çiertos que en cosa de tanto seruicio de Dios, y bien y 
provecho desta villa y prouincias comarcanas lo entenderá mejor 
de lo que acá á V. P. sabríamos supHcar, y obterná, çesamos, y 
no de rogar á nuestro Señor la Rma. persona de V. P. guarde, 
y le dé graçia de perseberar en su santo seruicio con el conpli- 
miento de sus santos desseos Desta villa de Oñatte y de Re- 
nerò á los treze de 1554. En creuençia de lo qual va firmada del 
scribano [?] fiel de nuestro ayuntamiento. Por mandado del ayun- 
tamiento desta villa de Oñate, R.mo Señor, las manos de V. P. 
vesa, 

Francisco de Albiz. * Non modo senatus ognatensis, sed alii etiam viri, quorum auctoritas 
magna apud Ignatium erat, in eamdem sententiam scrippere (vide epist. se- 
quentem), ad quam propensus ipse suopte ingenio erat. Sed vis morbi, quo 
afflictabatur, et alia incommoda a procurando hoc negotio illum retardabant. 
Vide quid ipse Borgiae scripserit, et quam, ad consequendum quod postu- 
labatur, viam ineundam suaserit. Cartas de San Ignatio, t. iv, pag. 293- 
295, ubi haec inter alia leguntur: «Es verdad que, como el caso de aquella 
quema fué de grande lástima, especialmente á los que tenemos noticia de 
la devoción de aquel lugar, y de lo mucho que en él se ha servido á Dios 
Nuestro Señor, así los medios que para la restauración del monasterio pu- 
diesen tomarse, me parece deben con mucha afición procurarse. Y de mí 
os puedo decir, que tengo particular causa para la desear; porque, cuando 
Dios .Nuestro Señor me hizo merced para que yo hiciese alguna mutación 
de mi vida, me acuerdo haber recibido algún provecho en mi ánima, velan- 
do en el cuerpo de aquella iglesia de noche.» Origo autem et incrementum 
hujus templi ac coenobii traditur in annotationibus epistolae Sti. Ignatii 
subjectis: incendium vero, de quo agitur, scriptores plerique referunt ad 
annum «1552, el día 26 de Diciembre»; verum ex nostris epistolis ad 1553 
videtur esse referendum. 32 Epistolae Mixtae— 752 

Inscriptio: f Al Rmo. señor, el Mtro. Ynaçio, prepósito ge- 
neral de la Conpañía de [Jesús], en la corte romana, etc. 

FRANCISCUS DEL CASTILLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OGNATO 14 JANUARII 1553 

Minister O. S. F., provinciae Cantabriae, Ignatium rogata, velit jubilaeum 
a pontífice máximo impetrare ad coenobium, flammis vastatum , refi- 
ciendum. 

j. 
I 

Rmo Padre: Aconsejado fué el atribulado Job por sus ami- 
gos, tuuiese recurso á alguno de los sanctos y priuados de Dios, 
por cuia intercesión y medio tuuiese alguna consolaçión para en 
remedio de su tribulaçión y fatiga en que se veya. Avnque el caso 
mío no sea el de Job por ygualdad, eslo por alguna similitud: he 
sido aconsejado de la mesma manera por mis amigos y patria, 
doliéndose de mi afliçión en çierto caso lastimoso que ha acahe- 
çido en el convento de Nuestra Señora de Aránçaçu, siendo 3^0 
sieruo y ministro desta prouincia, para que más lo sintiese y el 
remedio en más cuidado me pusiese, á la clemençia de V. P. 
Rma., como á sieruo de Dios y priuado de su teniente y vicario 
general y padre de la patria, tubiese recurso con çierta confiança 
de ser consolado y remediado por industria de su piedad y mano 
valerosa. Y es que todo aquel convento con todo lo que abía den- 
tro se ha abrasado y quemado, exçepto la yglesia que miraculo- 
samente quedó reseruada. y los religiosos aberse podido escapar, 
sin ser abrasados, sobre vna peña, se tiene por particular fauor 
de nuestra Señora. Subçedió por falta del hedifiçio de la co- 
zina que, como estaua sobre hueco, caló el fuego abaxo sin po- 
derse sentir hasta que no lleuó ningún remedio, ni se pudo aber 
fauor de gente en aquella tan gran soledad ó yermo. Caso es 
muy lastimoso que lo que en sesenta años con tanta costa y tra- Ex originali in voi. E, duplici folio^ n. 155, prius 891 , 14 JANUARU 1554 33 

bajo se hedificó, se consumiese en tres oras. Hase sentido muy 
mucho en esta patria, por la deuoçión que á esta casa todos te- 
nían, en verla así asolada, estando del todo ya acauada. Para la 
tornar á rehedificar ay más voluntad que facultad, espeçialmente 
por causa de la esterilidad tan acosada de tantos años, y sobre 
todo esto los daños tan creçidos de la continua guerra con Fran- 
çia, de que subçede tanto daño á la prouinçia y su comarca. Por 
otra parte pareçe cosa horrenda y tristíssima querer desamparar 
aquella casa tan fauorida de nuestra Señora en cosas notables 
de deuoçión y milagros, avnque los religiosos padezcan grandes 
fatigas por estos años venideros por no la desamparar, esperando 
el remedio de Dios y su Madre gloriosa, por algunos medios bue- 
nos que á las gentes inspirare. Lo que al presente con concorde 
pareçer y común consejo de todos, así seglares de la prouincia 
como religiosos de la orden, me aconsejan, es, se procure de su 
sanctidad algún solepne jubileo ', á lo menos para dos obispados, 
que es el de Panplona y Calahorra, para en espaçio de çinco ó 
seys años para vn día señalado, si no se pudiere aver por toda la 
octaua de la festiuidad, la qual nos pareçe que sería bien la pas- 
cua del Spíritu sancto con sus tres días de fiesta, ó la visitaçión 
de nuestra Señora con su octaua, ó tres días della, por ser tan 
despoblado y aspérrimo lugar, que en vn solo día, si la gente 
acudiese, no abría mantenimiento ni dónde se reparar. Y para 
aver de alcançar esta graçia, que yo me heche á [los] pies de V. P. 
Rma. en nombre de la orden y de toda esta tierra, espeçialmente 
de la prouincia de Guipúzcoa y patria suya, suplicándole tome la 
mano en caso tan en seruicio de Dios y de su Madre sagrada, 
con aquella voluntad tan inflamada que la ha monstrado siempre 
en casos donde interuiene la honrra y seruicio de Dios, como su 
sieruo fiel; pues como tal, justamente tiene tanto crédito con el 
summo pontífice y los cardenales y ministros de la silla apostó- 
lica, por reuerençia de su religiosíssima persona, para ser oydo y 
probeydo en su suplicaçión. Acá se tiene por inspiraçión de nues- 
tra Señora que con parecer concorde todos ayan concurrido * Vide epist. superiorem et epist. 757. 

Epistolae Mixtae tom. IV. 34 Epistolae MixTAE-752 

en este voto, sin discrepaçión, para el remedio de tan gran daño, 
la intercesión y fauor de V. P. Rma. sea interpellada; y en saber 
que es ganado 3^ avido por mano de V. P. Rma., con doblada 
afeçión y deuoçión se dispornán todos á ganarlo, y será en mayor 
veneraçión y estima tenido. Grandes ocasiones de mérito se le 
ofreçen á V. P. Rma. en este negoçio, no solamente para sí, pero 
avn para todos los de su patria y naçión, allende del remedio para 
el rehedifiçio, por el bien tan soberano que desto proçede en la 
spiritual á aquellos que V. P. Rma. tan cordialmente ama con 
natural y virtuosa inclinaçión de dar fauor á los de la patria. 
Para este negoçio tan graue y cuydadoso, será necesario aver 
allá quien le sirua y ayude de soliçitador, después de abida la 
graçia, para la expedición de negoçios, y tanbién socorro de dine- 
ros, que bien creo V. P. Rma. más abunda de gloriosos méritos, 
que de dineros; tomando allá para este seruicio alguna persona 
solíçita de quien V. P. Rma se sirua y le desonere de algún tra- 
bajo: tenérsele ha respeto para que sea bien gratificado y para 
las expensas sea probeydo y se reparta de lo que acá se o viere. 
Suplico ser avisado de V. P. Rma. de lo que en este negoçio se 
debe esperar; y confío en su bondad y sanctos deseos será la res- 
puesta de gran esperança y consuelo para este su sieruo y patria, 
y el daño presente será restaurado con doblada ganançia, como 
la pérdida del bienabenturado Job, para que en el çielo V. P. 
Rma. por este negoçio piadoso de la madre de Dios tenga singu- 
lar premio, y en la tierra perpetua memoria de rehedificador y 
reparador de su casa. Cuya Rma. persona nuestro Señor conserue 
y fauorezca con graçia particular para esto y para execuçión de 
sus bienabenturados deseos. De Oñate á 14 de Henero de 1554. 
Las manos de V. Rma. P.t besa su orador, 

t Fray Francisco de Castillo, 
ministro provincial de Cantabria. 
Inscriptio: f Al Rmo. P. Ignatio, general y fundador [de la] 
denota religión de . Roma. 14 JANUARII 1554 35 753 

LEONARDOS KESSEL 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COLONIA 14 JANUARU I554 *. 

Epistola quadrimestris. — Pestis Coloniae sedatur: cives in urbem revertun- 
tur. — Bonus Societatis Jesu odor. — Prior Carthusiae studia instaurari 
cupit: nobis favet: collegio romano opitulatur. — Dives quidam civis do- 
mum Societati dare intendit: alii, ingenio praestantes, eidem se ipsos 
dant. — Reatas suos confitentes, natalitiis Servatoris Jesu, a Kesselio 
auditi. — Adventus Oliverii sociis coloniensibus gratissimus: cum eo Lo- 
vanium Kesselius petit: inde rediens, candidatura Societatis secum 
ducit. 

t 

Jhs. 

Gratia et pax X.i domini sit semper cum omnibus nobis. 
Amen. R.de - in X.° Pater. Peractis4 bisce mensibus, paucis P. V. 
explicare conabor que Dominus opt. max. Colonie operari di- 
gnatusest. In primis pestis Coloniae sedata est: solet enim Domi- 
nus post tempestatem tranquillum faceré" . Populus, qui propter 
pestem fugerat, iam reuertitur, qui bene erga nos affectus est *; 
bonus enim odor collegii romani Societatis hic late spargitur, et 
a plurimis hic talis modus tractandi studia optatur maxime. Stu- 
dia enim hic tepescunt in dies, et malicia incrementum sumit. 
Ouare Rdus. Pater prior carthusie % fauctor noster singularis, 
supplicationem obtulit senatui, quemadmodum mihi narrauit, vt 
aliquot nostre Societatis petant, per quos coloniensium perdita 
studia, iuuentutem peruersam religionemque , que (vt fatentur * Ex autographo in voi. E, sesqui folio, n. 115, prius 234. 

* Ms. R.do 

^ ToB. Ili, 22. — De peste, quae Coloniae grassabatur, agunt Litt- 
Quadr., t. li, pag. 475, Polanco, t. ili, pag. 265, n. 591, aliique. 

* ((Populus initio hujus anni reversus quidem est, sed cum adhuc manus 
Domini esset extenta, hoc etiam anno [1554] pestis rediit, et ita fratres in 
varia loca extra Coloniam [Kessel, coloniensibus sociis praefectus] destina- 
bat.» Polanco, t. iv, pag. 269, n. 577. 

^ Laudatus saepe in his Monumentis , Gerardus Hamontanus (Kalck- 
brenner). 36 Epistolar Mixtae— 753 omnes) magna in dies decrementa patitur, restaurari ac renouari 
valeant. Sed senatus nondum Rdo. Patri respondit, nisi quod 
super hac re deliberare velini. Idem hic Rdus. Pater mittit P. V. 
pro collegio Societatis 100 áureos, et plura mittere decreuit. 

Diues quidam ciuis coloniensi Societati domum dare intendit, 
cuius filius in artibus promotus et sacerdos, naturalibus bene do- 
tatus, doctus, 27 annorum, senostrae * Societati dedit, nobisque 
nescientibus, voto scolarium se confirmauit, quod post dies ali- 
quod nobis indicauit. Multum me recreauit bonus eius animus, 
Christi amore totus accensus. Quidam alius, in Februario pro- 
mouendus in artibus, naturalibus etiam bene dotatus, ex ditissi- 
mis huius ciuitatis, se totum Societati etiam dare cupit, et plu- 
res alii. 

Hoc tempore natalis Domini plurimorum confessiones audiui, 
tam in ecclesia parochiali, quam in templo sánete Vrsule et soda- 
lium eius -, et aliis in locis. Magistri scolarium cum eorum di- 
scipulis confitendi gratia etiam ad nos venerunt. Variis in locis 
conciones habui, adfui etiam incarceratis vocatus, eos ad meliora 
exhortando et confessiones audiendo, plurimi etiam nobis adfue- 
runt consulendi, boni quid audiendi gratia. 

Aduentus Rdi. Bernardi Oliuerij fuit nobis gratissimus vna 
simul Louanium profecti fuimus, vbi a Rdo. Patre Adriano * et 
fratribus magna cum charitate recepti fuimus. Post dies aliquot 
P. Bernardus ad patriam proficiscitur, et ego Coloniam profectu- • Ms. nostri. 

, Videantur Epist. Mixtae, 1. 11, pag. 583, annot. 2. 
5 ((Recreavit... vertente anno ipsum [Kesselium] cum sociis aliata ex 
Urbe vestis, quam Ignatius gestatam contactu diurno sacraverat. Beavit 
insigni hoc muñere Collegium Bernardus Oliverius, mense Novembri ex 
Italia Coloniam appulsus, dicique vix potest, quo donum hoc gaudio do- 
mésticos perfuderit. Nemo fuit quin Ignatianas has exuvias pio osculo ve- 
neraretur et manibus versatas inspiceret. Kesselius, ut Fratrum votis satis- 
faceret, passus demum est singulis obvenire laciniam ex manica frustatim 
divisa. Pars reliqua honoratiore loco fuit seposita.» Reiffenberg, Hist. Soc. 
Jes. ad Rhenum inferiorem, lib. li, cap. 7, n. 33.— De Oliverio infra edi- 
tur epistola , n. 761 , 

* Notus est hic Adrianus Adriaenssens, lovaniensium sociorum mode- 
rator 15 JANUARII 1554 37 

rus, venit iuuenis 18 annorum, rogans, vt mecum posset Colo- 
niam proficisci, et se totum Socie tati dare. Videns bona sua na- 
turalia, et bonum eius animum, permisi eum mecum proficisci. 

Haec sunt, Rde. Pater, quae P. V. scribenda occurrerunt, cui 
vnice me commendo. Bene valeat P, V. in Christo semper. 1554, 
14 Januarii. R. V. seruus indignus, 

Leonardus Kessel. 

Inscriptio: f Rdo. in X.** Patri, domino Ignatio a Loyola, 
praeposito generali Societatis Jesu. 

BALTHASAR DIAZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALENTIA 15 JANUARII I554 

Religiosi augustinianae familiae nostris, templum exaedificantibus, obsi- 
stunt; pontificium diploma, ut opus perfici queat, desideratur. — P. Car- 
vajal, oculis captus, sacrarum precum codicem nequit legete: faceré sa- 
crum potest: a lega divinum recitandi oiiìcium cupit absolvi. 

t 

Jhs. Maria. 

Muy Rdo. en Xpo. Padre. Gratia Domini nostri, etc. Porque 
ha pocos días que escreuí á V. P. dos cartas % en esta no diré 
más de dar auiso á V. P. cómo los fray les de S. Agustín, que 
son nuestros vezinos, nos hazen gran instancia para impedirnos 
la edificaçión de nuestra yglesia, con sus preuillegios que tienen 
en su mare magnum; y si de allá V. P. no proué de alguna li- 
cencia de su sanctidad para que, y avnque nuestra yglesia esté 
dentro del término que no se puede edificar yglesia según los 
preuillegios que ellos tienen, que nosotros la podamos edificar; y 
avn si á V. P. paresciere se deuíe sacar general licencia para que, 
adonde quiera la Compañía, pudiese hazer lo mismo 

' Ex autographo in voi. Epist. viror. venerai), e Soe. Jesu, unico folio. 

* Eae sunt n. 739 et 744, 3o et 3l Decembris 1553 datae. Epist. Mix- 
tae, t. m, pag. 694, 710. 

' Cf. Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 527: «De la contradicción que 
experimentó la fábrica del templo del Colegio de Valencia». Sed de his in- 
fra redibit sermo, epist. 760. 38 Epistolae Mixtae— 755 

Tanbién hago saber á V. P. cómo, por el P. Caravajal estar 
mal dispuesto de los ojos, no puede rezar el officio, que le haza 
mal, mas podríe dezir missa, ya que él no rezase las oras perso- 
nalmente, con tal que las oyese, rezándolas otro en su presençia, 
y dizen que no se puede hazer sin dispensación del papa. Él su- 
plica á V. P. que, si es cosa que se podrá alcançar de su sancti- 
dad, que V. P. se la procure, porque no caresca desta gran con- 
solación. Todos nos encomendamos en las oraciones y sanctos sa- 
crificios de V. P. y de todos los Padres y hermanos de essa 
sancta casa. De Valencia á 15 de Henero de 1554 años. Indigno 
hijo de V. R. P., 

Baltasar. 

Inscriptio: Al muy Rdo. en Xpo. Padre, el P. maestro 
Ignacio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús. 
En Roma. 

955 

MORBENIENSIS RESPUBLICA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 15 JANUARII I554 

Morbeniensium vota, optantium apud se Patrem Galvanellum, pastorem 
optimum, retiñere, atque Societatis Jesu gymnasium in sua republica 
constituere . 

Molto Rdo. nel signor Giesù Padre nostro osservandissimo. 
Dagli nostri domini regenti di questa comunitade, precessori 
nostri, hauemo inteso esser' ispediente proueder' d' uno curato 
et pastore, essendogli nona da Roma che in sucesso d' alcuno 
tempuo ce minaggia esserne leuato il nostro buon' pastore, don 
Andrea Galuanello, cossa in ueritade che, se la buona fiducia te- 
nemo nel' signor Iddio per mezo de V. R. P. non perseuerasse in 
noy di esser' da ley in questa nostra traualglia adiutati, restares- 
semo inscieme con il più di questo nostro populo, non solamente 
di grande longa contrisstati, ma, sei' fusse lecito dirlo, disperati, 

* Ex originali in voi. Epist. Communifatum, duplici folio, n. 168, 
prius 272, 273. 15 JANUARII 1554 39 

sendo la grande penuria de simili soy pari et la stagione di 
questi infelici tempi nele bande nostre, et che questo precipua- 
mente deba procedere per le constitutioni della sua religione, 
quar debano prohibiré, non acettano cura de anime Dir che ne 
fa non puoco marauelgliare, considerando noi, che da ogni canto 
quelli benedetti colegii non hano Y ochio ad altro, che attendere 
ad instruere, hedificare et aumentare la santta et católica fede dil' 
buon' Giesù, nostro redemttore. Et non solamente nel' cristia- 
nesmo, ma non extimando alcuni periculi, vano ad indos, et più 
oltra, da qualle buone attioni non possemo estimare nè giudicare, 
chi bene considera il fine suo, che auere non tanto cura dele 
anime, che già sono regenerate nel' batesmo, ma ancora de 
aquistarne dele altre, di manera che, volendo red uree al vero 
scoppo, non tendano che hauer' cura dele anime. Sichè andando 
per ciò nele Indie, volendo poi lassarne noi, non ne pare lecito 
pilgliare ir pane agli fratelli et filglioli, et darlo agli cani: dicemo 
il pane dil verbo de Dio, et dil' buono exemplo. Et perchè ne po- 
tria esser' risposto che nel esercire tale cure vi sono diverse 
attioni prohibite nele sue constitutioni, hauemo ordinato de man- 
tenerli vno capelano, qual' habia esercire la cura in tutto, ex- 
cetto in quelle attioni, che le sudette sue constitutioni permetta- 
no; ma ir titulo et 1' auttoritade dela cura conuiene per ogni 
modo sii datto al' sudetto don' Andrea, ouero vn altro de queli 
Rdi. colegii, sì come piacerà ala sudetta V. R. P., perchè la 
predetta R. P. V. sa quanto importa 1' auttoritade et reputatione 
di quello ha il titulo et carico dil' curato, si nel predicare, quanto 
nel' reprendere gli vitii, et comandare, et fare altre attioni per- 
tinenti agli curati. Nè potria dare buono odore, ouero esemplo, 
agli altri curati, se egli non fusse curato, et hauesse la potestade 
degli beni pertinenti ad essa cura et giesa, si come ha incomen- 
zato, dil che ce dice poi: il curato de Morbegnio ce diporta cosci 
et cosci. 

Doppoi la bontade dil' signor Iddio, che ha visto li nostri 

' Vide Galvanelli epistolam, n. 750, et in superiore volumine epistolas 
716, 717, 718, pag, 632-638; Polanco, t. iv, pag. i36, n. 272, qui hac est 
usus epistola. 40 Epistolae Mixtae— 755 

cuorij quali desiderauano vno de quelli Rdi. colegii, et da noi 
stessi non sapendo che modo tenire, ha illuminato il nostro ma- 
stro da schola, qual' è gentil' huomo et giouane, di andare a stu- 
dio, et cosci gli è andato. Laonde hora hauemo grandissimo bi- 
sogni© d' uno mastro da schola, dil che licentiosamente hauemo 
pilgliato ardire dala humanitade de V. R. P., supplicarli humil- 
mente ce degni adonque concederne il sudetto curato, onero vn 
altro, come] a quela melglio gli piace, mentre sii di quela reli- 
gione et benedetta Compagnia, inscieme con' vno mastro da sco- 
la, et ancora vn altro compagnio, a effetto ce pianta vno de 
quelli suoi venerandi colegii, quale di quanto frutto sarà, non 
tanto in queste bande, che siamo in confinio del' Allamagna et 
Lombardia, quanto ancora neli luogi conuicini, saria un' longo 
scriuere, et ciò sa il signor Iddio, nela cui infinita bontade spe- 
ramo mouerà il' cuore de V. R. P. a concederne quanto ricerca- 
mo, et con r aiuto dela Madonna de Iddio gli prouedaremo a 
tutto ciò fia bisognio si per il colegio, quanto del viaggio di ve- 
nir' in qua, et ritornare, et andare, come conuenerà il tutto al 
parere dela predetta V. R. P., la qual' ingenuamente et humil- 
mente supplicamo per amore di quel buon' Giesù, nel' cui titulo 
sono constitui ti quelli santti colegii, ne volgli concederlo, aspet- 
tando buona et gratta risposta da quella in breue, ala cui buona 
gratia di continuo ce ricomandiamo et gli baggiamo le santte 
mani, supplicandogli parimente, ce degni seruirse de noi in ogni 
sue occurentie, che non desideramo che de farli ogni vbidientia 
et servitù. Et il signor Iddio in ogni cosa ne sia sempre laudato 
et rigratiato, et la conserua et aumenta. Da Morbegnio ali 15 
Gianaro 1554. Dela predetta V. R. P. indegni seruitori et filgli 
in Giesù Xpo., 

Gli recenti per la comunitade di Morbegnio ' . 
Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, il P. Ignatio Loyola, pre- 
pósito general' dela Compagnia Padre nostro nel Signor 

osservandissimo. In Roma. 

* Mentem Sti. Ignatii ad morbeniensium vota cognoscere poteris ex 
Polanco, t. iv, pag. 137-139, n. 273-277. -Cf. Cartas de San Ignacio^ 
t. IV, pag. 417, 432 (ubi huic epistolae respondetur), 434, etc. 23 Januarii 1554 41 750 

MATTHAEUS DE TASSIS 

[PATRI JOANNI DE POLANCO 0)] 

VIENNA 23 JANUARII I554 

Acceptas ab Ignatio litteras illi, ad quem destinabantur, esse redditas. — 
Gaudet de laetis ex India nuntiis: dolet de morum corruptela inter chri- 
stianos: romanorum regem laudat. 

t 

Jhs. 

Rdo. et magnifico signor observandissimo in Jesù. Ali i8 
ditto mj trouó quella delo signor Ignatio per lo signor Nicolauo 
Aio, lo qual subito li fu dato recapitto de mio filiollo, che lo 
mandi a la scolla de sua signoria. Ho ricevuto ancora la schrit- 
tura uegnuta de V India, che, zertto, lobuta agratissima et regra- 
tio sua signoria Rda., che se degna a farmi participar de tal cosa, 
che, zertto, lo abuto a charo et la volea farla stampar a la mano 
per darne anche a deli altri: et prego sua signoria Rda. como 
vene de tal cosa, che mj ne faceno parte, che, zertto, laro molto 
a caro a intender che la fede de Jesus benedetto vagano aperse- 
uerando in li infìdeli, già che quelli, erano christianj, sono pezo 
aora che infidelli; che la fede ano lo padre, non lano Ij filiolj nè 
molie; et se ben Dio ne dano deli tribulation asaj, non sono da 
dar marauellie; et penso se non fuse la bontà de sua maestà * 
che tuto lo suo palese soto et sopra per la catiua fede che sono 
in el popullo, ma sua maestà sono tanto católico, che Dio re- 
sguarda per sua maestà. 

Altro non saria che dir, sollom prego V. S. mj recomanda al 
signor Ignatio con lo signor Vitoria ' et tuta la santa Conpagnia, 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. loo, prius 207. 

* De rege romanorum, Ferdinando I, videtur esse sermo. Cf. Cartas 
de San Ignacio, t. iv, pag. 8o-83. 

^ P. Joannes de Victoria, qui Vienna Romam evocatus fuerat supe- 
riore anno, Polanco, t. iii, pag. 253, n. 568, tuncque in urbe versabatur, 
Polanco, t. iv, pag. 10, n. 10, annot. 3. 42 Epistolae Mixtae • 757 

et cosj a V. S. che pregano Dio per mj et la mia familea. Cosi 
farò jo per quella santa Conpagnia, abenchè jo siano indegno. 

Qui sarano due literj inclusj, luna de sua maestà, et laltra de la 
confraternita qua, et a V. S. humila li baso la mano, pregando 
Dio che sempre la conserua de hogni mal. De Viena ali 23 Jana ■ 
ro 1554. Tuto de V. S., 

Matio ' DE Tasis. 757 

ANTONIUS GOU 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 25 JANUARII I554 

Pater Araoz Complutum accedit: concionatur .— Sparguntur rumores contra 
Exer citia spiritualia Sti. Parentis. — Illorum auctor existimatur toleta- 
nus antistes. — Hunc invisit Araoz, qui peramanter excipitur . — Alii viri 
praeclari Exercitia laudant. — Ad ea scholastici complutenses magis affi- 
ciuntur. — Societati nomen dant plures atque insignes adolescentes. — De 
sociis P. Emmanuele Lopes, P. Villanueva et P. Francisco de Borja. — 
Pintiam venit Araoz: a plerisque nobilibus invisitur.— Societas Jesu bene 
audit. — De navigatione Philippi principis in Angliam. — Coenobium D. N. 
de Aranzazu incendio vastatum. 

t 
Jhs 

Muy R.do y charisimo en Christo Padre. La summa gratia y 
amor de Jesuchristo nuestro señor sea en nuestro continuo fauor 
y aiuda. Amén. El mes pasado scrini á V. P. de Alcalá ani- 
sando de la yda del P. doctor Araoz á aquella villa á cierto ne- 
gocio de importancia, á instancia de Ruygómez, el qual por la 
mesrna ocasión hauía ydo allá, y de lo que el Señor se hauía ser- 
uido dello, acabándose el negocio con mucho contentamiento de 
las partes Lo que en esta tengo que anisar á V. P. es, cómo en 

' Ita saepe solet ipse suum nomen subscribere. Vide supra, Epist. Mix- 
tae, t. III, pag. 181, annot. i, ubi de epistolae auctore aliquid diximus. 
Cf. Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 216, annot. 2. 

- Ex autographo in voi. D, duplici folio, n. 64, prius 382, 383. 

' Cf. Epist. Mixtae, t. iii, epist. 715, 729 et 73o, pag. 63o, 665 et seqq. 
((Erat ibidem [Compiuti] Comes Melitensis, socer Domini Rui Gomez 
de Silva, qui etiam, gener scilicet cum socero, familiarissime et peramanter 25 jANUARIl 1554 43 

el tiempo que allí estubimos, el P. doctor se exercito algunos 
días en predicar en nuestra yglesia con muy grande acepción de 
todos. 

En aquellos días se dixo en Alcalá que en Toledo hauía algún 
rumor contra los exercícios, diziendo que en ellos hauía algunas 
cosas que les offendían, y vn hombre docto, cathredático de Al- 
calá, afirmaua lo mismo. Y avnque todo lo que dezían eran cosas 
más dignas de risa que de hazer caso alguno delias, quiso Ruy- 
gómez, á quien lo hauían referido, que el P. doctor, antes de 
boluerse á esta corte, se viese con el R.mo de Toledo ' (del qual 
se dezía salir el rumor) para le satisfazer, si tenía alguna duda 
en ellos, y así á esta ocasión le fué á visitar, y fué reçibido de su 
S.ia con muchas señales de amor, y le hizo comer con él, y no 
halló que vbiese hauido tal rumor, ni se vbiese hablado en ello, 
antes conosció en su SM lo contrario de lo que dezían. Y lo 
mismo hauía entendido ya en Alcalá por carta de vna persona 
principal y ecclesiàstica de la misma ciudad, muy amiga de la 
Compañía. 

En el mismo tiempo llegó el doctor Torres -, de Sigiiença 
(que es de los más doctos que hay en España) á Alcalá, y estubo 
algunos días en nuestra casa, y el día de la circuncisión del Se- 
ñor, en el qual se hizo ofiçio solemne en nuestra yglesia, predicó 
en ella con muy bueno y docto auditorio, y en el sermón alabó 
mucho los exercícios, diziendo que él los hauía hecho, y el pro- 
uecho que hauía sacado de ellos, exagerándolo tanto, que fué 
cosa admirable, y exhortó á todos á los hazer. También se mos- cum nostris agebant, ac praecipue cum P. Araoz, cujus Consilio Dominus 
Rui Gomez (qui etiam tune primum locum apud Principem Hispaniarum 
Philippum habebat), in rebus etiam gravissimis et ad commune bonum per- 
tinentibus, plurimum tribuebat, et fructus magni momenti ex hujusmodi 
consiliis consequi cernebatur.» Polanco, t. lli, pag. 327, 328, n. 'j3l . 

* Joannes Martinez Siliceus. De hac re iterum fiet sermo. Cf. Polanco, 
t. lu, pag. 335, n. 746 et seqq., et epistolas supra iaudatas, n. 729, 73o volu- 
rainis superior is. 

* Bartholomaeus de Torres, canonicus siguntinus, postea canariensis 
episcopus, cujus judicium de Exercitiis spiritualihtis proferunt Epist. Mix- 
tae, t. 11, pag. 599. De eo agit Polanco, t. iii, pag. 326, n. 727. 44 Epistolae Mixtae— 757 

traron los exercidos al abad mayor, y al doctor Cuesta que son 
los más señalados doctores de aquella vniuersidad, y los alaba- 
ron en extremo, diziendo ser doctrina celestial, y desean tenerles 
para su consolación, diziendo que firmarían de su mano que todo 
lo que en ello hay es muy cathólico; y lo mismo hizo el doctor 
Torres, y lo mismo han dicho aquí algunas personas religiosas 
muy doctas, spirituales y de mucha authoridad. De manera que 
todo ha sido, por la bondad de Dios, sacar más á lumbre la ver- 
dad, y dar más authoridad á los exercícios, dando noticia dellos 
á personas tan señaladas, que ante no la tenían sino por relación 
de otros: gloria á la diuina magestat por todo. 

En este mismo tiempo vbo más moción en los studiantes de 
Alcalá que pienso vbiese hauido antes, y frequentauan muchos 
más la casa que antes, y en menos de vn mes se entraron en la 
Compañía ocho studiantes, todos muy hábiles, entre los quales 
hauía seys colegiales; los otros dos, el vno es maestro en artes 
habilíssimo, que dicen que lleuó tercero entre treynta y tantos en 
licencias, el qual, estando en casa haziendo los exercícios, tubo 
muy grandes contradictiones de su padre y de sus adherentes, 
que eran caualleros principales, y otra gente docta, sed vicit 
Christus, el qual le dió tanta paz en todo, que nos tenía admira- 
dos. El otro es vn studiante nauarro, que oye theología Mu- 
chos otros andauan y andan muy apassionados para que les reci- 
ban en la Compañía; otros, viendo que no los recibían, se han 
metido fray les. 

El P. Emanuel ' predica los domingos y fiestas á hora de vís- 
peras la doctrina Christiana en nuestra yglesia, con muy gran 
concurso de gente, specialmente de studiantes, que no caben en 
la yglesia. Es muy acepto á todos, y házelo muy bien; y es tanta 

' Dr. Andreas Cuesta, postea legionensis episcopus. Ejus elogium po- 
suimus in Polanco, t. iv, pag. 474, n. 1006, annot. 4. 

* Haec PoLANCUS, t. ni, pag. 326, n. 728, adhibuit, sed candidati nomen 
silet. Vide nihilominus, ibid. pag. 325, annot. l, nomina insigniorum ex 25, 
qui anno 1553 in Societatem Compiuti sunt admissi: in tomo autem iv, 
pag. 407, n. 878, annot. 3, exhibetur catalogus sociorum Compiuti, ineunte 
1554, commorantium. 

' P. Emmanuel Lopes, lusitanus. 25 Januarii T554 45 la deuoción que los studiantes tienen á todos los de casa, que se 
entran en el patio después de la doctrina, esperando si alguno les 
hablará de Dios; y si acaso algún hermano comença á hablar con 
alguno, luego se halla rodeado de muchos que le oyen, como si 
fuese algún hombre de gran authoridad, dándole harta materia 
de confusión: gloria á Dios por todo. 

Estando el P. doctor Araoz en Toledo, topó allí con el P. Vi- 
llanueua, que venía de Córdoua, y con él supimos que las cosas 
de allá andan en muy grande augmento, y que el P. Francisco 
se hauía de partir presto para Seuilla á verse con la duquesa de 
Medina Cidonia que tanto ha instaua su yda allá, para hazer 
en aquella ciudad cosa muy señalada para la Compañía; y que el 
P. comisario general ^ estaua en Córdoua, y hauía de partirse 
presto para Alcalá; al qual quisiera el P. doctor Araoz sperar allí, 
sino que los negocios de aquí, specialmente agora, que el prín- 
cipe dizen que se ha de partir por Março para Inglaterra, dauan 
mucha prisa, y así nos partimos para esta villa los dos, con vn 
tiempo harto áspero de aguas, y nieues, y otras cosas que dan 
harto trabajo en el camino, de lo qual no se escapó el Padre; em- 
pero su charidad es tanta, que todo se le haze fácil, viendo que 
son cosas de mucho seruicio de Dios. 

Llegamos á esta villa á 20 deste, con salud, Dió la llegada 
del P. Araoz muy grande contentamiento á Ruygómez, y á los 
demás, que le deseauan en gran manera, specialmente el arço- 
bispo de Seuilla, inquisidor general % el qual, en sabiendo que 

* Anna de Aragon et Gurrea, soror Joannae de Aragon, matris 
Sti. Francisci Borgiae. «En Noviembre de 1515 casó [Anna]... con el Señor 
Don Alonso de Guzmán , quinto duque de Medinasidonia. . . y por su ineptitud 
é impotencia se disolvió este matrimonio, y contrajo con las dispensas nece- 
sarias el legítimo con el Señor Don Juan de Guzmán, hermano del antece- 
dente y sexto Duque de este título.» Hist. ms. del Colegio de Sanlúcar, 
apud Nonell, La Santa Duquesa, D.* Luisa de Borja y Aragón, 2." ed. 
pag. 53, Polanco, t. iv, pag. 465, annot. 2; Stus. Franciscus Borgia, t. i, 
saepe. — De Borgiae vero cogitata profectione Hispalim versus et in alias 
Hispaniae provincias, videantur Epist. Mixtae, t. lii, epist. 742, pag. 705, 
706. 

* Hieronymus Nadal . 

' Ferdinandus de Valdés. 46 Epistolae Mixtae— 757 

era llegado, ymbió aquí vno de su casa, y el P. Araoz fué des- 
pués á visitar á su S.ia, que se holgó mucho con su vista, y le 
conbidó á comer con él, mas el Padre se escusó. Y también vi- 
sitó al presidente del consejo real el qual estaua algo quexoso 
por la ausencia del Padre, diziendo que le hauía hecho mucha 
falta acerca de algunos negocios del gouierno de las cosas del 
reyno que tocan á su cargo, en las quales se descansaua mucho 
con el Padre. 

Muchos señores y personas principales le han visitado y visi- 
tan cada día, y particularmente le visitó, dos ó tres días ha, don 
Diego de Córdoua ^ que es persona muy principal y del con- 
sejo de la santa inquisición, y visitador del consejo real, y estu- 
bieron los dos, que era muy gran noche. Es tanta la opinión y 
crédito que tiene con todos, que confieso ser mi ingenio flaco, y 
mi pluma corta para saberlo explicar ni scriuir. Son tenidas las 
cosas de la Compañía en el consejo real en tanto, que cosa que 
toque á ella se alcança muy fácilmente, y se da con mucha dili- 
gencia y sin dineros, que así lo han hecho pocos días ha en vna 
prouisión que fué menester para las cosas del collegio de Medina; 
y esto por causa que el presidente y los más del consejo son muy 
amigos del P. Araoz: gloria á Dios por todo. 

Ayer vino el abad de Valladolid ' con su sobrino, el conde 
de Módica, hijo del almirante de Castilla á visitar al padre; y 
porque sería muy largo hauer de nombrarlos á todos los que le 
visitan, por no ser prolixo lo dexo. 

Algunos pretenden y dan prisa al P. Araoz que pase con el ' Antonius de Fonseca, olim episcopus pampelonensis. Epist. Mixtae, 
t. II, pag. 392. 

- Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 25-27, 191, 192, 224. 

^ Alphonsus Enriquez et Villaroel, cujus mentionem fecimus supra, 
Epist. Mixtae, t. 11, pag. 622, 632. 

* «D. Luis Enriquez Girón, segundo duque de Medina de Rioseco, 
conde de Melgar, sexto almirante de Castilla y caballero de la insigne orden 
del Toisón de Oro, casó en 1518 con D." Ana de Cabrera y Moneada, con- 
desa de Módica y Osona, vizcondesa de Cabrera y Bas, y murió en Valla- 
dolid á 24 de Setiembre de 1572, dejando á D. Luis que sucedió.» etc.. 
Burgos, Blasón de España, t. iv, pag. 56. 25 JANUARII 1554 47 

príncipe á Ynglaterra ', mas hasta agora no tiene tal propósito, 
ni pienso lo hiziese sin mandato de V. P., si ya el príncipe no lo 
quisiese absolutamente, confiando que V. P. lo ternía por bien. 

No dexaré de dezir á V. P. cómo por cartas de Oñate hemos 
sabido cómo el día de S. Joan euangelista, de noche, se quemó 
el monasterio de N.* S.* de Aránçaçu, que estaua en vn desierto 
muy grande, en el término de Oñate °. Estauan en él vn buen 
conuento de frayles franciscos obseruantes, muy buenos religio- 
sos. Fué tan grande el fuego, que dizen que no quedó piedra so- 
bre piedra en todo, sino la yglesia y la hospedería. Es vna casa 
de muy gran deuoción, y van á ella la gente de aquella tierra, 
como á N.* S.* de Monserrate, ó de Guadalupe: por ser cosa tan 
señalada, la scriuo á V. P. 

En todas las partes donde hay gente de la Compañía por acá, 
se sirue mucho N. S., y se haze muy grande frutto en las almas. 
De Oñate scriuen que enseñan la doctrina xpiana. en aquella 
lengua los domingos y fiestas, y que por las calles no se canta 
otra cosa sino alabanças de Dios. Aquí ha hauido las semanas pa- 
sadas jubileo por las cosas de Ynglaterra, y en esta casa vbo tan 
grande concurso de gente para recibir los sacramentos de peni- 
tencia y eucharistía, que fué necessario ymbiar á Medina por quien 
les ayudase. Algún Padre de casa estuuo algún día todo el día 
hasta las diez de la noche, oyendo confessiones, sin hauerse des- 
ayunado. Algún día vbo que reçibieron el 8.™° sacramento en 
esta yglesia cerca de treçientas personas: gloria á Dios por todo. 
De lo mucho he dicho esto poco; lo demás scriuirán más parti- 
cularmente y con buen stylo los que tienen el cargo dello en las 
casas; á sus cartas me remito. Otro no tengo que dezir más, de 
que el P. Araoz y todos en los sacrificios y oraciones de V. P. 
mu}^ humilmente nos encomendamos. N. S. en el alma de V. P. 
sus santísimos dones siempre conserue 3' prospere, y nos dexe 
por muchos años, pues tanta necessidad tenemos de V. P. Amén. ' In Angliam Philippus solvit ((jueves en la tarde , xii de Julio MDLllli 
años.» Muñoz, Viaje de Felipe II á Inglaterra, pag. 87. 

- Vide epist. 751 et quae ibi adnotavimus, necnon epist. 752. 48 Epistolar Mixtae— 758 

De Valladolid, 25 de Henero 1553 D. V. R. P. mínimo hijo 
y indignísimo sieruo en Xpo., 

t 

Antonio Gou. 

Inscriptio: Jhs. Al muy R.do y charísimo en Christo Padre, el 
P. M. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de 
Jesús, en Roma. 

LUDOVICüS DE MONTOYA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 27 JANUARII I554 *. 

Laetitia ex ignatianis litteris percepta. — Sociorum consuetudine de]ectatur. 
— De fructu, quem ubique reportant, mirifice gaudet. 

t 

Muy Rdo. Padre mjo: Xpo. Ihu., nuestro summo bien, more 
siempre en el alma de V. m., y lo alumbre en su conoçimjento 
y lo ynflame en su sancto amor. Amén. Consolóme nuestro Se- 
ñor mucho con la carta de V. m., que me escriujó en papel, y 
con las que nos escreujmos en la presençia de nuestro señor 
Dios, que son frequentes, y yo desseo que fuessen continuas, 
sino que mis pecados lo ympiden de mj parte. Ruego á V. m. 
que en el acatamiento de nuestro Señor supla y remedie mjs fal- 
tas, y pida y alcançe de la diuina piedad que me faça digno filio 
de V. m., y menor hermano de la sancta Compañja de Ihu., que 
es lo que yo más desseo. El P.e Mtro. Mjrón y los otros Padres 
que acá están me conoçen y tienen por suyo; y yo los tengo á 
todos por Padres mjos, y se alegra mj alma de ver el fruto espi- 
ritual que por ellos se faze donde qujera que van. Sea por todo 

' Ita perspicue legitur, at tota rerum in epistola expositarum series pos- 
tulai abs dubio ut 1554 intelligatur. 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 162, prius 404. — Fr. Ludo- 
vici de Montoya, O. S. A., eximiae sanctitatis viri, epistolam supra edidi- 
mus, Epist. Mixtae, t. 11, pag. 672. Admodum officiose et peramanter 
praesentibus ejusdem litteris rescripsit Ignatius 26 Julii 1554. Cartas de 
San Ignacio, t. iv, pag. 264. 29 JANUARII 1554 49 

loado nuestro señor Dios, de cuya bondad ynmensa emana todo 
bien. V. m. dende allá nos enbíe su sancta bendiçión, la qual 
yo, el menor de los suyos, siempre le pido: y el Espíritu 
sancto nos dé á todos su gracia. Amén. Y en las oraciones de 
los PP. Diego de Eguja y Lujs Gonçales y de los otros mjs Pa- 
dres y mjs conoçidos, que estuvieren en su sancta Compañja, me 
encomiendo. De Lisboa á 27 de Enero de 1554Í Hijo obediente 
de vuestra merçed, 

f Fray. Lujs de Montoya. 
Iiiscriptio: f Al muy Rdo. señor y mj Padre, miçer Ignaçio, 
general de la sancta Compañja de Ihs. En Roma. 

Alimnanu. De 27 de Gennaio. Addi ultimo de Maggio. 

JOANNES DE VEGA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

PANORMO 29 JANUARII I554 '. 

Petrum Jimenez commendai, eique vult fidem adhiberi. 
f 

Muy Rdo. señor Padre. 

El Rdo. Pedro Ximénez, abbad de santo Elia, va á rresidir en 
essa corte por los negoçios deste rreyno y míos. Hame pareçido 
hazello saber á V. R. para que, quando se offreçiere alguna cosa 
que quiera mandar acá ó allá del seruiçio de Dios, lo pueda tra- 
tar con él, como con cosa mía. Y rremitiendo en lo demás que 
V. R. quisiere saber de acá al mensajero, no se dirá más aquí, 
sino que nuestro Señor guarde y prospere su muy Rda. persona 
en su santo seruicio ^ De Palermo á xxix de Henero 1554. A lo 
que V-. P. mandare, 

Juan de Vega. 

' Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 20, prius 27, antiquitus 175. 

- Die 18 Aprilis 1554 rescripsit Joanni de Vega Ignatius: «Otra letra 
rescibí de V. S.,., hecha en veinte y nueve de Enero, que me envió el Abad 
Jimenez, de Nápoles, donde quedó con alguna indisposición, y se espera 
mny pronto. n Cartas de San Ignacio, t. iv,pag. 129. Cf. ihid. pag. 279, 
388. 

Epistoi.ae Mixtae, tom. IV. 4 50 Epistolae Mixtae— 760 

Inscriptio: f Al muy Rdo. señor, el P. Mtro. Ignaçio de Lo- 
yola, prepósito de [la Comp]añía de Ihus. En Roma. 

PETRUS DOMENECH » 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

VALENTIA 29 JANUARII 1554 *• 

Narratio eorum, quae in aedificatione templi valentini Societatis Jesu acci- 
derunt.— Pontificium diploma, quo omnis tollatur lis ac controversia, 
exposcitur. 

t 

Rmo. in Xpo. Padre y señor mío. Este collegio de Valencia 
se edificò en medio de vn monasterio de frayles de sanct Francis- 
co y otro de S. Agustín, caustrales, y empeçando á hazer la ca- 
pilla ó iglesia, nos fué echa contradictión por don Luis de Cas- 
telluí, canónigo desta iglesia, rector de la parrochia de S. Mar- 
tín, y firmó de drecho de la possessión que dize tiene de vedar 
que en su parrochia no se " haga iglesia sin su licencia; y por 
parte del collegio se contrafirmó, y anduuo el pleyto en esta real 
audiencia, y nosotros continuamos nuestra obra, y el dicho rec- 
tor después ^ de algunos mezes paró en el pleyto, y a sinco ó 
seys meses y más nos fué dicho que el dicho rector auía recebi- 
do vna citación de Roma, y que quería mouernos nueuo pleyto; 
y hasta hoy, que son xx de Enero, no nos han intimado cosa al- 
guna, stando los dos tercios de la iglesia, de madera, poniendo 
la teja. Los frayles de S. Agustín han hecho jues su conserua- 
dor el obispo de Fes *, y han hecho vn mandato, mandándonos 

' Ex transumpto coaevo in voi. E, duplici folio, n. 144, prius 36l,362. 
— Usus est hac epistola Polanco, t. iv, pag. 33i, 332, n. 707, 708. Vide lo- 
cura cura notationibus ibi positis. 
2 Ms. sce. 
■ ' Ms. heic et saepius enpués. 

■* Fr. Franciscus Mejia (Mexia) de Molina, O. P.— Vide España Sa- 
grada, t. LI, De los obispos españoles titulares de iglesias in partibus infi- 
delium, ó auxiliares en las de España, obra postuma del Dr. D. Carlos 
Ramón Fort, coordinada y aumentada por D. Vicente de la FUENTE, 
pag. 137. 29 Januarii 1554 51 

sub pena D ducatorum auri et sub pena excommunicationis, in- 
fra sex dies cessemus ab edificacione oratorii seu capelle, quia 
non distat a suo monasterio Cxxxx canas, cum stet ad Lxxxx 
canas, parum plus vel minus. Pro parte del collegio se respon- 
dió infra terminum, cum protestacione que nosotros lo podíamos 
hazer, y que teníamos licencia de su santidad, y que era solo vn 
collegio, que no era casa de religión ni de professos. Hizo su 
conseruador la prouizión: intimentur parti acord [?]. Auemos 
procurado con algunos amigos de ambas partes, que buenamen- 
te se mirasse, y si no les era perjuhizio, que no pleyteássemos; 
y ansí tuuimos algunas pláticas, por ver si podiéramos hazer que 
esto se remetiera á los Rmos. generales de ambas partes, y que 
lo que en Roma se haría por -ellos, lo cumpliessen aquí las partes; 
y no les paresció, sino que entre tanto parasse la obra, y ansí 
hoy nos han dicho los procuradores dellos, que son dos frayles, 
que todos los frayles stán determinados que se gaste quanto tie- 
nen, y que no se sufra que este oratorio ó capilla se labre, ni se 
sufra se digan missas, ni confiessen,. ni prediquen en ella, como 
si esta casa fuesse de personas no conformes á la ley de Xpo. 

Supplico á V. P. quan encarescidamente puedo in visceribus 
Jesu Xpi. que con la mayor breuedad que ser pueda, nos haya 
gracia de su santidad que podamos tener en este collegio orato- 
rio ó iglesia, donde puedan hazer todo lo que hazen en qualquier 
otra iglesia, no obstante que tengan qualquier de los quatro ór- 
denes mendicantes que infra Cxl canas, ó más ó menos, no se 
pueda edificar iglesia, y ahun que podamos tener campanil con 
campana ó campanas, y que no nos perturben, sub pena excom- 
municationis, tan fauorabble como pueda. Y quiero aduertir á 
V. P. que, después de edificada la iglesia de S. Augustin, en 
mi tiempo, se ha ' edificado vn monasterio de monjas de S. Fran- 
cisco, obseruantes, que se dize Iherusalem, que está muy más 
cerca de su monasterio que nuestra iglesia, y también está muy 
más çerca de S. Agustín vna casa de los beguines que hay 

* Ms. sa. 

- De origine ac conditore harum aedium Teixidor-Chabas, Antigüe- 
dades de Valencia, lib. v, cap. 12, instrumentum afferunt a juratis valenti- 52 Epistolar Mixtae— 760 

oratorio en ella, ahunque no tiene campanil. Y más quiero ad- 
uertir á V. P., que este nuestro oratorio ó capilla es pequeño, 
que será forçado, según la gente acude, hazer vna razonable 
iglesia; y confío en el Señor que ansí será, y ansí hay necessi- 
dad que la gracia sea para poder hazer qualquier iglesia, que se- 
gún es el lugar muy bueno, si Dios fuesse seruido, se poría ha- 
zer casa de proffessos, y auerse de crescer la iglesia. V. P. sabe 
lo que conuiene, y que tememos descomuniones. Por amor del 
Señor sea el socorro qual conuiene, y con toda la breuedad que 
se pueda embiar. 

Después nos fué dicho que querían los fray les con su con- 
seruador passar adelante y escomulgarnos: hizimos vn subexe- 
cudor, que fué Mre. Pere Maça, maestro en theología, y hizimos 
vna inhibición y vna apellación, y lo intimamos á su conseruador, 
el obispo de Fes, y á los dos frayles síndicos del monasterio, y 
al prior, requiriéndole que hiziesse ayuntar á todos los frayles; 
los quales auctos con el poder que el collegio haze á M. Johán 
de Polanco y á otros, van con esta, porque me embíe con el pri- 
mero vna citatoria para que el pleyto se haga en Roma, donde 
pienso, con la ayuda del Señor, que se obtendrá, que, no obs- 
tante que por su mare magnum y de otras religiones tenga esse 
priuilegio ó gracia, que se pueda hazer la iglesia. 

Ellos dizen, que, siendo collegio, no se puede hazer iglesia 
con la puerta á la calle, sino que esté dentro del collegio, que 
no sirva para otros ' sino para los del mismo collegio. 

nis subscriptum, ex quo haec juvat excerpere: «Mosén Ramon Guillem Ca- 
ta]á, que fouch un Cavaller molt antich [vivebat anno l334] en esta Ciutat, 
instituí un Hospital davant lo Monestir de Sant Agosti, lo qual de present 
se diu deis Beguins, que es hon están los Chichs de Sant Vicent Ferrer; y 
en apres en un Codicil que feu, volgué que en aquest Hospital se reculgues- 
sen los Home'fts de Penitencia perpetuament, y que la Administració del 
dit Hospital fos deis Jurats de esta Ciutat, com ho es stada, y es al present: 
y en anys passats, com V. m. te noticia, per falta de Homens de Penitencia, 
o per altres respectes, que justament mogueren a nostres Predecessors, 
possaren en dita Casa y recullgueren en ella ais Chichs y Chiques Orfens, 
que anavent perduts per esta Ciutat, que vulgarment se dihuen de Sant Vi- 
cent Ferrer... De Valencia a 27 de Abril 1584.» 
* Ms. otri. 29 JANUARII 1554 53 

Somos á XXVI de Enero: dos ó tres días después de auerles 
intimado todo lo sobredicho, el mismo scriuano de los frayles, 
que se dize Mossen Jorbá, clérigo, nos a intimado de parte de 
don Luis de Castelluí, rector de la parrochia de S. Martín, y de 
los parrochianos, vna citación de Roma, mandándonos que infra 
Lx dies seamos en Roma, et quod sub pena excommunicationis 
et duorum mille ducatorum cessemus operare. E ansí en la mes- 
ma hora auemos parado de obrar, que es gran daño, porque fal- 
ta cubrir ' buena parte de la iglesia; y si acuden aguas, se da- 
ñará mucho. En el memorial va scrito el auditor, delante quien 
.el procurador deste collegio a de acudir. Esto hazen los frayles, 
y no sce porqué, que la parrochia tiene interesse en las offertas, 
las quales no se toman en esta casa; y el vicario de la parrochia 
de S. Martín tiene facultad, siempre que quiera [del embiar vn 
clérigo á las missas para offrescer, si les quieren dar, offertas. Y 
en esta parrochia de S. Martín stán los monasterios de S. Fran- 
cisco y S. Agustín, claustrales, el ospitai general, santa Lucía, 
Iherusalem, el monasterio de los frayles de Jesús, el monasterio 
de los frayles de S. Vicente, santa Tecla y [el de] la Sangre de 
Jesuxpo., que no a se3's ó ocho " años que se hizo; y no stá á 
diez canas de S. Francisco, y por las offertas dan al rector de la 
parrochia de S. Martín xxx ho xxxx ducados cada añyo, poco 
más ó menos, ahunque los de Jesús y de Iherusalém no sé si pa- 
gan cosa alguna; y si les prometiéramos xxx ducados quada año, 
se acabara; y no paresció al Rdo. Padre prouincial, que en aque- 
lla sazón se hallaua en Valencia, se diesse cosa alguna, pues no 
se tomauan offertas. 

Tenemos grandíssimo daño en no poder labrar la iglesia. Por 
la passión de Xpo. que V. P. lo haga despachar como conuiene. 
Dios se lo perdone á Mre. Hierónymo que, pues fué en Roma, 
podía conferirlo con V. P. para que estuuiera esta casa de for- 
ma, que no pudieran hazer frayles ni este rector tan gran daño 
como nos hazen, eñ perjuyzio del Señor y desta pobre casa y de ' Ms. acobrir. 
* Ms. hocho. 

' P. Hieronymus Domenech, auctoris hujusce epistolae filius. 54 Epistolae MixTAE— 760 

todas las casas de la Compañía: que sería razón tener tales armas 
de su santidad, que, sin pleytos y costas, nos pudiéssemos de- 
fender de todas las religiones y parrochias, siendo tan pobres 
como somos, y haziendo nuestro Señor por medio dellos tanto 
frutto, y tan perseguidos. Alabado sea el Señor de todo. 

Esta iglesia se bendixo el primero día de Abril [de] DLII por 
el obispo Segrián y él mesmo dixo missa, y por él fuit posi- 
tus primus lapis benedictus fundamenti. 

Al Rdo. Padre M. Johán de Polanco scriuo breue, pues con 
los autos sabrá lo que ha de hazer. V. P. me perdone, que no 
querría darle tantos trabajos; y por charidad á toda esta su casa 
tenga en sus sacrificios y oraciones por encomendada. Guarde la 
sanctísima Trinidad á V. P. con la felicidad y contentamiento 
que dessea. De Valencia á xxviiii de Enero [de] DLIIII. 

El negocio de las bullas de la casa de la Madre de Dios de 
los pecadores, supplico á V. P. tenga por negocio propio de la 
Compañía, porque aquella casa lo meresce; y toda la charidad 
[que] se habrá delias, yo la recibiré por propia. De V. P. muy 
cierto sieruo in Xpo., que sus manos besa. 

Pere Domenec. ' <(D. Juan Segria nació en Onteniente. Estudió en Alcalá de Henares, 
donde contrajo singular amistad con Santo Tomás de Villanueva, á la sazón 
colegial mayor en el de San Ildefonso, recien fundado. Siendo éste Arzo- 
bispo de Valencia, le eligió por Visitador de su Obispado, titulo más ade- 
cuado que el de sufragáneo, para designar á los Auxiliares, y fué consa- 
grado con el título de Cristópolis en reemplazo del Sr. Estaña (Fray Pedro 
Estaña, carmelita, religioso de gran literatura y saber), hacia el año 1550, 
según se cree. Auxilió al santo Arzobispo en su última enfermedad y di- 
choso tránsito el año de 1555. Continuó allí de Auxiliar en Valencia, y el 
año de 1565 asistió al Concilio provincial, celebrado por el Sr. Ayala 
(D. Martín, Patriarca de Antioquia y arzobispo de Valencia), como procu- 
rador del Obispado de Orihuela, que por entonces se desmembró. En 23 de 
Julio de 1568 fué elegido Arzobispo de Palermo, pero no llegó á tomar po- 
^ sesión de su sede, pues falleció en 1569.» FoRT, l. c, pag. 105, n. 170. 3i Januarii 1554 55 961 

BERNARDUS OLIVERIUS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

TORNACO 3l JANUARII I554 *. 

Oliverius, valetudinis recuperandae causa, in patriam se contulit. — 
Adventus Patris Charlat vehementer ab omnibus exoptatus. 

JHS. 

La gratia et pace de X.° nostro signor sia sempre in nostro 
agiuto et fauor'. Amen. Molto Rdo, in X.° Padre. Perchè io du- 
bito che de molto tempo non hauerete inteso noua alcuna de me, 
per non hauer' modo alcuno certo de disporre lettere, io penso 
disponerle per tante vie, che almeno alcune arriueranno nelle 
mani de V. R. Depoi che io mi sono partito de Louanio per ve- 
nir' alla patria % io mi ritrouai assai infermo tre o quatro setti- 
mane, et penso che io essendo alquanto riposato, primo sentiua 
la incommoditade et li disagij che io haueua patito sopra la stra- 
da. Nientedimeno hora per la gratia de Dio già sono circa 15 
giorni, che la quartana me ha del tutto lassato. La infermità mia 
antiqua del petto è molto allegerita, in modo che adesso io man- 
gio et beuo ben con appetito, et spero presto recuperar' le force 
per far' alcuna cosa in seruitio de Dio. Specialmente che in 
questo paese hanno trouato remedio contra la mia infermitade, 
et è che quelli che sono languenti non potendose quasi aggiutar' 
delli soi membri, et diuentano magri et pallidi como par' che 
sono li ethici, vno medico taiglia via una parua particella de carne 
morta che sta sopra la lingua nel gutture, et poi che quella è 
taigliata, subito cominciano a recuperar' la sanitade; et hauen- 
dolo esperimentato molte et diuerse persone de diuersa qualitade 
et sexo, li quali diceuano hauer' hauuto li midesimi accidenti che 

* Ex autographo in voi. Epist. Qtiadrim, C553-54, unico folio, n. 171, 
• prius 258. 

* Vide supra, £^ís¿. Mixtae , t. ili, epist. 619 et 670; ac hujusce 
voi. epist. 753. ^5 Epistolae Mixtae— 761 

io sentiua in me, mi sono consigliato con alcuni medici, li quali 
me hanno detto che senza periculo io la poteua far' taigliar% et 
cossi lo fatto hoggi sono otto di, et mi pare ritrouarmene meglio 
assai. Per insino adesso io non ho predicato ni fatto alcuna cosa 
(benché io ne sono stato assai rogato) .sinon attendre ala sanità, 
et alcune essortationi priuate a alcune persone; ma io spero, si 
va la sanità cossi megliorando, presto far' alcuna cosa, cioè o 
predicar% o leggere, che in verità non mi pare hauer' mai visto 
terra che ne habbia più di bisogno che questa; imperochè ben è 
vero, che sono alcuni religiosi che predicano, ma non è cossi 
presto finita la predica, che non vadino pubUcamente a Ihostaria 
inebriarsi, et cossi non fanno frutto: hora lasso de U lutheram, 
delli quali il paese è pieno. 

Li canonici de Tornaco et tutto il populo desidera tanto la 
venuta de M. Quintino \ che io no la potria scriuer'; et non ha- 
uessi mai creduto che fosse stato esso in tanta estimatione qua, 
como io vedo et audio. Io non ho ancora receputo alcune none 
de Roma depoi che io sono partito de Firenza: io desidero molto 
hauerne, et però prego al P. M. Polanco che scriue o faccia 
scriuer' risposta a queste et altre che io ho mandato. Et in questo 
mentre de tutto il cuore mi racommando alle orationi et sacrifici 
de V. R. et de tutta la casa et collegio. Della patria apresso a 
Tornaco lultimo de Genaro 1554. De V. R. inutile seruo, 

Bernardo Oliuerio. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù, in Roma. 

* P. Quintinus Charlat, de quo audiatur Orlandinus noster: «Serpebat 
toto Belgio exitiosum Lutheri Calvinique venenum, etjam Tornaci viscera 
permeabat, manans in dies latius e pestilenti cive, cuiTassinus olim, occul- 
tus Calvini discipulus, pestem illam infuderat: cum hanc Deus injecit Igna- 
tio mentem, ut in eam urbem de Societate Quintinum Karlatium, Theo- 
logum jam rude donatum, et aedis praecipuae Canonicum, quique Collegio 
Romano praefuerat, destinaret, ut sacerdotii sui proventu, quo nondum se 
abdicaverat (necdum enim inter Professos erat adscriptus), vitam ibi cum 
Antonio Boucletto ejusdem Societatis sacerdote degeret, et patriae labo- 
ranti succurreret. Erant enim pii admodum viri, et ubi de reparandis animis 
agebatur, laboris patientissimi». Orlandinus, Hist. ò'ocjes. p. i, lib. xiv, Februario 1554 57 76^ 

JOANNES DE VEGA 
Prorex Siciliae 

JOANNI PETRO CARAFFA 

Cardinali neapolitano. 

[PANORMO (?) FEBRUARIO I554] 

Octavianum Cesari nullis adductum precibus, nulla vi, aut humana persua- 
sione, sed sua sponte Societatem ingredi statuisse, testatur. — Rogat igi- 
tur ut, quae cardinalis sunt partes, justitiae ac Dei honori consultum 
velit. 

t 

Illmo. y Rmo. señor. Ay tan pocos que vueluan por la verdad, 
y tantos los que trabajan que no salga á luz, que no me mara- 

' Ex transumpto coaevo in voi. Epist. Principuiìi-, duplici folio, ñ. 36, 
prius 180. — Hujus epistolae alia duo, quod sciamus, exstant transumpta 
exempla, alterum in voi. D, duplici folio, n. 219, prius l35; alterum in voi. 
Epist. diversorutn, duplici item folio, n. 3o, prius 134. Exempla haec, quae 
inter se omnino conveniunt, exceptis nonnullis parvi momenti, ad rem ortho- 
graphicam spectantibus, nota temporis carent, quo Vega cardinali Caraffa 
scripserit. Attamen judicamus liane epistolam anno 1554, Januário occiden- 
te aut Februario ineunte, fuisse conscriptam. Ad hunc quidem annum eam 
refert POLANCO, t. iv, pag. 212, n. 471: «Cum Romae adhuc ejus causa [se. 
Octavii] propter matris indefessam importunitatem tractaretur, et Cardi- 
nalis Teatinus compatiens (ut credendum est) matris dolori, protectionem 
ejus causae susciperet, scripsit ad eum Pro-rex prudentes litteras, quibus 
fidem ei facit, si suis temporibus manifesta fuerunt vocationis divinae in" 
dicia, in hoc juvene maxime manifestissima fuisse, et quae ipsemet expertus 
fuerat, addidit.» Videantur etiamquae idem auctor scripserat, l. e, pag, 17, 
n. 17, quae ad initium hujus anni spectare videntur. Porro mensibus Januá- 
rio aut Februario hanc epistolam datam conjicimus ex ipsius verbis in pri- 
ma periodo positis, ubi Octavianus Cesari dicitur mentem induxisse Socie- 
tati adhaerendi «esta quaresma hará dos años.» Ex quibus verbis conficitur 
Vega ante quadragesimam scribere. Quod si id praestitit, ut videtur, post 
epistolas, quas Ignatius dedit matri ipsius Octaviani ac Francisco de Medde 
(qui neapolitano cardinali erat a confesionibus), 28 Januarii, et ante episto- 
lam ipsius Ignatii ad Joannem Caraffa, comitem de Montorio, I Aprilis, 
conjectura nostra de scriptionis tempore omnino firmabitur. Cartas de San 
Ignacio, t. IV, pag. 419, 420, 447 et pag. 44, 46, 118. 58 Epistolae Mixtae— 762 

villo que ayan dado occasión á V. S. Rma. de estar * en alguna 
manera no vien edificado de la determinación que Otavio, hijo 
de Colà Çesar, secretario del señor duque de Monteleón, tomó 
de ser religiosso en la Conpañía de Jesús, esta quaresma hará 
dos años ^ Pues siendo V. S. Rma. y Illma. tan gran cultor de 
la justicia, y enemigo de lo malo, como sotiles ladrones han pro- 
curado de hazer el salto donde hay mayor rrecado, con falsas 
rrelaciones y poca caridad, haviéndose llegado á esto la passión 
de su madre, que, como muger, sin ningún térrnino de considera- 
çión a proçedido apassionadísimamente;me ha parecido cosa justa 
y necesaria hazer fee á V. S. Rma., ansy por lo que toca al offi- 
çio de la justicia y de la verdad, como por lo que toca á su servi- 
'çio, que, si en nuestros tiempos alguna persona a manifestado 
claramente ser llamado de Dios para su seruiçio y para rreligio- 
so, a sido este mançebo, sin hauer avido amonestación ni per- 
suasión á ello de nadie; y la firmeza que en esto tiene y lo que 
discurre sobre ello es para dar graçias á Dios, por mostrarse ansí 
omnipotente en haver dado graçia á vn mozo de tan poca edad, 
para que con tanta perseverançia y discreçión proceda en el es- 
tado que a tomado. De lo qual su padre es muy vuen testigo, 
que vino á esta çiudad, y le habló las veces que quiso., sin estar 
nadie delante, y el mozo le truxo á su opinión, y fué de aquí edi- 
ficado y satisfecho de velie con semejante determinaçión. Ora 
V. S. Rma. y Illma. juzgue, si en perturbar esta buena obra y 
determinación, si se haze seruicio á Dios y vuena obra á este 
mozo; y conforme á ello aga V. S. Rma. aquel oficio que suele 
en cosas semejantes % qorque á mí no me queda más qué decir, 

* Ms. destar. Sic etiam infra, sohrello pro sobre ello; ognipotente pro 
omnipotente; opignión pro opinión; oserbancia pro observancia. 
^ Cf. Epist. Mixtae, t. m. 

^ Exitum hujus negotii narrat Polancus, t. iv, pag. 17, n. 17, ad quod 
tamen absolvendum nihil prorsus videntur contulisse Joannis de Vega litte- 
rae. Cardinalis enim theatinus, Joannes Petrus Caraffa, qui ((monitorium 
quoddam P. Ignatio» miserat, «ut juvenem parentibus restitueret sub q^ui- 
busdam censuris» matri Octaviani «favebat,» quae, «per domos Cardinalium 
et palatium ipsum Pontificis discurrens, et pro affectu suo informationes 
veritati contrarias spargens, ad commiserationem viros primarios commo- 
vebat...» Tune, rogante Ignatio, Julius III, pontifex, cardinales ad hanc 7 Februarii 1554 59 

de çertificar y hazer testimonio de lo dicho, y suplicar á V. S. 
Rma. que, si en alguna cosa le puedo seruir, me lo .envíe á man- 
dar, porque lo haré con aquella voluntad y observancia que e te- 
nido 5^ tengo á su Illma. y Rma. persona, la qual nuestro Señor 
guarde y prospere. 

Alia manu a tergo. Copia d' una de signor viceré de Sicilia 
pel cardinale di Napoli. 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 7 FEBRUARII I554 

Status sociorum et collegii eborensis. 

JHS. 

Muy Rdo. en Christo Padre. La gratia y amor de Christo 
nuestro señor sea siempre en nuestras ánjmas. Amem. Por me 
auer mandado el Padre, que, vltra la carta de cada 4.° meses, 
escriua á V. R. cada mes la disposiçión deste collegio de Éuora 
en general, escrjuiré lo que toca al mes de Janeiro hasta ora. Es- 
tamos aquy al presente diezyseys: 4° sacerdotes y xij hermanos. 
El P. Manuel Hernández, de que ya escriuj - á V. R. que hazla 
aquy la doctrjna al pueblo, y el P. Pedro de Santa fueron em- 
bjados esta septuagésima por el P. M.tro Myrón á petição del 
cardenal iffante á Eluas, que es vna çibdad deste su arçobispado, 
para praedicar ally y confessar toda la quaresma. Tuujmos des- 
pués cartas dellos, en que nos escriujan que fueron bjen reçebi- 
dos. Speramos en Dios nuestro señor que su diujna majestad se 
serujrá mucho dellos ally esta quaresma. 

De los otros Padres, los dos se occupan en confessar á los 

aliasque hujusmodi controversias dirimendas designavit, qui non facile pre- 
cibus aut favore humano flecterentur, hique fuere Joannes Bta. Morone et 
Sebastianus Pighini, praeter cardinalem Rodulphum de Carpi, Societatis 
protectorem. - Sed de hoc negotio iterum redibit sermo. 

' Ex originali in voi. E, unico folio, n. 174, prius 481. 

- Liti. Qiiadr. (l Januarii 1554), t. 11, pag. 506 et seqq. 6o Epistolae Mixtae— 763 

scholares, y con esto oyen sus lectjones de casos de conscjencja 
con los saçerdotes de fuera. Los studjantes theólogos contjnúan 
sus lectjones ordjnarias con don Antonjo *; y todos al presente, 
los que aquy están, quedan con buena disposiçión, bendicto sea el 
Señor. Los maestros van adelante con sus lectjones, y doctrjna 
á los domjngos, cada vno en su classe, y en todo se sigue fructo 
por mjsericordia del Señor. Speramos cada dja por vn otro maes- 
tro de grammátjca, que el P. Mtro. Myrón haa de embjar de 
Lisbona, y serán 4**, vltra el de los casos de conscjencja. 

Algunos scholares tienen entrado en relligiones, y vltra de 
dos que escriuj á V. P. en la carta passada * averen entrado en la 
Compañía, entró después vn otro más. Otros dos ó 3es piden lo 
mjsmo.'El cardenal, vltra de çiento y treynta ó más ducados que 
tenja dado de libros á este collegio, dyó ahora 60 cruzados ó 
más. Piega al Señor que todo sea para su mayor gloria y diujno 
seruicio. No otro por ahora, sino que todos pidimos mucho ser 
encomendados en los sacrificios y santas oraçiones de V. P. De 
Éuora á 7 Hebrero de 1554 años. Por commissión del P. Miguel 
de Bayrros, hyio jndigno de V. R., 

Marcos Jorge. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre, el Padre 
Mtro. Ignatio, praepósito general de la Compañja de Jesvs. En 
Roma. * Ludovici principis filius, de quo saepe dictum est. 

- Epistola, de qua mentionem Marcus Jorge facit, quadrimestris est, 
calendis Januarii data, habeturque in Litt. Quadr., t. 11, pag. 506-509. — 
Cf. etiam Epist. Mixtae, t. iii, pag. 646. 8 Februarii 1554 61 904 

LEONARDOS KESSEL • 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COLONIA 8 FEBRUARII I554 

Socii óptima tam corporis quam animae fruuntur sanitate. — Optat Gruppe 
rus cum aliis, ut curionibus spiritualia exercitia tradantur. — Candidati 
plures Societati se dant. — Animorum fructus piique sensus feriis bac- 
chanalibus. 

t 
Jhs 

Gratiaet paxX.i R.de in X.° Pater. Paucis conscribam quo- 
modo, hoc mense Januarii, res nostrae sese Coloniae habuerunt, 
rogamusque obnixe, vt omnes, quotquot haec scripta legerint vel 
audierint, Coloniae nostre memores esse velint apud dominum 
Jesum X.m, vt plus fructus in dies adferre valeamus in laudem 
et gloriam benedictissimi nominis X.i ; multum enim confidimus 
in charissimorum nostrorum fratrum precibus. 

Nos Coloniae pacifice manemus corpore sani et mente in do- 
mino Jesu, spe bona collegii adhuc futuri. Multi enim nil cupe- 
rent magis, quam hic Coloniae collegium Socie tatis videre, quare 
quibusdam amicis Societatis, vt R.do Dno. Gruppero ^ et aliis, 
videtur bonum, imo optimum, vt in aliqua parte huius dioecesis ^ 
inciperem agere cum pastoribus, ad meliora eos exhortando, 
dando ipsis etiam aliqua exercitia spiritualia, si expediré videtur, 
simul etiam scholas siue studia puerorum reformando, ad que 
peragenda ipsi mihi darent literas auctoritatis ac commendationis 
ad eos, qui sub eorum iurisdictione sunt, qui non paruo sunt 
numero; putant enim quod fructum magnum faceremus. Quem 
fructum videntes colonienses, facilius etiam Colonie admitti pos- 

* Ex autographo in voi. E, sesquifolio, n. 116, prius 23l et etiam 23$. 
— Usus est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 270-272, n. 582-585. 

* Dr. Joannes Gropperus (Gropper), laudatus saepe Societatis fautor. 
^ Ms. diocaesis. 62 Epistolae Mixtae— 764 

semus *. Hac de re R.mum nostrum archiepiscopum ' accessissem, 
sed indispositio aeris adhuc impediuit, maxima enim niuis copia 
modo hic est, et frigus ingens, ita vt sine periculo non liceat 
modo multum proficisci. 

Interim quidam iuuenis leodiensis 21 annorum, nomine 
Leonardus, naturalibus bene dotatus, sacellanus sancti Lam- 
berti, non iamen sacerdos, sed totus mundanus, ad nos venit, 
qui vno aut altero colloquio totus est ad meliora mutatus, nil cu- 
piens amplius quam mundum relinquere et X.° domino inser- 
uire. Post dies aliquot incepit confi teri et communicare, tandem 
fecit generalem confessionem, nec aliud cupit, quam se totum 
Societati dare, vt X.m, quem sepe offendit, sibi lucrifaciat. Post 
preces multas recepimus eum in domo; habet enim satis vt in 
studiis se sustentet. In operibus humilitatis et charitatis magnum 
facit profectum: est ad omnia paratissimus. Est et alius studio - 
sus, diues admodum, iam promouendus in artibus, qui nihil aliud 
etiam cupit, quam se totum X.° et Societati dare, cui iam breui 
dabimus aliqua exercitia. 

M. Joannes de Cathena, coloniensis, votum scholarium, 
quod, me nesciente, fecit, iam offert illud P. V., vt sue litere, 
ad P. V. scripte, testantur. Naturalibus bene dotatus est. In dies 
in suo bono proposito magis stabilitur, et magnum profectum 
facit; etiam sua studia diligenter tractat. 

Vicini nostri in dies etiam, in virtutibus profectum faciunt, 
omnem superfluitatem in vestibus et aliis in rebus non necessa- 
riis ad pium vsum conuertunt: diebus dominicis sacram commu- 
nionem frequentant, et, qui, aliquando magis mundo seruierunt, 
feruentiores in XJ seruitio modo cernuntur, et qui ante annos 
aliquot in bacchanalibus solent maxime mundi vanitatibus dediti 
esse, istis bacchanalibus in cilicio, poenitentia et in orationibus 
sese exercuerunt, non nostro iussu, sed boni spiritus haud dubie 
instinctu, cupientes pro peccatoribus penitentiam agere aliquam, 

' Rem hujusmodi probatam fuisse Ignatio, constat ex responsione 
P. Polanci ad Kesselium, quam habes in Chronico, t. iv, pag. 271, n. 582, 
annot. i. 

Adolphus III von Schauenburg, archiepiscopus coloniensis. T5 Februarii 1554 63 

ne in tantum Deum offendant quantum bene cuperent, et pro 
eorum peccatis, quibus hoc tempore Deum aliquando grauiter 
offenderunt: alia poenitentie opera prohibere debuimus, Etiam in 
charitatis operibus strenue sese exercuerunt, dando elemosinas 
et visitando pauperes infirmos. Haec de nostris vicinis. 

Haec sunt, Rde. Pater, que scribenda occurrerunt P. V., cui 
nos vnice commendamus, et omnium fratrum precibus, quos 
omnes in Domino salutamus, precipue tamen Rdum. P. Dnum. 
Cornelium Wisschauem et fratres colonienses. Bene valeat P. V. 
in X-.° semper. 

Raptim Coloniae 8 Februarii 1554. R. V. seruus indignus, 

Leonardus Kessel. 
Tnscriptio: f Rdo. in X.° Patri, M. Ignatio a Loyola, prepó- 
sito generali Societati Jesu Romae. 

9^65 

MARIA DE GESSO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA I5 FEBRUARII 1554*. 

Gaudium ex acceptis Ignatii litteris. — Mariae in ferrariense collegium 
voluntas ac liberalitas . 

Jesus Maria. 

La gratia e pacce de M. Jesucristo sempre cresca e romanga 
in lanima de la P. V., Padre. Padre mio in Jesucristo observan- 
dissimo. La visita de V. P. con sue lettere " me ano date la vitta a 
suleuarme del dubio che hera causa de la mia infirmi tà, laqualle 
hè vn' tremore de cuore, che altre uolte i medici me ano det- 
to, se non me quardo dali afani, chel saria la morte mia: cosa che 
me pareua molto dificile, conosendo chel mondo non prometo al- 
tro, non, ma afani e traualli, e che siando inferma la principale 

' Ex autographo in voi . E, duplici folio, n. 55, prius 9I . 

- Die 20 Januarii 1554 scripsit Ignatius huic dominae, de ferrariensi 
collegio bene meritae, litteras, quas habes italice in Cartas de San Ignacio, 
t. IV, pag. 4i3, et hispanice, pag. et seqq. 04 Epistolae Mixtae— 765 

parte de lanima, che me pareua cosa imposibile a potermene 
quardare, e in vero li era cusi, se la diuina bontà non me auese 
suleuata con el mezo del mio comfesore, del qualle me ne trouo 
grando refrigero per la grande fede che ho a sua R.* 

• La P. V. puode vedere lobligo che li o, e comme la ulta e la 
roba e ogni mia forza die essere sotteposta ogni minimo scegno 
de V. P. per honor e gloria del datore de ogni bene, e con tutto 
el corre prego V. P. a pregar chel me facia tale. La R.cìa del 
Padre M. Gouane ' sta bene: el suo collegio camina ogni dì mel- 
ilo e con velocità in el ceruitio del Signore, e in beneficio e sa- 
tisfatione dela città, e non perhò senza sua gran faticha. E 
stiamo con speranza con un' giorno habia aparere qualque luoco 
bono per el collegio ', melilo che non hera quella casa de prima, 
bemchè non si lassi perhò la pratica di quella, o di quella o de 
vna altra, speremo che se habia a tuore un" giorno, e in questo 
megio con destreza meteremo qualque dinaro da banda , pen- 
sando chel Signor farà sucederé quello che più li piacerà. 
Rdo. Padre: de nono priego la P. V., che per amor' de Dio la 
me volila aiutare e benedire lanima mia aflita, aciochè la pilla 
forza a caminare secondo il piacere de Dio. Non altro. In Ferara 
alli 15 de Feberaro 1554. D. V. P. indegna figliola e serua. 

Maria dal Gesso. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.^ Padre, il P. M. Ignatio, 
superiore generale dela Compagnia di lesù, a santa Maria de 
Strada, apreso a santo Marcho. A Roma, * Joannes Pelletarius, ferrariensis collegii rector. Vide quid de ilio ac 
piíssima matrona, Maria del Gesso, litteris mandaverit hac occasione Po- 
lanco, t. IV, pag. 56-57, n. 96. 

^ Inventus est hoc etiam anno , favente Deo , locus scholis sociisque 
ferrariensibus magis accommodatus, de qua re plura infra, in epistola 822, 
ejusdem dominae del Gesso, ac saepe in epistolis Patris Pelletarii. 19 Februarii 1554 65 960 

TIBURTINA COMMUNITAS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 19 FEBRUARII I554 

Ne tiburtina Societatis sedes tollatur, enixe rogant. 
t 

R.do Padre. Il spiritual frutto che nella nostra città s' è uisto 
nascere dalle continue prediche et cristiane esortationi fatte dalli 
Rdi. Padri, che della uostra uenerabile Compagnia in seruitio di 
lesù qui dimorano, ci astringe pregarue, hauendo inteso che la 
R. Y. s' è risoluta leuare M. Disiderio - et compagni de qui, forse 
per urgente necessità de altro loco, che per solo Mio et per l'a- 
mor che V. R. mostra portarci, quando forse senza esserne da 
noi richiesta, ne fece digni d' un tanto dono, voglia esser con- 
tenta, non possendo agiu[n]gercene delli altri, che almeno questi 
che ora ui stando, non ci sian tolti, giachè, come s'è detto, 
non ui sonno senza frutto, et che non ne semo noi men bisogniosi 
che quelsiuoglia altro populo. Et se per adiuto se fusse in qual- 
che parte mancato a quel che doueamo, sia pur certa ciò non 
esser stata mente della nostra uniuersità, la quale, si come ne 
fan fede i decreti dei pubHci consegli, sempre ha ordinato se gli 
conuenghi de quanto era loro de bisognio, ma più presto è cau- 
sato, o dal poco poter' che la nostra communità ha hauto questi 
anni adrieto, per esser stata di continuo trauagliata da publiche 
inimici tie et Hti, o da poca cura che ne hanno hauta quelli che 
han tenuto il loco che hora noi tenemo. Sichè, senza hauer dú- 
bio che per V auenire s' habbia a mancar', piaccia alla R. V. non 
negarci cosi honesta adimanda; che, oltre che noi tutti, et in 
commune et in priuato, ne gli restaremo con obhgho, ne serra 

' Ex originali in voi. Epist. Comìminitatum , duplici folio, n. 175, prius 
33.— Usus est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 21 et seq., n. 25. 

- P. Desiderius Girardin, cujus in superiore volumine litteras plures 
edimus. Vide infra, epist. 768. 

EpISTOLAE MiXTAE, TOM. IV, 5 Epistolar Mixtae— 767 altamente premiata da Cristo. Nè occorendoci altro per hora, 

restamo basandoli le sacre mano. Da Tyuoli il di 19 di Febraro 

1554. Al piacer di V. R., 

Capomilitia, priori et commune della città de Tyuoli, 
Franciscus, alias [vel Antonius] Nandinis, capomilitia. 
Inscriptio: \ Al Rdo. M. Egnatio, prepósito generale della 

Compagnia de lesù, nostro honorando. A Roma. Sigilli vesii- 

gium. 

CAROLUS DE BORJA 
HIERONYMO RUIZ ET FERDINANDO DE AVILA 

DAIMIEL 22 FEBRUARII I554 

Collegio romano subvenit. 

t 

Ihs. 

Al muy noble señor Hierónimo Ruyz Noble señor: Si fueren 
acabados de pagar los 300 escudos del año passado de 1553 años 
al collegio ó hermita de Oñate, que por mí les pagáuades cada 
un año, es mi voluntad que de aquí adelante no los paguéys, sino 
que, ansí como los pagáuades á dicho collegio ó hermita hasta 
aquí, que los paguéys de aquí adelante al collegio de Roma: y en 
caso que tengáys ya pagado todo el año pasado de 1553, les acu- 
dáys con 100 ducados, que es mi voluntad que se les den de li- 
mosna para cumplir cierto concierto que se ha tomado para aque- 
lla casa y heredades, y ternéys vuestra cuenta con Hernando de 
Auila, mi contador, de aquí adelante, conforme á esta mía. Y no 
siendo para más, nuestro Señor vuestra noble persona guarde, 
como, señor, deseáys. De Daymiel á 22 de Hebrero 1554. A lo 
que, señor, quisiéredes, 

El Duque de Gandía. ' Ex transumpto coaevo in voi. E, unico folio, n. 14, prius l3. 
^ Hunc virum laudai P. Tablares, Epist. Mixtae, t. m, pag. 591-592. 
Ab eodem vocatur ((factor del P. Francisco.» Ibid., pag. 349. 22 FEBRUARII 1554 67 

Al virtuoso pariente, Hernando de Auila , mi contador, en 
Gandía, 

Virtuoso pariente: Esta es por sólo deziros cómo por manda- 
miento del P. Francisco, mi señor, se ha concertado que las tre- 
zientas libras que cada un año se dauan al collegio de Oñate, 
acabados de pagar del año pasado 1553, se han de pagar de aquí 
adelante al collegio de Roma, començándolas á pagar este año 
que corremos 1554, y deste en adelante cada un año por su or- 
den consecutiuo. 

Y á más desto, se han de dar á la hermita de Oñate 100 du- 
cados este año solo, que yo les doy de limosna para cumplir cierto 
concierto que se ha tomado para aquella casa y heredades: y ter- 
néys concierto dello con Hierónimo Ruyz, al qual también scriuo 
agora acerca desto, teniendo cuenta con él, como acostumbráis 
en sus datas y piesas. 

Y también haréis que luego se paguen á Pere Doménech 
boticario de Valencia, todas las pensiones que fueren deuidas del 
censal que se responde al obispo de Esquilache ' ó con dinero ó 
açúcar, como más prompta fuere la paga. 

Y á más desto , daréys forma cómo se den cada un año al 
mesmo P. Doménech 200 ducados en dos pagas, á nauidad y á 
S.t Joán de Junio; començando la primera paga el día de S.t Joán 
que viene, deste presente año 1554, en Junio. Y porque esta es 
mi voluntad, trabajaréys que se cumpla al tiempo en todo caso. 
Y no siendo esta para más, nuestro Señor vuestra virtuosa per- 
sona guarde como puede. De Day miel á 22 de Hebrero 1554. 

Estos dozientos ducados son á cumplimiento de los dozientos 
ducados que doy cadaño al collegio de Roma. A lo que qui- 
siéredes, 

El Duque de Gandía. 

* De Petro Domenech non est cur hic plura dicamus, cum in superio- 
ribus voluminibus de hoc viro egerimus. Hujus ad Ignatium epistolam ha- 
bes supra, n. 760, pag. 50 et seqq. 

- Alphonsus de Villalobos. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 659 et 846. 6S Epistolae Mixtae— 768 DESIDERIUS GIRARDIN 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 25 FEBRUARII I554 
De re familiari collegii tiburtini. 
t 

Ihs. 

Pax Xpi., etc.. Rdo. et in X.° honorandissimo Padre. Le 
presente responderanno a quelle de V. P. vitime, cioè del 21 del 
presente: il resto supplirà nostro fratello Anthonio 

Quanto a Ihorto, primamente V. P. me scriua che io explichi 
il mio parere, il quale io rimetto al nostro fratello Anthonio, et 
è questo. Conciosiacosachè già più volte hauemo tentato de li- 
berarci de questo horto in diuersi modi, si come appare nelle mie 
lettere frequente mandate a V. P.: nientedimeno consideriamo 
che è vero quello, cioè che Ihomo propone et Iddio dispone, in- 
terpellante etiam varie circonstantie et auisi che solegno occorre- 
re in mezo delli negotij del mondo. 

Dipoi le nostre vitime lettere, inanzi che io receuesse queste 
vostre predette, se è trattatto con le monache, et concordato che 
pigliarano vn hortulano per paghatore, il quale pigliarà Ihorto 
da noi per 12 A, et le pagharà alle dette monache, overo per 
dire altramente, noi transferiremo la nostra emphiteosi ^ a quello 
hortulano come seconda emphiteosi con la possessione ciuile et 
vtile dominio, retento tamen dominio directo apud dominum, et 
cum pacto de sainare quello pocho territorio ad vsum nostrum 
durante emphiteosi. 

In questo siamo concordi. Ma cè vn altro fastidio et empedi- 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 26, prius 35. 

' Antonius de Robore.— Vide ad hanc epistolam illustrandam quae fuse 
narrat Polancus, t. iv, pag. 21 et seqq., n. 25 et seqq., agens de collegio 
tiburtino. Cf. etiam epist. 766, et superioris voluminis epist. 701,725 
ejusdem Girardin. 

^ In ms. varie clauditur haec vox, quae in tertio loco aperte et piene 
emphiteosi legitur. 25 Februarii 1554 69 

mento di fare questo contratto. Imperò Ihortulano, presente nostro 
conductore quinquennario, non vogle lassare Ihorto per darlo a 
quello altro, et non è sufficiente paghatore (vt apparet) et hortu- 
lano, imperò credo che non sarà accettatto dalle monache. Sopra 
questo siamo discordi insieme io et nostro fratello Anthonio; 
imperò io lo vorie prouedere duna altra partita, come già haue- 
mo parlato insieme con il procuratore delle monache, et andare 
con lui per amoreuolezza, acciochè lassasse Ihorto. Ma essendo 
anchora lui sospeso et non pienamente anchora deliberato di fare- 
Io, perchè lui ancho desidera hauer' Ihorto in simile modo, nostro 
fratello Anthonio vorrie procedere per iustitia ciuile, pretendendo 
che lui non ha pagato in termini debiti: lui è anchora debitore 
alle monache tre A , et a noi per conto de Ihorticello et pergho- 
leso de santa Maria del Passo circa julii 17, per li qualli credo 
che la professione nostra pouera non deue hauer actione propria, 
licet nomine de M. Luysi *; ma me dubito che sia eiusdem farine, 
perchè M. Luysio la renunciata. Quanto alli sopradetti 3 A, ha- 
uemo actione tanquam procuratores, etc., etiam constretti a ac- 
tionarlo. Benché io credo che, secondo la iustitia ciuile, forsa po- 
tiamo trouar' qualche ragione (forsa magra) de scaciarlo; niente- 
dimeno pensando et considerando che non bisogna fare ad altri 
quello che non vorremo che fusse fatto a noi, ho considerato 
nella mia conscientia, che neir horto si è statto fatto gran dan- 
no, et non hauemo mancho paghati le monache nelli soi termi- 
ni, etc. Imperò licitamente ci possino scaciare, non pagando ogni 
volta. Nientedimeno hanno vsato de cortesia et charità verso di 
noi, expettando, et adesso sevoglino accommodare a noi, piglian- 
do altro paghatore, etc. Et questo nostro hortulano (assai poue- 
ro), il quale non ha anchora finito l'anno, et non è debitore sinon 
vna miseria de 3 A alle monache (benché a noi juli 17), et le 
pagharà, et vogliamo vsare de tale rigore ciuile, il quale è statto 
a noi relaxato, in mia conscientia io vorebbe procedere per altra 
via, per suo vtile et per il nostro non essendo sufficente. Lhorto 
non è mancho mal acconciato: vero è che poterle essere meglio Ludovicus de Mendoza. 70 Epistolae Mixtae — 768 

con la successione del tempo. Questo è il mio parere et la mia 
conscientia, et tutto io rimetto a Tobedientia. Tandem non po- 
tendose concordar', se poterie renunciare * Ihorto alle monache 
per rompere la locatione, et pigliare quello pocho terreno per 
viale in censo annuo, conciosiacosachè non se po vendere. Il 
censo valerebbe vna miseria per tanto breue spatio, largho dun 
passo et Ihongho circa 12. 

Bisognarebbe fare mutuam renunciationem iuris et actionis 
per conto del danno fatto (salua tamen conscientia restituendi) 
facendo renuncia se romperà la locatione sanza fare torto; impe- 
rochè nella locatione tutto questo se suppona, subintelligendo 
implicite. 

Circa la casa io expettaua la patrona. Non sapemo si lei 
vorrà dare la casa per mezo anno; presupponiamo (in questo me- 
zo) che non la darrà, acciochè V. P. si possi deliberare quello che 
haueremo allora daffare. Si lei la darà, la cosa è bella diffinita; 
imperochè il capomilitio ci ha promesso darci li dinari, et vorie 
lui che la pigliassimo per vno anno. Ma non volendo restare, io 
non vorie gabare la communi tà. Et poi in questo mezo la patrona 
non cerca altro sinon vender la casa. Laltro giorno anchora vno 
la visitato per compararla. 

Del nostro bisogno ci rimettiamo alla charità vostra in tutto 
che gli parerà mandarci per lamor' de Dio. In vestimenti assai 
bisogno cè, massime de veste, calze et giponi, etc. Io ho con- 
fessato 4 persone questa settimana. Non altro, sinon che ci ra- 
commandiamo alle orationi de tutti. Scritte in Tyuoli alli 25 de 
Febraro 1554. 

Dipoi mi pare che nostro fratello Anthonio è condescendutto 
al mio parere suprascritto. Questa lettera seruirà per doi set- 
timane. 

De V. P. indegnissimo seruo in X.°, 

Desiderio. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. Messer Ignatio, 
prepósito generale della Compagnia de Jesù. In Roma. • Ad oram chartae eadem manus scripsit (iustius). 25 Februarii 1554 71 769 

ALPHONSUS ROMAN 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAESARAUGUSTA 25 FEBRUAUII I554 

Status rerum Società tis Caesaraugustae. — Aliae aedes ad aedificandum 
comparatae. — Multorum obtrectationes et oppositio. — Cardinalis Poggio 
ex Hispânia discedit. — Nostri caesaraugustanum antistitem conantur 
Societati conciliare. — De crebro sacramentorum usu aliqui male sentiunt: 
id dolet Roman. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en X.° 

El Spíritu sancto en la alma de V. P. augmente de contino 
sus sanctos dones y graçias. Amén. Muchos meses ha que nues- 
tras almas no reçiben la sólita consolaçión con las letras de essa 
sancta casa. Sea el Señor alabado, que nos augmenta en esto 
nuestros trauajos. Con todo creo, que si no es caso que sobre- 
uiene á las letras en el camino, en no escriuírsenos deue hauer 
causa justa. Días ha que se han embiado letras, ansí de mano del 
P. Rojas, como de la mía, creo, por su mandado á V. P. ó al 
P. M. Polanco, dándose en ellas larga relaçión de lo succedido 
hasta entonçes en los negoçios de nuestro assiento en esta çib- 
dad ■; y porque hai nouedad en ellos de aquel tiempo acá, offre- 
çiéndose la partida del Rmo. cardenal Poggio, y que ansí serían 
çiertas las letras por esta vía, me ha pareçido no dexar de dar á 
V. P. cuenta de lo que passa, estando absenté el P. Rojas, que 
sobre negoçios de mucha importancia ha tenido neçessidad de yr 
á verse con el Padre doctor Araoz (que al presente se entiende 
está en Alcalá para yrse luego á Valladolid), aunque yo estoy en 
la cama de algunos días á esta parte, y gloria á Dios ya algo ali- 
uiado. Paréçeme que al tiempo que las vitimas letras se escriuie- 
ron de aquí á V. P., solamente se hauía intentado vn sitio çerca 
del monesterio del Carmen, muy cómmodo para nuestra babita- 

* Ex autographo in voi. E, triplici folio, n. 147, prius 3']3, 374, 875. 

* Epist. Mixtae, t. iii, epist. 657, 658, 659. 72 Epistolae Mixta e— 769 

çión, aunque no tanto para el ministerio nuestro y prouecho de 
las almas, por ser al cabo de la çibdad. Y como los carmelitas y 
sus deuotos alborotaron tanto la çibdad, que fué cosa bien nota- 
ble, contra nosotros con quexas y amenazas y murmuraçiones, 
por esto y por otras causas dexando aquel sitio, por procurar con 
todos la possible paz, se intentaron también por la çibdad otros 
dos sitios, como lo hauía hecho en el ya dicho, embiando los ju- 
rados. Y ansí en ellos, como en aquel otro, por parte de vn mo- 
nesterio de monjas y otro de frailes de sant Françisco se nos hizo 
la misma resistençia; alborotando mucho assímismo la çibdad, por 
ser los sitios çerca de sus casas. Pareçió conueniente y aun ne- 
çessario al P.e Rojas, que en esto ha mucho procurado no ser 
causa de estragarse la charidad y sosiego de las almas en los que 
muestran grandes señales de passión y contençión con nosotíos 
(que son los más de los religiosos), y también por ser los lugares 
muy caros, apartarse de aquellas pretensiones; las quales eran 
intentadas por personas muy denotas de la Compañía; á muchas 
de las quales, y entre ellas á algunas que muy particularmente y 
con entrañas de amor y con fortaleza y diligençia en nuestros 
negoçios se han mostrado y muestran, somos en el Señor muy 
obligados. Hanse intentado otros algunos sitios, en vno de los 
quales los frailes de sant Augustin se començaron fuertemente á 
opponer; y algunos destos no conuenían, otros no se podían bue- 
namente hauer. Finalmente que hemos andado, y nuestros deuo- 
tos con nosotros, quasi speculando y rodeando toda la çibdad 
para hallar sitio conueniente á nuestro ministerio, y donde (si 
possible fuesse) se huyessen los ya dichos inconuenientes, y al- 
gunos otros que por ventura se han juntado á estos. Hase ya el 
Señor, por su bondad, querido apiadar de nosotros y de nuestros 
deuotos, que mucho han desseado el assiento y augmento de la 
Compañía en esta çibdad, en que pareçiendo muy cómmodo vn 
sitio para el prouecho de las almas, por estar en el medio de la 
çibdad, aunque no para la corporal recreaçión nuestra, por ser 
algo estrecho y no poder hauer huerta en él, se tracto con el 
dueño, que es vn cauallero prinçipal y muy honrado desta çib- 
dad; y él y su muger, que es vna señora muy Christiana, holga- 25 Februarii 1554 73 

ron mucho de nos le vender, pudiendo (á lo que se cree muy 
çierto) venderle en mucho más preçio que á nosotros. Hase con- 
cluido la compra de aquel sitio, que es vna casa vieja, que se ha 
de derrocar, con vnos corrales que la misma tiene. Hase procu- 
rado vna casa junto á ella para nuestra habitaçión, hasta que or- 
dene nuestro Señor se haya edificado, y ha hauido tantos calum- 
niadores con la dueña, que es vna biuda, para que no nos la 
diesse, que es cosa marauillosa. Y si con esto houiesse de dezir 
á V. P. las murmuraçiones y contradictiones, los falsos testimo- 
nios, las inuidias y passiones, los conuentículos, risas y escarnios 
contra nosotros; el marauillarse porque nos dexan edificar; el dar 
señales que no nos querrían ver tener assiento en esta çibdad, 
espeçialmente entre quasi todos los religiosos y saçerdotes, no 
sacando de mucho desto al prelado ' y á sus familiares, sería 
nunca acabar. Finalmente: conforme á lo que he entendido, y el 
P. Rojas dize y á mí pareçe, de lo que oyó y aquí veo, tanta con- 
tradictión por ventura no ha tenido la Compañía en todos juntos 
los lugares donde está en España, como en esta çibdad: ni por ven- 
tura vno por vno hay lugar donde tenga tantos deuotos, y muy 
affiçionados, y que tanto crédito tengan de la Compañía, y donde 
más personas se hayan approuechado por las confessiones, attento 
que aquí no ha hauido predicador que esté algún tiempo, y el 
poco número de saçerdotes, pues, como dizen muchos, quasi vno 
solo ha residido aquí de assiento, por las muchas absençias del 
P. Rojas, hauiendo muy mucho approue"chado la presençia que 
aquí ha tenido; y attento también á que aquí no se han quasi 
dado los exerçiçios, si no fué quando el P. Rojas estuuo en Ro- 
ma, y á vno solo estando él aquí, porque no le ha pareçido con- 
uenía. Dios traiga tiempo que se den á muchos, pues tanto sería 
el prouecho. Tornando á nuestro assiento, lo que faltaua al pre- 
sente para començarse de hecho, es poner la primera piedra en 
la yglesia; y avnque ha estado aquí muchos días el cardenal *, no 
lo ha podido hazer, porque poco antes de su partida se concluyó 
lo del sitio, y entonçes se halló tal de enfermedad (que ha tenido 

' Ferdinandus de Aragon, caesaraugustanus archiepiscopus . 
- Joannes Poggio. 74 Epistolae Mixtae— 769 

muchos días) que no lo pudo hazer; y fué tan repentina su par- 
tida y incogitada quasi de todos, por ver su flaqueza, que no 
huuo lugar para que dexasse mandato á vn obispo de gracia ' de 
los que aquí hai, para que pusiesse la primera piedra. Llevó mu- 
cho cuidado de nos embiar todo recaudo de donde su señoría pri- 
mero reposasse (que entiendo será en Barçelona) , y yo le he 
escrito este día sobre ello. 

El P. Rojas ha procurado que este negoçio se hiziesse por 
mano ó por auctoridad y voluntad del Rmo. arçobispo; y ha dado 
bien fría respuesta, ansí al cardenal que se lo embió á rogar, 
como al P. Rojas, siendo su vitima respuesta que no estaua en 
disposiçión de hazerlo, y que, quando estuuiesse, vería lo que con- 
uiniesse. Sospecho que el P. Rojas se deterná algunos días; y para 
que quando sea su buelta esté todo aparejado, y porque de nues- 
tra parte haya todas las possibles señales de sumissión y suffri- 
miento con el arçobispo, para si le pudiéssemos ablandar con 
nosotros, me ha pareçido ahora, en absençia del cardenal, pro- 
curar que vayan á hablar al arçobispo y rogar sobre esto perso- 
nas prinçipales, que le son acceptas: que entre lo demás le den á 
entender, lo que es çertíssimo, que hemos desseado por algunos 
buenos fines el P. Rojas y yo, que lo hiziesse su señoría, ó se 
hiziesse por su auctoridad, aunque fuera (suffriéndose) por vn 
clérigo de su casa, que no por mano del cardenal, ni por su man- 
dado, porque de aquello se sospechauan inconuenientes para el 
seruiçio del Señor, aunque para lo temporal nos pudiera ser me- 
jor. Tengo alguna sospecha que el arçobispo respondió desabri- 
damente, quando estaua aquí el cardenal, sobre este negoçio, 
quando se le pidió lo hiziesse, pensando que era cumplimiento, y 
que el cardenal lo quería hazer, pues tanto se ha mostrado de 
nuestra parte; y también por algunas señas que tengo entendi- 
das estos días del arçobispo, de cosas que me han referido que * «El título de Obispos de gracia se encuentra usado en Cataluña 
hacia el siglo xv, según notó Villanueva, y aun se cree que algunos de los 
Obispos titulados de Gracia debieran llamarse más bien de gracia en el 
sentido de que eran Auxiliares.)) Fort-La Fuente, España sagrada, t. Ll, 
pag. XXVI. 25 Februarii 1554 75 

ha dicho, hai alguna probabilidad, que dará liçençia para ello á 
vn obispo, que es lo que nos conuernía, por no prouocarle más 
de lo mucho que está contra la Compañía. Espero en nuestro 
Señor, lo presente y lo futuro parará todo en bien. 

Con todas las contradictiones que he dicho, y con hauer quien 
con diligençia procura (cosa bien de doler) apartar las almas del 
camino de la frequençia de las confessiones y communiones, no 
se dexan muchos de esforçarse, con el diuino fauor, á yr ade- 
lante en lo començado, y á venir otros de nueuo á confessarse á 
menudo; y tengo por çertíssimo hauria muchos más, si houiesse 
operarios, que el Señor nos embíe por su misericordia. Que se 
confiessen y comulguen con nosotros de ocho á ocho días, y de 
quinze á quinze, haurá aquí hasta sesenta personas, y antes más 
que menos, á mi pareçer; y que se confiessen como de mes á 
mes, y fiestas prinçipales, son muy muchas personas, y entre 
ellas muchas de las más prinçipales de la çibdad. Vltra desto, 
obra el Señor mucho en la conversión de muchas almas perdidas 
al conoçimiento y enmienda de sus malas vidas passadas, de que 
no poca consolaçión nos suele salir entre los trauajos y soledad. 
Entiéndese muchas uezes en diuersas obras de charidad, como 
en soliçitar perdones, en socorrer neçessidades con enpréstitos y 
con limosnas. Sea por todo gloria al Señor. 

Lo que á mí, muy Rdo. Padre, entre otras cosas mucho me 
llega al alma, de las que se hazen y dizen contençiosamente con- 
tra nosotros, es, que hai muchos, que desuergonçadamente se 
atreuen á dezir, sin hablar de aparejo ni otra buena considera- 
çión, que el comulgar á menudo no es bueno, y ríen y mofan 
dello; y hai quien diga, que es camino del infierno; y lo que es 
de llorar, esto sale de religiosos y saçerdotes. Y como se vea, 
que, allende del prouecho que los que á este bendito exerçiçio ha 
traído el Señor, sienten, y muestran claro en sus almas, es gran 
misericordia de Dios, que haya mouido á muchas almas en su 
yglesia, que por fe y deuoçión confiesen y sientan en llegarse 
tanto á la communión del diuino sacramento, la verdad que sobre 
él y su exçelençia la cathóHca yglesia, madre nuestra, tiene con- 
tra las falsedades y locuras que sobre esto tiene el miserable lu- 76 Epistolae Mixtae— 769 

theranismo. Y apartarlos dello pareçe en la fe peligroso, allende 
de no entender estos la prouidençia de Dios en esta parte, que 
mueue en su yglesia á vnos que supplan, approuechándose en 
vna cosa, por los que en la misma han desfalleçido y caído. El 
Señor lo remedie, que yo lo desseo, çierto, mucho; y aun que el 
supremo pastor lo remediasse. Helo exaggerado tanto, porque, 
como creo V. P. conoçe, la gente desta tierra de su natural es 
dura, cabeçuda y indeuota, aunque el Señor va mucho ablan- 
dando los coracones; porque la frequençia de confessiones en mu- 
chas yglesias, y por muy muchas personas, y, á dicho de muchos, 
nunca se ha vsado aquí como agora. Sea gloria á Dios por todo. 

Esta començé á escriuir dos ó tres días ha, estando aún en 
cama indispuesto: bendito sea Dios, ya me voy leuantando con 
mucha mejoría. En las oraçiones de V. P. humilmente me enco- 
miendo, y en las de los Padres y hermanos de essa casa y colle- 
gio. Al P. M.° Nadal y al P. Francisco creo tememos aquí, pla- 
ciendo á nuestro Señor, para después de la resurrectión: muy es- 
perado es el P. Francisco, y créese será el Señor muy seruido 
con su venida. No otro sino que supplico á nuestro Señor á todos 
dé gracia para sentir y obrar su voluntad sanctíssima. Amén. De 
Çaragoça 25 de Hebrero de 1554 años. De V. P. mínimo hijo y 
sieruo en Jesu X.**, 

t 

Román. 

t 

Inscripiio: Jhs. Al muy Rdo. en Christo Padre nuestro, el 
P. M.° Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de 
Jesús, etc. 

' Cogitaverant quidem Borgia et Nadal Caesaraugustam se conferre, 
Epist. Mixtae, t. m, pag. 705, 706; sed difficultatibus quibusdam impedid, 
profectionem distulerunt. Et tandem dum Borgia opportunitatem exspecta- 
bat, «venit Junio mense P. Natalis Caesaraugustam, antequam Gandiam et 
Valentiam veniss*, et magna consolatione nostros perfudit. » POLANCO, 
t. IV, pag. 364, n. 774. 28 Februarii 1554 77 ALBERTUS FERRARESE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 28 FEBRUARII I554 

Sibi attribuii quod fructus suscepto labori non responderit: ut ab onere alios 
gubernandi eximatur, petit. — Auditorum, scholas nostras frequentan- 
tium, numerus. 

t 

Jhs. 

Gratia et pax domini nostri Jesu Xpi. 

Hogi, Padre Rdo., siamo gionto al tempo nel quale habiamo 
rendere ragione della villicatione nostra: per il che mandiamo le 
quadrimestri, per le qualle V. R. cognoscerà il poco frutto che 
habiamo operato in questa sua vigna. Et non già perchè V animo 
mio non sia stato sempre grande, ni anche voglio imputar li so- 
getti: ma la colpa viene per la mia ineptitudine e per mio poco 
sapere, e questo nè stato la causa, per la qual mi son mosso nell* 
ultima mia a pregare V. R. che mi uoglia leuare da tal preminen- 
tia e supplire per persona atta a tal impresa, dalla qual, come ho 
ditto nell altra, ne habia da riportar' amaestramenti e dottrina: 
e de ciò (se è licito) le supplico e prego 

Hora quanto V. R. mi impone che voglia scriuere a Ferrara, 
non posso manchare per la obedientia; ma quella sapia che io lo 
facio mal voluntiera, non già per oppinione cattiua eh' io tenga, 
ma per lo amor' proprio et affectione eh' io sento non mi hauer' 
totalmente spogliato; e per questo voleua anche pregar' V. R. 
apreso alla santità diuina % che quella fosse contenta a non mi 
mandar' in loco più propinquo alla patria, di quello eh' io mi ri- 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 3l prius 42. 

2 Sibi vitio vertit Ferrarese, quod alii aliis tribuendum esse sentiebant. 
A^ide Epist. Mixtae, t. iii, epist. 655, pag. 442, ubi de Cervini cardinali 
Olave scribit: «He notado que está muy descontento de Augubio, por el 
poco agradecimiento que ha mostrado á la Compañía, y poco gusto que en 
cosas de spíritu los hombres de aquel pueblo toman ..» 

5 Ms. s. d.» ^8 Epistolae MixTAE— 770 

trouo ahora, vedendo la tranquilità che ho hauuto qui per questo 
tempo circa ciò, cosa che mi è stato molto vtile. 

Del nostro M. Michaele ' non nè partito, e non se partirà sino 
al tempo debito. Del fratello Giouanni Antonio ^ lui legge una 
lettione in greco ad instantia de alcune persone: del predicare lui 
disc che senza lesione e danno predicará quando farà bisogno, il 
che non penso che accadi per adeso, essendoui il predicator pu- 
blico per la terra: di fuor' non potremo andar' noi altri per le 
occupatione, che incomentiarà la settimana sequente le donne a 
confessarsi. Delli scolari della prima classe, cioè di Rainaldo % 
lui mi ha ditto che hogi passano in numero 60: vero è che pas- 
sano 55. Della 2.* classe, che doueriano esser in numero 27, sono 
manchati tre francescani; però mi pareno a me che stiano sempre 
più in augumentarsi che altramente. Non altro per hora: noi tu ti 
sempre si raccomandiamo a V. R. Di Augubio alli vltimi de Fe- 
braro del Liiij. D. V. R. seruo indegno, 

Alberto Ferrarese. 

Li quinterni del direttorio * sono gionti a tempo che non è 
ligato. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di lesù, a Roma. 

* Michael Vignes. Polanco, t. iv, pag. 55, n. 94, annot. 2. 

- Joannes Antonius Viperanus, cujus elogium vide apud Polanco, 
ihid., pag. 53, n. 89. 

* Ita perpetuo appellatur, tacito ejus nomine. 

* Agitur proculdubio de opere P. Polanci Breve directorium ad Con- 
fessarii ac confitentis munus rite oheunduni, cujus alibi mentionem feci- 
mus. Polanco, t. iv, pag, i3, n. i3, annot. 2. Missa ex urbe fuere exem- 
plaria ad diversas Societatis provincias una cum litteris Polanci, quas habes 
italice in Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 411, hispanice vero, pag. 24. 
Huic libello addita quaedam hoc ipso anno 1554 jam fuerunt, ut ex PoLAN- 
CO, l. c. constat. Nec inverosimile est Ferrarese ad aliquid, quod opúsculo 
esset adjiciendum, referri. 28 Februarii 1554 79 991 

ANTONIOS DE ARAOZ 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

COMPLUTO 28 FEBRUARII 1554'. 

Cum gratiarum significatione respondei Polanci litteris, diluitque nonnulla, 
quae ipsi objiciebantur. — Actum non est de creando Araozio, Caroli 
principis magistro: idcirco id Ignatio numquam retulit. — Sincero animo 
optat ab onere administrandae provinciae se liberari. 

t 

Jhs. 

t 

Pax Xpi. Charissimo Padre mio en Jhu. Xpo.: Las de 17 y 18 
de Henero resçiuj anteayer, y las vió el Padre comjsario digo 
las que venjan para mj, porque las de su reverencia no an llegado 
asta agora: podrá ser ayan pasado á Portugal. Bendita sea la 
mjsericordia del Padre delias, por las que haze en tantas partes 
por medio de la Compañja, y las que á ella haze en tomarla por 
medio é jnstrumento de obras y empresas tan grandes y agrada- 
bles á su diujna magestat. Sea también bendito y mili vezes ben- 
dito por la charidad que V. R. a vsado comjgo en lo que me 
scribe en vna de primero de Henero, que dize seer copia de otra, 
la qual avn no a llegado. Dar á V. R. las graçias de tanto bene- 
fiçio, deséolo; mas conozco que no podría signjficar por letra la 
mjléssima parte de la gratitud que siente mj alma. Dé N. S. á 
la suya por esto tantos dones particulares quantas letras a scripto 
en esta carta, y crea, Padre mío, que quanto sin más saluas me 
tratare y avisare, será la charidad mayor; porque entenderé que 
confía algo de mis entrañas, que por la bondad diujna son de- 
seosas de açertar, de vnjrme jnseparablemente, como pienso 
estarlo, quanto es líçito dezir, y de hobedesçer sin ojos y sin 
cabeça propria; y si por mis descuydos y mjserias otro testimonjo 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 150, prius 379, 38o.— Ad 
oram extremam chartae, in parte ejusdem superiore legitur scriptum: Para 
el P.e M.e Polaìico. 

- P. Hierony mus Nadal. 8o Epistolae MixTAE— 771 

dan mjs muestras, sea çierto (Padre charíssimo) que la jntençión 
a sydo de vnjón y no de diujssión: absit, absit. Y porque sin 
ninguna duda creo más lo que veo en la carta de V. R , que lo 
que siento en mj consciençia, qujero callar y creer, echándome 
á los pyes de nuestro Padre, de todo coraçón pydiendo perdón y 
otra mayor penjtençia de la que V. R. significa, porque esa es 
dulçe^ deseada y amable á mj alma * . 

Con grandíssima razón se admira V. R. de lo que dize de maes- 
tro del infante; y no con menos yo, de que tal cosa aya llegado 
allá, porque sabe el que nada ignora, que es esta la primera vez 
que yo lo e oydo ; y que nunca tal e dicho nj scripto, ni tal se 
aliará, porque nj tal me an ablado ni signjñcado. Podrá seer que 
la gente, que jmagina alguna açepçión, vbiese echado algún juizio 
deso ; mas yo nj e ablado nj scripto palabra en ello , porque no 
me la an ablado á mj personas de quienes se pudiese hazer fun- 
mento: immo no se me acuerda que persona alguna me aya 
ablado en ello. Siendo asj, nuestro Padre vea con qué conscien- 
tia nj religión podría yo scriujr nj significar tal cosa ■. 

De los desiños que yo entendía que hazían de mj, ya lo scriuj 
á nuestro Padre, y tengo su respuesta açerca dello; y V. R. sabe 
que avn en cosas muy menudas e siempre procurado saver su 
paresçer, como era razón, quánto más en cosas mayores ; y así 
quanto á esto no tengo más que dezir , sino lo que e dicho al 
P. M.tre Nadal ablando de nuestro Padre, scilicet: etsi occiderit 
me, in ipso sperabo. ¡O Padre mjo! que si yo supiese sacar frutto, 
entendería que nuestro Señor me qujere abrir los ojos, y que co- 
nozca mj presumpçión, pues e presumjdo (y avn agora presumo. ' Quae hactenus dixit Araoz in hac epistola, referuntur ad rumores, qui 
de ilio ferebantur in negotio Patris Simonis Rodericii, de quibus egit idem 
Araoz, epist. 706, Epist. Mixtae, t. ili, pag. 594. Infra, in hac ipsa epistola, 
rursus de eadem re agit, respondens objectis a Polanco. 

- Haec verbis P. Polanco illustrantur: «Admonitus autem est P. Araoz 
(postquam reprehensus esset, quod adhaerere nimium videretur plus aequo 
rebus P. Simonis, et quod non monuisset P. Ignatium quod de ipso eligendo 
in magistrum infantis Caroli Hispaniarum ageretur) de hac provinciarum 
partitione, etc. » Vide locum, Polanco, t. iv, pag. 386 387, n. 833. — De 
divisione autem Societatis hispanicae in provincias tres, infra agetur. V 28 Februarii 1554 81 

porque no desmayo) que en amar y hobedesçer simpliçiter y sin 
replicar a nuestro Padre, nadie me exçedía ; y crea, Padre charís- 
simo, que esto que V. R. me scribe agora, y otras cosas de an- 
tes, no sólo desmayo, mas antes me an dado nuevo amor y nuevo 
rrespetto y me an fortificado en nueva hobediencia y vnión; y 
por esto no dude, Padre mío, de curarme, avnque sea con cau- 
terios, que mj alma se siente en este caso consolada, y se forti- 
fica á más trabajar y á más hobedesçer, y sin njnguna tristeza nj 
debilitaçión: ut insipiens loquor, sed non mentior. 

En lo de N. no quiero dezir más de remjttirme al P. M.e Na- 
dal, que sabe la verdad en este caso: yo confieso que fuy negli- 
gente en no aver ymbiado antes á informarme, porque así pu- 
diera proçeder con más claridad Con esto digo que no se 
aliará que yo aya por scripto nj palabra debilitado la authoridad 
y modo de proçeder de los instrumentos ' ; porque bien entiendo 
que fuera yr de directo contra la caveça: y la mja lo pagase 
antes con qualqujera cosa y pena corporal, que tal mjseria y 
plaga permjta nuestro Señor en mj alma. También digo , que 
pienso, que no sólo en lo esençial, que esto nunca yo lo soñé du- 
dar, absit, mas que avn en lo particular fué proujdençia diujna 
en los instrumentos; y porque el P, M.tre Nadal tiene informa- 
çión de todo esto, y particularmente sabe que yo no»deseaba que 
N. ^ nj yo tuviésemos por vía de heredad, que dizen, estos luga- 
res, V. R. de mj parte pyda perdón á nuestro Padre, que sin 
duda yo conozco aveer tenjdo muchas njgligençias , y no es la 
menor culpa averme scusado: como en fin hijo de Adam. Dize 
V. R. que debría segujr el sentir y voluntad de nuestro Padre en 
este caso, como también en otros: yo pydo á V. R., por lo que 
debe á la caridad, me lo scriba claramente, porque sea más ad- 
vertido en hobedesçer á nuestro Padre , pues á ello me tyra no 
sólo la ley del spíritu, mas avn la de la carne; y esta siente 

' Sequuntur heic tres quatuorve versus, atramenti litura ab ipso Araoz 
deleti. 

* Notat hic Patres Michaelem de Torres et Jacobum Miron. 

^ Simon Rodrigues. Dubia est lectio hujus periodi, pluribus Araozii 
emendationibus maculatae. Nos, quod illum scripsisse putamus, id edidimus, 
nulla mutatione aut adjectione verborum facta. 

EpISTOLAE MixTAE, TOM. IV. 6 82 Epistolae Mixtae— 771 

terriblemente tal nota; mas la razón aoga las que le scusan, y 
cree lo que V. R. dize. Ab occultis meis mundet me Dominus 

Quanto al aujso que V. R. me da de la diujsión dela proujn- 
çia, le doy muchas graçias; y con que la diujna [majestad] no per- 
mjta diujsión en mj alma, lo demás todo es dulçe y amable, y cosa 
de que nuestro Señor será muy serujdo, y la Compañja augmen- 
tada, speçialmente agora que cresçe; y así donde la causa es 
tan evidente, no paresce que aya que temer que los de fuera se 
contristen, que de los de dentro no ay que tratar, porque todos 
penden de la hobediençia; y si el P. M. e Nadal quedase en el 
lugar que agora tiene, sería el frutto grandíssimo, por el talento 
que nuestro Señor le a dado, y estar tan intrínseco en todo lo de 
la Compañja, que es entrañable consolaçión y fortificaçión el 
tratarle, y es evidente el probecho que ha echo y haçe en su mi- 
nisterio, in quo est fidelis et prudens. Gloria sea dada al Señor 
de todos. 

Quanto á la carta que V. R. dize que yo scrina á nuestro Pa- 
dre, si la scribiere será sólo por segujr el paresçer de V. R., que 
para otro efetto no paresçe nesçesaria, porque nj yo por la bondad 
diujna lo e menester, nj tampoco la gente, porque no los tengo 
instruydos en las cosas de la Compañja de manera que sean me- 
nester colores para lo que se determjnare; speçialmente agora 
que nuestro Señor nos a echo esta mjsericordia con tales consti- 
tuçiones; y como esto disponga la vna delias, vasta para razón 
y causa vastantíssima. Y quanto á mj (Padre mjo) no siento por 
la graçia de nuestro Señor que aya que endulçir, porque vae mihi 
est, si en tal materia no tuviese la consolaçión y alegría que es 
razón; y crea V. R. que, pues otras vezes lo e suplicado á nuestro 
Padre, y lo e deseado con verdad, y lo deseo, y que es el mayor 
rregalo que me podía venjr en esta vida en cosa semejante: por- 
que veerme libre de alguna ocupaçión que antes tenja en la corte, 
pues su alteça se va, y de la carga que mis hombros no son para 
llebar, vea V. R. si es cosa para gozarme in Domjno; y sea 
çierto (Padre charíssimo) que la consolaçión y la charidad tanto Ps. XVIII, i3. I Martii 1554 83 

será mayor, quanto más breue; y pues ipse est pater, nos vero 
lutum, no tengo que dezir más en esto, de dar muchas graçias á 
V. R. por todo lo que me escribe y pydirle continúe la charidad 
siempre, pues esta será verdadera señal de lo muncho que siento 
me ama Amet te Deus. De Alcalá 28 de Hebrero 1554. De 
V. R. sjeruo en Xpo., 

t 

Araoz. 

Padre mío, esta scriuí y con tal prisa, que no la he podido 
copiar; y así va tan borrada y desconcertada. Pydo perdón. 

MARCUS JORGE 
ex comm. P. Michaelis de Bairros 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ERORA I MARTII 1554*. 

Consuetis exercitationibus operam dant sedales. — P. Miron, valetudinis 
causa, jejunandi legem mitigavit. — Paires Hernandez et Santacruz cura 
fructu concionantur. 

t 

Jhus. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La graçia y amor de Christo 
nuestro señor sea syempre en nuestras ánymas. Amén. Después 
acá que escrevy á V. R. la carta que tocaua al mes pasado % 
poco ay de nueuo de que le hazer sabidor; porque los maestros 
todos continúan sus lectiones quotidianas y doctrinas á los do- ' En judicium, quod de his Araozii litteris tulit Polancus, scriptumque 
Chronico suo mandavit: «Recepii P, Araoz litteras, quas ei scriptas retuli- 
mus, circa provinciae divisionem et officium instituendi Infantis Caroli, de 
qua re P. Ignatium non admonuerat; sed ille excusatione prorsus honesta, 
quod ad hoc posterius, immunem a culpa se ostendit; divisionem autem 
provinciae, ut perutilem Societati agnoscebat, ita gratissimam se habere 
significabat; quod attinet etiam ad favorem Simoni [Rodrigues] praestitum, 
sinceram suam intentionem ostendit.» Polanco, t. iv, pag. 433, n. 932. 

« Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 175, prius 482. 

5 Epist. 763. 84 Epistolar Mixtae— 772 minguos, y los hermanos theólogos sus estudios y conclusiones. 
Los confesores también se ocuparon este mes pasado en confes- 
sar á los estudiantes para ganar el sancto jubileo, y vltra dellos 
en oir algunas otras personas de fuera. Estos días vyno de Lix- 
boa hun hermano, que llaman Juan de Melo, el qual embió el P. 
Mtro. Myrón para leer otra classe de grammàtica, vltra de las 
tres que ay hasta aora; empero no tjene aun empeçado á leer. 
Quedan los hermanos y Padres buenos in vtroque homine por la 
bondad del Señor, syno vno de los que siruen, que llaman Jaco- 
bo ', el qual estos días se alió algo jndispuesto. 

El P. Mtro. Mirón, por le pareçer así en el Señor neçessario 
para la salud y trabajo de los maestros, dispensó con nellos para 
no ayunaren esta quaresma, syno algunos días. 

Del P. Manoel Hernández et Pedro de Sancta Cruz, los qua- 
les, según escreuí á V. R. en la pasada % embió el Padre á petiçión 
del cardenal á Eluas, çiudad desde arçobispado, vltra de lo pa- 
sado tuujmos estos días carta del gran fructo que nuestro Señor 
allí haze por ellos. Plazerá á él que irá en augmento para su dj- 
uino serujtio. Nuestro Señor tenga á V. R. de su mano. Enco- 
mendámonos todos en sus sanctos sacrifiçios y oraçiones. Deste 
colegio de Jesús de Éuora al primer de Marçio de 1554. Por com- 
missión del P. Miguel de Bayrros, indigno hijo de V. R., 

Marcos Jorge. 

Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Ig- 
naçio, praeposito general de la Companhia de Jesús, em Roma. 

' Jacobus Maria Milanês (?). Cf. Epist. Mixtae, t. i, pag. 438, annot. 3. 

- Vide supra, epist. 763, pag. 59. Res ab his sodalibus gestas fructum- 
que Elvis perceptum narrat Polanco, t. iv, pag. 513-518, n. 1087 et seqq., 
qui suam narrationem desumpsit ex Litt. Quadr.,t. 11, pag. 6l3 et seqq. 
Quo in postremo loco epistola legitur etiam, quam eborenses socios acce- 
pisse Marcus Jorge testatur. 2 Martii 1554 85 7Ì» 

FRANCISCUS PALMIUS 

[PATRI JOANNI DE POLANCO (?)] 

BONONIA 2 MARTII I554 

De loco scholis nostris ac sociis comparando. —Aedes ad Sti. Andreae 
ipsumque templum perplacent. 

t 

Jesus 

Pax X.i sit semper nobiscum. Amen. Le sue de 24 riceues- 
simo insieme con le nuoue dell' Indie, le quali ci forno gratis ■ 
sime. 

Circa del Padre commissario * quanto al catarro sta come so- 
lena. Communicai a sua R. il capitolo che sopra di lui mi scrisse, 
al qual credo che egli risponderà. 

Quanto a signore Andrea, questa settimana fui a ueder la 
casa, la qual, come scrisse, sta in buonissimo luocho. Ha un 
cortile assai grande, et da 10 stanze frabricate. La chiesa buona. 
Nella casa della chiesa, non si potrebon far scole, senza discomo- 
dità: pur ui sono a canto 2 case uendibili et afittabili, le quali 
potremo condur ad afitto, o comprar col tempo, come ci parerà 

Et ma detto il signore Joan Antonio Grassi, che ogni uolta noi 
uoremo, ci farà hauer una di queste 2 case, quale è la magior et 
più commoda, o in uendita, o ad affitto, con ogni commodità no- 
stra di poter pagar il prezo. Questo luocho a me sommamente 
piace, per esser nel mezzo della città et fra la nobilità. Però son 
di parer che dobbiamo far ogni cosa per hauerla. 

Di nuouo ho parlato col signor Polidoro Castelli et m' ha det- 
to come altra uolta ha parlato col suo nepote, et eh' è disposto di 
lassar la chiesa in questo modo. Primo che uole una pensione 
equiualente a V intrata della chiesa, eh' importerà, come mi dice, 

' Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 47, prius 76. 
' Joannes Bta. Viola. Polanco, t. iv, pag. 108, n. 206. 
^ Vide de hac re Polanco, t. iv, pag. 115, n. 222. Ibidem, pag. 114, 
n. 221 sermo fit de viris, quos in epistola Palmius commemorai. 86 Epistolae Mixtae— 774 

poco più di 50 scudi, et cum potestate transferendi pensionem in 
aliam personam, et che uole le bolle spedite senza pagar un qua- 
trino, et che uol presto esser risoluto, perchè si uol spogliar di 
questo titulo o per una uia, o per un altra, et ha molti che Y im- 
portunano per uolerlo. Però V. R. me facci saper la uolontà dil 
nostro P. Mess. Ignatio. 

Le scole nano bene, et serano cento scholari. 

Le cose spirituali anchora, Deo gratia, uanno con augmento: 
fra huomini et donne, fanno li essercitij 12. S' io hauessi tempo ^ 
harei molto che far in dar essercitij, massimamente a donne. 

Al presente non cè altro che dir, senon che raccommandarcì 
all' orationi di nostro Padre, di V. R. et di tutti li altri. Da Bo- 
logna il 2 di Marzo 1554. D. V. R. seruo in X.°, 

Francesco Palmio. 

Il neffotio di Mess. Vlisse Aldrobandi di nuouo racomando a 
V. R., et espetto la risposta dalli reuerendissimi. 

EMMANUEL GOMES 

PATRI JACOBO LAINEZ 

BASTIA 7 MARTII I554 

Gaudet de fructu percepto ex operibus Patris Lainez, ac de Societatis col 
legio Genuae constituendo. — P. Landinus obiit sanctissime. — Qua 
Gomes utatur valetudine. — Quinam sint amicorum sensus erga no- 
strates . 

t 

Jhs. 

La gratia et amore di Christo nostro signor sia sempre in 
tutti. Amen. Molto mio Rdo. in Christo Padre Una sua di 22 di 
Canaio habbiamo hauto a 27 di Febraro, et sa il signor Iddio, di * Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 97, prius 194. 

* Jacobus Lainez erat Italiae provincialis praepositus. Tune vero Ge- 
nuae versabatur, plurimam animorum saluti operam navans et Societatis 
collegium in ea urbe constituens. Polanco, t. iv, pag. 3o et seqq.,n. 40 
et seqq. 7 Martii 1554 87 

cui liberalità infinita ogni bene depende, quanta consolatione 
hebbero V anime nostre, intendendo il frutto fa il nostro Signor 
[con?] quello instrumento, et ancho col acceptato collegio, benché 
nella executione siano necessarij spoloni ob nimia flagitiorum 
incrementa in auribus altissimi vltionem clamantia, antiquo ilio 
omnipotentis triplici flagelo, non quidem successiue, sed coniun- 
ctim, haec mirabiliter et iuste plectitur insula, et nos Christi 
gratia, eadem (corpore tantum) sumus in naue. 

Nella sua tre cose molto astrettamente la R. V. ni adiman- 
daua, qualli V anima ' nostra et a quella et a Roma affectuosa- 
mente sig.te [sic] desideraua. Noi per gratia del omnipotente 
stiamo meglio che noi non meritiamo. 

Il Padre don Siluestro ^ in letto dalli medici lassato, et di tutti 
le uirtù naturali distituto: vinticinque giorni stete che nella ulta 
sua non è intrato quanto pesassi meza libra, excepto alcuna acqua 
cruda, con molta tartien pacientia; et la graueza della infirmiti 
et penuria delli remedij tollerando, a tutti quanti mirabilmente 
tiene edificato, et praesertim quia, quamuis eius mens et corpus 
continua mortis concutione [ajestuat, nil nisi sacrato X.s in ore 
sonat. Et finalmente a tre di questo, et me miserum, in miseriarum 
medio relictum fecit, et in alta celorum cacumina eius spiritus 
euolauit Io cosi mi comincio adesso a leuare, che auanti al 
Padre li sacramenti pigliai ancho abandonato de ogni confidantia 
della ulta presente, quale cosi sia a gloria del Signor come elio 
mi la ha lassato, et comminciarò domeneca a predicare: pregatelo 
sia a laude de sua diuina magestat. 

Già adoncha comprehende quella, quanto et quale sia il nostro 
exercitio, quale depende del nostro essere. Il 3.° et ultimo che 
quella adimanda, auanti alla nostra commune infirmiti, già della 
buona memoria èra deliberato giuditio et a me commesso de scre- 

* Ms. anina. 

* Silvester Landinus. Vide infra, epist. 776. 

^ Adhibuit hanc epistolam Polancus, t. iv, pag. 38, n. 54. Vide locum 
cura adnotationibus eidem subjectis, ubi de Landino plura indicantur. Hujus 
sanctissimi viri virtutes scriptis suis mandarunt OrlaMdinus, Hist. Soc. 
Jes., lib. XIV, n. 32 et seqq.; Bartoli, Italia, lib. iii, cap. 1-9; Patrignani^ 
Menol. 3 Mart.; Nieremberg, Varones ilustres; Tanner, Rho, aliique. 88 Epistolae Mixtae — 775 

uirlo, che ni retirassimo di là per le influenti turbationi che im- 
pediscono di qua, anchora che molto serà duro alli deuoti amici 
nel Signor, et questo con la modesta et consueta nel nostro 
Rdo. Padre remissione, acciò noi (pro uiribus) debiamo adimpire 
la sua in Domino resolutione, confidandoni che la sua mirabile 
prudentia sodisfarà et acquietarà V impetuoso desiderio che hano 
le amici della conuersatione delli suiecti della Compagnia, etiam 
non prouedendoli al presente, a cui etiam santissime orationi con 
quelle della R. V. et de tutti della Compagnia specialmente mi 
racomando, come chi è in special necessità. Della Bastia 7 di 
Marzo 1554. D. V. R. minimo et indegno seruo in X.°, 

t 

Emanuel. 

Inscriptio: Al mio molto Rdo. in Christo Padre, il Padre 
mastro Laynez, prouintial [dela] Compagnia de Jesù in Italia, etc. 
A Genoa. 

995 

TARQUINIUS RAYNALDI 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ROMA l3 MARTII 1554 

Narrat Tarquinius, jubente Ignatio, oppugnationes ac molestias, quas a suis 
parentibus, ut a proposito perse verandi in Societate eum dimoverent, 
Romae passus est.— Ignatiurn rogat ut longe ab eorum conspectibus 
ipsum mittat.— Mittitur in Hispaniam. 

JHS. 

Molto Rdo. in Christo Patre. La gratia et pace de Christo 
nostro signore sia sempre nelle anime nostre. Ammen. Hauendo 

» Ex originali? in voi. D, duplici folio, n. 186. Adest aliud exemplum 
in eodem voi. D, duplici item folio, n. 185, eadem manu scriptum. Incipit, 
«Jhs. Vn giorno (penso che fosse innanxi la quadragesima) ..» Desinit: ((che 
per niente non uoleua che io partissi.» Post haec alia manus, minu • firma, 
scripsit: «De V. R.tia figliolo indegno. 

Io. '1 ARQUiNio Raynaldi, della Compagnia de Jesù. 

Oltra de ciò me recordo che è uenuta la mia nonna...» Ultima verba. i3 Martii 1554 89 io esposto a V. R. le molestie et inquietatione fatteme per parte 
del padre mio carnale per retirarme dalla indubitata uocatione a 
questa santa Compagnia; lei me ha commandato che io scriuessi 
al longo el successo et modo de tale inquietatione. Per questo, 
satisfacendo io al debbi to della santa obedientia, cosi gli lo scri- 
uerò, come de sotto sequitarà. 

Vn giorno (penso che fosse innanzi la quadragesima) me 
parlò nel collegio un sartore, chiamato mastro Guiglielmo, fran- 
cese, et da parte de quella, quale era mia matre, recercando da 
me quale fosse la ferma mia determinatione circa el perseuerare 
nella Compagnia, dicendome alcune raggione assegnateH da lei, 
apte ad rimouerme dal bon proposito, cioè che qui non erano 
persone de conditione, et quali non erano acquali a me, et penso 
anchóra che dicessi che non ce erano se non morti de fame, quali 
non poteuano altramente uiuere, et poi che era gente forestiera, 
come spagnoli, oltra de questo (non so se al' hora, onero un altra 
uolta) per sua parte che io haueuo da essere patrone de ciò che 
lei haueua. Anchora me disse del corpo mio, che era magro e 
afflitto. Ma in tutto questo parlamento se mostraua el sopradetto 
homo essere più presto in fauore della uocatione mia, dicendo 
che lui uedeua alcune cose in contràrio de quello che li era stato 
detto, et che non ueneua per impedire, nè lo farrebbe manco, 
ma per la importunatione et prieghi de lei. A V ultimo io li re- 
sposi, che non accadeua cercare in questo la uolontà mia, concio- eadem manu exarata, sunt haec: «per confessarse, ma poi io non lo uiddi 
più mai. De V. R.tia figliolo indegno, 

Io. Tarquinio Raynaldi, della Compagnia de Jesù». 

Satis clare apparet monumentum, sub numero 186 positum, a librario 
scriptum, et ad sanctum Ignatium missum fuisse; hoc autem, quod numero 
185 notatum est, partim a librario, partim ab alio, verisimile ab ipso Tar- 
quinio, additum fuisse. 

Exstat praeterea aliud exemplar apographum in voi. E, quadruplici folio, 
n. 28, prius 37-40, quod nihil ferme discrepat ab aliis. 

Jam ad ipsum Tarquinium quod attinet, illius ad Societatem certissima 
et constans vocatio ac parentum suorum oppugnationes prius factae, quam 
ille haec scriberet, declarantur a Polanco, t. in, pag. 63-64, n. Ii3-ll4, et 
a P. Lainez suis ad Ignatium litteris, Florentia 16 Septembris 1553 datis, 
quas habes in Cartas de San Ignacio, t. v, pag. 513-515. 90 Epistolae Mixtae— 775 

siachè li effetti, et parole, et dechiaratione fatte continuamente 
con amici, et quelli quali erano mei patre, fratello et anchora quel- 
la che era mia nonna, chiaramente lo hauessero demostrato et 
demostrassero tuttauia. Non so se li disse, che haueua promesso 
a Dio che uoleua uiuere ' è morire qui nella Compagnia, anchora 
dandoli recordo del confessarse et communicarse, et- restai assai 
satisfatto della sua bona intentione. Anchora V inuitai ad la pre- 
dicha, et mostrò pigliare ogni cosa a bene et intentione de farlo, 
dicendome anchora lui andare uolentieri per questi lochi religio- 
si, et se andò con Dio alhora, restando io aedificato de lui. 

Depoi un altro giorno (al tempo della quaresima penso) tornò 
il sopradetto homo, dieci o quindici giorni depoi Y altra uolta, 
uerso la sera, tardo, et me disse in questo modo resolutamente. 
Sappiate che Missere " per ogni modo ue uole in casa; non bi- 
sogna che uoi pensate altro; o simile parole (non so se sonno le 
medesime) soggiongendo queste o simile altre parole, cioè che 
li haueua ditto quello che era mio patre. Come io non li posso 
parlare, come se stesse prescione? Et non lo uoglio più patire: io 
son uechio; che uoglio più fare? Questo tale homo anchora me 
diceua: Io me marauiglio de uoi, et non bisogna che uoi' pensate 
altro, et giurò o biastemò (non me ricordo bene). Ue potete sai- 
nare in casa nostra. Penso anchora che me dicesse. Uedete se 
uoi uolete; che lui ue leuarà bene delle loro mane. Et anchora 
me disse: Io so che uanno li altri a giocare alle piastrelle, et fora 
uoi non ue ce ueggo mai. Et me pare che me dicesse anchora. 
Io non so spesso spesso se ne osce alcuno. Al fine me conclude- 
ua, che io non uolessi negarli tal cosa, che per ogni modo lui era 
deliberato che me uoleua in casa. Io so che li resposi (non so 
certo se in questa uolta), che qui non se teneua nisciuno per for- 
za, et che serrebbe in scandalo de tutti chi stessi per forza, et 
rideuame de quello che diceua, dicendoli che era tardo; et do- 
mandommic lui quando tornarebbe: io dissimulaua. Dicendome 
che tornarebbe domane (o non so se disse un altra uolta), li re- 
sposi: Potete tornare se uolete; et se parti, et io subbito disc al 

* Ms. n. l86, che uoleua e che uoleua uiuere. 

^ Sic. Micer Cesar? Tarquinii enim pater Caesar vocabatur. i3 Martii 1554 91 

Padre ministro, uenuto de sopra, che io desideraua de non par- 
lare con nisciuno, fossi chi se uolessi, et per questo penso che 
commandò al fratello portiero che non me lassasse parlare con 
alcuno, et li remandassi in qualche modo uia. 

El giorno della statione de S. Susanna, oscendo io dalla chiesa 
de S. Susanna con doi fratelli, ueddi quello che era mio patre, el 
quale me chiamò. Io andai da lui, li fece reuerentia, et lo salutai, 
et lui me se fe incontro (partendose da certi con li quali staua) 
et me disse: Che non te ne reuieni? ouero, quando te ne uoi reue- 
nire a casa? (non me recordo come disse specificamente). Che ce 
uoi più fare qui? Et io li disse. Bona sera, et me ueniua uia, di- 
cendoli. Io non posso parlarue senza licentia, et lui nondemeno 
me séquito dicendome, che haueua lui parlato con el P. Ignatio, 
et io li disse, che non me haueua ditto niente a me; per questo, 
che uenesse a casa, e che parlasse con el P. Olauio et cosi 
uenne alli fratelli, et penso que domandassi a me specialmente et 
a loro come stauamo. Penso che loro et io li respondessemo che 
stauamo bene, et lui soggionse a domandare ali fratelli donde 
erano, et depoi disse, meglio è de uenire dal P. Olauio, et cosi 
partimmo. 

Giouedi passato, che fu a di sette de questo mese de Marzo, 
retornò altra uolta el predetto Guiglielmo, e uedendo che nissuno 
me li faceua parlare et (si come lui me disse) essendoce stato più 
uolte, nè hauendome potuto parlare, aspettò fina depoi fornite le 
lettione, passeggiando per el cortile del nostro collegio, et pas- 
sando io per fare exercitio, me chiamò. Io al' hora non li parlai 
a longo, ma depoi tornai, et me disse esserce stato molte uolte, 
et mai hauerme potuto parlare. Io me scusai che el tempo breue 
et altro respetto non lo concedeuano. Me comenzó a dire che io 
non haueua da mancare de fare quello che lui me diceua, refe- 
rendome li lamenti et promesse de quello che era mio patre: cioè 
che se lamentaua che non me poteua parlare, et che non era las- 
sato andare a casa, et che poteua morire, che stano come preg- 
gione, et penso che me dicesse che era deliberato de hauerme in ' P. Martinus Olave. 92 Epistolae Mixtae— 775 

casa, che lui era uechio, et poteua saluarme et far bene in casa. 
Oltra de ciò me offeriua che io hauerebbe da essere et hauere 
molto altramente che prima. Me esortaua poi a questo lui, che 
douessi obedire, et che potrebbe attendere ad V anima mia, et 
obedire al padre uostro, et me domandaua poi quello che li de- 
ueua responderé. Et io dissimulaua et rideua cosi un poco, et li 
disse, che pigUaua come burla tal cose, et lui giurò, o simil cosa 
fece, che questo non era burla, ma che deueua essere cosi, et el 
medesimo replicò quando se parti; cioè, che non era burla, et 
soggionse che il giorno (me pare) de S. Cecilia erano remasti d' 
accordo questo homo et quello che era mio patre, d' aspettarme 
li; et, come me uedesse, che quello che era mio patre me haueua 
ad dire: Andiamo a casa (benché poi non ce uenesse ad quella 
statione) che io te uoglio parlare. Et penso che me dicesse che io 
non serreb[be] retornato altramente, domandandome al fine que- 
sto consenso, che accadendome de andare ad la stattione, et di- 
cendome quello che era mio patre che hauesse da andare con lui 
ad casa, che non hauessi a fare resistentia, ma deuessi obedirli. 
Et in questo me strengeua assai nel fine, et sorridendome io in 
questo, me disse. Se non fate questo, lui se mette a letto, lo li 
disse che se n' andasse, che lo haueua inteso, et penso che io li 
dicessi anchora, che potrebbe meglio spendere quelli passi , et 
non uenirli a perdere in questo, et strengendome lui della re- 
sposta, io li dissi. Diteli che se farrà quello che se po fare con glo- 
ria de Dio et salute della mia et sua anima, et aedificatione delli 
prossimi. Et poi li diceua se hauesse da andar con Dio. Lui puro 
faceua instantia de hauere questa resposta, cioè el consenso, et 
io li disse dopoi alcune parole. Lassateme chiamare alcun Padre 
delli nostri, et se lui dice che è bono a far quello che uoi me 
dite[s¿c]. Et non se contentando lui, li disse. O questa cosa de se 
è bona, o mala per me (perciochè me haueua ditto lui non pensare 
de far male). Se è bona, se potrà dire in presentía delli altri. Et 
uedendo io el Padre ministro, disse: ecco el Padre ministro; ue- 
demo quello che lui dice. Et lui me respose: Prima de questo 
uoglio parlare con chi me ha mandato, se se ne contenta. In 
quotes raggionamento accadde che io hebbi la chiane della por- i3 Marth 1554 93 

ta, et disseli che se andassi con Dio, et andai ad oprire la porta, 
et lui in questo me domandaua la resposta, et io li dissi. Diteli 
che ho trouato el locho doue ho da morire, et che adesso è el 
tempo de confessarse, et guadagnare delle indulgentie ad le stat- 
tione per li morti, et così el mandai uia, 

Oltra le sopraditte cose, sempre quasi, quando me ha parlato 
quello che era mio patre me ha domandato se io stauo uolen- 
tieri, et una uolta o più (che non me recordo) me ha ditto. Basta 
Tarquinio, tu hai fatto quello che te è piaciuto; poteui ben starte 
in casa, et attendere a ben uiuere, et anchora che haueua luì 
messa più speranza in me che in altro. Et una uolta me pare che 
io li dicesse, che lui mancaua della promessa et lui me respo- 
se, che lui non lo hauerebbe ottenuto altramente, se non hauesse 
fatto cosi; et che me hauerebbono mandato in Spagna, et che 
serrebbe forse morto et stato cibo de pesci. Altra uolta anchora 
me diceua che io non pigliasse ordine sacro, finché non fusse 
molto bene confirmato, et che pensasse molto bene; et altra uolta 
in altro proposito (che non me recordo) che per poca cosa lui me 
farrebbe hauere Y absolutione delli noti; et altra uolta che se me 
uolessero mandare fora de Roma, che non consentissi io. Et di- 

' In ms. n. 185 verba, quello che era mio patre, postea eadem manu 
superaddita sunt. 

2 Promissio, cujus hoc loco fit mentio, habetur originalis in voi. D., du- 
plici folio, n. l83. Est hujusmodi: 

Jesus. 

Io, Cesare de Reynaldis, etc. , prometto al R.do Padre maestro Ignatio 
de Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù et alli suoi soccessori 
nel conspetto de Dio, et sopra la conscientia mia, de non molestare nè per- 
turbare o inquietare il mio figliolo Tarquinio, religioso di detta Compagnia, 
per me nè per altro mezo, directa o indirectamente , procurando retirarlo 
della religione o Compagnia detta, anzi prometto de non parlar' a lui, se non 
sarò pregato di esso Tarquinio, et con licentia delli suoi superiori; et in fede 
di ciò ho fatto scritta la presente de mia propria mano, hoggi 23 de Setem. 
bre 1553. 

Manti propria: Ita promitto ego. Cesar de Rainaldis, cum dominus Tar- 
quinius erit Roma in dieta Societate. 

Manti propria: Et io, Gio. Angelo, cardinale de Medici, prometto, che 
detto M . Cesare non manchará di quanto ha promesso di sopra . 
L t S. 94 Epistolae Mixtae-775 

cendoli io che non staua a me, penso lui disse, che per niente 
non uoleua che io partissi. 

Oltra de ciò me recordo che è uenuta la mia nonna ben doi 
uolte (o più forse) e me disse, perchè me era fatto prete? Et se 
me ne uoleua retornare a casa? rechiedendome che io uolesse par- 
lare con quella che era ' mia matre ad una chiesa qui uicina, an- 
chora dicendome, che hai fatto? o simil parole, delle quale non 
me recordo fermamente. 

Anchora un giorno un mio amico me uenne ad parlare, e 
disse che io me douessi pénsare un poco meglio, et che hauèua 
lassato el pouero patre uechio a questo modo afflitto, et che lui 
me uoleua dire alcune parole. Et io li respose, che se confessas- 
se, et poi parlarebbemo et se farrebbe quello che fosse alla gloria 
de Dio; et che quello che era mio patre, se era contentato, et 
haueua promesso de non me molestare. Al fine restai che tor- 
nassi et se confessasse, et poi me parlaría de questo, et cosi andò 
dicendo de tornare un giorno determinato per confessarse; ma 
poi io non lo uiddi più mai. Anchora el preditto Guiglielmo me 
disse che io potesse receuere una lettera de quello che era mio 
patre, che non fosse uista da altri che me, che io uederebbe quello 
che lui me referiua per sua parte. Io penso che li disse che non 
importaua che fosse uista, poiché era cosa bona. 

Questo è, Rdo. Padre, el successo che io me so recordato 
circa le molestie che me sono accadute in Roma nel collesfio no - 
stro. Adesso, essendome proposto da V. R. che io, attese le mo- 
lestie receuute et quelle che, restando in Roma, potesse receue- 
re, douessi dechiararH V animo mio, doue pensarebbe tronarme 
più quieto et consolato, restando in Roma, onero andando ad al- 
tre parte, pienamente (poiché cosi lei me commanda), li dechiaro 
come sento nel animo mio. Et pressupposto la mia indifferentia 
de andare o de stare, quando cosi la obedientia, quale io gH 
deuo, rechiedessi da me, dico che io penso certo, e cosi sento nel 
animo mio, che non solo me trouarebbe più consolato, ma an- 
chora più s ecuro nella uia et desiderio che ho preso del seruitio 

• Verba quella che era, eadem manus addidit, quae monumentum n. l86 
scripsit. i3 Martii 1554 95 

de Dio, stando fori de Roma, che in Roma. Et anchora serrebbe 
forse più agiutato el padre della mia carne, perdendo in tutto 
ogni speranza e occasione che habbia o potessi hauere (stando io 
in Roma) de retirarme dalla santa religione, de modo che e a 
me et al patre della mia carne potrebbe essere utile la mutatione 
del locho. Et anchorchè io me troui per gratia de Dio indiffe- 
rente de reggere ogni mia uolontà secondo che lei me ordinarà, 
tanto dello andare o stare, come de ogni altra cosa, nondemeno, 
essendo rechiesto de dire quello che sento, et dal canto mio de- 
sidero, r ho fatto. Et pregho (quanto posso, salua la integrità 
della uera obedientia) Vostra R.tia che se degni mandarme fora 
de Roma, doue, leuate molte occasione che ho de non andare 
innanzi, possa caminar più facilmente ad la perfettione, quale de- 
sidero per piacere et seruire a Iddio nostro signore Et Dio la 
conserui et empa della sua santissima gratia. Ammen. A di 13 
de Marzo 1554. De V. R. figliolo indegno, 

Tarquinio Raynaldi, della Compagnia de Jesù. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo Patre, el Patre M. Igna- 
tio de Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù. In 
Roma, in la casa de ditta Compagnia. ' Annuit Ignatius Tarquinii votis, eumque cum socio Gaspare in Hispa- 
niam misit. Eos Florentiam usque P. Olave comitatus est. PolanCO, t. iv, 
pag. 140, n. 280. Ille vero «prima die Pentecostes Valentiam pervenit; et 
quod ad valetudinem attinet, cum bene haberet, ibidem studiis dare operam 
coepit. » Polanco, t. iv, pag, 340, n. 724.— Exstant Ignatii mónita sive 
regulae ab ipsis servanda in suo itinere, Cartas de San Ignacio, t, V, 
pag. 382 et 180. — Tarquinii ingenium et óptimos mores laudant valentini, 
Litt. Quadr., t. 11, pag. 557; Alvarez, Historia de la provincia de Ara- 
gón, lib. 1, cap. 43, apud Cartas de San Ignacio, t. v, pag. l83, annot. 3, 
aliique . 96 Epist^olae Mixtae— 776 7^íi 

JOANNES NATALE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BASTIA 15 MARTII I554 

Obitus Silvestri Landini, viri sanctissimi. — Ne Corsica a Patribus Societatis 
deseratur, vehementer orat. 

t 

IHS 

Molto Rmo. mio oss.mo Vostra Rma. Paternità mi perdoni 
de non auerui possuto scriuere auanti, perchè di qua sono rari li 
passagij a uenire costi, come sapete, per la disgrafia nostra di 
questa pouera isula per li trauagli grandi, como so che lo sa- 
piate ^ Volessi Idio la piglasimo con bona pace. Questa la prima 
parte: al altra parte vi auiso dela bona e santa memoria del 
Rdo. in Xpo. Patre don Siluestro, lo quale credo M. Manouelle 
vi abia scripto * a compimento, lo qualle non credia fusi tanta 
perfettione di spiritu in corpo humano, quanto a me parea fussi 
in lo ditto M. Siluestro, lo quale lo primo di la quaresima lui 
predicò in pernio: dipoi, auanti lui mangiasimo, si a amalati, e 
ali uinticinque di di la quaresima lui passò e spirò di questa pre- 
sente vita, che fu lo sabato, ora di terza in circa: qualmente noi 
lo iorno sequente ora di uesparo li fecimo vno diposito in la jexia 

• Ex monumento coaevo in voi. E, duplici folio, n. 96, prius 193. 
2 Ms. R.diimsemo. 

5 «Quamvis omnia bellis essent perturbata, et Corsi ad Gallos bona ex 
parte deficerent, dominis genuensibus relictis, nostri tamen, quacumque 
ratione poterant, suo fungi officio nitebantur; sed cum, tumultibus in dies 
crescentibus, varios nostros labores et incommoda paterentur, in gravis- 
simum morbum tam P. Silvester quam P. Emmanuel inciderunt... Jam a 
mense Augusto anni praeteriti nullas acceperat litteras P. Ignatius ex 
Corsica; nam cum essent insulani alieno animo a republica genuensi, ita 
litteras eo transmitti non facile erat.» Polanco, t. iv, pag. 37-38, n. 54, 55. 
— Bellicas res Corsicae tradunt historiei Cambiagi, Istoria del regno di Cor- 
sica, lib. vii; Casoni, Annali della repubblica di Genova, lib. vi, etc. Ambo 
mortem Jacobi Santi de Mara, de quo saepe egimus in voi. superiore, ad hoc 
tempus (1554) referunt, in acie contra genuenses pugnantis, interempti. 

* Vide epist. 774. 15 Martii 1554 97 

de santa Maria de la Bastia in dentro vna caxia, il quale e io e la 
mia famigla per fin che stete malato noi ne fecimo più che si fusi 
stato nostro Patre tenporale: quanto a noi auemo quella perfetta 
fede che elio sia vno justo e santo omo 

Al altra parte questa pouera terra, e tutta la isula, apare di 
essere restati senza V aiuto di Dio, e masime di tutte le cose che 
lui senpre ci a predicato, tutto lo auemo veduto, e masime quando 
dicea: confesatiue, che uerà tenpo, che ui uorete confesà, non 
trouarete chi ui confessi. Adesso ogni vno dice che simo venuti 
a quella, che si non fusino li frati di san Francesco, non morebe lo 
quarto di la gerite che fussino confessi: vi facio intendere chi in 
questa isula e in questa terra vnde ano praticato li soldati, ne 
more tanti, che non si pono incernerare. 

Al altra parte jio vi dico che lo desiderio mio era grande che 
in questa prouinzia ci si facessi vno colegio del ordine vostra, che 
non lo podereste mai credere, et cosi mi parea fussi la uoluntà di 
la bona memoria del Rdo. dom Siluestro; però jio vi uoria pre- 
gare in carità che questa inpresa non si abia a lassare i[n] modo 
alcuno per lo amordi Dio, perchè in questo loco ci neste tanto 
di bisogno, perchè qui non ci este veruno vescho, e le pouere 
gregie non este chi le cura di tanta ingnoranzia chi este in questa 
isula, non este bisogno più a ricordarla, che uoi credo lo sapete. 
Al altra parte la uoluntà di quelli che temeno Idio voreano voi ci 
mandaste vno bon seruo di Dio in loco de lo Rdo. M. Siluestro a 
questa: vi si domanda per lamor de Dio, infra tanto questa po- 
uera isula potria mancare di tanti trauagli quanto ci este, e aua- 
ria desiderio che si facessi quello che più tenpo abio desiderato, 
forse più per quelli che sono a uenire che per me, aciochè la ga- 
tiua vigna si inserissi di la bona ^ . 

* Vide apud Polanco, t. IV, pag. 681 et seqq.: Processo intorno alla 
santità del P. Silvestro Landini, etc. 

^ «Ante etiam, quam moreretur P. Sylvester, judicaverat [Ignatius] 
expediré ut ex ea insula, propter perturbationes innúmeras, quae spiritua- 
lem fructum impedirent, [ambo] recederent. Pater ergo Emmanuel, prout a 
P. Ignatio fuerat praescriptum, eo fere tempore, quo de recessu versus 
Florentiam P.- Laynez agebat, Genuam pervenit.» Polanco, t. iv, pag. 38, 
n. 55. 

EpISTOLAE MlXTAE, TOM. IV. 7 98 Epistolar Mixtae-— 777 

Non vi dirò altro, saluo mi aricomando a uostra santità. Da 
la Bastia die xv Marzi 1554. Per lo uostro minore indegno ser- 
uitore, 

JouANATALE di la Bastia. 

Vi pregiamo tutta la mia famigla che uoi pregiate per noi e 
che siamo aricomandati ale vostre orationi e di tutti li uostri. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. Patre in Cristo, dom M. Ingna- 
tio, a Roma, de la Compagnia del bon Jesù, in Roma. 

FRANCISCUS DE VILLANUEVA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 15 MARTII I554 

Ait Corduba se rediisse. — Patrem Nadal complutensium ánimos adventusuo 
recreasse: mense apud illos versatum, Vallisoletum petiisse. — De actis 
a Villanueva Conchae. — Sedes hic Societati offertur. - Res doctori Ver- 
gara probatur, qui ad capessendam Societatem proclivis videtur. — Quid 
de 60 judicet Villanueva. 

Jhs 

Muy Rdo. en Xpo. Padre: La gracia y amor eterno de Jhu. 
Xpo. sea siempre en nuestro contino fauor y ayuda. Amén. Des- 
de Cordova escrevi á V. P., así de mi yda, como del buen su- 
ceso que nuestro Señor dió en aquella tierra á la obra que se pre- 
tendía. Después se escrivió largo á V. P. en esta materia, y por 
esto yo no diré en ello más de que, llegado allí el P. Nadal, le pa- 
reció bolviese á esta casa de Alcalá, avnque á don Juan de Cór- 
dova se le hizo penoso; pero como el doctor Vergara ^ se lamen- 
tava tanto, pareció convenía cumplir con él, y así lo ordenó el 
Señor todo bien. Después vino aquí el P. Nadal, y toda esta casa 
se a consolado con su presencia, y con la declaración de las re- 
glas, y pláticas que nos a hecho. El Señor nos dé gracia para que 
con biueza de spíritu las guardemos, pues esta creemos ser la 
voluntad del Señor; y avnque en general aora no ay duda, bien 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. i36, prius 333, 

* Dr. Alphonsus Ramirez de Vergara, de quo saepe dictum. 15 Martii 1554 99 

creo que, como se vayan poniendo en plática en particular, se 
ofrecerán dudas, con que avremos de ocurir á V. P. El P. Nadal 
a estado aquí casi vn mes: partióse de aquí para Valladolit á V 
de Março 

Después que vine de Córdova, fué menester me llegase á 
Quenca á visitar al doctor Vergara: estuve allí cinco días, y en 
ellos se movió vn canónigo ^ de aquella yglesia á dar vnas casas 
que allí tiene para la Compañía: valdrá lo que hizo de donación 
más que tres mili ducados, en casas y sitios: ofrécese á dar cada 
año cien mili maravedís por sus días á los que allí estuvieren. El 
doctor Vergara tiene gran esperança que allí se a de hazer vna 
obra grande, y parece que ay grande aparejo para ello; porque 
después de la yglesia de Toledo, creo no ay otra más rrica. En 
aquellos días me dió muestras vn arcediano de ciertos deseos q ue 
tenía de hazer vna obra buena, mostrando que le agradava mu- 
cho que la Compañía fuese allí. Yo dezía al doctor que sería de- 
bilitar la casa de Alcalá hazer allí casa. Él dize que para socorro 
desta, y ayuda, conviene que se haga; y como es fruto de sus 
manos, y cosa que él a deseado, tómalo á pechos. Y avnque en 
Sevilla, Sanlúcar, Almagro, se mueven á lo mismo, como V. P. 
avrà entendido, parece que al doctor se devría de corresponder 
primero y contentarle: lo vno porque á él se le acaba la pacien- 
cia de que de aquí le saquen algún obrero que le paresca á él que 
convenía á la casa, y si de aquí sacasen y no fuese para Quenca, 
creo sería más que turbación. Lo 2° es, por que él anda en de- 
terminación de mudar estado, y no es tiempo de le desabrir en 
nada, ámijuyzio. Nuestro Padre Nadal desea que se deliberase, 
y á esto fuy yo á Quenca principalmente. Este es vn hombre muy 
principal y de mucho ser, y para esta vniversidad y tierra no pa- 
rece ay cosa tan inportante. Su dificultad es: lo vno, como él a 
pasado por estos collegios, quedóle miedo de biuir en comunidad; 
y á esto le ayuda tener él vna natura no tan fácil para se llevar á 
lo que desea, como él quería. De aquí viene á dificultar que, si 
viniese él á tener vn superior rriguroso, que le quisiese violentar, 

' Nadal, Epist. t. i, pag. 239. 

* Petrus del Pozo, Polanco, t. iv, pag. 424, n. 915. loo Epistolar Mixtae— 777 

que le sería penoso: y póneme por exenplo como á Estrada, etc. 
Por otra parte tanbién le parece que le ayuda á esta parte ha- 
llarse él no tan dispuesto á trabajos de peregrinación, andando 
predicando y confesando con pobreza, por estar él necesitado en 
lo corporal de vn poco de rrazonable vino, por su estómago, y 
tanbién hallarse muy falto de memoria, y que para vn sermón a 
menester mucho trabajo. 

Por otra parte, su spiri tu no tiene entera hartura, sin desnu- 
darse del todo: su consolación es la Compañía; y es tanta la hu- 
nión de su spíritu con ella, que no biue. Paréceme á mí por las 
congeturas que dél tengo, y lo que dél entiendo, que nuestro Se- 
ñor le llama á la Compañía: y lo mismo parece al P. Francisco. 
Él tiene determinado de se rrecoger[á] alguna parte con alguno de 
la Compañía, y si allí no se puede determinar, dexar su negocio 
en manos del P. Francisco y mías, y seguyr lo que le dixeren. 
Aora particularmente se a mouido á dar parte á V. P. para que, 
encomendado al Señor, V. P. le dé consejo de lo que haga. Pa- 
rece, Padre mío, que, avnque no fuese para más que para estar 
en este collegio de Alcalá, y que aquí le sirviesen, que no es pe- 
noso de llevar, que nuestro Señor haría gran fruto por este hom- 
bre, -porque para sacar hombres hechos, menester es vno como 
este. Yo trato con él que a de prosuponer que a de tener por su- 
perior vn tribulado y rriguroso, y que sufrir y obedescer aquél, 
es muy gran merced que el Señor le haze: y quería que con estos 
fundamentos, y otros mejores, se determinase. Bien creo que, si 
V. P. le diese alguna indulgencia, como V. P. las suele hazer 
con algunos, como con el P. Francisco, que se ayudaría mucho; 
y este es vn hombre de los que más se ayudarían por aquí, y más 
presto se quebraría en él todo. 

En Quenca haze mucho fruto, y hasta aora yo nunca me e de- 
terminado en su mudança porque vía el gran fruto que allí hazía, 
y la acetación grande que de su persona ay. Aora paréceme que 
se lo aconsejaría, porque puesta allí alguna gente de la Compa- 
ñía que sustenten los amigos y gente movida, más moverá él en 
vn mes que esté con los hermanos pobre, que hasta aquí en años. 
Digo lo que siento, para que V. P. tome alguna noticia de las i6 Martii 1554 loi 

cosas. V. P. lo encomiende á nuestro Señor, y le escriva lo qué 
en él siente que deve hazer, porque entiendo que lo hará 

Nuestro Señor dé á todos su gracia para que su sancta vo- 
luntad cumplamos. De Alcalá á xv de Março 1554. 

En esta casa a más de año que no tenemos carta de V. P. ni 
del P. Polanco, y si vienen de allá, no se nos dan: ya lo e dicho á 
nuestro P. Nadal: V. P. lo provea. Indigno hijo de V. P., 

Francisco de Villanueva. 

Inscriptio: ]\ìs. Al muy Rdo. en Xpo. Padre, el P. M. Igna- 
tio, praeposito general de la Compañía de Jhs., en santa María 
de la Estrada, en Roma. 

THEOTONIUS DE BRAGANÇA 
PATRI JACOBO MIRON 

VILLAVITIOSA l6 MARTII I554 

Aedes principis Theodosii, apud quem diversatur, vult omnino relinquere: 
postulai a Mirone ut locum designet, quo se quam primum conferai. 

COPIA DE LETRA PARA EL P. MIRÓN, 
t 

Ihs 

Charíssimo Padre: Estuue en esta tierra hasta aora esperando 
de hallar remedio para mi uida, y que V. R. mirasse por lo que 
cumplía á mi saluación, y si hallasse alguno medio por donde yo 
Ueuasse adelante los deseos que tenía de perse uerar en la voca- 
ción á que nuestro Señor me llamó, que fué á esta Compañía 
sancta de Jesús, pensando que en este ínterin sólo á mí hazía 
mal, y que comigo era la guerra ' toda, por consentir me pusie- 
sen en parte donde tanto huyen los religiosos; pero aora que me 
dize el duque que V. R. le dixo que yo tenía inquietado la 

' De hac re agunt Nadal, Epist. 1. 1, pag. i66; Polanco, t. iv, pag. 408 
et seqq., n. 881 et seqq., qui hac epistola usus est; et saepe in Cartas de. 
San Ignacio. 

- Ex apographo in voi. E, duplici folio, n. 191, prius 512. 
' Ms. giiierra. 

* Theodosius de Bragança. Vide epist. 748, supra, pag. 17-18. 102 EPISTOLAE MlXTAE— 778 

Compañía, no quiera Dios que yo esté más en Villauiçosa ni en 
parte donde por euitar escándalo me sea necessario hablar con 
los salidos de la Compañía, ni adonde me pierda á mí, con no ga- 
nar ella mucho. Por lo qual pido á V. R. por amor de nuestro 
Señor, y descargo mi consciência en la suya, y Dios que nos ha 
de juzgar seya el testigo desto, que V. R. me reciba en las casas 
de la Compañía, y me recoja entre los hermanos, porque yo tra- 
bajaré con la ayuda de Dios de me oluidar de todas las cosas 
passadas: y se me no quieren en la Compañía, me den luego el 
desengaño, sin lo dilatar para otro tiempo, porque no biua en 
tantos contrastes y sin quietatión en mi alma, y será, puede ser, 
causa de me tomar la muerte con muy poco apercibimiento. Yo 
una sola tengo, essa quiero saluar y poner en saluo: si quien es 
obligado á dar cuenta á Dios della lo no hiziere por temporizar 
con hombres, el buen pastor pone por una oueja la uida, quánto 
más perder bienes temporales y mercedes. Digo esto, porque si 
V. R. me mandare ir á la India, Brasil ó Roma, iré de buena uo- 
luntad, aunque sea sin ninguno lo saber ni que me lo mandan: 
y si dexa de lo hazer, pareciéndole que me conuiene por respec- 
tos humanos, no puede ser mayor mal, que pesaren ellos más en 
tan justas balanças que mi saluación. Por este me responda V. R.; 
porque si me quisiere acceptar lo que digo de dentro del áni- 
ma, me puede mandar seguro y sin reçelo, pues sabe que estos 
fueron causa de todo mi mal, temerse de mí ubi non erat timor. 
Si no fuere tan dichoso que me quieran en la Compañía, espero 
en Dios que no degenere, que el apartar de las paredes no será 
causa de me apartar de Dios y del amor que tengo á la Compa- 
ñía toda y á los hermanos. Este despache V. R. con breuedad, 
porque no estaré siendo de la Compañía aquí más: porque, como 
digo, no conuiene á mi saluación, antes me es grande estoruo; y 
no me remita á otro, porque no he de estar en cosas que ua mi 
saluación con vagares, que más siruen de hechar á perder á 
hombre. Nuestro Señor dé á V. R. á sentir lo que más fuere más 
seruicio suyo. De Villaviçosa 16 Março de 1554. Hijo de V. R., 

Don Theotonio. 17 Martii 1554 io3 'S79 

ANTONIUS DE QUADROS 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

[OLISIPONE] 17 MARTII I554 *. 

Claríssima virtutum exempla et animorum lucrandorum studium sodalium 
nostrorum, qui in Brasilia commorantur. 

t 

Ihs. 

Rdo. en X.^ Padre. Pax X.i Los días passados fuy compa- 
ñero del P. Mirón, yendo visitar al governador que aora vino del 
Brasil, llamado Thomé de Sosa % el qual venía tan edificado de 
los Padres y hermanos que allá están, que me confundí en ver 
quán poco hago por nuestro Señor. Porque contaua muchos trá- 
balos que tenían, é mucha mengua de lo temporal: y esto por 
ellos querer edificar á los próximos, y no por le faltar; y con esto 
dezía que se auían con tanta paciencia en todas las persecuciones 
y trábalos, y con tanta charidad para con el próximo, que, aun- 
que yo algo sabía dellos, ó mucho, y los tenía em mucha opinión, 
todavía quedó muy abaxo lo que dellos sentía. Díxonos, y pienso 
que lo dixera al rey, que el Brasil no era sino nuestros Padres: 
que si allá estuuiesseñ, sería la meior cosa que el rey ternía, y 
si no, que no tenía nada en el Brasil. Claramente nos dixo, que 
nos acá, en comparación de los hermanos del Brasil, éramos rui- 
nes, y hombres, respecto de ángeles que ellos eran. Summamente 
venía edificado del P. Nóbrega ^ de la manera que tenía con los 
próximos. Dize que miraua quántos hombres ó mugeres auía en 
el lugar, que viuiessen mal, y que sabidos, los repartía entre los 
Padres y hermanos, y á cada uno daua cuydado de los suyos, los 
quales iuan cada día á uno exhortarle que se quitasse de sus pec- 
cados y se confesasse, hasta que los acabaua; y si no los tenía per- 
suadidos, boluía del principio á hablarles otra vez, y tanto los 

• Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 184, prius 500. 

' POLANCUS, t. IV, pag. 548-549, n. 1174-1175, hac epistola usus est. 

' P. Emmanuel de Nóbrega. 104 Epistolae Mixtae— 779 

importunan, hasta que se convirtan á nuestro Señor. Dize que 
cupo á un hermano un hombre insigne en peccados, el qual aula 
sido degradado de Portugal [á] aquellas partes, y es acá y allá muy 
conocido, y su sobrenombre es Barbosa, que por esto sólo lo co- 
nocen. A este fué tantas vezes el hermano, y tanto le jmportunó, 
que él no sabía lo que dixesse, y una vez veniendo de fuera tarde 
á comer, halló el hermano que le esperaua, é empeçó á hablarle 
de nuestro Señor; y él con la ira con que venía, le dixo: Haríades 
mejor de me ir limpiar esse vaso que está suzio, y traherme agua, 
que no la tengo, que hablar esso, Díxole el hermano, que de muy 
buena voluntad, y hízolo luego todo: y quando vino con el vaso 
limpio, hallólo llorando, confundido de lo que tenía dicho y de la 
virtud del hermano, y díxole que por amor de Dios lo recebiesse 
en su Compañía para hazer penitepcia de sus peccados, Perse- 
ueró mucho tiempo en muchas lágrimas, diciplinas y penitencia 
de sus peccados, y así lo recebieron, y sierue á los niños de los 
gentiles que los Padres crían, y tiene cura de traher lo que es 
menester en un asno que tienen. El governador Thomé de Sosa, 
quando quiere mucho encarecer la virtud de los hermanos, y lo 
mucho que haze[n], luego dize, que convirtieron aquel hombre. 
El es conocido en medio Portugal por terrible y diabólico. El 
P. Mirón me mandó que escreuiese esto á V. R. para dar desto 
cuenta al P. Ignacio, Nos no sabemos aún acá de cierto si él es 
de la Compañía, y esto por este ser uno de los impedimentos 
essenciales, 3^ allá en el Brasil aun no auer las constituciones para 
lo poder avisar á nuestro Padre. Emcoméndome en oraciones y 
sacrificios de V, R. Oy 17 de Março de 1554. De V. R. sieruo en 
el Señor, 

Antonio de Quadros. 

Inscriptio: Ihs. Al muy Rdo, en X.° Padre, el P, Juan de Po- 
lanco, en Roma. Alia manu: Sine loco. 17 Martii 1554 105 ISO 

JACOBUS MIRON 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 17 MARTII I554 

Acta cum Joanne III ad designandum Aethiopiae patriarcham et episcopos, 
ipsius successores: Patres Nunes, Oviedo et Carneiro. — Carpar Bar- 
zaeus, commissarius apostoHcus renuntiandus . — Sociorum laetitia ex 
illorum designatione. — Positiones collegii romani, typis excusae, valde 
nostratibus placuere. — Etiam Directorhmi Patris Polanci, quod in Lusi- 
tânia recudí exoptant. — Illud cardinalis Henricus,in vernaculam linguam 
translatum, vult prelo committere. — Procurator provinciarum Hispaniae, 
Portugalliae ac Indiarum Romam mittendus. — Dies,quo Jesum in cuna- 
bulis sapientes tres adoravere, fundationi collegii conimbricensis quo- 
tannis recolendae destinatus. — De libris, ad humanitatis studia castiga- 
tis, commodius in Lusitânia edendis.— Indiarum epistolae. — Fratres duo 
in urbem mittentur.— Socii in India publice flagris se caedunt. — De re- 
bus Brasiliae. — Episcopus alienum a nobis gerit animum; pro nostris 
cardinalis Henricus ipsi scribit. — De litteris Roma nuper acceptis, Theo- 
tonio de Bragança ac Michaeli de Torres deferendis. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre. La gratia y paz de Christo nuestro señor 
sea siernpre en nuestra ayuda y fauor. Amén. Las cartas de V. P. 
del negoçio del patriarcha iunto con las otras que uenían para el 
rey reçebimos, y con ellas nos consolamos mucho en el Señor. 
Fui luego á dar las cartas de V. P. al rey, 'y començando á hablar 
con él sobre el negoçio, me dixo, que le auía scripto el comen- 
dador mayor * sobre ello, pero que no sabía en particular las per- 
sonas. Respondíle yo, que creya que en la carta de V. P. uenían 
nombradas. El entonçes abrió la carta, y quiso leer primero la 
informaçión que uenía inclusa, estando presente la rey na. Leyóla 
alto y de espaçio y muy de propósito, ponderando bien todas las 

* Ex originali in voi. E, triplici folio, n. 196, prius 518, 519, antiqui- 
tus, 267, 268, 269. Hanc epistolam usurpavit Polancus, t. iv, pag. 575 et 
seqq., n. l23o et seqq., quo in loco multa idem auctor tradit, ad missionem 
aethiopicam spectantia, a pag. 573. 

- Alphonsus de Lencastre, lusitanus orator in urbe apud pontificem ma- 
ximum. io6 Epístolas Mixtae— 780 

palabras hasta el cabo, y parándose muchas uezes, preguntán- 
dòme algunas cosas açerca de la ordem que V. P. daua, y açerca 
de la informaçión de las personas que uenían nombradas, y la 
reyna se interponía también en la plática. Mostraron quedar muy 
contentos y satishechos, y se resoluieron en summa de la plática 
de tomar tres de los çinco que V. P. apuntaua: scilicet Juan Nu- 
ñez, Mtro. Andrés de Ouyedo y Carnero; pero dudauan quál 
destos tres se nombraría por patriarcha. Díxome que él miraría 
en ello, y lo trataría con el cardenal su hermano. Suppliquéle que 
fuesse en breue, quanto fuesse possible: dixo que sí. Fuíme de 
allí luego á dar parte de todo lo que auía passado con el rey al 
cardenal, el qual se mogtró en estremo alegre de tan buena nue- 
ua: trató muy largamente comigo sobre el negoçio: yo le dexé 
allá las copias que uenieron para my de las cartas de el rey y de 
la informaçión, y suppliquéle mucho que instasse con el rey á que 
esto se cumpliesse presto, lo qual también él mucho sentía y des- 
seaua, y que sin falta con este correo iría la respuesta del rey á 
Roma. Bendito sea el Señor que así se a hecho: porque este co- 
rreo lleua las cartas del rey para V. P. con la nominaçión del 
patriarcha, y commissión de poner en effecto la orden que acerca 
desto V. P. le a scripto 

La manera en que el rey me dió la respuesta fué, que de allí 
á tres ó iiij" días que le di las cartas de V. P. fuímosle á hablar 
en otros negoçios Juan Núñez y yo: y después que nos despedi- 
mos los dos, me llamó á mí solo, diziendo que Juan Núñez se sa- 
liesse fuera, y entonçes me dixo cómo ya auía tomado conclusión 
en la nominaçión del patriarcha, y que de los tres sobredichos 
auía elegido á Juan Núñez por patriarcha, y á los dos otros por 
substitutos, conforme á la orden de V. P. Y quanto á estos dos, 
quál será el primero sustituto ó el 2.^, se remitte á V. P. que lo 
nombre; pero díxome determinadamente que estos dos uiniessen 
obispos, ó se hiziessen acá antes de embarcarse. Y díxome más, 
que, ultra destos dos obispos, querría también que fuessen otros 

• Joannis III ad Ignatium litteras habes in Cartas de San Ignacio, 
t. m, pag. 532-524. 

* Cartas de San Ignacio, t. íli, pag. 379. 17 Martíi 1554 107 

dos obispos nombrados por V. P. entre los clérigos nuestros que 
allá auían de ir, de modo que fuessen con el patriarcha quatro 
obispos ' ; pero díxome que quanto al hazerse éstos dos obispos 
últimos, se remettía á V. P., que los haga ó no, según mejor le 
pareciere. También nombra á Mtro. Gaspar - por comissário apos- 
tólico como V. P. ordena, y en fin toda la orden y el modo que 
V. P. da en su informaçión apprueua, y le pareçe muy bien, y 
creo que con desseo de uerlo concluido y dar todo el fauor pos- 
sible, según la buena gana que muestra en ello. 

Tanbién me dixo que en la carta de Luis González hablaua en 
que uiniessen ocho clérigos y quatro legos: dize que açerca desto 
y de todo lo demás se remitte á V. P. Esta es en summa la res- 
puesta que me dió el rey: creo que él escreuirá largo á V. P. 

Desta electión de Juan Núñez para patriarcha estamos acá 
todos muy satishechos y consolados en el Señor por su mucha 
uirtud, doctrina y buen exemplo que nos da este poco de tiempo 
que le acá tenemos: el qual pareçe que milagrosamente uino acá 
en esta sazón con la empresa que truxo del rescate de los capti- 
uos, para que el rey le conosçiesse y le eligiesse para tanto ser- 
uiçio de Dios \ Hasta aora él no sabe nada de su electión: sola- 
mente sabe que es uno de los çinco nombrados por V. P. Al Pa- 
dre doctor y á los professos les pareçe que bastará dezirle que de 
los tres nombrados para el Preste, él es uno, para que se prepare; 
pero podrá ser que se ofíresca sazón que conuenga dezírselo cla- 
ramente, aunque bien sabe él y todos los hermanos que el rey a 
ya hecho electión, y muy consolados, pero no saben quién. 

Tengo entendido dél que le será neçessario tornar á Tituán 
para dar razón de çiertas cosas que tenía allá encomendadas. Acá 
miraremos si será possible escusarle esta ida, por no ponerse en 
peligro de perderse persona que para tanto bien es escogido. Dí- 
zenos que en aquel lugar de Tituán, y en Fez, y en aquellas tie- * Ms. bispos. 

- Gaspar Bafzaeus (Berse). 

' Occasionem, qua Nunes Barreto ex Africa in Portugalliam venit, ex- 
plicai POLANCUS, t. IV, pag. 567 et seq., n. 1218, 1219. — Vide infra^ 
epist. 789. io8 Epístolas Mixtae— 780 

rras de infieles, podrían hazer gran seruiçio á Dios un par de Pa- 
dres de la Compañía, para entender en lo que antes él hazía en 
confessar y animar los captiuos en la fee y otras obras pías, que 
según nuestra professión se pueden exercitar; y por tanto acá no 
osamos dexar del todo aquel lugar de Tituán, haziendo uenir á un 
hermano que queda allá, que se llama Ignatio Uogado hasta 
tanto que sepamos la noluntad de V. P. ó del P, Hierónimo Na- 
dal, si quiere que pongamos allí otro clérigo, ó que uenga aquel 
hermano. Acá más nos inclinamos á que proueyéssemos alguno 
para allá en lugar del P. Juan Núñez, porque con el grande cré- 
dito que él dexa allá de la Compañía, fáçilmente alguno otro Pa- 
dre que vaya le podrá conseruar con la ayuda de nuestro Señor, 
y se puede hazer grande bien en las almas con esta empresa. So- 
bre ello tengo scripto al P, Hierónimo Nadal, y dada larga in- 
formación de todo este negoçio del Preste: spero en breue la 
respuesta, y seguiremos la orden que nos diere con la ayuda de 
nuestro Señor; y todauía para más informar á V. P. delas cosas 
de Africa, ultra de unas copias de cartas de Juan Núñez, que uan 
con ésta, hize escreuir á Tiburçio ^ más particularmente la ma- 
nera del fruto que allá sê a hecho. Nuestro Señor lo prouea como 
más sea su seruiçio. 

Con ésta va un librito que da alguna informaçión de las cosas 
del Preste, que se dize de Damiaõ de Goes de Moribus Ethiopum. 
También tenemos uno acá de mano, que es más moderno, y se 
intitula: De la muerte de Don Xpoual. Aora, por estar en Coim- 
bra, no lo embío: embiarlo e por otra uía. 

Hablando con el cardenal sobre este negoçio del Preste, le 
dixe el desseo de Mtro. Gaspar que tenía de ir al Preste, antes que 
fuesse el patriarcha, para praeparalhe el lugar, y la repuesta de 
V. P., que le pareçía que no fuesse hasta ir el patriarcha; pero 
que todauía se remittía que, con parecer de sus consultores, si le ' Haud semel de praestantissimo hoc fratre mentionem faciunt annales 
nostri. Cf. Epist. Mixtae, t. i, pag. 532; t. 11, pag. 492-4g'4. 

- Tiburtius, id est, Antonius de Quadros, cujus est epistola superior. 
Cur vero Antonius de Quadros appelletur aliquando Tiburtius, alibi dixi- 
mus, Epist. Mixtae, t. 11, pag. 434, annot. l . 17 Marti: 1554 109 

pareçiesse, lo podría hazer, diziéndole cómo esto entendía V. P. 
con benepláçito de S. A., y pedíle, si lo ternía por bien. Respon- 
dióme que en ninguna manera parecería al rey, pero que él se lo 
diría, y así se lo dixo, y no solamente no está bien en que uaya, 
pero le escriue una carta á Mtro. Gaspar, en que le dize, que en 
ninguna manera vaya él ni nadia [sic] al Preste, hasta tanto que 
vaya el patriarcha. Creo que tanbién será esta la voluntad de 
V. P. Y pienso que sería bueno por esta causa, si á V. P. pare- 
çiere, el prouincial de acá leyesse las cartas que uienen de Roma 
para las partes de las Indias, que buenamente se puedan leer, para 
tener notitiay auiso de lo que allá se ordena, para que, según ello, 
si acá fuere menester hazer alguna diligençia, se pueda hazer. 

Acá se alegraron mucho todos los hermanos en el Señor, y se 
animaron mucho con las conclusiones impressas que acá uimos, 
que se tuuieron en esse collegio de Roma, y de las buenas nue- 
uas que por las cartas de allá entendimos. Nuestro Señor lo lleue 
todo en augmento á mayor gloria suya. También se alegraron 
mucho los Padres con el directorio de los confessores del P. Po- 
lanco dessean todos tener uno por sí, y para esto, dándonos 
V. P. licençia, nos saldría más barato imprimirse acá, que no 
auiendo de uenir de allá, como apunta el P. Polanco. Ni halla- 
remos mercader qne se quiera encargar de tomar los que de allá 
mandasse, no le constando cómo acá se uenderían: y para nos- 
otros cómmodamente auremos menester 300 para Portugal y to 
das estas partes de las Indias. Y si esto para los de allá no con- 
uiene, podránse mandar, los que están allá impressos, el número 
que á V. P. le pareciere, para los que estamos en Portogal y en 
las Indias. Uno destos dos libritos impressos, que me mandó Po- 
lanco, mostré al cardenal: díxome que se lo dexasse, que lo que- 
ría leer: conténtale tanto, que me ha dicho lo quiere mandar tras- 
ladar en uulgar, y emprimirle; y que él auía muchos días que ' Opus hunc titulum praefert: R. P . Joannis Polanci, Societatis Jesit 
Theolo^i, Directorium breve ad confessarli ac confitentis munus rite 
oheundum . De eo agunt Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 411 et 24. — 
Alio modo effertur etiam titulus hujus operis in Chronico PoLANCi, t. iv> 
pag. i3, n. i3, annot. 2. Vide locum. ilo Epistolae Mixtae— 780 

desseaua un librilo como aquél. Dile á entender que sería bueno 
dar primero razón á V. P., para ver la orden que daría en ello. 
Respondióme que no era necessario aguardar respuesta, pues que 
el libro era público, y que todos lo verían y lo temían. 

Quanto al procurador que escriue el P. Polanco nos concer- 
temos acá que aya en Roma de Castilla, Portugal y de las Indias, 
yo e dado auiso sobre ello al P. Nadal, para que él, como sabe 
las cosas de acá y de Castilla, ordene esto cómo ha de ser, y nos 
lo escriua , 3^ seguiremos su orden con la ayuda del Señor. 

El P. Nadal pidió al rey, antes que se partiesse, que señalasse 
el día de la fundaçión del collegio de Coimbra, porque, según la 
orden de las constitutiones, le dixéssemos las missas y orationes 
en aquel día. Respondió que nosotros tomássemos el que nos pa- 
reçiesse: después dexóme dicho el P. Nadal, yéndose de acá, que 
le nombrasse el día de los reys, si pareçía bien á S. A. Díxeselo: 
respondióme que sí. 

Açerca de los libros de humanidad que allá se reformarán, 
como escriue el P. Polanco, acá los desseamos mucho. Para te- 
ner copia dellos nos sale también (como de los otros librithos) 
más barato imprimirse acá. 

Aquí se ayuntan aora las cartas de la India para se imprimir 
por mandado de V. P., y no sabemos si querrá que se uean pri- 
mero en Roma antes de imprimirse. 

Aquí solíamos también emprimir las cartas de la India quando 
uenían, por quitarnos del trabaio de copiarlas para muchas par- 
tes, que es muy grande. Querría saber de V. P. si nos da liçençia 
para que se impriman, y asímesmo las del Brasil, Congo, Affrica 
é otras partes semejantes. 

André Fernández y Bernardo Japón * irán á Roma, como 
V. P. da á entender, y no aurá difficultad en ello, plaziendo á 
nuestro Señor. Todavía mandé preguntar al P. Nadal quándo 
quería que se partiessen de acá. 

Nuestros hermanos en la India frequentan mucho las discipli- 
nas públicamente, y cada semana la ay en S. Pablo en Goa: temo * Vide epist. 748, pag. 17 hujus voluminis. 17 Martii 1554 III 

que no espante aquello á los .gentiles para uenir á nuestra fe, ni 
se edifiquen mucho, pensando que la disciplina se[a] alguna cosa 
substantial de nuestra ley. Represéntelo á V. P., si en ello con- 
uiene proueer alguna cosa. 

Con esta uan unas copias de cartas del P. Nóbrega, del Bra- 
sil, con las quáles V. P. podrá tener alguna informaçión de las 
cosas de allá, y proueer en ellas como mejor le pareçerá en el Se- 
ñor. Lo que en ellas ay que tocaua acá hazer, ya se prouee en 
ello, y en todo aurá buen recado con la ayuda de nuestro Señor. 
Açerca del obispo del Brasil el cardenal le escriue muy largo, 
y le encomienda mucho que mire açerca de todas essas cosas que 
escriuen dél los nuestros, no dándole á entender que sabe nada 
por nuestra uía, porque él tiene acá el gobernador Thomé de 
Sosa, que uino (mucho nuestro deuoto) que le a informado lar- 
gamente de todo lo que passa, y le dize tenga muy encomendada 
la Compañía, y que él y otros praelados nos toman por acá por 
más idóneos operarios, auiendo muchos otros, quánto más lo deue 
él hazer allá, adonde ay mucha falta dellos: y expressamente le 
dize, que no se muestre differente con ellos, y los dexe exerçitar 
todas las cosas conforme á nuestro instituto. El cardenal me leyó 
la carta y me satishizo en extremo. Pienso que le ablandará del 
rigor en que estaua con nosotros con la ayuda de nuestro Señor. 
Encomendóme mucho el cardenal escriuiesse allá al Brasil á No- 
brega, que todo lo possible condecendiessen con el obispo, y todo 
lo possible se uniessen con él: yo le dixe que yo lo haría, y que 
creya que los Padres temían mucho cuidado dello, porque es muy 
proprio de nuestra Compañía; y así creo que él está informado que 
no es nuestra la culpa por el gobernador que uino Thomé de 
Sosa. Y también le encomienda en la carta que fauoresca á la 
Compañía, en que se haga un collegio en la ciudad del Saluador, 
conforme á lo que tengo scripto á V. P. en otra carta, que creo 
que va en este maço: y el cardenal está muy puesto en que este 
collegio se comiençe allá, y que el rey lo proueerá de todo lo que 
fuere menester. La resoluçión del rey açerca dello no la tengo 

* Petrus Fernandez Sardinha. Polancus, t. IV, pag. 549, n. 1176. 

* Vide epist. superiorem. 112 Epistolae Mixtae— 780 

aún: creo que será conforme á esto, con la ayuda de nuestro Se- 
ñor. En estas copias del Brasil escriuen de una irregularidad de 
Pedro Correa, que allá está, que no se puede dispensar sino 
por Roma: V. P. prouea en ello. 

Con esta va también una copia de unas cartas del obispo, que 
nos escriuió acá. No me pareçió mostrallas al cardenal, por temer 
que no se engañe en ella en encareçer mucho las cosas ; pero 
todas las copias de los nuestros, que van aquí, las mostré al car - 
denal, pareçiéndome que así conuenía en el Señor. Piega á él 
que en todo su santísima voluntad sintamos y enteramente la cum- 
plamos. De Lixboa á xvij de Março 1554. De V. P. indigno hijo 
enX.^ 

Mirón. % 

Quanto al entrar en la tierra adentro los nuestros del Brasil, 
como escriuen al rey y cardenal y Thoraé de Sosa, pareçe que en 
ninguna manera conuiene, sino que rehagan las partes que son 
començadas, donde ay Padres de la Compañía, que son quasi to- 
das las capitanías del Brasil, y como son pocos, no pueden supplir 
para la tierra, quánto más para entrar adentro: y así nos pareçe 
acá á nosotros. 

La carta de don Theotonio, con que le mandaua V. P. resedir 
en Córdoua ' , pareçió al doctor - y á los más professos sería al- 
gún inconueniente dársela, por auer de ir [á] resedir allá el doc- 
tor, y el hermano D. Theotonio muestra estar mal con él, y con 
esto quiçá no se quietará. Dilatamos darle la carta, hasta consul- 
tarlo con el P. Nadal. 

El despacho que uino de allá del collegio de Santiago para el 
doctor Torres, le mandamos con hombre proprio al P. Nadal, para 
que él proueyesse en lo que el Padre doctor podía hazer en ello: 
creo que tanbién escriue el Padre doctor sobre ello. 

La rey na apuntaua que, si pudiesse ser, los legos que fuessen 
con el patriarcha, tuuiessen disposiçión para hazerse allá sacer- 
dotes. Seria bueno también, dezía, que la carta de Luis Gonzá- 
lez hablaua en mi'* legos, entre los xij; y el rey dezia que no 

* Habetur haec epistola inter Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 2. 

* P. Michael de Torres, Cordubam profecturus. Cf. epist. 812. 21 Martii 1554 u3 

hablaua sino en vi; pero en esto de los legos y del número dellos, 
se remitte [á V. P.]: bien creo se holgaría más todos fiiessen 
sacerdotes. De V. P. indigno hijo in Xpo., 

Mirón. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el P. M. Ignatio, praepó- 
sito general de la Compañía de Jesús, en Roma. 

ADRIANOS ADRIAENSSENS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

LOVANIO 21 MARTII I554 1. 

Pro Societate agunt R. P. F. Petrus Soto, O. P., Ludovicus Blosius, O, S. 
Bened., Alexius Fontana, aliique amici: eidem adversatur praeses Vi- 
glius van Zwichem. — Petrus Spiga militibus, in statione positis, ac po- 
pulo spiritualem operam navat. — Lovanienses excoluntur. — Terrae 
motu urbs concutitur. — Collegium Falconis in deterius abit. 

t 

Ihs 

Gratia et pax X.i nobiscum. R.de in X.*' Pater, Nihil prorsus 
literarum hac vice accepimus a R. V. Nuper scripsi R. V. quo- 
modo R. Pater, frater Petrus % olim confessor imperatoris, 
susceperit negotium solicitandi apud imperatorem pro collegio 
Louanij erigendo '\ Rediens ergo Louanium (profecturus nimirum 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 99, prius 196, 197. 

- Nimirum R. P. Fr. Petrus Soto, O. P. decus insigne, quem merito 
laudat POLANCUS, t. IV, pag. 283-285, n. 610-612. Illius res gestas ac vir- 
tutes complexus est TouRON, Histoire des Hommes illustres de l'Ordre de 
Saint Dominique, t. iv, pag. 2l6-23o. 

^ Scripserat enim Polancus ex comm. Patri Adriaenssens, 27 Februarii 
1554- «Quod attinet ad negotium Collegii Lovaniensis, tractari commodius 
aut efficatius per alium non poterai, quam per Rdum. Patrem F. Petrum 
de Soto, quia vix alium novimus, qui tam serio Christi negotia et christia- 
nae reipublicae et tanta cum auctoritate apud Caesaream Majestatem agere 
posset; unde et exitum optimum expectamus. Scribit ad eum Pater Doctor 
Olaveus, qui magna familiaritate et amicitia eidem conjunctus est. V. R. 
curabit ut hae litterae fideliter ei reddantur.» Polanco, t. iv, pag. 284,. 
n. 610, annot. 3. Porro amicitiam et studiorum necessitudinem, qua Soto et 
Olave devinciebantur, explicat in hujus vita Nieremberg, Varones iliis- 

EpISTOLAE MixTAE, TOM. IV. 8 114 Epistolae Mixtae— 781 

Augustam) vocauit me et dixit mihi: Ego, inquit, locutus sum 
imperatori, exponendo ei quomodo cancellarius louaniensis ' et 
alij rogauerint me vt pro vobis intercederem vosque caesareae 
majestati commendarem, peteremque licentiam erigendi coUe- 
gium. Imperator vero bene suscepit et injunxit mihi vt hec 
eadem indicarem regine Scripsi ergo summam petitionis et 
tradidi regine, et etiam ore tenus omnia ipsi explicauì. Regina 
sic satis bene suscepit, et respondit se velie de eadem re conferre 
cum imperatore. Locutus fuissem etiam domino praesidi Viglio 
sed non dabatur opportunitas, et festinabam profectionem. Tua 
ergo (mihi * loquens) R.** ibit Bruxellas, et dices presidi Viglio 
me R. V. mittere vt habeat responsum a regina. Hactenus dictus 
frater Petrus. 

lui ergo Bruxellas, ne quid deesset ex parte nostra, et preci- 
pue quia dominus abbas laetiensis ^ (qui estate preterita suscepit 
exercitia) erat tune temporis Bruxelle, idque vocatus eo a regi- 
na, que volebat eum suscipere quandam ditissimam abbatiam 
eiusdem ordinis prope Tornacum vel in ipso Tornaco; sed bonus 
al)bas recusauit et varias rationes in scriptis obtulit regine, que 
tandem suscepit excusationes ipsius. Inter hec dictus abbas inui- 
tabatur a dicto Viglio ad mensam. Inter prandendum, a quibus- » 
dam dominis Hollandie, qui ibidem erant inuitati, facta est men- 
ilo nostri magistri Theodorici ^ ^ concludentes omnes esse male 
factum. Tandem Viglius (videns abbatem tacere) conuertens se 
ad abbatem, dixit: Nonne, inquit, hoc malum est, etc? Quomo- 
do, inquit abbas, hoc malum esset, cum in ecclesia Dei nunquam 
non fuerit probatura bonum, et sanctum? Quomodo, inquit Vi- 
bres, t. IV, pag. 684, in editione autem bilbaensi, t. v, pag. l3. — Cf. Epist. 
Mixtae, t. II, pag. ySy-ySS. 

' Ruardus Tapper. 

- Erat Maria, Caroli V soror, Flandriae gubernatrix. 
' Viglius van Zwichem, qui Jesu Societati vehementer adversabatur . 
Polanco, t. iv, pag. 281-283, n. 607 et seqq. 
* Ms. nihi. 

^ Ludovicus Blosius, Societatis fautor, de quo saepe diximus. 

^ Sermo est de Theodorico Geeraert (Gerardi). Quae heic dicuntur, 
usurpavit PoLANCUS, t. iv, pag. 281, n. 607.— Cf. ejusdem t. m, pag. 7, 
annot. 3. 21 Martii 1554 115 glius, hoc bonum est, cum parentes hactenus subierint pro filiis 
tot labores et sumptus, et quod filij post hec, insciis et inuitis 
parentibus, ingrediuntur religionem? Ad eum finem, inquit ab- 
bas, nutriuntur filij, vt toti Qomino seruiant. Cum ergo hoc fit, 
non perdunt parentes filios, sed magis lucrantur. 

Deinde Viglius. Jam fere annus est ex [quo] domina regina 
commisit mihi negotium huius Societatis, et legi bullas; sed mi- 
rum est et contra cañones, quod ponti fex tanta priuilegia ipsis 
concedit, et similia. Ad que dominus abbas multa bona respon- 
dit; et statuebat seorsum cum Viglio latina de nobis conferre. 
Causabatur etiam Viglius quemdam de Societate fuisse in aula 
imperatoris cum legato vel nuntio apostolico et, inquit, omnia 
significabat pontifici, que in hac aula imperatoris agebantur. 
Imperator vero, inquit, et nos mirabamur quomodo pontifex 
omnia sciret, etc. De his satis. 

Et hec acta erant ante aduentum, et, cum veni ad abbatem, 
abbas omnia retulit mihi, et si quid pro nobis posset prestare, 
offerebat se paratissimum . 

Accessi deinde dominum Alexium Fontana \ et hec omnia ei 
exposui. Insuper et ea, que de nuntio apostolico archiepiscopo 
item de principe Hispaniarum et eius familia scripserat mihi 
R. V., eidem Alexio ostendi, Ipse respondit. Quod, inquit, atti- 
net ad auxilium nuntii apostolici in vestro negotio, parum pro - 
desse poterit. Quod vero ad principem attinet, multum ille pos- 
set. Et prestare videtur vt res ista non facile denuo tractetur, 
nisi bona spes sit [eam] obtinendi. Proinde videtur expectandus 
aduentus principis '% et interim dominus abbas posset preparare 

' Carolo V a secretis, de quo saepe in Cartas de San Ignacio. 

- Hieronymus Muzzarelli, O. P., nuntius apostolicus, archiepiscopus 
cosensis (de Gonza), cujus meminit Polancus, t. iv, pag. 288, n. 617, 
annot. l. — Venerai etiam ad curiam imperatoris cardinalis Reginaldus Po- 
lus, sedis apostolicae legatus, quem Ignatii nomine Adriaenssens salutavit. 
De eo quoque scripserat Polancus ex comm. 27 Februarii: «Rmum. Cardi- 
nalem Polum in Collegii negotio et in aliis propitium semper inveniet V. R. 
et ad óptima quaeque maxime propensum, quae est ejus pietas et singularis 
erga nos et omnes affectus charitatis...» Polanco, t. iv, pag. 285-286, 
n. 6l3, annot. I . 

^ Philippi II. Il6 EPISTOLAE MlXTAE— 781 animum presidis Viglij. Ab ilio enim tota res pene pendet. Redi] 
ergo ad abbatem, et etiam placuit nobis dictum consilium. Abbas 
vero ante suum discessum ex Bruxella non habuit opportunita- 
tem loquendi Viglio, sed eidem scripsit et copiam [litterarum] ad 
me misit, quam et ad P. V. mitto, vt videat P. V. synceritatem 
boni abbatis et eundem, cum suis, suis precibus commendatum 
habere dignetur. Dedi ei vnum granum ' de communi, quod 
adhuc habebam, quo et gauisus fuit in Domino. 

Noster confrater, dominus Petrus Spiga, adhuc est Auesnes 
ibidem audiens confessiones et laborans in vinca Domini, redi- 
turus (Deo volente) post pascha. Intelligo eum ab omnibus ibi 
diligi non sine fructu in Domino. Et quia Auesne solum distat 
tribus miliaribus ab abbatia dicti abbatis, dominus abbas misit 
quosdam religiosos, qui adducerent nostrum confratrem ad ab- 
batiam, quod et factum fuit cum omnium consolatione in Do- 
mino ". 

Est Louanij quedam familia ditissima, que solet nobis confi- 
teri, excepto marito, qui non loquitur teutonica, alioquin totus 
noster. Uxor ergo istis diebus rogauit nos, anne fieri posset quod 
aliquis, gallice loquens, habitaret Nammorci, que est prima et 
precipua ciuitas Hannonie? Nos, inquit, prouidebimus ei de ex- 
pensis, et erit confessor totius familie nostre, etc. Maritus huius 
familie est receptor imperatoris multorum locorum Louanij et 
prope Louanium, et cum essent hic fratres gallice intelligentes, 
solet confiteri fratribus. Jam vocatus et electus est ab imperatore 
generalis receptor imperatoris per totam Hannoniam, et sic, de- 
bet bine Nammorcum migrare cum tota familia. Ego respondi, 
cum tempore, Deo volente, futurum. De bis satis. 

Hoc solum addam, quod sentio in corde meo et video pluri- 
mos nobis magis magisque in Domino affici, et habeo bonam 
spem quod Dominus adhuc multa operabitur. Sit ipse in omnibus 
bènedictus. Amen. ' Se. benedictiim, ex illis quae Roma Ignatius eo miserat. 
2 Rem fusius explicant Polancus, t. iv, pag. 292-293, n. 625, et Liti. 
Quadr., t. il, pag. 594. 22 MARTII 1554 117 

Raptim Louanij 21 Martij anno 1554. R. V. seruus in Do- 
mino, 

Adrianus Adriani ab Antuerpia. 
Quando hec scripseram, nocte sequenti, circa medium noctis, 
factus est hic Louanij terremotus, idque ter successiuis vicibus, 
semel tamen tam fortiter, vt putarem domum nostram subuer- 
tendam . 

Collegium illud, quod eiecerat nostros fratres ante duos 
annos eo quod multi ex ilio collegio nobis fauebant et aliquì 
adiungebantur, putantes quod impediremus bonam coUegij pro- 
motionem, hoc, inquam, collegium preter solitum ab eo tempore 
pessimam habuit promotionem. Nimirum sextum et iam quintum, 
vt vocant, vniuersitatis. 

t 

InscripHo: ]hs. RAo in X° Patri magistro Ignatio de Layóla, 
generali praeposito Societatis Jesu. Rome. 

ALBERTUS FERRARESE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 22 MARTII 1 554 - . 

Ad abbatiam cardinalis Cervini se contulit.— Quid ei acciderit in 
distribuendis sacris Eucharistiae particulis. 

t 

Yhs. 

Gratia et pax domini nostri Jesu. Alli xx del presente rice- 
uessimo quelle di V. R., alle quale, non ui essendo per risposta, 
non dirò altro circa ad esse se non, in quanto mi impone V. R. 
per scriuere a Ferrara, già ho fatto: ma non se ritroua sino fatto 
le feste. Hora per dare notitia a V. R. di tutte le attione, quella 
debbe sapere che beri matina a piedi a piedi andai alla Badia, e 

' Collegium Falconis. Polanco, t. il, pag. 588, n. 402; t. iii, pag. 279, 
n. 626. 

- Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 3o, prius 41 Vi- ii8 Epistolae Mixtae— 782 

gionto ditta eh' io hebbi la missa, confesai circa 28 ou 29 per- 
sone, e subito la sera mi ritornai. E questo mi fu imposto dallo 
agente de monsignor cardinale per alcune persone vechie, attento 
che in Agubio non ui era molto che far' più per noi. Anchor' 
haueria da narrare circa le cose spirituale una cosa a V. R., la 
qualle non scio se lè meglio a tacerla; ma a V. R., come a mio 
degnissimo superior', li dirò quello che nella domenica delle 
palme mi occorse ministrando il santo sacramento ad alcune per- 
sone spirituale e contemplatiue che usano il leuarsi la notte per 
orar' e contemplar': per megio delle qualle Dio volsi monstrar' 
qualche segno, il qualle non uoglio dire miraculo per non pi- 
gharne vanagloria, che absit gloriari nisi in cruce Domini % che 
io scio bene che non son degno di vedere miracuh nelle mie 
mani. Pure il caso fu grande: che, celebrata la missa con il passio, 
e consecrato, e insieme sei particule, che tante persone mi ha - 
ueuano ditto che erano, e pigliato le ditte sei particule in su la 
patena, e uoltandomi alle predite deuote persone per dirh il mi- 
sereatur, vide quelle non erano se non cinque persone, e uo- 
lendo destribuirli tute, volendone dar' doe particule ad una per- 
sona, vna delle due particule si attachete tanto alla patena, che 
non era possibile con tute le quatro ditta a poterla spicarla. Di 
modo che io non mi sapeuo che dire ni che far', vedendo che 
quella chiesa non sè sohto a repo[r]re il sacramento: tanto eh' io 
mi misi alla oratione, mancho la poteua spicare; pur' ritornando in 
me, dieti la purificatione alle comunicate che già me lo haueuo 
smenticato, et dandola, mi racordai de una delle deuote spiri- 
tuale che ge haueua prohibito la comunión per mortificarla, et 
disi allora ad alta uoce: se alcuna si uoleua comunicar', tacendo 
però sempre il secreto, e più uolte mi misi alla oratione, e man- 
cho poteua spicarla. Doe uolte andai in sacrestia, che pareua che 
non sapeua che mi facesse, e tornaua allaltaro tacendo e facendo 
oratione: mai era possibile spicarla. Alla fine vene quella deuota 

Abbatia Cervini cardinalis, sive ((inonasterium quoddam tria miilia 
passuum Augubio distans (Vivum vocant)». Polancus, t. 11 pae;. 170 
n. 14. \ f b / > 

- Ad Gal. v;, 14, 22 MARTII 1554 

per pigliar' la santa comunione, e facendo anche oratione, dipoi 
ne spicai la mittade, et il resto non si poteua hauer'; in tanto 
affatichai, che il resto in più pezzi io lo pigliai, non hauendo io 
pigliato purificatione. Rdo. Padre, la cosa fu a mi tanto grande, 
che quando me la recordo, non scio che dire ni che far'. Niuno lo 
scia, se non il signor vicario, ni wiche M. Agustino A V. R. 
mi racomando. Di Agubio alli xxij Marzo Liiij. D. V. R., 

Alberto Ferrarese. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù, a Roma, a 
santa Maria dalla Strada. 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 22 MARTII I554 

A duce Hercule de Este Pelletarius arcessitur. — Acta cura ducissa Renata 
hujusque domo. — Capita sive praecepta sex utilissima, ab ipsa servanda. 

t 

Jhs. 

La gratia et amore eterno perseueri ne cuori et animi nostri. 
Amen, Dominica passata, cioè delle oliue, me chiamò S. Ecc.* 
et insieme soli ragionassimo circa vna hora de madama * et sua 
casa. La conclusione fu che hauessi io d' andare a confessare le 
sue due tìgliuole ^ che stanno con lei, il lunedì; il che feci con 
grandissimo guadagno et frutto nel S. N. et consolatione de S. 
Ecc.*, il quale fu auisato che gli haueua molto piaciuto et satis- 
fatto a quello c*he molto tempo desiderauano. 

Confessate che furno, tornai a S. Ecc.*, et detegU sette punti, 

* P. Augustinus de la Riva.— Haec adhibuit POLANCUS, t. iv, pag. 54, 
n. 92. 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 56, prius 92, 93.— Hac est 
usus epistola Polancus, t. iv, pag. 68, n. 123 et seqq. 

' Dux Ferrariae, Hercules de Este. 

* Renata, Ferrariae ducissa, Ludovici XII, regis Galliarum, filia. 
^ Lucretia et Eleonora. I20 Epístolas Mixtae— 783 

secondo me dette il S. N. ad intendere per Y utilità de quella 
casa. 

Il primo fu, mandar' via li suspetti, et massime li quatro 
capi, cioè il predicante, lo elemosinarlo, vn greco maestro delle 
putte, et vn altro vecchio, tutti marsi in heresia. Il 2.°, far dire 
ogni di messa in detta casa. Il 3.°, far' che dicessino lufficio dela 
Madonna, et hauessino la corona. Il 4.°, che si leuassino etiam 
via le donne, et massime i capi et alchune in particolare. Il 5.°, 
che non si predicasse se non quando et chi piacesse a S. Ecc.* Il 
6.°, che stessi madama più appresso di palazzo per hauere più ti- 
more et respetto. Il 7.", che pareuami chel S. N. gli haueua 
aperta la porta per potere far' quello che gli haueua detto in 
consciência essere tenuto fare. 

Tutti li puntti approuò, ma il 6.° non sapeua come far', per 
non essere logo a proposito per lei. Furno licentiati li quatro capi: 
se dice la messa ogni di, etc.: le donne pian piano si mutaranno. 
La zobia santa che hogi me commandò che andassi a comunicar 
le sue figliuole, et dire la messa, et predicare, et per essere il 
monasterio del Corpo de X.° appresso il palazo de madama, et la 
sorella de S. Ecc.*^ in esso monasterio et molte altre, numero 180, 
relligiose, hauendo etiam loro deuotione, fu determinato che an- 
dassimo là, et così fecesse, et reconciliai essa et sue donselle, et 
deci la messa nel conspette di tutte le religiose, et molte altre 
gentildonne grande et erano iui, et le comunicai, et predicai al- 
quanto nauti la comunione; ma per non bastarmi il tempo a dire 
tutto quello chel spiritu del Signor minspiraua, deci che dopo 
pranso tornería: il che fece, et voleua venire Sua Ecc."", sei non 
fusse accaduto in quello instante vn certo repentino nego tio: 
vnde, non potendo venire, mandò il signor Alessandro *. La pre- 
dica durò due hore almanco, sempre parlando del santissimo sa- 
cramento, dimostrando le prophetie di esso, le figure, 1' institu- 
tione, la descri tione et confirmatione per il nostro Signor in 
santo Joanne al 6, la verità di essa, la predicatione per santo Pau- * Alexander Fiaschi, Herculi duci familiarissimus et Societati valde 
amicus. 22 MARTII 1554 121 lo, la celebratione per li apostoli, la frequentatione per li xpiani. 
nella primitiua chiesia, la necessità, et vtilità. 

Erano 22 bore, et perciò M. Alessandro volse che andassi a 
far' collatione overo disnare, et che domane S. EcT^.^ me chia- 
meria. V. P. vede il bisogno delle orationi sue et [di] tutti li Padri 
et fratelli. Tanta allegrezza sta in Ferrara, che dire non potria, 
Vole il signor duca che io vada spesso a vederli et dirli ale 
volte messa, il che fero, gratia al S. N. J. X. 

Parlai dua volte a madama, pur piaceuolmente, anchora che 
S. Ecc.* m"" hauesse commandato che parlassi sfrontatamente, sii 
accadeua entrare in disputta. La pouera donna non ha lettere, se 
non alchuni lochi in volgare de santo Paulo male intesi, et puo- 
che ciancie, con le quale etiam a me predicaua, etc.; ma gli tron- 
caua le parole quando non caminaua al vero lumine euangelii, 
ridendo con lei cosi piaceuolmente. Iddio la conuertisca: credo 
che serà da fare. Ho etiam confessato il signor D. Aluige 

Serà aparechiato M. Adreano per andare in patria, perchè in 
sta terra non starà mai sano, et pare che si auicini al tisico, et 
più presto è meglio. 

Ali 22 de Marzo 54, de Ferrara. De V. P. figliolo, 

JOANNI PeLLETARIO. 

Le schole sono cessate fino doppo pascha. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù, a Roma. 

• Ludovicus, ducis filius. — Cum tam ea, quae de Ludovico, quam quae 
de Renata dicenda nobis essent, abunde in Polanci annotationibus dixeri- 
mus, ne crambem recoquamus, lectorem ad illa loca remittimus, Polanco, 
t. IV, pag. 56, n. 95, annot. i; pag. 60, n. lo3; pag. 68 et seqq., n. 123 et 
seqq. Heic notare sufficiat has, et sequentes per totum annum datas a Pel- 
letario litteras, lucem afierre tum Polanci Chronico, tum historieis, qui de 
Renata scripsere, Fontana, Renata di Francia, Roma, mdccclxxxix; 
RODOCANACHI, Renée de France, Paris, 1896, qui profecto aliquid profecis- 
sent, si Pelletarii epistolas manibus versassent. 122 Epistolae Mixtae— 784 DIDACUS VIEIRA 
PATRI SIMONI RODRIGUES 

[OLISIPONE (?)] 25 MARTII I554 

Avet de eo aliquid scire. — Donationem, quam olim se fecisse ait, revocai et 
exigit, — Cur a Societate defecerit, praeteriens, indicai. — Sororem suam 
ejus auxilio egere significat. 

t 

Rdo. Padre. Depões de V. R. ser partido desta terra, nunca 
mais vimos recado de V. R. Deseyamos saber muitas nouas e de 
sua saude: pera isto abasta a rezão que temos, pois somos filhos 
Com esta escreuo ao P. Mtre. Ignatio acerqua da doação que 
fiz. V. R. bem sabe a rezão que eu tenho de não tornar ha Com- 
panhia respeitando minhas maas disposições que nela aquiri e me 
causarão com muitos desgostos que me derão tanto contra rezão. 
O que poder fazer com o Padre, não deixe de fazer, pois não tenho 
outra cousa pera meu remedio e emparo de minha irmãa, ainda 
que eu não quero mais que o que for bem. X.° tenha a V. R. 
sempre de sua mão. Deste hospital, onde ainda estou, oye 25 
de Março de 1554. Filho de V. R. 

Mestre Diogo Vieira. 

Inscripiio: f Ao Rdo. Padre M.tre Simão Roiz da Companhia 
de Jesu, en Roma. 

Alia marni: Ex Lusitânia. * Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 198, prius 515. 

^ Defecerat a Societate P. Didacus Vieira, ut alibi diximus. Epist. Mix- 
tae, t. II, pag. 802, annot. 4. Rursus de eodem viro redivit sermo in episto- 
la P. Miron 2 Augusti data, a nobis suo loco edenda. 2Ò Martii 1554 123 HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 26 MARTII I554 '. 

Quae acta sunt cum episcopo cefalensi, ad lustrationem quod attinet 
dioeceseos suae, commemorat. — Miserrimi illius mores. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. en X.** Padre. Por la copia de la informaçión que 
con esta ua sobre la persona del obispo de Cefalú % conocerá en 
parte su calidad; y porque su Ex.* scriue al cardenal de Carpi % 
embiándole esta informaçión para que hable á su S.dad sobre él, 
me ha encomendad[o] que yo scriuiesse á V. P. lo que ha pas- 
sado con él, porque hemos entendido que él va á Roma, y que 
stá muy quexoso: será bien que se sepa la verdad. 

Stando en Messina el virrey, y entendiendo la mala fama deste 
pobre obispo, y quán stragada staua su dióçesi, y los muchos 
concubinarios que auía; sin dezirme á mí nada, el virrey proueyó 
que el dicho obispo eligiesse vn viccario para que visitasse su dió- 
çesi, y que vn barón, que es capitán de armas por allá, le vuiesse 
de dar todo fauor y ayuda, para que aquellos concubinarios fues- 
sen castigados: y de verdad, el barón se desmandó algún tanto, 
y excedió en el modo de proceder más de la facultad que se le 
hauía dado, sin saber nada el virrey dello. 

Carçeráronse muchos de los clérigos, y no se proçedió del 
modo que se deuía. Veniendo acá en Palermo, el obispo se que- 
xaua; yo dixe al virrey que de otra manera se pudiera meior ha- 
zer lo que se pretendía: que quando fueran algunas personas 
ecclesiásticas, con autoridad del obispo se hiziera meior y sin 
scàndalo. El virrey se me scusò diziendo, que el barón se hauía 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 88, prius 177, 178. 
- Franciscus de Aragon. PoLANCO, t. iv, pag. 215 et seq., n. 480 et 
seqq., ubi plurima ad rem spectantia aiferuntur. 
' Rodulphus Pio de Carpi , 124 Epistolae Mixtae — 785 

alargado más de lo que deuía, y que hauía sido sin él hauerle 
dado essa autoridad, y parecióle bien que se tomase este medio 
para meior hazer este offiçio, y mitigar lo passado; y ansí embió 
á llamar el obispo, y yo me hallé presente, y dióle vna mano mui 
rezia sobre su uida y el mal gouierno de su diócesi. Y diziendo el 
obispo qué quería qué hiziesse, el virrey le propuso esto: que se 
embiasse algunas personas ecclesiásticas para uisitar su diócesi. 
Y él, ó fuesse por cumplimiento, ó por otro respetto, dixo que era 
contento, con que fuessen personas ecclesiásticas, y que les daría 
su autoridad, como hauía propuesto su Ex.*; y assi se partió. 

Después me embió allá el virrey para que jo lo tratasse, y 
halléle todo mudado, negando hauer prometido tal cosa, etc. El 
virrey lo sintió esto mucho, y embió allá vno para que le ha- 
blasse, y después el virrey le embió á llamar; y con dezirle que 
el virrey staua mui enoiado, antes que entrasse él, consentió en 
que se embiassen los que hauía propuesto el virrey, que eran el 
vicario de Jorgento y el prior Çeguera Y como jo entendía en 
este negotio, exhortaua al dicho obispo que uiniesse bien en ello, 
porque el virrey se quietasse, pues no se pretendía otra cosa, sino 
el seruicio de Dios en ello. Parecióle que jo hauía sido causa 
desto, y ansí se quexó de my; y nuestro señor Dios sabe lo que 
jo he procurado en que esto se hiziesse lo más dulcemente que 
se pudiesse, y que se jo no uuiesse mediado, por uentura se si- 
guieran algunos otros inconuenientes de los que hauían seguido 
con el barón. 

En fin, han ido el dicho viccario y el prior Çeguera, con su 
autoridad, queriendo, quando dió el consentimiento, que los di- 
chos visitadores no pudiessen tomar informaçiones contra dél. 
Quiso su Ex.* que fuesse vn Padre de la Compañía con ellos, mas 
no fué nombrado por visitador. Han uisitado la tierra de Che- 
falú y vn otra pequeña, y por la semana santa se ha entermitido 
la dicha uisita, y con los pocos días que allí han stado se han he- 
cho muchas buenas obras. 

Con esta va vna copia de las prouisiones que allí se hizieron: 

' Hieronymus Seguera, cujus est epistola 670, Epist. Mixtae, t. m, 
pag. 484 et seqq. 20 Martii 1554 125 

de aquí á algunos días quiere su Ex.*^ que se cumpla la dicha ui- 
sita. Todo esto se ha hecho con comunicarlo con Juan Osorio y 
con el viccario de Jorgento, que son personas letradas, y jo, para 
dezir la verdad, no quisiera que fueran desta manera, sino vn par 
de personas religiosas, que procedieran al modo que proçedemos 
nosotros, predicando y confessando, etc.; mas al virrey no le pa - 
reció, diziendo que no se haría nada; y ansí se ha hallado por ex- 
perientia que era menester llenar la facultad que llenaron, y pro- 
ceder como han procedido. 

Esto es lo que passa en este nego tio. Jo agora he entendido 
que el dicho obispo stá para ir agora á Roma, y ha ya días que 
quería irse deste regno por no sé qué enfermedad, y quando tra- 
taua con el virrey esto de la visita, dezía al virrey que se quería 
ir á Roma; y preguntándole el virrey la causa, respondió, que 
por más ualer; y reprendiéndole el virrey que vn vieio de tal edad 
tuuiesse tal desseo, significó que quería permutar el obispado; y 
diziéndole el virrey, que no çonuenía que, hauiendo stragado vno, 
stragasse otro, que esto no conuenía, que era del patrimonio real, 
que mirasse que, yéndose, le podrían quitar los fruttos, etc., él 
staua con temor y duda. Jo hablé al virrey, y después al dicho 
obispo, y le dixe que staua en su mano hazer lo que quisiesse; y 
assi stá dende esta semana santa embarcado en vna galera, de 
donde no ha salido, aunque no uuiesse peligro de irse las gale- 
ras. V. R. puede uer qué hombre es, quán poca cuenta tiene con 
Dios. Esto es lo que passa sobre este pobre hombre, el qual está 
tan ciego, que, hauiendo estado aquí muchos días en la iglesia de 
la Maysón [sic], no salía á la iglesia á oir missa. Y esta me dizen 
era su costumbre, estando en su obispado, teniendo la casa junto 
á la iglesia; y lo que es peor, que, estando aquí, teniendo la 
muger en vna casa, me dizen por muy cierto que cada noche iua 
á dormir con ella, y á buena hora boluía á la abbadía donde 
estaua allojado. 

El Señor le illumine, que, cierto, está muy ciego, y temo que 
no sea dado ya in reprobo senso, siendo ya de settenta anyos. 
V. P. puede desto conoscer cómo deue estar su diócesi, y la ne- 
cessidad que hauía de visitarla. Como estos obispados son de jure 126 Epistolae Mixtae— 786 patronatus, acá pretenden que, siendo negligente el obispo, y no 
haziendo su deuer, que el rey no ha de permetir la ruyna del 
obispado, etc. De Palermo á 26 de Março 1554. De V. P. sieruo 
en Jesu X.°, 

Jo. HiERÓNYMO Domenech. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale dela Compagnia de Jesù, a Roma. 

NICOLAUS DE LANOY 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

VIENNA 3o MARTII I554 

De migratione sociorum in monasterium carmelitarum, a rege constituía. — 
De sociis quibusdam ad académicos gradus promovendis. — Nicolaus Lo- 
tharingius recusat sacris initiari. 

t 

Jhs 

La gratia et pace de Jesù X.° [nostro] signore sia sempre 
nelli cuori nostri. Amen. Rdo. Padre. A 22 de questo habbiamo 
riceuute le lettere de V. R. data del 27 de Gennaro, et hogi la 
copia con le lettere de 4 mesi, de Parisio, et altre de India. Sa- 
prà hora V. R. il progresso del negotio nostro quanto al mona- 
sterio delli carmelitani Primieramente, essendo spinto il sere- 
nissimo re nostro da noi per il mezzo del Rmo. Labacense * de 
prouederci de vno altro luogo che fosse proprio alla Compagnia 
nostra, ha determinato et commandato che se pigliasse il monaste- 
rio delli carmelitani; et al priore, il quale era solo religioso dentro, 
a fatto conferire vna plebania doi leughe de Vienna: dopo ha 
commandato per doi volte a quelle fameglie de secolari, che 
quasi tutto il detto occupauano, che se prouedessero d' altre 

• Ex autographo in voi. E, unico folio, n. lo3, prius 210. 

* Usus est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 232 et seqq., n. 517 et 
seqq., ubi ex BraunSBERGER, Canisii Episttdae et acta, aliisque plurima 
ad rem adnotavimus. Vide locum. 

^ Ferdinandus, rex romanorum. 

■* Urbanus Weber (Textor), labacensis episcopus. 3o Martii 1554 127 

stanzie per il principio de questa hora passata quaresuma, pur 
loro quassi tutti hanno induggiato de vscire insino a la pascha: 
imo anchora hoggi doi familiae ce stanno, ma apparecciate de dar 
luogo alli nuoui hospiti, se venesero, Oltra de questo ha dato 
commissione che tutti li paramenti se visitassero et scriuessero 
in vno inuentario inanzi che se partesse il Padre priore, il quale 
douendo questi santi giorni passati fermarse nella sua parochia, 
ne pregò che attendesimo noi altri alla echessia del monasterio, 
quanto alle messe et stanci, vn puocco de mala voglia, perchè 
dela parte del re se vedeua constretto alla residentia, et de laltra 
banda li commandaua il suo prouinciale che non se mouesse, sal- 
tem insino alla sua venuta. Auanthieri giunsse a Vienne il Rdo. 
prouinciale, et lo visitai hieri, et parlassimo a largo de questa 
cosa, et finalmente mostrò buona affectione alla nostra Compa- 
gnia: et del re no disse lui altro, seno che desideraua che hauesse 
scritto al generale de V ordine et alla sua S.tà-, et che del resto 
potrà sua maestà fare dal monasterio quel che li piaceua, essendo 
venuto al ordine de suoi maggiori il monasterio tutto, al quale 
r ordine non può prouedere de suppositi, conciosiachè in 15 mo- 
nasterii che tengono anchora entieri nella prouincia della AUe- 
magna alta, quasi nessuni li restano religiosi. 

Hauendo andocti questo monasterio il Padre prouinciale per 
abandónate, me dise che già hauea dato vna supplica excelso re- 
gimini o parlamento de Austria per riscotere saltem li beni mo- 
bili, essendo venuti quelli non già dalli ducchi de Austria, ma 
dalli deuoti huomini; ma per il Padre prouinciale se può temere 
che li signori del excelso regimiento non li daranno grata rispo- 
sta, perchè forsi risguardaranno più alla intentione delli donatori 
(li quali hanno hauuto certo rispetto al colto de Dio in questa 
echesia) che alla detta ragione, et se può interpretare et inten- 
dere che mai patirebbono che quella robba se leuasse di qua, per 
transportare non si sa doue, essendo qui altri, alli quali seruiria 
nel colto diuino. Io intendo che questo monasterio ha anchora 
certe possesioni de vigne, et non so se daltre cose. Il Signor 
nostro ordini il tutto a maggiore gloria sua. 

V. R. ci potrà dare ordine de procedere, dico quanto alla in- 128 Epistolae Mixtae— 7í;6 

corporatione per la Compagnia, benché siamo per lettere del pas- 
sato auisati de V. R., che il re ha de trattare più presto che la 
Compagnia apresso de sua S.tà per fare incorporatione de mo- 
nasterii o d' altre robbe de religiosi. Per passare a quello luogo, 
già siamo auisati dal Rmo. Labacense, et anchora noi apparec- 
ciati sensa hauere fatto alchuna promissione de dire officii come 
se pretendeua dal principio; perchè vedendo il Labacense che più 
presto restaressimo in santo Domenico in nostra libertà, che alli 
carmelitani con alchuno sumile obligo, ne fu risposto che fossimo 
securi. 

Della messa cantata per le domeniche et feste, pare che sal- 
tem in questo principio, non potremo scampare, et nelli di so- 
pradetti della pascha V abbiamo cantata col Y agiuto de doi o 
tre scolari cantori del priore, massimamente perchè molti spa- 
gnoli della corte che stanno incerca de quella echesia et altri della 
terra molto desideranno che vi stiamo et faciamo de tal modo il 
seruicio diuino. 

Li doi fratelli nostri Rogério et Joachimo ', sono stati essa- 
minandi per il grado de bacceliero artium, non senza molte so- 
lecitationi, et se promoueranno, come intendiamo, questa setti- 
mana sequente: li altri cinquo che sono baccelieri, cioè Martino, 
Nicolao, Tirsio, Lamberto et Carolo % se dispongono anchora al 
magisterio delle arti per Y anno prossimo % et senteno le let- 
tione publicche, 1' uno più, Y uno manco, secondo che hanno loro 
bisogno; et cosi habbiamo leuato delle solite faticche quasi dal 
tutto. Martino, Tirsio et Carolo, aciò che questo anno possino 
meglio fondar se nelle arti. 

Hora ciascheduno di loro legge solamente alli soi discepoli 
vna hora alla matina et vna hora dipoi il disnar: inanzi li legge- 
uano quasi sei hore il giorno. Coadiutori hanno Nicolao, Erar- ' «Rogerius Schoter (legendum fortasse Scotter), Joachimus Vdamus 
(alias Andamus)» Braunsberger, Canisii Epistulae et acta, t. i, pag. 414. 

* Memorantur heic : Martinus Stevordianus , Nicolaus Lotharingius, 
Joannes Dyrsius (perperam Tursius), Aichstettensis, Lambertus Auer, Ca- 
rolus Grim. 

' Ms . prossissimo , 3o Martii 1554 129 

do Joachimo. Aila seconda et terza classe de Carolo habbiamo 
dato magistro Ottone et per vna hora Rogério: questi già detti 
coadiutori molto ben potranno enseignando quelli jouani impa- 
rare perfettamente la lingua todesca, nella quale tutti hanno 
fatto buono progresso esta inuernata, et li doi già sono maestri: 
li tre altri hanno anchora sentito tutto il corso della logica et 
philosophia naturale, nella quale son ben fondati, et potranno 
nondimeno sentire alchune lettione publicche, vna o doi, et es- 
serci tarsi. P. M.e Erardo nostro brixio ha cura della viuanda et 
superintendentia alla cocina et al coco. 

Quando Martino, Lamberto et li altri, furono essortati da noi 
per riceuere li ordini sacri, in nessuno trouassimo resistentia che 
in Nicolao Lotaringo: et mai volse consentire, benché sia quasi 
il più veccio de tutti, et non seppe dare raggione, perchè non 
se sottometea simplicimente come li altri al iudicio delli sacer- 
doti di casa. Adesso, pensando che hauesse mutato quella sua 
fantasia, lo habbiamo essaminato et tentato con raggioni et ogni 
diligentia, ma non se lascia persuadere de nessuno, di modo che 
don Nicolao Gaudano et nostro Martino, alli quali secretamente 
habbiamo ricommandato questa causa et carricho de indurlo a 
cosa tanto santa, non hanno potuto cauare de questa essamina- 
tione senon opinione, non so qualle, dal essaminato. Lui pure se 
remette obscuramente a V. R. et m' a domandato se non me 
disse niente de lui quando partessimo de Roma per Vienna. Io li 
risposi de non, et mi parse questa domanda vna fictione et pa- 
zia, perchè (li dissi io) si inanzi che partessimo da Roma habbiate 
palesato al Padre nostro M.e Ignatio alchuno impedimento per 
il quale sareste inhabile al sacerdotio, non egli è da credere che 
vi hauesse mandato al studio, nè saria cosa necessaria, nè ancho 
raggioneuole de studiare tanti anni per stare in cucina, como 
pare che pretendete. O veramente sua R.* vi ha promesso che 
non riceuerete li ordini sacri tanto presto, ma forsi quando ha- 
uerete consummato meiglio il corso delli studii vostri: et questo 
non, perchè bastarebbe pur assai questa raggione per serrare 

' Erardus Avantianus (Dawant). 

* Otto Canisius, Bti. Petri ac Theodorici frater. 

EpISTOLAE MiXTAE, TOM. IV. 9 i3o Epistolae Mixtae— 787 

tutti noi la bocca, et lasciami nella quiete vostra. Finalmente me 
ha richiesto che io scriuessi a V. R. come non stà disposto al sa- 
cerdotio, et forsi hauendo inteso la espressa volunta di essa o 
che li receua o non anchora, se contentará più. Questo penso et 
dico ex praesuppositis *, hor che non habbia impedimento, perchè 
stimulando io che lui dicesse vna raggione, la qualle lo mouesse 
a non fare come li altri, mi rispose cosi: Si scirem esse volunta- 
tem Dei, me suscipere sacros ordines, non repugnarem, iam ti- 
meo ne Déum offenderem, si susciperem, quando de Dei volúntate 
mihi non constat: mox crassi errores huius responsionis expositi 
sunt illi et absurditates, quae inde statim subinferuntur. Nondi- 
meno, Rdo. Padre, io non penso, nè ancho nostro Martino, che 
Nicolao se monstri cosi difficultoso per malicia onero duplicità, 
anzi per pura simplicità, vergogna et timidità: quelli passioni 
molto secgnorizano in lui, come per esperientia se vede. 

Espettiamo in questo caso Y auiso di V. R. Tutti li figlioli 
suoi viennensi humilmente se ricommandano alle denoti orationi 
de V. R. De Vienna nel monasterio de santo Domenico 30 Mar- 
ti! 1554. De V. R. seruo humile in Jesù X.®, 

NiCOLAUS DE LaNNOY. 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 3l MARTII I554 -, 

Vacatio ab scholis a dominica palmarum ad dominicam m a/òis.— Studia 
jam jam instauranda. — Scholarum fructus, piaeque magistrorum exer- 
citationes. — P. Torres Salmanticam est profecturus, ubi ejus adventus 
exspectatur . 

Jhs. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La graçia y amor de Christo 
nuestro señor sea syempre en nuestras ánimas. Amén. Para 

' Ms. praesupposistis . 

- Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 177, prius 484. 3i Martii 1554 i3i 

complir con la obediençia escrjveré breuemente lo que toca al 
mes pasado á V. P. Estos quinze días, dende dominguo de ramos 
hasta dominica jn albis no leyeron los maestros, porque muchos 
de los escolares son de fuera desta çiudad, de vyllas y lugares 
del arçobispado, y fuéronse allá la pascoa; mas em pasando ma- 
ñana, empeçarán luego á leer, y leerán 4,** classes, ahunque hasta 
aora no eram más de tres, vltra la de los casos de consçiençia, 
por no aver maestro, y ahora embió ja el P, Mtro. Myrón vn 
otro hermano, que empeçará el lunes la 4.^ classe. Aprouéchanse 
los escolares byen en todo, así en el estudio como em la consçien- 
çia. Tjenem amor y reuerençia á sus maestros: algunos dellos 
pedieron al Padre los reçibiesse em la Compañía. Los Padres y 
hermanos quedan con salud, ahunque estos días pasados dos 
dellos estuuieron jndispuestos y con callentura. Los theólogos 
también no leyeron estos quinze días, empeçaron también el lu- 
nes; tienen al presente muy bueno exerçitio en su theología: al- 
gunos dellos se exerçitaron la semana sancta en andar á la plaça 
por moços del comprador. El dya de pascoa todos los hermanos 
que tenían hechos los votos los renouaron, y alégranse mucho 
con las nueuas y cartas de allá, y con las nueuas del Preste Juan. 
Piega al Señor por su misericordia effectuar cosas tan grandes, 
pues se dignó empeçarias. 

Oy llegó aquí el Padre doctor Torres de Lisbona, que vaa 
para Salamanca, ádo le están aguardando el Padre commjssario 
y el Padre provinçial de Castilla, y el P. Francisco, y con él se 
alegraron los hermanos en el Señor, Esto es, Rdo. Padre, lo que 
me occurrió para escreuir á V. P. del mes de Marçio que passò. 
Nuestro Señor tenga á V. P. de su mano, y todos nos encomen- 
damos mucho en sus sanctos sacrifiçios y oraçiones. Dévora 
del colegio de Jesú, al vltjmo de Março de 554. Hyio en el Señor 
mjnimo de V. P., 

Marcos Jorge. 
Inscriptio: f Ao mujto Rdo. en Christo Padre, ho P. Mtre. 
Ignaçio, praeposito geral dela Companhia de Jesu, em Roma. ' Hieronymus Nadal. I32 Epistolae Mixtae — 788 7»» 

ALBERTUS FERRARESE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 6 APRILIS I554 

De valetudine sociorum. — Rumor de nostrorum discessu sparsus per urbem. 
— Candidatus quidam juvenis nomen Societati dare constituit. 

t 
Ihs. 

Gratia et pax domini nostri Jesu Xpi. Alli giorni passati ha- 
biamo scritto alcune le quale non sapiamo se V. R. le habia 
recepute, e dubitamo per non hauer' concorso de mandanti, es- 
sendo la città fuora di passaggio. Vero è che non ne occorre al 
presente cosa di importanza % pure el uie il fratello M. Michaele * 
el si sta asai bene, e pare che non dica tanto de venire: vero è 
che tiene per certo di venir' a Roma, e aspetta Ihora della partita, 
tal chi li dissesi in contrario, si amalarla. Di Giouanni Antonio ^ 
pur' ahora incomentia a guarire di tanta rogna che ha hauuto; li 
altri sono sani tuti del corpo, anche della mente, exetto che 
Rainaldo, che io non ne scio niente, senon quello mi riferissino 
li fratelli che lo hano per disoluto. V. R. pensará chio dica sem- 
pre di lui per qualche maliuolentia; però me ne pasarò uia. 

Delle scole e delli scolari non ne posso far' numero, perchè in 
questi boni tempi sono andati alla campagna: questo è costumo 
di aggubini. Solo dirò a V. R. che dicendosse per la città che noi 
se habiamo a partir', e questo è stato per parole dello agente del 
signor cardinale tal che è venuto vno giouene chiericho del 
domo, scolaro che fu del Patre Oliuiero \ et in greco di M. Bat- 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. Si, prius 48. 
- Vide epist. 770, 782. 

' Ms. importazza. 

* Michael Vignes . 

^ Joannes Antonius Viperanus . 

^ Cardinalis Sanctae crucis, Marcellus Cervini. 

' P. Oliverius Manareus, qui rhetoricam tradiderat Eugubii. POLANCO, 
t. ll,pag. 442, n. 58. 6 Apru^is 1554 í33 

tista e ahora de questi nostri, il qualle presentendo * questo, mi 
ha rechiesto sei uoglio condure a Roma, che lui uuole esser' della 
Compagnia. Et io interogandolo che spirito al moue a questo, lui 
mi responde che per seruire a Dio. E io, vedendolo buono, ani- 
moli: ho ditto chel uadi e chel gli ha pensi bene vedendolo già 
non hauer' quelle qualità esteriore che recercha V. R., massime 
per esser" negro, magro, e non di quello aspetto che piaceria a 
V. R. ; però quanto allo interior' intendo esser' per farsi sufficien- 
tissimo, et lo comendano in casa e fuori di casa. V. R. circa ciò 
se ne potrà informar' dalli signori nominati, li quali al tempo suo 
me lo commendauano per uno ingegno asai sufficiente. Questo 
si chiama per sopranome Vittorino: loro lo conoscono, e de ciò 
aspetto risposta. Habiamo hauuto per M. Agustino mantello è 
vesta per noi; più non si puotè hauere. Delle cose necessarie al 
uiuere non ne mancha fina hora e uoluntiera[?] per gratia de Iddio. 
Non altro: a V. R. sempre si raccomandiamo. Di Aggubio alli 
vi de Aprile del Liiij. D. V. R. seruo indegno, 

Alberto. 

Inscripiio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù, a Roma, a 
santa Maria dalla Strada. 

' Joannes Bta. Velati. Ibid. Ci. Epist. Mixtae, t. li, pag. 860. 
* Ms. presetendo. i34 Epistolae Mixtae— 789 7^9 

JOANNES NUÑEZ BARRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 6 APRILIS I554 '. 

Ejus adventus in Portugalliam cum captivis a servitute vindicatis. — Se- 
cunda lusitanorum coramotio inde nata, et eflFusa multorum liberalitas ad 
pluresin libertatera adserendos.— Ex diversis Hispaniae provinciis san- 
ctum hoc opus promovetur. — De missione aethiopica. — Ignatium enixe 
rogat ut, quoniam ad illam destinatum esse certo scit, velit a patriarchae 
dignitate, cui ferendae imparem se agnoscit, ipsum liberare.— Socios no- 
minai ad sacram expeditionem peridoneos. 

t 

Jhs. 

Rdo. Padre. A graça e amor de X.° nosso senhor more sem- 
pre em sua alma, pera que nos guie seguramente por as tempes- 
tuosas ondas deste mar em a barca da obediençia ao fim pera que 
fomos criados. Eu parti do reino de Fez aos çinquo dias de Fe- 
uereiro deste anno de 1554 com xxxiiij catinos, a mayor parte 
delles meninos e meninas, humas que auiam arrenegado nosa 
santissima fee tornando se mouras; outras eram jaa judias na 
vontade. Apresentey as a S. A., com que folgou, por ser tam 
zeloso de toda virtude: mouerào a muitas pessoas nesta çidade a 
piadade, e fezerão muito abalo. Dey algumas a casamento, e 
muitas outras me pedem, que não pude dar ate virem outras xij 
ou xiij, que escreui a hum irmão, que la deixei em o reino de 
Fez, que me mandase, de mil e cento Lxxj cruzados que lhe fo- 
ram por letra, alem doutros mil e tantos que ha pouco que forão: 
cedo lhe mandarei por letra muito mais dinheiro, porque se desco- 
brem aqui grandes esmolas com lhes pareçer que farei verdade: 
noso Senhor me não leixe apartar dela en nada, pois que tudo he 
seu. Ha dous dias que conçertei com huma senhora prinçipal 

* Ex autographo in voi . E, triplici folio, n. i63, prius 482, 433.— Usus; 
est hac epistola, resque ad captivos spectantia accurate explicat PoLANCO,, 
t. IV, a pag. 567 sub titulo: De rebus Tituani in Africa. Cf. Cartas de San 
Ignacio, t. Ili, pag. 505-518. 6 Aprilis 1554 135 

desta çidade, e diz que darà logo, como eu quiser, ij mil cruza- 
dos pera catiuos: dise lhe que não auia de tomar dinheiro, mas 
que o mandase pasar por letra a Çeita, que escreueria a hum ir- 
mão noso ' que mandase os catiuos, e daria o modo pera se aue- 
rem; ficou asi asentado. Outra veo oje aqui a são Roque, que 
quería dar cem cruzados pera hum menino: de [EJuora manda- 
rão LXx mil reis a poucos dias; e mè dise hum homem que laa 
mandai com certos catiuos apresentar, que lhe dauam cem mil 
reis: por mandado do P. Mirom ordenamos tres depositarios do 
dinheiro pera catiuos, e procuradores pera solicitarem os nego- 
çios exteriores delles, e responderem com o dinheiro pera se pa- 
sar por letra pera mais seguir a pobresa, vym pera aver huns ij 
centos catiuos, que el rei d[e] Argel tomou na cidade de Fez, e 
em poucos dias se auiarão xx mil cruzados, e letras pera en Se- 
uilha os darem; e ya commigo hum irmão da Casa da Misericor- 
dia desta çidade, porque ajudou a esta soma. Não fui por[que] el 
rei d[e] Argel aleuantou o resgate, e an se dajuntar mais xiij ou 
xiiij mil cruzados, e não ei jaa de ir a Argel, nem ao reino de Fez, 
como estaua asentado, porque me manda o P. Mtre. Mirom que 
me recolha a estudar. Faço conta que estudarei aqui em são An- 
tão alguma cousa por mjm, e encaminharei muitos negoçios de 
catiuos que me vem de todo o reino; e despois, se o P. Mtre. Mi- 
ron mandar, yrei communicar com os doutores lentes em Coym- 
bra as duuidas que tiuer. De Seuilha tenho cartas e de Toledo 
de pessoas que tem alguma notiçia de mym, em que dizem que 
se quer ordenar huma confraria antre os mercadores ricos de gram 
parte de Castella, como he Seuilla, Toledo, Valedolid e outras 
çidades pera ayuntarem pera cada anno mandarem tirar muitos 
catiuos destes moços, e moças, e meninos que trazem os turcos 
em maos vsos, e os tornam turcos. Creo que sera mui grande 
souia com ajuda e fauor de Deos. Pedióme hum Padre, parente 
doutro noso que laa esta, que he de são Francisco e se chama 
frei Luis do Sandoual, pessoa de muita reputação -, que pedise * Içnatius Vogado. 

2 Exstat hujus cl. viri O. S. F. epistola, a nobis edita supra, Epist. Mix- i36 Epistolae MixTAE— 789 

liçença pera ir laa, porque com o credito que tinha se faria muito; 
e também me escreueo que mandaua a Ceita 6 centos cruzados 
pera tirar meninos; mas pois o P. Mtre. Miron manda que não 
vaa, yso he o melhor e mais seruiço de Deos, leixando aparte 
tudo o que neste negoçio se podia fazer. 

O P. Mtre. Miron me dise que fezese conta de ir pera o anno 
ao Preste Noso Senhor seja louuado que de estrumento tam 
boto quer vsar pera empresa tam grande e de tanto seu seruiço. 
Estou mui contente com yso, ainda que o que com ayuda de Deos 
podia fazer neste negoçio de catinos, não era de pouco seu ser- 
uiço. Mas para todo ysto abasta ser mandado, porque pera Gre- 
çia, ou Africa, ou Torquia, ou Preste, quando V. P. me mandar, 
ou algum dos meus superiores que em seu lugar qua estam, eu 
espero por a bondade de Deos, antes perder a vida que disto sair 
hum soo ponto, em quanto elle for seruido de me deixar viuer 
neste tam trabalhoso desterro. Huma soo cousa peço a V. P. por 
as çinquo chagas, que X.° reçebeo em a arbore da santa cruz: 
que me não mande açeitar dignidade alguma, em espeçial de pa - 
triarcha, porque huma das cousas que mais asentada tenho em 
minhas entranhas he de não ter nunqua dignidade, porque conheço 
não ter talento sufiçiente pera tam grande carrego, como he, não 
tam somente plantar de nouo huma ygreja, mas primeiro des- 
plántala de raiz das superstições e ritus que tem, mui fora de 
concrusão, pera que ha mester outro juizo, outras letras, outra 
graça, outra prudençia. Verdadeiramente folgara ter talento 
pera yso pera em tan santa empresa; mas conheçendo çerto em 
mjm que o não tenho, louuo muito a Deos por iso, e temo de 
ter carrego que me ponha em risco de perder esta soo alma que 
tenho, que tam cara custou a X.° noso senhor. Mas porque em 
tudo, sem diferença alguma que não for claramente pecado mor- 
tal, que V. P. esta tam fora de me mandar, estou determinado de 
obedecer, minha alma, meu miserable corpo com todos seus mem- 
bros, someto agora outra vez de nouo em mãos de V. P., pera 

tae, t. II, pag. 678, 679. Vide Cartas de San Ignacio, t. ni, pag. 244, Litt. 
Quadr., t. 11, pag. 586. 
* Vide epist. 780. 6 Aprilis 1554 137 

que desponha de mim o que ver que he mais seruiço de Déos, 
protestando que se algum erro cometer por mais não entender, 
que não seja obrigado a dar conta diso a Deos noso senhor, pois 
decraro minha insufiçiençia, e meu entendimento e vontade so- 
meto debaixo do de V. P.; se no que digo paso os termos do que 
deue vsar este seu minimo subdito invtil, V. P. me mande a pe- 
nitençia, porque eu a farei; mas certifico que doutra maneira não 
ficaria minha consciência quieta, porque nunqua me vio, nem 
sabe de minhas imperfeições. Por amor de noso Senhor V, P. 
tenha por bem de me mandar escreuer duas regras, porque estas 
gardarei toda minha vida, para minha cosolação e para com ellas 
dar no rostro ao demonio dizendo: nam sei mais, que obedeçi, 
como são obrigado ' . 

Por a grande falta que tenho de letras, ha mester para esta 
santa jornada boons leterados pera determinarem todas as duui- 
das, e que tenhão o ingenho claro, fora de scrupulos, que não 
seruem de mais que pera inquietar, e que tenhão boons subjectos 
como ha mester pera tam longue terra. Estas partes todas tem 
hum Padre que aqui esta, que se chama Francisco Rodriguez 
de mui claro juizo, de boo engenho, de boas letras; em especial 
nos cânones entende bem; tem grandes feruores pera esta jor- 
nada. Por a paixão de X.° noso dulçisimo senhor V. P. lhe mande 
que vaa ao Preste, e auise logo pera que estude conforme ao que 
laa ha mester: dos pees não he bem desposto porque tem os dedos 
encolhidos, mas anda calçado, e diz missa, e anda por a çidade 
quando o mandão. Crea V. P. que tem mui grande talento pera 
esta empresa, e que sem tal homem como este, que teremos todos 

^ Sti. Ignatii responsum sive litteras, quibus Patri Nunes Barreto facit 
satis, habes inter Cartas de San Ignatio, t. iv, pag. 254; ubi illud pulchre 
dictum legimus: «y si escrúpulo alguno os ocurriese en este caso, descar- 
gadle, no solamente sobre mí, cuyo parecer seguiréis, pero aun sobre el 
Sumo Pontífice, por cuyo mandado, en lugar de Cristo Nuestro Señor, acep- 
taréis el cargo que se os diere. » 

^ Franciscus Rodriguez. «Quia se [Nunes] litteris ad tantum múnus ne- 
cessariis praeditum non esse sentiebat, PP. Franciscum Rodriguez et Anto- 
nium de Quadros, qui claro ingenio et eruditione pollerent, postulabat...» 
Polanco, t. iv, pag. 578, n. 1234. Videlocum, ubi a pag. 573 explicantur 
quae hoc quidem anno, ad missionem aethiopicam spectantia, effecta sunt. i38 Epistolae Mixtae— 789 

OS que la formos muita desquietação, e com elle grande descanso: 
porque como V. P. sabe, he neçesario auer ahi quatro ou çinquo 
homens leterados theologos e canonistas, que residão sempre com 
o patriarca, e estudem continuamente pera ordenarem todas as 
constituyções e cousas que pertençerem ao bem comum: e que o 
patriarca e as outras dignidades, que não fação cousa alguma 
sem conselho destes. Aqui ha mui poucos leterados, e os que o 
são, como o P. Mtre. Miron e o doutor Torres, são mal despos- 
tos, e também dom Lião e Marcos Jorge, e estão ocupados em 
grande seruiço de Deos, porque leem os casos de consciençia, e 
qua podem seruir a Deos. E porque sempre este Padre pode re- 
sedir com o patriarca, não he enconueniente grande a desposição 
dos pees, nem se estranhara por isoj^r em qualquer besta. Outra 
vez torno a pedir este Padre a V. P., porque me daa Deos a 
semtir ser mui neçesario, e el rei gosta, segundo dizem, de serem 
antes os que am de ir deste reino. 

Outro Padre, que se chama o P. Tiburçio, he boom teologo, 
mançebo bem desposto e de boa compleição, de claro ingenho e 
juizo, que também seria grande seruiço de noso Senhor mandar 
V. P. ao Preste: tem grandes feruores e santos desejos diso. 
Aproueitara muito nos conselhos com sua theologia e muita vir- 
tude, porque sempre foi muito constante em as tentações pasa- 
das. Por amor de noso Senhor lhe dee V. P. liçença pera que 
vaa, porque diso se seruira muito Deos. Aqui anda hum irmão 
italiano que se chama Bernardino ', que sabe alguma gramática 
e he dos mais antigos, que tem grande talento pera negoçios ex- 
teriores, e sempre delles vsou na Companhia. Seria grande bem 
ir ao Preste pera entender en todos os negoçios temporaes, que 
tanta dignidade traz consigno pera o patriarca, e os outros Padres 
nenhuma conta tenhão com negoçios temporaes, mas de todo se 
dem aos interiores, e aos que dependem delles, que sera grande 
descanso e boom exemplo pera que en tudo se euite a cobiça e 
presunção della, e com toda humildade e pobresa, quanto as dig- 
nidades derem lugar, se emite X.° noso senhor, e em tudo seja 

Bernardinus Discalzius, natione italus, qui Societatis negotia in Por- 
tugallia gerebat. Polanco, l. c, pag. 578, n. 1234. 6 Aprilis 1554 139 

louuado, e tantos milhares de almas edificadas, e esta noua vinha 
do Senhor começe com se arremedar, quanto nosa fragilidade der 
lugar, a primitiua igreja, de que noso perigoso tempo esta tam 
apartado por nosos pecados. Noso misericordissimo Senhor re- 
medee tudo por sua infinita bondade, e nos fauoreça com sua 
graça, pois que sem ella non sumus sufficientes aliquid boni co- 
gitare quasi ex nobis, etc., quanto magis operari. O P. Tiburçio 
que açima diguo, dizem que não tem muito talento pera pregar, 
e por tanto não farà qua tanta falta: tem dono consilij e singular 
memoria pera em breue saber a linguoa, que sera muito neçesa- 
rio. O P. Maximiliano, português tem boom talento, e he boom 
theologo; mas porque prega em Coymbra e lee, não o peço, se- 
nam, se V. P. o quiser mandar, seria seruiço de Deos estar hum 
Padre em o reino de Fez, pera confesar, esforçar os catiuos fra- 
cos na fee, e pera resgatar alguns catiuos que em mais perigo 
estiuerem. Mas ha mester pessoa que se saiba bem aver no tem- 
poral nas contas, e que se não meta en diuidas de que não posa 
sair, mouido com as muitas neçesidades que vera; e que seja pes- 
soa castísima, porque pode ahi aver perigo resgatando algumas 
moças que mandam tirar pera encomendas, que am de estar de- 
baixo de sua jurdição. Faça V. P. nisto o que lhe pareçer mais 
seruiço de Deos. Elie por sua bondade infinita conserue a V. P. 
em estado de graça por muitos annos a seu seruiço. De Lixboa 
aos 6 dias d[e] Abril ^ de 1554. Seruus invtilis, 

JOHAM NUÑEZ. 

Inscriptio: f Ao muy Rdo. P. Mtre. Ynaçio, em Roma. 

' Hujus cognomen tacet etiam Polancus, qui t. m, pag. 419, n. 928 
dicit illum anno 1553 Sti. Felicis collegio praeesse. Cf. Epist. Mixtae, 1. 11, 
pag. 837, anno. 6. 

* Ms. dabril. 140 Epistolae Mixtae— 790 790 

JOANNES LAURENTIUS DE PATARINIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA IO APRILFS I554 *. 

De sociis, qui Mutinae versantur. — P. Pelletarius Argentam petit.— Que- 
runtur nonnulli de confessariorum mutatione. — Joannes Laurentius Pla- 
centiam it. — Societatis institutum concives suos docet. — Erga illud bene 
afficiuntur, in primis comes Augustinus da Lando. 

.1. 
Ihs. 

Pax Xpi. Amen. Molto Rdo. Padre. Ali 7 dil presente ue- 
nete da Ferrara il P. M. Giuan' Jacopo, qual' intrò in Venegia, 
et poi ali 9 dil detto ritornai io da Piasenza, et hogi, che è ali 
IO, il Rdo. P. M. Filipo ^ per ordinatione di Ferrara, si è partito 
di qua con il fratello M. Valerio per andar' in Argenta, et per 
comissione dil Rdo. P. Filetario me a lasato me in suo loco, per 
insino che V. R. P. altro ordinarà. 

Hora siamo qua questi: Il supradetto Padre, qual uene da 
Ferrara, il cui intento parmi esser' di uenir' a Roma: M. An- 
drea % qual parmi desiderar' vscir' di Modena, et voler' andar' 

• Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 72, prius 122.— Usus est 
hac epistola Polancus, t. iv, pag. 92, n. 169, qui de ejus auctore, ibidem 
scribit: «Pauci hoc anno in Collegio Mutinensi, non tamen sine fructu, re- 
sidebant, quorum Rector P. Philippus Leernus, flander, fuit; et quanivis, 
eo Ferrariam evocato, ut Argentam mitteretur, P. Joannes Laurentius de 
Patarinis ei substitutus fuit, cum rediit Mutinam, officium Rectoris re- 
sumpsit, et P. Joannes Laurentius in concionibus et ministerio sacramen- 
torum próximos juvare, ut coeperat, perrexit.» 

- Philippus Leernus. «Sunt autem evocati Mutina Ferrariam P. Joan- 
nes Philippus, flander, et Mag. Joannes Valerius ut Argentam mitterentur, 
si res necessariae, prout scripserat Dux [Ferrariae, Hercules de Este] pa- 
ratae ibi essent. Iverunt ergo Argentam... Cum ergo res paratas non esse 
P. Pelletarius intelligeret..., eosdem Mutinam remisit. «Polanco, t. IV, 
pag. 85, n. 154. 

5 Andreas Bonainsegna. Vide de eo Polanco, t. iv, pag. 85, n. 155, 
annot. 6 et pag. II2, n. 2l3. IO Aprtlis 1554 141 

altroui, dicendo V aiere esser' qua nociuo: M. Jo. Ignatio *, il 
quar insieme con M. Andrea atende ale scuole; ma perchè le 
clase son tre, et non si possono comodamente in doi diuidere, 
M. Jo. Ignatio fa la seconda, et quel' giouane che è per intrar, 
cioè M. Dominicho, fa recitar' quelli della infima: M. Gonzale 
sequita il suo officio, et io facio quel' puocho che posso anchor' 
io. V. R. P. veda et risponda circha dele scuole, come si do- 
uiamo reggere et dil gouerno di casa. 

Quanto al' confessar' dile conuertìte, veda V. R. P. qual' li 
pari li deba oldir', ouer' questo Padre, ouer' io; perchè madama 
Hieronima ^ a detto al Rdo. P. M. Filipo che non vorebe che 
mutassero tanti confessori; però pensando lei che il Padre fra 
quindici giorni torna, o circa, a detto che questo sabato non si 
confessarano, ma aspetterano S. R. 

Quanto al mio viagio mi pártete di Modena ali 2 dil pre- 
sente, et ritornai ali g: così sono stato solo d[o]i giorni integri in 
Piasenza, et uene meco quel giouane che è per intrar', M. Do- 
minicho. M. Jo, Ignatio non uene per la necessità dele scuole, 
et iui diede notitia a molte persone dila Compagnia nostra, fra 
le qual' persone li fu il conte Augustin o da Lando, il primo di 
Piasenza, il qual' me mandò a domandar' che di gratia fusi con- 
tento andar' da sua S."a: H andai, et domandomi dil principio, 
procedere et scopo di nostra Compagnia: et narato che io li ebe, 
li piaque molto, maxime nomina[n]doli io li colleggij che già sono 

• «Hic Joannes Ignatius idem est, qui hucusque Joannes Nieto, Joan- 
nes Gnieto, Joannes Nepos, etc. dictus est. Mutavit enim, venia a Sto. Igna- 
tio habita, cognomen suum, forte quia inter varios modos, quibus appella- 
batur, illud etiam erat Giovanneto. Vide Htteras a Polanco, ex coni, datas 
hujus anni 1554 initio, praesertim quas Patri Pelletario dedit 3 Martii.» Po- 
LANCO, t. IV, pag, 97, n. 180, annot. 4. 

- «Hercules Purinus et, quae praeerat Conversis, Hieronyma Pezzana, 
suis ad Ignatium litteris rogabant ne tam crebro sacerdotes immutarentur.» 
Polanco, t. iv, pag. 106, n. 201. Cf. Cartas de San Ignacio, t. iii, 
pag. 447 et 344. 

^ «Cum facúltate P. Ignatii P. Joannes Laurentius, Plazentiam, quae 
patria ipsius erat, se contulit, post biduum vel triduum rediturus. Ibi qui- 
busdam Societatis ac potissimum instituti collegiorum, rationem reddidit.'> 
POLANCO, t. IV, pag. 96, n. 178. Vide locum, in quo Polancus hac epistola 
usus est. 142 Epistolae Mixtae — 791 

in Spagna, Italia et Francia, et nelli Indi, et mi domandò se a 
vno colleggio de nostri in Piasenza bastarebono trecento scudi 
Tanno: et io li respóndete, che hauendo un luoco nel cuorpo di 
la cità, con chiesa, comodo per li scolari, et la casa fornita di 
vtensilij, et letti, e libri di theologia per sacerdoti, et di humani- 
tà per li fratelli, che al presente basterebono. Et li piaque la 
partita et disi che hauereb[e] ueduto, et poi hauerebe auisato mio 
fratello che di tutto me informasi: et io li dissi che bisognarebe 
taT cuosa chiedere a V. R. P. Cosi stesi in questo parlamento 
circha vna hora: poi uenerono alcuni signori, et facessimo fine 
con la conclusione supradetta. 

Potrebe esser' facilmente che lo chiame et facessi anchor' lui 
solo ongni spesa, atento che è signor' di parechi castello et a doi 
figliuoli, luno deli quali olde Virgilio Cicerone, et hora incom- 
menzaua a imparar' qualche cuosa di greco: 1' altro seguita 
questo. Staremo a ueder' quel' che il Signore nostro operará in 
loro. Molto si sono monstrati affecionatti a nostra Compagnia 
poiché hano inteso il suo procedere. Altro non occoreno. Molto 
mi racomando ale oratione et sacrificij de V. R. P., et espetia- 
mo vno rettor'. Di Modena ah 10 Aprile 1554. D. V. R. P. seruo 
indegno, 

Jo: Laurentio de Patarini. 
Inscripiio: f Al molto Rdo. P. M. don Ignatio di Loyola, 
prepósito general' dila Compagnia di Giesù. In santa Maria di 
la Strada, apresso santo Marco, in Roma. Di porto doi baiochi. 

RES PUBLICA GENUENSIS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA l3 APRILIS I554 ». 

Ut Genuae gymnasium Societatis Jesu instituatur, postulant. 
Hauendo sentito la Illma. signoria nostra de Genoa da diuersi 
cittadini et in parte esperimentato el fruto che potria seguire se 

* Ex originali in voi. Epist. Coinmimitatum, duplici folio, n. 12, prius 
l32, in antiquo tabulario C. xvi6 (prius 19); et iterum B. 20. i8 Aprilis 1554 143 

in essa città se fondassi vn colegio della Compagnia de Jesù, la 
quale è sotto el gouerno della reuerentia vostra, si è messa a 
dessiderare che tal opera in questa città si essequischa. E però a 
la perfecione de questo effetto ne a deputato noi, quali in nome 
di essa Illma. preghiamo V. R. voglia in ogni modo compiac- 
cerse, mandando persone sufficiente a poter agiutar, tanto el po- 
pulo quanto la giouentù, nella buona dotrina e costumi, sperando 
se farà in questo gran seruicio al signor Dio, e grande vtilità a 
questa nostra republica con la dottrina et buoni essempli de 
quelli, che uenirano, ali quali non se mancherà de stantia et delle 
altre cose alloro viuere, secondo la loro professione. Da Genoua 
a di XIII di Aprile mdliiii. D. V. R., seqimntur nomina. 

Jacobus Vilamarinus, notarius, praefattorum magnificorum 
prouisorum, seu deputatorum cancellarius *. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. don Ignacio di Loyhola, prepósito 
generale della Compagnia di Jesù, in Roma. Sigilli vestigium. 

FRANCISCUS PALMIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BONONIA 18 APRILIS I554 

Ad bononieusem senatum accedit, ut de obtinendo loco, nobis idoneo, coram 
agat. — Bono animo a senatoribus excipitur, quatuorque ex eorum nu- 
mero eliguntur, qui negotium pertractent. — Quae loca Societati magis 
accommoda videantur. 

t 

Pax X.i Amen. Rdo. in X.° Padre. Hauendo ueduto per la 
esperientia che tutti li disegni che fin qua hauiamo fatti non sono 
potuti riussire, un giorno pensando sopra a questa cosa, mi uiene 
in mente d' andar nel regimento et farli alchuno raggionamento 
persuasiuo sopra alla necessità grande eh' hauiamo, d' hauer un 

' Responsum Sti. Ignatii reperitur in Cartas de San Ignacio, t. IV, 
pag. 449 et l3o. 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 48, prius 77, 78. 144 Epistolae Mixtae— 792 

luocho commodo nella frequentia della città \ Perciò un giorno 
si ridussessimo insieme il signor Polidoro Castelli, il signor Joan 
Antonio Grassi et io et li scopersi cotal mio pensiero, fumo del 
mio parer et conchiudessimo parlarne a monsignor Rmo. vicele- 
ga[to] il che si fece, et li parue molto bene; et quel medesimo 
giorno fece domandar a lui il signor confalonier di giusti tia, et 
lì racomandò con calde parole che mi facesse dar audientia nel 
regimento, et il signor confaloniero, che fu figliolo del signor ca- 
uaglier Casali nostro primo benefattor in Bologna, et eh' è fa- 
migliar del signor cardinal de Carpi, et che cognosce molto ben 
la Compagnia, promesse tutta la su' opera. Parlai dipoi con li 
doi nostri protettori eh' hauiamo nel regimento, cioè il signor An- 
tonio Maria Campego[?] et, il signor Astor dalla Volta, et con molti 
altri signori, et capirno molto bene il negotio. Hogi, eh' hauiamo 
il 18 di questo, essendo congregato il magnifico regimento, feci 
domandar audienza, subito fui introdutto. Proposi la mia do- 
manda in b[r]eue parole, eh' in sustanza fu domandarli il fauor et 
adgiuto suo nelle cose di nostra Compagnia, et specialmente al 
presente in ritrouar un luocho commodo alla frequentia della città 
per poter ben seruirla, et massimamente nella cosa delle scole, 
offerendosi noi a sodisfare all' officio nostro et alla loro espetta- 
tione. 

Per diuina gratia fui benegnamente ascoltato, et mi fu data 
boníssima risposta. Mi pártete, et li signori raggionorno un pezzo 
sopra della nostra dimanda, et cosi conchiusero che 4 assumpt 
del regimento in nome de tutto il regimento douessero attendere 
a questo negotio: delli quali assumpti il primo eletto fu il detto 
signor confaloniero, il 2.°, il signor Vincenzo conte hercolani, 
il 3 °, il signor Carolo Bianchetti, il 4.°, il signor Lelio Vitali. 
Questa mi par una uia assai espedita per trouar locho per noi. In- 
comenciaremo con adgiuto del Signor a trattare la cosa con questi 

'■ (ijudicaverat P. Franciscus Palmius expediré ut cum Senatu coram 
ageret, et ab eo obtinere curaret locum aliquem nostris ministeriis opportu- 
num.» Polanco, t. iv, pag. 114, n. 221. 

* Hieronymus Sauli, archiepiscopus genuensis, Bononiae prolegatus, 
de quo saepe diximus. Hujus meminit Polancus, t. m, pag. l34, n. 268. 

^ Vide Cartas de San Ignacio, t. il, pag. 319, annot. 3. i8 Aprilis 1554 145 

signori, et domenicha sta concertato di trouarsi tutti insieme, et 
io con loro. 

Hora perchè, Padre, quando ho ben pensato et ripensato, non 
trouo luocho in Bologna che più mi piacia, et che in effetto habbi 
tutte le parti necessarie per un luocho per noi, che santo Colum- 
bano, mi par di far manibus et pedibus per hauer, et non mi par 
la cosa impossibile. Perchè ho qua un amico, il qual è anchora 
amico del rettor di santo Columbano, col qual parlando io di 
questo mio disegno, uolse tentare il rettore se lassareb[e] il be- 
neficio, et li disse, quando li fosse fatto buon partito, et che li 
patroni eh' hanno il regresso sopra il beneficio consentissero, che 
lui lo farebbe: sì che credo per la uia di quest' amico, per la uia 
del regimento, di monsignor Rmo. vicelegato, di monsignor vi- 
cario, per le mani del qual passa il detto rettore per sue liti, lo 
disporemo a lassiar il titolo.' Resta dipoi di uedere, s' il patrone 
del regresso uole consentire, et a questo si prouederà con lettere 
del regimento et altri signori amici del cardinal di Mantua eh' 
è patrone di quello eh' ha il regresso. Et perchè intendo che lui 
o il suo fratello (il nome de quali non so, so bene che son man- 
tuani et della fameglia de Piperati) sta in Roma litigando, V. R. 
pottrebbe far ueder destramente se si troua in Roma, et paren- 
doli farlo, tentar sopra di questo. Io in questo mezo di qua non 
dormirò. Sei paresse bene a V. R. far eh' el legato o altri Rmi. 
cardinali scriuessino al regimento, lodando il fatto d' hauer abra- 
ciata la Compagnia nostra, et poi racomandandolila, credo fa- 
rebbe grandissimo giouamento: cosi pare alli amici nostri. Et per 
non star tutto il giorno a scriuere, dirò anchora una parola della 
madona di Galera della qual, in caso che santo Columbano non 
passas[e], parlano et lodano questi signori amici nostri, et fano fa- 
cile r ottenerla. La madonna di Galera è in buonissimo luocho: ha 
due case assai buone et di pretio, ma non sono di gran capacità: 
gliè uero, chi uolesse fabricar in alto, si farebono molte stanze col 
tempo: difficilmente si potrebono comprar case che fossero con- 
tigue alle case della chiesa, per esser chase di nobili et di gran 

* Hercules Gonzaga. 

- Vel rectius «di Galliera». Polancus, t. iv, pag. 115, n. 221. 
Epístolas Mixtae, tom. iv. 10 146 EpISTOLAE MlXTAE— 793 

prezo: è uero che d' una parte della chiesa, oue è una casa stret- 
ta, si potrebono hauer case quanto si uolesse, et per bon prezo. 
La chiesa è bella et commoda, et in quel luocho che si sa. Li 
charichi della chiesa son graui. Ogni giorno si celebran 14 messe 
a gran concorso di populo, et ogni uolta che la Compagnia nostra 
pigliasse questo luocho, bisognarebbe pigliarlo con questa gra- 
uezza. Poi tengono molte cassette in chiesa et banchi con cere 
da uendere, quali non so come potessimo mai leuar, senon con 
scandalo, al mancho con gran maraueglia del populo, oltre che 
spesse uolte si uano a cantar là messe uotiue. Sichè V. R. in- 
tende il tutto, et mi darà auiso del suo parer in ogni cosa. Santo 
Andrea non è disperato; ma potendo hauer santo Colombano, se 
n' hauemo molto più da contentar che di santo Andrea. Al pre- 
sente non dirò altro, saluo che racomandarmi alle sue orationi et 
de tutti li Padri et charissimi fratelli. Da Bologna il 18 d' Aprille 
1554. De V. R. seruo in Christo, 

Francesco Palmio. 
Inscripiio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù, in Roma. 
Al porto 2 baochi. 

THEOTONIUS DE BRAGANÇA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VILLAVITIOSA l8 APRILIS I554 *. 

Confugit ad Ignatium. — Perseverantem in sua vocatione animum testatur. 

t 

Jhs. 

Muj Rdo. en X.° Padre. Porque sé no faltarán enformacio- 
nes á V. R. de mj, más conformes al mucho zelo que á la so- 
brada jntelligentia que de mj tiene, quise dar esta de mj, entre- 
tanto que más particularmente no lo ago: y porque se parte el 
portador, si ja no es partido, no diré más, sino que V. R. me * Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 192, prius 5i3. i8 Aprilis 1554 147 

tenga por uno desollacaras, y por tal me castige, porque corno 
■desde ' el primero día que entré en la Compañía, así obedeceré 
á todo lo que me fuere mandado. Sólo sepa que en cosa de no 
estar muj firme en la Compañía, en esto no querría que V. R. 
diesse crédito á ninguno, porque estoj tam de propósito como 
cada hun de los días en que biuí asta aora en la Compañía, y 
nunqua en esto mudé el parecer, y tal cosa no pensaran aquá los 
Padres, se me pidieran " les declarasse las cartas al pié de la letra, 
las cartas digo que aliaron 3^0 escreuía á algunos salidos, persua- 
díndoles á buscar la perfectión, ja que quando me pedían con- 
scio me afirmaron que no entrarían en la Compañía. Agora es- 
creuí al P. Mirón ja que me allana bueno, me mandasse jr 
para alguna casa de la Compañía ó fuesse en las Indias; y quando 
no, me desenganhasse, por no me perder del todo en este mar. 
Se me embiaren á Castilla, estoj con deseo de passar adelante 
asta V. R., 3^ aprouecharme para este effecto de la exención * que 
V. R. me mandó, porque en Castilla no sé si podere aliar el aso- 
çiego que V. R. me desea tener. No otro, sino que mucho me 
encomiendo en orationes de V. R. Aunque me dizen que V. R. 
me tiene escrito algunas letras, ningunas tiengo recebidas des- 
que estoi en la Compañía, sino las que me escreuió á Génoua 
18 de Abril 1554 de Villaviçosa. Hijo de V. R., 

Don Theotonjo. 
Inscripüo: f Ao muito Rdo. Padre, ho P. Mtre. Ignatio, pre- 
pósito geral da Companhia de Jhs., em Roma. * Ms. del. 

Ms. pidieron. 
' Vide epist. 778. 

* Ms. jzent ion. 

^ Cartas de San Igiiacio, t. lii, pag. 232. 148 Epistolae Mixtae— 794 794 

ELISABETH ROSER 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BARCÍNONE 20 APRILIS I554 

In franciscanarum coenobium, cui nomen a Hierusalem, se recepisse, seri- 
bit. — Ab Ignatio de praeteritis veniam orat. — Amorem erga ipsum et 
Societatem vult testatum. 

t 

Jhs. Maria 

El djujnal amor de Crjsto " nuestro señor nos dé su gracia % 
porque con puro coraçón lo siruamos. Amantísimo Padre: Los 
tantos beneficio [s] y mercedes recibidos * de V. y de la Compa- 
nja, y mj ingratitud ^ y desconocimiento ^ no sé cómo oso ^ atre- 
ujr de escreujrle el perdón; mas sendo ^ tan cierta ^ de la carjdat 
y benjnjtat '^' suya, e por reuerensja de las llagas " y sangre 
presiosa de Jesucrjsto nuestro Dios y señor, por qujen le pjdo 
el perdón, no me será negado; e con esta '* fe vjuo, y conosco 
que no se es olujdado en sus sacrificios de mj, por las merce- 
des que su djujnal magestat me hace siendo tan grande peca- 
dora j djnna del jnferno; tener por grasia suya tant aborrecido 
este mundo y olujdados parientes y propiedades que nunca 
pensé poner pie en ellas, sino estar con los huerfanitos y tener 
la casa cerca [de] este monestjrjo por apartarme de conuersecjo- 
nes sino con estas madres. La R. abedesa y vjcarja tan llenas " 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 161, prius 402, 4o3. — De 
argumento et auctore harum litterarum videantur Episi. Mixtae, t. li, 
pag. 54; t. I, pag. 373, annot. 3, pag. 449, etc. 

* Ms. Crjto. Ms. grasia. " Ms. resebidos. 
^ Ms. engretitut. ^ Ms. desconosimento . 

'' Ms. hoso. Sensus: audeo veniam poseeré. 

^ Sendo, i. e. siendo pro estando. ^ Ms. certa. 

Ita saepe d mutatur in t; c in s, e in a. Ms. la^as. 

*2 Ms. Ij. '3 Ms. sarà. Ms. este. Ms. ses. 

Ms. caer e fistos. Ms. ase, sendo. Ms. auorydo esta. 

*^ Ms. parentes y propjatades. Ms. pe en elas. 

Ms. orfenjquo y vue. '^- Ms. esto. Ms. lenas. 20 Aprilis 1554 149 

de carjdat, que sempre me rogaua me entrase con ellas y así con 

la grasia [de] Dios nuestro señor lo determjné, pues sia 

nesecitat. A los huérfanos ' diles vna caridat, y vna mañana de 
nuestra señora de Speransa, tres oras ante del dja, acompa- 
ñada * de los njnos entré en esta reljgjón santa: que no lo supo ' 
ermano nj pariente nj sus lágrimas me moueren á conpasión; 
y esto no lo merecieron ^ mjs pecados ni flaquezas ^ : sólo la 
mjsericordja de mj Dios y señor por intresecjón de los sacrefjsios 
y orasjones de V. P.tat Así le çopljquo no lo dexe de hacer 
hasta la fjn de mjs djas, y me de grasja de vjujr é morjr en su 
santo amor como vertadera reljgiosa: y sea serto que así jn- 
djna é mjsera como soy, lo ago yo muyxa veses el dja por V. R. 
y por toda la Conpanja; y mj señor Jesucrjsto me a dado la R. 
madre abadesa tan deuota y afectada ^ á V. P.tat y á la Compa- 
nja, que lo tengo á gran co[n]solasjón mja; y como veemos car- 
tas de lo quel Señor obra en las Indjas por los de la Compa- 
nja, las hace leer en el refjtorio, y manda á todas que rue- 
guen á Dios nuestro señor por toda la Companja. Y diséndole 
cómo resebía el santo sagramento todos los domingos y lo [que] 
V. P. lo alabaua, me dixo: avnque la nuestra regla '* no lo man- 
da, por vuestra consolasjó[n] e mja agámoslo las que por deuo- 
sión lo querrán hacer '^: y asj comensamos su reuerencia y cin- 
quo ó sey[s] y aorá por la grasja de nuestro Señor somos deciséis 
asta v[e]jnte. Laores á Dios. La reuerenda madre pienso *^ que 
le escrjue, remíteme á su carta. Sólo por caridat mande escrj- 
ujrme vna letra de l[o] que tengo de aser por muy bien serujr á 
mj señor Jesucristo '^ Estoy muy fatigada del pecho y todo el 
cuerpo lleno de dolores, que no puede camjnar sjno de la silla 
al coro y por nesecjdat muy tarde al parlador y con quien me 

' Ms. orfens. * Ms. acoinpanade deis. ^ Ms. çupe- 

* Ms. perente. ^ Ms. merescron. ^ Ms. flequeses. 

Ms. daser asta. ^ Ms. santa. Ms.afactada. 

Ms. pro. »* Ms.aselegir. " Ms. rogan. 

Ms. demingos. '* Ms. regle. Ms. cerán aser. 

'® Ms. La reverendo... pjensi. " Ms. remitente. 

Ms. Jusucrj sto. Ms. de los pexos. Ms. lena. 

Ms, sa sella el. 150 Epistolae Mixtae— 794 

ayuda á bajar Grasias sean dadas á su djujna magestat de la 
mercet [que] me hace ^ de castigar el cuerpo, pues fué causa 
que el alma desirviese á ' su creador y redemtor. Sea sempre 
allabado y serujdo para siempre 

Perdóneme V. P. mj proljxitat, que es esto de ^ gran des- 
canso mjo darle cnenta de lo pasado, y sertjfjcándole que muy á 
manudo mj espírjtu habla con el suyo ^ Pluguiese á la djujna 
bondat, que así lo hiciese ' el suyo, que bjen iría mj alma. Ceso, 
sin cesar, pedjéndole la firma ^ de su mano, por más qujetud ^ 
de mj concjencja. Al P. Mtre. Laynes y Salmerón y Mjoiia 
mande dar mjs encomendas, y [á] todos los otros; y á V. P. 
beso " las manos y pido su bendición. Ceso rogando [á] nuestro 
señor Jesucristo que cumplamos en esta vida su santa voluntat, 
y en la eter[na] en la glorja nos veamos, adonde para siempre 
alabemos su djujnal magestat. Del monasterio de Jerusalém á 
XX de Abril 1554. De V. P. mu)' afectada y jndjna siruenta. 

Sor Isabel Roser. 

Inscripiio: f Al muy Rdo. y carísimo en Cristo nuestre sen- 
yor el general de la Conpanja de Jusu, nuestro Innacjo de [Lo]- 
iola. • Ms. ;y con quin majuda á baxar. ^ Ms. ase. 

^ Ms. desserujse su. * Ms. pro a sempre. ^ Ms. do^ 

•5 Ms. esperjtu abhle con el suo. Pluvese alia... 
' Ms. ysese al suo que bjen hjrja. Soco, sin sesar . 
s Ms, firme. » Ms. quiattid. '« Ms. Sahnarón. 

" Ms. boso les manos j pj de su benedicsuon. Seso rogande. 
Ms. pora senpre allabemos. 

Ms. monestir de Jerjsalem. Jam de hoc monasterio O. S. F., anna 
1494 condito, agunt Gonzaga, Ord. Min., Coránica de S. Francisco, DiAGO, 
O. P., Historia de los... Condes de Barcelona, fol. 3l2, apud quem «su 
primera fundadora fué... Rafaela Pagesa. . . » et Antonia de Pisa. «De esta 
santa casa salieron después las fundadoras del monesterio de monjas de 
santa Lucía de Caller en la isla de Cerdeña, etc.» 32 APRILIS 1554 HISPANIAE PRINCEPS 

CARDINALI COMPOSTELLANO 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 
Commendat collegium romanum et Societatem. 
Jhs. 

Don Philippe, por la gracia de Dios prínçipe de las Españas 
y de las dos Sicilias, etc. Muy Rdo. in Christo padre cardenal de 
Santiago *, nuestro muy caro y muy amado amigo. Entendido 
hauemos cómo el duque, don Francisco de Gandía, después de 
hauer dexado su stado y héchose sacerdote, demás de las otras 
cosas y buenas obras del seruiçio de Dios nuestro señor en que 
entiende, ha fundado en esa çiudad vn collegio de la Compañía 
de Jesús, en que los religiosos dél viuen con tanto recogimiento, 
y tan exemplarmente, y es tan vtil á la república su doctrina, 
como deuéis saber. Y porque, siendo así, es muy iusto que tan 
buena obra sea fauorescida, para que se continúe y augmente, 
como la qualidad della lo requiere; muy affectuosamente os ro- 
gamos que vos lo hagáis así por vuestra parte, y que fauorez- 
cáis el dicho collegio y á los religiosos y cosas dél en todo lo que 
se offresciere y les tocare, de manera que, siempre que tuuieren 
recurso á vos en sus cosas y negocios, hallen fauor y todo buen 
acogimiento para los ayudar en ellos, y en lo que conuiene al 
bien y augmento de aquella casa; que en ello haréis lo que os 
obliga el lugar y dignidad en que Dios os ha puesto en su santa 
yglesia, y á mí muy gran plazer, por la affiçión que tengo á las 
cosas desta Compañía, y en particular por lo mucho que quiero 
al duque, fundador del dicho collegio, que es lo que mereçe su 

' Ex transumpto coaevo in voi . Epist. Principum, unico folio, n. 58, 
prius 279, in antiquo tabularlo C.XVII. 27. Est aliud transumptum coae- 
vum in voi. Epist. diversormn duplici semifolio, n. 84, prius 288, 289, si- 
mul cum aliis, quae hic damus, ejusdem principis de eodem argumento 
monumentis.— De his videatur PoLANCUS, t. iv, pag. 12, n. II. 

* F. Joannes Alvarez de Toledo, O, P. 152 Epistolae Mixtae — 796 

persona, y gran virtud y christiandad, y el exemplo que de sí ha 
dado en applicarse tan de veras, dexando todo lo demás, al ser- 
uicio de Dios nuestro señor, el qual tenga siempre en su conti- 
nua guarda vuestra muy Rda. persona. De Valladolid á xxii de 
Abril de m.d.liiii. 

Yo EL PRINCIPE. 

Gonçalo Perez. 
Idem, al cardenal de S.ta Cruz. 
Idem, al cardenal de la Cueua. 
Idem, al cardenal Morón. 
A tergo. Copia de las cartas del príncipe para su S.d y otros. 

1. Ad summum pontificem. 

2. Ad oratorem hisp. in vrbe. 

3. Ad tres cardinales. 

Commendat illis collegium gandiense ' et Societatem. 9^96 

HISPANIAE PRINCEPS 
JULIO III, SUMMO PONTIFICI 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 -. 

Collegium romanum commendat. 
t 

Ihs. 

Muy sancto Padre. Al embaxador de S. M.t, que ay reside, 

' Sic, sed perperam; agitur enim de collegio romano, cujus origo cur 
Borgiae et qua ratione tribueretur, alibi satis superque diximus. De his 
vero epistolis commendatitiis scribebat P. Nadal Ignatio, Vallisoleto 12 
Maji: «El principe, sabiendo que el P. Francisco (á quien y á toda la Com- 
pañía muestra S. A. tener muy particular affectión) ha fundado el collegio 
de la Compañía en esa ciudad, y deseando que la obra dél vaya muy ade- 
lante... ha scritto á Su Santidad y á algunos R.mos cardenales y al embaxa- 
dor del emperador que reside en esa curia, para que la fauorezcan, y tam- 
bién ha scritto á V. P. para el mismo effecto, aunque sabe la voluntad con 
que V, P. entiende en ella.» Nadal, Epist., t. i, pag. 245. Cf. Cartas de 
San Ignacio, t. v, pag. 12, annot, 3. 

* Ex transumpto coaevo in voi. Epist. Principiim, unico folio, n. 60, 
prius 281. Est et aliud transumptum coaevum in voi. Epist. diversorum. 22 ApRILIS 1554 scriuo, que de mi parte hable * á V. S.d lo que dèi entenderá so- 
bre lo que toca al collegio de los de la Compañía de Jesús, que 
ha fundado en esa ciudad el duque don Francisco de Borja. 
Muy humilmente supphco á V. S.d que, conforme á lo que di- 
xere, mande tener esta obra por tan encomendada, y fauoreçer- 
la, para que crezca y se augmente, como la qualidad della lo 
requiere, pues redundará della tanto seruiçio á Dios nuestro 
señor, y tanto bien á la república, de la buena vida, doctrina y 
exemplo de los religiosos della, que por este respecto lo reçibiré 
yo en singular gratia de V. B.d, cuya muy santa persona nues- 
tro Señor guarde al bueno y próspero regimiento de su vniuersal 
yglesia. De Valladolid á xxii del mes de Abril de mdliiij. 

De V. S.d muy humilde y denoto hijo Don Philippe, pof la 
gracia de Dios príncipe de las Españas y de las dos Sicilias, etc., 
que vuestros pies y manos besa. 
El príncipe. 

GUNDISALVUS PeREZIUS. 

duplici semifolio, n. 84, prius n. 288, 289, simul cum aliis, quae hic damus, 
ejusdem principis monumentis. 

* ((Cum legatus Imperatoris eo tempore, Senensi bello occupatus, extra 
Urbem esset, Secretarius Montessa [Ferdinandus], qui ejus loco negotia 
principum illorum agebat, Summum Pontificem l.* Decembris hujus anni 
allocutus est.» Polanco, t. iv, pag. 12, n. 11.— Vide epist. superiorem et 
sequentes. Porro legatus Caroli V, qui senensi bello ilio tempore occupaba- 
tur, erat Joannes Manrique de Lara, ut infra dicetur. Ferdinandus autem 
Ruiz de Castro, marchio de Sarria, quem oratorem in urbem mitti sociorum 
hispaniensium epistolae tradunt, Epist. Mixtae, t. ni, pag. 350 et 460, in 
Italiam non solvit usque ad Aprilem sequentis anni 1555. Polanco, t. v, 
pag, 441, n. 1 186. 154 Epistolar Mixtae — 797 797 

HISPANIAE PRINCEPS 

ORATORI SUO IN URBE 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 K 

Collegium romanum commendai. 

Ihs. 
El Principe. 

Embaxador ". Ya teméis entendido cómo, hauiendo dexado 
su estado el duque, don Francisco de Gandía, por se hazer sa- 
cerdote y poder con ánimo más desembaraçado darse del todo á 
cosas del seruiçio de Dios nuestro Señor, con tan notable vida y 
exemplo como se vee por sus obras, las quales, por ser de tal 
qualidad, es muy iusto que sean fauorescidas. Y porque entre 
otras ha fundado en esa ciudad vn collegio de los religiosos de 
la Compañía de Jesús, los quales hazen la vida que sabéis, y es 
tan vtil su doctrina á la república, que la misma obra en sí com- 
bida á que se tenga por encomendada; pero porque S. S. sepa y 
vos tengáis entendido lo que yo holgaré que assi se haga por to- 
dos respectos; Os encargo mucho que, dando á S. B. la carta 
que le scriuo en vuestra creencia, le suppliquéis de mi parte que 
mande fauoreçer mucho al dicho collegio en todo lo que tocare 
á su conseruaçión y acrescentamiento, y que mire por los reli 
giosos dél, como lo mereçe su buena vida y christiandad; y el 
mismo officio haréis de mi parte con las otras personas á quien 
conuiene hablar, siempre que se os anisare por el rector dél, que 
yo scriuo sobre ello al P. Mtro. Ignatio y á algunos cardenales * Ex transumpto coaevo in voi. Epist. Principiem, unico folio, n. 6l> 
prius 280. Est et aliud transumptum coaevum in voi. Epist. diversorum> 
duplici semifolio, n. 84, prius 288, 289, simul cum aliis ejusdem principis, 
quae hic damus, documentis. 

- Vide annot. pag. 153, superiori epistolae adjectam, et quae ad episto- 
lam Joanni Manrique de Lara a Philippe principe 24 Junii missam, dicimus. 22 APRILIS 1554 155 

desa corte, y seré muy seruido de todo el fauor y buena obra que 
por vos se les hiziere. De Valladolid á xxii de Abril de m.d.liiii. 

Yo EL PRÍNCIPE. 

Por mandado de su alteza, 
Gonçalo Pérez. 

HISPANIAE PRINCEPS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 22 APRILIS I554 

Ut romanum collegium valde commendatum habeat. 
t 

Jhs. 
El Príncipe. 

Venerable y deuoto religioso. Aunque, según vos tenéys tan 
particular obligación y cuydado de las cosas que tocan á la Com- 
pañía de Jesús, auía poca necessidad de encomendároslas, y sa- 
béis quán principal y vtil obra será el collegio que ha fundado 
en essa çiudad el Padre don Francisco de Borja, y la razón que 
ay para que sea fauoresçido; todauía, porque va3^a siempre en 
crescimiento y se tenga con él la cuenta que se deue, os ruego y 
encargo mucho que tengáis particular cuenta con el dicho colle- 
gio y religiosos dél, y con sus cosas y negoçios, pues redundará 
tanto beneficio dél á la república en lo espiritual, y Dios nuestro 
Señor será dello tan seruido, que os dará la retribuçión del cuy- 
dado y diligençia que en esto pusiéredes, y yo reçibiré muy par- 
ticular contentamiento dello. De Valladolid á xxii de Abril de 
M. D. L. uu.° 

m. p. YO EL PRÍNCIPE. 

Por mandado de su alteza, 

Gonçalo Pérez. 

• Ex originali in voi. Epist. Principimi, unico folio, n. 62, in antiquo 
tabulano C. XVII. 26. Est et apographum coaevum in eodem voi., unico item 
folio, n. 59, prius 282, necnon aliud etiam coaevum in voi. Epist. diverso- 
rum, duplici semifolio, n. 84, prius 288, 2S9. 156 Epistolae Mixtae — 799 

Inscripiio: f Por el principe. Al venerable y dêuoto religioso, 
el Padre maestro Ignacio, general de la Compañía de Jesús. 

99» 

ALBERTUS FERRARESE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EUGUBIO 28 APRILIS I554 

Revocatur Eugubio collegium Societatis Jesu. — Dieta, hac occasione, con- 
tra sodales et Cervini, principen: purpuratum. -Candidatus quidam, cui 
Victorinus nomen , ne quorundam oflFensio incurratur, in Societatem 
non admittitur. 

Yhs. 

Pax Christi, AUi 23 del presente receuessimo quella di V. R. 
circa la partita nostra % la quale habiamo solicita, fingendo sem- 
pre di aspettare il signor cardinale ma il suo agente mi rispose 
che non era per uenire al presente; et poi, solicitando il viatico 
nostro, non parea che uenisse con quella liberalità, ni con quella 
facia lieta. Alhora dubitaua che il reuerendissimo fosse quasi 
sdignato in questo, tanto che ciò se ne parlorno insieme con il 
signor vicario, talché constituten di darsi A io, ma non ne ha 
dato sino hora senon 9, et io non lo vogliuto astringere a cosa 
nisuna, perchè mi pareua il debito di darsi lo auanzo nostro, per 
chè pensaua di auanzar' più asai. Et in quello parlamento se diss 
di quello si diceua di noi per la terra, cioè che era più la spess 
che era V utile; e che meglio seria stato chel signor cardinal 
hauesse della spessa nostra maritato tante dongielle, perchè no 
faceuamo cosa che non hauesse potuto fare uno pedante con A 
25 circa le scole. E de noi, che sono restati inganati de quell 
pensauano che noi fossimo homini grandi e di uarii lenguagii 
predicatori, et che in questa città ui sono homini che non n 
cederiano: e molte altre cose lasso. ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 29, prius 41. 
- Vide epist. 788. 
' Marcellus Cervini. z8 Aprilis 1554 * 157 

Di Vettorino ' V. R. non se maraueglii, perchè il signor vica- 
rio se fece chiamar' parlandone de ciò admiratiue e che non cre- 
der ia tal cosa di noi, che uolessimo deuiare uno unico figliolo de 
un padre pouero, et poi che signor cardinale le haueua messo 
nella canonica, e che se faria a dispiacere a sua Sig.ria , vnde io 
haueua la escusa con uerità, che la cosa ueniua dal detto Vetto- 
rino, perchè lui me uene a ritrouarmi et pregar chio volesse esser' 
contento di farlo accettar' nella Compagnia, et io per asperimen- 
tarlo, li di parole crude, dicendo che lui non sa che cosa sia la 
rehgione, e che vadi a pensarli: e cusi lo mandai uia. Vero è che 
lui tórnete a confirmar' il suo ditto; nondimeno mi escusai con il 
signor vicario bene, e lui disi che non ne douesse parlarne con 
nisuno, e cusi siamo remasti amici, et asai bone parole. V. R. mi 
perdoni, se io mi estendo più oltra, massime che siamo stato doe 
feste alla Badia a celebrare e predicare; e 1' ultima festa era apa- 
rato il palazzo per la uenuta del signor cardinale, per ciò son 
stato admiratiuo quando lui mi ha ditto che non ne peruenirà. 
Non altro per hora. Adeso si partiamo tutti, chi a piedi, chi a 
caualo, per non hauere modo, secondo quello era il nostro cre- 
dito. A V. R. tutti ci racomandiamo. Quella farà pregare il 
signor Dio per noi, che habiamo melglio sorte oue si ritrouare- 
mo, etc. Di Augubio alli 28 di Aprille del lui D. V. R. seruo 
indegno, 

Alberto Ferrarese. 
Inscriptio in quarta pagina: Al molt.o R.doinXpo. Padre, il 
Padre M. Ignatio, proposito generale della Compagnia di Jesù, 
a Roma. 

Alia manti in quarta pagina. Nadal. Augubio. Aprile. Sed 
verbimi Nadal fuit deletum. 

' Egit de hoc Societatis candidato Ferraresis, laudata epistola 788. Vide 
Polanco, t, iv, pag. 55, n. gS. 

- Haud legere perspicue potuimus utrum scriptum sit Lm an Lini; cadit 
enim ultimus numerus in eam partem, qua liber assutus est. Sed evidenter 
patet epistolam ad hunc annum 1554 pertinere, quo eugubinum collegium 
sublatum est. 158 Epistolar Mixtae— 800 

In tertia pagina: 155 Augubio. Alberto Ferrarese 29 di 
Aprile. Et iterimi -: Hiermo Nadal. 

SOO 

FRANCISCUS PORCU 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 28 APRILIS I554 
Suorum votorum formulara Ignatio mittit. 
t 

Jhs. 

Multo Rdo. in Xpo. Padre. 

La gratia et pachi di X.° nostro signori sia sempri in nostro 
continuo fauore et aiuto. Amen. Perchi Dio per sua bontà mi a 
fatto misericordia et datumi gratia di farimi intrari in la Com- 
pagnia nominata di lesù supta obedientia di V. R. P., eu per 
honuri et gloria di ipso Dio faczo noto et prometto ad ipso Dio 
signor nostro chi tuctu lu tempo di la uita mia di obseruari la 
sancta castità, pouirtà et obedientia supta lu iugo di quista sancta 
uocactione, quali su stato chiamato in quista sancta Compagnia 
di leso et quisto prometto a Dio et a la sua matri sempri uirgini 
Maria per mano di V. P. R. di più tosto moriri chi di quisto ue- 
nir meno, si plachi a V. R. P. aceptarli mi porrà darra lisentia 
aczò chi tali uoti conferma cun la obedientia di V. P. * Mirum sane est quot emendationes subierint numeri prius heic positi. 
Nam vel scripserunt 1555, et postremus numerus conversus deinde est in 4, 
vel contra scripserunt prius 15:4 et mutarunt deinde 4 in 5. 

- Heic alius notabatur numerus anni, quo epistola putabatur scripta, sed 
deletus deinde fuit. 

' Ex autographoin voi. E, duplici folio, n. 87, prius 176. — Juvat, grati 
animi causa, haec ex Polanco, t. iv, pag. 211, n. 468, de auctore hujus epi- 
stolae excerpere; aVir quidam bonus messanensis, nomine Franciscus Por- 
tius, Societatem hoc vere ingressus, Panormum se contulit;, et cum haberet 
numeratae pecuniae fere quingentos áureos, apud Rectorem messanensem 
deposuit, ut pro arbitrio P. Ignatii disponeret. Hoc eodem anno cum Pa- 
normum venisset, et in probationibus egregie se gereret, in meliorem vitam 
ex hac migravit, cum omnia sacramenta devote suscepisset, cum optimum 
odorem suae patientiae, obedientiae et humilitatis reliquisset...» 28 Aprilis 1554 159 

Ancora a li mani di V. P. mi offeripo la anima, et la mia uo- 
luntà, et lu corpu, et tuctu quillo chi su lu più minimo et indigno 
di tucta la vostra Compagnia. 

Et cossi comu a Dio et a li mani di V. P. li a io datu la anima, 
et la mia uoluntà, et lu corpu, cossi li dono li beni temporali. 

Et perchi quando eu fu in Missina lassai in potiri del Padri 
M. Antonio Uinch scuti quatro diento sisanta uel circa, V. P. 
facza di quelli secundu Dio ui spirirà ad esser maiur gloria di 
ipso Dio. 

Non altro. Xpo. signor nostro ui conserui in quista ulta per 
gratia, nellaltra per gloria. Da Palermo die 28 Aprilis, xii ind. 
1554. Di V. P. R. figliol et seruo in leso Xpo., 

Francesco Porcu 

Inscriptio: Multo Rdo. in X.° Patre, el Patre M. Ignatio di 
Loyola, prepósito generali di la Compagnia di lesù, in la cità 
Roma. 

Alia manii: [R.taJ a 7 de Maggio. 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA 28 APRILIS I554 

Epistola menstrua. — De statu collegii et sociorum. — Omnia de more fluunt: 
socii recte valent, solitisque occupationibus exercentur. — Patres Her- 
nandez et Santacruz Elvis operam proximis cum fructu navant . 

t 

Jhs. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La graçia y amor de Christo 
nuestro señor sea syempre en nuestras almas. Amén. Para com- 
plir com la obediençia de V. P., que es escreuirle en general 
cada mes la disposiçión deste colegio, diré breuemente lo que 
toca al mes de Abril. Estamos al presente aquí 19, quatro sacer- 

' Hoc cognomen, Ignatio jubente, in Porcio mutatum est, unde a PO- 
LANCO, ibid., latinorum more Portitis effertur. 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 178, prius 487. l6o Epistolae Mixtae — Sol dotes y quinze hermanos: dos dallos están en los exerçiçios. Los 
maestros continúan todos sus- lectiones ordinarias cada día en 
çinco classes, con la de los casos de consciençia, y sus doctrinas 
á los dominguos, y todo con prouecho y augmento, porque en 
este mes de Abril, después que empeçaron á leer, pasada la pás- 
coa, hasta aora se reçebieron treinta y çinco ó çerca de quarenta 
estudiantes: y en las confesiones también pareçe aprouechárense 
bien, porque este dominguo pasado vjno vn buen número dellos 
á comulgar á nuestra capilla, y esperamos que vaya en buen cre- 
çimiento de aquí adelante con la ajuda del Señor. Los hermanos 
theólogos tienen muchas vezes conclusiones, como ja escreuj 
otras vezes á V. P. Quedamos todos los de aquí con buena dis- 
posiçión, y hun hermano, que era maestro en Lisbona, al qual el 
Padre embió aquí á conuallesçer, se alia bien, y según dise me- 
ior que allá, con no aver más de tres ó quatro días que es ueni- 
do; llámasse este hermano Roque Sans '. 

Del P. Manoel Hernández y Pedro de Santa Cruz que están 
en Eluas, çiudad deste arçobispado, á petiçión del cardenal des- 
del prinçipio de la quaresma, tuuimos vltra de lo pasado estos 
días carta del grandíssimo fructo que nuestro Señor allí haze por 
ellos Piega á su divina magestad, tenernos á todos de su mano, 
para que complidamente hagamos su sancta voluntad. Amén. 
Encomendámonos todos en las oraçiones y sanctos sacrifiçios de 
V. P. Deste collegio de Jesús de Éuora á 28 de Abril de 1554. 
Por commissión del P. Miguel de Bairros. Hijo jndigno de V. P., 

Marcos Jorge. 

Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Ig- 
naçio, praepósito general de la Compañía de Jesús, em Roma. 

* Ms. Sañs. 

- Vide supra, epist. 772, pag. 84. APRILI-MAJO 1554 161 JOANNES SUAREZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SALMA.NTICA APRILI-MAJO I554 *. 

Confitentium et communicantium numerus.— Socii curri P. Mieli, de Torres 
in novam Societatis provinciam, Baeticam, profecti. — Candidati in So- 
cietatem admissi. — Opera pietatis. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. en Christo Padre. La grada y paz de Jesu Christo 
nuestro señor sea siempre con nuestras ánimas. Amén, 

Las continuas merçedes que el Señor nos haze, junto con la 
voluntad que tenemos entendida de V. P., nos da deseo y áni- 
mo de escriuir á V. P. 

[En] un jubileo que aquí tubimos quinze días por la septua- 
géssima ubo tanta frequençia de los sacramentos, que pienso que 
fueron más de mili é quinientas personas las que en casa se con- 
fessaron y rescibieron el sanctíssimo sacramento. Entonces está- 
bamos seis sacerdotes; empero agora no quedaremos más de 
quatro. Porque como en todas partes nuestro Señor nos quiere 
hazer particulares merçedes de que sus criaturas se quieran ser- 
uir de nosotros, an llebado de aquí dos Padres para el Andai uçía, 
que se llaman el P. Gonçález y el P. Áuila % los quales van con 
el Padre doctor Torres ^ y tres hermanos, que se llaman Juan 
Gutiérrez, Gaspar de Dueñas y Diego López, que aunque ha poco 
que entró aquí en la Compañía, pero ale hecho nuestro Señor 
tantas merçedes en el desasimiento de todas las cosas y resigna- 
çión en las manos de la simple obedientia , [que] con auernos 
amado mucho en el Señor el * tiempo que acá estubo, se partió 

* Ex originali in voi. Liti. Quadr. 1555, unico fol., n. 170, prius 129, 
antiquitus 591 . 

- Gundisalvus Gonzalez et Alphonsus Avila ve! Davila, postea P. Ba- 
silius appellatus . 

' Michael de Torres. 

* ÌJis.y. 

EpISTOLAE MixTAE, tom. IV. Il 102 Epistolae Mixtae— 802 con vna alegría y quietud de ánimo, que bien paresçió que nos 
amaba sólo en el Señor. 

Ay comummente en casa personas de fuera que hagan exer- 
çicios, y de quatro que aora ay, los tres están determinados para 
la Compañía. Anse rescibido los dos estudiantes theólogos que 
proseguían sus estudios, medianos subiectos en letras, pero bien 
aperçebidos para obedesçer. El otro que estudiaua leyes pienso 
también que será resçebido, porque pareçe en alguna manera 
apto para lo vno y lo otro. Tras estos esperamos en el Señor 
otros muchos de los que se confiessan en casa, según lo colegi- 
mos de sus deseos y aprouechamyento en virtud. La más gente 
con que aquí tratamos son estudiantes, porque en estos se vee 
más fruto en menos tiempo y con menos trabajo, que haze al caso 
para la continuaçión de nuestros studios. Dícese la doctrina con 
la satisfactión y aprouechamiento que á V. P. está scrito. A las 
cárceles y enfermos se acude á algunas oras menos occupadas, 
quando ay gran neccessidad, porque en otra manera tiénese por 
agora por bien gastado el tiempo que se aprouechare en el studio. 

Los Padres y hermanos todos están buenos de salud, gloria 
al Señor. Prosiguen sus studios y otros exercitios spirituales de 
oratión y mortificatión, según el orden del superior: no ai al pre- 
sente ninguno por la bondad del Señor, que tenga difficultad de 
importantia en su modo de proçeder, fuera de las comunes se- 
quedades, que suelen ser annejas á la diligente aduertençia al 
studio de las letras: digo sequedad de consolaçión sensible y 
tierna, porque en lo demás paréçeme que nuestro Señor les da 
deseos de se mantener de abnegatión propria, para la qual cum- 
plidamente nos animó el Padre M.** Nadal, de cuya comunica- 
çión por la misericordia de nuestro Señor fuimos participantes 
hasta veinte días ' con gran gusto y consolaçión, hambrientos 

1 Aut aliquis subrepit error, aut intellige viginti dies non íntegros et 
plenos, sive non continuos, sed aliquo spatio intermissos. Etenim P. Nadal 
Vallisoleto Salmanticam perrexit 20 Martii, indeque Methymnam Campi 
adiit, quo pervenit 4 Aprilis, ubi prima in Hispânia habita est provincialis 
congregatio et facta provinciarum partitio. Cf. Nadal, Epist. t. i, pag. 247; 
Litt. Qiiadr., t. iii, pag. 6,7; Polancus, t. iv, pag. 383 et seqq., n. 827 
et seqq. — Attamen ex rebus in hac epistola contentis conficitur eamdem, Majo 1554 i63 çierto del pan que nos venía á repartir tan neccessario para 
nuestra sustentaçión. Piega á la diuina bondad sepamos agra- 
desçer tanto bien, para que no impidamos sus mayores dones con 
nuestro desagradescimiento, el qual sin duda en nosotros sería 
más de culpar, en quanto la merçed a sido maior, y por tal co- 
nosçida. 

V. P. pida al Señor, que tam liberal se a mostrado con 
nosotros, la graçia y virtudes, para que estos sus hijos en el mis- 
mo Señor cumplamos su sanctíssima voluntad siempre á maior 
gloria suya. Todos estos sus hijos particularmente piden esto por 
aquel, por quien V. P. a tomado el cuidado de todos, cui sit ho- 
nor et gloria in sécula seculorum. 

Manu propria: De V. P. indignísimo sieruo en el Señor 
nuestro, 

f Juan Xuarez.» 

Inscriptio: JHS. Al muy Rdo. en Christo nuestro señor, 
nuestro Padre Mtro. Ignacio, prepósito general de la Compañía 
de JHS., en Roma. 

Alia manu: P. lo. Suárez. 

JOANNES GUTTANUS 
PATRI PAULO DE ACHILLIS 

GERBIS MENSE MAJO I554 *. 

Quos perferat in sua servitute labores, 
t 

Jhs. 

Pax X.i, etc. Padre myo. No posso scriuir lo que siento 

Aprili exeunte aut oriente Majo, exaratam fuisse. Cf. infra, epist. Patris 
Torres Cordubae 21 Maji datam. 

* Ex autographo in voi. E, unico folio non integro, n. 159, prius 398. 
«Mense Junio dictum fuit Messanae a quodam, qui simul cum P. Jeanne 
Guttano in biremi quadam fuerat, quod quatuor ante menses in insula 
Sanctae Maurae propter morbum ab eo relictus, qui de manu piratae eum 104 Epistolae Mixtae— 8o3 despoys que partí de Palermo Piega á Dios lo podamos con 
presentía commUnicar. E scrito al visorey ^ del modo de my res- 
cate , y es , que las galeras de Cíçilia tomaron vn turco , que se 
dízen Bartenny, y es del Mar Negro. Fué tomado sobre vna fre- 
gata, íunto de Africa \ Quieren que den el turco por my, y 
otramente no me quieren dexar por grande quantídad de dine- 
ros, Hauía prometido quasi dozientos scudos, y no quieren sino 
al turco, el qual era buen turco, como dízen acá los xpíanos. 
Agora stamos en curso. Lo más presto que se podrá, embíen el 
turco en Affrica y scriuan á Caçón Baxá en Gerbes, cómo el 
turco stá en Affrica esperándome; y también á Monester, que stá 
íunto de Affrica , y á Suza á los principales, cómo lotro stá en 
Affrica, porque allá por ventura tocaremos. En esto. Padre myo, 
no haya falta. Al manco que vaya vogar sobre galera dexpiano., 
como vogo acá, y manjo sola farina de orgo No sey, Padre myo, 
si con los trabajos, etc., nos veremos vnca, si Dios no lo remedie. 
Esto se podrá negoçiar ansí con el visorey, ó mejor si se puede. 
Entretanto vos ruego que bien tratéys al turco, y que no le fag- 
gan vogar, porque dízen que voga al tergerò banco de popa; y 
que él mismo procure para mí lo mismo , porque es á my morir 
bogar. A los mismos lugares y también á Caçón Baxá en Gerbes 
podrán hazer que me prouean de vn poco de ropa ^ y dineros 
para me remediar vn poco. 

Otro turco pido cuyo rescate serían quarenta scudos: ó emerat, morteni obierat; sed id non creditum fuit, et toto hoc anno de ejus 
redemptione agebant nostri, et in singulis litteris rationem reddere messa- 
nenses P. Ignatio debebant diligentiae, qua usi fuissent.» Polanco, t. iv, 
pag. 197, n. 426. —Et infra, pag. 212, n. 473: «De P. Joanne Guttano litte- 
ris Majo mense ab ipsomet scriptis, quod falsus fuerat rumor ille de ipsius 
morte in triremi, [compertum est.]» 

* Vide epist. 73i et 732, Epist. Mixtae, t. iii, pag. 673 et 676. 
- Joannes de Vega. 

^ Ms. dáf rica et infra dàffrìca, 

* ((Referebat quidam, qui viderateum, quod macilentus erat, et scribe- 
bat ipsemet quod tantum modico farinae hordeaceae et aqua sustentare- 
tur.» Polanco, ibìd, pag. 2i3, n. 473. 

^ Ms. roba. 

^ Ad marginem duo scripsit verba, quae legere piane nescimus. 3 Maji 1554 165 

agan dar los dineros, ó en mercançía, porque él los voluerá, y 
me haze plazer grande: es casado y tiene hijos. f"' 

No más, sino que rueguen todos que nuestro Señor me '<ié 
paciencia. Scriuirán á my en Gerbes y en los otros lugares di- 
chos, endrezando á la fusta de Cucho Oja, donde estoy. De 
Mayo, etc. Aliamanu «1554». 

Vuestro hijo en X." 

Joan Guttano, de la Compañía de Jhs y sclauo. 

Inscriptio: Jhs. A my charísimo en X.° Padre, el R.do Pa- 
dre don Paulo, rector del collegio de la Compañía de Jhs, en Pa - 
lermo, á santo Ph34ippo, ó á otro Padre en el dicho logo, si allá 
no stá. En Palermo. 

RESPUBLICA GENUENSIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 3 MAJI 1554 *. 

Quod Ignatius ad autumnum censuerit principium collegii genuensis reji- 
ciendum, id quidem magistratibus valde probatur; quam ob rem gratias 
illi habent: orant tamen, ne Genua P. Lainez recedat , doñee gymnasium 
instituatur. 

Molto R.do Patre in Christo osservandissimo. Poiché piace 
a Dio che siano occorsi impedimenti a quest' opera del collegio 
de vostri sacerdoti e relligiosi desiderati in questa città, et che 
venendo in questi tre mesi prossimi potriano nel viaggio et in la 
mutacione de Y aere patire, laudiamo el parere di V. R., de diffe- 
rire, et che se transferiscano passato li caldi ^ Ringraciandola in 
nome della signoria lima, del bon' animo che la tiene de compia- 
cersi in questo desiderio, quale è veramente quasi vniuersale in 
questa città con espettacione del frutto mediante la gratia di Dio 
e le preghiere de V. R. e delli suoi, delle quale, si come essa città * Ex originali in voi. Epist. Communitatum, duplici folio, n, 164, 
prius 134. 

* Vide epist. 791, et loca ibi laudata. i66 Epistolae MiXTAE — 805 

è in bisogno, la preghiamo a farsi partecipi, facendoli instanza 
che la scrina con lo primo al R.do maestro Giacopo Layner 
nostro, che non si parta da Genoua, saltem sino a tanto che vi 
habbiamo el collegio, perchè in vero importa sommamenti per il 
seruiggio di Dio e per quest' opera del collegio l'esser suo qua, 
là doue la sua partenza saria con desplacer' de molti. Per ciò, 
persuadendosi d' esser compiaciuti, aspettaremo le littere di V. R. 
et interteniremo esso Rdo. Layner, offerendosi di continuo alla 
R. V., pregando Dio che la guardi. Da Genoua al terzo di de 
Maggio de MDLiiii. Al seruitioD. V. R., sequuntur nomina. 

Jacobus Vilamarinus, notarius, 
et praefatorum dominorum prouisorum et deputatorum 
cancellarius. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo don Ignatio, generale de 
la Compagnia de Yhesù, in Roma. 

NICOLAUS DE LANOY 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 4 MAJI 1554 *. 

Socii in coenobium carmelitanutn immigraturi . — Quid prius praestandum 
esse Lanojus judicet. — De sociis ad sacros ordines promovendis. — Scho- 
lasticus frater tentatione pulsatur. 

t 

Jhs. 

La gratia et pace de N. S. Jesù X.° sia sempre nelle anime 
nostre. Amen. Rdo. Padre. Dopo hauer dubitato longo tempo si 
doueressimo lasciar il monasterio de santo Domenico , hora re- 
parato abastanza per stare maggiore numero assai delli nostri, et 
essendo fatto il desegno per le schole, et incomminciata già la 
opera, finalmente, per certi inconuenienti soprauenuti et alchuni 
anchora dipoi preuisti, si risolse il negotio, che doueressimo 
transferire la nostra habitatione al monasterio delli carmeliti , al * Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 104, prius 2l3. 4 Maji 1554 167 

quale passassimo tutti la vigilia delli apostoli S. Phelippo et Ja- 
como Lo edificio del claustro et della echesia è saldo, et forte, 
et ben spacioso , et atto per fare più camere , si ben fussero le- 
uate certe uittuaiglie et munitioni della republica. Per adesso, 
nel corpo della habi[ta]tione non habiamo camere de supérelo, et 
sono quasi in vno commune dormitiorio , da duoi bande , come 
egli è la vsanza in monasterii. C'è vna corte fra el horto et la 
commune habitatione, con certe stalle de caualli et de altri ani- 
mali. In questa corte, incirca de vna delle duoi porte, ce sono 
duoi case, pur non troppe grande, doue staranno certi figlioli del 
cancelliero et de altri signori, li quali fanno instantia apresso de 
noi, et già li habbiamo consentito, de ne riceuere sei et de pro- 
uederli de vn maestro domestico, il quale hauerà cura de loro, de 
dì et di notte, facendoli repetere le sue lettioni. Questa stanzia 
serà nostra casa de probation, benché se può sperare che de iu- 
uentù ben introdotta, comme de vno seminario, nasceranno sup- 
positi buoni per la Compagnia, et anchora per la occasione della 
conuersatione et practica con el populo nelli officii spirituali se 
poteranno alchuni aggiungere alla nostra congregatione , vt sal- 
tem conuertantur ad vesperam, postquam famem passi fuerint, vt 
canes 

Inanzi che fosse fatta conclusione de questa mutatione, il re 
fu informato come se douea scriuere al prouinciale generalle de 
questo ordine (il cancellero scrisse solamente al prouinciale della 
prouincia della superiore Allemagna), et questo per ottenere per 
noi il consenso de V ordine. Finalmente non se è fatto niente in 
questa parte, et pare cosa superflua al conseglio del re de ricer- 
care questo consenso et darli qualche ricompensa altroue. Il 
Rmo. Labacense ^ se espetta a questa pentecoste: trattaremo 
con sua S."a de questa materia con ogni instantia. L'altro ponto 
serà della dotatione del collegio (anchora che fin qui non habbia- 
mo luogho proprio), secondo Va aduiso de V. R. 

Per la necessità de sacerdoti in questa cità , habbiamo pro- 

* Vide supra, epist. 786. 

* Ps. Lvm,7, 15. 

* Urbanus Weber (Textor). i68 Epistolae Mixtae— 805 

posto de promouere M.e Erardo * a Tordine del diaconato a 
questa pentecoste, et dopo in questa estade al sacerdotio, et 
M.e Martino al diaconato; et lui insieme con M.e Joanne Tyrsio 
se potranno fare sacerdoti alla pascha prossima , essendo alhora 
maestri nelle arti, si altro non commandasse V. R. Nicolao nostro 
molto espetta la risposta di V. R. sopra de questa materia de ri- 
ceuere li ordini sacri, dil che già habbiamo scritto duoi volte. 

Incirca al fine del mese passato giunse a Vienna dal paese 
M.° Theodorico, fratello del P. Canisio, et se dubitano se lui do- 
uea fermarse qui , saltem insino al' autunno , o uero parsare a 
Roma. Per rispetto delli caldi et della debolezza sua, restarà qui, 
salua Tobedienza. Li hauessimo dato per il suo compagno nostro 
Suetonio Crescentio, parte perchè lui è italiano et non sa, ni an- 
cho forsi mai saprà, la lingua todesca, parte perchè lui ha deside- 
rato de tornarse a Roma, et per questo deue scriuere a V. R., non 
pur sequitando la ragione, ma essendo discontento che li era or- 
dinato che stasse nella scola con altri fratelli per meglio fondarse 
nelli precetti et pratica delle regole grammaticali. Questa sua tan- 
to violenta, come diceua, tentatione, scoprì a M.° Erardo. Voleua 
restare lui quasi sempre nella camera, et fare versi, et studiare 
a sua posta. Lui è buon iouane, quieto, et amatore de quiete;, ma 
inclinato alla singularità, et de natura molto melancólico. 

Preghiamo V. R. che ci rescriua il suo parere et voluntà en 
queste cose, et che similmente se ricordi da noi, soi indegni 
figlioli soi [sic]^ n'elle sue orationi. Amen. Postridie Ascensionis 
1554 *, dal monasterio delU carmelitani in Vienna. De V. R. hu- 
mile figliolo et seruo nel Signore , 

* Nicolaos de Lannoy. 

t 

Inscripiio: ]hs. Al molto Rdo. in X.o Padre, il Padre M.°Igna- 
tio de Loyola, prepósito della Compagnia de Jesus, in Roma. * Erardus Avantianus (Dawant). De hoc caeterisque sociis, quorum 
hic fit mentio, in eadem epist. 786 dictum jam est. 

- Nimirum 4 Maji. Inciderai enim anno 1554 Pascha 25 Martii, Ascen- 
sio 3 Maji, Pentecostes l3 Maji. 5 Maji 1554 169 SOG 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 5 MAJI I554 

De tempio ac aedibus Sancii Spiritus nostris ab Hercule de Este , Ferrariae 

duce, assignatis. 

t 

La gratia et pace, etc. Scriuo questa estraordinaria a la P. V, 
per auisarla come il signor Alessandro Fiaschi ^ ha chiamato 
questa matina, et detto che S. Ecc.^ non vole constringere quelli 
huomini, li quali sono inuestiti de quella chiesa et casamenti del 
Spirito santo, che absolutamente ci diano il luogo, perchè seria 
troppo presto farci potroni d^ un tal luogo; ma che vole che ha- 
biamo detto luogo per 1' uso nostro libero, et che mai potiamo 
essere scaciati di esso, nè molestati in nissuno modo senza la sua 
authorità; insieme con vtile de lire cento in circa ogni anno che 
haueremo, et di questo vole ci faci instrumento tale, come se 
fussessimo patroni, perchè col tempo sera ogni cosa nostra. Ma 
sapi la P. V. che de qui danari la bona parte, come credo, serà de 
indulgen tie chel Spirito santo di Roma ha concesso a tal luogo, 
et ci mandeno in Roma etiam altri, et loro darannoci a noi in ele- 
mosina, come fanno ad altre persone, et prometano accommodare 
r echiesia, etc. La P. V. ci auisi più presto che potraci, et doue 
non giudicasse conuenienti, me scriua la risposta che farò al duca, 
il quale, quando se mette qualche cosa in capo, non è facile reti- 
rarlo; et quando giudica douersi fare in questo modo o in quello 
alchuna cosa, ci scandaleggia se non è accettata sua sententia, 
massime quando torna ad vtile daltrui. 

Pigliando tale assunto, non gli è obhgo nisuno, nè cura di 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 58, prius 96, 97. 

* Vide epist. 783.— De tempio et loco Sancii Spiritus ac de rebus, 
quae in hac epistola tractantur, consule POLANCO, t. iv, pag. 65-6Ó, n. II7- 
118, qui negotium hoc evolvit mentemque Ignatii aperit. 170 EPISTOLAE MlXTAE— 807 

anime, ni altra cosa, ma dire là a piacere nostro la mesa o mese, 
come altroue, et confessare, et communicare, et predicare, et 
legere, et godere del luogo senza alchuno fastidio; et quando 
r hauessimo et non paresse, si può lasciare. Già a lo longo ho 
scritto il sito bello, le case, et la frequentia del popolo che con- 
corre, massime le feste, et come si faria frutto nel Signor nostro» 
et come sta appresso la casa nostra comprata. 

Non altro , senon che molto da cuore ci raccomandiamo tutti 
alla P. V. A li 5 de Maggio 54, de Ferrara. De V. P. figliolo 
nelS. N. J. X., 

JOANNI PeLLETARIO. 

Inscriptio: | Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale de la Compagnia de Giesù, in Roma. 
Alia manu: 5 de Maggio, addi 13 detto. 

GREGORIUS DE PESQUERA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 9 MAJI I554 *. 

Ignatium rogat ut collegii orphanorum, in Nova Hispânia condendi, curam 
ac gubernationem a Societate suscipi velit. 

Rmo. Padre nuestro en Ihu. Xpo. La gracia y paz del Espí- 
ritu sancto sea sienpre con V. P. y con todos. Amén. Ciertas 
personas deseosas del seruiçio de Dios, nuestro señor, y perpetui- 
dad y avmento de los colegios de niños de doctrina , dizen que 
abrá diez ó honze años que en estos reynos de España, y prinçi- 
palmente en la villa de Balladolid, diócesi de Palençia, viendo la 
munchedumbre de bagamundos y niños perdidos , los quales an- • 
dauan sin abrigo, y muy corrompidos en las costumbres , y da- 

* Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 125, prius 285.— Exstat aliud 
exemplar originale in eodem voi., n. 126, prius 286, quod nonnisi in quibus- 
dam nullius momenti ab hoc differì.— Hac epistola usus est PoLANCO, 
t. IV, pag. 397, n. 856, ubi aliquid de illius auctore dicitur. 9 Maji 1554 171 

ñosos con obra y mal exenplo que á otros dauan, ajenos de toda 
xpiandad. , se determinaron de hazer vn colegio en la dicha 
villa, en el qual se recogieron gran número de muchachos perdi- 
dos, que algunas vezes subieron á ser çiento y treynta, y de hor- 
dinario son çerca de çiento: y después á ymitaçión deste colegio, 
ellos y otras personas, procuraron de leuantar otros en España; 
de manera que en pocos años se fundaron más de veynte casas 
de recogimiento, de niños, en los dichos reynos, y otros fuera 
dél, ansí en Portugal como en Aragón, y en Catalunia, y en Yn- 
dias, de lo qual a suçedido gran remedio para los huérfanos, y 
probedlo y alibio á los pueblos de España. Y lo que más es, a 
sido ocasión para que toda la gente común é ygnorante se des- 
pertasen á aprender en lengua bulgar los prinçipios de la doc- 
trina xpiana., y se corregiesen de munchos herrores que te- 
nían, prinçipalmente en el jurar, y disoluçiones , y cantares, y 
pullas, á que con la çiega ygnorançia eran acostumbrados. Y 
aora, viendo que destas casas algunas an caido por falta de per- 
sonas que tengan cuenta con la buena enseñanga, y con la fiel y 
çelosa administraçión de las dichas casas , y con hazer que se 
exerçite la caridad que solía con los niños y personas populares^ 
para que también sean enseñados en las buenas costunbres y 
doctrina, que en las dichas casas de doctrina se apriende; y visto 
por los que en ello han entendido, que así las munchas casas que 
se an hecho como las que se harían, están en gran confusión, y 
en términos de se deshazer y caer por no tener cabeza que las 
rija y gouierne, y que se entremeten á lo governar y ser reto- 
res personas, amigos de ynterese, y no del avmento y doctrina 
de los niños y pueblos, y que el demonio, por lo derrocar, ha en- 
tremetido algunos clérigos que an sido frailes profesos y an de- 
xado sus hórdenes, y que, ocupados con sus grangerías, an des- 
hecho munchas casas, y que no ay hermandad, y algunos de los 
siervos de Dios, que sienten y ven esto, lo lloran, y sospiran por 
el remedio, y les parece, que, pues nuestro Señor y buen Ihus. 
á V. P. y á los Padres de esa Conpanía ha hecho grandes mer- 
cedes, que les aya dado esta obra en las manos, según se collige 
de la bula de su santidad que á esa santa Conpanía está conçe- 172 Epistolae Mixtae— 807 

dida se le diese notiçia desta neçesidad, piden humilmente y 
suplican por Ihu. Xpo. nuestro señor, que antes que este daño 
pase más adelante, V. P. y esa santa Conpanía lo tomen so su 
anparo, y den en ello el remedio que nuestro Señor les ynspirare, 
con la breuedad que la neçesidad lo demanda. 

Y porque se hará gran seruiçio al Señor y gran probecho á 
los próximos que las personas que la Conpanía pusiere en las 
dichas casas de recogimiento, lean cada día vna liçión de doctri- 
na á todos los que la quisiesen oir de los tales pueblos, á la caída 
del día, quando acaban las gentes de trabajar, para que todos los 
que quisiesen yr á aquella ora los días de trabajo la pudiesen oir, 
sin ynpedirles en sus labores y ofiçios, por ser ora cómoda para 
ello, y los días de fiestas después de bísperas, que en esto se ha- 
ría grandísimo benefiçio á toda la república, y gran seruiçio á 
nuestro Señor. 

Asimismo, que para que todas las casas de recogimiento de 
niños de la xpiandad. pudiesen gozar de las yndulgençias é facul- 
tades de la bula que está conçedida á los niños é niñas pobres de 
Roma, y á todas las dichas casas, con que den la obediençia á las 
dichas casas de Roma y por falta de personas que tengan el 
cuidado que conviene de las dichas casas de recogimiento en toda 
parte, por ser muy pobres, no ay quien se pueda encargar de dar 
la dicha obediençia, sería gran seruiçio de nuestro Señor que se 
negociase con su santidad, que conçeda las dichas yndulgençias 
con dar la obediençia al provincial ó rretor de las casas más cer- 
canas de la Conpanía de Ihus., en nonbre de la dicha casa de 
Roma. 

Item, que todos los que mandaren en sus testamentos alguna 
limosna á los dichos niños, ganen las dichas yndulgençias. 

Item, que todos los que mandaren que los dichos niños los 
aconpanen en sus entierros, ganen las dichas yndulgençias. 

La gracia y paz de nuestro señor Ihu. Xpo. sea sienpre con 
V. R. P. De Balladolid á nuebe de Mayo 1554 años. ' Pauli III litterae apostolicae Regimini müitantis ecclesiae . 
- Ms. Roman. 17 Maji 1554 . 173 

Y porque yo no sea en esto molesto á V. R. P., le suplico 
por nuestro buen Ihus., á quien sirbe, lo bea y lo azete, y me 
mande rresponder con brebedad, porque yo estoy de buelta para 
las Yndias, de donde vine, de México, á procurar por vn colegio 
3^ casa de çeroa de doçientos niños, que allí se a hecho, con el 
enperador y con su consejo, á llebar buenas personas que estén 
en ellas y en otras que se esperan hazer, que, como he dicho, por 
falta delias çesan. Y a sydo el Señor seruido, que les an probeydo 
para aquella casa de dos mili ducados en cada vn año, en la qual 
aliarán los desa santa Conpañía gran boluntad y rrefugio en el 
Señor quando bayan Su siervo en Ihu. Xpo., 

Gregorio de Pesquera. 

Inscriptio: \ Al Rmo. Padre, micer IñaQio, general de la 
Conpañía de Jesús, etc., mi señor, en curia rromana. 

SOS 

DIDACUS MARTINEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

COMPLUTO 17 MAJI I554 -. 

Particeps spiritualium bonorum Societatis Jesu eíTectus , et desiderio profi- 
ciendi flagrans, vota quaedam nuncupavit, quorum formulam Ignatio 
mittit, sua manu subscriptam. 

T 

Muy Rdo. Padre. La merçed de la hermandad que V. P, me 
embió, resçebí con no poco regocijo de mi alma por lo muçho 
que nuestro Señor me a dado á entender en este negoçio, y gra- 
cia particular que a sido servido de haçer al mundo en estos 
nuestros tiempos. Mas porque, como V. P. sabe, no cresçer cada 
día en las cosas spirituales, es bolver atrás, e deseado subir vn 

' «Quia in procinctu erat hic bonus ac pius vir [Pesquera] ut in Novam 
Hispaniam navigarci, nihil cum eo transactum est; et alioqui hujusmodi 
piorum operum, potius juvandorum ac promovendorum per alies quam per 
nostros regendorum, suscipiendam esse curam P. Ignatius sentiebat.» Po- 
lanco, ibid. 

- Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. l38, prius 341, 344. 174 EpISTOLAE MlXTAE— 808 grado más alto, siendo nuestro Señor por medio de V. P. ser- 
vido, y e heçho lo que va en la hoja deste pliego, firmado de mi 
nombre. Quiero que sepa que no me falta paz y quietud en el 
estado que tengo, y que poco ni muçho no deseo salir dél; mas 
estando en él, holgaría que se hiçiese esso, y que V. P. lo açep- 
tase y ofresçiese en la primer misa á nuestro Señor, y que, si 
uviere lugar, se haga; y será para mí la mayor gracia que en el 
mundo se pueda haçer. Y si no cabe, ni es cosa haçedera, hol- 
garé dello, y quedaré con la mesma paz y contento, como si se 
hiçiera; porque sé que delante de nuestro Señor bastará la vo- 
luntad mía conformada ó mostrada con la obra á mí posible. 

Lo que suplico á V. P. es, que me mande responder lo que en 
ello determinare, y que se acuerde de mí en sus oraçiones, y 
mande en casa á los hermanos me encomienden en sus oraçiones 
y sacrifiçios, porque, avnque indigño, en la mesma moneda lo 
pago yo contino 

Nuestro Señor augmente en V. P. las gracias y dones que yo 
deseo. De Alcalá xvii de Mayo de 1554. Siervo de V. P., 

Licenciado Martynez. 

t 

Jhs. 

. Dios mío, y señor mío, y mi criador: Yo, el liçenciado Diego 
Martínez, vecino de la villa de Alcalá de Henares, avnque en 
todo me hallo indigñíssimo pecador para presentarme delante de 
vos, mas considerando vuestra immensa misericordia, con deseo 
de serviros mediante la gracia vuestra, hago voto y promesa á - En quid tradat de auctore hujus epistolae illiusque negotio laudatus 
saepe Polancus, t, iv, pag. 421, n. 909: «Erat quidam licenciatus, Martinus, 
Compiuti, qui de Societate mirifice sentiebat, et ad magnum subsidium 
Ecclesiae suae a Deo missam affirmabat. Hic, cum participationem bonorum 
Societatis a Patre Ignatio consequutus esset, desiderio proficiendi, vota 
coadjutorum temporalium Societatis emisit; et quia conjugatus erat, casti- 
tatem conjugalem, ut poterat, vovit; paupertatem autera et obedientiam, 
more scholasticorum Societatis, et duplici exemplo haec vota ad P. Ignatium 
Romam misit, quae tamen ille, novum quod hoc esset genus et inusitatum 
votorum, non admisit, quamvis ad devotionem ipsius et profectum, quod 
fecerat, comprobare voluit.» Vide praeterea quae ibi adnotavimus. i8 Maji 1554 175 

VOS, señor Dios mío, en presençia de la virgen María, y de la 
corte çelestial, de entrar en la religión de la Compañía de Jesús 
por coadjutor temporal para vivir é morir en ella, siendo el ge- 
neral della contento; en la qual Compañía, queriéndome él res- 
çebir, prometo de guardar castidad conxugal, y pobreza volun- 
taria, y obediençia, según el vso é inteligençia de la diçha Com- 
pañía. Y suplico açepte en grato servicio esta ofrenda, que según 
mi posibilidad de mí hago, y que me dé gracia para cumplir lo 
que me a dado á entender. Feçha en Alcalá de Henares, víspera 
de la sanctíssima Trinidad, año de mil y quinientos y çincuenta y 
quatro. 

Licenciado Martynez. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el M.° Iñigo de Loyola, ge- 
neral de la Compañía de Jesús, en Roma. 

Alia manu: 12 {sic) di Maggio. R.taa iSd'Ottvbre. 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA l8 MAJI I554 '. 

Religiosum quemdam virum, qui celaverat se alterius ordinis habitum ga- 
stasse, a Societate esse dimissum. — De Mag. Adriano Candido (Witte), 
morbo laborante.— Novae aedes sodalibus comparatae. — Quae commoda 
et incommoda nobis afferat locus Sancti Spiritus. 

t 

La gratia et pace, etc. Chiamato il vecchio di Modena, me 
confessò la verità , come egli era stato cinque anni in religione 
del Saluatore, ma che non hauea fatto voto, etc. : et staua io 
per darli vno buono capello per hauere detto la bugia nel esame 
quando entrò in casa, pur me parse licentiarlo piaceuolmente, il 
che feci 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 59, prius 98, 99. 

* «Interim dum hic P. Joannes Laurentius collegio [mutinensi] prae- 
erat, ex quibusdam inditiis deprehendit religiosum fuisse illum Venetum'..., 
qui a P. Pelletario admissus fuerat». Polanco, t. iv, pag. 97, n. 179. «Quin- lyó Epistolae Mixtae— 809 

M. Adriano ' sta al modo solito, et dice pur la mesa, et va qua 
et là a rallegrarse: et questa sera habiamo riceuuto le de V. P. del 
12 del presente, le quale omnino commandano, che, non giudi- 
cando il contrario li medici , vada in patria con ogni commodità 
il più presto che ci potrà, per rispetto del caldo. Per ciò domane a 
buon hora comminciaremo di nuouo a parlare al medico, et ac- 
commodarlo d'ogni cosa, etiam d'un fratello, il quale sera Ja- 
como Bolognese il quale è assai instrutto a gouernare amalati, 
et sta di continuo qua a riceuere lettere di soì, et massime d'un 
suo zio canonico , le quali l'adiutano puoco , gionto che se con- 
tenta andare con M. Adriano. 

Quanto a quello che il medico gli ha dato suspitione del tisico 
o etico, non è stato che l'habi mai interrogato nauti de lui, perchè 
già era auisato circa ciò; ma il nostro vecchio medico sta quasi 
di continuo a visitarlo, et vn giorno gli dice che gli dicesse il 
vero, che cosa sentina de la sua infirmità; et rispose (come m'ha 
detto) chel dubitaua del tisico o etico, pur mai stette saldo. Et in 
vero mai non ho inteso fermesa di parere a questi medici, et mo 
dicono di bagni, mo del latte de capra, mo vna vntione di petto, 
mo vn elettuario, etc. : et spesso quod vnus probat, alter impro- 
bat; si che faremo quanto il S. N. J. X. si inspirará. 

Siamo in possesso de la casa comprata, et chiesa, et tutte le 
stanze, et credo che N. S. J. X. ci l'hauea preparata, et che non 
poteuamo trouare luogo più al proposito nostro: acconciamo ogni 
dì le camere nostre. La P. V. potrà mandarci alchuni fratelli, ita- 
liani al meno in parte, come seria 4 o 5 al presente 

quaginta quatuor annos natus...: conscientia tactus, confessus est se aliquot 
annos religiosum fuisse, quamvis non professum, inter clericos regulares 
Sti. Salvatoris in Lauro, qui Romae ita vocantur, et tamen a Societate sta- 
tini ditnissus est». Polanco, t. iv, pag. 59-60, n. 102. Vide locum et anno- 
tationes eidem subjectas, quibus declarantur quinam sint regulares clerici 
Sti. Salvatoris. 

* Adrianus Candidus (Witte), quem medici (lad balnea quaedam pro- 
banda hortati sunt». Polanco, t. IV, pag. 127, n. 252. Cf. Cartas de San 
Ignacio, t. Ili, pag. 344-346. 

2 Ms. Bolegnese. De eo mentionem faciunt Epist. Mixtae, t. i, pag. 253, 
annot. 4; pag. 3oi, annot. 3; pag. 328. 

^ Ad rem multa affert POLANCUS, t. iv, pag. 63 et 64, n. 114-116, quo i8 Maji 1554 177 

Quanto al accottare quella chiesa del Spirito sancto sappia 
V. P. che, retenendoci potere dire le sue diuotioni , intendeno 
hauere il dominio, cioè essere patroni del luogo , benché danno 
il libero vso a modo nostro, et non ci possino mandar via senza 
il consentimento del duca. 

Quando V. P. volesse che pigliassimo essa, seria bisogno ha- 
uere vno sacerdote al manco con meco et il mio coadiutore. Et 
quanto a la grandessa de la chiesa nostra et di quella, la nostra è 
più grande et meglio accommodata per noi ; ma non è in tanto 
bello sito come questa del Spirito santo, nè tanto frequentata 
come quella, massime per le indulgentie che iui sono. Si che, ha- 
uendo già questa nostra accommodata et grande, V. P. ci auisi 
che faremo; et doue vorrà che la pigliamo, mandici con li fratelli 
vno sacerdote et sino a 6 fratelli , perchè le lemosina che haue- 
remo con essa chiesa serà bastante per intretenere doi persone; 
et questo dice il duca, il quale pare desiderare che Thabiamo. 

M. Fabritio sta sano, pur debile, et fuora di scrupuli circa 
suoi voti et proponimenti antiqui. Et tutti si raccomandiamo 
alla P. V. Di Ferrara a li 18 de Maggio 1554. De V. P. figliolo 
indegno nel S. N. J. X., 

JOANNI PeLLETARIO. 

Il numero di putti 120. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. don Igna- 
tio, generale de la Compagnia de Giesù, a Roma. auctore «die 24 Maji novam domum nostri inhabitare coeperunt'). Vide 
infra, epist, ejusdem Pelletarii, 24 Maji datam. 

* Supra egit Pelletarius de hoc tempio, epist. 806. EPISTOIAE MiXTAE, TOM. IV. 12 Í78 EPISTOLAK MlXTAE^SlO »10 

HIERONYMUS VIGNES 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 19 MAJI 1554 

Emitur, Societatis collegio Neapoli aedificando, domus, in óptimo urbis situ 
constituía. — Carolus, caesar, loca quaedam ad aediñciura promovendum 
cedit. 

t 

Molto Rdo. et in Christo Padre osservandissimo. U amor 
eterno et gratia de Christo N. S. conserui V. P. con suoi santis- 
simi doni. Non dubito che, mancando la presentía del P. M.° 
Salmeron, le pie et sante orationi de V. P. habbin spetialmente 
concorso a V effettuation dela compra dela casa, la quale real- 
mente preter omnem spem si è hauuta, atteso il patron dela su- 
detta casa s' era in tutto mutato de quel tanto haueamo ragio- 
nato quando era qua el sudetto P. Salmeron: onde se procuraua 
altro luocho, secondo si è dacqua per duplicate scritto; ma piac- 
que ala diuina Maestà che andasse io solo hermatina, che furo li 
xviij del presente, a ragionarli, et al fin se contentò de darci la 
sudetta casa in quel modo io scrino al P. Salmeron Et perchè 
parue assai bene, si al signor Scipion d' Arezo, come anchora al 
signor dottor Villanoua che cossi s' eseguesse, per tanto fu 
subito questo appontamento eseguito, et hogi se son stipulate le 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio , n. 80, prius 145. 

* Rem sic narrat fidissimus Polanco, t. iv, pag. 179, n. 876 et 377: 
«Quinta ergo Maji P. Salmeron, juxta obedientiae praeceptum, Romam ve- 
nit... Interim autem... Neapoli amici, de domo emenda solliciti, inter 
quos primo loco nominari debet Dnus. Hieronymus Vignes (quidam enim 
Dnus. Thomas Caraffa, qui, cum esset Neapoli P. Salmeron, de domo sua 
vendenda spem dederat, cum alii emptores sollicitarent et eamdem emere 
curarent, sententiam mutasse videbatur), jam de emenda alia domo cogita- 
bant; sed, cum 18.'' Maji solus eum aggressus esset Mag. H. Vignes, promi- 
sit demum se domum venditurum.. . » 

' Franciscus de Villanova, regens neapolitanus. Cf. Cartas de San 
Ignacio, t. IV, pag. i83. 19 Maji 1554 179 cautele. Ne se marauigli V. P. non se sia espettata resposta de 
quel s' era scritto, perchè se dubitaua d' alcuna uariation in quel 
gentir homo, et in tutti quelli duo luochi, quali s' eran scritti ci 
eran nate alcune difficultate, quale auanti se fussen resolute ha- 
rían passati alcuni mesi, et in questo mezo s' haria possuto per- 
dere questa casa, parché ui eran altri compratori, quali son stati 
causa dele uariationi in quel caualier; ma la diuina Maestà V ha- 
uea reseruata per questa sancta opera, onde tutti ne son stati 
frustrati de loro disegni; et spero che iui se farà de li più belli 
collegij sia in tutta la Compagnia. Ma acciò la cosa principiata 
s' effettue realmente, ci è de bisogno la presentía del P. Salme- 
ron, senza el quale molto me dubito se resoluerebe in fumo, per- 
chè si li 4000 A deli uacui, come li 2000 ducati dela banca, et 
li 72 d'intrata, et li 600 ducati annui de sua Maestà dependeno 
dal fauore et aiuto del R.mo Pacecco *, el quale non ui è niuno 
li facci far cosa alcuna circa le sudette cose, eccetto sua R.tia: et 
credo si fusse stato presente, s' haria più uergognato in non dar 
r officio già promesso; ma el tutte con el celere suo ritorno me- 

' Petrus Pacheco, cardinalis et neapolitanus prorex, cujus a Polanco 
saepe facta mentio est, Hic vero sermo fit de quibusdam a Carolo V, cae- 
sare, aedificando Societatis collegio neapolitano concessis , cujus rei exstat 
sequens apographum in voi. Epist. diversortim, unico folio, n. 83, prius 
265, in antiquo tabularlo C xxill, I, prius 5, quod sic se habet: 

t 

«Capítulo de una carta de S. M. , hecha en Bruselas á seis días del mes 
de Abril 1554, reçebida a xxvi del mismo. 

Siendo la doctrina, uida y exemplo de los de la Compañía de Jesús la 
que nos escreuís, justo es que sean fauoreçidos y ayudados; y ansí, quando 
huuiere la dispusiçión, tememos memoria de la pensión que para ellos se 
pide: y en este medio somos contento de hazerles gratia de tanta tierra del 
uacuo de las murallas, que importe la suma de quatro mili escudos, por una 
uez, para que con ello puedan dar prinçipio á su collegio. Pero porque esta 
parte se tome en lugar que no perjudique á la fortificaçión de la çiudad, 
haréislo mirar y designar bien, y de manera, que no se pueda seguir incon- 
ueniente, ni se le tome más de lo que montare la dicha suma, y embiárse- 
nos a la razón y claridad distinta de todo, para que conforme á ello se pueda 
expedir acá el priuilegio.» 

Verum, ut ex Polanco, t. iv, pag. 187, n. 399 constat, difficile et sero 
neapolitam quidquam ex illis perceperunt. i8o Epistolae Mixtae— Sii diante la diuina gratia restorarà '. Et non altro, senonchè a li 
santi et pii sacrificii de V. P. humilmente con tutto el cuore me 
ci racomando, pregando V eterno Signor lo conserui et augmenti 
sempre a gloria del suo santissimo nome. Da Napoli el di xix de 
Magio 1554. D. V. P. R. minimo in X.° figlio et seruo, 

Geronimo Vignes. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. et in Christo Padre osservandis- 
simo, il P. M.° Ignatio de Loyola, prepósito generale de la Com 
pagnia del Gesù, 

Alia manu: 19 de Maggio: addi 23 detto. 

Htt 

[LUDOVICUS GONÇALVES DA CAMARA 
PATRI JACOBO MIRON] 

ROMA 20 MAJI 1554 *. 

Causa Simonis Rodrigues Romae apud Ignatium acta. — Magna demissi 
animi significatione sententiam Rodrigues audit, eidem obtemperaturus. 
— Mox superbii et multa contra Ignatium profert, paratus, diplomate 
pontificio obtento, ab ejus obedientia discedere; sed brevi, Deo per Igna- 
tium et Salmeronem opitulante, resipiscit. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. en Xpo. Padre. 

La summa gratia, etc. Porque V. R. esté allá auisado de todo 
lo que por acá pasa açerca del P. Mtro. Simón, para que pueda 
mejor tratar las cosas á maior gloria diuina y maior bien uniuer- 
sal de la Compañía, y para que pueda informar de toda la uerdad 

* Ms. restorarà. 

* Ex adversariis in voi. Episi, diversorum, quadruplici folio, n. 86, 
prius 1-4. P. Rivadeneira monumentum hoc exaravit, multis adjectis emen- 
dationibus. Alia, propria manu, addidit plerumque Polancus, quae virgulis 
duplicibus « » includimus. Pauca quaedam correxit Ludovicus Gonçalves 
da Camara, ut singillatim suis locis adnotamus. Quae sunt deleta, minimis 
praetermissis, in imam paginam rejicimus. Emendationes P. Gonçalves 
clare indicant immutatam nonnihil fuisse factorum enarrationem, ut ipse sit 
qui loquatur. Facili igitur conjectura deducimus huic epistolae suum no- 
men apposuisse, quae prius alio nomine scripta fuerat. 20 Maji 1554 181 

á su alteza ' , por cuia mano , así como nuestro Señor se ha dig- 
nado dar el buen comienço y progresso á este negocio, así pa- 
reze que se deue esperar el buen fin y la deseada conclusión y 
remedio dél, escriuiré con la breuedad que ser pudiere « todo el 
sucesso de lo que desde que él llegó á Roipa hasta agora ha pa- 
sado. 

Después que Mtro. Simón llegó con su compañero *, á xi de 
Nouiembre, á Roma, fué de nuestro P. Mtro. Ignatio recibido con 
«mucho» b amor y charidad «y con la mesma fué» tratado 
«hasta agora», que pareze que no se dexaua cosa que le pudiese 
dar consolaçión y contentamiento. Pasados algunos días y co- 
menzándose de una parte á quexar Mtro. Simón de los de allá, y 
por otra uiendo «nuestro Padre» las informaciones que ó por car- 
tas ó por palabras así de su particular persona, como del gouierno 
y regimiento uniuersal su R.^ tenía, communicó con Mtro. Simón 
€l remedio, que para sanar esta llaga se podía dar, que fuese con 
satisfaçión suia y edificaçión de los próximos; y así él mismo uino 
en ello y conçertaron entrambos que se deputasen algunos de la 
Compañía por juezes, los quales, oydas de una parte y de otra 
las razones, juzgasen y por sentençia d declarasen todo lo que en 
este negocio sintiesen in Domino. Y así, para que todo se hiziese 
con maior contentamiento de Mtro. Simón, el Padre le propuso 
4 juezes, entre los quales , sabiendo que tenía particular affeción 
á dos personas, se las nombró, para que uiese si todos 4 le agra- 
dauan. Y porque el uno dellos no le plazía tanto, nuestro Padre 
le mudó y puso otro en su lugar; de manera que Mtro. Simón se 
mostró tan satisfecho desta liberalidad que nuestro Padre con él 
usaua, y tan contento de los juezes, que dezía que estaua apare- 
jado para creer que lo blanco fuese negro, y lo negro blanco, si 
ellos ansí lo juzgasen. 

Deleta in MS. « y claridad, (pues así la obediencia me mandó). 
* aquel. c que á tan piadoso y benigno Padre era conueniente, y 

ccn tanta dulçura y. d definitiva. * Joannes III. 

- C(Venit ergo Romam [Rodrigues] simul cum P. Melchiore Carnero, 
decima [sic] die Novembris.» Polanco, t. m, pag. 14, n. 17. l82 Epistolae MixTAE— Sii Nuestro Padre también mandó e al P. Carnero y a mi, ^'que 
cierto quisiéramos bien escusar, si fuera lícito», que denunciáse- 
semos, como testigos en este negocio, lo que sabíamos. Y para 
que la cosa tuuiese maior firmeza, los 4 juezes, que fueron el 
P. doctor Olaue, el P. Mtro. Polanco, el P. doctor Miona, y el 
P. Mtro. Pontio, todos professos de la Compañía \ juraron sobre 
los euangelios de en todo y por todo juzgar y declarar aquello 
que en sus consçiençias sintiesen, sin respeto alguno de persona; 
y así mismo Mtro. Simón de una parte /, y nosotros, denunçia- 
dores, de la otra juramos de dezir la «verdad de lo que senti- 
mos», y así él como nosotros prometimos de estar y enteramente 
obedecer á lo que por los juezes fuese determinado ; y así lo g 
firmó él de su mano, y también nosotros. Nuestro Padre, antes 
que se comenzase el juizio, habló con los juezes, y les encargó 
quanto podía, que, en quanto fuese possible (salua la razón y jus- 
ticia), fauoreziesen la parte de Mtro. Simón y mirasen por su 
honrra; y así se «nos» dió tiempo de 15 ó 20 días para que es- 
criuiésemos i, y también dixiésemos de palabra lo que teníamos 

Deleta in ms. « Rivadeneira scripserat: mandó al P. Luys Gonçal- 
ves y al P. Carnero que denunciasen como testigos en este negocio lo que 
sabían, y para... Correxit Polancus hoc modo: al P. Carnero, que le qui- 
siera bien exscusar, si fuera lícito, que denunciase... Tandem Goncal- 
ves ita emendavii: mandó al P. Carnero y á mí, que cierto quisiéramos 
bien exscusar, si fuera lícito, que denunciásemos como testigos en este 
negocio lo que sabíamos. . f Rivadeneira: y los denunciadores de 

la otra juraron de dezir lo que sabían, y como lo sabían, y no más, y 
así el uno como los otros juraron de estar. Polanco: juraron de dezir la ver- 
dad de loque sentían, y así... Gonçalves: de una parte y nosotros los de- 
nunciadores de la otra... de lo que sentimos... como nosotros prometimos... 
g y escriuieron de. * á los Padres Luys Gonçalves y Carnero. Gon- 

çalves addidit pronomen nos. i PWms.* escriuiesen y también di- 

xiesen... lo que tenían que dezir contra el P. Mtro. Simón, y así fueron 
oídos, y vióse lo que escriuieron... oído Mtro. Simón en lo que quiso dezir 
de palabra, asi en defensión suia, como también contra los que hauían di- 
cho y escrito contra él, en presencia de los Padres dichos Luys Gonçalves 
y Carnero, y también tomó... Gonçalves emendavit ut mine est in textu. * In manibus Sti. Ignatii Romae professi fuerant Martinus quidem 
Olave, 2 Aprilis 1553: Emmanuel Miona et Joannes A. de Polanco, 25 Mar- 
tii 1549. Pontius vero Cogordanus «trium votorum solemnium tantum pro- 20 Maji 1554 i83 

que dezir acerca del P. Miro. Simón, y fuimos oídos, estando 
presente Mtro, Simón, y uióse lo que auíamos scrito, y también 
algunas cartas de algunos Padres de Portugal, que, firmadas de 
sus manos, hauía. Fué después oído Mtro. Simón, que en el 
mismo tiempo auía notadas muchas cosas, en lo que quiso dezir 
de palabra, así en defensión suia, como también contra los que 
hauían dicho y escrito contra él, en presençia de nosotros; y no 
le pareciendo que esto bastaua , tomó 3 ó 4 días de término para 
escriuir y responder á las obieçiones; y así, hauiéndolo hecho asaz 
distintamente j, «interrogándole sobre iuramento, y siruiéndole 
de scrittor Mtro. Polanco, dixo quería mirar más en ello», y fuéle 
de nueuo conçedido otro término de casi 20 días , para escriuir 
más despaçio «en el qual tiempo quemó lo que le auía scritto de 
su mano Mtro. Polanco» y así, después de hauer escrito k más 
largamente que efficazmente, dió sus responsiones á los 17 de 
Enero de 1554, las quales fueron uistas y mostradas l á nosotros, 
dándonos término de 3 ó 4 días para replicar de palabra, y no más 
de escrito, aunque á ellos parecía necesario, á las respuestas de 
Mtro. Simón. Y después que ellos, delante dél, rephcaron, fuéle 
también dado el mismo tiempo á Mtro. Simón para que, si qui- 
siese, replicase. Y después que con papel y tinta notó lo que le 
parezió del razonamiento de los dos, no quiso tomar más espaçio 
de aquella misma noche, y así fué oído solo, sin que ellos fuesen 
presentes, de manera que no quedaua sino el sentençiar. 

Sabiendo nuestro Padre que la cosa estaua en estos términos, 
ordenó que ambas partes de nueuo prometiesen de estar á todo 
lo que fuese juzgado, teniéndolo, no solo por bueno, pero por 
mejor y más açertado ; y asi mesmo que acceptarían qualquiera 
satisfación y penitencia que les fuese dada por los juezes ; y así 
lo hizieron y lo soscriuieron todos 3 de su mano, como arriba 

Deleta in MS. j quemó lo que tenia escrito. ^ Prius: respondi- 

do, i Prius: á los Padres Luys Gonçalves y Carnero, dándoles tér- 

mino. In textu manet ut Concalves correxit. fessionem» emiserat. Polanco, t. 111, pag. 367, n. 806; Nadal, Epist. t. 11, 
pag. 54 et seqq. 184 Epistolae Mixtae— Sii 

dixe. Así mesmo mandó nuestro Padre á los juezes que tomasen 
algún término para mirar en lo dicho, y que antes de dar la sen- 
tençia, cada uno dellos celebrase 3 días á esta intençión y iurasen 
sobre los santos euangelios de dar la sentençia que les pareziese 
más conforme á razón y iusticia, y así lo hizieron. 

A 7 de Hebrero del 1554, en la cámara del doctor Miona, es- 
tando presentes los 4 juezes y Mtro. Simón y los dos denunçia- 
dores, y no más, para que la cosa estuuiese más secreta, se leyó 
la sentençia, en la qual se declara que los que de Portugal auisa- 
ron á nuestro Padre de sus faltas , hauían heçbo bien en ello , y 
lo deuían de hazer, y que hauía sido con mucha razón depuesto 
del cargo que en Portugal hauía tenido, por lo mucho que al 
seruicio de Dios y al bien de la Compañía su presençia allá podía 
dañar; por la qual cosa «y por la demasiada affectión que él auía 
tenido de quedar en el rey no» declararon los juezes que no deuía 
de tornar más á Portugal en ninguna manera. Y en esto , como 
en cosa de tanta importançia, encargaron la conçiençia de nues- 
tro Padre , descargando la suia. Otras muchas cosas se declara- 
ron en la sentençia sobre las faltas de Mtro. Simón, por las qua- 
les le dauan algunas penitençias , aunque declarauan (como allá 
por la copia de la sentencia que con esta ua, uerá V. R.) que 
no podía hazer entera satisfaçión por las culpas pasadas, aunque 
toda su uida la gastase en penitencias, etc. Leyéndosela senten- 
cia, y llegando á donde se declaran las faltas, Mtro. Simón, que 
hasta entonçes hauía estado sentado con los otros, se leuantó y 
descubrió la cabeza, y se hincó de rodillas, de suio mouido, y di- 
ziéndole que se leuantase, se excusó, mostrando que por su de- 
uoçión quería así oyr lo que le quedaua de la sentencia; y toda 
oyda , la acceptó con sus satisfaçiones y penitençias , queriendo 
besar á todos los pies; lo que no se le consentió, antes le fué di- 
cho que no començase á executar la sentencia hasta que hablase 
á nuestro Padre: que así su reverencia lo hauía ordenado. Y él 
entonces se leuantó, hablando mucho de la benignidad que con 

Deleta jn MS. Quae inter uncinos inveniuntur , prius deleta 

fuere; sed, punctis infra singula verba pusitis, indicatum fuit haec etiam 
sse a librario describenda. 20 Maji 1554 185 

él hauían usado, mereziendo él mucho más « «señera punitión» 
por sus defectos. 

Hecho esto, y dando señales de reconocimiento y humildad 
Mtro. Simón, nuestro Padre le habló con mucha dulçura, y de su 
propia liberalidad le quitó todas las penitençias que los juezes le 
hauían dado, dexando lo del ir á Portugal, por lo que le hauían 
encargado los juezes la conçiençia, declarándole cómo, agora á 
lo menos, por ninguna manera conuenía quél boluiese á Portu- 
gal; y también el escriuir allá çiertas letras para edificaçión de 
aquellos que por su causa tanto hauían sido escandalizados «que 
allá abrán visto con la interpretatión de otras de nuestro Padre» *, 
de las quales también se hauía hecho en la sentencia mençión. 
Esta liberalidad usó nuestro Padre con él, con deseo que todas 
estas cosas se sepultasen, y quél se reconoçiese y alúdase, ha- 
ziendo offiçio de buen hijo y religioso con su Padre y superior. 
Y por la misma causa nuestro Padre le hauía hecho dar antes el 
mejor aposento de la casa «de dos muy buenas cámaras, hauien- 
do en casa harto aprieto y uno que le alúdase y siruiese, y 
ordenado que, quanto al religioso y honesto tratamiento de su 
persona, ninguna cosa le faltase «como hasta agora siempre se 
haze » . 

Estuuo Mtro. Simón más de mes y medio desta manera, sin 
mostrar algún descontentamiento, y dél cierto tampoco acá en 
casa se sospechaua mal ninguno; porque, hauiéndose él exterior- 
mente humillado y o prometido y firmado de su mano, de estar al 
compromisso; y después reçebido la sentençia con tanta appa- 
rençia de conocimiento; y después hauiendo nuestro Padre usado 
de la clemencia «que vsó» y quitádole las penitencias, como he 
diçho, no pareze que hauía razón para pensar inconstançia y mu- 
tabilidad, á lo menos tan presto, quánto más hauiendo él ya 

Deleta IN MS. M seueridad. ^ Decem haec verba a Goncalves 

addita fuere. o haec verba con iuramento, linea subducta notata 

fuere; dubium tamen manet an fuerint deleta. ' Ignatii litteras de hac re ad socios lusitanos habes in Cartas de San 
Ignacio, t. IV, pag, 76; et ad Petrum Domenech, Villabeltrandi abbatem, 
pag. 102-104. I86 Epistolae Mixtae— Sii escrito á Portugal las cartas de edificaçión que hauía de escriuir, 
aunque en esto se mostró, á la uerdad, algo difícil. Todauía el 
enemigo de la natura humana, que nunca duerme, le hazía todo 
este tiempo conuersar y tener grandes pláticas con personas se- 
culares, y maxime con Lucas de Orta, que acá y allá es bien co- 
nocido; y agora dél mouido, agora de sí mismo, comenzó á pro- 
curar y negoçiar por medio suio una licencia del papa para estar 
en çierta ermita cabe Lisboa, y en fin exempçión de su superior 
y de la Compañía. Para lo qual habló muy p astutamente con el 
cardenal de Montepulchano dándole á entender, «como después 
se supo», que lo quél hauía hecho, todo no era nada, y que sólo 
le acusauan por hauer comido una uez fuera con un su amigo, y 
porque, comiendo en su presençia un hermano, hechó un poco 
de agua á otro, y no los castigó: y de otra parte diziendo quel 
P. Ignatio le hauía depuesto, más por pasión y odio, que por otra 
cosa; y que losjuezes andauan por «vn» chorrillo, etc., id est, 
taccomodándose á la voluntad del Padre», y quél ya, cansado de 
tener cargos, deseaua retirarse en un lugar, para lo qual deseaua 
quel cardenal le impetrase esta licencia del papa. El cardenal «pa- 
reze» le dió consejo que lo propusiese primero á nuestro Padre, 
y le remitió al protetor de la Compañía, que es el cardenal de 
Carpi -, al qual habló el Mtro. Simón el mismo tenor; pero el 
cardenal le 9 «ynbio derecho» á nuestro Padre, sabiendo bien 
que, si lo quél pidía era justo, que su R. se lo conçedería; y si 
no, que no era razón que lo impetrase. Boluió al cardenal Mon- 
tepulchano, y, como por parte de Carpi, le dixo que él no quería 
entremeterse en este negocio, sin quel papa se lo mandase, que 
su señoría reverendísima hablase al papa, y que, remetiéndose su 
santidad, él pondría la mano en ello. Lo qual todo fué falso ó á lo 
menos bien colorado, como después el mismo cardenal de Carpi 
dixo á nuestro Padre ^ ; de manera quel cardenal de Montepul- 

Deleta in MS. P cubiertamente. 9 remitió. ^ negando 

que huuiesse precedido comissión del Papa. • Cardinalis Stae. Crucis, Marcellus Cervini, ex Monte Politiano. 

* Rodulphus Pio de Carpi. 20 Maji 1554 187 

chano, no siendo más informado ni de la uerdad ni de la nolun- 
tad de su alteza, quedó de hablar con el Papa para que cometie- 
se este negocio á Carpi. 

Estando la cosa en estos términos, Mtro. Simón un día, que 
fué á los 29 de Abril, sin saberse en casa cosa alguna desto, uino 
á hablar á nuestro Padre «, diziéndole que su reverencia no mi- 
raua por su honrra, y que en todas maneras tenía deseo de bol- 
uer á Portugal. Y nuestro Padre, dándole razón con toda man- 
sedumbre, de cómo él lo hauía cometido á los juezes, y que por 
agora, por estar los ánimos exasperados, y porque ansí se lo ha- 
uían encargado los juezes, 3' así lo sentían todos los de la Com- 
pañía en Portugal, y aun las personas religiosas de fuera la Com- 
pañía, que acá sobre ello han escrito; y por lo muçho que podría 
su ida alborotar ; y espeçialmente porque su alteza, como padre 
y protetor y señor de la Compañía, no lo querría, no era conue- 
niente su ida allá, etc.; él con poco respecto y humildad, después 
de hauer calumniado los juezes, uino á dezir á nuestro Padre, 
que, pues él no quería mirar por su honrra, quél miraría por 
ella y que t «haría recurso al superior de entrambos^;, dando á 
entender lo de la exempción. 

El día siguiente, después de hauerlo nuestro Padre encomen- 
dado á Dios, y consultado con algunos Padres, nuestro Padre le 
habló y le mandó, que para que más se alúdase y recogiese, que 
no saliese de casa, ni tuuiese conuersaçión con seglares, «por- 
que hasta entonces él no tenía puerta cerrada, y yua solo, ó 
acompañado, donde quería, por special concessión de nuestro 
Padre, por le mostrar confianza y amoru w. Aquí él salió muçho 
fuera desi y se desmandó, hablando con tanto descomedimiento 
á nuestro Padre, que es uergíiença pensallo, quánto más escri- 
uillo V. Ya siendo uenida la cosa á tales términos, y dándose or- 
den para atajarle los pasos, se descubrió la tela que tenía urdida 

Deleta in MS. s mostrando. ' scripserat Rivadeneira: appel- 

laría á su superior maior, quod linea suhducta notatum fuit, non autem 
deletum. Polancits vero, ut nunc legitur, emendavit. « Haec in 

margine scripsit Goncalves . '^' hasta dezir quél haria que fuese su 

reverencia conozida por quién es, etc. i88 Epistolas Mixtae— Sii de la manera que arriba e dicho; y hablando el P. Luys Gonçal- 
ues al señor embaxador *, y dándole la carta de creençia que de 
su alteza para él traía, para que en este negocio se emplease se- 
gún lo que le fuese por el P. Luys Gonçalues ordenado, su se- 
ñoría, así por el mandamiento de su alteza, como por su bondad 
y religión, entendió luego en ello, y auisó al cardenal Montepul- 
çhano, el qual ya hauía hablado al papa, y él lo ?iauía commetido 
á Carpi, aunque no se le hauía aún dado la commissión, y se dió 
orden para que por entonçes no se diese. También fué necesario 
quel P, Luys Gonçalues hablase con Montepulçhano y Carpi, 
dándoles cuenta de la cosa '^. 

Nuestro Padre, después que se ataparon estos agujeros que 
e dicho, y de la manera que e dicho, con deseo que este hombre 
se reduxiese y que sus faltas no saliesen á público, procuró que 
algunos de casa le hablasen para que uiesen lo que pretendía, 
y que todo lo quél pidiese que su reuerencia pudiese con buena 
conçiençia hazer, de muy buena gana lo haría, aunque no uía 
otro alguno remedio, sino su humillación y resignación, pues 
solas estas son las armas del buen religioso. Y para el mismo 
effecto y a hizo venir de la Marca de Anchona á» Roma [al] 

Deleta in MS. dándoles çiertas cartas uniuersales de comendaçion 
que, para las cosas de la Compañía, de su alteza hauia traído, y entrambos 
por gracia del Señor, aunque les pesó de la ceguedad deste hombre, esta- 
uan muy bien en esto y muy aparejados para fauorecer la iusticia y religión, 
todauía tuuieron tanto peso, como era razón, para con ellos las cartas de su 
alteza, y estañan tan deseosos de seruirle, que bien podemos dezir que, des- 
pués de N. S., la autoridad de su alteza ((principalmente» ha enderezado y 
remediado este negocio. Piega á su divina bondad de remunerarle estos 
tantos beneficios y merçedes que continuamente nos haze, pues por su 
amor se hazen; que nosotros con nuestras pocas fuerzas no podemos sino 
confessar que no podemos á ellos satisfazer, y supplicarle quél con su libe- 
ralidad infinita suppla Io que nosotros faltamos. Haec, prius castigata, 
tandem deleta sunt. x Addiderat Rivadeneira^ entre los quales 

yo fui uno, sed delevit. y aliándose aquí en. Hic quaedam alia ftie- 

runt addita a Rivadeneira^ et postea ita obliterata, ut commode legi non 
possint. Sententia in idem, ac nunc manet, recidere videtur . ' Alphonsus de Lancastre, orator regís lusitani in urbe. Epist. Mixtae, 
t. II, epist. 525, pag. 100. 20 Maji 1554 Mtro. Bouadilla s y también á Mtro. Salmerón, de Nápoles, para 
que, siendo aquí todos 4 de los x primeros, «que son» la maior 
parte de los que agora biuen, se pudiesse dar algún corte para 
sanar esta llaga «. Y después que parte «el Mtro. Salmerón», 
parte Mtro. Bouadilla y algunos otros le huuieron muchas uezes 
hablado, nunca c pudieron acabar con él nada; y si algunas uezes 
daua alguna palabra buena, luégo después la retiraua. Dos uezes 
uino á hacer capitulaciones, de las quales aquí mandamos las 
copias tam fuera de propósito como por elhas se poderá uer. 

Viéndose pues la cosa mal parada, nuestro Padre le habló de- 
lante de Mtro. Salmerón y Mtro. Bouadilla «solos», para ver si 
todos 3 le podían reduzir; y después que le truxeron d con tra- 
bajo á proponer lo que tenía contra el Padre , y en qué se sentía 
agramado, y el Padre punto por punto respondió á lo quél hauía 
dicho, de tal manera que pareze no tuuo una sola palabra que 
replicar, dió un poco de señal y esperanza de reduçión. Mas al 
fin él luego se tornó e á repintir y no hizo nada ; y desta manera 
le habló nuestro Padre 3 ó 4 días ó más. Ya nuestro Padre , que 
hauia usado todos los medios possibles para el bien desta pobre 
ánima, y para que la cosa no uiniese á luz, ni él fuese con escán- 
dalo de los próximos más difamado, uiendo que no hauía reme- 

Deleta in MS. « donde hauia sido embiado de algunos cardenales por 
algunos negocios de importancia, el qual uenido. 

« vino Mtro. Salmerón de Nápoles. i> tam fuera... poderá uer> 

addidit Liidovicus . c ]q pudieron mouer á hazer cosa que tuuiese 

señal de conocimiento y uerdadera religión. Porque, aunque algunas ue- 
zes dezía que se quería remetir y meterse en las manos del Padre, luégo 
de allí á un rato, ó el otro dia, estaua más duro que primero, y no hazía 
nada. Dos uezes le persuadieron que escriuiese de su mano qué era lo 
que quería quel Padre hiziese; y la primera, ultra de hazerse sobre gene- 
ral y «querer» ligar las manos á su superior, también pedia que le dexasen 
boluer á Portugal, y estar allá adonde él quisiese en los colegios ó casas de 
la Compañía, y que se quemasen la sentencia y papeles que hauía contra él, 
y otras cosas desta calidad. La segunda fué una demanda tan carnal, que 
claramente mostraua que tenía más cuenta con su cuerpo que con su espí- 
ritu. La una y la otra uez manifestamente dió á entender la mucha cegue- 
is dad que tenía, y lo poco que de hombre tan perdido [estragado emendavif 
Polanco] se podia esperar para adelante; y que, aunque se mostraua incons- 
tante . à arrastrado . Goncalves emendavit, con trabajo. ^ á sus 
treçe. Quae sequuntur novemdecim verba adjecit Goncalves. 190 Epistolar Mixtae— 811 

dio alguno, porque, aunque él prometía una cosa, luégo se mu- 
daua /, y así no hauía que confiar; (y más hauiendo un carde- 
nal auisado que sabía cierto que hauía hauido la exempçión el 
P. Mtro. Simón) determinóse «de condescender con él, que siem- 
pre instaua para yr delante de Carpi, y así se dió orden para 
que» g el cardenal de Carpi entendiese en ello. Esto fué ayer, 
que fueron ig de Mayo, y el cardenal de Carpi ya a prometido 
de concluir con toda breuedad y secreto este negocio, con el 
menor ruido que fuese possible. Todauía la charidad, que nunca 
se cansa, mouió á nuestro Padre para que mandase á Mtro. Sal- 
merón «que está ya casi cansado y desconfiado», que tornase á 
hablar á Mtro. Simón, y, ó que uiese que tenía mal juego, y que 
la cosa estaua más adelante de lo quél pensaua, ó que nuestro 
Señor, como es de creer, le mouiese el corazón. Dió palabra á 
Mtro. Salmerón de humillarse y ponerse todo en las manos del 
Padre, y así oy, que es el día de la Santísima Trinidad, se con- 
fesó (lo que no hauía hecho después que comenzó á romper con 
nuestro Padre, lo que á todos, por ser contra las constitutiones 
y reglas de la Compañía, mucho desplazía). Y queriendo dezir 
misa, se hechó á los pies de nuestro Padre, pidiendo perdón, y 
prometiendo de ser hijo obediente, y después el mismo día dixo 
al mismo Mtro. Salmerón, quél quería restituir la fama á nuestro 
Padre delante de los cardenales Carpi y Montepulchano, á los 
quales hauía dicho lo que arriba se a escrito de su reverencia. 
Piega á Dios nuestro señor, quod ipse, qui potens est ex lapidi- 
bus suscitare filios Abrahae *, y los corazones de piedra mudar- 
los en corazones de carne, se dine de enterneçerle «muy de be- 
ras» y ablandarle la dureza de corazón que hasta aquí ha mos- 
trado, y alumbrarle con su luz eterna, para que conozca las tinie- 
blas y error y peligro en que «ha» estado. Amén. 

Deleta in MS. f y era muy constante con inconstancia en su rebellión 
y pertinacia. S que, pues tanto lo deseaua, la cosa uiniese á manos 

del cardenal de Carpi, como á protector de la Compañía y comisario del 
papa en este negocio, y así se dió orden para quel señor embaxador hiziese 
quel cardenal de Montepulchano diese la commissión que tenía del papa. Matth. iit, 9; Lue. III, 8. 20 Maji 1554 191 

No sabemos en qué parará: porque de una parte pareze que 
ay poco que confiar en un hombre que, después de hauer acep- 
tado los juezes con tanto contentamiento, y prometido y escrito 
de estar á todo lo que determinasen, y que recibió con tanta 
submisión la sentencia, y después ha perseuerado tanto tiempo 
fingidamente en ello, «ha» procurado secretamente de salirse de 
la religión, y que tantas uezes ha mudado parezer, y prometido 
muçho y no heçho nada; no sé, digo, que se pueda confiar; por 
otra parte, nuestro Señor da á las uezes en una hora la gracia 
que no da en muchos años, y el hombre está un tiempo más que 
otro aparejado para dexarse della uencer, y él a dado esta mues- 
tra y buen principio hasta agora. Todauía más es de esperar en 
nuestro Señor, que, si dedit incipere, dabit et perficere *. Pero, 
succeda lo que suçediere, acá h ha parezido i que por todos bue- 
nos respetos era bien que V. R. estuuiese de todo lo que pasa 
auisado, y que, pues su alteza es, no solo señor, mas aun padre 
y defensor desta Compañía toda, corno en este negocio especial- 
mente y en todo lo demás lo ha mostrado (pues allá tanto con su 
presencia ha fauorezido y acá con su absençia, autoridad y car- 
tas tanto en él ha aiudado), que nenguna cosa se le encubra, mas 
que todo se le declare, como al más íntimo de la Compañía j . 

De Roma 20 de Maio, día de la Santísima Trinidad. Bien 
creo que, si Mtro. Simón se humilla y da para adelante buena 
muestra de sí, que nuestro Padre dará orden con el señor emba- 
xador para que entrambos escriuan allá á su alteza lo bueno que 
ay en este negocio, dexando aparte lo malo, porque, según e co- 
nozido, está muy inclinado á hazer todo el plazer que con buena 
conçiençia pudiere á Mtro. Simón. El Señor nos dé su santísima 
gracia, para que siempre le siruamos. Amén. De Roma, etc. 

Deleta IN MS. * his scripsit et delevit nos. »' á nuestro Padre. 

/ para que, si su alteza juzgare que otra cosa conuiene, ó que se tenga 
algún particular modo de proceder, lo mande, porque, según su santo zelo 
y amor desta Compañía, no podrá ser sino muy açertado. ' Ad Philip, ii, i3. 

- Cf. Polanco, t. iv, pag. 7-S, n. 6; Nadal, Epist. t. 11, pag. 32-33 et 
pag- 51-52; Orlandini, Hist. Soc.Jes., lib. xiv, n. 5 et 6. 192 Epistolar Mixtae— 812 MICHAEL DE TORRES 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CORDUBA 21 MAJI I554 *. 

Cordubam se venisse nuntiat, sociorum praesidio destitutum. — Joannes de 
Cordoba, etsi dolet quod civitas non statim promissa exsequatur, ma- 
gnos tamen ánimos habet. — Subsidia ad academiam rite instituendam. — 
De collegio ad Sti. Lucae. — Exspectatur Santacruz, ut de gymnasio 
granatensi agatur . — Elogium Bti. Joannis de Avila; hujus celebre di- 
ctum de Ignatio.— Conditiones ad collegium Biatiae erigendum. — Socio- 
rum paucitas pro tanto collegiorum numero. 

t 

Jhus. 

Muy Rdo. en X.° Padre. La grada y amor eterno de X.*^ 
nuestro señor sea siempre en nuestro continuo fauor y ayuda. 
Por mandado de V. P. tomé, muy desnudo de spíritu y avn de 
fauor exterior, el cargo desta prouincia del Andaluzia, porque 
vine á ser prouincial de una sola casa * , y con orden y esperança 
de hazer ocho; y como se desquició desta prouincia el collegio de 
Salamanca, que V. P. avía apuntado se le diese, si acá no pares- 
ciese otra cosa, quedo yo muy pobre y encogido para poder sa- 
tisfazer á lo que se a de hazer, avnque el P. Nadal y el P. Fran- 
cisco dizen que ellos tendrán cuydado de todo lo que conuenga ^ ; 
creo que esto será lo que más conuenga, si á V. P. otra cosa no 
paresca. 

Yo llegué aquí víspera de Spíritu sancto * . Avnque hallo muy 

* Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 205, prius 546. 

* Scilicet unius collegii cordubensis. Etenim quamvis provincia Baetica, 
cui praepositus est Torres, unicum numeraret tune collegium cordubense, 
«de sex aliis vel septem instituendis agebatur». Polanco, t. iv, pag. 462, 
n. 986. Ad rem faciunt quae ibidem pertractantur: De P. Dre. Torres, pro- 
vinciali, et quorumdam collegiorum in Baetica initiis, pag. 461 et seqq. 
Cf. ROA, Historia de la provincia de Andalucía, in initio, et SantivaÑez, 
Historia, ms. de eadem provincia, lib. 1, cap. 15. 

' Nadal, Epist. t. i, pag. 250, n. 6; Polanco, t. iv, pag. 482-483, 
n. 1020. 

* Die 12 Maji. 21 MaJI 1554 I'j3 

buena voluntad en el señor don Juan de Córdoua, pero quéxase 
que la cibdad no cumple con el asiento en començar á edificar 
las escuelas donde se a de leer , y que no ve renta ninguna que 
se aneje, y apuntando también en los çensos del Padre don Diego 
de Gusmán, que le prometieron se anexarían á este collegio, y no 
vee que ay memoria de ello: y con todo esto nuestro Señor le da 
tanto ahinco, que lo haze desuelar para buscar medios cómo nos 
pasemos á su casa para este sant Lucas, teniendo tiempo, confor- 
me al asiento, hasta sant Juan que viene. V. P. le escriua, que 
dos ó tres vezes le he oydo dezir que, después que esto se con- 
cluyó, no an visto cartas de Roma '. 

Aquí tienen manera para poder hazer vna vniuersidad muy 
buena, porque la çibdad podría ayudar con las sobras de encabe- 
çamientos de las alcaualas, que es buena summa de maravedís, 
V por otra parte con las rentas de los majuelos, que están libres- 
para poder disponer de ellos, que creo son trezientas mili ma- 
rauedís, y la yglesia tiene tres capellanías, que valen mili y 
ochocientos ducados, y no tienen obligación á ninguna persona 
particular, y las que los poseen quasi siempre están descomulga- 
dos, porque se las impetran por Roma. Andamos tratando agora 
que se sacase de cada vna de ellas cinquenta mili marauedís para 
el cargo de las obligaciones que tienen las capellanías , y lo de- 
más se anexase á esta vniuersidad; y se podría dar tal corte en la 
anexión, que en los cinquenta mili marauedís que se vuiesen de 
prouer, no se entremetiese otro ninguno, sino sólo el cabildo; y 
como esta sea sufficiente prouisión para satisfazer á las obligacio- 
nes que los señores del cabildo tienen , y estuuiesen ciertos de 
ellas, y no con tantos embaraços como agora las tienen, creemos 
que vendrán muy bien en ello. El P. Polanco nos podría auisar 
del mejor medio que en esto se podría tener. 

A la duquesa de Medina Sidónia ^ escriuo oy, para le auisar, ' Morem gessit Patri Torres Ignatius, scripsitque domino Joanni de 
Cordoba epistolam, quam habes inter Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 3l8. 
—De hoc viro saepe alibi dictum est, et infra dicetur. Cf. Haro, Nobiliario 
genealógico, t. i, pag. 359. 

* Anna de Aragon et Gurrea. Vide epist. 742. 

EpiSTOLAE MiXTAE, TCM. IV. 13 I 194 Epistolar Mixtae— 812 

cómo ya tengo aquí los quatro Padres y hermanos que pidió al 
P. Francisco ' para dar principio al collegio que quiere hazer en 
Sanlúcar, y que quando me auisare, yré con ellos á se los presen- 
tar. Estoy también esperando al P. Santacruz % que está en Lis- 
boa, para que con vna casa y cierta renta que él y su hermano 
tienen en Granada, se pueda aUí començar vn collegio, donde al 
presente está el P. Juan Áluares algo mal dispuesto, y con ellos 
dos y otros dos ó tres, avnque sean buscados de prestado, se po- 
dría dar algún principio, el qual, por ser en pueblo donde ay vni- 
uersidad de letras, es mucho más fructuoso y menos cargoso, que 
en ninguno de los que por acá se pueden hazer. 

Mucho me he confirmado en la buena opinión que tenía del 
P. Mtro. Auila, en auerle visto y tratado: y ame sido grandíssimo 
argumento de la puridad y verdad de su spíriíu, ver quán de ver- 
dad abraça y rescibe el spíritu de la Compañía, y todas las cosas 
que ella pretende. Y dize que esto es sensualidad suya, porque 
todo es conforme á lo que su spíritu sentía y siente, y que se goza 
de auer sido paranimpho, como sant Juan, y que gaudio gaudet 
propter sponsum y dize que le a acaescido á él con V. P. , como 
á vn niño que se esfuerça de poner vna piedra en alto, y por las 
pocas fuerças que tiene nunca acaba de poner; pero viene vn 
honbre, y por tener mayores fuerças, con mucha facilidad la 
pone en su lugar. Es verdad que, por no auer tratado en hazer 
congregación de su gente, en algunas cosas tiene distincto juyzio 
del nuestro, avnque todo á bien y con sancto zelo y buenos fun- 
damentos, conforme á su manera de proçeder. Díxome esotro día, 
que él tenía ya facultad para nos dar el collegio de Baeça, y que 
la obligación que tenía era poner tres regentes en gramática, y 
vno en artes, y dos en theología scholástica, y vno de la sagrada 
escriptura, y quatro maestros que enseñen de leer, y vno para es- 
creuir. Tiene de renta, valiendo el trigo á quatro reales y la çe- 
uada á dos, entre nouecientos y mili ducados: tiene casas, que 

* Franciscus Borgia. 

2 Jacobus Santacruz, cujus frater vocabatur Christophorus Sanchez» 
Polanco, t. iv, pag. 464, n. 991. 
^ Joan, iii, 29. 21 MAJI 1554 195 

tienen necessidad de edificar, avnque vtcumque creo podrían pa- 
-sar agora. Respondile que yo auisaría á los Padres dello, porque 
veo que ay muy gran penuria de gente, avnque la vayan á bus- 
car por todos los colegios, para satisfazer á esto y á otras casas 
que la Compañía tiene. Si de allá V. P. nos pudiese embiar algu- 
nos j avnque fuese con trastocar de acá algunos otros, creo sería 
de muy grande importancia, porque serían tenidos en mucho los 
que de allá viniesen. Puso vna dificultad, que algunos de los que 
allí leen, 3' especialmente vno, que es el principal, tiene cargo y 
obligación de lo sustentar, ó leyendo la mesma lectión, ó dándole 
la Compañía sustentación. Deste collegio de Córdoua xxi de 
Mayo 1554. Yndigno é ynútil hijo de V. P., 

f Torres. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al mu}^ Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. Mtro. Ygnacio de Loyola, pre[pósito gjeneral de la Compañía 
f de Jesús]. En Roma. 

Sia 

ANTONIUS DE ARAOZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALLISOLETO 22 MAJI I554 '. 

Quibus occupationibus, ad Dei honorem susceptis, distineatur Araoz. — 
Quaesitis ab Ignatio facit satis. — Dolet quod non omnia scribi possint. 

t 

Ihus. 

Padre mio. Sobre el Uebar su alteza algunos de la Compañía 
á Inglaterra, se a ablado; y como Ueba intención de descubrir 
primero los humores de allá, ase diferido asta su tiempo. Y sea 
çierto V. P. que no se dexa por otro fin, y que est« le lleua su al- I ' Ex autographo in voi. E, sesquifolio, n. 165, prius 435, 436. — Usus 
\\ est hac epistola Polancus, t. iv, pag. 434-436, n. 933-937, ubi occasio etiam 
harum litterarum scribendarum peti potest; est enim ad ignatianas respon- 
sio. Vide praeterea quae ibi adnotavimus. igô Epistolar Mixtas— 8i3 

teza con mucha satisfaçión: y por seer la materia tal, de hijs sa- 
tis. Pues vna de mjs cruzes es no poder encomendar á papel mu- 
chas cosas y causas que justifican lo que se haze, y lo que se 
dexa de hazer; y pues zelo del bien vni versal y del de la Com- 
panja por la bondad del Señor no falta, se puede fiar que no faltan 
motiuos para lo que se haze y dexa de hazer, y que ay también 
causas para no scriujrlo, pues no está V. P. en parte que de pa- 
labra se le pueda dar razón de todo. 

Quanto á mis ocupaçiones, Padre mío, yo e dado cuenta muy 
particular al P. Mtre. Nadal, y la a admjtido: todas las e orde- 
nado al serujçio de nuestro Señor, por su bondad, y al bien de la 
Compañja, que si vbiese de dar razón particular de todas, pienso 
se hallaría que njnguna dexa de rredundar en bien , ó en notiçia 
V buena jnformaçión de la Companja; speçialmente con los seño- 
res, y grandes, y perlados, que no a paresçido (á los que entien- 
den los humores de acá y aman la Compañía) pequeño frutto; 
porque de edificar en sus almas nuestro instituto, y de entender- 
lo, an de venjr á amarlo y á faboresçerlo: y así, avnque entren 
con su particular, salen con el nuestro, á gloria del Señor. El pa- 
resçerles que puedo seer instrumento para sus cosas, bien creo es 
el señuelo que los haze venjr algunas vezes; mas, como ellos pre- 
tienden su negoçio, pretiendo yo el mío, á gloria diujna, y acaeçe 
á muchos venjr por mundo y salir con Dios: alábenle los ánge- 
les por ello. Y así, siue per ocasionem, dummodo Xpus. anunçie- 
tur ', de todo se saca frutto: quánto más, que ninguna cosa me 
proponen que no tenga á lo menos mucha aparençia de piedad, 
que bien entendido tienen lo que se trata en esta casa, y muchos 
vienen sin pretensión njnguna. En fin, Padre mío, yo procuro de 
plantar gujndo en çiruelo: que en sus negoçios enxiero los de 
Dios, con su fabor. Y quando esto se examjnase, pienso se aliaría 
averse derramado mucho la jnformaçión verdadera y essençial de 
la Compañja, que, según el cuydado que el enemigo a tenjdo de 
deformarla, bien a sido á propósito que se desengañasen de algu- 
nas opinjones que tenjan. De todo se dé gloria á Dios. * Ad Philip, i, i8. 22 MaJI 1554 197 

Estando yo, avnque sea por poco tiempo, en corte, no pueden 
faltar ocupaçiones, porque acuden tantos, que avn agora, con no 
estar aquj el prínçipe y Ruy Gómez , nunca çesan : de donde se 
vee, que no era por sólo su respetto, pues Dios es sobre todo. Yo, 
Padre mío, njnguna ocupaçión tengo, que no juzgue seer propia 
del instituto de la Compañja, porque en negoçio seglar yo no en- 
tiendo. El por qué es claro: es tan grande este reyno, y tantos 
los casos dél, que ay multitud de obras, puramente pías, y aujsos 
de cosas, que es bien que esté advertido quien lo puede remediar; 
y quando él lo pide, házese sin pesadumbre, y con edificaçión y 
frutto que se vee notable, y lo que se les dize en particular y en 
secreto, es la mjsma materia que en general y en público dizen 
los predicadores, reprehendjendo ó aconsejando, porque en cosa 
que in genere ó en specie yo no pudiese ó no debiese tratar en 
pulpito, no trataría nj trato en secreto. Y con dezjr á V. P. esto, 
declaro toda el alma y lo jnterior de las ocupaçiones, que con seer 
quales digo, entiendo seer próprias de la Compañja; porque bien 
sé que tratar de otras, sería cosa arto impropria, avn para la ley 
humana, quánto más para la diujna, á la qual se ordena todo por 
la mjsericordia del Señor. 

Açerca de lo que V. P. me tornó á remjttir en dezir de per- 
sonas, etc., yo. Padre mío, me e scusado, y pienso que con edi- 
ficaçión de la parte, por la bondad del Señor *. Y queriendo ym- 
biar personas de confiança y religiosos que fuesen á visitar por 
todo el reyno , para que entendiesen como exploradores lo que 
pasaba, y los exçesos que avía, y las personas que aliarían bene- 
mérittas para serujrse el re}^ delias, fuy nombrado el primero, 
y me scusé dello con formas que tuve, antes que S. A. me lo 
mandase ; y pienso que nuestro Señor se sirujó mucho dello, se- 
gund agora se a visto , porque fueron algunos religiosos de los 
más calificados de las rreligiones , y siento que están sentidos ó 
descontentos allá entre ellos, de los que lo açeptaron, speçial- 
mente quando an visto que la Compañía se escusó dello. Y en el 
consejo supremo sé que a dado gran edificaçión el averse scu- * Cf. Cartas de San Ignacio, t. m, pag. 349. 1I98 Epistolae :MiXTAE-8i3 

sado; porque entre Iqs otros fines y exerçiçios que llebaban, era 
vno y el prinçipal inqujrir de los del consejo rreal, á los quales 
visita agora don Diego de Córdoua '. Él bien sé que olgara mu- 
cho que yo fuera, porque, de reusarlo, paresçe quedaba algo no 
tan justificado este medio que él y otros dieron, ó él solo; sed 
magis amjca veritas. 

'Quanto al predicar, yo estaba puesto en el memorial de los 
que avían de predicar esta quaresma á S. A., y díxome el que 
tiene cargo, que me avía nombrado S. A. mjsmo; y oft-esçióse 
que S. A. fué al Pardo, que es junto á Alcalá, y también Ruy 
Gómez; é yo fuy también á verme con el P. Mtre. Nadal, que 
estaba ally, y fuy al Pardo ^ con el P. Francisco á ablar á S. A., y 
con estos camjnos se pasó la quaresma, que andubo también por 
allá S. A. Después acá tenja ya dados sermones, y mandáronme 
yr á Medina. Agora e començado, y spero en nuestro Señor 
continuarlos, avnque el pecho reclame. No a faltado también al- 
guna más intrínseca consideraçión para disimular con el predi- 
car; jmmo no faltó qujen me lo aconsejó; porque, según estaban 
algunas cosas vniversales del reyno y govierno, la gente avía de 
pretender que yo me señalase en ellas, paresçiéndoles reprehen- 
sibles; y los que las- avían de remediar, pretendían otra cosa, y 
otras particularidades, que no dexaban de tener fuerça á este 
mjsmo propósito, speçialmente no aviendo nota en no predicar, • Polanco^ t. iv, pag. 435, n. g36. Hic magnae auctoritatis vir «fuerat 
in Sicilia syndicus, et erat cooptatus in summum concilium inquisitionis». 
Nadal, Epist. t. 11, pag. 24, Ephemerides 1554; Aguilera, Provinciae 
Siculae Soc. les. ortus et res gestae, t. i, pag. 5, Didacum de Cordoba vocat 
«legum scientia et morum integritate spectatissimum», quem «Carolus V ad 
excutiendos Insulae Magistratus censoria cum potestate dimiserat.» Ejus 
amorem in Societatem idem auctor jure ac merito dilaudat, pag. 5, 14, 71. 
Pro eo Ignatius anno 1549 «había pedido que Su Santidad le concediese que» 
á cada Misa que dijese, sacase una ánima del purgatorio, y así me lo conce- 
dió Su Santidad el día de la Anunciación, después de comer, en Monte-Ca- 
ballo, donde le hablé». Cartas de San Ignacio, t. 11^ pag. 184. 

^ P. Araoz «simul cum P. Francisco, Principem Hispaniarum, Philip- 
pum, in villa, quam Pardum vocant, simul alloquuti sunt, et ab eodem cum 
magna significatione amoris excepti. Voluit autem Princeps P. Francisci 
Borgiae Missam audire.» Polanco, t. iv, pag. 434, n. 933. 23 Maji 1554 199 

pues an visto lais avsençias y la jndisposición del pecho. Agora, 
plaziendo al Señor, se suplirán las faltas pasadas, y desde aquy 
pido á V. P. la bendiçión para ello y para todo. La santísima 
Trinjdad tenga á V. P. y á todos de su mano. Amén. De Valla- 
doljd 22 de Mayo 1554. V. P. mjnjmus filius, 

X 

I 

Araoz. JOANNES LAURENTIUS DE PATARINI 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA 23 MAJI I554 

Viduarum collegium Mutinae institutum. — Illarum piae exercitationes. — 
De re domestica ac familiari Patris Laurentii. 

t 

Ihs. 

Pax Xpi. Molto Rdo. in Christo Padre. Scriuendo hogi il 
P. M. Philipo * a V. R. P., ho pensato esser' bene di accom- 
pagnar' quatro parole mie con le di S. R. Et circa il negocio de 
le vedoue % dominica proxime passata si concluse. Et perchè già 
il vescouo * hauea presentito che dil votto di la vbedienza et dil 
mutar' confessor' niuna uolea assentir', si è accomodato in tal 
modo, che non anno fatto votto alcuno, et dimandorono a tutte, 
che quelle che voleuansi confessar' con noi, dasser' segno leuan ■ 
dosi in piede: et così la più parte si leuorno, dando segno come 
era ordinato, di modo che ambiduoi sacerdotti che quiui siamo, 
oldiamo ciascuno le sue solite, anzi ne venerano di più, perchè 
la signora Caualiera Cortese % che noscho si confessa, è statO' ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 73, prius 127. 
- Philippus Leernus. 

^ Usurpat haec, explicatque quodnam fuerit mutinense viduarum colle- 
gium, Polanco, t. iv, pag. 97, n. 181. 

* Fr. Aegidius Foscarari, O. P., de quo saepe diximus. 

^ «Dnam. Constantiam Pallavicinam Cortesiam» vocat POLANCO, l. c.,. 
hanc matrorlam, «quae fautrix collegii nostri praecipua erat». 200 Epistolar Mixtae— 814 

elletta lei per priora, et vuole che molte, qual si confessano con 
certi fratti, de quali alcuni non hano così buon nome, vuole che 
venghino da noi. Questo è bastatto al vescouo, che par' pur' che 
più liberamente le potrà comandar', che se essercitano in quelle 
opere di charità, contenute nelli capituli costì mandati. 

Et quanto a quele mortificatione, de qual scrisi (se ben me ra- 
cordo) di uoler' lor' far' ciò, e di racontar' li proprij deffetti, sarà 
tale, che solum in genere si ponerá in mezo vna virtù da aqui- 
star', et vn' vicio da conculcar', et ciascuna dirà il suo parer', in 
modo dele coUatione deli antiqui padri. Si che concludiamo le 
cuose esser' passate bene , et farà nostro Signore per noi quel 
frutto spiritual che prima, anzi magior', dil qual frutto spiritual, 
come anche dele cosse domestice, non ne scrinerò cosa veruna, 
attento che il P. Filipo scriue sopra di ciò difusamente 

Quanto poi a quello collegio de huomini, che nelle mie vitime 
scrisi a V. R. P., non ho poi oldito altro: staremo a veder'. 

Di quella facultà di poter far' donatione alli fratelli con la hau 
lorità di V. R. P. in scriptis, non dirò altro, perchè la espeto do- 
mane, piacendo a nostro Signore; ma se pur' non fusse mandata, 
suplico quella che di gratia, se li pare in Domino espediente, la 
voglij mandar' quanto più presto, attento che li cognati con le 
sorelle disturbano il frattello vino, che vorebono intrar' a partir' 
con quel' il tutto, per rispetto dil fratello morto; la cui anima 
molto raccomando ale sante oratione et sacrificij di V. R. P. et 
-di tutti li Rdi. Padri et fratelli, tanto dil collegio, quanto di casa. 
Il medemo faciamo noi tutti, li qualli, Dio gratia, di cuorpo siamo 
sani, di spirito poi faciamo pro viribus per acrescere et caminar 
inanti ongni giorno. Di Modena ali 23 di Magio 1554. D. V. R. P. 
seruo in Xpo. indegno, 

Jo: Laurentio de Patarini. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. don Igna- 
tio di Loyola , preposto general di la Compagnia di Giesù , in 
Roma. Vide epist. P. Philippi Leerni, 29 Maji datam, quam infra exhibemus. 24 Maji 1554 201 S15 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 24 MAjr I554 *. 

Patrem Adrianum Witte, de medicorum Consilio, cum socio Jacobo Castel- 
lano se in viam dedisse. — Collegiuin argéntense sine ofFensione Hercu- 
lis de Este respui non posse.— Templum Spiritus sancti admitti non 
oportere.— De sociis ferrariensibus quid sentiat Pelletarius. 

t 

La diuina gratia et amore del S. N. J. X. perseueri di conti- 
nuo con nuoi. Amen. Martedì, 22 del presente, pártete il P. M. 
Adriano - col consiglio deli medici, li quali, come la P. V., 
sperano la sanità sua, gionto che sarà in patria. Quello giouane 
fiandrese era già partito; et data al detto Padre lelletione di fra- 
telli per andare con lui, elesse il fratello Jacomo Castellano, bo- 
legnese % quello che me solleuaua qua nele mie facende, gio- 
uane atto ad ogni cosa. Et benché tanto mi fusse necessario, pur 
per condurre vn tal suggetto, lo dette voluntieri, gionto che su- 
spiraua dalchuna disturbatione del suo barba, canonico, il quale 
spese li scriueua et vltimamente gli voleua dare vn beneficio. 

Domandai al nepote del P. M. Gámbaro * quanti scudi ba- 
stariano per far il viagio, et diceua che 25 bastauano per andare 
vno a cauallo et laltro a piede, anzi che era troppo: pur il 
P. Adriano domandò 30, li quali pigliassimo in presto d' uno 
amico nostro, promettendoli presto ristituere. Comprassimo ogni 
cosa necessaria per loro doi, et vestissimo d' habito secolare con 
vesticiole et mantelli, etc., secondo il cosiglio de detto nepote, il 
quale disse che guardassimo d' andare in habito di sacerdote, 
perchè gli heretici, per li quali passaranno, o gli amazariano, o ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 57, prius 94, 95. 

- Adrianus Candidus (Witte). 

^ Vide epist. 809. 

* Joannes Gambarus 202 EpistcJlae JÍÍixtáí:— 815 

fariano morire di fame, etc. : cosi partesero con grande alegrezza. 
Dette etiam lettere al P. Adriano, che doue in Venetia alchuni 
giudicassino non bastare tale viatico , ne pigliasse qua[tro scu- 
di] Già auisai la P. V. come ho licentiato il sacerdote uec- 
chio 

Circa la cosa d' Argenta, non è possibile fugiria con contento 
del duca " et de M. Alessandro \ et vole [in ogni] modo S. Ecc.^ 
che vadino, et la communità, non hauendo prouisto delle cose 
necessarie, massime de danari et letti, etc., ha hauuto buoni ri- 
bossi, di essa et di fattori et de M. Alessandro, et sono stati tre 
al nome de detta comunità qua in Ferrara molti di come in pri- 
gione, et non hanno [hauuto] licentia sino che habino promeso 

prouedere a li [Padri] che modo sia d' ogni cosa, et io, non 

potendo altro, ho differito il mandare alchuni sino ad Agosto, et 
mentre che scriueua a la P. V. di nuouo, et che lei pensaria doue 
seria possibile cauarne alchuni per [mandarli] . 

Circa il Spirito santo hauendo già la nostra chiesa molto 
[più] commoda, et non hauendo adiuto dalchuno Padre, senon 
del coadiutore mio , non so come lo pigliaremo , et dicono che 
vedremo che, si non saremo patroni, che sempre serà da dire con 
quella compagnia et fraternità, la quale spesso sta in discordia, 
in modo che li amici nostri si dissuadeno di pigliarla, et so[lo] si 
potrà fare, che sua Ecc.* sia contenta. Non giudico [esser] spe- 
diente torla (hauendone già, come ho detto, vna più al proposi- 
to), et quando non fusse contenta, et che s' hauesse da torre, se- 
ria necessario hauere adiuto de sacerdote. 

Circa r assunto del collegio di Modena, farò quanto scriue 
la P. V. col diuino adiuto. 

Restiamo al presente sei. Quanto a le parti de M. Giouanni, 
coadiutore, egli è di buona edificatione, ma non ha prudenza * Attrita charta est: ideo, quae desiderantur, utcumque supplenda cen- 
suimus. 

^ Vide quae diximus ad epist. 809. 

* Hercules de Este. 

* Alexander Fiaschi. 

^ Aedes sacrae, de quibus supra egimus. 24 Maji 1554 2o3 

tropo, in modo che seria pericoloso d' uscire fuori di se, essendo 
suggetto a mille pensieri, et gli pare vedere mille cose nel suo 
intelletto, pur pian piano se tempera circa ciò: al resto è obe- 
diente assai et laborioso. M. Francesco ' è tutto datto al studio, 
et niente pratico in rebus agendis: onde credo che V uficio del 
collaterale V adiutarà: sta molto del suo parere. M. Ludouico ^ 
è vna cosa freda et tepida in ogni negotio, cioè tanto nel amae- 
strare, che in cose de casa; et pare più il suo naturale il sacerdo- 
tio che altro. M. Fabritio è alias cognosciuto: è megliorato quan- 
do a li suoi pensieri et scrupuli; ma il suo malo vecchio perseue- 
ra, et pareria il suo proprio essere sacrestano, et trattare le cose 
ecclesiastice, et pian piano imparare, perchè spesso il medico gli 
prohibesse il studio. Lazaro ^ è anchora mal sano, et se porta 
meglio adesso che al passato, quando era tentato d' ¿indar via. 
Parlando in generale, tutti sanno puoco, fuora de M. Francisco, 
et cosi le scole non sono tropo ben prouiste di maestri: per ciò 
desideraua che V. P. mandassi alchuni per supplire a [questi ?] 
luoghi, essendome spellato di miei per mandare qua et là, o vero 
che mandassi tali ingegni, che per alchuni mesi io potessi pro- 
mouerli, come feci li altri, et pare che la P. V. deue più proue- 
der qua, perchè col tempo spiero serà vno di buoni collegij che 
serà in Italia, et al presente è molto bene comminciato, gratia al 
Signore, et non manchano senon operarij, perchè il luogo no- 
stro et chiesa è tanto accommodato che si potria domandare, et 
pare il S. N. T habia predestinato; e tanti concorreno a li sacra- 
menti, che a le volte non è tempo da predicare, come hoggi, che 
era il giorno de santo sacramento. 

Il che si da ad intendere che il signore nostro J. X. se vole 
più che mai seruire de suoi inutili instrumenti mediante le ora- 
tioni della P. V., alla quale tutti ci racomandiamo. De Ferrara a 
lì 24 de Maggio 54. De V. P. figliolo nel S. N. J. X., 

GlOUANNI PeLLETARIO. * Franciscus Scipio. Polanco, t. IV, pag. 62, n. Il3, annot. 5. 

- Ludovicus coloniensis, ibid. 

' Cf. Polanco, t. iv, pag. 86, n. 157. 204 Epistolar Mixtae— 8i6 

II numero di putti 120. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale della Compagnia de Giesù, a Roma. 
Alia manu: 24 de Maggio: addì 30 detto. SI6 

JOANNES BAPTISTA TAVONO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PAX AVIO 25 MAJI 1554 *. 
Quid sentiat de sociis, qui in collegio patavino versantur. 

Pax Christi. Rdo. in Christo Padre. Riceuesimo le di V. R. P. 
di 19 di questo, et molto ci siamo consolati udendo quanto il Si- 
gnor' opera per mezo de questa sua Compagnia, et quanto si au- 
menta. Hora tutti siamo sani, Dio gratia. Li fratelli fano frutto 
nel spirito et letter'. Quanto dar' informatione di essi, et quanti 
siamo, siamo 10 in numero, dui sacerdoti et quatro scholari et 
quatro coadiutori temporali. Della sufficientia, M. Eleutério ■, 
quale sta nel collegio di Roma, potrà dar' piena informatione. Il 
Padre don Alouisio ^ è un bono sugieto, ha una buona natura, 
h umile, patiente et diuoto: quanto alle letter' latine è assai in- 
strutto, insegna nella 3.*^ schola. M. Pietro Britone * è asai in- 
strutto nella lingua latina, et ha principio di greco: potria legger' 
la grammatica. Del componer', il P. M. Polan[c]o ha uisto sue 
epistole. Sin hora sta ^ mal disposto. Non ha potuto scriuer; per 
r auenir', scriuerà. 

' Ex autographo in voi. Inf or mat iones antiquas, duplici folio, n. 56, 
prius 3i3, 3i2. 

- Eleutherius Pontanus (Pont). Polanco, t. m, pag. 112, n. 211, 
annot. l. 

* «Nunc primum in hujus Patris Aloysii mentionem incidimus, nec eli- 
cere adhuc licuit, quisnara hic esset.» PoLANCO, t iv, pag. 117, n. 225, 
annot. 3. 

* Petrus Brito vocatur a Polanco, t. IV, pag. 120, n. 233. 
^ Ms. è sta. 25 Maji 1554 205 

M. Giouanni ', che fu a Roma, legge Cicerone et Dispauterio, 
et ha buono ingegno. Se uenisse ancora lui a Roma questo Set- 
tembro, faria grande frutto nelle letter': per insegnar' non è tanto 
buono, per non esser' tanto essemplar' come bisognarla; et il si- 
mile M. Pietro Britone. M. Pietro Attriense - è un buono gioue- 
ne: molto si è aiutato nelle uirtù: è tutto diuoto, et hora ubidien- 
te, et faria frutto, se hauesse tempo di studiar', essendo in loca 
di poter' udir'. M. Pietro, napolitano, par' hauer' poca attitudine 
alle letter': bisogneria fusse in uno collegio, doue hauesse com- 
pagni della medema lettione; altramente poco frutto farà: et è 
diacono. Hora è tutto rinouato quanto alli costumi et obedienza» 
et si troua molto consolato. 

Le cose passano bene, gratia del Signor', et a considera tione 
del passato, questa casa è un paradisso. Del tutto sia lodato il 
Signor' , quale è lui che ogni cosa opera, et più operaria, se io 
fusse bono et mortificato. 

Non altro. Tutti ci raccomandiamo all' orationi di V. R. P. et 
di tutti H Rdi. Padri et frategli di costi. Di Padoa alli 25 di Mag- 
gio 1554. Di V. R. P. seruo indegno, 

Gio. Battista Tauono. 

' Li quatri coadiutori temporali , uno è Andrea Gobo , quale 
può far' poco. L' altro è Gio. Battista, che fu mandato di Roma 
per spendi tor': molto ci serue: è buono per ogni cosa. L' altro è 
Gabriele di Trento, sartor', quale 1' ho pigliato per proua, çt sin 
hora mi contenta. Vn altro, chiamato Antonio, quale fa la cocina, 
et ci aiuta in molte cose, et questo ho pigliato insin al Settembro, 
per uider' come si porterà: è molto simplice et obediente: non è 
molto industrioso, pur può passar'. Quanto alli seruitij di casa, 

* Hic juvenis, dictus etiam Joannino, Joanico, Joamiinus, est Joannes 
Ottilio, de quo haud semel fit mentio. PoLANCO, t. iv, pag. I16, n. 224; 
pag. 119-120, n. 233-234. 

- Alibi scribitur Petrus de Atrio. Polanco, t. iv, pag. 125, n. 247, an- 
noi. 2, ubi de Petro, neapolitano, haec leguntur: «jussit Ignatius ut peregri- 
nando Lauretum mitteretur et inde Romam, quod saepe cum iis, qui a So- 
cietate dimittendi erant, fiebat.» 

Quae sequuntur, scripta sunt in autographo folio, prius n. 3l2 si- 
gnatOj quod post epistolam n. 61 reperitur. 2o6 Epistolae Mjxtae — 817 

hora stiamo bene, gratia del Signor'. M. Pietro, napolitano in 
Padoa fa poco : penso potria seruir' molto in Venetia : hano bi- 
sogno di uno li faccia la sacrestia , et potria ancora studiar' ; se 
par' a V. R. P., si potrà mandar' insin passa il caldo: dipoi si 
potria mandar' ad altro collegio, doue hauesse compagni del me- 
demo studio. 

Molto mi so ralegrato della comodità di scriuer' a Venetia per 
le occorrentie quotidiane, et si potrà proueder' a molte cose. A 
Roma scriuerò ogni settimana del star' nostro et delli scholari, 
quali son hora i (5¿c), quali fano frutto nelli buoni costumi etlet- 
ter'. Asai persone si son comunicato alla pentecoste et al corpus 
Domini: sempre si aumenta il numero delli confitenti, et si uede 
ogni giorno più il frutto de quelli, che si confessano con noi. Il 
Signor' ci dia gratia sempre far' il suo santo voler'. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Giesù, in Roma. 

Aliamanu: [R.ta] addì 31 detto. 

SI? 

CAESAR HELMI 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETIIS 26 MAJI I554 -. 

Dubia quaedam proponit. — Andreas Lipomanus germanos hospites suo 
sumptu alera recusat. - Sociorum Venetiis commorantium mores ac na- 
tura describuntur.— Status collegii. — Amicorum studia et favor. 

Jhs. 

Gratia et pax Xpi., etc. Mòlfo Rdo. Padre in Christo. Quelle 
di 19 del presente di V. R. ci hanno dato a tutti grande consola- 
tione: il Signor sia de tutto laudato. Qua è arriuato il P. M. ' Vide quid dictum de eo est nuper, annot. penultima. 
- Ex autographo in voi. Informationes antiquae, duplici folio, n. 91, 
prius 285. 26 Maji 1554 2D7 

Adriano ' con il fratello Jacop|iilippo , et, credo che questa sera 
partiranno verso Padoa, et de li a Trento. Credo che il viatico 
datogli in Ferrara, sarà a sufficienza, secondo ha giudicato il 
Rdo. nostro monsignore Jesù Xpo. sia sempre loro guida. 

Questi giorni, perchè si era amalata vna vedoa, nostra bene- 
fattrice, et non sono andato a visitarla: piacendo a V. R., in si- 
mili casi desiderarei hauer il conseglio di V. R;, s'io debbo visi- 
tar, o non, tali persone senza esser ricercato. 

10 non so li casi ch'io . debbo riseruarmi circa le confessioni 
delli fratelli nostri qui in Venetia. Il P. M. Jo. Battista ^ mi ha 
detto, che, oltr' li tre voti, si vsa riçeruarsi tutti li peccati morta- 
li, et anco il mormorar del superiore: sì che, parendo a V. R., 
haurei caro me ne desse auiso de quali casi mi debbo riseruar'. 

Ho mandato a Padoa le lettere di V. R. con la copia, etc., et 
mi hanno dato risposta che Thanno riceute. 

11 nostro Rdo. monsignore mi ha detto che al più longo potrà 
trattener' V hoste delli tedeschi fin alla risposta che V. R. darà 
a queste mie lettere, id est, fin' alli 8 o 9 di Jugno, et forsi che 
non potrà tanto trattenerlo: però V. R., parendogli cosi et po- 
tendo, si prega mandi la resolutione di quanto si potrà fare per 
seruar' detto monsignore indemne. Alle orationi di V. R. sua 
S.ria si raccomanda et de tutti li Rdi. Padri et fratelli nostri in 
Christo. 

Adesso mi ha fatto instanza il fratello Jacobo * acciò scriua 
a y. R., acciò, parendogli, per la sua sanità li faccia mutar aria. 

10 quantunque V. R. mi ha scritto che, sendo contento il P. M. 
Gasparo '% potria mandarlo a Passano, nondimeno sendogli venuta 
r indispositione della milza, et è pericolo che diuenti hydropico, 

11 medico ha consegliato ehe non si debbia mutar nè mouer di ' Adrianus Candidus, de quo epist. 815 dictum est. Ad hunc locum vide 
Polanco, t. iv, pag. 127, n. 252. 

- Andreas Lipomanus, prior Smae. Trinitatis, qui nullos «quam ítalos 
Venetiis versari... cupiebat» socios. Polanco, ibid. 

' P. Joannes Bta. Viola. (?) 

* Qui infra Jacobus florentinus dicitur. 

^ Gaspar Gropillus. POLANCO, t. IV, pag. 122, n. 229. 2o8 Epistolae Mixtae— 817 

Venetia per adesso; pure venendo detto medico questa sera, come 
p^nso uerrà, piglierò il suo conseglio, et se sarà da mandarlo air 
aria natiuo, si manderà, come V. R. diede T auiso per laltra sua. 
Detto Jacobo era già libero della sua quartana ; ma da alcuni 
giorni in qua Tha rihauta, et dice che si troua in grande fastidio, 
vedendo non migliorar'. 

Qua siamo sei in tutto per il seruitio perpetuo della Com- 
pagnia. 

1. Il primo è il P. M. Alberto Ferrarese \ V. R. circa le 
parti et qualità di dottrina sa, come credo, meglio ch'io: mi pare 
ch'ho inteso che è dottor in legge canonica, et di bona capacità; 
et con il studio et diligentia serà sufficiente per Tofficio del sacer- 
dotio: pare assai robusto, benché, dopo che è stato in Venetia 
questi pocchi giorni, ha sentito certi dolori de vna gamba; et offe- 
rendogli io di procurar con il medico, mi ha risposto che sa quel 
che faria il medico, cioè che gli ordineria medicine, le quali sua 
R.cia non vuol pigliar'. 

2. Il secondo è M.° Arnoldo louaniense, di età di 30 anni 
in circa, assai robusto et bona natura, benché alli giorni passati 
è stato indisposto d'vn poca di febre, et si é ben ristorato per la 
sua buona complessione: é maestro in arti, di boníssimo giudicio 
et ingegno: vsa assai diligenza et cura per ammaestrar' li scolari 
della prima classe, et hanno fatto assai frutto nelle lettere dopo la 
sua venuta. 

3. Il terzo è Jo. Antonio d' Agubio, il qual é d'età di 24 anni 
in circa, et é sano; benché, dopo che ha cominciato a studiare, si 
é consumato qualche poco. E ben fondato in grammatica, et credo 
potria scriuer in latino assai bene. Insegna la seconda classe con 
molta diligenza, ma a questo non pare molto apto. Se si esserci- 
tasse nel predicare, credo faria molto profitto, et ha buon talento 
per ciò: muoue molto et è dedito alla deuotione. 

4. Il quarto éjo. Bonifatio, siciliano, quale per l'occupationi 

' «P. Caesar Helmus, Rector et unicus sacerdos, initio hujus anni Ve- 
netiis fuit: in auxilium tamen deinde submissus est P. Albertus ferrarien- 
sis, qui Augubio fuerat evocatus.» Polanco, t. iv, pag. 123, n. 242. 
Arnoldus Conchus. Liti. Quadr, t. il, pag. 551. 26 Maji 1554 209 

molte eh' ha hauto alli mesi passati, non ha potuto mostrar molto 
frutto; pure ha fatto frutto çiediocremente. Si va a poco a poco 
fundando nelli principi] di gramática latina: non dimostra molto 
ingegno nè memoria; ma la diligenza, et sollicitudine , et amore 
alle littere ricompensano. Dopo che è venuto in Venetia fin al 
mezzo di quaresima, è stata assai forte et ben disposto del corpo; 
ma dopoi che è stato in letto per febre et altri dolori di corpo, ha 
dimostrato et dimostra detti dolori sentir quasi continuamente, et 
alcuna volta sta quattro giorni senza beneficio del corpo, et è 
buon suggetto, obediente et denoto: è di età di 22 anni in circa: 
la vista non lo serue molto. 

5. Il quinto è Jacobo, fiorentino, il quale è di età di 18 o 20 
anni. Dopo che è venuto da Fiorenza, è stato sempre indisposto 
di febre, et non si è potuto mai adoprar a niente: ha buon' ani- 
mo: non sa niente di latino, et non si faria apto a lettere, ma solo 
alli essercitij corporali, se potesse ristorarsi della sua malatia. 

Tutti questi generalmente si portano bene et conueniente- 
mente circa Tofficij et essercitij d'obedienza, et vanno profit- 
tando nelle cose del spirito. Jesù Xpo. si degni custodirci tutti 
per il suo diuino seruitio. 

Io sono il sesto et vitimo, che desidero insieme con tutti li al- 
tri miei Padri et fratelli in Christo esser raccommandato all' ora- 
tioni di V. R. et de tutti li Rdi. Padri et fratelli in Christo. 

Questa settimana sono venuti a visitarci il magnifico M. Do- 
menico Loredano et il Edo. P. M. Anibal Grisonio, offerendoci 
proueder' alli bisogni et necessità delli infermi, et hanno fatta 
qualche prouisione ' . Dipoi sono andati a monsignor per constren- 
gerlo a deputar a qualche cosa certa; et cosi il giorno dopo il 
desinar', sendo io andato a visitar detto monsignore, mi ha detto 
cheli suddetti gli hanno parlato di ciò, et che sua S."a saria più 
che contenta farlo; ma che bisogna vn fattor' fidato, et accorto, et 
sufficiente, et che lo pagaria voluntieri; et cosi restassimo d' ac- * «In his autem domesticis laboribus Dominus Dominicus Loredanus ac 
Dominus Annibal Grisonius... nostris solatio et auxilio fuerunt. n Polanco, 
t. IV, pag. 126, n. 250. 

Epistolae Mixtae, tom. IV. 14 210 Epistolar Mixtae— 8i8 cordo eh' io parli con vn nostro denoto, et fidato, et sufficiente, 
benché ha mogliera, il qual forsi piglierà questo assumpto, o uer 
che io parlerei con li suddetti M. Domenico et M. Aniballe, acciò 
vedano se possono trouare vn" atto fattore. Quel che haurò fatto 
circa ciò, V alta settimana darò auiso 

Altro non mi occorre, senon di nuouo raccommandarci tutti 
air orationi di V. R., etc. Di Venetia alH 26 di Magio 1554. Di 
V. R. indegnissimo seruo in Jesù Xpo., 

Cesare Helmi. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. Padre in Christo, il P. M. Ignatio 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù, mio osser- 
uandissimo, in Roma. 

Pagate il porto. A S.* M.*^ della Strada, presso a S. Marco. 

Alia marne [RM] addi 31 detto, 

SIS 

LUDOVICUS DE COUDRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 2Ò MAJI I554 

De sociis, florentinum collegium incolentibus. — Eorum mores, ingenium, 

vires notantur. 

t 

Ihs 

La gratia et pace di Giesù Christo sea sempre con tutti. 
Molto Rdo. in Christo Padre. Questa sarà per essequire il man- 
dato di V. R. P., di anisarla di tutti queUi del collegio. Siamo 
adunque nel collegio xiij, senza il fratello M. Gironimo Garua- 
nello, il quale è uenuto per hauer lettre da Roma per il Padre 
commissario % et senza quello dottore, il quale è uenuto in 
compagnia de don Federico Manricquez *, il quale dottore presto 

* Videantur Liti. Qiiadr., t. ili, pag. 14 et seqq. 

* Ex autographo in voi. Informationes antiquae, duplici folio, n. Io3, 
prius pag. 251, 252, 253. 

' Joannes Bta . Viola . 

* De eo agit Polanco, t. iv, pag. 36, n. 52, et pag. i63, n. 333, ubi 
haec ad rem nostram leguntur: «Cum Genua Florentiam venisset P. Laynez 26 Maji 1554 211 

penso irà a una casa qui uicina, insiene con uno suo seruitore, a 
far ' gli essercitij; et è buono soggetto, uolendosi lui lassar' tirare 
dal Signore. Il Rdo. Padre prouinciale ci ha dato a tutti grande 
allegrezza con la sua arriuata, et consolatione spirituale con la 
sua santa presentía. Sua R.cia è uenuta con un pocho di catharro, 
il quale gli dura anchora, et mangia molto pocho. Don Federico 
mi pare di buone parti quanto alla inclinatione al bene, et humi- 
lità, et desyderio di soggiogarsi air obedientia: et pare facile et 
benigno, et ci da grande edificatione: penso eh' sia de buono 
ingegno, bench' babbi pocho latino. E di bella presentía et sta- 
tura, et con assai forze corporali et sanità, bench" hora babbi un 
pocho di rogna. 

Il P. M. Desiderio è molto fiacho et debole, et attende a 
hauer' cura della chiesia, et confessar" quelli di casa, et gli scho- 
lari et altri forestieri, et qualch' uolta nelle prigioni. Lui si di- 
porta bene quanto allo spirito, et ci da grand essempio a tutti: 
ha buona grammatica, et parla congruamente latino. 

M. Domenicho nuouamente sacerdote fatto, è quasi guari- 
to dell' orechia, et si preparerà, essendo guarito, a dire la prima 
messa. Sta assai bene del corpo, et dello spirito anchora: ha buo- 
no latino, el ben fondato, et nel greco mediocremente prouetto. 

M. Lione " sta assai bene del corpo, bench' suole hauer' il 
catarro, massime questi mesi passati. Dello spirito camina molto 
bene, et da grand essempio a tutti. Lui fa la più alta classe, et sub finem mensis Maji, magna cum laetitia et a Ducibus et ab aliis exce- 
ptus est, Deducebat secum, ut diximus, D. Federicum, sed et alium quem- 
dam in jure licentiatum, qui eumdem Federicum comitatus fuerat, et spi- 
ritualia exercitia cum magno profectu Florentiae accepit, non tamen ad 
religiosum vitae statum propensus videbatur.» Et infra, n. 335, agens de 
eodem Federico, subdit: «Mutaverat ille suum nomen, et pro Federico Man- 
rique, Franciscum Bonaventuram, cum Simplicia vota emitteret, se vocari 
volebat, quod erga illos duos Sanctos peculiarem gereret devotionem; sed 
P. Ignatius id ratum non habuit, et voluit ut suum nomen retineret.» 

* «Promotus est etiam hoc anno ad sacerdotium P. Dominicus Lotharin- 
gus; messis enim ea erat Florentiae, ut muitos operarios Florentia exigeret.» 
Polanco, t. iv, pag. 165, n. 337. 

* Leo del Giglio (Lilius). Litt. Quadr . , t. 11, pag. 555 et seqq. 212 Epistolae Mixtae— 8i8 legge un pocho di rhethorica: è assai prouetto neir humanìtà, et 
ha qualche principio di greco, et gli suoi scholari gli uogliono 
molto bene. 

M. Gio. Anthonio, messanese, fa hora la classe di M. Dome- 
nicho: sta bene del corpo et dello spirito; camina bene; è assai 
prouetto nel latino et nel greco, et ua tuttauia studiando greco 
quando po hauer' tempo. 

M. Michaele Vignez sta fi acho del corpo et ualetudinario: 
dell'anima sta bene, bench' sia tribulato dalli scropoli. Non impa- 
ra niente, perch' non pare sia di sanità per studiare: ha pochi 
principij di grammatica et pocho fondamento. 

Il fratello Alberto ' fa la terza classe, doue legge di Despau- 
terio, et delle più facile epistole di Cicerone. Lui sta bene del 
corpo: dello spirito non mi so cognoscere in lui, perch' qualch" 
uolta mi pare buono, qualch' uolta mi pare disedificatino nel suo 
modo de procedere et nelli gesti. Lui ha mediocre latino, ma non 
troppo securo. 

M. Paulo fa la quarta classe, doue insegna le concordantie et 
gli principij delle regole di grammatica. Sta bene del corpo: 
dellanima pare caminar' piano, et difficile di mortificarsi. Vno 
de questi di, dandogli M. Desyderio una penitentia, gli rispose 
eh" non haueua charità, et eh' non uolleua più lauar' le scutelle, 
perch' gli fece lauar' le scutelle M. Desyderio alcuni giorni doppo 
pranso et cena. Doppo lui si ricognobbe, et qualch' uolta ancho- 
ra pare buono et semplice Lui ha buoni principij di gramma- 
tica, et è studioso, et qualch' uolta mi pare troppo desideroso de 
studiare. 

Il fratello M. Gasparo fa la cuccina, per non essere anchora 

* Albertus Flander «scholae cuidam praeerat, et, cum Romam venisset 
hospite insalutato, ac denuo remissus esset, sic se gessit, ut saecularibus 
indutus vestibus dimittendus fuerit.» Polanco, t. iv, pag. 164, n. 337. 

2 Litt. Quadr., t. m, pag. 537, 27 Julii 1555 datae, haec tradunt: ((Cum 
ex nobis sex... de uita periclitarentur, omnes tamen praeter spem medi- 
corum conualuerunt, uno Paulo, fratre diarissimo, excepto, cui quemadmo- 
dum Deus Opt. Max. aliquot diebus ante mortem capere et praesagire 
dederat, sic aeternae uitae foelicitatem dedisse credimus.» Hujus fratris 
cognomen ncque Polancus aperit. 26 Maji 1554 2l3 

in casa coco, quale pur' procuramo hauere; ma insino hora non 
habbiamo anchora nessuno. Lui sta assai bene del corpo et 
deir anima, et ci da grand essempio a tutti. Lui è assai prouetto 
nelle lettre humane, ma non si sa explicare nel proferire. Ha 
Ietto insino hora il libro de senectute de Cicerone al fratello 
Paulo: di resto ha studiato pocho: è molto dedito air oratione et 
penitentia. 

Il fratello M. Balthasar' fa la 5.* classe, cioè di quelli eh' im- 
parano il Donato a veduta o a mente. Lui si duole spesso, o nero 
dello stomacho, o della gamba: è molto stiticho, passando qualch' 
uolta 6 o 7 di senza hauer' beneficio del corpo: dell' anima pare 
star' bene. Non ha quasi nessuno principio di grammaticha, et 
qualch' uolta a faticha sa leggere. Lui et tutti gli maestri hanno 
pocho tempo di studiare; si eh' per loro studiano pocho, se non 
il fratello Paulo, eh' è più sollecito. 

Il fratello Ludouico, ferrarese, fa la dispensa et compra: lui è 
de debile complessione. Dello spirito lui è buono, et molto dedito 
alla oratione: sa leggere, ma non impara niente. 

Io mi occupo in studiare le lettioni chio fo le feste nella 
chiesia, et leggo etiam la dottrina Christiana alli scholari il sabba- 
to; et gli altri giorni insegno un pocho di grecho ad alcuni scho- 
lari, et attendo alla casa. Io sto assai bene del corpo, secondo il 
solito, cioè con frequenti indispositioni: dell' anima tanto fredo, 
eh' pare una cosa morta. Per tanto supplico V. R. P. eh' quella 
se degni pregar il Signore per me et per tutto questo collegio, 
acciò se degni il Signore con la uenuta del Rdo. Padre prouin- 
ciale impirci della sua gratia, la quale conserui V. R. P. sano et 
saluo a laude del Signore. Di Firenze 26 di Maggio 1554. 

D. V. R. P. seruo minimo et figliuolo indegno in Christo, 

Ludouico de Coudreto. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale della Compagnia di Giesù, a Roma. 214 Epistolae Mixtae— 819 S19 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 27 MAJI 1554 

Status sociorum et scholarum collegii perusini . — Quid de singulis 
judicet rector. 

T 

Pax X.i Molto Rdo. Padre. Questa sarà per sodisfar' alla or- 
dination data ultimamente da parte de V. P. alli collegii suoi, 
circa de dar' auiso di tutti gli suppositi d' essi. In questo semo 
dieci, o ueramente tredeci, comprendendo quelli tre che stanno al 
luogho del signore vicario \ Et per dare particolare auiso, cè 
il P. M. Gionanni, francese % nostro collaterale, soggetto molto 
utile, sì per le forze corporali, eh' ha grandi, si etiam per conto 
deUi altri doni. Nel conuersare, confessare, essortare et legerela 
dottrina Christiana ha buona gratia, et ogni di ua crescendo: è 
molto feruente, et da buona edification di se al prossimo. Cè poi 
il fratello Giliberto, siciHano " , giouane ben uersato in greco et 

* Ex autographo in voi. Informationes antiquae, unico folio, n. 81, 
prius 219. 

- Intelliguntur haec ex illis, quae ad hunc annum tradii Polancus, 
t. IV, pag. 158, n. 320: «Anno superiori diximus inchoatum fuisse quoddam 
collegium, in quo, ad modum seminarii, aliqui bonae indolis clerici institue- 
bantur... Unus ex nostris sacerdotibus ei seminario praeerat, cura quo et 
aliquis ex fratribus versabatur... Vicarius... cum videret Cardinalem [peru- 
sinum] non subministrare quae ad clericos illos nutriendos necessaria erant, 
quamvis aegre id ferrei, dimisit tamen Aprili mense hujusmodi clericos in 
domos suas, doñee aliqua se offerret commoditas eos sustentandi... P. Joan- 
nes Catalanus cum fratre Michaele Barul et Antonio Maria, aegrotante, eo 
in loco manebant...; sed sub initium mensis Junii... duo illi ex nostris ad 
collegium redierunt...; Antonius Maria, valetudinis gratia, relictus fuit». 

' Joannes Niger. 

* M. Gilbertus Polizinus, «qui, Genuam destinatus... non solum cura 
lacrymis suorum discipulorum recessit, sed etiam senatus molestia; cui ta- 
men nostri successorem Mag. Antonium Viperanum missum esse dicendo, 
qui ejus locum suppleret, et si opus esset, revocari posse magistrum Gil- 
bertum, illi tune conquievere; sed difficile revocari is potuisset, qui, Floren- 
tiam perveniens, in morbum incidit, ex quo ad coeleste collegium migra- 
vit». Polanco, t. iv, pag. 150-151, n. 305. 27 Maji 1554 215 

rhetorica: è di molto buona edificatione nella uita suoa, et è molto 
sanodi corpo. Il fratello Emondo francese, è ben uersato in 
gramática, historie et arte poetica ; et quanto alla sanità corpo- 
rale, ua megliorando: giouene di uita lodeuole. Cè il fratello Pie- 
tro Regio panormitano, mediocremente ben uersato nella lin- 
gua latina, et anche qualche cosa in rhetorica tiene: è delicato di 
corpo, di uita óptima. Il fratello Henrico, flamengo, è anche me- 
diocri ter uersato in grammatica, destro nel insegnar' , et è de 
uita singolare. Circa di suoa malatia, simigliante al mal caduco, 
s' è dimostrata qui al principio che uienne alquante uolte: già 
molto tempo fa che non li da fastidio : pare chel tratenerlo alle- 
gro, li gioui assai. Il fratel Thomaso, romano, ha principii de 
gramática buoni, et tiene la ultima classe, per la quale par sia 
molto proprio, et è sagristano destro: par' sia più atto alli officii 
esteriori eh' alli studii; è pure buon figliuolo. Il fratello Thadeo, 
senese , tienne qualche cosa nella lingua latina. 

Il fratello Giouanni Modenese è tutto nelle facende temporali, 
et non ha studiato, et è di molto buona edificatione. Il fratello 
Gironimo non ha lettere: par' sarà meglio per aggiutar in cose 
temporali. A quel luogo fuori di questa città, doue sono i nostri, 
cè il P. M. Giouanni, catallano, instrutto nella Hngua latina, 
greca, hebraica, philosophia et theologia, et sta di buona uoluntà 
a giouar il prossimo. Il fratello Michele, spagnolo, è più alquanto, 
credo, uersato in alcune parti di philosophia, che nella lingua la- 
tina, et pur' congruo galhardo di corpo , et di uita santa et irre- 
prehensible. Il fratello Anthonio Maria sta li amalatto, et costi più 
che qui cognoscuto. 

Il più inutile di tutti sono io; però humilmente mi raccom- 
mando alle orationi di V. P. Di Perugia a 27 di Maggio 1554. 
D. V. P. seruo inutile, 

EUERARDO M ARCURI ANO. 

Inscriptio: f Al Padre nostro M. Ignatio. 
Alia manu: \RM] addi 31 detto. 1 Edmundus Augerius, de quo dictum saepe. 

2 Polanco, t. iv, pag. 149, n. 3o2. 2l6 Epistolar Mixtae— 820 S20 

PHILIPPUS LEERNOS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA 29 MAJI 1554 

Tironem quemdam Ferrariam missum esse. — De sociis: quibus scholis 
regendis sint praefecti. — Quas quisque virtutes ac indolem habeat: quid 
in unoquoque animadvertat, reprehensione dignum. 

t 

Jhs. 

Pax X.i, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Per rispondere a 
le dj V. R. P. del 19 di Maggio, dirò prima, che le cose occor- 
rentj, id est, dj negotij, gli scriueremo a Ferrara, et de Tessere 
nostro scriueremo a Roma, secondo l'ordinario, abench' io du- 
bitj se il collaterale debe anisare delle cose ordinarie, o solo delle 
estraordinarie. 

E parso a tuttj se dessj la classe maggiore a M. Valerio: con 
questo, che M. Andrea leggerà alcuna lettione per finire certj 
librj incomminciatj, come lo preghano gli scolarj, et M. Joanni 
Ignatio resta nella 2.^ classe; la 3.^ nero la farà quello che uorrà 
V. R. P., come scrissi io Taltra settimana ^ 

Hoggj (communj fratrum consensu) mandiamo a Ferrara 
quello nouitio, tanquam hospes riceputo: quando verrà la nona 
da V. R. P., utrum debeat recipj, et in che modo, mandaremo la 
tale resolutione al P. Pelettario. Due ragionj ci Thanno fatto 
mandare a Ferrara in fretta. L'una è, ch'il P. M. Pelettario ter- 
tio quoque die, uel saltem 4.°, cj pregaua che non manchassimo 
dj mandarlj presto uno, eh' l'agiutasse nella cucina, etiam con 
premio, o in qual modo si poteua. L'altra è, c'hauemo cognosciuto 
quel giouane esser' dj tenero animo uerso gU parentj, et il suo 
padre douer' in breue uenire a uisitarlo in Modena: la cuj pre- • Ex autographo in voi. Informai iones antiquae, duplici folio, n. 6, 7, 
prius 359, 36o. 

Ms. hic et deinde, y.na 29 Maji 1554 217 

sentia giudicauamo douerlj nocere. Adde, che il stare 203 d'una 
medema terra insieme, non conuiene, conciosiachè domane aspet- 
tiamo uno suo cognato in suo loco, molto da bene, come dicono, 
il quale si riceuerà come Taltro, fino a tanto che s'habia scritto 
dj là le sue parti. 

Da Bologna non hanno chiesto niente, nè hauemo sentito al- 
tro, senonchè cinque dj loro erano amalatj. 

Per moderatore o rettore del colleggio delle vedoue mon- 
signore Rmo. cum suis già haueua eletto uno dj noj, in absentia 
tamen et ignorantia nostra, id est, senza nostra saputa; ma man- 
dandocjlo a dire S. S. Rma., habbiamo offerte le nostre raggionj 
in luoco della persona: sì che crediamo douere essere assoluto da 
tale cura, et sequi tare le confessioni al soHto modo; le qualj con- 
fessionj, come anchora la communione, vanno al solito modo. 

GH essercitij della prima settimana si dano a una persona. 
Et il numero di scolarj è dj 58. 

1. Per tocchare in breuità alcune buone partj che nellj fra- 
tellj di questo collegio appajono, diremo prima, che il Padre don 
Lorenzo - è persona affabile et edificatiua nel suo parlare, et è li- 
bera, assaj dihgente nelle cose sue, massime della chiesa: si sforza 
grandemente dj lassare alle persone buono odore dj se: ha una 
grande inclinatione al studio, et ha certa cognition delle cose, più 
tosto mi pare naturale che industriale: è persona assai assai poli- 
tica. Sono altre buone partj, le qualj (come ignorante) le lasso. 

2. M. Andrea Bon'insegna s'agiuta nelle lettere, come penso 
farà nel spirito: è persona sedificatiua, affabile, dj buono giudicio, 
zelosa, etc.: ha talento nel insegnare, predicare, conuersare, et 
trattare negotij, et similj. 

3. M. Valerio ^ è persona inclinata al studio, et molto s'affa- 
ticha, agiutandosi nelle lettere come nel spirito: ha bello modo 
d'insegnare, et ha talento nel predicare: ha buona memoria: ca- 
mina adesso assaj quietamente, come anchora gli altrj. * Vide epist. 814. 

* Joannes Laurentius de Patarini. 
' Joannes Valerius. 2l8 Epistolar Mixtae — 820 4. M. Gio. Ignatio è persona obediente, dj buona natura,, 
amatada tuttj quellj che la pratticano: è diligente nel studio, 
inclinato al bene, riuerente: ha talento nel predicare, s'affaticha 
nel insegnare, etc. 

5. M. Gonzab è sauietto et prudente, massime nelle cose del 
suo offitio: è molto inclinato al studio, è assai actiuo quando li 
accade: sa bene rendere raggioni alle persone, et mandarle satis- 
fatte. 

6. M. Domenico è obediente, amiceuole, dj buona natura, 
atto alle lettere, tractabile, utcunque studioso, sedificatiuo, dj 
buona prsesentia, etc. 

Queste sono, Rdo. Padre, le puocche bone partj che nellj 
suoj figliuolj nel Signore nostro dilettissimo mi sono parse essere: 
la mia grossezza et ignorantia non escluderà le altre residue, le 
quali, per essere insolito anchora in his scribendis, relinquo. 

Non altro, senon che alle orationj dj V. R. P. et dj tuttj cj 
raccommandiamo. Dj Modena allj 29 dj Maggio 1554. D. V. P. 
figliuolo indegno et seruo in Christo inutillissimo. 

Philippo Leerno Fiamengo. 

In diaria separata, eadem manit: Hauendo detto quello mi oc- 
correua circa le buone partj, etc., credo non douer' essere satis- 
fatta la mente dj V. R. P., che prima non sia detto di qualche cose, 
le qualj esteriormente pajono uitiose o non edificatiue, abenchè 
interiormente possono essere senza malitia. 

Alle uolte si notarebbe nel Padre don Lorenzo qualche specie 
dj uanità o altezza esteriore: troppa familiarità con alcuni fratelli, 
praesertim con M. Andrea: una troppo politezza corporale desi- 
derata : una subiectione alle passionj : qualche apparentia dj fit- 
tione nel suo procedere: complacentia in proprijs actibus, con 
laudarli più de Ij altrj : troppo cerimonioso nella messa , come 
d'alcuni è stato ripreso, etc. 

In M. Andrea, Tessere troppo dato alle lettere, et poco al 
spirito: Tessere assai colerico: il defendere troppo il proprio pa- 
rere o giuditio: T essere alquanto libero in alcune regole: il dire 
alle uolte parolle pungiti ue ad altrj, il gridare troppo forte nel suo 
insegnare. 29 Maji 1554 219 

In M. Valerio, Tessere audace in parlare, massime con per- 
sone dj authorità : l'essere molto subitaneo : alle uolte un pocco 
liberetto. 

In M. Gio. Ignatio, qualche instabilità dj animo o opinione 
alle uolte: fermezza nella sua opinione. 

In M. Gonzales, il troppo desiderio del studio: Taudacia nel 
parlare o intermettersi. 

In M. Domenico non s'è anchora demonstrato altro, seno 
buono nouitio. 

Questo ho scritto più tosto fuora della mia uoluntà, che altra- 
mente, ma per satisfare alT obedienza , la quale s'io manchassi 
(per sentirmi d'esser' più degno d'essere aponta to che nissuno 
delli altrj) credo mi riprenderebbe, aciò alias non scriuessj talia. 

Inscripiio: 7 Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù, a Roma. 

Alia marni. [R.ta] addi 3 de Giugno. 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 29 MAJI 1554 '. 

Rursus de migratione nostrorum in coenobium carmelitanum. — Desiderat 
Lanoy ut a pontífice copia ad id fiat; quod alii negligere videntur. — 
Socii ad sacros ordines promoti.— Nicolaus Lotharingius tandem manus 
victas tradit.— Studiis datur opera. 

Ihs. 

La gratia de Jesù Christo, signore nostro, cresca sempre nelli 
cuori nostri. Amen. Vostra reverenda, Rdo. Padre, hauerà hora 
inteso come siamo passati da santo Domeneco al monasterio delli 
carmeliti; ma solamente, come io vedo, per modo de hospiti, ben- 
ché habbiamo auisato assai il Rmo. labacense et anchora il vice- 
canceliero generale - , che il negotio doueria con buono ordine 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 105, prius 216. 
- Jacobus Jonas, viennensis academiae vicecancellarius. Polanco, 
t. IV, pag. 250, n. 545-547. Vide epist. 805 et 850. 220 Epistolae Mixtae— 821 procedere ad effetto, ottenendo il consenso de Tordìne. Intendia- 
mo che adesso se tratta delli beni mobili et immobili del mona- 
sterio per applicarli al collegio nostro. Se fonda, come io penso, il 
re colli suoi, che questo monasterio è fondatione delli archiducchi 
de questa Austria: onde, essendo tanto tempo abandonnato et de- 
solato dalli carmeliti, sostengono che la totale dispositione ritorna 
al re, come archiduca austriaco, almanco per poterlo transferire 
a meigliori vsi spirituali. Sopra di questo voreissimo che V. R. ci 
dasse presto auiso, perchè pare che nullamente possiamo lasciare 
inuestirci de questo monasterio colle sue intradi et beni, si non 
habbiamo inanzi il consenso del patrone, il quale non pensiamo 
essere il archiduca de Austria. Stando le cose in questi termini, 
non possono credere questi signori todeschi, che mai, saltem in 
questa Germania, potrà rifiorire la rehgione delli mendicanti, et 
generalmente delli monachi, et forsi sopra de questa sua despe- 
ranza se intromettono dalle possessioni loro, disponendone più 
liberamente dal douere. 

Habbiamo ottenuto che nessuno se può sepeliré in questo mo- 
nasterio, benché non domandauamo seno de essere liberi de tante 
sepoltore de morti, come fin qui è stato Y usanza in questo luogo, 
et dalle misse che consequentemente se diceuano. Dal resto sia- 
mo quasi nel mezzo della terra , et vengono ogni dì più scolari 
alla schola nostra, et per rispetto della echesia se prattica molto 
più colla gente todesca nelle confessioni anchora et altri esserciti 
spirituali. 

Maèstro Erardo et Martino a questa pentecoste hanno rice- 
uuto li sacri ordini del diaconato ' et Joachimo del subdiaconato: 
Nicolao, vogliando Iddio, se è finalmente offerito come indiffe- 
rente a lasciare ordinarse; pure, come anchora essendo troppo 
neophito, espettaremo con lui insino ad vno altro tempo ordina- 
rio Hora hauendo inteso la risposta di V. R., me ha confessato 
il suo impedimento, il quale era più presto de farlo procedere colli 

* Ms. diocanatn. 

^ Recensentur heic Erardus Avantianus (Dawant), leodiensis, Martinus 
Stevordianus, Joachimus Vdamus (Audanus), et Nicolaus Lotharingius, de 
quibus supra est mentio facta, epist. 786, 29 MaJI 1554 221 

altri fratelli soi alli ordini sacri, che de retirarlo indrieto. Il scre- 
polo suo non era senon che, esendo nelliessercitii spirituali in Co- 
lonia, hebbe vna inspiratione da Dio, che se doueria fare de non 
so che ordine de santo Paulo, et fu persuaso dal P. M.e Leonar- 
do * de venire a Roma, doue lui diciarò questa cosa al suo con- 
fessore, come certamente essendo quella reuelatione ^de Dio, et 
che, si tutto il mondo li dicesse altro, che mai lo crederla. De 
questa pertinacia lo represe V. R., et cosi pare che non se aquietò 
dal tutto. Adesso lege il breuiario con vno delli nostri, in luogo 
del officio de nostra Signora. M.° Erardo studia principalmente 
nella theologia,et M.° Theodorico Canisio: è jouane molto colum- 
bino et de buona pasta, mansuetissimo. 

In questa mutatione de stanzia, tutti li nostri fratelli sono stati 
amallati, come de febre, de flusso de ventre, et dolore de testa, 
luno più, laltro manco: ad alchuni se è canato il sangue, et ad al- 
tri puocchi se sono date' legieri purgationi , et hora tutti quanti 
stanno bene. Iddio ci conserui tutti, quanto al corpo et quanto al 
anima, in perfetta sanità, medianti le sante orationide V. R. Amen. 
De Vienna 29 de Magio 1554. De V. R. inutile figliolo et seruo 
in Jesù X.°, 

NiCOLAUS DE LaNNOY. 

Inscriptio: Ihs. Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M.e Ignatio 
de Loyola, prepósito della Compagnia de Jesù, in Roma. 
Alia manu: Addi 17 de Giugno. Leonardus Kessel. 222 Epistolae Mixtae— 822 MARIA DEL GESSO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 3o MAJI I554 

Domum Societati suis expensis emit. — Id magnarti sibi attulit voluptatem. — 
Se suaque omnia Societati oifert. 

La gratia et pacce de M. Jesù Cristo sempre cresca e romanga 
ìnlanima de la P. V., Padre. Padre mio in Jesucristo obb.nio 
Venerando Padre. Enchorachè al prezente se trouasimi deboli, 
la diuina maiestà se a dato tanto animo e volontà, che auemo per 
gratia sua comprato vna casa al collegio, la qualle è montata libre 
cinque milia di moneda di Ferara, parte se nè pagata, e parte se 
nè tolte in presto con animo de restituirli con il tenpo, placando 
el signor Dio. La casa he apreso a la celentia del signor ducha, 
e apreso a la piaza en el mezo de la città: è molto bene propo- 
tionata al collegio, prima la vna bonísima e bella chiesia, e ha bo- 
nísimo alogamento per il collegio, e a lorto che confina con quello 
de lospitale de santa Ana, doue li uiene vna bonísima aiara. Alli 
25 del prezente mese introno nela casa in el nome de Dio, doue 
lanima mia ne receuete grandísimo contento a uederli, vsiti de le 
case de li homini, essere intrati ine la casa di Jesù Cristo, e de 
vedere la R.* del P. M. Gouane participare di fruti de le sue 
fatiche, le qualle, come ho scrite altre uolte a V. P., fatiche 
grandisime. La P. V. sa che a uolere aiutare anime che prese- 
ueri nel ceruitio del signor Dio, e prouedere a queste cose nese- 
sarie, come he in comprare case, che li vano pensiero e parole e 
di passi asai. La P. V. si aiuti apreso el signor Dio con le sue 
oratione, a fare che le cose de queste bande e per tuto il mondo 
prospari in onore de Dio e in salute dele anime, e anchora priego 
la P. V. a celebrare sollo vna volta per lanima del mjo consorto 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 60, prius loo. 
2 Joannes Pelletarius. 

' Lanfrancus Gipsio (Gesso, Giesse) da Lugo, cujus elogium affert PO- 
LANCO, t. IV, pag. 64, n. 115. I JUNII 1554 223 

aciò, sel patese cosa alcuna, chel Padre eterno per amore de Jesù 
Cristo se degni de leberarlo. E anchctrachè jo habia di bizogno, 
non ricordo a V, P. de pregar per mj, perchè jo tengo certo che 
quella il fatia per sua humanità; e per le gratie che la P. V. me 
ha fatto, me ha certifichato che quella me a carità per lesù X.°, e 
che la desidra el bem de lanima mia. 

Venerando P. mio. Se posso cosa alcuna per quella, che la se 
degni comandarmi come a serua e figliola, perchè il debito è de 
reuerire e de obedire a quella per lesù X." infino a la morte: e 
con questo finise domandandoue per lesù X.° la beneditione In 
Ferara ahi 30 de Magio 1554. D. V. P. indegna fighola e serua. 

Maria dal Gesso. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, il P. M. Ignatio, superiore 
generale de la Compagnia di Jesù. In santa Maria de Strada, 
apreso a santo Marcho. In Roma. 

MARCUS JORGE 
ex commiss. P. Michaelis de Bairros, 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA J JUNII 1554 -. 

Status eborensis collegii.— Sociorum numerus et occupationes. 

j. 

IHS 

Mu}^ Rdo. en Christo Padre. La gracia y amor aeterno de 
Christo nuestro señor sea syempre en nuestras almas. Amén. Lo ' Legantur quae de matrona Maria Frassoni del Gesso ad rem tradit 
Polanco, t. iv, pag. 66, n. 119: uQuod attinet ad fundatorem Collegii 
Ferrariensis..., P. Ignatio videbatur coram Deo fundatrix esse... Domina 
Maria del Giessi, cujus expensis et domus et ecclesia propria Collegio empta 
fuerat..,, et ita... pro ea, ut fundatrice. Missas celebrar! jussit...» etc. Vide 
caetera, quae ibi dicuntur et Cartas de San Ignacio, t. iv, saepe. 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 180, prius 492. Hujus episto- 
lae aliud etiam exemplum est originale, unico item folio, in eodem voi., 
n. 181, prius 493. 224 Epistolae Mixtae— 823 

que deste mes pasado se me offreçe para escreuir á V. P. açerca 
de la disposiçión deste collegio, es lo que se sigue. Estamos al 
presente aquí, entre Padres y hermanos, veynte y vno, de los 
quales los maestros, theólogos, y confesores de los estudiantes se 
occupan en sus sólitas y ordinarias occupationes, que otras vezes 
ja escreuj á V. P.; y aprouechan los estadiantes de nuestras es- 
cuelas en las vertudes y studio. Al domingo comulgan muchos 
dellos en nuestra capilla, y son al presente trezientos y diez, poco 
más ó menos, en todas las classes. Los Padres y hermanos común- 
mente quedan con buena disposiçión corporal, avnque vno de los 
maestros de Lisbona (á que llaman Roque Sans) el qual, según 
screuj ja á V. P., fué embiado aquí para conualesçer, queda malo 
y con sospecha de ser ptísico y con callentura continua. Ninguno 
otro queda en cama: bendjto sea el Señor por todo. Esperamos 
muy çedo aquí por el P. Mtro. Myrón, según él screuió de 
Coymbra, y creo se consolarán mucho los hermanos con él en el 
Señor nuestro. Por aora no otro, syno que todos nos encomen- 
damos en los sane tos sacrifiçios y oraciones de V. P. Deste colle- 
gio de Jesús de Éuora al primer de Junio de 1554 años. Por com- 
missión del P. Miguel Bairros, 

Marcos Jorge. 
Inscriptio: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Igna- 
çio , praepósito general de la Compagnia de Jesús, em Roma. 4 JUNii 1554 225 HIERONYMUS DOMENECH 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 4 JUNII 1554 

Joannem Dominicum de Mercurio, cardinalis mamertini fratrem, in carce- 
rem a prorege fuisse conjectum. — Negotium de coenobio Ascensionis 
.urgendum. — De Isabella de Vega, Francisco Porcio, Stephano adole- 
scente, caelo jam maturo.— De collegio syracusano. — De abbatia Novae 
lucis. — De lustratione dioeceseos cefalensis. — De Octavio Cesari, in 
Hispaniam opportuno tempore navigaturo. 

t 

Muy Rdo. en X.** Padre. Pax X.i Ahier scriui á V. P. con 
prissa, entendiendo que el despacho se partia luego: después 
esta mañana ■ he entendido cómo no es partido, y ansí pienso 
con esta scriuir dos ó tres cosas que me oluidé en la otra. 

El virrey ha echo carcerar al hermano ^ del cardenal, etc. , con 
mucha justitia, y ha mandado se tomen las informationes: pienso 
sea sobre ciertos officios que vendió. Creo que habrá dispositión 
de hauer lo que se pretendía sobre la Ascensión: no dexen por 
charidad de tentar lo que se pudiere agora, sin tocarle nada des- 
to, porque pienso le hallarán más dispuesto. 

La señora duquesa " me ha tocado otra vez sobre don Paulo 
que lo querría para Biuona y confessor suyo : yo le [he] dicho que ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 83, prius 157. 

* Ms. manaya. 

^ Joannes Dominicus, frater cardinalis mamertini, Joannis Andreae de 
Mercurio, de quibus satis diximus supra, t. iii, epist. yiS, 733, 734, 735, etc. 
Illud tamen animadvertendum est, Polancum dicere cardinalis messanensis 
fratrem fuisse a Vega, prorege, in carcerem conjectum aliquot ante menses, 
scil. ante Decembrem 1553: vide epist. 733, t. m, pag. 680: heic vero loqui- 
tur Domenech quasi de re, quae nuper acciderit. Igitur vel de iterata in 
carcerem conjectione sermo nunc est, vel Polancus lapsus est in tempore 
hujusce rei definiendo. Cf. POLANCO, t. ni, pag. 227-228, n. 50I. 

* Elisabeth de Vega. 
^ Paulus de Achillis. 

EpISTOLAE MIXTAE, TOM. IV. 15 220 Epistolae Mixtae— 824 tengo scrito sobre ello á V. P. A mí no me paresce que con- 
venga quitarlo deste collegio: V. P. vea lo que le tengo de res- 
ponder. 

También dezeo saber qué podré dezir á Francisco Porcio * 
sobre los dineros que dexó en Messina, que yo no le [he] dicho 
nada de lo que he echo, sperando que de ay se le respondiesse. 
El prueua muy bien, bendito [Dios]. Nuestro Señor lo augmente 
en su gracia y amor. 

De Messina me scriuen que vno, llamado Stéfano, que estaua 
en la casa de probatión, está muy malo, que tenían poca spe- 
ranza de su vida: el Señor aga déll lo que fuere más seruido. 
Era el más docto de todos, del qual speraua aprouecharme para 
el collegio de Çaragossa. El Señor sea allabado de todo ^ . A Ça- 
ragossa he embiado al P. M. Antonio * para hauer la Information 
de lo que allá se offeresce. Por entender en ello el señor Suero, 
no se puede scusar de dar algún principio; que haze tanta ins- 
tantia en ello, como si le fuesse la vida: y su padre se huelga 
dello. 

vSu Ex.* me ha dicho que de nueuo buelue á scriuir sobre la 
abbadía de Noualucha, diziendo cómo ha entendido que se hauía 
concedido á vn cardenal; y que es contra la pregmática del regno, 
sobre la alternatiua que agora hauía de venir á vn regimiento, y 
que soa M.tà hauía echo gratia al collegio dela primera vaccan- 
tia, etc.: no sé le que aprouechará ' Vide quid de praestante hoc viro, in Societatem cooptato, diximus, 
epist. 800. 

- De hoc adolescente prociil dubio scripserat Coudreto 21 Maji 1554: 
«Ex iis [nimirum qui mamertinas Societatis scholas frequentant] duo prae- 
cipue, nec contemnendae indolis, Societati sese adjicere cupiünt; alter 
rhetorices est et graecae linguae auditor, annos natus fere sexdecim, 
omnium condiscipulorum, si unum ex domesticis exceperim, doctissimus.» 
Litt. Quadr., t. il, pag. 710. 

' Antonius Vinck.— Sermo heic est de gymnasio, quod Syracusis con- 
dere Societati constituerat Suerus, Joannis de Vega filius. Litt. Quadr., 
t. III, pag. 61; Polanco, t. iv, pag. 229-231, n. 514 et seqq. 

"* De abbatia Novae Lucís agit Polanco, t. m, pag. 224 et 225, n. 498; 
t. IV, pag. 220, n. 489. 12 Juni 1554 227 

El Padre don Paulo ' es ido á la visita de Chefalu, y buelto 
M. Elpidio, que fué en su lugar: haze gran seruitio á nuestro 
Señor en dicha visita, castígansse muchos vsureros y amanceba- 
dos, y refórmanse abbadías, y muchos otros bienes. Pluuiesse á 
nuestro Señor se hiziesse lo mismo por las otras dioceses. 

Por esta no me occorre altro de que avisar á V. P.: al pre- 
sente no se offeresce pasaje para Spanya; offeresciéndose algún 
mediocre, como me manda, se embiará Octauio El Señor sea 
con todos. De Palermo á 4 de Junio 1554. De V. P. siervo en 
Jesu X.^ 

Jo. HiERONYMO Domenech. 
Inscriptio: \ Al muy Rdo. en Jesu X.° Padre, el P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito general de la Compagnia de Jesu, en santa 
María de la Strada, iunto á san Marco, etc. En Roma. 

FRANCISCUS PALMIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BONONIA 12 JUNII I554 

Divinorum sacramentorum usus a quibusdam oppugnatur. — Animorum tur- 
bado inde enascitur.— Duo pii sacerdotes falso delati. — De coenobio vir- 
ginura, cui nomen Sancta Maria nova.— Exquirit ab Ignatio Palmius 
quid sibi faciendum est, si episcopus nolit ipsum ab earum cura liberare. 
— Quid etiam de sacramentorum usu ac frequentia tenendum sit. — Laus 
antistitis bononiensis. 

Pax Xpi. Amen, etc. Molto Rdo. in X.° Padre. Hoggi ho 
riceuto r alligata del P. Pelle tario: credo siano della setimana 
passata. 

Perchè mi par' vedere che V demonio vogli impedire quel 

' Paulus de Achillis. — De episcopatu cefalensi ejusque antistite supra 
dictum est, epist. 785: de lustratione vero Patrum Achillis et Elpidii Ugo- 
letti, cf. Polanco, t. iv, pag. 221, n. 492. 

* Octavianus Cesari, de quo in superiore volumine saepe egimus. 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 50, prius Si, 82.— Usus est 
hac epistola Polancus, t. iv, pag. 106-III, n. 210 et seqq., ad quem lecto- 
rem remittimus, ne cogamur jam dieta saepius repetere. 228 EPISTOLAE MlXTAE— 825 

pocho bene che si fa in Bologna, pigHando meggi tropo grandi^ 
mè paruto necessario auisarne V. R., a fine che racomandi la 
cosa al Signor, et laiuti in altro modo che potrà. 

Intenderà donque come in Bologna sono doi homini, che per 
molti anni si sono dati a vna vita heremiticha, stando fori della 
città, di modo che hanno acquistati gram nome di santità et 
auttorità appresso il populo. Più anni già venero ad habitar' in 
Bologna, et incomentiorno esser' visitati da molte persone, cosi 
homini come donne: et fra questi vi erano molti, che si confessa - 
uano et comunicauano ogni festa, il che intendendo loro, biasi- 
mauano. Per il che alcuni Padri delli nostri, come il P. M. Clau- 
dio, il P. M. Pasquasio * et altri, più volte andarno da loro, et 
parlorno sopra la frequentia dei sacramenti et di altre cose, et no 
si potetene mai acordare insieme, et sempre hano biasimata 
questa frequentia dei sacramenti; ma masimamente da doi anni 
in qua hanno tanto parlato contro di quella, et mossi altri suoi 
settatori, che in publico et in priuato diceuano, che non si douea 
fare nouamente. Ho inteso che per leuarla del tutto si sono vol- 
tati a monsignor Rmo. di Bologna et T hanno impresso questa 
loro mala fantasia con dire, che non si comunicano se non donne, 
che si mouano più per legereza che per raggione, che si diuida- 
no li matrimoni], si causa che le donne lasciano la cura della 
casa, che robbano per dare alli confessori, che fano bottege de 
sacramenti, che si fano delle sette, et altre molte brute cose: et 
colloriscono le sue raggioni con dire, che dom Leone et il suo 
compagno ^ hanno fatti sette in Bologna, et posta la ruina in vno 
monasterio, il che sè ritrouato tutto il contrario quanto alla ve- 
rità, benché e loro e il volgo tengi loposito. Hor^ pensi V. R. 
come sta la cosa, quando che li santi dicono le medesime cose che 
dice il mondo, costoro hanno tanta auttorità apresso di tutti (lassio * PP. Claudius Jajus et Paschasius Broet. 
- Joannes Campeggi, bononiensis episcopus. 

^ Boni hi sacerdotes, qui Leo et Achilles statini vocantur, «a confes- 
sionibus audiendis prohibiti,» Romam «ad officium Sanctae Inquisitionis 
delati sunt». Polanco, t, iv, pag. no, n. 210, annot. 2. 12 JUNII 1554 229 

li spirituali) et maxime apresso di monsignor Rmo. di Bologna,, 
che mi pare in questa parte voler' seguitare il loro giuditio. 

Per questo don Leone et don Achiles sono priui di non vdire 
confessioni: li predichatori non audent laudare alla scoperta la 
frequentia di sacramenti, di sorte che mi pare essere orditta vna 
tella per volere impedire questo bene. Et perchè cognosco certo, 
che la riforma del christianesimo si fa con questo meggio tanto 
vnico, che la Compagnia nostra per tutto et qui ha vssato, ho 
voluto specialmente auisarne V. R., acciò m' auisa come me ho 
da gouernare, in caso che monsignor di Bologna mi pregasse 
eh' io non admettesse persona alla comunione, saluo che vna 
uolta il mese (come intendo desidera fare), o puro cognoscendo 
jo che monsignor è inganato da costoro, s' jo mi douese sforzare 
di farlo capazo della verità, et tanto più, che mi si mostra molto 
amoreuolle; et si serue di me circa la rifforma delli monasterij et 
delle chiesse che voi uisitare, et dice molto bene della Compa- 
gnia, et è d' vna natura molto modesta et bene inclinata. 

Mi resta di dire a V. R. come sono già più mesi eh' io fui 
chiamato al' monasterio di santa Maria noua, per veder s' jo 
poteua accordare le sorre nella dissensione nata fra loro, come 
più volte ho scrito: mai sè potuto peruenire a quel fine eh' io 
desiderano, et per questo più volte mi som voluto leuare, ma 
r vna et 1' altra parte delle monache mai hanno voluto, con dire: 
s' io mi partiuo, ero la ruina di quel monasterio, perchè stando 
ui alcuno tempo, diceuano che si agiutarebeno. Subito che fu 
giunto monsignor di Bologna, visitato eh' hebe sua S. Rma., lo 
pregai che mi leuase questo intrico: s' atristó assai, et mi disse 
eh' io hauesi vn pocho di pacientia. 

Hora perchè sono andato più inanzo di quelo che mi pensauo, 
voglio che V. R. sappi il tutto; et che mi scrina se vole eh' io 
resti per alcuno tempo o non Appresso perchè in santa Maria 
noua s' introdusse la frequente comunione già più anni, di modo 
che la maggior parte di quelle sorre si comunicauano ogni dome- 

* «Interim dum aliquis idoneus inveniretur, ut sine conscientiae scru- 
pulo in eis juvandis per2;eret, [Ignatius Palmium] hortatus est.» POLANCO, 
t. IV, pag. Ili, n. 211. 23o Epistolae Mixtae— 825 

niella almancho, et eon tal modo, ehe molte sorre, che erano leoni,, 
sono adiuentate pecorelle; hora perchè quelli homini santi et il 
volgo dicono che la discordia di santa Maria noua è nata per la 
frequentia di questi sacramenti (il che è ben vero) , ma non in- 
tendano il vero; questa è la guera, della quale dice il Signor: non 
eniin veni mittere pacem, sed gladium *, etc. Hora perssuaden- 
dosi monsignor che questa guera sia nata per questo , non vo- 
rebbe che si comunicasero se non secondo lordine delle loro con- 
stitutioni, che sono 10 o 12 volte V anno, et vorebe sua signoria 
eh" io le persuadesse a non si comunicarsi, se non secondo la re- 
golla. La sua raggione è questa: perchè si pensa, leuata che li 
serà la frequente comunione, che serano in pace; majo che le ho 
per il passato persuaso tutto al' oppossito et in generale et im 
particolare, et che così V intendo secondo la mia consientia; per- 
chè non dico di temere, ma di credere certo, che, lasata la comu- 
nione, erunt nouissima illarum peiora prioribus agiungendo che 
queste che si confessano et comunicano spesse volte, ellegere- 
bono più tosto di dormire su la terra nuda, et di passersi d' herbbe 
et acqua, che essere priue della frequentia della confessioni et co- 
munioni, h' isteso vorebe monsignor che si facesse in duoi altri 
monasterij, ne quali per conseglio de Padri nostri si frequentala 
comunione: quali monasterij in interiori et e'xteriori (perchè an- 
cho ho cognosiuto et cognosco tutti li altri monasterij) sono molto 
differenti da li altri. 

Vna sol cosa mi potrà il contrario persuadere , cioè il parere 
di V. R., la quale prego quanto più tosto la può, me lo mandi, 
che sufficiant pro informatione, etc. Farà strazare questa lettera. 
Non accade altro, saluo che racomandarsi alle orattioni. Da Bo- 
logna alli 12 di Giugno 1554. D. V. R. seruo in Christo, 

Francesco Palmio. 
Dipuoi d' hauer' scritte queste, monsignor Rmo. m'ha detto 
chel non bisogna pensare di lasciar' per adesso le suore , et chio 
mi metta pur in ordine, che mi vole adoprare in più cose. Puoi * Ms. glladiitm.—M ATTH. x, 84; Lue. xii, 51. 

* Matth. XII, 45; Lue. XI, 26. i3 JUNii 1554 23l 

m'ha detto che lui vole solecitar' la cosa di santo Colombano, et 
nanci passi troppo tempo, che vole hauiamo vno luogho. V. R. 
raccomandi la cosa al Signore : spero ogni bene di questo pre- 
lato *. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù. In Roma, 
appresso santo Marco. 

Al porto meggio grosso. 

PETRUS SANTINI 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUCA l3 JUNII 1554 2. 

Se propediem Montem regalem petiturum. — De P. Viola boni nuntii. 

La gratia e pace del signor nostro Jesù Xpo. sia sempre con 
esso noi. 

Padre mio reuerendo. 2 giorni fa M. don Battista Viola dal 
bagno alla villa ma scripto e mandattomi vna di vostra R.tia delli 
19 del passato, vista con molta consolatione, per la quale sè in- 
teso che quelli Padri del colegio di Monreale ' li fanno stantia 
della mia andata là. Per tanto, essendo speditto, mi dite che debbi 
andare, non hauendo preso altro apuntamento col Rdo. P. M. 
Laines, di che dico a V. R. come ditto Padre aspettauo con gran 
disiderio, e a questi giorni passati passò di qua senza poterlo più 
vedere, che nebbi molto dispiacere. Ma scripto hora M. don Viola 
chel suo compagno fu a Firenza. Esse ditto Padre la ditto che 
non mi potè far motto, per essere acompagnato con certi gentilo- ' Videantur, quae, in laudem optimi praesulis, memoriae tradidit idem 
POL ANGUS, ibid., n. 212. 

* Ex auto2;rapho in voi. C, duplici folio, n. l34, prius 255.— De auctore 
hujus epistolae ac de ejus in collegium monteregalense, expetita a sociis, 
profectione, saepe dictum est in volumine superiore. Vide Santini epi- 
stolas. 

' Ms. Moreale. 232 Epístolas Mixtae— 826 mini, che non si potè fermare; vnde jo, intendendo tando della 
sua passata, senza venire a posar qua in casa, come la spettauo, 
nè pure farmi intender cosa alcuna, mi leuai di ogni speranza. 
Hora, hauendomi scripto V. R. chio vadi, sarei ben presto che 
più fa. Per questo mi ero alestito di ogni mia facenda; nientedi- 
meno hora siamo in sul colmo della state, e penso che per mare 
sia mal seguro landare, holtra que in queste bande nostre viscine 
saspetta grandissime guerre, non essendo in casa nostra che don- 
ne non vorenno che cosi hora in queste tribulatione mi partissi, 
di modo che dapoj che sono stato tanto, se li pare, aspetterò 
tanto, sinalchè fine aranno ditte guerre, che ancora noj,per essere 
tanti vicinj, dubito che ne sentiremo. Io penso che Dio nostro 
signor per li pecati nostri ci uorà dare qualche gran bastanota. 
Sia sempre fatto la sua volunta, purché per questo ci hauessimo 
a ricognoscere e mutar vita, canpando da buon xpiani., che al 
giorno doggj altro che il nome non si uede. 

Del ditto M. don Viola ho hauto molto piacere sia venuto da 
queste bande. Sio potrò, landrò ha uisitare insino là, ancora che, 
come lo scritto, non douerà mancare preso che ara là que venire 
dipoj insin qua a ricrearsj; al quale non mancherò in tutto quello 
fa di bisogno seruirlo, pur che di me si uogli seruire in quello le 
acaderà. 

Per ora non macade altro dirli, saluo che cosi al nostro 
Rdo. P. Ignatio, come a tutti laltrj mi racomandate, che pre- 
chino Idio per me, e cosi il medessimo dicho a V. R. Che Dio 
nostro signor li guardi di male e laumenti in sua santissima 
gratia. Di Lucca a di 13 Giugno 1554. 

Servo in Xpo. de V. R., 

Pietro Santini. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, M. Giouanni de 
Polanco, della Compagnia di Giesù, in Roma. Ms. donem. i6 JuNii 1554 233 »^7 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ROMA 16 JUNII 1554 

Se ad suscipiendos missionis aethiopicae quoscumque labores paratissimum, 
Deo favente, fore: antistitem vero creari nullo modo velie, immo nec ad 
illam dignitatem admittendam ab ullo, praeter pontificem, se posse 
compelli; quare rogat ut de ejus electione non agatur, vel, si agatur qui- 
dem, ut ipsi copia fiat repraesentandi pontifici, quae habeat momenta ad 
illud onus refugiendum. 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gracia y amor de 
X.° N. S. sea siempre en nuestro continuo fauor y ayuda. Amén. 
Aviendo entendido que soy nombrado para yr á la Etyopía con 
el patriarcha por vn coadiutor suyo y successor, y que se trata 
que los coadiutores sea[n] obispos, diré lo que siento. 

Quanto á la yda de la Ethyopía, la acepto de muy buena 
gana, y deseo de servir al Señor en ella con todas mis fuerças, y 
trabajar hasta la muerte, y obedesçer en todo lo que me manda- 
ren debaxo del instituto de la Compañía y del menor della. 

Quanto al ser coadiutor del patriarcha, quanto al trabajar y 
servir, también lo açepto. 

Quanto al sucçeder en el offiçio y dignidad, muriendo el pa- 
triarcha, y lo mismo en ser obispo, hallo difficultad. La razón es, 
porque me paresçe que ni está en mano del rey, ni de ningún 
general de religión dar estos cargos, ni menos poder mandar al 
subdito que los açepte, por ser cosas fuera del mando de rey, y 
sobre la religión, y por consiguiente, que otro que el papa no lo 
puede mandar. Y siendo así, entre el papa y el subdito quedaría 
el negoçio, quanto al mandar y açeptar: y todo lo demás que se 
tratase de parte del rey y de la religión, sería, á mi paresçer, per ' Ex autographo in voi . E, duplici folio, n. I08, prius 226. — Adhibuit 
hanc epistolam PoL angus, t. iv, pag. 27-28, n. 34. 234 Epistolar Mixtae— 827 

modum consilii o de bene esse, y no por vía jurídica ni de obli- 
gaçión. Y que desta manera se podría aver el subdito (fuera de 
la reuerençia y opinión de los que lo tratan) como si lo tratasen 
otros de fuera, y así tanto á los vnos como á los otros y al mis 
mo papa dar su razón, 

Y porque yo alio difficultad y peligro en acceptarlo, en caso 
que la Compañía pretenda tratarlo directe ó indirecte, ruego que 
se contenten que yo pueda sobre ello hablar ó escrevir á los que 
lo tratasen y á su sanctidad. 

Por parte también de la Compañía hallo dificultad, á causa 
que, siendo obispo, ó sucçediendo al patriarcha, (lo qual es cosa 
de jurisdición y lo principal en el officio de obispos) sería exempto 
de la obedientia de la Compañía; y avnque quedase la obedien- 
tia al commissario apostólico (persona de la Compañía), no sería la 
obedientia de iure, como por vía de la Compañía, sino por vía 
apostólica, como si fuese commissario otro siervo de nuestro 
Señor. 

Y así poco á poco se reduziria la cosa á la obedientia jurídi- 
ca, y yo por aora esto}^ deliberado de no querer salir de la obe- 
dientia que tengo prometida en la religión, avnque no soy digno 
de estar en ella; y así ruego que no lo traten directe ni indirecte, 
si no quieren que yo dé razón á su sanctidad: y podráse nombrar 
en mi lugar otro por successor del patriarcha, en caso que él y 
el primer successor, que podrá ser el otro coadiutor, muriesen: y 
ordenen de mí como querrán, tanto para ayudar y servir al pa- 
triarcha y á los demás, como en predicar, confesar, leer, traba- 
jar, y servir, y obedesçer á los de la Compañía acá y allá. En 
Roma * 16 de Junio 1554. D. V. P. siervo invtil, 

Andrés 

• Pater autem Oviedo «Neapoli evocatus... ad Aethiopicam missio- 
nem destinatus, dum res ad illam expeditionem necessariae Romae confi - 
ciebantur, Tybur... missus est, ubi aestatem hujus anni exegit.» Polan- 
co, t. IV, pag. 23, n. 26. 

* «P. Ignatius non solum aequo animo tulit quod P. Andreas scribebat, 
sed eumdem per litteras hortatus est, ut, quoad ejus fieri posset, resisterei, 
et sui electioni ad praelati oflicium non consentiret. Sed Rege Portugalliae 
per Legatura id supplicante, Summus Pontifex, in virtute obedientiae, non 24 JUNII 1554 235 

t 

Inscriptio: Jhs. al muy Rdo. Padre nuestro en X.° nuestro 
señor, el P. M. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Com- 
pañía de Ihus., ó al Rdo. P, M. Polanco en su lugar. 

PRINCEPS HISPANIAE 

JOANNI MANRIQUE DE LARA 

COMPOSTELLA 24 JUNII I554 

Ut per pontificem liceat sacerdotia quaedam Patris Antonii de Cordoba 
collegio cordubensi attribuì. 

t 

El Príncipe. 

Don Juan Manrique de Lara, clauero de Calatraua, mayordo- 
mo de su magestad y su capitán general del artillería. Estos días 
passados os scriuimos desde Valladolid sobre çierta annexión que 
don Antonio de Cordona quiere hazer de vnos beneffiçios que 
tiene en la dióçesis de Sanctiago y Seuilla á vn collegio que funda 
en Cordona de la Compañía de los clérigos de Jesús , como ha- 
uréis visto; y porque agora nos ha tornado á supplicar la mar- 
quesa de Priego % su madre, que el dicho don Antonio y los clé- 
rigos querrían que los benefficios que assy han de annexar han 
de ser en la misma comarca de Cordona, para que desde el colle- 
gio los pudiesen visitar en algunos tiempos del año, y aprouechar 
con su doctrina á los pueblos dellos , como más" particularmente 
lo entenderéis por la relaçión que se embía á las personas que lo 
han de solliçitar allá, os tornásemos á scriuir, para que conforme 
á esto se pidiese y encaminase el bueno y breue despacho del ne- 
gocio; y pues veis la razón que ay para que las cosas de la mar- 

solum ipsi P. Andreae, sed et P. Joanni Nugnez, Patriarchae designato, et 
P. Melchiori Carnero, in Episcopum et Patriarchae successorem post 
P. Andream electo, praecepit ut quisque onus, quod ei imponebatur, sus- 
ciperet.» Polancus, t. iv, pag. 28, n. 34.— Sed de his rursus, suo tem- 
pore, agetur. 

' Ex originali in voi. Epist. diversoruni, unico folio, n. 87, prius-266. 
* Catharina Fernandez de Cordoba. 236 Epistolae Mixtae — 828 quesa sean fauoresçidas, mayormente esta que es tan pía y me- 
ritoria, á que con tanto zelo y voluntad se ha mouido el dicho 
don Antonio, su hijo, y de que nuestro Señor será muy seruido, 
os rogamos mucho que assy lo tratéis y fauorezcáis, de manera 
que su sanctidad tenga por bien de conçedelles esta graçia, ha- 
ziéndoles en ella toda la merced y gratificaçión que huuiere lu- 
gar, significándole la que yo reçibiré, que en ello me haréis pla- 
zer y seruicio *. 

De Sanctiago á xxiiij.° de Junio 1554. 

Yo EL Principe. Vazquez. 

Inscriptio: f Por el príncipe, á don Juan Manrrique de Lara, 
clauero de Calatraua, mayordomo de S. M., y su capitán general 
de artillería. 

* Ex hac dicendi formula et negotio, cujus tractatio Joanni Manrique 
injungitur, apparet hunc, Romae versantem, legatione principis Philippi aut 
iraperatoris Caroli apud pontificem fungi, tametsi in epistola numquam ille 
orator aut legatus appelletur. Eumdem vero a Carolo caesare, tamquam le- 
gatura, jam pridem ad pontificem fuisse missum, testatur Sandoval, ex quo 
aliqua juvat excerpere ad Manrique de Lara, cujus mentionem aliquando 
fecimus, spectantia. «Había pedido el Papa [Julius III] prestados al César 
docientos mil ducados para los gastos de la guerra contra los Farnesios, los 
cuales el emperador le dio liberalmente, y con gran voluntad, y para asegu- 
rar al Papa de esta, y tratar de otras cosas de importancia, estando en 
Augusta, á 7 de setiembre de este año de 1551 embió por su embajador á 
don Juan Manrique de Lara, hijo de los duques de Nájera, don Antonio Man- 
rique y doña Juana de Cardona, hija del duque de Cardona, Clavero mayor 
de Alcántara, y su mayordomo y capitán general de la artillería, caballero 
notable en valor, virtud cristiana y gran servidor del César y de su hijo el 
rey Filipo, porque desde que tuvo doce años sirvió con las armas...» San- 
doval, Historia del emperador Carlos V, lib. xxxi, n. ll. Et paulo infra, 
n. 3o, pergit idem scriptor: «Hallábase... en la corte romana don Juan Man- 
rique de Lara, que, como dejo dicho,... había venido á reformar las cosas de 
Italia, y á tratar otras con el pontífice. Este caballero, sabiendo el levanta- 
miento de Sena, y peligro en que estaba de perderse aquella república, y 
apoderarse de ella el rey de Francia, sin esperar orden del emperador ni de 
otro príncipe, á su propia costa tocó tambores en Roma, hizo leva de las 
gentes que pudo, mandó venir parte de la que estaba en los presidios de 
Nápoles, Milán y Sicilia, tomó para sí el cargo de general... y finalmente 
formó un razonable ejército...» Atque id est quod POLANCUS, t. iv, pag. 12, 
n. II innuit illis verbis, quae nos supra retulimus, pag. 153, annot l. «Cum 
legatus Iraperatoris eo tempore, Senensi bello occupatus, extra Urbem 
esset.» 25 JUNii 1554 237 sao 

ANDREAS GALVANELLUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MORBENIO 25 JUNII I554 

Nicolaus Ubert, morbeniensis, curio a concivibus suis eligitur. — Popul- 
status ac dispositio. — Mala haereticorum hominum exempla et praedii 
catio, 

t 

La gratia et pace del nostro signor Jesù X.** sempre scia con 
nui. Amen. Per laltra nostra ^ la R. V. ha itese come gli homini 
elessene uno curato della terra, et quello uoleno, o scia confirmato 
dalli signori cardinali ^ o non scia confirmato, dicano che hanno 
gli suoi signori, che sonno cardinali et pontifici in gli suoi paesi; 
dicano: faremo il debito nostro a domandarla. Se la concederanno, 
la torremo; se anchora faranno il contrario, uideant ipsi. Gli here- 
tici ueneno in la terra, come intendo, et deridenogli homini nostri , 
che hanno posto per tri anni la sua speranza in cardinali, et spese 
molti dinari, et maxime in reuocare la bolla del Rdo., et fare que- 
lle giesie iuspatronato et dargli auctorità de potere ellegere uno 
che gli parea, et puoi reuocarlo senza domandare la parte. Quelli 
pochi spirituali stanno tutti admiratiui, pensando a questa cosa, 
ma gli altri ne uanno cantando per la terra. Tenemo certo che 
douentarà herética prima, quia peccatum trahit ad aliud, puoi gli 
signò suoi non cercano altro. Et hanno tanti heretici in una terra, 
domandata Cuore, che non gli puonno stare: uoleno che uadeno 
aile altre terre. Et questo è perchè sonno fugi ti d' Ingliterra; et 
fra gli altri gli è il beato fra Bernardino capucino che predicaua 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 122, prius 276. 
2 Vide epist. 750 et 755. 

^ Parochus nimirum, sive curio, quem elegerant morbenienses, a car- 
dinalibus praepositis fidei tuendae confirmandus erat. Cf. epist. 717, t. iii^ 
pag. 633, Elegerunt autem Dnum. Nicolaum Ubert. Polanco, t. iv,. 
pag. i38, n. 276, annot. 3. 

* Bernardinus Ochinus, de quo PoLANCUS, t. iv, pag. l38, n. 275 et 
pag. 211, n. 467. 238 Epistolar Mixtae— 829 i Ferrara con tanta audientia, et ha moglie, et una figliola, dotta 
secundo la dottrina herética: se credea che fuose morto , ma non 
è uero; et molti altri apostati. Hor ueda la R. V. como se ritroua 
questa ualle, et se le ne non uenese de quelli ogni giorno, ne uene 
per suoi negocìj, et sempre lassano qualche parole, perchè non 
attendeno ad altro cha seminare, maxime i questa terra, perchè 
uoriano che fuosse come Chore, ut omnes i foueam caderent ' 
da suoi sorti ^ quante bolle uole il populo, noi uole. Questo lo di- 
cano apertamente, et uenere matina lo demostronno. 

Nui celebrassemo la messa più tardo del solhto, et uno fece 
sonare la campana per le persone, acciò uenisseno alla giesia, et 
per essere passato la sua? hora, pensorno che fuosse il Rdo., che 
uolesse pigliare il posesso della giesia. Alchuni si leuorne et cor- 
serno alla giesia per uolerlo lapidare con saxi, perchè le strade 
sonno piene, et se uenira per far tal cosa, non uoleno per niente. 
Sonno tanto irati contra de lui et delli suoi, che per pocho gli 
amazariano tutti, et lo dicano aperte. 

Hanno noticia che serà qua presto, fuorse nanti la festa de 
santo Pietro, che è la festa della giesia, per la qual se combatte. 
Hanno spese scudi 500 per questa seruitù continua che cercano 
quelli che hanno troppo bono tempo in questa ulta, o nere che 
non pensano se non al mondo. 

Altro non hauemo da scriuere alla R. V., se non che a quella 
et alle sue orationi di continuo se aricomandiamo. Die xxv de 
Zugno 1554, di Morbegnio. Il seruo et figliolo indegno, 

Andrea Gualuanello. 

Inscriptio: Al molto Rdo. Padre, il P. M. Ignatio Loyola, 
prepósito generale della Compagnia di Jesù. In Roma. 

* NuM. XXVI, io: Et aperiens terra os suum, devoravit Core, morienti- 
bus plurimis. 

^ Lectio dubia. 25 JUNII 1554 239 S30 

ANTONIUS DE ARAOZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALUSOLETO 25 JUNIl I554 *. 

De reficiendo coenobio Btae. Mariae Virginis de Aranzazu. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre mio. La suma graçia y amor eterno de Xpo. 
nuestro señor sea. siempre en nuestro continuo fabor y ayuda. Por 
otras, y por las del P. Francisco, entenderá V. P. cómo está el 
monesterio de nuestra Señora de Aránçaçu. La deuoçión de aque- 
lla casa y el fruto que en confesiones se haze en ella, ya V. P, lo 
sabe; y por seer la nesçesidad tan grande, y la obra tan pía, y los 
religiosos personas á quienes in Domino mucho debemos, no se 
a podido escusar de scriuirlo á V. P. " Y pues vasta significarlo, 
y V. P. entiende la calidad de la obra, Jhu. Xpo. nuestro señor 
nos dé su graçia para sentir y cumplir su voluntad santtíssima. 
Amén. De Valladolid 25 de Junio 1554. 

V. P. minimus filius in Xpo., 

t 

Araoz. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre mío en Christo, el P. M.e 
Ignatio de Loyola, praepósito general de la Compañía de Jesús, 
en Roma. 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 128, prius 804. 
- Vide epistolas 751 , 752 et 757 . 240 Epistolar Mixtae— 83i »31 

PETRUS DE PARADA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 27 JUNII I554 

Humillimis precibus, ut denuo in Societatem recipiatur, eíBagitat. — Exem 
plum divinae ultionis, cum misericordia conjunctae, in eos, qui a voca- 
tione sua desciscunt. 

Jesus Maria 

Charissimo Padre. Gaudium et pax sit tibi semper. Amen. 
Eu entrey na Companhia de Jesus os dias e annos que se pode 
ver na taboa dos entrados e saydos, com tençam de nella viuer 
e morrer: e com esta tençam fiz os votos que nela se acustumam^ 
e Déos sabe quantas consolações nella me tem dadas Agora 
por meus pecados no anno pasado de 1553, por ver e me parecer 
que avia algumas turbações, me turbei; e sendo tam mao e em 
pena de meus pecados, nunqua ouue amostações que me moues- 
sem a querer cayr na verdade, nem eu querer fazer o que sabia 
que era necesario; pollo qual fui muitas vezes amoestado, e com 
todo muito mais duro; onde foy necesario ser lançado fora do 
mar da cha[ri]dade; e despois arrempendido me quisera tornar. E 
por me dizerem que auia de pasar pollos dous annos da prouaçam, 
nam quis aceptar esta condiçam: pollo qual recebi tanta pena 
dentro dalma, que adoeci de pura malenconia, e Deos me prouou 
segundo sua misericordia, que foy necesario cortarem me hum 
pee, de que creo que ja lhe teram dito como passou '\ E porque 
nos tais bons dias e tempos parece que cuidaria em Deos e mais 
em minhas maldades, que nam tem conto, eu com todo coraçam 

• Ex autographo in voÍ. E, duplici folio, n. 169, prius 463, (Secundum 
folium abscissum est). 

- Petri de Parada facta mentio est supra, Epist. Mixtae, t. i, pag. 539; 
t. II, pag. 490.— Vide infra, epist. Patris Miron, 2 Augusti datam. 

■5 Rem totam narrant LM. Quadr., t. li, pag. 482-487 et PolaNCUS^ 
t. IV, pag. 497-499, n. 1051-1055, qui etiam rei eventum et Ignatii ad has 
litteras responsum significat, ut statim dicimus. 27 JUNII 1554 241 

me renunciey nas maos de qualquer superior da Companhia que 
então fosse, e protestando diante de sua diuina magestade que 
asi o cumpriria, querendo me aceptar. E he verdade que asi como 
hoffereci o pee que me cortaram, e mais a perna que me ficaua 
que me cortassem, com aquelle rostro que convinha a xpao., asi 
também offereci o corpo e alma pera a obediencia que convynha 
a religioso desta religiam. Conhecendo me por mui culpado, 
como a ovelha perdida me torno ao verdadeiro pastor, que he 
V. R., confiando principalmente no verdadeiro Deos, que he 
pastor vniversal, e em V. R., que asi como em mi sobejou a 
culpa, que asi sobeie em Deos a misericordia e em V. R. a cle- 
mencia pera me perdoar, se vir que he seruiço de Deos noso 
senhor. La esta o P. Carneiro, Mtre. Simão, Luis Gonçalvez e 
outros que me chonhecem; e qua o P. Miram; e os mais dizem 
que me nam podem fazer neste caso nada, sem licença de V. R., e 
que me tomaram, se V. R. o mandar. Estou ja são do pee, e ja 
ando sobre duas muletas, e dizem me que me faram hum instro- 
mento com que ande bem. Do mais, como sei que todo pende da 
prouidencia deuina, estou muito ledo, porque tenho ja menos 
hum imigo da minha alma, e espero em Deos, que me sera mui 
grande ajuda pera a saluar: e asi senti nalma desque o tiue fora 
atee agora huma alegría interior, que nam sei dizer. Dous padres 
da Companhia, que se chamam Lota e Francisco Anrriquez, este- 
ueram commigo ao cortar, que me ajudaram e consolaram muito, 
e edificaram muito toda a gente que viam o expeitaculo. Ofere- 
cido estiue a morte, e julgado de todos os que me viram: agora 
que asi Deos o permitió, também estou offerecido a obediencia 
de V. R., se me mandar recolher. Eu me julgo por indigno de 
todo bem, e digno de todo castigo e de todo mal, e conheço me 
por ovelha perdida e por filho prodigo, e a V. R. por pay piado- 
so. O Spiritu sancto nos de a sua sancta graça pera que em todo 
cumpramos a sua sancta vontade *. Amen. Deste Coymbra a 27 
de Junho de 1554. Indigno filho de V. R., 

Pedro de Parada. 

* «Cum expediré visum non fuisset ut in Societatem is [sc. Parada] ad- 
mitteretur, quamvis cum pede ligneo, utilem tamen operam conimbricensi 
Epistolae Mixtae, tom. iv. 16 242 Epistolae Mixtae— 832 

Inscriptio: Ao cha [rissimo em X.° P. M.] Ignacio [de Loyola, 
prepósito] geral da Companhia de [Jhus.] em Roma. 

HIERONYMUS VIGNES 
[PATRI ANDREAE DE OVIEDO] 

NEAPOLI 29 JUNII 1554 

Societati Jesu Vignes adjungitur , interposito eam ingrediendi voto ad 
nutum superioris.—De suo doctoris gradu. 

t 

Molto Rdo, et in X.° Padre osservandissimo. 

L' amor eterno et gratia de Christo N. [S.] conserui sempre 
V. R. con suoi santissimi doni. Circa quel tanto me scriue ha ra- 
gionato col P. M.° Pollancho, resto molto sodisfatto, et mi pare 
non contenga cosa nuoua, eccetto il far nono voto ad nutum su- 
perioris, et uiuere come uno de quelli sono già entrati nela Com- 
pagnia. Al che m' occore de redurli a memoria che sempre ho 
sentito grandissima stretteza de cuore, uedendola necessità de la 
casa, a la quale manifestamente cognosco esser astretto, non per 
mia propia uoluntà et compiacientia, ma per mera obligatione, a 
me, quanto al mondo istesso (oltra el seruitio de la diuina maestà) 
croce quasi insupportabile per le mie debole forze; et cossi circa 
questo, fatto, non sentendo altro al presente, non uorria innouare 
altro, eccetto ratificar quel tanto già molti anni sono determinai dioecesi navavit, nam liberum jam ab obligatione, quam habebat Societati, 
Episcopus [Joannes Soares, O. S. A.] eum admisit et ejus opera ad res 
multas usus est.» Polanco, Z. c, n. 1054. 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio j n. 102, prius 210, — Caret 
inscriptione haec epistola, sed dubitandum non est eam Patri Oviedo inscri- 
ptam fuisse. Cf. infra, epist. 840. Porro «eductus est sub initio mensis Junii 
[Neapoli] Andreas de Oviedo..., coadjutor et successor Patriarchae [Aethio- 
piae] designatus, qui, ut tenere propter ipsius humilitatem et bonitatem et 
a Nostris et ab alienis diligebatur, ita recedentem multis cum lacrymis sunt 
prosequuti, quamvis privatam consolationem et auxilium bono communi et 
majori posthabebant.» POLANCO, t. iv, pag. 180, n. 38l. 29 JUNII 1554 cossi conditionatamente, come tante et tante uolte V ho replicato; 
et se non ho preso mala intelligentia de la littera de V. R. , questo 
credo sia el parere, cossi del P. M.° Pollancho, come anchora 
suo, perchè giudicandono ragioneuole le cause, per le quali hab- 
bi da differire, per questo par che succeda deuer perseuerar' nel 
pristino proposito, qual piacqui al Signor perfettamente 1' habbi 
d' eseguire nel modo et tempo sia magior gloria del suo santissimo 
nome, et cossi spetialmente lo prego ne facci per questo particu 
larmente oratione, et cossi il P. M.° Pollancho, al quale questa 
sarà comune in questo 

Quanto al mio dottorato, non mi è fatta instantia, starò parato 
con decla[ra]rii de nuouo bene tutte le conditioni, et li darò ad 
intendere non si uoglino ingannar' in falsi desegni. Le sue reco- 
mendationi V ho donate ad alcuni amici, quali lo resalutano, rico- 
mandandosi a le sue pie et sante orationi, et io insiemi con tutto 
el cuore lo prego n' habbi spetial memoria di me, et piacquali 
donar mie humile recomandationi al N. P. M.° Ignatio et a tutti 
quessi in X.° Rdi. Padri et fratelli, a quali son desideroso sempre 
de seruire. Da Napoli el di xxix de Giugno del Liiij. D. V. R. mi- 
nimo in X.° figlio et seruo, 

Geronimo Vignes. 
Il strepito de li vicini de Y altra casa son qetati alquanto: spero 
sarà stato utile per diuersi respetti: s' attende a la fabrica con 
diligentia, et de li vacui se spera celere esito. 

' Xegotium, de quo in tota epistola est sermo, piane intelligitur ex his, 
quae Polancus memoriae mandavit: «Dominus... Hieronymus Vignes, ab 
ipso fere initio Collegii Neapolitani, Deo in Societate servire voluerat, et 
eidem se toto resignaverat, veto emisso; sed Patri Ignatio, juxta consilium 
nostrorum, qui Neapoli versabantur, visura est expediré magis, ut domum 
paternam, cura uterque parens valde senuisset et ejus opera indigeret, sus- 
tentaret, et interim paratus esset, quandocumque a Societate evocaretur, 
omnia relinquere. Atque ita plurimos annos Neapoli egit ac perutilem no- 
stris operam navavit. » Polanco, t. iv , pag. 181, n. 382. Vide infra, 
epist. 840. 244 EPISTOLAE MlXTAE— 833 »3S 

MARCUS JORGE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

EBORA I JULII 1554 *. 

Patrem Miron Eboram venisse, ait, studia et res domesticas ordinaturum. — 
Cardinalis Henrici amor et liberalitas.— Patres Hernandez et Santacruz 
Elvis rediisse. — De sociis, morbo affectis. 

t 

Ihus. 

Mui Rdo. en Christo Padre. La graçia y amor de Christo 
nuestro señor sea syempre en nuestras almas. Amén. Lo que al 
presente ay del mes passado de Junio para escreuír á V. P. çerca 
la disposiçión deste collegio, es lo que se sigue. El P. Mtro. My- 
rón llegó á él al primer de Junio, y estuuo en él quinze días, en 
los quales se ocupó en reformar las escuelas y perfecionar en al- 
gunas cosas, visitándolas muchas vezes, y oyendo cada vno de los 
maestros. Occupósse también en ordenar las cosas de casa quanto 
á las reglas y meior obseruançia delias, y en fin los Padres y her- 
manos se consolaron y alegraron mucho con él en el Señor nues- 
tro. Estando aún aquí el Padre, vino el cardenal vna vez á uer 
las escuelas, y oyó todos los maestros, y después otro día dixo al 
P. Miguel de Bayrros en su casa, que boluiera muy contento 
delias, por el mucho seruiçio que en ellas se hazía á Dios nuestro 
señor. Ultra de los libros que tiene dado otras vezes, de que ja 
escreuj á V. P., da al presente avn más, y de su librería tiene 
dicho que ha de dar otrosí al colegio avn, los que le no fueren 
neçessarios. 

El P. Manoel Hernández y Pedro de Santa Cruz, que estañan 
en Eluas, como V. P. tendrá ja entendido por las otras % son 
venidos, y quedan aquí al presente con buena disposiçión, ben- 
dito sea el Señor; empero pienso que boluerán cedo, porque los * Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 182, prius 494. 
2 Vide epist. 801, 823. i3 JuLii 1554 245 

de aquella ciudad, por el mucho fructo que el Señor hizo allí por 
ellos, los embiaron otra vez á pedir al cardenal. 

Al presente quedan algunos hermanos enfermos, scilicet el 
hermano Roque Sans, que es vno de los maestros de Lisbona que 
ja dixe á V. P.; empero muy mejor se alia de lo que estaua el mes 
pasado, porque ja anda lleuantado por aquj por casa. También el 
P. Alfonso Barreto queda harto malo de los ojos y con callen- 
tura, 3' otro hermano de los seruidores también en cama. Nuestro 
Señor haga en todo lo que fuere más su sancta voluntad. De las 
escuelas no ay otro que escreuir á V. P., syno que los maestros 
todos continúan en sus sólitas occupationes y exerçitios con pro- 
uecho: gloria sea al Señor, el qual por su bondad tenga á V. P. 
de su mano. Encomendámonos todos en los sanctos sacrifiçios y 
oraçiones de V. P. De Éuora al primer de Julio de 1554. Por 
commissión del P. Miguel de Bayrros, 

Marcos Jorge. 
Inscripüo: f Al mui Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Igna- 
tio, praepósito general de la Compañía de Jesú, en Roma. SANCTIUS OCHOA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MONTE REGALI l3 JULII I554 '. 

Solitis occupationibus socii distinentur.— Scholarum exercitationes: audito- 
rum numerus. -Opera proximis fructuose impensa. — Suffraganeus, ne- 
dum nostrorum conatibus faveat, illis adversatur. 

t 

La gratia et pace de nostro Signore sia di continuo in nostro 
fauore et agiuto. Amen. Molto Rdo. in X.° Padre. Questa serà 
per satisfare alla santa obedientia, perchè il Rdo. Padre M. don 
Paulo % rettore del collegio di Palermo, mi comandò che douesse 

» Ex originali in voi. E, duplici folio, n. gS, prius 189. 
* Paulus de Achillis. Causa vero cur Sanctio cura scribendi demandata 
est, intelligi potest ex his, quae Polancus ad hunc annum tradit: uErat 246 Epistolas Mixtae— 834 

scriuere a V. P., se fusse alcuna cosa particulare per scriuer' de 
questo collegio de Montereale: benché poche cose nuoue ci oc- 
correno de scriuer' , fuori di quello che altre uolte mi ricordo ha- 
uer' scrito a V. R. Perchè quanto alle schole se continua nelli 
medesimi exercitij in leger' et insegnar' la dottrina Christiana 
alli figlioli, de la quale non solamente li figholi, ma li padri hano 
assai necessità in questa città. Et pure spero che con la gratia del 
Signore che questo serà un bon mezo per agiutarli tutti, perchè 
stanno molto contenti, sentendo hora li suoi figholi andar'per 
strada interrogando V nn' V altro li comandamenti di Dio, et che 
insegnano alla casa ahi altri, et quando non lo fanno, uengono li 
parenti acusarli, et si edificano molto uedendo in chiesia che 
stanno ingenochione alla messa, doue prima soleuano impedir' 
quelli che uoleuano sentire. Il numero delli scholari, quando è 
più, quando mancho, secondo occorreno le occupatione: ordina- 
riamente penso serano circa 150, pocho più o mancho. 

La doctrina Christiana soleuano leger' nell' hospitale; et las- 
sassimo la quaresima, perchè il nostro Rdo. Padre prouinciale ' 
mi comandò per obedientia che douesse occuparmi in udir' con- 
fessione, et non poteua fare, hauendo io cura d' una schola et 
della casa: et cosi non habbiamo più cominciata ex[pettan]do * 
che la nostra chiesia sia finita, la quale si fa con fretta. 

Della chiesia penso hauerà scrito a V. R. il nostro Padre 
prouincial et perchè anchora il loco non serà molto commodo, 
nè la gente ueniua uolentieri per alcun fastidio delli infermi, sino 
adesso si ha continuato a*predicare nel monasterio. Con le con- 
fessione si sono agiutate molte anime, le quale sono state in gran- 
dissimo pericolo, comunicandosi in peccato mortale, altre 506 
anni, altri doi o 3, et questo alcuni her paura che fusseron reue- 

Rector ejus coUegioli [monteregalensis] P. Sanchius Ochoa, navarras, 
et retinebantur consuetae scholarum exercitationes... » POLANCO, t. IV, 
pag. 225,n. 505. 

* Hieronymus Domenech. 

* Atraraento charta maculata est: litterae quaedam legi non possunt. 
' «Mense Julio primus lapis ecclesiae nostrae in eo collegio positus est 

a suffraganeo, praesentibus Duce de Bibona ac D. Ferdinando de Vega, 
Pro-regis fratre.» Polanco, t. iv, pag. 225, n. 504. i3 JuLii 1554 247 

late sue confessione, et altri per ignorantia, confessando con quel 
medesimo che fece lo errore. Sono alcuni confessati general- 
mente. Qui seria loco de boni operarij, et grande necessità se ne 
fussero, per leuar li molti abusi che qui sono. Perchè oltra la no- 
stra insufficientia, quello che donerebbe agiutarci, ci è contra- 
rio '. Il che ha dimostrato questi giorni passati, andandolo parlarli 
sopra d' uno abuso che qui hano, che è solamente dar a basciar' 
il uenerabil sacramento, anchora che non li sie alcuno impedi- 
mento per receuerlo: et dicendo io, che non mi pareua ben fatto 
nè esser" licito, pigliò tanta cholera contra de noi, che non po- 
teua parlar', dicendo che quelli basciar"" hera parte di commu- 
nione, et refutaua V authorità che li mostraua, escusandosi con 
quella ragione, che, si era licito a un secular' alzare il sacramento 
dalla terra, non era illicito basarlo. Perchè li dissi che quello era 
di necessità, non essendo presente più degno, leuar' el pericolo, 
per riuerentia del sacramento, et che non hauena quella ragione 
ha far con quella che diceua. Mi disse che negaua quel che con- 
cedeuan' le scritur', et che andasse a studiar', con tanta chole- 
ra, che quasi uedendo mi ueniua uoglia de ridere, et dicendo 
che non bisognaua parlar' con tanta cholera, mi rispose che non 
hera cholera, ma che noi trouauamo molte cose noue, etc. Li 
risposi che non cercauamo nouità, ma solo che fusseron tolti li 
errori, et che [se] sua S.ria sapesse alcuna cosa de noi, ce lo di- 
cesse; se non, che pocho si curamo, hauendo il testimonio della 
bona conscientia. 

Altre cose particulari non habbiamo che scriuer' a V. R. P. 
De quelli che qui siamo stati ordinariamente fin hora , per altra 
V. P. uederà. Delli altri non scriuo, perchè nano et uengono di 
Palermo. 

Non altro. Nelle sante oratione de V. P. tutti si racomandia- 
mo come figlioli indegni. De Monteréale alli 13 Luio 1554. 
De V. R. P. indignissimo figfiolo in lESV X.°, 

Sanctio Nauarro. 

* Agitur de monteregalensi suflFraganeo, cujus nomen hactenus, a Po- 
lanco aut ab epistolarum auctoribus scriptum;, non legimus. Caeterum 
usurpavit haec et latinitate donavit Polancus, t. iv, pag. 225-226, n. 507. 248 Epistolae Mixtae— 835 

Inscriptio: f Al molto R.do in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia de lESV, etc. In 
Roma. 

Alia manti: Monte reale 15 (sic) Julii. 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 19 JULII 1554 

Laurentius de Castello Tiburi peridoneas Societati aedes amantissime com- 
paravit.— Quid agere oporteat ut nobis Sti. Salvatoris templum adju- 
dicetur. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gracia y amor 
de Xpo. nuestro señor sea siempre en nuestro continuo fauor y 
ayuda. Amén. Aviendo M. Laurentio ^ comprado la casa para el 
collegio de Tivoli, y quiriendo él solo ser el que dé la casa, y 
pagar los dineros que avían dado para ayuda á la compra della 
çiertos benefactores, los quales con el ayuda del Señor se con- 
vertirán en beneficio del collegio, y se piensa que servirán para 
alçar çiertos muros á la fila de la cámara grande que sale al 
huerto, que es ençima de donde está el feno, para hazer tres cá- 
maras, contentándose de todo los benefactores, ha parescido á 
su S.* poner en breue la execuçión de la donaçión, la qual quie- 
re hazer libre y espontáneamente, sin ninguna condiçión, co- 
nosçiendo la gracia y misericordia que nuestro Señor le haze en 
ponerle por instrumento desta obra, de la qual se ha ofrescido 
por padre en el Señor, queriendo dar al Señor esta charidad muy 
libremente y á sus siervos. Y por mejor hazer su donaçión, ha 1 Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. I09, prius 227. -Ad argu- 
mentum hujus epistolae spectant epist. sequens, et quae abunde tractat Po- 
lanco, t. IV, pag. 23-3o, n. 27 et seqq., quem vide. 

- Laurentius de Castello. 19 JuLii 1554 349 

querido ' hazerla al modo que paresçerá á V. P., y para este 
effecto ha dicho querer escrevir á V. P.; y corno venga esta re- 
soluçión de allá, luego con la graçia de nuestro Señor entrega- 
rá por vía de donaçión ó traslación, como su S.* ha dicho, la casa 
á la Compañía. En lo qual se ha monstrado tan venévolo, devo- 
to y afiçionado á la Compañía en el serviçio del Señor, que por- 
que V. P. lo pudiese entender, he rogado á M. Desiderio ^ (que 
estava presente quando su S.* nos habló) que escriviese á V. P. 
lo que avía entendido de su buen ánimo, y así pienso que lo ha 
hecho. Irá con ésta su letra, plaziendo al Señor, y le paresçe á 
M. Laurentio que V. P. puede hazer cuenta de agrandar el colle- 
gio, y augmentar el número acá. 

Esta casa es tan buena y cumplida, alegre y en tan buen lu- 
gar, y tan sano y cómmodo á la tierra, que con dificultad se pu- 
diera aver otro lugar así cómodo; en modo que todos los que la 
ven se enamoran de quánto es buena para el collegio, digo de 
los que yo me recuerdo aver oydo hablar en ello. Por tanto V. P. 
embíe luego la respuesta y resoluçión del modo como querrá que 
se haga la dicha donaçión, porque M. Laurentio está apareiado 
á hazerla luego, y como á mí me ha dicho, singulis horis. 

Ofréscese otra mayor commodidad al collegio: y es, que se 
espera de aver libre y graçiosamente la yglesia de sant Salvador, 
en que aora dizen missa los Padres del collegio, con çiertas 
estançias y territorio que están junto á ella, la qual el patrón 
della ofresçe de muy buena gana, y el señor obispo ha dado so- 
bre ello buena respuesta. El modo como se piensa de aver, es 
sin ningún peso, transfiriendo á otra yglesia de sant Panthaleón 
(de la qual es rector también el mismo rector de sant Salvador, 
\' avn diçen que son entrambas vnidas), los pesos, fructos y el 
cargo parrochial, lo qual, dado que no fuesen vnidas, se tiene 
que lo puede hazer el obispo, y así, quatenus non sint vniti, se 
çercará de negoçiar que lo pasejtodo á sant Panthaleón. El cargo 
que podría quedar á la yglesia de sant Salvador, sería vna cape- * Ms. quesido. 

* Desiderius Girardin. 250 Epistolae Mixtae— 835 

Uanía, por la qual se deven de dezir çiertas misas, no sé si vna ó 
dos á la semana; pero tiene capellán ó beneficiado della, que tie- 
ne obligaçión de hazerlas dezir, el qual tiene puesto á otro para 
este effecto, bien que se dizen aora pocas delias. En manera que, 
ya que quedase la dicha capellanía, la Compañía ni el collegio 
no sería obligada á nada dello, sino á dexar dezir las missas en 
su capilla, quando las quisiesen dezir. Y porque no se dizen como 
se deven dezir, y por descargar la conscientia del que la tiene, 
y satisfazer á la intentión del fundador, se ha pensado de tratar 
que con la authoridad del obispo y consentimiento del patrón se 
pase la dicha capilla á la yglesia mayor, de lo qual holgaría mon- 
señor el obispo, y han dado algunos buena sperança que se 
hará '. Quidquid sit, es tan cómoda, vtil y necessaria esta ygle- 
sia, aviendo de estar el collegio donde aora está, que en todo 
Tivoli yo no sé que pudiese el collegio hallar otra yglesia tan al 
propósito, si no fuese fabricándola de nuevo, lo que no se haría 
sin muy grande espesa, y Dios sabe quándo, y quándo llegaría á 
ser tan grande como es la de sant Salvador, la qual está junto á 
casa, y con el terreno y estançias que tiene, que quiere con ella 
dar el patrón al collegio, se puede meter ó juntar con el collegio 
muy fácilmente. 

Y así aviéndola visto M. Laurentio, se ha tanto enamorado 
della, que me ha mucho solicitado á que la procure en todo caso 
por vía del obispo, in quantum potest, haziendo cuenta que, quan- 
no fuese por acá válido, por vía de Roma se podría confirmar; 
pero espérase con el ayuda del Señor que será válida la vía del 
obispo , y también que la yglesia y casa , estançias y territorio 
junto á ella se avrà sin peso, y que la capellanía se podrá pasar 
áotrayglesia, si no al presente, á lo menos con el tiempo; y si bien 
fueran tres capellanías, deste modo y con esta esperança, siendo * Erat tune tiburtinorum episcopus Joannes Andreas Croce, nostri 
scholastici, Lucii Croce, frater. «Et tam Episcopus quam parochus, nomine 
[Joannes] Dominicus Ciaccia, perlibenter, quod ab eis petebatur, conces- 
serunt; nam Episcopus benevolum admodum et beneficum semper se no- 
stris exbibuit, longe aliter quam ipsius patruus, qui ante eum Episcopus 
fuerat [Marcus Antonius Croce]». Polanco, t. iv, pag. 25^ n. 3l. IçJULII 1554 251 

tan al propòsito y necesidad del collegio, tendría yo por poco in- 
conueniente, no aviendo mayormente la Compañía de estar obli- 
gada á las tales capellanías. 

De la conclusión ó resoluçión que viéremos en averia, se avi- 
sará allá, con el ayuda del Señor, y pienso que presto, porque las 
personas están caldas y bien dispuestas: gloria sea al Señor. 

M. Desiderio continúa los domingos la doctrina xpiana. á 
la missa, donde vienen los escolares y otras personas, y me pa- 
resçe que se entiende harto bien, y que la dize á vtilidad y edi- 
ficación. Confiesa también á algunos, y suele yr al hospital á con- 
fesar, y se ocupa con sus escolares; y M. Pietro ' es bien diligente 
con los suyos; y Antonio ' haze mucho en este collegio, y da muy 
buena edificaçión y haze provecho con sus exortaciones y razo- 
namientos particulares. Yo predico los domingos en sant Loren- 
zo, y suelo oyr algunas confesiones. Cierto tratado que me en- 
cargó M. Polanco de frequentatione communionis, está suspenso, 
porque no he visto mucha disposiçión de estudiar en ello: pudien- 
do, procuraré con el ayuda del Señor de hazer lo que pudiere, 
por satisfazer al orden de la obediencia ^ En tanto pido que me 
perdone el P. M.*' Polanco. Todos estamos buenos por gratia 
del Señor, y nos encomendamos en las oraçiones de V. P, y 
de los Padres y hermanos en el Señor nuestro, el qual sea siem- 
pre con todos, dándonos su santa gratia y amor. Amén. De Ti- 
voli 19 de Julio 1554. D. V. P. siervo invtil, 

Andrés. * Petrus Pradene. Pius hic vir, natione gallus, qui pueros legere 
docebat, «in Societatem admitti Romae petebat, sed quia sacerdos et parum 
eruditus erat, missus fuit Tybur ut P. Desiderium in scholis juvaret, ut ita 
periculum fieret an ad Societatem idoneus futurus esset; ille vero, cum ali- 
quandiu diligentem operam pueris navasset, vota Societatis sponte sua emi- 
sit, et ita, retentus ibidem muitos annos, Deo in Societate Tybure inservi- 
vit, et cum óptima aedificatione domi et foris se gessit.» Polancus, t. IV, 
pag. 22-23, n. 26. 

^ Antonius de Robore. 

^ Opus Oviedo non absolvit; «ideo Doctor Christophorus Madridius, 
post ejus [Oviedo] recessum, ex obedientia hunc tractatum confecit.» Po- 
LANCUS, ibid, n. 35. — Vide quae diximus in notatione 2 ad hunc locum. 252 Epistolae Mixtae— 836 

Padre maestro Polanco: Ciertas cartas que me han embiado 
de Nápoles, he resçibido *: no escrivo á V. R. otramente, fuera 
de lo que verá para sí del caso. Resçiba esta por suya. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al molto Edo. Padre nostro in Christo nostro 
signore, il P. M." Ignatio de Loyola, prepósito generale de Com- 
pagnia de Jhus. In Roma. 

LAURENTIUS VIRILI DE CASTELLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 19 JULII 1554 *. 

Summa liberalitate tiburtinas aedes, suis emptas expensis, Societati tradit. 

Molto Rdo. signor mio osservandissimo. Veduto quanto V. R. 
me scrisse per la sua de V ultimo del passato et letto la copia 
del capitolo delle constitutione circha li fundatori, et inteso 
quanto per sua parte mi referi M. Nauarro subbito feci resolu- 
tione di comprar la casa, et alli ij di questo se ne fece lo instru- 
mento, et la pagai, come il venerando nostro fratello in Cristo, 
M. Andrea mi dice hauer dato auiso a quella, alle cui lettere, 
in quanto di questo ha scritto et scriuerà, me riporto. Et perchè 
uoglio concederla alla nostra ven"" Compagnia del nostro signor 
Jesucristo, desidero hauer una forma come questa concessione si 
habbia a fare, che stia bene, suplico a quella che ce ne uoglia 
far mandare un poco di minuta, la qual hauuta, subbito con la 
gratia del signor Dio farro V effetto; la qual concessione uoglio 
che sia candida, pura, et senza patto o obligatione alchuna, e 
senza alchuna reseruatione di qualsiuoglia cosa, et in somma * Vide epist. 844. 

^ Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 25, prius 84. 

' Habetur inter Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 463 et 207. 

* Franciscus Navarro, cujus mentio facta est supra, t. ili, epist. 725, 
pag. 654. 

* Andreas de Oviedo. Vide epist. superiorem, ex qua totahaec epistola 
piane intelligitur. 21 JULII 1554 253 

quanto più cristianamente sia possibile. Et hoggi mi truouo più 
contento che il primo di di hauerla comprata, et ringratio il 
signor Dio, che mi ha inspirato a questo, et V. R. che me ci ha 
exortato, alla quale son stato sempre deuoto, et sarrò deuotissimo 
et deditissimo mentre uiuerò. Alle cui orationi con la debita 
humilità di continuo mi raccomando, et desidero che il nostro 
signor Dio eie la conserui uiua et sana longo tempo. In Tibure 
alli xixdi Luglio 1554. Di V. R. S. deditissimo seruo, 

Lorenzo Virili ^ Da Castello. 

Inscriptio: Al molto Rdo. M. Ignatio, preposto generale della 
venerabile Compagnia di Jesù. In Roma. 

HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 21 JULII I554 '- . 

Quo in statu versetur negotium coenobii virginum Ascensionis.— Mamerti- 
nus cardinalis carpitur atrociter. — Frustra hucusque pro illius fratre Do- 
menech deprecatus est. — Annona ad Italiani ex Sicilia exportari minime 
potest. — De collegiis ad erudiendos africanos instituendis. — Arabica 
lingua perdiscenda. — Socii Goletam ac Tunetum mittendi, qui Íncolas 
doceant. — Octavianum Cesari parentibus suis restitui nefas judicat 
prorex Vega. 

t 

Muy Rdo. in X.° Padre. Pax X.i Las de ii del presente re- 
cebi á 18 del mismo: será ésta breue respuesta Acerca de la ex- 
pedi tión de la Ascensión speramos la resolutión del cardenal 
de Napoli aquí he hablado con el vicario, y me ha mostrado ' Hic dicitur ab aliis Laurentius de Virilibus, «sacerdos, patria Tipher- 
nas, qui propter eximia pietatis officia percarus erat Ignatio.» Orlandini^ 
Hist. Soc. Tes., lib. xrv, n. 19. 

- Ex autographo in voi. E, quadruplici folio, n. 84, prius 160-162. 

^ De hoc negotio satis multa dieta sunt in superiore volumine. 
Joannes Petrus Caraffa, postea summus pontifex, Paulus IV. 254 Epistolae Mixtae— 837 

cierta carta de su cardenal adonde dize, que en este caso nunca 
se ha consentido ni consente, y que dexe hazer al virrey, sin él 
entremeterse hasta que el Señor prouea en ello, que spera que 
con el tiempo se reuocará el mal echo: y esta es de 23 del pas- 
sado. Todavía me ha dicho que en días passados recibió vna otra 
carta, en la qual le scriuía que, siempre que su Ex. a le presen- 
tasse alguna monja de los onze monesterios de aquí, que la haya 
de hazer abbadessa y concluirlo todo, etc., y ansí me ha dicho 
que quiere hazer conforme ad aquella carta, queriendo más cum- 
plir con su Ex. a, etc., diziendo de su, etc. «que no tiene cons- 
ciência», y palabras muy malas; y ansí lo he referido á su Ex.a 
y está contento dello, y agora buscamos vna monja que sea al 
propósito. 

Si en este medio viniesse el despacho, vendría muy bien. Yo 
embié, por vía del mercader que dió * los 300 escudos, veintecinco 
para la espeditión deste negocio: harán recurso á éll, porque días 
ha que se embió. 

Acerca del hermano del cardenal yo he supplicado á su 
Ex. a por vn mes de redeundo, y no le ha parescido: todavía haré 
otra vez instantia, y lo que pudiere haré de mi parte. Y porque 
V. P. sea informado deste caso, de quánto bien se ha hauido su 
Ex. a con éll, le embío con la presente vna informatión sobre este 
negocio, de vn hombre muy plático de la corte, al qual, hablán- 
dole yo sobre este negocio, le rogué me poniesse en scriptis lo que 
me hauía de boca dicho, y ansilo ha echo, V. P. sepa cómo ^ me 
dize su vicario que no quiere el cardenal sino dineros, y de lotro 
poco se cura: allá lo vea. 

Sobre el grano que pide que de acá proueyéssemos á esos 
collegios, V. P. sabrá que en este regno ay muy royn recolta, y 

' Joannes Andreas de Mercurio, cardinalis mamertinus. 

- Sensus de industria suspensas: intelligit autera messanensem cardi- 
nalem. — Quid tandem aliquando hic promiserit se facturum, scripsit Igna- 
tius 3o Julii. Vide Carias de San Ignacio, t. iv, pag. 273-274. 

' Joannes de Vega^ prorex Siciliae. 

* Ms. dios. 

^ Joannes Dominicus de Mercurio. 
^ Ms. come. 21 JULII 1554 255 

que su Ex. a, por ver las faltas que entiende por las quexasque se 
hazen de muchos lugares del regno, ha mandado que no se ex- 
traya grano del regno. Pienso que querrá saber primero lo grano 
que habrá, y después determinará si se ha de saccar ó no: de modo 
que por agora no ay medio. Mas ago saber á V. P., que el nueuo 
impósito que se suele poner, como se a dicho, del rey, su Ex. a no 
lo remetirá, porque, como alguna vez le oydo dezir, el rey quiere 
hazer de su hazienda la limosna, y no que otro la aga por sí; y sé 
yo que avn con tener algunos cartas del emperador que se les dé 
extractión libera, por algunas salmas, acá por el officio no se les 
passa. Ellos se tienen sus inteligentias; y más, me acuerdo que, 
hauiendo la virreyna ', que sea en gloria, de embiar diez sal- 
mas por limosna á vn pobre cauallero, que estaua en Valentia, 
pienso que V. P. lo ha conoscido, que era de muy bien parenta- 
do, huuo de pagar el nueuo impósito, avnque fuesse por limos- 
na, por donde pienso que su Ex. a no hará nada. 

Si con todo esso le paresce que se lo pida, lo haré: si se da li- 
centia para extractión, después ay otra difficultad, en cómo se em- 
biaría seguro, que, si no es por comissión de su santidad, no car- 
gan naos para ay. El Señor lo remedie: acá ha subido dos scu- 
dos la salma, y se cree subirá más, por la mucha falta dizen habrá 
dello: yo procuro de proueher estas dos casas, si fuere possible. 

Quanto á los Gerbes, su Ex. a me ha dicho que las cosas están 
en buenos términos, que al emperador le ha plazido el aviso, y 
que amuestra con la primera commodidad querer entender en 
ello Aquí están dos hijos del Xeche como en rehenes ^ Si el 
Señor fuesse seruido que no estuuiesse tan occupado en otras 
cosas, esto se cumpliría muy fácilmente: podría ser que este 
hinvierno se hiziesse algo. 

En los Gerues no ay fortaleza de xpianos., mas el Xeche pro- ' Eleonora Osorio. 

Ad rem Polancus, t. iv, pag. 15, n. 15: «Agebatur hoc annoda no- 
stris in Africam mittendis; nam... [princeps] Gelvensium, Xequen vocant, 
(quae dignitas regia minor inter saracenos est)... Imperatori Carolo se 
subdere volebat.» 

^ Ms. renas. Epistolae Mixtae— 837 mete de darles la que ay, y hazerles otra, y al virrey le paresce 
que se podría tornar monesterio, y hazer allí vna fortaleza, que 
será más al propósito que Affrica, y no costará tanto de mante- 
nerla, y está más cerca de los Gerues, y tiene puerto, lo que no 
tenía Affrica, y muy buena compannya: V. P. lo encomiende á 
nuestro Señor. 

Su Ex.* me ha dado tres mochachos que eran de la corte, muy 
bonitos, ábiles, y saben ablar nuestra lengua , para que les en- 
senyemos: y hemos platicado de hazer vn collegio ' como de 
cathecúminos, adonde estarán estos, y si podemos hauer otros, y 
hazerles conseruar la lengua morisca, y que aprendan latín y 
doctrina, para que puedan predicar en su lengua natiua, para 
quando el Señor fuesse seruido que se effectuasse esto de los 
Gerbes, que pudiessen seruir 

Dos ó tres tenemos en estos collegios, de los nuestros, que sa- 
ben algún poco: ago cuenta deponerlos junto, para [que] apren- 
dan mejor , y tomar algunos mochachos ábiles , que quieren en- 
trar en la Compañía, y por no tener edad no pueden ser recebi- 
dos, si á V. P. paresciesse ponerles allí para que tomassen la len- 
gua, porque ase de tomar de niñyez , y hazer en fin vn collegio, 
donde se ensenye esta lengua, y si algún moro se quisiere boluer 
christiano, se tendrá allí en lugar apartado, cathecúmino. 

Pensamos agora qué medio se dará para mantener este col- 
legio: yo he pensado, porque en este regno ay muchos moros 
que están aquí, proponer al visorey que todos estos, quiriendo 
quedar en este regno , se scriuiessen , y que fuessen obligados 
cada mes venir á vna iglesia , y que allí se les predicasse , y que 
diesse cada vno vn tarín ó dos cada mes , como hazen las mere- 
trices en Palermo, y esto siruiesse para este collegio. V. P. me 
mande avisar lo que lé paresciere sobre esta obra. 

* Ms. collegios. 

2 PoLANCUS, ibid., ita haec complexus est: <(Ut autem facilius rebus 
Afriche consuli posset, in Sicilia agebatur de collegio quodam, ubi lingua 
arabica addisceretur, et aliqui pueri africani instituerentur, ubi locus aliquis 
distinctus esset ad eorum usura, qui ad fidem converterentur, ut ad modum 
catechumenorum in fidei fundamentis instituerentur. Aliqui etiam ex no- 
stris in Collegio Messanensi in lingua arabica jam exercebantur.» 21 JULII 1554 257 

De la Goletta hazen gran instantia que embíe vn spanyol le- 
trado, que allí haría gran prouecho en los soldados: y yo lo dezeo 
mucho por este respecto, porque allí platican con muchos moros 
de paz, y me dizen que algunos mochachos se conuierten, y avn 
podría allegarse á Túniz, adonde ay xpianos. que son tributarios, 
y tienen hijos que saben la lengua: de modo que el Señor se po 
dría seruir mucho déll. Acá no lo tenemos: si de ay pudiesse ve- 
nir alguno, el Señor spero se seruiría mucho déll *. 

Agora el rey de Tunis está en paz con el emperador, y hale 
embiado presente en senyal de amistad , y ansí se podría tractar 
en Thunis. El Señor lo encamine como sea su maior seruitio y 
gloria. 

Vn scholar de la casa de probatión, que se llama Gaspar, sabe 
razonablemente la lengua. El miércoles hade predicar aquí en el 
collegio en morisco: ele encommendado que aprenda de vno que 
tenemos en seruitio, que se lama Ignatio, que sabe muy bien la 
lengua, el qual manyana predicará en dicha lengua, para que 
Gasparo se aproueche en oirlo. 

Acerca de Octauio % soa Ex.^ me ha promeso de scriuer' al 
cardenal de Carpi, y me ha dicho que, si bien me viniesse man- 
dato de embiarlo de parte de V. P., que no lo embíe, que él con- 
sultará con su santidad, si tal mandamiento viene, paresciéndole 
muy mal que, queriendo vno seruir á nuestro Señor, sea moles- 
tado y no aiudado. 

Por esta no me puedo más allargar El Señor sea con to- 
dos. De Messina á 21 de Julio 1554. De V. P. sieruo en Jesu X.°, 

Jo. HiERONYMO Domenech. * «Quamvis de P. Bobadilla Melitem mittendo et de quibusdam aliis 
Goletam, inter quos erat P. Christophorus de Mendoza, ageretur, rerum 
dispositio sic mutata est, ut haec opera in aliud tempus rejicienda fuerint». 
Polanco, t. iv, pag. 16, n 15.— Haec omnia uberius pertractata ab eodem 
auctore reperiuntur, ibid., pag. 216 219, n. 4S1 et seqq, 

- Octavius sive Octavianus Cesari. Vide infra , epist. ipsius Cesari, 
Ignatio 29 Septembris datam. 

' Cf. epist P. Domenech, 23 Septembris Messana ad Ignatium mis- 
sam, quam infra edimus. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 17 258 Epistolar Mixtae— 838 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
cio de Loyola, prepósito generale della Compagnia di Giesù. In 
Roma. 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 21 JULII I554 

Templum Sti. Salvatoris tiburtinum Societati Jesu, magna tara episcopi 
quarti parochi consensione, attributum. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gracia y amor 
de X."' nuestro señor sea siempre en nuestro continuo fauor y 
ayuda. Ayer, viernes, 20 de Julio, se vuo la yglesia desant Sal- 
vador, resignándola el patrón libremente, sin peso de ánimas, y 
confirmándola monseñor el obispo % aviéndola, quatenus opus 
esset, desunido primo de la yglesia de sant Panthaleón, á la qual 
dezía el rector que era vnida ad tempus, avnque dello no paresçe 
bulla; antes algunos an creydo ó dubdado que no fuesen vnidas. 
Y á causa que sant Salvador está muy distante de sant Pantha- 
león, lo que dava impedimento ó escándalo el averse de transfe- 
rir los parrochianos allá, la vnió el obispo cum consensu recto- 
ris (que es el mismo patrón ' que dió á sant Salvador á la Com- 
pagnia para el collegio de Tivoli) con vna yglesia parrochial de 
santa María, cerca de sant Salvador, que tiene el mismo patrón, 
transferiendo á ella los fructos y cura parrochial, excepto el 
cuerpo de la yglesia con çiertas estançias y territorio contiguo á 
ella, lo qual todo concedió á la Compagnia, resignándolo en • Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. Ilo, prius 228. 
Joannes Andreas Croce. Vide epist. 835. 

^ «Praeerat tribus paroeciis Sanati Salvatoris, Sanctae Mariae Mentis 
Arsicii, et Sanati Pantaleonis, unus idemque parochus, Joannes Dominicus 
Ciaccia.» Orlandini, Hist. Soc. Ies., lib. xiv, n. 19. Vide infra, epist. 841. 21 JULII 1554 259 

manos del obispo, el qual de muy buena voluntad la conferió, 
dando entrambos licentia de poderse tomar la possesión, la qual 
se tomó ayer tarde, aviéndole así paresçido á M. Laurentio de 
Virilibus \ el qual se quiso hallar y ser testimonio en la posse- 
sión. 

La condiçión que puso el patrón que dió la yglesia, fué, que, 
en caso que en sus días dél la Compagnia se oviese de partir de 
Tivoli, ó quisiese dar á otro la dicha yglesia de sant Salvador, 
que en tal caso torne al mismo cum melioramentis, la qual con- 
diçión, por ser justa y sin daño de la Compagnia, se concedió. 
Otra cosa pedía, pero no se concedió, ni se puso en el instru- 
mento altramente; es á saber: que el collegio fuese obligado á 
dezir vna misa á la semana por el cargo que él tenía á sant Sal- 
vador, pienso por los que o viesen dexado la renta (ó yglesia), en 
modo que él no fuese obligado á hazerla dezir: la qual missa 
devia de ser por el peso parrochial. Pero el obispo dixo que era 
superfluo pedir esto, tiniendo que el collegio dirá más missas, 
bien que antes avía concedido el obispo que, cualquiera missa 
que en la semana se dixese en'sant Salvador, fuese por la missa 
que á la semana se avía de dezir del parrochiano, y que quando 
se faltase alguna semana, que con qualquiera otra que demás se 
dixese, fuese en recompensa; pero al fin Dios quietó al patrón, 
que no curase de pedirla, tiniendo ser superfluo, y así no se sti- 
pulò esta condiçión, y yo confirmé el dicho del obispo, que se 
dirían muchas missas en el collegio. Queda libre la yglesia de 
sant Salvador de cargo, bien que ay en ella vna capilla, que con 
el tiempo se podría transferir á sant Lorenzo, á causa que allá se 
dixesen las misas por el que es obligado, y sant Salvador queda- 
se más desembaraçado, bien que no paresçe este gran peso. 

El nombre del donador de la yglesia se llama M . Joán Domi- 
nico Chiacha: podránle tener por encomendado, como á bene- 
factor. 

Como venga Antonio ' con la resoluçión que esperamos açer- » Vide epist. 835, 836. 
' Antonius de Robore. 26o Epistolae Mixtae— 839 

ca de la donaçión de M. Laurentio, creo que luego avremos la 
casa con graçia dei Señor. 

Ayer tarde llegó aquí M. Mareio: está como huésped, como 
se escrive que puede estar por tres días, según las constitutiones, 
bien que no ay mucha comodidad de tener huéspedes, mientras 
no se harán algunas cámaras: procurarse ha con el ayuda del 
Señor de buscarle alguna estançia para esta estada. 

Estamos .sanos de salud por graçia del Señor, el qual sea 
siempre con todos, dándonos su santa graçia y amor. Amén. De 
Tivoli 21 de Julio 1554. De V. P. siervo invtil, 

Andrés. 

t . 

Inscriptio: Ihs. Al molto Rdo. Padre nostro in Christo nostro 
signore, il P. M. Ignatio de Loyola, prepósito generale de la 
Compagnia de Ihus. In Roma. 

Al porte doi baiochi. 

CHRISTOPHORUS DE MIRANDA 
ABBATI DE SALAS, FRATRI SUO 

BURGIS 24 JUI.II 1554 

Suum fratreni;, de sententia condendi Burgis collegium Societatis, dejicere 
singulari artificio conatur. 

t 

Señor : La bispera de sant Pedro me mostraron Obregon y 
Benedicto, en medio pliego de papel, sacado un capítulo de vna 
carta de V. m., con la qual holgué tanto, quanto en toda mi vida 
holgué con carta, ni cosa que de V. m. viniese ': porque me pa- 
reció que Dios me hauía complido vna gran parte de mis deseos, 
que fueron siempre y son, ver á V. m. affiçionado al seruicio y 

* Ex autographo in voi. E^ octuplici folio^ n. 129, prius 3o7-3r2. 

- Litteras Francisci Jimenez de Miranda, abbatis de Salas, ad burgen- 
sera canonicum Obregon et ad Benedictum Uguccioni habes inter Cartas- 
de San Ignacio, t. iv, pag 520 et 52 1. 24 JULII 1554 261 

gloria de Dios y á la salud de su ánima, y á la honrra y renoua- 
miento de la memoria de su linaje; y esto púsolo Dios más en 
mano de V. m. que de ninguno de su linaje, por ser el mayor y 
el de más dignidad y hazienda; y ver agora que lo quiere poner 
por obra con tanto calor, holgué, cierto, dello más que podría 
dezir. 

Aunque por otra parte ver á V. m. tan resoluto en el nego- 
cio de más importanzia que en su vida tuuo, y tan presto deter- 
minado, me cupo parte del plazer; porque siempre vi que los per- 
lados, y señores, y caualleros, y personas semejantes como V. m., 
para semejantes negoçios, que son poner la postrera corona á la 
vida y á la muerte, han tomado muchos años de propósito para 
pensarlo y comunicarlo con sus deudos y amigos, y con todos 
aquellos que les paresçía podían dar algún consejo en el negoçio, 
porque, visto todos los pareçeres, tomen el mejor, Y es verdad 
que el condestable * hizo traer á su capilla para su sepultura vna 
piedra de jaspe harto buena más ha de dos años, y jamás haze 
otra cosa sino tomar pareçer de unos y de otros de cómo estará 
mejor, y aun no se ha resumido, quánto más para una obra como 
esta de V. m. 

Y aunque V. m. ha tardado tanto en esta determinaçión, que 
pareçe que no conuiene tanta dilaçión, todavía ay medios en las 
cosas: y aunque de muchos días acá V. m. ha hecho poca quenta 
de mí en apartarme de todas sus cosas, no se me ha dado mucho, 
porque no ha sido por mi culpa, y tengo á V. m. por señor y 
padre, y qualquier cosa que comigo haga, ó yo la merezco, ó 
V. m. lo haze por mejor, y es officio de padres, aunque algunas 
vezes las palabras no sean tantas buenas, hazer buenas obras, 
como V. m. nos ha hecho á todos, Pareçe que en este negoçio 
que toca á la honrra de todo nuestro linaje, en la qual natural- 
mente todos los deudos tienen necessariamente parte, y sobre to- 
dos, los hermanos, porque la honrra de V. m. es necessariamente 
mía, y la afrenta por el consiguiente ; y hauiendo tanto tiempo 
que yo he trabajado en esta obra, y siendo, como he dicho, el re- ' Petrus Fernandez de Velasco, dux de Frias^ Castellae comestabilis. 202 Epistolae Mixtae— 839 

mate de la vida 5' de la muerte, y ser yo el hermano mayor que 
V. m. tiene, y el que más siempre ha pretendido la honrra de 
V. m., pareçe fuera justo se me diera parte antes de la resolu- 
çión; pero aun esto no importa: que pues á V. m. le ha paresçido 
así, quizá será lo mejor. 

Y es verdad que V. m. me mostró en un tiempo amor por 
muchas palabras dichas en mi ausençia, mayormente en casa de 
Francisco de Salinas y otras partes, queriéndome casar, lo qual 
tengo en memoria y agradezco, como si las pusiera por obra: ha- 
uerme mostrado algún desamor de algunos años acá, no ha po- 
dido dexar de darme gran pena, mayormente que yo no sé por 
qué, ni V. m. me lo ha querido dezir; porque, sabiéndolo, ó yo 
me huuiera desculpado, ó pedido perdón; pero en fin, que como 
quiera que ello sea, pues sale de V. m., yo lo tengo por bueno; 
mayormente que si huuiera seruido toda mi vida al emperador ó 
al papa, no me huuiera por ventura hecho tanta merçed coma 
V, m. me ha hecho, sinhauerle seruido en nada. Pero, çierto, no 
fué açertado una obra como esta tan essençial de nuestro * linaje 
encomendarla á Benedito, ni mouerse por él á ella, si él fué al- 
guna causa, como acá anda por el pueblo : lo uno porque Bene- 
dito, aunque es buena persona, no tiene la capacidad necesaria 
para un tan gran negoçio; lo otro, porque tenga V. m. por çierto, 
que no se le da más á él que se açierte, que se me da á mí que 
el que tira en Roma con ballesta azierte el ito, porque siempre 
los deudos de nuestra madre, y principalmente la de Juan Bap- 
tista, como conoscieron á nuestro padre un pobre escudero y con 
muchos hijos, tuuieron enuidia de las mercedes que Dios nos ha 
hecho, y esta parece heredaron los hijos, y por esto premitió 
Dios que ellos nos siruiesen, y tuuiesen el bien que Dios les ha 
hecho por nuestra mano. Y hauer tomado el año de 53 á Bene- 
dito en nuestra casa, y hauerle puesto en negoçios sin sauerlos, 
de que no poco daño nos vino, y hauerle suffrido, y hauerle dado 
todo lo que tiene, y con hauernos hecho al tiempo que se quiso 
saUr de con nosotros vna gresca, que en pocos hijos de vezinos * Ms. nuestra. 24 JuLii 1554 263 

desta çibdad, ni de otra, se ha visto, se pasan dos y tres años 
que no entra en mi casa: y quiero dezir á V. m. una niñería, 
para que se ría della, y no para que resçiba pena. 

Después que se le dió esta comisión, su hermana doña Mag- 
dalena, estando con unas señoras deste pueblo, según refirió una 
muger casada de las honrradas y de buena consciência deste pue- 
blo á doña Leonor, dixo: Señoras, ya sabéis cómo el abbad de 
Salas por amor del señor Benedito ha dado á los Padres de la 
Compañía de Jesús 600 ducados de renta, y el suelo delante su 
casa para vna iglesia y collegio, y á él ha dado cargo y hecho 
patrón dello. Las otras respondieron: Ay señora, no es posible 
que el señor abbad aya hecho tal cosa. ¿Dónde está el señor 
Christóual de Miranda, su hermano? Porque, perdónenos V. m., 
aunque el señor Benedito sea hombre de bien, otra cosa es para 
todas las cosas del mundo el señor Christóual de Miranda. Res- 
pondió: Ello es ansí: y aun ha cerrado quenta con él y con sus 
hijos, que no les dará un marauedí más. Pues V. m. conosce el 
viento de la señora Magdalena, suplicóle que se ría dello, aun- 
que le certifico que le escoció ' harto á doña Leonor quando lo 
oyó, pero yo rióme dello. 

Allende desto, siendo esta una obra de tanta auctoridad coma 
es, que ningún señor, ni cauallero, ni perlado de diez quentos 
de renta, la haría, que no fuese muy estimada y mirada con çient 
hojos. 

Anda aquí vn canónigo blanco, Hierónymo de Castro * y 
otros como él, que huelgan de hablar con estos Padres, y no les 
dan nada, diziendo y riendo por las calles: mira que ha hecho el 
señor Benedito que el abbad de Salas dé á los de la Compañía: 
quiérole screuir una carta que lo ha hecho muy bien, y loárselo, 
porque no se tire atrás. Otros, que han visto que V. m. dize 
que, si viue cinco años, que les dará mucho más, dizen que lo 
haze V. m. por negoçiar con Dios cinco años de vida. Don Her- ' Ms. escogió. 

* Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 576. 204 Epistolar Mixtae— 839 

rando de Mendoça que es gran señor mío, y principalmente del 
abbad, que me juró á Dios que en su vida hauía visto mancebo 
de más nobles y religiosas condiciones, y que, si se offreçiese en 
qué, haría más por él que no por todos los del cabildo, digo vno 
por vno, vínome á ver, porque estoy malo, y díxome riéndose, 
porque ellos saben que yo no estoy bien con esta obra: Pues se- 
ñor ¿qué le pareçe á V. m,? muy bien lo ha hecho el señor abbad. 
Yo le dixe, que qualquier cosa que V. m, hiziese, estaría muy 
bien hecha: demandóme mi pareçer, díxesele muy largo, calló un 
buen rato, después dixo: agora, señor, todo es bueno, y que me 
pedía por merçed yo también lo aprouase. Yo le dixe , que si el 
cardenal lo huuiera hecho, que yo holgara dello; pero que en ha- 
zerla V. m., que yo no haría lo que deuo con mi hermano mayor 
y padre, y que me hauía hecho tantas merçedes, y á todo mi li- 
naje, si no dixese mi pareçer, y que después V. m. haría lo que 
fuese seruido. Es cosa estraña que gente ruin se ría de un caso 
tan insigne y la attribuyan á Benedito, 

Estas niñerías he dicho, porque, çierto, esta obra no se hauía 
de encomendar ni dar auctoridad sino á hermanos, porque es obra 
de tanta honrra; 3?^ si V. m, no nos honrra ni fauoresçe, no tene- 
mos otro que lo haga. Y es verdad que, si anda Benedito por sa- 
car de nosotros en fauor de los Padres y en diminuçión de la 
auctoridad de V. m., como si fuese vno dellos, y él es el presi- 
dente de los capítulos, y torno á suplicar á V. m. que no se en- 
fade ^ de tan largo prólogo, porque, aunque en él ay muchas ni- 
ñerías, ay otras cosas, y importa que V. m. lo sepa todo. 

Señor, visto el capítulo de la carta de V. m., luego entendí 
con lo demás en el cumplimiento de su voluntad , pensando ha - 
llar en estos Padres tanta humildad y deseo de cumplir y seruir 
á V. m., como era razón: y otro día, que fué de sant Pedro, luego 
cay malo de calenturas y una erisipula, que me ha tenido y tiene 
mal tratado; todauía no falté punto de entender lo que conuenía 
al negocio, estando en la cama. Vino aquí luego el P. Francisco 

* Ferdinandiis de Mendoza, de quo saepe diximus, frater cardinalis bur- 
gensis, Francisci de Mendoza, ac pro eo dioeceseos administrator. 
® Ms. enade. 24 JULII 1554 265 

Borja, que fué duque de Gandía, y en mi casa tratamos mucho 
del negocio, y dim.os y tomamos capítulos, los quales no diré 
aquí, porque el canónigo Obregon tengo por cierto los embía 
á V. m , y también porque no puedo alargar. Sólo digo que lo 
que dellos resulta es, que ellos tienen hechos sus statutos tan á 
propósito de no perder un poco de libertad, ni obligarse á nada, 
que V. m. no tiene de quanto les pretende dar, sino lo que ellos 
quisieren; lo cual, á mi ver, es como no tener nada; porque, 
como la esperiencia nos enseña, no ay sanctidad que breuemen- 
te no se enfríe; y vemos á qué estado ha venido la sanctidad de 
sant Benito, sant Bernardo, sant Francisco, santo Domingo; 
sanctos claros, con grandes milagros con martirios muchos 
dellos. A mi ver no sería bien pensado no temer que á lo mesmo 
vernán estos , quánto más que es grande la differençia : aquellos 
andauan por los desiertos, desnudos, ayunando, en grandes dis- 
ciplinas; ellos iuan á buscar los penitentes, y deseosos de doctri- 
na y vida, y ansí anduuieron mucho tiempo: después por neces- 
sidad de doctrina y exemplo truxéronlos á las cibdades, y hizié- 
ronles casas paxizas, y ansí vinieron á lo que aora están. Estos 
Padres, yo no veo que emplean su calidad en estos reinos, ni 
en los de Portugal, sino en hazer coUegios, y buscar rentas; y 
tenga V. m. por cierto, que antes de 30 años, ó no habrá memo- 
ria dellos, ó ternán más de 50 quentos de renta. Y corto el hilo 
de hablar en esto, porque no puedo alargar más, por estar malo, 
y principalmente porque sé que mis razones no valen ante V. m., 
antes le dan pesadumbre; sólo diré, y delante de Dios no miento, 
que la cibdad, que es justiçia y regimiento, y los más principales 
della, hombres y mugeres, y los de la iglesia, de diez partes las 
nueue se han intrestezido , porque la çibdad está muy pobre , y 
muy cargada de monasterios , y siéntense agrauiados con estos, 
porque, aunque V. m. dé para el collegio, pretenden de tener 
casa de professos, que, á lo que dizen, no pueden tomar dineros. 

Todos sperauan con grande deseo la obra de los cappellanes 
pobres y huérfanos, con que hechaua el sello á la honrra que Ms. mir agios. 266 Epistolar Mixtae— 839 

V. m. hauía hecho á esta çibdad, que fué harta, porque V. m. fué 
el principio de poblar á Vega, donde vale aora tanto un pié de 
suelo, como dentro de la çibdad *, y no sé si supo cómo la çibdad 
se opuso á que no quedasen aquí, y embiaron sobre ello al conse- 
jo; pero son tantas las çensuras que traen del papa, que no pudie- 
ron. Ansí que, señor, tornando al propósito, V. m. no tiene más 
en ellos, que lo que sus statutos mandan, los quales cada día 
puede alterar ó reuocar, ó su general ó el papa, y se haze muchas 
vezes aún en nuestros tiempos Sólo se obligan á dar dos lecto- ' Domus gentis de Miranda, sive palatium «está edificado en el estremo 
oriental del barrio de Vega.» Madoz, Diccionario geog.- estadístico-histó- 
rico de España, t. iv, pag. 578^ ubi illud aedificium describitur. 

- Ad rem faciunt quae Ignatius Henrico Schweicker, duci Bavariae Al- 
berto a secretis, in simili argumento rescripsit: «Nella lettera che scrivo a 
Sua Eccellenza vedrà V. S. come non ci è parso entrare ne' capitoli e nelle 
obligazioni dell' una parte nè dell' altra; e perchè veda la causa, qui mando 
la copia di un capitolo delie nostre costituzioni. Vero è che il nostro capito- 
lare parerà forse a qualcuno che sia contro la utilità della Compagnia nostra, 
più che altrimenti, massimamente volendo noi sforzarci di fare quanto i ca- 
pitoli ricercano e più alla giornata, come 1' esperienza mostrará, e non le- 
gandosi r Illustrissimo Signor Duca, se non quanto ad esso parerà. Con 
tutto questo noi ci persuadiamo che la benevolenza del Principe e il vedere 
il frutto, che seguita dal suo Collegio a gloria divina e aiuto delle anime, 
faranno più che quanti capitoli si possono scrivere per stabilire il Collegio 
nostro, e anche ci stimolarà la carità per fare ogni offizio che potremo per 
sovvenire alla religione nello stato di sua Eccellenza e compiacere quella. 
Intanto non vorressimo introdurre questa usanza del capitolare con tali 
obligationi nell' accettare Collegi per la Compagnia; il che non abbiamo 
fatto nè con la Maestà del Re di Romani, nè con alcuno altro Principe o fon- 
datore dei nostri Collegi. Ben è vero che noi riguardiamo la intenzione loro, 
e ci accomodiamo a servirli secondo quella; ma non ci obblighiamo; parte 
perchè tutti i nostri ministerii vogliamo usare gratis per solo amore de 
Cristo N. S., benché la sostentazione necessaria si pigli; parte perchè non 
vedendo che sia servito Iddio N. S. del nostro ministero, da una banda pos- 
siamo trasferire in altra. Li fondatori ancora, benché lascino entrate per- 
petue, massimamente essendo Principi, se vedono che non si osserva quello 
che si pretendeva nella fondazione^ possono disfare quello che hanno fatto 
essi, e anche li predecessori loro. Sicché V. S. ha inteso la causa perchè 
non procediamo per via di capitoli; ma non mancheremo di provedere di 
dottori in Teologia e Maestri delle lingue, i quali attendano ad aiutare gli 
scolari in lettere e buoni costumi; e ci sarà tra loro al meno un predicato- 
re; e gli altri collegiali, che manderemo anche al tempo suo, serviranno per 24 JULII 1554 267 

res de prinçipios y medios de gramática, los prinçipios sé que son 
los medios, y no aduierto á V, m. que en este pueblo en sant Pa- 
blo y en sant Juan el abbad Zorrilla, que es muy docto, le[e] en 
cada día lectiones de theología y sagrada scriptura, y artes de 
gramática, allende de la que se lee en el Sarmental que es más 
que prinçipios y medios. La lee vn licenciado Ortiz, cappellán de 
la capilla del condestable, y es varón doctíssimo en griego y en 
latín. El collegio del cardenal está ya acabado, y luego se por- 
nán en él collegiales y lectores muy doctos en todas letras huma- 
nas. Estos Padres desearon mucho este collegio del cardenal, y 
me importunaron mucho, yo trabajase con el condestable se le 
diese: no aprouechó Díxome el condestable y todos quantos 
doctos y prudentes hablan en ellos, que ¿por qué no van á predi- 
car á Asturias, Montañas, Vizcaya, Gallicia, que no saben el pa- 
ter noster, y los más no creen en Dios? Dizen que lo harán quando 
en toda España tengan casas y collegios, dubdándose mucho to- 
dos dello; porque dizen, que lo que no haze la humildad reciente 
y la pobreza, que no lo ^ harán las riquezas. Piega á nuestro Se- 
ñor por los méritos de su sagrada pasión, que los encamine á su 
gloria y á la salud de las ánimas. Como he dicho, yo no quiero 
tratar de los capítulos, porque no estoy para ello , ni creo que 
conuiene. Saluo auiso á V. m., que con su prudençia los mire, y 
dellos redundará demasiada cobdiçia y diligençia del señor del 
suelo y moneda: y que pareçe que aun antes que lo tengan, quie- 
ren ser señores dello, y dar á V. m. lo que les pareçiere. Lo se- 
gundo, una pertinaçia grande de no se subiectar á cosa ninguna, 
antes quieren, de lo que por sus statutos son obligados, como es 
dar la vela de vna libra cada año al patrón, que no puede ser me- 

quello che si pretende». Cartas de San Ignacio, t. vi^ pag. 444-445, hispa- 
nice cum annotationibus, pag. lo3 et seqq. 

* «Plaza llamada hoy de la Paloma ó del Arzobispo, y más comun- 
mente del Sarmental en el siglo XV.» Martínez y Sanz, Historia del 
templo catedral de Burgos, pag. 244. 

* Sermo est de collegio, quod Burgis «comestabilis aedificabat, ut exe- 
cutor testamenti Episcopi BurgensiSj domini Patri Gonzalez.» Polanco, 
t. II, pag. 3i7, n. 3o2; Epist. Mixtae, t. n, pag. 576, 753. 

" Ms. la. 268 Epistolae Mixtae — 83ç 

nos, y que quede en su libertad de darla, según la deçençia y me- 
reçimiento del patrón. En la qual cláusula se contienen grandes 
misterios: y el vno es, que, siendo ellos juezes de la qualidad y 
deçençia del patrón, por tiempo, si quieren, no la darán, y aun 
harán morder en el ajo. 

Parésceme blasfemia que pretendan ellos, ni les pase de mili 
leguas por el pensamiento, de reseruar en su pecho el juizio de 
la qualidad del patrón; aunque no caresçió de ignorançia, porque 
si tuuieran prudencia, no lo pusieran, visto la gana que tienen de 
■dinero; porque me paresció esta cláusula suficiente para romper 
las scripturas, aunque estuuieran hechas, pues la del examen es 
graciosa. Es cierto que pareçe que nos tienen por bestias, y con 
perdón de sus reuerencias y del señor Benedito, que es el auctor, 
saben harto menos que nosotros. Yo he sido de pareçer que no se 
les replique en ello, porque no cubran ignorancia. Dios me per- 
done, soberuia con hábito de humildad. Y V. m. los vea desnu- 
dos, como ellos se han puesto; demandan que les dexen hacer un 
paredón delante del collegio para que no les vean de la casa, que 
no es más de tapiar la casa. Yo me admiro no querer ser vistos 
en casa, andando mucha parte del día por las calles. Todas las 
personas dizen que es la más libre religión que jamás se vió, por- 
que ninguna clausura tiene, y con esto allegan muchos simples. 
Mili cosas se me oluidan , como es, que no saben cantar; y si 
V. m,, Dios le dé muchos años de vida, muriese, no le acompa- 
ñarían de su casa hasta la iglesia, ni le dirían vn responso can- 
tado. No quieren consentir cappellanes que lo hagan; y aunque 
al P. Francisco se le salió que los días de pascua y de nuestra 
Señora y de apóstoles, cantauan missa, bísperas, completas, salue 
en tono, quando se les pidió, dizen que no pueden, si no dispensa 
el general. Barrunto que algunas cosas no nos han querido con- 
ceder, para concedérselas á V. m, allá, por parecer le dan algo; 
pero si V. m. con su prudençia lo viene bien á esprimir, ninguna 
cosa le quedará en la mano, sino al mucho dos lectores de prin- 
çipios de gramática, y si ellos quieren que no se examinen, 
approbará el ministro general á tales, que ninguno les vaya á 
oyr, y con esto se libertarán desta sola obligaçión. 24 JULII 1554 269 

Señor y padre 3' hermano mayor: 3^0 me humillo de rodillas 
delante V. m., las manos puestas, y los ojos llenos de lágrimas, 
poniendo á Dios por verdad que, quando esto digo, lloro bien 
largo: supplico á V. m. por reuerençia de la passión de nuestro 
redemptor y saluador Jesuchristo y de su bendita madre, virgen 
sin manzilla, que esto que he dicho, y lo que más adelante se 
dixere, que V. m. no lo impute á pasión, ni á centella della, ni á 
oppinión ninguna para que se haga lo que yo deseo, sino sola- 
mente á un entrañable y ardiente deseo del seruiçio y gloria de 
Dios y de la salud de su ánima, y del ornato y resplandor de su 
persona, y de nuestro padre, agüelo, visagüelo, y reuisagüelo y 
quarto agüelo, los quales estauan en sancta María la Blanca ^ 
oluidados por la antigüedad del tiempo, de cuyos huesos y me- 
moria hemos sacado nobleza y hidalguía; y si mi auctoridad vale 
poco, como es justo, por lo mismo le supplico que haga quenta 
que todos ellos le hazen esta supplicaçión. Y ruego á Dios, en 
quien es todo poder, que si otra cosa es mi intençión, sino lo di- 
cho, que Dios me confunda, como confundió á los que edificaban 
la torre de Babel, y á Dathán y Abirón; y que pues así es, 
V. m. no se enoje de que yo en breue diga mi parecer sobre este 
negoçio, en que va la honrra y seruiçio de Dios, y salud del áni- 
ma de V. m., y memoria y resplandor de nuestro linaje. 

Juntamente le supplico de la misma manera con todos nues- 
tros pasados, que, aunque mi pareçer no le contente, que no le 
desheche luego, sino que le dexe estar junto con su voluntad 
ocho ó diez días; y en este medio tiempo, á mi costa, V. m. com- 
munique lo vno y lo otro con personas discretas, prudentes, doc- 
tas y religiosas, vna 3* muchas vezes, 3' sean abogados consisto- 
riales; y aquel que á ellos les pareciere mejor, se tome, con que 

' Teraplum hoc, cujus mentionem facit Florez, España sagrada, 
t. xxvil, col. 678-680, '(hoy dependiente de la parroquia de San Pedro de la 
Fuente, dicen tomó este título (Ntra. Sra. de la Blanca) por haberse apare- 
cido en a^uel punto una imagen de Ntra. Sra. á Doña Blanca, hija del conde 
Diego Paréelos. D. Juan II la redujo á iglesia paimquial, y en ella se con- 
servaban algunas urnas cinerarias de familias ilustres; su situación era en 
lo más alto del castillo. Duró hasta la última invasión francesa.» Madoz, 
Diccionario, t. iv, pag. 562. 27o Epistolar Mixtae— Siç 

no sean destos Padres, á los quales, perdónenme todos, no daria 
más crédito, que á un buen hombre seglar. Y piega á Dios por 
su misericordia que no aya en las luengas intenciones más mun- 
do que spíritu. 

Desde el prinçipio que començaron, jamás les pude tragar, 
jamás me hallé con hombre de gran prudençia, doto y religioso, 
que no fuese de mi opinión; y si no fuese por el gran fauor de 
nuestro muy sancto padre, V. m. vería de los pulpitos hecharles 
truenos y relámpagos; y no por pasión, que los de menos á quien 
he comunicado son frailes. Ellos son hombres, entre quienes ay 
pocos doctos, y los que ay, es superficial doctrina, y podría ser 
que, si leyesen theología, que rifarían en este pueblo, ya estañan 
más fríos que agua. Su doctrina es una doctrina de viejas deno- 
tas, y si algo se quieren leuantar, dizen el A. B. C. D. de los 
doctos y religiosos. Muy pocos días han pasado, después que se 
trata, que no se me vienen á hechar á los piés hombres grandes, 
doctos y religiosos, que no permitta que vna obra tan sancta, 
donde ay gran misericordia y moderado sacrificio, que en ningún 
tiempo se puede perder ni disminuir, antes cada día çrescerá, es- 
tará perpetuamente. Ubérrimamente la memoria de la gloria de 
Dios y honrra de V. m. y de nuestros pasados, en la mano de 
V. m., sin que ninguno sea parte para la contradezir. Esto es, 
que se haga una iglesia delante de su casa, donde mejor pareça 
cumple al hornato de la casa, donde aya cinco capellanes y un 
capellán mayor, que todos los días del mundo, todos ó la mayor 
parte, digan m.isa por V. m. y sus pasados y subçesores, y que 
digan misa cantada por V. m., y bísperas y salue, ó lo menos 
que desto pareciere cumple, y se puede llenar sin pesadumbre. 
Mantenerse han cada año diez pobres, que V. m. ó su sucessor 
tengan vnas señales de estaño con sus armas, y que cada sema- 
na ó cada quince días, tomando informaçion de la christiandad y 
necesidad de aquellos pobres, V. m. dé á cada vno vn scudo de 
aquellos, para que vaya el capellán mayor y le dé lo que huuiere 
menester por ocho ó quinze días, ó más, como á V. m. le pare- 
ciere. 

Y pasado el tiempo, le bueluan las señales para darlas á otros, 24 JULII 1554 271 

si se offrescieren de más neçessidad. Que cada año se casen dos 
donzellas huérfanas, en la iglesia, y de allí se vayan á casa de 
sus maridos, y esta es obra y augmento, porque yo añadiré ó 
pobre ó huérfana; y si yo no tuuiera tantos hijos como tengo y 
me nascen cada día, yo diera largo, porque es la más gloriosa 
memoria delante de Dios y del mundo, que perlado de ocho 
quentos de renta tiene en Castilla. Y es verdad, por los juramen- 
tos que he hecho, que esto mismo me ha dieho el condestable 
hartas vezes, y el conde de Buendía ', y otros muchos perlados 
y caualleros, y para el juramento dicho, que jamás la nombré á 
nadie que no la pusiese en el çielo, loándola de acertada para la 
gloria de Dios y limosna, y para hornato del mundo, más que 
ninguna se puede pensar. Es cosa diuina, que V. m, y su succes- 
sor quedará perpetuamente señor de todo, y podrá venir el 
tiempo que todos estos que se mantuuieren y casaren, y los 
cappellanes sean deudos nuestros; pero no obstante los hijos, por 
esta, firmada de mi nombre, me obligo por lo menos de dar tres 
mili ducados para ello, y podrán venir los tiempos de manera, 
que sean más de çinco. Por la passión de Dios le suplico que 
alze los ojos, y finxa delante su casa esta memoria, y por otra 
parte alze los ojos y vea doze hombres, de que los quatro serán 
despenseros, cozineros y quizá más, y los dos leerán gramática, 
mal leída, gentes como lechuzas, que ni cantan, ni tienen comu- 
nicaçión sino de tela arañas, y obra que no puede resçebir 
augmento, sino á lo más otro lector, que no sepa lo que se dize. 

Tenga V. m. duelo, por reuerencia de Dios, de su honrra y 
dignidad y de la de sus pasados, y no los ponga donde se olui- 
den más que antes, sino que tengan luz como mereçieron, y al 
cabo de ochenta años muertos, nos la dieron á nosotros, porque 
el día de oy, ni en Valladolid, ni en Burgos, no ay de nuestra 
qualidad mejores hidalgos, y por tales hauidos y tenidos. Y lo 
que peor es, que, aunque allá den á V. m. todo lo que les pidiere, ' Friderico (Fadrique) Acuña et Enriquez, corniti V de Buendía, suc- 
cessit Joannes de Acuña, comes VI. De quonara heic agatur, non audemus 
definire . 272 Epistolae Mixtae— 839 

que de acá sin dubda scriuen que lo haga, porque mueren por la 
empresa, maldita la cosa le mantengan dentro de veinte años; 
porque, como está dicho, quien haze la lei, la deue y puede 
quitar. 

Y es una gente aborrida en estos reinos de todos los grandes 
y todos los doctos y religiosos, y los que más honrra les hazen 
dizen que son supérfluos, y ello es gran verdad; y si V. m. 
manda que yo dé más, yo lo dexo en su mano. 

Por reuerencia de Dios, otra vez, puesto de rodillas en el sue- 
lo, le supplico junto con aquellas canas de nuestros pasados, 
que V. m. se cierre en esta obra tan gloriosa, que con lo que 
quiere dar á estos Padres se hará la obra, y yo la haré, y si V. m., 
ó por no tomar trabajo, ó por otra occasión, no quisiere entender 
en ella, el canónigo ' y yo la haremos y entenderemos en ella, y 
en ordenar los pobres, donzellas y cappellanes: y firme esto, y 
después de ordenado, V. m. verná, plaziendo á Dios, ó se la em- 
biaremos vestida y atauiada, para que V. m. la heche la bendi- 
çión, la qual ruego á Dios por su infinita bondad esté siempre 
con V. m. por largos tiempos hasta licuarle á la gloria sin fin, 
y V. m. dé de mano á esta rapacería de acá. Y á las importuna- 
çiones de allá, puede dezir que esta obra es uniuersal de todo su 
linaje, aunque V. m. es el señor y auctor della, y que, como han 
sabido esto, que todos le suplican, pues toca á todos, que los 
oyga, para que se haga lo mejor, pues es razón que se haga, y 
ansí lo tiene acordado: y con esto yrá la soga al largo, como V. m. 
lo sabrá mejor hazer, que yo dezir. Y entienda V. m. que esta 
obra se acabará muy más presto que la otra, y es verdad, como 
nasçí para morir, que si V. m. viera el brío y auctoridad destos 
Padres, y la estima en que se tienen, que no fuera menester más 
suplicaçiones; aunque si alcanço lo que pido, en mi vida me ver- 
ná cosa de más alegría, ni de más cumplimiento del seruicio de 
Dios y salud del ánima de V. m. y honrra de nuestros passados. 

Supplico á aquella lumbre de los coraçones, spíritu de ver- * Canonicus Obregon, qui abbatis negotia, Romae versantis, Burgis 
gerebat. 24 jULIl 1554 273 dad y de vida, alumbre el de V. m., para que le parezca esto tal 
qual es: y, señor, no sea, por amor de Dios, que dexada la otra 
obra se quede esta, sino que á la ora se comiençe esta, pues 
spero que con lo que yo doy haurá para la iglesia, y es justo que 
yo también dé algo á Dios de lo que me ha dado, aunque tenga 
hijos, y podrá V. m. annexar el arciprestazgo de aquí para el 
cappellán mayor, pudiendo; y si no, no importa. 

Señor, yo creo que de Valladolid importunarán á V. m. por 
sepultura para nuestro padre: cierto, donde está Juan de Miran- 
da, que es más rico que yo, y Pedro de Miranda, bien pudieran 
no dar trabajo á V. m., y por fuerça Juan de Miranda ha de ha- 
zer do se entierre; pero quando no, puédenle pasar con nuestra 
madre á la sepultura de nuestro agüelo, que es muy sumptuosa, 
que habrá seis años gastamos en ella sesenta mili marauedis; y 
quando no, lo mejor de todo será traerle aquí donde V. m. estu- 
uiere, y hazer cabeça dél y de nuestra madre, pues al fin fueron 
de aquí. Y esto les puede V. m. responder. 

Perdone V. m. la mano agena, que no estoy para scriuir, y 
este negoçio no me ha ayudado nada para la salud, porque me 
ha tocado más que ningún interese me pudiera dar De Bur- 
gos xxiiij de Julio de M. D. L. iiij. Besa las manos á V. m,, 

Christóual de Miranda. 

A tergo manti Patris Polanco: Copia de vna de Xpoual. de 
Miranda para el abad de Salas. ' De hac epistola mentionetn facit Polanco, t. iv, pag. 405, n. 874: 
«Christophorusde Miranda, qui Societati adversarium semper se exhibuerat, 
scripsit hoc mense Julio litteras quasdam fratri suo; et cura esset alioqui vir 
ingenio valens, et non ineruditus^ miro artificio prolixas admodum litteras 
scripsit, et ut alii etiam amici scriberent, curavit, quibus hoc opus Collegii 
fratri dissuadebat, et ne tam propere ageret, sed mature rem gravissimam 
considerarei, suggerebat; multa interim contra Societatem et Benedictum 
Uguccionem dicens, et ita Abbas denuo coepit fluctuare.» Vide caetera 
apud eumdem Polanco, ibid., n. 875, 876 cum subjectis annotationibus, 
ubi eventus totius rei exponitur. EpISTOLAK MIXTA.E, TOM. IV, 18 274 Epistolae Mixtae— 840 S40 

HIERONYMUS VIGNES 
PATRI ANDREAE DE OVIEDO 

NEAPOLI 29 JULU 1554 

Quaerit ab Oviedo qui fieri possit ut, ex una parte, domi parentibus suis 
serviat eisdemque, doctoris muñere, provideat, et ex altera votum nun- 
cupet migrandi in aedes Societatis ad superioris nutum. 

t 

Molto Rdo. et in Christo Padre osservandissimo. L' amor eter- 
no et gratia de Christo N. S. sia sempre neli nostri cuori. Per 1' 
indispositione, nela quale me ritrouaua la prossima settimana pas- 
sata, non feci resposta ad una de V. R. de 13 del presente. Con 
questa supplirò in breue, dicendoli che per gratia del Signor sto 
dispostissimo ad eseguire quel tanto me s' è proposto, et non ho 
uoluto esprimere altro in tutte le mie littere, eccetto Y impedimen- 
ti, quali an tenuto et tengano ligato me, esserno stata causa non 
eseguisca il mio desiderio al presente, resignándome tutto nele 
mano del superiore Desidero intender' più claramente come 
sian compatibile queste due cose, seruire con grado de dottore li 
parenti nel seculo, et star resignato ad nutum superioris. Senten- 
do r obligo et necessità de seruirli, et hauendo preso V. R. tanti 
trauagli per me, non li sia tedio chiarirmi del tutto, certificandolo 
che per gratia del Signor da cinque anni in circa me sono sempre 
reputato esser un infimo seruo de la Compagnia, con desiderij in- 
tensi actu de seruirla dentro d' essa et de fuora, sin tanto dura- 
uano r impedimenti già tanto detti; et non mi ricordo hauer man- 
cato mai per tutto el tempo passato sin hogi, et spero non man- 
carò mai, sin tanto Y babbi eseguito, massime con Y aiuto de pij 
et santi sacrificij et orationi de V. R. , nele quali lo prego con 
tutto el cuore m' babbi spetialmente ricomandato, et quando sarà 
ritornato da Tiuoli , hauendo comodità et parendoli , conferisca 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. loi, prius 209. 
- Vide epist. 832. 3o JULii 1554 275 

col nostro Padre, ma me ritrouarò sodisfattissimo de V ultima 
resolutione mi darà V. R. col P. M.° Pollancho, et a tutti humil- 
mente mi racomando, quali V eterno segnor augmenti sempre in 
suo santo seruitio , per V illutratiò del suo santissimo nome. Da 
Napoli el dì 29 de Giuglio 1554. D. V. R. minimo in Christo 
figlio et seruo, 

Geronimo Vignes. 
Inscriptio: \ Al molto Rdo. et in X.° Padre osservandissimo, 
il P. M.° Andrea d' Obiedo, de la Compagnia del Gesù, etc. 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIODE LOYOLA 

TIBURE 3o JULII 1554 

Accurata rerum gestarum Tibure narratio. — Ut cessio templi Sti. Salvato- 
ris, ab episcopo et parocho Societati facta, Romae a pontifice maxime 
confirmetur, exposcit. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. Gratia et pax Xpi., etc. 
M. Joan Dominico de Ciaccia % tiniendo en Tivoli tres yglesias 
parrochiales, la vna de sant Panthaleón, y la otra de sant Salva- 
dor, y la otra de santa María de Monte Arsiccio, y dezía que la 
de sant Panthaleón y de sant Salvador eran vnidas, y que el 
prinçipal servigio era en sant Panthaleón, avnque de la dicha 
vnión él no tenía bulla, ni sabía el tiempo en que se hizo, y pa- 
resçiendo á otros que no fuesen vnidas, pero él tenía que sí, di- 
ziendo que avía más de veynte años que las tenía: y otro ó otros 
dos successores avía yo oydo, que también las avían tenido como 
vnidas, y demandándole el obispo de Tivoli si eran vnidas ad 
tempus, dixo que ad tempus. En fin en esto no se halló cosa, ni * Ex autographo in voi. E, duplici folio (secundum non est integrum), 
n. Ili, prius 229. 

^ Vide epist. superiores 835, 836, 838. 27Ó Epistolae Mixtae— 841 

se buscó por entero, que pudiese hazer vera y sufficiente fe, 
Utcunque sit, al tiempo de quererse hazer la concesión de la 
yglesia de sant Salvador á la Compañía, y vnión de sant Salva- 
dor con santa Maria Monte Arsiccio, á causa que estava más 
cerca de sant Salvador que no sant Panthaleón antes era 
descómodo vnirla con sant Panthaleón, se hizieron tres cosas,, 
cum consensu del rector de todas las yglesias. Primero, el obispo 
de Tivoli desvnió coram notario et testibus la yglesia de sant 
Salvador y sant Panthaleón, quatenus essent vnite. 2.°, vnió la 
cura de almas y renta de sant Salvador con la yglesia y parro- 
chia de santa Maria Monte Arsiccio, que está cerca de sant Sal- 
vador, excepto el cuerpo de la yglesia de sant Salvador con çier- 
tas estançias y terreno contiguas, que no fueron vnidas á santa 
María Monte Arsiccio. 3.°, el cuerpo de la yglesia de sant Sal- 
vador con las estançias y territorio contiguas, por resignatión del 
M. Joan Dominico de Ciaccia in manibus episcopi, el obispo li- 
bremente la conçedio á la Compañía de Ihus. para el collegio de 
la dicha Compañía en Tivoli. Fué adjunta esta condiçión por 
parte del M. Joán Dominico, que, en caso que durante su vida la 
Compañía se fuese de Tivoli, ó quisiese dar á otro la 3^glesia del 
sant Salvador, tornase al Joán Dominico cum melioramentis. Y 
se admittió la dicha condiçión y la conçessión por parte de 
M. Joán Dominico á la Compañía, de la yglesia de sant Salva- 
dor. Juró delante del obispo y notario y testigos, y el mismo día,, 
que fué á 20 de Julio 1554, ^tomó la possesión de sant Salvador 
M. Desiderio rector y superior del collegio, y M. Andrés de 
Oviedo coram eodem notario episcopi y testigos suffiçientes. 

Aunque ' se tenga que la authoridad del obispo se estienda á 
la vnión de yglesias parrochiales cum consensu rectorum, según 
el derecho canónico, y lo mismo paresçe se deva de entender de 
la desvnión, porque no le está en derecho prohibido, et contra- 
riorum eadem est disciplina; todavía, por mayor seguridad y cau- 1 Ms Manthaleón . 

- P . Desiderius Girardin . 

' Ms. Auvnque. 3o JuLii 1554 ■ 277 

tela, creo que sería bien aver confirmación de su santidad, ó por 
penitentiaría, ó breue, ó suplicaçión per solam signaturam, espe- 
cialmente en lo que toca á sant Salvador con sus estançias con- 
tiguas y territorio, por lo que con el tiempo podría sucçeder, y 
por mayor roboración. 

Allégase á esto que el M. Joan Dominico de Ciaccia, siendo 
rector de las sobredichas yglesias en Tivoli, y siendo hombre ya, 
no es sacerdote, y según el derecho, quando vn rector de vna 
yglesia parrochial no se promoue á sacerdotio dentro de vn año 
después de tomada la possesión, ipso facto vaca la tal parrochia, 
y por la primera vez no se le puede proveer al mismo; y si el 
dicho M. Joan Dominico no ha tenido dispensaçión para no or- 
denarse, de lo qual no sabemos, podría aver algún escrúpulo, 
propter defectum consensus rectorum, qui requiritur in vnio- 
[nijbus. Y así me paresçería por mayor cautela in omnem even- 
tum aver una confirmaçión de su santidat, echando vna suplica- 
çión, ó como allá mejor paresciese. 

Y dado que todo estuviese bien expedido (avnque la confir- 
maçión no podría dañar), se puede considerar, si bastaría á la 
Compañía aver el instrumento de lo sobredicho, del notario, y 
por otra vía el instrumento de la possessión; ó si sería menester 
aver la bulla del obispo, y en tal caso, si sería mejor embiar de 
Roma vna minuta, porque acá el notario del obispo no es muy 
plático en esto, para acá hazerse la bulla. Asimismo, por lo que 
toca á M. Joan Dominico, y que á causa nuestra no oviese de 
padescer daño, si le bastaría también á él otro instrumento de lo 
que pasó delante del obispo, hecho por el notario, ó si le sería 
necesaria la bulla del obispo, por él y los successores de santa 
María de Monte Arsiccio, ó si avría menester la bulla del papa, 
€n modo que, si no la expidiese dentro del tiempo de las reglas 
de cancellaría, vacase alguna de sus parrochias. 

Lo sobredicho considerado, V. P. mande ver en [esto?] lo que 
paresçiere ser necessario proveer, y de lo que querrán que acá 
se haga, nos podrán avisar. De Tivoli 30 de Julio 1554. D. V. P. 
siervo invtil, 

Andrés. 278 Epistolae Mixtae— 842 

Inscriptio: Ihs. Para nuestro muy Rdo. Padre en X.° nuestro 
señor, M.° Ygnatio. 

ANDREAS DE OVIEDO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 3o JULII 1554 

De reparando tecto templi tiburtini. — Alia reficienda, — Nunierus sociorum 

augendus. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gracia y amor de 
X.° nuestro señor sea siempre en nuestro continuo fauor y ayu- 
da. Amén. Vna de 29 de Julio hemos resçebido. Y quanto á la 
yglesia de sant Salvador, de la qual se tomó la possesión á 20 de 
Julio presente % se entiende en quererla hazer vn buen tecto al 
cuerpo principal della, haziendo cuenta que los dineros, que avían 
dado çiertas personas devotas para la compra de la casa, sirvan 
para esto, avnque no sabemos quánto más será neçesario: y tam- 
bién se piensa adobar la çisterna, y las cámaras que se pensa van 
hazer con aquellos dineros, que á M. Laurentio han paresçido 
más convenir para adobar el tejado de la yglesia, porque, si llueve 
mucho, según dizen, se harán quando será servido el Señor. 

Quanto al ser recomendado M. Joán Dominico como bene- 
factor, porque el sobrenombre no creo aver bien escrito, conforme 
á los characteres en ytaliano, llámase M. Joán Dominico de Ciac- 
cia; y porque mejor sea escrito este nombre en el libro de los bi- 
vos, como se desea , ténganle por encomendado en particular, 
porque lo ha menester. Nuestro Señor le tenga de su mano, y le 
guíe en la verdadera vía de su seruiçio. Amén. 

Aviéndose de fabricar, por poco que sea, acá, pienso no se ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 112, prius 23o. Usus esthac 
epistola PoLANCUS, t. IV, pag. 23, n. 27. 
* Vide epist. superiores. 3d Julii 1554 279 

escusa que Antonio ' no aya de tener alguna de más ocupaçión; 
y porque avn sin ella me paresce que está muy occupado, me ha 
parescido advertir á V. P. para que advierta en ello, pues tanta 
advertencia tiene en no cargar de occupaciones por allá dema- 
siado. 

Este collegio, aunque ' tiene poca gente, todavía tiene occu- 
ciones de una casa, á la qual suelen venir huéspedes, y en fin se 
an de hazer los serviçios della: y vna persona sola lavar dos ve- 
zes al día los platos y escudillas , y hazer la cozina, y poner y 
quitar la mesa, y barrer, 3^ andar á comprar, y buscar la limosna^ 
y llevar los paños á la lavandera, y hazer otros caminos muchos 
por la tierra, espeçial por cosas que tocan al collegio ó á Madona 
del Paso ó de huéspedes, siendo esta tierra tan trabajosa de 
caminar, por las muchas cuestas que tiene, me paresçe demasia- 
do, y yo creo que me haría conscientia de no darle ayuda; y st 
bien estos Padres le ayudan en algo por casa, con las occupaçio- 
nes de sus escolares no es tanto que le eximan del mucho peso, 
M. Pietro ^ le podría algo ayudar, espeçial en lo que toca á la 
casa, si fuese libre de andar y venir dos vezes al día á santa Ma- 
ría del Paso, por sólo el cerrarla y abrirla. Y yo creería que se po- 
dría dexar cerrada, espeçial en tiempos de caldo, porque es harto 
trabajo, avn en buen tiempo, descendir y subir dos vezes al día 
aquella cuesta, y que bastaría tenerla abierta los domingos y fes- 
tas de guardar, ó quando se va á dezir allá missa vn día en la se- 
mana, y el M. Pietro, por Causa de yr allá á las mañanas, ha de- 
xado muchas vezes de dezir missa, según he entendido, como la 
teníamos cerrada, el tiempo que estábamos Antonio y yo en santo 
Andrés, ordinariamente de día y de noche mucho tiempo en aque- 

' Antonius de Robore, «qui, an scholasticus an coadjutor esset, non 
satis constat, licet temporalibus rebus curandis incumbebat praecipue». Po- 
lanco, t. IV, pag. 21, n. 25, annot. 7.— Attanaen fratrem coadjutorem esse 
suadent, inter alia loca, PoLANCUS, ibid., pag, 23, n. 27, ubi de fratribus 
adjutoribus, Tiburi necessariis, agit. 

* Ms . auvnque . 

' De hoc templo saepe a nobis dictum est. Vide POLANCO, t. u,. 
pag. 166, n 8. 

* Petrus Pradene. 28o Epistolae Mixtae— 842 

lia estada; bien que, avnque quisiéramos, pienso no pudiéramos 
andar á abrirla y cerrarla cada día, por las indisposiciones. Con- 
cluyendo en esto, me pareçe que avría menester Antonio vno que 
le ayudase, y que fuese más que vno el que ha de servir en esta 
casa ó collegio. Yo, el tiempo que tuvo cargo dél Antonio, le 
ayudé con mis pocas fuerças á llevar el peso de los trabajos cor- 
porales, barriendo y fregando, y buscando la limosna por la çib- 
dad, con otras cosas. V. P. podrá ordenar como mejor le pares- 
çerá. 

También me paresçe, que, aviendo de aver aquí escuela y 
leerse grammàtica, para lo qual son menester dos, el vno para 
la grammàtica y el otro para enseñar á leer, como lo haze 
M. Pietro, que el que ha de leer la grammàtica, buenamente no 
podrá ser el rector (mayormente hecha la donación, quando con- 
vendrá que aya quien desembaraçadamente pueda confesar, pre- 
dicar y ayudar al próximo), porque el ofiçio de maestro requiere 
su frequentia, estudio y diligentia con los escolares, y el oficio de 
rector á atender en el govierno de la casa y cosas del collegio, y 
ayudar en algo al próximo, lo qual haziendo avn medianamente, 
no pienso que pueda ' perfectamente attender á lo que delante de 
Dios y de los hombres saría obligado á los estudiantes de que se 
toma cargo: bien que podría leer qualque liçión, y ser sobre estan- 
te á los estudios y maestros, el rector. Y si el rector fuese desocu- 
pado del leer grammàtica, attendiendo á su conscientia y al colle- 
gio, y á confessar y leer la doctrina xpiana., ó predicar, mayor- 
mente con la buena commodidad de la yglesia , y á otras cosas 
que suelen ocurrir á la jornada, y que el lector de la grammàtica 
podría ser vn buen joven, avnque no fuese sacerdote, con que 
fuese virtuoso y provado en la Compañía (porque aquí no paresce 
por el presente conveniente tener novicios), y que fuese compe- 
tentemente docto en su facultad, y así con él dar ayuda al servi- 
gio de la casa, aviendo de tener escuela y leer, no sé cómo pue- 
dan aquí estar buenamente menos que çinco personas: es á saber, 
dos maestros, y vn rector, y dos para serviçio. ' Ms. puda. 3o JULii 1554 281 

Quanto á la prouisión para ellos, no he pensado por aora^ 
avnque creo que el Señor no les faltaría; pero pretendiéndose te- 
ner aquí los exerçiçios de confesar, leer, etc., me paresçe se deve 
de considerar, cómo se puedan llevar con commodidad; bien que 
á esto ay respuesta por lo pasado , no aviendo estado bien firme 
este collegio en Tivoli, etc.: y creo que V. P. tendrá en inten- 
çión de hazer otra mejor prouisión de la que yo digo: todavía he 
querido dezir lo que me ha occurrido. 

También advierta V. P., que, si otra persona para predicar, 
confesar 3^ attender al próximo no estara aquí que M. Desiderio, 
creo que M. Laurentio ' será poco consolado en esta parte, por- 
que algunas vezes me ha dicho que él no le entiende quando ha- 
bla con él. El no entenderlo, pienso yo que entienda M. Lauren- 
tio perfectamente, como en effetto algunas personas me lo han 
dicho, que no le entienden bien, avnque quando habla alto, como 
leyendo la doctrina xpiana., me paresçe á mí que se entiende (y 
por otra parte M. Laurentio le tiene por vn sancto), y él desea que 
en la yglesia de sant Salvador se predicase, y pienso yo que hol- 
garía tanto y más que en el vescouato, creo porque le sería á él 
más cómodo, que tiene su casa çerca al collegio, y está lexos de 
sant Lorenzo: y algunas vezes ha dado á entender que sería bien 
que vviese aquí vna persona de importancia de la Compañía ; y 
para satisfazer con su devoçión, y atender á confesar y consolar 
su familia, algunos de la qual, como su hermana y otras, se han 
ya confesado y comulgado, y, si les soliçitan, pienso que frequen- 
tarán la confesión y comunión, y si se ha de conversar con 
M. Laurentio, holgaría, creo yo, el conversar con quien mejor 
entendiese que á M. Desiderio, con el qual tiene poca conversa- 
ción, que yo sepa. V. P. también en este caso podrá considerar, 
avnque creo ha ya pensado 

Perdóneme V. P., si, sin ser demandado, ó sin tener mando ' Laurentius de Virilibus, de quo agunt epist. 835, 836, 841. 

- Provisum quidem ab Ignatio est, atque missus «novus rector P. Jo 
annes Laurentius Cavaglierus, qui successit P. Desiderio [Girardin] óptimo 
viro, sed qui, propter linguae defectum, minus in quibusdam rainisteriis 
praestare posse videbatur.» Polanco, t. IV, pag. 29-3o, n. 39. 282 EpistoLae Mixtae— 843 

en esta casa, he dado paresçer: que lo que he dicho me paresçe 
ha sido por la charidad. 

La donación ó traslaçión de la casa, no ha hecho avn M. Lau- 
rentio; quando con el ayuda de nuestro Señor se hará, será avi- 
sado V. P. 

Todos por gracia del Señor estamos buenos; yo he estado 
harto occupado en oyr confesiones, y algunas generales, y con- 
tinúo las prédicas en sant Lorenzo los domingos, y pienso con 
alguna satisfacción, á gloria del Señor, y buen fruto. 

Las encomiendas para M. Laurentio y M. Martio se darán, 
plaziendo al Señor, el qual sea siempre con todos, dándonos su 
santa gracia y amor. Amén. De Tivoli 30 de Julio 1554. 

M. Desiderio me ha dicho que sor Luçía * ha venido á deman- 
dar quinze julios que diz que dexó allá en depósito; V. P. los 
mande luego embiar por amor de Dios, porque deve de tener gran 
neçesidad. D. P. V. siervo invtil, 

Andrés. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre imestro en Xpo. nuestro 
señor, el P. M.° Ygnatio de Loyola, prepósito general de la Com- 
pañía de Jhus., en Roma. 

9413 

JOANNES DE HUBILLA 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

LOJOLA I AUGUSTI I554 

Oppida Cantabriae sacris missionibus fructuose lustrantur. — Incolarum 

pietas. 

t 
Ihs. 

Muy Rdo. y charíssimo Padre mío en Christo. La summa 
graçia y amor eterno de Jesuchristo, señor nuestro, sea siempre en 

* Lucia Cintia. Epist. Mixtae., t. ii, pag. 6o3; t. m, pag. 265, 

- Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 157, prius 3g3. Adhibuit 

hanc epistolam Polancus, t. iv, pag. 431, n. 927 et seqq. Videantur adno- 

tationes ibi positae. I Augusti 1554 283 nuestra aiuda y contínuo fauor. Con el P. M.e Geronimo ' scre- 
uió á V. R. el P. Miguel % aunque no tan largo como su reue- 
rencia tenía determinado, porque el P. M.e Geronimo estaua con 
instançia de partirse dacá. Mandóme screuir á V. R. el Padre 
rector, lo vno por dar relaçión de lo que por acá passa, y lo otro 
porque V. R. me encomiende al Señor, para que me dé á enten- 
der esta sancta vocación, comunicándome su humildad sanctís- 
sima ^ Sabrá V. R. que ha quinze meses que he andado con 
el P. Miguel, enseñando la doctrina xpiana. em bascuence, en 
Vizcaya y Guipúzcoa, donde por la misericordia y bondad de 
nuestro Señor han aprendido tam bien, que es para alauar á nues- 
tro Señor *. El primer lugar en Vizcaia, donde la primera vez co- 
mençamos enseñar, fué Lequeitio adonde ay mili vezinos. Aquí 
començamos con contradiçión; mas como sea cosa del Señor, su 
diuina magestad hobró en su viña, que quasi se tenía por apo- 
cado el que no fuesse á la doctrina; y esto digo de la gente cre- 
cida, que de la menuda, sin cuento. Aquí se curaron muchas per- 
sonas, que estaban llagadas sus almas; y otras, que abía más de 
vn año que de la cama no se llebantaban, en vendiziéndolas, se 
sanaban. Tanta era la fee que le tenían al Padre, que de dos y 
tres légoas venían á vendezirse; y assi todo el pueblo quedó con 
tanta deboçión, que la quaresma passada no querían otro predi- 
cador sino al P. Miguel, ó á otro de la Compañía. Assi embió al 
Padre licenciado ^ allá la coaresma passada, y se hizo mucho 

* Hieronymus Nadal. 

- Michael Ochoa, navarrus, sociis ognatensibus praepositus. 

^ «El hermano Juan de Hubillos, natural de Metrico, de edad de vein- 
tidós años; ha estudiado gramática; ha medio año que está en la Compa- 
ñía.» P. Antonius de Araoz, in Memorial de los que residett en &l Colegio 
de Oñate. 

* (dpse autem P. Michael cum socio Joanne de Vuilla, qui cantabricam 
linguam tenebant, per varia ^ppida, tam provinciae Guipuzcoae quam Bis- 
caiae, christianam doctrinara docebant.» POLANCUS, t. IV, pag. 43l, n. 927. 

5 «Lequeitio, v. del señ. de Vizcaya..., cabeza de vicaría del ob. de 
Calahorra..., á 9 leguas de Bilbao, 3 V» de Bermeo, á orillas del mar...» Dic- 
cionario geográfico-histórico de España, por la Real Academia de la Histo- 
ria, Sección i, t. i, pag. 433. 

8 P. «Licenciado Hernâni, vicario que hera de Çumaya» ut legitur in 
epist. quadam illius regionis, Litt. Quadr. 1553-1554, n. 235, prius 502, suo 284 Epistolae Mixtae — 843 

íruto, assi con la doctrina, como con la predicaçión. Aqui se hor- 
denó vna cofradia de la Vera Cruz; y viçios públicos se extirpa- 
ron. Gloria á Dios. 

Daqui fuimos á Marquina, * donde tomaron á punto dehonrra, 
y aprendieron con tanto cuidado y diligençia, que era para dar 
graçias al Señor. Este pueblo es el más rico para su tanmaño 
como lo ay en Vizcaya, porque a}^ señores y hombres para mu- 
cho, quanto al mundo. El Señor por su bondad infinita les dé 
graçia para que puedan yr como comencaron. Todas las fiestas 
hazíamos proçessión, adonde, sin quedar ninguna persona en sus 
casas, que no estuuiesen enfermos, yban. 

Daqui fuimos para Oñate, donde aprendieron, aunque no acu- 
dían á la doctrina como en otras partes. El obispo de Calahorra ' 
todo el tiempo que estaua el Padre en Oñate, screuía á que fuesse 
para Vizcaya: assi fuimos á un pueblo que se llama Érmua, donde 
se hizo mucho fruto con los sermones que el Padre hazía, y con 
la doctrina, y quedaron muy edificados de todos los exerçiçios 
spirituales. 

Daqui tornamos á Marquina, á recorrer lo que antes se ense- 
ñó; y habían dicho en este pueblo, que al Padre abía muerto vn 
primo suio. Antes que en la villa entrásemos, vió al Padre venir 
un moço: luego voluióse para el pueblo á pedir albricias, porque 
él [le] abía visto venir; luego tanieron la campana, deziendo que 
el Padre viuía y era venido. Ya que estubimos acá ocho días, 
luego passamos á Lequeitio, adonde el Padre fué resçeuido con 
grande alegría : luego, en legando, acudieron á la doctrina y á 
vendezer, que era para ensalçar á Dios. En este pueblo hizo dos 
cámaras buenas el Padre en el hospital, con çierta limosna que tempore adenda; ex qua interea confirraantur quae conjectando diximus in 
Polanco, t. iv, pag. 430, n. 926, annot. 2. 

* «Marquina, pequeña, pero hermosa villa del señorío de Vizcaya, en 
el ob. de Calahorra, á 8 leguas de Bilbao y 2 del puerto de Ondarroa... Su 
población es de 999 almas. A sus apoderados corresponde en las juntas de 
Guernica el lo." lugar y voto entre los de las villas...» Diccionario, 1. c, 
t. II, pag. 8, 9. 

* Dr. Joannes Bernal Diaz de Lugo, de quo dictum saepe est. I Augusti 1554 285 

hizo çierta persona: dexo otras particularidades, por no vsar pro 
lixidad. 

Daqui passamos á Hérmua, 3' sallieron niños y niñas quasi 
media légoa de camino á reçeuir[nos], cantando su doctrina xpia- 
na. El segundo día partimos para Oñate, y los niños yban delante 
cantando su doctrina asta Eybar que es media légoa, llebando 
vnos á otros en los hombros: aquí tubimos más en qué entender, 
en no poder hazerles voluer. Después que stubimos algunos días 
en Oñate, fuimos á Vergara, adonde también aprendieron bien, 
y venían de tierras estrañas á vendezer y á confessar. Daqui fui- 
mos á otros lugares, donde se enseñó bien la doctrina: daquí á 
çiertos días pasamos á Mondragón, donde se hizo tanto fructo 
como en otra parte. 

Después que el P. M.e Gerónimo partió, fuimos á Azpeitia, 
adonde an aprendido con mucho amor y cuidado, y se ha echo 
mucho fructo, que por la bondad de nuestro Señor no ay aora 
otro cantar por los montes, sino el pater noster: gloria á Dios. 
Hanse dexado otras muchas particularidades, que no se scriben 
en esta. 

El Padre y los hermanos están buenos, y piden ser encomen- 
dados al Señor, el qual enriquesca el alma de V. R. con sus do- 
nes sanctíssimos de amor y temor, y á nos dé gracia para sentir 
su voluntad sanctíssima, cumpliendo aquello que por la sancta 
obediençia nos es mandado. De Loyola á i de Agosto de 1554. 

Esta seruirá para el mes passado y este en que estamos, pues 
no se offresçe otra cosa; y quando se offresçiere, será V. R. dello 
anisado. Por comissión y mandado de nuestro Padre rector. 
De V. R. hijo y sierbo indigno en Christo, 

f JOANNES DE HUBILLA. f 

. , t 

liiscripiio: Jhs. Al muy Rdo. y charíssimo Padre mío en 
Christo, el P. M.tro Polanco, de la Compañía de Jesús, etc., en 
Roma. 

* «Eybar, v. de la prov. de Guipúzcoa, ob. de Calahorra... Confina 
por N. E. con la villa de Hérmua..., por S. E. con las villas de Elgoibar, 
Placencia, Vergara y Elgueta, extendiéndose sus términos á 3 leguas de 
circunferencia...» Diccionario, 1. c, t. i, pag. 274. 386 Epistolar Mixtae— 844 JACOBUS MIRON 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 2 AUGUSTI I554 *. 

Quae potestas sit praepositis provincialibus in subditorum bonis.— Theoto- 
nius in Angliam navigai, Venetiis tandem versaturus.— De ejectis a 
Societate. — Dolet quod Joannes III eos favore et muneribus prose- 
quatur. 

Jhs 

Muy Rdo. Padre. 

La gracia y paz de Jesuchristo nuestro señor sea siempre en 
nuestra aiuda y favor. Por dos ó tres vías tengo escrito muy largo 
á V. P., dándole muy larga cuenta de todo lo que acá pasa. Ahora 
me dixeron que se partía un correo oy. Avisaré brevemente á 
V, P, lo que me ocurriere. 

El P. Nadal me dexó dicho que todos los hermanos que tu- 
biesen votos en la Compañía avían de disponer dellos á arbitrio 
del general, ó de quien tubiese sus vezes. Ai muchos hermanos 
destos, que tienen hazienda para disponer della, y io no sé si tengo 
potestad para disponer della en lo que paresciere más servicio de 
nuestro Señor; y aunque las tubiese, sería razón, como cosa im- 
portante, que primero consultase con V. P, ó con el comisario, 
y así lo haré con la gracia del Señor de aquí adelante. 

Acerca desto se ofresció, estando aquí el P. Nadal, que un Pa- 
dre de la Compañía, que se llama Jorge Serrón, avía de disponer 
de su hazienda, que sería poco más ó menos ciento y cincuenta 
mili maravedís. Dióle licencia el P. Nadal que dispusiesse dellos 
como meior le paresciese, y su parescer fué querer dar 50 mili 
maravedís á una parienta pobre para que se metiesse monja % y * Ex transumpto in voi. Varia Historia, tom. l, quadruplici folio cuna 
dimidio, n. 349-352, 

* Ms. monia. 2 Augusti 1554 287 

los cien mili maravedís dallos para captivos, y propásele yo que 
encomendase á Dios, si le parescía más servicio de nuestro Señor 
aplicar los cien mili maravedís á estas obras de san Roque. En- 
tonces él dexólo en mi mano, y inclinándome yo á esto, deter- 
miné en fin de aplicallos á san Roque, y ia tenemos 50 ducados 
dellos, y esperamos que presto nos darán los demás. Acerca desto 
no e consultado con V. P. ni con el P. Francisco ', pues que el 
P. Nadal dexó comisión acá al mismo Jorge Serrón de hazer de- 
llos lo que le paresciesse. 

De don Theotonio sanemos que envarcó ia para Inglaterra, y 
de ai avía de pasar á Flandes y á Alemania, yendo de camino por 
residir en Venecia Lleva por compañero á André Fernández, 
aquel hermano que vino de la India, y todo esto por orden del 
P, Francisco, según me escrivió don Theotonio á la partida con 
una suia, mostrando mucho sentimiento y soledad de apartarse 
de nosotros, y que solamente tomara aquel camino por mandallo 
así la obediencia. Pasó por San Fins quando se iva á embarcar á 
la Coruña, y dexó allí dos azémilas grandes en que i van, viniendo 
hasta allí él y su compañero dende Villa viciosa, pasando por donde 
está el P, Francisco Pidió algún dinero, de que tenía nescesidad, 
y dióle Pero Díaz 100 ducados, que sería poco más ó menos el 
precio de las azémilas. Estuvo allí quatro ó cinco días solamente, 
de pasada: escrivióme Pero Díaz que le paresce que iva bueno y 
asaz quieto. Acá hasta agora no tubimos recado del P. Francisco 
desta misión de don Theotonio; pero luego que lo supe por él 
mesmo, fui [á] dar aviso dello á estos príncipes y á sus hermanos, 
dándoles razón cómo mucho convenía á don Theotonio esta ida, 
para apartarse de occasiones, etc., y que dello no savíamos nada 
por cartas del P. Francisco, y que él, como no estava informado 
de las cosas de acá acerca de don Theotonio, dispuso dél como 
más convenía á gloria de nuestro Señor, pensando que sus alte- ' P. Franciscus Borgia, quatuor provinciarum Hispaniae ac Portugal- 
liae nuper commissarius renuntiatus. 

- Polanco, t. iv, pag. 547, n. 1172 et pag. 551, n. 1180. 

^ Peragrabat Borgia, commissarius, aestivo tempore, Vallisoletum, Sal- 
manticam aliasque provincias Lusitaniae viciniores. 288 Epistolar Mixtae— 844 

zas no querrían otra cosa; y que si todavía á SS. AA. parescía 
otra cosa, que aviamos entendido que aun no era embarcado, y 
que mandaríamos recado para entretenello. Sobre esto quiso con- 
sultar la infanta doña Isabel con el duque y la duquesa, madre ' 
de don Theotonio, y en fin, entretanto que se consultó la cosa, 
tubimos nuevas cómo ia sería partido; y con todo la respuesta fué 
buena, que estavan contentos de lo que avía ordenado el P. Fran- 
cisco: que fuesse en ora buena. El rei, quando le hablé en ello, fué 
después de la partida, porque esperava yo la respuesta de sus 
parientes para con ella hablalle, porque nos paresció que no que- 
rría él otra cosa de lo que quisiesen sus parientes, y que en todo 
se remitiría á ellos. Pero luego al principio que vínola nueva, lo 
supo él por la infanta doña Isabel y por la reina, y al fin quando 
le hablé mostró alguna voluntad que no quisiera que fuera, dando 
algunas razones que devíamos ser más blandos con él y no tan ri- 
gurosos, atribuiendo la ida á rigor nuestro. A todo le satisfize: 
paresce que quedó bien. A la reina y al infante don Luis paresció 
bien, que son acá nuestros patronos, y también el duque y sus 
hermanos. Toda la dificultad estava en la infanta doña Isabel y 
en la duquesa su madre, las quales por grado ó por fuerza al fin 
dixeron que les parescía bien ; y con todo esto nos es siempre 
grande devota nuestra la infanta, como ia terná savido V. P. 

Don Constantino me apuntó en que escriviese á V. P., que 
tubiesse por bien de llamar á don Theotonio de Venecia para que 
estubiese con V. P. y estudiasse en ese collegio, y que desto él 
y todos estarían más consolados, que de residir en Venecia. Yo 
le dixe, que creo que V. P. deseava lo m.ismo, y que así lo dava 
á entender quando lo escrevia dél, pero que todavía yo lo escrevi- 
ría á V. P. por más satisfactión dellos. ^ Jacobus, dux IV de Bragança, ex prima sua uxore, Eleonora de Men- 
doza, suscepit duos filios: Theodosiurn I, ducem V de Bragança, et Isabel- 
lam, principem, quae Eduardo (Duarte), principi, nupsit. Ex altera vero 
uxore, Joanna de Mendoza, muitos sibi procreavit filios, Jacobum, Constan- 
tinum, Fulgentium, Theotonium, Joannam, Eugeniam, Mariam, Vincen- 
tiam, de quibus alibi mentionem fecimus. Cf. SouSA, Historia genealogica 
da Casa Real Portuguesa, t. v, pag. 592 et seqq. 2 Augusti 1554 289 

De don Theotonio y a escrevi á V. P. cómo, en lugar de ir á 
Cordova, para donde le dió el rei licencia quando se despidió de 
acá, se fué en busca del P. Nadal, y encontrando con el P. Fran- 
cisco, le mandó ir, corno está escrito, etc., según él nos a escrito. 

El rei se muestra muy inclinado á favorescer estos salidos. A 
dos ó tres tiene dadas iglesias, según dizen: conviene á saver, á 
Diego Viera una iglesia en la isla de la Madera, que le renta 
ochenta mil maravedís. Este es el que escrivió á V. P. que revo - 
case la donación que tenía hecha en Coimbra de su hazienda al 
collegio, para que pudiesse amparar una hermana suia y tam- 
bién á Juan Vázquez dió una iglesia con una cruz de los comen- 
dadores de Avís. También e oido dezir que a dado una iglesia 
á Alfonso Téllez; y Francisco Ponto me han dicho que tiene una: 
no sé si se la a dado el rei ó el obispo de san Thomé, su tio. Tam- 
bién me dizen que Melquior " dize que le dan una iglesia, no sé 
si es de parte del rei, y que él no la quiso. Y lo mesmo haze á los 
apóstatas de las otras religiones, movido por respecto de ser le- 
trados, y dase á entender que es también porque tienen brebes. 
Aora avía proveído á Christóval Litón que fuese escrivano de un 
commisario claustral de la orden de san Francisco, que vino de 
Italia, para que con él fuese visitando ' las casas de monjas * y 
frailes de su religión. Comunmente dezía la gente de fuera, que 
un apóstol iva con el commisario á visitar, tiniéndolo por de la 
Compañía: otros dezían que era despedido de la Compañía, como 
es la verdad: otros dezían que no, sino que tenía licencia de ir 
por fuera de la Compañía, etc.; y los salidos se ivan gloriando 
que el rei los favorescía y que avía hecho visitador á Christóval 
Litón. Esto supimos nosotros muy tarde, scilicet, el día antes que 
estava él para partirse, que el comisario ia se era partido el día 
de antes. Estando la cosa en estos términos, fui á dar cuenta al 
infante, y al obispo de Portalegre % y á Pedro Caravallo; y con ' Vide ejusdem epist. n. 784, 

- Melchior Luis. 

' Prius: á visitar; post emendationem, avisitando, 

* Ms. monias. 

^ Julianus de Alva. 

EpISTOLAE MIXTAE, tom. IV. 290 Epistolae Mixtae— 844 

la reina no ubo tiempo de hablar antes, y ninguno dellos tubo 
tiempo para hablar en ello, antes que nosotros hablásemos al rei, 
paresciéndoles que en todo caso se avía de impidir. Fuimos Gon- 
çalo Vaz y io á hablar al rei por la siesta, pidiéndole que no man- 
dase á Christóval Li ton con el cargo, ni convenía que S. A. se 
sirviese dél, ni de ningún salido: hallámoslo muy contrario á ello, 
y resistimos lo que podimos, y duró la plática buen rato, y la 
reina, aunque no estava prevenida, nos favoresció en extremo. Al 
fin se mostró más blando, dando señales que quería hazer lo que 
pidíamos, y respondiónos que él miraría en ello; y con esto nos 
despedimos. Fui luego á dar razón al infante ' de lo que pasamos, 
y él, como muy zeloso, estando enfermo en la cama, me dixo, que 
escreviría una carta al rei luego, y así lo hizo; y después que ve- 
nimos á casa, luego mandó un recado la reina cómo avía acabado 
con el rei lo que pidíamos, y que rogásemos por él; y luego el 
infante mandó otro recado de lo mesmo, y así con la aiuda de 
nuestro Señor se estorvó que no fuese Christóval Litón adelante 
con el cargo. Fui á dar las gracias á la reina y al infante, y tor- 
namos á tratar largamente sobre el negocio, y me dixo la reina 
que convenía tratarse esto agora muy de propósito con el rei, 
para que no favoresciese á estos salidos, y que le diese un rol 
dellos y otro al infante. 

El que creemos que a persuadido y movido al rei que se to 
men y se sirva destos apóstatas, entre otros es un predicador del 
rei muy privado, llamado Antonio Piñero por medio del qual 
se negociava esto de Christóval Litón , y creo que también los 
beneficios que se an dado á los otros; y de la misma manera creo 
que favoresce á los apóstatas de otras religiones, que son letra- 
dos. A nosotros acá nos paresce ser esta la cosa más periudicial 
que el rei puede hazer en la Compañía y en las otras religiones; 
y la causa principal es , por no dar ocasión á que muchos flacos 

' Ludovicus, princeps. 

* De hoc viro cf. Polanco, t. iv, pag. 529, n. 1122, annot. 2, et 
pag. 558, n. 120I.— De Christophoro Leitão exstant litt. inter Qnadr. t. l, 
pag. 72-74: de tote hoc negotio videatur Polanco, t. iv, pag. 557 et 558, 
n. 119Ç-1202, 2 Augusti 1554 291 

no tornen atrás, 5' no venzan sus tentaciones, esperando que, 
quando se salieren, serán favorecidos del rei; aunque yo espero 
en nuestro Señor que los que fueren tales se conoscerán bien, 
antes que vengan á este punto, según va la Compañía agora por 
la gracia del Señor. Pero con todo es más seguro que no tengan 
tal occasión, porque el maior bien humano que ai acá en Portu- 
gal, es favorescer el rei á uno y servirse dél. Dexo las otras ra- 
zones, que puede aver muchas, como son, quererse servir de un 
género de gente tan ignominiosa, como son estos apóstatas, y de 
mal exemplo, y con muy grande duda si están y biben con buena 
conscientia con sus brebes, que alcanzan muchas vezes con fal- 
sas informaciones. 

Quando vinieron aquí Villafranca y Montoya ' á reformar 
estos agustinos, alcanzaron una provisión del rei , que ningún 
apóstata de los suios pudiese estar en ciudad ni villa donde 
uviesse monasterio de su orden, y así al principio guardaren 
ellos grande rigor en esto. Agora no pretenderemos que el rei 
haga otro tanto por nosotros, sino que omnino los dexe de favo- 
rescer ni dar beneficio ninguno. Y creo que se acabará con la 
aiuda del Señor, según el rei es bien inclinado á hazer todo 
aquello que es más servicio de nuestro Señor , aunque será con 
mucha dificultad, con lo que hasta agora le an encaxado en la 
cabeza los que no sienten quán grandes inconvenientes y escán- 
dalos que se siguen de un rei tan christianíssimo favorescer á 
gente, que con gran zelo avía de perseguir, y desterrar de su 
reino con razón. 

Todo esto siente el infante más que nosotros, y está muy 
puesto en dallo bien á entender al rei; y creo que presto lo hará, 
plaziendo á nuestro Señor, porque ia va convalesciendo de su en- 
fermedad . Creo que también los provinciales de las otras religio- 
nes le an de hazer quexas por lo que les toca á ellos. Díxome el 
infante que fuésemos nosotros á hablar con Piñero, disimulando 
con lo que hasta agora tiene hecho acerca desto , y tomándole 
como intercesor para con el rei, de lo que pedimos; y así lo ha- F. Ludovicus de Montoya. 292 Epistolas Mixtae— 844 

remos, plaziendo á nuestro Señor, y él es buen hombre y nues- 
tro devoto: alioquin creo que caerá en la razón. 

Entre las otras cosas que dixe al reí aquella vez, que le habla- 
mos sobre esto, fué ponelle escrúpulo que quizá Paiz el que oía 
tiulugía en Coimbra, y se nos fuera aora de la Compañía, S. A. 
sería la causa, y que avía entendido que agora estava en Évora 
tomando las órdenes, y que podría ser que S. A. presto le viesse 
en la corte pidiéndole alguna merced, porque avía estudiado mu- 
chos años en nuestro collegio, y que lo mesmo pudíen hazer otros 
flacos, por el mesmo respecto; y creo que esto, por ser el caso fres- 
co, lo movió alguna cosa. Piega á la divina bondad nos dé á sentir 
y cumplir aquello que fuere siempre más gloria y honrra suya. 

V. P. mande dezir lo que le paresce en ello, aunque tenemos 
por muy cierto será lo mesmo que acá sentimos. También daré 
parte dello al P. Francisco, para que nos mande todo lo que pa- 
resciere más servicio de nuestro Señor. 

Vn salido, que se llama Parada % sacerdote, caió enfermo de 
erpes estando fuera de la Compañía , y perdió un pie desta en- 
fermedad, y queda manco en el hospital de Coimbra: escrive una 
carta á V. P. que le resciva en la Compañía, según me an dicho, 
porque acá no le quisimos rescebir, y escrivimos al P. Nadal so- 
bre él. Respondiónos que le despidiésemos de la Compañía, y que 
por razón de la enfermedad no avía que tenelle respecto , pues 
estando huido de la Compañía le tomó. También tenía de antes 
un espíritu muy humano: mucho avía de obrar nuestro Señor 
para dexallo: no sé cómo está agora. Escrivo esto por dar infor- 
mación dél á V. P. 

También deseamos poner remedio con estos salidos, porque 
ordinariamente todos se hazen de la Compañía, y muchos allá fue- 
ra los tienen por de la Compañía, especialmente aquellos que tie- 
nen poca noticia de nosotros. Hasta agora no se a puesto ningún 
remedio, sino que los declaramos por salidos, adonde quiera que 
los hallamos. * Hunc cognominat Polancus, ibid., Paez. 

^ Petrus Parada, cujus est ad Ignatium epist. 83i. 2 Augusti 1554 293 

Eme olvidado de dezir antes cómo Christóval Litón se haze 
con todos de la Compañía, y va mostrando un escrito que le dió 
el doctor Torres, en que le da licencia que, por su enfermedad, 
pueda estar fuera, no me acuerdo si dize en su tierra. Y díxome 
el rei que él le avía mostrado aquel escrito, y que no le aviamos 
despedido de la Compañía: lo qual es falso, porque antes de dalle 
aquel escrito el doctor le despidió de la Compañía , y le soltó los 
votos ; y después él con sus razones sacó aquel escrito del doc- 
tor, como más largamente lo contará el P. Nadal á V. P., que 
sa ve cómo pasó; pero después, estando aquí el P. Nadal, le avisó 
el Padre doctor que no usase de aquel escrito, y entonces pidió 
otro de cómo le despidieron; y no quiriéndoselo dar el P. Nadal, 
se fué á quexar al cardenal de nosotros, aunque antes que él 
fuese estava prevenido acerca dello el cardenal por el P. Nadal, 
y satisfecho de nuestra repuesta *. Y agora el buen Litón quiso 
se aprovechar del escrito, y le amostró al rei, y creo que á mu- 
chos otros, diziendo que no es despedido de la Compañía; y a ido 
á hablar á muchas personas principales desta corte, que le favo- 
rescan con el rei, diziendo que tiene tantos años de theología, y 
que es predicador, y que a hecho mucho fructo, etc. , y esto di- 
latólo él más de lo que es. Y hasta de mí se quisiera aprovechar, 
porque poco a vinieron á mí él y Brandón ' á visitarme. Mandé - 
les á don Gonzalo *, á ver lo que querían: dieron á entender 
que me venían á ver por la amistad pasada , por la mucha razón 
que avía para esto, etc., y también que me querían dezir otras 
cosas; que después tornarían de más espacio, y nunca más tor- 
naron. Nuestro Señor aia misericordia dellos, y nos dé gracia á 
todos para conoscernos y llorar nuestros pecados y miserias. 

Comenzando á escrevir esta, pensava ser más brebe, y la ma- 
teria me a hecho alargar: no sé si seré demasiado. 

De Lixbona 2 de Agosto 1554. 

De V. P. indigno hijo en Chris to, 
Mirón. 

* Henricus, princeps. 

* Nadal, Epist. 1. 1, pag. 210^ n. 38. 
' Antonius Brandão, 

* Gundisalvus de Silveira. 294 Epistolae Mixtae— 845 

Acerca deste negocio de dar beneficios á los que se salen de 
religión, el rei se mueve, según tengo entendido, por la mucha 
necesidad que tiene de personas idóneas para sus maestrados, 
para ser curas; y no hallando personas tan suficientes y letrados 
como querría, echa mano destos; pero no me paresce esta tan su- 
ficiente causa, porque no ai tanta necesidad, que, si se buscasen 
otros, no se hallasen suficientes, aunque no fuesen tan letrados. 
Á los profesos paresció acá ser alguna nota del rei dezirse esto 
por allá, y también porque podrían pensar algunos que él nos 
desfavoresce, amándonos tanto: paresció bien acordará V. P., 
que, si le paresciesse servicio de nuestro Señor, no se diese parte 
desto á ninguno, pues presto se espera el remedio; y quiçá no lo 
escriviera á V. P., sino que es necesario y conveniente darle 
cuenta de todas las cosas como pasan, á maior gloria de nuestro 
Señor. 

A tergo. Copia de una del P. Mirón para el P. Ignatio. 
FRANCISCUS DE ESTRADA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAESAR AUGUSTA 4 AUGUSTI I554 

Estrada caesaraugustanis aperit nostrae Societatis institutum.— Accendun- 
tur animi ut eam foveant, suisque moenibus amplectantur. 

i- 
Ihs. 

Muy Edo. Padre nuestro en X° Pax X.i sit semper no- 
biscum. Por otra de 2 de Julio avisé á V. P. de mi llegada á Ça- 
ragoça ^ . Por esta diré lo que después acá en esta çiudad a suc- 
cedido, y es, que, deseando que aquí se fundase vn collegio de la 
Compañía, y que los señores desta çiudad se declarasen en si 
querían ayudar para esta obra ó no, porque, según eso, proveyé- * Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 149, prius 378. — Usus est 
Polanco hac epistola, t. iv, pag. 366-368, n. 780 et seqq. 
- Has litteras hactenus non vidimus. 4 Augusti 1554 295 

sernos en embiar aquí más gente, ó en quitar esos pocos que ay, 
determinamos de hazer juntar todos los caballeros principales 
que en Çaragoça se hallauan, y hazerles vna plática sobre este 
negotio. Y así el virey ' hizo juntar todos los caballeros en la 
sala de su consejo, y se juntaron más de dozientos con el virey 
y otros condes y señores, y yo con otros dos Padres. Estando 
todos así, se çerraron las puertas, y començé yo á hazer mi plá- 
tica, que duraría vn hora, en la qual les di cuenta de nuestra 
Compañía, y de su manera de proçeder, y del fructo que resulta 
de fundarse collegios en las çiudades, probándolo con la expe - 
rientia de los ya fundados en otras partes, y animándolos á lo 
mismo. Movió nuestro Señor tanto los ánimos, que en toda la 
plática vbo gran silentio y attentión, y ella acabada, grande 
applauso en todos, en tanto grado, que avía quien dezía, que de 
su boca lo quitaría, y la hazienda de sus hijos, por darla en ayu- 
da de tan santa obra. Otros, que nunca tal avían oydo, y que 
estauan engañados con esta religión, ni la conosci an, y que tal 
plática á toda la çiudad se avía de hazer; pero que ellos la diuul- 
garían por sus casas y por la çiudad. 

Hallóse presente á esta plática de parte de la çiudad el jura- 
do principal, que estaua al lado del virey, y al fin delia, leuan- 
tándose y quitando el bonete, dixo: que él propondría aquello, 
que avía oydo, á la çiudad en su capítulo y consejo, y que era • «Deseava mucho el Príncipe don Phelipe, que el Conde de Mélito 
[Didacus Hurtado de Mendoza] quedasse su Lugarteniente General en 
Aragon, y los Diputados lo aceptaron, después de varias contiendas... con 
ciertas condiciones ázia la preservación de los Fueros, en las quales convino 
su Alteza... Y en veinte y cinco de Mayó de este año [1554], á las seis de la 
tarde, le admitieron á la Jura... cinco Diputados, que los tres (que eran Don 
Miguel de ürrea, Gerónimo Artieda, y Agustín Baptista) por Zaragoza, 
nunca consintieron ni fueron; ni el Jurado Quarto, que se llamaba Juan de 
Gurrea... Los Diputados que assistieron y lo admitieron eran: el Doctor 
Juan García, Abad de la O, Mossen Luis de la Naja, Canónigo de la Santa 
Iglesia del Asseo, Don Juan Torrellas y de Bardaxí, Mossen Juan de Santa 
Pau, y Juan de Aragonés por Jaca; y Jurados, Gerónimo Carbi, Juan de To- 
rrellas, Mossen Carlos de Santa Cruz, y el Doctor Juan Sanz: y assi juró en 
la forma acostumbrada, y con las condiciones dichas.» Panzano, Anales de 
Aragon, lib. lii, pag. 486-487. 296 Epistolae Mixtae— 845 

justo tal obra fuesse fauorescida, etc. Después desto, juntados 
todos los jurados y consejeros desta çiudad en la lonja, donde 
suelen hazer sus ayuntamientos, quisieron que otro día de la se- 
mana yo les fuese á hazer otra plática á los çiudadanos por sí, id 
est, á los que representan toda la çiudad, así como la avía hecho 
al virrey y á los caballeros, tomándolo como por punto de honrra, 
si á la çiudad por sí no se daua cuenta; y así, yo fuy á aquel tri- 
bunal, y estando todos los jurados y consejeros dela çiudad jun- 
tos, començé mi plática, y acabada, el prinçipal dellos dixo muy 
buenas palabras, y quedáronse ellos allí çerrados á consultar y 
determinar sobre lo que avían oydo. 

El fructo que destas pláticas a resultado es, que, vltra de aver 
dado nolitia de la Compañía, que era bien menester, se deputa- 
ron dos caballeros que anduuiesen á pedir por la çiudad, y alle- 
gar algo con que nos comprasen sitio, donde pudiésemos fundar 
collegio; y en poco más de dos días que an andado á pedir, se an 
allegado más de quatro mil scudos: la çiudad offresció los mil; 
los otros offrescieron diversos señores desta çiudad; y así, se 
busca el sitio, y tras él se buscará la renta, porqu; agora no ay 
quien nos quiera dar; pero poco á poco con el fauor del Señor se 
hará todo. 

Para inclinar las voluntades desta çiudad á esta obra tan pía, 
y á hazer lo que an echo y speramos que harán, emos tomado 
por medio el que en todas partes hallo ser muy efficaz, que es el 
de la diuina palabra, que penetra los coraçones, y les persuade 
en breue tiempo y con suauidad lo que en mucho y con difficul- 
tad los hombres apenas pueden acabar. Y assi, después que aquí 
llegué, començé á predicar; y con algunos sermones que e echo 
en la yglesia mayor, y en nuestra Señora del Pilar, y en el hos- 
pital ', a dispuesto Dios nuestro señor mucho los ánjmos, assi 
para su aprobechamiento proprio, como también para ayudar á * «Hospitale Dominae Nostrae de Gracia, cui, quoniam non incolis 
tantum, ut alias saepe fieri solebat, sed extrañéis etiam quibuscumque ex- 
cipiendis curandisque destinabatur, nomen hoc ab initio inditum est: Urbis 
3t orbis domus infirmorum . )) Polanco, t. IV, pag. 367-368, n. 783, 
annot. 4. IO Augusti 1554 297 

la Compañía. Speçialmente me an hablado de dos benefiçios que 
querrían algunos annejar á este colegio, cuya informatión irá con 
otras, para que allá V. P. vea, si es cosa que conujene, ó qué se 
puede hazer. 

También el virey, offresçiéndose caso, scriujrá al emperador, 
para que proveyese aquí de alguna abbadía, como las de Sici- 
lia Jesu Xpo. nuestro señor, author de todo nuestro bien, 
acresciente lo que aquí a començado á obrar, y dé á V. P. larga 
y santa vida, para que á todos sus hijos rija y govierne á honrra 
y gloria de su diujna magestat. Amén. De Çaragoça 4 de Agos- 
to 1554. De V. P. sieruo en Jesu Xpo., 

7 Strada, f 

Inscriptio: \ Al muy Rdo. Padre nuestro en Xpo., el P. M.^ 
Ygnatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jesús, 
en Roma. 

Alia manu: 1554. Caragoça. Del P. Strada. 4 de Agosto. 19 
de Ottobre. 

JOANNES PELLETARIUS 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

FERRARIA 10 AUGUSTI I554 -. 

Quid in quibusdam sociis ipse notet. — De se demisse sentit.— Gaudet de 
Societatis incremento. — Adrianum Candidum jam Coloniam pervenisse, 
putat.— Maria del Gesso collegii ferrariensis reapse fundatrix habenda 
est: ipsa tamen hujus rei honorem negligit. 

t 

Ihs. 

Pax X.i Molto Rdo. Padre. Riceuuto ho le sante ammoni- 
tionni de V. R. circa il fratello M. Francesco. Io credo che la più 
parte venga dele mie imperfettioni de la sua tentatione, la quale 
già pare passata, perchè s' è molto riconosciuto, ma in vn tratto 

* Ms. Scicilia. Vide infra, epist. Didaci Hurtado de Mendoza ad Igna- 
tium, 27 Octobris datam. 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 61, prius loi. 298 Epistolae Mixtae— 846 

torna al medemo, et mettese a scrire queste cose. L' ho priegato 
che pigliasse il carico del collegio per amore de Jesù X.°, et che 

10 obediria a lui, et non ha voluto: et in vero non è pr attico per 
gouerno, et doueria vn poco sottometterse in molte cose, delle 
quali li altri hanno più esperientia de lui, et essere più saldo alle 
tentationi, senza le quali non è possibile uiuere, massime nella 
nostra Compagnia, la quale ha vn tanto assunto, et in la qualle 
grande patientia è riquiesta. Dicea non volere andare in Modena, 
et pensaua vituperio tornare doue è partito et io diceua che 
non era vituperio. Quando paresse che si douesse mandare in 
Bologna, essendo iui bisogno d' uno, si potrà mandare, perchè è 
più grato molto a li scholari M. .Ambrosio, et per la lingua, et 
per il modo d' insegnare, et potrà fare la prima classe. 

Circa Lazaro * lui medemo non sa che vole: Y ho voluto man- 
dare in Modena, et non ha voluto; lo voleua mandare in Argen- 
ta, et non voleua, dicendo che in Modena è stato tentato et ama- 
lato, et in Argenta che non seria sufficiente; pur hoggi sè di- 
sposto di volere andare in Argenta, et cosi lo mandarò. Quanto 
che V. R. dimanda del suo vfficio, lui legge alla 3.* clase. Circa 

11 suo procedere, egli è altiero, datto al bere et mangiare, et è di- 
uentato grasso et grosso doppo che vienne di Modena, che non 
può stare quodammodo in pelle. Spesso vienne in parolle quando 
il cretesiero non gli da la colatione et merenda, et bere quando 
va al letto ; con fatticha se lena a V hora de li altri ; sed haec 
sunt minima, si conferantur cum iis, quae dici nequeunt: pur la 
bontà del Signor nostro è grande, per la, quale sempre 1' ho tol- 

' Hic existimamus sermonem esse de Francisco Bordon , qui Scipio 
etiam dictus est, quique anno proxime elapso 1553, epistolas Mutina dabat, 
Liti. Quadr., t. 11, pag. 175, 272; hoc vero anno 1554 Ferraria, saepe, 
V. g., Litt. Quadr., t. lii, pag. 8. Cf. epist. 815. Hic autem ahoc autumno... 
Ferraria Bononiam translatus» est, PoLANCO, t, iv, pag. 112, n. 215. Porro 
de eo scribebat Polancus, ex com. Patri Francisco Palmio, 17 Nov. 1554: 
«Ci siamo rallegrati della rinovatione de gli studii e della satisfactione che 
ha V. R. del Mtro. Francesco Bordon». Polanco, ibid., pag. Il3, n. 216, 
annot. l. 

^ Sic, tacito cognomine eum appellat Polanco, t. iv, pag. 86, n. 157: 
Argentam «missus est ergo novus P. Andreas [Bonainsegna] cum Lazaro et 
quodam alio juvene, qui ad Societatem aspirabat...» IO Augusti 1554 299 

lerato, et sperato in essa che Y aiutarà. Gli ho detto che, quando 
fusse cosi tentato, che scriuesse a Roma, et dice hauere scritto. 
V. R. degnasi priegare il S. N. J. X. che me die gratia de go- 
uernarme primo, et 2.*^ gì' altri, per il che me sento omnino inu- 
tile, et tante volte V ho voluto scrire a S. P., pur ho cessato, per- 
chè me parea volere fugire la croce in soportare gr altri. 

Tutti faciamo ogni di oratione per S. P. Il Signor degnasi 
essaudir[ci]. Ci danno la vita queste buone nuoue che ci mandò 
il charissimo M. Joanni Polanco ' circa la moltitudine di collegij 
futuri. Il P. M. Adriano * era con la febretta, cosi la chiamaua, 
et era già a vna giornata de Collonia quando scrisse, di modo 
che, quando io hebbi le lettere, feci conto che fusse già nella 
patria, o assai vicino. 

Quanto a V erettione del collegio ferrarese, già penso haue- 
relo scritto come è fatta, et come la casa, chiesa et ogni sito è 
della Compagnia in aeternum et in seculum seculi, et cosi lho 
comprato nel suo nome, et sborsati i danari, et nissuno è nomi- 
nato nel instromento compratore, che io, nel nome della Com- 
pagnia; et quella donna ^ in vero è fondatrice per modo de meri- 
to, et non ci cura essere nominata, et che ci sappia li bieni che ci 
fa: quanto a S. Ecc.*, hauerà pur authorità il collegio, quando ci 
sapia che essa è quella che fa il principale. Circa V intrate delli 
200 scudi, sono annui et securi sempre et per sempre, del che al- 
tra volta ho ricercato, et non dubito che col tempo non aplica 
bieni alchuni. Al presente potremo stare 100 12, et quando fusse 
compito il numero deli 14, se vederla di prouederli: è vero che 
desideraua pagare alchuni debiti grandi questo anno. V. R. ne 
mandi quanti vorrà. 

Siamo 7 fratelli et Padri et vn coquo condutitio, che sono 8. * Sic enodanda videtur compendiaria nota, qua satis confuse usus est 
Pelletarius, etsi nonnihii mirum id apparet, cum epistola ipsi Polanco 
inscribatur, cujus tamen proprium erat hujusmodi laeta nuntia per domos 
et provincias Societatis divulgare. Cf. Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 226 
et seqq., annot. I . 

- Adrianus Candidus (Witte). 
Maria del Gesso. Vide epist. 822. 3oo Epistolae Mxxtae— 847 

Et qui faccio fine, racomandandoci a V. R. A li 10 d' Agosto 
54. De V. R. seruo, 

JOANNI PeLLETARIO. 

Inscripiio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il Padre M. don Jo. 
Polanco, sacerdote de la Compagnia di Jesù. A Roma. 
Alia manu: Ferrara X Aug. 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE II AUGUSTI I554 

Laurentius de Virili aedes Societati Jesu próprias donat.— Signa gratitudi- 
nis ei, ut fundatori, exhibita. — Novus candidatus sociis adjunctus. — 
Exercitia spiritualia Oviedo tradit. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gracia y amor de 
Xpo. nuestro Señor sea siempre en nuestro continuo fauor y 
ayuda. Amén. Las de 6 del presente, duplicadas, emos resçebi- 
do, y si al presente no se responderá por entero, por otra con la 
gracia del Señor se escrivirá lo neçesario. 

Ayer, que fué día de sant Lorenzo, lo del presente, hizo 
M. Laurentio Virilis la donaçión de la casa á la Compagnia y 
prometió de dotar el collegio de Tivoli en vida ó en muerte, de 
alguna renta ferma, según nuestro Señor le inspirará. Y porque 
en la letra de V. P. dezía que sería bien que su S.* prometiese 
dotar su collegio á lo menos por vna persona, ó como á él pares - 
çiese, con la promessa que hizo, como he dicho, se tomó la in- 
telligentia de la letra para podérsele dar la candela, conforme á 
las constitutiones y á la letra de V. P., y así, aviéndose primero 
leydo públicamente las constitutiones de los fundadores y bien- 
hechores de collegios, y hecha la donaçión (lo qual se hizo en ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. Il3, prius 23l, 232. 
- Vide epist. superiores, n. 83$, 836, 841, 842, etc. II Augusti 1554 casa de M. Joán Cocanaro), M. Desiderio ' le presentò vna can- 
dela de cera bianca de dos libras y vna onça de çera, con sus 
armas y con las armas del Jhus. y otras pinturas bellas de oropel, 
tal, que me parece que, en 'fuera de las próprias armas, de rica, 
bella y devota, era candela de poderse presentar al emperador 
ó al papa. Y emos començado á celebrar conforme á las cons- 
titutiones ■: y se dirán las 3 missas por vno, etc., y se dará orden 
cómo quede perpètuamente en Tivoli esta memoria de fundatores 
y bienhechores, y desea M. Laurentio aver la patente, de que 
V. P. dize en la carta, delas gracias de los participantes de los * P. Desiderius Girardin. 

* Juvat exscribere quae Ignatius, Const. pari, iv, c. l^ statuii de me- 
moria habenda fundatorum et bene de collegiis meritorum. «De la memoria 
de los Fundadores y bienhechores de los Colegios. — i. Porque es muy debi- 
do corresponder de nuestra parte á la devoción y beneficencia, que usan con 
la Compañía los Ministros, que toma la divina bondad para fundar y dotar 
los Colegios della; primeramente, cada semana se diga una Misa perpetua- 
mente en cualquiera Colegio por el fundador, y bienhechores dél vivos y 
muertos. 2. Ansí mesmo en el principio de cada mes todos los Sacerdotes, 
que fueren en el Colegio, sean obligados de celebrar por los mesmos una 
Misa perpetuamente. Cada año ansí mesmo, el día que se entregó la pose- 
sión del Colegio, se diga una Misa solemne en él por el Fundador y bien- 
hechores, celebrando á la intención misma todos los otros Sacerdotes, que 
en él moran. 3. En el tal dia se presente una candela de cera al Fundador, 
ó á uno de sus deudos, que más propincuo le fuere, ó como el Fundador dis- 
pusiere, con sus armas ó devociones, en señal del reconocimiento, que se 
debe en el Señor Nuestro. 4. Luego en siendo entregado algún Colegio á la 
Compañía, el Prepósito General avise á todas partes della universalmente, 
para que cada Sacerdote diga tres Misas por el Fundador viviente y bien- 
hechores; para que Dios Nuestro Señor, teniéndolos de su mano, los aug- 
mente en su servicio, y después que los llevare desta vida á la otra, en sa- 
biéndolo el Prepósito General, advierta á los mesmos para que digan tres 
otras Misas por su ánima. Todas las veces, que se dice que se hayan de ce- 
lebrar Misas por los Sacerdotes, todos los demás que viven en los Colegios, 
y no lo son, deben hacer oración á la intención mesma que los Sacerdotes 
celebran, pues la misma razón de gratitud obliga los unos y los otros, en el 
Señor Nuestro. 5. Los Fundadores y bienhechores de los tales Colegios se 
hacen especialmente participantes de todas las buenas obras dellos y de toda 
la Compañía. 6. Y generalmente á ellos, y á los que fueren cosa suya, en 
sus días y después dellos, téngase la Compañía por obligada especialmente, 
de obligación de caridad y amor, de hacerles todo el servicio que según 
nuestra mínima Profesión se pudiere á gloria divina.» 3o2 Epistolae Mixtae— 847 

de la Compañía. Y hecha la donaçión (la qual M. Laurentio hizo 
con muy buena voluntad y alegría), quedó muy consolado, y me 
dixo que se encomendava á V. P. infinities; y entendido la gra- 
titud y beneficio de las missas, etc., dixo que lo aceptava, y 
riyéndose me dixo delante de M. Navarro, que rogava á V. P. 
que lo hiziese hazer á palla batutta, y así V. P. será avisado para 
lo que ay obligación. 

Se ha alegrado M. Laurentio de aver entendido que V. P. 
mandará otro en lugar de M. Desiderio, y desea que sea persona 
tal, para estos prinçipios. Y para que el que viniere ó oviere aquí 
de estar tenga en qué estudiar, me ha dicho que diese á entender 
á V. P. cómo, tiniendo él intención de dar el cumplimiento de las 
obras de santo Augustino, querría (contentándose V. P.) que las 
partes de santo Augustin que allá ha dado, estuviesen con las 
otras en el collegio de Tivoli, por también él en vida poderse ser- 
vir delias, mandando al collegio por qualquier libro, y que des- 
pués de su vida quedasen todas á este collegio, Y desto me habló 
antes de la donaçión, scilicet, el jueves, y ayer, viernes, después 
de hecha, me lo recordó; creo que V, P, fáçilmente le aplazerá 
en esto, siendo justo, y tiniendo este collegio neçesidad de li- 
bros; pero sea como V, P. ordenará. 

Conforme á la letra de V. P., que se buscase acá vno para ser- 
vigio, aviendo nuestro Señor movido á vn criado de M. Martio á 
querer ser de la Compañía, persona virtuosa, y abonado por tal 
de M. Martio, y así lo paresçe, después de averie examinado de 
los impedimentos, le emos rescebido oy. Paresçe, çierto, persona 
segura y fiel en la virtud, y paciente y manso, y creo que le ha 
mandado nuestro Señor, mayormente á tiempo que Antonio se 
halla mal dispuesto de catharro y resfriado. Podríanse allá infor- 
mar de M. Martio (el qual partió de aquí mal dispuesto) por en- 
tero, y quando perseuerara y paresçiese más conveniente que esté 
en Roma, mandando de allá otro que sirva, le podrán llamar como 
querrán. Sin embiar otro, no sé cómo podría este collegio quedar 
con vno solo para servir: y confío en nuestro Señor que podrá 
estar aquí el criado, que era de M. Martio, seguro, quando el Se- 
ñor le dé gracia de perseverar. Tiene algunas pocas letras; pero II Augusti 1554 3o3 

ha dicho que no quiere ser sacerdote , sino servir. Tiene buena 
edad y paresce sano: llámase Antonio ocurriendo, se podrá 
mandar mayor informaçión. 

M. Andrea - ha començado á tomar los exerçicios. M. Lau- 
rentio los quiere hazer, y dentro de dos días pienso con el ayuda 
del Señor empegarán, ó quando yo me halle más desocupado, que 
por él no pienso que quedará , porque los ha pedido diversas 
vezes. 

Quanto á lo que se a escrito allá, si bastará el instrumento del 
vicario sobre la yglesia del Salvador, ó si será menester la bulla 
del obispo, etc., creo que sería bien se viese allá, porque acá los 
ofiçiales del obispo pienso que no son tan pláticos , y de lo que 
fuere menester, mandarnos qualque minuta. 

De la calçina he entendido de M. Navarro ' que no la ay. 
Caso que sí , si por acá se hallare algún buen medio , se podrá 
tratar. 

La madona del Paso se ha empeçado á çerrar, fuera de los do- 
mingos y fiestas, y hasta aora no a}^ murmuración, que yo sien- 
ta, ni pienso que la avrà, cosa que importase, Al hortolano no he 
hablado, por aver entendido que no tomaría este assumpto; pienso 
que es poco inconveniente, y más neçesario que M. Pietro ^ no 
pierda de dezir sus missas, que los pater noster que se podrían 
allí dezir por estar abierta, vltra de lo que se ha escrito allá, etc. 

El día de sant Lorenzo no se predicó en el Salvador, pares- 
çiendo á M. Laurentio Virilis que la gente y ría á la yglesia ma- 
yor, y también porque yo me he hallado algunos días deste mes 
indispuesto de dolor de espaldas y qualque catharro. Al presente 
me hallo mejor per Dei gratiam. ' Antonius de Henricis «qui multis deinceps annis, et initio in pueris 
quoque infimae classis edocendis elaborans, Tiburtinum Collegium fideli 
atque irrequieta opera et sanctitate vitae magna ex parte sustinuit.') Or- 
landini, Hist. Soc. Ies., lib. xiv, n. 20. 

- Andreas, propinquus Laurentii de Castello, usuo parente». Episi. 
Mixtae, t. Ili, epist. 725, pag. 655. 

^ Franciscus Navarro. Vide epist. 835. 

* Petrus Pradene. 304 EPISTOLAE MiXTAE— 847 

Como se ayan los instrumentos de la donaçión de la casa, 
se embiará allá vno con la gracia del Señor. 

A M. Martio mande V. P. dezir que, quando embie por su 
ropa, embíe por persona fiada, á causa que el su Antonio no aya 
menester yr á Roma, y ponerse á qualque tentaçión, y que aun- 
que * su S.* se ha amalado acá , podrá todavía tener por bien 
empleada la uenida á Tivoli , pues se ha ganado el su criado para 
la Compañía, cosa que él tanto deseava que fuese religioso, y es- 
peçial de la Compañía. V. P. mande dar aviso del rescibo desta. 
Los Padres y hermanos están buenos, excepto Antonio que está 
de catharro y mal dispuesto; y en las oraçiones de V. P. humil- 
mente nos encomendamos en el Señor nuestro, el qual sea siem- 
pre con todos, dándonos su santa graçia y amor. De Tivoli 11 de 
Agosto 1554. 

Avnque aora no se oviese de pagar la bulla de la confirma- 
çión del Salvador, se podría aver en tanto la conçesión de la 
graçia; lo que costará no he demandado á M. Andrea. De 
V. P. siervo invtil, 

Andrés. 

M. Joán Cocanaro está mal dispuesto en la cama, de fiebres 
tercianas. Desea que V. P. haga hazer oraçión por él: V. P. le 
tendrá también por encomendado en sus oraçiones. 
t 

Inscriptio: Jhs. Al molto Edo. Padre nostro in Christo nostro 
signore, il P. M.° Ignatio de Loyola, prepósito generale de la 
Compagnia de Jhus., a santa Maria de Strada, appresso santo 
Marco. In Roma. Al porto doi baiochi. ^ Ms. aiivnque. 

- Frater Antonius de Robore. 12 Augusti 1554 305 ANTONIUS DE CORDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MARCIA (MARCHEN A) 12 AUGUSTI I554 *. 

Ignatianae litterae magnam sibi laetitiam attulere.— Mareiam venit, ma- 
trem aegrotantem invisurus. — De mutatione morum insigni quorumdam 
e suis propinquis, maxime vero Joannis de Cordoba: hujus de Societate 
sensa et judicium. — Ossunae academia. — Aliqui hujus civitatis viri 
sedem Societatis desiderant. - De candidatis ac sociis. - Cordubam ait 
se rediturum post diem Btae. Mariae, caelo receptae, sacram. 

t 

Mui Rdo. Padre nuestro en Christo. Gratia et pax Christi. 
Después que estoi aquí, que a dos meses, e recebido una carta 
de V. P. de 7 de Março, y con ella mucha consolación de ver la 
memoria que da el Señor á V. P. de esta oueja tan necesitada 
de la unctión de su pastor, y tanto más, quanto más fuera anda 
de las otras ^ . Mandóme venir el Padre doctor ' á visitar la mar- 
quesa '% que a estado y está con una gran enfermedad, y esto 
creo que basta dezir para que V. P. la haga encomendar al Se- 
ñor. Y como mi aiuda era poca, a sido menester la del Padre 
doctor, y así a estado aquí sus 15 días, de que mucho se an con- 
solado todos y aiudado, en especial la duquesa de Arcos ^ que 
se a confesado generalmente con el Padre, y aiudádose mucho 
en su alma. V. P. la haga encomendar al Señor, y á su marido, * Ex autographo in voi. E, quintuplici folio, n. 2o3, prius 529-532. — In 
eod. voi. unico folio, n. 160, prius 401, invenitur fragmentum quoddam 
hujus epistolae, in italicam linguam conversam. — Usus est hac epistola 
POLANCUS, t. IV, pag. 454-456, n. 971-973, et pag. 469-470, n. I00I-1002. 

^ Vide Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 95. 

' Michael de Torres. 

^ Catharina Fernandez de Cordoba, marchionissa de Priego, mater 
P. Antonii de Cordoba. 

' Soror P. Antonii de Cordoba, «Maria de Toledo y Figueroa, mujer de 
D. Luis Cristobal Ponce de León, segundo duque de Arcos». BuRGOS, Bla- 
són de España, t. iii, pag. 12; Epist, Mixtae, t. 11, pag. 701, annot. l. 
Epístolas Mixtae, tom. iv. 20 3o6 Epistolae Mixtae— 848 á quien en pocos días a hecho el Señor una mudança grande de 
la diestra del mui alto, porque, sacándole de los caminos anchos 
y perdidos por donde el mundo lleua á los grandes y poderosos, 
le a puesto el Señor en el estrecho que tan pocos suelen hallar 
Y aunque para esta obra a tomado el Señor otros medios fuera 
de la Compañía, por ser obra suia la digo, para que V. P. le 
pida Ueue adelante lo que ha tan bien començado: y diré otra, 
que quasi milagrosamente a hecho por la Compañía, sin que nin- 
guno de ella hiziese nada fuera de su cubículo, y antes aguardó 
á que io estuviese fuera de casa para hazella, de adonde podrá 
V. P. entender qué tan mala cuenta daré de lo que V. P. dize 
en su carta, que pone á la mía ^ lo que el señor donjuán a hecho 
en dar casa, que aunque a sido mucho, en comparación de la 
que ahora a dado, es nada. Porque, aunque la auía dado á los de 
la Compañía, teníala negada al nuestro capitán y señor lesús la 
que él pide por morada, teniéndola ocupada con otra compañía, 
que, aunque no estaua en casa, era señor de todo lo que en ella 
auía 3^ del señor de ella, de manera que no la dió, hasta que ella 
le dixo que la diese. Y estaua tan fortificado el demonio, que ni 
sus deudos, ni el emperador, ni el reino todo auían bastado á 
ganar esta fuerça, y así lo tenían quitado de los memoriales de 
prouisiones de iglesias, con auer estado electo ia alguna vez, y 
sus parientes lo dexauan por cosa perdida. Pero el Señor, qui di- 
ñes est in misericordia '% entre todos estos males y otros de jue- 
gos que a tenido grandes, auiendo piedad dél, entrósele por las 
puertas, y con no abrirle sino las de la casa de tierra, dejando 

' Vide quae alibi diximus, Polanco, t. iv, pag. 470, n. 1002, annot. 3. 

- Allusio ad ignatiana verba in epistola nuper laudata: aCuanto al prin- 
cipio del Colegio de Córdoba, y las ayudas que Dios Nuestro Señor le ha 
hecho tan notables, todo se pone á vuestra cuenta, y de todo debéis las gra- 
cias al que es Autor de todo bien . » — Caeterum vir, de quo statim agitur, est 
uDoii Juan de Cordoba, Canónigo de aquella Iglesia^ Abad, y Señor de las 
Villas de Rute y Zambra..., hijo de Don Diego Fernandez de Cordoba, el 
quinto de los Señores de la Casa de Baena (Duques ya de Sesar) y tercer 
Conde de Cabra, y de Doña Francisca de Ziiñiga, y de la Cerda..., respe- 
tado por la nobleza de su sangre y poderoso por sus riquezas». ALCAZAR, 
Chrono-hist. de la Provincia de Toledo, t. i, pag. 218. 

* Ad Ephes. ii, 4. 12 Augusti 1554 307 

cerradas las de alma con tan grande banca de perseuerancia y 
escándalo, que era tan grande, que con este mal se sufrían y cu- 
brían otros muchos, éntresele por la puerta, et expolians princi- 
patus et potestates, traduxit confidenter, triumphans illos in se- 
metipso y sin dezirle ninguno nada, que por no perderle del 
todo, en quanto a que an estado ai los Padres, no le auían habla- 
do *, sale un día á medio día de su casa, y pasa á la obra, Y dize 
que salga luego, y tome estado de monja ó casada, y que si no, 
que la echará de la tierra por justicia, y que no bastará para es- 
tornarle esto la larga conuersación ni las prendas que tenían: y 
con ser hombre de gran ternura de entrañas, era tal el fuego que 
el Señor auía puesto en ellas, que á aquella hora la hizo salir de 
casa, y está ia quitado aquel nublado que en toda esta tierra te- 
nía escurecido el nombre de la Compañía, diziendo que sufrían 
la de Baal con el arca del Señor, al qual den gracias para siem- 
pre los ángeles por lo que haze con los honbres, y V. P. se las 
dé por esta obra, que a sido tal, que dizen en esta tierra, que 
aunque no vuiera venido la Compañía á ella por otra cosa, basta^ 
ua para creer, que es de Ihs. Y cierto es así, pues de un enemi- 
go tan público a hecho un amigo tan grande, que tengo por cier- 
to que a de ser para reformar aquella iglesia, y así lo dize él, que 
lo espera de nuestro Señor; porque dize que la Compañía viene 
á reformar la orden de san Pedro % que lo auía más menester 
que las otras, y á la iglesia de Cordona, como más necesitada, y 
á su casa como á la más disoluta y perdida que ai en ella, y trata * Ad Col. u, 15. 

- Silentium sociorum «aegre admodum tulit P. Hieronymus Natalis, et 
Corduba potius^recedendum cunctisque Decani donis renunciandum a no- 
stris putavit, quam huic scandalo, licet de ejus desperaretur remedio, con- 
nivendum». Polanco, t, iv, pag. 455; n. 971, annot. 2.— Quid vero Natalis 
in hac re egerit aliosque agere curaverit, ut remedium huic malo adhibere- 
tur, fuse narrat SantivaÑez, Historia ms. de la provincia de Andalucía 
de la Compañía de Jesús, parte i, lib. 1, cap. 12, n. 17. Mutationem autem 
morum clarissimi hujus viri, Joannis de Cordoba, lauda vit Bustamante 3l 
Decembris superioris anni. Epist. Mixtae, t. m, pag. 706, 707. 

' (ílpse vero D. Joannes atììrmabat se sperare quod Societas nostra re- 
formatura erat ordinem Sti. Petri, scilicet clericorum». Polanco, t. iv, 
pag. 455, n- 972. 3o8 Epistolar Mixtae — 848 

de reformar su vida de manera, que es para alabar al Señor. La- 
bra una casa pared en ' medio del colegio, y piénsase recoger allí 
con el P. Mtro. Áuila y algún otro clérigo, y dexar sus criados 
y seruicio, por dedicarse del todo al del Señor, que no desecha 
ninguno por viejo, ni por tarde que venga. Es honbre de mucha 
charidad, y ala tenido siempre, en especial en criar niños echa- 
dos á la puerta, y estos creo que le an de abrir la del cielo, y está 
tan bueno. Se honra en sus flaquezas y miserias, para que más 
se glorifique el nombre de Christo, y espero en su misericordia 
que a de llenar adelante tan gran obra como aquí a començado; 
y que aunque los fundamentos sean tan flacos, a de ser grande 
el edifiçio de este colegio. Y porque dél escriuen á V. P., y io 
escriño al P. Mtro. Polanco sobre la anexión de aquellos bene- 
ficios, no diré sino que el prouisor de Seuilla ^ nos a escrito aquí^ 
pidiendo con gran instancia que se apresurase la ida de la Com- 
pañía allí; y de otras personas de aquella ciudad se entiende 
quánto se desea y de quánto fruto será allí la Compañía. 

También la desean algunas personas denotas y doctas en 
Osuna, adonde el señor conde de Ureña ' a hecho una uniuer- 
sidad. El Padre doctor se fué por allí, y su S."'a quedó mui satis- 
fecho de las cosas de la Compañía, que no lo estaua antes tanto, 
y determinóse de entrar en la Compañía un doctor que le[e] la 
cátedra de prima de leies, persona de buenas partes; y ansí se 
an mouido algunas otras en Córdoua. Y porque en las quadri- 
mestres que van con ésta * se les oluidó de poner los Padres y 
hermanos que ay en casa, ahora lo diré, que son 18 los que es- 
tán allí ahora con el Padre doctor: 4 Padres, y 14 hermanos. En 
dos lugares de la marquesa están 8: 3 Padres y 5 hermanos, en- * Ms. y. 

* Gaspar Cervantes de Salazar, de quo infra erit sermo. 

' Joannes Tellez Giron, comes IV de Ureña. Vide quae de hac acade- 
mia ejusque conditore diximus in Polanco, t. iv, pag. 469-470, n. looi, 
annot. 3. 

* Diem illae praeferunt 15 Julii. Litt. Quadr., t. lil, pag. 52 etseqq.,. 
Corduba datae . Attamen in illis, pag. 58, sociorum numeriis recensetur. 
Quorumdam nomina, qui ineunte anno 1554 Cordubae versabantur, posui- 
mus in Polanco, t. iv, pag. 447, annot. 2. 15 Augusti 1554 309 

fermos y convalescientes. Aquí estamos el hermano Bernardo y 
io, más enfermo y necesitado que todos; y así pido á V. P. se 
acuerde de mí. Irnos emos pasando nuestra Señora por tratar 
algunas cosas que son menester para el edificio que la ciudad 
haze de la escuela. Y porque no se me ofrece otro que escreuir, 
acabo con pedir á V. P. se acuerde de me encomendar al Señor 
en sus santas oraciones y sacrificios, y lo mismo pido á los cha- 
rísimos Padres y hermanos en Christo, y á todos nos dé el Señor 
su santo amor y temor. En Marchena 12 de Agosto. D. V. P. in- 
digno sieruo y hijo, 

Antonio de Córdova. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. Mtro. Ygnatio, prepósito general de la Compañía de Jesús. 
En Roma. 

Alia marni: 1554. Marchena. LUDOVICUS DE MENDOZA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

SEGOVIA 15 AUGUSTI 1554 

Lis fratrum Falconi feliciter composita. — Desperat de instituendo Segoviae 
collegio Societatis. — De tiburtino eremitorio, cui nomen Maria del Pas- 
so.— In urbem ire anno próximo 1555 Mendoza non poterit. - Societas in 
Hispânia secundo vento navigat, — De actis ab episcopo segoviensi, post- 
quam Tridente remeavit. — Dieta Melchioris Cano Segoviae. 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre y señor mío in X." Pax Xpi. Recebi la de 
V. R. juntamente con otra de nuestro muy Rdo. P. Ignatio, á la 
qual respondo, 3^ va con esta ' 15 Augusti. 

- Ex autographo in voi. E, quadruplici folio, n. i33, prius 324, ^25, 326. 
' Ignatii litteras reperies in Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 143-145, 
Cf. etiam in eodem voi. alias, pag. 265. 3io Epistolae MiXTAE— 849 

Quanto á lo de la lite de Falconi, esto[y] admirado que de 3 
de Mayo me scrina V. R.: de manera que no a llegado á su no- 
ticia cómo está acabada, y á mi contento; pues en concluyéndolo 
acá, scrini á nuestro Padre solo vna carta, en la qual le di aviso 
de todo el concierto. De allí á pocos días scriuí á V. R. : lo mis- 
mo á los señores Francisco Rodríguez, Luis de Salamanca y 
Alonso López, procurador del dicho Falconi. Visto esto, soy for- 
çado á relatar de nueuo cómo me concordé con el hermano y 
hermana de Falconi: que les dexé que se enterrasen en la capi- 
lla mayor, con que pagasen cada año á la fábrica de la yglesia 40 
fanegas de trigo y cebada, digo quarenta fanegas por mitad. Con 
esto, hecha la concordia, dimos parte al obispo, el qual la con- 
firmó y vuo por rata y grata. Solamente queda agora que allá se 
case la lite ó lites, y lo ratifique el papa. Y allende la concordia, 
quedaron obligatíssimos á mí las partes; y á toda la ciudad a pa- 
recido que he hecho vn acto romano. Yo le he hecho por Dios. 
A él piega aceptarle en recompensa de tantos males, quantos he 
hecho y hago cada día contra su diuina bondad ' . 

En lo del colegio de Segovia no hablo ya, porque hay tantos 
lugares donde ofrecen y dan con effeto casas y rentas á la Com- 
pañía, que mi voz no vale nada, ni se admite en capítulo. Esta- 
remos á lo que nuestro Señor ordenare, y con aquello nos con- 
tentaremos. Basta se tenga entendida mi voluntad. 

Quanto á lo de Tíbuli no tengo que dezir, pues soy cierto que 
todo lo que se gobernare por consejo de nuestro Padre, será muy 
bien hecho y acertado: y pésame que V. R. diga que enbíe vn * De hac lite mentionem facit PoLANCO, t. IV, pag. 481, n. 1017, ubi 
quaedam attingit de hujusce epistolae auctore: «Dominum Lodovicum de 
Mendoza, veterem Societatis amicum, secum [P. Nadal] Segovia deducere 
cogitabat; cui cum P. Ignatius scripsisset ut curaret litem quamdam gra- 
vem, qua distinebatur, componere, consilium tamquam praeceptum inter- 
pretatus, id fecit, et successit tam prospere concordia, ut utriusque partis 
et honori et utilitati consultutn omnino videretur...; non tamen potuit cum 
P. Natali hoc anno Romam venire, quod esset oeconomus Cathedralis 
ecclesiae, et ad rationem reddendam et ad multa solvenda et recuperanda 
tenebatur: ejus tamen domus velut hospitium Societatis erat Segoviae, an- 
tequam ibi Collegium haberemus . » 15 Augusti 1554 3ii 

poder para arrendar, resignar, etc , en caso que en otra persona 
no esté pasado, sabiendo que la casa de Mendoça no debe tornar 
atrás de lo que vna vez se contenta; yo no he dado ni daría á 
hombre del mundo poder para resignar eí heremitorio si no 
fuese para la Compañía, avnque me diesen C ducados de renta y 
él no valga dos. 

Con esta enbío el poder, como V. R. avisa le embíe: si no 
fuere á su voluntad, enbíele de allá hecho, que no hagan acá sino 
subscriuirle, y yo le consentiré luego. Del arrendarle por muchos 
anños, no sé si se acierta, porque, no siendo tal el ortolano, será 
disipador y no plantador. Yo querría no se arrendase por más de 
X anños, y con condición que, yendo yo en essas partes y que- 
riendo cultiuarle, que cessase el arrendamiento, ó queriendo la 
Compañía que lo cultiue alguno de casa. Si esto plaze al Padre, 
bien; si no, hágase á su voluntad, que aquella es la mía, y lo di- 
cho valga por no dicho. 

My yda no puede ser por el anño de 1555, porque me hallo 
todavía obligado por deudas, de las cuales, plaziendo á Dios, seré 
salido por todo el dicho anño, y me desenbaraçaré de otros ne- 
gocios capitulares, á efeto que, abiendo paz, yré á seruir á nues- 
tro Padre y á V. R. 

De los negocios de la Compañía no diré más, de que van 
prosperíssimos, pues tendrán el P. Nadal y el síndico Joán Pau- 
lo -, que á boca informarán de todo, como testigos de bista. En 
fin, es obra de Dios, y él la multiplica como es seruido. 

Lo que acá ay de nueuo, de lo qual V. R. dará parte á nues- 
tro Padre, es que los señores obispos que allá se hallaron destos 
reynos en el concilio tridentino, muertos por juredición, después 
de tratar de algunas cosas tocantes á la fe, trataron de hazer se- 
siones y decretos en su fabor contra los capítulos de las yglesias, 
y licet ' todos sean hechos, saluo el beneplácito de la sede apostó- 

' Dominae nostrae del Passo eremitorium, intelligit, quod tantum «in 
gratiam D. Ludovici de Mendoza, qui locum illuni... donaverat», retineba- 
tur. Polanco, t. iv, pag. 24, n. 28. 

- Frater Joannes Paulus Borrell. 

' Ms . hic et statim liced . 3l2 Epistolae Mixtae— 849 lica, acá los dichos obispos este ynvierno pasado [se juntaron en 
Valladolid y allí, si liced dicere, trataron juntarse y hazer moni- 
podio contra el papa y la autoridad de la sede apostólica. Y esto 
digo porque me hallé en la dicha villa á la sazón que los dichos 
obispos se juntauan y procura van aver el asensu real para hazer 
se obedeciese el dicho concilio en estos rey nos: y avido el placet ' 
del rey, se diuidieron cada obispo en su obispado, y escomença- 
ron á molestar los capítulos, tanto con mandamientos suyos, so 
penas pecuniarias y de scomunión, quanto con prouisiones gra- 
uísymas que traxeron del consejo, mandando so penas de las 
temporalidades obedezcan el dicho concilio. Visto que estas no 
eran obedecidas, truxeron otras, so pena de ser abidos por estra- 
ños del reyno, y ser hechados dél, amenaçando que proveerán de 
las dignidades, canonicatos, etc. 

Entre los otros obispos, el de esta ciudad discípulo de 
M.*' Cano, se a avido más cruelmente que obispo de España: 
porque no le a bastado executar en los bienes de los del cabildo 
las penas que en sus mandamientos ponía, pero a prendido el 
deán y siete [ú] ocho canónigos en dos vezes; hechado grillos al 
deán, hombre de santa vida, letrado, viejo de 65 años, y no me- 
nos á los demás; sacándoles los bienes de sus casas, prendiéndo- 
les estando en las oras diuinas, descerrajando mano armada las 
rejas de la capilla mayor de la iglesia catedral, ansí mesmo la 
custodia y arca donde está repuesto el santísimo sacramento, con 
poca discreción. A hecho tales obras á todo el capítulo, que an 
sido forçados dexar sola la yglesia, no con poco escándalo de la 
ciudad, y puestos en tanto estrecho, que los hechauan del reyno, 
y tomauan todos los bienes; de manera que, hallándose muchos 

'• Ms. placed. 

- ((D. Gaspar de Zuñiga et Avellaneda, Comitum de Miranda filius, 
apud Salmanticam sacrae Theologiae Doctor, Segoviensis Praesul inaugu- 
ratus anno I550. Concilii Tridentini secundae Congregationi interfuit anno 
1552. Augustinianos fratres anno 1556 recepit ad urbem, cui, annonae inopia 
laboranti, magnifice opitulatus anno 1557... Ad Compostellanam Metropo 
lim, inde ad Hispalensem, a Pio V, Pontifice Maximo, creatus Presbyter 
Cardinalis, fato cessit anno 1571 ». Colmenares, Historia de Segovia, 
pag. 650. 15 Augusti 1554 3i3 viejos y enfermos, otros presos, an sido forçados de obedeçer, es- 
perando que su santidad boluerá por sí y por su autoridad y de 
su santa iglesia; lo qual si no haze, sea cierto que no tiene nada 
en España *. 

Todo esto he contado para venir á dezir á V. R. el amor que 
el dicho maestro Cano, obispo que fué de Canarias, tiene á la 
sede apostólica: y es, que en xv de Junio el dicho maestro Cano 
entró en el capítulo de la yglesia mayor de Segovia, y juntos los 
señores canónigos, escomençó la plática siguiente: videlicet, que 
él pasaua por esta ciudad para yr á vn negocio que mucho le ym- 
portaua, pero que, por lo mucho que era obligado [á] aquella ygle- 
sia, pues recibió en ella el munus consecra tionis que lo tenía por 
bien el detenerse, para uer si podrie concertarlos con el señor 
obispo. Hecho este yntro3'to, dixo estas palabras: que no espera- 
sen que vendría cosa alguna de Roma, porque estaua ordenado 
al embaxador ' que mostrase los dientes al papa, y le amenaçase 
que no hiziese cosa contra lo decretado en el concilio, y que no 
dexase salir de Roma prouisión alguna, y que lo mesmo están 
guardas en los puertos de España para no dexar pasar cosa que 
venga de Roma. Item: que los certificaua que ninguna cosa que 
viniese de Roma, será obedecida. Más: que no abrá quien lo yn- 
time, que le destruyrían, y á instancia de quien se presentase, lo 
mesmo, y los hecharían del reyno. Item: que quando viene algún 
mandato del papa, y aquí es juzgado por injusto, que no se deve 
obedecer, ni menos las censuras que sobre él vienen; y que esta 
es y a sido su opinión; y ansí lo aconsejó agora a tantos anños 

' «Nuestro Obispo, mui zeloso de su Dignidad y jurisdicion, tuvo el año 
siguiente mil y quinientos y cinquenta y quatro pesadas desavenencias con 
su Cabildo sobre no admitir luezes adjuntos, y otras cosas. Estuvieron pre. 
sos en el Alcaçar el Dean y quatro Canónigos: y con provision del Consejo 
fueron entregados al Obispo, que los llevó á su cárcel. Huyeron los demás 
Prebendados, y algunos dias celebró el Obispo los oficios, convocando á los 
Curas. Ganó provisiones del Consejo para que los presos pagassen quatro- 
cientos ducados cada vno, en que los avia condenado, ó fuessen privados de 
las temporalidades. Llevóse en fin el pleito á Roma, donde se compuso». 
Colmenares, l. c, pag. 510. 

- Ms. consecracionis . 

Joannes Manrique de Lara. 3i4 Epistolar Mixtae— 849 

que vbo en el Burgo de Osma cesación a diuinis, que no se de- 
bían obedecer las censuras. Item dixo, que él se halló en las se- 
siones postreras en el tiempo del papa Julio III, y que, quando 
decretauan los obispos algunas cosas que el legado nos las que- 
ría consentir, que él le yua á hablar y le dezía, que si no viníe 
en ellas, que el consejo de España quitaríe al papa las compusi- 
ciones, y con esto le hazíe venir, avnque sacarle estas cosas era 
sacarle las cejas de los ojos; y otras cosas muchas harto necias, 
malsonantes, escandalosas y ympertinentes á hombre sabio y ca- 
tólico. En fin, digo que se diga á su santidad que mire por su 
autoridad, que le prometo que, si no se resiente, que los obispos 
deventarán papas. 

Lo que scrino es toda la verdad y se probará muy claramente. 
Y porque no pensasen que lo scrino con pasión, que no tengo 
por qué tenerla, sino por el zelo de la autoridad apostólica, luego 
hize á vn letrado, doctor en teología, lo scriuiese de su mano, 
como lo avía del dicho Cano oydo, y ansí está, y yo dello hago 
fe. Con tanto, ceso rogando á Dios nuestro señor torne por su 
iglesia, que cierto es bien menester. 

A todos los Padres y hermanos de casa beso las manos y me 
encomiendo en sus oraciones. Dé nuestro Señor á V. R. tanta 
convalecencia en el spíritu, que no sienta la flaqueza del cuerpo. 
En Segovia xv de Agosto 1554. D. V. R. seruidor, 

Luis de Mendoca. 

Post scripta: * Suplico á V. R. me haga tan señalada merçed, 
que tenga memoria por amor de Dios de recordar á nuestro Pa- 
dre me haga la merçed que le suplico, sobre que me enbíe vn 
breue para autoriçar las reliquias que de esa santa ciudad y de la 
de Tíbuli truxe, y que no aya falta. 

Tnscriptio: \ Al muy Rdo. Padre y señor mío, el maestro 
Johán Polanco, profeso de la Compañía de Jesús, etc., en Roma. ' Quae sequuntur, legiintur scripta in folio, quod epistolae initium an 
tecedit, eique adhaeret. i6 Augusti 1554 3i5 950 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 16 AUGUSTI 1554 

De dotatione collegii viennensis.— Liberalitas Ferdinandi I erga nostrates. — 
Viri principes filios suos in nostrorum disciplinam tradere percupiunt. 

JHS. 

La gratia et pace de Jesù X.° signore nostro sia sempre nelH 
cuori nostri. Amen. Rdo. Padre. Questi giorni passati, inten- 
dendo che il re de romani ^ se partirebbe de Austria per la Bo- 
hemia, doue starebbe (o saltem in questo viaggio) forsi vn mezzo 
0 vn anno intero, sollicitassi per la fondatione del collegio, et 
diedi al vicecanceliero " vna scritta a foggia quasi de supplica, con 
informatione della difieren tia fra li collegii della Compagnia nostra 
et delle case o conuenti delli professi, et dal differente modo de 
viuere fra loro et li studenti di questi collegii , quanto a godere 
de intradi, o non, di retiñere li patrimonii et altri beni temporali, 
0 non. Item, dalla diuersità delli beni che se applicano alla eret- ' Ex autographo in voi. E, unico folio, n. lo6, prius 221. — Usus esthac 
epistola PoLANCUS, t. IV, pag. 251-252, n. 548. — De rebus in hac contentis 
scripserat etiam Polanco Canisius 16 Augusti. Vide BraunSBERGER, Beati 
Petri Canisii Epistulae et acta, t. i, pag. 482-488. 

* Ferdinandus I. 

^ Jacobus Jonas, viennensis academiae vicecancellarius , de quo Cani- 
sius, l. e, pag. 485: ((Quoniam vero in Cancellarij mentionem incidi..., hoc 
sciat velim prudentia tua, virum esse primae et summae authoritatis apud 
Regem, in vindicanda Religione nobis valde faventem, piorum omnium et 
Religiosorum fratrum Patronum singularem, qui deinde quanti nos faciat, 
quam sedulo nostra curet ac promoveat collegium isthuc , cum parem 
habeamus neminem, haud facile dixerim. Rogat autem a R P. Praeposito, 
sicut in postremo colloquio exposuit mihi, ut meritorum quae Societati do- 
nat immensa bonitas, et ipse particeps fiat, habeatque participationis illius 
testes literas. Ego nil dubito, quin optime collocatum hoc in eum benefitium 
esse possit, neque ullum e Germanis novi, per quem ad promovendam Re- 
1 ligionem acturi melius videamur.» 3i6 Epistolar Mixtae— 850 

tione et dotatione de quelli , essendo alchuni beni del stato ec- 
clesiastico, altri del stato secolare, et questi o priuati o publici. 
Dopo anchora dal modo come gouuerniamo in quelli collegi] la 
giouentù nostra quanto al vitto et vestito, reddendo alchune rag- 
gioni perchè non debbano essere ridotti a rigorosa disciplina de 
abstinentie et afflittione corporale. Finalmente con essortatione 
che sua magestà spingesse la maestà del re nostro, a presto fun- 
dar con debite intradi questo nostro collegio viennense: ne forte 
ista plusquam triennalis mora adduceret grauius periculum. 

Alquanti giorni dopo, disse il detto vicecancelliero Jona al 
P. Canisio, come lui hauea letto a sua maestà quella informatione 
nostra, la qualle, intendendo che faceuamo per hauere perpetue 
intradi, marauig[lan]dose, disse che hauea commendato a vn pre- 
sidente delli beni della camera, che di quelli se facesse la dota- 
tione, et che se scriuesseno letteie de confirmatione, ei comman- 
dò caldamente al detto vicecancelliero che vedesse perchè non se 
era espedito quello negotio. Restaua che sapessimo noi altri si 
doueressimo qui sollicitar apresso alchuno de quelli seignore, es- 
pedito in questo negotio, si forsi non fosse inanzi la partita del 
re. Et per questo hieri alla sera domandai auiso sopra di questo 
dubio al signore vicecancelliero, et me repliccò questa già detta 
historia, aggiungendo che altra volta hauea admonito quello 
commissario, et ripreso della sua tardità, et che se hauea humil- 
mente escusato, per non so che difficultà et occupa tione in altri 
negotii di grande importanza. Hoggi se parte il re, et me ha dato 
ordine il vicecancelliero che, si quella lettera de dotation non ci 
serà data ad manus de qui a 9 giorni , che li scriuiamo a Praga, 
etc., et mi disse che omni angaria ' recipiemus istos prouentus, 
in óptimo loco assignatos. Sit Deus benedictus in saecula. 

Io scrissi Taltra volta a V. R. come per la instantia del detto 
vicecanceliero Jona, amico nostro et patrono singulare, haueuamo 
consentito de riceuere doi de soi figlioli, di età de dieci a 12 anni, 

* Canisius sic: «Singulis, ut vocant, angarijs, pecuniam per partes no- 
bis esse suppeditandam.» — Porro «angariae» (Cinerum, Pentecostes, Crucis, 
post Luciae) vocabantur, quae nos dicimus quattuor tempora». BraunSBER- 
GER, l. e, pag. 484, annot. 4. i6 Augusti 1554 317 

come conuittori et commensali ', non pur con noi nella habita- 
tione commune, nè ancho al refettorio nostro, nè in luogo che 
fosse drento del corpo del monasterio, ma in vna appendice o ag- 
giunta de casamento. Con quelli doi (perchè cè lì anchora luogo 
de stanzie) stanno quattro fratelli de vno gentilhuomo, senatori! 
ordinis, et se ne potrebbono riceuere anchora fin a g o dieci in 
questa foggia , si ben fosseno le scole nostre et altri luogi per 
noi apparecchiati della parte del monasterio, il che se fa adesso. 

Joanne Tirsio sta con loro in vna stupha et regolarmente 
mangia con loro sei. Il frutto può intendere V. [R.j in generalle; 
specialmente se caua questo, che questi figlioli, che hanno de es- 
sere al suo tempo guuernatori della republica capiscono meiglio 
la sana dottrina con le lettere, che essendo in questi altri collegi! 
et burse (che chiamamo) sotto il regimine de soi pedagogi alle- 
mani, dalli quali non puossono imparare quanto tocca a la fede, 
senon impura dottrina et mescolata con le heresie, non sapendo 
quelli maestri, nè vogliando ancho altramente insegnare che non 
hanno imparato dalli suoi maestri et libri haeretici: della mala 
vita loro non dico altro. 

Molti signori hanno fato et fanno instantia per li soi, che pos- 
sino in tal modo viuere apresso da noi, come quelli sei; ma per 
adesso ci escusiamo per mancamento de stanze, non leuandoli pur 
la speranza de accettar li suoi, si ben V. R. altramente non de- 
terminasse. Molto loda sua maestà questa opera nostra, et tutti 
li buoni; li emuli dicono che vogliamo fare tutti jesuiti. Qui, fu- 
gendo occasionem et apparentiam auaritiae, non habbiamo vo- 
luto noi determinar dal precio del vitto di questi sei alunni nostri, 
ma habbiamo indotto il vicecanceliero et vn sacerdote, huomo de 
ben, a lui et a noi famifiare et practico, chiamato M.o Michael 
Keffering, conosciuto dal P. Schorichio che loro facessero 
questo, non hauendo rispetto alli trauaigli nostri, senon pur alla 
spesa che fanno. Hauendo io li dato vn desegno breue et grosso 
di questa spesa per Y anno , si resolsero che se pagasse per * Vide epist. 805. 

- Petrus Scorichius vel Schorichius. 3i8 Epistolae Mixtae— 851 

chiascheduno 26 fiorini. Grande è 1' abondatia dil pan, vino et 
della carne in queste bande: adesso volesse Iddio che ce fosse 
abondantia de virtù et de beni spirituali. 

V. P. per r amore de Jesù X.** mi perdoni tutti li miei errori, 
et preghi come suole per tutti noi, soi figlioli indegni. De Vienna 
a 16 de Augosto 1554. De V. R. figliolo et seruo nel Signore, 

Nicolao de Lannoy. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. in X.*' Padre, il P. M.e Ignatio 
de Loyola , prepósito generalle della Compagnia de Jesù , in 
Roma. 

S51 

NICOLAUS DE LANOY 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VIENNA 19 AUGUSTI I554 *. 

De M. Tassis, óptimo Societatis amico. -Dotatio viennensis collegii, re- 
giis litteris confirmata. — An expediat adolescentulos, tenera aetate, in 
Societatem admitti. — Momenta, quae id suadeant, in Germania praeser- 
tim. — Theodoricus Canisius cum socio Romam proficiscitur . 

t 

Jhs. 

La gratia et pace de Jesù X.** signor nostro sia sempre con 
tutti noi. Amen, Rdo. Padre. Auanthieri habbiamo scritto alla 
R. V, per via del signor Matthias de Tassis, amico nostro specia- 
lissimo et zelatore feruentissimo della Compagnia nostra ". Es- 
sendo hora partito il re nostro per Praga, non potranno le lettere 
nostre, che se mandaranno per via del signor Tassis, hauere re- 
capito vitimo tanto presto; nondimeno sua S.ria ci Ha promisso 
che, quando veranno nelle sue mani, farà diligentia de mandarle 
subito. 

Io scrissi come se espettauano le lettere della dotation del 
collegio nostro '% le quale hieri riceuessimo per le mani del signor 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n, 107, prius 222. 
* Vide Epist. Mixtae, t. ui, pag. 181. 
^ Vide epist, superiorem. 19 Augusti 1554 319 

vicedoni regio, Christophoro Poli. La intrada è de mille et ducenti 
fiorini, assignati sopra li beni della camera, cioè, come io intendo, 
securamente, et se fa V assignatione de questa summa per in- 
tretener 31 persone, et si riceuerà de tre mesi in tre mesi, non 
pur adesso tutta, senon secondo il numero delle persone presenti 
del collegio. Quello che loro estimano de supercio, va alle repa- 
rationi et augmento della casa nostra, et ci va spese assai adesso; 
ma dice il vicedono, che possiamo per supplicche ricorrere alla 
maestà del re, benché pare che non habbia lui commissione spe- 
cialle de cauar de questa somma denarii per edificar o acommo- 
dar questo monasterio alla commodità nostra et delli scolari 
nostri. 

Dice cheluiritroua, secondo li conti suoi, che se è espeso anno 
per anno per il collegio nostro 900 fiorini , cioè [sic] A incirca et 
quasi 600. Siamo della Compagnia 22 et 4 seruitori, delli quali lo 
vno, chiamato Nicolao, sclauo, se ha offerto a star sempre con 
noi, huomo semplice. 

Doi giouani de nostri scolari, essendo spinti da Carolo nostro, 
fanno instantia per aggiungerse alla Compagnia. Sono solamente 
de incerca de 14 anni, de buone parti. Del luno non dubitaressi- 
mo, se non hauesse vn braccio quasi impotente, il quale non fu 
ben guarito e sanato del chirurgiano , di modo che non le può 
estendere dretto, benché lo possi halsarne supra et in alto. La fe- 
rita sua fue apresso del cubito dritto, et per questo non é quella 
mano tanto grande come Y altra. Pare che Iddio habbia compen- 
sato quello detrimento corporalle con doni spirituali: tanto mon- 
stra buona phisionomia, modestia et maturità de ingenio. U altro 
é viuo, et non dissimile a Joannico Sanjianno. Vorrei pregar alla 
V. P. che ci dasse in questa parte il suo auiso, se noi dobbiamo 
riceuere et indurre alla Compagnia nostra giouani simili, cioè de 
dodeci, 14 o 15 anni, et de pocca scientia. Io non tengo troppo 
raggione de dubitare a riceuerli, seño in quanto io mi ricordo che 
V. R. soleua dire che non li parea vtile di riceuere simili a Joan- 
nico, Paulo, Antonello, et de simile etade. La raggione nostra è 
questa; Primieramente, più trattabile et humile è V ingenio de 
todeschi, che de alchune altre nationi. Item, se doueria fare dili- 320 Epistolae Mixtae— 851 

gentia de conoscere le conditioni loro inanzi che intrassero , il che 
facilmente fare si può, essendo sotto il gouerno nostro nelle 
scole, et a noi familiari. 

Terzo, la causa che ci debbe mouere più a questa parte, è. 
1' apparentia quasi certa che in altri luoghi de Allemagna de 
breue tempo se fondaranno altri collegii per la Compagnia no- 
stra, doue saranno necessarii scholari todeschi per reuscire pro- 
pi tii predicatori a quelle terre. Non cè per adesso speranza de 
guadagnare più prouetti nella età et nelle lettere, benché dopo 
potranno alchuni maggiori sequi tare 1' essempio delli minori, 
massimamente quelli che vengono della volta de Baulera et de 
Sclauonia, doue il populo non è così aruinato dalle heresie, come 
quasi in altre bande de queste regioni ' . 

Vengono con queste a V. R. M.° Theodorico Canisio con Ar- 
noldo, il suo paesante, ambidoi de grandissima semplicità. Spe- 
riamo che il Signore nostro li darà prosperoso viaggio. Domatina 
credo se partiranno di qui. Il secondo cercará in Roma conditio- 
ne, che li saria vtile al suo finale stato , che è il sacerdotio , al 
quale lui ordina li soi studii. V. R. per charità lo adiutarà 

Tutti basciamo le sue mani et raccommandiamoci alle orationi * Sti. Ignatii responsum intelligi potest ex his, quae memoriae prodidit 
POLANCUS, t. IV, pag. 252, n. 549: «eos posse in Societatem admitiere, qui, 
decimum quartum annum excedentes, decimum quintum attigissent; si 
tamen in aliquo puero aliquae causae concurrerent, propter quas in aetate 
dispensandum cum eo videretur, permitiere constitutiones ut ipse Praepo- 
situs Generalis dispensare posset, et illam dispensandi auctoritatem in hac 
parte P. Lanoyo communicavit...: tamen de dispensatione facta se admoneri 
P. Ignatius voluit.» 

- Polancus, ex com. [scribebat] Canisio, 15 Octobris 1554: «Charis- 
simus frater noster Theodoricus incolumis ad nos peruenit, et multis ratio- 
nibus amabilis, et commendatus nobis est, sed uel una eius puritas et can- 
dor sufficeret.» Et idem eidem, 21 Novembris: uMtro. Theodorico si mon- 
stra un' angelo.» Polanco, t. iv. pag, 248, n. 541, annot. 4.— Alia, piena 
laudis, ad Theodoricum, Bti. Petri Canisii fratrem, spectantia, vide apùd 
eumdem auctorem, t. iv, pag. 273-274, n. 587-588, annot. 2, ubi nonnullos 
nominavimus scriptores, qui illius virtutes et res gestas litteris mandarunt. 
— Socius vero Theodorici in romano itinere dicitur a Polanco, l. e, 
pag. 273, n. 588, «ejus consanguineus, nomine Arnoldus, naviomagensis.» 20 Augusti 1554 32i 

suae. De Vienna Augusti 19 1554. De V. R. inutile seruo in 
Domino, 

Nicolao de Lannoy. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M.e Ignatio 
de Loyola, prepósito della Compagnia de Jesù, in Roma. i*5« 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 20 AUGUSTI 1554 

Ignatii litterae Laurentio de Virili jucundae. — Doctrina Christiana feria 
sexta legetur.— Romam Oviedo, stato tempore, se conferet. — Joannes 
Cocanaro, aegrotans, adjuvatur. — Sacerdotium quoddam in templum 
Sti. Vincentii translatum. — Episcopus tiburtinorum benevolum erga 
Societatem gerit animum. 

t 

Jhs 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gratia y amor de 
X.° nuestro señor sea siempre en nuestro continuo fauor y ayuda. 
Amén. Las de 19 del presente emos resçibido. Y quanto al ca- 
pítulo de M. Laurentio, del amore verso de sua S.*, etc., se le 
leí y mostró alegrarse: el Señor sea loado por todo. 

Quanto al mudar la doctrina xpiana. al domingo á la tarde, 
por quanto, según la experientia de acá, otras veces he entendido 
que venían pocos, y creo que los estudiantes no vendrían, por 
ser tiempo que ordinariamente vbique quieren jugar, 3^ por otras 
razones ha paresçido por aora mudarla al viernes en la tarde, en 
la yglesia, remitiéndose V. P. á lo que mejor en el Señor me pa- 
rescerá. Y yo así lo juzgo: si después la experientia otro diere á 
entender, se podrá mudar. 

De lo que se escrive que haga yo cuenta de tornar á Roma 
al primero ó al segundo de Settiembre, así lo aré con el ayuda 
del Señor. 

• Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 114, prius 233. 

* Ms. ley. 

EpISTOLAE MlXTAE, TOM. IV. 21 322 Epistolae Mixtae— 852 

M. Joan Cocanaro ' he oydo dezir que está mejor. Todavía 
me avía dicho, que, cuando escriviese á Roma, escriviese que ro- 
gasen por él: esto después de lo que he escrito que se rogase; y 
así V. P. lo podrá mandar hazer. Ha tenido mucho miedo de mo- 
rir: hele confesado, y se a comulgado. 

La translatión de la capellanía de sant Nicolao de la yglesia 
de sant Salvador, se ha hecho oy, con la gracia del Señor, á vna 
yglesia de sant Vicente (de la qual era rector el capellán) á vna 
capilla de sant Sebastián, con consenso del capellán y de su ma- 
dre, que se dize ser la patrona del jure patronatus, y con autho- 
ridad de nuestro segnor el obispo de Tivoli, el qual se a mostrado 
después que yo estoy aquí (que de antes no puedo así juzgar) % 
muy benévolo y afiçionado á la Compañía, y con mucha amore- 
voleza: y así sant Salvador queda libre de la dicha capellanía: 
gloria al Señor. 

La minuta para hazer la bulla de la yglesia de sant Salvador 
se está mucho en mandarse de allá: podrá ser que acá se haga 
según mejor se sabrá, como contenga la substantia. 

En las oraciones de V. P. humilmente me encomiendo en el 
Señor nuestro, el qual siempre sea con todos, dándonos su santa 
graçia y amor. Amén. De Tivoli 20 de Agosto 1554. De V. P. 
siervo invtil, 

Andrés. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al molto Rdo. nostro Padre en X." nostro 
signore, il P. M.° Ignatio de Loyola, prepósito generale de la 
Compagnia de Jhus., a santa Maria de Strada, appreso santo 
Marco. In Roma. ' Ms, Cocacanaro. 

- Ex quo Societatem agnovit , Joannes Andreas Croce , tiburtinus 
«Episcopus, benevolum admodum et beneficum semper se nostris exhibuit». 
POLANCUS, t. IV, pag. 25, n. 3l. 2¿ Augusti 1554 323 S53 

JOANNES BAPTISTA VIOLA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FORNOLI 23 AUGUSTI I554 

Socios exspectat. — Garfagnanam lustravit. — Quid sentiat de piis sacerdoti- 
bus, qui olim se Societati votis obstrinxerant. — Societatis collegium 
ibidem non putat erigendum. — De virginibus casulanis. — Alia negotia. 

t 

La gratia et pace di Jesù Ch risto nostro signore sia con tutti 
noi. Amen. Rdo. in Christo Padre. Come per vna mia di Luca 
scrissi a V. R., mi trouo assai bene, et son ritornato a Fornoli, 
doue staremo io et il compagno sino a tanto che V. R. (se pare- 
rà così a lei) ci aduisará doue et quando hauemo ad andarsene *. 

In Garphagnana son andato, et feci radunar quelli tre sacer- 
doti che anchora ui sono, et la conclusione fu, che non vi era 
modo di fondami per hora collegio, primo, per non esserui se non 
quelli denari altre volte già lasciati, in caso che quelli della Com- 
pagnia andassero ad habitare in quella prouincia, benché ancho 
forsi non si hauerebbano senza fastidio ^ . 

• Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 41, prius 69, 70. 

* Ad rem Polancus, t. iv, pag. 39, n. 57: <(Eorum, qui sub finem Se- 
ptembris Roma ad Collegium Genuense inchoandum missi fuerunt, caput 
institutus fuit P. Antonius Soldevilla; sed adesse debebat, et ibidem resi- 
dere, P. Baptista Viola, qui sub finem anni praeteriti a laboribus oflìcii, 
quod gerebat, Commissarii scilicet, absolutus fuerat, ut valetudini afflictae 
recuperandae vacaret; et cum ei videretur ad ethicam vel phthisicam pro- 
pensus, et molesta tussi vexaretur, ad nativum aerem cum socio Hieronymo 
Galvanello missus, et inde Lucam balneorum gratia se conferens, valetudi- 
nem recuperavit; et cum aer genuensis opportunus ei valetudinis gratia 
fere crederetur, eo libentius a P. Ignatio eo missus est; nam ex pago For- 
nulo, ubi erat ipse, Genuam usque duorum tantum dierum terrestre iter 
erat». 

^ De Garfagnanae collegio Societatis instituendo egimus supra, Epist. 
Mixtae, t. II, pag. 769-770, 814-81Ò; ibidemque de piis quibusdam sacerdo- 
tibus, qui Societati se votis obstrinxerant. Pater autem Viola «invenit duos 
ex illis jam mortem obiisse , qui suis facultatibus initia collegii promoturi 324 Epistolae Mixtae— 853 Et quanto al mio parere (puoichè quello si domanda), dico 
che, non essendoci altra prouisione, che meglio è soprasedere in 
mandar ui alchuni, non essendoui fondamento nè di casa, nè di 
mobili, nè d' intrata alchuna, la quale però pare sia necessaria 
a persone che stanno tutto il dì occupati in insegnar'. Et ancho- 
ra perchè iui non sono se non contadini poueri, dalli quali non 
bisogna sperar' agiuto, essendo tali, che vorrebano li fosse datto 
a loro. Frutto grande ui si farrebbe in agiutar' quelli populi; ma 
(come altre uolte scrissi) bisognarebbe fossero quelli che si man- 
dassero persone atte al molto patire, non essendoui altro fonda- 
mento. 

Quanto alli tre sacerdoti, ancho volsi intendere come erano 
bene preparati alla obedientia, et il primo, che fu don Mariano, 
mi rispuose che altre uolte era stato nel collegio nostro di Ferra- 
ra, et che fu rimandato a drieto come inutile, et che hora non 
pensa più sopra la Compagnia nostra, hauendo hauuto bona li- 
centia di starsene a casa sua. Per dire il vero, non so che mi dire 
di lui: secondo il suo dire, fu mandato via della Compagnia per 
esser' aperto, et per trouarsi per ciò alle volte indisposto. Et 
nientedimeno (come me dicono li altri doi sacerdoti) lui non fa 
mai che trauagliare in andare di qua et di là alli vfficij sopra 
quelle montagne, et spesse uolte zappa et lauora di campo, et ha 
cura d' anime, doue sta occupato in cantar, in confessar, etc., et 
ancho tiene schola. Non so io che più grande fatica si faccia in 
la Compagnia nostra, imo non è tanto grande. Però (saluo me- 
liori iudicio) o lui stando in Ferrara non faceua quel tanto che 
poteua, forsi per ritornar alla patria, o vero quelli che gouerna- 
uano, hauendolo forsi pigliato ad vrta, forno causa che si par- 
tisse; sed Deus index est. Mi marauiglio alle fatiche et trauaglij 
che fa, come non è stato ritenuto, se pur lui facea il debito suo '. erant: tertius erat quidam P. Marianus, qui cum in Collegio Ferrariensi pa- 
rum utilis ad ministeria Societatis judicatus fuisset, ad sua redierat et pieta- 
tis operibus diligenter vacabat». Polanco, t. ]V, pag. 40, n. 58. 

* Cum de hujus boni viri reversione in patriam agunt Epist. Mixtae, 
t. II, his verbis utitur Landinus, Ignatio scribens: (ìM. don Mariano, per es- 23 Augusti 1554 325 

Don Francesco mi disse (come ancho è vero) che hauea circa 
sei nepoti, fra maschij et femine, a gouernar', et che, lasciandoli 
lui, non sapeua chi potesse hauer' cura di loro, et maxime che 
ve ne erano due giouanette da marito. 

Praeterea disse che gouernaua in spiritualibus quello piccolo 
populo di santo Donino et quel' altro di Naggio, et sino qui ha 
hauuto cura di quel monasterio di Casula. Tamen, che, non 
ostanti tutte queste cose, quando paresse a V. R., lui lasciarebbe 
il tutto. Bene è vero che, secondo si può colligere dal modo del 
parlare suo et di don Marco, che V uno et Y altro vorrebbe più 
presto stare al paese, che andar' altrouè. Vorrebbano, per dire 
chiaro, vbidire; ma che T obedientia facesse a modo loro. Dice 
questo don Francesco, che non vorrebbe più a modo alchuno la 
cura di quelle monache di Casula, per esser' luogo distante noue 
grande miliia da lui, et doue sempre si va per male montagne, 
sia estate sia inuerno, sia ancho perchè loro puoco profitano nel 
spirito, hauendo il confessore tanto lontano. Et ancho dice che 
vi sono bisbigli] nel monasterio, perchè sono gouernati da certi 
secolari et contadini, quali non sano che cosa sia religione. 

Don Marco dice, che è preparato andare doue sarrà mandato; 
ma dice che è sogietto a grande dolore di capo, et che è aperto, 
et che temeria (se andasse in qualche collegio della Compagnia) 
cascare nelle mani di vno, che non sapesse guidarlo, et che teme 
che non perseueraria. Et ancho dice, che ha il titulo di vno bene- 
ficio curato, et che mai non è stato a curarlo, et che vorria al- 
meno (auanti fosse mandato in qualche parte) esser' stato vno 
anno a curar' quel populo. Et ancho dice, che ha promisso di 
seruire, id est, di beneficiare in villa sino a Marzo futuro. Di 
modo. Padre mio, che mi pare che puoco verso hanno de si acco- 
modare alla Compagnia, anci più presto vorrebbano esser sciolti 
dalli loro voti. Et forsi che non sarrebbe male scioluerli, non pro- 
cedendo loro secondo 1' instituto della Compagnia, anci piglian- 
do denari d' ogni loro fatica, come li altri sacerdoti, et anche per- ser' infermo M. Gio. Pelletario, lo rimandato a casa». Ibid. pag. 720. 
Cf. pag. 815 ejusdem voi. 326 E PISTOL AE MlXTAE— 853 chè sono già vecchi, et già hanno fatto il callo nel loro modo di 
viuere, et sono puoco affettionati (come mostrano) alla Compa- 
gnia Concludo donque (secondo il mio puoco giuditio) che nè di 
fare collegio, nè di agiutarsi de quelli sacerdoti, non vi pare fon- 
damento, etc. 

Quelle monache di Casula (già vno anno fa) li dissi si proue- 
dessero di confessore; ma, per esserui andato don Francesco, mai 
hanno prouisto. Anci a me medesimo questi di mi hanno detto» 
che non vogliano cercarne altro, anci più dicono, che loro sono 
sotto il gouerno di nostra Compagnia, et che bisogna che hab- 
biamo cura di loro, essendo don Siluestro [dij bona memoria, 
della Compagnia, quale fondò il monasterio et le ha puoste là 
dentro. Et rationes nostras non admittunt. Credo io che sarria 
meglio lauarsene le mani del tutto, perchè, non essendo meglio 
regolate di quello che sono, puossono intrauenire molti scandali, 
i quai forsi sarriano doppoi gietati sopra la Compagnia, et maxi- 
me che quelle monache vanno di qua et di là cercando la eleemo- 
sina, et stano li doi et tre et alle uolte otto giorni, che non ritor- 
nano a casa. Et pur sono tutte giouane. Don Francesco mi ha 
pregato che scrina a V. R., che li piaccia liberarlo da la detta 
cura di monache, et che de la rispuosta di V, R. gli ne dia aduiso. 

Essendo io aUi bagni, vene quiui a Fornoli don Joanni da 
Vaiera, parmegiano procuratore, ad vendere quella casa, etc., et 
portomi vna lettera di M. Joanni da Lynato, quale è V altro pro- 
curatore nostro, la quale contiene alchune difficultà. Per non 
esserui io, M. Hieronymo nostro li diede la bolla di papa Julio, et 
ancho quello instrumento che V. R. mi mandò, adciò eh' io po- 
tesse vendere la casa, etc., per vso mio: non so quel tanto haue- ' Adhibuit haec Polancus, Z. c, pag. 40, n. 58: uDuo autem alii [in- 
tellige Franciscum et Marcum] parati quidem erant, quocumque obedientia 
eos mitteret, libenter ire; propensi tamen videbantur ad manendum in ea 
provincia, in qua utilem operam proximis navabant, et P. Baptistae parum 
idonei videbantur ad Societatis disciplinam subeundam, cura alioqui boni 
admodum viri in sua vivendi ratione consenuissent et callum obduxissent». 

- P. Silvester Landinus.— Vide de his feminis, Deo sacris, quid dicat 
POLANCUS, t. IV, pag. 40. n. 59. Cf. Epist. Mixtae, t. 11, pag. 57-58, 255. 23 Augusti 1554 327 rano giouato quelle scritture. La lettera va quiui inchiusa; et ve- 
dendo V. R. le difficultà, et il remedio che se li può dare, ne 
aduisarà al predetto M. Gioanni da Lynato, et questo si puotrà 
far', indrizzando le lettere al P. Palmio; et mi pare che sarria 
expediente che lui si transportasse sin là, maxime adesso, che la 
più parte de citadini et altre persone sono fuora in villa. Sarrei 

10 andato a Parma; ma non sapendo come satisfare alle loro 
difficultadi, mi è puoi parso superfluo. Però mando la alligata. 

Hoggi hauemo riceuuto dal maestro di posta di Sarzana le 
di V. R. del secondo d' Agosto: altre non habbiamo riceuuto 
doppoi che riceuessimo quelle del 28 de Giugno. 

Expettaremo la resolutione di V. R. quando si habbiamo a 
partire di qua. Molto si relegramo della reconvalescentia di V. R. 
et del bene esser' de tutti lì Padri et fratelli. Non altro, se non 
che se riccomandiamo alle orationi di V. R. con quelle de tutti 

11 di casa. Di FornoH il 23 di Agosto 1554. D. V. R. indegno 
figliolo nel Signore nostro, 

JoANNi Battista Viola. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il Padre M. don 
Ignatio de Loyola, prepósito generale della Compagnia de Gie- 
sù, appresso santo Marco, in santa Maria de Strada, in Roma. 

JOANNES BAPTISTA TAVONO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PAX AVIO 23 AUGUSTI I554 *. 

Optima socii gaudent valetudine.— Fructus ex obitis muneribus perceptus. 
— Episcopus suffraganeus nostrorum consuetudine delectatur. — Patavii 
Postellus docet. 

Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Questa serà per 
dar" auiso á V. R. P. come tutti siamo sani. Dio gratia, et li 
fratelli fano frutto nel spirito et nelle letter'. Li scholari sono 90^ 
quali fano frutto nelli buoni costumi et letter' . Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 42, prius 71. 328 Epistolae Mixtae— 854 

Questi giorni fu chiamato ' a confessar' una gentildonna ina- 
lada, quale molto si è aiutata, et dice Iddio hauer' fatto un mi- 
r[a]colo in lei. Il medico già la teneua per spaciata: si confessò et 
communicò, subito cessò il male, et si leuò in pochi giorni del 
letto: ha deliberato mutar' ulta. Similmente ho confessato unal- 
tra gentildonna uenetiana, malada, et tanto contenta restò, che 
uolse che confessasse alla festa dell' Assuntione tutta la sua fa- 
meglia, et tutti molto frutto hanno fatto. Ogni giorno uedo più 
il frutto si fa: prima nulla uoleuano suportar', hora ritrouano 
contento nel patir', et 1' una inulta 1' altra; sempre uengono di 
nouo 

Questi giorni son stato a uisitar' il sufragáneo di Padoa, 
quale molte carezze mi fece, et 1' auiso de ' alcune cose che tocca 
assè a prouedè, et molto mi rengratiò, et mi disse: Ogni uolta so 
alcuna cosa che non mi piacia, ciò che tocca a lui proueder', che 
1' auisa, che prouederà. Mandò al nostro collegio ditto monsignor 
un suo secretano a domandar' il Postelo quale sta in Padoa, et 
legge publicamente matematica et filosophia, et predica le feste 
nella sua camera. Li risposse che non sta qua. Sa che lui è stato 
de nostri, andarò a uisitar sua S. Rma., et saperò la causa per- 
chè il domandaua, et narrarò il tutto, circa del Postello, acciò 
non pensasse esser' più de nostri. Quanto conferir' col P. M. 
Cesar % et far' quanto sua R. ordinerà, molto uolentieri il farò, 
et nulla farò senza sua comissione, et per questo son stato a Ve- 
netia, per dar' ordine alla casa et studij del collegio di Padoa. 
Non altro. Tutti ci raccomandiamo all' orationi di V. R. P. et 
di tutti di costi. Di Padoa alli 23 di Agosto 1554. D. V. R. P. 
senio indegno, 

Gio. Battista Tauono. 

' Ms. chiamo. 

* Haec usurpavit Polancus, t. iv, pag. 120, n. 235. 
' Ms. del. 

* Gulielmus Postello, de quo alibi diximus.— Hac vero epistola fir- 
mantur ea, quae animadvertimus in Polanco, t, iv, pag. 236, annot. I. 
Vide locum. 

^ Caesar Helmi, qui collegiis «tam Veneto quam Patavino praeerat.» 
PoLANCOj t. IV, pag. 122, n. 238. Illius enim rector erat, hujus superinten- 
dens, uti vocant. I Septembris 1554 329 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Llo3'ola, prepósito generale della Compagnia di Giesù, in 
Roma. 

S55 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

SALMANTICA I SEPTEMBRIS I554 

Borgiae diligentia in obeundo Societatis muñere, sibi commisso. — Viri 
principes sese ejus obedientiae tradere cupiunt. — Aliqui sodales nimio 
labori indulgent. — Quae sánete sunt constituta, ad unguem exsequutioni 
mandan tur. 

t 

Ihs 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Pax Christi. Por auer- 
me puesto la obediencia en la compañía del P. Francisco y es- 
tar por eso obligado á scriuir en la quadrimestre lo que Dios 
nuestro señor me da á sentir del modo de proceder de su R.* en 
el ministerio que por V. P.t le está encomendado, lo que se me 
ofreçe dezir es, que, así como por su condición natural rehusaua 
mucho este cargo, así también, auerle acceptado con tan buen 
ánimo por sola la obediencia, haze que la diuina gracia obre en 
su R.^ mucha virtud, para responder cabalmente á su obligación, 
como se muestra por el cuydado que tiene de discurrir y tratar 
por sí mesmo los negoçios de qualidad, que en diuersas partes se 
ofreçen á la Compañía, en los quales, sin vsar de encarecimiento, 
pareçe que tiene el mesmo gusto que en la oración. Y no es pe- 
queña persuasión esta para la virtud de la sancta obediencia, 
pues veo que puede con verdad dezir el P. Francisco: Quae prius 
tangere nolebat anima mea, nunc, prae obedientia, cibi mei sunt ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. i3o, prius 3l3.— Usus est 
hac epistola Polancus, t. iv, pag. 600, n. 1278. 
* Franciscus Borgia. 

^ Job. IV, 7: Quae prius nolebat tangere anima mea, nunc, prae angu- 
stia, cibi mei sunt. 33o Epístolas Mixtae — 855 El gran contentamiento y consolación que tienen todos los nues- 
tros en auerles dado V. P.t en estas partes tal sustituto, muestra 
auer sido obra del Spíritu sancto esta electión, como confío en 
Dios nuestro señor lo serán todas las que vinieren de mano de 
V. P.t. Y tiénese del P. Francisco este contentamiento con mu- 
cha razón, por ser tales sus obras, que con el buen olor delias 
está presente en todas partes, y á todos es gran exemplo de vir- 
tud, por auer estudiado y aprouechado tanto en la scucia del Se- 
ñor, que dixo: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde Las 
quales dos virtudes de mansedumbre y humildad le hazen tan 
amado de Dios y de los hombres, quel mundo se va tras él, en 
tanto grado, que algunos señores y señoras de título vienen de 
suyo á importunarle que en el estado que tienen los admita á su 
obediencia, y se le quieren subjectar, aunque no los admitte. Y 
consulta á V. P.t, á importunación dellos, si auría lugar de ad- 
mitirlos en alguna manera, no tratando de que entren en esta 
cuenta las mugeres; ó en qué grado se podría condecender con 
algunos destos señores, que con mucha instancia le piden esto, 
aunque á todos ha desafiuziado dello. 

Algunas vezes pareçe que conuernía, para el buen gouierno, 
vna muestra de rigor en el Padre; y véese por otra parte que obra 
en él más la mansedumbre, que en otro qualquiera manera de 
districtión; porque con su blandura no dexa de aduertir á cada 
vno de sus faltas. Y la experiencia le muestra que, para edificar 
los muros de Hierusalem, no ha menester tener las armas en la 
vna mano, pues con traerlas ambas pacíficamente, en la obra del 
edifiçio se vee creçer y subir cada día más. Bendito sea tan buen 
Señor, que de tales obreros va proueyendo siempre á su nueua 
obra. 

Tiene su R.* mucho cuydado de hazer guardar ad vnguem 
las constituciones y reglas que por ahora se pueden cómmoda- 
mente guardar, porque, hasta tener edificados collegios y casas á 
propósito de nuestro instituto, y proueydos de personas quantas 
son menester para todos los ministerios dél, no se pueden guar- Matth. XI, 29. 1 Septembris 1554 33i 

dar con entera perfectión. Y aunque cada día entran muy bue- 
nos subiectos en la Compañía, con ofreçerse de nueuo tantos 
collegios, van los suppósitos tan repartidos, que es menester 
gran discreción para que, por cumplir vno con muchos officios, 
no se debilite tanto, que se pierda del todo, como en algunos Pa- 
dres se ha visto, que por ocuparse en diuersos ministerios vn año 
ó medio sin deuida moderación, quedan inhabihtados para mu- 
chos, y algunos para toda la vida. Nasçe esto de yrse afectionan- 
do tanto la gente á los nuestros, que para qualquiera obra spiri- 
tual que se ofrezca, acuden comunmente á ellos, de modo que, 
aunque fuesen muchos más, temían harto que hazer. El Señor, 
por quien se toman los trabajos, dé las fuerças que son menester, 
commo pareçe que las da á muchos de nuestros Padres quasi mi- 
lagrosamente. 

Todo lo ua ordenando el P. Francisco á gloria de Dios nues- 
tro señor, cómo por el ministerio de la Compañía vaya siempre 
adelante el diuino seruiçio, y los obreros no desfallezcan con im- 
moderados trabajos. 

V. P.t en sus santos sacrificios fauorezca á sus hijos, y á este 
abortiuo, qui non sum dignus vocari filius tuus Háganos dig- 
nos nuestro Señor de sentir su santa voluntad, y de enteramente 
cumphrla. De Salamanca i.** de Setiembre 1554. De V. P.t me- 
nor hijo y indigno sieruo en el Señor nuestro, 

Bustamante. 

t 

Inscriptio: Ihs, Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. Mtro. Ignacio de Loyola, prepósito general de la [Compañía] 
de Jesús, en Roma. 

Alia marni: R.ta alli 26 di X.bre * Lue. XV, 19. 332 Epistolar Mixtae— 856 S56 

GASPAR JOFRE DE BORJA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VALENTIA 3 SEPTEMBRIS I554 

Amorem suum in Societatem Jesu testatur. — Sedem nostris Caesarau- 
gustae vult constitutam. — Favet domui barcinonensi. — Opera sodalium, 
in excolenda sua dioecesi, adjuvari cupit. 

t 

Muy Rdo. in Xpo. Padre. Por offrescerse la opportunidad de 
la yda del P. Nadal, prouincial, á donde V. R. stá, mehapares- 
cido scriuille solos estos ringlones, y pocos, por la prissa de su 
partida, anque quisiera fueran más, si el tiempo lo quisiera, por 
la recreación mía spiritual que scriuiéndole thomara. Solamente 
diré, que, sabiendo por el P. Francisco de Borja y por estos 
Rdos. Padres de la Compañía de Jhs., á la qual yo tan deuoto 
soy, que para crecer el número de tan sancta Compañía y exer- 
cício, conuenía mucho al seruicio de nuestro señor Dios, que en 
la ciudad de Çaragoça, del rey no de Aragón, por ser tan popu- 
losa, se edifficasse vn collegio, y como yo á ello esté tan affec- 
tionado, anssí por lo que he dicho, como por recaer en dicho 
reyno, donde está él, vn obispado de los míos, he scrito al 
P. Francisco de Borja la intención que yo tengo, para que se 
diesse alguna quantidad de renta, como la que di al collegio de 
Gandía ^ . Está entablándosse el negocio. Confío en la diuina bon- 
dad, de cuya mano todo bien depende, que lo encaminará como 
más le fuere seruicio, y á los que esta tan sancta obra desseamos 
hazer, nos dará fuerças para ello. 

Y porque también supe que no las tenían, como era menes- 
ter, los que en Barcelona han empeçado de edifficar vn collegio, 

* Ex originali in voi. Epist. diversorum , duplici folio, n. 89, prius 
371. 

- Cf. Epist. Mixtae, t. ii, pag. 157-158, 450; ubi tum de reditibus, 
gandiensi collegio datis, tum de ipsius dantis genere ac nobilitate diximus. 3 Septembris 1554 333 he mandado estos días passados se labrasse á mis costas, de modo 
que en él se pueda habitar y celebrar los officios diuinales *. Re- 
ciba este poco seruicio, en cuyo seruicio reynan los que le siruen; 
y por la prissa no diré más, de remittirme á la relación del dicho 
P. Nadal, y supplicar á V. R. que iterum et de nouo conceda á 
mí, y mande á los Padres de la santa Compañía, como ya lo 
tiene mandado, que siempre que para predicar la doctrina Chris- 
tiana á los feligresses de mi obispado, yo nescessitare de algunos 
dellos, vengan á exercitar tan buen exercitio y si aquí yo puedo 
emplearme, en toda cosa que me mandare la haré con muy en- 
tera voluntad, y la temé en merced que V. R. la mande, cuya 
muy Rda. perssona N. S. guarde, y [en] su sancto seruicio por 
largos años consserue. De Valencia á iii de Setiembre 1554. De 
V. R. devotíssimo, que en sus horasiones sencomienda, 
Hel Obispo de Segorve y de Albarrazín. 

» De hoc facto sic Polancus, t. iv, pag. 372, n. 797: «Misit Episcopus 
Segurbiensis famulum cum pecunia Barchinonam ad ecclesiae illius aedifi- 
cium absolvendum, et in eadem concionantem P. Stradam audire volebat: 
quadragesima sequenti in exercitiis etiam spiritualibus ab eodem Barchino- 
nae institui postulavit, nam tune in gregis sui visitatione occupatus erat. 
Magnam vitae mutationem in melius hic Episcopus fecerat, sumptus supér- 
fluos suae domus resecaverat, et cum multum deberet pecuniae, et cum 
damno non mediocri cambiorum eam esset accepturus, venit illi in mentem 
quod magnam vim argenti ad mensae suae ministerium haberet; et ita ex 
vasis argenteis pecuniam confecit et debita sua dissolvit, fictilibus vasis 
contentus)). Cf. Litt. Quadr., t. iii, pag. 169-172. 

- Piae optimi episcopi petitioni respondit Ignatius: «En lo que toca al 
ministerio que de los Nuestros querría Vuestra Señoría en ayuda espiritual 
de su grey, aunque me parece bien lo que ofreció el Maestro Nadal, yo es- 
cribo al Padre Francisco, Comisario nuestro en toda España (como á quien 
pienso tendrá voluntad de servir á Vuestra Señoría en el Señor nuestro), 
que procure de hacer en esto y en todas cosas que Vuestra Señoría manda- 
re, todo lo posible . » Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 363-364. Missi 
igitur postea fuere Albarrazinum Patres Ludovicus Santander et Balthasar 
Piñas «et christianam doctrinam, canendo per publicas vias cum campanula, 
docebant, donec, omnibus pueris congregatis, in Cathedralem vel aliam 
ecclesiam ingrediebantur . Aderat autem aliquando Episcopus, et non sine 
lacrymis doctrinam explicantes audiebat...: dabat... puero vel puellae, qui 
melius doctrinam christianam referebat, nummum argenteum , vel quid 
hujusmodi, ut magis ad ejus studium animarentur, et copiosus omnino 
fructus capiebatur.» Polancus, t. IV, pag. 371, n. 793-794; Litt. Qnadr., 
t. UI, pag. 170. 334 EPISTOLAE MlXTAE— 857 Inscriptio: f Al muy Rdo. in Christo Padre, el P. Mtre. Yg- 
nacio de Loyola, prepósito general de la Compañía de Jhs., en 
Roma. 

JOANNES NUNES BARRETO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE II SEPTEMBRIS I554 *. 

Dei bonitate fretus et obedientia ductus, oneri humeros supponet, et munus, 
a quo vehementer semper abhorruit, obibit. — Sociorum ac precum 
auxilium deposcit. 

t 
Jhs. 

Rdo. in Xpo. Padre. La summa graçia y amor de X.° nues- 
tro Señor more syempre en nuestras ánimas. La de V. P. de la 
hecha de 26 de Julio reçebí, en que me manda que acepte el peso 
tan grande de tanta dignidad, cosa tan indigna de my poquedad 
y fragilidad , y que toda ^ my vida tanto repugné , que antes to- 
mara por partido estar por años cargado de hierros captiuo , que 
poner esta sola ánima que tengo en peligro de offender á su tan 
libéralissimo criador. Mas como V. P. me lo mande % no tengo 
qué dezir, sino someter mis flacos hombros á la tan pesada carga, 
quia ars artium, scientia scientiarum regimen animarum, vt in 
sacro quodam * canone habetur , my rudo intendimiento al suyo 
alumbrado por Dyos, my rebelde voluntad á la de V. P., pues 
por ella me es declarada la de my Dyos y señor. Las fuerças que 
en my faltan, espero que supla su diuina magestad, pues sabe que 
por sólo su amor me offerezco á la muerte y todos los otros peli- 

Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 209, prius 568, antiquitus 
448, 449. - Hanc adhibuit epist. PoLANCUS,t. iv, pag. 578,579, n. 1235, 1236. 
' Ms. todo. 

^ Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 254 256. 

* Ms. quoddam. Porro laudata a Nunes verba auctorem habent Stum. 
Gregor. Reg.ofjìcii pastor alis, cap. i,et adhibentur etiam in Decret. Greg., 
Uh. I, tit. XIX, cap. 14: «Cum sit ars artium regimen animarum, districte 
praecipimus...» il Septembris 1554 335 

gros inferiores á ella, á la braueza de la mar, y á los variables 
vientos, solendo antes cantar que entrase en la Companya: At tu, 
saeue aquilón, nunquam mea vela videbis. 

Grande obligación tiene V. P. y mis charíssimos Padres y 
hermanos á me ayudaren en sus sacrifiçios, en que yo confyo 
mucho, para que no desfalesça por my poca virtud, adonde la 
falta puede ser pérdida de tantas ánimas, que costaran la vida 
á X.° nuestro señor. Ruegue V. P. á su diuina magestad ' 
que me mude in alium virum , como mudó á Saul ; mas que me 
tenga de su mano libéralissima , que después no sea reprobado 
como él, cosa que á my me haze temblar * y temer los inscruta- 
bles juyzios de la sabedoria profundíssima de Dyos. Mas por otra 
parte contemplo su bondad infinita, cuja propiedad, como dize 
Dionisio, es esse diffusiua sui ipsius % 3' que mirará my pobreza 
en todo y poquedad, en sólo él posta my esperança. 

Mas como la sabedoria de Dyos no refusa, antes quiere y 
manda, que busquemos los medyos conformes al fin, quia qui 
vult finem, vult ea, quae sunt ad finem, mui neçesario es que V. P. 
me mande dar buenos letrados, en especial los dos que le escreuí, 
el P. Tiburçio y Francisco Rõiz *, que por su claro engenio, avn - 
que para qua pareçe que no tienen talento para predicarem , son 
muy neçesarios para los muchos concilios y frequentes disputas 
que contra tantos y tan grandes errores, de más de 1500 años á 
esta parte, conuiene que tengamos, y muchos otros para ministrar 
el sacramiento , que á los enfermos allá no se da, y otros para 
entrepetar y componer muchos lluros de confesiones, de deuo- 
ción, y concilios, y decretos en su lenguoa. Y la mayor dificultad 
que alio, que puede ser daquí á diez años no sermos socorridos 
dotros Padres, que es mui gran falta, porque anda vna armada 
de turcos en el estrecho de Mecha, de xvi galeones y tres ñaues, 
el año pasado, y puede cada dya creçer más por nuestros peca- 
dos, para resistir á la qual a menester hazer otra mucho mayor, 

* Ms. Ruegiie á V. P. á su divina magestad. 

* Ms. templar. 

' De diviiiis nominibus, cap. iv. 

* Antonius de Quadros et Franciscus Rodrigues. 336 Epistolae Mixtae— 857 que costa mucho, y S. A. está pobre, y no la quererá hazer tan- 
tas vezes. A la India, avnque sea faleçido Mtro. Francisco y 
Mtro. Gaspar * y otros, es cosa que cada año se puede prouer y 
crestar estas colmenas de los colegios de Spaña, que nuestro Se- 
ñor prouerá dotras abejas mui buenas. 

Francisco Rodríguez tiene pocos oyntes de su lectión de los 
casos, y esos tan indoctos, que muchos Padres otros ó hermanos 
los pueden 1er. Para predicar dizeque no alia talento, y tiene de 
Dyos grandes feruores para el preste: y así crea V. P. que tiene 
para allá vno de los mijores talentos que ay en la Compañya 
aquá agüera. Confieso que y ré mui consolado y animado con es- 
tos dos Padres, que aquá se pueden escusar, y escrupuloso sin 
ellos, avnque con todo obedientíssimo á lo que V. P. mandare. 
Los demás sean los más sufficientes ^ que V. P. aliare, para que 
su consciençia y la mya queden seguras; porque bien ve que des- 
pués ' daçeptado el cargo, queda todo de precepto, y las más obli- 
gaçiones de la Company a son de consejo, que se a de dexar para 
cumplir con el precepto, el qual así obliga á V. P., que me manda 
aceptar el cargo, como á mí, que lo acepto: y las paredes flacas y 
viejas con buenos pontones se an de sustentar, no se caya todo 
en tierra. 

En los sacrifiçios y deuotas oraciones de P. me enco- 
miendo, y de todos mys charíssimos Padres y hermanos. De Lix- 
bona á los XI días del mes de Setiembre de 1554. Obedientís- 
simo hijo y indigno sieruo in Xpo. de V. P., Inscriptio: f Al muy Rdo. en Xpo. Padre Mtro. Ignaçio, ge- 
neral de la Compañya de Jesús, en Roma. 

' Franciscus Xaverius, Gaspar Barzaeus. 
- Ms. suffientes. 

^ Ms. depués. ^SO^* 04> JOHÁN NUÑEZ. 
i3 Septembris 1554 337 JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA l3 SEPTEMBRIS I554 *. 

Renata, Ferrariae ducissa, haereticorum erroribus adhaeret. — Artes, ad 
decipiendum ejus animum, a novatoribus adhibitae. — Hercules, dux, 
uxoris pertinaciam perfringere conatur: removet ab illius famulatu peri- 
culosum ancillarum gregem.— Renata manus victas tradii. — Veretur 
Pelletarius ne sit inconstans et parum sincera haec Renatae mutatio. 

t 

Jhs 

La gratia et amore del S. N. J. X. accresca di continuo nelli 
cuori nostri. Amen. Per essere certo che di qua non potria scrire 
alla P. V. cosa più grata, che auisarla del felice successo che la 
diuina misericordia degnase dare al negotio circa la reduttione 
della nobilissima casa de madama massime hauendosi conmes- 
so, et circa li ponti che ci dette la P. V. nel partire di Roma, ad - 
gionto strettamente questo: che hauessimo d' aiutare quanto fare 
si potesse detta casa; del che S. Ecc.* molto se rallegrò, dicen- 
doli tale desiderio della P. V. Auisarò la P. V. come il N. S. X.** 
Jesù ha commosso S. Ecc.^ a mettere in essecutione vno di sette 
ponti che nelli primi giorni io gli dette in scritto cioè de fare 
che madama stesse o al castello de S. Ecc.*, o appresso, al quale 
trouaua assai difficultà da prima. A questo ci ha datto caggione 
vn tradimento che li nemici della santa fede nostra ci hanno fat- 
to, mandando di Geneue vn conto o marchese *, il quale già ha 
lasciato il Signor da molti dì, et è andato a stare lui, cioè in Ge- ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 63, prius io3, 104. 
- Renata de France, ducissa Ferrariae. 

Haec septem puncta affert Polancus, t. iv, pag. Ó8-69, n. 124. Vide 
locum et quae loco subjecimus. Praeterea, idem auctor, ibid., pag. 73-75, 
n. l3o-l3l nostrani epistolam usurpavit. 

* «Sermo hic esse videtur de Francisco Morel, quem Geneva Calvinus 
misit Ferrariam sub initium Augusti.» Polanco, /. e, pag, 73, n. l3o, 
annot. 2, ubi multa huc spectantia congessimus. 

Epistolae Mixtae, tom. IV. 22 338 Epistolas Mixtas— 858 

neue. Questo traditore vienne in habito incognosciuto, et stette 
fino a sei hore di notte a predicarli et seminare la zizania, di modo 
che r indusse a perseuerare, mangiare carne, secondo il solito, 
donde già era ritirata. Et questo fu essendo di fuora S. Ecc.^, il 
che quando lo seppe circa le sei hore di notte, la mandò a torre 
in castello suo, et menare nel castello de S. Ecc.*. Fa ricercare li 
libri, li quali erano in numero circa 100, di più fermentati che si 
può pensare, et fumo tolti. Gli tolle le figliuole, et le mette nel 
monasterio del Corpo di X.° gH tolle tutti staffieri, tutte le don- 
zelle et argentaria, et denique la priua d' ogni commodo, dicen- 
do: Et sub viri po testate eris ^ Stette cosi alchuni di, visitandola 
quello Rdo. penitentiario et inquisitore generale de Francia % il 
quale, non vedendo speranza, determina partirse, et piglia di essa 
licentia, dicendogli che gli doleua sin al cuore , che non poteua 
portare al re suo cosa d' allegrezza, etc. Et ecco la sera medema 
il Signore, longanimis et multum misericors *, tocca il cuore della 
pouera peccorella, la quale chiama il suo maestro di casa, diman- 
dando sei detto Padre era partito; et gli disse che andasse in casa 
sua, priegarlo che domane degassese dirli la messa, il che fece 
detto maestro de casa, etiam che già fusseno doa hore di notte; 
et volendo restare sino alla matina, detta madama non volse. Et 
di fatto, sei aspettaua la matina, non trouaua detto Padre, come 
lui m' ha raccontato. Onde giudichiamo che a Domino factum 
est istud ^ Martedì la matina adonche oldette la santa messa, et 
promesse de confessarse et communicare, occorrendo alchuna 
buona festa. Il medemo giorno S. Ecc."" gH restituitte le sue don- 
zelle (forse troppo presto), significandoli che hauea fattogli cosa * Quam habuerit originem ((monasterium, quod dicebatur Corporis 
Christi» et «prope palatium Ducissae erat», explicuimus in Polanco, t. iv, 
pag. 70, n. 125, annot. l. 

- Gen. ih, 16. 

' «Doctor Matthaeus Ori, seu, ut alii scribunt, Ory vel Oriz...» POLAN- 
CO, /. e, pag. 72, n, 128, annot. 2.— Hunc clarissimum O. P. virum rex 
Galliae, Henricus II, Ferrariam miserai, ut suo nomine ducissam alloquere- 
tur, et ab erroribus contra fidem eam revocare contenderei. 

* Ps. GII, 8. 

5 Ps. CXVII, 23. i3 Septembris 1554 339 

grata, et secondo che lei se portaria verso lui in obedientia, cosi 
lui seria verso lei. Sichè la P. V. vedde le cose in che termini 
sono. Le figliule sono anchora nel detto monasterio: le visito, et 
sto qualche volte tre bore et meza con loro. Sono da bene, da 
bene, et presto staranno o al castello di S. Ecc.*, o vero in vn 
castello appresso di nuoi. 

La P. V. ferà perseuerare li Rdi. Padri nostri et fratelli nelle 
orationi, et massime acciò che S. Ecc.^ si dia vn poco più spesso 
r orecchia, il che desideraria, ma non ardisco ingerirme, per non 
dare sospetione che sia io troppo sauio, o voglia fare a modo 
mio ' . Onde bramo che el diuino spirito V inspira de chiamarci 
et dirli quanto esso medemo si darà la gratia; perchè so certo, che 
sapiamo di fuora il pallazzo cose, che non sanno dentro, le quale 
se le ricercassimo, gli aiutariano. Ma questo è il male di grandi, 
che non audiunt, etc. A li 13 de Settembre 54. de Ferrara. De 
V. R. figliolo indegno nel S. N. J. X., 

JOANNI PeLLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Edo. in X. Padre, il P. M. don Ignatio 
de Loyola, generale de la Compagnia de Jesù, in Roma. 

S59 

THEOTONIUS DE BRAGANÇA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETUS 15 SEPTEMBRIS I554 *. 

Venetias appulisse, scribit.— Orat Ignatium ut velit socium SimoniRodericio, 
dum ibi versetur, ipsum Theotonium designar!. 

t 
Jhs 

Muito Rdo. Padre. Huma carta de V. R. me foi dada, em que 
me mandaua sair de Portugal e irme ha Cordoua '% por via do 
P. Miram, e ho duque * e meus parentes eram de pareçer que eu 

' Vide epist. 863, die 20 Septembris datam. 

- Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 40, prius 66, 67, 

^ Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 2. 

■* Theodosius de Bragança, Theotonii frater, ex eodem patre. 340 EPISTOLAE MlXTAE— 859 

fose ha Paris, por Cordona ser contrairá a minhas mas desposi- 
çõis, e também nam ter estudo. E por me elles dizerem que tinham 
recado da obedientia que fosse isto con seu parecer delles, quis 
auiriguar o negotio com ho P, Nadal: e sabendo que ho P. Fran- 
cisco ' tinha o cargo, lhe propus o negotio, e elle lhe não pare- 
çeo bem, antes que me uiesse logo a Veneza e pasasse em com- 
panhia do prinçipe de Castella ho que fiz ate Inglaterra, e dai 
me passei a Flandres, e atrâuessei toda Halemanha, como trazia 
por regimento do P. Francisco. Chegei aqui com asaz de traba- 
lho, como Déos sabe; e pollo saber assi, ordenou que achasse eu 
aqui ho P. Mestre Simão, com que fui em estremo consolado, e 
con sua presença me pareçia que estaua ja naquele amor, paz e 
tranquilidade antigua, que, certo, Padre, estou espantado das 
mercês que Déos lhe comunica, porque pareçe que tudo isto fu- 
gio, pera de assi passa[r] por tantos trabalhos. Cada uez acho que 
aprender de sua conversação mais: praza a Déos me saiba apro- 
ueitar. E certo que esta foi huma das prinçipais causas que me 
deteueram na Companhia, e assi folgaria eu que, no cabo de tan- 
tos trabalhos, V. R. ouesse por bem que eu andasse ca por seu 
companheiro emquanto elle ca andasse, e com isto farà V. R. 
esqueçerme todos os trabalhos e desasosegos da alma que em Es- 
panha me deram os da Companhia, que não pareçião senão leões 
contra quem se lhes não queria tirar da boca, o que não queria se 
me tornasse a rrenouar: antes pera que de minha parte não ficasse 
cousa por sofrer, folgei de vir ha estas partes quando me man- 
daram, porque não he saúde de minha alma desasosegarem na 
tanto. E se me vir com V. R., auiriguar-me-ei antes que faça 
mudança ' e busque vida quieta, e com amor e paz de minha alma, ' Franciscus Borgia. 

^ «Philippus... in portum magnum, qui est ad Flavium Brigantium, ire 
perrexit... Postridie, qui fuit ad tertium Idus Julii, Philippus naves, cum 
advesperasceret, solvit, in tres acies partita classe.» Sepulveda, De rebus 
gestis Caroli V, lib. xxix, n. 29-31. — Cabrera, Historia de Felipe 11, 
lib. I, cap. 5 scripsit: «A once de Julio salió de la Coruña con sesenta y 
ocho navios el Rey D. Felipe»; sed Muñoz, Viaje de Felipe II á Inglate- 
rra^ pag. 64 asserif. «Salido pues á los l3 de Julio». 

' Ms. mundaca. 

i » 15 Septembris 1554 341 

que ha do corpo munqua acharam em mim (ainda que sou de 
dentro pecador) que ha buscasse, antes muitas vezes me deram 
occasiam disso os da Companhia. Porem eu espero em nosso 
Senhor, que assi como sempre me fez merce por mejo do P. mes- 
tre Simão, que assi, consolando o V. R. , console a mim, o que sera 
tanto seruiço de Deos nosso senhor e bem da Companhia, da ca- 
beça e dos membros, que todos seremos consolados; pois V. R. 
he nosso Pai, e nos seus filhos, e uencera ha charidade e pruden- 
tia a inprudente e çega opinião de alguns. Humas cartas trazia 
pera o P. Nadal de meus parentes; e porque se me perderão, as 
não mando, senão essa do duque e inffante. V. R. me mande en- 
commendar a Deos, e não se esqueça de mim em suas oraçõis. 
O treslado da minha obedientia mando a V. R. * De Veneza de 
Setembro 15, 1554. Filho de V. R. em ho Senhor nosso, 

Dom Theotonio. 

Inscriptio: f Ao muito Rdo. Padre, ho P. M.e Ignatio, prepó- 
sito geral da Companhia de Jhus. 

Manet cera rubra sigilli. 

ANDREAS BONINSEGNA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA I5 SEPTEMBRIS I554 '-. 

Argentam se contulit.— Plures ibi nanciscitur Societati Jesu adversarios, 
novatorum hominum infectos haeresi.— Vitia quorumdam religiosorum 
falso Societati adscribuntur.— Argentam deserere Boninsegna cogitat: 
id ferrariensi duci displicet omnino. — Fratres dominicani nostros magno 
amore prosequuntur. 

Ihs. 

La gratia et pace di Xpo., etc. Padre mio, sempre in Jesù 

• Non annuit Ignatius Theotonii votis, sed eum Romam quamprimum 
adire jussit. Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 327-33l. Vide locum. 

- Ex autographo in voi . E, duplici folio, n. 65, prius 106, 107.— Huc 
spectant, quae litteris consignavit PoLANCO, t. IV, a pag. 83: De argenti- 
nensi collegiolo. 342 Epistolae Mixtae— 86o 

Christo honorando. Essendosi andato Argenta, parue che nasesse 
alcuna occasione per scusarsi con sua Ecc. za *j dil detto colleg- 
gio. Questo era che gli scholari et maestro erano conuenuti con 
gli Padri, che non uenesino alla nostra schola, ma che si sosten- 
tasse il detto precettore come potesse; cosa, certo, quale non po- 
tea durar longo tempo. Hora mi richiamò il nostro P. M. Gioan- 
ni aciò tratasimocon il signore Alesandro ' il tutto, esagerando 
il caso: ma essendo omnino di contrario parere, si incominciò ad 
esacerbarsi grauemente, et subito a dir, che lui bene intende ua 
la cosa, cioè che noi fugeuamo Y impresa. Apreso di questo, ci 
oponea che non noleuamo patire un poco di uergogna per amor 
dil Signore, et che doueuamo essere parati a patir che sin ci spu- 
dasino nella facia, per amor dil Signore. 

Di più chel luogo non era cosi honorato, ma che erauamo 
quodammodo fra uilani, et perhò andauamo refugendo ad ogni 
minima occasioncella, sapendo lui di quanta importanza era ag- 
giutare quel pouero luogo, infetto di eresia, etc., perchè haueuano 
uedutto in scritto le prediche, quale si faceano iui preso tre milia, 
doue andauano molti di questo luogo. 

Se gli agiongeua che sua Ecc. za ueneua ad essere sbefatta, 
et lui insieme, che duna cosa che ne ha scritto quatre lettere, non 
ne riusisse, poiché era per seruiggio di Dio. 

Finalmente rimase di parlare a sua Ecc. za ^ et uedere quale 
fose di nono il suo uolere. Per tanto la matina sequente hebbe 
risposta che ad ogni modo uolea che la cosa ándase auanti, et 
che lui prouederebbe circa gli scholari. Certe mi è parso chel 
Padre babbi fatto quanto ha potutto per ritirare la cosa adrieto, 
et forse più del debito; imperhochè, non facendo più auanto, et 
più adrieto di molte cose, di quel pare al signore Alesandro, lo 
traualia più del debito. Onde che hieri sera dise: Se uoi non gU 
uolette andare, ui lasarò fare aposta uostra, et non mi impicerò 
più di casi nostri. Sa perhò V. R. quanto importa il fauore di ' Hercules de Este, dux Ferrariae. 
* Joannes Pelletarius. 
' Alexander Fiaschi. J5 Septembris 1554 343 

questo principe in queste bande, et io lo prouo alla giornata. Ma 
che bisognaua fare questo al principio che fo proposto questo, 
che cominciò sin al tempo del P. M. Paschasio \ et forse sarebbe 
riusito, che non ci hauesino dato fastidio. Hora essendo le cose 
conduto a queste termini, me gli pareano mcorrere molti et graui 
inconuenienti de gli quali ^.. 

Questa cità con bonísima uolia acettò la Compagnia nel prin- 
cipio che sua Ecc. za gli proposi, anci gli rendette gratie infinite, 
et non uedea V hora che si ándase. Ma che hauiene, il demonio 
uedutto forsan il frutto che si potrebbe fare (perchè sarano circa 
150 scholari, gli quali gouernaremo noi, ponendoci una schola di 
abaco, quale si fa nella mettà della nostra casa, che uerà a la 
mesa, et farà tutto quello il suo maestro, che noi gli diremo), fece 
che doi di quella comunità capitasero in uno loco, nel quale acaso 
si parlaua di quelli pretti della contesa Onde che uolendo ciò 
essi intendere tante cose di quegli pretti, gli disono, che haue- 
riano preuertito ogni huomo capaci di raggione, pensando sem- 
pre che gli nostri fosero di loro. Di quiui mali informati andorno 
a Argenta lor cità, et questo diseminorno, onde che tutti forno 
di contrario parere di quello di prima. Et quanto più fece in - 
stanza sua Ecc. za, temendo de V eresie che iui dominasero, tanto 
più si escusauano. Hora essendo noi andati iui, et portati e letti, 
et tolto casa, et fatto tante cose, se si uolea abandonare la im- 
presa, restaua quella cità malissime edificata di noi, et più si ue- 
nea a confirmare nella praua opinioni: et gli boni, quali haueuano 
sempre fauorito, restauano in grandisime augustie et traualij, et 
tale era, che si uolea partire di deto luoco, pensando de non ui 
poter uiuere dipoi questo tal caso nostro. Ma non si finiua qua, 
anci si seminaua per tutta Italia, et masime per la Romagna, 
esendo quel luoco il principio, et facendo lor trafigli per quelle 
bande asaissimi, et altri essendo mercanti che tutto il giorno 
uano(?)in uolta. Per tanto mi parea cosa degna di consideratione, 
hauendo gli nostri d' andare a Rimini, et hauendo, come sa V. R.y 

' Paschasius Broet. 

* Abscissa papyrus est: deest unus alterve versus. 
' Vide Polanco, t. iv, pag. 87, n. 158. Epistolae Mixtae— 86o 

alcuna cosa già per il colleggio di Ferrara, a Lugo insino a ques- 
to nostro logo, dal quale, partendosi di quiui, se gli conuiene 
pasare. 

Altre cose sono, ma non uolio essere tropo fastidioso. Io sem- 
pre intendo preferire V utile della Compagnia ad ogni mio como- 
do et uolia, se non sarò per uenire costi di quiui a longo tempo, 
non me ne curo che io possi alcuna cosa in quale si uolia minimo 
luogo. Non perderò perhò il tempo, anci hauerò ocasione di fare 
alcuna cosa esercitandomi ' . . . so già duoi anni udite la dialetica 
di Trapezunzio dal P. M. Gioanni, di puoi ho ueduto il Cesario, 
mi mancha il fonte, quale perhò potrei gustare, se non al tutto 
sorberé, cioè Aristotele, uolendo V. R. 

Quiui ci sono alcuni Padri della relligione di santo Domeni- 
co, et tutti nostri amicissimi, quali mi hano richiesto alcuna co- 
setta di greco, hauendo già hauuto qualche principieto: et che nel 
latino a mia commodità, come alcuno giorno di festa, gli desse 
quel poco di aggiuto che poteuo. Tra quelli ui è uno, persona 
amoreuolissima, et buono religioso, quale è maestro nelle arti, et 
statto lettore già sono alcuni anni. Ma hora per più quietudine 
spirituale si è ritirato in uno tal luoco, come è quella cità: et so 
certo (non che gli babbi di ciò richiesto) che mi leggerebbe qua- 
lonque cosa di logica che uolesse, et questo priuatamente. Sichè 
si occoresse che douesse stare iui alcuno tempo, in tanto potrei, 
se hauesse di ciò bisogno, aggiutarmi per quella strada. Io non 
dimando tal cosa; ma perchè questo saria etiamdio non poco ne- 
cessario in me et altri nostri, rapresente come si potrebbe fare. 

Quando perhò io hauesse alcuno fiamengo, quale non fosse 
così perito nella lingua uolgare, et fosse dotto in tale facoltade di 
logica et theologia, non gli noceria che da me aprendesse alcuna 
cosa ditaliano, et in tanto mi aggiutasse di lui. Ma per tornare al 
proposito, farò quanto sarà in me, auegni che non forsi cosi posi 
riusire , come meglio mi aggiutarò nelle cose di humanità , la 
quale perhò è il principale per causa delle schole. 

Haueria molto bisogno di alcune bolle della Compagnia, per ' Abrupta charta est: aliqua desiderantur. 15 Septembris 1554 345 

saper quanto si estende le facultade di quella: perchè non hauen- 
do, et non ne potendo hauere, non poso fare quanto si aspetta al 
mio officio. Se ancora io hauesse V autorità di absoluere dali 
casi concessi, in scritto, mi satisfaria asai più; perchè dire il 
P. M. Gioanni cosi a boca, fa, di, ci resta ancora ne so che scru- 
pulo. Farò perhò nella fede del' autorità concesili da V. R. 

Non so se acaderà di scriuere come gli altri colleggij a Roma 
et a Ferrara insiemo ogni settimana, non ocorendo cose impor- 
tanti et necessarie; onde che haueria di caro intendere alcuna 
cosa da V. R. Anci sono ito quiui, nè manco ho inteso sino ad 
hora una parola di costì come mi douesse in ciò regere. Si aspe- 
taua il sofraganeo dil 

Darò gli esercitij, spero, ad uno buono soggetto per la Com- 
pagnia: il Signore sia quello che mi faci fare frutto. Ne meno 
unaltro di qui con meco, il quale Y amaestrarò quanto potrano le 
mie force, che almanco da qui ad uno anno ho duoi sia sofficiente 
per legere altrui. Ne aspetauo un altro di grande consideratione, 
quale già è stato disposto d' intrare nella Compagnia più uolte; 
ma gli parenti gli hanno dato asai molestia. Caminarò più cauta- 
mente che saprò et potrò; ma quando sarano al proposito et 
senza impedimenti, non gli lasarò fugir con la gratia dil Signore. 
Un padre di uno, qual sta in Modena, penso saria molto disposto 
a darne uno, il quale ha da pigliare gli esercitij et un altro più 
picólo, cioè di 14 anni, quale ha uno ingegno et memoria tale, 
quale babbi sin hora ueduto Pian pian anderò, ma quando 
ocorerà, non mancarò di proporli a V. R., perchè uedo esercì bi- 
sogno de italiani et boni ingegni per la lingua, quale molte im- 
porta per ogni cosa. Sono stato tropo proliso; ma perhò non si 
potea così esplicare chiaramente: per Y hauenire sarò breue. 
V. R. si degnarà aggiutarmi con le sue sante orationi. Di Fer- 
rara gli 15 di Setembre 1554. D. V. R. seruo in Xpo. minimo, 

Andrea Boninsegna. • Etiam hic charta est scissa: versus aliquot evanuere. 

* Ms. esercititij . 

' Vide Polanco, t. iv, pag. 90, n. 165. 346 Epistolae Mixtae— 861 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio di 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Giesù. A Roma. 

JACOBUS MIRON 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

OLISIPONE 17 SEPTEMBRIS I554 

Dubia quaedam proponit: de contrectandis vasis sacris: de audiendis femi- 
narum confessionibus. — De lite ad Sti. Joannis de Longavares. — De 
regís Consilio mittendi in Africam viros e Societate. 

t 
Jhs 

Muy Rdo. Padre. Pax Christi. El maço de las cartas que ue- 
nía por uía de Génuua, en que uenía la informaçión del P. Luis 
González que V. R. escriue, no lo auemos reçibido. 

Lo que se ha dado al P. Mtro. Simón para su peregrinaçión 
para Hierusalem, y lo demás que fuere necessario, es mucha razón 
que lo paguemos acá. 

El Padre doctor Torres, estando acá, uuo licençia del nunçio * 
para los sacristanes daquí y de santo Antón poder tocar los cá- 
liçes, corporales y las demás cosas de la iglesia, y hasta aora se 
usó desta facultad simpliciter, sin pensar más en ello. V. R. nos 
auía scripto antes, que era uoluntad de nuestro Padre que no 
usássemos de ningunas graçias que no uiniessen por uía de la 
Compañía: vea V. R. si este dicho se entiende también desto, y 
todauía usaremos della sub ratihabitione, hasta que de allá scri- 
uan otra cosa. También estando el P. Nadal aquí, le dió el car 
denal licençia para leer yo, y los demás de la Compañía á quien 
yo diere licençia, la biblia con annotationes de Vatablo, de la im- 
pressión de Ruberto Stéphano, que acá estaua uedada, y al 
P. Nadal pareçió bien que usássemos desta liçençia: no sé si ad- ' Ex originali, in voi. E, duplici folio, n. 197, prius 520, antiquitus 286. 
* Pompejus Zambeccari. 17 Septembris 1554 347 

uertimos á lo que V. R. auía scripto de allá. Por charidad V. R. 
me auise en estas cosas y en semejantes cómo quiere que nos 
ayamos. 

Estando aquí el P. Nadal, hizo mucho hincapié que no con- 
fesássemos ninguna monja ni beata, aunque tuuiesse licençia 
de su superior, ni aunque ueniesse á nuessa iglesia; y de otra 
parte me dixo que guardasse las constitutiones, las quales dizen 
que por ordinario no las confessemos: creo yo que entiende en 
sus monasterios. Açerca desto tenemos aora difficultad con se - 
mejantes que uienen aquí á la iglesia, que nos importunan que 
las confessemos, é nosotros no queremos, y se uan escandaliza- 
das algunas: parécenos acá que no sería inconueniente que las 
que uienen á la iglesia las confessássemos. 

Creo que el P. Nóbrega * está aguardando por la dispensa- 
ción de Pedro Correa, nuestro hermano. 

El japón, yendo camino de Roma, cayó enfermo en Salamanca: 
no sabemos qué hará el P. Françisco dél, si irá adelante ó bol- 
uerá acá ". 

Creo que por Mtre. Godino será V. R. auisado cómo los jue- 
zes del pleito de san Juan de Longauares dieron sentencia contra 
nosotros, no en la causa prinçipal, sino en la lite que se lleuaua 
cerca las costas; y antes de darla, le presentamos la inhibiçión de 
Roma, y no se quisieron dar por inhibidos : y el rey nos fauo- 
resçió al prinçipio, passando una prouissión que se inhibiessen; 
pero después por la informaçión de sus letrados mudó el pareçer, 
y así ellos dieron esta sentencia, la qual si se uuiesse de execu- 
tar en nosotros, auríamos de pagar más de mil cruzados. Aora ' Emmanuel Nóbrega. 

- (íFuit Salmanticae Bernardus Japonensis, morbis quibusdam laborans , 
sed mirum in modum solida ejus fides, qua de Christi mysteriis cum magna 
mentis sinceritate ac dulcedine disserebat, et nostros consolabatur et in 
admirationem trahebat Dei benignitatis...» POLANCO , t. !V, pag. 378, 
n. 810. Qui auctor jam dixerat in eod. voi. pag. 188, n. 4o3: «Festis nata- 
litiis[i554] Bernardus Japonensis... qui Romam veniebat, Neapoli. .. sub- 
stitit; et tam nostris quam externis... multum aedificationis prudentia, mo- 
destia ac spiritu suo bono dedit, et non degenerare discipulus a Magistro, 
Francisco Xavier, videbatur.» 348 Epistolae Mixtae— 861 

se entiende que la cosa uenga á partido, y con todo esto dize el 
iffante ' que pague el rey lo que se uuiere de pagar, porque 
nosotros no tenemos, y así se lo auemos pedido al rey: no sé lo 
que hará. 

Quanto á la causa prinçipal, Baltasar de Faria, que es agora 
uno de los mayores desembargadores del rey, se a puesto en 
medio, diziendo al rey, que dentro de ocho días se puede ver la 
justiçia dél, y que no ay necessidad de ir tanto tiempo en de- 
mandas: y la reyna y iffante an hablado con Baltasar de Faria 
sobre esto, y piden al rey que lo comitta al mesmo Baltasar de 
Faria, para que en breue lo despache, como él dize, y nos quite 
estos pleitos, que nos mortifican bien acá. 

La respuesta del rey para el cardenal de Santiago * irá, creo, 
presto, porque la reyna me dixo que lo diría al rey, y la cosa 
costa poco: creo que se hará. Nuestro Señor nos dé su gratia 
para que en todo perfectamente le siruamos. De Lixboa á xvii 
de Setiembre de 1554. De V. R. sieruo en el Señor, 

Mirón. 

La orden que tengo de escreuir es, que de todas las cosas 
que conuiene dar cuenta á los superiores, escryuo tres copias, dos 
para Roma, y una para Castilla, para que de una parte y de otra 
proueyan aquello que fuere más seruicio de nuestro Señor. 

La reina me dixo que detreminaua el rei mandar dos Padres 
de la Compañía á vna parte de África, que se llama la Mina, de 
donde viene el oro, que está más cerca de Ginea. Es tierra la 
más enferma que ay de todas las que nauiegan los portugeses: 
allí no ay más de un puerto y una capitanía. La gente de la tierra 
son niegros. La causa porque se mueue el rey es, porque tiene 
mala relación de los clérigos que están allá, que absoluen de 
todo, etc.: querría poner dos Padres de la Compañía, y que no 
vuiesse ningún otro. 

Con esta van dos conclusiones, unas del collegio de Éuora y 
otras del desta ciudad, de sancto Antán, las quales se an de tener ' Princeps Ludovicus, 

* Joannes Alvarez de Toledo, O. P. 20 Septembris 1554 349 

después de mañana, que es día de sancto Remigio. Tanbién ua 
con esta vna carta del arcibispo, en respuesta de la que vino de 
nuestro Padre 

Inscriptio: f Al muy Rdo. en Christo Padre, el P. Mtro. Po- 
lanco. 

FERDINANDUS VASCONCELLOS ET MENESES 
archiepiscopus olisiponensis 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 20 SEPTEMBRIS I554 -. 

Epistola officiosa. 

Mui Rdo. senhor. O P. Miran, voso sudito, me deu huma 
carta de V. R., por que me emcomenda os Padres de sua Com- 
panhia que residem nesta çydade. E asy me diz o cuidado que 
folgua de ter, e manda que se tenha de mim em suas orações e 
dos subditos. Tudo lhe tenho em merçe e reçybo dele em sym- 
gular caridade, como de irmão. Çerto que os Padres de sua Com- 
panhia, que nesta çidade residem, são pesoas de muito mereçi- 
mento, e mui virtuoso exemplo; as quaes cousas abastam bem 
pera os eu ter em com ta de yrmãos, e pera eles acharem em mim 
toda amizade que for posyuel. He verdade que esta çidade he 
tamanha cousa, e lamça de sy tamto negoçio, que quem for pre- 
lado dela, mal ha de poder usar da vida contemplatiua: e prouuese 
a Deos que abastase o tempo pera a autiua. E eles me podem 
buscar, como a pai e irmão, porque com esa vomtade e amor 
olharei sempre suas cousas, e terei delas particular cuidado. Noso 
Senhor guarde sua mui vertuosa pesoa, como ele deseja. De Lis- 
boa a XX de Setembro de 554. Ao que V. R. mandar, 

O ARÇEBISPO DE LySBOA. 

Inscriptio: [Ao] Rdo. e mui vertuoso senhor, [o P. Ign]açio, 
geral dos [da Cojmpanhia de Jesu. 

• Vide epist. 862, quae statim sequitur. 

- Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 166, prius 447. í^i^c Epistolar Mixtae— 863 »6S 

JOANNES PELLET ARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 20 SEPTEMBRIS 1554 *. 

Renata, Ferrariae ducissa, inconstans in bene coeptis deprehenditur.— 
Animum erroribus obfirmatum gerit.— Dolor HercuHs ducis. 

t 

La diuina gratia et amore del S. N. J. X. sia sempre con tutti 
noi. Amen. Auisai la V. P. la settimana passata ^ quanto huma- 
namente si poteua comprendere del successo del inpresa, alla 
quale non manca insidiare V inimico delle anime, come si vede. 
Già era per confessarsi quella anima, secondo che diceua, et do- 
manda vn confessore, ma che non fusse vno delU preti riffor- 
raati: cosi fece intendere al suo marito, il che gli aperse V intel- 
letto, che non era vera conuersione. Onde andò da lei et parlò- 
gli a la longa, et la trouò sicut erat in principio; et benché ol- 
desse la messa, non gli credeua, senon a modo suo. Onde si cog- 
nobbo che inganò quello huomo da bene che era qua , il quale è 
partito, pensando forsi essere redutta in stato di salute '\ Queste 
cose m' ha dette il suo consorte, martedì vitimo, con grande 
affanno et admiratione; et dicendogli sei seria buono che la visi- 
tasse, disse che m' ha in grande odio, come authore de soi af- 
fanni, et che aspettassimo alchuni di. U essortai al perse uerare 
a teñirla stretta, a non gli lasciare entrare persone sospette, nè 
riceuere lettere o libri chel non lo sapesse , et che speraua che 
vexatio daret intellectum Me rispose che non hauea commin- 
ciato per lasciar cosi V opera inperfetta. Il S. N. J. X. degnasi 

' Ex autographo in voL E, duplici folio, n. 62, prius 102. Hac epistola 
usus est Polanco, t. iv, pag. 75, n. i3i, i32. 
- Vide epist. 858. 

^ Matthaeus de Ori, O. P., cujus mentionem fecimus loco nuper citato. 
" ISAI. XXVIII, 19. 23 Septembkis 1554 351 

hauere misericordia de tutti nuoi, et darsi la perseuerantia nelle 
buone et sante inprese sin al fine. 

Già scrisse come sono ricercato d' andare fuora di Ferrara, 
quando il signor don Aluigi ^ va per dire lofficio. V. R. me ri- 
solui quando posso andare, et quanto tempo posso assentarme del 
collegio, il quale, gratia al Signor nostro, va molto bene, et se ri- 
nouaranno gli studij in santo Remigio, prohemio more solito, cioè 
recitando varie orationi et versi. US. N. J. X. conserui la P. V. 
A li 20 de Settembre 1554. De V. P. figliolo indegno, 

JOANNI PeLLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo, in X. Padre, il P. M. don Igna- 
tio del Loyola, generale della Compagnia de Jesù, a Roma, 

HIERONYMUS DOMENECH 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MESSANA 23 SEPTEMBRIS I554 -. 

Peragrat urbes Siciliae, in quibus Societatis domicilia constituuntur, — Isa- 
bellae, Ferdinandi et Sueri de Vega amor et studium erga Societatem. — 
Respondet Domenech ignatianis Htteris. — De episcopo melitensi. — De 
sociis.— De coenobio Ascensionis. — Cardinalis mamertinus male audit. 
— Quid ei objiciatur. — Non probat prorex iter provincialis Domenech in 
urbem: probabit reditum Patris Nadal in Siciliam. — Civitas panormitana 
lectorem logices a Societate repetit. — De Joanne Guttano redimendo, 
nihil novi. — De aliis negotiis panca. 

j. 

1 

Muy Rdo. in X.° Padre. Pax X.i De Calatabelotta scrini á 
V. P. avisándolo del parto de la señora duquesa, y de la mía 
partida para boluer donde estaua el virrey y ansí después del 

' Ludovicus de Este, Herculis filius. Vide Polanco, t. iv, pag. 56, 
n. 95 et pag . 60, n. io3. 

* Ex autographo in voi. E, quadruplici folio, n. 85, prius 166-169. 

' Has litteras non vidimus: quod vero heic attingitur, declaratur a Po- 
LANCO, t. IV, pag. 222, n. 494. Voluntas autem ducissae, Elisabeth de 
Vega, significatur ihid., pag. 228, n. 512; nam non solum collegium Bibo- 
nae «sed et alterum Calatabellotae, quod dives oppidum est et ejusdem 
comitatus, instituere cogitabat...» 352 Epistolae Mixtae— 864 

parto, ocho días, tomé licentia de su S.ria y vine á Biuona para 
ver la fábrica del collegio, y dexando allí á Sanchis por sobres- 
tante de la obra, fui á Palermo, y alié á Francisco Porcio * muy 
malo, de fluxo, Y después de hauerme detenido vn par de días 
entre Palermo y Montreal, tomé el camino de Çaragosa, y en él 
visité al prior Segnerà % que estaua en Golizano, y quedé con él 
de procurar la licentia de su Ex. cia para que cessasse de la visita 
de Chefalù y se boluiesse á Monreal. Después fui á Calatagirona, 
adonde visité la casa de los huérfanos que allí se ha echo; de allí 
fui adonde estaua el señor Hernando de Vega, hijo de su Ex. cia ^ 
y después á Çaragossa, del que se holgó mucho el señor Suero, 
y quizo que fuesse luego á ver el lugar que se pretendía para el 
collegio, que es sant Joseph, iglesia de vna confadría muy frequen- 
tada del pueblo, y de muy buena vista, y cómoda arto para la 
ciudad. Y con parescerme bien el lugar, entendió en hauer cier- 
tas casas convicinas á la iglesia, para la habitatión, de una parte 
y de otra, y luego quizo que se entiendiesse en la fábrica , to- 
mando esta obra con tanto heruor , como si le fuesse en ello la 
vida. Fué después á hablar al obispo de Çaragossa " para pedirle 
limosna, y vuo dél cinquenta scudos, avnque no quedaua conten- 
to, antes me renyó porque yo hazía la parte del obispo. Tiene 
hasta quatrocientos scudos de penas, que se ha hauido para la 
fábrica del collegio, y ansí con mucha diligentia se entiende en 
poner en orden aq.uellas casas para la habitatión de los que allí 
estuuieren, y para las schuelas. Tiene más, la gabella de la ciu- 
dad, con el consenso de su Ex. cia , de 80 onças seguras cada 
anyo, y no contento desto, procura de algunos particulares hauer 
alguna renta, y hasta agora ha hauido hasta 15 onças de renta. 
E quedado con éll que, echa la fábrica, se embiarán tres ó quatro 
de la Compañía para dar principio al collegio; él piensa dentro de 
dos meses poner en orden el lugar, cómo se pueda habitar y leer 
dos ó tres schuelas, y después despacio fabricarnos vn buen apo- 
siento. 

* Vide epist. 800. 

^ Hieronymus Seguera. Vide Epist. Mixtae. t. iil, pag. 484. 
Hieronymus de Bononia, syracusanorum antistes. 23 Septembris 1554 353 

Ya por otras escriuí á V. P. que deseaua se le escriuiese, agra- 
desciéndole esta su buena voluntad, y obra que ha hecho, que 
á mí me ha echo marauillar, siendo Çaragosa ciudad muy pobre, 
cómo se ha podido acabar lo que se ha echo; y no está contento, 
sino que dize que, si queda por algún anyo, que augmentará la 
renta. El Señor le dé gracia para que pueda cumplir sus buenos 
deseos *. 

Estuue dos días en Çaragossa, y de allí me boluí donde es- 
taña el señor Hernando de Vega, y platicamos sobre Catania, 
que está á su cargo, y díxome que hauía pensado, para reformar 
la vniuersidad, que no hauía otro medio que dar la soprainten- 
dentia á la Compañía, y que sobre ello scriuiría á su Ex. cia , que- 
dando muy animado en ello. Despedido dél con mucho amor, vine 
á Catania, adonde visité la casa de los huérfanos , y par tí me de 
allí y vine á la Itala, donde está el P. Joan Philippo "; y quedando 
allí vn día, vine á Messina, de modo que cumplí mi peregrinatión 
de 15 días; y bien que en ella aya sentido trabajo por los gran- 
des calores y fatiga del camino, el Señor en diuersas partes me 
ha consolado, como é dicho. 

Allegando aquí, he hallando cartas de V. P. de 7, 8, 22 y 27 
del passado: con esta responderé en breue á lo que se offresciere. 

Quanto á la carta del virrey para el obispo de Malta ' , he en- 
tendido que lo han tentado antes de mi venida , y que el virrey 
no ha salido á ello, amostrando no estar bien con el dicho obispo. 
Yo le scriuí de Çaragossa, que tanto por sus negocios, que tiene 
de importancia en esta corte, los quales él muchas vezes me tiene 
encomendados, como por el tractar sobre el collegio conven- 
dría que veniesse su S.ria : veremos lo que me responderá, y ansí * Quae ad collegium syracusanum hoc anno referuntur, tradit PoLAN- 
CO, t. IV, pag. 229-231, n. 514-516, ubi multa scitu digna reperiuntur. 

* Joannes Philippus Casini. 
' Dominicus Cubelles. 

* «Commiserat P. Ignatius eidem Provinciali [Domenech] ut, si posset, 
res melitenses juvaret; cupiebat enim Collegium ibidem institui, ut facilior 
in Africam inde transitus fieret...» Polanco, t. iv, pag. 2IÓ, n. 481. 

EpISTOLAE MixTAE, TOM. IV. 23 Epistolar Mixtae— 864 

se hará la determinatión. La carta de V. P. me dizen que se em- 
bió á buen recado *. 

Dos ó tres días ha que se embarcó M. Stéphano * con Pedro 
Faraone, con vna fragata bien armada para Nápoles: el Señor les 
leue con bien. Dios sabe quánta gratia recibiéramos en que 
V. P. embiara primero á Desiderio, por no quedar la iglesia con 
falta de confessores; mas pues á V. P. no le ha parescido, es 
senyal que no lo merecemos, y ansí es menester tener pacientia. 

El cardenal de Santiago ' ha scrito á su Ex. cia sobre el mo- 
nesterio de la Ascensión, queriéndole persuadir que no se profa- 
nasse; mas que las monjas scogidas passassen en éll por vn tiem- 
po, etc. El virrey ha sperado que yo viniesse para responder á 
dicha carta, y yo he echo vna informatión sobre lo que scriue el 
dicho cardenal, del qual me [he] marauillado , que con la infor- 
matión [que] le han dado, scrina lo que scriue. A la fin de la carta 
loa mucho al cardenal de Messina Sobre esto me [ha] dicho su 
Ex. cia que yo no respondiesse, que él respondería. V. P. sepa 
que el monesterio de la Assensión está todo apuntalado , y con 
peligro grande de caerse; y que para remediarse que podiessen 
allí habitar, se habría de hazer vna gran spesa, y después, como 
muchas vezes he scrito, á juyzio de todos los que no son apicio- 
nados, no es lugar para monesterio de monjas; y ansí poco ha, 
platicándolo yo con el vicario, me dixo, que nunca él consentiría 
que allí boluiessen las monjas, y me prometió que sobre ello scri- 
uiría al cardenal. Está, Padre mío, tan subiecto de los vezinos, 
que, por mucho que agan, siempre de alguna parte del moneste- 
rio serán vistas las monjas, y sentirán las pláticas de los segla- 
res. Es tan metido dentro de otras casas, que, antes que se de- 
-zisiese, supe cómo de casa de vn vizino se hauía echo vn agujero * Cartas de San Ignacio, t. rv, pag. 201 . 

* Stephamus Baroellus, in Italiani revocatus , cujus loco in Siciliani 
Desiderius Girardin, rector olim tiburtinus, mittendus erat, et missus re- 
apse fuit, sed ei aer siculus nocuit. Polanco, t. iv, pag. 224, n. 501. 

' Saepe laudatus Joannes Alvarez de Toledo, O. P., Joannis de Vega 
amicus.— De coenobio Ascensionis supra diximus, voi. m. 

* Joannes Andreas de Mercurio. 23 Septembris 1554 355 

grande, y se hablaua y platicaua con monja que estaua en el mo- 
nasterio, sin saberlo la abbadessa. Esto y otras cosas más e dado 
al virrey en respuesta de la carta del cardenal de Santiago. Si el 
monesterio estuuiera para habitar, no se tomaría el trabajo que se 
ha tomado, y ya se tomaran las vtilidades que dello se seguirían. 
El Señor lo dé á entender, pues que hombre no lo puede. 

Quanto al cardenal de Messina, quando acá boluí, hallé al vi- 
rrey que estaua muy mal informado contra dél, sobre que viende 
los beneficios, y que no piensa sino en saccar dineros de su dió- 
cesi. Y de verdad, de pariente muy íntimo lo ha entendido vno 
de casa, quexándose que á vn hijo suyo no le hauían dado sino 
vn beneficio pequenyo. Dixo che creía ' que no se podría más 
sufrir: que nuestro Señor ó la justicia pondría la mano en ello; 
que los canonigados se dauan á quien daua más por ellos; y ansí 
me lo ha affirmado Joán Osorio. Y más, anyadiendo que con todo 
lo que se hauía procedido contra el hermano del obispo sobre 
el vender officios, que poco ha que vn gentilhombre, hablando 
sobre lo que valía el arçobispado de Messina, le dixo: ¿cómo no 
queréis que valga, que haze esto y este otro? Y descuydadamente 
dixo, que de vna capitanía que tiene á cargo de proueher, quería 
no sé quántos ducados: y replicándole Joán Osorio sobre ello, le 
dixo, que él la hauía pedido, y que por dies scudos no se hauían 
concertado; y díxome Joán Osorio, que no hauía osado dirlo al 
virrey, por no encender más el fuego. El Señor lo remedie, si ansí 
es \ 

Todavía, hablando al virrey sobre su venida, me dixo, que se 
olgaría que viniesse, quando fuesse para hazer buenas obras en 
su diócesi. De dexarle castigar sus clérigos, y darle fauor para * Ms. creya. 

- Frater cardinalis et episcopi mamertini erat Joannes Dominicus de 
Mercurio. 

Novaes, Elementi della storia de' sommi pontefici, t. vn, pag. 76, 
haec inter alia de cardenali Mercurio memoriae prodidit: «Giannandrea 
Mercurio, nato di bassa condizione in Messina, dove serviva di Copista il 
Notare Arcivescovile... morto d' improvviso in Roma nel Palazzo Aposto- 
lico nel 1561 , d' anni 50, lasciando un legato di 80 mila scudi per distribuirsi 
ai poveri.» Epistolae Mixtae— 864 

ello, puede estar muy cierto que lo hará, y podría ser que con la 
venida, mejor se remediassen las cosas. 

Quanto á mi ida á Roma, yo leí ' la carta de V. P. al virrey, 
y no vino á ello, diziéndome que ya el papa se hauía repentida 
de lo que hauía dicho: todavía yo estoy aparejado para hazer todo 
lo que V. P. me mandare Ya por otra tengo scrito á V. P. lo 
que siento de mí en este cargo que tengo: V. P. por amor de 
Jesu X.o aga consideratión sobre ello. El virrey me ha tocado que 
dezearía mucho que viniesse por acá el P. M. Nadal; y de verdad, 
una tal persona como éll, sería muy necessaria por acá, máxime 
dándole el crédito que le da el virrey. El Señor lo ordene como 
sea su major seruitio y gloria. 

' Ms. ley. 

* Causas cogitatae in urbem ;profectionis Patris Domenech , et verba 
satis obscura proregis intelligimus ex epistola Sti. Ignatii provinciali Sici- 
liae, 8 Augusti 1554 data: úYa por otras habréis entendido cómo entre estos 
Señores Rdmos., y á lo que parece delante del Papa, habéis sido notado de 
hacer oficios con el Sr. D. Juan de Vega, en perjuicio de la jurisdicion 
eclesiástica. Y aunque se ha procurado de hacer capaces á estos Señores de 
lo contrario, mostrando que en ese monasterio de la Ascensión (porque de 
esto se habla), no se había perjudicado nada la jurisdicción eclesiástica; por- 
que todo se había hecho por mano del Vicario, ellos se dan á entender que 
el Vicario lo hace todo por medio del Señor Juan de Vega, en manera que 
el que lo hace es S. S. Ráseles replicado que el mismo Vicario comenzó á 
demandarle favor, y después vino en lo demás sin violencia ninguna, y se 
ha dado por señal de que no fué forzado el Vicario, que lo que quedaba por 
hacer, que es la profanación y translación de las rentas, también lo podia 
hacer el Vicario con autoridad ordinaria; pero no lo ha hecho, ni el Sr. Juan 
de Vega le ha violentado á ello, antes se ha procurado acá por las vias ordi- 
narias, lo cual se pudiera bien escusar, si se hubiera llevado la cosa por vio- 
lencia. Todo mirado, así lo que toca al Sr. Juan de Vega como á la Compa- 
ñía, acá se dudaba, si sería bien que, por un par de meses entre ida y 
vuelta, viniésedes por acá á dar razón de estas cosas que acá se hablan, y 
tanto más, que ayer en signatura, según el Cardenal Púteo refirió á Maes- 
tro Polanco, el Papa claramente habló contra el Sr. Juan de Vega, tocando 
de ese monasterio, y que no había de ser juntamente Papa y Emperador, y 
que no le absolvia de la excomunión, como creo escribirá más por extenso 
el Abad Ximenez, á quien esto fué dicho. Representad esto de vuestra ve- 
nida á S. S., y en todo os acomodad á su voluntad para el venir ó no, en 
un tiempo ó en otro. Bien me persuado que, como es tan práctico en las 
cosas de por acá el Señor Juan de Vega, no se maravillará mucho de enten- 
der que así van estas». Cartas de San Ignacio,, t. iv, pag. 279, 280. 23 Septembris 1554 357 

Sobre el procurar otro que tenga cargo del monesterio de la 
Ascensión, ya se entiende en ello, y pienso habremos hallado per- 
sona algún tanto al propósito; mas hasta que el despacho de ahí ' 
venga, no sé cómo se pueda buenamente dexar sin scàndalo. El 
virrey ha encommendado á dos gentilhombres y vn populano que 
sean gouernadores y procuradores del dicho monesterio: y ansí 
entienden en lo que toca al temporal , y hazen muy buen officio 
en ello, que, según se spera, recuperarán muchas cosas perdidas, 
y pondrán en buen cesto este monesterio. El Señor lo aga por su 
infinita bondad. 

Quanto á Paulo Hierónymo, alias Octauiano, yo le he scrito 
sobre la informatión que V. P. pide, y le [he] embiado algunos 
capítulos: spero la respuesta; venida, se embiará á V. P. 

Quanto á las lectiones de lógica, V. P. sabrá que la ciudad 
lo habló al virrey, y su Ex. cia los remitió á mí, para que me ha- 
blassen sobre ello , y después él mismo me significó que olgara 
que se cumpliera con la ciudad en lo que pedía; y ansí se le ha 
offerto vna lectión, y dado speranza de otra, como por otras tengo 
scrito á V. P. 

La causa porque se han mouido á esto es, que quando se 
tracto de hazer el collegio de Palermo, se habló que leerían en 
lógica, y ansí se leía * en Messina, y al principio en Palermo se 
leyó; y hauiendo instituydo otras lectiones de philosophía y me- 
dicina, han pensado de ajudarse del collegio, y con este propuesto 
instituyeron las otras, como dixieron á Su Ex. cia, porque otra- 
mente no lo hizieran. Estaremos sperando la prouisión que de 
ahi se nos mandará. 

A Joán Romano speramos de embiar á la Itala con el P. Phi- ' Ms. saepius ay . 

* Vide infra, epist. 867. 

' «Durum videbatur fore, si panormitanis lectiones illae logices nega- 
rentur, quas a collegio nostro [panormitano] petebant, cura illi medicinae 
lectorem, duos etiam theologiae magistros religiosos conduxerant; et ita a 
nostris logices lectionem valde acriter postulabant» . Polanco, t. rv, 
pag. 222-223, n. 497. 

* Ms. ley a. 358 Epistolae Mixtae— 864 

lippo, para que allí se occupe en tener schuela, corno dezea el vi - 
rrey, y él viene muy bien en ello. Podría ser que se quietasse 
deste modo, y que por vn anyo nos ajudasse: del successo se dará 
aviso á V. P. 

De Joan Guttano no se sabe nueua alguna: aquel de los Ger- 
bes * no es avn buelto, como se pensaua, á su tierra; mas ame di- 
cho que ha * scrito sobre éll. Los hijos de Xecche quedan avn aquí 
con éll, el qual no sabe quándo boluerá para los Gerbes: hazerse 
ha lo que se pudiere en ello. Hame dicho que scriuió con las ga- 
leras nuestras, que fueron estos días passados por allá: ay agora 
mucha difficultad en negociar en los Gerbes, después que se de- 
zizo Affrica: el Señor por su infinita misericordia prouea en ello. 

Hase perdido vna buena conjunctura para los Gerbes, que el 
príncipe Doria se escusó de ir allá: todavía creo que se tomará 
algún concierto: V. P. lo encomiende mucho á nuestro Señor. 

Quanto al collegio arábico, yo he hablado al virrey sobre 
aquel medio que otras vezes scrini, que los moros francos aju- 
dassen de alguna cosa para sustentatión del. collegio, y parésce- 
le bien, y me ha dicho que, boluiendo á Palermo, entenderemos 
en ello: el Señor lo encamine como sea su major seruitio. Toda- 
vía, tanto en Montreal, adonde están aquellos mochachos, que me 
dió su Ex. cia de Affrica, como aquí, se haze diligentia en apren- 
der la lengua 

Quanto á essa persona, que se amuestra apta á gouernar, para 
el collegio arábico no pienso conuendría que fuesse fuera de la 
Compañía quien tuuiese cargo déll; para casa de huérfanos, po- 
dría seruir, si tuuiesse habilidad para ello y inclinatión; y para 
esto se podría mandar, bien que conuendría más con otro hábito 
que de heremita. * «Lotophagites, Menix Plinio.. ., Garbi... insula maris Africi, ad Syr- 
tim parvam, cum urbe cognomine, próxima orae Africae, inter Tripolim et 
Tacapam, ad 4 mill. pass, distans. Populi hujus insulae Lotophagi dicuntur, 
in conspectu Neapolis, Tripolitanae regionis urbis». Ferrari-Baudrand, 
Lexicon geogr., t. l, pag. 386. 

- Ms. ha ha, 

' Vide supra, epist. 837. é 23 Septembris 1554 359 

Quanto al preuilegio de la abbadia de Palermo, se ha puesto 
difficultad en elio, por no hallarse hauerse vsado, y no querrían 
abrir la puerta para otros priuilegios que tienen otras iglesias. 
Todavía lo ha cometido el virrey que se confiera y se le referis- 
ca. Joán Osorio me dá speranza, el qual contra todos se puso a 
fauorescer este preuilegio entenderse a en éllo. 

Sobre el grano que de ahí se pide, por diuersas se ha scrito 
á V. P. todo lo que passa en este negocio: ahí se toma error, que 
el ruyol sea más que la salma, hauiéndonos informado que es vn 
poco menos, avnque poco -. Hasta agora no se ha dado extrac - 
tión, porque avn no ha venido el reuello del grano del regno: por 
lo menos la salma sin portadura valdrá al presente con el nueuo 
impósito cinco scudos. De Palermo sé que se ha scrito á cumpli- 
miento sobre este negocio: sperarse ha la respuesta. 

En todo lo que se pudiere, se tendrá por encommendado el 
hermano del cardenal, si él diere lugar para ello '\ 

' Ad rem Polanco, t. iv, pag. 219, n. 485: «Privilegium quoddam in- 
ventum est abbatiae, quae Collegio Panormitano unita fuerat, extrahendi 
ex regno Siciliae singulis annis trecentos modios frumenti (Salmas vocant) 
et quidem in proprio navigio, quod privilegium super trecentos áureos an- 
nui reditus addebat: Prorex autem voluit curiae regiae privilegium prae- 
sentari, ut declararetur an illud validum esset». 

* ((Salma ó salino es una medida para áridos, que se usaba en Sicilia. 
Las había de dos clases, á saber: la salma generale, con que se mide el 
trigo y otras semillas; se compone de 16 tomoli grossi ó 64 mondili. 45 
salmi grossi hacen 56 salmi generali, y \o fanegas castellanas correspon- 
den a 262 tomoli grossi ó 326 -/5 tomoli no grossi, medida general de Sici- 
lia.» Cartas de San Ignacio, t. vi, pag. 346. Cf. Marien Y ArróSPIDE, 
Tratado general de monedas, pesas, etc. 

* Scripserat Ignatius Patri Domenech, 3o Julii; «Os encomiendo mu- 
cho que intercedais con S. S., suplicándole por parte de todos, si la justicia 
lo permite, templada con la clemencia y equidad con que suele proceder el 
Señor Joan de Vega, tenga por bien de hacernos al Cardenal y á todos mer- 
ced de librar de la cárcel á su hermano; porque, aunque justamente haya 
sido hasta agora detenido, podria ser que ya bastase, ó poco ménos, el cas- 
tigo pasado, y que lo que quedase se nos pudiese hacer á todos de gracia; 
pero cuando otra cosa sintiere el Sr. Joan de Vega más convenir, yo me 
persuado en el Señor Nuestro que será lo más conveniente; pero no dejéis 
de hacer el oficio de la caridad, con el cual también se quitará la ocasión de 
algunas murmuraciones en esta corte.» Cartas de San Ignacio, t. IV, 
pag. 274. 36o Epistolar Mixtae— 865 

Por esta no puedo más allargarme: suplico á V. P., quanto 
puedo en el Señor, que me tenga por encommendado en sus san- 
tos sacrificios y orationes, que lo he mucho menester. De Mes- 
sina á 23 de Settiembre 1554. De V. P. humile sieruo en 
Jesu X.°, 

Jo. HiERÓNYMO Domenech. 
Inscripiio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale della Compagnia di Giesù. In 
Roma. 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 24 SEPTEMBRIS I554 *. 

Renata, ejuratis haereticorum mendaciis, ad bonam frugem se convertit, 
summoque gaudio ferrariensem dynastam et catholicos omnes afficit. 

t 

Jhs. 

La diuina gratia et amore del signor nostro Jesù X.** abundi 
sempre ne V animi nostri. Amen. 

Questa sarà per gridare con l'angeli a V. P.: Ecce annuncio 
vobis gaudium magnum, quod erit omni populo *. 

Madama contra ogni espettatione s' è confessata venerdì, et 
hoggi communicata, eh' è dominica, a me. Sappia la P. V. che, 
doppo li primi congressi, che furno già passano doi mesi, non 
haueua parlato con lei, arriuato quello che uienne da parte del 
re, il quale, fatta la suoa ambatiata et rimostratali suoa errori, ri- 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 67, prius 109, ilo. — Est in 
eod. voi. transumptum coaevum hujus epist., duplici folio, n. 66, prius I08, 
quod ab autographo, quod edimus, exiguis et nullius momenti rebus distin- 
guitur. Versiones hujusce epistolae plures esse factas constat ex Polanco, 
t. IV, pag. 82, in annot., quae pag. 81 incipit; hispanicam vero habes in 
Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 523-527.— Nostra autem epist. usus est 
Polanco, t. iv, pag. 76, 77, n. i33-i35. 

- Lue. Il, IO. 24 Septembris 1554 36i 

tornò in Francia. Pian piano S. Ecc. za caminando gli teneua il 
freno, et priuauala de sue commodità. Determina di volere con- 
fessarsi, et manda a S. Ecc. za che gli dia vno confessore, ma che 
non sia io [il] tale. S. Ecc. za pensò sopra ciò alchuni di: tandem 
si risolse che non volea altro che me, et dette il carico al signor 
Alessandro ' d' andare a dirli, che non sapea da qui si fidasse in 
questo tempo, che da me. Mentre che signor Alessandro tarda d' 
andare, essa medema madama, senza humana persuasione, che 
sappia, mandò al signor duca, che me mandasse da lei, il che fece 
subito. Con allegrezza me riceuette, lamentandoci da me, che 
tanto hauea tardato a ritornare verso lei, etc.; et disse che el m" 
ha eletto per il suo confessore, etc. Non volse mettere me in peri- 
colo, sino che V hauesse essaminata et amaestrata delle cose della 
fede, et per ciò gli dici: Madama, sono per aiutare V Ecc. za vostra 
con tutt' il cuore, quanto la diuina gratia si darà fauore: nondi- 
meno, nauti che commincia a parlare como Iddio, uoglio parlare 
prima come huomo, et sapere i vostri deportamenti et falli circa 
la fede, et amaestrarui doue mancate, et doppo verremo al sa- 
cramento della penitentia et confessione. Commincio adonche ad 
interogarla sopra tutti li errori delli heretici moderni, de quali 
errori hauea fatto il dì medemo vna collettione per ponti, com- 
minciando alla chiesa,^ sequendo V ordine che tienne Eckio con- 
tra Lutherum et questo feci per buona et giusta causa, che 
tacerò, et perchè sua Ecc. za volea vedere il modo, che tenire vo- 
leua, come in fatto vide, et hebbe in scritto. In tale essame 
commincia a pigliare animo, et pareua che Iddio nostro signore 
laiutaua, perchè non me negaua quello che io sapeua già essere 
il vero; et cosi me confidai alla diuina bontà, che in verità si con- 
fessaua, et non simulatamente, del che V auisa[i], et che la prima 
che ingannarla seria lei medema , quia omnia nuda et aperta 
oculis eius, et Deus non irridetur, etc. ' Comminciamo adonche ' Alexander Fiaschi. 

* «Joannes Maier von Eck. Hujus opus, de quo hic mentio fit, haud 
dubie est Enchiridion locorum communiutn adversus Luther anos» . PO- 
LANCO, t. IV, pag. 76, n. i34, annot. 2. 

' Ad Hebr. IV, i3. — Ad Gal. vi, 7. 362 Epistolae Mixtae— 865 

la santa confessione, et prima facie mi disse: Benedicite, Pater, 
gionte le mani. Et durò il primo essame circa vna hora, et la 
confessione circa tre, perchè entrai doppo 20 hore, et tornai a 24: 
il tutto con molte lagrime fu fatto. Nanti che gli dasse V assolu- 
tione, gli dici che haueria grato che promettesse al signor Iddio, 
che volea viuere et morire alla santa fede della chiesa catholica 
romana, et non mai hauere commercio con huomini sospetti, nè 
legere li libri loro, etc., et lo fece; et anchora adgionse de cre- 
dere a quanto io gli diria et insegnarla: et cosi, confidandomi alla 
diuina misericordia, et alla liberalità de la santità del nostro Si- 
gnore, alla quale sapeua certo essere cosa gratíssima tenere iui il 
suo logo, gli detti r assolutione, primo a sententia excommuni - 
cationis, deinde a pecca tis, con speranza che lei scriueria a sua 
S.tà domandandoli la medema gratia et assolutione: del chè già 
ho parlato con S. Ecc. za, et vole che lo faccia. 

Volse domandare perdonanza a S. Ecc. za, et V hauesse fatto 
nanti la communione: ma hauea pigliato medicina la dominica, et 
non potete vscire sino a questa sera, che andò et la ritrouò d^ una 
buonissima disposi tione, confessandoli apertamenti li suoi falli, 
et come era stata ingannata, con ogni sodisfattione di S. Ecc. za, 
et allegrezza de tutte le corti, che ogn"* uno giubila. 

Del tutto sia infinitamente lodato il piatoso Iddio nostro si- 
gnore, il quale ogni dì dimostra, che non vult mortem peccatoris, 
sed Yt conuertatur *. Resta che la P. V. faccia etiam priegare per 
la perseuerantia, et per me, che el signor nostro Giesù X.° parli 
per la mia buoca cose a gloria sua, et salute di quella et mia, et 
edificatione de tutti. De Ferrara ah 24 de Settembre 1554. Della 
P. V. figliolo indegno nel S. N. J. X., 

GlOUANNI PeLLETARIO. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo. in X.*" Padre, il P. M. don Igna- 
tio, della Compagnia de Jesù prepósito generale, in Roma. ' EZECH. XVIIl, 32. 29 Septembris 1554 363 FRANCISCOS PALMIUS 

[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

BONONIA 29 SEPTEMBRIS I554 

E lustratione dioeceseos nuper Bononiam rediisse.— De comparandis Socie- 
tati aedibus ad Sti. Andreae.— Bona verba.— Frater Bordon, sive Scipio, 
bona sua cedere Societati vult. 

IHS. 

Pax Christi, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Mercori pas- 
sato per gratta dil Signore gionsi in Bologna sano dil corpo, ma 
con la mia solita tepidità. Nelle uisite son stato un mese, et si è 
fatto per gratia diuina molto frutto, si nella reformatione delli 
preti, com' anche dell' laici, et restauratione delle chiesie et or- 
namenti: et per tutto ho fatto instituir la compagnia dil Corpus 
Domini. Monsignor Rmo. di Bologna ^ è restato molto contento, 
et edificato di questa uisita, della qual non dirò altro a V. R. per 
adesso, perchè più diffusamente ne scriberò altra uolta. 

Quanto alla cosa di santo Andrea, V. R. intenderà come, ha- 
uendo inteso, gionto che io fui, che li mandati non erano per an- 
chora spediti, andai subito a monsignore vicario, et inanzi che io 
me partessi delli, feci spedir quello dil conte M. Antonio Venti- 
uoglio ad consentiendum pro uiginti quinqué ducatorum in fauo- 
rem rectoris santi Andreae. Gli altri duoi hoggi o dimane si spe- 
dirano, et si mandaranno con la informatione per il primo spacio. 
Spero nel Signore che la cosa passará molto bene. Molti delli 
signori canonici mi hanno detto: Vi desideramo a santo Andrea, 
et siamo tutti disposti di farui quelli seruicij che ricercano li me- 

' Ex originali in voi. E, unico folio, n. 52, prius 84. 

- Joannes Campegius, quo rogante, Palmius «dioecesim invisere debuit 
cum ipso, et aliquas in ea lustratione conciones habuit coram ipso et ma- 
gna populi frequentia, quibus adeo commovit tura caeteros tum Episcopum, 
ut ei persuaserit quod alii concionatores nunquam potuerant.') Polanco, 
t. IV, pag. 153, n. 218. 304 Epistolae Mixtae— 866 

riti della uestra religione. Gli stesso dicono quasi tutti V altri 
preti della cathredale 

Perchè ho inteso dal fratello M. Francesco Bordon che già 
più anni disposi delli suoi beni, lassando heredi quelle persone 
che a lui gli pare, hora essendo uenuto in questa casa, et hauendo 
inteso cotal dispositione et tan dal animo suo disponerli in mani 
della Compagnia, ho uoluto auisar a V, R. come la uole che si 
facia questa dispositione, stando lui preparatissimo di lassar ogni 
cosa nelle mani di V. R. Per le prime mi darà auiso come si uo- 
gli che si facia, et tanto si farà. Anchora dice il detto, che, scri- 
bendo alli suoi parenti, gli mandarano ogni anno alcuna proui- 
sion, il che saria molto buono, et massime per questo pouero col- 
legio, che no ha altra intrada, saluo la speranza in Dio. Di 
questo io gli ho detto che scriba senza scropolo di consciência, et 
io trouarò la uia di mandar la letra et anche persone, a chi si po- 
trano indriçar le letre, e riceuere li danari. 

Delle cose di casa V. R. mi hauerà per excusato per questa 
uolta, s' io non gli dirò altro, saluo che tutti gli fratelli sono sal- 
ui, et le cose uanno bene. Le letre di Roma sonno receuute di 22 
di questo con le altre directe al P. Melchior Carnero. 

Non altro gli dico, sinon raconmandarui agli orationi di V. R. 
et Padri et fratelli di costi. Da Bologna el penultimo di Septem- 
bre 1554. D. V. R. seruo in X.**, 

Francesco Palmio. * Vide quid de hoc negotio scriptum reliquerit POLANCO, t. IV, pag. I15, 
n. 222. 29 Septembris 1554 365 OCTAVIANUS CESARE 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 29 SEPTEMBRIS I554 

Accurata narratio rerum ad vocationem suam spectantium. - Sentit a Deo 
ad Societatem se vocari.— Rem cum piis viris confert, — Parentes minis 
ac blanditiis conantur illum a sententia dimovere. — Socii, sine copia a 
parentibus facta, nolunt eum inter suorum numerum adscribei-e. — Prima 
fugae tentamina.— Revocatur ad paternam domum. — Ciam navim con- 
scendit, Neapoli in Siciliam solventem, omnibus suum propositum igno- 
rantibus. — Demum, ut admittatur in Societatem, efflagitat.— Parentibus, 
ipsum repetentibus, renuit morem gerere. — Causam suam coram prorege 
perorai, et patrem eloquentia suaflectit. — Post aliquod elapsum tempus, 
parentibus illum Neapolim evocantibus, poscit ab Ignatio ut in dissitas 
terras, longe ab illis, mittatur. 

t 

Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Perchè spesse 
uolte hoggi giorni la uerità suole esser occultata sotto qualche 
nubula di falsità , o uero di sinistra informatione , et per questo 
anchora spesse uolte si fanno iuditij temerarij , et altramente si 
ludica alcuna cosa, che la uerità rechiede , per questo , acciochè 
quella sia a tutti manifesta , et per sodisfare a quelli che haues- 
seno hauuto sinistra informatione di me, et secondo quella ancho 
malamente hauessero indicato, mi ha parso per questa manife- 
starli la pura et semplice uerità del principio et progresso della 
mia uocatione, come figliolo indegnissimo et in tutto inutilissimo 
di sua P.tà, Padre mio obseruan dissimo nel Signor nostro. Et in 
questo bastarebbe il mio proprio testimonio ; pur per più certeza 
degr altri , i quali non posson sapere il nostro interiore , inuoco 
et chiamo in mio testimonio il Padre eterno, autore della uerità, 

* Ex originali vel transumpto coaevo, Romam misso, in voi. E, qua- 
druplici folio, n. 89, prius 179-181.— Est aliud exemplum in eodem voi., 
quadruplici etiam folio, n. 90, prius 182-184, quod a nostro, quod edimus, 
non differt, nisi in quibusdam nullius momenti. Ad argumentum hujus 
epistolae referuntur eae, quas super, volumine edidimus, pag. 241, 400, 489. 356 Epistolae Mixtae— 867 

la quale è Jesù Christo, suo unigenito figliolo, si come lui ha 
detto, et r amor' del Spìrito santo, il qual coniunge V uno con 
r altro, come in tutto questo che dirò, non dirò nè confessaro 
altro, che la estessa et pura uerità: et questo non per impulso nè 
persuasione d' alcuna persona, ma solamente perchè essa uerità 
per se è degna di esser da tutti cognosciuta et confessata; et che 
tutto questo che dirò, non prouene altronde, che dal' intimo 
cuore, non solamente dalla bocca; et che il cuore et la mente mia 
non sente nè tiene altra opinione et pensiero di quello che dico. 
Et cosi lo dico et testifico auanti il conspecto della diuina Maestà, 
et di Maria vergine, madre de Dio, et di tutti li sancti et huomini. 

Et acciò incominci dalla età che tengo, credo che sono di 17 
anni, nella qual' età, come chiaramente si comprende per le leggi 
diuine et humane , sono libero di potermi exercitare in opre di 
maggior perfectione, che star' nel mondo: sichè, si sono entrato 
in religione senza licentia de miei parenti, hauendocilo puro 
più et più uolte auisato et fatto auisare da altri buoni huomini 
et d' autorità, loro repugnando, meritamente 1' ho fatto, perchè 
per r età 1' ho possuto fare; et si hora non uoglio ritornare a Na- 
poli, meritamente lo posso fare, perchè mi è concessa questa li- 
bertà, la quale non uuole il Signor sia da potentia alcuna, benché 
grande, aggrauata, ma che sempre se incHne a quello eh' è mag- 
gior gloria et seruitio suo. Sichè, considerando io in questo mio 
andare in Napoli hora, non esser la gloria nè seruitio de Dio, nè 
tampoco augmento della perfectione, alla quale sempre aspira 1' 
anima mia, ma più presto diminutione di quel puoco che ho fatto, 
mi determino di non andare : et benché li miei parenti possono 
dire che questo si può fare andando iui, cioè seruire a Dio et so- 
disfar alloro, puro dico che non si può far' senza pericolo dell' 
anima mia; et chi ama il pericolo (si come ben dice la scriptura), 
eribit in ilio '. 

Perchè si la scriptura mi puone auanzi gì' occhi molti santi 
huomini, i quali, per non uitare 1' occasione del male, sono cascati 
in quello, anchorchè fusseno exercitati in molte uirtù, come ue- * EccLi. Ili, 27. 29 Septembris 1554 367 

demo del principe de gì' apostoli Pietro, del re Dauid, et del suo 
figliolo Salomone, dotato di tanta sapientia, et altri molti, quanto 
magiormente potrebbe io cascare appropinquandomi alla carne, 
il quale non sono in tal grado di gratia nè di perfectione che 
quelli erauano? Sichè in questo uoglio più presto recercar' la 
gloria del Signor, che contentamento et sodisfactione della carne, 
allontanandomi dai pericoli si manifesti, et uoglio più piacere al 
creatore che alla creatura, più al Signor eh' al seruo, più al re- 
dentore deir anima mia che alli perditori di quella, li quali me- 
ritamente posso in questo chiamar' li miei parenti (salua tamen 
semper reuerentia paterna), perchè chiaramente uedo per molti 
inditij del Signor, che lui mi ha mandato in questo mondo per 
suo seruicio, al quale mi ha chiamato guardandomi da molti pe- 
ricoli propinqui alla morte , il che mi mostrò un giorno spetial- 
mente, nel quale, essendo cascato nel più profondo loco del porto 
di Napoli, non permesse che mi sommergessi, ma mi saluò (mercè 
a sua infinita clementia) con la mano della sua misericordia : et 
questo fu chiaro inditio della mia uocatione, perchè quel me- 
desmo giorno, un Padre della religione di santo Benedetto mi 
ricordò che all' hora era il tempo di eliger' la uia et stato nel 
quale hauesse da uiuere. Et non bastò questo, ma mi demonstró 
un' altro euidente segno, donandomi una infirmità molto propin- 
qua alla morte, nella quale io senteua alcune sue inspirationi et 
uocationi al suo seruicio: et di tal modo mi donò ad intender' 
questo mondo et questa ulta esser niente , che con grande di- 
spregio di quello mi spense a sacrificarmi a lui, facendo uoto d' in- 
trare in religione. Et cognoscendo mio padre alcuni di questi be- 
nefitij, anche esso mi sacrificò alla relligione di santo Benedetto, 
doue desideraua eh' io intrassi , il che mi significò per una sua 
lettera da Siena; ma io, liauendo hauuto cognitione della Com- 
pagnia di Jesù, tanto mi affectai a quella, et tanto fuoco d' amore 
hauea il Signor acceso nel mio cuore per quella, che mi determi- 
nai di voler' intrar' in essa: per il che ne parlai con il P. M.° Bo- 
badilla, il quale mi rispose che non poteua esser riceuuto senza 
uoluntà de mio padre et madre; et per questo io lo disse a mio 
padre, pregandolo che mi uolesse donare la paterna benedictio- 368 Epistolar Mixtae— 867 

ne, il che lui all' hora ricusaua et uolea differir' alcun tempo. Et 
pensando io che lui uolesse ueder' in questo et meritamente la 
mia constantia, anchora io espectai, perseuerando pure in questo 
proposito, et più uolte a lui reiterandolo, et spengendo dalF altra 
parte il P. M." Bobadilla, il quale scrisse a V. R. P. per questo. 
Et tra questo mezo lui si parti di Napoli, et uenne il P. M.*" Sal- 
merone, al quale disse ancho il mio proposito, et esso, lodando 
quello, mi diceua il medesmo, che uisognaua hauer licentia daUi 
miei parenti; puro lo pregai uolesse rescriuer' a V. R. P., il che 
lui mi promese di far' . 

Io tra tanto, fortificandomi ogni 8 giorni, con li altri nostri fra- 
telli, delU sacramenti della confessione et comunione, sempre cer- 
caua spinger' et attrahere mio padre a questo. Ma uedendo io 
non giouar' le miei parole, cercai alcuni mezi per far questo, et 
così li feci parlar' dal Sr. Antonio Minturno, et dal Padre abate 
di santo Seuerino, il quale uedendo io che mi uolea per loro relli- 
gione, anchorchè santa certo et buona, non più ritornai da lui, 
ma cercai di farli parlar' dal Illmo. signor duca di Monteleone. 
Finalmente lo portai un giorno dal nostro collegio, doue auanti 
il P. M.'* Salmerone li parlai determinatamente di uolermi parti- 
re, etiam inuitus, et cosi lo fece, perchè, essendosi lui partito per 
Siena con il predetto Illmo. signor duca, occurrendo una com- 
modità d' alcuni fratelli che passauano a Roma, mi parti con loro 
per uenir' a Roma; ma al' hora per probatione diuina (come cre- 
do) fussemo impediti dal uento, et cosi stette una nocte fuora di 
casa, pensando di partirmi la mattina; et non possendo, andasse- 
mo al collegio, doue ritrouai mia madre, la quale m' hauea cer- 
cato la notte, et cosi con lachrime, sospiri et pianti mi riportò a 
casa, doue con molte promesse pensaua ritrahermi da questo 
proposito, nel quale stando io fermo, mi ritenne circa quindeci 
giorni rinchiuso in casa, et hora con clamori, hora con blanditie, 
hora con bastonati, hora con dehortationi de parenti pensaua ri- 
mouermi. Pur, perchè nemo ordinationi diuinae resistit, combat- 
teua io con V arme spirituali, et con il fauor' del gran capitano 
nostro Jesù Christo staua forte nella battaglia, domandando 
eh' almeno potesse andar' al collegio a confessarmi et comuni- 29 Septembris 1554 369 

car', al che non uolea lei mai consentir', dicendo che uolea pri- 
ma parlar' al P. Bobadilla, il quale già era ritornato in Napoli^ 
et cosi li parlò, et ancho promese che hauea da far' che non mi 
partessi per all' hora. Nè meno contenta di questo, sempre che 
usciua, mandaua meco un seruitor' et mio fratello: et cosi asse- 
curata alquanto, parte per la promessa del P. M.° Bobadilla^ 
parte per questa custodia, mi mandaua al collegio. 

Doppo accascò che essa uolea andar' alla sua possessione, et 
uoleua portarmi seco, il che recusando io per non distrahermi 
dal collegio, dal quale non posseua molti giorni star' absenté per 
l'amor eh' hauea posto in esso, lei procurò con la Illma. signora 
duchessa di Monteleone et minacele di parenti, eh' io andassi, et 
cosi andai, et doppo alcuni giorni ritornassemo nella città, doue 
finalmente con tutti l' impedimenti et custodie che usò per impe- 
dirmi da questo proposito, perchè, come ho detto, ordinationi di- 
uinae nemo resistit, occurrendo una commodità d' alcuni fratelli 
che passauano in Sicilia, mi determinai ancho io di partirmi con 
loro, et cosi, senza dir' niente all' loro, essendosi essi inbar- 
cati nella nane, m' inbarcai con la barca che uenne a cauar' il 
capo della naue. Et essendo in Sicilia, doppo pochi giorni man- 
dorno doi huomini per riportarmi, i quali mi parlorno auanti 
r lUmo. signor vicerre di equa, et li disse come non era per ri- 
tornare. Et non bastò questo, ma mandorno un' altro con lettere 
del duca di Monteleone et de mio padre, et madre, et fratelli, et 
parenti, et amici per il medesmo. Pur con tutto questo, perchè la 
mia uocatione era chiaramente firmata et stabilita sopra la firma 
pietra, Jesù Christo, sempre stette saldo, non consentendo mai a 
ritornar in Napoli. Et finalmente uenne mio padre, il quale mi 
parlò auanti il stratigo di Messina, et altre uolte fra me et esso, 
et sempre li dissi determinatamente de non uoler ritornar' , et 
all' hora esso fu inuitato al collegio al pranso, et a me fu coman- 
dato per obedientia facessi una exhortatione, et cosi lo fece, per- 
ilchè fu tanto il suo contento et piacere, che pianse per quello, 
et m' exhortó alla humilità et obedientia, in tanto che si ritornò 
molto contento, uedendo il mio fermo proposito, et confessò ha- 
uer fatto male per esser uenuto per me. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 24 370 Epistolae Mixtae— 867 

Sichè, uedendo hora che fa instantia che ritorni a NapoH, per 
tutte le predette caggioni io determinatamente et con firmissi- 
mo animo dico- a V. R. P., che in modo nissuno uoglio ritornar- 
ui, immo humilissimamente supplico V. R. P., che per l'amor et 
desiderio, il qual tiene del mio profecto spirituale, mi mandi più 
presto neir extreme parti del mondo, doue, doppo hauer finito H 
studij, si me lo commandarà V. R. P., ritornarò per loro conso- 
latione. 

Et nessuno pensi che lo partirmi da Napoli, et hora il non 
uoler ritornarui sia per persuasione d'alcuno della Compagnia, 
perchè s' ingannanno in gran maniera, et cosi lo dico, ratifico et 
confirmo un' altra uolta auanti la somma et eterna uerità, Dio 
omnipotente, anzi li miei parenti con questo uno argumento si 
douerebono quietar', che, hauendono loro fatti tanti sforzi per 
farmi ritornar', et non mai puro hanno possuto, perilchè doue- 
riano pensar' che non hauerian hauuta tanta forza le persuasioni 
humani, se non fussero l' inspira tioni diuine et uoluntà d' Iddio, 
la quale mi ha donato tanta forteza di posser resister' tanto tempo. 
Donque, si questo chiaramente si uede esser uoluntà d' Iddio, per- 
chè causa loro uogliono resister' a quella? Io per me non so dir' 
altro, senonchè resto supplicando 1' omnipotente Dio, che per la 
sua infinita clementia et per mezo delle sánete preghieri et sa- 
crifici] della R. P. V., non uogli far loro quel che fece a quel cru- 
del Pharaone per hauer lui doppo molti segni del Signor perse- 
guitato li figlioli d' Israel, ma che li uogli dar' uno intenso lume, 
per il quale cognoschino li benefitij alloro fatti da esso Dio. Et 
anche liumilmente supplico a quelli, i quali, per hauer hauuto si- 
nistra informatione di me, fauoriscono i miei parenti, et procura- 
no che io habbi da ritornar' in Napoli, il che non potrei far' (come 
ho detto di sopra) senza mio grande male et danno spirituale, 
che ora, intesa la uerità, uoghn cessar' di darH adiuto et fauor', 
et reuochin la loro sententia, perchè questo sarà (come credo cer- 
to) magior gloria et seruitio del omnipotente Dio, al quale sola- 
mente douemo tutti studiar' di compiacer', non inchnandoci a 
parte alcuna per affecto o respecto alcuno. 

Non altro, senonchè mi raccomando humilmente alle sánete 3o Septembris 1554 371 

orationi et sacrifitij di sua R. P. Da Palermo a 29 di Settem- 
bre 1554. D. V. R. P. indegnissimo et in tutto inutilissimo seruo 
et figliolo nel Signor, 

OcTAUiANO Cesare. 

Inscripiio in uU'oque exemplo: -J- Al molto Rdo. in Christo 
Padre, il Padre M. Ignatio di Loyola, prepósito generale della 
Compagnia di Jesù, etc. A Roma. 

SOS 

ANTONIOS DE CORDOBA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

MARCIA (MARCHENA) 3o SEPTEMBRIS I554 *. 

Romanae litterae laetitiam sociis attulerunt: dolent tamen quod Ignatius 
incommoda utatur valetudine. — Cordubenses socii, qui morbo labora- 
bant, recreantur.— Scholae paratae. — Incrementum provinciae. — Aliqui 
nomen dant Societati.— Opera navata proximis. — Fructus ex ea decer- 
ptus.— Ad Franciscum Borgiam adire Pater Cordoba cogitarat: hujus 
mater morbo decumbit. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Gratia et pax Christi. 
Antes que partiese de Cordona, recebimos las cartas de 22 de Ju- 
lio, que teníamos bien deseadas, por auer tantos días que no vía- 
mos letras de allá. Y aunque recibimos consuelo de entender, 
ansí por las quadrimestes, como por las del P. Mtro. Polanco, lo 
que el Señor se digna obrar por su Compañía, nos dió cuydado 
entender la falta de salud con que V. P. estaua speramos en 
el Señor nuestro abrá misericordia de sus hijos, y no querrá de- 

* Ex originali in voi. E, unico folio, n. 202, prius 528.— In voi. Liti. 
Quadr. 1555, duplici folio, n. 178, prius 143, antiquitus 211, exstat fra- 
gmentum transumptum hujus epistolae. — Hac usus est Polanco , t. IV, 
pag- 457-460, n. 977-982. 

- Sti. Ignatii epistolam habes inter ejus Carias, t. iv, pag. 219; Po- 
lanci vero litterae, in quibus Societatis incrementum resque a nostratibus, 
Deo adjuvante, gestae, narrabantur, eae videntur esse, quae, mutatis mu- 
tandis, ad cornitene de Melito missae etiam sunt. Cartas de San Ignacio, 
i. e, pag. 224 et seqq. Epistolae Mixtae— 868 

jarlos sin el Padre y pastor, que para ellos ab eterno tenía orde- 
nados. A los que en el collegio de Córdoua V. P. tiene, a uisi- 
tado el Señor con enfermedades por el mucho calor desta tierra 
pero a sido seruido de dalles ya salud, para que á sanct Lucas se 
puedan començar los estudios. Y aunque alguno de los lectores 
falte, tiénenos con esperança el P. Francisco % que proueerá 
para que no aia falta, que sería grande, porque están en la cib- 
dad con grande ánimo de fauorecer, si por nosotros no queda. 
Ya comiençan á edificar las escuelas, y no se podrán passar este 
inuierno á las casas del señor donjuán % aunque él lo desea más 
que nosotros, porque hasta agora no se ha sacado facultad para 
gastar en las schuelas 40.000, ni que para esto tenían con qué co- 
mençar á dar principio á sus schuelas, que abrán de ser grandes, 
según se espera. Será mucho el concurso de estudiantes que 
abrá, y con todo el calor que a hecho este verano, han estado 
llenas las tres clases primeras, en que no a hauido vacationes: y 
están tan aprouechados, que componen en verso y prosa los de la 
tercera raçonablemente. 

A la doctrina acude mucha gente los domingos, y de lo que 
allí se siembra se coje abundante fructo. En las confessiones aquí 
no se dan á manos los Padres que ay en casa. Tanto que con 
todas sus ocupationes se junta á confessar el Padre doctor % por 
la mucha gente que se vuelue por falta de confessores. Y porque 
sé quánto es más duro de ablandar el coraçón de cauallero para 
rendillo á la humildad que Christo nuestro señor quiere que ten- 
gan los suyos, diré de vn principal de aquesta cibdad, á quien 
nuestro Señor a hecho oveja su3'a, siendo antes lobo rauioso, y 
de los que más conocidos eran por sieruo del mundo y de sus 
príncipes. El qual estando para morir, enbiaron de su casa á la 
nuestra á llamar quien. le confessase, y fué el Padre doctor, y con 
su comunicatión conversus est ipse et domus eius tota á deter- 

* Vide Liti. Quadr., t. lii, pag. 58. 

* Franciscus Borgia. 

' Joannes de Cordoba. 

* Ms. tantos. 

' Michael de Torres. 3ü Septembris 1554 373 

minarse á ser christianos de veras, y a mostrádolo ' confessándose 
á menudo, y embía sus hijos al collegio, con tener su casa bien 
lejos, y persona en ella que los enseña; pero es tanto el odor 
que de allí sale, que algunos embiarían sus hijos de Sevilla, si no 
esperasen que allí tendrán presto el collegio. Y según he enten- 
dido, aquí están tan mouidas algunas personas de aquella cibdad, 
que pueden aiudar mucho á la Compañía, que ay algunas que 
tienen ya juntados 800 ducados para quando el P. Francisco lle- 
gue, y los que han de venir á residir allí: y como hallarán dine- 
ros aparejados, creo que hallarán con tradiciones y contraditores 
muchos, con que se hecharán más firmes los cimientos de aque- 
lla fundación. Y porque el Padre doctor escriuirá de las otras 
fundationes desta prouincia, no diré sino que para ellas parece 
que nuestro Señor prouee de gente, en special de humanistas, 
que ay algunos mouidos que leían * en Sevilla. 

Un mancebo avemos recibido en Córdoua, raçonable latino, 
que tie[ne] principios de griego. Sin este se han recibido otros 
para coadjutores temporales, que son aptos ^ para aquello, y vn 
sacerdote, que era de los más estimados curas que auía en Jaén: 
y con ser persona honrrada, está tan aborrecido desta honrra, y 
tan deseoso de la deshonrra, verdadera honrra, que á todos nos 
tiene confundidos: sea el Señor vendicto por todo. • 

Otros buenos subjectos andan mouidos, que por no tener casa 
no se admitten. Esperamos en el Señor, que con la venida del 
P. Francisco se pondrán las cosas desta prouincia en perfectión. 
Y e dexado de dezir vna cosa, que en toda ella se deue auer es- 
tendido lo que el Señor ama la Compañía, y es de vna miraculosa 
conuersión de vn moro alfaqui, que por dos Padres de casa el 
Señor obró, abrá 22 dias, en Córdoua, 3^ fué ansí: que, tiniéndolo 
para justiciar, porque la tarde antes auía querido matar á su amo, 
vinieron acá á pedir que le fuesen á hablar, y fueron dos Padres, 
auiendo primero andado por las aulas, á que los niños hiziesen * Ms. y amostrándolo. 

* Ms. leyan. 
' Ms. autos. Epistolae Mixtae— 868 

oratión: y ansí la dellos como la de los hermanos de casa oy4 el / 
Señor tam bién, que, hallando al moro durissimo en dezir que 
auía de morir moro, como auía viuido tantos años, que no heran 
pocos, porque hera hombre entrado en días, y estando ya desahu- 
ziados los que allí estauan, dió el Señor tanto spíritu al P. Santa 
Cruz que era vno de los que auían ydo, auiéndole mucho rato 
hablado de las cosas de nuestra fee, lo vino á conuencer, que él 
mismo pidió el babtismo con tanta deuoción y alegría, que á las 
justicias y regidores que allí estauan, la causó muy grande. Y 
aunque algunos pensauan que lo hazía por librarse de la muerte, 
viendo la mutación grande que el Señor le dió en el rostro, le 
alabauan y lo creían, porque vna de las cosas que dezía era, que 
quería ser christiano para morir; y ansí visiblemente se conoció 
auer venido el Spíritu sancto en él. Y para que se creiese mejor, 
permittióle, llenándole á la horca, saliese á él vn moro á repre- 
henderle lo que auía hecho, y sin sentirlo el Padre y los que allí 
yuan, con ir fatigado el nueuo christiano por ir herido ^ y á mo- 
rir, obró vn ánimo grande para echar de allí al moro y reprehen- 
delle: y con este acto, y con los que auía hecho de arrepenti- 
miento de lo que auía hecho, acabó esta vida, y fué á gozar de 
la eterna, por solos los méritos de la sangre de Jesu Christo, al 
qual* dan gloria en los cielos y en la tierra. Y con esto avré cum- 
plido con la obra dé escriuir por aquel collegio; y e cumplido tan 
mal con el officio que el Señor se a querido aUí seruir de mí, que 
me parece deuo pedir en Roma la penitencia de tantas culpas: y 
ansí la pido á V. P., pues lo acabo mereciéndola, y con ella pido 
el ayuda para que dé mejor puenta de los estudios próprios, que 
he dado de los de los otros. 

Yo vine aquí con la bendición de la marquesa ' para ir al 
P. Francisco á Plasencia, y de ahí * á Salamanca; y he hallado tan 
enferma á la marquesa, que me he detenido ocho días: y estála 

* Jacobus Santacruz. 
- Ms. herrido. 

^ Marchionissa de Priego, Catharina Fernandez de Cordoba, P. Anto- 
nii mater. 

* Ms. ay. 3 OCTOBRIS 1554 375 

tanto, que no responde á la mucha consolación y charidad que 
con la carta de V. P. recibió. Yo lo hago por su S.^a para sup- 
phcar á V. P. haga encomendar al Señor su salud y paz, para 
morir y viuir conforme á la diuina voluntad. Y porque me partí 
luego como me dieron la letra de V. P., sin auer tiempo para to- 
mar resolución del negocio de aquel cauallero que V. P. me co- 
mete, no respondo. Piega al Señor de me dar la confussión que 
deseo, de cometterme V. P. hiziese lo que él haría, que no está 
tam bién collocado, como la gracia del ánima en el P. Nauarro, 
que es vna bendicta alma, y será muy consolada con uer la me- 
moria que dél V. P. tiene Y porque creo no deue faltar de la 
mía, que tanto lo ha menester, ceso con que el Señor nos dé á 
todos su sanctíssima voluntad á sentir, y fuerzas para la cumplir. 
De Marchena postrero de Setiembre 1554. De V. P. hijo indig- 
ni ssimo en el Señor, 

Antonio.de Górdova. 

FRANCISCUS SCIPIO 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

BONONIA 3 OCTOBRIS I554 *. 

De scholis et occupationibus sociorum: quas quisque disciplinas tradat, 
quosve auctores explanet. 

IHS 

Franciscus Scipio Patri Polanco S. Constituit Pater rector ^ 
(paucis enim tuis praescriptis obsequi studeo), ut ego prouectio- 

' Allusio ad verba, quibus est usus Ignatius in epistola P. Antonio 
inscripta, Cartas, t. IV, pag. 221: uSi esta persona juzgáis sea tal, que la 
dispensación sea bien empleada en él, yo me remito á vuestro juicio y pru- 
dente caridad, y haced lo que yo podría en este oficio. El Ministro de ese 
Colegio de Cordoba, Navarro [Petrus], ha hecho instancia para que se le co- 
municase la gracia de librar una ánima con cada Misa, y así, pareciéndoos 
se empleará bien en él, yo se la comunico.» 

- Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 51, prius 83. 

^ Franciscus Palmius. 376 Epistolae Mixtae— 869 

ribus discipulis primae classis , et aliis studiosis iuuenibus et sa- 
cerdotibus praelegerem Demosthenis orationes mane , a prandio 
autem Ciceronis officia, et temporis progressu, praesertim in al- 
tera domo, adderem plura. Fratribus porro priuatim praelege- 
rem tum grammaticam graecam et Isocratis orationes , tum rhe- 
toricem, hoc est, Quintilianum, et diebus festis aliquas Ciceronis 
orationes, quo et praeceptis et usu in hac doctrina dicendi fru- 
ctuosius progrediantur, et iisdem artificium declamandi et com- 
ponendarum orationum traderem, quod et foeliciter praestabunt 
ob ingenii claritatem. Ad haec idem Pater exoptat nobis dare 
operam, tum in latinis, tum in dialecticis, nam et praescripserat, 
ut aut Caesareum *, aut Trapezuntium - interpretar er, quo sa- 
pientius sese in concionibus gerant. Edidi bis diebus quasdam 
orationes in studiorum renouationem, ac cupit Pater, ut et alias 
quasdam elaborem in domus et studiorum renouationem, quas 
et ipse et nostri habebunt coram D. episcopo, Maecaenate no- 
stro canonicis, et ciuitatis * primoribus, in quibus conficiendis 
et limandis et ocium et doctrina exigitur. Praefectus sum ma- 
gistris, ut et eorum modum et rationem docendi explorarem, et 
ludum moderarer, nam Pater non potest bis rebus uacare. 

In discessu fratris Gulielmi ^ magis est necessaria mea opera. 
Nam D. Sebastian us \ qui illi succedet, quanuis ingenio ma- 

* De dialéctica Joannis Caesarii agunt etiam Liti. Quadr., t. iv, 
pag. 583. 

- «Georgius trapezuntinus, Romanae Fidei Graecus, et Ortodoxorum 
dogmatum contra suorum errores Assertor eximius, in Italiani ab Euge- 
nio IV vocatus, Graecas litteras, Artesque liberales Romae gloriose docuit... 
Cretensis patria fuit, obiitque an. 1486». Michael a Sto. Joseph, Bi- 
bliographia critica, t. 11, pag. 332. Multa proprio marte scripsit, pluraque 
ex graecis latinitate donavit. Cf. Liti. Quadr., t. l, pag. 355, ubi de ejus 
libris dialecticis sermo est. 

^ Erat saepe laudatus Joannes Campeggi. 
Ms. ciuitatibus. 

^ Verba haec postrema ad marginem posita sunt, ad emendanda scilicet 
quae prius scripta fuere: in qua conficienda et limanda. 

^ Sic ipse, tacito cognomine, subscribit epistolam, quae est in Liti. 
Quadr., t. m, pag. 26-29. 

' De bis sociis, Sebastiano, Baptista, etc. anihil praeter nomen novi- 
mus». Litt. Quadr., t. m, pag. 173, annot. 4. 3 OCTOBRIS 1554 377 

gno, et iudicio praeditus, et poemati prorsus natus, rudis tamen 
et ignarus est , tum literarum graecarum , tum artis dicendi , et 
illam quoque graecarum literarum in illius scola prouinciam obire 
me opus est. Hic commemoratus frater est pietate, poemate et di- 
ligentia insignis, et recte suo fungitur muñere. 

D. Joannes Baptista, quondam noster discipulus, [est] foelicis 
ingenii, et obedientiae eximiae, quippe qui singulari charitate et 
studio instituit iuuentutem, et in ea omnibus satisfacit, quod non 
paruae uirtutis est in Italia, praesertim in nostra Societate, et 
succedet D. Sebastiano. 

D. Saluator, haud mediocri ingenio natus, praedicto fratri 
succedet, qui omnes ualde opera magistri indigeni, ut et sapien- 
ter doceant, et ipsi proficiant, ne contrahant modo sibi quendam 
ignorantiae habitum in teneris ferme annis, ad quem (proli do- 
lor, id euenit multis) tanquam ad scopulos sireneos consenescant, 
et inueterentur^ ut postea ad doctrinam hanc humaniorem for- 
mari nequeant. 

P. Sebastianus, lusitanus, quid valeat ingenio et eruditione, 
nosti; tamen docilis est, et progreditur. 

Pater ob collegii detrimentum * exemplo aliorum rectorum 
explodit Despauterium - , et eiusdem uoluntate pauca quaedam et 
necessaria praecepta ex grammaticorum thesauris depromam, et 
conficiam oratione soluta de generibus, praeteritis, in nostrorum 
discipulorum gratiam, et haec (ut et in Italia factitatur) dictabun- 
tur obiter a magistro, et illa pueri, laeti excipientes, in commen- 
tariolos referent, et potius usu, quam memoriae labore discent, 
et in procinctu tenebunt sine ullo fastidio, tergiuersatione et in- 
geniorum excarnificatione. Legetur Donatus, et Guarinus, qui, et 
adhibitis annotationibus nostris, ad puerorum utilitatem tradetur, 
qui et hac ratione a seculi praeceptoribus docetur ' Ms. detrimentur . 

- De celeberrimo hoc grammatico, cui nomen Joannes Despauterius 
(van Pauteren), agit saepe Polanco, v. gr, t. iv, pag. 53, 59, n. 99, loc. 

' De iis auctoribus Aelio Donato et Michaele Guarino (qui etiam Vari- 
nus et Verinus aliquando scribitur), vide dieta in loco nuper citato, Liti. 
Quadr., t. ni, pag. 174 378 Epistolae Mixtae— 869 

Pater, cuius imperio haec scribo (is enim proximis literis de 
nostris rebus fusius admonebit, quae prospere succedunt), haec 
duo ex parte eius adiici voluit. Vnum, quod ipse summopere ex- 
petat mecum commemorata studia repetere: alterum, quod, cun- 
ctis mente agitatis, sese decreuisse D. Gulielmum mittere: me 
autem, ob maiorem utilitatem, retiñere [sic]. 

Bene ualeo. Dei beneficio, et sum maxime quieto animo, et 
magna consolatione affectus, quod tandem, post tuam, inciderim 
in tui simillimam disciplinam, in qua et semper exoptaui, et exo- 
pto viuere et mori. 

Sum bene affectus ad sacerdotium, nam illud semper fuit meus 
scopus. Caeterum officium vides, in quo sum constitutus, et hic 
magis mea opera in commemoratis artibus, quam in sacerdotii 
functione desideratur, Verum nescio quo modo magis ferar ad 
has disciplinas modo trac tandas, quam ad sacerdocium , propter 
instan tem necessitatem et meam maiorem instructionem, et in 
rhetoricis, et dialecticis, in quae pro uiribus hoc anno incumbe- 
mus, vt et possimus et aristotelica penetrare et reserare. Vale. 5 
nonas Octobris 1554. Tuus inutilis seruus, qui et tuis, et patrum 
et fratrum ' precibus commendatum volo. 

Non mittetur D. Gulielmus, donec rescribatur modus eundi; 
nam solum non audemus committere itineri, tum ob infirmam 
ualetudinem, ut scis, tum ob pericula itineris. 

Inscriptio: Al molto Rdo. in Xpo. Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù. In Roma. 
Due baiochi. 

Alia manu: 1554. Bologna. M. Francesco Bordono. 2 (sic) d^ 
Ottobre. R.ta alli 10 detto. Ms . fratum . 3 OCTOBRIS 1554 THEODOSIUS DE BRAGANÇA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VILLAVITIOSA 3 OCTOBRIS I554 *. 

Ut Villamvitiosam aliquot mittat socios, qui oppidanos excolant , enixe 
deprecatur. — Fratrem suum consanguineum, Theotonium de Bragança, 
Ignatio valde vult commendatum. 

t 

R.mo Padre. Sam tão deuoto dos Padres de Jesu, que polo 
fruito que sey que pode fazer sua combersaçam em mim, e asy 
nesta terra, homde tenho meu asento desejo muy to de lhe or- 
denar huma casinha pobre, que viua desmolas, pera estarem 
quatro ou çimqo Padres, entre os quaes possa aber hum prega- 
dor e hum par de confisores '\ Tenho pedido ao P. Miram, pro- 
uinçiall, dous Padres pera primçipio disto. Dame escusa que sam 
poucos, por se aberem saido muitos. Peço a V. P. que me mande 
huma prouisam pera o P. Francisco Borge, que me faça dar dous 
Padres da Companhia pera esta villa, e pera o P. Miram; e que 
nesta parte folgue de me comsolar: V. P. nisso me farà muy 
gramde caridade *. 

O P. Francisco mandou dom Teotonjo, meu irmão, ao cole- 
gio de Beneza % e eu desejo muito que elle seja letrado, e agora 

' Ex originali in voi. Epist. diversorum, duplici folio, n. 90, prius 476. 
- Vide supra, epist. Patris Bustamante, t. m, pag. 573. 

* Bis repetitur hoc verbum in ms. 

* Responsum Ignatii ad praesentes litteras, si quidem datum sit, hucus- 
que non vidimus editum: facit nihilominus ad rem quod ad epistolam ejus- 
dem ducis brigantini 24 Jan. 1554 rescripsit Ignatius. Illud vide, Cartas 
de San Ignacio^ t. v, pag. 148, et ad Stum. Franciscum Borgiam, ibid., 
pag. 150. 

* Hoc non recte dicitur. Nam cum Theotonius, ex Portugallia missus,. 
in Hispânia non quiete versaturusjudicaretur (Nadal, Epist. t. i, pag. 259), 
ex alia vero parte, si Romam nimis cito properaret, incommoda aliqua, tum 
ipsi Theotonio tum aliis timerentur exoritura (Polanco, t. iv, pag. 547,. 
n. 1172, annot. 6.), Borgia, ut moras protraheret, rem haud injucundam ju- 38o Epistolae Mixtae— Syr 

nam he mays que latino; e pode ser que, achandose em Beneza, 
deseje di ir a Jerusalém, a qual hida lhe poderá torbar seu estu- 
do. V. P. nam lhe debia de dar licemça, se não desque fosse 
cursado de bacharel em theologia, e entam ba omde quiser. E 
pois meu irmão esta nesa santa religiam, queria eu que tiuese 
letras pera poder fazer fruyto. N. S. a R.ma pessoa de V. P. 
tenha em sua garda. De Villa Viçosa a III de Outubro 1554. Ao 
que V. P. mandar, 

Ho DUQUE. 

Inscriptio: f Ao R.mo p. Mestre Inaçio, geral dos do co[lle]gio 
de Jhesu, em Roma. 

Alia manu: 1554. Del duca di Braganza, 19 S.bre, — Manei 
vestigiiim cerae rubrae sigilli. 

FRANCISCUS DE ASTUDILLO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FLORENTIA 6 OCTOBRIS I554 

Tardidatem suam in scribendo accusat. — Mandata Eleonorae de Toledo, 
ducissae Florentiae. — Societas bene audit,— Suam operam pollicetur. 

t 

Muy Rdo. en X.° Padre. 

No huuiera y o auer esperado occasión para escriuir á V. P. y 
encomendarme en sus conseios y orationes , pues a tanto tiempo veni, nobilissimi brigantini ducis fra tri, proposuit; nimirum ut, cum vela 
daturus esset in Angliam Philippus, ad nuptias cum regina Maria contra- 
hendas, sese Theotonius amplissimo regioque comitatui adjungeret, et longa 
conficiens per diversas Europae provincias itinera, Romam tandem veniret 
et in amplexu optimi parentis Ignatii conquiesceret. Haec Borgiae mens fuit. 
Sed Theotonius «cum intellexisset Venetiis esse P. Simonem, eo statim se 
contulit » Polanco, t. iv, pag. 129, n. 258, quo pervenit 9 Septembris 1554, 
unde ab Ignatio per litteras revocatus 22 ejusdem mensis (Cartas de San 
Ignacio, t. IV, pag. 327-33i), 3 Octobris Romam contendit, Polanco, ihid., 
n, 258, annot. 1-3. 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 39, prius 60. 6 OcTOBRis 1554 38l 

que conosco á V. P., y tiene en su sancta Compannia las dos 
personas que yo más amo en este mundo \ Mas de lo que no e 
sabido gozar antes, quiero agora comenzar á gozar, y deber á la 
occasión lo que dexé de deber á mi cuidado y diligentia. La du- 
quesa, mi señora me manda que escriuiesse á V. P,, que man- 
dasse dezir en los altares priuilegiados de Roma las misas acos- 
tumbradas para sacar las ánimas del purgatorio, y que se dixes- 
sen por la ánima del uirey su padre, de buena memoria, y de su 
buena, fiel y anciana seruidora, Isabel de Reinosa % especial de- 
vota de V. P. y de la Compañía. V. P. mande ordenar que se 
digan, y nos dé auiso '*. 

En esta tierra las cosas de la Compañía están muy estimadas, 
como es razón: y crecerán sin duda, porque, además que la du- 
quesa está muy inclinada, el duque ^ comienza á coDOçer la obra 
y abrazarla. Yo seruiré lo que pudiere ex corde puro et fide non 
ficta y esto tenga V. P. por entendido, y ansí la Compañía se 
sirua de mí en lo que yo ualgo, si ualgo por la gracia de Dios 
algo. 

Al P. Laynez rreciuió mi señora muy affectuosamente: com- 
mo uuelba y halle estos negocios de la guerra más descargados, 
en poco tiempo hará que el collegio de Florentia no deba nada al 
mejor de otra parte \ A los Padres uenerables, al P. Polanco y 
Olaue beso las manos; y pues la rreligión no diuide , sino aug- 
menta amor, que me amen entrambos á dos, como solían. *■ Hi, ut existimamus, sunt Polanco et Olave. Cf. Epist. Mixtae, 1. 11, 
pag. 766-767, ubi animadverte male a nobis Melchior vocari, qui Franciscus 
Astudillo est. 

* Eleonora de Toledo, filia Petri de Toledo, Celebris quondam neapoli- 
tani proregis. 

' De christiano obitu ac pietate singulari Isabellae de Reynoso agit Po- 
lanco, t. IV, pag. 166, n. 341. 

* Vide in Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 345, epistolam, quae inscri- 
bitur: Para N. N. (Florencia). Ea Ignatii responsio ad has Astudillo lit- 
teras nobis quidem videtur. 

* Cosmas, sive Cosmus de Medicis. 
6 I Ad Tim. I, 5. 

' Cf. Polanco, t. iv, pag. 165, n. 339, 340. 382 Epistolae Mixtae— 872 Nuestro Señor conserue la persona de V. P., y augmente de 
bien en mejor la santa empresa. De Florenzia á 6 de Octubre 
1554. Seruidor de V. P., 

Francisco de Astudillo. 
hiscriptio: f Al muy Rdo. en X.° Padre, el P, Ignatio, prae- 
pósito de la Compañía de lesú, etc., mi señor, en Roma. 

FRANCISCUS PALMIUS 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

BONONIA 6 OCTOBRIS I554 '. 

De aedibus sacris Sti. Andreae. — Socii, in Aethiopiam destinati, Bononia 
transiere. — Eos comitandi desiderio P. Sebastianas flagrat. 

Pax Xpi. Amen. Molto Rdo. in Xpo. Padre. Quelle di 29 del 
passato si sono riceuute, et inteso quanto si scriuea sopra del 
fratello M. Francesco et M. Guilielmo di questo non scriuo 
altro, perchè il mercori passato si fece risposta. 

Quanto alli auisi et ordini vniuersali mandati a tutti li colleg- 
gij, non si mancherà seruarli con V aggiuto diuino. 

Li mandati di santo Andrea ' stano già tutti fatti, mi pensauo 
si douessero mandar hoggi; ma V notario non Ihauea spediti in 
modo che si puotessero mandar' : per il primo spacio si mandera- 
no, et darò auiso di quanto sarà necessario. 

Li canonici hano voluto porre questa conditione nel mandato 
loro: casu quo, che la Compagnia nostra manchasse, et che non 
si volesse più seruire del luogho di santo Andrea, o d'altro che ' Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 58, prius 85. 
* Vide epist. 869. 

' De hoc tempio Societati commodando egit Palmius epist. 866, et PO- 
LANCO, t. IV, pag 115, n. 222, ubi, cura acta tum Bononiae tum Romae 
summatim retulisset, rem bisce verbis absolvit: aTamen hoc anno nihil Ro- 
mae confici potuit. Aliqui etiam annui reditus, qui quibusdam ludimagistris 
per urbem dari soliti erant, a Senatu obtineri P. Franciscus curavit; sed ne 
id quidem successit ex sententia, et ita eodem loco Stae. Luciae, sicut prius, 
■collegium, et in eadem paupertate, perstitit.» 6 OcTOBRis 1554 383 

si permutassi in quello, quando ci piacesse permutarlo, che detto 
luogho o il permutato uadi al capitolo: s' intende quando noi non 
volessimo stare in Bologna, o nella diocesi, e quando la Compa- 
gnia nostra manchasse. Perchè questa cosa non mi parea gene- 
rare a nostra Compagnia pregi udicio, ho fatto puoca resistenza, 
benché ho detto chio mi contento quando cosi piaccia a V. R., et 
in ciò tanto più m' assicurai, quanto che, hauendo ciò conferito 
col P. M.** Andrea d' Ouiedo, mi disse S. R. che in Tiuoli era, 
in certa vnione fatta a nostra Compagnia, interuenuto il medemo 
caso. 

Domenica passata gionsero qui al tardi li Padri che vano in 
Ethyopia ', et stetero qui, con H fratelH che andauano a Ferrara, 
per sino il marte matina, che per tempo si partetero, et si conso- 
lamo molto nel Signore. Il P. Sebastiano, portughese, sta con 
molto desiderio d' andare o neir Indie o in Ethyopia, et credo 
sarà buono, per essere persona di molta virtù, e desideroso della 
diuina gloria: il che supplisse all' insufficienza delle le tere, ben- 
ché attende a profilarsi più che può anche in esse. 

Qui si mandano le colligate delli Padri d' Ethyopia, et vna 
del P. Agostino *, alla quale farà dare V. R. ricapito. 

Le cose di qua per gratia di nostro Signor vano bene, et le 
schole, nelle quali sarano adesso 70 scholari; ma molti sono in 
villa. 

Il P. M. Jo. Francesco Brunello lunedi prossimo partirà per 
Parm.a; essendo cosi paruto conueniente qui, le darò la Com- 
missione di solecitare V espeditione della casa del P. D. Battista 
Viola. 

Al presente non accade altro, saluo che raccomandarci air 
orationi di V. R. e de tutti li Padri et fratelli. Di Bologna il 6 
di Ottobre 1554. D. V. R. seruo humillimo in X.°, 

Francesco Palmio. 

Post scripta. E gionta di Parma vna lettera, che dice non 
accaderà più chel P. M. Jo. Francesco vadi; e cosi resta con 
grande commodità della casa. 

* PP. Melchior Carneiro, Andreas de Oviedo aliique, de quibus Po- 
JLAUCO, t. IV, pag. 8, n. 7 et pag. 15, n. 14. 

* Augustinus de la Riva. 384 Epistolar Mixtae— 873 »73 

ANTONIUS SOLDEVILA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 8 OCTOBRIS I554 *. 

Sedales ex urbe profecti, sospites atque incólumes Genuam appulerunt. — 
Perhumanissime excipiuntur. Praeter omnem exspectationem socios 
hispanos inveniunt, Romam tendentes. — Gaudium ex mutuo conspectu 
et alloquio. 

I 

Muy Rdo. Padre. 

La gratia del Señor sea continuamente con todos. A sinco de 
Octubre allegamos buenos á Génoua, todos aquellos ocho, que 
para este effecto éramos partidos de Roma, dexando el P. Mtro. 
Laínez en Florenza, por algunos negocios que tenía de tratar con 
la duquessa % y partirse de allí á dos días: y ansí él fué en Gé- 
noua un día después que nosotros, muy bueno. Hallamos en Gé- 
noua al P. Mtro. Nadal, que, pocos días auía, erauenido de Spa- 
nya con tres otros El mismo día que nosotros uino el P. miser 
Batista y el hermano Hierónymo Estaua ja en Génoua el P. mi- 
ser Emanuel, tratando muy diligentemente el que tocaua á la 
prouisión y orden de casa. Después de ser desambarcados, arto 
mareados, y por esta causa sin comer todo el día (en el qual en 
diez horas auíamos hecho sexenta millas), nos fuimos al hospital 
dellos incurables, adonde estaua el P. Mtro. Nadal con los otros 
que eran uenidos con él y el P. miser Emanuel: los quales no 
menos (creo) se holgaron de nuestra uista, que nosotros della suya, 
aunque nosotros teníamos causa de sentir mayor alegría, por ha- ' Ex autographo In voi. E, duplici folio, n. 75, prius l36. 
2 Vide epist. 871. 

^ Polanco, t. iv, pag. 41, n. 61, agens de hac re, scribit: dlnvenerunt 
autem non solum P. Emmanuelem [Gomes de Montemayor]... sed et Hiero- 
nymum Natalem, qui cum P. Didaco de Guzman et Doctore Loarte et Ma- 
gistro Emmanuele de Sa,., appulerat.» 

* Joannes Bta. Viola ejusque socius, frater Hieronymus Galvanellus. 8 OCTOBRIS 1554 385 

liarlos sin pensar dellos. De allí un rato, uino el P, miser Batista. 
Todos cenamos allí aquella noche, por ruegos del señor miser 
Francesco de Torno y la señora Mane de Nigroni, los quales tie- 
nen la suprema cura del hospital ' ; y fuimos tratados con tanta 
diligentia y amor, que nos podíamos confundir, y alabar á Dios 
nuestro señor de las uirtudes que a puesto en estas creaturas. 

Después de cena, desliberados de ir á dormir al collegio (aun- 
que ella quería en todas maneras quedássemos en el hospital). 
Nunca nos dexó ir la dicha señora, sin que su mismo hijo, que es 
un notario de mucha qualidad, con algunos criados nos acom- 
panyasse. 

Quantas personas auemos tratado, an mostrado muchos se- 
n3^ales de alegría y admiratión en nuestra uenida, y particolar- 
mente los nuestros procuradores y los señores diputados, los qua- 
les tanbién se holgaron mucho aquel mismo día con una carta 
que de V. R. recebieron. 

Las uisitas estos días no nos dexan biuir: toda la dilisentia 
ques possible se da por una parte y por otra, en que el collegio, 
las scuelas y la iglesia estén como deuen: bien que cosa alguna 
cierta y conueniente para nuestra iglesia y scuela, aun no la te- 
nemos. El P. Mtro. Nadal pintará más al uiuo todas las cosas á 
V. R.: yo después scriuiré más largo á V. R. de lo que succedie- 
re. Aora uuiere scrito a V. R. el P. miser Batista, si no estuuiere 
tan occupado, y si no se remitiera á mí y al portador de esta. 
Encomiéndase mucho á V. R. y al P. miser Polanco y al P. mi- 
ser Batista * : está sano , pero muy flaco, y no falta en qué en 
tender. 

El Señor nos dé gratia para ser aptos instrumentos de su di- 
uina bondad, á prouecho y edificación de todos, el que speramos 
alcansar más fácilmente, siendo aiudados con las orationes y sa- 
crificios de V. R. y todos los Padres y hermanos, á los quales * «Omnes charitate Domini Francisci Adorni et Mariae de Negroni,. 
uxoris ejus, qui hospitali praeerant, refecti fuerunt.» POLANCO , t. IV,. 
pag. 41, n. 62. 

* Joannes Bta. Pezzano (?). 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 25 386 EPISTOLAE MlXTAE— 874 

mucho nos encomendamos todos en el Señor, rogándolo nos dé 
graçia para sempre seruirlo. De Génoua á 8 de Octubre 1554. 
De V. R. hijo indigno, 

Antonio Soldeuila. 
Inscriptio: f Al muy Rdo. P. miser Ignacio, prepósito gene- 
ral de la Companya de Jesús, en Roma. 

HORATIUS NUCULA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

INTERAMNA 9 OCTOBRIS I554 

Sodalitas quaedam interamnensis stationem Societatis in sua urbe 
Ignatio oflFert. 

X. 

1 

Muy Rdo. in Xpo. Padre. Está en esta nuestra tierra una con- 
fradía muy antica, en la qual son confradres los principales de 
la nuestra çibdad, y tien de renta obra de quingentos ducados, y 
fué ordenada para casar uérfanas, y ayudar pobres neçesitados, 
y hazer otras obras santas y buenas. Y porque la nuestra repú- 
blica, tinyendo alguna neçesidad, luego toma lo que le pareçe 
desta renta, no se pueden hazer cumplida mente las obras pías, 
por las quales fué constituida tal confradía y renta de la mesma 
república; y desta renta agora se paga el salario del médico, y del 
maestro que amuestra á los mochachos. Es uerdad que se hazen 
algunas cosas de las que se an de hazer ; todauía no se pueden 
hazer todas. Y porque emos pensado y platicado entre nosotros 
confradres, que ningún benefiçio podríamos hazer mayor á esta 
nuestra república, que tener aquí unos quatro ó çinco de la Rda. 
Compañía de Jesús, an mandado á mí, que saben que tengo ser- 
uitud y amistad con V. P., y conozco á muchos de la Compa- 
ñía -, escriua y trate con V. P., para uer si sarrá possíbil auer 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 33, prius 44, 45. Usus est 
hac epistola Polanco, t. iv, pag. 144-145, n. 289. 

- Joannes de Vega, priusquam anno 1547 in Siciliani mitteretur, lega- 9 OCTOBRIS 1554 387 

quatro ó çinco Padres de la Compañía , para que amuestren las 
buenas costunbres y letras á nuestros mochachos; y la dicha 
nuestra confadría proueerá de todo lo que fuere menester para 
ellos, para el uestir y comer. La morada para monstrar y para 
biuir en ella, desinnamos que sea la casa mesma de la nuestra con- 
íradía, mas no está puesta en orden. Entretanto que se pondrá la 
nuestra como á de estar, podrán estar en una casa, que serrá al 
propósito, y los mesmos Padres podrán dar orden que la casa de 
la confradía se edifique y ponga en orden; según que ellos iuz- 
garán ser al propósito para la commodidad que fuere menester. 
V. P. nos hará á todos muy gran merced de anisarnos del nú - 
mero que podrá enbiar acá para el efeto sopredicbo, y de la ma- 
nera que los uniéremos da proueer, ó dalle nosotros quien los pro- 
uea de todas las cosas que unieren menester, ó traer ellos con- 
sigo quien haga este ufiçio, y conseñalle nosotros el carniçiero, y 
el hornero, y todo lo demás. Y porque pueda la nuestra confra- 
día uer lo que fuere menester para este negocio, V. P. me dé 
aniso á mí de todo muy particularmente, y hecha la relaçión á 
los confradres, se tomará resoluçión de lo que se podrá hazer por 
nosotros, y anisaremos á V. P. En esto concurrerá la comunidad, 
y el obispo y todos, por la buena opinión y fama de la Compa- 
ñía. Juan de Mondragón, que darrá esta á V. P., menbiará á buen 
recapito la carta que nos anise de todo lo sopredicho; y serrá me- 
nester enbiar el capo dellos que sea docto y suffiçiente para leer 
rethórica, y dar cartas en romançe á los disçí pulos, para que las 
hagan en latín, y otras cosas que fueren menester de hazer. Yo 
e hablado desto, y deseo que se efetué, por el amor que tengo á 
la Compañía, y para hazer este bien tan grande á mis çibdada- 
nos. A V. P. suplico tenga por bien de mandarme á responder 
luego. Del virrey de Siciha, mi señor, muchos días a que no tengo 
carta; por letra de Esquinei, mayordomo, que menbió el salario tus caesaris Caroli V fuerat in urbe, annis pluribus, ibique familiarissime 
Ignatio usus. Hinc, cum Horatius Nucula Vega inserviret, occasionem ha- 
buit cognoscendi Ignatium aliosque de Societate viros. 

í Joannes Jacobus Barba, O. S. A. Gams, Series Episcoportim . 388 Epistolae Mixtae— 875 

que S. S. lima, me da en mi casa, e sabido que mi señora la du- 
quesa de Vibona ' a parido otra hija, y que el virrey mi señor y 
los señores con toda la casta están buenos. 

Nuestro Señor la muy Rda. persona de V. P. guarde con 
salud para su santo seruiçio, y le suplico me mande, se yo pudier 
seruille en algo aquí en mi tierra ó fuera della ^ De Terni á 9 de 
Otubre 1554. De V. P. muy Rda. seruidor, que sus manos besa, 

Oraçio Nucula de Terni. 

PAULUS DE ACHILLIS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 9 OCTOBRIS I554 

Michael Botelho melius valet. — In ejus locum Achillis concionatus est. — - 
Vincentius Roa opportunitatem navigandi in Hispaniam opperitur. — Vir 
Optimus, Hieronymus Seguera, moriens, heredera collegium instituit. — 
Balthasari de Torres missa sunt quae petierat. — Curriculum studiorum 
stato tempore inchoandum. 

Jesus f María 

Molto Rdo, in Christo Padre. Pax Christi. Sono molti giorni 
che non habbiamo lettere da V. R. P. Qua per la gratia dil 
Signor stamo bene. Il P. M. Michael * stà meglio: potrà predi- 
car' domenica che uiene colla gratia dil Signor: doe domeniche 
si è riposato. Io predicai questa passata in loco suo, supplendo 
come poteua lo officio suo. Dil tutto sia lodato Jesu Christo, qui 
facit mutos loqui et surdos audire ^ 

Il P. Vincenzo % perchè non si ritroua in nissuno modo ben 

' Elisabeth de Vega. 

- Nuculae significavit Ignatius «propter alias Societatis occupationes 
id temporis aliquos ex nostris Interamnem mitti non posse; et si quando 
Collegium esset mittendum, cum minori numero quam quatuordecim mitti 
non posse; et ita, cum ea confraternitas tam grave onus ferre non posset, 
collegii missionem urgere desiit». Polanco, L c, pag. 145, n. 289. 

^ Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 91, prius 185. 

* Michael Botelho (Botellus). 

^ Marc, vii, By. 

^ Vincentius Roa, valentinus. 9 OCTOBRIS 1554 389 

qua, credo che andará in Spagna colla prima commodità che si 
offerisse de passaggio securo, si come mi significa il Padre pro- 
uinciale, non si ritrouando meglio che ha fatto sino hora. 

Laltro giorno, cioè il giouedi passato, mori uno sacerdote 
denoto molto de la Compagnia, che stana in Monreale, che si 
chiamaua il prior Seguer catalano di natione, quale conoscano 
il P. Pietro Ribadeneira, et il P. Rogério % et alcuni altri che 
iui sono. Ha lassato herede il colleggio nostro di Monreale de 
tutti li suoi beni che haue qua in Sicilia, doppo la morte de vno 
suo amico et de la moglia dil detto amico, quali ha instituito he- 
redi immediati, et doppo loro il collegio. Si come intendo, sino 
hora po hauer' de intratta circa de settanta schudi ciascuno 
anno. V. R. P., se li piace, V hauerà raccomandato nelle sue ora- 
tioni et sacrificij. Molto era deuoto de V. R. P. et de tutta la 
Compagnia, homo molto bono, et fidele seruo de Iddio nostro 
signor. Io fui presente alla sua morte, nella quale dette molta 
edification', et specialmente esempio di patientia. 

Credo che il Padre dottor Torres ^ già hauerà riceuuto il glo- 
bo spherico colla sua coperta, et quello instrumento de roblo, il 
libro, cioè quelle tauole de astrologia, il planisferio, quali tutti ho 
mandato in doe uolte a Napoli, indriciati al Rdo. Padre M. Sal- 
merone. Hora mando quello altro libro che domanda, cioè il pla- 
nisferio de Joanne Roias. Pensa ua de poter' mandar' con questa 
la lettera de li quatro mesi, ma anchora non è tradotta in vol- 
gar' italiano: colle prime la mandarò collo aiuto dil Signor. 

Speramo il giorno de santo Luca far' li principij delli studij, 
se piacerà al Signor. Li maestri stano preparandosi per quello 
tempo: se inuitarà il magistrato, et se recitaranno doe oratione, 
vna latina, laltra greca, et alcuni epigrammi hebrei, greci et la- 
tini. Dil tutto et per tutto sia glorificato Iddio nostro signor. 

Nelle schole hora sono 250 scholari. Damo li esercitij a dieci 
persone, et speramo buono frutto per la gratia dil Signor. 

* Hieronymus Seguera, cujus exstat epist. 670, voi. Ili, pag. 484. Ejus 
obitum et virtutes refert ad hunc annum POLANCO, t. IV, pag. 227, n. 508. 
- Joannes Rogerius. 
^ Balthasar de Torres. 390 Epistolae Mixtae— 876 

Del P. Guttano et di Ottauio non ho sentito cosa noua. Non 
altro, se non che sempre tutti humilmente se raccomandiamo 
all' orationi de V. R. P. Di Palermo alli 9 de Ottobre 1554. 
D. V. R. P. indignissimo seruo in Jesu Christo, 

Paolo de Achilli. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale de la Compagnia di Jesù. In Roma. 

Alia marne Dice della donatione del priore Segherà. 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 12 OCTOBRIS I554 

Ducissa Ferrariae in bene coeptis perseverai.— Ignorantia rei christianae,, 
qua laborant feminae, quae ducissae sunt ab obsequiis. — Eas, Renata pro- 
bante, instituet Pelletarius. 

t 

La gratia et pace del S. N. J. X. perseueri sempre neir ani- 
mi nostri. Amen. Già dua volte o tre auisai la P. V. quanto la 
diuina misericordia fece con la Illma. casa de madama, et il felice 
successo della sua reduttione al vero pastore et vero ouile 

Horra auiso la P. V. come il S. N. J. X. non mancha dal suo 
tanto porgere il suo aiuto per il meso di suoi, etiam inutih, in- 
stromenti a detta casa, et si fa gratia de visitarla spesso, et raggio- 
nare con detta madama delle cose dil Signore nostro, et varie al- 
tre, come occorre. 

Me ritrouo alle volte quando si dice la mesa, alla quale tutta 
la famegha sua se ritroua senza grande impedimento. 

La Illma. madama me pareua alquanto troppo nascosta, più 
d' un lato che de laltro, quando se celebra, di modo che non 
staua al mezzo della porta che risponde alla sala, doue se gli dice 
la santa messa. ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 68, prius in, 112. 
- Vide epist. 863, 865. 12 OCTOBRIS 1554 391 

Et benché, credo, lo facesse simplici animo, forsi per più essere 
ritirata, nondimeno mi parse di essortarla a stare nel mezzo della 
porta, acciochè d' ognuno fusse veduto, Lei rispose che lo faria, 
et di fatto lo fa. Veggo doppo le sue donzelle tutte insieme inge- 
nochioni nella messa, dentro la sala istessa, doue si dice messa in 
publico, ma non veggo fare alchuna oratione, nè segno di deuo- 
tione, come segni d' humiliatione che el peccatore debbe fare 
nanti il suo signore et Iddio, et massime nel tempo della eleua- 
tione del santissimo sacramento. Lo referisco il medemo giorno 
a madama, et dico che seria buona che V amaestrasse tutte insie- 
me del modo de sentire la messa, etc, et lei rispose che era con- 
tenta. Gli dici che me assignasse V hora che gli piacesse. Questa 
hora seria buona, sei ve fusse commoda, rispose lei (la qualle hora 
era 18). Gli dici che ogn' hora mi era commoda, et cosi fu consti- 
tuita r hora 18. Vedendo io che sapri ua la porta de nuoui frutti, 
considerai che potria fare per aiutare et lei et le sue, et me parse 
portare a sue donzelle alchune dottrine Christiane, per pigliare 
caggione damaestrarle delle cose della fede della vera chiessa no- 
stra. Arriuato adonche et amaéstratele del modo d' oldire la mes- 
sa, commincio ad interrogare sei sanno gli articoli della fede, il 
confiteor, etc., et trouo nihil, et che sonno senza sapere cosa delle 
necessarie alla salute, benché pareua che sapessino, essendo già 
grandi. Offerisce adonche le mie dottrine x.ne^ legendogli alchuni 
punti, il tutto nanti a madama, alla quale dimando, se gli piace 
che ogni di impareno vno di articoli, et jo dechiarerò. Respose 
che si, et cosi gli dette la sua lettione per domane: Credo in Dio, 
padre omnipotente, etc., il che esplicarò, sei piacerà al S. N. J. 
X., nel quale spiero me darà a dire cose a lei et sue vtili, et me 
destenderò più che potrò nelle cose che potreano essergli dubiose. 
Et per questo, anchora che della P. V. ricercaria essere instrutto 
circa il proce[de]re; pur, se lei per sue occupationi non potrà ciò 
fare, almeno la priego priegare alla diuina>vntione ci amaestri. A 
li 12 dottobre 54. De Ferrara. De V. P. figliolo indegno nel 
S, N,J, X,, 

JOANNI PeLLETARIO. 

Il numero de li scholari, 120, 392 Epistolae MixTAE— 877 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, generale delta Compagnia de Jesù. A Roma. 

ANDREAS GONZALEZ 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ABULA 12 OCTOBRIS I554 *. 

Initium abulensis collegii. —Recedente Burgos Patre Alvarez del Aguila, 
tres Abulae socii commorantur. — Quid sentiant homines de Societatis 
instituto. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. en X.° Padre. La grada del Spiritu santo sea siem- 
pre en continuo fauor de V. R. Amén. Después que aquí estoi en 
esta ciudad, no e escrito á V. R.; y la causa a sido, que no se a 
ofrescido cosa de que pudiese escriuir á V. R. Lo que al presente 
se ofresce es, que, como el Señor fué seruido que uiniese á estas 
partes su R.*, el P. M." Nadal, me enuiaron aquí, siendo necesa- 
rio el P. Hernandáluarez para Burgos \ Estamos en esta casa el 
hermano Ramírez, que es natural de Zamora, de edad de veinte 
y cinco años, al qual enseño, como yo puedo, la gramática; está 
con nosotros un hermanito de xv ó xvi años, que era de la doc- 
trina Christiana. Yo me ocupo en oir la theología que se lee en 
santo Thomás, monesterio de los dominicos y en confesiones y 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. l34, prius 327. 

^ «Abulam autem mittendum curavit [P. Nadal] P Gonzalem, methy- 
mnensem, ut initia Collegii foveret, cum uno vel altero socio, inde evocato 
P. Ferdinando, ut Burgos rediret.» Polanco, t. iv, pag. 489, n. Io33. 

' «En el sitio, donde hoy está aquel grandioso y regio convento, había 
erigido uno harto modesto el año 1478 Doña María Dávila, de la casa de la 
Marquesa de las Navas... Con los cuantiosos ingresos de los bienes confis- 
cados á los judaizantes, relapsos, herejes y reos de otros delitos que casti- 
gaba el Santo Oficio, comenzó á engrandecer la fábrica el célebre inquisi- 
dor Torquemada, que allí tiene su sepulcro en la sacristía. Comenzóse la 
grandiosa obra en 1482, y se acabó en 1493. Por el pronto no se pensó en 
poner allí estudios... 

La Reina Isabel, que profesaba gran afecto á este convento, fué, según 12 OCTOBRIS 1554 

ocupaciones ordinarias: el sanctíssimo sacramento se a puesto en 
esta yglesia: aceptos estamos en esta ciudad, aunque no faltan 
algunas cosas; pero no es nada. 

Un fraile de sant Francisco, predicando en S. Francisco, dijo 
que san ' Francisco era buen médico , y no como agora, que 
andan con buenas hopas de refino, y camisas y calças atacadas, 
y no quieren limosnas, sino renta; y una destas dos cosas: ó que 
plugiese á Dios que debajo desta sanctidad no estuuiese el demo- 
nio, ó que ansí auían empezado * los alemanes. 

Una persona quiere dejar aquí trecientos ducados de renta: lo 
está tratando con el P. Francisco ': escriuiré á V. R. de lo que 
se hiciere. 

Otra cosa no se ofresce que hazer saver á V. R., más de que 
en las oraciones de nuestros charíssimos Padres y hermanos nos 
encomendamos entrañablemente; y por amor de nuestro Señor 
me pida V. R. en particular á nuestro Señor humildad. De Auilla 
12 de Otubre de 1554 años. Sieruo indigno de V. R., 

f GONÇÁLEZ. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al muy R.do en X.° Padre, el P. M.° Ignatio, 
prepósito general de la Compañía de Jhs., en Roma, f . 
Alia mami: R.ta alli 26 di Decembre. se dice^ la que quiso que se pusieran allí estudios de Filosofía y Teología, 
como se hizo en 1504, siendo General de la Orden Fr. Vicente Vandel, mas 
no como Universidad, sino como mero Colegio de la Orden... El Nuncio, 
Juan Poggio... erigió aquellos estudios en Universidad, confirmándola este 
título el Nuncio Leonardo Mariño en 1553, á instancia del Monarca. Puede 
fijarse por tanto el origen de la Universidad hacia el año 1550...» La Fuen- 
te, Historia de las Universidades, Colegios y demás establecimientos de 
enseñanza en España, t. 11, pag. 149, 150. — Aedificii descriptionem vida 
apud CARRA.MOLINO, Historia de Avila, su provincia y obispado, t. l, 
pag. 511-520. 

» Ms. 5. .San. 

- Ms. epecado. 

^ Franciscas Borgia. 394 Epistolar Mixtae— 878 »7» 

GASPAR JOFRE DE BORJA 
episcopus segobricencis 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

ALBARR ACINO I5 OCTOBRIS I554 *. 

Repetit quae superioribus, a se datis, litteris, Ignatio scripserat.— Amorem 
suum erga Societatem operibus vult testatum. 

t 

Muy Rdo, Padre. Por dos vías tengo scrito á V. P., y ahora 
postreramente con el Rdo. P. Nadal % y no me marauillo que no 
tengo ahún respuesta, por estar los caminos tan impedidos, á 
causa destas guerras de los príncipes christianos. Remédielo Dios, 
como puede; y siempre que se offresciere oportunidad, no dexaré 
de scriuirle, hasta que yo sepa que V. P. sabe la intención que 
tengo, de hazer todo el beneficio que pueda á esta santa orden 
de la Compañía de Ihs. 

Y lo que le [he] scrito epilogaré aquí en dos palabras, por no 
enfadalle con larga scritura. Dos cosas se offrescen: la primera, 
el edificio del collegio de Barcelona, en el qual hago hazer ha- 
zienda tan á proposito, que me scriuen los que lo tienen á cargo 
por mí, que para carnestoliendas starà de arte, que para la qua- 
resma se podrá predicar en él, y anssí hoy lo he concertado con 
el Padre prouincial, Strada, aquí en Albarrazín, que irá á Barce- 
celona á predicar la quaresma, y yo le y ré á oyr allá. Lo ottro 
que se offresce es, lo que tengo scrito al P. Francisco de Borja, 
acerca de poder dexar yo D ducados de renta al collegio de Ça- 
ragoça; y para platicar esto, es venido aquí el dicho P. Mtre. 
Strada , y anssí he mandado hoy hazer los despachos nescesa- 
rios por Inglaterra ' al Padre N. S. Esto que se entiende de pro- 

' Ex originali in voi. Epist. diversorum, duplici folio^ n. 9I, prius 396. 

- Emendatum alia manu: prius scriptum fuerat Vidal. —Vide de argu- 
mento hujus epistolae aliam alarissimi ejusdem auctoris, n. 856, et quae ibi 
diximus. 

' Emendatum alia manu: «prius; Vn^ria.)) 15 OCTOBRIS 1554 395 

curar, ya lo sabe el P. Nadal él dará complida infformación 
á V. P. , á cuya relación me reraitto. Nuestro señor Dios, que 
lo encamine todo , y se sirua de nuestra voluntad , y guarde la 
muy Rda. perssona de V. P., y en su santo seruicio y amor por 
su benignidad conserue. Si aquí huuiere en qué poderme em- 
plear, no dexe V, P, de mandarlo. Vale et ora pro me. De Al- 
barrazín á xv de Octubre 1554. Occórreme dezir, que, hauiendo 
entendido por el dicho P. Mtre. Strada la nescessidad que 
padescen los Padres que están en Çaragoça, les he mandado 
proueer de treynta ducados de renta, hasta que tengan ottra. 
De V. P. devoto, que en sus horaziones sencomienda, 

Hell obispo de Segorve y de Hallbarrazín. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el Mtro. Ignatio de Lo- 
yola, prepósito general de la Compañía de Ihs. Roma. 

Alia marni. 1554. Albarrazín. Del obispo de Segorue, 15 de 
Octubre. R.da á 15 de Hebrero 1555. 

JACOBUS MIRON 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 15 OCTOBRIS I554 -. 

Acceptis litteris respondei. —Status collegiorum in lusitana provincia. — 
Sociorum paucitas pro regionis amplitudine et votis principum, nostros 
sodales postulantium. 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre. La gratia y paz de Christo nuestro Señor 
sea siempre en nuestro fauor y aiuda. Amén. A çinco de Np- 
uiembre reçebí hun pligo de cartas de Roma por uía del P. Fran- 
çisco, y con él reçebí la informaçión larga del P. Luis Gonçalez 
açerca de las cosas de Mtro. Simón ' con una copia de la senten- 

' Emendatum a quodam tertio: prius, Vidal.» 

- Ex originali in voi. E, duplici folio, n. I98 , prius 521, antiquitus 
272, 273. 

' Vide supra, epist. 811. 396 EPISTOLAE MlXTAE-879 

tia que dieron los juezes. Gloria sea al Señor por todo, que tan 
manifiestamente da á entender la verdad á sus sieruos. Di parte 
al rey desta sententia, y de la información de Luis Gonçález: dí- 
xome que, quanto á la informaçión, que pues era quasi la mesma 
(como yo le dezía) que la de Juan de Polanco, no era menester 
ueerla, y que quanto á la sententia, holgaría de veella otro día, 
que estuuiesse despaçio. Dile también la carta que uenía de V. P. 
para él; y la otra que uenía para el iffante \ de Luis Gonçalez, 
se la di al iffante, y le mostré la sententia, la qual leyó toda con 
mucho gusto y consolaçión in Domino, dando gratias á Dios del 
buen successo. La informaçión de Luis Gonçález, por ser larga, 
no la leyó; yo le informé de palabra de algunas otras cosas más, 
que no venían en la de Polanco. Y quanto á la carta que pedía 
Luis Gonçalez al iffante para que diesse fe del buen estado em que 
está ahora la Compañía en Portugal, no le pareçió muy neçessa- 
rio por aora, por el buen successo que an tuuido las cosas allá, 
después que Luis Gonçalez escriuió esta carta; pero com todo 
creo que la escreuirá él ó el rey, plaziendo á nuestro Señor, por- 
que aun todauía aprouechará. 

En el fin de Setiembre reçebimos dos cartas, una de Mtro, Si- 
món para los hermanos de Portugal, en que se accusaua y pedía 
perdón de las cosas passadas, y otra de V. P. para los mesmos, 
escusándole la intençión Mostrélas á estos prínçipes, y se hol- 
garon mucho: y el rey me encomendó que también la mostrasse 
á algunos salidos, para uer si se podían reduzir, y así lo ago, que 
las mostro á algunos; pero poco me pareçe aprouecharán. 

El cardenal me mandó dezir de Ébora, açerca del maestro que 
pedía para las artes, que auía uisto mis razones, y que le pare- 
çían bien, y que por este año no quería maestro en artes, sino 
para el año que viene, y que iuntamente quiere poner lector en 
theología. Esto solamente me escriuieron: creo que lo entenderá, 
proueyendo de todo lo neçessario, para que pueda aver studian- 
tes nuestros que oyan en todas las facultades; pero desto no soy * Ludovicus, princeps sive infans, Joannis III frater. 

^ Habentur hujusmodi litterae in Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 76. 15 OCTOBRIS 1554 397 

çierto hasta que me vea con él, que será para Enero, plaziendo 
á nuestro Señor, entonces lo escreuiré á V. P. 

Acá somos poca gente de la Compañía en Portugal, según 
tienen desposiçión los collegios para mantener muchos más her- 
manos. En Coimbra ay cinquoenta, y por lo menos ay lugar para 
mantener otros tantos; y aunque uuiesse muchos más, proueería 
á todos el rey, según la neçessidad que tiene de nosotros: y se 
huelga en estremo que [ha]ya muchos de la Compañía. Él me dió 
nueuas que entrañan muchos en la Compañía en la India, mos- 
trando holgarse desso. 

En el collegio de Éuora están xxiij; pero, según cresçe la vo- 
luntad del cardenal, aun al presente podrían estar muchos más: 
y de allá me piden con mucha instantia studiantes nuestros, que 
oj^essen grammàtica de los nuestros maestros. Tanbién el rector 
de santo Antón se atreuería á mantener algunos studiantes de 
grammàtica, que oyessen en este collegio, y aquí en esta casa de 
san Roche podíamos mantenernos quasi otros tantos de los que 
estamos, de las lymosnas. El obispo de Portalegre ' me daua ins- 
tantia que diéssemos un prinçipio de collegio en Portalegre con 
schuelas, y que al prinçipio él proueería de lo neçessario, y que 
después se procuraría que fuesse dotado de rentas perpetuas. Es- 
cuséme con no auer gente, y cada uez que queramos, él está apa- 
rejado para hazerlo. En el Puerto también dessean lo mesmo, 
que es una çiudad prinçipal, y que nos manternían algunas per- 
sonas particulares. Del collegio del Algarue, que tanto tiempo ha 
que se habla, como V. P. sabe, también podíamos echar mano 
dél, si pudiéssemos y tuuiéssemos gente. De manera, que las ne- 
çessidades de acá son grandes; porque, ultra de todo esto dicho, 
tenemos de proueer á los collegios que se comiençan en el Bra- 
sil, y la India , y Congo , é proueer también de operarios para 
tan grande messe. Represento esto á V. P., para que sepa nues- 
tras necessidades y las remedie, como fuere más seruicio de nues- 
tro Señor. 

El P. Francisco nos consoló mucho con una suya, en que nos * Julianus de Alva. 3ç8 Epistola E Mixtae— 88o 

offresçe con mucha charidad mandamos muchos para la Compa- 
ñía, si los quisiéremos. Yo le respondo, que nos hará gran chari- 
dad en ello, y aunque nos mandasse ciento, que fuessen idóneos 
para la Compañía, que aurá lugar para ellos. Espero en nuestro 
Señor que presto nos consolará, mandándonos algunos. Acá en- 
tran algunos, pero son muy pocos para supphr nuestras neçessi- 
dades. Nuestro Señor lo prouea todo á su mayor gloria y serui- 
çio. De Lixboa á XV de Octubre ' 1554. De V. P. indigno hijo 
en el Señor, 

Mirón. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. Padre, el P. Mtro. Ignatio, prepó- 
sito general de la Compañía de Jesús. En Roma. PAULUS DE ACHILLIS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PANORMO 22 OCTOBRIS I554 

Opera a nostris diligenter monteregalensibus navata. — Uberrimus ex ea 

perceptus fructus. 

Jesus f Maria 

Molto Rdo. in Christo Padre. Pax Christi. Laltra settimana 
scrissi a V. R. P. dil frutto, quale il signor Iddio per sua diuina 
bontà si è degnato di operar' questi giorni passati qua in Paler- 
mo per quelU de la Compagnia Hora in breuità scriuerò dil 
frutto che sua diuina maiestà ha operato in Monreale per quelli 
de la medesima Compagnia, il quale non è poco. Et prima, co- 
minciando da quello che è principale instituto de la nostra Com- 
pagnia, cioè de insegnar' il viuer' christiano a tutti, dopo che il 
nostro colleggio è in Monreale, questo si è fatto di continuo, 
nelle schole a li scholari ogni giorno, et al popolo alle domeni- 
che nela chiesa, che si chiama santo Sebastiano, doue uene assai ' Ms. Doct." 

- Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 92, prius 188. 

' Vide epist. 875, et maxime Liti. Quadr,, t. m, pag. i6l-i68. 22 OcTOBRis 1554 3g9 

gente. Alli scholari si sono insegnato li articoli de la santa fede, 
li commandamenti, et alli menori il pater nostro, et V aue Maria, 
et credo, et salue regina, et hora tutti lo sanno, prima pochissimi 
lo sapeuano, et molti de loro lo insegnano a suoi padri, quali 
sono già uechij, et non sano, non dirò li commandamenti et ar- 
ticoli de la fede, ma, che è cosa da pianger', non sano il pater 
nostro. Et alli più capaci, non solamente li hauemo insegnato 
questi principi] quanto alla lettera sola, ma li hauemo agionto 
vna dechiaratione facile e breue, et ne uedemo molto frutto per 
la gratia dil Signor. Perchè, si come prima non si odiua per Mon- 
reale se non biasteme, spergiuri et parole indecenti, hora nano 
cantando questi commandamenti et articoli, et li figlioli se inter- 
rogano luno laltro et per le strade et in case di questi principij 
de la institutione Christiana; et, se senteno alcuno a biastemar% 
lo riprendano, et stano nella chiesa con molta deuotione, concio- 
siachè prima stanano con molta irreuerentia. Et sì come prima 
haueuano da suoi padri imparato li peruersi costumi et ogni 
irreuerentia, hora li medesimi figlioli insegnano alli suoi padri la 
riuerentia et altri buoni costumi, dil che la terra ne sta molto 
contenta, et si edifica molto, et regratia nostro Signor di questo 
grande beneficio, che li ha fatto per mezzo dello Illmo. et 
Rmo. cardenale Farnesio suo prelato, il quale Dio nostro signor 
lo conserui nella sua santa gratia. 

Il P. Sanctio - le domeniche ha predicato nel monasterio de 
santo Crasto, et letto al populo vna lettione de la dottrina Chri- 
stiana in santo Sebastiano, et hora li dechiara lo euangelio. Si 
occupa anchora in udir' confessioni, et molte persone principale 
se confessano con sua R. ogni mese. Et come la nostra chiesa 
sarà finita, il che sarà presto, come speramo nel Signor, molto 
maggior' concorso sarà et nella predicha et nella lettione di la 
dottrina Christiana. 

Il signor gouernator' ^ molto si deletta de la conuersatione de * Alexander Farnesius. 

- Sanctius Ochoa. 

' Vincentius de Nobili. 400 Epistolae Mixtae— 88i 

detto Padre, et desidera che la chiesa presto si complessi, per 
poter' frequentar' li santi sacramenti de la santa confessione et 
communione. 

Le schole, come altra uolta habbiamo scritto, sono tre: li 
scholari sono hora cento, et molti altri, che questa estate erano 
manchati, cominciano a ritornar'. Soleno esser' ducenti, quando 
tutti uenghino; ma 1' ordinario numero è 150. 

Nostro Signor' per sua bontà si degni accrescer il frutto, et 
pregamo V. R. P. humilmente, che si degni pregar per tutti noi, 
acciochè possiamo intender perfettamente la sua santissima vo- 
luntà, et ne concedi gratia per poter' sempre adimpir'. Di Paler- 
mo a dì 22 de Ottobre 1554. D. V. R. P. indignissimo seruo in 
Jesù Christo, 

Paolo de Achilli. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù. A 
Roma. 

Alia manu: R.ta alli 19 di Nouembre. 

MELCHIOR CARNEIRO 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

LUGDUNO 22 OCTOBRIS I554 *. 
Lugdunum socii pervenerunt. — Itineris incommoda. 

t 

Muj Rdo. Padre. Pax X.i Todos vamos buenos, excepto mi- 
ser Tomás, que va hun poco malo de vna pierna; mas es quasi 
nada De las caualgaduras vna sola va con grande matadura. 

' Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 185, prius 5o3. 

- Inter socios a Polanco recensitos, ad missionem aethiopicam ex urbe 
destinatos, P. Thomas Passitanus invenitur, quem tamen nec Orlandini nec 
Telles nominant. Vide horum catalogum apud PoLANCO, t. iv, pag. 576, 
577, n. 1232, 1232, annot. l et 2. Verum illud notandum est, quoniam in 
Passitani mentionem incidimus, ipsum quidem secundum Polanco, t. v, 24 OCTOBRIS 1554 401 

Aliamos en el saluoconducto dos faltas: vna, que nos chamaua á 
todo los de la Compañía portugueses: la otra, que á los seruido- 
res dizía que auían de ser seglares, é deste número no podía ser 
el P. fraj Diogo, el qual está con grande temor, porque nos dizem 
que ay mujcho rigor en estos puertos; hi aunque con asaz modes- 
tia, algo se quexa de se auer fiado de nosotros, por nos parescer 
que cumplía así ha él hi á nosotros. Escreuimos daquí al embaja- 
dor de Portugal, que está em Francia, dándolhe cuenta destos 
jnconuinientes, para que nos jmbiase otro saluoconducto em otra ' 
forma más segura, á Tolosa, para que, se nos non aprouechare el 
que tenemos, mandemos allí por él, que son 40 hi tantas legoas 
de Baiona. Nuestro Señor nos dé á todos su sancto amor y temor. 
De Lión }• de Octobre á 22 días de 1554. Filius jndignus, 

Melchior Carneiro. 
Inscriptio: f Ao mujto Rdo. Padre, o P. M.te Polanco, da 
Companhia de Jesus, em Roma, en sancta Maria da Estrada, a 
são Mangos. 

SANCTIUS OCHOA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MONTE REGALI 24 OCTOBRIS I554 ^ 
Vicarias monteregalensis nostris maxime adversatur. — Ejus dicta et facta. 

t 

Ihus. Maria. 

Pax Christi. Padre mio molto Rdo. Qui il demonio non cessa 
de impedire le opere del Signore che non vadano auanti , parte 
per se, et parte anchora vsando per instrumento di quelli, li quali 
doueriano aiutare alli operarij della vigna del Signore. Et di pag. 606, n. 1670, Olisiponem pervenisse; non autem eo portu anno 1555 
solvisse, propterea quod «in ethicam» febrim «incidisse» videretur. POLAN- 
CO, t. V, pag. 611, n. 1679. 
' Ms. otro. 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 94, prius 190. 

EpISTOLAE MixTAE, TOM. IV. 26 402 Epistolar Mixtae-882 

questo mi maraueglio molto e mi doglio, considerando che il de- 
monio habbia tanto dominio in questa parte; et non so qual sia 
la causa, se non che penso che va imaginando che poco a poco 
habbiano de essere manifestati li soi inganni et li suoi instru- 
menti. 

Questo dico, Padre, per informarlo a V. P. come il signor 
suffraganeo e vicario generale del I^mo. cardenale ' ci è contra- 
rio in tutte le cose, et cerca occultamente di nocerci quanto può, 
perchè in presentía non ha animo, se non di monstrarce molto fa- 
uoreuole. Perchè vn giorno, parlando sopra de alcune cose, io gli 
lo dicesse chiaramente senza rispetto ; se non che poco ci cura- 
uamo che lui dicesse o hauesse opinion al contrario, contentan- 
doci noi del testimonio de Iddio e de le conscientie, al che non 
pottè rispondere su signoria , se non escusando come poteua la 
sua mala intentione. Et acciò V. R. cognosca questo esser vero, 
prinìamente, fu causa che le monache non facessero V essercitij, 
hauendo già incomenciato la abbadessa: et li consigliò che in 
nessun modo li facesse, ma che se escusasse con dir che saria pe- 
ricolo et scandalo de la gente , si ce hauessero visto tante volte 
andare li alla chiesa; et che non dicesse che lui V hauea prohibi- 
to, per non demonstrare che lui impediua il bene. Puro noi V ha- 
uemo saputo della stessa abbadessa, la qual, non potendose escu- 
sar, disse la verità. 

Dipoi non ha voluto che io predicasse alla madre chiesa, ha- 
uendoli noi vna volta parlato, con dire che timeua, che li mona- 
chi per questo non mormorassino. Vltra di questo io son andato a 
parlare de alcune cose molto mal fatte et de grande scandalo de 
alcuni preti, et lui, benché dicesse voler fare gran cosa, non fece 
niente, perchè erano delli suoi familiari. Et dipoi ha detto alcune 
cose anchora al signor gouernator ^ contra di noi , falsissime , le 
quale volendo io prouarle esser false , auanti che lui parlasse al 
gouernatore di quello, non volse, dicendo che mi credeua, et ' Vicarim Alexandri Farnesii, cardinalis. Illius nomen, ut alibi dixi- 
mus, perpetuo a nostratibus de industria celatur. 
- Vincentius de Nobili. Vide epist. 880. 24 OcTOBRis 1554 4o3 

protestando contra quelli voler fare grande cose ; puro non fece 
niente, anchora che, oltra li falsi informatione che detteno, vno di 
loro m' ingiuriò in presenza di tutto il populo, il quale dipoi me 
venne a domandar perdono, perchè il suo confessor non lo volse 
absoluere altramente. Puro il gouernator, quanto più male dica 
contra di noi, tanto manco lo crede, perchè lo cognosce molte 
bene, che lui lo dice de instinto de alcune male fantasie. Dio li 
faccia cognoscere il suo error, perchè io non posso pensare, se non 
che il demonio V inganna, o veramente lui per questo mezo pensa 
aquistar più fauor, fingendo de esser commosso a dir tale cose per 
zelo di charità et utilità del Rmo. cardinal. Et saria molto, come 
penso, che lo hauesse scritto a S. S. Rma., che li dinari che da al 
collegio, esser persi al fine; non però penso che li scriuirà che lui, 
hauendo predicato nella madre chiesa vna quadragesima, ha vol- 
suto esser pagato oltra de la paga che dona il cardinal, come 1' al- 
tri predicatori che portano di fuora allogati ; et di questo V edi- 
ficò talmente, che il gouernator non vole più soi predichi, nè gli 
altri, si lui predicasse, lo verrebeno intendere. 

Non voglio più distenderme, anchorachè multa sint his peio- 
ra, quae scribere non licet. V. R. lo ricomanda al Signor, che li 
habbia misericordia. Tutto il clero a minimo vsque ad maiorem 
fugeno de noi, nè voleno accostarsi nè a nostre schuole, nè a pre- 
dichi, nè a lettioni, se non fusse alcuna volta per ridersi, anchora- 
chè nella messa molte volte nessuna candela li può fare tanta 
luce, che loro incertino a legere, et specialmente quando sta pre- 
sente alcuno di noi. 

Habbiamo inteso che il Rmo. cardenal è tornato in Roma, del 
quale molto siamo ralegrati, et preghiamo sempre al Signore che 
lo conserui in su sancta gratia, et stiamo con desiderio che Dio 
lo menasse in Monreal, acciò videsse la necessità delle pecorelle: 
et si paresse a V. P., seria bono de informarlo di questo, che al- 
manco questi diaconelli faccesse comandamento che venessino 
alle schuole. Non altro. Di Monrreal alli 24 de Ottobre 1554. 
D. V. R. P. indignissimo figliolo in Jesù Christo. 

Sanctio Navarro. 

Inscriptio: \ Al molto Rdo in Christo Padre, il P. M. Ignatio 404 Epistolar Mixtae— 883 

de Loyola, prepósito generale de la Compagnia di Jesù. In 
Roma. 

Alia manu: R.ta alli 19 di Nouembre. 

SANCTIUS OCHOA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MONTE REGALI 24 OCTOBRIS I554 

In puerorum institutionem serio incumbunt socii. — Laborum et industriae 
fructus. — Christiana virtutum exempla ab ipsis pueris edita. — Aliqui 
horum ad Societatem afficiuntur. - Aliis etiam proximis datur opera. — 
Templum aedificatur.— Inter haec prospera vicarius monteregalensis 
nostris unus sese opponit et molestiam affert. 

t 

Jhus. Maria. 

Pax Christi. Molto Rdo. in Christo Padre. Per altri mi ricordo 
hauer scritto a V. P. particularmente in longo V informatione del 
procedere nostro et delli essercitij di questo nostro nuouo collegio 
di Montereal, tanto circa li scholari, come del legere della dot- 
trina Christiana neir hospitale, et del predicare nelF abatia de 
santo Crasto alle monache, et del frutto che si aspettaua, tanto 
nel vno come nell' altro però, per non dar fastidio a V. R. P., 
non me distendirò in scriuere quello in particulare che già hab- 
biamo scritto, se non solamente in summa, per informar a V. R., 
et dar occasione di ricordarsi quello, che già habbiamo scritto. 
Però quanto alli scholari, V. R. saprà che perseueriamo nelli me- 
desimi essercitij, cioè in legere et insegnare con tutta la diligen- 
tia che si può la dottrina Christiana, et le cose più necessarie di 
sapere a ogni christiano; non però lassando con tutto questo de 
insegnare et aiutare ancora in lettere humane a quelli che son 
capaci. Et è cosa di ringratiar a nostro Segnor, che li figlioli de 
trei et quatro anni vanno per la strada, quando nescano della 

* Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 95, prius 191.— Usus est 
hac epist. Polanco, t. iv, pag. 225-226, n. 505 et seqq. 
^ Vide epist. 834, pag. 245. 24 OCTOBRIS 1554 405 

schola, interrogando luno a laltro la dottrina Christiana et V ar- 
ticuli della fede, doue che prima non si sentaua se non biastemi 
et ingiurie luno al altro. Et dipoi alle case loro insegnano alli loro 
padri et madre il credo, e la salue regina, et li comandamenti, et 
riprendeno quando sentino biastimare, giurare o dir altra ingiu- 
ria, dicendo che non giurino, perchè il maestro non vuole. Et di 
questo li padri et madre, gloriándose, se ridono; anchora che più 
presto doueriano piangere, considerando la miseria e ignoran tia 
loro, perchè sonno insegnati dalli suoi figlioli quelle cose, le quale 
loro erano tenuti a insegnare alli suoi figlioli. E questo ci contano 
quando V interrogiamo ad alcunij, si sanno il credo, la salue re- 
gina o li comandamenti, e ci dicano: Padre, noi non sapeuamo 
queste cose, ma ora con la gratia del Signore ci insegnano li no- 
stri figlioli. Et di questo noi ringratiamo al Signore; perchè, non 
solamente si espetta frutto nelli figlioli, ma anchora nelli suoi pa- 
dri e madre per mezo loro, perchè, acciò sappia V. R., penso che 
non siano forse trenta persone che sapesseno lo credo: già della 
salue regina vniuersalmente non se uergognano dirlo, che non la 
sanno, et così anchora nella chiesa, quando sentino messa, doue 
che prima se uergognauano ingenochiarse con dua genochia in 
terra, ora se uergognano alcuni di stare in quel modo, vedendo 
li suoi figlioli stare con tutti dui i ginochi in terra in tutta la messa; 
et di questo si edificano molto alcuni, perchè è cosa insolita in 
queste bande. Laudato sia Iddio, dal qual procede, et al qual si 
deue referire omne quod bonum est. Vno habbiamo riceuuto 
alla Compagnia, et son dui che desiderano, e hanno pregato assai 
per essere receuuti; ma per non hauere anchora V età, non son 
stati pigliati, et tutti tre sonno delli principali della città. Alcuni 
altri son venuti a pregare che pigliassimo li suoi figli per seruire 
nel collegio, dicendo che non desiderauano altro, se non che 
stassero con noi; ma noi ci siamo escusati con dire, che non pi- 
gliamo alcuno per seruire, perchè non erano a proposito nostro. 

Il legere della dottrina Christiana haueuamo lassato per alcuni 
giorni, per li impedimenti che haueuamo con li maestri della chie- 
sa: et anchora perchè con li caldi la gente non veneuano troppo 
voluntieri nello hospitale, per il fastidio delli ammalati, et per la 4o6 Epistolae Mixtae— 883 

incomodità del loco; et dipoi in loco di quella, per li prieghi di 
molte deuote, io cominciai dechiararle Y euangelio nelle domeni- 
che dal di deW Assuntione. 

Ora spettamo con gran desiderio che si finisca la nostra che- 
sia, la quale per mancamento delli denari ho paura che non si 
finisca cosi presto, come si desideraua : et di qua inanzi io penso 
che con la gratia del Signore nel venerdì li dechiarirò anchora vn 
misterio della passione del Signore, perchè son molte diuote, che 
si confessano con noi, che vengano alla messa et lo desiderano, 
però penso di incominciare del venerdì prossimo 

Dipoi r ultime che io scrisse a V. R. P., sonno confessate 
molte persone de diuerse qualità, et molti de loro che quasi mai 
si erano confessati, altri di doi o tre anni in qua. È cosa de grande 
compassione della perdi tione de molte anime, per V ignoranza di 
quelli che douerebbeno monstrar la via, perchè li mettono scru- 
pulo doue non gli è, et donde douriano fare, non fanno stima; et 
è uerificato quel che dice il propheta: Ibi timuerunt, ubi non erat 
timor ". 

Nostro Signor li uisiti con la sua misericordia, et li proueda 
di boni conduttori al fine a che Iddio V ha creato, perchè non so- 
lamente non r insegnano la via bona, anzi, a quelli che deside- 
rano caminar per quella, peruertiscono, tentando et inducendo a 
peccar con loro, come ho sentito da vna, che ha stato da sette 
confessori tentata. Deus misereatur omnium. De Monrreale addì 
xxiiii.** Ottobre 1554. D. V. R. P. indignissimo figliolo in Jesù 
Christo, 

Sanctio Nauarro. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale de la Compagnia di Jhu. In Roma. 
Alia manti: R.ta alli 19 di Nouembre. ' Ms.possimo. 

- Ps. xin, 5. Vide epist. superiorem. 27 OCTOBRIS 1554 407 DIDACUS HURTADO DE MENDOZA 
comes de Melilo 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CAESAR AUGUSTA 27 OCTOBRIS I554 

Epistola insignis humanitatis et benevolentiae notis aspersa. —Amor, quo 
Societatem coraplectitur, illum cogit ad caesaraugustanum collegium pro 
Dei honore promovendum. — Sacras reliquias, ut ad se mittat, rogat. — 
Patrem Tablares, socium suae in Italiam profectionis, poscit. 

t 

Muy Rdo. señor y mi Padre. Aunque es muy grande el re- 
galo que V. P. me haçe en scriuirme ^ y en mandar embiarme 
relaçión larga de las cosas desta sancta Compañía % oso deçir que 
lo mereçe la voluntad que yo tengo á esta religión, para cuyo 
acreçentamiento querría yo tener las fuerças como el desseo, ansí 
por el frutto grande que della por tantas partes se estiende, como 
por el amor y veneraçión que tengo á V. P., como á persona á 
quien Dios ha tomado por instrumento de tan uniuersal benefi- 
çio. En que la verdad de esta religión el re}^ prínçipe, nuestro 
señor, la entienda y fauorezca, y mi hijo Ruy Gómez, por el cré- 
dito que su magestad es seruido de darle *, y otros señores y ca- 
ualleros mal informados della, en esto me he algo empleado; que 
lo demás que yo por la Compañía he hecho, es muy poco, en res- 
pecto de lo que se le deue y de lo que yo la amo. Lo mesmo haré 
en este reino, en cuyo gouierno la magestad del rey prínçipe 
nuestro señor, me ha puesto y ansí se ha dado algún prinçipio 

' Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 152, prius 384. 
- Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 224-226. 
^ Cartas de San Ignacio, t. iv^ pag. 226-242. 

^ Diximus alibi Annam de Mendoza et de la Cerda, nostri comitis 
filiam, traditam fuisse in matrimonium Roderico Gomes de Silva, qui pluri- 
mum apud Philippum II gratia valebat. Passim de iis fit sermo in epistolis, 
quas edidimus Patris Araoz ac fratris Gou. Epist. Mixtae, t. il, pag. 849, 
850; praecipue vero, t. iii, pag. 214, 248. 

' Vide supra^ epist. 845, pag. 295. 4o8 Epistolae Mixtae— 884 en esta çiudad, que, por ser tan prinçipal, y donde tanto fructo 
de este colegio se spera, supplicaré á su magestad fauorezca esta 
empresa religiosa, y á la república Christiana tan importante, con 
anexarle vna abbadía de este rey no. Lo mesmo scriuiré á Ruy Gó- 
mez, por cuyo medio spero que avrà el sucesso que desseamos; 
y en esto, y en qualquiera otra cosa que á esta sancta Compañía 
toque, ó V. P. me auise, no faltará de mi parte amor y diligen- 
çia para ponella por obra. Porque tengo entendido que, allende 
de seruir en esto á Dios mucho, lo deuemos la condesa ' y yo á 
la memoria que V. P. de nosotros tiene en sus sanctas oraçiones 
y sacrifiçios; que á tan gran charidad diçe la condesa, que no se 
puede corresponder sino con pedir otras dos: la vna, que suppli- 
ca á V. P. muy particularmente se acuerde de encomendar á 
Dios á Ruy Gómez y á su muger , que es la vnica suçesión de 
nuestra casa: la otra, que V. P. le embíe algunas reliquias, pues 
esa çiudad es el thesoro delias, y V. P. en ella tanta parte. Tiene 
particular deuoçión á la vera cruz, y diçe que, de lo mejor que 
V. P. tuuiere y pudiere auer, le embíe, en speçial alguna cosa del 
apóstol sant Pablo. 

Y porque el P. Tablares me pone mucho en conçiençia que 
vaya á visitar ese estado de Mélito % y tiene raçón, que á la ver- 
dad ha muchos años que está como sin dueño, y para ello he em- 

* Catharina de Silva, filia comitis de Cifuentes^ Ferdinandi de Silva. 

- Pater auctoris hujusce epistolae, vocatus etiam Didacus Hurtado de 
Mendoza et de la Cerda, «después de haber hecho sus primeras armas en la 
guerra de Granada, pasó con Gonzalo de Córdoba á Nápoles, en donde se 
presentaba á su valor ancho campo para distinguirse. Con el esfuerzo de su 
espada ganó las ciudades de Mélito, Francavila, etc. En recompensa de es- 
tos servicios, fué creado Conde de Mélito y de Aliano, y Gran Justicier de 
Nápolesn. Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 225, annot. 2. — Ejus filius 
«sucedió á su padre, año 1536, en los Estados de Italia y Castilla, á su ma- 
dre en el Condado de Mieres y Madayona... Fué Grande de Castilla por 
tres títulos: por Conde de Mélito, por Príncipe de Mélito, y por Duque de 
Francauila... Diósele este título de Duque de Francauila, con ocasión de 
auer renunciado al de Conde de Mélito en Ruy Gomez de Silua, su hierno. 
Y auiendo obtenido Ruy Gomez el de Príncipe de Ebuli y la promessa del 
Ducado de Barí, el Rey don Felipe Segundo boluió lo de Mélito con título 
de Príncipe á don Diego de Mendoza». Nuñez de Castro, Historia de 
Guadalaxara, pag. 279 et 284. 27 OCTOBRIS 1554 409 

biado á pedir liçençia al rey príncipe, nuestro señor. Supplico á 
V. P. me embíe vna obediençia para que vaya comigo, que reçi- 
biré en esto muy speçial charidad. Porque, ansí para lo que toca 
á mi conçiençia, como para el aliuio de tan larga iornada, terné 
gran neçesidad de su compañía, la qual he tenido algunos días 
en este reyno, y agora en el mayor aprieto me la quitan \ La 
condesa, y yo, y doña Anna, de nueuo nos encomendamos en las 
sanctas oraçiones de V. P., cuya muy Rda. persona nuestro Se- 
ñor guarde muchos años para su seruiçio, y exemplo y doctrina 
nuestra En Çaragoça xxvij de Octubre 1554 años. Besa las 
manos de V . P . , 

El Conde. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. señor y mi Padre, el Mtro. Ignaçio 
de Loyola, general de la sancta Compañía de Jesús, Roma. 
Alia manu: Resciuida á los 15 de Hebrero 1555. 

DIDACUS HURTADO DE MENDOZA 
comes de Melito 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

CAESARAUGUSTA 27 OCTOBRIS I554 

Polanci litteris officiose respondei.— Amorera erga Societatem suum vult 
testatum.— In Italiani adire cogitat, optatque itineris sui socium Patrem 
Tablares. 

t 

Muy Rdo. Padre. Muy grande es el contentamiento que V. R. 
me ha dado con la relaçión larga que me scriue de las cosas desta 
santa Compañía; porque, como muy affiçionado á ella, ansí me 

* (fP. Petrus de Tablares... Pro-regi de Aragoniae, Corniti Melitensi, 
amicus et quidem valde familiaris erat» in cujus praesertim gratiam Cae- 
saraugustam nuper missus fuerat. POLANCO, t. iv, pag. 364, n. 774. 

^ Obsequentissimum Sti. Ignatii responsum afferunt Cartas de San 
Ignacio, t. V, pag. 114-II6. 

' Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 151, prius 383. 4IO Epistolae Mixtae— 885 

goço de que por todo el mundo se estienda, y su doctrina se co- 
nozca y se reçiba ' . 

No le ha faltado en este reyno, como en otros, personas, ansí 
de letras, como de estado, que la murmuren y persigan; mas coma 
Dios por este camino perfectiona sus obras, así con la contradi- 
çión a aclarado tanto esta uerdad, que por la mesma raçón que 
alguno ya la contradiçe, se desacredita. Así que, ya para su defen- 
sión poco nos ha dexado nuestro Señor que haçer por acá: para 
su acreçentamiento supplique V. R. á Dios me dé algunas fuerças. 

Yo desseo y procuro desembaraçarme para yr á uisitar ese es- 
tado que allá tengo; y no es para ello pequeña causa el desseo de 
ver y communicar al Rdo. Padre general. A su paternidad scriuo 
me embíe vna obediençia para el P. Tablares V. R. se lo acuer- 
de, y me auise de su salud, que se la desseo como la mía propia; 
y si en algo por acá puedo yo emplearme que toca á V. R., lo 
haré con toda voluntad, cuya muy Rda. persona nuestro Señor 
guarde y augmente en su graçia. 

En Çaragoça 27 de Octubre 1554 años. Servydor de V. P., 

El conde. 

InscripÜo: f Al muy Rdo. Padre, el Mtro. Polanco, de la 
Compañía de Jesús. Roma. 

Alia manu: Resciuida á 15 de Hebrero 1555. ' In Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. 226 et seqq., Polanci epistola 
de qua heic est serrao, reperitur. 
* Vide epist. superiorem. 28 OCTOBRIS 1554 411 MARTINüS DE ZORNOZA 
CONVENTUI BERMEENSI 

ROMA 28 OCTOBRIS I554 

Vocationem suam ad Societatem Jesu, post longos terra marique exantlatos 
labores, intimo demissionis sensu enarrat. — Gymnasiura Societatis 
Bermeo institui probat ac suadet.— Se pendere a suorum majorum nutu 
significai . 

A los señores del regimiento y cauildo. 

Muy magníficos y muy Rdos. señores. La gracia y paz del 
Señor more y siempre sea con VV. mm. Hauiendo nuestro Señor 
husado conmigo de su tanta misericordia, oluidándose de la mul- 
titud de mis pecados, y liberádome de la áspera seruitud que en 
Egito he tenido en tantos años, queriendo su diuina misericordia 
reduzirme alias tierras de promisión, estaua en gran confusión de 
mí, pensando de dónde el Señor me había^ sacado y en quánto 
peligro estaua mi ánima, y cómo había de seruir al Señor. Y así 
estando, plugo al Señor que yo le contase toda mi vida al confe- 
sor del visorey de Sicillia % el qual me encaminó en esta santa 
Conpañía de Jhs., donde me entré en Sicillia^, y después por 

' Ex originali in voi. E, unico folio, n. 16, prius 15. 

- Agi verisimile est de Hieronymo Domenech, de Hieronymo Nadal 
aut de Jacobo Lainez, quorum primus per longum tempus, alii etiam ali- 
quando Joanni de Vega, Siciliae proregi, a confessionibus fuerunt. 

' Tempus certum ac definitum, quo Zornoza sese Societati adjunxit, 
nos quidem fugit. Attamen cum anno 1547 in Siciliam Domenech pervene 
rit (Liti. Quadr., t. pag. 47), Nadal vero cum sociis, ineunte Aprili 1548 
(Lit. Quadr. ^ t. i, pag. 94 et seqq.), conficitur ante id tempus Societatem 
Zornoza ingressum non fuisse. Illud pro comperto habemus, fuisse Marti- 
num omnium primum qui in Sicilia nostris copulatus est; et quidem, si 
fidem adhibeas Aguilera, Provinciae Siculae Soc. Ies. ortus et res ge- 
stae, t. I, pag. 26, anno 1549, quamvis nobis anno 1548 \ìàetur( Liti. Quadr., 
t. I, pag. 119): sed quidquid hoc sit, ilio auctore (iprimus omnium Calaber 
quidam Societati nomen dedit». Hic vero calaber^ cum nemo alius ex illa 
natione, inter tirones ab eo recensitos, adnumeretur, facile existimatur esse 
auctor hujus epistolae. Qui etiam sequens fragmentum scripsisse, quod 
autographum exstat in voi. E, unico folio, n. 21, prius 28, videtur, tum ex 412 Epistolae MiXTAE— 886 fauor del señor Pedro de Çárate, que tiene mucho con nuestro 
Padre general, fui venido á Roma. Y es tanto el fauor que tiene, 

Htteratum figura, quae similis est omnino subscriptionis nostri Martini, tum 
ex ipsa rerum narratione, ubi plura reperiuntur quae eidem, plures annos in 
servitutem redacto, conveniunt. Quia vero uberius quaedam in hoc fragmen- 
to explicantur, visum est epistolae subjungendum esse. Est hujusmodi: 

((Jhs. Maria. El amor y gracia del Señor alunbre nuestros corasones 
para su santto serbicio. Amén. Muchos días [ha] que quisiera escribir 
a V. m. más largamente que asta aquí he echo, de la vida pasada, y de lo 
que agora tengo por la gracia del Señor, dándome, como padre de todos los 
pecadores, qualque buelta alguna fortuna, para que me emiende de las faltas 
pasadas y no caer en otras semejantes defectos y desobediencias, con sus 
padres y parientes. Sierto, primo mío, así me pareçe que nuestro Señor por 
su infinita misericordia ha usado conmigo, dando por flagello que yo fuese 
catibado, y preso, y hendido en manos de turcos, en tierras tan extrañas, 
donde había el hombre muchos trabajos y faticas, y poco pensamiento de 
haber la libertad, en pensar de cómo estaba en tan estrañas tierras, donde 
no se aliaban sino moros o bero turcos, donde no se husa haber esclauos; 
donde vn día, saliendo alia plaza con vno que me goardaba, salieron todos 
los maestros de las boticas para matarme. Si no fuera aquel que me goarda- 
ba, que en aquella tierra no se podía estar ni andar ningún cristiano, porque 
hera tierra de su profett'a Maoma, que es treynta milias de Meca, que son 
dies leguas, sierto me mataran; sino que les dixo aquel que me goardaba, 
que mirasen bien lo que quería[n] azer, porque yo herra esclauo del gran 
turco, y que había benido en su serbicio; y sentiendo que yo herra benido 
en las galeras, se amansaron: que otramente, cierto, que yo pasara gran tra- 
baio. Así que el Señor ha vsado conmigo de sua misericordia, quando á su 
diuina Magestad le plugo de darme la libertad. No porque el señor Pedro 
de Cárate no ha puesto todas las dil[ig]encias para resgartarme, preguntan- 
do á muchos catibos de mí, antes que fuese á Geru[s]alén, y nunca pudo 
saber ningunas nuebas de mí, enpero en Gerusalén hubo nuebas de vn 
conpanero mío, y le dixo cómo yo estaba en Mar Roxo, que es en Egito, y 
asi el señor Pedro de Cárate determinó de venir para resgatarme, y fué con- 
sejado que el turco, que me tenía, jamás estaba firme en vna tierra, porque 
hera vn cosario, y por esso deseó de benir, por no perder tanta camino, sa- 
biendo que jamás estábamos firmes en vna tierra, y después, que no hera 
seguro el camino, que no se pueden pasar manco de 3oo o bero 400 honbres 
juntos; y así algunas vezes son robados de los allárabes, y también porque 
había muchos desiertos en aquel camino, que es menester que pasen ocho 
días, no halando aqua ni otra cosa de sustentamiento. Y avnque beniera en 
aquel tienpo, pienso que no me aliara, porque en aquel tienpo, según me 
escribieron de Gerusalén, nosottros estábamos para partir para la India, 
adonde traen la especería, con tres galleras por el Mar Rozo. Doi gracias al 
dador de todas la cosas, quando á su diuina magestad le plugo que yo no 
estubiese más en aquella tribulación. Luego que benimos de la India, beni- 28 OCTOBRIS 1554 413 que lo que se niega á los príncipes y á muchos cardenales que 
quieren hazer collegios, y dotando con muchas entradas, no los 
otorga, y al señor Pedro de Çárate le ha otorgado para hazer vn 
collegio en Bermeo y otro en Carçias. Cierto, yo confieso que ha 
bien dos años que ha andado por haber la gracia del nuestro Pa- 
dre para hazer estos collegios, por lo que ha visto y vee cada día 
quánto frutto haze, y tambié[n] VV. mm. habrán hoy do quánto 
se haze en España. Y conosco en el Señor quánta necessidad ay, 
y de quánta honrra y probedlo será para todos, así para los legos 
como clérigos; y SS. RR. no piensen que las capillanías ó las ofer- 
tas se les menguarían en hazer el collegio. Les hago saber, que 
la Conpañía no quiere hazer daño allos clérigos, sino provecho, 

mos al la ciudad de Cairo, y de allí heñimos Allixandría, y de allí á Costan- 
tinopoli, y de allí el Señor nos socorió con la libertad, quando el honbre 
manco pensaba: y así, husando el Señor conmico de la sua misericordia, me 
encaminó á Palermo, y allí, estando negociando cierta limosna que el en- 
perador había probeido para aquellos que heran tomados de turcos en su 
serbisio, y estando en la corte de virrey, hube plática con el confesor de su 
eselencia, y así me encaminó á esta santta Conpañía; no porque yo merecía 
estar en tal Conpañía, mas el Señor por sua misericordia me hizo tan gran 
gracia, que me asetasen, donde están tan santos çierbos de Dios, por las 
quales hoy se be claramente y manifestamente se salban muchas ánimas; 
los qualles no desean ni andan buscando ottras ryquézas, ni es otra cosa 
nuestra profección, sino enplear el talento que el Señor le dió á cada vno, en 
la viña del Señor, pues que aquello es berdadero tesoro para aquelos, los 
qualles quieren enplear sus talentos. Lo que le suplico á V. m. es, pues 
que el Señor le dió el talento, que no dexe de exortar á su tío alia confe- 
ción, diziendo que se confiese cada domingo y comunicar, pues que esto es 
lo que haze allos honbres benir al estado de prefeción, y para esto sienpre 
rogaré á Dios que le conforte con la sua gracia y benedición, para bien ho- 
brar. V. m. me encomyende en el Señor á todos mis deudos y amigos la 
gracia. » —Hactenus hujus epistolae fragmentum. 

Porro de Martino de Zornoza egimus supra, Epist. Mixtae, 1. 11, pag 728, 
annot. I, quibus addere placet ex ALCAZAR, Chrono-historia de la Provin- 
cia de Toledo, t. i, pag. 166: «Era este Hermano Vizcayno de nación, de 
noble linage; y aunque estaba ordenado de Evangelio, quando fué recibido 
en la Compañía, consiguió la constancia de su humildad no ascender al 
grado de Sacerdote, contento con la suerte de Martha, y exercitando por 
muchos años, con insigne entereza de ánimo y charidad, los officios domés- 
ticos, próprios de Hermanos Coadjutores; hasta que, aviendo predicho más 
de vna vez el dia de su tránsito, le tuvo feliz para el cielo, desde Roma, á 
18 de Agosto de 1566.)) 414 Epistolae Mixtae— 886 porque ninguno de ellos no puede tener beneficio, ni llebar fru- 
tos algunos, ni tornar dineros por misas, ni por confesiones, ni 
por otros ningunos sacramentos: ellos no husan sino encaminar y 
amostrar cómo han de serbir mejor al Señor, ajudando allos pró- 
ximos con todo amor y caridad que se requiere 

De lo que han escrito y tocan que me darían el beneficio y 
me harían alguna ofrenda, el Señor les reciba la vuena voluntad 
y amor que han amostrado, y en esto me han puesto gran cargo, 
más de lo que tenía, para que yo rogase más á menudo al Señor 
por essa república para que Dios la acreciente de bien en me- 
jor para honor y gloria y suya. 

En lo que ttocan que yo me fuese allá. Dios sabe lo que será, 
porque el que está en la obediencia no puede hazer lo que le pa- 
resce, sino lo que le mandaren sus superiores: y así por hazer la 
sancta obediencia me fui, como lo habrá contado nuestro hermano 
Pedro de Vribe, á Affrica % por servir al Señor. Con tanto quedo 
rogando á nuestro Señor por essa república para que le aumente 
para su santto seruicio. De Roma 28 del mes de Ottubre año de 
1554. El humilde y inhútil serbidor de VV. mm., 

Martín, abad de Çornoça. 

• «Quamvis hujusmodi [collegii] erectio scripto obtenía fuerit, quod 
conditiones... impletae non fuerint, occupato aliis in negotiis [Zárate] et 
deinde morte praeoccupato, ad effectum istud collegium non pervenit. Po- 
lanco, t. IV, pag. 21, n. 24. — Testimonium erectionis afferunt Cartas de 
San Ignacio, t. IV, pag 332. 

- Ms. replubica, et inferius replinhica . 

' Comitatus fuerat Zornoza Patrem Lainez, cuni anno 1550 in Africam 
hic adiret, qua in expeditione «Martinus, vir, ut Codretus ait, maturae aeta- 
tis, et plures annos inter barbaros, qui eum captivum tenuerant, versatus» 
(Aguilera, l. e, pag. 56), et Joannem de Vega, proregem, tempestate 
jactatum a periculo liberavit, et aegrotantibus militibus sedulam operam 
indefessus contulit. Polanco, t. il, pag. 46-47, n. 96-98. 28 OCTOBRIS 1554 ANTONIUS DE CORDOBA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PLACENTIA 28 OCTOBRIS I554 

Cura magna propriae demissionis significatione accurate exponit statum So- 
cietatis Jesu in Baetica: quid sentiant et sperent de ea homines, qua- 
lesve socii requirantur. — Judicium expromit suum de matre ipsius, de 
Jeanne de Cordoba, de Bto. Avila, de Francisco Borgia, de semetipso. 

4- 
i 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. Gratia et pax Christi. 
Antes de salir de la provincia del Andaluzia, quise dar razón á 
V. P. de las cosas de ella, por no cumplir tan mal este oficio 
como el del rector, de que e dado tan ruin cuenta, que creo que 
a sido parte para que el P. Francisco aia querido que no lo sea 
en Salamanca. Porque an sido tantas las faltas que e tenido, que 
an sido parte para que aquella fundación no uaia con el augmen- 
to que se esperaua por las muchas y buenas aludas que para 
ello ai en aquella ciudad; y aunque lo e tratado con el P. Fran- 
cisco, diziéndole la necesidad que ai de que en Córdoua ai[a] 
personas suficientes, lo diré á V. P., para que de todo esté in- 
formado. 

Allí tenemos necesidad de conseruar y ganar á la marquesa ", 
porque aunque está aficionada á nuestras cosas, temo no sea por 
la prenda que tiene en la Compañía, más que por estar prendada 
del modo que otros lo están del espíritu de la Compañía: porque 
ni se confiesa con los de ella, ni trata sus cosas tampoco con 
ellos. Y demás del aiuda que de su casa podría hazer, estando 
con mejores raízes aficionada, sería parte para que me dexase 
libre la calongía, de que piensa siempre tener derecho, y no par- 
tir mano della, por dezirle algunos frailes que el moço " es sufi- 

* Ex autographo in voi. E, sextuplici folio, n. 142, prius 350-354. 
- Mater ipsius Antonii de Cordoba. 

' De hoc adolescente annorum tredecim, in quem Catharina Fernandez 
•de Cordoba sacerdotium filii sui volebat transferri, mentionem faciunt Episi. 
Mixtae, t. Ili, pag. 285, 4i6 Epistolar Mixtae— 887 

dente, 3' que con buena conciencia se la puedo dar; y tanbién se 
trataría de que diese mi legítima al colegio de Córdoua ó ' se hi- 
ziese de ella el que auía tratado con el P. Francisco se haría en 
Montilla, porque de nada de esto se trata, porque aun no tiene 
entendida la Compañía, y antes me a dicho, que entiende que no 
heredan los que están * en ella. 

Demás de esto, están los del cabildo de la ciudad y los de la 
iglesia, que podrían dar buena parte de renta al colegio, si en él 
vuiese persona ó personas que procurasen de ganarles las volun- 
tades, para que se dispusiesen á hazer la que sintiesen ser de 
nuestro Señor y maior seruicio suio. Y lo que más nos importa 
es, el tener del todo ganado á don Juan % que, como no le tene- 
mos tomada la fuerça principal, que es la casa que el Señor 
nuestro suele morar, aunque tiene dada la casa, como los funda- 
mentos no están sobre la piedra bien echados, cada día se menea 
el edificio, y á no auer hecho la donación, no sé lo que avría he- 
cho; porque dize que no ve que hazen nada, que ni dan la renta 
del P. don Diego ni la ciudad haze nada, y todo es por lo poco 
que ai hecho en su alma, de lo que la Compañía suele obrar en 
los que la tratan. Y esto es tan importante, que en toda aquesta 
prouincia no se trata de la Compañía tan bien como se haría, si 
viesen á don Juan de otra manera que le ven, aficionado á la 
Compañía y á los exercícios de ella, 3^ no asido á otras compa- 
ñías, que le traen en otros bien diferentes. 

De todo esto que ai de falta en aquel colegio en lo de fuera 
de casa, y en las muchas que dentro [ha] auido del poco aproue- 
chamiento en los estudios, y lo que más es de sentir, en la con- 
seruación y augmento de espíritu y virtud de los hermanos, y en 
la educación de los nueuos, de que ai allí siempre copia, confie- 
so ser la culpa lo mal que io me e aprouechado de la gracia que 
el Señor suele dar á los que obedecen y se emplean en su serui- 

' Ms. saepe v pro ó. 
- Ms. enstán. 

^ Joannes de Cordoba. Videantur tamen quae de hoc viro ejusque ad 
bonam frugem mutatione scripsit ipse Antonius de Cordoba, supra, epist. 848, 
pag. 3o6. 

* Didacus de Guzman. 28 OCTOBRIS 1554 417 

cio: y aunque el Padre doctor ' á sido grande ayuda, yo e sido 
tal, que le e inpedido. De mucho prouecho es allí su autoridad y 
buen exemplo, aunque se aplica más á sus libros y celda, que á 
salir á visitar y granjear las personas de que la casa tiene nece- 
sidad; y aun con los de dentro de casa conuersa poco. Y aunque 
deue ser natural, sin * esto le tiene nuestro Señor comunicado 
tanto de lo que es sobrenatural, que, auisado por cualquiera, dexa 
su modo de proceder, y lo que más es, su parecer y sentir con 
mucha facilidad. A lo de los estudios se aplica más que á otra 
cosa, digo á dar orden á los lectores y escolares; y a sido allí bien 
menester, porque, como se pusieron tantas liciones, anse puesto 
algunos lectores, que aún no tenían ^ raízes echadas para dar 
fruto, y ansí, ó lo an dado mui amargo y podrido, ó an faltado al 
mejor tiempo, y son malos de traer después de la cátreda á la 
cozina. Y así para conseruar los ia recebidos, como para criar los 
que de nueuo entran, ai necesidad mucha de personas, que con 
ser pocas las que ai, andan tan repartidas, que se puede atender 
mal á las necesidades grandes que ai, en especial en las partes 
adonde se pueden recebir y criar subiectos; y aunque es una 
destas Córdoua, no trato tanto de ella como de las otras. Y aun- 
que lo dije al P. M.° Nadal, se me ofrece representar á V. P.^ 
que sería gran aluda para estas partes, que de esas viniesen al- 
gunos á rejir y leer; porque, aunque no fuesen tan cabales, vi- 
niendo con el calor de V. P., serían más estimados, y de esta 
manera se podrían cumplir sin tantas quiebras las fundaciones 
que por el Andaluzia ai commençadas, adonde podrían sucçeder 
maiores inconuenientes, por ser la jente de otra manera que la 
de Castilla, y estar alterada con las doctrinas que en ella se an 
sembrado estos años. En la de Seuilla es maior esta necesidad 
que en otras; y auiendo allí algunos que satisfagan, no sólo po- 
drían hazerse aludas para aquella fundación, pero podrían sacar- 
se limosnas, según se hazen allí gruesas, para otras, donde .ai más ' Michael de Torres . 
* Ms. sino. 
^ Ms. tantán. 

EpISTOLAE MiXTAE. TOM. IV . 27 4i8 Epistolae Mixtae— 887 

necesidad y menos quien las socorra. No tienen por apto aquel 
lugar para estudios, así por ser mui vicioso, como por auer copia 
de colegios, adonde se leen las facultades que se leen en los 
nuestros; y aunque por ser de frailes podría ser maior la contra - 
dictión, creo que sin esto la tendrían grande loS que allí fueren. 

De la fundación de San Lúcar ai poca esperança irá adelante, 
por lo que se a uisto an hecho aquellos señores ' con otras que 
an començado: y querrán siempre que los pocos que allí vuiere 
sean escogidos, aunque se saquen de otras partes, donde podrían 
aiudar más á la Compañía. 

Si la de Granada se pudiese proueer de alguna persona , po- 
dría sernos más útil , porque, no costándonos lectores, se podrían 
hazer allí algunos subiectos ia recebidos, y recebirse otros de 
nueuo, por auer allí estudio general adonde acude gente, aunque 
esta es poca, y siempre se sentirá alguna falta de no tener uni- 
uersidad en esta prouincia , que suelen ser las que pueblan las 
religiones de buenos subjectos. 

El colegio de Baeça tengo por cierto se dará á la Compañía, 
según e entendido de la afición que el M.° Auila tiene á todas 
las cosas de ella; y está tan fuera de querer que todos los que es - 
tán en él queden en la Compañía , sino los que tienen las partes 
que la Compañía quiere , que auisó al Padre doctor no quedasen 
en Granada los fundadores de aquel colegio , porque no dixesen 
que era sinagoga *; y es de creer que, quien en cosa que tanto le 
toca trata de esta manera, que en todas atenderá más al útil uni- 
uersal de la Compañía, que á respectos particulares. Y elo pro- 
uado diuersas uezes, y en todas me e admirado de ver cómo 
nuestro Señor le a dado los mismos conceptos que en las consti- 
tuciones hallo escritas, que, con no auerlas visto, parece auerse 
hallado en la consulta donde se hizieron , sigún es uno el sentir 
que en nuestras cosas le a dado el Señor nuestro ; y dízeme que 
se tiene por dichoso de auer sido precursor de la Compañía y 

* Duces Methymnae Sidoniae, comités de Niebla. 

- Refertur ad quosdam Bti. Avila discípulos atque ad alios, qui chri- 
stiani novi censebantur, aut cum iisdem arete necessitudinis vinculo erant 
adstricti. Porro ipse Btus. Avila hac nota inurebatur. 28 OCTOBRIS 1554 419 

auer hecho traças de carbón de ella. Viendo esto, y los grandes 
dones que nuestro Señor le tiene comunicado, así de letras, y es- 
píritu, y prudencia, natural gracia, y espiriencia, y discreción en 
espíritu, y la gran opinión que en estos reinos y fuera de ellos 
tienen sus canas, y la necesidad que de ellas ai en la Compañía, 
aunque no vuiese las otras partes, tales y tantas en él; y también 
auiendo entendido del P. Villanueua que V. P. lo holgaría de 
admitir en su Compañía, determiné de hablarle á la partida, re- 
presentándole algunas razones en que parecía se seruiría el Se- 
ñor nuestro de que él entrase en la Compañía, no enbargante sus 
continuas indisposiciones y enfermedades. Él me respondió, que 
bien creía que su espíritu y sentir no discordaría en nada del 
de V. P.; pero que temía la diuersidad de pareçeres con otros, 
aunque entendía no consistir en esto la unión y conformidad de 
las voluntades; y replicándole io lo que V. P, solía hazer con al- 
gunos, haziéndolos imediatos á sí , me respondió con más blan- 
dura que otras vezes é visto en él tratando de esto: Domini su- 
mus; pídanselo, que io no pretendo sino su maior seruicio en mí 
y en todos. 

Esto e dicho al P. Francisco; y aunque por estonces me res- 
pondió que holgaría de ello, después le dio nuestro Señor á sen- 
tir qué tanto conuendría su entrada , y me mandó que le escri- 
uiese, que S. R. entendía que V. P. se consolaría de que lo hi- 
ziese, y que S. R. lo haría de que se encargase de que en aquella 
prouincia alúdase al prouincial en el gouierno de ella, porque 
tiene mui entendidas las cosas de ella, ultra del grande talento 
que en aconsejar y regir tiene ; y tanbién lo tiene en engendrar 
y criar hijos, sino que, como no á sido la obedientia obstetriz, no 
an salido los partos derechos de los que se dizen hijos, que en la 
verdad son hartos más * los que tienen el nombre de hijos, que 
los que lo podrían tener. 

E dicho esto para que V. P. lo mande encomendar al Señor 
nuestro, y ordene lo que se deue hazer; y para qualquiera cosa * Ms . prius, menos. 420 Epistolae Mixtae— 887 

que se aia de tratar con él, tengo por mejor instrumento al P. Vi- 
Uanueua que á otro ninguno. 

Aunque en lo de los christianos nueuos no está de otro sen- 
tir el maestro del de V. P. , porque dize que ni querría que se 
abriese la puerta del todo, ni se cerrase del todo; me an hablado 
algunas personas de qualidad, que no lo son, diziendo que de- 
sean que la Compañía quitase este abuso que ai en estas partes» 
de hazer esta distinción y aceptión de personas, siendo en la ver- 
dad las de este linaje en las que más christiandad se halla, y á 
que más fácilmente se les persuade toda virtud, que á los que 
tienen la otra opinión; porque estos ni con recebillos, ni con de- 
xallos de recebir, se edifican, ni aun induzen á los buenos exer- 
cícios; y los que los hazen y siguen de estotros, son muchos , y 
andan tan aflixidos, que dexan algunos de boluerse al seruicio de 
nuestro Señor, por ver que tan cerrados hallan los caminos para 
Dios; y aun algunos se dexan de venir á bautizar, sigún sé de 
cierto, por el mal tratamiento que les hazen. 

Yo e dicho tantas cosas, para que V. P. me mande anisar quá- 
les de estas tengo de dexar ó tomar para cumphr con mi oficio de 
colateral y cumplirlo ia mejor, si tuuiese ' el del prouincial, y 
aun creo que, los que son, harían mejor los suios , y en todo se 
procedería con más lumbre, si lo tuuiesen. A lo menos del Padre 
doctor entiendo que se vuiera más aplicado al sui o, que lo a he- 
cho, y tanbién se descargaría el P. Francisco de muchas cosas 
que le traen cansado, aunque lleua tan de buena gana su cruç, 
que no se quiere descargar de nada, si V. P. no lo descarga. Y 
alo menester su salud , aunque me pareçe que le e hallado con ' «Difficile videbatur eidem P. Natali collaterales... assignare...; quia 
tamen P. Ignatius, ut instituerentur , scripserat. .. , Provinciali Castellae [Patri 
Araoz, assignavit] Patrem Antonium de Corduba, postquam Salmanticam 
venisset.» Polanco, t. IV, pag. 483, n. 1021.— Quod facilius effectum est,^ 
quia «cum multum detrimenti ex magnis aestibus sentiret Cordubae, et 
theologica studia nondum absolvisset, Marchionissa etiam» ejus mater, id 
optabat. Polanco, t. iv, pag. 460, n. 982. -Rector cordubensis collegit 
P. Alphonsus de Zarate deinde renuntiatus est. 

- Id est, si cognitum haberem officium provincialis, si cognoscerem 
aut scirem regulas provincialis. 28 OCTOBRIS 1554 421 

más carnes y mejor que otras vezes; y no sé si le ahojé, que des- 
pués que vine y le dije esto, se á determinado de no comer aues, 
sino poco de otras carnes, y lo más ieruas, y otros días pescado, 
por cierta interpretación que dize que dió el P. M° Nadal á la 
obediencia que V. P. auía dado en esto al P. Bustamente. Y aun- 
que temo que en mí deue ser esto carne, por lo que lo amo, 
viendo lo mucho que nuestro Señor se sirue de su vida , lo digo 
para que V. P. le mandase que tuuiese más cuenta con conser- 
uar la salud, señaladamente en no hazer abstinencias, sino co- 
miendo siempre aues, ó cabrito algunas vezes, y pocas ó ninguna 
pescado; aunque no vuiese otra indisposición que la de las ven- 
tosedades, que es de harto trabajo *, y aunque lo suele sentir de 
que le vaian á la mano en esto, de esta manera lo hará mejor que 
de otra, 3' podrále V, P. escreuir que le e io informado de lo que 
en esto haze. 

De mi poca cuenta con conseruar la salud del alma, quisiera 
dar larga razón á V. P. , para que con más cuidado se acordara 
de mí; y déxolo, porque sé que tiene V. P. charidad para curar- 
las todas. A los estudios me mandan ir; y porque me aproueche 
algo en ellos, según soi rudo y embaraçado, me descarga el Pa- 
dre de ser rector, aunque me manda tener superintendencia en 
la casa; y aunque me da nuestro Señor fe en la obediencia de es- 
tos oficios, soi tan miserable de mi natural, que, aunque no fuera 
tan moço, e menester quien me rija en todo, Y así pido por cha- 
ridad á V. P., que ó me lo dé, ó pida á nuestro Señor que me 
rija, dándome á sentir su santísima voluntad en todo, y fuerças 
para la. cumplir. Y lo mismo pido á los charísimos Padres y her- 
manos de esa casa y colegio, y dénoslo el Señor á todos para su 
maior gloria y seruicio. En Plasencia 28 de Octubre. D. V. P. 
hijo y sieruo en el Señor nuestro, 

Antonio de Córdova. 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en X.°, el P. M.*^ 
Ignacio, prepósito general de la Compañía de Jesús, en Roma. 

Duplicado. Alia marni: R.ta alli 2 di Giugno. ' Videantur hac de re alibi dicta, Epist. Mixtae, t. m. pag. 501 , annot. l . 422 Epistolae Mixtae— 888 JOANNES NUNES BARRETO 

ALPHONSO DE LENCASTRE 

CONIMBRICA 29 OCTOBRIS I554 

Quoniam, salva obedientia, patriarchale munus, quod ei imponitur, refugere 
non potest, rogat ut cum pontífice máximo ipse Lencastre agat, obtineat ^ 
que commissarium in Aethiopia constitui, cui patriarcha subsit.— Quae- 
dam refert ex libro Francisci Alvarez de aethiopum erroribus. 

t 

Senhor. A graça do Spiritu sancto more sempre em nossas 
almas. Amen. Ainda que V. E. ^ me não conheça, o zelo que sei 
por cartas dos nossos Padres que tem da honra de Deos, e do- 
proueyto das almas que tão caro lhe custarão, me moueo a es- 
creuer esta. 

Vindo a este reino do reino de Fez, honde estiue muitos an- 
nos por mandado de S. A. entendendo em resgate de catiuos, 
me disse o Padre Mtro. Mirão, que auia de ir a Ethiopia, terra 
do Preste João, con a qual empresa folguey em estremo, porque 
he rezão que, pois nosso Redentor Jesux.° tantos trabalhos neste 
mundo por nos passou, nos também por elle os passemos. Mas 
depois me disse que S. A. me tinha electo por patriarcha, o qual, 
pera dizer uerdade, me perturbou muito o animo, e me determi- 
ney, se mo não mandassem meus superiores ou o papa por obe- 
diençia, de o não açeitar, não pollos trabalhos que debaxo de 
taaes dignidades sei que estão, porque jaa a elles estaua offere- 
çido, mas pollo grande perigo que he dar conta de tantas almas, 
o que sintia bem o propheta David quando dizia: Ab occultis meis 
munda me, Domine, et ab alienis parce seruo tuo ^ Tenho es- * Exautographo in voi. Liti. Quadrim. 1553-54, duplici foi., n. 226» 
prius 471 . 

^ Alphonsus de Lencastre, Joannis III orator in romana urbe, de quo 
supra dictum est. 
' Ps. XVIII, i3. 29 OCTOBRIS 1554 423 

cri to por diuersas uias a nosso Padre Mtro. Ignaçio, escusandome 
de tal carrega, mas, segundo ueio por cartas que de laa uierão, 
V. E. e elle trabalhão que S. S. de mo mande em uirtude de obe- 
dientia; pollo qual não posso jaa escusar de por meus fracos om- 
bros a esta tam grandissima carga, porque não pareça que quero 
resistir a uontade diuina, declarada por meus superiores, confian- 
do era sua diuina clemençia que, pois soo por seu sancto seruiço 
açeito esta carga, elle me ajudara com sua graça a leuala, e su- 
priraa con sua infinita sabedoria minhas faltas. 

Peço a V. E. por amor do Senhor Deos, que, jaa que não ha 
outro remedio senão açeitar esta tão pesada carga, peça a sua 
sanctidade que aja na índia huum Padre da nossa Companhia, 
qual o P. Mtre. Ignaçio nomear, que seia commissairo, e tenha 
as uezes do papa sobre mi, e sobre todos os outros patriarchas 
que por tempo forem, pera que ueia o que faço, e me reprenda 
quando for neçessario; e isto sera pera mi grande descanso, por- 
que deseio ter sempre superior da nossa Companhia, e siguir p 
spirito della; e também temo a mudança dos homens, aynda que 
polla bondade diuina estou determinado firmemente de antes per- 
der a uida, que sair huum soo ponto do que me aconselharem o 
nossos Padres que hão de ir commigo; mas são de calidade as 
honras e dignidades deste mundo, que mudão grandes prepósi- 
tos, como foy o de Saul. 

Dame grande animo e déselos de este anno iremos, porque li 
em hum liuro, que fez Francisco Alvarez, os grandes erros em que 
estaa a gente do Preste, e que lhe disserão que estiuerão sem 
patriarcha uinte e tantos annos, por dizer huum preste João, que 
então era, que não queria patriarcha, senão pollo sancto Padre de 
Roma, e não hereges, como erão os de Alexandria; e assi esteue 
sem patriarcha dez annos que elle uiueo, e depois de sua morte, 
seu filho, seguindo a mesma openião, esteue sem patriarcha XIII 
ou XIIII annos, ate que o pouo se queixou a elle, dizendo que 
auia jaa muy poucos clérigos pera seruir as igreias, as quaes per- 
dendosse, se perderia a christandade que tinhão. Forçado por esta 
rezão, consentió uir patriarcha de Alexandria. Creya que estes reis 
se mouerão pollo concilio florentino sub Eugenio 4.**, em que diz 424 Epistolae Mixtae— 888 

que se ajuntarão nelle os patriarchas de Alexandria, Anthiochia 
e Constantinopla com muitos arçebispos e bispos, e se concluyo 
nelle que o summo pontifiçe de Roma era cabeça de toda chris 
tandade, e outras muitas cousas de seruiço de Déos. E em huma 
carta que o preste João Dauid, pay deste, mandaua a S. S.de, diz 
que lhe mandaua hum liuro de Eugenio 4.", em que estas cousas 
se conthem. Diz mais no dito liuro de Francisco Alvarez, que lhe 
disse o patriarcha Marcos, que tinhão huma profecia que dizia, 
que auião de uir christãos do fim da terra a juntarse com elles, e 
que auia de ser regida sua igreia por regedor da igreia romana, 
e que o tempo se compria çedo, pollo numero dos patriarchas que 
tinhão. 

Dou tão larga conta a V. E., porque sei que ha de folgar de 
ser elle o meo pera que cousa de tanto seruiço de nosso Senhor 
aja effecto, que por nossos peccados tantos annos ha não ouue, 
auendo tanta rezào pera isso. Nosso Senhor nos dee graça pera 
que em tudo cumpramos sua sancta uontade. De Coymbra 
a XXIX doutubro de 1554. 

He muy neçessario que V. E. por seruiço de Deos aja de 
S. S.de todo o poder pera os que forem patriarchas, e se alguma 
cousa quiser tirar, podeo declarar nas letras, porque doutra ma- 
neyra nos acharemos muy enleados con escrúpulos, e pouco a 
pouco en sinados que fizeremos e constituyçoês, lhes iremos de- 
clarando o dereito canonico, e o que deuem de ter pera se con- 
formarem com a igreia romana. Seruo de V. E. in Domino, 

JOHAM NUÑEZ. 

Inscriptio: f Ao muy excelente senhor, o senhor don A.** da- 
lemcastro, comendador moor do mestrado de Xpus., do conselho 
del rey nosso senhor, e seu embaixador na corte de Roma. 3l OCTOBRIS 1554 HH9 

EDMUNDOS AUGERIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 3l OCTOBRIS I554 *. 

Epistola quadrimestris. — Socii litterarum studio et scriptioni, tam solutae 
quam ligatae, diligenter se dant.— Proximis frugifera opera impenditur, 
— Societatis Jesu candidati.— P. Lainez honorifice exceptus. 

t 

La gratia et pace di Christo nostro signor sia sempre nei cuori 
nostri. Amen. Multo Rdo. in Xpo. Padre. Per questa V. P. in- 
tenderà quello che il signor Iddio in cotesta città per ministerio 
di sua Compagnia ha adoperato. Questo certo faressimo con mag- 
gior uergogna, si il indicio humano si confacessi col diuino; ma 
poiché Iddio attende al' intentione, et V. P. sa et cognosce la 
uoluntà nostra, più harditamente scriueremo. Et prima diremo 
deUi studij , attento che delli fratelli non occorre altro, se non ogni 
uirtù et progresso nella uia del Signore, il che tanto più pare sia 
degno di lode, quanto più la ulta loro bona ha contradictione. 

Circa li studij adonque dirò breuemente et in uniuersale, che, 
dopo che el dialogo fu recitato con assai satisfattione della città, 
crebbe il numero de studianti, et la fede et il credito uerso la 
Compagnia. Ma sono stati alquanto interrotti per conto delli caldi 
et altri occupationi nelli possessioni, etc.: speriamo che presto si 
cominceranno da donerò et con frutto. Adesso si occupano i mae- 
stri in fare orationi et uersi, et li discepoli in impararle, acciò si 
ricitano in questa renouatione di studij, il che, benché non dia al 
tutto creditto, nientedimeno da admiratione a questo populo assai 
grande, della diligentia et modo uerso li scholari: faccia Iddio che 
ogni cosa sia a suo honore et gloria. 

Adesso resta dire del successo delle cose spirituale, le quali 
uanno per gratia del Signore di bene in meglio, et con questo ' Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 36, prius 55. 420 Epistolae Mixtae— 889 

poco a poco il signor Iddio da materia a questa gente di dar fede 
alla Compagnia. Quanto alli sacramenti, più grande è il concorso 
che mai nella chiesa nostra; et più sarebbe, si li operarij potessero 
bastare al trauaglio. Di qui si uede il frutto nella mutationi della 
vita et altre opere pie di questi deuoti. Oltra di questo predicano 
et leggano li Padri, uno le epistole di santo Paulo, lai tro la do- 
ctrina Christiana, oltra delli altri exhortationi che si fanno quatro 
o cinque uolte la settimana con gran satisfattione et frutto. Questa 
estate passata si sono exercitati nel confessare, uisitare, consolare 
li ammalati delli hospitali, li quali erano qui in gran numero, et 
per la Iddio gratia assai bon frutto nè uscitto, sì per la edifica- 
tione della città, si per la conuersione di quelle pouere anime. Il 
medesimo si è fatto nelle carcere, et in altri luoghi doue sono 
stati chiamati: laus Deo. Non manchano ancora cittadini et altre 
persone, li quali dispongono le soe facende, et temporali et spiri- 
tuali, secondo che Dio dispone per mezo del conseglio delli Padri. 
Molte paci si son fatti, et ancora molte bone opere et eleemosine 
uerso li poueri. Con tutto questo il Signor ua augmentando il 
frutto di questa gente, et da speranza del frutto della Compagnia. 

Resta a dire a V. P. come il signor Iddio ha uoluto augmen- 
tare il numero di questo colleggio, imperochè qui è un giouene, 
nobile di sangue, ma molto più nobile de vertù, il quale si ha de- 
liberato di entrare nella Compagnia, insieme con tre altri suoi fra- 
telli, et cosi speriamo che presto anderanno a Roma, acciò siano 
receuuti: piaccia a sua diuina maiestà di darli perseuerantia. 
Sono, certo, gioueni di grande speranza. Sono altri di simile uo- 
luntà, li quali forsi anderanno presto a Roma per questo mede- 
simo effetto, benché non li manchino contradittione di parenti; 
de maniera che cominciano alquanto gustare et cognoscere la 
Compagnia in questa città. 

Questi giorni il P. M. Jacobo Lainez *, passando di qua, uisitò 
la signoria di monsegnor vicelegato % il quale li fece grande 

* Ms. Laygnez. 

^ Michael della Torre, cenetensis episcopus, cui Thomas Caselli, O. P., 
episcopus Cavae, successit. Polanco, t. v, pag. 68, n. 152 et pag. 70, 
n. 158. 3l OCTOBRIS 1554 427 accoglenza, et promesse tutto quello che potria fare uerso la 
Compagnia. Predicò esso Padre nel domo, non con minore ad- 
mirationeche frutto. Similmente ancora il signor vicario ' tuttauia 
più si stupisce della Compagnia, et non cerca altro, eccetto com- 
modità di giouarla. Il senato ancora et tutti li altri amici molto si 
dolgono della poca cura che fino adesso hanno hauuto della Com- 
pagnia, et che tanto bene non han cognosciuto. Ha rescritto la 
città al Rmo. et Illmo. cardinale " sopra del fundamento di questo 
collegio, acciò li proueda di entrata, et questi giorni passati fu- 
rono designati al collegio qualche somma non poca de denari 
Sichè pare che il Signor, come è uero, per insino adesso habbia 
permesso li contradictioni per prouarci, acciò da poi più ridon- 
dassi in gloria sua et in utiUtà del próximo: ipsi gloria in sécula. 
Questo è, Rdo. Padre, quello che questi quattro mesi passati in 
uniuersale si è fatto. Non resta altro, si non raccomandarci humil- 
menti alle santi sacrificij et orationi di V. P. et di tutti Padri di 
Roma. Di Peruggia a 1' ultimo d' Ottobre 1554. D. V. P. seruo 
in Christo inutile. 

Emondo Augerio. 
Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Ignatio 
de Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù, in Roma. 
Alia manti: Quadr. * Marcus Antonius Gradini, «qui ab initio Collegii fautor fuerat, et ita> 
quantum commode potuit, de nostris beni mereri perseveravit.» POLANCO, 
t, V. pag. 62, n. i32. 

* Fulvius de la Corna, cardinalis perusinus. 

' Scripserat librarius: alquanti fundi, sed, hoc deleto, ipse, ut est in 
textu, emendavit. 428 EPISTOLA.E MiXTAE — 8go soo 

ALPHONSUS LOPEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONCHA. 3l OCTOBRIS I554 

Patrem Carvajal Vallisoletum petiisse, dicit. — Concham, collegii rector, 
Lopez venit. — Proximis dat operam. — Diplomata pontificis desiderantur. 

JHS. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. La gratia y paz de Jesu 
Christo nuestro señor sea en nuestro continuo fauor. Amén. Lo 
que deste mes ay que hazer saber á V. R. es, cómo los hermanos, 
que aquí están, van continuando con aprouechamiento sus sólitos 
exercícios de letras y spi ri tu. El P. Caruajal, que estaua aquí 
por orden del P. Francisco fué á Valladolid; y así yo quedé solo 
con estos tres hermanos, con muchas occupaciones de confesiones 
y de visitas de algunas personas principales. 

A la marquesa de Cañete muy cercana parienta del P. Fran- 
cisco, he visitado algunas vezes, porque pidió al doctor Vergara, * Ex autographo in voi. E, n. l35, prius 329. 

- Initia collegii conchensis fuse tradunt Litt. Quadr., t iii, pag. 86-88, 
ac maxime Polanco, t. IV, pag. 424, n. 915 et seqq. 

^ «D. Andres Hurtado de Mendoza, segundo marqués de Cañete^ guar- 
da mayor de la ciudad de Cuenca y montero mayor del rey, sirvió con valor 
y buen éxito al emperador Carlos V en las campañas de Alemania, Flandes, 
Túnez y Argel, y fué virey y capitan general del Perú, donde murió en 
1560, estando casado con D.* María Manrique, aya de las infantas, hijas de 
Felipe n, é hija ella de D. Garci Fernandez Manrique, tercer conde de 
Osorno, presidente de los consejos de Indias y Ordenes, y uno de los cua- 
tro gobernadores, que, al marchar á Flandes, dejó en España Carlos V. Hi- 
jos de aquel matrimonio fueron D. Diego Hurtado de Mendoza, tercer mar- 
qués de Cañete...; D. García...; D. Francisco, canónigo con dignidad de 
tesorero en la catedral de Cuenca; D. Pedro, canónigo de Cuenca y arce- 
diano de Huete; D. Hernando, de la Compañía de Jesús; D. Juan, del Con- 
sejo Supremo de la Inquisición; D.* María de Mendoza, que casó...; Doña 
Inés Manrique, dama de la Reina D.^ Mariana de Austria; D.* Isabel, Doña 
Mariana, D." Francisca, monjas.» Burgos, Blasón de España, 1. 11, pag. 149 I NOVEMBRIS 1554 429 

y después á mí también, cada semana á ella y á sus hijas hiziese 
vna plática, y assi lo he hecho. Parece hazerse fructo, assi en 
ella como én criados y criadas, y bien entiendo sería más, si mi 
encogimiento no lo impidiese; déme el Señor libertad con que le 
sirua, y aparte de mí los respectos que lo impiden. 

A vna persona de qualidad se han dado los exercicios para la 
confesión general, porque exactamente no ha podido; agora dize 
los querría hazer más cumplidamente adelante, por parescerle no 
quedar quieto. Es persona pública, y será parte de mucho fructo. 

No se ofresce otra cosa que auisar á V. P., más que estamos 
siempre sin bullas, y son necessárias para exámenes, y para otras 
cosas que cada día suelen ofrescerse. En los sanctos sacrificios y 
oraciones de V. P. humilmente me encomiendo. 

Jesús sea con todos. De Cuenca vitimo de Octubre de 1554. 
De V. P. indigno hijo y sieruo en Christo, 

Alonso López. 

t 

Inscriptio: Jhs. Al muy Rdo. Padre nuestro en Christo, el 
P. M. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía de 
Jesús, en Roma. 

Alia manu:R. ta al primo de Gennaro. 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA I NOVEMBRIS I554 *. 

Ducissa Renata verae edit conversionis et perseverantiae signa.— Illam pa- 
riter sequuntur virgines ab obsequiis. — Laetitia inde percepta immor- 
talesque Deo actae gratiae. 

t 

La diuina gratia et amore del saluatore nostro Giesù Christo 
habbiti sempre con nuoi. Amen. 

Credo che non potria tanto scrire alla P. V. del buono et * Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 69, prius Il3. ^30 Epistolae Mixtae— 891 

santo progresso che facciamo con madama, quanto lei desidera 
però gli fo a sapere, come hieri confessai per la seconda volta 
detta madama con le suoe figliuole Illme. et suoe gentildonne et 
donzelle, et hoggi, il di de tutti Santi, gli ho detto la messa, pre- 
dicato, benché breuemente, et communicato il S. N. I. X.; et 
o-ià siamo conuenuti insieme che el se confessará et communica- 
rà quattro volte Tanno, in pasqua, nádale, et gli altri duoi diche 
el me parerà. Per adesso questo me basta, sperando che incre- 
mentum dabit Deus ^ et dominus noster Jesus X.s Certo, non 
posso assai esprimere alla P. V. la consola tione che piglio in ve • 
dere le suoe donzelle et altri de casa oldire la messa con tanta 
deuotione, et fare le ceremonie sante comme li altri. 

Et nella lettione delli articoli sono attentissime et retengono 
bene: hanno la vita di santi [in] volgare, et legono dentro assai, 
et fanno ogni cosa che dicogli donerei fare. Et sappia la P. V. 
che non ho datte altre penitentie questi di, che vna volta la co- 
rona et vna volta le lithanie, per confirmarle meglio circa l'orare 
li santi. E vero che insieme ho commandato a madama de dire 
tre volte il di: Domine, adauge mihi fidem et m" ha promesso 
farlo voluntieri. 

Soleua mangiare carne il sabbato, col consenso pur del me- 
dico, per la sua indisposi tione, et per essere stata cosi nudrita da 
fanciullezza; ma già ne mangia più, et m' ha detto volere viuere 
come sua Ecc. za viuerà, et mangiare carne, quando ne mangia- 
rà, etc. 

Questa sera S. Ecc. za r ha visitata con gaudio spirituale, et 
suo contento nel Signore nostro de sua perseuerantia et accresci- 
mento. 

La diuina bontà et misericordia gli dia di continuo aiuto, et 
a nuoi gratia de non mancare de l'ufficio nostro verso lei et 
tutte le anime de Christo nostro signor, il che speriamo farà me- 
diante le orationi de la P. V., nelle quale molto si confidiamo ' Vide epistolas superiores ejusdem Pelletarii. 
- I Ad Cor. ih, 7. 
^ Lue. XVII, 5. 2 NOVEMBRIS 1554 ' 43l 

nel Signore nostro. De Ferrara il primo de Nouembre 54. De 
la P. V. figliuolo indegno nel S. N. I. X., 

GlOUANNI PeLLETARIO. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il P. M.° Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia de Jesù, a Roma. 
Alia manti: R.ta alli 15 del medesimo. 

JOANNES DE MENDOZA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

NEAPOLI 2 NOVEMBRIS I554 

Rescribit Ignatio, qui Ascanium Colonna, in arce Castelnuovo detentum, 
Mendozae, ejusdem arcis praefecto, commendaverat. — Capta scribendi 
occasione, Ignatio vicissim vult se commendatum, ut tandem ipse voti 
compos fiat. 

t 

Muy Rdo. señor en Xpo. Padre. Receby la carta de V. R. de 
los 14 de Octubre % y con ella, cierto, muy gran contenta- 
miento; porque la e tenido por muy gran argumento de que nues- 
tro Señor será seruido de cumplir los deseos de su seruiçio. Por- 
que no obstante que parece que fué la ocasión de querer V. R. 
escreuirme, el encomendarme el seruitio de aquel cauallero % to- 
dauía pienso, y tengo por muy creydo, que nuestro Señor mouió 
á V. R. á esto, para que con esta ocasión conocyese yo, por lo 
que V, R. me scriuía, quen una cyerta manera se me avía cum- 
plido mi deseo. Con esto tendré más certenidad cada día de mi 
uoluntad: y ansí suplico á V. R. quen sus oraciones, y de toda ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 81, prius 151. 

- Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 338-340, quo in loco, annot, 2, 
multa paucis dicuntur de Joanne de Mendoza, nosque etiam suo loco de 
egregio hoc juvene, Societatis candidato, dicemus. 

^ Ascanius Colonna, quem Ignatius Joanni de Mendoza, arcis de Ca- 
stelnuovo praefecto, ex animo commendarat. Porro ille. Caroli V, ftimpe- 
ratoris, jussu captus, et eo deductus fuerat». Polanco, t. iv, pag. 188, 
n. 402. Vide quid in ejus laudem scripsit Ignatius, Cartas, 1, c , pag. 340. 432 . ' Epistolae Mixtae— 893 

la casa, sea mi intención ofrecida á nuestro Señor, para que por 
su infenita bondad, y por la necesidad que yo dello tengo, se sirua 
de amostrar eli efeto della. Y ansina , asta que la noluntad del 
Señor nos dexe conbersar, reçyberé muy gran merced y consuelo 
con cartas de V. R., porque me pareçerá que asta entonçes, con 
leellas, estaré metido en lo que deseo. 

Quanto á lo de aquel cauallero, mucho más agora deseo ser- 
uille; y tanto , que no puede llegar la obra al deseo. Pero Dios 
será aquel señor que le satisfará, y á mí en ello, porque, cierto, 
se lo deseo, viendo quári prencipal señor es en su trato y manera, 
y quán allegado á Dios. 

Y con esto ago fin, deseando lo que sé que V. R. encomienda 
al Señor, por relación del maestro Salmerón. 

Nuestro Señor sea con V. R., y le conserve en su gracia. De 
Nápoles á 2 de Nouiembre 1554. Besa las manos á V. R., 

Don Juan. 

Inscriptio: f Al muy Rdo. señor y en Xpo. Padre, el Padre 
miser Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía del 
Jesús, en Roma. 

Alia manu: Di don Giouanni de Mendoza. 

JOSEPHUS... 

ex commissione Patris Gundisalvi de Silveira 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

OLISIPONE 4 NOVEMBRIS I554 

Litteras, Conimbrica acceptas, festinanter mittit. — Ut cito expediantur 
aethiopica negotia, cum tempus urgeat, efflagitat. 

Padre mío. Aora venieron estas cartas de Coimbra, después 
de los emboltorios ya seren dados; y por quanto el correo está * Ex schedula autographa in voi. D, n. 238.— Ejusdem schedulae ex- 
stant in eodem vo]., n. 238 bis, 238 ter, alia duo exempla, quae scriptionis 
die careni. 5 NOVEMBRIS 1554 

para partir, hazemos otro maçete con estas cartas del P. loan 
Nunez, por comisión del P. Mirón, que es ydo a Euora anteyer, y 
dexó muy encargado que embiásemos estas mismas cartas por 
muchas vías '. Y perdone V. R. de poner mucho porte nellas, 
porque los mercaderes no las quieren aceptar de otra manera, y 
por tanto van. Por vía de Lión y Flandes costan mucho. 

Por charidad que hagan por embiar templano el despafcho, 
porque suelen partir las naos á la entrada de Março, y acá tene- 
mos por çierto que verna [á] tiempo, porlo qual el P. Mtro. Mi- 
rón embía hazer provisión para la viaje. Dios nos haga a todos 
santos. De San Roque 4 de Nouiembre de 1554. Por comisión del 
P. don Gonzalo, indigno sieruo, . 

Joseph. 

Inscriptio: f Al P. Polanco. JOANNES DE HUBILLA 
PATRI JOANNI DE POLANCO 

OGNATO 5 NOVEMBRIS 1554 -, 

Moventur nonnulli ad collegia Societati aedificanda. — Pacem Ochoa inter 
dissidentes conciliat. — Sanat aegrotos. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. y charíssimo Padre mio en Christo. Pax Chri- 
sti, etc. Esta me mandó screuir á V. R. el P. Miguel % nuestro 
rector. Las cosas daquá ya V. R. las terná entendidas por otras 
que se an scripto el mes passado se offresçió vna peregrinaçión 
para Nauarra, á ver vnas casas, que vn doctor Sanctacara ^ las 

' Vide supra, epist. 888. 

Ex autographo in voi. F, duplici folio, n. loi, prius 519. 
' Michael Ochoa. 
* Vide epist. 843. 

^ Medicus insignis reginae Joannae, Caroli V matris. Illius nomen non 
exprimunt Litt. Quadr., t. iii, pag. 50, Polanco, t. rv, pag. 433, n. 931, 
ubi de hoc negotio fit sermo. Nec nunc primum de ilio agitur; nam in 
epist. 390, 20 Septembris 1551 data, jam hoc agi coeptum est. Epist. Mixtae, 
t. n, pag. 595. 

EpiSTOLAE MiXTAE, TOM. IV. 28 Epistolar Mixtae— 894 

•daba. No se ha resçeuido, por ciertos inconuenientes que ay en 
ella, avnque el pueblo es de los meiores que ay en Nabarra. Llá- 
mase Olite donde predicó vn domingo, y quedaron muy con- 
tentos. En este lugar ay algunos clérigos, que querrían entrar 
en la Compañía, y otros á quererlos hazer los exerçiçios (gloria 
á Dios). 

Daquí fuimos á Pamplona ha ablar con el obispo -, el qual 
tiene gran desseo de que se aga el colegio en Estella. También 
abló al virey ' y á otros, que para ello podrán dar fauor. V. R. lo 
encomiende á Dios, y lo mismo pide el Padre rector al Padre don 
Diego \ 

En Pamplona se ie vinieron vnos de la tierra al Padre, á pi- 
dirle de charidad que se llegase á su tierra, á entender sobre 
çiertas riñas que abía entre los clérigos: mediante el fauor del 
Señor se quedaron amigos, y todos quedaron consolados por la 
yda del Padre, donde estubo 6 días. Porque sé que V. R. holga- 
rá [de ello, le diré] que otra vez pasó el Padre este camino de á 
su tierra, y alió en vna benta á vnamuger, que estaua muy fati- 
gada de calenturas, y le dixo al Padre, que ella bien podría dar 
otra meior mula que [la que] él tra3^a. Quiso Dios que dentro de 
quatro días ella estubiese sana. Esta vez [curó el Padre] al hués- 
pede de la casa misma con vn hijo suyo, que staban con calentu- 
ras, y á la buelta los aliamos sanos, y nos hizieron muchos rega- 
los: gloria á Dios. 

Aquí al presente se entiende en algunos negoçios, y visitar 
enfermos, y otros exerçiçios espirituales. Todos los de este cole- 
gio están buènos, y se encomiendan en las oraçiones de V. R. y 
de todos los Padres y hermanos, y con todos sea Jesús. De Oña- 
te á 5 de Nobiembre de 1554. Por comissión de nuestro Padre 
rector, de V. R. indigno sierbo en Christo, 

t 

JOANNES DE HUBILLA. 

t 

^ Ms. Ollite, donde pr edicto. 

- Alvarus Moscoso, cujus pro Societate testimonium infra exhibebimus. 
^ Beltranus de ]a Cueva, dux III de Alburquerque. 
* P. Didacus de Eguia. 6 NOVEMBRIS 1554 435 

Inscriptio: Ihs. Al muy Rdo, y charíssimo Padre mío en 
Christo, el P. Mtro. Polanco, de la Compañía de Jesús, etc., en 
Roma. 

BARTHOLOMAEUS DE BUSTAMANTE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PLACENTIA 6 NOVEMBRIS I554 

Virorum principum erga Societatem Jesu studium singulare.— Nova collegia 
offerunt instituenda, marchio de Villena, antistes ovetensis et comes de 
Oropesa. — Venit Borgia Septimancas , Salmanticam , Placentiam, — 
Conciones habet.— Socios in diversas partes mittit. — Faustus Societatis 
cursus et incrementam. 

t 

Ihs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en Christo. La summa gracia y amor 
«terno de Dios nuestro señor sea siempre en fauor y ayuda 
de V. P.t 

Después de scripta la que va en este pliego, del P. Francisco, 
me mandó su reuerencia escreuir esta, en que diese aviso á V. P. 
de lo que después de la del mes pasado se ofreçe que saber, de- 
más de lo que en su carta dize ; porque cada día ay cosas nue- 
uas, que por medio del Padre obra la diuina mano en augmento 
de la Compañía y mucha edificación de los próximos. Sean da- 
das infinitas gracias al principal author destas obras, que así se 
digna de licuar adelante lo que en su sancto nombre y con zelo 
de su mayor gloria y diuino seruicio se comiença. 

El marqués de Villena - se ha mostrado tan deuoto, mediante * Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 143, prius 355, 356. 

* Didacus Lopez Pacheco, dux III de Escalona, marchio de Villena, de 
quo videantur Epist. Mixtae, t. m, pag. 2l3. — BuRGOS, Blasón de Espa- 
ña, t. II, pag. 317, tempus omittit ejus mortis, qua omissione ansam prae- 
buit ut confunderetur Didacus cum Francisco Pacheco, duce IV de Escalo- 
na, marchione etiam de Villena, qui fato cessit 2 Aprilis I574. At ex Po 
LANCO, t. VI, pag. 629, n. 2710, discimus illum quidem anno 1556 diem su- 
premum obiisse. 436 Epistolae Mixtae— 895 

la comunicación del P. Francisco, la qual ha tenido muy conti- 
nua el tiempo todo que S. R. ha estado en Valladolid, que se ha 
offreçido á hazer vn collegio en Belmonte, que es villa muy prin- 
çipal suya, donde ay iglesia collegial, y da harta priesa y impor- 
tunidad sobre ello; porque entienda V. P. que, aunque acá se tiene 
todo miramiento en el acceptar de nueuos collegios , se ofreçen 
muchos de señores, á quien no se puede dexar de tener respecto, 
guardando siempre lo que de la voluntad de V. P. tiene enten- 
dido el P. Francisco, que estas fundaciones se admitan con aduer- 
tençia de que por aora la Compañía no se obligue á más de lo que 
cómmodamente puede. 

Quanto al proueer de personas, hasta tener las que son me- 
nester para que en perfectión se pueda cumplir con muchos, es- 
pérase en la diuina bondad, que, pues en tanto número augmenta 
los collegios, que no menos acrecentará el número de los que 
son menester para morarlos ' . Ha labrado el marqués en la nues- 
tra de Valladolid ciertas pieças y refectorio á su costa, de manera 
que abrá ya cómmoda habitación allí para diez ó doze personas; 
aunque, vista todavía la gran estrechura de aquella casa, special- 
mente para en vn pueblo, donde ay audiençia real y vniuersidad, 
y donde asímesmo la corte suele residir muchas vezes, que todo 
esto haze grande el concurso de los que á ella acuden , se 
animó S. R. á intentar la compra de vna del vizconde de Alta- 
mira que está pared en medio de la nuestra, sin la qual no se 
podía dilatar, y fuera forçado dexarla y buscar otra, que, según 
la carestía de las de aquel pueblo, no se hallara á comprar sin mu- 
cha summa de dinero. Y aun fuera harto acertamiento hallarse en 
cómodo sitio, qual es el de la que se ha comprado, que cuesta 
tres mili ducados, los quales se ha ofreçido de dar la prinçesa 
y con esta confiança , mediante la gracia del Señor , se hizo el 
concierto, y se çelebró la compra, con fianças que se pagarán den- 
tro de vn año los dichos tres mili ducados. ' Ms. morarlas . 

* Alphonsus Fernandez de Rivero, vicecomes de Altamira. Polanco, 
t. IV, pag. 396, n. 855, annot. 3, et pag. 438, n. 942. 
^ Joanna de Austria, Caroli V filia. 6 NOVEMBRIS 1554 437 La mucha voluntad que el obispo de Ouiedo * auía mostrado 
por sus letras al P. Francisco, de que en su obispado se fundase 
collegio de la Compañía, y la instancia que sobre ello hazía, 
mouió á S. R. á darnos dende Valladolid al hermano Tello, olim 
don Hernando Tello, y á mí, vna peregrinación para yr á ganar 
el jubileo que en la iglesia de sant Saluador de aquella ciudad se 
ganaua este año de 54 por todo el mes de Septiembre, para que 
mejor dispuestos por este medio , tratásemos de lo de aquel col- 
legio con el obispo, al qual hallamos en Cea, lugar del marqués 
de Denia, su hermano treynta leguas de Ouiedo, que estaua de 
camino para aquella ciudad, de quien fuimos recebidos y trata- 
dos con mucha charidad, la tarde que llegamos, y aun quisiera 
detenernos allí hasta su partida, por licuarnos consigo, y se ofre- 
cía á enbiar mensagero propio al P. Francisco. No dimos á ello 
lugar, así porque, auiendo nosotros de yr á pie, pudiésemos llegar 
á Ouiedo al tiempo quel obispo, como porque, si llegásemos an- 
tes, pudiésemos exercitamos en algunas obras del diuino serui- 
cio con los próximos en aquella tierra, que tan necesitada está de 
doctrina. Pues, auiendo de entrar en ella la Compañía y tratar 
desto el obispo, conuenía que se tuuiese alguna noticia de nues- 
tros exerçiçios, en lo que toca al prouecho del próximo; lo qual 
por la bondad diuina se hizo con algunos sermones que prediqué 
por la tierra cerca de Ouiedo , yendo en compañía del visitador 
del obispo, que se quiso andar con nosotros, y nos quedó tan afi- 
cionado, que ya en Ouiedo le tenían por de la Compañía. Y aun 
no está fuera de serlo, cesando cierto impedimento que por algu- 
nos días le obhga á entretenerse en el cargo. Es vn muy buen 
subjecto, así en discreçión y letras, como en experiençia de ne- 
gocios. Nuestro Señor le encamine en su seruicio, pues muestra 
desseos de acertar en lo mejor. ' Christophorus de Rojas et Sandoval. Polanco, t. iv, pag. 591, 
n. 1257, quo in loco haec, a Bustamante scripta, usurpata sunt. Infra ipsius 
episcopi ad Ignatium epistolam dabimus. . 

- Ludovicus de Sandoval et Rojas. Epist. Mixtae , t. 11, pag. 157, 
annot. 2. 438 Epistolae Mixtae— 895 

El obispo llegó á su iglesia vna semana después de nosotros^ 
y luego començó á tratar muy de veras lo del collegio , propo- 
niendo todos los medios que se le podían ofrecer para el buen 
efecto de aquella fundación. Y si tuuiera la posibilidad como el 
ánimo, déuese creer que no se contentara con sólo vn collegio; 
mas, como, según su mucha charidad y las neçessidades con que 
ha de cumplir, es poco lo que para esto tiene de renta, no puede 
llegar la facultad á su buen desseo. 

Por vna letra que el obispo scriuió al P. Francisco, y por las 
copias de vn memorial que á mí me dió en Çea, y de vn capítulo 
de otra carta para S. R., que con esta ván, entenderá V. P. la 
gran voluntad que tiene á esta obra que pretende. Los sitios que 
ofrece no son para collegio, porque, aunque son muy graciosos ,^ 
de frescuras, fuentes y mucha deuoçión , no tienen la commodi- 
dad que se requiere para los studios. Porque algunos de los di- 
chos sitios están en despoblado , y otros en lugares pequeños, 
donde no podrían concurrir studiantes: ni en todo el obispado ay 
donde se deua hazer, sino en la mesma ciudad de Ouiedo, y allí 
podrá el obispo aplicar la renta destos lugares que ofrece, como 
yo le dixe tratando desta materia. Finalmente, como todos los di- 
chos medios dependen de la voluntad del emperador, y esta se ha 
de ganar, venido su magestat á estos reynos , como en breue se 
espera, no ha querido el P. Francisco desahuziar al obispo, hasta 
saber de V. P. lo que manda sobrello, presupuesto que aquella 
tierra es bien neçessitada de doctrina y buena instrucción, y que, 
dado caso se vuiese de hazer en ella collegio , y que tuuiese al 
presente el obispo con qué asegurar la fundación dél , no se mo- 
raría tan presto, que pusiese en necesidad á la Compañía de en- 
biar luego gente á él. Y plazería al Señor que, para el tiempo que 
se huuiesen de enbiar, no faltasen, como se espera, hartos opera- 
rios en la Compañía : pues por lo menos creo que pasarían pri- 
mero cinco ó seys años, mientras el edifiçio se pusiese en perfe- 
ctión para poderse morar. 

Partió el P. Francisco de Valladolid para Plasençia víspera de 
san Francisco, y vino de camino á Simancas, donde dexó asenta- 
das las cosas de aquel collegio, proueyendo que quedase al pre- 6 NOVEMBRIS 1554 sente por superior en él el P. M. Baptista que estaua en Me- 
dina del Campo con otro sacerdote y tres hermanos ; porque el 
comendador Mosquera ' se profiere á mantener cinco, aunque no 
está por la capitulación obligado más de á quatro. 

Vino de Alcalá el bachiller Pero Sánchez, que es buen latino, 
para lector de gramática. Su R. partió de allí para Salamanca, 
descuidado de aquella casa, por quedar el Padre doctor Araoz tan 
cerca della, en Valladolid, de donde muchas vezes la podrá visi- 
tar y proueer en lo que se offreçiere. 

De Simancas vino el Padre á Salamanca , donde ordenó así- 
mesmo lo de aquel collegio, sacando dél al P. Juárez '\ natural 
de Cuenca, que estaua allí por rector, para enbiar á Seuilla á tra- 
tar con la duquesa y conde de Niebla * y los demás deuotos de 
la Compañía, sobre la casa que se ha de tomar de prestado para 
poder estar los que con S. R. allí fueren á entender en la funda- 
çión, y disponer lo necesario, attento á que el P. Villanueua por 
aora no podrá yr, así porque el obispo de Plasencia ^ sentiría 
mucho que tan presto dexase lo de aquí, como porque creo con- 
uerná dar vna vista al Dr. Vergara, que le pide para tratar con 
él de desenbaraçarse y disponer de sus beneficios, lo qual hecho, 
dize que no queda cosa que estorue el efecto de su determina- 
ción á la Compañía. 

Quedó en Salamanca por rector el P. Hernández % que pa- 
reció al P. Dr. Araoz ser conueniente para el gouierno de aquel 
collegio, y así partió S. R. de aquella ciudad, y llegó á esta á 
los 14 del pasado, donde fué muy bien recebido de todos los 
principales, así del clero com(3 de los caualleros, porque de todos * Joannes Bta. Sanchez. 

- Joannes de'^Mosquera, de quo multa scriptores nostri. Vide ad rem 
Polanco, t. iv, pag. 589, n. 1253 et seqq. 

^ P. Joannes Juarez, qui etiam Xiiarez et Suarez dicitur. 

* Anna de Aragon et Gurrea et Joannes' Alphonsus de Guzman el 
Bueno, duces Methymnae Sidoniae, comités de Niebla, etc. POLANCO, 
t. IV, pag. 465, n. 994, annot. 2. 

* Gutierrius Vargas de Carvajal, de quo iterum redibit sermo, epist. I 
Jan. 1555- 

^ Bartholomaeus Hernandez. 440 Epistolae Mixtae— 895 

ha sido S. R. visitado, y han mostrado gran contentamiento de 
la venida de la Compañía á esta ciudad. Predicó S. R. en la igle- 
sia mayor, día de sant Simón y Judas, y concurrió al sermón la 
gente que pudo caber en ella: y cierto quedaron muy edificados 
dél , porque specialmente concurrió aquel día nuestro Señor 
con S. R. en aquel sermón, que fué vno de los mejores y más 
prouechoso[s] que ha predicado. Y así le han buelto á importunar 
que predique el sermón de los defunctos, que suele ser aquí el lu- 
nes de la dominica infraoctaua de todos Sanctos, lo qual aceptó, 
por ver la deuoción con que se lo pidieron, aunque auía tenido, vn 
día antes que se lo pidiesen, la indisposición de sus reumas, con 
vna calentura de que, gloria al Señor, fué luego libre, que no le 
duró sino vna noche. 

El conde de Oropesa ', que es vn señor muy christiano, y * Ferdinandus Alvarez de Toledo, comes IV de Oropesa, de quo et de 
ejus fratre, Francisco de Toledo, prorege deinde peruano, frequens est in no- 
stris annalibus sermo. Polanco, t. iv, pag. 593, 594, n. i26o-i263; t. v, 
pag. 413, n. 1104, pag. 466, 467, n. 1264. -De his scribebat Borgia, rogatus 
a Philippo II, apud Alcazar, l. c, pag. 376-378: «El Conde de Oropesa es 
muy bastante y recto (para la Presidencia del Consejo real), y de grande zelo 
y virtud, y tiene también algunos pleytos, aunque pocos, y el inconveniente 
de deudos; mas tras esto, es vno de los que el mundo tiene echado ojo para 
esto, por su gran talento y exemplo: tiene falta de salud; aunque ahora está 
mejor de lo que suele: y aunque no tiene inclinación á salir de su casa, al fin 
haria lo que V. Magestad le mandasse, como todos son obligados... Don 
Francisco de Toledo, hermano del Conde de Oropesa, es Comendador en la 
Orden de Alcántara, y es hombre de mucha christiandad y prudencia, y 
tiene mucho talento, y gran quenta de negocios en los de su Orden; y assi 
en los officios, que en ella ha tenido, ha mostrado tener para este (para Pre- 
sidente de Ordenes) todas las partes, que se pueden pretender: será muy 
buen voto el suyo, assi en lo de la guerra, como en lo de la paz.» Burgos, 
Blasón de España, t. iv, pag. 294, hunc Franciscum de Toledo «virey del 
Perú» facit fratrem Francisci Alvarez de Toledo, comitis III de Oropesa; 
illum vero esse fratrem Ferdinandi, comitis IV, aperte dicit Alcazar, c, 
t. II, pag. 274: «Don Fernando Alvarez de Toledo, Quarto Conde de Oro- 
pesa, Señor de conocida virtud en estos Reynos de España, siendo por ex- 
tremo devoto de la Compañía, deseó tener cabe sí algunos de los nuestros. 
Don Francisco de Toledo, su hermana, Clavero Mayor de la Orden de Al- 
cántara,... (y á quien vimos partir á su Vi-Reynato de el Perú, muy conso- 
lado por llevar consigo... mission de Jesuítas), avía tenido desseos grandes 
de fundar Collegio de la Compañía en Oropesa.»— Denique de comité IV de 6 NOVEMBRIS 1554 441 muy principal en qualidad y quantidad de hazienda , cuya tierra 
- corjfina con esta ciudad, tiene gran deuoçión y amistad con el 
P. Francisco, y, sperando su venida á esta tierra, avía preuenido 
á S. R. diuersas vezes con letras, que, llegado á ella, quisiese con- 
solar su casa con uisi tarla. Y así, pocos días después que auía ve- 
nido aquí, se partió S. R. para Jarandilla *, que es vna villa del 
conde, 9 leguas desta ciudad, donde á la sazón estaua con toda su 
casa. Detúuose allí ocho días, que se pasaron todos en fiestas pró- 
prias de la Compañía, que fueron sermones y continuas pláticas y 
auisos spirituales, confessiones y comuniones de los condes y de 
don Francisco de Toledo, hermano del conde. Y por estar la ma- 
teria tan dispuesta, creo obró nuestro Señor en ellos gran mise- 
ricordia en mouerse y animarse mucho , con su diuina gracia , y 
con la santa doctrina y buen exemplo del P. Francisco, á lleuar 
adelante la virtud, y tentar de poner por obra sus buenos des- 
seos. 

El conde y don Francisco de Toledo, su hermano, y don Die- 
go de Toledo, su tío, se han juntado á entender en que se haga 
collegio de la Compañía en Oropesa, porque entre todos se ofre- 
cen á le dotar. No se ha tomado con ellos resolución; y en caso 
que vuiese de auer efecto, sería teniendo siempre atención á que 
primero se acabase el edifiçio y tuuiese suficiente dotaçión, que 
se enbiase gente á él, como cree el Padre que V. P. lo quiere, 
porque se cumpla con los coUegios que stán aceptados. Aunque, Oropesa agit ad annum 1556 Sandoval, Historia del Emperador Carlos V, 
lib. ult., § 12, cum ait: «El conde de Oropesa, don Fernando Alvarez de To- 
ledo, que fué un caballero de los discretos y ejemplares de su tiempo, se 
mostró muy servidor del Emperador, y visitábale á menudo en este reco- 
gimiento. Preguntábale el Emperador por el Padre Francisco de Borja, que, 
dejando el ducado de Gandía, se había recogido en la Compañía de Jesus.., 
y que ¿cómo no le visitaba? El Conde lo escribió al P. Francisco de Borja, y 
así hubo de venir, y el Emperador se holgó mucho...» Cf. Gachard, 
Retraite et mort de Charles-Quint au monastère de Juste, t. i, pag. 397. — 
Comitis vero uxor erat Beatrix de Monroy et Ayala, comitissa II de De- 
leitosa. 

' ((Jarandina, v. con ayunt. en la prov. y aud. terr. de Cáceres (21 
leg.), part. jud. de su nombre, dióc. de Plasencia.» Madoz, Diccionario^ 
t. IX, pag. 594. 442 Epistolae Mixtae— 895 

siendo tal la commodidad de aquella tierra para collegio, y tan 
conueniente, corno se dize, auiéndole de auer en Toledo, corno 
se spera, y tanbién en esta ciudad ofreciendo bastante dotaçion, 
si todavía el conde hiziese instancia por vn par de personas por 
su consolaçión, y para encomendarles el cuidado del edificio, no 
parece sería conueniente desahuziarle desto. V. P. mandará en 
todo lo que más conuenga á la mayor gloria del Señor y augmen- 
to del diuino seruicio. 

El P. Francisco pide á V. P. le mande dar auiso, si avrà or- 
den de pasar su santidat las pensiones que algunos obispos, coma 
es el de Oviedo y Pamplona ofreçen sobre sus obispados, 
para fundar y dotar coUegios de la Compañía en ellos, teniendo 
el consensu de su magestat; porque espera S. R. que, venido á 
estos sus rey nos, se podría alcançar este consensu, atento al pro 
uecho que de la Compañía se deue esperar en los tales obispa- 
dos, y la instancia que sobre ello harán los mesmos prelados á su 
magestat, según lo que muestran desear esto. 

En gran cuidado nos ha puesto á todos los hijos de V. P.t lo 
que de allá se ha scripto de su indisposición; piega á la di- 
uina magestat sea seruido de nos consolar con la buena nueua 
de su salud, pues tanto en ella nos va El que es verdadera 
salud nos la dé á todos en el alma, con el don de su santa gracia 
para sentir y cumplir enteramente su voluntad. De Plasencia 6 
de Nobiembre de 1554. De V. P.t menor hijo e indigno sieruo en 
el Señor nuestro. Por comissión del P. Francisco, 

Bustamante. 

■f 

Inscriptio: Jhs. Al muy Edo. Padre nuestro en Christo, el 
Padre M. Ignatio de Loyola, prepósito general de la Compañía 
de Jesús. En Roma. * Alvarus Moscoso, episcopus pampelonensis, de quo alibi egimus, 
Epist. Mixtae, t. li, pag. 392, annot. 2, et supra, epist. 894. 

2 Respondit Ignatius Borgiae 28 Decembris, et quidem litteris amorem 
spirantibus ac laetitiam ob felicem muneris, ei impositi, gestionem. Tandem 
ad calcem epistolae adjicit: «Estoy de salud mejor que haya estado de un 
año á esta parte. Dios loadOj y en vuestras oraciones y sacrificios mucho me 
encomiendo.)) Vide locum. Cartas de San Ignacio, t. iv, pag. 397-399. 8 NOVEMBRIS 1554 443 »96 

JOANNES PELLETARIUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

FERRARIA 8 NOVEMBRIS I554 

Astus cacodaemonis ut fructus ex Renatae conversione ad bonam frugem 

impediantur. 

t 

La diuina gratia et amore del S. N. J. X. abundi in noi. 
Amen. Il primo del presente scrissi alla V. P. il progresso felice 
della casa Illma. de madama, come V haaeua confessata con sue 
figliole et donzelle, detto la messa, predicato et communicato il 
Signore nostro il di de tutti santi , et come madama m' hauea 
detto di volere confessarsi et communicare quattro volte V anno, 
del che sia lodato V autore nostro Signor. 

Hora faccio a sappere a la P. V. come, quello nemico d' ogni 
bene, il quale il S. N. J. X. hauea legga to fino adesso, di modo 
che n' hauea potuto disturbaci, ha comminciato a volere fare 
qualche stratagema, vsando per ministro vn di grandi di qua, 
decrepito vescouo, per nome monsignore Franqui. 

Questo buon vecchio, doppo hauere saputto che io frequen- 
taua madama, chiamò da se vn certo, che frequenta, anzi quo- 
dammodo sta in castello, per amaestrare questo et queir altro a 
ballare, il quale amaestra vna sua figluola, dico de detto Fran- 
quio, et gli disse: Va da parte mia a madama a dirli, che per nis- 
suno modo babbi conuersatione con questo prette, et non lo la- 
scia conuersare in casa sua, perchè è de quelli di Roma, li quali 
sonno più suergognati, che mai furno huomini, et lo so, et se 
vedrà che scranno sbanditi d' Italia. 

Sino adesso madama non m' ha monstrato cattiua chiera, se- 
nonchè le lettioni nostre non sonno state tanto frequenti. 

Ho communicato il tutto col signor Alessandro Fiaschi, il ' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 70, prius 114, 115. 444 Epistolar Mixtae— 896 

quale subito V ha scritto a sua Ecc.za, che sta fuori sono già 
circa 8 dì '. 

Vorria sappere della V. P., sei perseuera a diffamarci, che 
cosa ho da fare, o patire tacendo, o andare da lui, etc. V. R. po 
vedere chel predetto nemico demonio ha inuidia della preda 
persa; ma spiero in Dio nostro signore, il quale gli ha tolta, che 
non r hauerà altra volta, et che per questo non s' allontanarà de 
me: pur buono è de occorrere a quello che potria accadere: il 
S. N, J. X. si porgi il suo aiuto a gloria sua. In Ferrara a li 8 de 
Nouembre 54. Della P. V. figliolo indegno, 

JOANNI PeLLETARIO. 

Il numero di putti schuolari 125. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in X. Padre, il Padre M-° Ignatio 
de Loyola, generale della Compagnia de Jesù. A Roma. 
Alia marni: R.ta alli 22 del medesimo. * Ad rem Polancus, t. iv, pag. 80, n. 141: «Accidit autem ut Episco- 
pus quidam senex gravitar contra Societatem nostram obloqueretur; et cum 
ea de re P. Pelletarius Dominum Alexandrum alloqueretur , bono animo 
ipsum esse jussit; satis enim illum Episcopum notum esse Duci et multis 
aliis; et si quis Ferraria ejiciendus esset, inter primos illum esse deberé^ 
nisi dignitas Episcopalis id impediret, et nostris nullo modo nocuisse ejus 
obloquia, significavit.»— Ughellus, Italia sacra, t. i, c. 892, n. 24, agens 
de aquilanis episcopis, haec memoriae prodidit: ajo. Franciscus, filius Lu- 
dovici Franchi, Montorii Comes, adhuc adolescens Episcopus a Leone X. 
electus est dia 3l. mens. Augusti an. 1515. Quam curam ille gessit, non 
adhuc sacris initiatus ordinibus, nec ad sedem inauguratus per octo ipsos 
annos, ex peculiari privilegio Papae; sed cum deinde Ecciesiasticam vitam 
ingenio suo omnino adversam arbitraretur, religiosam cum militari vitam 
mutavit.» 9 NOVEMBRIS 1554 445 EVERARDUS MERCURIANUS 

PATRI JOANNI DE POLANCO 

PERUSIA 9 NOVEMBRIS I554 *. 

De Laurentio Davidico. — Cogitant amici rationem perusino collegio subve- 
niendi,— De cardinale ArmelJino, olim vita functo, 

X 

1 

Pax X.i Rdo. in X.° Padre. Mentre eh' aspettiamo lettere da 
V. R., solo ci diremo, che, ritrouandosi qua M. Lorenzo Dauidi- 
co, molto s' è trattato fra tre fraternite, doue fanno gli nostri 
essortationi, d' accommodarci detto M. Dauidico [per] conto de 
fare certe essortationi: et come se dice, hoggi s' ha da conclu- 
dere o si o non. Perchè ci son diuerse openioni sopra di ciò, il 
che spiace al vicelegato, qual uorria restasse qui Questi di cer- 
caua modo detto M. Lorenzo mandare lettere a nostro Padre. La 
gente resta ben edificata della bontà del P. M. Andrea et de- 
uotione eh' egli ha in far queste essortationi; dubito non risponda 
a quelle buone parti la dottrina et il talento che in questo esser- 
citio ha. 

Gè occorso dir, che qui più uolte habiamo sentito che la 
buona memoria del cardinale Armelino, hauendosi deliberato 
fare edificar in questo nostro luogo una sapientia di molta impor- 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 35, prius 54. 

^ De Laurentio Davidico multa diximus supra, Epist. Mixtae, t 11, 
pag. Ilo, 365, 38l, 436-438, 832, 870 et seqq.— Ad hunc annum Polanco, 
t. IV, pag. 154, n. 314 scribit: ((Redierat Perusium, post tempestates varias, 
sacerdos ille, Laurentius Davidicus nomine, de quo superius facta est 
mentio, et pristinam illam et sibi consuetam suos discípulos mortificandi 
rationem sequebatur; nec fautores ei deerant, inter quos ipse Vicarius, et, 
ut videbatur, Prolegatus erat; nostros tamen ille benévolos habere stu- 
debat.» 

' Andreas Galvanellus. Cf. Polanco, t. iv, pag. 150, 151. annot. 4, 
ubi mutationes sociorum hoc autumno 1554, Perusii in collegio factas, 
diximus. De Galvanello autem caeterisque collegii incolis, accuratiorem 
postea ipse Mercurianus notitiam praebet. 446 Epistolae Mixtae— 898 

tanza, messe molta migliara di A di alla monte della pietà in Ge- 
noa, delli quali dopo certo numero d' anni uoleua eseguire V im- 
presa suoa. Fra quel tempo egli morisi, et anchora si dice esser li 
detti denari. Si per uia delli nostri se potesse intendere se ci son- 
no, et si fossero applicati a qualche cosa, mi pare hauer sentito 
che detto cardinale morè sanza hauer fatto testamento *. 

Il cauallo fin adesso non s' è anchora possuto uendere, et in 
tratenerlo habbiamo non pocco scommodo. 

V. R. degnisi farene partecipi de qualche buone nuoue, si ce 
siano, per aggiuto nostro. Alle orationi de V. R. molto ci racom- 
mandiamo. De Perugia a ix de ç.bre 1554. D. V. R. seruo 
inutile, 

EuER. Marcuriano. 
Qui mandiamo una al P. M. Leonardo, la quale, parendo a 
V. R., la indrizzarà ad esso Padre. 
Inscriptio: Per il P. M. Polanco. 

Alia manti: Di M. Euerardo. 9 di Nouembre: alli 15 del me- 
desimo. 

JOANNES BAPTISTA DE BARMA 
[PATRI IGNATIO DE LOYOLA] 

VALENTIA IO NOVEMBRIS I554 

Romam fratres duo ex Portugallia Valentia missi.— Rector desideratur, qui 
valentinorum exspectationi satis faciat. - Barma Concham proficisci post 
Christi natalitia statuit. — Utrum domus probationis sit Gandiae, an Va- 
lentiae instituenda.— Momenta pro utraque civitate. — Episcopus sego- 
bricensis Societatem amat. — De Carrillo concionatore, qui nostris cupit 
adjungi. 

IHS 

Mu}'' Rdo. en X.° Padre. Pax Xpi., etc. Estos dos hermanos, 
Ileuadores de la presente, llegaron á esta cibdad avrà tres ó qua- 
tro días, por orden del P. M.e Mirón y de nuestro P. Francisco, 

* Cardinalis Franciscas Armellinus Medices obierat mense Septembri 
1527.— Vide Polanco, t. iv, pag. 157, qui fusius rem pertractat. 
Ex autographo in voi. E^ unico folio, n. 146, prius 372. IO NOVEMBRIS 1554 447 muy encomendados, para que con diligentia y la mayor seguri- 
dad que pudiésemos los embiásemos á V. R. Viendo que por 
estas partes no avía por agora pasaje, ni se esperaua tan presto, 
emos acordado embiarlos á Barcelona, donde creemos avrán 
hallado vn nauío, en el qual embiamos poco ha nueue hermanos 
para ayudar las fundaciones de aquellas partes de Sicilia, porque 
en cargar se avía allí de detener, etc., para que juntamente con 
los demás se embarquem para Sicilia, y de allí para Roma. Espe- 
ramos en el Señor que será acertada esta determinatión, y que 
seremos presto avisados de su próspero camino. Y á ser ya par- 
tido el nauío, serení al P. Queralt que pusiese la diligencia que 
convenía en procurarles buen pasaje, etc. ' 

De cada día voy viendo más á la clara la necesidad que este 
collegio tiene de tener vna persona para el gouierno, de alguna 
satisfatión, porque, como esta cibdad aya de ser vna mina, [de] 
donde con el fauor diuino se an de sacar subjetos para toda esta 
prouintia y aun para ayudar á otras, por ser harto grande el con- 
curso de studiantes, etc., ayudará mucho y importará mucho 
que sea tal, mayormente viniendo á nuestros exertitios de letras 
gran número de studiantes, y aun los maestros y doctores del 
studio *. 

Yo pienso, luego después de nauidad, partirme para Cuenca, 
á estar allí con los nuestros hasta la quaresma, entendiendo en 
nuestros sólitos exercitios, porque ansí lo ordena nuestro P. Fran- 
cisco, y el doctor Vergara lo pide con instantia; pues el Padre 
doctor Araoz, por estar en otras ocupationes más importantes 
inpedido, no podrá por agora acudir allí. Después pienso partir 
para Caragoza, como lo dexó ordenado el Padre M.° Nadal. De 
todo se sirua el criador y Señor de todos. 

' Fratres ex Lusitânia missos, qui has litteras deferebant, eos existi- 
mamus esse, de quibus scribit Polanco, t. v, pag. 22, n. 33, agens de in- 
stituto valetudinario romanae domus: «et primus pharmacopolae oíTicio 
functus fuit Ludovicus quidam lusitanus, hujus artis peritus, qui cum Ber- 
nardo Japonensi Romani venerat.» Confer etiam eumdem Polanco, t. iv, 
pag. 188, n. 4o3, qui ad annum 1554 scribit: «Festis natalitiis Bernardus 
Japonensis... Neapoli cum duobus sociis, qui Roman veniebant, substitit». 

- Cf. Polanco, t. iv, pag. 337, 7^5> ^^m subjectis annotationibus. 448 Epistolae Mixtae— 898 

Ame scrito el P Francisco que quiere en esta prouintia se 
haga vna casa de probatión, dcnde por agora se recojan todos 
los nouitios que en la prouintia se recibieren; y que está en duda 
dónde se haga, de Valencia ó Gandía; que yo le scriuiese mi pa- 
rezer. Yo le scriuo las razones que se an ofrezido en fauor de la 
vna parte y otra, para que su R.* determine. En fauor de Gan- 
día ay: que ay en ella más quietud, etc.; 2.°, que ay menos 
ocupationes, y ansí los que an de tener cargo de ellos podrám 
más atender á su aprouechamiento ; 3.°, que allí seram menos 
visitados de parientes y amigos, á los quales no se puede todas 
vezes resistir; 4.°, que comúnmente serán recebidos en Valencia, 
y pareze expediente á los principios apartarlos del lugar do se 
recibem, y aun ellos lo suelen pedir; 5.°, que Gandía tiene más 
renta; 6.°, que tiene casa hecha, capaz para nouitios y los otros; 
6.°, [sic] quando es necesario hagam algún exercitio corporal, 
como ir al campo, ay mejor aparejo; 7.°, que estarían repartidas 
las obras; pues en Valencia con la gracia diuina a de auer casa de 
profesos, en Gandía estarían bien collegio y casa de probatión. 

En fauor de Valencia: que es tierra más sana; 2.°, que 
ay más aparejo para las probationes de la Compañía, como 
hospitales, etc.; 3.°, que, por aver aquí más gente y de qualidad, 
las mortificationes les ayudariam á más presto vencerse; 4.°, el 
buen exemplo que aquí se dará, con ver ocupados en officios hu- 
mildes los recebidos, y con este otros se ayudarían para desear 
la perfectión; 5.°, que los nouitios podrían seruir al collegio, y 
ansí no serían necesarios liegos, etc. 

Esto se a ofrezido de vna parte y otra. Yo siento con todo 
esto que, si no fuese con sacar de Gandía los hermanos tres ó 
quatro meses de los calores, en ninguna manera se haga allí, por 
la falta de sanidad que allí tienen los nuestros; y con sacarlos á 
este collegio de Valencia, pareze vn medio con el qual se co- 
risponde á todo V. R. nos mande screuir su parezer, para que 
en todo se acierte 

' Charta corrosa atramente est. 

Haec usurpavit Polanco, t. iv, pag. 338-339, 7^8; quo in loco pro- 
bationis domum pro Aragoniae provincia, non in gandiensi, sed in valentino IO NOVEMBRIS 1554 449 

El señor obispo de Segorbe a tornado á embiar despacho para 
que se prosigua la obra de Barcelona, que estaua parada, y 
siempre nos muestra grandíssimo amor Dele el Señor el suyo, 
y á todos gracia para el cumplimiento de su santísima voluntad. 
De Valencia á X de Nouienbre 1554. D. V. R. hijo indigníssi- 
mo en X.°, 

Baptista. 

Vn predicador de mi tierra es llegado aquí, que viene para 
predicar la quaresma en vna perrocha. Dízese el licenciado Ca- 
rrillo, muy ábil, y en letras docto, y con talento de predicar. 
Emos tratado los dos sobre su entrada en la Compañía, y dize 
que sólo vn impedimento tiene, que es aver hecho voto de ser 
fraile de san Benito ó de santo Domingo, y que ternía gram 
scrúpulo y inquietud, si no se le ouiese comutatióm dél para la 
Compañía, de entrar; aunque muchos le an dicho que lo toma- 
uan sobre su alma, y que sin ello lo pudría hazer. Ame pedido 
que yo scriuiese allá, pidiendo se le ouiese esta comutatión. Si 
á V. R. pareziere convenir, nos la mande embiar. Pareze acá 
será cosa muy fácil de negotiar. Él es persona rara, y tiene quasi 
todas partes que se podriam desear. A pedricado en Alcalá 
mucho, etc. ^ collegio constitutam tandem fuisse diximus, eamdemque post varias vicis- 
situdines anno 1575 Tarraconem translatam. 
' Vide epist. 856, pag. 332. 

2 Probe distinguendus est vir, de quo hic sermo fit, a P. Didaco Car- 
rillo, concionatore etiam, cujus in Societatem cooptationem ad annum 1549 
supra retulimus. Epist. Mixtae., t. il, pag, 33l, annot. I. Efistolae Mixtae, tom. iv. 29 I 450 Epistolar Mixtae— 899 H99 

ANDREAS BONINSEGNA 
PATRI JOANNI PELLETARIO 

ARGENTA I4 NOVEMBRIS I554 

Pater Andreas Boninsegna Ravennani se contulit, Rainuccium Farnesium, 
cardinalem Sti. Angeli, conventurus. — Illum de rebus, quae Argentae 
adversus Societatem acciderunt, certiorem facit. — Rainuccii de nostris 
hominibus opinio et sensus.— Ejus in Societatem universam amor ac 
studium. — Favorem suum contra obtrectatores pollicetur; nostrorum 
ánimos erigit. 

t 

Jhs. 

La gratia et pace di Christo nostro signor sia sempre con eso 
noi. Amen. Saprà V. R. come per Iddio gratia sano et saluo sono 
ito et ritornato da Rauena; et il successo di detto nego tio hor ue 
r esplicherò con tutta quella breuitade et chiarezza, qual potrò 
Molte uolte ui ho scritto, come il vicario di questo luogo ci era 
contrarijssimo; ma Y andaua celando quanto più copertamente 
potea, benché hormai si scopri ua tropo, uolendoci astrengere (non 
hauendo e priuileggij) a pigliar lizenza dali rettori delle parochie 
per dir messa, etc. Essendo adonque ariuati noi a Rauena, et uo- 
lendo già parlar a monsignore Rmo. ^ per meggio di M. Alesando 
sua Mangiolo, bolognesse, homo di grande autori tade apresso di ^ Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 48, prius 72, j3. 

Audiatur Polancus, t. iv, pag. 88, n. 160 et seqq., de hac re dis- 
serens: «Imputabant nostris argentini, quod ludimagister, cujus opera prius 
utebantur, nostrorum instigatione de haeresi accusatus fuisset; et demum 
pessime erga nostros animati argentini videbantur; et eo res rediit, ut ad 
sacrum dicendum vellet vicarius nostros facultatem» ab ipso «habere... 
Contulit autem se P. Andreas Ravennam, ubi erat Cardinalis Sti. Angeli, 
cujus aures calumniis innumeris contra Societatem, tam vicarius quam alii 
ejus farinae, impleverant, quas Cardinalis ad finem usque legere non susti- 
nuit. Dicebat enim homines Societatis nostrae se nosse, et bonos ac religio- 
sos esse, et talia se credere non posse.» 

' Rainuccius Farnesius, cardinalis Sti. Angeli, Alexandri Farnesii 
frater. 14 NovEMBRis 1554 451 

SM Rma., ecco che uno amico di M. Gallo gli raconta come sono 
state scritte lettere contra di noi horrende; et che il cardinale 
non le hauea potutto finir di legere, testificando che quelli de la 
Compagnia erano huomini da bene, et che tal cosa non potea 
credere; da V altra parte dubitaua, che non fosse stato alcun no- 
uitio, et cosi per non saper lor usanza, hauesse fatto alcuna cosa 
da non soportarci. 

Finalmente foi introdutto dal detto monsignore, et subito gli 
incominciai a dechiarare la causa della mia andata : che erauamo 
in necessitade del uiuere et simile cose, et che S. Sm Rma. ci 
uolesse aggiutare, come ci hauea dato speranza. Hora alquanto 
turbato, lui risposse, che non credea che io fosse andato per tal 
conto; ma perchè mi hauea mandato a chiamare, aciò li rendesse 
conto di certe querelle che li erano state fatte del caso nostro: et 
che gli scriuea il vicario, come non uoleuamo riconosere sope- 
riore, et che uoleuamo fare ciò che ci piacea, et che uoleuamo 
pillare le luridi tioni, et rigressi de parochiani, et che uoleuamo 
administrare sacramenti, et di questa sorte cose infinite. Rispose 
adonque che di ciò non sapea nulla, et che noi sol pretendeuamo 
di far quanto ci hauea concesso la sede apostolica, et la felice 
memoria di papa Paulo, et hora papa Julio: et che, ciò facendo, 
non doueuamo essere reputati far cosa contra giustitia, nè contra 
di qualùnque persona, di qualsiuoha conditione e stato; anci che 
noi cercauamo la pace et amor di tutti. Et in segno di ciò, li dis- 
se che sol, di poi essere uenuti quiui, hauea detto messa; et per 
dirla, hauea fatto adimandar lizenza al signore vicario; et dipoi 
ce r hauea adiraandato io, et lui me V hauea data, et si lamen- 
taua con eso meco, che li diceano li parochiani che li hauea fatto 
ingiuria a darcela senza lor; ma che lui, essendo in loco di mon- 
signore, lo potea fare, etc. 

Hauendo adonque portato e nostre priuileggij con eso meco, 
pregai S. SM Rma. che li uolesse leggere, et che dipoi, tronando 
che io hauesse fatto cosa illecita, mi corrigesse. Onde che, uoltan- 
dosi al suo suffraganio, li dicea: uoi uedette quel che risponde; et 
come non ha fatto altro, senon dir messa, et V ha dimandato lizen- 
za. Al qual rispondea: il signore vicario cosi scriue, et V ho per 452 Epistolae Mixtae— 899 

huomo degno di fede, etc. In tanto dette le bolle a legere al 
suffraganio, et cosi ci partessimo. 

Ritornando adonque per parlarli, non puotè, haue[n]ghii non 
mancase da li, perchè io hauea bon meggio, il detto signore Ale- 
sandro, qual può, et fa quanto uole, et è nostro amicissimo. Hebbe 
perhò la risposta dal suffraganeo, come hauea uedutto e priui- 
leggij nostri, et che tutto staua bene: etche, si il dello vicario V 
hauesse letto, non haueria scritto tale cose. Al qual risponden- 
doli, che già li hauea mostrato, et che li hauea laudato, si stu- 
piua; et masime dicendo parerli cosa stranea, che facesse alcuna 
difficultade, uedendo essere stato papa Paulo il concessore de tali» 
e approbatore della relliggione nostra Hora li racontaua le no- 
stre persecutioni, et come ci haueano fatto certi insulti nella no- 
stra chiesia. Della quale cosa maraueliato, dicea che haueriano 
meritato grande castigo; et domandaua, se fosero stati pretti, per- 
chè li haueria castigato acerbamente. Dicendole adonque, come il 
signore duca - ne hauea fatto dimostracione, lo benedicea; et in- 
tendendo che di ciò erauamo culpati di crudeltà, non potea patir, 
dicendo, che ciò ridondaua in des' honor de Idio, et che non si 
douea patir. Di quiui intesse come il filiólo del notaio dil vescouo 
era in preggione, et essendoci qualche indicio che lui babbi 
scritto, senon per lui, almanco in nome dil vicario, raggionaua 
di secretto con un altro sopra dil tale, dicendo: Ecco la cosa come 
ua; et tutto si admiraua. 

Fui adonque fatto chiamar domenica dopo pranso da S. SM 
Rma., et non ui essendo persona, dissemi che era iui per udirmi 
quanto hauea adimandato, in secreto; ma che ben mi uolea dar 
una buona noua, che il suo suffraganeo hauea letto e nostri pri- 
uileggij, et che non trouaua che noi hauesimo erato in cosa al- 
cuna; ma che più presto ci haueano fatto torto. Et che lui sempre 
hauea amato la Compagnia, et chel P. M. Ignatio sapea ben 1' 

' Causa cur suffraganeus stuperet, videns a vicario argentino rejecta 
fuisse nostra privilegia, praecipue cum ea Paulus III concessisset, Societa- 
temque solemni diplomate confirmasset; id esse poterat, quod Paulus III 
avunculus cardinalis Farnesii erat. 

- Hercules de Este, dux Ferrariae. 14 NOVEMBRIS 1554 453 

animo suo, et che sempre hauea desiderato di farli ogni piacere, 
et che H hauea tutti per huomini da bene. Anci che pochi giorni 
fa hauea dimandato al detto P. M. Ignatio una persona per rifor- 
mare uno monasterio della [abjbatia di Farfa, che era sregulata 
et guasta; et che il Padre li hauea promesso M.ro Bobadilla, onde 
che hauea comandato li fosse dato quanto li bisognaua \ Di più 
dicea che hauea sentito dir molto bene della Compagnia, et molto 
male, ma che, informandosi di questo male, dicea che lo deside- 
rarla in ogni buon christiano, et specialmente in lui stesso. 

Et che non potea essere che si facesse tanto frutto in essa, 
se li detti Padri fossero d' altra sorte: nè che manchi si abracia- 
ria da gli primi signori della christianitade, come sa che si fa. Al 
fine li incominciai a racontar, come questa communitade resse 
somme gratie a sua Ecc. za, che ci li hauea proposti, et come ci 
acetorno: ma che dui di detta comunitade, essendo informati da 
certi, che noi erauamo stati scachiati da Vineggia, posono sot- 
[tjosopra questa cità, et da V hora in qua, non si sono mai placa- 
ti, anci ne hano oposto, che noi li uoleuamo andar a star per 
forza di fauore, et che uoleuamo far schaciar il maestro, et che 
perciò quello haueuamo accusato di heresia, et simili altre cose. 
Onde che, uedendo sua Ecc. za che di tutto si inganauano, desi- 
deroso di aggiutar detto luogo, nel quale hauea per certa notitia 
che ui erano de gli heretici, et che nella schola, da dieci anni in 
qua, ue erano stati maestri di questa sorte, quanto più faceano 
resistenza ad accetarsi, tanto più lui instaua; sichè, non ue- 
nendo li scholari, haueua fatto intendere, che si partisse il mae- 
stro, hauendo eso finito il suo termino; et non hauendo esso rica- 
pito, li hauea consesso che stesse sino a carneuale prosimo. Tal 
cose sentendo adonque il detto Rmo., lo esaltaua sino al cielo, di- 
cendo, che molto generosamente et christianamente si era dipor- 
tato; et che, se queste cose si hauesino trouato nelli suoi pretti, 
che li haueria castigato molto rigorosamente. Onde che li disse 
io, essere di uno medemo animo contra di noi il clero, che il po- ' Vide Polanco, t. iv, pag. 143, n. 385 et Cartas de San Ignacio, 
t. IV, pag 492 et 400. 454 Epistolae Mixtae— 899 

pulo: et che, hauendo doi pretti, et un altro per ordinarsi presto 
nella nostra schola per insegnarli, tanto traualio li dauano, et 
tanto li spauentauano, che hormai non haueano ardimento a ue- 
nir da noi; dicendoli, che erauamo hipocriti, et sfratati, etc. Et 
per ciò melio fare, si solcano radunar nella casa di detto vicario, 
et iui di noi dir tante cose fra lor, et quando se li inbateua andar 
li nostri scholari pretti, che tropo saria longo di contare. Per 
tanto lui mi pregò, et poi mi comandò, che, quando io sapea 
queste conuenticole, et che dicessino simil cose di noi, subito li 
anisasse. Ma mostrando io dubitar che non uenesino a saper, chi 
ciò hauesse fatto, lui mi dicea, che non temesse di fare quello^ 
chera salute al prosimo, aciò si emendasino; et che ciò non si sa- 
peria. Ma che uolea che, si fra lor ue ne erano (come sono asai) 
male instruti nella grammatica, uenesino da noi per essere amae- 
strati: come ancor hauea lasato ordine al detto vicario, partendosi 
di qua, quando ui pasò. Esendosi adonque fatto simil discorso so- 
pra dil detto negotio, cominciò ad animarmi, se forsi mi spauen- 
tasse de simili abatimenti, quali procacia il demonio: adducendo- 
mi uno esempio di una sua eia di casa Vrsina, quali solea dolersi 
con li amici, che fosse detto tanto bene di lei, dubitando essere 
in disgratia d' Iddio: imperhochè li suoi eletti soliono essere bias- 
mati da tutti et calumniati: onde che, essendo noi in quel numero ,^ 

ci doueuamo ralegrare, et non ramaricarsi havendo ' nel 

S.re che cosi 

Al fine mi disse chel douea hauer certe inuestidure da questa 
cità, et che mandaria presto alcuno suo agente, et ci faria proue- 
dere: ma dicendoli che noi erauamo in debito, per libri et par fa- 
bricare et altre cose, circa 12 schudi, o una cosa si fatta, mi disse 
ch^ aspe tasse li fuori, che chiamarla il suffraganeo, et li ordinaria 
che ci fosse proueduto. Hora eso suffraganeo uene da parte di 
S. S.ia Rma., et mi racontò il buon concetto che hauea il cardinale 
di nostra Compagnia, et che lui scrinerebbe al suo vicario, et fa- 
rebbe che foseno seruati nostri priuileggij, etiandio profumata - ' Deletus prae vetustate infimus chartae versus. Videatur Polanco» 
t. IV, pag. 90, n. 164. 14 NovEMBRis 1554 455 

mente, et che uedesimo pur di edificar tutti, et non ci duuitasimo 
di cosa alcuna. Quanto alla prouisio[neJ, mi disse chel cardinal 
fra pochi giorni mandaria alcuno di suo, et ci faria pagar quelli 
debiti, et ci prouederebbe di pane et uino; et che forsi esso suf- 
fraganeo uerebbe qua, et a Ferrara. Cosi è successo il caso, et 
doue haueano calumníate la Compagnia et tutti noi, quella è 
stata più esaltata, et noi achareciati: che sia sempre laudato colui, 
il quale de mali grauissimi sa cauarne tanti beni, a sua lode et 
gloria. Io non mancherò di guadagnar tutti, et masime detto vi- 
cario, uenendomi ocasione, dissimulando tale cose, poiché ui sarà 
chi melio narerà il caso, et con più frutto, che qualonque di noi. 
Certo desiderarebbe che Sua Ecc. za \[ mostrasse alcuno segno di 
congratulatione a S. SM Rma., poiché tanto a fauorito quest' ope- 
ra, aciò non andasi per terra, se non per meggio de seculari, et 
h uomini layci, almanco per meggio de sacerdoti, et persone eccle- 
siastice. 

Non altro dirò al presente: sol racomandandomi alle orationi 
di V. R. et di tutti [i Padri] e fratelli. Di Argenta alli 14 di No- 
uembre 1554. Vostro minimo in Christo seruo, 

Andrea Boninsegna. 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Gioan 
Pelletario, rettore del collegio della Compagnia di Giesù, in Fer- 
rara. 

Alia manu: RM alli 12 di X.bre 450 Epistolae Mixtak— 900 900 

ALPHONSUS HERNANDEZ 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

GENUA 15 NOVEMBRIS 1554 *. 

Genuensibus scholis initium factum. — Sodi omnes, uno excepto, 
recte valent. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. in Christo Padre. Gratia et pax Christi, etc. Sola- 
mente diré en esta aquello que, después que escreuí á V. R. P. , ha 
sucedido. Y es, que los estudios se han començado el lunes pa- 
sado, aunque no tan perfectamente como será después que este- 
mos de asiento en nuestras classes, las quales hasta agora no es- 
tán en orden, Pero, por entretener los estudiantes, y porque no 
estuuiesen ociosos, se determinó que viniesen á nuestra yglesia, 
donde cada un maestro tuuiese los suyos en orden, apartados de 
los otros, y les leyese qualque cosa, y examinase, para poder co- 
nocer la capacidad de cada uno. El lunes que se començó á leer, 
se leyeron quatro liciones públicas, dos por la mañana, la una de 
las oraciones de Cicerón y la otra de griego, de una comedia de 
Aristóphanes; y antes que se començasen á leer, cada uno hizo 
una prefatión, el griego in laudem linguae graecae, y el rethóri- 
co in laudem eloquentiae. Halláronse presentes á estas dos licio- 
nes dos obispos, y otros muchos citadinos de la ciudad, los qua- 
les mostraron auerles aplecido las liciones: bendito sea nuestro 
Señor por todo. 

Los Padres y hermanos están muy buenos, gracias sean da- 
das al dador de todo bien; van siempre en augmento de espíritu, 
obseruándose la orden y exercícios spirituales que allá se tiene. 
El hermano Bernardo está muy mejor, bendito sea nuestro Se- 

' Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 76, prius iSy.— Hac epistola 
usus est Polanco, t. iv, pag. 42-43, n. 65.— Cf. Liti. Quadr., t. iii, pag. 291 
et seqq., ubi exordia collegii genuensis enarrantur. 17 NOVEMBRIS 1554 457 

ñor, aunque flaco y en la cama , y no libre del todo de sus ter- 
cianas; pero esperamos en el Señor que le dará presto sanidad, 
porque la calentura cada día va disminuiendo. Se encomienda 
mucho en las oraciones y sacrificios de V. R. P. y de todos los 
Padres y hermanos de essa cassa y collegio, en cuyas oraciones 
todos humilmente nos encomendamos, per medio de las quales el 
Señor se digne hazernos uerdaderos y fieles operarios, para po- 
der trabajar en su viña, y traer las ánimas á su diuino conoci- 
miento. De Génoua á los 15 de Nouiembre de 1554. Por comis- 
sión del Padre rector. De V. R. P. indigno sieruo in Jhu. Xpo., 

Hernández *. 

Inscriptio alia manu: f Al muy Rdo. Padre miser Ignacio 
della loia [s/c], prepósito general de la Compañía de Jesús, en 
Roma. 

Et alia: R.ta alli 23 del medesimo. 

901 

PHILIPPUS ARCHINTO 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

VENETIIS 17 NOVEMBRIS I554 -. 

Humanissime respondei commendatitiis Sti. Ignatii litteris. 

Reuerendo Padre . La gratia del signor Dio sempre sia con V . P . 
et con tutti gli suoi dinoti compagni, etc. Anchor' eh' el nego tio 

' Hernandez sive Fernandez scribiturhicfrater,Alphonsus nomine, qui, 
Compiuti artium auditor anno 1553 in Societatem cooptatus, Romam pri- 
mum, inde Genuam missus fuerat. Polanco, t. iv, pag. 42, n. 65, annot. 4. 
— Rector autem collegii genuensis , ut alibi diximus, erat P. Antonius 
Soldevila, vel, ut alii scribunt, Soldevilla. 

- Ex originali in voi. Epist. diversorum, unico folio, n. g3, prius 67 Va 
(pro 67 bis). Quae in hac epistola attinguntur, clarescunt ex narratione 
P. Polanco, t. iv, pag. 134, n. 269, haec scribentis; aHoc tempore, scili- 
cet instante autumno, D. Petrus de Zarate Venetias venite et P. Ignatii lit- 
teras D. Philippo Archinto, Sedis Apostolicae Nuncio, dedit, quibus negotia 
Sti. Sepulchri tractanda a D. Zarate commendabat; nam, quoad ejus fieri 
poterat, ejus pios conatus ubique promovere P. Ignatius studebat; et 
amanter admodum idem Archintus P. Ignatio respondit, et D. Zaratem ad 458 Epistolar Mixtae— 901 del signor Sarata in fauor' del santissimo sepulchro, porti seco 
tutte le più calde raccommandationi che si .possano fare sopra 
della terra, nondimeno la raccommandatione nostra mi è stata 
gratíssima, per hauer' hauuto occasione di receuere vostre let- 
tere, come imagine delli nostri suauissimi colloquij. 

Accetto molto uolontieri la oblation' sua de pregare il signor 
Dio per me, nè io posso altro offerrire incontro, se non propensa 
uolontà di seruirla con tutto^'l cuore, et con tutte le forze mie, et 
sempre receuerò per somma gratia tutti gli commandamenti uostri. 
Da Venetia, il xvii Nouembre 1554. Di V. P. observandissimo, 

Philippo Archinto. 

Tiiscriptio: f Al Reuerendo M. Gnatio Nolana, proposito ge- 
nerale della santissima Compagnia de Jesù, a Roma. Senatum Venetum secum adduxit... Agebatur enim de republica illa ad 
hanc confraternitatem [Sti. SepulcriJ adducenda...» Porro de sodalitate 
Sti. Sepulcri scriptum est Ignatii nomine ad collegia universae Societatis 
I Maji 1554: «Credo serà avvisata Vostra Reverenza come questi giorni pas- 
sati fu solennemente pubblicata un' Archiconfraternita del Santo Sepolcro, 
trovandosi quasi tutti li Cardinali di Roma nella chiesa della Minerva, e pre- 
dicando un Vescovo il fine di tal'opera. Il quale è ajutare li tempij materiali 
e li vivi, tanto in Gerusalemme quanto in altre regioni de Levante; perii - 
chè Sua Santità fa menzione delli collegii della nostra Compagnia, uno in 
Gerusalemme, altro in Costantinopoli, altro in Cipro. Dio Nostro Signore 
se ne serva di tutti a beneficio universale della sua Chiesa.» Cartas de San 
Ignacio, t. IV, pag. 451 et l36. l8 NOVEMBRIS 1554 459 909 

ANDREAS DE OVIEDO 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BURGIS 18 NOVEMBRIS 1 554 

In Hispaniain salvi incolumesque pervenerunt socii, ad aethiopicam mis- 
sionem ex urbe romana destinati. — Quae in mandatis habebant, exse- 
quuti sunt. — Matrem et fratres Patris Olave laudibus commendat.— 
Burgis cognatos Patris Polanco invisit. —Borgia Placentiae versatur. 

t 

Jhs. 

Muy Rdo. Padre nuestro en el Señor. La gracia y amor de 
X.° nuestro señor sea siempre en nuestro continuo fauor y ayu- 
da. Amén. Después de ser entrados en España, que fué á 9 del 
presente, venimos por Azpeitia * y visitamos al señor rector y al 
señor Martín García de Loyola % conforme al memorial de V. P., y 
no hallamos al señor don Joán * allí, para saber dél, del P. Fran- 
cisco. La carta de V. P. para él, se dió á la señora doña Lauren- 
tia, su muger allí oymos cómo el P. Francisco estava en Pla- 
sençia, y el Padre doctor Araoz en Valladolid, y venidos á Oñate, 
entendimos cómo el P. Francisco estava en Plasentia, ó que se- 
ría ydo ó avía de yr á Córdova. Paresciónos, conforme al orden 
de V. P., embiar de allí vn peón á Valladolid al Padre doctor 
Araoz, para los tres que an de yr á Portugal con nosotros y si * Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 127, prius 3o2. 

* Ms. Azpetia. 

^ Nepos Sti. Ignatii. Epist. Mixtae, t. li, pag. 555. 

* Joannes de Borja. 

^ Laurentia de Oñaz et Loyola, de qua videantur Epist. Mixtae, t. 11, 
pag. 643, 777, 845. Porro inter epistolas, quas Oviedo, Roma discedenti, 
Ignatius dederat, sequentes invenimus in Cartas de San Ignacio, t. iv: l. 
«Al Rey de Portugal»^ pag. 3x5; 2. «Al Infante de Portugal, D. Luis», 
pag. 3l6; 3. a Al Cardenal Infante, D. Enrique», pag. 3l7; 4. «A D. Juan 
de Borja», pag. 325. Videantur etiam ibid., pag. 322, ad P. Franciscum 
Borgiam, et pag. 324, ad P. Antonium de Araoz. 

^ De his sermo fit in laudatis Ignatii litteris ad P. Araoz. — Plenam ha- 
rum rerum narrationem et catalogum sociorum in Aethiopiam proficiscen- 400 Epistolas Mixtae — 902 

no estuviesen aparejados, que él hiziese luego otro mensajero al 
P. Francisco á nuestra costa, que, quando fuésemos á Valladolid, 
lo pagaríamos. Venidos á Burgos, no sabemos cosa cierta dónde 
esté el P. Francisco *. 

En Victoria visité á la madre del Padre doctor Olabe , y se 
dieron todas sus cartas, y están buenos sus hermanos, y muy 
alegres de entender las buenas nuevas que les dimos del Padre 
doctor Olabe, espeçialmente su madre, que está tan contenta que 
su hijo sirva á nuestro Señor, y aya tomado tan buen estado, que 
lo estimava más que si fuese obispo. Ella me edificó en gran 
manera; que, cierto, paresce gran sierva de nuestro Señor; y el 
aspecto suyo, muy venerando, lo muestra. A la hermana monja, 
que está en Briviesca, no pude yo visitar; fuéla á visitar el P. Mel- 
chior Carnero, y á darle su carta; á la otra hermana monja, que 
estava antes en Oñate, no pudimos visitar; porque no estuvimos 
sino vna noche en Oñate, y partimos luego á la mañana, y lle- 
gamos de noche; pero yo dexé vn recabdo al P. Miguel Ochoa 
para ella. 

En Burgos visité yo á la madre del P. M.*' Polanco, y vi á 
sus hermanos, y todos rescibieron sus cartas; alegráronse mu- 
cho de las muy buenas nuevas que dél entendieron. Están buenos 
todos, excepto que el señor Gregorio de Polanco avía estado in- 
dispuesto de çiertas bexigas que le eran hechas , según entendí 
dél, en la pierna; pero estava levantado, y nos enbió vn presente 
bueno de comer. 

Una de las cavalgaduras , la que se compró en Bologna, va 
muy coxa de vn braço: pensamos que la aspereza de las monta- 
ñas de la provinçia le han acrescentado el mal; las otras, avnque 
con algunas mataduras algunas delias, van buenas. 

Temo que nos emos de detener en Castilla, á causa de aver los 
tres Padres para la Etiopía , que hasta aora no emos entendido 
quiénes son, donde paresçe que la cosa estava acá descuydada 
ó muy callada. 

tiumcontexuit Polanco, t. iv, pag. 572-582,11, 1226-1241: aDe his qiiae ad 
Missionem aethiopicam pertinent. » 

* Versabatur Placentiae. Vide epist. 895 et 918. 21 NOVEMBRIS 1554 461 

Todos çinco ' vamos buenos, por graçia del Señor. Al Padre 
fray Diego y al señor Pedro de Salamanca, criado del señor doc- 
tor Arze, hallamos que estavan en Victoria la tarde que allí lle- 
gamos, y partieron el otro día quQ nosotros, y todos llegamos á 
Burgos ayer sábado. 

En las oraçiones de V. P. y de los Padres y hermanos en el 
Señor nuestro nos encomendamos humilmente en el Señor, el 
qual sea con todos siempre, dándonos su santa graçia y amor. 
Amén. De Burgos 18 de Noviembre 1554. D. V. P. siervo 
invtil, 

Andrés. 

t 

Inscripiio: ]hs. Al muy Rdo. Padre nuuestro en X.*' nuestro 
señor, el P. M.° Ignatio de Loyola, prepósito general de la Com- 
pañía de Jhus., á Santa María de Strada, açerca de sant Marco, 
Roma. Al porte medio real. 

903 

GASPAR GROPILLUS 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

BASSANO 21 NOVEMBRIS I554 

Veniam tepiditatis suae ab Ignatio, ex animo dolens, efflagitat.— Concepta 
prius vota renovat, seque iterum Dèo ac Societati tradii. 

t 

lesus 

Molto dolcie et Rdo. Padre nel precioso sangue de Xpo., 
nostro signore. Alli 1 1 Nouembre receui quelle lettere, piene dì 
charità et zelo, delle P. V. uerso la gloria del nostro Signore, et * Quinqué hi erant: Melchior Carneiro, Andreas de Oviedo, Michael 
Barul , Thomas Passitanus , Joannes Bocchiu sine Bocchius , sacerdotes 
omnes, Roma prefetti^ quorum duo primi professi quatuor votorum erant, 
caeteri trium votorum professionem emiserant, teste Polanco, t. iv, 
pag. 8, n. 7 et pag. 576, n. 1232. 

* Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 44, prius 74. 462 Epistolar Mixtae— 903 

di la mia salute , inutile et ingrato seruo ' ; et così non posso, 
ouero non debbo, più resistere a tanta charità et uerità, et so- 
portatione uerso di me, et più non so che dir altro alla P. V., 
senon che pregho quella che preghi el nostro Signore che me 
perdoni tutti li mei fali, et me restituissa alla inocentia batti- 
smale, et ad ogni purità et simplicità xpiana. Poi ancora pregho 
la R. P. V. mi perdoni ogni mia relassatione , et fredimento et 
manchamento uerso le charità vostre, alle quale in Jesù Xpo. ite- 
rum offerro me ipsum, et omnia mea, et tutte le mie uie, che quelle 
ne dispona come li par più meglio nel Signore nostro; che quanto 
quelle disponerà, con la gratia del nostro Signore farò. Et scri- 
uêndo la inclusa al P. Laynez, ui piaqua legerla, et poi, se par 
alla charità vostra , mandargliela. Però per questa non scrinerò 
altro alla R. P. V., senon che molto m' arecomando al' oratione 
di quella , che si come tanto uirtuosamente son esortato da- 
la P. V., cosi etiam sia aiutato por le sue oratione in perficere li 
boni documenti, il che el signor nostro Jesù Xpo. facia per soa 
bontà. Ueramente, Rdo. Padre, queste mie relassatione mi par 
che non eranno per manchamento della mia uoluntà uerso el 
Signor nostro; ma perchè me pareua spesse uolte che era meglio, 
et faria più frutto restando libero, per poter esser più commune, ' Hactenus non vidimus has Ignatii ad Gropillum litteras. Earura 
autem sensus apprime cognosci potest ex Polanco, t. iv, pag. 122-123, 
n, 240, qui inter alia haec litteris consignavit: «Cura se minus facilem ad 
abnegationem [Gropillus] experiretur, quam institutum Societatis nostrae 
exigebat, et alioqui valde propensus esset ad locum illum, in quo sibi vi- 
debatur Deo et communi bono magis quam alibi inservire posse, intepe- 
scens in fervore suae vocationis, scripsit tum Patri Laynez, Provinciali, tum 
etiam P. Ignatio, ut, si locus ille [Bassani] placeret, aliquos eo transmitte- 
rent; si minus placeret, ut locum ipsi restituerent, quod Societati ofTerendum 
curaverat, et se ab obedientia Societatis absolverent... Vir bonus, non de- 
fectu dilectionis erga Societatem, sed ad Dei obsequium, quae proposuerat, 
pertinere ratus, quae praediximus scripserat. Cum autem P, Ignatius, lit- 
teris ad eum scriptis, officii sui amanter eum commonefecisset, et ad perse- 
verantiam hortatus esset, statim ille compunctus, se resistere nec posse nec 
debere scripsit tantae charitati, veritati et patientiae erga se; et petens sui 
teporis veniam, se totum denuo cum omnibus suis Deo et P. Ignatio 
obtulit.» 23 NOVEMBRIS 1554 463 

et per poter dar a le uolte aiuto a più cose de qua. El Signore 
me perdoni le mie arrogantie. 

Pregho ancora la P. V. che mi facia participe di qualche gra- 
tia spirituale, per li uiui et per li deffunti. 

Poi anche, quando fu qui el P. Laynez, me concesse li casi 
reseruati, benché io, doue è cosa di troppo importanza, non m' 
inpaccio; però, se pare et piace alla charità vostra di confirmarli, 
perchè doppo la mia relassatione , non me n^ ho uoluto seruire, 
perchè ne aueua stimolo, et anche non me ne sonno occorssi, 
senon doi infirmi che non eranno confessati l'anno passato , et 
de alcuni, che in tempo di infirmità o impotentia comederunt 
prohibita nel tempo di quaresima, o altre uigilie, li quali casi se 
reserua el nostro ordinario, imperochè uole che domandino li- 
centia al medico spirituale, et al corporale; et sonno tanti li soi 
casi reseruati , sono più de 40 , benché con me , quando li do- 
mando gratie, me ne fa; et anche quando me ne occoresse d" im- 
portanza, non troppo me ingerirò. La P. V. facia quello li pare 
meglio, ala quale molto nel Signor me racomando. Di V. P. in 
lesù seruo inutile, 

Gasparo Gropello. 
Da Bassan alli 21 Nouembre 54. 

Inscriptio: A molto Edo. in Xpo. Padre, el Padre miser P. Igna- 
tio de Loyola, prepósito generale de la Compagnia di Jesù, suo 
osservandissimo, a Roma. Alia manti: R.ta alli 30 del medesimo. 

904 

GUNDISALVUS DE SILVEIRA 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

OLISIPONE 23 NOVEMBRIS I554 

Patrem Miron Eboram adiisse, refert.— Res Societatis prospere succedunt. 
— Novi aedificii opus urgetur: ad illud sodi cupiunt migrare.— Pii Gun- 
disalvi sensus. 

Ihs. 

La gracia y paz de Jesu X.° nuestro señor sea siempre en 
' Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 167, prius 450. 464 Epistolar Mixtae— 904 

nuestra ayuda y fauor. Amén. Al escreuir desta, nuestro muy 
Rdo. en X.*' P. Mirón es ydo á Ébora, y cada día esperamos por 
él. Los Padres, hermanos y yo estamos todos, bendito Dios, sa- 
nos; y excepto yo, todos creo van adelante en el auo^mento spi- 
ritual: todos muy contentos y determinados en seruir á la in- 
menssa charidad. Todo pienso que viene de la graçia celestial; y 
no poco ayuda sermos pocos, y vnos en seruiçios, y los Padres 
en su mies andaren siempre muy occupados. 

Por la benignidad de nuestro Señor, la deuoción principiada 
se funda de nueuo en muchos más, y creçe en los ya fundados; 
y breuiter, en todos los exerçiçios del nuestro buen Dios, nos 
exerçita y consuela muy liberalmente, y según se siente, con 
edificaçión muy dilatada. 

Las obras van en el cabo, y cada día nos queremos passar al 
edifiçio nueuo ' . Piega á nuestro Señor que nos saque de la vejez 
de la habitaçión deste mundo, y nos treslade á las moradas bien- 
aúenturadas de Jherusalem nueua ; y plugiesse á Dios que para 
esto acercasse V. R. nos desterrase adonde hombre se viesse 
perdido del todo á sus conoçidos, á sus vezinos, á sus amigos, y 
aun á sus compañeros buenos, por los ganar seguros segura- 
mente en los çielos: y tamen, conoçiendo que de todo deseo y 
bien verdadero es más cerca á cada vno por donde la santíssima 
voluntad del criador sse le offrece, el qual nos dé su graçia para 
lo sentir i cumplir perfectamente. Amén. A 23 de Nouiembre 
de 1554, de san Roque de Lixbona. Suio el más jndigno en X.° 
hijo, 

t 

Don Gonzalo. 

Inscripiio: f Al muy Rdo. en Christo Padre nuestro, el 
P. Mtro. Ignatio, general de la Compannía de Jesús, en Roma. 
2.* vía. ' De professorum domo ad Sti. Rochi, sermo est, quae, cum admodum 
exigua prius esset, sic refecta et constituía demum est, ut capacissima mul- 
tis, qui ad Indiam mittebantur, vel inde veniebant, sociis excipiendis fieret. 
Vide Polanco, t. iv, pag. 538, n. 1151-1153; Telles, Chronica da Com- 
panhia, part. II, liv. XIV, cap. 24. 23 NOVEMBRIS 1554 905 

LEO ENRIQUES 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

CONIMBRICA 23 NOVEMBRIS I554 

Socii a morbo recreati, litteris ac virtuti diligentem dant operam . — De domo 
probationis. — Tirones in propriae abnegationis palaestra rite exercen- 
tur: aliqui deficiunt. 

t 

Jhus. 

Muy Rdo. en Christo Padre. A graça e amor de Christo nosso 
senhor seja sempre en nossas almas. Amem. Este mes passado 
escriui a V. P. dando lhe conta deste collegio, segundo a ordem 
que me he mandado. Ao presente não se offereçe outra cousa 
nenhuma que de nouo aja pera se screuer, senão que este mes 
passado todos quasi adoecemos de hum catarro e febres, o qual 
foy comum em quasi todo este reino. Dous Padres cheguarão 
muito ao cabo, e estiueram pera morrer: ja agora polia bondade 
do Senhor estão sãos. Hum deles era o P. Joam Nunez, ho outro 
Antonio Correa, mestre dos nouiçios. Quanto aos studos, todos 
procedem segundo a ordem das constituições, e o que ho P. Mi- 
rão tem mandado nisso. Ha tres lições en casa, huma de theolo- 
gia, que lee Jorge Sarrão, outra de casos de conscientia, que eu 
leo, outra de logica, na qual se lee Titelmano ^ a huns Padres 
que não podem ouuir o curso , na qual ouuem também quatro 
jrmãos que estão pera ouuir este anno ho cursso; e porque não 
he ainda começado, por não auer na vniuersidade quem ho lea, 
por não perderem estes jrmãos tempo, ouuem esta lição en casa, 
juntamente studando seu latim. E disto segundo me paresce ho 
mes passado escreui a V. P. 

Açerca também dos exercicios spirituaes, todos procedem ' Ex originali in voi. E, unico folio, n. 170, prius 475. 
* Francisci Titelmani, O. S. F. , De coiisideratione dialéctica libri sex^ 
De clarissimo hoc auctore, vide Epist. Mixtae, t. l, pag. Syi, annot. 3. 

Epistolae Mixtae, tom. iv. 30 466 Epistolae Mixtae— 905 

muito bem, bendito seia ho Senhor, e segundo a ordem e regras 
das constituiçoens, e a jntenção do P. Jheronimo Nadal. Hos da 
casa da prouação vão muito auante nas verdadeiras virtudes e 
abneguação de si mesmos na obediencia. Tres se reçeberão este 
mes por mandado do P. Mirão, dos quaes hum soo deles perse- 
uera, e este mandou ho P. Mirão de Euora: os outros dous se 
tentarão, hum deles na i.^ prouação, quando ho examinauão, e 
este era hum ouriuez que veyo com ho P. Santa f de Cordoua 
outro mandou ho P. Mirão de Lixboa, o qual era húngaro: am- 
bos erão sen nenhumas letras. E não pareça a V. P. isto ser muito 
rigor, porque de hum anno a esta parte, que he desde que aqui 
ouue casa da prouação, henhum * que se recebesse se sayo da 2.^ 
prouação por mais trabalhos e mortificações que lhes dessem, nem 
menos sey nenhum tentado de graue tentação en todo este tempo, 
senão todos viuerem muyto quietos e consolados, crescendo cada 
uez majs en toda virtude. E a causa disto he o exame que se tem 
açerca deles na i.^ prouação, e todos os que se forão dela, se 
forão porque ho que não vem a Companhia com ho spiritu dela 
mouido por Deos, logo nesta i.* prouação da sinal de si, ou en se 
mudar pera milhor, ou en se querer logo sair. De maneira que he 
esta i."* prouação hum grande meyo, que nosso Senhor descobrio 
a V. P. pera augmento da Companhia e quietação de todos dela, 
e pera gloria e honrra sua. 

Não ha mais que escreuer, senão encomendarme en sua santa 
benção e sacrificios, porque crea V. P. que tenho bem necessidade 
disso, porque cada uez vou pera pior, por ter muy pouco tento 
en mim. Nosso Senhor ho remedie como for mais sua gloria e 
honrra. Oje 23 de Nouembro de 1554. Indigno filho em o Senhor 
de V. P., 

Dom Lião. 

t 

Inscriptio: Jhus. Ao muito Rdo. em Xpo. Padre, [o Pajdre 
M.tre Ignatio, geral da Compa[nhia] de Jhus., en Roma. 
Alia manu: Coimbra. * P. Jacobus Santacruz. 
- Ms. nhum. 2 Decembris 1554 467 906 

EVERARDUS MERCURIANUS 
PATRI JOANNlI DE POLANCO 

PERUSIA 2 DECEMBRIS I554 *. 

Litterae Roma missae laetitiam cunctis attulerunt. — De Petronio hujusque 
fratribus. — De abbatia gymnasio nostro adjudicanda. — De scciis aegri- 
tudine affectis , —Marcus Antonius Gradini laeta de collegio romano 
praedicat. 

t 

T 

Pax X.i Rdo. in X.° Padre. Riceuemmo una de V. R. de 24 
del passato, con quella del re di romani, con la quale molto ci 
siamo edificati, et molte altre persone, le quali hanno le cose della 
Compagnia per simili ocasioni et testimonii in più admiratione * . 

Del tal recapito de M. Petronio ' con suoi fratelli a casa co- 
sti, molto Rdo. Padre mio, tanto più ce rincresce, quanto meno 
r aspettauo in tal fogia. Nè mai ho inteso da lui ricercasse, nè 
manco gli penso hauer dato pure un cenno se sperasse tale cosa 
dalla Compagnia. Nella lettera che li dessimo, per quanto mi ri- 
cordo, intendeno auisar' la R. V., che, essendoci costoro esser- 
citati qui con noi in cose spirituali et letterarie, et andando essi 
a Roma per il medesimo effetto, sperauo che in questo a V. R. 
sarebbono grati. Delle parolle non mi ricordo, et essendoci altre- 
mente, per questa dico mia colpa, humilmente pregando V. R. 
m'aggiuti castigándome, ch'io non babbi impune per mia disgra- ' Ex autographo in voi. E, unico folio, n. Sy, prius 56. 

- Vide in Cartas de San Ignacio, t. IV, pag. Syó-Syg, quae Patri Villa- 
nueva Polancus scripsit. Porro exemplar illarum litterarum missum etiam 
fuisse italico sermone aliis Societatis collegiis, pro certo habemus. — Ferdi- 
nandi autem, regis romanorum, litteras ad Stum. Ignatium reperies inter 
hujus Cartas, l. e, pag. 532-533. 

^ Haec legimus de Petronio apud Polanco, t. iv, pag. 145, n, 291: 
(ijam ab initio anni juvenis quidam ad probationem est admissus, et in pro- 
gressu alter, qui perusinus non erat, sed pisauriensis, Petronius nomine, 
qui alios deinde fratres ad Societatem vocavit; quamvis ex tribus unus tan- 
tum cum ipso Petronio usque ad mortem perseveravit.» 468 Epistolae Mixtae— 906 

tiata indiscretione datoli tanto sturbo; et forse a quelle anime, in 
luogo d' aggiuto, occasione di perdersi. 

Questi giorni ci è stato referito come il cardinale Armelino, 
bonae memoriae, haueua anche fatto applicare a questo nostro 
luogo per prouisione d' entrada un' abbadia, chiamata de Val- 
deponte, discosta da Perugia 708 miglia, et rende frutti circa 
de vdi 1000 con certe suoe gionte ', la quale abbadia al presen- 
te tiene il cardinale Cesi, o vescouo de Nargni -, et fu fatta que- 
sta applicatione per papa Clemente, felicis recordationis, et ere- 
desi se ne potria ritrouar qualche cosa nella cancellarla. Forse 
che adesso Iddio nostro signore daria fauore al primo desegno di 
questo luogo in sustantia, se non del tutto come al'hora s' imagi- 
naua. Il credito della Compagnia et speranza de frutto in questa 
terrra s' aumenta assai per la Dio gratia, si in cose spirituali, si 
etiam in lettere, nelle quali se spera molto da molte persone. 

Il fratello Henrico ^ patisce debolezze tali, che non li basta 
Fanimo de gouernare suoa classe, et pensando che'l P. Catalano * 
con detto fratello la potessero regere, me rispose il Padre, non 
uedere ragione che lo persuadesse a pigliare tal carigo, hauendo 
tante uolte esperimentato, et con tutti i sforzi suoi, che non era 
atto per tal officio, anzi guastaua li scholari et guastaua se; et che 
questo medesimo tanto più li accaderia, quanto manco uoluntieri 
faria tal officio. Et in uero, quanto j)ossiamo giudicare, egli non 
ha attitudine a questo. Et anche se sforzaua inducerme ch'io 
scriuesse a V. R. del bisogno eh' ha d'esser' leuato da questo luo- 

' Vide supra, epist. 897. 

- Episcopus narniensis anno 1554 erat Petrus Donatus Cesi, qui purpu- 
ra decoratus est 17 Maji 1570. Romae natus anno 1522, legibus Perusiae ac 
Bononiae operam dedit. Romam reversus, «in aula Cardinalis Caesii, sui af- 
finis, versatus est, ac paulo post, 1546, Narniensium Pontifex est adlectus a 
Paulo III». Ughellus, Italia sacra, t. i, col. 1020.— Ejus vero affinis 
purpuratus princeps est Fridericus Cesius, presbyt. card. tit. S. Pancratii a 
Paulo III creatus. Caeterum de card. Francisci Armellini collegio satis 
superque dictum est in PoLANCO, t. iv, pag. 157, 158, n. 319. Cf. Cri- 
SPOLTI, Perugia Angusta, pag. 48. 

5 Vide Polanco, t. iv, pag. 150-151, n. 305, annot. 4. 

* P. Joannes, qui aliquando Catallanus, aliquando vero Casiellanus 
dicitur . 2 Decembris 1554 469 

go, tenendo per certo sarria con più quiete suoa et frutto in al- 
tro luogo, che qui: et questo è in summa il giudicio eh"" ha de se. 
Della classe non so come ne faremo, non ui essendo qui delli al- 
tri chi ci possa attendere. 

M. Marcanthonio Gradini ci ha molto racommandati et al vi- 
celegato et ad altri in questa terra, essaltando molto '1 collegio di 
Roma et tutta la Compagnia. V. R. ci auisi, si saria bene li scri- 
uessimo, et siano le lettere chiuse o aperte, et anche a M. Pe- 
tronio. 

Il cauallo fin adesso mai sè potuto uendere. 

Quello Carolo, che mentoua V. R., non sè mostrato; come 
egli uienne, non si mancará d' agiutarlo con li figliuoli che mena 
seco, in quelle cose che dice la R. V. 

Altro per adesso non ocorre, seno racomman darci humilmente 
alle orationi de V. R. De Perugia a 2 de Decembre 1554. D. V. R. 
5eruo inutile, 

EUERAR. MaRCURIENSE. 

Inscriptio: 7 Per il Rdo. Padre M. Polanco. 
Alia manu: R.ta a 5 del medesimo. 

EDMUNDOS AUGERIUS 

PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

PERUSIA 2 DECEMBRIS I554 '. 

Causa scribendi. — Solitis Societatis exercitationibus insistunt sodales no- 
stri. — Ignatianis commentationibus aliqui dant operam. — Crescit in dies 
singulos, Deo bene adspirante, bona apud cives existimatio de Societate. 
— Adversariis a Deo inflicta punido . 

t 

Jhs. 

Pax Christi, etc. Molto Rdo. in Christo Padre. Perchè il 
Padre nostro M. Euerardo adesso si ritroua occupato con il signor 

' Ex autographo in voi. E, duplici folio, n. 38, prius 57. 470 Epistolae Mixtae — 907 veceuicario in certa facenda pia et d' importanza, supplirò ut- 
cunque a sue occupationi, et paucis. 

Habbiamo riceuto la settimana passata quelle del re de roma- 
ni, non senza nostra edificatione grande, et delli amici, et altre 
anche persone d" importanza, attento la pietà uerso il regno suo 
di quel re, et V affettione così grande uerso la Compagnia 

U esercitij ordinarij caminano, tanto le lettioni, esortationi, 
et altre prediche, quali ha comminciato un di nostri Padri in una 
chiesa principale hoggi, con instantia del signor vicario passato % 
per esser' sotto sua cura, sì etiam nelle confessioni et communio - 
ni, de quali è stato hoggi numero antea insolito. Sia benedetto il 
Signore, che così liberalmente porge a questa nostra uigna ui- 
gore et succo di produrre frutto centuplo. 

Sonno anche tre persone nelH esercitj, fra lì quaH è un cura- 
to, il quale hoggi si prepara a la confessione generale. Il Signore 
si degni illuminarlo. 

Quanto alle cose della Compagnia circa del credito et affet- 
tione ciuile, non è senza spetiale uoluntà et gratia del Signore 
come cresce. Il signor già vicario " a tutti questi signori molto 
dihgentemente si sforza dar cognitione di noi. Questi giorni pas 
sati andò il Padre al signor vicelegato \ al quale disse sua 
S.ria come perdeuano tempo coloro, li quali racommandauano il 
coleggio a S. S.ia, perchè Y affettione non si potrà aumentare 
uerso di quello. Il magnifico D. M. Marco Antonio ha rescritto 
molto caldamente a suoi amici, riprendendo V ingratitudine della 

* Vide epist. superiorem. 
Joannes Oliva. 

^ Marcus Antonius Gradini, qui «si scoprì di sì eleuato ingegno in ogni 
genere di virtù, e particolarmente nelle scienze Legali, che non degenerò 
da Giulio, suo fratello, Auditore della sacra Ruota; hebbe la Lettura prima 
dell' Ordinario Ciuile nello Studio di Perugia. Trasferitosi poi alla Corte^ 
meritò che il Santo Pontefice, Pio Quinto, lo creasse Vescouo di Vtica, et 
anco lo mandasse Suffraganeo nel Vescouato di Mantona al Cardinale Gon- 
zaga. Morì con gloriosa fama d' integerrimo e zelantissimo Pastore nell' anno 
1566)). Crispoltt, Perugia Augusta, pag. S3g. 

* Michael della Torre, cenetensis episcopus, de quo alibi diximus, Pe- 
rusii prolegatus a Julio III anno 1553 constitutus, «donde Paolo IV con un 
Breve onorificentissimo lo chiamò nel 1555 per suo Maggiordomo...» NO- 
VAES, Elementi della Storia dei Sommi Pontefici, t. vili, pag. 89. 2 Decembris 1554 471 

cita, perchè, hauendo tal thesoro, come esso cognosce a Roma, 
non lo sente: sichè il Signore guida Y humano rispetto a maggior 
fine, et tuttauia dimonstra che uuole agiutar' questa cità per 
mezo di sua Compagnia. 

Il numero delli scholari è di 90 o più, et speriamo che il frutto 
sarà cognosciuto da tutti qualche giorno , perchè la diligentia è 
grande. La speranza delle scuole è maggior che mai, laus Deo; 
imperochè si scuopre la uerità di più in più. 

Qui è un principal professor d' humanità, chiamato il Comano, 
amico nostro grandissimo, dopo che ha comminciato a ueder" la 
cosa come è. Hieri amenò doi figliuoli di doi cittadini nobili, di- 
cendo che già ne hauea mandato, et che ancora ne mandaria de 
altri, perchè cosi era degno d^ esser' abbracciato il proceder' no- 
stro, dicendo che gratulabatur patriae del modo, et in fine dell' 
agiuto che speraua di questo colleggio. Questo può molto apresso 
di tutti i signori. 

Venne ancora questi giorni passati un pedagogo, amico no- 
stro, con li figliuoli d' un spirituale amico, aciò disputassero con 
i nostri, et cosi potessi render' conto al padre loro del frutto; il 
quale diceua in questo pensar' non esser' altro, che la mano del 
Signore che reggeua questo nostro instituto; imperochè esso co- 
gnoscea alcuni contrarij nostri hauer' hauto cattiua ricolta della 
opinione loro, fra quali disse esser' quatro: L' uno esser' uenuto 
in desperatione et salutis et rerum omnium. L' altro esser morto 
miserabilmente. Il terzo essere in prigione ob crimen extremae 
nequitiae. Il quarto pian piano douentar' cieco. Et questo dicea 
essersi notato, come per punitione delle contrarietà: X.° nostro 
signore ci dia gratia di amar' sempre la uerità, et si degni hauer' 
misericordia di loro, et gratia di corrisponder' a 1' opinione che 
hanno di noi. Non occorre altro adesso, senon humilmente ra- 
commandarci al' orationi et santi sacrificij di V. P. et di tutti li 
Padri et fratelli di Roma, aciò cognosciamo la diuina uoluntà, et 
quella ubique adimpiamo. Di Peruggia a 2 di Decembre 1554. 
Per commissione di nostro P. M. Euerardo. D. V. P. seruo in 
Christo inutile, 

Emondo Augerio. 472 Epistolae Mixtae— 908 

Inscriptio: f Al molto Rdo. in Christo Padre, il P. M. Igna- 
tio de Loyola, prepósito generale della Compagnia de lESV, in 
Roma. Alia manu: R.ta alli 5 del medesimo. 

LAURENTIUS CAVALIERE 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

TIBURE 7 DECEMBRIS I554 

Instrumentum donationis templi tiburtini confectum esse, ait, quamprimura 
Romam mittendum. — Dotes cujusdam candidati, Societatem ingredi 
percupientis. 

t 
Ihs. 

Pax X.i , etc. Molto Rdo. in X.° Padre. Habiamo, dopo che 
qui ritornò il nostro fratello Antonio % fatto firmare dal notare 
del Rmo. episcopo tiburtino le bulle della concessione della 
chiesa, et pigliata possessione de essa chiesa nostra in virtù de 
dette bolle con la debita solennità, et per questo presente latore 
si mandano costi dette bolle, acciò si conserueno. Non si manda 
adesso lo instrumento di detta possessione, perchè il notare non 
lo haueua anchora posto in libro, et non posseua cosi presto dar- 
ne detto instrumento; et accadendo che ueneua costi questo 
nostro amico, habiamo per esso uoluto mandare dette bolle, aciò 
secure peruenesseno costi. Se manda insieme la copia del instru- 
mento della censuatione del horto de santa Maria del Passo, 
fatta dalle monache de santa Catherina al Rdo. M. Luyse Men- 
doza *. 

Circa la informatione de quel giouene, nostro amico, che uo- 
leua intrare in religione, io al P. M. Polanco scrissi quello sa- * Ex autographo in voi. E, unico folio, n. 27, prius 36. 
- Antonius de Robore. 

Joannes Andreas Croce. Vide supra, epist. 835, 838, 841, 842, in qui- 
bus fusius, quae heic attinguntur, pertractata sunt. 

* De Ludovico de Mendoza, segoviensi, saepe diximus: illius est epi- 
stola supra posita, n. 849, pag. 3o9 et seqq. 7 Decembris 1554 473 

peua et giudicaua de lui, et li mandai la propria lettera che 
quello mi mandaua. Questo è vn giouene de circa 30 anni (come 
giudico). Il suo esercitio è coiraro. Questo ha tenuto son molti 
mesi et anni desiderio de seruire al Signore nostro in religione, 
et perchè non era in quel tempo notitia di questa santa Com- 
pagnia nostra, pareuami esso fosse inclinato et quasi deliberato 
(per quel posseùa giudicar') entrare, ouero in un monasterio de 
santo Seuerino, del ordine de santo Benedetto (de quali religiosi 
si tiene molto bono nome iui), ouero tra li sacerdoti theatini. Et 
che questo non habia esequito, è stato causa che il suo padre è 
stato molti mesi et anni infermo, et non era donde possesse pro- 
uederse alle sue necessità, eccepto che delle fatiche et industrie 
di questo giouene, quale in questa aduersità et altre sempre, 
insieme con una xpiana. pietà, di patientia ha dato mirabile 
esempio di se ad quelli che lo cognoscono. Solo era stimulato et 
contristato (come io so) de essere impedito per questo dal diuino 
seruigio, al quale con ardente desiderio desideraua dedicarsi. 
Sempre si è esercitato in molte bone opere de charità, insieme 
con un altro suo fratello, hor uisitando li hospitali, subuenendo 
et consolandoli in quel posseuano, hor dimandando elemosine 
per subuenire alle necessità de alcune persone miserabile; ma 
fra le altre uirtù (perilchè molto lo amaua), era in esso una li- 
bertà di spirito in reprendere et esortare quelli, che dalla strada 
della giustitia deuiassero, et questo con molta prudentia et di- 
screctione. Esso non è litterato, solo intende il latino quando non 
è molto oscuro et artificioso, et parla etiam aliqualiter, maxime 
che per sua dihgentia et studio, et parte perchè sempre ha con- 
uersato con persone spirituale et dotte, era mediocremente 
instrutto, da poter rendere ragione de ea, que in eo erat, fide; et 
questo con molte sententie, cosi dela scrittura come de santi dot- 
tori, tal che ad quelli, che con esso conuersauano, demonstraua 
saper assai più, di quel che in esso era. Haueua (come io posso 
giudicar') bon juditio et memoria, hauendo con il continuo eser- 
citio de la sua arte (per subuenire ad se et soi, che erano bi- 
sognosi) possuto consequire la cognitione et memoria de molte 
cose, che ad un xpiano. spettano, etiam difficile, che molti forsi, 474 Epistolar Mixtae — 908 

che alcuni dì hanno con più oportunità acciò speso, non li tengo- 
no cosi bene. Adesso è morto quel suo padre, et ha fatto voto di 
religione, castità et pouertà, insieme con il suo fratello; però esso 
(che del suo fratello non so altro) non si è determinato ad alcuna 
religione, perchè, ritrouandose al presente il collegio di nostra 
Compagnia in Napoli, et restandone per gratia del Signore 
nostro tutti edificati, esso è disturbato da quel suo primo parere, 
che, come ho ditto, teneua uerso quelle due religioni, et già se 
sarebbe (come me pare) al tutto determinato per nostra Com- 
pagnia, senon fosse che esso dubita che sia inutile et oneroso, 
tanto per non hauere littere, senon come ho detto, et ancora 
perchè esso è alquanto corpolente, ouer grasso. Et uedendo li 
nostri Padri et fratelli solere andare ad torno per diuerse parte, 
come è espediente per il bisogno del prossimo, iudica esso, ouer 
dubita non possere supliré al bisogno; et per questo mi scriue di 
questo dimandasse il parere di V. R. P. Questa è quella relatio- 
ne che io posso darne, ne so altra consuetudine di nostra Com- 
pagnia. Se V. R. mi commanderà, io li rescriuerò, come me sarà 
imposto. Noi per gratia del signor' nostro lesù X.*^ tutti stamo 
bene. Et per questa, non occorrendoci altro, alle orationi et san- 
tissimi sacrificij de V. R. et de tutti Padri et fratelli che costi 
sono molto me recomandamo. Da Tiuoli a 7 di Decembre 1554. 
D. V. R. seruo indegno, 

Lorenzo Caualiere. 
Inscriptio: Al molto Rdo. in X.° Padre, il P. M. Ignatio de 
Loyola, prepósito generale della Compagnia di Jesù, in Roma, 
in santa Maria della Strada. 7 Decembris 1554 475 009 

- BARBARA PEZZANA 
PATRI IGNATIO DE LOYOLA 

MUTINA 7 DECEMBRIS I554 *. 

Grati animi in Ignatium, et propriae despicientiae atque humilitatis sensus. 

t 

Molto Rdo, et benedetto Padre neìV Signore nostro. Ho in- 
tesse quanto scriue V. R. hauer fatto per questa pouerella in- 
degna, et confesso hauer sentito subito T effetto et frutto di esse 
orationi et santi sacrificij : il qual è , che maggiormente si sono 
scoperte le piaghe mie, essendome stà data più chiara et particu- 
lar notitia delli mei grandissimi errori et falli, a tal chio me vedo 
chiaramente esser stata sempre illussa in tutti gli atti et opere 
mie, et che Sathan si è transfigurato in angelo di luce, facendo- 
me persoadere mossa da bon spirito a fare officij che a me non 
conueniua, cioè in voler conuertir anime: et questo non solo con 
oratione, che sarebbe pur stato mancho malo, ma con parolle, 
exortatione, lettere, et milli altri modi invtili e inconueniente. Et 
queir che m' era necessario chio facesse per me stessa, mai V o 
fatto: cioè, chio mortificasse le mie passione, et abnegasse la vo- 
lontà mia, et acquistassi V humilità et V altri virtù, ma anzi, non 

' Ex originali in voi. E, duplici folio, n. 74, prius l3o. — Ad hanc epi- 
stolam faciunt quae Polanco, t. iv, pag. 107, n. 205, scriptis mandavit: 
((Primaria quaedam matrona mutinensis et in rebus spiritualibus dona exi- 
mia a Dei benignitate sortita, cum pristina consolatione a Deo privata, ac 
proinde non parum aiBicta esset, P. Ignatio scripsit et auxilium orationum 
ab eo postulavit. Cum autem P. Ignatius, ad Rectorem Collegii scribens, 
eidem injunxisset ut huic matronae, quae Barbara Pezzana dicebatur, renun- 
ciaret se, facto potius quam verbis, litteris ipsius responsurum, aliis litteris 
eadem Barbara testata est statim sensisse effectum et fructum orationum et 
sacrificii Missae pro ea oblati; et magnam se lucem, ad cognoscendam 
imperfectionem suam et vitae anteactae defectus, accepisse, testatur; et de- 
mum facile est ex ejus litteris conjicere quod in profundae humilitatis 
virtute et in passionum ac propriae voluntatis abnegatione multum profe- 
cit.» Haec Polancus. 476 Epistolae Mixtae— 909 

solo per mio fare non s' nè mai conuertito niuna, ma tanto danno 
n' o riportato io di qui alla anima mia , che il me saria impossi- 
bile a dirlo. Et poi sotto specia pur di guadagnar li mie propin- 
qui di sangue, fratelli, nipotti, et altri, non mi sono mai distacata 
dal mondo , nè dalla carne , et son stata , et stago insieme con 
loro, et non gli ho mai fattto niuna vtilità, anzi pare che, come 
più vado innanzi, più s' rendano indisposti a fare ninno bene. 
Et per gli mei peccati ogni di più perdo la speranza, et altro non 
n' raporto, se non dolor et affanni di questo habitar insieme con 
loro, et ancho danno in alcune cose. Ma per non cognoscere la 
volontà de Dio, nè in questo, nè in altro, non so queir chio 
debba fare, nè a che via voltarme. Et oltra di questo, m' è grando 
augmento di pena V hauer già qualchi anni sono persso in tutto 
la confidentia, vedendo chiarissimamente verificato in me , non 
solo queir parlar' che dice: Quando multiplicarete V orationi, 
non exaudirò, ma ancora molti altri ditti di queir capitulo. Onde 
io prego la carità vostra, R.do et benedetto Padre, che non vo- 
gliate cessare dala oratione, fin a tanto che habbiate inclinato la 
diuina misericordia, et che il Signore se sia reconcilliato mecho, 
et m' habbia perdonato le ingiurie et grandissimi errori mei, de- 
mostrándome qualche manifesto segno. Et questa risposta solla 
mi basta, perchè non ho bisogno d' altro, che de la diuina gratia 
et reconciliatione. Di Modona ahi 7 di Decembre 1554. Di V. R. 
serua et figliuola in X.'^, 

Barbara Pazzana. 
Inscripiio: f Al molto Rdo. in X."* Padre, il P. M.° Ignatio. 
Alia manu: R.ta alli 12 del medesimo. II Decembris 1554 477 9IO 

MARCHIO DE MASSA 

DUCI REIPUBLICAE GENUENSIS 

CARRARA II DECEMBRIS I554 

Per eum licere,