Skip to main content

Full text of "Epistolai"

See other formats


ΤΜδ 15 Ά άί§ίί&1 οοργ οί Ά Ιίοοίί ΐΐιαΐ \ν&5 ρκκεΓνεά ίοΓ §εη6Γ&ΐίοη5 οη 1ίΙ)Γ&Γγ δΐιείνοδ 1)είοΓε ϊΐ \να5 ο&ΓείυΙΙγ κοαηηεά \)γ Οοο§1ε ακ ρ&ΐί οι & ρΓο]εοΙ 
ίο ιηαΐίε ΐΐιε χνοΓίά'δ 1)οο]ίδ άϊκεονεΓ&ΒΙε οηΐϊηε. 

Ιΐ 1ι&5 κυΓνϊνεά 1οη§ εηοιι§1ι ίοΓ ΐΐιε οοργπ§1ιΐ ίο εχρΪΓε &ηά Ιΐιε 1)οο1ί ίο εηΐεΓ ΐΐιε ριιΙ)1ίο άοιηαϊη. Α ριώΐίο άοιη&ϊη 1)οο]ί ϊκ οηε ώ&ΐ \ν&5 ηενεΓ 5ΐιΙ)]εοΐ 
ίο οοργπ§1ιΐ ΟΓ \ν1ιθ5ε 1ε§α1 οοργπ§1ιΐ ΐεπη Ιι&δ εχρΪΓεά. λΥΙιεΐΙιεΓ α 1)οο1<; ϊκ ϊη ΐΐιε ριιΙ)Ηο άοιηαϊη ιη&γ ναΓγ οοαηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ. ΡιΛΙίο άοιηαϊη 1)οο1ί8 
&Γε οαΓ §&ίε\ν&γ8 ίο Ιΐιε ρ&8ΐ, ΓερΓεδεηίίη§ & \νε&111ι οί ΜδίοΓγ, οιιΙίιίΓε Άπά Ιαιοννίεά^ε ίΐιαί'κ οίίεη άϊίβευΐΐ ίο άϊκοονεΓ. 

ΜαΛδ, ηοΐ&Ιϊοηδ απά οΙΙιεΓ ιη&Γ§ϊη&1ία ρΓεδεηί ϊη ΐΐιε οπ§ίη&1 νοίυιηε \νί11 &ρρε&Γ ϊη ίΜκ βίε - α ΓεητΙηάεΓ οί ΐΜκ 1)οο1ί'5 1οη§ ]οιΐΓηεγ ίΓοιη ίΐιε 
ρυΒΗδΙιεΓ ίο ά ΙϊΒγ&γυ &ηά βη&Πγ ίο γοιι. 

υ83§6 §υΐά6ΐίη68 

Οοο§1ε 15 ρΓοιιά ίο ρ&ΓίηεΓ \νϊί1ι 111)Γ&πε5 ίο άϊ^ϊίϊζε ριιΙ)1ίο άοηι&ϊη ηι&ίεπαΐδ Άπά ιη&ΐίε ίΐιειη \νίάε1γ αοοε55ίΐ3ΐε. ΡιΛΙϊο άοιηαϊη Ι^οοίίκ 1)ε1οη§ ίο ίΐιε 
ραΒΙϊε αηά \νε &Γε ηιείΈΐγ ίΙιεΪΓ ειΐ8ίοάί&ηδ. ΝενεΓίΙιεΙεδδ, ίΜδ \νοΓ]ί ϊδ εχρεηδίνε, δο ϊη οΓάεΓ ίο Ιίεερ ρΓονίάίη§ ίΜδ Γεδοαί'οε, \νε Ιιανε ίΛεη δίερδ ίο 
ρΓενεηί αΒαδε ΐ3γ οοιηιηεΓοϊαΙ ραιίϊεδ, ίηο1υάίη§ ρ1αάη§ ίεοΐιηϊε&ΐ Γεδίπείϊοηδ οη ααίοιη&ίεά ς[αει•γίη§. 

λΥε &1δο &δ1ί ίΐιαί γοιι: 

+ Μα]ίβ ποη-αοπίίηβΓοίαΙ η8β ο/ΐΐιββίβ^ λΥε άεδί^ηεά Οοο§1ε Βοοίί δεατοΐι ίοΓ αδε \)γ ϊηάϊνϊάα&ΐδ, απά ννε τεςαεδί ίΐι&ί γοιι ιίδε ίΗεδε βίεδ ίοΓ 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοιηιηεκϊαΐ ραφοδεδ. 

+ Κβ/Γοίη/ΓΟΜ αιιίοτηαίβά φιβΓγίη^ Όο ηοί δεηά αιιίοιηαίεά ςιιεπεδ οί αηγ δΟΓί ίο Οοο§1ε'δ δγδίειη: Ιί γοιι &Γε οοηάιιοίϊη§ Γεδε&κΐι οη ιη&οΜηε 
ίΓ&ΠδΙαίϊοη, ορίϊοαΐ οΙιαΓαοίεΓ Γεοο§η1ίίοη ογ οίΙιεΓ άϊ£Ά8 ννΙιεΓε αοοεδδ ίο ά 1&Γ§ε αιηοιιηί οί ίεχί ϊδ Ιιείρίαΐ, ρΐε&δε οοηί&οί ιΐδ. λΥε εηοοιΐΓ&§ε ίΐιε 
ιίδε οί ραΒΙϊε άοιη&ϊη ιη&ίεπ&ΐδ ίοΓ ίίιεδε ριίΓροδεδ Άπά ιη&γ ΐ)ε αϊ) 1ε ίο Ιιείρ. 

+ Μαίηίαίη αΐΐήί>Ηΐίοη Ήιε Οοο§1ε "\ναίεπη&ι•]ί" γου δεε οη εαείι βίε ϊδ εδδεηίϊ&Ι ίοΓ ϊηίοππίη§ ρεορίε &1)οιιί ίΜδ ρΓο]εοί αηά Ιιείρϊη^ ίΗεηι βηά 
&ά(ϋβοη&1 ιηαίεπ&ΐδ ί1ΐΓου§1ι Οοο§1ε Βοοίί 8ε&Γο1ι. Ρΐε&δε άο ηοί τειηονε ϊί. 

+ Κβερ ίί Ιβ§αΙ λΥΙιαίενει• γοαΓ υδε, ΓεηιεηιΒεΓ ίΐι&ί γοα ατε τεδροηδίΒΙε ίοΓ εηδΐιπη§ ίΐιαί \ν1ι&ί γοα αΐ'ε άοίη§ ϊδ 1ε§&1. Οο ηοί αδδΐιιηε ίΐι&ί ]ιΐδί 
1)εο&ιΐδε \νε 1)εΗενε α 1)οο1<; ϊδ ϊη ίΐιε ριιΙ)Ηο άοηι&ϊη ίοΓ ιΐδεΓδ ϊη ίΐιε ΙΙηϊίεά δίαίεδ, ίΐι&ί ίΐιε \νοΓ]<; ϊδ αίδο ϊη ίΐιε ριιΙ)Ηο άοηιαϊη ίοΓ αδεΓδ ϊη οίΙιεΓ 
οουηίπεδ. λΥΙιείΙιεΓ & 1)οο1ί ϊδ δίϊΠ ϊη εοργπ§1ιί ν&πεδ ίΓοηι εοαηίι^ ίο οουηίΐ'γ, &ηά \νε οαη'ί οίίεΓ §ιιίά&ηοε οη \ν1ιεί1ιεΓ &ηγ δρεείβε ιίδε οί 
αηγ δρεείβε Βοοίί ϊδ αΐΐοννεά. Ρΐε&δε άο ηοί &δδυιηε ίΗ&ί & Ιίοοίί'δ &ρρε&Γ&ηεε ϊη Οοο§1ε Βοοίί δε&ΓεΙι ηιε&ηδ ίί ε&η \)& υδεά ϊη αηγ ιηαηηεΓ 
αηγννΙιεΓε ϊη ίΐιε \νοΓΐά. ^οργπ§11ί ίηίπη§εηιεηί ΗαΙ)ίΗίγ εαη 1)ε ςαΐίε δενεΓε. 

ΑΙ)ουΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί 863γο1ι 

Οοο§1ε'δ ΐΏΪδδϊοη ϊδ ίο οΓ§&ηίζε ίίιε \νοΓΐά'δ ϊηίοπη&βοη &ηά ίο ιπαΐίε ίί αηϊνεΓδ&Πγ &εεεδδίΐ3ΐε &ηά ηδείαΐ. Οοο§1ε Βοοίί δε&ΓεΙι Ιιείρδ τε&άεΓδ 
άϊδεονεΓ ίΐιε \νοΓΐά'δ 1)οο1ίδ \νΜ1ε 1ιε1ρίη§ αηίΙιοΓδ αηά ριιΙ)Ηδ1ιεΓδ τεαείι ηε\ν &ιιάίεηεεδ. Υοα εαη δεαΓεΙι ί1ΐΓου§1ι ίΐιε ίαΐΐ ίεχί οί ίΜδ Ιίοοίί οη ίΐιε \νεΙ) &ί ϊιίίρ : //]3θθ]<:3 . ^οοςίθ . οοιη/ ΡΑΤΚΟΙ.ΟΟΙ^Ε 

^ ουκδϋδ οοΜΡίΕΤϋδ, 

ΚΕΟ ΒίΒΐιοτΗΕελ υΝΐνεκ$Μΐ$, ιχτΕβκΑ, ΐΝίροκΝίβ, αηιιιονλ, 0Εα>ΝθΗΐεΑ, 

01^111 88. ΡΑΤΒΙΙ, 00£ΤΟΚΙΝ 80ΒΙΡΤ0ΒΙΧφΙΈ Εΰ£ΙΕ8ΙΛ8ΤΙ(]0ΒΙΙΙ 

Μνκ ΙΛΤ1ΝΟΙΗΜ, ΜΥΕ <:ΙΙ/Κ(:0ΚΙΗ, 
^^Ί ΑΒ .€10 ΑΡ()8Τ0υ€0 ΛΠ ΤΕΜΙΌΙΙΛ αθ.\€αΐΙ ΤΙΐΙϋΚ.νΠΜ ι.Ι.νινί) 1545) ΡΙΙΟ ίΛΤΙ.Μ8 

ΕΤ ^ο^'^I^ιι ι-τοηκΜίΜ ι.ίΛ'^ν. ΐ43ΐ•) ι-ιω οηκα^ ΕΐοαυκΗίΜ.• 

κκι:υί=ϋΰ ΟΗΐιοΝΟΐ,οαίϋΑ 

ΟΜΧΐυΜ 01\45 ΕΧ5ΤΙΤΕΚΕ ΜΟΜΜΕΧΤΟΗυ.Μ ϋΑΤΗΟΙ,Κ :.-Ε ΤΚΑϋΙΤΙΟΜ^ ΙΈΚ υΐ:ΐΜ)Ε(;ΐΜ 1'ΚΙΜΑ. 

Ε(:ϋΙ.Ε81/Ε «.-Ει.ΙΊ,Α ΚΤ ΛΜΡυΐ ;>, 

4υΧΤΛ ΚΟΙΤΙΟΜ;» ΑΟευΒΛΤΙβϋΙΜΛβ, ΙΝΤΙ,Η 8Ε ΟΙ'ΜΟΙ'Κ Ν0ΝΜΧΙ.Ι8 ΟυίιΙί.ΙΚΙΚ ΜΛ.Νυ!>ΟΙΙΙΙ>ΊΙΚ ϋΟΙ.Ι.ΛΤΛΗ, ΡΕΚΟυΛΜ ΟΙΙ.ΙΟΚΝΤΒΒ 

ϋΑβΤΙβΛΤΛ ; ϋΙϋϋΚΚΤΛΤΙΟΜΙΐνΚ, εΟΜΜΕ.νΤΑΗΙΙβ νΛΗΙΙϋΟυΡ. 1.1:07 ΙΟΜΒΙ'Β (ΙΟΝΤΙΝΚΝΤΕΚ ΙΙ.Ι.Ι-!<ΤΙ<ΛΤΛ ', ΟΜΜΒνβ ΟΡΙίΗΙΒΐ;» 

Ρ08Τ ΛΜΡΙ I^5^»IΜΛ« ΚΙιΓΓΙΟ.ΝΕΚ ΟΓΛΪ ΤΚΙΚΙβ Ν0νΐ8."?ΙΜ1Ν ί<Λ(:ΓΙ.Ιϊί ΟΕΙΙΕΝΤΙΉ ΛΒ801.1ΤΛ8 ϋΚΤ1.ι;ΤΙί', ΑΙΟΤΑ ; ΙΝυΐΐ:ΐ- 

Βυβ ΡΑΚτιοΓί.ΛΗΐιιυ» ΛΝΑΐ.Υτιοΐίί, 8ΐ\οι:ι.οί! (ΊΥΕ τυΜϋκ, βινκ ΛΓοτοΐίΕϋ Αΐ.ΐι.ΐ'41'κ ΜΟΜΕ.Μΐ «νκβεονκΝτίΒΐ !>, 
ηυΝΑΤΛ; οαριτι.ι.ι5 ιχτκα ιρ8ιμ τεχτι'ιι κιικ ηι^ροϋΐτιβ, νκονον ετ τιτιχιβ !•ιμ-.ι;ι λκι-μ ρα'Π.ναιιγμ 

ΗΑΗϋΙΝΕΜ βυΡΕΙΙΐυΚεΐΙ 0Ι8ΤΙ.Μ..υΕΜΊΒΙ.'Κ £ίυΒ^Ε(;ΤΑΜV(ι κ ΜΑΤΕΙΙ1ΑΜ βΙΟΜΡΙΟΛΝΤΙΒΓΐ!, ΑΟΟΚΝΑΤΑ ; 

ΟΙ-ΚΗΙΒΙ'β ι:ΓΜ ΠΙ;ΒΙΙ8. τυΜ ΛΡ0>:ΙΙΥΡΗΙ(!, ΛΙ.ΙΟΓΑ ΥΕΙΙΟ ΑυΟΤΟΗΙΤΑΤΕ ΙΝ υΚΟΙΝΕ ΑΙ) ΤΗΛΟΙΤΙΟΚΕΜ 

Ε^^1.Ε•^IΛ^'ΤI^ΑΜ ΡΟΙ,Ι,ΕΝΤΙΒΙί•, ΛΜΡίΙΡΙϋΑΤΑ; 

Αΐ:(-.Ε.>ΤΙ!$ ΚΤ ΛΜΡΙ.ΐυΚ Ι.ΟΟΙΙΜ.ΚΤΑΤΛ ΙΝΟΜ ΙΠΟί! ΑΓιΙΐΟΙίΓΜ ϋΙΟίΤ ΕΤ ΟΡΕΠΙΜ, ΛίΡΙΙΑΒΕΤΙΟΙίί, ΟΙΙϋΟΝϋΙ-ΟΙ.ΙΟΙΡ, ΜΤΑΤΙΝΤΙϋΙβ, 

«ΥΝΤΙΙΕΤ10Ι5, ΑΝΛΙ.ΪΤΚ.Ι.*, Α.ΝΑΙ.ΟΟΙΐ;ΐί!, ΙΝ ςΐ υΟΟΙ,Ε ΗΚΙ.ΚίΐυΜί: «ΊΙΜηΐΜ ΙιΟΟΜΑΤΙΟΙΜ, ϋΟΙΙΑΙ.Κ, Ι.1'ΙΙ.(ΙΓ.Ι01,Μ, ΟΑΝΟΝΙ- 

ϋΐΜ, οΐ!>ι:ΐΡΐ.ΐΝΑηκ, ιιΐίίτυηιοι.'3ΐ, κτ ομ:τα λι,ια :<ιν'κ υι.ίΛ >.λι:ι ρτιυ.Μ. : 8κυ ΡΗ.ι,ϋιΊΓηΜ ϋΓΟΓ.ι.ϋ ΐΝΜΓ.ίΒΕίΐ 

1ΗΜΕΝ8Ι8 ΕΤ 01.ΝΕΗΑ1.ΙΒΐ;β, ΑΙ.ΤΚΗϋ !!ϋ1Ι.Ι01.Τ ΗΕΚΙ)Μ, ϋΐ υ ιΙιιΝϋΙ 1,10, ',ιυΐΙ-νίΙ-ΙΙ» Ν<.'Ν ΒΟΙ-νΜ ΤΑΜ)» ΤΑίΙ^ΥΕ 
ΡΑΤΕΚ, ΥΕΚΙ.]! ΕΤΙΛΜ ΐ:ΝΙ.•ίθνΐ!•υΓ1•; Ι'ΛΤΙΐυΜ, Μ: Ι \0 '^ίΊΟΕΜ ΟΜϋ-ίΟ. ΙΝ ',•; ΟΙ>Ι.ΙΙ!Ε Γ Τ1Ι1-.ΜΑ ίί)'.Τ:ΐΡ8ΕΙΙ1Τ, 

υΝΟ ΐΛτίΊτι: ι;οχ:ΐριαΐΑΐι.κ; αι-Τεπο !?0Ι{ΙΙ'Τυΐ{.Έ,ί»Α0Ι(,•Κ, εχ '^' υ ι,Μΐΐύΐϋ ουιίρκΗίΒΕ βιτ 

ΟΒνίΓΜ υΐΊΝΑΜ ΡΑΤΚΚβ ΕΤ IX νΓΙΒυί: (ΊΡΕΗΓΜ !>ΐ;ϋΒυΜ 1.ι>(-.ϋ: .νίΝϋΙΊ.Ο-ί ί^ΙΝ'.Ι Ι.ϋΙΙΙ.Μ Ι.ΙϋΚΟΠΓΜ 

ί<ι:Κ1ΡΤυΗ.« νΕΙ1βΐ;8, ΑΡΒΙΜ0ΟΕΝΚ}!Ε081•8ι,ιΓί. Α0 Χ0νΐδ8Ι.ΜυΜ ΑΙΌΟΑίΥΡΝΙΚ, ι^ΟΜΗΙ-ΝΤΛΤΙ Ϊ1.ΝΤ. 

ΚυίΤΙΟ ΑαΟνΒΑΤΙβϋΙΜΑ, ϋ.Κ1ΕΗΙ.«(ίΐ;Ε ΟΜΜΒΙ 3 ΚΛ0Ι1.Ε ΑΝΓΕΡΟΝΚΜίΑ, ΚΙ Ρ1•;1,ΡΙ:\ ΙίΛΝΤυΐί : •.:ΗΛ!ΙΛ(:ΐ1'.Ιίΐ;Μ ΜΤΙϋΙΤΑβ, 

οηαβτλ: οίΑΐ.ιΤΑ)», ΐΜκοΐιίτΛί» η.χΐΐ'ϋ, ΐΊ•:ΐ!Ρκΐηιυ ουκιιιχιιυΜί', ορει:<'μ ΐ(ΐ-.ι;ι:<οΐ(υΜ τυ.Μ νΛΐιΐΕΤΛ8 

ΤΙΜ Μ ΜΕΒΙ,'β, ΡυΚΜΛ νοΙ-ΙΓΜΙΜ Μ I•IΊ!ι^υΑ>I 01.ι\;\]ι.ι;>Λ •^11Ί•^; Ε ΙΝ Τυΐυ ΡΑ1Ι:ι.•Ι,0•.Ι.Ι•; ΓιϊΧίΚίΙ' ΟΟΝίΤΑΝΤΚΙΙ 

8Ι.Μ1Ι.Ι8. ριιετιι κχιαιιΤΑβ, ριι.4:«εκιίμοι κ ι^ια ι:οι.ι.ι:<:τιο, ινα, ΜΚΤίιυυΐϋΑ εγ οιικυΝΟΐ-οοιΟΑ, 

ΚΕΧΟΕΜΟΗΓΜ ΡΚΛϋΜΚΜυΚΙ.: >Ι (ιμΓ.Χι.:! ίικα Μι^ίΚ ΗΑΙ;ΊΙ•ΜΧ ΗΙι: ΙΙ-Ι.ΙΟ ϋΙ-ΛΚβΟΗΙ'Μ, 

ΡΧΙΜυΜ ΑυΤΚΜ ΙΝ ΜΙ!-ΤΙΙΑ ΒίΒ1.ΐυτΐΙΐ:ι:Α, ΐ:Χ υΐ-ΙΊίΙΗΓϋ |:Τ νΐ>ϋ. ΑΙ) 0ΜΝΕ8 

.ΚΤΑΤΕϋ, !,<.>••(>•;, Ι ΙΜϋΛϋ ΓιιΙιΜλμ,ι' Γ Ρ|;1ΜΊ\ΚΝ1 1ΒΙ •<, (ΙΟΛυΓΧΛΤΟΒυϋ. δΚΚΙΕδ ΟΗ/ΕΟΑ Ρ08ΤΕΚΙ0Κ, 

ΙΝ ί}ΙΑ ΡΚ01)ΕυΝΤ 1•ΛΤI^Κ^^, Ι)θεΤΟΚΕ?< «ΟΚΙΡΤΟΒΕΚΟΙΈ Ε0<ΧΕ8Ι.Ε ΙίΒ.ΚΟ,Κ 
ΑΒ ,ίΐνΟ ΙΊΙΟΪΙΛΝΟ ΛΙ) ΟΟΝΟΙϋΙ ΙϊίΟϋΕ ΚΜ>ΒΕΝΤΙΜ ΤΕΜΡΟΒΛ : 

ΑΟΟυΚΑΝΤΕ α.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 

ΒΙΜΙαΙΙΐ6«κ «ΙαγΙ αη]«'«Γ9ΐβ, 

δίνε ςυΚδΙΙ'Μ ΟΟΜΡΙ,ΕΤΟΙίυΜ ΙΝ «ΙΝΟυΐΟΡ ϋΟΙΕΝΤΙ.Ε Ε00Ι,ΕίΙΑ8ΤΙ0.Ε ΚΑΜΟί ΕΙ>ΓΓΟΙΙΕ. > ΡΑΤΒ0Ι.0ΟΙΛ, ΛΟ ΙΝίίΤΑΒ ΙΓ8ΙΓ8 Κ<ΧΙ.Β8Ι.«, Ι\ ΜΤΑίί Ι'ΑΙϋΕί^ ΠίνΐηΓΓυΐ), Α1.1Α ΝΚΜΙΊ. 1..Λ Ι !Ν V, ΑΜΑ ι;Κ;ΚΓ.Ο-Ι.ΑΤ1.\λ. Ι,ΛΤΙΝ^, ΜΜ 
ΡΕΝΙΤυβΚΧΑΙϋΤΑ,νΙ-'ί'Αη ΡϋΙΜΑΜ ΒΕΚΙΕΜ νΐυΐΝΤΙ-όΐΊΝΟνκΐ.Ι Ιιίι,.Ι.Ντίίί νΐιΐ.• ΜΙΜΙϋ •< Μ(ι1.Ε•51;ακΤΛΤ, ΜΟΧνΚ ΡΟβΤΜΙΜΑαΤΟΒ 
ΙΝΜΟΕίί 8ΤΑΒΓΓ, ΑΟ ΰΙ.•ΙΝ(}ΐ;Ε-νΐΓ,ΙΝΤΙ-(.ΕΝΤΙΜ ΕΤ ΜΙίΙ,Ε ΐ'ΒΑλ'Μ.'- \Ε.Μΐ. .ι. Ει:\ Ι)ΙΊ•1.1<.Ι ΐ;[ιΓΙ ΙΟΝΕ ΊΥΡΙΜ ΙΙΑΝϋίτΑ Ε8Τ. 
ΡΒΙΟΒ ΟΜΛ•:νΜ ΤΚΧΤυΜ Ι'ΝΑ ΟΙ Μ ΥΕΙιίίΙίιΝΚ 1.ΑΤΙΝΛ Ι.ΑΤΚΙΙΑ1.Ι8 ΑΜΙΊ.ΙίΟΤΙΤΙ.11, ϋΐ ΑΟ Ν'ινϋϋ Ι-, Γ ΟΕΝΊ ΓΜ /Κ>1,1;Ι1ΙΝΑ 
ΡΕΙίνΕΜΤ. ΡΚΙ) ϋΙΧΕ ΙΜ>10ΙΓ.Γ8 ; ΡΟδΤΚΚΙΟΙί ΛΙ' 1ΚΜ ΙΙΛΝ<: νΕΚίϊΚΙΝΕΜ ΤΑΝΤί:»! ΐΧΙΙΙΒΕΤ, 1ΤιΕ0ν{υΕ ΙΝΤΒΛ 01 1^ι^ιβ ΕΤ 0Μ\- 

ΟΚλοιντα νυΐ-υΜίΝΑ ιικτιχΕτιη ; ι τΐΐΑΐίΐΈ υιο^μμα ΜΓΑϋΤΑ Γιΐκ ΐΐΕΟΒΜΒΒίβ ΙΐΛ'ρί.Ι ΟΜΧι.Νο ΛΐΜΆΚΐ'ΚΗΑΤ. υΝυΗΐίυυοουκ 
νοί-Μίε.Ν υι<*:ι;υ-ΐ-Λΐιχι:Μ υοιο, ι•χι:Μ(ΐι.ί.ιΐιι^ι. κ μεκε ι,ΑΐΐΝυιι Οιίν'ϊγκ κι:ίΝι:ι•ί ί!Γΐΐ,υΜ-.ιοΐιο κΜΐΐίπι : υτΒοηι^υκ 

νΕΙ:υ. ΙΓ ΙΉΕΤΙΙ ΙΙΙίΓί ΙΙΕΝΕΡΙ010 ΚΙΙΙΛ1Γ11 ΕΜΙ•Τ(>Ι!, (Ιυΐ.ΐ Γ.(;ΤΙ')ΝΕΜ ΙΜΕ'.:ΐΑΜ )ϋνΐ. Γ.ϋΧίι.ΛΜ ΜΥΙ; Ι.ΑΤΙΝΛΜ, 82() Υυΐ.υ- 
ΙΙΙΜΙΙΙ.8 ΡΙ»ι> ΑΜΡίΐυΐΙΙ ΕΙιΙΤΙϋΝΕ ΕΓ 27ΐ ΡΜι ΜΙ.ΝΟΙϋ Α1!••'.ιΐ;κ ΙΜιΙΓ.Ιία'ί! ι^1I^^1ΤΛ^1■^ Μ. ΟΟΜΙ•Μ!ΕΤ ΝΕι;Ε>8Ε ΕΙΙΙΤ, βΙ',ΟΟ'β 
ΕΧΙΜ ΰυ4υ$ϋΙ.Ε Υ0Ι,1.•ΜΙΝΙ8 ΑΜΡίΠυυΐ.ΝΕΜ ΝΕΙλΝΙ'Ν ΕΤ Ι>11-Κ1ΓΧ•1.ΓΑΤ;;9 ΥΑΠΙΑ ΓΚΕΤΙΑ .Ε01;•.Β: XI. ΑΤΤΑΜΕΝ. 81 θυΐ!> Ε1ΙΑΤ 
Ι.ΝΤΙβΗΒ ΕΤ «ΕΜΒί-ΙΜ ΟυΙ,Ι-ΕΟΤΙΟΝΕΜ ■.1ΐΛΙ-ί>-1.ΛΊ ΙΧΛΙΙ. νΕΙ. ΕΛΜΕιΕΜ ΕΧ ι.Ι>*:ι.:<) ΕΛ1ΙΧΕ VΕΚ^^Α^I, ΤΙΜ ΟυΟϋΟΓΕ νυΙ,υίΙΚΝ 
ΡΜΟ ΝΟΥΕΙΙ ΥΕΙ. ΡΙΙΟ ΚΕΧ ΡΙΙΛΜ.18 ι>11Ί 1ΝΕΙ:ΙΤ. ΙΜ.Ι", >:Ο.ΜιΙΤΙ<ιΜ;< ί-ΕΚΙΕΚΓϋ Ι'ΑΙ 1;01.<ιι,Ι.Ε Ν('Ν!ιΓΜ ΚΧΟνιίΙΗ ΑΡΡϋΟΑΝΤϋΚ. Ι'ΛΊΊΚΐίΟα-Ε <•.ίΙΚ<:.Ε ΊΟΜίϋ ΟΧΙ. ΝΐαΟΙΛΙ'ί^ (:ΐ'., ΕΙΤΥ(:ΗΙΓ>< ΑίΕΧΑΝΟΚΙΧυΠ!, ΒΛϊ^ΐυΐίΙ ΝΚΟΡνΤΒΚΝϊΐΙί^, 
ΒΑ^^IίIι>^ Ο.Κ8ΑΒΙΕΝ?<1δ, ϋΓ»(ίΝΟΜΕΝΐ() .>//.Υ/νΓ.Ν. ΑΙΠ. ΕΧευΠΕΙίΑΤΙ Κ κτ νΚΧίΤ ΛΡΙΊ» ί.-ν. ΜΚΙΝΕ Ε1»1Τ0ΚΚΜ, 

ΙΝ νΐΑ ΟΙΓ-ΤΑ ΟΛΜΙ',ΟΙ.'ίΕ, ΟΙ.Ι.Μ ΡΗΟΙΈ Ι'ΟΚΤΑΜ ΙΛΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙ^ΙΟΗΙ'Μ ΜΊΟΟ Ι)'Ε.\ΤΕΙ{ 

ΝΟΜΙΧΛΤΑ-Μ, βΕΙ' ΡΕΤΙΤ-Μυ.ΜΤ,ΟίηΕ, ΝΓΝ<:: ΥΕΚΟ 1ΝΪΚΑ Μ(*:ΧΙΑ ΙΆΚΙ-^-ΙΝΑ. ι \ Λ ^ ν V Ο ν, 1 1 ΤΚΑΌΙΤΙΟ 0ΑΤΗΟΙ.Ι0Α. 

&ΜαϋΙΌΜ κ, ΑΝΝΙ 998-936. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ. ΝΙ€ΟίΑΙ, 

€0Ν8ΤΑΝΤΙΝ0Ρ0ΕΙΤΑΝΙ ΑΚΟΚΙΕΡΙδΟΟΡΙ, 

ερι8τοι.^ϊ:. λΰΟΒουητ ΕϋΤΥΟΗΙΙ ΑΙΕΧΑΝΟηΐΝΙ, ΒΑ81111 ΝΕ0ΡΑΤΚΕΝ8Ι8, ΒΑ8Ιΐη €^Ε8ΑΒ1ΕΝ818, 

αΟΟΝΟΜΕΝΤΟ ΜΙΝΙΜΙ, Μ0818 ΒΑΆ-ϋΕΡΗ^, 

ΤΗΕΟΌΟΒΙ ΏΑΡΙΙΝΟΡΑΎΜ, ΜΟΕΡΗΟΒΙ ΡΒΕ8ΒΥΤΕΒΙ €Ρ., ΟϋΜ 8υΡΕΚ8υΜ ; ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ΕΤ ΒΕΝϋΟ ΚΕΟΟΟΝΟΗΟΕΝΤΕ ^.-Ρ. Μ10ΝΕ, 
ΜΜΐ•Α«β«Β €7ΙβΗ αβΙνβΓΜβ 

ουΒδυυΜ οοΜΡίετοΗΐ'Μ ι?ι δίΝαυιο» ϋοΐΕπτίΕ Εεει.Ε8ΐΑ$τιε^Ε ηλχο8 εμτοηε' 
ΤΟΜϋδ ϋΝΙΟϋδ. 

— ^Μ^^•»^ 

¥ΕίΙ1Τ ΙΟ ΚΚΑ!«(:ΐ8 0ΛίΙ.1(:ΐ8. 

ΕΧΟϋϋΕΒΑΤυΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΙ) ί.Ρ. ΜΙΟΧΕ ΕΠΙΤυΚΕΜ 

1Ν νΐΑ ΟΙΟΤΑ ΟΆΜΒ018Ε, ΟΙΙΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ 1>υΤΕΤΙ.Ε ΡΑΚΙδΙΟΚϋΜ ΥϋίΟΟ ΟΈΚΡΕΚ 

ΝΟΜΙΝΑΤΑΗ, 8Εϋ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΧΤΚΟυβΕ, ΝϋΝΟ ΥΕΒΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΊΑ ΡΑΚΙ8ΙΝΑ. 

1863 ' ΤΗΆΌΙΤΙΟ 0ΛΤΙ10Ι.Ι0Α. 

ΕίΕχαιιυδ 

Αΐ;ΐ7Τθκΐ'!η ετ οΡΕκνιη φπ ιχ ηογ τόμο €ίκι γομτιμειιγτϊη ΝΊΟοίΛΐΗ <:ι». ι>λτκιλκ(:ηα. 

ΡνφΙΐ». ί'Λΐ. 5 

ΗυηιϊΙίίΐ (Ιο οηρΙ» ΤΙκ'κί^αΙοηίοα (ίΐ'ημιηΐΜΐΙιιιιΐ). β(ί 

Ν'ί(-οΐΗί ΚρίνιίοΙίΐ' (^ΙΛΙΠ, Ογχί'Θ «'χ θ(Ιί(ίοιι<' «'ίίπΙ. Αιΐ]^. Μαϋ, ϋιΐίιιΐ' ΐ'χ ΐιι((τρΓεΐ3- 

(ίοΐΗ- ΙΙΟ^ίΙΚΙ. 2ϋ 

ΜΙμί' !Ι(1 |>ηορο8ίΐΗΐη ί>ϊΐιτί ΜοιιΙϊίΝ, ιι( Ινριι» ίιι υπΓιιιε υϊΙιρ, (!νΰε€β ΙαπΙατη αρ. 
Μαηιηι 391 

! ΑΝ0ΝΥΜ18. 

ί ΜοηΊΙηηι. 4(Κ 

■ Κΐ'αμΊΐιΐΊΐΐηιπ )ιί>>ΙοΐΊπιιη. 401 

ΒΑΚΙϋΙ'Η ΝΈϋΡΑΤΚΕΝΧΙ^ ΜΚΤΚΟΡΟΙ.ΙΤΑ. 

Ι'ΓοΙομιικ ^ιι(^ΓρΓοI»(ίοιι^^> (Ιιιο(1(Όίιη ρΐ'ορΙκΊϋΐΊΐιιι ιηίηοηιιη. 411 

ΒΑ8ΐυυ8 αϊΝΑΚΕΛ; (:αι>ι»αικκ:ι^: κι»ικ(:(Η»υκ, οογλό.μεντο ΜίΝίΜυε. 

(Ιοηιιιιβηίαι-ΪΜ «(1 Κ. Γ.π'^ογϊϊ Ναζΐίΐιιζ(•ηί οηιΐίοιιο!* {ηΐί'ίηοιαιίαι- ΙαηΙιαη ηΐροίβ 
]αηι αΙΗα Ιοηι. XXXVI). 411 

(;κΕ(".0Ηΐϊ'Ν (:.ί:>^ΛΗΕ.Ε <;λι'ραπο(:ι.ε ι»κΕί>ι»ΥΤΕΚ. 

νίΐ;ι Ν. (;πψθΓϋ Ν;ιζί!ΐιιζι•ιιί >υΙ(Ιι' Ιοηι. XXXV}. 41β 

Ιιι ΝνικχΙιιιιι ΝίηΓπαιιι. 4111 

;οί^ΕΡΗΐ•ί> ι;Ε.\ΕΜυί>. 

ϋΙιι•οιΐο;η•;ι1»1η;ι Μν^ιιιΙϊιΐί» {{ί'ί(Ι(' ίηίη ϋαίρίοι-ίβ ρο$1 ΎΗίορΗαηίηι, Ιοηι. ϋΙΧ). 43ΰ 

ΑΝΟΝΥΜί:^. 

νϊΐα Κ. Ι,ικίΐ- ^ιιη^0Γ^8. 411 

Ι.ΕΟ ΟΚΑΜΜΛΐΙ(:υί>. 

', Αιιπίΐΐί'κ ΒνζϊίΐιΙίιιϊ ίνϊιία Ιοη. (-7ΛΊ. 478 

, ΑΧΟΝΥΜΓΝ. 

/ νϊΙ;ι Ν. (ΙΙΐΊΐΚίηΐΪΝ ΒιιΙ^,'ίΐΐ'οηιιιι ('ρίΜΌρί (^χαί(ΐ( (οιη. ϋΧΧΥΙ, ίη (ψρηίιΐΐόΰ α(1 

'^\ ΊΙι^ορΗι/ΙαΰΙηη. ιίιϊ α ιιοηηυΙΙίε ΜΙινιΙιΐΓκ 479 

ΛΙΟΧΕί^ ΒΑΚ-(:Ε1»1ΙΑ, ί^ΥΒΓΧ. 

^ (λ)ΐηιιΐ(Ίΐΐ;ιι-ία ιΐυ ΡίΠίΐϋΪΝυ οχ βΟΐ'Οΐοηβ ίίντϊ;ΐΓ0 ϊιι Ειιΐίιιιιηι ΐΓαπΝίιιΐΗ αΙ) Αικίΐ'βα 

Μίΐχϊίΐ. 4«1 

ΤΗΕΟΙίΟΒυί^ ΟΑΡΗΝΟΡΑΤΑ. 

ΝοΗΙϊα. 607 

Εηοοηιϊιιιη ^^. ^ο;ιιιη^x Βίΐρΐϊδίχ' ίΕχκΙαΐ ΐηία• ορηα ΤΙΐι•ο(ΙοιτΙί, Ιοηι. ΙΑΧΥ/Κι. 611 

Ογ3Ιϊο ίιι Ιι-:ιιι>ί1ίΐ(ϊ(ιηι-ιη η1<^ηιι^^. ^^. ](ΐ,ιιιιη8 Β:ιρΙί><ΐ:ο ΑιΚιογΙπ.ί Γ.οιΐ}(ΙαιιΙίπ(ΐροΐΜΐι. 611 ΝΚ:ΕΙ»Η()ΚΙ'ί» ΡΚΕίίΒΥϊΕΒ ('-Ρ. 

ΥίΙΛ* Ν. ΑικΙιν.ΐ ϊ^<ιΙΐ «ϋΐι ^^Iιι1ι^, οχ Α^•I^^^ 8ί%. ΒοΙΙιιικΙ. Ρπι'ΠιϊιιϊΙιιγ (Ιοηρίκϋ ^3η- 
ιιίιι^Ιιί (:<ιΐιιιιΐ)Ίΐΐ3ΐ'ίιι$. βα 

ΕυΤΥΐ:ΗΙΓ8 ΑΚΕΧΑΝΠΒΙΜ'Ν ΡΑΤΚΙΑΙΚΙΗΑ. 

Αιιιι:ιΐ6ί(, ΜΊΐ ΙίΙχ'Γ ΙιίϋΙοΐ'ίΰΐΐϋ α (βιηροΐ'ο ΑιΙηπιϊ ίΐ<1 ;ιιιηο^ ιΐί^ιριο Η<•]ίι-ίϋ Ι'^Ι.-ιιηίΙίο.τ, 
(>χ Αΐ"ΐ1)ίοο ίιι Ι.;ι(ίιιιιιη δοηηοικ-ιη ΙταιίίίΙίΐΙί. ίΚ)7 

ΟΕυΐΙΟΐυ» ΜΟΝΑί-ΗΙίί. 

ΗίδΙΟΓΪ» ΒνζίίπΙΐηα \νΐ<1ί Ιοηι. ϋΙΧ, ύι ^νηρίοιΐΐηι.'ί ροαΐ ΤΗΐ'ορΗαη^η). Ιΐίίδ 256417 Ι'ίΐπβϋϋ. — Κ.\ Γγρϊβ ί.-Ρ. ΜκΝΕ, ΑΝΝΟ ϋΟΜΙΝΙ Γ.ΜΧΧν. ΝΙΟΟΙΑϋδ 


ΟΟΝ.'ϊΤΑΝΤΙΝΟΡΟΙ.ΙΤΑΝϋδ ΡΑΤΚΙΑΒΟΗΑ Ν0Τ1ΤΙΑ. 

ΑυοΙΟΓβ Κ. Ρ. Οοά. Ηεοδείιεηΐο ίη ΑεΙΐβ 58. ΒοΙΙ&ηά. Μ&ϋ ΐοη. III, <5ί« 15, ρ»ζ. δΟ*). Ιχοηϊι διρϊρπίίι κνι ΡΙιΠοβορΙιί ίπιρβηίοΠΒ Α 
ΟοΜΚαΐίοοροΙϊίαιη ιτ>γ$ΐίευ* ίυβηΐ 8. ΝΊοοΙια», ίιΐ 
«α, ϋΜ ιοΙυπι 5«€Γ«ίίθΓίι 6]υ• ΰοηιϊΙΠ μπιΙογ, 
•β4 ί|Μί•» •βα>ΐιιι (κ:υΙυι $εα ρΓΧ5Μ ; βΐ >!> Ιιοΰ 

ηβ^ΗβΟΐΐ ΙΙΙ92Ϊ>ΐΓ3ΐΙ1 (Γ3Ι)5ΐβΙυ» 6&( 3)1 ρ«(Γί3ΓθΙΐ3- 

Ιαη εοηιΐ3ηιϊαοροΠΐ3ηυπι, ιε ι^π^^(η ρΐβιιυι ά\ί• 
ΠΙΠΙ >ϋ ηιεΓΪιΟΓυιη ιηί{Γ>γίι >(1 ϋΙΐΓΪϊΐιιιη ]ιυΰ 15 
Μχίί ; «^1 ςαβαι <1ίβιη, ΜβΜαΐ, $ίνβ τοϋ έν &γ(οΐΐ, 
ψΛίτίαηίιβ ϋοΛίΐαηΐϊηοροΙϊίαηί ΚηοΙαί άίροβίΐϊο 
ϊηΜτΐρα οΐ (νεΓνβιυϋο δγπΑχαπο Ε<χΙε(ί2 £οη- 
ΜΑ9(ΙιιοροΙϊΐ3ΐιζ, ηυο<1 «βΐ ΰοΙΙε^ϋ ΟΙβΓΟίΜοηίαηί 
ΜκίοΙλΙί» ^^*α Ρ3Γί•ίί8. Ε]υ&(]ϋΐη ρβίΓΪβΓΰΙιΟί Νίεοΐιΐ 
Η€Γ> ιιι«ηοΓΪ3 »ά βοποιίβιη ά\6ΐη ς«Ιι•Ι)Γ3ΐυΓ ίη 
ΙΙβΜΐίλ 011». Ηε(]ίοΐ3ηβη»ίϋυι 1>ίΙ)ΙίοΙΐΜΓΧ ΑηιΙ)π>- 
•ΜΐυΒ, •ί|ηβ1ίι Ιίυβη Ο «ι η. 148, βΐ ίη υηίι 
ΜβΜίΙ• <1αα» 5ιιΙ>3α(1Ί2 : Ιη »Ιΐ£Γί• νβΓΟ Γβίι^ηυΓ 
•^ ιΐίβιη ιεςιιβηΐβπι 16 Μιίϊ, υϋ £ϋ3πι ίη ΡαΓίβίβη• 
•ϊΙ>υι £3Γ<Ιίη3ΐΐ8 Μβζιπηί. Αϊ ρηϋίβ »ίτβ 3ϋ <ϋβΓη 
14 ΜιΗ, (ο πι>ι. Οίνϊοη6ηιί1)υ5 Ρ«ΐπ ΡΓ3ηοι&εί 
€ΙιϋΟ«ΐϋ, (ΙίςϋοΓ 8. Νίωΐ3α» ρ3ΐΓί3Γε1ΐ3 Ουη^αη- 
ΐίοορφΙΙΐ3ηο» ίη Ρ3Μ (]ΐιί«νΪ3Μ, 3(Ι]υη£ίΐυΓ(ΐυβ Ιιμ 
<ΗιϋςΙιοη : 

Ό Νικόλαος Ικλιτών βχι4ν βίου, 

Ορ^ς Αβχιον μιτηλλι φωτ6ς χωρ(ον, 

ΡίΝ^Γβηι ηΙϊηηΛ4Λ$ Νϊ(θΙαΜ$ ία€\ίΙί, 

Ι. ΙιιΙβΓ υιοΓΰΐ ςη»• 1«ο ϊίβρίβηί Βα«£&>ίτβ 
^ιιιϊΐ, ρππίλ 5. Τ1ι<«ρΙΐ3ηο, ςυκ 3 Οηκί» γοΓϊγΙηγ 
•<1 ιϋβαι 16 Οβ(χαιΙ)Γί»; ςυΐΓΐβ Ζοβ ίυΐΐ, ςι>3ΐη ί» 
ΙΙΙβ ι1ί|ηϊΐ«1β νίλϊΐϊβ ιηηαιιι οηυηι «Ι πιβηΜβ οιΐο, 
κήΐΜΐ 1«ο <«ηηιιι*1ΐ€ν8 1π ΟΗΓοηοκΓβρΗίι, Ιΐ3ηε 
Ζαβή ιη3Μ!η«Γ3ΐη κυβΓπ ιρρβΙΙβηι, Λάκο υΐ μγιϊογ 
ΙμΙ^γι η((|υβ*ι ιιιείοΓ ηο(ίΐΪ9Β ϋβ 5. ΝϊευΙβο ρο- 
ιΐαΙ•ΐ3>. ΗοΓίυο 6Γ|• 5. Αηίοηίο ΟβυΙββ ρ3ΐη3Γ- 
ε<Μ, ε«]υ• Αεί• ϊΙΙυ•ΐΓ3νίηιηι 3(1 (Ιίεπι 12 ΡβΙίΓυαπί, 
• ϊη β]ιι» Ιοΐυπι ΜωΙβιη ϊπιρ«Γ3(0Γίι ηιγ&ιίευϊ 
ριονο«ΐιΐ( ΜΙ »ι•ιιο 895, ςιιβιη ΟΓβϋίΐυιη Μρίβοιϊι 
■ΙΙθ« «ι ρηΐιίεηιία *ηΐβίΓ0 • λίΐ Οεϋτΐπυ» : ςυβ 
νβΓΟ ιίείικίβ €οηΐί(ρβΓυηΓ, ίι> ηΐΓταΙ 1.00 ΟτΛίηιπί' 
Οειιι. ρ•|{. 481. ι ΤβιίΓοηιεηιυη &ίείϋχ οίνίι.ιβ 3ΐ> 
Α(Γα ορίι «&(, >ο<:οΓ()ί3 »ιιΐ τβηυ$ ρΓθ(ϋ(ίο/)^ Εα- 
Ρ*τιΐΜ.. ΟΧΙ. 
«Ι3ΐϋί{ εΐ3$8Ϊι Οπιη;3Γϋ βι €3Γ3ΐη3ΐί, ηβο ηοη 
ΜΐοΙ)3Εΐί8 Οΐ3Γ3εΐί, ίϋίάβιη ΓερΰΠοΓυιη, ςυ3ΐιιρΐΜ• 
ΓΪιηίβ Βοηΐ3ηοΓυπι οι Ιη ύ^άΐ εχ8ί9. ΒενβΓίί ί•• 
υτΙ)«πι »\> ίιηρ«ΓαΐθΓ6 «Ι ρ3ΐΓί3ΓεΙ•• ΓρρΓβΗβηιί, ι*Ι 
9 ΜΐεΙίίβΙβ £ΙΐΝΓ3εΙο ρΓούίιίοηΙδ εοιινίοιί, ιηοηβ 
εοηιΐβπιηιϋ βυηΐ : ρ3ΐΓί3Γ0ΐιλ νοΓΟ ΪΝίευΐ30 Βριιιΐ 
Ιΐϋρ«Γ•ΐαΓβιη ίηΐοΓρ«Ιΐ3αΐβ, ιηοΓδ εοη(Ιοη.ιΐ9 : νβι• 
1)βηΙ>υ•(|υβ βοΐιιιηιηοϋο 8υ1>ί«€;Ι. ΐΜΐιίί εοΓυηι ρυ• 
Ιϋαΐΐί, ίηΐβΓ πιοη3θΙιθ3 ϋείΓυδί βυηΐ. • Εΐρ3|;.485: 
ι Ε Ζο«, ϊηςυίΐ . ςυϊΠβ ϋοη^ιι^β Οοη&ΐΐΐιΐίιιυηι 
βΙίαιη ίεο 8υ&ε£ρί(, ςιι! Γε5ΐο Ι.ιιηιίιιαιη β Νίευΐ.ιο 
ρ8ΐΗ3ΓεΐΜ ία Μ3(η> ΕεοΙεβίβ, Βυϊείρίβιιΐί^υι ρυβ' 
Γυπι β ίοηΐβ Α1εΐ3η()Γο ϊιηρεΓβίοΓε, ϋ3Γηοα• ρι- 
ΐΓϊοΙο «ι ρΓ0€£ηΙ>υ$ οϋπειί•, 1»ρΐίζ3ΐυ8 <>(.... 
ΕβΟΜίεηι τετο Ζοεη 4)«εΐ3Γ3νίι Αιιβυ8ΐ3ηι ίίηρ«Γ«• 
10^, (|οβιη «3ρτορΐ6Γ ΕΰοΙ«$ίβ Ιί(ηίηί(>υ3 ραΙπαΓϋΙ)» 
ρΓοΙιϊϋυίΙ :'αΙ εχϊηϋε ριπίεΓ ιΙβ&ΐεΓ• ε«ε(ε(ί• 
ρ3Γΐβ, τί• ϋοη«υεΐ3 ρεηίΐυβ ΓεΙίεΐ3, λΛ Ι1ϊι•(0Γί- 
είαπι υ$<)υβ ρβΠΓαηβίΓεΙ. 83ΐηοη38(1εϊ»ι{(* 3οευ1)ίΐθΓ 
ρΓονεοΐϋΒ ε$ι. ςυοϋ 3<1 οιηηβ Γβειηυβ εΐ ρηνίΐΑΐβιιι 
ϊπιρβΓΑΙΟΓΪ πι«πυιη ρηκΙκΓβΐ •α«ίΙ»«Γ«ιη, «1 αιΙνβΓ* 
■αϊ ΕεεΙε»ί3ΐη εοερεΓυηΐ πιβίϋΙΐΓΪ. Υοοίιιιη ((»ϊρρ• 
•(1 86 Νϊεοΐ3υ(η ρ3ΐπ3ΓεΙι3ΐη <1ϊβ ρτίιηο Ρε^ΓυιΗί, 
ρΓβείΙιι» ιοδίαΗβηΐ, ιι( ίη ΕεεΙε5ΐ3Πίΐ ΓβΰίρεΓοαίυΓ. 
υΐ ν«Γ0 0«^ιεΓε ηοη ροΐυβΓυηΙ, > ςοηνίνίο ραΙ)Ιίη, 
*ά ςιιο<) νυ€3ΐα$ .ΓυεΓ3ΐ, ε]εεΐυιιι οι ροΓ ΒαεοΙβϋο- 
Ιεηη ϋυϋΐυηι, ΙίηΐΓίςυβ ίηιρο8ίΐυιη, ίη ΠίεΓίβη) (γ•• 
^^^εΓαηι -. ε ηυβ ρειίεκ 3(1 €3ΐκΓεηο8 υ$ηιΐ6 πίνε* 
ιηυΙΐ3 ()εΙίΙ>υΙυ8 ρβτνεηίΐ. Ια εϊυβ Ιοευπα ΕπιΙιγιηίυβ 
•]τηευ11υ8 νίτ βΓ3τί8 εΐ ΐεπιρεΓ3ΐί$8ίπιυ8 (οαβοΐΜ» 
«81, ηυεπι άίευηΐ ιΐίνϊηα τενεΐιιίοηε ίά ιηυηο^ί• 
$υ$εβρί85ε. νο1εΙ>3ΐ βηίπι ϊυιρεΓαΐοΓ ΙιβΓελΙιη βΐ 
Ιε^ϋΒ ροηεΓβ, ςα• τϊγο ΐΓε8 ηυιωοΓ*• υιοτ«Β 
^ιιεεΓβ Ιίεεκι, ρΙαη1>υι <1οειί88ΐπ)ί8 νίΓί8 •<Ι 'ιά 
ορεπ οοιιίβΓευΐίΙ>υ8. > ΙΙκο ίοο «ςεπι άβ υιοίίΐιυ* 
«υεεεβϊίνε άυειίηϋίι, ει ΓοηβεπΙΐν ϋεϋΓεηιι», ^ιι^Μ* 
ϊπΙεΓρΓεβ ρεΓρεΓ3ΐη ϊπΙεΓροβιιΙΙ (ίΉηΙ Ιη;% ςω- 
(υοτνβ υχοΓϋΐ υ( άακοη ΙίοοΓεί. Οε ί|]3 οΐίπι ριο- 
}ιίΙ)ίιίοηε Ι313 εοηβυΐε Ιΐ8(ΐΙ<ίκί πιοηβεΐιί ςυηιίιιηο» 
ηι*ΐΐ':ιηοΐΜ3ΐει, ΙίΙίΓΟ νιιι ιοαιί ρΓϊπιί ^Μ^^!> ϋιαο- 
ΙΙοιΐ)3ηί, ει ηχχ εΐΓϋϊηβΙίί ΒιγοοΙιιβ ΛιιιιαΙιΙια* 

1 ΐΜΜηΗ >ύ «ηηοιη ηοη|,Μη»Οηήπή ΐ>ΓΓιηαη, «Μ Α ρτοιηΐιΐβΐΜΐ. ΡγοΙμιΙ» βηίοιη ία «ϋνβηαπι ηαβηΙΐΜη ^οηΜ^ιαι^οηβαι^ ςα«/4>τ^ίΙ^Η Ιβηΐυηι ηϋΓΐιηο• 
Βΐϋπι, ύι^ΐΗιύ ΜηΐηΙιβηΐβ* ^λιλ ρβτ Μοη» Μηι>- 
ϊκ• ιΜηιί• ρίΜΐβΓβαΐυΓ. Ιαΐ^η ΙΗ• Μΐη, ςυΐ 
ΐΗβε ηηχΗ, ρο•ΐ Ιβη1«η «ιοηακΙβΑιίΜλαι» *«ΙΙΐΜ 
ςα»η•αι •Γ€«ρΙΐ. θα]» ηΐ €λη•• ΝΙοοΙμΙ |μ- 
(Γΐ«Γϋλ• α1> κείΜΐλ φβΐΗ «Μ, οηηβΗ** ϊΙΙ* 
ΙιΐΓΐιβ ιααΐ •αΙ»Μαιΐα Ια «]»• «{ββΐίοικ βΐ ΕαίΙιγηΠ 
Μ^Γθ|ΜΐθΜ. ϋοη κΐιΐβιηϋβ ΑϊνΐΜ Η1» ΕβΰΙβ•!•, 
ΜΙοοΙβο •ΙΗ, •ΙΙΙ νβΓΟ ΕαίΙι^αιΙο ίηΙιΚΓβτβαΐ. Αι 
^■οιηοάο Μ 1ι«Ι>ΜβΗΐ ςα»(1π|»ηί• Ι•Ι• ΙιβοοΙι >α•> 
ψβηίοτΐ» Ιλ €οη]υ|«ηι •ΜΜ«•6ΐοη«, βχ ΡητβαιΙναΙΙι 
ΟοΜίχαίΙρΙ Ροη>Ιΐ}η>|βηΙΐΙ »<1 «(Ιίεΐυη «αίοηΐι βχ 
ηΐ>τ«ιΐ ΝουέΗβΤΛία ΙητΗ ΟΗ*ηΙλΚ» * «ΙβΜΗΜί, ιηυηίηιβηΐΐβ, ΗΓϋΙίςυι*, «χ ρορΝίί ουρί• βΐ ιηηοΐιΐ- 
Ηί•, ΜοίΓΜ^ιΐβ »β ρηαΐάϊο ε•η•ρ€οιο, •ρβ •1«ο»• 
ρΐΐΜ, ίο Ιοααηι ΗβΙχΙοιηιιιη ϋκΐυιη ρκί• οΙ>Ι•ΐαηι• 
ίίβάΛη ηβνβΚΜ «ι. ΡγοοηγχΙοΗΙμιβ ρ»ο£ΐη οΜ*ΐ«η 
ίϋ»€η1«Γ βχεΙρ(οιιΙΙ1>υ•, 8ίη«οη Τΐΐ6ο<ΙθΓαιη ιβ«|Ι- 
$ΐηιιη <1β υΐ• ιηοΐβίαηιηι ναΙ%\ΐ. ΝίεοΙ•υ• μΜμ 
ρΜΗλκίΜ, ΒίβρΙηηυβ «ι Ιαβαιιη ηρικίβίοΓ, ίηρβ 
ηΐοη ΜΟΗΒ ύαείο, ΒΙ«εΙι«πΐ3• «β^ηβ ρΓοίββίΙ 
•Ημ δΐηβοηί• ββηΙηΜ ίηιΙαχβηΐΝΐ Ιη «γΙμβι, ςιί 
Ιο ραΙ«ΐΠ• ΒΜ βιιαι ΙηιρβηίοΓβ εοονΙ*•(Ι ΜΜ 
ΝίεοΐΜ τβΓΟ ρ•ΐΓΐ•ΓεΐΗΒ βιΐ δίοΜΟΐΜΐη Μ«β(ΙβοΙΙ, 
ΙρΜ βΙηβΟΒ ΜρνΙ ΙββΜίΙ. ΡλίΓίικΙι• Ι|Κ«Γ•ιιρ«τ 
«αη οηΐίοΜίη Γημιγμ, ΜβΒίιηβϋβ τίΜ ρΓορΗααι 
ορίϋ• )β|«ηι«αΐΒη β{ιι> ίηροικίβ ββριϋ. Οοαί» ΙϋΜβηςαβ νΐιΐβτί ρ•ΐβ•ΐ ΐοηο Ι, ρ«{. 105. 8β(Ι ρο• Β ||«ςυβ ΙοιμμηΙ• βΐ 4|Μη η2χίπιί$ «χεορίΙ 8Ιιη«οη 

£1 «]υ• ϋϊϊ Ιη ριΐη»ιη Γβν«Γ&| βιιηΐ, ««Ι ϊα•ΐ€βπι 
ΑίΜύτΛα οΙ) ρπΒίιΙβ ριείχ εοηιΙίΙΪΦαβ•.... 

Β. < €οβκΐΑΐιιΙΐΜ8 Ιηρ<Γ•ΐ0Γ ητοΜίϊΐη * η»»• 
«1 «4 Μ ιηηβίλίβη ΐηρατϋ ροΐ«ΐ•ιβηι οηΐΜ» 
^Μΐιιηνίΐ, βΐ Μ€θΙ••ιιι ρ«ΐπνεΙι«η, 8ΐβρΙι•η•η- 
ςα« η«(ΐ•1ηηι ίη ραΙ•ϋο •ίΜ β4βΜβ ηΜIΜ1•τ^^... 
Ιηρβηίοτ «Ι ρβίΓοικίΝΐ Ιμοιμ» €•Γυ«αι α4 Μ 
ϊΟΜίυαι 8βΙι•Ι«ΓβΝΐ ΟΜίιβλϋοαη μν ίαικηιηΐ, 
τ«Ηιί Μ ΡΗοΓΜ ίη ΓβΙιβΙΙίαΐΜαι «ΙββςχΓβΐ.... Ν1«β• 
13» βΜ«ιη ρ•ΐη«ίυ•, ΚοηΜίιΐ β•ιι•«κ:«Γ, ίη ριΐβΐΐαη 
ρη>ί«»ΐη•, ΝίΜΐββη ρΐη«τεΙι•ηι ΙιμΙβ <1«|ββϋ.... 
δϊονπηη •υ(«αι |«]»ιιΙοηιιη ΐ|ΐ•ίιιΐ» ΙΐΑΜοηΜ!!*, 
ιηβηιίβ ΑρΓΐϋ , ΙΙκΙβίΗβ Βοαιιηΐ βΐϊ• «ομΙτμΙμ* ιί•• »Λ ηβΐϋαβίΜΐιιαι Ι» βμΙμι δ. ΝίοοΙβαυι ρτο- 
ρβκηΜ : ςαο ηο• η»Μα(ΐΗεβΜ ΐΓαΙιΙΐ 1.€0 Οηη 
■ι»ΐί«Μ 11» κΗ^βικΙο. 

δ. ( ϋαη Ιμ> ΙηρβηίοΓ, ρβ*Ι ηοΗΜ ]3γ«μμ, 
ΜΜΜίοτβιη ηιιΐΒ ίηηΠΛ ΑΙβχβικίΓυαι <Ιαί|<ΐΗ- 
(Η, ηββί^ϋ• οΜμιιΙμ νΐ €«ηΜ«ηϋιι»ηι ΙΓιαηι 
Μβΐη ρτοΐβίβτβΐ; 41βη βιιΐτ«ιηυηι οϋϋι βο<Ι«€ΐιηο 
ιϋβ ΜλΙΙ : ι 4Μ0* '*Ι*ΐ" 'Ι«Ά οΜίιι ιηΐβη»! €*- 
<Κ0Μ. ΜβΒΜΐη Μλίιιιΐι •«Ιηιμ 'πιΙΙοί Ζοπιγμ: 
αΙ €•?«ρ9ΐΙ•Ιί• ΜΙΜμ ιΗ ι II ^ΗΐιΙί μμμ«(Ι(«μ- 
«Ι«ι»« «Η•. > ΑηηΜίιβηΐ η•η|«Μβ«ΙΐΜΐι§ υη<&«ί• 
ιη••. < ΤϋΐΑ, ΙηηυΙΐ Ι^τΛ 6Γ•ηη•ΐΙ«ιι«. Ιακρ«ηνΐΐ 
λΙβΧ>Η(ΐ£Γ βη• ηχΒ ΟοηβίΒΜιηο Ι^βοαΙΐ Αβ» «ηηΜη αηιιη ^β* τί§>υΐί ηονβιη : ιιι»•<Μ|ηβ «<Ι ΚιφοΙιηβι ^ «κρϋλΗβ μϊΛλ « Οοιηΐηηΐίηο ϊιηρ€ητοΓβ ιπηΙϊμγ, »4 <>•Ι«<ι«ΜΜ ηυηΚο, ΕιαΙι/ηΙαίΒ |>•1Η»κΙι•«ι 
^«ροΜίΐ, Μ ΝΙβοΙαβι» βΜυιιιΙο τ<;ΐι(ί:ι•ΙΙ. ΗβΙμιΙι 
•αΐβη Α^^x•ηιIβ^ αιΙ Μ3|ΐΐ3»τ»ιη »ΗμμΙιι«. Λ 
τοηοΙΗνιη ΜΐβΐΜ-ι^Ιΐ, •Κ]υ« ΕιιΐΙΐ]τιιιί«• Α» Α|ΜΙη> 
•^τοΜνϋ : Μΐη4βαΐ4α« αιηι ΝΙ«ο)μ ριΐΓί^κΙ» 

Μ4•Γβ ΙαΜΟ, Ινάίνίχ ΜΙΜΜΓΜ β]•» ίβρΜίΐΙοηϊ 

ν»«*Ι>ηΐ ΑΟοηΐίιη, εαη Λκό^οη νβΜ«Γ»Α4ί βΐ ρΟΓ 
ΟΒκ•• ηΙηιιιΗ νΙΗ βοΚβηιΙλα ΐΜΐιΐΜη νκΙΚ«>ηΐΜ, 
Βΐ<3(|Ηβ ορρτοΙίΓΜ Η ΐΑΐΐιΗαβ Ιιιίβ#βηΐΗ : <|μ• 
φΐΙβΜ «ι ΟΜίΜΟβΙβ ΙίΜΜηΐιΙΙίιι βΐ ΐΜβτ νϊτ Ιοίβτ»- 
^1. Βχ ςΝΗΐΜ «Α Ακ•11ι1 «Ι<» τίΐβ Αιη«ΙΜ, Ια 
(ΤορΗ• ηόιΐΜΐβΓίο }«χΐ• ΡΜίηβίΜνίΗ <Ι«|ΐ6•ηΗΐ 

«Μΐ ΑΙβχ>ιι4οτ ΙιηρβηΙοΓ η•Η «β ρπΒνϊιΙβη•, 

ΝΐβοΙιορ•ΐΗ«η:Ιι>,βΐ4ι«ρλ»Μ ΜβκίΜΜ, Μ Ιοιοηο «Ι ΙβΠί» Ρ•Μΐι•ϋβ ίθΓΪ*,64ΐϋ<!» ΛϊιΛ», Ιναβάϊάΐν, 
Μ ευη βα ηβμΙΙαΙΐΙιυβ εοΓοϋί* κιΚαιίΜΓ β ΝΙοοΙβα 
ρ•ΐΗ«κΙ)« : βΐ ΐΗΜΰ Κβη»»β• ΙικρεταΐοΗ• ρ•ΙβΓ 
«ΙβεΐΑηΙιΐΓ, Μ Ηοη«αϊ νϊΜ €ΙΐΓί»ΐορ*ιηηιβ ^«ι» 
ίϋη» ΐΜτΙβιίΜΐΙΐθΒ ϊηβιίιαίΐιΐΓ.... Οοατία ««γο 9βρη 
τίοβΜΜίΐιη ΙίβρίβηΒήβ ιιΐ£π«Ι$, 0«•Μ-ίίί ^^(Β^ι>1^; 
ΟβοβηΙιτίι «αΐηαι πμ»!• άκίωο «τρίϊιαο ΟΙιγΙμΙ 
Οοοιίηί ρτορΑΓϋΒΐυηι Γββίο, ΙηιρβΓϋ (Ιί«(ΙβΒΐ«ΐβ • 
Οοη$1)ΐαΙίαο ίαιρβΓαΙΟΓβ 6ΐ ΝίβοΙβο ρ8ΐΓί«Γ€ΐ•* Βο• 
αιαηυχ ΟΓπαίυΓ : ηαοίοπηη 4ΐ«ΐη<]β ΙπΐιηιηΗΐιι 4ί« 
Τΐιβο<ΙθΓ3οα αχοΐ-εη «ηόπιι. Μοτ. ΙΙ;ιΙϊ ικοιβίβ «Ιίβ 
«ΙβοίηιΟΜρΐΙΐΒοΜΐβϋοηβςΗίιιΐ• {β), εΐΐπΊίορίιοηι• 
ΚοσίΜϊ βΐίαΐ ΊηρβΓ>ΙθΓ ΓϋΝυαίίαΐνΓ, υΐ β{αχ«1«ιη 
ΟΝίηβίβ νΐοΜίΐηο ββηβΐ» Ρβηίβεοβιη (Ιίβ ί^Μβ > ιιι»Κΐ•ΐΓθ Ε1β4ΐ«» βΐ 4θ»Ιι•β ηκίοη, Μ ΕίοΛγβΛύ, Ι> Χθα•Ι»ηϋαο ηιΙίηίΐοΓ : Ι•ΙΙ(|Μβ ιΗιο «οΙΙ β}«84βηι ΙΐΜΐΰΐΒ» Μ ΰ•Ι>ι1•Ιορυ1ο ρΓοευηίοΗία• ΐΗ(ΐ}ΙιίΙΐΒ, 
ΟοοβΙαιιΗιο ΙβΜΐΙ* •Ι«ο ΓβϋηυΊΐ ΙηρβΗαιο.... Ε• 
ΙΙΒ^ΙΜ ρ•ΙμΗ ροΐΜίΜβαι χαβρίο, ΝΙεοΐ4•ι ρ•ΐΗ»ί- 
«^ τ^Μ» εο«ιη•«ϋΜΐ• ρΓΟνΙΜ»*, οαηηηιιβ |«- 
ΓβΙΜί <|«οΐΙ4ΐΜ«ταη η^ήί ηβ|[ο(Ιοηηη.... 

4. ( Νμμ ροη-φ Α•β«Μ6 βΐηκοη ΒιυΙ|ρΗ(Β 
ρτίΜβρι, ΒΑνβΐΜ• ΚοαίΜΜΜ ϋβικρβί'ίΐβ βχβηΗτι 
βαηι 0ΐΗΐι(ηΗ|{θβ |ην4 ΰοΜίΐΒϋΐιηροΙΐη ιρρνϋι ; 
•Ι τβΙΙ* 1 ΜβγΙκγηΙβ •4 ροΗ«ια εΐι^γΜία τοββ^ββι 
βΙΚΒΒΗίΟοίΒ, ΒτΙ>βιη οΐΜηΙΙΐ-: λΚβηαβκρά >α« 1β 
•ηΐιΐϋηί βΙ>ΐυβ, «ιΑίείΒίΒη «ηΐΒίη» η8ΐΙο1•Ι>θΓ0 ό'»1 ρτοεββΜ κοΙΐΐΒΐιΐ ρβΓ βΗ)6ιβ ρτη^ιη^Ι «αΐΝ. 
ΙΝΝητο ^«1^ο ηιβηΜ ίικίκΐΐοηβ ΟΜ* ¥»'(*) <Νβ Ι>οηιΐΒί€Β, 
Κίϋιι• ΕμΙμΙμ β Α•η&υο ΙηΚβ «μ βοπΜηΙ}•, «μβ- 
<ιΙ$ *ο«ΐΓ«ροΙίΐη βΐ «Ιβ^εί*, «ΙιιΙ « ΜΙγφΙμ βΐ Εβ- 
ΙΙι^ΑΗΐ ρΒΠΐ^• 4ΐνϋΗ ΜβΙβηηΐ «ηΙΐΒίβ, ίη ο>β• 
■ΒΜΐΒΒβΒΐ Γβ(Ι«Βηϋ1ιΐή.... 

•.<8(ρ(6ΐ)ΐΙ»ΗτβΓοαΝίαΜΐΒάίνιίσΒβ ΜεΜΒ<ΐΒ(£), 
8ίΐΒ«οη ΒηΙι^ΓΗΒ' ρτίαεβρι», «ορϋ» οιαηϋη» βιίικι!•, 
«(Iνβ^Αυι^ΒΒΒυιΒIίΒορβ^IΪ■βκρβ^»ίοΒβηρΒηι. Ια4« 
ΤίΜνεΙιηι β1ΙΐΒ£β4οιΑ«ηί ΊίβρορυΐΒίΒΓ, ΪΒΟβΒίϋ» •Μ- 

η«β$Ρ8φΙ, β^ΠΑοαηϋΒ,ΒίΒΐΙ ΒΐΙιΟΤβΙ ΗΒςββ «X- («) Ιιβο {ή 1«|Β «βιΤ^Ημβ. 13 Ρη^ΐΓΛΠΟ. 14 

*οΐΐ)•Ιϋ. Αιΐ ΒΐίιΚειιΐΜ ρΓ;Γ(εΓς3 ι)<τοοΐιΐι«, ΜίΐοΙιυηι Α ηνίηΐο, ίιι^ίϊ^ΐΊοΐι• \ίΛ\» {Λ), ΐΑθΗ«ιΑ οΚιίΐ Νίο^)!•»* ρ•Ιι-ϊ•ΓΓΐ)βιη η ρΓοοκΓυιη (]ΐ•ο&4αιη. υΐ ά« ρ^^^ 
£οηΓ«ΓΓΰΐι<. »(Ι $ϋ ιΐιΐιιϊ [>ο$ΐιιΙινί(. ΟαΓι» ϊςΗυΓ «χ 
ρ»ηβ Η(η•ΐ|ΐι(; οΚίιΙίΙίπι, ΐοη\>Ιΐ0ΓΗθΙ ρηυβ(ΐ\ι1<1οι 
ηΐΓ&Ι>α3 ρλΐΗ•ΓΓΐια, ιΐαίηϋο ΜίϋΙιαβΙ ΡαΐΓΪαυΐ δίγ- 
ρΐο(«•, βΙ ^03ηιιι■8 Μ]Τ!>ιίειιβ, )|υί αΐι ϊηιρ«Γ3ΐθΓβ 
Μ€αηιΙ•$ Ιϋίικίιιΐ. Κι Ιιί ΐ|ΐιί<1ΐΊη ταιη δίιποοηο 4ΐ 
^ει> ΐΓ«£ΐ»(ιιηι Ιι>1η>ΙιϊπΙ ; δίιηϋοπ αιιΐβιη γπγο 
•α• ιιη•ηιΙ>νί( : ίρ$ιιιΐ| τίτο ίπιρβτΒίοΓϋΐιι νί<ΐΓΓΚ 
ΜρΜίίΐ. • ιΐιΐιΙιΪΑ (Ιϋ ί)(ΐ8 ρηι<Ι«ιιΐί*, ΓοΓίαυιΙίιΐϋ οΐ 
$οΙ<γ1Ι> ΟΤΓΙΪΑΓ Γαείυι ... ΙιιιροηιΐοΓ πΐιΐι ουπι ρα- 
ΐΓΪικΙιν Νϊίι>Ι;ιο 34 ΚΙβΓίιϋηι»! βΐ κϊιιγιιιια ΙοοηΙαιη 
ρτο{Γ«»»υι. >ϋ ρΓΟΓβ^ η)3ΐιυ> οχ1οη(1ϋ : ιΐοίιιιΐο 
ψβοαιι» (μ ΐ£ΓΓ«ηι οαιίρρβ, Μεηιιη ΙΐϋΓ^ηίβ ρ•νΙ- 
ΐΜοΙυιη ΪΓΓί(3νίΐ; ΠβΐρλΓϊηι ■ Ι•1ΐΰ Ιηιιηιιιιοη ρϋτίβηΐι*, ροϋ ΐΜΐΐΐ)«Ι«ιιΐΓ•ηϋηΐϊιΐϊοηΓΐη Ιΐκοη•: 
ροΐίκκ ίΐ)•ηΜ ΙΓ<•4(€ΐιιι : (")«>><)«« ϋ^Γρ••* (η 6*1»• 
ει^ηβΓυιη ιηοΐι•ι1θΓΚ> >1> «ο οοηιΙΙΐο <ΐ4*)ΐο(ίΐ«ΐΜ 
«ν. > 

{(. Ηαΐΐίβηιιιι 1<βο 0Γ3ηπ).ιΐίηιι, αηείοτ βο«νΜ» 
«Ι ηΓυΙβΙυϋ Ιειίϊί Ιυ >ιι> ΐ:^Γοη»(ηρΙιΙ<, <|υ9η• 
ϊη^ίϋΐϊιιηίΐιυι ρ«τρ<ηηι (1«•Γιιιί1ί} ίιιΐ^ΠιΐΓΚΑνίΐ (ΐι- 
οιι-ίοι^οϊ ηΙί()υί• αιη*ηυ(•ΐ|(ί!ΐ. Νβπι κίοιιΐ ιη!•» 
ρα|. 497, Ιίη. 7, Ι6(;<1 •ιο^ : ΐΛϋίΐΐο άαίιηα νιιιιι 
Γυηι »υΐ9 Η0ηα (*ΐι«ΐ (οΠοοηι)», Ιΐ> ίι» 1»α> ΐη•η• 
*<:τϊριϊ« Γ3<Κ:ιιι ηοηα Μηΐΐο ρ«Γρ«Γ3»Α *Λύ*ΐνΓ 
^νίαία, >ηηο «ϋίΐίπβΐ 8ϋ. <|•ιο ΟΙΐΓϊανρΙιοηιι ϋη• 
ηιιπί 1«<:«ρ«οΊ ϋΐίυ* ιϋ«30 Μβϋ Γ«(ο Ρ(ηΐΜΜΐ«4 
««ι Ιΐρμ•τ*ΐ0Γ ϋΟΓΟίιλίυϋ. ϊ,ο Μ<ίΙί«<ΐ •ηιιο ογΗ» οΙ>ΙτΜ&|<••, ικ ίηΟβιυιη ΐ( ΓφιΙηηι ιαροΓΐ)) 5ϋΓηίο- Β Ιυηχ; 10, «οϋβ 6, ΙίΙΐβΓ* ΟοηΙιιίοΙΙ Ο, ΡιμΙι» ΰβ- ιΐί< «ιΐια|]ίΓβ) οΐΓ, Εΐ ΐ]ν]£ δυιιΐ ραείϊ ϊη&ρίΓΟΓκΙ : 
Μ0Γηΐ|ΐΐΒ βοηιιΐοΐα, φΐο νβηβΓΑΐκΙϊ (ιπγΙχ Οοΐριη; 
τΜΐίκ Γ^ρ<>•ίΙ• ΜΙ, ιροΓίο, ίΙΙιιιι ίικίβ ιιιΙ)ΐ3ΐ>ηι, 
«ι (Ϊ4(« ςυ• Ιό ίπιη>•'.^Ι>Ι>ηι 1>«ί βοηίΐΓΪΰΐΐη ρ<>)1^- 
ΙΜΙ, ννΙνί |»Ι•*ιιι €•ΐ|ΐί1ϊ οίκυιπροηβη^ ίΐΗροΓ;ι(«>Γ, 
βπηΐΜ4η>1» αηηίι ιιιυπίΐυι, ΐΙβϊΜ νϊχ ϋοηιίΐο, 
οΙ^ρ«1• οΐ 3ηηί> χΙογπιι•, »Λ ρΓχβιιιη» Ιο€αηι ευιιι 
^ι^ηΜΠΑ •Γ•οΐΑΐυηΐ3 αΓΚΚΪΙ.... 5ϊπιθϋη εςυο ι1ι*&ί- 
ϋ#η« •ά ίηΐ])«ηΙοΓκηι ΐ€Γ£Ηίΐ, ϋϊΐοηιιβ ίιινίεηη 
*λ{•(ι?, ρβΐίχ ΐη<:1ιΐυηι ηιονεηιιιΐ.... δίιηοοη ίιιι- 
ρ^^•(ο^^« ίηοιΙίΓΜίΙοηβιη «ι Μπιιοηοβ εαιη ν^^^^ι^ιι- 
4^4 ηιίιγίυι, ραεοαι ιοιυροηϊ απηιιίι. Ουιη Ι^ϊιιιγ 
«Η ϊη«ίε<η> V2(«^^x^&$^ιιι, α βο ιηυΐιιο <)ϊκ]υικΐϊ 
»υπι. Ι6ληι1αι» Γϋίι ίρ&ϊ» ΚιΙοηύίβ ΑρΓίϋ*, βΐ ί»)(ηιπ Ρ«η- 
Ιεοϋ&ΐΜ (Ιίειο 30 Ηκϋ. ΕιμΙοοι «τΓοτβ ύαη {«ϋ<ιί% 
Μίανα ρίβ έίάιηα, μοκιι^• ρΓΟ μηΛλΗμ», βΙ ΙβτΗΛ 
ρΓΟ 4αίι»α Ι^ηία ηοΐΑΐυΓ, βΐηυβ 1ΐ• »ρα4 (ϋοηιί• 
κυιΙοΓΐΐη 9 ϊη^ινίΜΜ^ικ !«((■ οΙΐΜΓνιΐ Ιη Πσΐΐλ 
ΟοηιΙ)«0). ΗυΠιια» βΓ|θ «$1 •»ΐ)0ΐιι» ΝΙΰοΙαυί 45 
Μιίί >ηηί 995. ΗοΐίΐυΙυβ «ιιΐι-ιη Ια μ<Ι« βΙ* ΑΙ«χμ>- 
άτο ΙπιρτΜίοΓΡ, αηηα 911, •υΐ Ιιιΐΐίο »«|ΐιβι•1ϊ». 
Ν•πι ί> ιοΙυπι Βΐιηο «αο βΐ ϋιοΐιυι ν!§ίηΐί ηονηη 
Γ0(ΐΐ3νΙι : •ΐ4](ΐβ Ίι* Ηιο •^^υη^• νϊΜ ΕΓ€ΐ«•ί» 
ρηεΓυίΙ 8. ΝίεοΙαιι» ιπαμ ΐΓ0(ΐΜ{ιη. Αρρ<ΙΙ•ΐιιι βιΙ 
ϊ(Ιοπ ΝίϋοΙϊϋβ ΓίΙχεηβ, βευ (>)υ( ηοιηίηί• ρίΐηιι». 
ίν5ρ€εΙα «βΓυια ηπί ρο&ιο «αοοηΜπιοι, ΓοογμιΚ• 7. ϊ Ι>«:€πιΙιγΙι βιιΐβη ικεηβίδ (ϋκνί^«ιιιιο(]Μΐηϋ>, ^ ΐΛ0»ροιιϊ ϋΐίο ρ«>1 «ηπυπι 980. ίΐ ΚκΟΐαυ» 6Γ»ιη- βΙλΟϋΐιηι &(ερΗ3ΐΐ(ΐιη ςι €ηπκΐ3ηΐίυυιπ βοιηοπιυ 
Ιιι^ηί εοΓοηι οίηιιΐ : »0(1 οι Τ>>£θρΙΐ]τΐ3(ΐ••ηι Π- 
Ιίκια ΓΐέΓϊΐυιη (οΐοιι4ί1 ρ3ΐίί•Γν)ι•, βΐ βυΐΜϋηιυιιυιη 
οηΜιίλνίΐ, Ι9•ΐ4]«ιυ4«ΐθ δ^ηΜΚαπ) ρΓΟίηονίΙ, «-υπι 
ρη\Μ »Λ 63μι.(υιη Μΐ^κίΐυιιι (4ΐιη >«ιΙιϋί•εοηϊ» •Ι• 
!«<(«» ρτθΓ£&8ί:ϋ«1..., Μι-ιι»ί) \αη λΐιϋ «Ιίπ (Ιργϊιηι• 

(ιΙ) {.Ρ|β Ιι-η/α ιI(^Iηια. π>•ιΐευι, &υΙι ΑΙοχίο ϋοιηιηβηο κηίοη, ΜΒΐ-αΙο •ιι. 
ΕνΜΐι αυΐϋπι ΐοιηο Ι Ιοίίι 6Γ»οο-ηοιη3ηΙ, ΙΠι. ιη, 
ΙΑΙΟΓ δοηίοηιϊΗ ί^ηοΛ*\α €οπ«ιϋυΟο ιυ^ Ιίΐυΐη 
Νί('θΙ«Ι Ρηΐιοί, <)ΐιο4 Ι)Ιι«γ« ρ•ΐπ3Γ<Ι)»Ιβ3 (ΐ«ι•• 
ι-οακ-'ΐίαιιΐνχ ρεΙι:ιιΐίΙ•υ» <>Μ υΐί ίΙ»μΙϋηι, ρα^. Ϊ49 
Κ•§ί ρο(«•Ι. ΑΝ0ΕΙ.Ο ΜΑΙ ΜΟΝΠϋΜ. 

\%ρα\. Λοηι Χ.) Ι. Νίε6ΐβυ& ηο{Ι<τ &ϋ& 1/Μη<> 59ρ•«ηΙτ ίιηρ. ><Ι ρβΐηιηΐι&ΐΐπι ατά^η ινετϋιι Γυίΐ Ιϋΐιο 80Β, <|υ3^η•ηηι'ο 
ρ•Μ ΡΙιοΙιί οΐίΐυιη. Ιϋοπι ροιΐ ηονϋηυίηπι («μι ροΜ •ιιηο» XI, υΐ ιΐϊαιυηρυθ 1<βυΐιε1«*1υιιι Ι» ^ιι»β €ψ, 
ϋ•»., ρ. δΟΐ) 3 Ιιΐοοβ ρτ»:4ίϋ(ο, €ΐιΙ ίη ςυ*η8Γυσι ιιυρίϊβΓυιη η«^οΐίο «ιΙνίποίιίιΐΓ, ΧΜΐϋ ριιΐιυ* β«ι , 
ΐ|υΒΐη ηοηπί^ΐ >υηο 911 »υΙ>ΑΙ<'Χ3π({ιο Ι^οιιΙ» ϋβαοΓϋιΙ ίτ»ΐη Γ«οιρ«Γ>νίι, (Ιοηβο 3ηηο 9ϋ ηΐιϋι, ιΙκυΜί* 
\» Γρ1κορ3ΐυ> ΓΕ{ΐπ)ϊο« ($υΙ)υαη» «χ&ΙΙΐί ΐη(«Γθρ«(ϋΜ) >παΙι ιη1)ΐι• ιυρη τΐι^ίοιϊ. ΑΙ) Ερίκβιρϊβ ϋΙίΓΟ- 
ο•(Γ>ρΐΜ>, ν. ΙΟ,Ο&Ο, Μ<)4.• (Ιί'ίΐιΐΓ •οΙβ βρΊιοορΒίΗΐΒ η)οη>ϋΙΐΝΐ ρΐιι•, ΜρϊβΐΜ^ α•ίΐ|ΐη* ίαιη• ρποιΝιν», •ι 
0'{ζ»αύΛ» μ:«Ι« (ΙΙ^αοί, ςιι•ιη ρΗϋΚΐβϊΐΒ οτουρλΓβΙ, οΙβΓΪυαι η<]τ>(ί^ϊ ^^3Μ^^ι {φίοΛ (Ι νΛ^ηοωιηΊ* !η«ΙΐΓ 
ΐΜ^§ι<^, ίιΐ €»ΐ• >>( νυΐ^ο ίηΐίΙΙίςίΐΗΓ, υκΐίοιΙ (0ηλίΙ>0 3ΐι1ία>• »(ϋη!ΐίΑΓυΐΓ3(. Αϋ^ιχΙοιη ΕρΚΓ7ΐη*ο (ΙΙγιμγ 
|οΙ« Ιΐ«1«ι« £ΐ 3 ηιΐϋΓ* εοπΐ|^Γ3ΐΗ( ια ε1υ(]υοιιΐί>ιη, ίχγΐις Ίταλων, !!ιφυΙ}ς ηρΧ Λ^γου;. Νί«οΙ•ιιιι• Ιηιιμ- 
Λ^κΛί ϋΐυΐχ) ι1οη»ΐυπ) τί<Ιεο 3 ΚαΐΌπίο ιη ΑππαΙί^υι, «ι ■ ΗοΙίΒίκϋαηϊι, ^ιιρβΓο >6ΙΙ<«( ίη ρλΐιΙΐΓ'Ηί* 
ΓϋΠΐηΐίηπΓ . ς1 Η«ιιΐΐΙιεηίο ίιι ΑΠ» 5•ιιεΐθΓυηι ιΐϊβ «ν Μ*ϋ. ςηί ρο»ΐΓεπιιι• ιιηα ο]ιι•, οχ ίοοηκ ρΓ-Μ<«ΐΜΐ 
(ηΐΜΐιιιοο Ιι•υί(•, ««οηΙε ί«ΓΐρϋΙΙ. Νβ ςΜί(Ι 6ίΗΐη ό« ΙιικΙο ΜηΠϊΚίί• ίιι Νί<Όΐ3υπ> « Πγ»οΙ« οι»• ι•• ■ 15 Ρη.ϊΚΑΤΙΟ. 1β 

ι-υηιυ!4ΐ3. $>ηβ Γϊϋ'κΐιιηι «ϊΐα Β<;ηυ•, <:ιι]υ• αΓκιιιιιβηΐυια «Μ (ΓαεΙιΐΐΜ «]υι λ ηυΐιί• κιγο (ηοβοπίικ «ι 
ειΐίΐϋΐ, ραίΙΟΓίΙίι ΙικυρΐΓ Γ]υ*4ΐβιη ζβΐυι , εοιΐ8ΐ•ιιΐ1« βΐ εχίπιίι εΙι>Γίΐιι, πιβΓΪΐο ορίιιίοηβηι 5>α£ΐίΐ3ΐϊ• 
ΜίούΙίΟ ϋΟΐΐϋϊΙάίΜ νίιίβιιΙυΓ. Νυιιε «ϊ ηι ιι^ςοίίαπι ΓβΓβδΒΟΓβ ιιυηηιιΙΙί Ιι>υ«1 8ΐ)ίυπ1« εΓ«0»•1, (]υο•Ι ίιι 
»(>ουΐ)(1« >() ρΓΪηείρβιη $αΓ«<χηυιη ερίκίοΐα ΙιοποΓίΓιεβ Ρΐιοΐίυιιι αρρβίΐαΐ. ΥβΓυπιΙιηΐΕΐι ϊιΐ ηιΟΓβ ΓογΙμμ 
ΟΓΧοοΓυπ) 01, 3ρυ«1 ςυο» ΡΙιοΐία» ίη$ί0ΐιβιη «)ο^:ι^ιιι» «υ» ιηφιιιοΓΪαηι τβϋςαϊΐ : «Ιοϊηιΐβ ευηαιίιηι ιηηΐΐο 9ηΐ6 
οΙ)1ιυιη ουπι ριρι ^η«ηη^ κεοηείΐίιΐυιη βΰίιηυι : άεπίςυβ ϋ( €υιη κτβΓεηυι άο Γΐιυΐίο ΙοςυβκΐυΓ, ρίεΐιι 
ΐΐυβιΐιπι βυββίΙ, ςυίβ >β ρι«β1)3η«!Γ3ΐ«:ηη αϋβΟΓβηρίχ&βεοηββεΓβΐίοηΰηι ΙΓι> τοίιί* ίηιιιιίΙ : 6 &ο!6ιμ9; ^τιο<, 
£ έμίις &ν Πνεύματα άγ(ψ πατήρ, ϋαυβα νεΓη ηοηιίηιικίί Ρΐιυΐίυπι Ιιχε Ιυίΐ, ηυοιΙ ίλ ευιη ρϊΐΓΐιπιΙια '(5><-| 
(ίιιςυΙΐΓΪ Ι»ηΪΥθΙοη(ΐΑ ευηι διηοοηί ρτΐπηρί», ευί Νίι-οΙ«υ$ βοιιΐιίΐ, ρβίΓβ ϋϋνιηείυί (υίί&βΐ. €ζΐι;Γ0«]ΐιί 
ίυ'ι1.εοηβ ίίηρ., ςυο Ιβαιρνκ ραΐΓΐίΓοΙια ΓιιϊΙ ΝϊεοΙιυι, ρίοειη (Ιοςιηιΐίοιη (βχοβρία (|υ3Γ(ϋΓαιη ιιαρίίίΓυπι 
ΓοΐίίΓονβηία (1ί«ε{ρΙί»•Γί) ίηΐεΓ ΕοοΙεβίαί βοιη>η»ια *ϋ{ Β]'χ>ιι1ίιιαια ΓυΐΜβ, •ρρ*Γ£ΐ ρβΐϊίιιι ίη Ιιίβ ρρί&ΐοΐί• 
ιΐϋΐπίιΐ3ΐϊιηι]υΒ ίπ ίχχτ : ΕχρΙοταίαπι Ιϊϋ «ιΐ, Ιαηροη άοΜίκί ίβοιιίί ραραηι <Ι ^κί «ΐ οάΐιαη^ααΐ, οά ϊοη- 
^οτάιαη^ ΐοη/υηΟίοη/η^ΐΜ ίκηι Εαίαϊα ηοΚτα <<«ν•;ηί黣; {αηιφίΒ βΐΐα ραχ «<κΙ, εΐο. Ι(ΕίΐυΓ ιΙίκ$υίυιη •ε 
ρΓορβ ΐΐΙιίβιηι,ςυΐΗΐ Ιΐλα*] Μΐηβΐ ίιι ιΙϋ$ ερϊιίοΙϋΓυιη 1οεί$ (πκηιοηιυΓ, ίιιΐΟΓ ίρϊο& ίχρίυβ νβηίΐυΓ Οηηο%, 
ΐ|ΐιθΓϋπη ραΓ5 ()υΐΓΐΪ8 ουρίϊίβ, χηυβ «ο ΙΙοαίϊΐιί, ίανκϋϊΐ. ΙιιΙϋΜυιη ϋπιυιι <:ιιπι Κππιαηίί ςυοςιι• εοαίβη- 
ϋίΐυΓ, ρΓ3Β$«Γΐίηα ία ζιχη ^ηιηϋί «ρΊβΙοΙι, ηυί 1•«οηί ίιηρ. *<ΙνΕΓ$υι «ιιιιη ρΑίπαρεΙιαιη $υρρϋϋα$, Ιε^αϋοηβ 
ηιϊ>3», ΐυ1«Γ«ο( ; κ<1 (Ιβ ΙιΙι ίηίΓ•. 

II. 01) Ιι«αε Ι>Γβν«ιη 4β ΝίοοΙλΟ 2ΐ>•θΙτβηϋ9ΐη ηοΐίϋαιη, υηυιη αιίΐιί ,ηοπιίηιηϋαηι ίΐιρβΓββΐ (Ιοευιιιβηΐιιπι, 
ΓχΐΐΓίι 1»)ςηρ1)ΐ5 ΐςηοΓΧυιΐι ρΓθρ(«Γ«χ ηυοά ίπ π)$. οκΐίοβ Ι•1€( ν«1. ΟΐίοΙ). ΟΧΙ^ΥΙΙ ρ. 131. *«(ΐς. Ιιο« 
ΐΐυΐο : Έχφώνησίζ Λέοντι τφ (ύβίβίΐ βατιλι! Ικ\ χίιροτονί^ Νιχ-ολάου τοΰ &γιωτ1το» «ιτριάρ}(ου * ψχο• 
νόμηναι &ί ώ> αύτ<χΓ/(δια(;θ£ΐΐα. Οταϋο αά ί^οιίίΐη 'ί/ί^ϊοιιιηι ϊηίρίταΐοηΐΛ ιΉ ο^(I^ηαι^οη^ Ν^^οια^ ιον* 
η-χίηιί ρα^τ^α^^Η€ι. Ηα^α αιιΐΐΐη (οτιηαη άκΐίοηί* «χ«ηιροΓπ/ί(. δ3η£ αε« (Ιβ|ΐηΐ£(1 Ιιχο ΟΓβΙίο, ιιμ|γ»• 
\ίι)ΐί!• ιηουιβηΐΐ» ηβςυοάί^η» ιηίΙιΙ ύ'κλ «ι, ςυκ ΟβΓοί ΰοπ» (ϋδβηαΓυηα 3ΐι|υ6 ρίΓ^βιΚίαιη ΝίεοΙ.ιί βρΙ- 
•ΐυΙΐΓϋΐη. €οΙ1>αϋ>ηΙαΓ ίο ο 1•60 ϊιηρ. «ι Νί€θ1>υι. ΑΙϊιγγ ΐαπιβ» ϊυιΐϊοϋιιιι «Ιβ ϋϋηΙ ριοΓι^δίοηβ • ΜίεοΙαη, 
ιΐιιιιι οΓ(ϋιι:ΐΓςΙυΓ, ρυΜϊεβ ΓβοίΙαΙα. εΙ ρπεϋίεΐα »εηΐ)οιιί >()ιιειι , <]υζ ΓβΙίςίοκ»: ϋϊ.<>ΐοπ£ ιιιυΐΐυ υΐίϋοΓ 
ι>(. Ιιιιΐ) ηιιίΐ Οχζιιιΐίιιβ Ιΐ^οΐΐβίίε ρηχίιη ίη $ιιθΓυιη 3πιί$ιϊιυιιΐ ίιΐ3ΐΐ2υΓ>ιϊ•>ιΐ6 (Ιϋΐηοη&ΐραΙ, Ιυιιι ςυ{« 
]ΐι ι»|Μΐ-υ3 ρΓχαμυοΓΟΠ) <)08ΐΐΜΐυιη βιροβίϋο β&ι. ΙΙιίιυΰ Ι.βιιιΐ€ΐίνίυι, ίί «ϊ εοηαρβπι Γυί»&βΐ, Ιιιης ίιι 
(Ιγ.ι:ϊ«ιια ]υ• ιι^ηβίαΙίϊΜί ΕΐεηΙιη ίΙΙι ςυ^ιυ Ιιβίιβΐ ρ. 40 ι1ίνβΓ$ι οαιηϊπο ϋΓβνίοΓςυε «^1. Υ3ϋϋ•η> ίΐι$0ΓΪ• 
ΙιΐΐυΓ, Σύμΐολον πίβτιως Ιπι^θλν 1«\ 1]^ της (πι<ιχο«τ)( Ν^χολάονι ιτροχΐΐρήαί>. Γο&( ρΓυααιίιιιη 1(1 ρηΒ- 
«ΐΊΐΙϋβ (ρί»ονρο• , ρΓοβίφΐυτ Νίεοίαυκ Αιίβηι >υ»ιη ιΐβ ΤιΙιιίιιΐε 8>ΐί& ιυϋιίΙϊΐϋΓ «Ι «ηυιΊοκ, ηιιΙΙι ίαεί• 
ιηβιιΐίοιιε «Ιο οοιιίΓΟτβηίι ουπι 1•3ΐίηίι οιτα 5ρΐΓίΐυ$ Μΐΐϋΐϊ ρΓοοοδ&ίοιιηη. ΤΓλίιβίΙ ιηοχ ι«1 ΟοιίιϊηΙ 
ίκΟΓΟΜίΊοιίϋΐα ςυιηι 3Β>ιυβ €ομιγ« «9ΐ'ίο« £ΓΓ0Γβ$ <1ί1ί£;ο>ΐθΓ ειροιιϊΐ. ΡυιίΓειηο »ερΐοιη (Εειιυιεοίηηια. 
ι^.ιΐ Γ€οειι»ε(, »7η(κΙηπιηι ιΙοΙίοίιΊοηΐΙιυβ ϊϋΙυΒΚΓβ &£ €οηΙί(β1υΓ. ϋε ιειίι ηαίιίεπι 5]ηιο(]ο Ιιχε ιιΐ : Τών 
τό ανού9τατχ)ν χαΐ %οΙ; (ύιεβίοιν άιθίληχον, Ιν λκΐ •τού θεανθρώπου θέλημα, Σεργίου χαΐ Ώύρ(Λ\» χα\ Κό- 
ρου, δβον$ τ« &λλι>υ; τ6 ιτονηρ^ν αυν{χρ<1τησανΙργβιστήρ>ον λΟίτηβΑνχων ' Α*κηΐίοτ Ραΐηύα», ^ιιϊ Κιι^ΐιυι• 
«ι ογιΑιμΙομπιπι νοΙ*>ααΐί Γίρκ^ηβιιι βρηιαιΙ^Μ ηηη» ιν ϋ(0 ΙΐΜίηαηαίο νοίαηίαΐΐί α6οΙ<νΐΓΗΗί, ^ίΓ^ϋ, ϊι- 
4)ααη <Ι Ρι/ΤίΜ λ^ ^•^•'^> <' (ι/ιογμμ ^κοηιπίΓίι ψτΛνιιη ίποτίΐη. Αιιϊα»ι1νεΓΐ3ΐ|ιίε <|νί5<(υί& ιιοιι ραΠίυιη 
1)0(1 νεΓίΐλΐΙ» ιΐυοίο (ΙυείΐυΓ, <1υο{ Νίουΐνυιη (1εοε»•θΓε8 κυοκ ριΐΓίΐΓίΙι», ιεπίυιη αοίοιη ΑΙοχΒη^ΐΓίηιιιιι 
ίιιΐ€Γ ιΐ3*ΗΐιΜο$ ΗβΓείίοο» οοοίιιαΓβ, ΙΙοηοπί νεΓΟ Κοιηαιιΐ ηυΙΙ^ιιη σιεηΐίοηεπι Γχχτε, ιΐϋ ι|ϋο ι^ιιιβη ΓεΙΐεβΓβ 
»<Μΐ4>οΙ«Γ>ΐ>Ι Γθ•ρΜ ϊιιαείίι >ΗΐΙιεαΐίεί8ΐβιΐ« κγηοιίί ηοηιεη ε]υ$ $0Γίρΐυιη Γυίίβεΐ. Ηαιιε ΙΙοποΓίί οιΐιίΜΪοιι«ιη 
η βι•°(»ι<ιΙ« ΐ|•>ιι(|ΐ>β •;η(>(1ίε• 8. δορΙίΓοιιϋ (({ΐιχ Ιι^οΐβ Γυίΐ ίιι κχιο εοηείΐίο) ρΓ0Γ»υβ Ιί(;[ϊ, ]&ιη «",κοίΐίιϊ ϊη 
Β(1ΐΜΐΐ:»(ϊοηε αιΐ Μΰβΐβ Τΐιεκαυιυυι δρίείΐ. Ι.Υ, ρ. 465. Ιίειη ϊη Ιϊΐηϋο ΟρχεοΓυπ) &γηοιϋεο Ιι•ιιϋ κή\Λ 
νυΐΜ ρ•χι1ί('ΐί8 ΙΙοιιυπί ηοιηεη, ά'ιχΊ ίιι κΐιιοΐ. 2(1 ΡΙιοιίιηυιη βγιιο^ιηι ουοπαιη ίη ί»μιεΙΙ. ι. VII, ρ. 5. 
^ΐΜία «ί 5. ΟεΓπιβηαβ 0« ί^ατ. «Ι ΐ|η. 3ρυ(1 ηοβ ΐοπιο «(χίειη ρϊΐΐ. ι, ρ. 53, ΗοηοΓίιιηι ({(ΐο<ιιιβ εαΙ1(κ•ι 
«ΐιΐ» (ΐ3<ηΜ3ΐί8 ΜοηοΐΙιβΙϊΙΪ8, ηοηαβ νοΙ ίρϋε <1εεερ(ιι& ίαίΐ, τεΙ ε]υ8(1βπ] ΓοΓΜί&ε βΟΓίριυπι ϊηιεΓροΙκυηι Τ 
Ε( ιιι*'''*="* 6ετι>»αϊ 1ί1>εΙΙα8ρΓίν3ΐ1 (επρίί νίπ) Ι•»1κ:1; $1 δορΙίΓουιϊ βρί•(οΐ3, εΐ ΝίοοΙβί ρΓοίββ&ίυ, ριιΜίειη 
1,<χΙο»ίχ 3ΐΐ(;ΐοη(3ΐ«ιη ρπβ Μ Γβηιηι. ΙΙχε ί(Γίριί Ιΐ3αιΙ Γηπιεπι ηεηυε ιΐεΐηεείιιηβ ρτο (Ιοιηιιιζ κΛίί 
ΐιΜίιυιε, υΙι1ερουΙίϋοϋ»>εΓΐρΐθΓίΙ>ηΐί>ϊΙϋ3νχυ8 »(1νι οοηοίϋυιη, »βα ρβάβοΦ τεηΐιιίι ιιΙβρεΓονίηϋϋΐιηια} 
«ι ϊΗΐΙιιιί Μΐιβυ» Ιβίΐίιηυηϊο ςοιιϋητιιια•. ϊ>ϋϋ ^3IIι 3^ ΝκοΙ«1 ερίβίοΐιβ ιεεβ()εη(1υπι εβί. 

III. ΙΙ;ι$ •Η«εηΙηιυ8 εεηΐιιη εΙ&ε]>:ιβίηΐ3ΐΓε»ϊη εικίίι-β ν»ιϊε3ηα, ςυ»Γυηι (αι •υί« [αα% ϊΗιιοΐιηιυ») υηαιη 
6ια:εε •ΐΙ•:ιΐΜΐ6 ηυη ρίβηιπι Β3Γυπίυ8 ε(1ί(1βΓ3ΐ ίΐιΐ •η. 917, «ρυιΐ ηυι ερ. 28 ; 3ΐίΜ ν^ΓΟ ςυαίυοΓ ΐϊοΐαο» 
Ι.3ύΗε, «ι (ΐ>Μ)1επι ιηυιϋ38 ηεε 8.ιΐί8 ϋεηε ίιι 1.3ΐίιι»ιη Ιίη|υ3ηι ϋθΐινβΓ£38 ^(^υκ $υηΙ βρυιΐ ηηι ερρ. 40, 
ΙΟΐ, 15!). ϋ5.) Ν^ιΐη Ιΐΐτοιιίβηυηι (Γβ^ηιβηΐυιη 3(1 (Ιυεειιι ίοπβιώβηΐϊχ <1ί&ϊί(1ει ρΐ3ηβ3 ηυδίη ερί»ΐοΙ^Μ<; 
ι|ΐι;•ικ «ΙίαικΙι: &υιημΐαιιι νί(1(;ΐαΓ. Οΐΐιίι^αο αρυιΐ ουιηιίειιι ΙΙ^ιυιιιυιη 3ϋ αιι. ΙΙϋ εΐ 9Ι(>, ίη(1ε(|υε ίιι ενΙΙεοΐιοικ: 
1<ΜΐιΙΐρΐΗ•3 ϋυιιιίΙιοΓαυι Ι. Ιλ, ρ. Ιϋ04. βοΐ•, •1ιιχ ίΙΙχ ΙεςπιιΐυΓ, ϊιομι Ι,αίΙιιο ΟιιΚιιπ, 3ΐ1 ρηραπι, (]α;ε λυιιΐ 
Η|ΐυιΙ ιιυϋ ϋτα-ευ ι-ρρ• 5ΐ εΐ 53. 1ΐ3ΐιεΙ)31 ίΐ3(ΐυε ίηειϋϋ Ιιχΰ Νίοοΐ3ί ερί&Ιυΐ3ηιΐΜ ουΙΙνοίο; ϊκ^υκίβιη βεμίευ• 
αιιΐϋΐιι, ΰΐς(ΐιιΚιιι ιιΐϋΐίίιε, υηα νίιΐοίίΰέΐ 6ι»:ι:υ, $ελ ίιαιηο, Ιιΐ€βϋΐ 3Νρ(:\υιαιιΐ. ΙΙίί (Ιιοΐίβ, ιε<)ϋίΐυΓ (ΐΐ 
ϋιΙιΐιυϋΐΗ ηολΐΓ;κ Γαΐϊοιιειη ειροηαιίιυβ. ϋεουι^ίι Ιιΐίί (.ιΊςτι Ιεϋΐίοηβ ερΐ:>ιοΙΐ3. νΐ5υιη εβί νλΐϋε υΐιίειη ΓοΓν 
Ι^ΐΜΐπΊΠ, 81 ιΐϋ ρίΜίευκίΗΐ (Ι^ιπι^αε ςΙααϊΐιΐΗ ριοίΓΐΙιεΓϋίιΚίΓ, ρΓ»8εΓΐίιη αϋιΐίΐα ίϋΐ<!ΓρΓνΜΐϊοιιβ 1.3ΐίη>, ηοιι 
»ιΠι: 8ς|ΐϋ1ϊ)>$*Ιι«υιΙ•ί*>ο<'>ε>'• ν«:Γαιυΐ3ηιεη8ρίε)Ιβκίοηιεο]:ιιιι μΓχΙΙπίίαπι ΐ(τοι.ιΐιιΐη3ΐιΙιις(.>ι>ιε, πιεΐ{ΐιε ίρ^ο 
ΐυη» ιιιυΐΐΐϊ ι1ί3ΐ«;»Ιο• >>! ίϊΐΐιοα ιιοιι ίαίι ηει;1ί^βιΐι1(ΐιιι, ιιΐ ιιιίιιιιιίοιιΐιυϋ ϋΓΧΓΐ» Ι^μίϋ (.ιιιιοΐ.τ ερι^ίοΙχ ίιη- 
Ι*)ϋυ«Γειιΐιΐτ Ί ίρ»Γ(ΐιιι νβΓΟ ιιοΙί1ί3 ρπούβιυίο αΐΐιριο, ιιι ηυιιε ίαΐΊΐηιιι, ΙεςΙθ;ίΙ)υ6 ενΐΗΐ>•.τεΙϋΓ. ΕίΜί^ίΐαΓ 17 ^ """"ι ■ ~ ρη.τκντιο. "^^^^^1 ■ ι• 

Ι»Γθαΐ « ]3€οηΐ ίη ϋοιίίΰΐ, ίΐι ίη ηο$(Γθ νοίιιπιίιια βίηβ υΙΙβ ΟΓϋϊηίί γμιϊιιιΙϊοιιο 3ρρ3Γ<>η(. κη Ιαπηο• 
ΜΚηΙ« ωηίϊϋοΓίΐιΐΙ, βερίοιη ί^τβ <43$ϊ«8 ορίίΐοΐ.τηιηι Ιί^τυπι τί«1ΰη<αΓ. Ι. ΑιΙ ρπηΓ•!•*•* ^ΐΓαΜπηβ. 3. ΑιΙ 
ΒαΙ|«πα ρΓϊιιείρϋπι ρΐ 3ΓεΙιίορί$Γορυιτ). 3. Α*! Ηοπι. ροηΐίηοβι» ι•ι ^^υ» ΕοϋΙν^ία• Ιιοηιίηρ*. Ι. ΛιΙ ΙηιροΓ•• 
ΙϋΓΒΐη 0]τχ3ηΐίηυαι, «| αϋ ρπΜϋϊροβ ΑγιτιλπΊτι, ΑΙ)Η{ία, ίθιι{ο))ληΙί« «ι Λιη>Ι|>Ιι«η(. 5. Α«1 «ρΊΜη|>ΑΚ. 
<• 44 αΐ9|ΐ«ΐΓ>(υ« είνίΐββ. 7. λιΐ »»ζη αΙΗοίι νβΙ ηβηαΛίιοι, οι «ύ ρΗνηΐο* Ιιοιηίιχι τβΐ «ηο- 
η]ηΒ0$. 

0/<ΐΜί« ρπ'ιηα. 
IV. Ουχ $υηι Λά €Γ«ΐΰηβ•Ίη 8ΐηίΓ•ιη, $ίνβ ρΓΪηεΊρβπι, ιφϊβίοίχ. £τΐ\»ιη ίηβιιίαηι ]3αι Ίιιϋο * ΚΙκΙιαΗΙι 
ΒιΙΙιί ΐίΐηροΓίϋυβ υ^ςυβ >ιΙ ΝίεοΙιϊ ριΐΓϊίΓοΙιχ «Ι Ουη$(3ηΐίηί ΡθΓρΙι^Γθ((βιιίΐί κΐαΐβιη, Ιιιιο αιηπο βιΙ 
^^^<>ρIιοηι^η ΡΙιοειιπ ί(ΐΙ) δίΓβοίπίί αιιιίπί ίαί$Μ, <€>1*ηΐυΓ ρ3»$)ιιι Ιιί^Ιοήϋϊ Β^ζιπιϊηί, ηοηιίηϊΐίιιι- 
ςυ« Οοη$ΐ4ΐηΐίηυ3 1)€ ικΐηιίη. ίιηρ.,αρ. ϋ; β( $ΓΓΐρ(ηΓ«ι ρο3ΐΤΙιοηρΙι»ιι«•ιι εϋ. Ρϊγμ. ρ. 185. Ο^ρται» ηυο• 
ςίΜ Η>«υΐ3ηι «ηΐίςυίυϊ ««ΙΙιυε, ίϋ β»ΐ ΐΓβ«ηΙϊ$ ίβΓβ >ιιΐβ>β αηηίι, «ιΙρι^πϋίίΓΜίη Γαπιοι δαηββι;» 
«ϊΐ ΝίϋοΙιυι ρ. 165. ΚορΜ βιι(> ΙΙβηυΙίο ΜΡυρΧίη > 83Γ3Γΰη(8, ύβΐηϋβ 3 Β••1Ιίο ίσιρ. ΓΜορΟη», 
ιηοιςυβ ϊΐβΓυαι ίυΙ> ΐΓΪΙιυΐυιη δαηεβηοΓυιη Γβιΐβαηπι, η3ΓΓ3ΐ €οιΐ8ΐ3ΐι(ίη)ΐ• ίη ΤΙιβπαιϋϋιΐί. 5ϊο ΐαιιιβιι 
Ιυυ) *υϋ(1ίΐ3πι !>3Γ3ε€ηί$ ΰΓΐΙεηβίϋυκ λΊι ΟχρΓυιιι ΝίεοΙβυ» ρ. 166, υ( τηυβ ρΓορβηιοϋυιη βπΒοο ίιηρ«ΓΪο 
€Μ«Ι οΐιηοχϊ*. ^30}^ιη τβγο €γρπχ Γεε£ηΐϊ& ε3ΐ4ΐηίΐ3ΐί$ ιΐίείΐ 03ΐηΪ3η(ΐηι 3ρο>ΐ3ΐ3»η, ηυϊ ΓενκΓβ Γβεΐα* 
Τγιΐ 3ΐηίΓ>, (Ο ΐειηροΓβ οΙ>ϋΙ, υΐ ηίΓΓαΐ εαιη ΝϊγοΙιο «Ιίιπι ΟβάηοΜ «<Ι. Ριπι. Ι. Π, ρ. 612. ^>ιιι Ι1ί• 
ΒίΕπί μΓχί^ηϊ πιπίϊηιί, ουίαι ίΐβπι ιηβιηΙιΓκ ΝϊϋοΙβυη, νίεΙοΓαιη ηβνβΐύΐη Λα 5•Γ9(ίηΐ& πιειηοηΐ Ζοιιαπ* 
Ιί(>. χτι, α. Ερϊ«ΐοΐ2Γυπι Νίεοΐβΐ ιεορυι 05ΐ, αΐ €Γεΐ«η&βιη βχοΓ«( βικίτιη οο ίη Ο^ρτίο» ίιΐΜηβΓβηΐο* 
••νί9ΐ; 3ΐςυβ ιιΐ οριίνοΓυπι 1>1)ει(ι(«ιη, βί ϋεΓΪ ρο•$ίι, ίπιρβίτεί ; (;υο$ ίηΐεΓ ίΐϋ ρΓ^αρυε, αι γλογ, 1ιι• 
ΙβΙΠ|αιιΜΐτ, 4)ΐιΐ οΐι ΙιΟΓΓβηϋυιΑ ΤΙιεΜαΙοηίοα «χευίυπι Ιη ροΐΜίΑΐεηα δ3Γ>εεηοηιπι ρβΓ ί«1 ι«>η)ρα^ *οηε- 

I ηηΙ. υϋ ΙοκϋυΓ •ριι4 ϋοβτο» Ιιΐ$ΙθΓίεο* Ιοιηηβπι ίβοΐοκιη, ^ο«ηη^Iη Οβπιηιϊιίαιη, βι Οε(ηεΐΓΐαηι('.]τϋ»- 
«ίη». €ιΐ3ΐιιΙιιΐί« «]α• βιί>α Ίη «ρ^ 75 ηβηίηίΙ ΝίεοΙιυ». ΤογΙΊ» Νίϋο1>Ι ερΙιίοΙ» ΰΙα&8ί> Ιιιι]υ> 
(»ρυ(Ι 1101 ορ. 102} βυρΓβιηο 83Γ3ε«ηοΓυαι οΗΓο μτϊΙηΙιιγ, ({αϊ ίίίβο τυιποΓβ «υιΐίΐο, ηυοιΐ 5>Γ3είηοΓυιη 
βηΙΟΓΪιΐηι €οηι(3ηιίΝοροΙί ΓαίββϋΙ ϋίΓυΙυπη, ηοηηυΙΗςυε ε &υΊβ βιΐ Ι.>>ΙαιηΊ$ιηυπι (ΙοβΓεηιΙυαι ΰοΐΰΐΐ, 

' Ιη]ιΐΓίχ υΐοίίεβαϋχ ευρίϋυδ, ΰΙΐΓΪίΙίΐΠβ ΙεΓπρΙβ ίη δίΓίεεηίεο ίπιρνηο ρΓθρο»ίΓΐ} ««ΙίεΙίί, ρΓΟ&ΙϋΓπϊ ]αΜΓηΐ; 
ιΐυιιΐ εηιϋεΙίιεΓ ϊιιίεΓϊπι ϋΙΐΓί5ΐί3ηο8 ε3ρΐίνοβ 53Γ3οεηϊ ΐπιείΑΓβηΐ, •13 ιιΐ «Ί ηαοηβ (Ι3πιη3ΐαι, ηοο εαρίιβ 
ρΙεε1«Γειιΐ, μ^Ι ιιιογο ρεευιΐυπι ]ιικυΐ3Γεηΐ (ο ΙϋΐηροΓ3ΐ οπιυΓβκ !) νεΙ Ιί£ηοβυ>ρ<ιι$θ5 Ι3ρί<]ιιηι ββ^ίΐϋηιιπνβ 
}>οΐ)ΐ ρ€Γ{ϋ(1ίΙ)ΗϋαιρεΓίπΐ6Γ6η(. Νο^ιΐ ί(;ίιυΓΝίεοΙ•ιιιι β1 <ΐ£ΐ<ιΙιηιιη υΙΙιιπι ΜαΙιαιιιείίεοιη 3ρυ(Ι{ΐΓΧΰο& Γοϊμο 
^νίβΐυιη. «ι υΙΙυιη Ιιοιηιηβπι νί Γαείυιη ΟΙιΓίίΙίΐΝηπι : ίαιρ4>Γ3ΐθΓυιη <1εηίςυβ 6ΙΐΓΪ$ιί3^ΐ0Γυιη εΙειηβιιΓι>ιιι , 
«1 ρ«Γρ€ΐυ3ΐη «Γρ δ3Γ3εεηο5 ε•ρϋτο8 ιΐ)λθ5υ«Ιη(ϋη«η ριχ«Ιϊ»Ι. ΙΙί$ ει α1ίί& Ε]υβ {βιΚΓΪ* (Ιίαίι ιηνΙΙίΓΟ 
Μΐίβ ααίιηυια πί1ϊ(υΓ. 

€1«**ί$ ι^^ίι«4α. 
ν.δ<ςιιυηΐαΓ ρΓΟίί^β») 5ίηιβο««πιρηηείρβιη ΒυΙςιπίΓυιη ορί&>οΙ« νίμίηΐί <6Χ,ςυβ«»( ρίΓ* εοΙΙβεΙίοηί* 
Iιυ^υ■ ηοϋΙΙίοΓ, ϊιι ηυ» οιηηε* ΝίοοΙαυβ 6ΓΐΡε3ηΊαί>εΙθ()(ΐι.-ηΐί3Β,εαΓΧ ρββίΟΓβΠι, εοείκβίϊβΐίεχ 3υεΐ0Γίιαΐί•, 
Μΐί βχίηιϋ, «ι εΙΐ3Γίΐ3ΐίι ϋΙΐΓίϊΐίαίια: νίΓεβ είΤυικΙίΐ. δΐοαβοη ΒυΙ^ίΓΟΓυιη ρπηεερ*, Ιϋε>ΐ3ε1ί ρ3ΐΓΐ &υοεεΐ«ίΐ, 
^η1 ληΐβ Ιηριίκηυηι Γυβηι Βο^ιΗι, ει ιϋ (|υβι» ΡΙιοΐΐυ* ρΓχεΙβηιη Ϊ1ΐ3ΐη κηρκίΐ ερ1(Ιοΐ3ηι , τεί ροΐίη• 
Κ|ϊ•ιη εΙ ^^ι^^ι1ί1^•ιIι ϊικιίΐυΐίοηειη , )]υχ ίη ΙίϋΓΪι εζ>ΐ3ΐ. 5ίιη«οηί$ ρ3ΐΓβι» Γ^Ιβο ιΐίείΐ νΐ>ι1ίιηίΓΐΜη 
Οιη^ίαι ία Ρ«ομ7. Μαν. Γηγϊ. εύ. Ραπ•. ρ. 311, ευί ΗιυπηΊ (ΑτΙ άί ίΐίή(. («• άαί$») (]υΙ>ίΙ«ηΙϋΓ 
■»Μ«ιίυηΐυΓ. Νυηε 3υΐεπι δίπιεοιιίϊ ρ3ΐΓειιι Γυίκιε Βοκ3ππι, ίύ «51 ΜίεΙοεΙειη ρΓΪιηυιη, ερ'κίοΐα 2ο 
ΜίεοΙιί ϋυϋίΐβΓβ ηοη λίηϊι, ΐπ ί)υ3 ^ίιηευη <)ίεί(υΓ βεευικίαι βυΙκ3Γ0Γυιπ ΟΙΐΓΪκίίβηυι ρΓΐιιεερι, ΙίΙςιιβ 
Ιωί);η1$ ρΓοιορηροΒΪ• ρίΓεηΐίκ β]υ8 (|ΐιί ΟΙΐΓΪ&ΐΙβηχ ΓεΙϊβΙϋΐιΙι ίυυϋ3ΐθΓ βρυι] ΒιιΙ];3γο$ ιΙΙείΐυΓ. Γογγο ηοιί«• 
■ίιηυιο ηΐ Βο|3Γίιη κα ΜϊεΙιββΙεηι. ρΠιπυαι •ρυ<1 ίΙΙο» ρΓΐηοΊρεαι 1)3ρΙί8ηιο ίυί•»β 1ϋ$ΐΓ3(ιΐπι. ΟαΙ ει^ο 
*ραύ 03ΐΐξ•υιη ε( 11•ιΐΓίποι ϊιΚεΓροαυηιυΓ ϊιιίεΓ Βοςιτίιη οΐ δίαιεοηειη ρΓΪηαρεβ; νίιίεΐίεεί ΡΓΧίίιηυ» εΐ 
ΙΙίςΙΐ3«Ι ΥοΓίζε», βΟΓυιη ηυΙΐ3 ιηεηΐΐο Ωΐ τεΙ Γ3ΐΙο 3 ΝϊεοΙβο Ιΐ3ΐε(υΓ : ειι]η• τεί ε3υ$3ΐη. ηιιχ ιηυΐΐίρίεχ 
««Μ ρηΐ«&ι, ηυιιο ίκηυΪΓεΓε ιιοΐο, ιιβ 3 η>«ο ρΓορο&ίΐη Ιοηβίΐϋ 3ΐ>εΓΓεη). ΡΓίπιΙβ ί^ίΐυΓ £οη9ΐ3»ΐ!ηί ρυεΗ 
ειιιη ηυιιιβιιο ίεεβρεηο ίηρεΓβηΙί) βηηίβ, οιιη ΝίεοΙβυβ ρΓ;Βείρυιΐ3 Γοςϋ ρυεΓί ΙυΙΟΓ ρ3ΐ3ΐίυηι ε( Γβχ 
ρυΙ•Ιίε3» ηΐ3βη3Γη ρ3Γΐεηι 3(Ιιηίηί£ΐι-3Γ«1, &βευι>ιίιιιη ^>πι Μΐυηι δίιηεοη ΒαΙ^Αηκ >(1νεΓ$«ΐδ ίιηρεΓΪυη 
(ετεϋχ, οηηΐί3 Γ(ε«)υ3 ρβοΊΗευπ* |3ΐη οΐϊιηειιηιΐ^οοείιιίΐιιιη, πιρίηίί, εχϋΐιαλ, βιεηΐβκϋ•, «3>ιίι»0 ϊιιι]αΙ'• 
|εη•, ηυβ ηιηΐη Ιβίε (1εβεΓίΙ)ί( ΙιιββΙςιιε βικηιηορεΓβ ρ3ΐπ3ΓθΙΐ3, ρΓορίεΓβ» ι^αοϋ ΒυΙυϊΓΪ » Οιίκι ϊί μλλ ϊΙ* 
ριϊ(1ειιι Ιιβρίίίοιο ϋΐιιεερίο {ίρϊα. 2.'>, 20. 25), ρ3ΓΓίεί<]ί3ΐϊ νείυΐί ϋοΙΙο ρΑίοιιίει κυοβ Ιί(1<-ίΐ|ΐΐί> αυηοΓ).-» 
ι|•εΓ»ει|υεΙ)3ΐιΐυΓ. ΟΐΓίΜί«ιιΐιϊ<)ΐιε Μη^ΜΪ! ίιινΐεειη Γοβυβ «Ι^ιηοηίΙιυΗ ΐηνϊιΐίβ Ιί(3ΐ>3ΐυΓ, ϋ;ιϋ8^! ΙμΙΙϊ «3Γί;ε 
'•Γ3ηΙ((ρ{>(. 9 ϊηΐ/., 11.12), >ε«1 3ΐιι1)ϊιίο δίιηεοιιίβ ρΓΧ€ΐρυ3,(ΐιιί, ριΐϋΐίιίηιη εαπίαυίίιή εοηΐειιιηεΐ)ΐ, ίιηρβ- 
τίυσι »σβ<ΐ3ΐ)3ΐ (βρϊΚ. 18, 20, 21, 25, 27) ; ΙΙοπΗηο 1ιι•υρεΓ ίκεαρεηο Βίιηεοο ίΓ3κεί«3ΐυΓ, ηιιΙ 
4ε (υΐΟΓβ ϊιηρνΓ^ΐΟΓείΒ ββ ίοεεΓ:ΐΙ. Ουπι εη(θ ηοΒίιία Ιρ»3 ΟαηίΐηηιίηοροΙεοβ ΒυΙ^ίΓΟΓϋΐη βηιη 
ραΐΜΓβιι(, Νίει>ΐ3ΐΐί, είτεβίο ρυρίΙΙο ε» ΙιτρεΓίο 3!ςαε ΕεεΙίίΟί εοη$(ΐ1ίΐι•, ηυΙΙυιη ηοη Ιιρϊιίειη ιηονϊΙ; 
•(τίΐ^εηιΐί* ΙΟΙ ερί$ιυΙί5, ηυί1)ΐιι ηοη ΜΐηεΙ δίιηεοιι πτίροικίίΐ {η)ίι(. Ο, 10, 21, 21, 25. 27), 
»>ιΐεο4ί• ι«ρβ Ιε^αΐϊί , οΟεΓεηϋί^ υΐί1ϊ5υι ΓοηιΙίΙίοηϊϋυ» . νοίυΐϊ ηυριϋι εαιη ΓαιηίΙη ιίοιηίηΐ Ποιπαπί, 
ρΜΜίΙλ, ιηαΐΐα νεΜίυιη τι , ρβηε ειίιαι •1ίςυ3 Ιβτπΐυήί, ρεεηα εεεΙεβία&ΙΙεα , ειοοιη)ηηοίε3ΐίι>ηε 
«ΜΑΟΜ, ηοο «εηιεΙ ίιιϋί(:(3 ('ρί*ΐ. 9 βη-Ή), ρτκ\1\α ϋειιϊψιο, ΐΜ:ΐ)'ηιί•, οιηιιίηιιε ^εοετ* 3ΐΤεει«ιιιπι 
ει ιτκαιαβιΐιοΓαιιι οιρΓοιηρίο, Ιριίε ρο^ΐτοιηο Ι•-);3ΐϋ} βνϋΰϋοιι» {€ρηΐ, 27, 30), <ιΙ $ϊπι«<^ιιν• «ηί- ΡΒ.ΪΡΑΓΙΟ. «> 

ιιιιιιιι, ριίαϋ|»Η ■ϋοςυΐ ιιΐ2|;ιΓΐ8 ϋοΙϊ1)Μ$ ρΓ»>ίιί (4, 31), Μμιι<|ΐιαΓϋ1 ; ϊϋ ι|ιι<η1 «Ιβιιϊιιικ Ιπ^ΐΜηνί! : 
ιΐΜίηι κϊ•ιι«ι•, ($ίικϋθΐ>«ιτι, οπιΙϊνο ••! ι•χ(Γθΐη)ΐιη 1>«ΙΙο, Γ«ΰ«$•Ι•Μ •ϋ ΪΒίρβΓϋ (|υχ ίη•ί«Ι<'1•ι «Ιιμγϊ- 
I Ηΐ, βΐ (Η ΒυΙ^βΓίβιη ιυιπι ηιη(»αΛ. ΙΙ.ΐ|η • ΓαΓ(« Ιί1ι«η>1« ύίακϋ, ηοη «ίηο Ιιοιιΐίΐϊΐικ ΟΙιγΊιιΙβο• 
Ηΐϊΐαι ϊιι Ιΐί• «*ρϊ»(οΙΙι Νίοη|4ΐι& : ηααι &ϊϋ αροΓίΰ ξίιπΓΟίιί ϋεαυιιΐίιΐ : ^'«ι^^ Ιμμμ *9* *"* • "''' 
»υΙιί, ϋ«1 Μ{«ίιιιι•ι €ρη(ορΜί, ςπί ατϋ πΙϊ^ΙοηίΜ ΟιΊ ηβπ ηι^ανί : «ιί ΐηΐψπ (βΠί ρίΐ€αί•η* η^€ορΐ 

• ιι(, »οη ίιΐάίζο (ο« ]ΐιύ\(α Λα^ίηί ; ι^4 €οηΙτα »ρίΜ<ορΙ </< νοίιΐί ;Η</^^β^Μκ^ ιϊ ^^^^^ ^Iι^^^I^ οκ*β«(Μ. η^^μ* 
«!) (/κι Ι/ΐΊ!}* Λ^ι^^αηι^^. Νβιιυο >1ίζ ϋηυιιΐϊιι Ιιίι βρΐ!>1α1ϊ« ιιοϋΐ'χ. νοΙαίί «Ιϋ 1)γ;ιιιιι*ι ν^ιϋ» ΒγζβηΙίηΙ•, 
ι•ΟΙ•ο•ΓθϋΡοΓβ•, (ΙϋΙΙοκιΟΙιβΓ&οηί* ρΓ3ϋ»Γ<τ,ι1« ϋΐϊηι ΟοΙΙιν «( ϋΙΐΓ^&ο^ΐοίΜΟ ϋβ πιοιιΓϋ ϋίχιιιρί ιροπμΝο 
ι,ΐιΊ |)ι-ι- ί•Ι Ιϋπιριι• Α1»γΪ• €(ιΗ•Ιυπι ρΓΚίΙίΜνίΙ. ϋβ ΑΙ>3Γοπιιη βιίΐΐο, ϋ» Ρ^ΙζΊιυα», ιΐβ ίΐΐοοβ ΤΓΪροΗο 
Τι ^Μ^Iοιη^^ ΜΐβΙΐΓΪ «νβΓβΟΓβ (<ρΐ>(. 25/!ιι.), ^Ι ιΐηηιΐβ κρηι! Ι^ηιηιιιιι τίείο. ΓβςοΙίβπ ιυΐνπι ιικ-ηΐϊοΐΜ ύΙ|ηα 
« ίιΙ«ΙαΓ ι-ρΙϋίοΙ» 18, ίη (|υ3 <]« ηοηΐϋΐιίι» I^καιί» ΜΓΑΐη νι, ΤΙιβορΙι^Ι^ΐΐο ^.^ €»ν», αΐΗ\ ϋΐΐβΓίβ ΙΙοηι>ηί ροιιΙΙΙΙ- 
ι.ί»(ιΙιιΙ<Γαυιΐ4ιιιιο Χ ιϋ ηυΐιιη Β5Ζληΐίη>ιιι «Ι(|υ(! χΙ ϋίιηβοικπι ρΓοΟιί«ε«ηΐίΙιυι ; <ι«ιίΙ>«ΐΗ Ιίΐι«'η• ροηιϊΓκκ 
ίη]ίοΙ<ίΐ3( Ι)ιιΙ.;»Γο •Μ>ΐΙ)<>πι;αί$ νϊικυίιιηι βίΐιΐ Π'ί«-ινηΐυηι, εοΐΜτηίηβηϊηηοηυο, ηι ίη Ιιοιϋοηιίι ιϋΐιυε οηη- 
»ΐίΐυΙΙθΐ'ΐΙ>ϋΐ(Ιΐ, ίη(I^{η>I^ο^^)ηορυ»(αI<>ι'υα^Γ^I^^^1ΡΑυIί,ιι^•ι■ι>^ιηρ^^»>ΠΜ^IΓ^^^^^Γ^ι.^ιι3ύισI>^<ίιηΓυΓ(υ• 
δΐαιβοικιη ΝίεοΙϋοι οηΙ, υ{ (Ί ηιίυιιβ βτ, ηιΠϋ λίπι ιί•ι»ίιιιιιηι ραριη (ηηβιη ιίΰ ρβΓ 3ΐι(οηυιη3ΐ(«ιιι ιρρ«]Ι<ι( ΙιΙε 
ν1«ρ. 75) ΓβνΐίΓ^αίιΐΓ. Ρνίβηιυ» •ιιΐηιι ΐιυΙΐ3ΐιι «}ο&|ι1«ι;«γϊ Νίϋοΐαί •«! ΟυΙκ»π)ΐΗ «ρίβίοΙίΜΐ ; 4|«αιΐ(1»- 
•ΐυυβπι ιΗΰ^ίΐιοΑηι ρτίπι^οι (.ιρυιΙ ιιο!•) ίΛΜ»Γ ίμ>υ λ κ υΐιίηΐΐΐη ΐϋΓΐΙιΙ ; ρΓΜΐ)η{Μ•ιη ηαο«Ι ρο»( 

• ΐΙιΐΒ III οοϋίο* ΐΓ^ίΐαΓ |^^ι^ι «ρί«1ο(ϋηΐΜ βή ΒηΙ^ατπ,η, ΛΚΐΐιιοη άΐ η Άα\%»ή*:α ηοη χΐ Μιιιβωιβιιι Ι.>ι•- 
Ιΐιηιιοοϋο, τΐΓυη) εΐί&ιη ιϋ ΐΐΓΪιιιΐΓΐυη) ι*]«6 «ΟιηιιιϊβίΓϋΐιι ίΧΓίρβίΙ Νί<θΙΐιιιι («ρ. 15), ^ο£1η■ ϋΐ <)βιιιίΗ0 
•ηο ρ•η:ηι ιομΚτγϊΙ : Ιΐεηΐ|αβ ϋ«ΐ3• (^ρ. 4 «-ι 13) χΙ ΟυΙ|»Γί« ΓΐΓ«Ιιί«ρί>εορ>ιη. VII «αιβη <)υϋίΐο ((υϊιι Ιιΐο 
κΚΒίηιβοη ΟϋΐΜΐίβηιϊ», ςιιϊ κ^ΐιοϋβ ΡΙιοιίηηβ Βΐιιιυ 879 ϊιιΙβΓίυβηΙ. (νΐιΐββίι ϋοΙ^ϋΐιι Ιϋ^τ. »β€τ. 1. VIII, 
ρ. %ϋ7), Η•Γυπι ϊιι ρΓίιιιιι (Ι« Ιιοπιϊηι• ΙοηιιίΐΒΓ «{«ιί β(1 ΜβΓΗΐη •ρυ<1 Οινεοι βκ)Ίυιιι οοκΓιι^βΓΑΐ ((ΟβΓιΤ 
Γΐΐυιΐυιιι Γρ. 4). ςυοιο Γ^ικίκηΓι ΒϋΐΒβΓΟ 1γ>«)ι( Νι(.οΊ«ιιιι, ηιΙ ευιη (ϋβΐηοιι ηιαιιιΐβίο, υ( Ιιηραιιΐί ίΙΙ«• 
ΧίΜΐιιυ 6ίι. ΛΙι;γ3 ίρίηοΐα λοιιαπ• αί, νιϋκΙΪΓβΐ υ( «ΓτΙιΙρρίκεομυβ οηαηί ορ« οοπΙϊιμΙϊΙ »ρυϋ 5)ΐΜεοΑ6Μΐ, 
ΐ|ΐιο ϋυηΐι ηιυΙϋ5ΐί•»ίαιο ϋβΙΙο ίηιροη»! ; ϋί(;η> μμ ΙμΙη ορ\α*Λ» ρΓομ(«Γ κγ»«μ (1ο«€<;Ινβι•Ηίο> οΟΐΐίο 
ι•ειιΐίηΙί3ΐ, €\ <Ι« μ€ι• ΓυιΙιλΓίϋί» βϋηΐιΐΜ : ϋβ^ιΐοηΐ ιιιίη βεεΙ«ιίΜ Μ\ο ροΙΙαΙ»•', ίη ήυίϋυ» ΗΦήΙι 
ριβΠι-ηΐΐΛ Υ(ιίιΐ€ΐ *αηαν>η ίΙΙηΙ νΐ ί•ΐΜ«ηι(β(ΒΜ €ονψν% ιΐ< <αι•{ηιΙ>, ^««τ η»! μμμΙικιιΙ <( λϊ^ίΐ, «/γ<«ηι ψτ«~ 

VI. Ρηηι• ο«υΓΓίΐ Ια(.'υ(«ϋΐϊ•»ίπΜΐ , Αΐηηβ ΙικΙ^γ ΐης(ίΐ1ιι<ι, «ρίνίοϋι (3Ϊ) ηυιιη ΝιουΙ^υι »ά Ηοιυο«ηι 
ΚίΐΙοίαη νϋΙ »ιιΙι ίαηιίοπβ ροηΙίβΜ, υΙ ρυΐ•Ι ΚίΓοπίυι, τ«:Ι Βΐώ ΑπηΙι&Ιο («Πιο, υΙ (τβΐιββΐ Ρα^ίυι, «βιΐ 
ί'ΐτΐε ρο•Ι 5«Γκϋ ΐνπίί οΙιίΐΜΐη κοΓίϋΐΙ, «|ΐιΙ Ι«η(|υ•ιη 1>β<ΐυ» Ιυιη Ιη ϋ>€ Ιυαι ίη «ρ. 53 ποηιίΐιβιυΓ, ηβςηβ 
«Ιβ δ€Γ|ίο ςυίιΙΐ|ΐΜΐΜ ίοϊιΐΓΪοίαιη Μη1>ίΐ, ςιι»ι«|α•ιιΐ ΙρΜ (ϋ»ρ«ηΜΐίθ)ΐ«ΐη •4 (|ΐι>Γΐ3β ηυμίΊ» 1«οιιί εοη- 
ε^ΜβτΜ. Ρτηροιϊίοιη τρΐκίοΐχ «Ι βιρΜίιϋιΐίο ΓΧΐβΓοςβΙ ηοη «ςο• »4ν6Γ•ιι• Κοαίλυλίη ΚΜΐ(»ί•ιη, ςυβ 
ιικρβΤΜΟΓΐ ίη ΜϋΜ ηνρΙΐΒΓυιη ιηΙ»Ιβ «Ιίαιη ΙεςΑίΙκ ί«νβΓ•( : «ι ςαο «τεηβΓβΐ, υΐ ίρΜ ϋθη(Γ>Ηκ ϋίιοί- 
ρΐιηκ ^βΓΓηΐϋί, ιζάα |)υΙιυι. ΜΐΙ)λΙίιβΐο ΙιΙιιΐΙι^ιηϊο, Νί<ίΒβΐ. ΜυΐΜ ρτο ιυα •βη(βηΐϊ« ϋίβίΐ ΝΪΓοΙιυι, ι»ίΐί- 
ΐιιπ]«β ποκιίηαΐίιη ειιιοηΙΙιυκ νιιίςο αροβίοϋεκ «1 £|(;ιιιεηΐίι ΰοοιιάυΐίι, ηιιβ κτίρΐΒ, •ιΐ {βηι υοΐβνίΐ 
ΒαΓοϋΙν•, ΒρικΓγρΙιι «»•ϋ χ-ϊιηικ : Οπκί ιυΐβιη ορίιιίοηβηι ίΙΙιιη κπιι• «νυβηιηΐ; πιπί •1 ΡΙιοϋυι ίη 
ΑηρΙιΙΙοοΙιίΜΐΐι Ίυ^^>ι^οιι^ι«η^ ιιοικίιιπι (Ιβ ΙΙΙίι (ΙυΙιίΐιΙ. ΟαήοίΛ Ιιχο μΙ Ίη>ί^ηΐΒ<|υ« ερίκοΐΐ Μΐηι ο1> μ| 
ΙΜπρίπιιπι ηιίιιΐιοαβη, ΐοιιι βΐΐοηι οΐι ««(ΙβιΙΐίΙΙαι ιΐίΐϋίρΐίηζ ηοΐίΐίιιη. Νιιη<|β« υηίννηι ίβτε Οπβκ- 
ΐϋΐίι Εβί'Ιβιιο «ιυΗΙΙι ικιρίϋι ΙιιΐβπΙίείΙ. Εμο «ιιίηι Απηι^ηΙοΓυια ςυοηυϋ ριίπικίιι δίοιι, η«4ΐυιη ςυιΠ•• 
μμΙ ΙοτΙίΜ εΜηι νείιΐ πυρίΐ»• εηιιοιιβ χ»ι, 9ρυ<1 ηοβ 8ΐηρΐ. ιϋ. 1. Χ, ριπ. ιι, ρ. 308. Κι δ«νβΓυ•8γηΐΒ 
μι(τί•Γ€ΐιι ΑΐιΙΐΟ' Ι«•-ηυι ΙβιΙΙιι πυρϋ^ι ίιΐφΓυϋιΙ ίη Βοτηοιιβ ριΐοηύί ιαιι<ι• ΟτβιϊιΙβ, ί\βιη ιρυ^ ηο• ορ. 
ιί(. 1. Χ, ρ. 75}. ϋο«ιί•)υ( ΑΗΜΐμϋ•Γ»|ί«•, ^>^οI)ίι^^x Ι^οΙομο; ωιμίιιϊιηυβ 5βυ ρηηιι», μ Νοιηοειηοηβ 
■ ηοΐί» ϊΛΛο 8ί*ίρί. *4Ι. Ι. Χ, μιη. ιι, μ. 64. θΓ«οοΓυηι •βν«Γΐ ιΐΐΜΐΐ• «Ιβ ΐβΠϋ• ({υιπϊκγυ•: Βΐιριϋι 
Γβΐίηοΐ. Ει ΝΐοοΙίΐυι ([ΐιίιίβηι ρΓΪιιιο Γαιιΐ«ιι<ΙνΐΑΐ, ι•ο |ι«γ ίΜ«ΐΜΐ(;βΐιΐί&ιιι ςυ^ϋβιη ίη)μ«τ»ΐθΓΪ εοιιεβιΙηΝία• 
ΓιιίΐΜ ηΜίΠιιΐ ιιυμιΐ.ι)) : (Ιείιιάβ νι:ΐ'ο ίη ιΐί•• Λά ραμιπ) ΐΛΐίηοιςαβ Ιόίοτί», «ο (Ιειηιιιη ό<νιιιί(, υ1 1,«•ιι| ' 
ρΓουΙίιτβι οϋ ειυΜ» ΙιιβιιΙ^οοιΙιιιιι Γυί&ιβ ϋίειΐ, ι3(ίΜ'α ηυηςιιιιη. Ροβιηοιο Ι»9>£ οοπΐΓονβι-*ί<ι ίπ Οΐ^κΛ \ 
ΚχεΙηίι ιιιΙ) Ι^βοηΐ» Α])φ ϋοιιιΐιηΐιιιο ΟιιΙία β&ΐ ϊιι β^ιιοιΙο «βρΧ λνώσιω;, άι πηιοητ, (\αχ οο»(\Λ ίιιίΐ οΐΐ ; 
εηπειΓι•ιΐ(1υιη »ιΊιί•ιιι• ίηΙβΓ ίρ^ο« (ϊγβοοι, ηΐΜπιιη ριπ Κοαιιηβ κηΐβιιΐΐχ, ριη Οηκχ ίιτβΐιιΐ. ΐλ• 
βιιίπι εοιιΜίΙυΐο 6θΙ«ηιη(|ιηι «ΐΓίεβίιιΐίεο φίΜΐι (ϊτΐϋ ςυΐΓίχιιυρΙΙχ νβΐϊΐκ Γυκηιηΐ, αΐϊ νίιΙ«κ «4 .ιριι4 
1,'>ιιηε1ινϊυιυ ϊιι ^^ί^* Ογ. Κομ. 1. 1, ρ. 105. ΜΙήΙο («ηιεα ηίηυι Βηηιαηα ΚεεΙβιία ΡιυΙί ΐ|ΚΜΙιιΙί (ΙΙοΜ 
κυιεαίκι»! Ι Ινί <1οι. νιΐ, 5β .' ΜβΙϊίτ φΚΙ^λιμ ηΐ <^ρϊ ^καηΙο ΐπηροΓΐ η> /;•ιι η'νίι ; ηαοΗ ιί ύοτηκηί 
ΐΊΓ ίΪΛί, ΝλβΓΒία «κ, ^^ιι νιι/ΐ ηκ^αΐ ; ΙίΙιοΠιΙβια Ιι.-ιηε ηΙ» Αμο$ΐυΙο ιΐιΐιιϊΓπίο οοηο-Μίηι ιιϋΙΙο Ιίιηίΐο 
ε<ιι>ίΐΓΪΐ)|«Αι1ιιη ροΐατίΙ. Ροπο Ιι«ο εοΜΓύνεΓΒΐ•, ι»ΐ φΐίβ^ιιβ »^ηα»ι;ίΙ, <)ι$αμΙιιΐ3Γίΐί Μλ ο^ι, ιιοΐι «ΙΦβιηΒ• 
ΐτει. ΙΐΝΐ ΟΜ ΝίεοΙιί ςυβΓεΙ^ «Ιε ιρρεΙΙιΐίϋηε ί«ο>ί• χΙ ριραιη, ει «Ιβ Αοηιιηοηιιη ϊη Ιι«κ ηΐ^οϋο ϊαι•γ- 
^βηιυ,^(^•1ι βιΐ ; ςαιίΗΐυηυίϋειη Ίρκβ Βοπιιηκ ΕεεΙειίβ ρΓΐιηιΐυιη, ηΐ νηηιιιη ε$ι, εαιιΙι:«ΙιΐΓ προ«4μιαν 
Ιχ)(ληβ«α^ικΤ(( ΰι»ροχή(. Οαα4 (]«ηί(]ΐιε (|(ΐιηιβ ηυρΗΜ ΝίεοΙαυι η-νρνιίαν, ^«ιιι.μΙιομμ , τ«| 
ρ•]»ιι ηυ!(1()»ια. ιιιΐΐίΐ ειΐι» ριί&ΓΪι ιΐίςυηι αρρεΙΙΐΓβ, ί^ πο» ιΙιΐβΓ ϊηΙεΙΙΐ{ΐο ΐ|υιηι όι ΙηιρνιΜαΜίιΐ•, 
ηΙ ϋίιιηΐ, ϋίΓίαιεβίε, ιιυο(1 3ΐΐ(1νήΐβΐ€ εαΐεϊί,-ιιΐιςι }ΐιΙ•Γρ(Μί(υιη, ομΠ^β ΐι'ϊρ$ει«ϋ(ϋΙ ηυρ!ί>5, ηυηάίμ ΐβΐΗΊ; ϊ<1βθ(|η« ίρΜηιη ιι»ϋ» ■ η4ρνιϊ•< Ι•1)β ηβη ΑΊβίΟΊ, Αϋ ΙιΙϋοπαιη ν«Γ0 «ΙαρΙΪΓίικη V^ι1«ηιιι)^&η^ 
ί•Φ. ηαρίΜΓαΐΜ, ΐ)αι η Νίοοίαυ» 9ΐιΊΐ)κ<> . ΚβτηΐΙ» »ίηβ (ΙυΜο ΙΙ(>. ιν, €•ρ. 81 ΐιίΓΓΚίοη• ΓΓΡίυ», 
ηιΐιίΐ 9^9 ιΓιοιη ροβΐ Ί\\λ ι\υχ ρτυ«Ι»ηΙίκ^ιιη(> ιιιογο βηο 4ίϊρυ1•«ίι ΤίΙΙοπαοηϋαι Ιη α^η. !Ι λΔ ρΓκ^ίιΐι 
€4ΒΜΓί( ι;•^>ΐ3. Ιιι ι1ο*1)ΐι* π^ίηηίι (55 «ι 50) βά 4θ3ηηβιη ραραηι «ρίβίοϋι ρ»(η(1ρπ) ηιιί<1β<η Γτηι Νϊ£θΙ>η<« 
•τ|«1. κιΙ Ιι*ιη(ιι ΚοΐΐΜϊαίυΐΜ ΰυηοφίιΐίχιη ορΐ3Γ« β' 4ίοίΙ : <|βο<Ι ίιΐϋΐη •ίΙ βΐίιαΐ ίο «ρμ. 54 ϋΙ Β& •Η 
Ιΐοηιχοο» |>ΜΐιΙη<?Β ΜτίρΙί* ; Η ρ•ρ« η«>ιη«η ϊιι «ϋΜΜίο ΓΓναΚιιΐΜ, Γΰ|ΐυηβ»4υιη ϊη <Ιίρΐ;«Ι•ί• ίιιιΙΙοιΐ ; 
πιπα^ΊΜβ ρΓΚ;Ιοί(:Γ ίικΙ•ιΙ{«ηΙίχ Γοιιιιίΐ'Φΐ, &οι< «ϋίϋίρΐϊιιβπ) κυίΠΜ ίιι |•06ΐ«ηιιη ϋπηβ Ιυ«{υΓ. ΚρϊιίοΙ:• 
ΐ(«ο<)ΐι• η ί»ΐΜ •ΐιιΙ>«ο μΙ ρβριπι 9ϋηΙ)Ί((ΐΓ νρ| Ι.ιη^οηίπι ν•Ι ρν(ίι>ι 4οιηα«ιη Χ. Ιη ρ> •ςϊΐιΐΓ <Ι« ρβο', 
ΠΗΒ Ηονιηι ΙίαΊβ»ί«, ηυλπι ΝΙϋοΙιυ». ρο»! βνιιιιι αΙ» οΐϊίΐίο Γπϋκιιη, «ι ωϊ «Ιαγι μΙι(»ιιμ Μ(1•ΐυι•ι, 
|Μ«Γ•«ΐ9 βοιηραη«Γ• ορΜΙ ■ νι ίϊΐ, ΐιιηαϊΐ, ίϊαιίί α ρηηόΐμίο, Ιια η ηκικτ ρα^^$ ■Ιμιι/ηιν, α *ηΙο Ηο•• ιιι« 
ΑΙβ<(<ιί« «ι* €ο>Μ«ιιιΐιιι«ρ•)Ιι(αΜ•. ΙΙΙιΐιΙ υΐιΙιΐβΓ ηυοςυβ ϊη ρΓίη• «(1 Ηοιιι. ΚΐοΐΜίΑΐα βρίιΐνϋ, κΙηΜβ• 
ΐΜίηΐ (ΐΗ<ϋιί, (|ϋΑ(Ι ΐΐΰηιρ« ΙΙΙία Ι.ι>υιιί» (ΐυ^ΕιΙαιιι ¥ηηί.α ρΓϊιιαρί ιΐ£$ροη>3 ΓαϊίΜΙ. Ηβ ηιιίρρο τοη 
ίιιϋ ^χ€ ΗοηιΙηβ Ληη>, ηυ>ιη Ι^ο η ΐοιιίυ^Γ &ι>('υηι)4 &Μ(Μρςη(, ηιιιιηςιιε βιΙιιΙιιβ ι1βςΙΐΓ»«ίι Αυ){ΐΐ!ιΐηιη 
ρνίΧ ηκη• οΐιϊΐυαι. ιιΐ μοίιΐίιιί» εοιι*ί«ϋί Ϋ^^^^•^$^\, ίνϋκ 1«οιιε ΰΓ>ιηη>αΐκο ϊη 1«οηί• 8αρϊΓ.ηϋ$ ^ίΐα 
««Ι. Ρ>Γϊ». ρ. 181. 

€/πιιίι ηηατία. 

VII. ΡγΊιμ> Ι)«)]α$ «:Ι••μ'• ρρίϋΐιιΙ.ι (ΐιυΐί* 8βΐ Γ,ιχΙ»ί4' ΜΚΌΐιηηιαιη οοιηπκηϋΒΐ ϊιηρ«Γ*Ιοιΐ, (]ϋΓΐιι Κο-> 
ΝΜΐιαιη Ι.τ€3ρ«ι>ιιιιι ίηΙοΙΙί^'». ιιιιιι <'οηιιΐ»ιιΐίιιυ& ρυοΓ βιαί. Ιη •1ίιι Ιΐοηιηηο Ο^βμγι ιηίΗ.Ί (95| ηιηικ'.ΐ ■!« 
Βαί^^ηι ΐΑΐηρκλΓαιο η»ι)Μ(' ρΓοΓιτίίι. Τπιιι <]υ3Β<]αιη 8ιι^^(^^^ι <1β δΓΐίιιίαιϋ*», ϋ« Γβεΐ> οΠΙΰΙοΓυιη ρΓοηι•>- 
ΐίαΐΜ, Κ ϋ« ]ΗΜί(ί• : ΐ)υο ίιι Ι•ΐ£θ (|ΐιί<1 *ο(3ΐ)«ιΙ<ιιη (ίώγαι >Ί(ηΐΟΰβΙ ιιοη ιΙ«&ηίο» (οϋ «ι 1.<>ιιο<•ρϋ Ιιΐ)ηη•- 
1«(ϊθυ ^^. (•Λ4)^^^£^« Ιίκνΐ ιηρρίίι:»• ίυΙ^Φΰ ΙίΙοΙΙο• τβΙ ϊρ$0Γϋΐη ϋχηιι. ΊζνΧΛ «ρϊ»ΙοΙ• (15β) Γφι•$οΙαΐ»ΓΜ 
ηΐ >ϋ ι.•νηΐ(1?>ιι Βι>ηΐ3ΐιιιι» ίπ>ρ. ίη οΐιίΐιι αχοπι Αιι^υκιχ ΤΙι60(1ι>γ« 3»ηο 9)1. ΓιΚυτ οεηψίίι .£ιηίΙ)ί 
ΡβυΙΐ «1 Αι>313(;ογ:« 4]υί 0Γΐιϊΐ3ΐ«ιη ΓοηΐιβΓ ρ«ΓϋιΙ«Γ«ιοΐ. ΡυΙοΙίΓβί ίίΟΜΐ Ιγ«• «μί«Ιοΐ3 λΛ Οο<>•ι;ίυιη ΑΙ)«>- 
ΐίαηΐΜ ρ•ίιι«:ίρ«*•ιι. ςιίληιη ίη ρΓϊιιιβ ΜηϋοΙβΐ «ί (]« ραιγιιϋ• «β^^Κ" οΐιίΐα. Ιη •3«1βιη Ιιΐπ •ΙϋΗςυϋ («ιιγΙλΙ 
ι•»•|ΐΜφ«Γ0 ϋβΟΓΗϋ νίηυΐ&ι, |Γ3ΐί3•ηηβ »{ί( οΙ> ϋηρβιΐΜπι ΑΙ»αοηιιη Αηΐίηιοηιηι «οιινβιγίοηί εΙ ΙιιρΙι- 
ΜΗΜΐ οΐίβρι, ^ίηιιβ ΑΙαιιίΐΡ *ΓθΙιίορ(Μοριιπι ίαιρβιΐΜ οοιηπίϋα•!»!. Οεογκμ Ι)υ]<ι• Α1ι&•(ϊβ ρΓΐΜίρί», «£«■■ 
τιοα ι>]ϋ• ηΐϋ Γ^ηεηΐΊϊ. ίΡβ ^βλϋ• >Ιΐίιΐ|;ΐΙ ΟοίΓϋαιι• βϋ. Ραπβ ι. II, ρ. 718. 770. ΑΙ)•ί|ίθΜΐιιι Ιιί•^ιυιίβιιι 
«1 ΓθΜ«Ρί»ίοιΐϋηι ><Ι ^Ικίϋιιηι «(«Ιοβϊ• «ρυιΙ Ζι>ιι»«ιο Γιΐ^. χτ, Ι : λρηϋ ήυβα• (1νϊυ(1β Ιίΐ). ιτι. 9 »<'(|., 
4ί«θΓ(ϋ (ΙκΙϋκ ι>ι|ι Β3$ι1η> ΜΰυοιΙο, «Ι Ρίΐα<:Γ.ιΐιϊ ΔΙϋ ν«Μ• ν^Ηβ ιιίΓηοΐοΓ. ϋίη• Γρί»ιοΙ«ιη (Ιϋ) 
•4 ϋιηιΐυΐρΐιυυι Η-νο 1»3ΐ>βο 4'*' Α'κ»\η, Ργιοιο ηυι^βαι ΟοηιΙλοΙίοηκ ία Τΐιι;ιη•1ίΙ>ιΐ8 ρ«Γ»ρί<-ι»β 
άυεΜ. <)ΐιϋ 1ΙΙΠΙ ΚοηβοΙ>»πϋχ ουνιοβ (Ιβλί^ιυΐΓΐίΙυΓ , ηνιηρβ ρτονϊοοϊλ ογο ΝβΐιροΙίιη &η<(ίηιΐ•• 
ιμικ ιιγΙ•£3ι , ςίΜία 3|ΐρ<:ΙΙιιΐ)ο>ι«(Β » ί4ίΐ\ρΑί3ιΐύ,\% <]οο»ίπ<$ ΜΓ(ϊΐΐι βηΐ• Οορϋλΐ ρΓβΐΐτβ^ Ι.ιοικ'ίη 
ίΜρί«Μΐ<!ΐιι αιΊϊϊο «χΐΓΓίΐυ Β«Η£νϋηΐιιιη (Μ:οιρ«νί»<« Ι^ηϋυΙρΙχιβ •υΐ«ιη ΟηηιΐιηΙϊοιιροΙϊι» 3 ριίτο Α1:<- 
ηϋΐρΐι» ιυίονιιι οΐϊιιι ίιΐύηιΐ, £ΐ ι1<ίηι1• βν;ιβ)( Β«ιιον«ηΐϊ *1οη>ίαιι•. ΐ£([3ΐυΓ νΐνβηΐίυβ //»{. ΑΊ νρ. ««Ι. μ-ι:. 
ι. Ι, ρ. Α9, Βίε ηοιΐ ΜοΓΧοΓίιιι Αηηαϊ ΙιαΙ. ><Ι αη. &9Ι Π 909; «Ιβοίηυο Ατί 4ΐ ν4η(. /μ άηΐη ίη ρτίιι• 
αρϋ>αλ Β<'η6\«ιιΐϊ. ϋυοεΙ βυίβηι ιιος Νί4:ηΙ»ϊ ρρίβΐυΐ* υτ»ο1«οποιη ριΐρϊείαπι ςιΐίΐη(ΐ3πι Ια 1<υιΐ|οΙ)λπ1ΐ9 
ψχα ί•ηρ<ΐΓ»4θΓβ ρτχΐίϋκηι 3 ίΐϋΐΐυΐρΐιο ίαϊ$«ΰ ίηΐβιΓοΰΐααι, Γ3$ΐπβ β^ιικ ηοΊΐρλϋ• ; ςυ3 4β Γβ Ιο«)Ηί(ι•ΐ' 
βΐίχιη Ιη «ρϊίΐαΙ» 3ΐΙ (ρίκηρυπι ϋ^ϋΓυιιΐίηιια ; ΐιαο ϋΐαε τβιρίεΐι «Ιίϊΐη βρΙ»(β|3 «^ ^^<^βα^ιη ρΓοίΜρι 
Ιΐαηιιηι. ΝίοϋΙ•υ<^ ««γο, ο«ί γειι> κΰ(.ΐ3(η ναΜ* «ιηρΓοΙιαΐ, νβηίχ Μΐηβα ί^οίΐηΐρΐιο ιρτπι ϊιι]ΐΓ.ίΐ, Ιηιο «Ίμμι 
ίλΜανοΛί Ιμ»^\»»τ\\ϊ•4•. ρυ'Γο/ϋιΐΓβιη, ιιιοιΐ» Ιί<1«!!| 'κηρκΓλίοΓΪ »ί(. ΐρίΚοΙα «^ηνηυβ (85) 3>Ι οΙβΓυηι »ι 
α|>ΐίιπκΐο« 1^ι)^«ι1•.«(ι1μ ίιι «οϋβιυ ιιβροιίο •«ΐ62(ι«τ ; ιίειίΐ'ηι (>ηϊιη ορίΐΓβηι Ι^ιηϋιιΙρΙιυ• ιιΐ Γ;ιυ>*ιη ΙριΙυι 
Κ(βτ•1 ύΜΛί, α|<υ(1 αοΙ^πι Π)»ηΙίιΐ3ηι, «Ι «β ρπκϊϋβαι τβ^ίοηίβ ρο5(α1&Γ«1. ϋβαΐ(|υβ >ι1 «ρϊΐιΐοΐαη 145 
4}ΐιθ4ΐ ιΐΙϊηΗ, β• ιικί)•} Αιπ3ΐ|•Ι•ί(αη•ιη οίνϋηΐβιη ΙβοφοπΙιιικ ίΙΙί• ΐΐΐβτ» άοΟίΛΒ^ύΛΐΛ ΙιΙιυγιπι, ριτ (<β<-«ι 
•υο• ΓΕ^ •ο1Ιΐ3Μΐ, •Ι ΟΓχεί» <|υο•)ηβ γοοΙγβ Ιΐΐΐϊΐοβ ΒβΓΜβίΜΜ ορ^ιη ΐι<Ι••Μ. Νυης ΝϊαΙβυι ριο ϋβρΙΙ• 
νίλ υΐΓΜΐ]«ϋ)5 «|>• «Ιυοίί ΑηιβΙρίΜΟΐιί ιι ΒαΓ|>^0Γΐιαι ««Γνίΐιιΐβ ν\ι»^\αη&\% Ι.λΙ>ογ•(, ηΙ> βλη>ιυο Γβηι 
|Κ'€«ιιιί«>η ι(υιιΐ|ϋ£ »ιιΙ>ηιί(1•(. Αιιι•Ι)ιΙιίΐ;ιιΐΜιΐ> «1•>«βιη Νι<ι>ΐ3υ$ ίριηίαΐβιη ΙιΙιϋΓα &)ΐυπ> <)κί|< 

VIII, ΝίιυΙ») 3)1 ι«ρΓ<•ιηυηι Ατιηηιίοιυηι ργΐνηριΠ) •'ρ1ΐ«ΐη|:ι(139) ρβοαΙ'κπ (Ιβ(Ι>ηιιίοηβ οΐι βοίΐΜίβιΐΙ- 
€«• Γ)•« Β«)ΐίι Ι)•8ΐοίϊ•ιη 4ί|{ΐιΐι «ίιΙι-ΐιΐΓ. Εα $οτίΙιΙι»Γ αιΙ &«-ιη!ΐ3ΐυιη Α&υιϋ βΐίυιο Ηα(ΓΑΐυη<«ιιι, ςαοΜΐ 
βΐΜ• (ΐΐιΐΙ•ι ρτχιιηρίί ρη'•ί/ρκπι ϊιιιρι;Γΐ(3Κλ« Αηιιεαϊχ ϊιιΐβΓ «Γβ<ιΙϊ ιιοηΙ Ρηβη βγ. (ΙβεϊιηΊ ίηίΐΐιιη ιΐίαΐ 
8>Βΐιι<•Ι Αιιΐΐηιϊι ίι« ^Iι^οη^^ο ιμιιι ί^ικιΐιιϋ, <]υο(Ι ηαι ΊιιΙίΓρτβΐβ τ. ^I. Ιοηπηβ ΖοΗτλΙιο ΜηϋοΙηιιΙ •ηιιο 
1818 &ιι1,ι«χυηηυ9 ί»ιιιο$ίοπ ίΙΙί Ρ.ιι^ι-ΐιϋ ('.:Είί3π»ΐ(ί» £1ΐΓθιιίΓθ, ςιιοιΙ ίΙ>ίϋβ(η ζΐ|υβ (ϋίιΐίηιηβ βι ((Ρηυϊηο 
*•\ ΒΐιϋΐΓίαϊΐο ΙΙ.ιί<Μη« Ιίπςιιχ βοϋίοί, (|ΐι•;ιιι ϊρί« Ιαυίΐβΐυβ ΖοΙίΓΐΙυι εοηιΙιηΙϊηοροΙΙ νηιοΐί;»» 4ΐ<>ροη»««• 
ηΐ, 3ΐ<|α«ίιι (υαι.ι «ιηηρΐ3Γ ΓιϋϋΠ ρΓοΓκιι» ϋθΙΙ«Ιΐοοβ ΐΓ3η&ΓυϋθΓ*Ι. ΕρίιίοΙ» ΙιΙρΙβχ νβΐυΐΐ ρ*((Ιϋο «»Ι . 
ΜβηΙηι Ια ρΗοι» ρΓΧ^ίοΐ ΝίεοΙβυ» ^••^ι^ «ΙοςιπΑΐίΑ (ϊΰαεβΐ'ας) Πϋοηλϊΐ3ΐ«ιη, « <)ΐιο ηουηϋΙΙΙ (Λπηβΐιίοβ 
ϊπ(«ΙΙίρ() αιιιο ιηιΐοηιη) «ιιοΓυη) ηιΐρ» (Ιρ•€ί«»•ΜΜΐΙ, ηιθΓ«ΐΊοϋί ΐλοχη •νί(κ ΐΓκΙίιϊοηϊ Β<Ι1ι3ΕΓβΙ)«η( ; ςυ3ΐη 
τβϋΐ ■Ιιηηκιη Γ»ί,β οιηπί οίΙΙοίο <•1 ρ^Μ^^ιιι^3, ιυοιίΐο Αν'Λ, Ιιι ίΙΐβΓ» ίβιΐΐΛΐιβ ορίβίοΐ» ηβΓΓΒΐ, ιηοπυο ηυρβτ^ 
»ρηιΙ λΓηχιιϊοκ ραΙιΪΑπΙυ, βίνί υΐ νιιίβι 3ί"ηΙ ίηΐ^οΙίΓΟ («ινιϊ ίϋΟΓΟί Μαβίο^ία»/ ρπηοΐρβιη ΑηηΕηΙιιΐ 
ρβτ ιιιοη *ρηθΓΐ»3Γίιι& βίκιήΟο*»! 0;Γ§αιϊ Β^Λίηΐϊιιο («|αΐ «ίΓίΙ 1.'•ο ΡΙιίΙοκορΙια») ηοο ιιοη ϋηκίκ ΕγγΙ*•- 
•ί>, Γθ|ίΐαΓ< &ι: ιΐβ αιί((«η<1β ΟοΐΜ(3ηΐίηοροΙίπ> ϋΐα Ιιοπήηο, ηυοι» πονυαι ρηΜίΐΓςΙίΒυι (Ιο&ί{ΐι>Ι<)Γυι 
ίηΛ, ιιΐ ίΙ>ί ϋυη•«ΓΓΐ(ίοποιη τ«εϊρ£η<1, οΐ ηιηι Ογτγο γΙ»γ<ι τοΙιςίοη (οιιβίΐίλ ηιίιεοτβΐ. Ηιηϋ ρΓΐι^ϊρ:;; 
νΐααι^ιΐιπι ηιαςηορβΓϋ ρΓοϋΒΐ, Μ<|ϋΰ ιιΐ *ίΐΐί πιογ» ίιι ηιη πιηίίΓίΐιΐΓ, ΝΙςοί^ΐϋ Ιιοι^ιΙυΓ: κΙςα^ «ΙαΙι » ΡΠ/ΕΡΑΤΙΟ. «4 

Η«€β«ΜΓί«πι •Ιι, ρτοΐΜβκ» ηαοιΙ Απηοηϋ βιΐΜΗβ •Ι) οπΙμμΙοικ ομΙγϊβκ (ηιιιΐΜ «ΐΜτηνητΜί. Ομ Ι• 
Ιοεο ΡΙιοϋί <|α(Μ|υβ 4«οοιθΓί> $υί Ιο{>ϋθΜΐη >ΐ(|α« βρΙ•ΐοΙ»ηι •(! ΖμΙι9Η«πι ΑπΜΐιΙβπιη ρβΐΗικίΜιπι 
■κιηοηΐ ρτο ΰοηοοπίί» «(ςαβ Λά οη^ικίοιίηιη ηάΐΐα ; «(${ ΙιΙ («ηΜΟΜΐ οΙ» ΐβηροπηι τΙ€Ιι•Ιι•ιΚμ• 
ΟΜΝΠ1 «ταβίβκ «ϊι. Ια ρο3ΐι«ιηβ «(«ηιαιιι ραπβ κπι ρπΒ(ΙίεΙ•ιη ρβΓοηΐ Νϊ«οΙ«ιμ, νιΐιΐβ ορΙβη• βΙ 
Μΐ βϋββηιΐυβ ρηΒ•αΙ •ΐΒΜη ΕΜΐβ$ί3Ρ άοοίΓΐη• εοηβίβηΐΐηοροϋ Ιιη1»•1ηρ, ςυο Ιη |ηΐΗ«ιη κτβηη• Ατ 
■Ιμηπι ρορυΙαιη Ιι«α(Ι κϋκΐοηβ ιηίηι» ςυβηι είτϋί ρβεβ βηκίβ •(Ι]αη|«ΐ. Η»ε(£ηα$ ΝίοοΙ«Ι βρίΜοΙ•. 
ΎβηιπιΐίΐηβΜ γ«• ιηηΐΐο ιΙίΐβΓ Βοάϋι ; ριΐίίικίικ βηίιη Ιιοο ΙβιηροΓβ οίβεΐα•, ΙοβηοΜ Μΐΐοβ ίηΊΐ,οΐ|ΐι•• 
ΜΜΟΐο Ιϋ«ΐοτίΰα$, ςιιί ιβύβη ίΙΙ«ιη «<ϋϊ( βιιΐΗ>897. 1« «νίββ βιίβο »ά ϋοηεοηϋλΐΒ <Ιθ(ΐηιΐϋΐη βμ «βββΗίΙ, 
Β( Μ [ΒΙΟ 6Ιι>Ιβ64θΒβα•Ι• •5ηο<Ιΐ Ιιο$(«ηι ϊβ Ηί$ΐθΓΪ« >β» ραΐλΐη ρηΟΐοΐυτ : ίϋ λλ^λ ςαίάβΒΐ ι Οο»> 
ιΐΒΒίίΒο ΐΒίρ., ρβτ ΤίΜΟ^ΜίαΐΒ Ιβ{»ΐυιη, £οη»ι«βΙΙηοροΙίπι ΓηΙαβ ίατΐΐβΐηαι ιΙΙ , ββ8Ι|βμβ μβιοι 
ΗΙβο ρτοίβείΒίΒ. Β6 ρλΰΙ• ΙηΙΐ» τβΙ ίΜηη<!» ευπι €Ιι>ΐΜ4θΒβη•ί> «^ΒίχΙί μβμΗι ΜΐιΙιαι•ΐίαι |βΒΐΙ μ» 
Μηρίωοηβη ρπβΐιβκΐ. 

IX. ΕρΙκοροτηοι Ιοϋη• ογΙ>Ιβ ΟΙιΗβϋΜιΙ ρίβηαια ΒΑΐίΐί•πι (|η•ηιΙθΒ•Βΐ εοΙΐΜΐ»Βΐ ΙιιΙιβΙιΙαια•Τ Οτίβ•- 
ΙλΙίΐηι ςυΙ«ΐ6Βΐ ηοηιίη* α^^ηβη• βκΐ βΒυαιβηΓβ Ι^ηυίΒίΒβ Ιβ Οπμι« ΓΑπιιμμ; τβηιαιΙ«αΐ6Β, ββΙββ 
ΙιοΒίΙαίι τικ• {$ ΙβΙμτ €ΐο«(Ι«Ιηΐ. ΝίΙιίΙοπιίΒη» ιη•]0Γβ ««(Ιβο »υ»Β «πΙΪΒλϋΒ 6»ηπιρ1α•, <Ιβ«ι ΥλχΙοβο 
ΙβΐΜΐΒΓίο ρηκΓΒΐ, ορυβ ηιοΙϊβΙιΜΒΓ ίΒκηρίΒηι ΟτΗ$ €ΙιτΙιιίαιηί$, νη ΙβΒβΙιβ «ρΐκοροηΒΐ γοβ^βγΙο : 
τ«ηΐΒΐΐ3Βΐ«Β Ιι«« ςιιοςΒβ ΙυοβΙιηΐΙο Ιβ κΙιβιΙβπίΒΐ ΐηπαβιβηΓυαι Βοοητο αι•. ]»οΛ. &ϋά «βΙοι ϊ1Ι«πιαι 

Ι|ΙΐΙ«ΙβΒΙ Γ^ΚίΟΒΒΒΙ, ()β« ρβΟαΗλΓβ• βρΪΜΟρίΐΒΒΒΙ ηΟΓΒΠΙ ΚΠρΙΟΓβ• ΒαΠ*! «ΒΒΙ, Γλϋίΐβ βρΙΚΟρΟ•, ΓΙ•! 

ηοΒ<1αηι οηΐΒ«β, ΠΜΟΐΜίΒίαΓ. ΑΙΐ•ηΐΒΐ τβΓΟ, ςΒ» ρΐΒΗιη« «αιιΐ, κ|>0ΒΒΐη (ρί<€θρθ8 ΒΒβςακη ηκΙ••• 
φηηι Ιβ ΙαΙιΜ «ά οοΒαΙΙ• «ρρβηΐβ εοχβο^τίΒίΒΒ, »ρβ<1 ςαβαι Ιββι («Β«Γ•ΙΙβ 4)ο«βι (βο|ηρΙιίϋν• βρΙ- 
ΜοροΓυαι, ςΒί ία μΙΙμιΙβ >1ι «ο ΜηβίΙίΐ• ΒοηΙιιβηίαΓ, εκίβΙοκυβ Ιβ^ίΐαΓ. ΑΐΙιαιβα Ιιΐβ ηΒοςαβ ΒΟΒίβτ•• 
4ΐη«Β(ορβΓβ «ΙΙ ΙπιρβΓΓΜίαβ, ςαοίΜΙβ «Ιί^ΒΟΜίΐΒΓ, ρΗηιο ςυί• ηοηαϊ•Ι οοηοίΐϋ• αΐιίΙαΓ» Ιΐ6Γααι ςαί• εοιιηΙϊΜ 
Ιρη Ιι«α(1 οηαΐΒ Ββςββ (οβο Ββηαβ ηίοιίο «υβι €θ{ηΊΐ> : «τΰβ «ηίαι αοκ ίριΊ ϊαΜαιρβη* Ι>*1>Ι>βο «Ιβο ΒΒρβτ 
νΜΐ(•νίηΐΒ•, €βΐΒ βρίΜοροηιη ΒΐυΚοπιΐΒ •αΙ>κηρΙίθΒΊΐΗΐ*. ΟβϋηιΐΒΐ Ιιχο (ϋείηιηβΤ Νβπιρβ ηΙ ηαΙηΐΒαι 
βρίιίοΙβΓΒΒΐ ΝΙβοΐΒΊ €ΐ«Μβηι Ιιοο ηΐιβπι ιϊΙβΙο οοηηιβΒίΙβηιιιβ, ηυο*! Β3^»ηΐίηΙ ρ•Ηϊιη:Ιι>ΐυ• βρΐιοοροπιηι 
αοαιίΒλ ρ»ηΙα ΙηβαιΙίΙ* Γοπιβμ γμΙΙβΙ, ριπίαι Βονο 4ο€ααιβΒΐο εοΒΟπηλΙλ. Ν•αι <1β $ίη|υΙαΓβαι βρίιΐο- 
ΐΒπιαι Λτ^ίαίαύ* 1»ΓβτΙΐ9ΐΙ• |ηΙΙλ τίι Ιοςυ! ρο••ααΐΒ•. Οββι ιΐβ Βα1(•Η« >κΙπβρίΒβορο ]•ια ΓβΙτο 
^ίιοΗαιυι, κΐίςυο• βΙρΙιιΙιβΓιβο οπίίηβ ρπηβηα«ΒΐΒΓ, ηαοΓααι $ΐ (|β*πι αοΐίϋνα βι 1^ϋ>Ι)βο νβΙ «ΙΐΗΒΐΙβ 
Ιιααϋίιαη», βοβ κιΙμΜβιβ•. Ερ. βϋ, 118, 133, 134. 155 Αΐ3Βί« «κΙιΙβρίΜορλΙυΒ β•1 ϊβ Ι,βοΒί» β^ρΐβ•- 
Ιΐβ Μΐιβπι•Γι$Βΐο •ρΝ(Ι ίβιΐΒΐΙατίΒΒΐ 1. 1, ρ. 88. ΑΙίβΗα• ΓΜβΒίΙοηι ΑΙαβί» «ΓοΙιίβρίΜορΙ κΗρ(» ϋηκ• 
ΙΐΒΐΐιΙ ροΒηίΙβηιΙι ΒΐΐΙιΙ οι^ιϊϋι >ββ(, (|βζ ροιίβ• ΗΐΙβηΓίο οτΙι! ρλίβίβάλαι. Ερ. 65, ΑβιΙβϊ Ιοβββμ. Κρ. 
115, ΑΐΙιβΒΒΓΒΒΐ ΝίΜΐ•9 ΐΒίβτΓΒΐΙ ϋοαεϋίο 6θΒ8ΐ•ΒϋΒθρ. «β. 870. ΜββιοηΐΒΓ «ΐί•αι «]«$ μιαομβογ 
8»!»* (|αΙ ΊηΐβΚαίΐ ρ«βοι1ο•Β7Βθ<Ιο ΡΙιοϋ»Β» •β. 879. Ερ. <15, ΑηΐΐΜΐιίβ ΒίβιτοροΙίΙ• Ευι1ΐ5Βΐΐα(; Ιο- 
ΙβΙΙΙ|β ΡΙ«ίϋΙ« ΑβΓκκΛΙββι, ςα» ητβη «ηΐ ΒΐΜΓΟροΙί•, Ιλ\Λ. ϊηά. ^ίο^τ. Ερ. 114, 128, Οι«ΜΙ» Βλ•Ι• 
ϋ••; ΒΜΒ^Μαι τίϋβίΒΓ {β εοΒείΙΙα (]οα•ΙΐΒΐίηορ. «ββΙ 870, βΙ>Ι ΒχβίΙία• 6ΙΐΒΐ6β<Ιοο«Β>ί(, ίοτΙβΜβ ριι» 
ΟΙμΜΙββιΙβ. Ρογμ €1ι«1ιϋι ίαΐΐ ββοοι βζ ΙιαρβηΙ ΙΙιβαΐΒϋΐΝΚ ία ΡοΒίϊΟλ ΓφοαΒ. Ερ. 106, ΟΙιβηοαΙ» 
ΒκΙιΐ6ρίΜορα> νΙιΙβίΒΓ ΠΙβ ΡββΙβ• ςαί Ιιο« ΐίΐαίο βαΙ>ΚΓίρΜΐ ρ»βυ<Ιο->7Βθ<Ιο ΡΙιο(ί«α« »β. 879. Ερ. 15^, 
€γζΜ ΟβΒΜίΗΗ•. Ερ. 50, 107, 130, 137, 138, ΟχχίοΙ ΒΜίτοροΙίΙ* Ι(Β91ϊη•. Ερ. 93, 113, ΟΒΟΐΙίοροΙο• 
ΤίΜΜϋΗΐιι•. Ερ. 39. 41, 41, 48, 89. 94, 124, 132, 151, 154. 160. ΕρΙιοί ΒίβίΓοροΠία βηριΗα• μΗΜ- 
ΙΗΓ ΪΒ Οήβηίβ ΟΜβϋΛΗΟ, 1. 1, ρ. 685, «Ι 3ρΜ(Ι Ι<»1>1>. ΐΒίβΓΓοϋ ρΜα(Ιο-»7Βθ<Ιο ΡΙιοιΙββ». Ερ. 139, Ηβη- 
«Ιβ» ΡΙιοΙίΜ. Ερ. 58, ΐ€οαίί ΐΒοα]Γαια*. Ρ»ΙΙ»(ϋα• ηαΐύββι ΙοοΒϊΐ ΒΟΒίΐΒβΙαΓ Ιβ βρίβίοΐ* ΙιβοαΙι ίαιρ. «ραιΐ 
ί»Μ>. ι. IV, ρ. 1836. δΙγϋΒΒΒ• βΐ ΤΙ)βορΙΐ7ΐΜΐα• ΙοοΒϋ ϊβ ητηοιίο €θΒ•1•ΒΐΐΒορ. •β. 870. ΤΐιβορΙιΙΙ•• 
ΙβΟΒίΙ ΙΒ ριβυιΙο-•]ΤΒ0<Ιο ΡΙιοΐΙ«α«. Ερ. 83, Η7)ΐΓαΒΐΙ «αοΒχαιηΒ, τ1(1βΐα? Μ•κα• Η^όΓΒΒϋΒΟ• ςαΙ ίαίι ία 
ρκαϋο-Β^ηοιΙο ΡΙιοΐί•Β«. Ερ. 104, 158, ίλοιϋεβ» Βΐ«Ιτορο1Ιαι ΟοΒίΐΒΒϋΒβ•. Ερ. 116, ΙαΗιηβ ΡΙιίϋρρΒ•. 
Ε|•. 49, αιβίΓοροϋϋ» «λΐη ΜηηιααίοΒβαι ροΐιΐιΐ•, οΙ» κΙιίΜΒΒ τΜβΙκη Ια ηυη Ιβΐη|•αι1« ; β <|ηΙΙμ• 
ΐ|«βΗΐαΓ Μ ιΙΐΓβΗΰΐΗΒΐ, Β ΟΙϋ• ριΙΚΒί. Ερ. 71, 100, ΜίοΜβ ΑΙ«ι••μΙ«γ Ια ΟΗβ»ΐ• ΟΛΗ•!. 1. 1, ρ. 648. 
Κρ. 96, 97, ΝϊοοπιβιΙίΒ ΙκΒβίίυ•. Ερ. 43, 119. 123, ΡΒΐηηαι ηιβίΓοροΗΐ» λοάηΐΛ. Ερ. 108, 110, ΡΙβ•!• 
ΒαηΙΙ• ΕαιΙηιΙα• Ιη ρλρυιΐο-κ^ποιίο ΡΙιοΐΊαιίΒ. Ερ. 142, βιηΐΐυηι π>βΐΓοροΙίΐα ΑΒΐθΒΪα$. Ερ. 87. 8]τβ«<Κ• 
ΒΒΦΒτιηαβ. Ρβιηι• δ^ηηαιίβηιίβ Ιβ εοΒοίΙίο €«Β$Ι«αϋΒορ. »ΒΒί 870. ΝΙοοΙ•α> δτΒΒΜίβα•!• Ιβ ρκηίο- 
•τΒΟόο ΡΙιοΐΐιη» βΒΒί 870. ΑιΙ Ιιμβφ μγϊΙμκ Ν'μοΙβιιπ• ρ•ΐΓΐ«ΓβΙι•Βΐ ϋΓβιΐ6Β(ΙαΒΐ'Βΐ(. Κρ. 117, 129, 
87ΐ«Ι Ια^ο. Ερ. 122. ΑιηΙ>Γθ>ίΜ βρίΜορυ•. Ερ. 98, «ιιοβ ^ιηα• βρϊΜορυ*. 

Ι» 1ΐΒ]υ• ςυίΒΐ« ο1>ηί• 6ρί<(οΙίβ »%ϊίητ (Ιβ ΜβΙηίιηΐΒΐ ΓββΙηιΐΒβ, <1β Μΐι{«η•Ι• Μΐηρακ*• ηυ•*, <1β 
νΐΐΓϋ» ΓίΓΜ β»Βΐ «ΐ»ΐ«α) ροΓ&οΐι» τβΐ Ββ|οΙϋ9, ιΙ« β)α•(ΙβΒΐ ΙοηιροΗι €«Ι•αιΐΙ•ΐϋ)Β•. Ιβ βρ. 94 «αΐΒΚίΐΒΓ 
ΐΜΒίυΒΗαΐίι μγΙ•><ΙμΓι€Κ ]μ». ΑΙίςαοί ϋβαίηηβ βρΙβΙοΙβ ίβΒίϊΙϊιη• «ββΙ «Ι οΟοΙομβ. ΑαθΒ]ΤΒΐ>Γ«ηι ςοΙ- 
ιΐβαι βρί•ΐϋΙ«πιηι αοηιιαΙΙβ αΐτι^αβ <ΙβΙ>Ιο «ΓΓΐΐΜΒίηΓ •<Ι βρίΜορ•*. 

ααηή ι«χ<«. 

Χ. δοΗΐΜΒίαε Βα]ιι• €Ιμ^« «ρίιΐοΐχ αιΙ ανίΐβ• ■•{ΐΜηίαι. Ηοηιαι αοΐίιΐΒΒ• τΐχ ηΙΙ«βι ββΙ ηβ νΐχ 
ιΙιιΜβη μΗ5»ιβ, ςΗΐ» ιΐβ ρβηοαί• 1θΒ(α• μπβο ίοτβΐ, οΟοίοΓΒΟι «πΐβαι ιίΐυϋ ΒΟΐί μβΙ «ι ΙΗιΗβ 4β ϋ- 
(ΐιϊΐ.ΐΐί;>«ι> 3υ1χ Β]ΓΖ3ΐιΐίη«, ρ:χιοςΐατχ (ΙοΗίφΐβ ρΙβΓχηηο ιΙ«ί>ΰη|)υηΐαΓ ϊη £οη$θαΐΊη! ίηιρ. ΙίΙίΓο Ο* <$ ^^^^ΗΗ^^^ Γη,ΕΡΛΤΙΟ. ^^^Η^^^^^^ 

ΛίηιβΐιΙ>Ηΐ. Εγ^λ ιτ)ί>ΐ«»|ιι 146 «Γ<1)ίΙθΓ Οοη»1»ηΐ4ηο ρΓυ1«»«0Γ«(!>. Ερ. 91, ΟοΓορο \ϊτα ίΙΙ«ΚΓϊ&5•ηιο. 
Γ.ρ. 6•. 70, Οΐνίϋϊ ειιηιιΐϊαιιο ρΓοίΟίίριΐΙιαηη. Ερ. 84, ΟκκΙοπί ρΓΟίΟϊριΐΙιβΓίο ίιηρτχοιίι. Ερ. 10$, 
ΟοιΙΙπο 1ΐίΐρβΓ3ΐιΐπ5 ρΓθΐΛ«ριΐΙΐ3Γίο βι μηηίϋί. Ερ. 1?1, ί«οηϊ ραΐΓϊηο βΐ ρττίού Λιιιΐοΐίοιπιιη. Κρ. ϋ^. 
Ι.ίθΐ•ϊ ιραιΙοΓίο 6ΐ]υ<ΙίοΙ ΡιρΙιΙακηηί.τ. Ερ. 40, ΜαΙιείηο ρΑΐΓΪΓίη. Ερ. 140, ΜΊγΗ^ρΙ! ρϋΐΓΪϋϊο «( ρΓΧίοΗ 
ΤΙι<-»3ΐοηίΰ». Ε|). 144, ΝίεοΙηο ρΓνίητί Ι.οιιςοΙ)αΓΐ1ίχ. Ερ. 150. ΡΙιϊΙοΙΙιν ρλίΓΪαο. Ερ. ό4, ΗίΙΙχΙΙβ 
ρπίΐΟΓί. Ερ. 161, Ρ«;Ιορηηη•>ϊί ρπεΙΟΓί. Ερ. 55. δίΓγιηοΐίΐί ρτ£ΐοη. Ερ. Η9, Τΐ»Γ3ΰ<'»ΪΛΓυίη ρηίοΓί. 
Ερ. 44, ρΓΧίυΗ ουίϋαιη. ΝοΙαΙιίΙίοΓΑ ίιι ρΓχϋίηΐι <>ρί»ΐυΙί8 Ιιχο ΓοΓ* βυηΐ. Ια 54 Βκηινο β»1 Ηβ βΓβτί 
•ΙϋΓΟπϋ» ί» Μΐιϊβτηβίβ ΤΙιβΙ.•»!•) οΙ^Η. Ιη 84 τηΐ'ΐτΟΓίΙυΓ ίοιΐ{!θΙ)ίΓ<1«« ΐυπιιιΐΐιι». Ιη 144 ιϋοΙίαΓ ηϋΐοδ Γβ- 
■ιίΐυι» Ι/Οΐι^οΙιληΙίχ ρ«•Γ ΝκοΙιυιη ρΓΧίΟΓβιη. Ιη 140 τβΓίΐϊίοπη ραΐΓίΑΓοΗ• α ρ'ΤίοΓΟ ειςοίπΙ *<ιΙ) «η»- 
1>ι«ιη9(ί* ραΒη.ι. Ιη 146 ίιιΙ<>ηΙ»( ρΓ»(0Γί «πΑΐΗβιιο οϋ Γ6]βοΐιιιη «ΓοΙιΊρρί&ϋορυηι Ν68ροΙ«ο& » μ (ΙοβΙίη•• 
Ιϋΐιι, βΐ οΙ)(ηΐίΐυ(η >1ίιηη. Ιη 150 κΐηιΐιΐίΐ ρ3ΐΓ(3Γ£ΐι> ςιι«ΓίΙ>ηι εΐβιί Νί€χηί ΐιΙτβΓϊΐιι ρΓΧίΟΓβτη ««υπ), » 
ηαο »ά ιιιίΐίΐίιιη 3<ϋ|;εΙ>3ΐ<ΐΓ. Οίο*ίι ΐηιηρβΓ ΝΙοχηπι (ΙοηαΙαηι Γοί&Μ ΙιοηοΓΟ πιβίΓομοϋΐίιο οΙ> &νηο<Ιο$ ίιι 
£9 οβΙ(ϋ»ι>». Ιιι Γβΐίςυίβ «ρίΜοΙίβ (εηϋιιιιίαΓ βαρίβηιίι ιηοηίιι, «)ΐιιιη«ηϋ»Γιοα«•, £1 •1ί> πκηΙο ριιϋΙίΜ 
αιοιίο ρήνηΐ». 

XI. Οιΐιηίυπι «ορΙοϊϊΟΓ οΐβκίβ («ρΐίιηβ «Μ. Ερ. 47, ΟοηβίίηΐίηΛ. Ερ. 13β, 5ΐ«ρΙιιηο, ΙΙίίί>»*Π βΐ Γ•«»η• 
•ΐ;ιιιιϊι•ο ΓΓ3ΐΓί!)υ$. Ερ. 36, ευτίιΐΟΓΪ δίΓοηκγΙίζοηΐίϊ. Ηυη€ «εοΐβ&ίαιίίααιη \ητ.αη ίυί&κ (ο ΐΗαηίΙβ 
δίτγιηοίΗΐ, 3ρρ3Γοΐ «χ ρΓχο. ρρ. 35, ι|υ3 εο(ηιηρηύ3ΐιΐΓ •ίιΐί 1<ι<:1 οίΤΛίοτ ρπεβϊϋϊ δίΓγιηοηΐί. Οοπίΐβη• 
Ιίηοροΐϊ «]υί(1ειη Στρόγγυΐΐον ΜΐίεΙΙυπι ϋΓ3ΐ, ϊΐΐΐιιηυβ ιηηηαϊΐβΓίυιτι, υ( ΛΐιΙβΓο κβΙ 3ριιύ ΒαικΙοπικη /πιρ. 
Οήιηΐ. 1. II, ρ. 739. Ερ. 37, 8ΐγΙί3ηο (Ιίβεοηο. Ερ. 60, ακοηοιοο Μ;•((ηχ Ε.ΰεΙββΊχ εοη«ΐ3ηΓιιιθ|<«1ίΐ3ΐιχ. 
ΜοηιοΙιίι >υ(β(η ιοί()υη(ιΐΓ Ιΐίτ. Ε|>. 53, 04, 130. 131. Ίτγρ\\οη\. Ερ. 28, ΡΙιίΙβίο. Ερ. 45, Αηεηίο. Ερ. 
62, Ρ«ΙΓ0. Ερ. 63. ΕρίρΙιβηΙη. Ερ. ϋΟ, 143. Ι^οχΐο οΙίτη ιι)3βΊ£Ιγο. ρο&(Γ3 ιηοη3ϋΙιο. Ερ. 141. Ιιθ|ηιηεηο 
«ηοιιγιηο 3ΐ1 Λπι> βοΙΙι. Ερ. 148, ΕυΐΙιγηιίο. Ερ. 153, ΤΙι«θ<Ιο*ϊο (θ(οβ.) ιηοηίςΐκ) Η οιίαιείϊιίο. 'ίά αΐ 
ευΙιίϋΐιΙΐΓϊο. Ερ. 163, ΛηΐίΜΗο. Ερ. 78. ιηοη3εΙιί$ οοιηιηυιιίΙ«Γ. Οριιίηυβ 3ηοη^ιηί( ΗοιηΊιιΙΙιυ» τρρ. 50, 
β1. 66. 67, 68, 74, 73, 74, 75, 76, 77, 79. 80. 81, 87. 88. 90. 92, ΙΟΙ, 105, 100. 111. 125. 147, Ι.")*. 
Ι&5, 139. Άίήΐψ, ΐιΐ Ε»| ΐπατίο. α^η ίηΜΓίρκί, ευιη ηιιΙΙιιιπ κίβηιι ίη οο«)ί€β ηοπκη : γ1 ηυιιπίοςυ• 
ςοΜίιίΐη ρΓΟ ^βήλφ νίϋιϋαΙυΓ ροιιβιιϋιιιη τφ αϋτψ. ίίάηι, Γίΐ3ΐίνβ 8θίΙί&Λ Λά ρΓνεο<1«ηΙίβ βρί(ΙοΙ;ΐ ίιικρίί- 
ρΐίοηηη ; (;ιΐ3Π(1οςυβ (3ΐη«η *«€α8. ΜιΙεηβιη Ιυΐ βρίίίοΙ.ίΓυιη ιίςίΙΙιΙϊιιι ηοη ρβΓ»β<]υ»Γ, νϋΐυιϊ ςιιυ•! 
«ρ. (ίβ ιορβΓ&ιίιίοβί ΐΐίηαοί •ηιιι ΓίρΓβΙΐΐηιΙυιιΙυΓ, ςιιί β ΟΐΓΪϋίβηίί ΙίβΙιβηΙ ριτ ίιΐϋ«η$38 ργΓ•β• βΐ ρο* 
•ΑΪοιΦίιυιη ρΓΟρβ <11ιηίϋ3ηα ίπιπιοΐαΐίυικ^πι; ΐ|ΐιί ΓΪΙυ* ίη Απη^ηϋδ ςυοηυβ ΓβρΓ«Ιι«ηιη< Γιΐίι ; εΓ. δρίϋίΙ. 
ι. VII, ρ. 171. Οοιίηυβ τρ. 68 ΓβΓυπι ϋ6η$ΙΪ3ΐ)3Γυοι ίη εΐΐ3»Γίι ηοη οοη1ηηηεηιΐ3 ιιοΓιΙ>3 ΐηϋίΐυΓ, εΙ£. 

XII. Α1ίυ<1 πιίΙΓι ϊπ ΥΒΐίεβπί» ϋα(ΙίείΙ>υ>οοιηρ«ηιΐιη «β( ΝίοοΙβί Μγ&ΐϊοί «οηρίιιιη ίηιηΐίΐυπι, ηεπιρβ ^^ι1λ 
^ηίΐί• 3)1 ρορυΐυιη Β]τζ3ΐι1ιηϋΐη, ρο$1 «ικΐίΐιιιη άί ΤΙ>^8$3ΐι>ηϊι-3Β ειοίιΐίο Ιιίβιίι^ίιηυιιι ΐ)θπΐίυιι>, <|ΙΙ3Β 
άίτ% (3ΐβη]ίΐ3ϋ 3ηΗ0 €1ιπβιί 904 εοηΐί|ί( (ηυΐ 6Γ3Ι ροηΐίΠοΐικ Νίεοΐιϊ 3ηηυ$ ηυηιΐΐ) ϋυΜ αρο(ΐ3ΐλ 
Ιιβοαβ ΤίίρυΙίυ δαΓΒεεηο. δυρβΓβ&ι Ιιχο ΙιοιηίΙΪΒ Ιη εοιί. Υνΐ. 172. υηα ευηι ^υ8ηιιί5 Οαηιεη'κΐζ ΙιΊιίοπλ 
•Ι• ρπΒΐΙϊείο Τ(ι«&Μΐοι•ί(»Β 03511, πεο ηοη 4θ3ηηί3 1>«ϋΐ0Γΐ• Ιιί&Ιοιίβ ίίειη 30 ιιιοηο(Ιί3 ϋϋ ροκίΓΟΠιβ ε]υ5- 
ιΙ«ιιι αΓΐ>ι• 3 ΤυΓείι £3ρΙυΓ3. υΐΓΐυβηυε ίοβηηΐκ ΜΓίρΙ* 3 Ι.οοηε ΑΙΙβΙΙο ϊη Β^ηι/ηίαίί εχ Ιιοε ταιΙεπι 
οΜίΙεβ ΓαΙίΜ βιΙίΐ3, βιρΙθΓ3ΐυπι Οΐ ο1> ορυβΐυΐί βεευη«1ί Ιβευηΐλ ΐπ βόΐΐίοηο ΓβΙΙεΙβί, ςαβηιπι οβιΐΜ ΓυίΙ 
1^ οο<Ιβ( ίη (υρβΓίοΓο ραΠε ΐ3ε«Γ, οΐ οοηίοΓεηΐί ηιίΐιί ενίϋεηΙεΓ ρΧυϋ. Ουίι Οηιεη ΝϊεΑίηί ΙιοπιΙΙία 
ρίΜ* 1013 ία εο νοπΒΐιΐΓ υΐ ρορυΙαπι 3ϋ ρεεεβιΟΓυπ) ιΐβίεβίβιΐοηβιη ρβΓΐηοτ(3ΐ, οΙ) 4|υ.-« ει ΤΙιθί$3ΐοηΙ( 3 
Μθ(1<Γ3ΐ, ει ρ3Γεπι ροεπΒιη εοη»ΐ3ηιίηορο1ί3 ίρ93 ρεΠίπιείεείΒΐ ; ίϋεοςιιε ραπιπι ςιιίιΙ Ιι3ΐ>εΐ Ιη»(οπευηι; 
βΙ ςυί3 εο«Ιει, υι (ΙϊιΙ, ϊ»^^^ ΟΓΒΐίοηΙ• ««Γίειη &1>Γυηιρίΐ; ιεηυβπι ΙαηΐυοηιηοιΙο ρβπίουΙ.ιιιι Ηίε ΓοείίαΙκι 
Ι|ΜΒ ΙιΙλίοήΒυι ρΓορίυ» βαίη^Η. ΤίΙυΙυ• ΙιοιιιίΙίζ ΙιΙε : Νιχολάοο ηατριάρχοα όμιλίχ (Ι; τήν &λωβιν της 
4>(β«ιΧον£κιις. (1ί^0ι«τχ ΙνΑμβων. τη; Μιγάλης 'ΕχΟ.ησίβΐ μιτά τ1)ν «Γαοβον. Μιχρτμ πρ^τιρου νμίνϊΐ-ηον, 
Αγα«ητο\, κ. χ. λ. ίίχίοΐαί ραιτ\αί€ΐι<ί ΗοΛίϋα άι ιαρία ΤίιβαβΙοηίία, <11{ΐα ίη ρΜίριΐΛ Μα^ηα ΕίϋΙαϊα 
ρο«ΐ ίηίτοϋηιη. ΓαπΙο αηϋ άίχηηηί νο6ΐ$, Γ/ιαπΐ4ϊ<ιιί, εΐε. Εϊγοι νεΓΟ οηιίηηεηι ιηε(1ί3ΐο >ίο. Ννν (φ 
^μΛί 4ζί/ύ6η ίχρατο; ή Αργί), Κί\ 6 ιΐίϊ^(ίτ}ίΐβίόμεν«; ί) &νατΕ4>λων ού$:(;. Έ«νώβη9*ν ιι41ι\,ς οίκη- 
τ^ρΐιη), β'•9ρΐ{ Γ73 βοτχήμαιτ» χαχινφίχηααν, γνναίχες β'.ασπώμίναι των ύμοζύγων βιαίω;, ΙλιεινΙιν θίαμα. 
το«: Αβι)ίγ<ηάτο(( Ιναα^ημονοΰμιναι ηρότκινχαι. Τ(; βώβ(( ΤοΓς ΙμοΙ; ύφθαλμοΐΐ δακρύων κηγίζ, Χ3\ 
κ)Αΰβθ|Α2ΐ ταΟΐβ χα\ ΐά τούτων 1λ(!•</^(ρα; Έ646ΐ]λ[ώ9η9αν τ:Λρ]ΗΙνοί άφ'.Εριαμίνα* [ούρανίφ νυμ•] 
φΜ«« κρ^ ΰβριν άπήχθ [ιΐϊαι], θυβιαττήρια τοΰ θ(ον τ^ Των Αχαθάρτων Ι/ράνΟη άχαθαρΐΐα, μονάζοντας 
««\ Ιΐρ<Τ; ξίφο; χι\ βουλβία μιρί^ετα*. υΐμοι τών Ιμων χαχών τ& βαρϋτατον ! τά ιιολϋα&λα των Αγ'ων 
Χΐΐψβνα κα(ζ<ται χοΐ; βι6ήλθ(ς χι\ χαταιχ(ν(ται, χα\ μίτά θάνατον βιυτ^ρους &Ολου; ύφΐϊτανται. Πού 
|Μ(. Αημ'τριι μάρτυς, ή αήττητος συμμαχία; ιιως τήν <τ1]ν πέλιν ΰιηρείβες ηορθουμίνην; ηώς <ιη6 φ«\ 
■«λΜΐΐχγ ή ΙχΦροΤς άβατος άφ* «Ο χρ^νον ταύτην ήλιος Ιθεάαατο. ταβοϋτων χαχών ι{ς ΐβίραν έγένιτοί 
«Μς γής τών βυαηβούντων έφρΰος ήνέβχου χατορχουμ<νον τής 1>ρ3ς προηααΐας; κώς ύκίμεινχς 
^ντα ια\ <ν*χαρτ4ρησας ; χ. τ. λ. ^VΗη^ ηούιι /ηοιεπια ιτα ϊπ<αΜ6ΐΐ, ηιηοηηι ίίΐηαί τίΐηΐίτί ααάίαΙ. Υύ' 
€••ΙΜ $•ΛΙ Μϊ6α§ Μτ(>(ΐ, νϊτί ρ^Οίάαηι ϊη^Ιατ Ιηζίάαΐϊ, (ίΐηίηα α ι>ιατίη§ νϊ α^ίΐτααιΤ, ηΐκταϋΐβ η•Ν / 
ΪΜριιΗΜΪΐΜίι ΙχοΛίϋΐίί ηοΐοηάα ρίοααιιΙ. ^»ι^^ μ^ϊ• ««μ/ιΊ Ιακψ^ϊηατΗΐη (οηΐ*» ί^ιρρίάϋα^ϋ, *1 Αιτΐ €ΐρ*}0ΤΛ 
Μι «αία Λ«ρΙοτΐΜ ί 8α€ταΐα ίαΐαΐΐ 5ρο*ιιο νϊτςίηη <ί«Αοιΐ(ι<α(α «ηπι αίφΐί αά ϊι/ιιοηιίΝίβΜ ριτιταϋΐα : 
ϊ'οραΓφηιΜ οριιηϊΐΊΊι β'.ΐΛΓία ΰα ροΙΙαία [ιηπίΜΐ ; ηίθΐΐΛ(Ι>ί ίΐ ιοα\άοα$ ρα\(ΐΐΗ αιΐί (^ηιαπιρϋ, ραηϊια ιι 27 ΝΐεΟΙΛΙ εΡ. ΡΑΤΗΙΑΚΟυ,Ε » 

ΜΓπΊιιΙβΜ αΜΜΠΊ. Μί» 4«ηηΐΜ Μ«(οηιι•ι ««ογιιμ ^μ{««Ιιιιιιιιι / $αΝ<(«ηΐΝΐ ίοί ^^Μ^^ΛΜ •ΙΐΜ ρ«ηι«$$« 
»€ΐΊ^ιύ«, ρη[ι>»οτΜΜ ΜΛΗ» «Ι ίη}ηηΙ$ η ΜΚβιίκΓ, βί Μτιιιι^α• ραηβ» }»»( ο({<μμ ιιαΐίπ«ιιΙ. ΡΜμμ 
ΐΐιΜΜ. Α«Μ«ΙΓ< Μβηΐ^Γ, ίιηίβΐιιΐΗ βιυ*1ΐΗΐ•? «ΚΓ (ίηΜΙ{« ΙΜΤ ««τΜϊ»!! ρτηι»{</{ ? ^0«•4(• *^^$, ίΧ ^0 

*ίΜ• (Μην/Μ ΜΜΐβ <■« (μμ/ΙΜΙΜΙ ? «ΜΤ ΙηΚ, ί»ψΜΗ», (ίβΐΐ ρβΜΜ Μ Τ βΜ. βΚ5=Χ^ΕΒΒη ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚαΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟΣ 

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ. 

ΝΙΟΟΕΑΙ 

ΑΒΟΗΙΕΡΙδεΟΡΙ ΰΟΝδΤΑΝΤΙΝΟΡΟίΙΤΑΝΙ 

Ε918τθΙΜ. Ι, Μ ΜιυίΗΜίΜΐΐΜ «< «Ι^Κμιμιμ• «Ι|Μ ιΙΙ/μΙιιμ Α. π^ χ$ρίδόξφ ηΛ Λ•Μ»ρΌζάτφ ύμιιρφ π)0 

ΟηηίΒ ΙβΤΓϋΟ* |Κ>(ε<ΐΜ οηυιΙ•(}«β ρίΒ€ίρ•ΐιι•. ^ Ιϋβ* Ικέγβηβ ΙξονβΙα ηΐ Α^χΙ) 1χ χ^,ς βνωβκν 

»ιιιΐ€βν«* #αρΜ»ο ρήικίρλίιι ρβοΑβΙ αίςαβ ΐΝΐΙβ- ήρ*^*», & φίλίηκ, Αρ]ή( ««^ 1ξο»«(α<. χ«\ οΟ« 

•ΐ•Ιβ; ΜΟ ιιΙΙ* \α\ΛΤ Ιιοηί•Μ ρ•1«•ΐΜ, «βαη• Ιβτιν ΙξρκβΙα *ν Ανβ^κκς. •Μέ Ιννίντι;; 1ξ«|. 

ροΐβΜ 4νΙ*4»Ί" ΡΓΦρήο Ιαιοηίο ροΜοΐϊιιιη Ιη χ•(•« «ι^ινοίνς Ιι4 γ^ βιινα«τ•(αν χλιΐρονομΜν, 

ΐβτΗ• •(ΙϊρίΜΪΐϋΓ, ςαϊα βοηεβΒΜπί Οοκίαυ• ί* (1μΙΐ4 Ιν4ψ{«<0(« (ΟΜΜΗΜτ{)ς χα\ λρχων χβΐ μ^. 

αΐΐίηίιηΐΐ το|$α>η9 •οΙαΜ|«β ροΜΐ>. Οα•Γ• <1βΜΙ. νο( ΙννΑβν^β »βτ«ν<6β^«)}ν χληρο)ημ{αν. Λι&'ηδνο 

•ί ί€Η ροΐοβΐ, «ιυοίφκΚ Ιοίβτ ΒοβΙβο ροΚηϋΜη «ροβϊ^χη, •! 8ιμνκ^, ««ΐντβς χΛς Ιν Ανβρώιηι^ 

υΜ'ηιιΊοιίΜ, «Ιΐαιιιβϊ ίκ ΐινϋο »ΙΙο Ιηΐβτ *μ <0»• ΙνΜβαία* λαχ4ν«α«, •! ιμ\ ρι}81ν Ιηρ<)>/ ^^ «^ 

αιιιηίαη (1•ΓϋΐυΓ, ΜτιποηϋΜΗ «βηοη, βΐ ΐ|α!• ρο- «ρ^ ^λλήλίΜΚ ««ινωνιΐν (ιηνρίιην, κι> «οιιΤββαι 

ΙβΒίΙβ ϋοηααι «ϋ αιιο βηΙβίΒηιιβ «ιιιαιι• ο•μμιι1>, «^ Μ ΜγΜτκροςομΛίΜ, ΙΓ λ'Μ ^%. ηνη, χάβ* 

■ΗΠ«η ρτχΜτπιΙΙΐοΓο ϋίβη ςαοηίηη• βΙ ΝΐΙ•Γί»<Ι Ιη «δνΙξβΜΐβν ^4|ν («ρ«1ν ηαρ* •ν(^ Ιλάχσμιν, 

Ιβ|•Ιΐ» εοηηιυιιΐίβιιιυβ ιιβ]|(Ηΐοπιιη ρβΗΐΙ•; ΙΙΙο• μΙ| βΜίλιμκϋΜίν ?«« 4ρ<ρρ« ι:•ΐ(Μχ( τήν «ρ^; 

νβΓΟ ηυΐ η•)οι-β• ΙγΜΙΙιΗ ιη3|(§Ιη((ΐ«,ΐ|ϋο ρΐικ Ιο- λλλήλοικ χΜνΜνΙαν, χχ\ Μ γραμμάτων χαΊ β:* Αηο- 

ηοκ αβείυήΐαΓ «ι Ιιηηαλπι Γηΐτφΐ ΗιΙβτ ια- οτΑων των Ιξυπηρβτούντοιν χΛς ιι^Λ^μοαι. Το- 

ρεκχΙοΙΙυηίαΓ ιη«χίηΐΜ(|αβ Ιβηβηΐ ροΐβΜβΜ. δ«4 βοΰτφ ϋ χΜον τον;; τΑς μιγίλα; ΑρχΑ; χα\ Ιξβυ• 

ηαΜ •>Ι)ΐ «οΐυαΐ <ϋει>? Οαχ «ΙφιίιΐΜΐ ροΐΜίβΙ» «Ια; βιίχοντα;, 03φ χ«\ |χ<λλον Ιοφίρόντω; -τιτι- 

οΐΒΜΐη ΐβΓΓ«ι:ιιη «υρεηιιΐ ροΙβΜΐιβαι, ίηιΙι«•$«η- ρηντ», χα\ οΤον ϋίΧψΑ τιν*; νων Αλλων ά(ΐλνΑ''' 

««ηοηιπι κΠίοβΙ μ ΚοηΜιοπιαι, ηοιι μοηβ «ο ίΙΙ• ύχ«ρέχοντες χίΐ\ τ:ροχριΜν«ΐ(, χα\ τά; των μ(γ(• 

•ΙΐΜ» η>]οη ίη βποΑηκηΙο ΙυηαίιιΐΓΪα : «1 ρτορΙβΓ βτων άρχων χα\ Ιζουσιών <ιοιχήβκΐ( 1κ(τρ«η<νχι;, 

ίιΙ ΓΜηίΜυηΙΙβΓ βΐ ΓηΙβΓηβ ιβ •4 Ιβνίοβιη Ιι•5βΓβ Τ{^.}λ*τιχι ήμίντ^ ιίρημ^νον; 'Οτιίύο χνρι^τητί; 

ΙΙΙοΒ οροΓίβΙ ; η«(]αβ ί<1«0 ςαοιΙ ηιοτίΐιιι•, τίΙ« μ ιιΑσης τή; 1ν γ|| χυριύτητος, ή χμ. τδν Σαριχηνων 

βιιΐΐα (ϋβΰτβρ<ηιιι , «ϋβηο» «^ «ΙΙβΓυίΓυΐΗ ββκ ηΜ χα\ ή των 'Ρωμαίων ΰιηρανίχουσι χα\ βιαλάμΚΜΗ 

οαΜΐ«• ηοι ΚίκηΓνιη ϋοιηβιβκίο ρΗτ•Γβ «1β€β1 βιν, ίαηκψ οΙ βύο μιγϋοι Ιν «φ «(ρζύμβτι γΐ)»- 

«' ββηκηΐη ηοΒ άΜοχ ; ςαοιΙ «(ίλΐη Ιαοϋ οοΙμ• β€Β^ οιήρις. Κα\ &Ι χ«τ' «&τ< γ« τούτο μ4ν«ν χοινωνι• 

ΙίβαιΙαηι «ΜΙ •€ «(οηιΐηηι , οιιΐΒ η«ΙΙ« α4 Μ χΔ« Ιχιιν χαΐ Μιλφιχω«, «Μ μτΛ* ^^ ^^^ Ρ'*^ 

ΪΗΐροΙΙβκΐ η<>(οΐίοηιιη ΜββϋΐΐΐΜ• χαΐ τοΙς Ιπιτηλύμαοι χαΙ τ*^ ηϋαρΛΧκ κιχωρΙ• 
«μ«θα, «αιντΑιιαίιν 4λλοχρ(ω; βικχ(Τ«6«ι χα\ αιιοντ(ρ(7« Ι«υτονις τή; διΑ «ων γραμμ&των βυνομιλίβ; 
«•ρΑ μ<ρος έντνχίχς. Αεί μίν ουν ούτω χ|ί\ φ,<ΜνΐΙν ήμβ; χχ\ τ.οΐΐΐν, χλν μτ,<ίμ?χ τΐ{ βλλη «ρ«γμ4• 
«Μν χρ((« ηρ6{ ι•ΰτ9 χρ•ΰιρέκτο. Νύν Α μ&ν ^: ΙγΛ}^*^ ΐϋλ^γου βΙι(α<, χα\ ιιρ4• Α ^''*η<- ΐΜίπη , «ιιιΐ! οϋ«ιΜιΐη. •|)ΐ9ΐη ]Μΐυ• ι1•ι 1»ψύψμ*ιΐ* , **\ π^'^ς 'ϊήν άπ»τ'^<>λ^,« ιών ή^'<] η^ 
ι Ιι<ιΐΛη'(ΐ» ΰ|»(Ι/ν ίξουιίαν &ιηατ•λμ^νω«. Άλλί 

|Α; Μβλλί μ1^( Ιβτιν, οΤ; β ιΐ; Αρχήν χαταβτ^ς («- 
ιιο< ^ιίη οκουβίιν ιτιίεΙβΟβι τοϋ Ειακρέτικν, (Γ-)! 

'ριΐΐ 1^ Β»βί;φ ιής αρχής £Ϊνίΐι τοΰ Ιλιγχβν ειίόναι 
«•ύτν «ΐΜκ^χριται' Χ3\ Αντ\ <οΰ ιι»ρ1$(ΐγμα βίου 
«ρλ; 4ρ(ττ)ν ^ρώ'/νχ γίνισΐαι ιο?; λρ}(ομΙνο[(, χοι\ 
9Λ»μΜ γλυχϋ τ ή; οίχιίας αρχής, χ«1 πόΟον τ»ρ• 
<χ«ιν α&τθ(<. κρ&( μΤΐ«{ μΑλλον κβΧΰβριν β(ΐρ«•((ιι 
ζχ\ «ρνχαλίΙτΑΐ. Τύ δΐ οΓβνχορνφή ττχ τΑΰ ορίζον- 
τα, Αρ((ή<. χ«\ ΐ& χ<-^4λαιον 'ΐών χβττορΟωμ4των ον»• !)«!( ίυ«ηιηαι Ιϋι:ϋΐ). ίιιίιι»'Μθ<Ιΐ •υυΐ «(••«■ 
|βιΐ3 ΓαβΓνπΐ. ικε Ιυχ ιΐΜςιιίΐυιΙίιιι ρΐιοοιί. &«ι) 
ηο» βϋ (ΰπΝίΜίαηι ΙίΙ'ί «:|>ϊϊΐυΙ>ιη Μΐιρ*ιΙΐ'Γυΐ)1 

ΜΓβηι Β Που <1»ΐαΗ• ρυΐι-κίαι^ιιι ιηϊΜΐ ίυ<ΓΑΐ. δο4 
Βηΐ>Ί;υ«αι χ<1 ι;«•<οηΐΗ) ιιίΓΓαΙίοικιη ιΙ«νβηί>ιιιυι, 
ίιΙ •ΙίϋΙΐιΐιι&. πιυΙΐ> βειηρβ «μρ Ιη ^ιιίϋι» ιιΐ μτχ- 
ο(ΙΙβ( ί|Ι• ειΐΓ9 βχΐ Ιια5«ιι<1α ςαί ρτίιιοίρ•ΐ>ι ρο)ΐ- 
ΐα» ο&(. ηϊιί ίυΠβ ο•ΐβιι«ΙβΓ« κ ίηιΐιςιιυιη ρΓΜΐθφ»ΐΗ 
«ΜΡ, ρπυ• <1(0Γ«ν«Γίΐ : ιίιι ΐιΐΊιιυι. ιιβ<1υιη λΐιΐΜΐίΙι» 
•:<4>ηιρΙ>Γ νιΐζ •4 «ίΠΜΐ^ιιι οηΐίιι^ιΐχ κβ |>γ«Ι>οΙ. 
η<χ]υιη •ηυιη ΐιηρβηυιιι ϋιιΐ€« ΐΐ αιίΓΛίιίΙβ η»ΐου<1«ΐ 
«υίιιυβ ιΙηί^ϋΓΪυιιι ίίαιϋ, •ιΙ οιΙίΜΐιι ροΙίυ> ίιι^υη)*• 
<)ΐΐ(; «01 ϋοηΓίΐαΙ>ίΙ ρτοτο»Ι>ϋ^ιι«. νίΗηΐίχ »Μΐ€ΐιι ϊ(χχι«βϊ^ ΑβτΙ, βι' οζ αύτ4; ΤΙ 1«χ!>ν ηιριβάΐΰκτα•, ριίικίρί5 Γαίϋςίυιη, υΐ ΪΙ• (ΙίΓλΟί, ■υΐΒΐαΜηι<|ϋ<) κ«\ ι( ΰπο^^κ'ριον Ααφαλώς ΐΐολιτΐ^ΐτιιι, χα\ τ^ 
ΐΜλ<ρ(•ν ι(; άνΐίο'ϊαβ^ν ού ^^6:»; χζ6ί«τατα(' «1 
μΪΎ γάρ βΑΙα τή( τοϋ Ιργοντ^ς ζωής ηρ(; ^ριτ^ν 
•χο6ί^πον:α. (χιΐνο-/ μλν χ«βμ«ί, χμ\ ίΛτιρ ΑνΑη 
«ινί (ξο«{.αΙ{ιι* ηρ6( 6λ τ% ύχήχββν, ιΐ ρή «ρ«α^- 
ρ«α(; Ιβτιν αΆοΙς Αγαθ4) ζηΐωΰ'» χαλ Ατ»|ΐιμκίβ^ι 
«1ρ* τοΰ &ρ](θντ•; Αρ€τ4|ν, βΰ μέγ& τι «ΜμΜΑλιτ«(. 
^ΑΰΜΜοννΐ) βλ χοινή τι> «ύσα ΟΜΤΓ,ρΙβ, τον τ« Αρ- 
τα ^(χνυνιν Αρχιχύτϊρον, χαΐ τοί; ύ«4 τήν 
Ιχ((ν«υ κταγμίνονς Αρ/ή« τ6 &«φαλ)ς προμ•)θ(ύ(• 

*Α>λ' Ι«<\ τ•ΰχα ι{ρΐ]τ«ι, λ<νωμ«ν Ι|£η χ«\ τΑ( 
•ϊτΙ•<, βι' &; ιΙ( τοδτονς τού( λύγους χοιτ<ατημ<ν. 
Η χίη ΚνηρίΜν ν>;9β;, μ μΓγνλο^ΐιΐ^τβιτι «ών 
ΐ3ρ•κΐ)^« άρ;ι(ηγλ> Αφ' •^ ΧΡ^^'ΐ^ βιηι\ι£ών ιίρηνι- 
κύν ν|^ αύ«Μ; γ«γ(ντ|^£\κ>•ν ϋτύγύραχ τΓ,ς υμών 
χΑτ^ηααν έξουσίχς, χ«1 μ<^ρι τον ηα^^ντο; λν τ|| 
βυνφηχ£>ν Αιφαλι^^ 2(4ζη(ΐ«« , ού£βν^ τών 
κτίρων 6μών, όβοι «^ Σιραχηνών ΐθνος Ιλα• 
)|ι^1Μν^ «Οτι λνονντος τ&{«ιτον(Ας, οΟτι χιχοΰ 
'τιν«{ «•{ «(ρβν αύΜΰ{χκ«χ7*ήΜντο:, ΑλλΑ χατά 
χ»νρού( •( ^Ι]( Αρχής χληρ^ν^μοι χαλώ< χα\ (««{ω; 
ϋ^νΨϋζ κά Ιη' 4ρχΙ1; ίρέβαντ* Ρβίς πβτράβίν 
ΐινν. γαΐ Ρ)62ΐ«)9ΐ( βιηβ^ΐιτμένβ έγγρά/ρφ, 
|τ<|«η'«1ν η χβ\ Ιι<(Μΰββντ4, μηβίν τι χ«ιν«τ«μ4^,• 
•«ΙτΥη μι^ φρονήίανΐε; 1τ•ρον, οΜ* θπ κρΐξβ-ντι; 
τ.»ρ.1 «ή» τύν ΐίρβγΊνων «ροα(ρΐσΐΛ Ννν ίϊχϋρνί• 
μ4ν ; Κχ/τΜ {β(ΐ ββον ο χρ^^ο; 1^ρ'^Μιι, χα\ Ι) άρ- νοίηιη ]υιιίΐΐ3 «6Ι, ΐ|υα ΊρΜ ΓοϋοΓ οΚϋιιΜ 1η- 
Ι(ΐ|υβ Γϋβηυιη >ϋιΐιΐ•ιΊϊΐι-»1, ΙιοΜΰλςυ« ριοΙιιΙιι-1 «β 
ΓκίΙβ οΐΜ«ϋ&οΙ. ΜΑίηςυϋ ςχ:ΐβι> οηηί» ς«Μ( ίη 
τϊΐβ.ριίηοίρίβ 3^ νϊηα(«πι ΙβιιιΙαιιΙ. τυοΐ γχογκιιιΙ 
Μ *<1υι ΟοΓ» ν^^ια»(■ι^^^^^υIη^ιιι, ιογηοι αυΐ-ϋΗ 
ΗΐΐΝϋΙϊ• ρΓοιυηΙ, η•ιί «ίβ ίιΐΜΐ ί^Ιίι οψίϋο ΐιαί- 
ίΛα49 ρηιιςΐρΪΑ νίηυΐί* 3ΐ)|ΐ<ο ΒηυΙ^ηΗ» ; |υΜϊϋ• 
«βη>, ΐ)ΐιΐι•ί εοοιωυοίι »Αΐυ$, ρΓΐηι-ϊρηυ €ίϋο( ΙΙϊ« ρτν«ΙΐΓΐΙβ , Βρ(>Γί3αΜΐ$ ηυοϋ <\μλ» οΙ> «-χιιμ• 
Ιι!• ΜΓΐΗΑηίΙ)υ( ϊηΙ•3ΐ«ΓΪπιιι«. ^)ι|ηι«>^^>η» ΙιμηΙα, 
{2 Α ςΙ*η4»Ίιιιο 8ΐΓβΐρηοηιιιι ϋυκ , «ι •|υο, ρχο: 
ΐιιίΟ, 9•: νΡ3ΐτ« <ΐΜη•Β9ΐΊοηΙ• ΐΓΪΙιυΐΠΓίοΜ οχϋΐΐ- 
ΐαΓΓίηΙ, 3(1 ρΓ;ε8ΐ-Η) Ιεηιρυ» ρτορΙ«Γ ίιηΐΜ» 5««ιιιϊ 
«Ι^ςβίυηΙ, νιιιη πΐ3]ϋΓυΜΐ ν<;«(Γ0Γυ•ιι. ηυι Ε•ΓΜβ- 
ηοΓϋΐιι Γ^{;ηυιιι οΙ•11ηιι«Γΐιιι(, ηυΙΙιι» μΐι-ϋΐιι <)υΙν«Γΐ(, 
ηβ<]υβ ιτι•1ί ΐ|ΐιΙϋςιιηη) ίη βοι •>ί<Ήΐ, «β<) ρη> Ιβαιρο- 
πϋυβ ΙηηρβΗβηι >ιΗ'ρΐί ϊ>τη( η ]ιικΐύ β«'€«ιϊ ιιιχίοτιηη 
ΜΐοΓηιη ΙΙ)€ηίρ1•έ1ιι» »^Γΐρ(<• ΓοηΑτηιιΙ», ««« «Μιυ- 
ΠΕίΙΐ^τυητ «ι ««ΓνανοπιηΙ, ηϊΙιΠ ιηινί <ηΑτεηΙ«, 
η'-ΐ (]ΐιίι<ι|υ>ιη β^ηΐι^Μιί ηηι κκ£ηΙρ& ργ>ι«γ 4ΠΙ«• 
ΜΜυΓυηι νοΙυιΐΜίβηι. Νιιηε α«ιΐΓΐη ι|υί)Ι νΙκβιηΜΤ 
5ιοΰ οροΓΐ(Ιη{, ςΗ»ηΙ« 1«<ηρθΓ« ρτβΤΑΐβ^βινί ^- 
ιίβη. Ιβηιυιη •1> εοηιΗΐ ιΙιπ>Κ3ΐΙοηβ •Μιοη«Γ«; 
ιΐΐ>η«η οαιη<β βηηΐ ρνβΓ» Π ^^<^^1»]^»ι»^ «μιβϊΙϊϊ 
«ΐίΙίΜίρλίηιπι νϋκΐΓπηιιη, η «τηρίχ ρτορήΐι βοτηιιι |Κ(^^ς Ιχρβτίΐ τώί «νμιτι^νημίνων, το9(,>ιον ^ ιηιη1Ι>ϋ• η•Γ>1>, ίοί4ΓΓ3•]ΐΐΕ*< ]«ιι-*ιηρηΗι (|«β Ηιοί! ιύλχβιος Ιριν κΐ(,\ τήν Α4έτηαιν αυτών άΧλ*δμω; 
'ΐΐβέτι;τα( χα\ χατιπιχίττ,ΤΜ, χα\ βίν^β^ &; 
ιχχίρης ύμϋϊ^ Ιβουλε(Ι«τντο, χβ\ γ;ία93ΐ&;ο1- 
/ιρβ\νΙγριψαν, χα\ «ιιονία\ χα\ ίρχοι, οϋ; 
«(ρ^ Κο«ρ{ους £>ρχχΐ)νΛ ηΐιττιν «ύτοίς ιι«ρ- 
[/Ι)Μν6ΐ Ικ^ιήναντο • χβΐ 6νχί της ί1ρή[νης, άντΙ 
■Μτί&ν, 4ντ\ Φρχίων, ξ{φη χαΐ κόΧιμοι Χ3^ σ7α|ν\ 
λ(λ(οις (<κέΟι;ντο Κυηρίοι;* ο&ς {ηριπ^ν, ι( 
χιΑ Αυίος τκ τιντα (2ς ανχο!•; {ξηργάζιτο, καρλ Γΐιηΐ : Λΐ ρΐΌ ραίβ, ρΓο Γα-ό^>ι\)ιΐ. ρπι ΐπητηηιΐΙ». 
{Ιαιίϋ, ΒϋΙΙα <Ί εχ<1ι-:ί οιί^υη» 0]τρτϋ3 ΊΙΙιΙΐ; (οιιι 
Β ε9ΐ)ΐΓ• ορυΓίιιϊΐ, 1^ •ιυίβ Ι4ΐΐ9 (η •τ«5 *α*Κ, Λ 
8^^:ι^«ιι^) «««ιΐίαίιΐ ;«γΗ|>«γ«'. (^ιι ι>μιαι υιιιη'ιΐΗΐν 
Ι«χ οοππηυηϊϋ, <)ΐικιη)<]*ιβ ϊίνίΐιΐΓ'ϊ <τιι ^£ΐτ(•>« 1 ϊ• 
1)0(>Γί»• 3εΰ(•{>ϊ!ΗιιΙ, η1)>>1<)|•'ΓΡ ίίκ ((υί γοιιιγ» ΙρΜ» 
ΐΜΐΙυπι υιονβηΙ (1 αΐ ρη)|ιηο« ΐΓί(>ηι•ηΜ «ΙβΙβο• 
(Ιβιβ. ^««τν Ζχρ•χΐ)τύν |)«τ^•«(ας τυχιΐν. Τούτο χέρ χοινίν {(ν.ιιον κάρα ηΐα.ν, ίαχα η&^,ζ^^ Ί\ {4ν«ι χ^Ετηνται 
φβρΜ*;, ν» κρ&; τον; χατ' αυτών 1χιόν.α< χα\ ηΛίίμο•* ««νιηών'α; βύτον; Αντ<πνΙνΐι χα\ ^ν4• 
αβαι τ^Ικιθ 9:ω:, ώ; έαντών οΙχιΓον; τονς ύηοτιλιΐ; χοθ(ττηχ4τα;. 

'ϊΐν^ τούτο ιιαρί γΛτ.* !9ν(3-. ϋχα«ον ντιάρχον Οιιυ<( βυΐϋΐπ |«ηΙι>ηΐ3 οίηυΐύκκ «Πιιη Ι^|<Μη 

χ••γ*Ι(οάχ•ΐ2^ ν4μβν,λν;^«τρβπΜΤ τ«ρά£αρ7χιι• η(|ΐίβηΐΙ{>ιιι , •<)υυπ> »)| . ίι1«Μΐ νιι>Ι.ι(ΗΐΙΙ οι( λ 31 Νΐωΐλΐ ερ. ΡΑΤΐιΐΑΐ\εα.ΐ{ η 8ΐΓΧϋ£ηί» Ιβκ« {ιιΙμπιιΙ••, βΐ ΙηιυΙι ςα», (ηκη- Λ νοΐΐ τοΓ; νέμφ πολιτίυομίνοι;, χα\ ν)^το; μιχ^ΰ Ιτ^ ΐίλ ΓϋΓβ «ΙιΙιίιιε >ιιηίι, βι ηαο Ιπ5υΐ3τίι ιο\Α% 
(Βΐκί» «31. ηυη(|υιηι βυΐκΐίιοπιοι ΟΓΐΙίηοη ά^^€^α\^^ 
η(ςιι« ηχΐιΐηοιιπ ηονΐ ΐ(1ιη»ίΐ (Ίη» ΐΓΪΙιυυ, «τβ 
ηιιούευηςυβ 3ΐίυ(1 κτνίιίυιη δβηκηίβ ιηΙ>αεη(1απι, 
ηοςυβ υΠαπι Γ^ριτΗρηιϊοιιί «υ&>αι ρπχ »ε ΓβΓβηι, 
>οΐ3 «ιηοηΐία (ιοιηϊηΊι ςυΙ ΟΐΓΪ<ΐΙιηοΓυιη ίΐάί'α 
πεΒίνίΐ, αυΐιυιη ν«Γ0 δβΠϋεηηΓαιη 9<1υΙΙεΓ>1, (1ο- 
««η4 ίΛΟΜ «α *^ ρεΓϊίΙ, εΐιιιςυε Ιηβοΐχ >1ϋ {(««Ιΐο 
ο:»ί, ιΐϋ ν«Γη }εϋίΙ)υι ινίβ εχρυΐίΐ, ίί(υ(1 1«ιιΐυηι 
(ΓΪιιιβη Ιι>1>ειι1ε$ (]υο«1 Ιΐηΐο (ειηροΓβ ΙίΙκηΙβΓ τοίίι 
ΚΓτίΰΠΐΗ, ηβςυο υαΐ|υ«ιη ίυβηηΐ Ια νειίτοπ ρββ• 
Μηΐο οΙ)ίίεςιιΙοαι ιίορΓβΙιεηβ!, ΓΐΜΐ β»ρΙυ• ^ηνί• 
ΐετ ϊη εοϊ εοηΐη ΓοΒάεΓυη» ίυη βΐ ςυο«1 χηιιαηι 
νηι, Γιι«Γίιί3 ϊηνβΓίΙ ; >«<! εΐ &ί ςυιικίο ρεεοηΐε». τριαχδβιχ Ιξ ου ύχίφορο; ο^ΐ« ύμΤν ΙγκγοΜΐ, χα\ 
χατί μτ^βέν Α'^ΟιΙσα τή; 4 τη;χδου τάξεως μιταβίΛ- 
λομένη, μη$) χαινοτομήνβΐά η ιιιρ\ ηΰς φάρους, 
μηδέ ιηρ\ τήν Αλλην δουλβίαν, ίβην Σαρακηνοί^ 
£ουλ(ύιιν έχρην, μηδ* δλως τι τών £γχλΐ)3ΐν 1«- 
αγέντων αΐτίαν φ^ρουβα, Ιχ μ^νης Λπονβίχς Αν£ρλ(, 
χι\ τήν τών Χριστιανών ΑτεηρνημίνΜ κΓβτιν, %λ\ 
τ^ Σχραχηνών βίθΐ; νοΟ(ύοντ«ς, έξηρήμωτα» χ«\ 
Απ6λ(ιΑι. Κ>\ οΐ τχύτΐ]( οΐχήτορι; ο! μίν μαχαίρις 
Ιργον, ο( 21 ΑνΑβτατοι γιγίνβ^ι, τίύτο μόνον Ιχον- 
ης Εγχλημα, βτι Ιτ;\ μαχροτίτοις οϋτω χρόνοι; 
ύΐΕ/χ«ΐντο €ύγνωμόν«ιχ ΰμίν, χα\ ούίίν £>7θηβαν 
τών (ίς ύμιτίραν Ιλλιίψαντες θϊρχκιΕαν, ιτολλίχι^ 
υμών βαρ^ω; λχινιχΟίντων αϋτοίς χα\ Κ3ρ3^ κροβ• ηΐ ΐΗ>αιίηΐΙ>υι ρ•Γ ηΐ, «ΙΙςυϊϋ οοηΐη νβ$ΐΓ«ιη *' ήχον χα\ τά χοινί βίχαια τών συμφώνων. Καίτοι 

γ> ιΪΊαρ χα\ οΤα τΑ Ανθρώπινα βφαλ^ντις Ιτύγχανον, 
Χβ\ άτΛνβντΓας Ιφρόνηϊάν τι ΤοΟ ύμιτίροο φρονή- 
μ«το;, ούό" οΟτω; 1χρ1|ν βπλοις ίκιέναι, οΟβ' αίτίκ• 
κρ>^ς αΤματ» χωριΤν χα\ νφαγ&ΐ* τοΰτβ γΑ/ι ούχ (τ« 
Σχραχηνών Αξιον, Αλλ* ούΜ τινο< έτΙρου ΙΟνου; Αν- 
Ορ<οη(νιιν ι»λιτι(κν χκ\ ^(ον ιΙΜτο; χαΐ σώζοντος* 
Αλλά «ρόττρον έγχαλείν «<ρ\ τοΰ σφΑλματο;, Ιξ•- 
λ^γχειν ώ; οό ίίχαια πρΑττουσι, καραινιΤν εαυτών 
γενίσθαι, χα\ μή Ιχφέρετθαι τοΰ κροσήχοντο;, χα\ 
ττ•ΰτο ούχ &«αξ, ΑλΙΑ χα\ ε\{ χα\ «Κον. Κβ\ ιΓγ« 
Ανεκιστρόφως είχον, χα\ Αντ\ τοΰ μηαμαθεΤν τλ 
χαλ^ν τ!5 χείρβνι ττροβίκειντο γνώμη, τίτε κΑ^αν 
Αηιχίυβαμένου; χαΐ Οείαν νέμεσιν χα\ ΑνΟρωπίνην, «οΐυηΐιίεηι ΓθΓΐ€ τοΙαίΜβηι, ποη ι^ιηεη οροη^ϋαι 
«01 »Γΐι)ίε ΙΐΑ λΚΒΓούϊ ιιεο «ΙΑΐίηα ία «Ιγ3Β6ιιι εΐ 
ταΐηεη ίατητί; ςυο<] ποη ιοίυιη ϋιηεβηίβ ίηϋί- 
Ιηβτη, %ΐά εΐίιιη ςυοίίΐιεί ρορυΙο Ηυιηιη» λϋπιΊ- 
■ΙιΙηΙίοηί» £( εοηνεη^Ιίυαί• ποη ίηκίο ηεςυβ 
ΙπΐίηεπιθΓ6ΐ ; κιά ρπυ• τερΓεΙιεηιΙβΓε ρετοΐιιιη, 
{η]υ3ΐΐτη «(εηιΐί ηιίοαβπι]εοηνίη«Γβ, εοκηυε ><Ι- 
ιηοηβΓβ αΙ Γβιίρ'ΐΜΧΓεηΐ ηβΰ ^ϋ«ιο οιαΑβΓεηΙ, 
ηεςαβ ιειηεΙ, Μ^ Ι)Ίι εΐ βζρϊυκ; ηΉί «€γο »Λ 
ΙκΗΐυιη νβΙΙειιΙ η•ΙίΓ£, ηιιία τοίυηοΐί ίηΙι«Γεηΐβ§, 
υιηε οιοηί Αΐνίηι Ιιηηιιη>ςυβ υΐΐίοηβ ΐΓκρι• , 
€θη&Γ«πιίιιί ρυιιΪΓβ ει ΓερΓΪιηεΓε •η>εηΐίιιη εο ρΓΟ- 
«εοίΑπι. 8<ίι1 ιιίΐϊ) ΙιΟΓυιη Γιείαιη ΜΙ; ίηιο, υκΐΐιί. ΙιοηΙηβι ίηποχίο* οιιΙρ>ςυβ ταευοβ, 4ΐιϊ<1>•€ οϊΙιίΙ ^ Ινιχειρείν τ^^ν ΑπΑνοκν τών •Ι; τοΰτο συνελαβθίν' ιηιΐ(|υΙΐυ» ίυΓαΐοηιιη τ)θ1«ν«ΓαβΙ• οοα ΙΜΟ* •γ. 
1ιο$(ββ «κΙ» ΙηΜειιΓι. τών τιμωριΙαΟαι χα\ Ανακρούει ν. ΈπρΑχΟτ} {Ι τον- 
οντονού^ίν'Αλλ', βπιρ είκον, Ανθρώπου; Αναιτΐονς 
μηδίν ^^διχηχότβΐζ, μηϋν τών Ιξ Αρχής βοξΑνχων 
ήήετηχότα;, Γαα χα\ ηοΧεμΙοις διεχειρίαααβε. 

ΤίςΙΙχούωντανταή τών νΰν, )) τών μετέπειτα Ισομέ- 
νων ούχΙ μκγΑλι^ν Αδιχίαν τών (ταϋτα χαταγνώβετΒΐ 
^αητπραγμ^νων ; Πώς & ο{ ηροπάτορες υμών ο{ τΑ 
σύμφωνα χαι\ τ«ϋς βρχους βέμενοι πρ&; Κυπρίου;, ε< 
τις 1βτ\τώνέν τζι βίψτούτιρκραττομ^νων τοΙς Αιηε• 
χομΑνοις συνα(β4ησις, ούχ\ μλγΑλως στενΑξαιτο χαΑ* 
υμών, χα\ κΑσης χβταχρίαεως Ινόχους χαταψη- 
φΐοΰνται, ού μΑνον ώς έξαμαρτώντας εΙς τήν τών 
ΚυπρΕων νήσ«ν, ΑλλΑ χα\ ε(ς εκείνους αύτονς, χα\ 
ώς ηατραλοίας πΑβαις ΰποβαλ^ΰσιν Αραίς ; Ή |Αν 
|Χ(Γεηι ΐ()Ι>υε τί?εηΐεπι εο ςαο ΙηΜίΓΓβιβιΐΐ, ηοΟπι β τις χατΑ τοΰ ΙΒίου «ατρ^ Ιν τφ παρΑντι ^(φ •Ι( Οιιί* ΐιΠ» 9υΑϊ«ηκ, •Ιτβ βΟΓυη ςυί ηαηε ιαηΐ, 
■ϊνείηΙυΓοηιπι, κεβίοηιαι •0ϋΐ0Γ«• ιη>βο« Ιη]υ»ΙίΐΙβ 
ηοη οοη<]επιη3ΐ>ίι? ηοπαβεΐΐκιπ ηιΐιΐθΓ«> νε&I^^, ςαί 
ίαηΙεΓα €υηι Γ.)ρπί$ίηΐεΓαηΐ ]υηπ>βηΐΙ$()ΐιε εηηΠΓ- 
Β>Γνη(, »] ηυΪ5 (ΙείυηεΙίι τειηιηεΐ »εη(υ• βοΓυπι 
^ιι« Ιιίΰ ςιιχΓϋπΙυΓ. εοηΐη τοβ κειο«;1>υι><)ί ίηιϋκΜ»- 
Ι>αηΐ0Γ, το$ηαβ οπιηΐ> εοηύβπιηΧίοηΙ• ηο» ]α«ϋε2- 
Ιιυηΐ, Ιαηηιιαπι Βοηιεβ ηοη ιοίοη ίο Ο^ρηοΓααι 
Ιη«υΙιπι, *ΐά εΐΊιηι ίη ίρςοι, εΐ αΐ ρΛττ'κιάα οιη- 
Ι)1(>ΐι8 τοι ποίειίίεΐί* οηεηΙ>υηΐΤ ςηο(1 •ί ςαίι Ιη ριιτίείϋϋ ηοη «0Ίΐ2βΓ61, ηοηηβςυί ΜοΜύ ρ*ΐΓΪ• 
νοΙυηίΑίΙβ εοη(Γ•()ϊοίΐ, ρ3ΓΓΐεί<1« βτίι ε]ιικΙειη(ΐαβ 
ρβηζ τεαι ! Εΰςυθ(1 εηίιη 1η(«ί Ιι«« Γ«(»ε11ίοηί• 
κ»ρ«€ΐιι •ιΙ«βΐ (ΙίίΰΓίπιεηΤ 4•ι>ο Ιιηο. •ΐ ςυ*• ργοΙμ 
ίηίεΙΙίκΒΓβ τ<1ίΐ> Ρ«]ϋ» (Μ ία (ΙεΓυηείαηα ηυ>ω Ιη 
νίταοη ριίΓειη ίιιιυΓ|;εΓβ, ςυο πι»^!* 60Γ(ΐιη ϊηΐεηιΐ 
ηνί ιϋ ΓυΐϋΓ3ΐη νί1>ιη ροΓνεπεΓυοΙ ΙιοηοΓ • ΙίΙ>εΗ* 
ΙιΐΙιϊΙυι, ιαειηοΓίιςιιβ τεηεηΙίοπ« ρΐεοι αίςυβ το- 
Ιϋηΐ•ιί• οΙ>$εΓν«ηΓΐ2 : Ιιοιηο τεΓΟ ϋΐβ (ηυοπιοθο 
ηοοιίοοιη ηε«εΙο), ςυΙ ΟιΗείίιηο• ηοη •η•1 Μ 
ΚιηεεηοΓυπι Γβ$ Γ>οίΙ εοηΐβπιρϋΐιίΐεβ (Οαπιίιηιιπι 
^'^^ο}, ο«ιΐιΐβ ρηίΜηΙΙι εοπ«ί<ΐ6Γϋηι ηεςυβ ίυΐαη 
»ιΙεη<1εηι, βοΐι «υα >α>βηΓιι εΙ ίΓΓΐιΐίοη>ΙίΙ| ίαΓΟτβ 
•'»«, Ίηρ^ϊΐα κη *|ίΙ ουθ€ΐ1< ΜκυΙί» ίοιυηηι ΙπανΑατανιν χαταστ|), τοΰ πατραλο(ας είνβι τήν 
γραφήν ούχ (χφεύξεται, της βΐ «αρούνης Απελθόν- 
τος ζωής, ΙΑν τΑ Ιχείνψ Ανατρίψΐ[ΐ Ιόξαντβ, ο&χ 
Ισται πατραλοίας, οΰΜ τής α&της Ινοχος χαταβίχης ; 
Τ( γΑρ τοΰτο 1χε(νου ιιρ^ς έπανΑσταβιν 8«ιφ4ρ<ι ; 
Μάλλον βΙ εΓ τις Αχριβώς βούλεται συνιδείν, •Οτη 
μείζων τοΰ ζώντι έπαναστήναι τφ πατρ\ ΙιηνΑστα• 
σι;, δβφ χα\ μΑλλον «λ^ον οφείλεται τοΤς πρ^ τήν 
μίλλουσαν μεταβεβηχόσι ζωήν ή ιεαρΑ τών τέχνΜν 
τιμή, χαΐ ή ν<»ν ε6λαβι(^ Ι'^'ήί'ΐ)• η^ ή «Αν 
διατεταγμένων «νντήρΐ)9ΐς. ΊΟ διηβς εΓπω Α^ 
Ορωπος έχ^Τνος Α μήτε τΑ Χριστιανών στέρξας, 
1μ\ τΑ τών Σαρακηνών καρΑ φαΰλον Μ• 
μί/ος, ΑαμιανΙτν (Ι φησ\ν 6 λίγος, ούΜν λαβών έιιΙ 33 ΚΡΙ5Τ0Ι..Έ. 31 

νον« οΟτ« τ1 ιοαρ^'^α, οΒτι «& ύντιρον ίκιλογιοΑ• Α »ΐ3! ηί<]ηΐιϊ«'ηιοιιυιη«πΙυπι, ίηβαίιιη, ρΙυΗιηΙί Ιιο• 
1|Ημ;, μύνΐ) 81 τ!) Α:τονο(3 Χ3\ τώ Αλόγω Ονμφ ποίιιίϋυί ίιτηοειιΐΕ»•, (|υο<1 ίιι Μ «ηΙ, > ίαττϊί ΐοΙ- 
■ΐαυτίν ΙΐΐΐΊ^ίψα{, ίκραξιν Ιργον &νόβιον, τψ καντλ Ιβιιβ, ίηΐεηιεοΐΊηί ΐΓΧΙίΐΙι Ε]υ• ίηοοίι». 

Ιύνι 9τήλτ|ν τί|ς έαυΐοΰ χαχίας έσόμινον, ηολνανβρωποτάτΓ,ν ν)|βον, βοον Ικ' αύτφ ήχιν, ϊχ γή; 
Ιίξιφανίβα;, κανωλεΟρ^ ηκρββ(δομένων τών ταύτης οΐχητόρων. 

Ν«1, ΦηΊ\ν, &λλ' ϊριΐ τις ■ Ήν αΙτία χινοΰσα «^ Ιια, ϊηςυϊο : •β(Ι «Ιίςιιίβ Ιί1>ί ι1ϊε«( : 6>υΜ ^ηI 
», χαν βιΐ τούτο χιχινημίνος τ6 δοχούν Αν^βιον •(! \ά μΓοίΓαΙιεηϊ, βαςυε εαυ» ιηοΐυ$ ϊιΐ αςίι <]υοϋ (^άξ«τ«. £«ρα.χΐ)νοϋ( γάρ Ιν τζ νήσφ λαβών 
Ήμίριος βιιχρήοατο, (ίον χατά τΙ 9νμπ<φ«•>«Γ,μ<να 

Γ«(νζ•θ9βι μ£ύ.^ν αυτούς τιαρά τών ΚνΚρίοιν, χα\ 
κρ'^ς τ6ν ϋιον τόηον άποχαΟΙηααθαι. Είτα ού Χ6' 
γίζζ, ύ ΑνΟρωπι, μ4τ4ι ττίς σΫ,ς έγχλήβιως, κα\ τοδ 
Ι*χα(θΗ λέγου τ& ρ&ύλτ,μα ; ομ{* ΙννΜΐς τ(( Ιβτι 
Μχαι»; τήν αΙτ(αν ήν κροφ^ριις άναΜχε^Οαι; χα\ 

ίν(ΐ &ργ(ζ(β4αι &ξ(ον; Έττι» δίχαιον τδ Ιγχλημα δ Ιηιρίυιη νίιΙΐΐϋΓ : η>ιη ΗίιηβΗυ• ηυοΜίιηι δ^ιηοι.- 
ηο$ ίη ϊηΜίΙ» «ορίΐ «Ι ΙηΚΓί«χίι ; οροη«1»ΐ χιίβι» 
«ν ΓθΕ/ΐ£ηΙι>3 €«8 3 0)'ρΓίί3 ροϋα$ $3Ι*>γ) £ΐ ΐη >νθ 
Ιοεο Γνρυηί. 5ο«1, ιΐϋπ εο^ίΐαβ, ο 'αοπιο, ςυΐ κρτϋ• 
Ιΐ(πϋί9, ]υ*1ί1ίβ Ι«£ΡΒ ? ηεςυβ Γτραΐι• ηυί« ίη ^( 
ά9\ΛΛί αα» αυαη ΓκείρβΓβ ςυ>ιη ρΓοίϋΠ, *υΐ 
(]υί• ]υκΙβ ΪΓ3«€βΓςΙιΐΓ? )υ&1ιιπι >ί( ςα<Ηΐ ίιικτηιβ• 
εΓΪιιι«ιι, 61 €γρηη ροΒη» (Ιαίιιιαΐ ρΓορίετ 60* ψίΛάΙγ^, χ3\ ίιηΐρ των τ<]ΐ χαλιπΑ ιαηοΛάτωνΖα- ςιιί ιπί^ΐϋ ρααΊ >υηΐ Βαηςβϋϋΐ, ηρι]ϋβ ]»ιι ϋΐω ρβχηνων Κνκριοί βώβονβι βίχην, χ«ν οΟπω φημ^ 
&τι μι^βλ τότ( λξιον ϋιί τΙ)ν 'ΠμΐρΙον Χ3\ των βϋν 
«ύτψ Αμαρτ(«ν «Λίντας χο).ά(<σθα(, οΰδ' δλΓ,ν τήν 
Ιξ υμών ^ργήν χαΐ τΙ)ν ηιχρΐαν ΰφίσταβθαι. 'υμως 
όιαρ (Ικον {βτω. χα\ χολαζίσθωναν Κύπριοι, διότι 
χα'ι 'Βμϊρΐής Κυπρίοις βυνοιχών έν χ^ νήιψ ](3λιπ6ς 
&^ΐ) Σαρφχηνοΐς. Ε< δΐ χατ' ούδένα τρό;:ον Ήμ<- 
ιΐ4( τβΐς Κυχρίοις συντάββ&ται, τ( δι' ίχοΓνον χιν• 
βννίιίουβ'.ν οΐ μ)] £(χα(04 δντις ή τής έχιΐνου χληρ»- 
νομιίν κατηγορίας, 4) &Λ τ1 πιηραγμένα τούτφ 
ημωρίαν ύκέ/ιιν; Ό μίν γίρ τηΰ 'ΡωμαΙχον 
^^τρατον Ι^γιμών ύχάρξας, όποι δ^,γΐΐς ^δύναιο το«ς 
ΐμ(θνς χαρούμΐ'Λζ, τδν δοχούντα μ(τή(ΐ τρ<>- 
Κύι:ριοι δλ οΟτ« ιηλιμΕους ηγούνται ύμΐς, 0011 ιιιηο (ΐίηηι (;»5ο ]ιι$1ιιτη οσιηο» ριορΐ«Γ Ι1ΐιι)«- 
Γϊυιη β^ιικςυβ «οαοι ρ<Γη• *ΙΙμ:ϊ >υ1 «ιηηβηι «ο- 
ΜΓυπι ίΓ•πι «ι ιεϋΓϋίιιΙβαι ρ«Γμ«ϋ ; •ίΐ Ιαιηιβ ςυο«1 
«Ιίζί, ΕΙ ε^βΙί^βπΙυΓ €τΐρηΊ (ο (\\ιηά ΗϊιηβΓΪαβ Ιν(«γ 
ίρβο* <1β£ΡΠ«, Ϊη ίη$υΙ> ϊρ$0Γυιη (πνοιι μ 5αΓ«ϋ«« 
ηίβ ρπΒΐιυίι; ςυοιΐ μ ν«Γ0 ιιυΙΙο πχκίο Ηίιη«<ΓΜΐι 
«αιη Ογρη\% οοιι{ιιιΐ(1ί «Ιβίχιΐ, ευτ ρΓορίβΓ ϋΐυιη 
ρ£ΠθΐΗ3ΐ>ϋηΐιΐΓ ς«ιί πβςυε ύϊςιιί *ΐιυΐ (])ΐϊ «]υι ογϊ- 
ηιϊη• ραΓΐίαρ«η(, ηεςυβ ςυί ρ(εΐι3& Ιυ>ιιΙ ϋΙ> ^^ιιx 
αα\( κ««ΐ4Τ ΙΙΙϋ (.(«ιιίιιι Ποηοπΐ «ΧϋίΓΐΙυ) ςυια 
««ΜΙ <1ιιι , Ιιοίΐββ υΐΐειιιιςυο ΐοΓταΐ'υηι ροκβοί 
«υΙ)ί|οη•. ρΓθΙ»Ιυιη ιηοΓοιη ΚΓνηΙίΙ; {'.γρηχ νβιο 
το• ΙΐοβΚβ ηυα «χί&ϋιιιαηΐ, ηβςιΐϋ ηιιίϋήυαηι ινοΐΐ 
τοίιίβ ΙηίαΙϋΓΐιηΐ, ιιεηυβ ΙηιυρβΓ ρο»&υηΐ ΙΙίιαοτίο οΟτι τι διιν^ν χιτίΐργάσιντο, οΟτ• δέ ηάλιν (κανοί (^ $« ορροηετβ ηκ 5>Γ;ΐ£βηο3 ί πΐΒΐιϊΙ)ΐΐ( £]υ( ειΐιι 4ντ(ΐα^ναι κρδ; τ^ν Έμέριον, χα\ Σαραχηνο&ς 
Ιξιρη&ζειν τής Ιχηνου χΐιρι^• Οΰδ* γάρ Ιχ»νς ιΙ• 
«<1ν, «ί>ς (ξ'^ν τούτο ιιο.£ΐν. ούχ εποίησαν ■ ί) δτν 
βνν^ρβντο αύτφ χα\ *ννηγ«ν{ίΐντο ε{ς τΐΐν χατ4 
«ων Σζραχηνών χάχωνιν, 

Τί οΟν διΑ τούτο ι;ολ(μ«Τς Κυκρ(οις, χα\ και* 
(ύν χ«ν<.1ς τήν έργήν ; ΤΙ δ^ 4ντ\ τού τιΰ βι λυ- 
(«αντι σκουδί^ιιν λ {δραβιν άνταποδούναι, το(ς 
«ύδΐν λυπηρών ^ργαααμίνοις τά της οής λύπη; άντα- 
«οδ{βω< ; *Η χβ\ διό τι ιτρίκ τ^,ν οήνίίαήΧαβί χώραν 
'Ημ<ριθΐ, χα\ της ϊυρία» ικ.λ1βματά τίνα Ιχπολ•- 
μ<|3ας χΐ|ΐ[ρΐϋτ•ι, δια ταύτα ΟπβχιΙσοντβι Κύπριοι 
τιμΜρ{αις, χα\ χατ' αύτύν 4γ•ναχτ»1ν (ύλβγω^ νο- 
μΜΐ«, καΐ δ«λα χινήβιις, χα\ 4ντ\ τοΰ μ1χ(βθαι 
»ρΛ; Ήμίριον, χατ' ϊχι1ν«ι«ν βν>στή9ίΐ;τδν «ύλιμον; 
'ΑΙλ' ούχ Μοξιν ο&τι•>ς, ούτι τοΙς σοίς ηατράβιν, 
Λ%* τοΙς Ιχ(Γν«ιΐν μ^χρ1 οού βιαδδχοι;. ΔιΑ τ( ; *0τ• 
ΙΙ<*«ρ«ο• μ49^ριοι της τ« ΤωμαΤχης χα^ της τ6ν Ζα- 
ρ«κ/;νώ»έξον7<ας, χα\οΟτ( ύμίν Αντα(ρουσι χιΐρας, 
οΟτ«Τ»μα1οις,άλλ'4κ* ί9Χ\ς άνατίβϋνταιηρίςβοί/- 
λι *ν ϊή» τί ύμβτέραν χα\ τή»<)μ!τίριιν, μάλλον δ1 χδ 
ΚΑ{«ντ^ ύμ(τίρ7δον.λ(ύοντ«ς. 'ϋ; ούν &δικον χα\ Αηΐν' 
βρΜβΜ «ολιμΐΐν Κνηρ{θ'.;, δι4τιχατ^ τηςύμιτίρα; 
(ξοτρΑτινη ;(ώρις Ήμέριος, ούτω καράνομον χα\ 
χΐ)ης &ξ*.ον Χ3τηγο;>(ας ηολιμκΐν Κυκρίοις, διδτι 
χατα τήν νηοδν τιν^ς τών Σαρακηνών οννίβη ταΐ; 
*Ημ<ρ^«'^ χίρ'^ ΐΗριηκητνιχίνα'.. £ύ II μοι δοχ€ΐς, 
%ίγ Λ•ΤΛ χρζγμχτο; προΐίντος, χαΐ χβτλ των έν τ!] Ιιβτβ : ηοιι ροιε• ί^ίΐυΓ ά'ικη βοβ, ουιη ροΐιιίκδεηι, 
ιιοη ΓβεϊΜβ, >ιε<|υε &ε ίΐΐί «ϋ]υηζίΗ6 οΐ λυχί1ϊ;ιΐυ» 
β«5« ■<! ϊηΓεΓβηιΙι 5ΐΓ3Γεηί« ιπαΙι. ^αιΐΓβ £Γ)(0 ρΓορίβΓ Ιιοε Ο^ρπίι 1>βΠϋπι ΊηΓοη ει 
Ιη εοΐ ίΓ3Πΐ Ιυαηι είΤϋΐιιΙι&Τ ςυϊτο αιιΐβαι ιιοη ίΐϋ 
ςυί ΐε ιικϋι ίίΤιίαΐ ιειια• κΐΓϋιυετβ νυοΓυπι ιμγ• 
Μ<ΐ6Γη. βειΐ ςυχ ρ>«5ΐι• οι ηοη ηοιϊί•, ΓβΙτίΙϋβΓΰ 
?ί»Τ >Μΐ ςυϊι ίη Ιυιιιι Γο^^ίοηεπι ιΙενεηεΓΪΐ ΙΙϊηβ• 
Γϊαι ει 8]τι-ϊφ ορρϊ(1> ιΐιηυ^ ειρυςπίνεΓΐ!, ρρο- 
ρΐ«Γ6« €)'ρΓίί ρ(£ηί$ λυ1)ί>εεϋυηΐ οΐ εΐ• ηλμι 
]ιι•ΐυιη η!ρυΙ•Ι>ίβ, «γοιϊ ηυοςαβ πιστε()ί• ε1 ϊΐΙνβΓ- 
|. •υ( εοι Ι>«11ϋΐο ίυϊ* ρτχΐΐτ'Λο ΗΙιηεΓϊο! Μΐΐ ηεςοβ 
Π)9^0Γ^ιιυ^ ηβςυβ ΜΓυπι 9(1 Ιε ιυα:««βθΓί1)υΐ Ι η 
«Μυαι : ευΓ »υΐειιι ? (]υί> Ογριϋ Ηοιηιηίι βΐ 34Γ•- 
εεηοηιηι Ιπιρ«Γΐο Οιιίΐίιηί ηε({υε ><1νε»υιη ΐϋΛψ 
πεηιιβ *ϋν6Γϊΐιιη Βοηιαηη» ιηαιιαί ιΐίοΙΙυηΙ, βειΐ 
ρ»ΓίΐεΓ τοίιίβ <Ί ηιι|)ίι >ϋΐνίοΓυια, πα^Ι» ιοΚιμ 
«οΙ>ΐ•. 8ίευΐ ίςΙΐιΐΓ ιιι]ϋ5ΐυηι ει εΓυϋεΙβ ειΐ Ο^ρτϋ» 
ΙκΙΙυιη ΓϋεεΓε εο <|υο(Ι ίη \εΜΓ3ΐη Γεβίοηειιι ιπΐια 
ίηΐαηΐΗίιη«τίαβ, ίΐ> ϊΙΙίείΐιιιιι είοιίιηήιο 03){ίΐίη»οιιι 
εβΙ ΙμΙΙηπι Γ0ΙΙΙΓ9 6νρΓίθ> ιιιονοΓε, ηιιία ςιιυ)•Ι:ιιιι 
δαΓβοβυοΓυιιι ίη εοΓυηι ίη$υΙί »εεί•1ίΐ ίι• ηοηιι» 
ΗίηιβΓϋ ίιιεί'ΙεΓ*; Ιυ «οίεΐΛ ιι••Ιιί νίιΙοΓΪί ίί εϋΐο 
ςυϊ, τε ΙοιιβΊυ» ρΓοβΓειΙίεηΙε. ΙιοΙΙαίυιυΐί »ίι οοιιΐ* 
ΟΐΓϊκίίιαοβ ίιι 5)Γί4 ιΙοβίηΐΓί,ίΟ ς>ΐοι1, €»»η»«•2"ί 
εοηΐιι ¥05 ριΐ£ηιηΙ. 5ί αη(«ηι ϊιλ ϊ^ετε οηιιιεβι 35 ΝΐεΟΙ^λΙ ΓΓ. ΡΑΤΗIΑη^I1.« Η 

ΐΜ>ιιιίΰ<ιΙ«ηι ΐΓ»η>€^ιι<Ιίΐ, ικηΜ ςη<Μΐ •ά ϋ^ρΓίο• Α ^^9• ΧρΜίιβνών κ&ιμην ΙικνιγικΙν, (ι4νι Χρι• •ΙϋηβΙ ρ•Η• ΙιοηΊοίιΙϋ βιΐ ΐηηοιίβιιι ; κΛ ϋικια»- 
ηη ςίΜί «4 Μητίါη(1αιη ίη]ατΙ« Μ ΙιοΙΙυη £οη•Μβη «νΐηη ιΙΙ*ΐΒ«η ιιΐΐίοηηη, ςυΐ ψηΛβη• 
ΙΐΜΐιηιι* η Μ ΙοΜίΙίββΜΐΗ ]ιιιϋ•ΐ* ύίνΐιι». ιοίβη; 
ηϊΜ κρ«1« ϋΟΕίβιΙβιη ΐηιιι Ιη]υ«Ιΐβ8ίιηο Ι)»ΗίΜΜΐ 
ο&Ι ΛΟ* ΐΝοιιπιΙκϋΐΐβη, ειι]αι «ΓριηβΒίιιιη ίηΐβτΐΐιι• 
ί|Μί«9, «ι ίιιϋπΜΟκ ηΗ» ηη (βηαΐΐ βχ (|νο Ιβη ' 
ροτ• ε/ρΓίΦπιη ΐατκη Ιη|β$ϋ• €««ϋΐΜβ Ια^ίΐ• 
««■υ•• ρηίΑϋη <οηβαΐΒρ»Η]ΜΜ > Ομ οΙ> 4» 
Ιι^υΜίϋι• •ΙΐΜα ροΒη* ΐβιΐίακΝίϊα». 81 «αΙβη 
ρΐΜβΐβΐΜΐ<ί4ϋη ς«κ Ιη ηβπ ο)•*» τΜίηβ •€β•46- βηανβΐ χκΙ' νμϊάν Ιχ9τ(Μτκ04«ται• (Ι Ά τβνΜ 
κρ<η*ιν, κ4«ις{ Ικ<χ«ν« μ•.αιφ•ν(«( ΙηΊν, βύΙΙ «Α 
*&ν Κν«ρ(«ν Αηήλλαχτ•! τη( ίβης μίΛίψ^Α^ς • 
Αλλ* ΙΑββ» *Α Μρ' 4(μων «Ι< Ιλαγχον ι•ϋ ]Νφα»<< 

Ζχ4φ(Μ 4( )(•\ «1 (κ Λή{ 9ι(•« <(χη«, «ιΑ ΰ« ανν• 
«τώ«•-ϊο(, Να\ ννηδκΐν ΙχαιΑς ΟφΙβ χρ(|«Μΐ * ««• 
•βνν^ι μϋ ΐηΐ τ))ν Ιξ «φρανοΰ (ηΐ ηΤ{ γ«γ•νΐ|μ1νο(« 
«φ ιΐ(φ«Μμ)βνί«ν Ααμι«νψ Αγανίχττ,βιν. 10 ογΐρ 
(ξ Μρ6>•ν Αν«ν*ομ%{ αύτοϋ τοΰτ« ΙιΜηαι, Α%λΑ 
χα^ ή II «& χριίνου ο^γαΙ« Μηης χ^'ψ γΙ)ν Ιχρ«Μ 

μικ^ν Ιαιιαπάβ», μ9ρτύρ(4ν Ινη τ1|( >ι«•1*ς 
«αρέΐ β(«5 «(μ•ρ{««, ΑνΦ* (ν «3ρΐ)ν<μΐ|(κν« Ε( πιιιΙ βΐ ΓΜΗ»η ηλτίαπι τοιίηπιπι Ιρ•Φ ία εοηβρ•- ^ ^λυ 51 καΙ & βιΑ βαλίηης Ακήντηο• τφ φμ«τ<ρ^ (1• ΙηηΙβ ςιυυη ριτιΐβη Μ€|«•ια• ΙΙΙβ εοΜίϋιιβ• 
ηί. ΡγοΙι« «ριΜβια κίο ΐ• •ίθ9 •ο•1τΙ« μπνο• 
ιίΙΙ»Η ΐΙ1« Ί•ΐί11ΐ|•ι-β βΐ €οηρτοΙι•ηι; «ιαοιϋ»» 
ι•ιηβη ιιΐΐιϋ ρΓυΙιίϋβΐΜΐ •β ϋ1« • ηοΙ>Ι» βοβοπι- 
ΜΜΟΓ, Ι»1ί« ιΐίιίηαβ : Κ8(*ι βομ αϊ «ϋνίβ* νβνλη 
ρΦΜΐιΐη ηοο ΐΜΐΐαη ΙηιβΙΙίβιΐ. Ββ4 βΐΪΜΐ ηηΐΗΐη 
ί«αι «εΐυιη ιοΓΓί^λΐ» βι ίύΐδβτίβ Ζ^ψιΛ» τβίβτβι « 
ρ•ΐΗΙ]«ι* νΜίτίλ βυηϋο«Μ ]α» γμιϊιιμι, •β€ΗΓΪΐ*- 
Ιβιη^ΗΟ 61 ιηηςιιϊΙϋΜίΑΐα, •ΐ<ΐυ<: 60» ιβΙΙο^υβΓ» ία 
οαϋςιη ρκϊΛ ίοτοα εοιιιϋίϋιΐ» $<>1ν«ιΐ6$• ΙτιΙμιΙ•, 
5•η6«αϊ» ηΐ οϋιη «1 υβηυο <1αιιι ΜητίβαΐΜ, •1» 
βηΐΒΐ ορρταβίοηβ «1 νΐ ϋΙι«ΓΜ 4ΙΗΕ ΙιβΗ ΐ\ «α41α• 
Ιβτϋα• ΜΒΤΟ» Μ 6ηιϋ«1ί$, ΟμιΙμιι* «!« ΊαΟί»! ; ηβ 

ΒΜ]θΓαΐΒ ΤβλίΓΟηΐη ρΓβ6ΐ*Γ« €01»ΐ)ίΐ^ Μ ίηΛΜΛ αιόλφ, χα\ ή ιμ«* αύ^ν ήν νήβΜ Ιΐϋμλκ• ιΑν 
πλοίων ύμ&ν, ήνΑϋηλένβ* Α ρΐ(λυρλ( Ιχ(Ινο( <«• 
ν(ν4ΐ)γ«(. ΟΙβα δτΐ](«(ρ\« «Αν ήμη1ρ«« λί(γ«•ν, μ»τ« 
βνν{ΐ); χα\ ννγγινήνχ•^* <|Μ*« Μ 1κ»(«<ρ «ύΑν 
^ν ΧΜλύον, χα\ «κρ' ήμ^ν 4ιιιβημ«ν•1|ν«ι ««ντ« 
«ρο«(ρΐ|τΒΐ• τ6 λνιίΕλν Ιηι 3ή« <«8•μένιι< Μέ••« 
ύμίν Ιξουν{«(, μ1| μένον «ννι<«1>, ΑλλΑ χχΐ λκ«ν•ρ• 
ΟώβαβΟβι ^ γιγον^ «τβίβμα, χ•λ Υθ(ς ««ικιν&Ι^ 
Κνιιρ{ο•.< ΑΐΝχκταβνήναι «λ ίξ Αρ|Ι|« «βρΑ «ύν 
ιητ^ρων ΔμΑν «ΑτοΤ^ χαριβχημίν• Κχβι•, χ«1 «λ 
ΑβλββΙς χλ\ Ανικηρέατην, χχτα^ΐιχιΐν «ύτο^ ΙιΑ 
«βΰ ίί^χαΐη νχήμ•τ•( της «1ρήνΐ)«, κβρ<χβντ•(. 
<α« ν<ν6μι«τ« ΰΜηλιΤν. χ»1 λΐΒ»υργ«ννηι«- «Ίν 
ΑνωΒ«ν «α\ μ<χρ» «ΰ ν&ν ύβΜργΙβν Ζ«ιρβΜΐιν«Ι(^ 
«Ασΐ|« χ«1 ί«ρύ«ηΜ; χ«\ ^{α( Ιλ«»•<ρ«ικ 1<αη• νΙοΐΜΐΒ ιιθΐ|ΐΐ6 Ιιβαοίβ 61 {^'λ ν«1>ί• ]αιϋϋ« ρ•ηί$ 

ΑβΜΐϋϋ•. '^ λοόντας, 'ΐΐ^ Χ*^ »*^ «Ρ^ην (κιηθιιμ^νης «Α• 

τ•Ι«»π6 <>|<τοΰ Ααμκινοΰ (ΐχ«ι»τητο( χ•\ Αηκνβρωηίας * Ινχ μϊ|τ• τϋν «ατίρΗν υμών Α••«ο«ντ(« 
όφΟιίιΐτ* τά χαλώς Ιά^ντ» βο\>λβι}ματΑ Μ χβλ βύμφ«»να, μήη άν«\ γή; «ρ««•ύαη( (μΙνΙιΑ «) 
ΙιχχιοούνΥ) τιμής τ( χα\ βδζη{ προς ΐβνναντίον ιΓητ* μ£Μχ{ιηοντ(ς. 

II. Αά (ΐαηέίΜ. Κ. Τφ «^ψ. 

Οιρηίυη ΙΐοαοτΗαι ({υβ Ι>υΐΒΪηΙ))υ> «ΟμΙ τϊι• 61 ΆκΑντων δσβ χΛς ΑνΟρώη•*; 4 |Κο« φ/ρκ χ«λά, 
φΐΙΙΐυ» τϊΐφ (Ιϋΐίοϊβί οΙΙΙΪΒβηΙ Ιιοηίηββ , ηίΙιίΙ χ«1 &* ύν ΑνΟρΜ«(νΐ| {«)) κ<χτηται «6 ήΙ&, ούΜν Ιΐλ 1>οηοηι , οιΒϋ ]Η«υηφα$ ρΓυ«Ι«ηϋΙ•Μβ ςναιη 
ϊΐηΐείΙ'ΜΒ 3Γ(ΐυί•ίϋο «ι ι>]υΝ κΐυ^ίιιιη,: «χ ίοιΙ• βηίηι 
ΙΙΙί ςηΜ«ιιι »ΐΜοΐιηιι« ϋΐυιΐίη ^ΗΐίΐίΙΐβκι ν«1ι>ι Γϋν- 
<Ι•Γβ «ι ρΙιΐΐΟΓβ 6Ηΐη ίικ, ιιυϋϋΐ» («ηΐΙίϊήΝτ ιμμι 
«ιβΐΜίκηΓ, $ί βΗΜίη ««ι•€ϋ<βηι ^ηά\ν μι•πι «««Ι 
ρο»ΐ«4 Ιυηιροτ» (Ιΐ«ΗΗηι'»«Ιβ 1«ιΐ||Η(4«ιη &Ιι•4€ηΙ •&τω χ«λλν, «6Μ <^ύ«ιρον τοΤς γρονήοΜ χ•χ*•μ^. 
μένοκ, ώ( «τήβΐ( φΐλ<α«ν ν•^ ή «(ρ\ <βά«ΐν «ιηυ> 
<ή. ίντβΰβιν &λλοι μίν ηρ&( οΟς ούχ Ι«χ«ν «νν^^.^ 
0•ιαν διΑ φροντ<&ις Ιθιντα, οΤ«ν Αρχ^ν νιν• χβγ». 
φχλίαβη, χ•\ γυτεΰβ» ^(λίην* Ιτιρ^ Ιέ •4λ>ι 
χα> Ιν(ι>θ€ν Αν•βλαηΐ)•Α0^, (ίτ* ««ηρ Α•ομ«~ η:νίΓ6ΐίθ6ΐιΐο«η ιιιον«Γΐ ητα οι ρβγ: κ«>ϊμ•ο« «Α «ηύ• || ρΑν9*(•η; τίμ χ^νφ, <«1^ι ΑναΜ)α•ν^ν Ιΐ(*<••^ «Ιΐιιιι» ίυηιιαηι Γ«νο63ηΙ, ρΓοΙ» ίηΐ6υί£4^(β• «ι |ΐβτ.•, 
ΙϋβΙ» ρΓΗ<ΐ€η(ί9ΐ ίΙΙίιΐϊ ιΐ9<)ΐΐ'ϊΜ ρ«ηρΙά6αΙο$, 'ιύ ϋΛ 
οοΜϋια• νίΐ9κ ΙμιιΙβ μηΜΐαιίοι^πι μ ϊιιι:υΐ)4ϊοηιια 
6ΙΜ αιαίκΐΚίΒ νοΐΗρΙ«Ι•Μ. 0«α «ιιια ρτχΐβίαβ. ιιοη 
«μιοιΙ ί£ΐι<»τ«ν«Γί( νΐίλίτα ηοΜΙΐΙι», ιβ4 .4|υ»κί »Α 
ΜίΜΐβΐΗ. 1ρ8• κϊνιιβ^ «ι Ι•υ9«»ιιι σιυΐιίΜυι μΙΙο- 
ο•ίηι, <Ι« Γ4)ΐυακιι4ο ιπ{«γ •οβ «ηϊοίΐικ ορ«6, 
ΐ|Μ(Ι Βοή. οημΙο ίητίρίοΗΐ•, 6«<Ι ρνΐίιι» ιιΐ ρ•1τπΗ« 
Iι33^«^^1Μ6Η1 4η«|Η•ηιηΜκ «ι, αΐ &ηΙβ« 4ίιί. «Μ»- 
Βΐυ• ι«νΐτΜ66Γβ {«ε•», ευιο Ι^ηρβήι ιϋηΐΜηιί>*Ιβ 
4ΐ>•(4νΙ• .•!«« ΟΝ6ΪΟ ιηο4• ρηιΗϊίατοΙιΐΓ. 

Νρ« ΜβιιΙιι «Μΐι-ιοι ρηΜΐ€ΐιϋ•ιη Ι•1»ι ηκίηιΐΒΐ 
ΙιιΙν Μ «ΗΗΟΜ• ι*6ΜΑοΐβ«, ν«η6ΓβΜΙ•η ΡΙιο• 9Λβα*, και (ι* Ι•υ<άν •1ς «6 Αρχ•{ονΙΐΜν^^γα^4]Κ. 
«ρΦνς ιΜΟΜ$, χ«1 β»ν^*ιι^βλ(4οιΑ•9 ««ήν ψηήπ 
*»» ιιρΑγμΜος ΧΒΜννήΜνηβ, •τι•ΐΛ» ίν ^ ψϋψ 
ιώιΗν* χα\ τιμ«ώΜρ•ν κΑ\ ](»ιρι<σ«•/Ητν τΟ τί,ς φ.- 
Μιΐς Ί^ρην^. Ταν<« ΐ(ρο•ΐμ<Α(•μ>ι «ύχ Ας Αγνοτ;• 
βηϊ«ή« 6ρών (6γβν((οΐ(, Αλλ* ώ; «^ι ««£««« χ,\ 
«ύτΜ «ΙΝκ Χ«ϊ οίον Μ4ΐν4)ν βννομιλίοιν ικρί <κον 
Αμφο«^ρου< Αν>λβ<ϊ«0«ι ι6 «ρ<1γμ« *ηί φίλίβς, 
ώπ•ρ«{ινΒν Αρχ^ββ, ΑλλΑ μίλλον κλήρο/ βντβ 
ηανρΐΜ^ ίιι»(ητ«ύμβν< ιμ14 «ρ•<φημ(ν άν•Ι«λ< 
λ>ιν χ•ρ«β)«νΑααι <ιι«4Α{«μ«ν, «νκ οίΑαι ληΜΐ$ ιψ 
ΧρΑνφ Μνβυν»ι}€Νΐαβν ΐΜ^^^ν^νκι. 

0& λανθΑνιι γΑρ «1)ν 6μ(ΐέρ«ν «ΰ««βιν. Ιτ» «κρ Α 
έν «ρχΜρι&«ι 9ιοϋ μ4γι«το( χ«\ Αοϋιμος Φ4)ΤΜ( β «Ι ΚΡΙ8Τ0Ι.Λ. η •][Ι«<», «κ θύβ«\( ύύϋ των ύμοβΛζων χαΐ ύμοφΟ.Μν 
ν#ΰ Οίον, *%\ π«λϋ( τΛ τ( θιΐχ χ>^ ίΛ Ανθρώχινα 

^ρ4•η>ν (ύβταθλ;, «λ τ^ς φιΧβνθρωηία;, «Α λοιηά 
Ιαα χοαμ*! χα\ ημνύνιι τή« ΑνΟρωκίνην ^ΰαιν 

«•ΐ 4φΙλ<ι τ^ν «%ν πα^<ρ« οΤ; (Γπον χοβμονμινον, 
■Ι ιαΐ μιταξϋ τ6 βια^<ρ»ν τ^ς «{στ«ω( (βταιο. 
Έ)ΐινήΟΐ]|Μ» βί οΟ ννν ηρύς ιΐ^ν «ροα'ριβιν τιύ• 
«Τ(ν, Α>1λ «όλα ι η*\ ι^ην βυν(χινούμιθα, χα\ ριΙΓβ «(<ιιτ« ιιοΙ)^1ΐι«Ιι• ΓαϊΐΜ »ιιιίβίιί3ί «ϊπγμΙο 
ς«Πί|••Ιαιη , ν( Μπιο «]υ•<1«ια ορίηίοηί• >^(|ιι^ 
|[^•ΐίΑ ΐβη «αιιηΙβΓ βΓ|0 νοι Γο^γϊ! ; «ϊγ ηιϊιη Πι-ΐ 
(αη ύΜτΙ, ιΐϊτίαοηιπι ρϋΐΙιοΓ 6Ι Ηυπιΐηοπιΐιι ρτη• 
ΙΟΙ Μ]6ΐ•ΐ, ^ο^οιι^ι&ηι^ ενίΐιιι (ϋτβηί(»ι«, ρπυ- 
ύΓηϋ•Μ, •οΙ(ηΙιιο, οοιι»ΐ8ΐι1ίαιη , ΙιιιηιιηίΙιίβηι 
«ι ηΗΧΓβηηοβ Ιιυιηιιιαηι ιιιιΐυΓ«ιη (ιφγιχοΙ 4^1 
βιοοίαιιΐ 3ΐΐΜ>Γ>;ηι γογοικ ίη ςυίΙ)υλ εΐυοι-.ηι ϋβ (]»ί 
Ιιοηι (ΙίΠ^υοΐ λ££ϋηι1βΓύ; υ«ο(ΐυ« Ιυαη (ιϊΙγιίιι 
ρηύάίαϊη ΟΓΐΐΑΐΒία ϋίΙΙςϋΐΜΐ, ΙίείΙ ϋ(1«Ι Ια(οΓ«Ηΐΐ 
<]ίτβΓ•ϊ(4•; ηο» >ιΐ|«ιη ίη ΜΙυπι 3ΒΌ<;ΐυιη ηοιι ηοϋο 
ΓοΓΐϋιιηβΓ, μ4 •ϋιη <■( αι>ι§ιιί ΙκΜηια^Λ ; ΪΙΙυιΙ 
ί^ΊΐιΐΓ <)υ«Μΐ Λ'ίί'ι πιο ίλϋιιχίΐ αιΐ ςυχΓοηϋίΐη ρ>ΐ«Γ- 
ηιιη κηιίοιίϋη, οοηιίο ««Ιβη, ιΙββίϋίΓΪυη ιηβιιαι ΜρΙ «ολλοΰ <πθΜύ}αλ«. ΤοΟτο βή > κροίψψ τήν ίπηρίεη•! ιΐΐυιΐ ρΓοιΙαιΊΐ; ηηατη ΗΠβ γ«Ι 'κιΐυι ίαα ζ^τΐ|«η <ηΐ ΐΜτ(>ιχής ημών φ»)ΐ(α<, παρέβΐηνι βΙ 
««ν ΑνΜ^'Κ Ί^ν σχοη6ν <|μ4•ν ιύιηροϋοα, ί,ν ώ; 
Αλτ|0«ϋ< Ι&κ τ«ΰ τοΜϋΥοϋ ηρίγματο; άρχ^ιν γινί• 
«Φ<Η* ή 8< Ιντιν <Ι»ς Αρ^; συμιιά4(ΐιι «/)ύ; τ6 όμιο- 
φνλ<, ψιλανθρΜκία, Ιλ<ο«, ί(μ£ρ4τΐ|(. Κ3\ τΐ &λλοΙ| 
•Ονβν («ΰ %€ο^ τής &7'0^*^ μ'μ*ί"^« • '> ^^ 
ηβλλίρ ](ρτ)9τότη^β χαλ &.ι<(^ν Ιλιο;, χα\ •ΰχ (ν- 
το; &κ1βτΐ)α«ν, χα\ ύΐΜ«τ4ντα Ι* κηλοϋ «ιΤα κατήρ 
έ^βηλ^ν τ{)ν χι^((μ<ον(βν «1 οκΧάγχν• -ηίρ^χει, 
«ή« ζΜ<)ν αυνέ](<ι, «4ντι χορηχιΐ, οΐ,- %1 άνϋρώηι- 
>ον Ιχι• %ήν βιβμονήν. Τοούττι τκ 4 Γ.3^οΟα« ύπό• 
%••Κ,Λ•ύ'ςΜν «IV (Ιιην χαΐ α^τή ^ρουοα τ(^ν άηά- 
λβυβιν* (^η^λρτΜν &*•μ{ων έλινιΟιρΙα, ή ιή^ •ι^(μ•- ι!2ΐο«ιιιυυι β«<9 οροΓΐβΙ>9ΐ : Μ «^κΐ, υΐ ν}ι)βΓϋ «^Ι ; 
^ι1^οIIκ οοπΜΜίο, Ι)υιη>ιιΙ(ΐλ, ΜΐίκβιίϋοηΙί), |>«η|• 
|ηϋ3• ; ^ιιΐίΐ ιυΐεΐη ί(Ι «η( »ί>ϊ ϋίνΐηχ ΙιοηίΐΑϋι 
3παυ(•ϋο* ηυϊ ρΓορίτΓ ηίιηϊαηι 1>ουίΐ3ΐ«η βΐ ΙηΟ• 
η11«πι ηιϊ&βΓίθθΓϋί«ιη, ηυί ιμιπ ΰΓαηΙ. (,τβ^τΙΙ «Ι 
\ί)€ϋΓ••, «1 ρ•1&τ βαιπα •υ]ΙίιίΙ«<1ίηοιη <'χυ:ιι«ί«ιι», 
«Ν Ιυΐο «ίβ (ΙτΰβηκΙ)!, νϋαη Λάάϋ ιΐ οιηιιί• ««Ι 
•υ»ΐΐ'ηΐ3ΐιΐ1>ηι Ιιυιη•α>ιιι ιΐίΐΙιΐΓ^ηι ιηοομγμ ρηβ• 
ϋοΙ ; ΡΓ9-ΜΙΙΙ ςυοΐ|α£ ο<.-^^&^ο ϊίΐιυΜίκκΙί ΜΙ α( 
κ1Ίι|υΐι1 «ΟΓυιη ςυκ *υηΐ (1ί«(3 ςΟίςίΑΐ ίία«η(1αω ; 
νίιΐΐυΙοΓυιιι βΙ«ηϋη ΐυΐυϋο, υρ1ίγιΐ;ιΐίι ΙιΙχηιϊο, 
■ο νΙΐιι(Ί6 τίάοΒρύΟφ αρΐ>ιοτ\ίΐί\ χΐ ιυαι, «Ι ΰοα• 
ΐιΐυικυίηβαΐί, »«| «ηιίεοβςυβ τϋΗϋι», 1ι»ο οηαΐΜ νψ^ψοϋίζ 9ΐΐίίΙθΜ^, <| Γρ%; τους «υγγ^ν^^{, ^ ηρ&ς Γοηιηικκϋ «ΚΙίϋχ. 

Ί•!^ νΑ«ι*( ΑπΑν«β«ι; τών α(][μαλ(ίιτι»ν, ταΰτκ Ι;(«ι την 6ι«μον^ν κοΰ τ^"<• '^ή^ συνοχ}<,ν τή( γιλί•^ 'Αλλ' 1ικ\ τβΜχα Ιψιιμ*^ ^Ιη χβ^ ύς φίλοι χα\ 
^ιΑ^ φΪΑου 24ΐ•)< ^^ντ1(βΓ>Μς, τ^)ν αυμ^νλ^ν χ«\ 
τ<|υ τ.ρ6ς τ^ φ(ΛΑν<•ρωη«ν Ιργον ττ^ς των βιαμί^ν 
Ιλ(νΟιρΙ«;, ιαιραΕνιαΛν α\>νεΐ9Αγομ«ν, χαΐ κρ40αμύν 
Μ «ρΙς τ«ΰιβ τν7;(&^ντ4ΐ τηΐΐΐν βηοϋ^ζομιν ηρο- 
1ν|ΐ^<ρ«ν, ίνα Ατ[1 ιών οώνήμ«ρών τοιαύτη; (Ις 
■ϊ«ν^ 3ΐ|μ«λ<ίτ-υ( Τ<γ(ντ^μ{ν))ς φ^ν^ριΜx^α^, βϋ-, 
^ ΤΙ χλ(θ( Αιΐμνηατον Ιξ^ς, καΐ ^μιΐς ώ; φΓ«οι 
τιί φιλονμίνο^ τή( β^η; βννβπολ»ύωμ(ν. ϋ'>λ>.3\, 
>^4λωνΙ|ΐ'Λ Αριατι, τοϋ ^(ου ιαρ«βτΑα(»{ α?, σνν- 
ίχ»νβι χα'ι ΐΠΐνυ/Μροΰβι τοίι; &ν0^η«ιΐ{, χα'ι βα• $««1 <|Μοιιίϋΐι ΙχΙΙβ ιϋλίιιιιΐί, λίΜίωπϋη ιηεηΐβ Π 
Ηΐ λΐηϊεί ΙλίΜΐΙ εθΒ&υΙ«;υΐ€&, εοηιμίίυια βι βιΐΜηΑ- 
ϋοιικίη 1(1 |>υιυ«ηίΜΪιιιυιιι ορυβ ορίϊνφΓΗΟΐ Ιί1ι«τ»- 
ιίοαϊβ λιΐ]ί«ίιηΗ• «1 Ιβ βϋ ϊ«1 ΪΑίιι ρΓΟουιη •ΐυ<1«ιηη9 
ρΓορ^ηβϊΟΓΦοα «ΛΐΜΓβ, εο Ιιηβ αΙ, Ιαϋ ηιΐΜΓίϋΟΓ^υι 
ΜΙ Ιυϊ• «Ιϊβΐηι• «>)Τ«ΐΐ3, «Ιοπι.! ΙίΙ>ί •ϊι (ΙογΙι, «1 9θ* 
ΙλοΛ]» Ιυχ υΐ βηϋεί »ίιηυ» ρ^ηίείρο ; ιουΚ» ιηη(. 
λοιϊοοτααι ηβΟΓυιη οριίηιβ, «ϊΐχ υϋ€«•6ίι•ΐ£» ΐ|ν« 
ΙΐΟΐΝΪο^• οοη>1τϊοβ)ΐη1 «Ι οναΓςΚαΙ, ΐ|υ»<]*'β &'*' 
νίΜϊηοι |4|;υυοΐ ϋοΙθΓ«• . ηυ1Ι> 1>ιη€η ε.<ρ1ίνίΐχΐϊ 
ελβςοίΒΐΙι, Μ<1 ςυ«ιυηΐ]υ« ΐ|α1ι ϋιηυιηΓΓΧΓ•*. ρο•- ρ«<«< Αι>(ργέ4ο^^β''-^ΤΐΐΒ^να(• ον&Ι μΐχ £4 τιρ^'; Ο κι, •ίνβ ριαρβτίβί» βίνε χ(ΓθΙ:>ΙίοιΐΜ, κοα ιονιι•• Μΐ^μοίΑΛβίΛΐ σνγχρίνϋαι, Αλλ' •αα Ιάν τι; ^^> 
χΑν η νκνίανι χΑν τ£ Α«Μν(Μΐν, ή μλύν ιτορώ- 
•Μ(, «Αντα πρ6« Ιχι^ντ^ν τ>)ν Κ&ΧΜσιν χα\ ταΑΑΐ• 
•ω^ν ιύρΙΐΜ'.ΐαι Αν&ηόχ^^. Τ* γλρ ίκνβυνώ^ 
«ραν, 7ον*^< ^^ ηαίβων χικριοΟήναι ανζύγηιν διατο- 
μή, έΙιΙψΜ* ΑΜ^Γ^^^ην ; ΚαΙ οΟχω φι^μλ ^α 
ΑμκΑ τον< α(2μθ''ί«ΐ<>υ< «^«^χο» & «βΚ 4^.β^ »νχί- 
««4», χ«\ 'Χιίντις {οοι νο« μΐι,έχ-^υβι ανινίκίστανχαι. 
ΑιΑ τβντο ίκΐ νουν Αναληψ<1μ«^; τ1 χοιν^ι τΜι\ 
χ£η 1* &μΙν ύμοπίντνν, Κ«1 τών «ης ήμ«-:|ρα{ 
•«<•»«Μ<^ρΙΐ Ρ««λιιί?ς τ,ρ*; τίιν τ*λι(ωβιν ΐοϋ η»• 
Τΐ)ρ4•* κρ^τμβτο; £υα/£ρ))^ ύ^ϋΓ,ναι» μ>| £( ηρο9^' 
«(Κ Τ•ν4{ (υοχολίαν <^ιρο\ι9Λί πρ^ τήν ΑπαλΆα- 
ΐΙ)*τύν τη< αίχμχλωιΕις {(ΐμίων τών τκ ΰμ::•£ρΜν ΙίΓΟταιη ιπιραΐαΐίο, ηαίο ίϋο «ι^ικι ϊ>υ η1*υιίυι• 
(«|«Γ*ΐΜΐίοτ« Μο<β1>υηΐϋΓ : ςυίιΐ «ιιίια ΜβτΙιία» 
«μίΑΐΒ ρλΓβηΐυπ) » ΙίϋβΓί• Μ-ρβΓϋΐίο, Γθΐ»^α£αηι, 
ιΐίνιιΐ»•», ίΓαΐΓΐιη• Μ^υ«^^1ίο? ικίΐ^υε ^αηι ιιΐϋπιοΓΟ 
()υο4 ΜίκΙ• λΙ\» Γ>ρΐϊτ<)6 ΙκιιοΑίιΐ. ι^ΐΜ οα αίΜΛ 
ΐ)•>1»ϋιΙΜβαι, ηΐ()υο υιηυ» «νιιΜί ριοίΟίΐυ» Ια^οηι : 
ίΐ«(1•>ο ιοϋοΐβ Γ£ε(>υί|εη• οωηυιυιιίί ιΐϋ>1κ βοΓυιη 
ΐ|ΐιί ιιι^υιη Μβ ουηκιιΐίυηΐ £ΐ ηοΓαια ςυί ιΐοϋΓ»•» 
ίΙάνφ Ιβυεηΐ, ροΐΐ ι1ϋ&ΰϊΙ«ιιι ϊν ρατΛ^ιαιΛα η βϊΙιι• 
1*(ί ι« ρτκίΜΓβ ηβ<)υβ ηοΐεχίλ• ριχιβικΙβη ρτ*• 

ΙβλΙΒβ εΟΒίΓΙ ν«βΐΓΟΓΙΐη ΒΙΙΙ ΙΙΜίΓΟηΐΒ ΙίΐΜίαΐίο- 

η(πι ε»ριίνυηιιη; ηϋίβ ροιίυ» ΐοιίίΐΜ »«<ΐ*ΐοτβ(α 
16 (1«ηοι»ΐΓ3 ν()υί<]ΐιβ θ)>ΚΓν»ΐοι«η>. ι>οη ίυΐβαι 
ρΓορη» ηυϊϋεπι υΙιΓιαΐ•• »1α{1ίύ&υαι, υΐΓΊ•Ιι>&ί» » ΝΐεΟΙΑΙ εΡ. ΡΑΤΑ1ΑΒ^Η^Β 

νβτο ηίλΙα ίηΓβΓβηΙβαι: ηαΙΙι βιιΐηι ΐη ίηΐη^η ί^ι»\ χάη Ι^μΜ,χΙρ^ηιιρύβΛΧίοΛαχ. «Ιίΐίϋιβ, ηβςυβ ρηΛ«$$« ροΐοΐ ««>ι11μ» μ<1 βχίτο- 
η«η <1«Αΐηαιιι •ΐςυβ ϋβΐΗιηοοίαιη ϋ« Μΐΐβαι ςβΙ, 
»καΐ ια ϊρΜ, «(οοβΜηιΙο ηαού «ΙβΜΐ 1001 Ι<Ιομ1. 
ΙΙίΤβ β(ΐ ιιι•ιίαΐλ υΐίΙϋΜ, Ιιοο ΙικοαιριπώΐΙβ Ιυ- 
€τνιη, $υΙ> τβ$ΐπι ι)Ηίοιΐ6 βΐ ΜΐιηΙηΙβίηιΙοιιβ, ίη 
ρτορτΜίβ ρλίΓΜίη ΓβΜϊΐυ! ρορα1>Γβ•, » ρ>κηϋΐΜ• 
ηείρί ΠϋβΓΟ•, μΙμ ρβίτΜΗ» (Ιβοοο β0ΒΪ0Β|{, νΙ• 
ΓΜ «χοηϋΐΗ ί9ύΛΊ, «ηΐοοβ ΓβαιίΙΐλΓίΙκι• Γπιί, ααο 
νβΓίΜ), Μ• <|υΙ Ιια€ βιςαβ β ρ«ιΗα βχιηΙβίΜΐιΐ «ηαΙ• 
Ιμ• ρυιΙβΓβ Ικ»» ςυ« Ιή&υίΐ ρ«1τΐ>; ίΙΙι «υαΐ, 
ΜΗίΜίηηι ηβοΓυιη ορίΐιηβ, (|υζ «πικΚί» ηο$ΐτ• 
ρΗιιεΙρίιιιιΐ 6«$6 τοίο. ΐΠα, ηυ« «^ 'ίβ μγϊΙκ)» ιιΙ 
<1ιη 16 Ιιο•κ•, ςα•α(Ιο(|αί«)βΐΒ «ι ίκββη Ιβ 4Μβ( 
€1 ΗΜ «4 (ΙϊΙμιιιιιι ΜΓϋκΓβ ; εβίβηιηι ιβ ϋβηβ ν» 40 

μβλλον μίν ονν ώ; βικαιοαύνην τιμών, «ρ&( «6 βΙχαΜν Αφορών, χαΐ μή 
άνι*χ6μ»νος χέρβους οΙμΙμ, χαινοτομίοιν & Χρ•> 
«ΤΜίΜΐς ΙπιΜλλΗν-ούχ Ι«τι χΙρβος τ& &&χον, ο6Α 
ώφ(λ»Ι« ο18• «( ιιλ<βνΜτιχ6ν, αλλ* ΙβχΑτη ^5η 
χχΐ χαινοημία τοΙς ώβηρ σύ «δβιν ΙχανοΙς τά ηρέ• 
«βντα ΙχλΑγ(ζ•οΟαι. Τοϋη μιγίβτη Αψέλβια, τ«ΰτ• 
Ααύγχρι«ον χΙρβος «( ΙκΙ της υμών λρής χ•\ <ιμ- 
χήβΜκ «Ρ&; τ^^ •1χ•(αν «ατρΚχ «ο(κ 4μΜβν«Ι( 
Αιηχαταατηναι, τ6 τ***'( λιηλ•6ιΙν «λ Λιλ τίχνβ, 
«^ τέχνα «Ις κανρΑη «ΗναμρΟίϊναι, «6 γννβιξί τ^ 
4μοζύγου< ΑϋοδοΜίναι, «6 ν<λβκ βνγγ«νέββαι τον; 
ψθΛ»ς, χαΐ Αχλώ; Ιββ. χύΛ Μωβη ή ιητρ\{ τλ 
τ«δτ•«ν μ•:<χ€ΐν «ο&( βχ^ι χ«\ νυν τής ναχρΙΒ-κ 
ΑκοξινΜμέναυς. Τ•ν«α, φίλων ΙμβΙ λρινη, χ«1 Αρ• Ιβτβ οραηυΒ 61 Μευηιηι γ6ιβ«ιμ!Γ6 »Ι» •ιιιιιί χΊά*- ' χ)|ν «οιοΰμαι ^ης «ρ6€ αλ φιλ{«(, χβ\ γρΑγ» χ«\ 
•ίΐαώιιβ βΐ αβεβΜϊΜΐβ ηη» ηοΠλϋ Ιιαίο νΐΜ «αρχινώ, ΙιαΙ χα\ αοΐ χρ<««ν τ•ι•ν«« «οαΐν, χαΐ 
ΐΜ<ΐ6ςυ• νοΙνηΜιΐ! ίθ6Μ6 βοΐβΐ. ήμίν «οιαντα «ρ6ς τ6ν φιλούμ*νον γρά^Αΐν τ& Γ 

Ιλλα (^^ώ«βα( η ΙιηνχΑμ*•* ύψΐ)λ^ρ«ν ουντηρούμβνον χίοης βκικιχ^ς λνοιμαλίας χαΐ «ιριηΑσΜβς• 
δβη χφ βνητφ τούτφ β{φ Ανω χα\ χΑτω ατριφομένφ οΚιν Ιμιηλιτ>δ«β9αι. III. Α4 «(μ//«μΙμι, «/αΗΜίιΐΜίΜΐ, «ρίτΚΜίβΜ 
ΙϋΙηΐΝΐ, 5<ΜΜΐΐΜΐ ΒηΙ^βη» ρτίΜήΜΜ. 

ΑΙίςυ'ιΑ ίοηια βυρβΓτιηοβΙ {ιοβη τί<ΐ6ΐ>!ιιιαΓ, 
611 οιΙ, €ηιη 16 ίΙΙο αΐΐβϋΐϋ νοίαιηα• «ΙΒοβτβ ςαϊ, 
ρτ«Ι«Γ ηοβίΓΜ ΜπηοοΜ, ίη Ιυ» ρΓικίηι» ΐΒβοΜ 
ΙΗ>Ϊ4Ι«1; ςαβπιβυηςΗβ βίβηίηι Ιιοααίηβιη οροπβΐ 
Μΐιιρ«ΙΪ6ηϋ β$Μ «ηίοιο 6γ|• π:υη) ιιιι«ιιμ|Μ6, Μά 
6ΙΙΙΒ ηιαχίιοβ ςαί «<1 $υιηιη«αι ββΐ 6Τ6ΐ:1ιι> ροΐβα- 
Ιίλιη, ιίςοίιΐβιη • Ι)βο οιηηΐυιη Οοηίηο ρΗηβί• Ι*. Τφ ύΜβρ^βστάηί βΐΜγαΛο9όξφ Μ-ηυμα- 
Γΐχφ χέητ^ Α;/•«ώτ άρχοτνι ΒονΛρίρΙας. 

"Ιβως ιηριττΑν τι ποκίν δοχ«νμ(ν, τέχνον ί^μών, 
βΐΜ»ιηΙν α* βουλόμίΜΐ τοιαδτην {υ«ώιη]Βΐν, ήτι; 
χα\ χυρΊς των ήμβτέρων λ^γων &ν τ|| αφ βιοφιλ*! 
ψνχΐ λναιιόχιιται* «αντ\ γάρ Ανθρώχφ Τ^Ηΐ* 
σνμ«•Μ| φέρκν 4φ«ιλομένο» τυγχΑνοντο«, μΑλιντα 
χρίοβ Ιβτ\ν 4καρα(τΐ}τον τοΓ( ΑναΜηχΑσιν ι1; 
άρχ^ς δψοΐ, τούτο <ιααώζ(ΐν, 1η\ χα\ ηιρ4 τον ρβίαιη ηαΙΙα >1ι« <}« οομ βΜβρβιΐοΐ, ηΙ»! ηΐ βαη ^ «Αντων Αρχοντος βιοΰ ιιαριαχέθη τοί; Αρχοναιν ή 

Αρχΐ], οΜιν6ς Αλλον χΑριν, ή Ινα «ρ^ μ(μΐ}νιν τον 
τιμήβαντος, χα\ •!( τλ Αρχιιν ΑναβιβΑσαντος Ανα- 
φαΐνωνται βιβιβιονντκ• ΠΑντω; Μ νοννιχής ών χ•\ 
βννβτ&ς &«{«τ•βαι τήν τον βην φιλανθρωπία* χα\ 
τήν χρηντίτητβι, χαΐ τ^ σνμπαβ<{' β; χαΟ' ββον 
Αχ<χον«ν Ανατολαλ Αχ&βνσμών,τοβοντον ημών μα• 
χρύνιι τΑ{ Αμαρτίας Αφ* ημών. Κ,αΙ τοντο βΙ λίαν 
Ιι:(βταα«!, βτι ο7 γα ώς Αληβώς Αξιοι της «αρΑ 
θ«ο5 &βομ<νης αύτοίς Αρχής, ηλ((βτων ΰναρχΑν• 
των δι' Δν Ιβτιν αύτοΓς 0(ραιηΰ(ΐν β«^ν, ταΰτην 
μΑλιβτα τήν Ιξα(ρ«τον Οιραικίαν ιιροβφέρονοι, τ6 
φιλΑνθρωηον ώ; ιίχον χαΐ τδ Ανιξ(χβηον, χ«\ τ^ 
ιιρ(ς τους &«οχ£ΐρ(ους Αόργητύν τ> χα\ βνμχαΟές. 
Οΰ γΑρ βιΑ τοντο τών λοιπών χροιχρΟηναν, Ινα τ1| ίηιΐιηηίοΓ ^αί βοβ Ιιουοτβ ρΓκτβαΙΐ ο( μ1 ϊη- 
ρβΓϋ βυιηιιι•!!! ρΓννβχϊΙ. Ι'ηκΙβηβ ί|ίιυΓ 6υαι •!• 61 
ΐΜΑχίηιβ ηρίβω, Οβί ΙιυαίΜΐϋ&κηι οΐ Ι)6Βί|ΐιί- 
ΙαΙβω 6ΐ ηιΐΜΐίεοηΙίίΐιη ηοη ηβκίΒ ; ηηΙ, ςολβίαιη 
(ϋ•Ι:ιΙ ΟΓΐυβ «!> 0€6ΐ«ΐ6ΐιΙ«, Ιοη^β ΓμΙι α ηο1)Ι> ΐηί- 
ςιιίΐ«ΐβ$ ηΐΜίΤΜ; Ιβΐυ«Ι ςυοςαβ •6ί• ρτοΐΜ 60β 
ηαΙ ίιιιροτίο λ Οβο «ΙαΙο νβΓβ Μΐηΐ ά\%ιΛ, ευηι 
■ΙΒΙ ηιυΐΐ» ίη ςυίΐΜΐ• Όαο κηίη (ΐ6ΐ)«χαΐ, ηοη 
ρτχ•Ιί*υ1ίοΓ6ηι « ηΛά^η αιΐίβηι ςυβη ρβτ Ιιαη>- 
ιιΙίαΙΰΐΒ, υΐ ιΐίχί, βΐ ηιοηδυβίηιΐίοβιη, ϋααιβηΐίαιη 
<|αο<|υβ Μ ηίΒβΓϊϋοηΙίοηι Ιη ηΐΜΐίΐο• ; ηοη βηίη 
ίιΐϋο οκίβΗβ >ηυΙ ρτ«ίβ6ΐί ιιΐ ροΐββίιΐβ βο• »(1 ϊτ>- 
ουηιΐϊαηι βΐ ΙιοηιΙαυηι νβίοΐίοηβαι ηίβηΐυΓ, $6•Ι 
Βΐ ρ>ΐ6Γηί• νίκβήΐΜ» ιΙβΙΙΰΜ, 6Ι•{ κτρίη» ςνί) ' , — — ,. — , — — ,_,. -., — ,.„, — , „ 

<Ιβϋυςα•1, €οιτί|ΜΐΙ; Μΐίι •αΐ«ιη β«Ι ίΙ]> ίυΐηβ έξουσί^ χρ^ Ονμόν Αχοχρώνται χα\ χΑχωαιν ιών 

ΗΜ ρΓκίαΐηβ, Βυη« βχροηβηΐβ μοβι κατ ιβ Ανθρώπων, Αλλ' Ινα βκλΑγχνοις πατριχοί;. χΑν 

βχοηηηι. ιηλλΑχις τινΑ βνμ6|| 1ξαμαρτ1|9αι, τλ ΑμΑρτημα 

μ«<οβινω9(ν. 'Αρχ•! λπ\ τοβοντον προοιμιΑζ*βΟαι, αυτήν βοι λοιχ^ν ΙχτιΦίμιβα τΙ^ν ΰ«<••βιν, ιηρ\ 
ης <νΜ>κονμ•ν. ΙΙοαΜ ^ΗΐΑβη, Ββκΐφ ηίΓαηι άί(ηα• Γαβιίΐ, ρο»- 
ΒΜ ιΙ«η, «η ΙΐΒΒΜΒΟ ηοΓβ ίη εαίβηίΐλίβηι ρτο- 
ΙιρίΗ», ΐ|αοιιίοαι ν«Μηαι κΓοπιιίιίαΙηΐ ροΜΐ»- 
Ιβυι , «ιΙ Οβί ιβηρίηηι ίΙΙηιΙ ςυο•! ΟΙΐΓΐ»ϋ»ην• 
ςνΪΜΐυβ υΐιίνεηί ΟΓΐιί• 0€υ1υηι 68β6 οοηΟΐβίαπ, ίη 
ςηο ηο•, βίβί ΙϋΐιΙίΙβ•, «Ιίβ Μ ηοοίβ ωίιιίβΐηηιηΒ, 
€νηΤΗ|μΐ; ςυί, <ΐΗηι ίιιοχοΓοΙιίΙϊΐβΓ β Ιβηιρίο 
!*•*■ '>^46ΐβΐΒ ρτορϊιίβιοπΗη ίητοΰβΐηΐ, ηββ 

% ίΆι»ύ»Λ\» ϋοϋϊΐΐηι ΙΗΐ ΐβηιρΚι ΆνβρωκΑ; τις ούχ οΙ<α <{χ«ιος ών ΰχοβχοΐν τι• 
μωρίαν, ο&χ ο(βα οία τΑ Ανθρώχινα •1ς ««ρΐατααιν 
Ιμκιβών, Ιν•χ•ν τον φοβιΙαΦαι τ1|ν υμών έξοναίαν, 
τφ ναφ τον β«ον, 8ν ηίς βμολογιΐ Χρι«τιαν6ς Αφ• 
0αλμ6ν είναι τη; οίχουμένης προβπέφ«νγ(ν, Ιν φ 
ήμιΐς, (1 χα\ άχριίοι νύχτα χα'ι ήμ<ραν τήν λα• 
τριίαν προ9φέ^ορ•ν' οΰτο,-ίικιβ)] ΑΜραιτ^^τως (!λ• 
Χ(το τοΰ ναον, πολλά χ6 τ• Αγιον Ιλαβτήριον Ιηι- 
βοώμανος, χα\ τΙ^ν κοινώς ηΑη Χριβτιανο!ς 4φ(ΐ• 41 ΕΐΜϊ>ΐυΙ.Ϊ. 42 λαμίνην τοί; βίίοις ΙοριΛς 9ί6'χαμι,6ττ,'.α, χβΧ τήν ^ νι-ηοΓαιϊοηοιη οΐ ΐηοοΙιιιιιΐϋίΓηι οπιιιΠιηι αϋ υ τών 4/ ανΐοΐ{ «ρββφευγίντων ό»υ>ίβν, ί χ Ι νησε ν 
^4{. Κα\ τί γ4ρ *λλο {βει ποιιϊν λ€ΐτο«ργοϋς 6ν• 
ΐίζ,ϊΙ χλ\ Αναξίους, ιού 4γίο« Ο'αβιαβτηρίου, ιΐς τ4 
μΐ)&) τ>]ν αρχήν ανγχωρήιβ» τοϊί βο«λομένο«ς βί»- 
«1« Ιλχκν ; ΤοΟ-.ο πχριβείν Ιχτιλέβαι, χαίτο* χα- 
Ιϋΐταιν^ντων, Χ3\ σχληρως ήμΓν διά τ})ν σϊ-,ν χάρ:ν 
κρ»ιφιρομένων, 2μω{ έπαγγελλομίνων χ«1 κ^ΐΐ 
«ρ4ποι; βεΟαιούντων ήμ3<, ώ; ούδΐν (πν6ν άκιρ- 
γβϊ||, τίχνον ήμίιν, άΆλΑ βυγγνώμης άξι«ι>Οήβετα» 
ΐι»ρϊ σοΙ, χα\ τη; 1π\ τψ ιηα(βματι «υγχωρή• 
ΜΜ-, Ιξι^γίγομκν αϋΐ^ν νοΰ ναοϋ χα\ Ακιοτε0.α- 
μ«ν, βι&ν έκιμαρτυρόμινοι Χ3\ τ6 πανάγιον αϋτον 
Ιλαστήριον χχΐ χαΐΑ τ6ν «αρ^ντα αΙώνα Χ3\ χατά 
«λν μέλλοντα, μ^ ΐ:ιρ<ιδ«Ιν αύτύν άνιχδίχητον, ι7 εηιιΓπρεηΐίιιηι, 3ΐ(ΐαβ βίε ηοιιηονίΐ; ςιιίιΙ αιΚίηι 
»Ιίυ<1 ιηϊη»«ΐΓ0&, ΙϊοβΙ ίη(ΙΊβιιο&, ΜΟϋΙί λΙΙ:•Γί« ί»£0Γϋ 
οροΓΐεΙ>ίΙ? ρΓίιηιιιη νυΐ6ηΐίΙ)ϋ3 βιιιη ταρβιβ αο• 
(ΐυί«&00Γ(ΐη), ρ«Γϋε1βηΙβ« οοηΙβιηιιβΓΟίη ; Ιίο«1 ιιυ» ίη- 
]υη3 ΐΟΌΓΟΓίιιΙ, ιΙυπΙβΓηιιβ ΐιοΙ>ί5 εοηίπιΙίχεΓίηΙ 
ρΓορίεΓ ΙΙΙ3ΙΙΙ βπιΐίαηι, ςυί> Ιΐηΐϋπ ηοϋίκ ϋ«-ιιυιι• 
ΓΐϊνϋΐυηίβΙ οιηιιί1>υι ιιιυϋίί ιιο& ΟΰΠίοΓΜ ΓϋοεΓυηΙ 
οιιιι ηίΙιΐΙ > ΐφ ποίο ρ^δίοιηπ), 86<1 τρηίαυι λ Ιτ, 
£Ιί ιιιΐ, ο1)ΐ£ηιυΓυιη «ι (ΙεΙίεΐΐ Γβαιίδΐίοιίϋΐη, βάυχί• 
πιυκ 611111 (1β Ιοπρίη οΐ <1«πιί»ίιηα• Οευη Ιειίί ■ 
η€9ΐιΙ<ΐ$ €( ΜΠΰϋΜΪιηυηι «Ίπι ιίΓορίΐίαΐοηαίο υι 
ίηυΙΙυβ ηβε ίη Ιιοί- Β;£ςυΙο ηεο ϊη ίυΐιίΓΟ ΓΰηιιιΐϋϊΙ, 
ίί (|ΐιίιΙ Γηοΐβ&ιί 3υ( οιΐϊο&ΐ, ((ΐιοιΙ Ιΰ ΓαεβΓβ 3ΐ)$ίΙ. 
ΓιΙΙ ηιί , βί α<χίϋ3ΐ. ΝοΙί ιτ^ο ΰχίηιηιαΓβ ι« βυη• «ι Μ«ηρ6ν αύχφ χα\ βυτ^ερίς, όι»ρ μή γένο«τ4 σε, ^ αΐι |ιί$ ςυΙ Ιίΐιΐ «ΐΐΐίηΐηΐ ΓοεϊρβΓΟ. Μ«Ι ιηο »ι ΙίΙΓΐΐί ί|ι$υιη ϊ(1ϋ«β , <)υΊ οιιιι > 0<:ΐ ΚιηρΙο 
««υΐ6> «ι Γηαηιι ιιιοη Ίιι ΐυαπι ιιιιηυπι ι)(-ρο6υί; 
νίϋο βΐίαιη ςϋυΐηοϋο Οκί 1«ιιιρΙυιΐι νεΓ6ΐ>οιί« γι 
ρ«Γ ί»1υιη Ιιοιιοΐΐΐη Γ^ρβιι^^» 8ΐ()αΰ ϋϋί «»ρ«Γη>ιιι 
«ίυ» ΐΜηενϋΙβηΐίΐΐιι ^οιι€^Iί11}^1, ΐιοεηοη βΐ ηο$(Γ:>ΐιι 
ΙιυιηΙΙϊίαινιΐ) ρΓορΐ€Γ (ιιαιη ϊιι Ιιοηιΐΐ)(:[η ηιΪΜΠ• 
ευΓϋϊΐΐη , Ιΐ4ϋ«1>ί• ιίΙ>ΐ €Χ0Γ3Μΐ«;ηι ϋυηι εΐ Μ-' 
ΙαΐβΓΪΑ . ηοη •ιι(«.>πι οΐιιιιαίιΐβιη οοιιΐη Ιιι]>ι- 
Γϊιιη ΟκΊ Ιεπιρί» ίΙΙαίιιη, αΐι &(ίΤΐΙ •ί ΐ|»ο•Ι 
λΐ'κίΐ , Ιιοιιιίιιοιιι ρφΜ9 3*>1 ιηιιΙΙ»(}ο (ΐοίρβ- 

ΓΡΙ. «<χνο* ημών, βιαηράζασΟαι, Αΐΐανχήηι. Μή νέμιζλ 
οΟν τούτον έχ χ*ιρ^; λιμβάνιιν των κρ^ζ σ^ παρ3• 
γινομένων, άλλ' έμ^ λογίζου αύτύν «αρεΓνα•., ό; 
«•■^τον έ^είλχνια τοΰ θείου ναον, χαΊ χε-ρΐ '(|| 
έμΙΙ τ)) σ|| παραβιΚναι χορ'• Σχέπει βή όπως χα\ 
«4 Ι«ρ&ν τοΰ β(οϋ τιμήβΓ|ΐ, χαΙ βιά τούτου ν(Ας 
•6ι6ν τήν τ.μήν άνινέγχί};, χαΐ βεαυτψ τήν ίνω- 
Φιν αύτοΰ εύμένειιν έκιβπάση, χαΐ τΙ]ν ημών τα- 
κα-β^ψΛ δ(λ τή; ηρδ; τ^ν ίνθρωηον βνμπαθιία; 
1ξ|)ς ύκεριυχομένην σοι ζόί άγαΟά χα\ οωτήρίΑ, 
ΑλλΑ μ)) χαταβοώαχν άντΙ της ε Ι; τ6ν ΟεΙον να&ν 
ΜρΜ•;, (ί τις, δπχρ μή γένοιτο, τιμω(>(χ χα'ι χέΆα- 
•Κ τ6ν βνΟρωίΓον ύκο£έζχται. 

Χ«ρΙ( 24 τούτων άναμνήαΟητι, τίχνον ημών, ώ; . ΡΓΧίβΓ ^^3Ε^ η€θτά»η, ΓιΙίιη}, 1ΰ ίρ&ιιπι ρΓορι 
••\ «ύτλ; »πΙ τοΙς οΙχείοι; ηταΐσμαβι τη; Οιϊχής ρτορπα ' " " " ' ■ ■ - -■ • 
χ^στίτητο; κα\ φιλανθρωπία; χρήζεις, ής ούχ 
Ιστιν ΙπιτυχεΓν μή Αφιέντα τοί; δφείλουσι τ1 δ^ει• 
λήματα. Καλ6ν αύν ώσηερ τιν& χατα6ολ||ν βούναι 
%ιψ τόν εΙς τόν ^IνΟρω1(ον ίλιον, ίνα χαΐ αύτ6; τύ- 
]{^ "ΐ^ζ Οεΐχής έλιημοσύνης• χα\ τοΰτ'^ 51 ίξιίν οε 
βννιΐιΐν, ότι χιΐ φΐλαν6ρώ'Κ(|> γινομέν(|ΐ οοι, χαΐ 
ίικιρ μή σ\^γχ(υρτ|βοι θε^ς εΙς τ6 ΙνανΐΙον τριιιομέ- 
νψ. ηολλακλάσιος ϊσται )\ τή; φιλανθρωπίας ί] τ^ς 
χολ^αιως ή άντίοοσις. Ού γάρ Α-λοΰν, ως ίρ^;, πραχ- 
Οί^7(τα( σοι τδ Αμάρτημα* ό τ^ γάρ ναίς υβρίζεται 
ηϋ Μεοΰ, χα\ ό τούτου Αρχαρεϋς, εΙ χαΐ Ιλάχισ- 
«ος. χαΊ (έγματα χατασ^αλιζόμενα τήν άσυλίαν τοΙς 
ι1ς τ4 μέγα τούτο χαταφύγιον χαταφεύγουσιν. ΆλλΑ 1 

16* Ι ϋϋΐίαΐί , ΐνί ϋοηίΐαΐϋ βΐ ΙιυιηβιΓιΐίΐο ίη- 
ίϋ^οτΐι , ςυ&πι Ιηιρ6ΐηΓ« ηοη ρο$5ϋηΐ ΐ|ΐιΐ άκΐι• 
(ΟΓίΙυβ <1«1)ίΐι ηηη (ΙϊηιίΙΙυηΐ ; ϋκπιιηι 6ΐΐ ϊ^ίΙιΐΓ 
Οβο οίΤίΓΓΟ, Ιίηςυβιη ευιηρεη»3ΐίοιΐ6ΐη (ΐυαπχΐιιιι. 
η)ί$εΓΪς<)Γ•Ιίιιη «Γςα ΙΐοηΓκιεπι, υΐ Ιρλο ΙΚΊ πιίιο 
τϊεοΓίΙϊαπι οΙιΐίηβ35; Ιιοε ηιιοηυβ Ιβ ίιΐΚίΙΙΙ^βΓε ιΐε- 
εβί, Ιϊΐιί Ι)ΐιιη3ηίιαΐ6ηι ΐιηρίεχιΐυ ηΐ8;0Γεπ] Ιιυπιβ' 
ηίΐιιίί ηυιιη Γ3$ΐ)(:3ΐϊοηί3 ίοιε πιβΓε^^ιΙϋπι (4)υοιΙ 
Οϋαβ ηοη ουιιεοιίιτϋΐ νοκυ ίιι εοηΐηΐΓίιηι ριηβπΐ); 
ηοιι εηίιη ίίιιιρΙι>:< ιΙ^Ιίείοιη 3 ίο, υΐΐ νίϋβί. 3(1- 
η>ί(ΐεΓε((ΐΓ ; Ιϋπιρίυιη βίηιιϊϋηπ Οκί ίηίυη) «ΓΑοί- 
βΐΊΓ, ε]α9<]υο βΓείΜ&λ^εηΙοβ, Ηοεί ηιίιιίιηυι, 3ΐΐ]υΰ 
(Ιυ^πιαία&ϋευΓίΐϋίΐη ιι&^|α^α^ Ι)οειηΒ£ηιιιηΓ«ΓυΒίιΐΗΐ 
εοηίυκίυιιΐ ΒϋΐβιτΓαΐκίβ. ΙΙχε ύκΐΛ &ιιιιΐ ηϋ ΐε Ιιογ- «αύτ» μέι τ4 έχ της του λόγου «αραινέσεω; ήμίν |) ιβηϋϋΐη ; πεβίβΐ ιιιιηε ιιΙ πιβ^Ίβ ί-ρίΓϊΐϋβ β^ηείί «ροσε<ρηται * ύτι^λοΐΐ^ν ό4 χα) Ι: ι βεσμφ του 
Αγίου ΙΙΜύματος τΑ είμημένα έκΐ πλ^ον όχυρώιαι, 
χβΐ 44, τέχνον <)μών, εΙς τλ μή Ανάξιόν τι παΟ.Γν 
τη< σΙ|{ μ4γαλοτ(μου Αριτη,, μηδέ 4ξαμαρτ({ν (ια- 
σφαλίσαβδαι* χα\ λ(>ιιι6ν 4ν Οατρι χα\ ΤΙψ χαΐ 
Αγ1«|» Ονεύματι, ■Λίρ' Λ ήμίν «οΐ^ ταπιινοΙς•ξο.>- 
βίββέβοται βεσμιΐν 4κ\ οωτηρΐ^ ψ"Χή•' ^οΰς Ιν 
χρεί^ τού βισμοΰ χαΟισταμένους, Απαγορεύομίν 
αοι μη^4 μίαν χόλαΟιν 1) τιμωρίαν Ιπαγαγιΐν τφ 
1χ τού Ιερού οίχου τοΟ βίού ληφθέντι, μηί' εΙ; 
«<(ρ4ν τίνος χαχώσεως αύτ&ν χαταατηααι, άλλ' 
•Ιχτιρμών αξιώιαι χ>! συγγνώμης, ώ; άν χαΐ αύ- 
τ^ί εΟροις έχΐ ταΐς βαΐς 4ξχιτηβεσι π<ιθ4μενο« τ6ν 
•^ΐτΐΜν άρχοντα χαι Δεινότη/, ΑλλΑ μή ύργιζ'ίμε- νίηευΐο πιαηίαηιυΓ ε( Ιιι, ΓιΙΙ, ηίΗΙΙ 3>ΙιηίΙ[3ΐ ϊη- 
ύ'ί^ααχη ΐύΛ ΓενοΓΐπΐΙ» νίπυΐα οΐ εοηΐη• ροεε^• 
Ιιιιη ίυ!εί3Γί•; η ΐηηϋβιη ίιι Ρ»(Γε ει ΡϊΙϊο β( 
5|>>ηΐυ ιαηείο, α ςαο ηυΐιί• ΙιιιιιιιΙίϋιι» ιΐ3ΐ3 β«1 
ροΙο(3* Ιίβ3η<ϋ ρΓθρ(«Γ «αΐιηχ βιΐυΐεπι εο« ςαϊ 
νίηευΐί• ΙηϋϊββηΙ, «<:Ι«ηιυ• η« υΙΙβπι ροΕπβαι ακί 
ε*&ΐί[ριΙίοηβιη Ιιοπιίηί ίΙΙί β (βιηρίο Οεί «Γβρίη 
ϊΐΗΐτιιΙΙκ, ηεηυε ΐ£Χ3ΐϊοηβ υΙΙι ουιη ορρΓίιΠϊλ, ϋά 
ννηί3 εΐ ιηίβει-ίεοπίϊι ευιη ρΓχνβιιίϋ , υι 1ρ;ί 
ρτεείΐιυκ Ιυί$ ρΓορίΐίαιη ίανεηία» υιιιηίυηι Οοιηίηυη 
ει Ηεςειη πϋη νι-το ίΓβιυπι ει ΐε ίΙΙΙκ νεΓίνί: ίηετ<•• 
ρ*ηΙειη (\αχ ιηιιιβΓυιιι ρΐεη• βυιΙ^νίι βετνα» ίΙΙο ς•>ί, 
ηιηΙΐΟΓυιι» ϋεΙιίΐοΓυιη «εε^'ρΐι ϋίηΐιβιίοηβ, Ιπ>πιί&<!- 
ΓΪεοΓβ ίη «υυιη ρΓοχιηυιη ίυεΓαΐ. 

2 4ί ΝΐωίΛΙ €Ρ. ΡΛΤηίΑηΟΗ^Β 44 

ν,7, ναι ΐΐροτιΐνοντί βοτ τον; λόγονς έχιΐνου;, ο&( Α των κολλών όφλημΑχΜν τη; λν«ω; οΐχίτη; Λξμ^ 
8«\;, 1τ.(<ι::ρ τφ τςλησϊον £>φ6η λιυμπαΟ)];, σ'^ν λπ•ιλ( Ακοφςναμένο» το» βι«:4τβυ £ιήχον«ν. Ιαηι 8ΐιΐ((ΐοιια4 ο»πι (ΟπιιηϋΓΰϋ <|αθιΙ ροΓ Ιϊ1• 
Ι«Γ!ΐΐ ευηι ΐιι• •3Β«ιίΙαΙο ιιιΐΙιΙ «ηΐ ; ιιαηε ααίβηι 
«ΐαοηίαηι ιιιρβττοιΓκηβ ιΐΜβιηΓϋ η^χοϋί οΐοαβίο 
ιηβ 9Α κτΙΐΜη«1υιη ιηονΗ, ηβο «ΙιηιιΙ (Ιβ«Ι«ΙβΓ!α 
ϊηιΐυΐββα• βΐ ηΜΜβίΐαΐβ ηβ|0ΐϋ «οηιριιΐΐυ», ρπΒ- 
•βκΐβιη ιίϋΐ βρίιΐοΐιηι ^χ•γο : Μ(Ι Μ ρπηνιιΐΐΐι• 
ιΐηηι <1β βιροιίΐίοηβ ητ|οΐΗ ρβΓ ριποβ, ηυο4 »•- 
^•ιηριΐ 9(1 βΜΪβίβικίΗΐη «««το •Ιι•γ1 μ «<Ι υχΜα- 
(τβ(Ι«ιι<Ιυπι ρΓΟ ΙιοιηΐιιίΙιαβ, ςηΐ Ιη Ι£ΐτ• τοτΜΠίηΓ, 
ιρυιΙ Οοηιΐηοιη ηυΐ ίη ϋΟβΠΒ ββΐ (ο ΓοΓIη^(^ι^^υπι 
<>ι ηπιηβηι •0Γΐηοηβιη βκαρβηπι ιίοιιυιη Μ 
ηυηΙ&ΜΒίΐβ 1 ) (ΙβΙιοιηΝ• βηΐχβ οπϋηοπι Ιιι ςυν τίχγφ ή/ιώΓ όρχίΐχισκίΛφ ΒονΛγαρΙάς, 

Κα\ βλ/Λΐς ήμίν Ικιθνμητή; 6ηκρχού9ΐ}( τη; 
«ρ^ τ^ιν 9))ν 6σΐ($τητα {'.& τοΰ γρίφειν «ννομιλίχς, 
ννν ΙιηιίΙ| ΜκΙ «ράγμβτο; Αναγκαίου ύνόθεβι; 
κροβλΟοΰβα κρ^ τ6 γρίφειν έχ(νΐ}σ*ν, &μα μίν 
χα\ τ^ ΙπιΟυμίαν ΐΜρηγορονντε;, χαΐ τψ λναγ• 
χα!φ τοΟ ;:ράγματος βνγχινούμενοι, τ& καρδν βοι 
γράμμα βιαχχράττομκν. Άλλ' Ιχείνο ηρολαβίΐν 2(ή• 
«ι ικρί της χατ^ι μέρος τοΰ πράγματος (ιηγή- 
«ω;, (η, χαταξιωθέντις τψ &γ(φ Ουν.αβτηρίφ πχρ- 
ίηασΟαι χα\ μΕ9•.τ(ύιιν ύχΐρ Ανθρώπων 1« γ|) 
9τρ•φ4μ•νοι «ρύ; τ^ν έν ουρανοί; Διβπότην κατα- 
βταΟένη;, & τή; ¥Γ•(Χή); χα\ ύπίρ λέγον βωριλς «ηηΐΗ» ΜΟλΙίιοϋ εοη5>ΐι1«ηκ; η ηκία ψτο Ιιοπιΐ- Β χα\ φιλοτιμία;, 4-;ε(λομ£ν βυντόνφ λογιβμφ «<)ν ηΐΙΐΜ• «ΟΓυιη ςαχ ί» Οοηιη ρτεηνβΓυηΐ τβη'ΐΜη 
4)ο|κ>«βΊιηυ9, ηυΐΐο ΐΜ^ί• ΗοιηϊηΜίη ΐη ίηνίοβιη ιΐβ- 
ΙΜα «(αιΙϊΐΜβ ϋίΐιΐϋκ «Ιηυβ $νρ« • ρ«Αβαΐ{Ιιι$ 
ηη«ΙΙ«> ροΒΠΜ «ΙορΓη^Η, Ιθ(|ΐι«ηιϋ •ί«|ΗίιΙοαι α<1 
ΙιοιηΚιβ• ηοΙ)ί> «Βΐ βϋυϋίλ ΙηοοαιρληϋίΙίβ «Ι ιαΐίο• 
ιΐ9ΐ>ΐϋ> (ΙβρΓοηΙίο : ςιικΙ βηίΐΒ Ιιοιηο ΐη ]ι«Ηηίη«ιιι 
ρΜΜίιβΤ ηοηηβ ιηηΐΐο ιηΐηα$ βΙ• ςυ» Ιη 0«απι 
<|ΐιοΙί(ϋβ «ΙβΙίηςυυυΐυΓ βΙ ρΓΟ ηαίΐΗΐι •Ι|>Η• ηί- 
ηΐΧΓΐ οηηΐ βΐ <Ι«ρΓβοηΙηΓΤ 8β(Ι ΰα]α« Γβί |Γ«1ϊλ 
ίΙΙβ (ΙίχΊ ? υι ΐυα ρη•»ϊηι> μμιΗμ, ΗνΙ^βΓοπιαι 
|βηΙϊ» ΜοβηΙο• ϋοιιβίϊΐαΐι», «αιη ΙίΙιβτΜίβ ΙίΙ>! « 
βρίΓϋυ ηοϋΐο €οηΜ•$«, ρτίαοίροηι τβΝηιαι, Ά- 
Ιι•€ΐ»»ΙηΗΐιιι ηιβαιη <1ί€0 ΔΙίαβι, οαιη Ιιυη>ηο ηοΓβ 
ΙΒ «Ηςαβαι ίαβΗΐ ΐη4ΐί|(α«ΐν•, ηοΛο ραΙβΤαβ οοΐιοτ- τ4ξιν, έφ' ί,ν κιτέβτημβν ίννοΐΤν. ΚαΙ Ιιη\ τ4 
πρδ; βί6ν άμαρτανίμβνα τοΙς Ανθρώκοις καραι- 
το^μ^6α, ιηλλφ κλέον τά %\ς «λλήλονς ικαί- 
νατα τΔν Ανθρώπων <ιαλύε<ν βπονδΑ{ειν, ΐ(α\ «4; 
ιι»λλΑχκ {«χγομένας ιηρΑ των υπερεχόντων «αρα*- 
τ•7β6αι τιμωρία;, &τι Μ] χαΐ Αβυγχρ(του ήμίν τ^; 
«ρ6; Ανβρώιην; ηα^^αία; ύκαρχούβης, χαΐ •ύλ^ 
Τ«υ ηαραιτήβΜ»;. 11 γΑρ Αν •ίη Ανθρωπος έξη• 
μαρτηχώς «Ις Ανθρωκον, 8 μ)] χατΑ πολύ Ιλαττον 
Αποφαίνεται των πρδ; θε&ν χαθ' ΑχΑβτην Αμαρτα- 
νομένων, Δν οΙ τψ Αγ(φ θυαι«βτηρ(•ρ «αριβτΑμ«νο% 
«ρ<οβ•ις χαΐκαραιτηταΐ χαθεβτήχααι ; ΑιΑ τ( ταύτα 
«Ιπον ; •|να χαΐ ή ^ θεοφιλ4)ς ΑνιΑτης, 1ιρατ(6(ΐν 
λαχοΰβα «οΰ ΒουλγΑρων Ιθνον;, τϋ ((δομένο βοι παρΑ ΙΜ> . ομηΙφ «κΗίρπΒβυΙί• ββογο Ιαοτερ»!» , Ιη- Ο τον Αγίου Πνεύματος π•^^ηα(^ τ6ν τΐ^ν Αρχ4|ν ύμων «ΙϊΐΜΐΙοοβη ΐΑοϋη* ίηΐΓ* (βπηίηο• εοιιΙίηβΓβ, τβΐ 
ροΓια» ΙΐΜίηαηΙίαΐβ νϊηοβτ• , «Ι^υο αΐΐίοηβηι <1«• 
■ρίοβΓβ; 4*>ίΡΡβ ^υί •6*•1 ειιΐνΐβ ΙιοιηίΜί ηιιιΐΐο 
■Μΐίαβ «61 τβηΐαη οοηοβιΙΰΓβ ηυ^ιη ροΒΐι«( ΓβρβΙβΓΟ ; 
ρπΒΜαίαι τβΐΌ ϋβ ςυί ρΓίηόραΐυιη α Οεο «ομ• 

ρβΓΗ•1• 4*Μ> ΰΦ ΙΗ•β>• (ΙΟΓΪΟβΟ• «1 «ΙΐηΪΓ«ΙΗΐθ» 

ΪΜΪΙ ηίΜΓΪοοΓίΙϊα ςυο<1 ϋΙεϊΜβϋΙΙ ροιβΒΰΐβιη Ιια- 
ΙιβηΙβ•, υΙΐ:οιιί η>ίκ^^^ο^^^«Iη ρηίυΙβΓίοΙ. ««χτημένβν, φημ\ «) τ& ήγαηημέννν ημών τέχνον, 
ΐΜίθΑν οΙα τΑ Ανθρώχινα ιερ6ς ΑγανΑχτηα(ν τινο; 
ΙξαχθβΙη, τοΰτο μίν «ατριχω; «χραινων, τοϋτο θλ 
χ«\ Αρχαςατιχως «α^^αιαζόμενο;, Αναθ(βΑβχ|); μέ- 
«ρα βϋέναε της Αγαναχτήνε»;, μβλλον Α τΑ κολλϋ 
νιχ^ν τφ φΟανθρώπιρ τήν ΑγβνΑχτηνιν, χαλ παρορ|ν 
τ1|ντιμωρέαν,ώς«(βότ« δτι παντΙμΙνΑνθρώιηρχατΑ 
πολΟ χρεΐττδν Ιβτι τον λαβείν τιμωρίαν τ6 θοΰναι σνγγνώμην, μΑλιβτα βΐ τοί; ΑρχΙ^ν χα\ Ιζουβίαν είληφ^βι καρΑ ββον, οΟς τοβοΰτον ΑπογαΙνει θανμα- 
βτούς χαΐ τιμίου; τδ βυγγνωμονιχ&ν, δοον, έξουβίαν Ιχοντες χολΑβαι, τ<)ν βνγγνώμην «ρο^χριναν τ^ϊ 
χ'<λΑοεω;. 

ΟιιΐΙιυ» ((ίϋΐί$, «κο, οΐϋαΐίοηβι» ρΓορίβτ ηυααι Άλλ' Ικ(\ ταΰτα ύπεμνήιχμεν, φέρε <ηλώ:ωμ«ν 
β|>ΜοΙ*ιη βχαηνϊπια*, ιιαηε ρΐκΓΑΟϊαιιιυΒ ; Ιιοηο χαΐ τήν ΰπόθεβιν θι* ήν τ6 γρΑμμα θιατυπονται. <ΐυΊ<1«ΐΒ ••! ΜηοίΜΐαιβαι ιΐΜίηιη οουΓυ^Ίΐ £ιχΙβ- 
•Ιαη, ςαΐ, ιιΐ ϋαΐΐ, ηβςαβ ΒυΙκβΓοηη |ΰΐ•ιί• ε», 
οϋςιιβ ΒυΙκλΓοηιηι €υ]α•<|ΐ»ηι οηηοιιραΐυβ Μπτυβ ; 
ιιιιηο «ιιΐβιη ΐαηςιΐΗϊ ρτοίυια» κτνιι* ίηςυί• 
•ίΐΜ : ΙιυΒΓ Χ(Ι Ιαηρίιιη Ββί €ααι €θηίιικΐ•<βΐ, 
««ηβπΜΐΐ ςΗΜίαιη ίη {γμΙβοι ρποάρί* > Ββο ϋοη• 
ιϋΐυΐί, νοΙβΗΐβ• λ ΐ«ΜρΙο «Γϊρβη, ςυΙΐΜ» ηο* 
ίοίιιΗα «ΙΠΰϊβιιΐΐϋυβ (ΙυΓβ«|αβ ίη ιμμ ίην«οϋ> ηο• 
Ιιιίιηυβ αϋ<|υΙθΜ«Γβ, η6(|αο τοϋίαπι α ΐβηρίο 
βιίτχΐιβαιίϊ •ηρρ1ίβί• ιΙαΓΟ ^οηβο ά*\Λ οβΓίίπτιι• 
ιίΦΜ β«ιη ηίΐιϊΐ ιηιΐί α ρηαεί|•β βΜβ ρααηιιη, 
■ ΜΜϋΒΜίηο »Η•Γβ «ΐΜΐυΙβηιηΐ , •Η€8ΐ»ηΐϊΙ)η!ΐ 
-ΊΜ 01111(18 νκΓΐιί• Οβιιυι »ΐι]αβ Μαααη ριορΐϋβίο- ΆνθρωκΑςτις προβ«έφ(υγ< τ^ χαθ' ήμΑ; ΑγιωτΑη) 
'Εχχληο(4^, Δς φηβιν, βδτβ τοΰ Βουλγάρων τυγχΑνων 
γένους, οΙττ«τιν6; των έ ν ΒονλγαρΙ^χρηματίαας «Ικέ- 
της, χαΐ νϋνώς δραπέτης οΐχέτηςέπιζηταύμβνος- τού- 
τον «ρο«φυγ4ντα τφ Ιερφτοϋ θεού ηρί; χΑριν τοΰ 4χ 
ΘμΟ Αρχοντος ^χ«ν ΑποβχΑααι βονλόμινοι τοΰ ναού, 
«Ις ήμεΙς «ολλΑ χαλεκαΐνοννι χα\ οτχληρως προοφερο• 
μένοις «ιιαθήναι οΰχ Ιβουλέμεθα, ο6θΙ βυγχωρείν 
ΑποβπΑααιτοΰ νΟΜ τδν Ιχέτην, Ιω; οΐί, «ληροφορίαν 
παραβχέντες ώς »^θ1ν «είηται δεινών παρΑ τοΰ έχ 
βεοϋ Αρχοντος, τοΰ παναγίου Ιλαβον θυαιαβτηρίου 
«ΟλλΑ χα\ βελ» Ιπιμαρτνρομέννν ημών, χαΐ τδ 
Αγιον Ιλαβτήρην, ώς, ε! χαχβν τι ΑκαντΑοει αύτν, 15 ΕΠίεΤΟΙΈ. 4$ χ«\ μίτ* ίϊ;ν ίΑ ΐοΟ ρίον άπβλλαγή/, ιΐ ΐι; ήμίν 

βκ&ν, χατ3ι τοΰ Ο€ρΐΐΐοί/ τοϋ &γίου (ίνΐΐαΐΐηρίον 
τλ( ίντιύζιις ποιαβΟαι χαν τΐ),' νούτου τιμωρία,-. 
Οαντακ &1 δ^ι^•^ ^3ΐιν ά ύβροτή; ■ ούβδί; γάρ {ιε- 
ρός ή 4 «ί]ν χό)Λ7(ν χαΐ τΙ]ν γιμωρίχν έηεν<γχ3( 
νολμί;α(ϋν, δ«ρ μ<] ί^'η βίδ; τψ 1χ <&ΰ νβοί ληφ- 
Φέηι άνθρ^«φ. 01 μίν γΐρ ικίσχντις ήμ2ς Ιξαγα• 
γι!» ούχ4ν ούχ Αν ιΓτ,ίαν ι16ρ;στ9Ί, διί^ι ^ηδ' 
ούτοι γίνοντνι τιμωροί, ίλλά μάλλον χαριζίμκνοιτφ 
ί» Βίον &ρ/οντι τήν -τοναύτΐ]ν χχ;ι6«Ίι.<οντο βίΜν^Ιιν, 
χα'ι ίξΐ'^ι χχριζ-ίμινοι ώ; φ{λφ ΐυ^ΐϊν ^(άριτο; φιλί• 
χ^(, βλλ' «ϋχ\ 2ιά τής ίχίΐνου βΙ; τ^ν άνΟρωπον 
τιμωρίας 1νο^(θ( χαταχρίι;»; ό^Οήναι. οΓ, τε παρ: 0£•»«ΐϋΓηι, ηυιηϋίυ ίπ ΜτΊ» (Ιο^πηυ», ιιοςυ« ριΗ 
νίΐχ Γιικτηι, »Ι ςυίι ιιοΙ)ί«, οκΊ ίηυΐίΙίΙ)α•, «ΙοΙιιγ ΐηΐβΓ- 
ρβΙΙαΙϊιιιυβ α^ Οϋυιη \οαα, οοηΐη μογΙ βΙιΐΓί} τίο- 
ΐΜοΓβηι 61 ρΓΟ ι-|υ» υΐΐιοΐιϋ ρΓίοοι α•Ι ΙΚ.νιη <]«- 
ΓβΓΓβ ; ρ1«ηκ ηυΐΐΐη ιιιαηΊΓνκΙυβ νίοΙ;ιΐοΓ : ιιοπιο 
βίίΐυίϋϋΐυ «Ιίυ3 ηϊιϊ ςαΙ ραιίϊΐ οι υΙ(ίοιιβιιι ΐουιΐι- 
ΐυβΓβ «υιΐβϋιΐ , ΐ|ΐιο•1 ανβΓίαΐ 1)6\ι» αΐι ϋΙ» ηυϊ α 
ΙίΐηρΙο ίυί( (τΓοριυι; ΐ|ΐιί 8ΐιΐ«ιιι ιιπκ ροΓ:>υ3$(.'ηιη( 
ιΐ6 3ι><^υ^^/)^ο ίΐΐυ, μοιι «μοιιΙ νίυΙ»ΐθΓο$, ΐ[ΐ)ϊ κοο 
ίρ$ίΐΜβι ρ<£ΐι•ι ίη(ΐιΙβΓίη(, 6ϋ«) ροϋυΒ ίη (γϊιϊιπι 
ρπαορΙ& ϊ(ΐίυ»αιρ(ϋ «ΐυιΐίυιη ΓχΐΗΐ>Η«πηΐ β( «Ιί^ιά 
ΙυϋΓΐηΙ ςυί, Ι>*ο ^αΐ'α Οιιΐ)ΐΐ3πι «πιίεο ρΓν&ιίΐα, 
«ιηϊςί ςηΙίΒηι οοη$θ|υΐΓθΐαιΐΓ. ηοη •ιιι••ιη ριΌρι^^ 
ΙΜΧιιβΒ χΙ> (Ο ιΙ«{ ίΙΙύ Ιιοιιιίιιί λιιυιρίϋΐ, ευικίοηιπα- (ΐ9χν ήμ2;• νΛ\ οΙ{ τ6ν ηροΐπ&φευ^^όΐα χώ Οναια- Π Ιί<•η(& Γβί ϋΐτςηΐ €η ΐ)•κΐ(1 μη ϋΐ'ϋι'ρϋΐ'ίιιΙ, «ϋ( βϋοι βιηρίφ λαβ^ντις Ακίστειλαν κρ^; αϋΐύν. 

'£)(Μ ϋ, ι( τί{ Ιστι νο<ρ3 &ιά6χοι; χα'ι -«ρ^υνίκ 
ψυχή; χαΐ ΙνΜΤΚ άνΟρώτΐου ηρ&ς άνΟρώποΐ,-, χαΐ 
«οΟτό ΟΜ γρά^ τψ 6ιο:(μήΐψ 4^μών χαΐ φι/αρέτφ 
«4«νΐ|> «μαιικιΐν, τίχνον ίμ6ν, αύτέν με νόμιζε τοί; 
ο•Ι{ ύρ^ν ΑφΟα/μοΓ;, χαΐ τ6ν &νθρωπον τ{ {μ|^ χε«ρ\ 
4χ τοϋ β««ι»ητ)ρίου 1ξβγαγ•4νΐ» ΐ|^ ββ χίιρ\ ηαρ*- 
«(βεαΟαι. Μηδεί; σι ηαραπεία^, μ)) «αρα«ογ(βτ), 
μήΐκ τ&ν 4ν τψ Αγ(*)» χιτοιχοΰντα ναψ, β; τ^ν (ύρα- 
νΑν χληροΐ χβ\ τ1)ν γην. μήτε τ%ν άχρίϊαν ιού ν»οΟ 
Μ|)ί«, μΐ)ό< τι «ράξης άνια/»ίν ιΙ; τ&ν ηαρ' %μΰ»ν 
Αχτ«ύ («ροΰ ναοΰ ί^ννεγμέΜν χα( σοι «αρακεμφ• 
ϋντ«. Ορομαρτύρομαί βοι μ< ούχίτοϋ θεοΰ ή βίχη 
νυστάζει, άλλΑ κολλψ ραρυτέρβν άκιιτήιιι τήν II- 
»)ν, ^ί άν βύτί»; έιιιβήοβς τψ ταλαχπώρι»• 4νβρώΓαρ 
χα^ τβΟτο 84 τ3 οζ άρχιερωβΟν^ι μή γ•ν<9$Μ ύπ•- 
0Τ•λ1} τ.ροβιιιαίν βΟτφ, ότιμήμεγβ τ6 ανελεΐν, μηίί 
«^ τιμωρεΐβ^αι ' ^οϋτο γλρ χκΐ τον τνχόνΐο;- λ])• 
ηαΐ γάρ χα\ χατακοντιβταλ χα^ ΐ6 λλλο μυρίον 
τΰν χαχούργων γ<νο{, ΐΙ ^νλει δ« χαιΊ &φεΐίχα\ 
Ιμχμ χα: ίρχτοι χβ^ λίοντες, χλ\ τά Αλλα ανήμερα 
ζώα {υνατ^ «1{ τ6 Ανελείν χαΐ λυκεΓν τ6 Ανθρώηι. 
■ΧΜ. 'Αλλ* έχείΛ μίγα «ί»ί *Αΐ)βώ; τδ ιύιργέηιν *φ- 
βί^Μΐ, τ» ψ«χ1]ν υαραϊ^αλεΐσον Ιχανορβώβαββαι ή 
χεχακωμένιιν Ι4ααβ0οι ' Χ»1 τούτου χρ^ κίντα μ4ν 
«^ μή Αγνοονντα ότι κατ' είχύνα τετίμηται τοΰ 
^οΟ φρ«ντ(4α ηοιείσθαι, μόλιντα όΐ τςν« ού μΑ^ον 
4χ ιής κλάοεως, άλλ* χα\ β<λ τού *ρχε«ν τών 6μο- .€ 4{ΐιί »ά «ι1 >1(3η: εοιι(υξ6Γ3ΐ, >ϋ ίΙΙυω ιιιΪΜίίια. 

Ε(υ \'«Γ0, $ί ςυιε «£ΐ ίιιΐ(:1Ι«'εΐυ2ΐί( |Γ*ηδϊΐα« «Ι 
ρΓΧ66ηΐί3 αοίαιίΕ ι-ι }βη•ιι* Ιιοι»ί•Η« «ι1 (ιοοιΙ»•;!!) 
ί«1 »ιΙ ιβ κτί1>ο «εΑΡΓ3ΐ)(Ιο βΐ νΪΓΐΐΜί» »ιη3ηιί ηο&ΐτο 
βΐιο ^^^^ο^υιο, βΐί ηϊ, ηι«ίρ«(ΐιιι ρυΐΑ Ιυίί ««υΐίι 
ΓβΓπβΓΐ: 1ιοιηιιΐ(.ηι ϊΙΙιιηι πΐϊΐιυ ηιο β ΙβιηρΙο οϋα- 
ί'ΐ'ΐιΐβιο ΐΐ ίιι η>4Νΐι» Ιυβι ιΐιηΐβιη. Νβηαο ιβ 
4ΐ«€ΐρΐ3ΐ ιι«ΐ|ΐ•« αΓ|ΐιιι:ΜΐΐΙ< ί;ιΙΐ3ΐ. •ι.•ϋ η«ο ίη 
ΗϋΓ» ΐηιιρίο ςυιιιιηβι.>ιιΐβιιι, ηυϊ ^ιχ^υιη 16ΓΓ3ΐη• 
ςιΐΕ Γυηιμίβΐ, υιτο ΪΗΐιΙίΙνπι Ιΐηιρίί ΜΟΜΊΐοΐβαι, 
ΐιίΙπΙ ςυο(]υβ &αοΙι-{ΐί βιΐιηίκιι ςοιιίΓα «υιιι ςα} 
ΐ ΙηιιμΙυ «ϊΐ «ΜΐιΐΓϋιΐ «1 3(1 1« ηιί>>υϊ ; 3ΐΙι-&|0Τ 
€θίιη α1ιϊι(•ιί« ΟϋΙ νίιιι1κ:ΐ3 ηοιι (Ιοηιιίι.*!, &«ϋ ιηυΙΙ• 
|Γ3«ϊοΓ(:ιυ (:ΐρο»ΐ;ιΙαΙιί( υ]ιίοιι«ιη μ •|υ4ηι ΪΜί«:Ι«ο 
Ιιοιίιΐιιί ίιη(ιϋπ«Γ«ι ; η« βοιβιη ιίπΐι-^ΐ ΐυκκ αΓοΙιΐ- 
ρΓεκΙι>ΐ€Γ>1υ$3«1 ςιιιιι ιϋεοΓβ ΐ)υοϋ ικηιε»! ηη|ΐι«ιη 
<\Μίά Γΐρβη αυΐ ιυρρίίαο «ΓΟεΐΓβ : Τϋ1|;ί βιιΐιη 
β»1 : ΙαίΓΟΜββ ς«ίρρ• ει ρ'ίΓαια 3ΐ<|ΐ•( ίπιιιιιικΓΟΓυιη 
πιιΙβΓβοΐοΓϋηι {οηυ<, *ο, >ί ^ϊι, κ«:ΐ|)«ιιΐι:ΐ, Ιαρΐ, 
ηηί βΐΐϋοηι:• »ΐςιΐϋ ΟΕίβΓχίΐΓχ ΟΰείίΙβΓβ εΐ χΟΙί• 
|£Γβ Ιιοηιϊηβΐ ρολ•υΐι( ; ίΐΐιιϋ τ«γο •>»« ηΐΒςιιυη 
ΜΙ Ιχίΐΐϋϋευιιι μ ο&ΙΓιΙιβΓβ, πιβηίβηι ιυ«ιη <ΙβΜρι>ι& 
ΓκτοΜΓβ, εοΓΓίφίχηςυο «ιιιιιβ ; ηυοιΙ ςυίϋ«•α «κΐ 
ιυ^υ&1]1)«ΐ αοα η6$εϊβιι(ί>&β ϋβϊ ιιηΐΒΐηβ •Ι«εοΓ»ΐΗΐΒ, 
£θΐ'υηι ΒϋΙβι» ρΓΒ$«ηίιη ((υί, ηοη Μίααι ρτορκτ 
ΓΓΜίίοηηπ, Μϋ είρΓορίβΓ ίιαρτηιιιιι ϊη ϋυηκΓνοι 
ιηϋ]θΓί ϋυοοΓβ χυηίριχνοηιί, >4ΐ«ο<|ύβ ηι•|ϊ* (1β- 
Ιιιηΐ ΟοϋϋίΐΟΓ» ρΓχίβΓΓΟ «ϊυιϋϋυιϋιιειπ. ΗυΙυ ιΐία Ι•ύλ«•ν ηλ^οντι 9ΐλοτιμτ,6<ντα«, τ6φέρειν τον ^^'η ΐΜΐι«ι«ια ςυχ »€Γί1)<:Γ<3 ροϋβίιη, ίοϋ ΐ|Ηία 1«ΐ2 ρυη- 

βκννος τήν 4μ•ίωοιν. ϋολϋ εΓχομεν χα\ Ιτερα 

1^γα•φ, Αλλά τούτβ μίν τής οτ^ς άρχιερβτιχτ,ς τ«- 

λ•ιόη)το( ΙχανΓ,ς Λαι^ς χ»\ *Γχοβ«ν τΛ «ρίπβντβ 

ιε«ρα.«εΙν, τούτο β^ χαι τοΰ λόγου φεύγοντος βιΑ τ6 

ΐιΐμιβς -.6 όχλτ,ρί.», τοις ίίρτιμένοι; ίΐρχίοΟΓ.μεν, ΙχεΙ- 

>« μίνο» προβίΛΐ^λίγοντες, ώ^ «αρβαχοι θ*6ς μτ,δέν 

Ιναντίον τής <|μετΙρβς ιιαρ«χλτ.«ι»κ «β^ ""Ιί ίλχίδο; 

γβνϊνθαι- ίνα μητι τ* πνευματιχί-ν ημών τίχνον Α 

1χ •;»ν Α(.χιοΜ ύηίδ'.χο; αιωνίου γίνηται χρίματος, μήτε ο1 «οινωνή.αντες βντψ τή{ |ουλη« χα\ τής 

^|4^*%ΐ χοιν<ι»ν«\ χβ\ τή{ χαταχρίβεως ^ένωνται. ιιΙίοαΙ» ρ«ΓίΰΰΙίο ιιοη ο»Ι ϊα)ρ•Γ ■ΗΒκβη-ηϋιβ «χ 
ΜίρΜ <|ΐικ άβιβηΐ, ει ηΗΐ« ιΐβνΐΐλοιΐ• ΙυΑ£•0Γί• 
(εηιιοιιί* οιυΐΐ&ΐια, Μΐΐ»!•Ίιιΐ ]αυι ιΙίαΜ, 1ΐ0€ ιιοΐυιΐι 
■ϋϋίια : Ριχίι ϋι^ιι* ιιίΙιϊΙ »^^^ϋ^^^ ιιυι*ΐΓ£ βχΐιοπι- 
Ιίοηί «ι «ρ«!Ϊ οοιιΐιαΓίιΐιιι, ιιε βρίηιιι•)!* ηιβυ• ΙίΙϊυ» 
«χ ΟΐΟ ρΓΪιΐϋϋρι, ΡΦΙΙ4: βΐυηιβ Γ•;ν» ΙΙαΙ, Η••ΐ|ΐΐύ 
ρα•η2 ρ:ΐΓΐίείμ«» ιϊμΙ (|υί ε4Ν»ί1ϋ «Ι («ΰΐΟΓυιιι <]<ι• 
(ιΐεΓίιιίΜυκίι. ρ. Συμ^ύιτ άρχοιττί ΒονΛγαρΙας. 
*ΑγρΪ9ομ<ν, τϊχνον ημών, μή νόμιζε μελανί, άλλΑ V. Αά 5$Μ<οΜΐιι ΒΛί^ατίβΒ ψτΙηί\^ιη. 
Ου« ΚΓΐϋΙπυβ, βΐι. ηοΐι ρι*ΐ••Γ0 «ΐΓ»ΐΑ«υ(ο, •€Λ ««!( ^^μών βΑχρν;«ι γεγρά^θαι* εΙ; τούτο γάρ, ώς ηοΜπι Ιιειγη))» κπριαιη : Ίΐι ιηιυΐιιβιιο• οΐΓΐυιιι- 47 

ιηιΐϊ (]ΐΐ3! ρΓΟρΙοΓ ςΓΐ'ίΐΌΐιιΙ»: ΙιΜίϋ ΐιιιίΐΓ.Έ ορίλίοΐβ 
Ιη*£ηίυιι( Ιιογ^'μιπρ. Γϊγγο ιιυΙΓι». Οοιηίιιρ, Οβο« 
ΐιοΗΐβΓ. βΐ ηβ ρϋΓΐηίιίαι ίη ιΐίϋΐιιιι ηοιίΓΧ ΙιιιηϊΙί- 
Ι:)ΐί9 βΐ ίιι<1ίκΐιί(3(ί$ Ι3)ί3 3 (ποΓιβηο ΟεΓΪ «|Ι1Χ Λ 8«• 
ηιΐο ηοιι €ί$ι>3ΐιυιιΐ οϋίοβοι «ι ϊιιΓιηιοι |η υηϊτβηο 
III ϋβ (ΓΓΐϋΟΓΟ ΟιιΐυΓυηι ΓχοΙηοηιιη ηααοΓ». Β«(Ι (]«ι> 
ιΙΐ'Γΐίηαι ιΟΓοίο ηιουδ ΤιαΙ €(ΙΓ ΟηΙίΐ (ίϋί αρτΓΐο 
<^ίεΐΓ6 ί^πι^ιπι ίΙΙϊπι Οι-ο 4ΗΐίΙ)ίΙΐ'Πΐ, |]0ΐιιϊαί1)υϊΐ]υβ 
ιιν(ΓΗηϋ3ηι ? Ναηιίΐΐυιη ςυίρρβ ηοΐιϊί »1 ρΓοϋβη- 
ΐΐΊΐι, κ*ρί«η(ηη, εΐιη&ΐίαηίίΐϊαιυηηςυβ, ςαΙ παυίΐυηα 
ΡϋνίϋΐΙ ιιοΓΐΐΐιΙϊΐιι ΊΙΙιιη 6ΐρ€<Ιίιίοηειη χΐνβικα} 
<Ίιη»ΐίαιιθ3 $ΐ)ΐΓορΐ3ΐη, ρ6]θΓΪ πιοϋο βΐ Οβο ιηι^ϊίΐ 
ίητί» Ιε νιΊΙβ ίΙΙβηι ϋυριτίΓβ ίη «ιιϊαιο κειίϊεα 
Ιι^ιΐΜΐιΐϋπι ηιοΓο ΐ]ΤΓ3ΐιιιοηι»ι ίπνοΐιί εΐ ίίραβΓβ Ιη ΜΟΟΙΑΙ ΟΡ^ ΡΑΤηΐΛΠΟΙΙ.Ε |8 

ύΰ Ιβ ηιιιΙί«ΓΪ- ^ Εοιχι, ηριίσττσαν ήμί» α( ίμαοιίαι ήα^ Γνα 
το'αύτα.' τ:ζρ\ σοϋ άχούνωμιν άγγικίζς, αϊ τ6 ήμέ- 
ΤΕ^ν κ(Ας σ>. γράμμα τ1 βίχρυα Ιξουβιν ύπουρ- 
γοΰντα ι;ρ6ΐ τ);-; γρα^ρήν. ΦιΓναι ημών, Κύριι 4 
Θι6ί ημών, χ»Ί μ1} παραχώρηση; έν ήμίρα.ς τής 
γαπ(«ν6ττ,το; Ι^μών χα\ Αναξίέτητος τοΰ βοΰ Ουβια• 
Φτηρίου τοιαύτα έ\ι«ργτ,θηναι όπ>>τοϋ πονηρού πράγ- 
ματι, & μή δ(αλε<ψ(ΐ πάντα αΙώνα μΐμιτηνς Χ3\ 
Ιπονιι{(ατους τ;αντ\ τ<]^ χέαμφ ποκΝ τού; ιαντα 
πρΑττΐΐν όρμήααντας. ΆλλΑ μίχρι τ(νο: φιύγκ ( 
λόγος χα\ Αναβάλλιτατ τήν πονηρών Αγγ(λ(αν, χαΐ 
βεφ μισηΐ4}ν χα\ άνθρώκοι; &ποτρ{παιαν εμφανώς 
σοι λίγίΐν ; Άνήγγίιλαν *ιμΐΜ, ώ; 6 φρόνιμο;, 6 
αυνιτώτατο;, 6 χριστιανιχώτατοΐ, 4 πολλά μιια- 
χλαυσίμινο; τήν πονηρίν ΙχΕίνην Ιχστρατιίαν ήν ίυίιηίειη, ίιι ΟΓρΙαπυιη <|υί ιιαίΐα ιβ ϊη^υπβ «Γίο- Ο ίποιήσ» χατί Χριστιανών, νΰν πάλιν χι[ρονι Ιχ- ϋίΙ,(]υί Ιο (ΙοΙοΓβ πιίιιΐίΐιβ Ικ$ίι Ιη ίιιΓϊΐιΐυΙηιη Γ(ςοηι ; 
ιιυηυβ ΐ)'Γ3ηηί(Ιί& Γΐΐϊοηβ εοη&ίιΙβΓ»*, (Iυο^ κείΐί- 
εοορυϋ Πϋυιη α ΙιοιηίηβΒςϊι «εείβιΐι: ηυβιιΐΐΐοηίιιι 
ίϋ^Ίι ϋευηα οϋί8ΐ>6 ΐγιβίιΐιίϋειη βΐ Ιιοιιιίιιο ΐιβπιρϋΓ 
ΓλΙοιηΐιϊαπ (^Γβηιιυβ Ι3η<|(ΐΐιιΐ εοιιιηηιιιοί ρβλίοιΤ 
Ν6<] ηβΐ|υο ίΙΙι ίη ιηεπίη ΓβροίΐΐϋΓ), υϋ<]υβ Ρ^ι^^8 
«ΐΓρΙιαηυΓϋΐη ε§ ΓοεοΜϋΙυ» «{αϊ Ιιι]υΓί3$ ΐΐίβιη ευϊ- 
ϋυιΐ({υύ ΟΓρΙίΑίιυ ίΙΙιΟ* οϋίΐ 1 1 εχ(ευΓ3(υΓ«( ΪΦριι- 
ΐιίΐαηι ηοιι ιΐϊιιιίΐΐίΐ, ιιεϋυπι Γϋςί ςυειη ϊρίϋ (ειρίτί 
8υχ ΙιΖΓε«1ίΐ>(ί$ εοη&ιίιυίΙ μηιιείρβιιι βΐ ιίοιηίιΐυιιι, 
(ΜΒΐιίβ ςυ3ΐ >3ηοίνίΐ; αοιυεεοιίιηιαηϊυιη ρ»εΙίοηυιιι 
Ιιι()υί&ΐϊ ηΐίυηοιι (("■''*** <^'' *)"** ^ι' Ιιαρίί- 
κιηυαι •οΰο$$ί$ΐί«, ρ3ΐ ΙΙοιιι^ηοβ ΙηΙϋΓ ϋΐ ΒαΙ|{αΓ0ΐ 
ϊΐΚΟΓνβιιίι, ηεο ρο&ΐβιίοΓυι» ςυ» 3 ΐΡίρ:>ο ίαοΐαβ 
Μηε(ϊ&8ίιιιίι ]υΓ3ΐυειιΙί» ιιιυηίνηιιιΐ εΐ ΓθΙ>θΓ3\χίυυΐ 
)|ΐιί νϊοΐαοηι ρυΓρϋΓ3υι ρι ίοιοπι ραεοοι ιΐουυο 813• 
Ι»ΐ1ίτϋΓΗη(. στρατιί^ χχΐ θεψ μισητοτίρ^ έχιίνην Αποχρύπκιν 
ίπι/ειρ((; , χινήσαι ^Λάμνης χα\ τυραννι- 
χω; ΙπιλβεΤν χατά τοΰ μηβ^ν &&-.χήσαντ<>;, 
χιτί του μτ,βΐν 6λω; λυπήιαντο; νηπ(ο» 
χα\ όργανον , χα\ πχι8<>; ^σιλίω; , οίι* τής 
τυρα^^(&ο; Εννοιαν λαβών, ώς ^ίλ^ρά πβ,οά βιφ 
χα\ Ανθρωποι;. Τις γάρ ούχ ο!6«ν δτι χαΐ θι&ς τν• 
ρχν-'Ιδα μϊμίσηχΐ, χχΐ &νΟρΜποι τ^τν α!ώνα πίντα 
του; τνράννου; ώ; χοινονς άλάττορας ίιαβάλλουβιν; 
'ΛλλΙ γάρ οΟτε ταύτα ιΐς Ιννοιαν 2βον , οΟτι τ^ 
Πατέρα τών έρ-^ανών (νεΟυμήΟης, &ς χα\ τ4<ν χατά 
τού τυχίνΐο; ορφανού Λϊιχίαν (υσχίρα^νιι χα\ β(ι- 
λνιβεΐαι, χαΐ ατιμώρητο» ούχ έ^, μ)] (τι γ* τ{]ν 
χατΛ βααιλίω;, 4ν αυτός χρίμασιν οΓ; έβιχαίκιιι. 
τών οχήκτρων τής αυτού χληρονομίας χατίστησι 
βεσπέτην χα\ χύριον. 'Αλλ' ούΕί τών χοινών συμ- 
^ώ•Λ«ν 4ποιή3ω λόγον, & τΙ|ν βίρ^νην ίξ αρχής, 4γ' α «τ. οΟ τφ βαπτίσματι προσιλτ;λύβατε, Τωμαίοις Ιμισίτιυααν χαΊ Βούλγαροι;* ούβΙ πάλιν τών 6ιυ:έ,'>4>.ν 
(^ τής πρώτη; χαχώ; διαλίλυμίνης ιΐρήνης, ιΐς λναχαινισμόν χαΟιατώντις αΰτί^ν ύι;^ βοΰ αντού γιγ.• 
νημίνα ΰρχοι; φριχτοί; χατησφαλ(σθησ&ν τ( χα\ ώχυρώβηααν. Οαΐιΐ «&1 Ιιοε,ΙίΙί ιηίΤ υ1>1 ο&Ι ιιυηε ιπβι ϋβ Ιβ (Ιο- 
ΠΑΐίο Τ υΐιί ρΓΧοΙΐΓΑ ίϋ3ι)υ)β ιΐβίε ηοιιη• >ιΙ «υτε• 
ίι-Ιϊι >ΐΙυΙοΐ3ΐ Γιιιια, Ιΰ τίϋεΙίοΰΙ, ΙβηςιίΑίιι ι ϋεο 
ρΓίηεΐρειη, Ιχιηυηι, ριυιη, |ιι&(υιι•, ιη«1υη> ΟίΙίΐΜ, 
τεΓίΐ3ΐοπι ιΙΙΙί^βΓβ• ίΓ3υϋί ΙχίΙΙυηι ίηίεΓΓβ ! 0υ«Γ0 
•υΐεαι ιιοη οηιηίϋυ•. ιίίϋβΓου (ΐυβηΐυιη Ι)θυ•ίΙΙλ «Ι^υβ 
(εΐίχ Γ3ΙΙΙ3 ιηο ΓϋοοΓίΙ Ιαι οαυ^β (βαϋκκ, οΙ)1«ΰΐ3Γί, Τ[ τούτο, τίχνον ημών ; Πού μοι τ6 πΐρ\ σ1 χιύ• 
χημα ; 0ού Ιχ«Τνα τ^ί χαλί, βοα ή άγαΟΙ) ηιρ\ αον 
φίρουτα τα(; άχοαΤς ημών φήμη, ώ; ό Ιχ βκοΰ 
λρχΜν, Αγαθός, (φιλόθεο;, ΰίχαιβς, μισοπένηρος, 4ρα• 
ατής άληΟεία;, πολέμιος ψιύδοιις; Κ3\ τ< μή βι; 
χαθΊχαστον λέγιιν, 2βα χ&μ<ζ«υβα ήμίν ή χολή 
1χ((νη χα\ βιςιΔ φήμη έποίΐΐ χαίριιν (πΐ σοΙ, •ύ• |(ΙθΓί3Γί ΐ|ΐιυ<)υΐ! 30 Οΰο ^ι.ι1ι3:> ιυΓΕίπ! (:1 οιηυίιιιιι {> φραΐνιιθαι, αεμνύνεα^αι, εΰχαριατΓαν νεφ Αναφέ- ΙΙΐ^ζεηινί ϋοιιιίιιυηι βΙοΐ'ίΙΐ^'Ί; 1><:υιΐ) ι^υοιΐ Ι»Ι«:ιη 
\ίΓυιιι 0υΙ){3Γυΐ'(ΐπι κεηΐί ςιραΐ οι π*(;βπι (1«:ϋΙ>«£ΐΤ 
ιιΐιϊ ηαηε ί1ΐ3 ρΓομίβΓ ςυχ ηοϋΐϋ χ: ύιΐΐ μιο ΐβ ρΓβεβίϊ 
ΐ;3υι1ϊο βχ&ιιΙΐ3ηϋ ('(Γιιιΐ(]ϋΙ)3Πΐ, ΙιυηιίΙΐί ΙιεβΙ «1 ιιιυΐϊ• 
Ιΐ» 3ΐΐαΓΐ$ ηιίηικΐ«!Γ, ιιε υη<|υ3ΐη ιιιυιη &εηιειι ΒιιΙ- 
ΚλΓΟΓϋΐη ((ϋΐιιί ίηιρβΓΑΠί εβί»3Γ«ι η(Η{υβ ρΓχεΙατχ- 
ΙΜΟΙ ΙυβΓίιιιι ϋοΐίυιη Ιι«Γεϋίΐ3ΐειιι ΐυί ρυιΐυΓί αηιίΐ- 
ΐ^ΓεηΠ υΙ>ί ίΙΙί ριιΙεΙίΓΐ ι.-ΐ ιιιιιαϋίΐο βοιιιινίιβ• Τ 
υιιιΐβ 3υΐβιιι ΙιχεεαιιΙΓλΓί;», Ιη&1ί3, Οϋυιιυε £1 Ιιι;- 
ιηίιιίΐιιιβ 0)1ί1ιίϋ3, ι|ιι3Β οιβ «ΓοΙιεκεβΓΕ εοιιαηΙ, ςιιε 
■ιιίΐιϊ ΙλυΓγυιΐί Γβοίυηΐ ρ3η«ιυ ? ςυί« εΐεΐιίιη, ιιε ιΐί' 
ΐ'>η) ιϋ1ί({ειιι, &ίευΐ ι-ςι>, ΐυβΜΐ νίιΐυίοιη, $ο1 «ιΐιίνίί 
ΐΐ6ΐΜΐβ)ΐ!>, ι>1ΐ3 «Ιο ιβ ιυϋΐΓβι ϋΐ 3ηίιιιυ 
-"" ΐΗ•(ίΐί* ρΐ'ΓίαηιΙκΓΟίϋΓ, ρΐΐν, ^άζειν τόν ιών όλων άρχοντα χαΊ θιόν χβ\ 
Λεσπότην, βτι τοιούτον Ανόρα τφ γένει τών ΒουλγΑ• 
ρων κεφαλήν χα\ Αρχοντα έβωχε ; πού ταύτα, <Γ 6ν 
χα'ι νυχτί χα\ ήμέρ^ Χ'ΐ'Ρ^^ν έπΙ 9ο\ ιύχΑ; άνέ^ρε- 
ρον, «ι χα\ ταπεινό,, ε1 Χ3\ Αχρείο; τού Αγ<ο« θυ- 
σιαστηρίου παραστάτη;, μή έπιλιπείν τό σόν βκίρ• 
μα ποτέ τού Αρχιιν τών Βουλγάρων τού Ιθνου;, μη- 
&1 τής χληρονομίας τών σών χατορθωμάτων τΑ «Α 
έχκεαεΓν τέχνα ; ΙΙού μοι ΙχεΓνα τά χαλά χα\ αεμνΑ 
(ιηγήματα ; π^θεν (Ι ταύτα τΑ εναντία, τά αχν 
θριυπΑ, τΑ μεμιτημένα θεφ χιΐ Ανθρώ-οι;, τΑ (1; 
αίσχύνην Απάγοντα, τΑ ποιούντά μοι Αρτον τΑ εμα 
δάχρυα ; Τις 'ζαρ μή οτι γι, ώ; έγώ τήνσήν φλή- 
σας χ«\ φιλών Αριτήν, ^Α χχ\ Αλλος ({χαια λογι ΚΡΙδΙΌΙ,Ε. ~" ^ • 50 

ζ^μΛίης, *ο.\ χωρλ; χ<>ύ β& φιλιΓν άχουων ταΰΐβ, λ ηοη >υκ•'<^ι:>>ιΐ', ΐιοιι ίιι Ι^ιΐ)Ίΐιίΐ3ΐο<ιι» ϋϋηιιιΙεΓΐΙυΓΤ 4ν« άνι3'<αι. οΰχ δλο; γίνηιι τών ίβκρΰων ; Τ< γΐρ 
Ιιενβυνώηρον Α/θρώη^ςς ; ΤΙ ΕΙ μβλλον Αξιώτιρον 
Ιρη|νιΙ«ββι ^οϋ Κνβρωιτον 1ν Αρ<τΙ) βιανοητλν βντοι. 
ΜΚΐ β«<ματο< Αχιμνήντου τυχόντα, χιΐ οΤον καρά- 
&ΐ(γ]>α μΙ τοί; χβτ' βύτίν χλ\ τβΙς μ«τέπιιτβ γίνιι'ς 
ιΐ« χα\ ρΐο>ί φιλο6<ον γ«νύμ!νον, (ξαίφντι; τοΰ- 
μλν Ιχιααιίν καΐ Αλλοτριωθήνα», 7(ρ&{ 04 τ4 
χ•(^ 84ξ3β9αι τήν μΐΐάπτωιιν ; ΟΓμοι τών έμων 
>•ν}(φορών, της Ιμή; ταλαικωρία;, τών έμών, ώς Ε«ςηϊϋ ιΐΑΠ)ΐ]ΐΐ6 ΙιοηιϊηίΙιυι ιιιαιϊ• (ΙοΙεικΙηΐΗ Τ <|αΐι1 
ιΊςυϊ•Ι«π)η6ΐυ•Ιίςηίιι$(]υιιιι νίΓυιη νίΓΐιιΐί 9•ΙιΙίειυη. 
ηοιηίηβ χκηιο ^ιικίβικοη η βιοιηρΙυΓη ρίκ νίΐΐρ 
ΓΟΧίληβίβ (Ι &04|ΐΐ(;ΐιΐίΙιυ$ ςοιβΓ^ιΐίοηίΙκιβ ^IΤ•'^ιι)ιιι 
Γϋίκββ ϋΐΙ»ϋο α ίιηιΐΜΐΙΐΙυηι ο*»•; ίιι |>γ]ιιχ ΤΕΙινυ Ι 
ο ιηοΜ Μΐ<ΐΜίΐ3ΐβ5 ! η ιη<!0& ηΐ)£Γοη>5 1 ο ιιΐ6ΐ• 
!ηηιΐιη«'η•$, ηΐ νίιΙεΙυΓ, ίηί<]ΐηΙ»(08! ο ϊμ]•••!» ΙιΑ• 
ιηϊΐίϋχ *1> ϊηΚίο «Ιία1)θΙί Ι>οιιί» •βπιρ(Γ ίιιΓι-*Ιϊ ι^Ι 
οηιηίχ ηιοΐΐεηΐΐ* ηΐ Ιιοιηίηίΐ ία ικηηο πΚμ ύβ- 
ΐΓυιΐ9ΐ Ι Ι«ιχ«γ, ίτκΙρΜν αμαρτιών Ι Φιΰ τΐ^; 4κηρ<(α( τοΰ έξ Αρχή; μινανΟρώκου, τοΰ το7{ χαλοΤ; &(\ βΐ3';<Κινοΰιΐ'• 
»β<, τβύ κΑβαν νχΜ'δήν «οιουμένου έττϊ τ4 χ((ρ<<> ^ο'^; ανθρώπους &<:άγΐιν ! 

Έγύ. τ^ιινον έμλν, τ& ν&ν ΙχΔντί] τκ λναμανθά• €ϋΐιι ηυοίίϋίβ ιΐιβςηιηΪΓηοι Μηβυβ Ιαοβ λίκϋνί•• 

\Μ*ν ιίγιΛς ^ρ^νΓ,μα τής ψυ}(ήΐ, χ&\ 8τι μηδίν Ιτ<- Ι) Μΐη, ΙϊΗ ηιί, ϋΐιίηυβ οϊΙιίΙ »1ί«ι<] μ&£ «αηκ ι|ΐ•3ΐΐι 
ρο« ο^τω βοι {ιατκον&άζΐΐχι ώ( τ6 ταραβτήιται τήν (αυηι >πιρ«Γίυ(η ίΓΓορΓβΙιβηβίΙιΊΙο «ι Ιηεοηιαιιΐϊιοΐιιιη *ν ^ΡΧ^ί'* ^χ^τάχριτον χα\ &ν«ΰΟννον, ούχ 4λ(γ»ν 
χλ\ «ρ" ν ιά νΰν λιγίμινα φημι^ίντων, λήρον Ιποι- 
ούμην τονς λόγους, χα\ ίχθροί»; ύ7«λάμ6χνον τή; 
αη; &ρΐττ,{, χα\ βιΐ τούτο ταύτα λογοκοκΤν, ίνα σι 

_|Μ»μΓ,τ6ν καταατήνωσι. χα\ κολλοΖ; Ελιγον, ώς ούβα• 
{χ(ΐ χωράν ή τοιαύτη χατηγορΓα χατά τοΰ Ιχ 
ίά ί^χοντο;. ΈΛίγον γΐρ ώ; &νθρωκο; τιμΔν 
Ιί»βί6ιιαν, Αληβχί^ χαίρων, Κιχαιοβΰνηντιμων, 6•*6• 

||ΐα«α« Αγαθοΰ χχ\ μνήμης Ιφΐίμινος. ούχ Ιν «οτι 
«^ρανν{8<>< Ιπ.Ουμίαν ΐς«». Όγίρτύριννος, τούτων 
μίν «Αντων Ιλλόΐριο; ύχάρχων, ι;<πλτ;ρωμένα; βλ 
ίώκ ίνβ*τίο<ν τήν άθλίαν ψυχήν, ιιρδ; ταύτην Ανα- ΜΓνίΓβ, ηοη ραυοϊχ 3*ιηρΓί<]<^(η ρτχχΜί» η^ΓΓηη- 
ΙίΙιυ$, άϋΙΪΓίιιιη χ$11η)ΐΙ)9ηι «οπιπ» ΜΓΐηοηβ•, ΙιιίιηΙ- 
ϋοκςιιο Ιιιχ τίΓΐιιΙϊί (!0Η ο>ηϊ•Όΐ35>ιη ίιΙ^οςιιβ (βΐίί 
^ί»8βΒ)4η3ηΐ«• υ( Ιβ κρΓϋΙιβιιιίϋίΙβιυ βΙχυοΓΡίΚ; 
3ΐ<|υ«•(| ρΐυτίπποδ ϋίεβίχη ηυιΐ(]υ3πι «ηο Ιι^υ•* 
πκχΐί >ϋν6Γ3υι ρΓΪιιοίρβιη 9 Οβο εοιι&ΐί(ιι((ΐηι ογϊ- 
ιηίηιΙΊοηίίΙϋειιιη ; ϋίεεΙ»ιη &ί(]ϋίιΐ6ΐη νίηιπι ρί€ΐιΙί» 
»Ιυ«ϋθίυηι, νβηίαιί» ιηιιηίβηι. ϊιιΐιίιΐοΕ ευΐΐοκηι, 
1)οηΐ αοηιΐηίβ Γιιηχηυβ ϋυρί<1υιη ηοη ροβιβ ΐ7ΓϊηΒΓ•^ 
<ΐ6ηι ηΙΤΜίΐΓβ : ιιυη βιΓιιιι ΐ^ΐΊΐιηυι βα βιιρίλΐΐοΐο 
οκίΐιϋίΙαΓ, ηίβΐ ηυία αΙ> ίΐϋί ρροΓκυβ Ηΐι•>.ιιυ«, εοιι- 
ΐΓ2πί• καυοίιίαιιΐ Ιιαϋβι ιηεηΐύηι : θ(ΐ)ΐι!!> ίοίΐϊεοί »λίΤ»τ••ι»ΐνΙκιθ«μ{ϊ». ΚαΙγάρηίς τύραννο; χα\^ Τ"""» «• ϊιιΠιΙεΙίί, εΐ ρβΓΟϋι», εΙ ρ€Γ«€Γ&α§, 

. ... . ... ν ., :..:...,... ., „..^Λ : .._ .• τ\..ί _..~_3 λχι«τ«;, χα\ ψ^ύατης, χα\ ηαράνομος, χα\ &διχθ{, 
. »α\ «6 χιφάλαιοντΓ^; κχχ,Ιαζ, μη νομΙ(ι»ν ι'.ναι θιον 
Ίτρ^ναν, μήΟ' ΰχ& της έχι(νο\> χρίβκώ; τι χα'ι ν(ύ- 
αΜΚ τλ λνβρώκινα βιοιχλίαθαι, χα\Αρχά< χαΐ Ιξου- 
βία; <ι«ν<μ<αΟα( το?{ Ανθρώπους, Αλλ& μόνη χι^ά^ 
^ηχ«ν τί) Ιαντού μανί^ χα\ άθιότητ( χα\ Ακονοίχ. 
*Ελ«γον Λ ηρίις τους βΐ βιαδάΧλοντας ώς τνρον- 
%ϋο< έχιθυμίΐς, ίνθρωίΜΐ, Αλαλα υμών <?ΐ] τά χ<1λΐ) 
τΑ Μλια, <λ λαλοΰντα χατΑ τοϋ έμοΟ 6<θφΐλοΰς 
τ4»ν«ν, xατ^ τοΰ €ύ9<βεστάτου, χατά τού κϋοτοτά• 
του, χβτλ τον {■.χβ(οΐι άνομίαν χα\ &δίχ{αν. ΚαΧ 
τούτο ούχ &πλώς, άλλ& προατιθιΐς ταύτα* < Ό κονη- 
ρ^ Ανθρωπος έχ τοΰ ικνηροΰ Οηααυρού της χαρβ(α« 
■χμίΛΆΙα τά «ονηρά' ό άγαΟίς ΑνΑρωπο; 1χ το» ει ίιι]α»ΐυ•, βΐ, φιοά οηιηίαιη ορυΐιιΐ, ΙΚ•ί ριονΙ• 
(ΙβηΙίαιη ηοη >(ηοκίι. ηρηοβ Ιιυηιαιια ι>]ιι• ϊαιρβΓίη 
£1 ϊυιιυ ιαρ αυΐ «1ί5ΐπΙ)υί 'ιηιρεπι ι-ΐ |ΐΓίη£ί|•3ΐιι» 
•Ηϊιη>1, κά ρ»ορΓ«ζ ίηχαηϊχ «ι ίηίυβίίιαίϊ β 5ΐ•«<)Γ • 
«ΙΙχίιηΐυιη εοΐιΐυίι ; ιϋεβίιιη» » Ι βθ{(|ΐιί 1ι^ ηΐυιη• 
οΙαΙιαηΙηΓ ΐχΓ&ηηϊϋιτηι >β(«θΓβ: υϋη»ι» )«ηΊια (ΙβΡβιιΙ 
ρ<Γ0ϋα ΙϊΙιϊλ νΕ£ΐΓ3, 9ϋνιτ$υ( ρίίΐΜίηιιι» ηιΐ'Μΐιι 
Οΐίυηι, >(1νβΓ8υ$ ΙΚο ϋίΙΰΠυιυ, λΐΙνοΓκκβ ΓιΙ^Ιίβ<(ϊ- 
ιηιιιη, «^τβΓίυβ ]ιι&ΐυηι ρβΓνβΓυ «( ^ιι^υ}1α Ιηςικο- 
Ιίυιη ; ιιεςυβ ίΙΙ> Ιΐηΐιιπι, ΐΰϋ Ιινε ιϋϋ«ΐιΐ : • ΗαΙα» 
Ιιοηιο (16 ηΐίΐο ΐΙιβίιΐυΓΟ εοΓϋϊι •υϊ ρΓοΓβΓΐ ηιίΐι : 
Ιιοπυ» τίΓΟ Ηοιηο ιΐβ 1>οηο ΐΙΐοίΐϋΓΟ οοηΐϊχ <υϊ 
ρΓοΓί'Γΐ Ιμ>ιι» ' : » 1)0ΐηΊ»ΐϊ κυ» εοηΟιΙίΙ 01ίυ$ ηιευ$ , 
νβΓΪΙιΙϊ• βηίιη &π>ΑΐοΓ ί&ι ιΐΐ|υβ ιηειιϋιείυπι ΐοΐί& *γ»βοΰ θηί»υροΰτήί χορίΕα; «ροβάλλει τ4 άγαΟά.ι Ο νϊπΐΐϋί β «υι 8«η1β ρεΓΚουΐιι» κιροΙΙίΙ. ΡίιΙβΙίβίί- 

πιυι ηυυςυβ ε&Ι, π>ηιςυ« 9α«1ίο οηιιΐΝ €ΐ >(ΐΙ>]•!ειοκ 
οι»ηΐιηο4ΐβ Ίη ΑιΙβ »(«Γβ ; ]ιιιΐί$ιΊηιυιιι «ΐίαπι εαηι 
«856 υηϊνθΓ5Ϊ ΒΙΟ ρΓοε!Αΐη»ρΐ : ηεπιο οηηυιιη Ίο- 
]α5ΐιιι α]»* ΛαιάΐΐΛ ]υ»1ίιίιπι κΙθΓί>Ι>ίΙ«ΐΓ : ςυο- 
πκηΙο £τβο ΓΓ.ϋεπϋυαι 6ί»βΐ ^ΪΓϋηι «βπΐ>ιίϊ>ηιΐ- 
£ί&»ίιιιυηι, ΗίΙεΙΐί&ίιιιυηι, ]υϋΪΜίιιιυιη, ηυοηυ« %\\ο* 
Οΐίι ιΐοοειιίβηι ίρβυαι τογ1)Ϊ$ ϋ( ίί-Γ<1)0« ίΐϋΐί ηιβιι- 
ιΙλ<«πι, ϊιιϋιίείειη, ίη]υ5ΐίΜίηιυΐιι? ηοποβ βΓυΙ>«»«ι. 
•υ5(ϋΐοι νίΠιιΐβπι ιΐοεεη•. ΐριβ τογο, 1Μ (Γ*1ί« 
ρΓΪηϋβρ», ϊη ιη^ΙίΓκιη τυβΓβ, βί Μΐιε ρ«Μ<ιπ•ηι : 
ςυΐιΐ βιιϊπ» ΙγΓ>ηηί(1ο ρ«)»ιβ ί ιιΐί» Γί$μοηι1βΙ»»ιη ; 
ηοη «>1 ίο, •1)»»», η<ίίη •*', ηβίΐυη» μ» ΙΙΙιιπΒϊιΐίΐ 
(}αϊΐΗΐ< Ιαεοί, οΙκητιγο |ΐ<>ιία» ΰαΙαοικίοΜ «ΠοΙογ. Τ^ έμλν τίχνον άγοθότητι χαίριΐ' αληθινές γάρ, 
ζ•! ψ«ΰΑος ηάτΐ^ (υνάμΐι ίχ τοΰ οίχείου ΙΟνου; 
Μηκι χα\ Αιηλαύνκι * χα\ «(οτέτατο; δέ, ότι πάν- 
τως Αχούω τοΟς ύφ' Ιανι^ν κΐαι τρόποι; ϊν τ{ κί• 
ντ<( ■ (τι Μ χα\ βιχαιότατος, οΟτω κάντϊς χιχρά• 
γααιν • ού^ϊΧς γάρ Λβικος τήν έχϊίνον χαυχήοίται 
μ^ιχτηρίζι^ν (ιχαιοΐύνην. Πώς οΟν ίχί\ λόγον τ6ν 
ΑληΟι^ν Ανθρωηον, τ&ν κιντότατον, τ&ν βιχαιότα- 
Τ9«, τ^ν Αλλου; ταύτα και&£ύοντα, χαΐ λόγοις χα\ 
1(•χ9ίί αώτδν γ(ν<3θ3( ψίύίτην, ί| Απιατον. ή άβιχώ- 
τβϊον ; Οίιχ αΐβχΐίνίήβϊτβί αύτ^ς εαυτόν τους μίν 
ύνι^χΑονς Αρλτ^ν Ιχηαι&(ύων, αύτ6ς Α χ^ρι^' ^Μΰ 
Α,^γκη «αβ«βτάμ£νος ιτρ^ς χαχ(αν κχ\ τότ* μιαρω- )1λΐι1ι. &ΙΙ, ϊβ. 61 ΝΐωίΑΙ εΡ. ΡΑΤΗΙΑΚεΗνΒ Ά 

^άχψιΤΙ-χίρ μιαρύτιρ'ίΊ τνραννί£ο(, ΑτηχρΝων ; Ονχ ίση ταύτα, μΐι γένηται* ο6 ρΟλβν^Α Ι^λιβς 
άντ'ι τοΰ φωτίζιιν τοΰ; ύπ* αϋτοΰ λαμπομένους 9χοτ(ζ(ΐν βιαλοιβορούμινος. 
Ιι« •ΐ8βν€ηΙ)•ιη , ίο εοηΐτΑ κ^οιη οιηηββηυβ Α Οντω; έγώ βιιβχνριφίμην, οϋτω χα\ «ρΙ« βαη• ΐΛίΛτοί ϋίεβίηιη, ΆΜ ηΐ, «|ηοΐί»ουηηιιβ Μπηοηο 
<1β (II* ι^ηηη\ά^$ εηρΐϋίιβΜ «1 ιΐβ 1υ> Ι^ηηη'κΙο 
Μτιηοηβιη ΓχεΙούαιη, ηυηο ιυΐβπι ςυίϋ ιϋ£»ιη ? 
βηηία «ιβηίιη ςαβ ρΗα• ιΐβ Ιβ «ΐηηηβΙΐλΐη, ψι» 
Ιλΐι^»ΐΗΐιη, ηαχ Λά οοηιΐιιβη^ληιΐβιη ΐαιιρ νίτίαΐβη 
■ΙιΙαβίΜΐη, οαιη ηκχίο Ιη εοηΐηηβιη ρ«ηΐΒΐη «6γ• 
Ιυηΐ, ο• ηιΙΙιΙ οίκυραικ, 0ΓυΙ)βΜβη) ίκίυιιΐ, ηβςαβ 
ηβ ]ληι •Ιηαηΐ ίη 6ο« κβρΙκΓβ ΐ|ΐιϋ>ιι• ρη> Ιιι« 
νίΠηίβ ρτΐη• ΰοηΐηάίβοίηιη : ηαΜ Ιιοβ, ΑΠ ιηΙ ? 
ΐ|α{( ιη*ΐΜ άτηαοη, Ιυα %\οτΊτ. ίιινί(1βη•, *ά Ιιοο Ιο 
ίιηρυΐίΐ κΙ ΐ7Γ9ηΗ{ ηοηβη οΙ)(ίιι^κ$ Τ ςυβπι ιηβΐίυβ 
Γβ(ΰΐη λ Οβο οοηβΐίΐαΐυηι, ηο»ιη ίγηηηνα άκΊ ! 
ηηϊ8 ΜΓρεη• •ιΙ ηοί βΐϋ •υΓβ• βίΙιϊΐΑνίι Τ ηο:ιοβ λέα χα\ «άνταζ ΑντΙλιγον, δκβη, νέχνον, Ιμ^ ιηρΙ 
9θΰ τυραννικών 1κι9υμ(αν, «α\ χνρνηϋος 6ιι<βαλ• 
λιν λ^γου;. Νυν (λ τ( «ίη» ; χα\ γάρ ΙχιΙνα ιτίντα, 
δβα κρ^ερον ύκϊρ «οΰ' Ιλιγον, 8βα ληήνουν, δ«• 
ιτρ&; σύβτασιν τής βης <Ηβ*βαιούμηνάρ<τ%«, (Ι«τ& 
Ιναντίον μ( ιηρι{«τηαιν, ίκοφρΑττΕί μικ «λ στόμα, 
χατκοχύν*!, χα\ οΰΚ βλ<χ(ΐν μοι συγχωριΐ κρ^ «&^ 
κρ^ιρον &ντ<λιγον 6π1ρ της αης άρ(τής. Τί τούτο» 
τίχνον έμίν ; ΠοΙοβ πονηρά; <α(μων τΙ) σ]) δόξΐ] φθ«• 
'νήνας •1( τούτο χατίατηβιν, Τνα τνραννίβος βνομιΐ 
χληρονομήστ]; ; Πββφ λμιινον 1χ θιοΰ Αρχοντα 
χ«χληβθα( 1) τύραννον ; Ποίος βφι; ήριΰξατο ιΐς x^ς 
Αχοίς τοΰ Ιμού τέχνου ; Ού ικφρίχαμιν τ1}ν β((«ν ΟβΙ ]α•ΐΗί«ιη Γ6Γυπη{ιΐ3τίιηι»? ιιοηηβ ϋιηυίαιυβ ^ <ιχ>(θβύνΐ)ν ; 06 φοβιρ&ν ποιοΟμ(βα «& Ιρκαγμχ 
Ι•(Γθ€ΪηΙυιη ίαϋβΓβ 6χεθ8ίΐ«ιιΐ68 ηυ»ιη ίη ϋηΐ» νομ(ζκιν κοκΙοΟαι, ήν Α Χριστή ΙπΙ γης Ιμ<γ1λυν« ΐΒ>κα>βο«τ>( ΟΗγΙμιιβ ροΐβιιιί•ιη? τίιΙβ(η« ηιιο 
Ιίητηατ, ΒΙίΓςυο ρπίΓυαιρβη ίη ηχυΐβ ΙιαίΜΐβη• 
ιηυ(?«Ιβναΐίοηβ« ο<ϋΙ Οο••. 60* ςαί &Ι(λ> «ΚοΙίαηΙ 
οοχίΜϋοηο (Ι«]ί€ϊΐ ; ςυοά βί λϋ Ι«ιηριι• βο• βίλιιΐί• 
«ΜβΗ «ηϊΐ, ΙΐΓβτΙ οηιηί» «Ιβιαιικί ; η«ηιο η κ- 
ίρκΜϋςΗίιΙ αοΰίρβη ροΐββΐ ; ρηιύβηλςιιβ ειπη ιί», 
χίΜηιιβ ηο$ΐΓί$ 8βΓηιοηίΙ>α• ορίίπιβ ηο>Ιί |>1αΗιηο• 
ΗΐΰοιιβιΗΐβ ΰοηβίϋλ ίηβυαίβ•, ρβΜίηιβ «νβλΐΐΜ «1 
ραιιΙΚηΐί* «ιμ βίβοΐοβ, Βΐ1>ί<|ηβ ίαιρρυιΙαιίίΒηι 
πιηΙΙηιηβιρΓθΙ>ηΜ6; μ υ1 «ηΐ6(1ίϋ(« οηιίΐίΜΟ, ςυί• 
Η* ρβτνΪΜχ, ηυΐ§ ρΓορηίβ Γυρ'ιϋίΙβιίΙιηι Ιΐ« 6ΐ»^Ι• 
ΙβΙαι βΙ «ϋ 9υ<Ι•ιΊ•οι ρΓθ|ΐβηιιι•, €υϊ βχεηιρία 
ηηη •Ιι ίίΐβ ΐ7ΓΐηΗυβ ςυΐ Ιιοη «( ηυιϋυβ ΙβΠϊηβ ^α(*(Εαν; Όρα, τίχνον (μ&ν, ιηΰ φίρέμιΟα; χοϋ 
^ρμηβαΐ διινοήΟημ<ν; Ηι«Τ τ^ Ικάραιις ύ Α•^;• 
χαταβίλλιι τους Ιπαιρομ<νους τ& δψηλ& Υρον^' 
ματα * «1 χα\ ηρδς 4λ(γον αυγχωριΐ βοχιΤν ΓβταβΦαι, 
ΑΆλ^^ κάλιν &νατρ<π«( α&τά. Οΰ8(\ς <υνατ^ κ«ρ* 
έζυτού τι λα6•1ν- χα\ ψρ^ιμος ων ο'βας χα\ χωρ\ς 
των ήμιτέρων λόγων ώ; ηολλο>, πΐισθέντις άβοϋλως, 
χαχως Αιιήλλαξαν χα\ μ(τΙγνω«αν, χα\ ιηλλλ ττ,ς 
αβουλίας Ιαυτοΐ<ς χατιμ'μψαντο. ΚάΙ Ινα «ίντ« 
ϋβω τ1 «ρολαΜντα, τίς ο&τως φιλένιιχος, χα\ ΑιΑ 
τΐ^ς οΙχ*(ας λκιβυμίας εξαγόμενος, χαΐ πρδς τέλμαν 
Ιτοιμος, 1ν οΑ διβ1αχ«ι Α χ9λς χα\ κρ^ τής 1χΜ( 
Ικιβτλς οΑτοΙς τοΤς βαβιλβίοις τύραννο;, χα\ ννν- βοΠο ίρ*Ι ίη&β(|£ΐ>1 ει ηαί ΙΐΓβνί (ΙίβηΜϋβϋΐΙ ροβιιαι η τομον ε1βκραχΐ•\ς ΑΓχην τ1|ς <νββ«β(9τίτης α&τοΰ {ιηρί«Ι«Ιί• οοτά'ί» βυΐ, €Πΐ(1βΙί(3ΐΪ8 Μ «υιίαοίφ, η«- 
Βΐϊηαη κϋίοβΐ αι>ί<)<|υλΐβ ΛβύρΛη, ρηκίρϋο νβτο 
αη βΐϋβΙΙβα• «Ιοηυη), ηΐβΐ ιΐΜΐιρβΓ βί (ΙβΜΐΓ ? «ϋ 
ΙιΐΜ, ηοιιηβ βΓοΐΜ!$»πια$ ςαο<Ι •ϋΙ> ρ«ΓίιΐΓί« βιρτ«- 
ΐΜΐιηΐββ, ίρβί •ίηυ& ίη]υλΙί βΐ ίιηρϋ ? νΙρίΜιοΜΜ 
■αΐβιη ί<»Γη)ϊ(Ι«η(ΙθΓ•ιη ]αΓ3ίηιβηΐθΓυΒ ςυίιΐ ««ββ 
(ΙΙΰβιηιη Τ ιιοηηβ Οϋβί ηοριΐΐοηβιη Τ ηοηηβ ρίβ(«ιΙ« 
<τ«€α•1ίηιιβη) Τ ιιοηη« ϊρβϊα• εΐΐΓί«ιίαηθΓαπι ρΙι:ηί- 
Ινύίηίβ βτβηίο 1 <)αί 6ηίηι ΓθΓαιί<Ι>ΐΜΐ3 £ΙΐΓίβιί». 
ηοτιηι Π);»Ι«Η• νίοΙανβΓίι, ηηοηοιίο ΟΙΐΓΐβιΙίΐηυ• 
]ιιη τοβ3ΐ)ί(υΓ? 

ββπηοηβιιι ρτηΐηΙιβΓβ βο^ίι ηβ ηίιηίιι• οοηΐϊ• 
Βίβί «ΙοΙοΓ «1 βΓ|α ΐβ «ιηοΓ ΓβΓτϊώι• ηαϊ «1> ΙβΙιΙο ίη 
ηβ ΜΙ ΜΟϋοιυβ «ι ηιιοο ςυοςαβ »ηΙ«ι ; «ι Βίιηυΐ καρδίας (καξ(•ν χα\ τοΰ βράαονς χαΐ τοΰ τόλμημα* 
τας ; *0η ούδιίς λαμ6ίν«ι, χα\ μάλιστα τοιούτον Αιηρ• 
μέγιβ*; δώρημα, Ι&ν μ)) $ αΰτφ Ανωθιν* (Ττα οΑχ 
αίαχυνόμβθα ίαυτοίς βλλονς δτι ψβύβονται τιμΜρού- 
μ«νθ(, αΑτοΙ δλ Αδιχούντ(ς χβ\ «αρίνομα πρΑττον• 
τις; Τ)|ν Ο καρ^βααιν τών γριχτών δρχων «οϋ 
βήβομλν; ούχ Ιβτι ηίοτιως Αρνηβις; ούχ Ιβτιν * Α- 
σεβείας άλλοτρίωβις ; ούχ Ιβτιν αΑτοΰ τοΰ Χριστια- 
νών κληρώματος Ανατροκή ; 'υταν γίρ τα φριχτλ 
τών Χριβτιανών τις (νυβρ(β]ο μυατήρια, «ώς Ιτι 
Χριβηανδ; Ιχείνος χεχλήαεται; 

Αναγκάζομαι Αιιδ της α φ ^ροτΑτης τής ψυχί^ς 
Αδϋνης χα\ τοΰ χερΙ σΙ διαπύρου φίλτρου, β 1ξ Αρ- 
χής *νεφλ<χβη &ν τ^ ίμ% ψυχ|| χα\ Ιτι δλ Αναφλέ- ΙαορΙηλΙυβ ίΐίβ Μ•α$ α α-υύβϋβ ι]«ιηοιιί« ηΐϊΐίι;* Ι^ γεται. μαχρννειν τ&ν λόγον* «Αλιν β 6ιι% της Ιηιη το1οηΐί$ 1>Ι)βΓ«ϋΐ»Γο ηιαϊβΜαΐβιη , ηβ άϊοβτβ 
τβίΒΐ, ουιη ίαοΓβάίΙ)!!! οοιιβίΐίο «ΙηρβΓαϋΐαη» ; ηοη 
Μηιβη ηίβί νοίβΓί ηβΓΓαΐα (\\ΐΛά»η ΙιίχίοΗα υΐ(βΙκ>. 
ΡβτηηίΑ ίιηρβτΐυαι ηοη ί^ηοη• ςυληΚ •ίΐ ροΜ- 
Μ«Ι• , ιίςηο ιΐϊνϊΐϋι ΟοΓβηβ , ηβςυβ Ιβ Γυ{ίΐ βο• «Ι» 
ίηίΐΐο ηοη Γβ$$2«Μ οοηΐτ• Κοαβηοι ΙχΙΙιιιη {βηη ; 
■βύ ςαΐ •ίηο ίοιβηηίδβίοηβ «ιΐνβηυ» Βοημομ *ηη• 
ηοτβΐηηΐ, ρο«(ςιι«π) ΑΓΟύϊυβ, Αοηιβποπιηι κι, 
τίΐλ ίαηοΐυε, η%ηηαι ΤΙιβοιΙοιΐο &Κο «υο, υ-ΐυιη 
•ηαυηιη ίι>ί«ηΐί, ΓτΙΐηηοηΐ, Ιη]υ8(απι «ι ίηΐιιιιηα• 
•η ηΐϊ ΐΜΐΐΗΐη {«ΓΟΓβ €οηΐη ίηιροΗυηι ου]υλ 
ι«ιΐ0Γ€ΐη χΐι((ΐη, ΓΟΓυη ΙιαοΐΜ»• Α«ροαδοχ4^» ταύτης νυμ-^ρβς χαΐ τ!|ς λιιηρείας 
τον «ονηροΰ δαίμονος, 8ς τ^ β|| βούλεται λνμήνααβαι 
μεγαλειΑτητι, Αναχόιπομαι τον λέγειν, θαμβ<η}μ•νος 
ϊκλ τφ ιιαραλόγφ τοΰ Ιγχειρήματος. Όμοκ Ιτικρο»• 
9Λς «αλαιάν τίνα (βτορίαν οιγήβομαι. *Αχού•ι< τήν 
Περοων βαβιλείαν» δαη μλν τ^** δύναμιν. δτη δΐ 
τ^ν ηλούτον, χα\ ώς οΰ δι<λικον Ιξ Αρχ^ς Πίρβαι 
Τωμαίοις ηολεμοϋντες • Αλλ* οζτοι οΙ διηνεχώς τΑ 
δχλα κρΑ; Τωμαίους (καΐροντες, Ικειδί) ΆρχΑδιος 
Α τών 'Ρωμαϊων βαβιλείκ τΑν βίον χαταλιπών'τφ 
«αιδί θεοδ'<β(ψ τριετεΖ βντι χατέλιιη τήν βααιλείαν. 
Αδικος χα\ ΑπΑνδρωπον εΤνα: νομίβαντις βαίιλιίφ ίί ΕΓ15Τ0ί«. 54 

1Τθλ(μ«Ιν, ΙΊ'/ ύ χαΐιχων των όνΟρω'Γνων ηραγμά* Α ^νΐΜ ιιΙ>>ί1)Ίΐΐι.Ι:ιιυ<ι• ιιη|>«Μ'ΐΐιΐ) , ιιιιπ ΜΐΙυτρ λ 1)*!ΐιΐ «θητος, ού μβνον ι&ν ιτόΑΐμον Ιπαυοαν, £ν πρ^( 
Άρχάίιον Ινήργουν. Αλλά χα\ ηρ6{ ιούς Ινταΰθα 
ΐ7|< νυγχλήτου προέχοντα; δ βασιλκυς Απέηιιλι τών 
Πιρβων. Χο9ρ^{ βΐ ην 6 πάντων Οιρβών £κ\ μΐ2(- 
ψννία δ(αβ<'ητο( • Αλλά γΑρ ούτος Ατΐίστίιλι πρ^ 
«Ιι; «ή< βυγκXήτο'^ λογΑδβί, βηλών ώς χα\ ιν» 
«Αίμον χαταΧύιι, χα\ τοΰ νηπίου βαβιλέίυ; «ρο• 
«τήηται, χα\ ιί τ(< ΑντΙρα» χ*.ϊρ«ς πολιμιχάς-τολ• 
Ιΐήηι, Κ2<η] Αμυν!ΐται {υνΑμ•ι, καΐ χωρήφει χα\ ΰ(•8Μηιηΐ ςηοιΙ οιιιη ληαιϋο (ι>Ι>οΙΐλΐιΙ, •βι1 «ΐνικι 
«ιΙ κιιηΐυ* ρΓΟίΓκείοί αιίνίΙ Ρ(!Γΐΐ3Γΐΐιη Π'χ Ι(•(3ΐη« ; 
€Ιιο»το«β «ιιΐβπι «Γϋ Γβχ ΊΙΙβ. οιηηΐιιπι ΓοΓχαπιιιι 
εΓυάβΙΐΜΪηιι• ΙοΜιυ• : ηιΐιίΐ (αιηηι ίρ«6 •«! κ*ι<•- 
(ιιιη Ιγ|•ιο< (]ΐιί (ΙίΜΚΐιΙ ΐΜΐΙυηι ίιιατιηίΙΐί'ΓΟ ι*Ι 
)ηΓ*ηΐυΙ(>Γ«ςΙ ριιΐΓθϋίη•ΐυηιηι οΐιςε, 3γ. ιΙιιιιΙβιπιμ 
ιυον«Γ« •υϋιΊ)ϊΐ, Ιοίϊ• νΪΓΪϋυ» ιυΐ• ιίΙΐιίΓυηι ^υιηςηη 
ρΓορπο εν«Γ€ίΙα ϋηηΐΓίΐ ΙΚαιη «γΙκιιι ΊΐιίΓυιη βΐηιιβ 
οιηη«ιη ουΓλπι οοιίΐΐιιπκ^ιΐϋ Ιη Μ ίηιρ«ιι»Μηιιη ιιι 
^^υ» ενν»α ίυηιίαιπεηΐϋ !η ηΐΑΓβ ι1(]!είαΙ. «Αΐ' β&ΐτ,{ της κ^λςως σϋν τψ οίχιίφ στραχώ, χα\ πΐβαν ακονβήν Οήνιται χι\ Αγώνα ιοί χκ\ τΑ ϋι•^1- 
Χμ ταύτης Ανάστρεψα; ε(; θΐλααΐΐν ίμβαλιΐν. 

*ΑΜΰ((ς ρασιλίϋκ βαρβάρου χα\ βυα^ΐβοΰν φι- ΥίιΙοηβ |)9γΙ•3π (Ι ίιιιρΐί ΓΡςί• ΙιιπιΐΐπίΙιΙΰΐ»• 

ΙκνθρΜκΐαν; Άχούιΐί χρίην διανοίας χατΑ γε τούτο αυιΙί>ι>« πιεηΐΊι Ίη Ιιοϋ β9ΐΐβΐΝ]υιιΙ)νΙΐ)ΐ:η/ιΐιΙΙ)'ίιιπι* 
λχαιοτΑτης ; ΚαΙ γίρ ώ7π<ρ £ (πιτρ{χϋ)ν 4ρφινοΰ |^ δίεηΐ Γηϊιιι (\η\% ιίΓρΙιαηί τα ίιιν;ΐιΙίΐ. ΙμΙγο ρι ηρ• 
«ΒίΑς πρΑγμασι λ|)α«ή; Ιιηι Χ3\ άρηαξ. χα\ οΰχ ΐοΓί*ΐ, ιΐΜ ΐΑπίιιι» ίη]«ιι1Μ : ιΜ ι|ΐιί Γ0£•ιη ΟΓρΙι»- ΑκΙμ; Αβιχο.:, οϋτω χα\ δ τνρατνιΓν ^υληθιΐς 4ρφα• 
ν&ν ρασιλίχ χα\ νήπιον οΰ μδνον Ιργον τνρΑννον 
ι»αΙ, Αλλ Α ΙοατοΟ χα\ &ρκαγος, χα\ πΑ-ηων ΑνΟρώ- 
«Μν βιαιοτΑτον ' όπ:ρ ΙχΕίνο; ό βάρβαρος 9υνιβΊ>ν 
^β\λιν(, 6 μϊ) τ(ιν Χριη^ν χα\ Θι6ν ήμων γινώτχων, 
^οχτΙνΟη Αντί τη< βασιλικής αύχοΰ τιμή; πρ^ (ρ- 
«κγο; χα\ λ]]στοΰ Ατιμίαν Ιαυτ^ν (μ6αλ{Τν, Χί^υη 
%9ίς πρ6; τούτο βκρεθίζουΦίν αύτδν (χα\ γΑρ ήββν 
ιμ\ τίτ« ηολλο\ μιαρο\ χα\ Ιι|(ττα\ (ντΐι)<, ηρ^ τοΟτ» 
«««««ΜΟντ^ς. ώοπιρ χα\ νίν «Ισιν οΙ «ήν σί|ν β«νι« 
β» πρλ.ς ϊοδτο ύπΑγιιν οπουβΑζονται), Αλλ" Ιχ<7νος 
Ιλ«γιν οΟτ« β(χαια ο&τι αυμφίροντα βυμβουλϊϋειν 
•ύτψ ■ τ& [Λ•* γΑρ προαλαβιίν τυχϋν πλοίίτον ή 4υ- ηυπιβΙ ΙηΓΜίυΙυηιορρΓίιηοΓΕ ρΓοροηιίι, ηοη*»ΐΗΐη 
ΐ^ΓλπιιΙ ιηοΓβ •« βΐΓΐΐ, κά «ι ΙαίΓοηί• οΙ ρΓ«(Ι•ΐ(.Η• 
«ΐςυο οπιηίιιηι νϊοΙβιιΐίΜίιηί; ςΐιοΟ Μηιί•η* 1»Ηι»- 
Γυι ΐΠβ ηχ\ ΟΙΐΓΊ«ΐυπ> τΙ Ονιιηι ηοιίΓϋΐη 1ίΓ« 
υββΰίεηιι, βηιϋυίι βείριατη <η ΙιίΓοηίι «Ι ρΓ3Β<!3- 
ΙογΙ• ίηίιιηϊιαι, ρτο η%\ο Ιιοηοκ ίηιιηΙΙίΓΓβ• ϋι 
ςυΐ ιιΐ υ βυηι ειοίιαίι&ηΐ (Ιαηο «ηίπι εηηΐ Βΐίιηι 
ρΙϋι-ΙιηΙ ίοβίοβίί «ι «(π; ΙιΙτοιμι, *ά ϊά «ίη ρπ»- 
τθΓ•ηι«8, ίίοαΐ βι ιηο<]ο $ιιηΐ ηυΙ Ιηαιη ιηιιηαιη •ι1 
Ιιηϋ ρβΓρβΙΙαηΐ) (Ι'κχηι βο» ιίΜ ηοβ ^I1*(1 ηβο υΐιΐίλ 
καιιΙβΓβ : ιΐίοαηυβ (ΙϊνΙΐί•• «υ1 ρο(Μΐ3ΐβια οΙ)Ιίη•!τβ 
ρη$9ΐιι>( ^| ιη-ίΓι Ιιθΐη)η«9, ηοιιι«η νβΓΟ (ΙοΗοϋΐη 
βίΙ>ί ΰθιημ«Γ•ι^,ΐΐυΐ3€ςυί»ίιυη) μτ«*γ«ιι(0 «Ι>]ίε«Γβ ««ντ«{αν 1ατ\ χαΐ τών πονηρών Ανθρώπων, τ6 ίΐ € νΪΓοηιιιι υηίαιη μ( ρΓαϋειιΐΐιιιη β( τΙπιιμμι) οοΙ«α' ίνομα Ινβοξον χτήοααβαι, ή χτηΟ»ν ίιοφυλίξαι χαΐ 
μ)} Απολ<99ΐ, μ(?ν<χν έστ\ φρονίμων χα\ Αρ<τήν τι- 
μώντι,,ν, χα\ μνήμην ΑγαΟήν χβταλιπιΓν τψ β^φ 
σηβο*αζ<ίντων. ΤΙ λέγίΐς; *Αρα χίλώ; ίχίΐ β<», 
«<]ΐνΜ• Ιμ4ν, βι• ΙκιΟνμίαν τυρβννίίο; χείρω γενί- 
•0» Χρΐ()τΐ9ν>»ν Βντα χαΐ τή; έχείνου ί<ίξης χληρο- 
νθ|»(αν ηχ{ζ«ντα, Ανίρ4ς ρΛ(Λάρο\} χα\ Μίον χα\ 
ηνρτολίτρον χαΐ ήλιον χα\ σκλήνην βιονις νομίζον• 
το; ; Κ«ν «ω« οόχ Ιμκνον χαχαίύναι €ΐς γην τ4ν 
•ΰτΜγ^νονντα ί| βλίπον τ^νήλιον; 

Έγώ, τίχνον Ιμ%ν, δπ»ρ ι(λ\ προλαβών «'πον, Ιξ 
Αης 0( φιλήΐαςψνχήΐ, φίλίαντον πνίύματο; χαΟα- 
9^, ύ« χριηιανιχώτατον. ώς βιχαιδτατον, ώ; νννι- ϋοη αΙ(4υβ ουΓαηΐίιιιη υΐ ^υα τΐΐΐΒ 1>οηαιη ίιιηΐι» 
ΓΰΙίηηιιιηΙ. 0υΐ<1 ι1ϊ€*!>7 Ιίϋΐηβ ρυΐοΐιπίιο, ϋΙΙ αιί, 
οΙ) ΐχΓβηηίιΙί» Γυρί•Ιίη>Ίΐι , ρο]θΓβιΐ) Λΐτ\, €ΗΓί)ΐί>- 
ηυ$ ουιη •Ί$ βΐ (ΙΙιπβιί^ιιυΓυπι {Ιογϊχ ρο!ΐΜΐ$Ίοιι«ιη 
<ρ«κι, ΙιοιηΙηβ Ι1>ίΐΓΐ»Γη. •ϊηβ 0«ο, ί(ΐιί• €ΐιΙΐοί«η> 
ει βοίειη Κςοβ Ιυαίί» ιΐ^οιολβ «χΊίΐίπΐ)ηΐβ? Νοηηο 
πκΐϊυι »3«1 ίη (βΓΠΐη Λ^^^*»Λ^^ΐ ΐΐι »«ηΐίςη(«η} 
ςα^ιη βοΐβιη αρΊαη ? Ε(Α, βϋιηϊ. Ιβ, υΐ)ΐ)ΐη ρπίϋίιί, Ιοίο (ΟΓϋβ ϋ'ιΙΪΕΛ• 
ΐΜΐη, ΜηεΟ «ρευηιΐυα) δρίΓΪΙυπι (1ί(<;£Ιίθη«, Ιαυ- 
ςη*ιο εΝηιΐίΐι•ΓΐΜίηι•ιπι. ]οϊΐΊ}ΐίπ)υηι, «λρί«ηΙΙ«Βί ««*τβτβν, ύ; χιτά πάντα Οίοΰ θιρΑ«οντα, χα\ αύτφ |) πιυηι, Ιη ηιηηίϋιι» Οοο ΛίττίοοΙοπ) οί<ιιιβ ρΙΐΓβιΐιϋ 

Α^τχιιν μιλιτώντα μάλιτιΑ γ« χβ\ (ιηΗ ικΟ.λών 

4Λΰωδτι»>\νυχτ\χα\ ήμ/ρίΐο&λήνξΐ; βίοΰβείμινοί 

*«*Ρ ίήί «ροτίρβς «ον χκΑΧριβτιανών ίχττρατιίχ;, 

χ«\ πί« τρδίΕοι; έχιΐνηςτή; Αμαρτία; έαοτδν Ιχχα- 

Οα(ρ«ν νη<ττ:{αι; χαΐ δάχρυίΐ χα\ συντρίψει κβρ- 

({α;. ΆλλΑ γΑρ ταΟτην τ1}ν χαλήν οου προαίρισιν 

μ«νφΑν«ν, χα\ τήν «λλην άρίχ^\ί, όσην «««ζΐ^λβίν δ 

Μχ»;, δλοψύχΜ; Ιφίλησα. Και νΰν δ» τήν αύτί3ν «ρ^ 

«Ι βιασώζων φιλ{α«, χα\ τΐιν άπαίσιον χα\ πονηρΑν 

τβύτην Αχοϋσας ΑγγιλΙβν, ούχ ^«γχιι βιωπήσαι, 

Λλλ* ίοχρϋων χα\ στενάζων τδ γράμμα άπίατιιλα• 

«ρύτ•» μίν («δμινο; τοί βιοΰ τη; 5?\; ϊψαβθαι 

"•ί**»*. «Λ μ«ταντρ<ψ9( βύτήν «ρδ; τ& ιΰάριιτον 

Λ^Λ «»\ αωτήριον, χαΊ βΐ βηχνΰον Αxα7Αxρ^τον Μιιϋίοβυιη; ρΓΧΚΓΠίιιι λόγο α ρΗΐΓίηιί» >υ<Ιί£ΐιι ια 
ηο€ΐ6 90 ()ίο ηοη Γ6($3ΐι(βιη 3ιΙ [>«ιιηι ρκΐΜ ίι>Μ• 
ύοη ρΓορίβΓ ρποΓοη) ϊΙΙχπ Ιιΐϊπι «(ΙνβΓκιιι €Ιιγ>• 
8ΐΐ*ηο• εχρ^θίιίοηκιιι βΐ ηιηηί ιιιο•Ιο, νίκϊΐϋι, Ιιγγ}• 
ηιί• «Ι ίΟΓ&α Μ»%τ\ΐ\η\>ο (θ!ρ!:ιιπι ϋΙο ρ<^«ς3»Α βι- 
ρυΓ{3Γ0 : (|υ3η) χΊβω ϋοηαιτι νοΙιιηΐ3ΐοιη Ιιιοηι 
>1ςαβ €Χΐβτ82 τίηιιΙ«-• ηυβ• οη3ΓΓ9^3ηΐ, Ι« (οΙο 
ϋοΐ'ΐΐβ <1ίΙί(;βΙ>3ηι ; ιιυηε •υΙβηι, ονιη «•ιη«)6ΐη ιτ^ι 
Ιβ ϋίΐοοίοοβπι &ΰΓΤ9Γ(ΐη, βϋοβρίΑ ίοίιοκίο βΐ αιιΐσ 
ϊΙΙο ηυηΐιο, αατα ιιοη ν&ΐυί. κβϋ Οο)! ει ^^πεηλ 
Ιιαο αιΙ 16 $0ΓίρβΙ :. ρτΐιηο ηυίιΐβιη » Οβο ροδίυΐαηι 
ιιι εοΓ ΐυαη ΐ3ΐ»{3ΐ Μ ΰοιίτεΠλί 3ϋ (οηβίΐίηιη &»!>! 
ρΙ«Μΐ)( εΐ βϋΙαίΑΓβ, ςυοϋ Ικ ίΓΓορΓϋΗοΐϋίΙιίΙβιη •Ι 
ίίΐιίοιιιοΰΐυ εΐηοίαΐ ; <1βί:κ1ο υΐ Ιαυ αυτοί »ρ<'ΓΪΑΐ, «5 ΝΙΟΟΙ.ΑΤ €Ρ. ΡΑΤΑΙΛΗΟΗ/Β 56 

»« ςαΙβΙβη ΐΊΙ>ΐ β ΙαηαΙΓιΙυ• βι ΙογΙ)!» βχΜηοΗΙια• Α μ\ άχατάγνίικηον ΟΑημβ • Έιηιτα ϋίκνοίς•* ««ν ρπΜίβΙ •<Ι «υϋίβοιΐ» νβτΐη ιη«α βιιιϋβαίςιιβ Ι•1βιη 
ββή ς.υ>Ιβιη (ρβηηα•, ηο• ροιίιιβ ίιυ(1ΐβηΐ6ΐη ςυ«ιη 
ιη•ΐΜ Ιβίοί ΙιοαιΐηΜ ςυΐ ηο* ϋοΐοη •ΙΒ€ίαΒΐ, «ο 
«|α*ηΐαιη ϊη ίρβΙ• ««1, ιη«8ΐΐ96 ιυκ Γβηι» ηυοϋ ρυΙ- 
εΐΐίυηα «Ι ΐΜηΗη ««( ΐοΙΙηιΐη, Μιΐ η6€ ιυ»ιη νΪΓ• 
ΐυΐβιη ρα(ΙβΓΜίβη(6ΐη, ικςηβ Ιη Ιιοΰ Μ»:α1ο ηβηαβ 
ίιι Γυΐυη Ιβ »Ι«Γηκ ϋΐί ίβεΐβηΐβιη οΙιηΑχίαπι ϊ^ηο- 
ηιΙηΙ» •Ι(|νβ ι]6ΐΐ6ϋοΗ 6( ίη£ΐυεΐ3ΐ)ίΙί ροΒΜβ ςηκ 
ιιΐ8|ηΊ ηοιηίΒί• ΟιΗ$ϋ βΐ Οβΐ €οηΐβιηρΐοΗ1>ιι• ά»- 

ΐΗ!ΐαΓ. 

ΗΙηΙιηβ »α1βιη ηβ{9ΐ>ί$ αιβρι! ΙΙΙία• ιιοιηίηΐ• 
(■οηΐβααρίηιη «$μ ρΐΰΐΟΓΟίη βΐ ]αΓ«ιηβηΐοπιηι €οο- 
ΚΊορΙοΐΝ βΙ εοη$ίΙίαηι Γ»ρίβη<1ί Γβριί ςαο<Ι *<Ι Ιαυο) 
Κ«ηυ« ηηΙΙο ιηοϋο ρτπίηβΐ : βχ οιηοϋιαβ ύΙηΙ*, 
ϋηςηβιη βρϊΓίΐυ.ιΙί( ραΐβΓ, ιηΐηΐιηιι• 1ίθ6(, κηςαιιη 
•.ΊΜπΙοβ Μ Μηοϋ ιΙΐΐΓί* ιηίαΙιΐβΓ, βΐ«! ίαϋίκηα•, 
Ιηηΐ|α&ιη β δρϊΗία 8«ηςΐο ροΐ6•1•1βη ΙίλΙιβη• 1ί• 
βαΐΜΐΙ ρβΜληΐ^ι , ^«""ΐν•!» ρεεηίΟΓηιη ρΗηη> 
Γ^ο, 16 Ιη Ριΐη 61 ΡΠΐο «ι 5ρίη(ιι μμ(ο Ιί^βαο*, 
III, ■! ςυΐιΐ Ι>ιΐυ•ιηΐ)<Η (Ι•ΙυοΓΐι «(, υΐ «ύτεηίΐ ί•ιη», 
ΐ]ΓηιιηΙ<1βη Ιη ηγΙμοι «ΟϊεείΜ, Ιαααι ΙηρβΙιιιη η- 
ΓΓβηο β( 1υ• ρΓορΓΪ» ροΐΜίχΙβ 8ΐβ βοαίβηΐηι, ραοβη 
«ΐυοςυβ ρπΒίβΓίΐΑΐα ιβΓνββ, ιιμ ςαΐ^ςωα ίηηον•Γθ 
««(Ιμ«; βΐίβηβ ςυίρρβ ιβ, •! Ι*1ί« •|βΓβ•, νίηοιιΠι 
8ρΊηΐΗ• ηηεϋ Ιη<1ίηοΙυΙ>ίΙίΙ)υι ρβΓ ΒβουΙαπι μμ 
«.■οηιίτίηιβικίιιιιι εΐ •3ΐιοιθΓυηι «Ιςυβ Ιιηιη•οαΙ>ΐο* 
Γηηι πΐ|•1«Ηοταιη ρβπΐϋίρλίίοοβ »Γΰβη(Ιυιη;9ΕΐοΓηο Β τλ ιϋτα, χα\ ήρ«μ(αν «φ λ«γΐ9μφ παραβχιΐν Ικ τών 
Εξωθ«ν θορύβων χαΐ ταρβχων βιαχονηι τών ήμιτί- 
ρ«ν λ4γ»ν, χαι\ ιαίναι οίον 1λτ[|{ομ(ν γινέαθ», 
χα\ άχοϋηι Ι^μΛς Αντ\ «ων νΟν «ονηρών Μγυν, χ«\ 
ύδύνην μίν ήμίν Ιμκοιηβίνηβν, βλ Μ <β»« Ιφ* λ•υ• 
τοΙς Μξηί μιγάλης ζημιωβΑντων τ1 χαλά κα\ «νμ• 
φέροντα, χαΐ μΙ] αίσχΰνοντα τήν β1]ν Αρα^ήν, μήτ« 
Ιν χψ νϋν αΐννι μήτι Ιν «φ μέλλοντι «οιοΰντβδ.'^ 
ίιχον αΙων(ου άβοξίας χα\ Ατιμίας, χα\ Αιηρηγορή- 
του xολ^<ηω^( Ι) τοΖς Μιτοΰβι τλ μ<γα Κνομα τβΰ 
Χριηοΰ χα\ θ«οΰ ήμων Ιηοφείλιτβι. 

Πάντως Κ ούχ Αμφιβάλλιι; ώς &θ<τηβ(ς Ιβτι ην 
μιγΑλου ονόματος ή των συμφώνων χα\ ιών βρχων 
Αθέτηβις» χα^ «% βουληθήΜΐ ΑρπΑοαι βαβιλι^αν τήν 
χατί μηβέν τφ βφ γέν(ΐ ικροβήχονβαν. Έ«\ «ββι 
τοΙς (Ιρΐ}μ<νο(; χα\ ώ; πατήρ χατλ «νιΰμα, <( χ«\ 
λλάχιατος, χα\ ώ; Ιιριΰς χχΐ τοΰ &γ(ου βυοιαβτηρίο» 
ΐΕαραατάτης, •1 χαΐ ανάξιος, χαΐ λαβών Ιξονβίαν 
παρά τοΰ «χναγίου Πνβύματος βιαμφ 4κοβκλ•(ν 
τοΐις Ιξαμαρτ4νοντας, (( χα\ «άντων Αμαρτωλών 
λγώ πρώτος, β«σμφ ύποβΑλλομίν ν( Ιν Πατρ\ χ>\ 
ΥΙφ χα\ Αγ(φ Πνχύματι, Τνα, ιί τι τοιούτον βιβού- 
ληβαι, χαΐ ώς ή ψήμΐ] «ροέβραμβν, 1π\ τυρβννΚι 
«ρλ; τήν «4λιν βιέγνως, χαταργήση; τ6 δρμημα, 
«α\ «ρ^ τ1]ν οΕχίΙαν Ιξουνίαν ύποστρίψ^ς, χαΐ τήν 
Ιξ Αρχής (Ιρήνην στίρξι^ς, χχ\ μτ,Ιϊν χχινοτομτ,βαι 
τολμήβ^ς ' γινώνχων ώς, κΐ τούτο πρΑξ(ΐς, Αλϋτοις 
βκομο;,- τ&ν πάντα αΙώνα τοΰ παναγ(ου ΟνίΟματο; 
«|ΐιθΐ|αβ μΗο ΐΝΒΐη •μ»Ι)0, ΙμΙϊΟομ» ηβ, ρτο £ ύηοβεβλημένος Ι^ιβ. χα\ των Ι(ρών χαΐ ΑχρΑντων νίΗΗ ρ»Γΐβ, ηοη ΙμιιΙιμ, ηβηιιβ Ιη Ιβίβη ρΓοηιιη- 
ρρΜβιη ίη•2ηί»ιη ιβ οβ|Ιβ£Ϊ•*β. ιιβ<|Ηβ ΐο« «αΙαίΙβ 
« ΗΓΜη •Ι>]β€ίΒΜ, μλΛ ααΐΒββ εοο*Ιιι• {ιηρ«η(1ΐ•*β ίιι 
ΓβνοοηιΙο Ιβ βΙ • ηοιΐο ηιβιιΐί• Ιαχ ίπιρβίο »νη- 
Ιβηάο, ηβ ο1»ηο(ία• ββΓββ νΐιιβαίο βΐ ΐηβιοΓαΐΗΐ! 
ιΙαηοΜϊοηΙ; •αΙβ οιηηίι ϋηβη Ιη(1ΐ|η»ι ηΐλΐιαι 
ιηβΜ »ά βΟΒίυΐΗ ΙβηϋβΓβ ]•ιη ηοη ^Μίααιη, ««Ι 
Οταιη ρΓβοββ ίαοάβηι, άοΛΚ ^υ6Iυηι ]υάϊ€β( ]ιΐ(ϋ- 
οίαη ΙηΐβΓ ΐιηιη ϊη]Μη•ιη «( ΐη]α•ΐβ Ιη•ο>. μυττηρίων Αχοινώνητος. Κα\ «φ αΐωνίφ {Ιήμαη 
μκΑ αού παραοτήΐομαι, έξιλέγχων β•, δτι δβον 
τ& Ιπ' λμοί ο6χ Ισίγηνα, ούϋ πρ6ς τοιαϋτην φ<ρί• 
μινον Ατοπίαν παρεΚον, ού<1 της σής ήμέλησα οω• 
τηρ(ας. Αλλά βπ«υβ|}ν έΟέμην χα\ Αν(ν*γχ(Ιν η χλΧ 
Αποβτρέψαι τοΰ Ααυμψβρου χι νήματος της ψυχής 
σον, χα\ τοΰ 6π4{ιχον γενέσθαι χα\ τοΰ βε«μ•ϋ 
χα\ τον Αλυτου χαταχρίματος. ΙΙρ6 Μ τούτων χα\ 
νΰν τΑς Αναξ(ου; μου χεΤρας οΰ χαταβχΑβω τοΰ ουρανού, (εδμενος τής Οε(ας δυνάμεως, μέχρις Αν (ιχΑβο ΒιχαΙαν χρ(βιν μιταξί» «ης τ• αής έκηρεία; 
χα\ των Α<{χω; Ιπηρεαζομένων. 

\Ι. Αά βιιΐΗάβΗί <Γ• Τψ αύτφ. 

0«« ρπΜ κΗρ•!, 011 ηιϊ , εοηηαβιι ΒοΐΒ•ηο- Κα\ πρ^ρον & ΙγρΑφη, τέχνον έμ(ν, ΰκίρ «οΰ 
ΓΜΐη ΒαΙρΓΟπιηιςυβ αΐΐΙίΙαίΊ* §ηΐί« ηηΐ ιοηρυι : Ο χοιν| «νμφέροντος ΤωμαΙων χα\ Βουλγάρων «1 ςη« ηνηβ μΗΙμ «ά β]υ(ΐΙβηι οοηιΠΠ. •Κΐ»• 
•ΐυύϋ ηΐΐοηβηι ρβηΐηβηΐ; ιηβ •ίςαίιΙβιη ηοη Γηβίΐ 
ΜίΗςαβ ροΐβιΐιϋ ρορηίίιςιιβ βαΜίΐΙι ηοχίυαι β«ββ, 
^^Μ^4Iβ^β βΐ μι»» ι^ΓβΓβ; ςαο4 ηβ ηυΐΐοη 
ιηοτΜ, ηοΒ Μΐβιη ηηΙ& Μηβΐΐ «Ιΐ•Η$ βοη, β(•Ι 
πι4Ί(ηα•, ηΙηΙβίβΓ, Μ(1 ςυΐ» Ιοη|θ ηΙκηΒ νϋιβ 
ιη«« «ρβιΐο ηοη ρ•ι«β ά\ύκ\ βχ 9ηΐΙςαοηιιη ΙιΙμα- 
ήΙ( βΐ Πβ ςη» ποιΙγΙι Iβιηρο^^^αί ΓββΙ» ιαηΐ ηυοΐ 
ιααΐλ ιΙΪΜΜϋ• οτΙβηίαΓ; ηαοηΐΒΐη ί^Ιίατ κίο ^αιη 
ίιιΐΗηΙ» €1 Ι•πιβηι«1>ί1ί« |βηβΗ Ιιυιη»ηο βχ βοηίοη• 
ιΐοιιΙΐΗΐ• βΐ όΐβοοηΐϋ• Ιηβηηι1»•η(, Ιάβο ηυηε κγΙΙμ ; 
άιιηιηι βίβηϊαι ααίνβ μΙ λΐίβηιη βοηίβηϋο, βΐ ηϊΜ 
~- " *ι>ΙΙοηβ« βοηβίΐΐβΐ. νβΙ Ιιίο τβΙ ΠΙβ «Ιαηι- 

*«ηυΐΒ : «ΙηΓίοι λνίβη ιίοιηηβ 3ΐΙ Ιγράφΐ), χαΐ νΰν <1 τΑ γραψ^μενα τής αΟτής ύπάρ• 
χ•ι «ροαιρέοεοκ χα\ οηουβης * εΙΜτες γΑρ άαύμγο• 
ρον ύπάρχειν Ιχατέρ^ Ιξουβί^ χα\ τοΤς ύι^ α{η% 
λαοίς «^ ίιαβταβιάζειν χα\ τϊ Ανειρήνευτον, χαΐ 
αφ^βρα τ)|ν ψυχ4]ν έπΙ τούτο βυνεχ4μενοι, οΰ μάνον 
8τι λειτουργο\ τοΰ Αγ{ου ΟυαιαβτηρΙου, ε1 κι\ «ής 
τοιαύτης Ανάξηι λειτουργίας. Αλλ' βτιχαΐ «φ μαχρψ 
χρ4νφ τ1|ς ταλαίπωρου ζωής ημών, «ΰχ Αλ(γην αυν• 
ελεξάμεθα Ιχ «ε τών Ιβτορημένων τοΙς «αλαιοί,-, 
χα\τών χατΑ τους ημετέρους χαιροί)^ γεγονότων 
μάθηβιν τών βυμβαινάντων Ιν «|| βτάαει χαλεκών. 
ΆλλΑ γΑρ ε1β<$τες τΑ χαταλαμβάνοντα τ* Ανθρώηΐ' 
νον Ιχ φίλονειχίας χαΐ Ιριβος λυπηρΑ χαΐ έπώβυνα 
πράγματα, χα\ νΰν γράφομεν • χαλεπδν γΑρ χλ\ Ινί-ς βϊ ^^^' ΕΡΙ.ΗΤΟΙ.Κ. ""'^-^^' Μ Κ^νβννο; π<ριβΉ)ναι <] νοΟτον ή ίχιΐνον ιΐς Ισχάτην 
[ ^άβην ' χαλζπώτιρον δϊ χαΐ οΤχον πρ^ θΤχον, χα\ 
|«Αιν κρ^ πΰλιν ούτω διαχιΓσβαι • Ιβνος βλ ιτρ&( 
η«•; 9ΐ}ίον«ίχ(ικ (χ<ιν, χαΐ μ^ έθίλιιν χαταλλίτ- 
Μα4•ι, κΛβι^ χαΧιηώχιρο^ ούχ {(πιν Ιμλ ((βά9χ«ιν ; 
ΆλΙΑ «Αί τις (ΐ\>ν(Γ,«ι, μί] ίτί Τ» ή »<ι Ιμφρονε- 
^τη χα\ τιλιωτάτΐ) αύνιβις. Ούχ £χω τι κλ<ον •{- τβηυι {βηΐΒπι ϋοηΐτπΐίολβ » Ιι•1ι«(, νμ νυΐΐ ίο 
ΜπηΙίβπ , ηηιι ιηρηιη ρ$1 ιΙοϋβΓβ ςυιηΐΩ Γυηΐί• 
Βΐίαβ, Λκά ηυί&ςαβ ίηΐ6ΐ)•|!ί|ρ| α ΓοπΙογΙ ιοίιΐϋίββίιηι 
λίςαβ ρβΓΓβεΐίικΐιηα (ϋΐ ρηιάβηΐίι ; ηοη οι ηηοιΙ 
(ΙϊϋΑΐη' «ιηρίίιι• , ηιιί» ρΓΪα» ]ϊΐη ^ίϋΐαη Μΐ, (Ι 
ηοΙ• «υΟΙϋίβη* 6•], <]αίη άΐαη , ΟΙί ηι! , ςιΓι βΐϊοι 
<!(Κ«Μ 61 υΙίΙί(ιΐειη «ι ϋοΓυη «Ι ραΜίη, ηοιίαιη 
ΐ«ΐρ•αιη «(ΙηηοηβΗ. κ(Ιν, δι4τι χα\ ηρ^ιρον κΓρηται, χα\ δτι χα\ χ»ρ^ <οϋ Ιμλ λέγιιν Ιχ*•Λζ ιΤ, τ^χνον έμΑ«« χα\ Ολου; «ιρί 
«οΰ συμφέροντος χαΐ τον χαλοϋ χα\ τής (Ιρήνης (ιβάσχιιν, μ4) Ζχι γι νΐβυτψ κοκίββαι ιιαρα(«<«ιν. 
*Α βλ ιΐς Ρ•υλΙ)ν προήχβη χα\ οΤς βιαχο*Μύμ«νοι Ια ιειίίΐυ ςυίιΙ κϊΐ^ Γαείιιπ) ε( ηυο ϋοηιΙΙΙο *«) Ιβ 

τήν η(Λ; δμίς Ιβτιίλαντο πορείαν ο1 τ^ ήμίτιροιΐ ηίι&ί ΓϋίΓΐηΙ (|υί ηοβίη• ΙίΐΙβΓα• «ΙβΓϋκιιΐ, ίρνί ι»9ί- 
γράμμχ κομίζοντες, 2ιι;γή<ιοντα( μίν χα\ αύτ«\ η6υιιΙ ρΓορΓΪο ογ6 ιΐιιιιε ιιοΧηϋ ΙίΙΐΟΓ• (ΙβιιΐΐΒΐΙ•• 
χβΟκβιν ΚΙοις, Ακαγγελι! Μ βοι χιχ\ τ6 ήμέτιρον ΙιυηΙ : »1 «Γ^ο {ιηοιυΐ»Ι>ίΙΪ» οοηιΙΙϋ ο« ηε€ ν{• «ύ γράμμα, £κ9Τ(, ε( άμεταθίτω; (χκ; τοΰ τον φρονή- 
|ΐ«Τθ;, »α\ μΙ) (παν(λθιΓν 10έλΐ)ς (Ις τΙ)ν ηροτέραν 
τ4(«ν, Ινορχο» άοφάληαν γινέοβαι τοΰ μ^ τοΰ; 
ΒονΙγΑρων Ασύμφορων τι ηρίττειν, χα\ τιλε^νΟαι 
μίν Χϊΐιϊκ (ξ Αρχή? )(*^ ^^ ϊκγόμενον χομβίντον, 
στΙλλενΦαι βΐ χαΐ τά έχ της 'Ρωμαίχης βανιλεΐας 
ώς Ιθος κρ&; αλ ττβλλδμινα μέχρι τής Λιβιλτοϋ, 
ΙχιΤΒ^ν τε βιλ των ύμετίρων Ανθρώπων χομΙζεαΟαι 
ΐτρ^ τήν 9ήν {ξουσ(αν, χ»\ ΑρχεΙοΟαι τούτων οντω 
γινομένων, χα\ μηβίν κλέον ΙπιζητεΓν, μηβΐ τήν τών 
ιβ»λ(χων άνθρώηων ιερ^ οΐ δφιξίν τε χαΐ ηρον> 
ιίν^βιν. Τούτων οΟτω (οζάντων, ΙγρΑψαμεν χβΐ 
ήμεΙς κιραχαλοΰντις χα\ βυβωιιοΰντες ψιίααι^αι 
μλν τής χαταλαμΰανούσης αμφότερα τ& γ<νη, Τω- μιΐβΐίοϋΐη ιηοκπι ΓοϋΓβ,ίαηιηεηΐο ιείΐίεβΐ ιΐδοΚΓβ 
ιΓιΙιίΙ ηι>1ί • Ουΐ£.«ΓΪ$ 6>3ε 9{εη(1ιιπι, ιΊιιβΓβ ΙιχΙμγΙ 
οι • ρΓΐηΰίρίο εοπτεηΐηπι, ιηϊΐΐίςυβ υ»ςυβ •(! «Ιβ- 
τοίΐυπι ηΐΗΒ 6Υ ιηοΓβ 3ΐ> ίιηρεΓΪο Ωοπιβηο λΛ ία ιηϊΐ• 
ΐυηΙαΓ , «ίςαβ ίηϋβ •ιί Ια»ιη ροκαΐίιιη ι ΙαΙ• 
(ΙεΓεΓΓΐ Γοΐιυ* ίϋι 30ΐί* ουιιίεηΐυϊ ££3« ΐ)ίΗίΙ<|«ιβ >η-• 
ρΐίαι ειΐ^βΓ^, νίποι ΜίΙίο«1 Γ<βίο« »Λ 1« ν«ιΓΐΓ« Μ 
9«Ι (υυί ρβ.1β• ρΓονοΙτΊ : βΐ ϊα ««ι, ιοπϋίιηαί ετΙιοΓ- 
Οηίει βΐ •ϋ>ϋβιι1βι αΐ >ν6Γυ> ο:ιΙιηιίΐ>ΐε• (]ΐιη 
υΐηιηςυβ ςβηίειο, ΚοηπαποΓΟίη (ϋοο «Ιςιιβ ΒϋΙ{;>Γ0• 
Γυιη, ιΙΒϋίεοί, βί, ηυοϋ Οβυβ »ν«Γϋ(, ραχ ρΓοΙιίΙκ- 
31ΙΙΓ, υΐ ρΓορπΒ Γιιηχ ρίΓο» εΐ ^ΙογΙχ, αΐ υνιΐΐαι» ϋβ« 
Ιμοοι ηΐυιηηΐίί βΐ νίιυρ«Γ•1ίοιιί Ιηϊ ίηείχΐϊ ηοιηί- 
ιιίι, Μ, οΙ> £3ΐ>ιηίΐι(£ΐ ςυχ υΐπίηςυβ ιβηιβιη μβΙ μ•Ιονς τέ φι^μι χζ\ Βουλγάρους, βνμφορίς, ε1 τ^ι τής ^ Ιηηιυηε, ηιΐβϋίΰΐίοηεί ϊη Ιβ ϋοιι^ΟΓ•! οπιιιίυιη ίη •Ιρήνης, δκερ μ)) βοΐη βε6ς, Ιχιηίών γένηταΐ' φι(* 
«αα6α« Μ χα\ τής ο(χιί«ς τιμής τε χαΐ Μ;ης. χλ\ 
μ^ τφ ^(φ χαταλιπιΐν Α^ορμ^ς ηρ&ς βιιβολήν τι 
χα'. μέμψιντοΰ αοϋ περιβ^ξου ονόματος. μτ)Μ ΑνΟ* 
ων μέλλοννιν ύκοντήναι ονιμφορων τά άμφ^τερι 
ιΜνί), Αρίς έκαφίιοβαι χατά αον ύιΛ τών τκρικι- ίηίΦΠυηα ^ιΐΐιριοηιιη ; ςυζ βιιιιίεο βι «ιΙΐΟΓίοτ 
ΙλοςαιίΒ ρ»ΙβΓ αΐίυιη «Ι οηςυλίη Ι)«ΐ ιηΙιιί*ΐ£Γ, 
Ηε€ΐ ίη()ίβηυ$ , τΙγοπι > !>«> βΙοΓίίΙειίνιη (Ι ϋΐί 
ηΐίοηεπι τεϋϋίΙιίΓυιη , ιΊ ςυίϋ ίηύί^ιιυι» ει ίΙ• 
Ιίιΐί ΜηεΙχ νοίυηΐ^ιί ϋοηΐηηυυι ε^'^^ (ΙορΓεΗεη• 

άΛΤ'ΐΛ. ιη^-ιτων ταΤς σνμφοραΖς. Ταΰτα δυβωκώ , ταντα «αραινώ, χα\ ώς «ατήρ τίχνον, χ«\ ώς 1«ιτουργ6ς, 

■Ι χχΐ Ανάξιος τής βείβς ίίξης παρά θεοϋ σε β«δοξ»ϊμ4νβν, χβ\ μίλλοντα λίγβν ύφίξε•* αύτψ, ■! νι 

ι Α^ζΜνχαΙ ιηρΑ τ& έχείνονι &γιον ΟίΑημα 6φ9ι(ΐ]ς βιαπρ^ξάμινος. Έχι\ Μ ο( κρ^ σί μ<τ3ί τοΰ ημετέρου γράμμα- 
τα; κρ^ερον χαταλαβ^ντες, ύηοβτρέψαντες, Αχήγ- 
γ«ελ3ν κρί^ ήμ^ *^>• ((πάντων ημών Ιν τώ γράμ- 
ματι &ΤΙ ΑδΟνατον χωρ\ς χύβεΐι»; αΙμάτων τήν β)|ν 
1 4ρμ1[ν γκγινήοΑαι, αϋν^ ΑνΟυνέφερε; ώς τοϋτό Γυ>1ςυ•αι ΊΙΙί (|υί ρηυβ »ι1 1« ίτΦΓυηΐ ηοβίΓΜ «Ιβ- 
ΙεΓεηΐε» ΙίΚεπι τβτβηι, ΓεΟΐΙεΓΪηΙ, εααι (1ίιβΓίιηυ< 
ηθ8 ίη ηθ6ΐΓίι ΙίΙΙβΓΐ* ίιη|>θκδίύίΙβ ε»Μ βίηο Μη^υϊ• 
ηΊι βΙΤυβίυηβ Ιυυιη Ιιιιρϋΐυιιι ίαϊλΜ ίΐϋΐΗΠΐ, Ιβ γ«• 
ηυηιϊΐΜβ οο> όϊζΊϊΜ ειιιη 6>η{<ιϊυί8 είΤυβίυηϋ 5;βμ4ν, $τι μετά τΙ^ς τών αίμΑτων χύοεως &υνΓ,Οή(η;ι ^ 1« ρο&ιε ΐυυοη ιιηρΙεΓε ουιι&ϊΐιυηι, Ιυηε ιηυΐιυοι έιητεϋβιι τ6 Ιχιχείρημα, μχγάλω; μίν Ιξεπλάγη- 
μεν, μεγΑλως βΙ ήνιΑΟημεν έχ\ τοί; τοιούτοις ^ή• 
μΛ9ΐ, χ>1 ΙΟαϋμανα ε[ γε Αληθήλέγουβιν, Αλλά μή τ^ 
ϋ•* Ι«Ί ψινβος χα\ ΑνΑκλαιμα τής τών είιι^ΐι*ν 
«ροαιρέττως. Ηώς μίν ΙνεΟυμ^,Οης τοιοϋτον; κώς 
1^ /Ιημβ «ροαήνιγχϊς ; ΉμεΙ; γάρ, πρ^ς τΑς 
3.ΐ)ΐψΦρ^ς Α«οαχοηήβαντες , όο'αι χαταλαμβΑνουβς 
'.ο;»; μαχόμενους χα\ 9ΤΧ9>^ζοντ3ς, Ιφτ,μεν ώ; α(ι>- 
>*τν« μή ο'^%^ αίμα'β χυθήναι «ης αή; Ιξορμήφτως 
νΐ'ΜΐιΙνης, Χλ\ ^ής φ^λονχιχΕας χρατούνης. Οντοι δί 
«ι^χ «Κα, ε{((]άφ' Ιαυτών, «(τε τής οής ΑχοΟοαντες 
γί*»ί»ΐ|;, ΑικφΟέγξϊντο λόγον, δν ού;^ ότι γ« ήμεΓς 
ηρε96ντ«ι&ντ&; Χ3\ Αρχιερείς, εΐ χα\ Ανάξιο-., άλλ' 
«ύβ* λν πχΐς φ92>^ξ«94αι ^ληθιίτ). Τις γΑρ ΐύχ οΙ)8ΐυρυί, ηιυΐιιςυβ ηιΟΒϊΙίιία ιαιη «ΙίΜΐιιβ οΐι ϊΙΙα 
ν6Γΐ>3, λίςυβ %ραά ηιείρ4υιη ΐηηιιίΓεΙίλΐη ιιίΓυηι 
Τ(•Γα (ΙΐεβΓβηΐ &η οπ)ΐιί> ιιιειιϋαεί» εΜοηΐ αε 
ηΐΓπηΙίιιη) ΗςΙίοιιβ• ι^ΜΟίηοϋο ιαΓι» «χεοκίΐ»»!! / 
ηιιοιιιοιίο ϊΙΙα «βρίη ρηΧυΙίΐιΐί Τ ηο• &ίς)ΐίϋνι•ι 
οοΗΪιΙβηΐίβ οΙαηΪΜϋϋυ• ςοκ ριιβιαηΙΜ Η <1ϊ»• 
ΜηΐίηιΙββ *ρρΓεΙιβικ1ιιηΙ . $υιιιιιι ίΐ* ΙηεαΙΙ Ίι»• 
ροΜΪ^ίΙβ ει>β ηπ|ΐιϊιι«πι ηηη ίαηϋί. Ιβ ίιηρβίιιΐΝ 
Γιαβηιβ ΙμΙΙΟ'Ιιιο νί^οηΐβ; ίΙΙϊ >ιιΐΐ!ΐιι, ΠΜείο ι^υο- 
ηιοιίο »ίνβ ει ΚΓίρΐίβ, ιϊνϋ ςυοιιίαιη ιβ ιίίεεηΐϋΐΝ 
»αι)ίει-ί•ιΙ, νετΙ» ρΓοίυΙεΓυηι ΐ|υ«, ηβϋιιιη πμ ()ιιΙ 
»οι« «υπιυ» εΐ ίΓεΙιϊρΓΜίγίεή, Ιίεεί ΐηϋί^ιί, ηοηιι^ 
ριιβΓ νοΙΙοΙ οιιιί&ί»»6 ; ςυί$£ΐιίιη ί^ηοΓαΐ, πυ Ίηΐιτ 
Π'ΐΟίΐΙΐΐη οχοΓΐ». \υΙη«Γ& «εηηϊ 4ΐ<ιιι« ς««ΐ€$? Νυ:ε Νΐαοΐ^ΑΙ ΟΡ. ΡΛΤ11ΙΑΚεΗ.ΐ βο 

ΜΟραιιι «ΐΙΙηκβΓβ Α θΐΒ(ν βη» «ηΑ9ν»ς Αναμιτχξΰ τι<Αΐν γ«νομΙνΐ|« , ΑνΑγκη χα\ ιΑηγΑς ΑχολουΟήβαι ιη\ φ4νους;ΟΑ 
«ένη»; βΐ Ανάγκη χα\ τοΰ οχο^ο3 τυχιΐν ΙχκΤνον, 
ίϊ" 8ν χ>Χ(νημένος χ\ς αΓτιο; ύκηρξι νής των αΐμά- 
«βν ΙχχύΜωζ. Ή «ύχ 6ρ^ς χο\»ς χα0' ΙχΑοτην 
γινόμενους ιιβλέμους; ΈχηραηΟονΐαι μίν γάρ 
οϋτοι 1ιη0υμ«ϋντ*« «Α ΐ»ν «ολιμίων προ<η»ήβ<α4α•' 
Ανηκιξέρχονται {* Ιχ«?νο( ύιι6 τή( Γση( λτιιθυμίας 
«ον τ& ιΔν «ολιμίνν λββιΤν, χα\ βυμ4α(νουη μλν 
κΜΐ) ιηρ* ΙχατΙροκ, οΤ• ««μβαΐνουην, ού κάν«ω{ λΐιΐβιη !)ΐηΐ)ΐηα ηοΓ^ικ ««Ι . 

ρτορίοΓ (|ΐιβιη ΜΒ(υίηΙ« «βαβίοηΐ• ηοΜ ΓυΚ «Η• 

^ηΙ• ; ηυηηβ νϊι1ΰ< ΜΙ• ηαοΐυΐβ κηΐ> ? Ιβϋ <ιαΙ>Ιβη 

ϊηίνΜο βιβΓοΐΙυ ηβ»η( αΐ Ιιοιίίοιη η» ο5ιίηβ>ηΙ : 

ϋΰ νβΓΟ •ιΙτοΓ*<ι• ν«ηΙιιηΙ ενηι »ΐ|α>ϋ €αρίι)ίΙ»Ιβ 

κπιΐΒ Ιιοιίΐυιη ροϋβοϋί : ηι>1ι «αΐύηι ηα» •0€ί(ΙαΒΐ 

«(τϊ•ηαβ ΜΐΙιΙιηΐ ; υΐτΐιηαβ «ιιΐβη ίιιοιι •αεΜ«ΙαιιΙ 

βαηΐιιο κ• »β€υο(Ιι>ιη •ρ6ηι, Μϋ ΠΙί ςυ'ιϋοπι ίιΐ- 

ΙυΜΟΓ Η βρ« €«ι1αηΐ, ί•ΐ! τβΓο ρΐβοαιη ίοΓββα ΓβΙ- 

ΜΜ «ι βζΐΐίαια ίηοΗΐΤΗΐΗ. 

<Ι ΧΛ%* 4λκ(βα( ΑμφοτΙροι; Ιχβαίν» γ& κρΑγμαια, ά]ϋΐ* οΙ μίν 4φ«ύβ9ηβαν χβλ βι^ηβον των ΙλπΙβων, 

«βΙ( βέ τυχ^ 9νν4«(α« ΐΜνηλ1|ς βλιΟρος χαΐ &ιηί*λ*(α. 

ν«Ηι« ΙκΙΙαΓ ΐΜΜίη αβ Μ, βϋ, ιΐ(ΙυΙΙ«κ• ; η«α Μ)| ο&ν τίν ήμέτιρον Χάγη μήτβ β!«, τ<χνον ήμΔν» 
^νΙκίΜΐη *Λ ΙΗΟΙ μην• μ (ΙβΙοτ^ηΜί• βχ1»ΐίαι«{ ίκι^ρίΑζ^ς, μήτ« τις βλλος, ιφ^ τ6 οΙχιΤον αΰτ6ν 
ηοι (ΙΪΜηι ςα» ιμιμ Β€ΐαΜ, ιι«)ΐιβ ο>|ίΐ3τίιηΜ, ^ βιαστρέφων βούλημα, ύηβίΜιμβανΙτΜ λέγβιν 1[μΛς θ 
ΜςοβιΜιΙαιαι, ηυβ ρΓΜβηίαΐ ΜΜΟΐΙίοβκΐΒβηαβ μήτ« ?9μ•ν, μήτ• «Ηνοήθημβν, μήτ• (Ιρήχαμ«ν• 
•Ι ηΐΜΓτΙηιο ΜηΜί ΙλίΝΜΠΓβΙ; «Ι ]3ΐη ιΚιΙηιυ), 
ομΗο άοΐοη ρ«Γ€αΙ$α• ιυη οΙ> ΙοήΜΐιΐΙυαι τηιί- 
Ιβ^ιΐΜώη ; βΙ αϋΜη τ•βϋοςιι«αΐί> ΐιηΐιιη βΜβΐ ' 
4ΐΜΐιιη ϋΐΗ<Ι, ηοη «υΐβιιι ΜβΓπο /ΐΜϋβΙο οΙμιοχΙοπι; 
λΙ μΙοι οϋνΜΐΐΗ τβΓίΜίαι «ηΐβ ΟΙιτΙβι! (Η1ιιη>1 Ιιτβ- 
ρηΙι^ηιΙΙιϋβ ηοη <ΗΙ, ηαιηιο ηι^ΐβ 1•ϋα>ιηΐΝΐί 
οιίααιηΐ• 1 81 νβτο ΐ|α1 «ϋιβπιηΐ • «ιο οοτΛ Ι•1ΐ• 
ρπΜαΙ«»βιιΐ, ηοΒ. Ο» βμ •αϋβΗηΐ , ΚοβΙ ΐΗ•ΐβ (11- 

€1ΒΒΙ ; ΜΗΜΙ ■ίηβίΐίΜΙ ΙΟίρβΓΓβΟΐΟ βΐ θΙ>ΜΗΓΟ, νβ- 

Η•ίαιυβ βΒΐ βηοη ρΙϋΒ* βΐ ΐΒίροτίβοΐβ μ^Λμομ 
ΜΜ Μ ιΙΐεβιιιΙ»; »Ι νβτο Ιββ ΜρίβΒϋΜΐη» μ νβΜβ 
ΙμβομΙ»!!• ιη>]Μΐ>ιΙ• μι ΓοβΙοβ, ηοΙ)Ι• ρνο»! Οβη» 
ΐΜΜβτ «ι* ΰΐΙυιιιαΙ• ϋΐΜηΙ, ΐΙΜ λΐιΐβαι %ϋ ΐΜΒί^ηυ• μβλλονΑ ϊ μιιΒ* 1ν ^ηρός %*ς <ίκοι, μή βνβτνχων 
Ιβχίτην βυβτυχίβ» *1ς φρίνβς. Ό; οδν ιιροΙφημ€ν, 
βψϋρΛ τ4|ν φυχ1|ν έκλήγημκν ΙιΑ τ3 τοιαύτ^ι των 
βΙιββντ«•ν ματαηλβγίφ* »α\ «η» μόνον ^,ντλ ιΙ• 
ρημένον ματαιολογία, Αλλ& μΙ) χ«\ (^κΜιχον χρέ- 
ματοςαίΜνΙου Ι ΕΙ γ&ρ λΑγος Αργ^ ούχ ΑνινΟννο; 
«βρί τφβήματι το3 Χριβτοΰ, «4βφ μάλλον τοιαύτη 
βνχοφαντία ; *Αλλ* «Ι μΙν οΐ κ^ς ήμΑς ιΐιν^ντβς Ιχ 
τ1^ Ιαντω» χαρβίας τοϋτο ήρβύξαντο, ού τοβοΰτον 
λΐΗηΰην, <1 χα\ λνκηρδν τδ^ηΟΙν.. Διότι, φρονήμα• 
%ος Ατ(λοδ« κβΛ ΙβφολμΙνο» τνγχΑνοντος, ι(χ&( χαΐ 
Ατιλή χα\ ΙβφολμΙνα χαΐ 8ιανο(Ι«0αι χαΐ φΟέγγ'* 
βθ•ι* *Ι ΒΙ τΐ|( βη( λβτι αύνβαιν φίλούοης χα\ •ΙΜΜ,βΙ βχΐήΐβ, (ΪΗ (|>ιη«« οοιίΜΓβ, •1»1α«τβα μιγαλοτίμου Ιξο»)βΙβς τ6 γέννημα, ήμων μΙν 4 

β«λ; ήμων φΐίναιτ» χαΐ ^δβαιτο Ακ6 συχοφαντίας, 
βοΐ 81 γένοιτο •ΰμ(νή( νϋν τ• χα\ μβτέπιιτα, «α\ 
ίιίΛς Ιχλίνα χα\ φροΜίν «αϊ λογ(ζιβ8αι χα\ «ρΑ«> 
τ«ιν, & χαΐ &ν6ρωιι(νΐ]« μέμψιως 4χτ6« 8((ξβι, χβλ 
«φ αίΜνΙιρ χριτξ Αχατάχριτον ««ρα»τήη!. 
Ζ'. Τφ αύτφ^ 
Έΐ{λήγημ<ν τΙ)νχαρ<(αν«λΐ}γ1)νδξνηΑτην, τέχνον 
μου «ολυέραατον, ύη6 8»ινη( Αγγιλίις, χα\ τοΰτο 
μλν ^ιΛρ σοδ χα\ της βης 6^ης. τοΰτο 8έ χα^ ύχέρ 
ήμων έγράψαμιν & προβγράψαμιν χινούμβνοι πα• 
τριχως, »α\ ννν μΙν παραχαλοΰντις, νϋν βλ Ινιτι* 
μωντις οΤα τΑ ιητριχΑ «πλάγχνα Οα/1^5ντζ χαΐ 
•νγχινούμινα οΙ8( κρ^ς τ& τέχνα ιηι•Ζν. Όστε, αΙ 
Ινέτνχβς τοΙς «ρολαβοΟβι γρΑμμανι, τίχνον ήμων» βΙ »|Νβ 4Μ« Ιβ »5 &0ΒΐΐΒΒαι ηρκίΜΒίΙοιιί^• 
«χΙημβι βΐ Ιβ κΜηο ]Μ(1ίοί» ΙηιΙβπιη»ΐυαι μτ- 
νβΒί. VII. Αά «ΝΜ(Ι«Μ. 

Ρ1•8« βΓαΜίΜίιη* Ια «οηΐβ •αικί>11 •ΗηΐΗ•, 
βΙΙ ΝΐΙ (1ίΙβ€ΐΙ«$Ιηιβ, Γυη««Ιθ ϋΐο αυικίο. βΙ ΜηυΙ Ιαΐ 
|ηΙΙ» «Ιςυβ ΐαβ ί\*>Γ\9, ιίσιαΐ «ιαοςιΐφ ποιίΗ 
ΟΟΜ ίΙΙ« Ιΐ1>1 ΜΓίριίπιυϋ ςυ« Μτΐρΐ» ιηιιΙ, ρβίβΓπ• 
4ϋΜΐΙθΒ« ιηοΐί, Ιβ ΒίοΗο βχΙιοΠαηίβι, ηιο:Ια βιρη>• 
1>ηηΐ£• «ο Ιρβο ϊοοάα ςιιο Μΐυαΐ βΓ{> βΠο• ίϋοβΓβ 
ΐηκηιιΐΒΐ «ΐΜίαοΙ» αιηπο οοηιΐΒοΐα τΐκβΓ» : ίι«({ΐιβ 
•Ι ρτίοτΜ 11031η• νΐ«1ί•(Ι ΙίΚβηι, ηοιίπιη Ιη ιο ΒίαιίΓυιη ιιηιοΓβιη ιιοβίί «Ι ςιι«ηΐο ίη Ιβ βΐ ρΐΌ Ιυο ^ λγνώρισβς «Αντω; νυν ΙκΙ ηλέον τό διΑπυρον κρ^ Ιβ Ι«γΗ• ΙιοοΟΓβ βι %\οΗ» β( ρΓο β(Β<βι•ΐί ΜίαΙβ «ι 
Ιβ1ΐ€ϊ1«ΐ6 Μυϋίο ααςΓαηιαβ ; ςα» «Ιίεο «Ιβ ρΓΪα• 
ΚΓΐρ11$, ηυηβ «υΐβιη ϋίΚτίβ ηη»• .«(Ι Γβ^βη « 
ΰΙιΗιΙο (ΙΐΙ«εΐοηι οι'Μΐβϋ ά« Ια• 9{«η<ϋ ταϋοηβ (βΓ• 
ΐίοΓβ» Γ>βϋ βητίΜίπιυιη (1ίηιϊ»ίιηυ3 ηιοβΓΟΓοιη, «ι »ά 
•6 βο, βηο (βτίΐιΐιηυβ, ΟΙϊ ιηΐ, νΐ »ί ρβίβηι• ηο>ΐπι 
ΓβρκΙιβιΐΒίοηβ ρΓία» ο αΠΙίεΐαι, ιΙοΙοΓΰΐη βιβυϋαβι 
ρτοϋβ νΐϋβΐίοβΐ $ϋίβιΐ3 {1Ι•ιη ΓορΓβΙιοηιίοηβιη ηοη 
«χ οϋίο ιι>ιβ:ιι ϋβιΙ ροΐίυβ βχ ιιίιηία ιΙίΙ«•βΐίοηβ ; ηοη 
ιΐΒΐηη οίιηΙ» Ι3η1υιη, ββιΙ ν«Γ« ραΐβΓηα ; βΐ «ϊ ρΓΧ• 
§οη* ίρΜ ΓυΙβδβιη, «Ιΐο ιιιοιίο ΰοηαΐι» «3«ειη (ιπιιη 
βοοϋηβτβ Ηορβίαιη : <|υοιηοϋο ! 4ΓτρρΙί!« ηΐ3ΐιΐ1)υ«, 
««ρΙΙ« βίκυοιρίΜΟ, οουΐίβ ηηοιίυο «ι υι»ϊ>6Γ8ίι ΙίΙϋ 
ηιβί ηΜηιΙ>τΐ8 ; «ιαοιΙ »ί Γβ»ιϊιΐΒ»6«, ροίοι ι»ον Π•Ί(• βέ φίλτρον ήμΔν, χα\ βπω; πβριχαιόμιθα σο» Ιν(Χ<ν 
χα\ τή; 4ν γ) τιμής τ* χα\ Μξης, χα\ τής Ιν ο6ρα- 
νοίς βωτηρίας χα\ Αηολαϋνιως. ΆλλΑ ταύτα μέ» 
ύτιέρ των τιρογιγραμμίνων, νϋν ϋ βιΑ τοΰ ιημ• 
φΟέντο; γράμματο; πρ^ τ6 τίχνον ήμων τ&ν φΐλό- 
χριβττν βχαιλέα τά βιοιχηΟέντα μ•μα6ηχ6τ•ς, τής 
ηροχχταβχοϋβης ήμβς ^ρυτΑτης Αν«(θημ(ν βλ(- 
ψ<ως, χα\ γράφομβν (να χαΐ βΐι, τ^χνον ήμων, <{ τι 
Ιπλ τ|| ηατριχΙ) Ικιηλήξιι λ(λύΐ(ηοαι πρότορον, τ^ν 
λνκην ΑίΓο^^ίψΐ]; * τοΰτο ιΜώς δτι χα\ ή 1κ(π)ηξις 
ούχ ήν μ{βου; ΑλλΑ «ολλής ΑγΑιιης, χα\ οΰ μόνον 
κολλής, ΑλλΑ χαΐ «Μίτρηιής Αληθώς* χα\ (1 μΙν 
παρήμην «ύτ^ 1γό>, Α)1ως Αν την σήν Ιιτ'.νχίίν 
νπουόήν ΙηοιησΑμην όρμήν. Π&; χαΥ τίνα τρόπον ; 61 ΕΡΙ$Τ01,β. Λ 

Λΐ(»βαν<(Μνΐ{ ϊών χειρών, •ηερ•.ητϋϊ5<5μ£ν«; «φα- Α ίοπ» ίΐηρ!βΐ3ΐιι$; «ίά ςυοη!*» πλι» ροΐιιβηπ» ργ»- 
λήν χα\ 1^ βμμβΐα χα\ τ1 μΩ,η πίντα «ο^ (μοΰ 
υ^3 * φίλο νκχοΰ ντο: Ζί αον, πάντω; &ν ήψ^μην χβι\ 
ΐΗν ιηβών. Έκ£\ 2^ ιταρωναύτ&{ Ιγώ χω^ΰκν ονχ ΜηνΑμην, άνάγχη βΐ Απ^ντι μοι νπουβη,ν ιτοαΐβθβι 
ύκΐ^ τοδ Ιιιΐ3;<ίθΓ,νβί β• της ίρμής, ίίίησιν ήμΓν 
ηΐ η^&ς &πίιτληξιν χαταιττήναι ΰΤα (ή ηατρ^, χ»1 
«^ Οα^^ιΤν Ιχοντ» Ικιιύιήττκιν σοι, τίχνο/ ημών, 
«ό μόννν 2ι^ι τίχνον ίι-κίρχας, άΧΧί 5ι^τι χα\ λ(«ν 
φίλλίς* «ιφύχαβι γ&ρ ο[ λ(«ν φιλοΰντζ; ή<ίω{ τά; 
Ιη«λ^(ΐ τών φίλων φίριιν* «{«φ 2& μίλλον τέχνα 
1»«^ρων, χβΊ τΑτί της ι^λήξεως ύπίρ τιμής χλ\ βωτη• 
ρ{«ς γινομ/νης τών Ιπιπληττομίνων ; Έ/ει βλ κ«1 
Ιΐλοις των φρονίμων άνβρώηων οΟτως ή φύΦίς τ^φέ- 
^ινί^βίω; τά; επιτιμήσεις τών φίλων • δι4 τ( ; *Οτί Μηί Ιβ οοηΙϊηΡΓ", ηκε&Μ νοΓΟ ηιΐΐιί Γιιογ;1 ιΐι&βηΐί 
£οη9Γ{ »ά €οη(Ιηβη(!ιιπ) Ιοϋΐη ϊ(η|>6ΐυιη, οροΜαϊΙ 
Γ6ρΓ£(ιβη«ϊοη6 ιιΐί ςυ3ΐ!9 ιΐβοοΐ ρβίΓβιη ϋΐ ευιη ευϊ 
3υιΙ(?Γ« ϋεεί ινρΓβίιεηιΙέΓε, ηηπ «οΙμπι ςιιϊα ΟΙίυ; 
ιη«ιιβ «5, (6«1 «(ίαιηςυίι πιυΙίιΐίηηιε9ΐιΐ3ΐ:<]<ικπηηηϋ 
εΐΐηΐπ) ηυΐΐυη «(ηαπι, χηίεοΓυηι ιτρΓβΙιβηβϊιΐΒββ 
ΐη>«ηΐ6Γ ΓϋΓυηΙ, ^υβηιο πια^'υ ραΓβηΐυιη (ϊΐίί, εηαι 
ρΓΖΜΓΐϊπι ΓερΓοΙιειίδίο Πι ίη β''3ΐ'>'^ 1>οαογ!< Η 
■ιΐυΐί• βοΓυπ) ςιιΊ Γ^ρΓοΙιεηϋυηΙιΐΓ Τ παοιγι ρτυ• 
ι1&ηΐΜ νΐπ απιΊεοΓυπι ^^ρΓ^Iιρη5^οιι(^» Ιιϋι-ηΙϋΓ Γ•-• 
Γϋπΐ ': ηηΐΓε? ηϊβί ΐ{ΐιΪ3 ιιυΙΙυι υηςυκυ ϊηίοιΚΜ» 
Γ(ρΓ«Ιιεη(ΐ6ΐ ιηαίε 3(;6η1βπ), &ε4 ροΐία», βί ροι^ΐι Μ 
(Ιϋειιι οΙιΐίηΜί, ϊρ$«ί »ά ρ4>)οι 3 ^ϋϋι1^^ι ; κ-^οΐ ί;;Ί 
ΐϋΓ υΐ αιηίΓΐ («ηΐιιπι ιβρίεΐκηιΐϊηΐ ; Π ρΓορίκΓο,υΐ «Αν μίν ΙχΟρώνούίί'-ί έπιτιμήθ£ΐ χαχώς τινι «ράι- ^ <>»ι!ιηαί, βίΰιίβοί, ΜΟη ΐϋΐβιη εοηΐτίίΐΛΐιίαΓ, ςυϊ «ιΙ 
τονη, Αλλά μάλλον, €ΐ {ΰναιτο, χα\ π(9τ«(ι>ς ίξιοΐτο, 
«»«&; ύκοθή(;(ΐτ& χϊίρω • λιίκιται ο-ϋν τους φΓ/ονς 
Ιιητιμίν* χα\ δι^1 τούτο, χβΟώ; ίφημιν, χβίρου9;ν, 
€ύ λνχοΰνται. όταν έττΐ τ3ι χι(ρω φίρωνται οΐ καρ3ί 
τών ^{λ«ν 1ηιτιμώμ<νοι. ΕΓτε οϋν ώς φιλοΰντος 
Ιιητιμήηςς, ιΐτι ως ιτατρ^ς 8<ξάμ(νος, πάντως 
Ζα{ρ<ιν δφίίλΐΐς ' κ(ποίθαμ(ν γ&ρ έν θιψ τω ηάν• 
«αν Σωτηρι χλ\ Αρχοντι χα\ Δίσπ*Γΐ) ώ; <νήσον«ν, 
•Ο ^λάψουοι τ1 7ραφ<ντα, χα\ τήν έν γη ιύημιρίαν 
{ωροιίμΐνα, εΙ «ρο9<ξιιν αύτοΐς έθιλήσιις, χιΐ την 
•ύράνιον δ^'ξαν, ^βτινος χωρ\ς τά 1ν γ|) Βοχοΰντα 
ΜλΑ χα\ Ζύξ» χΐΐ Αρ;()) χα\ κίσα Ιξουβΐα, χαλεκΑ 
ΕΙ& Ικώΐυνα τφ χτησαμίνΐ;• γίνεται, χα^' ότι (ιά 
βν 4 έχιΙΟβν ϋκομΐΐοΰται Αη^λαυαις • ής γέ>«ιτ6 ρ«]οΓ» <Ι«ευΓΓυηΐ, αιηι >1> βίηίεί» κρΓβΙιεηϋαοΐϋΓ ; 
$ινο ί^ΊΐυΓ ΟηηνϊΓΠ αΙ) »ιπΙεη, 5ΐν« Ι«ηςιι•αι » 
ρΧΓβ ηοίΐηκ ΓθρΓοΙίίηβίοηββ *<;ηρΊ3$, βιηηιυο 
|>ιΐ()βΓβ (Ιεΐκ* ; ρβΓ»υ3$αιη βίεπϊιιι Ιι>1)6(ηιι• Ιυ Οοο 
οιιιηίϋΐη δβΙτΧοΓΐ, Πε^ί ρΐ Οοαιίιιο, ηοη Ιίΐιί £λ$β 
ηοοίΐυη, ■«(Ι υΐΗίΐαΐϊ ίοη ςυβ (ΟΡίρΗίπΐΗ•, ιΐςαΐ- 
(Ιεπι ίεϋΐΊυΐϋΐη Ι)ί$ ίη («γγΊ», &1 ο1>(«η>ρ«Γ3π: «εϋϊ, 
Ιϊ1>ί ρΓχΙ>εΙυηΐ εΐ ε(Εΐε$(βίπ κίοηιηι, «ϊηβ «ία* 
ςυΦ(ΐιπιΐιι« Ιϊο 1>οπ« νί«1εη(ϋΓ, βίοτί• κϋΐεοΐΜ 
ροΐ«»Ιι• ει Ίιηρ«Γΐιιιη ΒΓ»νΐ> εΐ Ιυε1ιΐ06• ΰηηΐ, Ια 
ςυίηκιηι εαεΙεβΜηι ί«ϋεί1«1βιη αιΐηυιιηΐ : •](ΐ^ υΐί- 
η*πι ηοη (Ιεευιι, ηυχη ιίΐιί ΠεΙ ΟΙιπιΐυι ϋ<^α> 
ηο«ΐ6Γ ϋΐΙΤΓί^Γιβ ιβηείίϊβϊη.» «Ι ΙηΙ«εΐ« ΟοιηΙηχ 
ηοϊΐΓΧ ςυε €ΐΐΓί<Ιί•ΐΜ>πιηι ε1 οιηιιΐυπι Μαείοηιη η μ}] έχιεεαείν, χαΐ ήν παράνχοι βοι Χριατ^ς ή θε&; € »ρ^Β «5ΐ εΐ ηΐυβ. 

ημών ηρε^βείαις τής παναγία; άχρίντον Δ(9πο(νης ημών της έληΐβος των Χριατιαννν »α\ αωτηρίας» 

χ«\ ηάντων ~ών &γ(ων. Η'. Τφ αύτφ. 

Ά «βλλίχι;, τέχνον ημών, μετά συνοχή; χαρβία;, 
μττά ε^χρύων Ιγρά-^ιαμεν, ταντα χα\ νΰν σοι πιν- 
6^νντ«ς χα\ βαχρύοντες γράφομιν. Πώς γάρ ούχ\ 
«χνΦήβω ; Οιός β^ οϋ δακρύσω χαΐ χΐψομαι δ τα- 
«»ν6ς 4γώ, χαΐ άρχιερατενειν θεώ βι' οΟς οίχτιρ• 
|«ο2ις ΙχΑΐνος ο!βε καταξιωθείς, ύκ^τε χα\ &λλος 
4•τΐ9οΰν μι] μίνβν Ιν π^λει βιατρίβων, άλλα Χ3\ 
τΰν ανθρώπων κεχωρισμίνος. Χ2\ Ιν βρει βίαιταν 
ΙχΗν χα« έ^μ(^, τοιαύτα πράγματα βιαχούων, οΤα ΤΙΙΙ. ΑΛ ηηάίΜ. 

0«ια «χρΐυβ, 61ί ιηί, ευη εθΓ<!Ί• ίΠϋεΐίοαε, εαη 
ΙιεΓγπιϊι &εΓίρ$ίωυ$, ίΙΙ» 1ιοϋί« Β^'ηβηΐεϊ ει ββιιΐ•• 
(Ιεηυο ΒΰπΙιίιηικ. Ουοιιιοιίο ηιηιςιιβ οοπ Ι)ΐ|(β1>ο7 
Ονοιηοϋο ιιοη ΙαεΓ;ιη9ΐχ)Γ ηεε ιίαίβαΓ, Ιιυηιίΐίι ϊΚβ 
«£0 ςυί 0«ο ηιίηίίίΓαΓε, ρβΓ ςυοΐ ({βιηίΐυ* $ειΙ ϊΠε, 
ι]ί|ην( &υιιι ΙιαΙ)Ηυ>, ουιη ηυΙΙυι βΐίϋε, ηοη ιοίυη 
ίη υΓΐ)« οοΓηιιιοτήΐυ*, Κ(Ι εΐϊιπι »|> Ιιοιηίηυιη Μκίε- 
Ι&Ιε ϋίδΰΓβΐϋβ ει ίιι ιηοηΐε «υΐ ία άεΐϋΓΐο ()ε£<*η<ι, 
αυιΐίΐίβ (|ΐιβ• )ιί(οε ΐειηροπ)>ιΐ8 &εεί(1εηιηΐ, ιιοιι ροΙΙβΙ 1ν «Ις ποροϋβι αυμπέπτωχ» χαιροίς, ού δύναται β χίπο ΙβοΓ^πιίβ ί8ίϊϋ8ηιοαίΓ»ηΐίπι «οείρεΓε?ηιιοιιιο»Ιβ Ζ»ρΙς ί».χγ\»ΐύ'^ τήν όχοήν ύηοί/ξασΟαι; πώς οϋ 
ΙβχρύβΗ, βτ«ν λνπ)) μλν τ1 πράγματα θε^/ τ%ν 
ν&νΜ•λΔ« αίτιον, εύφραίν^ ίϋ τ^ν κα-κίρα. τη; χ«• 
χ{βς, χ«\ «λν βημιουργ&ν των σχανδάλων διάβολο ν ; 
*Β •6χ Ιση, τίχνον ΙμΙν. οχάνδαλον χαλεπώτατον 
ήνδν γτγενημίνη μεταξύ "Ρωμαίων χ5ΐ\ Πουλγάρων 
άν^ν τ]{< φιλίας, άντΙ της εΙρήνης, άντ\ τή; Ινωσεω; 
Ιχβ^ χα\ βιάτταβις χα\ βυσμϊνεια ; Ήν ποτέ χαΐ• 
ρλς Βτ« διίτταν» ΤωμαΤοι χα\ Β<,ΰλγαροι, Ζτε ηρός 
ά λΧί ^— ςμ^Β' 2ιι>ων έπήεΜν, βιατειχ!ζ<•>ντο; ο&τούς 
•• ρ>0βτοΐ2'>ν τί-,ς Ιχθρας, β \ χατίχουσα ύμΙς 
Μβεεχ ύι:^β.ιλεν • θεοί 61 τοΟ τ^ν χόβμον άγαπή- 
•■νχβς, τοΰ τ& οίχιΓον πλάσμα διά τον σταυροί χ»\ 
ΥΜ λινά^οι» το'3 Ι'ίοΰ αίτον πρ&ς 1αυτ%ν έηιιτρί- ιιοη Οι-Ικ) , ευπι ηυν ι^υηΐυΓ Οευιη Ιιοιιογοπι ' 
οιιιιιίυιη ειυΜίη εοηΐτίβίαηΐ, ραΐΓβηα «αίειιΐ ιηαΐί- 
(ϊ»\ ίεαη()>ΙοΓυιιιςυ< αηίίΐεεπ) (ΙϊαΙ)ο1αιη «ΙοΙεοΐαηι! 
Νοηηε, ςιιχ»ο, ΙίΙί , ιοηϋαΙοΓαιη ρϋΐι>ϊηιαιη εκϊ 
βλοηβ ίηΐ6Γ ηοιη:ιηο$ι ει ΙΙαΙβΑΓΟί, Ιοεο αιιιίεΐιϊι 
Ιοί-ο ρ>εί•, Ιθ€ο αηίοηί*, ίπίααίείΓιι, ιΐίιοϋηΐι» ηΐ^ιιβ ' 
ο«1ίυηι? ΤειηρίΜ οΐίιη ίυΐΐ ουπι (ϋι{ηηΒ«τ«ηΐυΓ 
Κοηιβπί >& ΒαΙ(&Η, ευιπηυβ «γπιΙ» εοιΐ{!Γε(ΐ6η:ιιΐιΐΓ, 
ίΙΙοι 3ερΐΓ3ηΙ« ρίΓϊεΙθ ίη'.πιίυΐΐΐβ ηυειη ΙηιθΓ]βοβ• 
Γ*1 ίιιιρίείΜ ςιι> ιΐβιίηείαιηίηΐ ; ροιίιιαιιη «υΐοαι 
ϋ«ΐι• ιηιιη<Ιυπο ά\\ΐΐ>'.ι\Χ, ΟΓββΙυΓαπαηαβ %ν*τα οηιεο 
βΙ ιιιοηβ ΡίΙίί •υϊ •ίΙιΙ ΓβωηοίΙίλτβίίι, «ιςυ» το• 
ίΙΙϋΐηίιι•Γε ΙιιηιΊιιε οο^ηίιϊοηΐ} >ηα ίυεΗι <1|(ΐ)9ΐθ(, 
5ηΙυ(οηυο ίηίπιϊείΐϊχ ιιΐΓΪεΐβ , νολ βιΐ |Ιι>Γϊ« ιυζ 63 '^ ΝΙίΧ)Ι.ΑΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΚαΐ.Ε 

Ιιιιηαι ΥΜανοπίβο^ηπι Ποητοπίβ, »ΐΰ«1 Λϋ*. Ιΐ• Η Α ψανκς, μ\ ύμΐ; ΙλλαμφΟήνα: τφ <ίΐιη\ της ίικγνώ. 
ε1ι«ηιιιβ ροη]ιιηχβηΐ,ίΐηηΐ3 ΐβΐ ίηίπιίοίΐϊ•, Γβ$•>νίι σιως αύτ«ν ιϋ9οχή9α>ττος, χα\ χαταΐύηντος μίν τ« 
•ΓΐηβΓΜΠί οοηβΓίΜΐο «ι ίίΐκοΓιΙί» 8ο«ί«ίΙ «ΙίΙβοΐϊο, μί^^Λοιχον τής ίχΟρας, «ροαχϊχΐιηχίτος (| ύμΛ; 
ιιηϊοςιιβ ιεηιυΐαι ηεο«»>ίιυ()ο. (((τ^ν φωτισμών <ιή{ βόξης αύταΰ, χαΐ βννάψινιος 

*Ρωμα(ο(( ώοπ»(> ίή χ{στί(. οΰτως χ»\ τ} ίγάτη], χΛ^ήργητο μΙν ή {χΟρα, τιέτίΛυτο δΐ τών ίχλων ή 
χίνητι;, Χ3\ ΐήν έιάντααιν ή άγίηη, χαΥ ή Ινωσι:, χαΐ ή ^(Λς Αλλήλου; οίχείωσις βιιδ^χετο, 

Νιιη« ιαίειη ςαίόΤ Εΐιου ι-£β1ε•1ί «ΙίΒΐηοηΐβ πιβ• Μΰν 21 τ( ; Φιΰ ιη; τοΰ πονηροϋ 8α(μονο{ 1ιπ)- 

Ιί(;ιιίΐ>$ Ι ροΐίΙΙίΓη Ιοηιςυιη 1εηιροΓί$ 1>ρκυιηεχ ςιιο 
ΐαηίΑΐη ϊΓεορΐδίίβ ^Γαιίαιη, μοβΐ Ιΐιη (ΙίιιΐυΓηιιη 
£ΐι•ηΙ«Ιβιη, ροκί ιαπι αηιϊφίαιη ιηιίοίιίιπι, ικ»- 
•ίοηβιη ηαοΐυβ ηβίΐΓϊιι» <ΐ£Π)οπ, (ΙίίΓΟΓϋία» «Ιβηυο 
ε1 ίηίπιίϋίιίαηι ρΓο *ιηί<;ίΐ)* ε( υηΐοη« Ιιιΐιηΐβίΐ 
ηβϋ ν(Γίΐυ( «»(, ϊη ηυιηΐυηι ίπ βο Γιιίΐ. κοβίϋηΐίκβϊ• 
ιηυβ >ΙΙ6 (9ΐ)ΐυαι ϋβί οριι$ ΚοπιαηΟΓυηι ΕΰΊΙΪΜΐ ριίΛί ι μιτΙ τοβοιίτων χρέΜιΐν παρίΐιυιην, Αφ' Λ 
τής τοιβύτης ήξιώΟητι χάριηζ, μιτά ι^χρ^^ν οϋτοκ 
αγαπητών, μ«τΑ ιηλ(&ν οΕτω; φιλίαν, χώρβν ιΟρηχώ; 
6 νονηρ&( βκίμων, «άλιν βιίτίαβιν, τιΑλιν Ιχθραν 
άντ\ ^< φιλίβς χβ\ τί|ς ένότητος &ΐΓίισήγαγι, χ«Ί 
οϋχ Ι^ρ'.ξιν Α παμμ{αρθ{ δβον ίπ' αύτφ το3ο!>τον 
ίργον β£»ϋ τή$ 'Ρωμαίων χ«\ Βουλγάρων Ινώαιω; 
ΒαΙ^αΓοπιιηηιιβ ιιηίοπΜη ενβΠβΓΰ; ηβιμιβ ΐβπιροΓΪβ " «*^*^ό"ν Ιιηχ«ιριΙν. Ούίί τόν χρδνον έίυίωηήβη, 

ού5Κ τήν ύτπιρ Ανάχρα<τιν Ιχ τοσούτου χρόνου άμ- 
φοτέρων των Ιβνών, άλλ' έφιλονλίχηη χα\ φιλονει- 
χέΐ ταντα μέν ΐΜρ' οϋβλν ΟίσΟαι, «ρ^ βλ την φίλην 
αΐιτψ δυσμένιικν, χα\ ^ς αΰτ^ ϊχρημ&τισΐ πατήρ, 
'Ρωμαίους χα\ Βουλγάρου; σνγχροϋων, ττ;ν μαχα- 
ρίαν χαΐ θιοηο(<»ν βιαλΰιιν &γάιπ;ν. Ταΰΐά μο<, 
τίχνον έμ^ν, ττένθους χαθ' έχάντην ΰβόΟΕσι^ γ{ν«- 
τβΐ'ταϋτά μ.<η ίρτον τά 84χρνβ ποΜί. Διέ τοντο 
χα\ πρ^τΐρον ηαρήνουν, Ιδυαώπουν , ηβρκχ&λουν 
υεαν;•)» γΕνέβθαί, χα\ φί{αβιβΟαι βΐ χα\ των χο«νΔν 
συμφορών, δσας άνίγχη 'Ρωμα^ου; χαΐ Βουλγάρου; 
έκ τήΐ τοιαύτης Εχβρας χα\ διαιτάΜω; αυναντή- 
νιιν * χαΐ νΰν ίϊ τι &μοια χα\ χαρκινώ χβ\ θυτωκω, 
τίχνον Ιμόν ■ άναμνήιθητι τη; τοΰ Κυρίου ηαρ«ι- 
νίβιως. ήν έχχίνός φη9(, < Συμφέρίΐ τφ βχανβα- 
λίζοντι Ινα τών μιχρων, μύλον Ανιχ&ν (ιβ^αθαι 
ιιερ\ τ^ν τρίχηλον, χαΐ ξΐς τί^ν Οάλ^αβαν {^|ϋφθα«.> 
Πρ^ϊχις νουνίχώς • «[ τψ σχβνββλ£ίοντι Ινα τών 
μιχρών τοΰτο βυμφΙρ€ΐ, τι Ιροΰμ€ν ταρΧ τοσούτου 
νχανδάλου δ οϋ πρδς Ινα διαβαΐνιι, ούϋ πρ&ς κ<ντ• 
χα\ δ^κα χα\ (χατ&ν, άλλα τ(ς Αν άριθμήαοι τ& κλή• 
θος ; οΰδΐ τ,ρός τίνα τών μιχρών, άλλα κρλς βαη- 
λιίαντήν Ιπάνω πίσης ίκιγιίου άρχής^ ήν μόνην 
ένγ^Ι δ τοΰ παντδς ίπηξι ρβσιλιύς. Έννδϊί, τΐχνν» 
ημών, τ(νο; δ λδγος• ο&χ 4γγ«λο; ταύτα λέγιι, ουκ 
ΑνΟρωχός τις τών χάριν Οίίαν κλουτούντίιΐν, ούχ 
άηδβτολος, οΟ προφήτης, άλλ' α&τδς δ μ<λλων τ;Αν 
τδ πλάβμα συναγαγιΤν , χα\ τψ έαυτοΰ «ρριχτφ (ΙίΒΐιίΓηΊιαιεχη ηβςαβ υΐΓΐυβηιιβ Βεηΐϊβ οΐ ίια (ϋοιπη, 
αιιηπιί«ιίοη)>ιη οηι νβίοΓβιη βΓυΙιυίι, ββά «αρϊτίι 
«υρίΐηαβ »ά ηίΐιίΐυιη ϋ(«ΙιιεΕΓ«, βΐ Ίηίηρβτ »ά ίΙΙιπι 
«η](1ϋΙίΐ3ΐ«ιη, ςυ> (ΙβΙϋοΐιΐυΓ, βΙ Ευ]ιι« ρΜβΓ οι 
Ι\οηΐ3πο3 •ε βυΙκ•Γ0( οίεη•, ΜΙανη ΊΐΙαηι >€ (ϋ*ί• 
ηίπη (]ί&$οΙν6Γβ βιηίεϊΐίβπι : ςιιχ οπιηία, βΐί ηιΐ, 
«ΙοΙοΗ• ']ηοΓι«]ίβ »ιι»3 αιΊΙιί ε«1; Ι30Γ7ι»» ιηΊΙιί 
ραηοη βΓΙΙοίυηΙ ; ςυβρΓηρίεπ ]3πι ρπιι^ Ιβ ΙιογιιΙιαγ, 
(β ΓορΓύΙιβηιΙεϋίΐη , βυίΐάεϋιπιηαβ ()5ί υΙ 3^ Ιβ 
ίρβυπι Γβν£Γΐΐ'ΓβΓί& εΐ εοιηιηυηεκαΓεεΓβϊ οαΙαηιίΐΒίεδ 
ηυβι η«!εβ&>β ο»1 Πυιηιηοβ ιίςυβ ΒυΐΒ3ΓΠ8 ει κΐίβ 
ίηίπιϊπιίίβ 3ΐ(|ΐιβ άί&εοΓίΙϊίβ ίηνηιΙβΓβ; 61 Ιιαηο 
«•(Ιειη βαίιίεο ϋηΗβ «ιΙιογΙογ, βΙί ηί; κιηίιιίιεεΓβ 
ΟοιηϊηΙεβ ειίιοπιΐϊοηίι : « Οιιί $03ηίΐ3ΐίζ>τεΗ( 
ιιρυηι «χ 1•Ι• ρυ>ΊΙΙί<, εχρ«<1ίι εϊ υ( ηιοΐβ κίηαπ* 
€θΙΙο β^ιιβ •υΒρ«0(ΐ3(υΓ 61 ϊη τη»η ά(]\οΛΐιιτ *. > 
ΑεεοΓβΙβ εοιιβίύβΓ• : ιΊ «οηιΙιΙΙιβηΐΙ υηοηα «< 
ρυιΐΐϋβ ίΐ• ειρ«(1ίι, ΐ|ΐιί<1 (Ιε ι>1ί 3ε |3η|ο ιοηιΐβίο 
4κ«ιηυι, ςυοιΐ ηοηβ^ι %<\ κκαιη, ηβηυε 4()ηιιίη4|υ«, 
3υΙ ι1ε€6ΐη, «υΐ εεηΐυηι, βεϋ »ά '\»\αοη»οτΛ\ιύΐΐα 
ιηυΐΐίιαϋίηεηι Τ ιιε({υ« 3•) 3ΐί(4Μεηι ρυ$ίΙΙιιιΐ> ίβ<1 *ύ 
Ιηρεπυιο οαιηΙ ΐεΓΓΕ&ΐΓΪ ροίεβίαίε >υΙ)ΙϊπιϊθΓ«ιη^ 
<ΐα3ΐη υηΐοιη υιιίνβΓ&οπιιη, Βεχ ίιι ΙβΓη ■ΙαΙίΙϊνϊΐ; 
«οηιϊιΙι^Γί, Οΐί π)Ι, ουϊιιβηαπι ίίΐ μγπιο ίΙΙε. Νηη 
3η|βΙυ$ ϋίχίι, ιιοη 3ΐίι|υίι Ιιοπιίηαιπ ϊΙΙοΓυιη ςαί 
1>βί $ηΐ\Λ ΙοοιρΙβΜί »υηΐ, ηοο^ «ρϋβίοΐυ*, ηοη 
ρτομίιεί•, &6ΐ1 ίΙΙβ ίριβ ηυί οπιηειη εΓβοΐιΐΓ3ΐη •ϋ 
ίοηηίιΐιιιι^υπι βυιιιη ΐΓΪΙιτηβΙ ε&Ι εοαείιίΓο» ; ϊΙΐ3ΐιι ιηΐΙιΙ ΓορυΙλ Ιιοηιη, οιι» ρΓΖΐηίΜΪβ ΙιΊι ϋίοΐίι• |) βήματι παραοτήααι. Έχιίνην άναλογΙ^ου μοι τ^ν ίη|βη• ίΠυιΙ ιε•ιΜ3ΐυιη ίη Βυ3 ]α>ΐϊιί» «ιια)ίηιΙ)Ί( ; 
•ΐνϊιΙ ΐυηε ιΙίεειηυΒ* ηιιοβ επί (ΙείεηΒϊα ηο8ΐη? 
ςαβιη εχευΜίίοηεηι ρΓΟίεοιΙειηυι ιι! ΓβρβΙΙϋΠΐΙαηι 
κτΗβοπι ιεηΙοΐ)ΐί3ΐη? ρΓ«ΙεΓε3, •ί ρΓχιηίβεΓίι εΐ 
ϊ|Ιυ(Ι : ι ^υκΐ ρΓ0(1ε&1 Ιιοπιίιιί &ί υηϊνεΓ$υπι ηιυιι- 
ιΐοαι ΙυεΓείοΓ, 3ΐ>ίιιιχ νεΓΟ &υχ ϋεΐΗιπεηΐυιη ρβιία- 
Ιηγ'Τ » ΟιικΙ Γιείειηυ&? ηυι; •υη ηο5ΐΓ3? ηυΑιη 
ι1ερΓ«ΰ3ΐίοηειη ίιινεηίεηιυ»! Ε^ο, ΟΙί ιηί, αιιΐε ίΙΙιιη 
ΙιθΓ3ΐη. Ηχε (Ιίοεικ, Ιοίυβ ΐβΓΓΟΓβ ρΐεηιιι •υιη, 
Ιοίυ• ΐΓειηοΓβ εοηευΐΊοΓ. Τυ νείΌ ηβιοίο ευΓ ιιοιι 
ράνει 3ΐιΙ ηοπ ΐΓερί(ΐ3ΐ, εαηι ρ^υ^εη8 μι αΐηιιβ 
Μρίβοι; ςυϊ ι«ΓΓ08ΐΓ«ιη βΙοι''Αιιι Ιπχΐίϋ αοΐ'ειιΐοαι, ώραν, δτι του; λδγους τούτου; (Ις τδ μέσον προ• 
€ν(γχών, τδ μίγα τοΰτο σχάνδαλον τ1) Ιαυτοΰ δοχι- 
μάσιι διχαιοσύντ;. ΤΙ (ροΰμιν τδτι; Τί άκολογησ^ 
μιΟα ; Πο(αν άφορμήν προ6αλούμ(9α (Ις άπολογ{αν 
της φριχτή; χιταχρΐσΐως ; ΕΤτα Ιάν χαΐ τοΰΐο 
προίνέγχ;; τδ < Τ( ώφελήσιι Ανθρ^πον ϋν «δν χδ- 
σμον δ)ονχ»ρδήσυ, τήνδΐ ψυχήν αδ;οΰ ζημιωθεί ; > 
τί «οιήοομ<ν ; Τι γενοίμεθα ; Τίνα τηράχληβιν 
ίύρήοομεν ; Έγώ, τίχνον έμί,ν, χβ\ πρδ τής ώρ^ς 
(χε(νης ταύτα νύν λέγιον, δλος πληρούμαι φρίχης, 
δλος Ιντρομδς είμι. ΣΟ βί οΰχοΐδα ε{ μή φρίττιις χαΐ 
τρίμιις συνετδ; ών χα\ φρδνιμο; ' χα\ όσον τής έπι• * ΜαΙίΙι. XVIII, 6. > Μ^ΙΐΙι. \νι, 2ϋ 65 ΕΡΙ5Τ0115. 06 

γ<ίο» (ίξην ^ρ^Υΐ ^ί^^^' Ρ^Ιν Ανθοντη;, βΐριον β^ Α ογ3» ίαίοιη ιη3ΓθθίοοηΙ«ιιι ϋυρίβ, ιηυΐΐο ηι»ςΐ<« 
μΛ(ι9ΤΛμΙ•*τ\ς, ι•ολλφ πλίον -της Ιπουρανίου κζΊ οαΐϋΐίβο) (Ι ίαΐΌΓΓυρΐίΙϋ«πι. 

Άναγκί^ομιι, τίχνον Ιμ^ν, χαΐ ύηό τη; συν- 
(χούΓη; μι &θυμ[α( χαΐ νπ& ιης ι:<ρ\ σΐ φ(λ(α( 
ίηηλίον τ&ν λέγοι» έχτιΕνιιν * χα\ άνεηαχθώ; &χουι . 
*εθΕτο 1χάστ4ρ £Ονιι ό Θ<6; ώσπερ βριον ο(ϊτω{ χαΐ 
«μ&{ χα\ χλή»;ΐ ' χαΐ δσοι μίν έν/μ&ιναν τιΓ; 
%»ρ' αύτοϋ βιδομίναις τιμαΤ;, ο^τοι χα\ ίιήρχιβχν * 
6«οι {| τύν μίν θείων (ωριών χα\ τιμών ώανιρ 
'^^λ^ηναν, 1φΐ)ονι(χτ)9αν βΙ ηλέον τ( παρ* Ιαυτών 
ΐιρ«4]«€ι{ν, ο^ΤΜ, χ&νέπ\ μικράν £^ξαν £({ «Οξηβιν 
«ρο•19ιΙν, άλλ* ού ικ>λϋ τ6 4ν μίιφ χα\ ηίντων 
ϊξ(ΐ»9ον. Κ3\, (1 βούλει, {ξιβτιν ήμΐν τονΐο 1χ τών 
οίχι^ων βυνοράν πραγμ&των χα\ σχύκί'. β λίγω. €θ|;υηΐ ιιιο. Οϋ ιηί, ςυΙ υΓ^βΙ ηιβ ύο\οτ αιςυ•! 
«Γ^α Ιϋ (ϋΐΐΐοίο βεΓΠίοιίίΐιι Ιοη^ϊυ^ ργοιγβΙκ,ίϊ ; 
ρΐιοίϋβ αα(1ίΐ3 ςιιχιο : υηίοιίΐ|υβ ςβηιί αιΐπΐιυίι 
1)βυ» ϊίϋυΐ (£Γίηίηο&, ϊια ΙιοηοΓεβ «ι οΓϋεία ; φύ «γ^ο 
ΙιοηοΓίΙΐϋΒΐ ϋ^ο εοηΜ8»ί5 ίαηΐ ιοηίοιίί ρ«η1υΓ»η| ; 
ηιιί ιιιιειη εοίΐΰίϋα <{οιΐ3 Ιιοποκ&ςυβ 9«ρ«Γη•ΐί 
ευρίϋίΐαΐβ ηι3)ΐ>Γ3 $ΪΙ>ί €0ηιρ4Γ»ικϋ ΐεηκηΐυΓ, 
«ιϊ&ηχί αΙίηυιΐΧίβρβΓ νίιΙβαηΙυΓ •υ|βη, ηαο παΐΐο 
βΐ9ρ$ο ΙβπιροΓΟ οιηηίι &ιηίι(αιι1; ηυο<1ηοϋΐι, <ί νϊ3, 
ϋϋ«1 ρΓορΓΪί* Γβΐιυι ρεΓ5ρί(-6Γΐ; ; ΑΚιτηϋΕ ςυίϋ 
<1ϊοιη : ϋί (ΐηΐβ πο&ίΓυΓυπι ιιιιιΐΓίρίοηιιη, ουΝε^δ^ίο 
& ηοϋίι ΙΐοηοΓβ ηοη «βιβΙ €οηΐ6υ(υ<. £«ιΙ ηυ^^ν^3 
ΒΓτι; τών ^μιτίρων ύπ«χ:ιρ(ων, τιμής τίνος άξιω- Ο «αιρίαιβ αϋϊρίίά τοΙΙβΐ, ηοηιι« Ιηϋίβΐιβ ΓεΓΓυιι»<ΐϊ. δί\ς πβρ' ημών, μ}] ταΟτην 4γ»«^ μι^ίί οτίργει, 
άΧλά κα\ φ(λον«ιχ(Ι τιλέον τι Ιαυ-εψ ικριθία^αι, ούχ 
^γαναχτήβομιν, ού μισήνομιν, «ΰχόργιονμιθ» κατ^ 
αντοό ; Ε!τα ήμιΙ( μ^ν, άνθρωποι 6ντι; ΟνητοΧ χα\ 
(«(χήροι, Ι|ν 2ν τιμ4]ν 6ο(ημ<ν ίνΟρώτηρ Γσφ τί^ν 
φνβιν, Ιίν μή ταύτην άγαηήατ], μηϋ ιΰχαρίηω; 
1μμ«{νΐ) τ|} 6ωρ*ψ, &λλΑ ηαρ' έαυτοΰ ιτροσφΟονει- 
χήνς, χαΐ ικριεργάιπ^ται χαιν^ερ^ς τις (Ιναι χα\ 
4«χιΝ. Αγαναχχήοομιν ηανΐΐλώς τήν βεδομένην 
»(>χψ «αρ' ημών τιμήν, χα\ &τιμον μίλ'λον ΐριιήβο- 
μιν' ΑνΟ' ων έν^μιαεν οίχεί^ ηερινοΓ^ κλίον τοΰ 
€«οντος Ιβυτ^ν τιμάν* τ6ν δέ βε6ν ούχ ούτω; ύτη- 
>ιΐψ4μ(βιι τοί; μ1) βοκλομένοις λμμίνειν τ|| παρ* οοιιιΐύ οιΐιοηοΐιίϋ ε$}εΙ, ηυηηο ίυ Οαιιι ίΓ49>ι:*:Γ<:ΐΜυΓ? 
ηο8 ηυίιίεηι, Ιιοιηίηεβ ιηοηαίο•, »Ι(|υβ εοι πιρίίΐχίο , 
•ί ιΐϋίβ ;> ιιοκίδ <ΐ3ΐο Ιιοι)ογ€, Ηοιιιο χηυαΙΙι ΐι>ΙυΓ•, 
ηοιι βίΐ Γοιιΐϋηΐυ* ιιβςυ« ουηι ^Γ^ιίαπιπι ιπίοηβ 
ηοίίΓΟ ϋοιιο ίηβί&ιίΐ, βεϋ αιηϋϊιίοηβ οοΓΓε|ΐΐυ» ϋοιιιο 
οονυι 61 ΟϋΓΪ «( νί(1βπ Μΐΐ^ίι ϊΙΙυιη (ιοποκιη εοι•> 
εεδ5Ϊ5&ε (Ιοίεπιοκ ϊΐΐοηυβ Ιιοπιίιιεοι ηυϋιιιιοϊ, ρΓΟ- 
ρΐεΓΒΐ ςαοιΙ ρΓορΓίο ϊ«ΐι$υ κείρ$υη> τοίυεπί ρ1υ• 
3>(ΐυο 1ιοηοΓ>Γε ; ϋευιη νιτο ηοηηβ ιυρρουεπιικ ίια 
ίθΓ6 «ΙΓϋεΐιιοι ϊη εο& ΐ|υί Ι(θυι•Γ« βΐι ίμ»ο ΰοιιιοίο 
εοηι«ηΐί ε&»6 ηοΙυοιΤ ηοηο6 ΐΓαϊεΊΐυΓ >ί ςυί> νιϋι 
βαϋ5 ΐΓ^ιιιΐΓβ ςΐυπχ 6( ΙιυιιθΓί&<]υο$ ίρββ κυΐυβΓίΐ} 
Νε εεηδοβ ι»οβ >ορΙιί>Ιίεβ ϊΐι κΓΐΙΐϋΓβ; ηοη βιϊαι «ύτοϋ <κδομένΐ] τούτοις τιμ||1ζίΐν; ούδ' έργιεΐβΟαι ρ εςο8θρΙιί8ΐβ£, ηοα ν«Γ{>0Γυπι 3Γΐι(εχ ρεΓ$ιιι>ί(ιίΙϊυΐΗ , 
λν τοΙς 3ρου{ ύηερβαΐνειν ^ουλι;0(7ί.ν της δόξης χα\ κεϋ, Ιίοβΐ ίηύί^πυβ, &3ηεΐί &Ιΐ3Γίι ιηΙιιί&ΐϋΓ, ρΓο 
της τιμής, ούς αύτ^ς έδωρ^νατο ; Μή ύηολάβτ]ς υηΐνβηοΓυηι &3ΐυ1ε ίιιΙοΓεε^ίΟΓ; «γΙιϊιγογ αιιίοιιι 
γανχ« «οφιβτιχώςγράφΕΐνήμΑς'οΟ» γάρ αο^ιβΐής ιηβ ρΓθΙ)6 εειι$(:Γ6 Οβο οιιιι βδδε ρΐλοεηϋχ ί$1ιυ« 
Ιγώ οΟτ( ηιΟανολέγο,, άλλ' εΐ χα\ ανάξιος τον ιιιο<1ί εοιιβϊΐΐα. 

Αγίου θυβιαιτηρίου λιιτουργ&;, χα\ της πίντων οαιτηρίας ΰπ^ρευχόμενος * χα\ ύπολαμββνω ώς, Ιμαυ- 
τ^ κεί6<ι) αληθώς, δτι μ1] τοΙς τοιούτοις έιτ:χειρήμαβιν άρίαχεται ό Θι6ς. 

Χωρ\ς Ά. τούτων χ^ιχεΐνό αϊ δε(, τέχνον ημών, ΡπκΙεΓεα ίΐΐυϋ Ιβ, Πΐί ιηί, οροΠεί εοιιιί(ΐ6Γ3Γ6 Ιβ 

φι«νβυμ<(ο6αι, ότι κίρυβιν, εΙς βψιν αλλήλων χατα- •υρ«ΓίθΓΐ 3ηι•ο, ευιη ιπιΐιυ ευιινειιι»&βιιιυι, ηοιιηΪΜ η^ΗπΜν ημών, Ιπηγγιίλω πάντα είρηνιχί, πάντα 
φΐλΙ«ς χαθαρίς- χα\ ώς ίκί γε τοΰ νΰν λυθήσεται μίν 
ηίβα Ιρι,', πάοα πρδφαβις οχανδάλων, ιταύαεται όΙ 
τχββα β^άβι;, χαΐ βραβενθήηται βϋν θεφ μεταξύ 
Τωμβ'ων χ«\ Βουλγάρων εΙρήνη Βντω; τταΟηρά, χα\ 
&Γα ο^ΐΐω ηρ^τερον γίγονεν, ούδ' έπειράθΓ,ααν υΐ ρ3είηε3«ι Αΐηίεί&βίιυα ε»$ο Ιοευιυιη , ρΓοιΐ)Ι$ΐ!>&ί*<]ΐΐΰ 
όείιιεερβ 6ε<ΐ3ΐΐ(ΐ3$ £&$« οιηηκβ ι1ΪΜ:οΓϋΐ3!, γειπο- 
τεηιΐΜ κβοϋαΙοΓυη) οεοββίοιιε», εε«>3ΐιΐΓ3 ειιηπα 
ι1ί«&ί(ϋ3, ]υΐ9ΐιϋ3ΐη εΟΓΐΐιι Οϋ« νεΓο Ιίηιηιιι Ιΐοηια• 
ηο8 ίηΐεΓεΐυιιΙ(!3Γ05 ρ3<:οΐιι, ίϋΐΜΓ3ΐ|υ« ςιιαίίβ ΐιοιι• 
ιΐυιη ίϋΐ6$6ΐιΐ υηςυβίΜ , ιιεε ΐΜ3]υΓε• ιιο$ιπ ϋΐ>(ΐιο- «^ ημών 4ν ρίψ γεγονίτες. Ποΰ μβι, τίχνον έμίν, Ο ▼'55•:"» ■ "1>ί ηϋΐιε, ΙίΙί ηιι, ιΐϋΐεί» ιΙΙϋ 3σ».•οιυί?<}ϋί.Ι ή τ4τ» ΐ'λυχεία διάβεοις ; Τ£ γίγονεν ή της ειρή- 
νης νκό^χίαις ; Πβΰ Ιχείνα χά. (Ιήματα οίς Ιχαιρε 
μλν θελ;, Ιχαιρον δ* •1 Αχούοντες &νΟρω:»ι: Πού 
1χΜρη3αν αΐ χρηστα\ ίλπίδες &ς εΓχομεν ίΐαχό- 
ιηως, »; βύχίτι μεταξύ 'Ρωμα(ων χα\ Βουλγάρων 
1»χ6ηι Α ιιονηρ^ς δαίμων ύποβαλεΐν αχάνδαλον, 
»»^ αναταράξει τήν χαΟαράν αυτών άγάπην; Σχό- 
«ε> 9^νιμο; ων χάριτι θεοΐ, χοΐόξνς βυνιδέίν τ6 
ΧΜ^ν, τάς μίβοδϊία; τον «β^ηρού- πολύτροπα; ίβτι 
β* «Ααΐ) μηχανή χοτά <ήί οΐϋτηρίας τοό θειου 
Κλίβμιτο; άγω>(«<Τ3ΐ- ι^Οον:! μίν ηαντΊ άνΟρώιηο, 
«ΑΧφ* δϊ ΐοΓ; μειζόνω; χίριν λαβούΐΐ παρί βε';»ϋ. 
Κδΐ*9ννχ^^ ο1, τίχνον Ιμ^ν, φρονήαιι, συνίσει, 
»λοι; πλί /ρν^νΐ^'τ•., ίπιΐ'.χεία, χι\ άλλοι; π>.ι(τ:οι; χαλοίς Ιϊ1ιυ« ριχιΙβΓΪδ η Πϋο ι-ΐ^ε ιΐΐϋΐαΐ ΪΠΐ ραείβ ρΓοιιιί3»ίβ7 υ1>ί νείϋα ίΙΙ» ςιιι|^ι)!> ^νΐϋ 
^λϋϋεΙ>8(, ςυϊϋυκ αυιΐίειιίεβ ΙιοηιΙηι» ςαυ*1εΙ>3ΐι(? 
Ουο ίυ^ϊΐ ίμε5 ϊΙΙα Ιε1ίεί$$ίιιια αίςυε Ϊιιι1α1ιί1:ι 3 ΐ]υ3 
κρεΓ3ΐ)3ΐηυ$ ηοη ]3ΐη 3ΐιιρΙϊυ$ ιιιΤϋπυιη ϋχιιιυιιβιη 
ίιιΐβΓ Κοηΐ3ΐιο&3εΒυΙς3Γθϊ βειικίβΐβ εκε ρΓονι•ι-»ΐυ• 
ΠΙΠΙ ΐ)ε4)ΐΐι; ρυίϊϊδίιηιηι ευιϋιιι ιΐιΐΐΐΐΐοηειη ρι'ΠυΓΐ»»- 
ΙιΐΓϋΐη! £οη5ί(1εΐ3, ριιιϋειι» ευιυ ϋεΙ ζπίΛ ιί( 
(3ΐςυβ3<1 Ιιυιιιιιιι ρεικρίιίοιιύυαι ίϋοιιυυκ, ιιιβίί^ηϋη• 
ί1ι1ι>$; νεΓ£υΐυ& ιΐϊΐιιςυοΐ»! η ίιιιιιιη.εΓίι ιηβεΐιίηα- 
1ϊοιιίΙ>ιΐί χΙνβΓϋυβ Οει €Γε:ιΙυΐ'3Γυιη $3ΐιΐ(ειΐι ρυ;;ιι>ΐ; 
ευί«•& Ιιοιιιίιιϊ ίιινίϋεΐ, ιιινςίϊ :)ΐιΐ•'ΐη ϋι <]ΐιί πι3^ογοιμ 
α ϋου βΓΒΐιαιη »ε((.*ρΰίίπΐ; «νίι ίςίΐιΐΓ ι^. ΙίΙί ιυι, 
ρηΐ4ΐειιΐί3, Ι>οιιίΐ3(ε, ιη<)()«&ιί.ι ρΙιΐίίιιιΐΜ|υε »1ιί» ϋ<>- «τ ΝΐωίΑΙ ΟΡ. ΡΑΤΒΙΑΒΟΗ^Β 68 

ίοΗ ντ%» Ιβ ϊιινΜΙ* ΜΟβηύίΐαΓ, ίηνί(1ί»αι<ιιΐ6 ιαιιη Α φίλοτιμηβέντα καρ& ββοΰ, χα\ϊ(ρ^ 9^^^*^ ^^'^ρο'* οιηηίΐΗΜ ΜΠίΙ)»• νυΐΐ ΜΐίβΓβ; Ι{ΙΐηΓ Ιη ίο Ι»Μηΐ 
ϋΐϊυι Ιι»ί•]ϊχ, Μ(> ΐ|ΐιο |ιΙαΓίΙ>α$ Ικ>ιιί$ (ΙίΐηοίΒ, «ο 
ΙιυιιιΐΙΐφΓ βΐ>. «ι ΪΙΙΪΜ 1α«ί«1ί>ι (Ι«!νϊΐβ8 ; ΙΙΙιί « Οβο 
ΙιΪΒ Ιη Ι«ΓΓ» «1*1• •υη1 Ηοπογ ^1 (ΙοτΙ«, ενη ηΐ •ι1• 
]ίβΐΜ |Ιοη«ιιι ςοΐοΐβια : •ιΙϊϊ(»«« «οΐβαι ΙιαιιιΗΊλοί 
Ι«ίρ9«ιιι , Ι* Ίη «υΐιΐϊιηβ ηοη λΐΐοΗβΒΐ, βοπίί• βΙ«• 
Ιΐοοβηι («{ίβη•, •υρτ& ηΜΜίαη Ιο ηοη βΙβτ•ΐΗ, ίΟΒ- 
ϋβη βΙ Ιαηιηβηΐ» ηοη τΙο1«η•, ηα» ΙιιίβταηΙ οΗηι 
Η ιιιΐβ ιη>]οη• Ιαϊ, ςαχ Ια ϊρκ ΙμΗ Μ ηικίίυ• ΐβΓ- 
Ι1α• ΙηΠβΐί ; •Ι ηυίβ ρ«Γ ΐυυοι ηοηβιι ]υΓΜΚΐ βίςαβ 
ρο•ΐΜ ]Νηη€θΐαιυ νϊυΙαΓβ €»βΐ •υ•ν•, ΙιτβνοοαίΗΐί 
ιηοΓίβ {ΜΑΜΟΙ ΙυβΓβΙ, ςα •υΐ6ΐη υηίνβΐΐοηιιη Ι)«Ηΐη, 
€Γε•ΐυΓ(;ιη Οοιηίηαιαηυΐ ]αΓαηι«η(ο •ΙΙΜΙ>ΙΜ, ^υ- 
ηηκαιί Βΐ νϊοΙιΐοΓ, ηοηαβ Μΐοβηΐλπιιη ιηοηϊΗΐη χατΑ αοδ ίναφλέγηαι, χα\ βούλιται «&σ]) μιΐχ«ν{ 
«%ν χατΑ 9ον φβόνβν «ληροφορήΜίν. ΆλλΑ |ΐ^ 
λανΟανλ'Μ ο• ή Ιχ$(ν<Μ 1«ιβ<Μΐλ{)| μίλλον 61 Βαφ 
ηΧς χαλοί; ιϋΐουηΐ;, «ονοΰνφ χαιανΛαρος γ{ν«ν, 
(μ «1)ν ϊΜίνο» Ιικβονλήν 8ιαφδγ||(. 'ΕΜΟί) «οι έιιίΐ 
γΐ)««ΐ|ΐΙ| χ«\ Μξα καρΑ βηϋ, βκού&αον 1ιι\«αύ«|| 
χαΐ <Η)ν οΑράνιον «ροσλαβιΐν* «ρο«λήψ|| <έ ««μι- 
νοφρονϋν, μ^ μιτεωριζ^μινος, μ1] γ);ν χαρβίβν 
Αφούμβνος, μ)] ύηέρ 8 «ροαήιαν Ικαιρ<(μ•νο^, μή 
αιηνϋς χα\ δρχια «αραβαΐνων. *Α ΙΘ•ντο μίν οΐ 
«ατ^ρ•; «ου «Αλαι χα\ κράκύΛΐ, Ιθον βΐ χα\ α6> 
νΙ( χ91( χαΐ «ρώην. IX τΐ( βρχον «δ σδν &ημα 
ποιήναιτο, ιΐτα ιιαραβϊ;ναι τ^ βρχον ιολμήβας, 
&παραιτήτω{ θάνατον ύ«<χ<{ τ))ν <(χην• 4 Α τ^ κη• «Γίΐ ! 5β(1 ςυίιΙ ? ςυουί^ιη ηοιι βχΐβιηρίο ροΒίηιη ο «άντίιΐν. β(6ν «β\ Αημιουργόν χα\ &(«ιιότΐ)ν ι(ς {ρ• 
ηΛί^Η ρΓορΜΓ Ιιαιη«υίΐ»(βιη βΐ ωβη«ιτ>Ι)ϋειη Ιοβτ κον «ροθίμινο;, «1<α κβρΑβΑτης γιν4μ«νο,% «6 
(ΑοίαιϊΐΑΐ6ΐη, •η ϊάβο εοηΙβιηη«ιηα• Τ 5<ί(1 <ΙηποΓβιιι μυρίων θανάτων Ινοχος ; ΆλλΑ τ( ; Διότι μ)) καραιι- 
ροΒΜΜΐ Ιιοο Ιρηιη ίη ηοι Ιιιν(:1ΐ€ΐ, αΙ «γΙιϊΙτογ , τίχα Ακλ φίλανβρωιΐίας χα\ Αφατου μαχροθυμία^ 
βΐ «ο ΜβΓΐ)ίοι«β ςυο ηι>{1• ά'Λ»ι* ίαβτΗ. Ικίγη γ1]ν β(χ^ν, Μ «οντο χαταφρονήβιβμιν ; 

'Αλλ* α&«^ τούτο, «ίμαι,,χαλιχωτέραν ήμίντί]* «οιν^ν έχοίο*!* χα\ ββφ ιώέον μαχροΦνμιΙ, τοβοδτον 
Αλγ«ινοτ£ραν. 8€τίρΐαΐΗ νβτο ΓοΓΜη ρΐηβ «ινο «ιΙηιΑΊ : Ιΐ•φΐ« 
Ιιοε 1«ηΐοΒΐ «(Ιύίΐο ΜοβίΜ : υοη ^ο ρτορίιβία, ηβ- 
ςηβ ΜΒϋ• ϋΙοηΐΗΐ ςαί ρπΒνϊ4«&«ΙθΓαιο ίιιΙιίΓΟΓαιη 
ΐηΐΜΐΒ «ΜβρβΓΗΒΐ , κά 1βικ|υ•ιιι ίιιιαι«οαΙ>ΐΙ λΙ- 
Μη•, βϋ•υικί Ιιιιϋ{ηΒ>, οιΙηίιιβΓ, βΐ ΐΜΐ^Μα ρ»1βτ 
Ιϋί Μΐυΐβαι οαηη•, ρηΒπυηϋο «ιςιιβ ρηΒάϊΜ. 
βΜίκΙϊΙοτυιη οβυηοι ν^ίοβ, Ιααιβ ηΚηςηο εοΜϋίααι 
φιο ^βΜΓΟϊΐΗΓ ι>Μ:ϋ δρίΗΐι» οηΙίΜΐΙο, Μ μ(, ρΜ βΐ Άλλί γ&ρ Τβω; «^ ΐί&μν^* κλέον 1{έτ*ινα- ΙιΑ 
τούτο, Ιν (Ιχών, βιωχήβομαι. ϋύχ ιΙ^\ χροφήτης 
ούΜ των κροορ^Ιν τΑ μίλλοντ» χάριν λαβόνίΜν, ύ€ 
61 λειτουργάς τοΰ Αχράντου θυβιαβτηρίου, «Ι κχΐ 
ΑνΑξιος, χα\ ώ; «ατήρ τέχνου τ^ν «ωτηρίβν χΐ)- 
Μμ(νο;, «ροα«φαλ{ζομ«ι χ«\ κρολίγ». Έα τ^ν 
νών βχανβάλων α(τ(αν* Αΐ(<βτΐ}9ι τοΰ φ^«»ήμ«τ«(, 
<ι* οδ ή χατάλυ3ΐς ΙνιργβΙται νΐ|{ οΙχοβομτ,^ τοΦ 4ϋ«€ΐ!υ ΐοΐ6Γ Κοηλοο• βΐ ΒυΙ|ΐΓΜ 1«ηΙο Ιβηροη ^ Αγ(ου Πνιύματο;, !^τι« ΙβτΙν ή Αναμεταξύ 'ΡωμαΙ- 

«ν χα\ Βούλγαρο» 1χ\ τοοούτον χρ^νον χατατχοΰβ• 
βίρήνη χα\ Αγάηη* 4«Αν«λΟ• κρ6; τ«(ι« λξ Αρχΐ€ 
λογιβμού(, μ«9* δν χάριτι βηΰ ιύβαιμίνως χ<ΐΛ(Λς 
{αχρύων χα\ «υμφορων 4χΑτ«ρον Ιβνο; (ηο*ιτ•β•* 
το• 1κι\, ιί τι έγώ βυν(ΐ}μι τ^( τοΰ βιον (γ<ρβ««κ, 
Αναβτήββται ιΐς ΙχβΙχηην, χα\ 9ίΛΛς Ιβται 6 Ι» 
τΰν χ*ιρών αύτοΰ Ιξαιρούμινο;. υΐπΜ|ΐι« «{«(«ΙμΙ : $Ί 6Ι«»ϊιμ Μ ηοη Ββ ΙηίβΙ η* 
ΜΓΓΜίίο, ϊπ οΙΐϊοιι«ηι «ΜΟίιιβΙ, ΒΜ «Ηΐ ςβί (Ιβ 
β]α• αιοοΒ <ήρΐ•Ι. 1\. ΑΐΙ ΟΝΛάΟΛ. 

Ουοιιαηι Ιμι^βογοβι ίοαίβ• {ηνβηίΒΟΐΤ ηα•Ιη 
ςοαιίΐαβ <!οΙθΓϋ>α8 ηι«ί• ΙιοιιιΙ ίιηρίΓβ• υ»αΓρ•Ι)θΤ 
ΤοΙ καηΐ ηιιηι|ηβ (Ιοίοη;• ηκί ηυοΐ ρορυϋ £1ιη•(ί 
«ι Οβϊ ηκί, Μΐιβΐ» ϊΙΙϊΒΒ Ιι«Γ«(ϋι»ιί$ ρΓΟ ςιια εηι- 
Γ«η) ΰΐ ιηοΓίβιη »υΐΜίι : ηηοηοιίο βιγο ίΙ1ο« ρΐιη• 
ςαιηΤοαΐ (|υ»ιη ιηοΜίίΙΐ» ϋηιαΜυυηιςυβ οοιιΐοΐβιίο- 
ηβηι ^^ρ6^^«πι ? Ο ηιιΙίβηΙι«ΐοιη ϊΙΙίυ• •1ι ίηϊΐϊο 
ΙιΟΐΜίβ>(Ι«• <|"' βοηΐη ηβηοοχι Οβί 0|•«τ« Βε«τ1)« 
«πΐ€ΐ ίηνΜϋ», ςηίςΜ ίηάβλΙηβηΚΓ ίη Γυίηοια «ι 
ρβΓίιίόΕΒΐ Ιιοηϊιιβ• ίιηρβΙΙίιΙ χϋίηΐΐίο ςυΐρρβ, βιΙ- 
τβΓΜ» ΙίΟΜΗηιιηι («ααβ ΐΜηηΐβηι η«Ιαηυ< ίΙΙβ 
ο£βΙβ«ιΐ*^ΐηιυ«<|Ηβ , ηοη μμιι, ιιο^νβ Ιιο<ϋβ, Ιβιο 
«(ίΓο (1ου«Η: ίη ιβΓΓΪΒ βπιηΐ Ιιου>ϊη«•, «ο• €•ιηϋηΐι>.Γβ 
«ι Ιη ΙπνίοΗ» €οη€ίΐ•η ; ηυ«1β ευη 1111 ηοιι Ιίοβ^ΐ 
μοΙμ> «ρβΓϋ ΐη>{(Ιΐ>Γί, ηο•ιηβΐϊρ•ϊ ΒιΙ ϊηνϊοβηι ίηιί• 
4ίΜ «Ι ηΜίιίΒλΙίοΒΜ ΪΒ•ϋΐηΙηιη> : ϋΐο >Ι> ΙηΙΐίο 
ΐΒΜβίβηΐί» ΙηριιΙια βΐ ίηιη» εοηΐη β]υΜΐβη μπιΙ• 
Μ• ,βίΒϋΙβίΜίΜνβηΐΗ* ρτο|βΒΐβα η•ην• κπηΜ•. 
βιρικηίοβ Β9Ι0Ι ΙηΐβΓβΰΙαηΐ ρτο (|υϋ>υι οι Μΐη»πι ^, Τφ αύχφ. 

ΤΙνας «οταμοΰ; <6ρήβω δακρύων ; Ποίους &χ\ 
τοί; ΙμοΙ( κάβκσιν Αναλάβωμαι βρήνου; ; ΈμΑ γά|ΐ 
τΑ πάθη ββα τ&ν λα^ν τού Χριστού χαΐ Οιοΰ μου 
χατέλαβι, τ^ν Αγ(αν αυτού πιριχΜΓ,τον χληρονο* 
μ{αν, δι* Ι^ς ύη^μιινε τ&ν 9ταυρ6ν χαΐ τ&ν θάνατο». 
Πώ; οδν άποχλαΰβωμαι ταύτα ; *Η τίνα (ύρω της 
Ιμήί όβύνη; χα\ των βχαραγμών τή« χαρδία; «α- 
ράχληβιν ; *0 τί|< χαχίας τοΰ Απ* Αρχής μισανθρώ- 
ηου, τού τδν πιχρδν φΟ^ν χατΑ τοΰ της 6«(χς ιμ- 
}άμηΐ κλάσματος Ιξοιώΐναντος, τοΰ Α«\ τδν Ανβρω• 
«ον ^^ δλεθρον χα\ Αχώλιιαν άγοντος Ι *Ακ* άρ• 
χΙ^,ς γίρ 6 μιαρδς, ό άρχίχαχο,, έχμ»ν(\ς χατΑ τοΰ 
ΑνΦρωχ!-/ου γένους ού καύιται μ<χρι χα\ βήμερον, 
μΑ>.λον δΐ μέχρις Αν 1x1 γής ιτολιτι-^ηται άνΟρω- 
χος, άνααοβών χα\ χατ* αλλήλων Αν(γι(ρων- ίνα, 
|«(\ αύΐ&ς μή αυγχιχώρηται ηροφανώς 1κι6ουλ(ΰ• 
•IV ήμίν, αύτοΙ βι' Αλλήλων τΑς έτ^ιβουλΑς χχ\ τ{|ν 
ΑναΙριβιν 8ια«ράττωμ(ν* Ιχ ταύτης της Αχ* Αρχής 
μανιώδους αυτού κροαιρέβιως χαΐ Αδ(λ-^«1 ΰχλιααν 69 ςρίδτοι.ϋ. 70 

^(*Iρ«<>^»ϊ^τών^xτοΰαντβί^βκίρμΛτ»;xβ\xή;ο^/^,ς Α ροηβΓβ «ιορίβτβΜηΐ. « λιηϊΓι »ηΊρο% ΓορυιΙΙιηΐ. 
^(ΛΛ^^^^ω1 γαιτρ^^;* χα\ ΐ:ατέρ«ς Απίχ-ηιναν ιαιί- 
Ιας. ύτίΐρ ύν ηΟξ»ντο πολλάκις τά; ψυχ^ίς κροβ- 7(Ν«(, Χ3ΐ φΟ.οι φίλον; ήγνίηναν' Ιχ€{νου τοΰ άλά- 
•τ«ρθ( οΓμοι δκ:μον«,' χχ\ τά νΰν ΙμΙ χντιλαβόντα 
«Α4ΐ] χα^ ο( θρήνοι, χχ\ τ1 βάχ^υχ* Ιχε{Μυ ιή{ Εΐιοα ηιίΐιίΐ εχ ΐΙΙο «ιβτΓβηιΙο (Ικιηοη« ηιοϊ ειίιιη 
ΟΓίυηίοΓ ύοΙοτ6%, ^βιηϊίακιαβ «( ΙιΟΓγπϋτ; ϊΙ1*ιι» 
ρ«Γθ(}ί3 ιπίΠείί» Βοΐαΐ» •υηΐ νίηϋοΙ* ύίΚχιΙοηΐ» 
ιηΐβΓ βΐίοι £ΙΐΓί5ΐΙ 6ΐ Οΰΐ ηκΐ, Κοιπλι)» κΙΙίοιΐ 
31(]υο ΒαΙς-ΊΠΕ ρο(«Μλΐ!«. χ«ημη)τανί2ς ή β.ά.'.(5ηςκ ιού συνδίϊμου ής άγ4πη« «ών τοΰ Χρι«ον χ»\ θιοϋ μου ΐίχν»ν, τ^; ϊ• 
ΐΡΜμβΤχή^ κα\ τή{ Βουλγαριχης ΐςου7(α<. «ΐιμφ βιί της έχ τών κατρ'.χών χόληιη/ χινώοιω;, 
τ^ «ύν Βουλγάρ«Γ« γίνο; «ρδ; Ι9\τ:ίιν φχιιώΦατο, 
««\ <(; ^((λφ^ιητα τφ 'Ρ«*μαΐχω γένκ συνϊ|ψι, 
«α( τ^^ν ι^ν «αρέαχο τ«μήν τψ χαλιΐιθχι ιοϋτονι; 
Χριστιανούς, ώσπερ χα\ '^μΓν, ού φ-Ρ*•)^ ^^^ ^ο* 
οανΐην 7(Τ*^!'^ν^* *'{ υμάς ϊύιργεΐίινΑ λ(\ φθο• £χ ςυο ((ίτ){π) ςυϊ τοίίΐιιι ρίοβηι Ίη ηαη()« βι" 
(η>Γβ ροΓ Βΐιαυι β ρβίεΓπο εϊηιι βχίΐα(η , Βα^^»η- 
τατη («ΐιυβ •ϋ)ί νϊιιϋίεανεηι βαιη3ηο(-υ•ηΐ]υ6 ^«ηβι ί 
χηίαιία οορυΐινιτϊι ιΐ ί»ίαΑΐπ> {Ιοιί»ρι ίΙΙίι «ι: 
ηοΙ)ίβ ΟίΤΜΊΜΛ •ρρβΙΙα(ίοι•« (1ε()ίΠ(, ίηϋΪΒηβ ΓβΓπι• 
ιιΐι! *ο»)ί» ^οη^β»»υιη ΙίβηρΟοίΒΐη, «|•ιί Ιοπίβ Μΐηι- 
ρβΓ ϊηνϊιΐβΐ, ία(1βίβ«ΜΜ|4ΐβ εοαχυ ιβιιίχη•, ηιιιηΐιΐΗ• ψύν νν.ς χ*ΧοΙς, &χατ4«αυιηον δ1 αγώνα «οιούμΐ• Β >η Μ «Γ•( ϋοιιΐΓίΜίΓβ ϋΐιπβίοαΐ η ββιιπ) ΙμμΓχγ• νι; τ</« δ3θν έπ' βΟτφ λυπήοβι μ4» «6ν Χριστών χα\ 
Λ6ν ημών τ6ν χοιν&ν «ϋεργίϊτ,ν, ζημιώοοι βέ ^6 
ϋο-^ΐγίρων γίνο; τής παρ' αύτοΟ Ιιδομένης Τ(^ 
μής, ιϋϊΐν, ώς <ο(χ(ν, ^< «φχ* τΙ)ν Ιχβασιν ^ς 
έιηβονλΙ);, «α\ ιύρών αχιύη, χατί γ^ν μαχάριον 
*Α«49τολον, χατηρχκίμίνα ιΐς Αηώλ«(«ιν, & μίν {χ 
«ον4μ(«<ρον γέν«υς, & βέ έξ ημών, (νήργηβ• τ& 
Ι'Μίν&ν τοΰτο χα'ι «ολυβίχρυτον Ι^μίν Υ( χαΐ ύμΤν 
Ιργν», κα\ τοβαΰτον φένον χαΐ Κλι^ρον της νοΰ Χρι- 
«τβ>& ίξ«τ<1εαι χΐηρονομίκς, χορών (ργασαμίν^ν 
ΐ*.ν 9^νον, ούχΙ Αχαβάρτων, ού(ί τ!) 4(Τ[β£{7 (ου- 
>«(ί€(ν (ιηβΐΐιμένων, ΑλλΑ τών χχχαΦβρμΙνων τψ 
έ^ίψ ρατηΐ9μ*χι, χα\ «ρί^; ι6ν ονρΑνιον Πατίρα 
1«•»ρ«}(<>ΐι•ν, χ«\ γψ τον βτανροΟ «ημ«{φ (αυΤθϋ< ΙΟΓϋιη ηοιίΓΗΐη, ΙιοηοΓβςηβ >ϋ ΪΙΙο οοιίΜβΜ ΒηΙ• 
|3Γ0> («υρΓβ, δυ^Γυη ίιΐΜ<)ί3Γυιη ειαυαι <«γμ 
υιικίβπι,υΐ νίϋουΓ, ^ιιν«η^^, αΐ(|αβ Γρρεηί* ρ«Γ•ΙπΙο• 
ηϊ», υ( βίι Λροβιοΐυ•^, τ»ϊϊί, ΐαηι β νοιίΓο βοια-η-, 
ΙιπΒ β ηοβίΓΟ, Η1α4ΐ ιηΐΜΓ>ηιΙα«ι >!(]»« «(ηο1»ί* η»ο- 
Μιίαιη Ιυ^βτκΙοιη •υ««ϊ(3νϊι ηβςοίίυπη, 3ο ΐαιιίαιη 
•1η|βπι ηιίιι*ιηςιι« ίη ΟΙιη&Ιί ΙιχΓοΙίΐΑΐβ εοη«υιι>• 
ηιτίΙ, πΐ)πίΙ>υ» ιιοη ίη<1(Ιϋ1ίΙ>υι »αΐ ίβρίβίαΐΐ %ηΤ' 
Μη εουκαβίί•, κά μηοιο 1»ριί•ιιι•ΐε Μη«ΐιβ<.'•ιί• 
βΐ »ά €<Βΐο•Ιβιη ΡαΐΓβπι ιιιοΙΙί ηοη 1](η•Γϊι , •ΐςυβ 
ϋΓυ«ΐ« Μ^ιαιίο ευιιΐη πι*1ί|;ηί ΐΜ]υη•ι εαρΚ• 
πίΛΐηίβηιίΐΜΚ. Οαίιΐ »^3»\1 ςνιϋ οΙ)ΐϋι«Ι)θ? ςυο• 
Ιιι^ϋοΤ ςαί Ιη ΙητίΓϋΐυ εοηοίυιί ρΓορίηηοοΓυαι 
ΟΒίΙϊΐΜυ •ο ιΐπΐ{€ ΐβΓΓ•ιη ϋθΐιΐ>ιηίηιιιΐ ιΐι)υ<! χηη. χχτβιφαλιζομ4νων 1χ της τοΰ κνντιρον 4κηρ((ας. «1 ηοα ιοίυπι ΟΙιΗβϋαηοι ϊοογΙμ ιιιιίτΐΓΜ» *υ(ϋαι Τίς γ^νωμαι πρ^ τχϋτβ ; τΙ («αηρίξωμαι ; τ(»ας 
Αχ<Μλ••4α«μ«ι, ««νς χατ' Αλλήλων βυγχινηΟΙντας, 
*•1 νψ ο'χχΐψ φ4ν«|) Χ3\ ταΤς σφαγβΐς μ«- 
Ιΰν€ντα; μίν τΐ^ν γήν, μολύναντας δέ τίν Αίρα* 
ηικβρΜίτΑναι Μ οϋ μένον ΐούς λχο'ίονχοις ταύτα 
Χρ*βΤΜνοϋ; Ιν ίλΐ] τ|] οίχουμίντ] κοιήταντας, ΑλλΑ 
«•\ νοΐ»ς Ιν ούρανφ Αγγέλους* ςχυΟρωηά^ουβι χα; 
«ύτ«\ ιτΑντως, χαΐ, «Ε παριΐχι ΑΑχ^υα ή φΰβι;• ΙΜ οοηΐΓΪίΐΐΓΐ, »«(1 (ΐϊ*η ϊα οφΙί» >ιΐ|{νΙο»; ίμ>ϊ 
«οίοι (ΐοηΐΓί»αηΙυΓ, «ι &ί 13ογ}τπι>$ ρπκΐ3Γ«.-( βοηΐΗΐ 
Μΐυη, ΙίΑΚηΐ, οηίΐΓβΓβΟΓΜίη ««ίιη ϋοιηίιιο ιΐοίηιΐε; 
εοιιίβεΐικ «ίςυίιΐβπι Γιείΐβ ροιο, βΐι υιΙ, ι|ιι3Γιε «ΐΐ 
ύοΙοΓ β]υ( ςυί ποα ταΐι ιηοηβιη ρβοϋοΐΟΓίΐ, &«ϋ υΐ 
βοητ«Γΐ3ΐαΓ βι νίν•ΐ * , ο6 Ιυΐ Ιιοιιιίείιΐία ςυ» ηβιηο 
•Ιίυ$ ρ3ΐΓ3τίΐ ςυλίη (ΙίιΙΐυΙιι• ρ«(χ&ιί ρατβη», «( ςιιΐ 
ρΜχιΐιιιιι (ΙίΙίκυιιΙ. ΙΟρήνηβαν Αν, τοΰ χών όλων Δίοικ^ιου έπΙ τι;» γιγονότι Αλγονντος. Ε(χ4;«ς γΑρ ιιάντως, τέχνον 
Ιμ'.ν, «Γον -Λ βλγημα το5 μή ββυλβμίνον τ^ν ΟΑνατον ιο5 Αμαρτωλού, ΑλλΑ τδ Ικιατρ^ψαι χ»\ ζΐν 
■Α«4ν, έηΙ τονούΐοις βινΑτΜ^, οΟ; ούβ<\ς &λλος <\ βιΑβολος δ «ης λμαρτ(ας γιννήτωρ, χα\ οΙ ταιίτη* 
Αγχκύντες ιίργάβζντ). 

ΆΙϋ μΙχρι τΓο5 ταύΐα θρηνώ χα\ Αηοχλβίωμαι ; ϋ»«ί«βςαο »€ίο ίΙΙβ Οβίκ) 3ε Ιυ;ρ|)οΤ φ>τ. «οι•Ι 
ΑΙ•» τί μίν γιγονίτα χιλ»ηΑ λιιαίν, ίπ»{»«ρ άνα- ρβΓβΓίί ϋη^ϋΡΓΟ ιιροΓ|«», ευηι ιιοη «Κ ρφΜίϋϋ« βίΜΤ^οδχ Ιβτι τών τ4θ ντ,χ''Λ(4ν, ηρ6ς Μ τΑ 1^(ΐ) 
άπί 1% τοΰ νΰν πράγματα μιταφέρ*ιν τ6ν λΑγ«ν, 
τίχνβτ Ιμ&ν, οκλΑγχνον Ιμ^ν. ΕΙ γΑρ ιι«\ τήν χ«^ 
ϋαν Ικίτ,ξχς, (Ι χβ\ Μύνη; 1ν<ηληαας, βι' ών 
ΐΜψαξμ;, τΑ «ατριχΑ οιτλάγχνα β\>ατ|4^τ«ι 1κ\ 
•«(. *Αρχ4β*ητι τοί; «ίργβίμίνβις, μΙχρι τβύτου 
ντ^,τ» ή τνν ιηνηροΰ Αχίμονο; χατΑ της χοινης 
τών Χριστιανών ριαιφον(β,- (νέργιιαι, μη9< τι «ιλέ- 
« ΙνχΟβΐ} αΰτ^ς μΙν ϊξορχ((9θχι χα\ χαΙρβιν 1π\ 
τ\ Μπ>9 συμν^ρά, τψ Χ;9νοτψ (λ χαΐ θιφ ημών ικ• 
ρκΛκΙν χΚ σχυθροτιάΐκν, χ«ν τοΙς φιλανβρώκοι; 
Απ''*ι<• ^•β\ τ^ιιν (το* τ( (ύοιβίίν ίχληρώιαντο* ιηαηαο• •υκίΐ3Γΰ, αϋ ΓϊοίοηιΙ• 4)6ίπ€€ρΒ ςυηνοΓ» 
ι«ο^Η• «βΓίΒο βίΐ, αΐί ηϊ, «ϊκι;γ3 •η«3 ; (Ι «ηίπι «ογ 
Μ«ηιιι •ΐηίι«π« ΙΐΊΐιίιί*ςυ« ΐυΐ)> (ΛκΚη ίιηρίβνβηι» 
τίβεβΓβ (3ΐη«η ρΧίΓηα ίπ ΐβ ιηονοηΐ«Γ: ρ«Γ•ειί• »ί• 
εοιιΐβιιΐυι, Ιιίε »1ιΐ βΓβΙβ.'-ιί ιΐτιιιοηΐβ >ιΙ εοπιαιηηβηι 
ϋΙΐΓκϋβοοΓίιιη ίιιΚΐ'<ΐ€€ίοη«π) ίιιιροΐιη, ηοο αιηρίίυι 
ΙχίευΐΓ •ιιΐ {8υιΙ<:•ΐ οοιηιηυιιϊ ε•ΙαιιιΗ•ΐβ, ηκ 
ϋΙιπΚυη ιε ϋβαιιι ηοίιίΓυιη εοιιΐή*ιοι« «3ΐΜ( , 
ηβςυβ Ιιοιηίηοαι •ιη3ΐ0Γ«» ιη^βίοι , »«(|α« οιιι- 
ηΡ• 4]ηκυιιςυβ ρί^ΐβΐβ »ηιιΐ ιίρηβΐϊ ; ι)θαιΐιιι •ϊ(|Ηί• 
άνα υοη ιηίΐίυη» ομβΓβ ιηβΐυηι ορ«ι• ιιβςιιβ Ιιοιηί- 
ηβιη 3 Γβοι νίι ({«οΐιηαη, (ΐιηι ιυιβιη ςυΐϋ ι«Ι« ^Βαια. |\. η. ' ΕκχΙι. >νηι, 3:{. 7! ΝΪΓΟίΛΙ ϋΡ. ΡΑΤΒΙΑΚΟΗΛ Τ 

••νβη<!Γ»ΐ, αΐ β»ί<Ι«Γβ ηβΜίίί ΰ5ΐ Ιπ Ιι&ο ρίΓΟίο- α Αγαθ6ν μϊν γάρ μηβύλοκ λαβίίν 4ρχί•,ν Ε_^γον β^νη 
ιιιπι βΓΓοηιπκΐϋβ ΓοΓβΓίι νϊ(3 , οι>οηι.'(, ςυϊβ Ι)«Ι <οιιΐιΐΓΐΕ& ρΓΐοίιηιΐΓ. (ΙβΙίΟυαι €0ΓΓ«:Ιϊ<>ιιβ βπι•;ηϋαΓβ : 
ια•$«Γ3η<Ιιιιη ]•ιη «ι ϋερΙοΓαηιΙυιη ϊηΐΐ'.τ Βοιπιαοϋ βΐ 
ΗϋΙ^Γοβ «^^^<Iίι «Ιίΐβίιΐϊυπι : ς•ιθ<1 η•ι«ι Ι«ιηρθΓί> 
«ΙίυΙιΐΓΐιίΙ» οΐιΐίνίοπί οΙ)ΓΐιοΙ, 90 ΐη •α^ιιΙ;ι εοαι- 
ιιΐ;:ιυ(•Γαΐυιη ιιοΐιίβ ρβΓρβίυο ΟΙ (ΙιπΙίχοΓί, ουιιι ρίΓΪ- 
<•τ ηο5 νο8(]ΐ)β <]β1ί<ιαι.τίιηυ•? β«ϋ τε&Ιηιηι Λο\Ί- 
<|υίυιη 3ΐ»ίςιιο ιηβίβ βεΓπιοιιίΙ)υ3>κοοιαι1•: ρηκίοηβ 
«■ηΐιιι ηιυκιι ιιινλΐηιε ευηι λίβ εΐ ρΓορπ>ιη οοηΜΜίι- 
Ιΐ>ιη ]ιιιΙί€θΐι ίη ΐβ ΰοιίϊΐίΙυΜί εαΙρΑπι Ιυαπι >ηΐο ρ^^•*, μηβ^ τοΰ πρέποντος άποοφαληναι τδν βν1.ρ«ι>- 
ηον ■ ϋν β1 &ρΛ χα\ γίνηΐα( τι τοιοΟτον, οΓα. τυμ- 
βα(νιιν άνίγχη τψ πολυαμαρτήνια χα\ ηολ\>κλαν£ΐ 
^(ψ, Αλλ& κίλιν ύς μο(ρ9ΐΐ θίοό μ(ξιν Ιχουσιν, 6φ!ΐ- 
λίμιν^ν έσιι τφ «τβίσματι «ροβάγιιν τήν Ιπ»νίρ- 
Οωσιν. Γίγονί ιίί ί)ί•ΐ) γίγοιΛς έλιειν'^ν χα\ ττολυ- 
πινΟές μιταξϋ Βουλγά^ν Χ9\ 'Ρωμαίων πτΐίομβ, 
β τ(ς &ν χρόνος δώττ] λή(Κ)ν χι\ μΙ] κ^ντ* τ6ν α1- 
ώνα ε1( χοιν};ν στήλην χα\ ΐν<(βο(.£Γη («αμνημο• 
ν«υ•(μ(ν«ν, τ^ μ<ν τι χα\ ήμιϊιν «ταιβάντων, τ6 84 
χα\ υμών ; Άλλα τ^ μίν ΰμέτιρον χαΐ χνρ\{ των έμών λέγων αύτο\ 1κιγινώσχιχ€' κάντω; γλρ φρόνιμος £>ν, χαΐ τήν οίχιίαν βυνιίδηβιν χριτ4)ν 
ϋιιτίνιυν, έπιγν(ίΐ3Τ) τήν αΐτίαν χ^Ι :ΐρ6 τών ήμιτίρων λόγων. 

Νο»Ιπ ιυίοιιι ροραΙΊ (1ι:1ί(|υίυι•ι (ο ιηϊ«βΓ<«η πι«> Τ& 81 τοΰ ήμιτίρου λαού «ταΤαμα, φΐΰ τή( τών 

ΙοΓίιιη Ιιοιηίηυιη ροιεπΓιιιη!) ηοη ροκίΐιπι ΒΧ(ΐυί»ί(β Β κονηρών ανθρώπων ΙσχύοςΙ ούχ οίβα εΙτιιΓν νχρι• 
«Ιίο'Γβ ςυοιηιχία β^ϋΐιβΓίΐ, ςυοηίβιιι ΐΜαΓλίαπι ηοη 6ώς, διως &πήντηο£ν, }κι\ ούδ' Ι^(νι οΟτε τών βι- Κβ1•€0 (ΙιΙίΙ)βΜΐίοιιυη) ηοιίιΐιηι : ηυ» «Ιϋπίηι οοη- 
•Ιίΐιιία ρ»ΓαΙαΐ]αβ ίυρΓίηΙ (ΐφοπηΐ βΐιίιπ Γ^ρΓοΙιβη• 

ϋΟΐΙϋ» ]ΙΙΙΙΑ ΥϋΓίΐΙΙϋΠΙ ΠΟβ Γ£ρΓ(>ΙΐΟΠ<1θΓ6 01 >1ΐ Ιΐΐο 

Ιιιιρ«Γαιι1ίΙιυ3 ίιΐϋί|ΐ€Γΐί) ηοιι ββο Μίτί, ιιοςυβ ιιοΐυίη 
«•1 ι|ΐιοιιιικ)ο ίΙΙα Ι3ΐ•1* »ρ«<1ίΐίο ίιιβηΙ ίιικιίιυΐλ ; 
|Κ)Ηΐ<|υ>ιη ιιιΐοηι ι^αχ Ιιίι: ΐ^βΓΦΡΚίΓ ύ<ρη\>ίηάΐτΊι*\, 
Γ«• ιηβ ιιοα ΐα^ίΐ; Κπΐι >ϊ()ΐιίϋεηι εοΙΙβοιι ιιιυΐιί- 
ΙυϋΪΜ, 11 ιιοη • τβηιιη οιϋίηαιοΓΪΙια* , •Ι> ιΐϋβ 
Ιαιικϋ ϋϋ^ηοιΊ ου»» (ατ εοη^Γ^^ΐΓβΙυΓ βιοκί- 
Ιιι», ΜίΙίεϋΐ•ι1ν£ΓΒυι ΒκΙ^ιγο* ϊιΐίΐϊΐυί «χρ<ΗΐίΙίθΐΐϋπι, 
ΐΗηε ίιΐ3υΙ>ιιΐΓ«Βίαηι«|αχ»ί<ο ίη^Γβ&ιυ, οΙ>νΙ>ιη ΐ»αΊ 
«ΙιΐϋίΙ)ΐΐ!>, €1 «οτυιη ΟΓβ ιυιΐίΐϋ νοίυίιηαι βχβΓεϊΙιιι 

ΪΙΟ-, 31<|υβ, ΙΙ( μ»ιΓ8«ϋΓ»1, ΰχρί'ΟΐιΜνίΠΐυί £1 ΓβρΓβΙΐβΙΙ- βουλιυμένων &κρ-.βή τ1]ν (ίδηοιν. Ά μίν γ&ρ κρο(• 
μιλιτήΟη χαΐ προχατιιχΚϋί^Οη, βι7 γ^ιρ χχτηγορ• 
τ^τιι, ΐήν &λήθειαν τιμώντας ήμί;, χα\ τών ΙνταΰΟβ 
λ^χ^ντων &ρχιιν, οΰτβ αυν<γνωμ:ν, οΟμ ί-ς μ^θ)]- 
αιν Ινχομ(ν οΰβ' όπα»; ή χίνησις τής τοαταύτη; ύκ• 
ήρξ( ατρ9ΐιβ<, ΙμΙ 8| τά Ιντ«ΰθκ χατέλαβον ώ; 
εΙχ%( ^ν, νύβ' Ι^μβΐ τ6 πρΧγμα 8(<λχ0ί, πώ: γαρ 
τοαούτου «λήΟον; λνταΰθα σννιιλϊγμίνον, Αλλά ι^ 
τηνιχαϋΐα, εΐ χαι\ μ)] παρά τών τά πράγματα Ιλι- 
χούντων, Αλλύι παρά γβ τών Αλλων τΙ^ν αίτΓαν ττ^; 
συλλογής τοΰ στρατού έ^ιβιβασχόμεθα, ώς Ιν:χΑ 
τή* πρ6; Βουλγάρου; Ιχατρατκίας ή τοβαύτΐ} γέ• 
γ&ν( χ<νησις, τότ( 84},«ύτ(, τήνιΐς τΑ βαβΙλκα ζη - (Ιίιηυί (]υ(Μ], ευιιι 6»$«:ιιιυ$ υΓίιίβ «ρϊ&εορυι, ΙιυΐΙ (; τ^^,σαντις ιΓαοίον, έπι(π»ρ ηϊς &ρχουσ<ν Ινιτνχο• ιιο^οΐϋ ιιοη Γυβί'ίηιυβ ρ3Γ('κ:ίρββ : <|υθΓθΐη ύλτϊλ Γυίΐ 
«ρυΙο^ίϊ, 9εϋ «ο Ιϋΐιϋ«:1)3ΐ υΐ «ιυαιιΐυιιι 6>μ( ρο&ί*- 
Ιιϋε 5β ιΙβΓνηϋβΓβιιΐ βΙ Γ^ρΓεΙιοοκΙυηίϊ εαιΐ«»ιη Γβιηο- 
νεη;!!! : ϋϊκίΓυηΐ «υίαιη »ά νο• ιιιίΐΐί βχϋπίΐιιιη, 
ηοη Ιμ.'ΙΙϊ ϋαυ»•, ηβ<|υ6 (ιηηιϊεϊιΙίοΓυιη, η«|αΑ »ιι- 
Κυίιιϊ» ς'ίίυ>ίι>ϋίβ ; ιβϋ (|ιιβ υυΐβ αιϊΐιί ΓβΰβΓυιιΐ^ ιίΙ<ί 
ΐ>ιη, ΓιΙί ιιιί, ιιοΐυιη Γ>οίο. μίν, οίχιΐ^ γλώββη μαθιΤν 1ζτ]τοΰμ£ν τοΰ βτρατοΰ 
τήν σνγκίνησίν, χαΐ ώαπιρ Ιχρήν χα\ 4μ(μψΑμ<0χ 
χα\ ών(ΐ£(9αμ«ν τοσοντου πράγματος ίπισχ4π«νς 
ήμΐ; (ντας της π^λιως μή λαβόντας κοινωνών τής 
βονλής' τών Ιϊ ή μλν Αλλη Απολογία προ^^ρχίτο 
μΙν ώς ήν βι/νατόν ΑπολογιΤβΟαι αίτοΤς, χα\ τήν 
αΐτίαν βιαλύιιν τ1|ς μίμψεως - ΐλεγον 8έ κρί; υμάς ίχατρατίνΐιν οϋ πολίμον χ&ριν, ούζΐ φ4νων Ινιχ(ν χα\ αΙμΑτων (χχύσονς, Αλλ' Απερ ΑπήγγΜ• 
λον, ταϋτά σοι, τίχνο/ ημών, Τ;δη γνωρ(ζομεν. Νθ»(ί, ιιΜΐΓ βο (Ιυυιίηβ, Μαοεϋοηϊΐ: «Κ Τ\\τ»(\* 
ύααα : ϊΠι ί^ίΙυΓίΙίιβιυιιΙ, υβς «ίη^υΐίβ Αίε1>«ΐϊ ιε$- 
Μΐιΐ 8θηρΐι><|υε εΐ ειιοΓυηα ΟΓβ αροοΓίίΐΐΐίοηιΐϋ 
ηι>8 εεΓΜ)» ΓβεβΓβ , >ΐηΓαι>ηιβ« 66 Μί•Λ ιΙίεβΓ^, 
ιιύςιΐϋ υ11^ βαΓαιη Μπηουει εοιιιίΐλΐυΓ 3ΐηϋϊ(;υιΐ33, 
Ι)ιιΙ^;•Γ0Γυιιι λοορυιιι β»&ϋ ηο>ΐι>ηι Γοςίοιίϋΐιι &ρο- 
ΙίΐϋΑί αίςυβ ϋ(-ριζι)αιΐ(1ί οιηιιίΐιο; ιυιβ ϋίεΐί« Ιΐιΐι^ιη 
3(1«]«1);ιΐιΙ, ι>ε ηυΐι ιιιϋιιΐΐΓΪ, ββ<1 ν€Γο βυΙ(«Γθί Ια 
0Μ6 Ρ3Γ310» υΐ ίοΕίΐΓΓ• ιυιυρ«Γε»Ι, ςυί* ιιοη ι«ιη 
ν«1Ι«ηΐ οοπν«ιιΐίοιιΐ1>Μβ »Ι«γ« ; ϊιιίαριτ ««ΙιΙείΝΐιιΙ : 
αοίηιη ιιΙ)ί ε&ΐ ϋθ|{«ιυ ΟΙιει&οοο ϊιηρεΓϊΓε, 4|ΐιί ηοη 
νεκίΐ ιΙϋΐαεηΐίαΓβ οιηηειη ίη εο ευΓίΐιη ροπυιε 
ΟϋΙκ^ΓΟί υΐ Ρ«ιι«ιιαείΐ38 ει κϊ ι^υα ίο ίΙΙί> ίυ Ιυι;!» 
ΐ'Μ (κηβ, ΜαήΐΐΗΐ ««1 «ιρβιϋΐϊοιιβιη «ι ΐΜ:ΙΙυιιι •«!• 
ννΓ«υ8 Ηοιηαηοι; η«« η)θ<1ο «Ιίοίι ιηοϋο Ι»εϋ(, 8««1 
ιιιιΐΰίίυειιΐίτ 8ίηκυΙί8(}υε «ϋεΐιυβ ϋΐιίεηι Ιι11«Γί8 3ΐςυϋ 
«ΰΓΐ>ίί 3ΐ)Γϋ8 ηι>8ΐΓ>8 ιηεη1β8<|υε οΙιΙ«ΐΓΐ)4ί; ρΓΧίε- 
I» ϋϊχϋπιιιΐ 3ροι Γί»ί3Γίιΐ• 8«ιι1εείιιι η ΡΛΐα»»α• 
ΜΓυηι (ϋΐαΐ' οϊϋΐΉΐ ιιιιηΐίΐΐιιιιι \ει>ί»&£, »|>»ηί;ίίΐ- Έπ(στασαι, πΑτερ χι\ 8ίσ-οτα, το■^( της Μαχι• 
βονίας χαΐ τής βρ^χη; στρατηνοι};. Οντοι 81] οΰν 
Ιλιγον, ού διαλείπονβι χαΟ' {χΑβττ,ν τΑ μίν γρΑμ• 
μααι δηλούντες, τΑ 8έ χβ\ γλώΐΐη τών (,Ιαι'ΜΚφ 
Ο ΑποχριοιαρΙων, χα'ι 8ια6εβαιούμ4ν6ΐ ώς ΑληΟη λ4• 
γο:•ν, χα^ οίδιμία τοις λόγοις «^(ίβεστιν άμφ;<{ο- 
ΆΙλ, δτι κερ ό τών ΒονλγΑρων τοιούτος «(ΐ) σχοπ^, 
ώβτε τήν ήμετ^ραν χώραν σχυλιΰσαι παντελώς χαΙ 
λαφνραγωγήηαι. ΚαΙ προσιπί^ερον πίιτιν τοΙςλβ• 
γοις αυτών, δτι μή (ψεύδονται, Αλλ' ώς Αληθώς τοι- 
αύτα αχέπτονται ΙΙνύλγαροι ποιεΐν την τών γιγε- 
νημενων σνμφώνων ^(ψιν, ήν Ιλεγον ποιήσασΟαι 
ΒουλγΑρους, ώς ούχέτι ^υλομ^νων έμμ^νειν τ(>ίς 
ϊ,δΐ) βυμπεφωνημένοις. Είτα χσΐ τοϋτοις κροσετ<- 
θίοαν λέγοντις ^,μίν, ώς ούδί τ&ν ΒωγΑν Αγνθ4ΐς, 
ότι τή; Χερβώνος τέταχται στρατηγεϊν. Ούτος βή Α 
τΙ|ΐ Χίρβώνο; στρατηγ&ς ού (ιαλιμπΑνει δ;Γ,νικώς 
ΐναφ^ρων ώς πάβαν ιπουδ^^ν τίβενται Κούλγαροΐι 
χιϊ Πατΐηνιχ^τα,-, Χ2\ εί τι-.α Ιτεοα ίν ϊχ<(νοΐ(: ! Το{; νί,^ηις Ιβνη. χροσλήψεοΟαι ιΐί ττ-,ν χβτλ /^ γΙ ^β ίοίΙΪΓΟί >ιΙ &« β ΒηΙδίΓΐϊδίβΡ ιηΙ$ϊη$, ηοη &βιιιβΙ Τνμα'ων (φοβ^ν χ{ χχΧ τύν πέλεμον. Κα\ οΰχΐ 
Τ»ϋτα νΰν μίν λ^γιΐ| νΰν ϋ ογ^• β^^Ι βίηνίχώΐ 
χ«\ χαΟ' έχάσπ^ν τοιούτο:ς γρίμμααι χζΐ ({ήμανι 
^έΐ< &χα&{ ημών κα\ τϊς Χ3ρ!;ας παρενΐχλίΤ' 4π\ 
ΤΜ/ηΐ( χχ\ Αποχρισιαρίου; ίλΐγον μίχρι των ίζιια(- 
€(χα ί^χονιβ; τον χών Πβτίτ,νίχιτών γένους τοιβί- 
τα «ρο«βγγέλ)Λΐν, ώς έξαιίίσΐάΑτ,οαν «ρΛς α•!- 
'9ΰ( (χ Κον^γνρίας άηοχρΐ9(άριο: ούχ &παξ ούϋ 
Α{, Αλλά χα\ ηλκιτάχις κροσχ^λούμενοι τούτους 
(Ι; τήν κρ^ς (αυτο{<{ ίνωνιν* χβ\ χΜϋΰτον τ^ 
«ρ3γμ4 βηουίάζιτχι θονίγάροι;, ώιτε χχ\ γάμου 
χοινΗνίφ χών οίχίίων ιταίβων βηου^άζειν ένώικι 
χα( βυνβηβαι τ^,ν ηρ&ς Ιαντύν Φνμμαχίαν Πατζ*)- 
ναχηων. 'Ος ουν το'.ούτοις λδγοις δοΐΐραοιόμενοι, ςοΐίιπηηυβ Ιαηΐυηι ΰυΙ^βΠϊ ουΓίβ ΟΜ υΐ ιηιίτί- 
πιυηίο ΒυυΓυιη ΙίΙβΓΟΓαιη ΩΓί/ιανίΓΐαΙ ίΐιαίΜ «υη 
Ραΐζοηιςΐΐί» ιοεΐοίΧϋπι. Ιβΐίι ϊ^ϊιογ κπηοιιίϋαι 
ρβΓΐυΓΐ)3ΐ>, ριίιηο ηυίι1«πι $ΓΓίρΙί> £ΐ;ηίβαιΙΙοηΐ1>Μ 
•ίςιιβ ϊΐΗΐίεϋ$ ΐειιΐιιτΐιαυβ ριοΐΐη ϊιιΙεγ ΙΙαιηαηο» 
«ι Βυ1^3Γ0β ίΐ3ΐ)ΊΙίΓ6 ; εαπι ϋε^ι1^^ ηοη ίιΐ ρο- 
Ιυίΐ56ΐΐ)•ι», νεηιηιυ$ Ιίεεί ϊηνϊιί &«1 \ά (οη«ίιϋ ο| 
«:ΐρ6<ϋιίυη«ιη 3<]νβΓ&ιι$ βοϋ ρτχ^τΛΠίηύ*, ιΛ εοη- 
Ιϊιΐϋηιΐυηι ΟυΙ^ίΓΟΓυπι ϊπιρςίυιη , «ϊ «ο ηιοϋΦ-Πβιϊ 
ρυ356(, ηοϋ ΐυΐιΐηι υΐ ρορυΙυ:ιι Λά οτΑΐΛ αίςυε Ιιυ- 
ηίαιίία ιυΊιΐΐΐίβηιυϊ, β! ΓοΠβ (Ιοηοι ^^υί (>ο Γοηοΐ- 
Ιίο 605 >(1 αιηϊαΐΐ3ΐη Γβτοεβτη οΐ βοοέΐχΐίι νΐηοα- 
Ιυπ) $οΙϊ()3Γβ. έιηι^ήκε/) ττρολαβίντίς χβ"ι δηλώίίαιν έγγράψοις, κβ\ μηνώμβσιν άγρβφοίς <77;<3υδί)ν Ιποιη,σάμιβ* τ& ιΕρη- 
νικ^ν φρ<ίνημα μιτιξϊ τρ^κφ Βουλγάρων χαΐ ^μών ^ζώναι, Οίΐχ ή&υνήθημιν Ιί, ^λθομεν χα\ Αχοντε; £|{ 
γικαϋτην ικρί-νο'.αν, ώατ& βτρατείαν χατ'" αύτώ*ι σχηματίιαι, χα\ πιιραΟηναι τφ τβιούτΐ|) Βουλγάρων τήν 
Ιρμ'ψ έΐΕίβχεΙν, *λλ' ούχ\ «ρί»; αίματα χα\ σφ»γά< ΐ*ν λ*δν χωρ^ιΜί, ιΓ πως δοίη θ*ος δι4 τΐίς τοι- 
αύτης «κρινοΐα; έλχΰααι ιΡ,μΐ; κρ&ς άγάιπ,ν αυτούς, χαΐ &9φαλη τ&ν ίεβμί.ν ίζεργάαζσΟαι της φιλία;. 
Έχκ({ τήν άιιολογ(αν, ω Βάτερχα\ δέστηχα, χχ\ β Ν<)&Ιγ»ιιι Ιιΐϋει (1εΓβιι$ΐοπβηι, ΡαΐβΓ Λ^ «Ιοιτιίη».- ; 
μί| ύργί^ου μηβΐ Αγαναχτεί. Έγώ 51 Αηηείν ούχ ηβ ΪΓ3ΐο3Π3 6τ%0, ηεηιιβ ΐιιιΐΐςηβ Γ(Γ3β. Ε^ο τΐΓΟ κίχον, πλτ;ν χα\ οΟτως ίπετίμων, έπέΓ.ληττον, Ιξω- 
νείδιζον, χαΐ ώ; {8κι Ελεγον, χα\ Ιτι μηνΰοαι ταντα 
Ι<Λ γραφτ,ς. ΚαΙ ο1 μίν ήξίουν ίμί γράφειν, Ιγώ δ' 
Α μάταιος, Αμολογήοω γάρ τήν έμαυτοϋ άμαρ^ίαν, 
ΜΙ χατηγι*ρήαν της έμαυτοϋ άΟλιώτη-•};, ούχ ο'ιβα 
«Μ( ίχγηρύς Ιγίνίμην τ;ρ^ς τιύχην ^^ιν {ιακον(αν, 
ΐλ μίν τι, ώ; {οιχε, τών ίμών αμαρτιών τ6ν Εχνον 
ΙμΧΗΤίααμένων, χΐ II χα'ι ύπολαΰέντων ήμών^ «!>ς 
ΙικΙικρ χατίΕ τους Ιχε^νων λέγονς εις νχήμα μόνον 
χα\ ςανταβ(αν μάχης ή τοΰ λαοϋ συγχίνηοις Ιηινε• 
ν^ιαι, ο6 Γροχ^^ϋ ιιρλς Αληθή κ^λιμον, ούο^ ηρ^ 
«ΫβγΑς χαν χΰαει; αΙμΑτων ή τοιαύτη ίρμ^}, χαΐ 
Ι«^ τοϋτ>ί ούβ' ή τοΰ ημετέρου γρίμματυς ά7:&- ίΒα6<1υΙυ8 βί&ε υοπ ροΐεηιιι , νίΐιιρ#!Γ3νί Ιιιηβιι, 
£ΐρΓθΙ>Γ3νϊ, Γερι«1)βη(ϋ &ΐ(ΐαβ (Ιίχί οροη^τΓε ΙΙΙα <!«• 
ηιιο 8ί:Γίρΐο ίηϋίε3ΐ«, 2ιΐςυβ ΠΙί πιβ υΐ 6εήΐΜ:Γ«ιιι 
ΓορνεΓυηι. Ε^ο αυιβιη, ν3ΐ»«)$ Ιιοιηο, ρ«ε»(υΜ 
ηβιυςυο ιιιευιιι εοηΠίβϋοΓ , ιηίϊεΓΊϊπιςυβ πιηιη 
εηυιίπλΙιΟΓ, ηι&είο ςιιο πιοιία ΐαρϋίοΓ βυιη ε0<κ(ιΐί 
αϋ υ ηαιιΐιυδ, ρεεοΐίί ιηΐ'ίβ, υΐ τϊιΙβίϋΓ , ηι« 
ΚηναηιΊΙϋϊ. οι ςυί3 8υρροηεΙ)ηπι ϋΙυπι ρορυΐί ιηο- 
Ιυη ία δρεεϊεηη ιβηΐυπι 3ε ίιηαςίηβηι ρυ^ηχ, ]ο>(α 
εΟΓϋΠ) Μπηοηοι, Γβοΐυπι, ηοιι ίιι νετυιη ΙιεΙΙυιη ϋΐκι 
εε$&υΓ(ΐιη, πίςιΐϋ α*! ε]«ι1ε$ βηΐ οιιςυϊπϊβ είΤϋϊίο• 
η^ιη τ6ΐιΐαΓ3ΐη <;»$« «;χρ6<1ϊΙίοιιειΐ] , αηιΐβ ΙίΐΐεΓβ- 
τυια ιιΐ63τυιΐι υΐιΐίΐιΐβιη ιιοιι νί<]«1>3πι. ΙΙχε «υηΐ. «τ«λ<1 ϋοξι «εριτηοΰίαιτος. Ταΰτα τ^ν έμΐ^ν άνέα* λ 011 ιηί, ςυκ ιιιευιιι »ά 1β ίϋΓΪϋεηϋΙ, 3ηΐβ Ιιηίιι• «04 γνώμην τοΰ πρδς αϊ, τέχνον ημών, γράφειν 
«ρ4 της π&λυωδύνου τοϋ τκ/λέμου ίυμδάαίως. Άλλ' 
αΐηέ μοι χα'ι αύ, τέχνον ημών ευβωπώ, ^■::'^ρρί'^Λ^ 
τ^> Ουμ&^ χα\ της ψυχής τ);ν -ιχρίαν, χα'ι ώς αυνί• 
τ^ 4ρ0ψ λογισμψ χρίνον τα,ιτχ- ύπό^ε ^ή της Μα• 
χ(βον(ας Χ3\ της Θρ^χης οΐ βτρατηγοϋντες, χχ\ 
ΟωγΑ. έτέρωΟεν χαΐ οΙ έχ ΙΙατ^ηναχίας άΐία*φ.η{ί• 
φ*Μ «Αλιν ίιεβιβαιοΰντο, χαΐ τοιούτοις (ίήμαβι τΑς 
χάρτας αυτών Ιβάλενον, τ( φρονιϊν αυτούς £'3<( χα\ 
«ηιεΐν, τυιαϋται, κ.νηραίς ΑγγελΙαις έχταρασνομέ- 
νβυς ; Οϊ(α ύΐ £τι χρίνειν πράγματα αυνετίκς ων, 
«ίντιος βμολογήβει,-, ώς έχείνα φρανείν έδει ιτα\ 
ΐΛί^Ι'/, Α ύ-έρ σωτηρίας είχ'^ς ήν διανοείαθαι. 

Τούτου Ι'«εχ£ν, δβον Ιμί πεισΟήνχι ε:χ^; ην ίξων 
<Μ6ε6αιούμ«νοι ίΐϊληρο(ί«ρη3αν, ή τοΰ οτρατο ^ γέ- Ο 1)ΑΐιΐιΐΓίίη£ίηΐ0Γΐυίί$ί(λ>βθΓΐ3 ε»ΓιΙΐ3 ειΟΓοϋυι εοΙΙε- Ιυςϋπιΐϊ ΙκΙΙί ίιιίΐίϋΐη, &ΐυϋίυπι εοσιρβκευεΓυηΐ. !^«^ 
<ϋε ωίΐιϊ (ϋ ςυοςιιβ, ςιΐ3Ε(ο, ϋΐί Γπί,ΪΓ» βχςυβΜ 
εθΓ<ϋβ<](ΐε βπιαπίυϋίιιε, οπιιιίβ Γεεΐ3 εο^ίΐΑΓιοηβ, 
ςιιί ρΓϋίΙ^πί «ί, ]αιΙίο» : ευιβ ΜίΜϋοπΐ! ει ΤΙιγϊ- 
€ΐιχ (>αε(ΐ» «ι εχ «Ιΐεη ρβηε Βο^χΐ εΐ Γβίζεηϊείχ 
>ροεΓί$ΑΓϋ 6601(1 εΐ τυηια :ι$5βνοΓ3Γ6ηΙ ε( ιβΐίίυί 
νβΓίιί• εοΓάα ίβΐυιυιη εοπιηιοχεΓβιιΙ, ςυίϋ ίΙΙυ* 
6€ΐιΙίΓβ οροΓίεΙκϋ , ςυίιΐνβ ΓιεεΓβ, ΓιιηβςιΙί ΐΙΙκ 
ηυηΐϋ$ ρβι ΐιΐΓΐ>α(ι>$ ^ 5^^ο ρΓθ|[)6 ΐβ ίιι ]υ<1Ίε;>ηιΙ•ΐί| 
εεΙ>υι Μρίειιίειη, ϊϋεοςυβ εσοΙϊΐεΐΜίπ» 53ϋβ ίΙΙο» εα 
0]κ>ηυίΜε 5εηΐΪΓε βΙ ΐ(βΓβ ςυχ μπο ιαΐυΐβ ει$ίΊ)ΐ 
«χεθ2>1«ηι]3. 

Ιϋςυβ, οι ΓηίΙιί ίιΐΓ«ρβΓδυ3$ί, (χ Ιιίδ ςαχ α35<!ν«πι• γνΜν «υλλογή χα\ βυγχίνησις, χβ\ ή πρ^ Π;ίτζη- 
ναχέτας (ιάιημψι;. ούχ Γνα ιτέλεμον ουγχροτήοω• 
•IV, οι>β' ίνα τοϋ σοΰ λαοϋ βφαγάς ίνεργήαωσιν, 
Αλλ' 6«τ« τούτο μλν ίαυτοϊ; η^ριττοιήσαιθαι χΐ Α»- 
^•λίς, χοϋτο δέ ώιτΐ υμών Αναχόψαι τ)-,ν ύρμ^ μ6- 
«•ι, 6ΐ φαβ(, χαΐ βνττείλχι «ρ&ς τ4 μ1) Ιπιίραμείν 
1%) Τ*•ναϊχήι« Χ'ΰραν, χαθώς ή τών Αθλίων 1χ壕 
«νν^ιΑρΜττων τ«ύ τ; Βιυγχ χχΐ τών ϊχ ΙΙ^τ-^ηνάχων ε(ϊο χιςαε πκ>ΐυ«, ηβεηυη ε( η1 Ραΐζεηβεϊΐηβιρβ- 
((ϊΐίο, ηοη »(1κ«Γεη«)υπ) 1>ε11υιη, ηεςυε »ά ϋΧ(1ειι•Ιθ5 
ιαυ6|ΐορυ1υβ, ίβιΐ (υιιιυυυχ βοοϋΓίΐβΐϊ ρρονϊϋεΓεικ, 
Ιυιη υΐ νεϋίΓυπι κοίυιιιηιοϋο ίηιρείυιη εοΙιίΐΝ>Γ£ΐιΐ, 
III »ίαηΐ, λίςιιβ ρΓθΙιι1)«κ»ι ηβ ίη ηοοι«ιΐ3$ Ιερτοι 
ίΓΠίεΓβιΊβ, ()υ«αΐ3(1ιηο<)υ(η Γ«ηυηΐΪ4νβΓ«οΙ ηίκΊΐ 
>ΙΙί Ιιιπυϊηεβ Βοβαίςυο κΐ Ρ3ΐζεη3είΙβΓυιη Ιεςχΐ•. 
(|ΐ•ί1ιυ« &ϋβιη ςοηνιΐιχίχηΐ βί *«Γΐηαι>β« ϋυουια 

3 75 Νΐωΐ,ΑΙ (Π». ΡΑΤΗIΑΒ^Η^Ε 76 

€Χΐ**τοΓΒη. Ποηο ηοΙΙι ΛιηαίΛ Μ»λο κορυιη Α ΑκοβταλΙντων, ηροαίτι χα\ «ων Αλλων ηρατηγών 
«•λβιτίΐυι €οηΒ'β8>ΐΐοοί>, Ιιαηε ςαοΐ|ηο βιη ου• 
Μ» βιρβ4ΗΙοηί» λΛ Ρ»ιχ6ΠμΙΙη ιηίΐΗΒ ; ΐ|υΊ1»υ« ίρ•β ει«<ΐΗϋ, Μ «ρυιΐ ιιιο τορυΐ•!!» , ηοιηρβ Μΐί» 
«ηβ ΙιοαιΙιιΙ^Μ «οιΐϊΓβ εοΐΜΟβίααΐί ηυοϋ ιΐΜ Ιν 
!ρ•β Ιβηοη», ΗΗ. Ουη βηΐιη ΙίΐΜΓί «Ινβηυ* ρλ- 
κηΐΜ ΙηηΐΓβυιιΐ, ρ•Γοηΐοςαβ ρβτ ββΙρβΜ ηοη νι- 
Ι«ΗΐϋΐΜΓΦηιη> ρΓορΗί• βοη•ΐ{ΐΜΐι ΓβΙιβΙΗοηβηι εοη- 

ρτίΐΜΓβ. ΙΙΐηΟ ϋΟβΙΐΒίΝΓ ΒΝΟ «Γ([> ϋΐΜ «οιβη 

«ΐαοΜίλΟί «Ιί«ηθ9 Ιη •η&Πϊηηι *Γ06$ΜΓβ, ρβΓ ςαοι 
Ιβηοΐν ΐηβιιβΜ •ιΙ Μ Μΐ»ηι ΊηνίΚΜ ΓιϋβΓοβ Γβτο- 
ΜΜΙ; <|ΙΗΒ ΐ%ο «β» το• ατΙιΗΐΊΐηι βαηι ϊΙΙο• οχ-^ 
βο|{Ιΐ*Μβ. ΟΠΟ «ϊηυ'κΐβιη ρϋΓ ηβίλΗαηι ύαιηοηοη 
ΙήΐΟΓ 1Ιοιη«ηΜ βΐ ϋυ]((•Γ0$ ιΙί•$ί«ϋο, ςααι» οοα 
ροΐαβτίυΙ ρβΓ Μΐρϋο» •ιΙ μ νοβ κνοοκ <|υΐ ρ• οΐ λύγοι αύτοΙ( 1(^βτ(V καριίχοντο. Τοντον βΐπον 
ήμΤν γινέατΟβι αχοιΑν αυτοί; χΐ^ς τοδ στρα-ην βυν• 
α9ρο(««ω$ ν«ύτην αΐτίαν *Τνα« «ης «ρ^; ««1>; 
ίΐα«ζΐ]ν»χ(«α( βιαπ^μψι**** ^ Ύ^ «οιί«οις Ιιη(- 
Μμην, ΙχιΙνο Ινβνμηθ<\;, βτι Ιηι «ι; μ,\ τοιαύτη 
Ανθρωπος Ιιτ(νο(α• ήν (Λίί βΑτΙς, «Ιχνον <|μων, 
λγνοιίς, ώ« Ικιιδάν «<χνα ιιρΙ« «οΟς γονοΤ; βιαβτα- 
ηάζωβνι, •Τ«• οΐ ιητΙρ€( κ4ννα βΓ Ιαιηων η^τ- 
*οντ•«, μΙ| 8ύναν«αι ταΙ< οίχιίακ νιηυ<αΙ; χα«αλϋ • 
βαι «1)ν ηά9ΐν «Δν «<χ«Ην, λναγχΑζονται «φ κρ^ς 
•&«0Μ< Ιν(ο«• «Μφ, χα\ ΙξηΟιν Αλλους τινίς «ρ««- 
λ«μβΑν(β9αι (Ι( βοήΟιην, ώη* {ι' 1χ((νων φοβη• 
βαι, χα\ ιιρ6< έ«υ«ούς ΙπιοκάβαΜαι χα\ 2χον«α «& 
«<χνα, 9ιηρ χΑγώ ύηέλαβον χα\ «ούτου; κρ^ 6μβ( ΓβηΙβ* «ηΐΗ ίΜΐΐ ίηα»ηί, ϋΦΟ €Χ€0|Ι1»ν«ηιηΙ Β Ιιηνοηβαι. ΈΐΜΐβή 1χ «οΟ κονηροΰ <α(μονος βι^ατά- «ρβεΙβη Ιληίοαι <ΐΗ3ΐη(1•ηι Ιιβίϋ βχοΗοΓΟ. νοίωιίτβ 
νοι, αΐ «ϊαηΐ, οοηοΊΠακ οΐ ίο «ΙηϊΒ οχεΙρβη, ηιΙ- 
ηΐιιιβ νβΓΟ ΙκΙΙοιη {ακΓβ «βΓυια, Μ<ΐυβ 3(1 ΟΒ^Μ 
«ι •3ΐΐ(ΐιίη6ΐιι ϋβνϋηϊΓβ , «ιϊ «(Βπιηοΐ : •μ1 ηοη 
ΜΜβΓΟΒΐ Μ οοαι&ϊοηβιη η^ΓλΗο άιααοΜ ρΓχΙιβτβ 
ΜΙ ιη«Ι•, (οΐ ΛίΛτίΛ» ιΙοΙοκι οπιηϊ1>α• εΐΐΓΐ»ΐϊ•ηΙ• 
Ιηϊβτβα«ϋ; οαηι ϋΐβ Μίρίυ•• ηαΙΙα >1> Ιιοιηίηΐϋη• 
4ΐ>1« 004^10116, «χ Μίρ*ο «ιιιηΙ» οίλΙ* βΐίεΐΐ. μβ- 
ρία• ςαοςυβ, ?β1 ΐΗΐιιίιη• «οεβρί» οΰοββίοηβ, πμ• 
χΐηβ ρΓορΓ» οηΙϊιΙ* ηι«ΐΑ ί«ε1ΐ• μ (|υο ηι«|ουη 
ηίαιΙ ηΐΑΐαμι ηαο ηΐλ]α• αοη οΐ, ίηΐβτ Οβ1β•γο•.£1 
ηοαιηο•, ρτοΐι η»*• ρβοοΐ» 1 η*ΐαπι μ(, €υ|α• 
ρηΛανΛϊ Ιοϋηη Ιηνοϋ. ο«ως γιγ(νημένης Βουλγάρων χα\ ΤωμαΙων ούχ 
ήδύναντο ιτάλιν βι Ιαυτων Ιλχιίβαι πρ&; ΙαυτοΙς ο( 
γιγονύτις ηατ<ρ«(, ίλλ* οΙ μίν οΟτω; ίκνοί^θηβαν 
σχήμα «ολίμου 6μ1ν μόνον 1ιαο(Ιβαι, Ρουλόμινοι, 
ών φαοΐν, Ιν(χιν «οΰ ιτροβλαβέβΟαι χα\ έναγιολί• 
αααΟαι, Αλλ* ού]^ ηόλ£μον «ριβτΙΙοαι ΑληΟη, ούΜ 
μίχρι σφαγών χαΐ αίμ&των χυρησαι, ώ; βια«((νον-. 
ται* Ιλαβον 8έ Αρα «φ ηονηρφ βαΐμονι κρόφασιν ηι- 
Ρ3βχ4ντ•{ τοιαύτα ηΑΟη χα\ «οιαύτας «ιχρά; ϋύ' 
να< «Ασι χριστιανοί; ΑκιργΑσασθαι* 8; «ηλλΑχκ 
μΙν» χα\ μηβιμιΑς προγάσιως 1ξ Ανθρώπων «ύιης» 
αύτ6ς καγχΑλαηα χα«(ργΑζβται* «ολλΑχις 81, χαΐ 
μιχρΑ; τίνος βραξάμβνος Αφορμής τ|| ηαρ' λαυτοδ Ι«ινο(^ μέγιατα χαχΑ Ιχ««λ(Γ, Λ χα\ ννν τ& μ^γα τούτο χαχ&ν χαϊ ούχ ίχον ΰηρβολ4]ν μ««αξ1ι ΒουλγΑ• 
ρ«ν χα\ Τιαμα{«ιν, & των Ιμών Αμαρ«ημΑτων1 χώραν ε&ρ(ν (1; Ιξιργασίαν. 
9€Ϊο <[ΐΛά ύ» Αίοίηπ». βι ίοΓβ «Ιϊεβ*, ηίιΐ «Η• ς Οίβα δτι ΙριΓ;, χα\ βίχαια πΑντω; Ιρϊΐς, βΐ μ^ »Ιΐ(|υλ «Ι* οΜΗΓηηυ• : »ί Ι>η(υιη ιΙηιαΙβΓβηΐ Μ« 
Ιααι» ΙηςαΙβ», ηο(|αο «Για< βΟΓαιη η»Λ Μορυ•, 
ι^ΜΓβ ΐιηΑβιη.ίη ΐβη»η ΒυΙββΓΟΓυηι ΐΓΓοβΓυηΐβΐ 
«ηΐβ ΜΙυιη Ιιοίϋαη ιηοη βο κ6ΜβΓαηΐ? Ε« ίρΜ, 
βη ηιί • »<1 €08 ιΐίχί, >η(ο Ιυ>ιη ο1>]β€ΐίθΜβη, «ι 
βιρτοΐιηνΐ . «ι οΙ>]αΓΒ«νΙ ; κά ««Ι Ιικο βΐίλη ηοη 
«ΙβΓαίΐ ϋ1ί« Λίίοαβίο ι ςυ» υίΓυη νβη &1ΐ, Ια νί- 
ύαα. ΟΙιβηιηΙ ί^ΐΐαΓ, ΒαΙ|«Γί8 εοηΐη Βοα•ηοηιη 
{β Ο/ΓηοΜηηι βΙ ϊη ΤΙιβΜβΙοιιίοΐηι ΓβΒϊοηβοι 
Αίοτβ ΙιοΜίΙί ίηιηΜϊι, βΐ •ϋ>ί <1•1αιη βΜ« οομβιο• 
ηβηι Κοηιηο• βχβτείΐιιι Ιη ΒηΙ(«Γθηιιη Ιβτπιαι 
ϊηωϊΙΜοιϋ* 86 ΑΗΐβαιι ίΙΙαβ ηοη ίίώΜΛ ίηοαηίοηβι 
Ιιι ΙιβΙΙο ΟβΗ βοΠΙμ; ςηβ ϋ Ιι« ςβ•» ΓοβΗηΐ, ^ο 
ιΐΜτΙο-,Ιΐυ λΐ8Μ«τ•ηΙ* αίςυβ Ιααα «81 •άη «» Αλλη τις χαΐ καρ' ημών Αφορμή τφ 8ιχα(φ τοντφ 
Ινστήα«ται ■ φήα•ις γΑρ ηΑντω;, δτι ιηρ, βΙ τ&ν κ4• 
λβμον ΙβχημΑχιζον, χα\ ηρ6ς τούτο Ιβλιικν αότοίς 
Α σχοη&ς, τ{ 8ήΐ(ο«« βίς τήν Βουλγάρων «ΐσήλαααν 
γην, χα\ «ρ8 «οΰ «ολέμου «Α «ων ιιολ(μ<ων β<•πρΑ«• 
«οντο; ΕΙπον αύτοΙ; χα\ έγώ, «<χνον ημών, «αΰτ• 
χα\ ηρ& τής των αών λάγων Απαν«ήσ«ω;, χαΐ Αμ«μ- 
φάμην χα\ έηέτιληξα. ΆλλΑ χαΐ πρ^ ταύτα ούχ 
ήηύρησαν Απολογίας- «(81 ΑληθΙ]ς ή Απολογία •!» 
ϊν«(8•(ης. ΈφηαανγΑρβη των Βουλγάροιν πολέ- 
μου νβμου ΙξιλασΑντωνχατΑτών έν Αυ^|}αχ(φ Τω• 
μαΤχών τδκων, χαΐ χατΑ των Ιν β«ββαλον{χ{], γ^• 
γονιν Αφορμί) τού «ρ6ς τ))ν γην των ΒουλγΑρων τΑ 
ΤωμαΙχΑ στρατ*ύματα ({σιλΟ(Ιν • χαΐ ούΑ' οΟτως ΐιη ρταΑβοΐΙΐ «οηββΜΟΐία ηοη ηβ|8Γβ ίΜίαη ; ρ ΐβιίρομάς, οίας ο18«ν Α «Α>μος, Ιγνωσαν 8ιαπρΑ> 4υιΙβν€αη«ιαβ ίηβΗιιΐ, βϋ ηιΙ, βοηιαι 8ροΙθ|Ι«, 
«Μ ΙΚΜΗ» ηοη Μ08αΙ, 1ιΙβο(ΐυβ «08 νίίαρβηϋοηί- 
Βη• , οΙ>]ιΐΓ|λΐίοηϋΗΐ8 τβρΓβΙκηβΙοηίΙιαΒήυβ οηο- 
ηνί, ηβο ί•€«Γο (1β8«8ΐ«η ; Ιβ αυΐβη μ ι|ιμ) ρπΒ- 
8βη8 βΐ ΐΒίρΙβχο ορίΐβ, ηηηβ <1(ργ6£0γ; ΙιΙο 8ΙΜΙ 
ηιιΐλ ; ηοβηοϋρβο• ηοΒοαιαβ, ηοι ΰΙΐΓίβΐΙ ΙιβΓβ- 
ϋβ8 «880 Γ£ρνΐβιυθ8 '. 8| {βηοΓβ «ϋνοΓβΙ, ρβΓ ααβίΜ 
ΐαιηοΒ «ηυη 60Γρα8 8Ηΐηη8, υηυηιςαο €•ρηΐ ΙιαίΜ• 
«1118, ΟΙΐΓΐβία», «ΙΙβΓ ϋΙΐϋΓϊι» 8υιιια8 πιοιηΙ)Γ&, 8βά 
ΗίβηΐΜ-α ΙΗ 80 ΐΗνίοβιη 3»8υΓ{|«ΐ'6 ιιαιι αίίϋοΐΕΐιΐ; 
ιβά, 8θοαη<ΐΗη ΙΐΜίαιη 8ρο»ΐοΙυοι, ι 51 ηυοιΐ ηβη• 
Ιν-ι/ιο ραίΙΐΗΤ, €οηεΐ& εοηιρ»ϋαηΐιΐΓ ; • €Ιιη8((>Ηΐ ξασβαΐ' ταύτα ({ ούτω γέγονιν, Ιγά μέν ούχ επί• 
σταμαι ' οδτοι Βλ 8ιισχυρ(ζονται, σ^ 6έ έατιν %|8έ• 
ναι χα\ τής σης Εμφρονο; συν(ΐ8ήσ(ωςτ8 μή Απαρ^ 
ν«Ιαβ3ΐ τ6 γιγονδς. ΆλλΑ, «<χνον ημών, 4π^( πο^ 
Αν α( Αίφλογίαι τών Ινταύθα γιγόνασιν, ούχ ιΰλά• 
.γους αύτΑς ήγησάμην, χα\ <ιΑ τούτο χαΐ 8ν<ι8(• 
αμοίς, χα\ μ<μψισιν, χαΐ Ιπιτιμήβΐσιν ήμυνάμην, 
χα\ Ιτν ού 8ιαλι<ψομαι Αμυνάμ«νο;. £ί 81 οία ««,• 
ρών χα\ τίμ σψ τραχήλφ πιριχυΟϊΙ;, ταύτα κάρα• 
χαλώ* παυσΑσΟω Κω; τούτου τΑ χαλλκά* γνωρ(οω.> 
μ«ν Ιουτονίς* Αναλογιζώμιθα δτι Χριστού έσμκν 
χληρον5μ-» * χα\ (Ι χαΐ τοΙς γένισι βι{ΐρήμε8α, Αλλ* 77 ΕΡΙ5Τ0Ι,«. 78 

Μ|ΐα τ{ «ίβτϋ ΐαμ^ν, χα\ {/(αν χιφχΆ)]ν χεχτή- Α ιυηκΐ), 3ρρϋΙΐ3ΐίοηοιη ηΛ)ΐηιη ιηβιι^^^^ ηβ Γιεί«•ηα>; |η4• τ^ ΧριβτΙν, χα\άλλή)ων ΙομΙν μέλη, χα\ «>ϋχ 

ο;β( «ά μΙΛη χαθ* ίαντύν οτβσιάζιιν* Αλλί χατ4 

«4ν |ΐαχ4ριον Άικ^β^ολον, ι ΕΙ ηάνχκ Ιν μέλο;, 

[•^ν^• τΑ μέλη ανμπίοχιι. • Χριτϊΐανοί έβμιν, μ)| 

|4*νΜμ(0> τήν χληβιν * οΓμοι των αφόρητων χακών! ρΓοΙι ΙιιΐοΙ(;ΐ9ΐ>ίΙί• ιηαΙ• ! 6ο>, ΐ]ΐιί ριεηπ χ<1 οιη• 
ηβϊ $(>Γ«3Γ« •υηΐ \α%$\, >η ϊηνίοοΗ οοΜϋ^νΗ <{»• 
ϋοΐυι υΐ ΙβΙΙυιη («ΓβτβηΙ; ςιΓι ιηίΐη ίη ηιηικ* 
ΙιοπιίπΜ «»»« ϋοΙ»βιιΙ, Ια ΙιινΙϋβιη ΓιιτβΓβ ίΐ'είι ί•Γ0• 
γ!< ηίΐΐ|ΐί»1£Γ. Τ••ς φι^ααχομίνου; ιΐρήνην μίτ4 πάντων ίιώχιιν, ίξ'ηΧίμωη χιβ* Ιαντο(«ς * β(ά6ολος • <θί»; όφίΟον- ««{ «ρΜΐς <Τνα( «ρ^ς πάντα; Ανθρώπους, χατ' 

04^ μλν οΐ τ&ν Χρι«6ν Ιγνωχ^κ;, οΐ «φ έχΕ(-> 
νου Αγίΐ|> ονόματι έπιχιχλημίνος, τήν γην τοΙγ οΙ• 
«ΐ(ο•< ^',γίαναν α?μααι, τ^ν άίρι ΐύω{(«( ίκλή^^αν, 
ί^* βςάβοΧβν αϋν τοΤς αυτού χατήΐχυναν δαίμοοι, 
■ ««Ι( Αγγίλοςς χο^ϋΐΜ (£!βθ9αν χα\ «χιρτ|ν, τ%ν 
Α2«π4την ταί{ οΕχιίαι; Ιβ^ξχ^ον ιφ^γαΐ^* νΰν Α τ{ ; άλ'Γ,λων (χμαίνιβΟαι πιποίηχιν 4 τής ΐΑβν'.ας 4ρ• 

Ουοηϋϊΐη ηυί ΟΙΐΓίβιοπι (Ο^ηοτβΓ»»! (]ιΐΒς<ΐ6ηβ'• 
ηιι'ηβ ιιηϋΐο >ρ|)6ΐ1>1)9η(ΐΐΓ, ρτορΗο ϊαηιαίηβ (0Γ• 
ηιη ΐ3ηαίηΜνοηιηι , 50>νί>$ΊΓηϊ> (^0ΓΪΙ)αι >ογ» 
οηπιρίβνβηιηΐ, ϋίιΐιοΐιιηι «υπι βυΙ* •η(βΗ> (οηία- 
βίοηβ 3ΐΓ<;£βΓυπ(, «η|βΙίϊ Ιοΐοηι βιίαΐίληιΐί Μ |1β- 
η•ιΐ()ϊ ^«ΙβΓίιοΙ, ιυο ίοΚΗΐυ ΟοΒίίηνιη |ΙοΗΓιο- Ο» ^β« Χριατοΰ επώνυμοι ^μίαναν ιήν γήν χοΐί β τβΡϋηΙ; ηυηο ΟϋΙβηι ςυίιΙΤ εΗη»Ιί3ηί Ιγιτ«πι ρΓΟ- ο(χ((»; αΓμ34ΐ, ίυΛοΛΙζς ένί πληιαν τ^ν ^Ιρα, χο• 
ριύιιντοΤς δαίμ'^'^ν ίοωχιν, ϋπ^Οιιςν τοΰ αχυΟρω• 
π^^ΐιν Χ'Λί Αγγίλοι; παρ<τ/ον, τψ Δινιητη προΐξί- 
νηβαν &λγο(. οΤρν ούδ' οΐ £πΙ τοΰ ξύλ»ϋ τούτον 
• .-•υρώβ«ντ€<. Κα\ {τι Αληθή λέγω, κρ^ΐ( χα\ 

, |ΐ1ν4αν(. Έχιΐ μίν γΐρ £! χαΐ ήλγ<ι διλ τίς «ληγΑ^^ 
•λλ* ίχ»•-^ι Μ τήν σωτηρ(αν των ΰπ^ρ ών αΐ πλη- 
γ«ί ■ ΙντχΰΟα 2ί τι) μίν όίυν^ιΟαι πΑριστι, τ& (Ι 
χ3(ρ<(ν ονδιμοϋ. 'Αρ'οΐιχ ιΜτως άπ'Αρχής^λ^• 
γο{ π»ταμοΰ( Ιζήτιι βαχρύων, τοιούτων συμφορών 
Αμ))ν &9λ(αν πιρικτταμίνων ζωή ν; Ό{ κΓθι 

' »^— κο λώλιιν, χα\ μή τοιούτοις άλγΕίνοΙ; κρίγμα- 
β^ν ή λμή αυΜτ(ΐήρητο {ωή ! 'Λλλ' (Γ « βοι μ<λ<ΐ, 
Τ^)ηαν ήμων, το3 &>ν)^ν (Ιναι τ6ν Χριστών χ«\ χίπιΟΓυπι Μπιυίηβ πΐϊουΐινεηιηΐ. ΐείΓΓτίιηο (κΙοτη 
>βΓα ΙοΓϋϋβπιηΐ, βικυίΐικ (ΙίιΙοΙυιη Γ«ΜΓυη(. »π- 
ββΙοιοοηΐΓϊιΚτβηιηΐ. ΟοιηΙηο (ΙοΙοΓβιη ϊΜυΐΜπιηι, 
ςοΑίοηο ΠΜ ίρ*Ί 4|υΙ βαπ) €Γυϋί0χ6ηιη(. Ει (|ΐιί• 
τβΓα ϋΐεο. ΓοηβϊιΙβη βι •|ηοκοει. βί ίΙ>ΐ βΙ«οίιη 
\>τορκτ ρΙ•κ33 ρ3ΐίοΙ)Αΐυτ, κιιιθεϋ3( 1«<ιιοη ο1) βΐ" 
ΙυΙειη (οηιιη ρΓΟ ηυϊΙ>υ8 ΓυοΓΜ ρΙΐκ«ΐυι : Ιιίε νβΓΟ 
ραΐί «Μ. ηοη >0Κ!ΐη {^ϊυιίοτβ : ηοηηβ ]ατΛ ΙηΙΙϊο 
•«τηο ΐΜΐΐλ ΙίϋΓ^ιηαΓυιη Γίνη»ρ6ΐ>)ΐ9ΐ. ΙηΐτίοΙ ρ1 
Κηΐΐδ οΙιιη>ΐ«(«ι νβτκβηΐο αΐΐΐ ιπίκη νίιιΤίΗί• 
η«ιη ρ«πί«•«η), πϋ( ΐΐηΐίι ιΙοΙογϊΙο• Γ(ΐ!β»«( ηι«» 
νϊΐΑ τ«ΜΓ¥»Ιβ ! 5ειΙ β! ϋΙ)ί ευπΕ β&Ι, ΟΠ, ηοη οοη• 
||ΓΪ$Ι«Π εΐΐΓίΧυιη β 0«υηι, ηιιΙ ρΓΟ ηοΐιί* • Ρ•ΐΗλ 
βϊηυ ρτοΛΊΗ, ςηί ι>αΙ» ρ3ί»υι ηί υΐ ηοι (ΙοΙοπ- Αι^ ημών τ6ν δι' ήμδ; ίχ χών πατρικών χίνωΟέντα ε Ιιαι ΙίΙιεΓίΓβΐ; βϊ ()υ> Ιίϋϊ &οΙΙίαιυ(1ο ηοη οοηΐή- χ^κων, τύν ϋπομιΐναντα πάθη Ινα παθών ήμβς 
4λ<νθ(ρώ9|] * ιΓ τί{ σοι φρ'ίψιΧς τοΰ μ^ βχυβρωπά- 
ζα•» χΛζ φιλανβρώπου; άγγέλου<, τοΰ μή ^«(ρον 
κα\ βχιρ:|ν τους μισανθρώπου< δαίμονας* προσ• 
βήβω δέ Χ3\ τ& Ιμ^ν ■ (Γ τι της Ιμήΐ Τ<ταπιινωμέ• 
νη€ (Οχΐ^ς ώ( πατρ^ (ν χ^ζΐψ καΟΙστασαι, μηχ<τι 
βίανοηβ^ς Ιπηριάσαι, μη21 πόλιμον άναλαβέβΟαι 
χατΑ τον βοΰ ΐΓ>ΐΜματιχοϋ Πατρ%(, τοΰ Οεβστιφοϋς 
ημών ^β-Λέ(ι>{ * οΐ> ι( χα\ μ<] πιΤρβν Άαΰίς της 
&γ4πτ^ δώ τί -ί, άωρον της ήλ-.χίαί, χα\ ίιά τ Α 
^§Α•*ντα παρ<ισιλθ£Γν έχ τοΰ πονηροΰ σχέν{«λβ, 
ϋϋ^ λήψη πάντω; βραβιυοΰσης σΰν βιφ τΤ^; ιΐρή- 
νης, χα^ μα6ήβΐ| ηιίρι;, βτι ώτπιρ τών σκήπτρων •ι«π(51 Ι)«ηίριο8 3πκ«<ηβ, ηοη βιβυΙΐΐΓβ βΐ β<οΗ•ι1 
ΓιοϊηκΙί Ιιοπ>ί€Μΐ3ΐ ϋχπποηββ; >(](ΐ3ΐη ςοοςαβ ςΗθ4 
•ϋ ιηβ Μΐ : κι ΗβιυίΠίιηκ ηββ βηρρΙϊοΐϊοοΊ•, Ι4η• 
ηΐΜΐη ρβίΓΪι, ηιϊοηβιη Ι)•1>«$, ίιη οοΙΊ πΜβηΐΙβ 
εο(ί(3Γ«, ηβςυβ Ι)«ΙΙβη ίβκυπιβΓβ •ϋτ6Γ<ϋΐ Ραούιο 
Ιαυη •ρίΗ(Μΐ«η , ίιορβηίΟΓβια λοιίταη • Οβο 
εοΓηηαΐυπ), 5Ί εηϊπη (^υι 3η<{ϋΊΐΪ3ηι ηοηιίαπ) οΐι 
ΙΰηβΓΪΟΓβπι κιαιοαι ορβηυβ ο ε( ρτοριβΓ •03η(Ι•Ι• 
ηι«ΐΗτΙ•ι• « ιη3ΐί|;ηο ρτοηιοί•; βιρβΓίβη• ΐχιηβΒ 
ρο»(ΐ|υ3α Οβο ■υιίΐίχηΐβ βπη»1* ΓυβΓίΐ ρ» , 
αΙήα« ρΓορρα «ιρερϊΐπιΐ• ιΙίκΜ ίΙΙυιη «ίοιιΐ ρ•(6^- 
ιιϊ »€«|)(π 1•»Γβ«1«πι , •(« ρ»ΐη$ Ιη ^ €ΐΐ•ΐ11»43• 
ιΐϊίβεΐίυυί» «Ι υεηβτοΐοηΐϊχ. γίγ•Μ. κληρονόμος τοΰ μακαρίου «ατρός αύτοϋ, οΟτω χα\ τή; ατοργής, χα! Αγάπης, χα\ της γλυκείας 
ΈιΑ «β9ΐ £λ, τέχνον ημών. οίς παριχαλέσαμιν, |) ΥΜβ, βϋ πιΙ, ηο οηπίλ ςυίΐνα* 10 Ιιοπβιϊ ωιη)ΐ< »•1 {^ μ]] καταφρόνηση; ' τον Χριιτον χα\ θκοΰ 

ημών φωνή έβτιν, • 'Ι) ΑΟιτών ύμΐς, ΙμΙ άθιτιΐ ' • 

οζ, αϊ χα\ άμαριωλ&ς, τφ βνιιαατηρίιρ ηαρίττηχχ 

χαλ χαρ^^ τοΰ Αγίου Πνκύμβτος λι>£ΐν χα\ διαμιΐν 

Οββον Ιξουαίαν. 'Ορα οΰν, πάλιν φημ\, χα'ι μή κβτα- 

νφβνήστις.βΐσμψ σι χαΟυποβάλλομίν Αλύτφ χα\ Α^|ίή' 

Τν Ιν Πατρ\, χβ\ "ΓΙώ, χαΐ 4γ£ψ Πνιύματι, τοΰ μή της 

αί|(1ν. χώρας £ξι>4σαι, μήτ* 0^. μήτ( τίν Λν λα&ν, 

μιςΙΙ ^(ην τινά ή έπήρ€ΐαν χα\ αίχμαλωιίαν (π• 

αννριϊντβΐς χώραις 1| τ«!ς Άαοΐςων ή λποχλήρι-ισις 

ΜΛϋ^^Ια Ι/ίίχρ^ τοΰ νΰν ΰπηρχβ τοις Χριστιανών 

(Χ',πχρβις, άφ' ο' χρόνου τοΤ; Βινλγάροι; Ιξιγίνιτο (Ι«ι>ρΙϋΐ3• : εΐΐΓΐιΐΙ η»π>(|00 γΙ Μ οοιΙγΙ ΪΙΙι νοχ «&ι : 
« ΟαΙ τοβίροηιΊΐ, >η« βροΓοΊΐ; • ίΐϋυιΐϊΐοΐ ρΜεαίορ» 
•Ι13γΙ •$»ίβΐο «ι ι δρίΓίΐιι ηηείο Ιίμηιΐΐ ηΐηιιο «οΙ• 
τ^ηιΙΙ ΐΜΐβ*ΐχ(«ιη »ϋεβρί, \\άί ογ^ο, ΓυΓ»ιιιιι ϋίεο , 
ηβ Ηρ6Γη«Γί( : τίηευΐο Ιβ Ιί(;3ηΗΐ) ίικίί&βοΐιιΐιϊΐί 
3ΐ(|ΐ)ι! Ϊηο0•(ιί1ί ίη Ρ»ΐτη, βίΡίΙίσ ει δρίπΐυ I3η^^ι, 
ηο ]οιη > (υο Π'^ιιο εχο», ιιβηυο Ιυ η(»)υ« ροριι• 
Ικι ιυηι ; η«νβ ιΐιιηηυιη αυΐ ιΐΗπιιιοιιΐυτη αυΐ αρ- 
(ίν•ΐαΐϋΐη ϊυΓϋΓ3ί Ιιϊί η>βίοιιί(>ιι• τβ) ροριιΙΙϊ φΐθιυη> 
ϊιυρβΓίΙιπι α$ςιι« ηιοιίο 1]ΙΐΓί$ΐ:9ηϊ ριϊιι. ίρι'« ηΐιΐί- 
ηϋ«πιη(, «ι ΐ)«ο ροΓ ίιΐιη«3€υΐ3ΐυηι 1>>ρΐί&ιυα ΠιιΙ;!:ιπ« 
ΰοηΐίΐϋ £ΙΐΓΪ>ΐΗΐΗς1 ιιιιϊνΰΓ$νπϋη Οηυιιι κ^ηοίνι:)•^ 79 ΝΙΓΟίΑΙ ΟΡ. ΡΛΤΒΙΑΙΙΠΙί « 

«4ΐ|Η0 (οηΙϊγ* ί»ΐ«Γ ΒοιιαηοΒ «ι ϋϋΙ(;3Γ(ν( ϊηϋο ^^ β(1 τοϋ πιναχρά^του 

•ιΐΓΪα»ηυβ ροΐβ&ΐαΐίβ Ωηββ νΐ£ΐ«'Γΐηίιΐ3ν€ηιηΐ. Ηί«>ηιη» 

ΑΐΚοαι μΙ Ιβ, ΟΙί, ιιοιι υΐ ιΐύηιιιη, β£<1 ιιΐ πιοΗίίΐΟΓΟίι 

>ΐηα« νίιιιΠΰβιη, ηο»(Γίηι βχΙιΟΓίαϋοηεπ) ; εΠηβΙί οΙ 

Οβί ΐΐοβίΓΐ (ΙΙνΐηα είοςυίι αά εοΓ Ιιΐιιιιι πιϊβίιηυί 

ρΓϋίΙεηβ ει. »( «γΙιγϊιγογ , ηΐΐηίυΐΐυαι, «ιίλΐηβί (1ία• 

1κ>ϋ •εαιιι1>1α ίΙΙυ«1 «ΐΜΟΓίίλνεΓίιιΐ; ηυίϋυ» Ι•ιιηυ9ΐιι 

οΙ> οβυΐοβ Ιι«Ι)«η> ίΙΙϊιιβ μΙοΙαγγ» ρΒίΐίοηει ί3ΐΐ|;αΙ- 

ηεπαςυβ βαεηιιη ρΓΟ ιηυικϋ ρ306 ιΊΤολκιη, ηοη Λ^• 

ιϋκηβΙΜΓβ ιηεο» ιεΓηιοκϋ^. 6<><Ι Γοεΐρίοκ, Ιΐηηυιηι 

ΠΙίυβραΐΓ^η ΙιυηοΓ»ιι$, πολίταΒ εοΗοΠλίίοπο, ΐίςυο 

•««υΙο «χεηψίυίη τοϋηςαο ίυ κΙ<•Γί3πι ιι>α};ηί ΌκΊ α 

8«Ιτ•ΙΟΠ• ΟΟΒίτί, ΐιι ΐ!>υ<1«ιη (|ΐιοηυβ Ιυϊ, βΐ . βί *ί(, 

ιΙΙοιιπ πΐΐί, >ε Ίη βΙοπ*:ϊοιιί> ηιιι^Γίϊΐη πιίΙιΙ,ΐ|ηο• 

ηί*πι (ϊΓιυιη ΙιιϋιιεΓΪηι ιΙογΙΙι-μ) ιιι<\ι:)]υε βοη<.'εΐυ(ίβ α.-ιχίσματο; ϊ^ν Χριιττ&ν 
χβΐ θι>»ν ιών βλων 4ηιγνώνα«, χβ\ τλ γιγενΡίίΐίνα 
τέτ( βϋμφωνα των τ( 'ΡωμαΙων χα\ Βουλγάρων τ}|ν 
ίτηχράτιιαν βορίζοντα συμπεφώνηι^ι. *Απ2η<ίλα•' 
μ«ν δι οΰχ ώς δώ^ν. ά'>.λ' 4ΐ)< μιαίτην χα'ι οΐ- 
κίΐοϋντβ τί;ν ημών, τίχν<)ν ίμί.ν, παραίνίαιν τ|5 τ^ 
φρονίμη χαΐ πρχε'?, ώ; Ιγώ «ιίθομαι, χαρδ(^ •« 
χα\ τ1 τον πονηρού (τχάνδχλαι ταύτην ΙξιτρΑχνν*. 
χϊ θίΤατύΰ Χριβτοϋ χα\ θκ\> μον λ^για ' (ι* :ι)ν 
ώβπιρ Ιν δφΟχΧμοΙ^ Ιχων τ& εκείνου ««ιηήρια τ&ν 
ανθρώπων ϊΐάΟη, <*> έχε£νθ\> χενωΟΙν ίγιον αΤμα 
ύπίρ ίΐρήνης ίοϋ χόφμου. μ}5 τον< Ιμοϋς άτ•.μ49ΐ)ς 
λέγΌυ(, Αλ}^ι δίξαι ώ( τ<χνον τιμϊν πατέρα, είβως 
τΙς ήμ£τίρας ηαρΛχνέβας, χα\ χατάΐιηε τφ β((|» 
ϊΜράδίιγμα ίΐς €<ξαν μίν τοϋ μεγάλου βεοΟ χβ\ ταηβΓλίΟΓβπι, ςιιί βπιηϋνΐίκ Γιιϋθ(ΐί$ >ΐςυο ρεβ$ίπιί$ Ο ϊωτήρο; ήμων, εΙ( χαύ/ημχ δί β&ν, βούλιι λίγω, 

χαΐτδ έμ6ν. χα\ ιΐ; σ»μνο>δγ;ιμα έμοί , δτι τοιού- 
τον (τχον υΐδν ϊύπβιΟη χα\ τήν έμΐ5ν «ολιάν τιμώντβ, 
ίς «οτ* τβΰ «ονηροΰ βαίμονο; αχάνδαλ* βεινί χβ\ 
μίγιβτα έμβαλίντο;, χα\ τούτοκ ώιιαρ πνρχοϋν 
ίναφλ/ξαντος Αχατάββετην, ο6χ £δί.»χ«ν χώραν τφ 
«ονηρφ 8α(μον( έ«;\ ιιολΰ έγχβνχΐίθαι τή «αρ* «Ο- 
του εξαφβίΐοη ΐϊυρχίΐ^• άλλα γέροντος ηβτρ^ς τοΤς 
δχχρυ9ΐηροβχώνχα\τοΐΐδδυρμο7ςχαΙτοΤς ΑλγήμΑβι, 
τφπράψχαΐ Ιιι<ειχιΤ Εδωχΐ νιχήθ3« ττ^; ψυχή{ τήν 
ίπχρίβν, χα\ ϊδ ΐϊϋρ άποοβέβις τοϋ θυμού, τ4 της μά- 
χη; χαλΕτά χα\ τον πολέμου, μιτ&6αλεν ιΐς (Ιρήνην 
χα\ Αγάττην χα\ φιλίαν. Ήν παράβχοι θιδς, εΙ χαΐ 
μέχρι τοΰ νΰν, φευ της τοϋ ΐΐονηροΰ Ιπηρ^ίας 1 ούκ 
Αφηχεν Ανεΐϊηρέαβτον,άλλ' άκδ γ( τοΰ παρόντος βια- 
τιλίσαι άνωτίραν ούτήν τίάσης βλ^ιβης χοι\ διχβΤΓβ• Β (ϋιΐοΐο ίοΠβ ονοΓΧίι 9Γθ(;ιι•θ(:)αο ϊιιοχΐ!ηκιιϊΙι>ίΙί 
ίηεϋΠιΙίο, η&ΪΔγ\ο ϋ«ιηοιιί ηοπ ροΓΜίίϊίΐ ί•ΐ(:<η(1ίο α 80 
ΒΟΰΟπβο (Ιίυΐίυι ςΙυπαΓΪ, Μ(Ι ΜΐιΐοΓΪβ ρΑΐπ» \λ€Τ^• 
ηιί> 2«πιίΐίΙ•υ3<|(ΐο Η <ΙοΙθΓίΙ>υι; εούβπι , ηιηηβυοίυ- 
•^ίηίβίπηοιίιίηΐίυηίιΐβ >ηίηιί αιηιπίυιΐίηβ νί«(οπλπι 
•ΑίικίδίΙ, ιΐηιιβ οιιίϋίβ ίκηοπι εχϋΐϊιι^υβηβ, 1>«ΙΙί «ι 
ρ•ΐ|ηχ αιοΐχ ίη ραεειη , <ϋΙ«ΐίοηειη οι ηιυίοίΐίιιη 
τοηιΐιΐ(ΐΐ&νίι. Ραιίι 1>(:ι>8, βί ηβι^υε ιηο<1ο (ρτοΐι 
<ΙΊ«ιΙ>(ΐΙί [η>1ί|ηί(48 !) ποη ίίνίΐ ίπνΐοΙαΟπι ίυΐβχεειιη 
ρβΓοιη , «ηιοιίο ΓοΓβ >1ι οηηηί ύιηιηο ιίςυβ ϋί5• 
χβιι»ίοιΐ6 ίηεοΐαηιοιη , (1χιΐ)0ηί6<|υβ ϊιιτίιΐί» ηοη 
«ι|)ηοχϊ8ΐη , 8(>(1 Ιίηιιιίχη ίΙπιΓΚαίο ρχεί$ ίΐΐίιιβ ηυιιη 
Π'ϋιΐυίΐ ϋ(ΐΓί»Ιιι«, ϋβυβ ηο»1£ΓβΐΡ>ΐ6Γ, ϋβ ηυϊ ΐρϊΐιπι 
ΓΐίΓοηι (ΑηΟιειιΚίΓ ει {ΙοτίΑΐη ε](ΐβ •1ςυε Ιιετεϋίια• 
Ιηη (Ιε»ί(ΙβΓ>η(. νΐις, χ(χ\ τοΰ φθδνου τοΰ δ«(μο<•«ς κρείττονα οιαμίνουσαν, χα\ χατησφαλιαμένην τ|) ^βφβλεία της είρ^,νης 
έΜίνης, ήν χατέλιικν δ Χριβτδς χχΐ θιδς ημών, χα\ Πατήρ, τοΙς δμολογοΰσιν αύτ6ν ϋατέρα, χα\ τ){ν αύ• 
τοΰ Ιπιποβοΰνι δύξαν χοι\ χληρονομίαν. Ι.ΊιιεΓ>» ήυϊ ροιίαίιίΐ, ίΙΙε Ιυ» 1>«ιιβνοΙβιαϊ{ι Γηι•- 
ΙΜΓ, «ι ςυίιΐύιη ο1> »υιη) νίιΐυίειΐ) ; υπιΐΗ εηίηι ε$( 
οχ Οΐ7<•*ρι <«<χιΐ*• β«1εϊ Ιϋΐιιεη νεΓΐ>υιη ΙηΐβΓ ΑΙίΑϋβ 
«Β τίηιϋκ Β|ΐίΐΊΐυ• Βΐηείϊ ιΙί&»ειιιίη»τΊΐ, ίΐιμιε • 1>εο 
αοοερΐΐ «ϋνϊηίκ αρΜ«ο!ί< Ιιχκΐ ίπιρ*Γ ιηίιιίίΐεηυηι ; 
ςαΐί»ΐί$ ίοηΐ λϋ εοηε1ΙΙαη(1υιη ευιη ίίςιιε ιιηίειι- 
ύΜία νειι«Γ&η<1χ Ιυ» πΐ3]εΜαΐί ; βΙ $ί ηιια ε*ΐ ποιΙγΙ 
•|ΜΙ(1 10 ηιΐο, 65$« «αίειη ηοη ιηίΗί (1αΙ>ϊαιη«&ι, οΙ> ϋ 
ηοοςιιε Ιυα ίτυ'ι ΙιειιενοΙεηΐΊβ ϋί^ηυ* Ιι>1)υ8ΐυΓ, *1- 
ςιιεοΐίυβ Λά ηοκ ΓενεηιΐϋΓ. Ββηε ν.ιΐ6ηΐειηΐβί>ΰΓνε( 'υ α τοΰ γράμματος άποχομιστή^ άπολανΐάτ» 
τής σης Ιτηειχείας. τοΰτο μίν διά ιήν «ροίοϋίαν αύτφ 
άρετήν, χα\γάρδ4νθρωτΛ; 4<ττι μέν των έν Όλύμπτρ 
άνχητών χα9ηγοϋμ<'/ος, οΰ μίν άλλα χα\ τδν λδγον 
τής ηίντεω; 1ν Άλανοίς ούτος Ιν τ^ δυνάμει τοΰ 
παναγίου Ισπιιρι Πνεύματος, χαΐ Γβα τοΓς Οείοις 
άποατδλοις λιιτουργ!]7αι παρά θιοΰ άποχιχλήρω> 
ται. Έιπι μ^ν οΰν ταύτα μίγιστα κρδς τδσυαιηηΐι 
αίιτίν χαΧ ο!χε(ώ?α(. τίχνον ημών, τ|| <ϊ1| θεοτίμήτφ 
ίζουβίξΐ' ι1 δί τ(ς 1(ΤΤ(, χα\ ημών παρά οο\ λδγος. 4 

Η 
4 4 εΐΐΓΪΐΙϋ» Πειι» ηοβιεΓ εΐ π>εηΐβ οΐ εοΓροΓβ , ΙίΙ>ί(]ΐιβ Ι) οΟχ άμφ»βάλλω δί πάντως δτι έστΙ, χα\ δ>ά τούτο 4βΙ 03 0(>ςίΐ2Γ6, εϋΓ&Γε εΐ »ίίΐτο ηυχ Ι6 ίη ΓιΚυρο 
ιχΐΐιΐο ίΙΙίυ* (Ιοτίχ Ιι«>τε<!ετη Γ»εί>πΐ, 1)«»(ϊ&Βίπι» 
)(Ιοτί«, ιιιινίίςυε νοίυρίλΐί•, εαιη Οοικ ΐηΐεΓ εο$ 
ςιιϊ ιίΙ)ί ρΐιευβηηΐ, ιηβϋίαι »Ι»η» , ϊΙΙί• οηςοαιη 
ύϋ• ίηεοΓηιρΐΐΙ)ίΙεΒ άβϋοίκ ιΐϊιΐήΐιυεί. άξιωΟ^ΐτω τ?,ς αης έπ(ε(χε{ας άπολαΰσαι, χα\ διλ 
τάχους τ4|ν κρδς ήμβς Ιπανέλευνιν «οιήσαιβαι. 
Έ^4ωμένον ιε φυλάξοι Χριστδς δ βιδς ήμων χα\ 
ψυχ^Ι χαΐ αώματι, έχιΐνα χαΐ φρονοΰντα χα\ (κλι- 
τώντα χα\ πράττοντα, όσα έν τψ μέλλοντι αΐώνι τής 4χ*{νβυ χληρονδμον χαταστήοοι βδξη;, τής δντως μαχβρίχς δδξης χα\ τερπνής γλυχείος, δτ» των 
«ύαρειτηιάντων βύτψ Ιν μίσφ βιδς ων ώς θεοίς χαΟιστάμενος «άς βιανομάς «βρέξει των άφβάρτων 
άπολβνβιων. 
\. Αάίκιηάαη. 

ΟίεΐΗΐη ίΠυιΙ ιρ•υω ()αο<) >π ορίΐβ ιυχ ρΓχεΙΐΓΚ 
«Ι«|Μ Μρίβηϋί «ρ(»1«)9( ρο>υΊ$ΐΙ, ε^ο ηυοςυβ Ηίε 
Ιη €•ρΙΐ« ρι:ηο, Ιΐΐί ηιί, •ί θπ)εη ϋΐίιιιη ιιοηιίπίΓβ 
«^/ΐεΐ, ηιιί ριΐΓβηι ΐιι]υη• ϊΟΙείΐ; ρ»ΐεΓ Οπιειι ιίϋΊ Γ. 7^ α{>τφ. 

Αϋτδ τούτο τί,ς χαλής χβ\ φρόνιμης έπιοτολής 
σου %1 προηγοΰμενον ^ήμβ, χάγώ προηγούμινον 
«(Οημι, τέχνον ημών, ίίπϊρ δίΐ τέχνον χιλιΐν τ* 
ύβρί^ον πατέρα τίχνον, •τΜΐτί}ρ δί σίις, άν υ βούλτι 1 

Μ η ΕΡίδΤΟΙ,Λ. 82 

Ατ Χί μ)) ^ύ)ίη, Ικίαχοκο; (Ι χα\ Ιλ&χ(ΐ-(θ( δ ΐήν Λ ^1• νεΙίβ ηοΐίβ, βρίβοορυβ, ηοΑηηυιαι ιηΐυϊηιυβ, ςυί αϊ( θι)ν μ<} &ιπιρνημένο< κΰβέβειαν. Κα\ γάρ ι( χα\ 
λμαρΐωλο\, &λλΌνχ ΰμ3{ Ιπίβχοπο» χριτλς Ιχου- 
•IV * ΰμύν 61 χριτα\ γιτγχίνουιην οΐ έπ(3χοιη>ι, εΓ 
γι γϊϊ( Χροηοΰ Αγέλης 1<ηλ, χα\ μ)) της έχείναυ 
«»(μνΐ]< «λανώμινύΐ * &λλ* (μωρίνθημεν, ώ{ Ιφης 
'4 ^ρύνιμος αύ ' (ύχαριβτοΰμιν ιφ β«ψ ήμων τψ 
χά^ινΛάι* αμαρτιών ή μων •Ις τ6 Βαιρο; ήμίςνί^ς 
&6ρ«ως (ίίψαντι. Άλλ* εΙπέ μοι, Α σοφ^ βΰ χα\ φρονι- 
μότατος, (Ι Ιγώ μωρ^ όγηραι&ς κατήρ» χα\ βυαωπών 
«αΐία νεανίαν ύπ^ρ εΙρήνης, ύηΐρ βιαλΛαγης,ύπέρ τοΰ 
ληξιι χενούμβνα Χριστιανών αίματα, χΐς &ν εΓη 
κανίας υ(&ς 6 τ&ν κατίρα είρηνιχλ βυβωηονννα 
μ«ρ&ν άΐϊοχβΛών ; ηρ^ιτχες οΤ» φρονεί;, οΤα λίγίΐς^ 
•!β γράφεις. • Εΐ4ον, Ιλεγεν δ προφήτης, ύπερυψοΰ ]η Οβυιη ρίοιβίεπι ηοη ηβ£2νί(. Εΐίιηιβί εΚΜίίιηρΜ-- 
οτεΓίηΐ, νο$ ]υ)1ίε68 ηοπ 1]>1>βηΙ ορίκορΙ ; ]ιΐ(ϋΜ• 
βευηΐη νεκίΓΪ βυηΐ ερΪΜορΙ, «Ι ΐαιπβη € ΟΙιγΙμϊ βΓ«{β 
εβιΊβ, 1100 ααΐ6ΐη Ιοιι^β >Ι> ^^α■ οτϊΐΐ ογγιιιιμ ; η<1 
ίιΐ83ηίηια3, υΐ άίοί» ΐα 8»ρίεα$ : Οεο £Γ>ΐίαβ>(Ιιηυι, 
()υί ρΓορί6Γ ρεεειία ηοβίη, «ϋ ΐηιαιη ίιΐ)υΓίιηι ρτο* 
&ΐ(ΐνί(. δ(»1 (1ΐ£ ιηϊΐιϊ, Ιυ Μρΐη» βίρηκίβηΐιΐβίυια*, 
&ϊ ΐξΟ ϊηςβηυβ μιιϊογ ραΐβΓ, ίυηϊΟΓβαι Οϋαη ρη 
ρβεβ οΙ>$6θΓ!ΐη$, ρΓο ίη<1υε{ί8, ρΓΟ οεκιΐιοηε ΟίτΊ- 
βΐΐαηΐ &3η£υίηί3 «Οαιίοηίβ, ςυΐ(1 ε<1 ]υοΐθΓ ϋ11ιι$ ρ*- 
Ιιειη ρΓΟ ραεε ο1»εεπιηΐεπι βρρεΙΙιηβ ίπΜπυιηΤ Α(• 
Ι£η(1ί&ηε(|υχ 8601119, ςυ9Β(Ιί(:Α&, ςυα 8εΓϋ>•»Τ<νΐ«ϋ• 
Ιηςυίι ρΓορΙιεΙ•, ιυρεΓεχιΙκίαω ει εΐεηΐυιη {([ηοά 
οιιιί&ΐηιυβ, ο1) Ιυϊ ΓβνεΓειιΐίααιεϋΙ οηϊκυπι, ηοιι*α• μεν^ν χα\ έιτ3ΐρ<5μενον (τ( ηαραλκφθέν ήμΤν β'δο! ^^ (επι ΐυίκΐ)0Γ2$), ΐΓαηβϊτί, «1 εοεβ ηοη ογαΙ; ()υ3Κ&ίτί 

τβ «ρ^ βλ παραλίλειπται • ον ζΐ οΟκ ήγνίτ,χζί), χα\ 

κ«|)ηλΟον, χα\ Ιβού οΰχ ξν, χα\ ΙΓήτηβα αύτλν, χα\ 

06χ εδρίΟη 6 γ^πος αυτοί;, ι Άλλ& τοΰτο τ% μέρος 

«ο«οΰ<ον ΙχΙχω τ^ γράμμα* τ1 βλ εφεξής Ιχου*. 

ΙΙή νόμιζε τί]ν γεγενημ^νηνήτταν τών βών ματαίων 

λοη^ιαμων Ιπ\ τελειώσει γεγενήσΟαι, μή τν^ντο ύκο- 

λ&μβανκ' εΐβ* ύιεολχμβάνίις, ώς φλυαρίαν ίποιτρί- 

^ηβι τΙ;ν δπΛηψιν, Άλ>4 νενίχηται δ ιτρ^ς οέ λα&ς 

λχντρατεύβας, πρώτον μλν χρ(μισιν &ποΡ|ίήτοις τοΰ 

Ι{ Ατηχρύφων ταμείων τάς ίαυτοΰ χρίσεις δπδτε 

^ϋλοιτο κροάγοντος* βιντερον δί, δσον Ιστι χα\ &ν- 

(ρώνοις (!Μναι, τών οίχείων Ινκχεν νφαλμίτων. 

Κ«ιώς ηοιείς χα\ ού περιεσχεμμίνω; τ{]ν νίχην 

«ρν; τήν (βίαν &ρ«4ζοιν Ιπιθυμίαν, χα\ ύιιολογιζό- εαιιι, ει οοη ο$( ίονεηΐι» Ιοεα» ε]υβ *. • $ε(! ΙιΙο Μει 
Ιιχε Ιίαβηηιιη ριΐΓβ ; ςυοιΐ β«<)*'ίΐ'"' *αά\. Νβ εχΙ• 
5(ίιη6β εΑΐη ςυφ «ϋοίϋίΐ ^[3ι^ειη ρθΓΟεϊεηιΙΙι νιΐιίι 
εοη&ίΙίί8 (016 εβ5ερΓθΓε<:ΙυΓαηι, Ιιοε ηοΐί κυρροιιεΓβ; 
εΙ 81 $υρροπϊ>, Οηςυιηι ηυ^αβ βυρρολίιίοηειη ΐυιηι 
8ΐι|ίθ6. Υίεΐιι& εβί ρορυΐυϋ ηυί ΐεευοι <ϋιηΊονί(, 
ρΓίιιιο ςυϊϋειηίηνβΐΐί^αΐϊΐί εοηίΐΐίοε^υβηαί, ςυαηιία 
νυΙΙ, β βεεΓβίο ριοηιρίυα/Ίο «υι ]υ<]ί«.<9 εϋυϋίΐ; μ• 
^υ^^ο αυιεπ), ίο ςυϊΐιΐυοα ΙιοηιίηίΙυ» κΪΓε ύΑντ, οΐι 
ρι-ορτία <Ι«Ιίεΐ3. ΙϊΙγγ» ΙοΰοηβαΙίε^ιυβ ιεηΐί•, τΙεί»- 
Γΐ^πι ιϋ ρπνιΐΐιιι 11130) ευρίϋΐ1.ιΙεπ) Γβίεηηι οι ρη- 
Ιιηβ οχίΗΐη ε$&ε Ίιΐίο ρορυΐυιη ΙΙοπι>ηυιη υΙ ίιηρε- 
Γϊο εοΓυιη ροΐϊΓεΓΗ. ^υηIο^ ει ; ϊιβςυε, βί ]«ιη ηηυ 
•ιΐ(1ϋ&ιΐ, ϋϊςεε; ιί, ρο»ΐ(|υαηι ιυϋίνβΓί•, Ιαίβιί οξυ- μένος ύς Ιν(Μν τοΟ οΐ τών 'Ρ«>μαίΜν χατασχεΓν ** Ια», ΓβεοΓίΙΐΓβ. 

έξουβίαν, τ^ γεγον^ι; Αμίρτημα τψ 'Ρωμαΐχψ συνέβη λαψ. Νέος (Ι* χαΐ εΕ μίν ούχ Ι^ονβας, μάν. 

βαν<' ε1 βΐ Αχοΰσας έπιλέλησα•., Αναμνήσθητι. Πάλαι «οτΙ ή Περσική στρατι& μ'ζρι τών έν• 
τ«νΟα ηύλίσατο, χα\ &ς Αηειλείς «νρχαΐΐς χα\ οΙ• 
χοδομημΑτων χαταστρ«φά; διεπράζατο. 'Αλλ' ο1 
μίν Ακώλοντο, χαΐ δσον εις μνήμην Ανδματος περί• 
λι(ιΚΛ/τα«' ή δ< 'Ρωμαϊχή βατιλεία έηΐ τής οίχείας 
Ι9τηχε χρη-ηίδος. ΆλλΛ χβ\ Ανω τούτων τλ τών Ά• 
β^ροιν γένη, ων ύμεΐς άποσκίδες (χα\ μηδέν σοι 
«ρ^ ^ρος ό λ^γο;), χα\ δούλοι χαΊ δραηέται γ*• 
γδνατε, <::1 ηλεΤηον τήν μεγΑλην ταίτην χαΐ ύχδ 
«3 54ντων δεσηοίνς χα\ χυρί^ στρατηγούμε ν|| ττ^λει, 
ΐεέχρι χβ\ τών τειχών έχέδραμον ■ &λλ4 χα\ ο^τοι Ρεηίευί οΗιη εχεΓείΐυ* Ιιυε υβςυε ρβπιοείινϊτ, εΐ 
ςυβοιίηϊΓΐβ Ιηεβικίίι ιβιϋΠαοΓαιηςυβ ετεηϊοηε• ρ«Γ- 
ε|ίΐ; 8ε<1 ρεηεΓυηΐ, ει ηυηηίίί ίη ηοηΐηίβ ιηειπο- 
Γϊα &υρεΓβυη( ; Αοπααηι τβΓο ροΐοΐαί βυίβ ίαικία" 
τηυηΐίδ οοιικίίιίι. 5«<Ι 3ηΐβ ίΙΙνίΑνίΓΟΓίιιη βειι». ςιιο• 
Γυαι νο8 Γβιηαβ ε«ΙίΒ ανυΐβιΐί ει (οβ ^Γανΐκ ιΙΙμ •!ι 
«εηιιο ιηευβ) δεηί εΙ Γιΐ|;ίΐ•νί εοηΐΓβ ίϊοιη ιη*κο*αι 
υΓΐ)εηι, ίΙΙί οιηηίυαι ιίοιηίηχ ιε Γε^ίηχ υτ1)ί ■ιιΙ)]β• 
εΐαπ), παηαεΓο&ίΒδίαιΙ >(Ιυ8ΐ]υε ιπφιιϊι ΪΓΓυεΓαιιΐ : 
21 ρεΓΪβταηι Ιιί ςυοςυε, ηεε ]3ΐυ βυρεΓβυηΐ ι;εηΐϊ« γ«- 
ΙίηυΙιε ; Ιιζε νείΌ βΙογϊ» βίςυε ροίειιΐίϋ 8»5ί ϊρπηεΐ• Αιβώλοντο, χα\ ο(ιίϊ λίΓψανον τοΰ γένους υφίσταται, Ο ρίο (ΙαΐΊβ βρίεηιίει. νίβηειΠιιιηηυοςιιεΙίΙιϊ βεΓίϋιιηυβ αΟτη δι σΰντ] }βχού9'τι αύτζ Ι» αρχής χα\ δόξη χα\ 
^ηΧ({^ φα'.δρΟνετα:. Βούλει ηι χα\ Ιλλην γριί<^ωμεν 
τνροννιχήν {φςδον, χα\ οΟδ' όσον χαΐ άξίαν ουγχρί- 
νεσΦχι τ^ υμετέρα Ιφ^ι ; Τδ Σαραχηνών γένος ναυ• 
β'ι μίν μυριάσιν, 1ππδτ|) δ1 χα\ κεζψ λαψ ύχερ- 
βάλλοντι, τήν μεγάλην ταϋττ,ν χαΐ ώς Αληθώς τοΰ 
(λιοΰ «Αιν έκν χρδνοις ικτί περιεχύχλωσαν, χα\ 
«4«η< ιΐδεν Αιτώλεια, χαΐ παντελώς ολίγοι ιιρ'^ς 
ν^ βίαν πατρίδα ύκέοτρεψαν αύτη δέ διαμένει 
ιμΙ Ιια«ίι{εται της Ιζ Αρχής εύδοχίας φρουρουμένη 
«■Ις «τέρνξιν. ΉγΑηηβα χα\ Αγαπώ σε, τέχνον 
^ΙΜΜ. δ μωρανΟεΙς, ώς τ^ λίγεις, ηατήρ, χο\ συμ* 

• Γηί ιυΐϊ». 55. ΐ]ΓΓ3ηηίευπι Ιι>ΓυΓ5ϋηι ιιυη <\αοά ι]Ϊ£ΐ•υ8 βίίςυί ευηι 
νειίπ) ΙηευΓβυβ εοιηροΓείϋΓ Τ δ>Γ3εειιθΓυια |εηβ, 
ευιη ίηηαπιεηΜΙϊΙιαΒ ηανίΐυί, ευιη ιιυπ>εΓο$ίοΓ« 
ειιυϊΙΧϋβε ρεϋίιιΐυ ρεΓ5«ρΐειη «ηη•» ηιοβηΛίο ^^ 
'»ΐϋεΐ τεΓβ Οεί υτΐιεηι εϊΓίυηηαηιϊι ; οιηηεδηυβρε- 
ΠΓη]ηΐ,εΙραυεϊ$£ίηιίι»ηΐυιιιίιιριιΐπ2αΐ8υηΐΓενεΓ$ί. 
ΙΙχε νεΓΟ «αϋβίϋίΐ ει οοηβεΓνΧυΓ, αηιίςυζ Οεί 1>β• 
ηενοΐεηΐίχ ρΓοιεεΙΐοοε (υ£ΐο<ϋι>. Τβ «ΙϊΙεχί »ΐΐιυε(1ί• 
ύξο, ίΙΙί ιηί, ίαβιυυ*, υ1 αϊ», ριιεΓ, Ιί1ιί(]υ6 &υ3(1εο Ια 
(«(ία, ιιΐ3Γΐ)ί(Γ3πβ, νεΓΟ αιιίεαιηοιι ΐηϋοη.! ; εΓΓΟΓοιιι 
ΓοΙίιιιΐυε εοΓίιηι ςυί Ιε ϋεεϊριυιιΐ ; ταιιαιυ κρι-Ηΐ χ1);ϊο;, 
εοαίευΐϋβ ϋίί ε3 ροΐε5ΐ3ΐο (]υ3ΐΜ ι ΐκΐ^ ιη^^ο^^|)4ι« 83 ΝΙΓΟΓΛΙ ην. ΡΛΤΓΐΙΑΠαΐ Ε β4 

ΐΓΓΟρίιΐΙ, ηύ «0$ Κΐι1>}ΐΰ0Γβ νβΐίβ ρι^Γ ηιΐ(ΐ8 ιΐίιΐίΰΐιΐΐ > βουλιυω σοι, αΰ μΐν ώ; νομί^ιι», Μωρ>, κάντως βΐ Ηηΐν<>Γ»0Γΐιπι ΟοηιΊηυιη ^{ΐηοκείΓβ; ηοιηο, 3ΐΙθΓΐϋ$ 
«βΓται, 3ΐ) ιΐίηυο ροδίβι ΙίΙκΓΐΐιιι, βί κ»η3 πιβηΐβ 
•ίΐ ρΓχι)Ιι•ΐι, <|(ΐ«η( (]οηιίη3η ΠΙί 3 ςυο « μγτϊιιιιο 
ΙΐΙ><>Γ3ΐιΐ5 Γυί(. ΰοηςίϋβΓ» (υ ηιι0(ΐυ6, νο« ύΐ(ΐη•ηίο• 
ηιιη &«:Γτοι Γυ)$£β βίςυε βΟΓυιη ΚΓνΙΙυΐβ ΙίΙ>οηΐο$ 
ιΐι Ιι1$η(ΐϊ,0(;ί|Γ3ΐί3,(Ιαπ)»ηαιη !ηιρβπυίηΓεΒ(!ΐ)9ηΐ ; 
ηοΐϊΐο ηιοηΐβ «κ'^'Β εοηιιιι ιΐοηιίιιος Ι16γΙ, > ηυί5ιΐ5 
Ι!Ι)<Γΐ2ΐο ιΐοηβΐί ε$ΐί$. ΝοΙί(6 ιι&<]υο οο ίη^Γϋΐ! ρ$ΐϋ. 
πβ<|υβ ϊΙΙηπ) ιηειιιΟΓίίπι Γ«Ίίη(|υ3$, Γυί»$6 ηυβιηιΐΐΐη 
ΒοΙΚΑΓΟΓυπ) ρΓΐηϋίρύιη ηϋί νυΐιιοπΐ Ιη «(ΓνίΙυίοιη 
Γεϋί{6Γβ 608 Ιρ&09 (|ΐιί Βυΐ£3Γ0Γυιη ςοηίειη β ϋ»- 
Ι<οΙί $βητ{ΐυΐ6 ϋΙκητΰΓυηι κΐ ΙίΙκταιΟΓυιη ςυοΓυηι 
ΠβΓΐ ϋοιηίηυ^. Ηχο «ϋτίρίΙ ίηδίηυε β^ο, β6οαη4υιη 
Ιιιηπι ορίηίοηεαι, »ά (0Κ3ρίοιΐ6πι : βεϋηοη Ι^ηοΓΜ, ού μωρά- χχτάλιττβ των βι κλανηο&ντων ι))ν ιιλά- 
νην ^ίψον -ϊΛ; ματιΐβ; ^Ικϋας, άρχίιίΦτ,τι ιί\ 
Ιξ'-Λ)ν(α ήν {χ των σων «ατέρων Ιχλτ,ρο^μτ^βας, 
μ)] βούλου βιατιίζίΐ'* ύφ' ων Ιδιόίχθης έιΐιγινώ> 
οχίΐν τίν ιών 6).ων ΛΐΦπ^<]ν ■ οϋ8<\( βοΰλο; ύκάρ• 
χων Τ(ν6ς, ιΐτα ύψ' Ιτ^ρου της 6ουλ((α{ άτιηλλα- 
Χμέ^ος,χιΛ σωφρόνων, ΐπι^ητιΐ γενίσθαι Βΐσπίπις 
■ιού «ής 6ουλ((α( αϋ«ίν ίπαλλάζαντος. ΈνΟυμήθητ• 
χα\ συ, βτι (οΰλοι β3ΐμον(ων ^,τ•, χα\ τή( έχιίνων 
Ιιτηλλάγητχ δου^.κίαι; ΰπ6 των θιοϋ χίρΐ'ΐ• δικπ^ν• 
ίων τίιν Τωμαΐχήν Ιξουσίβν* μίι Εωνβήσβι των 
ύφ' Δν <ής ΙλευΟιράς ήξιώΟητκ, βισπ^τκι γ(• 
νέβ^αι- μ^ έη\ τοσούτον άγνωμονήβητι, μι^£ί χατ4• 
λΙΐϊΠί μνήμην τοιαύτην, ώ; γίγονί τις Β'.υΆγάρων αΐ|Κ)(6Μρί(?η8, βί Ι3ηιεη $3ρϊοη$ ΐ«ΐα(1 : * 0&θ€ε3$ίο- Β άρχτ,γ6ς, βςίβονλήθη τους ίνευθιριάααντας τ6Βουλ 
Κβιη Μρίβηΐί, £( ΜρίβπΐϊοΓ (ΓΪΙ '. > γάρων γ<νος 1χ τί)ς τοΰ βιαβόΧου δουλι'ας, ύφ' εαυτόν 

(ουλώναι, χα\ γ{νέσΟα( τών έλευθϊρωιίντωνίΜίτ^της.Ταΰτά α» γέγραφα δ μωρίις χατίι τ4;ν σ)]ν β^ζαν ώ( 
φρονίμψ ■ σϋ (1 ούχ &γνο<1( ώς σοφ&ς, εΓγι σοφ^, τό- < Δίδου σοφψ &φορμ4)ν, χα> βοφώ<ιρος Εσται. » XI. λά ΗΐηάίΜι 

8{ ροηΙΙ)Ί1β «βΜΐ πιβ %ά ΐα ρΓοΟακ!, βΙΙ ιηί, ηοη 
1 1 ίΜβΓβ κηυίΐΒοηα, $«(1 οϋΓ)υϋ ϊΙίηβΓΪι Ιοη§ίΙυι1ί- 
ΐΜΐη Π£(]αβ ΙιίβαιΙι ϋυΓΪΐίαπι οαι^ηί ρβηιίβηηβ, «ι 
•<Ι Ιυιιη |ΙθΓίοΙΐ$(Ιιηιιιι ιη3]οιι>(εαι Λώη ηοη Ι>γ- 
(ΙΐΓβιη. Νυηό βαίοπι Κΐηβεΐυι ιηβ ορρηιηίΐ «Ι νίχ 
Ι«ε(ο βιίΓβΕίηϊ( : υη<1ε, Ιίοίΐ ίιινί(υ$, >1) ίΙΙβ ρΓοΓοο• 
Γιοιιβ ρΓοΙιίΐΜ>οΓ; (]ΐι«ια »ί ίύΐίτα ρο(υΊ&56ΐΙι ιιοη 
ΟεΠβ ηεο (Ι«ϊί(1βηο ίηιιϋαΐυι Γυίβκιη. Νοη βηίιη ΙΑ'. Τφ αύ(φ. 

£{ μίν Βυνατ^ιν ^ν αύτίν λμλ ηρ^ς σ^, τίχν' 
ήμων, καραγινέβ4αι, ούκ &ν 1^αρ1]τηα^μην τούτο 
ηο'.ήσΐι' άλλί χχ\ της Μοϋ τ6 μηχο;, χχ^ τοΰ χι^ 
μώνο; τήν κιχρίαν έν (ευτέρψ 4ν 1θ<μην, χα\ τήν 
ιχρΗς τήν μιγαλ^ζέν σον> Αρχήν οϋχ ώχνησα «ο- 
ριίαν ποιήσασΟαι, Νΰν &ί ότι χα\ χΐ γΐρχ; 1«Ε- 
Χΐΐται, χαΐ ή Τούτου βαρύτης μιχροΰ χα\ τ•ν έχ 
τη; χλ1-/ης ήμΧς ΑνΙστασθαι Απ^ρω; βιατ(θησ•, χα\ εβ$ΐ3Μ6πι, ηιο«1ο ΥβΓίϊκ >υρρΙίε3ΐικ, ορυΙ, οευ1ο5, Ο ΑχοντΕς Ιηεχδμιθα τής τοιαύτης όρμης, ήν οΐβα ϋίίΜΙυιη νυΙΙυιη πΐ3πυ«(|)ΐβ «1ϋθ!>ευΐ3η$, ηοϋο ηαο- 
<)υ« §Γηϋα •αιρΙεΐ3ΐυ$ ε( Γοηβη ρϋ(Ιοι υΜ|υ«ι]υιη 
νοίί εοαιρο* Γυι»Μΐη /ιοίϋΐ. δΰιΙ ΕΓ3«ί• ιηβ Ιεηεΐ 
ΜΐΐΜΐυ•, ν»ΐ6ΐα(ϋηϊβ<|<ΐ6 ιΊιβχοΓαϋίΙί» Ιγηηη%%, υηιΐβ 
ΐϋτΊρίο ορίιΐ 611. ί»£ϋ ρτ\α\ο οοηίϊϋβη, Ιΐΐΐ ιηϊ, ΰΐι• 

](>$ ΓΟί {ΓΑΐία ΚΓίϋ3ΐη, ϋΙ «ί ΓΟΓίΟ ρΓΟρΙΟΓ ΙΙ•ΡΙ 

|Κ)<ΐ(λ(• ίη«1ίκηυ» ΒΪιη ηυί οΐ αυϋάΓ, ιη.->|ηϊΐιΐ(Ιο 
ΐιαιβα Γβΐ ρΓΟ (\»» κγϊΙηι ΐυιιηιρίυιη •ηίη>υιη βιΐε• 
ϊΛΐ ; ςαο(1 λΛ'Λτοτ Ιϋ (ΐιιοι|ϋι: (]ι;8ί(]ΰΓ3Γα «( ()υχ- 
τ«η, \ϊκΐ ο^βΐιουΐΐ ϊΐ} ΙιοιηίηϊΙ>ϋ» ογϊγΙ •οΙίΙ« ίΙΙιι«1 
ΐΜ>ηηιη (1«8ί(1ί*ΓΪυπι βοηιρειοιηΐ. €αν ιιιΐβπι ηοη 
Γΐιίυ» (Ιίοα ιηβιιΐΊβ πιο» νοίαη «Ι ηη Ιρ«απιΤ Ηι»! 
•ιιρρΙίοαίίοιιΙ «οεβΜΐιιη ρΓχραΓΟ 61 ηυ»ί τίβι» 
ρΓΟΑίηιο : <αρρΙίο•ηιιι$ ο οϋββϋΓαηιυβ, βΙί ηιϊ, ίΙΙβιη Ιο23(ιιιη ΡαΐοΓ ε( Οϋΐιβ υιιίνοηοΓυιη ΓιΙίαιη (υυο) 
•ιηΐββηίΐϋηι Ιη ΙβΓΓΜ ιΐ)ί»ϊ( ; ιηίίίΐ Μΐ^υϊϋεηη β •υα 
ιίίηιι ΙιηηιιουΙαίο χ<|ΐΐ3ΐϋπι •11>ί ΡίΙίυιη, υΐ ΐηίηιίεί• 
ιίίΓυπ) ρ3Π(>(οπι «νοΓίιτ^ι ρ3Μπΐ(|υβ ϊηΙβΓ βΟΒ ήαϊ 
ΐχΊΙα κ<Γύΐ3η( ΟΓΠίΑΓϋΐ. δυρρϋοσιυ* ηο• Ιιαιηϋε* 
ηιιΐ 8»η£(ο αΙοΓΐ αιίαπια», ηοη ρΓορΚΓ «Ιίςυοϋ 
ηκ-τίΐυιη, κβϋ ρΓορίβΓ Ιηεο$&»Ι>ί>ειη 1ιοηίΐ3ΐβιιι «]υ• 
ηυί ηο$ ιηπΐΐα {Γαΐία ιΙαιια>ίι : ί«)ίρ«υπι ρίυιη 
Ιουηι αηΐιηυιη ^()|;^ιι1υλ ΐ]ΐιυ<1 Οουπι ΛΐϋτΙ ϋΙαιιΜ, 
|•Ι 011, ραΐ'Ιι ΓΜΐΐΐηΐίοηηιη. 
ΙχΟρας, Ρρ3β:ν33ΐ $^ -.ήν ίΐρήνην τοΙ; 
■«{{ν?1 καΐ παρίστααθ3( 4 
ώς ιΐΐΐΐρ ξν ένβΐίξασθαΕ, ούχ 3ιν Ακέτυχον το3 σχο• 
πού' ού "χίρ 3ν Ιιταυνάμην. τοΰτο μλν ^ήμασι &υβ• 
ω::ών, τοϋτο Μ τήν χεφαλήν χαΐ τΛ (μματα, χα> 
τ^ φίλον έμο\ πρύνωχον. χα\ τ&ς χι^ρας χαταφ'.λων, 
τόΟΐο £λ χιΐ γονάτων &πτόμενος, τνχ6ν δέ χβΧ τώ» 
ποδών. 1(ιΐς 31ν τ6 σπουδαζ'^μενον καιιπρα^άμην. 
'Αλλ' επέχει μι τής τοιαύτης 6ρμή; τ& χαλβκΐν 
γηρχ;, χα'ι ή &καρα(τητος τυρ«νν\ς τής Ασθενείας- 
&ι1 ταύτα προοδευμένα γρΑμματο;. 'λλλΑ πρώτον 
χατανιίηαον, τέχνον ημών, ύπλρ τίνος ή πρεσβεία, 
χιΐ ε( τυχ^ν Ιγώ διΛ τ^ς 4μΆ; Αμαρτίας Ανάξιος 
({ιαχονεσΟαι, Αλλί τ6 μέγεθος τοΰ πρΑγματο;. 
ύπίρ (Λ ΐ(ρ«σ6εύομεν, τήν νή» ΐίΜχριυιΟ"* δντω• 
«ησΑτω ψΐ'^ζ^ν, όπερ, οΤμαι, χα\ αί•τ&; έ-ιθυμείς •ιΙ Ιβ ρΓΡΓ&ΙίοΐΜ!»! οιΐΐΐβπίββ ευ^α* ιροβίοΐιιιη ({ ^ χα\ (η^ι'β• χ''\ οΤα τΑ 1ξ Ανθρώπων Ιναντνώματσ 

τήν χαλήν ταύτην Αναχρούει Ιπιθυμίαν. ΆλλΑ τ< 
μή τέίχιον λέγω τλ ^ύλημα τη; ψνχής χα\ τλ ηρΐ• 
γμα ; Προπαρασκευάζομαι (λ χα\ «Ιον κροοδοηοιώ 
τήν προσαγιογήν τ^-Ιχετηρί^- Ιχετεύομεν χαΐ διί- 
μιθα, τέχνον ημών, Ιχείνην «οι τήν δέησιν φέ- 
ροντες, ^ς δ Πατήρ χα\ βε^ τών βλ*>ν τ^ν μονό* 
γενή αυτού Υ16ν Απ^στολον χα\ πρέσβυν εΙς τ^ν 
χδσμον άπ4στειλ•ν Απέστειλε γΑρΙχ τών Αχράντων 
χα\ θείων χδλπων «%ν δμ^τιμον αυτού χα\ όμβ• 
α,οΕον ΤΙί,ν 1π\ τ6 χατβλύ «βι μίν τ6 μεα^τοιχον τής 
χατ' άλΐιήλων έχπεπολιμωμένοις. Δυσωποΰμεν ήμεΙς οΐ «- 

ήμέτερον 4γίν »ηρΙ.,« * Γίον. II, 9. ΕΡΙ5Τ0ί.«. 

Βιΐ τ)ιν Αφατον Αγαβ^ητα τοΟ ναύτης ήμ4; τ^ς χίριτο; χατιςιώιαντο;- Αλλί 2ν«(•>κοΰμίν βον τί]« 
φιλέχ^ιΦΐΟν ψυχήν, ?;«• ΐίβ\ βίΐν •ίψ βυβ>»βτηρίΐ[> «βριστάμί•Λ(ΐ όνσωποΟμιν, Οι«ρ ϊίρηνιχή; κ•»- ΙιΙχής ΐΜ}.άμης ΙηιυφρανΟήτιται ταΐ^ ήμων ουμ- 
^ρ«ίς ; *Εω< ^(νο; ή γή Χρ^στιβ'/ύν αΤμανι 
μια(Μναι ΰτι% Χριντιανών χκρών χινουμίνοις; 
'Εβφαξι ΚΑΖν *Αβ(λ τ6ν άβ<λφ6ν, χα\ ίμως β^• 
γΑνης Ιν^ς ίΒ6α. τ& αΓμα π/>&; τ'>ν Β€•!,•ι, Τι λ»- 
γ(ζ9, γίχνον ημών; ΊΙ βιανοζ τοηϋτων αΙμάτΜν 
μ^^Ρ' ^^^^ ^"^ '^^^'Ή'^^^ > Οίατ^'ί ιΊιώς τήν βοήν 
Ανβ7<ρ<βΟαι ηρ%ς 'Τ^^ν Θε6ν; Και ο&πω λ^γω ■ηιρΧ 
ν«Μ^ ζώντων, ΐού; ορφανούς ιταΐδα;, τΛ; χτ,|Μνού• 
«■( γνναΓχα;, του; όβελφών έβΐίρημένον;, ιοΰ( 
τ£>ν«ϋν (ρήμονις, τ1 &γ(χ ΟνβΜσιήρια, τών μβνα- 
ζόνΐΜν τ^ν σχιδανμ6ν, «ων παρθένων τ^^ν 6•αφθο- 
|»λν, ων οΐ διηνεκείς ατΕναγμο\ χ(ΐ\ τ^ΐ Ιά*(>»Λ έν• 
ννγχάνουβι (ιϊ ηαντίς τψ θιφ. Οίβα δ«ι >»\ χ<ι>- _ 
ψΧς των ήμιτέρων λόγων φρόνιμος ων, χα\ ιίη*ρ 
χις ανθρώπων φρονιμώτατος, ϊνθυμί) ταΰτα- ά}.λ* 
ο(μο<! βα<μονο; έιπ)ρι(4* χϊΐ ΑνΟ^,ώκων χαχοβονλί^ι 
^ 9^ ηραεί^ι ψνχζ Ιμιηιοΰΐα πιχρίι, ΑνΟρωηον 
&ντ« βκριθίζϋ χα\ φίλονειχεΓ, μη σνγχωρήοαι 
γτνίβθαι «ή; εαυτού ήμιρότητος, ΆλλΛ, χίχνον 
Αγακτ,ΐ&ν, ιϊτε βχ'μονο; τ6 Ιργον, μι] 1π\ πλίον 
«ιρατχώμιν αύτψ χατορχιΙ?θαι χαΟ' ημών είτε 
ΑνΟρώα•>ν χαχοβοϋλίαις άπήντηβι τά έλειινί ταΰτα 
χα\ &υ7χερή «ρ^γμα'^α, &ρχ(3θώμιν ταΓ; χατ* Αλ- 
)ή).ων Ιΐίίβίσεοιν ^ρξίν τοΰ πον>;ροϋ Ιχιχβιρί^μα- 
«4 ο1 κροχιτάρξιντες, •ιτρο£λύπτ)σαν τΐιν οην ψν- 
χ^ν ίι* ων χαχά σον προχεχίνητοι». Έ<εις ίχ*νΐ2ν 
«)|ν «ιμοιρία,ν άναλΐ^γιβαν τά ανμβεβηχότα «άθι;, 
χΑχώ; ποιήβιιν Ικιχειρήναν^ες. 

'£ατ(ν ό νόμος οίίτο; κρατών οΰ μόνον Ιν &νΟρώ- € 
ποκ, Α>Λ1 χαλ λν Οηρίοις. Έβτι γάρ κολλάχις (όείν 
Οιΐ^έα ύπ^ Ονμοϋ χατ' άλλή>ων Ιφβρμήσαντβ' ιΐϊα 
ιού 4ν6; ίλαττωΟΐντος, <6 Ζτερον χατβπραΟνεται. 
ΜΙ) βονλι,Οώμχν |^,ίλ«1; χαΐ Οηρ(ων ΐ|^ν7ΐν «αρεζέλ- 
•«.Ν, μτ,δ' ίυβίοτον ίχειν θι*μύν, μη£ί τί^ν πιχρ(αν 
ΑχΑτάλι^χτον. 'Α^ιλ' έηΐ λογιιμοΰς Ιλήώ* άνΟρω- 
«ίνους, χα\ μάλιχιχ τ^ «Ι ηρέποντας φρονήσει, 
Ιάοας το{;ς ηολίμου», χΑς αφιγ&; χ«\ τΑς των 
αΙμΑτνν Χ'^οος, Ακόβλεψον τρ^ς τ& μ<γα πρίγμα 
^,ς ϊΐρήνηί, την 4ιτ<μητον χληρονομίαν, ήν χατέλι- 
κι* ήμίν 4 Αόελφ^.- «^μών γενέιϊϋαι χαταξιώβας, 
{η ιΙρηνο7Κ•ιή9βς υΙοθιτήβ|) ήμόΐς τψθεψ χα\ Οι• 
«ρΐ. Έχείν.ν, τίχνον, νόμιαον ό|>αν μίταξ^ 'Ρω• 
^χίων χα\ Βονιΐγάρών έστώτι, χαΐ τ^ οίχεία τραύ- 
μΛχα ϋχύβ<(χνύνΐα, τ1]ν βφαγήν της ηλϊϋρας, τάς {) «1ι42ΐ ιΐίΐϋςι•, «{υ^ηι ιιιϋιί ΛνάιΧ ^αΙοΓ ρτο ηοϋ 0)ΐοιΐ5(|υϋ αηΐίηοιιι ΙΙΙο ΙΚ-ϊ γγοΙογχ ίαίιηίϋυ5 
ηοΜΓΪβ ^ίυϋεϋίΐ Μΐ>ιιιίθΐίΙ(υ8 ? Οαου$ΐ|ηβ Χτττλ 
Νη^υίοβ ΟΙΐΓίίΐΙιηοηιπι ηΐ9ΐ)ίΙ>ιΐ3 ΟΐΓΐΒ(ί«ϊ)ϊ• «Γ- 
ίνιο |κ>ϋυ£ΐυΓ? Ιηατίύ('\ΐ Οιϊη ΓηΐΓβιη βιιυηι ΑΜ. 
€(, ςυ>ιπνίι υηυ$ ίυβΓίΐ ΰΧ9<ι&, β]ιι» ιαιιιοιι »ά Ε>ΰυΐΓ 
ςΙ«π>•Ι)«Ι •αυ8<ιί$• ΰ»ί•1 κοίί», ΙίΙί ιηίΤ ςυΙ^Ι ριιι»β, 
ΐΑίιΙο υ8•)ΐι« ακΗΐο βιη^υίιιβ οΐϊυλύ ? Ουιηΐιιιη ΰΐϋ- 
ηοΓίια αϋ ϋβυπι >1(οΙΙΐ ηβ«λΜ ^βI ! Νβο ]3ΐη ιϊγο» 
ιηοιηοΓΟ, οιρΗιηο• ϊηΓιηΐ6κ , ν^^ϋαι•{ ιηυΙί(.Γ««, 
ίΓλΐΓϋ>υ$ οΓΐΐλίοβ >υΐ ΚΙμγ» ; Μηαι «Ιΐαπ3, 
οιοηΐϋΙιΟΓυιη ϋίιροΓκΙοηβπι, νίΓ(ίΒυαι •ΐυρΓΜίοη(!ί : 
ηυοΓυηι οιηΐιϊαιη Β«ηί(η» βΐ Ικγ^τιηχ ίη•1βίΐηβιιΐυΓ 
λϋ ^^υII1 Γ(.ταη(υΓ. Ηβ ηοη ΙιΙβΙ Ιβ ρΓυϋϋΐιΐϋπι, 
ΐιηο Ιιοΐϋΐιιιιαι ρΓυ(Ι•!ηΐί&&ίπ)υιη, ιηΐε οΐϋ:ΐ8 ΙίΙΐνπΒ, 
Β3 ϊιιΐβΙϋκβΓβ : ιοί, ρΓοΙι (ΙύΙοΓ Ι ϋίβϋοΐί ηυΐίςιιί- 
Ιαΐβ Ιιοηιΐηυπκιιιβ ιηιΙϋνοΙβινίΜ ηίο&υίΐυιη ΐυιιηι 
»ιι]ιηυιη ίιινβΐιΐ •ιι»Γϊΐϋ(1ι>, ({υχ Ιβ, Ικ>ιηο ευβι •ϊι, 
εχείΐαΐ βΐ >αι1ιί(ίναβ ιιιοτ€ΐ η«ε ιϊηΊι ρΓορπ:* η»ο- 
βανίυϋϊιιϊ ίΐ)(]υΐ8«Γο. δβϋ, 4ίΙβ«4« ΗΗ, »1νβ (ΙίϊίύΙι 
»ίΐ Ιμκ ορυι, ιιβΰ |•ιη ίΙΙί ΐιϋνβηαϊ π<μ ϋκϋΐύΓΐΐΐπ 
ρβπηΐΙΙλίηυ» ; •ίνβ εζ Ηοπιίιΐϋΐιι οϋΙί.νοΙΰΝΐ)3 ηιϋ 
■ϊαΐ υιί»Γ>ηιΙ> «ι ΐΓί»ιϊ» ίΙΙα, ηκίβι» ρυιιΐιηυά 
ιΚΜίΓΪι ίιι ίυνίοβηι ίηνα>ίΐΗ)ίΙ>υ!(. ΝΰΓατϋ ιΙΙίυϊ ίου• 
•ΐΐϋ αυοιοΐΐ» Γυβιυιιΐ ι^υϊ ριίιιιί ίηο«ρεηιη1 ΙυιΧΜ 
•υίοιυιη ιΙοΙοΓβ βΙΚοβΓι: 5υί$ εοιιίΓα ιβ βιρύϋίΐίοιιί- 
|}ΐι$ : »υΐηΰίεηΐ£$ άΛΔοταηί ροΒπαι; ιη»Ι> <|ΐι.(: ϋοί• 
«ΙΰΓυηΙοοαιρυΟ υαίϋυίςϋ«: ΐυί ϊγιιιι βιβίίιικυβ ιι»1ϊ« 
4υχρ«ηυΐ£ΓαΗ( ςυί ΙϊΙιί ΑΜβΓύ «υηΐ ας^Γ»;»^!. 
χαΐ οβίοον τί/ν 6ι*μ6ν της ψυχή; οΓς ΙκαΟον οΙ αΐ 

Ιλχ ηί ηοη ίοίαιη ίιιίΕΓ Ιιοιηίηη, ββϋεΐίαιη ΙηΐϋΓ 
ί(τ3»τί|ηΐΒ. 8χρε£θΙιιι νίϋΐΓβ ϋίΐ (ΐΓα% Γυΐϋυΐνβ ίιι 
ϊΗνκβηι ΐΓπιβκ, ςυαΓυιη υοα νίοια, »\αη αιΙ η»α- 
>ββΙιΐ(1ΐΐΜαΐΓβ<ϋι. ϋινβαιηυϊ υο Γ«Γ>ηιιη ηαΐυΓαιιι 
•υρβΓβπιιιι, οβ ϊηβχ&Ιϊα([υΐΙι•Ιί ΓυΓοπ ηο<]υβ ίηιιιροΓα- 
ΙιίΙι ΪΓ9Β €β<1<ιηυι ; »β<1 Λά Ιιυπιιηοι»1Το€ΐυι ρΓ:ι^^^|>α^- 
(|Μ Ιυβ ρΓυ(Ι«ΐ)Ιίχ ΰοιίΜΐκ» Γβ<1ίοη«, ϋβΐΐο, ΰχϋίΐιυιι 
Μΐΐ|υίηί»(|υβ οϋαιίοηβ ϋίιηίΜί}, οευΐοί οοανΰΓΐβ 
»ά ιηϋ^ηοια ρβοϊ• Ι»οιιαιιι, αιΐ ίιικΜϊαΐΑϋίΙεπ) ίΙΙιιιι 
ΙιΖΓεϋϊΙιιβιιι, ςαΑΐη ηοϋίβ ιβΐίςαίι ηαϊίηΐεΓ ιιο$ι«γ 
ϋ«η «ϋ^ιΐΜΐυι μι υΐ Γ<τ€ϋΐιείΙί3ΐο( ηο« Ρ«ΐΓί• «ι Ριί 
Οίο» «(1ϊο«(Γθ( ; <ΐυ«»ι ϊιιμγ Ποιηαηοϊ βΐ Βυΐ£»ηι» 
ηΐιΜϋυιη Λϋη ρυΐι αΐηυβ ιυι ο«Ιβη<1βαΙει>ι «υϋιοη, 
Ι^ΐαι ρ«Γίνη«(υι»ι, ωιυυυια «ι ρ«(1υιη ίοηιυΐηι, ίΐα 
«ΙΐεβΓβ ; Οαί(1 ο&Ι 1*ος, ϋΐϋ ηιι-ϊ, ροριιΐβ ιηβυβ, ΙΐΧΓβ• «ρήΜΐς τών χειρών χαΐ τών ποόών, τοιαύτα λέγειν, 
τι τβντο, «χνα »μά, λβ^; έμ^;, χλήρο; Ιΐγβηη- 
|ΐΙν•;ι δν μθ( (δωχεν ό Οβτΐΐρ 4ντ\ τή; έμή; υπα- 
κοής, καΙ της ν-^ΐΡ^ σταορ ΰ χαΐ τοΰ θανάτου 
ονγχαταβ&βεως ; Τ( τοΰτο ; Οώ; Ιπελάθεαθ* τής 
Ιμ^ εντολής ; Πω; λμνημονείτε τών Ιμών «α• 
ραινΙοίΜν ; (Ιού μοι άκώλετο ή Αγάπη ήν xατ^• 
λ»»» νμί»; Τί γέγονεν ή εΙρ<)νη, ήν ίβ(βα(α 
•^•, Ηώ; ΙμΙ χιφαλήν όμολογοϋντι;, χα\ μ^λη 
Ι^Α φιΐούντ:;. χ•ϊ^νβμά;ε:β»ι, χΐ'. άλλί^λων 6ιΟ.Ι• ο(ΐϋ(1ίβυΐϊ• Μ υ54{υο 3(1 οπίΜΐη οΐ ιιιοηβαι <]βηι}«• 
•ίοιίΐ Τ <|υίι1 ΜΙ 1><κ? ςυοηιοϋο γίχοίρ\Ί ιηοί οίΐίι 
θΙ»Ιϋ>Τ ΐ{υο<ηο«1υ ιοο( >ΐ)3$•υη6& ιιαα ΓβοοηΙϋπιίηιΤ 
ςιιοΐϋοϋο ρβήίΐ ίΙΙ:ι ιϋΐϋϋΐίυ ^α^ιιη νοϋίβ ΓνΙι |ΐιί? 
υΐιΐ ηυιιε ρ>ζ ίΙΙα ςααη να» ιΙικμϊ ? ι|υουιθ4ΐύ ηΐΰ 
οριιΙ οβιιϋΐϋηΐ£$ ιαΐίΐοΐιηιμιβ ωβ& ύ\ά ΛαίΛ^οΛα, 
ί» ίυνίε<ιι> 1>6ΐΙιιιιι Β^Γίΐί» ! Κοη γβι ίϋ ιιιβηιΙίΓΟΓυιη 
ίιΐβαι οιριιΐ Ιΐ3ΐ>ΐ'ηιίιιη), βοά ιΐΐοοι&ο 8$( ιΐίνϋΐ <( 
>Ιία•1ορϋ( πυκΓΪ. ΙΪΙι €(Ηΐ6ϋίΐ» ϋαοΓυ Οιιίςΐιιιιι 
Οουιη ηο»Ιιυιη ηΐ3]αΓΊ ιΙοΙογο ϊΙΤιτίυϋΐ ([υπι» οαΜί βΤ ΤίΓ€01ΑΙ €Ρ. ΡΪΤΗΪΑΠΟΗΛ 88 

^^I1« ϊ ΓυϊΙ «ΙΓκιΐί ; ηποπι &ίι>ΓβΓβ ίϋ(1ίειι1β5, βίυί Α ζκΛζ ; Ούχ Ιη: τούτο μ:λώ7 τΙ;•/ βΟτήν χίφαλ^^ν ν«τΙΐ3 νεκαηΐϋΓ, νυΙπϋΡα ΰοίαιηυβ, ΙϊιπΜΐι>υ»(ΐυι; 
βυιυ αΠϋ^ΰΓΓ, βΐ ςυία Ιβηιρυϋ 6>(, ηο&ΐΓβ ίη ϊιι- 
νϊςβηι ^^Iί<1ϋ^> &3ΐι<ίΐιΐ(ΐ$, ιίςυβ ίΙΙα»ι οιηιιί ιΙοΙοΓβ 
«1 Ιπβΐίΐίίΐ Ιί(}βΓΰπιυ5, Ιχϋΐΐ^ηιπκιυε ηο5Ϊ9 Γ.ιοΐβπιυ» 
ΐνί Μΐιιβηιίαίη» 3ϋ ριεΐπη Γ««)ι•υηΐ08, ρη&ΐίηιιιιςϋβ 
4ΐι1βεΐίοη6ΐη τεποτΑπίοϊ, ιιοηιΐφ βχρβΰΐ^ηιΐι» ϋ< ηο(• 
(ΓίιϋβίΓιί, ίιιιυ ΓυΓ0ΓίΙ)υ$ , Ιυηι ]υ(1ίΜΓί ςιιπι (Ιβ- 
ίοιιβίο ποιι «(ΙιιιίΚΕΐυΓ ; ευιη οιπιιίβ ΰχουΜίΊο ίηυΐίΐίϋ 
«πι, βΐ ίΓΓβνυϋηϋΙΙί» βεηίβηΐί.ι. εχόντων, βλλ' άνάγχη χωρίςίαθαι χοιΐ έτίριν ζτ;τ»(ν 
χΐφχλήν. Τβϋτά μοι νίμιζί τί»•/ Χρΐ3τ1ν χαΐ Θε4ν 
ημών ηλέον ίβυνώμενον Ι) σ>< τφ στχυρω προσ• 
ηλοΰτο λέγειν οΐί ώ; άληθώ; 1χοΰοντ<ς βυβωπηβώμιν 
τοις λ4γου(, αίβ(νΟώμ£ν τά 'τραύμβτ», φοβηΟώμη 
τί-,ν λύκην αύτψ έμκαρίχκν, κα\ «ό; ϊ«ι χ»•.ρ6ς 
Οεριπιάσωμιν τ& <Ι( Αλλήλους βφάλμα-α, ίπαλ• 
λάξωμιν βϊ χάχΐΐνον τής έιρ' ήμίί; ύβύνης χα\ τοϋ 
Λλγίιμβτος. χαταστήσωμιν €θμ«νή τΐιν βείαν ((- •χτ,ν, -4/ιν πρίις τ6 ίίρηνίχΐν μς^αβεβλημίνοι, χ»1 τήν 4ρχοϊβν ^γάπην &να>αβόμΕνο(, χα\ μή άν^•» 
μιίνωμεν (κίΤΟεν 6π1ρ &ν ει; αλλήλους ίξιπολιμήθημεν, μάλλον ^ϊ ιΐκιΐν Ιξΐμάνημ^ν, χριβηναι 
£τ! Χ2\ ή άηολογ κ άπμΐαίζχτος, Χ3\ πίϋα πρ^φαιτις άνίνέργητος, χαΐ ή χατάχρΐ9:ς ασυγχώρητο^* 
Νβ ηοβ Ιοι|υ»ΰίΐ3ΐίΒ ΙηίίΐΜΐιίΑ ςυθ(1 ««ηηοιιβιη Μή χαταγνφ^ ημών ώς άβολοχοϋντ^ν, <1 κλ<ον 

ΐοηκίυβ ρΓ0ΐΓ3Χ0Γ>:ηυ3. Γ^ιιιιηυιιο βηίη) (ΙοΙογο* χΐ•» λ^γον ίχτιίνομιν* τά γάρ χοινά πάθη, χα\ οΐ 
εβΓϋί$ΐ|ΐ)β ιιοβΙΐΊ ΟΓυοίιΙιιβ »ο$ εοβ^βΓυηΙ : βΐ βΐ Β σπαραγμοί της χαρβίας πρΰ; τοντο βιάζονται. Και 
ιηίΙ>ί ϋϋκΙαΓ, ]υ(ΐ3 »η1ί(|υιιια βΰπηοηεπα, ρίαπίκυ <Γικρ ήν μοι, χατί τ&ν «αλαι^ν λ^γον, πλβιένων κύ- 4 ΐι(ί Ιίιιβυίΐ, κιιιϋϋΓβηι, ({ΐιοιιίιιη ίιι Γογμπ Μΐΐβ 
ΐΜΚϋΓοη) «ι ρΓεθ£8 ηοη («ω ιη3ΐί& ίπρϊΓββ ιιΐ Οβυπ) 
£(3(1 ς«ηοΓο>3ΐη ΙκϋΠΐ ηΐ3)ϋ$(αΚιιι ϋιη|{«Γειη. €αιη 
ΙιΗΐϋΐη ρΐιιπαΐη ιηίΐιί ηοη «ϊΙ ϋη^ιίΑΓαιη ςορία, Ιίη- 
ΚΜ» (ηϊΐιϊ Λ ΟΐΙυη €0ΐιε«8ί9 υΙ•Γ,«ι, υΐ Οίχί, εοπΙίΒ 
ιI<>Iο^β^ο^^(υί, ΚΓηιοηκιη ρπ)ΐΓ3ΐΐ3ΐη. Οο^ίΐα, 011 ιηΙ, 
»ιιΙβ ΓιΚιηυηι ]αϋίοϊυιιι, 3η1ο<|υ3ΐη ιηβΐυι-ικίο Μΐ63 
ΐΓΪΙ)υιΐ3ΐί, ηεηυβ ρΓίιΐΰίρ<;& ηβςυβ ρ2υρεΓ£ί ϋβωυη- 
ύΛ»Λ (1(11 ί» ]αιϋΜηϋθ3, ι>ει1 βοΐυωιηοιίο άα »ρϊηΐιΐ3- 
ϋΙ>«< ιιιβι-ίΐίι; ιηοηΐβ ϋοιιείρο ρηοΜ^υαη! ιιιιιαϋιΐϋ 
^§3ΐυΐ' (ΐιιΐν«Γ8υ5 •ηΐι: ίιιβχοΓβΙιίΙεηι ]υϋ«οειιΐ, Ιιυ- 
]υ» νί(« ί^αΐί, ροίΙ ηο^ίΓλίη ιηοηβπι , Ιιϊβ ηυί ϊα 
1|Ι* νίϋ ιυυς «ηιηΐ ίιι πι«πισΓί« Γυπ:. Ουίβ ογ^ο» κορήσαι γλωσσών, τούτο ηϋξίμηνίν, ?να Γσΐιΐς οντΐι>( 
Ιχανώ; ίπεχλαυαάμην, χαΐ τίς θιήσιιςμΐ] πολΙ> των 
χαχών λειπομένας χα\ ΐΐρ&< θε&ν Ιτ:θ(ηοάμην, χχΐ 
κρίς τ^ αήν μεγαλοφυή ίξουαίιν. Άλλ' έ«\ μή 
ιιλει^νων {στι μοι γλικσσών εύηορίβι, τ1| δεβομίντ^ 
τίιας παρά της ψύσεω; Αποχρήσομαι, κιΐ, ώσπιρ 
εΐκον, ύπ^ τοϋ λλγους της ψνχη; βιαζ^μενος, μα• 
χρ^εραν τ{>ν λίγον ποιήσομαι. Έ/6υμήθητι, τέχνον 
έμ'^ν, πρ6 τοΰ μέλλοντος χριτηρίον, ι:ρ6 τής 7θ6:ρ2ς 
ΙχιΤ παραστάσεως, 2τι βιάχρΊσις ούχ Ζστιν αρχόντων 
χα'ι πενήτων έχ τΙ|ς χοσμιχής ταύτης πιρι^ανιίας, 
άλλ'άπ^ μ^νων τών ι^νχιχών χατορθωι/άτΐϋν Αάβι 
μοι χατά νουν χ«\ πρ^ τής ιιαγχοσμ(ου εκείνης 9νι ■ ροϋΙΐΓοΓϋΗΐ, «υϋίΐΐι (υΐ ΰΙΐΓΪ$ΐί3αθΓυιη ο««1ίΙ>υ8, ^ γωγης ίπ^ τοΰ άβ«χάστου χριτοΰ, τά έν τ({> τ.αρ6^η% 
ηυη ΓυηνίΐίίαΙϋίκΐΓ, ιιοη ιπβΙβϋκΕΐ, ηοη οιυιιίΐιαβ β(φ μετά τ^ν ήμέτερον θάνατον ύπ& τών τ<{τε στρα* 
ίιιιρΓοϋίϊ ηυιιιίηίΙ)υβ Γ3Γυιη ΑυείοΓβλ οΐιηιϋΐ. φομέν(>>ν Ιν τ)) ζωΐ) ταύτ^^, ικ(Λ ημών εΙς μνήμην 

|αόμ<να. Τ{ς γάρ τών μετά ταύτα τοσαύτην λχούσας Χριστιανών μιαι-^ονίαν οΰ λοιδορήσεται, οΰχέπα- 
ρίαηαι, οϋ κάν ιΐ τι πονηρύν βνομα εις τους τά τοιαύτα ιτεκραχότσς άνιθήαει ; 

Ρ«ι«^ϋηι ηιυΙΐΜίβ» >ι1 ΐητϊεβηι ίηϊπιίοί, Μι1 ςυί• Έγένοντο πολλο\ ι^λειστάχις ΙχΟροΙ κρδς άλλη. 
ΰ(ιηςυ€ ιηο<1«Γ3ΐί,ηυϊθυη({υ«ιποΓί1ιυ>Ιιυπΐ4η( ϋη«ιη λους, άλλ* διοι έικειχέστεροι, δσοι τ6ν τρ<ίπον άν- ίΐΜΐηϊεί1ϋ& ρυϊυϋΓϋΐιΐ, ηβςυβ οηιιιί Ιβοιροπβ Ι03ΐιΐ 
κινΙβΓοηΐ, »β(Ι ρτυΐιβ 84:160163 αΙ) Ιιοιηίηιιιη ηαιιΐΓΐ 
(*»« ιΐίϋΐιυηι ίιιίυι>είιί3» ^βΓΟΓε, ωβ (η ρβεειιι πιιι- 
ΐβνβΓυΐιΐ. Νϋπ >υΐ(:ιη (Ιίϋο ΙίϋϋΓΟί €γ^> ραΓοιιίεκ, 

Ιΐ3ΐΓβ8 «ΓΙΟ ίΓϊΐΓϋβ, (Ιί»Οϊρ<ΐΙθ8 βΓ^Α ΐη3{ί$ΐΓ08, 510 

ϋ^ι•8ε, 80(1 εΐίαιη ςιιί Ιοπββ α Ιαίιϋυ• εοιιη6&ϊ(^ηί• 
1)υ8 «Ι4|υ6 ϋβ1>ίΐα«1ί»ί1ιυ& «Γΐιηΐ »1ί«ηΙ. ¥0$ «υίειη Ορωκιχίίιτ&ροι, {((οχαν βρον τί) ίχΟρ^, ούχ ένεμιιναν 
β-.αηαντδςτφ χαχψ, άλλα συνει£<ίτες ώς ανθρωπινής 
φΰσοως άλλότριον τ6 ίχΟραίνειν, μετίεχλον εΙς ε{> 
ρήνην τήν ίχΟραν, ΚαΙ οΰ λέγω τέχνχ πρ^ ηατέρα^, 
άόελφοΟς ιτρ6ς άδελ^οίς τούτο ποιήσαντας, μαθη- 
τάς πρ^ς (ιίαιχάλους, άλ/ά χα\ τοϋ; η6ρ*ω της 
τοιαύτης συνάφειας χαΐ βχέιεω;. Τ& £' ύμέτερον 
Τέχνα πρ6ς πατέρας ΙχΟραν άσπον^ν 4 
4 ΐ|υί(1? ίίΐΜπ ς(ΐη> ρ3Γβηΐί1>υ8 ίηιρΙβε»1)ί1β1 6Χ6Γ»Ιί8 _ ποταπόν ; Τέχν 

ίιιίυιί£ΐ(ίί(8, ΓιαίΓβ» ςυυι ίΐΐΐιίϋαβ. (Ιϊ&οΊρυΙί ευιη 'χ<τε, αδελφοί κρ^; ά^λφονς, μαΟητα\ ττρ6ς βνδα- ηια^ΐϋΐι 18, οι ςιι»1ΐ!) ιϋβιίρΓιιι» Ι ε]υ8 βεϊΐίεΰΐ ιιαβ 
%ι<ϋι» ηιεη(ί3 3|κ;γιιιΙ οϋϋΐΜδ, ι^υχ νο5 3ι1 Ιυεοιη 
ρϋκΐιιιιΐ «1 9 ϋί^φοίί •<!Γνίΐυΐεεχειηίι, αίςυβ «^αοιΐ 
οιιιηϊ> Ιηεοιιιρ«Γ>1)ίΙίΐεΓ 8αρϋΐ->1. να& Οεΐ (ΐΐίοδ εΓ- 
ίααί. 0υί8 ίκίΙιΐΓ ροβΙβΓυΓυιη, Ιιίβ ου^ιιίΐίκ, ηοη 
οηιηβ* ίΐ!]υιΪ3ΐ, ηοη νηιηββ 1>ΐ38ρ1ι«ιηί38 ϊιι εο$ ϋυη- 
£βκ( ςυί Ι•ιη ϊηιηιαιίαΐεί κΧϋΓοε»! ίιιίιηΐΰίιίΒκΤ 
ϋϋϊηιΐβ ςνβ υΐίΐϊιαβ «Ιεΐοιίβ , (ΙοΓΪΐί ιυείυπίιΐί» 
(ΐΐΐ|αβ ροΐΰΐιΐίχ, ειιηι Ιιαϋ νίΐβ ΓιιηιΙί 8<.'6ΐο8ΐιιιη ιιο• 
ιικΓΐι Γ«ΙίΜ<|υβΐΒ•ΐ8Τ ευιη ϊιηι ΓΟΐιΐυιηεΙϋίί αΙϋοΊ- 
ιΐιυΓ, €11111 ρη>1)Π8 οΙγηϊηιιιγ 3ΐ> ϋβ «ιυίΐιυ» οιΐίο εα 
υΐλΐίΐι» ? οιιιη ιιοΙ»Ϊ8 ιυ3ΐ4:ι1ίι.(ΐη( ςυϊ ριείβ ΐΜ>ηυιιι Μι- 
ρΐΗΐ βΐ ΟΒάύΛ Λϋ{{\ϋ \ϊθαύαάίΛ αΙιοαιίιαηΙιΐΓ ? οχάλους, χαΐ τότε ηηλίχης {ιίασχαλίας ! ήτις υμών 
άνέιρξε τά δμματα τής ψυχής, ώδήγησε πρ6ς τ& 
φώς, τής τοΰ διαβόλου δουλείας έ^ρΰσατο * χαΐ ν& 
(πι τούτοις Ασΰγχριτον, υΐοΰς θεού άπειργάσατο. 
Τις ο^ν τών μεταγενεστέρων ταύτα μελλίυν άνα- 
μανΟάνειν, ούχ\ κάντα ονείδη, ούχ\ ι:άσας βλασφη• 
μίις ίπαφήσιι χατά τών ο(ίτ(ι)ς άθάνατβν ΣχΟραν 
άραμένων. Είτα τ( {& χέρδος τής εντεύθεν π*ρΐφα- 
νεία;, της δ($ξης, της Αρχής, τής εξουσίας, δτβν 
απερχόμενοι τη; ζωή; τιϋτης, δνομα πονηρΛν χα- 
ταλ<ί|ωμεν, &ταν ύΰριζώμεΟα,βταν ίζονειδ^ζώμ«βα 
παρά τών μισοΰντων τήν πονηρίαν , όταν Ιπαρώ-/- 
τοι ήμΐν οΐ τ6 τή; ειρήνη; χΐ/ί»^ άγαπώντίς, χαΐ 4 89 ΕΡΙδτΟΙ,Λ. 90 

τ«; αγΛ•{ϊ; κλ\ τ&; μιαιφονία; ββίλυβαύμΕνοί ; Α πιεΙίυ• ε«ι |>ΐ)ηαιη ηοηιοη , ΙΙϋ ηιί . ΐιοη ννΐιιηι Κριίββον άγαθ{>ν 2νομα, τέκνον Ιμ^ν, ού μδνον ύπίρ 
«Αοντον «ολ()ν, &λλά καΙ ύιάρ ηλιαν Βόξαν χα\ 
βιωτχχ^ ικρίφίνειαν. 

ΈννΟ«ι μα: ταϋια χαΐ 2ιηρ Ιχ καΜς βνομχ 
^•ούι^ 1η««60η3ιχ;, μνήμην Ιντιμον χα\ λαμπ/ιάν. 
ΓβίΛην μΙ) &πολέβ(ομΕ\< βιά φιλονίιχίαν χαΐ π(Χρ(αν 
ψυχής* χ»α4υ έφό^ιον π/Λς τϊν μέλλοντα ρίον τΛ 
«υναηίραι μιτά των της άρκττ,ς έγχωμίων* χαλ^ν 
Μ χαΐ τ6 χαταλιπιΝ το{; ηΐς χρ«\ατοΰ πατρός τέχνα 
Ια4Α(, ίπΐ((χοϋ{, πρίου, <|μέρον, φιλάνθρωπου, 
Ιΐΐ μή τ^ τούτων εναντία * μΐ]βΙ γένοιτο, τέχνον 
Ιμ&ν, οΟτω τ«ύ( αούς υΕ«ΰ(, τ^ £μ1 γλυχύτοιτα 
ιχησαι τέχνα, ΐκπι άν6' ων εΤηον χαλών 4νο- 
χΆηρονομΓ,σβι τών Ιναντίων. 'Εχ»Ινο{ * ϋίνίιϋ$ ηιυΐΐίβ, μιΙ «ι ϋΐΜΐιί βίοια ϋ1 ιηϋΐιϋ^ιιο 
ΙιοηοΓί. 

ΜίΙιΙ ςηοςυβ ΙβΟϋπι Γβραίο ςαοιΐ »ϊ> ϊοΓιηΙία Ιμ- 
ηυηι ηοπιοη <Ιε&ίι1εΓ3)>(ΐ, ηιβηΐ0Γί3ηιςιιε ϋηηοΓβιιπι 
3ΐςυβ ίΠ(ΐ$(Γΰΐιι ; ιμιακι ηβ ρβπΙνπΐΗΐ αηι1>ίΐίυ>ι« βΐ 
>ηΙηιΙ ιΐΐΓΐίιιΐε; Ικ>ΐ)υ[η\ί&(ίουιιΐ3ΐΙ Γυΐυηιβ Λΐιχιιι 
ΰϋΐη ν]ηιιϋ8 Ιβυϋβ ηαί^ΠΓβ : Ι)οηαηι ηυοι^υβ ΐαί» 
ΙϊΙμγι} η-ΙίηφίΕΓϋ ηιιο, υυπιίποηΙυΓ ρχ\ΓΪ& ΙίΙίίορ• 
ιίιΐιί, ιιιθ(1ιτ»(Ι. ιπίιιϋϋβΐί, ΐ£ΐιί$, Ιιυηιαυϊ, ΐιοη &ιι• 
ιεπ) , οοιΚΓΐΓϊα ; βΐηίίι, βΐί πιϊ. Ιυοβ ΙίΙιβΓα», (ΙιιΙοΙ$« 
ί>Ιιιιθϊ ηιεο» ^βΠυι, ί1ί« αιϊ«!Γ0$ Γυπβ, ιιΙ, ρΓυ Ιιυοΐ• 
ιιοιτιίηίΙ)υί ηιιχ «ΙίχΙ, οοΙγιπα οΙ>ΐίηοηιιΙ ; ςυχ )ΐ3Β• 
ι«ϋίΐ3& ιηιιΐΐυιιι ρΓ«$Ιΐ( ροΐοαίίαιη )ΐΐ|υε αιιείΟιίΐλ- |](λ1)ρο< τιμιώτιροΐ τής μίλλούη); αύτοΤ; νιρί σου β ΐειη ηυΐΐ ΐ>» α ΓβΠοΐυηιβ ; (|ΐι:ΐ5 ευΓ3ΐΐ3, (αη()ΐΐ3ΐιλ ιτ»λιμ«άν«βΟβι αρχής χα\ έξονίίβς' ών σΰ «ρρον- 
|[6« 'κοιούμϊνος, ώς ζντως παράβιοΰ τοΰ βοΰ Ιθνους 
Ιρχιιν χαταατ&ς. Κα\ κρουίτι της Ιξ Αρχής αον» 

^λκαιχ<{α{ χλ\ ήμερου ψ^ιχής μή έξια-τιίμενο;, &νο:- 
Ερν ήμΤν τά ώτα, χβ\ πρ6 τών ίιτων τήν χαρδΐαν, 
χα\ «ρύιχκ; τοις λιγομένοις ώ; παρά φίλου λεγόμενοι; 
χβ\ [ίοΠϋ Γ.ατρλ;] τιρός Αγαπώντος. ΕΙ μή ν^μί^]^ς 
Ανάξιον τΙ> χαλεΓν κατέρζ, εΐ χα\ ίμαρτωλ&ν, όμω; 

'ΐΐ ?ιρι«6ύτην, Χ(ΐ\ έτϊκιχόπου τάξιν λαχίντα, οδς β 
Χριβτ^; ημών χα\ Θι6; πνευματ-.χο!>ς ύμΖν παρείχε 
«ατίρας, πολλψ τών χκτΐ σάρκα γνηβιωτέρου; ■ 
Ιι»\ τά μίν τή; «αρχ5;λϋεταιι, τ4ί* τοΰ«•«ύματβ; 
(λντα, "Αλλ* ιΐς εΟχήν 6 λόγος ημών τελευτάτω- 
χ>\ τί {τερον ή τούτο φαμέν; 'ϋς εΓη Χριστός 6 ςοί 3 0^0 (υ£ {ϋηΐί ϋοαιίαΐΓΐΒ. αίςιιβ ρπιηβ αιοιίβ- 
Γαΐίοηο εΐ Μτά'η ιηιη$υβΐυ(]ίιιο ηοιι ϋβιϊϋβη•, ηο• 

1>ί• ΙΟΓΟβ 1035 3ρ6Γί 31(]ΙΙ0 31110 ΙϋΓββ ΟΟΓ ΙαυΟ), 

εΙιΙκίΪΑ ΐΐΐβικίβ (3ηί]υ3ΐη 3ΐ> »ηίεο «1 » εαηΐ3ΐύ 
<Ιίεΐί& ; ηίβΙ ίηύίβηαιη ιΐυεββ ηιβ νααΐΓβ ρβίΓοηι, 
οΐί«ιη&ί μ<'εε3(0Γβη), &βιι!θΓειη ι•ιη«η £1 βρ'ϋοοραΐβιιι 
()ί;ηίΐ3ΐ(;ιη βοηΐΐϋπι ; ςιιο$ εΐ]Ηβΐιΐ!ΐ Οβαι ποϊΙβγ 
το))ί« βρίπΐυαίρ* ϋε(Ιίΐ ρ3ΐΓε$, ιηυΐιο εβηΐϊΐίϋαυ 
ριτεηιΙΙιυί «πΐοηιίΟΓί'β; εατηί^ οηϊηι νΙθΓυΐ3 >ο1- 
χυηΐυΓ, ϋρίιΐιυβ βυίειη ίη ^^ι$οIυ1)^ϋ^ ; 6ίά ίη υΙ)• 
βοεΓίΐϊυιιειη (ΙεδϊπϊΙ «επηο ηο&ΚΓ; ςΐιϊιΐ αιιίεηι 
3ΐίυ<1 ϋίεοιηικ ()ΐΐ3ηι ^&(ιι^? υΐίηαιη ΟΐΓί$ια$, νεηιι 
1)6υ8 ικΜίιτ, ςυί ίη ιιιυηιΐυπ) νύηίΐ «ϋ ΐοΙΙοικΙ* 
(οηιΐΐΐϊ, κε»εΓ0<υιη Ιιιυσι βιιίηπααι (ΙεικαΙ^ειΐ, «Ι Α1ΐ|0ίν&; θεό; ημών, ύ έλΟών εΙς τδν χ^αμον (χχα- € βϊ ςυίιΐ ίη εαπι 6ε3ΐΐ(]3ΐί ϊιιεϊιϋΐ, ΐοΙΙιΐ, αο (Ιίνίηχ 
[•ϋραι τέ^ «χίν^αλα, έξομαλίζων τήν (Ηιν ευγενή 
|ΐ^χήν, Χ3\ εί τι σχάνδαλον 4ν αυτή παραπέπτωχεν 

Ανβχ4.βα(ρ<ϋν, χα\ τ6 Ιζ &ρχήΐ ιήϊ θειοτάτης φώ; 

♦γάηη;, ίπίρ έτκούδαβ&ν ί τοϊί σχίτους πατήρ 

Λ%ο9€ί9Λ%, πΑλιν έν ύμΤν άνάπτων χα\ ποιών Ανα• 

ϊ^μπειν' 6 τήν Ιχθραν Αποχτείνας Ιν τή βαρχλ αύ- 

x^'^. χβ\ συνάψαί τ4 ('.εττώτχ, 6 είρηνοποιήιχί τΑ 
>«Αντ3 βιλ τοΰ 4γ(ου χα\ τκιναχράντου αίματος, 

«'>(^ χβΐ νΰ» πδια/ διχίννιαν, π ίσαν διίυταίΐν, 

«2ααν Εχθρβν εξόρισαν Ιχ τε Βουλγάρων χα\ 'Ρω. ε1ΐ3πΐ3ΐ!< Ιυιηειι, ηυοιΙ εχ6ΐϊιι|ηοΓθ εοηιίαι β84 
ρ^Ιιτ ΐειιε1>Γ8Γυηι, 5ΐΐΓ5υηι ίη ΐε 3εεοηιΐ3ΐ 3Κ]ΐιο 
ϊΙΙκεεκεβΓβ Γβοίιΐ : (^υί ϊυίηιίείιίββ ίη 8Η3 εαπίι: 
»())νίι•, ςυί όίν'ΐΜ εοριιΐβνίΐ, ΐ|αί οιηηίι ΜεΓΟ &αο 
«ι ίιηιη*ευΙ>Ιο βαπ^ιιίιιβ ραεΊΟεβνίι, ΐρ3β ηαηε ηα»• 
ΐ)<ιβ υηιηειη ι1ί8»εη&Ιοη£ΐη , οηαηε» (!ίιεοΓ()ΐ3•, 
οιιιη6»(]ϋβ ίιιίπιΊαιίιβ α βοιη«οί$ οι ΒυΙβιη* 3τβΓ• 
Ι:ιΐ. εοιςαε πΐΓβυιη ϊη υηυιη ]υημι ει ΓΓαί ρΓΜίεΐ 
ΐΗΐιΓϋ ρ•εί>, ορρτοιο είΐϊυβ ιοπι)>ΐθΓαιη (]ί»$ειιιί • 
ιιι<0Γβ πι>1ίΐ'*χΐ|πβ ρ3ΓεηΙί. μαίων, χαΊ πάλιν ε(; 2ν β^νάψο^, χα\ Ιν άπολαϋιει (οίη γενίαθαι τών τής εΙρήνης χαλών, βυντριβένιο; 
4ν τΑχει τοΰ τών σκανδάλων σπορέω; χα\ τής χαχ(α« γΐννήτορος. ΛΒ' Τψ άρχίβΛισπόχφ ΒουΛ^ΌρΙας. 

Έπΐ9τ4μιΟα τήν υμών Αρχιερατιχήν τελειότητα 

«ηρ\ τοΰ πράγματος Λ γράφειν προήχθημεν, τά 

^«&τά φρονείν & χι^ ήΗ*'ΐ φρονοΰμεν, τήν ίσην 

Μϋνην φέρειν Ιν τή χαρβίφ, τοί; όμο(ως ίιιξβιΐνΐ• 

βθ3! τπαρ^γμοΐς. Κα\ &ιά Τ'.ΰΐογράφομενούπαραί- 

ψΛν* οΰδΐδί&ϊΐσχαλίαν, άλλ' οίον συνομιλίκν χ3\ όβα 

ύ πιρόντε; Αμοΰ να\ βυνδιατρίβοντΐ;, χοινώς άν 

(αβχκ^μεθα. Τϊΰτα 61 !φτ^ περ'ι τών χαταλα'^όν• 

ΤΜν χαχών τόν Ενα μίν Χρίστου λα^ν, 'Ρωμαίου; 

^,μ\ ΧΑ*. Βουλγάρους, β.αμιρισΟίντας&Ι έξ άλλήλιον 

6ΐ36τ«ΰ έξ αρχής τ6ν άνθρω-ον «πόΘίοΰ διατεμόν- 

«φ; χ^ βιαμερίιαντο; τν^ λαόν 'ΓχΙρ τχυ-.ης ■* XII. Μ βαΐρατϊίΐ ατίΗίηΜΜΟρΜηι. 

Νοη Ι^ηοπιιηυ» νειίηηι &ΓεΙιίερί«οορ>Ιι-ιη ρ<•Γ- 
Γεείίοηειη,ϋε ςιΐ3 ϊβ βοΓΪΐΜΓβ εοκϊιυιΐΓ, ϋβεχ ε»ιΙ<ΐηι 
ιε ηοι ΒεηΓίΓβ, ζ<]ΐι;ι1επ) ϊη εοηΐε Γογγθ «ΙμΙογκιπ, 
ίί$•Ιειη εηιεί3ΐίΙ)ϋί οηηίιαΓί ; ΐϋεΐΜΐυε ηοι» ο^Ιιο - 
ΙΐΙΙοηβιη ρΓχεορίχνε βεήΐιίιηυβ, μΛ ςυββί εοΙΙο 
(|ΐιίυιιι ει ΐ]υ:ι1ί3, λί (ίιπυΙ 6550ΐιιαί αο τϊνεΓεηιυ•. 
ευΐηηιυηΊΐεΓ "ιην<.•5ΐί|53Γεπ»ϋ* ; Ιιίο ροττο «ρίΜΐΓ ι1β 
ηΐ3ΐί9 <|υ^ρ εΐιπ5ΐί ροριιΐυιη ίιιναβεηιηΐ, Κοπιακο» 
εΐ ηαΙ);3Γ03, αΐ ίηνϊςείπ ηυηε >ερ3Γ3ΐοβ 3ΐ> ΐΙΙο 
4|(ΐί ίο ρηηείρίο Ιιοηιίιιευια ϋεο &«.-ρ3Γ3νίι ει ρορα- 
ΙϋΠ) ίη ρ»ηε3 «ΙίνΪΜΐ ; ιΐε ίΙΙα ϊτπΜιηυι ΒθΙΙίεί(ιι> 
ϋιιΐϋ εουιιιιυΗΪ, ηυ-ι»• ιικϋ ϊιιιΙεβίικηΐεΓ ϊη υυηΐο Κΐ^α. II. 1 1. 91 ΝΐαοΐΑΐ αρ. 

Γι>Γβιιΐ«8ΐιΐ8βιηα•βΙ {βηιίαιίΜ βΐ ςυίΐη βείο ΐβιΊιοΙ- 
ΙίΐβΓ ίϋττβ 61 ρΓΟ ςα» ΐΜΓγιηα ία* ΐΙΙ>ί βυηΐ |»ηβι : 
6χ ηο8(Γί• βίωίαι νβϋΐη ιιονίιηα• : ηυοΓαιη ιιαιη- 
ηυβ ορυ< βι οιίηίΒίβήυιη βυηΐ βλιίβηι, βοΓυιη άκ6ΐ 
βο»1«ιη ΜΜ «{ (Ιοίοκ• λΐηιιβ Ι»Ι>0Γβ• ; βϋά 6»ναάΐΛ 
νοί>ίβ •ε ηο5Ι< μμ ΜχΙβίλίβηα 2ΐΐ|ηβ <ΙοΙθΓ6ΐη 5*ΐί• 
ΜΙ ||« αιβιιιοητίΐΜ. Κ6ΐ{ΐ|ιιυηι ί|{ΐαΓ οιΐ ]ιΐιιι νΐ ςηαιί (οΙΙοςυϊυια ει 
Ιηνββίί^λΐΐοιίΰΐη οοιηηυηβιη Ιη€ίρΙ•ιηυ« : αΙΗ αΙΙαιΙ 
Μϋβροηιηΐ Ιη ρηΒββηΐΙ τΙι« ηαΐαΐβίβτΐιιιη, ά'κο Γβ(βΒ 
61 οΐνίιαίυιη ρΗηείρβ*, ςυίςηβ Μα ρηβΟοίυηΙυΓ 
ιιβ|θϋι8, >υΐ βιΙηιίηίΒΐηιϊοηΐβ άΙβρβηηίΟΓβ• οοηιΐΐ- 
ΙυααΐηΓ • ςΗΟπιαι ςιιΐΜίηβ, ηιυηβΓί βυο ίη(«η(α•, 
ρτορΓίαηι οραβ, ■! ρηκΙβη• ε*(, ΐΜαηΐβ ρκΓβεβη 
ΜΙΙ^Ι ; ΜΗ νκΠ) Μ€ΓΟ •1ι«γ1 «ΜΐΐΓβ ]«>« %1 >1ϋ$ 
ρΙβΗΐΝΐ• ηίΒΐ8ΐι»Γβ ιΜιβαιίΜ, »ηΐβ οιηιιίι υιπιβη «ά 
ρ*6βη ρπ>ΐΒθνβα(Ιλΐιι «Ιςνβ €χ ηβιΐϊο (οΙΙβίΜία 
βαιηιΐλία 1ηίιηί6Ϊι{Μ4|υβ Μβαηρϋ ιααια• : ΐΓβηαβηιΙ» 
βίηυϊϋβπι β•«ΓίΟβιΙ οΐιΐιΐϊο (|Κ>ιη !η 'ΐϋι» ηιβιηο- 
Γϊβαι ί•€ίιηιι$ ςαί, «ιΙ «οΙτεικίΜ αΐβΓαλί ίηίιηΐεΐ- 
Ιίλβ βΙ (ΙβΜΓΜίΗΐυιη τίοίβηίαιη Ιιοιηΐηυηι 6οηΐη 
Ι)βυιΐ) ϊιίΓΟκηι εοηροκεηιίαιη ^αβιη ηυΙΙχ «ρ«« 6ηΐ 
ΙΜ ριείβ ΜυιΙΙαα 6Μ0 60ΒΤ(Γ(«η<1ααι, οαικίβ 4»* 
ρ&8>υ• «Μ ρϋ νοίυΐΐ, (ραΐλ, «ΙιρΗ, ΒοβΙβηιΟΓυα 
ηιΟΓίβη, ηοι «<1ιηοηβ1 ιϊηο {ηΐβπηίηϊοαβ, οπιαίΐκιβ 
νίΓίΙ>Η(, οηηΐ ηεηΐβ, οηιηίςυβ Μπηουο, ρλϋΐι β•ββ 
»(Ι]οΐοΓβ• βίαιΙΙοϊο•, ίιιίαιίεϊΐίβηιιι ΙιοΗββ (Ι Ιοίο 
βοηΐβνΐιαι ιηη<Ι•Ιί• ΙηΐβκΙυιΙβκ; ■ίηο'κίοιη ΐβη• 
ΐ(ΐηιπι ο1» θ€υΙοι ηοΐιίβ ηιακηυηι ϋΙυ<1 ιη!ηί$!«Γϋ 
ηοβίπ ιηγΜβΗυηι Ιρβυιη οβίβαϋίΐ Ρϋίυιη 1)6ηί{ηί$- 
«ϊιυΙ Ρ«|Γίι, ςαΙ •16 (ΙίΙβχΙΐ ιιινηιίαιη υΐ βαιιι »ά 
μΜ ΐΗΪΜΓϊΐ : Μ«ά βαίια υαίββηίΐυιιι ϋΐυιη, ύίΐβαυιη 
Α|Βυηι Οβί ίαιιηοΐιϋιηι, ρτορίΐίΑίΙοηβυι ίιείαιη ρΓΟ 
ΐΗ»ΐτΐ4 Ιη Οβυιη βίΡαΐτβηίιιίιηίαιϋβ, <ΐϋ3$1 νίβϊϋΐ• 
Ιβη >ηΐ6 οουΙοι βο>1γοι ιΐιΐιιίΐ μογοπα ΗΙυϋ ιηγ- 
■Ιβτίαη, ςυί (Ι'ινΙη» κΙογϊχ ίκΐυι Ιιφγμ οοαΓυβίο• 
Ββηι Ιληΐβπι •Ι(|αβ ί{ηοιηίη1αιη >1) ΙιοηιΙηίΙ>α8»15ί 
■υΙι]6ϋύ« ϊπυβίιιιη €οη(6πιρι»ίΐ , υΐ «ΙηΙίβηαΐοβ, 
ϊηίιιΓίΰοι» Ιιοβίω, ρβπαΜ ρ3$β1υηβ•, ρβΓ νυΙηβΓβ, 
ρβτ ίςηοιηίηΗΐη ΙίΙιβτίΓβΙ, ριε! πϋΐΊίικίκΙ βΐ Οβί 
ΓαιηίΙΐΑΓΟ βΟ&ΜΚΐ : ηκΜ ογ^ο, ΓηΐβΓ 61 ΰο«ρί- 

<ϋθρ«, 1103 ΓΜ6Γβ ΟΙΜΓΐβΐΤ ήΟβΙβ €0Γ Ιΐ3ΐ)«Γ6, 

(ΐυαιιιηαιη βοΙΙκΙιυιϋηβιη βι αοιίβίαιβηι,ουιη τί<1β3• 
ιιιυ» ςυυΐΜΐ3(η Ιη ίανίοβπι Ϊη8αηίβηΐβ8 61 ρΓΟ ραοβ 
ΐΗΪιηίείΐΜΓυιη 8(α«ϋθ8θ• ' Εί Ιιαν ϋοο άο βΙιιχαΙϊΒ 
61 νΙοίβΒϊαι : ςαβηίλΜ ΙχΙΐυΓ «ιΙΙιϋΜΓβ ιΐβϋβιηυ• 
νϊ|ϋ3ΐιΐί3ΐη «<| 608 <ιυΙ ίΐ» • <ϋ8ΐ>οΙο ιαηΐ «(Γβοΐί 
€οη6ίΙίαη«Ιο8, Γ6νο6«ηϋθ8 «ιΙ ρίοβιη 61 ρ6Γ*α><Ιβη- 
(Ιυ&υΐ Ρ6Γ οΐΐλήΐλίβα >«1 αηίοηβη Γβ(ΐ63ηΐ? 8β<1 
60ΙΙΙ οοιι ιιηυκ αυΙ <Ηιο, «υΐ (Ιβοβαι, >υΙ . ιιιυΐΐο 
ρΙιΐΓβϊ, ιίοιυαβ Ιοίλ, αυΐ είνΙΐΜ, 86ΐΙ 61 $«η* ΐοι« 
οοηΐΓβ ΐοοιη {βηΐβιη, Ιηιο β]υ8(1βιη ΛΛώ, ρτο^\ 
ιιιβοηιηι «ΙοΙοΓαιη ροηάαβ Ι ϋίιΐΜΠ βΓΟοεί» Ιη ίβίαιΐ 
ιηαΐυιη ϊιηρίιΐ|υιιΙ, ηυΐιΐ Γ3εΐ6ΐιιυ8 1 ηιιί<1 6Χ€θ2{ΐ>1)Ι> 
ιιιυ• Τ «|αί^ ••ρΙβιιιιΐ8Τ ςιια <1ΐ6• αυΐ ηυα ηο« ιιο• 

* Ι3ΙΙΙ3 8θΙ1ΐ«ΙΐΟ<ϋΐ1β 61 «0Ι(61«Ι6 Γ6<ΐαΪ68€<ΤΓ6 Γ»- 
€ί«Ι? ΡΑΤΚΙΑΒεΗΕ 92 

^ γρίφομιν γη« χοινη( φροντ{βο<, !^ν 6βιηρ <^μκϊς 
άδια1ι{ικΐι>; φέροντ•ς βηνάζομν χα\ 6ρΐ)νονμ8ν, 
ο!&ι 2τ( χα\ αύτ^ς δμ6(ω« φίρεκ, χα\ ίρης αοι τ& 
α%ρνα γίνβται* Ιχ των ήμιτίρων γ&ρ τΑ ύμίχκ^χ 
διβαβχ^μιΟα• &ν γ&ρ τ6 Ιργον χα\ ή βηχονία χοιιΗι, 
τούτων ((χ6( χοιν& γ{νιββ«ι τ& κίΟη χα\ τ•»^ χα- 
ρΛχονς• Αλλ* δτι μίν ή αύτ)] βυνοχ)) χαΙ τΑ δμοι• 
χιντιΐ Αλγη τήν <Η]ν χαρβίαν, οΓα χα\ ήμβς, ΑρχΑ 
τθ9οϋτον ΙπιμνηβΟηναι. 

Λοιπδν Ά ήβη τή( οΤον βυνομ(λ(α{ χα.\ της χοινης 
ΑΐΗΐρχδμ>βα αυνδιββχέψιωζ' Αλλοι μλν Αλλαις Ακ• 
ιτΑγησαν διαχονίαις Ιν τ|| παρ«ύβ|) ταύηι ζω]], 
βααιλεΐ; λ<γω χαΐ Αρχοντας ηδλιων, ΙιηντΑτβις 
«ραγμάτων Αλλων, οίχονόμου; της διοιχήβΕως, &» 
Ιχαατος ηρ6ς ήν Ιλαβκ τάξιν Αφορων, τδ οίκείαν 

Β δατις Ιμφρων αηονδάζκ Αμέμικως Ιργον έκιτιλβίν* 
ήμ<Ις ή οΐ ιηρ{9ταβ6αι τφ Αγ(φ Αποτιταγμ<νο« 
βυνιαατηρίφ, κΙ χα\ κολλών Αλλων χρ(ωβται χαθ• 
εστήχαμιν Ιιητ•λ(Ιν τήν διαχονίαν. Αλλά γι κρδ 
ΐϊαντδς ΙτΙρο» τ^ τ!^ς (ϊρήνης Ιργον χα\ τδ διώχιιν 
Ιχ μέβου τΑ «χάν6αλ« χα\τήνΙχΟραν, «Ις ύχουργίαν 
ΙλΑβομβν. Ή γΑρ της φριχτής Ιΐρουργία ΟυβΙας, 
ήν ((ς ΑνΑμνησιν Ιπιτ«λοΰμκν τοΰ ?να χ«ταλύα|| 
τήν αΐιίηκον Ιχθραν, τήν βια^ν Ιχ8ΐνην ηρδς β<δν 
τ&ν Ανθρώκων μαν(«νχα\ Ανέλνιβτον «{ς οκονδΑς 
κίρήνης βυμβηναι ΰπομιΐναντος όσα όπίμιιν•, τΑ 
Ιμχτύοματα, τΑ ^ιπίνματα, τδν ΟΑνατον των χα• 
χούργων, τούτο ήμίν καρχχιλίύεται διΑ «αντ^ τδ 
πΑβ0 δννΑμκ, κΑβ^ ικρινοίςι, παν-\ λδγφ τής 8ΐ> 

. ρήνης ε^ναι ακονδαίους συμμΑχονς, της ΙχΟρας 
ιηλβμίους, χα\ πΑβη ψυχ|| ΑηοχΑεί(ΐν τήν εΐιαδον 
των βχανδΑλων ■ Ιηιίιηρ οΤον Ιπ' δψιν ήμίν τούτο 
ίή τ6 μέγα τής Ιερουργίας μυβτήριον ΰκοδείκνυ- 
σιν, αύτδν τδν ΥΙδν τοΰ φιλάνθρωπου Πχτρ'ς, δς 
τοσούτον ήγΑπηοε τδν χόβμον, ώστε τοντον 4ξ>• 
ηοβτεΖλαι χρδς ήμΑς * Αλ>.ά γΑρ τδν Μονογενή 
τούτον, τδν Αγαπητδν, τδν Άμνδν τοΰ θεοΰ θυδμε- 
νον χα\ Ιξίλασμα γινδμενον της ημετέρας ίχθρα; 
«ρδς τδν βεδν χα\ ΠατΙρα, τοΙς ύφΟαλμοΙ; ημών 
ΰαπερ δρώμενον τδ κανΑγιον τούτο μυατήρΜ» 
ιιαρίτΐησιν, δς χληρονόμος δ»ν της ΟεΙχής δδξης, 
χατεφρ^νηαεν αΐνχύνης τοοαΟτης χαΐ Αδοξ(ας ύκ' 
Ανθρώπων δπ' αύτφ τολμηθείβης ; Ίνα τους διεατω- 
τας, τους Ιχθρούς, τους πολεμίους <ιΑ των οίχείων 

Ο παθών, διΑ των τραυμάτων, διΑ τής αΐνχΰνης Απαλ• 
λΑξ]) χα\ βυνΑψ]) τ]| είρήν^, χα\ οίχείους ΑπεργΑ- 
σηται τφ θεφ. Τ( οϋν, ΑδελφΙ χα\ συνιερεΰ, βεί πρΑτ• 
τειν ήμβς ; Οοταπήν Ι'χειν χ«ρβ{αν, δηοίαν μΙριμναν, 
ήλίχην Αγωνίαν, όταν τινΑ; όρώμεν χατ* Αλλήλων 
Ιχμαινομίνονς, χα\ τήν Ιχθραν Αντί «ης Αγάπης 
Αλλαααομένους ; Κα\ ταΰτΑ φημι πιρί των χαΟ' Ινα 
τέως χα\ ΑνΑ μέρος. ΠΑαην οδν χεχρεωατήχαμεν 
«ρόνοιαν φέρειν, ώβτ• τοδς- οΟτω διατεθειμένους 
τΑς ψοχίς ύπδ το-^ πονηρού αυμβιβάβαι, χα\ είρη- 
νοποιήβαι, χαΐ «ϊΐααι πάλιν βιΑ τής ΑγΑπης *1ς 
ένδτητα βυνελΟεΙν ; 'Οταν δΙ ούχ είς, ούδΙ δύο, ο6 
δέχα, ούδλ πολλφ τούτων πλε(ους ολόκληρος οΐχία 
χα\ πδλις, Αλλ' Ιθνος δλον πρίς δλον ΙΟννς χα\ τδτε 
δμδπυτον, οΓμοι των Ιμων παθών τδ βαρύτατον, η ΕΡίδτοΐΛ. 94 

'Ι φρ^'^ή^Μμιν; ηοία ήμ^ρχ ή νΰζ άναπαύαίΐ ήμά^Ϋ άη^ ΐής τοιαύτης μιρίμνη;, Ι| της ον-/οχΤ,ΐ ; 

Προήλθε μίν 5χρι τούτου δ λ^γος, ϋτκίρ πρ'/ήλ- Α υ•ςιιβ ιηοιίο, υΐ ροΐυίΙ, ρΓθθβ6$ί( ββπηο ιιοΜ«^γ : 
63<•' Αρτι (ϊ ώβικρ α&τίί ΐ3( κράγματα Αναλιβ^α ηυηη τβΓο ηΙ ίριχ, ςιπ$1 νοηιη ιίΒυΓροκΙο. ν6))«- 5?ωνίιν. ▼ρϊνί«ρον φθέγγεται. Έκίνησιν 6 «ής χλ- 
^»ιΛ: ίΜτήρ 4•.ίί«λο<, 6 της εΙρήνης ηολ^μιο;, μί- 
[«αζ'^ Τωμαίαιίν χα\ Β .νλγίρων δπλα χ«\ ξ{φη * ίξέμ^• 
[«■V •ύτ«Ος χ*•:* Αλλήλων. Ινήργηβίν Ζβχ ΙνήρΥηοιν 
|•1χΡ*της σήμιρον* ψΐν τον πλήθους των ίμών Αμαμ- 
»ΐών ! ΤΙί βυσωπήσί ι ; τίς γ«νή«βταιμϊ«Ετη; ; τί; βεοϋ 
σ'^ναντιλαμβανομίνου στ4|3ΐι τ&ν το^ΰτον Βλεθρον 
τίιν ανθρώπων ; ^ίς μκαινομίνην τί}¥ γην έξ οΐμά- 
"«•ιν Χρίβτιανικων άιτοκαιίιει ; χβ\ τις Ιτιρος ; τοΰτο 
ίμίη χβ\ β^ν τ% χρίώυτημβ • άλλ' ήμίΤς μϊν βδ• 
τ^, ψ ΊΜρΙττχΐΛΐ κ4ΐ9 χαρβί'α; ένΟύμη^^ς, Ιζκη- 
(«ταιαι 5*» χο^ τίίν Αρ^ήν Ακιτρίψαμιν <ήν τβΰ 
«οί<μΜ έγ2«(ρη4(ν ' χα\ τοΰ χαχοϋ ίχνιχήσαντος 
1 ««ραιν9-3ν<!ς ού βκλιίψαμιγ, 6βτε |}(ψαι μίν τ& 
8~λαι, άντ(λχβέ99αι β& της πρδς Βουλγάρους «Ερήνης 
«β\ Αγ^Γ.ης. χα\ τής κατριχής κρΛς αΰτοϋς διαθΙ^ 
βίΛΚ ' κ*\ βοΰ των χαρτιών α&των λ'Ιαμίνου, χαΐ 
«7ς ^τηίβησαν πρ^τιρ^ν μκτίφρ^νηβαν, χ<ί\ οΓς μιτλ 
τ«ΰτα «ιρ^ινίβαμεν, ιτρ<ίθυμο« κοκίν τ3ι καραιν:• 
Μντα γεγ^αβ;, χα\ Ιξ Αχ«Ινου καιροΰ χα\ μ^χρ< 
τβΰ νΰν τΑ της ιΙρήνης έπ»€ΐ)Τθϊ5ί», χαΐ τ6ν βι}>- 
β£βμον τη; ΑγΑκης, κα\ τΑ τοΟ κρ^ς ΰμίς «(ολίμου 
μ<μΐ9ήχασ• κράγματα. 'Λλϋ τί ι[«ω; 'Ι) Ιξ Αρχΐ]; 
γνονήβχ; τψ &νΟρωπ(ν<{> γίνίΐ, βριμϋν Ισχε κα\ νΰν 
^*» φΜ>Μν χβτ4 τή; ΙνώΦίως Βουλγάρΐιΐν χιΐ 'Ρω- 
|Μί*>ν, χαΐ έτι ΕφΟχκν άνάψβι την πυρχ»(1ν της 
^^Ρ^• Χ•'Ρ« τφ '>}νχοφθέρφ τούτω ιιυρ\, χα\ «ολυν ππβηΐϊαβ εΙιπιιηΙ : πκΗιΙχ ρ«Γβηβ, ρβεϊ&ηοβ Ιηΐιηί• 
η», 1>£ΐΐ2 ϊηΐεΓ Κοιηιηοβ βΐ ΒυΙ^ίΓΟβ «χι-ίιιτΙΙ {Ια- 
()ίθ9/|υβ «(ΗηςΙ ΓβϋΙΙ', ΐΙΙο«Ιη ίηνίΜΐη ΓαΓοη ίη• 
ρΐβνίι, (|αβ υιςαβ ηοιίο Γιθ> ιηπι, ί^^\ι ; ρΓοΗ 1 
<)<ΠθοΓυπ) ιηβοΓυιπ πιυΙΐί(υι]ο? ηη!« κΓίιρορυΙαιΤ 
ςηϊ» η)«ϋΪ3(0Γ βιβίςΐΰΐ Τ ςυίί, »1]υναηΐβ Οβο, Ι3η- 
Ι»ί» ΗοιηΙηυη) ρΜπίΓϊίηι «>«3Γβί»ΰί«ιΤςιιί» ϋτηνη 
ρΓοΗίΙκΙίΐ. ηβ ιιΐΐη ΟΗπϊΐίιπο&^ηιηΐηβ ροΙΙαΜυτΥ 
βο^ ηυΙβλΙΐϋΐΤ πχοιη 90 ΐηηηι Αρυ$: ηο• ν(ΓΑ, 
μΙ( ίριβ ευί ϋοηΐίί ραίβηΐ ϋθ{Ιΐ>ΐΐΑη«$. ■ ρΜΐ4(ί• 
ρΐο ΙχΊΙί βυκίρΐΐοηβιπ ιτοπβΓβ οοοϊΙι »ιιιΐ>υ» : οΐ 
ροίΐςααιη Γιιβπΐ βχοτίυιη ίΙΙιιι) κίλΙαοι, ιιοη €««Μνί 
βιΙιΟΓίΐΓί 3(1 βΓΐηι ρΓθ|ί£ΐβη(ΐ9 , Γ(•ιιιη• η^ιιιιςιιη 
οαιη ΒυΙ(;3Π* ραεοη •ΐςα« ιϋΙβεΐΊοηι.*πι, ηιΐ]οΓοπΐ' 
ηαβ ηβη'.ΐ» αΒ<τΓΐυη) ; ϋ•>υ» »αΙβ•π €αιη ίοηι•ι 
«0Γ()3 (6(ί{ίΐ(«( ()ΐΐ£ ρΓίαβ 3(>ηυ«πιη( Β«»ΜΠΐηΙ, 
«ι ^ηι'ι ΓυβΓίιηΐ ιά ΓαϋίβηιΙι ς(|]η:αη<|ιΐ(ΐ ροοο 
((13»Ί, «ίςαβ «χ «ο ΐ6ΐηροτ« •<] «»<]ηβ ηυα£ ρ»(α» 
<]•'!ΐΐαβπιιιΐεΙι»ΗιιιΙ»ςαβ(οη|υηοιίοιιοη• ιι<[υ6 Μ'ι 
οιΙΙο Ιΐ3ΐ>βηΙ; ϋοΛ ({ΐιίϋ ιΙίΜΐη* ηυ) α ρΗηοίρΊο Ιια• 
ηιίηΐιιη %(ΐατ\ ίητίϋίΐ, ίΙΙβ <τίοΐ6ηΐ> ΙΐΛ«1ίβ «(ΤηγΚιγ 
ίηνϊιΐϊι €θηΐΓλ ΗοπϋηοΓαιη «Ι^αβ ΒαΙ(ΑΓοηιιη 
ιΐηίοηειη, «( «ηο^ηιο ρΗΓηυηη Ιη»ηΓκί|ί»ηιιη ίηοβιι- 
ϋίο ρεΓπΊϋίοΒΟ ΠΌ ϊ^ηβ ηυηϋ κ9>ι>1<( >£ ιιι>χίιηΊι 
(οηιΐϊΙιυιΠΙΙυί Παιηιηι• βχοίΐιΐ, ηκ ιίηίΙ ορ(ίπΐ)ΐπι 
£1 (ΙίΙκεΙυιη Βϋ ρηιϋηιιΐ<Ηίιηηιη (ίΐϊιιιη ηολίΓϋιη, 
ΒηΙΐρίΓΟΓβιπ ρΓϊηίίρβιη βιιβ υιί ρΓοΗίΐιΐβ β1 χΙ ρκΊ» χ^Ί &γώνα ηοιιίται τής τούτου Ανάψεω;, Χ3\ οΰ ^ 1)θηΐι>ιΐ Ιβ οοητίΠεκ , ρΓΪίΐΊηΒηκ^υβ Ιιοηίΐιΐβιη 
9^γχ'ύρίΤ τφ χαλψ χαΐ Αγαιτητψ υΐφ μου τψ φρο* βυΐπα ο$(βιιιΙ«Γ« ; »6(1 •ϋιηρ«Γ ^ηνΊ^υκ ίΙΙβ >ο Ιια- 
νιμωτΑτφ, χζ) 2<3κ^((ν Βουλγάρ«•>ν λα/έντι, τής ηοηιηη ίη86θΐ(0Γ 3ΜγΙ)03 ίη Ιβηεηι β]υ• ιηβηίειη 
1«ντοΰ γκνΙαΟαι χίλβχαγαθίις, χαΐ «ρΑς τ6 χαλ^ν ΐιηιηίΐΙ•!ΐΐ3, κϋΐνΙ^νιιιΐϊηι ρ»ο«ιη «ιηοτεΓβ ΐηοΙίΐιΐΓ. 
τής ίίρήνηί Ιπιτίρβφήνβι, Χ4\ τής άρ/αΐας γιν^βΟαι γλυχΟτητος • βλλ' ά«( τι δ φβονιρδ<, δ των χ«• 
λών βιώχτης ΰτοβάλλων ιηχρ^ν (νθϋμημα Ιν τ^ γλυχεί^ τούτου ψυχΙ). βΚθυ(ή{[ΐ( τίρ) γλυχυτάτην 
^(όχον «Ιρήνην. 

ΆλΙΑ τ& μίν τοΰ πονηρού δαίμονος τοιαΰτβ. 
ΉμιΓς Μ θεφ ιη-ΐΐοιθύτΕς, χα\ τ1) τοΰ ποΟονοΰ 
ΐ»1οΰ μου ήμιρδτητς ώς οϋχ ΑηοτευξάμιΟα τοΰ σχα- 
ταΰ, γράμμα ηρ^ χΰτ'>ν έξικέμψαμεν, έχ«Γνα ηα- 
ρβχαλοΰντις, Ιχείνχ δυβωκοΰντις, ότα τής αϋταϋ 
γιλαγΑΟου ΙατΙ ψυχής οίχεΐα, Ιαα τής έχε(<ου χαρ- ΙΙΙα η«ΓαΓϋ (ΙβιηοαΙι βυηΐ ορ«Γ3 ; ηο• νβΓΟ Οββ 
ΓθΐιΟ(Ιβη(63 εΐ ι1ε<ίι1ε»|}ϊΙίχ ποιΙγϊ βΐϋ ιηιηβαβΙυιΙίιιΊ 
ηοκίΓΟΓβιη τοιοπκη οοπιροΐββ ΓοΓβ, ΙίΙΐβΓΜ »Λ εοηι 
ι»ί$ίιηιΐ5, ιηο<1ο εχΗοΓίαηΐεβ, ιιιαιίο οΙ)•εεΓ3η(εβ, >ε• 
ειιηϋυιη ιηεηΐίι ο]υ• ϋ0Γ()ΐ»(|υ6 (Ιίιροϊΐιίοιιε* ρην• 
ρΓΜ» : Ι)η!τί ηυίϋεπ) ΐβαιροΓε, κά Ιαηιεη ο]ϋ« »«• 
βΙβ<. ΚαΙ γ&ρ εΐ χαΐ βρχχϋν χρδνον, άλλ' όμως χα\ Ο ΐυΓ3ΐη, οοιη Ιη Γ]υβ ρΓΧ»εηιΐ3 εββειηυβ, ρΓθΙ>6 κυ- |μ«1ς. ίτι ιίς βψιν αϋτψ χατέντημιν, ίλ16ομ<ν 

κιΤρβν τήΐ αύτοΟ φϋΐίως * Χίΐ\ Ιγνωμεν την <τύν- 

ΐΛν^τήν «ραδτητιΐ, τήν Ιΐ(Κ(χ««αν. τήν χρη3τί- 

τητα. χα( ώς ι:Δβης ΔίΕηνείας χα\ ΙταμΉητος Αλλο• 

τρία ή τούτου φύ^ις χαΟίατηχεν. Έγράψαμιν ο&ν 

«ραββεύο'/^ες ύηίρ ιΐρήνη,-, χα\ εύίλπιδές ίαμεν, 

ύς >υο•««ήβ<( μλν πρωττ>ν ΐοΰτον 6 ίοϋς αύτ&ν Βουλ- 

γέ^ΐιΜ Ιίβνύζί^•^ βε^ς, δυσωπήνει &1 χαΐ τ& οίχείον 

^|ΐ«ροο χα\ φίλΑγαΟον * δυβω%ηΟήβεται δλ χα\ ύπ^ 

ττ^ Ι^μιτίρας τ^ριχλήνεως. Τ6 μ^ν ήμ^τερον τοιοΰ• 

Τ9*, χα\ Ακοταλίύομΐν Ιν τικαύταις έλπίιιν. 'Κστι 

ΑηΙ1τή< υμών Δρχιερωτ^νης 1π\ τοΙς χοινοΓς ηά- 

λίνιν Αλγλ<νομίνης , ταΐς χοιναΤς αυμφοραΐς, τ!) 

τ•>•^||τώνχαχών κερ(λύ9ει,χα\ ώ; ο'χοΟεν χεχτη• ηιυιι βιρεηί; βιηονϊιηυβ <]ΐΐίρρε ε]αβ ρΓυιΙεηΐίιιη, 
ιη>ιιβυοΙαϋ>ιΐ€ΐιΐ. ιηο<ΐ6Γ«ΐίοηβπι, 1>οηίι«ΐ«ιη, »1ί6• 
ιαηιςυβ ρΓ0Γ&η> •Ι> οποί ΟΓυιΙΰΚϋΐε εΐ ϊιηρυϋεηΐϊβ 
ηαΙυΓβια : ρτό ρ*<« 'ψίαί Ιθΐ€Γ€«<1«ιιΙβ8 <αίμ«ίπιυι, 
ει 1)0113 ΐΜιΙιίβ ε$ι βρεβ ειιιη εκε Οε(Ι«η(1αιη ρΓίιιιο 
• [Κτο ςυί βϊ ΑυΙ^ΒΓΟΓυπι (Ιοιηίηχίοκεαι οοηεεβϊίΙ, 
ιΐιτίικίε ρ^ορ^I^ Ι«ηίΐ«ΐε εΐ Ιχηΐ^ηΐιχε : ΟΐΌΐεΐυΓ 
εΐίΐιη ηο»ΐΓί8 βχΙΐοηιιίοηίΐΜΐ• ; ΐαΙΙ* Γβείιηυ& ει οϋ 
6ρ« ίυηίΟιηυΓ ; νεϋπ ροΓΓΟ οΐ •ΓεΙιίερί£θορΒΐυι. 
(Ιιιί2$υρεΓεοιηιυυι•ίΗυ5 εαίχηίΐλΐίΐυ» (ιιςι-ΐίκ, οοιη- 
ΗΜηηΐ3υ»]υ<ΐ (1ο1οπΙ)ΐΐ(, -ιε 19ΠΙ3 ιηιΙΟΓυιη ϊηιιιΐ((*• 
Ιίοηβ. εΐ ηυία ηιιαβϊ ρίορΓίιιηι νο1ι>8 οίΐ ίΙΙυϋ ηοςο• 
Ιΐιιηι, ιηοιη αιΙ^υνοΓο ΐΓ^βΙίοηειη, ρΙ»ε:<Γ(ςυι! 1 1 
$υρ|ΙίΓ.ΐιεί (Ιιίεααηι ιιο»ΐΓαιι> βϋαΐΗ «χοΓβΓε. 95 ΝΙΟΟΙ.ΑΙ €Ρ. ΡΑΤΚΙΑΒίΉΑ » 

ΡίνΗοΗ ΜΒΐ ςίΜΒ ΐΗΐη οΙΐΜΠλίίβηαΒ ίνηη Α Έχ*Κ «ο3ύΐ^ Αφ^ΐ»^ ΦτΛρχνΛββς «ρΙς ι^ ροΐΜΐιΙ : ριίίΒο (ΐηϋϋΛ ψιοά ρτίκ Αίχ!•••• Μ 
«Μ €ΐίι1•ϋ βΐ Μ ΜΜπ ίοεοοΜίβΜί• Α>Ιοτ %αο4 
<|ΐ•ί ρηκίλπιαι β]Μ ηοΐΜβ ^η»(. ΐ|«ο4 Μ μΜι 
4θΜΓβΐ »Ι«ιΐ οτίι μΙ οββίΗΟοηη ι1•£ΐ•« «Μ ', Ιη 
ΙητκβΜ ΙκΙΙαίΜ ΙβΗιβΙβ «ββηηΙΐΓ. μμΙ• ^ΜΟφΜ 
ΐβαιΗ• Ια <|•ιίΙ>η ΠβΜβ ίιηρΙοηΐ ρτο ββ ίρΜ, ρτο 
βοΜίαββ, ρΓΟ ΙίΙΐΜή €ΐ •Β{τβτ$» |«Μΐβ €α]η βοΜίΙ- 
Ιαΐι» β•! ρΗΐΜβρι, ιμπιβι βϋβη «Ι ΐΒΐΐΜαιίΗΐΐΒ 
βοτρ« Λ »»η%ηη, φ» ηνοιΙΐΜλίι• «Ι Μίκη• Ιπμμι 
Ι^ΜΙ Ιι>|)£ΐ ηηβΐίΐλϋ• β«Η μ ραηίοΐραι ; Ιαί» 
ΜΠΒΜ{Ιια6 οΙ> ΙΟΙαι 0€βΐΜ ροαβ, ψ» ρτορηΐ• ΟΜ• 
Ια Λ «ηΐβ 1Μ ΛΙα» νΜϋ Μβ ||Μηη ροΐοΐ, «αΙ- 
νβτΜία ςα«ηι ρβηιητίι ΐβτηαι φββΙιιο 4«•»ΐΜη 
ΙβΜ ρΗΜίαΙ οηαίαι. «ιτοπιιη ιιΊΜηΐΗΐ*• <Ι«Ε»τ- έχιΙνΝ 8ο9ύιπ|«» * «ρΜτον μΐη*. δββ 4 Μ|«ς «ρ•- 
Ιββύν (Ιη. νον Χριβηϋ χαΙ θβοΰ ήρ&ν «6 4«*^ι- 
μΰΙιΐΜν £ΐτ^. Ιγ* οΙ< οΙ «^ Ιμ{«μ ^|μμ «έ^0Μ«« 
Κνομα ός κρΜΒΐ•* Ι«Ι β ψ β ^ ΑχΜντος, Νκ «αν» 

θτ,βαν, το(χ Ι•ρ•<*« «ϊοΐις &ν αϋς ιερ^ Ινηνξη «I•- 
Ιρχιτη τοϋ β^ (Μρ Ιβυτββ , &«1ρ «αβΗν, ηΐ 
βλαο φΐ|μλ τν» ΙβΜΚΚ, ο& ίΛβιώζη•* χβχίβικ* ι* 
&γΜ« χα\ 9 Λ ΐιί[ΐ ρ* ^ην» ΛμΛ νύ αίμβ, &ν ΙβΜΐΜ 
μ\ κ{ν»» Μι«<Α»ου€ ϋ«{>β« Εχη Ατοβραί μΑ• 
«βχχ γίνκβ•*!. ΙΙ«ράα«ΐ|•ον «&τφ Μ τ»« Μν λΑ- 
γιβν Ιν 4φ0αλ|Μΐ( δα« ίχΟνος ιΛχύαις β^*** "ΐ'^ 
κρλ «Δν α»ν λότΜν «(βια|ΐ<νος ούχ &τ»ο^ τ^ ΤΚ 
δβΐ|ν βι?|λ•( χίρ»1ρΐ[ρίβη τ4|ν Αντ\ τ^^ 4ρω|ΐένΐ|ς ιηίΜίΜΐ οΐι ΜίΜβι νΙιιβ3•(}•β βΐ »ή>οη»; €οη0ΐο- Β &χρ( τοϋ ννν ώραιΑτητος, «£>ν Ζ•<Ρ^ Β*ΐ '>( "^^ ηοΓβ Μ«Γ«ηιαι Οβο »άϊνΛ ΐΜ»ύοοαα. ^ΟΜρΙοτυιη 
ηι•ιιιι• ίη Ό«1 κΙοτί«ιιι Μηΐο ΙαΙιοτβ βιΐίββιτβηηΐ ; 
»ΛάΛ ΐύ»ΐΛ ηιΗι•η νβΡ6πι1>ίΙίΗΐιι ΒΜηΜίβηοηιΐΜ, 
Ιη ςΗΐΐΜΐ• ηοΜοΙιί, Ιη ςαίΙηΜ «Ιγ|Ιο6• Ιΐ|ηΐΜΜ Οβο 
•Ιμ ίηΐβΓίηΐΜίοηβ ηηβΙηηΙ, ςΒ«|ΐιβ ΒθΜ]•οβι•ϋ• 
κΙίιι<|υυιιΐαΓ. Αιΐιΐβ ηοοςαβ <ϋνβΓΜ• ΐΜ>ηΙηα• αβ• 
<!(•, ρτοΐιΐ ηΐιηίλ «ΙχιηοηΙχ ιμΙμι! τΙ• ιιιίΜη Ι ΜΟ• 
βίοπιιη πιοη>ϋΙιοηιΐΒ,νΐΓ|Ιιιιιΐρ ΒίαΙίβταιηςιιβ γμΙχ• 
ν«πι ιϋβρβΓη «Ιήΐιβ ίοΜραΐΜ, ΜοϋΜΐ^αο βΐ ΐΜΐϋΙι β«αχδ«ν, 2βη 1{ Αμ«έλι•ν, δβη Ιχ «&ν 4Ρΐλων Αχρο- 
βρΰων 1λιβιν};ν Αμορφ!αν. Άνάμνηον* αΰΐ&ν ή^ς 
χαταοτροφΐ|« «ων Αγίνν τή ββον οίχΗν, οίλς <&«> 
βών χιΙρ<« ■!< Μξχν β(οΰ μτεά πολλών χκμΙηΜ 
Ανήγιιραν. Πρ^κ «Ι)ν Αηώλβιαν τών «μνων βι«•> 
«ημϊτων, Ιν Λς μονϊζΜηςι έν οίς «ΒρΜνοι Μ 
ιην(6ς Εμνους Ανέ«•μ•Μ τφ θ&φ, χβλ νΰν λν έρ•ι- 
«{μ( λέλβινται χαταχ«{μ•να * «ρβββις έκ\ τοΰ«Μ€ 
«&ς ιηλυτρ6ηον« «ων &νβρώ«Μ« θφβτ&(, οΙμΜ «^ 
νο9αύτΐ|« τον «ονι^ρβΰ Μμβης Ιβχύος, «ών (<ρΙ«*• τΔν μοναζόντων Ανβρων, γνναιχων ΐρριμίνα βώμβτβ, χ«1 μΐ^Γ α6τ6 νοννο ταφής Ι^ξιωμΙνα, ΑΙλ4 
χνβΐ χβΧ βηρ(Μ( ({; Ρρωβιν ηρο«(θ«μένα. 

Ουί(Ι βυΐβη η «ΙΙμ ? 11«|η«ιη Ιι>Ιμ• β» Ιηβ&ΙϋΙβηι Κα\ χΐ λ^γω «αν«« ; Ύχβις «ολλί^ν χαΐ ΑμύΟηην 
«ορίλΐηΐη ΗΙα ηοη ηύϋ» Ιτ•{0Β(ϋβ βΙ ροΐΐΜΐβαιη Ιο ^ (χ «η< Ανιηορήτβυ «αύνης τραγ<|>β{α« «ήν «ΔηορΙαν, η>Μΐ(υ6ΐο(Ηηβ βΐ ρβτΓΜίΙηΙηΒ ΙΙΗο• φαα οΐΜβεη- 
ΙιΙι ρΓα4βηιΙ>, υηιΐβ λιΙ]ατβΐυΓίοΐβκβΗΐο: Μ(Ι«ηίοι 
ΒβΙ• Ιυΐβςαβ «ΙαιυΙ 4οΙοτβ βΐ ρτο €0ΐιιιηαη1 ηΙαίο 
βΙ ρ•οβ ρβΓΠΒΟΐα• άΐΐα» •οΙϋοΙΙυ(ϋηβ, β• βΐΙ>ιη ςν• 
•ϋ Γ•ιη ρβτϋηβαΐ «ΙβηιοριΐΓ• : ηΜίηιιη ροττο ρη> 
ηοΙ)Ι> οΙΒΰΙοΊβ «ο αοάο Ιηρίβ ςυο ηοηηΜίρ*! >Ι 
λΐ1β$•6ΐηιι» : πιιηυι ϋΠιι• οοηρίβοΐβη, •|βηα& ρτβ- 
Ιιβηιΐβ, α, >ί οραι οι, βιΙ>η ρβ(1β•, υιιο νβτΐιο, ηΐ- 
ΙιΗ *αΐ (ΙίΜΓβ, βαΐ ίβοβτβ οιηΐΗΜ, ηΜ]υβ(ΙαΐΒ &(! 
ρβϋΙ• Ιιοηηιη βαροηιβ η»η(α«ΐαιϋιιβ ΙπϋΙΙικίυΓ 
ύαΐά» ΑΙϋ οοΜτΙ •ηΙιηα•• νίηιιυβ •Ι> βο ηΐΜηίαΓ 
ρβΓ ςιΐΜ κιιοτβηΐϋΓ ρ•ε1β ίαάκη, αΛηηααΐ ΜΗ 
ΙηΙηίοΙίΜηιιηηαβ πααΐ•, ρβΙΙιΐυΓ (1ίαΙ>οΙο> ςυΙ εοιη• χ«1 ΙτΑ ιΛη «ήν τοΰ βυβωιιημ^νου ήμιρ^τα, χ«\ 
τήν τ(λ«ΜΐτΑτΐ)ν φρ4νηην ίΐς τ6 βυγχα«α«ράξαββ« 
τ<]ν πριββ•(αν• &λλά γάρ χινούμ(νο( ταΙ« χοινωβ 
ίμί χ* χα\ β) άικαραιτήτως βννβχονναις Μύναις χαΐ 
«α?$ Ιχονσαις 4μβ« Αφίιλέτας μ*ρ(μν«κς ύχέρ «Φ,ς 
χοίν)|( βωτηρ&κ; χα\ ιΐρήνης, έπ(β•(ξ>( μλν κα\ «λ 
ηαρ' Ιαυτοΰ * ιύιήρωβον βέ χα\ ΑνΟ' ήμων «ά ήμέ• 
«ρα δβα ίΐ «αρόντ«( &ν αύτοΙ βακραξίμιΟα * χ*Ιρ•« 
«(ρίικνξαι, λαββϋ γονάτων, α( βιή<κι χα\ τών «•• 
<ων, χαΐ Ακλως λόγοκ χα\ κρίγμαβι μ1) Ακ^βχΐ 
κάηχα κοίών, Ιως Αν τ1} Ανωθιν ιύμ(ν((^ πρ^ «6 
τής (ίρήνης χαλ&ν ή γλυχιία «ο» ήμιτίρον τέχνο» 
βννέλΟιι ψνχ<). χα\ {Μρωχρι παρ* αύτ«ΰ έξαποηα- ιηηηΙ>)υ• ΚοιηαυοΓυη ΒαΐΒ>Γθπιιηςυβ ιη»ϋ• ςβαίΙβΙ, |^ λωαι, <ι' ών ΑναχαινιβΟήβεται μίν τΑ τη; (Ιρήνης, 
Γ6<ΙοιιΙ ΙΙΙιβΓβ τεηβΓβΙ>ίΙΐ8 ιΐϋβοΐίο ρηκίαΐΐΐηυβ ΐΙ• χαταργηΟή<ηται βλ τΑ των πολέμων χα\ της Ιχβρ•(, 
ϋυι Ιιοη• ρβΓ ςη» Ιβιϊιΐ* ΙιοηοΓϋίηςηβ ϋορΊβ υΐΓίςιιβ .ΑπιλαΟήσκται βΐ χα\ βιΑβολος 6 ταΖς χοιναΙς βνμφο- 
ροραίο λοεεύβηΐ αο ϋΓυ(1βϋ$>ΐιηοηιιιι •6ΐιιυι ιηαίο- ραΐς ΒουλγΑρων χαΐ 'Ρωμα(ων Ικορχούμβνο;, π•^ 
Γυιη, τυΐΐυ» ιίβηΐβίΐο 'αίςυβ αιΟΒίΐΙΐί* ο σιβ^ίο ΙοΙ- ^ίηβιΑβιται 81 «Αλιν ή τιμιωτάτη ΑγΑπη, χα\ τΑ 
ΙοηίαΓ. Ιχκΐνςς τίμια κρΑγματα, Ιξ Δν «ύφροβΰνη χα\ των 

χαλΔν Απ^λαυβις Αμγοτέροις τοΙς λαοίς προνγκνήβιται, τών χ>λ>κωτΑτων βέ πραγμΑτων ή πι1ρ« χαΐ 
ή χατήφΐια χα\ % αχνΟρω«ίτη( τών προνώιηαν Αφανιβθήηται. 

XIII. λά ρπΝίΝΜ 81ίΜοΛί$ ΑοηϊιιβΜ. ΙΤ. Τφ ιςρώΓφ άτΰρώιιφ νοΰ Συμβύτ. 

ΜίΐιίηιίΓυιη ρο1βηΐΙ«ηιιη ηΙηΐΜΗ ηΐ8χίιυΙ& νίιΐυ- Τών μιγαλων ΙξουσΜον οΐ ύκηρίται μιγίσται; 
ΙΙΙμιιι £1 ηιΟΓίΐΙ• οπι&ηΐυΓ, Πϋ ηιΐ, βοηυο ήι•^!* ηα'» ΑριτιΙς, τίχνον ημών, χο«μοϋνται χα\ χαηρβώ- * Ι•«. ΜΗ, 7• η ΕΡΐ5ΤΰΙ/Ε. 98 

μβιπ, ιιβ\ τοσούτφ μτλλον, δίον χβΐ οΕκϊΐίτιροι 6ν- Α ρΙο* »>) ε»» »ρρΓΛρ1ηςϋ9Βί ; {6£]υ}ΐηθ(1ί ίΐΜ κίίη- χις γνωρίζονται. Τοιοΰ-όν βι Βηα ΙπιπάμΕνοι, χαΐ 
ηντο 9υνΕκ<ϊτάμ(0α ότι χβ\ χωρ\; «ϊ»ν ήμζτέρων 
ΜγΜν έχιΐνα 6(αν^|), ίσα τψ μ<γ<6ε( πρέη*ι νής 
ιη; άρ«τή(. *Εκ4ΐ ουν οΰτω; (χομ'ν πιρ\ 3θΰ, ιΐς 
τ4ιν τίβροΰοβν ύτιΜίσιν τοΟ γρίμματο; έχίνήθημιν 
Ι«γάλην « οζββν, χβ\ διλ τ?,ς βϊΐς φρονήοίω; χατ- 
||*ρΟωΟήνΐ( δφιίλουβαν. Έβτι (^ αΟτη «ιρ\ της 
ιΐρήνη;, ήν ίΦωχεν ήμίν Χρισιδ; δ Θι6« ήμω'ν, 
ΐΕΐρ\ τον παϋβαΓ νάς σφαγές χα\ τ&ς χύσκς των 
αΙμ4τ(ϋν χαΐ %ή{ ^λης χαχώσιο)^, «νη έχ τών πο- 
ϋμ«βν γνωρίζΐΐκι * ύν ούίΐν μ<Ιζον, ούδΐ φρονίμων 
άνΟρώηΐιΐν χ3\ μ^ιβτον χλέος Ιχδντων Εργον έβ:1ν 
ΚιΤν οΐχΐιέτ^ρον. Π:ρ\ τούτου έγρίψαμιν χα\ τψ 
μτγαΧ'Μζι^ χαΐ πεηοθημένφ ημών υΚο, χα\ ούχ ΙίαβΓΑΐ β* ΜηΐίΓΟ ςιιζ Ιυχ τϊπυΐίί ιΐΜίπΐ ρτχιϋιι- 
Ιϊϊπ) ; β« άί Ιο ΜϊηΙιβηίΟΒ »ι•ηΐιη«ί 8^ ρηοβΐΠΒ κγΙ- 
ριί ηο&ΐιΐ υ1)]θ€ΐοιη ηυιΜ ηιΐίϋοη ιηβχίπιυιη οβί εΐ 
Ιϋ* ρηιϋβηΐίι ίηάϊββΐ : ιΐβ Ρ'ϋβ Τ(Λ »$>, ιΐυ>ιη ηοΐιί» 
(1οη3νίΐ€Ιιπ$ΐα» Οβιιβ ηοιΙ«:Γ, ϋβ 6•ιβ ςυοηϋΰ («• 
(Ιίαιη, ιιηΐζΐιίηίι ε0Ίΐ5ΪοηΪ8 εχΙίΓΑΓυπιςυβ οΐιιηίΐ•- 
ΙΜΐιπη ςιΐΜ «χ Ιχϋοηβίοϊ ηοΐυπι ο$1 : ςυο π)ΐ)ΐΐ8 ηοιι 
ελί ορϋβ ηβο όίβπϊυ» εοη$ί(ΙεΓ9ΐίοηε νίΓΟΓυπι ρηι- 
(Ιεηΐίυπι ει ΊΙΙιΐ5ΐΓί55Ίη)θηιιη : «Ιβ ςυο &επρ&ηΐΜΐΐ 
ϊ>ιη ><] (ΙοΓίΟδυπ) 9ΐςυβ (ΙεβίιΙοηΙίΙεπι ΓιΙίυηι ηο• 
βΐιυο). ικο (Ιβ&ρβΓ^ιηιΐΒ ςυίη ΗΙία» οριίη>α, 1οιί$ «1 
αιιη&υείι ιηεο», ϋοεί ρεεοΐΐοΓυαι ηοϋΓΟΓυιη <ηυΙ• 
Ιίΐαάο ει χηαΓϊΙιιϋΙηίβ &ειηϊη9 ίη]ε€εΓΐΙ, ηηβίΓΪβ &«- Αγι^οοΰμιν, ώς ή Ιχκίνου φΐλάγαΟο; ψυχή ή ηραιΧ* *' ιηοηίΙ)υ9 1>εηίςηβ >ΐ(εΐ)(]3ΐ : Ιε Ιβαιεη Ιιίβεβ εχΙιΟΓ- 

κα\ Ι^μιρος, κ{ χα\ τ^ πλ{|θθ( τών έμών άμαρτιίΤιν 

«βύτη ταχρίας 1νίβηχ< βηΙρμΛχα, ττροσίζϊΐ τοίς 

ήμ«τ4ροΐ( λδγοι; εΟμενω;. Όμως χα\ αΐ χινοΰμιν 

λιΛ «οΰ γράμματος νυνΐ«ι>χβέ(7θ3ΐ χα\ ώ{ ι5νον>ν 

•ύτον χα^ «(χιΤον θεράποντα τήν 6ντω; μεγάλης 

ΜξιΙ( βΰτφ «ρ^ξινον Οπονργίαν ίςυητ,ρετήοΛίΰαι. 

*Βν πολλοί,• μίν γάρ ίλλοι;, ώ; χβ&5ρ?>ν βώζων τ% 

φ^Ατρον πρδς βντδν, ώς τΤ^ς αύτοϋ Ι-^ιέμενος χιμης 

«• χα'ι δδ^ς έξυηηρΕίιΙσθαι τοΰτφ σπουδάζει; , ΙίΐπϋΓ ΙίΐΐεΓίβ λΛ ηοί »(1]ϋΤ3θύιιπι, εΐ, 1»η(ΐυ>ιιι 
1)θί>«νοΙυιη εΐ ΓβπΠίαΓβπι ιηίηί$ΐηιιη, ορβΓ•ιη ε• ρπΒ• 
1)6η()υιη ςυχ ει ιπΑ^παιη Μπε βΙοΓΪιπι εοηΓΊΙϊ>Ι)ί( : 
ίί ιηι>1ιϊ& 4)υίρρε 2ΐϋ$, υΐ ςιιί ίπίε^Γαιη εΓβΐ οιπι 
αιηοΓειη μγτιΙ ΐΐϋυίςοβ ΙιοηοΓβίη βΐ βίοπίοι «ΙεβΙ- 
όβηιΐ, ίΙΙί ιηϊι«5ΐΓ3Γβ βΐυϋο», ιη τε αυΐίΐη πϋΐΐι •Ιϊ» 
ίΙΙίυβ ιηαβίί ρΓοοαΓίΓβ ΙιουοΓειη ει^Ιοπλίπ \ϊ«1ϋ1)β- 
γΙι ιιεχ]ϋε οκίεηιΙβΓβ Ιϋυηα ογ^;» βιιηι αιηοτειιι >Γ• 
άεηβςαε ϊη Οοιηΐηιιπι δίαιίίυπι. 4λλ' ού&ιν\ Ικ' βύΐφ πράγματι, ώς έν τούτιρ, γνωρισΟήβη Ιξυπτ,ρϊτούμίνος τ4 •1( ϊ'μήν χα\ 64ξαν 
αΐηψ, ούδΐ χ6 πρ6ς αύτ&ν φίλτρον Ιηιβειχνύων χα\ τ6 τοΰ Ιρωτος βιάπ-^ρον ιΐρ^ς τ(ν οΙχβΤον Δεσττδτην. 

ΈνΟυμήθι^τι γάρ, τ^χνον ημών, τά τοΰ πολέμου Ηε€0£ίι> &Ίςυϊϋβιη, ύϋ οιΙ, Ι)ε1ϋ ιηϊΐι ι1οΙθΓε5(]υβ 

χαχΑ, τά 4χ«ίθ{ν του; ανθρώπους χαταλαβδντα Ιιηιηίηβχ ίητίιίεηΐεβ εΐ πιηιιιτι ρβείβ 1>οη3 ϋνΐίείίβ• 
Αλγεινά, χα\ «άλιντά τί|ς ιΙρήνης χαλά, κα\ τήν € 4]ΐιε ε\ ε• Ιιοιηίηί5ϋ8 ΠΜ^»; (|υΙΙ>α$ ρερρειι&Ιί , 
έξ αύτη; Ιγγινομ^νην τοις άνθρωποι; άπ^λαυβιν. νίϋε ςυιηΐι ΙιοηοΓΪΒ ςαβηΐχςυο βΙθΓΪ;£ ίΙΙί 3υεΐ0Γ Κα\ τβΰτβ συγχρίνων, ίχίψβι πίβη; οΰτφ γί»ή»η 
«ρδζκνος τιμή; χα'ι δ^ξη;, ι! θεοΰ συνιπιλαμβάνον- 
€0( άνχΧ των κολίμων, άντ\ των σφαγών, άντ\ τών 
αίχμαλωΐΐών, άηλώ; άντ\ τοΰ μεγάλου τών άνΟρώ• 
«ων δλίβρου, έξυτΕηρετήοει; αύτφ ταϋτην τήν (ν- 
•<«ν ύβι^ρεΐίαν, τ4 ΙπαινίΐαΟαι διά τά άγαΟά τή; 
€{ρήνη;, χ3\ (οξάζεαθαι, άλλ^Ι μή τά εναντία ηορ<- 
(«βΟα*. διά τά Ιχ τών πολ^μων χαχά. Ού μή δεηΟΓ,ς 
λάγων ιηλλών, ο6δ' άηοατραφήβεταί σου τήν δίτ,οιν 
ή χχλή Ιχείνου χα\ φΐλάρετο; ψυχΐ;, μιίνον κροΟυ- 
μήΟητι, μδνον δυσωπ^σαι ^υλήΟητι ■ χα\ πέηευμαι 
ώ; Ιτοιμον δνΤ3 δψει χί;ν Οείαν είρήνην ί^ιζητοΰντα. 
Τοΰτο &1 ούχ άπλώ; λέγω, άλλα πεπεισμένο; ίξ ων €(ΐ», $ί Οεο α<1]υν3η(ε, ριο ΙκΙΙίι, ρΓΟ εχϋίΙ>υ5, ρΓΟ 
ε;ιρΐίνί(3ΐϊΙ)υβ, υηο νοτΙ)θ, ρτο |η»χίιη3 ϋοπιΊηαιη 
ρεΓηιείε, 4ΐϊνϊη*ιη «3 ορεΓ&ιη ιΐίνε» υ( αά ρβεϊβ ύοη* 
Γεϋειΐ ^ΙοΓίαπιςυβ βίϋί εοιιείΐϊεΐ, ηοιι αυΐεηι ιμιχει 
1)εΙΙί ηιαίίι, ίΐιΓαηιίαιη : ιηυΐΐίβ ν«Γΐ>ϊ$ ιιοη εηΐ ιϋ» 
οριΐ5, Ιιιαιιι ποη ^^^ί^'κ■ι «ΙερΓεοΑίίοιιιιιη ίΙΙία$ οιιΐίιηβ 
ιηεηβ τϊΠυιΐιηυε ΐΓπιηδ; €οηΓιιΐ3$ ΙηιιΙιιιη &ε ιυρ- 
ρΙίεϊΓε τε1ί«, εΐ ιηΙΙιΐ ρεκυίκυβ βυοι ίΙΙυηι ίυΓβ ρ*• 
Γΐΐυηι (Ιίνίιιχςυε ριεΐί οιρίιΐυιη; ίϋ •υΐειη ιιοη ΐη- 
εοηειιΚε ()ίεο, βειΐ ϋ» ςαχ Γεείΐ Οευβ είειιιεηβ ρβι- 
ί(ΐ3$υ5 : 3υεΐ0Γ68 είειιίιη ΙκΙΙϊ ει ιιιπ ΓπυΙΐοΓυη 
ΙίοιηίΓίιΙίοΓοιη, ]ΐΐ(]ϊείο, υΐ ίρϋβ ΐιονίΙ, ^υ^(ο, ε ιηειίϊα 
8υ>ΐυΙιΐ, χηυαιη Οηΐι-ηιιβ ιηΑΐίΓιχ εοη»οιι3ΐη ρθΒ• Α φιλάνθρωπο; βείι; είργάσβϊο • τοΰ; γάρ αΙτίου; ηίΐη ΓερεΙειιι; ρΓορΙερε•! δΟΓηίοηει» ηοη ρΓΟίΓϋΙιβΓβ το» πολέμου, Χ3\ τη; τοσα^τη; μιαιφον(α;, κρίμα- 
•IV οΐ; αύτ^ «Ιδε δΛχαίοις, έχ μέσου πεποΐι^χε, τήν 
άξ!«ν βίχτ,ν Χ3\ άρμδζουσαν τ{) τοσαΰτη αυτών πο- 
η)ρ(^ 1ιειβε(;. άιά τοΰτο ούδ' ήμεί; πλέον έγνώχα- 
μο έχτεΐνιιν τ2ιν λδγον, οΰδ' ίνοχλεΐν βε τψ μήχει 
τ«ν γράμματο;, άλλα μάνην εύχήν προσεηιτιθέα- 
μ<», ώζ εΓΐ) Χριστά; ό βι&ς ημών χάχείνον τιμών <1υχίιηυβ ηο ΙοηςίοΓΰεμίβΙοΙ» Ιϊ1)ί Ι3>(1ίυπι ΐΙΓβΓΐίπυβ, 
β•;ι1 Ιΐ3ηο 5θΙυιη βϋιΐίιηαβ ρΓεειΙίοηεπι : υΐϊιΐ3ΐα 
ΟΙΐΓΪ&ΐυ» ΰ£ΐΐ3 ηοβίεΓ ίΙΙυιη ίρ$υπι ϋοηοΓε εΐ βΙΟΓΪβ, 
ρΓΟ εοηεϊΐίιΐη ριεε, ΐη Ιΐίο νΐΐ» ρπεβειιΐί ε1 ϊη Γα• 
ΐυΓ3 εχοΓπεί, εΐ ιε, ΠΙί ηιί, ϋοιηίηο (υο εΙΐ3ΓΊθΓεη< 
ει Γ&ιηί1ί3ΓίθΓειη ΐ»άΛΐ, εΙ ρΓΟ !$Ιο Ιαο &ΐυϋίο 3(ςυο 
()ίΙί{ειιΐί3, 1)0018 άϋΐαη ά'ι^ηΗϋΨ κιηρίΐεΓπί». χ«\ Ιοξάζων χαΐ έν τφ καρδντι ρΐφ χαΐΐντφ μέλλοντι ίχ τοΰ την είρήνην έπιτελένβι, χ»\ αΐ, τέχνον 
Ι^μύν, Ιπιπλέον οΙχεΤον («ιχνΰς τψ οίχείφ δεσπ<{ττ) χα\ 6κ* αύεοΰ άγαπώμχνον, χα\ ύπίρ της τοιαύτης 
«ρ•«ρέ««<ι>ς χα\ σπουδής τών αιωνίων χαταξιών αγαθών. 

ΙΔ'. Συμβύιτ ΒονΛγάρφ. XIV. Λιέ 5/ηοιι«πι Βχ.^αΓνηι. 

Ομ,η ημών ποθεινότατοΜ, χα\ φΟ.ων αρχαίων ΓίΙί ιηί ιΙβκίιΙβΓβΐίϋίιηε, τεΙεΓϋΐη χηυε ηοτοΓυιη 
«Α ιΑοΜ 4 γλνχιίτατο; φ(λος, άχουβον ώς τέχνον 3πιίΰ0Γΐΐύΐιιι«νί5$ίιηε,υΐ Οΐίυ!•|εΐιιΙ>ιηίςϋΐ,3υ)ϋ<€Τ- 99 ΝΐωίΛΙ ΟΡ. ΡΑΤΚΙΑΚΠΗ/Ε 100 

Ριίτΐΐ 4•Ι 1β * ρΗηοΙρΙφ άαβχΗ «1 βϋλπιηυιη (ΙίΙί|{ΐ Α μΛ φ(λο« βήματα πα<ρδ; Ιξ *ρχ^« σε φίλήΜννος «ι ββηΙΐΜΒ βτρι Ι« εΙΐ9Γί1«ΐ«η Ιο δρίΓίΙυ Μη€ΐο 
ΜΠΛΙ, ϋβ'ςαΐΒ κτϊΗμμ, •ααιι1β,.αΐί; Ιιι Οβοαηίη 
ρβηοΜοη λ«ΐΜΐη«ι οΙ>Ιοοΐ«ηΐ!ι β» ]ααιη<1« ηοι 
κΗρϋΐΓΜ, ΓκΐΙ> »Β^ϋ« ΒοΐΒβιι €0ΠΌΐκ>ηηΐΜ : 
»ΐΜΐί, ΓΐιηαΜ ιϋ«>, α( ψΙτ Μ, ηβ ρΐαη σίελοι, 
Βΐιοΐΐ9(Ιίνίιιβιηΐα>η ΒΜίΗβηι ΜΜίαη : ύ βοΐαι ρτο 
Ιβηροηΐί ροΐΜίΑΐβ, αχοΐΐιΐί• « άΐιΐιοΐο κ«ηι)λΙ{ιρβΓ 
«Μ ςυΐ ϋοηΐη Ιβαη ηϋιΙ ιϋΐΜίαη (ΙβΜΜνβη ο• 
ραΐ, Ιγ• οΐΜηιηοΙαβ Γαίχ!, λίςαβ ηοα ]ηΜ πι«« τοί• 

ΜΜΜ, ΜίΟ Ι3ΙΙΙ«Β βΥΜίΜΐβΤ Ιβ ύί ΕΰΟΐΟίχ ηλΙ]•, 

ίιΐβ•!, ιΙίΐΜβηΐϊοηο α ΙϋοιιΐΒΐ β]υ• ύί»Μ«•ιΙι, 
«οηΐτΐΜίαιη ςηοςιΐφ μμ «1 ηοβίτβΓυα λςβΓΐ>ιηιιη 
ιη«*ιΚ»πι• ία!$Μ ρ*ηίείρβιη, Ιη Ιμ« βΐίαη <3ιγ{•• 
Μυιη ΗοΒοηοΐοη Οοηιιι αοΜηηι «ςυο ϋϋί ηβοαη χα\ φιλονντος χα\ σώζοντος στοργήν γνι^αίαν «(Ας 
βλ Ιν άγ(φ Πνιιΐμαη, κ()03χ«ς, «έχνον Ιμ^, βΤς 
γράφομιν ' πείΕοΙβαμιν γ&ρ 4ν β•φ βτι τΑ «νν«»- 
Φραΐνοντα χαΐ βυνήβοντ• γράφομιν, χα\ έκ\ %Λς 
ίργης Ά βνομα τή« φιλίας β^ιοΰνης. Άχονβον 
χα\ ηάλιν φημ\ ώς «οΰ β(οΰ &ν9ρωιη€ 9νη6μ»»ς 
■Ιικ?ν, «ύαγγέϊια ψυχήν Ο«οφιλ|| βιραηιύονη * •1 
γάρ χαΐ κρδ; •ϊΙ|ν Χ09μιχ)|ν ΙξουαΙαν τοϋ Σατανί νλ 
βχάνβαλα χ(χινηχ^ος βι* Δν χατΑ της αής ήγωνΙ• 
«αντο τιμΙας έμ«\ χιφαλης ΙξβτραχύνΟί);, χα\ άλλιας 
ή ώς Ιοτιν.βΟχή μο» (ιατ{θεααι, Αλλ* ϊιΛβ%*μΛί 
άχριβΰς 5τ( ΙκΙ τφ *^^*( "^^^ Έχχληβί•;, λ<γ« Μ| 
νφ νκαρβγμψ χα\ τξ ίιαηάηι «ων τ<χνων αυτής, 
χα'ι αυνήλγιις, χα\ συνιίχου μ«β* ήμων κιχραΙς ιαΙς 4Αΐ)ί(αΓ «ιΙη$ «( «Μ 0116 |Ι«Η3, υΐ 2οηαια$ Μ ιρβ- «ι ΐΗΓοΙαηίβ «ΒΜ «Ιαίαιη «Μ, βΐ !■ ίυΐατο μβοιΙο ϋυναις, νιμων χαΐ έν χβύχφ Χριντ&ν τίν ΒΛν 

ήμων. «αρ' ου «οι χαΐ τ& &ρχ•ν χα\ «δ βώζιβθαι, 
κα\ ή Ιν τψ μ.<λ^^οντ( αΙωνι ϊποχ<(β(ται βΜτΐ)ρ(α, 
χα\ τιμ1| &«λ><ίτη«ο;, &ς γ« •&χ6μ<0α χα\ 1λ«{• 
ζβμ«ν. 

Ε&αγγιλιζίμ<0& σοι, τίχνον ήμ&ν, (6αγγ{λια, δν 
χα\ β^ τ& άχοΰααι «ίντων ήδύτατον, χα\ ήμίν «% 
κ6αγγϊλ(βα3βαι «ρ>ΐΓω8<9τατον πΙντΜν χα\ οίχβιό- 
τατον. Ήνωται ^^ «οΰ θ<ον Έχχληνία, ΙναύΦη τοΟ 
Ιξ Αρχής πονηρ<υ9αμ4νου «αύτην Ιχταράνηιν ή 
χαταιτ\ς, ήνωται 21 κϋς χαΐ ή χαταιγ\ς πΐιηυται. 
Οί μίν Ιξ ήμων χ<χ»ριβμ<νοι χα\ τον 18(ου ΑνΜ- 
χ4μ(νο( χωριαμοδ ΑνιτΑξαντο τφοίχιΐφ φρονήματι, 
μβτίγνωααν Ιφ* οΓς 1φιλον(Ιχονν, χα\ ουνήλΟιν χΑ> ΝυηΐΙ>ιηα•, βΙΙ ηΙ, ηαηϋΑ ςνχ ηάίη οηηίοη 
ΓιΜ (ηΐίΜίΜυιη, ηοΙιίΜ|α« ηυηΐίΐΓβ βοητββίβηΐΐ*•!- 
■■ιβ Μ «ιαιΙακ ρΓορτίυη; ηηϊΐλ 6»ι Οβί ΕοείΜί*, 
εοΜνίΐ ίΙΙίη• ςαί 9 ρΓϊηαρίο β*» ΜηΐυΗΜη ηι• 
ΙΙ(αβ οοΜΐη$ βϋ, ρΓΟϋβΙΙι, ιιηΐΐι μι ςικκΙλοΟΜΜίο 
Μ €βΜ9νίΐ ρΓοαΐΙβ : ςιιΙ <|υΐιΙ«ηι μ > ηοΙ)ί• Μριη- 
τβΓίηΐ «1 βυι ΒβριηϋοΒβ ΓΜίοηί ταΐβάίιβηηΐ, βοβ 
νίΛ >ηιΙ)ϊΐΜ>ηΙ• ροΒίιΙίαίΐ €ΐ Ι>«1 (ηιία ΐιΐ ηοΜΓαπι 
•βηωιη βυΐιΐ Γβ?6Γ8Ϊ ; ΐ|αοϋ ρβκΙ»! ΕμΙμι», υ βοηΓβηΙ ιαηΐ; βΐ, ηβ ρΐη» <1ί«ιιη, βυαιη ρ(!€(»ΐΒΒΐ Ο ριτι β(οϋ τφ ήΐ^τέρφ φρονήματι* χαΐ β τ{ Έκ- ΰοηΟΐϋπίΕβ ίη ΕεεΙββίζ αΙιι»« Ι)6ηϊ§ηβ ηρϋΠΛ» νβηβ- 
Γαηΐ ; οοϋΐΗΐΙβίΜΐ βηϊα ηβςπβ ηιοϋο ιυββ αΙαβΒ Εο- 
εΐβιΐλ Ιιαιηαηο οιοΓβ, ςυίβ ίΙΙΐ Ιιαιη&ηο «Ιί•ιη ηνοη 
Μοββηοΐ βΐ ςα» ηβΐΰΐο άο ουη «οηΐΓ&^ϊββΓβ ^ιιηιτβ- 
ηιιΙ; ροΜηυ•!!] «υΐβίΒ^ιΙίΑ οηηΐλ Γβηονεπ Ι)βο ρίβο!- 
ΙβΐΒ Γηβτίΐ, «Ιϊτϊηα Ιη1«Γ*«ηϊβη(β ρβοβ. Ια υηυιηοοιίυ!- 
ηηιβΐ Γϋεβρϋ »υηΙ Ιοηηιιαπι ςετηΐΜί ΟΙΠ ςυί Ιιυο- 
ιι«|ηβ Λ ηοΐίβ άίόοβιΐβπιηΐ, ΗΙί* ςυ»»! ρΓοριϋ• 
ιη«ιηΙ>Γΐ8 «(ΙαηβΙί βηηιυ« α Ιιΐι^ιη *Εο^«ΐ9 ΟβΙ 
αηυιη ββΐ «ρυΐ, ρΓϊηιο ροηΐίβΰβ «ί Οβο πμιτο 
Μ ηοΐιίι ίηι]ϊ{ηΙ>. ακΙιΙορίΜορο 1»πΐΓη, οοη^ηιβη- 
ΙβΓ «ιαοηαβ εο•βηιβηι»ΐ« α κ*:9η (υΐΜΓηαΐΑ !°ρπί- 
Ιβτ ρ»η«08, ςυί, ευη ροβΜοί Ι>οιια β^βαϋί ηΐίοηβ χληαί^ έζητίΐτο, χοινβ τούτοΐΐ βονωμολογήβη • χα\ 
συντόμως (Ιπιΐν τ& οίχιΐον όμολογήααντες «ταΐσμα, 
τοΛς Αγχάλαις κροβήλθον της Έχχληβίας φιλαν• 
Ορώκως &ηανοιγι(σαις αύτοΐς. Άκέχλικ μίν γΑρ 
μ<Ιχρι τοΰ «αρόντος ή ΈχχληβΙα τΑς ΑγχΑλας, οΙα 
τΑ ΑνΟρώ«(να χΑχιΙνων Ανθρωκίνως <ιαχιιμ<νων, 
χα\ οϋχ οΤβα κοίαις α1τ(α(ς Αγανώντων τ«ΰ Αντιλέ• 
γ•(ν. ΈιηΙ Οι κΑντα Ιχ«7να θιοΰ «ύδοχί^ γ<γ«ν«ν 
Ιχιηδών, τής θβίας μβαιτινβΑσης <!ρήνης, βυνήΐ- 
βομ«ν «Ις Ινίτητα, »α1 ΐ(ροβ£λΑβομεν τους «έως 
ϊξ ήμίΐν βκσταμένους ώ; οΐχϊΐα τέχνα, χα\ ώς μ|. 
λ(βιν «(οις αυνήφθημιν, χα\ λοιη&ν Ιβτιν ή τοΰ 
βιον ΈκχληβΙα μ(α χ«φαλή τφ κρώτιρ Αρχκρ*! ΙίΜΜΜββΜη, ηβ νϊίαιη $ίηβ ηοηίηβ 1ηη«{{βηηΙ, _ χα\ β«φ ήμων, χαΐ ήμΙν τοΤς ΑναζΙοις, δμως <* οϋν ηλίβηΐβ >α« αιιΐίΐ», ηοιι βυηΐ νβΗΐί, ιυ• κριη 
ϋΟΜ βαρΙ«ηΐ3•, 4«•ηΐυη) ϊη Ιρ•!> β«Μ(, εΐαηκβτβ, 
ΒββΙβ•1»ιΐΗΐΐ•Μιιι ΙβΐΜΓαείΑΓβ; ββΙβΓυη ηοα οαιηΙΐΜ 
Ηϋβ Μϋ> βηΐ β•ρηΙ Ιι«Ι>βΓβ ηι•κηαηι Οβααι βΐ ιαοα- 
ΜΜΐη ροηΐΐΙΙοΐαι ηοβίΓυη, μιΙ •>τβ ηυηβΐίίνβ ροιίβ• 
•αο αρΐΐΐ ΜλΐΙΙυηκβηΐ; ςαί ■! ί•ϋ•οΙ, ηΙΙιΗ ίο<Ιβ : 
ΙριΙ «Βία Ιη Ιοεο ςΗΪιΙϋη • ιο βίβτίο ]9βοΐΜηΙ ; μιι- 
«Ι> τβτο ΟβΙ Εβϋΐβ•!• ρβηοΓίΜΐΙοΗ!• ιβ« «ιομ βχ- 
«αιρίι, ρΓορΗ* ιαΜΙΐΐίΙβ κιυ()βΙ £ΙΐΓί3ΐο >αο ιροηιο 
|ηΐΙ>« >(6η« ^ημΙ ■οηϋλϋ• ιΙΙ ΙίΙ)βΓ•(9 (υοιηηβ 
είτεβιη μ ΙίΙιβτο• Κληΐβ• βοαιρίοί^ι, ηυο•€ηιη<|ΐΜ) 
ΒΟΒ ροΐαίίςιιΐ Ιιοηίυβηλ ρτΙιιβΐρϊοίΐτΗβΙιΙβιροΙϊννϊι 
«ηΐείΐί*, Μοη ηαηο ρ1«οίια4ΐηβ ιΐκΐυεβη. Αρχαραη4*ιν ήζιωμίνοις, χα\ «υναρμολογουμίνη, 
χαΐ ΑταρΑχΜς ^(νΟυν•μ<νη. Πλην Αλίγων τινών, οΙ 
τ% γνωρ(ζ•«9αι Ιχοντις λ( ΑγαΙοΟ τρόπου, Ινβ μή 
τ^ν ρίον Ανώννμον (ιαικρωσιν, Ιχ τής Ιαυτύν ««- 
ρινοούμ<νοι χακ(ας τλ Ιήλοι τνγχΑνιιν Ι«ον Ιπ' «&- 
τοΙς τφ ο(χ«(φ μιριβμ^ λνικΝ ^ν ΙνΑτητΑ ού 
(κυλαβοΰνται τής Έχ)ύ^^•Ι•«* «λήν ιμ\ οϊτοι κΑντως 
(Ι τής χιφαλής ήμΑ» •>«« τ•9 μιγΑλοΟ βιοΟ χαΐ 
Αρχιιρίως ήμων, Αγ«ιιήΗν»«ι τνχλν μΙν ννν, τυχίν 
Α μ•τΑ τοντο «υναρμ•«Ιή>Μ« <ή Ιαντών κ»φβΧΐ • ε{ 
ί^ μή, «ρΑγμα οΜΙν' •< μ)ν γ^ιρ χιΐιονται «(ς ήν 
ή τούτων Αιι4νοι• 4ξι^•^ Χ*^Ρ«ν • ή βλ άγΙα τοΰ 
β(«ν ΈχχληβΙα τής τβρ«ττού(ΐης αυτήν αΙτίας λκηλλαγμίνη, Ιχιι τήν Ιίίαν τΑξ:ν ιύίτιβή, (ΰχαριβτοδια Χριντφ τφ ννμφ'φ αυτής, ύηΐρ Δν τ< 
«δν βχανβΑλων Ακήλλαχται, x^Α ύκίρ <ί>ν τΑ οΙχ(Τα «4χλ«ρ αυτής «αριβτΑμινι χ»Οορ|. τίχνα, δοο»,* μ1| ΙΟΙ ΕΡΙδΤΟίιΕ. 102 

αΐ ά^χ^ί; άποΐνλή»; τ6ν ΑνΟρωκον ^^; μαχαρίας οΐχΐιόιητο; Χ3\ νΰν ληβουληβαι του Ιιρατιχού ιώη- 

Α Πχ€ βαοί, 61ί ιηί, πηηϋα ςυΙΙιαι πιίΙιΙ ρρηυαϋΓο 
ιηαςϊ» οΙ>ΐΜΐ3Γ4 Ιυαιη ιηβηΐβιη ςικπι (|υινί« αΐίι ι« Ταΰτά ββι, τέχνον ήμων, τ4 ιύαγγ^λιοι, ο!ς «ί- 

«•ινμαι τ^ιν σην (69ρανθί|ν9[ΐ ψνχήν 07θν ίη' ού- 

£«ν\ &λλ(|> '<ών έν λνΟρώποις παρίχειν ίίφροσύ- 

Μ)« ίΐϋχων. Τδ δ' &η& τούτου τ[( μοι τψ λέγφ 

«ννιπιλήψβχαι ; Τ(( συλΑβλοΰν-ϊΙ μοι τ]) φιλαν- 

βρώηφ χβ\ γλνχνιτίτ^ ψυχΙ) Οϋμταιρίτται χοινωνων 

τψ λ^τφ; Κα\ άνχμνήσομίν αζ θΐοΰ ΙΜντύζ ού μΐν 

•ί» έπιλίληβμίνον της οΐχϊία; ήμερίτητοί, άλλ* 

Αΐ(6 λν6ρ<ι'>κων ούχ οΐ^ τΐ κ€ρ\ αύτων «(κω, ηλήν 

ίη χαχύς βιαΟίαΟα» τ4 Βουλγ&ρων χα\ 'Ρωμαίων 

«ρ^γμ■τ(1 βιανοηΟΜων , «Γτ« οΓχοθιν, €Γτε ύπΛ 

Ιαίμονο; ιιβνηροί υρ6ς τούτο Χ€Χ(νημίνΐι»ν, τίω; 

*βρ«{(λΟιίν ^ιαββμένων, χα\ (Ι; κρΑγματα χιτα- 

««ί\98( & μηΜχ&τε «Οτι αύτ6( 1|λκιβας, υϋ μου 

ψύΛν9ρ<Λκ6•ηχί, οδτι ήμ»!;, βΟτ» τίς Λλλος τών 

^ή» αί)ν γινωβχ^ντων ή Αχου^ντων φιλίνβρωπον 

«α\ ήμερωτάτην ψ;>χήν. Τίς γάρ τοΟτο *οτΙ πρ\ν 

γίνίαϋαι προηδ^χηβιν, βτι Συμιών δ βι1 νΡ^^«>ν 

|ΜΤ&^, β β(^1 τ6 ΟΐΦφα«Ι< ίίνα» ιΐί μίγβ «ίξης 

^ βουλγάρων ΙΟνος άγαγών, δ πονηρ{αν ε Γ τί^ «οτβ 

ι ΑνλράιίΜνν μιαών, δ διχαιοσύνην τιμών, ό ρ&λυσσδ- 

|αν»; ΑΛχίβν,δ χρίίττων ήδςνώ», ό τήν γαβτέρα 

Μτάγχ»* ούΛν ήττον οΓ^ *ν 6(>ί(ΐιν ή ζωή, δ οΓνου 

λγιυοΜς, Α χατ' ούβίν καραλλάββων τών Ιξω τοΰ 

χ4βμ«νζ]|« Ιπαγγίλλομίνων, ή έν μίν^ τ^ χυβ«ρ. 

ν^Μΐ ης «τρί θ(οΰ δίβομένι^ς αύτψ αρχής, Τ{ς 

Αν •ύν «ραν5οχ(αν Ιοχιν ώς 6 τοΜ^τος χ»\ οδτω 

ΐΜ^ιλής βνβρωιιοί •Ις τ4 νΰν χζταλαβδντα χβλίπά 

'Ρ»»μα1θϋς «ίρκηήβει χα\ Βουλγάρους. χα\ τήν ηυχ ΊηΙΦΓ 1»οηιίρ(8 ροΐίΐΐ οΙΙεΟβίίοηΰπι αΟεγκ ; 
Μϋ οιίικίβ ςυίβ πιβο ιβΓοιοηί ^«I^υιο^ (γΙι.? ΟυΙι ηιίΐιί 
Ιυαιη ΙιαηιβιιΪΜίηίΑπ] ίΟϊνίβιίπιαιηηυε ιη«»ΐ«ιη «ΙΙι» 
ςυεηιί9ϋ6πΐ$βΰοη$θ€ί«η6Τ Ει ΐρ,ιΐουβηΐβ Ε)εο,<;<)ΐη- 
πιοηβΓ3€ί3(η,ηοιι|ςυίϋειποΙΙίΐυπι Ιυ»π»ιΐ(υ€(υ(1ϊιιί>, 
•έό ίΐβΜΓΐ^ιΐιιιη αΐ) Ιιοπ)ίοίΙι>υ• ϋϋ ηυίΐ^αι ()ΐιίι1 ϋί- 
»ηι ηεκϋίο ηίϊί «ο» οο^ϊιμμ 〕 ΒοΙ^ιγοπιοι «ι- 
ηυο ΚοπίΑποΓαιη ιηιΐβ ονιηροη^τβ. βϊνβ «χ <η ίρκί•, 
•ϊν« • κύΐοΐο <1«ιτ)οαβ ΐιΐ ίιΙ ηοΐο•, Ι« α$(ΐυε οο 
ρτο^τκάΊ <ΐοβ;ίι$β (Ι ιϋ Γααα ϊιηρυΙίΐΜ: ηυχ Ιυ ηυη- 
ςυαηι, Ιιυαι^ιιίΜίηιβ 011, βρβπιικΜ, ηβ4]υβ ηοβ, οοο 
ςυίτΙ» αΐίαι {ιιΐβτ «ο• ςυί Ιιοιηιυαπι α ιΙυΙοίι&Ιυΐίΐη 
ΐυ.•π) ιυβηΐβπι ιιΟΓυηι, •υΧ ύβ «« »αϋΐβΓυηΙ : ςυί• 
ΐΐιίιη ηυηςιιιιη ίΙΙ& «τοαίυΓβ εικ: βχϊιΐϊΒΜκιΤ ί>ϊ' 
ΐΗίοηειη, 8θίΙί<:«(, ίΠυπι, ςυί οϋ ιη•ςη•πι «υιπι ρτϋ- 
άίηΐ\»ιη, οϋ ρί«Ι«ΐβαι, ΟυΙ(•π)ΓυΐΗ {βηΐβιυ •ϋ η•• 
(ίηβιη |ΙοΓΐ•ιη «τ«ιί(, <|υί ιηιΐίΐΐιιιι, ιιΐ ςυΐ ΐΒ•χΐιη«, 
0(1εγ>(, ςυί |υ!ΐ1ί(απι οοΐβϋαΐ. Ιη]υ>ιίιϊαιη4]υο«ι•6- 
€Γ3ΐ)»ΙαΓ, ςιιϊ τοΙιιρΐ3(ει κιρϋπίΜΐ, ι|ϋί νειιϋ«ιη 
ηοη ηιίηυ» €υ«Γϋί'5>ΐ ηυ«ιηςιιΐ ΐιι ηιοηΙϊ1>η« (Ι6(>υιιι, 
<]οΙ νίοιιιη ηοη β»•»!»!» ςηΐ ηίΙιίΙ (ΙιΑΤεκΙ»! *|> Ιιΐ• 
ςυ> 0ΧΙΓ3 ηιαηάυηι νϊτβΓβ ρΓΚ(1ίς»ηΐ<ΐΓ, ηύί ίιι •ι1• 
ΐ)ΐίηΐ&ΐΓ3ΐίοαε ()ΪΒηί(3ΐί8 ΙίΙ)ί « Οϋο ϋοηεβΜζ: ςυίι 
ΕΓςο 6χί$Γιη]3&ιεΐ ΐιΐύΐη τίΓυη (3ΐη ρίυηι Ιη ρπε- 
βεηΐϊλ ιηαΐα Ποηηαηο» υΐ ΒυΙ(&Γο$ ««ββ ϋρ]Μΐαηιιη, 
ίΠ6η3ΓΓ8ΐ>ίΙεπι ΐϊπ^ίηίι (ΙΓαΜοικη, 1η ΐαηίαιο νι- 
8ΐ31ίοοβιιι, ρΓοΙι άοΐοτ Ι Οβί ϋοςίεβίιηιιη, Βΐοη•αβ• ίΑκιιρον νων αΙμΑτων χύβιν χα\ τήν τοηϋτην Ιρη- Ο ποΓυιηςαβ νΪΓςϊηιιυι, ηυΐΐυαι νίιζ ΜερϊΜίοιβ ρ•Γ. 
*|ΐ1αν, «ίμοι ΙρημίΑν έχχληβιών θιοΰ, λαιτ^^μάτων 

«■ρΜν(ιτ», αΤ κολλάκις χαΐ τ& ΑναπνβΖν τ()ν ϋρα 
Γ ΑφίΟοντο, μονιυτηρίων ανδρών, Λ ννχτβ χα\ ήμέ 
}φ9^ θ€6ς ύμνολογιίτο χαΐ Ιδοξιίζ£τ«. 

ΤΙ μ< β«ί λίγειν χδλχίϋν. χώρας &λλης, οίχων, βαα 

^^ Ανθρωποι; εΙς καραμυΟΙαν βκουΜζιται τής 

(«βής, τήν Αλλην αυμφοράν, δνη τ& Ανθρώπινον βυν- 

^'Ζ*• Χ^Ρ*'<*ν ΦΠ:^Κ ύρφανίαν, Α8<λφών Ατ»ατέ• 

ρηβιν, αΙχμαλωνΙαν, βουλ£ΐαν, χα\ Ακλώς Αντ\ τής 

κρώην ΒουΑγΑρων χαΐ 'Ρωμαίων «ΰζωίας, τήν Ιλε- 

Βΐνήν «αύτην μβταβολήν, (1ς ή ν 1χ των τοΰ κολέμου 

χβζών π«ρ(4ατη9ΐν ; Ούχ ΙχΟρών τούτο βιαπραζα- 
», ού τών Ιξω τή; μάνορας τοΰ αληθινού ποιμέ• 
%•ς Ζρι^οΰ τού θ(οϋ ημών, ού τών άλλοτρΙων τής €ΐ(Ηΐη οηΐ, ηιοηαλΙεΓίοιυιη ςυοςυβ νϊΓΟΓηπι, αϋί 
Λϊ6 •€ ηοϋΐϋ 3ΐΙ Οβνιη ϋ]ηηη1 €1 {ζαάύ» (ΙβοαπΙλΙ»!^ 
ΐυΓ. 

Ουυ ηιο. οροΓίΐΚίίεβΓβ υΓίΙαιη, λ^Γοηηι, (Ιοηο• 
Γΐιιη ει οιπηίαιη ηυε 1>οηιίΐ)«$ μΙ *ί(«ΰοη»οΙ*ιίθη€ΐιι 
ςυπιιιΐ, ηιίηαιη, νί^ΐυϋιίβηι, βόΠοεί, ΙίΐΝΤΟΓϋΐη ογ• 
Ι>ί13ΐ6ΐΒ, ΓΓαΐΓΐιιη ρΓίν•ιίουειπ.ε»ριίνϊΐ3ΐβιη, ΜΓνί• 
(υίοιη, υηο νεπίκ), ρΓο ρΓίιΐίιιι ΒιιΙ^βΓϋΓυιη «1 ΙΙο- 
ιηιηοΓυη» ΙεΙκίυΐβ, ίΐΐΐιιι ιηΊ««Γ>ηι1>ηι οιυίλΐϊοηβιη, 
3(1 ςιιιιη ΙμΙΙϊ πι*Η» ιΙ««εη(ΓυιιΙ Τ Νοιι λυίβηι >|> 
Ιιο>ΐϊ1>η> α Γιοο ιυηΐ, ηβο 3ΐ> ϋ$ ηυί βχΐη ο«ι1« 
τεΓί ρβίΙΟΓΐ•, ΟΙΐΓίβΐΊ ϋβί ηοβίΓΪ, ιυηΐ, 3ϋ1 3ΐ) Ιιζγε- 
ιΐίΐαΐβ η<ΐ6ΐ «ιΐΓ3ΐι«ϊ, Μ>•1 3 ςιιίϋυ&Τ ΕΙιευΙ ΚΙιευ! χλιΐρονομ1α< τής ηΐϊτιω,-, ΑλλΑ τίνων; Αϊ, αϊτών ^ Ρ"••»*™» ιιιβο» ΛοΙοΓε» ! |.γο1ι Ι ηιίΐϋΓβΙιίΙβ »βΓ- βαρυτΑτων καΟών ! φ€ΰ τοΰ ίλε^νοΰ β(ΐ;γήμα• 
;| «ρ^ τ«ζις Ιν Χριστψ πατέρας έξίβαρβαρώΟι) 
«Α τ^χνα, χαΧ τά ηρδβατα τοΰ Χριστού χατ' Αλλή- 
^2«* 1{ιΟηριώθηβαν, οΐ χλν,ρον^μοι τής κΐηεως χα'ι 
ληρον^μοι τής βδζης τοΰ Χριατοΰ «ρ&ς εαυτούς 
•ιηλιμώΟηααν. ΊΙς Αν κοτι ήλχιβι χα\ πΑλιν Ιρώ 
ΐ(4θη. χα\ τοιούτων συμφορών χρΑγματα, 
^ λ« (ψει ταΰτα ΙίεΙν, 'Ρωμαίους χα\ Βουλ- 
γΑ^ς , χαταλιβκΐν ; ΆλλΑ γΑρ, τίχναν ημών 
><»| ρ > « ρι\τ»», ίΐ χαΐ χατίλαβ* τοιαύτα, ώς 4ίΟι μή 
^ί^ψύΛ, χατΟ.αβιν 1ξ έπτ,ρίΐις τοΰ ηονηροϋ <α(μο• 
;, Μτ£λ᧕ν Ιχ γθδνου τοΰ κΑίτι μίν άνθρωποι; Ιμιη) ! 6ο»ΐτ3 ιηοι ίη 01ΐΜ!»1ο ρίκοΐβ» ΙιαΓίΜή 
ί3€ΐί ιυβί ΔΙη, £ΙΐΓΐ»ιί«ιυϋ ονϋ!• ίη ίιινχι-ηι ΙοίΙαίιια 
ίεηΙαΜ βΙίεΓϊΙί βυη(,1ι>1«ί Ιιχα-ϋ^», εΐΐΓ)βΐί(|α>: $Ιοήχ 
€θΙ)ΧΓε(ΐ6ΐ 3(1 ίηνίςβαι ρ(ΐ|η3νεΓυΐ)( : ()υί» υηιιυβιιι, 
πΐΓΐιιιη ύΙΐΌ, (οΐ πμΙι »ρεΓ»8ϊοΙ, ΙοΙηυΑ ο•Ι•ωΐι•« 
1(3, •ηιε<]υιιη εοηιη Λ^αΐίι νίιίεπί, Ηοηιιηοβ «Ι 
ΒϋΙ{•Γ0•€«Η (]βρΓο1ιεη8υΓ3(£ΐί*ΐ1ιτιαι•«1? ^(ΐ(1. Πΐί. 
Π«ί ρπτβίιϋο ίνΐιί, «Ι ΐΙΐ3, ηιικ υΐίηπιη ΐιοη 3ϋΓΪι1<-ίβ 
οροΓίυίϊΐϋΐ,ηοι κιβΙ» (1«ρΓβΙ»ίη(1ίΓΐιηΐ,ποηϋβρΓεΙιβη• 
ϋίπιηι, ηίβϊ πιβϋΐϊ» ΐιβΓβηΙ ιίαπιοηί•, ιιί•| <•]»• Ιι•- 
*ίιΙί« ηιιί οηιηίΐίϋβ Ιιοιιιίηίϋιΐ* Ιηνίιΐοί, ηιαιίιη• »€γο 
εΐκί»ΐι•ηί» : εοηΐΓβ εΐΐΓΪιΙΪ»ιι<ι» ηιιυιΐυι; Ιονίιΐίβ 103 ΝΐωίΑΙ ΟΡ. ΡΑΤΒΙΑΠαΗΛ 101 

«3218 ίΟΟβηάίΐΗΓ ιι«<μ1 βθ« οοηΐΓβ ββ ΙιοΙΙϋΐη ββίΟΓβ Α φβονοδντος. μάλιστα βέ Χριβτιανοΐζ• χαχί χριβ-χια ηονίΐ, ςικχΙ ροΓ ϋΙΐΓί$ιί«ηο8 υηίτοΓβο ΟΓϋβ βικπηί• 
ηβΐυβ ϋβΙ, οι εΐΐΓί8ΐί•ηϊ υιςυβ ηοοιίο ΊΙΙίαβ ροΐββο- 
1*111 ΙιιιηιίΠαηΐ βΐ ςυοηι ρβΓνβΓββ ίηδίϊΐιιίΐ 1]γγ3ιιιιΊ• 
<Ι«Μη ςυοίΐιΐίβ βνβπηηΐ ; (|υκ ρΓορίυΓ Ιη ΟΙιπ8ΐί«υο> 
!»83ΐιίΙ 61 ςααηΐΗΐη ίιι 8β ββΙ, οηιηίϋυ» ηκκίίβ βίνΙοΙ 
€4)8 ϋοιιΐη$υΐΓ£ νϊΰίββίηι βΐ ηιαίίβ ο)>Γυ6Γθ ; α (ϋ*- 
ΙκιΓι (ΐυΐ(Ι«η], ιιΐ ύΐχΊ, ιηαΐίιία η9ΐα βυηΐ 0191» Ι^Ι», 
οιηηβ ηιαίιιιη 8ηρ€Γ8υΐΜ : μΛ οΐίαιη ο ΙιοιηΐηίΙιυι 
Βίνο ΠΙίυβ ιη»1ίΐίχ €0ορβΓ3η1ίΙ>α>, 8ΐνβ ιηβηΐβ οαρίίβ, 
€1 810 1)01105 ιηαβίΒ (ΙΐβοβΓηΙ Γ«οίβιιΙίΙ)υ8; ςυίΙ>€ΐΙυιη 
€θηΐΓα 8υ8€ίι>νοηιηΙ, βΐνβ ηοΓίΓΪο (ΙνηαοηΙ οοορβ- 
ηηΐ«8, 8ΐν6 αβιιΓιβ ίηίοΓίυηίο ΐη !ύ οοηήΠυιη «οΐΙ, 
Βΐιανίιιίιηαιηςιιε ΐα>ιη η)<ΐηΐ«αι αιΐ ίβϋιη ϋΊ8ρθ8ίΙίο• 
η6ΐη Γβ<ΐ6|{6Γυηΐ; ιιΐ 8«ρ€ βίβηΐιιι «οείιϋι ιυίιιία» νών γάρ μ2λλο« πρ&( φΟόνον ΙξίΐΐΤ«ται ό {«άβολος, 
δι4τι τούτους οΐ&β πολιμιωτάτους αύτφ, Μχι ιαρίί 
Χριττιανών (χ «άβης άπηλάθη της οίχουμένης, χαΐ 
Χριατιανο\ μίχρι χα\ σήμερον τί^ν {υνχ9τ<(αν αύτο» 
ταπβινονοι, χαΐ ήν χαχώς φχοβόμι^βι «υραννίβχ» 
ταΰτην &ά Κ2ντ6ς χαταλύουαι. Διά ταύτα μαίνηαι 
χατά Χριατίανων, 8(ά ταύτα ιιαντοΐος γίνηαι >1ς τλ 
χα6' βσον βύναται άντιλυχιΤν χα\ συμφοραΐς π<ρι• 
βάλλιιν αυτούς. *Ηχβ μίν οΟν, ώς ιΤκον, Ιχ τή« τ^ 
βιαβόλου χαχ{ας τά 8(ΐν& ταΰτα χα\ ηίρα β<(νΔν* 
4^χ< 61 χα\ 1ζ άνβρώκων, τούτο μΙν τφ Ιχιίνου χα• 
χ{^ ΰπουργούντων, τούτο 8έ χα\ βυστυχούντων (Ι< 
φρ<νας, χα\ τήν ΙχλογΙ^ν μλλλον των χαλων «Μου• 
μίνων * οΐ χαΐ τ&ν ι:ρ6ς οΐ Ανήραντο κΑβμον, •Γτ• ΜίηΙίΙΙα αει-βηιΐΐ ΩαιηπΜΐΐ) Ια6Χ8ΐίη(υ15ίΙ«ιη, ίΙ> ^ τφ κονηρφ βαίμονι συν(ργοϋντ(ς, «ίτε βιά φρ<νων 
ηυο(|Ηβ 6Χ ΙβίΟΓυιη Ιιοιηϊηυπί βΙυΙΠίί* (ΙβοΐιΙβη» ία βυστυχ(αν τούτο βουληΟΙντις, χαΐ τ4;ν βήν γλυχ<^ν 
εοΓ Ιυηιη ΒοίιιΐΊΙΙα ηι>{;ιι•ιη ίΙΙ>Β) Οιηιιηλίη •0€6ΐΐ(1ίΙ ψυχί^ν ούτω (ιατιθειχότες. Έπ<\ χα\ ηίφυκβ 4^- 
υβςιιβ Π)θ(Ιο ϊιιθ8ΐΊηκ(ΐίΙ>ΐΙβπη. λάχις χα\ μιχρ%ς βκινθ!]ρ Αββιατον φλ^γα ΐςάπτ<ιν« 

•ύτω χαΐ των Ανθρώηων έχι(νων 4 Ιξ αφροσύνης 1μκ:σών σπινθ)]ρ ίΐς τήν σήν χαρίϊαν άνηψλ τήν 
ρκγάλην ταύτην φλόγα, χαΐ τέως ίχρι τού νύν άχατάτβχσγον. 

δ«), ΗΗ ηιϊ <ΐ68ΐ<1βΓ9ΐΐ8Μΐηο, Μ βίο νϊηοΑ»! ιη«ΐ9 ; Άλλα μ{]ν, τέχνον μου ιιο0(ΐν6ν, μήοδτω νιχήβωσ* 

ιΐ6ΐ)Ηϋ νίΓ («Πβ, ςη•Ηΐ β•, ηοο ΙιαΙιβηβ ρπιιΐοηΐη τά καχά * μηβΐ Οιοφίλΐ^ς Ανθρωπος 6ποΙος <Τ σύ« β^υλίβιη ίιιΐβΓ οοβΜΜΟ• β1 λπΐιηΐ £βη6ΓθΝΐ2ΐ6 Ιη- 
ΦοηιραΓαΙ)!!», «Ι) Ιιοα)ίαϋ>α8 νυΙβαΓΪϋαβ οΐ τίχ υηίυβ 
οϋοΐί ΐΗ3ΐΐιί9 νΙιιεΑΠΒ, αΐφίο. €0 ςυοϋ ίλΐίαβ ηοϋΐ 
Ι)0ΐηΐη«8 Ιβ βχ»(«ι-Ι)*νβΗη(, ίΐΜΐηοη«1βη-< βοητββ αιηα- 
ήΐυιΐίιιειη ϋοηΐΓ» Βοιηαηυηι Ιιηρβιηιιη > ςαο ρΐυ- 
ΓΪιΐΜΐ 61 ιιΐίβηα ηοο ηεβιάΒ «ΰ6βρί8(6 ()βιΐϋβοί3 ; (]υί(Ι 
βηϊαι λ(1 Κοηιαηυηι ίυιρϋΓΐιιιη 61 »ά 6]υ8 ροριιΙθ8 χα\ μ)] Ιχων Ιν φρονήσιι «αρισούμινον τ|) χαβ* 
έανιτών γ8νκ|, χα\ (Ις ψνχης «ύγένειαν άσύγχριτο;, 
Ανθρώπων χυδζίων, χα\ τ{ Αλλο ή μηδί Αβολου 
άξιων, ήττηΟξς της χαχ(ας, μηβ* δτι Ιπίχραναν βν• 
θρωηοι τοιούτοι, $ιά τούτο βουληΟώμεν άΟάνατον 
ίχ*ιν χιχρίαν χατά της Τωμαϊχης εξουσίας, ξς 
Ιπίστασαι πολλών χα\ μβγάλων (ΰιργεσιών (ν άχο• ρβπΐηβΐ, 81 1)ΐ6 νβΐ ϊΙΙβ ηυΙΙΐαΒ ρτβϋί Ιιοιηυηαο 6ηο• ^ λαύσει γεν(}μενο;. Τ{ γάρ «ρός τήν 'ΡωμαΙχ4)ν ΙΓ» 16 >α(ΐΜΐ6Γ 8ΐΐ ίηνεείυβΤ 0αί<1 »ά γ6κ6πι ΒυΙΙία8 
Γ6ί 6οη86ίυιη, 8ί ςΜ'κίλΐη Ιιοιηίιιββ, Γ68 ϊΙΙίυΒ ΐΒ»Ιβ 
|6κηΐ68, α 6οη8ΐϋί >(1τεΓ8υ8 Ιβ ϋβρβΗηΐ! Αΐιααιειι 
€0η(Γί8ΐ9ΐυ$ 68 : βυΟίειειιίβηι ροειιαπι ΓβρβΙϋ»!! «Ι» 
Ιιί8 ηυί Ιβ 0οηΐΓί8ΐ8ν6ΓαηΙ, ίιηο ν6Γ0 τςυυιη ιηυΐΐο 
βυρβηηίβηι ; ηηυιη ςυΐ8 βοίιη ίΠί ςυί βϊΐί ίη]υΗ!•ηι 
ΙιιίϋΓΓβ βΐιιάϋΐ, χ«{υ>ϋ «Ιαιηηο «Οβοίι, ηΐ8ί αΰΟΓϋΙοΓ 
(Ι(, δλΐίβ Ι>α1)«1 ; «ιυυπι «υΐεηι ηιίηίο ιηα]οι-ί, ςυί8 
]βιιι 1ο6υ8 ϊιιιΐίρίληιϋ εΐ νοΙείΜΐΐ αΜ^Ιβ οοηΐτϊλΐίΓΟ 
λ ηηο £οηΐΓΪ8ΐ»ΐυ8ε8ΐΤ Νοη ϋοο (Ιβ αΐίςυο ιμοη- 
βυείο, υΐ ΐυ ίρ&ε, εΐ Ιιυηιιηο, βειΐ ςυϊουιηηυβ ιηΐιυ- 
ηαηυβ εΐ ίβΓΟχ ΒΐιιαΓΪΐυϋίηειη οπιηειη Γείίηςηβΐ, 
ίαΓΟΓΪβ ί(ηβιη οοιηρπίΗεΐ, ΪφΑαβςαβ ουηι εο ςυΙ 
ΪΝβαΙββ εαβρεΓΒΐ ιαβηιιβ ίηίεΓΓβ ίη]α8ΐ38 ίηΐϋίΐ : (α άρχΙ]ν ΧϊΙ τόν ΰποχ*(ριον αΰτήβ λα&ν, «Ι & βεΐνα χαΐ 
6 Μνα λόγου μη(«ν6ς Ανθρωπάρια εΙς -Λ χατά σον 
ΙζηνέχΟησαν θράσος ; Τ( ταύτα κρ^ τ^ν βασιλέα 
τίν μηδέν σννειΜτι, εΐ Ανθρωποι τά Ιχείνου «ράγ* 
ματα χαχώς βιοιχοΰντες, τήν αυτήν γνώμην πιρί 
αού Ανελάβοντο ; Πλην έλυπήθης * (χεις (χανήν τ);ν 
{(χην χατά των λυπησάντων, μΑλλον δλ πολϋ τοϋ 
Ιχανοΰ ύπεραΐρουσαν. Όταν γάρ τις τδν άδιχ^σαι 
μελετήσαντα χατά τδ ίσον ΰπο6άλ|2 της ζημ(ας, μ1) 
λίαν πιχρδς ών, έχει τδ Ιχανδν* δταν δέ χα\ εΙς τδ 
Απειροπλάσιον, πώς Ιχει χώραν Ετι χαλεπαίνειν χα\ 
πλέον λυπεΐν βούλεσθαι τδν λυπήσαντα; ΚαΙ ού 
λέγω περί τίνος τού χχτά σλ ήμερου χα\ φίλανθρώ• 
που, άλλ' οΓος Αν } Αφίλάνθρωκος χαΐ Ανήμερος ςυοηυβ ϊβϊΙυΓ, ΙίΠ ηιί, ίι-αιη «Ιΐιηίΐΐβ, »ύ ρηορτίαΐΜ παύσεται πάντως της πιχρίας, χα\ χατασβέσει τδ 
Γεϋΐ,ΙειιΐίαΙειη, Γαοςυβ εε893Γ6 ΙιοιηίοίΑΪΜ 6Χ1βη(ςαβ πύρ τού θυμού, χα\ σπείσεται πρδς τδν Αρξαι χει- 
€»ΙαΐΒίΐ«ΐβ8 «]υ« λ 6ΐιπ8ΐί»ηί8 υβςαε ηκχΙοΟΙίΓΐβϋ•• ρών άδίχων Απονοηθέντα. Κα\ δή, τέχνον ημών, λή- 
ηο• ΐηναββΓαηΙ. ξον χα\ αύτδς της δργης, χα\ πρδς τδ οίχείον Ι^μερον 

Ιπάνελθε, χα\ δδς ηαΰσιν ταΐς Ανθρωποφονίαις, χα\ χαΐς Αλλαις συμφοραΐς, δσαι παρά Χριστιανών *ί< 
Χριστιανούς μέχρι τού παρόντος γεγόνασι. Ηββ ηυιιε, Αϋ ηί 8αλνΐ•8ίΗΐ6, ρεΓ χηιηβηΐυη 
ΙΪΜ ϋϊεο ; 86(1 8ί ΟΙιΗβΙιΐΒ, 0«:ι>8 ιιοβΐ6Γ, ρ»χ 6Χ8α• 
ρβηηβ οιηιιβιιι 8βη8ΐιιη, βα» 6χΙιοη«ιϊΐιΐΜ ίΐβ ιηβο• 
Ιβιη ΐααια ϋΐβροιίλΐ ιιΐ ιιοβ εοηηι 16 α88Ϊ8ΐ«0Μΐ8 
61 ρΓορΗο 0Γ6 ΙΐίΒε εΙ κι ςυΐιΙ αΐϊυιΐ ροβίυΐεΐ Γε8, 
ΙοςυνηοΓ, ««Ι νεηίεηίαηι Μΐ Ι• ρΓΟίηρίί βΓϊηιυι, ηεο 
••ηβοΐαΐβαι ΐίιηεϋΊιηυβ, 8«4 ηεςιιεΐιιΗηηϊΐαίειη ηεςυβ 
ίίίοβήδ ^«1)0^68, «Ιυπι ΐΒηκιηιιηοιΙο νείίι •ϋ ρλεειη Αέγω σοι ταΰτα, τέχνον μου γλυχύτατον, νύν μΙν 
διΑ μέλανος ■ εΐ δλ Χριστδς δ βεδς ημών, ή πάντα 
νουν υπερέχουσα εΙρήνη, (ιΑ της αυτού παραχλή• 
σεως τ)]ν σ4]ν 1π\ τούτφ διαθήσει ψυχήν, ίνα χ^Ι 
ήμεΙς αύτοΙ χατά πρόσωπον σοι ΙμφανισΟώμεν, χα\ 
ο(χ•ί? γλώσηι ταύτα τ« »α\ εΓ τι Ιτερον επιζητήσει 
τά πράγματα είπωμεν, Ιτοιμοί Ισμεν πρδς «δ 
ήχειν. Μα\ ού βεώιώμεν «δ γήρας, ούτε τήν Ασθέ> 105 ΙΡΙΗΤΟίΛ. ΙΟΙ 

/Ι. IV, οΙΐΛ «ήν <κ ?Γ,; ϋΛ-ο^ΐΛζ ΐ9ΐΑβ«ΐ:ωρ(αν. Αν Α Ιυΐ νίτΙα* ίϋιΙίιιΐΓΪ; ΜΚηιΙβ γγ|« ιυίΐιί. ηΙπιιμΙιΙν μ^νον Κρ^ί (Ιρήνην Α«ιν«ν•ιν ή οή άγαηήβιι Αρϊΐή. 
Α .λον τοί»•)ν ήμϊν, (Ι τούτο Θι6; 1π\ νουν βο» τΙ- 
Οΐ(κ« τ6 |»'Τ• «"^ βωτήριο» «ρίγμβ Τνμαίοι; χβ\ 
Ι1<>υλγΑ^οΐΐ κρ6ΐ \ό αύτ'.ν ίμέ παραγινίσΟαι. χχΟ' 
^ιΐ &ν (ννβτ^ν έτχΛ γινέσΙ^αι τ^πον, χα\ Οιάνα^Οαί 
σ: τ^ λμοί «;οθιιν^;αιον θέαμα, χα\ βνλλα.λήιαι χά 
ι:ρ6βψ9ρα *αΧ βνμτ^ροντα κιρΧ της 1ν θεώ άηύ γα 
^ού νϋν ιίρήνης χαΊ «ης κοινής χατ«στάα<ω,- ■ β^' 
*ον (λ Ιίί τοΰ άηοβηΤλαι τους χατασχιθέντχ; Τω 
μαΐκονς ίκοχριβιαρίους, χα\ τ•ΰ ήχ<ιν (ιά τη; αύ- 
ΐύν γλώσση; βϋν τφ γράμματϊ σου τήν άπαγγιλίαν 
«^ς ^ύϋΒΛιο'^ αου κρ«3<ρέα(ΐιΐς, ϊν' ούτω μιτί «λη- 
^6φ•ρ{α; έαυτοϋ; 1χ(<δωχ£τις προΟύμω;, ιΙ χαΐ 
ύ«έρ ίιίναμιν ημών τ& κρίγμα πρ&ς τοί^ ν&ΜΜζ ίη ιηβηΐβπι ίιηιηΐΐίΓίι Οβιιβ ιη3|ΐιιΐιιι ί|1υ«| οΐ Η••• 
ιηιηϊι ΒιιΙρΗ»4)υβ β<Ιιι(3Γ£, ϋ« ιιΐ ΐβ ΐιΐοβη, Ι» 
ηιιοΰΐιηςηρ Ιοοο ροβιίΐίΐί-βιίι, >ΐ(]ΐιοΙβ»!ιΙρΓ4(ί<«ϊΙιη•ι 
Γοη»ρ^(ιι ΓπιΐΓ, η ιβειιιη ϋο ριεο βι ά( εηιΐιίπϋΐιί 
<]»& ιπλίίΐιιΐίοηβ ΐοηνίΐιίι-ηΐία ε( ηΐίΐίι οοιιί^-ηιπι ; 
ο«ΐ6η(1« >αΐ6ΐη Γ(ΐί•η(0Β (^^π1^ιι^ιι^ο Ι1οπ»ιιο« •ρο- 
ϋΓϊΐιϊαποι, αΐ βοΓοη ογ(, ηη» η πμιιη (υχ ΙίιΙβΓΪι, 
ίΙΙία» ιαχ ρϊχ (]ίΐ|>ο$ίΐίοΐ)ί8 τ«η»ΐ πΗηΐίυη, «( »μ>. 
ηηβτηρίίριί. «χ «ηίοπ Γι<1ο, Ίιλτ ιΙιγπ «ηίπιο *ιι$• 
(ίρϊαΐιΐβ&, ηϊαιπϊΐ ποκΙγϊ^ τίι°€$ είΜ^βΐ η>« ηΐ» ίιί• 
ΐιβΓίβ ΙαΙκκΐί,βίτβ »ι| ιηεηιΜοιη. >ί*β ήυαοΗΠιΐΐΜ 
1»ΙΗ ρΙ^ηιβπΐ, (ΙβΜ«•ιΙ•πια$ ; άιαηιατ ΐτ^ο ψυκ Αο- 
ηιηοιιιιη €ΐ ΒϋΙ|ΐΓ0Γΐιιιι ηΐ^η ύ'ιη α >υ<1ίπ «•( 
<»5•βΐ ΜΙυηι ΙίηηβΐιΐΓί^υε ρ*χ, ςυ• ^ΙυΓΐ1]*-αΐΜΐαΓ ^ς «ο/χίας, (Γτι κρί^ς ΐήν μιβημβρίαν, ή Ιλλ^ι ^ Οτυκ, εοπΓυι»ιΐ6ΐυΓ (1ί3ΐ>οΙιι$ βΐ ε]ιι» πιίαϊίΐΓί; η••- μα&ς χα\ Βονλγίροις (ΙικΙν χα'ι Αχονβαι, ^ηβήαι- 
ΤΑι, Βι' ων λ<|ξιι μίν τ^ι τον «οϋμονι, βριβ€υΟήα€τα( 
ϋ «Ιρήνη ' ^9' ΰ (οζαΐ^ήκται 6 Θε4ς, χατακτχνν• 
βήβιτας όΐ διάβολο; χα\ ο( τούτφ έξυττηρίτησάμινοι* 
{ΜγβΙυνΟήΐλ'α* βί χαΐ «6 σ6ν βνομα ίν τι τψ ηαρ- 
4νη αΙωνι χα\ 1ν τφ μί)λοντι ■ χα'ι βιώσονσιν 4 ν 
ά•*Ληαύβα χαΐ ^ηαλλαγΐ) των χαχών 9 τι ύι:6 τήν 
αήν χείρα £:£ομ^νος λα&<, χα\ ο1 τιλοΰντες Δπ6 τήν ^■ϋ«Ι«ν * ήτις βΟν βεφ Χ2\ &ιδάνχαλ4; βοι χαΐ 6βηγΙ; χαΙ κρ^ αωτηρίαν Ιγίνιτν. χα'ι τών αρχαίων 
4βΜ« άναλαβομίνη, 1^^^^ τά τ;ολλψ κρείττονα χα\ 6ικρ<χοντα μετέβτηη. χα\ τοΟ όφζάζεβΟαι Χ3\ β•μ. 
νύν<α4αι, χα\ ο5τ•ι>; τοΰ Χοιβτοΰ &ρχΐ)(ή μοΤρα γνωρίζεβ6αι τ^); Αφορμή; έμ:ΐ3ρ<^/ιτο. ΙΡ. Τφ αύτφ. ίΤά γράμματα βου, θεοτ(μητ4 ημών νΙΙ, ^ξάμε- 
«Μ χαρ}^ &λ«,9οΰ< χαΐ πνευματιχής 1«λήο9ημεν 
ν*^'ή(• Χβ\ 4τπ)νιξάμ«θβ, (1 χ«1 αμαρτωλοί, ΑνΟ' ών 
V^^Μ κ^Λνμος Ιγίνου ε{( κρ^οωπον Γλβ^Ιν τής Ιμϊ^ς 
«■τκεν^τητος, ά{ι«θ!)να( σε τον κρονώπου θιατήν 
γινέαβαι μετ' εύκα^/^ηαιΑιτον αυνειβήβιως τοϋ 
Κνρ(ο^) ημών Ιηαοϋ Χριττοΰ, όταν έρ|) τοΓ; Α{(οι; 
της μαχαρίας έχείνης φωνης' ι •Ι<ϋτ(,οί εϋλογημ^- 
ν«ι τ<-•0 Οατρ4; μου, κληρονομήσατε την ήτοιμασμί• 
ν^« 6μΙν ^αιλε(•ν άκ^ χαταβολής χ^αμου. • Τούτο 
μϊν η6^μΐθ4 βΟ! ΧαΙ εύχ^μεΟα, ίίόη 1μφ«νι>4ήνα« 
•ύτίχα τ|) &ηλώτε• τφ ήμετερω ιιροεβυμήΟη; προο- 
ώιιΐ|•• καράαχο* 6ί ύ αυτί»; Κύριο; Ι^μών Ιησο»; 
Χριατ6ς, ή ύηρί'χοΜσα πάντα νουν ειρήνη, ή λγίπη, 
ή Αλήθεια, ή βίντηρία ημών, χαΐ Ιτι μίλ/.ον κροτεϋ- 
(■«Φαι νμίν βιλ βίυυπαντδ; 9βαι τηςταιηινής (ωής 
%!1β£η αΙ βρα/εΐαι ήμέραι, ύκέρ ων χα'ι Ετι «ρ40ι>• 
|μ: Χ9τανε.ειν όφΟήοη τβίς ήμετέρΜ^ λ6γοις, οΟ; 
ήχοντες κρ6; σλ φΟεγξόμεΟα βΰν βεψ τψ 1•Μ•/η >6' 
)«ν «ν»^α^ως ύχΙρτή, χοινής ιύ^ωΤις καΐ Αναπαϋ• 
•£ΐι»,- ν>ύ 0«νλγ4ρ«ν χαΐ 'Ρωμαίων γένους. Άλλ' 
,<.&»• (.Ιν ή αρχή τοΰ γρ^μματος, τίχνον ημών, 4{ 
Ι Ιερί; Α «άρχεται ήμΖν εύ/ής • ύχ4ρ βΐ των λοιπών, 
Μΐ ί μεταξύ τοϋ γράμματος Ινεφίρετο, χΑριν τοΰ |ηϊβοΙ>ίΐ(ΐΓ <)υβςυ«: ηοιηοη Ιυυπι ίο β£€υΙο ρηκβηΐί 
Μ ϊη ίαΐυΓο; ΐΜ€ηοαβι ίη ΐΓ*η<|αίΙΙϊΙ>ΐβ«ΐοηιηίυΝ• 
ιυαΙοΓυιυ «χβηιρίίοοβ Ηο((:ηΙ ρορυΐυβ ιίΐιί ϊη ιιι»ιι« 
Ιηιΐίΐυ* «ι ςυϊ «υΙ> ϊπιρ«Γίο : ςυοϋ ευιη Οεο ιηι- 
{!>1«Γ β( ιΐηκ «<) β>ΙιΗ«ιη ϋΙ)ί ΠιΙΙ βΐ (ο • ρΓί&(ΐηί> 
ΠΗΐΓϊΙιαχ ινεπϊι «ίςα•: ηά ιηοΐιο ηι«ΙίθΓ6ί οι ρην 
ι(«οΙϊοπ>ια>ητβΓΐί(, 30 Ιί1>ί (κη»ΐηη<>ιη<1β(]ίΐ Ιτίρχηη 
(ΙοΓίΓκαηιΙί οΐ πιΙοΙΙβικΙϊ, βηιΐβ ^(ιΓ^^(^ ραη ρτίιη•- 
τ'ΐΛ ιιυποιιρβΓί*. Τη* ΙϊΙΐβτ», 61ί ηί, τβηηχηιίακ τβιΐ «ι >ρίΓΪιυ4ϋ« 
|3ΐιϋϋ σιβ κρίβνετυιιΐ, «ι οτο, Ιϊμ( |ΐ£4:Γ.-ιΐηΓ, ηΐΜ»• 
ηιαιη ι>ιη ρΓθα>ριυ« Γϋ^5I^•^ νβηίβπΊυηι 3ϋ 1ιιιπ*ι- 
1ίΐ3ΐεπι πιοιη, 1<ί ςοπίμΐοΐυηιιη <*&&< €υιιι |ΐιΐΓΐ&»ιιη3 
εοακίβηΐί• Οοιηίηυηι ηοβίΓυιη ^^$υ1η €ΙΐΓί>ΐ«η. 
ευιη•<1 βΙβοΙοΒ Ι)«3(αιηίΙΙιΐιΙ άναί νβΓϋιιιη : • ν«•ιίΐ(. 
Ιι«ιι«(1ϊι.1ϊ ΡιΙπ• Π)£Ϊ, >€αρίΙ« 1>ίβΐ'«ϋ(3(β Γνβου••• 
ςυοι! τοΙ>ί3 ραΓΑΐυπ) β5( 3 εοη$ΐί(υ(ίοηϋ ιηυπιΐί. > Η«ϋ 
ιίΙ)ί ρΓβ£3ΐυ&&υ(η 61 ρρΐΰΟΓ. ςυοηΐίΐη βΐ3ΐϊιτι ρο»ι ιη3- 
0Ϊίβ«ΐ3ΐ«ιιιι νοίυοη ηιβυιη, 3<Ι ιηβ νΐΜΐιιΙοιιι ρτοπιρίιι• 
ΓιιβΓίκ; ηιϊΐιϊ ρΓΧ!>1<:1 ίρββ ^ΟIηίηυ1ηο!>ι^^^^•αι^ϋπ- 
ϋυ•, <|υί »( ραχ βΧϊυρι;Γ3Η& οηιηεπι μπιιιιι•, εΐυ- 
ήΐ3Β, ν6ηΐ»ι«:( ηΙιιβ ηα}ΐΓ3,)<ΐ3{;ίΐ οιοπι. ρτΓΟίηηβ 
Ι*:ΐ4ΐρυ« «ι ΐ]αοΐ βηιιΐ 1)Γβν<:3 ()ί«ΐ Ιιυιηϋίε τίΐ» α»», 
ρηι Ιβ ρκεβΓί υΐ ρΓΟπιρια» 3ύ(ιυν «ί«Ι«3πι »•1 εοη ■ 
ϊοιιΐίβιιΐΐϋΐη ΜπηοηίΙιΐιβ ({αο% •ϋ ι« τ«η«<ΐ)Κ• Ιοςυο- 
ιηυΓ, >(1)υνιη1β Οεο ςιιϊ ϋαΙ τ«γΙ>3 ρπκίτ^ιιίχ, ρΓ« 
ι-οΐιιιιιυηί ί«1κίΐ3ΐβ ;(Ι ΐΓ«ηςοίΙΙίΐ3|β ΟυΙ^^ΓΟΓαιπ γι 
ΙΙοιη3ΐιθΓυιη; ίιΐ «»ι ΙίΐΙβηΓυπι ηυχίΓΐηιιη ίαίιίιιιη, 
βΙ• ηιϊ, α •>ϋΓ3 ρτ«οΐίοηβ οΓίαιη : <1β οχίβΗι 9ιιι«ιν. 
Ι)υ2 ϊη σιβϋϋι Ιυί• ΐΕ^εΙ^ιιΐυτ Ιίΐιεηε, •ι« Ιηροπυη• 
ΟΜπίϋϊ Μπηοηκιρ ιΙίυιοΓηίοιβ,ρπΕείρηεευηι, Οι» 
«οΐΜΐ«, «ρβηπιυι 16 ο• ««Ι ο• αΙΙ(Η|υί, κτϊΐιβτβ 
•υρ«ηΓ»οιΐΕυιη ίοΓβ ιΐηχίιηυ•. Ιι^ΦχλτρΦΪ γενέσθαι τφ μήκει τών λόγων, μάλιστα ότι Ιλκί^ομεν β(οΰ ^ουλομένου στόμα χρίς στ^μαε 
^*λήηι, ικριττ^ ήγι,βάμεΟα γρΑ;^ιν. Υκίν* Α μόνον ώ; ΑναγχαΙον γρί;?ομιν, Ι^γα- Ηθ€ ι»η(οιη αιροΐβ ηεϋβι^ΜΓΪιΐιυ ιε•Ι1ιίπι•ι^, ιϋ• 107 ?,ΊεθΙ.λΙ Ζ?. ΡΑΤΙΙΙΑΙΐαΠ.£ 109 »1)ΐ{ίιη(ΐ$, ιιβΙυΓΧ ίηβιιιιΐΐιΐβιη ιΐϊιηίΐΐίηιιι•, ίιΊιιβίίι 
ΙιΙμιγ*:• 61 ιιιοΐ€£ΐί>ι, οιιιΐιεπιςυβ ιηίΗίΓίβιη ρτο 
ΗΐΙιίΙο (Ιϋϋίιιιϋί, ιί Οιιίαιη ηοβ ΐβηϊοΓει ίιιικ «ειιε• 
ηηύ»α Ιυ•ιβ ιιιβηΜίιι «>μ ίυΠη-ιπι ιά ηοη «οιιΐυ• 
ηιβίι» >ΙΒεΙι-ιΐ(ΐιιιη Ι>Ι•0Γ(ηι ιιι«υιιι, χΙ ηοη Γ)•ρτΙΙ«η• 
ύυιη ϊηΒυ(1ι(•ιη «ι ϋορο(1*•η <{υι »ρυ(Ι !« Ιυιι^οΓ 
Ι«||ΐΐίοιιβιη ΜΐιίοΓ ρ•ΐ6Γ «Ιΐ{υ« <)υ«ι»«1ιι» : Ιρ|>Γιυηβ 
■υίβηι ίυη^ΟΓ, βΐί ιηί, ιϊϋί ίρ»ί ρβταΐίΐί ει Ηοηιιιϊ• 
•Μοιι οηηίιιο ιηνίοτΐ 3υΐ ίαΐυίβηϋίΐϊ : •ί α%ο, «Ι 
(Ιιιί, ιΐΛ ίιι0εκα« ^•« ρτίΒΐιιη (|υί(1βιη > 0«ο, 4Ι«ϊ•μ1« 
ΙΜ« ί(Μϋ* μηΐιΐϋΐιΐι»••!!!» ροιιιιϋβΓΧίοΜ, μοίΐΓΐιηο 
ΐΜΜίτΑ. ιί <{«• ιίϋί οι ΙιιιιαϊΙίΐ9ΐϊ« ικ^μγ* ΓλΙί», ρΓβ- 
ϋ»ΙίθΜ : »ά 1£ νειιΐ«ηι ΐΜ«ηΐ« «4 €θΓροτ« νοΙ»ιι•, 
«οΝΐΪΗη οϋΙϊΜ• κηοκ«ιιΐ£ΐη νϊΐ&ιη ηιοιη |Γ«ν*ιι• ίκΙαίΛ ρϊκημιν, χαΐ τ6 άσΟινΙς παριωμιν τΙ^ς φύ- 
ακως, χα'ι τι έχ τή; δίοΰ ϊπ<πονα κα\ λι^ιη^ρΑ. χ«^ 
τήν δλην ταλαιι»ι>ρ{3ν ούχ νπυ/.ογιζέμιΟα, (Α« μόν<« 
κλΓ,ρβφβρΙβν πβρΛοχ^; ήμίν, δτί ΐΐΛρΛκΙκ'κτ,-Λΐ Ι| 
Η) Τ(μ{α ψν][ή μ1] ΑτιμΑιαι τ6ν κύιιο» ||μών, μηδλ 
τή« πρ(9β«(3ν !)ν «οΜίται πρ{ΐ( βΙ, «<ινον ημών, 
Τη(>αι6ς πατ^ιρ χα\ ννντιτριμμίνος, Ανήχοον β»>- 
ατνίψτ^: χαν ηαραλιλογκτμίντ,ν. ΟοιήοομΑΐ 81 ιήν- 
ΧϋΚ «τρ(96*(αν χαΐ σοΙ, τίκνον ημών, έΛΜ^ίλή, χ«\ 
τοί; Τ(ι)μι{οι< ού πανιάπιαιν έκιβαρή χα\ Αφ4ρ*- 
«V. ΕΙ ο«ν. ώ; ίΐκον, πάν-ωί ο&ΐω; π1ρ«1ι^,αη9x■, 
πρώνιν μ4•< ν«& τοϋ Θ»ο0, («ΰτΐρον £4 ύη6 της βτ,ς 
ΙμφρονιατβτηίΙιβσχέψίω,, χι\ τρίτον, βίτίς •Μλ6• 
γ»ί χβΐ τής <3μών τβιαινίτΓ,τβί, ΟτΛ τής ήμ(ΐί|/β< 
" βίήβ€ω€ • Ιλΐι}9ο:α•ι ιιρ6; αϊ χαΐ ψνχ}| κτ•ρ«ύμινο; 
«2\ τψ βϋ^ματι, τών βαρυνόντων ηΑντΜ* τήν Α(ΐι^ν 
ζ(,Αι>ι χβΙ•»4γήρ«ς Ιπιλεληνμ<νο;. 

Ε( ('δ'κιρ 1η<υχ(!μ«βι, {:ι χίχιΐνα ιΑ χρβϋΛϋψΐΛ 
«χίνβαλχ (άλλ4 μή ονγχοιρήββι θ»4; Ι) 1ν ϊζ β?) &ια- 
μένουαι ψυχί). χα! αΐ ^υλαΐ χ»1 αx^ψ^ιί αΐ Αδλίρνς 
€ΐργάϊ»»το 'ΡβμβΙου; χιχ\ Βουλγάρους, χαϊ Ιτι «ρΐ 
«η« ΤωμαΙχής βαβιλβίας το«»< άρχα(ονς (ν «ιαντφ 
λογι•μ«ΰ{ ψΐρΐίς, βΟτίν «« προβάλλομαι μιβίτην, 
βύτλνίγγιλον τ6ντ1|ς ^ι>λή;«;β«οΟ χ«• Οζτβ'κ.ήν 
•ηΐς νκ4 τ«ί άνΟ/χοκοχτύνον βι(μονο( ΙκιαηολιμΜ• 
μίνοις 4κ' Αρχής ήγγϋλ*. χαΐ τ1| φίλβνβρώιηρ 4γ- 
γκλ[^ Επανβι μίν ν^ν αίώνιον ηόλιμον, {ξιίλι 21 τ^ 
τής Εχθρ«< μ€οότοιχ^, χα\ ι(ς (ν^τητχ χαΐ (Ιρήντ,» 
ιπιαα (Ιοπιίηοπιιη, Κ^ΐίηη τΐ'^ιιιη «ι μ\χτ οιηηί ^ βννΓ,γαγ€ τ6 &ν<)ρώη\νον. Άλλ" αϋτέν 9Τ>« προ€άλ• 8ι ν«Γ0. ς«(Νΐ (ΙορκοιηαΓ, ρΓίοη κλούαΙ•, ΐτ«Ι 
ηβ ρ«ΓίηίΙΐ4ΐ Ι)«υ>, ίη Ιυι ηιεηΐο ρ«Γΐη>ΐΜηι, ϊΙΙχ- 
^ηβ νοίυιιΐιΐυί »οιχ.>υ•ί1ί• ςυχ ιυΪΜΓΟ» ίειΧΓυιιΐ βο• 
ιη>αο» «ι ΒυΙ|>Γυ•, ιί κΙΙιυϋ ίη Ηοηιχηιιιη ίιη|Μ- 
ιίυκ ρΓί•ΐίη»« %βη»» ά'α^οίϊύίΜΜΛ, ΓιΙιί ρΓΧίβυιΙη 
{ριυη ιηβ()Ί»ιθΓβιι>, ίρΜίιη 0«ϊ «Ι ΡιΙγ»• νοΙοηΐ^ιί* 
■Η^εΙααι, ΐ|ν3ΐ•• «ηιιυηΐίίΐνϊι Ίίι ςυί > ρήοϋψΐο &Ι» 
Ι)θπιί€Ϊ<1* ϋβΗίοηβ νοιίΜίΗυΓ, «ι ςυ» €«ιμγ« (βοίΐ 
ΜΐηρίιβΓηηιη ΐΜΐΙυυι ίιιίηιίείΙίΑπιηκιαβ «τβΠϋ ρ•• 
ΓίίΙεαι ΕΙ ίη «ηϊΐιιβη βΐ ρχηπι ϋο>Ιβ9εβΓβ ίΜίΐ {«' 
ηιιι ϋηηαηυΜί : ρη-ΐβη(Ιο Ιί1>ί ««Ι ΜΜίοηβη Ποηί- ιίοιηίηιϋοηβ (1οηιίιι>υΐ*;αι, υΐ ηυΐιί• ιιι•ηίΓ«Μ>αι ίη- 
€ίΜ Ιυ•η «οΙυΜΑΐβοι ρ«τ ΓιΟβΓ»• ΐ|ΐια» πΜηϊΙΙο : 
Μ& ΙλΙιοκιη ΓηιιΐΓ> ΙιιΗοια, η• ρηκιβη^ τιηοι ρΓΟ- 
ίβηΐϋΐ «βηιιοιίΐ», ίιι ρυιΐοκιη ςυιϋβΐΜ ιιιίΐΗ. ϊηπιυιιι 
ιυηιιιι ΐ)υί Μρ« «ιηαπί οη&ΐτ> ν«Γΐ>ϊ8 ιιιοπίαεΐΐιυ• 
ίιΐΜεΙ>π «Ιςηο (1βΓίιΙ<!Γ« : ν'α «ϋΐνη», ρΓα<Ι<.•η« 
«Ηΐβ ^^^ |Τ2ΐί• >ϊ•, ηυΐΐο• Ηοιηίηβ•, ρΓθ(ι ΙΐΗη•»α• 
•ΐ'ίκπλΙ ίΙ« €$Μ ϋϊβροκίιο• ; ίιι εοηι1βιι.ηίΐιί»ηι.*ιη 
ΙοΓιΑΒ ςιι<)ΐ|ΐιβ νρη«Γ*η(Ικ Ιμλ >ιιίιη;£ : ιιαιη ίηιχίπι 
κοιιειη Ιοοο ιηον«Γ«, ιΙβ1•ίΙίι•ΐυη«, «τεΙίΗ'ρί&ϋορυιη, 
ϋοίΐ ί)•ϋί|ηυιιι. ία (οη•ρ<!ί ΐυιιι ΐιιυιη »υαϋ•:Γ«, Η 
ροιίΐ* ίΟίηΚΚΐΓβ ν•ηο «ιΐ4*)ΐΜυη» Ι•Ιμ>ι«οΙ ί>ΐΐ{«• 
Ιί«ιι«. Η»ιιΐη ςιιος«ΐ€ ιίαιιΐβιη Ι•ϊ« •|ΐιί η«•<ι^9 ΓίιΙ«Γ« 
•πίληΙ. «ϊϋ«, &1ί ηιί<ΙίΙ«ε(?, η( &ϊΙ Ιίΐιί Μΐ]υ'<)€ίιιιη: 3ΐομαι ((; (υβώηηαιν τ&ν Κύριον τών χνρίων, χΐίν 
Βχβιλίβ τών {ΐΒβιλ(ΐ>4ντων. χα\ Ιξουηίζοντα πίβη; 
ίξουβίχς, φβνιρίν 1|μΙν τί}ν βήν -οιτ,αβί προαίρτοιν 
{•' Δ« &>-τ«ι:<,ιψ«(; γριμαάτων ώιτι μ« μήτ» χόικν 
ύ«ομ•Ινί( βιβχίνή;. μήτί ιταραγεγο-^το ματαίους 
φΧγζαββαι λόγου; «Ι; αΐι^Ονι^ν μίν τήν έμήν. (ίς 
γέλωτα Μ τών «ολλίχις φιλονντων χατακ(ρτ«μι7ν 
χαν γιλάν τΑ *ιμίαρ<χ. ΟΚας &•, φρ^νΐμ»; ων βιοϋ 
χίραι, ώ; κολλο\τών άνΟρώττων, οίμοι της άνθρω• 
κ<νΐ]; Ιλιιινότηχος Ι τοιαύτης ύχάργβυσι (ιαθίΗως * 
τνχλν Μ χα\ •!ς χβτάχριμ* της βής τιμιωτ&της 
ψυχής. ΤΑ γ4ρ μάτην χινήβαι άνΟρωπον γέροντα, 
λζηοΟινημΐνον, άρχκρέα, *1 χα\ άνάξιον, χχΐ μέχρι 
τον βοϋ τροαώχου τούτον άγαγιίν, ιΐτα £ι«χ•νής * α^ΐΐΤΜΛ ί••<οΙιΐίφ«ηΐΜ4βΓν«ιΟιίί»ΐν). 0«:ι>ΐΐκ>Μ«Γ, Β ΑΑΟβτρέψα• μάταιον ύπομι(μ*νΐ]χ(!τα κύνον χα\ κά• 
«Ι> οαιηί ηιΐο *ϊ•ι6ι1ί Μ ί8ΤΪ$ί1»ίΙί, βΐ ίη ΓαΐβΐΌ ••- μΛΤον, γέλωτα 6&£<ιγμένον «οΐ; «ροαίρισιν Ιχουη 
4'«Ιθ >*)» <|Μί«ΐίι β< ^ΙοΗΐΒ ρ>Γΐί€ϊ|κ:η «ΓβοίαΙ. «αταγκλάν ημών, βχέψαι, τέχνον μου ήγβντ,μένον, 

μή ο^χ Ιοτιν άχατάχριτον τ1\ ο|) φιλο6ίφ ψυχ{. ΤΑ β* βλλα έ|^|&ωμένον η ΙιαφυΧάξοι Χρι«τ6ς λ Α('.( 
Τ,μών, χ•\ νΰν μλν άπ6 πάβης χαχι•>α<ω; όρωμένης τι χαΧ αοράτου ύψηλ4τ«ρ«ν τυντηρών, χα) (ν τ^ 
μέλλοντι «Ιώνι <ή£ Ιαντοΰ ΑνΑΧαϋηως καΐ Μ(^* ^^ νοινωνίαν ««ρ«χόμ«νος. Αά πΐΓΜ• ΜΗΙ>«η<1οη, βϋ ιηί νβΜΓ>η(1«, πιοΐικ 
Νϋιιι, ςυΐΒ όοΐοήΐιυι <ι<ιοΐί>1ίθ οιοη ΒβηΙηιι ρυη- 
Κοπίίϋυί 06 η(•Ι> βΐ οΐβιπίΐαίε• ΚοπιχηΟΓυι» οι 
Ι(υΙ|{•τθΓυιη, Ιακι ρΓορΙτΓ ΓΐΜΊΗΐιΙιηάιπι ίΙΙβηι ριη- 
ιιχη ι]ΐιχηι ΙοϋΐίΓΓίκιυιιι άΐ Ιιιιΐί* ιτ»ϊ\% ΙλΜηιο ; 
ι,ΜβίΛ/α αβα4ίϋ ΐΟΜίιίαύ, Ιίο«ι 4ΐΗΐίκι»ί• Ιιοηιίηυηι Ιφ. Τϊρ αύχφ. αάλιν Ικ'ί τ%γρά'^(ιν, υΙέ μου βιοφροΰρητι, άναγ• 
χα(Μ; χιχίνημαι. τοντο μλν {»ιΛ τών άλγηβ^νων 
χαΟιχάηην νυττίμινο; ΐήν ψνχ^ν, «Τ &ιΑ τ1 χο«ν4 
πάθη χα''. τάς βυμ(ροράς 'ΡωμαΙων χβ\ Βουλγάρων 
:οΰτο Μ χχ\ 
»υνέ;(θ <ιμ4ί ιήν 6<ρίν τιμ>υρ^βν, Ιαν ί^Ι τοΜντκ; χχχοί; βίγώντ»; ΕΙ•Ι5Τ01.«. 110 

έΜΐιλίβωμ:*. Ιχοχ6\ γίρ χίϋγΐΐς, ιΙ χ>Ί Ινίξιοι, ^^ ι».αΙίΐ, Ιιαη ηοη |>η<Μΐηυ*, π« > ΐΗΐΙίη τγι|ι•ϊγ9« νης τύν ΔνΟ^ττων βΜτηρίας, ού β\ινΑμ<βα οιωηάν, 
Ινχ μ)} τ& αΊμα 'τή{ β^αγή; Τωμαίων χχΊ ΒουΑγά• 
ρ•Μ 4{ ημών άι:«ιτήσ|) ό χρίμαην οΓ( ο'Λλ Βΐ*^ αχο• 
1^ »3<ατ:ήτ«{ *ιν^;. ΔιΛ ιοΰτο, <{ )(αν Γλ*ιίΐ-άχ( 
γρίι{>αντ4ς ηαρ(λοτ(σ6τ;μ«ν,δμ(ι>ς χαΐ νΰν γρ^^ρομ^ν, 
Ιιόμ*Ί0ΐ ν>ϋ θ(θν τον πίνταιν αιτίου ιών άγαμων, 
Ιΐ^ν 1ν τφ καρέντι ιιρο3/ιΓν σοι ^ύναι τψ λόγφ 
^|ΐ£ιν, Αα^ιΔ μή ^ίψαι τούτον ({; ηαρβλογκμΆ, οία 
έκΐτών κρολαβ^ντων συμβέβηχκ. Γράφ» β1, τ^x»ον 
^μλΐν, ού^ οΓα «ρ^ρον μ^νον νιρ\ ι(ρήνη( η δυα- 
ωκών, Αλλ* 1τ(ρ4ν τίνα τρόκον Αγωνιών χαΐ ικν• 
Μίν &κ)ρ τών μ4λλ4ντΜν χινιΙτΟαι καχών μΐταξν 
Τϋ>μαί«« χαΐ Βο^^γΑ^ων. Οάλιν γ4ρ, οίμοι τί|; 
Ι:η;ρ€Μ( «ον ηονηρον {«ίμονος Ι ντρατιυμάτων κα ΓΟΓυι», ΜΙβ Οβυβ. ςυί ]υϋϊαί$ ηβκίο ()υίϋυ> ιη» 
Γα*ΐο<>«• εοηΜΪκιϊι : ίι>(]ΐιβ, βΐΐ3ΐι»ί οιιιΐΐυΐί•» κπ• 
(ιοηΐ^ (}««ρ«€ΐϊ •α(ηαι, ηυη€ Ιαιηκη »ά\\ακ κιίϋί - 
ιιιυ$, • Οβο, οιηηϊυΐΜ Ιμποπιπ) >αε(οτ£, ροΜιιΙιΐΜ••! 
υΐ ΙιΙ»ϊϋΓ( Ιιο(ϋ« ηο$Ιτο ΜΓΠίοηί »ιΙεη(ΐ6Γ£ηΓ€ ΗΙηιιι 
<1ΐί•-ρί€0Γ(% ςι<«υ»«]α)0(1υπι <1« ρτχΐ«Γΐΐίϊ •οα«1Ιι ; 
ΜήΐΜ ■υι«η. Μι πιί, ι*οη, βΐ ιηιη, «οΙιιηιηκΝίο •4 
Ιβ ρπ» ρΜ« >αρ^1κ«η<1υιιι, μιΙ λΐίυ ηαθ()>ια ιηη<)•, 
ΜΓΐ•ιι$«( Ιαι^πί οΙ> οιιία ηυ» Βαηιιηίβ β 8αΙ^η• 
Μοι νβηίαΓύ : (Ιβηυο »<()«ΐ(1βιη. ρτοΐι ιη•1ίΐα κ^• 
\ού ϋ«ιηοη(>( ρλΓ•ιιΐ<ΐΓ βι«ιτί(α• βΐ ΜπιΙιηββΜΐΙι• 
(πηίοΓ Ιιοπιίηυπι ιπιΙΙί• ςαοί ί«πποηβ Γ»ρΓΚ3«αΜ « 
ηου ΜΙ οιίΐιί ροΜίϋϊΙβ ; Μΐ«ο<)υ« ίη|βιηί•οο Η Ι«>|«-«* ρχβχ«υΙ| χα\ πανταχ^Οιν ννλλογΙ) χα\ κ^νησι; μυ- Β ρΓ2νί<1ειι• β( Γβ£θ|ρΐ•α> ςααΐ ΙηΓοΠοΒΐ* • !>■!« •γ• ^(Ανθρωπος, οία* ον βϋναμαι ηαραατήναι τψ λάγψ. 
Κ«1 4*ί τοντο στινά^ΐι» καΐ Μύρομαι ηροβλίικύν χαΐ 
•ατανοών (αα Ιχ^ήΐ το•αΰτΐ)( χινήαιω; ταιν βιρχ- 
«οη^&ϋν μεταξύ Ί'Μμα-ων χα\ Βουλγίρνν. αιιμβί;• 
ΜΤαι χαλίκά, ών «&νΐ(>•ς ή αύμβαβις χοινή Χι^Ι- 
«τιανοί: αυμφορΙ, καΐ χ<χρ(ν&λγο; Χρι«τψτψ ^ιψ 
\ρίϋ, τψ «<ριΐτοΐΓ,9αμ<νφ Ααντψ •1ν χλΓ,ρ«ν9μ(αν 
^ τών Χριατ«•ν•ΰν γένος £ι& τοΰ αΤματο^ τή< Αγία; 
ιι1•υρ£{ αύν^ν. Εΐΐ* γ^ρ ι^ ΒονλγΑρ^^ν (βνο; Απο- 
]Μ•ϋνα« γένοι-η, τψ Χρ««τ4ρ »α\ θιφ ^.μών ικρι- 
Τ^Μ«αι τ6 Αλγιΐν * (Γη 6 'Ρωμαΐχ^ λαό;, οία «Α τΐιϋ 
■ολΙμβυ ηρΑγματα. <Ι« βλ<4ρ«« ΐΗρι«τ{, χαΊ οΟτΐι»« 
^ ΐί Α»Ιι* » χβφολή Χρΐ9τ6; 4 βι6( ημών έηΐ ηντοι; 

^ 4(ν>Μμ«ν«« Ι9τα(. ΕΤτα ο( <ώ* τοβοΰτι•»* αίΐιΜ βυμ- 
γο ρ «» τίνα Ιξονη κρονβοχίαν; Π«(αν χαλ Ιν «φ 
■α^<ιι-ι ρίψ ζ«*^ν (•.ανύϊονντν, «ί γ* ^^ ^ϋ* ■ '^^^ί 

[«ι^αται ; Κα\ Ιν τ<^ μίλλοντι ρ(ψ «ο^νύμτνοι. Ββίοηιη οοη(£πβ ΗοοηιηΙ» βΐ Βαίρη» 1ηρ«Β4αι>ι. 
ΜπίΒηηί• 6Ι»ηκίιιΚ> ε«ΙιιηίΙ>• (ΙβΙοΓςηβ αοβΗΜί• 
ΐ;ΐιι ί»ιο Οβο Β»(το, ςνί Ιίϋί ίη 1>ΒΤ«ιΙίΙιιΐ6ΐη £<υίιιϊ»> 
ιιυπι ρορνίααι ικτ'ι Ηΐί ΙαΐβΗ» μν^ιμιιε >εςιιί«ίΗΐ : 
κινβκηίιη ρρΓΪΓβ ΒιιΙμΓ0Γυιη|βη((ΐη•£Γί(ΐ3ΐ, εΠΗΜ* 
Ι>(0 ΠΜΙΓΟ όοΙοΓ βΓΪΐ; ιίτβ ΑοτπΑίιαι ρηραΐυι ία 
ΓΜΪηαη, αΐ Αι ϊπ ΙΜΙΙΟ, ιΙβΙβίΜΗΡ. ιιηϊνβτΜΓβΜ 
ορυΐ,ΟΐΐΓΪΜυί ΟοκηοΜίΓ εοηΐτϊβίαΜίαΓ; ΐΛ%αρττ, 
ιοί Μ ι*ηΐ8Γυιη ολίαπιϊκιαιη ΜίαοΓΜ ςνίιΐ ηρ«- 
ϋ)«Γβ οφηη^\Ηί1 Ου>1«η• ςιιοςιι• Ιη Ιιοο $•οιΐ6 ^* 
Ιαηι ι1«|<1•(ΐιΙ , »ϊ ΐ<η)«•• «ί» «ΙτίΓ« Λ»Ιλτ1 ΕΑ 
εαη λιΐ ίκΐΗΓ^ιη «ίΐαηι Ιηηβϊ1>υη1, ΐ|Β.ιηιηι (ηη •|Μ 
«ο ()ετ£ΐ>ϊβηι? 0ΗθαΜΜΐοΙ>6ί ναΙΙαί κιβΙιιιμιΤ Ουα- 
■ηοιίο ρφΐιαια οιί Γ«««ΓνιηΙ(ΐΓ {θΓ<•ηι} Οηοιμο^μ 
<Ιείίπ»ιο•ιβπ> ίηνκηίβηΐ} Οναιη γ»ιμ>»«ιιι ρΓβΙβΝ^ΑχΙ μιτΑ ΐΓ>{α« (Ληίδο; λκιΐ ιι«ρ«ύβον«αι; Ιΐ«>( «φ 
κρ τον βεοΰ «αραατήαονται; αώ< τήν »χίιχ«μίνην ΰιτομίνοΰυιν αυτούς τιμωρίχν; Τ<«••&ρ^- 
ΑβηίογΙαν ; Τίνα κρ^»»* «ροβαλοννται της τοσαντης τώ* Χρΐίτια*ών Α«4ιΜ<ία« ; ΤαΟτΑ μ( βννί/ίι, τέΤΜν Ι)ί&ν, κα^ Ι» ήμ<ρ« «Λ Ο 

Η τ«ηΙ ' («Α ταύτα 9ΐ:αρΑ(ΤΜμαι τήν ψ<ιχ))ν. καΐ 

•ΐγ|ν μΙ) βν)ν4μτνο; τ% γρΑμμ« •0( βιακέμηομαι. 

'Λναλ^τιαη, »Μ μ»ν. &ξ(• ποιών τή« βή; μιγάλτ,ς 

•Μ<αηκ, ^^ Γ^ηΐί ^<^^ αΙμΑτνν ΊΝι•μα•Μ« Μα\ 

^■•λγΊρΜν, αϊ τήν γήν έμΛυνβν, 5τ» 6 χιτχίλιι»; 

ΑΜΐνθ( βννίτη; πΑιμος μ•ταζύ τ»• γινών 4<ατ4- 

ρΜ». Ένβκμήήητι ότη τ4τ( ννμφορΑ ΒνυλγΑροι; 

«« ΎΜμα<Μ< Ακήντηην, χα\ μΙ] βο»ληΙΙΐ£ Ιη 

«Μβνη)^ Ιΐ»^^* ΑηβτρήκχΜν έΐΗβιΓν. Μη ταντ^ «α 

.Μ^ς ϊκαϊρβιν όΐι Βούλγαροι μ^,ιΙ χα\ πλιΤστοι μ«- 

Γτα{ρα< Ιρτ*•^ γϊγίνβΛν, όμΐικ 1» ρ«^γέν•ντβ^ Τη»- 

μβΐΜ Κ την ήτταν «»1 τ^ Ιλαττον 4«ην«γχ»ντβ• (ύ 

γΑ^ Αι^τον Μλίμον τιταγμένα τ^ Ιργα. Αλλ'ίι»!» 

[•IV Μηλν» ΤΓ» ^αιτί-,ν, «Λ »»λλ4ί τάς ϊφ* Ιχάτιρι 

[μααα<ίΜ<. Μή π^λιν οΙομ τ4)ν νΐχην μ<τΑ αον γ«- ^ 

«4αφ»ι. Α^μ" λ-'βρα«ΐ«< &ν νΗ^χζ» χαΐ τΑ Αν6ρ«ίτπ•.ν3. 

Μη «^^Μ» |ν<ώ«•(. ώ< Ι«4μι;«ν, ^' Αιναλκίας. 

^ΗΐΜητϊΜμΑ λξα(αΜν• »3\ «ολ>Α\ <ι(μΐνοιΑνι<)ρΟώ. 

{Μ»• »κΛ>*•., ν«»«»τχάτ»ί «•ν ίίζαντις ιΐνβι Αχα- 

««ΙΐΑτητΜ, ανβιβρόν *.τττ,0|νι•ς ΛτλΛ^λλ. Ο'&α βτ: 

«λ Ι*»Ρ*•ί <*« *μών λίτ,'ων, τέΧι;«ΐ *» φρο•/ήι«ι 

ίρΑ-.ν, ταΟτβ γ:νώ3χ4•^ ■ »>*!ν χα". *,μΛ•ί Υίί?^ Ιΐνβ !»«. ΟΙϊ, «Ιϊβ 10 ηο«(« οβοηρΜηη «μιιι ; 
(•ρη>ρΐ<τ ο>Γ<)βΜεΓα€)0Γ, η«« Ια^ΕΓΟ ροΜίιιιι. 
•η*Ι« (ιικγμ Λά Ιβ π>ίιιο ; εοηΗ(Ι(η, βΐί ηιί, ρ^ο 
ηα|η» Ιυ» ρΓα>)«Ηΐι*, Κοιηαηοταιη αΐ^ιΐΓ Ουΐ£>Γθτ«ι•ι 
ΗΜ^αίιιΐι βίοΗοηκιη ηυα ροΙΙιιια οΛ ΐβτη, μμ 
βκίοΐυηι βίΙ ηιϊΜτηηυιυ ΐ11ι»<| ΐΜ:ΙΙυΗΐ Ιπικγ 
«(ηιηςΜ ^οΐβιη; Γκο^ί» ηιι»ι•ΐ• «3ΐ»ιηι(ι(«• ((•<• 
ηιηο* £ΐ ΒυΙ|•Γ0• ίητίΜήπΐ,πΜ *βΙί• Ιιη Ια^οιι• 
ιΐυο (1ίβπ> ιίβηιιο νΙιΙβΓ»; η• 16 ριιΐο Ιιμ ρμμ •ιι- 
ρη«ι(θΙΙΐ ςυοϋ ΒαΙ^χη . βΙί>πι•ϊ βοηιιη ρϋιΗαιΐ• 
|1•ιΙίο «εΙιΙβΗηΙ. τί«0Γ6• Ιαιηβη ΓαεΓίηΐ ; Βοομιηι 
•αΚΜΐ ?)€ΙΪ αί ινρκίλΐϊ. Νοη ΜοιροΓ ^<^^ιι^<η ίηιιυιι• 
ΐαϋΗβ• ΐΜΐϋ ανβη4υ»τ ΜιΙ ίηοβηιιιιι Η^ΙιβηΙ βιιηη 
ιηιιΗΜςνβ ΚΐΜβ( (ΑιΙα νκϊΗΐΐαΊΙαβ» ; ηβ ΧΓΐιίΐηιίβ 
(«ουιη 4βηι»» ίοίβ τιαιΟΓίαπι, μ<1. Ιιαπιο Γ.υη •(•, 
ΙιυπίίΜ 044η•ί4ΐ*Γ» : ηαιηςυβ ρΐυπηί ι«ουΓίιαΐ«, Μ 
£Γ•η( Γ»1ι, ρθΙΙ«ηΐ«3, ΜΓρί Μ«ιι ϋΜΜίβπιηΐ, )•€<■• 
ΐη<]ΐιβ ρΙαπη>•ιυΓΤΜ«πιηΐ; ρίαπαιΐ ηυι τί€«Γ»αΐ Κ 
ίη«ίπ«Η)ίΐΜ «ί4βΐΜΐιΐυΓ, >υ^ιιο νίοΐί μοηβΓυηΙ : •αο 
ιίηβ ηοαη» •βητ<(Η\ίΙ»η» Ιβ ρΓα«)€ηΐ» ρ>ΓΓ<η« «Ιη'ν- 
Γ>ιυτηΗΙ• πον'χΜ . &οτίΐΝΠΐυ• ιβηαηι ηοη ίπιηβηΐ••: 
ρΓΒΚα ΐΗ^Ιιι. βΐί. ίηΐβΙΙι^βυΐΜ 3υΓ«5 ιυα», ιτη•' *βι<? 
1>ητ *νΓ«^υϊ, οκηΜίη Μρί(ΐ)(«πι υιίΙ^ΐι^αβ ϋί(ΜΐαΜΐ :,ΊεοΐΑΐ €Ρ. 

ΚΗΜίυΐΡπι γΗγο α 107 

ΙκϋΗΐηβ οΙ ΙιοηοηΓι&•Ιιπβ ΙΙΙϊ ; 

»1»ΐ{ίιιιιι&, ιΐΒΐυπΒ ίοΟιηιίΐΑΐβπι ιΐίιηίΐΐίηιιιβ, αϊηβπ• 

Ι>Ιιοκ> βΐ ικοΐβ&ιίλί, οιιιΐιβιηηυ• πίΜΓίαΐΗ ρπ) 

ιιίΐιίΐο ϋυείιιιαι, 5ί Ιαιιΐυιη ηο» Γ«ΓΐΊοΓβ$ Γιιίβ νεηε- 

ηαιίιηι ΐυ>ιη ιιιβηΜιιι ομ ίυΠη-ιπι μΙ ηηιι οηιιΐυ• 

•ιΐ€ΐι« >1ΒϋΙ«-αιΐΗΠΐ 1λΙ>θΓ<ηι ιιι«Μΐη, •ι1 ηοη η-ρτΙΙβη- 

Ι«|βΐίθϋ£ΐη ΜΐιιΟΓ ρ•ΐεΓ λΐ(|υβ ςυ>ω«ΐιι» : ΐΓ§*Ιίυη« 
■ιίΜιιι Γυη^ΟΓ. βϋ ιιιϊ, ιΐΙ>ϊ ίμβΐ ρβΓοϋΙί κΙ ΗοΜβΗΪΐ 
•Μοιι οηηϊηο (ηνίοΓΐ ιυΐ ίαΐυΙβηΐΜΐϊ : •ί α$ο, «Ι 
ϋιιί, ίΐΛ Ιιιβ«ΚΗϊ η, ρπΒυιη ηιιίιΐβιη « Οβο, ϋ«ίικ1« 
ΐυ> ϊρΜαι μΓυϋϋΐιΙίϋλιιιι» Γ0Η$ιϋ«Γ>ιίοΜ, μοίΐΓβιηο 
«ΗΜίΓ•. •ϊ (|ΐι• ιίΐί £*ι Ιιυιαίΐίΐνΐί» ι•αηπβ ηΐίυ, ρΓ»• 
€•ϋοιιβ : »ά Ιβ \»ηί9η• ιυβηΐβ βΐ «οτροη νοΙακ», 
•βΜΜυηι οΜϊΜ» Μ^ηρκβιιΐβπι νίΐΒΐη ηοιιη |ηινΐΗ- 

ΙίΜΐ». ΡΑΤΙΙΙΑΗεΒΒ 
1Π)μ/ν« μ&υ υΙΙ χα\ ίιδοξααμένι, ώ; χιΑ τ, 
διι(βω (ϋητομεν, χαΐ τ6 άΐθινί; καρίίμΛ^ 
ακως, χα\ τά έχ τής όίοΰ έκ{«ονα ιια\ Άυιτ 
τΙ)ν ίλην ταλαιπωριών ούχ ϋιιυλογι^ύμιΟα, ϊ 
•κληροφορίαν παράβχτ); ήμΤν, ότι παρχιι/ 
νή τιμία ψυχή μΙ] άτιμάβαι τόν κάιιον ή^ 
τήν ηρι«β«(ιν Ι^ν κοιιίται χρ^« αΐ, «Ι•- 
γηρ<ιι6{ «ατήρ χαΐ ουντ€«ρ4μμίνο(, λν^, 
βτνίψ^; χβΐ ηαραλ(λογισμ<νι-,ν. Οοιήνομ 
^ϋ>ς κρ«σ6ί(αν χαΐ σο\, ΐίχνον ημών» 4» 
τ'/{; Τνμαίοΐΐ ού παντάπχαιν έκιβαρή 
*βν. κι οΰν, ώ; (Ιπον, πάντως ο&τω; κΐ(. 
«ρώην μ*ν ύκ& τοί βιοΰ, (< ^τιρον (Ι ί 
(μφρονιβ«άτιι;Ιιαιχ1ψ<(ι>,, Χ2\ τρίτον, > 
γβί χαΐ της ημών ταίΜινίχΓ,τΛς, 0π6 τ^ 

** β(ήβιως * λλιύ3ο;^αι 1^ρ>^^ 9Ί χα\ ψνχ|) ■ 
ιι>\ τψ βώματι, τών {ίαρυνίντων κΑντ» 
ζωήν χα\ τ& γηρ«{ 1πιλ«λη«μ{ν»;. 

ΕΚΤί-ηρ ΑκιυχέμϊΦι, Ετι χΑχιΙν• «« 
«ά>»ββλί (άλλα μ<) αυγχ».>ρή«>( βιί; " 
μίνουβι ψνχ^. χαΐ αΐ ^υλα\ χ.αΐ αχο 
ϊΐργίιαιτη 'Ρ»μα(ου: χαΊ Βουλγάρους 
τη; 'ΡιαμαΤχής βαβιλιία^ ιο»{ Αρχβ* 
λογινμοΟς ν'ρ!^• αύ'ΐ^ν 90( κρΛβα. 
β6•Λν λγγιλον τίν Ήίί ?Λκλή; «ο•3 θιο 
ν^Γς ύκ4 χού άΛρωκύ>η6^\ι βιΐμον 
μίνοις 4κ• άρχή^ ήγγ€ΐΑΐ. χαΐ τ| 
γιλίι !χανβ« μίν τφν αΐώνιον κίλι^ 
τής ίχθρας μ(βδτο«χον, κα\ »(« Ινώ-. $1 νβΓΟ, ςιιο«( «ΐΓρκειιηαΓ, ρτίοη ■(*ικΙ•1•, «««Ι 
ΙΜ ρβηηίΐΐίΐΐ Ι>Ευ>. Ίη Ιυ* ηχιΚο ρ«Γπι>η«ηι, ίΙΙχ• 
^ηβ νοίυυΐαα'» ιε νουιϋί* ςυχ: ιυΐΜΓΟβ Γβοτηιιιΐ Πο• 
ιο••ο• (Ι ΒυΙ|ΧΓυ*, ιί αιΙΙιυε ίη Ηοιιιχηυιη ϊιο|κ- 
τίαβ ρτιιιίΐΗΐ* ΐΓίνιι «ΐΜρο•ίΙΐ1ο•»«β, Ιίΐιϊ μπΕίβυϋη 
ίριυηι ηΐΜΐί*ΐθΓ£ΐιι, ΙρΜίη Οβί «Ι ΡχΙγϊι νοίαηΐιΐϊι 
•Η^βΙχιη, ^Ηχιιι ΑΗΐιϋηΐϊβνίΐ •ΐ• ςυί • ρΓΐιιοΐρϊο >Ι> 
Ιιοηιίείϋι ιΙφμιΟηο τβχ»ΐΜΐιιυΓ, «ι ςυ> ϋβ($>Γ« («ϋίΐ 
κηιρϋβηίαιη 1)«ΙΙυυι ίιιίηιί£Ϊιι>ιι•η<|•ΐ6 «««ηίΐ ρα• 
ΓΚίκη βι ίη αηϊίχΜοι β( ριεβπι ςολΙβϊοβΓ* Γεείΐ β*- 
ηυι Ιιβιααιιυιιι : ρηΊβηιΙο ΙίΙιί >«! Μ»ιίοη«πι Ι>οηιϊ- 

ηνιη (Ιοπιίηοηιιη, Κν^ηη γ«-βιιπι *1 ίΐΐ|>€Γ οιιιηϊ ρ συ»ί,γβγ€ τ& &νβρωκννον, Άλλ' αί< 
ιΐαηίοιϋαηβ ϋοηιίιιιιιΐΐΐη, υΐ ιιυΐ»» ΗΐΒΐιιΓοΜαη ϊλ• 
€ίι« ΐϋ•η τοΙυΜίΑΐβαι γ^τ Ιίιΐβη» ηηαβ πτιηίΐΐΐ» : 
«£ Ι«ΙιυΓ«ιη Γη»ΐΓ> ΙιιΙμ;•ιβ, η* ρΓϋκιΐϋ νιηαβ ρΓΟ- 
Γβπιιι ΜτπιοΗββ, ίη ραι^υ^^ιη ςυιιΙβίΗ ιιιϋιϊ, ϊιΐΓϊβιιηι 
«■ΟΓΐιιιι ςιιί βνρβ «ιοαπί Βοϋτ* ν^Γϋίβ ιυοΓ(ΐ3£ίΙ)υ• 
ίιιΜβίλη «(«{Ηβ (ΙβηϋβΓβ : «τ» «υκτιη, ρΓυιΙϋη» 
«•ΐΜ 0«ϊ |Τ&Ιί• »ϊ», ηιυΐΐοβ Ιιοιηίιιη, ρΓοΙι (ι«ιηιιβ• 
ι>•ί•«Γί»1 ΐΙ« ΜΜ <1••ρο»ίιοι ; ίι• £<>»(1(^ιι.η4Γιοη(Μ» 
Κ)Γ»4Β ςιιοςαβ νρη«τ»ηιΙκ Ι•ι« *ιιίιιΐ;£ : ΐιαιη Γη»ΐΓ> 
Μτηβιη Ιοςο ιηοννΓβ, ό«Ι/ΙΙίι*ΐυη», «τεΙ^ηψίκορυιη, 
ϋαιί ϊη(1ί|ηυιη. ΐβ €θπ>ρ*ί« (υυι Ιυυιη αιΙιΙυιβΓβ, β( 
ρΰ•ι«• ΓβαιίιΙτη *•βο «ιΐαηκίυηι ΙιΙιοιβ βΐ Γ>ιΙ(λ- 
ιίβηβ. ΐ'ΙιυΐΝ <)<ιο<)θ£ «ΙαιΚΜΟ Ιμ« ΐ|αί ηιοΐη Γί<ΙβΓβ 
«ιηβιιΐ. «1«1β, 011 ηιΐ ιϋΐβοί^, η« &ίΐ ιΙΙη ίιι ]υ<11άιιιη: 

€«ι«ηι>η ΜκοΙυπλοιι Μ ΜΓνβιΟίΓΪΜα», Οί-υ>Μθ$ιβΓ, Ο Αποατρέ^βι μάταιον ύτημιμινι 
•Ι> οηαΙ α»Ιο νίιιΚιϋί «ι ϊοΎίίίΐΜΐί, 6ΐ ίη ΓαΐοΓΟ •»- ματον, γέλωτα 6«££ΐγμ<νβν χΆ, 
ηιΐο •ΐ|β «ΐΜΜϋι Β( κΙοΗβ ρβηίβίροΜ βίβοί»ι. «αταγιλίν ημών, βχί^, %ίΐΐν 

μ4| ο4χ (σην άιιατΑχρίτον τΙ) ν{) φίλοθίφ ψυχ^. Τά <' λλλα ί^|1<1>μ^νον «( 9»Λψν^ά^ 
^,μών, χ>\ ννν μίν &π6 κά^ς χαχ(ο3(ΐ•κ ^ρ•αμ4νΐ)ς τ* χα\ &οράτ<>ο ύψι)λ4τνρ«ν ν• • 
μ4λλ•«τ» «ίώ^ «ή» ϊζντον ΑγαχαιίβΐΜ; Κ4\ Μ^{ τήν «οινΜνίαν ιια^ΐ](ύμ«νον. λομαι (Ι; (υαώ7Π)σιν τύν Κύριον 
Ιλχβιλία τών βααιλιυ^ντων, χα\ έ^' 
έξουοίας, φανιρίνήμίν την βήν γχ 
δι* ών ΑντΐΓ.<,ιψΐ(; γρ ιμμάτων • ώ ' 
νκ'ίμΐϊ^ΐίΐ βιαχ«νή,-, μ<^ϊί πβρα^' 
φβίγξααΟαι λίγου, ιΙ; α<5;(ύνην ; 
γέλωτα Μ τών πολλάκις φιλούν; 
χα\ γίλι^ν τ4 <}μέτι ρα. Οΐδ•« 6*. • 
;(3ριτι, ώ( πολλοί τών &νΟρώιτο>τ, 
«ίνηί έλιιινότητος Ι τοιβύτης ίκΐ 
τνχ^ν δέ χαΐ (!( χατάχριμχ τ^ 
ψνχης. Τ6 γάρ μάτην χινήσαι 
Ιζηοβχνημβνον. άρχιΐρέα, «Ι χ* Ι 
τον αού προβώχου «νΰτον Αγα XVI. Α4ί»»»ΛΛΜ, 

Χά ηιηα• ΜΗΐΜπάυπι, βϋ ηιΐ χΐΛίηηΛκ, ιηο4ΐι• 
«Ηΐιι, €υπι ιΙοΙβΓΪΙιϋλ <|«ΐφΓΐιϋί ΒίΟΑίη αιοηΐκιη ρυη- 
ΐ;ίΊΐΐ<1>ϋ> οΐΐ ηιχίχ βΐ οιίχιηΐΐβΐϋ» ΚηιηΐιηοΓυιιι η 
Ιι«Ι|(ΐΝ»ΓΗΐιι, ΐαιιι ρΓορίϋί ΓοηΜί•ΐ•η<Ι•ηι ίΙΙ•η• ριτ- 
ιιοα ήϋχιιι ΙηεηΓΓβΓβιιηιβ (1ε Ι^ιιΐίι η>ιΙί• ΐΜ£η(€» ; 
^Μ•IΟ^^) «ΙβΒΜ• ϋ«η»1ί1υ0, Ικΐ«Ι ίικϋ^ιιΓι, |ι<ΐιη*ΐιυηι ις*. ι»«*τ^ 

Οάλιν λκι -Λ γρΑν«(ν, μΜ μ•ν 
χαίια; χιχ(νημα•, το'^νο μίτ 
χαΟιχάττην νυττόμινο; τΙ;ν ί, 
πάθη χαν τϊ^ συμφοράς 'Ρ<. 
νυ-^/θ'4ΐ(ν ^,μΐ;, τούτο Βλ ; 
6«ρ»•/ ΐίμιορίαν, Ιαν έ::1 :&; %«Λ 


\(ν\ 1^ 
ΙΗΤ'ρίΛΐΓ*,. • κ* »»,ν 


\ ■ 
Κν^. •ϋιιιι4(•«Α^ Λ... »_<. 


Ι II 
«!Τ; Τ«•μ(μ« •»| μ•,».,! 


* •> II ■• 


•• 


ΐ|»«ΡΐΐΜι.•ί,,ί4,||,4,^,,, 


Ι 


ι " 


-^■«^«-•'ΜίΜΐϋ.ί,, 


ί Ί • ι . 


ι 


ν.»^. «« #1,, ,|,#^,„,. , 


Ι 
ι 
«->• •.».-. ΙΑ,, ί,;,/,^,, 


' ι ι 
Β-« •. <*-*. *., , ,., ^ 


' ^ 
"►» &!.«•«.: ^.^^, ,^ 
'^^«- •*»•• ί» ,ν^Λ 


' 

111 

ιηιοιιϋ Μι-Ιιν• 

Ιβίλΐη νίϋβ9•, 

: ςιη «ηΐοηο 

αι• «ο ΙΙαΙκ»* 

>ΐΐ|ΐιβ ίβΙία'Μ 

■ι••» ϋΐαϋτβι, 

ΙμΗ• •ϊ(|υΊ«Ιβΐιι 

^βηι^3ιιι ϊη Οβ«> 

βϋ« νοΙινβνΜ- 

ιτίιηι «ηΐ Ιι 1»ι• 

ΐλίΜΐιΐβ η«>ΐΜΐο- 

11 1»«ϋΐΜΒ ΐηιίΐι• 

(ΟΜίϋλνβ βχί^• •. ■ΙληιίΙβίΜ ίΙΙαβ Ι•• 
ι•οΙ>ηιυηΙ, κι ιηαΙ- 
«Λ(Λ |1οτΐο•ϊιιιϊιη«, 
■{«•• βιΐΜ>η«ΐίηη«•, 

ι ΜΤίαΟΜ• ΙΜΜΙΓΙ, 

ΝΜη |•η1«Η Ιιυιηϋί» 
βΐ|«ο Μΐη• βιηΐεΐΐη, 
ιύΙβαΙ ΜΠί!! •υηΐΗ, 

ΙΝίη ΜςΟίίΐΙΒΙ «Ιβ (|Ηα 

α εΙιιΗυιΚί, <1β ραι-«. 

;υΙηί• »0Μ•Ίοηί$ αΐηηβ 

ρπΒίκηυΪΜΐι Ιιιί« ο»- 

αόΪΜΐι» Ρ• ρ|ο()υίθΓηιιι. 

:Μΐρυ1ο$ <ϋχοπΐ ηοιηϊ- 

•ρϋΓΒίΐ, > <|•ι« ιΙ> Ιρ•ο 

ΐΐ ιΙβνβη^Γηηΐ. γοιικϊΙϊ*»- 

ίια. |1 ηηΙΚΗΪΜ ίΓη•ΐιη 

αηι Βοηίληα β ΒιιΙ{9ιγϊ» 

1ΓΜΒΙ •ιιρρΙί<3Γ« 0Λ<;;ητ. 

α• Μΐη,υΐρλε!• ηιβιΙϊΜΟΓ 

ΐΙίΜβΙΙΙΪ€Ιΐ1^• ΓΜοη«ΊΓιβιιι, 

η$ϊ•ΙίΜ «ϋρΙοτβΜ VI ϊικίβ 

:Ιμ>• ΐΒΙΪϋΜίΗΓ «ΙβΜΐιηΓΜίη. 

:ιβο»λά(, χα\ Αι»γγϊλ>.ι;ν ι Ιυ ηοΝ ΜΐκίΑΐη, «ί η ηηη 

•ηΙΙί€ϊΐΝ•Ι{ιια ίΙΙ» ηοη ΐοΜβαΓ ; 

ί αιΙη9ΐΜ β«Ι ΟίΗ» βΐ £ηαΐθΓ ν>« 

ι• «ιμΙμ €0ηΜίΙηΙί >ιιηΐ £ΐι•ΐο(Ιί;ι 

ιΐ ιιιχ ηοα ΐιηρ•Γ Ιι»Ι)ι;ΐ |•βπειιΐηη ; 

Γ, ρϋΜΐ'πιβ ΑΙΙ, «ΐΙαπίΜ αϋΐιαο Ιη !»« 

λ\\ τίι> ϋ«.>|3ΐιι, ΐΐϋ ΐΓϋιαηαΙι α«ΐαΓβ Μ 

.«πι Γβ<1<ΙκΓβ <1β ιηίηΊ$ΐηιΐίοηβ <|η>ιιι ιηίιιίιΐηη 

.ιΐίΐΜΐυ• •υηι ; ίΙΙαιηααβ ΓβΓοηηίιΙο ΐϊηιβηιΐΜΐι 

Μ. ΐηβίοηΐιϊίβα ββιιΐβιιΐίβπι ϊΙΙΐ* ίηιηιίικιιΐιιιιι ηυί «•( 

ρ•<:βΐΗ ΟιπηΙ βΐ Οβί ιιοβίΗ η!Ηΐ!$βίυ» οο$ Γβτοωηΐ 

-'.ΰ <|ηΐ » ηβίβΓ'ιο άβιηοΐΜ «ϋ ίηίΜίεϊΐϊΜ βμιιΙ ΜηαΙ«ιί; 

«Ορχ{- ΜοΙγμ «ι ηΐΜΐΰ Οΰη• $€τί5ο, ρΓβΓβ*<|ΐιβ ηρα•! 

^Λ<Λ\ΐΛ•η^ 1« ϊΐϋΐυιιι 32ο>^'<'>*)ΐ' • ηααι<ι«β, ρτοΐι (ΙοΙιιγ ! <κιιΙ» 111 ΝΐοοίΑΐ ερ. ΡΑτηΐΑΐιεπ/1 ιι• 

ίμ^•*, χ•;ν οή« «νιβύνιτον λχοήν, μ£αο« Μ «ρλ τή; Μ.•η«•*>ιιο• ιυϋϊβΐΜΐο, ςιιίϋιχ ριΐΰΓΗΟ γι ΐΜπιΐίΙίΐβΓ 
|ϋ•Ι »ιι*(1εΐ, «Ι ϊο ΟϋΟ Γβΐί βιιιουϊ, £1 ρτο ΙιίΑ £\ητΛ 
Ια« ίη ρΓΛΜίιΐί νίιι ιυαι ιμ ίαΐυΓί. ϊιι ςυ» ^>η^^^' 
ρι•« «πίλίπΐίι «Μ |ΙοΗ> Ιίι ςηί ««γο |ΙοήΙ1αη βιο- 
Ι»ιηΜΐ; αιίΗΙΝηΐ ΓοΝΜϋοΜίη ί*ΐ3ΐΒ ευΓβιιι ι« »ϋ ρ«• 
ΗΠχΐΗ ΪΗίΓυΙ ιί4«Γ« ηβ «υρ»•, η«ςϋ« ίιι(;ΝΪι»ΐΜ 
ΙΙοιΐΜ«υΓΗΐη «ι ΙΙϋΐΒίΓοηιηι «ΐη^βη Μβτϊ, Β«ςηβ 
ςίΜϋΐ ΓβιιονλΙίοααιιι «ΜΐεκΐΙΙιιιΐ ϋβΙΙί οίκηΐυίαια, 
ι»βηιυιΐ4)ο »ιΙ |)αΒΐιίΙ«ιι(»ιη <>βτ€&ί*ΙνΓ, «υη Γ•η» 
μϊΙηΙ•;* ριοιίβτίΐ. *κο?(; τηγ αί)» ψρονίμην Χ2\ φΐλΈάτην ΙμοΙ ψνχ^,ν. 
Δώ«Εΐς(Ι προιέχων τοΙ< ΙμοΙ« ^ήμαιιν, ιχθύων >4• 
γ•«ς ι:ατρ6ς, χαΐ ηατρικώ; σνμ4ον>λ(ύ«ντ•; «α\ 
συμ9<Ρ<ίντΜ;, £>; γ< ι»ποί&αμ£ν έν θ•({ί, ]»\ κ^.< 
οήν 4ίξιν χαΐ έν τξ ιια^Λύα•^ ζωξ κβΐ *ν τΙ) μ<λλ«ι>- 
01). έν ^ μάλιατ• ή 5ύζ• εηίραατος ιο7; &ντω; ϊκι- 

τών νυν 3τρχΜυμίτων (ϊ; παράταξαν «ο< κα9ι«τ•- 
μίνην ίδ«Γν, μτ,βέ ηά).ιν ηολυάν4ρ<ι>ιη>ν ν^ιγήν "Ρ•• μβίων Χ3\ Βουλγάρων γ(ν<9βαι, μη(* ώιηρ ΑναΗα(νι•;ι(ιν ϋιΐ» έΜ(«ου ην ποΆίμου ιάν β^μφορ»•*, 
μ4-, ποτι «/>><< μιταμέίαιαν χαι:•ηωμ<ν, 5τι τν}(^ έξ «-ίτΓ,{ «ΰδΐν άκανι^σιτα» (γΐΜ;. Ι'Γυ^οηΐΐηηι «ΊπίΓυηι ««1, ρΓΧΐϊρυβ «Αταπι ςοΊ 
Ι:«1«• Μΐιιΐ ηυ>)ίι >α. ρΓχνϊΟβΡβ πιμΙι βΥ<»ι«Γ9 >ε κ 
«:0•ιΐΓ> ίΙΙ> ρΓχιηυηίΓΟ, ηοη •Μΐϋΐα Μ ίπ β» ςικί 
€ΐΜ••>ι (καΙά ίηιηϊΜβτβ ; (ΙαΠιαι ανββ, βΐί ηί, κ 
•ρΐβι^ιϋ^οιη ρηΒ> ΐΑΓΗΜίςοβ αοΜβαΤ ροΐΜ ηεΐι οϋ' 
■Μ(υι;ι>4ο μγιηομϊΙιηι Ια« ευρί(1ίυιΙ« ηοα «ΙβΐΐιΙβκ. 
Ιιι ςι•« (ΙκίίΒΐυ• «Ι1βιιϋ« ; «ΐΜΓϋΐί* ςυκ ηονίΙ 
Ιρκ Π«•Ι9, ιιι ^^9 «ΓΐιϊιηΓ, ρΙ»η« ρεηιοΐΜΐι•, «αρβί 
■ο(ίιιηι ίηιρΰτϋ ι.-οΙΙοι-^»«ίι ΑυΜίβιΐϋΟΐ •Ιοιιιΐιηιιιι : οοιι- 
η«1»ϋ ϋΐιηι βο &ο<Μΐ•ΐ6ΐη ΐιιί, ■ί«β ΙίΙίιιη ύΐίο «ί«α 
]ιιιΐ|<η!>, Βίνβ ΙίΙίχ Ηΐιυιη : <|υο ΓμΙο ιιιιΟ• ΙιιαΓβπι 
ευμίιΙϊοΐΗ» ίιυ»ΐΓ•Ι>βΓίί,Βίνι: ΐ|αυ»ϋ (ΙΟΓίΐία ΰοητβ- 
ιιΊϋηΙ<.ιιι, >ϊν«()Βοα(Ι ΐΓ•η(|υίΙΙΐΐΑΐ*:ηι ΐυ>ηιοιηιιί&(|Νθ 
Ρ«Ι|{•ΓΟΓΙ•ΐη {6111» ΕΙ |Μ>ριιΙι ΐίΐΗ •ιιϋ.1ίιί. Οιιρϊβϋλΐ 
»ηΐ«ι ϊηΐ|ΐ«Γ»1<>Γί >8!ΐ)ΐΐ»ιβ ουιΟυιιςί, Ιϋΐςιι« ουρίιΐί- 
ϋ• ιΙ) ϋ• ςυίΙΐΜ» ίαΐ'βιβ ρΐκιιίΐ ιιι>Ι«ι ο«Μίΐ:ηυιΐ€ 
4ΐΙί Πεβΐ ίΙΙ^ •ΙΗιιίΐ>ΐβ (Ι«εθΓηπ. Οϋ&ίιίβηϋββ ηια- 
ΐΓΪιηοιιϊο αιαι ΗοιιοηοΓκηι ίΐΗρβηΐηκ 4:οη]ιια|ΐ ; 
ιιιιη€ Μ αΐΐτο οΛατΙ Ιίΐιί υΜ3&ίο. Νιό ϊΙΙικΙ Ιιϋί νϊ- 
«ΙβχΐΗΓ «ϋΤΐΠϊΓί ήΗΐΜΐ ιιιιροι- *«Ι βοΙίυΐΜ ΜΙ βνβεΐηι, 
ϋύά ίΛΛ ι^^•εοπ»ι1(.τ•, ςποιικκίο, «^υχϊ ιιι>υιι<1ι»- 
«.«• « 0*0, <&«!« βΐ III ικ'Ρίο ίϋΐ£ >1ιυ«, ΙαιρνΓλίοτ 
ΐΗβΠΐ ΕοιιιϋΜΙυ»; ρ8ΐ«ιίοΓ Πα• ■«! 1»Ι«ηι ββιιΐίβ 
ΜΐηαΜ|«ι« Μκί^ΐΔΐΰη•: υιαίΐί ελκίίΐταηΐ ΪΜΐρ«Τ9ΐ<>ι-«β, 
Μι! ιι1ίΐ)ϋ•<1 ίιιϋΙ{;ιιί κοϋΐιιυ ΓβΓΓϋααΐ, ίΙΙ« βυΐβιιι, υΐ 
(Ιϊιί, ΐ|υ•« • Ομ ι»*ϋΐΐ(Ιιιε(Μϋ, •«! Ιΐ2•ΐϋ (ϋ|{ΐιίΙιΙ«η) 

•υνάφχιαν • γεγίνασι ηΓ]ϋι<>> βανιλιΤ;, άλλ' Ιβχον 
δ4, χΛβώ; Ιψη^ί, ώι.-«ρ Οπό τού βίοΰ χιιριγωγτ,βιΐ; 

ΟϋοιΙ «ί ηετΒΐΒ ν«|ί• £εϋΜΪ« Ιια•ιηιιι μαΙιιβι 
•4>Μ••ι1ι:Γ3Γ«.ιη3||»0θ€Γα»1*•">•: «■>'•»Χ 1*«»£νυΙ«•ιι- 
Ιίληι γΙιΙϋΙιί& ; ι•υ«ΐ( «ιιΙ<η ρίΓίβΐΐΙο ι»» <|υαηΐϋΐη 
Ι»ΙΗ>ΙΗ> »υ<>ΰβρϋΓΪι. 1«ο \>ϊ»ρ*:ηΐοτ ο]ϋ$ςυβ »ιιεε»»ο• 
•«ι ςυιυ »*>> »ΐ(ΐ4ίι (ΙΓϋοιυΐΜ νίϋϋτίιιΐ, 4(ΐιί> ιιηιι 
«!Γ•(, υΐ νίιΙβίΒΓ, Οβϊ νοίαηϋι• : μιο «ικβηι »ι1 
κι «ι.ιιπ)Μη«ΐΓββ«α<ΐΜ «οηβΐίΐαίο, όίιΚυπίΑ ««Μ- 
νβτυηΐ καιιιίαΐ•. Ι£ΰεΙ<τ6ΗΕ4|υ« ηι>||Μ• ρηκ'«:1ΐ3 9ΐΐ{••β 
ΙΝ-ΠΐΐΓϋιιΐίι*, ΐ)υ»Γυιι• Ιικυ ΐΓ>υ«|ΐιίΙ1ιΐ;ι»«{υ« «ι ρ•», •ε 
».ΐΗεΓι ϋρΪΓΪΐα• χπιΐί» «μϊ ίηΐβΓρυι;ιαΙ»ι•ι (Ιι«»ί(1«η- 
ι«> Βΐ! ιΐηίϋκτη ΜΐηΙ Γϋνβηί ; ΗΐϋΙϋ, ιιί&ί ο ϋίνΐιιι 
•ΗΐΙιί« ιηΜΗΓΓβιιΐβ ΡΓθ«ίιΙ«ηΐί•, €θί •1 ίΐΛ ιΙίβ^Βΐί Ιϊβη 
μΐΒοαβτίΙ ? (}ιι« •ιΙ]<:υίιιιυβ ςαα ίρΜ (ϋί>• ηοα (ΐΜβ 
ιιΐιηιίιιο ιΐίκίΐιο ίηιρβιϊΙ ίεβρουαι Γυίι^ ΜίΜρΐΐΜΐ ο( 
ΜΙ1• »ϋ^Η» (|ιι&ια Β ρπιιορίυ (.Βρίιΐίΐαΐϋΐη ςυουβρι:- •ρονίμων άνθρώιηβν έστ\, χβ\ μϋΐ7τβ Ιπ<Λ»: «6» 
Β τ^; ((, κροορ^ν κλ\ ηροιοφαλί^ιιτΟαι τών χχχύν τί;-/ 
Ικίλίννιν, 4Αλ& μή Ιηι^^(ΐΓ((ΐν έαντοΐ>< &ιηι^ 
μύουΐΐν 4|^«1μοΙ« κΐ; ιήν ηΐραν αΰτώ«. Δ4ξι;ς 
ΙκΛνμίΙς, τ<χνον Ιμ&ν, ηλούτο» χαΐ ).•μι:ρ«ΰ Αν^ 
μ«ι«ί ; ΙξίΓΐί 001 ιη•ΜμίΐΗ^ τοΐ; ήμ<τ(ρο:ς λ^^ 
μ4] τη; επιθυμώ; Α1^^Λ\^χιι^^. ΚβΊ κρό^ιις «Ι; Άίγο- 
μ<ν χρ{μβσιν οΓς Ιζιπίβταται Α βΐ^, ιΙ; χ*λ βρ4> 
νο» *ής ρβΒίΑΐίβί ένίδρυβ»», ώ{ γι χοΐ α&τί»;, βΐμαι, 
διέγνω;, τί>ν χύριν 'Γ«•μ9νδν • βννάφθΐ]-ΐΐ χβτ' ι«ι- 
γοιμίζν αύτψ, <(τ{ νρ'Λ Αρ»να κλΙΙλ Ιχιινου βυγα- 
Τί'ρα προ93ρα4(«τ», ιΓτι ϋρ^ς τί;ν θυτατίρα 1»ι{νο 
νΙ•<ν ι({ ννμφ(ον 6ίχ^μη<^ς, Κβ\ τούτου γινομίνο*» 
ονβιν^ς &ποτϊύξτ) τών χαταβυμίων, &τβ :τρ^ Μξ'»* 
χΙ)ι> κρέτιουββν χα\ ι;ρ>.( τήν νήν Αι«£λαυ3ΐν άφορΙ, 
χιΐ ΐ:ανΐ\ ιώ Βουλγάρων γένβι χιϊ ΰ«^ αΐ κλοΰνΐ* 
λα<ΐ>. Έιηζήτζ-.ς πρ) τούτου χτ,ίιΰιαι ^χοιαιΙ, χι% 
ττ;ν βήν £ξΒίτΐ)βιν «χρά ιροιΰλον έηιχήσχτο οΤς Ιδοξ< 
τούτο ηοκ{ν* νϋν ϋ^ιατί βοι τ|^τθ!Βΰτΐ) χι^βεί^ σιμ- 
νϋν£ΐίίι.Έί:£θύμίιςσνγχιιίΐ(ΓΕ7;ςγίν<αβΛ("Ρωμ«ί«(»» 
Ρ>7ΐλέΜ;, νΰν Χ'ΐντό σοι φ^Ρ*»* χαρ(^4ται Α χαιρέ;. 
Κα\ μΐ}βίν 90• ϋξ^ Ιναντίον τ% νιω«τΙ τοΰτον η^ 
τ% ΰψος της ρ^αύΛΐ^ς &ναβραμιΙν, &λ)^ι μΐ^ιλον Ι- 
χιΐνο χατανοιΐιν 8ιΑ χών τ.ρΛ^μάν^, δη, ο>9ΐηρ ^τκρ; 
αγιογούμινο; ύπό θ(οϋ, (ύχδλΜΐ ο&τι>ις χα\ ώ; οϋ^ 
ΐ\ί &λλο( 9/<β6ν ιϊκιϊν έι:\ ιό βχαιλιύιιν ΧΒτέΠΓ,. 
Ορφθυμότιρος γινοΟ Γ.ρ^>ς τήν τοΜύχην τοΟ γένβν; 
τινά παραχολουΐιοΰντα τή; Ρα.σΛίΙ*ς ά»άξι* ' ο&το; 
Ιΐ{\ τήν το•.αΰτΓ|ν ηλΟιν άρ/ήν. 

Ο ΕΙ ϋ μ•ι χαΐ τή; *Κχχ1ηο<•ς τήν ΧΒτάβτβ«:ν ίίζ 
ένίΐύμηοιν άναλαβιΐν ^υλτ,0{^{, ιτλέον γνώα^} τήν ΙιΑ 
τψ άνβρΊ τοΰ β(οΰ ι6^χ!«ν. ΟίΑι γάρ 9«η ή τ(λ(νό- 
τη; οίον κ^νονύ χύρι^ Λ'ων ύκ<9Τη ύ ^9ΐλ(ύ(, £>:• 
χα\ οί 1ξ έχιΐνου τά χοινί κράγματα βιοίχ^,βιντι,-» 
άΑλ' (»ύχ (Ιβον τέλο; τή» *»«»τών «ιιουΦή;. όίΐ μ»,!* 
ην, 1^ Ιθ(Χ<, ρούλημα τοΰ ()εοϋ' τούτον Μ χαταβτάν- 
τ&ς ΐ-πΐ τών χοινω» ΐΐραγμάΐΜν τη; βιοιχή9«ικ• 
έλνΟη μλν έχιΐνβ τά πολυχρόνια 9χάν6αλα, χαΐ 4 τή< 
Έκχλΐ)9{2{ πολύς χλώ&υν χαΐ τάρβ^οΐ, χα1άντ\γ«^ 
ΤΜν Ιν γαλήνη χβΙ κίρ^ν^ τά τή; 'Εκχλτ,Β<α; £ρ4τβι, 
χβΙ οΐ μαχόμ^νΒι λιΐ9ΐώτι^ τ) τοΰ άγ(«υ ΙΙνιύματοΐ 
χάριτι 9ννήλ(>ον ηρ'»; Ινυβιν. ΠήΟκν ί-ζίμ,Λί•» | 
κάντίκ; τής Οι(β; ήμίν συναραμ^νη; Προνοίας, χ&\ 
«(<ΰτο Ιν ΤΒΪ; ^^ίραι; τχΰτ»; <ί^χτ,9ά9η; χχτα. 111 ΕΡΙ5Τ011. 111 Χγαχ^,ψΛχ•, Τ•ϋ«> ιτροττ»ΙΙ|{χ3μ«ν, !νχ κϊ\ αΟη6; Α ηιιΟϋιη Ηοιηίαοηιοι ϊιιιροηΙιΐΓ• ηΐ3ΐτίηιοΐ)>ί Μι-1<^ τ1 ΐΐ'Ιλίηβαιιϋχ. οηι οιιηο. %> νΗί», ίιημ1«υιιη τ^^Μ•, 
€ΐ ΙΙηηιΐιιο οιηιίπιρτΓίο νοπ! αιιίαΓί»; (]«» ιιιιίηηο 
ηηιη)« ιηιΙ>, οιηηίι Ιυ{ίηι)> Βοιη»ηοηιιιι >ο ΙΙμΙ^;ι• 
ΓΟΓυιη βνιηβ(€βηΐ : οιηρίι τβΓΟ «ιυίβι ιίςηβ ΜΊ^<η 
Η βί ηαίϋ ηι νοίυρκιί» «ιυιχΙ Ιιΐιιε «ίΐιιη ίΙΙηΜΐ«ι, 
αίΓΪιΐνβ («ΉΙ! (ορϊοιβ ΓοηΙίη2<>ηΐ ; ΙίΙ•«Γ<( ιίΐ|ΐιίιΙβΐιι 
Τ)^ΐΓίβ>«η«(ΓΪηιοπ•ο ϋΑΐι]ιιηεΐ4ΐ, €οηβιΙβηΐΐΜΐυ •>ι Ι)β•ι 
Ιι^Ιιοηαχ ςκοϋευηηΐΜ ΐΜηυη >υΐ ΓεΙϊ« νοΙ>ί^«τ«α- 
ΐυΓυηι «β»6. ςαο<1οια<)υβτ«π> οοοίηΓίαηι »Ηΐυί»ι• 
•νοΐ3ΐΗηΐιιι« ιιοη ]>πι ροΙ«αιΙ«η) ΙιιΙιβηΐβ ικ-ίαιία- 
ιίχιηοικ, ιβ•! ΐι^υβ ΐΜΐιιίηϊΙ>υ3 Πϋυ• ιηιΐίιϊχ ϊιηιΐι- 
Ι«ΤΪΙ>ΙΙ» Ν•*Ι» ΙΙΜ Ο^Γ• ρλΐΐΑοϋί €οα•ίΙΙ**« «Ι»«- 
«)ΙΙΙ•Β«Ιί. 

χώρ«ν Ι^οντο; του «ονηροϋ (α£μονο;, ή τύν |ΐιμουμ£'Μ«>ν χ};* ΙμΙμ^ κονηρΕιν Μρωηα^*, τλ ο'χιΐι βχήίτιρβ »ή; 

«4 ΐΓ,^Οηι 'ώ ^β(λεΤ «ών Τωμβίων Ιφίνιν, νΰν, ιΙ 
^^λο<ο, τιλιιουμίνην Ιξΐ]:, καΐ χχταηξς άληθω; ιΐ; 
Ιν*««ι« τ4) *Ρωμ»ϊ«}1 βαβιΙ((^. Κα\β'.^ τή; τοιχύτΓ,ς 
Ινώβ•*»; κ^ντα μίν τ^ χαλιπά, πίντι 81 τι Μυ- 
«τ.ρ^ *Ρωμβ((ι>ν «βι\ Βουΐγάρων έχηοδών γίνητ» * 
«1ια 41 λνινι; Χ4\ &η41χΐ47ΐ{, χχΐ ίτη τ&ν βίον τοΰ- 
ΤΜ /;βον^ φαι(&ΰνζ(, Αμφοτίραι; τοΙ{ γένΐΐΐν Ιπι- 
Ιβ-{<ιλ€νθή«£τχι. Κιΐ γίρ των τεχνών υμών (Ι; γά- 
μον «υνακΐομ/ν«ιτ«, ιαττοίβηχν Ι/ο;^εν κρ><( τ* ν 

εβι^ν, ώ{ κ3ν (( χ{ χα/Λν χ«\ ή8ί» χ•ταλήψ(τΐ( 6μ1;, 
•ί ^ι η 1νανχ(ον χαΐ Ανιαρών βιxφ^ΰξ^ται, μηχίτι 
: ΙΖ'. Γψ α6<φ. ΕΙ χ«\ κοίλάχι; Ιγρίψχμιν τΙς χοινις Απ«{υρ<{• 
μ*^ι βυμφορά,•; 39αι Βουλγάρου; χί\ Τωμαίου; 
•νν^χ'^υιιν. υΙ4 μον» ίιγαίΓΓ,μίνε χ«\ μ!ναλ<ϋοξε, (( 
««ι ικΆλ^χις Ιβυνωπήοβμο, χα\ συχνϊ; ηροσηνίγ- 
»μ€ν ι«χραχλήη((, ιια\ κροβιλΟιΙν τφ ώτίω οον 
••Ιχ ΐςΓ(<ν«το «Ι; λίγβις ημών Α>Μ χΛμβ\ «0- 
τνχ άη</}|5(ψ«{, χ«> ο&ϊΐ «αιηινοΰ «αΙ Αμαρτω>ον 
^«ρ»^ έβ'^βώΐ^η9^ βι τ^ γήρ»<, οΟι» Αρχβία φιλία, 
Λ» τλ«?|([ιρΜ9ύνη{ αϋίφίμον, ήν, «Ι χαΐ *νβξιο«, 
«ιτηξιώβημεν φ^Ρ^ν. <Λτι τ6 κΑντων Αναγχ9ΐ4τα- 
τβ* «6τ& τό κρίγμα ύττέρ οζ κρ«οβ<ιί«μιν, ύπίρ βγά- 

*ν• δ"1ρ »•ρήν<1ί. ύ«}ρ άναχοη1{ΐ αΙμάτων Χρι- „.. ... 

βηβνικών λύιιω; χ>Ί βφαγης- χα(το(, τίχνον ημών, 1(Π5 νίΠυΙϊϋα», (!ίνΙηΛΓυιη &1<ι<1ί(ΐιιιχ ρ9 ρίοηιιίηηιπ•. ΐνΐΙ. Αά «ιηκί«Μ. 

λί ^3ιη ιηυΐΐοΐίβι κπΐιϊπιιι• πΙαιιιϊΙαΙμ ϊΙΙμ Ι«• 
ΚΡΠίο.ϊ (]ΐ•« ΟιιΙκβΓΟ• ^Ι Ηοιη*ηιιι> οϋΓυυηΙ, »ϊ ιηαΙ- 
ΙοΙίβι Εΐίιιη , ηΐΙ ιιιί ιΙίΙκιί$<ίίιηβ «( |Ιητίο>ί•>ϋίϋΐΓ, 
•ΜρρΙΐ•-λΐίοη«& β( ΰοηβΐιηΐββ Γϋϋίηαι «χΗοΠΒΐίοηη, 
η^ε »•Ι ιυακ ιυτββ ρβΓνβιιβπιηι Μπηοηο ηοιιπ. 
μΛ Ιιηιιιί]3Μηι Γε]ΜΐΙ, ιιβΓίΕ ΟβειβΓβ μοΐ«ίι ΙιυηιίΙί» 
η ρ««Γ>ΐηΓΐ& ριΐΓΪϊ ββηβοαι. ΠΕηυβ νρΐιι» ιιηίεΐΐη, 
ηΜ]υβ ΗΟβΗοΐίί, <)ηο(1 Ιί<-βι ίηΟί);ηΐ ΜΠΪΐί >υηικ, 
ιη>]«•ΐΜ, η^ςπβ ίρινηι ηιαιΐπιιιπι Β^^ΜίΜΐη «Ιβ <|ΐ*** 
Ι<>()Γιοηο ίαηςϊιηοΓ, ίϋ »ιΙ, «1«! εΐιίτίΐλΐβ» Δλ ρβ*.**, 
ιΐβ ε•'5}ηΓιοηβ ΟΙΐΓΐϋΐίαιιί ιχηςυίπίι (Όυιίοηίϊ ιΐιριβ 
•ΐΓΧΚίβ; *ΙΙ|ηΐϋη, ΑΙϊ, ΐϋηι. ρΓ4ΐI•^^Α^ί$β^1 Κΐίϊ («> ριτ& τΐ|{ Αλλης ανί 4ρ«'(τ;ς. χα\ τΑ θεία Χ6χι% μ<- 
λΐ'«ών« οΑχ Αγ>ΝΜΐ( & πρδς ιοϋς μαθητίς * Κύριο; 
Ιΐ4Τ«ν • • Ό Αβίίών ύμί; έμλ *«»τ«Ι, • ων ή β«*- 
(οχ)] λζ ΙχχΝονι χαΐ μΙχρ\ τοΰ ννν ι(( ήμί; χατέβη 
«ο'-ι; Αχρνίον;, οΓ$ χρ(μβ7ΐν 1η<βταται δ βι•!;. 
*Αλ>1 γΑρ, (Ι »«\ κλιιηάχι: 6χ1ρ οΟϊμ μιγίλον 
«ρΑτμβτος χαΐ «οκτ,ριώίου; 'Ραιμοιίοι; τι Χ3\ Βουλ• 
γΑρ•({ ι(^ χιν^ν Ιβυβώκηβα, «( κοιήβω; Πάλιν 
λ''«γχά'«μαι ΕνηιτηΓν. ϊκ<\ έτίθην ■!( τοιαότην 
ν^ζΐν τοΰ μ«9(τΐ|,- ιΐρήνη; ιΐν^ι, τοΰ π^βτ) (υνάμ(ΐ οοη ίβηοΓί» ηυζ ίύ &υο* (Ιί«οίριιΙοι ιΐίχεηΐ Γοιη•• 
ηιΐί : < Οα{ νθ3 (ρ«Γηίι, ιηβ (ρ^Γηϋ, > <]••« «Ιι {ρ*«> 
υ&ΐ|Μ« Ηΐο•Ιθ Λά ηο* ϊιιυΐίΐβϋ ιΙετβηβΓαηΙ, Γοηκϊΐίο' 
ςυ(χ1 ιιοτίΐ Γβιιι; »(η1 «ιίπι. >Ί ιηιιΐίοιίι•• ΓΓηιΐη 
ιαρρΙίΜίτϊ ύϋ κΐιηΐι Μ Οι» Βοιηιιι» <■! Β«•Ι8>'** 
ι*ΙηΙ•Η. (|ηί4ΐ ίΜίιηι Τ Κυηνιη ■■ψρΙίΜτ« (^;:ητ. 
ηυοΗ 110 λιΙ Ιιοο εοο&ΐΊίιΚυι ■•ιιη. ιιΐ ρβείι η>«<Ιί«(οΓ 
ηϋί&ΐιιη, νίκκίι νίΗ1)α« ϋίΐΜΐιΐίβηΐΜ ΓΚοη<-ϋκηι. 
ηΐ ίοϊηϊεί >€3η<)»ΐ3 η Ιη(ίιΙί>ι βιρίοτβ•» η )μ<Ι« 
ΐΜκίΐυΓ* «Ιαιηηβ Ιιϊ» ι|ΐιϊΙ)ΐιι ίιι&ΐιΙ'ΜΐιΐΓ •ΙβΗηη)•ι;Η•. %ψ^ β'.ιηΜΐ•; «ννΑίΓΜίν» τοΰ βχονιΤν τ& νχάν^αλα νο» Ιχβρον χα\ τά( Ιπιβουλί;, χα\ Αιιζπ^'^*•* 
«ιΙ{ 4ιηβον\(»ομ<νοι; τήν Ιχ τούτΜν κροβγινομίνην βλάβην. 0!ιβν γάρ μο( Ιηιν ΙΑν μ)) οΟτω φ(«νώ, 13ιν μή 

ηντα ιιρΑτΜβ. έάν μ)] ^ίρ^ ταύτην την βιηνικί) 

«ΐΜοΙήν. φρίτνω τήν Ακιι»,ν 4|ν 4ιχι(ληβιν δ Ι^Λς 

ΜΛΪ ηΐάψη^ς τ«(< ύκ' α{»τ«ν τίθΐιμ^νοι; »(; τήν ΰψη- 

λ^,'* ταντην «χοπιλν, χχ\ •η<^ ϋψ(ΐ Ανάλογον Ιχούβ^ 

Φνν »1ν4νν»ν, Δοχώ μοι, τέχνον «ννιβ/βτΐΐον, χΐν 

υΙμ; *^ Ικιχ',ρφ ■:ούτ(,.> ^(φ νυναναττρέφομχι, τω 

Ιχ«Ν(« ιηρ{ντ«4βαι χριτηρ(<•>, χ>^ το^>; ΙΙιιινς 

1ζ<«£?τιΐ9(Ιαι τή; (ιιχο/ϊα; ήν βιαχονιΐν «ρονιτί- 

{Ιι^ν * χαΐ τ^ιν φο6«ρ1ν Ικιΐνην χατΑ£(χην τρίμω 

)ηι\ 1«βρα(χητον, ήΐις Ιχ^ίχιτίι τ•)»; )&^Ουμ-<τΐρ^ν 

ιΐ(Α; τ»^ν (Ιρήνην βννίγοντ»; τον Χριττοϋ χ«ν θϊίδ 

^]ΐ«• τ^Ι•; ^1(4 τον π^ν^ιρ^ϋ &3ίμονθ{ ι(; τ^ ^Χ^^λ'.• 

*«Λ Α^ίνΐχΟ/'/ϊχ;. Α•.ϊ -:νΐ-ο χ•ί νΰν ιϋΐίρί;Μ•Λ,• Ο Τ* ιηϋιΙ (Ιβαίπι, ιί Η* ηοη •ηιΐί3ΐη, »ί μ ιΐίΜΐ 
9ΐ;3ΐιι, ιϊ εοιιΐίηηι βοΙΙίβίΐηΙίηη >ΙΙ3 η•••• ΙηΐιναΓ; 
Ιΐηβο Ηΐϊηιι<|υίΙ>η• ηιίιι»ΐη« ηΐ ϋ«Η$ ϋ ΖηΛίΜ )ιί« 
ΐ|ηί >ϋ ίρΜ ίη ίΙΙι εχεβΙ*! εοηΧίΙηΙί ιηηΐ οι»1ο«1ϋ 
ηυ:Β εβίβιίικίίιιΐ %νχ ιιοη Ίπι|Μιγ ΙιαΙκί |ΗίηειιΙιΐΜ : 
ιηίΐιϊ νΙ«1«0Γ, ρίί*»ϊηιβ βΙΙ. εΐίχπίίί αιΐϋαε ίη Ιιαι: 
εοΓΠίρΐίΐΜΐί νίι& ϋι;|3ΐη, ΙΠί ΐΓίΙιΐιηαΙϊ α^αη βΐ 
ηι^οη«ια κύΛκη άβ ιηίηϊιιηιΐοαα ιιη»ιη ιηϊιιιιιηη 
εοη»ΐ)1«ΐυ3 βαιιι : ίΙΙιιηπιιβ ΓβΓοηηίιΙα ιίπιβηιΐΜΐι 
ιε ΐηϋΐθΓαΙ>ίΙκο> &βι•Ι«ιιΐί3ηη ϊΙΙϊβ ίηιηιίοβιιΐβιιι ί|υί ι4 
ρ»ΐ6ΐιι ΟΙιπΜϊ «ι Οϋΐ ιιοϊιγϊ η:Ηΐΐ»ίιι» ΰο! ΓβτοεηηΙ 
^υϊ 9 (ΐ«ί•ΓΪο ({χιηηιχ! >ι1 ίηϊιηϊείιΐΗ βυηΐ €•ηείΐιΐΐ; 
(ιΐεΐη-ο (Ι ηιιιιε Ποι• μτϊΙιο, ρΓ«ι-Μΐ|4« «ροιΙ 
IV ί4ΐΊΜ<η »3;ιν«ϋϋΓ ; ηαΐΜΐ|««, ρτοΐι ϋοΙιΐΓ ! ο*.»1\λ 115 Νΐα»ι.Αΐ αρ ρατκιακοηλ ιΐβ 

Γβτβ νίιΙ^Ό ΜΐΙ» ΟΙιηΜΐ•ιιί» <1«ηοο ΙηρβηθΐηΐΙ•, Α ΤρΑν•^» βι^ι τοΰτ« καΑΐι» τ){; κ^; αΐ («Ίη»; έηι• ΐυΐ«χ|ιι« ίΙΙο (οΐιΓυηϋοΓ Ι3ΐη£ηΐ>1>ί1ί •ρ«(1«ϋ(ΐΙο βΙ 
ΐΓΪΜίΙν• Γ(1><ι«, ()•ι•« ϋιΐ^ηιαα νκίοιη.βι Ιικ νΙ(.ι 
•Η»(Κ*Γ« οτα; ηίΐιιιι)ΐιβ υηΐιι• ΐΑκίυηι Ιιοηιΐηϊβ €3^^» 
η:ΓΝ«««. ςαίΜ}Μϊ& »ϊΐ ΙηΙ«γΙ««1•»ι, ιηΙ>«Γ:ιη«1υιη β•Ι 
(|)«ί'ΐ9ΰ«|ΐιπι ; ηυοηκχίο Η•*»!)!• ηοη ηυΐίΐ «βΙ η•ί}6- 
Γ•η•Ιαπι Ιιοπηυ ΐΓυεΐϋΰΙυβ •5 Ηηιηίιιβ ί]α«1βπι 0η>3- 
^<>η1 ορβτβ, ρ^ιΐΜΐι-ιη ηαΙυπΒ ριΠίΰΙρβ, «χ Μκ1«ηι 
Μιηο Αοιο, βυαίιίβηι ΙιιΐΜπιβ Ογμιοτγπι βΐ ρηΒ$«ηΙΐ• 
νΙ(κιΙ«€«ιης•Ι,<]*•η<)ο ρΙκαβΓίι. >υ• ρ«Ηι«Γ ηρβπι 
■<Ι Ιυιηηιη *1ΐιιη (0η);Γ^^>1>ίι7 ^ι1Π) «ιΐ^τη Ιηιό- 
^■ιιΐβ> «ι ΐΓυΰυ•ιί ηοιι <» •οΙ•ιυι ηααη <1ίι1ιηιι• 
ιβιηηχΜίϋΙβ ΓθΗιριιΐ«Γ, ββό ρ•Γβη(ε9 $οηΙ «Ι Ιΐ• λα|χ€Ανομ*ι.Κα\ γάρ, οΓμ«ι ! τ& μίλλβντα κΑλιν Χρι- 
στιανοί; &κ3ντ^ν μιχρον ΐοΤ; ΑφθιλμοΙ; θιΐιΐ^ώ. χα^ 
^υγxέχυμα^ {&9ς ύκ^ το» &ιαυχτ>ίΜ έχιίνον β»• 
μ«το; χα\ τών (ΤχυΟρΜίκίιΐ• ^«ιανμίτων, & ιίχομαι 
ιιρ\» ΙβίΝ, της ΐϊβρβύτης ζωή; έξιλβιΓν, Κ»\ γ4<» 
χβ\ τ& Ιν*; άνβρώπου μ^νον σφϊγήν ΙβιΝ, δ««ς άν 
ή 6 ύκοιΗιηων τ{ ^«ΤΪ• Κλ*(ΐν&ν θίαμα. Πώς γάρ 
οϋχ ίλικν^ν λνΟρωκος ΰκ* Ανβρώκου 9φαζ4μινο; 
Τίΰ τής βνττ,ς μχτίχοντος πλάβ»ΐι>;, τ«5 τιλοΰντβς 
0ιτ6 αντήν φ^Λν, τοΰ 1χ χο^ β6τοδ «ηλοΰ γιγο^»<ιο<, 
τοΟ τ&>» χύι^ν χιχτημίνου ιτλάίΛην χα\ χο;>ηγ6» της 
«Β^ύαης ^Μή;, ιια\ αννάγοντα πΙΧιν, δτα'ν Ιχιίνψ 
βο«1), {ξ Γβ«υ τλ «\άβμ« πρ(ς ττ.ν ΙηΙΟιν ζο>ήν; « ςβι )>«τ ΜκοιΙ Ι»1εί(• »ιιΙ ιιη^Ηίικχη ίιι«>ιηρ3Γ3ΐ)ΙΙειη ^ Όταν ίέ οΙ οφ^ΐονκς χα\ •τφαζ4μινοι οΰ μόνον Μοϋίι «Ιοηανίΐ Ιιαηο ΙιοιίοΓοηι, ιιΐ ΐιυβ ρη)6Γ<ΐΙ <;Ι Μΐιί 
)ι4Γο<ΙίιΐιΙ•>ιη «ίϋοϋΓϋΙ. ευιη Ιιυ]υβηιθιΠ Ιη ϊιινίΰνη 
«ΐΊΜ» ιαιηυηΙ, ςιιη ι«γγ3ιιι ρ?«>^)λ<ςιι« αιαιιαι ο»• 
•ΙιϋιΚ ίη<)υίπ3ΐ•Ι, φΐί<1 ()ΐιί» «)ί(:«Γ(ΐΤ 0»ί» ^^•^βιη^^1 
ι^ΐΜΠη όοΙοΓββ ρΐ3η|«>ΐ ? ΟαΙ• Ιΐιη ιΙυΓχ οΐ3ΐηίΐ*ΐί 
ρΙθΓ*ΐιι• »ϋχ(]Μ»ΙιιΙ Τ χα8' βν (ίκομιν λόγαν Ιχουη χο-.νωνίαν, &λΆά χα\ 
ττατ^ββς τυγχάνουσς χχΐ τέχνα χ>\ άδΕλφοΙ, ναΙ 8)| 
χιΐ\ χλι^ρ«νομ{α τοΰ Χρίστου χβ\ β(θΰ ήμων, τοΰ ι& 
αίμα τής άγ(α; αύτοΰ πλίοράς τδ 4βύ»χριτον τοΰτο 
τίμημα {«βωκ^τος. ίνα ήμ^ έζωνήοηται χαΐ χΆηρον 
οΐχϊΐον 4ΐ7><«ίξΐ), δτβ» Λ-ηι χατ' Αλλήλων ίΛΑίζω»- «II, Ετίν τ|)ν γήν Η•\ τΑς χιΤρας μια(ν«*«( ταΙ; «-γαγαΤ<, τί 5ντις ιΓποι; η<•Ιο; Ίιριμία; βρην^^Μ» τ1 
τοιαύτα κάλη: Ποία ΙζιΟΜβήσιται ϋχρνα τφ ο&τα* /Λ/ίτ^ αυμ^ορί^,• η»^ $ΐΜιΐ ^ΐι«, πιηυιη Λ\€θ, ηβ ιηοτοιΙ Λά 
■€Γί1)«ιι*Ι<ιιιι 61 ι»ρι>1«(ΐΗ()αηι, ςιι!» ΟΓαόΧϋΓ εΟΓ 
Βΐΰυι», ΓυΙυτα ιηιΙ» ευη ηΜίΙβτα'νβ; η«β{*(<'Τβ 
Ι«ηοιη, ΠΜ ςηΪΓΐΙ ΙικΙαΙίΜ'β; ηηυηι ΐΜακ)<ι«3 ιι*ο- 
«πιΐυΓ «χ<>κί1υ», υη()ίΐ|ΐ>• βιροιΙΜίοηο. εΐ Ιιιιιοιιιε- 
• αΐιϊίβι ρ«ιρυΙί ευ•ΐ(Γ•^3ΐιΐ»Γ ; «]ΐΐ()5 ηεκοίο ςυχτε^ο 
€<ριεΙ 3ϋ1 ςΗΐ» Ιθ€υ8 ίη ιιηυιιι εοηνβιιΐΐΐ; ρηΒ- Ταΰτα χβ\, τάλιν φημι. χινιΐ μι κρ^ τλ γρ^• 
φιιν χα\ βυαωιιιΐν, 2τι νπαρά99θμαι τ^ν ψνχή*. 
Τ(Τ<« Ιοομ^νΜν κραγμίτατν Ινβνμούμινος τ^ 
Ακάντησιν ' χαΐ ού δύναμαι αίΜπ^ν, οΜ* 1« ^,ρα•• 
μ(^ βιατ(λ(Ιν. Οάλιν γ&ρ στρατοιιίβων «νγχίνη• 
σις. χαΐ κανταχ^θιν έχ3τρατι(α, χα\ λαού άναρι- 
βμήταν συνίλιιΐΐΐς* ο&; ο^χ οΐβχ κ•{α ύπτ&ίξιται Ι •«Γ•;•, ιιιιΐι &1ϊα> άαχ ββΙ, ι]υΙ βϋ ιβηΐ3ΐιι ^«β^ιι^^πι ρ χώρα, ή τ(ς χυρήηι τ^πος εΙς Ιν τυντληλυΟόχας ιιιαίϋΐηιΐίιιβιη ιι«η ιίι ιρίυβ, &ε(| Ιιηρϋηίοι- ίρβεευπι 
«ιιιαΐ βαο κακΙΙίΐίο : ϊρΜ•ηΙπ> «Ιυι 1)«ΙΙί, ίρ•β ιη»1ΐ• 
ιι1>υ• ριιτβτίΐ, ίρϋβαπηΒ βαιηϋ. ε1 «ΙπιηΙ εοπιιηί- 
Ιίΐο (Λί, »^ 3«Ι]υΐ(Μτ βι ρτχΐϋ 4αχ : Ιαηΐο Ι^ίΐυΓ Ιηϋο 
«ρΐαηιια, Ιαηΐι «ΜΐΐιυαιίΐΜΐβ Ι^αα, ΐαηι ΙυηυιηετΒ• 
ΙΪΙΙ κιιτηΐιι ρτηΙΐΓίκ«Βΐ«. ηιιυ ηοϋΐι <ϊΙ εοςίΐιιι- 
«>Μη ? ^ιυ^ιίβηι οροπβΐ «κμ ιηεηΐΓΐη Τ ίηίο ιηΐεη, 
ΙΙί ηιί, (ΐ)>ιιι ΐιΟΗ Ι^Ιγγι! ρπιιίειιΐίβηι ϊιιοβπιιιιι «$»β 
ΙινΙΙϊ «νϋΐιΐιιη), ηεςαο ιι ■ιιΚηΐυ») <ι>κ ΓΗ]υ& εΓΐΙ νίκ• 
ΐΜΓίχ, ΜιΙ ίη >ηι1ιι«υυ πίληεΓβ ΙΙηβηι ; ίϋ νΛαη ηοη 
ι Μ οΙ)ΐηιηιιιι ΐΜΐιιρο »ίνβ Κοο<•ηοΓυη {(»ιΙΙο ρβ• 
ΓΓβΙ 1{ιιΙ{{»ηιηΐ(α;;ι>ιιι, &ίιβ • Ι(ιιΙ^3Γ0Γαιιι <η<Μ Κο- 
ΐακιιΙ οιιΐϋΐιΐιιιΐ, ^|1Γί■ιι^ιιυιιι Ι3ΐΐ|ΐιίΐ]βιιι λΟΙιτίϋΙία- 
ΐιί:• ^^£« ΓυιιιΙβηιΙαιιι, ΐ«Γηπιΐ)ΐιο «ΙΐΓ{«ιί•ηο ηυοη είτα (π\ "κίαι τούτοις ού&\; &λλος Α οτρατηγο/», 
ούχ ιξηγοΰμ^^Μς τοϋ «Οΐοΰτου «λήβοα;. άλΧ* αώ• 
τ^; * β»(η>ιΙ>; μΛ-Λ «άση; της {χυτοΰ δορυφορ!**• 
Αύτί)ς γ4ρ βτρατηι*; τοΰ ηοΚμοο, αύτ^ς Ιξ- 
ηγ•7ται των στρατοπίΐΐιΐιν, αύτ^ &ναλαμβ&ν(ι τΑ 
Εηλα χα\ βνττ.οατιώτη; &μα Χ3\ συναγωνιττής 
χα\ Αγωνοθέτη; χαβίιταται. Τοιαύτη; οΰν γιγνομέ• 
νης τη; καρατχιυής, τοιαύτη; της συγχινήιιια;^ 
οΟτω μυρηλέχτον βτρατιβς Αφβρμώτης. τ( &»1 λο* 
γίζιββαι ήμ2ς; ιιοταιιί;ν ίχίΐν τήν «1<υχήν ; ΟΤβ• 
μίν ο'ν, τ^χνον ημών, ώς χα\ ή β)) 1κ(σταται σύν• 
(3ΐ;, ίτ: ούχ Ιτιιν ώρ'.9μ^νος 6 π6}4μο;, ούβ' <κ(- 
^τ^Ηί Ι9ΐΐ μ<0' ών ή νίχη γβνήβιτσι, άλλ'^ν ΑΙήλοις 
χιίται τφ τέλος. Άλλα τοΰτο ούχ Αίηλον, χ5ν τ€ ύτΛ ΙακΙΐΜίχα», »ΐ4|οο (:•ιΓΐ&ιιιιη Η [>βπιη ηο&ΐΓΐιιη, ^μ^ηβ Ο ΤωμαΤχης μαχαίρα; τ* Βουλγαριχί^ άναλωΟήβι- ^ριιΐυ» ι^ΓΐιΙίϊπβ ϊαιιιαι ηοι εΐ ταβ ριτίΐβΓ, ΠΙϋ 
ςθ(Μ|ΐΐ(: εΐ Ιΐ2ΒΓ£.Ιίΐ3^ , ΓΧι,οηιη ίΐιίεκυιριίοΜβ 
«οιιΐΓΪίΐϊΐιώιπι; •υΐηηιι αγΜιμγΙ* πΐΑΐΐιηυιη ΟΜ- 
«Α Μ Π#ο •ΐυαι-ο ίοΓΛ ()θΙθΓ«1ύ »ϊτ* βυΙ(>Γΐ «ϊτβ 
Μηιηλιιί ίΐίίρο [ΜΤρ^ιιιΐΤ ΟιΓίϋ η«»Γίι* ςιιϊβ ηοα οοη- 
Οΐ«υ ΐιΐΓ ίΙΙΐΓΪκϋιηοϊ ϊιι ΙηνΙ«ηι ίιι>υΓ{«'ηΙι-ι ίη ηβιΙΙ* 
ΚϋΙνβίΟΓΪί ηοβίΗ τί»Γ•!Γ» (ΐΐη^ηιη ΙηΑ|Ρΐκ? τιι, χίν Τί ύκό τής τών Β<Αΐλγ&ρων 'ΡωμβΙοι χα- 
τϊτμηθ^τογται, Χριβτιανιχΐ αίματα ύιΑ Χριτη•• 
νών χί«ται, χχ\ γή τοΤ; Χρισ:ΐ3νών αίμααι μολύ• 
νιται, χα\ Α Χριιτ'^ς χα\ θ*^; ημών, ο^ λα^ ΔμιΙ< 
τ* χα\ ο^τοι κιριούιιβ; χα\ τέχνα κα\ χληραναμ!•, 
έκΐ τ|) τών α'^αζομίνων όδυνήοΐται &κωλι(^. *Η αύ 
τοΰτο νομ(ζ<ι; Βΐΐ μ«γΙβτη όβύνη τψ Χριστψ χα\ ββΛ ι]μών, Λι τι ΒοΟλγβ,',ο•. άν τ» "Ρωμαίοι Ιργβν μαχαίρα; γινήιωνται ; Κα\ τ!; όλως ϊΐ; 4ν<,%ιχν τού» 
το<4 κ>β{ττατα-. ; Τ(ς ούχΙ βν•Λ•μηιΐ)•[ί,ηι τήν χατ' Αλλ-^,λων Ιηανάιτασίν τών Χριατια-^ών 8ι4 μ{3«-4 
•ύν 9-.ΑανΙ^«ώιηι>ν ιιτϋχχ'Λ»"/ τοΰ Ιωτί,ρο; ημών τ1;ν κληγην &•.ίλαύν»:ν ; Εκ/νρϊαιη υΜίΓρβαΐϋ» ρΐΐιίϊ ς>|ιχ*<Ι»ηι ιηυΐΐοϊ Λ^'ωμ(ν ιΐκένχ χατρίς τΛΚ^ίΤΛΜχ ;(α[ροντ•(. ΕΡ1«>ΤϋΙ..1. 1){ 

4ΐ•β έξβίφγης τίί« Μϊ• άλλήλΜν τώΜ χαίΛϋχ 4ιι*- Α Ι»•ΙμιμΙ• Ιΐϋο• ιοΜίο ίο ιηνίοβιιι ίο>ιΐΓ|«η(β« ; >•«<^β««».'. Πύς «Ο-ΕΗ ΕιΑχιιται, ίτακ, Αντί «οΰ •Ι• 
ρηνζΜίν. Αντ\ «οΐϊ δμονΜίν τΑ Ιαντοΰ τέκνα, βλ/ιπ) 
|/6ρ*ν άλλαξα α£νο»{, χα\ χατΑ τη; ίλΐήλων βφαγν,ς 
Τ* Ιβντών ξίφη ράτηοντβς ; Οώ μ*τβ6αλεΙ τ<;ν χι- 
^1ν ((< βρήν-Μ; ; βΟχΙ ΐΜτη)τ6» μή δνν»5«νον />ιι. 
ΟΓ,νβι λ^γν ^ιή7<τ(χι; οΑ χανιΝ ίαν<τω τΙ)•< γήν 
■.&ξΐΐ«ι μίλλο^ ή Ρ"/<7Γ*ιν τίν ^λ«<>ν; Είτ» ηβτ.'ρΐί 
μίτ», ο1 μΓ,βίνχ χίπον ίΐ; τή» ημών χατ«βάλθντο 
γίνβίΐν, λ ιΐΐϊον, έξ ανάγκη; δφθήσοντβι ιι4- 
α β•»Τί;, «τβν ίριΐιαι τ4 τ^<νβ κόλΐμ'>ν πρλ; *λλή- 
λινς Αρ3μέν<>ν;, 6 ίέ Χριβ-τ^; χα\ θ&ίς ημών, 
ύ:, Ινβ κτήυηται ήμδ-:, Γ'β υίοττοιήβΐ]. τών «»- 
τειχών 1αυτ6ν έχένο)ΐ« χόληων. χαΊ βιρχ&; μιτ- 
ίϊχ-. χα\ αϊμανι; ιιαραιύΐΓ,•(«κ Ι^μΙν, χ»\ βτ«υρ6ν ςιΚΝΜΗΐβ »ΐηα«ΐ«Γ . «αιη Ιί6<:Γ0«, Ι<>€0 ρκί> Μ 
απίοηΙ*. νίιΐβήι ϊηίηίοίιϋβ (1•»οίΜο« ι;Ι>ιΙίο<ί()ΐιβ»<ΐφ» 
ία ίΓΒΐϋπιυιη Μπ^ίηβπι ϊιη•ηβΓ|;?ηιη! Νοιιηβ Ιμιϊ- 
ί\»η ϊιι Οηυαι ηΐΗ(•ΐιίι ? ιιηηηβ ίιΐΓΐΓι•Ι)ίΙ^η ρΙ«Μ• 
ιηιη ηηίιΐβΐ ? ηοηηκ ΙίΓηπι βίΙ>ί «ΙβΙιίϋΐβΓββιηριβίΜΐ 
ΙΗΜία» ςιιιηι •ο4«ιη 9«ρϊ<χΓ« ? |*3Γβηΐβ* ιρι*^. <)υι ϊυ 
ηοΐνίϊ κί^ηβη»!!* ικιΙΙυπι ίπιρ«•ιΐ(]«τυιιΐ Ι>Ι>θΓθΐη, *ι 
ηκοηίΐ^ιΐΐ ηιιχ άΐχΐιηυ», ρ»ΐίυη(υΓ ευπι ιιΧοί ίη 
ϊηνίεβΜ ΙιβΙΙαη ιακίρί^ηΐη νϊϋβηηΙ ; ΟΙΐΓΪιία» «€γο 
«Ι ΙΚΐυι πΜΐβΓ, ΐ)ΐιί. υΙ ηο• ««ςοίΓβκΙ «(»!(>ϊ («(««Ή 
ίίΐίιχ, ρ>ΐ«Γΐΐ3 ΓβΙίςιιΐΙ τ<Μ«η, οπιίηββ βΐ κη^Βίρΐ 
ηοίιίςςιιπι εοικηιυπίονίΙ. •ΐ4)ιΐ6 ςΓϋΜΐη ιιιογΙ6ιι)()μ^, 
α( ικυ ΓιΙΙο3 <ΐΑ•;βΓβι, »α6ϋ(, ηοηηο ιυ(Μ νίιίτηβ βΐίο•,. 
|{οιΐΜΐιο« •ι-ίΙίεβΐ βΙ ΒηΙ(3Γ0<, &(« !■ ίκνίεπη ΙηΜ• ύιι.ατη »β^ βάνατον, ίνα υΙοος Α«ιργ»ιητ«ι. όριόν ^ ιΓι^ιιΚβ, ΐ3ΐ)ΐΐ<)Μβ ΡλΙγϊϊ ΐ3ΐ($«|ΐιο ΚΙίΐΐΐοηϊ» ί•- 

τί οΐχίΐ* τ^χνχ, Βο'^λγ^ροι>; φημι χβ\ Τ'•ιμ«(ου;, 

ο>τ»ι Κίτ' όλλή/ων έ«μ«μηνόχας, χα\ έκιλίϊηβμί- 

ΐ»ι»ς μέν τοΰ τοιο'^του ΙΙατρ^ *α\ τής νΙ^τητο;, 4ντΙ 

(ϊ ^ή< άίιλφ-.χή; νχ^σΐΜ» «Ις βηριιϋίΐ} μΙ Ανήμ•• 

ρον βιάΟιτιν Χ3τα9τίντας, ού μίλλον άνυγνρΐτον; 

ίστβι φ^ρ<ϋ' τ^; ύβύνζς ; οϋ ηοΑλψ χΐντΕίται βρι- 

ψ-Μρ*^ άλ^ήματι; "Εχί« ιιο*λ»)ν ιύπορί-ιν « λι$γο<, 

νϋ μου κ>>θ(<ν^βτ< χαΐ φίλι, χβ\ (Ι τι Αλ}ίο ο1χ<ι4. 

τιρον 6 ομα χα\ γλυχντιρον ίν Ανβριάιτοις Ιχ τώ» 

*ν#ρ<ϋ«•ν«,ιν κροβ^^Ρ^ιν »« '!)» ΐΜΐρβίν£β\ν, «ίς τ4 

■υνιβιΐν ώ( τ«ιαϋΐα ηρ^τ-ομιν. χχτ' λ]ιλήΐΜν τά 

(&λ« χινοΰντε;, αΓα πι; ίνΟρωι:»; τίθηβιν «Ι; Αρ4ν. ΜΐΐηοΓβ», ιιη, Ιυο• ίηκηιχ <Ιίΐ6ε(ίοηί5, ΙιεΙΙιιϊηο βΐ 
ίίΐηΐ'ΐ «βίου ορίΦ•, ίηοοηιραΓίϋίΙΙ «<<ιΙο'« • Γογ- 
ιϊοΓί οΓΜΓΐιΙιίΐΗΓΤ ηαηηο ιηυΐΐο >€(Γΐ»ίοτί ιηοΕΓΟΓΟ 
εοβ£<ί«ΐαΓ ! ΡβΓ ηϋλΐη ί*ωΙϋ ιμϊΙιϊ, βΐί <1«$ί•Ι«ηΐΐι• 
Βίαιβ Μ •ί 4ΐιί<1 £&( ιΐίυϋ κιΐΐνίυ» ίηΐ«Γ Ιιοπιίηβ• 
ηι>ηι«», βιΙΐΟΓίιΙίοηβιη βιΙιυιη3ηίιι«Ι>α« <1«8υΊν«Γ«, 
ΜΙ ίηΙ«ΙΙΐ|3• ηο•, ευπη ιπηι ίη ίοτίοβη «υιηϊπιυ•, 
Μ >((βτβ «(υ» Ιιοιηο (|υΐΙίΙ>ει οιιΐβϋίείϊ• ΙιιβκΜΙογ. 
βοπιηιιιυβ ιη>ΙθΓυηι ιυΐΙΟΓΟί υ(οι•κΓ«ηϋο»Ιΐ3ΐ>«ΓΪί 
ε«]υί( «Κιιίπι ρΓαϊΙρηίΙα οηΐΐΐυι, ΐ|αί( ιιΚογ* ηοη 
Ι§ηΐΓηκ. ςυίλ Οχϊλ\οτ<^μ 3ςηο$««η•, <]•ιϊι> ιίιηρΙίε»•<!Γ 
•ι•Ι•ηκ Ιιυηΐ3ΐιχη)ηβ<κ8 ςο;ίΐ3ΐίοη«•ΐ|ΐ•» Ιιιιιη3η3• ιιλΙ τιΰς τών χβχών τοΟτνν Ιργάτα; β).άβτορβ( Ο (οπι-ίρίβι». ιί ^ίίΐεήΐ «ιιιίο» β)«ι>^βη>•|ΐι« β^κί <<«•«.Η- %γΐ)νται. Τ:ς νά(> φρονήτιι χοομοΰμίνο;. τίς Ικι- 
•τίμβνο; τήν φΰβιν, τίς γνωρίζων τ6ν ΙΙλάϊτην, τ^ί 
λιύώ( άνΰρωπίνη; φν9€ΐ»{ ύΐΜρχων χαΐ λογινμοϋς 
9<ρων Ανθρωπίνοκς, ίρών τονς τη; αυτή; χαΐ μιλ; 
χ.•.9Ζ**Λς Βντα;, τ^ν αύτύν θ(6ν β«6ομίνου;, Ιτολ 
■χτ* 3λ>ήλι•ιν ίκα{ρα'/τα(, Ιώ - > νΰν λίγκν τ^χνα 
«ρί.; Μτίρα;, πατ<ρα;''κρ4ς «».να, Κ3ΐ Αδελφ*;>ς ριιΐΜ, β]Μκϋβιιι Οβί οιΙίοτΜ, >ηΒ• ίη ίηνίΜοι §η- 
ιηβηΐβ•, (Ιΐαιίιΐο βηίιιι 1ιί( ϋΐΜΓβ ϋΙΙο• ΰοηΐΓ• ρ•Γβη• 
1««, ρ*Γ«ιΐ£9)]ο« εοηΐΓ3 ΙϊΙ>εΓο•, ί^3(ι^>• ΜηΐηΟ^ΐτβ• 
ΐΜΊΙυηι (βηΓ^, ιΗκΐιϊιηι οοοΐοηάρϊΜ ιηβίβιϋΐΐιςιβ 
οιηηίι η«ιι ρΓθί«Γ«Ι »«1ν(ηιι« «ο• ςυί ••! ι»ηι>μι 
ϊ•ιΙΐϋΐι»ϋίΐ3ΐΜη (I^^Iίπ3ν^ι^οι. 
&&«λφοΓ( κολ<μοΰντ9(, ού σχνΟρωκήν άναΧαμβίνΗ Ιιϋλβιν, χβ\ «ά<ιβ< ΑρΛς 4γίητι χατά τών οντ«ς »{ς άπάνθρωηον «ροβί.οίσ«ν ίλβοάνϊ«ν Ιχϋ μίν οΰν, ώ; (Ιπον, 1χ τών χΑτω ΑνΟρων:!• 
«Μννηλλ^ιν ό λβγο< πιρΑχληνιν »!; ϊ6 λήξιι μίν 
6μ&; τώ-' «φαγών χα\ νΐ•ν τηλέμων, 4ηΐ9τραφτ;ναι 
Ια «ρνς τί;ν β«»>τ^,ρι»ν Χ7\ βί/βν ιΐρήνην. Άλλα σύ 
|ΐ«ι, ΐί«ν«ν έμίτν. χζτϋ£ΐΚ( τΑ χΑτω χα\ τΑ ΑνΟρώ- 
ιον•, XXV «Α< Ιχ τούτων παραινΐσκ; χα\ τονς 
Μγιτκ. Χΐΐ τ'^ 3&ν6μματής ύτηιΧ4>(τΑΐη; ψν](ή; |ιι«- 
^«* τρο; τλν ούρβν^ χαλ χατΑβτηθι πρ^; ΑναΟιώ- 
ρΐην τών Αγ(ΐιΐν βυνΑμ«Μν, Ιβα\ τ^ Χριβτω «αρ- 
Κίτΐ',χαβιν, ίτι χβΐ αϋταΧ νχυθρωπΑζουβί, χα\ ι1χ4- 
«•■; * έρώββι γΑρ τ^ν Α»9«4την ό<«νο»μ«νον 4λ\ τή 
Α1^Μ^^Γφ τ«ϋ λαού «ϋτοΰ, λα6( γΑρ 1χ({νου ύμιΐ; τ• 
χ•Ί ήμ<{;, 1«\ τ|) Αητολ([^ τών τεχνών χα\ Αβιλφών, 
χ•\ ώ; κατήρ τάξιν Ιθΐΐο τέκνων, χβΐ ώ; Αδτλ'^ούς 
νΜχχλη^ν^μονς η•ρέ>.αβ(ν, εΙ( ικίραιν τοΰ τοιούτου 
«■Φον; χκΟΐβτβνται. Ιί λέγαι,', Οϋτι-ι μέχρι; ούρα• 
ΜΜ τών ήμ£τϊ^(<ιν Αναβαιν'^ντων χαχών» ο'; 6 Αιτ' 
4^χής ΑνΟρωηαχτόνος £ιΑΰ«λο; 'ΡωμαΙοί/; έφίλο- 
νιέχηαι χα\ Βου>γΑρο\«( πιρ«βχλ(Ιτ ; Ον λαμβΑνομιν Ει Ιιαηιιη• κίκι* πΐ3|ΐΐ3ΐη, ηι ιΐίιί. ϋηρϊ«ιη η» 
Ικ)Γ(3ΐίοηΐι ιαπιβΓβ μοιιιιιιι ηυο ΐτΔ\)^»% (\ ϋ«ΗΙ• 
ύιίβηι ίπιροηιΐίι β4 ΐι] (■Ιυΐ•κιπ ιιηυο ιΐίνίηβη» 
|«ΜΠΙ ΐ(Λ οοην«η>ιί« ; μ4 «Ιίικίΐΐβ, Οΐί ιη>, χτλττλλ 
«ι ΙιαοΐΒΑΒ, ΕΐΙ)οη3ΐίοιιθ4]αβ ΕΙ •βΓηοη«» ί»(1β ι1β> 
•υιηρ(3. οουίοι τβΓο 30ΐιΐί•»ίιηχ ιηϋηΐί§ »<Ι «κΙηιμ 
ΙοΙΙβ , ροΐ«»ΐ3ΐβ•ί)»# £οηιί(ΐ£η ηυχ ΟΙιίΙιΐο ^%*\• 
•ΐυιιΐ, ι|αοΐΜ>«1ο εοηΐηΚιηΐιΐΓ βΐηιιβιιι πΐίπίο . »γ• 
η ΐΜτηΙβ» «1ι;ηίιιι ΟοηιΙηιιπι ι)» Γυίηα ρορυΐί (ΐιί Ιϋ^ι^η• 
Ιι•ιη, ρορηίυι οιίηι ΐ\\α νοι 6( ι>ο•, <Ι« πιίη3 ΑΙίοΓαιη 
ι-Ι ίοΙτίΜ», ιιβηιηιιβ υΙ ρ3ΐ?Γηο$ ίη ΙΙΙίοι βχϋυωρνίΐ 
βΙ ι>1 ίΓϊΙβΓ ιιΐιϊ οοΙιΧΓβιΐ£> Μο» ^^^Λ, (αιιΐί (1οΙοΓί)> 
ρ•ηΐ€ίμ«ι ΓιαιιΙ ; (]υΙϋ (ΙΙοϊ» ιιοκίίίί πιαϋ* ιι^ηυο *Λ 
ηυΒίΗΟΐ ΗΐβιιιΙΟΜύϋιιβ ςιιΙ1ι•ι& > ρΓίηειρία Ιιοηιίΰΐιΐ* 
«ΐΜΐΜ>Ια3 Κπιπβηιιβ εΐ ΒυΙβ^ΓΟί ρ«Γηηι?τ>! «ΐυϋυίΐ V 
Ν«Ηΐιι«€ΙΐΓ>$Ιί•ηίλϋθηνΐ:ηιο»ΐηΐιθ>βίΐ3ΐυιη»ιιιιι•ι>ια•Τ 
Ν(Η>ιιι; *ιΙ ηυδ εοιινβΓίίΐΗΐιτ! Νυιιηκ ιη3ΐί|[ΐΜΐ.-ιΙοαι 
«|υ* ιιβίιίβ ικκεΐ ιϋ3ΐχ>1ιι& »^οιείιιιυ»Τ Νοιιπϋ »Λ 
ηο'ίΓοπιΐΜ ΐ)ΐ>ΙθΓυιη ευΓ3ΐίαηηη<*ί|;ίΐ3ΐιια5? ^•γτβμιΐ* τ^ «ρ4«»ντα ΧριατιανοΤς; 1)ϋχ έηιττριφίμιββ «ρ4; λιυτον;; Ούχ » ^ννιίμίν τή•» τυΰ «ο. 
τ^ραϋ κ«χομη;(αν{3ν, 2;' ?,; λνι;Λαίν(ται ήμίν, Χ3\ τ.^^; έπανόρΟωΚν τών οΙχι^μυ χ^χών Αν3νή<}•- 119 ΜΟΟΙΑΙ €Ρ. ΡΑΤηίΑΚΟΗ.β 

Ι.ίΐΐϋΐ 2ί Ιοη^ΙΐΜ ρΓο(Γ•ιΙκτο <■> ηιοιίΐ ΙιαΙ>ϋΙ)•ιη : Α Ή^ονλ^μην 1π\ τ.Άίο" 1κτι(νβ(ν τ& γρίμμα * και «():ί• ΜΓΐιιοηυαι ρΓΟεβιίΐαΐΐί ϋίυΐιίΓηίΟΓίίεοΓ πκΒΓς'ηι 
»Ι> ορρΓίηιβιιΙβ ροηιΙϋΓΐ ιε &υΐ4ΐβν3Γβ «ι ΐ|υι$ί Γβ- 
η«>ΓΒ ιΐΜΐ»Γ3ΐίΐβΓ Βίπαΐ ; ηιιοιιίαιη ν«Γ0 ροιυΚ β«Γ- 
ιηο ηι«υ$ ηοιηαηοΓυιιι βυΙ(;3Γοηιπι<|ΐιβ οαίχηίΐιι•;» 
■ Ι ΓφΙυιη υιηυν ρ«ΓνβηΙΐ¥, (εηιιοιιί» &ΐ3ΐ(ΐί ρτοίΧτ- 
ηΟΙβιη ϊπΗίΐΜΓβ : ^^ &οΙυιη «Ιίοο, 'ιά ΐΰΐϋβο, Ιϋ ογο, 
ρηύΛ ιηίΐιί ιυιΐίΐυηι ςιΐϋΐη «ϋ ίιιϊιίο ρηεΙχτΓβ ο|>«>^- 
Ι«1)»1 : ηηη ϋίΓηίηι *οεί«ϋβ•«ιιΙ ΙΟΙ Μ Ι3ΐιΐ3 ιιοΐι ; 
»| ΐιοη •αΐ«ιη ρτ\α», ρτ^ϊκ ηιιηε ΐ3η(Ιοη,ίΙ(Γυπα ι1ϊο>, 
βϋ ()ί)βηίϊβίπ>β, Ιαυιη «ιιϋΐΐυιη, ρ>Ιη*ςυο ΙιυιιιϊΓϋ 
ιυιιίοιιβαι ΓίοιΠίίΙίι ιηκίρβ : ϊ» 0«ο ΐιΓιΙιί ρ«Γ. 
•υ>^«ο ιιοη ίυτβ αΐ Ιβ ϋ(Κ Γ>< ΐυηΙ•?ιιι ρφπϊ(«->ΐ ; &υ$- 
€Ίρβ Ι)ΐιιαίΙί& ΐΓςΙιίτρίκαρί ιηρρίίοαίίοιιβηι ρΓΟ 
•ΕΟίηιιιυηϊ υΐΊΙϊίαΙβ, ςαίρρϋ (|ΐιί >1β αιβιιιοήΐ βι ηο• γίρ κίγΊχΙ τ.ω; Μυνωμίνη χαρΰΐα τ) μαχροτί^χ 
β»ς^μ των λ^',-ων Δβπερ &νχ-η•ΛΪΊ %λ\ ιον^Ιξτ^ΊΛΐ 
τοϋ κιί^ο'Λο; βάροα; • &λλί τοΰ λίγου «βρβίτήιβν- 
το{ ώ; χα\ μίχρ: τών ουρανών αΙ μιτχξΟ 'Ρ-μΛ•.ίι>•' 
%2\ Βο'Λγάρων Ε^Φαιαν ημ^οραΐ, ίγνωντ^ λίγου 
'τ% μήχο{ ΙκισγιΙν. Το-7το μί-/ον φ^,μν, το'3ΐο πι- 
ραχιλώ, «οΰτο βυβωπΜ, βί( μοι τήν σήν Αχο^ν, ήν 
^δϊΐ χ»\ 4-' βρ/ϊ',ς ήμίν πβρβϊχείν • ού γάρ 4ν 
ουνέΰη ιΛ τοιαύτα χαλικά - Αλλ* (Ι χ»\ μή κρίτι- 
ρΰν, Αλλ* Ιν ΤΙ τφ Ίΐαρβντι $ί; μοι, χ]\ κάλιν £ρώ, 
τήν βήν, υίΙ μον Ιρχνμυίττατι, Αχο4)ν, χαΐ βίξαι 
ταΐΜίνοΰ κχτρλ; Ρθϋλ1|ν χαΐ ιίίΐήγ>)βιν. 1Ι:ποί• 
Οαμΐν έν θΐψ ώ( ού μ4ταμ(1τ|0^,^ τοΰτο ιηιών ' 
βίζιι ταπιινοΟ άρ/κρίως (υνώπητιν &κΙρ τιϋ ιηίιιβ 4|ιιο Ιιίι ίη Κτηβ *1 ύι οοείί» ςΙοΓίηΜΠΐ οατ»» ^ »ιβ;νο•3 βν>9ΐι>ηοϋ«αν αυμφέροντος, χβ\ «ιρί μνή- 

ΙιιΙβΐ: ηΰ*εΙΪ9 Ι1Π1 ίιι•ιυιηβηϋίΙ•'.αι ίΙΙιιιι• οβηΐΐιιιη μτ,: χα\ όνίματο; τοΰ αΙ β<.ς2ζιιν 1ν γ) χ^ί\ Ιν 

»() ΒιιΙ^•3Γ0ΐ-υπι ίΐιιοβ ηΐΓϊΐιιη ϊπ•βίΙ«ΓΓ, ρίΓοπίΜ 3ιί• οΟρβνφ μ^λλοντο; «^,ν σ-πονδήν τοιονμίνβυ. Μή 

νβηυι ηΐίοϊ ιΐΓΪιι^βΓβ ^Ιαϋίυβ ΓιΙϊοοηυβ 3ΐΙνβηυ$ ρ>- τήν ΑναρίΟμητον ταύτην βτρβτιλν πάλικ προοπ•- 

ιτ«ηΐ<-)> ςιιοι &3ΐιοί5&ϊιηυβ δρίηιυϊ Ι2ΐί1)υϊτΐη<:υ1ί< Ιίτοκ ^Λς των Βουλγάρων ρΐνλτ^θϋ; ίρ<οι;, μτ,5Ι 

βοιιιβνοίι; ιιβ νβΐίηι•» Ι«ηι«ιΐ8ΐ»ίΙβιη ίΙΙιιπ ΙιΟΓβιιι γυμνύναι τά βχλα κατέρας η(Λς τίχνα, χα\ 

(Ι «ϋϋΐιι νΐ(1«Γβ ίιι ςΐί3 ΟίΓΗΐίιηοηιπι «βηϋυϊιι•! Ιαψη τ<χνα κρλ; ««τίρας, ο&; τλ τιανΑγιον Π»:ύμα τ^ 

Ηρπυΐ) ροΙΙυεπτίιΐΓ ; νιΊυΐ ρηία> ιυρτ» ιΐίλΐιηυδ, >ί Ιιι τοιαύτη συντ,ψ• βχίηι * μηβΐ τ^ν στνγητήν ^χιίντ,ν 

ΪΜΟΠΙο νβΓι>>ι«ΐΓ ΐ|ΐιοΓΐΐΊΐ βΓΐΐ τίΐΐΟΓΪι, ίιΐ ΙβιιιΐΊΐ ιιοο ήμίραν Χ3\ ώραν Οιλήβοιμιν (βίΐν, έν ^ τοί; Χρ•- 

ηΐ ϊηΜΓίαιη, ρβπηιιΐΐο Μη^ηίΐΜ* ηΐιιιρβ £ο<ιΐ•η•ϊ- βτιανών β?μααι χα\ πάλιν ή γη μολννΟήβιται. Όζ 

ιΐ3ηιΐ3ΐη «βββ ΚτΓΐΐη, ΐ3εΓ]ΓΒΐ3ηιιηηιιβ ΙηιΙ*ιν• «χ γ3ΐ> β-ΜΛ>Οεν (Γιτομιν, ιΙ γΐρ χα\ ΑμφιβΑλλιται Ι| 

«>(^αΐΝΙΙι>η)3ηοΓ(ΐιηβΙΟυΐ83ΓυΓυη•θουΙ>ι<)«Ι1υιυΓ<». ν(χη μιΟ* ωνττ^βιται,Αλλϋ τοϋτ•$γι ούχ Αμφίβολο*. 

^.Β, ηΐ• ηιί, ΙιυιιιϊΙίϋίΟηίϊ οηηκίΐίυ οΙΙ(ΐηρτΓ3. ()υί ότι αΓματι μυρίφ ή γη φυραΟήβίται, χα\ ϋκρυα 

•>ΐΗΐ ηΐ3κίί ΚοιηχηοΓυιη ηιιαπι ΒαΙ^βΓΟΠιπι ιιΙηΙκπι Βμβρου; νιχώντα 'Ρωμαΐων χα\ Βουλγάρων χατχ- 

ηορΐ3ΐ, ιικΰ ιηϊιιοη ιβία ϊοΙΙίεΙιυι ΜΙ <1β Γ<>1ίυ»ΐο . χλύσιι τ1 πρ^τωπα. Να\, τίχνον <|μών, ιη(οΦητι 

*-( ΐΓ3ηΐ)υίΜί(3ΐβ 0αΙ(3Γοηιη•, Ι|<ΐ3ΐη ρορυΐΐ ΐο]»» ϊυμβονλ|) τικηνοΰ γίροντο;, ού μ3λ)ον Τομαίοιν 

>ΓεΙη(|ΐί$Γηρυ8 «υιηυβ βΐ ρτο ςυο ϋοιιΐίηυίι» •οΙΙί- ή Βουλγάρων τήν σωτηρίαν Ιπι^^ητΑϋντο;, ο•^Γ ήτ- 

• ΜιΐιΙίιιίΙιυ^ τί^ίΐ3ΐηυ<. τον φλιγομένου τΑ βκλάγχνα χα\ χηΐομένου της ι^ 
Βουλγάρων (ύ^ωΐα; χα\ ιύκαβιία; ή τοΰ λαοΰ ύν άρχιιρχτεϋϊΐν Ιλά}(ομ«ν, χα\ ύκίρ ων ταΓς φροντίβιν 
•9(αλΐ!πτω; Ικαγρυπνο-ΐμιν. Ηχοαιιΐ 1 ΐΜΐΙιίί ϋίεΐ•ι«1βιΙιοη•ΐΜΐΗΐη βΙιυρρΠ- 
»ι»ιΙυιη (υ3ΐιι ρΓϋ(ΙβηΐΪ3»ϊιι•»ηι ιηβηΐ«ιη η€ «πιο 
ηιονβΜ ; εοιιΑ(Ιίιηυ> 3υ(£« ίη Οβο > (]αο οηηί• ρο- 
Ιβ•1«• Μ 6ΐηαβ ϊηιρβτίυπι, • ςαο »ο1νί(αΓ ΜΙιιιη 
βίβηιιιια. • ηαο ρχ ιηοικίο ι1ιΐ« «•Ι, ηυοϋ ηυφ 
Ηββυιιΐ αιΐ ι,-ογ (ίΐιί Ιοη<ι«|υΓ«Ι Ιβ ρβΓ Μίριπηι ρ3€ί( 
ΐΜΐιιιιη «1οΐ£ΐ»ίΐ »Η»ι1ς1ι>ιηυβ ιϊ1)ΐ υ( >ιΙ ρτϊΒΐίηβιιι 
Γ«<1οι ιιηίοπϋΐη, Ϊ1ΐ3ΐη<|ΐι« νίΙ«η) •ηιβΒ Λύ <|ΐΐ3ΐι« τοβ 
ροΓ Μηοΐυιη Ιΐΐρΐίιιιι» οΐ ρ«:Γ η^βηβΓλίίοηβαι νοεα- 
•γ»Ι, βοιη3αϊ< 1•η<|α•η) Δ1ίυ< ρβίΓϋπι• οοη]υη(;»ιιΐ, 
Μ>η(ΐ3ΐ3 (]ΐΐ(ν]ΐιβ ιη»1ί{ΐιί οιΙεΓίι οι ςυ» «ι ϋΐϊι 
Μ:3ΐιϋ«Ιί» ΟΓΐιιικυΓ; νίϋβ ςαβιιίοιη ΐβιηροΗβ Ηοπ)«- 
ΐιοι 30 ΒιιΙ^ηβ ρΗΓοίείί-• νΜΐβΐ ; ίϋ βιίβιιι ροβί- 
«ΐαβοι »ϋ(1ί(|«Γο, εβΒλαϋυ : {•Λα», ιυιιϋΒΜΐβ Οϋο, 
!»««. (|»ίϋ ι Ηοιηιηίβ. ρΓΟ ιηιιΟΓυιιι <Ι«ρο<>ίιίοη«, 
νβΐίί, ιίτβ Ιπ>)ΐιυι, κίνβ (]υί«1«Ι>ικ1, πΐΊΐιιΓββΙβ ηοΐυη 
ί3ε ιιοΙιί> : ιΙηηπΜχΙο ΐοΙ«ηΙ>ϊ1β κίΐ, ηοη »ιιΐ«ιη ηΙ- 
ηιί& |;Γ3νβ νϊΓ69(|0(! ιυρβΓΒΐκ; οηιηϊηυ•! Ι<;|3ΐίοι•β 
ί»η§Λΐ, 3(1 οιηιΐΐηι 4«νβιιί3ΐιι ιυρρΓιεΧίοηβιη, οιη- 
1)13 η>ον«Ι>υ ιη3ΐ-1ιίη3ηβιιΐ3 3ρυ«1 ροΐβΐΐαΐβπι ςιιη 
ηοιιι&ιΐϋΐυη* η>κ ^οϋοπιβΐ, ϋΐςυβ(1υιη Ιυχ ροιίιίοηβιι 
•)4ίη«3ηΐ : Ργηι >«ίοιη ραοί• ηυ! »ιη$ ΙαΙ•οήΙιιι• 
Ιϋίηιίι^Γιχ >οΙνί1 ραπβΚιη,'ΐυί αΐ) χίβηιυ ^I»ϊ^ιI^^1^ή Άλλα τ1 μίν ηαρ' ημών ύκίρ τον μ)) ίιύΛ χινΐ|. 
Οην3ΐ «Ι; παράχληαιν χα\ βυιώπηην τήί βης Ιμ- 
7ρονιττάτη; είρημένα ψυ;(η; τονχΰτα. Πικο(βαμ•ν 
£1 τψ «άντων ΒαβιλιΙ χα\ βκφ, πβρ' ο^ πίτα Ιζοι*- 
βία κα\ άρ)^!;. βι' ου β α{ώνιθ( χβταλίλντβι πίλιμο;, 
Χ3\ (Ιρήνη τφ χ<>9μΐ{ΐ 4«{ώρηται, ω; ΙχιΓμ; τλ 
λιΐιιοντα έν τΙ| Η) λαλήηι χαρΛΙψ, κλΧ αυτί; αι βι* 
έαυτοΰ τ& χαλ^ν της (Ιρήνης άν»βιδάζι«. χαΥ πιΐηΐ 
Ο η(Λς τήν άρ^αίαν χατάτταβιν 1^3ν:λθι(ν, χα\ άγ•• 
πτ,βαι μΙν Ικιΐνην τήν ζω4)ν έφ' Ψς ήμΧ; χβτέοτηη 
8ιΑ τή( άγ(α; χολυμβήθροζ, καΧ τη; έν αϋτ{ άνι- 
γιννήοΐω;, ένώτα; ώς υΐοϋς ιητράαι τφ Τωμιίων 
γ<νΕΐ, μΐ3ί|αα« βέ τά έχ τοΰ κοντ,ροΰ (ικιοαλΜντβ 
«χάνδαλα, χα\ βνα έχ των τοιούτων αχανΜλων. 
1ίο\ι χρ^νο; βίος ίλ«θρ(ον; 'ΡωμαΙους χα> Βονλγά• 
ρου; ('.έΟηχ« ■ τοοοϋτον βλ χαΐ Ιτι κροαθ*^;, άκ»> 
ιοϋοομχ' ώ(, ιΐρήνης ούν βιφ γινομένης, 4 Αν 
Ρβϋλ|ΐ 'Ρωμαίους έηζητκΤν άντν τής τών βκλων 
χαταΟέΐΐω;, ιΓτι φίρου{ 'εΓτ» τι Ιτιρον, ίήλον 
^^μίν ι»(ηίον • μένον φορητόν Ιβτω τ% ζητούμινον, 
χχΐ μι) τών λίαν βαρυνόντων χαΐ υπέρ βύναμιν* χ•Ί 
ιτΐιαν ιτοι^,Φομι: ι:ριβ6({3ν, κΐαχν Ιχΐοίαν, ^Ιβιν 
[ΐη^ρντν ανγχινήϊω τιρ^ς τί-,ν ^■^/ θϋ;» χυφ.ρνώιαν ι« 11 Ί'Μμα^ϋΐν Ρ*ηη(αχ τι χοΐ έξουοΓβν. μέχρις 1ν /^ (Μί>νΐΙ. ϊρΜ Ιιικίϊβ «οι ίιι ςηοι ιΐ2ΐηοιι;$ η,Μη ι ιΛ ^η«ούμ4ν<)ν τ,αρ' υμών ιΐς ιίλοί πρ'><λΟ(Η. Ό β& 

♦οι; χαη'ϋ.•^3α; ο-χιίοΐί, ό τ* {{(ηώτα Ιξ αιώνος 
•ννΑψι;, »ύτ%; χα\ νΰν ιονς ίκηρι!^ δα{^ονο; έχΐϊϊ- 
^β^ί|κνμ^ϊΟυ; »1; εί^ή•/ην χα-:ββτήσοι, »ι\ τίιν έν ϋ> ίιιηιιίνίΐ, ίη ρ«Μ οι •» ιηιίΐιιβ, <{ΐια! ι» ίιι ϊίμι 
Γίΐιι &»ηεΐΛ, »|»Ι>ϊΙί»( ; ϋοΐιΠ •|)ΐο*|Με Ι οιιϊ» ηΐηιιο 
{->Η«1ίί$ίηϋ« ιΐΜϋΰΐιΐίϋυί ΓΓυί,3 ιη^Ιίιαυίι'ΐη αε οΙ•- 
ηιίΙ;«ΙϊΙ)υή <Μ ϊηίηιίςίΐϊι «1 »ι-<η<1ϊΙί• 0Γκ•ιιΙίΙ>ΊΐΙ]ΐΜ- 

Γ3-Ι. Πνι^μχΐΐ Αΐ'.ψ 1>ότιιτβ • κβ\ «ο(ιι «Δν 4κ ταύτης μί» φυ«μίν«ν 4γιίών « «α\ ήβυνίντων τί^ν άι:4- 
λανιιν, Αΐ(2λλ>γ«ιν Μ «Δν Ιχ τής Ιχ6(>α« χαΐ τών σκίνίίλων χαλικών τ« κ»1 ΟλίψίΜν ΙΗ*. Τφ αύτφ. XVIII. Λά *αηιά«ΐΗ. *Η)α 7(>λς ήμΐ;, νϊχνον ήμώνήγακημένον. {{«ν, Υι-ηϊΙ 3<Ι ηοϊ, Ιίΐί ιηί ιΙίΙοηίϋΜΗΐβ, νηιιΓ, «ιΙιμι»! 

ι! χα> ^ριβΰττρον, ή χλτι/ΜψαρΙα τή( σΐ); ηρ^ ήμβ; ΙαΓιΙίΐ», Ιυχ «γ{1 ηο« (1ίΙι:οΐ)θΐιί$ Ροηί<ΐΓ.->(•« ; ΜΤ- 
Αγίιιη;* οΟτΐι>( γ^ρ ΙκΧηροφ^ρηβα; τήν ήμ<τέραν ^ ΐϊθΓ«ιη ειιϊιη ηο&ΐΓ.ιΐη ΙιιΐιΐπΙίι:»ΐιΊΐ« Γβ^I!(^^ Ιβ αβί'οιιιη τζνιίνωτιν, 6Χ\ σώζιι; Ιτι 6ιΜ(αιν υΙοπροΕΪ) πρό; 
Α'/ριΓ4ν μίν «ατ^ρα, ΐ9>θή93ντα βλ τ^ν υΙ^ν πΜφ 
Αατ,Οιμ]! χα•. πνιυματ«χψ. Έγώ μλ» γάρ ύκιλάμ- 
€»νον Ιν τφ ^ραΚΰνκν τλν ΙκοχριηίρΜν ημών ώ{ 
Ι^ν ΐΜρΙ φαϋλον ή;χ1;, χα'ι ούχίκ σώζονται ιια^ά 
•*> <| βιρμή 1χι(νη αγάπη ΧίΙ τού «ν»ΰμβτ»€ ή 
•τ«ρ•\"ή- Άλλ* ώ{ Ιοιχιν» ήμίΐ; μίν ΙηλανώμβΟα, βϋ 
β. τ/χνονμ'.υ γλνχϋτατον, Ιφύλατιι; ΐΜΐρ4 «εαυτφ 
βββχβτον της άγάηης τήν λαμκίβα, χα\ νδ» ίΐίΐξίς 
βτι αώζεται 6(Α τής τού γρίμματος χαΐ τής τοΰ 
Α«&χρ{βιιρ(ου άι»βτολή;, χβ\ ήλίγξβς τήν ήμιτίρίν 
4ην«-.α''. Κ•\ χ^ριν βμοΧαγώ τψ βίψ, τίχνον μον 
^,Υ•κημ<νον, ίτι ϊγώ μίν ήλίγχΟην κιαών ιΐς τβι- 
Λύί^'ί ϋιτΐν«•.«ν, σι» 61 τ4 Ιαμχρ^^ν τής αής Αγίηης, 3ϋΙιαοοΓΤ3Γ6 ηαί ΓιΙίυιιΐ <Ι«Γϋΐ«Γςι>ρ;ΐΐΓΓΐη ίηυΐίΙ^ια 
ΐ]υίϋ<πι, ΟΙίυιπ ϋιηΐΐι ιιιιιιη ι1•>ι•ίι1βΓ3ΐιΙ'-ι•ι ιΐοίίιΐϋΐϊο 
•ϊιιοβΓΟ βι «ρΊιίΐυιΙί ; {ΐιρροηοΙ>3ΐι> •ίί()«ιϊ<Ι<•ιιι <-^ο οτ 
ιμοεΓίιίΐΓϋ ιιιβΙ ιιιοη α ΐβ ηοι ιΙΐ!5|)ίΰί ιιομια ΜΓνηΓί 
ΓϋΓνίϋ.-ιη) ίΙΙαιιιϋίΐΓεΐίΐΜ>«:ΜΐΚ|•ίΓΪΐΗ3ΐβιιινϋεΙ<•ιϊΐ3ΐι•ιη ; 
κ«]» α> ϋ()ΐι«1, ϋΓΓ&τϊιηιι* ιιοι, Ιυ νκιο, &1ϊ {α»τΊ«- 
•ίπιβ, ίη(?ι&ΐίΐ)|;ΐΜΐιίΙοιη ίη Ιβ ΐιιττνιΙ *β (ΙίΙ«οΓκιηϊ> 
0>ιηηιιιη, «Ι ιιηιιείίΐίΓναΓί ο$ΐοιΐιΙίΐϋ« |η•γ Ιϊ(ΐ6ΐ9•ΐ£| 
ιηίκιιπι *ρθ(Γί5ί3Πϋηι, ιιοβΐΓ•ΐΐΗ|υ« Μιιΐιίιίϋηίο'η- 
τΐείϋί ; ^ΓΑΐίαβ αιιΐϋΐιι Οι^ο >ι;η ΐ|ΐιο<1 ΐίιη Γΐ>η- 
νί€ΐ«•», ίη ίΙ1;ιιιι ίΓ>ΊμΜ•5 »ΐΜΐΐίΙί3•ιι, Ιυ («Γο Ιυχ ιΐί- 
ΙβοΓιοΐιϊϊ βρΙ«η<Ι(ΐΓθΐιι, |(0(ΐιιιΐ3ΐιι ΓΜΐιιιιιιινίΐ ΐΚ,υ« ϋοτ 
(ιιυιη, υΙ $«ιιιρςΓ >μΙ«», ϊΐ3 <1 ηιιηϋ οκΐ•-ιι•Ι«Γίϊ : κίο 
00» 3ΠΊ»:βΓυιιΙ ΓβεομΙΙΝ Ιαχ ΙϊΙΙβΓΖ, ΟΙΐ ιβΠΜίηιβ,βΙ (η ΒίΚζ χτ;ι αήν 1χ(νηαι χαρ^Ιαν. ώτπ:ρ ηάρηαΐί, ^ Ι3ηΐ3 $υ3«ϊΐ3ΐ« ποϊ ρ'τίιιιΐίηιπί. 

χαΐ ν'^■/ (ιέβϋςας. Άλλ* ή τοΰ βοΰ γράμματος ύτηβοχή οΰ'.ω, τίχνον μο'^ 5γζ!:τ,τόν. βιίθΓ^χιν ήμΙ«, 
κΐϊ «Μ«ντη; γλυχϋτητος χχτίιτητιν 1 1; Ακιηΐαυ3ΐ'/. Υχ*ί«ο βΐ ούχ Αι»χρΰ<]ι4μ(ν ιιρ^ς Λ. υιέ μου 
*γ»=τ^τ», ίχι κχρ*μ(γη χα\ λύ«η τι; τ^ τοΟ γράμ- 
ματος ήίβν}|, χαΐ οΰχ Αφήχί τ^ν ψυχήν ήμιον χαί- 
^»ν (κΐ τφγρίμματι χβθαρώς. Δ«4τί; Οιι Ιγρά- 
1^«;^^• τήν ιίρηνίχήν σοι* παρχχιΆοΰντις χαρβάν , 
«χ-^βήναι μίν •4 τχάνβιλα τοΟ «ονηροΰ, άναχχ> 
νιτΟήναι 1\ τήν Ιζ άρχΐ-,ς ι{ρήνην "Ρωμαίων χαι 
Β»ν«-τ1ρ<ϋν, Κα\ ο6χ &«ίώς ο!ίτως, ΑΙλΙ βτ,λωΟήνιι 
ήί»ί^ «βρά τής υμών Οιοβωρήτου 44ςη; ληλώς χα\ 
χαΦαρώς τέ «ράγματα. <ι' ών κροβήιχται ή ({ρήνη, 
ιαά ύηι μή άμήχανον χα\ Αδύνατον »ίναι τήν αί- 
ττ,βιν. 4λ1ϊ τοίβύτην ήίις χί\ Βο«λγάίΚ)νς ώφιΐή- 
Μΐ, ιμ\ 'Ροιμαίους ούχ άκοΑ^αχι ' αν <Ι. τέχνον 
ί^μών. χχτοΑίκώντ^ π>ρ\ τούτοϋ γρίφΐιν, Ιγ^ψας, 
«Μ 1μ*> Υήρ««»ς χατιιρωνιν^μΐνο;. ώ; ούχ ^β^νατα 
Ι«ι(ΐ|«ι(ς * οί<ϋ γάρ τών τι6νηχ4των Βουλγάρων 
τ^ν Λ^ά9Χ*αη Ιιη;ητ«Ιί, άλϊά ζητιΐς κράγματα, 
«Μ Ιβτι ί^^^Μ.-ιν τήν τιΧι^Μβιν κρο<λθ(ίν. Κ,αΙ ταΰτα 
ϋγ«•ν ΐχ((νο 6«φαιν£ς, «6 τ6ν ή^η «αρΔ θιοϋ ιίς 
τ^• (ρ^«ον άνηγμίνον τής ρααιλιίας 1χ«{0ιν άνα- 
](ΐ•ριΙ«, Κ«\ τί τούτου άβυνατώτιρον, τίχνον ημών; 
Οώς Ι-^ιι λ<γ•ν τ(ιν διχαιώμαιιν οΓς οΓ^ν Α Α{6ς τής 
|ΐζ-Α1ης αύτ«ν κληρονομιάς τήν χυβΐ'ρνηιιν λα- 
α^^η», ττ^τον λχστήναι τής χυ6«ρνήβ{ως ; Μή. 
Τΐχν»» Ιμ^, μή χατίίρννίύου τής Ιμή; τ.ολιΐς ' 
(ΐ:χτ>ια« γΐΐρ χαΐ ](<^ρ''-ί ^^ν έμών λίγων, ίτι 4ίύ- 
νιίβς β*ϊη ή ΪΛ'.ίήτηϊΐς. Κχτάλι-; ο5/ τί-ίτι^ν, 1ι1 Βίικιη (β ηοη ει-ΐιΐκ), βΐί ΐιΐί ϋίΐΜΐΐΜΐιιι^, 
Ιπ»1ί(ί3 ηοιιιρβ ηυΐιΐηιιι ς3(ΐ(1ϊιΐΐιι 3 Ιιιϊϋ ΙίΙΙβίί• βε- 
Μρΐϋπι ρεηηίίΐυιη Γυίκιε ιΐί(|υβ ρΐϋΐιβ κηυιΙίτΓβ ϋβ 
1•ιί• Ιϊΐ(«Γί• οοΓϋί Μο&ίΓΟ Ιιουίίββ : <|ΐιαιη οΐι ΓβιηΤ 
Οιιοιιίΐΐη κεΓΪρ«ίηιηβ 3^ βκΐιοι ΟκιΙιιμ• ραείβευη ΐοτ 
ΐιηιιιι ηαοε^&ΜΓΟ Γ^οΐκβιηιΙίκιιί ί03ηιΐ3ΐ3,Γβι>ον3• 
(νΐί(Ι)ΐι: 3ΐιΐί<|υ3ΐιι ϊιιΐβΓ Ποοιικοι βι ΒιιΙ^βΓΟβ ρ•ι:ι>ιη ; 
ηε^^ιΐϋ «3 «Ι41ΙΙΙ3Ι.-ΙΙ, !>«(1 ηα» ρΐ3η«(( 3ΓΰυΓ3ΐι; α<ι1ιϊ» 
ηΐ3ΐ>ίΓβι•ΙιΐΓ«:βΐ|αίΙια&ειιΐ)(1ίΓιυΗίΙ>ιιβ ϊιιΜίΐυβΓτΐιίΓρ.κ, 
Ιΐ;ι Ι3η)<:η ιιΐ ιιοιι εβικί 4|ΐιΊιΙ Ίιορο-ιΐίΙιΐΙ» »ηΐ ιϋΠΙ- 
ϋίΐίυς ρείΐιίο ιιια, Μΐΐ ςυ1<1 ΒιΛ'^Λτί* ιιΐίΙ», η^αΐΜπί• 
*υΐβιιι »οη ΙϋΐΙοΙβ ; Ιυ 3υΙ<;ιη, ϋΐί, ιΐβ Ιιί:« ιηίΙχΜΧ 
Ι) οιιιίιίβηβ, ΐιιίι Ιίΐίοιίι ηοχίιαηι ««ι>•'εΐυΙβΐΗ ε3«•1ΐ3ΐυ• 
ε«,Ιβποιι Ιιηρο&ΜΐΜΐί3 ρο«ΐιιΐ3ίβιΙκ(Ηΐ: ηιοιίυοιιιηι 
ηβιηρβ ΒαΙ|3Γ0Γαπ) ΓϋΒυΓίΊΧΐίοιιβηι ιιοιι ρολίυίβηί, 
■οΙ ΓΜ ςυ>8 ρ«ΓΠεϊ ρο&»ίΙ)ίΙο εκί ; Ι3ΐί3 ιΐίεβαι, 
ΐαΙ)03ΐ«η<Ι«;1)3ΐ ειιηι ΐ]ΐιί α 1)•ΐθ ίη ΐΓοηο ίιηρ^ΓϋΐΟϋ• 
ι()ΐΗΐιυ οι, υιΐ(1ϋ ϋβίοΐηϋοιοοροπο^; «οιΙ (]ΐιί«| οο 
|••ιροΜϊΙ)ίΙίυ<, αΐί ιη• ? Οϋύιιΐο«)ο Ι1•*γΙ ρ<•ΐ<-«1 αΐ <|α• 
€0•ι»ίΙϋ> <|ηχ ΗΟνίΐ 06Β$, ϊΙΙίιιι ηΐ3£ΐιχ ΙιΧΓβ4ΐί(3ΐί» 
(υΙ>^πΐ3(ίο•ι<ιη ιΟΓίΐΙιιβ «ι, ϋΐβ κιιΐΜτιιβίίηηο Ίκϋϊ- 
ύ»ιΐ Νϋ. ηΐϊ η•ί, ι•« οαηΊΐίβιιι ηι«3ΐ» ΙυιΙιΙΐΓΐη ΙιΑίχίλΐ: 
ΠΜΐϊ οΙΐ'ΐιίΐΗ. £ΐ 8ΐ)»<|ΐι« ΙΗΙΜ3 ίεηηοηίΐ)»» ιηιρ*»»»!- 
1ιϊΙ«ιιι «3Μ ί$ΐ3ΐη ρβΐίΐϊοηοηι: οηιίιΐβ ιτγκο «α•••, ■•«'ε 
ΒΓΐιΐΐΓβΓί* Ι3•)ΐ|ΐΐ3ΐη ρο»$ίυίΙβπη 6&&β ίιηρίνηιΐβιιι ; ηοη 
ΜΙ ι•ηίιη ροΜίΐΙιίΙο, ηοιι ι&Ι οΠ^, ί<1 ΙΙοΓί ; 3<1 3ΐί.ι ι« 
«βΠα» ρο$Ιιιΐ3(3 *|υχ ίιιιρίΜ'ί ρνβΗ«Α : ην-ιυρίι )!«>- 1» Μ€ϋΙ.ΑΙ ^?. ΡΛΤΚΙΑ 

««Ιΐίυπιηο•. ίπια (0ΓΜη Α μΊ μή Μ, βυιι «ιυιιιΙΜβΙηη. 
ΐ(ή ρλιΚιη •ϋ<|<ι•ιιι; κ βϊ ιβ νίΠϋΓΐΐ (Ιίτΐηυιιι ρ»> 
ΕΪΙ ΟΐΓί&Ιϊ ι)«!>ίϋβ(ΐυ(η. ηυίϋ νβΐίι ιιοΐυπι Γιο ηοϋί*: 
Λ\α> β|0, βΐί ηιΐ, ρη οιιιπί Ιοϊγα, ρη οηηί ίηετβ- 
ηβιιΐο »»»β Μΐΐ|υΙηί• ι-Ουιΐοηβιη ε^Ηΐτβ ν^ΙΙβ : 
9!)ΐ•Ι βιιίπ* (ϋπϋιρυϋ Ιιοιηίηβιη ΰ1ΐΓί»ιί«ηιιιη «ρίοιβ, 
Μ ρΓΕΜΠίηι ι»Ι«ηι ()υ;ιΗ•€• III, ΟΙΐ ιηί, ςυβιη ί«1 
ν! ιίοβΓβ, Μπιρβ ΟΓΐΙίιιιΐ) οβΜΧίοηβΓη, ΙχΙΙΙ βαβιη> 
ΰί.η^3ηΙ •3η((υίηί• «ϋαιϊοΑίι ςυίβίβ^ηιΤ ΟκηίοΓ 
|*η<:η |>Γ»-1«Γ ηι*χϊιη«ιη ϋΐυιΐ <Ί •ιιοιηρ•ΓαΙ}ί1ι; Ιο- 
εΓυιη, βΐίι ςυΐΕ<)»ηι 6υρ<•η«Ι<1ίΙ> Ιαα», υΐ ]»ιη(ϋχϊ, 
ΐϋΓΪ ΜΐΙ)θ;Ι |)οιιϋυ•, τη(ο$. >βΐπ (]υοιιι« !(η)ηι43ΐη 
ΙΜΠίί ΓΟΟΐβΜίο . ςαζ «οΙϊ* ίοΠβ υΐίΐί• «τίΐ. Μ^ 
η•-ς ϋαιηιοί» <]ΐιίιΙΐ{ΐι•ΐΒίηΐοΙ(ΐΓ•Ι>ίΙί• ιΐοηηΐ Λβιηί' 
Μβ. βΐί ηιί η νίΓ υ«ΐ. 9ΐ] Ιιιηε ρβοβιιι ιΐΜΐ«(κυΙ«Μ. Ι» 
βυνιτίρ» ΙιηΉλισθήναι ϊογί^ου * '.ϊΜ 
γ^ρ ίυνατ'^ν οί^νοΰν νΛτο γινίσθβι ■ ΐ<ρ%^ &λλ 
(έ μ;τϊ6ηΟι Ιξαιτήματα. 8η φΟνιν Ιχιι τ& η^^ 
λαμβάνειν- ο'έν τι ΙίΙγΜ^ χρυοιϋ κοβ4<ΐ)τ•, (μα. 
«ίων. τυχλν βέ χα\ γή; τι μ^ρο;. Τούτων, ιΓ τ{< 9« 
9£Τος λογινμ^; τη; τοΰ ΧρινιοΟ ιΐρήνης έμιαρ•.«τρέ- 
5ρ<ται, δ βούλει ΐήλον χατάιτηνον ήμΤν. Έγώ 1<^ 
τ4χνον Ιμίιν, τούτο ιΤναι Αντί κ«νι6( χΖρ^υ;, τοντ»! 
Αντί πάβης κροιητήφκως, τ& ^^λΐ]01|ναι τΑς τών 
•Ιμάτων Ανβστιίλβι χνηΐζ • τ( γλρ τ^ιοντον κρ^ 
ΑνΟρωχον Χριατιαν6ν χαΐ βιοφιλ^, χα\ μ^ιβταοΓο; 
β\< τυγχ&ν«ις,τέχνον )μ4ν; τ& χατακράξαβΟβι ΐοντΐ, 
χα\ χ<ρ5ήαα: άναχοιΗρ« τΔν αφαγών, Αχ^κνυη/ 
^ν κολέμων, λτ^ξιν χύβναζ αΙμάτων Χριιτιανιχύ•^, 
Πλ|)ν Ιφτμ μιτλ τοΐ μιγάλου τοϋτου χίρβον; Χ4\ £ >βϊΙ•ΐΗΙιΙ |Γ•Ιι»ν<>Γΐβ, α 111•• ΙΐΐΐςΐΙΟ ΓΟ^ΐΐΙΐίοΟΓ* υ *Τ^Τ«Ρ'''"»' *»^ «^Ρ^Ιί 1τ«ρ» ηροΤγΜμ^νιι, β φΜ. 

ς>•« *.Ι ρ*«βΐΗ ηΪΗΪιηβ ρΓΟίυβΙ, »«4 ροΐΐβ» ΙιβΙΙ» γΙ ββί «ΐιτον, χρυβίου «οβίτητ». Ιματίων, <| χ«\ γτς 
ακ «« «ιείΙαηΙ. τιν«}; μέρους Ιχ(δον((. δβη τυχ&ν ίυνατ^ι χαΐ 6μλ; 

4ν<λιΓ«, χ•\ Τωμαίοις μ.ή ^ημ^α'ιι Ικάγΐιν Αφ^ρητον. Να\, Τέχνον μου χα\ λνΟριαχι τοΰ Θμι!, ι:ρ4« 
τ ΐίύτην άχΐβλιψον (ίρήνην, «ρ*ς τοιβύτην μιτΑΟου γ-ίώμην, χα\ Ιφ«€ ΙχιΕνον; τοί»; λογΜμοϋς, «Ι 
ρηΐβν σνιμδάλ)ονται «ρ*; τίρ» (Ιρήνην, άλλα μΑλον 4ρ:θ(^ουνι ϊοίις ιηλίμου; χα\ τβί σφβγίί. 

Μ*ιηοΓ»1ι»ιιΙ Ιιιζ ΙϊΙκγχ οηιιιίααι οΐϋαια «Ηβ 'Εμννιμ6ν£ν< τ^ γράμμα χα^ κ^ρ^ των (ύ-.«ϋ^«ιτ« 

ρ«ηι•εΙιο« : ιηιηΊΓβΑΐυαι ΜίβΙ οηιιιίΐχι• ΜΟίυιη. 8«4 ώ; 4x1191^4^ τών χαχών αιτία- χαΊ φχνΐρ^ν τούτα. ςυϊιΙ ιιοΐϊίι, Ι1Π. €υιη «οουοϋΐ&Τ ΙΙΙϊηυίϋβιη ρβΜΪηβ 
ιηιιΙίίπίΕΐ Γοη(υΓ5ινβΓυηΙ «Ι ρ(τ>\\άΐτηηί, αΐ Βο• 
ιΐιΒίιαπιπι ΓΟ, Ιι* β1 («κηιηαηβη ΗίΙκεποηβιη £οη• 
μ!ΐ•»ίοιΐ€•ηςα€ ΚοιηβηοΓοηι «( ΒαΙςΒΓΟΓηαι ; ηο• 
•ιιΐΰηι ηοη Γ»ι μι βοΓυιη αιιΐίιίχ (οιηηιυηίοαΓ^, 
κά ροιΐυβ ςιιζ «ιι> ίιηρΓυιΙηιΐΙϊ ρβηΙϊιΙβΓυηΐ, Ιυιιη χβΐ ιι3»ιν ιγ^<ω(ϊμένον χββίττηχ», Κ•1 τί, τίχΊΚτ» 
μου, *(Ας ήμβς τά τώ» (ύν«ΰχι>ι« ; ΈχξΤ•<ο» μίν χβ- 
χώς ικφρονηχότις βυνιτίραξαν Χ3\3ννέ/εαν, Δνιηρ 
τ4 χοινά 'Ρωμαίων «ρίγμιιτο, οΟτιο χ»^ τήν χο«ν<«ν 
ΑγΑκην Χ3\ £μ4ν«ι«ν Τΐυμ^.'ων χα\ ΟουλγΑροιι». 
Άλλ* ού χρ)) χλτ)ρ«ν4μον; ήμ^* είναι της {χείννν ηρυΠβΙ ρΓυ(1«ηΐϊ•ιη ηϋΐη^ηοΓυιιιηυϋΓοη&ΜϋΓΑΐίοΐΜΐη ^ χαχίτς. μ^λον Βέ Α χαχώς Ιξ Αφρααύνης ίχιίνοι η'«ι>ιιηΓ6. Ιη5>>Ηΐ^Γυηΐ ίΙΙί? ιΐΐ'.ίι ϋΐ ΐοηιιη ίιηίΐβ- 
ιΐιυΓ ίιΐΜηίληι : Ιη]ιιιΐ> χΐνβηηπι ιλ ηιοΐίιϊ «αηιτ 
ροη ι« Ι•ΙΗ, βΐί ηιί. <]ΐιοπιο«1ο ίη Μρί>>«οΓυιη \ίη% 
ιίΙ ηΐ« πι•<ίΙΐ3 : (ΜίιιιΙίείο «Ι»£βΐιΙ«ιι1(ΐι, Ηςααιπ ίη 
«>» ροΊΐ»!» ϋΰυι μοη•*«Γίι, Ιυ »<)ιηίΐ(•β, ιιμ ρβΓ• 
Β«νβΓ«« ίη ϋοηιπΜβπόο ο|> «ΟΓυιη <Ι«η)βιιΐΙ^πι >α(, 
■Ι *Ι•, 1ιΐ(»ηί•η•, «απι ςηΙ Ιβ «Ην* οΙ : •υ( ιιοη ρυ- 
)!ΐ•, ϋΠ ιρΙ, €1ιηιΐυπΐ Οβυβι η'>»ΐΓϋπι γοπιγι^ιαγι 
Ι3ΐι(> «ΐΓΐ^β ρΜυΙίαΓί•β]υ$ρορι•ΙΙ, ΙιχπΜΐίΟΐίϋ «]ιιι, 
€ΙΐΓί*ϋ«ποηιηι κβηΐίι, ιΙΐΜ, ΙΙοη»ηοπιιη βτΙΙΙΰεΐ βΙ 
ΒιιΙςιΐΌΠΐηι Τ «αϊ ηοη •Γΐ>ίΐΓΒΓΪι Ια^κη ΙιβιιΙκηΗΐυ 
ΟϋΜΐη ιιιρβΓ (ιηΙ> Ιιοηιίηυη ιΐΜίηιεΙϊοιιβ, ιοι ηϊνϊ- 
1;•ΐιιιη. ΐοΐ βιχΙ«6ΐ>Γυιη, Ιοί πιυη»Ι«Γΐ«Γυαι, |ιυρ<Γ 8ιί9ηχαν, τβΰτα τήν τε σήν φρίνηβιν, χα\ τήν τ&ν 
Τωμα((ι)ν βιΑνίκψιν βίορθώνασβαι, Τ.ζεμΑνηη• 
Ιχείνοι ; Μή γένοιτο τ^ν έχιίνων μαν/αν μιμιΙιΟαι 
ήμ1(. 'λίιχα Ικΐ!νοι κατΑ βοΰ (μίϊίττ,Φαν; Οΐχ 
ΑγνοιΓ;, τίΛνον ημών, ώς Ιβτρίψη «Ι; χεφχλίν βΐτ 
τύν ή Α{ιν(α βύτών. ΆρχέβΟητι τ|| τον β(οΰ χρΐ> 
αιι, Χ3\ Απ^ζιι τΙ)ν (χβ<χησιν, ήν δ βι6ς Ιη' «λ• 
τοϊ>; χατεκρΑξατο, χα^ μ^(π•μ4νΓ,ςβιί^τήν λχείνν» 
βνοιαν ή μανία ν, εΐ βούνει, τ6ν Ιχβ'.χήααντΑ Μ «• 
ραλυπών.Ή ού νομίζεις, τίχνον ήμ^ϋν. ιηρ«)νιη(ν• 
τί^ν Χριντ%ν χα\ β<6ν ημών τοσούτου ^νου 1νεργηβ<# 
το; τοΰ ιτιριοναΐου αντον λαού. τή; χληοονομία; β6• 
«.ΰ. τοΰ Χριντιινών ).<γω γίνβΐί γ τοΰ τ• Βο•Λγαβ!ΐΓ>« οιιιηίιιυι ίνΐηηιηι πιιπβΤ ΟιΙβ ■ιίο, ΟΙΐ ηιί, ηίΙιΐΙ η χνΐ ΤωμαΤχοΰ; ή ού )ογ(ζ^ Αλγείν τ^ν φιλάνΟρίϋΐην ί»ΐαεαη) Ιβ ΙαΐβΓβ ; ορίίηβ Ι|ίΐιΐΓ >){(!<. €ΙιγΙ•ι1 Μ 
ΙΚτΙ ΗΟλίιΊ ίΐΗΐι•ΐϊαιΐ€Ν>, αΐ ϊιι Ιυϊ• €0Μΐιιι»ηυΓΜΐϊ 
Ι•Μ«τί•, ρΓ« (β ΓβηΊΐι ΙιΙο «ιί•η • (β Ιη ΙιΟΐΐΟΓβ &α• 
Ιιϊΐααι, <ι οΐιΐϊνίοιίϋ ηρρηηιβ•)• ςιι{ιΙ(|υί4) ιΙι βιιηυ- 
Οιίβ Γμγϊι «ηιιίπείΑΐυι Κά ΙβΙρβοη ηύι. εΐ Ιιιΐ 
ΐΜηι πι»π•ιιβ1υ<1ιη«ηι ρχ€ίηειηΐ()«ι•! (ΙίβρΜίΠοηβιη, 
βΐ ίη Ιυ«ΐα•ιι ηβΐιπο ιΙβιηοηΙ τεπ*• ςιι•πι • Ηοηια- 
■ΟΓαιη ΒυΙμΓΟΓϋηηαβ Γ•ΙιπιΙι«ιί(ιιιι ΙχΐΙιΙιη «ι 
βχΜίΙΐΒΐΙοηβπ) ιυ0ΐρ•ίΐ; οβΜβίΙκΙΙαιη λϋτΐηαι ίη- ίτ:\ Τ^Ί τοβαίίτ^ τών Ανθρώπων (ρημί^, 1κ\ Τθ4θύτ*ιν 
«όΐίιον, 4πΙ τώ τΆί,Ον. τών ίκχλησιών. 4«\ τ«• «λή• 
βει τνν μονχντηρΓων, ΙπΙ τψ νί-ηίιη τούτνν Αφ««ε• 
ιΤμιΤι ; ΝαΙ ο!δα, τίχνον {α6ν, ώ; ούβεν οε βιαλανβΑνει 
τοΰτΜν * χαλώ; Λ^» ποιΊ^ν χβ\ Ιηερ έν τ4> οώ ΤΡ^Η* 
μάτι Αιτεμνημ£ν(ΐ>»(, τήν μιμη'ΐν τοΰ Χριιπ^ϋ 
χα\ βεον ημών βεΤξον χα\ ΙνταϋΟα ιηρΑ αον τιμν- 
μίνην. χαι\ ιϋψον εις λήθην 2αα τταρΑ τών αύνθύ;(Μν 
λελϋιπ]ααι, χα\ γενοΰ αεαυχοΰ «αΐ τής 1&(ι> ιτ»α^τη• 
το; χα\ τ?,; «Ιρηνιχτ; Κ3τα3τ>3:ω;ι χα^ οτρέψον εΙ{ ΙΓΜ «Ι ρ>Γ£ΡΙ£•. 

«ένΟο; τψ κονηρφ Βιίμονι, δια ταΐ; νοιναί; βυντοχίαις Τωμιίων Χ3\ Βουλγάρων ίι:<υφ(ΑνΟη 
Ιξ«ϋρ}(4^βατο * ηαυοΑοΟω τών βηλων ή χΓνι^βι; χατΑ τών Αδελφών χα\ ΐΐατέρων. 

ϋ• ςυ• ϋ1)Ι ύβευρετ η ■ ΟιΗιΐο ε( Πεο ηο•ΐΓθ Κ τι; ο(ν Ιντι σοι λογιομ^; 6ε^<θεν χα\ φρ^νημ* 

ρχεϊΑΐϋ «ι ϊιιτίβ€ΪΙιΜϊ νοίυηιι* ει βΟΜϋίαοί ρχΗ, •«» ΧριττοΟ χι\ θ^οΰ Ι^μώ</ ΐοΐ ειρηνικού μιΙ ΑμΑ» κρϋίτοι,β. ικ ]ρν ια(\ τοΰ τ^,ν ιΙοήνΓ,ν. ήν βΜίπΙρ^ξι^ Α τή; Α ηοΐΒ ίιιίιπΙεϊΐΐ>η>ιη ριΐβτ ιυΐνϋ ιΐ!>Ιο1ιιι, Ικγηβι 4χΦ^ς γΐ'<νΤ,ΐωρ βι1βο>ο(, «ίλιν ΑνακχινιβΟήναι, 
γρχψοΐ ήμίν ΑγΙΙ χαΐ βα^ΐΓ, τ^ «ράγματα δι* ώ* ή 

ρ^ γρίνη* 0^3 τριίφίΐς αμφίβολα χαΐ άβύνατα, λ(γω 
<♦) τή•^ (χ τβ3 δψους ττ,ς Ραοιλείβ; χοτάβββι* τβΰ 
«χρΛ θιού Γ.ρ^ ταύιην Αναβιβτ,χ-^'ος. ΚκΙ Ιΐ(, 
τέχνον ή>ών, ίνθρωτον ίξιον ^,ς οη; β'^ξηί, άγ»- 
πύντα (Ιρήντ^ν, άλήΟίίαν τιμώντι έζαινέβτοΐον ' 
βήϊον 5τι χιλ Ιντΐΰθεν άποβτίλλομίνον ύμοίοΐ; χα\ 
Ιβ«ίμου άνβρ^;, δ' ων ο1 λίγοι «?ι; £ Ιρήνη,- τρανών 
ίΙΙ τι «9 μιγαλοπρίΐΐΐί^ χι\ το{^ ιών Τωμαίων ^Ια- 
νιΧιϋη «ιρατιήβονται. Κα\ τ4χ( θίοΰ ιύμινοΟς γι• 
«ομ^νου. (ά; γ*, ιί και 1μαρτωλθ\, Ιλκίζομιν, ή(2- 
^ήνΓ, «ροβήβιται' έπεί, ώ; γ• νΰν λίγοι Αια^ιΙς χαΐ 
Αμ^βοίοΐ Αλλ^^ιλβυς ϋχρ-^-Λΐ, ονβΐν αωΐήριον ού6λ 
χοΐΜΐ7(λΙ; γΐ/ήυετχι. Άλλ' {1 μέν όλως Ινθύμιον 
•ΙρήνΓ,β (ν «ϋ βΐ) χαρδία β«;>£φ£ΐ«, άγαιπ}<< μου 
νΙ^, Ι»«ν1 «1 ιίρημί /« - κ£ δ* άπιξ ο^τος ό λογινμΐς 
«ή» 94}« χαΐέχιι χαρΑίαν, ώ; έν τφ βρ'ίνφ «ή; 'Ρω» 
ραΙχ^( Κρ-^νΟήνη βισιλΕ^ας, χβΐ τοιαϋτην {δοζα^ 
«!Ϊχ οΤβα βΟ(ν τήν κληροφορίλν λαβ((«, &χ• τ^ΰιο 
ϋί^ ιψ θιψ. χαθώς Ιχ*Ινο( οϋ« χα\ βοΰλ(ται 4γα- 
γΐΧν •(( «<ρα(, χα\ μΙ) πόλεμοι; χαΐ βφαγαΐς ν<$μιζ• 
τνχκΐν ιού βουλήματος* & γά^ ώρισίιχι παρά ϋιϊ^, 
Αμήχανονμή «ρ^ ΐΐ<ρα£έ10ι(Μ. Έχ:!νοονν τ^ροαΜ- 
20*• (ινρ νομ(ζ(ΐ( καρ' αύιοΰ ώρίαΟαι χ& ιΐ>ρΐ9μ4 ,ο* 
•Μ ΐΜραβχ<!ν. Κα\ ιϊ /ραίν€'.; αίμβΐΐ τήν γήν κα^ 
ν^χχ Χρισ:ιανιχοίΐ; ΤΙ κορΟϊΓς Ιχχλτ^ιίχς θίοΰ; Ιαιι•Μηιΐ(Ιχ, *ι1 ηο« κιίϋβ •ίΑΓβΓβ (Ι ποηΙΓη•« 
ηαίϋυϊ εοπ<(ίΙίοηί6η$ ραχ, Οβο >ϋ]υν»ηΐ«, κηαΜ'•• 
ΐιΐΓ ; ίί-ά ηβ μγΙΗ», υΐ ιιΉριΙιΐΙ ιΐυΐιΐ• ^( ίιηρη•• 
<ί6ίΙί•. η«ιηρ6 • ΐΓοηο (Ιβ««τηιΙβη: Αροη«ί« (^αΙ 
0«Η ίιΐΜη ΐΙΙιιηι ϋηπΜ'θηϋιΙ : ρΓΧΐβΓ«3, βΠ ηιί, τϊγβπι 
ΐιιχ ΐΓ<ί$ΐί*ηιΐίοι•ί» ιΙί;(ΐ<υηι, ρηοι «ιηΧοι^ηι, η-π• 
|;)1ί» ΓυΙΙοΓΐπι ,ηίΐΐβ : Ιιίηε ιηϊΐΐβίαΓ ειίιιη τίηΐί- 
ΐ|υί> ίΙΙϊ κίιηίΙί& οιΙ«πι>]ΐιβ «χΗΐϊίηιιίοηβ ϋί^ηυ»; ρβΓ 
ςιιη&ϋι: ρηεβ ιεγπιιιιιι^» .-ιιΙ ΐυ»ιη ιηιΪΡϊΙ•1«ηι «< >ι1 
ΙΙιιιπιηοΓυιη ίιηρβηοη-» (ΙβΓβΓίπΐιΐΓ («ηρίεκΓ; ϋοο• 
ςιΐϋ Ιυιιε ρηψίιίο, υΐ ηο» ικϊοοίηΓβ* ιρΓηιου». 
ϊιιβΙίΐϋϋΐϋΓ ρ>χ ; <|υοηί»ιη υβ^υβ πιηιΙονβΓϋβ οίκονπι 
•1<4>ιβ χ<(υίνοο Μΐ)ί βυοΓρίΙιιικ, ιιίΐιϋ μΙ>>κγ<. ηίΙ'ϋ 
ςοαιιιιυιιϊί υΐϋίΐιΐΐ* ϋ(( : βί :ινΐ£ιΐι ρ«ϋ1ι •Ι«4ίιΙβχϊυπι 
ν«ι-Α >α Ιϋο €οτΛ6 νοΙνί$, ΙίΙί ηΙ (ϋΐΜϋΜΪΜί'. («ϋ• 
ΜΗΐ άϊΐ,ι» ι Ηί««Γ0 καιβΙ ΰοΓ ΙυυιηοοϋυριΙ ί»ΐΑ€«• 
ΐίΐαϋο, ιε κίΐίϋβΐ ΐη «υΐίο Ποαιιυί Ιηιρβη'ί •»«« «4>Ι• 
ΙοΓβηϋΗΜ, η •ΐ« οηιΙ« ηΰΐΓία, ίΙΙαη «βιΐί(Μ«1ίΐιναι. 
Η1 νί^ΓΓΐ», (ΐιπιρ&ί{ϋ, ί<1 ηβιιΐ|»£ 1)«<ι \>1»(κα, «ο 
9110 »ΓίΙ «Ι νυΐι πιοιίυ, ηοη »υ(<-ηι ΙκΙΙο Μ ««ϋΙ5•>• 
ρυ1> ϊιιιρίΜΐϋΐΜϋ «&ιβ (υιιηι «(««ίιίοι ίιΐιιι : <|ΐΐ4 «μΙιβ 
• [>«0 ((αίΜΐι (υιιΐ, ηηκ ρο$>αια *ι1 Πιιβιΐ) οοιι ρι-Τ• 
ν(-ηιΐΓ ; ))ι(ο^ «γ^ο ϋϋ βο ιοιμι οκ »Ια(υΙυυ•, (Χ• 
^ρ^-ΐ'ΐα ϋϋΐιεε :>1> «ο Ιϊΐιΐ ο>ιις««Ι;ιΐιΐΓ ; ςκβη; ΐΝίοιη 
ΐεηαΐΗ (2ΐΐ|(ΐιίιι« {«εΓΓυαΊίι, Β»η(ΐΓΐ)ΐβ *«•υ£1ιπ»ϋ9• 
ηοΓίιιιιΤ (})ΐΐΓ<ί Οκ^ί Μ(1ε*ί3< ταΚ^ι•! Οιιχίβ εηβτ» 
υιηιι1>, ςυ<Ε<1 ςειν ηοη «>(ί>•, ϋΐί ιηί. ρεΓβο ίαΐΜΤ ΤΙ τΐλία & μηβΐ Οίμις λέγβι^ ήμδ<. ι^κνον ήμων, £ χΊυηι Γ•εΐ&; ι^ιιαϋ ίπρ(-Γ<>&(. Ιιϊα ροηαίιΐΓ οηΐΐ• λΐ(ΐτ«λ!ΐβ9αι χοι:({, βι' νν χαΐ λύκην θ(ψ κροξι- 
«({;. χα^ οίβυχ^ ονχ ίξω χρίμντο; χιχΟκηΙ;; Τ& 
λττ<ΰθ<ν κρο3ΐα(αΟω ϊϋ^ή τών ^ιηνί^ώ^ ήμίν Ανα• 

μΑ βι•«οονμινο^, δβα κρ^ί τήν Ιξ Αρχή; Ιηανάγίΐ 
«( Φ«(αν Ιΐρήνην, τ<)ν 2ι1 τοϋ λγ{ου ^αητίφματος 
Μομ4«ΐ)« 'Ρωμα(οΐ( Χ2\ Ηουλγάροις- χα\ 6<ια ιχρΑ^ς φΗΑΐη Μΐιβ ϊιιΙεΓοιίΜίιχιβ »Λ Ι)ε«η («τΊηια» : Ιη- 
οοΐυιιιί• £«ΐη. «Ι β» ««κίΐα ((••οΐιΐϊ ςιι« ΐβ μΙ Ρ''• 
•1)1131» Ρ306ΙΜ Γ«νοεΦΜ(, ςιι» ρ<τ «ιεηιΐΜ 1>«ρ(ί«>Μ 
Πυΐιιαιιί» 30 ΒυΙβίΓΪβ ι]*ΐ3 «Μ; β1 ςΗΐκυΐΜ|ηβ λΛ 
ΙικΙΙιιαι 61 εβϋΝ ϋϋΜϊΐαηΐΊ*» €«ο) μΓαιΙο «Ικιηουβ 
ΙιοΓίιηι «ιιειοη ε> Ιυ• *(ικγ«ιη13 εί ρΓβιΙταΐΙ ο<ι•ι• 
3ΐιιονε>ι. ιηλέμονς χα\ σφαγι^^ ΙριθΕζει, ταΟτα σύν τψ πονη/ίψ £αίμ•ν« χα>• Μυ»*« ^Τ^^β ^< *^( &*(λ*ύ• Ι(>', Γν ανΓψ. XII. 4•< ««Μ^ΜΙ. Τοΰ άΐΜαιρ(βιαρ(ου ημών, λέ]-ομ(ν δή τοΰ άηοηα• 
ϋντος μο«•](θ» ιιαρί της ημών ταΐΗΐ«^*)το{, {«• 
^»««β«^44«ντο;, τ<χνον ημών ήγβκημένον^ μ<τ4 τών 
Ρ•Μν γρβμμΑκϋν, (Ικέντκ ί^ χαΐ &1κ*(^ γλώατρ, 
Ιβα ή|ΐΙ« Ακήτγκλίν. αντιγραφή ηάλιν δν• καΐ •1 
Μγο• Ακ^τονν. χχΐ τ6 α6ν έηιζήχιι γρΑμμβ, μ\ 
ΑιηηΑΙη κρ^ τήν υμών Αΐοτίμητον έξουβίαν β^ά 
^^ •6ταΰ |Μη«](θΰ. 'ΛλΙ* (χ«Ινο{ μίν, ώ; νομ({ομΐν, 
ΒΜλγβ^ιν χαιέλαβ*, χα\ (βτι διάγων ΙχιΙ • 
»«Α ιφ^ς τ4 Η-Ρ^ ταύτα ΙζίΑηΑ'αΟδτο;, ούχ οίοι• 
ι*δ«« γί»ή«τΒΐ άμ^ί^ροις ί'/ωΟήνβι χ?\ μαΟιΝ 
6μών θιοχϊμητυν Ιξ,Ο'-ϋίαν χΧ γριφίντι σοι καρ* 
|μών ΧβΙ δι' 2^ταΰ χ^•ι:ζόμΜνΛ. Αι4 τούΐΟ 4β{^,θΓ,- 
^^ τ»ύ καρέντος γ(.ίμμαχοΐ, χχ\ γράφομχν, τ{χ νον 
,«^ ο^ ώ9π(ρ χα\ ιιρότιρον ιοραχιλοΟντ Ι• 
»ψνγί;7 παυΟήναι τί,τών αΐμΑιιαν ;(ύβ(><• 
«•-ϊΟή-/»; τή; Ι/'ίρβί ϊήν ::^ρ;;3ΐϊν, <>/* ίη* Ιρ/ήν Αβν«Γ•0€ΗΙΟ ΙΙΙΪ• Ιίΐΐτί• •ρθ«ΠΜΗθ ΙΙΜΙΓΟ, ί4Μ| 

νοη•ϋΙ)θ > ηοΜΓ• ΙιαιηίΙίΐιΐβ •ι1 ιβ βιΙμο, <1κιί»ΐ)(ΐ• 
ί' ιΐυοΓυυΐϋηΐ ηυηιίΐϋ Γ«•€πρ»•αιιι•, ΗΙί (ΙΝβοΓίΜΐιΐΜ, 
^νχϋίΗΜ^αε ΜΓπιοπ• ρβΙΙε•«» βΐ •ιρο(ΐυΙ•1•>α1 1υ« 
ΙίΙΙ«τ;«, !•ΐ4υ<ΐ ρβτ <αιηιΙ<^ηι ιηοηΜϋχη) βΙ 1ι>αι•ι η)«• 
]«*Μ«!Μ »νΐιΙ Γ«ιηί»«ΐΕ ; ΪΙΙ« ν«Γ0, μι 3ί1»ίΐΓ»πιυΓ, Ια 
ΒυΙ(3ΐί• Βει]•-ιη &υ9πι ρνινίΐ ϊ1)ί>)ΐι« ΰπιιιοιοχχΐ ; 
!<■ βυίειη ιιΙ ίΐΐαι Γ<>κϊοηε( ρΓοΓκοο, οοείηΐΜ ΐ)υ>ο<)σ 
υΐΓΗ|αυ αο&ΐηιιη (ΐ3ΐ)ΐ(υΓ εοηνειΓιη, ιϋ^ίςυβ κΗρίι 
• ηοΐιί• ϋβΐ3υΐ(|)ΐ6 αΐι ίρβο ηητΐ»^ ; ίΐβςυε ί»ιο κΐί- 
Ρίο οριιι Γυίΐ, αε βΟΓΪϋίιιιυι, βΐί ιηί, ιυιιιη βιΐιυηαιι• 
1ε», Ηΐ ρΓίιιβ, ρΓυ(]εηΐβιιι ιυΐηιιη, ιά ίηίβηιιΐιίειι• 
(Ιιιιιι Μΐΐ|{υίι<ί$ εΟΌ^ίοηϋιιι, εχ3ΐίιικϋ<-ηιΙ>ι|υο ίυίιηί- 
«ιϊίΓααι ϊικηιϋί», ςυν > ρΓίαείρκ» «οοκπιΐιι ΪΒίηιΐ• 
όΐΜπιιη |ΐ3τει•> (1ίιΙκ>Ιυι, »α ευιιΟΓαιιιΐιΙιιιι Ιιιμγ 
Κοιυιηοι εΐ ΒαΙ(9Γα» 1ιε»ΐ4ΐυ ρ^ΰϋΐιι. ΐ|ΐΐ9• ΙιβτηΙι- 
ΗΜ Γ«1ίι|ΐιίΐ ΐ;ΐιιί«ΐί«ϋΐ• εΐΐΓΪ»Ιυ*, 1>ευ» «ι &*Ι*^ιμ Ά1 ^ Νΐα>ΙΑΙ €Ρ. ΙΆΤΙΠΛΙίαΐΚ 

ιι•ιιι<>γ; « ίϋ βϋΓίϋΰΐ-.ϋαπ) ιΐ ΐ)ΐΡΓίι-η(Ιυπι ηοϋϊί» μ Α άντ,ψιν 4 τής !/.0ρ*; γ«¥νήτωρ βΐΚοί-'^, «»\ ^'^ί- 
1;ιιη«ιι 3ϋ μ•εί8 ΓβιιοναΐΊοηίΟΐ ρίΐ ιιιϋΐηηυκ&ΐηιει» βιν»βτ,ν»ι πάλιν μιταξί» Τωμβίω•* χβ\ Ββ^Ιχέ^Λα 
1113. ιιηη ιυχ]3ΐη 05ΐηιιΙίιΐ]«ι> ίιιιρ<>ί.>ΐΙ>ίΙϊι βϋβυ, Μ^ϋ τΐιν μαχβρίβν είρ+,νΓ.ν, τ4ιν 4οΟιΙ•αν χλη^•>« Χρ« 
|Κ>«>ιιίΙιίΙί3 ίΐ ςυ» (υοο£ΐΙθΓβ ηιιη βίΐ η«Γ». αχιτπΛς τ.ίρΐ Χρυτοΐ τοΟ βιο5 Χ3ΐ\ Χωτηρος ^)»"»• 

χ»\ γρβφήνιι χα\ ΒΓ,Χωθήναι ίΐμΤν, ιί γι παρχχέχλτ,ταΐ αου ί| 6xο7^*ή: ψυ^*) ι«ρ*ί τδν άνβι«βι*»«μλ« 
ιτ,ί ({ρήνη;. μή «άλι» έχίΐνβ οΤβ κρ^τιρον ϋτ,λοϋτο άδύν»•:β δντ* χβΐ Ιτέλοτι. άλλ* βϊ• <νν>τΑ Οοίιΐ ηΐ Ι^ΊιυΓ (|ΐιο<Ι «Ιί<-ο? Ν« ιΙ<γιι ΐιηρτΓΪυαι 
ηϋιιμαϋτβ βιιηι οροΠι.τβ •|ηί λΛ ί•ιιρ)-ίίί βοΐίυιη «&1 
«ν<^1ΐ)«, )πιρο$•ί(>ίΙβ ηηπιςυβ «ίΐ ; ιι<: ιϋοκ Ιι^ ΓΗ|>(ΐη 
«ι (Ιοιίιϊϋαιη >εεΐροΓβ οροΠβΓβ ίηιρτηί Βοιηιηί 
ρπηοίρΜ ΐί ρορυΙο*. ίηΐ|ΐο<ι$ί(ι{1ο ηιηκιυε βίΐ, πγο 
ςιιίβ'ΐϋϋη οιιηι βΚΓπιοηβπι ιυΓίϋιιι >ι:είρΐ!Γΐ9 Γ«ΓβΙ ; 
•ι'(1 $0ΓίΙ)ϋχυΓί ρι>η(1ηι, νι^3ΐ•;&. >ιιΐ «Ιίιπι α^Γίρ3Γ(ί!> 
€ΐι]υ(ιΙ>ιη€Αηοβ&)ίοη«ηι, ςυ^ΒαΙςαΓίδ ιμιίιίειη ρη»- 
ι1«γΙ(, Ι1υιηΐιι|$ >υΙοιη ίιιΐοΙ(Γ3!>ίΙ« «ΙαπίΗΐιιΐιι ηοα Τ( ονν Ιβην β φ*;μι; Μ^ βτ,λιίχηις. χαταλιιιέτΜ 
τ^« βανιλιίαν ί ηρΗς τ(ν βρ^-^ν άναβίβτ,χώ; τής 
βισιλιία;, τοΰτο γ&ρ λμήχανον* μΙ^ γράφ* τοΰ Μ• 
ξιβΟαί β( βααι)έ> χι\ χύριον τονς &ρχοντας νή; 
'ΡωμαΙχη; βασιλεία; κα\ τ%« λαδν, Αμήχχνον γίρ 
τοΰτο γ<ν<9θ«(. χα\ ούβ<\( τούτον τλν λέγον λν^- 
ται άχοιίι; καριβέξανΟαι * όλλί γράψον ;(ρ.ι9ΐν> 
λχ6εΙν ιηνότητα. Ιματίων, ή χα\ γης έπίδοβιν μί- 
ρους, δτη δυνατή χα\ Βουλγάοο:; ώγιλεΝ. χα\ 'Ρο»• >α«Γ«1 ; η», ηΐϊ ιιιί ει νϊρ ΟβΙ, >ιΙ Ιικιε ρ3€εηι οου- Β μαίοι; μή Ιπάγιιν ζημίαν λφόρητον. ΝαΙ. τ{κν«« Ι<»8 νκΓΐφ, 3ΐΙ ίκΐιιιη εοκίΐ3ΐιΐΓη ΐι-χηιΓβΓ ΐΜοιΧβιιι «1 
Γθ;{Ίΐ4ΐίθΐίς8 ; οηιίΐΐβ ηιιχ αιΙ ραΓειη ιιίΙιίΙ ίιΐΜΓνΙιιιιΙ, 
■<■<! ροΐίυ» αϋ 1>«1Ι* «Ι ε^κιΐί^ εοηείΐιοί; <ΐΐ'•»«ηΙ {ο- 
ιιιίΐιυ εΐ Ιαει^ιη^ ςυχ Ηυηιαιιί «ι ΟυΙ^βπ υ»•|υΰ 
ΐ)Μ><Ι<> οιιιϊίίΓϋΐιΙ, ρΓοΙι ηο•ΐΓΪ (ΙοΙο'βϊΙ «ι (Ιϊ»ι•ι 
ιιυιιε «ηιϊΐΐυηΐ ; ιιχ, (ίΐί ιηί ϋίΐοείίβϊίιηβ «ΐΑΐηί^υΓυιη 
ηηιίεϊ&ϊίηιβ ; βπιΙιι-Βεβ ϊΐιρρίίΐαΐίοιιβιη ι ιιοϋίβ ■ 
Ιχιιΐο ι«ιηροΓβ Γλοίαιη, επΓ«ϋ$ ιιοκίη νβΓβΓβ εΓϋοίι• 
Ιιΐ'ΐι <]ΐ»ί, (]α>Γ(ο >1)1ιίιιε ιηηο, ηοοίβ ■€ υ•», Ίιρο 
νΐ'Γ<ι &ίιιςαΙί$ (ιΟΓΪι ηοι ΟΓροΓβ ηοο Ιηΐβπηΐιΐϊΐ. μου χα\ 5ν()ρ<ιιΐΐ{ τοΰ βιοΰ, ιζρ^ς τ«ιαύττ,ν ΑπήβΙλ•• 
ψον ίΐρήνην, πρ^ς τίπαύτην μιτάΟου γνώμην • χα\ 
Λψ*ς τους λογιιμοΐι; ηΐ μηδίν ανμ61λλοντ«ι τρ^ 
την είρήνην, άλλλ μάίλλον (ριβίζοννι πρδς του: «ο 
λΙμους χαΐ ΐΐς σφαγά;. Στήτιαναν οΐ στεναγμοΧ χι^ 
τά δάχρνχ. δβα Τωμαίων χα\ Βουλγάρων μέχρι τνϋ 
κιρίντος ΙξχχϊνώΦη, οϊμοι των Ιμών ηιθών Ι χβΐ 
Ιτι δ'.ίεμένιι κι νο!/ μίνα. Να\, υΙέ μου Ι^γαπημ^νΐ, 
χα\ των φίλων 6 φΟιτατος ■ αΙβ^αΦητι τήν β.λ χρΛ' 
νου τοσούτου κρδ; αΐ γινομίνην Μησιν ήμίόν. βυβ• ΜηήΟητι τ(ιν σιτιραγμ'^ν της χαρϋΛ; ήμων, δ; ϋΛ τέταρτον Ιτο; νύχτ» χαΐ ήμέραν, μβλλον δλ κίαχ» 
6^χν, ούχ άν{<(βι βιαξαίνων %μίί. 

Β» «ϋπΐιο. Κ«ϋι >'•1 Οβιι*, ηοη (ηϊηυβ •ο1Ιϊεί(α« Γράφω τβντα, λά6« θ(^ν α^Ιν μάρτυρα τω* 

ά« ΒυΙ);9Γ0Γ(ΐΐπ »•1υιβ βι ιΐε ΐυα %\οτ\3 ςιιιηι Βοιηα- ^ λεγομένων οΰχ Ιλαττον 7ροντ^^ων τή( των Ι(ουλγΑ• ηηηιη) Η βοηιιιι ΙιηρβηίοΓυιη ; μ εΓ(Α εΐβ Β»Ιυΐ3ΓΪ 
ριοβ ε<νβ>ΐ3*< '*" *"'• *"^^ ρ«Γΐρίευ> εΐ ηοη ιΙυ1)ίι ; 
«« εετίρ, βί ορυ> ίηοΓίΐ, «κο ϊρ&ε ιιϋ (ε νεηίιιη, ν^- 
ηΙ(ηΙειη ϊείΐίεεί ΗβΓ«€ΐ<;»ιη λΐιΐδϊΙ^πι^πβ.^ΐ ϋβριεβ 
εο1Ιο()ΐι»Γ. βΐ υΙ Ρβϊ ρ»εβ ιΙΪΜίη. ηα^Οϋΐκιαε ροί- 
κίΙ>ίΙί3 ριΊίβΓίβ ρΓ!Τίΐ3ΐΗ> ; ηΐΓ$«ιηιςιιβ ΓεηονιϋΙΐηΓ 
|Ι3Χ. ει ρϊΓειιΐοβ είςι <Πίθ8 ε( ϋΐϋ εΓρ ρ»Γ«η(ει ϋΐ 
«Ιεεεί «ηΐίεηι, (ΙίΙβι-ιΙοαίδ ϋοηίι Γηιβηι<.-9, νίΐιυχ^υβ 
ϋυΓί»ιίιη•Η ϊηιηιυηειη ι1«'(;εηΐε< ειίαηιΐΐαΐΐΐιωβ ςυο• 
βεητΑ*» ιη^ιι1^^^ι^1^υ^η ρ3ΐεΓ •ΙίαΙ»οΙιΐ5 εΐ ροΓηίεί• 
εΐίϋίηιι ί11ίϋ>» »0;ιιιιΙ«Ι<»νΜ<•ι 5ΐ•η•ίηί1ίι»•, •1Η0^ βυρκΓ- 
ηΐ. ΙΓιο 3()ιΙιΙ)ΐΓ 3 ηυΐί• οηΐίο ηηιιτι οηιηί ΐβιη• 
ρί»Γ<•, οΓιβιη •β «Μκϊο, 4«ίβηΜΐη• χΙ Οβίκη: Ιηοο- 
ΙαιπΙ» Α«<οβΙ βιιρη ιη>1ί{ηί Ι«•|ο«ο9 ««>"ΐα'•*• »> " ρων σωτηρίας χα\ τη; σης τιμής Ι) 'Ρωμαίων λβ\ 
τών ^;[αιλεύιιν λαχίντων αντών. Εί τις οΟν Ιστί 
Άογιτμ&ς τής σωτηρίου ιΐρήνης, τέχνονήμών. γρά• 
ψ^ν ήμίν ληλ3 χαΐ Ιναμφίβολβ * χα\ κάντοις, »Ι 
τούτου βεήηι, αίτ^ς Ιγώ έλεΰσομαι «ρϋ; ΰμΐς, δη• 
λ>λνότ( πρ^; ΉρΑχλιιαν ερχομένου νου, ή πρ^ Χ(- 
λυμδρίαν, χι\ ιαρ\ της ((ρήνης χοινολογήσομοι. Χ5ΐ\ 
συν θιφ (Ιπεΐν, δσα δυνατά Ιατι ζητούνται ύμιΰν 
ιταρασχίΟήαονται. Κ•\ «άλιν άναχαινισΟήσιται ή 
■ ίρήνη, χα\ οΐ κατέρις κρ'^ς τά τέχνα. χα\ τά τέχνχ 
βρλς τους πχτέρας, ώσπιρ ίστ\ν δφκλ4μ<νον, διβη- 
θήσοΐταν. άκολβύοντις των τη; λγάκης χαλών» 
ζωήν άχηλλαγμένην Ιχοντις τώ-« χαλιπντάτων «•^|^ 
φορών, λς έξιγέννησιν ό τής Ιγβρα; ^ατ4]ρ 1•^β•• 
«ιΐΙβηι<α« Ι-ΧΓοΙβιη βίεπιϊ Γ«({ηί οΐ ΓϋΙίείΐιιί» ει •«♦ •> λος, χ»\ ή των έχιΐνου σχανβάλ«τν δλεθριωτάτη Ι •- 
ί«τα» ιεη ϊΟΊΙί 0>Γΐ»ΐί οΐ 0«:ί ϋοϋίϊ ιηϋυιΐιΐί α•Ι•Γβ •ι»ρ1. Τδ λοι«δν »ύχίι «ροσχιΐσ••* ήμΙν. ήν ιιρο«. 
ρ,,Μΐβ. φέρομεν (ιλ «βντδς τφ β«ώ χβ\ σου άγνοοΰντβ; ■ 

«^Ιί ήμΤν Ισιωμένο;, χΛ Οηεράνω των ιτχγ:δων <οΰ «ονηροΰ δι»κτάμινο;, δσα χληρονδμον σ< Αν» 
διίξιι τής αί<.ινίου «ι\ βασιλίίας χα\ άπολιύσιως, χ3>. βχατάχριτον πβρ«οτήσ«» τψ φριχτψ ?ή.•«"«• 
Χριστού χ«^ βΐοΰ έΐμών. XX. Αά ηΐΜΐ(Μΐ. 

$1<εΐ';ι1ι«ιι>, ΟΓι ιηΙ ΒίΟΓίοΗΪ&κίιηε. ΙιιΙ» 3εεΓριί« 
1ί11(ττίί«, Γεςπλίίοηοη ίηνειιίτε 3ΐ1οΙθΓ•<|)ΐοο•»ηο•' , 
««ΜΗθΙι1Ιυ»οηι|«ϋ ιιια:&1ίΐϊχ *ι<<χ ιυβ ιΐ(κ-ΐε 3»: ιΐίε Κ'. Τφ αΐ'τφ. 

'ΙΐΛπ'.^ον, υΗ μου διδ ξ«σμέν(, τοΤς »«Γ; γρίμ • 
μΐϊΐ•/ Ιντυγχάνων πβ.βιψυχήν εϋρείν το/ σ.τιρχγ• 
α'/Λο; ά'/γους * άνίϊΐίνί,ν {^χ«< μο, ΐΜ^-σμίΟιοί ϊ^ ι» ΕΐΊίϊΤΟί,Λ. 130 

&ι«ξηΛι^βΓ,.- >ι ν^χιχ χαι ^,ί^^ιν ί£ϋ>;η;. 'Κ.ιΟν- Α Λΐ%ρΐ; αγΙμιπΙογ «ίςιιίιΐι-πι^ιί ρΓίκηοη ρΜυί, ΐυηηι μ•ΰμι)ν γίρντι, Χα^ ίΙ μ.1; Ιΐούτι^ν (Γ ων έγρίψα- 
μ<ν ΐΐολϋκι; ιηριχλήΟη σου 1^ ψ^χ»), βλλ* γι ννν 
4\* ύ« ι:ρ•,»Ου|»ήβην κρ6; «ί Λβραγινέσδβι , χαΐ 
γήρου; κατβφρονών, Χ2\ άα(3€ν((αΐ, χ«1 ηένων ιών 
1κ τή; 44οιιηρ(β{, (τι καραχλτ,Οήντ) χα\ η/Μββ<ξΐ) 
μ< €ϋβΜΐ:«νν:β, χα\ νύχ ΰιτομινιΤς Ακοατρίψαι Β «- 
χινη; τ^ν κρ^Κ 9Ϊ πΐΊΐΜημ^νην τ,οριίαν' γΐνήκται 
η |»01(Λτ ή «ρ^ αέ ίψιξ.ς ημών, άκόπανιβις «ΰ« 
ην «ονΐ]ρ«ΰ δαίμονος νκανίάλΐϋν, & Ιφίλονίίχηιι 
*ΡΜμ«((ι»ν καλ Βουλγάρων μιταξν* (μβαλιΤν. Ταύτα 
η Ι^λ«ι^«ν ούχ &κλώ; οΰτω;, 4λλά χα\ «ροηγουμί 
νΐ];αΙΐία( ιύλ^γου* Ιν^Φυμούμην γάρ χα'ς* έμ•νινν 
•«ι ΑπίΜϋιιομαι τ.ρίαΒ\>ς χ•\ τ|<ν 1χ>β(αν φέρων, ον 
1Ε^; ΙνΦρνίΜν οΓθ( ηολλΆ τών ^ν9ρώ^:Μν, &λλ^ 
«ρ^ ΙνβρΜίΜν 1χ βι•ΰ λαβόντα Ιβνονς Ιξουηίζιιν, 
Χ«Ι 84ΐ τοΰτο ν.λνν ϊν 9υνέβ(ΐ, ιιολϋν Ιν δ-.ανοήιιι, 
κβΙ «(Μτα χρ^ν«•.ν χαΐ τ^,ν ήμιτέραν «βρ(.υο'.αν 5βη 
«(; Ιντιν* δΐΐ, χβ\ (Ι Αμβρτωλο\, άλϊι' ο-3ν λρ;((ΐρ«1ς 
«{(•-^ η\ 5β«ν Α3•ΰ, Λποίας πβ><ω;, ΐήί Αρχιιρα• 
«ν«β•2ΐ ύψ' ^'.μίν λαχούαης, ήλίχης έξουσίβς «ατήο, 
■1 χ^ιν Αν4{:0(, 'κροβ^βλί',μαι, !|ν μόντ,ν (Μ γτ,ς Α 
Χρΐ7τ>>ς Αντ' «ϋτοΰ τών έκ\ γης ΙΒιτο {ξ9υβ(άν<•''. 
Ά1Γ έντν^ουν 5τί, «,ο^ς το(οντον ίνΟρωπον μϋ^Λη 
ΐΐ^•βαύ«ν, <ΐίλέ«Μ ιήν κρισβιίαν, <ια~ρΛ;ομαι τ& 
Χ4*«) «υμ^Ιρον, χα\ άνινώνομαι τήν ιΐρήντ,ν άπο- 
λωλνίαν «ρώτον μίν ^{μονο; βυσχχι^ί^, ίΐΗΐτα £λ 
>•( Α>4^η•»ν χαχοϋ«υλ(^, χαΊ χα[ρω* ΰκοβτρέ^, 
ν^ρΜν μέν τ1|ν •ύ2αριη[8ν βιψ, έχ4ιηγούμ<νος £έ βηϊιηυηι ϋ* ηαζ 3 绀 ιηιιΙΐ••Ιί«β»Γηρΐ3•ΜηΙ, Αη-ιηο 
ΙιηιΙίβ Ιιιηβη, οο ηη•») (β 3«ΙίΓβ κΐαΐυβπη), £η<ιΐβι•ι- 
|>(λ ΜΐιβηηΙβ, ίιιϋΓΐΗίΙ«(>-ςιΐ6 (1 ίιϊηΓΓί& ΐ3ΐ>0ΓΐΙιηι>, 
Ιβ ΟνϋΙνηϋυιη, βιιΐΓβριυΓαιηηηι πΐΓ3ΐιι (υρρΙίοιίΐΗ- 
ηκη, ΚΜ ρ>»8ΐΐΓαΐΝ Ιπαίτ* ίηϊΐλπι «ηε » υιβ 3ΐΙ ΐο 
ρ«Γ£|Γία3ΐϊυηηη, μΛ ροιΐιι» ηκι Γογ« ««ιμιϊο ηε• 
Γϊΐ'ϋ ιΐχηιοιιίϊ ΜβικΙΐΙοππΗςιΐΕ ΙΙοπυηοί ιιιΐϋΓ «-ι 
υνΙ]{«ιο« (»Β(ίι«νί( ;ο βρβΓ•Ι*•ιιι ιιοπ »ίη« Γ3ιΪ)ιι•ι•, 
^^(I ^υβι3 «ΟΜ ρτχίΐύϋΜ : •ρυ(Ι πβ «Ιεηΐιιι γο^Ι• 
•;•1ι••η ΐΜβ Ιβ^'Βΐυιη ει «υρρίίϋβιη ννηΐιίΓΗΐη, ημι »Λ 
νϊιΐΗΝ ^κ^^ή^ βΐιηϊΐεηι, μ4Ι >ι] τΐτυαι ςηϊ > Πτο 

3€0'Ρ)1.ββΒΐί >υχ ίΐΜρ6Γ3ΐ«, |ι|<;(Μ)υβηΐΒΚΠ3 (ΙΙΚΜ*. 

ρΓϋΟβιιΐία, ιηα^ΐΜ Μρίβαΐί* β( οριίιηβ ηονα ι^ηϊιΐ 
κι! ηα«ΐΓ3 ρηΐκηύ»,άικηα6η : 03ΐυ<)ΐΐ£ «ί ρβΜΜΟι-, 
3ΓεΗίτμ•ίεορυι ΙιΐΜκη. Π ς«ι>1ί•<)α3ΐιΐ»ΐ{υβ ροριΗι, 
•)υλΙίι ί'ίτίΐαΐ», «]υ3ηΐ2 |ΐΐΗηΐ3(Ι• ρβΙβΓ, ΠΐαΐΜΜ 
ιικΙίβΜηι, ςηβΐΒ ΙϋιπιΙαι >οΙ«ιη, ιυίιιιοιίρλίιΐ} Ιοιο, 
111 ΙΙ'ΓΠΒ ϊηιρ6ηΓη τοίυίΐ : οχί^Ιίηιιϋιηι ϊριιιτ •■! 
Ιβίβηι νϊηιιιι νϋΐιίρπί Ι^ριίοηειη ομ ϊηιρΙοΐυΓυ*, 
ηιιπιιιιιιΐΰ 1>Αΐιυιυ ρΓοΐΐιηΐιΐΓυ*, ρβεεπι<|υβ ΓιΜίιιι- 
(ΙΙΤΗ8, «Ινπιοηίβ ρτίιιιυηι ΠΜοΙιϊΐΗΐίοιιίΙΐΗ», <Ι«ϊιηΙ« 
Ιιοηιίηηιη ηΐλΐίΐιι ρεηΐίΐιιυ ; ροΜβ• ςυοηιιβ ευι» 
(ζιιιύϊο ΓβνβιίΝΓυ», Οκο ^ιϊΜ »^ΐη», οπιηίΙιυκςΜβ 
ρητ(1Ίου* Ιυ•η) νίπυκιη, Ιίυιΐϊϋαςηυβ «1Γ•!Γβηκ, •ϊ 
ηιιϊϋ νχΐβΐ Μΐηιο Ι)υηιίΙί$ •<:ηΗ «( *ΓθΙ)ίερϊιϋ4ΐ|>ί 
Ιυ3ΐ Ι.ι•ι«1<Β (Ιοθιιΐ3ηΐί&, τ^.{^τ^»% βΐίιιιι ίρϋβ, ριο 
πΐ£3 ρ9Γΐ€. Ι»ΰηιιη ςιιαιΐ ηιηχίιηΐ ρβιιϋο, Πυηοικι• 
ίυη Μ 1ΐ4ΐ1ς>ηιηιιιι υΐ β ρΓΪηοίρίο ευιιι^κικίοιιβιι• «1η χί,•» αήν άρϊτήν, χαΐ μιγβλύνων τοί; Ι«α(ν<>ΐ{ Ο α ρηββπι. 

•ύτ%ν, «ίΐκρ χίς έ(ττι λάγος τακιινοϋ γέροντος Χ5ΐ\ &ρχ•(,οέ<•>; τοί»; 9^ν; ίιίξιάνίης Ιταίνους' φέρ^ν II 

η χ•\ •ύτ&; έν μοίρ^ χέρσου;, β κάντΜν χιρβών ΙμοΙ ΐίμιώτατον, τ);ν 'Ρ•*μ«ΐΗ« χα^ ΒουΆγά^ιο> ώ; Νΰ» 81 ού2\ταΰΐά μο•. τ& α^ν ύΐΕΐσχνίΙτβι γρ^μμα, 
ϋ*• 9ητ» ί% ιών ^Γ,ματων λλλα βιίάβχομαι, όχς 
ματαιοχονήβΜ. 6τι (ιΰόΐν έχηλέβω των βι' βι χοικ^ν 
κρ4»•ροΰμ«ι. οΜ" άηαντήνιι μο» καρΛ βοΰ χ4ρ•.;, 
•&Α 4υ3Μχτ,0ή<η) ό Αγβιιητό; μου ό υ16; τ% τοΰ 
* »ΐρ^ Τν*»• *^ τατΜίνοϋ άρχιιρίω.; αΙβιιΟήβη 
«χρονβέαν, βλλ' ήγήβΒ μι των &λ)Μν όβοι ττρ^ί οΙ 
ΐ«ρχγιγ4ναβ( «ρίσβίΐς μη8έν(ΐΐφίρ2ΐν. Είτα ρ•ι«- 
•4μ>ν«;•(ττω μι Μ/ισβιι, οΰχω μι.τέχνον ήγαπημί- 
%•», τι» «Μτέρα,ΐ^ν άρχα(ΛΛ,'Λ'ί γέροντι τιμ^ν,ιιρ^ 
«Μχικ ήχ•π», ΤΛΐΜύα.ρόύ*ί\; χβτβφ^ιοντ,υβι γ<;ρο•^ς 
»«1 «4ι4»ν χα\ ταλαιπκιρίΐΐ, δα» 1χ τήί ύδοϋ Ι^μίν 
^««ντήηι; ΤΙ χρ6{ ταϋ;α ιΓχω; Τι διάνοι; νομαι ; 
ΤΙ;β**« υί%ς 6φ•η πρ^ ιιαΐέρα μηνύων Ήκι «ρ*» 
ήμλ;, Μ «^ιρ, [να τοΙ>ς «οΙ«; λίγους φαυλίοω; 
ΊϋϊιΜ. ί•• μηδίν ων έ•!τι^ιιτίΓ; άν^στις, Τνβ π<ν<}'# 
Αηρ<η4φ•«1η( Αναβιξάμινος ; Ούχ ήχονοα μι'χρι χα\ 
•^||αρ*« ««:0'>τους κέμ-κοντ» λύγους Μ•4. Και ΐ:ά'ΐν 
^^\,τ4ιηον ήμϋ>ν, άξια ταντα τή( στ,ς μιγαλονοία;, 
1^ 9ή« Οανμαζομένη; φρονήαιως, μην^ιινΐφ «ατρί 
^" ^ ■■—^(α» ματαίαν άναλαβοΰ, ιτάτιρ, χαι ήχι 
ΐλ» Μίλν, Τνα χβν^ ύποΐ^ρέφνιν τών βών 
Ι^ιίβι•*. ΐΜΐβ»; (ίη; &8α« το(; ταΰη μανβάνονβι ; 
"49^^ Τ[έρ τίΜΐ τ^ βίν, τίχνονήμών, οΙα ίΙ καν• 
η3(*^ γ^ &»Ορι>ι:ηι κιρ\ αού έροΟιιν, ζΐαν ιί; Α/Λΐ}ν ΝιιηοΗΐβιη η ιηίΐιί ηοη ρΓΟπιίΚπηΐ Ιυχ Ιίιιρπτ, 
ΜτιΙ <|ΐΐ3ΐιΐυπι Μ ϋϊΰΐί• Ϊιιΐ£ΐ1ί{0, ναιια» βπΐ ΙιΙμιγ 
ιη«ιΐϋ, ηίΙιίΙ οΙιΐίιιβΙ>οβοηιιη ρΓοηυϊϋυβ ΐ3ΐ>0Γ£ΐιι ϋΐι• 
ΜίρΓΓβ (ΐαίιιί, ηοη πιϊΙ)ί ο«ιΐΓΤ£ΐ ΐιι» {;γ3Ιϊ», ιι««^ Οι^- 
ΰΐϋΐιΐΓ ϋίΙκΓΐυβ ΟΙΐυβ ιη6α$ ρηΐηβ κηεουιβ, η^'ε 
ν«ΓΰΙ)ίΐ•ΐΓ ΙινηιίΙϊ» >ΓνΙ)Ίβρΐ&£ορί εοηβρΓΟίιιιιι. ),ηΙ 
ιηβ ιιίΐιίΐ 3 €α.Ί(Γί( Ιβξαιίι ϋίΓθ)ΐηβΐυηΙίΙ>υ&ιϋΟ<!Γΐο 
οβιΐΜΐιίΐ : «Ιθίηιΐβ αιβ ίΐα τοίοη» ΓκίρτΓβ. ίΐα ηΐΓ, 
ΟΙϊ (ϋΙ^τίΐ&ίίιηκ, ριΐΓβηι Ι«ιιιιη, ΐΓεΙιΙϋρί&Γοριι») &<>^ 
ηΐιικιη, ΙιοηοηΓβ, πιβ Ιίπνκη αϋ ν<.Ίΐί*-ιΐιΙιΐιη ίιινίι.ιι 
Ο 6χΙιοη4Η$ι|ΐ)•ΐ 9ΐΙ εοηΐΜηηει•(ΐ3ΐιι 黀ΐΐΜΐιιΐ<•ηι, 1;*Ιιο- 
ιβ&ι|*ιε «ίΐ ιΙίΓΟιϋΙιβΚίβ '{ΐκι: ιιοΙ»ί$ 6ΐ ίιίινβη: κιίιί 
ριικϊιιΐ. (}ιιίϋ 8(1 £3 ι1ίε3ΐη? 0ιιί<1 εοςίΐβΐιΐι^ Οιιίι 
υηΐ|<ι•ιη «ί>ιηι β&Ι ϋΐίοί ρβίΓΪ ϋϋΐιυιαίβπϋ : Υουι βιΙ 
ηι<>, ρ3ΐ€Γ, υ1 ΐα> τεγΙιβ (1β>>ρΐ€Ϊ3ηι 7 νεηΐ, ιιΐ ιιίΐ.ίΙ 
«ιηιπι <|ΐιχ ρηΐί(υΐ3Κ ρβΓί]οΐ3Μΐ?« υΙ ΓΓυ%ΐΓ3 ΐ3ΐ>οιτι 
6υ*Γ<:ρίΐΜ νϊ(1ε3Γί6? Νοιι «υϋίνί «ι&ηυο ηιο«ΐΑ ιαΙίΒ 
\«ι1)3 (Ιεηυηΐίιιικιη βΐίαιη; ιΐεΓυηι <1κο, ΐΠί:Οί- 
ΚηυΐΜΐιο 1•ιο ίη^βιιΐί •ϋίιηο. ιμ3 :ιιΙιηίΓ;ιΙ>ίΙί ρΓαιΙνιι- 
Ιί», ρ3ΐη (ΙεπυηΐίΒΚ : Χιποι »ιιι« ίρ« ΐ3ΐ>οΓ(;ί, ραίιτ, 
«1 βιΐ υΐϊυιη νεηϊ, υΐ ΐιι> ι•ρ£ Γηι•>(ΐ3ΐυ$ ΙυιΙιϋΓίο *•* 
οιηηί1>»ι >ιΐ(ϋκιιΐί1)υ»Τ υηιίιΐο ηαιίιφίβ Ιιίο ηηοιΙ 
ΙΜΝΙΝ «τιΐ, βΐϊ ιηί, ςυίιΙ »αΙί»( μι» ΟϊεΐΗη αηήβ•>ϊ 
ΜΓηΓυιη 0Γϋί( ΙιΚοΙχ, ςα3ΐι«Ιο 1:•1ίι αβϋϊβΗηΙ ; »ίΝΐ 
<1Η«ιιι Β^ιI1ί^■I)^ι^8 ιιϊιηί$ΐ]ΐΐϋ ΙβικΙβΙιίΙί• Μπιιν <!••» Ιίΐ χιεοΐΑΐ ςρ. 

Μΐΐαΐ >|ι<>»1θΙθ•. Ι|ΙΙ3Ι|)«ί» ριι• ίΠΓ^ηΐ» ϋΙΙΙΠΊβΒΐ 

«ΐ'«ιιΐΜ•<|ΐιβ Ίβ\ι»ή, ΐ;ιιηοη ρη> «υμβπυ ια€τ^xΛ^ ευ- 
ε«ίΓίΜ6 «ι Ι<Ιιοη»Μ. Ιϋ•ΐΐΙ ΜίΝΚΜΙΙΟΜίη •πιο, ΟΙί ηιί «ΙίΙββιίΜίιηβ : 
ϋι βηίιη •)ΐι« ιΐίι^ίβ, εοιιΟΐβτί• ςυο4 ηο• ςιιοςυβ, 
«οηιπι ΙηΟΐΓ, «κιιΐΜΐυιη ΟγΙ νο1ιιηΚΙ«π• 1«Ι>οητα 
Γυμίιηυι; «|υοιηο(1ο Μίη^αβ ΐιΙίιβΓ ιΐ3ΐ>ΜυΓ κοΙνί• 
ηκΓΜ•, ηΐλΐ •ΓΓηηϋυη Οεί νο1ϋη»>ι«ιη •ιι»ορρΐιιι 
ιΐΐ ΙβΙιοΓ πο&ΐβΓΤ ηυβηι>ιΗηο()«ιιη βηϊπι βοηιη Ι>1)θΓ 
Οβο ρΐαοβίιι 'ίάΐο «]Η(ηΙ •ο<υηϋηιη €]υ3 νοίιιηΐχΐΐοι 
1>|Μ>Γϊκηΐ, ΐιι«ΓΜ«ΐ£ΐιιςΜ• ΐιΙ> «ϋ ΓΜβρβηιιιΙ, ϊ*> ηιη• 

ηίηΟ 0ΐ ΜΟ•«€Γ ΙλϋΑΓ, «ι ρΓΟρΙΐΓ ίΙ1υ«ΙΙ ι ΟίΟΠΚΓΜ• 

ΛοΛ κεϊρίβιΐιυι, υΐί Μρΐ«οΐ€Γ ί3ΐνη>, 6«<^ικΐΜηι 
ΙΜ ^οΙιιηΐ•1«η« ■ιΐΜΪρϋηΓ : *ηικ>η «γ^ο ηοχπιτη 
ν<Γβπ• 1•Ι>θΓοια <|ΐι?ηι Οευ• ρτυΙ»:•!. 9"ΐ ΜΌυηϋηιιι 
ϋΙίυ> *οΙυιιΐ9ΐβιη •ΗΜ:•ρηυΓ7 ΟιμπκμΙο,' ιιΐβί ϊιι 
«ΜΙ, ΠΙβΚ^ϋβΐη ρτΟ €« Γβ4<^ΡΓΟ ? ηηη ρ{θΙι»5 Ιβν 
Μβ, III (ΙβββΙ, ΙιαιιοΓη, ΟΜ ρΓΟ ΙιΙιοπΙιαι ρίΓβιη 
«Μηύΐ», μμΙ ίΓη»ΐΓ• (1βΓβιίβ<ι<» ηο•<ϋη«ίΐ(ίί ; κά 
{^Λονηούο ίΜ βίΐ 1>βιιιη ρτοίΗΓβ ηοΒίηιηη ΙιΗντβαι 

Μ |»Γ0 Μ ΠΜΚβιΙΐΐη ΙΜ ΙΙΙΙ εΙΐΜΓΪΙλΙβ ΓθΙ()«Γ«, |£ 

λαΐκη. Ιϋ) ική ι)•ιί ρίιιβ «$, 1><ί «οΙοιιΙαιϊ ιιοη 
ΟΜίοβηΙΐΓ*, β«•) €οηΐΓ•Γϊ» Μΐ•ΐΐι« ? Εΐ «ιιιεη• Ι^Ιμ- 
κα>, η•ροΐβ ρΓΟ μ $υ»«;«ρΐυιη, (ίιιβ ιιιο'<γ«•Ι« •ιυα 
κΐίηςηίΐ ιβ υι•Η)«ι•τη >ί)«ιη (Ι«»ρ•€<τ• γΙ ηιιΙΙίιι» 
ρηΐϋ ^«>ιβΓ6 ? (>)η•ϊ«1<Γ• ιιΐιηιη ρ^^■ η•«»1ϊι »ϊΙ 
4ΐ£ΐ•βιη, υΐηιηι ιιοη ιΐίυυιΐβ ««ηίβηβ <)«ι«ηι €( ν«ι• 
ρπΜΐβΐιΐί ί«ιΐΜΐ ΐυο : ι1ίχϊ»ΐί ιΐ3ηι<)(ΐ«, βΐ ορϋιηβ 
4ίχ>κιί, >ρ(ΐιΐυΙίι ΙιϋοΓΑίιΙιϋυβ β Ι>«ο Γ€•1«ΙίΐΑΐη μμ 
■Μΐτ»ΐι*ιιι, Ιίοτΐ£θ£ ρ«Γ8αα(ΐ£Γ€ ςυΑΗΐΙοςυβ ι>οιι ρ4>- 
ΐυ^τίΒΐ 3<Ι <]ΐιαι ίϋιηΐ. 

ΟιιΙιΐλΐη λΐιΐβη )ιιοΙι^ί«ΐ)1«• ΓαβτίηΙ, ηηΙ>Ίι «ιίλιιι 
(1Ϊ€ ; ιιΐιιιιν• »»ιι« (ϋε«ΐ$ ςιιίΐΐιηςυβ ΐιου ιείΐίΐϋΐιι μ- 
ΐυΐΗΐιιΐΗ 1>βι «οΙιιαΙίΐΰΐΜ «»»£ αροΒίυΙοηιηι Ιιϋοκι, 
Μϋ βο• πιβΓϋβόβ ιΐί^ιιο* 1ι»1>β1ηιιΐ, 5«(1 πιΐ|;ί$ ροΒΜ 
Μ ΜφρΙϊείο; Ί«1«ο(|(ΐ6 βοι ρβ«'Κ(]ΐι«Ιβη(υΓ εΐ ι;3&ιί- 
(ίβίαπί : ςιιί αιιικιη Γ»1(τ1(ιγ ηιΟΓ^εϋϋΐΐ) ιιο$ <«ιβ Λ^• 
ΓερίιΐΓΜ, «οκΙΙκιιΐΓ ριίιιι ηοϋίο} κ Ι>«ο ρΓθΙ>χιί 
Ι»ΐΜΓ«»Μΐ|υβ «ΙβουΜ Γ«ι1ιΙί ΐΗ«ιβοΐ«ιη; «ΐι^υίϋκΐΜ 
ΟβΜ* ιι«>•I^•• ρη>1•1 ίιΙί^αΐΐΟΐΜ» «Ι ](*αο ΐυάίοιο 
ιιι«ι«£ΐΙ« ι:«>Γ•ϋΐιΐ, ΐυ νηο, ϋοίΜΟ ευω »ί»,ιιοιι ρΓο- 
Ιι;»Γ<;ί? ι α-Ιί ι-Μογχ Ι>οιι»ίιιυ» ιιομγοι ιιοιι >Μί• 
ΚηλίιΐΓ ΐ3ΐκ)Γη» ; «Ι «ηιιιι <Ι«ϋ<|;ιιαΓ«1»Γ, ((ΐιοωοϋο 
ΐΗ«τε«:ι1εηι ι*<Ι.ΙεΓ•:1? Τυ τβΓβ. βΐ ρυραίο ΐίί••ο 
|ιΐι|•εΓ«« ΐ|υΐΐιΐυ« ^«1 •)υί (ίΐιί »ιι(ι|κ)Ιμγ, ρο•ΐ 1>Γβτ• 
Ι•η•<η ΐβιηρΜ» αΙ» οηΐΜίϋα• ΙμιμιιιιΙηιι ««-ΐΓ^ΐϊΐυκ 
£0Γ••ι ηηϊν^Γνοτνηι 1>οιιιιιιο «${>1>ϊ•, ηοιΙΐΜ Γ•ιί- 
{{■ΐΜίηΜ ρΓνϊρβΐΗΐ«•! δο«1 ηυοΜΚΜίο (Ι•^ηαιη ί$ΐυϋ 
Ι«Μ ϊηβ«ιιίο, III• μκαι• ΐυίβήΝβ υΙ>ιη«« ρΓ»>1ι<*•ιι• 
ιη«τ)Ι»ιι«Τ ν•ιο<1 Μυη 9μ1 »ι•)•νοΓΐ«Μΐ>η Ιυϋη, ΓιΙί ηϊ» 
ρη>ρο5Ϊΐίοΐ)<:ιη «Ικΐπια•. ιειΙ 54 ^(ΜιιιΜοιιοΓα^^•)<1^κιη 
Ι« βΐ 3(1 ΑΛηό»ια Ιϊ^ί ρ• αΑ«ηΐί οοίβ^ίοΐΜΒ ιιΐ ρπι- 
Η«οΐι«Γ β^ΐ•)3»; «οίο, ηΐί Βΐί (ίιΙβϋΐΐΜϊιηβ, Μηηοιιΐ 
»ΑΗμ( ■ιι«η(|.•6. *1 4ΐΐ(Ίΐι»4ιηοι1ιΚΒ ηοΙ>^ ρτ#)ΐη• 
ΙΜμ• ηο!ΐττιΙ)τ1• εθΓ({>ΐΐ»ΐ(1ίΓ«Β, ΪΙ• κηπ«ηί γογ• ΡΑΤΗίΑΐΐαίΙβ 

Α νβΰτα >.α6«•οιν ■ Αλλ! κα\ & λόγο; μ«6' οΐ ήμ&« 
Γ^σχαλξ, χαΐ π^6; ΐήν Μον ηαρορμφ;, ώ; Αϊ»• 
μ3η6; χα\ Άϊαν Ικαιν«τί{ Ι Λέγβις γΐρ ώ; οΐ Ακί- 
ντολοι, τ^χύ•Λίς Ικ' άέή'Οΐ*. χα\ τ6 Ιχβηαόμινον 
οΰχ ιΐβ^τις, 3μ(ι>ς Ιτρίχον )(α\ έκοηίων £ιΑ τήν 
&νΐι>0(ν μιθθαηοδοιίαν. 

Άγαηώ ιήν ηαρ>(ν4βιν, ιίχνβν μου λγαηηΓφν* 
χαΐ γάρ 1ξ ων λ<γ«ΐ( αυνομολογι!;, ^ι χαΐ ήμ(Ι« 
χβτά βούλησιν βτοΰ, ώ9π«ρ 1χ*Ιν9ΐ, προθνμονμιθ* 
χνπι^ν. □(!){ γάρ βλλω; άι:οχ«ί(ηχ»» ήμίν^ μιβ9^. 
ιΐ μ)] ΖΛ'Λ Βλ'Λ βούληβιν 6 ηίιρ^ς ημών ; *Οακ«ρ 
γάρ Ιχ<(ν«ις ήν 6 χ^ηο< άρέΐχκν θ(φ, 8.4ν« χ•ΐΐ 
τί^Οίλημα νούτον 1κονίι»ν, χ«\ ναρ' αύτοϋ ϊλΑμβ• ■ 
νον Ην μινβόν οΟτΜ ηΑντως χαΐ 6 4)μ^τιρ»; χ4«ο.', 
ιΙ μιιθδν ύιτλρ αΐιτοΰ λβμ6ά*/ομ£ν παρ! β«ιύ, 

™ χαΟ<1>ς (Ο φρονών 6μολογ(Τ(, χ«τΑ {>ούλΐ]«(ν γ{ν«τβ( 
θ(θΰ. ΕΤτα ον ψ«β|) τ^ν χάκον 1)μ«ϋ«ι (ν 6 β('< 
λποΜχίΐαι, ύς χ«τΑ «6 βόΐοΰ γινόμ£ν«ν θίλΐ)μ• ; 
πώς γ4ρ 4ν, ιΙ ρή τοΟτο ήν. τ6ν ύηΐρ βύτοΟ 4δ£<«» 
μιαΒδν; μή ^χοβι^^μίνο; αύ, μηδέ τιμών, ωΓτ<^ 
Ιστ\ κρέχον, Μα\ καρ;χΜν νυγχχτ&Οεαιν (ίρήντ,ΐ 
£Γ ώ» χοτΐΐώμιν, άλλ' βη'9•τρ^φ«ΐ€ χοχιύνΐας (ιβ* 
χινης. Κα\ «ώ; Ιχάΐ '/^γον, θι'^ν μίν ά'Κ«£ίχΐ94αι 
τήν Ιμην τα/.αιΤΗιΐρ(αν, χ«Ί Αντ^ ταύττ,ς βιβ^ναι (4- 
«IV τής έανϊον Αγαθίτητο;, οέ Μ φιλύΟιον ότι^ρ- 
χοη«, «(χνον ημών, μή τν (Ιλίιρ ^««λήματι βν-/• 
τρίχιιν, λλλλ φρονιΝ 1νανΐ{α; χ•ν δνικρ ίχ«Ι«•; 
«ίνον ημών, ώ( ύ•κΙ(ι αύτοϋ γ«νάμινον, άμισββν οϋ« 
έ|, «ι ηΰτον ώς φαϋΐον παρορ^ν, κα^ βύΦιν^ &ζι«ι» 

Ι« λόγον νομ(ζ•ι«; Σχέψαι ■! Αξιον τούτο φιλαβίκν 
'^νχτ,ί, χαΐούχ έτίρ«»θ(ν «οϋτο βυνήγιτβι αλλ* ή Α< 
τών οών Αλτ,θώΐ φρονίμίβν λόγων. Ένη; γλρ, ««^ 
χχλώ; Ιφτ,ζ, ώ; τοΤ; Αποτ(ό*ο:( έχ Μ^οΰ Α μ^.9^^^ 
έίίίοτο κοτΕΐώβι, χΐν πρλς ου; άΓήυβν ΐ«{οτ• μή 
«{θΐΐν {^δύνχντο. 

•Αλλά ϊ(νίς οΐ μ^ ηιιΟίμινοι, χβι »οΰτ• «ίι:έ • 
η&ντω; Ιρ^ΐ;, όχι οβοί μί) ζίίΐαβν χβτλ Θίοδ βούλτ• 
βιν ίΐνιι τδν χίποντών άΐίοττόλΐιΐν, ούδ' άξιου; •ϋ- 
ΐούς ήγο^ντο μιαθαιηβοαία;, άλλΛ μάλλον χολΑσην; 
χαι τιμωρίας* βιά τούτο 1£(«ϋΧον χα\ έτιμωρούν:• 
αυτού; ό β( ομολόγων λήψεσΟαι μιν^Ιν πάνΐω; 
ττοόηρον ίμολογιΐ δτι λκοδέχιται χοκκϋντας ήμ4; 
6 Ηι^, χχ^ τούτον χάριν £<6ωβι τ',ν μιαΟόν* χι\ 
β•(>; μέν Αηο(ιχίται τ))ν Ιμ^ν Τ«λαικΐιιρ(αν, χ•1 

Ο ^^-αμΜΐ€*^%ί τή; διχαΐα; χρίηως αϋτοϋ τ^ μιβΟα• 
τ:ο(οαια, αίι £έ Ανθρωπο; ών οϋχ άτ:ο£έ;(ΐ) ; 'ϋ έ(• 
σπύζιον ουρανού κα\ γη; οΐιχ ο^-ζ-.μάζ»* τ6ν χόιη* 
ημών * πώ; γΑρ, (Ι Αημάζιι, β!6ωσι τίιν μιαΜν ; Χ> 
Βί. (Ι καν 6«9π^<(; λαοΰ ο^ον «οτΙ χαΐ (ι«ιι^<ις, 
Αλ>Α .^ε μίΐ* ύλ(γον γομνί; πάντων &νθρώπ«>« 
ταρ^Οΐαβθχι μέλλων Τη Δ«9;;<ίτη τών βλων, η«ρ' 
οϊ»«έν τίΟ«'ί€ τήν ήμ€Τ<^ν ταλιιηω^'αν ; Κα\ «οι 
■πρβίήχον τοΰτό γ« ή ^11 βνν^βίΐ ον. ή τζ φιλοΦιΐχ 
α«•, ή τή &λλ^ ρο«»μ<ν^ τών τρ4κ«Μ αου χα«αα-ά. 
βϊΐ ; Ταϋτβ οϋχ άν•τρίτΜ<ντ«; Αί.γβμ4ν τ^ οΑ•» ιτρ>. 
βίημβ, Τίχνον ημών, άλλ' ύτιβμιμντ,»ί(Λν«ί4 χ«\ 
((4«ντ•; άφ<)ρ,Αήν φρονϊμΐ)/ β»οί χΑ^»ΐΐ Αντί, νρι^νι- 
μΐιη<ρ«]> γίν^σΦαι. Βοΰλομαί αϊ, υ4< μον Ι)γαπν|μ<'•, 
XXI ίτ! τώ λ'4γΐ;» -ρΊτβγβγιίν βιινϊ*>ν, χϊΊ ώΐ»^ 1» Εί»ί$Τ01«. ίϋ ■! ααρ^ντΜν ^μών ήχον:^ &ν ν<.;<ν{χ<α; ιών λίγομΙ- Α ^«ΐχιη μγτ« ΐΚβηϋΛίκηι : 1β Ιλίηβι* ικιη Ι|αοηΐΓβ ΑγΜ<Ιν Μμιϋ σε.& μίλλομεν γράριιν, μϋ.λον Μ 
^ρρμιν ύιι4ληψιν •»{ (Γ^β-ϊαβαι ταύτα χα\ χωρ\; 
%6ν Ι|ΐων Α^γων, βι^τι αηοοδαΐον Κντα ΰιτύλ«μ6άνΜ, 
χ•\ ι!^ τ& τ4( Ια'ΐορίας &ναλ(γ*ιν τών ΐΜΑβιών τ4]ν 
α&τήν (ΐΑηί•{(ΐν σκουβήν. 

Άλλ* >{ χαΐ μή ^γνκΤς, βμΑ>{ χα\ ^ανίτι ώ; κρος 
*Μια Ιν ύιτομνΙ|9(ω< τάξ» κροττίθημι. Έχράτϊΐ 
«Μπ» 'Ρωμιΐχών βχήητρων Άρχάί'.ο;, χ»\ ιηί.ϋ,' ^ν 
Γ•Ιν1; |]Μΐνο; λικίρφ πλήθΐΐ ταύτην βή τΙ]ν γήν 
«ν^ΐΒΦΐ^ χοΐ «ϊχμαλΜνΙζων , ύνταρ χ«1 6μιΙ», 
9ΛΥΪΛ τόφ•ν ο2ί άν 4π('6ΐ χαλύιπΜν ΐίφ «λήβϋ, χα\ 
•ύχ ?,ν χείρας ΐϊρ6{ αύτύν άντχίριιν, ού μίλλον Ι) ρυΐ3ΐ»υ• 4)ηυ4ΐ «ϋπρίαιί ιυιηιι»: ίηιο νοΓο €τι(β »ιι• 
οίηιυβ ΐβ{•ϊη«ρο*ΐη» νπΒΟΐιίϋηι αα ηοΐΜ. ςαί* ι• 
•ΐιιϋ•ο•(ΐιιι βοηυι ΐυααιιΐυο ία 1^(^Η^•» νκΙνίυΜ 
Ι)ί»ΐθΓί*» «ΙυΟϊυιη Γοτγ». ίΐΜΐ η ηοη ί|αοη«, (•ι1ι]ί€ί9ΐη υΐΒβη, κΐΗ)η•ιιι 
■ι1 ■είβιιΐΜΚ, ΓθΐηΐΜΐ:•ιιθΓ•ΐΐ(>ηί( μιιιι : ΒυηιιποΓυο) 
κχριτΜία ΐΕοβϋιΐ Ακχΐιυ», ϋ*ίιΐΜ τβΓοΐΙΙβ ϊΒη>• 
ιηβηΙ>ιϋ €1101 ιηιιΙΐίΐυ<<ίη£ Ιιιηβ ίρ•η Μτ- 
131η, ςίΜπινοβ ΙιιμΙμ, ίιΐϋβ»όϊο τμι«1•*ι ΜΜνβτνί• 
ιοίβυι Γ«4ΐί£β(Μΐ, οίύπκη ητιίηηνη ςϋΜυοι^υ• 
1«ο•Ι«Γ«ΐ αιίΐίΐυπ) ηινΗί(υ(ϋη• Ι«(βη(, η«•- ροΜίΙιΙβ νρ^ :•ΰ: ΐζ ουρανού άφαμίνον; νχηκτού». 'Ο; ονν . ηΐ'ΐίί βηΐ βΐ Γτιϊιΐβη αα•πι (1«1>ρ•ϊ• ■ εαείο Ιμ(- 
»■ , .. ... Β-. Αν νοΜ'ύτος; κρίγμανιν ά«;^,ΐ9αν πρλ; «ύΐ^ν κ;.κ• 
«Ιιίαι <ον ^αβιλίω;, ϋοίνο; άνί</ψα•ΐτι χϊ υτα, χαΥ 
*^ κάντα λόγον &νένΐυ:ν, Αχιμητ^ «»« ων χα\ 
βμ»[Αυη9ς. Άντίκραττε γΑρ ή έιηΟυμ(α ύφ' ή; 
λκιν«{Μ, χαΐ ξν Αχβτάα/ιτος <ν ^αίς βφ«ν^ ι**^ 
'τΛ; τ^ν&ι;, ώτηρ χα\ υμ«ϊ;. *ΙΠγ£ΐ «ρδς ίβϋια 6 
ηΰ βΐβδ Αρχκριϋ;, Ιβηράσαιτο τήνψυχ^,ν, «βικρ 
«αΙ ^.μ<ΐ; οΙ &]τρκΙο{ Χ3\ ταπεινοί ■ οίκτος βλ ήν 
Ίνίννη^ ό Χρνβέατομος τ& Ιπώνυμον. Αλγών ο&ν 
4αι«ή9η <ρ4γμα γιλώμ<νον τοΙ{ κο/λνΐς ■ τ6 β1 ^ν 
4ν(\ κάντιων (αυτ&ν βοΰναι, χαΊ ^ιρ>^ς τίν Γαϊνέίν 
ΙηλΟεΙν, χχ\ τήν Ανήμερον Ινεΐνου «αραχαλ^βαι 
^χ^^, *λ\ Υοΰ Ονμο'3 τ& Αββιβτον κύρ τών λόγων 
■ΗΤνϊ τΙ| Ιρίαι^ κειρίσΟαι χχταβΰεννύειν. Άλλ' ύ Κυτϊϋαι ; Μΐη ίηΐβκα («{«ϋοηβ» • η>|β μΙ ίρκαιη 
νβιιίΐΜΐιΙ, «υη• ία» ε)•»ΜΓ»ι λ βιΙ οπιηϊΑ κ- 
ηιΐ£ηι ι>ρβΓ ^1 ίηΟβιίΙιίϋ• ; οΙ>ιΙ•ΐ(1*«ΐ «ηία <)»» 
(ΐ3|Γ»Ιι»ΐ ειιρίιΐίι». ιικ Λ εβϋιΐιυ* «ι ΙιοιηΙευιϊ• 
ϋοκηΐϊΐ ροΐκΓλΐ, νοίαϋ Νβο νΜ : <1ϋ (|•ίΙ)0• «ΙοΙβ^ΜΜ 
ϋα'\ ΐΓΓίιίβρίΜορυι , £οηΙ« «πΐϋΙαίΜίαΓ, «κυΐ «( 
ηοϊ ίηαΐΐΐβ* «ι ΙιυιηίΙββ : ίΙΙβ *ν4«Β «γ«1 ^ΜηΜ• 
€θ|{ΐ•0Μ>ίη« 6Ι)Γ]τ»ο>ιοαιαι; ιΙοΙοΓβοιια ρΓοιικΓϋΐιΐΓ, 
και ^x^Ό8^I3ι ρΐιιπϋυ• η«1βηι1•ιη : Μηι«ΐίρειιι• 
ΐι«Ηΐρ« ρΓΟ οιηυίΐια» ΐταύκη, ιΗ 0>ίηιπι νηιΐιν, 
•<ρ«τυιιι «]«■ 3ΐιίιιι<ιηι ΑίείΕΚ, ΓυΓοήιςιιβ Ι^ΐιιίΐη 
ΙηΗΐρ^ΓβΙιίΙβια ΒΐιοΓυπι «βΓαιοιιυιιι τοιβ «ΊΜϊηχιιβιγ; 
ΐ» βιοο§ίΐ^νβΓ>ι ΐΓΐΊιίβρίΜορυ» ; ηιΐβϋαιιΐ 9ιιι«•βι, 
«1 «Ιΐιί, β«•ιη ρΙυΓίιιιί : ςυίι «ηίιη «ρ<'Γ»Γβ ροΐβΓβΙ ρ^ Α|τχΜρεϋ( «νηι» βιενοήΟη ' έγέΐων (Ι, ϋτηρ (< η•ρΓίηιβηι1υιη η•β Οιΐη* ία>ρ«ιιιιιι , ΐβιιϋ^ςιιβ 1γΐ|ν, ιη^λοί. Τί; γάρ ήλκιζιν 4πΐ3χε6ήν2ΐ τ«ΰ 
Γ•(«4 «ΙΙΐν ύρμ^• '^^^ μυρίου 4χ£ΐνύΐ> ΊΐλήΟους τήν 
■Γνησεν, &ιτ* άν&ρ6ς γυμνού, χλ\ μηϋν λλλο φέροντος 
«λήν τ1)ν τών λόγων ηαραίνίβΐν ; Όμως πβρβγίν:- 
ταε «ρ^ χΐ/ν ίνθρωπον, χαΐ ούβΐν Ιτερον ή μόνον 
«•ρΜτητχεται τούτον , ταΰτα λ^γ^ν ■ Άρχίαθητι, 
λνίροικε, τ«Ι; μίχρι "ί*^ «αρ^ντο; (εινοίς, παΰβαι 
•ν9ρ*ικ<νοΐ{ αίμααι «οτίζων τήν γην, Ινθνμήθητι 
5η •<ί «Μύ «% έν μίβψ, χα\ τοΓ; οίχείοις ύηοβ<ξετα( 
•κ ΧίΑλκοι; ■ Ιρχων λαού χχτ^βτηΐ, ούχ ίνα κρ^ς 
ν**•»»* 4γΤ1ί, 4λ''Γ* 'ήί βύτων «ρονο^ ίωτηρίβι;. 
Τ{ «ιΑ; &λ>«τρ(αν Ιλαύνεΐζ χώραν ; 'Αρχ1«θητ> τ^ 
■ΒρΑ ββοΰ {((αμέν^ σο(. Τ{ τϋΐεονεχτείν ίπι^τ,τκΐ; 
Ι μ1] ΑβγαλιΤς (β»; 14<ι< '. Κατάλικ* τοις Ρωμαίων ηιυΙΐίΜΐ«1ίη*• ίιιειίΓϊίοηβιη ι νίτυ ηπάο ηβε ιΙίιιιΙ •ι-- 
ευΐΒ ροΓίΐΜία ηυιηι ϊοηηοιιυιιι »ιιοηϋη«Ι<Η]η(•ι>ιίαηι? 
νίΓοιη κιιΐθπ »ά\{, ΟΜ λΐίικί τυπί, οίιί ιι1 «ϋη 
ΙβηΙυιυ εοιιιρΙεΟλίυΓ, ίΐ3 ΐΜϋΐιΐΜΐ : €ο*)ΐεηΐιι• •ί«, 
Ιιοιηο, η••Γι• ««|ΐι« ιαοϋο ρβίπαί*. ΐ«8• Ιβιτιη 
ΙιυιΙιΑίΐΟ Μη^ιιίηβ ροΐατβ,Γοΐοςϊΐ;• ρο*1 1)Γ«νΕ »«ηιρ«ι• 
Ιι; ίιι «ίν• ιίιιυηι «»μ; Γνϋυιΐι1«ιΐ(1αιιι ; ροριιΐί ϋιιχ 
• οιχίίΐυΐιΐί Μ, ιιοιι υΐ αϋ Ιιοιοίΐίϋϊ» «ιιιη ρϋτΗυε*•, 
Μϋ β]αι εαΐαΐΐ 00ϋ»υΙβΓ«ι ; ι^ιικί α ϋ Νΐιαιιηιιι ίΐΓηαι 
\«»Μ« Τ Τ«ΓΓ3 α 0«ο Ιίϋϊ ιΐΑΟ »Η ε(ιηΙβι•Ιυ« ; ΐ|α:<1 
ϋ& αυ^ιτί οιρϊ» ΐ|υ>» !ΐ€ΐ:υΐ6 ίοηιι• ιιοη ιβι>«1ιί• Τ 
ϋιιΐ|υβ ΙΙοηΐ3ΐι•ιη Γνκίοιιβιιι. ]ιΐ3(ι ιιιίη>»ιυ• Ιμ;ιι«τ•• 
Ιβηΐί«, «ι >(1 ρΓορΓΜ ίβνβιΐΐίΓο. \ί(1ίι ιη:ΐΗβρί•<-ο• 
ρυιη Οιίιιι, Γ]υ< ΜΓΠιυηβι »υϋίνιΐ, ι»ιο ΠκιίΐιΐΓ ΗκΜΚ• ^ΐ ^ξί>( τυ](ών φίλοφρονήβεω;, χι\ «|^'« ^^ («ΓΟΜίη ει ΙιιΙΐΜοΐΐηυη» &<Ί><υιΐ4 «••'ριιιιίι, Ιιηιηαιι.ιΐη 

^ «ί>Μ 1«άν•λ•ε. Ε14ε <6ν Αρ/ιερ<α Α Γαίνΐ;, 

!■•»«( «Μν αύτ»» λύγων, χα\ αντίχα (νοωπείται, 

Μΐ κΑΤΑλεΙνει μλν <6 4γριον χαι απάνθρωπο•*, γΐ- 

ν•τβ» Μ <ή« *ν•ρωΛ{νης ήμερίτητ»;. κ*•:ε\ τ*< 

γ^ ο(μ4«ων χύβ((; τοΙς «ρο/Α^οϋβι χαχο«; άρ- 

Χ(β1<>4. »•1 «ϋμ•αίν:ι τιρός εϊρήνην τώ βιαιλεΐ, λαβίμινος μ»ν ιών κοδών «>ΰ 4ρχι#Λίω;, ι^ιία^ρα,• 

ΐ^ΐς Π &αον ήν *4ι•ν, χαΧ «ρ6{ τά οίχεϊα έπανιχτραφεΐς. •ιι•η«α(ΐυ(ϋιΐ6ηι ίηϋυίι, β3η(υίιιίΜ ι-ηιι»ιοΐι•-α) ^ι■!ί^3^ο 
Ιαηΐ, ρι-αΗ«.'Γίΐί• ηιιΙικ εοιιΐβιιΐυιι, •<: ρτα |ι»γ( οιιιι 
ίι•ιρτ:Γ3ΐαΓ6«-αιιν«ιιίι, ιιτΙιίιτμίΜορί |>^ιΙε<ι «ιιιρίϋχυ••. 
Ιαιιι ΙχΐιβνοΙοι (αϋΐυ* ιιιιβιη ραΓ «ηι,ι-.ΐ 3ΐ1 ριυριίΑ 

Γ«ΙΜ€Γ&η•. Μία ίη γητείιβχικ «αν«α, χα\ λνποϋμαι Ιτι κρό( 

•βόχα, χα\ βύναμιν Ιγ»ιχ* διλ-ΐβχειν τ6 

ο^ννΚέρονς, χανΧΛ φΜγγβμβι. Π/ήν άναγχαίον 

■ _ ί ^ Τ^ 4ρ ι;ν τ6 γράφον, «να χβί άφ' ή» γνώβεω; νύ 

^ρ•ι<. χα\ άψ' ων ήμεΤ; λίγομεν, Βντ^ι^ χχτα ΐειυ- 

"«λν |«ι4{ΐ«νος,ιΐ3\ :1ν Γαΐνΐν ΙχιΐνΟν χατί ύι^•Μ■.3ν δοίΟ 3 Ι« ηΟ ηο^ϋΐ. «ι ιΟϋχοΓ «ο ιιαΑ4 •<} νκηπι 
βεϊ«η(^ηι Π βιιπι <)ΐιϊ ροοΗ 1«ηυιη 3ΐιο« (Ι<Η:'Γβ. ιΐ3 
Ιοηυι άΗνταιη ; ιιβΐΜ>3Γΐιΐίη Ιβιηβη (Ιυχί ιογϊΙλγ*, 
ηυο μΓορΓία ΐιΐ3&(-ίι•ιιΐίΐ(Ι ιμμΙγϊι αίοΐίι«<) («ίρβαΐΜ 
γμΙ^αχ, θΗίηχιη<|ΐι« ιΙΙυιη 3πΐ€ μηΙο• Ιί1>• ΙρΜ •ιι6- 
]ίΓΪοιΐ5 νί<1ί3* υίΓυιιι Ιυ3ΐθ βΙοήοΜία »ΪΓΐΜ»βπι 4€«3« 135 Νίευίλΐ ερ. ΡΑΤΚίΑηαι.ΰ ΙΜ 

ΐιιΓΓΓίοΓίιη Μ ρι»Ι>€Γβ ; ιρο<1 ίΙΙηηι βίςυίιίοιιι ικ)η α "βρ'»»»η9ίμ«νο;, έννβήβηί ■( «ρ<ιιον τ1) αζ μιγ*" ΓαϊΙ οριιι ΜΧυι•«1* Ι«β»1ίθ)ΐο, μ<Ι βΙηΐΊιη χΙΙοςιίΕΐΧί 
•ΓεΙιϊΓρί•Γορο οΙι<>«£ΐιΐιΐ8 Γδΐ, ιπιιχ ρΓο]«;<:ίΐ, ΐΝ•ΙΙ»ιη 
οιιιί•ίΐ, ηοη ρυΐιηι κϋίρβηηι ϋιΐΓΟΓε Ίΐχ ίιιιΙηΙ^ΚΓβ 
>υΐ Ιι«ΙΙυχ Ίη«ΐ2Γ ρΓορπο ηΙ))ϊμί ίηιρβιη, ί&Ι ριιΐϊιι« 
ρ«ΓηΊϋ(ϋ&υιη 3Γ<)υΓ<ηη, (ίκα^) Γγοιιο, *ηΙιί6ρί(εο|ΐ• 
»εΓηιοη•1>«ι\οοΜ•ρΓ«ί5Ϊ( ; ηοι «βΓο ιο αϋίΐυη, Ιυΐ 
]ιιη ρΓΜίϋοί ρητιηίδΜΐ, ιΐκηυηΐίϊΐϊοηβιη βοοβρίπιιι• 
ηοη 3ΐηρ1ίυ& ηυϊίΙηυΐΐη βιΙϋρΙυΓΟϊ ρι°ζ«'Νΐ«5 ςυι•ι• 
€υιη Ε Ιοιι^Ίηςυο ρΓ<ΐο»Γ(?π)ΐΐΓ : ςοίϋ ()κί(, ΙΙΙί ηιί 
Ι•οηοη(ίΗίηΐ6, Ιιοηίπυηι •ουιί&»ίιηβ? Οαί §Ιοπ«ηι, 
•ιΐςαε ηιιχίπΐϋ, αρρείϊ», Γβκιιιβ λ 0>ϊμ> ΜοάΐΤΛ' 
ιϊν«•ι* «1 ΦβηβΜΐυϋϊιιβ Εΐιρβηπ Τ ριΐί^Γίβπβ βο Ίυ• 
{ΐτϊοταη 0316 εοηνίη«ΐ ? Εςο ρΓΟ ΐο «ΓυΙχκοο ιΐ<]ΐΐ6 
(οη(υη<)θΓ: ΐιοιιηβ ίηιυρβΓ Ιιοηιίιιιιηι ^ϊΐιιρ«Γ3ΐϊοιι«• λοβ^ξφ &ρκΐ{ ϊχιίνου δγΟήναι λ(ΐΐ(δμ(ν«ν4« ταϋη 
'ΐ|| ύηοΟ/βκ. *0 ]ΐ1ν γάρ ούχ ΙΒιήθη ι;ριτ6(ί•( 
£ιυτ'ρα(, Αλλ' &παξ μβνον προηλΟ^ντι έι»(βθΐ| ι{ι 
ά^χαριΐ, χλ\ ιϊ όπλα ^Ικχι•., *ι\ •x'^ς ΤΕολίμο»; 
καΰκ, «ύχ ήγηβάμινος τρέπον αύτψ χβρίζ^ινθαι ΐψ 
(υμφ, ούΐ' £ιαπιρ Οηρίον μόνον &ν«<χ<«Οαι η;ς 
Κίας ΰρμή;, &λλΔ μΛλλον Ιχέσχιν Ιχιΐνβ τ6 ψυ-/ώ• 
ίκθρον βρμημα οΤδν τ•.νι χαλινφ χοίς €{ρηνινο{{ τα» 
&ρ/ΐ€ρέω{ λόγοις' ήμιΙ( βΐ καραγΕν^αΟαι ιιρίζ Λ 
μέ).λοντ(( μετά τοΦαύτα; 'κρο^ιαβοΟνα; βεήφΐνΐ, 
Α7;4φαβιν ίοιξίμεϋα μτ,βΐν κλίον Ιζιιν τηρΑγτν^• 
μ<ν«ι, ΐον χα\ άκ^ντις 6φθΓ,μκν βετ,θ<ντχ<. ΤΙ λΙ- 
γ{ΐ(, υΙέ μου τετιμημ^ν•, νυνιτώΐατ» ΑνΟρώκΜν; 
'υ (^η< εΓκιρ τις Αλλοζ Εφίβιν χεχ'.ημ^νο;, ύπορ<• Γ«<ι>β1(Μ,ςυ«ΐϋΙο (υ& ιη;>]«ι1>ϊ ^η^υ(1^^^υιιι ν«ηβΗ(, Β νκ; ήΐτΑΐΟβκ τής ιού Γαΐνΐ επιεικείας χβ\ ήμ(ρ4• •ί*« (η νϊι* ΐυβ, (Ίνβ ροΜ ηιοΓΚιη •ρ«<1 εοι ςηΐ 
|ΐ)»ΐ0Γΐ3ΐ ηον^ηηΐΤ Ουίβ βηίπι Βοηιιηηηιηι >υΐ 
ΒιιΙςαΓΟΓυηι ΐβΓπροΓΪΙιυ} νβιιΐυηι, ιυ<Ιϊοηι, »03ΐΐ(1αΙί> 
ΐηΙβΓ βοιιΐ9ΐ>οι (-1 βυΙ§3Γ0{, αΓεΙ>ί^ρί$θορυπΐ &οιιϊα- 
Γβιη &Ι>ιυίκΜΐ•'(>ιίοΐ)βιιι Μίκΐρ^Γβ, >(1 ϊηαρουεηϋυιη 
Ιη^ΙΙο Πηιιη, ηιηπιςυβ κ«υΐ«ιη »ά ρΓΪδίίηιπι ρ3Μΐη 
κνοοιιϋιιη, βυΙ^ίΓοπιιη νβΓΟ ϋοιιιίηιιιη ηοη (ΙΙ- 
Β(ΐ>ΐιιιιι ν»^^, Ιοι^αιίοιίϋπι ΓβτίρβΓΟ, ηηίοαιίίβηΐ ηοη 
Ιβ 3οςυ$>1>ίι, ςιιΐί ηοη (1')0«1 ι|ΐΐ£ ££0 ηοη ϋίΰ«Γ«<ηΤ 
Ν«ρ<ηιιίϋ>ι βευβ; ίΙΙί >ιιΐβιη ΠΙβ βΐ ρΐηη ιΐίοβκηΐ 
Οιιίΐο ιϊηίΑΓβ ιΐβ Ιβ Iο<{υ^η^^ ςυο (](ΐίϋ(]ΐιβ ηιοιίο βοη• 
\\λ\ ; ΐ{ΐι«ιΐ(Ιο ςιιίιΐηιι €ΐ Ιιο^Ιίε, ΐιοιι οκιηβϊ ιΐίοο, ΐιβϋ 
ηιιιΐιί, ιιΐ ίρί>ί ΐιι<|ί»ίπιιΐ(, <1β Ιοο ρορυΙο, ιΐ6 ΐ•ιο 
|βιι«ιε, |Μ!Γ,ι«ΙυυΓη Ιι«ΙΙυιιι νΐΚι^κΓ^ηΐ ηϋβ οηιηίϋυι 
ΐ|ηχ ία€ΐι 5ΐιηι ίι>ςνηιί$ι-3ηΙ. τηχος ; Όλως ^«{^(^βιύτίρα: 4χι!ν«υ άβϊλίγχισΟβι; 
Έ^ώ άντΙ βοΰ ΙρυΟρ'.ώ >ιβ\ βΙσ/ύνομ«ι. ΕΓτα ο&« 
ΙνΟιιμζ τ&( Ιχ ιών Ανθρώπων μί\κ^ί\ς, όταν (1( 
νύγχριιιν ή «1)«ιμι{της «Γτϊ -τψ ?1ψ ιι«ρί»το< »*«♦ 
€Γ« ιη\ τιΛηιηάχης, ιιβρ4 των ((£ότων τ4ς Ιτεορίας 
η|:οάγη(ΐ4€ ; Τίς γΛρ δί) 'Ρωμαίων }) Βονλγάρω» έν 
τψ μ<τέιΐ£(«α έβ«αίν<|> χβιρ(;>, βιηγήβιως τ')»»ώτηί 
Αχούω ν, δτι, οχανδά).ων μεταξύ ΤωμοΙων χα\ Βουλ- 
γάρων γιγον^ων, πριοβύτ<)ς &ρχι«ρε1ι; ώρμ?;1ΐ) 
τ.ρεο6€υτή; γ«νίβ4αι (1ς τ^ πβΟΐο,ι τοϋ{ χβΐ* Α3ι- 
λήλων «^Χμονις, βυναγαγίΐν Αμφότερα τ* γ<ν^ 
π.'Λς τήν άρχαίαν ιΐρήνην, δ δί των Βο-Λγ^ρων 
Εεσκόζοιν οΟχ ήςΙω« δίξασΟαι τήν πρίσβίίβ», ε/λ 
χατηγορήΐκι χαΐ €Γποι χατά τοΰ» ό43 Ιγώ μίν ούχ 
^ Αν φα(ΐ)ν ; μη{1 αυγχωρήαοι Οε^ * έχείνοι β^ «(άντως έροΰβι χζ\ πλΐΐον» λυΟίντος τοΰ φύδοί τον λίγκιν Ιχαντον ι;-ρ\ σο», όπως Ιχιι φρονήηω; ' 8ικυ 
γ( χα\ νΰν, (ν3 μ>) λέγω πίντι;, άλλί πολλοί, ως γι άχοϋομεν, τοΰ οοΰ λαοΰ^ τοΰ σοΰ γένονς, μέμ^οντα^ 
ιού &κκύ3του πολέμου, χβ\ τοΙ< γινομένοες έ«ιστίνάζουβ•ν. ΙΙϊΙ•ί (θα«:>α& ι«ιη< ρΙυ$ χιυο (ϋχίβκ; (|ΐιί(Ι νβίο 
ι^•ιη? 1•ίε«ι ίικϋ^ουκ, ραοί» (η«<Ιί»ΐ0Γ, ραείι αιι- 
0ί>ΙεΓ χ Οϋο &υη• €υη»1ί1υΐυ5; νΐ <1οιι«ο Γ«>8|ΐίΓ»ΐΗΐ, 
ΐΗΐ!ιΊ ηβΐ'««&« «$ι Βΐιι«: ιηΐβΓΠΐίίίϋίοΗβ «νιΐιτηι Ιο^ηΙ ; 
Ι^χείρυβ βυΐίΐη ηηηε, ςιιαηϋο ςυιιίεπι ΙίΙκ-π ίη 
ρικηΐβ•, ΓρμΙγρβ ίη Γηΐιτβ Ιη$3η>ρπΐ« η ΪΜνίϋΐ-'ηι 
•ΐΗοΐΒΜΐ; ηιΐ3)ΐ(Ιο ιιιιαηι εοΓρυίΟΙίΓίίϋ £1 ϋι-ϊ ηο&ΐγί, 
ςυ3•ί αρίιίί ςιιυ ΐιΐυηβΐυηι ηι, οΜιΙηοι ίι• ΜίρΜίυ ΑΙβΦάνομχι ηλίον τοΰ δίοντος :ίκΌν* Αλλ! χΐ 
ηράξω; Ε{; τοΰτο, ι{ χχ\ Ινίξιος, προx(χ«(ρ^0μ«^ 
ν%>) Ηίοϋ μισίτης ([ρή-/ης, διδάσχαλος εΙρήνης. Κ•1 
μέχρις 1« ή πνοί} έπαρχ^, τβϋτά μο« φΟίγγεβββ» 
άνάγχη διά καντ6;, χα\ μάλιστα νΰν ύπ<ίτι τέχνα 
κρλς κιτέρας , ΑδΐλφοΊ όδ«λιροΰς χατ' άλλήλΜΥ 
1χμβνέντ<ς άπ^βφάττουαιν > ότι τ6 1ν σώμα τον 
Χριστού χα\ θίοΰ ημών, ώικερ της Ιβίας (ηιλαΟ^- ΙηιιΐΓ^ΐΐ, ίιΐΜΐιο&<|αε ϊιι•ίΐ3ΐ«ΐΓ (|υί «υβ ηιηηΙΐΓ• •Ιο• β μενον χεψαλής Ιφ' ή συνηρμολογήθη, χχ0* Ιαντλ «υΓ•πΐ ; Η3Ε, Ιυί ΒΜΐϊλ \βι«η« α ηυνί 3ηι•€ΐ ηκτί «ι 
ΙΙΗί, βιίχπΑΐί ηοη ρ«ικοιι1ιτ«πι. εϋιηιιί >Ι>]ία»Γ, 
κ^Γηιοηεη ρΓΟίηΙιιια : «χορίυ (« «α ϊη ρηΗ«ηΙΙ 
νίΐ3 3>:«:Γε ςυ;ν ΐε οπιηϊ νίΐηρ^Γ&ιίοηε εχϊηιχιΐ οΐ 
οιιη !ί»ΐιειί* ίη 1>ε3ΐ> ίΙΙα νιΐ3 ΓοηηυηιεΓίπ ΓιοίβηΙ. 
Μ('ηΙίοηοιι• ίνείιιΐιΐ ΐατ. Ιίαεπτ (1ε οιηιπιιιΐβιίαηβ : 
•|ΐι«ηι ΙοΓίιπι ρτΓεΐΐΓΓ«ηι ηΐιηίι ΟννΙ ηηοιΐ ίΐ3 τοΙαβ- 
πΐ ϋί;ιΙιοΙαιι υ( (Ίιπ&ίίαηοβ ρΓΟ 0•ιί»ιίαιιίι ίκεΓΪι 
οοΗΐιηιιίαΓΪ : ηπι&ί ϋοιιιίιιίβ Γορρο» υηυηι, ίη &β 
ίρ(ΐιηι ίιιβυΓ^εη^, (ΐΓΑρΓίΗΓυη) ιιιειιιΙίΓοΓηπι Ιίεπ 
6θιηπιιιΐ>ιίοηεη ρο«ιιι)3Γεΐ; ηυϊϋ 4ΙΙγΙ}? <ιυοπιθ4ΐη 
3ΓΐιίΐΓ«η> ηοβίΓηιη ΓίρυΙ εΐΐΓ)!^ΐιιη« ΟταΗΐ ηηΗηιηι 
<1ε Ιιί* οιιιηίϋηι αίβεϊΤ Ε%» η-ΟΓ ηι.ι^ϊ^ οιιΐΗ ριΧ- 
ΜΜιΙχ» 4Μ3Π1 ιτυοο εΓυϋίΑιΙ. αταβιάζκι, χα\ τά των μαινόμενων, οΐ τ^ βΙχ«Ια 
χατβαβίουνι μέλη, Ιτητιλεΐ* ναΙ £ή οού χίριν τού 
παλαιού χα\ ν'ου φίλου #,μών χαΐ υ(οΰ, χάν μή 
πείΟωμιν, χ^ν <1ς τ6 μτ,δΐν φί-τώμιία, τ%ν λόγον 
1χτε(νομ(ν• 8ν εΟχομαι χαΐ χατά τ6ν παρόντα βίον 
λχιΐνα Ίΐράττιιν, όια μέλλίΐ πάσης έλιΐ/(>ερ4ν 9» 
μέμψ<ως Ανοκηρύττείν, χαι έν τ1) μαχαρία 
Αγίων ζω!) βυναριΟμηθήναι. Έλεγε δέ τ& γρΑμμα 
τζς ύμώ» τιμιότητο; χα'ι περΧ Αλλαγΐου, χα\ δι*ρ- 
χ4μ(νο; τ%ν τόπον τοΰ γράμματος ίπιπλέως 46ά- 
χρνβα, ότι τοτοΰτον Γσχυιεν ό διάβολο; ώστκ Χρι- 
στιανούς ι»>ιηβαι Χριατιανωι όνταλλάττισΟαι * 
ώιηρ ιί τ& ϊν σώμα τοΰ Ανθρώιτο» αΰτ6 χιΰ' Αα»- 
τοΰ ικχινημένον τών έιυτοΰ μελώ^ Ιη^τ,τεΙ π»Μΐ• ΙίΤ ΕΡΪ5Τ0Ι.Λί. Ϊ38 

ιονί Ιχ<(ν; Έγώ νομίζω πλίον 1τ:\ ';οΰ πζρ^ν'η; ^ ίτ;*. τον βται-^ροϋ ύ-ιπμίνειν ΐ3ΐ; Μύν»;. 
Πλί^ν έ«\ Ίοιχϋτβ έ).ΐ(»ν3ι χβ! οϋϋτυχή ■Ρω;^ΐ3 (ν^; Α υυοηΊηπ) Ιίηιβη Ιαιη ιιιί»€Γίηιΐ3 «< 9<:<ίΙιι Ποηι«• χ•\ Βουλγάρου; χαχίλαβι πράγματα, χα'ι ΐο;οΰ-ο 6 
ΐϊονη/ί'.ς χ3ΐτ<λο6: νιρά-ιος, χα*, ίιτιν ίλλω; ιΐρήνη; 
|Μβ<τ(ΐ«Μ9η; Εχαβτον Οοϋλγαρ'νν χχ\ 'Ραιμαίον φιλ(- 
•ύί χα\ ϋίΧ'^οτ.ρίΓ.ωί ι'.ζ -Λ οΐχΐΐζ Ικανζ/θίΝ. ει 
(ΰν τβηΰτο ώιιΐΐρ εΐπον {χρ1ττ;Τΐ ι:^ χχχΐν χχ\ 
Αμ^χβ'/ον διά τί,; φ0.η; χα\ γλυχυτάτη; ϊίρήνη; 
««Λβ; δίο^ί ή «ΰ ι«νηροΰ έιτί,ρίΐ» ιών οίχιίων 
1•οίτ,9ε Ανχιηάχον>, άκλώί ούτω 7.αΙ άίελφιχ^ άιιο- 
•.ν9((. «ρ&; τίι οίχείκ τ:ί)Λν ςτ:«ν3ΐτρ<](((ν. Άλλα 
ιοη>τη« (ίΙσΟε άι^ιαλλαγής, ί,ν ί) τών ιτολΕμίοίν 
έϋίβΐζται ψί,φοί • «ρρ'Λτοντί; με^ κι\ θί%ν, αίδον- 
|»*νο« δ( χα\ τους μίΐίττειτα έσομίνου; βνΟρο'ιηου;, 
ή Ρωμαΐχή βυνχατα€7ί'/ει πολιτεία. Ι1ρο6ήτϊΤ3( 
ϋ χάντοι; Λ :<'/ιοΰΐο•^ ά/ϋγ«ν, νιίΓ.ε^ £βιι ν^μος ηυ$ >ε ΒυΙ^αΓΟΐ πίλΐι οοευρηνοπε, ςυοιιΐίΐη Ι.ιηΐυιη 
νηίοΐ «ΙίαϋοΙϊ ροίβηΐία, ηος ίκ «$Ι, αΙϊο ιηοΗο, 
ϊηκίϊΐιιία ραεβ, ςυοπ<']ΐιο ΒιιΙςαΓυιη αιιΐ ηοηιιπηιη 
βιιιΪΓε ίΓ3ΐεΓΐιε((υβ :ι<1 ρΓορίίβ ιενοπί, »ί ΐιηΗοιι 
Ιβηιηιη, ιιι άΊ%\, ίηναΐηίι ηιίΐιιιη Π ίπιρο5βίΙ)ίΙρ »Ι, 
ρΟΓ ;ιηιίθ;ιηι ιΊ &υ3νΊ$ίίηΐ3πι ρΑεοπι, οιιιηοκ ΐ|υυ»- 
οιι<<]υ6 (Ιίλΐιοΐί ηοςίίίΐιη ιΐηικίΐιυϊ (χείιηνίΐ, βίιη• 
ρΙίοΊΐΟΓ εΙ ΓΓ3ΐ«ι-η3 ρΒςϊΙί€ΐΙίοιιβ, ηιΙ ίυα γειΙϊιϊ, *οΙ 
Ι.ιΙ<:η• ρο6ΐυΙ>1ί( ηιΐηιηιιΐΐΐίοηοιη ηηααη ίιΜΊ Ιιχ 
ΙηΊΙϊ, Οϋΐιιιι ηυίϋεηι Ιίιΐ)βη1ε& «Ι ροίΙϋΐΜ» νϋΐϊΐί, ηοΐ) 
Γοηυ'ιΐ ΚοίηοΜυ» ϊιυροΐ'ΐΐοΓ; ίοοαιιϋϋΐη 3υ(<•Μ)€οηι- 
ιηηϋΐίυιιυηι ΙιςβϋΑεί ί.«ιι εοσ)ΐηαΐ3ΐίο;υοιΙΐΐιβ(:ε5'&β 
ΡΓΪΙ (]ΐιθ3ΐΙϊΐιι ϋ«οΙιί$ ΙιιΐΕ νιίηίΓΕ £1 ηηπιιηοΐ ()υο$- 
<1Αιη9^ χη» (ϋ ΕοηίϋΓΓΟ. υ1 ιιη3 κρΐΟαιο 4|ΐιοηιοιΙο ττ,ς 'ΐύν &λλαγ'!ων χιταιτάι:ΐι>; * οϋχοΰν ^ΐή-ιει χα\ Π εοιηηιιιΙϋΓΪ ιΐ6ϋ(>αιιΙ <|υί βιιιιΐ εοιηπιυΙ&ηιΙί ».Ι χηαί 
ΐξ ΰμων ^ινα; ι& έν-ταΟΟα χαΐ>λα6ίΕν, χαΐ «άλ-.ν ιιοηΐΐΐΐη 61 ρΓΟ ΙΙοιι^ΐΐηοΓϋΐη α£ ϋιιΙ^ίΓΟΓοηι ΐ)Γι1ίι«Ιθ 
«ρ^ ΰμόΙ; τζιρχγινίσΟιι 'Ρωμιίου,, ώηε χοινης Κΐίί ΓιιΙ εοπιπιιιίαΐίο. 

Τενομ^νη; σχέψί»; τον ηιϊ>{ 5:1 καταλλαγήναι %οΰ; μέλλοντα; ύπαλλάττεοΟ»:, χατά τ^ χαλώ; Ι/Ο' Χ3\ 
ψνμψίρύν χαΐ Βουλγ^ρο:; χ.α'. 'Ρωμαί^ις ούτω γενίαθαι χα'. τ6 άλλίγιην. Κλ'. Τψ αύτψ, 

ϋοΑλάχιςίγρίψαμιν, τ^κνον ί;μο'ν, κ»\ «.Τις ιΓγμ 
β^ ιί; άμα.ρ'Ϊ3ς ^μών, οΊχ Ιγέ-^ετα ή,αΐν ά«ο- 
)ανΦ3ΐ νής ώ'^(λι(α; ιών λέγων ' ηολλάχις ίιτΛί- 
ρ«μ<ν -(; «1]ν γήν χης χαρβ{α; σ&υ, υΕ2 μου τηΟει- 
ν4ιντι, χ«\ «Δλιν φημ\ ει3{ τχς Αμαρτία; ημών ούχ 
ϊΗ^Γτζμίν οΟ; ίκοθο3μιν χαρτί'>ύ; • ΐΐλήν ά'λ'οΐι XXI. Γινι-ηι. 

53»|)ίυ$ 34 ΙΕ. ο ΟΙί, »εΐφ»ι, οι. οιΐρΐ ηκ« ιΐίειηι, 
ηυΙΙιιπι πγμΙπ «χ «ρί&(οΙί& ίΓυοΙοσι ροείρβΓβ εοηΐϊ- 
β'α; ίτρίυϊ, ο βΐϊ (ΐ6&ίι!εΓ2ΐί$5Ϊιιιρ, ηιϊ»ο ί» (βΓπηι 
εοΓϋί& Ιυϊ «ϋΓηϊιΐο, ιτιορίΚαπη ηΐΓ5$ΐΐη, ιηβα ευίρα 
ιΐϊειιη, ηβιιυαηιιαιιι εοΚρ^ί ; ηοα οπιοη ίιίεο βι 
()ο&ρίΓ3ΐίοηε &ίΙ«Ιο, ίβιΙ ϊιβιυιιι <ρ<• ιιιβΙίοΓβ βεΓΪΙκ), (ι^ τβντο ΕΜ»πή?ω ά:αλπ({;ων, άΊα>ί γράφω χα\ ^ εοηΓκΙεηι πιβ α ϋεο 9ΐίΐ)»υ Μΐ:ιΐ3Γΰ οι ϋΐίΐε 3|« ΧΓ,< χρτ,»τοτίρα; ίλκίδο; γενίμινο;, χβ\ οίρων έί:\ 
θ(ψ τήν κΐΐΕοίβΓ,ϊΐν ώ; χιρηώβομαί τι τών βωτη- 
('.^Μ χαΐ ωφελίμων. Κα\ είη ό πάντων α'τιο; των 
χιλύν, την έλ::(δα τ.ρ^^ί ζΐ τίλο; 4γιον, χ>Ί διδοϋ; 
χ«\ <|μ(ν Αφ' ών γράφομεν ώ^ιληΟήναι, χα\ τφ 
7:ΐη«μΛ<ιχφ μο» υΐψ έξ ών τοΐ; τοΰ Π3τρ{>; ΤΡ^ΐ^' 
μΑβι χροβομίλε!. 'Κχινήθημεν £^ πρίι; τ^ γρ&?ειν 
τψαφγ^άμματι έντυχ'ίντζς, χαΐ εϋΟί; Ιχ προοιμίων 
εύρ^τε; 1τ:αγγ!)(αν, θεού τακεϊνωτιν μιμ^υμ^νην* 
έξ νν Ιλεγε; ότ(, μιμούμενο; βε6ν, &νβρα ταπεινών 
ιΑ αύτελη ούχ όκεατρ&φη;, &λλΑ χαχί κρ^βωπον 
Ι^γαγΕ^, χχΐ της 9τ|; ή;ίω3α; ύμιλίζ;. Δι' ου χα\ 
τ% γράμμα «ρ4; τ1 λνταΰΟα Ιηίβτειλας* α&τη 
γ•νν ή έτΜγτ'λίβ τή; τα^ΐεινώιεω; κροετρίψατ•» ςυιηρίιΐΓΐιιη. διιοευΓΓαι αυίειη οιηιιίδ 1)οηί ΑιίείοΓ, 
βρΒίΜ 3(1 Ιΐηβηι «Ιυεεηβ, υΐϋίοίοιη οχ &€Γί|>(ίι ΓβΓ^ηί. 
ιιιΗιί 61 κρίήΐυιΙΪ Γιϋο, Λο ϋι ΓϋΙχίί (]υη« Γρϊ&ίοΙχ 
ηιΐ'κ ρ3ΐ£Γη3Β οοηίΓΜίαηΐ. ΕρίδίοΙ» Ιυι ςιιπι ί^Ι 
»ϋιί|ΐ6ΐΐι1υιιι &υϋηιοΐυϊ, ςίΐο η ειοΓϋίο Ι»οε ιιιια- 
ιϊ3Γυΐ)ΐ ίηΐ«ΙΙϊ);ηΐ9, Ιβ Γυίκβ ϊιΐ(1υΙ{6ηΐ:•ηι ιΐίνίηιηι 
ίηιίΐβΐιιιιι ; Γ|ΐιίρ|ΐ6 (|ΐιί ιΐϊείι Ιο, Οοί «ι| οεπιρΙϊΓ, 
νίΓυηι Ι)υιι•ίΐ6ιιι (:Ι ραινυια ηυη ΓοραΙίΜΟ, $6ϋ ευιη 
ϊΙΙο ΓθΓ9ΐη ηϋΜΗΗΟ «•$β Ιοηβί ιΙΊςηαΙυηι, Μοοςοι: 
6ρί8ΐοΐ4•η 3ϋ ιηε ηιϊ&ίίϊε. ^ιιο ίςίΐυρ ίηιΐυΐςεηιί.ΐί 
Ιυχ ηυηΐιο 3<1 ΚΓίΙκιιϋιιιιι ιϊΐιί εοηνβηυ» βιιια, 
ίΙ1υ«1 ιηυυΐβ νοίνΐΐΐϋ, ηυοϋ αιιίίΜυι Ιυιΐ! ΙιυΜΠο$ 
εη^ίΟΙίοΐιο» ΕυιίΗΜίί, €Ι 3ιΙ Οβί ίυϋιιΐ{ει>ιί3π) 38|ΐϊ. 
είβηκ, <(ΐιη(1ηιιηςυΰ {ΓίνΐιεΓ ιΐ» »\ν\Μ0 ρ3'ϋυ$ Γα«Γ°•1. ήμά; γράφειν, έχι(νο ένΟυμηΟέντα; ότι ψυχή &κας |) Γι:ΜΐίΙ(6(, οιηιιϊΐ|ΐ•β ιμγΙ) 131ϋ (Ι ]υΐβίο ιίερο&ίΐϊε, 
τ«ηΐ\&« φρ^νημβ χτΓ,ααμΙνη, χα\ ι:ρ&; θεού μϊμν αιΐπίι&λΐυο, υΐ <ΐΜβ(, »ιίΰΐιβ, 1>«ι•ί|;ηυ «ίΐ ηιιιΙίΐυΓυ5 
9ΐν Α•κο(^.ιτιν^3ιχ, ΐ(2ν 6 τι χζΐ προκέιονΟε παρΑ υΐιΐϊΐ ΜΐυΙΐΓΪιςυε ρΓΟροοεηΐίΐΜ. 
ην•; λυ«ηρ^, τούτο <ϋ>ε(,χα\ τ6 ττιχρ^ν τη; χαρδί^; χενώοει, χα\ τ6 φιλένειχον άτηΟΓβει, χχ\ χατβ- 
ηήβΕτβε μΗτ χαΧ ά/ ΙιυτοΟ χα\ τ:ρ%; το'>< κρέιηντα; λογιβμο!«ς, Αχοΰνεται δ^χι\1τίρων ευμενώς 
τΑ ώ^λεμα χα\ σωτήρια ύττοτιΟε μένων. Γρ^φ^εν ούν £(3 ταΰτα οΤα γράφομεν* χαΐ «Ι 

' Τι; γένηται ωφελεία, (ϋχαριατί',σομεν τώ τήν 

IV 9ραν(μην ψυ/ήν ούτω βιαθέντι, χα\ τα- 

ί4'•«ν χ•1 «μαρτωλοϋ άρχιιρέω; χα\ Πατρδ^ 7τε(- 

Ραπιοτ . Ο»- ΟΧΙ. Ιΐ3(ΐηβ ρΓοριβΓ Ιλίί* «ΟΓίΙΐο. 5ί ηυι 6νβιΐ6Γίι υΐ(ΐϊ• 
131, ΒΓ*ιί3$ ας3η> ίΙΙϊ ηαί ιηοιιΐβιη Ιυιηι ρταϋ«α1ϋηι 
«ββοεπΙ, ίιΐι1υχ6ΓίΙ(|ΐΐ€ αϊ νίΐί• ρβεοχίοήιιιυβ «γ- 
ϋΐιίερίςεορϊ «ΙυΙαΓβΒ ΙιθΓΐ»ϋοιι» •€0βροΓΪι; •ΐα 139 ΜΟΟΕΑΙ €Ρ. 

η•ΐΐΜΙ$, «ΙβΙ(ίΙθ οβ1•Μ( ()υ&ιιΙαΗΐ ϊιι ιοβ «6ΐ« ΓιιηΠΗ» 
ίιιβτο. Οο»ηΐαιη >υΐοηι ία Ιβ ηΐ, οτβ, ιιΐ χΊτ ρηι- 
ιΐ€η•, ηβ υΙΙ• κ• Ιί1>ί •ίΙ βηΐβ Οΰοιη <Ι»ιηη9ϋ, «ι 
»η1« Ιι«ιηίηβ§ κρτλίΜΐΐΜ. Οοο ίη νρί•ιοΙ• «ιοηϋο 
ρ«ΙβΙιη•ιη νϊιΐΜ• 4|ΐιο4, ύίνίΜΟί ίηίΐΜ• )η4υΙ|βιι- 
ιίΜΐι^ τϋβΜ ϋοηίΒβη ίβ βοηβρββίηη ΐαϋι» «ιΐιιιϊιβ- 
Γί9, β•, ηοΜ €οΙμ ΙιιιρβΓίΙ (ηκΐη Μ|^ίΙ»ί«Μ, α%α»• 
Ιαβ ίΐΜΗ• 0Γ« |>το^ΓΜ> «οΙ1ο4|ΐιί εαιη ϋΐο ΐ|Η«ηι 
ΐΑΒίϋΐιΐ ΙΜ «Β^ηΙ ιΙοτίοΜ Μΐβϊϋλ. ΟμιΙ μμ 
Ιαο4>ΙιίΙβ. (ϊοηςηιβίΜΓ ΐ}αΐΜΐ Ιη «ρϊΜοϋι Μηαίΐιιτ 
«•ϊιΐΜΐ ΪΒ(Ι•Ι§βηΐΊχ «ΜουλΙ, Οϋίςιιβ βχβιηρίο, υι 
ΛΙά», ΜάΙαιτίίΙ. Β^ι|ΐΗΜ τβτο Μ^Ηβ ϊΐΗΐιιΐ80ΐιϋ3ΐα 
κβηΐιβ «ΜνβηίβηΙϊΜΐι, Μϋ Μΐίηο» Ιοη^• «Κοι «χ- 
|)η>ιη{1. Ο κϋΜίΜη (Ι«αισικιη, Ίιιί» «ύ ΟΓΐ^Ιιιβ 
Ι>οηο• ΟΜί* ρτ»τίΙ>Ιβι» >ιΐΜη ηβ1ϊ$ αΜΝΐΙΙ^Η$ «χ 
ίιινΜΐί• βοΜβηιΙίΙ ηϊκβκ. ΜυΙΐΗ Ιι» βρίβΙοΙ*. 
• Ι1ί« »ιηΐΜ|«« €0η1ίηβι, Ιιαβ Μ ϊΙΙιιο νβΠβη• μ. 
ΙΙμ £ηϊη (Ιί•Ι>οΙα• ρΓοροβϊΐαηι ΙιϋΜ(, υΙ ηΐκι» φ» 
» ρπΒΓίρίο ιΗιί Ιαβηιαΐ «Ιιΐκ οοη ϋοβίβηΐν• βη- 
ΜΜ, »Ιί«ιι••<|Η« ιΛούΛτη ΐητ•4βτ6, ΐ€ΪΐίΜΐ ρτορΓίΜ 
ρλίπια ήαί κηαοηιηΙ τοβ, βφ^μ ηΙ» *ίΙ ί&Μ(Ι 
κρΑ ροΐβ•(«ιϊ• ρτϊνίΙβ|ίαιη, <|•ιο •Βίτ«ηα• |«ηΐΙ« 
ΙΜΒ ρορηίυ• ρεϊΐΐΐιαι ΐυί> *ύμ^Η. ΝηΗ• Ιβαηη 
|Μ*, βχ ΐ|αο ΒοιααιιοπίΒΐ ροΐεηϋλ ίοηοΙυίΙ, |Ιο• 
ί'ΐϋή ροΐοίΐ ηοη ΠϋΐΗ 1*§μ ϋβΙΙαιιι •υΙ>ιηί•ίΗβ. 
τ4τ« τ{ν«»ν ; Οαιέρων τύν γεννηνάντιβν ύμ^, χαΐ 
]μ\ •ΜΙν ΕΙν»; 1{ Λ ΤΜμα(Μν «ρΑτο; Ιγνωρίβ•!), 

Ρμμι βιορία•. ΡαΜκ β^αϊιΙβΒ• «ΙΐοΙαϋ μΛ 
«Μ««αίτοΙβΓ Η*Γβ αι. Ρ*χ βηίη μ«]<ι• «ϋβη• 
Μ|||!1, «ΗΙ |ον«(1!ΐ• ΙΙ«<1ΙΜ ηιΟΜ *ά »π»9 ΙοΙϋΙ, 
■β^Μ Ι»6ΐΙΐ«ΐ(«β•Ιΐ•ΐΜ• ρπΜτηϋίΐ» ηβςη• ηιΐ|ηΊΜ• 
«Ι••ΐθΜ ρ•4<1, ηβ<|ηβ κΐΙ ΙιοηΐΒβχ ίη ΜρΐΐνίΜ- 
ΐϋΜ Γ•«1ΐ8«•• βί Ιβίβη βιορίβ» ρ뀕ια, ΟΙιγϊιΙμ• 
ΒΙ• Οη• ςΗΐ ΜοριΙιιβαι ΙΜαηι ρΓΟ ρΜβ ηκο^Ι 
«να4ίΐ• νοΙαηΜβη Ιι»•, ρπτΜΠΪΗΐ €ΐ βοΒίαηιΐΜΐι 
ΒαΙριτοτΗία ΗοΜίΜΠίηςικτοΙυιιΐλίβΒΐ «ΙίηρΙβιι. 
$ΐ τβΓο μ1 Ιΐλΐιε ρ•Μη Βοα ΜρϊβίΜ, ςκΜ νβΗχι 
ρΓ•£ϋΊβαΐ| Μΐη βιΐιηί» ΜΙαιι. •ρΐΓβηΙ? Ι>βροΜ 
>Γπιι ι «•Μ6ΐΙΙ Μη|ιιίιιΐ8 βΑκΐοϋβ», €»ρϋνοηιΐη4•€ 
ΜίααιίΐΑίβι ; Γ^Ηοηΐ «ΓρΙιαηοΓοαι νϊ(Ιυ•^υηΗ|ΐΜ 
ΐ3α-]ηιι4Κ| *Ι Ι•ι» ρίΜ Ιι«|>βιιιϋ, <Ι<Μηίη>ΐΗϋςΐιβ Ιη 
«Ιίο• €ΐιρΐ4ίΐΜ. ΙΜ •ΐΙ, «Ι Ιααι νβη ρβχ Οβο %ηι» 
€0•Μίΐη€ΐαΓ. 8• νβΓβ <1ί€Μ Ιβ ρλίΓββ, ςΗΐ το» βχ 
ιβοβϋηπιιη Μττίΐαΐβ ροΜ Οβαη κ^βΐΜΐιιηι, (• 
(Ιίιίοαβιη ΐα»ιη τ«ΙΙ« ηΛίξΐΗ, ςαοακκίο ηϋ ρ•χΤ 
Νοηιιβ ί8ΐ»ϋ κι ίιιΓβΐί•»ίηιΙ ΙιβχΐΙχ, ΐ|Βΐ ΜκΐΗΐΒΜη 
ηονϊι ραοίηι? 

&<μ1 ίΐϊϋϊβ. ο ΜΙί, ΙΙΙμΙ μ Οβί ν•Ιιΐη1•Ι« ο«6. 
<)9ΐ)Ν^^αΒ ηιβΐΜΐ«εϋχ ρβΓδιΙηηιΐΗ η ρηΐϋβιι» οΙιμ» 
ΐ{η<?η•! 0«»αι>ϋ Η1ΐ• Γ«*βΙ>ί•, ΐ|ηί «χ ίηχρίηΐϊοαβ 
ιΙίχΐΗ)!! 1ΐΝ)υί «ιηχΒίββ, ίη *αΓβ* Ιομ Μηυίΐϊαιη 
ίΐΗΐιιευηΐ? ΙΙΙαϋ, ο βϋ, οοα ββΐ ηπιιη ςαο«1 νιιΐΐ 
ηβΒ Ι>Μ«, ηά ηη • ρΗΐΜίρΙο ΟΜηΙεΚΙι ^ίαίιοΐιι•, 
«ΙίΜ«η3Ϊ«ΜΐΙΙιυ>, ρτκΗΙ•, Μ6», «Ηί^α• |3«ιΙ«ιμ« 
€1 βΜίηΙ 01•!• ςιι•4 ί• νβη• ΙιθΜ<Μηηι *•(χ «βηχρΐ* 
ΪΙΜΤ. ΙΗ• «Μ •Βί ΐΒΐί• ΒΜΐΙΗβΙαΓ «ι ρβΓθ•-Η• * ΠΜΚ 
' €»ΐ3ΐιιίΙ91ϋ» ϋυΙςαΓΟ• ϊυΙνΓ ιΙ ΡΑΤΑΙΑΜΒ^ 110 

Α β•«Τ( ΙΙξνΛΛί βΗττ,ρ'.•Γι6ΐ] ΐ:ιρχίν!βιν • •! & |ΐ1| 
ών<λήβωριν, χχ\ οντΜί «Γργα«τ•ι -Λ Ι^μέχίρνβ, χ•\ 
Α χρε«βτοϋμ<ν ηληροΰμιν. Τ& $1 α%¥, τ<χνον ημών, 
ώ; φρ4-/ι{Μ( κΒΤχνόβι, ίΐ ίιτα χα\ καρΑ θ£φ ΑχΒ- 
ΐάχριτον ΐ(λ\ ΐΜμί άνβρώΚοις 4ν«ιτ!μΜ(Μ« * Αλλ• 
χβύ.1) ην γρΑμμαη; ή άρχ)), τ»ιη(«Μ4ΐν μιμ•ΰ;<«• 
*ος βΜν, ήγαγ(( κατί χρόβ^ιιηι &τΛρί0Μη τβι»*• 
ν6ν, ««λ ού* 1>κ{ρ< β$ 1^ μέγιΟο; τής &ρχή(, οΰβΙ 
σιαντοϋ ^γή'** ΑνΑξΜν ίμιΆΨ,βΛΐ βίχείφ στδμβτι ^ 
άβνγιιρΙτ««< λιηλβιιτομένφ τ43 «οΰ μβγ^θονς <%ς 
64ξη{. Τ«ντ• Ιιηινετ^, χβΐ ήν άχβλονΟον χαΐ <Α 
Ιξή( τβδ γρΑμματο; τ|| αντ|| βννοτανβην** τ>8(ΐ- 
ν^ΐτ,Ο, χκΐ μ1} παρεξιλθΐΐν της ΐοό θ<οΰ Ας £φη< 
μιμήσεο»;. Ννν δΙ λλλαν Ιχκ χαρακτήρα τ& μηλ 
ταΟτα τον γράμματος ■ ο6 ταηΜνέτητ»;, ούχ Ιχκ»• 

^ Χ£{αι, ο6 φιλαν•ρ••κ(>ς• Αλλά τινο; έτΙρ«; ΙμΜ• 
βεω;. #<ΰ Ιον «ονΐ]ροΰ {α^μανος «οΰ τοΙς άγαβο!; 
1ξ άρχη; βια^ρΟονουμένσυ, χα\ Α«1 τήν «:χ•ΐιη ««• 
χ{αν Ίΐροβιπιμιγνύΐΐν φιλονκχαϋντος το1{ Λ.•γβΛκΛς. 
Κα\ ιηλλΑς μλν τ6 γράμμα, «<χνβν ήμϋν, «ηρι• 
«λοχάς ΙΙ^λον ήμίν, χ•\ νΰν μλν ΙνηϋΟΜ ««ρέφ*- 
««I, νΰν & 1χ(η•ν. Ι'( ϋ Α «ΧΟΪΙ&; α6τφ τ& βον- 
λ<94αι τήν &μη<ρ•ν ι:ρ«>(ρ•οιν μή άριηΐτΦαι ηΐς 
Κίοις, μηβ* έμμένειν τοις έξ άρχτ|ς βεβομένοις 
νμίν* αλλ* 1ιηιη;δ4[ν «ράγμα^ιν άλλοτρ(οι;, χα\ 

ι:ρονομ{φ ^9ΐλ<(ας ή «άν Ην»; ύχ& ΐηβχ{ ΙΟηχ» * 

χαυχή^βΦχι μΙ^ ούχΙ τ&ν βΑχίνα χλΙναι α6«&. 

ΚΙρήνςν ΙΧι^ιρεΙς • χβύ.^ λ Μγκ• Ι*7ξβν χ•\ τ^ 
Εργφ τ6ν λ<γ«ν άχόλου••*. Ή ιΐρήν^ «Α ■:&« άλλο- 

^ τρίΜν 1φ((ται, «6 τ%Ις μηΜ* «ρΜήχονην Ιιηαη•^, 
ο6 χ•1ρα; α?ρ(ΐ *ρ^ δχλα, ο6 ^ηρίχιι ι:ρ•φάηι; 
ηολ<μ»ν, •ύ χαίρει χύβ(•ιν «Ιμά«««ν, οδχ •1ί•ν 
αίχμχλάην; άνθρώιην< «»»Ιν. ΕΙ ««ιΑβη^ν «Ιρήν^* 
ηοΟεΙς, ιΐη Χριη«; ά •ίΙ« ημών ά 1% <>1«Ιο« άΤμ• 
ΰηλρ τ^ς (*ρήν1|( ηΰ χά»μοι)χενώ«•< τλ ιλν Ιέλημβ, 
μϋΧοΛ Λ "Λ χΜίΑν Μι\ ΒΜλγάροιν καΙ 'ΡομΒ ί ιικ» 
ίχ«λΐ)ρ&ν- ιΙΙΙ «ρ^; ταύ«ΐ)ν ο6 {η^ΐϊκς νΙ|ν «Ιρήνην» 
«{ «οΰ ^^ματο; βφελος» 'Μν τά «ράτμάΥ* τυγ* 
χάν|) Μ^μια : Κατάβες «ά <ΐΑα, κα«»έ«9•Μ•« «Α» 
αΙμάτΜν αϊ χύαβι;, τών αΙχμαλώΤΜν αΙ «νμφοραΐ, 
τών δρφανών, τών χ1^« τά <άχρ»α, ή («(ΟυμΙ* 
τ•3 «ιλεονηκείν, τοϋ τών άλλοτρί»* βοΰλεββαι άρ- 
χειν. Ταύτα γενέββν, χα\ βντ»; είρήνΐ) θιφ άρίκ 

βΧΜίΜ ΒραβευΟήΜται. 1% Μ λέγειν τους ΐΐΐτέρα^ 
τ•»ς έχ της ίουλιίας τ«ϋ σχ^ονς μετά γ< β«^ 1λ*υ*' 
ΟερώααντΛς υμάς, τούτους ύπηχ£:ρ{ους λαβείν, «ώς 
Ιβτιν <(ρήνΐ|ς ; Άλλ* ονχ\ τών ηώποτε «ολεμΜΤΐά'» 
τι«ν, χβ\ μηϋΜτε είρήνην εΙΙΜτων ; 

Άλλα λέγεις, ϋχνον ημών, ούτω {Ιούλεβθαι τ^^ν 
•Μν. Μ<χ|Η «Ινος τών άπατεώνο» κροβέζιις τ6!ς 
λήροις φρ^ιρΒς ίη; Ένς ϋϋη ιΑιραχωρήΜΐς 
τοΙς άγακώβιν Ιχ το» ι:ονΐ)ρ•ν φΟέγγιβ^αι «Μύ• 
ματος, ταΐς βαΐς άχοαίς τήν ιτονηρίαν αυτών 4καν• 
τλιΐν ; Ού)ε Ιατι τούτο, τέχνον ^^ν, άληΜς, οΜλ 
βοιίλιται τ«»<ο βε%ς, άλλ' 6 άκ' άρχτ,ς άνθρΜκοχτ^ 
νος διάβολος. Α ά«\ χαίρων τΐΐς «τάβεαι, ταΐς μά- 
χαιζ» το({ ηολίμοις, ταΐς άνβρο^ονίαις, χα\ εί τι 
άλλο χαχ6ν ϊν τφ ματαίιρ ^ϊμ <ών ά•9ρώπ<)ν γν»- κι εΡΙ5Τύί/Ε. 142 1•.9ηρΛΧχ6μίνύί, έχεΐΟεν ταΰτχ, οΓμοι "ιών έμών 
τ;ββών, Ιί::ι;ήλΟ; τα κοιχλ μίϊον Ί'ω;Λα{ΐιΐν χβΐ 
ΐνννλγΛρων, μετ^ξν) των ηιτί^^ων «α\ των τίχνων, 
'.'>{ οΰχ αΤμα χιΐ νίρξ. ΑΙλά τ% ηανίγιον Πνιϋμα 
υΙο.<{ χα\ χατ<ρα« Ατέ^ειζ*. θάνατον γίρ δ θελ; 
ούχ έι:ο(ηην, άλλ' Ακάττ, £αίμονος χα'ι 1ιιιΟυμ(3 
^βρβΙίγΜς ϊΐ 4^άτ|ΐ ίξακολονΟήβα-»^, Ιξ ^ί χ»1 τ4 
ννν συμββΐνονϊΒ χζλΕττΙ -^«(ηλΟεν ί'ί γίνίίΐν, Ρΐ 
μ)) γ^ρ &νΰρωπ^: βκ^Οαρμίνοι, χα\ τ:λ^νυι τ{]ν 94]ν 
νρονίμην ψυχην Ιξτ}Γάτησαν, χα\ «η; 1χ ιών κχτέ- 
ρων βνντιΟίί»; τοΰ ρίο« χι\ ττ,ς ίιβγωγΓ,ς άπέστη- 
αίΐν, οΟχ }ν ο^^ πο1ιμ€[ν ΐ:ρ%: Χροτιανου; ΐ^γά- 
ηηνας Χριβτιαν^; ών * ο\»ίϊ ΐνβεβιΐν χάριτι θεού 
ομολόγων, ιύνεβςΤς ιΤλχε; βΙ/μα/.ι«τον(* χαΐ Αΐ^λως 5]ηια$ δ|ιίηιι» Ιο οοη]Ηηιβτ•1. ΝοΠί* 9ιιοΙ4γ ηοη 
651 Π«υ> , Βΐιΐ <1ί>1)θΙί (ΙοΙιιχ, ϋοΙο<]υ£ >Ιι*0Γ<|ς' 
ίηιβΓτΙοηι Ιιυιηιηί ειιρίίΐίκβ, ιιηιΙβΟΓίβ (]ΐι«ουιιΐ)αβ 
ρο$ι•ιη« ίιτυιιηΐ. 5Ί «ηίιη ΙιοηιίιΐΡ• «ΟΓπιρίΙ «( 
Γ:ιΙΙ:ιεε$ ιηοηΐΰπι Ιιιιιη |ΐηΐ(]εη(«π) ηορ (ΙβοορϊϊΜοΙ, 
ί{ Α ριΙϋΓΐιφ νίΐ3! ουιιιιιοΐυιΐίηο ι1ίϊοίρ1ίη3ι]υε 3τ«γ• 
1)5$εη(, ΐιρ» ]υ«»Γ6ΐ Οιπϊΐίΐΐιυιη •ϋ«βΓ&α» ΟΙιγϊ- 
κΐίιηο• ΙκΙΙίΓε, ιιη|α€, ςυί, 1>ΰί ^ηΐΆ, εΙιΐΓ'κΧΟΒΐ 
ρΓϋϋΐΡΓΪί, ρΐο> ΙιοιηΙη«« ίη ηρΐίνϊΐιίειη »ΐΜΐ瀕κ•. 
2111 Τ2ίΐ3ΓΓ8 υΓίΐϋί οΐ ηπιροβ, ίο <]υίΙ)υ$ ^ίνίηυηι 
βΙΐΓίιΐί ηοηιειι (;ΙοπΟ»Ι)3ΐι•Γ. 5««Ι ει (», οΐ άίιί 
<ϋ>ΙΐοΙϊ «"({υοηΐίϋίηςυβ (ΙίϊΙΐοΗηιη ιη•1ί((ΐιίΐ>ΐβπι ■ΙΐΜίν οΰχ &ν (Ι; ίρημίαν χΐτέντρ,νχ; οΓχους χβ\ τόπους, 4ν «Γ; τί^ τον Χρ-.ηοϋ β<?ον (νομα 1(οξέ« 
νετΦ, ίλλ' &ηρ ΙφΓ,ν βιοιβ^ϊου ^Ο^νο; χα\ τών εκείνου μιμούμενων ττν χαχϊαν ΑνβρώκΜν τοΙ( χαλί. 
■αοΐ^ τούτοι; (δωχιν -ροΐλΟεΐν. 

Αλϋ γΑρ χαν τούτο Ινιφέρετο ίν τψ γράμματι, β Ιϋρί$ιοΙ• «ιιΐοη Ία ΐα» }»ίρ«ί«ΐί Ιβ ηΙ^ΙΙ ιιΙ*ϊ η Αγα«ών τ4 όμίψυχον χβ\ τ> ίίρτ,νεΰίΐν, κάν-.β 
Γ•ράττιΐ{ Α τράττιι;. Κα\ τλ μίν &μ4ψυ](θν Χ3\ τ4 
»(ρΐ|ν4ν((ν ΙργοντοΟ Αγβθοΰ, τ6ίΙ πράττειν & πρ4τ- 
τίΐ;, Ιργον τοϋ ζονηροδ. Ούβ.Ις είρήνην έιη^τ^των 
Ικιβουλενει Ιχ4{νου μιΟ' ο& είρηνεΰειν έηίζητεΤ ■ 
ούδίΐί ίμίψυχον Ιχειν ^-^λ^μεν^; τινβ, τξ σφβγί| 
τ&ύτ«ν μιαίνει τΑ; )!<Ιρ>ΐ• Α*λά θεραπίύιι, Α'/.λ' 
Ατ««^, ΑλλΑ ν»ντ\ τρ^:» τά τΙ^; 1χ«(νου Ανέβεω; 
έιηηλεΖν Αγωνίζεται. Τ^ί β1 6.>ίτερ« οΰ το<αΰτβ, 
•ύχοόν «(Λί ΑμοψνχιΤν, οό(Ι είρηνεύειν έκι^τ,τονν- 
«ων, ΑλλΑ τοΟναντίον μΚλλον ϊ](βρα(ν^ντ{ι>ν χα\ 
|Η2θμ4ν«ϋν,'χ«\ μηδ* Χτι τ( ποτέ Ιβτ'.ν ειρήνη συν- 
ι4ντων. Κβ\ ταΰτ& γρΑφομεν, τέχνον ήαών, ούχΙ αιηοΓβ Γοιχοτϋΐ^! «ι ρ>«ί$ Γκβκ. Ορβΐ3 Ι>οηί 3ρ«- 
Γί(υ» ίυηΐ ϋοικοιιΐϊι ε( ρβχ ; ςυβ νΐτο »§α ιιι•1ϊ 
5ρίΓΪΐ<ι• •οηΐ. Νηηο ρ>ε«ιη ςοΐΒΓΐπ• ΙηβΙιΙίϋιΐΓ 
Ιιοιηίΐιϊ, ()υΛ€ΐιπι ίη ραεβ πιιπΕΓβ εχοριβί. Νβηο 
ΙιοηιίηΙι ηιιοεαπι ίη οοηεοπίί* νυΐΐ υΙ«»γ«, (3ΐϋ« 
ιηιηαι ιαΒί «πιοΐιοι, %^ ίη «υππ ο(η<ί>, |>οο». 
αιηοΓοη, {Γΐΐίαιηηυε , ηυοι^υο ηιοιίο ϋοηΓβΤΓβ 
εοιιΐ«η<]ϊΐ. Νοα οΐί» ιυηΐ ςην 3|ϊΓι$, ««Ι ορβι» 
ΙιοιηΙιιυιιι ηυί, ηεϋιιιη οοηοοηΐίληι «ι ριεβηι ςυζ- 
ηαΐ, οϋία «ι Ι>βΙΐ3 ροΓ*«ηυυηΐυΓ, ίπιο ηυίιΙ ιϊΐ ρ»ι 
Ι^ηοηπι. ΤαΙί» 8£Γίΐ>ο, ηοη αι ί|;ηθΓ*οΐβιη 4θΜ•η, 
Μΐΐ ηυί> ηιϊ<(ίο <)υθ9 «ρΐϊΐοΐι τίιΙκιΐυΓ ϋΜίρβπΕ. 
ΜίΙιϊ ιαΐβιτι ίηΐίΓΓΟ^ηΐί κιροηιΐρ. 5ί ςυίβ, •αΐ «οντ<( ώ; ΑγνοοΟντζ, Αλλ' &τι $<Α τών το:ού• ^ Γηΐίτ, αυΐ βΙίυ$, ίι• (Μΐιηί ιηο«)ο 38<ηι, υΐ ιίοιυι- ' ^ΐ)μΑτνν, ούχ οΤδα τ ίνας βοχεί τ^γρΑμμα πχρα- 

■βΦκι. Έρωτώμέν βε, χ«\ Αιιοχρ(θητ«. ΕΙ τι; 

Μ ϋέΐψ^ ή τών τ<χνων αυτών παριλθών, πΑντα 

■ρΑττον ώτι» λαβείν τΙ]ν σήν χυριότητχ χα\ τήν 

Αρι^ιν τοΰ ίθνου;, είτα λίγοί ώ{ Πράττω ταντα χα\ 

Αγωνίζομαι χΑριν τοΰ είναι δμι^ψνχός βοι χα\τοΰ 

ίΙ^-Λύίνψ, Ιρα τούτον Αποβέζη της τοιαύτης κρτΛΚ- 

ι«•ς, 4 ^ ΙπΙβουλον χα\ (χΟρ'^ν ■κα•*χ\ τρ6•κψχα\ 

ΐΑης αύτ6ν έχβίώξίΐΐ χωρίς ; Κ!ΐ\ τί; έοτιν 8; 

τούτο Ατήοχε ; Ηή τοίνυν μηβ^ αϋ ίχ τοιούτου φρο• 

νήματος βμέ^χος είναι. μηΜ Ικιζηιείν τοίϊύ.ην 

■Ιρ^νην * τ% γΑρ ΙίιοχοκΓϊβαι τΑ Αλ°/<τρια, τ6 Βού- 

καβαι τών μή προοηχόντων ΙπιβαΙνειν, τυραννία; ηίυιη Ιιιυηι {βηΐίςςιιο ΐιιχ Ιιηρβηιιηι •ιιΙ>Γΐρβη(, 
(Ιί-βηβ (Ο ηΙΙιίΙ •1ϊυ(1 οίιί ραοβιη εοηΓθπΙί•ιη<ιαο 
ΐΜυπι Η»Ι)βηιΙ•ιη τβΙΙβ, ί$1ίυ»ηβ ^«Ιιηι ΙιαΙμκ• 
>Κ«η()ί ηιίοηβιπ? ηοηηβ ροιίιΐϋ ΙκΙΐιιη ςιι.Ίβ( ίη»ί- 
«ΙίϊΐοΓειη Ιιο^ιεηιηηβ «χ Κι» τί^ίοηβ βιρ«ΙΙβΓβ• ? 
Ε«ΐ|ΐιίί ίΐι «{Ίΐ? Νυιι (ιι Μηβ εχ Ι.ιΙί ρΓΟρΜΪΙο 
εοιιεοΗίιηι «ι ρ>ε«ιη ν«1ί3 ςυκΓϋΓβ. ΑΙίβηι βηίΐΜ 
κουρίΓβ *ιιΙ τ«1ΐ6 ίοτα<{«Γ€ ιγηπηϊιϋι «>Ι Ιιθ«ΙΊ- 
Ιί&ηυβ Γ>Ιίοιη5, ιιοη >υΐ6ηι ^'>»^ητά^Λ ρΜίΟ««ς»•> 
Ιιι«ΐΊΐηΙίοηίκ. ΝειεΙο ευΓ ηιΟΓυΙίπιιο, ιίπιίϋπιπι. 
ΐϋ( ρίοηκη ηιΟΓβι ιΟβεΙβτβΓί*. Ηοηο «<|«ί<Ι«ιιι 
1103^0 Οβΐ, <ΙίνΙη3Π)ςιιβ ίηιίίβηϊ νΐηαΐαη, ι,αγτ» 
υηιη«ιι• ιηιΙΙιίχιιι «\&(ΐΓ£ίι, ίρ&6ΐ]ΐι;, ςυ3ΐιΐιιιη ιιι Ι•«^ κ«^ μαχ^μίνοί τρ^τ.ου. Αλλ* ο&χ\ ίμοψυχ(α{. ^ Ιιοιηίηϋ κβΐ, Πΐ ΐν«ιΐ9, «<Ι ί^Ιρκυπ) ΐΓΟαίηι; >ι•ίιη3Γίΐ 1 αΙ^ηνιχή; χατ•ατάοει>ις. Ή ϋ περ\ τών χοβνύ- 

Κ«\ τών «ιΦήχωιν χα\ τών χιοοών χριΐΛ ούχ 

ε1; τ( 001 προβέ^ληται. Άι^ρωπος μεν γΑρ 

Ι9τε βεον, Χ3\ τ)]ν θεία ν μιμούμενος Αρ:τήν, 

(τ«ι χρείττων «Ανης χαχ(ας, χαΐ ίσον Αν9ρώΐΗ{> νοΓΟ <ΐ£ ςυίΐιυι Ιο()υ«ηβ, >ί ηιιίϋ «<] Ιιοηιίηειη ίοΐι 
ΐ3ΐίοιι«, «εΐίοΐιΜ Ι3ΐη«η Ιιιιηΐ3η>» υπηυιιη κΓβηιιιΐ : 
ΐ|υίρρ« ()υ« Ηιιπιιηβ τίΠιΚϊ ίπιρλήχ , Ιιοιηίηη 
ν<κ-ιπ ηϋΙΐ3 ηΐίοηο ροηυαΐ, μμι Ιιοιηο, ςαί *1» 
ίρ5ΐ> 0«ο νοε3Γί Οβυ« βχ ρΓΟ^ειια >εείρί(. ΙονατΑν β(6;, χα\ βιΑ τούτο ιταρΑ βιοΰ βιΕημιΟ'ΐργητβι * & β* Ιφης ζώα, ε( χχ\ ριμηλδν τι ηρ&ς Αν4ρ«ι>• 
"■•« 1ικ;4ΐ{χνντα:, Αλλ* ούβΐν πρ6ς τΑ Ανθρώπινα ιιρΑγματα * οϋτι γΑρ Αν#ρώκον Αρ:τήν ΑναλαβεΝ 

■βΑ, *Λζλ ΑνΟρωκος λέγεοθαι χαθ'οΐονίήιτοτε τρ4:ην. &3κιρ ίχ κροχο^ης Α ΑνΦρωχος καρΑ θιοΐ 

ΗρλΑΜ» τ^ χαλ•Ιο«αι Ηειϊς. 

■^ κ«\ τοντο. τ^χνον <)μΜν, τ^ «αρΑλειγμα ι( 1ΐ•ΐ|Μ, ο Μ, «βηρίυηι, •( «« ρτίοτίΐΗΐ» εΐίεΐί• ϋ3 ΝΙΟϋΙΛΙ εΡ. ΡΑΤΒΙΑΚαΐ/Β 114 •ι«4€ΐΐΒΐιΐΓ. ^αη*] »ρο»1ο1οηιιη »^Γν3υΐ ρτζ(«ρΐα, 
ρίΜίΜ^ηοοοηΙ, Λίμα ϊιιο*. Ι^ΙΙυιιι ϋι&.*ι, ιιιιηυ» 
ΗΒ^αίΜ (ΙΙιπΜίιηο ίφ(Ι•9 |ηιπΓ>ο, ΓβτοΓίιΤΰ λ4 
ρτίκνιη »Χ3ΐηηι, 9(ηο><:« ρ»1ιβ$ ίπίΓΟςυ^, Π>Γ<α$ 
Γ•ρϊ«η» κηια>, ςηοβ εοπκηυηι• ία βρϊηΐυ οη^ο 
ρτζϋίρϊΐ, ηι«ηΐ£ηι<{υο ϋοροηβη* (|>Γαηι <ϋ>1>ο1ί ϊητί- 
4ι« ΙιοιαίουΐΒ^Μ ηβςυίιίι ίικίΓυιοΓΓ. Ι1*ϋ β»1 
τΓΠΧΜη• ρ3ΐ, ςαιη Βοη τ>Ιοΐ ΐτητ »αίβΓΤ€, 
κίΐίκΐ Γιηβη Μϋ* ΐηροοίκ, Μΐΐ|αίηίι «ίΤϋΜοαηυ 
ΙηΙιίΐΜίΐτ, ορίϋη» ΙιοηοΓίΙ>υι><)Ηβ οοηιεηιοιη τίνεττ, 
ςαχ, 1>«ο ρΓονιιΙΐπΐΜ, ει ροΜηϋα εΐ * ρβίΓΪΙχίί 

»εΜρί•ΙΪ, ύηΐ» ΜΓΤ*Γ« > ρΐΐΓΪΐΜϋ €ΟΙι&ΐίΐΗΐΟ», 

ΙιΑΓαηςυϋ Β«ιΙ|;•γο« ίηΐβΓ οΐ Κοα»ηο& «(Κμ «και 
Μΐ ΟΙΐΓίϊΐϊ 0«ί()υβ ηύΐίοιιοιη νβηίιΐίβ. 11>ί (ί €0(ί- 
ΙχΙ'»θΗ« κΐορβΓΪηιιΐί, ιιυη τιΙβΙ)ίι «1ί>Ι)οΙ•ι« «αΐΗ 
101<ι «λϋΓοίΙυ ρ•€ουι υ«$ΐΓ>ιιι ιϋταοΓΟ. δ««Ι (Ίιιηυϊο) 
Ι) υ> £(ιΐΗΪΙ ηο» Κοαίϊπιιηι ΊΐΗροπιιιη εχρυ(ΐι«Ιο- 
ΓΜ. ΡλΙΙλχ Γΐιϊοαηίαιυ, ίηΐι-οοη εοςΐαΐίο, ϊ瀫τ• 
Ιιιιςυβ βηί> ρΓορο•ί(Η». ΜαΙΙί ρληιηι εοαΙ(>ηιί ρηβ• 
•ΟΗΐϊίυ». >ιηρΙίοι•(|ΐι« οΐιίβυΐχηΐο, η ηιΐ2 ρΓΐυ» 
ρο»«^βΓ30ΐ μ«Γύ)ΐ1βπιι*1. 1Ι> Γβ* Ιιαηιηχ, ΙυΙ>Γίι-», 
ίοιαϋίΐβ». Νϋί Ι)«ιι« ιΙίΐτΓ τοΙαβΓίΙ, οροπβΐ Ιιοιηϊ- 
ηβΐΒ ςβί εοηβιΐίι μ ι Ομ >Ικ)ιι^(Ι κοτρίοηιιη, 0(ί 
]αϋκίηα• βι»ρ«Γΐ3Γ£. Ει «ο ϊοΐιιη »ρΐ!ηι> ο1>ΐιηΰΙ)ϊΐ, 
»««Ιαιιι ίιι ιιι><ΐ3ϋ<Η)€^ , νεύα, &ίιε >Ι:χ •)υχ ΙΙβίΗ 
ικΐβιΐι, ρΓ0Γΐ»ιιιρ«(. ^^υοΜίαι καίω &ίο Β§(Γ6ΐΙβΓβ• 
Γί•? Νοη ΒϋθΙ«• (><>ί ί£•»Γαι, ■ ΟΙιπβίο ιΐίβαΐδ, 
νοΙ>Μ ΙιιΓ«»4*•, Μ<1 ρ•<ΐΓβ3, ίηΐη*, ΐΜΐιυϊηβ& ^υϊ πιρχινιΐ * ι( γάρ 1ν ^ούτωγκωρίζ'ήνται ΧριιτΐονΛ, 
Ιν τω φΆάττίιν τώ^ Λ««ττ4).ων τλ{ £(«ΐάξ£ΐ{, {ν 
τφ άγ»«41ν ιΐρήνην, ^(ψον χά δκλα, χαιάΟ«υ τ4» 
ΐ:£ΐ(μθν. χάΟαρον τάς χ(7ρα{ 1χ ιών Χριατιανιχνν 
αιμάτων, Ιιιάνηχε ιί; τ^;ν Αρχαϊαν χατΑατββιν, 
έπϊγνιοΟι -θν( ^ιαχέρβ-ς χα\ ΑβιλφΑΰς, Αναλαβών 
{(ίΟιαιν Ι^ν ή (χ τοΰ «νιύματ»; «υγγίνιια ^ύλ«ται, 
χα'ι χατϋιη τήν γνώμην ηρλς Ι^ν ^σχαν^α βαίμο• 
νο; χα\ άνβρώΓων κονηρ{« χΛΧίβχΐ-ύαη-ν. Α&π| 
1ττ\ν ώ{ ΛληΟύΐ ιΐρήνη, ήν ούχ ίσχ.>(( ηλάνιι {ξάρβι, 
τ% καυ6ήνιι του; 1I&)^μο1ι;, τ6 άναχοτή;ν» τά; τύν 
αΐμΑτωΜ γ^ύηις, τ% άρχιΐί^αΐ η τ1^ χχρΑ θιοΰ Ιξ 
Αρχή; χα\ έχ τύν ηατίρων 8ι(ομένΐ} αοι ΙξονβΙ^ χα\ 
τ(μ{, τ6 μ4) ΰπιρ(Α(ν<(ν (ριβ & {θεντο οΐ κντέρις 
«ο», »»\ τήν μϊτβξΰ ΒΜλγάρ(«>ν χλ\ 'Ρωμαίων, δτ« 
τ1« Χρΐ3Γίιν ίίΐίγνωτί >Γα\ Θίδν, ίυμιηφωνημίγη» 
ίϊρήνην. Ε! ονΐΜ; φρο-ΛνμΓ», 6ντ«β; οΟίΙ Αντ^; ί 
(ιά6ολο( μιτί χ,ίττ,ς αντ»ν ^; βτρατιΑ; Μχινη- 
μίνο; τιαρατρΓ^α'. τήνηρ4{ βΐ ιίρήντ,ν ημών Βυνή- 
σεται. ΚαΙ, Αλϋ {Ιούλι^μα. β(οΰ τΐρτ τών ΤωμχίΜν 
Ιζον3(α> ύμ&; λ8€«Ιν - (π:β7«λ(Ι; « λτρβμοϊ, βίχ 
(ϋπρικη; ή ΙνΟύμηιι;, ϋΐ)Αον «ύ τ6.»ς ι1;& χαταν- 
ΐήνιται. ΟολλοΙ τ«(( τ^μ; παρόν τι μη («Βρχούμχνβ•, 
Αλλά ικρ&ΐ «λ(ίονα ύκιρϊκηί.ονΜ; ΐΕντοϊ»;, χ«\ & 
%έ*>; ιΤ/ον κρονανώλΐοαν. Οΐττιΐς ίβτ\ τΑ Α»Ορ€Ϊ»• 
'::ιν« κράγμιτβ, οντΜ( (κιαφαλτ. χα'ι Αβίβαιβ' κλήν 
■ Ι Ρ«;^λι^μα θιον, £εΙτν# οντν -(ΐι»ιθ4:α ώ; λ^- 
ταί η κ»ρ1 θ£οΰ, έχιΐνον ΐκριμίνΐιν «ήν χρ(9»«. νοίιη, ΐ|α4»ι ΔΙϋ» (ΐιϊί, ϋοη$υΙΐαπ ίυβΓΗΐιΐ ροδίΐί έηΤθο έχ8ίχ(«0αι τήν ΑκΑηψιν τών (ληιζομ4νΐι,«. 
7•Ιο» •«1νΜ-»α« ΐΜ>ηΓιιΐ€• 1>•γΙ»γο ίη ^ηο^ο ΜΐΗΐη Αλλί μ^ ηρ^ τά( α;ραγϊ,-, χρ4; τοΰ; τ^νηκ, «ρ^ 
ΜΚ«ρίΜϊ(. οοηΜίίϋΐ» ϊΐτίρίιηΐο »αυϋί ίιι 3ηιιί$, α & μεμίστ,χιν 6 9ι6; έφορμίν. ΚιΧ χ&χί κρ^ τ(«α«; 
ιΐΜΓρ»ΐΗϋ ίΐαρ«Γ•«ιω £1ΐΓί$1ί9ΐιϊ Μη(;ιιίιιι» «(Γιικϊομ, Ού Γ.ρ>^ 16νΐ) τ^ μή ιΙβΛτα Θι^», ού «ρ^ λα^ Αλ• 
ΐΜρβΜϋιϊΙίλ •ί€ λιΙθΓί«ιιΙ«5. λότρΜνΐο^ Χριστο^, ού κρλ; ΑνΟρώκου; βιαχΜμΙ•• 

ν•»; 'ΚΦΑΐμίικκρ^ ύρΑί, *>•λί «ί*; «χτίρβ», ιτρ^ άίιΐγύνς, ιιρίς τοιούτον»; ανίρώπονς, »1 ώ; τίοΜ» 
4μΜν ΙτΙΦεντο κρ^•.αν, «ρ»; τοιούτ^υζ (ξ$6αρ6αρώθητι, Ιξε^ηλεμώβη^ι, χβ\ ήγ^,«»ΐ9ε %4 »» 
«•Τ; «μετίρφι; &κλβις χιΙτΟαι, χα': τ^ ΙχχΜΚ τών Χρίοτιαννχών «Ιμίχινν κ«ρ(λ<99« «ί}» «Ρίή» *•^ 
{ία•ι)꣫ν, ΑλυνΑΐΜς μ^ν ένιχειρ^νγτ*;. 1η «ηία»• Ιιχίιυοηιη ιία^αΐλ ςυκςνβ »ρί*1«>1« 
Ιιιχ ρ«Γρ«η4«τ<: Μ<1 ροίΐςοΑιη ίΙΙϊυι τ<Γΐ)θ»ίΐ«|«ια 
ϊΒΚΐΐΜΐ »<Ι «•ιι«ι Μ ί4«αι («ο4«τ«, 4•ο<Ι ϋΙ>ί « ρτίι»- 
ςίρίο νβ^Μ 9ύΙΐΜ ρΓοροίυ'κΙί, ηοη ορροΓίνηοιη 
•Ιιΐΐί ΜΐιριΙιΙϊηι «ρϊιΐοΐχ ταροαύΐη, ηβ ίη ΙοΜ 
€ρί*ιοΐ4Ε ΙίΙ>ηιηι ΧΓίΙΧΓβ νί()«ΓβΓ, •ιίηι>• Ιβ νβ<1>0• 
ηΐιη οορίι »ίη« νΐίΙιΐι(« ι)€ί»ιϊ|«υί. Ιι»ςυο, ρτοΐϊλίυι 
•οπΙμγ• Λϋ'ιΛίπι, Ιικΰ ΜΐιιηηικΙο Αίαη : ΙΙβ* 
ΐΜβαίο, ο βΐί, ί>1ϊα« 6ΐ«ρ«ί ΙεηιροΓΪι, ςοο, ^ρίιΐΐια 
ΜηΠί νΐΜϋΙο Μΐηείυκ, ίη αηιοΓϋ ρκΐη» οι ίηιρ«Γ»- 
Ιοη», η( ίϋιιι» ()ίΙ(;οΐυι, τίτβΐιχ; αΐΰηηιΐο ϊΙΙίυ» 
Ι«ω ΜΜΐίΕ&ίοΜΕ, ςαχ ι»ηΐο εαηι Ιιβηοτβ ΒυΙρηΜ 
ϊηΐβΓ «Ι Ηοαι••ιο< ?ί|£ΐηΙ, οοπι ΜηείίηϊΒυη Μ 
ηοηΝΐΜ *1> αίΓοςυβ ροριιΐο αα» αιβίιΐβ (ΙοτίΓΐΜίνΐΗΓ, 
ΟΗΟι (ϋιΐιοΐυβ (]υ(ηυ« Βοείί «Ιζιηοηη ΐΜ•ΐΓίΐιΐ«•η 
«ΜίΓβιη, ίΓίΐβΓίιαηι ίΐαοΓβαι, ρίΜ »Αηαο«ςιια ηοΓο• 
{«ΜΟΓβηΙ (Ι ΙιηιοΟΑΓεηΙυΓ, (οιη ΟαΙ^ίΓΟ•. ο ϋΐί, 

ΜΗΐη 1βΓΓ•ΠΙ ίη{Γ«ΜΟ• ΗοαίΙΙιί «Μία (>ΗιΙίθ Μ 

Ικιιί|(ΐίΐΑ(β «ιοίρεΓκηΙ, «οΐήΐιβ Βυιηαιιίί α^τοηϊβη• 
4/^41» 001» ]«ιιΙί> «ι ςχίΗΐιβίΜΝΜ ο1>1«€ΐ«η-αύΜί. *Ε6ονλ4μ(9α χαβέχαντον ΙικξίΓνβί 'νψ γρΑμμζτι, 
Αλλ* £τι «ννιΐ^μιν τήν «οΰ γρΑμματος υμών πολ»• 
λογ(βν «ρ%( Ινα χ«\ «^ν «ύτ6ν νχ»ΐϊ^ νννηΐνονβαν, 
όνηρ Αχ' Αρχής χα\ μ4χρι τοϋ νΰν Αν<£<ςαα•(, ούχ 
Ιβοξεν Ι](ειν χαλώς κρ&ς Ιχαιτον Αχοχρ(Μθ4αι τών 
Ο γιγρβμμ^ννν, Τνα μή αντ\ γριμμΑτων ^ι'βλον ^ανώ- 
μίΛ γρΑφβντες, χ•1 βυγχ4χτοντ«ς μίν αΐ χ^ κοίυ^ 
^τ,μονύνΐ), μηβΐν Μ [>««{ ώφελοΰντες. Α^ τβντο 
χα•ηΧ%•βάτης τ* «ϊειονα γρΑφ&ιν, «Οτί «μ γρΑ- 
φομεν ΜνήΛητι, τ^χνον ί.μών. ήμερων 4ρχ»ί«ν 
έχείνεαν, βτ< τψ λεαμω τον Αγ(ο-^ Ονεϋματο; βνν&• 
Ιβμ^νος ετύγχανε; τ^ τοΟ χβτρνς χα\ ρ«ηϋ»*; ώ; 
νΙ\ς«ο•ι•ν*ς*γΑχϊ• μνήβΟητ» τη« χϊλΙ|; Ιχε^νη; 
χ«\ Αγ(«< μεταξύ Ί^μβίνν χ»1 Βύ^ΛγΛρχ,τ» ιΐρί^- 
*η€. «ήί γλυχείβί σι/νανβίτρβφή;, τήί ΑταρΑ^/ 
^(«η(. ίτε βε6« 1βοξΑ;«τ« μιϊ χαΐ ψυχ| χ•1 γνώμ^ 
ϋονX^^ρνψ χχ\ Τωμαΐνν τ6 «ανΑγι»ν Κνομχ {«(ι. 
ζ4ντΜν, (τ« διΑβολο; χα\ ο( νίιν α\Λψ ίβ[μονε< ίρώ-ν- 
γι; τήτ ύμύν βΜττ^ρίαν, τ^ φιλίδιί^βν, τόν εύ»€^ 
χα\ ότιον τρό::ον, έΟρήνουν τε χι) ύϋο'ττ-.^, όχι 1ΡΙ5Τ01Λ. 

Ιΐο'^λγίριον π/Λ,• τήν ίΓ.ν τών 'ΡΜμβίοιν ('τίόνΐων. ώ; χίΛ•ια, ώς ά^ΐλι^οΐ νι»<£)(4μ«νβι ϊβύ•»•^; Τι - 
ΙμΖοι 1χα«(»<>ν χ*\ ίύ?ριί•«ντο, ϊτι ιμ/ι/ 'Ρι•ι•^7ΐίοί -κρ^ς ΟονΑγί/>ους πβρβγίνο^ιίνων ύμ<ίς τή,- 15*;; 

Ταύΐα ΙνΟυμήθητ:, ΐίχνον ήμ^ν, χήν χοινήνεύ• Λ 1(3 ι%<τη»•(ΐ, η ΙΙΙϊ, ηιοΐυαηι ι<;ϊΓ•(€ΐ ΙΐΓΐΐι-\••Ιηι- 
φρ«3ύνην, »ί;ν ι:ν«υμ»τιχ1;ν Ιχιίνην χα\ μαχα^(Λν 
ήΐον1)ν, ^ς Α«ήλ2υ«ν οΐ τότ* Τ«>μ«Ιο« χβ\ Βοΰλ • 
γαρΜ, 8ι' ήν ϋιάβολο; έζ«μα(•χ7ο, βι* ήν έσχυθ^ώ- 
ΐΜζ( χα\ χατηφή; χα\ άλύων Ιπορΐύεγο, χκ\ «Αντ> 
«ρ4«ον λμηχανβτο, π2βαν τ:ορι(αν ^/αύ'/(το τοΰ 
■υγχϊβ•. Χ3\ αυνταράξαι τήν τριιτίβτ^τον 1χι{ν<;ν 
((βγΜγήν, Βχ3\ ίξινίκηαι» φιΰ της Αμίχου χ3χ(οι,-, 
£>ς Ινύμισι χαταπράζα9θ3ΐ. Άλλα μη νυγχίχ(ι)ρή- 
«^ νψ ιηνηρψΙηΊ «λέον Ιγχαυχϋσθα'., μτ,βί 1ξ- 
•ρχαΙϊΟαι χβ'τΐ τ?;ς Βουλγάρων χ«\ 'ΡωμαΕων βιχ- 
■τάβιως ' Αλλ' ώς νουνι;({](, •ί>; φρόνιμο;, ΑφιΙς τους 
ννιιίχοντας λογινμοί,-, Απ«ϊ?ρ^ςκΐ τά άΐκτοΤς ύπο- 
ϋϋλουιι τΑ κονηρΐ ^υ/ιϋματα, γβνοΰ ηαυτον χα\ 
τή; 9η πρικοϋπ;; άριτη;. έχίνελθι τ:ρ%; γήν Ιί^ηι, κμίιίΐιιαίβ Γΐϋδΐυιικιυϋ ςιικΙΙϋηι, ηιιο ΙΙιιΙ|;9η 
(Ι ΚοιίΜΐιί Γι-υ«1)4ηιυί ; υηϋ« (Ιί>1)οΙ«ι ΓιίΓοη•, ιη»!:», 
ιΐοηινκιο νυΐΐιΐ, *η)<Μΐΐ<)υ•ί (η(0(1ι-1>3ΐ, λημιϊι ιιι«ι• 
Ιί«ιιι, ο<ηιι«ιιΐ(|υ6 νίιηι Ίιι»Μΐ3•ι• ίβίαυι Κτ «Ιι-^ίϋυ• 
ηϋίΐβιη ϋΐίβεΰΐκΐϊ ΙαΓΐ>3η(1ί<|ΐιβ νίι^• Γαΐίι••ιηι•. Ιιι 
ι\\»η ρρ;ι:τ«1ΐ)ί(, ο ίΐιηιι»» ικ<{ΐιίΐί«! »ίηιΐ4ΐΜ:ΓονθΓΎΐ. 
8<τ<1 υΐίο*η• μπη βοβΙρ&Ιιι» (ΙΙυΐίιι• κΙοπιΊυΓ, »«ι|η•) 
ΒαΙςίΓΟΠπη £1 Ποη^ηοΓυηι ιΙί>Μΐ>ϊ!οηϊΙ»υι ϋΐΐΜΐΙ> Ι ! 
Τυ, υΙ »ιιίπ)ί οοπιρο*. βΐ ρηιϋίπ•, ΊΙΙυ> Γ^|>«ΙΙι: «. 
3)> ΐΗΓΪΙιυ» 3αιοτ«, (|υί Γ•ϋοοίηϋ• μήνα ρ^«1><•ιι 
«οη•1ϋ« ; ίη Ιβ ίΐΟΓοαι ΓιΙ>ί(]ΐ>β Γοιινβηϊβικβ λιγιμΙο 
ίΐ3, Γβϋυχ ιϋ ρτίκεαιη μ>Μΐη οΙ α«1 ΙιηηβλίΑΐ• ιι»ηΙ•ι 
ιιιλη«ι«ΐιιιϋο6ΐη. ΚοιιιβηΟΓΜΠ) ΒαΙ^βΓοηιηιηυο |(«- 
ηίΐΗΐ ί( ΙβΟΓ^ιη», ΐ|υ» &υ£ΰίΐ3νίΐ (ΙΪ3ΐ>ο1ιιι, Ιιι ίρ«η« ό,^χαίαν ιΐρήνην, ίκίνηχι πρ'< ■:& ^Η'Ρ^ν χ«\ " ιιιβϋ αυείοκιυ ΓκΊϋβηΐ. Εμι ΊΙΙβ^αιηοηΐιιιι «Ι ΐαΓ• €'ΐα<χ^£ (Τ|{ Ιμφρον6{ αου ψ'-ιχΓ,ΐ ' άντιατραφήτ*»• 
βιν •1 βτιναγμβΐ χα\ χί ϋχρυα Τιαμβίων χα\ 
ίΡ>Λγίρω'», & προβιζίνη7(ν ό £«τινΙ;, Ικ' ΐχιΓ/«ν 
βίτλν γ&ν (ϋρκτ^ν τη; χαχ(α,-, ΤΜριυένΟω ιιάλιν 
•Ιμώ^νν χα\ χέπτων έαυτ&ν Ικ\ ΐ1) κρ^; •:^') <ίρή• 
νην βνμβΐ7ΐΐ χα\ θεοφιλιΐ ομοψυχία τών οΰ{ ές 
Αλλήλων {ιβηήβαι χιχομηχάνω; βι^ύνηται, Έη\ 
ιελη &1 τούτοι; τ& Ιχιίθεν χριχήριον, τ^κνον ή^ιων, 
«ι\ τ^ 9«6ιρύν βιχβιττήν &να).ογιζώμιβι, χα\ την 
χμ<μ; μ(τΑ τζάντων ίπΐ ΐοΰ^ριχτον βήματο; ιιαρ&- Ιαΐ••» ϋχ οοιιΕΟΓίΙίΐ Οϋ» ]ιιευιιϋ3, ηιΐ£ 3^ ρ3<:£ΐη 

0Α»€ίΙι3( 1|ϋΟ$ ίρ$«ΐη3ΐί• 3Γ(ίΙ>υ( ρθΐΗβΙ3Ι ϋί\ί«]€Γ«. 

^α(1^^^υιη, ςυοιΙ (ΟΒϋΙυί βυρβΓ ί$ΐ3 Αΐιιηί* ναιίοΐ, 
ΐΓβιιιβΗΐΙιιιηιιικ; ]•ιιΙί<;ι-ιη ■ιΙνοΓίιιαυι , γ( Ιιβικ: 
Γοαείίι ΰοιηιηιιιιοιη βαΐβ ΙιοτΓβηιΙυιη ΙτίΙυηιΙ »«.■«- 
&ίοι•βιη, (Ίΐιυ ιηη]»£ τβχ, η«4|υο π)3|;ί&ΐΓ3ΐη^, ιι(>ι|μ« 
ρΓ»ιτ3ΐιι$ (ϋ»«ΰΓΐιίΐνΓ, ϊβ«Ι οπιπο» ποι)! Η ιιι «ρ^'ΠΗ 
δίλϋίιηιιβ. ΠΜΐ ιηβιΐο ιΐο Γιηϊ<, •ο<Ι θ43ΐΝ «!« ««^ιι• 
ΐίοιι>Ιιη$ €0ΐι»<ί6)ιΐί^ςιΐ£ ]υι1Ί(3α>Η , τυκι ο<κΙ«:<ΐί<$ 
Ί|»«9<« ρθΙί-$ΐ3ΐε« ΙΤ6ΐη0Γ €1 ΙΐΟΓΓΟΓ ίητΐ(1οΐ)4. Ι •ΐίατν, 6τχ οΟτι ρ»σιλεϋς οϋχ βρχων οΐχ 14:ώτη; 8•.αι»ρ£νίϊβ•,, άλλί ■χί'πις γνμν&\ χα\ τιτριχη/κιμέ- 
λ«ν ιηριττηοόμιθα, ο\» μ£νον τ1; κρίξιι;, 2λλλ χα\ τίτ; ένβυμήβΕΐ; χα\ τ6 νυνιιβ^ ιίς Ιλιγχο-^ παρί' 
• '^μ1να Ιχοντ(<, ότΑν χχ\ αΰτίς ΐίις (κουοαν!(•ν> β-^ν^μκ; τρ<!μο; χι\ 7ρ(χη χχτιλήψιτα-.. Τ«νχ3 ΙνθυμηΟωμίν, χ»•. λήξ»)>μ:ν τώ» Ιογων τών Ο 
1»Λχρι τοϋ νΰ» λ^κονντων μίν τ6ν Χρ•.ιτ6ν κβ\ Θι^ν 
ήμων, χαίριιν 8λ ηβρφβχίυ^ζόντων τού» φβννοΰν- 
~ι< τΒ η<)τηρ<(^ ημών δαίμοναί, χα\ εΙ; ΙκανύρΟΐι)- 
•IV χατιστήσωμιν & πβρϊϊφάλημίν, μη54 βουλη- 
Οϋμχν έτ:(μ{ΐναι , 2ι£τι τυ'/ηρπά^θημιν ί~\ τοΤ; 
(Ιργκνμίνο'.; χαχοΤ;, μ>| άνκμ<{νωμΐν τήν Ιτχέτην 
^^λίροττ, ότι χα\ βουλίμζ'/οι ](ρη9τέν τι φρονεί^ Ιαως, 
οϋΙνίχννητίμεΟα, κεριτλωμένη; τή; ψυχ^( χα\ι:ρ'<; 
μί<π)ν τϊ^ν ίχδημίαν άπο6) επούβης το3 σώμβτος, χιι 
ίγχιτηώτη; Ιφ' οΓς μέ)λιι ύηνχώντίτίΐ«ριτϊαμίν«»>ν. 
Ό «ον φριχτοϋ θεάματος θείων αγγέλων χαΐ «ο• 
^ρ6* βαιμΐνϋν διερίυνΐτΟχι χλ\ έξετ&^εαθαι. ΜΙ] 
•ιι&θΜμ£ν οΰχοι; ϊχ ιή; ιηρούτη; ζωής, 8τι φα* 
βίρίν τ^ Ιμπινείν ει; χιΤρζ; βιοΰ ζώντο; * μηβΐ Ι43 Γβεο^ίίοιηιιβ, Μ (ψβΓ3 οβΜ^ηιυί , «|)ΐΐ1ιΐ)ΐ 
ιΐΜ|αβ 3ΐΙ Ιιυηε (ΙίΐΜΐι ΟΙιιί^ΐυιη ϋηιιη<)υβ ηοβιηιιιι 
οοιιΐπϋίαιιΐρΐί ιΙ;ι:ιΐ)θιΐΜ Ι^ϋΐίΙίίβνίιηυΒ &ο:υΐϊ ποϋΓΧ 
ίιιτίίίος, Γοηί^^ηκίΒ (|ΐΐ£ μβ«Μνίιηιι>; Π, &< «41 
ηΐ3ΐ<Μη ηιοιΊιιιιΐ:^, ηοΓιπιυί ρβηκενοηκ. Νϋ ^λβ|Μ- 
οΐϋΐηιιχ !>υρΓεηιυη> άιαη, ηαη ϋΐίιηι νοίοηΐε• ιιίΙηΙ 
Ιιοηί Γ0{|ϊ1*Γβ ροΐΰΓίιιιιιι, ϋΊβΐΓ3εΐ> 9αΊιη3, β«ιΙυιη- 
φΐε ΐοτροτ'» (Ιί55θΙαΐΐυη«ιη Ίηΐιι«ηΐ(ΐ, •ηχί8()θϋ ιΙ« 
ίυΐυΓη ρΓορΙβΓ ϋΐοβ (]υί (ηιιο γαπι Αΐΐ5!«ΙοηΙ. Ο 
ΙιοΓΓΐηϋυιη βρβΐίβειιΐυπι ϋΰΒΐΜΐίυιιι βιιςοΙΟΓυΐΜ 
ιιιαΙοΓίΐιηΟΜΟ ϋχωοίιυη) ίη(ΐυί»ϊΐκ»ΐ(« ΚΓυ(»Γιιιρ«»- 
4|Κ6 ί«•ΓΓ(! Νβ «ο 6 ρηΒΜΠίΙ ν!ΐ« βχ*3ΐηιι«, (|υ]Β 
ΙιΟΓΓβικΙιιη ο»Ι Ιη ιηβιηι» Ι)«ΐ τϊνεπί)» ϊιιαιίβκ. 
υΐϊηιιη ηοη βυιΐίβιηυϊ ϊΙΙαιη Ηοιηΐηυιιι ηυϊ ηιηΐβ' 
Γ3εΐ3 ηοη ιτρ«Γ3ΤΰΓυηι ΓβρΓθΙ)3ΐϊοη€ηι , οιιη ιιηιι γένοιτο ήμά; άχονσαί τη; ΑβυνηρβΕ; Ιΐΐ\ -κΐς άί'.ορ- ^ ]3ηι Ιαουβ βηΐ εχχρβείβηιΐί ββυ ρ«<Γιΐ«ιιΓΐ3ΐη &4ίι 
4μτ«•; έ9'<*^> έπλημμελήβαμεν ίχ τΙ}; κιρούτη; ]α«ϋεϊί ιιιΐΜπεοηΙΪΜη ηαΙΙλίη ρ^Γβηηαηιιη γαΓιοποιι 
^ΜΪ|; άιτΜϋβίν άιτο^άκω;, 6τε οΟχίΐΐ κιρίλείικχχχι |ι:ιΙκ-ιΗ<!Πΐ. Ι&Ι3 οηϊιη ^^ρ^οϋ^Iίο κιηβ Αηο «81, αΙεΓ- 
-ρ«ιίοχΐΛ μετάνοια;, ο^χ Ιλέον; τοΟ Απροαωκο- ιιηιη κΐ3η•. ϋΐοβηικ: ηιί$4•Γβ ι-354ίκ»ιι& ςιιί ιιι Μπι 
-,ίΓΓουχρηοΟ • ονΓ Ιχε» τέλο; ή άιτόφαβις, Αλλά ίηπιΐβτυνί. 
ιηέ^ινχβ; ίιαμί/ιι έλεεινώ; τ^ν «άντα βΕώνα τοί»; ύ«' βΰτί) «ιαίντα; χίλά^ουΜ χ»Ί τιμωρουμίνη. Έμνημ4νευε ϋ χδ γρίμμα χα\ τ:ί;Λ άπ>)χρ'.Β(2• 
^!•*ν άτ»3Τΐιλή;. Κ»\ ί^ν μίν, τί-ίνον ♦,;«>>'■', ίΐγβ•η 
ρ^ντν, απλούν ηΆ 4νυιΐ'>ν5ητβν ϊ6 του; «ιρ* ΰμΔν Μυιι«1>1 3111^111 £|>ίβΐοΐ3 άο ΒροειϊλίβήΟΓυιη ηΓι•- 
χίηιιο. $>•ηιρΙ«χ,οΓιΙί, ι|ποιη(Ιί1«λί, «υ!ΐρί<ίοιιη|υ<Μ3- 
οιιιιη ΓΓ41 ίΙΙο4 ΐ|υο8 γϊΓμιρ» ΓοηΒΪΐΐτ'•, €1 ρ*»• »"«»• ί*7 ΝΙ0ΟΙ.ΑΙ €Ρ. ΡΑΤΗΙΑΒΟΗΛ 149 

φβ Ιο ββίηο ΙΐϋΙΐΜ ΐη»Βίίΐ!•Ιαι«, βϊ8^(Ιμο», βίκηιιη Α ΧΒτεχβμίνους ΑχοηιΙλαι, χ«1 ίι' έχιΐνων «ι^μμ» 

■Λ δοχοόντα • «Ι 21 μ}; χβν; ίύο, χίως χΚί Ιηρον «ΙΐβΙΙΙ €!■« νίΓΟ 4Η<Μΐλ« «Χ•ΐηΐ». ΤηΙΒ «Ιϋ ΙΗΪΐϋί 

ίιιίΜβηΙ ςηοβ ϊηΙβΓΓηςίΓβ οχορίΐϊ. Νιιβο τ«γο ίΙΙο> 
κΐΪΒβτβ ςιιθ3 ηιϊβίβιιι* ηοη $α»ύβΐ «Ποβ ηίιιβΓο. 5ί 
νοη |κη:Ι* ηκιΙϊαΐΟΓ €1ιπ»ΐυ• »<Μ«τ Οβαι ϋΐή ίη 
■■■ΒίβΑ ΜΙΚ1» (Ιβ ρΜ« βηαηϋλ Ιηιίαχίΐ, κΐΗΪιαυ- 
(ΗΓ ςηβ* ηϋ'ιΐΜ, «υΙ βκ 4ηο1μμ «οαΒί οαηι «ΙΐςΜΟ 
•κ ροΐβιΐλΐβ ΙΜ ιΙοηοΜβιΙιη». ϋ«ΐΗ »(Ιν«α«Ηηΐ, 
ηϋΦΐΜ•^»• ιϋιί «0ΗΐΐΗί•Μβ ρπΑαΙοηιιΐ, Ιιίηϋ 
ιαίΐίβηίαΓ, ςαί βοιιΗ » Ι)«φ €θΓοη•ιϊ Ιιηρθηίοτ». \μίη κλ\ τϊ^ς βντιτλήΜβ *ΐϊίγγ«λον«ϊς. ρι«ά «ινος Ανβρώιηυ δμών, χαΐ τβτϊ Ιτχροι ϊν 
Αηοΐάλιισαν ο&; 4ΐ:(ζΐ]τιΙν έγνώχιιη. Ν»ν & «λ 
χατέχιβΟαι καρ' ύμων τους «|»οα«ο«ταΑΐν?««• β& 
<(βω3ΐ χΑροη •Λ Ιχίρονς λξαχοβΐΑλχββ». Ε( •!»« 
Αληβώς 6 τξ; ιΐρήνικ {κβίτη; Χριατ&ς 4 θ•^ \νι^ 
λογκμο-:*; άγίονς ι»ρ\ της •Ιρήνη« ΰΐϊ<βαλ«ν 1« τ) 
'9 Ψ*•*!)• Α>οβΤ3λήτ«*ταν οΐ χηεχΑμτΜΐ, ^ τύν 
ϋο 6 ΙτΕρο; μιτί Ανθρώκου τη« α^ |Μγα]ΜΜξ•ν 
Αρχ?,;, χχΊ χαταλχμβανοντιβν αύτύν, καΙ τοίις λΑ- Χηΐ. ΕηΙ«». 

Ει Μ ΜαϊΜΒ*. «ΙββΜβΓΜίΜίηβ βϋ. ΐ|βο<1 » 1β 
ιμΙΙββι Μ(»|κηΊΜη$ «φϊΗοΙιηι; Λ, νίύοοα, Γβρα- 
ανΜΐΒβ Β«»• Ιΐ| €η8<βυ)|ΐ(ιιηι ΐαυη τβηΐηβ, Ι4βο• 
4•β Ι• «οΙιίΗ ΐϋΠΙκη ΐιοΙυί»Μ. Ουίιΐ βαίιη «Κα<1 
ηφΒίακ ρυΐυί&κιηυι? Νοη ίο «<χι>|•ΐο ηΐ ΗΙϊβπι, 
4»} ροίΓβαι ρϊ• ΒΒίοπΒ ρΓΟΜήοίΐΒΓ, βρΊιίοΙχ ςοίοι 
βΙι «• ΒΟΜροΗΐ ηίΙιΗ ηκΗΙιβτο. Αη»πιβΒ, ο Οϋ, 
ΐ|Β«Ηΐη$ »(Ι «β ΐΜΜ Ηί« ^ϊβααΜΒ Γ6$ρθΙΙΐ1βΓβ, β(0 
ήβηΐΒΐ Μη6ο, ϋ«4•Βΐ|«Βαι βχ άβηρίίοαβ ριΐβτβηια 
βτ|» ΐβ «ηοτΜΗ ηνίΜΐ•, οίνοβ βοιιΐη ΜΓΤ3η$ 

ΜΟΜ» βηίΒΙΙΜ^ΒΟ |«ΙΗ «Τ%» &ΙίυΐΗ €υΒν«Η!βηΐ£3. 

•9ΐ«μχ4^«τοργ1{ν Αλλοιώναντις. &λλ* 6γ•.η αιό^οντι; Β κν. Γφ αύτφ. Έλν«ήΟιι|Μν μΙ) 8•ξΑμ<νο! γρίμμα τ«• ή|αν 
ιη«οΟημ<νΜ τίχνου, χαΐ ύ; «1»^ Ιλογι•Α|Ηθ« βΐΐ 
1ν ΧΒΤΒΐαφρονημίνιι μοίρφ χι{μ<9χ «χρλ βο\, χ«1 
<ι1 τούτο χα\ γρά?(•.ν «ρ&ς ήμΐς ούχ Ι^ξΙ•••»;. ΎΙ 
γάρ {α Αλλο Βχι λογ{ζ(9βα! ; ΟύΑ γΐρ ΙνΚίχβτβι 
υΐλν άγαηύντα ηατίρα χχ\ Οΐορτγ^ιν ΑκοΜνονη 
τ1]ν <74ΐλομένΐ)ν, γρίμμντβι καρΑ τοΰ ηβτρλς {(χ<- 
μΐνον, μ^ι «ϋη* Αντιπίμηη τ1 «χρ' έζυτοΰ τρ^μ• 
ματα. ΌμΜ; ο&ν. τέχνον ή .^ων, «Ι χα\ βίι τρΑψ«« 
*ρ&ς 4μ3« «ύχ. «ιξίνιχ, ^^μχΐ; «α\ «ϋι* γρΑφο• 
μ«ν, ού«ν τι διί τ& κΒρβλογΜθηνζι τη* «ρΐ»; βΐ 
τήν βχέκν ημών τήν χρ^ ^, χ«Ί τ^.ν κτχζλ Ιφ" νΙ$ Μυ«η• τφ βΜρΐΜ ΰχ Τοιίυβ» ΙβχϊηΐΗβ,Ο 
λοανίΗ^αβ ΙηΐβΙΙβΚΗυο» «οιι&ίΠαιυ ηιιοιΙ, Ουο ρΓΟ- 
ΐΜΒίβ, Λΐ«η\Η η> ΗΜΕΐηΙιιιΐΝίΜα βΐ ιιιιηχνβία, χοϊ- 
1η:<( Ικϋί• €»ϋΐΜΐ$<|ΐιβ ϋηοαι ΐιηροιίϋΓϋ, Ε3α|αίΐΜ 

ΙΝΜΧΤβ, ρΜΧΒΙΙίαβ ΚΟίΠΜΟβ ίΒ(6Γ 01 ΒυΙς3Γ09 

«*—* * > «, φΒΒΒΐ β (3ιη«ΐυ ΟιΚΝίαβ ηοχίΓΟ ϋοοΜίιη 
«ΚβΙμΙβ• «β ΪΗνΜΐί» ΓυρβΓαΐ, ηΐ βχ β• Ιΐ3;Γοθί{»ΐβ 
1ΙαΙ(«Γ0β Η Βμβββοχ μ ψτχάρίαηι , ΒΗ<Ιβ ΐη 
| >«•»Β»6« τίΐ• ηΒ^ακ οηκηΐΒΓ «ϋβΙΐΐιΙΐΒίοι ρΑΓπί- 
ύίβΜΙΐΜ,αΗΐΜΐιιιηι ΐιΙ ηιείίυ• τΜβχχαηβ. βΓαΐΐαχ 
•Κ•4«Γ ΒβΪΒίνΐί ϋβο. (|αϊ ΙαΙβ μημΙμβι «{^«Ρ^ *"* 
ρτΐϋΙβΒίΜ! ίοιρϊπι%ΐ1, οοΒθ(ί<Μ(ΐ|Βθ χίΙυΟπΙιηβ 
ραάχ ίΓΒ€ΐίΙ>υ• Βοιμββοχ μ ΒυΙκ3Γ•>8 μπ^μ^Ιϊκ, 
•Λ κμΙ ηοηιίηίχ (ΙοΗβοι, λο ΙιυΐΜΓβηι Ιυΐ, Μ οοη• 

•1ΒΜ|« ΟΜβΟΓΪΒ ΐϋΙιΜίΜΧΗηβ, «Ι Β<1 ϋΟΒΓΒ|ίθΟ«ΠΙ 

4ΜΐΜ>ϋ, ηυΐ «οβ ηιχΙΗριίΐΒΐβ ρβΓ Ιοί βββμ αΜ|ηβ ^ 
»Λ ίντοΓββι τοΒΓΪΐΒτί* ϋΙιΗ»ϋΒηοχ ΒΐΙνβηα• ϋΙΐΓΪ• 
Μϊββμ, Βΐη«ο» Β4ΐτ«ηικ Βΐηΐΰο•, ββο υβΗμ, ίη- 

Μ*• Β4ΐΤι!ΓΜΙ» ίηίΓΟ, βΙίΟΒ Β4ΐ««Γ(α$ ρϋίΓΜ. 

ϋβΒΒΐ ηίηΗΒΒί^ιιβ Ιη9ΐη βπΜββΙβιιΐηιη το^Βπιυ•, 
ΪΒΙΒ ρΒβΜ «αιηϊΐϊβ. υΐ «ιιηβ υΜμμβγ η«ΜίΗ, •ί€ 
ΙβοιΙβϊ «ογΑμ Ιαί Μςυο β4 Βηβπ• νΐη »άά6η. 
ΰ•0Ηί*ΐΒ 3ΒΙΜΝ. ο βΐί, ΐιη ••ι;β<Ι<•'«Η ϋρίΜΟΐΒ Βΐίχ- 
•ΜΜ ίβίΒχβ ΐΜΜΠΪιιβηι. ρβΓ ςΒβιπ Ιίϋί ηοΐβ ηιιΐ ραι 

ΜΙΐ4ίΐί»••β•> Η1 αΐ^ίΙ ΗΙ ΗΚΤΤίΟ ΒϋΙίίΧ ΤβΙίΐΙήΒΒίΐΙΓ, 

Ιμμβο ςοϋΐυ βιϊ&ϊπιιι• ηβιιχ η1 β ηοχίι» βΐϋβ. 

Β «ΒΟβΙΤίΒΙΒ ΒίΒΐβ ««ΤηΜ», ϊ Βοΐΐϊί 
|1Ϊ(ΙΙ•»|ΒΒ ΒΒΙΚίκβ ν«•ΐίηη.1ΙΙ)Ι> |Β^^- 

«ηί β ΙΜΜίη νΗϊ «Βΐιυ »ηΙη|ΐιν&1ηΐ'.ΤΒΐααι Έν>τΰ>τομ(ν τοί; |^9ΐλιχοΙ; γράμμχτ:, χαΐ χαη• 
νβήββμχτ» Ιν αύτοΐί »ήν βήν Αγβίήν «ροαίρχβιν, χχ\ 
βτι β:οϋ (ύ^οκοΰντο; φρόνημα χατίντη τοιούτο ή β<{ 
φίλΑνΟρωκος χαΐ ήμχρωιτΑτη ψυχή ■ Δατχ «αυΟηνβ» 
τονς «ολίμου;, λήξχι τΑ( ΟφβγΑ;• Ι^ρχμήβαι τάς 
τώ« α{μίτων χύβχις, χβ\ άναχχινΐ3θην«ι κΑλιν τ^ν 
βήν ({ρήνην μχτχξ-^ Τωμαίων χα\ ΒονλγΑρΜν, ήν 
ϋωχχν μίν 6 Χρυτ^ς χ>\ θ&^ ημών 6 ΧΛίΛς Πα• 
τήρ, ^ πίντΜν Αχββ^η;, ΙφίλοΜίχηβχΜ 6 Ακ* 
*ρχη{ &-4ρΗΐ»χτ<νο{ Βιάβολο; λύιχ, χβΙ λντ\ τ^; 
χ«ηρονομ(β; έχχίνη; χ«τα9τή««ι (Ι; «ρΑγμνη 
Βουλγάρου; χχ\ ΎωμχΙο»;. 6(' &ν χαΐ Ιν τ]| «Β^ 
«ύβιι ζ•*) «ολλή άκήντηβι χαλχβίτης χχΐ ΑβάλχΜΐ, 
μχταβολήν ιΐς ιλ χρχίττον ούχ Ιχουβα. εΰχΒριβτον- 
μιν ^ν τφ 6(φ ΤίΤι λογ(βμΙν τοιούτον Η τ^ 
Ιμφρονί 00» χχ\ <τυνχτΗτΑτΐ| *»ιΛΙψ Οχμέν^, ν«Α 
(ύχόμιΟχ, (Ι ΒβΙ Αμαρτωλοί, Ιη χχΐ Ιη τφ Ίρη- 
νιχφ «νχύματι τήν οή» Τ(μ(αν ψνχήν έμχνέχβ^, 
χα\ βούναι των σωτηρίων ΧΒρπών τη; (Ιρήνη; χοι- 
νώ; άκολανοχι Τωμα{Βν; χβΙ Βο»λγΑρ«»$, βίς 
βόζχν μλν τον «Ιχχΐοϋ Μμαχ^ς, €ΐς Μξαν <Ι «ήν, 
τίκνον μου ήγα«ημ<νον Αχίμνηβτον, χα\ «Ι; αΐΐιχύ• 
νην τού (αίμβνο; ίς τ{ Ιαντον χχχοτροκίφ 1«\ το• 
βούτοι; Ιτεχιν Ιξίμην* χατ* αλλήλων, Χριβτιανονς 
«ρ^ ΧριτΕίχνο-^;, φίλου; κ^Λ^ φΟιον;, χαΐ Γν• 
βνντύμι»; ιΐκω, άίβλφοϋς κρ6; &2χλ?ο!ι;, χχ\ τ{χν» 
«ρ^ ιτχτέρχ;. Ταύτα χύχόμχΟα χαΐ κχιηίβαρχν χαΐ 
β(φ χα\ τίΐ αϋ άγαΟΙΙ «ννχιβήχχι, δτι οΐ τη; «ίρήνη; 
>ογΐ)μΐ\ Ιν τ1) ο) χαρδία ω^ηρ ννν φχ(νο./τα•. ΚΟ ΕΡΙδΤΟΙΛ. 1δ• 

^>ι<>λο/τ•{, (.ϊ^τω χα'. •:1 οίχιΐο' φϊάς'ΜίΛΊ «««υ• /Ι ΐΰοβρϋ, ηυβαι κυΐ) οοιίίβ ηοϊΐπί (Τ>1ϊ> »|>ίηΐιΐ3ϋ 
γϋΦου;<ν. Έπΐιβη δ', ιίΐίνον ή,ιιόν, ζΐι βΙ•ί ίλ^γι 0Γΐΐ3%'ίπιιΐ3. 

γίά;χμβ χβ'. άνίρωπον άκοϊτχλήνβι. β»* οζ 4 χρύκ^ \ί,ς ί1ρήνη< τ£/ί(ω; αβι γνωριι^ήβίτα•.. «Κ•» 
«{) μη«2μώ; £τι ά}ΐφί€«>λ{«ν τιν& ί-άρχ:ιν ήμΤ/, Απ:τη{λιιμ(ν άνΟρω:Λν 8< τίχνον ή,λωνοίχεΤβν χοβ- 
ί ττηκ; ' χί\ γϊρ χ»\ ύνύχων ές Απιλών ήμΓΐ «υνεγΐνιτο, χί\ ττβρ* ^}ΐών ίχιηκαίΐΐυτχι χα* τοΰ αχ. 
γιλ-.χον αχί,αΛΐος ήξίωτβ», χιΊ -Ι ιΤνα» 1ρχΐ£ρίν; {« βγ(ψ Πνκύμχτι ιιιρΑ «της ήμι<1{»α; ΐαικοή: 
]((ΐ^.Α( ίοίξατο, χα\ άηλύ; τοί&ίϊί ΐστι τίχνον ήριών οΓον έν ν«χτ\ χβ\ ήμίρα ηρ% ^ν ο:χ£ίι•" 
Ιχοντε; οφθαλμών. Ή}» Ιπ' α^ίψ πν£ναβτ»κ»ιν /,3,ο^ιν χΐχτή^^ι^β. Ακι^τείλαμΐν, Γνα ΐίίίΐν τήν άλήΟειαν ^κλώς χα\ 
αίιν θίφ μνΐΐονϊης ίίξίΟ; ειρήνη; «ί τι ).»χίντΐ{ Ηαηΰ ίςίΙυΓ, ςυοοί^η ρο*(ιιΙ«»ιί. ΙιοεηΙηβιηβϋαιη, 
ιιϊΐιίΐι^υβ ιιίβΊ τβπιη ΛΊαη <ϋΊειιΐ«ιη αιίίίηιυι, ςιιι 
ΐη ΐ'ΐΐα τΡΓΪΐϊΙβ. Εϊοβ «ΙοΙύ β( Βίι»ρΙΐ«{(«Γ <1θ€θΐ, 
ηαοιηοιέυ ρ3εβιη αιιη Οβο βίΐίβ Ιι>Ι)ίΙιιτΙ, Ο νυ« 
τρ^ηαπι •0Γΐί(ί, 6Ι ΜΐιιΙυβ τ6βΚ>γ ςαΐ ΰοιιςΠϊυηι •μ5 ρΛτΙΐΛίν, χ»\ κίβΛ ή σάνχλητοί «(τών, χιΐ Β ίοοορίυιη λΛ ρ<τρ«{Γ»ιϊοη«>η ««(ϊ« (ΙυείυΓί. ηίϋϊ Ρβ«λ<}ν Εβιντο, χα*ι τήν ?ου11)ν «1; ίργον μέλλρυβιν 
4γι.ν, ιΐ μή τι βΟτ^ί, τέχν.ν ημών. ίικ^ μ»ι {(ίΓη 
Βιίς, ϋ>ο τι {;«νοτι$ί(η ίμϊ:ί{ι>\/ τ5] είρήνΐ) 4βίμ£- 
νον. 'ΑΙϋ ταδ-η μϊνοΐχ έπ\ το<»οντ'>ν. Αίιτ^ν ϋ 
ι4ν πάντων Κύριον χι^ θείιν χαϊ ^»«;λ{χ ίνορχίζο- 
μίν « ταΖ μή «βτβϊ^ζεΓν αύϊδν, μη» *νχή«χ4 τ(• 
γηρι; ημών έπ\ τ3 ταΐϋίχίαα »ύτο3, *λ>4 μί'ΐρ^ 
πίνιε χχΐ βϊχα ήμερων & ^ύλε: χερΙ τής ίΐρήντ,ς 
&/αχο-.νώ3α393( βϋτώ, χαΐ, τη; ιτιντίχαιδίχ^τίτ;; 
τ^εΙ^ι; τ4 τίΑο; λ*μδ««ιΰιτηί, άχ(ι>1ί.ίτ(ί>ΐ, «λύπω;, 
&6λχβώΐ. άΛίβϊϊΤλχι αντ^/ π{>6; ήμΐ;. Ν»\. τίχνον 
μβν, αύ-Λν βυίωπήθητι τ4ν οΐρανοΰ χχ\ γή; Πο'.η- 
τήν, την ή;ιών τών τ•«ί'.νών πρ%ί σΐ ατ»)ργήν. 
ΙΙροαθήβομ£νεΙ ^ΰλ£ΐ χ•\ τ{)ν λειτο^^ργίαν, ήν λκ- 
^ουργοΰμεν πζριβτίμενΜ τψ Ου3ΐα<ιτηρ'(|ΐ τον θεού* 
ν»\ ίί) μ\ τ% τχπειν&ν ήμώ» γήρας. χί\ μή λυπή- 
σΐ}; ήμίί • ίν ΠλνρΙ χαΐ Υίφ κ»\ 4γ^,^ Ονεύμιτι ΙΐΜίηο ΐριο, ο ϋϋ, ςαο(1 Οβυ• 2Τίη3ΐ! αΐϊιιϋ ηιιΐιΐ 
πφβτϊιΐ ΓϋΙιίΓΗπι ρβοϊΒ ϊιηρβ<)Μη«ιι(«η>. δ<.'4 ηοη 
Γβ$ £0 ρ«ίίειιϋ ««υίΐ. Ρ«γ ϊρβιιαι οπιηϊυιη 1)ο<ι>ίιιαΐΗ 
Οϋαιη βι κ^οχα ϋβρτβειαιιιτ <β, ηβ Ιιϋηΐ ΐΓ«Ιίη(:34, 
η6(ΐαε' Γοΐίιΐϋΐιϋο Μΐΐ££(υ<6πι ηβιω εοΐΚΓϊβιβ». ιβϋ 
ΙΗ )Μ>Γηαίη(1βοΊιη <1ίϋβ οιιπα ϊΗο, α( ρΙ»βΒΐ)ΐι, (Ιε ραοο 
ϋ(>11α(]ΐιαπβ, «ι (ΐυΜΐ43ι-€ίηιη ϋϊβ 6ΐ•ρ8ο, βυηι ΚΙιεηιιη, 
ϊ«ϊιΐΓίχς(ΐ£ Μ (Ιι^ΐΐ'ίιηβηιί ίπΐΐΜΐιιιειη λΛ ηο•τειηίιΐα$. 
!>3ΐΐ6, ο ΟΙϊ, ίρ«υιη Γβν£Γ&-ΐΓ•$ οφΠ ο( («γγ« Ογμ- 
ΐΜ-«ιη. (πέΊ^ηβ «ϊΚβ βτς• (« •πιογ6ιιι. ΟΟΉφΐηιιβ, 
λί ννίαοτίβ, (Ρ4-0 16) &α£Γβηι &:ι(:ηΙί«ίιυΐ) ηποϋ «ϋ »ΙΙ3Γ« 
υβ'ι (4|υο(^^^^■) 06.\6ΐ)τ»η»ί. Ν^ιχ ν'ϋβιιι ηο&ΐηιιι 
&ειιβεΐυΐοπ), η«(]Ηΐ' ηοβ γοπΙγΙκΙρβ. Ιη Ρ>1κ οΙ ΡίΙίβ 
ΰΐ Ηΐΐ£(ο δρΐηΐυ, ΤΓίιιϊΙιΐβ οιηιιΐιιπι €ταίοη, νίιι- 
€υΙυιη Ιϊϋί ίη]ϊείιηα!(. Ν« γοβ>< ηο» (οηΐΐιιυο ρΓο- 
ρΙ•'Γ Ιο <ΙοΙι.Ί-<.•, οι »ά Οβυηι ηαιττβη, ςυιηιΐίυ ίιι 
ρεχ&(Ί•ΐί νϊΐ9 Τ6Γ&•ΙιΊη•ηΓ , Τ3ΐι1ΐιΙ«αι ιοίϊοϋΐια «^ χών δλων ΐημίΑνργώ Τριάβι, δεβμίν ίκιβάλλομίν ΙιυιηαηΐΓυιιι £οη$ί(|ΡΓ>ηΙε•. 

•β» • μηοέ τ.'ίίήο^ς ήμβ* οτενάζειν €(& ηαντ&( χβτά σοΰ χα\ «ροσενϊυγχάνειν Θεώ, μίχρι; 4ν Ιν τ^ 

^«)) ηινττ) &ν3ΐτρ<;φώμεβα, χ«\ τήν ματ«ι4τητα των ανθρωπίνων κρκγμ&των Αναβεωροΰντες ΰκάρχωμεν. ΚΓ. Τφαύτφ. 
Έγώ χβ\ -χ^ί-ιψη ίγραφον τ<| τιμι^ητΐ ίου, 
^χνον ήμ<^ν, %ί•. γρίπων ηαρειχίμην «λη^Μφορίβν 
'ΤΙΙ β,ινίβ(4 σον, ό"ΐ ού/ ΐνεχεν τή; τών 'Ρω(χαί«ι)ν 
«ιχώβ^ι•;^, 4λϋ χίΐρίν της χοινης αωτηρίβς 1»«•Λ- 
γΑ^ν χαΐ 'Ρι•»μαΙων τ(»\>: >ύγου; ποιούμαι ' χαΐ 
τότε (αω; ^$4χρνν 5πΐ9τα λίγειν ύμίν, «χΐ ννν (Ι Ριίαιυηι ι-^ο «χοβΙΙβΜΐί» ι«β κιϊρβί. ο Μϊ » 
ΜΓίΙ)βη&ΐ)ΐιβ ρτΗ(1οη(ί•ιη Μιμιι οίΗΐϋαΙαΓ, β»^ ιιοη 
ΙΙοιΐ)3ϋ9ΐ: ιηαΐίιίχ ΙιιββττΜίΜβιη. «βϋ Γυιηηιυιιί ΒιιΙ- 
ΐ;3ΓθΓ«ικι 64 Ι\4>(ΐΐ3ΐΜ>τυΜ ΜΐυΐΙ «βΓΐΜ ΓβΓβΓΟ. Τιιηι 
ΓοΓίβ ι)ηΙ>ί2 «ΜίνΐΜ 4*ΐΛκ; ηϋηε ϊη «^4<^ηι ιίΗΜϋ 
Γοη!>ΐ4Μ ε$1, ΐ'ίηΜίΜη ϋυ^ΐΌΐη («ΐιΐίυιη ΟαΙ^αΐΌΠίπι γρά^ ϊήίβύτης «ροϊΐρίιεω^ ΰιι&ρχων, χχΐ την ^ «:! Κ«ιΐ)ΐηυΓ4ΐιη ο*»•» ΙιϊΙκη^, «Η, κϊ ()«ι•μ1 α ρΓ•η• β^τ{]ν ί)(ων χηδεμονίαν ϋπ^ρ έχ&τέρου γί«ου(, 
Κονλγάρων φ>;μ\ χϊΐ 'Γωμαίων ■ Τνα, ει δυνατόν, 
(ιειρ Ιξ &^χ^^; {2:ι γΊνίιΟνι, έκη|!>εί^ (ϊ τούοαΐμο- 
ν*{ •6 γ^γονε, χϊν νΰν δέξητ»ι γίνεσιν, Ποίον (ή 
τφΰτο ; Φημν ΐή» »«ρήνη; τ^ μίγ» πρίγμα, τ6 
^γακώμ<νον χα' τψ Χριηψ χ»'ί ^*ψ ημών, χ«\ 
«^; ανμφίρον (βόμενον τοις μέχρι ιοΟ ιιαρΐντυ; 
έίΐΗΐνώ; καΐ άΟλίω^ τλν ^ί«ν (εεξχνύΜκιι, τ& ληζχ'. 
τ^ν αΐμάΐΐ•** Τ^ΐ χι^β^^ ό*>* 4(αρ^ Χ^κιανών ε1; 
Χ,'-ηηνννς ενεργούνται. Κα^ ταύτα {γροεφον μ^ν 
ιρότερον, ώί είπον, μετ' όίϋνη; Χ3ρ((«{, χα\ νΰν 
Ι««7:£λ)4ϋ μετά κέντρου της ό£ύνη; πΑηχτιχίιΐτέ- 
ψ^ι. Π4(ΐΐν δί τ% αΓτιον τον νΰν ι^οδρωτέρ^ι» πλήτ• 
> ήμ>» χίντρω, βχονί μου, ήγακΓ,μίνε ' βυγ- 
Μίί ^^Vίτ»<;:4τη, ίςτον «3ΐ•,ν {μ; ύίίολιιβείν, £κ (:ί(*ϊο 0550 (1«ΙιβΙ>3ΐ, ιηαΐϊ^υϋλΐβ αυίβηι ιίχιηοηί» ΙίβΓί 
1ΙΩΒ ριιΐηϋ, ίΙΙικΙ β.ιΐΐ^ιη ιιαιΐ€ βιοκίίικη »οσ|)ί3ΐ. 
ΟιιηΙι* «-Μ ΐ4Ιοι1? 11•|{ΐιηιιΐ ρ9«Β ηρςοίίυπι <1ίε:ι. 
£Ι>Γί«)« ΙΚκΜίιιβ 3ϋοοριί»5ίηΗΐπι, β( Ι.-ιηΐβ ιΗίϋΐαΐί 
(<α«ι•'ΐιπι ϊΙΙίί ηιιϊ ιΐ5ΐ|*ιε >ιΙ Ιιιιηε Ηϊΰπι ίΐιΓ•«ΐ5ΐ3ΐη 
ηιί>Μ:Γ3πιη•ιο νιΐ4ΐυ (Ι(>|«ΓηΐιΙ : Γΐβ&Μίκηββ ιΙϊΐ'Ο 
βίίυβΐ'ΐηυιιι »•ιι^ίηί&, ηιι» η ΟΙιηβΙίαιιίί ϊηΰΐιιί• 
Μίαηη• «ζνίυιιΐ. Ιβτ• ηιιϊιΐϋηι ρΓίιηιιΐΜ 6οτίϋο1•;•ιη, 
ΜΙ ι]κί, 4?υιη Ιιι«Ιη ϋοηΙ••, βΐ ηυηο Γαηΐϋ μιΜ-ο 
ί'ΐιιη «ΓΓίοιβ <1οΙοη«αοιηΓΜ•ο. ϋοιίί ιιαειο τυΙιοι>ιι*ΐ)* 

ΐΜΓβ 201)111111)* ΐΓ•η$Α(«Γ ΐΙΙιΙί 3 1)1^. ο ΙίΙί ιΙίΐΜ-1^. 

ν«ϋι(Μβίιη3 «'οιιιΐηοιίο, «χ η<ι«> Ηΐκίΐϊΐηΐϊ Μΐηΐ ι.η- 
ρ«Γ«ΙοΓ)><( Γ«>ιι(Γ3 (ΙΙ3ΙΟ ((τπΐϊ&ηυ^ Ιαζ ροΚϋίΙαΚΊΙΙ, 
ΑϋΙ μ4ΐ»ΐ3 ί4ΐ»<, αιιΙ ρηΓ3ΐ)ΐΐυΓ, Κθΐοΐ3ηϋη>η)? Κ!- 
ιυυΐιΐηί Ι'^1ζί»ι«•ί1*4•(ΐι». οΙ ΑΙ»ιινιαιη, «όοϊ.ΙμιΙϊ- 151 ΝΐεοΐΛΐ ερ. ΡΑΤΗΙΑΒΟΗΑ 1» 

ΊίνβςΜ ΤαΓεοταηι. ςυί, Μοηι ΜοίίβηΐΜ, ΜΐΗη Α ^: Ραβιλιχή^ ηηοϋ^ς ητΑ «?.« ύμηΙρΛζ !(•»-. 
Μΐ?βηΗ• Ιβ ρβητβηιηΐ. σΙ*ς ηχΧ τοΰ οο« γΐιηνΐ, ή ««ριηαύββται, % κβφΛ' 

αχ(ηχβ•ήβ<τ«, των ΐτ 'Ρώ;, χτΧ βΰν 1χ<!νο(; -ηον Πχτζηνχχιτΰν, Ιτι ϋ χα\ *Λλ«ν&», καλ -Λι Ι» «^ΐ 
Αΰη»; Τ•νρχ««», πάντκτ/ ύμοφρονησίντων, Χ3\ τ&ν χατΑ βοΰ «Αίμο/ άρβιμ4νΗν. ΡΜίςααηι ί«0 3«| ληκβ πιο» ρβητβιιβτηηΐ, 
οαιιιϊηοοιη0ί€(α3 «οηι, οο|ΐΐο$»$ \Λ^^^ψα»» «βΊιηιΙκκβ 
ΙικτΜ βΐ ΜϊΙο» τίΐ« ιη«» ιμΗΓι ιΙϊμ βιρτο1)Γ3α8, 
<|ΐιθ(1 η•ηηο «ιΐ Ιαΐΐαπι Γβηιιη βνβιιίαπι, 61 αιΙ ϋοΐο- 
Γβ« βχ ϋ$ «ΟΓ ίηνη()ίηΐ6ηι τϊΐ3 ηιϊΐιϊ ρΓοΙοηχλΐ* 
ΓιιϊηβΙ, ρπα«|ηβ πλπ πιοηηιι• ίιιίββειη, ςαιιη ί«ΐ> 
3<«Ιιϋ•ιηιΐ.<!ΐ•υιϋϊ$>6ηι ηαβιΐβ ϋ» θίεϋι βμηΙ. ΙηΙβτη 
(ΙΙιη<ΐΜηί$ ηο>ΐΓΜ ίηιρβηιοτϊΐΗΐι ηιιχ ηιίΐιί ϋοηϋο- 
ΙβΝ βαίιΐβΐηι (ΙΪΜΓβ ηοη ιΙυΙ>ΐΐ3νί, «ι αιΙ ΐβ ψΐΛ 
ΜήΙιβΓβ »γ(Ιι>Ιηιιη &οηΙιο. 0»:κ ιιιΐοηι 3ΐΙ ίΙΙοι ςηί βνηχύΟην, χχΐ κλήρη^ έγ•«<μΐ|ν <«(ρύ«•ν, χαΐ τλς 
όλίγβ; ΧϊΙ «ονηρϋ; ϊηί ΙμΙΙί (μ^ Ιμβμψίμην ^μ<- 
ρ«;, δη χγ^ί βύμββαιν τοιούτων «ρ«γμ4τΜν, χ«1 
τ^ ΐς αδτών&λγηΜΜ ττ[ς Ιμχ^χΛρίΙβς ααρέΐ>ιν«ν 
Α ^ίο: ήμων, χ«\ ο6 χροβιιοΐΜλιιν ο68* Ανξλθον 4χ 
τί)ΐ ορβύβης ζω?;( «ρίν 1| τ*ΰτ« γ*νέβΙ«, χβΐ τ•!; 
Ιμχ7; άχοαΐ; του; «ρΐ αυτών «ροβ«λ0«1ν Μγ^^Κ * 
ούτω; ο3ν βιατ(θιιμ<νος χα\ τοΖς φίΜχρΙβτοι^ ήμύν 
^«ύΐινην, & τλ λλγο; τή« έμης 1«<τρι«• ΚΒρϋβς Ι>βο νοΙβιιίΑ ϊιηρβΗηι» βοηΪΗηΚίΓ «Ιίιΐ, ηαχ Μίρρϋ- Β «ροικπιΐν οίχ όκώχνησα, χ«1 «ρ^ύμβ« βλ λ ητί, 4|ΐιοΐ ί<ί^\ «ιΙΙιοηαίΙοΐΗ» »ιΙ Ί<1 ίαβταηΐ, .υ« 
ίΙΙΐ ιϋαιία$ κ1«$ |Γηΐβ« 9ΐΙνβηη$ τοβ ϋοηνβαΐη ΐοΐβ- 
Γ«κ•1, <|«ι&η(|υ2αι » νηΐιΐι ρ^νί» ΐηΙίιββιιΙ, ιιβ 
Β€βτΐΝΐ«ΐβ Μ ίιι«1ΐκη*ΐί(>ΐ)β αηίπιί βχ ΓοΓίηη» ατβΓίο- 
ΓΜΙιΐΓ >1> Ιμμ: ]ΐΗΐη ΒιιΙ^λΓΟΓαιη ;βηΐί φηηΙ»ηΛο 
ΜχίΙίβ, Γλτβηΐβ^ ηβ «Ι> Ιηρί» ηιϋοηίΐΝΐ» Γηη$β• 
κηΙΟΓ ροριιΐΐ η €ΙΐΓί»!ο Οβοςαβ οβχηοηιίηαΐί, 
ΙκΜ >ίΙ)ϊ Ίυίιη!οΐ ίη<«(ΐίηιιβ ροΓαίοο»!» «ϋιΐΜΐί 
ηηιϋϊΗ ί»εϋ. γρΑ^ιν προιθυμήΟην γράγ». Ά μίν αδν κρλ; τ•»{ 
Ιχ β(ον λαχβντας τοΰ 'ΓΜμαΪΜν ρ«βιλ(ύ(η γ<ν•ν{ 
Ι?Φ(γξάμην. & Ιβυοώπι^βα, δνην «βφχίνχην ΐ9οη|- 
«ίμην, ταντί Ιηιν • ίιαοχείν τών ΙΟνΑν Ιχ«Ι«Μν 
τήν χ«β* &μ«ν σνγχίνηην μαχροβνμξββι, ιιβΙ Ιτ« 
έιΛ κΐην οΤς ΰπέβτηναν ιαφ* δμών λνιαροίς * μΐ{- 
ϋ τοβοντον χινηβηνχι ιαχρίψ ψοχίΙ« «αΙ Αγανβντή- 
αειτνχ^ν (&λ6γφ τοΰ τοβαύη^ν Αμυναν «ρ^ τλ 
Βο^λγάρΐΜ ΙπΛίΙξβ^αι γίνο;. ώηι καντΧ τρΑ«ρ 9<ρ«ν »ΐΜ!ΐδ1|ν τοΰ Ιβνη Μιΐα βυζώντβ νυγχβπτκν Ικιτρίψ^ι τοΰ; Μματ» μίν τοΰ Χρι«τ•» χα\ βιοδ 
ημών (κιχΐχλημίνο•).*, άίϊλφον»; 21 χχ\ τίχνβ ύ^ρχο/Τ2.:, »ί χα\ βιχβΑον Ιηνοήμβην 43ΐί•ρ{••.; 
ι{; Ιχβροΰ( χα\ «ολΐκίον; χατίβτηιαν. 

Τ^ιΙίχ «1 »1ία, ςα;ι; ΐη ^ρίβ'οΐα (ΟΐιΓβιτβ ιυρβΓν»• Τοιχντα χαΐ β» βλλα ιηριττΰν Ιβτι τφ ΤΡ^}*' 
ΓΗΜίη, 9ιΙ Γβΐί^ίο&οι ϊιιιροηίΟΓΜίΙίιί, ηαί Ικηΐχηβ Π € μβτ( βυντάττκν, χρ^ τοΙ>; φιλοΟΙου; ημών Ιφθιγ- ΜΜΐιΐϋοΙβ ίΙΙία» »•Ι υογΙμ ναι* ΜΙβηϋβηιιιΙ, ηοη ιηίΙιΙ 
«ηΝΐη«1ί«6ηΐβ« ιΐβ ί^κιιιΐο ΒιιΙ^9η« Ιχηΐυηι Ποιηα- 
η» ροΐβιίαιί 3ϋν6Γ98ΗΐΐΙ>υ3 9ΐιχίΙίο. Αϊ «οηΐη %Λ 
ρΜΜΐ ΐηιρ!θΓ9ΐ2Πΐ ΟΜίπίπο ΟΜϋ τίκί ΜηΙ, βΙ *ίε 
ηίΐιί ιτιροηιΙβΓυηΙ : ι Ο ^η^ίι ΟΗΗιΐΐβηί ραΙβΓ «Ι 
ΐηβίΟΓ, ηοη ιη«ηΐβ ΜΜρίΐ ςυα-ιι πιμΙιι (^ητϊιςυβ 
■ Βμ|£«Γθπιπι %^ηί« βίηηβ ρ«Γρο«ϊ. Νοα Ιβιη^η 
ηϋοηΜί Ιι«Ι>βηιη3 Μηρηηίβ ηοβίΓΐ αΐι μ β1Γι»ί, 
««Ι«Γ3ΓηΐΝ €ΐβ«ϋηιη «ισαηϋιι ηϋ β» ΙηηΙβηΙβ •Ιϊ»ΙμΙο 
ηοβίτί *^^^^η, «κκι******»""" (|ΐιϊΙ)η8 > ΐιηίΑ Ιϋΐη- 
|»ΑΙ« ίαβπηια» Ι««βΜΐΙϊ α»<]ηβ αιΙ ί•ΐ>ηιιη ηιι« ηηηο 
ίΙΐ3Βΐ ορρα(η>ηΐ |βη(ίιιπι ηοΐη* , λ»1 ςοΦ ρβτ Ιοί 
«ηηο• Ϊη ρο$ΐβηιιη •1η{ ίιιΐυι*. 5β<1 ςιιοηΙ•» 

ίΐΐ! ξίμην βα3ΐλ<Τ;, χα\ τ6 γε φίλίνθρωκον κυτών χχΐ 
Ικκιχλ; αΰτ{χα τών ήμβτέρνν «ρονίβχι λόγνν, 
χα\ οΰχ &ντ•Ιπον ούβ* Ι^ιλονΕΐχηην «ρ^; ήμ1< τον 
&μνναν γ«ν<βΟχι ■ κρλ; Βονλγίρου; τοΰ; ο9τ» χ«- 
χώϊχντας τήν ΤΜμαΤχήν Ιξοννίβν, Αλλ! κρ^ τΙ;ν 
1ξ Αρχή; ιηρ' αυτών έιηζΐ)τουμ<νΐ)ν :1ρήνιιν δλι^ν 
τ^ κροαίριην ώ^Οηβαν έκιχλίναντβ;, χαΐ •Τ•ον 
τοιαύτα κρ^ ήμ2; * < *0 κάτιρ χαΐ ηοιμήν τη; νον 
Χρι«τοΰ «ο(μνη;, οδχ Ιξίντημιν τη; οίχιία; γνιΙ•- 
μη;, δπΑβα Ρ &ν τ% Βουλγ&ρων γέν»; «{ργΑηκ• •Ι( 
ήμΑ; χαλ(ΐ:3^, ο^ λ«γι{<1μ(0« τά ικχυμίνα ιορ* 
αυτών αίματα τοΰ ήμττ<ρου λαοΰ «α\ τήν &λΐ)* 
κανοιλβΟρΙαν, δαην τφ πονηρψ δαίμονι 1ν>ργ«ύμ(νΜ ί!η« (πιΐ!» ηοΜπηι ϊηνοοαΓβ ίηρβηίοηλιη ροΐβ• _ χατί τών ήμκτίρων «Ιργάταντο ύκηκίΗν, «ύ μΙ|ν •Ιαίβηι ϊη βηΐιηο ΙΐΑίιακϋ, >ϋ ιν^βαι, •Ι νβΚβ, 
ηΐυβ, ΐ|ηί ίη Ιικο ΙμΙΗ εΙ βίΒΐϋαπ) ραοβιη ρβίαηΐ ; 
ηο> βΗΐβαι ρινά Ιαχ, «Ι ίΙΙηιη ρβηκι^υαι Ι»1>οβΓί•, 
ηοη Ιι«1χ!ΐ>ϊ• ο>ηΐπϋΙίθ£η1«$. ι Ι«Ι« βαηΐ ηβ» ϋβαϊ- 
ςηβ ραΙεΙίΓβςυβ ρ>οί• (ΙμνΙοπο αρύ *ά ΜΜΙηι 
ρτΑβη κβροηύβηιηΐ. ΟιβΓηηι 1ιοη3ΐί4Μΐβ• μΙ ΐβ 
ΜΜ», ο ΙΙί, ««Μο; β1, ί>ϊαι( » ρΗηοίρίο, Ιιο« βΐ 
Μΐηϋ €αΐΜ ^βηιϊΐα οΐ ρίχιοΐα μΗΙιο : «ηβη^β «ϋ 
ρ9εί« ΐΜπιιηι βΐ •ιΙ 1α« {[ειιΐί* ηΐαίοιη ; ιιβ ίη ρΜ- 
ΜΜβ ιηαηβ» ΙητΙιΙία ; ιιβ ϋτ(ΙϊΙ>αι , οΙΓαιίοιι! \λλ• 
ριίηίΒ, Η ■ροηΜπιηι ΒΙίοΓαιιιηυβ Μπι^ί 3ΐιΐ τβ• 
Λ*ύΛ (Μτΐ• ραβίροη»! ρπΒ€ΐ*Γ3 ^α^I1η^^»^ι^ιη^4|υ^ 
<|ΐη Κοαι»ηΙ« α ΒαΙκβΓί• βχ ρ>(.-<^ νβηΐβηΙ. Α}.λ* οΰΑ τήν χαινοτομίαν {«ην 6κ<βτι;μ(ν ύ«λ 
χρΑνοι; τοιούτοι; «Ι; τήν τών νΰν ά«οχ(χινΐ]μΙνι•ν 
έΟνών Ακοχ(νΐ)ην. ούβ' >βα Ιτη μέλλομβν χαινοτο- 
μβΤβΟαι, εΙ; Αρι9μοΰ λόγον ποιούμιθα. Άλλ* λιηΙ 
ταύτα τήν ημών β»νο4|θης «αραχαλβΤν βαηλιίαν, 
λη:νφ «1 ^λ<ι Ιιητηιλον, Αντ\ τοΰ πολέμου χ«1 
τών σφαγών τήν ιΐρήνην Ικιζητηβαι, χαΐ •ϊ γ« 
ΙΑΐΒβΛί •Μμ τοί; βοΐ; ι»ιΜμ«νον λδγοι;, ήμ<Ε; Ι^ις 
^ αϊ) «αραχλήηι μΙ) ίντιλέγοντα;. ι Ταύτα μΐ» & 
ί| Ιχ>{νΜν χρηττΑτη;, χα\ ή τοΰ χαλού κρΑγματο; 
τ1|;«!ρήντ,; {φ(3ΐ; κρ^; τ1|ν 1|μ4τΙρ3ν ύχίφΟίγξχχο 
Ηΐ)9ΐν. Τ% νκπ^ν ΙιΑ «λ τέχν•* ημών κροβΑλλομαι 
τ1]ν ιιαρίχληοιν, χα\ 8πιρ έξ &ρχν. τούτο χα\ νύν ΤράνΜ μ(τλ Ιρήνβη χα\ δβυρμών ■ &ιΗ6λιψον ι:ρ%; τ* τή; «Ιρήνη; ΑγοΜν. &):4β>ε•{«ν πρ^ τήν τοδ 
•οΰ γένου; βίικηρ-αν, μηΤ έημ:{νηΐ £-: τϊ) χϊχ'ίτη <;•.\νηιχιψ, μ:δΙ ζροτιμήϊΐ|; τ*; 37*:*; χαι ίΜ ΕΡΙδΤΟίϊ. ]$4 

ιΙαΓιβτχ, »4ςχηρι(βί, τί< &?ΜΐΜ(α;, άηχώ; -τής γης τίιν ίρημίαν, -ώ» χ»0.ώ» αραγμάτων χα\ ^Ι- 

ντννόααέχτη: ιΙρήνης Τωμβ'οΐί «ί^ϊιγίνετιι κα.\ Βονλγάρ^ΐί• 
ΓΙν«ΜΧΐ γ4ρ φημ\ χ(ΐ\ «»,» ιί τι Ιγώ τλ τζ; Α ΝοβΜ, ίΚτηιιι βηίιη ιΙΙγο, «Ι ηηϊϋ ί^ο β» ίαιρβη 

ΙΟΓητη οοηΐΓϊ τοι ίπΜρΐΊ» ϊΐ)Ι<ΙΙθ(ί, ηιιΙΙιιη οο*&»- 
Ιυηηι κ^ηίοιη ι τβϋΐη ροηπΓίρ. ρΐΓβπιΙι . ηοιμια 
ΤιίΓε», ηβηιΐΐ ΛίΒπηβ, η«()«ΐ6 Ρ9ΐιίι•ηοίι.Ίβ. ηνςΜο 
ΙΙ«>χο)3ηο«? ιινηιιο 5ϋ;ΙΙιίε.Ί& αΙΊ•χ Ιη1ιη$, ιίοιιοο 
ΒυΙίΐ;πΓ0Γυιιι ηιίιοηι εοη&ιιπηιηινϋπιιΐ. Νβε ηιίΙ>ϊ 
οη<Ιβ ιΐηΐιίππ) %ϊ( ϊΙΙιιηιηι αηίβηΐίι» ϊη ϋϊη ίιιο^ρΐΐ 
ιΙιιΊίυηι ηηηιοιη τηί(Ίυ& ί^^(υ^υιιι. 8ί(|ΐιίιΙοιη |« η 
]ιι$ΐιΐΐ3 βΐ >ιΙ 1)«Ί τοίυηΐιΐβιη ι^ηπίοιη ρΓΟΓοΙ^η• 
ΐκηιηυβ νίιΐ£Γ«η«, «ιΐΜβρια αϋτβΓδυβ να* ίιηρΓΓαΙυ- 
Γϋΐιι €0ΐι$ίΙί9 νϊΓ^λ'ΐυο Γ«ΰθςίι»π&, ίΐ) ιΐηΐ^ίο Ιΐ3ΐ«- 
Γΐΐυ ΐΚΓυιΐι ΓαΐαΓυιο «ίΙ, ηεΓ ηο, αι ςίηΐΊπιη «-οη- 
τοηΙυ$, ιηΓ<ϋι«ΐβςιΐο ϊιιΐροΓΑΐΑΓυιη οηιι«ί1ί3 γολιπ 
ΒυΙ^3Γ0ί τ»Ι«αιιΐ, ]ιι»(ίΙίι τοΙ>ίίΓΐιιη ριιςηβιιΐο, ϊΐΐο• 
ηηΐΐ 0οί ίΐιΙ)νβιιίΰΐιΙκ αιιιΊΙϊο. δ'ΐΙ ηιιη ηιοηιί ηοΊΐΓ- ^ΛΟίΑΐκής Χίνήηω; χιΟ' υμών χκτεν^ηαα τ:,οάγαα- 

«, 11^ γέ^ο; οΟ μή λήςιαΐΐν ίί; τ^ν χαΟ' υμών 

61(θρον σ«γχινο3ντ•;, οδτί ΤΛΰρχ<>υ?, ο0τ5 Άλ»- 
ΙψΛς. ο5τ« ΠατνηναχΓχα;, οΟ:ί 'Ρώς, οΟτϊ χΛ 4λλ» 

Ιχν^ίχά γίνη, μέχρις άν χ^ %ών Βουλγάρ^Γ/ »!; χί- 
Ι )»; έξιπολίβωβι γίν<>;. Κα\ο•^χ ίχω «ύ; ίτΛ τοΰτο 

Αμφ^'βοΙον Ανιχλήψομιζι γνώμην, διι μή ίτρΑς ίργον 

ή καΟ' Ιχάσττ^ν κνχοίς απουβαζομίνη μιλίχη ούχ 

^ΐΛ^^ηχΛΧ. ΕΙ μλνγίρ Ιώρων χά νί πρίγμαχα 

μιχίτοΰ Λχαίον χυγχίνβνχα, χ»\ ιιρ%; θϊοΰ όρί- 

«Χΐίαν κριΛιΙνο'ηα,τάχα 1ν πιρί χης χών βζνιλίΐυν 

χ»β' υμών σπουδής χαΐ τής έκιχρατ:{«; Ινχον λο- 

γ«βμβ?*; άμφιδΛβυς ποτρίχ^τβ;, ώ; τυχ^ν »δϊ* 

ιών ΙΟνών ή βυγχίνησίί, οΟτϊ τ6 χή; 'ΡωμβΙχής .,... _-. - - 

Ρλ9ι^'.λ; ί^ιμίΧϊς χβΐ «ιτρ'^νχιβμίνον Ίοχ-^ια ιυηΙ Ι(ΐΙ Ιβιηρ'4 Οοϊ, ΙοΙ ομίδοηροία:•* «Ιοιηη• (Ι χ«ΐ1 Βονλγάρων, χής (ιχαιοαΰνη; 9»«τρατινομ^• 
Μ); ΰμίν. χ»1 χη; Αλλη; κχρί θιου καρ* ύμιΰν 
βιρχηίΜμίνης ^θ)Η|ν• 'Οχαν &έ (Ι;λνΟύμη3ΐν Ιλθω 
ΐώντοτοΰτΜν ίχχληϊκόν «5 θί»0 χής χατατχρο• 
9ΐ|ς. χών ΙχΕΐχοηιίων, χών μονχαττ,ρίΜν, χβ•3 φ^νου 
χών Ιιρίοιν, τή; φΟορΙ; χών ι:3ρΟ{νων, τών μονι- 
ζ^ντω/ χήςΰίριωί, χίς Ιβτ» λογυμ^;, όχι χαΰτχ 
ιαρίι^ζΛΐ 6 βι4; ; χα\ ού2\ χήν μιχροΟνμίαν (,ν 
£Γπ£κ{ξατο μίχρι χον •καρύνη;, ώ; φιλάνΟρωχος, 
<ί>; Αν:ξ(χ3χος ζηχών ημών τήν έίϊΐ»τρβ9ΐ]ν, οΰχ\ 
«ρ%; δργήν χ>\ Ουμ&ν χ&ν χαχΐ Βουλγάρων 4πι- 
•χρ<ψ((, χα\ τήν 4χ$τχη(ην τη; χοβαύτης ϊΐΐίΐα 
μιβι^ονία; ; Ταΰχ•, υΙέ μου άγακητί, Α θ•(ς γάρ ΗΐοηκΙειία ιίειίηιεία, β3€βτ<}οΙ?$ εζ>ΐ, νϊαίβυίαιιι 
τίΓς•ηο« ρ3κ.ω!, ηιοηαοΐι! ϊη|υη9 αΙΓι-Μϊ. 4|ΐι»η>ηι 
κρβηΐ'οπι Γίΐίοηβ Ι>ουιη ί&ΐη ο1)ΙίΐυΓυιη. *■! ικιη ο 
Ιοηρπ'ιηϊοΐβ, ηιιαπι οχ γΙι3γΊι.ιΙρ ρηιίΓηΐίηιι•: τ«»1ηΐ! 
οηηνοΓλίοηίί (ΙεΛί«Ι«•ίο υ«ςυβ 3ϋ Ιΐ3ΐιε «Ιίοηι ρΓοίαΙίΙ, 
ίιι ΪΓΑΡυηιΙΪ3Π) 3•1ν«Γ•(ΐι νο$ ν^ηΜίΓυι», ηοηιιβ ρα;η3> 
ΐ(ΐ( οχιΗιιια Γορ«(ίΐιΐιιΐΜΐ? 1ιΐ3, ΙίΙί «ΙίΙοοίϋ, Πβυ$ 
«ηίιη »ΰί( νοβ η πιο ι)ϊΙί|ί, ΙιυιηϊΙκηι 3ηίιη3ΐη ηι«3ηι 
ΙΐΜΓβηΐ, (Ί ηυία ι>ηΐ3ΐη 3υι<ίο €0π(γ3 τη* .ι^ί οοπχ- 
πιηΐϊοηβιη ^(ηΐίυιη. Νοη (οΐιιπι ρΓορίΟΓ Ποηι*ηοι. 
Μ(1 «ϋ•ηι ρτοριβΓ Βυ!β•Γ0$ οπιφιογ, ηο, <]ΐιχ«ϊΐίι 
1ιβΙ!ί« οοηΐ<;ηΓιοιιϊΙ>ιΐ8()υβ, ρβΓ«τ3)ϊβ, υΐ ΐφμο ιιιυΐΐί» 
ι>8ΐίοηίΙ)θ$ 3θθίι1ίι , 'ΐιιχ 3(1 ΐΓΐυραϊ οκ&οβηΐΜ, οΙΐ€ν όχ( αγα«ώ ύμ4;. "(^ν χΛτηινήν μο» σπαράν- (] »Λ αΐϋπιαπι Ι>εΐΠεο ιΐϋεΐζ ΒΐυιΙΙο ρίΐΓηίίίβιη ΐη*βΜ- 
βιι ψνχήν, Χ3\ ίχς μανθίνη» χα\ νΰνχήν χ»»βύχην γιιμΙ. 

β-^γχίνησιν χών χβΟ' υμών Ακοχιχινημίννν έΟνών • χαΐ βλγώ χχθώ; 4π1ρ χών 'ΡωμΛ^ν, οδχω χβ^ 
Λτύρ τών ΒοΛγάρων, μή κοτε φαονίίχούνχων υμών χ»1 Ιτ» χα\ «οΆίμουί ΐπιίητούνχων άνα)ω• 
•ί,χί, οΤβ κολλάχις συνέβη έν πολλοί; Ιθνεχν, β&ξησιν μίν χ«λ χρόνου; Χαβίντων, ι^ 6ί φιλοκο• 
λ<μω «ροα-.ρίβ(ΐ χίλΐίχν δεξαμίνων &ηώλειαν. 

ΡΙαήιη* ηιιϊιΐοηι <>Ι «χρβ ίη ηοκίΓΪί ιηηρηπΙ)ΐιι 
«ίπ βν^.ιι^'τιιηΐ. Νιΐιιο »υΐ•Ίΐ• ργκγογ ηβ ϊΙΙυιΙ νοϋίβ, 
Πϋ ΟΐΓίϊΙίιιιί, υΐ «$1ί», Ι>Ιοπι ϋηοηι ίιΐΓΐΐΓΓ3ηΐ. Ι>« 
ηπηϋκκ ίΙΙίϊ Γ6)ια• , ρΓορίοΓ ς•••} ρΓΐτνοηίι-η• 
ρηκίβιιΐβιη πιίΐβιηηιΐϋ πιβηίβΕΟ Ιυ3ΐη ΓΟχβνί, ηηιιο 
νΐ ΓΟβΟ ; Ιβ ηυλίΊ ρΓΧΜίιι αοιρίο Ιογ, β( ιιΐ <1ί1«- 
οΐιιιιι ηΐίιιηι ηυχ ιαιιΐ οοηνβηίοιίί» 3(!ηιοιιβθ. Ο Τοίζνχα μέν ηολλί χα\ τιολλάχι; χατί χους Ίο'λλ; 
ανν'βη χχ'.ροΰς. Νΰν 81 &πευχόμ«νο; μι; χοΰτο χ>\ 
Ι9* ΰμΓν αΜμΰήναι, μη3ϊ Χροΐΐανοΰ; ΰμ£ς Κντα; 
ϊ:ρ%ς ϊο•.βΛον χαχιντηβαι χίλος, έπ\ πβσιν οΐ; κ,ι&- 
λαβών χήν βήν φρονίμην χβΐ (,μιρον ψυχή ν έδυίώ 
κηη, χα\ ννν βυαωκώ, χα\ ως «αρων περιπχύβσο- 
μα(, χ•\ ώ; •Λψ ήγαΐΐημίνφ χά βυμφίρονχα καρ»• 
««- χίχν«ν ημών, Αρχιχ&ς 6 χρόνος, ϊν έζωρ^^ήααχο ^ ΟΓι ^3IΗ ι: Ιοη^ο >3ΐί» ΐβηροΓβ εουΐη Βοιηβηοι εΐ χ*χλ χών Τ«•>μ3{ων χα\ τών Βουλγάρων Α χοιν^^ς 
1ι:ί(ουλο; χα\ έχΟρΙς, Ιχανή •κ»ρ' αϋχοί ή γενομένη 
Ιιτήρειι. βρχιΐ χβ μέχρι χοΰ παρίνϊος εί^ χοινήν 
β;;(άλ4ΐ«ν γεγενημένα Βουλγάρων χβ\ 'Ρωμαίων, 
]Ι01 ({ς 4λγηΑ^ν3 χοΰ Χριτ7«ΰ χα\ θεοΰ ημών Ο'^ 
<Εη•; χ«ν *Ρωμα?0( χα\ Βούλγαρο-, σώμα τυγ^^ά- 
ΐΜΚν ώ» μ(£ΐ χεφολης. ΟΙβι 2χι χαΟ* έχάβχην χοΤς 
(ΗθΧ««θΓς νάμαβι της βιβιβχαλίας χών χ«ϋ μιχαρίου 
*Αικ«χά}«ν χ^ οήν Χ9λ))ν χβταρδείη ψυχήν ι ΜΙι 
1ΚΧΜ 4^ -χοΰ χαχοϋ, ΑλλΑ ν'χζ έν -ιφ &γ«6ψ τ6 ΒυΙ(;3Γΐ>5 εχβυΐΐηΐ ηηιιηυηίϋ ΐιΐϋϊιΙίβίοΓ ει ΙίοΜίκ; 
8*1 <ΙΊα ΙηΐεΓ εο9 «Ιί&εοηΓκη ίιι|εεϊΐ ; ιαιί» χΐυηι 
<)ΐ(|Μβ 3<Ι1ιυε ϊη ΒιιΙκ3Γ0Γυιιι ηο(η3ποπιηΐ(|ΐι« ρ«Γ- 
ιιίείβηι , εΐ Ίιι οιι|»ιΗίΐΛΐίοιιεπι €ΙΐΓί&1ί ϋ« ηοιίΓΪ, 
Γΐι]η5. ηΐ υηϊϋδ 03ρ1ΐί« Βοιοίηϊ οΐ ΒιιΙ|53Γί €0Γρη( 
>υιη. δείο Ιβ ςαοΐίιΠβ ία τΙνίΟείι ιΙοείΓΪηχ ΙκιΙϊ 
Λρ<»ΙοΗ Γοπίίϋυι 9ηίιιΐ3ηι ΐηβηι Ι»\ΐΓβ. ι ΝοΙί »«€ί 
& ηΐ3ΐη ; βεϋ ίη 1)οηο νίίΐοβ ΜϋΙΐίηι ' , ηβ »ο1 οε«Ι(Ι«1 
»υρ«Γ ίΓ9ΐη ΐϋ3(η•. > Ουίώ <9ΐ ΐβΐϋΐΐ» ΟπβΓε ιβΐιΐι» 
•ίοοίΓίηβίη ειΐΡ3» ? ςοίΓβ ϋΙ» » ροβΓΟ '•»'«•> ηυ'Ηΐϋί Ι 1?««>», * ν•ΐβί 1^*1 έκιδυέτω 1«1 χφ πιροργιομφ δείο 3υίίΡ3ηι «ηβω. ςιΐ3ΐί ρΐ3ΐιΐ3ΐιι ίη είτυΐίι Λ'>ι\ 
«. • Τί χοΰτβ: ηώς χανχα μιλ::ών; πώ; ϊχ <1ίην ΪΙΙ» «1θ€ΐπιΐ3 ΐιαΙπίίΐΛ ί«(»$β. 1)ηΛ 1»ιιΙ• ' Κ•ιι*. III, ϋ. * ΕρΙιει. ιν, $6. 1^5 ΝΊουίλΐ α*. ΡΑτηΐΑΗ(:Η.« Ι56 

Ιθ«-«ΐΗϋ ΜίηιΙ Ι«ί *0'Ημ(«»? 1}ΜΟ^».Ιβα ρκτΛιϋϋη, \ καιΜΟ» τούτοι; έντ,οαφ«{;; Οΐ6χ γ&ρ βη ώοικρ 
£1 «οΐί Ιλπι ϋΐΗ ιιιΪΜηικΙα (ΐΑ.Ιίιιιιι$ ϋμοπνι-υΐ*, φντ^ν Ιν β^ξ^βοκ ΰ^ίτων «ίιΟβλΙς, ο(τμ χα\ Ι| β<| 
«ΙιιϋΐΝΐ• Μοΐιϋΐ υΐ Ι(«παιιθΓαιη Ι1«Ις3Γθτ«ηι«)α« (ν τούτοις Ανιτράφη ψυχή. Διΐτΐ τονοντονίχρ^π}• 
1ιι£μ(« ίηνΙ<6ηι «πη• νί(1τη{ ? «ν ή τή< ψνχής ηιχρίλ ; 8ι& τ( έιΑ τβ3θΟτ•ν Ιξέηι- 

«<ν ή δργ);, χαΐ ^λέικιν έδιίιχχμεν ν|^ ήλίφ 1«\ τοηϋτον μαχρ6ν χρίνον τλ ΙλΜίνά ταντα θιΑμβΜ, 
2μ τ1 χινούμινχ όκλα μηαξ:» 'ΡΜμ«{Μν χα\ ΒουΑγάρων ΟεάηβΟαι παρέβχεν «&τψ ; 

£ιιΓϋείιιηΐ <|α9; υ^ςαβ »^|ιΗ^ <:4ΐ>ΐΗίιο$» ΐΓ<Μϊα<|(ΐβ ΆρχιΙ ο&ν 2οα μέχρι «οδ νΰν Μίάηη «ονςρλ 

•|ΐ•εΙ«νΊ{. €οη?βΓΐβπ;, υΐ (^ΙΐΓί6ΐΐαηυηι ρηκΙββΙβίΗ- χα\ χ>λ<ιι^ κψάγμαχ*. Δ£ΐξον μβτβββλΙ^ν «4)ν «|ΐ|- <|Μ νίπΐη ΐΙβΟβΙ. Ββ«6ΓΐβΓ£ ΙΜΐ.ρίΜΙΙΙΙΙ ρ•εϊ$ •0Ι1ΐί- 

Ιχη. νΐΜΐι ΙιβΙΙί «βρβηβ ιΙεΜΚΒ», ρίβηαα >ρϊιιΐ9 
«ι Ι)«ιηίεΊ<Ιπ$ 1ιιΐιτϊ(1>«, ΐ|Η9η ίηϋί»τ«ηΐ ίανϊϋιη 
4Κ•Ι>οΙα•. ϊΜβ βΙ> οτί§ίΜ ΜϋΙββίΐΗ ΗοοιίβίιΙ•. ΝυΜ 
«ϋ»η ΙαιρβηίΟΓ ϋΙιπΜϊΜία ρΓθΐηρΜ «β ΙίΙιί «βίαΐί 
Λύύ »αΐ Ιηΐή, νΐηευΐβ ραϋ• εβΙΙί(«1>ίι «ι Ια βαιηΙ ΐΐονΜν Χριβτηνιβμφ χα\ τ1| «|| φρονήνη* |«ι. 
στρΙ^Φι «ρ6« τ))ν <μ«λ4]ν «ή; <1ρήνικ *^1β•** 
χατΑλιη •χΙ)ν τρβΕχ«Ι«ν τοΰ ιιολέ|Μυ £<1ν χ«1 λχ«*- 
βογ^ρον, {ΐίλλον £1 ΑνθρωνοφΟόρο», ήν 4 ««β Ιζ 
Αρχής ΑνΟρΜχοκτόνου καΐ «ονηροϋ β«ίμ«Μς ύιι«(4-• 
ξβ φΜνο;. Έτι χαΐ ννν Α φΐλόχριβτος β«βά•(»ς Μ ιινλΙίΐΜΐ β<χ«•ϊοαβ βοανβιιίβαΐί ηϋυαβ οΐ ρ-αΐί• Β Ιτοιμβ; τφ βυνίέβ|*φ της «Ιρήνης ώς υΐφ α«ι χιΛ ίιαρβτϊο Ιαο Μβΐοιτβΐ. Μβ ]«αι ρβηικϊο$ί• νβΐίιηαβ 
ΐΜβίατο «ΟΜϊΙϋβ; η«μι«, (Ινα) «κ ΐωΐβςυβ Μΐίο- 
ΚΜ »α( Μ ΙρΜ* ρ«Γ<Ι•τβ. βΜΐ (Μΐΐ£βι ΒνΙκχηη 
«ΐΜΙβη ιηβ(Κ4βιιΐ«Γ, «αΐβίΒηοΐΗ• ίοΐ^Γ ■»$ μμΟϊ» 
βΙΐΜ βΐ ΙιβΙΙβ |•«ηΗΜειιβ. Ια οΙμοηγο 1>βΙΙί «ιΙιη• ; 

Μ|Ιρ<)ΙΪ4Ι$«05ΪΙ1 0ΐ>β£υΓ0,4|«ΜαΐΙΠΐΙίς(>1 £Χ ΙΐΙΙ|ΙΙ•ΙΙΟ 

ηΐΜκϋαϊο ΜίνβτίβιιΙβα 0«ί νϊ«4ϊ€ΐ«ιιι αοηίΐίοη. 
€*η ΟΓ» αΐ1βιΐ(Ι«ΐΒ•ι« οβήΐΜ 9<Ιν6Γ8νι ϋ1ι• βιΐιΐβ• 
ΐιι ύΐααίιαΊΐΛ, ρηκϋ* •α';ικι»<|υΰ ϊγπμνηκ, οβ 
1(>τίκ , §4ΜίρΐΜα (Ιβνϊΐη-ϊαιυβ), ϊη Γίτυαι ρβΓκυΙβ 
ίΝβάΐΑ«, ιιΐΜΐβ *ϊ1αρ«ηιΐίο, Ϊ8ΐΜ>αιϊϋί« Ηρ/αοΐί^' 
«ΐ« ΰΜτίηηΙιΐΓ. Νββάο «ιιΐβιη Λη βΐΐβηι&ί <« ρ«ιιί• 
ΙΐΜΓϊί. *Ι> «ΐΜ)αο ρίΜβηΐβ ςΗ3ΗΐΙ<Ιι«ι οιβΙοτ*» 
ΐΙτ^ίΜΧϊυη Ιβ ΟΜίβοΙαίΗΜίηη &ί$ οΐιίβηίικ'αβ. Μιλφφ ουν{(βέβθαι, Μολ κάητΛ χαρ!ζκβ4αι χα\ 
ηρ&ττ(ΐν 5«α μβτά «οΰ «ρίινοντος λ4γο« <ή« Αμι- 
τέραν «II• ((ραικΰαν Ιξονα(αν. ΜΙ) ρο»Χι;βΜ|κν 
ΙκιμΙνιιν ηΐς Ιηβλχβέοιν (κινοίαις * |Μ|βΙ ιι^; 
το3θύτΜν ιιλΙΙΦο; ΙΒνΰν ϊτο(μΜ« βντην. Ι) «ά; 1«υ- 
τ&ν Αφβίνιιι φνχ^^, 4 ικγγβνή Ι^ολέοβι Βουλγ<4- 
ρους, κροαιριθωμχν «βρχτΑξιις σ»νιβτ|ν χ«1 κολέ- 
(ΐβυς. Ά6ΐ)λθ[ς ή το& ιηΚμο» Ιχβχαις* μβλλο» βΙ 
ούχ Α£ΐ)λος, ββον έατί Χ3\ &νθρωα(««; λογΙζιββΜ, χβΐ 
κρ^ τήν τοΰ 9ηή βιχαιίαν νέμε«ι« Αφορωντβς Ι)• 
η(ζ(ΐν. £χεψώμι4α τ% Ανφολλ;, χβΑ μΙ) «ροητΔς 
έμ^Μμζν εις τΑς κ(Λς Ικείνους βνμιύιοχΑς χαΐ τΑ* 
μάχα< χαι τ&ς οψαγάς, μή «•τ« μιτ' 4ι»(ν»ν τή( 
ν{χΐ)ς γβνομίνης ικρυοένης χινδύνοις χ«1 χράιγψ*• 0ΐν, ίξ «Μ» ύστερον Άιιιν>ΐήΜ«Μ μ^ν βλ«6η χβ\ αίαχύνη χαΐ μεταμέλεια. Ούχ οΊβχ Α ε2 Μβ\ μχτ«|Η- 
Μίμενββ Ανιτεά^η ην^ι» τώ» &<ναμί»ΐι>ν «κρχμυβίχν τινί των «κριστοιχιζ^νΤΜ» χαλβκω» κιρινοιήΜβΦβ» 

Αμ<ν. 

1$0, ο βΐί, «εΓίρβί Πϋη• οι ςοιιιοιίδ, •ι•χί«;ΐ3ΐβ<|α« € Ταΰτα, τέχνον ήμων, {γραιί« {χχριίων χ«1 {{ν- Μ Μι'ΐυ ρ£γΓ«μι»« ηβ ςιιοςνυ ιηο<Ι<ι ΐη ο ιιαΙ» 
^Ν« ΒιιΙκβΓ4 ιικιηγΜ, ϊο <|α£ ΐααι αιιΗί. «{«ι 
ρναπ-•*»!•! *Λ (βΗίρα• 1«οιι• υϋ (βγιμιμ βιϊ«ϋΐΗ•νβ- 
Γ•η(, *<Ι βιιοιη ίο ροβΐιηοβ ο$υ• ίηοΐϋβΓυπί. Αιιΐί- 
(|•ί• ρτβΙΐ'ΓΜ βκβηρΙ» ςυκ ΗϊβίαΓϊϋΐΒ Ι«{,'««(ο$ 
ΚΕορΐϋΜΐ•; )αά Γβοβιιΐί• ΓβίβΓλίη, ςυοπΜΗ (ίιηΜαι 
μΙ Ιομ 4<ΐΓβ( ρ6ΐ-νυηΪ5Ββ θϋηβ4ο. ίΓΟ ΐϋβ Τηρο• 
ϋίΛΜΌΛ, ^κϊ ΤΙΐϋκ»ίΐΐ4ΜΐΜ:β «μηΙη) (Μΐρ« ΙΙ*»&ΐΓα 
Μιαιιοι «Ιμ ηοηββ (β(ίι« βΐ βο β»ρ£Γΐ)ϊχ, ψιο 
Μϋάί,Λ» άΙμιτ, αβοβικΙβτΜ• «ΜΓϋϋνηι Ηΐονίι ϋιΐΐα 
ΐ-ΛΰΐΛΐΛ : « Ε^ο υ&<|ΐΜ *«Ι ΗΐιρβηίοΓΪΑΐη ιιτΙμμ 
ρηι§τ«)1ατ, ϋΐααι^ιιβ βι ίαΠυΗΛ «χρυχιαίια. δίη 

ΜΜΟΙ*. ΜίΜ κΙΟΓ» ηΜ>Ι•βΓΪ(4Η>'Μΐ «(^Ηβ 3ΐΙ ΗγΙμΌΙ 

Ιηρατ'ύ γοιιιμμ εαραΐ ρ€η«ΗβΓΪια, ΐ(!ΐ•ΐ|ΐι« ΐη ψα ρ^μενος χα\ άγΐιπί^ χβ\ φύ6φ κολλφ αννεχόμ«νος, 
μή κως χβιτ«>.Αβοι τ6 Βο-^.γάρων γίνο; τοιαϋΐα ί<ΑΟ)| 
οΓα «(•λ)Αΰς ι»τ£*βΛί, Ιύζμντβς μίν ηρ6ς χαφ6ιτ 
εύτυχίαν τινΑ περιβαϋβΙ^ει, μετέχειτ» βέ «{) Αιερ 
χάτη 6^νx\^ιιψ «ερινεβόντα;. Άφή^μι τΑ «ύι•ιΑ, 
χα'ι «ν Ιξ Ιβτορϊας χαΐ Αναγνώτε»; τ4|ν γνώσιν 
χεχτήμεθα. Αλλ* δ«ερ τ^ν γέγονε. «Αντως (Ι «ομί• 
ζω χα\ μέχρι των βων Αχοών φΟΑβ» τΑν ϊάχη. 
Αέων ϊχείνος ό Τ/ίΐχολ(τη; δ ΙοΙ τ^ Α^ώσκ τής θεα* 
βαλον(χης (<) διίτίς Αμαρτία; ^μών (νομα χτν 
οίμενο; μέγα« χα^ Ανα6εβΐ)χω« '*^ς βγρΟν <{( 
ο7ανούχ •'(• εί τις Αλλο; έν ταΐ: 4μέρχ(( ταό»ΐ€, 
ΙξεστρΑτευνε τοιαΰτα χαυχηοΑμενος, ώ; ι Η1χρ\ 
τη; ^χσιλ(£ος ΑφΙζομαι νίλεω;, χα\ τυχ^ν μΙν ϋδ μι«Βΐιία ]««Νΐ8«ΐΜ ίιιβΓΪιιι. • ΙΙΙβ ΙβΗΐ••». (|Μϊ ΐΛΛίΛ ^ X1^■^τψ' *1 Ά μή «οϋτ*, Ιχαν^ν μο; χαυχή«αοθαι 8η ΜΜΜΜβΓαΙ, ΙιαίΗΐΐΜΐυβ Μ ΜίοΙΙβίΜ, (ιγοκπ-ηιμ 
ιμιίόβηι «Μ μΙ«ο ιι$<)ιι« ψιο»ά ΐΙΙαιη νβΙιΐΗΐΜ 1)4 
νβ»ι>η9βή. Ιλοολ βΧ μμΙμτϊ• ΙιΜίηο» ηοιηίιιβ. ΙΙΙβ 
«• «4«»ϊβηβ, ι*1α, Ηΐ ιϋκί, μμιομηο, ^Η^ι><Η Οβί 
•«ι•ιιιιι«ηιΐίοιΐ£αι ΙανεαΐΙ. £ΐ Ηΐίβλί ^αλίηϋίιι 0«υ• 
€κ•|Μΐ«»ΗΑ8 ΙΐΜΐ|μΐΜΐη1«4•β ββΐ, ο βΐί <ΙΐΙβαΙβ. Τγμι8• 
(ΟβΑ βΐΜΐη ροΐ•ϋ μμ{ιιο λΛ ΜρϋιιηιΐΗ »υΐ οοΐανυη» 
«λ ιΐβαηιιιη 3««ηιο; «β•!^ ρο«Α ΐϊΐιίαιη ΐοιιραι-Μ 
ΑϋλϋοίΗΜΒ, ι%οιι «βίιν*^ Ββϊ ιυ«υ<ίιιιη, ηβ^νβ ΙΐΛκα- ΐ:ρ6; τ^ν βαβιλβα χΙ^ς Τωμαΐχής έξονα(α£ «αρε• 
γενέμην «|$λιν, χαΐ βέλη χατ* αύττ,ς έξεχίνωα•. • 
ΆλλΑ γΑρ οΰτος ^ «ΟΜίύχην λαβών |ρβνζαβ(αν, * 
οΟτω; Ιτ^μένν^, !}λα»ε μίν μέχρις <φ τοΰτον ή 
τον βιοΰ βυνήλασε ψ^φος. '£βτι $* δ τ^πας ν!)β•£ 
ή λεγομίνΐ) Λήμνος* ίχ(Ι "(οΙνυν χ«τ>λα6ών, χ•λ 
^ανταζόμενος οΓα έφαντΑ^ετο, Ιτυχε τής «αρΑ τ•ν 
Ήιοΰ διχαΧας ΑνταηοΜαεΜ^. Καΐ 6ρβ. μ«ι 8««ς Α 
χ|ΐόνος τή; τοΰ βεοΰ Ανοχής :χαΙ μ«χροθυμ{οι;. 0) Οο Ικκ ΤΙιΟΗΐΙοηΙςβ «χςίιΐΐο ΰχβίαηΐ ^υIι. ε^ηιοιΓίλΐΦ οΙ ΡβαΐΐΐΗί Γ.}αοΐΜί ΙιίβΙΟΓί»; Ιαι;4ΐΙΐΓ«». 157 ΕΡΙδΤΟΙ.δ. 158 

»0 (ίηύΐΜ, (,-Ιιι&β ΰΐιίιη εοοίη ουιη ιη!»*, Ιιτο ΙΙΙϊ νη ίίχ*•.ύΜ χαΊ ΙκΙ τοντο Ζΰδ&μον ή (γδοον άλΧά 
γ^ρ |λΐτ^ τήν τοοαύτην ιικ^λχήν ΐοϋ χρόνου, ούχ 
έξΐ9<Ύ• «ύ θϊοϋ τήν χρίβιν, οΟδ' (Ις ίΐλος βυνι- 
χωρ<ΐΟη τοΙς ματ»ί«« λ6γ;σμο?ς 1^χζ^χ&ιί»{,. 
Ιΐλ'.ΐμου γΑρ βτί/,ου νΰν έϊ" αΐτίιν έξίΐίοβταΐίντίΐ;, 
4«ή •■?»)«•/ βύτφ ΐο'.αύγη ΑϊΐροβίόχΓ,τοί χβταοτρο^ή 
«*\ βπώλιι»• χβί γΐρ δ μίν έν ίϊ) (ίηθίίοη νήσψ 
«ιίτριβι πορβ:ΐ>ν κ»1 λΐ)!;έμ<νος άίίώ; τ 4 χβτί τήν ΟΟεϋΓΓίΐ ρΓ«Ι«Γ 6Χ3ρ««Ι>ΙίΜ•βιη ηιίιιοϊΐ 4γϊΙιιι• 
Πιο. 0ίϋ(3ΐη ιηϊπίαιη ΐιηρυηβ Ιιίε εΐ ίΠίΰ νιιΐ•Ι>βΙ 
>ι1 Ιίϋίιυιη; %βά ά»να ηίρη ηο•ΐη ΐΓΊαιη|-.Ιι>Γ«<, 

•3 ΙΙοπΜΐΒοηιω γΙ^μι» ιΜ^υί ηιτ<ΐ, οορίΜ. «ιηο 
ν^^6ο. Ιοοπι |>οΐ«ηιίβια , ρτο€ΕΓ•ηΙ« <0Ε!ΐ<>ιΙί 1•«ηϊ- χ'«ρχ* ΛΚ%^Λ ω; Ι^όμιΣε/Τοώτου 84 οδτω; βιϋι ^4; ήμιτίρβς ίντρυφώντιπ- άμβρτίας χ*\ φβντββίβσκν- 
«ϊντβί τλ των οίχίίων λογυμών,^ χβταΐβμβάνίι ύ ιΐν,ίίμοί των Τωμβίων βτ^λ»;, χιι\ «Λντβς ΙχιΙη 
«••. Γλ^Ιβ κ». μβχΓ,τ>ς, χαΐ άιτλώ; τήν άτ»ρηνίι« έχίίνη, «ύνβμίν μίτ* τ^ν »-Λ>β" ιύμίνί'βς »Λ €ι- 
««χς-ην βιςϋ έχιβλ^ψεω; τφ δλίθρ<>) τταρ^έωχαν. 

Ό*ί;, υίί μνϋ άγβΧΓ,ίϊ, μιτά «όβου χρ4νου δίβ- ΥίιίΓίΐιβ, ο (ιΐί. <)η)υ|«ηι ρο*» ΐΜ>ιροΓΪ8 ίΓί}«ν(Ιϊο. 

€βιιι» τδ» Αλαζίνα χ»\ Οπιρ«<ρρυν έια-ιίνωτεν ώ ΐιοιίι Οΐΐιβ 8ΐιρ«Γΐ)υπΐ *1 ονίηίοΐΒ Ι»Μ»ίΙί3»€ΓΗΤ Κ» 
βί<; ; Τοιαύτη γλρ ή Οί'.» χρΐ)στίτΓ.ς, ή φι>.3ν. ορί,η (Ιίνϊηα ΐΜ>ηίΙ<β οΐ Ικ;ηί6«ί1ί5. Κηιι Γο«Γβ:4ί»ιι 
%^^η^β- ο&χ βΟτίχχ ΐήν αύχοΟ (Λμγαίχν ίπάγ•ι •υρ«Γΐ)ί8 Τ9ηη()ΐι« ΐ»ΐ3ΐηΐΙ)υ5 ^ΊϊΊϊμιιι ίιιοηΐίΐ, «οΙ 
Κ»ά «ων ί•:ϊίΐρ^;Λίν.υν ΧΛ• άλβζόνων, αλλά στίλΛιι ^ βυκρβηιΐίΐ τίϋυτίί, «χ»ρΓ€ΐ3ΐΐ6(ΐ<ΐ€ ι-βϋΤίτίϊηιιβιη <■! μίν αύ-ιΐ|ν, Ιτί/ί: ϋ τΓ,ν Ιττιατροφτ-,ν ^ναμί<ων χκ\ 
τί-ν ϊ«» τι χρτ^Ίτύχίρι μχιαβολήν τών τίω^ βγ•- 
ΐΒίηίΤ*ιν ίά ΓΑ^μ;χιλτι ϊ:ρϊ"«4ν, χιΐ ιλ Ιχζΐνον λν- 
«.\ί<τ3. Μή γίνο:τ•>δ^, χαΐ «:ρ^ηρ'.ν ηΰχίμην ηχ\ 
»ύ1^«0^(ομ^•., χα'ι ίιλ.παντδί τή« «ΰχή« «αόιην βο•.ή- 
οομ3(. -ςνιαντα ΰμί; χαταλαβΐΐν, Αλλά ΐία.ρ»7χίΟτ- 
ναι «αν ύμΓν ΰ«δ ΘίΟν 1ιι\ λογισμών έλθίϊ» τή; 
«γΐΕΐ]< ιαν ιοΟ τϊδΟο* τί.ς εΙρήνης, ν»1 ΧρινιΙ Σώ- 
«ί* ήμων ΛΐΙ β»*, ΧίΙ αβεβΟηνχι μίν ^ίιν Ιχβρχν, 
•π:>«0ϊ)να4 4έ χί,ν φι^^ι^'ε^^ον δαίμονα, χ*1 διά 
ϊν ^^μ1^ρ*ΐ έπιστρο^τ^ς πρϊς «ά χι»λ4 χ«« αω;ή• 
ρΐί ,ενίτΟαι ά«'^ατ,ο4-^υν έχ τοΰ χαΟ' υμών τΛλί- 
μο•, ίβί»; ούτω ουγκινηβίντίί χαι Ιΐ( συγχ'.νείαθ•» 
χαΟ' ύ;>ώΐ μέλλοντα-, χλ) 4π(ΐράΐθ(>; βυνιτ;ρΓ,Οή- »<! ΐΜ«ΙίθΓΐ ιιιυΜΙίοιιβΜ ϋΙΟΓνιη ςβΙ ρι-ηΊι»οΙΐ6Τ 
τηιΙΰΟΓάίιιία ίρ$υηΐ(|υ«• οοηΐπβίαηΓΜ *%>•ΐ(ί >ηι•ιιΐ. 
^4η1 ϋΐιϋυηι 4ορΓΜ3ΐϊ βιιηιυ» οΐ >κκ41« «ΙορΓΜβηιΐΐΓ 
01 ϋηιηίκιοιίο (ΙϋρΓτα^ΐΜηιυΓ είΜ-ίςίιιιη [«««ηη νΐ 
δ4ΐν»ΙθΓηΐ) ηοίΐηιηι, Πϋ (ιΐϊι <<>ϊ)ίι >ςΓί(]«η(. β«ά 
ηι ροΐίϋί ηιοιίο νκΐΓββ α«Ι «ιιιιικί^ικ βχ«•ρ(<ι•- 
4ΐ«αΐ((ΐΐ6 ρΓ«α) ήκίαοί, (κΙ«:ι οεαίΗςνιιχ , ϋ^η«Μ>• 
ΠΜΐι ΙιγΙΙοιίιπι αηηοιτιο «ρ«:11αΐ, •Ί, «μ •4 λ<Μα 
&)ΐΙυ<αιί)ι](ΐ): ϋοητ^τίεικίο, > ΜΙκ «οΙημίινι >κβι*' 
(Ιί$ ηνεΠΐΙ ρπρυΚ» ({βϊ κΐε ιιιο μιαιϊ μ•ιΙ »«■ ηιονο- 
ϋιιιΚηΓ; ιιΐ νΙ«ιιΐΗΐα νο< ββΓνΰΐ ιΐ •ηιιιϊ)<«β οΐιηϊ' 
ΙϋΐίΙ)ϋ«, (]ΐΐ35 Βονϊΐ Ικϋιιηι ίηο«•ΐ«« 'ΐ ρΓ«»ρτ•• 
ίΙΙϊβ 4|υί αηιΐϋνυιη (ϋο ίι> ρ€)«Γβηι ΜΠεηι ίιι• να; ύ,αΐ; κίσίΐς^ίλίβί],- ΧίΙ χαλεπΐτηχο;, δοην «&ν πολέμου οίκν ή φ.ί««; ίβι^ίρει» «ΐς έ-πΐ μοίρα* 
^xτν^Ε(βΐ(^ν δί^ τών όηλων κκιχλινομένοι:. Π£2ά4ι(ε{ (γριψχ )^'<« υ!?^ί» άγχττΜμενον, ω; πα- 
τήρ ι^<,{^16ψί^<» 4ΐικΓ» βγβ-ώ^ενο;, Αλλ' ού δϊδω^ 
|εΉ ^«(αϋΐΐ^ν άνβλα,ειΐν πα^όι^βΐζν, χχ\ τούτο φΟέγ- 
4«ο^>3•. £•' 1>^.ΐ}ν ούδεμίζν α'.τίιν ώ; ίο-.χεν, ή διχ 
ν^^Αμί^ «μ<ρ({κ;. Γρί-^ο κ»1 νΰν τήι αύζί^ν «ώ- 
><#> τή, αγάηηί ιτρίι; οί, τίκνον ήμων, δ.ά9β«ιν,χ»ι 
τί;ν •4τή•» φροντιδχ ί/ων ίν ϊ|; Ιμ^ τ3ΐττ-ινί| ψ«χ|| 
«••^'^ν "')* ^^^,ί '<^*^ 'Ί; βωττρ-.βς ΤΓ,; χοίνή» τοϋ 
)*<ν•«; «Μτ Η.Ο'^λγάρων και '1Ί•ιμα(ω< άνειιωί, χα'ι 
τΜ« Ι(»*ή>ν αίΜ-ανΜω;. 1*!ι δ}ναμχ:δ^ 7ΐω;τ^νέη\ 
■τ/ηΜΐί ~ΑΟ<:ι. 4ι' ων ού μ<ίνο« ή παρνΰσ» ζωή τοΰ 
«τ.-^^ γίν»^ 49'''<ΐ^'^' 'Ρωμα{ωνχ3ΐ\ Βουλγάρων. 
ϋΙΑ 3(α\ ή μέλΙιΜίτα ζωη άλλοτρίο.*; Αποδιΐκνυβιν XXIV. ΕϊύίΐΛ. 

&»>ρίιιβ »4 Οί4ΐη» (Ιί<<-<;ΐ4•ιη »ΰΓϊρ«•, ](ΐε'*η•ΐ <1ί- 

4Μΐϋαι ΙΙ01Ι αΓΓΪρΐΜ >1ί:ι αίΜ ε'αΐρχ ιικζ τηνη. 
δοΐ'ίΐιο ΙιοιΙίο «υικιΐϋΐη βΰΓταικ ϊπιοι» ογ^;» Ι£ΐ&»' 
Γΐυιι», οιιιΐιΙϋΐ»<(υ« ίιι ίυιιιΊΙϊ :ιιιϊμμ> οιι^ιμ ϋΛΐ«£]ΐ& 
βίοιί» ιαχ €0«ιωυι•ί6(]•Η! υ<ϋ£3ΓθΓυη ο ΙΙιιηιι»••** 
ίϋΐη $»Ια(ίΒ, ηιαίοηιικφΐϋ ΓκιιιίΐίΜοι»ί5 κ ιν«&Μ••>- 
ιιίβ, Νιιη ρο&κυηι ά<'. ε<)η*ιιαΐΜΐ>ιΐί οιΙαιιιίι.αίΐΜΐ^ 
<Ί!βι^, ηαϋΜΐϋ ΚνίΗΊηϊ βΐ ΒαΙ^ϋΓΐ, ^<ι>;ίι ίιι ρηκ- 
ββα<ί ρβΐ'ιΐίΐΐ, «υ (ι«Γ«1ιΐ3ΐβ &υι ίο ΓηΙογο ««<:)μ«) 
νί(}βΙ)ΐιηΚΐΓ, «1 ίιι οΜτΙβ «;1ι:γ•ι3 •ταιΐ6Μ:(:ια : ΐ(ΐΜΐι1 
ςοΙίΰκίοβίϊΓ^Έαο Οιί οβι-Ηϋ^&β, 3ϋϊα« ιΙϋΚτνιιιριχ- 
Μίαίιιη ρΜ^ιΙίιΐΗ&Ε, α αύ νίντιαιη ύ»ηιηιιή Ιιιγπμμι' «^τ*»*/; της ίδ'*; μετοχής, χιΐ θάνατος χ>λΰπτει οί/• |) Ιυιιι. Νο«> «ιίιιι1«, οίιΙίιΙΗΐΟβ, Γα^ϊΐ (Μ%ι»ίαι•ι» βιιβ δί*•ττ λ•^9»νδίχΑμ«νος• ή γ4ρ τή; το« βεοΰ βααι- 
ΙίΙ*ζ Κμττιμι; χα\ τή; γλυκείας αϋτοΰ άκολαύσεω; 
ίίΐέψταις,ΐίτΜ^ τρδ; κ'/λασ•.ν αΐωνιον χχτιχοκτις- 
ς, τίχ-Λ* μ•«Αγβπ»;•:δν, ύ•.ι βάνατίς εβτιν άμβρ- 
τ«»(.•0« «ονηρ^;. Αι^( τομχο καΐ νϋν ίκ) ■Λ γράφον 
_ΜχΙ«ι>μαι, δί^ενο; χαί κροιικ(τ:των, χα\ των σων 
Αιττ^Ι^ενος Αχοΰϊαι χάν ύψέ κοτ: χ«^. μή 
ΡίηρίΜΐ τ>)ϊ βίηφίν ημών, άλλί τ.αοΛΤίίΙ'ί Όα-^ρΧ 
Ρ<αιιΐ(»μ Ιτι τϊρίντι μο» Ιν τ-Τ• ^ίψ !δ:Γν μειιξϋ ιηοΐιΐ5 Μΐη, {ιΐ-ονοΙιιΐιι^Ίΐιβ, 3ηΐ« Ιβ οι «οΐ'* 3ηι- 

|>Ιβ<'1«>Μ1 ΟΓΟ 411 ΙΜΙ', 14(-(1 Ι3Γ«<Ι(Ι«. >Η^Ι44<), «(Μ|<1<> 

ηιοχί (1«&ρίείΜ ρτβϋβ». ΗιΙμ ί«η£θι1ϋ ριΐΓΪ ΙϋίικίΙι 
ραοβαα ϊιιΐντ η<*ηΐ8ηοι> ο< ΒιιΙ^ϊγο• \ϊ6'•η: ε( π'μι 
<)<:ίιιο«|»8 ϋ1)ΓΜ>ιΐ«η«ιιη βαη^ηίιιοιτ ιιίΑπει ΰΗπβ»»»• 
«#»η«Ιί. Νΰ νιίΐϊ», ϋΐί ϋΐΙεα«, ιηο μιιι Λά ιιιηιιιΐνηι 
ίιΐϋΙίιΐ3ΐυιη ο ρΓ3;&εηΙί νίΐ2 β^Γβ»!• ϋοΐι,'πΐϋ Ι>ΰΐ-Γ•ΐο• 
•(Οϋ ^οτά^ ριορΚτ Ιιηιαιιι (:οπΐΐιιιιηί« ΟΙιγιϊΙϊ •( ΓΜ ϋτωίΑΐ ορ. ΡΑΤΚίΑκοα.Β ιη 

Π•ή η<Η{π ρομιιΐϊ οΐβιηίΐϊΐβιη, ϋηιιβςυβ, ηβιο« ^^ Τωμαΐι^ χα\ Β«νΑγ«ρων ΐΙρήνην. 1<(?ν «ήν &ν«ι»-ι 
αι>ιΙ«ΪΓΓ(!ρ£«Γΐηΐ, ρ(»ΐ», <ιιΐ3» ιΐϊίποη ηοΗί• •ίιιβ π^,ν τιόν χρκηιανιχων αΐμέτων τη( 1χχΰ««•κ ^1 
ϊιιίοΙβηΐΜΐ;» ιηαΐίιίβ (3ΐίβΐλ(« ίηρίηκ;!. χρΐΓ:ι»»ιχτς «<4ι4; ένιργουμίνην. Κβ\ μή ^>Λη*; 

β?;. νϋ μοί άγβηητϊ, άπελθιΐν ήμΐ; Ιχ τής ιιαρούαης ζ>αΐ\;, ήδη γίρ ιΙ; ΐΐν τάφον κ^κύκημιΟ 
μί«^ τοΰ ίλγοο;, μιτλ τοϋ σηβρβγμον ϊή; ταπεινής ήμΰν χχρβΐα;, 8ν Ιιη^ΐρίμϊβχ έπ\ τί} «β•ύ•τι 
χιχώηι τοΰ κοινών λαοΰ τοϋ Χριχτο^ χα\ βιοΰ ημών, έΐϊ! τξ 'ββϊύη) οίχ ο'βα κ•20ί« κοιντ,λααίρ 
ήν ό ηονχιρίς {^(μοιν 1μβ«λών (Ις τ^ μ^^ον οό Βϋνχται χ4ρον λα^Ιν τη; Αφόρητου xα1^«ν9ϊω^. 

Νο ν«1ί$, ϊΙϋΓυηι ϋίοο , ηο» ΙιιιιιιίΐΕ& € ρΓΐηβιιΐί Μή βουλτ,Οζς. χβι\ «ϋιν ψημί, ι& ΑΐΗλβείν ήμ^ 

«ίΐ> βιΪΓβ ςην'κεΓ ίΟΓβεΐηι, αηίαιιηηβ (1ίΙ«ΜΓ•ιι ν>■^^ τ«ιη(νοϋ( Αχ τ•ΰ ΐΕαρ6ντ«( ]Ι/ου χ£:{ΐιιωμ4ν•ν;( ίΙΙίι ηΐιηιίΐιϋΐιιι» ηυχ, ι ςυο ΐ«ιηρΛΓ6 ηο$(Ί, Βο- 
ιη3ηη> ίΧ ΒιιΙςίΓοχ (ΙίνΜΐυηΐ. Πογ »Λ π^ο >ρ«οΐιΐ. 
ΡηκΙϋΐΊ:• αιικω (αε ιιΐ ιΐι• ιβ ϊίη« ΐΓΪ«ιϊιϊ» &ΐ»«, ϋοΙοΓβ 
Ιο<|Η«Γ, β (α ϋοηΐη ιηβ Ιθ<)ηΓηΐοιη ιιοη ίιΐ(1ϊ|η«η». 
Ιιι«ΐ>Ι)ίΙί• νιο Ιιιιιηΐιηι «»Ι, ο Λ\\, ιιοιι ιιχχίο ΰίΐο 
ηιοπο ϋΟΓΓΪρίυηΙυΓ ΐ]ΐιί, η( «^ο, ιυηΙ »ΐ3(«ρΓοτβ- χβ\ τήν ψνχήν δλΓ,ν £<ε«::3ραγμίν««: ΙκΙ τ»Γ; ι»ί- 
ναϊς βυμφοραΐς, βΐ, /ρίνο; έ^ς δβος, Τωμβίον; 
χκν Β^^]ιγάρου; (ιαμιρίζονται. Άλλα τ^ μίν 1μ'/« 
τοιούτον- ί\ς Ιί μοι χχ\ «>ρ\ σον ιΙιτιΝ άλύιιως >ηιΙ 
Αν(χαχ4ώ;, μ\ μτ.δΐν έφ' βΤς λίγςμΐν άγαναχτή- 
ιτ,ί. ΆηάΟμΓ,τ^ Ιϊτιν ή Ανβρω:Ε{νη ζωή. τίχνβ» •:Ιί;$0(1 βιίαιιι τί{«ηιί»ίίιηί ΓιΐΓβ ιαοηίι «>οί(}β- 1 ημών ού μ^νον οΐ γεγτ„οαχ>!τι; οΤο; Ιγώ ύκ^ τοΐ 

(>β»ά?ου ττχίως χ4ταλβμ6ί•Λντ»ν, λλϋ χ»\ «ολλ^ίλ 
τών άχμα^δ'/τιον έν βΐιτζ τζ Ακμϋ τοΟ ••νάτ'νυ τφ 
{ρικίν^ι νττίΐΗβον, χ•\ Ιν αύτφ τγ λΐβιι τή; ηλι- 
κίας Ζιιϋξατο Λ άν«Γ,ρδν ή τομή- Τί; οΤί•ν «Γ γ« 
οΤ* ικλλί τλ ΑνΟρώκινι κβι 1«\ τής υμών βιοτι- 
μήτου ίρχηΐ χ«λ 1ξτ^>{χ{ *«μία»ίΐτ»ι ; ΕΙτ• ~(•'^9• ηιαί. «( ίιι ϊίΜΟ ϋοΓΟ ΛΛ»ύί ηοίόςηί•! Ποκα:»»!. 

ηιηιη ίηείίίαβε ρι^ήίί. (2ιιί$ ηοτίΐ ςιιοΙ οι ΐ|<ι*Ι«:> 

Ι^ιιΐΒΐηΙ ηιιιι ροΜΪαΙ ιίσιιιΙ ϊιηρ«ΓΊαιιι Ιπυιη. > 

Οΐ'Ο >ηΐΓΛ 6νιι»Γ>Ιιιιη, 3ΐηί);£Γ(. Ιιιιο ίρίπΟιαΙοιη 

Ιαιη Μΐιιΐύαι ρΑοβαιςΗΟ. η»• ϊυ Γιιίαη νίΐ» ιηι- 

μ«1 ΓϋρυΐαΐΜ >^ιI>Iη : « Ουίϋ ρΓ0<]β<>1 Ιιοηιίιιί, «ί 

«ηαηύαηι Ιοίηιη ΙυοΓΟιίΓ , ιηίηίΑΐη «ηΐοηι κιοη 

ρ«Γϋίϋ<ΓΪ(' Τ ι Οαί•ι]ιι1ιϊΐ3ΐ, ο 011, > ϋβο Ιιοηογ«1«, 

ίηΐτΐΐιι. ς»! Γη(Γειη, ΜοίιΙοΓϊι, {αϊιηει ίρΜίιβαηϊ• 

ιιιαη 0ΓΓ4ΐ1ϊ&Μ * η<ρυΙ> ϊ^Ηατ ίηΐηί ΐη €ϋΓί•(ο 

(1*6 ΒυΙχίΓΟ• «ι Κ>>πι:ιιιοί, βΐ ηυοΐ (τ»1η6 υίπιυ- 

ςο£ ςειι1ί$ ίηΐ«ηιι ιυιαιι ΓαΰΓίαΙ ΐΓυοίϋαΐϊ. 

ΈνΟυμήβητι οΰν τή» έν Χρ'.ιτφ Α2α?4τΐ]τχ Βο'ΛγΑ,'ΐων μ\ ΤωμαίΜν, χχΊ δ»οι ά8€λ9*1 έξ 1«•ι<ρ«» 

8£ΐη <!<{ΐΓκ1οιη <|αο<Ι 1« «αοΙΟΓειη ΙοΙ ηι»Ιοηιιη (^. Κα\ τούτι<*ν «{οιμ:ν ώ; Ιβ'Κ^ν 1ξ<α κ•.4ΐς »1τ(α,-. •ήβω γάρ χβ\ τοϋτο τήί βτ.ς ψνχιχϊ^ς φ(«>ι{ζ•^Η 
χ«\ οωτηρΐ»; «4^ τή; έν χ^ μιλλοΰν^ ?ΐ'.τί1 4»•ί^Π 
πιύη^• • Τι ιί»φ(λήιτ{ΐ ΧνΟρνπον, ίλν XV» χΐ3μ«•ν 
6λο>: «ρίήβτΐ. χ»4 τί;ν ψυχί^νβντβϋ ζημιωΟ^ ; » Τίί 
βΙ αμφιβάλλει, ίεοτΕμτ,τί μΟΜ υΙ». δϊΐ λΐελ^^ 4δί/- 
φ*-ν *τ»χτ«1νβ«. λ1 ;ημιο•ΐτβι τί}ν βϊχείαν ^υχήν ; ο&β ηο(3«, 3ΐίο><)υβ Ίηευ»ι>. Υεπ Ιοςπβπι. «Ι 
Γ•ΙβθΓ ίΙΙοΓαοι ΐιιιρΓυιΙ«οΐ43αι Ιιοηιίιιυηι, ηαα& ίιικτ- 
«Ιαιη «Ιχιηοη €οπιριιΙίΙ, ΙμΙΙϊ οιι&αι» ρεχ^υϊ^ββ. δβϋ 
ϊΐΐι» ϋίνϊι» ^υ$ι^ι^3, εαιη νοίυίΐ, ^α^ίι:^τ^ι, ίκίοηιια 
ροΝίϊί >1Γ(»:ίι, ιϊϋί 3ΐ>ΐ£αι ιτ'ιϋυίι ϋΐ αΙ» ίΙΙί$ ιιι3^ι»^3 
•|υ«ηι ςηχ ρ35$υ$ Γα(Γ3$. ΓΕρ«ιοη.•8. 83ΐί« $ιηΐ ϋΐ^ϊ 
<|ηχ ΪΗ εοΒίιηυκϋ ιΙιΐΓΪιηκιιΐιιηι υ^ηυναϋ ()ο« Κ'κι• 
ρ«$ εοη8υιυιιΐ3!3 &Ηη(. Νοη εοη(Γ3 ίιιΐρίοί βεΐΒ» 
4ο(Ιί5, >υΐ εηια ϋΙΐΓί»ΐί >ιΙνβΓϊ3ΐιΐ«.-5, ιιοιι οοιιΙγ» 
ρορυΙοΒ ϋοί ηοιηβη ίςηοΓχηΙο, 6οιΙ εοιιίΓα μβιεο, 
ιιηο νβείΜ) , ίπΐπ ς, Γοςΐι3ΐΗΐη«Ηΐ4)«ΐ4^ ςιιΐηι ιΐ£4|ΐ>β 
4.3Γβ ιιο|ΐΐ6 Μη^αΐι, &<κ1 »3ΐ)ϋΐυ& &μίΓί(ιι« ϋ«ί ϋοιι- 

ΪΜΙΙΚίΐ. ΙΙμ]ΙΙ«-()Ι1'> (ΙίΐΐΜΐΟ ΪΙΙΪυϊ<]ΙΙβ 3ης«ΙΪ« Η»•ι1- 

ι>ο«Ιΐ ΙοοΜίιι μ)~4:Ι»«1»ϊιιΐϋ9 Τ Νοιι (β (υ(ίι ϊΙΙυιιι ο• χ>\ λ^γει; Αλλου; λρξχι τών τοη.ίτων χχχών- χβ\ 
άλτ^θή λίγε ι; χβ\ ήμεί; ύμολογονμεν, ύς Ανθ^ώτΛΐ* 
άγρο9νγι\ τών χαιΐ χαιρον»; (!ς τοντο ονινκλαθέντίιΐν 
ύ«6 τοΰ δαίμονο; κνρίνχ• το5 «βλέμου τήν αΐτϋν. 
Άλλ* έχ(ίν«υ< μϊ"» ή Φι(α Β(χη βιχά9«33 ώ; Ι6^ϋ• 
)λτο, τών «ετ:ρ»γμίνΐιτν Ακ^ττ,βε την ι»ΜΓί|ν, 3*> 
21 ΚΛ{,έτιιη τ:ολλ3ΐ:Α33ίονα ών Ι«36<; ΛΥ-.ΛρΛ• 
«αι »&τού<. Άρχενθώμεν, τέχνον ήμώ^, ΜΖΡ^ ^'' 
νΰν •«; χοινήν ρλάίην {ιαπεπραγμένοκ* ού χ•τ3ι 
&»<«^ &πλ1ζιι, ο6 χ*ι' εχθρών τμ» »ϊ«νροΰ τ•»! 
ΧριντοΟ, ον χβ-' έβνώ» μί) είίότων τ4 β^μβ τοί 
βιοΰ. Αλλ* Μϊλ «»τ<ρων. χ*τλ Αίελφών, &«λώ(, 

ι;α.νάγιον Πνενμα <1ν«,»« τοΰ βεβΟ. *Ε•»ς «όη χ•• ΜΐΙίαΐίοηοηι ΓϋΐιιΙβΓβ ίη 1»«11ίβ <ΐϋ« ίι»1»:Γ »« ίιινίεβιη Β ρ<>««ν τι^ιδιαβΟφ χβ\ τ«Ιί βύτον 'Κ«ρέξομ4ν <β1• ^Iι^ι$ι^Απ^ ιβηιηΐ, «1 ίη ιηα1α3 ίΙΙοηιιη Μηζυϊη;! 
«■ΙΓα»ί«ιιιο. €3Β(«Γ3 ρΓχΐ«Γβο ιΙϊ&ρ«εΜ• ΕεείΜίι» , 
ία|ΐ(<» ιιΐ(>η3εϋο$. βΙϊμιμ νΐοΐεαΐ» τίΓ^ίηο «ι ΐη 
Ι^ηρΙί• ΜΟΓΚ Ι^ΐΒΐιΟΓΟιη ιΙοιοΙο{ί3ΓυιΐΜ]ϋ« ηηιιιΐ 
ΟΛίίααο». 1}Κ[να\αο ΟιείΜο 0«ο οοιίεο. ςιιί ρΓ•»* 
|*ΙβΓ ιιοιΐΓ3ΐη &>1υΐεπ) ρ3ΐιρ«η3ΐΰηι, €οι•ΐ(ΐρμΙιιι•ι εΐ 
ΟΊΐΜΐη Ρ3&&ΙΙ5 ε&(, οΐ ιΙΙίυ5 ιυϊΜΓίεοηΙϋΜΐβ αη^ε- 
|ί• Ι«Γ3|Η-1)ίρΐιι$ Ιιιοΐυ» ει ΙιηηίΓιβιίοιιϊ» ε^αοπι! 
Νυιιι ι1αΐΜΐ3!> ? «βϋ Κ ηοιι ϋυΙ>ίΙ>Γε ιείο, €ΙΐΓί»1«ιη 
Ι)ΰΐιιυ ιΐΜίηιω ί$1ϊ* §Γ3τϊΐηΓ, «( υΙ •(> «Ιίεβν, κγ3• 
«•υ» ηναηι €πια> ι:ΐ3«ϊ< ιΟιί, 3η(εΙίε•«|ΐιε ρο4ε- μοϊΐν ; ϋΟκ 4γν«Ι; ** ότι χορ«<«ν ΙχιΙνος σννίστν 
βιν ϊπ\ τί τών Χριτιιβνών ιφ^; Αλλήλον< έχ-κ«- 
λεμώσε» χβ\ τ{ τών «(μιτίιΐν αυτών ύκ' ΑλλήλΜν 
γινομένΐ) χ««'- 1α\ βιγύ τ* λοικλ, τών 'Βχχλη- 
οιών τήν Απώλειχν, τών μονα^^νΤΜν τ^ νχε^ιβ^ι^ν, 
τών 7:«ρ0ίνΜν τ4]« «ιαφ^ορ'ν, τών γ1ν•μ^Μ*ν 6μν 
χ»1 «οξολογεών ίν τοΖ; ΐιροί; >«ο{( τήν *«<«<<«ι^ 
*Εω; »»ίτι τφ Χριβτώ χ»\ Θιφ ημών «^ Ιι4 τήν ■ 
βωτηρΕχν «ΤΜχεύΦίντι,τφ ύίρΐίβίνη, τλρ «τ•ν( 
βίντι, χ«\ τβΐ; ίύ.Βνβρώ3βι< ^χχϋοΐί β^ΐβΰ νΐ 
Οείΐν λνίτ,ς «« χΛΤτ.φεί»; «««βμ!» ; ΊΙ 3μ9ΐ•>«λ. •Μ;ιΙϋι. 1ΤΙ, 26. Ι«| ΕΓΙ5Τ01^. 162 

^(<, ϋΙΙ μ«υ, αλλ* (.Τ&α (τι ουχ &μφιβΑ)Λχι(, ώ< Α βΟΙβ• ΐηεοιηρ»Γ«1«{Ιί Ιιογγογ6 ακ!ΐ>η? Α(1»ιιιγιι 
Ι«\ τ«ύτο»< μιγ^λην ύ^ύντ^ν, χα\, Γνα (Γκω, μΐΙ^ονα {ιιιΐϊϋίο, ςυθ(Ι ηυνίΙ, μ Ιεηϊβηυιη «Ι ΙοηςαιΓιιηιιι» 
τϋτΦ ΙκΙ σταυροί ή;ων ύ Χρ:α-:'^ χα\ θείις ήμΓιν ρΓχΙ>«ι , ει αϋΐηιο ροεη&ιη Γϋ1ϊι««ΐ. λυ«ρ«η>ιι»ι)|•ι« 
ύομ4ν(ι, χα\ οχυΟρωπότηβ Αβύγχρκος τά; ^ΤΤ*- >υρ<Γ ϊριυηι ^οη(^ί]>13ιι(^« ^Ιχϋοιη οοη ϋ«ιιιίΐιίΐ. 
λ«χ^ «ΕριΤ(><χ«« β^ν^μιι; ; ΕΙ χαΐ χρίμασιν οΤ( ί'6ι χρηττιόΐται χα' μαχροΟυμιΓ, χ«\ ^ίω; ά»^^** 
«Ι)γ «ιμωρίαν, χαΐ γήν Ιηιλβωμίνην αύτ«ν ^μγαίαν χιτά τών λυκούντων οΰχ ΙπβφΙηη. 

Τ( μι Μ κλ<ον χρ^ ΑνΟρωκαν ](ίρ(« βιοΰ κι- ϋίί\ά ρΐυτ* ΜίοιΙίοηβΓίΐίβ Γ>ΰί ρΓυ«Ιη>Ιϊ»ίιι»υ! ιύ.ι;ρΜμ<ν9ν φρον^,ηω^ γράφίίν ; ΟΟχοϋν ίηαϋβα 
κικχύ»μαΐ' χα\ γάρ ε{ μ^νον ^υλΐ|0((ης τιρύς τ^ 
ο^ί 11μ<μν χα\ 9>λάνΟρ*ϋπον 1τ:ιν(λ6ιΐ/, βύ μ£νθν 
«χΰτα, Αλλ& κολϋ άνθριυπινώτερα χα\ χρ<{ττβνα 
κακά βιαν^^ν χα\ άνζ3χέψη, χαΙ ^)]ν έξ «ϋτών 
ώγϊΐκιαν ΙναΟζωρήβκ;. Αι4 τούτο κροβχιΙβΟΜ ήν 
<ι^ «>ν(^ Α>α9^ρ«μ<ν ι6](4]Μ τώ β•ψ, χαΐ κϋον Ιΐιηυϋ Ιιίε (ΐευΰπι. $« γοϊιμ το1υι;π« ««1 (ιιαια 1ΐ€• 
ΐιίβιιίΟΙβιη ι»)ιι»α«(α«1ίη<ΜΠ<]αβ Γβτπϋ, ηοα ήιο•!» 
(|ΐΐ9Τ ϋίχϊ , »εϋ 1>Ηΐη»υϊοπι ιη«ΙϊθΓΐΐ|υε ρ«Γ Ιϋ ίμ- 
Μΐια ρεΓ»ρκα>$. ε( ηιιααι υΙίΙΐ? ι>ΐηΙ εοιιιίϋεΓλΙιί». 
Ιιιηυο &οΙυα]ΐιιθ(1ο ρίς»ιίοιι«ιη κΐϋίϋρηιη ςιιιυι 
•ίΐΜ ί>ιΙ«ΠΗΐ&9ίοΐιβ 0«ι>ο(ΓθΓ0. Ιλ'υί βι ΓαΙβΓ Οιιηιί- 
ιιί ι•0ΝΐΓϋ6«υ€Ιιπ&ΐί, ςπί ίΙΙυιη ηί&ίΐ Ία αιαικίαιη «ίΜν Οη^ χαΐ Οιτήρ τοΟ Κυρ(ον ήμων Ιησού Κ υΐ οάη ιηαΓίιιη (ΙηίΓυεΓΕί , ευηοΐ>(|υ« ριοβοαΓοί, Χριττού, δ ίίς ιΐ-ν χ^μον Ιξαπﻀ£λας βΰτ>^ν Ιν* 
λνβ^<& μιβ^τοιχον τη; ΙχΟρι; δι4 τοΰ «Ιματο; τβΰ 
ΤΙοΰ β6ΐθύ, χα\ €ΐρΓ,ν«ι;ο(ή<ι|) ΐ4 ι:Α'/τα, αϋχίς χιΐ 
ννν ^ραβίνων ιίρήνην 1ν «ί] τ)) χαρίί^ αυντρΕψοι 
«V» Ζαταν«1« νπδ τον; ιΜ^ς υμών, χίΐ ατρίψοί *ήν 
ά•4 ΤΜν νχανδά>4ι•ν γινομίνΓ,ν χίχωαιν μ£ταξϋ 
"ΡίΜμαΐΜν χαΐ Βουλγάρων ι(; τήν Ιχιίνου χίφολήν 
■>1 Ιο^ χΑλι* τφ συν^ΐβμΐ]! τής γλυχιία; ε(ρήνη; Ιρ&η, ρ>Γ«ηη εοπίί Ιυο ϊπιροιιεηι, 8.>οηιιιιι »ιι1ι ρ«- 
<ΙίΙ>υ5 Ι»ιί> εοηΐεηι , βι ίη ϊΙΙϊυϊ εορνί ηαυηι ε& 
καιιϋιΐίι Κοιηιηοβ ίηΙ«Γ (Ι β«•Ι{»Γ0« |Μ:&Ι<-ηι εοιι• 
νοΓίαΐ ; €θ«ο:<1αιςυ€ ιιο» , υΙ ίη ρπΝείρΐο, άηΙά% 
ιίηεαίο ριςί* ϊίοιοιη €οΙΙί|«'-ί εΐ ία εο. ςΐιΐ ρ»ΐΓε< 
ηοίίΓΟί (ΙοοεΙ, *ιιιογ« τεβιΊΐιιί ; πο&()υβ ιϋ Ιιαε τίο 
κηιυιιιο$3 ιχ-τοϋαη*, νυϋίι ΙιΙο Ιοη^ϊ» •ΙΗ.-Ι)υ< «Ι ίιι 
(οεΙο 9ΕΐεΓη9 («ίΐϊηιβιβ ίπιί ιήΐιυι•. ύςχΛέχ' Λρ^^ς ένωθην» ύμβ;* χα\ Αποχαθιατών ι(; τ<]ν κρίχουβαν πατράβι Χ3\ τίχνοι; χιΐ &β<Α• 
ψβΧς Αγίν^ν τ( κα'• βτοργίιν, «ντω; ήμβ; μίν τή; ταλαικώρου ταύτης Ι^γων ζωή;, ύμίν £λ μιτΔ τη{ 
«?ρήν^( μαχρότητα ήμ<ρών ιηρίχων, χα\ τής έκ(ίΟ(ν αΙ«ϋν(ου ζωη* τήι* α«ι{>αυ3•ν. 

Όι»ρ 4« <αΙ( χοιναί; βκντνχίαι; ίρώ αυμβαΐνον, € Ουα.Ι ία (υηιιΐιυΐιί1>υ> ίυΠυη* οιίΐια» βκ^βΓ» 
<Ιχ«•* μου 4«οτ(μητον, βταν ιηλλάχι; &6ρυβ«; κρο3- νΐ<Ιεο, Αΐί εΐιχε Οι:ο, ϊΙΙυιΙ ιΐιίΐιί αειίϋΐί&ο ϊυΐϋΙΙί^ο, «ί«τ«*« ταΐ; ΑχοαΙ; τ&ν λίγον τοΰ ηροαομιλούντ»; 
•» *3γ^{Μμ7 έζιχούιβ^αι, τούτο χαΐ Ιφ' ημών γι• 
<4μι»»» χβτανοΜ. &α\ γάρ Χ3\ νύν ώς Εο'.χεν ό Οί- 
^■Ι κ ^^ Ιμύν Αμαρτιών Ανοχίιΐλύιι τοΰ; λίγονι; 
^μΜ>» ταΐς βχΐ; «ρονιλΟιΙν ΑχοαΙ;, χα\ <Γ αυτών 
•!( τ4|ν Ι^μιρίν «ονχα'ι φιλάνΟρΜΚΦ» ψυχήν {αλθΐΐν. 
ΚΙ τ^ 1^ τούτο ήν, πύ; !((« λ^γ^ν τά( τοοαντι; 
4|Μ« Ιιήνιι; 4;:ίρ τοϋ χαλού χ>\ βνμφί^οντο; ΙΙουλ- 
Τΐάφβ»^ *λ\ 'Ρωμαίοις Ανηνύτου; μίχρ% χα\ βήμχρον 
Ιι•|ΐ•Τ»>*; ηλίιν χαΐ ο^τω; Ιχοντο; τού πράγματα;, 
Ι«ιιΙΙ| *«Αγχη μοι ΙκΙχειτ» μ4) βιωκ^ν, ούα\ γάρ 
μ«ι λ>%\« 1^ τ& μΐ34Τ€ύ((ν ύτύρ τη^ ιΐρήνη; χατα• $(ί1ί€εί ιΐιαιαίΐυιυ «χρικι υϋ&ϋΓε υο αϋ ιυκ^ 
τβΓία εοηείσιΐΐΐιΐϊι ρεΓνεηΐ.ιΐιΙ. Νυιιε επίιη, υι «ί• 
<1ε(υΓ, ρύες«ΐοτυιιι ηιεοΓυαι ΐυΓϋα ο1ΐ!>ΐ3ΐ ΐ|υοιιιίιιυ» 
«ΧίΙη οι«3 9(1 «ΗΓβκ Ια», ει ρβΓ υχ» αά ηιειιιβω 
ηιιηδΜΓϋιιι 1>«ιιΪ2η3ΐηΊΐιε (υ>ηι ροΓνϋΐιεΓΪιιΐ. Ν'μϊ 
(]υίι1ΰ(η Ιι> ε&&ε{, «|υ• ιχϊαιιε ίτήΐΛ ηι>ΐι»ί($εΐ4ΐ 
ρΓεεει, ςαα» ϋε εουιιηυιιί ΒυΙκίΓοταιη «ι Κυιηι- 
ιιοΓυιη υΐίΐΐίχε ρΓΟίυΙί 1 ΰυιιι ί(3 μ γιι Ιιαί«3ΐιΐ, 
ΐηεαηιΙ>3ΐηαε Ιοςαεηϋί ηεεεΗΪΐΐί, νχ ιηίΐιϊ, •Ι ρΓο 
ραεε ίΐιΐεΓϋ€(ΙεΓε εεΜ^νεΓίιη. ΙΐβΓαηι »0Γί1>ο ίηι)ε*ϊ• 
ιιεηίΟΓίΐυε $€ΓΐΐΜΐιη ηεε ηοη Οουηι ρΓεοΓϊ ϋε^ϊηχιιι 
ιΐυιη ριυοίλίίηιί πιεί ίη ρπΕΜΟιί νίι* ρεΓ«(;ιΐΜ»ιιΐ. λ((4«•, χ>1 πάλιν ΤΡ^'τ*^ >"^ Ο'^ καύοομαι γρίφον, ιΐ/σιηρονι$1 τοΰ δέιοθαι τού θκού, ^μϊχρις άν ι( 4λ'- 
γαι της ζωή; 4)(ννν ήμίρακ (ιατρίβιιν ήμίν Ιν τψ παρόντι ^(ψ ΙχίόΛΟχ. 
Τ^χ^ον Ιμόν, βκλίγχνον 1}Λν, νϋ κοΟίΐν^ατε, Ο Ο βΐί, ηιει νίιεβη, 611 ιΙε•ί4ΐκΓ9ΐίί6Ϊιοε, ΠΙυ«Ι ^Μ\ί τήΐ Αΐιλη; ήν Ιχο; τών σων πράξ(ων άναβ<ω- 
ψ^βΐϋΐς^ ΈβΛ τούτο 4κ[βχ(ψαι, «τι Α^' ο^ τΙ Βουλ. 
γά^οΜ τ''**( ^'' *^Ζ^να νκίχλινι τψ Χριστψ χαΐ 
β•ψ ή|*^• {(ύτιρος αϋ τυγχάνι:; 6 τούτων (ισπο- 
τιΐιν έγχιχιιρισμίνο;. Καν ({χιι^ν έβτιν ώσπιρ 
χλΐ(Ρ«τ»4μο; 7^Τ*^*ΐ ^( ^ΡΧν ^^^ ^'^ μακαρίου 
Μ«^;, ο&τω χαΐ τή: λχι(νοο χληρον^μον ιΐναί αϊ 
«Ιρηντχη; ψ^Χ^ί» «**■ *',« Αλλης χριττιβηχή; χιτι- 
οτά>4Μ;. ΈιαΙνοι Ι«ηξ{ «νν θ«ψ τ(ιν Οιμέλιον, σί 
< ρ έ— ι 1«τ1« οίχοΐομχΐν, Αλλ' ον/Ι χατζλύιιν, ού^Ι 
τ^ΙιρΑλΜν λζ«ρϋβ9(ΐν ' ΐΜΪνο; σννέβηοκ τ&ν βι- 
«Ι»Ιμ τ?^ Μ^ς Τυμαΐου^ άγάχης, αύ Αφίίλκι; 
^■νν^Ιτ^κν, ββη βύναμις, άλλ' «νχΐ β!3τ{μνιιν- 
Ιι«;Ιι^ττ;; λ'/Μ^ιν ίιηπ-Μ(α;άπ{βτο«ψ( τά &ηλα «ιϊιιυ ϊηΙεΓ βεϋοπεβ Ιοακ οοηβΐϋεη, «]αο<Ι ΐα βχ ςιιυ 
^1» ΒυΙ(>πι ]υ(αιιι ^I^Γ^8ι^ Οεί ικχίτϊ βυΐϋΐ, ί» 
ΐΗ.•εηα()ο Ι(κο ϊΙΙϊαι ϊοιρβΓίιι« ιειιαεπ». ^εΐ|υυιη εβί 
ΐε, ϋΐ ριΐΓϊβ ϊΙΙυαΓΐι Ι»9ΕΓε« (αείυι ««, ίΐα ΙΙΙϊηι 
ιηειιΐϊ» ραοΊΔοΐΒ νίιΐυΐιιηκιυε ϋΙΐΓΐβΐίΗηΐΓϋΗΐ ε«»«: 
ΙιχΓηΙεη. Ι1Ι« ίιτεοίε Οι^ο Γυιχίιιηεηιυιιι μϋ$υιΐ; κ 
άία\ κιΙίϋΐίαΐΜ ιίΓυεκ. ηοη >υΐ«οη 1υη(};«αιειιΐιιιιι 
ιΙίπιεΓΤ εΐ Λϊίρ*τ$ΐη. ΙΙΙβ οιη* βοιηχιί) ΐιιινπ^ 
ιΙιιηιΙαίΜ ηεχιιίΐ; οροηεΐ Ιβ ίΐίοιΐ βίΓίκ^επ!. ΐκ••! 
βοΙνεΓο. ΙΙΙβ, οεείο ίο^ρίπΜΐΐκ, απηκ α £1ιηϊΐί3ηπΜΐ<ι* 
(ΐη^η ύίΐΗΟνϊΙ ; νροΓίί-Ι 16 Ιε^ίΙϊηιιιη) ρ;<1ιϊ» Ιιαιΐ!" 
ηΐί Ιΐϋιιιη, ρΐοΓοηςοε ϊΙΙϊα( ηοηιιη Ιικι^ίειη, ιΙλ 
οιηηΉιο, ηιιΟΑίί ϊιι (3ΐϊ ορ«Γε ΊοαΙίϋα, »\>1κ<**• 
ΐΛίαοί Ιβ <1<-(νί εο^αΐκ, οββί εϋϋηια εοΐι»ιι1«:η- 163 ΝΐεΟΙΑΙ εΡ. ΓΑΤΒΙΑΒΓ.Π/β 161 

(Ιοηβ λΐηοΐ», ««ιΙβιη(|αβ •8ΡΓβ, βΐ ηοα ίίΐ» ς«» Α "«ηβ ««4 Χριβτιανώ» «φαγης. β« ώς χιμΑ» τ»» ααρβτ ιηίββΓΓίιηα βεΐ* «ιιηΐ. Τβ ίΐιΐθΓΓη;;ο : Γμ ι«- 
«ροΜυηι πι>η5η6ΐυ(ϋηο βΐ ΐΜηίυηΙιβιβ οι• ιϋκηυπι. 
81 Ιη Ιμο νΙΙα 05>«Ι ςιιΐ ηαηο Γΐιιη Μΐηοΐίβ ίιι γοβΙο 
τϊνίΐ, Ιβςαβ 8ΐηι;οβ οΐ 1)βΙΐ3 οΐί β^Ιβ, ροΓββιμιοιΧβιη 
«ΜβΓβΙ, ςυ<«1 •<1 Ιβ <ΚεβκΙ? Οιιαβ ΐΙΙί Ίη ηιοηΐβ 
ρυΐΜ ΰο^ΊΐβΙίοηββ οπ(υη$? Νοπηο Ι»ΓΓΤιη3> εο• 
ρΐΑΜ οΙϊυη«Ι«Γβ1? Νοηηβ ΗΙυιη ηοΒβίίΐί» οΐ πιΙμγ 
ίηη4βκηΐΤ Μοηηο Πϋ ίηιοΙβηΙ>Πί> νίΐα Μ&βΐ? 
Νοηηβ ορίΙΙοβ ΙηΓίΜοιςΗβ όο«1)υ8 πΐΑηίΙιι» βτβΙ- 
Ιεη» ΙιιηβηΙαηιΙο «χοΙαπιαΓβΙ : Ουί«1 9(», ο ΠΙίΤ €ατ 
{ΙοΗαιη ηηιη ίοηαΐπΜΤ €υΓ ορα• «Ιββιηιίβ, ΐ|ηο<1 
Οβο »(Ι]ιιν9ηΙβ «Χ56ϋαΐυ> ηηι, βΐ ϋβ ηυο ι>{;ο {«η•- 
<|«ι« πΐΜ ((ΙοπαΙιαηαΓΤ ϋπΓ Ιηϋ1«ΐίοιι^3, ρρορίοΓ 
ΐ|υΜ Ιιοηϊηββ ηιβ εΐ κμι^^ι" ιηθλπ) ΙκΐβΙΙβοΓβ «ατέρα , ώς ίχε{νου ύπάρχΜν γνήνιο; υΐ&ς χα^ 
κληρονόμο; τοΰ ψιλοθέου τρόπου, όφιίλχι; «βντβλ••; 
αυτά ρίκτιιν ύις Αχρηβίαν τή{ τοικύτΐ|( Ινιργ•!•;. 
Τούτο κροβηχόν ίαχι φρον<Ζν τ^ β^ μλγαλοΗξ^ 
Αρ£τ^. τούτο ΐοιιΐν χ>\ χωρίς τη; ΜρΐιΛη ιηρ•• 
χλήιιω;, Αλλ' οϋχ\ τοιαϋτχ οΐ4 ταρ νΰν ίλκβινλ 
κράγματτ γίνιται. Έρωτω βι, τέχνβν ΙμΙ^, μΑ 
ίιεοχρίβητι Αξ^ω; '.Ι^ί σης 4π•.ειχι(«« χαΐ Αγηθόπ)• 
τος - «( τφ β(φ {κ παρην δ νΰν μ•τΑ τών ΑγίΜν 
Ιν οΰρανοϊΐ νυνδιαιτώμβνοζ, χαΐ τιιϋτα Ιώρ« Μ 
(ιακραττ4μ•νον, χα;\ τΑ« οφαγΑς χαλ τους «ολίμοης 
Ινιργοΰντα, τίνας λν Ιφη «ρ&ς αΐ λ<τον« ; Πύ; οϋιι 
τούτον £-Λτ(β(Ιββαι τΙι« φνχήν ; *Α/>* «&χ λν Ιχλν 
ροΰτο βαχρύΜν; ΟύχΙ νχν^ραηιΙ/ΐίρΗ έγ(γ4«« <Ι^ΙιβΙ>3θΙ, ΤΜΜ βΙΒοΊβ, >^^ςαβ ιΐΑΐηηυιη ηοΜβ 61 Β χχήρης χ^Ι χαττ,φ«{««, κα\ ^β^α»ον ιΐχκ τ^ μ«» ; 
Ιίΐΐϊ ίιιΟί|ί»Τ ούχ\ τά« χ'.μ'Λς νρ'χ«( ^« ΐΗ?«λή< μΙ τον «4• 

^ω^^ τΟίλων άμφοτίρχκ χιρ'^ μ<'<4 θρήνου τοιαντβ ίΜΕχραγι • Τ( ιηκΙ«, τ<«ν«ν Ιμιίν ; τΙ «4^ Μξκν 
ήμ&ν χαθαιρζΐΐ ; Τ( τλ Ιργον 8 β'υν βιφ βίργααάμην, χα\ Ιφ' ^ τ6 καύχημα ήν λμο\ χα\ Μλ χαΐ 
««ντί τ<^ *ίμ«•ΐίρν Τ<νιι χαταλνιις ; Τ{ τους ημετέρους Αγώνας βι' ΰν 4 σΰμιης τΰν 4ιν•ρΜ«Μν ^ 
(μιλλβ μαχαρίζην Ιμέ τ> χα\ τ))ν 1μ4]ν γινιΑν χ(νο!»ς &ιηργΑ{|), καΐ ζημίαν οΟτΜς &«ύγ>ρι«Μ 
«αυτφ χχ\ ήμίν λη4γ«ς ; Ουί(1 0Γ|;ο* δϊ ςιιίϋβΜ Ιιίε βββκΐ, νίνβπϋ ευη 
ΙΐοηίιιΐΐΗΐβ, >'■€ εο|ίΙΐΓ6ΐ. ί'ιο Ιιιηοιιίαηιΐο βχϋΐιιολ• 
κΐ. Νιιηο βυίβηι (οαι ΜπείΙ» οίΓαιη Οεο ίΐ»ιΐΒ , 
ιΐίΐβαβ €4ψίο>» ΓβηνηϋΓβιΐοηβ ]ΐΗΐΐο(υ& ρΓορ(£Ρ γ• 
ςυ», Οβο ρπΜβ«Ι«ιιΙβ, ΒιιΙ|;>Γοηιιη ςιλίία ορ6Γ»ΐυ• 
ββΐ, ρΓορίβΓ ΓυικΙιιηβπΐιιιη β«Ι«ί, α ίικίβ ςυκΙβη 
τβηβΓαΙίοηεηι ηαείιικ, ηοιιιιβ οαπα ^υη^(3 ϋίβ €οη- 
ΐΓλΓΜ ρβκρίοίλΐ Μοβυ, ιιοιι ]»ιη <ΙιιΙ1>ΐΐ3χ, ο ΓιΙί, 
<|υία 8&ΙΙ01Ϊ ΐη 0(β1ο γ£$ ηαχ ϊη Ι«π• (ίυηΐ <:η(ηο• 
Μβηΐ, ίΙΙο, &αρ€ΓίθΓβ νϊΐι νίνβιιβ, ιηοΗο {υνίοΓβ 
ι!(ΐ1θΓβ ϋοΐεϋϋ, «( βίηιυΙ ίηβΙΓαΙιίΙί ιη«β$1ί1ΐ2 νϊϋΰΙ)ί- 
Ιυτ εοηίβοΐυβ, ηοιίο ορυβ (ΟΝΐη ΓβΰΟΒίΙα»», ρΓΟ ςκο 
νίΜιη ροιίΜΓΑΐ, ςυιηςαλίη Οοο ρΓ0ΐ68«υΐ6 ίηΐϋΐΓβ• 
«1οτβ• •αρβΓ»τεΓΐΐ, ιηο4ο •οΙΙίείΐα$ «Ιο Ιε ΑΙίο βυο, 
Οβαηςαβ ρΓ60»η> ηι ΐίΜ {ΙογΙβοι βι νΐιίικβια 
^οη^β^3(, «Ιοηβΐιίαβ ροΜ«9 ε(Βΐε«ιί$ |Ιογϊχ οΙ>ϋιι«Γθ 
Ιι«τβ(Ιίΐ3Κΐη Τ ΙΙΙιιπ) ΓιΜ ίρ»υιη «ι1«8&β οΟίη)(6, 
ο βΐί, •ΐ€ η'ΐΜηΠοηβ ίαοΐυηι ιΐίβηαπη, 61 ηοα » ηιβ 
Μβ «Ι> ΐρΜ «Ιίεϋι ς«β ιϊΙ>Ί βΓΓίΙ)ϊιηα8. Ουί« «αΐιη 
(ΙοΙ>ϊΐβΐ ςιιία ΙΙΙβ νϊΓ, ςυί βχ Οβο, βζ Γβίχιι ςίΜβ 
Αηηε α ιβ •υιιΐ Γ«εΙ« οοηΐΓΪίίεΙϋΓ Τ Ιια4|ιιε, &Ί Οετϊ Τ( οΟν ; Ε{ μίν ΙνταΰΟα ηαρην χα\ βίν 4νβρά- 
ιηις 4Τχ< τίτν ίιαγωγήν, οΟτως Αν βκτΜη, ηΙ 
τοιαύτα Ορηνών έχιχράγκ * νΰν £1 το!ς Αγίοις νηΐΗ 
χα\ 4ιφ παριστάμενος, χα\ κολλης Ακοβ^/ής ήξίΜ- 
μένος Ινεχεν τοΰ Ιργον, β μετά βε&ν Βουλγάροις 
είργάητο, χαΊ τον θεμιλίου τ^ς ΐΓ(«τε«ς, χαΙ •(. 
χ^ως (κ* •ύτφ βεμνννόμβνος, χα\ των νΰν ΙνανιίΐΜ 
' «ραγμΑτων λαμβάνων τ^,ν αίαΟηνεν, πΑντως β «ββ 
ΑμφίβΑλλεις, τίχνον έμ>^ν, ώς Ιατ» τοΙς Ιχιίΐιν 
^(«ΰβιν Αγίοις ή τών έν χόιμψ γ(νομ<ν«ιν α ?»Ιηΐ< , 
ού ιηλλφ κλέον κα( τοι λύιιης ΑηΑνη;, ΑνΗΐΙρβς 
της εχείθεν ζύ>1\ς τνγχανούβης, όδννήητα», ιηΑ 
μεταζν της άνεχ^ιηγήτον εκείνης φαιβριίτητιβ βκ»• 
ΟρωκΑ^ων δψΟήβεται ; Τοντο μίν, κ«λ τ4 «Ιχ«ΐΜ 
Ιργον ΰπλρ ο^ τ};ν ψνχ)]ν «ύτ6ς Ιβηχβν, •Ι χιΑΙιΑ 
της θείας δυνΑμεως υπέρτερος γέγονε τύν φ«Μν• 
ιών * τοντο δ& χα\ ΰχΐρ τοΰ ο1χε(«ν τέχν•», ^ιΛψ 
(Λ (νοΜπεΙ τλν βε&ν, πΑν, •ί τι χαλίν χαΐ Αρη^ 
Ινβειξιν Ιχον, ηαρααχεΟήναΙ σΜ, ηαΧ μετΑτ«ΰτ«Μΐ 
τής Αν» βίξης προβεπιχτήιασβαι τ))ν κληρονομΙα». 
Αύτλν χαρεΐναΐηι νδμι^^ε, τέχνον έμλν,οΟτΜς 4λ•«• ροβΜΐ ϊΙΙαπι βχ ΙμιΙ• νΐΐι χιΐ Ιιιηε ηιί*6Γ»Μ ηο- νω; βιατεΟειμένον, χα\ & γρΑφομεν μή Μ|ον« •ΐΓλιη -νίΐλΐη Γβνβπί, ηοη μΙηοι »«Ι (β νβΓΐ», ςυαΙία 
*Β•, »βι1 ηιαίΐο ρΐαη ι1ίε«ίϊ>• τίιΙβΓβΙαΓ, ςΗϊρρβ ςυΐ 
ιη3((ηορ«Γθ ΤίΐΙβαΐ, τβη» ιηοΙ>ΐΐΗ«ιβ ΙίϋβηΙα•. •ιι- 
ρΐϋηι• ειιηι ίηίεΙΠ^βηϋ» εΟηνβπηηβ, Ιυιηίυεςιι• 
ρΙβηυΒ ιΙΙνίηο. ήμετέ^νς είναι, Α^' έχείνον ώ; Αληθώς ταντ4 «Ν 
(ιαλέγεαθαι. Τές γΑρ όλ»ς Αμφιβάλλει, ώς 6 «Μ 
βεοΰ Ανθρωπος έχείνος 4π\ τοΙς οήμερον γινομίνοι; 
παρΑ αοΰ ού αφοδρως ΑνιΑται; ΚαΙ εΓ γε βννατΙ* 
ξν Ιχ της έχεΐΟεν μαχχρίας ζω^,ς ηρ^ τήν Αθλίαν «αντην χα\ ήμετέραν καραγενέιθαι, ^χεν άν οΰ μδνον «οιαΰτα πρ&ς οί, οΓα Ιφημεν λέγων, ΑλλΑ Μλ 
ΓΛλΙι κλείω τούτων, Α τε χα\ ιτολ>ήν Ιχων ε&ΐ(ορ{αν, ώ; Ακηλλαγμένος τή; ματαίχς ταύτης κιριβτρ•• 
Φηΐ, χα\ τφ ηρώτφ νοί κληβιΑζων, χαΐ όλως τ^ς ΙχεΐΟιν πεκληρωμένος έλλΑμψχως. ΤηΒ,«β1Ι,<|<ιβιη Οβαβ Ιιοηοηι, ιη»κιιιιιη ερΙβΙοΙι 
Μοκιη *)Ιβ8•ΐΜΐ, «ι ηηοιΐ «εηρβίβΐί, ΙΗηιΙ βι β]υ$ 
ιηβΒίΗΜΜ •ΕΤφ•Ι•ϋ. 8βϋ ςηΜ Μ»γ•1 βΐ ηοΙιΙ» Τ ηα« 
• ϋβο οηβαΙ* βοΜρίΜΐΤ ΪΙΜ 41τ1η«ηι ε«ηΐβηιρ!4βΙΙ 
(Ι«τ}9• Ιβ Ιί4 ΙΙιΗι 9{«ίΗΐ» ίΐΜίηςοηιεηιΥ €η]ιι« Προίφερΐν', υϋ μον θεοτίμητε, τΐ'^ «ίν γρΑ|ΐ|ΐ• 
τ&ν μίγαν Μωίτην, χα\ τ!| έχιίνου μνή^*|^ 'Τ(^4*< 
οΓα δ4) χα\ ίγραψχς. Κα\ τίνα πρ6ς -δν Μωαην Ιχει 
τα ημέτερα χοινωνίαν ; Ποίου; έδέξω πχρΑ βε•» 
χ,'ίηνμού,- ; Πού βί τήν θεΌν £θΓΑ«ω βδίαν -οιαΰτ« 1β5 ΕΙΊ$Τ01«. 166 

ρ3Γυί<ιΐ ? ϋ»:ίιΙο (τΐιίιη ιΙίο«Γϋ. ςυοιπ^ιιι Μομίυι ιΐβ ΐΐοΊ•* χιχώΐΐω; λυτρωτή; &νϊφβντ,« τ'ιΐ >•ψ ΐον 
βι«ν : *1νώ γ^ρ Α<γ«ιν, έπ«1 πολΛάχις «ύτ^Ι; «ξ- 

^<«β9« Χ9\ χ3-ολβμ6άνονβ» χβθ" {χάβτην τί<ν λα'ίν 
ΐΦΰβκονι' μή, τίχ/ον ημών. ούχ ί3τι χλΖχλ θί'/ΰ 
κροτροκϊ;;, βύί" βι:ο5•:0Ατ;ς, άλλ* ανθρωπινής βίμοι 
ννς «Ιιΐϋΐ έπηρεία; χαί κ^άττειν ΑηίνβκτιΊ τοΰ 
βχΕχοΰ Οε*ή;ΐΜος τ:;ιθ3ΐρουμένης. Έλεγ» ο^ χαΐ »6 
γρϊμμ» χιΐ δτι τίιν ηροηϊχίρω* /.α\ ζαΐΐρων γλ- 
κονηχ^«ι»ν, ήμ«Ι; άηο/αύομιν των Ιχιίνων 'Κ.νων* 
χαλώς ' »ι\ \* Αρμΰδιον . τίχνον 4;μών, τού αοΰ 
Αγίου Παν^^Κ; ϊν ΐ'^Γ; ϋτέρ ττ,» ειρήνης ιιρίγμαϊΐ 
ν^ΐ μβταξ^ 'Ρωμα^ων χα\ ΒουλγάρΜν ηολ/ά χαμίνα 
«ο; άΐηλαϋιιν ύμΐς άχολοϋΟως τών έχε{ΐο^ χιμά- ίΙΙίϊ ΐΓΑκίεβ ΟίλΜΜΜΓΐιι.α•, ΐ|ηΜ η\»α»Ίαΐ/ϋ ρυμΜ* 
Ιΐϋ Ουϊ » Ιΰ μ^ϊϊΗ» 611 β ρχίϊΐΗΓ : «|μχ ηοη »« 
(Ιίτίιιη ϊιι<-ϊΐ3ΐίοΐ)β ιΐ ιηί$$ΙΐΜΐί, ι«>«| «& (>ιιι>>»ιΐ3 
ΙίιίΚ•ιΙΙι»ηο 0ΟΙΙΙΓ3 Οιϊ «'()Ιυιιΐ;ιΙοι(ΐ >κ«ι* οΙι^μΙγ• 
1«ι βρΊ»ΐυΙ.ι κήρ^ί>ιϊ ιιο> ανοΓοηι μ.αί4ΐιηΐ)ΐιο ία». 
ηιιη ΙιΙ)οπΙ>Η5 ίΓυι. δαηύ (ΰπρίοκι ; ιΐ3(]α« οιηνβ- 
ηϊι:ι» (ηι, ειιηι ρχβΓ ΐυα» Μ)ΐ»θϋ> Ι3•αα•υ αΛ 
ραΜίΗ ΚοιηαΜοβ ιμΙογ «ι ΒιιΙκιιοι ςοη«ΐι(Μβη^»ια 
1»Ι)θΓ3νοΓίΙ, 1)0» Ϊ1;1υ$ 1•Ι)θηΙ•ιι• ίιι»ϊ. ι•(4|ΐιβ ΐβ 
εοηΐΓβΓί<ιιιι •ηίαιθ( ιιολίιο» «εΠβΓβ, ι»υ( ϋΐλκ ια 
ΓβηοΥΜΓβ Γ(:1ίϋο»•|υο εχΐίΐιιΐϋΓΟ , ηιια» ίΚη. Ομ 

βυΜίηυϊι. γ«ν, βλλ' »νχ\ πρ%; έναντίιν τρ<π<βΟιι γνώμην» ούδ' έν έχ{?νοΐ( βτρέφιαΟαι «χλ νομίζκν άχ&ιβυν.ν 
4κ1ρΗν έχιΐνος, Γνα βΰν βεω χζ-αργηβ^, μαχροίς Ινείιίξατο π<!ν6Η;. 

Ε(ι«ον τανκα έχ τοΟ ΐ6 β%ν &ν«λίγεσ6αι γράμμα» |} Κα ϊιμιΙ ςιιχ, {Μ•ιΚ-(Ι.ί ιη» ^ρί&ΐοΐα, τη|)νηιΙβη• Ι(<0'>; «)]ν άπ^χριβιν ' λίγομεν 6ί πίϋιν, & χα\ 
χ^^χΐ(Λ4 ηολλάχι; ((ρήχαμεν, 'Ρϊψον τά ό~λα, 
^χίΜν λμ^ν * «ιΰφρν τοϋ; ηολέμονς χ«\ τ^Ι; -:ώ« 
•Ιμίτνιν χύΐ(ΐ(, ζήτηαον ιίρήντ^ν χβι\ βίωζον αΰ'τήν 
μετχ χ«ν μαχχρίον η^«φΓ^τ«,;, ε{ χαΐ άνάςιο; παραι- 
νώ, χ•Ί άντ\ χα)>τη; γή,' τ.(ΛΛ\ρί9ίως ίι:•.ζήτΐ]ΐ«ν 
Ι Γομ; καΙ αέ ϋχαίο* λ>6εΙν, χα\ 'ί'ωμαΐοι 6ώ3ουαι 
«ρο^μΜ(• Χρυ96ν (1 ](ούλε( χβ\ βρ(υρον, γή; ιήν 
Ιν^ίχβμίνΓ,ν άκδμοκρχν, Αλλων τινών πραγμάτων 
ϋκις, Ασβ χαΐ Βουλγάρους εύφραν.ϋβι, χα\ 'Ρι•»- 
|Μ(«(ς »ΰχ ΙσΤαΐή &ί<ΐ'.ς Α^^Ρ'Ι'^^ί ' γ-Τ^ναβι ηλιι• 
»ΜίχΚ ΧβΧ ΠέρΦ»; π^λίμρι ιτρ4ς Τωμιϊου;, χα\ 
ΒΜ'γάροις τοΙς νμών προγό'<«(;, ώιαϋΐως χι\ 1;:\ 
ΖΡ^'^Οΐί ννν μίν πλεΕοΐΐ νΟν£« έ/άηΦ3«ν - αλλά χί'/Λς «Ιίχϊ; $«(! τυηυι, ηιικ Μτρκι» *α4«», (Ιιου : Αϋ^ίω 
9Γΐιι>, ο ϋ(ι; 1)«|1λ ϋΐ &αιικιΐιηίι ίΐίυ&ίοιιβηι μ&μ; 
ραΜπι ίηιινΪΓβ, οιιιςιιβ «νΐιι μικΙο ΓΓορΙι«4» 
ρ«ΐ8βςυβΓβ, I^^^( ίκϋί^ητ. ίίιιΐ ΙιοΓΐϋΐ•οη«( ηκα-, 
ίηΓ:ιιιιΙιιπιΐ|υ6 αϋηυεικ ςοπϋΐΐίιιπι, «ι**» ]Ηη^ ιί|>» 
ΐΜίρκηϋϋ βυηΐ ρνίο : Κοηιιιϊ αΙαοπ βηϊμια 4» • 
ϋυιιΐ. Ααη.ηι βί νϋΐίι ει «Γ^ηαυπι, £σαν(ι•ί«•Μΐ«η 
ΙΟΓΓΧ ρίΐπίοηίπι, βυΐ (^ιιχευηψιβ ίιι ναιίι Βιι1|ΐ< 
Γοιυΐη 0ΐ5ύ ρο$&ίη(, ΠΐΜηλοί ΙιΙμ-ιιΚγ οι•Γς4ΐ«Λ4. 
8^ρ^ ϋ«ΙΙα ηοιηαιιί κυίΐιιιυιίΓϊΒΐ »^ν^^$ιι» Ρ6γμ«, 

>υΙ ΙΙΐ)ΙΚϋΓΟ<ί ρΓ03ν05 νΰ5ΐΓ0$, ηΐΙ« , ρθ!>1(]Η3ΐΗ 

ρΐϋπία» >ια ρ.Ίυε)0ΓίΙιυι «ηηίί. Γιοειη 1ΐ9ΐ>υοΓυα(, 
εοΓίοηυβ ΐΓίΙ>ιιιο $ϊν6 Ποιη ιηίι αΙ) ί$ιίι, •ίν« ίίΐΐι ■ 
ΙΙοιηΑΠΪ• εοηεΜ&ο. *ι1 ρ)ςίΓΐ€3 τνπβηιΐιΐ Γ(β«1<:γ3. 11^4•*, χα\ ηρύς σπονδά; χατήνχΓ,ααν είρτ^νιχί;, € 1(3 6ΐιί»» β^ΐ (!«: I)^II^^. δοιΐ Αΐϊΐηχ {ιηΐίι ϊιηρβΓίιιιη «>ιρ4«|ΐίνΜν «ελών χορηγουμένων, αοχΐ μενέξέχίί- 
ΜΜ«^; Τωμ«:οι>;, ποτί 24 ΤωμαΙων ύκοτελούν- 
Μβν 4χί{ΐί««ς. ΚαΙ <ο( ειΐ'ι τ^ «λε(9τον τοιζίϊτι^ έη\ 
χΐη «^έμΜ<ν ^ φύβις. ΊΛ £έ ι^ιλονιιχείν ηαντιλώς 
Αιτ/*;* Αα£*Ιν άλλοτρίαν, χλϊ Κϋριον αύτ'<ν χατααττ;- 
*βι «*ν £λ(Μ γένους χλ\ «η; έςουιίας, κοϋτο ιών 
«άνυ Α««/(ρεατά-ων, κρύ. Ζί χην 'Ρωμαϊχ^ιν βατι- «ιριιςηίΓβ νΰΙΙϋ ϊΙΙίαιςυβ οριιηι (Ιοπιίηίυηι »κ\\ρΛη 
<[\χ\Λ ι-!•1 ηι$ϊ Ιιιί«ιΐϊ«ιίηιϊ& Ιίοιηϊηίί.Τ ΟιιοιΙ Ιΐηιεα 
ιιυΙΙο η)ο*1ο >ΙΪ4]υί$ ρο&&«1 «χ&Γςυϊ ςοιιΐτ• Κοπ**- 
ηο$. Οιιιιΐ()υ3ηι υ(? αϋ ιβ βα-ρίυι £€πρ«βΓΪιιι, ηοα 
ΒεΓίΙκΜίϋ• ιΐιιΐΰπ ϋεηυο βηιιΐ , βγ(1 1>ί«νίυ£ 'ια 
ΙίΐΙβΓΪβ «>ιηιιιοηυη«Ηΐ•. ΙΙαυπι Ι3ΐιΐ€ΐι ρΓνί«Γ2η), 
3ηΐΡ(ΐυ«ηι βεηΐκικϋ {>Γί•ιη Γιυϋΐικ λ(«αν 3ΙΑ\ ΐΜντιλώς άβννιτον. Ταΰτχ ΪΓ.ειδή πλειστάχι; έγράφη, Ιαως χ«1 »νν βνχ ($<4 γ|«φήν»ι. 
Αλλ* £μ«*; τ6 γράμμα ίιί Ρρα)(ί(ι>ν άηεμνημ'ίνεοιεν- έν 24 «ροβΟιΊς Ετι τοΰ γράφΐΐν ινΐκαΰσομ•!. 

(ΚΆν ονχιΐ); άρχτ,ς χα\ (ξονβίας (οιον, ώ; «ύ ΝίΙιϊΙ Ιιοιηίηβιη ρΓίηςϊροηι ρ»ΐ«ηΐ(ίΐ)ΐςυΰ ηί•|Μ 

Ατάμ][«ν *λ\ γαληναΤον χή; ψυχής χχΐ ν6 χοΟάριον άκαΐ, «ιιι»ηι (Γ>ιιςυιΙΙί(ιβ, εοίβηίΐαι (ϊιι»ΓΊΐ3•«]α• 
Ιν«4 λότ•!^ »β\ «ράζίαι. Δςά τ( οΰν. τίχνον ημών, Ο αιιίιηϊ, »«?υ ΙοςιιβίΗΓ, Μυ >§3ΐ. ϋικί* ϊβϊιυΓ, •1ί|ΐΓΗ• 
ΑνΑ^ «Ολων τ^ς οϊ^; αρχής ύΰριβτιχώς γράφεις ΙΚϋ Ιυ* ίη(1ί|ΐι• ϊη]υΓΪ0>β ΚΓίριί•!) ίΐΐϊι φΐί νοίΗΗ- «ρ^ «ο«»ς ιγ1αχ(φι9μ^νου; 6ιι& ΐης Ανωθεν <]>ήφ«ι* 

«Ι|ν ^βιλ«1βν, Ι^ν μΐ/ην Α Θε6ς άχαχάλυπτον 1ιι\ 

|^( Ιιπ^ςεν; ΕΙ χ«1 χρίμ&βιν οΓς οίβε κιραχωρεί 

«ιΐς «ομίζονσιν ίηιτίΟεβΦαι, μ^χρ>ς Αν ό «αρ' αύτοΰ 

Ιίεβ^αμίνος ■ χαιρ^ έχιατί) * χαθ' 2ν «άντες χα\ 

Μτ0ΐΑί Μβ\ Ακοντες ΰποχλινοΰα» τίν αυχένα, χα^ 

^ *!ιζτ^ς χνρΐι^ητ*, χα; 4μολογή7ον>9ΐ χα\ τ^ροΦ• 

χνΗ(«Μβ•- γράφΐκ ώ; 11x6; Ας οΐ πολέμιοι άντιλο- 

χία^ «ροβΑΙλονται ■ γράφε Αντιλίγων χχ\ μή ύ6ρ(• 

ζ•ι«, ΑλλΑ ^υλάττΜν τ^;* ίξ Αρχής πρέπουην το!ς 

Αριχ«»«ι μεγαλο«ρ<«(ΐ«ν, χαΐ μή χ<ιτα6α(ν^; ηρ^ 

<Α ■νους χ«\ ταπεινών τηΐ βής έζουβΓας άνάρμο• 

βνΜ. Εΐτηλϋίν γάρ ανθρώπων νβρέζκν, χα\ ϊν' (Γκω Ιαΐβ •Ιί«ίΒ• ιοΙηπι ίη Ι6γγ« Ιυϋΐ&βοΗιΙιϊΙβ ΜΜρβηΙ 
ϊιιιρβΓίυπι ? ΟικιΙηυβοι βχ ίυϋίοϋι ιί) «ο ιμΜΜ 
ηυοϊΐΐιιη &ίιΐ3ΐ 3|(;Γΐ;>ΝίοηίΙ)υ» υ»(]ΐΐ£ ■«! ΐ€»ρΜ 
■Ιχΐυΐυιη ρπΒν•ΙβΓ6, <|υΙ οοιιημ υΙιτο >ιιΐ ίΗ«ί(ι 
ϋοΙΙυιη (υΐιιηίΐκ^ηΐ, Κοπΐ3θθΓΗΐη«(ΐιβ ιΙοιιΠΝίιιιη ειιαι 
νβΐιβΓλίίοηι: ϋοηΠίεϋυιΚυΓ. 0»χ<1>π> ]>"*: ΜΓίΙ"! ηυβ 
ΙιΟ$Ι«2 ορροηΐΓβ κοίφΐιΐ. δεείΙ>β οοηΙηΐΓΪ*, ββιΙ ηοΐϊ 
ορρροίΓα >(1(]βιβ, &(ττ3()υβ «Ιί^ηίοιεαι Γ£βίΙ>υ< 
€0ΜΤϋηί6ΐιΙ«ηι, βοη Οβ$(:6α(ΙϋΠ( *<1 ϊ•ι• εοηλιΐί* 
λυείοΓίοΙβ 1υ• ϊΐΜΐίκηα. Λΐι^ΐοιϊ (βϊιμ «ι ίιικοηίι «<• 
υΐ Ίιι <)ίΜΐη, ιΐΓϋ»ηίΐ3ΐ«Μΐ ί^ιιαοηΐίβ «Μβ €θ«ιΐΐ)- 
ηκΙίοίΗΓΠ, Νοη ιιαεπι βιηίπβηϋϊ νίη. <0<βΓθ•φ•β 
ί€ί«η(ΐι α«1 ΙινηεβίΗΠΐ ΐιΐϋυπΐτ*. Ι|•αγ3ηκ, ο (><*» 367 ΝΙ001ΑΙ ΟΡ. ΡΑΤΗίΑίΙίΠΙΛ 1« 

οριιι« ηοΜ ηιοϋο ίιιφβίίιιιη &οηίΐη>, 8(ηΙ ςυοίςυπί Α μΊ γνω^-ιζίντίκ» ιύοχτ,μβςΟντ,ν, αΑ>.'ον/Ιΐύν 4νβ- αΙϊοΓυπι τΕΐι«Γ3ΐίοη(ΐη αΟϋΐΙ&ΐιΐ, €οηΐυιη«ΙΪ>& <|ϋ3!>ί 
»ρυιτΗϊ>ιιι >•ορ«ΙΙ<•Γ€ οΐ »1)1>ο>ΓβΓβ, οιΐΜίΜί;» ηε 
Ιίηριχ, τοΓΐκ»ΓυΐΒ, ίηψΓΪιηίϊ ηιοιΐΐ$ οιυυ«1ίιΐ3ηι ρ«ί 
5|ΐαη-ίιί3) ΐΓΐΙιαηΐΤ 
ώβϊΓίρ τι ^ϋπαϊμ» βιωθοΰντβι χβ\ άποι-ρίφ^ινται, 6( βηκύτων κκΊ ι ί24των Ι ΐέροκ ^ ΰ ΐχή μον^ς άΐΜ>Τ(>.(Ιν. 
"11 άγνοιΐ;» τέχνον ημών, ΪΛ\, ώ; έηίτΐβν ού μένΜν 
των &|9χειν λιχβντων, &λλ3ι χα': £90( τών ίΐλων 
άνΟρωκων αεμν^τητο; άντιποιοΰντοκ, τ•>ς &6ρ•(( 
κ»Ί φίίβονιβ; •;6 χββάριον τή; γν.ώττηί χλ^ ^» λ^γω/ χι\ κρ6 γ» τβύτων της γνώμης (ν τψ (ίυπίιματι κιρινύρϋν τώνΟβριω-' ; Ουίϋ Γ«ίβη νβιΟΓϋΐ οΐ ηΜΜτηΜ• >1ΙΡΕ>Γε, ΡϋΓ^αβ. 
Α^ατβηοβ, αΐϊοιηυβ, ςιΐίΐΗΐί •πΐ«α ιιοςί&ίΓαΐυβ οοια- 
ηή$&ίΤ Ουί, ςυαηι ϋοΙ1« ϊιιΙβΓ »« ^«ΓϋΓοηΐ, γ«> ϋβΙ- 
Ιί€•> λκε1>3η(, ΰοιιΙιιηιΗϋ• ^6Γ0 ριιΙεΙίΓΓ 3ΰ ΓΟβϊβ 
•3ρίηιΐ«> 9ΐ»ιίηβ1ιαιιΐ. Ιΐβ υ•ι)ΐιβ βιΙ ιιο>. Α(3ΐβιιί, 
ηαοΐίοβουηςυι: Γ«Γΐιηι «ΙΊ&ΟΓίΐΜΟί ΙϋΓΐΐί-Ι, (Ιΐ!ϋϊΐ3ΐΑ 
ΐαίικ^η ΓϋνϋΓ0ΐιΐΊ3ΐΐ), ϋίϋίΐιιηη τφ» ηια;βΐίΐ3ΐί Ιιυηο• Τ( μχ διΓ λίγιιν αρχαίου; τε χαΐ νίους, Π<ρβα;, 
Άγαι^ηνοΰί, £λ)ίοι;( νρΐ τούτων» 030( άρ-χίζ 1«ι• 
Οΐ-ύΟηναν; 'Ος πολλάκις πολϊμωνΛναμίΐαξΰ χινΜ»• 
μίνοιν, τά μίν τοΐ η&λ^μου ενεργούν, 06ρΐΜν Α 
χαλώί χαΐ^&,οχιχώΐφρονοϋνϋς άιηίχοντο. Κα\ μ^χρ* 
τοΰ νυν ςδτε 6ρ1τα: γινύμίνβν. Γράφουβιν Άγβρη- 
νο'ι τά μίν δΧλχ ββα ύποβίλλοι^ν; τών κρχγμάΐων ιηιι Β£Γν3ΐιΙ. Τα ςυ)Μ|ΐΐ6, ο ϋΐί, ιοηνηιιειιιοιη ηιι- ρ αΐ ύποθίβιι;, τήν ύ^ιΐΊομένην 11 χιΐ προ3ηγορ{χ« £ΐιΐ&ΰ«ι•ιίχ: ια.Γ η>£αι<:ΐΗ μγ«•ιι£ 31>&ιηιο €0>ι1ιιηι«- 
Ιϋ». ΐ]υυ»ι &οηΙ*ί$, <|υιιιιι ρΓ3»ϋΓΐίιιι ιϋ ι« ιιΓοϊχ 
ίιι•ρ•ίΐ3ΐσΓί« βριΜοΙ» υίΐιίΐ εοιιΐυωεΙίυιυΐΜ 3αοΓυηΐ, 
ιΙϋϋίΐυιΐ)ΐ|υϋ (ίΙ>ί1ιοηθΓ«;αι ΐπϋυυιιΙ.Νοιι βιιίιιι ΙβίυκίΙ 
ϊΙΙ()$ ςυί Ποιιιβηηιη ίιηροΓίυιη Γύ^υη*, «ί ςυίϋ »ά ΐο 
ΚΓΑνίυ• ΚΓίρΜΓίπΙ, υοπ 3 »6 ΐρΐίίβ Ι»010$ ίαΊ»ίί€, 60«1 
:ι ΙΕ, (|υί ίΙΙίβ •5ρ«Γ£ ^^ΓίI^^ϋ^I, «( ί'>ε 3!•ρ«Γί• 
5^^^ρ<^« Ια;3 βυαβ ορΊ&ίοΙα• ιεεοιιΐίηοϋβΓρ ίυΪΜ« εο• 
αείο» : ϊΐ3 αΐ «ΟΓυιη α&ροΓΪΐΑβ β ΙΜΪ& ευη(υ«ιιβΙϋ$ 
«ΓνρΟΓίΙ. 1ΐΙΐρα310ΓυΐΙΙ 301001 3ηΙιιιιικ , &Ίϋΐιιι«ΐ 
€0υιΐ3ΐι$, 1£ ίτΛίηια κ »το'καη\ βρρΐΙΙαΐ, «^υίϋςυίϋ 
βιιΐΟΓίί ^^^^ •ο (Ι<ΙϋϋΐΊο»>$ ο1>6£Γνιι•!ι, «ι, υΐ οιιΐϋίβ 
«Ιίοαιη, (β ΐΜϋί^Μβ ι|(ΐ8»ί ρ3ΐ€Γ Οΐίνηι 3ΐηρΐΜΐί- 

•ΧΓ. 

Ανομάζΐΐ κτλ ψΏ,'ί'* ήγακημίνον, χα'ι δβα σ<οργης »λ\ 
άγχαλιζομίνη φιλο-^ρύνω; «Ια ηατήρ οίχιΐϋν υΐόν. 

ΤίΙ.ϊ ΐ^ιΐυί ϊϋϋΐιι αΐιίιιιυ* οχϋίΐιεηϋυ» οβί. 1)« (]; 
Ι^-Ηο υΐ ιΐίχί, <|ΐια: νοίυοιί» »ιτί1>€; 5««1 ςοιΗυοι^Ιϋβ 
3ΐϊ1ί•»ι^, βυηιιΐνωήΐΐΰ Ιιθηϋΐ<;ηι ϊιι «ρί&ΐοΐϊϊ 56Γν3, 
ςυο Ιο <1ίζΐιυιιι 3ΐ• ϊιηρϋΓαΐοΓυ ]ιΐ)1ίθ3ΐΐ()υΐΓι ρΓΖίνιι- 
ΟΪΒ, Ηχί Ιίϋί. υ ηΐί, »€Γί)κ:ιΐ5, ηυΙυΐΜ Γΐΰίο ίθΓ« ιιΙ 
€%ο, ςιιΐϊί ραΙκΓ νι;Γΰ Αΐιιιικ, (υζ £ΐοπχ Ιυίι^ϋβ 
ΙιοοοΓίι 8ΐυ•ϋο&υ&, ΐιοΰΓΓ ιιοΙιίΕπη), »Ί ηυίϋ {Ιοπίκ 
ΐιι« ϋθΐιΐ(3ηυιιι ίιιιτουνϋΐιίυιιβ^υβ ιυ^ϊϋΓΪιη. Οαιηί 
^οιιΐΓ3 ΓαΐϊοπΓ, ςυ3Μΐυιΐ) ίιι ηιβ ετίΐ, Γ3ΐη3ΐη <ΐ£ 16 
ΐΜ)ΐΐ3ηι ΠΐΊΐΐ3Γϋ οοιιαΙμγ. Ιΐ£υ& αυΐβιιι κΙυΓίοΐ, νίΐβ 
ρτχκΊΐΙίϊ 3υεΐ0Γ βε ίυΐκΓχ «(υ κΐΰυιιςυε 3ΐΙ<1«ιΙβευ» 
ηρίΐ ίΐΜρειΙϊαΐ, οΐ •(ιι^Μη^ιι^4 «Οίοϊ»! ι|Φηιοιι«ιη, 
<}ΐ>ί >1ι οΓί^ΐπε υ5({υ« 3<11ιυε ηυιι <:ϋ&ΐ3ΐ 1ιοιιθΓ3ΐ3ΐιι 
1>βί είΕ3ΐυΓηΐΗ »ά ί^ηοιιιΊιιίβιιι ΐΓ3ΐι«•6. Ουίιι (ΐίαυι 
€οη(»ΐ<ΐ3ΐ 0«ιΐ!> 110* β ρΓ3-60ΐιΐβ νίΐ3, (υιη ηυείο χ«• τιμίων άτΜΊΐ'ιΐζονκ.; τ]| βιβιλί^α. 05τω χαΐ βΰ, 
τίχνον ημών, χΐ «ρίπον τζ σ|| μεγαλοπρεπείς οώ• 
ζοιν, άκίχ•>ν τών ΰβριων , όταν γρ^^τ^ς* μάλιττ4 
γι >"•' τοϋ τ:ρ%; σί οτελ/ομ4νου Ραβιλιχοί γράμμα- 
τος μηβΐν {ι£ριβΐΐχ(ιν Ι/οντο;, άλλ* ίιτιειχώ; προτ• 
£ιαλ!γομίνθι>. χα\ την ύφειλομένην σοι τιμ|]« {ιαφυ- 
λάττ-.ντο;. ΚαΙ γ&ρ ο'.βΐ( ώ; ιΐ τι χιΐ «ολλαχις 
ηρ^<{ βέ τραχντιρον οΐ τήν Τωμαίχ^,ν |>ιβιλείαν ίιί- 
ηαντες σί>ν θεψ Ιγραψαν, ού παρ" Ια-.τών ε1; τούτο 
χεχίνηνται, βλλίι ο&ΰ γράψαντο; & μϊ; «ροσηχον 
υπήρχε, χαΐ ανιτοί «ρ^; ιί τραχϋτερον διατυκωαβι ιλέμου γράφε 
βούλει, τά; 5ί ΰίρ«ι; Λφι^ναι, χα\ ιχροαάγειν τομι!• 
την τιμήν έν τψ οψ γράμματι, ύποία; χα\ αίχίς 
παρά τον βΐΦίλίως Αξιοΰμενο^ δια(«{χννβαι. ΤαΰτΑ 
σοι γρίφω, τέχνβν έμίιν, Γνα χβ\ βι& τοΰτο γτιψς, 
ότι ως πατ{]ρ αληθώς φιλών, χα\ τΙ); σί,ς ϋξτ,ς χι\ 
τιμής χηΜμινος, έν οΓ; τι χβτανοώ τ^ α^ βό«υ 
άπρεπίς χα\ άνίρμοβτον ού βοϋλομιιι οιωπ|ν, αλλΑ 
ΐΓβντΙ τρήη«|* όβον »|ς Ιμήν ήχιν ίύναμιν πειρώμα: 
τήν νμετ^ραν οννιιπίν εΰ^οςίκν. Ό {Ι θιί.; της 
*<ίξηί ύ ^ής «βρούβης χα\ τής μιλλο,ίτη; ζωής 
χορηγί•;, αύτ><( «βιαν κρίξιν όαι^ «ρ^ άδοξίαν 
απάγει κοιήοειεν ίχιιοδων , χα\ χβταιαχύνοι τον 
«οντ,ρϊν δαίμονα, βς Ιξ Αρχή; χβ\ μ<χρι τοΟ νΰν ΪΙΙίυ• ι1<:ςκ<10 ϋϊο ίιΐϋΐαϋίΙ, Βΐιΐϋ η'ρΐΐΙΐ€η»ίοι»ο Ο χαταιν/ϋνΐΐν ούχ 1λλε(πει διαγωνιζόμενο; τδ τ(τυ• ΐΜΪ^πίΓβ, «Ι €ΐιηι οιιιηίϋυ» ςυυ* βϋ «1εηιίΐ3ΐ( (I»- 
Ηίαΐ ίο ίαεοτηιρΐι1)ΐΙι &ρΙεηϋοΓϋ 1ι3Ιιϊ(3γ«. 
τψ 4ιγ(ψ αΰτοΟ βουλήμιτι ιτβραβτξ, χαΐ (Ις τήν 
■Ιώνος ύη" αΰτοΰ δοζαζομΐνοις. 

XXVI. Είύίη. 
0ιΐ3•ιςιΐ9ΐη κκρί&ίίπΐϋ, ο ηΐί, ιΐβ οοιηιηυηί ρβϋβ 
•ο Ηΐηΐι: ΑΙΐςιπιοι Οιιίβιί ϋΐί ηο5ΐΓί ιεπρ&εΓίηι, 
ηΐϋ «ηΐιιι ΰίιι& ίϋΐιΐ ηοηιαοϊ ΐ'( ϋυίριί, ρκΐίο Κ3ΐι- 
|ΐιία<3 ε ΐ3ΐεΓβ εΙΓαβί Γεϋειηρίί, ιιίεπρίϋ ρ«ιρυ[«• 
ε;ιι$ ΗΐνιΙίυιΐΕ εοιι&0£Γ3ΐιΐϋ ; ΐ|η3η()ΐΐ3ΐι• κχρίε$ίιιΐ6 
<1β εοηηυυί υίπακιυε η:ι(1ϋΐ)ί) υ(ι1ί<3ΐ« &εηρ$«Γίιιι, γμένον τοΰ βεοϋ ΐΐλάαμχ* χαΐ 1ο{η εύΜξο); ύμ4« 

χβΐ τής «βρούβη; μιταιτήναι ζωί,ς χαΐδόξ-,ς 6««:« 

λμάραντον δόξβν χατβΦχηνώναι «\<ν κ3β( τοΙ^ Α** 

Κς^• Τφ αύτφ. 

ει Χ3\ ιιλειατάχΐ{ Ιγριψα, τ^χνον ημών, ύκ4;ι 
τή; χοινής ειρήνης χα\ βωτηρίας τών τοΰ Χριβ-:οδ 
χα\ βεοϋ ημών τέχνων, τ<χνα γαρ έχείνου 'ΡωμαΙοι 
χιΊ Βούλγαροι, χαΐ τψ τιμίψ «ής «λιυρί; αυτοί 
αϊματι ίξηγορ«9μ<νοι, χα\ λ3(< αύτψ η:ριοϋ3:ο; 
άνατ(0^ιμ<ν^',-Α}.λ>^ι γίρ •| χαΊ κλιιατάχις Ιγραψ* 169 ΕΓΙ.>πΐί.«. Πί) 

«ι^\ τ«^ >ηιν1| ννμφίροντο( 1χατί(3<|> γένΐι, Χ3>. ;:; Α )Ί 'Ι»•*: ΜΓΊρ>Ί |>Γ0 ιιιΙιιΙα Γα<*•ίι•1 ΙιΑίίΐ). ><ίι\αϋ ίΛΛ^ 1>ογ(>0η χά τιζρ' ημών γ:γρ3μμίνι, οίχ 
Αφ(τ<αμ•ι το'^ γρίφίΐν, ούΓ Αηοΐΐήσομαι τ'^ ίμ'Λ 
)α2ρ(ω9Τ)^μ^νον κλη^ν, χα\ ΰοον Ιμ(ιΙ £-^νατ&ν ΐ>; 
Αη(ΐλΙ;( Ιχε(ντ,({ξω χαβιατών ίμαυΐ&ν ΐη; άκίΐλού- 
9τ,< τψ ΐχοιηΐν τετιγμένφ, 2ταν μΙ; τ^,ν Ιταργαμί- 
νι;«^μφα(αν άνιγγίΐΑίιχβΓάτοΟ τΛ^-ϊΐί,ν δεχομέ'^.υ, 
|( αΟ>τοΰ τ6 «Γμα ζητεΐαΟαι τοΰ όιί ττς ^ομφ^'Ί* 
Αι:»ΐ«λότος. Ο^το; δ φό6θ{ χαΙ 7;ρ4τ((>0'/ χα^ νϋν 
«οκΐ, ίίχνον μον» ήγβΐΓημίν«ν, μί) σιωπών ■ άμα οΐ 
Μα\ΪΛ■χ\αμ^ς τις 1π\ τοΰπαρόντο; είβήλΟΙ με, ό?ι 
•Ι χα\ μή ι:ρ<$τιρον, λλλά γ« νϋν ή αή χαλ)) Χ3ΐ 
ήμ<ρβ; ψνχ)), 2βα έγάι την α);ν φύσ(ν έν^ητα τ^,ν 
Αλ1γΐ)ν (χ<1νην ώριν Ιν ^ (νωΟί^ναι ύηήρξε, βέξιται 
«βτρ^ τ^ν νΙ'<ν βγαχώνιο; τιαραίνοιν, χα\ σβέσιι 
τ4 κΰρ χα\ τ1;ν φλόγα τήν τίω; άνάττκιν φιλονει• 
χοΰββν χα\ βιαλυμαιινομίνην Τωμα^ους χα\ Βουλ• 
γάρον;. Πάλιν οΟν βνβωηώ, π^λιν Ονν ηαραινάι, 
κΑλιν «Ιματι βαχρύω τ& ηαρ^ντα γράμματα 1ιη• 
«τ<λ).ι•»ν. Καν γάρ εΐ βάχρυσιν άντ\ μέλανος δυνα- 
τά ύιτηρχε γράψαι τά γράμματα, Ιβεάσω άν τήν 
τών Ιμών βαχρΰων ιρϋβ(ν ώς βν παρά πολύ αϊμα- 
το: ά««^οναι. Καΐ ηώς γάρ ού μέλλω τοιαύτα βά• 
χρνα φέρειν, 2ταν έπι νουν &νανήι}^μαι τλ «άΟη 
χα\ τά; σνμφοράς, τ1;ν ούχ ίχουσαν παράέε(γμα 
τών χαχών τραγφ£(αν, ήν Ιγιλονείχησεν 6 Σατανάς {ιτίΙΐΡΓΓ, λπΙκΆΐ <1οΙιίΙθ ίυπςϊ πχιιιργο οοιμΙο ; βι, 
η4ΐ3ηΐ(ΐιιι ίιι ηιβ Γΐί(. εοιηιηίηϊϋοηειιι εΙΤυςϊαιη •ΙΙΐ 
ΐ|Ίί νί^ίΐαηιΐί ΙαΙ«( οΙΠεϊυιιι ϊΠαΙαιιι. 6ΰϊΙί«{ ίμιυπι, 
ουιη |ΐ3«ϋυιη ο πιαιιυ («ιιπαίι £Γυη)ρεΐ)ΐ«ιη ηοιι 
ϊικΙίονβΓίι, §»ηκιΐιηίβ ΙιοΑιίυί* (|υί ροΓίκηΐ ηΐίο- 
ιΐι•ηι •^ιΗΐυηιιη. ^ιιΟ(1 ηι^ΐυπικ ρΓίπηιηι (Ιιηιίνί, 
η (Ιϋ ιΐίΐβοΐο, εΐ ηυιιε εΐ3Γηο; &ίίηιιΙ(|ΐιβ Ιιχΰ ιηβ 
€0η8)ιΙ<Γ9(4θ ϊην>5ΐ(, ιη«Ίΐΐ<ιη Ιιι•:η Ιιοη«•θ(η οι 
ιιιαιίδυείαιη, υΐ ^]α^ ιι3ΐιΐΓ3ΐιι ρ«Γ εχίκυυιη Ιοηιρκιΐ 
ςυο 1(:ουπι υοιιΐϊ^ίΐ νβΓ$3Γί €θ§ηονΙ , Ιιοη>1ϊ<ιηε& , 
εΐ»ί ριϊιΐΒ ηοιι ιεεβμεΓίι, ριΐΓίι ηΐίιιηι (ϋϋ^ίΐιΐίί αι- 
εερίυΓΐΐη ε&Μ, ί{;ηΜηΐ|υϋ Γΰ^ιίΐΗΐιίΓΑΐη, ςιιϊ Κοιιια• 
ιιοβ «ε ΒιιΙρ»ΐ'θ« πιϊ.ΜΤΰ α^^η-ιΓιΐυΓ. Ιΐεηιιιι ιυρ- 
ρΐίεο, ϊιβΓυιη ΙιογΙογ, ίΐεΓϋπι (αη^υΐηεις Ιιετγιηχ• 
εϋυηϋο, ρΓλ:$ειιΐε$ |ί(ΐεΓ*$ ιιΓιΐΐεπ!. δΙ ειιίιη Ιιετ^'- 
ηιί$ Ιοτο •ΐΓΐιιΐ(:ΐιΐί βεΓίΙντηιΙα υΐί ροβνεπι , τίϋε- 
ΓΟ Ιΐ0Γ]τιηα( ιιιεικ ΙικιΟ ηιυΐΐυηι >ΐΓ9ΐηεηΐί ηηιυη 
<1ί$$ΊηιίΙο$. Ει (ΐιΐΩΓηοϋο (2ΐει ΐ9«Γ;ιη9$ ηοη εΟΊιη• 
1)31», ειιιη ίιι πιεηΚιη τενοεο ΙιπΓΓεηιΙοβ ενβηΐυ•, 
ίϋιιιι ευ]υί ηοη εχβη<ρΙιηιι ε&Ι ειίαηιίΐο^ϊΐη ΐΓβςοΒ- 
(Ιί3ηι, ηυϊοα 5ιΐ3ΐ>αι ΟΐΓί$ιί3ΐιο Μπ^υϊιιε, βι εχ- 
άΐΐιαι, ει Ι3η1> ερίκοριΐίυπα (ΙοιιιίΰΚίοΓυιη, πιοηι- 
δίεηοΓυιη, ρπναϋΓυιηηιιε όοιηοηΐηι ι1ε&ΐΓΐιειίοη« 
ίη νιίίΠϊ ίηίΓοϋιιεεΓο εοηβΐυ• ε*Ι, (ΓίβΙνιη $ίε ΓηΙιιπβ 
ςοιιεΓϊΐίοιιί ρ3Γ3η$ 1ιί$(ι>Γί>ιιι 7 1ξ αΕμάτοιν ΧριιτΜνιχών, χαΐ βφαγών, χαι ώλίθροχ το<η)ϋ:ου Ιιααχο-ίΙων, μοναϊτηρίοιν , :ό(ωτ(χΐΓ.« 
ο(χΜν, ιΐς τίν ρίον εΐβαγαγείν, χα\ τφ μιτίΐΜΐ:α γίνει τήν το•.αι3ττ,ν παρα::έμ7:(ΐ διίγτ,ί'.ν ; Δ(& τοΟτο, υΙέ μου ήγακημένε, & πρ^ς τους 
Οεοατκ^είς ημών βασιλείς γλά>09Τ) κροσφΟίγγομαι, 
ιαντα χα\ αο\ τφ γράμματι διαλέγομαι. Άχοβλέψατ• 
«ρ^ τ^ τής ειρήνης άγα06ν, άκοβλέψατε ιτρδ; τ^|ν 
«Μ« 6ιη)χάΜν βΜτηρίαν, μ)) έκιμείνητε τ^ χαχ(ατΐ) 
ψύΛΝΛίΜΐψ, μτ,δί «ροτιμήσητε τάς σφαγές Χ3\ τ1 
■?μ•«α, τά; χτ]ρ€(ας, «3[ς άπαιδείας ■ άναμνήαθητε 
^ν Μαλών ηραγμάταιν χα\ ήβίατων, δβα έχ της 
■ϊ^ήνΐ); Τωμαίοι; χα\ Βουλγάροις ::εριβγ(νετο. 
Άλλ* οΙ μϊν τών 'Ρωμαίων βασιλείς φασιν ίτοιμοε 
ΐΜΐβαρχεΙν τ|) καραινέβε;, χα\ δέχονται τήν πιρά- 
χληβΐν, χαι οϋ μνηαιχαχοΰσιν οίο* έηζητοΟσι τ'<ν 
«4λ«μβν Ιτ(, χάν δεινά τ.αρά βουλγάρων ηιχ^νΟαη, 
χάν 1λι(δα φ<ρο»σιν 1ξ ων άδίχως υπέστησαν ηαρ* 
Αμών. χα\ }ξ ων Ιχανο\ μάλιστι μιτί τή; άνωθεν 
ιννης, άναχαλεΓσβαι τήν εαυτών ώς ΰμεΓς 
Ιζ<τ« χάχωτιν. £4 2έ χρ^ς τήν δμοίαν χατα- 
ατήννι γνώμην βυσωπώ, χα'• άναλαβεΐν δμοιον <^ς^- 
«η••α, χ«\ «ρχεσθήναι τοΤς φθάσαιι χαλεποί^. 
1χ«^ γάρ δ καρ4ληλυΟ(•>; χρίνος, μάλλον Ιϊ καΐ 
το^ Ιχανοΰ τοααΰτας δημιούργησα; ανμφορίς 
ιλή«ι•υς μεταςΰ 'Ρωμαίων χα\ Βουλγάρων. 
ι•|«ήΑΐ|Τ(, τέχνον μ«υ, τών 'Εχχ).ητιώντοΰβ(ον 
ά'ηίιλ<Μν , δβαι εΙ; τάξιν Ιηιαχοηε{(»ν, δααι 
•«, τ^ φΑνον τών («ρΐων. τήν φθοράν 
έιχιΐν, τών μοή«αζδντΐύν τήν Οβριν. Μή ταύτα 
άβεδς; Ού](1 τήν μιχροθυμίαν ή ν έπε• 
ΙΙ(βμ μέχρι «οΰ ι<αρ4•/τ«( ώς φιλάνθρωπος, 
Ηι{(μχο; τήν Ιπιστροφήν αναμένων, πρδ; 
Ιαηνττ. ; >•αΙ τήν έχβίγηβιν τής τοααΰτης 
Ρατκοι» Ολ. Γ.ΧΙ. £ Ιΐ9ΐ]ΐιε , ηΐί ϋίίβειε, ςυχ ευηι ίηιρ«Γ3ΐοι-ίΙ>ιΐ5 ιιθ• 
3(Γί$ α Οεο ίΟΓΟίιΐιί» Ιοςυοης ρΓοΓβΓο, ΓβιΙειιι ιιαιιο 
Ι«ϋυιη «ρίιΐυΐϊβ. Κεκρίείιε 3ΐΙ ρ>ε•< 1>οηυπι^ Γοβρί- 
οΐΐβ 1(1 $ϋΙ)<Ιίιοηιηι 53ΐυΐηη, ηιηηβ Γχ<1ε<, Βαη^ΗΪ- 
ηεπι, νϊιΙυίΐ3ΐε&, 0Γΐ>ιΙ;ιΐ«»(]ΐιε 3ηΐ£ροη3Ιϊ5. ϋοηε- 
8ΐ3Γϋΐη ^ΓΟΐΐΓυίπηυε τϋναιη πιειιιβΜίαΐβ, «{υχ ει 
ρ3εβ βοιηβηίδ 3ε ΒϋΙ^ηιίί οοηίίίβΓε. Ποηυηϊ ρΓοίΙ• 
ΐειιΙιΐΓ ίηιρεΓ3ΐθΓε$ εβ Ιιοη8|ϊοΐιί1)υι οΙιίεηιρεΓΧυΓο;, 
νβΓΐ« ηι*•ΐη ιε^βρίοΓΟί, ^η^υ^ί^) οΜϊαίΓοί. ιιεηηβ 
Ι)βΙΙυιη (ΙΙυΙία» ςιικβίΙιίΓΟ», ηυιηηιιιπι ο νοίϊι (π- 
νΙα ρ3Μί κίηΐ, &ροιηςυε Ιι31μτ3ο1 μ εζ ϋ» Γεϋυι, 
«ΐυα» 3 τοΙ>ΐ3 ίιι]ιι»(β »ιιηι εχρεηί, βιιΠΙεΐβηίειιι, εα:• 
ΙββΙΐ ίιηρΓίιηΐι ]ιιιιίιίι •<Ι|υνίη(6, ρ«Γ ίΙΐ3ΐη ίρ$3πι 
ηυαπ) ρηναπι Μίιΐίπιηιίϋ ροίειιΐΐ»™, νίηόιεϋιη 
ίϋΓηρίιίΓΟϊ. Τβ ιαΐεπι ίυρρίιοο ικ εαϋεπη ιι»εηι« 5ΐει. 

Ι) εαπιιίεπι ίη<1()•» ρΓα(Ιεη(ί3ΐη , ρπειβπΐηηυβ ιίΛηΐΛ» 
&3ΐί& Ιΐ4ΐ<3$. δαιί» «ηίιη ει ρΐυί ιιυβιη κι^ί» ρ<δΐε- 
Ηίαιη Ιειηρυ» εβί, ςηο Ιοί ί5ΐ3 βιιηΐ «Ιϊίε ίηιϊηβ 
ΒοΐΑ»ηο& ϊηΐεΓ εΐ ΒυΙβ»Γ0ί, ηιι,ΐ ηεηιο »ιπβ οΜί• 
νϊιείΐαΓ. Βεραΐί. ο ΠΙ• ΕτΛίΡίίϊΓϋΐη ϋει, εαιη ερί- 
»εορ«Ιίυηι, ΐυπ) ιηοπ3»ιεηιΙίυπ>βνβΓ•«οη«η,«>€εΓ«Ιο- 
Ιοπ) εχ(1β«. νΪΓκιηυη» «ΐυρΓ»ιίοηβ*, ϋΐιΐιιςυβ πη»- 
ηΜΐ>ί• ^η^ϋ^^1β. Ναι» Οβυ» ίιΐι ρηκιεΓηιίιίειΤ 
Νοηηε. «{ΐ>3ΐη ϋειιί^ηυ» ρβΐίβηιςιιβ. εοΗνεηίοι•«ιιι 
ειβρβείβηάο , ο&ΐεη4ίι , Ιοηκ»πίιηιΐ3ΐεπι ϊη ίηαι 
»εε«η<Ιβ1? Νοηηε ηΐΐιοηεπι Ιαιη ϋτυεηίαΓνπ) εοηια- 
ιηίηαιίοηυηι ρβΓ«βηυ«ΐιΐΓ7 ^ιι^« ύκ ϊ(|{| „^„ ^^^ 
ιβηιίιΐ, Λννηηοάο ίΙΙί $3ΐτ« »ίη( ηιίη ει εοη»ε>εη(1>? 
Αϋίίι ιηε. ο Οκί εΓβΐιοΓ•, ιαιίι ΡβίΓεη, ηιιΙ Ια 
ΐι»αΗ)υβ Ββηΐεη (ϋΙΐ|ίΐ. Οειι* «ηίοι »εΙ( ■>« το• 171 ΝΐεοΐΛΐ ερ. ρατιιιαη('.ιι.η ιη 

ιΙίϋ(βτβ, θΐ• 11 «Ιβ Βοιη•αίι, μο ϋβ ΒιιΙ{•ιί5 «Ιο• Α ίκ^ξ» μιαιφον-α;: Κα\ τ{{ &ν λο^ϋΗ^ν νννλη* 
Ι«η. άποιώζων ού βυνΟήσιτχι; Έιιίχουβον ήμων, &ν• 

βρωη «ο» ββοϋ, Ιχο»βον Παΐρλ; Αγβκώ/τός β> Χ3\ τ^ β^ν Εθνος * 4 βι^ γλρ οΤίιν σιι Αγκκω 
6μ1;, χαΛ λλγ^ χαθώ; ΰιιΐρ των Τ&μαΐων, οΟτως χα\ ννίρ Βουλγάρων. 

ΑΐίΜΜΒ (Ιβ ΚοΒΜυΙ* Ιμοαβι ςιι«ιιιιΙ•ιη «ρβιη Ιι«• Ά)^.& κι^\ μίν των 'Ρωμα(ων Ιχω ιινίς Ιλ«{δα{ 

|ΐ€0, (αη ίΙΙθ$ β005Ηΐ6Γ0 ίη]ιι•Ι« ρβΙίβιιΐΜ, ΜΪβιιβ -/ρηβτοτίοα;, Αηοβλίηων ώς ϋιχα πάβχονβι, χαΐ ΟϋΝΟί Ιη]α2ΐβ ρλΙΐβιιΙίΙ>υ!ΐ ϊη >αιΐΠυιη νβιιΐΓβ, 
ΐ|α•ΐΜΐο«χ Μρϊ«>ϋι»ίιηο ]υ(Ιίαη ρΐαοβΐ, βΐ ςυβικίοςικ 
ϋΐιιΠαι βΜρΜίνβ, υΐ ητβΙβιιΐυΓ ρ»ϋβηΐίυηι Ίη]η- 
Γ'ιβ. Οβ ΒαΙκ«ή• τβΓΟ ηυΙΙ•ιη Ι>οη>ηι, βΙ»Ι οοΜκΙβ- 
ηίχιη, •ρ«α Ιι«Ικο. υα^ίςαβ βηΐιη τοΙν• ίοΠαιίλΐη 
ίβνβτ• ρπΗΒΐηίΐϊ•. ΟαΜ «ηίβηι κ• ρηχρβΓ» •1ηβ 
]«•ΐΙΐί3Β ινιΝίο Α•1α ίαβη |«η(6•, ςαχ ρΓΜρβτβ 
««1 ιβαιρα• κ$ μι3$ |βκιιΐ«$, ϋυιη Ιηοτβηβηΐ* ηοη 
•ρβτβΓΰηΙ , Ιριί* ϋεηιυιη 1κ11>ΐθΓϋ> | €οη*ϊΙϋ» ία (ιδώ; ότ•. άιΐ ιοϊ; 4(ιχο.>μ<νοις ΒΛ; ύταρίχα ^οΐ)• 
θβΐχς χ<Ιρα> (ικίχι ηαρχηΙΙ τ^ τούτου ύιηρσ^φφ 
χρ(3(ΐ. Κα\ ένΙοτε άνχβίλλβται τΙ|ν ύΐ(ομο\Η)ν, Ιχχα- 
λύκτκν βονλίμινχ των καβχ^ντων.τά ββιχα. ΟκρΙ 
Βουλγάρων ούχ Ιχω τινί χρηντοτέραν 4λ«(βα Ομ•- 
ρουμένην* έΜξατ* γΐρ «ύτνχίαν τινλ ινριβαλέ• 
«θαι. Άλλί τ( τ& «ύτύχημ•, δταν ο6χ Εχη ηψχχψ- 
γο»β«ντ)|ν β(χ«(οοΰνην; Συνέβη χα\ Αλλ• Μνΐ) χ«τλ 
καιρούς τ:νας «ύτυχήσχι, χα\ ώς Εν4μΐ9«ν «(ίξ^βΙν ηιΐΒ•ιιι >ααΐ ρπ>1«ρ•9. βΐ ιιβ ΐρηπιαι ςοΜβη *ο- Β <(:ν« «ρο«λαβ(Ιν, 4λλ& τ| φιλοκολίμ^ «ροαιρέηι 

χατέντηβαν (1{ νιλείαν Ακώλ(ΐβν, χα\ «Μ* Ι«•|ΗΙ 
«ιριλείητχι αΟτων τλ νΰν ίν λν9ρ6«οκ Τ ΐ » Μ < η ι< 
|Ηνον, κλ1|ν {«χ ο{ τά; Ιστορίας Αναλ(γ4μ«νοι ιΗ^ 
ρν^Ιμην αύτων «ιριφίρουαιν. ΟΚχ δτι χα\ βύΛς, 
Μ ρβυ Ι^γαχημένβ, φύ.ομ3•1]« &ν χαΐ των «αλαιΑν 
.<Ηρϊ(ύμ«νος τΑς βίβλους 1κιγ(νύαχ«ι« & γρΑφβμβν. 
Ά«(ύχομ« «οΙνυν, φοβούμαι Λ μ1), >«ιμ«ν4νη» 
ΰμων ταΐ; βφαγαΙ; χα\ τοΤ; «ηλίμοις. Αχραχτ•; ^ 
«ΦχΙ) χχταβτ^, τούτο χ«\ Ιφ' Αμίν «υμβήηται. *ΑλλΑ 
μΙ| •Γη τούτο, μΐ)<1 γίνηται, μΐ}Γ λ«αντ^|«| 
ΧριοτιανοΙ; οδβτν βμίν «ρ^ τοιοΰτοη) χ « « κ ν τ^ α « , 
«Ιλος, Αλλ* μλλλΜ Ιχ μέαον γινΙ•«αι «Α οχΑνβαλ• 
& Δχέβαλιν « «ονηρλς, χα\ τί|ς οιηρΑς ΙχιΙνο» τΑ 

ζιζάνια • χα\ τλ ΒουλγΑροΜ Μνβ; «Αλιν τί|ν το» Χριβτού (Ιρήνην ΑκανοληιΙνονς 1« «ύβαβκί^, Ιν 

•ΰζω<7 βνατιλιΐν τ) μι| χϊφαλι} τφ Χριντφ χαΐ β•ν ήμων, ο^νο; χα\ 'Ρωμαΐ6• χαΙ Βούλγαροι βωμα 

τυγχΑνοναι, χαΐ φυλαττομένους χα\ αύξανομίνονς. ηοΐαη ΙΐοηιΙηίΐΜλ κΙΙηαβτβ, βΙβΙ ηαί ΙιΙλίοίία», 
«οΐυ^ηαΐ ««Γοαι ηβηοΓίαιι ςιιαηίοςαβ κτοοαί. 
βοΙ• Ιβ. ο ϋί ΑίΐΜΐ« ΚΜηϋ» τβΜηιιηςΜ ΙΐΙίΓΟπιη 
«Ηΐ4ίΜ«ιιι β» ηΐΗΒ ι«ι1Ι)ΪΗΐα> μ» ΐ|ηοηΓβ. 1(ΐΐαΓ 
ηη ηιβο «ΙβρΓβΟΓ. Ηβ, Αη• «χΙϊΙμι• ΜΙη^μβ 
ΐΜ•^6τΐιί», ηίΙιίΙ «ο(« νΜΐη ρτοΓ€ββΗΐ, Β«1ΐί> 
ΐ|ηβ •ίΙ νοίιίβ. Νοη ί1« •Ί(, ιιβ^Μ νοΜ* Ιαΐβιη Ι• 
••βη βτβοίιι ΙηευΓκκ, μ«Ι €Μΐη β βμιΙμ ΐοΙ• 
ΙααΜΓ Ιηΐηΐοΐ >οηιΙ«Ι», ΜηϊΜίΜία* α1> ϋΙο «η- 
μΊ». ΒαΙρηκ-αη {«μ γβπι» ε^ίί•ι1 ρΜββ Μΐ• 
ρ!«Εΐ«!η», • £&τϋΙο Βμ ηοΜΓΟ ορίΐβ αηίοο, €•|η 
ΚοηαιιΙ «Ι ΒιιΙ|αΗ βΟΓρ» μμΙ, ία ^Μί|Βϋι1ο ΜΤ- 
νχία βΐ •Μ(α Ι^ιβ «ϊι»» <1β|*ΐ• Χ&ΥΙΙ. ΕΜ«Μ. ^ 

Οοοϋο •Α Ιβ, ΙΙί ΙκιηοΓ>ΐο, κι\\Λη ^αηΛοτ, 
ιρη Αβίϊοτ ΜΓ ίατιιϋΐ ΐΜΜί^^ΒϋαΚιη 61 ^βΜαΗΐΐα• 
Ιβη ΐααια βρϊ•ιοΙ« ηκα οβαΐηο ΙΐΜΐ£»άιιη, αιΙ 
ροΜΟί Ιιΐ€ϋΒη(Ι•ι»« ηβςυα Βαβη Αβρτββαιίβ•!• Μ- 
•ΜαΙαηιπι. ΒαΜ 4μ«Ι•πι μομ αΙΙϊΐίοΓ, Ιϊτμφ αηΙ• 
η» ΑοΙοη, 4"> ■■>' ^ ΕοααιααίΙΜβ Κοιπηκμ Ιβμτ 
«ι ΒαΙ|»ι«α •Ι> ίχΐηΐο 4'ηΙιοΙο ΜΜΐΐαίΙι (ΙϊκΗηΙ• 
■Αμ ο€€•ραΙ : •Κ4ΐ>« >ηχΜΐΜ βΐ ιαΐβϋο ΐ|«Μί 
•««αβΜοη ν{ιΙβ•1«Γ. Οιΐ»«1ο »ηΐβ« βρίβίοίλη |Ιο- 
ΗοοίηΐΒΜΒ Ι•• αιι^ίαΐΜ» ρβΗβ|ο, ηοΐιίρίβχ ηϋιί 
ΜίΜΐΜ, βΐ Ιιι ρτοΓηΑίοΗΐΜΜ (ΐΜρτηΐΐοαΙ» Ιβη«- 
Μ• «αΐι»•• ΜΠ)•ΐιι•. ΙΜ ΗΒβ »<• υ ι οΊ* οΙ>Ι- 
ΠΜΤ|«$, •ρρϋ€αΐ• ρΙχ{» ΧΜΐΙίηιΐΜαΙο, {αΛοηοΜ- ΚΖ'. Τφ αντφ. 

'υαάχις Αν Αρμήβω «ρ^ 9ΐ, νΐί μου βιοτίμςτ•, 
γρΑφιιν, έλκίβις χρηβτότ<ραι τήν έμήν ηριλάμΪΜ• 
νουη ψυχ4)ν, δτι πάντως τΙ)ν σίρτήμιρ^τα χα\ «ιλ• 
ανθρωχίαν τ% γρΑμμα «χραχαλέβιι, χ•\ «ρδς αίρ^• 
ντ.ν Ιχχβλίβιται, χα\ τδ τάρας της αΐτήβίως Ι^ορίιν, 
6βι»ρ τιν^ γλυχ<Γας αΐββάνομαι ΙιαβΙβηις, ηΐ 
τί;ν ψυχίιν Ιλαφρύνομαι τϊ•ς Μύνης ήν Ιιή τβΙ; 
χοιναΐς νυμφοραΐς 'ΡωμαΙων χ•1 Β»υλγάρ••ν φίριβ. 
Ας 6 μιβΑνΟρωχος δαίμων «Ις μέβον αύτων Α«Ι^ 
^ιψ(, χα\ τ6 «χυ6ρω«6ν χαΐ \ χατήφβι• ή Εχί τού- 
τοις £)9Χΐρβοχ:ΙΑναατέλλ(βδαι. *ΟτανδΙτδγρΑμ|Μ 
της σης μβγαλοΙ^ου Αρχής Αναγινώαχων διΙ^ρ•• 
μαι, καλλαχΛαηάζιταΙ μοι τ6 Αλγος, χαΐ ^αβύτιρας ΙΙΟΜ »Μβη οκΜβαΐα, άβορβηΐ Μ ΐατΙηΜίΓ, •ίε Β Α γνδφος τ^^ς Α•υμ(ας τ4)ν |μ|{ν ΙιηχΑμκτΜ ψνχήν. Μοβ• ΙΐΜΐΐΙ««, νιΜΜΙο• €ΜΜΐϋ• Βμμ(Ι«, γ«• 
ΐΒο ΛΙαι α •*!» ΜΐΐΜηαι «ρρΙϊηΜα•, €ΐιη$, «ι»»- 
ΙΜ ροοΜΗΜί», αΙΜΙ ρνοΑϋβΜ νίιΐβαια•, μΑ ναΐαβη, 
Μ ΜΪΜ ΜίΜΓαΙ ςαααΐ* ναΙοαη Ι ία ρ«ίΜ ηΑατβ, 
ΙΗΜ ιΜπί•— , ΙτΙαίίΙϊ• βΙ 1«ΤΐΜ, ΒΙβΙ^ ||•»« 
ΑΙβΙ ροΐβοί , ίβρΙβίΒαΓ, Μ μο^^ ^αοΑ Ι>μβ, ο ΑΚ 
» Βμ ^οηΗΜ•, ρτ»(1χΓ*Βΐ ΐα(β11ίκβΒΐΙ»Ηΐ μβ Γ«Βη 
μΑ ΜΟΜη βχρβτΐβαΐΙ* βομΙμμ: Ιβαφα* βηΜ ςαο 

«ΜΠίΓΙΜί ΜΙΒΜ, 1Ϊ€Μ ^ην«, ΒΟΜ• ΙΙΒΙβΒ 
ΜΒβ ΜΙ•« ίββϋ. Και γΑρ οΟτως Ιχΐι. ΈιηΙ χαΐ (ατρ6ς ψάρψηβκ» 
έκιτΑιΙ; χατά τραύματος, χαΐ ρλέΐΜν τήν φλιγ|Μ»• 
νί|ν Ιιή χλάον Αγρ«αιν«μ<ντ,ν. ιώηρονται ΑΑορ^•^ 
χα\ βυγχύβως • χα\ ήμιΐς ούνοί ταχιινοί, η^μβΛ» 
οίς έκίαταται Α βι^, ιΐς τΑ τΑ τών φνχων «ΑΙ» 
•■ρ•«ύ«(ν χατΑατ α Μντ « ς. ΙικίΜρ ΑρΑμβν τ^ 
χβτΑ ΑάναμηΜΕροβαγομΙνην •«ρανχίαν ώφ(λοΑ««ν 
ούβλν, Αλλά τδ τραύμα, ο(μ•ι «$ Αθλίφ, χα\ ^{ημ 
τραύμα, Ι«\ τδ χιΐρον «ροχΑιηο*, δ)Αΐ; χχτηφκίβς 
χαΙ «χυδροΜβήητο; χ•\ ητχύαιως. οδμ«νουν «Ακ 
« ^ιμνΑι»••• μΑλιτ» μίν τΐ^ν νή/, νΐέ μου «(οτίμι^τ•, μαγΑλν νρ4νη''>ν> •« «^ 173 ΕΡΙδΤΟΙ,Ιί. Π4 

μαι:,^>Λ' αύτ{| τ.ιΐρχ γινώ^χον-ϊΐ^• ζαΐ γι,*» έκιΤ/β; δ χϊΐρ',;. χιΟ* 2ν άλλήλω; πί*; 4μ•./.:αν β«νή).Οο- 
}ΐΛν, (( χιΐ έλίγος ην, άλλ' οΰν Ιχανήν παρίτ/ιν ήμίν γνώιιν ••Γ,ς βή; τιλιη-ιάΐΓ,ί 9?^*ή"^ί• 

Καν λαμβάνει μίν ήμί; ΐχκΐηξι;, (ριμντίτη όί Λ Κς«ίϋ<:ιιι οο€υρ'>( ιιοχ ΜιψηΓ )ίη>ιιΙι|ΐι« «ΙοΙογ βνν<χ(ΐ ίβύνη πώς ίνβρωποςτοίούχο; χβ\ τηλίχοϋ- 
^0{, οΤον έγώ χαταμαδείν ένχον, ςύ μένον ύκ& τ9|ΐ 
^ΙχιΐΛς φρονήηως τοΰ κονηροΰ διίμφνο; χατϋνοιΤΐ 
τή» Ικήρκαν, χα\ μιτα της &νωθ:ν ίυνάμιως τί 
ϊχχί'^^ χχταπαΐΐΤ; μη^^Λνήματβ, χβ\ τά σχίνβαλι 
• Ις ι6 ■κρόβωηο'» αΰχβ-ΐ άτιοι^/^ίτΓΤ'ος, χαΧ γίν^ τϊ;; 
9«ι Γρϊπ«ϋ9η( 4ρ«τ1|ς χβΐ τής έξ αρχής αγία,• ίΙρί,- 
νης, ίν διλ τφ5 αοΰ αγίου Πατρίς ό «άν-ων Πζτηρ 
»ν θι^ μΓταξϋ 'Ρυμαίω/ χα\ Β^^υλγάρατ; 1φύτ<υ- 
•««. Άλλ^Ι χα\ Ι^,μών των τικιινών κολλάχις βυαω* 
πΐ|βΑν(Μν, {χ>τενΐ3ίντ6>ν, ή χα), Γν' ούτϋΐ; ίΐτω, 
Βαχρύοι; τ^ γ^μματα γιγρα^<!των, κΐς ΐ& μτΐϊ•* 
1)«γί}6η 6β3 |*εχρι ^οΰ ι^αρόντος {Μσι•>Γ.οΟντ(ς 
Ιγράψαμιν. Καί'.οι, τ<κνον ημών, ι1 Χ3< Τίνφς τινν «εβΓϋίΐ&ϊιηυ» εχ βο ςυοϋ ΙκΙίϋ (Ι υΐιιΐιιβ υϊγ, ςυα- 
Ιΰΐβ Κ ηυνϊ, ρΓορΓίχ ρίυιΙΰ»(ί9 ιΐίΐΐιοΐί πϋΐί^ιιΐ* 
υΐοη ιιοα ρ«Γ$ρΊϋί•«. β]υ>, ουϋΐϋκΐ! ροΐεηΐί» οιΙ]••- 
ν>ηΐβ, ιηΐΓΐιίιιΧϊοηΜ ηοα ΓΡρ«ΙΙϋ':, &(2ηιΙί«Ιι ΐιοα 
Γ^^^^^^^, ηοηυο ΓβΓιι^ίαι ίη <1ί|$η4ΐιι ι^ιι•<.■ιί|>&ο νΪΓΐιι- 
Ιβηι οι ίη ίΙίΑΠ) «αηΐϋηι > ριίηηρίο ρ;<εοιη, <|ΐί«ηι 
ρ«Γ »»ηοΐυ(η ΡβίΓΐιη ΐιιυιιι Οίυ* βΐ ΓχΐβΓ οιηιιΐιιπι 
ίηΐβί Βοηΐΐηο} <-( ΟιιΙβ»Γθ& «οηαίΐυβΓηΐ. Ιιι>ο €υιη 
ηο* Ιιηηιί1ο5 >0|>ρΙίονίιιΐ(ΐ$ βΐ ιΙ^ρΓΟΟίί »υπιυ•, ϋΐιι 
ϋΐιιη Ι>οΓ]η»Ί$, υΐ 'Λλ ά'καηηΜ, ><1 Ιβ βΰΓΪρϊίιιια•• 
ρτο ηίΐιίΐο Ιΐ3ΐ)ίΐ3 ιυιιΙ ςαζ «ί«{υβ ίϋ Ιιυηο Οί«ιη 
■υρρΙί«Μ •ΰΓίρ>ϊιιιιι>. ΟΠβ ςυίϋβιη, ίΟ ΓΜ]υ•ΙίΙχτΐ 
«Ε Π• <|αί ΰΐο ΚΓνίαηΐ «ι ίπ «ΙεκεγΙο κβϋβηΐ, Ι3ΐί• 
αραϋ 1« «υρρΙί€•Ιϊο ΙιιΙήΐι Γυί>Μ(, ηβςυβ ι)ϊ{ηυ;η Αλλων μ*ν β••ρ Οιτουργούνΐων. ίν γωνί^ ί» χαθη• _ Γ.ιίΜβΙ, πίηαβ ΟΙιηϋϊϊη* νΪΓίοΐί ίΰκβΓυβίί•, ί]ϋ• 
μ^>Μ/, τοβΛύτη βαοώκιιαις έγεγ^νιι, ούχ Ιστιν ρΓΜ«« ,ΙβίρϊοβΓΟ. Οιιιΐ) Γβϊ ίΐι »ίηΙ, ΓΟϊρΐΜ »ι1 ιιο•. 
ίξιο•* σ:δ* τρίπον χ5 β^ 4ρ£τ|1 χριβτιανικωτΐ:!^ ςοο§. ΙίοΗ ίη«ΙίΙοι, Ι)ρα» ρο»υίΙ ιΐ'ΐη Μίαη» Μίΐ» 
«Λ 35 τίιν ίέηοιν «αρΛ ^««^λ» «βαίϊίαι. ΕΙ (Λ ιηιιιιβΓ» 3(^ ΐίιιοΐϋΐιι >Ιι•γ« βχβΓΰίΙυΓΟί, κϋ «Ιί•Μ 
»9ύιβ, σχίψαι τ» ήμίτιρον. οΟ; «Ι χα! ά/ριίονς ηηί βχβΐΐίηΐ υη«υΓ4•. Οϋί-υραΐ ηο•, αι ϋκΐηιυι, 
Ι•ηΜν« βι^ Μίτουργιίνμλν ι^ άγΐ^ 6υα»β(ητ,- ιΙιιροΓ 3ϋ «ΙοΙογ ΐΜΓ&ίϋιίιηυι. 
Ρ<ν. ΧΡ•*** •• »'•** Αίΐτουργοϋς τ1|ς αΰτοΰ ύπη/ΐίαΐας χ»\ χαταβΐΑβιω». 'Οί «:«ον, Ικπληξκ ήιιίί 
Ι«ι τον^φίς Χ4'τ«χε( χα\ (ριμυτήη Μάνη. Άλλ", υΙ< μου Ιιγαπημίν», φι'λι ικι«>•ιιμίνι, «η- 
βν» ^* Ιχπλΐ}ξ(ν, παΰσον τΙ|ν ήβιϊντ,ν ■ ί4^ μΜ τήν 
«ί]ν (ύβύ'χτον Αχοήν, βίξαι (ίήματα τβπιννοϋ τΑ 
βρ2ΐ*ρ'οκ Μ^ Τ'Ρ•««; ηβτρ{<. χ«\ ύηοτιθιμ<νου 
<ί βυμγέροντα, ίΐτηγουμένοι» τά σωτήρια, χαΐ & 
^^Μΐ χαν μ«γαλνν•7 τ6 βλν δνομα, χα\ Ι ν τφ πα- ΥοΓυηιβιιΊιητβΓΟ, ο ΠΗ «ϋΐκΐβ, ο ιηϊοβ (ΙμΚΙο- 
η\Β, ΐ«ΓΓ0Γί £1 Ιυϋΐυί Βιιοιιι ίιη|ΐοιι« : »€€>ρβ ««Γΐϋ 
ροηΓιΑι-ίβ ϋυιηίΐί• 8«ιιί«|υβ ιιΐίΐί* ρΓοροιιβηΐϊ», ιαΐΐ!• 
Ι»η»•)υ« ΐιΐΑ•]βη(ί>, «( οπιηίιςα» ιιοπιβη Ιααιη(Ιο• 
ηηςαΐΗίη ίΐ ΐτυοίυιη ηοηιίηίίαι ι Οβο ΙβιηροΓβ 
ρΐίοοηΐί «ι ΓυΙυπ) «()]ιςί6ο(. €οιιτβηϋ (η ηο Ιο>η ρ^ιαίώνι χα\έν ΐψ μέλλοντι μιτλ τών ααρΙΒιτϋδ^ Ο ςιιαηι ιη3ΐ>β«ιβ1ί8&1ιη«&], ηαιηΐυπη ίυ ιηβ ΓυΙΐ,ιπΙηιιιη (αζθ|λ1>«»ν«ν-'αρχ9μήβ{ΐ. Λιίς μοι ΐήν βήν ^,μ^ρωτάτην 
ψυχήιι• ήμίρωϊβτη γάρέοτιν, δβονέγώτβϋχΓ,νχβΐϊνίί- 
τ,βα, χα\ ιΙ πονηρίι; Ιαίμων 1φιλβν((χη(Τ«ν Αλλοκϋβαι 
ταύτης τ6 Ι|μ<ρ4ν- 66; μο• ο&ν τίτν «ήν φ^λ^νΟροιιΤίν 
4«χήν, χβ\ ίίξΐί το•>ς της ηιριχλήαιω; λίγβυς, οΟς 
ύκίρ ΧρκΤΐύΟ παραχαλοΟντις πρθ3άγ9μϊν. ΎτΛρ 
Ιη^νον (ι>Μ•κοΰμ«ν, €τι ΐΜίνοο λα^ χαΐ κληρονομιά 
'Κ>μ«Τθ{ χα\ Βούλγαροι, χα\ τψ τιμίιρ αυτού αΓματι 
Ιβφραγιβμ'νοι τυγ/Ανον«ιν. & τών Ιμών καΟημά- 
των ο! ννν τψ αίματι ΐΙ|ς χκ* Αλλήλων οφχγης 
ΙΜλύνοντι; 1αντ«ύ( * «τΐ^βον τ6ν βλιβρον Ιχατ^ρον ιΐ)|{ΐιυνι, εΐιϊ ρΓηνυι 3η{#:1ιι« ιιιβηΒΐιοΐαΗίιιοιη εο- 
ιΐϊΐιιβ ίαίτίι ΐιΙιιΙιβΠΓΡ. ΟοηνΕΠβ ίιι ηιβ Ιιαηι•ηΐ3• 
•ΙπΜΐη ιηίιηιιη ΐυαβ, βι «ϋείρβ ηυζ καρρΠϋΙα >•] 
|« ίη ηοηιΐηβ £ΙΐΓί•ιΐ τβΓίι* ρΓοΓεΓϊπιιιι, ^βιηηιΙ^• 
ηιΐοϋ Ηοπιιιη ΒαΙ^λΓίηοϋ £]υϊ ροριιίοι βΙ (ι«Γβ«1ϊ- 

1>•, Μη{υ|ηί> «]υι ρΓβΙϊο •{|ίΙΙ«Ιί, ϊρ«ί ηαηο ιίβηΐ 
ι•η{υίηβ ιοηΐυ* ΒΐΓΐ|ί* ίηςυίηιΐ]. ΓβΓ 1« οβΜβΙ 
(;<»||> υΐΓίυ•(ΐυβ ρβπιϊΰΐο, ΓβαοναΙι ραββ ςυαιη 
Ιιοιηίΰϊ(1• •η1ίςυα• (1ΐ»»οΙνϊΐ. Οιηηιιιο «υΚη «ι 
ηοτο. ο αΐί (ΙίΙκοΐβ , ΊιΑ» ραχ ΟβΙ , η)ίιί|«ιί« $τ»- 
νΐΙ)α• οοη<)ί(ίοηίΙ)ΐι• ςυ» ϊηςΙοηβοΙβΓ ρΓοροηϊ». γίΜΜς Ι« τψ τ4)ν ιΐρήνην αναχαιν{α•«, ήν 6 άκ' έρχί^ς ΑνΟρωιηχΐ^νος χατέλντιν • *ναχαινΐ9θή72τα4 
||«4ντω<. υΙέ μθ(ί «ϋΟιί/^ϊατ», τών χροτίκων τών βαρύτατων 4; «ροβάλλιις «ρ^ς τ6 έβΜίχ.ϊϊί- 
ρα« |ατ)*βαλλβμίνων. 
01^ γ^ρ φρδν;μος ών. ότι ΙγΛ ιιΛντων τιόν κρ^ς Ο Νοη «ιΐΜη Ιβ ίυ|Η, ςυΐ ρηι<)«ιΐ( βϊ. ηυΙΙιιη «•μ 
|;{ην χβϊ φίλονιιχίαν ηκ& τοΰ ι»νηροΰ &α9ταβνα• 
• ν ούχ Ιοχιν &λλω; τ))ν |)[6ραν χα\ τήν Ιριν 
χχτακβνΦν" • ^^ Η^ 0υγχαΐα63τιχώτ(ρον κρ^ς 
Ιαυτοϋς βυνέλβωΐΐν ΰΐ ϋΐΐό τής (/βρας ίιανταβιΑ- 
••ντ«€. ΙΐΜ^ χ6 ν| Απ^ Ιζοοαϊας τ6 ίτ«ρ«« μίρος 
9ίκ*(Ρο^ 'ίΛγοΜς ηροτι(ν«ιν χαΙ τΑ αύτω ^- 
ζητιΐν, ούχ οΐδιν ιΐρήνην οΜ άγάιπιν βρβ• 
ν», Φ«Μρίτν γ^ρ 8ΐΐ 4 ζητών άδύναΐα ο. χ (ίρή- 
|« 1«ι(ητ(Ι, 4λλ& μλλλον τ6 άχατάλυτον τ|| ίχ^ρψ 
II. Κβ\ αν «ύν. νΐέ μου Αγακη*!, ώ; τής 
ραΐρήνης \>Λς, υΐ&ς γίρ ιΐ τή( <Ιρήνης, 2τι 1ν χα«ρ<}> 
Ι«^*1*νΐ{ ΑπιγιννήΟης τιό άγ((|ΐ 3ου Π»τρι, ώ< οϋίιιιβ «ι Ιί1ΐ8*(1<^0(« ϋθΐηρ6βο«υ(ϋ ηΐϊοηβη Ίηΐν 
Ιιοιηϊιιβ•, ΙμΙΙο «ι (ΙίκοΓϋί•, ίηΜΊ|οαΐβ <ϋι6οΙυ, 
3ΐΙνι>Γΐ•υΙ<>. ΐΜ»ί ϊηΙβΓ Μ Οκχϊοη ΒπΙπιο εοην»- 
ηΐλΐιΐ ηυί οιΐϊο (ΙίβίβοΜπιηΙ ; »[1α» βγιίη «χ ()αα1>υι 
ρηϋ>υ•, ςαβ βι τοΙιιηΙαΜ ορίηΚΜίβιη ηι•ιο μ>- 
Ιυηηιοϋο ρΓΚ(«η<ϋΙ, βΙ ■ίΙ>» «οΐί Γοητο»ίβηϋ« «ι- 

ρβΐίΐ, ηβΙ€ί( ρΛΜΙΛ (Ι ΙΠΐίϋϊΐί•!!! ΓΜΐίΙϋβΓ*. 0«ί 

ΙηροΗΪόίΙίι ΜρβίίΙ αοη ρΜβη ι^ιΐΒτϋ , κά ροΐΐαι 
•ΜβΜ•Ι>ίΙβ οιΐίαπι ΗΜοιβ ρπΒθ<:£ηρ«ΐ. Τα ϊβ^ιΟΓ. 
α •1ί ιϋΐΜΐβ, αι ραΐΙ• ΟΙία.% 4*' ΐ«ηιροτ• ρκα• 
ραΐΓϊ ΐυο η3ΐ«ι«, β Οιγϊμο υηίνβΓκβ ρκϊ» 4οα)- 
\9Τ€, ΙηΙΐϊιΐιη ΐυϊ |<ηεΓί» (ΐαο«1•ιη ιηοάο εσρϊϊΐΙ, Π5 ΝΙΓ.ϋΙ.ΑΙ ί:Ρ. ΓΑΤηίΛΙΙϋΗΛ 116 

>Ι ρ»Μΐιι £ΐορΙϋ« ρΓοροπο ρβοίΐΐο, ΐΐ ϋ^ιιιηί ίΐιΐο«Ι ;^ παοί Χρ^ιιτοϊ ιοί ϊ^,ν ί-ρί,νην {ωρηιαμίν^ν «^ 3 Κοΐ)ΐ»ηίι ραΜυβ οκ εοηιροη$«1ίοηϋ& τΰρ^Ιϋ, ςυϊΐκί 
«1(0 &•ηε (Ιίιί, ΜϊΙίοοΙ >ιιη, »ΓΒ«ιιΙί, 3)ΐι «Ιίαηκιι 
ΐΐΓυπι 6ΐίρΕαι)ία)Η, >υι ΓοΓίχϋβ (υιι«1ϊ 1θΓΓε$(η« 
Μ$$ίοηεαι , >1 ιιοη ίηιρο$$ίΙ>ίΙίι • ϋΐ ρΓοίΜ'Ίβΐί. 
Νικ^υβ «ιιϊηι εοιιο«ϋεΙιΐΓ υΓΐ)ί$ ίηΐΓθίΐ(ΐ5 , ιιβηιιβ 
>ΙΙ«η Γβί (]υλπα ρβΐί:. Τϋΐίυ• οεείϋεηοΐίι Γβχίοηίι 
ιίοιηίηίυιη (Ιοπι•ηοηΐΛ> οΙ. 1ΐ>ηιιβ Ί&ι> ϋΐί|ΐ«η*, 
ςυΐΰ Οεγι ρο$>ιιηΐ ρΓομοαο , «( Ι'ώϊ ιι(ίΙίΐ2(1 »υηΙ 
ΐ|ΐικ 0«ί τοΙυηΐ3ΐ6 ο1>ιί|6Γυη(, ιιυΙΙί ίηΚα ,ςαί Ιβ 
ριχεα&βΓαηΐ ιιοηιΐϋ ιί()ί ίρ&) υιηυβ «<)Ιιυο υηςυίιη 
Λ Βοιη>ΐ)ίι εοιιεββ». €οηο«<1βιιΐ Ιχιηεη ιπιρεΓ^ιΟΓη 
«ι $?π3ΐιΐ!> ΙίΙκιιίεΓ Γπη&ΊΙίο αιιιηϊηί ; «ι, Ομ Γα- 
νοηΐε, ηοιηιιιΐ >ε ΟιιΙ^βΓί ιΐϋπυο νίηοιίο ρίεϊι 
(Αη$ΐΓίη2οηΐυΓ. Ιιι Γιι^ιιη διΐιη»$ νβη«ΐιΐΓ ; ς^α• χ4ίμΐ;ι ϊήν ά,^χ}}•/ τοΰ οίχκΌο ίθνου; λα^ών. τ4 τϊ,ί 
«ίρήντι; ίπιζηΐών, ι1ρην:χίς ηροτΐΐνον χ«\ γλ( 
ύπίρ (ίιν {πταιβαν ιΐ; αΐ 'ΡωμαΙοι άπ«τίακις * λΙ• 
γομιν 64 αΤα χιΐ πίλιι τ-ροιγράφη, χρναΙ(Λΐ ν\>ν(ΐ9- 
φορλν, Αργύρου, χρημάτων Αλλοιν, τυ)(6ν χα\ μ<• 
ρους τιν^ς γης Αηοχλή,Γ/ωτιν, χχΐ μ4; «οιαΰτα οΤζ 
κρο(άλλ(ΐς Αβϋνατα. Κι^ γάρ οΟΐΐ ή ϊ(ς τΙ;ν νΑι^ 
εΓσοδος Ανιχτή, οΟϊ» κ>» Ζηρον Βι«ρ 1έγ«ι;• της 
«άοης Λύνιω; (ι χνρι^της τ{} 'Ρ•ι>μαίχ|| ββνιλι'^ 
τυγ^άν••.. 'ύιτί ταΰτα χαταλιτηϊιν, τ1 (ννβτΐ «ρ«• 
6αλον, χα\ & 9νν θ(φ χα\ οέΟιρζπινηι, ι«άνΐ«ι< 
γάρ θιραπιΰσιι, Ιχιΐνά σοι κροτγιν^μοα ■ λ μήτι 
ο( πρύ σον τήν 'Ρωμαΐχ{-,ν βιαίλϊίαν Ιαχον ύΊητι• 
λοΰΐαν, μήτε ύμεί; μΙχρι «οϋ ναρ^ντο; χ««ροΰ «ΙΰΙιϊΙ εΐΐΓί&Ιυ$ Οϋΐιι ηοβίβΓ βΐ ι|αο(ηυοΐ γ]ιιι (νίΓΐβ• ^^ το(αϋτα χ^ρβη Ιγνωρίβαη. Παρίξουσι δλ χα\ αΙ ν4 
ΐοιεηΐ, ρΓί$θ()ιι« ΓοΠιΐιιί 3ΰίέ1ί6(ΐι< Κθΐη3ηο$ ίηΐβΓ βοβιλιύεκ λαχβντε; χα\ ή τούτων σύγχίητος χωρίς 
4ϋ ΒαΙ^ΧΌΐ ίηΟΓεβεΐΙ. {Ιαρύτητος χα'ι όλη «ροιιοίβει • Χ3\ σνν θ(ψ τής 

λγίας ειρήνης τ1 Ιιβμλ τεάλιν συνάψον«ι Βούλγαροι χα\ Τωμαΐοι ' χα\ γινήσΐται 4 £ιτανΑ; μίν 4χΐ9»> 
α»Ί, ενφρϊνΟήβεται 81 ύ ΧρίΟΐΙ; χκ\ θεδς ημών, χα\ όσοι τη; Ιχε(νου μερίβος χα\ ή (ξ &ρχή' <^(x■/•^ 
μον(α χαν γλυχεΤχ χατάβτααι; ι:ά).ιν μιτα4ί' 'Ρωμαίων χαι\ Βουλγ&ρων ιΟ^ατυνΟήϊετΒΐ. Ι 

Ιη )ίΙΙβΓ(« οορθΓ πΓιμΊ», οΐ ίπ ΙΙΙϊ» ς(ΐ3$ ρΓία» Περιείχε &ί χαΐ τ& νϋν ΑνοσταλΙν γράμμα ο», 

κπριίΐΐί, ρΜίϊ (ΐιιθ5(1ιιη πιίιΐϊ. ςιιϊ ΐκυιη (Ιε ρ>ε« τέχνον ήμι^ν, χα\ πρλ τούηυ Ετιρι. γρίμμκτα, μ; ΜοιαΙιηΙ. ϋοο ρΓθρο$ί(θ »Γιΐϊυ$ ο&Ι, ΐΗ;ϊ {Γ«ΙΙ*, 
νίΓ ηυίϋιιιι ρΓυι1οηΙ« να1ΰΐιΓκ)ΐΐ£ ίιι^οηίο, ουιίοι 
■ιιρ«ΙΙ«€ΐϊΙίυπι Ιβιιιρϋ ιΐο ΟΐιεΙιβηιίβ , ϊιι ΙιοιιΟΓβιιι 
Ιΐβΐι-ί• Οΰί βΐ ϋοιηίιι» ηοβίΓχ εΓϋΐΐϊ. .Ει 1)€ηί£ΐιβ 
ΜΟ^ρΐΦ ηαβ τεΙί> (ΐβηΐΐίει ; ϋΐ, ροηηηιιη Γβτ(ηα$ 
ίααι\, •ί Ιιαπαπυ» ιιιίιϊί4)ΐιε Ιυυι «ηίηιυ» ΐαΐα« ιϋ άιη>αταλί|να(τινα;οΙκ*ρΊτής :Ιρήνη; συνομιλήΐβυαιν 
ΰμ]ν' χα\ άχεβτάλη Ιπ\ τούτψ &νθρ(ι>ΐϊο; 6ε{« χίριτι 
χαΙσυζώνεΰλ3β!ί^χα\ά;ι«τ)|,χιΊτής θιομήτο^οςχαΐ 
Λειχοίνης ημών τοΰ Ι ν Β>αχίρνα'.ς ναοΰ αχευοφύ- 
λαξ, 9ν υποσχόμενος τά ίοχοΰντ4 νη γνώρ-.σν»* 
χ«\ μετΑ τήν Ιχείνον έπαναβτροφήν, εΓ γε ή ς^ 1κ>ιιη ρ«ί5 ΓβίρβιβΓίΐ , ιηίιικηίαΓ τίπ ϊιι Εο<Ίβ&ϊί ^ Αγαθή ϊ{α\ ήμερο; ψυχή '^Ρ^ τδ χβλδν της εΙρήνης α ΓίρυΙιΓίΜ ρΓΒϋϊρυϊ, ροΓ ςυο5 νβΓίη »(Ι α1ί({υί)1 
Γιηηί ^*:^ι^(|ιιβ αιΙϋυεεπΙυΓ. ΟΐΐΓίειοε αιιίειιΐ, ί>οι» 
ΒΟίΙβΓ, βαϊ υι ιείο, μγυϊγο ««ιηρβΓ ίυ ιηίιηο ΙιιΙμϊ, 
οβίοιί• β)Η( ιΙοΓϊχ βιοριαηι Ιι«γ«• &ΐτ\ ■ ιιϊΙιίΙ 
«ιιϊΐΗ (ΕΓΓύπα {ΙοΓίί ηίϋί Οο$ ΙιβΓΐ)•ε«ο•. ηΐίι1ϊΐ9(!ο- 
ΐιίΙ)υ• ΙυΊ* ρκΰΊΰο ΊιίΒρίΓεί οΐ ίιιιΐϋςβί. Οιη&Ιαε 
«ηίιη ρτορίϋΓ ρ•ε«πι ρυτυπι βυυιη Ηυ^υΐπβιη 
οΟΊιϋίΙ, ο«ΐ».ι<}υθ Ιοηηβηι• ρι»α> «51, υΐ ιϋι• 
)>θ\ϊ, ηυί οιΐϋ ραΙοΓ ηΐ, ίπιροι ίυιη ■1)θΙθΓΜ. δ'-Ί) ψυχή αποβλέψει, άτιοβτβλήοονται χα\ της Έχ- 
χληαίας βνθρνι^ιη» χα\ της κολιιιίας τών προχρ(τ«/ν, 
<:' ών οΐ λδγοι τ& βέβαιον Χ3\ κάγιιν λήψονιαι. 
Ε:η 61 Χριη&ς 6 6£&ς ημών, βν ο*6α 5τ: θεραπιύε.ν 
γν<ί>μην Α£ιΑλ<ιτΜον (χει;, ώ; της ίχϊίνου όόξης 
έ9«εμενο; έχιΙΟΐν χ/ηρον^μο; γενέσθαι, ή γΐρ καρ- 
οΟβα Μξα λνΟος χ•'<ρτον. Ιχείνα εμπνέων, 1χεΙ*> 
εΙς λογισμού; σου φέρων, διατήν είρήνην βραβεύ- 
σίΐ ' ύηΐρ ής τ% Αχρα-^ΐον αύ-οϋ αίμα χΑχεΙνος 
έξέχιε, χα\ τά λοιπΑ ύπέττη ηΐΟη, (Γ ών τ^ν κα« 
τέρα τη; έχ^ρ^ς χατήργη» τίν βιάβολον. 

ΚΙΤ. Τφ αύτφ. 
Πάλιν γρΑφομιν κρ%; υΐδν Αγακώμενον ιαρί" Ι|» 
ιΙ(Η.ιΙβτη. ΛπαοΓίι οηίιη ρΐΓβηΙίΙιυι % ηίΐίδ <ΐ€ΐ)ϊιΙ γ»• ο μών, εΐ χα\ παραλογιζόμεΟα ύιΛ τοΰ υΙοΟ, άλλα ΧΐνίΠ. £ΐ4έ<Η. 
Βαι^αβ >^ βϋυιη (1ίΐΜΐυιηΐ£πΙ>ίιηϋ•, Ιϊμι ραγηπι Ιίοικηι Ιι>1κ:ιυυε,ΐιιχςΐΐ6 «γ^ ποβ «ΙΐβρίϋίβηΙί» ϊ^ηο• 
κίιηυι. δοΓίϋϊιηυ» ιυΐβπι Ιυπ) ρΓορτϊο ιηοΐα, (οιη β1 
'Μποιϊηιιηϊ Ριρφ (οοβΠίο, ΓηΐΓίι α ςοιπιηί»ΊιΐΓί ηο• 
■ΐίί.Ο«» οηιηΊαιη ίη €ΐΐπΐ0ΓΪΙ)ϋίρΓ0ρ(βΓ πιΪΜΓυιη Βυ1• 
'^»το% 'υιΐ(Γ *(ςα< Κοπ)ΐηο$ ΓβΓυπι κΐαΐαπ) $ϋΙ)ΐ3ΐϊ», 
κυίβ ςυίιΐβιιι οοιίίε ηοη τίϋιΐ πι^βοκ• ϋ*Ι>ηαη>1<κ, 
ε*ρ(*νίΙ>ι«ιο, Ια^ΐΜΐ^ΐΑ, •0«ΐΜί•Γυι» ΤΜΐ•Γιοη«ιη, 
νίΓ|ίι•νιιι (Ι«αυηΐίο««ηι. «Ίιΐυχ, ΟΓρΙιαηο»; Μϋ 
ναΐηυί »ς«ι1»υαι ίη ςθΓ<Ιβ {«€05. «)γο* Μυςίοι 

(Ι) Ρ.Γΐ( ΙΓιο )οΙι»αηκ Χ, ριρ'- Εεβίιΐ α«ιΐ«ιη, ηοη 

ίΊιΐύ ΐΊΐπφΐϊΐίΙιυ^, ίρίί>ΙοΙ« Ιιυ]υ& ρ-ιπ ηριΐιΙ Β«γο- 

ηιιιηι Λά 311. ίΜλΥΠ, «υί ΐΓαϋιΐβ ίυίι ^ι (οιΐίϋβ 

ίοΐϋη 1<«ΙΙυη£π&ίί ερίΐϋορί, ιιΙ>ί ΙιυεΙο<-ο »ος(ΐίΐυηΤ> 

"•ΐν Α4έ ,χιτ^ν κοίνομεν, α» ικΙαμμ οΙ>ΐ0ηιρί- γρΑφομεν κρ^; τήνΑγάκην μάλλον τήν χε/ρεωστι^* 
μένην τοί; πβτράιι κρ^ τϊ τέχνα ακοβλέποντες, 
άλλ' ού ιτρ^; τ%ν β6ν καριλογισμ^ν, ίν «οι^ ιιρ^ ι 
ήμ4ς• γράφομεν Βέ τλ μέν τι χινούμενοι ίξ έ«ν>-1 
των, τ6 βϊ τι χι\ «αρΑ τοΰ Αγιωτάτου ΠΑκα (Ι) 
τοΰ Αόελφοΰ ήμώνχαΐ συλλειτουργού. Οατο; γαρ. 
Ιιει:6ή ΐΐρ6; κΑααν έξη«λώΟη τήν γήν χ•1 καντα- 
χοϋ λαλείται τΑ μετβζ•^ ΠονλγΑ,οων χα\ 'Ρωμα(Μν 
Ιλεεινί ηρΑγματα , καίτοι μή (ΚαβΑμενος τ«•ς 

τ*η η€{9* 9*1 : <|α» νειΐ» εααι κΜΐιι εοιίίει• αο- 
ϊΐη »αηρΐοΓ »€ΐ•ι$ιη3ΐίςυ$ ίϋΓΓβ ηοιι ροϊΜΐ. ειιύ^ιΐ• 
Ιηί: ιίΐυΐο» ^ι-αΐηε « ^«Μ^Νιη^ι^Γ^ ηνκή; γ\* Κ4€, 
ηείΜΟ ΐιοη ιι(1βΐ. ΕΡίδΤΟΙ,,Β. 4ηΛ 

«ζντα «*φ •υαρΧ»το«ί, ϊον μίν πρώτον ΰκάονονΐα . . ^., . . 

^. Ια^οδ »κ.«<ί«ο,ν. ί».„ίΐ«.ο7« οζ,ο,-χ,Ττ- *" ' '"" '''"•'" '"•* '""*"'" •"*•"*" ""^ 

ταιίτΐρον βΐ χαΐ αύϊ^ν έπ{«ο«ον βύ ιιολΰ τη; 
ΐΜ(νο; λ(ΐκ<$μ<νον τάξίω;. Κάρο; χα\ ο!.το; χαλιί- 
τβι. Άλλα γά|> τούτφιις ί^έίτία» πρ^ς βλ Τράμμβ 
ΜμΙζοντας. ο& δ βχοτΛ; χ*\ ή «πουδί] ϊλ χι>£τ:λ 
ιαΟΧο %Λ μ•τβξϋ Βουλγάρων χαΐ "Ρωμαίων ίχ μί- 
••ο γανίβθα^, χβΐ τ^ν πατίρ* των χαχων ((ιά^ίολον χατ- 
•ι«γ»«Φηναι, ([ρήνι^ν {^ Ρραβίυβηναι, <)ν ίχαρίοοΐο £ 
τοΙ< Ικιχ(χλημΙνοΐ( τψ τβΰΧρίστβΰ όνίματι αύΛί 
* Χ^*Λ; ημών , ή ύηιρίχουσβ πάντα νουν Ει- 
ρήνη , 6 της Ιχθρβ{ χβθβιρέτης χβ\ τψ συν«ομω 
τ^ί Αγήπις βυνίιβιμίνβΐίς •Τν»ι ρ^νλίμίνβ; , 
λΟ; Ιχιΐνον όμβλογβϋντας Λΐίπίτην χβ\ Κύριον. 
•Αλλ" βκ;ρ είπβν οδτω< Ιχ μίνης τή; άχοή; ια- 
«ληγρίνος «»)ν χβρβίβν. « τών Τωμαίων άγνώτα- 
*»ί άρχιιρ(ύ{. χβΐ «ίντις οΐ Τίλούντί; ΰπ' αυτόν 
»•«»χ«<ρι«ι, άπέβτιιλαν κρΛ; ήμ4ζ γράψβντι; χαΐ 
ί,μΐ* τούτους «αντί τρίπψ δι* ημών ίχι:ιμφβήναι 
«ρ4ί Βουλγβρίαν. έλπίζοντι,-ώί πάντως κιισθήιηι 
% τΒ ίχ^ΐνων ηαραςνίνκ, ί) τψ ίίσμψ. Παρ£χ•λ(ύ- 
Μτο |*ρ χβ'ι τβΰτ•) τοΓς έαι»τοΰ άηοβτό/,οις δ άι-ιώ- 
••< Πάπα;, Γ*» Ιάν «ιρ πρ6{ τί3ν ΐίβρβ(νϊσ;ν ϋ»ηΐί5αι; ρίΜπ), Ιηηοιπι, ςυχ οηηπβη ΓΧίυαβο) 
5αρ«Γ3ΐ. ΟΙιη'ίΐηϊ ηιακ^υβ ίιιϊιηίαΐίβι (^ίιι^υβιι^ο 
«ο» ςυί ϊρϊυη ΙΧοιηίηαιη οοιιΟιβηιοΓ λίποΓΪ• ίηΙ^Γ 
ί6 νίηουΐΰ υίήΐκ* ιϋυηαπ Βΐ1ΐ|ίΐ. 3«4), υΐ ιΐίχίιιιιιι, 
υιηεΙΐϊ8ϊιιιυ$ ΒοιηαηοΓυιη «ρίβοοραι ει «ί $υΐΜΐ!ΐ{ 
ρπ:6ΐ)3η«η τβ^αι ΙιΙ«μ ρβι δοΐαιτι Γιιηιηι ροΓ«ριϊβ, 
ΟϋΐΒ ΑπΙπιί ΐΓίδΐίιίϊ αϋ ηοβ »επρ66Γυπΐ ιηοηβιιΐΜ υΐ 
ίΙΙί *ίη »ά ΟαΙ^ίΓΟδ ΐϋίκεκιιίαΓ, 'ιά <ρβΓ«η(β•, ιο 
Ιυπι ΙρβοΓυιηεχΙιοΓίιιίοΐιϊ, ΐυπ) «ίηϊοΐιίχ ϊηΐβΓΐοϋοιι. 
ΐΊι τμΙ ιυ({ί«η(βιΐ) ίοΓβ. Ιι1«ηΊιοβιιιο4ίΜηιιυ$Ρ;ιρ« 
ΙΐΚίΙίϊ ιιιϊί ίηηρ?ηί>1ΐ. υΐ ΐβ, ϋΐιϊ ϊηίίηνΐ3ΐίοιιί 
&υΓ63 ιιοη ρπΕΐ)ΐιβΓΪ$. 8ρϊηΐΐ)5 κιηοΐϊ ίη<ϋΗ0ΐυ- 
1>ί1ί νίιιουΐο ρ^^•ι^ίιικ«^^Iιι. Ηο* βοί(){:ιη ϊΐιηυο 
νΪΓο• »ά Ιβ ηαοςυβ ιηϋΚΓβ ηο1>ίΒ ίη αηΐιηο ίϋίΐ 
(|υ>πινί• !ιΐ)^1υθΓ6θ)υ5 ηβ, τα\>α» ροΓμ«Γ>ιιι ]ϋϋί• 

£Χ|>«. »μθ(Π$ί3Γίθ8 Π)ίΐΐυ5 ΙΚΙΙβ 1Γ>0168, ϊ(1 ([υΟΐΙ 

εβι ρίαιιο οοιιΐη ]υί ςβοΐϊυηι τβΐ ίηϋιΙ«Ιϊ(ΐηι. 
>£($Γ« βηϊιιι ρΓΟΓ&υι ί^ΓΓοαιυι, »Ί (Ιί^ιιΐΒ ϊΙΙίβ νίπ• 
ρο$ι ίΚΓ ϋϊΓϋουίΜι- ΐΒϋοίηπχ , ταταη Βΐΐ|;υ$ΐί• 
ρη-ββί* ΟΓυαιίϋΐ 8ιιι)^'υη^ΐ ΓοΓβηΐ. ΙΙαηε «ιί&ιη οΒ 
€3υ*3ΐη6ρί$ΐβΐ3 (ϊΙ)ί αΐι ίριο Ριρι ιοΙμι ίυίΐ; τίίοι »'•»ί«ϊί "* «τα. £<σμψ άλύτφ σι του άγΙου Πνιύ- ^ 'Ρ"*' 3ρο(1ηο$Γ€ΐίηυϊιηϋϋηβΐϋβιιΙ«β ιιβ ΐιιίατϊϊΓυηη, μβτ•ς Λνδιβμ(|σωτι. Τβύϊου; ούνέπ\τοι5τφ προς αϊ 

ά«κ«τ«}μ^ν<κ>;, έβουλήθημιν χϊΙήμιΤς ί:ρ^ς β» ί«ο- 

««Ιλ«ι• άλλ' {χζίνο ΙνΟυμηβίντις, ώ; ούχ ο'ίβ 

«41«ν, τίχνον ήγαπημίνον, μιτ* των Λ/.λων χι\ 

5«δτβ ΧΜ<Γν βι/γνως οΰ χαλώ;, τ>< το-^ς άποχρ(β[χ. 

ίίβυς x«τ^2'(ν, ότϊρ Ιν ούδ*νι τών άλλων εθνών ούί' 

4ν τ*1< ««ίΛοΐί όρ3ιβι γινδμίνον, ύ«•στάλημ€ν ώστε 

ρ^ τβί,ς άνδρ,ς μί,4 ^- 4λληί τΛβςκωρίχ;. <1ν 

ΑΒ4«Ττ93ν ΐ««9ΰ7ον μήχο; δδοΰ Ικπονή»ϊντι«, χχΐ 

«-ίτ1)ν νχρά βοΰ στίνοχωρ?αν χβ\ χάχωην 4μ- 

«:•.!». Α'.ά τοϋϊο τδ μ^ν γρχφέν η/Λς αϊ γράμμα 

««ρ4 *9» ίγιωϊάτοϋ Οάηχ έξΒηέμφΟί]- τών «1 

*«•^Χ(4ΐν ^ινάμηοι της χβχ«ά<χίω;, Γνβ μΙ) λίγω 

τον «χνΑτον. τί|ς ιτρ>>ς β1 άφίξίω; έπί«ιχομ«ν βύ- ^ "ί"* "^ 

ϊ•ν;. Τί οδν φημι, ιέχνον ημών; ϊχδιαι χβΐ μή *" •"'"" 

ρχ>4•;91|( ώτΜρ <1μών χατβφρονήσιι, ούτω χ*\ του 

νί» «ρ^ α Ι γράψβντΛ; τοΰ 'Ρωμβίων άρχιιρίω;. 

"Αλλ* ιΙ χ»\ ίιμΛς ίν ούίίν\ Ιθου χβ\ τάς ήμίτίρβς 

«αρ»ν<Μκ• τΓμιΙβον ίχ£{νου τήν νουβιβίαν, μή 

»»Μ «τιμα^ομ^νο'ΐ βΰτοΟ , οίχ({«« οΐ χορυφαΐοι 

έκίιτολβι τ>ν άτιμίβν ηοιηβάμξνοι, ώ; έν νυχτ\ χα; 

4ρΙρ^ τ»ύς«Μς έξνπτ)ριτουμ{«ου, βριμΰ έκιβλίψω- 

«(V 4«1 •ί• χα\ »ύχ οΐίβ εΙ βυνηΟήση τήν {ριμΰ- 

«V• 4••Φττ|ν3ΐ. Άναλδγυαι Πέτρον, δτιω; *Ανι- 

«»»ΐΜλ«4|« Ιχιίνου βύ^^γον τφ &ανχτφ κχρέδωκιν 

'* Ι•*^*Τ»νοχτή«ωί• ένθυμήβητι Πιϋλον, διτωί ΪΓηο ιηοΓίίΐ ίρ8ίυ$ (Ιί&επιιιοη βυϋίη:»!. Ουί^ ρΙυτα Τ 
1(1 »%ΐ, ιηί ϋΐϊ, 116 Ρβραιη, υΐ ιιο3, Πυεα Γαείαι. 
Ουοϋ 5ί 110$ ίρ808 ρΓΟ ιιίΐι'ίΐο 1ΐ35€ΐ £1 εχΐιοΐ'ΐκίο* 
η«5 ηοςίΓί•• ΙΟΓ^ΪνεηβΓίΒ, 3ΐ ίΙΙϊα* Μΐΐβαι εοηιϋίί* 
ϋΐΐοηιΐβ. 1}1ιί Βΐιίιη Γάμα 3αεΙοη1>$ $ρ«Γηί(υΓ, παβ• 
Ιυοηϋυιη ββΐ η« καιηηιί *ρο$1ο1ί, Ρ>ρχ ηοιηίηβ βυ^β 
οΟΌηδοβ 9Γΐ>ίΐΓ9ηΐ6<, ίοίι]υί$ ΐβ οευΐίι ι^ρίοίϊΐιΐ, (α- 
ηυβ ίρ&ο ΐυΓρίΐβΐ' οεουιηΐιιι. Αη(6 θ€υΙθ5 ροηΊο 
ΡοίΓϋΠ) ςυί Αηιηίϊπι β]ιι«|υ6 υζοΓβοι, ίη εοη• 
οίΐικ, τηοΓίβ ιηυΐονίΐ. Ιΐι ιηβηΐβαι Γβνοε• Γ^υ- 
Ιαιιι φα ΕΙγιηζ ηΐί^ϊ οουΐοί 0ϋ€Χ0«τϊΐ, <}υο^ Αρθ5- 
ΐοΐο ίηΓβιι$ιι$ β8$6 νϊ<1ΰ1»ΐυΓ. Ηχο ηυίιΐβιη οηίιηο 
€θΐι»ί(1ϋ», ιηί Οΐί, ηβςυβ ί<1 ςοιΐ)αιίΐΐ«ι, υΐ Ραρχ 
ηοιίΓα» Ϊ3«1σιοιΓι1ϊοηβ« ν«η1ϊι (Γ»ϋ»$ ; ηαοιΐ 
ΐϋ£ Γαείεχ, •]υϊ} αϊ (ΙίιΙίεΊιηυβ, ιη>κπί ί»οα 
ρπικίρββ ΜηϋΙο& ΑροδίοίοΓυιη ; ςιιοβ 8ΐ κιρββ νο- 
ηι*Γ«η$, ευιη ιιΐίηυβ \6ΜΤ»ϊκτίί, ηυί ίβίΟΓυπι βο- 
υβοί οοΰυριΐ. Ηϋο αυΐβιη ίϋΓΪΙιϊηιυί, ει Ηοιηχ 
πιβηΐίοπβιη Γαιίηιυβ οΐ) Ιε^βΙοι •<Ι Ιο ιηίΐΐϋΐκίαβ. 
Ι>Γθ1>β εΐίίπι 8είη>υ8 ρ«/ Οφί ^τλιΊλοι, (^οοΛ ί\ οΙ> 
<)υ9Γΐα$ ιιυρΓιιβ κεαηϋαίιιιη ία ΕοΰΙββίι βυΓΓβχβΡίΐ, 
λΙγϊ ηηειί ίη οιηηϊ ΙιαιηϊΙίΐΑΐβ »η«11ι«<η9ΐβ ϊιΐ ρΓΟ- 
ρυΐΜΓυηΐ. (}υο<ΐ€4ΐη<|υ« βηϊιη βαη*1ίοηβ ορυ> ϊι»\λ- 
1»ι, »ιι>1υιη Γυίΐ. €ΕΐβΓυιη βιογΙι ορβΓβπι ()•Γηΐιΐ 
ιη]ηΙβΓϋ$, £( ΟύΐΠΐηΗηΙοηί* ΜΓυπι ΐϋ (ΐηςίίΟςα- 
ιίοοίι ρίΓΐίαρΐοιυβ, υη(ΐ6 Ηοιηιηχ 9αο:|α£ ϋΙ Οοη• ' Αβ. ». • Α€1. »νΜ. 179 Νΐαοι,λτ ερ. ΡΑτιιίΑίιεΗΑ Ι80 

•ΐΑίιΓιηοροΙίΙαηχ Ε^^\α^Λ ■ηίο βρβηηϋ» βκΙ. ΙΙχο Α Έλ6μα τοϋ μάγου τους οφθαλμού; ήμχύρΜϊΐν, 

«Ι Ιβ 8€ΐίρ(Ιιηιι•, αΐβΐ ίρΜ, 8ί«υΐ ηοδ, «Ιβ κοία έκιιβΙ) μ^νον Ιβοξιν 4 ταλαίκωρο; Ιχιίνος «ρ%; 

Γοοίβίίλπιιη κια(Ι«•(. ΡβΓ•ηΛ•ιιιη βηΐηι ΙιοΙιοιηυ», Ιναντιότητχ φίρι^Φαι τοΰ ΆκοοτΟ^ι. ΤαΟτα ο(ν 

Ιβ υΐροΐβ ΟιΗ(Ιΐ βιΐβΐϋηι <1β ϋοηο ΙΙΐοΙββίΐ ιΐ>ΐυ ένΟυμ^,Οηιι, τέχνον ήμων, χχ\ κάλιν φημί, χαΐ 

ΙβίΑτί, ηυΙΙ• ΙΐίΜΐ• ηιίοΜ ρβΓΐυΓ{»Ιΐοηιιηι ηηχ, φρίχην χαΐ φ^βον &««λαβοΰ ιΐ; τ& χαθώ; ήμ2«• 

(ΙμΙμΙο ορ€Γ•ηΙβ, ΙηΙβΓ ΒυΙ{»π>$ μ ηοιη*ηο$ ίη- οϋΐω χα\ τον Πζπχ νήν {({αβχχλίαν ΊηραΛογΙ- 

ΙβΓϋβϋυηΐ. ηβΟα: * μίλιττα δτι χα\ αΰτϊ( σΰ &ς γκ μαν6Α• 

νομβν πι^\ ηολλο-3 ΐϊοι|| τοΰ Τ(μ|ν τοΰ^ &γ{ου; χ«\ χορφα(ους τών μαθητΰν, ο5ς (1 &λΐ]9ω« τιμ|ς, 
ΐΐζντω; ούχ άτιμ^ηι; τ&ν Ιν τφ 9ρ4νφ «όντων χαΦήμ<νον. Άλλλ ταντα μίν γράφομιν ιη^% των 
'Ρίνμαίων Ιν:χα της κρ^ αΐ Αηοβτολης. Γνωρίζομβν δέ σοι χα\ τοντο, {η χάριτι β<οϋ τΑ έντζΰΟ• 
χατχλβΜντις, «Γ τι αχάνβαλον Ιχ τοΰ τιτΑρτου γάμου Ιν τ|| Έχχλη«{φ «υμβ<βηχ«, τούτο μζτίι τξ; 
ημών ταηιν^τος τ$ ΑναΜμαη «αρκβιίώχαβι (Ι), χα\ «Ιντα βη Ι&Γτο θ£ρ2Κ«(α;, Ετυχχ τ!{ς <φ(Γ««- 
μίνη; {&9ϊω;, χα\ λοιπόν χοιν} τοί; ά/ρίντοις ύχηριτήταμιν μυτΓτ.ρ(ο<(, χαΐ της χοινωνίας αυτών 
μ(τέβχομ(ν χ«\ τοΰ λγιανμοΟ, χα\ γ1γ«ν( λοικίν ή 'ΡοιμαΙοιν χα\ ή Κωνοταντινουηολιτών Έχχληβία 
μ(4ς βυμιτ/ο{ας χαΐ ομονοίας. Έγράψαμινοΰν χα\ ιηρ\ τούτου, Τ'<ΰ μίν ίνα χα\ αύτ^ς χα(ρ»ν <χΐ|ς, 
ώ3ΐ:2ρ χα\ ήμιΐ;, ΙκΙ τ{ χαταβτάα» τών έχχληβιΔν. ΟΚι γ&ρ βτι «<ρ ιί χα\ 6 Σατανβς τΑ Αλα χαχύ; 
(:<Οηχ< μτταξίι 'ΡιβμαΙίΜν χαΐ Βουλγάρων, Αλλ' δαως ώ; τοΰ Χριτηΰ λατριυτής, χα!ρ<•« λιΑ τΙ 
χαταηάαιι τής «ύταΰ 'ΕχχΑηβΙας (2). 

ΒΙιηΙ ηίΓΟΓ, ο &Η, ΐ|υο<Ι Ι«ηΐα ρΓυϋοηΙί* ρπΒ- Β ΈχιΙνο Μ Οχυμά>ϋ», τέχνον ήμ»ν, κώς, τοαιύτι 
Μ•η• ηη 1υ« ρηιάβιιΐϊλ Ιη«1ΐ|η>ιη ίιεί•*. Κβοβρί• βνν<β<( <ια«ρ<«ο>ν, «ρβγμα τΛαίς λνάςιον της «ης 
λΐι ΙΙΙΙ• ι|υΙ Οβί ρΓΟτίιΐΜΐΐΙ• (ηρβτΐηιη ΐβιιβαΙ βρΙ- βννέηως. Δ(χ<μ<νος γ&ρ γράμμχ «βρΑ «ών λ•. 
ΒίοΙ•, «1> ηοη Γοροηιΐβ•, »β«Ι Μη•ΐαί, (|00(1 ΜΜ χ^ντων έχ β(θΰ ραηλβύιιν τοΰ 'Ρωμαϊχοϋ λαού, 
ΙιιιηβΐΗΐιι,•α(ΙΐΐαςαβΙηιΙβεοηιηι,ΙηΐβτΊΐυρ8Ηιιηηβ Αντιγράψιις ο6 «ρδς Ιχιΐνονς, Αλλλ κρ6ς τ1;ν«ύγ• 
ΜΜ^ίικΙ. 0«1* βηΐηι Κοηο ϊηΙβΓ οιηη6$ βρίΜοΙλίη χλητον, 8 χ«\ «αρϋοξον άχοΰβαι χα\ ά«ρ«ι^. κχ\ 
«Ι• ΙηρβηηΙβ •βΓΪρί6ΐι• , βαηι ηβ|Κ(Ίΐ , κγϊΙιϊΙ- οέ *1ς μ<μψιν Ιμβάλλον. Τί; γάρ κότα τών κάντοΜ 
ς»β «1 ΠΙο• ςυΙ &βΙι β|α• ροΐβ«ΐΒΐβ &ιιηΐΤ Ουί» &ν•ρώ«ων, έχ τοΰ λαχ6ντο; λρχιιν γράμμα β(χόμ<• 
ιιΐΜ|η•β Γβ(«ηι ηβ|Ιί|[Μ• βαΙ ροΙβΜΜ «ρρΓηΙηιι Ιί νος, Ιχιΐνον μέν χατχλιίπκ, γράφΐι 81 «ρ^ του; 
•ηΐ ΙηιρΓοΐΜΐη(1ί ςαβ άίεΙ» •ηηΐ, βαηι ηίηίβίΓΐ* β]ο• ύις8 χιίρα τ<λοΰντα;:Τίς «οτι, τ^^ν βιβκ^ην άφ<\ς, 
(οπιαιαπίΓϋΙ, 61 αΙ) ίΙΓιι ορίιΓιοηίηι ΐϋΙκΐΐΐΓβ ηοη Β; χύριος δηάρχ«ι 'η{ρ\ τών λ(γομ<νΜν χα\ χατα• 
4βιΙί;η&ΙυΓ ? ί'ϋΊη&ηι κβηΐϊυπι ΗΙυά Γιβίαιη ΓαϊΜ• νιύιιν χιλ μί), τοΙς 8ονλο•.ς {ιαλίγβται, χα\ ι:αρ* 
»ηιΙί>Ιί ? ΙΠυιΙ τλΐίοιιί Ηΐιβ ίΐΜΟΐιυιη ιιυ»ιΐα•ΐΗ ΙχιΝην άξιοΙ γν(όμην λαμβάνιιν ; Ιΐοΰ τούτο γιν4• 
Ηΐΐ|υο λϋΐιυβ βτβηΐΐ, ιιβηαβ ββΙ ςυί •υ<1ϊβη8 (Ίο ϋθ• μινονήχουβα; έν κάχνάνβρώιιοιςςΟύγέγον* μέ/ρι 
('ιΐβιιΐβιη ηοη βοη<Ι«ηιηβΙ. Αϋ]1ββ 6Γβο, ο ϋΐί, («Ιβ χα\ νυν ούβαμοΰ τ6 καράλογον τούτο, ούβ* Ιντιν β;, 
|>η>ρο•ίΐυηίΐ, ςυηΐ ]θβ3ηΐί• αί, ηοη τιγΙ ββΓΪί. Μ ^ τούτο άχούια;, ούχ\ ηολλήν χατάγνωνιν χατάτοΰ. 
τβΓΟ, Οβο «ΙΠαιιΐ», ηιβ(Ιΐΐ>αϋθ (ΙυοίΗΐ ιΙ( «ά (1;ιηι• τοιαΰτχ φρονοΰντος τ.οιήηται. Κατάλικ• ουν, τ<χνΜ 
ιι»ηιΙ« •ϋΙιοιτ(ηιΙι<|ΐιβ β» ςυβ ραΐη^ΙΙ , κΐΐίοβΐ ήμων, τήν τοιαύτην {«(νοιαν ■ οΰ γάρ έτη ηηυβα• 
«ιβϋβ<, ΜΓΐ»Ιυπι ίηεβηύίι, οχΐβΓΜςυβ ν»•1αΐίοηβ«, «ι ζώντων, άλλλ ΐϊΐιζ6ντ»ν. ΚαΙ βΐ) οίν. κΐγ» Ιίαβών 6(4• 
»ά Ιμμ» ρΐϋίβ λ<1ν«Γ|ι•. ιοτΐΐΜ «ι1 «ο» ςνί « Οβο ΙβηβηΙ Οιν βιάνοιαν •1ς χατάγν»«ιν ^λβι; χα\ μ<ταμ&«ιαν 
Ιιηρβηαηι ρορυΠ<]υβ οαηιη ; βΙ, «' νϊιΙβίυΓ, Ιοοαιη ίο- τών ««ρΐ «ον γινομένων, τών φόνων, τών «υρχολ^^• 
«Ιίβ• ΐη ήοβηι βοηνβηίβηΐ ςηΙ άβ ρ>ββ βοηβαΙβηΙ. «οιν, της άλλης έρημώβιως, χα\ τά τ^ς (Ιρ4νΐ|> 

ΦρονεΤς αληθώς, γράφΐ «ρΙς τους λαβ4ντας «αρά βιοΰ χα\ τήν βαβιλιίαν χα\ τΙ]ν κρόνοιχν τοΰ λαού αύτοΊ • 
χχ\ εί γ* τούτο δοχϊΤ, Χ2\ τ(ν τόκον έν $ αυναφΟ^^αο-ηα! οΐ τά της (ίρήνης ουνΟηβόμινοι. 

ει 8ΐ 1υ ίρββ βοητβηΐΓβ τβΚι. «ΙβοΙ»•. Ει β^" Κα\<{ μίν αύτλ; ^λιι βιά ««αυτού ηαρχγκνέ• 

Ι•ϋ:ηίΙί3, βΙ•ϊ ιβηβχ >β άβΜΗ•, ηΗιΐΙηηίηα< «ά ιβ βθαι, χα\ τούτο «ο(ηοον β)|λον • ώβτ« χα\ έμΙ|ν 
ϋοη^ΓβιΙϊβΓ βηιη ρΓοοβπΙια• ηαο• βμιγΙ «πΐΒΟΙβ• ^^ ταηινότητα, (1 χΑ\ γ<ρων χα\ ά•9•ν1)ς, άλλ'δρως 

βΙΐΓί•Ιοπι ϊιηροη'.οπ• άβΙο^ηϋηηΙ. δίβ ικβ. >ί τβκ, ύκιριβιΐν τούτων χαΐ κρλς «Ι «αραγινΙ•4α«, μ«β* 

ΙιβΙΙ• βΐ €»(1β» ο<ΚίΓίβ, •Ι ρ•βί• ιΙοβΙιΙβΗβο Ι«ηβ•Γΐ ών άν βοχιμάσωη προκρίτων της ιηλιτ(Ι^ς οΙ 

δΐη (οηΐη ηυ» ΜΓίΐΝ• ηβη τίη τβη «οΐϋβϊΐϊ •υηΙ, φΐλόχριατοι βαηλιΐς ημών. Τούτο «οίηβον, ιΙ ά1«ι• 

η!-ΐ|α6 ριββίΗ «ρρβίεηΙΐΒ, μιΙ τ•ηβ αΙΙβρΙϊοηβ» βΐ 6ώ; μιμίσηχας ιηλέμου; χα\ τάς «φαγά;, χα\ τ^ 

τογΙμ 3(1 ]οβηη βιριτ•»•, ρΜΐυ$ βΜ ίη (ϊίβηΐΐο (Ιρήνης 4ν έχιΦυμΙ^ χατέατης. Ε( β* & γράφΐις οώ( 

ιηληβΓβ. ηββ ΙϊΙϊ• κγιΙμτ•, ιμ^μ ηοι 9<Ι τ>η« Ιβη «κουΜ^οντος, ούϋ τήν ιΐρήνην ΙιηζητοΰντΦς, 

τ»ηί• •βΗρΙί• ΓβοτπΙκηιΙα ρτονοοΓβ. ε^ΙβΓνηι ιβ άλλα «ροφάσιις χαΙλβγοιπαιβι^Ι μιμιγμίνοι, χρ•Ι«• 

τι^ήΙυΐΗ (^ΙίΓηΙιι» Οι-•• ηοΜβτ βοΜοιϋιΐ, βοςηβ τ^ν Ιατι βιωχήρ» χτήβαβθαι, χα\ μήτ< γράφβιν 

<1) ΟββηπΙ τβΓίιΐ » τούτο ΐιΙ «αρα&βιίιχανι ϊμ ιη«η« ςυοςοβ Εβεΐβ*» ςυιΠ» ιιυρίίβι ίαΐΜ »&γ• 
<>χ«ΜρΙ»Γί ηυο υ•η•ΓυΙΐ Ββίοοιη». Ναπι Ιιχβίΐβιιι ιηιΐΓβΐΙ 
' ιιηΐ «(ΜΗ• • ΙίίΜνηο Οηβο αΐ ιΙ»αιη«ΐ3• • Ηο• ()) Η•αβηυι >ρα(Ι Β«ΓοηΪΗΜ. «Μζΰη, μήτε άντ\ ματνιολογία; παρ' νμών γ^α- Α ηιο^'» 6Χ(βηύαΙ, λΐιοιυτΓοηιΙϊ ΟαΐΑ, ιηβηιιιη, ςυο 
9 μίνη;, ά»τιτράφίσ6αί ίοι ματ3ΐο>(ι7ίβ( ίικζηΐΕΓν. 
Τλ β' Αλλα Ι^|}ωμί•/ον βί διαφνλάξοι ΧρίΜ^ς δ θι%; 
ήμ«*Λ, ηλίον έπίχτιίνων τί;ν χείρα ίΐ; Ροήθ»»αν τοΰ χχαμ; *%ν ρίον π(ρΐ73ΐ χβ\ άκαταχρίτως, δβφ 
ηλέύν ύμ?ν τ% φβρχίον ίων χββμιχόιν πρ1γμ^των {Γανίαί ΗΐιιηϋηηοΓυιη ΐιβκοιΊοιυιυ ύηυι Ιηιρ•«υίΙ, 
ιιβςιιε ρίΓπιίιιβι νίιιι Ιυί αηίηιΊ ί$Ιο οηιη Πι^οι, 
ΕΪΓηιιο &(( ίιΐιΐβοπί'ΐ (1(ΓργγΙ, ηιιοϋ βχρΙοί αοΓΪιΙϊι 
ϋΐίβ ηυί ϊιηρβΓίί!) ρΓ3Ε$ιιιιΐ, «Ι <]ΐιίΙ)υ8 ίη Ιιοϋ ιιιιιη•!ο Ιιι<βηχ(, χαΐ μή σ•^γχωρή(ΐ«; τώ ΐοΰτων ΡΛρ«ι τοΟ νοΰ χβΆαίθί,νίΐ ■«% £•«ονον, χί\ βιλ ιοΟιο «ρδς 4ηρ;πή 
ιτρ^γματα ίξιν:χΟ?,ναι, βπ•ρ ώ< τά τ^λλά ονμβαϊνι: ΐ«Ι{ τίς ίρ/Λί διί^Ο'^β•, Χ«^ 4•^«βΤ€ίβν κ««μι• 
χ^ χ«\ έξ^βίαν {γχΕχ{ΐρισμέν9((. Κβ'. 7\ί> αί<Γ4>. XXIX. £><(«Μ. Έσιωπήβαμιν,τίκνον ήμώνπιπο&ημίνον, χρόνων διίίί »ΊΙυίηιυ« , ο βΙί άαϊΛκηΐΛ, «Ι ι «ΓΓΐϋβαάα 
Ιχιν^ν. χβ"•. 9υνΐ9τάλημ•ν <οΰ «ρΙς ύμΐ; γράφιιν, «ΐΜΐίηαίιιιυβ, κπνΐυβ ϋηΙ«ηΙθ< ςοθ(1 βχ ίΓβίΐιΐίΐι- 
Ίοΰΐο μίν ^αρίίφ πκζίμινο* θλίψτι, ^τι έχ τών ΓιΙμι» Ι)α>• 3<Ι 10 βΐΓΪρβίηιο• ΙιΙΚΓΪβ ηυΙΙίΐη 
σν](νών γραμμάτων, ών προιγράψζμΐν ού^ιμίαν Β ρΐΌ^ο'^'β υΐίΙ>13ΐ£ΐΏ νϊ<1βΓβιηυ$ , βίπιιιΐηυβ »ιΙ Ρϊ• 
ιΓίομεν ώφίλίίαν Αηαντήιαβαν, τοΰτο β^ χα\ πρ%{ Ιίηπι ΟεΙ, ριοίβ αυεΙΟΓΟίη «Ι η)«κ1ιΐΓΐιιη ΙιυηιϊΙίΚΓ τί>» τοϋ θιοϋ ιδντής εΙρήνης αΓχιον χαΊ χορηγ'^ν τϋς 
τχπιινΔ; ^μών βίήα(ΐ; άνα-»6(ΐχίτες χα\ κρ6« 
μίνην «ήν ΚΛρ' Ιχιίνου άφορωντκς ιύμ<ν(:αν, χα\ 
τί|ν αωτηριώβη «ρ^νοιαν, Ι^τις Ιπ' ο^β«ν\ 4λ).ψ, διον 
ί«\ τ^ τοΰ χόβμου θερίΐκΰίται «Ιρήν^. Νΰν δΐ, 
ιέχ>/ον ημών, ίκιιδΙ) ώϊκιρτ^ πολύ ^άροί Ιχίΐνο 
τή^θλίψεως έκτης χο,ρΙΙα; ημών ίκογιγινημένον 
Ί||ν44μ<β3, χι\ ιιρίς ελπίδα; Αγαθ^; χζτίστημκν, 
κα\ «Γη μη δΜΐ•|ϊυοΟην*ι <^μ3ς τής άνωβίν (ύδοχία: 
χοΰτο «ρομηΟονμένη;, πάλιν έπ\ τδ γράφΐιν κ(Λς 
τήν^ύμων μιγβΑ^δοξον ώρμήιταμιντιμιίτητα, τέχνον 
ήμων, υ(έ μου άγατη^τί ■ άγαίιώμιν γάρ «, Χλ^ «λ> 
*^ν «ατ^ρα ούχ Αγαπάς• ιί γάρ Ι^γόπας, ί,χουσας ηο»ΐΓ•• ρΓΜβ» ϋχιοΙΙΰπΙ» ΓββρΜίη &οΙο ΙΙΙίυ• 
Ι>ειιενοΙβηΐίχ, ΜΐυΙΐΓΪΐήυε ρΓθνϊ(ΐ£πϋχ, 4|βχ ϋ- 
ΙιίΙ χςυβ »^ ριοοιη ηιυιιιΐί ιατΜ. Νυηο «ιιΐοηι, 
ο β|> , ςυοηίβιη ηί>8]θΓ6ΐη ^τίτίβ οηβΓΪβ ρίΓΚίη 
ετιηιιΐί$6 &ί'ηιίη)υ$, ΐ( Λά «ρεπι Ιιοηχη Γο<1ϋιιΐϋΐι, 
υΐϊιιαιη ϊη ΐηοπη*, ΐοίΐαύ 1)<5ιιί(;ηίΐ3ΐβ ><1^(ιτ^ιιI^. 
ηοη •ϊηια• ίηϋοοίΙ Ι 0<ηυο »<1 ««βηϊΐίευπι (ιιυιη 
ΙΐοηοΓβιη κη'ϋβΓβ βυ$εΙρίιηυ$, ο ΒΙί, ΟΙί ιηΙ ϋίΐοοίβ. 
Τΰ οηίιη (Ιίΐίβίιιιιΐδ,ςυί ρλίΓεπ) ηοη (ϋϋ^ϊΐ• 81 οΓιιπ 
ιΙίΙίββΓΟ» ραΙβΓΟΜ 3(ΙΙιθΓ(3ΐϊοηβ« «ιΐ(]ίνί«Κ£ϊ. 5«ϋ, 
Ιί ηιί ιΐϊίβεΐβ , «ιυουκςυβ (β!ο βΗιηυβ, Οευη οοη- 
ΐΓΪ8ΐ>ηΙβ9 ιηιΐϊί, ςυϊΙ>ιΐ8 ρβπιίοίβπι, εαηι ηοίίΓΟ <1ϋ« 
ά*<ΆΚ , Μη«ΐχ (]υί ΙιΧΓοΙΊΐ.ιΟ «ίΤβηηιαβ 7 Νο» «ιιΐιη. άν παροινίοΐως πατρικής. Άλλί, τέχνον μου ήγα- Ο (|ΐΐ3ΐιΙο οχ ΙοιπροΓβ Οΐπ>ΐίιιιϊ Εβίίβ ηιυΐυίί» ε«<1ί• 
πημένον, μ:'χρι τίνο; οΟτωδιακεινδμιΟα, λ\ιιηΟ-/τ(; Ιυ* ίααύαηΐ, ιια ίυ<1ίςΊιΐ(η ςιιΊ^^Π1 ΟϋΊ ιη^Ιυίηϋαιη 
μίν βέ^ν. (φ* οΤ{ δλίΟρον ηρο;ενοΰμεντ1| άγ(!|ΐ το^• ΓβεοΒΪΐϊνίιηυι. 

14» Λτ,(Λ•ΛμΙ:ι., κ•.ς δνειβος £έ εαυτών, 2τι )(ρδνον ΙπΙ τοβοϋτον ταΐς χατ' αλλήλων βφαγβΐς Χριβ^ιαν^Ι 
μολύνονται, ούχ Ιννοήβαμβν ιό φοβιρδν χριτήριον τοϋΘεον; υΐδχ (τ(, ϋν ΡοΟλ]], ονδινδς τών ΙπΙ φρονήηι 
διιβοωμένων τδ τοΰ ;Κρΐΐοΰ γινωιχεκ χατάχριμα. 
*£(ι>< κ^τι ηροβτίβεμεν χαχί «οίς χαχοί; ; 'Εως 
τΝος παραχωρήιομιν χατορχιΙ<ιθαι χφ διαΚύλφ 
νιΐΐ τών Χριστιανών χατ* αλλήλων οφαγαΐ; ; ΈνΟυ- 
μήΟτ^τι, τίχνον ημών, δτι χλ/λ χλ\ τή; ζωή; ημών 
4 χρ^νν καρήλααχ, χα\ ίσω; ού μαχρά προθεσμία 
τον (ιαλυθήναι τήν ψυχήν έχ τοΟ σώματο;. ΚΙτα 
|κ«1 κοίας &κα:ρομεν συνειδήσεω; ϊχ της «αροιί• . 
βης ζωτ,ς, Ιΐν «οϋτοβυμβΤ^ οΓα χΔ άνθρώκινα ; Κάν 
Ιλιτ(δ«ς άπατώσι ΐΜλλάχις μάταιαι, δτι κροομενοϋ• 
μεν έιτ\ πλείον χ^ παροϋβη ζω^ * τ( έρονμεν τύχι ; 
Τ( βιανοηΟώμεν , δτε οτενδς δ χαιρδ;, χα\ οΐ την 
ψνχήν Δκαιτοΰντε; &γγιλοι Ιφεστήχασιν, ότι ού 
μβνον ζώντες Ιπράζαμεν, οΤα (πράξαμεν ; Οΐβας 
δ) «ίντω; οία ΙηράχΟη, δβη Βουλγάρων χα^ 'Ρο>- 
μ•ίων Απώλεια, τών υΙοθετηΟίντων βιφ διά τοϋ 
^ιιτίιματος * δση τών Ιχχλησιών τοΰ θεού ίρημία, 
κ•\τΓ,ς έχείνου β<ιξι>λογ(ας χαΐ τών τελουμένων μυ• 
«ττ,ρίων (ίς άττοκάβαρ^ιντών Αμαρτιών ^,μών. οΤμοι 
τ«Μ Ιμών παθών τ(ι ^αρΰτατον, άφαν1αμ^; χα\ άπδ- 
«Μ9ΐΐ. Άναλογίζου μοι τών μοναττηρίων τήν 
έίίύν.α*. τών έκ:βχ<)χ{(»ιν τήν ΙξολίΟριυιιν, τίβν £οηεπΙο, κϊ νοίϊϊ, ΐβ υΙΙυιηβχ εοη5ΪΙίί«ςυ«εΐΓ€β 
εοη&είοιιΐίαπι Ιυιιη νοίιιίαηΐυτ α χυρποιηο /υιΐίοβ 
ΙιηρΓθ1)3Γί ί£ηοΓ3νί£8β. !)6ΐ1 ςυαυ»()υβ πιιΙί& ιη3ΐ4 
^οιικ^Γειιιυβ Τ Ουου$ςυβ <]ία1)οΙο «ΙαΙιίηιιιι πιη(αί• 
ΟΙιιΊ5ΐΪ3ΐιθΓυιη οάίΐιιι» ϋχβυΐιικ^ ΗΜοβί!•, Ο Λ\1, 
ιεπιρυβ νϊιχ ηο$ΙΠΕ εβΙοΓίΙΐΓ εΙΟυβΓί, «ε ιιοη ιηυΐ- 
ΐυιιι αίΜ&ιβ (Ιίβπι ςυο 8ΐ3ΐυΙ*ιπι 681 3ηίιη.ιπ) ηοβίΓλιη 
€θΐ|ΐυ• ΓεΙίιΐΐ4υεΓε. — £| Ιυοΰ ςυαϋ εοιΐ80ΐβηΐί< 
ΟΧ 1ΐ3ΰ νΐΐ3 «ιίειηυχ, βΙ η», ηΙ ιοίβΐ, ΐ€«{ιΙ•ι, 
ςιι*η(]υ8ΐιι νβηη &ρ6 ΊΙΙυ(!»πιυΓ, ηθ8 «ϋβε Ιοη^ο• 
νίι» Ιΐ3ΐ)ίΐυΓ0•? Οιιίά ϋίεβΐ)ΐ\ί3, ηυίά ιηοηΚ νοίτε- 
ιηιιβ, ευιιι ηοβ Κογλ βίΓΐιι^βΙ , >η{6ΐίς<ι« ιηΐηϋηι 
τ^ροβεβηΐββ (Ιιοπ ηιοάο ηιιχ νίνβηΐ«8 ίΜΟπιηυ• 
βχςυίΓείΚ, βϋιΙ ςυχίί»*)* 5«(Ι ηοη 16 Γυ^ϋ ηυιϋι 
/>εΐ3 ΓυβΓΪηΙ, ηϋ3πΐ3 Κοιη•ιιθΓηιη «( ΒυΙ^ίΓοηιηι 
ΪΜΐιτοηιρίίο, ςυο3 Οβυβ ρ«Γ Ι»ρΐί$π>3 αιΙορίινβΓ•!, 
ςιΐ33 εεεΙε8Ί3Γυιιι νββίβΐίο, 1ΐ7ίηηΐ ίρβυιη κίοη• 
ϋοαιιίεβ &υρρΓε$&ί, ιη^-βίειίβ^υβΐβιη ηοη ίη ρεϋΓβ- 
ΐΟΓυηι ηοδίΓΟΓυπι Γετηϊϊβϊϋπεη) εε1β1)Γ*(3. 8υρρϋΐ3 
ιηεοιίΓη ιηυΐ)3$ΐβΓί3 «Ιεβιτυεϋ, Γρί8εορ3ΐ(;8 άοακα 
«νεΓΕ3ϊ, (Ι68ρΐ3ΐ3$()υε 9ΐί3$, ηιιο(()αοΐ ίη ΓΓ^Ιοηβ 
•(>1)ηη(, εεείοβίηβ. Χηυβ «χ»ΐίιιε(αιη ευΙΐΗΐ», <|ηΙ 
ίη ίΙΙΐ6 ηϋ βίσπαπ) Ι>οί ίυ(•Γ3ΐ ίη$1ί1υΐυι. ΛΙία ρη- 183 '"^^^^"~ ΝΐαΟΙΛΙ ΟΡ. ΓΑΤΠίΛΒεΐΙ.Κ " 1^^-^^ 134 

ΚΓΠΐίΙΙΟ, «οΊΙκϋΙ λίι^ίιΐΜηι •Ι)ΐ(Γ«1ΐοηορ, «ΙοΙίΐιπι Α ϋλ/ων όΐαι χατί χώρα; ΰπτ,ρχον ΙχχλΓ,ιία'.. χα\ της ΒΚ'παοΙιίι αιηοΟιη ΓενΡΓϋυΐί^ιηι, &3εηηη(ΐυβ βαεβΓ- 
ϋοιαηι Οι-ί ΟΓΐΙϊηβιη οαρίίτίΐαΐρ. υΐ λοίει. Ιιΐιηιαιιχ 
ϊη»(ίΙυΙίοηίκ ίιΐίΐΐΓ, ϊη Γοιιΐνιηρίίοιίΰΐιι (]<-]β€(ιιηι : 
Οιΐ9Β οιηηϊΐ ίοηιίαΐι ςυ>»ί ηηη »;ιΙϊ^ ίυίίϊ^ηΐ »ά 
εοιιΐπιΐ>ιιιΙυη) ΟΙΐΓΐ&ΐυηι Π^υπι ηοϊίΓαιη, οΐίαηι, 16 
ιηβηυο, (ϊηβ «ρο Γ«ρ•Γ3(ίοηΪ8 ρΰΓλίιίεηΐ. ΙυτεηΙυ» 
]«πι Μια «νΜίΙ : αΙ(]υί ίρβΐι ]υν6ΐιϊΙ)υ> βρβ> τί• 
νειιϋί ίιιο'113. 5(η], ευιη , ]υνειι(υι*; κίαρ'ίϋ, Λά 
ΜΧϊ^βιίπιυιη αηηυιη >Γ0ΰϋίιη«ι5, 1)ΐ ροίιη ιει-ίϋί&, 
9υΐ λαΙίειιι ηοη ηιυΐΐυηι ιΐ) βο (ϋκΐ», ςυίϋ κβΙ 
ΓΓριιΚ-ιιΐιΙαιιι ? Α(Ι $«ρΐυα£θ»Ίιηιιιη ΐ3τΊ ρίΓνβιιϊυηΙ ; 
ηιιιιι $χρί«8ΐ)ηβ \ίι)«πιυί Ιιυοαιηυιη κρπυι εΙΐΓ* (V αύται; γινομίνη; (!( 24ξαν θιον λΜ,<»(ας ^ήν 
ίζίρί,μιαίΐΊ. Έω τΙ αλΙα, τήν φΟορΙν ιών καρ*)!- 
ναιν, τή; όφει).ομ^νη( μονά^ουσιν ιύλαβ«ίας τΙ;ν 
ίχπτωβιν, τών {(ρέων τοΰ βίο» τήν, ώ; ιΐχΐκ; Ζ\.& 
αΐιν α!χμίλωι(»ν, ο!α τΐι άνβρώττινβ, τής Ιίρβιιχτ,ς 
τΑζιω; χαταφρ^νηιιν* χα\ τούτων πάντων, ώ3Κ(/> 
ούχ Ιχϊνών ύπβρχόντβιν «ίς βλίψιν τοδ Χρι»τοΰ χβ*. 
βΐοΰ ημών, πάλιν μετά τήν 9>;ν άκΐ,βΐωκν ύπλ β•)*^ 
χαταλ'.μηχνομίνων βχινδϋ^ν Ανιάτων χα\ άθίρχ- 
«ιύτων. 'ΙΙδη τϊ;ν νίίτηταύ-ίρήλβαβζ' ίιτ'.βτο; μϊν 
γάρνιδτη^ι τ4 πιρχμίνειν τφ ρ{<;> ή έλιτ(; ' ί'κύχι 
Ιί τϊ^ν νίέττ,τ» ύταρβώμιν, χζΐ μάλιντβ πρ&ς έξ• 
Β ηχοιτ&ν χκτιντήσωμιν Ιτο;, φτινι Χ3\ ΐϋ τυχ&ν Ι| 4 πλ',β ά^(ΐ; ή οϋ κολΰ κέ^/ίω άφίηηχα;, τ< £<Τ λ^γ(^ίβ9xι ; Π,(.6; γΙτρ ■:& Ιββομηχοβτ&ν σχ&νιοι των 
ύνΟρώπων Αναβαΐνονί'.ν, ώ; 1π\ ιύΐιΓστον 81 Ιρ^ιμιν το ανθρώπινων γ^νο; χϊτωΟεν τούτου τ1]ν ζΜ^,ν 
«ατ33τρ<γον. 0αί<1 ιΊΙ>! ρ^ο^^^1 ϊα ί&ΐ3ΐη ι1<-&ε«η<1ϋΓϋ ρΡΓηί• 
€ί<:ιη 1)<>ΙΙί Βοιιι>ηο$ ϊηιβΓ ΐΐ ΟυΙ^ιταβ ρβΓ^ΐιηΐίβΤ 
Οιιίϋ !>\\ι\ά βτβηίςΐ, ηί&ί ηοβ ηοιι ιηο<1α ρΓορί^Γ «α 
<]υκ ιηλίβ, άαα νΙ«βΓ«ιηυ«, ΓβοβΓίιηιικ, αρυιΐ &<ι- 
ρ«Γηιιιη Οεί ]υ()ίείϋΐη ϊη ου$ιιιι ϊΊιηυβ τεηΐυΓϊ, 
*εϋ 0(19111 ρΓορΙβΓ ο ςυχβΐϋ ρο5ΐ ηιΟΓίεπι ηυ&ίΓαη 
ρλΙι**6Γίηΐ ρ<£η!ΐ( (Ίαιυί «ΙχυΓί. Ιοςυβ, βΐί ηιί, 
ηυα&ί ρΓΧΜπ^ αηΐϋ ίο. οιουΙοΓ ο$ Ιυιιιιι, οευίοι βΐ 
Ιοίυπι (ε; βιηρΙβεΙΟΓ β**"*"• (ΙερΓβΟ'ΐΒ υΐ βηίωα 
Ιιΐ3 ΐΜΐιΐ(;ιιί$(ίιη3, ςυοηίιιη ΓβΓυηι ιιε<|ΐιϊ(ί» ίΙΙαιη 
υ ρνεαϋιτί ιιιΐυη βιευϊ•ίΐ, >ϋ ριοβιιι •ε»βίηεΓΐηει. 
βιΐίς βίιιΐ ςιιχ ]3ΐη Γυηειίβ «εείιίειοηΐ ; οβ»&«ιιΐ 
€Ι)ηιι ιηοΓυιιι ϋεΙΙι ει εζιίεί ; ηειριε ΓβΙίηςυικ 
ΜΐΪΜΓβηιΙυιη είδεεΓχιιΙυπκ^υβ ιηοηυιηΐ'ηΐυηι, η(ΐ3ΐ6 
δίιηεοη ]\\(, ηυΙ ει («ΊΐεΓε οππαϊ ρτυϋειιι^^ί, ]υϋΐεϋ 
νΪΓΐυϋκιυβ )3υ(1β ρεΓεΙιτυ^, εΐ <|ΐΐ3»ϊ Ιυχ ςεηιίι 
ΒυΙ^3ΓΖ, ραεειιι εηηευΐεατϊΐ, ςυ» 3ΐ) ίριϊιΐϊ ρ3ΐΓβ 
ίε(3 ΓιιβΓΧ, ί(£(]6Γ3ςιιε, ]«ΐΓ3ηι«ιιΐ3, εΐ ηυοϋευοςυβ 
ρκΐιιιιι ειιιιι ΙΙοιηβηϊί νίοΙατϊΙ, βίε εΓυιΙεΙίοΓ ϋοιίίι 
ίβεΐϋί <]ΐΐΐΐιι ίαι]θΓ«ι ηιιϊ εΐΐΓΐΐιιηι Οευιη ιιοιίπιηι 
ηοη ηοι>'«Ι)3ΐι(. Νυη π)θ(1ο ΐιΐί» \ϊ(υί βίΐ, (Ιαιη 
νίνοΓβι. •ε(Ι ειΪ3πι ρο&Ι ιηοπεπι ϋεΙΙυιη ίιΐ)ρΐ3ε3ΐ>ίΙβ 
ΓβΙίΐ)υϋ, Μιίεΐί» ηοπ)3ηοηιιη ε( ΒυΙβαΓΟΓυιη βΙ>ιΙΐί$ 
•ΐΓ3κί»ςιιο εΓυοΓεηι ΜίΙΙαηΓιΙιυΗ ^ανίιυ!. 
Χρ(β•Λ•^ χα\ βι&ν ήμων ούχ έγνώρισαιν. Κα\ ού 
χι\ μιτί τ&ν Ιαυτοϋ θάνατον άτπονβον χιτέλιπε 
χαΐ Β«Ί<λγ4ρ»ν τοΰ τή; βφαγής αίματο; Αποατά^ειν 

Ι»13 ϋΙ>ϊ ΚΓϊρ^ί, ο Οΐί, Ι3πιεη1ιη& ιΐαίειιβςυβ, «1 
ιαρβΓ ηε, ηοίι Ι(<ιΐ|{ίοΓ κηεείυϊ ιηεα ΓεΓηιιι Ι3ΐη 
ιιιίι«ηηϋ3Γυα• ίιιίΐ ιε»ιίι, ει κυρεΓ Ιβ 3ο Κοιηιηο•. 
ρΓορίβΓ ει ςυχ ϊατΐει;»! 1>εΙΙ>ηΐε• ρΒΐϊιηίηί, ει 
ρηιρίτ χΙϋΓηϊίαΙεηι , ίη (|ΐΐ3 ηηηηαιιη ε€$&>(υΓί* 
ΙιοΕίιί» ;ι(ηνίει»>1ιιί, ηηίρρβ ι|ΐιί ρΓΟ ηϊΐιίΐο Ι)3ΐ>υε- 
Γίΐΐ6ΰ1ΐΓίιΙί Οεϊ ΠΜΙΓΪ ββη^υίικ^η). ρεΓ <]υειη Μίνί, 
η <]ιι« ρηρυΐυί ί^εΐί «ιιηια$. λΐ(3Ηιεη ηο$ΐΓί ίοι- 
|Μ•Γ>ΐοΓϋβ 3 Οεο εοΓοπιΐί, υΐ κχρβ, ϊΐι εΐ ηυηο 
ρηεειη }ιινοε3πΐ, οπαιιίηιιε ηΐϋιΐο πικίί 3 ιιΐ3]οή1>ιι$ 
ίΙΙ;ιΐ3 Ιβν*Γε ιίΓεηιιε ειιίΚΐιιΐιΐΓ. ^ιΐ3η)πΙιιειη <■( 
Ιιυιιε ))οηιϊιιθ5 ιηϊϊ«Γΐιηΐ, ηυί (Ιβ ρ30« νυΐιίϊευιη 
-Χαιιιΐι ί:;ί1υΐ' ε&ΐ 1υχ<]υο (κ:ιΓε€ΐί5• Τί; ο^ν ώφίλειβ Ιν τω βι χαταβ1]ναι •1ς (ια%Β«• 
ράν τοΰ χατ* αλλήλων πολέμου Τωμαΐων τε χα\ 
Βουλνάρ<.)ν τής παραμονής ; Τ[ &>.).ο ή τ6 μή μάτη'» 
Ιν τί) ζω!) ημών τΔν χαχ<ϊ»{ γεγενημένων Ι« τφ 
1χ!ΐΟίν τού βΐοΰ χρ'.τηρίφ τ1; «χας ύποιχεΝ, Αλλλ 
χα\ τών μ:τ& θάνατον &λλοι; πραττομίνων ήμβ« 
ΰκοατηναι τ1;ν χΛαβιν ; &ιά τοΰτο, τέχνον ^,μων, 
οΓα παρών κρ•3πτύβ9ομα(, χατα^ιλύ τ& στύμα, τους 
οφθαλμούς, Χ3ΐ\ π3ν Αλλο μέλος * Ιφάκτομαι τών 
γονάτων χα\ β-4βωπώ 1πιχαμ<ρθτ;ναι τ^ν οήν ήμερ«ι• 

ρ τάτην ψ■^χ^)ν , ιί χιΐ πριγμάτων χαχία ταΰττ,ν 
Ιξέιττ^σε τού οίχείου αυτή: ιδιώματος, πρ^ «ήν 
είρήνην ■ άρχεσΟήνχι τοΙς ήβη γεγενημένοις δλι• 
θρίοι; πράγμααιν, άηολήξαι τους χατ' αλλήλων τών 
Χριστιανών πολίμους χα\ τάς τφαγάς, μηδ) ΧΑτ•> 
λιπεΐν μνημββννον έλεεινόν Χ3\ χατάρας ίξβν, δτι 
Σνμεών ΙχίΝος ό χατά τήν εαυτού γενεάν δβα γε 
τά &χ 7Ρ<>νή3(ως, τ3ΐ Ιζ ορθής χρίσεως, τά «χ καν 
ιός εΓδου; άρίτής γίνόμινο; ύπ*ρΟαϋμαατ»ς, κα\ 
οίον φωστήρ τοΟ Βουλγάρων γένβυς, οΟτως χατιπά* 
τησε τήν εϊρήνην τήν ύπδ τού οΙχ<(ου ιτατρ6ς γενο- 
μένην, ήθέτησεν οίχεία σύμφωνα χα\ δρχους χαΐ 
αυμβάτΐΐς πρ^ς τους Τωμαίονς, χα\ γέγονι ιτολέ• 
μ•.ο; άκηνέβτερος τών προπατ^ρων αΰτοΰ, οΐ τ^ 

μδνον Ιν τοις ζώϊΐν ύπαρχων τοιούτος ώφθη, άλλ^ 

πβλεμον, χα\ τήν χατ' αλλήλων μάχαιραν Τωμαΐνν 

ήγάπηίε. 

Ο Ταϋτά οοι {γραψα, «ίχνον ημών , θρηνών χαΐ 
όδνρίμενος πρώτον μίν Ιμαυτ'/ν, δτι μέχρι τοαούτου 
παρέτεινε τ6 1μ6ν &θλιον γήρας , χαΊ τοιούτων 
ελεεινών πραγμάτων Ιγενύμην 4ν Ιατ•ρ{φ • βρηνών 
&1 χαΙ νμίς, να\ βή χαΐ τ& Ρωμαίων γένος, ών 
Ζνιχα χα'ι νΰν χατ' αλλήλων χινούμενοι πάβχετε, 
χα\ εΙς τ&ν μέλλοντα αΙώνα, 2τε τά πάθη οΐιχ Ι/ει 
άπόπαυβιν, πιχραΤςόποβληθήσεβθε τιμωρ(αι;,ώς τλ 
«Γμα τοΰ Χριστού χα\ θεού ημών, Βι' ου ήγοράαθη- 
μεν, χα\ λαδς αύτοΰ γεγενήμεθα, ε{ς ούδ^ν λογι- 
ζόμενοι. Πλην ο( θεοστιφεί; ημών ^τιλείς, χαθώς 
ηολλάχις, οδτω χα\ νΰν τήν εΙρήνην ίπιζητοΰοι, χα\ 
πϊντί τρόπ•;• τϊ Ιχ τών πρ*λβ64ντων άνθοώτιων 4 185 ΕΡΙδΤ«>Ι.Ε. Ι8β •ι «ί^\ ί?,< ι1ρήνη< ύμΐ* Φυλλχλήτοννι • χβι ίστι 
•V» «*ϊ τή; ατ,ς τιλιιοτάτι;; συνίβιω; »1ς τλ< 7ΐρ«- 
«^4ύ->«< νυμβάηι; χα! Ηίψ ϊύαρ(9Τθυ(, κζ\ χο-.νώς 
Φ^^^ίψ^ρούίΛ^ Τωμαΐοις χαΐ Βούλγαροι; σννιλθιΓν • 
ίνα μΙ 4 ΧχτανΑΐ & τνν «Χ3ν&ί)ων χαΐ των ιηλί- 
|ΜΜ «Τ«•.θ{ κατας7χνν6!|, χκΊ ώ; -:% έξ αρχής έβρί- 
0ΐν9«βι^ τήν ιίρήνην μιταξϋ ΤωμαΙων χβ\ Βουλ- 
Ι^Α,οων, «βλιν Ιχητβ τήν {ίρήνην. Κιι\ ύμ<Τ( μίν ώ( 
ν^χνχ τους πα-;έρα; Ιηιγινιόσχιτ*, ταρ* ών έϋ^αβθκ ]αουυ«Ιι. ιιιίΐίαηυε Κοιιιαιιί» ιιιι* «Ι Ουίς^ιί•, ϊΐιίΓβ: 
ίΐ3 υι δϊίαιοπι , (ΜΐιιΙβΙοΓυιη η ΐΜΐΙοΓυηι ιαηο- 
Γβιη, ί(ηοιηϊιιί> ϊΦε'κ'οΐ^ίΐ , ΙιίΑΐη ηνιιιι »1ι οηι;ίηο 
Οβιΐί οοιηροιυβΓλΐ ι]«Βαο Ιι^ΙμίΓι», νΜ(]υ« Ι\οιο»• 
ηο) , υΐ ΟΙίϊ, ρ»ΐΓε• «{ηοίοΐί}, > ηυίΐυί 2Γ•ιί>ιη 
1>3ρ1ί<ιη«1ίι ιοΓτρί9ΐί$ ; Ηοιηαιιί βυΐβιη, ιιΐ ρ»ΐίΜ, 
ΒϋΙ{«Γ0ΐ 11101 ϊη Οιπιΐο ΟΙίο• •{ΐιο»»ιιΐ ; !>««} ΐΐι 
ΙηΙκ (ΙοΓίΰοείϋΓ; ΓΕ»ςαβ τϊΐζ εοπιηιιιυϊ» Ποιηιηί* 
(ίηηΙ ΐΰ ΒυΙμπ• ίη ρΓΪχο Γβΐίεΐιιΐβ \α*:τΊ^ιΐ6 
]υϋυΐΗΐίΐ9ΐβ ΓβΚίΙυιηΙυΓ. χαΐ ηΰ Λ^ίου βαπτίσματος τήν χάριν, χα\ οΐ 'ΡωμαΙοι ώ; ιητίρις τλ οΙχίΤβ Ιν Χριτίώ τίχνβ τλΙ»; 
Β•νλγ4ρους Ιηιγινώνχωνι, κα\ ΒιΙ,ς ίη\ τούτοις δοξά{ητ«ι, χα\ ■»€ τοδ χβινοΰ ^ίου χα\ της ζιοη; 
«ρΑγματα 'ΡωμαΙοις χαΐ Β'>υλγ&ρ«(( «ρ^ς τήν ίξ Αρχ^ς 4ποχατβι»τί| (ύχλτ,ρίαν τϊ χΛ άττΛβνβιν. 
ΈηΙτοΟΐοιςΙχιΙν• προτίΐβιμιν, ώς Ανίζια ηοΐ(!ς Β Ηοο ιιιιαπι •ιΙ<Ι('0)ΐι•, κίΐϊΰοΐ Ια βΙογϊο» ι<ί(ΐιί- *'.« «ή: μιγαλοΛίξο^ αρχής, &6ρ»ις γρί^ν χαΐ 
«βραλβγ\9μών .(ίήμβτϊ άντ\ των ι(ς οέ γραψομέ- 
1ΛΤ» φ'.λιχών γραμμάτων χα\ τιμώντιον τήν ύμ«τέρ«ν 
έξ»«>«(βν η•ρ4 τβΰ φιλο/ρίστο« χαΐ (Ις ιΐρήνην 
«ρ>Μΐβ1ουμένο» 9( ρατ.ϊΐω;. ϋΐμαι γάρ , τίχνον 
ήμύν, ώς ούχ άγνθ£{,- ίτι, ιΐ χαΧ άλλο φρ^ντ.μα 
«όν τατ»ινύν χαΐ χν&αΕων άνθρώηων, αΐ Οβρ«•.; 
Ανβρώκων κΐβΐν (ΰτ£λών χα\ φρονήματος άχι^|ϊιμ- 
{ΐϊγΜν• άρχης βΐ ο( λαΜντις καρί τοΰ θ€θνΐ άνά- 
#>νιν, έάν συνκσθάνωνται τη; έβ.>τών Μξης, οίιβ;- 
«οτ« xβ•ϊβ6β^Λ•^(Τιν. Όρ^, τέχνον ημών, τήν ί,μί- 
τίρχψ «ρ^ βλ άγάττην, δτι και έν τούτοι;, τΓ,ς «ής 
Φροντ{(ο«τ(ς Μζης, ώ; ιηιτ^ρβς (κινορΟοΰμιΟα τό, 
ούχ ι.Τ<2 πώς, έΛβχολουΟοΟν οοι πταΐτμβ, κα\ τήν ΙιΙβ Ιυ> ίιι<1ί^> Γι-οΪΜβ. ευιη τβι-|>ίι εοηΐυπαβίίοβί* 
Μ ΐυΐΜίοΙϊ• Γβ«ρο•ϋί>ΐί 3(1 ΙίΙΙίηι ιηιϊαϋιπι εχρΓΪ- 
π)6ΐιΐβ», «ι (Ιί^πίΙιΐί ΐυηε ΙηΜΓτίβιιΐϋ*;, ιιιιαι ιίΙιΙ 
ΙηρβηίΟΓ εΐιΗκο ΜάΛ ροβη ρκεβι» Μτίρ»ϊΐ. 
Εχίιϋιηο βιιΐη), ο ΟΙϊ, ι« ποη \%ηοτ*τ<ί, Γιμι οΙΙΙι-γ 
ηιϊΜΓ>η(1υ3 νυίςιιβ καιίιΐ , Ηοιηίηη Μΐυιηηιο !ο 
>1>]6εΐ(ιΐ !»«ιιυ<|υβ θΓοηΐ<;ΐ αϋ εοηΐυιη«Ιϊ:ι* ■« νοΓ- 
Ι0Γ£; •ιΙ ηυαι «οιιΐη ΐιυ»•|η>*η (ΐΜθ•*ηιΙυηι ηυΙ 
βυπηυιιι ίιηροΓΊιιπι Κηειιΐ , χϊ ρΓομτίχ ςΙοΓίζ κΐι• 
βιιπϋ 1ι*1««ιιΙ. νί«1«8,η(ί πιΊ, αικυίη νΓ^* 16 •Κ)ΟΓ«ιη, 
01 ςιίΛιί ϊΐ3 ϊη ίιΐί• %\ον\Λ ΐα» ^\^ηα> Ιι:ιΙ)θο, ιιΐ 
ΐ)υ*$ί ριΙβΓ Ιβ ]«πι οιΐΐπίεπ) ςυυηυο αιο<Ιθ «Η- 
|3ΐη, ηβ, αάκηάο (Ιοποη ΐη> (ϋ{ΐιίΐ3( Ια ορρπ>• 
Ι>ΓΪυιιι τβηϊίΐ. Οβ ρπΒ&κοΙίΙιιιι ΓθΙ>ιι& ΒϋΓΪΐΜ, ςυ>1ϊι •^ χατ;υτιϋ(ον μιγαλόδοξον Οιαροχήν. Γράφ» χα\ Ο Ιιοηοπϋυ• ι1βϋθΓ)Ιο&, Γ£ϊΙ>υΓ3ΐϊοοεαι Γ«πιιη οΓιΙίΙα• Μ|ΐΙ «ώ« προx(ιμ^νων πραγμάτων οία Μ γ ράι^ι :ν 
λ»βρΐΜ(ον β(&οξασμένον, Ιπιζι-,τών τ)]ν χατάβτααιν, 
1&ιζητ;ί.ν τ( ουμφίρον, επιζητών τ1]ν ({ρήνην, ώς 
ιηρΐ β(οΰ λαβών τ% άρχιιν, ώς Χριστιανές, ώς 
μ£ιλΜν τφ φοβίρψ τοΰ β•οϋ χριτηρ((]> παριχ9τ{|ναι, 
χκΊ λ^τνν &Γ.•δωβ(ΐν ύπίρ της σης αρχής, χαΐ τής τών 
4•»χ*ιρΐΜν ίιοιχήβιω; χα\ βωτηρίας. ΚαΙ μη γρά- 
φΐ^; •1ρ«ι)ν((ας, μηβί ύβριις χχ\ ατιμίας, άτινζ ούχ 
Ατ(μά^ον«(ν Ιχιίνου; πρ^•ς οΟ; γράφΐις, άλλα μάλ- 
Ιον (Ις τήν ΰμ^τίραν, ούχ ήθιλ'ον (ίπϊΤν βΙΦοΙ τής 
«ΐρ^ ») αγάπης, άλλ' βμως ύπ(ι τής άληθ«(ας χινοΰ• 
ΐκνος λ>γ<ι>, χατάγνω^ιν Ιπαναβτρέφουνιν. 

Α'. Τφ αύχφ- 

Μ^ («ξιΑ|Μν•ι γράμμα παρά σού, τέχνον ημών, 

■ύτ«λ γρΑφνμιν ΰπ6 τής πολλάκις χινηοάβης α1τ(ας 

^μΑ; κρ^ρον, χαΐ ννν γράφΐιν χ(χινημέν»ι • αΟτη 

Μ Ιντι τής μαχαρίις χα\ ποθιινής ιΙρήνης ή έπι- 

{^•ι;, ήν άποβυλήτας β αρχαίος τών ανθρώπων 

έ|(^ 4 Ιιάβολος. μιγίατων μίν άγαβων ί^ημίωβι 

τ« Βονλγάρων γίνος χα( 'Ρι»μα<ων, πολϋ Α άλγ^μ« 

κΧριαΤΜ χα\ θ«ψ ημών Ινίποίησι, τά Ιϊ 1χ<ίνου 

ρια ιΙ; τ&ν χατ' όλ/ήλιαν (λιΟρον όρμήοαι 

παρα9χ*νχβάμ(νο:. 1Γτ.ϊρ τούτου πολλάχις £γρά- 

ι(ρ«μ<ν, χα\ νΰν γρά'^ομιν ίυβωποϋντίΐ * χαΐ μάλιβτα 

τΛ; «Λς γΐυχιΐς /άγους Ιν τοΤς ώα\ν ημών Ιχοντις, 

Χ3" ■ ,ιΐ)' έχάιτην μΐλιτώντις, όαου; τι πρ^ς 

♦ι- - .-.ονί^αη έδίξβτβ γλώββα, χβΐ όσους πρλς 

τ4^ 7ά4||ιι:«,ν ημών βχ7:Ά:χ, 2/ ο'οα .6:6>{ω; οτ•. Ιβιηιΐηβ ίζ ρ3«ΐΒ βιορΐ>η», ιΙϊΙμι ΜήΙχΓβ. υΐ ΐ]υί 
Λ Οκο ΙιηρβΓίυιη 3»βρ(τί$, υΐ ηαί ΰΐΐίί&ΐίϊηυϊ ίη 
(οΓΐηίϋαικΙαπι 0<:ί ]υι1ίείιιιη ιί$ νβηΐυΓβι, ηιίοηβκι- 
ςυβ ροΐβ&ΐ>ιί&, 90 {ΐι1»<1ίΐοΓυρι (υΐκηαιίοιιίβ 6Ι 59• 
Ιυΐίι Γβϋϋϊιυηιβ. Νβ $οήΙ»35 εινίΙΙαιίοηε», ηβί^υο 
£θΐιΐυοι«1ίθΜ >υΐ ρΓοΙ>ΓσΜ. ςυζ ηιιη πιοϋο ^IIο^υιη 
>ι1 4)υο« ΜΓί1ιί> ΙιοηΟΓοηι ιιι>1β χΟΙΰίυηΐ, ΐΐ«1 (Ιίαιη, 
ΙΐΜΐ ιηβ ύΊ^^τ^ ρΓαΙιϊϋΐΐι Γθ•ρ«(αιι$ ιαβί ϊϋ Ιβ 
•ιηοΓίι, νοΓϊοΐβ Ιΐιπβη ηιοΐιι» ϋίΜΐη, ίη ΐυαιιι εου• 
«ΙειηιαΙίοιιβηι τεΓίυηΙαΓ. Οιιοιιϊαιιι λ Ιο, ο ΟΙί, ηοιι »«Μ.*ρί Ιίιίεη*, ίμΜ γα- 
4ΐ«ιη, ηυ« ηιονβΓϊΙ ηε, εια•• εΐ υυηε ιηοΐυ> κπΙ)θ 
κΐΠοΐΙ ΓεΙ•ει« αε (Ιβ5κ1θΓ3)>Πΐ9 ραοίί «Ιικίίο, ηυιιια 
ΐοΙΙεηι ιηΐίηυυι Ιιοιηίηηιη ίιιίηιίευ* ιΐαίιοΐυ• , 
αίΛ^ηο ϋοΐΐΟΓυιη ϋεΐιϊηιειιΐυ ΟυΙ^αΓΟ* 6ΐηοηι:ιιιο>, 
πΐΒ^ηο «ΙοΙοΓβ ΟΙΐΓΐίΐυαι 1>εαιη ηοιίΓυηι 3ΐίι.•«ίι , 
οτίΐιυ• ^^αι ηΛάΐηάο ηΚ ίη ιηοΐυαιη ρειηίΐίϋΐη 
εοηΐϋηϋεΓβηΐ. Οοαι ϋε γ« »:ι;ρίιι» κτ'\ρ»\ εΐ ιιαηε 
ιυρμίϋχ βπίϋο, ροΓε<>ρΙί> εΙί:ιηι ιιυηε ουΓβ εγιιϊι 
Ιυίδ &εηηοιιίΙ>υ(, ςυο5 εοοίίηυο ιηειΙίΐΟΓ, ςηοιηυοΐ 
Ιίιιυυβ ρΓΐΐ(]6η$ ιυ» ηοιι βοΐυιυ 3(1 ΐιοι, »εϋ >«1 ίιι>- 
ρ«Γ3ΐθΓε«ιι υο&ίΓυπι Οβιιιη βηι&ιιίεπ) ρΓυΐυΙΐΙ, ςυεαι 
«είυ 3 Ιε, εχ ηυο ίΙΙαιιι «ίιϋιΐί ίΙΙιυκιυε ΙχιιϊβηίΙβίεηΐ 
ηροιυ•) ει ίυί$3ε αιη&ΐιιιιι ε( ιιυοε 3>ι:3Γί. Ει•'ηίηι• 
ΙΠΙ ηιϊ , ριοει» (Ί ρΓθΐηί$8ΐΐ ει ιβιΐίιιη* Ηηεικ 187 ΝΐεΟΙΑΙ εΡ. ΡΑΤΚ1ΑΑεΗ.1Ι 188 

ΐΜΗοΓυιηηυβ , ο( ςυχουη^ηο ιηΙβΓη βχ ΙβΙΗι οηαη• ^ άφ' Λ Κιί<αα, χαΐ ηΤραν της ΙηΙνοα ΑγνΜη^τος 

Ιλ«βίς, ΙιΜτ,βας χΛ ικΑιΤς. Κ«\ γΐΐρ χαϊ ψι/ί^ ΙΟΓ, «1<|υ« ΙΚΓυηι Ιη ρΗιοαι ΓβΙϊοίΐ3(6ΐα Ποιιαοο• «ι 
ΒιιΙ|:•Γ0$ Γ6ύ!ηΐΡ|ίηη(Ιο•. Ιιηο,' ρΗηβηυαιη ϋηπι 
ΒοΜΓα εΐΐΓϊβΙίιιιΐο ίαιρβηίΟΓβ ϋοηνοηΊΓβ$, •ϋ ηο 
ίη«Ιί|ηυπι β ΒαΙρΗλ ΜΗρ««Γ•ι (β κΐιυβ ρτα* 
Μηϋϋυβ ίηεηηιϋβΓβ , ρ•ϋ6ΐη Οβπ τοίοηβ, οοι&«Γβ• 
ςιΐ'Ί Ποο α«Ι]ιιτ»ηΙβ, ΜΙ• «Ι 3πη• ςα» €ΙΐΓΐβ(ίΐηΙ 
αΐϋ ία «Ιίοβ ιηοτβΙηοΙ. ΙχιΙνον, τέχνον ήμων, έιηγγιλίας «αρ^νχβς *1ρήιπ|ς, 
χα\ δτι λήξονην «Ι βφαγα\, χα\ οΐ «Α•|ιμ, χαΐτά 
έχ τούτων βυηνχή «ράγμ«τ«, χα\ «Αλιν •Ι« «^ 
«ροτίραν (ύ(«ιμον{αν 'ΡωμαΙοι χβ\ Β•ύλγ«ροι 
χβταβτήσονται. 'ΑλλΑ χα\ «ρλ «1|ς βυντνχίαβ τή« 
ηρίς τ6ν ψιλέχριηον ημών ^λβιλί•, *ρ^ τ))ν ή|Μ•« Ιφης τακιίνωβιν έχ Βουλγαρία; τ& έντβνβα »αταλαβ<1ν, ιίρήνην γ•ν<βΟαι ρ«νλ<{Ηνο(, ηΐ ΑκοβαΜαΐ 
βΰν θεφ τΐιν χατ* Αλλήλων τών Χριηιανων μάχην χαι\ τωνβκλατ; τ^ χ(«η«ιν. 

ΙΙαΓυη ητατα ίη(Ιβΐ6ΐΗΐ«ιιι αβηαοπλίη ίο <:οηΙο Τοιίτων Ιχονης τ^ν μνήμνην &**«{λΐ]«τον λ« τ1 
&>Ι)••ηΙ(», ηο$οβιιΙβΜ|υβ 1υ•πι τβΗΐΜίι ?βΤ6Τβηΐί•αι, χαρ<(φ ήΐ^Αν, χα\ γινώβχ«ντ<ς τήν «αρί βοΰ ημν• 
ρηΜβηΐβ» ΜΓ•ρ>ίιηα• ΙΙαβηβ, υΐ ]•ιη •αρρϋητί- μ<νΐ)ν Αλήθιιαν, τ( καρ^ έγράψαμ«ν γρίμμα, Λχ 
ιιιαβ 01 ηαΒ€ ΜρρΙί<»ιιΐβ*. ΡπεΙ)€, ο ΟΗ, βΜΐη τβΓ- ιηλλΑχις Ιχ(Τ(ΐ}β«μ•ν, χαΐ νΰν Εχ(τ•ΰν»τ((. Δ«1ξ«ν, 

τίχνον ημών, τών βών ^μΑηβν τ% τέλο; 1«ΑξΜ« 1> ΐΓΗΠΐ κΙογϊα ΐϋ» 4)ί{ΐιυιη ; ρτοηιίββλ «ϋ'ιαιρίβ, υΐ 
Ι)βΜ• (ΙοΓίΟεβίαΓ , ηοβηβη (αυη ΐιαίΗΟΓΟίβ «ρ«<1 
|)0ϋ6Γ08 β>1:2Γβχ<|υβ Οιπιΐί <!υρ1βχ, ΒυΙ|•Η •οϋίβ«Ι 
βΰ Πηιηαηϊ, ρβΓηΐείβηι βρϊΓίΐυβΙβιη οι ΜηιοηΙβΒΐ 
4-ΙΓιιΚΐβη• €0ΓροΓ•1βη} Γβςαΐβιη ουηι ΒρίΗΐιι•Ιϊ ΜΐυΙβ 
οΜϊηηι. Ιΐίιιίηιβ βηίηι Ιβ Γιΐ(ίι ΒαΙ^λΓΜ Μ Βο- 
ΐΜΐΐΜ ηοη ιηοίο οοηιοηΐβιη τΐιιιη αιΐΜΓΗαηιη 
ΙιβΙκτβ, ιβ<1 β!ϊ*ια, Ιιβί ιηίΐιί ίιιΓοηαοαίο Ι ΒρΪΓΪΐιι•Ιί 
νίι» ρητ«Η. Ε«αι. ΟΙί αιί, βι»ΐ!ιΐ|(Μΐηιι•Ιηί Οΐιηιη»», 
4|υ•ιη •ίνβ «οβΙοΐα• (ϋαϋοΐυβ, ιϊτβ ^οαίηο ΒΜ$α 
ε&κηΐΜ βαιαΐβτ«ηιυΐ. Εχη βΐ νΪ4ϋ >ηίηηηΐί• «ϋ- 
η>ι»η<Ιο ίη ηΜΜ•, •ϋ• ίη βΙϊ• ΐΓΓηβΓβ Λ κγ1•κ, ηιιβ 
1>Γβνΐ ίηια Γαιοκ•«|αβ ΒβιΙαϋιηΐ βΐ >ιΙ ρΐϋβηι κτβτ- 
ΐβΙΐΜΐυΓ. £«ηι ΐΜΐβιυ Βηίη»1ί« ηΐίοβο οκηΐΙ» τή« κροβηχούαης αοι (δξη<* «λήρωβον τΑ( ύιηοχΐ• 
«ι;, 1ν« χα\ β(^ Βοξα•0{, χα\^ β6ν βνομ• γ<• 
νηται Α<(μνη«τον κ«\ Ιν ταΐς Ιικιτα γ(ν•«1$, »•λ 
άμφ^ρ• τ& «ο/μνια τον Χριντοϋ, λίγοι β1| «4 τ• 
ΒοΗλγΑρΟΜ Ιθνος χ•1 τλ ΤοιμαΙων γένος, λ««λλα- 
γώ«ι ψυχικού χαΐ βΜματιχοΰ 4λ<θρον, χα\ Αμ• 
λαύηΜί χα^. βωμοΕτιχης άνέ«(ως, χα\ φυχιχης Μ•- 
τΐ|ρ(ας. Οΐβ« γ&ρ ή βΐ) μ«γ<λη βύνβνι;, βτ( οΑ ρ4- 
νον τ1)ν βωματιχ^ιν ζΜ)|ν λλιΐινώς ζημιοδνται *?••• 
μ«ΐ4ΐ χ«\ Βούλγαροι Αλλήλου; λΐΕο«φ^οντ«, ΙλλΑ 
Χ3\ τής ψυχής, οΐμοι τφ ΑλΟΙφ, λ«οηιρ(βχ«ντη• 
ΝαΙ, τίχνον μον, οβίβΗμβν τοΰ Ονμοΰ τ1]ν φλΑγ•, 
ήν «Γτι πονηρές <α(μοιν, «ίτ* λνΦρωιηι Ανέφλβξκ* Ιπιΐη οοηι'ΐΜΓβ, βΐηιβ βπ(>ηι ίιηροηβΓβ »^•ηΐ, β •(! Ο Αψρονις. Έγώ χα\ Αλόγων γ<νη ΙΟΜβΑμην «βτέ ρ «06111 εοητοπ^ηΐυΓ, ηυιη Ιιοιιιϊοβ•, ηΗο» ηΙΙθΓΤ({|, 
ηυϊ υηυηι 1>βυιιι οοηβΙβηΐυΓ, υηο ΟΙΐΓίδΐΙ Οβί μμιΗ 
ιιοΐΜΪΜβ ορρβΙΙαηΐυΓ, ςυοιιί>ηι οηη» ίη ίητίοβιη αιο- 
τ«Γ'•ηΐ, $βιηρεΓ ηονβϋυηΙ, ιηυΐαϊ• 09Ε«|ίΙ>ν8 •ίηβ Ιηβ 
Κίοηοηΐο•, ηαηςΜίη ηϋοοβ ηιιϊιΙ ιΐΐ ίρκΙ* ηΐίΐββχΐ• 
•ιΊιβ•1ηιιιΙ, η«(]υ« «Ιΐςα>ΐΜΐο, Ιίο«Ι 1«ΓϋίΗ• Μη|υΙηί 
ρ»Γ0«ηΐ ! Ιβΐυϋιιβ Μΐ•ιη Ιιηηιαη» ιΙί§ααιη,ιΐ(Ι {ιη»{1• 
ηβη ΙΗΑ ίθΓη•ι«, οι! ηΐΊο ρβτηϋβΓΟ <)β€αι Τ 8β(Ι ηαϊά 
Ιοη{>θΓβη ^ρί$(οΙ•πι Γιοίη Τ δαίΐβ «Ιηΐ ςυ« «ΟΓΪρΙλ 
«ηηΙ. Εν Οβο βηΐη οοηΟΊο γοβ ΐΙ« ΓαΙυηβ , ηΐ 
«Γιιίβΐί Ιοςιιβη• *ά ΙιαιηϊΙίΙαιβιη ιηοαι 61 »ά ηοΛηη 
ίιηρβτηιοινιη Οβο »πι•1ιιιη, ΓηΐΓβηιςυβΙΐϋίιΙΐΙβοίαιη 
ϋΐ ρΐΌ ΐβΙΐϋϋΒ ιηβΓΊιί* Ιοηςιχ ΓιΙΓι 9 Οοο βχροιοίιηυΒ 
Γ«Ηείΐ>Ιβιη ίο Ηιονίΐ*. βΐίη Γυΐυη ϊΗίΜΐι«Γβ<ϋΙ«Ι«πι ύπ6 βνμοϋ χινηΜντβ, χα\ χατ* Αλλήλνν δρμήοχντ• 
χα\ μαχόμινα, Αλλ* Ιιιαύοαντο ηάλιν τοΰ Ουμοΰ χ•\ 
τοΰ μάχισβαι, χα\ χατέβτηΜν «ρ&ς τ4 ήμιρ•»• 
Είτα, τ<χνον μου, τ1 μίν Αλογα μή χ>χτημ<να λ^ 
γον I«^/ον:α τ6ν Ινμ^, Αλλ* ΰιΑ Αλογία; Αγ1|ΐ«Μ 
Ικίβτανται τοΰ θυμού Αηόπαυην, χαΐ τή; Μτ' 
Αλλήλων Αφίβτανται μΑχης, χα\ μ«τα6Αλλοντ«ι «ρΙ; 
•*ρήνην Ανβρωχοι βΐ λόγφ χυ6«ρνώμ•νθ(. Ινα β(^ 
Αμολογούντις, Ιν\ Ανόμαη τφ τοΰ Χριοτοΰ «α\ β(Μ 
ή;Λων ΙιηχιχλημΙνοι, βι4η Ιφθαην χατ* Αλλ^ίιιν 
Ικλα χινηβαι, τούτοις χρήβονται βιΑ «αντ^ ΙΐΑ 
ταΐς χατ* Αλλήλων βφαγαΐς ώΦΐηρ Ιντρνφώντις υ•• 
τ(λί9ου«(ν. Αλλ* οδχΐ λογισμέ χρινοΰσι τΑκρΙηνι•, 
χα\ Αψέ κοτ( τ?,ς χατ* Αλλήλων «φαγί^ς Αφέξβηαι; ΚΐιΐΓϊ.τ, ςυ« οιιηοΐο» ΙιοιηΐηΜ !)«<« (γ«(ο• ιη>ιιβΙ. ΟΚα\ι»ΰ τούτο Αξιον της Αν9ρΜκ(νΐ)ςφύηΜς'*^>"''(* 
(ίχένα β(θΰ διαπλαβθιίτης, χ«\ λόγφ τ<ημημ<νης ; ΆλλΑ τ( μαχρύνω τ& γρΑμμα ; *ΑρηβΟώμ•ν «Ις 
(Ιρημίνοις* πίκοιΟα γίρ Ιν βιψ, ότι ώηηρ «αρ&ν ΙλΑληβας «ρ6ς τήν ημών ταπ({νΜβιν, χ«1 «ρλς ιΑν 
9'•λ4χρΐ9Τον βαηλία ημών τίν βο\ ιιοΟούμβνβν Αδιλφ^ν, ο6τω χα\ γινήσιται* Ανθ* &ν 1«Βυχ4μ•0Α••ι 
μαχρότητα ήμιρών, χα\ χατΑ τήν καροΰσαν ζωήν «((τηρίαν, χα\ Ιν τ|| μ<λλού«ΐ) χληρονομίαν Μξ^ 
της ΑπΜΗΐμένης «23ΐ τοΙς τφ βιφ (ύαρβατήναβιν. XXXI. ΕΜ€Μ. 
&(ρβ ΙΙΜ (|α3Β Μί•ι!ιη9ΐι•ιη βΐ ηηηβ «χΙ•ϋΐΒ« 
αΓιΙΙ>'^οοατβηίβηΐ43, ΒΟΓίρβί. ΙΙοιΙίο ιΐβ γ«Ιηι$ <|«Μ 
|αιη ΐηοΐατί; οΗίπηιη μγΙΙιο 6ρϊ>ΐοΙ>η, ιΐοΐοη; 
εοΓ ηοαιή υΓ§οιιΐ« ρτορΙβΓ οοιηιηαηίχ ηηΙ« ςηίΐΗΐ• 
ροραίο• Οβί, Μο ΒαΙ^ΒΓα*, Μα βοηι»ηη$ βιΙι>αΓί• 
1«Γ. 6«η> βαίιη ΒαΙς«Γ0Γυαι τοκ ρορηΙοΒ Οβί «$1 , 
ςαί ηΐο• ρΓορτίο ιιιιχαίηβ κιΐβιηίι, ΓηίΓΟίηιιβ ΓβοίΙ 
ρ«τ δρίηΐΐΗ ηηοΐΙ «βορίίοιιβηι, ΙΙο«Ι Ι« Ιί1>ί ρορη- 
ΤΜ, ηηί, Ιιο'ϋο ΐυ•ροιίυιη ΙιιΙμιιι οηι <!«• ΑΑ'. Τφ αύτφ. 
Έγρχψα «ολλΑχις, ώς μίν Ιγώ Ινόμι^ον, Αλί* «λ 
Ιτι νομίζω, χα\ ωφέλιμα χαΐ ουμφέροντα. Γρ Α φκίί» 
Ικ\ κλβιν, οΤς ηροέγραψα, τούτο βή τλ Ιβχατβν γρ4| 
μα , Αμα μέν χινούμινος 4x6 της (ν τ1| έμ{ 
λγχημένης βιΑ ιιαντλς Μύνης χΑριν τών 
«ταΟών των χαταίαπανώντων τ6ν λα&ν τον 
τ6ν έν ΒουλγΑροκ χα\ *Ρωμα(οις αυναριΟρ«ύ|ΐηΜ. 
Έκιΐνου γΑρ Ιντι λαλς Αληβώ; χαΧ τ6 ΒουλγΑρ•*» 
γένος τοΰ έξαγορΑβαντο; αύτο-!>ς οΙ>»{«ρ αΤματι, μ9 ]&9 ΕΡ15Τ01£. 190 

ΜβλφΟ»; πικηναμΖνου βιά τ1|ς υΙοΟεβίας •:^Ζ Ονιΰ- Α Ι•<!γϊ> ιιγχιΙι ν«ΓηιίΙιιΐ8. Πβ ΙιΙ« ίϋ'ιΙιΐΓ ϋοΐοηϊ <)«ι•ιι•) 
|ΐατο;- ιΙ χ3\ιοΰτον α&ν ϊΤναι σϋ νομΙ^ιι; λβ'^ν, ύ 6ειίΐΗ>, Γ9ΐίυΐιίΙ>ιιι ίιΐί• ίηοίΐλΐυι ςιΐ»9 Α Ιβ ίρίο ιιιο• 
οήμ4;ον 5ρχων, χαΐ αΟρ^ον ύκ^ σχ(ολ<;χοΓν δαηχ- πηΐ) Ιοηιικηΐβ ■ιηΙίνΙ ; Ι|ΐι>1•ι βΐρ*>4υΊΜί, ΟΙΙΜ • 
νι>,'νι;]<ίμ4νθ{. 'Γ«Ιρ τούτων «Ιίν Μννώμινο; γ^ά ιω ηχίοιιβ οιβα •ι1 Ιε «ιΐν) <Ι(! Ι«ηΐ0 ΐΑΟΐςαβ ςΙοήοΜ 
Χ3\ {~ι, έχ των σων χινούμίνοΐ Χόγων, οΟ; ΙνιαύΟα ριοίί η«κοιΐο ΐΓ3€ΐ3ΐαΓαι. 

«»ρ•Τ*Τ''^'*Γβί ""^ 4ιΛ ^Γ,ς βής γλώττη^βΐ ήμίτ-ριι 4χο*1 1νηνί;(9η9αν ^ίβν γ4ρ τί Ία-γάμι^η κβρ' Αμώγ 

τ«οΰν«, δτι χιχινήμιΟχ Ιχ τη; (βία; χ(<>ραΐ Ινκχίν τοϋ χαλοΟ χα\ μ<γάΧου ΐτρ&γματοΐ 'τής κ'ρήνι^ς. 

'ΛλϊΑ Υ3ϋτχ μίν (5ι»;όντα>ΐ £λιγε; ι:ρ6; ήμβ; , ]•(> ιυΐβιπ ιηίΐιί, ςυηηιΐο ΐΜυι• «ιΙ ρΓίνΑ(υιιι εθΙ- &(■ τ& «^ώτον (β1ϋ>{ βοι πρ&{ Ιμιλίαν χατίστη• 
μΛ,ν• Ιη*η* Ιϊ δτκ μιτλ ιού θκο«Εφ9ΰ« ημών βκ- 
βίΑίΜ; συνομι]ιήβαι γ^γ'^νι, χβ\ τίΐ>ν έξ 1χ((νου φΐ- 
λ9ΐιμ(Μν έ<<)[ου «)ιν χορηγίαν, μίμνημαι τβιαΰτί 
τι^<ζ βήματα «ίκέντο; νου, ώς οϊιχίτι τ1 τοΰ ηολίμου 
^μ{ν (-/εργηθήηχαι, ο^ τοΰ Γρ6; /ρ:{αν ίπ'.δι8'>• Ιοΐ|υΊαιιι νβη], 6ΐ ρηβΐίΐ ίιιιρ«Γαΐοπ ιιοιΙγο λ 1>βι> 
ΓΟΐΌπιΐο, ςιιαηιΐο εοΙΐΜ]ΐιϊ οιπη ΙΙΙο «νβηίι, βΙ >ϋ 
ϋΐυ ΙαιΙοΓυπι ιηίουκ ιεΰρρίιΐΙ. ΗβηιΙηί ΐβ αιπ> ύ\αη, 
αηη ]*ιη ηοΙ>Ι$ ΐΜΐΙυιη ίπΓοΓοηϋυιη πεςυβ ηοι <Ι(ΐη- 
εηρ3 1θΓΪ€8Πΐ !η ΙιβΙΓκ :ι«1 ιΙεΓοικΐοποιη ίιι«]υΐυΓοι ; 
αΐίίΐίΐιιβ αύ β'ίΒηίϋοιχΙυιη υΐΐίιπϋΐΐ) ΙιβΙΙί (Ιη^υι ρι- μίνοϋ ίντοίς «ολίμοις χ*ίώνος ήμίν Ιχ» ,(4ή9<(, χ»1 ο «ί5<|"« ΓΓίΙβηΓβΙϊοηοαι, νοΓίΐοΓαιιι ίϊΐιτυι» Ιυι <5οιι- Α>λζ όσα ηρ4ς ηανιελή τού ηολίμου χιτίλυσιν χα\ 
<Εή( «ίρήνΐ]ς ^ποχατά'Ττασιν. *0ν ΙηΙ «οΰ νν^ιΜτ'ίς 
ίχίΐί 'ήν μνήμην, χ6τι «ροσεΐκις* ταϋτ& μβ χινεΐ 
■ηρ^ί τ^ Ζτχατον νοΰτο γράμμα. Ποΰ τοίνυν,ώ; παρών 
»■»•. *ρύβ^(>ίγγοη9κ, τών σών λίγων αΐ ύκοο^ίβει; ; 
Τι γέγονίνή μβχβρίβ έχίίνη βν ν<ΐς (&ήμβσιν ι-ρήνη;, 
ή« χβ\ μόνον ή φήμη χβ\ 1ν τ!) τών Βου>γά|Χιΐν 
](ώρ2ΐ Μα\ λν τζ τών 'Ρωμαίων βιι/υΟεΙια, πάσαν 
γλώσιαν ι(; θ»ΰ (ΰχαριντίαν Ιχίνησ* ; ΠιντΊ μέν 
λν0.ίωιη)ΐ τρίπο: άγαβδς έν τ»ϋτ«{ΐ γνωρί^ΐχαι, έ» 
»ιρΐΓ•μ|ν χίιν άλί,βίΐιν αρχή 21 μίλισιβ τή «ρΙς 
μιγαλοκρ^ΐΐκαν 1ξ;)ρΐ]μ<ν^, οϋβΐν ούτω; &λλο (Ις 
Μ^ν Λντ.'λίΓ χι\ οιμνίτηχΛ της άρχης. ώ; ή τώ» 
ϊάγίϋτ» ΑλήΟιια χαΐ «ών ΙκχγγιΧλοαίνων ΐ% Μν^ν» β^^βηιί3 ηκΓηιηϋ, ςυα ηαβ α«] Ιιιιιε υΐιίιηηηι β|ΐί)ΐα- 
Ιαιη &οηΙ>οιΐ(1ηιη ΙιιυΊιιιιΐ. ϋϋί ίςίΐϋΓ. ιΐϊΐη ιϋ)Ι νβΐυΐ 
ρπΒΕίη• Ιοι^υοΓ, νοΓίιοηιηι Ιϋοι ιιιη ρΓΰΐυϊβίίοηββ Τ 
1]|>ί 1%1» ]πΓΐ>ι> $6ΓΐηαηίΙ)υ• ραι , ευ]••• Γ^ιπα μΙ•, 
ευιιι ίη Βυΐ0>ΓθΓυηιηΰ(π»ηοΓυιιιςιιοΓΰ(;'κ>η««ϋϊΙΓα» 
βΜεΙ, ΙοΙ £Γ9(ίΐΓυηι *ςΐίοηι.-8 βαβΙηΙβΓίΐ 1 [Ιοηιο ηυϊ• 
ΙίΐΜ^ 1ιοΐι««ΐί ίιιββηϋ ΐιΟίΰίΙαΓ, ςυί ««.τίΐΐΐβιη γ€Τ(>• 
Γϋ(υΓ;ίηνίΓ0 «ιΚοηι ρΓΪικίρβ, ςηί ηιακιιαηίιπίοΐβ 
«ιεβΙΙβΓΟ άίΛχϋ, ηίΙιίΙ >1ϊυι) αϋ κΙητΙ»ιη Γ^νοΓΜίϋαΐΗ- 
<|υβ χιοΐΰΠΐιΙίχρΓοβΐΗ, ηΙ$ί &«ηΗοηυιπτκΓίΐ3(, ΙΚΙοι. 
<]\Μ ΐη ρπ)(ηϊ&8ί{. ΟοηΒΊ(]«τ> (ΐίΓυπ), ηβηΐβ, ι«ϊβ1φ- 
τ\»χη πΐ32ηαιιίιιιί(3ΐβηι<|ΐιβ οΟΓοϋίληΙβπι ()^ϋς•3ΐ ΟϋΗ 
(1βί^ΐα«, 61 βχ β6Γΐποη« αά ίβιιηοΐιϋιη ηϊΐιίΐ κΐαίιίΐβ 

01 ΟβΠΐΙιιι ρΓΟΓϋΓΟίΙβΙΙΙ Ο>Ιΐν(ΤΓ${0. βτβτ/. Όρι ούν |( δόςτ,ς άντιποιουμίνο) βοι χαΐ μίγαλοπρίτιιίας &ρμ'ί^ΐ( τ^ παλίντροΛον χα\ μεΤίκη- 
Μ» Ιχ >^γων εί; λόγους μτίίμοί τύ βάσιμον χα•, έϊραΐον κεχϊημίνου;. 

'έΐβον/^μτ,ν σοι πολλά ϊο'.αί^τα γρ2φ:(ν, Αλλά 'κρ^ς Ο ΙΙϋΙΐι Ιϋΐίι &ΐ3ΐυ(!Γ»ηι Ιϋιί «εηΙ>βΓβ; βοιΐ ΓοΠ• μΓ,χο; Γσκ»; Ιηΐχτΐΐνδμενος 6 λόγο; ό/λη,οίΐς βόςει, 
λβΙδιΑτοΟτο έχείνα χιταλιμηχνομεν. 'Λκδ ϋ τών 
*^ ήΐ-'ί» Ιλέγ/ων χ«\ ύνειί.σμών, οδ; χατενώ- 
κιβν τοΰ ΟιοστεφοΟ; ημών Ρϊϊΐλίϋκ; έλεγχων χλΙ 
ΖηΛίζω/ χλ\ τρόπον τινά φαΐίλί^ων την ημών 
*«:φΟίγγου ΑΟλιόεητ», έχεΐθίν οο» τ& *πίί τοϋδί 
Γροιφθέγγομϊ». 'Ελεγί;γ>ρχ4•.ειρωνεν4μίνο;Γ,μών, 
4ν(7χείν τ>.ν Γ^τπον. δ; πιιρα τ6/ 7;όλεμον άντι βού 
τι;» «ληγ*;» ϋέξατο- χα'ι τούτο προσϊιατύρων ήμίς 
ϋβγκ τή; ήμιτέρβς ε4χήί Ιργον γιγινήββιι • χβΐ 
^μών άιοαλογουμίνων, ώ; ούδΐν τοιοϋΐον εαυτοί; σ^ν• 
ΐ7μ<ν , οΟτι κ^τ;ιοπήν πολέμου Έοιηαίμίνοι, οΟτε 
τοούτην εύξ&μενοι* αύτί*ί άντίλεγες. ώ; ημών έπΙ 
τν» Ορί-^ν τ6ν 4ρχιερ•τιχ'>ν Ιδρομίνων, Γ,ν Ισχύς ΙπιροΓίαηα τογΙι> ιη(3 βχ Ιοιΐ8ίθΓίΙ)ϋ$ νίϋεπϋΐΙυΓ : 
ίΐΐιμιο ίΙΙι οιηΐιΐο. Οΰ ϋ• βαίειη, ςπΊϋιι* εοΓαιη 
ίιιιρ(ΤΓ>ΐθΓβ πιβο ρΓοϋΓΪβ , οΙίυΓ^αΐίοιιίϋυ•, β( ιιΐ ίϋ 
(11ί3Π), εοηίοηρίίοιιϊϋυι Ιηίοπυηίυιη ιηβυηι ίηεκ• 
ρ3(ΐΙ, ()ο ϋ•, Ιηηιΐ9Π) , Γβδροιιϋβο. Οίχΐ&ϋ ίιιίηι 
θΐ|Μΐιιη ΐιιυηι \\\*%» ρ6Γ Ι)«ΙΙιιαι ίη (ιιο Ιοοο νιιΙιΐΕ• 

Ι«1•ΙΠΙ Γ£$β, Ϊι1>]υ£ ]Ας-3η$ 3ϋιΙΙ<1ίϋΙί ρΚθίϋιΙ« ΓΠβίδ 

ν0«ο>υιιι ; η, ΰΜΐη Γο:μυιΐ(ΐ6Γβΐ)> ιηε πίΙιιΙ ϊιιυΙ 
βείεο, η«<|ΐιβ υη(]ΐΐ3ΐιι ΐΜΐΙυιη *ιιΐ ρΓονοοικΙο βιι•• 
ϋΗινί»»^ 3υ( ρΓβτιηϋο ΙηνοοανίΜβ Ιιιι1•ιιΐΰΓ κρο- 
«ιΙ^Ιί ιιιε ίη ΐΙίΓοιιΟ ορϊΐΰορβίί »β(1βη1εηι ροΐιΓκιβ 
1»βΙΙυΜΐ Μΐηροηβπ, 3υι χιΙΙβιη ιΐ» κοίβιί» «χρι•ΙΙ«Γο 
ςα» ηιοίϊ ηοη οϋιεικρεΓ^νί^κη! •ύΙιοΓΐ3ΐίοηϊΙια). 
ΙιιΙβΙΙΙ^οβ Μηβ Ιιιυϋ ϋυύίΐο, •6ι1, &ϊ νοΙυ«Γίι, νεείΜ ΧΜλ»«αε τίτν ιεόλεμον • •ί ϋ μή, τίω; της ίχχλη- Ο 1ιι> ΙιηΙυιΑιιιοϋο ΪΓοηίΓηιη βιρΓοΙίΓ.ιΙίοηοιη ιίςπίΩ• 
••»ί Ανελα^νειν τους μ*| πε.Οομένου; ταΐς κα,οαι* ί'ίΠ!. ΑαιΙΊ Ι|ίΐΗΓ ηυαβ ιί1)ΐ η-βρυικίεο, βι 3μ(£ ηιο 
ν!οχ9ι. Ταντβ οΤ4« {τ; γνωρίχε•;, χΐν βούλ}), ίτι ροΐ<ι•(ϊ» Ιυΐί ιηρβΓίιίβιιΐ ^η^Iίιι3 , ααεβ ιηθίΙβ»Ιιι 
*\ί βτι; έβτιν είρων^ί»; χ»\ χίτηγβρίοκ τ^; χβ•' »€<•1ρ»€η•. 

^ΙΐΜτν «* /ίήματα. Άχουι βΰν χ«1 «ερί τούτων οΐά σοι φθ^γγομβι, κι\ μοί τίω; τίν ίγχον τη; 4ρχή. 

9Μ τβχείντϋοον, χχΐ μ(τρ{(ΐις Ιχοχ!.- Λχουσον «Ο,ου παλαιού χογ\ ταπεινού Αρχιερίω; λόγου; χαχχνόΓ,βον. 

Τί τούτο τ^ τήν πληγήν τού ξϊφου; ένιχΟηνβι ΟοΜ ΙΐΙϋ(1, βςηυπι Ιΐιυηι |^1α(1ϋ ί([υ νυΙιιιτ3ΐα*ιι » ^ ϊκηΟν , σλ 61 ιιερ'.σν»Ι>ήν2( ; Έγώ &\• 

*ΙμΛ, %αΧ ήδη τφ γήρχ τΑ; φρ^να; 

λ'Μ χα\ άλλω; Ανθρωπο; ων φρο- 

Γ'^ί*••; ιιετ^ πίλν», Ινβιής, β,ιολογώ γ»ρ τί)^ 

^ίνειβν • ηλήν τοΰΐβ »ο:Τ> 'ΐχ τού μή τΐ;< 

. βΐ ϊπε/ϊχβτ,ναι, άλ/λχχτ2 ιού χ:*ν»υς. ΓυϊΜβ, ιβ χυίριη οίτυηι ? Κ^ο Ιιοιηο «ιιιιι οΐ 'ίΐν* 
ηίηοΓίι ρΓορίβΓ 8βη^^ι3^η αηίιι»! «ιιί ηοη ηυρη• 
ρΓ'κΙβιιΐίχ (ίηβηηΐιαίβιη πιβιοι (οηΠίεοΓ) , «αιΙ β3ϋ• 
ϊι•ιοΙ>ί^«;η8 οιι ιιοη ΐΰ ιειΐ •^ςυυιη νυΐιιυβ »ίΙι:α:ιΊι. 
^ιι9^ (Ιίοηι 3θϋί : ί•ΐΓΐ388€ (πίιιι ρΓαϋ^ηίοΓ ΙιιίεΙϋκο 
ει Ι«ι<ιοι. Ιΐ3 $3ηε Γιιίΐ , ηυϊι (ο «|υί ιυΐιϋ ιεπιροπ• 191 ^β^βι^β- ΝΙΟΟΙΛΙ {;Η. ΓΛ^κιΛIι^Π^Ε ■! ■ ^ 192 

ΙιΐφίτίΙιηιιΙ οοηίΓα Γίΐΐοηηη ΓϋβΓίηΐ »χ8Γβ«&». ηϋΐιβ Α Πρίι/ι; οΤ{ ϋγομιν, Γιιω; γΑρ Ιν »ύτί[» 9^βν((ΐ»Κ ίιι Ι4« οΙϋηι<:ΐιι ίυίΐ, £1 ^ΙαιΙιιιιη ΪΜί<|ΐΐϊ ιΊ ϊιψι«ΐ3 •{(• 
§Γ(ΐ)ίίοη« 9ΐ(ί(3ι(ιιηι 3 ΐβ ίιι Ε(]ΐιιιπι ον^ηί νοίιιίι, υι 
ηιοηοΓβΓΐ» ηοη νίεΙ«•Γΐ> Ιιιιπκκίϊε^• ςΙοΓΪιπ. »(«! Ιιυ- 
η)*η•Γυηι Γϋπιιη ιηηηίιι<λ»ο, ηκκίι-ςίοςηαο &«ιιβυ$ Ιΐ3• 
Ιλγο, ιιίςυΰ γ«1»μ5 ιχΜχ νΙϋοηΐϋΓ ριηβρίΓζ οηιηίιιο 
ΜουραιΙ,ΜΐΙ οιίαιιι .ΐ(1νίΓ»ί>(ΐιι»βυΙ>ίιοΙ)θΐηίηβ•ΰθΓ- 
Γίρίυηΐ ιηΐΓίκΙ^ΓΟ. ϋινβ 06 ϊη Ι)«ΙΙο φκχΐ «ι νοΙυηϋΙ« 
Ιιι Γ -ρΟΓίβ ; (1;ΐ()ϊιι$ ι«, ςυοιΙ Αλ ρΓ««0Γ, ηοι» «ςαοηι 
βηίηηαΙ ίΐ)Εί|ΐίβιΐΒ , ίηοιίίιΐ. Αεουηιβ Ιο^β ηιιΐΒ 
(θηρ$ί, «ι «χ ΐ'ρΙίΙοΐΑ ύά νεΙβΓυιη Ιη$ΐοπ*ι, ηυΐ) 
κοίο (β,ΨΟίϊαΓΓ, ΓοίΓΟΜιΙο; ΐΐ Γ«ριιΐ3 νϊ<ΐθΓΐ3ηι ηοη 
«οιηροΓ (ϋ:ιηι ίιιΐυηιπι, κά «Ι εΐΐιΐϋΐη ρΓορ« ίη- 
»ΐ3ΐ°ϋ. 5ίε χΙ ηΙι]ϋΓκ»ΐίοιιε5 Γοκροικίεο. γ.αιί τ6ν χκρ^ν έχιΐνβν ^ων πρχγμάτων τήν κ\»• 
ρι^τηνα έγχε!(ίΐρΐ3μ<νοι ιι«ραλ6γω; -ιήν κατλ β«5 
Ικοιή^αντο χ1'/ΐ)α(ν, Ιΐΐ>χ(; «ή{ βνωΟιν «ύμ•νιία:, 
χα\ τ<2ν πληγ4)ν τον ξίφου; Απ^ηριψβν ίιΑ αον ^ 
τύν Χ(Χ(νημ4νων τότ( παράλογος ίρμ^ κα\ κβρλ ^ 
ΙΙχανι, ν^χ'^Τ βΐ χ»τά τοΰ χτήνου; ή ι^λητή ' '^'* 
Ίτάλ-.ν Κ3ΐ£€.ιθΙ); μ4] Αλογίηφ Ικίρηι Ιντρυφ^ν ιζ 
ν!χτ], άλλί μϊμνηβθαι ιών ανθρωπίνων κρχγμ&των 
Χ3\ μιτριογρονιΐν χα'; μΙ] (Χοκ γΙ'ΐνΟαι τοΰ βοχού^• 
^ο; ιΰτ^χήματο;, ΑλλΑ χ«\ «ρ'^ τ1 βν쀫{νοντ« 
τοΤς άνθρωποι; Αυβτυχήμ«τα τνν νονν Ιιηηρ*;;<ιν. 
Β !^1ψ3ΐ δη μή ΐΜτι τον ι»λ4μου νύν μέλλοντος βιΑ οϊ '.^^ι βίτίβν )αμ6άνιιν, ούχ ί«\ ι4ν Γχκον, οΰχ έι:\ ^6 χτήνο;, «λλ* έπ\ ίΐ, δταρ ««Μύχομαι, ή ιώη- 
Ύ^Ι φΟίτιι. *Λνέγν(ι>7ον Ιτημχλύ; & γ^γρ3φα, χα\ |χ ηύ^Μν ηρ4; τίς καλχιοτέρζ; Ιηορίβΐ ' οΐίχ γΐρ 
8ΐΐ χαΐ {3ύτα; λν μιλέτ]) ιηι^* άνάβηβί ■ χα\ μ4) ν4μ(>( ΤΛΥηχί μι-ίΐί «ην τ^,ν νίχτ,ν (Τναι, 
Αλλ4 Χ3\ ήττιν λογΙ^ου χϊτ* κϋΐζ ΑχολονΟεΙν - Αλλά τοσοΟτον μίν τ»ρ\ της χββ' ήμί; (ΙρΜ- ν«ί3{. 

ί»ϊα\αια Μαΐκια »ά Ιβ ΜΓίΙ»ίιηυ( ΐιΙΊι, ηυβίϊϋυ• 
Γοηιη ρίο >ε Γ£ΐί{ϊο$ο ΐιηρβηίοΓβ ιιοιίιο ίΙΙίαιηυβ 
Β6ΐ;&ΐυ ίρ&ιιηι ίχιροΓϋίοπίΜΐ <!« οβ^ΐϋ ρορυΐί *υ°( (( 
Β^ιιΐε» Οιι1|ΐΓυΓυ(η ΙιοιΟηιυΓ (]βρΓΛΰ3ΐηιΐΓ<|υο, ιι( 
ριιίεηΐίχ βΐ Ιοιΐ(ΐηΙιηίΐ3(«, Οβο 3(I^υν3ιιI^, ϊηιΙυΙ- 
|ρ>1, ηοηαο ιυο« οιηηο >ιΙ »|{Γ<(1ίειιϋυιιι ΟυΙ^ίΓοι 
η>)νο•ΐ. Ρίχιΐίοο Οοηπη,ΪΙΙΟΓυιη ρΓοςυΓ«ιιΐβ ρ3(Ίι;ιι- 
113, «ΩΓ ι-ίςί$ ΟυΙς.ΐΓοηιπι ΙΐΠυΓυιη, ςυί ηΐ(:4ΐΙοπι 
*ι1 1κ>η9 ρβοί» οοιιν«Γΐ«ΐ, ρπ>ςοηυβ ΚΓυηι &(3ΐ<ι 
Π'ιΙιϋιο Β'ίχιΐοΐιίΐ• ΝοΜβΓ ιυΐ6ΐιι Ιιιιωαηυι, η»η>υ6^ 
Ια* Ι«ιιΐ3[ΐί5«ίιΐ)ΐιι>(]υβ ίιιιροηιΙΟΓ (νβΓϋ43 ιηβί> 0Γβ> 
<1ΐ«, ς«ιί ιυο β«ρ«ΓΪιιΐ6ηΙο ίΙΙίυβ ίηκβυίυαι 1)«ΐ)ί^ηαπι, 
ιπ3ηιυβ1υπ• ιηί(6ι]ΐιβ ιιονί&ΐΐ) Ιιαη3ΐίοΐ)ί1>υι «ηηυϊΐ; 
οηιηΙ• η>Γ0 δϋΐΐλίαι, οιιιηί»]η6 εϊνϊΐΑΐ, ««<Ι (]υί<| 
ιΙΚο. ςίν.Ιαβ ? οπιη« ίιιιρβΓϋ ρορυΐί κρα^ηαηΐ, ιιβ• 
(3ηΐ«*• 8β ύίιιΐΐυ* ϋιηΐβιη ΒιιΙςκΓΟΓυα «Ιβιηβΐιΐϊληι 
Ι«Ι«Γ3ΐιΐΓ03 , 3ΐιΐ &υοΓυπι ρΓορίηηϋΟΓυιπΓΐυβ Γυί- 
ΙΙ3ΙΙΙ, 30 Γ(>;;ίοηιιηι βαοΓίιιη οοϋυρ^ιίύΠίΐΜ ο1>Ιΐΐα• 
Γοβ; ιΙίευηΐ(]υο, (|υ3η«1ο ΐ{υϊ«1βιη ρβΓβιιικΙνίΜ £Μ«(, 
9β ΟαΙ][3ΓοΓαηι «ιιρ«Γϋί»(η «ιΐηΐυΓο•. ΟβίβΓυπι ρΓο 
(«-•.0 Ιι:>1ΐΜΐ βλύΓϋίΐαβ , οιηηβ»<|υο <](ΐίΙ)ιι> ηιιηυί 
>31 ♦ίΐίαχ, ΓΟΗΙΓ3 ι?, Μ Ιυ3 Ίη 1>(11ί ρ«πιίϋϊβ ρ«!Γ- 
(ΐί«Γίΐ «οΙυι•ια&, ΰΐιηι ]αχΐοΟ«ί ιυλίΗο ρΓοοβββυη». 
«όν οίκΐίων τόκιχν χ<)ν 3ΐ;(μα)»3ί»ν. "Αλλ* (ί χαΐ &4ή«ι π4ντ»κ βτηΟανίΝ, μόϋιλον ν^ύτ* 4χ»πητ*», {( 
τ6 ύπομίνίΐν οΰτω; τήν τοΰ Οουλγά,οου Ιπαριιν. ΚιΙ λοι«^ )ηχ4ΐβμ•νο; γινοΰ, ώ; Ιχιντχ τ1 9τρατ«ι}< 
μχτα, )^α\ η&^τις 030( χίΙοΛ χινουμίνην ϊχουαιμετά τη; διχ3ία( τοΰθιοΰ «νμμχχία; ίΐτ.«ΐήα•ντ•'. «ρ^ς 
ϋμΐ;, Ιτι 1ιημ«ν«νχο; βοΰ χα'ι άγακώντο; τ1 Ιχ νον 1:«Α^μον χακά. 

ν£Γϋηιβιιΐιην«Γθ ςυχ ρ«Γ3•ι(0Γ ΙίΙιί 3ϋ τηϊΙα- £) Άλλα μιτί πάση; &ληθ((α( ΑνήγγκλΑ «οι τΑ 
Ιβιη οχρΓβ»•ί , αΐ Ιυ υ1ι$€({υ^ΓΪ• Ιιοηιΐιιί «οηι, «ι Ινταΰβα παραβχ«Μχζ^μ<ν«' αϋβΐ ότι τη{9^ «ρώτον Τ&Μ ΙντιΰΟιν τοιαύτα κ{Λ; νϊ γράφομιν, «Τ« 
χα\ 7;ρ4<τ%ν ιΰα>6η χαΧ 7ΐλ4;(ρ(βτον ημών βασιλέα , 
χϋΐ «ρ^ τ1)ν βΟγχλητον αύτοΰ χαβ' 1χΑ«την χ•\ 
παραινοΰμιν χαΐ (χιτιύομιν τ4* φιλ6]|ίριατον ήμνν 
βχαιλ^α χαΐ τη; σφαγής τοΰ λαού αύτοΰ, χα! τη< 
βφαγή; τοΰ Βουλγάρων γ<νον«, χα\ βοΰναι χα\ 
Ιτι ΑνοχΙ) χαΐ μαχροΟυμί^ οΰν τ{ ΑνωΟιν ηρονοί^ 
χΐ> ι^ιλάνβρωπον αύϊοϋ φρόνημα, χαΐ μΐ} «ϊνίημβν 
Ιχτ:ρατ(ί«-' ηβιηββι χ»τί τοΰ Βουλγάρων Ιχνους. 
Τάχα ίιά τήί Ομών μαχροΟυμ{α( ίψ«ται θί^ς τής 
χβροίας τοΰ τών Ι)ουλγάρ*•ν έξουβιά^οντα;, χαΐ ά»- 
€λ<ψ(ΐ ιιρ>^ τδ χ»λ6ν τής ιΐρήνη;, «ίΐ άγβπήστι 
τ1}νάρχαίαν ταύτης χαχάιτασιν. Κα\ δ γ» φ'λάν- 
6ρωΐη>; χαΐ έ«»ίΐχί)« χιΐ άγιβ^; *,μών |ΐΛ<ηΆ.«ΰί, 
κάντως ίΐ οΟχ ύιτοι«ίύ€ΐί 1 λέγομιν * Ιγνω; γ*ρ 
χι\ αΰτ^ ι»'Ρ? >β^ •'^ν αύτον έιτα(χια« 
χϊ\ χδ Λρ3ον χα\ ^μιρον τη; ψ«χή« , χ*^ 
«ιίθιται χβ\ ύκκΐχει τοί» λίγοι< ημών. "Αλλ* 
ή «ύγχλητο; &Χ33α, χα\ όμοΰ ιΛβΛ 4| ηδλι.-, Χ3ΐ χΐ 
λίγΐιΐ τήν «£ΐιν;&καν τ& ύιηχ<(ριον τ1|; αΰτο» 
βανιλιίχς χ:νούμ4νοι ο^ΐτι λέγοοβιν ύκομίνκν τ^ν 
το^χΰτην τών Βουλγάρων άχΐδνοιαν. οΰ(1 χζταφρ»• 
νίΤ» τών οίχιϊων χα\ σνγγ«νώ» τ^ιν Απώλ* βν, οΜλ ηίΐιϋ ^3αι ηΐίί ΜραΙοπιιη •ρ«€ΐ>ιιΐ; ιιιιο «ι, Ιία*1 

ϊΐΜΐί|{ΙΙΟ, ΜΟΓΙ 3ΐυΓΪ» ϋΐίΐΐί^ΓΟ, βί |]1ΐί(1 ««γΙμ ΙΜ« 

ΙιΙ•ί ςηΐυιη ΙκϋαβποΙ. €οιιιίϋ«Γ3 ςυηιη Ιοη^ο •Ι>- 
Ιιίιιο ΚΜίροΓΕ ΓΐΓΐί ϊίιηηι 3ΐηία : 3ΐχίρ« ιιΙΙιογΙ*• 

^^0 Γί ι|ΙιΧϊ 3Γ€ΕρΙι1Γ0ηι «« ΤθΙί|ίθ}αί ΠΟ&Ι^Γ ίίΠρβ- 
Γ>10Γρ<>ΙϋΓ'α'>•β5(.ρΓθΙΠΙ8»3 ΜΓνβΙυΓϋϊ, &ί ^3<1θΙΙ 30 

ϊΙΙβ ΐϋυιΪΓβ τγΙ». Ρ3Μΐυ ϋβίκλ» ίη ιιυοκ, ϋοΙΙυαι 
(ΟΜίη ίη «κΐίο. Ρηνί β.ιίιη •αηΙ ςυί αιΐνβηυ* Ιι•)• 
»16• εχΐβΠΜΜ |6πιηαΐαΓ. 5<μ) ςυίϋ ιΙί<:3ΐιι ιΐΰ ί1(ϊ;>, 
ηιιϊ 9ϋ«βι-βιηρΐΜΚ<, Γγ3(γ(^. ιιηί«θ9, ΜπιιΙειη ύ(>οηι 
'ϋΒΐι αν» ΟουΐΜ, Οοιιιιιιασι. μίν άνΟρώτηρ κρεοβύτη, χα\ ονδ^ν Ιτ&ρον ή «4ν 
τάφον όρώντι, Ιτκιτα ϋ, ιί χα'ι Ανα{{ΐ|ΐ μίν, ΒρΜΚ 
(έ λ«ιτονργω τοΰ άγΙου θυβιαστηρίον. χα\ (ί νι Ι« 
λ4γ«ιΐ αοι γιγίνηται τ& 1\μίχίρν» ψΛχρτ», χΛΐ {ρχ 
κάβος 6 ΧΡ^'*^ ^\ Λ φ(λοι γτγδναμο' «{αϊ ιιαρβί• 
νοιν ήν Χ3\ 6 φιλιί/ρ'.ντο; ημών βαηλιύς <έχ(α4«ι 
ν1I^9χ^τ«, Χ3^ ον ψ<ύϊ!ται τήν ύκ^(««ν, Ιάν ιθ\ 
βν ^«^'ληΟ^ς τά (οα Ιχ«<νφ γρφναΝ. Άγ4ιπ]«•ν τ%» 
ιΐρ^,νην, μίτηοον το'^ς «ολ4μ*;Κ ' χαχοί γΑρ ιι•Ι 
(.'. ^(Λί τον{ Ι4ωθ(ν Ιχβρον; «ίλιμοι. Όηι δί ιιρΑ€ 
Γ.ατέρβ;, τ^^ ά*«λ^,<ί, ηψ^ γΓ*ο•ν,•, «ρ^ 4μ«3{- 193 ΕΠ8Ί0ίΕ. Γ»4 ί^^Ί ''Ρ?< ^^ιΡ'* πολ)ίχι; «ρΐί έβυτά μβχίμϊνα 
χΛ «ϋ(» ιίρηνίύοντχ; άπίβλίψον (ϊ; ιβΰτα, χ»ν 
(ήχηην ίΐρήνην. Ούχ έμ%» 4 )4γο;, βλ** 
«•ι ΐϊβνβγίβυ ΙΙνεΰματο;- χα\ δίωξβν βύτήν, -κυτέτ:! 
β^Αμι ίπ£»ι» ταύτη;, χατάλιβι αύτ4)ν, χλΊ βτηβον 
ιΑ χο;»4 ::ί•η, χβΐ τά δάχρυβ, χβΐ τοϊίς «ενβγμοΙ<ί, 
χα\ τ3ι; χ«τίρα{ όοας 1ΐ(\ αέ πίντις λνΟρωποι, χιΐ 
Βοΰι>γαρ<Η χαΐ ΤωμαΙο*, 7>.ονσιο( χα\ πίντ^τι;, 
μο*άζονν<{, χα'^ ΙκριΙς» χαΐ λαϊχοί xατα7:{;^ιτ^ονI^ν. 
'Κπ\ γίρ τ'λ ιύ^ίβή χα\ φιλίχρίίχον ήι^ών βιβίλίκ 
ούδιΐ; Ι/ιι ίναφίβλίν α1τ(ιιν, 1ξ ο^ ίπ\ τ6ν Ορ^ννον 
ΐϊ",! ^ζ7ΐλι(ας Ιχάθιη, τήν «Ιρήνην έτίζητοΟντΡί, 
χα\ ιιαραχ2/.οΰντο;, Χ3\ Οποχλινομίνου δι* οϋδΐν |>θΜΐ|ΐΐ3ηιίηΙοτ 6£ ϋυΓβΠίνβηιηΐ, 3ϋ ροβιιι γ«τ>γ•ι? 
λϋ Μ ΓοβρίΓΟ. «1 ρ. €0111 ^υ«Γ«. νοΓϋϋ |ι«ο ι.«η 
•αηΐ Μΐΰ4. &«ϋ δρίΓΪΙιΐί ΜΗεΙί. Ριεοιιι ρϋΓβοηηβιβ, 
υ β»1, ροιιε ιΙΙ»ι•ι ΰυτΓο; ΗΙιιη χηρΙοΐΙΟΓβ. ΙηΙιϊ' 
1>(! ΰΐιιηίαιη ιιιιία, Ι<ςΓ]τπιαι, κοηίΐυι, βΐ4|υχΰΐιηι|ΐιβ 
οιυιι«», Βιι||αΓΐ «ϋ Ηοιηηπί, «Ιίτϊίβι •υΐ ραιιρβΓί», 
ιιιηη«Γΐη, βΑΟΐπΙοΐβϊ αιιΐ 1>ϊϋΊ ίη 1β ίι>ιρΓΜαηΙιΐΓ. 
ΝυΙΙί ρΐιίιιι «ι ίΐϋι Ίη ρΐιιιη Γ):Ιί2Ίο$υιηςυΕ ϊιηρ<-η- 
ΐοΐΐΐη ηοχίΓυιη οιΐΐ> ίιηρΓίοιιϋί ε&( , (χ ςιιο ίιι 
(οΐϊο ϊιηρ<!ΓΑΐηπο ϊοιίεΐ, ηιιί ραοοπ) ΐ|υ«ΓΪΐ «ι ΐηνο- 
€91, ι.ίΐιίίηςυο ΐιϊ»! ΙκΙΙί ΰΑίαπιίΙνίίϋιι• αά\ΐ. Ιΐ:ί 
ςιιί νϊοΐΟΓϊιιη ΓβΐυΙΰΓΪΙ , νΊοίοιίι ηυη «ίιιβ (ΐβπϋαίο 
ΰϊΐ; ηί'«8&η βηίπι η( ϊΙΙππι οο|;η3ΐυ« ιιιιϊγο«ι|ιι4 
ιυοϊ ρ6Γ(1ίιΐΐ(»ο, ιιΐ ίιι ,1)«ΙΙο ιϊηο υΙΙο (ϋδίΓίπιίικ! Ιτιρ^ν, Ι| <(& ιΑ Ιχ τοϋ ηολίμου χ«χί. ΚαΙ γίρ χα\ β ρΓχΙίιιιΐΊυιη Πΐ. Κχ εο (|ΐιο<1 |ρ$ε ρα&βιιβ β« ηβ%ί•1ι 
ν{χη; γινομίνη; τψ 1ν\ μίριι, οϋχ άχινδϋνω; τψ ηυχ (Ιίαιηιυ. Οιΐ&ιιΐ|*ι9ΐηι Ιυι ΓϋβΓϊΐ νϊΟοιΐα, ιηοΝ 
«(χήίλντι τ& ν.χ^ν ηριγίνϊται * 4νΑγχη γ^ΐρ χ»ν 9υγ• ΐο& ^Iι3πι»^ηιο5 ρ^^ι^^^κι^ , ςιιΟΓυηι ηι^^ηο^ί« εΟΓ 
γΐϋΐ; χα\ φίλους »α\ οΙχ«(ους τψ νιχήβιντι άπΆί• Ιιιυιη («{ΐι»»)) ε.ιηιιϊηηΐυΓ. ίυείαι Μΐιβ €χ «^ΟΓϋΐ» 
««»- ι->ι«Οτα γΑρ τι νοΐ ιηλ/μον όβ.άχριτα χζΐ 3υγ• ιηοπε Γχείιιι ιιου Ιε ίίηίι •ίιι« >οβοκ ίΓυί νί€ΐοΓΪ9. 
χ^χυμ^νι. υΐδας & λΐγομιν, 1ξ ων χα\ αύτ6; πέπονββ(• χχ\γ1ρ, <( χοι\ μιτΑ σοϋ γέγον** ή νίκη, &λ).4 
<κολ1•'4; Ικώλβσα; τών φιλτάτιαν, ϊύν ίχι χαΐ νϋν ή μνήρτ, ίιαξοι(ν(ΐ ττ;ν σήν χαρδ(αν, χα\ ονχ Ιώβι 
χζΟαρώ; Ακολαύϊΐν τήΐ ν^χτίς αΙ («' ^κ^ί•/ο■^ς άλγηδ^νε;. 

Ά'λλ' Ιη\ τοΟ γράμματυ; τ& τέλοΐ μεταβτώμιν. ^ε<1 ι<1 βρί&ΐαΐζ Ωπεπι ν^ηίιιπυι. ηβΙί;;ίη»ιιι η<ι. *0 φΐλ6;(ρι<ιτ«( ήμων ^βιηλίΰ;, (ϊ χκΐ ν>π>^ τή; συγ- 
κλήτου χ«\ ύκ& τ.ά9ΐ\ς τή( ποϊιτιία; κα\ των 
στρατηγών «ύτοΰ χχ\ των άρχόηων τ:ρ&; τήν 
Χ30' υμών 1χ7τρατ((αν έχβιάζιται, άλλ' ο•^ν ώ; 
λιΐΜ•χή{ χΐ^ κιριινίαει της ημών τβιαιν^ττ,τος &ΙΟΓ ιπιρεΓΧΟΓ, (Ιιΐ «ειιαίυι, ηΐ3ηι$ΐηιιι«, ιΙικΜ 
ηε εοΐι&υΐεβ υΐ ΙκΙΙιιηι νοΙ>ί& ΙιιΙϋπΐ ίιιεί^ηιείιΐ, 
ΙιΐιΠίΙίοιιϊΙυι ΙιιιΐηίΙίυιϊι ηοιίΓίΒ ιιιιηιυΓίϊΐη ιηοιι- 
Ιεηι ΓείϋίαίΙ, εΐ ίίε ιϋ ηοβ Ιοιυιυι 6»! : Ο ΓβΙ«Γ. 
τίϋεοΓ ίη ηιιοιίαηι ηιοιίίο »Ι3γο «ε ϋϊ^ΐΓίη^ί, ηυεαι μΐΐΐον έαυτίιν έν<ι&οΙ>;, <1ς τοιούτου; ηρλ; ήμ<ίς (^ ϊΙΙίηε ρΓοεοΓΟί, ίβΐίκε Ιη» «ρΐϋοριϋι ιΙί(ηίΐ35 (ϋ$- Χ3τ<7ττ) λ^γΟϋς. Ό [ϋ((ρ, Ιοιχα Ιν μίαψ τινίίατώ; 
χαΐ {ΐΑ«ΐΜΪ•μ«νο;, τη; μίν ηολιτιία; Ιλχοϋνης 1τί• 
)> Μ Κ ν, τής ϋ σή; άρχκρίιΜϋνης έλχούαη; ηρ^ς 
(βυ«ή«. Τ«<>ΤΜ» ο&τως έχ^ων, τοΰτ4 σοι άκοχρΙ- 
««μοί' Γρά-^ον κρ^,- τ&ν &διλφ^ν ημών ώ; χα\ 
χ^βίου «ο«4τητα 4κι<«2όαμιν, όοη δυνατή χαΐ κρΐ• ΐΓΑίιίΙ. Αά Ιι:, ειιια τει ίΐα ΓυίΙ, τεϊρυιιϋεο : δεπίο 
>(Ι ΓΓ>ΐΓειιι ηο&(Γυιη ιιοβ ΊΙΙι ιΙϊΙιιγοκ ηυηηίαιη αυτί 
ιε νε$(ίηιβιιΙοηιιιι ΛλτΊ ροΐεπι •υι (1εεϋΙ>ίι. ίηο 
ς«ιί(1<]Ηίι1 >1ίυ$ »Λ ϊΙΙίυϊ υιίΐίιαιειη οοηΓοΓευι ιΙεε•>- 
Ιιίι ΐΓΪϋυεΓ•. 5Ί ίΙΙί ριεειη ΐαηη ΠΙμ^ι, ηο» Ια 
ρΓΟίιιρίυ 1ΐ3ΐ>ε•, ηΊΙιί1((υοιϊΙ)ί ΙιΟΓίαιιΐί ηεςαίιίΓοκ. ■0»<α, χα\ Ιμχτίων ΑριΟμ&ν, άλλα χα\ εί τι Ζτιρον. ει; (χΐ.'νου διαβαϊν.ν Οερζικίαν, κρέιην ίοτιν ΐμ) 
«Μρ«•χ<Ιν ' χχ\ ■( γι χα\ «αρ' αύτφ άγακητίν ίίτι τό είρηνεϋειν, Ι^τει; Ιτοίρους ^,μίς, χαΐ ςΜλν 
«Ρ^ τ1)« νήν καραίνεσιν Ανανιύοντα;. Α*& ταΰβα γράγ^μίν βοι, δι αμ^ν έπιβίλλοντες Ιν 
ΟατρΙ, χχΐ νίφ, χα\ άγίφ Ονεΰματι, δΐ]λώ<7αι ήμΖν 
χ»1 χρ\ηΙνν τηοΐτητα όβην έηι^ητνς, χα\ Ιματίων 
ΑριΦμ^ βοο; βοι ιιαρ{βταται. Πάντως δέ τ& τρί• Ιΐιςυβ ιίΐιί κγϊΙη) νϊαεϋΐυιη εΐιηιίοΐί» »ΡΓίρϊβιι> 
ίη ΡηΐΓθ, ε( ΡιΙΙο, εΐ ^ρίήΐυ δϋηοιο, υΐ «ί^πίβειι 
ςηλπίυιη ιυτί ροϊΐιιίει (|υοΐςιι« νι&ιΐαιειιΟ ιίΙ>ί ΐιί- 
Ι)υεηιΐ3 νϊϋβιηΙυΓ. ΟοπϋίιΙβΓΐ ρεηίΐυ& ηιικ ιη«|ΐι•• ιτ|) μεγα^.οπρΐπεί^ τ^; Αρχής αου χα\ τ|) συν• Πεβηΐίιαι Ιαζ ϋίςηίΐιΐί» ρΓυϋβηιίΜηιςιιβ ϋανη ύ<•- ξηι χαΧ βυν&ιβχέψη χα! ζητήσει; ■ οΰ μήν Αλλά 
χ«\ (Γ τι Ιτερον, δ χχ\ οϊ κρίηον έηι^ητείν, χα\ 
τ^ ^βιλέβ «αρ^χειν Αςιον, χΐιχιΐνο «ρ^ιΟε; έπ( τε 
^ %«« 2Ρ^*'^"• '^'^ "^^ ^*^* Ιματίων δ4βει» χα\ τεύ• 
ξΛ κΑκχΐνοίυ τη; Ακολανσεως. Καν τούτων σοι καρ' 
•χ•{ε<ννν. γενού τή; ειρήνη;, γενοΰ της Αρχαία; 
•γ4Βΐ|ς ' τ<νί9θωσαν κΑλιν Βούλγαροι χαΊ 'ΡωμαΙοι 
•ρ&ς μίαν Α(«^7ΐχήν σϋμπνοιαν χ»\ δμδνοιαν, χαΐ 
Μ«βή^•ήτω μ«^**ξ4ρχήίτηςΙχβρα; δημιουργδ;• 
•φ••^ Μ δ Χριστδ; χα\ 4 θ<6; ημών, 4 διλ 
■τΐΜ|ΐσ«ώτον Χ3ΐτχ)ΰσα; τή{ Ιχθρα; τύ μεσδτ'Λχον, 
ιΐ^νχύσα; τδν χ^μον ανιοΰ, Α'ΚολνμβανοΟσης 
Ιν τ!^, 'ΡωμαΙχη; βιαιλεΐχς χα\ τήν Ιδίαν χατΑ : 
<•ι•, Ι^νιη; δΙ Βουλγαρ'.χή; Ιξουιία; Αδεως τΙΙ 
ΐΜν Αΐφαλή, χα. μηχίη Α'^ορμή; ύπολιμηχ- εειιιΐ, ε1 ρο$Ιιιΐ2 ; ίηιο ςυίιίςηίιΐ (β ιΐεεεβΐ ιΙίυιΙ 
ροϋυΙΐΓβ, ει ίπ)ρεΓ»ΐοΓβ ιϊΐ ιϋ^ηαιη οοηεεΟεΓ*^ , 
βιΐιΐε κίΓΟ ει νΐϋίηιεηιίι : οτηρϊι (ΓΪΙιυειιΐυΓ. ΙΙί^ 
9ΐιΙεη) εοηε«$$ίβ Λά ραεεη Γ^τεΓίβΓε, εΐ χϋ ρΓΐ^εαιη 
ΓΐιΟΓΪΐΑΐείη. Ρίιηΐ ϋεηαο ΠαΙκιπ εΐ ηοηΐΐΐιί ϋηίιι» 
(ι»|«η>« εοηιρίΓϊΙίοηίδ εοη»εη>ίοηί5ΐ|υε ; ρι ιίειπ*- 
(«ΐΓ ηιιΐ ε•1 αΙ» οιί^ίηϋ ίηίππαΐί«Γυπι »Γΐϊίεχ. ^\οη^ 
ΑεείϋΓ «υΐβιη €ΐΐΓί»ΐυ$ Οευβ ηο«(«Γ, ςυί ρεΓ αη- 
ίκιη ιηυραπι Ιυίιυ'ιείΐίζ ({βι>ΐΓΐιχϊΐ , ηιαηϋιιιηηυε 
κααιη ραείΟονιΐ. &ίϋ ίίοπίίΐηυιη ίιηρεΓΪΜΐη (Ιϊΐιο- 
η«$ βυ3» Γεει•ρβηιΙ•ίΐ, ιιι»>ηιιε ΒυΙ|ΐ>Γί «ίηε ιΙιηοΓβ 
■ιιΐ €4ΙΓ3 ρο•«ίϋβΙ>υηΐ, •>ηιηϊ ]3ηι οεε>ιίοη< εε:<υ- 
«Ι;ιΓι ιαϋΐΐΐι. ραεβ &ΐίο»1», εΐ υΐΓ4<|ΐιε ^εοιε 6είΐ' 
Ι.ιια νίΐιπι ι>1>1ίιιεηΐε. Οιίοιΐ ΐΓϊΙχιΜ ϋΙΐΓΪ»ΐυΐ Οειι• 
11041 Ί-, »ΐΗΐ1εηι ιίχιοηηίϋ Μίτίϋϊαιη , ίΙΙϊυ$<ιυΒ λ\λλ 195 ΝΙ0ΟΙ.Α1 ΟΡ. ΓΑΤΗΙΑΚΟΠΛ ]Κ 

ηΝίυεβηΐ ; •1(|ΐιβ βιι«»ι «1) οηιπΐ ιηαίο ΙιιμΙηγ Ιι:«. α νομ{νΐ) οχχνδίλω; , Αλλζ Ρ(β«!χ; (ίρ^νης. ι«\ 
Ν«ϋΐ«Ι«ιη, Ιη ίη)ν% ρΓβΐΐιιηι Μπΰΐυιη νίνϋιοαιη<ιυο <ΰ;ο•Ιις« Ιν ίμψνίίροις τοΙς ΙΟνι» βΗΐμ*ν«ύβΐ)< * 
ΜηκυΙηοιη μιΐΓΐΗΪηιΙ ΙιιβΓΪβ &υί ύοη^νϊΐ. 8 ηαρίαχο* ΧρκτΛς 6 β«6« ήμων, χαταργ&ν μΙ« 

Λΐιν ιβΟ ίιαβΛου έ«ήρ«ιαν, Ιφαπλών βλ τΐ^ ητίρυγβί >ύτς5, χα\ «ίηων Ιν *ι:αθ€(ί "ϊ^ϊ* Ληρονβμία* 
α'•τοΰ, ^« Εδωχι «{μημα ι^ &γιον χα\ ζοΜΚο:6ν αΓμ« «|ς ίχρίντον ηλινρΑ; αΔτοΰ. 
ΧΧ\!Ι. 8Ềΐί$$Ιηιο οηηί ^($^|^^€Iη ρβρβ ακΗ^β ^^' Τψ ^^ *άττΜ άγιοηάνφ χάχηί τί^ζ »βίσ- ΑοΜα, ίΙκοΙαΜ$ , ϋοΜίηΗΐίΗβρϋΙίΐαΗβι βτΛίβ 

αρΗά ΑΟΙΗΟΜ*•. 

Ουίιΐ ΜήΐΜίηυ•, ΓηΐτΜ Ιιοποηΐ!$•ίηιί ? ββηβ• 
αιικαβ ιΐβ ηι•1ί» (|α« ηοιίη ρχΐΜ «&1 ΕβΰΙοΙα, 
«Ν Ι>•Η» {1-1(191$ •9βιηη• ρΓΟ ΐΜΐκίΑοΠι ςιια «Ιι ΠΙϊα• 
ηΙηΓίοοΓίΙία «αιαυι βχρβπί 7 δνΓϊΐΜίηικηβ |1θΓΪ- 
βι^Ιίοο» οίΐιΐυηι βΐ ΙμμΙμ, αη ΗΙ•> €οηΐΓ• η»• 
ιη«οΙιίΝ»1*• ν«»(ϊηηβ(Τ ηβρρβίιβαβίοαβιηυβ Γι-αΐβτ- ίντίροζ Ψώμηζ ΚιχόΛαο^ Λρχν»{σ*οχος Κ^ι»^ 

ίττατχιτουχόΛίίΜ: χκρί x^^^ χα^ηΛόγνς ββχββ/ί. 

σικ τβΐ/)βγαμΙας χαρά ΡωμαΙοις, 

Τί γρίψομιν, ^λφο\ τιμιώτατΜ • θρήνους έ^* 

βΓς ι:έ«•ν«(ν ή χαβ* ήμίς Έχχληνίαι, ή κρ^ β•6<• 

ιύχαριβγίαν οΓ; Οχ* αύτον };λ<ήΟημβν ; βαςολογίαν 

χαΐ αίνιαιν, Ι| τήν χαΟ' ήμων ανβχιυήν χ«\ Ιχήριιαν 

μίμψιν Αβ«λ7ΜΗ]ν «ρ^ ύμίς. ή βιχαίαν Ιγκλι^νιν 

τ«»ν χαθ'ήμών «ονημυναμένων, χαΐ ύμβ« «!« τΑς ιιληι ΙΙΙΤ03, •ιι]•ικΙ»ηι ΐΓϋαΜίΙοηβιη η&ίοτυηι ςα« Β Ι^!*Ψ"ΐ κερητη^άντων ; Το^ντα γΐρ Ι{ Ιναντίιβν 

μ(χτά κράγμ«τ«. χωριΐ Μ χρ^; «& Μήλον ή «{«{■, 
βννήντΐ)β(ν ήμ{ν. Άλλλ τήν μλν ιόχαριντίχν ιαΐ 
τήν βίν«3ΐν Χ9(\ τήν &)ξολογ(αν τή; χατκλαβοόνιχ <'•Α 
τΑ( άμαρτίχ; ημών τήν *ΚχχλΓ^β(αν βχυβρνκίχηη; 
β•.»λ•λυμένΐ)(ΐ:ροαφ<ρομ(ν• τίΑ λΜκ4 αΐτίαν Ιχιι 
τήν αΰβταβιν των χχχών, & καραχΐι»ρΐ|βίν«• γ<ν(«ν 
λα&ϊν, τοί; θρήνοι; χα\ τοί; «άβ•« χαΐ ταΐ; μ<μ4** 
•ι χα\ Μίς 1γχλήβ:αι, Δ<τι»ρ ηνί ιηρα6λα«τή]Μοι 
«ονηροί;, Βωχ« τ& παραναβ/^βτϊΐν ύν.ή ]ακ4 
μ<ρ«: λξήγηβκ «<ς μήχοί «ροιλΟβΙν «ναγχΑηι τλ 
γρΑμμα* βηρ 4χλΐ}ρ^ ιίδότις «οκΐν μίν «&χ Μ•ν. 
λ4μ(•9ΐ, τής ϋ φύβιΐικ τών κρβγμάικν 4ναγχ«ι(•^ 
νη; γρφρομκν λ μή ι»ριδ«(ν Αξιον. 'Αρξϊται <Ι 
ήμίν, Μ«ν χα\ ή Αρχή ^ «« «■«« β«•τί«Λ- •ϋτβηα» ηο• ίηΐεηΐιΐ 1η Γ«ρΓ«Ιι«α«ίοηβιη το• μΙ- 
«Ιιιχβη Τ Ε» βηΐιη ταΓία (ΙίκηαιΪΗ•, ςυοταη οημ 
Ιη οΙκΜΓηιη εβ»$ίΐ, ηοΜ» •ιΙνβη•ΐ» ηοΐ. 8«1 
|ηΙϊ•Γυη •ο1ίοηβ$, Ι«Η(Ιβ• |ΙοηβοΙϊοιιΪΜ|αβ οη• 
ΊηιρΓορΙβΓ ΓβΜίαΐΜ, ςα» οαΐρ• αο»ΐη ΜβΙββΙβη 
ΜΜΙΠΜ €ΑΓΓΐρυβΓ«ιιΙ ιϋΟΙοιιΙιαίβΒ, ρτοίεκηυ*. Ηβ• 
ΟίΙβΠΒ ΜΒΜΐη ΙιαΙκΒΐ ηαίοταια ε(Μ(ρηβη(ι(ΐοΐΜΐιι, 
ςίΜΒ •ΙΐΜυΙ βχοη» |βιηϊΐΐΙ>υ$, ΑιΙντίΙιΐΜ. κρκίιβη- 
ΐ^οαΙίΜΐ• βΐ ΐ€αΐΜΐΐθΒϋ>Μ>, 4|Η«•Ι τίΐίο•!• 4|αίΙ)υ$- 
(|•η Μΐκ«ι1ί« , ΟΓίοικϋ Ιοενη ιΐβϋβκ. Ουοηιη •Ιιι« 
|{«Ιοτα•Η βιρβϋίΐΐο ία ηβββηϊΐχ»!! ρτοάυββαάβ 
Ιοιι{•Η• (•ρί»ΐοΙβ ΒΜ «ιΚΙνοβΙ. ΜοΙβκΙιιια («Μΐΐ 
Μί«αΐΜ ι«ααβ1»»ιηα•; ΜΐΙ ςβοιίΜΠί αο• ΜΜη 
κηιαι 00(11^ «• ςνβ οηίαβΓβ α«η «$μι ιϋιββΗΐ 
μΗΙκ>. 1α(1α ριΐκΐρίηιη «€ΗΐΜκϋ βυΐΜη κικΙβΟ 
ηοΜ• ΙοΙ η>•1> ρΓθΐη•η•ι-ΗΐιΙ. 

Ορίίιηα• «1 ηίΐιϊ ϋΐαήοΐηα• ΙηρβηίΑτ, *ίι4ιιη 
%ι^ί^Λ» 6οιι]ηβΙ• τϊιΙιιμ ΓμΙμ , λιΙ ςίΜτΐΒ, ρτχΐβτ 
}43 Αΐρ•Ηοιϋ•Βΐ τ«ηί1. ΟΜηινίι , «μι ψα ΐτΐ«ιη 
•ΐθΓ•ηι ■ΚΗ'Μΐβ ΐτίΜίϋ» »ηίιηΙ Ιβο«ΓΜιΐΓ, μΙ ι«1β 
€0•ΜΐΙαΜΐ <Ι«ν«ι>ίι« ΙμιηΙ (ΙβΐΜβτίι; «ι τβτο Μη 
ηιΙηίιιϊΙ νιβίοΗ*, ιΐςαβ οι^Ια νΐοβπίΒΐ; ϊυΗ|«« ΐο• 
Ι«> ϊΙ1• ΙηΜίιλ ΓΗρΗίΙΐΒΐβ ορίη» , ςολΠ»• «μκμ 
(Ιο€6τ« ϊη «ηίηιηηι ιμΙηχϊΙ, (|νο«Ι •αΙβ βυαι μιμ>, ηο• 
«Ιΐη ι«|ΐιιιι, «Η Ββ βοηοι ςβΜβ• ηκί ϊυΙηαΒί ίη 
η>|}•ΙηΐΜΐβη€ηΐ Ιμηβι χ«1 •ΐαιρΙίϋ«αι ρΒΐ»ϋΒθπιαι 
μΙΙοι (Μι. Ηιαό Ι<Μ|νΒΓ βιιη& <1β <Ι<νίΒοηιαι €ββ•• 
ΒΒΜ ^τοΙιίΜιϊοοβ •α( ιΐβ ΟΕίβηι ροΒβη ςα• €βΒΐη 

ΐΒΐβ €04|μ|*•ΙΙ> ΒΐηαΐίΜΒΙκίΒηΐ βΒήβΟ «ΝΟΙ Η|«Γβ •Αρτι βή τφ χ«>φ χβ\ φατάτφ μβι ^3ύ«Ι τρίπ}; 
χνβύββνϊΐ γνναιχ^ έκήλΦιν, ώ; μή μ«• Αγηλ*. 
χα\ «τάρηκ «ρ^ «Ιρζν έλΟιΙν. ΚαΙτΜ |<(ΐ «Μ* 
τρΜν γυναΜΗν βανάτφ τήν ψυχήν <Ηΐσ««ρ«γ|ΐ<«•» 
μΐ|βΑΒΚ λκΐ τοΜΜη*; ΙΜνΝ Χθ7ΐ9μ«ύβ.*Αη*, ά( 
Ιουκν, ήν μιχχ χ((ρ«ν•«ν ή νϋο]. μΙ «1 Χ*>Ρμ 
ν•ν(χΐ|η• χ«1 Τ(Τ«»Μ« ηκ τή{ Αι4ι»υ ΐ•ν«^ Ι». 
βνμ{«,-, ι^ήτΜ χκΐ η«Αρ«ΐ|ν ΑτΒγίββ•) γνν•!»•,• 
μΐ|β(\( ΤΗν κ^λ α4τ«ΰ μή <η γι ρ«8ΐλ<ΐΜ, Αλλ* 
•ύΐέ ««ν (1{ Ιβχάντ.ν τ(λ6ύντΗν Αρχής ιΑξ». ή 
ΜΑς «Μν «{; «αλΑηβν χατηλβγ|ΐ1ν••ν. Ιη «ν» 
τήν Ακκγ^ριυνιν τών •((«ν ΧΒνίνων , ββΙ τήν Α• 
λν ΜΐΑχρΜίν |«ιιν ΑχαρΜτήτΜς χ«ιι τ%5 ΜΙΜΒΜΙΗΓ. ΥβΠΙΜΜίΒίνβΓΟ Μρί<ϋΐ«υ« »Ϊ5 ρΠΒ• ^^ Ρ••^»^ *«ί*ηί *ρί;β<^Λ ««νΒ^ίΐ^ 4]ϋϋ^ γ^ρ 

Ιχρέτκι τής 1«:ι•υμΙ«< ή τνρινΛ;, ηΔ ή τη«^ 
γννή «ρ^ Ι«ντήν λ5Ρ«0«Μ ν^ «Αν«Β |«ίν χ•Μν. 
(Ις τ•ν«• II χβχμ; ΑιηχΜνΜ ^ΟΒίλώ. Κ«1 ΐτ|< 
φββκ &Μη* τ^ «2*^ μμΜοιτ μϊτμ ^^Ιμ» |ν «Ι 
|ώ« καιΜον Αν«]ΐ«•<Ιν, λη{«ίρ Ανβρνβινί* τ» «^ 
Μιν.Ιρ«««ΜΐΑς «ϊχ»• τήν « μτ.τ<ρχ ρ^ τή» 
Αρχήν «Α«τ»ί *Γ**μ*η* •Λϊψ. ΑκΜέμφ•^ ^ 
Αλλ^ μή «τ«ρΜ>μ4νι;ν (χρκιαίικ. ««1» »ν «ϋρ^χ•»* 
Μούλιτ•• 1η{ιαρ•&χ οΐ&ν ή τκχνβγννΙ• (^ «^ 
Α•««μ•ν μίξιν «Μ(1ν •«μιτήν ού^Ι γ^ρ •ί ηικςτΜ• 
Ιγγιη• •νγγ«ν«ν, «Ι» «ολλ^ τΑ Α4ρι»ην« ν>ΙυΙι, Μ ςΗ•η> βιοτ ΐ«κοαι, ι1« β«Ι«Γ0 ΙιοΒββίααι, 
ΜΐΙ !»£ Ι• κ ΠΜΐβ •«ΒΜίααι «4 Ιβ ρβΐΐβχίΐ, ρπι• 
Ι•ΧΙ• ηαβ 1βΓ«βΙϊ• ςβββ βι ϊΐΐο ρβρβκηΐ. ΑΐΙ•• 
ηΜ Γκϋβ βηΐ ΊβΕιβκβι «»μ•ιμ« , 6ί4(•ϊΑβ• , 
ΙΐΒΒίΒαί ς«ίΑ ρ»Η«• , ρμΗ •βιοτ« («μΙμΙβγ . 

ΒΙΒΜΜ ΒΒΙβ•, φΗΜ ΒΜ βΙ> ΪΒΐϋΟ ΒΜΚ Ιί«Μθ 
€•|Β•ν•ηΙ. Γ€ρΒΐ Μ ΐ Τ•» «Ι— νΙ» ΜΒΙ ^«ΟΟΙΒ^•• 

> ?«1ΙβΙ, ίΒ< Ι <Μ« αΓ* ρο Μ Βΐ : •βς«« «αίαι ρ•η«> 

ΐΙΙ•|ϋΗΜΒ• βΜΐί«Βε1ϊ•Μ« Γ«1>ΒΙ ββ- 
ΐΐΐ. 51 Μ}» «ΜΜΒ|•{βΙ|•Μ Μη]ΒΒ€(ΪΜΪ8ΐί, ^Μί 

ηΐ Ιμμϊβηβ ρηνΐΐΜ, «4 Κ^««• ργμγμμΙμ 
ΑΙ Ιμ« Ιο60 βιιΤΒΐ ΙιΜίΜ Ιμμ βριΜοΙ» >ρΜιΙ 

•Μ »4 ΒΒΤΟΜΙΙΙ, ΒΟΒΒΒίΙΐ» ΙΒΒΙ6Β βΙ•Ι>»1» (Ι) ΒίΒϋ τΜ« ΚΓΛ«8Α«αι ««μ ψβπ*» «ρ•^ Μη 
τμΙμνι βΜ ΒΜΒ4<ηβ αΐ 9"«*ιβ*• 117 ΕΡΙ5Τ01 £. }| 

^4ίρί>ϊ:; άίΑλή/Λ•.; ΙτίχνοΐϊοίηΜν. βιί τθ'3:β χοΐ Α ΟΟΐτειΧ, «Οιι ρβπΐιίιίοΙΟΓ οΙ* Ι)λ€ άί ΜΟΜ ιπβΙγϊ- μ^; Βραξίμοο; τή; τ/χνογονίας, &π^^|ίιΐΓην ι( χβι\ 
μ1)τρ«νού; ΪΊγΰυ; «αϊ ιαρ\ της γννοκχί-: • ιί>ς βΐ 
ηρ^ τοίχο Ιώρα πίταν τΐιν χαθ* <^3; Ινιτχαμίνην 
ΈκχΙτ,β(αν 1φα<νιτο γίρ τϊ πρβγμα ηαντιλώ; άλλί- 
Χ^ν* τΙ|ς ΧρίΦΐΐανιΰν π(α-ιω;, χα\ μάλΐΐτχ διι ιιρύ( 
^ τοΰ βροιώικυ μίγιθος ί3«ΐ(ν, μίχρ'.ν Φηιβί^ου, χα\ 
67ΐ»ρ{λ<;(βα:1λ2μ61ν^μ:ν τοΰ τ% χαχ'^νμ)] νιχ^,βκν. 
ΆλλΛ τούτο μ)ν τ.ρί το!> ^κπτίβματο: τοΰ παι&ί;* 
Ψ,ριηα γ^ρ πΐβ-.ν άρχ-.€ρϊΰιι χχ\ ίιρ•ϋβί μτ,ίί ρ«- 
ΐ:τ{{^ην ^,μ1{ ?4 ιταιίϊαν, χ>1 μάΆιβ'.αώς ό «Α'^,ρ 
έπ<ζήτ(ΐ οΰν τιμί Ρϊοιλιχί), μη υ^ίίίρον >β6ίν:αί 
ύκόϊ^ιβιν, «>; 4•»5<Γτή«τ(»; τή; γνναίχΐ;. ΚαΙ τού- 
του ιτολ)4χ!; ^ηβέντος, χρνπτιι τ% ^ονλτ,μβ τη; 
ψ->χή;, χα\ χ*Γ«,ινι πληροφοριών ^α'^ς Ενορκον, ώ; η«οηΙο εορυΐβτί. Λΐ ϋΐβ (ίιιιρριαιοΓ) υΐιΐ ΙίΙκτοι 
ρΓυοΐΑΓβ $>1)ί ρΓθ|ΐθΜΐίι •βηηοηι>3 ΟίίΐΜίοκ <<β 
υιΟΓβ εοηΐ6ΐιιμ«ί1 ; •ιΐΜν••ΓοΙηΐ3Νΐ ηιιχ πηΙιΐ( ίυΙη•:ι| 
ΕεοΙι<»ί3ηι τίιΐίΐ > ιιο&(γΙι ριηίΐπΐϋ 5ΐ«Γβ («μ ηιίιη 
οιηηϊιιο 9 εΐΐΓί«|1•ηηηιιιι βιΐο 9ΐ>Ιι0ΓΓ£η> τI<ί€1)^ιιΗ^), 
ίί ρΓΐΜβηΙιη υΐιί ρ«Γ5οιιχ •ιιοομι«(«πι πϋ»€ΐΐίΙ, 
ηοη ιηυΐΐιιπι ηΙιΓυϊι ηυίη οεϋίΓβ», ίΐα «ι υοί ειίίΐηι 
βρβιβΓΡίΒϋ* ΓοΓβ υΐ ηΐ9>υπ) ιιοο νίιΐΓ3ΐ. 

8«ϋ \ίx^ ηαίϋβιη αιιΐβ Ι)αρΐί&ιηΜηι ίιιΓΐΐιΐ|9 γοιι• 
Ιί^βΓί. ΡΙ^ευ^ΓΚ οηϊιη ίΓοΙιίρρίίοορίβ «ι »3ΓθηΙιιΐι• 
ϋΐ)ιΐ (Ιειιβ^λΓη Ιιαρίίιηιυπι ϊη^ιιιΐίι, «ι ρΓ«&(.•Μΐι«ι, 
ιπϊ ρΛίβΓ (ΐΜΪϋΑΓαΙ'οι, €011» ΙιοηνΓβ Γί^ίο, ηί$ί ριΐιιι 
ίρβίς ρΓθπ»ΐ»»ϋΐΜ ΓοΓβΐ ιΐ) ίΙΙο, »6 υιοη-ηι ι]ί*ιιί»$ιι. 
Γυιη β»«ι'. Οοη ιΙ« τβ οϋΐη ;ζρίυ• νι•ί|)• Γι.ΐι Αποβίβληχ. τήν γ.ν,Τχβ, ,«γχάνϊΐ τη; «:ρ\ τ»ν Β ""'"' *'' '"'™ί ""»"'« >1)50θΐ.ϋίΐο. ^«^^^«^,„ϋο «ϊΙΓίτο. Ά'Λί •;6 άιΛ τοΟτον άχοΟο«-:(. Ονπω ';Λτί\ 
1χ τοΟ βακτίβμβτοί ήμίρ» δχελη/.ύΐίΐ, χ»\ ή μήτηρ 
Ιν μΙ( ρ•βιλ((οκ «(^ν^γιτο βαηλιχώ; βορν^ορον 
μίνη. χα\ ώ( (ίχΙ< τ)]ν β^οιλίω; γαμΕ.ήν, τών ύκ•- 
βΐΙιι^βΠ 1**1•Λ>•ν κλ\ χύι όρχων οΰ; ΐπεποίητο βια- 
β^βαιοΰμινο; άηηλλάχΟαι αυτή;, ιΙ; αέρα Βυλυ- 
6ίντων, μίΑλον &ί ιί; μ^γβ χαχλν χορυ'^ρωθέντων. 
*Η<η γΑρ ούχ4τ\ λόγοι;, βλλ' Ιργοις τί ι:»ρ\ τΗ 
γυναΐχα Ιχρίτιι, τιλουμίνου τοΰ βαβιλιχοΰ ώ; 
Ινομίζιτο γιίμου. ΆλλΔ χαΐ αύτοΰ τηύ βτέφου; τ^ 
γνν«ιχ\ «αρατ(Οιμίνον, μήΟ' ημών τήν νΐ'/ομιβμέ- 
νΐ)!» 1<ροΧογ(αν 1 χ«Τ(Χ•9Ανΐων, μήτ' &λλο^ τιν^; 4ρ• 
χιιρ<ω(, Αλλ* αύτοΰ βαβιλέω; χρηματΙ^οντο; αύτ^. ίηΙβΓρΟϊίΐΟ >Ι0γΙΙΙ91, μ Κρΐ1ιΙί|$«« 1ΙΙΟΙ-0ΜΙ, 01 

ηυίχΙ ϋβ ϊιιΓίΐιΐβ ιΙίβϊιΙβητοΓηΐ οΙ»ΐίι»ρι. ΐιΐ ηΐιιιίΓυηι 
Μύ ε]ιΐ3 ιιιεηΐβιιι νοίυηίαΐρπκιυβ 1)3ρ ϊζϊγπμγ. (,ΊΓι.Ι 
τοΓΟ (Ιΐίίηϋβ βκϊ.ΐΕΓίι ρίτοϊρϊΐί. Νοιιιίαιη Ιοπίο 

β!»Ρ«0 (1Ϊ0 Λ 1>βρΙΪ3ΙΙΙ<}, ΜΙ3ΙΚΓ Γββίο 3(|ΐηί|Ι0 »Ιίρ3|.1 
Ιη Γ«({ί3ΐη ΓίϊΡρΙΑ ϋβΙ, Γΐ (|ΙΙΟ Γΐ'βί• ΙΙΧηΓΕΠΙ ΙΐΙιΙυϋί 

ία» ^»( ΙιΟηοΓΟ, οιηιιίϋυι ρΓΟίιιίκ&ΙοΐιίΙιαι β( ]ιιγ(- 
Ι>η5ΪυηηιΙίι, ηαίΐιυ» ίΙΙιιη &6 (Ιϊη «ί&$β οΚΙηηινβηΙ, 
αβΓΪ (Γ3(ϋ(ί3, τγΙ ροΐίιΐί Γη^ςπί ηι•ϋ ΙικίαΓ ΐΐβνιΐϊ*. 
]*(η ειιΐπι Ιιαυ(1 Αΐηρϋι» νβιΐιίι, $ο(| βΐίιηι Γοαΐβ 
ηαχ 3ιΙ υχοΓίΜη ρνΠίηβΙιαηι τ»ι» ίί<•ί|, (ί<|νί«ΐ£ΐη 
Γ«β<ί« ηυριίι» ορίηαϋαιυΓ ββιβ Ιβ£ίΐϊ«Μ». |μ$β 
ίιιίιη οοιψίί» ϋΟΓοηιιη ΙπίμοΒϋίι, ικςυρ ηοΐιί^ 
η«}αο υΙΙο ϋβ ΜΚΓ^οιίΙυ* &ϋ Ιφιίηαιοι €οη»«εΓκ. *« έββΛ»το χα\ •νυμφΙον χα\ Λρ^αρίως, *α\ ίί]ν € »•0"βπ» Λ»1ΙιίΙ•ίηί; ιιίιηίΓϋΐη ςυ• ηχ οιιΐΜίχ «« 1ι;> τψ βτίφΐι ηοιοϋντο; Ιΐρολογίαν χα\ οτέφοντος. 
Κα\ τχΰτχ (γ(ν«το* χα\ κίσι ή ιχΊλις, οΰ μόνον τ& 
Αρχΐ! ρ>τ(Χ&ν χαΐ («ρατίχ'ιν πΆτ;Οο;, ώβιαρ δλΐ}; 
Ανxτ(τραμμ^ν<)( «ή( ηίβηω;, Φυνΐΐτάρχχτο, 

Τ( ουν 1θ<ι μ( ΓΟΚΐν; Ήρίμΐΐν χα\ χαΟιύβιιν; 
^ Βσα ?|ν ιΐ»^ τ&ν φ(λον, τ&ν ύ-κίρ τή; ίχιίνου 
ημή(, χ•\ τ1)ς Ιιαληοιαοτιχή; χαταντάΐΐω; μιρι- 
ρ-νώντα, ^ρονκΐν τ* χα\ πρίττκιν ; Τούτο ^ν ήμΓν 
Α Αγων νΟν θιψ. Κ^Ι του; μίν τ:αρςνοΟμιν χυ6ιρ- 
«ί^•( Βντάς μ^ τΑ Τ(ϊ>ν Αχυ6<ρνήτων ■κάοχιι•:/, ΑλλΑ 
μβχρ^θύμΐικ τ6 συν«ν«χθέ« φίριιν μετά τη{ Αγαθής 
1* Χρ(9τψτ<{ι 0(φήμιΐιν έλ«ΐ&>(. Τοΰ Μ τών γονΑ• 
«Μν ^κτέμην, ΑλλΑ χα\ τών ποδών, Ι&ιόμην, πα- Ιυΐιϊια ίΙΙί οοηιιιΐιΐ, Ιιηςιιαηι 8ροη$υ$ €( η»πΙθ3, 
61 εοΓοηαπι €οη8«0Γβ\ϊι «ΐςυβ ΙιηροΑυίΐ. Ουο ίιβιο, 
ηοιι δοΐυπι οι-<Ιο »αο«πΙοΐυιη, ιεϋ γιϊιπι υηίνβηβ 

βΐνίίλΙ, Τ«ΙυΙ (0|3 •υ1ΐΤΐ!Γ89 ίίιΐκ, ρβΠϋΓΐίΛυ ββΓ. 

Οαίϋ ΙβΐΐιΐΓ Γίς-βΓβιιι» ΙΙΐΓϋπι ()υΙειε«Γβ βΐ ύοτ. 
βΪΓΒ, •ιι 8η>ί€ί ίηϊΐΒΓ βι ιΐΐ! ίΐϋυ* ΙιοηοΓβ, βι ι•ι 
ΐ!Λ:ΰΙοί« βΐ3(α ιοΙΙίείΐιιπι «ββ •ε «(ρβηυβ Λζκηί 
Εη ριΐ{η»π) Οβ-ί αιιχίΐίο εοη<ΐϋίβιι<ΐ8ΐιτ. Ιϋιΐυ« ίΙΙοι 
ςιιΐιίοιη ηαϊ κι<Ιι«η<ιευΙ• Ιβηβ^αηΐ οΙί^βΟΓονί, μ 
ϊρβί ΐ]υκ ί'Μΐ Γϋΐυίι ιι•νί2ΐηιϊ6υί βοΓίϋβΓβ βοΐβιιΐ 
ρίΐβΓβιιΐϋΓ, ■««] ρίΐΐίειι(«Γ οΐΒΐηϊαΐβιυ ΓρΓΓβηΐ. >|β 
ία βΙΐΓΐβιο Οοπιίηο κοιΙγο ΓορΜιΙα'. 1|(ΐ]αι ιυΙΐΉΐ 
■α βειιυί, >ηιο αά ρΐύα ρΓονοΙοΙυι , ιβηηβιιη ^φ«•ν« ώ«φ(1ιο», Ιίυσώπουν ώ< Ραβιλίαι, χλ\ μ1| ^^ ><Ηΐ«"•η ΓΟ^βν!, ΐ•ηςυ3ΐο Γβ^βιη οΙ•Ιε&Ι«ΐυβ ιυ τέ•η» τ5 έξονσΐ^ Ιλ»γον χαρίζιβββί, Αλλ' λννοίΐν 
•η 1«χ\ν 6 ύιηρΑνω τή; δυναστείας αύτοΰ χαθήμ•" 
*•;, Α Μνώοας υπέρ της Έχχληαίας «6 Αχραντον 
•Γ|Μ. ΟροΦετίΟουν χαΐ ταΰτα. '£δ«ι, τίχνον ^μών. 
Μλ ^χβ«λ4ν, φιλόΟεύν οε δν^α χαΐ δΐδοξιομ^νον ύ-& 
•βοά μΑλλβν οον(^χα\ τ|| Αλλη Αρτΐ^ τοί; τρ4θ\ν Αρ• 
Ιι^-Μλι γΑμοις- τΑχα γΑρ χα\δ τρίτος ΑνΑξιο; ]^ν 
; «^ίβ ^αιΐκ; • Αλλ' Ιχ<Ινος Ιχιι «υγγνώμην, 
;«Α «ρδς τδν Φράγχον σΰμφ«ϋνα, διότι «νμπε- 
I ϊ;» ύιΛ βοΰ τΐΐν βήν θυγατέρα ήν μόνην 
νύμφην Ατηοτίλλίιν αύτφ• *Ην βΐ Α ττ,ς 
Ιρ^ Αν(ψι6ς, ψ συνέχχη δυττυχήηι οΤα Ειδυβ• 
ίχιρη. Κ«\ έιβιίη ουμιτ«φώνητβ» τήν β4}ν •νγβ- 
Ιρ«^ρΑ( τήν #ραγχί»ν Ακι^ν«(, (<! βΙ γυναίκα τφ ηε ροΐεηΐίΙ>Ν« οηιηΙ» ρΓο ΙυΙιίια ροΓρείπΓβ Ιΐ^Γβ 
ρ<ιΐ3Γβΐ, >«<| ονυίΐβΓεί ιιιρ,« Γβ£βί οοη3ΐίΐαΐϋΐη Μββ 
«αιη ηυί Μη^νίηβυι »υαια ίηαιιεϋΐιΐϋπ) ρΓΟ Κε• 
εΙβ&ί> ε1Γυ(11ϊ5εΙ. Τιηιίβηι \)λκ ει (ϋχϋ : 53ηβ (Ιβ- 
1>ϋί»ίβί, ΙΙϋ ηοϋβτ 3ε τεχ, ευαι ^^^ απιοΓβ ρΓ»ε«•Ι- 
19• « 5βρίεη(ΐ8 ε«ιβτί(.|οβ τίπυιϋιυι ύίτίηϊιΐι• 
■13 ΟΓΠβΙυι , ΙίίΙΰβ ιιιηΐι ϊιηοηϋ* εοοίβηΐυβ ε<»Γ, 
ει ςαβηνί• τβΐ Ι«Γϋυιη Ιυο ΙιηρεΓΪο ίηϋΐβηυιη ε»• 
<βΙ, Ι3ΐρεη (η εοηνεηΐίοηβ ευιη ΡηοεοΓυιη τ^ςο 
ίηίΐ* βχεηιαϋοηειη Ηι<)υίΐ, (ϊ<)υί<1ειη ΑΙίαβα ΐηβιυ 
Κηϊεβπι εϊ (<ε«ροη!)•Γβ ρΓοαιίίεη». Οχίειυιπ ΒβΓ- 
ιΐιχ βτιιιιευΐυι ίαίΐ, ευί πΐ3ΐ3 ςιιί6ιΐ5 •υΓθΐΙ>αϋ, 
ΒΜίιΙεΓυηΐ. Οαιη ί^ίιαΓ Ιιΐ3 β1ί•, υ(ί οοηΐεοεηΐ, 
Ία ΡΓ«ηεΙ«ιη (ϋία-ιίείεΐ, ει ηυΙΙεΓ ίιι ρβΐΐΐίο Λάα>%ΰ 199 ΝΙΟΟΙΑΙ ΟΡ. ΡΑΤΛΙΑΚΟΗ Ε 100 

ιΙβΙι«Γ6ΐ 01 ϊιΙιηίηίιΙηΓβ Γβ& οηιη«5 ςυζ αιίηίβίΓΟ- Α ~αλαχ(φ τ:ροαίΓναι την (ιο-.χονιαν ι1 έκιβ&Αλονΐΐ Γυιιι ΐυοΓΜίη εοιι].υςίΙ>υ« ίη^υιιιι)ηηι , Ιβηίιιιη ιμ• 
ΙιιΚ υυ•ιε4^(ϋ πΐΒίΓίπιοηίυπι, ίίςιιϊϋειη ηΐίι ίη «ο 
«Γ«Ι ιιΐ ρΑΐ«Γη>ια (Ιοιηυιιι ΓβΙίηηιΐΰΓβΐ. ΑιΙιΙβ ςυιχΐ 
ν•!ΐ Μοτί αιιιοηΐ'} ηοη Απιηίιιο ρΓοΙιϊ5«ηΙ ΙβΠίκ 
ιιιιμΐί35, δβιΐ ίΐ)ϋυΙ$€ηΐ, ΙίΟιίΙ (ϊηφιίΠ) «0Γϋί(Ιυιη 
ηιιιιΐ «( ΕεοΙΐ&ίϊ ίηι1ί|{ΐιυπι »> ουπϊίϋβΓαηΐβ*. Οβ 
ηιιηΠο αυΐϋπι ηιιίπιιιοιιίο, ΐ|υθ<Ι Γΐίϊΐη Α%»τκηΊ 
υοηιιιΙ, Ιιι-ΐΙ ιιοη ηυοαϋ (ϋνίΒίοηβηι υχοΓυηι, ι^ιιζ- 
ηηιη «ΓΪι «κυΜίίοΤ Αιΐ ςυοηιηαηι ρΓχΚιΐυπι γο• 
οατΓϋΐβ Ιΐεβϋίΐ, ριχΜΠϊιη υ1>ί ίοβίυ* *(| κυηιιιαιη 
ι1ί|§ηίΐιιΙ«-ιιι ({119 (ΐυιΐρ» ϋοιηραηΐυιη ΓυβηΐΤ Ηβχ 
<Ιίοί(υΓ ι>ΐΜ Ιϋΐ ηο<ι κηρίΛ, Iι•υ^ αΐ Ι«|Εηι νϊοΙβΙ 
β( ηυ(Ηΐουοηαϋ Ιυϋυεπί Γαααι, κά Γαοΐίι »υί< ψιχ 
Ι«β>5 ηοη »εηρ1ί£ παπιο (ϋΓί^υηΙμΓ, ΐ)0)ί1ί& ακ των σών αρχόντων ταΐ; γυναιξίν, Ι^τι βυγχώρηβι; 
τφ τρίτψ, της θυγατρϊς λχ2(βθ7&ζι μίΧίΛύατ^ςΛ 
Ολήν ότ( χαΐ 1ιρο\ χανίνις τ&ν τρίτον οϋχ Αι»>6ϋ•" 
λουσι παντιλώς, άλλ^ βνγχωροΰΐΐν, εΐ χαΐ ώς ρύ• 
«ον παρορώντΐ( τ)]ς ΈκχΑησίαΐ, ύηίρ Μ τ«ό 
τιτάρτου κα\ β τοΓς 'ΛγαρηνοΓς γνώριμον, »ί κβΐ 
μή χατά &(α(ρ(α1ν γνναιχών, \1ς ά«ολοτ{α; ΈκΙ 
ικι(χν Μ χαταφιυξέμ*&α ηρύψΛη•* , μάλιστα ιτ(.^: 
τ& μέγι&6< τής τή; (όζης τοΰ μιάσματος 1ξ(τα(ο-' 
μίνου ; Βα9ΐλ«ΰ(, φα^Ιν, άγραφος νίμ,ος, ούχ (ν3| 
καρανομΙ) χα\ πράττ^ άιτ>ώ« τΐι βοχοϋντα, άλλ* - 
ώφτι τοιούτον (Ιναι β^^ί τών Ιργων αύχο» τήτν 
άγρά^ΐι'ν, οΤο; 6 ν4μο; 4 Εγγραφος. ΕΙ γάρ βαίΐ- 
λίΐ»; τών νόμων */0ρ6; χβΊ πολίμίβ;, τίί τοϊ>ς νό- <1«1)«1 1(^\ ΜΓΪρίχ. Είβηϊιη τεχ ι,Ί Ι£|;ΐ5ι» αϋν^Γ- ^ μου;φ<)6ήβ(ται; Ή οϋχΐ τούτο άχόλουθον τ& ::ρ6ς «0; 

&ν ύ άρχων έχΟρώΐ Ιχτ) χα\ τ:ολ{μίο>{, τ.ρΐ>ς τού- 
τους καν τ6 ύβοχιίριον τήν όμοίαν φυλάνβιιν 6(ά0ι• 
«IV, χΐν μηδίΐί 6 Ριβζίμίνος ή ; 'ϋτ« Λ κβΐ ρί^, 
χα\ μάλιττι ψύοιω;, ιιώ( <.ύχ\ ιιρύς έχιΐνο τ& φρ^ 
νήμα νηινιχΟήοονται, π^6{ δ χα\ ύ ^Ρχιο^* ^ή'* 
,4ο«1}ν Ιχει ; »9ΐιΐΓ, ςυίιιιβιιι ΓενβΓβΙίΐυΓ ίΙΐ3&? ^οηη6 €θΐϋ>«ςΐ)ί- 
ΙιΐΓ ηϋΰβκΜπο, ηιιαι Ιρ^ββ ρΓΪιι<:«ρ$ ΙιοίΐίΙί ιηοιίο 
)πΓιτ($«Γί(, ^««Ιβηι «:ΙΪ3ΐη > $υ1ι]ρε(ί• ιιϊΐιίΐί ΙιιΙ^ίιυπι 
ΐΓί, 11ε•;ΐ ιΐΰπιο >«1 ϊϋ ι-08>ιυΓ! ΙΊμ τ6γο η‫黺(3$ 
ςα.τϋ3ΐη η ίπιροΐυϊ, ρΓν$βηΐαι οιΐηΓχ, βοοϋΐϋι, 
ηυοπιιχίο ηοη ■^ (ΐηκίεπ) ι«ιιΐί(ηι11 9(6σ(|ίςυβ 
ηιϊοικπ) ίιιείίικϋαηΐ, «*ιΙ ρΗηεί(>βιη ιηαιπιαπι ίη- 
ύη\%6το ν!<1«ηι ? 

ΙΙΪΒ «Ιίοΐίβ ρ€ΤΓ«χί Ιιοο ιποάο : ΟοηβΙιΙβη, ηα^βο, 
ΐοΐϋΐη »ς ιΐβΙΐΜ, ηυοϋ υΐιί υηα βχ Ιιΐ• »ρ\ΐηάοτ6 
ρι-ίνιΙϋΓ, Γ61 £31 πυΙΠιΐί Γεΐ6 ιηοηιεηϋ ; ■! υΐιΐ ιοίί 
ΙαΙί <]υίϋ 9εεί<1«ηΐ, ιι«οβ8$9Γίο ιο(β$ η)υο(Ιιι$ εχΙϊ• 
(ΐηβ ίιινοΐνίΐιΐί. Ιΐεπι, ίί «ΟΓροΓΪι >1ΐ> ιπβπ)1>Γ« 'Ε>.(γον χβ\ ταύτα * Έννιίει μοι τ^ν ήλιον χαΐ 
τοΰ; άηέρα{', χα\ ότι άβτέρι μίν ύποβραμίντο; τιν(; 
νχιάϊματο;, ουδέν τ^ γινύμινον ■ ήλίθΐ> £1 τθ>'• 
παθιίντο,-, βκυΟρωπάζΐΐν άνάγχη τ4ν χΰβμον. Πρ«^9- 
ιτΙΟουν χα\ ίτι τών λοιπών τοΰ σώματο; μελών ΐ0Γ(1ϋ>υι ροΙΙυαηίοΓ, ίβυ ΙηΚαηΐ βθΓϋ«$ (βυ ηοη Ι>• (} (ίυιιανθ<ντων, ή λανθάνκ ό ^ΰπος, ή χ&ν μή )«ν- ΜΜΙ, ί«1 ηίΙιίΙ ΓβΓβ ρυ(ΙθΓί9 ΙιιΙκΙ; ]3ΐη ν^ΓΟ (Ι 
Γοηο 0$ ϊπιιηυπϋίιίβ ΙΐΟΓΓβΐ, ϋεη ηοη ροΐβ&ΐ ηυίη 
κιιηιηιο ρυιΙοΓβ ΒΐιΙίυηιΙϊπΐϋΓ. ΝοΙί ί^ίΐυΓ , ευιη 
ηιςηζ (Ιίνίιικ ΙιζΓοϋίοιίβ ο», ]π\ο ωρυΐ βχ&ί•!», 
εοιρυι εΐΐΓί$(ί ρυ(1ϋΓ9«Γβ, 9ϋΐ 9ρ(ΐ<! ΐηύύ*\α ηυο* 
ΐ|αΒ 9ϋβο εοιιΓΗΐΐ(]£Γ«. υι α Ιιΐ9 ιϋ^ηίΐαΐβ ιη•1ί (ίιΐι• 
ρβΓϋ οεοίΐοηβπι »ττ\ρΐη ηαβΑπί. ΡηπβΓΜ πιαίΜ 
(Ιίχί ς*ικ οοπ)πΐ€ηιοτ3Γε ηοη «ι Ιιιι]ιι• Ιοοί. ΙΙηο 
'νίΓΐ», ρ«Γ0Γ9νί, »υρρΙκ9νί, ο5ΜςΓ9νϊ. Οιιηι 90- 
Ιβπι Ιιίβ «ΰΓΐηοηΊϋυί ΙΙΙίιιι τοΙα