Skip to main content

Full text of "Evangelion. Church Slavic. (Codex Assemanus) Assemanov ili Vatikanski evangelistar. Iznesè ga na svjetlo Franjo Raki"

See other formats


1 Г7^ 3^ + 9(з%ЗЛ53 5СЬ1^§Ь-Р99 

2-^ ^А2€^V^^л9я?^^■к•р^^'^'§^«. А88ЕМАМ]\ .11А\Т1КА\8К[ Ог. ГгаI1^о Васк!. ^-^ йс^ ) е^ ^ 1} 2а^геЬи 1865. 

В1от1 Аи1цпа ^ак^ба. ,^п>>' ь^-^^-ил «Й >9 
Ь1 
Д005 

1и^ Ргеихухвепотп 1 ]Л'еса81110пш 

^08^р^1 .111г]11 81го^та]ег11 В18К1ТР1' В08А^5К0-БТАК0УАСК0МС I 8К1ЕМ8КОМС 
1Т0. ПЬ. 0АКЕ2ьл7оми ро^^рIКАТЕ^^^ кмлсе ^^0VIЕN5КЕ 

8ТАВ0БАЛ'Х1 8Р0МЕХ1К .1Е21КА 5Ь0ПЕХ??К06А 
рпкаг1це га/ч'а1нп (гЛа1'а9е1^. иуо! I. РговкуЦеп! биуаг Л^аШ1ап8ке кп]12п1се и Рати ^05^р 
8, Авзетап!, Магопка 12 ТпроЦа (1687 т 1"68) риЮтао ]е 
ро 121оки с1уа кга^, с1а 1га21 51:аге гикор15е 1 5ротеи1ке. 8уак1 
ри1; угаНо ве ]е Аззетап! и К1т оЬо^асеп (1га§ос1епо51ш1 1:е 
лтзИ. Рт ри1; (Зопеве 51о ^е^ йезе!; гикор18а ]21о6п111 (1717); 
па с1ги§от риюуапзи (1735 — 38) 051т тпо21пе (2000 котас1а) 
з^агШ поуаса па]с1е тпо§о 51ап11 5ротеп1ка 2патепШ11 1 (1о- 
Ьот 1 зайггазет. ^й оуо с1ги§о ри1:оуап]е ро51ас1е га паз 
81оV^епе 2патеп111т, з(о Аззетап! (1ез1У51 зе §ой. 173С. и .Те- 
гизоИти па^йе и ка1и(]]ега дгско-зюузепзко^а оЬге(1а гикор1з 
§1а§о1зк], ко§а оп, ргет 1г1ощак, кир!, 16 з 051аИт1 гико- 
Р181 и УаИкапзки кпз12п1си и1о21, §(1]е ^е 1 зас1з, огпабеп Ьго- 
]ет I. те(1^ 81оу^епзк^т^ гикор151. 

Та] 8ротеп1к поз! па се1и па(3р1з : зя?+9ь5ьзл53 з^^езь-рзз ; 
исеп рако зу1е1 ргогуа §а „х\5зетаиоу1т" ро пазазипки, 1И 
„Уа1;1капзк1т" ро т]е51;и, §(1]е зе сита. 

Оуо еуап§]е1]е р18апо ^е па кУ1еги, йоз^а кгирпот 1 

рго21Гпот, тазИ рако 21иказ1е. 8а(1а 1та(1е 159 Из^оуа 1И 

318 51гапа и уеИс1п1 рп1о2епо§а 1'ас-51т11а. Уе2 гикор1за зе 
розуета ргоз!; 1 ]ес1поз1ауап. 

8уак1 Из! <:о§а гикорхза га2с11'е1]еп зе и йуа з^ирса, а 
па зуакот з^ирси 28 — 30 гейака. РозИзе 1. 49. 122иЪ11а зи 
&е 1п Из^а: с1уа Из^а зи зе ргетеШию; па1те 79 1 82, о^ 
ко]Ш ргУ! 1тао Ь! зе иугз^Ш ргей 78, (1ги§1 ргей 80. 

Р18то ]е с1оз(а кгирпо 1 га2§оу1е!по. 8ато ]е пазюу 
ро1;атп1о, 1;ег §а ]*е Кор1(аг пазб „зейуа сШ]1У1т" (Нез^тЬ р. VI 

42: „Шикз соЙ1С18 ез! У1Х к^ШШз"). ^а зат §а 1рак уеИ- 
к1*т парогот ройрипота ргобИао, 1 теШпо па бею оУо§а 12- 
(1ап^а. Вагао иас1р18 и се11п ро81ес111]а 1ес1ка йги^^о^а аЬирса: 
•рзлдАД V^л'Р^•88^€ р+йь+ ргепезб зат па ргуо етап^зеЦе, 
като 1 зрайа. 

II пазет гикор18и, капо п!!! и 081аИ11 8(аг1Ь, пеШею 
зе пеб], уеб зе пергек1тио р18и с1о кга^а 1И (Зо ргуе р1кп]е. 
То зе орайауа ро с1е1от гикор18и (ЗозУейпо 1ако, с1а ако зе 
§с^^е8^о Г1еб гаг81:ау1]а о(1 пеб! та1еп]"т ргоз^огот, оуа] пе1та 
зе (ишабШ па из^гЬ псргек1П11!и р18ап]11, уес зе 1та рг1р18а11 
ойтоги р18беун. Како 1о Муа, 08У)сс1об11 се зе бйа1ас 'и Гас- 
81т11а, §с1]е се рпт1е!1Г1. с]а .]е па г. 16 — 18 озаш пеел зуе- 
гапо и ,)е(1т1 ]ес11и1. 

Лззешапоуо еуап^зеЦе р18апо .]е окт^кап §1а§о11Сот. 
к п]е§а шо^е зе 12Уа(31и па]ро(Зрипуа §1а§о18ка ахЬпка за- 
81озеба 12 оу^Ь р'18тепа : +. е, V, %. л, з, л, ь, а,, у, ъ, м, ^, а, да, 

•Р, 3, Р, Ь. Й, Ш?, », ф, Ь, ф, а, V, 4?, Ш, '8, -88 «8Т, -В, А, Р, €, 3€, 3€, ^, 

♦, §.. Оуа агЬика 1тас1е с1ак1е 40 р^зтепа. ос1 ко]!!! зп йуа, 
папне ф 1 ♦, иге^а 12 §г6ко§а а1рЬаЬе1а. 

Уг1е11по81: оуИ! р1зтепа 1И Ьо^е зюуа ос1еп1{1 бе зе 
так) п1йе. Оу(1]е т! зе йийпоз! зуга11и рогопюз! па уап]зк1 
оЬ11к 1 кагак^сг р18та 1 р18тепа и пазет 1икор18и. 

ОЬИк зе 8У1т р18тепош .]сс1пак. УеИб1пот 1а2Икизи 
зе зато пека ро6е1па р18тепа, 1 1о: е (Из!; 1), чр (5, И, 12, 
18), Л (138), 8 (1), да (142, 147), 3 (135), Г (82, 148), Ь (8) 
18 (7). I уеИк1т 1 таИт оЬИк ]е окги^ао, како зе 12 Гас- 
81шИа иу111]е11 то/е; зесИпо 81:() зе па таИИ Кч^ кагак(ег Ьо- 
Це 12га2ауа. ()с1 уеИк!!! р1зтепа икгайепа зп зИкат! 1:.. ^. 
па8Икап1п11 ^кауат! 8 1 ч?; ргуо (па 1.7) за дюуот 1зикг81а, 
йги§о и ]ейпот ко1а8еи з §1ауоп1 Хзпза и (1гп§от з §1ауот 
8атап1апке (18), 2а1:1т й!. Тзиза 1 зИсрса (25), Хзиза 1 Ьа2ага 
(77), парокоп (126) Кигте 1 Ваш^апа. 0(1 р18тепа, ко]1Ь 
озеЬизпоз! оЬИбпа и ос1 райа, уаЦа паротепп1;1 л, ко^е 1та 

каЙ81о 1 оуп ройоЬи : ^ \\1 ^ 111 щ,^ \)кте (р па 1. 189 р18е 
зе зес1пога ^, ро1ид1а8 ^е^ р18е зе и уссеш оЬИки «>8 1 •-9, 
Д парокоп кой р18тепа » 1азпо зе гагагпауазп с1уа з. 

Р1зто пазела зротешка шшЛе 1акос1]ег уе2п1са 1 кга- 
Иса. Уе2п1са, козе ро81апи итзе<;п1т зс1ги2е1ует сЬази 111 

\1 \;! У^ ^186 р18тепа « ^ейпо, т1ас1е оуИк ^ ^1 ^%, 4» = л'р> ^ = /^ 7П 

^л, ф) и: ш?+, 1 «точр гг ш)яр. Кга1:1се (ш) 8 ш? л з, аЬЬгеУ1а1ига) 
зи пауайпе капо и 081;а1111 гикор18П1 з^агу!!! 1е угзИ. Вийис 
]Ш ]е ЙаГапк и с1]е1и : раша^ку ШаЬ. р1зетп. з1г. 28 — 30 ро- 
1апко па\'ео, пе1геЬа ^Ш Шс1]ег 12Ьга]а11. Зейпп т! ^е 1рак 
паротепи!!, ко]е П1зат п1§с1]ег У1(11о п1 сНао. Ха копси па1те 

1181а 6 пар15апо ^е о\ако: "^ "^ - ^ Роз1уе ко]екаку1Ь 

■РЗ +-РЛ8Г+. ..;;.ч«.;5.| 

котЪ1пасуа ^а зат (Зги§и кгаНси оуако гагпезхо 1 рорип1о: 

рзлАЛА .1^. +-Р+А8Г8+. Ха 1и г^езИЬи с1оуеб6 те §гск1 еуап- 

§]еИ81;аг 12 IX. 1И X. У1ека и УаИкапзкоз кп^12п1с1 рой Ьг. 

351, и кош зе оуа 181а пеб йИа. и пас1р18и еуа11§]е1]а 122а 

и2кг8пе пес1]е1]е оуако: еиа-р/еХ-.с-/ -•?■; т/x^^^^^^^.о■^. 0\й] пазюу 

еуап§]е1]а капо 1 пе(1]е1]0 игеЬ ^е 12 зайггаза репкоре, ко^а ]е 

ргор18апа 2а опи пеД]еУи, а Псе зе пеу]ег81;уа аро81о1а Тоте 

(1у. XX, 19 — 31), кас1а зе п]е§0У1т зи(]ги§от Ьиз рг1ка2а; 

1ег ^е Хзизи уаЦаю 1 оуоти рпка2а1:1 зе, с1а §а 05V^ес1ос^ о 

1;ога 1 о]аса и V^е^^. 1та ^оз (ЗозЬа 1акоу111 рпт]ега, §с1]е зе 

1 еуап§]еуе 1 пей]е1]а рго2Уа ро за(1^2а^и репкоре. \] пазет 

гикор18и па Из1;и 79 (з1г. 107, г. 11) сИа зе '^ з га8«га+ 

83€ 

л+еь+ь-в, ]ег репкора §1а81 о Ьагаш, п^е^оуо] згагИ 1 игкгз- 
писи (1у. XI, 1 — 45). 

8а{1а о 1п1егрипксу1 1 гпакоуНг пай гес1кот. 

1п1;егрипкс]]а ^ез! розуета ^е(1поз1;аVиа, 8а81:о]еса 12 ^е- 
с1пе р1кпзе и коп1;ех1и, а бе11п рори!: сеиегоки^а па к^а^и, 
112 ко]е се81о с1о1а21 ^оз ]ес1па р1к1уа. Р1к1уа пе1та опе 51112Ье, 
ко^е 1тас1и 2пакоу1 1п1егрипксУе и пазега ргауор18и. §(1]е оп1 
(31е1е 81;ауке 1 релойе. Тако па Изи! 76 (з^г. 103, г. 4 — 5) 

31аУак Х5Х35ЬЬ<€Л'88 88»2'8 аР8ЛА АЗЧРМЗ^ +лфзЗЧР+ ЙАЛС^-в 

•Р+ Х'8'РШ1-8-Р8'У8 га2з1ау1)а зе 1:г!т1 р^кп^ат^ 11(1. Оуа 1п(ег- 
рипксуа пуе с1ак1с 1та1а 1о11ко огИю^гайско 2патепоуап^е, 
коИко ро зуо] рг111с1 оуф'е Щиг^шко, као рота^аю с11а]исети 
репкоре и сгку1. 

Хай гейкот 111 пай р1зтеп1 (1о1а21 зато ]ес1ап гпак, ко^ 
пауайпо па11с1 §гскоти зр1п1из азрег, кайз^о па11б1 гпаки кга!- 
косе а г1ейко слгситйехи. ^а и21т1]ет оуе оЬИке 2а ]ейаи 1е 
1811 2пак, 1ег 1у1110Уи га211ко81 рпр181ует затоши р18си; зег 
пето^оЬ пас1, йа 1)1 1та11 гагИсНо 81уагпо 2патеиоуа1уе Пт 
у18е^ Ьийас ]е ргу1 оЪИк па]оЬ1сп1]1; а оЬа розЦейп^а зи ге- УШ 

й^а, 1 с1о1а2е па 181от ш^ез^и, като ве ргу1 патайпо 1 гес1оУ11о 
ров^ау^а. 081т 1о§а 1та зе рпт1е1Ш: (1а зе и гикорхзи Аз- 
зетапоуи 1а] гпак пай гесТкот пез^ауЦа ро какоги з1;а1пи 
гакопи 1 8и81аУ11. Nа^(]о81^е(Зп^^е 1рак иро1:геЬуауа зе а) кайа 
1§й]е пайош^езсауа °8, -е; 1ако п. рг. ьзл'2Ш)^+ (81;г. 31, г. 32), 
Ь'Ш>3 (32 г. 1, 6), Л'ЧРА (55 г. 18), ЯР'2А (61, г. 17, 32, 63 г. 
19), V'©з•р^8^^^' 64 г. 6), •^'<тоз (72 г. 1), р'2т (76 г. 26) М. 
2а1;1ет Ъ) кайа 1 §й]е рокаги^е, (За ^е 8и§1а8 12рао, 1;е §а и 
1акоуи 81и6а]и (з, г ргес1 с, б, 8) пас1от]е8бауа ; 1;ако п. рг. 

8''»52ТО5 2€ (48 Г. 8), 5''УАЛТ (49 Г. 21), ВШЗЛ-вШЗ (51 г. 23, 

78 г. 22 8''^ьА'У+ (59 г. 21) 11(1. Кеиге(1по, пи се81о 81ау- 
Ца зе 1аз гпак а) па 8ато§1а8, *) коз1т роб1та пеб И! зюука, 

1ако: 8'2»8 (31 г. 31), ш^ч>ч^за>р' (32 г. 1), 8'л8, зЧз, зЧл+ (1Ь- 
1(1. 1, 2, 6), 2ч?з'8^'в (102 г. 20) 11с1. ,з) па с1ги§1 8ато§1аз ой 
(Зуа^и перо8гес1по зИбисИ] зе, п. рг. зв' (57 г. 27), (гоя?з^' (9, 
г. 2), ЯРА+2^8^8^' (102 г. 18), ЛТ(га88'2}-8ТЗ€ (75 Г. 19), Л+8' 
ЛЬ-вбо+З' (52 Г. 26), РЗ^Ч>ЛтЪ (54 Г. 1), гРЗ'Р+ЧР'РЛ€*88*"33''8, ез8'- 
(ГОЗ 57 Г. 2), 2АЗ€8' (74 Г. 30), 2Л-88Ш€«88' (148 Г. 10), е-88Я?^- 

Ш++' (60 г. 13) 11(1. Марокоп 7) па 8 као уе2п1к 1 2а1те; 
ако зе као уехпШ и р18ти зИсе за зато^кзот . 1теп11о 
8е1)1 зес1пак1т, 1а(1а пе оуа] уес опа] рпта гпак. 1ако : бв'Ц5в- 

ЛЗ (8 Г. 22), .8'8е95ЬЗ-Р€«€, Ч?-«0о'Р32(ГОТ 8' 8 РЗЛЗЛЗО!»? (71 Г. 24), 

8' яр«Рьз2'РШ'€ 8' (31 г. 32) 11Й. Оуа] 2пак, како гекоЬ, пе 
зато пе 81аууа зе с1о8Уе(1по, пе^о О(1по8по с1о81а пес1ко и с1е- 
ют гикор18и. 

ТоИко га зас1а о р18ти 1 гпакоуй! Аззетапоуа еуап^зеЦа. 

1та и 1от §1а§о1зкот 8ротеп1ки 1акос]]ег с1г118к111 рг1- 
р18а, ко]е 1геЪа оу(1зе ро1апко пауезИ. Ос1таЬ па 1. ИзШ 

12рос1 па(1р18а 8 (1е8па па гпЬи сИа зе: + р искони бе слво и 

слво БЕ и' Ел. Ка 118111 3. 1тас1е аеИЬ пес1 1 р18гаепа р1за- 
пШ с1г111сот па 12Ьп8апо] 1 121го8епо] §1а§о11с1, како ^П! па- 
81атра11 па 81г. 3. г. 5 — 9, 14 — 16. ^\а 1. 18 12ро5 ЯР за 

811кат1 1С. хе. сл. л\лр1л. Ка 1181и 25 ко(1 V за 811кат1 Гзи- 

кг81а 1 зИсрса: ю. хе. слепем. Ка 1. СО. 12ро(1 1ех1а: до зде 

с 
кон^лвдгТ^тсА ллостоли: лпотни : пр-кЕЛАДть. Ха 1. 77 кос! Ч? за 

зИкаш! 18икг81а 1 Ьагага: ю. хе. лдзлр. Ха 1. 112 капо и 

окупч! сИа зе: рВЕнх нмдтх .л. дн. Ха 1. 117 сИа зе с1о1е *) Ке^та^пс! р18тепа за Иеуапхт! 2пако\1 8иу1заза ве оу1 ихрогейпо. IX -к X . — . _- а.^ ш 

12ро(1 1:ек51а: дле по.и-^ни снел\х: твн : ст: в: е&же црх нл. 

Ка 1. 126 ко(1 Ч? за зИкат! Кигте 1 Ваш^апа: козл\дс м с. 

н ^ „^ к „^ . , 

длл\ил. Ха 1. 127 ос! 1га§а 1грос1 1;ех1а: л\цл: нога: д. днк 

стл ПАрлскЕвиж. плтк<^. Ка И81и 147 ос1 1;га§а па гиЬи о(1о2- 

§ог 611а 86 : л\цл: л\д'к. к. стго иикол/^. 

0V^ рг1р151 апИсот рго^ейи 56 па ват вайгга] 6- 
тап§]еИ81ага ; као 1 пек! §1а§о18к1 иугзсеп! 12Уап 1:ех1а; па 

►-. л 
1. 4. 12рос1 1ех1а: 23 лз .+. рз Г99Щ|+, 151;о па 1. 8. па(1 

1ех1от: 23 аае^га-в гзз-р-ь. з(Л)« 2^ла Хи 1та(1е ^оз си-ИзкШ 
рпр15а, 12 ко]1Ь Ь1 зе п10§1о па§ас1]а11 па казпуе р1зсе 1 па т]е- 
81о р15ап]а. Ха 1.46. б11а зе розте га2§от1е1:по ; оплпдсх ивдни 
крдвоиоси пмсд ЕвлмйГЕЛИБ сиЕ. Ха 1. 76 ос1 1:га§а бка зб 1а- 

ко(1]бг га2§оУ1б1по: лзь ппь стлнь писдхь. Ха 1151и 93 сйа 
86: ги (у \'Е см КЖИ1 пол\АГди рдкоу своЕЛ\оу. Ха Из^и 94 
т6(1^и 81ирс1 С1!а зе: благослови е& и сиа книгх! дл\им&. 2аНга 
§1а§о11сот и коИко то^оЬ ргобИаИ: ^зл93 ^ь-в-рълд \^ь^^^\^^^. 
Ха 1. 39 61(а зе: 3'кло кривм кмигм и? мих-т^е .... Харо- 
коп па 1. 158 1. ]. па рге(1ро5уес1п]ст иЬИ]е2бп зе рпр1з, коз 
3 ро1атп]е1а р1'зта петойе зе зау ргобкаИ. Око 1о§а рп- 
р1за с1оз!а зезат зе тисчО; 1ег §а ропез^о 1 рго(*11:ао; 81ау- 
Уа^ис и гарог, з1о т! ^е §итп]1уо ; Щ рпр1з §1аз1 оуако : 
дзк попь стлмк пиш,т» л^омдст(ироV в& ДЕЗвол-к рьк«т;л\о\'. дл 

т т 

ЕСЛч прост(дсои'Бд . . . ) дпостоль и- девол(ьст . . . ) \^ Л\ЕМЕ 
гр-кшникд. 

Ха оуб С1п18ке рпр1зе ^а си П12е с1ос1; га за(1а ЬисИ 
Й081а иауб8и 3111. 

Рге1а21т па зайгга] Аззетапоуа гикор1за. 

8а(1г2а] ]е ргета пар18и зяр+%5ьзл8з злк^^аь-рзЗ; ос1ооуа- 
гахисети ^гскоти па21Уи зге^1п^е§а у1ека т: Е'^т;•;^/лг■> г/.лг.-а;-./. 
Вадггауа па1те 12аЬгапе о(18]еке Ш рег1коре зу. еуап§зе1]а. 
ко^е 56 и Шиг^ф кгог с1е111 ^осИпп с11:а]и ро ргор15и 1 оЪге(1и 
сгкуе §гско-12(;оспе. 0(1 ргуе па1те йоЬе кг8сапз1;уа и1а1е зи 
56 кос1 зЬйЬе Ьо2)с зу. кп]1ое поуо§'а гау^е^а (8г. СопзН^ аро81:. с. 2. с. 57. ЛтзИп. аро1. I. р. 98); 1ег и <;и зугЬи Ь1- 
]аЬи га2(31е1]епе п уебе 111 та1уе ос18]еке (тсерглотга!). Оу1 ой- 
8зес1 к11з1§а поуо^а 2ау]е1:а 1а§1]е рогаЬе гас11 заз^ау^аИ зп зе 
и розеЬпи кп]1§и ко]а зе рго2Уа еуап§;е11з1аг1ит, ако ^е 
репкоре 12 еуап§]еЦа, а 1ес^л^опагп1т 111 т.^у.^о^т.бо-оЪ^, ако 
]е апа^позте Й1е1а 1 ро81ап1са арозЬЪкП! 8а(1г2ауа1а. Оуако- 
уо] кщ17л Ь1 зе йоскуао 12ка2 репкора за ргу1т1 1 розЦес!- 

; п^1т^ г1ебт1 йоИбпо^а еуап§]е1]а 111 ро81ашсе. Та] 1/ка2 рго- 
2Уа зе 8упахаг1ит, кайа ^е пес1зе1]11е 1 зуеШоушзке реп- 

: коре пауаа]'ао и опот гейи, и ко]ет зи зе кгог сгкуепи §о- 
(31пи бйа1е; а тепо1о§1ит ако ^е пауас1]ао репкоре, како 
зи зе 611а11 ро 1т1]е8есШ па йпеуе зуе^аса 1 Ьой^И! 11§ос1п1ка. 

Аззетапоу гикор18 зайгйауа па]ргуе еуап§]е1зе кгог 
§0(311Ш сгкуепи росат ой песдеЦе игкгзпе (1. 1 — 112), гаНет 
тепо1о§ 111 ^дй-е^/зйАзярзйв-РТ}-* росат ос! ргуо^а Ей] па 
йо копса Ко1оуо2а (1. 112 — 154); парокоп хгкаг еуап§]е- 
1^а, ко]а зе с11;а]и кос1 ^и1^п^е зюйЬе Ьог^е па игкгз 1 ;'а 
рга2п1ке 111 Ь1а§г1апе ^озройп^е (1. 154 — 159). II р^уо^ сез^ 
гикор18а 081т с1ги§е ро1оу1се суац^^еЦа ргор18апо§а га зиЬо1;и 
XVI. пес1^еI^е ро с1икоуи пе1та еуап^^еЦа ргор18аи111 га пе- 
б]еУи XVI., 2а1;1т зиЬоШ 1 пес1]е1]и XVII. ро скгЬоуи, 1 ро- 
се1ка га зиЬоШ I. поуо§а 1]еи. 8 1о§а ро то]ет гасипи ро- 
81уе 1. 49. 12ра1а зи 1;п 118<:а, а пе ]ес1ап, како зе йо зайа 
и21та1о 1 га18111о. Вгиоа сез! гикор18а 111 т^езесозюу (тепо- 
1о§) зез!; ройрип. Ос1 1гесе сезИ гикор18а 111 зупахага забпуаю 
зе ^е ре1; Изюуа 1 пезю рпеко. Вис1ис зе ]е 12ка2 игкгз- 
шЬ еуап§]еуа ]и1;гп]111 ройрипота засиуао, ой §о8рос1п]111 рако 
росат ой Ъ1а§оу1е81.1 зу. Ьо§огой1се йо сУ]е1п1се, ро 1от зи- 
Й1т, йа зе па кга^и таю (тойеЬи зашо ко] Из!) 1та1о 
12§иЬ111. 

Еуапо^еУа пезИейе гсйот; уес опако, како гей з1и2Ье 
Ьо/^е гакНеуа, 1 како ргор18и]и пей]еУе 1 зуе1коу1пе. Сгкуепа 
[ §ой1па Й1е11 зе па се11г1 йоЬе: па йоЬц игкгза, йикоуа, по- 
■ уо§а Це<;а 1 зу. роз^а, ой ко]111 ргуа 1 рбз1]ейпз'а ппайи п]еки 
роЬойпи рг1ргауи. Окою оуПт сгкуепП! §ой18п]111 йоЬа кгесе 
зе зШйЬа Ьо2]а, 1 репкоре суано^е^а. 112кг8по йоЬа 1тайе 
зейат, йиЬоузко зезШаез!, йоЪа поуо^а Це^а зейашпаез!, йоЬа 
ЗУ. рози Без! пей^е1^а; йос1т га изкгз рпргауЦа зу. пей]е1]а, 
а га зу. роз! пей^е^е ргейтезориз^па, тезориз^па 1 81гориз1;па. 
ОоЬа игкгзпо 1шайе зуак! йап ргор18апи з1и2Ъи Ьо2]и 1 йо- XI 

Ибпи рег1кори 12 еуап^]*еуа, бос1т и 081а1о 1го]е йоЬа зкгЬа 
Ьой]а ос1ге(3]епа ^е, капо 1 с1о11бпа репкора, зато зуаке зи- 
ЬоЬе 1 пес1]еуе. 12П1тки б1п1 Ь1а§с1ап йиЬотвк!. коти ^е рп- 
(Згийеп ]08 зИейес! ропес1]е1]п1к. Мед] оуе с1ак1е §оЙ1§п]е боЬе, 
пе(1]еуе, 8иЬо1е 1 1]ес1пе с1пеуе рога2б1еЦе11а зи (5е11п еуап§]е- 
Ца. 1ако, йа и йоЪа игкгзпо, озш бе1уг1;ка М. пес^еув, га 
коз 3^ ргор1запа репкора 12 зу. Ъике, (Зо йиЬоуа ик1зиб1уо 
С11а]и зе репкоре 12 еуап§.]е1]а зу. 1уапа (1. 1 — 32); гаИет 
и с1оЬа йиЬоузко (081т пе(1.)еуе VIII. з еуап§]е1]ет зу. 1уапа^ 
репкоре 12 еуап§]е1,)а зу. Ма1:уе (1. 32 — 49): и с1оЪа поуо^а 
1)е1а зуе йо пес1]еУе гаезоризЬе репкоре 12 еуап§]е1]а зу. 
Ьике (50 — 71), опс1а га пес1.]*е1)Ч1 тезоризйш, 1ег зиЬоит 1 пе- 
й^еЦи 31Гори81пи 8Иес1е репкоре 12 еуап§]еЦа зу. Ма^уе (71 — 
74) ; парокоп и йоЬа зу. розКа репкоре 12 еуап^зе^а зу. Магка 
(71 — 78), 031т з1о па пе^зеЦи I. 1 зиЬо^и VI. зу. рози б^а 
зе 12 ЗУ. 1уапа, а па зиЬои! II. 12 зу. Ма1уе. Ой су]е(;пе пе- 
с1зе1]е кго2 зуе1и пе11]с1]11 12т]еп]изи зе рег1коре 12 еуапо;]еУа 
ЗУ. 1уапа, Ма1ус 1 Ьике (1.78—112). Како зе 0(1ау1е уИ!, 
1еба]ет се11п11 йоЬа сгкуепо^а ^осИзи репкоре зИес1е з! ро 
пекот гейи 1 зиз^яуи; (1об1т 1о§а зиз1ауа пе1та кой 81п2Ьа 
Ьо2]П1 и^ойшка и тепо1о§и (1. 112 — 154). 

Ргета 1:оти га2с11е1]еп]и сгкуепе §0(11пе и с1оЬе, оуШ 
рако и пей]еуе 1 8Уе1коу1пе га2(11е1|епа зи ос1 пекайа зу. 
еуап§.)еуа и о(18]еке 111 репкоре. Во копса И. 5^о1]еса ЪуаЬи 
еуап§]еуа га2(11еЦепа и ойззске Ьег з^аюе озпоуе. Мпйгас 1 
Оп^епоу ибИеЦ Л1ек8ап{1ппас Лт1Т10пи18 Зассаз копсет II. 
у1ека 81;ау1 2а (етеу 8У0,)0] (11о1)1 суап§]е1]е зу. ]Ма1уе, 1е и 
ще^а. пугзИ зуе опо 12 081;а1111 еуап^]еЦа, се^а пуе и пзет 
пазб. М]е81а рако и 8у111 паюгеба зе 02пас1 па гпЬп Ьго]еу1, 
ко]е ОП у.егаХа-.х, а 8У. ^его1^т „сапопе8" рго2Уа. Т1ш ]о Ь^ео 
Аттопктз рокагаН, ко]1 зе ос18]ес1 па1а2е кос1 8у111. ко]1 11 кос1 
ро^есИпП! зато еуап^]е1181;а. Ро оуо] с11о1)1 пауасЬю 1тас1е еуап- 
8^е1)е ЗУ. Ма1уе 358 (359), зу. Магка 236 (241), зу. Ьике 
342, ЗУ. 1уапа 232 ойззека, репкоре 111 §1аус. Атопуеуо 
га2с11е1]епзе зу. еуап^]е1]а па §1ауе па1а21 зе и зуП! 81;а- 
пИ §гбк1Ь еуапо]е1181ап11 , зашо з^о зе п пек111 рпт]еси]е 
гагИка га тап^е 111 у18е §1ауа; 1ако п. рг. и п]ек111 ]е суап- 
§]еуе ЗУ. Ма1:уе гагсИе^епо па 352, и йш^И! па 355 §1ал'а 
11(1, ЕуапдзеИвиаг Лззетапоу 111 Vа^1кап8к1 га2с11е1зсп ]е 1:а- 
койзег па тап^е осЬзеке 111 ^1ауе рок^' Атопуеуе с11оЬе. I] 
п]ет еуап^]е1]е зу. Ма11.1"е йпайе 352 §1ауе (зй'. 142. г. 2). 


■'г1'|^Еи^" >к1 XII 

еуап§]е1]е 8у. Магка 234 (81г. 204, г. 15), еуап§]е1]'е зу. Ъике 
340 (81:г. 37, г. 1), парокоп еуап§]е1]е ву. Хуапа 226 (81;г. 41, 
г. 10) §1ауа. 

Ро8(;о ор]8а8то Азветапоу гикор18 1 пауейозто п]е§оу 
8ас1^2а^ : па1а2е пат 8е йигпов! рго^оУогШ па^ргуе о йоЬ1 1 
(1ото\1п1, кайа 1 ^с1]е ]е оп р18ап. Оуо рИап^е йз^^е 8е па^- 
1а§1]е пе8111, кас1а ]е и 8атот гикор18и и какоуи рпрхзи 181от 
гикот 2аЬ11]е2епо: 1ко §а ^е, §с1]е 1 кас1а §а ^е р18ао. АИ 
БУети 1оти пе1та 1гаоа и пазет гикор18и. 8 1;о§а пат .]е 
об^оуог па 1о р11ап]е с1а1^^т 1 тпо§о 1:е2]1т ри^ет 1га2111. 

2а 8зе§;игап о(1§оуог ша зе зс1ги2Ш зе21коз1оУ]е, ра1ео- 
§гайа 1 роУ1ез1;; 1ег 12 п^И! 1гци 1тас1и зе сгрШ гагюг!, па 
ко^Ш 1;ете1]и оргесНеИ! се зе Аззешапоуи еуап§]еИ81;аги йоЪа 
1 йошоухпа. 

Nа^р^^^е пека зе рорИа ^е2^коз1оу^е. II 1и зугЬи рп- 
оЪси^ет оу(1]е угю ротп]1уо 1 У]е81;о 12га(1]епи гагргауи па- 
зела рго1 Уа1;го81ауа ^а§^са. II. 

Оуа зе гагргауа с11еИ и 1п 81гапе: и з1гапи §гата- 
иски, 1екз1ка1пи 1 кгШски. 

А. С11еЛ18(е §;гаша11ско. 

Сгоуогес! оЪсеп11;о , засиуа зе и УаИк. еуап»-. ]е21к 
з1;агоЪи§аг8к1 Ш[ Ьио■а^8ко-з1оу^еи8к^ и опот 181ога ^гатайс- 
кош оЪИки, ко]1 ^е ро2па1; 12 081;а1Ш па]81агф11 зротеп1ка, 
р^^Ьго^еп^11 X — XI. у1еки, капо зи: еуап§^е1^а С1Г118ка (Оз^го- 
ппгоуо ой §. 105^) 1 §1а§о18ка (6поогоу1сеуо , 8уе1:о§ог- 
зко); 8ротеп1к ЗиргазаЦзк! (сос1. зирг.), §1а§оШа К1о20У (§1. 
с1о2.) 11(1. 

Ро]еЙ1псе шт 1рак 1ако паз, као 1 зуак! (1ги§1 зроте- 
тк гапо§о озоМпа, ко]е зи ^(3]е81о уеоша 2патеп11е 1 \а2пе. 
То се зе па]Ьо]]е 1ас1а тчсТ^е!!, ка(1а §а ргеко 8У111 с11е1оуа *) Тобш^е 1от §1. и то^Ш „Рг1тепЬ з1агоЬегу. ^ег\ка.^^ I. 51г. 23—44: хш 

§гата11скШ 12кийато, и2роге(1а]ис ти, па коИко и21;геЬа, §оп 
ротепи1;е с1п18ке 1 §1а§о15ке с1ги§оуе. 010 ргл1 : С1а80Уь 

61а уа I.: Рхвтепа. Азвеш. еуап^. р15ап ^е оЪ- 
1от ШИ Ъи§аг5кот §1а^оИсот (§1еД. 1'ас81т11е) ; иро^геЬ^изе бе- 
1гй е&е1 гагшЬ зюта 8а8у1т ро ргауИи ргета п]1110У0] Упес1по- 
зиГ ргета о(1§оуага]11сети гпатепоуапзи сшЬкоти. 

Уа1]а 1рак гиаН: 

1. с1а оМспо иро1геЬуи]е л (з), а ге(1]е * (е), каио И: 
и гесй! «-Ала и, 30, М., (иу1ек 1ако), *чра^л+ 112, 19; 173, 
30; ^-б-Р-е^-в 21, 34; 35, 23; 36, 16; 43, 8; 52, 4; 87, 24 М. 
ГА-РС^-в 60, 7; 62,14; 82, 5; 110, 7; 188, 15; 189, 5, 6, 11. 
Г9Л-в*+ 34, 28; 154, 27. 2(га-8*+ 177, 22; 178, 21; 179, 17; 
3€*+ 47, 17; 54, 16. Ийага и ос1, 81о ^е и оуЦ] пеаЬ ]а- 
8ап 8ауе2 тей^и * 1 %, с1арасе иргауо Рдл^ь+, йШ)-в*+ 1 3€*+ 
с1пе 1 и йекИпасу! рогпаи! 121птки (М1к1. Гогт. §. 42); 51;о^^ 
с1ак1е ргауИо, (1а зе ^^ р18е оп(1]е, §(1]е 8е ]08 08^еса п]е§оу 
пуой 12 когепИо^а %. I гШул (1ги§а ]е уг8(: рг1т]ега за *, 
§(^^е и с1екИпасу1 ро гакопИ! §1а80Уп111 ргекг! % и ♦, капо 
11 1окаИ: ез^А Ю, 18; 31, 19; -рз^А 37, 9; 117, 9; 142, 21; 
•РЗЛЗ€*А 18, 24; еЬА*А 208, 8; ЛА'в^А 91, 29; 2Л»*А 143, 
29. — "З^-РЗ^З 19, 25; 109, 24; 144, 8 Не!. — ЛЬ»*Т5 42, 30; 
48, 23; 208, 17. Карокоп уа1]а 1о 181о 1 га §1а8о1е5 капо 
И: 1трег. 31;;;л€-&8 3,33; ЯРЬ-в^т 182, 2; яр«ллз€*5 90, 21; гз- 
^^З^Т 105, 6; ЯР-вЯРЬ-е^АТОЗ 115, 21; 208, 11. 8г. ^08 гьзш^ь^- 
*++ЬЗ€ 71, 3; ГЗЛЯР5*+5Ш?3 86, 21; 131, 31; ГЪЗ^^е-Рато-е 112, 
29; 162, 27: ято^^+тот 59, 30; 3, 5; 7, 25; 70, 16; 94, 7; 
114, 30 М- 

2патеш1о, зю зе и Ь^т з иа51т зрошешкот зкге 1 
СгГ1§ог1сеуо Еуап§зе1зе (зг. Изс.1'Ьд. СПтрбгъ 1856. з1г. 94), 
као 1 с 1 г 1 1 5 к 1 ойютак зу. С1п1а ^е^и8а1^т8ко8•а, (зг. Уо81ок. 
Огат. з1г. 3), ко]1 ^е осеуИпо уг1о 81аг (X — XI у1ек). 

2. ОЬа гпака 5 1 т иро1геЬуи]е аззеш. т]е50у11о, и 
Зейпо] 1е 181о] пес! зай оуако, зай опако, Ьег ргауНа, п. рг. 
31, 8: яя^2Ь«8Ш}51та'в. 10: гр-ваь-втц^тачв : 111 189, 4: гьтз€2€, 
6 : гь83€2€ Не]. 2а1;о зе 1 с1п18к1 с1\-о§1а8 Х1 12га2и]е рот1е- 
заио, саз као -вт, саз као -88, п1и Ь1Ь за гекао, (1а ]е •«? XIV 

оШспуе ой -83. Е1ес съшъ. р18е ве оЬ16по за -вз: а-ез-р-в, га 
11^,700; йо1а21 кгаНса за^в. 

Мойе 86 1рак игеИ као ргауНо, рой ко^е 1йе уеИка 
уес1па 81иса]еуа пазела 8роте111ка, с1а зе га с1уа п (ии) га- 
зеШсе 11ро1;геЬУп]и оЪа гпака оу1т гейот: тз. п. рг. езлтз 
31, 23; ЗШ?9ЬТ8 109, 7; .'•ЗЬЗ-РТЗ 179,28; -гз-л-в-РТЗ 142, 9; 
^ЗйТЗ 59, 9; гзещ^тз С4, 24; йЯРЗ-РТЗ 95, 18; йЛ-ВТШ+РТЗ 
65, 19; 2*Р8 раалАЛ-в-РТЗ 189, 7; гз^-вте-вш^зь-в 43, 30; 
Ш1Ь9Ш1ТЗ 58, 27 1и1. 

Оуо ргауНо пуе Ьег. тшшка. опако, као 8<;о йа ге- 
^ кпеш, с1а ^е па росейки пес! оЬ1спф з ос1 т. 8]еиу зе, (1а 

' ~ п ^е <р с1п18ко и, а з агИзко У, пас! сето, (1а зе в ргауНот 

пазела 8ротеп1ка сЬЬго зюйе опо, 8<;о уеИ М1к1о81(3 о сой. 
зирг. : „ЬШега \ заере осспп!; роз! и: пп. дьпиц иошти1, 
гвоздн!.^ трЕти1, пр111лд'ктЕ, И 1ШЕДЙ, II 13Е/Р.ДИ". Ро ^\2^^. рпе- 
р18и Ь11о Ь! 8Уа§с1]е оус1^е «рз, а 1ако 1 р1зе паз 8рогаеп1к. 

Огеуз! ]е(1по з с1ги&1ет, 1та пекако па ро1оу1си и па- 
зещ 8ротеп1ки т иг з; и ^\щ. с1о2. рге1ейпу1 ]е «р. и §по\ 
еуап§., ако ргауо гагитует орагки затова Оп8огоу1са п 
Изсл. 81г. 93., пе(]ко ^е т, оЪ1спо з. 8туе 11 зе, као 81о ^а 
с1г21т, (1а зе зтуе п\о1 Ьгуа^зке §1а§о11се и перо8гес1п1 с1о- 
1^са^ 81ау1^1 8 §1а§оИсот Ьи§,'аг8кош, 10 ]е ро апа1о§у1 зротс- 
п1к Мт 81агу1, С1т у18е 11ро1геЬу11]е р15те т. *) 

3, Аззет. зкйе зе за 5У1т1 з1апт1 ^к^. зрош. и рогаЪ! 
р18тепа м кос1 г1ес1, капо (1 фрлол-8, зяр.ь-рлол53 з.«§.гз5Ш-8 
(174, 17), МЗЬЮЙЗ-Р-вйЬЗе (51, 15), Л<3'РЗЙ+Ь301>8!'3€, {57, 13), 
ЛЗЯРЛ^ЗЗ (73, 5, 8), Л<ЗЗЬЛ<8.|. (1'Л, 26), 8Л«3^3-Р'8, (138, 35) И(1. 
8г. М1к1. ЪаиНеЬге 81г. 200 -208. Вокаг о уеИко] з1апп1 
оуо§а зюуа 1ша уес и (от, §10 ти зе и пе81о рге1пасепот 
оЬИки па1аг1 1га§ уес и згЬ. зротепкШ XI. у1ека. (8г. то^е 
Огат. §. 4. 1 46). 

4. (5 йо1а2] пуе51о з пазу18е и рге(11о§и з(га«, ЬИо за- 
тоз1а1по, ЬИо 8а81аууепо, рак 1 1и зи ргета з тпо§о ге(1]1 
81исазеУ1 за (?>; и (1ги§о] ро1оу1с1 гикор1§а. како ^е оу(1зе ') Ъ1ер йокаг о ргейпоаН дЬд. врошешка, 1 иарове с>1о\а <р, 1та(1е 1ако- 
й^ег и 1ош, 51о и. рг. (дпдог. Во?оз1о\'. XI. V. зо81ег р15е 2И, као 1обп1 
рпер18 81а8о1бко§а -8Т ичев1о кагиуе 12к1зис1го оШсиоен Х1.5г. Уо51о- 
коу (лгаш. зиаиа 5. XV 

§1атрап, ос1 81гапе 121 1та 1ако\'111 рпш]ега ухзе, ие§о И 
и ргуо]. То уес (1ока2и]и 1 пазюу! еуап§]е15к1, §й]е зе До 
121. 81;гапе итек сйа зто-8, а ой 121. з^г. парпеД у1а(1а та1о 
пе 12куис1уо ото-в. 0(1 5а51ау1]етка 2 0У1га ргес11о§от, па]- 
у18е зе бНа з ф §1а§о1 фш^зчрдщ+щ/з ; ге(1]е с1гп§1 рит^еп, 
капо 11 игкИк ф з, 25; Ф^ш-вчрь^в^ь&е, фто-вчрь-еа&зшз 118; 121. 
130, 131. ФШ?'8Р»«&€ 138, 23; ф1га^ЯР+Л5 142. 8; Йарасе 
ОЧЧтз 119, 17; 129, 8; 134, 28 Йс]. 

II §1а§. с1р2, с1о1а21 ф зато као игкИк, 1ако 1 и 
оз1гот1ГОУот еуаи^].; 5азу1т 11т 1гаа 1 12Уап иазе§;а зроте- 
и1ка ^оз с1ги§Ш йокага, йа зс и Ви§ага гапо гаросею иро- 
1геЬу1уа11 и- т. о. N. рг.' и С1г. рпер18и Огщ. Во§оз1оу. 81г. 
113, 114, 135: итх; БVVЗ'Ь 106, \уче 106. стлги- 104; ив-кть- 
ноге 101 на., 1рак зе оуа^ зр. ]ес1по§1. рпр1511зе XI. уеки. \^ 
Ьи§. рагате]111ки XII. у1ека сКа зе уес искиии, икрлз8. и-клл- 
ддЕтх, ук'зрлкол\х М. (зг. Виз!. Ь^ог. СЬпз!. 63 — 66); йарасе 
и ИзИп! сага Ьи^агзко^а А8еп]а. 12 копса XII. У1ека пШ ие- 
с1о1а21 0, уес зато и' — 1о зи (1ока21, (1а ^е 1 паз зрот. зуа- 
како гапу! пе§о 12 XII. У1ека. 

5. II аззет. ирои'е])1^и^е зе шш» 1 « зазу1т ш^е50- 
уПо ^е(^110 112 йги^о : ш18Иш с1а Ь1 зе 1рак пишехиск! у15е рп- 
ш]ега пазю за шш) пе§о И за *. N. рг. за шт [ше зе: 
•РЗШШ»'^ 208, 6; ГЗШШ}8 103, 22; Я-б^ЬЗЧРТШШ^З 61, 21; 8ШШ?ЗИ?3 
205, 30; 'РТШ(Л)Т5х-8 91 . 17; ьзшоозшв 61 , 12; 11(1. Ва 1 Ш. 1 
раг1. пе2а21ги ос! шш? с1ока21уи р1•^ш^еп^ капо И: вилгозешш;» 
157, 20; ш?ьзгзшщ13€ШШ)Т 166. 26; гь§й<еша1)»"г?ш 14, 29: ^л•в- 
•РЗ€ШШ1€3€ 44, 33; ьзштов 52, 31 1М. 

II §1а§\ с1о2. псйо1ш. « уес зато што ; и сос1. зирг. 
пейко ; и §,г'щ. еуаи§. као 1 и назет зрот. ]е(1ио иг (1ги§о, 
йарасе Сгп§огоу1с уе11, йа зе опй^е озоЬко гасю р18е а и раг- 
11С1руи; иазирго! сш! зе, с1а и зуею^ог. еуаи§. ргеоНта таЬ 
Ш1ГО. Ва ^е теДзиИш ига ш^ гаио 2ау1ас1ао ц\, (1окз^гщ^ ще- 
§оуа 12куис1уа рогаЪа и 081г. еуаи§., и о(11отк11 с1г. ^е^из., и 
21уо1и зу. Ко(1га1а (кос1 Виз!. 151;. сЬпз1. 317), и Стп§. Ьо- 
§05!. 11(1. — а 10 зи зуе зротеп1с1 11 X — XI у1ека. 

6. Р18тепа ф, ♦ 1 §. с1о1а2е зато и 1;и(^^111 песй!. ро- 
иа]у18е ргауПпо, како 1т ]е т^ез^а ро ]е21ки хгуогаот, каио : 
ф и ф8Л8г-«, взязф-в, ф+ьзпо, ф+ь5238 11(1. г1ес1ко 2аш^еи^и^е 
^^а V, капо: чра+2я?8°<^8^: 3>^хт5у;;а':г/ 102. 18; (1а Ь1 §а ро 
11ГУ. §1а§. оЬ1сази 1 г 2аш1еи1о, 1о§а ие1та. -е- и ♦3^+ 8; +ьт- XVI 

^г+^е-ззе 141, 10; злб^-\-ч?з^^ , чятш)-о-+Р84€ 210, 1^^-; ка(181о 
§а 1рак 2атзе11]1уе ргозИ ш?, капо: 18, 17; чр8(гоздзЛ+ (ОЕ. 
вудЕЗДл), 43 , 1 : ярацилза^-вй.*-* (ОЕ. виллеол\.), М. Ро2иа1:о ^е, 
йа казпу! §1а§. 8ротеп1с1 т]е81;о -е- иро1:^еЪ1^и^и иу1ек щ?, йос1т 
кой С1п18кП1 121ос1чака ро поуо^гскот 12§оуоги т]е81о -о- р18и 
ф; и паует ^е 8ротеп1ки -^ зато за ^ кас181о 2ат1е1уеп, 
1про81:о 8а ф, 81". 11. рг. 202, 20: (гоззлзь», а 21 : -е-ззлзьА, 
М. & 81о]1 II песШ капо И: 174, 17; зл^&гзто-в , 206,27; 
й&Л+Ь-в, 203, 26: 8Г^^§.Л+Ш^^Ь'8 (§Г. с:сг/.силятср), 139, 10: ^авз-РАВ- 
й^+ ; 2ате1уи]е §а зкого у18е з, пе^о И », аИ с1о1а21 ^ейпо 1 
йги^о: 153, 23 с11а зе ^ть+, а 25: х&ьа^-е; 98,28; 113,31: 
сИато аганввш^-вт, 99,31: »гз}'Ь'в«Рш?5 ; 208, 15: згЗгРлзц^з^-в, 

II ОЕ. за у.-, 91,9; Й».''+^'ЬЬ5^ (§Т. а■^у.О[^,о)ргаV), суК0Л\С»рИ1Лл, 112 

90, 17; 2§.н+дат-РА (ажхфм) ОЕ. ^ако(^^е^ суклл\ии'к; 80, 14; 
2§.р+9ьз«>+; 112 84, 11: яш-р+%дъ^ ; 172, 10: 8»ьтз^. Ка(1 ^е 
ргей ^^ 8ато§1а8 г 111 х, ргекг! и пазет 8ротеп1ки оЬ1спо и 
и я?, као 1:1 и ко1е(Заги: зчрлз}'8'р+, зя?а+^г'т+, зяряш^ь+тотз, 
зч?л<3'Р+, лзчр}'+ 11с1. ; т^е8ес Аи§и81и8 гоуе зе +ЧР5Ь38Щ?^, ГеЪгиа- 
гшз : фзьу+ь-8 (198, 27); 1рак зе сНа 183, 19; з&ш?§.'55'8.ь. 
201, 2; 3»8Т5»,-Р+ 198, 25; 3»8Ш>+1Д)+, 3»ЧР+Л«А. 

Вийис1 йа ^е §гск1 зе21к 12га21уао 1а11изк1 V саз за г^ 
саз за ^ (зг. Соггзеп Аиззр. ипй Уоса1. I. 133), 1о сето з! 
згеЙ81уот 181о§а зе21ка 1ако ргоишшбШ па 81г. 187, 2; »+- 
ЛЗ-РШ1+5 Ш 160, 31; а§+ь+; (ю ^е 1 казпуе и )зи§. зе21ки оЬ1- 
са^; 51'. УозЬкоу Ог. 12, Сег1коу Мапаз.); аИ ^е сисЪюуа^о, 
81о 86 сйа 51г. 157. И: &2Ш)8^»'85 1. ^. ^изИпа'. 

01ауа II. +. 8ато§1аз1 и оЬсе. 1ою пешоге 
зе тпо§о ка2аН5 81о Ь1 уа1]а1о пароюепии као озоЬши па- 
зела 5рошеп1ка. Кеко^е 8е гагИке о(3 еуап^. Оз^г. 08и1уа]и 
иа пагау! §1а§. р1згаа. N. рг. ро2па1о ]е, йа га гл §1а§о11са 
пеппа розеЬпа 12га2а, уап йа. игте а, 8<;о ^о^ упей! гл 1 "к. 
0(1а1:1е зе 1итасе рит^еп : 95, 1 ; +8Я'+ (сийпоуаю, йа ^е 1 
и 081;г. лицл) ; 1 гагп! ос1 §;1а§о1а глвити 12Уе(1еп1 оЬИс!, капо 
*1: 198, 12; +ЯР8, 196, 2: <\'^т, 123, 24: +ч?тш)8 а€, 164, 16, 
+ЯРЛ'&€, 180, 18: кз^з+ЧРЛЗ-рвз ; зг. ^08 9, 43; 20, 22; 210, 
27 1М. ^ес^^^ зи рпт]ег1 за а : 119, 8: аярт, 202, 25: ая?а 
208, 32: АЧР8 2€. Хаю зе 1 иу1ек р18е: ФЛ-рз^-в. п. рг. 4, 
18, 181, 6 М. То 1810 уаЦа 1 2а Стп§. еуап§. (зг. Изсл-Ьд. 
51г. 94), као 1 га §1а§. с1о2. 1 сой. зирг. 8 181;о§а га21о§а 
пер18е 86 2а1те ргуе озоЬе (1ги8асуе уап +0ь'8, и с1г. дзх 1 
(лзх; 8Г. 2аМп1 58, 31; +!'-88, и ОЕ. глко 11с1. ^ес1пако зе 12- XVII 

1П)оп)и]с па росе(кп гкс\ » 1 р". капо г!: алз .'^♦^^ з., ИО, 
:{2 1и1. и/, р-лз 55. 14 1и1. ; о1Г'пу1ек вапк» -рз»: 9. 1^; 22. 33: 
108, 29. 

8у1 12\о(11 ос1 §1ай(^1а питлти (и с1г. гкр. п. рг. ОЕ) 
^*1а5е и АзБет. ро \7.уо(]{\ о(1 рбч^ац^б. п. рг. 64, 16: »г'РШ?а^4.+ 
(ОЕ оупитлидл). 14.^. 20: чр^ягвтоА-Р* (ОЕ-тлнх). — М]е$!о 
кллгодлть 11(1. и ОЕ., 51о]1 и А!>5ет. т1ек са+^злаш;*; п. рг. 
72, 28; 144. 2; 186, 21, 1М. — и ОЕ. нЕрлдити 1 НЕродити. и А55. 

11\'1ек -РЗЬЗЛВШ?». п. рг. 43, 26: -РЗЬЗЛвТОЗ: ОЕ МЕр.\ДИТБ. — 186, 
II: л+'5?+1ШЗЬАЯРвШ8, ОЕ. злл\лтЕр'квхши. «;г. 195. 28; 196, 19; — 
124, 20: ьзлл^рз (пот. соИ. ой ьзл5ь+) и ОЕ. р.хждик. — 196, 4: 
злщ>+ьА, 081г. ллтлргд зг. 146, 19: (а\\ 1па('о 1 <)Е. о.ггдрк). — С 
ко1е(1агп сИа ве 184, 5: гьзлчр§ш)зь+, ^(о 1 1па(:е еез^о (1о1а7Л, 
п. рг. и Ьот. т1Ь. М. — 133. 5: ь»"2?-вйь+^8. и ОЕ. 
ри.\\ьсклл\и. 

Ако 2а гл 1та зоз пека ротос и а, га ш 1 ^г пе^та 
,)е П1 таю; 8 (о^а ?:е пагаувк! пстойе 12гаи1{1 тИ оп(1^0' }о- 
!ас1)а. §(1]е Ь1 .]е 8а8у1т пи2с1по Ь'еЬа1о : п. рг. (1а ье га/1иС1 
3 као Е ос1 к-:, 1оши пе1та д1а§*оИса ротос1. Хи 5 (Зги^е 
н1гапе с1п1 ве. (1а ]о пргаго оуо пассЬю роп1ап]кап]с гпака 
7Л ], гаУО«111о пеиу^схЬапи рогаЬи .)о{оуап111 8ато§1а5а 1 опа- 
ше. о(1^е ]о] пе1та ргауо ш.|е?1а. То 5С па]0С11:уе ика21ус 
ко(1 р". Хо11па п181а и А--оп1. (11)1г-п1)ода. \\^ц^о (1а ве пакоп 
я1Ь1!ап1а -у 1И раииа1а *, л. ш. « 1 лл т]еь1:(> » иро{геЬ1 р: 
1а] пас1п'" р18ап]а (1о1а/1 и а^^зеш. го11 се^^о, (1а ]е 2Ь^1^а 1 
япашепИ за «ате шпо21пе. Еуо пскоИко рг^п1^е1•а /а -у: з(то-в- 
^Р* 13. 1: 38, 16; 39, 6. 11(1.; йЛАГ^р" 32. 30; ^^ь+ет'^'Р' 7<). 21;; 
^Р'л§ш1ар9Ь'\'Р' 184. 16 1и1. Гг * 08оЬ^^^ и 1/\о(1111 11е('1 ^рлз 
15. 20. 32; 53, 5: 37, 13; 145, 22 М. : *Р :^, 1 1 : ^РЗШТ -]б, 18, 
8Г. 176. 20; \\7. й и ^зслр" 47. 27: 100. 23: \\у. ш и Ш1^8Я'1- 
(якого пУ1ек 1;ако'. /а11И1 и рагг1с1р1,)и ргоз!. уг. 1уог. : ал-вв- 
ШН.Ч?8ШР'Р - ШЗЛВШРР' 1. 211: ГЬКШЗЛ8ШР 54, 1 : -Р+^З-Р-бШР 59. 28; 
ьзйл-вшр" 173. 1»;: гьв^лгр^вшп" 2<>:;. П; 1((1. 151о (ако п раг- 
11с1р. .8ас1. УГ. Ич>г. : яа^р" Ил ч: 8^3€«рда» 74. 20; в'вь§л€«р 
15. 25: \и\. ^зллр" 44, 8. — РоугЬ ю^а (1о1а21 15(1 ь1аса^ 
уг1о се51:о иг г1ес «,зйг§л8, (1ак1с и (1а11уи лзягзлр бв. 17:90, 
15; 91, 16; 211». 3: 11(1. ; 05ат1]ет" ^и р^^ш^ег^ каипП: гз лаг^зр 
л««рр 115. 27: шес1^и11т оуа^ оЬИк. кгдсши и ОЕ. о(1^;оуа1а рга- 
У11п1 дь11нк>. као 1 р11ш]ег «>з8гзл8р 196, 14. 1итасс паш 
яа8У1т Перо. с1а зе 1 и ^ого, пауес1еп111 (1и1;а/111 /а «.за1'злр 
1те(1.]11 л 1 р уа1]а пп^ИИ. Ьагет га ]2:*5'ОУог. пею га81ау1]а- 

2 XVIII 

,]ис1 ро1и§1а8, 1е .]е и 12§оуог11 ^а г1ес Ьет. (^уо^Ье оуако §1а- 
811а : до8род.[р1. 

Ба 86 12а ра1а1а1а р18е р-, оуа озоЬНов! па1аг:1 зе 1 и 
озШИ! §1а§. 8ротеп1с111, капо 11 и Ог!!». еуап§-., и §1а§ сюг. 
(п. рг. +шр'ш»'8, к^^втчр-вшр" , з^го-вьз^-вшл", й-втевЯРАйцоа^шщ^р" 5 

8Л'в-Р-8'УР' ГЬТШЗЛ^ВШР" као и а88. и, 31 : ЧР-ВЙТДЯР-вШ!? 8Л-8-Р-8\'Р' 

Ид.), и слг. рг1ер18111, капо 11 Огщ'. Ьо§о81. ; и 1]е1ор18и Мапаззи!. 
(мюдо), 1 и о1а§. 8рот. Ь г у а 1 8 к о § а 1'ос1а, 1о у18е 810 8п 81агу1. 
као докаг, (За ,|е Ц] оЬ1са,] и Игуа18ки к1у1йеупо81 <1о§ао. 
рак 86 опс]зе 12§иЬ1о. 

Ва 86 ,]'е(1пак1т пасиюш 1 зе р18а1о 1Д]е81о с, а ^€ 
111)6810 а€, 1о сето ка/аИ 1 йокагаИ кос1 позпИ! зато^юза. 

Ка]8агеп1,1е 81оуо 81аге 81оУ)е11>^11пе тохе зе Ь^г зит- 
11^6 гес1 (За ]С а, ко,]б ]08 роугЬ 1()§а /а81ира и §1а§'. аяЬик! 
1оИ гл коИ "к. ОзоЬНоз! ]е аязеш. 8р()теп1ка, као ро8Це(1ак 
1уе^0Уе ргауе 11агау1 1)ийаг8кб, 81о опако, како гекозшо 7Л р", 
81аууа 1 а и УпесЬшзИ о(1 /« г/л ра1а1а1]1111 8и§1а8а; п. рг. 

113, 29: *АЗ(га'8 П/ оЬ1сп1 ^.ЬЗШ)"8 ; 1П5. 24: 8-85-Р+ *ЛЗЧ?А4?А 

(1оти о(1§оуага юг», 6: ^лзяра^р*); 141, 14: ^'Л'ЬVУА■Р8\'3^ (ОЕ. 
пллфди.); 1810 1о 14, 23: а11 14. 24: рл+«+-Р5*\'3€ : 49, Ю: 8*АШ?3 
зг. 46, 20; 94, 27: ОЕ. т)1лтЕ пг и1)гЬтЕ ''•'). Тта 1рак иг 1о: 
37, 9: 32€Л.|-ш?з; 163, 9: 8-8ЯР<€аб+Ш)3 ; 8Г. 8-8Л+5(,+^(га-8 ; 9, 30 : 
ш»+*+з. 

Као ро>^11а11 Ь1%аг1гап1 сИа зе и аззет. (гаьАЯР+ т]е81о 
Ш»Ь+ЯР+ 29, 1; 55,' 19;' 126, 27: 1810 1ако 134, 31: Г9ЛЬАЛ++- 
к9€ 8€, а11 89, 18: Г9ль+а&^-.ььг>€ я€; пу1ек РЬАГьзел-в (п. рг, 
II 133, 24, 29), п1к. СУ. нрлпроулк. 

ТакоуН! рг1ш]е1'а 11а1а;^1 зе и сос!, зирг. . 8т18". Ьо^".. 
рзаН. ро§'0(1. 1((1. (зг. Впз1. ('Зичз!. ;и, Уо81окоу §гаш. 10). 

ЛЧзе као о(1 петага (1о1а/1 и аззсш. кас181о ]ейап за- 
то^кз 11^6810 (Зги^о^а, капо 11 з ш. а и 8чрз(шзА"8 201, 16 
(ш. ск'ктй), 1Д>зез ш. тЕК'к 19^^, 12, 8ЧР€(гоз8 као (1а1 ш. сва- 
■г'ки 190, 44; гьзьз^зш^-в (пр'крЕЧБтк ОЕ.) 169, 13; шфбгаНу 
^>9€ЛЗ(гоз 45, 10 (ш. Б.у.д'ктЕ), рз^з^го-ьв^гоз 46, 23 (полгктлнтЕ 
ОР].) Као (1уо]1па /. зр. з-рз (142, 21)1П. ОЕ. ои-к — 1о 810^1 и 
заУбги 8 (1VО^^пот и оЬсе, о ко^о^ п1йе кос1 §1а§о1а. М]е81о 
ЗАА8 (п. рг. 114, 5, 12 Иск) р18е ОЕ. 1 олей, .'••влз (1о1а21 их 
{'■8ЛА (п. рг. 136, 2(>) 11(1. >^а 8 т^б81о а 1та ргпп]ег 1092: Тяко и 1п1и. 1!(;П1и \/. кткчг ХИ, у1ека (М1к1. Ьг. VII.) Г-иа «е КЕС 11ЕМ'кл11, XIX 

^ал^р^^в : Ш 108. ''>'г. V8Л<РV'8Ш<Р (ОЕ. внд'кву>ши) : а уг1е(11 81:о 
с1г. 1Л, ай .|1> орс1 кпуо 81а\1)011 п 99, 12: «>л+%злА'Р'?8. 

Х(.'1ша ито^о 1л11п]ега. ^(З^е ]е ^'р ЬисИ 'вз хапиеп]еп 
рго«;ит 8 111 т; пекоИко я1иса]е\'а, 81о сц 1и пауевИ, гао^е 
г^е и^еи као неротпза р15са. ка(3а ]1га зе игрогеЙ! зуа 081а1а 
шпогша ргауНповИ. N. рг. ю, 25: яатш+яршз, 32, 19: »^ч>8 
8€ (ОЕ. оул\хт сл), 179, 5: ч?а.1.Л84^зйш>ЧР8А, 201, 31: ЧРЛ+ЛЧ»- 
^зя'* (ОЕ. ВЛДДХ1М.); 180, 12: ячр-е^газв-зг-в . као 1 П8, 31, 1И 
37,3: ^ь-бш^чрвь^, 13, 14: льзелтз (т. Г[л.хдх1и), 1^(1. Хазирго! 
1геЬа1о Ь!. йа я(о|1 т, рак ^е рхзапо ^т, и 161, 21: ч?а+8«? 
као пот1па11У , 1И 188, 15: 2« лда+оиза*"!? , 155, 15: ьз- 

2патеп11а ,)е 1 ро зуо] рпИс! пе81;о у180 пе^^о И рояуе 
н1и^азпа 12т]епа ос1 -вт и 8 1И т кой пеко^И! оЬИка ^'1а^о1а 
к*А1ти. Тако (1о1а7л иу1ек за и р18ап оЬИк ет (!рик ^-88, 79 , 2) ^.'^«<|/»р^*'- 
к^8"<й»-в 1И ет^^-в (11. 1)Г. 24. 21: 90, 19; 39, 9; 150. 8; 1и1.). е8йш;з 
1 евш-е, ^е(^^е е-в^йопвз 1 р^в"?!!!*. и. рг. 22. ЗО: етйсгоз, 13. 2:11уа 
рп^а; 38, 17: е^Рй^гоз - еавооз : но, 15, 1(5 1((1. их: 24. 14: 
К^^в^РйШ^З е-вТЛТ (и^г 125, 1Ь: еТ2«ГОЗ е'РАТ): 11_', 5: 131, 31: 150, 
7: етш€: аН као Р». ояоЬа иУ1ск е8ЯР2оп-8 1И е-888Ш)'8 ; 18(0 
(ако раг11С1р1,) е8ТА8. -ь, з Ш., ако пуе ^^с^п поровгесЬю и/.: 
е*р. е<р?!?-8 1И етйШ)з, 1а(1а 8е р18е 1 1и 8ап1 т: 1рак 8С кай- 
8(0 ргаУ! га^^Ико. капо (1: 150, 5: к^ч> е'88АЗ 1((1. 

То 18(0 уауа 1 ха 08(а!с 111а11о1>ко 8роше1икс. капо 
^кя^'. с1о/. §т1§'. еуапи;. 1((1. 

е. 8 а 111 Ой' 1а 8 1 ппмп. Л8501п. оуапц. п1)о(1"еЬуи]е 
оЬа иа/а1я «е 1_з€_8а>;у1|п ргауНпо, како уа^а ро /акопИ! ^га- 
и1а(,1ск111 ; (о 1'е Ит уеса 11.)С1^оуа кг1еро8( 1 ])ге(11108(. 5(0 .]е 
(1оУоУпо ро711а(о. (1а 811 иргауо па/пИ 11а.]уе(Ч катеп 8ти(и1е 
8у1111 8ротоп1кош 8(агс 81оу]еп8(111е. М! 1тас1ето ито^о га- 
2П0УГ8(1и11 с1ока/а. (1а 80 и 8(аго1т«;-. ^о/1ки уег и XII. у1еки 
4?г(1по 12куаг11а рогаЬа 11а/а1а ; /а 8У]е(1осап8(уо уа1]а вато па- 
уе8(1 р8а1(1г Ьо1о1у8к1 (Ие8У('11. §1о8808г. -^и — 30) 1 Ьи§-. И- 
8(]п11 Х1Г. У1ека, 111 рзаК. еп^-'. 1 ЬИапск рагаш. {^п^;*. и Вивк 
30, 63 {\А XII. У1ека), кашо И 18(;ош 1,)е(ор18 Мапа881П \г XIV. 
У1ека. РогасИ (оИкс (ехкосс 8 ^есЬю 8(гапе. га8(о 8Ус (о уеса 

Уа^П08( 8 (1П1§С 8(га1и' кО(1 0П1С'11 8р0111е111ка. N(0 111811 ]о8(ег 

ргераИ и (и пуе8ау11ш. Ро (от 8ра(1а 11а8 8рошепгк шей^и 
опе 11а]га1п]о, ко,1о М1к1о^1(' (ПспклсЬг. X. 197) 11аг;1ууе. 
„а1(81оуеп18('11 /.х-' 1Ъ/ус''\ ^ 1мкииЧ (а] „8(аго81оуе118к1" .)ех1к 
пус оре( п 8Уот /аше(кп 1 ,цгата(1 с- кощ 118(го.1и (о 1ек- <}. XX 

81ка11п11 ДосккчЬ пе(геЬа (1а зе §-оу()п) иуейап (Ъ-п^!. гап 
51агоЬиоаг8к1, 1о сето рп81:ау§1 ига шп1еп]е ^Икюзшеуо 
у18е и 81уа1'1 пе^о И {шепи. §и(1ес ро рогаЬ! па;^а1а. (1о2пас1!1 
8ротеи1ки а88еш. 1П]е81а ше(1]и па^гяп1)1т1 8ичгоЬи§а1'8к1т1 
8ротешс1. (:1ак1е зуакако п^е казп!]! по '\ъ XI У1ека. 

^о§1^е(11Ю ргеюа зрошепи^о] уес о8оЬйо811 а88еш. 8ро- 
шешка, сююг! 1 оу(1]е пакоп V 1 ракиаЬик §1а80Уа уеоша со- 
^ ^ г^ Н-^-С^^ 81о 3€ 11уе8(:о €; гес1]е -&€ 1п]е81о 3€. X. рг. 174. 30: ^зел^,. 
I 178, 4: 176, 29: ^3€ЛЗ. 2. 8: з-РЗ^^зел. ]17. 10: -РН-^зе^га-в : 

117, 17: ^ЗвйОО'?. 8Г. П5. 11: 174. III: ЬЧ\)Ьд'^жт)3. 197. 22: 3'Л)Ь§- 
^3€, 15,2: ч?тлАШЗ€. 53. 23: ЯР'8(^'€и13€. 2, 10 : гзйбл+шзе, 194. 
29: едшзе, 2,32: Аза&СУУзе, а 83. 10: лзлз€'#8 1М. : пи 1 ро- 
угк 1:о§а и иеко]111 (1141^111 1'1ес111, капо уеота сез^о и гзе^га-в. 
111. ГСШ7-6, зг. 18, 17; 28 13: 55. 25: 'П(\.: 20, 6: 82. 28 : ЯР-8йГЗ€Ш;-в: 
15.5: Ь+2Г'3€ШЯ.+?ЬЗ, 130. 19: ь+йгзея-е, 205. 34: ь+йгзеоч», 1 19. 
12: 88гз€*€. (>>У1 86 0У1 рг1ш.]еп 81айи п ^ош, 81:о ^е ^рпеЛа 
5и§ка8 Г); 80. 7; 96, 23: 83€ т. 8€. 87. 8; 107, 1: ЛЗйЗеои-В, 
180, 2.^: дчччуь&яж. 118. 33: 83€ЛАШ>3, 80, 23: ЯРАЛЗ€«3 : 100. 
15: Р+^^зе^ш-в. 97. >^: зш13€%3'<у.(.^&€ш;-8. 37, 23: 8^3€ : 90, 21: ЯР-8- 
еьлз€-&т, 87, 3 : чР'8^<я>з€5ьз€Ш?. 1 т,]с8сс ВссешЪсг (1о1а21 као 
г^епШу лз!'3€еь+, зкого и\1ск за з€ ш. €. 

^ ш. з€ и. рг. 109, 2: ГА^.^^^^^ас йс. аИ ]е(1ап геДак 
п1/е: гл+^爫-€: 94, 20: гзлзаб-а^. 

Г рагис1рУи зае!, угеш. 111. 2, 1 IV. гейа 1 и зашот 
8а(3. угеш. 3. озоЬе ши. йоЪп и аззеш. ргауИпо €. пе рако 
з€, као .з1о Ю 8У]е(1осе пIпийоЬг^^п^ рг1ш]еп: 12, 15: %§ьс. 
15.3: ЙАЛ€«-Ь , 141. Л : л-еьс^С . 170, 29: 01?ЯР§Ь€*<€ . Ю, 16: 
(гач?9Ь€8, 17,7: яртл-ет. 15. 25: 1Н. 1>^: 2-^)оЗЛ«8, 11(1,: и 8У111 
^е оу111 рпш]ег1Ь зрошепхк 081гоппгоу и 1/.{Ъиуи Напк1пот па- 
Й'гс1]еп 8а 1,д, а 1)оуейа 1:. .]'. Уоз1;окоу1]еуа 1/.(1ап|а и паз пе1ша. 
7;Ь1уа г1о1а21 и Аззеш. зе. аИ зашо као 17и1шка. пес1ко. п. рг. 
134, 29: г'9Щ)ЯР§ьз€(га'8. 82. 28: (^-вьзе. 4, 4: «>зьз€ ; 98. 30: Ш>Я?3- 
ьзе'*», 98, 2.^: сгаяР8ьз€(Л]8, 1:^,). 27: ^-вьзеш^тос. 

]\Пе8а зе € за зе и <^1а<••о1и 5ьь€й^^1Р, капо 11: 1, 27; 8 
5: %ЬЗ€Л-8Т, 5. 1 : 5ЬЬЗ€ЛТ . 177. 29, 31; 178. 7: %ЬЗ€ЛЗ€*€ 11с1. 
П7. 11. 20: Я)Ь€лз1гов 1и1. — Т> ^^Р€^8. 81о ^е оЪ1спуе п. рг. 
21, 34; 35, 22: с1о1а21 36, 16: ^РЗ€^3■•8 : ш 140. 19: гзш^ь-ейЗ. 142: 
11: 8 8Ш?Ь€йЗ€ 1та 91,9: й-вооьзейз. 

Луе81^о € огек1уаИ Ь1зто з€ (;^ат]спа ргоНупа §оп па- 
усс1е1ид. а пп1;1;^1 зо 1 и 081г. 1ег зуИ! 081а1111 зрош.) и оуа- XXI 

к'0\'111 рг1гп]ег111 : Н. 32: 1Р§А<е. Ь) 1.-510 и;. .;|). аИ лашак /а- 
Ит аки;^. Я?§Л^. П'». 4: ЯР9-Р€: 9.^. 23: *^8А38(ТО'в'*''Р€. ЗУ. 20: 
й-81!^АР'Л4.€. 41. 28: ^АЗГА€. И.!): З^-вАС Ш. дТ^ЛЗС. 1><1. 6: 

яя-влз-г^А^й. 53. 18: рь^з^асз 11с1. 

М1е§ а 5е 3 € >^а *€ и акиг. я?8^ 179. 13. 1 я?вй^€ 139, 
1: 180. 26 11(1; осскпчяо Ь1 >е ^^е ш]еь1:о 3€. као и 39. 7, 9: 
й^тог^зьае, 39.4: 5ЬА+?ь8뻈 : 4, 19: *А1%ЗАЗ€«+. аИ ац 1о пег1ке 
1гп1тке. 

>ус (.1<) ^)аиа 1/Ьго)е11е. и ьй-о^^ош 8ш1ь111. 11ерга\Ипо»и 
{ако ъи пехиагпе. касЬ ье 112роге11е 5;\1к(Лк1. пазЬо!]! 1 па]Бга- 
гф 81о\-. ьротеп1с1. с1а 1т 8с то|^и 1111101^0 \от\]1 рпт]еп рго- 
1ий1:ау111 1/.а ъашИ! па ц1а>5и ^^рошегпка. капо ^е ОЕ.. сог1. 8ирг. 
§1а^. сюх. к(1. Ме(1)иПп1 ипа 1 аь'>еш. оуакИ] гесШ 1 хпате- 
пИуПх ро§1']ейака. ко]е зе 81гаиоп1 (]а(111 ргоШтасШ и пагау1 
^^к^оЬко^^а рЬша : ]ег се 8Уа{ко рпг11а11. с1а ^е п рг. ^ 1 з€ 
1 ^ уеота 1ако роп11е8а!:1. 

Тако ]е роние^ап ка11ь1о з <а €. п. рг. З. 2: 1пз8(га-в 

Л383Ш)8, 179. 19: 83 (ш. 8€) ,""60^1:' ГЬЗЛ+ЛЗ^ГО-в 1Ш. ДЛДЛТЬ); 
27, 23: я»€Л35 (Ози-. сл\д.Х| 125. 2: еЗАвшз (§011. -1п§. 1еП1. 
ОЕ. колкт.А). .52. 2<к ^зл§ (ОЕ. мадо;. 20. 14: "39А83\'5. 121. 17; 
гз^з-ра€ (1п. г'§'55'€-р&€. 0(1 ког. тш). 8уак1 о(3 0У1еЬ рг1т]ега 
шоге 86 роЬк! \пп<>'2\пчт (1оЬгП1 . и. 1'Г. 8ато (За ^ротепет: 
141. 24: гз^€Р»€Ь9'д5' : 205. 31; ГЗ-ягс-РДЦиз, 35: Г9'35'€Ра€Ш€. = 
7, 5. 14: 110. 27. Хаанрго!; йо\л7л ой 181ойа §1а§о1а 308 ^ейпа 
рой1^е8ка: 7(3. 2: гз-ь^а-рт "■'). — Л оре! с1о1а21 « ш. з и оу111 
рппуеп]!: 77, 14: §ш>-8^€ +ч?ь++^з : 111 1\и. 15: «>а+«>за^шш1€ 
као Пош. ши. Ш. 8р. 170. 34: ^'+Ь€.''3€(ТО'в (ОЕ. рЕКЛ/гь). 117, 11; 
АЗ-РШ^тзе-йР^ (ОЕ. ЛЕНтшЕ.ик). 4<>. 2г<: 9(70 8я?ь«лз€ТО8 8€ ('га^ез^о: 
от'Авр'АЗЕ'Г1^ СА), 17>. 5: А€лтш>8 (ОЕ. .\е;пить). 

ХекоИко ]е кга! 1»оп11е."^ап 1 ^»__8а &€, капи: 74. 20; 
'гга^лзч?*!'. 43. 32: л+еАа&лт(Д)8 (аИ 44. 2 како уаЦа л+еА9€лл«- 
ш++«.§). 57, 25 ; »А8^9€('0Е.,т»диЦ/Т»). 51. 14: 2Ш)Ь+ра&(0Е. стр.\мл^.|, 
()0, 20; ^«^^«газАЗ-г^з. 1>, 2ь: чр-вл^а^газш?* ас (0Р1. вхч.\\.>.тить 
са), 8Г. 109. 4; ЯР'81^'2!?9€Ц1)Т ВС: 97, 21; ь+съА^е^тщ!^ ('(1оЬго1 11/. 
22: ь+ецАа9^+з«то8. Оуако з'е пг ргауИп! ^9€сз^« (ша{11. 8.12: 
13, 42; 22, 13: 1ик. 13. 28) 8ато ]ес1апри1; таИт. 24. 51 
(ра^. 113) вь»е9'?5'€. — М]е81о ргауПпо^а ш (]о1аг1 оре1: ае; ') ^ гот зе а5йеп1 госп101 0'1 ^\а.^. с1о2. 5г. М1к1. Ьат!. ьм. XXII 

100, 32: 23€1оЗ€ ьас^зе (р1;>ас ^^е /ар^^а. кт1 ши Ьуаве 1о11ко 
ри^а пар18аН зе!), 172, 16: 31^ьз€<^зрз€^ као 1П8ич1П1., 47, 22: 
»гзла€^'Л'&€. - — Ба гАакоуН! /а1)ипа 1П1а и §1ад. с1о2., зро- 
шетю ?ат и .,Т18иС'1И(М-' я^г. 37: (1а 111 11па и го(1. зирг., 
8рот11уе М1к1о.^1С (сос1. ьирг. р. X.). а 1ша з^Ь потаю 1 и 
081гот11'и. Ка(1 8Го шойе 8е ро^г]с8ка с1ги8ас1.)е рго1итаб1и: 
)1. рг, 94, 30: з^го-в^ь-веьасто-вй* 11еуп1]п: аИ ие^геЬа гесЧ, (1а 
)е 9€ рот1е8а11 8 з, уе(.' парго81о 1го81а\'1!1 ас. А оре1 84, 21 : 
гьз^тотярлА^тв 111)0 пс^о 4с 12081ау1,]еп. 

Као пек! ргу! па\',)е8Н^еу1 казпуе кои1:'и2уе покиИ! 

5ашо§1а8а (1о1аг:е гес; и аззеш. (1уо^ак1 аИ р08Уе озатЦегй 
рг1т]ег1 : 

а) 11а ^е т/лй ро1111е8аи 8 ро1и^1а80ш, 144, 14: гл+*-в- 

ШТОВ» Й< (П1. {'Л.|.*3€Ш(Л)88 83), 20, 2'. Ь9Ш>«8 (Ш. ЬЗТОСВ); рГО- 

Цуп^т па(:1пош ;ч. 5: йзев ш. 8-88 (сх|) 1 8. 7: льзелзен (ш. 
%ьз€Л-в8), 1111 Щ оЪИк (1о1а/л 1 и ^^ау'. сЬ/^- 8Г. Уо81ок. 74. 

Ь) (1а 811 ропиейаиа оЬа 11а;!:а1а 1116(^11 8иЬош : 5. 8: 
%Ь€Л€«4. 1)7, 5: %ьз€ЛЗ€'«у.ь (<1арассЧ(3, •2^: %ь«лз»+%а), 15о 24: 
РА+^СУУЧР, 114. 23: ЛвЛ<€ииТО9, 57, 21: ГЬТ9даА<€Ш;8 75. 1(1: ГЬА- 
З^^АС^ТО-в; 112, 22: ЧРввГЛ-ь^^Ш^-в. 14, 29: РЗХ+ЛСШ»* : 124, 14: 
1ШЯРЗЬ'&€*3€'&€ : 75. 12: ЯАВТШзе^тв 11^: 75, 18: алв^ш-е^зт : 
3, 2: 9от>-8аш)з^€'1!^3€-»€ ; ()7, З: а&^р^€VУ^ в€. (II оу111 р08уе(1и)111 
оЬИс111 Ь11о ]е 1ако ро{^г1е8Ш 1с /аппепШ зе уг1о 8И6п1та 

3€ 1 ^д€). 

Оу1 оЬ11с1 исм/^иуепю 8и уайиозИ, ка(1а 8с гас11 ос1е111Н 
упе{1по81 (юЬи 1 (]отоу11т а88ет. еузп^зе^а. Ропа^ргуе ос!! 
811 (1ока/, (1а ]е ])гауа (1о1110у111а 11а8ейа 8роше1Йка Ви8аг8ка: 
11 ют псшойе 1)141 (1а и (1апа8 у18С и! какус 8ит1уе. 2а1:1ш 
81о 811 (()у1 оЬИс!) 1:о11 песИа и а88еш. 8р(лп., о8оЬ11о ка(1а зе 
и/5тс на ит р8а111г Ьи1о1у8к1 111 ЬПаи^агбк! рагате]п1к (12 
XII. у1ека}, УсИк 8и (1ика2^ 1уейОУа рпоп1с1а 1:. }. уесе 81а- 
г1пе пе^о II ^е XII. у1ек. Nароко11 ка(1а 8е парозе га2то1ге 
ро^есИп! ргппзег!, 81аЙ11 8с и ^ош , 8(:о ]с тзе8ау1па пагак 
о§га1пбе11а па 3. озоЬи тпой. 8ас!. уг. 111 раг^1с1р1,| 8ас1. уг. 
1уог. ; а ргшуеп, капо И рпр18ак слгПзк! па 81:г. 3, 16: рл- 
спАшл. (п1)е8^о рлспдшА), 8а8У1т 8и ^08 аззсшапи ик!]! 1 пе- 
рогпаН, као ро^ау казнуеда угешепа. N41 иргауо ро8т]е8ке 
оуе УГ811, као 81о ^е (а^ с1г118к1 (1ос1а(ак, паюге зе и Ьи§. 
8рот. 12. ук'ка и па]уесет Ъго^и; 1ако ^е п. рг. Ьи^агзка 
ИзНпа у/, копса 12. у1ека ^оз 8Уа§(1]е и зае!, уг. 3 озоЬе XXIII 

(юЬго га/ЛибЛа л 0(1 ,т» ; 1 и р^^^111:. [юЬц]. ро НеьусЬ. (Иозьойг. 
8и(1ес пе1та ро^гзеяака 3. о§оЬе шп. Ьаз 08оЬ1(о шпо§о : йа- 
рабе т и ватот Уе1ор18п Мапа831т1, и 3. о8оЬ1 зае!, уг. шп. 1 
и 01)111 оЬИсИ! ра1Нс1рУа1п111. ^(1]е )е пя/а! >;ао(1]еуеп зИейебхт 
зи^ювош ц\. ро^т]е«ке :^и уеоша пе(1ке. Рак ]е 1 1ако йоки- 
сШ 1&} 1'ак111т: пеН !е ь]1110у1 оЬИс! кгп)е 8е 1 1аги 8 кга- 
^еуа, й1о пат па)Ьо1]е рг('(]ис1д1' ае1а (к-кИпас^а й1:а1081оУ]е11- 
зка, ка(1а зе р118ро{]и1)1 8 Игуапзкош 111 зитгоргизкош, като 
И 8а 8Кч1и1гкИ.]8кош. 2а1и ^е 1 Ьп^атвк! }ег. ргце 2атг510 
га211ки пахаю, й'с1)е 811 яе паЬосИИ па к1•а^и пес1, ровуе пега- 
811беп1, 110^0 И и сппЬ (1осе1с111. ^ч^е ]е пага! 2^акп1]еп ^о^ 
козот 81оукош. Ха рг111дег с1а ка:^ет. па)1ак{>е ]е рот1е8аи 
Лч 1 А II ак11;«^. 111 111ьииш. ]с'111)111С /. 8р., 111 и раг^с. 8а(1. уг. 
Ш112. 8р()1. ; рак Хо 1 _](.>811 иЬ1ст; ро1^1']с8ке. 

Уеапа пазИ! 1/ аззеш. оУ(Уе 11ауе(1еп111 рппуега ро- 
ка2и^с 12а. теюИ зи^юза рпе1а2 12 »€ и «е, И! 12 ^€"и з€, а 
!оти 1111а и пагау! ^ато^^а Ьи^'. ]'е/1ка (]оЬаг га21о§'. ко.]1 ро- 
81^0 ра1а1а1а /аИПта )0{асу11, (1ак1о ^ (1,у,) т]е81о »€ (л). 
ро гакопИ! рак ^га\1Гасуо (8Г. ниша 8 мишлцш, грддх! 1 'рд- 
длмри. доутл 1 ЖЕИ'А1 111)681:0 доушлх 1 жЕилО й'е1)а, (1а зе ^€ 
81П21 1ю з€ рп1е пе^о СО 8е заз^и! оЬа и ро1и21а8и 'л ЬисИ к 
(81'. М1к1. ЬапН. 270); ро (ош 1)1 зо пю^ао « 1И 3€ ш]е81;о 
9е (/йс) као пек1т розгсчЬпкош зшайаП 121ие(3зи ае \ -в, опако 
као 81о кос1 зашоз^яуа па мн;. 1И1]с' пе1?о се и зазша 12рази. 
081аЬ1 па к. 

V. Ро 1 11 <^; 1 11^8 1. Л^81111. >)ротеп1к про^гбЬУ 1^6 оЬаро- 
1ий1аза -е ('а) 1 -ви): аИ како? (1а и к1'а(;ко гесеш, зазупп 
пергауНпо, пора2С(:1 П1П0|^о. 5^(1]о ши уа1]а з^ауН! ^е(1ап. й(1]с' 
И йги^! ро1ий1а8: пК! 1)1 и'2ко ЬПо з шпо^о рп1п^е1•а йока- 
2а11, (1а зе ,]с(1па 1е 181а 11е(; р18е саз оуако. саз опако. (К. 
рг. 53, 1><: да'8ЛЛ»€, 20 : %°-8*ьл^ : Ш)-8^А 22, 14, Ш18'зг+ 14(Л 5. 
ИЛ.) 0(1ау1е зИесИ 1)1'ау11о, (1а зс 1/п/а1П81 тойе Ъй1 пеко^с 
розе(11пе 1'1ес1, т-^шуп оп! 1»11п1)('г1. »(]]е Ь1 1 1)1о ро1п^^1аз 
(1оЬго пар18а11, (1гп!^'а('Ус 1 2а у18е пиеН пе4^о И ргозН з1иса]. 

Ро1и5>1а8 -е укйа рге1('2п1]е 1 р18е зе и 08по\111 1 па- 
81аус111 1ако(1^е1• оп(1]с'. ^^ч^е Ь1 (геЬак) (1а 81о,)1 -е. капо п. рг. 
пеппа 1'а211ке ше(1^и 1п8ииш. ]с(1п1пе 1 (1а11уот шпо21пе. усс 
86 иу1ек р18е -е (х) ; 1о 181о \ а^а 1 п §1а§о1а га озоЬп! па- 
81ауак Щ1« (т]е81:о (шв). Ро211а^^ ^е, (1а зи 81 пргауо 111 зю- 
ЬозШш рпзУо^Ш па.](11спу1 1 па^з^-агу!; ^•1а§о1зк1 1 сп-Изк! зро- 
теп1с1 з1аге Ьп^агйНне, капо И : сой. зирг., ^Ь^о\. сюг., дп^. суан^... 1^1. Я^Ъ) $11 пеко]! 'зротеп1с1 и (ош 12ргаупу1. капо 
о8!гот. е\'аи§., §п§. Ьо§., ап1. рап(1. 11:д.; роз1:а(Зе ирИуош ]с- 
7лка 81агоги5ко§а. као 81о ]е I и сос1. зирг. погко ка^пуе игео 
1/ргатЦаН и 1п8(г11т. ^ес^п^пе х па ^ (зг. \г(\. М1к1. X.) 

Ро111§1а8 -8 пуе хпроз^о за8\'1т ;^аЬасе11: усс ши 1ти 
5^иСа^еуа. ^д^с Ь! соу]ек та1о пе УоУап Ь1о 1 у18с пе§о И ха 
ргоз11 ь1и(^а,] игсп ; п. рг. ш лз-р-в (З, 1 ; 4, 32 ; N. оО М.) 
1та 1рак оШспуе лз-Р-в (13, 26; 17, 2. 9; 18 4 И(1.), л-в-Р5 176. 
21; л^-рзь-в 141, 25 11с1. ; 1810 се 1ако ЬШ у18е рпт^е^а га 
я?38-в (0ШП18). пе§о И я?зй-8 ; бс8се л-в-рза-в пе^о И л^^^за-в 11(1. 

АИ о:51ш 1о§а (1о1а7л -е 1 опс^зе, §с1]е ти п1 ро ко^еш 
шкотх потп т]С81а, капо 11 зкого иу1ек и ргес11о§11 {-е! тпо- 
§окга1 п +0/8. 11 ч?-в, и ^•8лз (п. рг. 22. 28). ь6-рч>%^б 37. 20, 
{.«•РТЛ-в 42. 1Л. ^•в•Р€*«Р 21. о4: 85,23: 43, 8 11с1. Оуако зе за 
•8 р1§и ропа]у1зе: ^гвяр+170'р. в-вл+Ш)*?, Л'вч?+. ^.-вла. х-врд — 
■з^-в-РЗ^' »Р-6Ч?+ 139, 28; У^^вРТ 140. 7; 169, 13 11(1. 

/а гагИкоуапзе 81а1И1 зютзепзю]! гпкор1за ро пзИюуИ) 
гойоуН! (^зоЬ^1о ^е хпашепИ рокщкз а. ка(1а (\(Ллул ро81уе зю- 
у^епзкИг .5ашо^1аза а 1 ь. Ти 1от ]е аззет. зрот. у]егап 
5У]е(1ок :5\о]е )шпе с1о1Т10У1пе. р18ис1 и. рг. [^ьвярз. з^гоярь-влзй-е, 

ЛЬ-вй+8(Г03. ЙЬ-вЛ-ВЯ^З, ЧЯЬ8Ч5"Р8. ,''Ь^8Ш)'8, ^Ь8«.^■ + Ш^ (7. 22). ЧРЬ-в- 
1»» |1;50. П). Л'Ь'8!'ЗЧ?-в ; ГЛ-В^га-в. да«Я.-8-РТ8. 8 8 (^Лв^Т^ 139, 14 

11(1. I оу(1.)с ргл^ия^и их паз зротсчпк а1а^^. с1о;^,. сос!, зирг.. 
]^й.. (1(.с1т ]е о81гоп1. еуап§. рипо 1гаьоуа гизкЛ), (1а зе ро- 
1и§1а5 Л! рге(1 л 1 ^^ 11ар18С. 1И Оарасе 1 ргсс! п)1ш 1 га п]1т. 
Како гокозпю, (1а зе 8 1 -8 пиеза]и Ье/ ргауНа. 1ако зе пе1гаа 
п1какУо т1Гагп)о /папк^поуап^с 11а2:1и 1пМ оп(Уе. §(1]е 1га ро- 
тепиНи запю^Кчза с1о1а/1 -8 т]ез1о 8, з1о ргеш пес1ко Ь1уа. 
N. рг. ш?ь-вй(го-8 140. 13: 169. 15: чр8ЧРЬ8абЗ(Л}« 18, 28 (шасе 
иу1ек 8); 8л-8-р-8'\'Р' и. :;1: 88-гь-8чя+ 5м. :; (^=0Е), аИ 1пабе 
5 -в; гл-8Ш)5 1>;, 1: ваьь-вРА+лз 44. 31 (1 1ако оЪ1сп1]е 1;ег рга- 
уЛпуе, пе^о 11 з -8.) 

8 (1и8ас1а парошениИпп ри]ау1 81о]1 и 1;оспи зауеги, зю 
зе 1ако(1]ег ха 1ига2 спгИзкооа Х1 (ка$п1]е к|) иро1геЬуи]е ге- 
(1оу11о котЬ1па1уа ^.гайска ^т 111 -88 (ргуо ЪИо Ь1 па слгИзк! 
ъм, (\уи<^о ъ\). 1з(:от уг1о пе(Зко 1 као ро8Уе(]1са затоVо1^па 
иро1геЬЦ1уапза (1о1аг1 §(1]е81о -88 ; п. рг. ч?-8 VА^•в8. 

Кайа зе игше па иш 1181;1па Ьи^агзко^а сага Азеи^а 
па копси XII. у1ека. кае! ^о^ 86 роге(1е рзаИ. Ьоюи. 1 ЬПапс!. 
рагате]п1к (^акос1^ег оЪо^е па копси XII. у1ека}. 1ег зе па- XXV 

11]е, (За и ^Ь ь111ппа11 ]ов ЗУе ]е(1пнк|) р1$и &1. 1ас1и 11оЬ1уп 
пскп с1ока2П11 2патеп1со8( 01Iа^ с1п1>к1 (1|)р15ак о. 10: кндцк! : 

I. з'. ргетДа ]е 1о зато зе(1ап рпт.]ег. 1рак зе зтуе 81111111. (1а 
^>а к1 ш^ез^о XI >ии'1]а Ь\\ге у1ек11 XIII — Х1Л^1<»ти. 11С^>о XII. 

2^> т ] е и а р о 1 а й 1 '^ ь а. 0$иЬ11ия1 ^е трошена мче^иа 
11 а&ьет. 8ротеп1ки. ъЮ оЬа(1\а ро1и§1а8а -е 1 -е усмлпа гас!*» 
2а1пзепз1уо ри1иеш зато^1аз11па з 1 з. То Ъ1\'а; и^суз! оЬсччпа». 
зуя^й^е, §(1]е ]е о(1 ро1геЬе еи1'01пске, (о (:а пчч. йа Ь1к1г 
1ак81 1 и(1оЬпу1 12§оу(Л-; у1ье 1и1а 1рак рппд^та о хатзеп! ро- 
111§1а8а -е зато^1азот з т*^о И /а § шзез1о -е. 

ХазоЬ1(:п1]о т]еь1о 1акоуо] хапуеп! с1о1а21 ко(1 >^ий1аз- 
1Й11 (1о1)1с1ака (^иШха). ка(1а ]е пес и попппаНуи 1И аки/. 
]е(1п1пе. 1ако с1а с1о1а г1с'(; р()111^Ь|301и зугзи|е. капо п : 

§ П1]ез1« е: •р.ь^^соцз!' 8 (9. о2; 23, 15; 14;;. 1;; 1111.1. г-ьд- 
гзг-в .07, С: ЯГ». К); .'•ь§Ш]3}'8 107, 8; 211. Ь; Л4-!-з<ГО8 ^о8. 1з 
112 л+!"вш?-в 48, 32. 1)арасе 50, 7: •рзалзшв ми. иЕ-кд^/^шк раг1. 

(К1 'кстИ-'кл\Ь). ^^1■. ПИ^И Г!еС : ^в-РЗЙв с/.г./т;;) 57. 22 : (.9, К). 

3 ш]Сз1о -е п у 1 (' к и (1ите1;с111 з^-в (ш. ■8Л'-8). з-р-в (т. 
■в-Р-в), капо 11: л-вя^тоз^^в т. 24: гьвшзлзи* .!. И: гь«яяА-РЗЯ'-в 
171, о ; +%-РЗ'\'-8 4, 1^: К^1. <1; еа%§*-в(Л?ЗЛ'-8 :\\}. 1^0: 8а€*ЗЛ'-8 
46, 10; 9Ш1 ьз-РЗ^-в ла ,''ЗРЗ'\'-8 112.20—27; ЗЯРЗГв Зу, 29: 43. 22: 
118, 25; 1рак 101, 7: 8Ь8л-8Я'-8. 0\ако Шо Ь! р1зао аззеш. 1 
зш?3"\'-8 (пе 31го-вя'-8). с1а >е иуе кгаНсот з11121о. — *ЬАшз-р-в 
71, Я; йбЛЗР-в 3, 14: ЧРАЬЗ-Рв !). 3: ВЙОПВ-РЗ-Р-в 8, 1о: 25. 5: аИ 
као ]2п1тка 1. 13: вя^гат-рв-р-в; ■рзгзярв-рз-р-в 138, 30; ел+%ззк^ь+- 
«ьзР8 14, 18; ь+чрз^р-в 10, 28. Тако зе сИа иУ1ек гь+яр-влз-рв 

II, 31; 12, 6; 170, 21; аИ и Лш^от оЪНки (Ьи^асуе: гь+яязл-е- 
■р-етв 97, 31; гь+ярзл^-р++5ьз 138, 31; г'ь+V^л•в•Р8^'в Иск Оуато 
зра(1а 174, 17; з.«§-гзш;^ ; 50, 24; 103. 25: й.''Ь-влз(ТО8 (та 1 
яг-ь-вл-в^та-в) ; 87, 30: зйза-8. 

Ргеи йотеичша ск& 1 стко пуе оЬ1сио, скг Ь1 рге1а21о 
к и е: 1та 1рак 1 2а1о рпт1"ега: 59. 3: лз-РЗй^-в. '?5'3€л^й^'в , 
1(^4. 7; (Ш&ЬЗйН^ 8 йвЛЗ-РЗй^в. 179. 5: ЯРЛ+Л5*38Ш)ЯР8А : 194, 22: 
зш?34?зйщ>ч?88 ; 62, 11: <й>з€}'+чрзй^гач?8А. — Оузко ]е ише11ш1 3 
1 и яярзш)зл=в 201. 10; као (1а ^е ос1 св'ктьлй т]ез1о св-ктлх : 

5Г. ^05 151. 26: 1ГОТШ>ЗА-8. 

Оуа] 1з11 з1иса] оре(;и]е зе 1 и затош ко1']е1ш 111 
озпоуи, 8т1]е 1ако§1а8]е и21геЪа , као зю (юкаги^и зИе(1ес1 
рптзеп : 

3 пуез1о '8. 11. рг. .''Зя>л+ 1 (ГОЗЯ.Л+ оЬ1спуе, пе^о II !-в- 
«.Л+ 1 (го-в%л+; (зг. 14, 3. за 65, 13; 53. 2. за 65, 21.). ^^лл^ XXVI 

сея:е (л1 ^'8лл^ (а. рг. 2ь, 27; би, 220; и1зе?.1и влн'л и\'1ек 
т^^ [п. рг. 16, -28; 33. 31; 35; 37; 63, 4; 150. 27: 132. Ис1.) 
аИ яя-в-РА 86, 24; 21:<, Я: АЗЛ-в. аИ 27, 13: Л-8Л€ : 148, 9: 88- 
й-в^.|. ; 71, 12: ^е^ш(га■в•р8^^. (Лш с1и1по\-аН]е. 81о 1)1 ?>е 0(5ек1- 
уао ^к;^«•8■Р8^■^ П130>;1о оккфьиикл); |80. е. : лзу9л-Р8 (ОЕ. р1!>е 
доккльии. пИ ,)Ч' ЬоУе оуфЧ' о); 129. 9: лр'\^дч?'Ъ, н/а гь^ь-вчяв 
(1о1а/1 ]о(1маки 1 ^ьвьзчя-в (п. рг. 8Г. 21, 12; 22, 32; 7, 9: 8а 139, 
22; 120. 24; 18:., 21 1и].) ; и\1ок я'3^д^^дVв■РБ^\^•\■ и. рг. 112. 27. 
и\'1'ек 80 р18е 8 -8 ^1а^'о1 ь-8Р-8Ш>-|.1ГО5. и 1шрег1". ь-вг«- 

(га.Ь.ЬЬЗ€ (>^Г. 17. !); 73, 10; 91, 14; 189, 7); 8Г. ^08 ЙШ?Ь"8{»'8Ш»'8- 
^*+'Ь 179, 19; 74, 13: «У-ВЬ^^З-З. 1 т1ек оуако. 

3 ))уе81о -8 т']ок и оЬИки лз-р-в 1И лзнр-в (вашо 8, 14 
рани! Л-8-Р-8 !) ; ка(1а Г1ес Г1ага8(е роугаса 8С иа(гао' ше(1^11 л 1 
•р ро1ид1а8 -8 111 -в: 1та 1рак 112, 5; 196, 31: лз-Р83 (= 197, 
1); 7, 1о, 12: лз-р-вх» : ь(о (ако иу1ек ч?Зй-8 111 ЧРЗй-в, 1 ха1о 
115, 19: ЯР38ЛЗ (ОК. вксьде) ; тчек рагНсчру шзл-в ва 8у1пи 
12У0Й1: 112, 15: ШЗЛ-вШ?, 137, 23: ЗШЗЛ-В : Ь, 28: 142. 6: ГЬВ- 
шзл-в. й-вшзл-в^р. 13. 19: гьвшзлв 11(1.: раг(1с1ру ^з-р-в ва 8у1- 
Ш! 8а8и^у1^е111с1 : -р+^^з-р-в ^, 29; 37, 25: 57. 7; 189, 3. лзеь-8 
197, 7; ЛЯРЗЬ-В 164. 2 8Г. 29, 30; 144. 32; 29, 24: ЛЧРЗЬ-В^д"?*, 
ЛVЗЬ•в^'8^•8 (као 1/Л11шка 19, 2(;. 32: лчр-вьт, ляр-вьть-в 141, 16; 
ЛЧР-8ЬЗЬ-8 1:^0, 14.); 167, П: лз^-вьз : 141. 27: лзв1ГО-8, 116, 8: 
А38Ш>8^€ , ;»,ч, 17: хз-р-вштац , 13о, 8: а\)ЗЯЩ»-8; аузда-8-Р8'У+, 7, 
25; 60. 11; 1 Ш»3^-Р§ 11. рГ. 48, 18. 88, 5: *38Щ>'8-РА8 (0(] ^-вЯЩ/^ву 
210, 10: *381Ш-в); 1 орек раг11с1ру1 : 57. 9; 101, 27: РЬ38Ш13Ь-в, 
204, 17: ЯР'88^ь38-в, 139. 5; Ь4.8Г'3^'-8ШЗ. 107, 17: 31ГОЗЬ'8Ш8, 140. 
32, 152, 13: »ХЗЬ'8Ш-8, 73, 22: »^ЗЬШ+ : с1арасе 109, 21: »^3- 
ь-вч». \]7. 47. 24: л-8лл-в с1о1а21 47, 29: лзлл-в (ргуе Ь1 86 осе- 
к1уао л§г&л-8!): и/, яв^р-вдав оШспо а-в^рз^г-в (14, 23) аИ оре! 
иу1ек а-в-рвдав^з (п. рг. 19, 24: 33, 9 1М..). 1]г ^8^■в^ьл•^• 1 ^-в- 
ЛЛ+ (п. рг. 53, 20; 72, 27) йо\ш 198, 20: езеь-згзо^л-вРЗ!'». 

1'у1ек 8 ро1и^1а8о1П р18е «е 8(го-8-&+ п. рг. 177, 22; 1 
си(]поуа1о 8 -8 пес: 8-81ГО-8-Р8.''"8 140, 23; 8Г. 14, 21; 50, 7. 

Ргуе пе^о II ('И о 1о] 08оЬ1п1 аззеш. зротешка па- 
81ау111, уа1]а т! као /а рага1е1и йос1а1;1, (1а га 2ат]е1у1уа1ус 
ро1ий1а8а рип1ш1 8атой1а81 1та уес и па]с1аупу111 зротеикчИ 
шиойо рппуега, и оЬсе 1рак 8Уа8'с1^е таи]е ^а о, пе^о И га е. 
Тако и. рг. \г сос1. 8ирг. то^и 8е /л рг1е1а2 ос1 х и о ^ейуа 
пекоИк! рг1т]ег1 пауезИ, а га е т. ь 1та ^111 уеоша тпо^о (8Г. 
М1к1. ЪаиИ. 83 — 84); ЬИге ]е пазеши 8ротеп1ки ^к^. с1о2., 
^}й}е 8е с11^я 1 •р.|.*'€(шз,''-8, V^ш^ярь=вто^^•8. лр'сзяр-8 111 расе §п§. ХХУП 

суаи;^.; йч]]^ 11и1ах11по 1 ^^ЬАГ9^'8. ч^>9^»-8 1и1. Гвг. Г4по;оп,у1с Нз- 
СЛ11Л. 93.) 1 Ш сш с1ак1е а§зет. ^ 1>ошс1ШГ11111 ^{аг^папц ^е- 
Маа иЙ1 год, ко^еши зе то2е з ски^е з^гапе 11/.роге(11Н озПош. 
суаой. 1^^- ^ о5оЬ1пош з^агогизкот . (1а зе !о»а хаиуев^па- 
иу1 сиуа, с1ара^'е п затош 1пзтип. Уо1е и\1 'л.ии ие^о 11 омк 
М., се^а 11 аззет. пе1та. 5ато зе ]е1]апр1и с-11а 1 лз-ьтзьв. 
1пабе 1ока1 па дь-в. 

^оз с1а1]е 1е1е аззеш. зрошешк !е зе рпЬИгпзе Ьи^аг- 
зк1'т зШппат XII. у1ска, као )с и. рг. Ьои. рзак.. ЬИат!. ра- 
1ашезп1к Ий., кл(\1ю 'щ)[щщ<^ ри111й1азе и ^асе 1ег ринуе за- 
11Шй1а8е 1 па кгл]|1 1'1с1;1. капо п: 29, 17: "згвьзя (ш. «увь-в 

Я-8), 48, У: -Р+ВЗЛай-в. 13П. о: Ь+К^§Ш>8. 00. ^»: .'•«ЛЗЯ?ЬА<ТО9Щ;-8. {У2. 15: 
аеь+лза-в. ОО '27.:г=14<^ 20: ьзлзй-8. \У,о. 24: ГЗЛЗЬЗЯ-в. ъ7 . 18: 
8'Р8ГЛЗ'55'9'Р-8-Р8}<38. 12. (1: »^з-р»?-8-зщ>-8 1 Гако 111111 ».;;. 8: »ет- 
АЧ^2 пуе^п »^^VАЧ^^^8. л иуашо иргауо зраЦа^и 1 ро/паа]! рп- 
]113е11: ч?з ^-РА 3'.^ 17; 1-3 ^-РА 42. 2о ; ]ег ]с' 1о ^•-О^ 1ако ро 1/.- 
§оУоги ^е^па 11е(', као! (.2. 20: йзл-8л+; 4, 7: йзяр-аг-жг-вшс ; 
84, 5: йз-р-8^8«-в. Ь рпе1а/ош ос1 8 па з 1пш ро^^паН рг1- 
т^ег л-в-рзй-в ( и Аззет. шчек оуако] 1 4. 24: лз-рзоч; 97, 10: 

ЛЗ-Р31ТО-8. 

>^ 0У1ПИ рГ1пуег1, киз1 зе па р1\1 пш11 кай пез1о ргей- 
ро1орпа рпка21ф1. 1е паш па1гай " изрошеин роУгаса]и опс 
сазоуе з1;агос1аупе И1уапзкоз1оу]епзке 2а]ес1п1се, кас1а ]е пе8(1]е 
и зуако] пес! х-(1ек11пас1]е оуако. па о.ь-«.>. пи1П1паНу ]ес1и1ие 
ш1лпо — 1та11и зе и^рогесИИ зИслй ро^ау^ Ьиоагзки^а зе21ка 
V/. XII. 11(1. У1ека, ос! ко]111 рг1т]еге пауас^а ]М1к1. Ьаи11 83, 
Виз1асу СЬпз^ С() 1и1. а з]есази паз па (]апазп]1 зро1шк Ьц- 
^агзко^а ^е21ка; ки]1 пат зе 0Ус1зе иргауо као и ргуош 2а- 
те1ки ика21уе. Дег с1а ^с 1:оти (1иЬу1 гагю^, пе^2;о 1! зи оп1 
(1азЦе(]п1 роргаус! казп^Ш угетепа. ка(1 ]е Нгуа1 1 8г1)1п сг- 
куеп1 оЬИк п. рг. ргесНо^ кк ^11ао 1 ка(]зк) р15ао као кл, а 
Кив сгкуеп! кх сИао 1 кас]зЬ' р15ао као ко — Ь>ти ^е пас! 
]>пш]ега п ро]ес11п111 гойоуЦ] сгкуепо-81оу]епзке кп]12еУП05и 
уес 0(1 12. у1ека парпед — о 1от се зе 5Уа1:ко пашаИ (1от151]а11, 
кайа и2рогес11, како ]с паИуаИсе аззеш. 2а1гае 2арозиУ10, 1 
оп(3^е, ^й]е ^а ози-от. 5рпес1а р1зе рге(1 1П1епош заш051ауп1т. 
Ха]те пуез^о ^тьзй 1та ОЕ. ек .\\ирй : а оре1 шзсз(;о .'•лзя^- 
ьА^газцч-в 1та зато клЕвр'ктх шго, као 1 и §;гскот = т>/$;/л;: x■^- 
тзи. Оу1 рпт]еп рге(1ос11]и пат опа] о(18]ек зе21спойа 21Уо1а 
81аге Ьи^^агзИпе, ка(1 ]е уес оЪуиЬИа з^о ийе 5ро]еп]е 2а1тепа 
5 1тепот 8ато81ауп1т и пот1па11Уи 1 акигаНуи. ргетс1а зе ХХУШ 

2)а(;1о/1 111^11 ,]"оя1('Г 1г^111)1И; зег као §1о ^1 1тат() пи.^И11; с1а ^е 
иро(^ч•Ь!^^V^•и»^е опо1^,а йгп^ооа рота^аКа ( и Ьпь-агвкош ргссНо^ нл; 
(^1е1описе иИо и оЬ^са^. аок «е зо8 раОег! П15и рояге {ютшИ 1 
12§иЬ1И (^г. Ше?.. Ог. с1. гош. 8рг. II. 14). 1ако ]е {«Ипа, 
ро8\]0(1осег1а (пч\]е паз^пн 1)Г1т]>г1. (1а ^е рп(^о^1^0Vап^е вро!- 
1пка Щ)ТУ<\, с1ара(?е 8 пеке >^1гапо )0)^ 1 <;пс1а, яавта 811иак1;1^ке 
пагаУ!, (1а <е га^с1|К-1 рс.^е(1^по^>^ о(1 тм7.\]еБйю5и ('1е1(|{^а го(1а. 
фк^ и. И. ш.)! ^^ !о^а с1ак1е ^кчИ^и^ \1\}ап зи па^! оЬИс! ха 
гй2У0] \)ийагякоо'а ^07л\:п. 

1 7 1» й ^а V 1 ] а и ^ е р о 1 и ^ 1 а 8 а. Г1■^ш^С1•а. (1а ^^и ро1и- 
^•1аг>1 1/о8(ауу1^п1. псппа уНо тпос^о : ^^гакако ьп 1о 5)1иса^еУ1 
8а5У1т о1йспе пагау!; ^ ]. ро1и^1а8 .]о 1/-081ау1]еп 1И шес1]и опа- 
ко\а с1уа впокава, 81о яе шо^п п]е(111(^ 1и§'0У0пи, Л! (^пс1^е, §ч1^е 
«е то/е и 1/§<зуоп1 рпЬ!^ зескт 811^138 оуашо. (Ьч!»! спато. 
N. рг. 1'от»'У\''8 100, 25; гшз^-ус 8(3, 13; их: г-втоз-у-е 49, 28: 
VШ^'РЪV^ 180, 14; (аИ па й1;г. 102- — 103 иу1ск г-8шз^'8\'+) ; 
*ш»9 1 ^^гоз ге(1]е Ьс;^ ро111§1а«;а. 11е^>о 8 ро1и§1а8от (п. рг. 70, 
11: 179. ■_>1>. 109. 14 11(1.); га/ли ра(1с/1 о(1 чр-вя-в 1И ро азвеш. 
яр38-8 (11. рг. 178, 25: ЧРй8 : 179, И 111к); оЬ1спо 8е р18е от-рзя.-в 
1 8у1 п^сдоу! 1/л()й\ Ьег \ю\иф\^и. и. рг. и суан^-. ша111. (Зокгг! иу1ек 
•зг-РЗ^т Ш Х-Р3*8 (капо: 46, 8: 48, 4: 50, 19; 51, 2; (55. 17; 05, 
27: 158, 29; 1(^9, 7; 189. 17), а 8а1П0 сНчякга!; х-и-РЗ^-» : 60, 28; 
65, 3. Оу1пи .]е 1)1о]еу1 га/т^ег (1оуо1)по 1/гайеп. ^^авирго! 
0(1 гаппена о8оЬпо^а ргуе о^оЬе (1о1ах1 о1>1(:по и (1а1:1уи : х-в-ра, 
1п81г. : х-в-рз-вс, се8(о ]е 7а8и1рап -8 ро1и5^1а8от -е, па]гес1^1 8и 
оЬИс! Ьег ро1п';1а8а (и. рг. 181, 8: "о^-рз^, 14: х-ра М.). (т]а- 
§оИ Брошепии п М1кк 1/аи1к 81. р1811 >>е ге(1оУ11о 8 рок^кзот, 
11. рг. 28, 28: ЛЗЯР-вЛЗ(ГО'8, ;^8, 19: ЛЗЧР-8АЗ(га-8. 8Г. 122, 30; 160, 11. 
8-8Л^ 200, 14; гзя-вл-г-р-в (59, 27; гзйвл+ярв 187, 14; уеота се- 
81о1та И 1:о»а йюо^>Ь1 -е, и. рг. рз8-8лз(го-8 юз. 20; 211, 5 1и1. 
гзя-вл-й* 187. 28; 11а]1'ес1]1 ни рг^п^ег! Ье/. ро111§1а8а, п. рг. 58, 
17: гзйл+чрш++%з, 84. 30: (Ш-вЛА^**, 85, 1: (Ш-8ЛА (Ш-8Л>8(Л}«8 : 
29. 7: й'811'-8Ь+ш-€, 148, 0: зе^е-вь-ь. 11(1. 1рак 135, 1: 8*,еь+-Р«в1Р, 
]8«). 1Т: 8е9еь+-Р'8УЬ'8 1!с1. 140, 18: Ь+^Л'8Ь+ 8€ : а 135, 19: 
ь+«^ль+ 8€: 55, 20: ЯР-вй.-вЬАЯР-в , =- 61, 30: 144, 18: ©^-вВС^го-в 
11с1. 13 7, 22, 23: 8-8Ь9ЛЬз; иг 116, 28: 8ЬЗеь-8-Р8!'« 1та 137, 19: 
а-вьзеь-в-рвь-в, 

Рге(11о21 оЪ1(:11о 8и га81ау1]е1п ро1ий1а8от о(1 оз<;а1е пес! 
08Ш1 Бхзх, изй, рлз — ; 73, 12 1 74, 26 сНашо ]о8 а-вль+^и»^ 
(оуа ]е г1ес ]иасе уг1о гапо ро1атп]е1а. 1е 8е р18е здрлвх): 
с1ара6е 85, 25: зцо^ьз«-р+ (\\г ЬоЦе: з(шьзА[>-р-в-р+) као 1 85, 23: ххьх 

9Щ)'8Ь'Р\Ч1Д)'Р : тако зе сКа з(гоя?ьа8<€ 4. М; 140. 20; 180. 28 1М. 
а оре1 144, 11: ЗШ^-вЯРЬв^-В. 

Ц" опа] с]ги§1 ^кк-а]. 1. ]. с]а ^е ргу1 §и1^1а5 1^^^,иуага 5 
ргтош, (\гп'^1 5 (1ги§<)т 51иукот. 8ра(]а]и ОопкЧс! С^ийх!). ^ 
оуакоу^т! рп"т](г1 1/о.^1аууепа ро1и1^1аг^а: 36. 10: ??'в8ш\'+. 47. 
ч: ЛЗЯР^+. 144, 14: ^ЬЗЩ;\'88. '-!!. 17: 8 8ЬЗеьзлр'ея"Р. ^:■>^~ . 16: 
й1га+ь^8 ; 180, 19: ъш^-Рд. 180, 20: гзлзе^рз (и ти/. 5ро1и : 
гзлзез-р-в^, 8П. 10: ^Аь-Р8 аИ ге(1ак у.аиш ч?аь-8-р8; 08, 14: 

8Щ>Ь+-Р-Р+. 1Н. 17: 82Ш)8-Р-Р'в8, _.'), .•^,;;: 88(ТО8-Р88 Г'3}'Аа^-Р8\'8. Хб- 

1та ]рак оуакоуЦ! рг^1п^ега ГоИко. сЬч \п ^е као о8оЬ1па аз- 
5ет. 5ротоп1ка 1211саИ. уес зо и 1от !51аЙ11 ^ 1у1т 1 сог]. зирг. 
д1а§. с1о2. 1^1. Яат Оз^гот. 1 с11Ч1§1 пекгф па]81апз1 яроте- 
п1с1 гивко^а го(]а ппс )7п1тки «^уо]от уесош. 12ргау1]епот. 
Юспо^си. 

К1е(1к1 ^и рпт^еп, .а(1'0 Ь1 1)1о 1/.о<51ау1,]е11 ро111§1а^; 12а 
^юу^еивкИ! 8ато§1а5а л 1 ь: {оти ('-е Ъ\Х\ опа] 18Н пггок. 8(о 
8ат ^^а '^рошепио и (тгашаис! па '^(г, 1?^. ^ .]. с1а ]е ргУоЬ1!пп 
1 оу(1.]е ро1и.и1а8 я1оуки с1П1о. као п. рг. кас1 .«;о пар18е вкск 
1И дьнь ; \() (мп! 5е, {1а уа11а 1 /а (1апа81у11 Ь(1§агя11пи, као 
.я1о Гот ИС! М1к1о51с ЪаиП. Мг. 2Г>.'8 1 270.. (1ос';1т .|с и Ьг- 
уа18кот ,)е21ки. као 7Л)лпю. яа5У1)11 (Ьи^асуо. 1)ак ви га^о 1 
]/,081:ау111 уес 11а]!51агф' 81)01пеп1с1 ро111^1а5 пи л 1 ь. \/. аь- 
:>е1П. 11па яашо пекоИко (акоуН! р111п|о1а. капо П: 7;^. 2.">: «уз- 
Л32ЬЛ9Я?+, 72. 2'.1: 'й?8Л38ЬЛТ. 200. 11: Я?ва.''Ь8'в, 122. 18: 8ЬЛ- 
•уз 11(1., рак и!^ оус^е пешохе яе ргауо гес1, ко11ко П1,|е !оти 
га21о»а дгайск111, п. рг. кгаНсе. кга] 81ирса 11(1. 

Ха])окоп 1иьи Ьая оь-киЦеп! рг^пI^ег^. «1а .1е 1 па кга|и 
г1ес1 1хо8(ауУ('П ро1и,и1а.>, оьо1и{о ако /а 1^акоУот Г1ес)п 8ие(11 
к(уа епкИика. ^е ^N6 и 1/'1оУ0П1 оЬо^о сще као .|сч1па Г1ес. п. 
1>. 178. 29: гз^лз-р-ас. 01. :-;1 : «гояузьт^та-^с-^в 8о. 20: •?+ ь+агас- 
иотйь -р+швьв зй^тл-РЗ'? зат: 'И. И: г§щ?8»+яя-8€ Иск 

(д ^^а ул 111. : Р г о т ] е п е » а т о й 1 а 5 п е. 0(1 ро^ауа. 
ко.)! оуато яра(1;ди !е ьи ор1- ш! и то]о] Огаша{1с1 §. 24 — 40. 
а II (1ги^ч1 яи ^УгИи 12Уе11е1И ос1 11аиа1е Оа>. ('. >Л1и2. 1854. 
I. зй'. 106 — 120) 111 и оЬсе кос1 11ит11ека (\)еШ. Огаш. I. 
я(г. 81 — ЮЯ.) пауезН си заию 11а]/папип11:1')с Л! ая^етапоуп 
ярогаеш^кп. каг1а .яс и/рогечИ > ()яТг'11п1Г(>т. яа<У11п ояоЬ111' 
81п('а]еус. 

а ) /а > 4 II р 1д е у а и ] е 5ато^1а<а (<г. (дгат. :13 — 40 : 
]\11к1. ].ли11. 1 оЯ — 1.)5). ^^(Це не »оуоп о 1от, како 5ато^1а*; 
паяроп' 1И о«;1я1и. {та ипатсп!^ рпт^ег ьа1пог5]а$по^а и XXX 

2 а ш 3 е п и п а 8 р о г а (Ег&а^гйеЬпипо) кос1 аоп81а Ьех уегпо^а 
8ато§1а8а ой о;1а}2;о1а когеп1^1Ь з озпоуош 8и§1а8п1га, кайа зе 
1ПЗ*е81о ^•вцчзш* счиг ^тйс (п. рг. 151, 28) I. ]. 1ако с1а 8е ко- 
гзепи *-801> 11о(1.1е11е Ье/. уе/по';,а 8ашо§1а8а о па81а\ак й€ ((а,) 
де 8а81а\"1]еп ос1 /пака аоп81:по§а б', уе2п1ка е \ п(), рак ос1 4^■в^л^- 
Я€ 1хас1](.' п/ наврог 8атой'1а8п1 4!^'р(^го)8<е : тИ шде81() рь^I^;^л^- 
ш€ кайа иа(1]ешо гьзе+8€ (п. .\п: 141 5 (. д. гь9-е+(л)8€ 8 
паврогот а о(1 о): дИ тдезю ярзлзшс 81о (1о1а21 яра2€ (п. рг. 
\.{Ми.м.К 130, 7 11с1. 1:. ]. яра(л)й'€ 8 паригот а тде81о з;. ОуакоУ1Ь 

рпт]ега и 08и'ош. пе1та озхш §1а1'о1а р'кхх-р'кшА. 

Nеко^^ §1а§. 8ротсп1с1, каио ^1^18- с1о2., ге(1де сой. зирг., 
2а11т опе с11118ке 81аппе, и ксфк 1та ирИуа гизко^^а, ргигади 
рпга]ега, йа ч» и 81аЬ1 и -8 к. кой пес! па иш (тз), 1* игд 
(•Р+); 8Г. 1от М1к1о81С 1аи11. 149 — 152. Тотп родауц пе- 
]та рппуега и зрот. азвеш., ко.|1 ргауНпо иу1ек рпйггаде ч» 
(111 8). Вазули ]е озапйдепо 5Г), 25: лд^та-вз т]е81о лацо«рй; 
111 розус Ьег и: 12, 16: 2ЧР-8Ш)а-ра (свьт"киигл). 

Ь) 2а р1че§;1а8 и паззпеш 8т181и (вгауп! тоди Огаш. 
40 — 48), па коИко зе Псе зато^кза, рохпа^о ]е, (1а и 81а- 
гоЬи^агзкод зюудепзПп! шпо§;о уесот си1;у1уо8си, пе§о И «. рг. 
11 (1апази.)ет 11Гу. зе21к11, /а 8ато§1а80в1 1 1. д. / 1 8У1т1 де21С- 
111т1 811§1а81 ргс^1а81 о и с, е и I, у п ('■, 1оти ЬИо 1)1 8иу18П0 и 
аззега. ргшуеге {га/лй. йашо си пауезП дей.ш рг1ш]ог (ийзе 
пес! ''.орсу.гг,:. како 1 и 1уо] рге^1а81 о иа е, {е зе с1(:а взвл+^р-в 
177, 27; 180. 22; 144. 9 (оУЙ)е ОЕ. ни'р'дл"л) : 2. 2(5; ОЕ. иор- 
д.\ил); 179. 13; ЙУа ри1: з: зьль-Рйа\>А8 178. 25; зьл+а 210, 14; 1 
йуариЬа: 8зьл.|^'+ 7, 28: 182, 23 (0У(1]е 1 и ОЕ.) АИ ]е Уг1е(1по 
11арошепп(1, опе рппусге у/, азяет., 1 оз1гош. ко.)1 с1ока21уи 
1)11сй;1а8 ос1у>ги.Д'? 1 ой. у/м;/' (зг. Наиакг С. С. М. пит. 116); 
1Г),]озес ЛаииаГчиз иУ1е1с з-р»-ьь-8 (и коюйаги) и аззеш.. 1ако 
1 081Г0Ш. : 32, 8: ^'лт•р^V^•Р8А г11а зс и оз1г. плюнокенпгл, аИ 
ге(1'п 11С^'1 ргуо оЬайуа рлъ-рье: плиил, ; ]39, с: аявеш. глр-- 
•р&€ЧР<8шз — - аИ (>з1г. плиилхКХШЕ ; км. И: рлт-раечрз, 1ако 1 
и81г. I' аззот. зашо лрс^з (48, 21: 8!», 14). и оз1г. па ])1'У(!Ш 
111. лико, па Й1Ч1цот или КС, п Епк. 1 2.:18 з1а/и зе азз. 1 081г. 
1е 1П1айи лри^з : (1а ^е лри'з ])гу(>Ь1{1Г|)(\ \1(11 ^<е усс ойа11е, з(о 
|е 12 люко ргеко лико ])()к1а]а 1 11есса ли. како М1к1оз1(' 81и11. 
I.' ргаз1лгот ойюшки /М. Койг. (1и1а/.1 люко 11(1. Оуашо 8])айа 
шкойдег ротакписе озпоупо^а зато§1аза и ког.////. зизкг. ,/«>/?, йа- 
К1е и зюу. ргуоЬ1йп]о /ет (као з1о п. 1)г. жсл\к ргеша ^а8т^). 
I 2Ь1]]а <;й]одой 11 пззот. /Ъоц- з11ейесе,(»а затодюза 1/.11а2! ой XXXI 

з€(Д)8 с1ь11 когзеп иа у111^е1о, йУа^^с1зе (1о1аг1 и ]асеш 1 1ли11,)еш 
оЬИки ^^■т, йос1ш ]е и О^ц-. гейоукуе /'/>< и. рг. 4. 1 ; гьтз^^-* 
(О^^гот. приил\&}, 8.9: гьтз-ь^^вч» (ОЕ. примл\/»|й). т. :)и; гь^рз- 
^+Ш)'Р (ОЕ. прип.илти); 137, 24; 142, 32: ГЬ'РЗ'4?<?«шз 11(1. 

с ) X а П к а 1 8 1 е /. а 1д е «5 а ш о у 1 а ь а. Ле21к 51аго- 
Ьи^агьк!. као п^д^Шгф 2а>111р111к 81оу]еп$к111 ти^сда, оДИкизе 
■16 опот гпашепИош кпероьси 8V^^и ьГапп^кИ! ^е^:^ка, 81о зи 
ши ро^ес^^^е 8а81ау1пе и пеа гапо^окга! ]о8 1 оий^е у1(1у1\'е. 
ф]е 811 зе 1еса^ет У1с'коуа >;)5у1т «га^ю 1 ьУпЬИе. (ако (1а и 
зу1е811 У18е пей1'уи. Ха^о, ^1о ]о /луо( ]е21ка иаргейпу!, зус 
зе ухве 2а(1ги ^гашаНск! оЬ11('1, ^е1• зе и паго(]и 122иЬ11а 8У1е51 
/л 2патепоуа11.|с опЛ! ко]екакУ111 гааПИ г^есса, ко]е зе и тап]- 
кагот оЬИки ка(18(о зато као ]ес1по ^е(11(^о 1»18те (\тге. 

V «(аго) Ьидагз!!!!! па]"уа2т']1 ]е я1иса^ (акоуе яКгг1по 
ко(1 заз^аууепс йекИпасио 1!пе11а рп"г1аупооа. 1 кой пеко]1Ь 
угстепа Гп. рг. {треИок!"?); а 1>1а^1>о1я 1га]по^а : 0У(]]е зе оЬЬ^с! 
исзкгасеп!, ^. ^. псз1ейпи(п затп2,1а5а. ргауош зта^га^и /а (ю- 
ках з1аг1пе. .]ег ^е рг1пу('г1 (1ока2апо. с1а зе па11оДе зато и 
пазганфЬ 8ротеп1С1Ь з^ ?^1оу]е11зипо. 

1. I' 1тепа 1)П(1аупо,1га рг1(1г/ауа аззеш. геДоуКо з1а- 
]'ус иез1:ейП11(е о])Ико: иуо 1рак ]ег1пако ргеко зууи райета. 
11. рг. па]?:пап10П111за .)е 1/,п1тка (1а(1У ]'ег1т"пе па »х» (т^ези) 

Е 110111. ](.'(11И110 П1. Зр. (1(|1а/0 11уе80У11:0 оЬИс! -вТ», -88 

■в*р (111е(1,]и 88 1 •8°р иеипа УсИке 1'а/Ико 2а(о, з1о, зе и оЬсе 8 
0(1 «у- пега2И1а1]<'). X. рг. 22, 16: 4?., 18: 40, 8: ЧРА^-вР-втв. 
54, 10: -РА^' 81Р8. .54, 33; ЛзеЬ8Т8. .5Я, 23; ?гз«.-8Т8. |>. 2 : АЛ-втВ; 
»;. 19: я-в^в. Парасс I оу;|ко. акор1-ет г1е(1ко : 70. 13: 8Ч?соо-888 

:;. П; .'••888Ь'8. 22, .'» : ГЬ38Л.1ЯЯ888: 114. 28; РЬБЗЧ^^ВЬ^ и/. РЬ^' 
З-а^-в^ 11). 25. .'.1; 113. 20: ЧРАЬ8-Р-85Т 8 ?^»€ЛЬ-8Т 1 2. .^ ; 8-РЗ- 

*з€л-8тт (аИ ]е и гикор. ро^г. — лт8т!| 

8 -88 (иуе оШспо): ^Ч. 7, ЯРАЬ-Р-88: 88, 0; д>8Ч?+Я?88: 

170, 10: -р+ь^у+з^г-вв ; 88. 18: ел^-^ь-вв. 

8 «'Р (па]оЬ1с11уе") : 1, 25: .'^. 5: %ьз€л-8т: 8. 9: гь*?- 
3^-8Т ; (), 19: 8-8ШЗЛ-8т; 1^2. 2: «^1^31Л7 8-Р8'Р, 140, 35: ЯРТ- 
ЛАЯР-вТ. 169. II: V 8(>,йЪР1;^ЛЗ-Р-8^, ,ч9. 7: •РЗГЬНЯРЗЛ'8-Р-88Т. 

Ко11 11пепа рг1(1аУ1и11, ко]а зи шекапа (юкопска, п пош. 
шп. ш, зр. и о1)сс туоЬ1спф зи рип! оЬИс! па те (^е^^^е па 
88), капо 11: 70. 13: с^злтв (12п11п1се 4. !,><: езлт). ЮЗ . 14: 

й-аЛЬ.ЬЧРВВ 58. 27: (ТОЬЗиОГХ > >Г. ]ПГк Ц!; \;1)ЬЗ^га8 ЛЗ'Р-81. 10.(1: ^11 XXXII 

рь-8«и>*Р8 РЗйААл-в-Рзз. + Р32ЛАЛ-Р88 ГЬ'8Ч?88 (п г^гскош пеппа 
]рак 5ро1п1ка); 142, 12: р8»8 (ОЕ. нифии) аИ патаЬ гаНт : 
Г'ЬЗШ)\'88; гл+4^&€'«88, .«-лу&е^тз. л€а&л^*8 Ис!. (и ^тскот яуад- 
(1]е 8ри1п1к): вгауи! зо^ 187, 17 — 20: ялагтЗ; ььзио8'р. ^ь-8Ш?- 
ЯР8Т, ^>8«8'р; ЬиДис оу(]зе, као 1 па шпооо т^ез^а 1пасе и 
.цгскош ]. по)та 5ро1п1ка. 1о ве шо^и §(]]еко.]1 о(1 оу1('11 рг!- 
пуега рпЬго]1М 1ако 2^уапоти пергауопт й! пеог1|,а1пскот 
1и1уа]а1у11, о козеш са п1йе вротетй!. 

2еп8к1 8ро1 пот. зесМпе 1 8гес1. зр. пош. аких. тпог. 
1211а2е и заз^ау^епо^ (1ек1шасу1 ргауНпо и пе81е^пи1и оЬИки 
саз па ++ саз па +а. 1рак ^е оуа] ро8уе{1п]1 пас1п гей)! п. 

рг. 66, 10: ГЬ8ЯР+А 8 еЗ<Я)-8Ш++, 0, 16: ЛЗ?5''8Р++, 90, 25: ГЗЯРЗ- 
ЛА'Р++ 65, 8: \'Ь'8!'ЗЯР-8-Р++, 72, 12: ЛТЯР-8Р++, 86, 21: Ш1АЙ-8-Р+А, 
ярь+щ»+ ; 74, 17: ЛА8^'+А ; 26: ль»%+а. 

8гейп]1 зро1 пош. акиг. ]ес1п. ргауПпо па зз 111 зз, п. 
рг. 88, 8; гз8ЛАЛ-8"РЗЗ : 104: 2: гь8ШЗЛ'8шзз. 2еп5к1 8ро1 пош. 
шп., 7.а11т акпх. ^е(Iп. 1 гап. (^1о1а2е ро ргауПп, капо 11 : 45, 6 : 
лр'е€иид|<ез€, 74, 20: 8а§ьз€^, 142, 2: гьяязе^е. 65, 1: ^ьз^^ацлв- 
■гав^ ; 114, 5: ^3€ЛЬ"883€. 75 19: аб<РШ?88й}-8'РЗ€ 11(1. 

(депШуш оЬИк ++9ьз, коз1 ро81:а паИкош 111 а881т^1ас^^ит 
()(1 .|.з*з, (1о1а21 гейоуко п 1от пе81:е§пи1от оЬИкп: 87. 30: 

.'•ЗШ)ЗЬ++Я)3. 15, 5: Ь+2ГЗ€Ш)++5ЬЗ, 179. 23: 5ЬЬЗ€Л>^%Г.|.^.%3. 

6еп1иу1 па +з«)3 пе(.1о1а/е и аззеш. , као иШ и §1а^\ 
с1о2. пт и со(1. зирг. пШ и оа1г.; аИ зе 1га§от1се сИази и еуап§. 
^п^. (п. рг. та1с1 15, 40) 1 2001\, у18е ши рг1т]ега зрошиуе 
Визк СИпз!. 68 12 1н1§аг8ко§а рагате]п1ка XII. у1ека 1 Уо- 
я^окоу 12 рзаИ. XII. у1ека (Огаш. 47). 

2патеп11 .]е (1а11у 8 геЛоуНо 81е§пииш оЬИкош па 
»да», пуез^) »»?5'», пекшо И »зх» 81о ^с па]ргуо1)йпУс, 1е 
80 «(1]е2<-1]е и шкор^П! зоз 1 пакгК п. рг. и 1оап ехагсЬ. и 
гос1. зирг., йп§. еуап"-. (йг. М1к1. 1^аиН. 117, Гогш. 82.) 

Хс81ейпи1: оЬИк оу()»а раскйа 02гап1сеп ^е и аззеш па 
пекоИко р1'1ш]е1'а, капо И: 144, 29: рзчраз&х». 105, 8: чр່^- 
«яда^"», 2, 33: е8'РЯР8Ш»»'88'»: 76, 27; ■Р8'«уа&»"сЛ?». 

Упе(1по ,]о паротеппН. с1а д1я,ц-. сюг. 1акоф'ег пе1ша 
(.1ги}^,111 У:П1 =>к'.ц1тН11 (1а11уа. капо: 1^л.|-лзра9%'>», гьачя»??»: 
с1ар&('е п ]де1^а )с 1 <^Г11. ])гау11ап вапи» па .у%ъ: 181:о 1ако шоге 
8С пас! шпо§о (1ока/а /а ^^о^^пии; оЬИке и соск 8ирг. 1 оз^аЬЬ 
па^8^а^^^^1^ ^ротепкПг, а р11т]ег1 ^е (юкагапо, (1а уе(- и XII, у1еки 
^пуеь^о нвтп (1о1а/1 ноти \ аотч. 1о 8п рпе1а21 (1о ка8пУе§:а 
оЬИка ()пп\. 8г. рпшзе1-с \/. М8(181ау1]руа руап,ц'. (1125 — 1132; хххш 

11 Ви51. ь1г. 39, и Н11апс1. рагате]111ка, оп(1]е 81г. 67. 68: и 
безЮйпеуи 1оап. ехагсЬ. (Уо51:ок. 47) М. 

Г 1ока1и ^ес1п^пе 1тепа рпс1ауп111 1\т(1а (1окопска па]- 
ргауНпу! 1 иа]51;агу1 ]е оЬИк па дз-г^-в ; 1:ако и оз^гош. рга- 
уЛпо, и сос1. хирг. хато пекоИко ри1а; 0(1а11е ш1аи\ ро 
а51т11асц1 оЬИк аа^-8 С-к-к-иь): 1:ако зе сИа ргатИоо и 
сой. зирг. ; а 81:е^п1и1;о ро51а]е ог] аа<з5'-8 ргози оЪИк па 
А-зр-в ("кмк^), ко]1 па]У]8е с1о1а;^1 и ^1а§. с1о2. 1 и аззет. зроше- 
п1ки. N. рг. 141, 14: яя-в ■р^^а'^^. пз, 5: 5ьл+5ьзл+-РА^=в ; 
153, 12, 14: •Р31^98-РА^^ : 89, 15: 9 ЛЬа^А^ЗЗ'^ ; 89, 10: чя-в ЗйШУЗ-Р- 
■РА"38''8, 9: ^-8 -РЗГЬ+ЯРЗЛ-в-РА^Р-в ; 152. 26: ЯР-в ЙЯЯСОТА-гг-в 8 ЯР-в- 
83ЛЗ-РЙШ5АХ'8 Й^еЗЬА Лск 

Гг 1:0 1та и аззет. шпо^^о р1•^ш^е^а, (1а 8е ргуоЬ11п1 оЪИк 
АЗ^-8 пуе81:о 81о Ь! ро ройрипо] паИс! ргезао и ААХ-в, ргет1еп1о 
па А+'з?-в (''клл\ь), (1оти 8е тойе рпвройоЬШ 1трег1'ек1, д(1]е ]е о(1 
чрАЛА-з-ь-в ро81;ао оЬ1сп1 оЬ11к ярала-ч-ь-в): 1 0Ус1]е зе йги§1 
8атоз1а8 (з) иро(1оЬ1о ргуоти. аИ зато пзе^оуо] ("1ги§0] ро1о- 
у1с1, ]ег 86 2па, (1а (1\о§1а8 а 1та ГопеИски Упе(1по51 о(1 рп- 
11ке е^. Оуак! рпш]еп и аззет. зези: 14, 8; 16, 6; 35, 12: 
ЯРА4^-8-РА+'25''в : 54, 13: еАй9ЧР^й1ША+'55''в ; 50. 22; 57, 30; 58,3; 
158, 20: ■РЗе38-РА+'85'€ ; 48, 23: ль»-&А+^'8 ; 47, 5: «>+А8ЛА8- 
яччА+'^'в ; 103, 27: «>ьаш-ра+'5^'8 ; 170, 8: я?+чртл§-Р2Ш?а+"25'-^ ; 
182, 1: \'Ь^!'ЗЯ?-в'РА+'г?-8. 

Оуа] оЬИк 1ока1а, ко]ети М1к1. 12 сос1. зирг. зато (1уа 
рпт]ега 8ропип]е, пШ §а 1та и §1а§. с1о2., гоуе Уоз1окоу 
(Огаш. 47) 08оЬ1пот Ьи^агзко^^а па^^ес^а, пауо(1ес га рптзег 
зИспе оЪИке 12 Ш. кос1га1а , рзаК. ро§о(1. рз. 1 еуап'^. ио- 
I гоуа ; па коИко зе паюг! и оз^аИЬ §13^. еуап^., п. рг. и §п§. 
еуап§. 1 5Уе<:о§огзкош, петоге зе 12 (1озас1а оЪзе1ос1аи]еш11 ой- 
юшака га2аЪга(1. 8ато зе 2па, (1а зе па1а21. 

Ако ^е 1те рг1с1аупо шекапа (1окопска, 1о ти (Закако 
1211321 1ок. ]ес1п. и заз^ауЦ. (1екИпасу1 па 88'55'-8 111 тв^г-в, п. 
рг. 88, 4: гьАЛ-8-Р88??, 88, 9: гзйЛАЛ^РЗВ^-в ; 103, 27: ГЬА- 
лрезлАЗХ-е. 81е§пи1;о: 2, 8: яр^в лз-ра з^в^^-в (оз1г. стьни). 

V 8уШ 051аИЬ ра(1е21Ь 1та аззет. рге(1 ^г-в, ^-е, ^т 1 
ь-в ро ргауНи оЪИке пез^е^пи^е: 86. 4: ш)Аь=в (^•8Ч?+-р-8Т8ь-в, 49, 

1: ЙЗЛ-в"Р=в88Ь^, 13, 8: ■РЗЛЗ€Л€^=888Ь^, 30. 20: 2ААГ'=в38<33'=в, 
205, 31: ^гь^о^ЧР^ВВХВ, 137,27: 2ТОЬ+-Р^-Р'888?3'-8 ; 140, 10: 
«(ТОЗЗе-йВВЬ*, 91, 17: -Рттоотз^^в, 57. 23: (ГО»»ЛТ8Ь-в, 55, 24: 
АЛ-вш^РВЬ-в 11(3. 

VI 1о па1а2е зе ге(1]е оЪИс1 81е^ии11 па -вт, капо 

3 XXXIV 

11: 143,26: й-в^ьа&шзр-вФЬ-в , 27: ялАГ-вт-зг-в , 140,21: ^V'€- 

2. Кой §1а§о1а йокге овоМю с1уа угетепа и §оуог : за- 
йап^е 1 ргозю 1га^по 1И 1трег1Рек1;. Кой зайапзе^а угетепа §1а- 
§о1а V. 1. гес1а па1а21 зе 3. овоЪа ^ейп, вас!, уг. кас181;о па ++(го-8 
т. +ЗШ1-8, гей]е йги^а овоЪа ++шт т. +зш'р; рпт^ега пас! сез 
и М1к1. 1аии. 120, ^о^т. 149, и Уовюк. 68; 12 §п§. еуап§. 
1ик. с. 15 : ч?'8еьА+5ь++ш»-8, й"80ь"8тчр++ш;"8, яр-вгъз^+гъто-в, е"8тчр+- 
•ьщ)^; 12 етап^. т1Ь таШ. 25: 2'вс«$ь+й&-р++ш?'8. 1е(1по 1ита- 
беп^е оу1Ь оЬИка 2а81ира На1:1;а1а (с. с. т. XXVIII. 116), йг- 
2ес1, йа ^е 10 081;апак опе баупе 81;аппе, кайа ^08 ще ирИ- 
уот У-а рге§1а81о а па е, йаИе кайа ^е 2ЬП]а оЬИк зюу^еп- 
зк! па д-гл-тк ой^оуагао запзкгНзкоти па«-^й-^г; с1ги§о ^е иь 
тасеп]е М1к1о81сеуо, йа зе 1 оуй^е иройоШо ш рге(3п]ети л 
као 1 п. рг. и §еп. 81о роз1;а ллго ой дшго. Вггес! ргей о61та 
згойпоз!, ко]а зе рока2изе ^2тес^^и оЬИка 8а81ауу. (Зек1. 1тепа 
рпйаупо^а 1 оуШ оу(1]е, тхзИт, йа зе йокаг Шз1:опск1 кой 
§еп. па лшго, ко]1 пат 1а] оЬПк рпка2и]е загао као ,]08 пеки 
з1аппзки пейкоз!, ргоИу! 1итасеп]и рго!". На11а1е, 1е ]а пе- 
зта1гат §оп ротепи1е оЬИке п1 га таю з1агуе ой оЪ1сп111 
па лЕть, ргетйа ]е 1 8аГаг. (игзрг. 9) 1о§а тп1еп]а. 

Ва зе уга11т па аззега. зротешк, и ще^а. 1гаайи као 
1 и оз1гот. зато йо11сп1 оЬИс! па +31га'8, сети пе1геЬа йаЦе 
рпт^ега пагай^аИ. 

Nет^81^т Ьо йа Ш 12П1тки сппо з1г. 65, 20: гзлзе+^го-в 
(о81г. подоБлшть), уес ]е оуй]е ро§г]е8по 120з1ауЦеп з. 

Ой §1а§о1а лзчр-вААш?» йо1а21 и аззет. 3. озоЬа лзяр-в- 
лзто-8 (п. рг. 28, 28; 38, 19; 122, 30; 160, 11); 1о ^е ргета рг- 
уо] озоЪ! лзч?А^, йос1т и 081г. 1та 1 довьл-кшть ргета рг- 
уо] озоЪ! довьл-китл ; оуйзе йак1е пе1та §,оуога о з1е2ап]и. 

I кой 1трег1'ек1а йокге и аззет. гейоуИо пез1;е§пи11 
оЬИс! па ++Ь"8 1И д+ь-в 1и1., зю роз^а ой л-ю-х» 1 "Ь-ге-хх; 
као 81о зе иг озпоуп! а иройоЬ1о зИейес! 8ато§1аз е, йа Ьийе 
аа, 1ако зе кой озпоупо^а "к па1а21 ро па11с1 оЬИка па -к-кх» 
(зг. М1к1. 1аи11. 120) иг оЬ1спе па -кАха. Оуй]е ]е йак1е 
опа] оЬИк ("к-кхх) гей]1, ко]1 ]е и 1ока1и оЬсепу! (•к'кл\ь). 

12 аззет. еуо пекоИко рпт]ега. 

Ка ++^-8: 3, 3: сз8Алачр++йто+ (08й\ лстл), З, 27: гз- 
лзе++шз (оз1г. лте), 4, 9: гз^ал++8Ш?+ (о81;г. лстл), 7, 22: 

^Ь'8«++Ш3, 70, 16: 2'8Щ1<€'&++)оЗ€ 83, 176, 30: 52!'++1оЗЧРА, 140, 

10: «>А+5ьзА++ьз€ 11Й. РгауПпо ргк1г2ауап]е оу1Ь йигЛ! оЬ1]ка XXXV 

1та (;и гпатепНоз!;, §(0 зра^а па§ врот. з оп1т1 па^з^агфт!, 
ко^^ ви о\'и пейкоз! оЪбтаИ, (1об1т ве и XII. У1еки лес 
оЬ1спуе зате рокгасепе ^о^те иро1геЬУи]п. 

Nа А+(ь-8): 3, 32: 8ЛА+ШЗ. 4, 24; 7, 21: ЛТЯ?А+шз, 
9, 27: ЧЯАЛА+шз (051г. в-кд-кшЕ), 197, 24: ь+ЯРВА+шз, 84, 21; 
йШ)-85ЛА+ьа€, 64, 13: Ь9ТОА+Ь3€, 89, 30; ЯР-вГТА+ШЗ, зг. 60, 32: 
138, 27: 37, 6: ^-в-РА+ьзе 15, 10: 5^А+Ш3, 4, 10: йРИЗА+шз, 8Г. 
135, 25. 203, 9: езА+шз. Као 81о оус1]е а и оп1Ь рпт]еп11, 
^й]е ргес! п]1т з1о]1 8ато§1а8, с1оЬ1Уа уг1ес1по81 С1п1. гд, 1ако 
811 1оти 811С1И оЬ11с1 кос! §]а§о1а IV. гейа : ьь+-ра+шз 203. 10; 
60, 3: ^л+РА+шз; 135, 7: ь»ЛА+шз , 197, 25: ^ЬАГЛА+шз, 
60, 8: л+ЧРЛА+ШЗ, 13, 7: ЦПЯР9ЬА+шз ; зг. 203, И, 13: 8Г. 10; 
26: ь+Оо-ььА+шз (I. ^. рлзлрглли1Е). N0 ро81уе ра1а(а1а пе^геЪа 
А, ]ег ]е йоуоуап зат +, капо II: 60, 31: гьашто++шз (о(1 
гьАШ?81ГО8), 196, 27: ^»Л(Л>++шз. (о(1 -зз-^лвцоз), 3, 32: •Р9€лл+- 
+й1газ, 135, 25: яР"8воЧРЬ+Ш1га++ьа€ \\(\. 7а1о 1 кой 81а§о1а ргуо^а 
геба 8(о]'1 ой '35д^ъ-<^ъ%9€ {щрегГек! ^§з$++Ь'8 п. рг. 51, 16: 
11(1. 0(1 щдЬ9€ 1]Т)рсг1"ок(. ^^34?+^•ь« , п. рг. 206 , 22 : тоз- 

4?++ШЗ(ГОЗ. 

Вос1т зи з ^к^о^ко^а й^^сИз^а оу1 оЬИс! зазуш! га- 
2ишУ1У1, то^и зе р^^т^е^^ с1Г11зк111 8ротеп1ка, 1 затова 081го- 
П11га, ка(]по т1еза ж 1 1л, ]е(11по 1ако рго1итас111, (1а зе т1зИ 
па пагау Ьи^агзко^а А-'к (зг. ]\Ик1. 1аи1;1. 95). 

Као 12П1тк11 зротепиИ си кга^ке оЬИке: 177, 27: ьь-в- 
«+ьа€ (оз1г. — ллхл\), 181, 13: яралаь-в (оз^г. в-кд-клхх), 13, 
7: яртлАьзе (оз(г. ро капк. 12(1. видглдхл^). 37,31: ел+*з- 

вЛдЧЯАШЗ. 

3. Аззет. р18е иУ1ек з с1уа ++ пес +Уь++?5''8 п. рг. 84, 
18; 50, 21; 169, 24; 170, 17; 178, 2, 4; 179, 26, 27 1^(1. Вгп'>Хе1|х 
сйа зе и азз. оЬ1спо ярт-о-лззх-в (п. рг. 172, 14; 173, 16, 25, 26, 
31; 174; 25) зато 173, 1 143, 1; чрт(ШАЗЗ?5>-82}'+ «,ь+л+ (и 081г. 
йо\хЛ у18екга1; оЪИк : видлеол\х, п. рг. таИ]. 2, 5. 6. — АИ 
111, 28: л+-Р8лзХ'8 (и §гс. В^.а 1тг.г,\) т^евЬо л+^ртвлз^г-в. 

К!ес л\оуси (оз(:г.) (1о1а21 и азззет. гейоуИо хзйз ((1а- 

к1е ро §ГСкот. [хш^т,^, пе [моит/;-), п. рг. 5, 3; 6, 20; 16, 16; 21, 
20 Ш ХЗЙТ8 п. рг. 48, 11; 59, 9, И; 102, 2; зашо као 12Уап- 
Гес1П0 201, 11: ^88888 1 15: "35'988Т8. 

Ка(1а 0(1 дк^ою зетот (ког. гт) йо1а21 и зае!, угет. 
когепИ.! затой1аз 8 з ргесПойот гьт и (1о11са^, р18е аззет. 
оЪа(1уа те: п. рг. 45, 26; гь8тдаз(Ш8, зг. 46, 7; 53, 19, 20: рьз- 

3* XXXVI 

зхз^ш-в, (Зарасе 53, 13: гь«рзхА31ш-в т^евю оЪ1спо§а <'Ь83'35'азш»'8 
(б1П1 86 йа ^е ро§г]е8ка). 

Ка8ирго1: ой §1а§о1а 8Ш)з-5Л9€, кас1а 8е 8а81аУ1 8 ргей- 
1о§от гьт, йо1аге зато 81е§пи11 оЪНа: 12, 26: гьтщ>8, 57,4: 
гьвтот, 64, 13: ГЬТ!^?; 43, 29; 52, 24; 180, 21: РЬТЛЗ ; 173, 
18: гьтлае, 20: гьтлзх-8, 167, 6; рьтлаш^з 1(с1. 

ВоЪго ^е 41, 20: «гоьзтовзл/з^, 1 21: «шьзш^тз^ут, као 
8<;о 8 зеДшт з 41, 17: чЯ'8Ш13ь8<УЗ'а€ (1ако(1]ег йоЬго). — еуап§. 
т111. 1та 2^л88Ш(га8, аззега. язслт^з. — Аззега. р18е иУ1ек: 
яр-8 •рзей++г'3€ 8 (1уа ++: 81, 3; 97, 10; 172, 29, — 181;о 1ако: 
гз^++гР83 (пе Г^!^+А^'8^) ЮЗ, 15; 178, 1, 7; 179, 24; 73, 15; као 
§1а2о1 1рак 137, 19: ь+еьь+дчр-в 8€. — Као 1гарега11У С1и 86 
118, 17: гтотз т]е81о : гтзтоз 8Г. 83, 11: ртз (ЬШе). 

й) Nео^§ап^скои(^уа^ап^е. Ва аззет. 8ро- 
тбшк пе2а21ге ос1 ро^гбЪНо^; ис1уа]а]а1уа с^ока2и^е 86 уес 

I Пет , 81о р18е ро йуа р111а ^ейап ^е Ш 8ато§1а8 (оЪ1с- 
по зато т) 1 оп(3]е , §й]е ти пе1та ро §;гата11с1 т]б- 
81а. Тако зе уг1о оМспо с11а 2Т5 111 888 Ш йт«р п. рг. 
28, 25; 23, 22; 30, 19; 42, 9; 85, 29; 93, 8; 173, 8; 196, 23; 49, 
11; 205, 37; 52, 19; 48, 1 1^. То 181о уаЦа га 8Т, 88 1 Т8 
(бит): 28, 8, 10; 58, 27; 2, 11 М. 8г. М1к1. \шИ 26, §(3^6 
86 пауос1е розует зИсп! рпш]еп 12 со(3. зирг. — Уес ]е §оп 
паротеии1;о, (За зи 1акоуе пага\1 1 2;с1]еко]1 оЪИс! 1шепа рп- 
(Заупо^а, као п. рг. кас1а сИато 81;г. 48, 30: ла&^^-вштз као 
ргбШка!, аИ и 081г. ргауНпо: лоучьши М. 1та 1 ро]ес11п111 
рпт]ега оуакоуа и(Зуо]еп]а кос1 1тепа 8ато81аупШ, п. рг. ЮО, 
8: -р* •Р31^3888, 97, 9: гтА-р-88ш;чрч'8 (тоге ЪИ\ ро^г^езпо т. 
РТА-Р-8В1ГОЧР"8Т8.) ; 63, 29: а-вР-вхвууззь-в, зг. 47, 15; 101, 23 11с1. 
52, 30: 8Ь"8Л-8<У88Ь"8 72, 2; 102, 21; 155, 11; 197, 17 М. 32, 26: 
ЗШ;ЗЬ88, 21, 31: 31ГОЗЬТТ, 140, 9: ЗТОЗЬ^РЗ. 

2а ийуозеп! и 1тас1и песЗю рпп1]еп: 121, 22: А1р»л-8- 
а1гат8, 162, 10: валтсгозАр». 

е) К а 2 И к а з а т о § 1 а з а. Кас1а и з1аго] 81оу]еп8ип1 
до(3^и йуа и 2азеЬ1се петойе зе 12 р18та гагагпаП, (За И 1т 
^е упейпоз!; ро 12^оуоги опо, 8<:о зе паз у, с1а И 81;о паз гр. 

II оп111 81иса]еУ1Ь, ка(3а зз уг1е(315 зю пай^г;, 08оЬ11;о81 ]е аз- 
зет. 8ротеп1ка, (За гасЗо рге1уоп ргУ1 г и е (Зак1е зз и зз. То 
Ъ1уа и пот. зе(3п. ]тепа рп(3ауп111 текапа (Зокооска; и пот. 
]е(3. раг1. ргоз!. 1уог. осЗ §1а§о1а IV. гесЗа, I и §еп. тпо2. о(3 
затоз1;ауп]11 пес1, козе 1(3и ро 1^-(Зек1^пас^^^. ^а зат 1о и 6г. 
§. 33. пагуао (3181т11ас13 от, ко]оз 1та уеота тпо§о рп- ХХХУП 

т^е^а и казпуН! 8роте1пс111 сгкуепе вюу^епзНие , а пагосНо 
и ^е2^ки гизкош. ВИспШ (1181т11асуа 1та 1 с1ги§с1]е п. рг. и 
^е2^ки иИпзкот, вато 81о опй^е оЬ1спо паорако Ъ1уа ^. }. с1ги§1 
г рге1а21 и е (зг. Согззеп аиззрг. I. 310 зз. Меуег. §г. 1.310.); 
п. рг. зосгекш т. зосгИаз, 111 и паз: 11Ьо}ка т. иЬщса 

Аззет. 8ротеп1к гпатепИ; ^е з оуакШ рпт]ега: \] 
1тепа ргИаупо^а 15, 2: ярзлзз (т. ярзатв), зг. ]08 142, 7; 
194, 26 М. е9Л35 (081г. колий) 117, 31; 151, 9; 171, 13; 31,9. 
^•в^'38 (081;г. мьний) 17], 16; .'•ЬАГЛЗЗ 178, 8, 29; 180, 10. V*- 
*38. 1Т раг11с1руи : 173, 19: ьзаблзз (оз^г. рождий), 59,3; 82, 10: 
й-воочраьзв; 121, 6: »л+ьз5 1Ш€. 

II §еи. тпог. 56, 17: ла(тоз5, 159, 23: лр-лзз, зг. 199, 
6: 188, 3: Л8-РЗТ 166, 14: Vь+4^35 ; 44, 12: стаьз5. 

Оуакоу1 оЬИс! йокге 1 и {1ги§Ш 81;аг1паЬ, росатз! ой 
XI у1ека парг1ес1 зуе 1о у18е 1 оЬ1спуе. 8г. М1к1. 1аии. 21; 
а 3 «азш! 8ротеп1кот (]1е11 Ш 181и озоЬНоз! 1 еуапй". §г1§. 1 
еуап^. 8Уе1о§. п. рг. .ььагазт сИато и Вгска 70. 

Меф'и11т аззет. пехагп-е п1 таю п111 ой ргауПпШ оЪ- 
Ика па тв капо 11: 181, 24: л-в-РЗЗ, 196, 1: лр-лтз, 73, 31: 
лрлвз; 71, 21: ЯР-вЯАЬ-в чя-вазт; 7, 1: чрь-8ЧРТ8; 147, 2: еь+гз- 
ЯРАЛТВ; 57, 29: езлтз ; 152, 9; 136, 1\. 182, 24. 190, 31: V3- 
АТ8 М. — и оЬсе зи оу1 ргауПш оЬНс! и уес1п1. 

1".) йойауап^и 1 12Ьас1уапзи 8ато§1а8а 
пе1та аззет. 8ротеп1к п1каку111 зкого озоЬШЬ рг1т]ега, ко- 
]1т1 Ь1 зе гагИкоуао ос1 оз1а1111 8(;аг1па сгкуепе 81оу]еп8{ше, 
пагосИо 0(1 оз1г. еуап^. Каротепи!;! си 82, 28: •?+ зь+аз 
као Б1;агу1 Ьег ЙУо^Ье оЬИк г1ес1, пе§о И 081г. мл рлло. 8 (1ги2;е 
зкгапе сйашо 125, 28: яр-вч^тт 1ако(1]ег као ргуоЬИпуи пес 
0(1 ИСПЙ1ТИ, како 8е сКа и (1ги§111 зротепкШ п. рг. и К1ко1. 
еуап§. (испк1тп). Воб1т зе ози'. 1 аззет. зкйи и (го+8-ра (20, 20 
11(1) 111 то+8Х'8 (тлинх, 136, 30), р18е зе и аззет. иу1ек зато 
рпзюу 1Ш+8 (п. рг. 20, 32; 130, 24: 170, 25), а11 и 08(;г. иу1ек 
отди. 1з1о ]е 1ако и 08(;гош. оЬ1сап или (1. ]. (1у1е пес1се за- 
з1;аууепе и 1 ли), колети и аззет. 0(1й0Уага ргозИ а8 п. рг. 
44, 1 ; злт-рз%з А«р л-8я?+ (о81:г. или), 22, Л'8яр+ ат тоьтз (о81г. 
или); 46, 5: ат яза^таь-вт, ат зш;-8<у+, а8 «з^+ш^зьв, а8 лз-рз€ 

А8 ЛАЦ1»8, А8 83А+, А8 ЬЬ+ХВ-Р-вВ (и 081г. ЦУШк ИЛи) 11с1. 

Карокоп сНа зе 1ик. 10, 30 и оз1г. л'к живл (1ако 1 п1к. 
еуап§. 1 тпо§1 §1а§. гкрр. Ьгу. {1огаоу1пе) а11 и аззет заа 
Л8ЧР+ : (заа з1о]1 ргета аа, као зл+ ргета л+, као есе рге- 
та СЕ, е('0 ргета 1о 11(3). ^е(^уа се Ь111 у18е, пе§о 11 рика ХХХУШ 

ро§т]е8ка 194, 31; +2§.Ь2.*'«88Т т. §;г. I 081г. с\'рьскх1и; (Зоб1т 
^е 8 обрао и 148, 28: зр5й}'9Г'+ .ьзрй!-+ (ер. 1соши8), зг. ]08 
169, 20: +}'ЗЯ?+ (т. 8+^^V+ Ш 8А}-§яр+). 

Сг1ауа IV. 8и§1а81 1 ргот^епе 8и§1а8пе. 
Ро]е(11п1 8и§1а81 81о]е и рЬсе ргета пагау! ргауо^а 81;аго- 
Ьи§аг8ко§а ^е2^ка и 11^е§0V0^ пе12куагепо^ 1"огпп ; йарабе 8<:о 
сегао 11126 йокагаи, ка{1кас1а ,]08 1 ^обпуе пе§о И и еуап^. 
081г., ко]1, како 8е гпа, пуе рго81 ой ирИуа гизко^а. К опо- 
гаи, 81о ^е 8ротепи1;о и Огат. §. 45, 1та рпт^ега 164, 23: 
5ЬА8%зь8+, 1 165, 2: ?ьл«Р5ьзь+ ргета 156, 25: «.Ь'?'9Ь9Ь+. 

II §г^к1Ь 111 12 §г6. и зюу. ргепезепШ г1есШ гашюпзеп 
^е ^ 11а8кго2 зи^кзот ч?, пи <р пуе 2ат1еп]еп ка8пу1т паб1- 
пот, ко]! у1а(1а озоЬко и зротепкШ Ьгу. гойа, за г, уес 081;а]е 
ф : и уи1§. 1а1. (1о1а21 за ф пеб С 1 е о р Ь а 8 , а11 ^ег ]е и §гс. 
хХебтга? (0 1 и аззет. бйато з, 10: ^л^^г+, 1 135, 35; ^л^^р§V+. 

Ро 2акоп1Ь §1а80Упо§а рошакписа, ко^е у1а(1а тей^и 
1п(1оеугор8к1т1 зе21с1, и тпо^о ^е рпт]ега Л поуу1 зюу^епзк! 
2а81ирп1к 1по^е21бпо§а 8 (зг. ,К1у12еуп1к' I. 81;г. 156): 1оти зи 
йокагот пе зато §ф*еко]1 §гат. оЬ11с1, кайа зе гао1ге 12уап 
§гап1са з1оу]еп8к111 ]е21ка, уес зи уа2пу1 оп1 зксазеу!, §(1]е и 
затот зюу. зе21ки 1та ^оз иу1ек оз1апака з(агогаи 5, 1е §а 
пуе 8а8У1т кИзпио к. Ке1та 8итп]е, %д^]^ зе оуако игро- 
гейсе 11ай]и оЬИс1 §гат. па 5 1 па /?, йа зе 1та(1е ргуоти рп- 
ршаН ргуеп8(;уо ро з<;апп1. I 2Ъ1Уа уа2п1 зи оЬИс! з1;агоЬид. 
аоп81а, како и аззет. Маге : ЗО, 15: гьтзей-8 (рг1]е8х) ргета 
051;г. пршАхх; 1, 27: <'ьтз€й9?5''8 (ргд§8от&) ргета оз1;г. при- 
1АХ0МХ; 111 124, 33: й-велрй-в ргета схблюдох& 1^(1. 

Тако ^е 1 и 3. 08оЬ1 тпог. ргуоЬйпу! оЬИк ай€ (п. 
рг. 16, 13; 19, 22 11(1.), пе§0 11 АШ€ (п. рг. 17, 22 ИЙ.)^ 18*0^1 
кайа ]е уес 8 ргезао и Л, паз^а рпе^кз /г§ и Ц ро1геЬ111т : 10 
^е иргауо опако^ као зСо зи оЬИс! (1ги§е озоЪе ^ейпше па 
81 0681, йст, ^а8% Vе8^) 81агу1 ос1 оп1Ь па 81. 

1г 181;1Ь га21о§а зкИт, йа ^е 1ик. 24, 17: ль€23А+ (ой 
льсйзл-в) 81агу1 оЬИк ой ой^оуага^исе ти г1еб1 и оз1гот. 
АрАХлл. 

1. II азз. 1та пекоИко зротепа упейпШ з1исазеуа, ко]1 
зрайази рой §гат. гакопе о ргот]еп1 8и§1а8по] ирИ- 
уош 8 И ей е се^ а 7. 8г. и шо^о^ Огат. §. 55, 88. 

а) Аззет. ^е ргоз! ой 1ий]е§а ирИуа, 8Й]е уаЦа й 
ргот1епШ и /г/; ако зе и 081г. паюге пепейко рпт]еп ва 
я^ т^ез^о жд, 1о§а и аззега. пе1та п1 таю. Рпт^ег Ь8- хххк 

лтлз (82 , 17) т]е51о ^злтллз пуе пе§о рго81а ро§г]е8ка 
р18са. 2патеп11о ]е, с1а и аззет. гесТоуНо (\о\ш пеб ьзл-вз^шяяз, 
зю ^е зе(11по йоЬаг оЬИк, и 081;г. 1рак иУ1ек рожд1хСтво (зг. п. 
рг. и авзет. з^, 32; 196, 9; 210, 5); гес1]1 ]е и аззеш. оЬИк 
ьзлл-82ш?чрз (п. рг. 195, 12; 203, 12). Кат зе йапаз си(3ап лчй! 
оЬИк аззеш. \ 081;г. гА•Р€л■8•рз^'8 (п. рг. б, 33; 94, 6), 1е Шзто 
обек1уаИ п-ки/АЗкникх, те(1]и1;1т и 1о] зе пес! зип ]'е21к ]08 
йоЬго 8]есао ргуоЬИпо^а д, с1ак1е као с1а ]е оуаз оЬИк пес! 
ргау^еп ос1 га-р€5Ь'8 (зг. сШтк ргета (1ид; с1ос1т ]е 1 и зШ§. 
Ьоуе /У»зьмикх пе§о И д^.жьпнкх Ий). 1Т аззега. с1о1а21 шиек пес 
ш?»лл-8, и 081г. д^оуждк (и. рг. 29, 30; 57, 23 11(1.); с1ш ш! 
зе, Да ^е оуо ро8Уес1п]е ЬИйе когепИозИ, аИ йа ^е ро опот 
181от ргауНи зи^кзпе (11з1т11асуе, 81;о ^е 12 §г6. ^ег. рогпа^о, 
2Ьо§ зИейесе^а жд ргес!!!]! ф ргезао и т. зг. паз гюстк иг 
ью1п]ак М. Си(1поуа1о 1 ргоИ ргауНи сйато 207, 23: яр-в^чрд- 
2ш?+^ш(гоч» (т. в&зв'к1|1Л1Лфи) ; аИ ^е ргауНпуе 188, 4: чя-ваь-вт- 
ш?+^щ;'8 пе^о И 081гот.-ц1Л1/У.ть ; 181;о 1ако 78, 14: гзь-втш»*- 

+ШЗ, 081Г. ВХСХЙ1фЛЛШЕ. 

Ь) М1к1о81с (1ока21уе па зЬ\ 172 зуо^а „1аи11еЬге", како 
]е текап! р зуе ро1а§апо пе81а^ао, 1 Да ]е га ДоЬи, каДа 
^е р1зап сос1. зирг., 1о уес пека Г1е(1к081. КаДа зе опД]е оЬИпо 
пауеДешт рпт^егот 12 сой. зир. и2ро1'ес11 паз зротеп1к, уа- 
Уа рпгпа!!, Да ]е аззеш. У]егпуе рпДггао ^о1;ас^^и 1 ро81уе г; 
а Ьо ^е Иш уесе упеДпозИ, з^о зе и 1уе§а, 12и2аш81 ра1а1а1а, 
шап^е ш1е8а]и ргозИ 8ашо§1аз1 з ]о<;оуа1пт1, ие^о И и еуап^. 
оз1гош. 

Ро пагау! §1а§о1зко§а р1зта пешойе ро81уе ь п1каДа 
з^о^аИ ^е, ]ег ши пе1та гпака, аИ шоге ^а ро зуош гаш^е- 
шки А, п. рг. 43, 1: ь+йг^ьа, 156, 10: е»ЬА; 196, 4: з«я.- 
ТО+ЬА, 118, 25: г+2ш;втЬА, 73, 4: ^^^тш^+ЬА, 56, 28: 182, 23: 
^з-зьа; 172, 7: ^^й+ЬА, зг. 179, 6; 132, 12: "УАв+ЬА; као рп- 
Даупо 1П1е 194, 2: «уай+ьа 5ьь+л+ (зс. сагата §гаДа); зг. зоз 
63, 28: -Р^ ЧРЗ^зьАЬ-в, 193, 28: йЗГТОсеьА, 1 и пазюуИ! и ко- 
1еДаги зкого иУ1ек (;ако, као 81о: 9.''1шз1^;ьа, лз.'-€еьА. Тако 1 
и §1а§о1и: 90, 22: ярз#зьа4€, 92, 23: Я-вХАЬАзез; 17, 29: г-вЬА- 

+к9€, 3, 32: (ШЯРЗЬА+ШЗ, 10, 26: Ь+^+ЬА+ШЗ М. 

КеД^е До1а2е 12а ь ^о^оуаи! ^и, ]§, ^<^, п. рг. 56, ЗО: ^узьр", 
62, 17: ^Зй+ьр-; 64, 11: "У+ьр»; 85, 21; 117, 8: ЧРЗ^ЗЬзе, 85, 20: 
V34^^Ь4€, 61, 1, 10: а-вточрзь^ зг. 138, 24; 83, 7: ь+&,зь^ 1М. 

Казирго! ^е ро§^^е8110 : 156, 9: зеьзьА, 153, 15: ^ай^я/а. 

с) 8и§1а8е изШепе р, Ь, V, ш 8ра^а з ^ као розгеДшк зи- хххх 

^1а8 I (10 ]'е 1ако гуаш I ер е п 111 е 11 сит). М1к1о81с с1г21 
оЬИке Ьег оуо^а I га 81агуе, 1 као га йокаг пауаД^а озоЬ!- 
1о81 8ирга8ау8ко§а гикор18а (сой. зирг.) 8Г. 1аии. 178 — 180. 
То зе 1811па 1еоге11ска, ко]оз 1:геЬа 1рак 1■а2^а8п^еп^а ойпоза^а 
Ь181оп6кШ. С]п1 86 па]те, (1а 8е и 81;аго^ Ьи§аг811п1 IX — XI 
у1ека, рак ^оз 1 казпуе, 12§оуог йо11сп1Ь оЬИка т1еп]ао, 1;е 8е 
§ОУОп1о 8 ите1пи11т I 1 Ьег п]е§а: 1о 86 Ибе о8оЪ11о пек!!! 
пес1, (Зарабе иргауо 1 пекШ райега, ко^^ у186 1]иЬб Ьб2 ите1- 
ка, пе§о И 8 итб1кот. 

2а а88ега. зрот. уа1]а и оЬсе кагаН, йа иро1:гбЬУи]б I 
ерепШбИсиш, а рпт]бп, §ф'е ]е Ьег п^е^а, пбйк! 8и 1 у18е 
као 12и1тка. Казуагиуб 8и пбб! зсмлгл 1 кордклх. П ргуе пес! 
йо1а21 ге(1оУ11о оЬИк еьЗ'35'8 (п. рг. 54, 8; 160, 23; 53,1; 52, 19; 
35, 8; 44, 16, 17, 20; 64, 1; 140, 6; 198, 17, 18; 194, 26 М.) ; 
1рак 1 0У(1]е, аИ ^е(^^6 1та е^з^лз (п. рг. 56, 12; 13,25; 99,17; 
100, 6; 172, 32 М.). Мот1па1;1у с1о1а21 гесЗоуЦо о»з^ла п. 
рг. 112, 33; 153, 8; 182,22 М.; 1810 1ако акиг. лз^л^ 32, 
8; 57, 13; 144, 15; 146, 17; 175, 1, 3; 208, 19 11(3. — зейпакш 
пасшот лз^^л* 8, 6, (Зкга!); 35, 25; 70, 27; аИ 1рак 208, 18: 
е1,з<??€ ; као уокаНу е»з?3'«й,з 173, 2в. — 06. дги§б пес! (1о1а21 оЬ1с- 
пуе ^ЗЬ+е-в п. рг. ЯР-в ^ЗЬ+с-в 57, 10; вг. 47, 13; 13, 18, 25, 29; 56, 
24; 50, 2 М, 11е§о И ^9Ь+еА•в, како 86 сИа 13, 25; иУ1ек 8агао 
ьзь+елА, и. рг. 13, 23, 27; 70, 24, 28 М.; аИ 2а1о оре! •■•зь+ст, 
п. рг. 13, 31; 57, 11; 71, 5; 47, 12 М. Во81]6с1по ]6 1оти 
70, 26: ^зь+е'Р'УР' 8г. 208, 17. ОЬ]б оуе пес! (1о1а2е оуако 1 и 
тпо§111 с1ги§Ш 8ротеп1с111 81аге 1 8ге(1п]е Ьи^агзИпе, п. рг. 12 
Ьи§. Изипб парот1п]ето ]08 с1а1]е: ЗЕл^•к, зел^а, ргет(1а 86 
иргауо оп(1]е сйа ргшуег 1 га /: кВплл^ (иг к8пи/?» 1. ]. ки- 
р]с1\). N111 и (1апа8П]о] Ьи^агзИш пешт и з^м^л / ерепШеИсит 
п. рг. по ЗЕМ1Л (ЕгЪ. с11. 206 Ве280поуъ болгарсмя п-Ьсни) 11(1. 

8у1 081аИ рпт]еп а88. 8ротеп1ка Ъег I у186 8и 12штпе 
пагаУ1, капо : пекоИко ри1а и раг1. рег!". ас1. ос! §1а§. IV. гейа : 
4, 1; РЬАЛЗХ-8 (о81г. пр'кломль), 4, 7: йзяр-вй^азг-вшс (о81г. — 
коупльшл), 71, 14: 321Ш+ЯР-8ШЗ (081г. остлвльше), 142, 21: гьт- 
вЩ)»€Г-8Ш8 (081г. — плкши), 8Г. 1810 1акоу оЬИк 59, 17; 121, 14 
иг ргоИуц! рпт]ег гьтяц^зегл-ешт 52, 9; 120, 23 11^. раг1. 
рег^. ра88. 72, 3: 32А+ез-р»х» (иг 72, 6: 38л+елзрт»х») ; 39, 21 : 
123, 21: чя-вбвАр-ез-р-е ; 146, 27: еА+51>38АЗЯРЗ-Р'« ; и 1трегГ. 107, 
22: Ар-ед+шз, 147, 13: ЖА-вяРА+шз; 1 и ргаезеп. 39, 15: 
32Ш)+чр^, 197, 13: еА+«>32АЗЧР'^ , 39, 21: чя-вд.Арезе (8!с!). 
Оуако 1 и пес! ьзхд^^з 34, Ю. хи 

2. С с1оИс1 12те(1]11 8и§1а5а йгг! зе аз». 15НЬ 1*0- 
пе11ск1Ь гакопа, ко]1 као 51о 5и озпоуап! па пагау! 8ато§а 
^е2^ка, опако 5е гЬЩа. ро п]]Ь гаупа]и 5У1 81аго51оу]еп8к1 
5ротешс1. 

а) 2а1о ]е и. рг. газ^ауп! рге(!1о§ 12'л, као 1 пегав^ауп! 
Уй2- 1 гаг- рп]а§о(1]еп 5Уа§с1а ГопеИско] УГ1ейпо811 зИейе- 
се^а зи^юза, а рпт]еп капо 11: п, 9, 18, 4: яр^^^ьдшзе т]е- 
81о ЯР-вй^ьАшае 8рас1а]и и 1гп1тке. 

1та 1 и аззет. као и 051;гот. рпга]ега 8и§1а8пе а81т1- 
1асуе I кой пе8а81ау1]епа рге(11о§а, п. рг. 59, 3: 88-гЬ'8я?+, 195, 
27: ез8-гз.''ЗЬ+, 70, 28: Вй-^зь+елА, 1, 6: езл-р§9ьз. Ро5г]е8ка 

^е 57, 5: 82-в-!'ЗЬ+1^ЛА. 

Ь.) Кайа 86 и пес1, ко]е зи §;гай]епе йоте^кот зк, ро 
ргауНШ ]Гопе11ск111 ргоппепза к и с, ргот1еп11: се зе кайзЬ ]05 
га когак йаЦе: зс и. 8(. То§а зе гакопа (1т у^егпо аззеш. 
8ротеп1к, као §{о зу]е(1осе зИебесе рпт]еп; 170, 9: я?+ярт- 
Л9-Р-в8ш;А, 177, 18: тзьл+-р-б81таА, 70, 23: /«3'Р<Р8+ьзш?а1ТОА. 65, 
12; ЗЛЗ§'Р-ваш?А. 37, 28: 83Ь»8+А8^'8а1ГОА, 183, 4: •?+ аз^Р+З- 
аочАЗ, 177, 18, 27: 83ЬЛ+-Р^8Ш}А8, 197, 15: З^ЛАЗаш^АЗ, 9,32: 

%+<Я)ТАА8аШ?А8 , 173, 16: 8Р'ЛА381ТОА+"?д''8 , ^70, 8: Ч?+ЯРТАЗ-Р- 

аоиА+^г-в, 152, 26: яя^вазАЗ^ащ^А^^-в. 54, 13: еА83Я?*8ТОА+^-в, 
47, 5: «>+АТАА8а1ГОА+%'^. 05101 оу111 1ока1а 1та ]08 пот1паиу 
121, 22 1 137, 16: аш)+ЬV8 АР'(»)л^аш?85. 

06. 1тепа затоз<;аупо§а 1та рпт]ег пес1 г+аш»А (т]е- 
81о г+2"УА) п. рг. 176, 16; 209, 12 М. 

ОуакоУ! оЬИс1 йокге и ^оз 81п11 §гаи1са11 и сой. зирг. 
(пазкгог), ге6]е и оз^гот. еуап^., 1та 1т рпт]ега и Ш кодг. 
(крстиглнст'к}, 11(1. Ха]Ьо1]1 о(1§оуог па пеко5П]и зитп^и Ко- 
р1Гагоуи, йа. ]е 10 гиз17ат, паЬосЗ! зе и ошЬ рпт]еп11, ко]! зи 
ро заупот 8V^е(^осап81уи Ьи^агзю, капо п. рг. и С1Г. рпер18и 
рзаи. Ьопоп. (опс1]е скато и НезусЬ. §1озо§г. въ Лг^з'к дел\онъ- 
ст'Ь), 1 и Ьи§, 11811п1: длЕрикмишст-ки. кръпъст"ки. 

с.) Ка(1а зе ргейю^ 1 г ъ 8аз1ау1 з г1еди, ко]а рос1та зи- 
§1а8от ^, с1о1а21 зе роз^е(1иуап^еш котЬ1пасуа гс, зс, зс, и ]е- 
д1по Ьи^агзко] з1оу]еп811п1 ДоИкизисе з(. 

Ме(1]и1;1т азз. еуап§. уоИ, йа оиа] § о(1 рге(11о§а ргес! 
с зИейесе пес! 8а8У1т 12се2пе, као 810 зузейосе рпт1еп: 87, 
12: 8*38Щ)8Ш€ 8€ (оз1г. ицлктиш.А сл). 48, 6: з*та(га8Ш?'Р (оз1г. 
ид^иститн} зг. 101, 27, 28 1'1(1" 160 24 1 161, 21 ; з^-вш^з-РТ (081г. 
ич1ьтЕни); йарасе 1 1о зе рго^еге ргеко пе8а81ау1]еш11 ргеШо^а: хьп 

5-4^ЬАЯР+ п. рг. 59, 21; 196, 12. ОзатЦеп ^е рпт]ег48, 8: 

18(1 86 81иса] оре^^1^е, кайа (Зо(1]е 8 рге(1 з; 1;ако зе и азз. 
1шек сИа зшзл-в (п. рг. 60, 6; 64, 25 11(].,) 63, 26: ь+штьд- 
^ш?-8 1(с1. 

Ки ргей 8 12рас1е 1 / ос! ргес11о§а о(: п. рг., 137 , 23: 
ашзл-в; 174, 15: зшзл-вшз??^ ; (Зарасе 1а^ ргес1ю§ рориз^а 1 рге(1 
Ь: и оЬойИг ш. оИ10(Шг, п. рг. 186, 14: 8Ь9гбЛ++шз. 

I и 1\\[ 05оЬ1па11 згойп! зи пазепш зротеп1ки иргауо 
па]8<;агф йозасЗа рогна!;! гикоргз!, капо сой. зирг., §1а§. с1о2., 
081;гот. еуап^. Ш., о сет зе тойе 8уа1ко оз\']ес1о^,1(1 \ъ М1- 
к1о81сеуе §гата11ке. 

^08^е^ 12;ра(1а 8 ой ргес11о§а къ ргей с и гапо§о рп- 
т]'ега е1а§о1а з-УАЛЗШ?» п. рг. 15, 18; 19, 2; 49, 21; 50, 10; 55, 
11; 74, 18; 87, 13; 143, 25; 169, 8 М. (081г. 1шек исц-клити, 
за Ь111 гекао, ро оЬпоу^епоз ог1о§гай]1.) Оуако зе Штас! 
7, 1 : з-^ь-в^-вчяз. 

с1) Као 81о 81агоз1оу. ]&7лк з еиГоп1ск111 гагю^а уиЪ! I 
ереп111е11сит, 1ако заз^ауЦа гайо зи^юзе з-г 1 г-г розгейоуа- 
п^ет итейшШ! I 1 (I, сети 1ша йоуоЦио рпт^ега 1 и Ьгуа!- 
зкош ]&г\кц. 1г аззет. пауа(3]ага га рппуег: зз, 5; чр'в0ьЛь+2ш;-85 
198, 18: ь+0оЛЬАШ8Ш5; 196, 10: ^деоль+лза^ш^-в (зг. ргета 
ч?'8е1,ь+лзчя.ьщ>8) 11(1. Ро§г]е8по ]е 86, 12: яр-вяль+аш^з. 

3. Ва ]е роугИ еи1'оп1ск111 ршуЦа, и ро]ес11п111 г1ес111 зи^кз 
и т е 1 11 и 1 1и 1 2 Ь а б е п , (акоУ! зи рг1т]еп и оЬсе Г1е(1к1, а 
као пека зротепа упейпа гагИкоз! аззет. зротеп1ка зоз 
тпо§о гес1]1. Ргета Огат. §. 63. зюйп зе аззет. 1 081г. и 
пе61 я?'8-рзеь++гз€ (т]е81о вънездлпвл); аИ аззет. р18е иу1ек 
зато 8^3^-8 1 й^з^а (п. рг. 71, 26: 61, 27; 74, 5 1<:с1.), а 051г. 
ройрипуе сквоз'к. Тако зе бИа 31, 22: ярл+28хлазш<р, §с1]е ]е 
V Ш ф 12081;ауЦеп. МазиргоЬ 198, 15 и аззет. а&лз1!^лА^1го-8, 
081;г. зато оудол-к/^ть ((1о1а21 ос1 докль: 1'ог113.). — 12 8гес11пе 
12Ьасеп ]е Ш1 и 204, 2: 4?32-р++5ьз (т. чьстьнллго). 1 ако пуе 
ро§г]е8ка 76, 29 : V и чя-вевзл-в (га. яр-веачрзл-в^. — Као гпате- 
пИ §1а§оИ2ат зрайа оуато пес еь+ш^ь^в тзе8(о еь+^гз-в: йа зе 
оуако р18апа оуа пес (за 8и§1азот ь) ргуоЬ11:пуа 1 81;агуа, о 
ют пе1та П1какуе зит]е; упейпо ]е 1рак паротепи!], йа 
аззет. 1та ^оз зато г1е(Зко оуа^ з1агу1 оЬИк, 1 10 ^ейшо 
као еь+Ш}Ь« 1 еь+ш;ь+ 4, 25; 4, 27; 44, 6; 47, 10,11.), а Уес ^6 
1 Ш оШбап еь+^го-в (20, 18, 22, 30; 28, 29; 90, 12; 96,9, 21; 98, 
5; 108, 16, 18; 107, 17.), еь+1ГО+ (44, 19; 46, 16, 22; 47, 5, 6; хъш 

201. 8; 203, 5, 7); еь+цч» 46, 18; 60,22; 179,8; еь+Ш}А 108, 13: 
еь+щ»* еь+(го+ 200, 23: 181о 1ако и\1ек зато еь+ш?ТА (77, 28, 
30, 31; 6, 29.), еь+ш»33€ (77, 10): еь+Щ1Т8 142, 23; 207, 20; 
еь+Ш7<Р4€ (42, 5; 63, 32; 169, 2.5; 170, 1). 

Е\ап§. §п^. 1та оуакШ зигойаупШ оЬИка тпо§о у18е, 
810 (1ока21уи рпт]еп (Йа!". рат. 1оап. XI 1 — 4)5 : еь+ц^ь-в (3 
ри1а, 3 1;^ь+тоьА (и 11Ь т]е81:1Ь азяет. Ьег ь); Изс.И^д. р. 91. 
1ик. 15. йуакга! еь+ш)ь« (и аззет. Ьег ь.); еуапо". пн!!. 1та 
1ако(^^е^: ть+ччь^^^-в. 

ВротепиИ си ите1ак с/ и пес! в^в^з-дшз-ртз +л«)33-Р9 
(137, 2), §гск1 у.'-;7.7. ^"л;г,с (и 081г. ллоино), колети о(1§оуага 
итекзап! д] I. ]. м ро81уе г п пе61 лзчямз^го-в ('мА-г,;)] лзчр- 

М5§€ (леи(7), пот. АЗЧРМЗЗ (Аг^{;) ; 1ако 1 Г'+Ь+8?'ЗЯРЛ<Т8. 

Карокоп 1та пекоИко рг1т)ега, йа. ^е и 3. озоЬ! §1а- 
§о1а вазуш! оДрао /к, капо И: 192, 29: ^«^4?+^ (т. кътвльтчть 
озй\), 198, 5: %л-ь%дл%е (ш. гллгол1<у.ть оз^г), 81, 11: езблз (т. 
ЕЛ\дЕть 081г.) ; 45. 2 : 8€лз (оз1г. сАДЕть), 181;о (ако з (т. ЗйШ)-в) 
42, 4, 8: *ш»9 3 (тозед; као з^о з з1;о]1 т]ез(о зйш>-8, (ако 161, 
13: гьзгзчяА т]ез(о гьзгзч?айш;«; зг. 2, 14: зш»я?а — 203, 17: 
ьзшщ;з 2аМ1еуа зауея 1 зпизао ьзшш^зшв; ЮО, 20: -р+^с 1геЬа 
йа ]е -р+^сш*. 53, 12, 13: ^3 81:о]1 пуез^о «згз-рз: 17. згей1пе 
хграйе зюука и 159, 9: гз^+^ш)^ т. гз8А^+^^^^« з. 

Уес ]*е §аГапк ]2гекао (рат. 47), йа ти зе оЬИс1, 
капо 48, 23: -рз ^^зш^з (т]е81;о -рз дазлзш^з) псс1пе ро^гзезке; 
(от петойе Ь\И т рКапза, кас1а зе игте па ит, йа, зе 1о 
8кгасеп]е Псе 21а§о1а тоа-тоди, ой ко]е§а пат ^е 21у йокаг 
ро2па(;1 паз 1трега(|у пешоЦе\ зг. ]08 32, 6: рз ?5'зш}'в (т. 

М03€ЕТЬ). 

Тега ^е 81уаг в р+ш€ 195, 16 т. нлмдшл; (и ^е ро 
5У0^ рпИс1 12ра1а зюука ча. — 

Ош (1г11^1 : ОЬПсч. 

Ро8(о зи 8Уе §1а80Упе озоЬКоз!! аззет. 8ротеп1ка (о- 
спо ор18апе 1 пуагепе, пео81а]е тпо§о йа кагето о п]е§0У111 
оЬИсШ, ]ег зи за8У1т ргаУ11п1 ргета опоти, како 1Ь ]е и зи- 
81;аупо] §гата(1с1 ргес1ос1о М1к1о81с 1И Уоз(окоу. 

Оус1]е зе йакю рге(1роз1ау1]а опя 18<:а йекИпасуа 1 коп- 
^и^асуа, ко^а у1ас1а и 081:гот. еуап^., и сой. зирг., и §13^. 
с1о2. 1 (• й. Ка озоЬ1(оз(1 зуга!!!; сето зе, 1йис гейот ргеко 

I ХЬ1У 

ро^е{1^п^Ь ра(1е2а 1тепа вашоз^аупо^а, Ьго]по§а, 2а1тепа 1 рп- 
^атно^а 1тепа, а казпуе игеуз! и рпе1ге8 угетепа §1а§о1а. 

1. Мот1па11У ^ейп^пе. 

Оа 86 пот1па1,1У па -е (х) пегахИки]© 1осио ой пот1- 
паНуа па -е (к), вИесИ '\ъ опо§а, 81о ]е кагапо па 8<;г. XXIII. 

Кой пе61 згей. 8ро1а па мию 1та пекоИко р^^т^ега га 
пога. акиг. па ^»5 (т. гРзз), п. рг. 200, 4: йяяс^зр» 'VЬ'8^•8V^ 
(т. св/ЛфЕниш); 148, 22: гз^лзрз-рз (1о 8и рпт]еп 12 ко1е(1ага !). 

0(1 пеб1 2. 8ро1а па игд 1211321 пот. па тз (вкгасепо 1 ъ) : 
п. рг. 112, 14: ?РА-8-Р8 иг 142, 9; ^А-в^РТВ; 16, 16: ^328 8Г. 21, 
20, иг 24: ^затз, 48, 11; 59,9. 140,27: г+ь+йьзярмзз ; 170, 6; 
ФР+^р+ят» (081;г. млнлсигл) 73, 8: лзчрлсзз; 91, 25: ааелярз (8Г. 
92, 3.). То 1810 уа1]а 1 га пот. па -вт-рт : 98, 32 : датлзйто-вт-рт ; 
25,1: й+?г+ЬА-р-8т-Р8 ; 121, 7: ь+с-8ТгРт. Шес1 ъ. 8ро1а 8 озпо- 
уот 8УГ8изис1т 8е па щ 1211а2е ргаУ11по и пот. па Х1, капо 
и.- 195, 28: -РЗГЛЗЛ-вт, 129, 11: лре-вт (зг. 416; 65, 30.); 7, 
12: "VЬ'8^'8'Р. 

112 ргауНш пот. йеп. 8ро1. 107, 16: гз^^+во+яр-вштА, 1 
116, 20: яР'8а)Л8АЯ?'вштА 1та 66, 10: гь-вяр+а 8 е§А-8Ш++ 0*,+гз- 
яяАЛ-в (и 081:г. кольши); ратИ 95, 10: ^РЗР-вшт я-вз-р-в иг 
ргауНпуе Ш. 13. х-в-ртз а^вз-р-в; аИ као аки2а^1у ЬоЦе ^е, 8(;о 
86 61и 124, 15: езл-вшт, и 081г. колии. Казирго! 8Г. акиг. езлз 

(93, 3) 8 081Г. БОЛЬШЕ. 

2. Аки2а11Узейп1пе. 

Упейпо ^е и2роге(3]и]ис 8 081г. паротепи!:!, (За ко(1 х-с1б- 
кИпасуе ргау! аки2а11У пес! га 21Уе 81уап 1 08оЪе, ко]1 зе 
ро оЬИки зкге 8 пот1па11Уот, шпо^о ге(1^е и аззет. с1о1а21 
пе§о И и о81;гот1ги; а и оЬа 8ротеп1ка Псе 86 1;о зато пе61 

БОГЙ, Е'ксХ, ВЛЙКЙ, ДЛЙЖЬНИКХ, рЛКЙ, С&1Н&, ТЕЛЬЦК, МЛЛДКИЬЦк 

8г. п. рг. 1ик. 1, 36: тл злчатх сх1нх (оз^г.): ©о+^сто-в 2'88-р+ 
азз. 191, 7; та!. 1, 23, 25: схтх: 2-83^+ (азз. 170, 30, 34.) ЗГ. 
161, 27: й'83-Р+ ^лзяРА^-вя^+^-лз : СЪ1НЪ млов-кмьскх; 117, 26: 

»*Т(Л?ЗЛА 3 ?Ь32ГЗЛ+ : ОуЧИТЕЛЬ Н ГОСПОДЬ. 54, 9 ^ЛЗЯРА!'+ -РА^^- 

8 еА2-Р+ : млов-бкх н'кл\х и Е-кснх. 94, 17:ЛЬ»5Ь+: дроуг&; 21, 21: 
еА2+ лт зда+шт (081г. Е'кс'А); с!". 21, 27; 33, 33; 38, 8; 53, 11; 
54, 25; 62, 31; 73, 22; 85, 21; 89, 26. Тш1 пеЬис11 1Н таю ка- 
гапо, (1а пе1та о(1 ротепиПЬ 8ато8<;ауа 1 ргауШ аки2а1;1уа, 
ЗГ. п. рг. 196, 8; 197, 1: ьзлт^го-в 2'83'Р"8 ; 59, 32: гьзярайс ХЬУ 

3^» <п)«й>'вЛ«■Р5^'8 ЗЛБ-Р^в ЛА^ЛЗ-Р'в ; 145, 5: ЧЯТЛТОЧ^в '«'Л^^^ 

Вротепа ]е упейап рит^ег 8, 21 ; гьзз^^аипз ла§ь^ 
«^«(то-в рога(11 йоЬго 81аууепо§а рпс1]еуа и 11от1па1пи йекИпасуи 
ро §гс. '1Л%г-г 7г^Е^;ла х.л;-/ ; 1о зе Убс « 051:г. 12ргау1]епо па доухъ 
сБАтът (зг. Л^05(;окоу §гат. §. 27). У18е кга!: 1та и/^ акига- 
Ну шеиа 1И 2а1тепа раг1;1С1ру и §еп111уи 11] паорако: 4, 18: 
8-«,А+5ьзл^уу+, 051г. и-гллголлгллк ; 5С, 31: 5-ьзл€*+ : и-\'0ДАфь, 
50, 30: яятлА 4?лзяРА.''+ йАЛ-е^-в (и 081:г.-кл-фд.л 52. 25: гь?- 
•РА2С зй<й>+елз-Р'8-лзл€'1У+ (о81;г. лЕЖАфь.); 73, 5: ^г-вт^га+ЬА, в-згз- 
"РЗХ-8 АЗЧР/«8^, йАЛ^^-в (051г. скдАфд) : 90, 19 : ь+е+ (о81г. рЛЕЪ) 

§Ь&€УУ-8; 130, 32: 8-2-8Ч?3€^+Р4. (081:Г. СХВАЗЛНЪ). 

ОЬ1спо 86 уеИ -р+лзяс^газ (п. рг. 55, 24; 46, 2; Ий. 
1рак 119, 27: •?+ лзя€ш?т (тогеЬ]!;! као 1ока1; 1пасе 8е петоге 
^а2ит^е^^, а ро 8уо] рпИс! йи \ \^%\. ро2Г]е8ка.) 

2е118к1 08110У1 па ъ\ , 1ша(111 и аки2а11Уи ро ргауНпоз 
сТекИпасу! па ке , 1 гЬ1Уа и 081г. С11а]и зе рппуеп люеъве, 
црькхвЕ; аИ и аззеш. рге1а2е сюИсие пес! и акиг. 81и^. иУ1ек 
и к-йекИиасуи . 1е 1211а2е па ч?в, капо 11: 122, 9: лр\идч?-в 
(081г. люеъве) ; 196, 1; 198, 15: я-ь-вг-зяр^в (о81г. црькъвЕ), 8Г. 134, 13; 
139, 22. 1810 1ако: з ?'+даз-Р-8 182, 4; С^". 141, 32; 142, 8. 

Као 12П1тка сИа 8е 59, 15 йуа ри1а; гьаар»^*? и 
упе(1ио811 аки2аиуа: (о 181о 88, 22; а 61, 15: -рз гьАлр-е-в а-вто- 

ЯРЗЬТШТ. 

0(1 .\ит,и 1 дъ1]111 йокг! и2 аки2. л\лтЕрь дъфЕрк ро зи- 
^кзпо] декИпасу! л\лтЕрЕ 1 дт>||1ЕрЕ — аИ 1о зато и 05(г., п1- 
ка(1а и аззет. N. рг. згауп! 53, 10: '35'+тозь-8, 12: л-8*зь-в 
(оз1г. ЛАлтЕрЕ. Д'АЦ1ЕрЕ); 8Г. 17, 11; 45, 23; 135, 32; 11(1. 

РатИ као Ье^егосШоп акиг. ^323+ 77, 13, 15; 3, 29; 
21, 25; 1 1ако 1(1и 081аИ ра(1е2^ ро ^о^ (ЗекИиасу!; а йуоз^гико 
^е 2иатеш1 даИу ^^звйтв (201, 15), уес з^о^а, 81о ]е ите!;- 
ти 8, ко]! 308 (1о1а21 201 11; као пош. '35'38288. 

Вги§а ]е 1акоуа пес 23€С31га+ као пот. (19, 2, 3; 32, 
22.), као §еш11у язеезш?^^ (10, 26; 32, 27; 84, 5, 100. 30:) 1 
8 рге(11о§от ро §гскот яя-в 23€езто'в8 70, 7; као 1ока1 2»€е§- 
ш>А (14, 28; 74,15; 100,31), а као аки2а1:1у саз 23€езш)^ (74. 
8, 18, 22, 15; 84, 11; 101, 1, 4.), саз 1 10 оЬ1спуе 2&€езш?-в 
(: 14, 30; 21,26,27; 87,24,28; 74, 4; 100,19,22; 112, 3; 142, 5; 
204, 18; 205, 13). Као пергаУ11по81 зг. 85, 10: <гаьзц1>т^ Гт^е- 
81о цчьзонт^^). ХЬУ1 

3. ОепШу ]ейп1пе: 

2а§епШу па и (оу, ») 1тайи и азвеш. ОV^р^^т^е^^: яр9а» 
84, 16; ЛЗ-ЗЗ"» 8©,Ь+8ЛЗЧ?+ 69, 28; 7, 4, 5; 172, 14; 76, 5 Н.Й. 
да8€Л'82!'+ гал» 185, 13; 8Г. 144, 9, 204, 14; аИ 195, 1: ЛЗ 
ЯРЬ'8Ь+ (081;г. врьхоу) , Аосш 8е 9, 24 зкйи и ^епШуи па а 
081гот. 1 а88ет. Мегпат, пуе 11 ро§^^е8ка 177, 10: г+гзабз 
Ь8?8''8й.''+ с1о61т 1та ]б5, 9; ^+^3»+ Ь8Х2.''+. 

§1о 86 и 081г. 611а отъ господи (та!:. 21 , 42), и аззет. 
1та «>98Г9Л+, 1 иу1ек зато 1ако. 8г. п. рг. 1ик. ю, 27; 12, 
36; 24,3; 1оап. 20, 25 11(3. аИ 94, 19: 8-8 Г9€Ш?т; 181:0 Ько 
л-вР8 176, 21 (081;г, дьне); 67, 3: лз -Р35ьзйЗ л-в-рт (о81г. дкнб), 
аИ 1 па е: ш;€«,ЗШ?3€ л-вРЗ 189, 9. с1. 114, 21; 118, 20; 137, 28; 
141, 26; 156, 29 1 ^А. ВоЬго ^е а88ет 28, 13: гз€ци8 лз8€1го-в 
ААш;'8 гРз 8Х+Ш8, ]ег пе^асуа гаЬНеуа §еп., 081г. пать десать као 
акигаНу. 

^епвю 08П0У1 па ъ\ 1тайи §еп, ^ей. па ве , капо 11 : 
Ар-е-вЯРЗ 125, 2; ^Ь"8V^ 1, 19; 18, 2 ; 119, 11 ; 146, 18; 166, 12, 19, 
7, 1: 8-'УЬ"8.''"8ЯРЗ. То 181:0 уа1^а га копзопапИски бекИпасуи п. 
рг. 75, 16: 8 28 ^^ьз•р^ -рз 8хз€ТО-8. 

^Це81;о 081:гот1гоуа т-клЕСЕ 1та а88ет. 19, 20: ш;аа+, 
т]е81:о очесе: 3^+ 46, 21; 1рак иг 1о итаЬ 1 з*32з; гпатепИ: 
Зе аИ 08ат1]еп рг1т]ег §епШуа па I: 66, 21, 2азярз28. 

А88ет. иу1ек рше 4?323, п1ка(1а чьсо, као 81о 081гот1г; 
си(1поуа1: ]е оЪИк ю, 29: р8*383л32з! — II §еп11:. йепвк. 8ро1а 
кас181о ^е и оЬИки па ззе ос1 гашепа ро8]ейоуп111 ^208^аV1^епа 
зюука 3 п. рг. 97, 20: 2А+яр'в«р 2чрзз€ (т. 2чрззз€); 96, 14, 
0)+ГЗЯРАЛТ 1ШЯ?33€ (ш. циярзззе). 

4. 1)а,И\ ]е(1п1и е. 

2патеп11оши оЬИки па 0Vг, ко]1 ргауош зато озпо- 
уот па и рг1рас1а, 1та и аззет. опакоуН! рпт^е^а, као 1 и 
081гот. ; кайзю 1рак 1та 081г. па оьг, аИ пе1та аззет. 111 паорако 
^1'. 13, 32: а^злзчрт (и оз!!'. с1ги§асу1 1:ек81: господоу) с1 62, 17; 
л»ьзяР8 121, 28: (10 пуе VI еуап§.), аИ 78, 13: лазьзярт (Ъко 
1 ози-.) 11, 0, 23: г-вв-рзярз; 32, 7; 'З5'тьзяр8 (о81:г. лмфоу) ; 0(1 
1ис1]111 инепа: +^'ль^^V8 35, 4; (1аки:1 оз1г.), с1'. 14. 23; +ЬЬ83- 
ьззчр8 48, 10; (-оз1г.), 8&,ь+8АЗЯР8 181, 10; (-081г. мзрдил1еви), 
Зйтфзярт 170, 22; (-081;г.) , 82»83ЧЯ8 58, 31; 201, 13; (-081г.), 
1П1. ; •йРЗйЗЗЯРТ 13, 2; 33, 21; гзтоьзярт 130, 16; 71, 12: 2Т?5'3- 
■Р9'1?ч' 'Оз1г). та. 1о 9, 25: +ьь8ш;ь8^а8^» (о81;г. лрхмтриклпнови, 
;30, 13: +ььтзьз» (оз1г.-овм) ; 203, 6: 8ьзла§ (о81г. ироудови), ХЬУП 

178, 4: +ЧРЬ++'д5'» (081г. лврдлл\ов11), 133, 5, 6: ?>32+ь» (о81г. ке 
слрЕви), 190, 23: ^зел)? (оз^г. млжевп). ^08 парокоп ]та: «уа- 

Й+ЬЗЯРЧ» 62, 11, (081;Г. КЕСЛрЕВП), 1 74, 20, •55'»абЗЧ?'Р. 

Ос1 господь с1о1а21 йаНу 8,32ГЗЛЗЯР"р п. рг. 210,10.21; 
209, 20; 1 «>32Г9Л» п. рг. 91, 16: %%&Р%лр> 8Г. 66, 17. ВаИу 
㧈Ш}Т с11а зе 62, 7; 8г. 203, 12: л-в-рт, т]е81о 081г. словеси 
С11а 86 7, 16: ЯЛЗЧР». — Рат!! 196, 18: *323Х». 

Ва 8а81;ау. йекИпасуе ргИатпе йаНу па »Х89 12Иаг1, ге- 
коЬ тес 8рпес1а (XXXII.) ; 8Г. као 12п1тки 193, 16: ел+^^зчядь-рз-з?». 

Ро2па1;о ^е, како 81:агоЬи§. ^е2^к рпап]а иг (НаНу, ка- 
с1а ши уаЦа 8ро]Ш с1уа 8ато81;ауа, о(1 ко]!!! уеИ 8е ро рга- 
уНи йа оу18п1 рге1а21 и депИк. Вротепа ]е упейпо 8УО]8ио 
аззет. 8ротеп1ка, «1:0 и 1;акот 81иса]и 1та тпо§о сезсе §е- 
пШу пе§о И 081г. еуап§. 8Г. п. рг. 73, 22: !"в ярь+ш?з'2?« 5ьь+л+ 
081г. къ врлтомъ грддоу ; из, 10 ; «)32ГЗЛ8-р-8 ьь+'з?+ : 081г. Хрлл\оу ; 
1:ко пеЬ1 оус озоЬИозИ ро2иауао, 1ако Ь! 8та1гао овй^ога. грлдоу 
га §епШу, а11 8е 12 081а1е рп8ро(1оЬе у1с11, (1а ^е (1а11у и. рг. 
47, 6: 8 +-рльз+ еь+ш;+ з«)3 (о81г. крлтл шл\о\'); 1о 1810 оп(1^е 

11. 8Г. 168, 7: 5Ь32ГЗЛ8 ^^3^323 8 е^З^^АС, 08(Г: ГОСПОДИ НЕКЕСН П 

ЗЕМЛП. 8г. 143, 10: ЧРА?-»- озй". в-Ькоу. 
5. Ь к а 1 3 е с1 111 п с. 

Ко(1 ргуоЬ1йи11 и О8иоуа, ко]1 1 и §;е1п11уи 12Па2е па 
г/, 1гаа 1 1ока1 па и т]с81о па ('. Такоу! 8и рпт]еп и аззеш. 
зИеДесШ псс1: лз??» (п. рг. ш. 31; 108, 31 1 1. с1.); -Р+ з-рз-з? 
РЗЛ» 7, 28: 8Г. 55, 27; 39, 8: 3 2-88-Р», аИ 123, 8! 3 2€8-РА (081г. 
схтсу), 195, 30: V 8 ^^т-р» ; ь1то 8ра(1а 1 ргес11о§ ярь^вь» п. рг. 
139, 17; 1 гР8е«,» 182, 2. Моге ЬШ, (1а пуе ро§1^е8ка (о8оЬ11о 
кас1а 8е 8]е1ппо па йаНу!), 81о зе сИа 179, 11: •рь8 +ьь83ьз» 

(031Г. ЛрХИЕрЕП). 

' ' 1. РгауНп! 1ока1 зи^юзпИ! озпиуа 8УГ81уе зе па /, 12П1- 
писе па е. к аззеш. згауп! 14, 25: яр^ !'+'^з-рз (-081г. йги§1 
ргес11о§: отъ клл\ене); 47, 23, 26; •?+ :'+'25'з-рз (о81г. клменп) иг 
65, 11: •?+ ь+^З-РВ (-ози-). 8Г. 141, 15; 75, 2, 15. — 0(1 дьнь 
1П1а чр-в Л-8-РЗ 107, 29: аИ 107, 28: яр-в Л8-Р8 (пргауо оуако 
2а8еЬ1се, а па (1уа пас1па кой 081г.); б, 20: •Р+ -Рзез28 с!". 
149, 20. (па оЬа оуа пуез1а 081г. ро Ьапк и^. иебесе); по. 
25 : •?+ льАе€Ш)8 32-8АТ (о81;г. жр-квАТЕ); 173, 5, 31: 3 ЗОЧЬЗ^СШ!? 
46, 16,20: 3*324» 112 46, 17: з-УА (ро§г]е8ка ^е з*а!) Хшс 
ргк1аупо : 91, 20: гз ла^ф-а ярьат^з-рв. ХЬУШ 

1ока1и 1тепа рп(1ауш11 па д+^з^-в гекок §оге у18е: 
•'^1 0^' КЩ ратИ 89, 11: ш»»ллзХ'8 (ро ргопот1па1по^ йекИпасу!), као: 

1 и 081гот1ги; си(1поуа1 ^е 1ока1 58, 9; •?+ -рзяр-взх-в ^А2€"У€! 
^гдяс-у^, ако пуе ро§1-]е8ка, ^08 §ога ос1 опе на 81;г. 209 , 
19: 2ЧР€Ш7А5 ь;9%зьзл8л/€, — оус1]е (1а кайет ро8<;а1а ^е ро- 
§г]е8ка, 810 ]с рот1е8аи с1а1;1у 8 ^•еп1иуош , као 81о 8е С1<;а 
81г. 193, 17: г+хс^га-в ^^•Р8^^'ЬР^^8•р» •уая+ьр' ((За1;1У) 5 х+щ>зьз 
(^еиШу!) д%д злз-р-88. — шасе ве пегагитуе; аИ 8 юкают 
^'9"ц»'8тх-8 Иеро 8е с1ас1и згауп!^ Ьи^агхгт! и роф18и рзаИ. 
Ъопоп. : въ СЕл-к р-ккомъниъ-при цри дскни Блъглрсъкъ1мъ. — 
140, 7: -Рьз лзчр€ш?А ро§г. т. лзярстоаз. 

Ьока! Ьег ргебю^а: 175, 16 : 'уая+ьз 5(>ь+ла, 58, 15: цоа??^ 

^^•ЬвА. 

6. 1П81Г 11111 е111а1 ] е (1111 11 е. 

Кезугзи^е зе 1нка(1а па ъл\ь 111 ьмь, 81о ^е и 081г. 
ргауНот, уес 8Уа§(1а па зх^* (зх-8) 1И зх-з (зх-в). 

ГТрИу итекзапа г \Ш зе и рппуегШ капо 146, 19: 
злцо+ьзао-в. Тис1]е пес! па н {Ь. ]. {!) 1та(1и гетъ, па ег га.й]е 
еотъ као 1 и 081г. п. рг. 117, И: лз-р(ГО'Рзех-8 (ю тога ЬШ 
лз^ртотзх-в) ргета врлззоп-в 137, 4; 121, 12: ^'+е^,+ьз§X'8. 

Раш11 ^{•ьззх-з 109, 22: (-081г.) ; аИ 140, 33: ^^гззX'8, 
113, 25: зхА^РВЗХ-з (о81г. им-книилАь) 62, 28: ^+хз^'8зд5''8 (081;г. 

КЛМЕНИИМЬ) 51, 17: ГЗ€1ГОЗХ»8 ТОАХ-З. 

II 1П81гит. па з^ 12081;ау1]еп ^е ка(181о з (као 1 и 
^еиИ. па ззе), капо 11: 155, 15: •рьал+-Р8 езелзоиз ьзлттоз- 
Л'88 8 еь+1гот^ (пуезю родители и крдтигекй 081г.); 179, 7 
вр-лз^с (о81г. ноудЕШ1л), %+л,8лз^ (о81г. гдлилЕ1е1л, иг 1о 9 
ш)8Ь83^, 10: +чртл8гР83^ (-081г.) ; оуако (1г21т га 1п81г. 203, 24 

0ь+}'Л'€ЦВ'1РЗ€ 8 ЯР»8ейЛЗЛ<е«88 (§Г. 01а тоЬ? орхои? жой той; а7ахгчАе- 
уои^.) — 8г. 93, 28: -Р+л-в лзй€1ГОТ^, 31: -Р+Л-в Г«ш»т^ 128, 31: 
йлзузйзх-з: 081г. словомь, 

0(1 1тепа рпйаупо§а 8Г. 112, 25: а-в ^л+йзх-в ярзлвз- 

Х-в Ш1ЬЗ€е-8-РЗХ"8 ([летЗс аНтлууо^ (}шщ^ ^xе-ф.■^^) И 081г. СЪ ГЛЛСЪМЬ 

вЕликъмь трлчкьнъшмь. 8Г. 75, 21: лзеьзх-з йь-вл-в^зх^в 8 ел+- 

7. Уокайу ^ ес1п1пе. 

И 081г. ой сътъ 8ато ^ес^апри1 съше (Уо81ок. 16), и 
азяет. у18е кга1: 8Г. 170, 28; 78, 12; 89, 28; 81г. 60 1та га- 
8еЬ1се 31: й-88-р» л+чрзлзчр-з, 1 33: й-вз-рз л+чР8Л9Ч?«8. 8г. 91, И: 
ео+^■вьз», 081г. злкхеш; 194, 18: ^ь+^Р"; 139, 6: 'УАй+Ь1р. 2па- ХЬ1Х 

тепи ^е уока1;1У 63, 30: »^8Ш)Заз (1о 181о 31): и 1а1;. ргеу. 
КаЬШ, 181;о 1;ако 081;г. рдкви; 1та 1рак 1 ргауЛпо па и: »*8- 
«ГОЗАР" 26, 13; 14, 3. 1 ^. (I. 

0(1 1тепа ргИаупо§а: чраь^рз 114, 35 ; к;з0*)»^'8-рз 83,12; 
57, 9: Х+А§ЯРАЬЗ. 

8. N0111. акиг. уок. йуо^хпе. 

РгаУ11по кой м-08поуа па Ъ1, 1 2а1о 119, 2: зе+ й-вв- 
^»««Р (051;г. съшл), с1 95, 10: Л'8ЧР+ й-вз-Р-в? (081:г. съшд); 120, 23: 

Л-8ЯР+ А-8Л+ Й-в^АЛА^таЗАД; 160, 22: Л-8ЯРА ГШ)Т'У8 ЯРА-РВ^А ', 

113, 12: л-8ЧРА хза^&€«8, 142, 15: й^зьз шзл^вш'? као х. 5ро1 
Дуо]1пе; 93, 6: л-8ЧЯА азгтоа; као г1уо]1па 2а1гаепа ()8(»Ьп1'§а 

33, 4: ^А рз VАVА (ха ргуц 1 с11Ч1^ти), аИ т]е51и чр+ (ха (Ьмь 
ди 1 1геси) сИа 8е чр-вт 142, 13, ]81о 1:аки 60, 30 -Р-вз (т. 
гР+); А (као тигк! 8ро1) 32, 34; 1 2а1;о пеуаЦа аззет. 142, 20 
А, ^е^ 86 ро^еге па гепе; 1геЬа1о Ь! (За 8^о^^ т (и 081г.). 
142, 21: 9^*3 ((1па1 ^ет.^ 81;о]1 ю. §-ра. 

9. Сгеп1и у-Ьока1 (1уоз1пе 155, 2; й-88РЗЯР» (]е(11- 
11 рг1т]ег и ко1е(1аги, као 1 и 081.), ]пасе й-взр» 141, 9; 8Г. 
202, 11: йЧЯС^гоа&Р" 3(7И-8'УР' -Р+ШЗ!? ; -?+ {-ЗАА-Р» 139, 5. 115, 27; 
гз л-вярар л-в-рр" (о81;г. дьнию) 1 иб, 5: 181о 1ако; 66, 12: я?* 
йзр" зез]? ев+гзчрАЛтр'; 152, 14: ^заарзр*. — 51, 27: з САй-в- 
•рар». ; 79, 26: гь8 -рз*» 8й»йзяр». Мзе81;о 081г. омЕсоу 1та 
а88ет. 54, 5: ЯР-в 34?8 зр"; аИ 32, 25: -р* з^8;р, 61, 4: 3^8^ 8^+. 
08оЬпа гахшепа -р+р- (п. рг. 23, 3.) яр+р- (п. рг. 32,35; 54,5). 

10. В а 11 у 1п8<;гит. (1уо]1пе. Рага11 48, 20; л-вяРА- 

«гн. ЛЗЙРЗЛТ-РЗ-З^-в ! 46, 4: ЗеАХ+ -Р^ ЛЗЙСШ^З .''ЗАА-Р3"55''в. Ти ]& 

опако 12 петага зиу^епа тпог. т]е81о (Зуо^ше, као 208, 18: 

А-вЯРА Й-8ТО+ Ш^езю Л-вЯРА Й-вОЧА. 

11. Кот1па1;1у тпо21пе. 

Nа ОVе и г1е^1 й-вз-рзярз 25, 11; 57, 25; 163, 15 Н(1. 
0(1 г1еб1 па шъ ш\2^г\ па е: 5ьь+лл+-рз 93, 19; й+^+ьа-рз 
26, 30; зьжй+АЗХААРЗ 178, 24; абЗ€(газАА-РЗ 163, 17; ьз^^А-РЗ 

34, 10. 8ато81;ау1 па тель 1211а2е па телш (аззет. ш?заз): ла- 
А+ш)ЗАЗ 63, 1; 86, 31; еь+^з-рза^з^гозАЗ 71, 20. К1ес л\Х1тлрь 1та 
^г-втоо+ьз 45, 7, 9; 51, 3; 103, 8; 1 ^-втц^+ьз 180, 1; 181о 1ако 
«УАй+ьз 57, 21; 168, 16; аИ г+йщу-езьт 172, 20, 34. РатИ 200, 
15: «>ЗАЗ€СТЗ, 196, 31: ЛЗ^^ЗЗ 112 Л-8Р83 172, 17; 196, 26: Ар-ЛЗЗ, 
100, 6: Ш;+(ГО«РЗ 44, 22: Л-8ЯР+ А*Р (гаЬ83. 

КошрагаНу па г 160, 25: 161,22: й»АА8Ш8 т. ргауИ- 
пув^а па е\ 211, 12: ??-Рзл+8шт; 48, 30: Аа^-вштв. Тако 1 ■ раг11с1ру 1уог. 8ас1. 1 рго81. угегаепа и авзет. оМсшз! па *88 
1 V'8Ш58, пе§о И па «зз, чр-вшзз, капо 11: щ, 29: 23€«8Т 
(081г. слд^Еи); 134, 11; 139, 20: дат-з^зьзлсш^готз (081:г. фЕи), 
144, 15: аб€а&빫т8, 159, 26: 21гаь+а$마«<Р8 с^. 199, 9; (ч^ЕИ 

081Г.), 159, 32: +<Я,^а€«8Т , 33: Г«$Ъ+4?3€«88 ; 148, 10, 11: 8Л-88- 
Ш€«88, ЬЬ+-Р€*Т8; 197, 2: а&ТЧЯ&бЩЗЗ, 182, 23 : 2АЛ€«88. 112 10 

1рак, ако 1 пейко: г§8л»ш+'&€%!38 ; 155, 14: гьзш)8ярла^*38, 
144, 19: й-вхАЬА^ещзз 11с1. Раг^;. регГ. исЬу. 9, 6: чртлдчр-вш^рв 
8 ЯРАЬЗЯР+ЯР«8ШТ8 (о81г. ВЪШЕП) ; 120, 4: гьвз-з^^вштз ('оз^г. ШЕИ) ; 
иг 1о: 195, 18: е-втяр-вшзз; П, 28: я^вш^чязь-вшзз. — 9, 28: 
игею ^е иг яла&^-вт 1те ргШатпо и й. 8ро1и : гз^^ь-вг-вшсзе, 
и 081г. и т. 8ро1и. шеи. 

12. Акигайу тпо21пе, пе1та шзи озоЪНа, вгау. 
рпюзеге к-йекИпасуе : б, 33, 5ьзАЗ€е8, 130, 1: е«.+ лрлт. 

Рат!! акиг. ш^-втзе 145, 12: иг 177, 6: 9ьа+5ьзА'88 8<р 
(1ако йа ^е 12ра1а 81оука зе.) 

13. бепШу тпо21пе. 

Ка 0Ь'Ъ: 170, 17, 19, 20: Ь9ЛЗЯР"8 (081г. рОДй), й-вТ-РЗЯР-в 

57, 22; 5ЬЬАЬЗЧР"8 178, 23. 2патеп11; ]е §епШу 166, 14: чрь+*38 
ро с1181ю11асу1 т]е81;о ярь+^88, као 81о зе §с1]е81о сИа. М/^^жий 
(8Г. 73, 9: ^-вз^га+ь-в). Такоу ]е ргауИап ^еп. лрлзз 199, 6, 
и2 Арлтз 196, 1; 64, 24: гз€Щ)88, 69, 32: %32гзл88 ; 2. 8ро1а 

П. рГ. ЛЯР-вЬЧ'» 142, 8. 91ТО°8 А2АТ8 84, 17; Г3*+А88 75, 18. 

Рат1:1 §епШу лз-р-8 8, 30. ига Л-8-Р88 181, 24. 1 л-врзт 188, 3. 
8г. ]'08 §еи. тп. 208, 18: А+^^ш^•8 

Ос1 1тепа ргк1аупо§;а: 168, 18: Ф1ГО-8 гьд-згзель-в 8 
ь+&,а&^3'Р'8 (1 И §г. Ьег зрокпка: а-ь сго^йу у.а1 ^•х^гтш); 9, 20: 
ярзлз-рз2"8 \^^\^^з^АVЯ шз2[ГО-8 АзабС^-в 11(3. 8Г. 7, 26; 87, 8; 196, 
13; 199, 6: 'З^-РВЪ-в. 

14. В а 1 1 V ш п о 2 1 и е. 8уг8и)е уаУ1ек па з^-в 1И з^-в, 
пе рако хмх, кл\х, 81о ]е вЬагф, аИ зато и 81агоги8к111 зро- 
теи1с111 засиуап! оЬИк, п. рг. и оз1гот1гоуи еуапй^еЦи. 

Ргеша пот. аб<е(гозАА-рз ратИ йаНу абсш^зАД-рз^-в 163, 
8; ро 1810] йекИпасф, као 9, 22: ш^ьз^-в, щ, 17: езААОоРЗХ«8 
141, 27: Ар-ЛЗХ-в. 8г. 203, 13: .''■8-Р€'&3'35''8. 

1те ргМаупо: 205, 27: -Рзлзда-взгАСшш^+х-в 2€ 8X8 
(га2ит1еуа зе па йепе): 081г. иБдол\х1слАфЕл\х (ако ^е ргауо и 
Напк1пи 12(1ап]п?); зЬяйи зе 081г. 1 аззст. 205, 28: гь'Р2Ш)Ь+- 
ш-в-р+х-в г&з е'88ЧР'8ш+х« 8Х'8 8 рз}'АЗ'Р"8ш+Х'8. Си(1поуа1о азз. 
8, 15, 31: лчр^вьзхв еь+ш?ярзьЗ'РзХ'8. (га. злтворЕНлма). Ъ1 

15. Ъока! тпойхпе. 

II й-с1екИпасу1 8УГ8и]е зе кос1 1;угс1Ш па еЬъ, кой те- 
капИ! па гЬъ) о81:го1шгоуи (1осе1ки па ъ\ъ ой^оуага оват- 
Уеп1 рпш]ег 187, 26: яр-в лз-ггзь-в ; рат1;11акос1]ег ро ь-йекИпа- 
су1 25, 4: й+^+ЬА-РЗЬ-в, као п. рг. ч?^ дйазь-в 172, 19, 29; 173 
4; 141,16: гР+ лчя-вьть-в иг оЪ1сиуе ляр^вьзь^ п. рг. 130,14: 8г. 
п. рг, 141, 25: гз ш»ьзь^ л-8Рзь^. 8 051;г. зкйе зе аззет. и 
йь=в-р=8Чр+>о"8 113, 12. — РгатПп^е 1 и 81агуШ гикор. (1о1а21 
•рзез23Ь"в п. рг. 44, 18: аИ аззет. 1та 45, 4; 20, 23; 61, 21: 
•рзезйАЬ-в ; иг 10 Докг! 1 опа] с1гид1 оЪИк. 

1те рпс1аупо: 207, 7: яя^в едл+ь^ ьз^+ь-в 111 205, 28: 

16. 1пз1;гитеп1а1 тпогхпе. 

РгатПпо зуе као 1 и оз1гот. зг. п. рг. 7, 10: шгь-в^"? 
лзр-в^з-т, гаНт: 4?зш}'8тьхт-лз23€Ш1'8т зг. 139, 22. — 2АЗяяз- 
8-8Т 55, 6. ^-РЗ^ь-вт АА1та=8Т 78, 14. 

РатИ Ш81гит. : 2-8 лдА+ц^ЗА-вт 188, 15 1 155, 15: ь§- 
лтш^зА-вз, као (1а 3 е 1;уг(11 I па кгази. 

Коп)идас1]а. 

Кга] ро2па1о§а Ьоо'а18(;уа, ко^^т зе о(111ки]е з1оV^еп8к^ 
§1а§о1, ргекогасю ЬИг §гап1се оуо^а с1]е1а, 1 ро^пезю ргоИ 
зт^еги оуе гагргауе, (1а зе (1ауе признат пе§;о И 81о зи па]- 
роо1ауйуе озоЬше пазела 8ротеп1ка, 1та]ис1 озоЪНо 1 оу(3]е 
као иу1ек ргес! ос1та аззетапоуа ргетса 1. з. еуап§зе1]е 05и'0- 
т1гоуо. 

А. 08оЪп1 па81;аус1. 

Ргуа 08оЬ1па зе(1п1пе вай. уг. {гПаг! па з€ (^) ; 
ге(1]е ^-8 (аззет. р18е ^г-в): ко(1 §1а§о1а 32^-8, л+'^'8, (д-зг-в), 
яРАх-в 1 8'35'+^-8 (аззет. пер18е шка(1а ил\ллл\ь, како зе и 081г. 
па1а2]); \\г ярАХ-в (п. рг. 28, 9; 121, 10) (1о1а21 1акос1^ег ]е- 
(1апри1 ярала 142, 13; (081г. оус1]е в'к\\ь, аИ шасе с1уакга1 Б'кд'к.); 
ргауо гекз! з §1е(11з1а котрагаНупе §гата11ке пуе чрала за(1. 
упете, уес 81аго(1ауп1 те(11]а1и1 рег]Рек1:, козети зе 12- 
игашз! угз!, и2ро^ес1^и^е уЛх. 

Вги^а озоЬа ]ес1п1пе засЗ. угет. 1211а21 па зг 
^08 зато и 328, л+28, яра28 1 А28, шасе па 67, а 1о ро81а(1е 
т^ез{;о 1щ Но ]е ро 2,1а80Уп111 гакоп!!! пето§исе. 

Тгеса озоЬа ^ес^п^пе зай. уг. ]211а21 па ^^ (^З" 

4* ьп 

зет. пергау! гагПке и чч-в ос1 ш?-8; како тес гекоЬ оЬ1спо р18е 
ци-в); ройрипо§а пазШ^ка Н пеша; ]ег п, 4: «т<гртш?т (т]е- 
81о а&тчртш^-б) Ьа се рго81а ро§^^е8ка. КекоИко р^^т^е^а, йа 
]е щ>"8 ойрао, као п. рг. з т. зйт?-8, паротепио зат зрпейа. 
Ргуа озоЬа (1уо]1пе 1211а21 па ге кгога зуа уге- 
тепа; п. рг. чрачра 33, 2, 4, 5; 176, 30: 82.'-++Ь8<1?а; 123, 27: 

8ЛЗЯ?А, (ГОЧРЗЬТЯРА. 

Вги§а1 1геса озоЬа с1уо]1пе зай. угетепа 
1211321 и аззет. ге(1оу1<;о 1 уес1пот па к1 га зуа 1п 8ро1а; аИ 
и аог1з1и 1 1юрег1'. 181;о ^е 1ако геДоуК; пазиуак па /е; (Зак1е 
зе и Ит угетеп1та гагИки^е 2. 1 3. озоЬа (1уоз1пе, ке зе сез^о 
1 опб^е С11;а па (е, §с1]е ^е и 081г. па к(. 

2а 8ас1. упете тойе зе згаупШ, (геп. 8ро1) : -рз е98щ>+ 

8€, 5ШЩ>31ТО'Ь, ГЬТЛА[Ш+ 8 ЯРТЛА1га+, Ь-8'УА1Ш+, Ь+Л»8Ш;+ 8€, 

8ЛА1Г0+ 8 яр"80аЯРА21га8ш?+ (з^г. 142); ш. зро1 3, 7: -РЗГЗеь-Р+ЗШ)*, 
8: 2Ш?€0о+ЗЩ1+, 9: 32Ш)+ ; %Ь€ЛАШ>+, 47, 8; е«я>1РЛАШ»+, 54, 7; л+ 
©хл-в^тш»* 60, 32; ьз*зш?+ 61, 1. а^. Трак! па (е: 61, 2: л+ 

ЗШ1"8ЧРЬ"8дзЗШ?3 2€ З^Т ; 54, 3: ЧРАЬ»31ГОЗ; 44, 19: 2'8ЧРА1|У+ЗЦ1>3, 

20: ГЬ§281ГОЗ ; 321газ 44, 2; 160, 22; 107, 28. •РА2ТОЗ, 59, 7. 59, 
6: 113. 11: ез€лзш»з. 66, 28: -рзез 8 еьЗХАА х^рхззлзцчз. 

2а аог. 1та пеЬго]еш11 р^^т^е^а па^е: п. рг. 4, 2: зш^-вярь-в- 
е*>321газ, 6: Ч5>"8е9чрь+ш;82щ»з, 31^ЬАТО§2Ш)з, (о81г. па -тл) ; 54, 4: ^°ьз- 

2Л+ЯР82(ГОЗ, 54, 2: ГЬТ2Сга&€Г'82Ш?3 (ОЗ^Г. ТД), 211, 11: ГЬ8ЧРА2Ш?3 

(081г. привЕдостл), 207, 8: 5ЬЛ+5ЬЗА+2Ш}3 (о51г. - стд), 205, 28; 
ХЗ€Л+ 2^^+2ш^з (озкг. стлстл), 176, 28: Л8ЧР821ГОЗ (оз1г. стл), 

201, 11: А'1Р82(ГОЗ (081Г. СТЛ), 170, 23: 2-8Р€2ТОЗ (031Г. СХН1АСТЛ), 

120, 24: ЬА21ГОЗ (оз1г. стл), 153, 31: еА2Ш?з (081г. стд), с1 119, 
20; 137, 3: гьтз€21тоз, 31^т21гоз, 8: гзлзл82[гоз Ий. Ргета оуш 
тоге зе гес1, {1а зи пе(1к1 рг^т^е^^ па (а: 177, 3: ь+е*»ХА2ш?+, 
204, 25: ЯР'8д)ЯРА2Ш?82Ш?+5 4, 23: ЧР8ЛА2Ш/+, 54, 4: 5ЬЛ+5ЬЗЛ+- 
2Ш?+, 1 1;. (1 

Ро аоп81п гаупа зе 1 1трегГек1;: 176, 15: ь§абл++шзш»з, 
206, 22: 8ЛА+шзщ>з, 1таз^++шз1таз, 3, 32: •РЗ€абл++2Ш?з ; и2а 1о: 
177, 1: 82!'++шзш;+, ярала+2Щ>+. с1*. 4, 9. 

М]е81о паз^аука т-к, 2а ко]1 М1к1о81с (Гогт. 87) и61, 
(1а ти пе1та рпт^е^а о шийкот зро1и, йокг! 1 и аззет. зрот. 
гес1оу11;о 1гоз: 185, 26: ^«рла2ш;з з*8хз8; 142, 21: з€21газ, гз- 
^л^•Р82ш^^, з, 7: лввай+говз, 107, 18: гзг-вл-ьго^з. 

Ла (1г21ш, с1а ^е паз^ауак 1е 81агу1 ой (а, като 11 181от 
0(1 /('; ргуо 2а1о, 81о зе ро ргауПпШ гакопШ ^кзоупо^а ро- ьш 

гаакписа пеосеки^е и 51оу. ]е21ки (а уес ^е^ 1е ]е 1з1от каз- 
1п]е 11с1апо и озоЬпе па51:ауке ирИу 1тепа затов^аупо^а 1 га- 
1тепа, 810 зе па]Ъо1]е т1с11 к ргуе озоЬе с1V0^^пе; и ко|е зе 
казпуе гагИки^е ро зро1и тиШ та ос1 геп. 1 згес!. г'е ; 1:ако ]е 
1 и ргуо] озоЬ! шп. ту казпуе ос1 тъ. Оуакоу 5ро1ш ирИу гаг- 
ууа зе и тпо§о 81иса]еуа. аИ иУ1ек казпуе. (8г. 8сМе1с11ег 
и Ъ^Ит^о. Ш. 92.) ЬИу. ]е21к ^а21^ки^е (1уо]1пи 1а о(1 шпо- 
21пе ^е, аИ 1е1;зко паг]ес]е уеИ зе, с1а ]е и 17. у1еки ^оз ге- 
йоуйо 2а шпогши иро^геЬЦхуаю ^а (зг. В1е1епз1:е1п Ье!!. 8рга- 
сЬе II. 126): пи ро 5ро1и пес1пе га2Ике п1 ШуапШпа т 1е- 
1оУ81:1па. 8 йпщо, зй-апе (1ока2и]е 1 1пз1огуа 51оу. ]е21ка, йа 
]е 1е з^агу! паз^ауак, ]ег 2Ъ11]а 8ато и па]81;ап]1Ь, озоЬИо §13^. 
зротешаЬ, с1о1а21. 

Ргуа озоЬа тпо21пе 1211а21 и аззет. кгога зуа 
угетепа ргауПпо па ^^-в; 8ато ]ес1ап та рпт^ег па хз: »- 
езАхз, 63,3; 10 се ЬШ зато 51иса]по. 

Вги§а озоЬа тио21ие 8Уас1а па (тоз. — Т г е с а 
озоЬа тпо21пе и зае!, уг. па ш)=в т^ез^о (то-в, ргей ко]1т 
86 п 8 08поУП1т зато^Ьзот а 111 г зуегао и а 111 §. 8ато 
пекоНко 1та уес зротепиИЬ рпт^ега, §(1]е ]е 1а] 1ъ. ойрао. 

0(1 оу111 озоЬп1}1 паз^ауака, ко]1 зе ойИкизи уесот ]а- 
козИ 1 рипосот, 1;е зШге ргуе зуе^а га зай. упете (зюу. ]е21к 
пе1та у18е ргоз^о^а регГек1а пШ Ь11(1исе§а угешепа), уаЦа гаг- 
1ис111, Ьагет 2а пеко]е озоЬе, паз1ауке з1аЪ1]е 11111 зекип- 
йагпе, ко]1 и зюу. ]е21ки (1о1а2е и аопз111 1 1тре1'1'ес1и. 

Ргуа озоЬа ]ес1п1пе ко(1 аоп51а 1 1тре1'1'ек1а 121- 
1аг1 па -е (ъ), а 08оЬп1 паз1ауак т ойрайе зазушт ; ако зе ба- 
к1е п. рг. 127, 12 сИа ргуа озоЪа ^ейп. ^асе^а аог1з1а ««ьтл-в, 
1и ]е ойрао т, а зато^кзи п. рг. дгско^а ]е21ка о, ойдоуага 
81оу. ъ; оуако зе 181от то^и и2рогес1111 з1оу. 5л-тл« 1 §гс. 
г,\&о-'к ОзоЬша ]е 1рак §1а§о1зк111 зротешка (з1агу111 1 поу1- 
]1Ь, Ьи^агзкП! 1 Ь1Уа18к1Ь), 1е и зейпот ]ес111от §1а§о1и рпс1г- 
2а]и паз1ауак т, 2а811сеп ро1и^1азот ъ, а 1о ^е ргуа озоЬа 
]асе§а аоп51а, како и аззет с1о1а21: ет-зз"^ (^гсЙ ;-5У/): 2а81о 
]е 1рак оус1]е иу1ек а ког^епи т т]ез1о -вт — 1о зе петоге 
1ако 1ако ка2а11. 

Вги^а 030 Ь а ]ес1ип1е кой аог1з1а 1 1трегГек1а зуг- 
йи^е 86 па е, а озоЪш ^е па81ауак 5 ойрао ; 2а1о зе з1оу. ьз^з 
као бги^а озоЬа ]ес1п. тоге и2роге(3111 з еЬе-; 1ако, йа зе и 
81оу. рот1з11 па § (као с1а ]е гесез), ко]1 ]е пе81ао Ьег 1га§а. 
81о зе сИа као с1ги§а озоЬа е-втяоп-в (п. рг. 93, 28: а^з з ??+- Ь1У 

АА чрАЬЗР-в е-втяц^^в, еа€Л5 11с1.), 1о Ш зе иуикю 12 1гесе 
озоЬе, 111 тоге ЬШ ]08 Ьоуе, како Ворр 1итас1, йа ]е 10 те- 
йгит\ гпатепНо ]е, 810 с-вярйт пейокг! и аззет. као с1ги§а, 
уес запю као 1геса овоЬа. 

Тгеса озоЬа ^ейпхпе ос1 аоп81а 1 иврегГеки 12Па21 
па е, а ос1рао ^е озоЬп! паз1ауак 1\ ^1о зе йак1е з1а2и с1ги§а 
озоЬа 8ЛЗ 1 1геса оре! злз, 1и ]е и с1ги§о], како гекозто, 
ойрао 8, а и 1;гесо] I. Моге зе 1рак 1 оуй^е с1о§ос111,1, као и 
к:!5да-8 0(1 ргуе озоЬе, йа Ьийе озоЬш паз1;а\ак I 2а81:1сеп ро- 
1и§1азот "8 (ъ) : 10 уа1]а 2а ротепиИ оЬИк е-втй^го-в (оус1]е ]е 
ко^^еп е^вз, гпак аопз^а 2, па81ауак озоЬш ш?, 1 п^е§оуа га- 
зШа -е), ргета е-вт, 81о и аззега. зато ^ейапри! (1о1а21, 1 ст 
81о ]е угю оЬ1спо, озоЬИо као рота§а1о, ко^^т зе 1уоп то- 
ЙЦ8 сопйШопаИз. 

АИ роугЬ оуо§а ]ес1по§;а §1а§о1а е'8Т2^^'8 1та 1акоу1Ь 
рпш^ега 3. озоЬе аоп81;а па ш^-в ргШспо тпо§о: л+аш^-в 10,6; 
16, 17; 79, 10 М; яя-вд^л+йШ^-в 87, 15; ЗЦО-бЛ+й^го-в 154, 1, 4; 
Айцч-е 8 л+йц^-е 74, 12; й-в^рдй-в (и гкр. ро^т. т. й-врдйто-в) 
7, 7: зето-в (п рг. 52, 18; 57, 9 Ш.) за зуо]1ю1 за81;ау1зешс1, 
капо 1\: яр-8^€Ш»-8 19, 1; 72,8; -Р+зето-в 188, 24; Р33€1га'8 132, 15; 
174, 19; 150, 21; гьтзецп-в 171, 2. М ^.^««го-в й€ 203, 18; ^•+- 
^СШ^-в 106, 5; 119, 2; ^+^€1Ш"8 190, 17; 191, 7; ОЗоЬИо сез^О 
а^г-вЬА^га-в 14, 21; 52, 16; 76, 28; 80, 23; 105, 16; 108, 5 М. (и 
081г. 1та ка(181о оумьр-к); 14, 22: ^-вьАШ^-в (тоге ЬШ йа ]е ой- 
рао ргес11о§ »!); гьзйц^ьато-в 84, 10: гь9йЩ|'8Ьаш?'8 74, 25; с^. 
101, 8; (зебапри! гьзйоо-вьА 48, 7). Као зю и йозайа пауейе- 
п1Ь рптзегШ §(1]е81о аззеш. па(311а21 оз1гот1га, 1ако зе 1 йа- 
Уе бИа и аззет. 75, 4 ; яя-ве^ль+йш^зто-е (о81;г. въздрдсте) ; йарасе. 

РО ЗУО^ рпИс! рО^^еЗПО, +«3 еЗЛ-в ГЬЗЙА+ЧРТЦЧ-В Й€ (е1 Ь 6с6? 800- 

^асОу]) 12Г!, 1: пашаЬ гаНт зИей! Ьий. упете, 1е зе р18ас ро- 
тхезао 1 гархзао; аИ 2патеп11о, 81о зе 1о 181;о 1ако с11а 124, 
28 ; а опс1]е пе1та и окоИс! Ьий. уг. ; 1ако уа1^а 1;итасШ 1 
гпатепШ р^^ш^е^ пб, 18: лал§ лзеьз й-влАл+чу-в ^-в-ра гр70V 
у.аХЬ г-.руас-ато ^.^ щ€). Nарокоп з1а2и зе аззет. 1 оз1;гот. 172, 
18: зевш^-в «рз; а 25, 11: 81о ^е 81атрапо гтл-в, тога ЬШ 
гтцв-в, како ]е 1 и 081г. — 8уе оуаке рпт]еге Штас! Ворр 
и (Зги^от 12Йап]и зуо]е Огат. као оз1:апке шейха! п е угзИ. 
Као 08оЬ11о81 §1а§. 8ротеп1ка тога зе паротепиИ оЪ- 
Ик е-втйт, ко]1 како гекоЬ, и аззет. зато 2а 1;геси озоЬи з1и21, 
1 1о ргШспопейко (176, 16; 178, 22; 105, 3; 195, 22; 205, 27; 
211, 6.) 1 пзе^оу заз1аууеп1к 181, 13: гьАс-езйт. Са зе рго- 1итас1 оуз] 1атп1 оЪИк, ко]! ]е и кавпф!! §13^. 5ротеп1с1Ь 
^асе шаЬ ргео1:ео 1;е зкг! га с1ги§и 1 1геси овоЪи ]е(!пше, та- 
Ца, 86 йггаИ \ 1о§а пасе1а, с1а и 1ов1 оЪИки п1]е шкаск -вт 
2;ат1еп]еп ргозНт 8, йосш паорако и ет-зг-в п1кас1а аззеш. 
пеиро1^еЬ1^и^е -вт: ^о иуе 81§;11гпо 81иса], уес йтЬа (1а 1та 
йиЬуШ гагю^а. С\т ве па]те, с1а ет"??^ 1 евтйт ргуоЪкпо 
пе8рас1а^и и 15^ гес!, уес с1а ]е и^т^-в ро ре1;от 1уоги вапзкп!;- 
зко^а аоп81;а, 1;е ргуо] озоЬ! ос1§оуага (1ги2а 1 1:геса ст (с1а- 
расе и сакаузкот папес]и Ьгу. ^е?;^ка 1та ха с1ги§:и озоЪи 1 
^/5 1И /^/.5, 1е 8е рег а11а1о21ат ]ег1к роугаНо и 8{аппи !) : га 
йиа! пазао зат ^а и покот §1а^. гикор18и ^оггаи едярт {I. ]. 
рот1е8ап ро 1каУ8кот 1г§оуоги а за т, с1ак1е етярд) ; га рпги 
озоЬи тпо2. 1та 1 и аззет. -рз е^з-з?^ гьал+лз з%д (тазед 
(131, 19). а и сак. па^^ес^и шЛ ро{1рип1т 21Уо1;от: Ьппо, ЬКе, 
1 парокоп га 3. озоЬи тпо21пе 1та йоус^по рпт^е^а и аззет. 
廈 (8Г. запзкгИвк! аЬЬнгап Ворр. кп1. Огат. §. 374?'), каио 
(1: л+ е&€ 8 ьт-раелт 195, 2; +шш»з -рз ет'5? рь^ршза-в, -рз 
еае в-з^аат 125, 25; л+ 8 姈 а&евлз 34, 19; л+ взе еае 
(ро^г. ]е езе!) +ЧР8(Я>8 99, 32; [петохе оуато 8ра(]а1:1 ^^^о, 16: 
ез€, уес ]е 011(1]е уг. петага 12081а1а зюука лзш?-8, с1ак1е сз€- 
Л9Ш)-8]. Оуако 86 тоге с1ап сТапазп]! ргеко 8у1Ь озоЪа (1ока- 
2а1;1 рпт^ег пе812таиско§а аог181а ой §1а§о1а е«тщ»т. I 
кас1 ]е 1оти 1ако, шеп1 зе 8Уе ечи! зоз па^1ак8^ пас!п, с1а зе 
рго1;итас1 е^втат ргета е-втйш?^, ако рот1з1!то па рагазт. 
ргета а1таи. 1о]е81; па акИу (сетят) ргета тейуи {\^=ъ°ря.т'9) ; 
^2^ пргауо §1а§о1 1^-8тш;т као 81о 1 8рпес1а паротепиИ оЬИс! 
с1ока21уи, заспуао ]е па]у18е з1агос1ауп111 изротепа, оЬИка пе- 
(1окис1у111, ако зе пеигте и ротос 81•ауп^и^иса ^гатаИка. I 
2а1;о пеу1с11т, з^о Ъ1 зе тозю 1ете1]1(а рп^оуоп!:! тп1еп]и 
Ворроуи, (1а спа] тъ и с11•^^2о^ 1 1^есо^ озоЬ! 8рпе(1а зроте- 
пиНЬ §1а§о1а пуе и181а йги^о, пе§о И 81оу. тесНит и 051;аики ; 
уа^а Ьо 2па^], ска зи ^1 оЬИс! уеота 81аг1, 1:е зато и па^- 
гап1] 111 (озоЪНо §1айо1зк111) зротехйсИ! с1о1а2е, п. рг. уес и 081:г. 
тпо§о ге(1]е, пе§о И и аззетапи. 

В. ОзоЪ11;оз11 аззет. и 1трег1'ек1;и 1 аог1з1и. 

Оз1т паУбйепЛ! гагИка 12тес1]и аззет. 1 оз^гот., 1та 
]08 пекоИко зротеиа уг1ес1и111 озоМпа паз 8ротеп1к и 1трег- 
^^ек!!!, а ца]у1зб и аопзШ. 

П 1трег^ек1и (1уо]1пе уеге аззет. 1 и с1ги§0] 1 (гесо] 
озоМ 2пак угетепа Л 1 озоЪп! паз^ауак 1е зато^казшт Уб20т е, 
као и ргуо] уегот о; с1ак1е ргета 82!'++ь9Яра (176, 30.) с11;а 86 с1ги- ЬУ1 

еаЧгеса: 5я^+ш^^7^^ 176, 21 (о81г. Ъег отакота уегпхка : исклдстл), 
8Л}'++шзш;+ 177, 1 (искллстд); ьзлл++шз17пз 176, 15 (хоячдлдстд), 
е§Ашзщ;з 33, 7 (когастл са), 8Ла+шзш;з-ш)з^++шз(Л13 206, 21; ед- 

ШЗЩ>3 т^е8^0 СД+ШЗТОЗ 195, 25 (К-ЬДСТЛ), 8Г. 143, 30: еА+Ш31ШЗ. 

Меп1 86 с1п1, (За оу1 оЪПа Ьо^е доИки^и 1трег^ек1и, као 1 оп! 
па 81а аоп81и; и 081а1от 1о ]е 08оЪ1па ^игпШ 81оу]еп8кШ па- 
^^еб^а, ко^е зе 1 и з^агуеш Ьгу. ]е21ки тпо§о паЬосИ. 

II аог181;и 1 I1^е§0V0^ (1\081гико] 8<;аго(Заупо811 тоге 
86 геб1, (1а 810^1 па]ро§1ау11уа кперо81; аззетапоуа етап^^е^а 
као 1 081а1Ш §1а§. 81;агша. 

А88ет. 8ротбп1к о(1Ики]е зе па]ргуе 1;ако гуашт ^а- 
к1т аопзют: (1а §а 1обпуе ор18ето, кага! си пезх^та- 
11ск1т аоп81от; Ьо зе гагитце, као 1 и ^гскот ]е21ки, (1а 
86 1акоу аопз!; тойе рот181Ш зато 0(1 ког^епШЬ §1а§о1а, (1а- 
к1б ргуо§а гес1а ро га2ге(1Ь1 М1к1о81сеуо^, 1 1о иу1ек о(1 оз- 
поуа па а, ко]! зе и з1оу. рокгепио и о\е. Теса] зууи ^егхка, 
а Ь181огуа 81'аге зюу^епзИпе парозе, (1ока2и]е, (1а ]б оуа] ао- 
П81 рге(1пу1 1 81;агу1 0(1 31§'таиско§а ; 1 гЬх^а па1а21 ти зе 
1га§а зато и па^з^агуШ зротеп1сШ §1а§о1зк111 1е п]Шоу1Ь, та- 
каг 1 казпу111 аИ пергот1еп]ешЬ, рпершЬ. 

2а ргуи озоЬи ]е(1пше зг. : яр-вевзл-в 207, 19; зд^тл-в 
5 ГЬ5Л"8 24, 22; 81*. 127, 12; гьт«$Ъ'8 12, 29; 22, 4, 20; 36, 26; 
51, 9; 73, 13; 101, 23; 145, 2; 150, 12; 181, 10; й-в-РВЛ-в 16, 29; 
17, 14; Орак ]е(1апри1, 81о зат пазао, 154, 6: яр-в-рзлзь-в) ; зе- 
ЬА(ГО=в 76, 16; 50, 19. 

Вги^а 1 1геса озоЬа зе(1п1пе пето^и зе гагИкоуаН и 
аопзШ з1§та11скот о(1 пез1§та1;1ско§а. 

Ргуа озоЬа ЙУо]1пе пета рпт]ега. Вги§а 1 1геса озоЬа 
(1уоз1пе па1а2е зе и 8лзш»з 47, 9, 14; 61, 4; 106, 20; зеьАш;з(ГОЗ 
176, 24 (081г. оБрЪтостд). 

Ргуа озоЬа тпо21пе па1а21 зе и оуаюЬ рпт]епЬ : гьт- 
ЛЗ??* 98, 3; 173, 20; зеьАш;з"35'-8 4, 28; 5, 4: пазирго! 58, 18: 
V•ве»?з"39ьзьз^=в ; 2патеп11о, ако пуе ро§1^е8ка 45, 31 : злз??*, 
обекхуаю Ь1 86 злз??'^. 

Вги§а озоЬа тпогше, као 1 (1уо]1пе. 

Тгеса озоЬа тпо21пе : яр-вяяь-влзе 93, 8 ; 208, 12 ; зевчрь-в- 
«>3€ 157, 27; ЧР^^Х35ЬЗ€ Ь8, 1; 104, 29; ( ш 1о 58, 12 као 12- 
П1тка чр-б&^хзлзшс) ; чр^й^-втязе 86, 17; я-в^гаьсяае 142,11; »- 
л+23€ й€ 15, 4; »1тазгз€ 51, 25; 8ЛЗ€ 48, 4; 103,9, 141,6; 143, 
2; 144, 7; ГЬ8ЛЗ€ 3, 21; 180, 1; гьАЗЛЗе 173, 2; й-в-рвлзе 
13, 17; (као 12П1тке 108, 33: 8лзш€, 159, 25: гьтлзшс) ; 8ЛЗ€ ЪУП 

5 зеьА(гаа€ 3, 23; зг. 139, 10; 205, 25; 64, 26; 87, 17; (пави- 
рго<; 15, 25: 8•8ЬА^^^Ш€.) ; 91!^8Л&€ ЗО, 23; -р+г+л&€ 47, 25. 

12 оуШ 86 рпш]ега ^а5по у1Ш, (1а ^е ]081ег па]Ьо§а1;уа 
3. озоЪа тпо21пе, 1 1;и с1а 1та пез1§та1;1ско§а аопзи 1 ос1 за- 
пп11 опШ §1а§о1а, ко]1 зе и 051аИ11 озоЬаЬ пеДко 1И п)ка(3а 
перо]ауЦа]и: 1пасе зи 10 па^оЪ^сш^^ рпт]еп ос1 §1а2о1а. ко^Ш 
зе ко^^еI1 с1ос1та 211Ъп1т 8и§1а8от. 

ОVа^ аопз!; Да т1то§ге(11се зрошепеш, 2Ш ]08 йап йа- 
пазп]! и Игуа^зкот ]е21ки, аИ 1;а]'п1т 21уо1от, 1;е §а пазе 
оЬ1бпа з1оутсе, ко]е пхези §гас1]епе па п1какуот Ьхз^опскот 
1етеуи, шзи ^081ег ойкгНе, уес §а т1е8а]и за за(1ап^^т уге- 
тепот. 

Вги§а з'е гпатепНоз! аззет. 8ротеп1ка иргауо и аоп- 
з1и 81§таискот з1;а^^^е§а оЬИка, ко]еда зе ЬИпоз! и 
кош 8а81;о]1, 81;о ти 1ако 2уап1 гиак угетепа 8 (за 81ге2а §1е- 
Ш81;а уеИ зе, йа ^е 1:о ког^еп ^к^ок аз (з1оу. ]е8) ще ]081ег 
ро з1оу]еп8кот пас1пи ргезао и /?, уес ]е 081ао пергот1еп]еп, 
йарабе йотеЬи! ^е дк^оют ког]епШш, ко]1 зе зуг8и]и зи- 
§1а8от, 8азу1т Ьег 8ато§1а8по§а уе2п1ка о; а кайа зе 1ако 
8аз1апи копасп! зато§1а8 ой ког]епа 1 ротепий 2пак угетепа 
5, 1геЬа йа ргу1 зи§1а8 ргей с1ги§1т хграйпе, 081:ау1у 12а зеЬе 
гапуепи и ргойигепот ког^епИот 8ато§1ази. 

Еуо аззетапоуШ рпт]ега. 2а ргуи озоЬи ]е(1пше: 
58, И: РЬТЯРА^^ (2тге(1-8-7,) оз1г. привБдо\'х; 124, 33: й-вел^а-в 
(081;г. сйЕЛЮдохх), 30, 15: гьтзей* (081;г. приихх). 

2а ргуи озоЬи шпогше: 98, 1: я^-вчядйз-зр-в (т. гъ1'ес1- 
8-о-тъ) 081г. вйВЕдохол\х ; 1, 27: гьтзейзх-в (051:г. прт.АХ'?'^^^). 

2а йги^и озоЬи тпо21пе: 211, 11: гь8чяайш;з (привЕдо- 
сте), 185, 22: ЯР-в&гРАйочз (т. ь'ъгпе808{е); 32, 17; 54, 5: зш^-в- 
чрьАйоиз (ози'. отъвръзостЕ); 810 86 43, 5 с11а гьай^гоз, ЬИ се 
т]е81о гьтяРАйтоз , као 81;о зе п. рг. С11;а -р+шс т^езю 

Р+в€Ш€. 

2а 1;геси озоЬи тпо21пе: ярай* 32, 21; 120, 15; 130, 7; 
131, 4, 8, 13; 134, 24; 137, 17; 139,9; 151,22; 195, 1; (оз1г. ВЕ- 
доша), тлярай€ 63, 4; 133, 30; гь8Ярай€ 134, 2; 49, 20; гьзе+- 
й€ (т. ргоЬос1-8е), 136, 23; 141, 5. (051г. проЕОДОШл); 125, 12: 
йАСЛр-йс (о81г. съЕЛюдошд); *тй€ (т. сь^-5е) 151, 28 (о8(;г. чк- 
тоша); ай€ 16, 13; 19, 22; зто^вЯРЬАйС 140,20: 180,28; 197, 12; 
ЯР^еь-РАйС 87, 9; 185, 10; ГЬ8РАЙ€ 52, 25: 62, 13; 137, 29; 139, 
7; 174, 7; ]е(1апри1 сИа зе ро§г]е8по гьт-рзйс 9, 25; гзльайс 
76, 29 (ш. погрЕЕОША); 3€й€ 119, 35; 130, 7; 204, 22, 26; 205, 2; 71, 11; ч?"8^<€2€ 207, 9; 109, 15; 31, 11; 28, 16; ЗС€8€ 71 3; 
ГЬ53€2€ 110, 20; 128, 5; 139, 7; 137, 29; 189, 3, 6. ь+йгзеязе 
134, 26; Ь+2Г€2€ 134, 27; с!". 151, 25, 30; 134, 8; 137, 5; 
139, 19; ^'+*32€ 118, 5. 

Да ват оуе рптзеге 1оспо ]*2Ьго]10, йа зе и]ес1по уШ1 
га2т]ег питепск! 12те(1]и ро]е(31п111 §1а§о1а в ]ес1пе 81;гапе, а 
2а11т иргауо 1 ро]е(31П111 озоЬа 8 йш^е 81;гапе: 810 се 8Уа1;ко 
ос1ау1е 1ако гагаЬга!!. 

112 оуа] па]81:агу1 оЬИк, ^й^е 8е 1оИ и ргуо^ озоЪ1 ]ес1- 
Г11пе, коИ 11 ргуо^ 1 1гесо] тпо21пе игспуао 5, 1тас1е йги^а 
поууа УГ81: 81§т. аоп81;а, §й]е зе 1;акос1]ег когепШ 8и§1а8 1 
2пак угетепа Ьег уегпПса о 8ра]а]и, аИ уес ]е ргуоЬ11п1 § га- 
т1еп]еп за Л, ко]1 ргей е \ § тога рпес! и §. Мпо§;о 1та рп- 
т]ега ой ]ес1110§а Ье 181о§а §1а§о1а, йа саз йо1а21 за 5, саз з 
Л: 8Г. Уозюк. §г. 71. п. рг. \г рз. XII. V. (и Ре1го§гайи) па- 
уай]а Уоз1;ок. ]о8 рпт]ег кллсъ са, и пазШ §1а§\ рзаК. (и Вг- 
б1са) уес зе С11;а зато ккЬ^ зе; М. Оуато зрайа 12 аззет. 
§1а§'о1 ЬАЬ-8 (т. гек-Ь-ъ) 1 ьаш€, ко]а йуа оЬИка и аззет. 12- 
к1]11е1уо йо1а2е, йос1т зе и оз1гот. т1е8а р%хъ 1 рЕкохъ, 
р-кшА 1 рЕкошА. Тако ит. §оп ротепи!! А2€, йо1а21 уес 1 и 
аззет. аш€ 17, 22; 13, 31; 55, 22; 56, 15 (и 081г. иУ1ек зато 
оуако); ]ейпако иг з€2€ с1<;а зе 32, 32: зешс (као 81;о и VI ек 
II 081;гот.), зг. 208, 7 ; 1 яя-воосшс иг §;ог1 ротепи!;! яР'80о€2€ сИа ' 
86 124, 5; 203, 30; 55, 23; 56, 15 (и о81;гот. иУ1ек оуако.) 

8ато оуако йо1а2е и 3. озоЬ! тпо2;1пе 80*>ярлаш€ (т]е- 
810 Ш'1ък-8§) 208, 19; 9елАШ€ 133, 30; 139, 9; 132, 17: 150,24; 
2«8ЧРЛАШ€ 133, 29: 2-«да<еш-€ (т. 8ът§1-8§) 56, 31: а Уо81ок. па- 
\"ай]а и §гат. 71. ргун озоЪи ]ейп1пе съмасъ са (йак1е ргета 
1огаи Ь11а Ь1 1геса сълааса са) ; пи и Вшса рз. 54, 3 : с11а зе 
зтеЛ' 86. — 2а йги^и озоЬи тпог. 1И йуоз1пе 1та оЙ1пий 
ч?лА21го+ (зг. гао]е „Рптеге" II. 80.) 

Рага11 ргуи озоЬп Аьзда-8 86, 28, 81о зе 1 и оз1;гот. 
сИа, йос1т Ь1 ргуоЬИпуе 1 йоз1]еЙ11о ргета 3. озоЬ! тпой. Ь1о 
оЬИк Агз??^, а за зато§1а8п11п уе2п1кот: 'Ьдохомъ. 

Марокоп си зротепиИ аопз1е; 2, 14: 9ш?яра сГ. 30, 25; 
и оз1г. па оЬа т]е81:а отъв-кфл (зг. 161, 13; г29гзяра 2<е као 
зай. упете, 1 27, 19: фш;'8яраш€ 08(;г. отхв'кц1лшА). Ва Мете 
оЬИке рго1итас1о, и21та М1к1о81с 1пйпШу отв-ктп з йойа1кот 
(и поуош 12Й. г]есп1ка): „аопзиш! 1ап1ит каЪез': ^а 81 ргей- 
81ауЦат з1;уаг йги^асуе. М18Ит Ьо, йа зе оу1 оЬИс! пе1та]и 
йги^асуе и1тас111, пе§о И пз111оу1 8гойп1С1 ой й1а§о1а пов-кд-к- Ъ1Х 

ти I пропов-кд-кти. Ро(1 пес^и пов-кд-ктп пауас1]а зат М1к1о81с 
као аопв! рпт]ег пов-кхъ (т. пов'кд'кхъ), ко]! ]а пес1тт га 
ро§г]е8ап, зато таЦа игеИ, с1а 1;а] оЪИк пуе [гхейеп ой г^есМ 
лес ос1 ког^епИо^а Vес^\ с1ак1е ]е пов^кхъ 8а8У1т опако, као 
81;о с1ги§1 пов'кхъ 0(1 тес1 (Ьис1ис1 уес и ког]епи е, пето^азе 
йаЦе пазрогШ) И! као глхъ ос1 ^ад^. Тако зи парокоп 1 отв-Ь 
Ш отв-кшА 3. озоЪе ргета ргуо] отв'кхй 1 отв'кхол\ъ (ко^е Ъ1, 
с1а с1о1а2е, 81§11гпо оуако ^кзПе) ос1 §1а§о1а в-кд-кти, 1И йа 
Ъо1]е кагет, оД ког]епа Vес^, а 1пйпШу уаЦа игеИ, с1а ]е 
отъв'Ьд'Ьти као 1 пов'Ьд'Ьти Ш пропов^д^тн. 

С. ^08 пе81;о \г оЬИка §1а§о1ц111. 

81оу]еп8к1 ]е21с1 петта^и 081га 1пс11ка1;1Уа (1ги§о§а па- 
ста уап ор<;а1;1У, ко^^ С1П1 81и2Ьи 1трегаиуа. Х]едоу ^е гпак 
'/, ко]1 8 08поуп1т 8ато§1а8от е ргекг! и (1уо§1аз ^, а п]е§оу 
^е 2ат]ешк 12а ра1а1а1а а '\\\ г. Ос1аие зе (итас! 37, 9: зй*- 
й+ш;з х<€ 8 ЯР8Л81ШЗ (о81г. осажите), 1И 163, 9: й-вярсл+ц^з, иг 
гз^+аб8Ц113 62, 13; 87, И; ГЛ+*8Ш)3 й€ 80, 21: (озП'. поклжЪТЕ, 
пллнитЕ са), Ь'8г-в«8Щ»з 17, 15 (ов^т. ръпхфЪтЕ) г ПИ 1та 1 аззвш. 
46, 26; 94, 27: 8«А1газ. Тако ,]е аззет. 99, 10: ла+^злттоз : 
08(г. гллголЪте; чр^рзхаацоз 158, 32. Ш., йарасе 123, 4: З'^?- 
ЛА1ГОЗ яРАьзе хт, с1ос1т и зИспот пуезШ 39, 1-2. бкато: 
ЯРАЬЗ€ 8ХАШ)3-ЧРАЬ»€ 8Х8ш?з. Сийап ]0. оЬИк 70, 30; ЯР^ХЗ- 
^^т^7^з га. въл\ет1л'е, како зе Ш^ п 081;гот., (1об1т ^е з йги^е 
з1;гапс 142, 15: яртлаш?+ (112 гьтлА1та+) га. чртл'РЦт;+; и \а%е- 
лзш?з 45, 10; рот1е8ап ]е з 8 а; 101, 21: злах*- л+ 8 ш?» 
гьзрзчРАЛАХв (га. пропов1^л\ъ) 1тао ]е ЬШ !трега11у: гьз- 

Г§ЯРАЛ8Х"8. 

Карокоп ]е зрогаепа упе(1ап оЬИк 85, 3; езел^е ^ьа- 
8Л+ чр+ш+ РБАРЗАй^-р-ь , 81о Ь1 ЬИа ]ес11па 3. озоТза тпо21пе 
ргауо^а 1трега11уа, йоаш зе йш^асуе оЬ1бпо 10 ор181уе за 
л+ Сдл): ии ако уес ^ез! 1а] оЬИк ргау! ор1;а11у-1трега11У5 
10 уаЦа иге!!, йа зе ]е гпак паб1па г га 3. озоЪи 12§иЬ10 
зазухт, оз1ау1у 12а зеЬе заш уе2п1 зато§1а8 о, ко]1 ]е ко- 
г^еп Ь(1с1 зуегао з (Зги§о1п1т, ор1а11уи рг1рас1а]ис1т озоЪшш 
паз1аукот п1\ пеп^зИт рако, с1а Ь1 ос1 -Ънт шо^ао ро81а11 лл 
(М1к1. Гогт. 98); 1а и 1гесо] озоЪ! тпо21пе пШ пуе уе2П1 за- 
то^кз е уес о. 

Као копаспи пасеЬш гагИки те(3]11 §1ай'. 1 с1г. гкрхз!, 
ко]и оуй^е 2а51ира]и аззет. 1 051г., уаЦа парошепиИ рагИсхру 
ргозк угеш. 1уог. I. ос1 §1а§о1а IV. ге(1а. Вос1т ]е па]те кос! 
8у111 казп^Ш 8ротеп1ка оШба^, йа зе 1уогес рагИс. рег! ак1. ъх 

I. и §1а§о1а се1уг1о§а гес1а иро1геЬ1 йотеЬк VЪ8 1 VЪ8ъ, ово- 
Ь11о81 ^е па^81агу1Ь §1а§о1. гикор18а, 8ю зе 1 и 1;от (ТУ.) гейи 
йгйе с1оте1ка ъз као кой ког]еп11;111 §1а§о1а ргуо^а гейа, 1;ако 
йа 12ргес1 ъ§ озпоуш г ргекг! и ]. N. рг. ос1 §1а§. испро- 
сити §1а81 1а} раг11С1ру испрошь (1;. ^. гзргоз^-ъз), зг. аззеш. 
197, 10; ос1 възгллсити раг!. възгллшь (1:. ]. VЪ2дIа8^-ъ8) т^е8^о 
оЬ1спуе§а казпуе възгласи въ (1ако ^е 1 и 081г.) зг. аззет. 
135, 19; яр"8еь5ь<Я)+ш-8 ; т]ез1;о л\ъ1сливъ 1та и §1ад. з1агша11 
л\й1шль, п. рг. аззега. 170, 26: ©х-втшл-вш» (1;о зе ^оз и 081г. 
2ас1г2а1о); га]ез1о оудлрнвх (ой м(1агШ) 1та аззет. 130, 2: 
»л+ь-8 (1;. 3. гШтук); га^е81о остлвивх (оз1г.) 1та аззет. 119, 
21 : §2то+яр<Я)"8 {I. ^. ргауНпо Мю Ь1 08^аV^^\, па^те 08^аV^-к в 
ите1пи1;1т /); 181о ]е 1;ако 21, 13. -рз »^-8 8€ (о81г. не оучивх 
са); 118, 6: 3X34^^8 (оз1г. омочивх1и). 1 I. й. 

Ва ^6 оуа^ 1ако гуаш А;гасг (8аГапкгесе „арокор1гап1" 
игзр. 47). раг11с1ру 81агу1, йока2;1уе 1акой]ег Шз^огуа Ьгу. ^е- 
2;1ка, §й^е з угетепот 1 зат! ког]еп1й §1а§оИ ргекге з йо- 
те1ка Ъ8-Ъ8 па VЪ8-VЪ8, п. рг. гекаь^зг (ш. геМг) И&. 

1Т оЬсе Ьоси па зугзе^ки оуо§а Й1е1а йа кагет, йа ^е 
оуакоуШ озоЪШЬ 1 уапгейшЬ йауп1па рипа рипса^а икой^ег 
зига }1гуа1;зка (озоЬИо §1а§о1зка) кп^^2еVпо81; , ^ег ]е зата пе- 
тагпозЬ за з1гапе пазе иггокош, ако п1зи §й]еко]1 1 па^81агц1 
§1а§о1зк1 8ротеп1С1 ^оз йо зайа и иг! зауег 81:ауЦеи1 за гпа- 
тепШш 1 81ауп1т 21уо1от зюу^епзке 111;иг§уе гаефи Нгуа<;1. Ки 
уаЦа йа зе 1^е8^то Ит, &1о зе 1 о Ькдаг8ко^ кп]12еуиоз(;1 зуе 
йо па^поV^^^Ь угетепа зкЬо гпаю, рак се 1ако йо зкога йос1 
гей 1 па Н^Vа^е, а §й]екоз1 §1а80уИ;1 8ротеп1к (п. рг. §1а§. 
с1о2.), ко]1 81оу1 йап йапазп]! за зуо^а ][)апопг(е1а Ш., йокага! 
се зе ро шо^ет сугзюш пузегеп^и, йа ]е р1зап хзют па 
}1гьаЬ8кот гешухзШ 1^^Vа^8кош гикот. Росе1;ак уес зе 1 исш^еп 
зато уауа парпей: Ьагет йу1е 1;гесше опШ пес1, козе зе 
као §1а§о1зк1 зресШсит пауай]а]и, Муи ]08 1 йапаз и Ьгу. 
пагойи, а оу! оуйзе зрот1пзап1 аопзИ 1 раг11с1р1]1 заситазе 
зе уеИк1т Й1е1от 1;акой]ег иргауо и зашШ 81агоЬгуа1зк111 зи- 
ппаЬ. Мейзи1;1т о 1:от йги^йзе ухзе. 

В. 01е{1181е 1ек81ка1по. 

Мша ]е С1е1а, йа зе згойпоз! зе21ка 1 упейпоз! па- 
г^абза па]1оспуе тоге изипоуН;! 1 оргей1е1Ш апаИгот §гата- ЬХ1 

11скот. ^а заш врпейа йокагао у15е осШЬ рпт]ега, §с1^е ве 
51агуе 1 ргагИпуе засиуаю и аззеш. зротехйки: з §1ес1181а 
2папз1уепо§а пе1та о 1:от шкакуе 5итп^е. 

Мес1]и1;1т као 81;о зе зтуе ро112(1апо ЬтсИИ, йа, ]е ргу1 
рпеуос! зу. р1зта, а парозе еуап§^е1^а , озпоуап па ]ес1пот 
и81;го]и ^гатаИскош, ко]1 пуе с1ги§о уап Лотасе з^агоЬидаг- 
зко паг^ес]е. и ко]ет зргоуейозе ]иг т1аШ 8V0^ у1ек казпу! 
аро81:оИ з1оУ]еп5к1, 10 зе 1рак з йгиде з^гапе пе1та гаЬога- 
\т, бЬо 1 зау пуоЬ сгкуепе 51оу]еп511пе ро1:уг(1]и]е, (За ]е 1а- 
ко 1 2§о(1по ЬИо, с1а зе паз1аууа]ис1 1 и5ауг8и]ис1 ргу1 аро- 
81о1зк1 рпеуос! (11е1от1се рорип! 1 (11е1от1се рге1пас1 1ак51ка1па 
81гапа п]Шоуа роз1а, 10 ]ез1, х^о)есИпе гш. 

То (^ока2и^и пеЪго]еп1 рпт]еп сгкуепозюузепзкШ зро- 
теп1ка, то1пИ у1 п^^}10Уи 8и(ЗЬ1пи кой ко]е Уат йга^о ^апе 
пагойа з1оу]еп5ко2а. Тако кас1а ]е 12 Ьи^агзко^а 12Уогп1ка 
ргер181уао Низ, 2ат^е^^^У0 Ь1 ро1:атп]е1е пес! Ьи^агзке з ро- 
2па1ут1 гизШт!: 1о ^е (1ока2ао Л'о51окоу о зV^а^оз1ау1^еуи 
2Ьогп1ки и ор15и ^ит^апсоУ5ко§а ти2е]а ; кас1а Нгуа! Ш 8гЬ1п, 
с1п1о Ь1 1о 1810 ргета 8У0^егаи ]е21ки. То зат з шпо^о рг1- 
т]ега йокагао ^а и „Т15исп]'с1" 81г. 61 зз. Оуако зе гаги- 
туе, 2а81о зи га2Ике 1ек51ка111е тес1]и йуа 151;оуг51па зроте- 
П1ка, као п. рг. тес1]и йуа еуап§^е1^а, уг1о се51;о иргауо о(3- 
1и6пе гпатепИозИ. Тоши зе ]е згауп]1уап]и з па]'уесот ро- 
тп]от розуеНо пеитгИ ЙаГапк и „рата1:каЬ" 1 и ро5Уес1п]ет 
зуот с1]е111 „игзргип^ е1с." 2^а изр^еЬ оуо^а 8гаУП]1Уа1уа тоге 
зе игеИ (1о'ка2апа 1511па, (1а зротешс! ]1(до81о1-]еп8к1^ ЪИо §1а- 
йо18к1 ЬИо С1п18к1, с1пе 2а зеЬе ^ес1ап 81:агу1 гой 1 ос15]ек сг- 
куепе 81оУ]еп5ке кпз12еупо51;1, ко]а као з1о зе о(1Ики]е §оп роте- 
пи11т1 озоЬШт! з1аппат1 и дгатаНс}, 1ако 1та 1 и ккз^копи 
розеЬп!!! пес1; ропа]у18е ^и§051оу^еп8к^Ь, з1о 81гапот оуийа 
и паз па ^и§и ^оз 1 йапаз 21уи. 

81ау1^а^ис^ 1 оус1]е а>;?ет. еуап§. па]ро§1аУ1(уе ргеша 
оз1;гот1гоуи, ко]е з1;о]1 па се1и агИзкИ! 5ротеп1ка, 2а11т рп- 
(1ойау гпатепНо шко^зко еуап^зеЦе (п1к.) 1 пе тап]е уагп! 
т18а1 К11ки1]еу1сеу 12 XIII — Х1У. У1ека (тк.). рос11еИ<: си 1ек- 
51ка1пи 2патсп11оз1 аззетапоуи и й*о]е : а) с1а зи пес! и аззеш, 
1 оз1г. и ког^епи 181е, аИ гагИсНо 1уогепе Ьий 5а81:ау1]епе ; 
Ь) йа зи пес! за8У1т пхгИсИе^ аИ Ье2 га211ке кп11ске ; с) : с1а 
]е и ко]ет 8ротеп1кп т]ез1о рпеуойа гайггапа г1ес 1ийза 
(с1ак1е еугеззко-^тска). «! ЬХ1[ 

Л. Еа2По1;уогепе г1ес1. 

чязлтв {Vе^^^) и азвет., великъ и 081гот. Ка пцейпо] 
81;гап1 пе1та 12куис1уо811, ]рак исТага гагИка и об1 (п. рг. зг. 142, 
7, 19; 152, 9; 189, 31; 190, 31; 208, 33; М.); и авзет. рге- 
г1ейко (и е\ащ. С1п1 зе 8ато зейапри!) ^злт^-в: 138, 10; 
п1к. 1;акос1]ег оуф'е дьнь беликь! , ргетйа 1пасе 1 опо оЬ1спо 
вЕлпи ; 8г. рага1е1 1оап. 7, 37. §с1]е аззет. 1 шк. 1тас1и ч?з- 
лъ\"вБ, а11 уес 1оап. 19, 31 оЬа чрзлч'»: велеи, с1ос1т 081;г. 
ВЕЛИКЪ. №к. еуап§. 1та великь ]08 тагс. 13, 2; 1ик 7, 16; аЦ 
1 оу(1]е (1ашс.2. рхзе велий, као 81;о ]е и аззет. 1 т1к. 81о 
}е и аззет., таЦа га 081:а1е 8ротеп1ке ^игпе (Зогаоуше, бзоЪИо 
га §1а§о18ке 11Гуа1;8ко§а гойа (зг. Т18ис 81г. 61.) Оуо§а 
зи оЬИка пес1 рип! 81ап Ьгу. 1 згЬ. 8ротеп1с1, као 1 па^з^а- 
гу1 11гуа1;8к1 (сак.) р]е8П1с1; п, рг. уес од. §о(1. 1186 1та 12- 
Цуогап ро(Зр18: (ъ^к) вели жВплнь; и топ. й'18ш§. сйато: 7пг- 
|1 1о81 Vие^т. Оуа зе гагИка рго1е2е, с1п1 зе, и сгку. зротеп!- 
сШ уеота па сШеко, п. рг. еуап§. кгуюз. ой §. 1144, га ко- 
]е зе ргауот и2!та, с1а ^е тпо§о 81аппе засиуаю, р18е та^. 

7, 27; ВЕЛЬ16 (о81г. велико), оре! еуап^. ро1укагр. ой §. 1407 
та!;. 24, 31; в-кльшлгь (о81;г. великъл\ь) Ий. 

4^лзярА4?-8 {с1оь'е(\) и азз., члов'к^1Ь1Ск&1 и 081;г. п. рг. п, 25; 
й-ез-Р-в 4?лзяРА«^"8 (081г. члов-кчьскъ), зг. та!. 8, 20 (49, 29), 9, 6 (53, 
1), 13, 37 (163, 13), 17, 9 (201, 25) 17, 22 (58, 26)18, 11 (43, 30) 
11;(3. 8Уа§с1]е оус1]е бИа зе и аззет, сШеск, и 081;г. ако 1 пе 
иУ1ек, Ьагеш ге(1оу11уе члов-кньскъи^; ишк. еуаи§. ва.то^с1о- 
VС'сь8к^/^, и §1ад. т18. (I:. ^. и ргуоИзк^ой §. 1483) 1акос1]ег 
Гако. Грак зе ^^8и(3^и^ет 1угс1Ш, с1а ]е оуа^ кгас1 оЬИк ргес1- 
пу1 1 з1;агф, уес гаю, зю ]е и оз1гот. о§гап1сеп ^08 зашо 
па пекоИко 81иса]еуа пот1па1:1Уа, а и 081аИ11 райег!}! (1о1а21 и 
081гот. зашо оиа] с1ги§1 оЬИк, рак зе и 1ош зкги з 081гот. 
1 081аИ 8ротеп1с1, йарасе 1 зат аззет., п. рг. та!. 12, 32; (54 
25): сШесьзкаадо, зг. та1. 16, 13 (198, 6); 23, 4 (63, 24): с1о- 
Vесъ8^са, 1ик. 12. 10 (161, 27): сШесьзкаадо (о81;г. члов-кчьскъ!) 
зг. 1ик. 21, 27 (97, 5) 1 21, 36 (97, 14); а)] аззет. 1та ш 1о 
1рак ]08 пекоПко кгасИ! оЬИка, капо та!. 24, 27, 30 (112,16, 
21): сЛоиеса, (081г. 1 п1к. §1а§. т18. с1о1^есъ8каадо) зг. 113, 10; 
та1. 26, 24: с1оиесе (120, 32): озй'. 1 п1к. сШесъзкаадо \ тагк. 

8, 31 (106, 6): сШес)и, 081г. члов-кньскоуоулАоу, аИ 1ик. 24, 7 
(205, 27): аззет. 1 оз1г. — зктппи; 1ик. б, 22 (160, 3): с1о- 
гесе гасИ, 081г. сШесъ8каадо ; зг. 1оап. 1 52 (4, 20) 1и1. — Оуа] 
оЬИк засиуа зе, аИ зашо пейко, 1 и казпу!!! зротешсШ; ьхш 

1ако ]е п. рг. и т51151ау. еуап^. ГХП. пек) 1ик. 12, 10 осе- 
\1с1по 0(1 51аппе 5аси\аио мл сиъ нлвмь. Ш та!;. 12, 31; нд 
спл члв-Ьнл и ро1укагр. еуап^. Отако ]е и рз. 8. 5 васиуап 
]08 и туе^аскот хгсЗапзи мловЬчь (ву. 51:агоЬегу. рптеп II. 
49): 8Г. 1ое1. 1, 12; згт сШесе (12 гкр. ^\&§. и то^^11 „Рп- 
тегШ^' и. 70). 

4»зез2-ер^ (нЕЕЕскиъ) иро1геЪЦи]е аззеш. па зкгог, (1а- 
расе 1 опс1^е; §(1]е зе и оз^гот. с11а (1ги2асуе, капо 11: та1:. 
8, 20 -(49, 28): -рзсза-вр^взе (051гот. иебесьскъ!*), вгау. та1:. 
б' 14 (99, 28), 6, 26 (48, 30), 18, 35 (60, 21), 1ик. 2, 13 (172, 30) 
11(1. Рогпа^о ]е, с1а дк^. с1о2., шоп. Гпз., еу. тШ. (п. рг. за!", раш. 
51, 26), 1 5у1 Ьгуа^зк! 8ротеп1с1 иро1:геЬ1]1уи гейоуйо оЬИк 
пеЬезкъ; 10 151:о уа^а 1 о кгук еуап§. ос1 §ос1. 1144; пази- 
рго1; 81а2е зе пхкеуап^. з аззет. и оЪИк пеЬезьпъ. Оуо ]е зуа- 
како гпатепИ зкса] з 1о§а, Ш зе, како у1(11то. и 1о] ]ей- 
по] пес! 1 зат! {^1а§. гикор151 те(1]и зоЬош гагИки^и 111 с^ето 
гес1, с1а зе оуа^ оЬИк аззетапоу пе81о потуе^а 12У0га, па- 
з^аузе^а ро(1 ирИуот с1п15к1га ? 8и(1ес ро ]о8 пеко]111 1га§оу1Ь, 
коз1 се зе зуо]от 220(1от паротепии. пеЬ1 иргауо пеУ]его- 
]а1:ио ЬПо, (1а гекпото, (1а и аззет. 2Ь1Ца 1та пекоИко рпе- 
1а2а па 51гапи сагПзки. Тако ]е 1 

сьз-зг-в-р^ (^■б^/^ьнъ) и азз. 17.к1]ис1уо, и из1г. 1рак 1 у1Ел\ь- 
скъ. и. рг. та!. 24^ 30 П12. 22) лз^-в^р+ч. (зел\ьск.\л), с1ос1т 1оап. 
3, 12. 51а2и зе аззет. 1 оз^г. и зел\ьнл'Ь. Х1к. еуап^. р18е 1а- 
ко(1зег зЕл\льнлТ,, зг. та!, п, 24 (57, 21): *\'А8+ьз ^^з-г^-в-ртз азз. 1 
оз1г., п1к. еу. вел\льсци. Ь' мз. йо[ап гейоуйо зел\аьнъ : 11ГУ. зро- 
теп1с1 уо1е гес1оу11;о зЕл\а/ь.ьАъ ; те(1]и11т (1а зе ^е зе(1по з 
(1ги§1ет тпо§о т1е8а1о, з11е(11 1 0(1а11е , зЮ п. рг. и Ьи^. ра- 
гате]п1к11 (и Опоогоу1са) 12 XII. у1ека (:11ато и §еп. сар. I. 
ЗЕл\мъ1А 1 пашаЬ иг 10 : зел\ьскъ1.а 1и1. 

2а §гске пес! -о 5=6т;р;7 -ь -у.-.с-^ 1та оз1г. ге(1оУЙо рг1е- 
уо(1 в7,торсн^;. трЕтт(-:н-:. и а^5ет. 1 081:а1111 §1а§. зрогаепкШ 
яр-8тозьт\'з^, тоьзш)Т8'\'3'а€, као п. рг. 1оап. 21, 16, 17(41,17,20). 
1оаи. 4, 54 (15, 32) чя-8т?зьтя'з^, оз!г. вътороге (1:ако 1 шк. еу). 
1оап. 9, 24 (33, 11): 81а211 зе аззет. 1 и1к. р15и(:1 1-ъ1огке)а, 8Г. 
та!. 26, 42 (119, 16). 26, 44 (119, 21); 5!г. 47, 21. 1 208, 29; 
с1!а зе и азз. ш?ьзш5Т8Я'5. — Ро(1 151:о ргауНо зра(1а па(1а1]е 
1ик. 17. 4 (90, 13): 8ес1тъкгиЧсе}(1 (п1к. еу. СЕд.\\Ер11ЦЕ1с), 081:г. 
сЕдл\ишьди; 1 и т1з. ^к^. сИа зе па рага1е1пош нуез^и та!. 
18, 22; 8ес1тег1а^1с (-и1к.); та!. 19, 29: 81а2и зе аззеш. 1 и1к. ЬХ1У 

еуап^. р18ис1 стори цею, йосш 081г. уоИ сътокрлтицЕЮ. ОзоЪИо 
]е рако гпатепйа гагИка те(1^и тпоже]ц (п. рг. юб, 4; 129 
21; 58, 10 1^(3.) 1 081;г. мъногдшьдъ!; п1к. 1 8У1 Ьгу. §1а^. зро- 
теп1с1 р18и 1;акоб]ег иу1ек тпозгсе]и', \ Ш. ар, ко]! 8райа 
тес^^и 311§;о81оу. 8ротетке, р18е кхторицЕЮ, трЕтицЕк», л\ножицею, 
1 §1а§. с1о2. П. 1та х^в-рзабв-уз^. II азз. сИа зе 8ато ^вйапри!; 
тподаШ, као 1 §1а§. с1о2. Хе]'та 8итп]е, йа ]е оЪИк па ицекь 
8У0]1па 1 08оЬша ^■и§081оV. зротешка. 

II рп81оуа 8УГ8и]исШ зе и 081г. па /У,доу (81;го§о игеу- 
81 пс1и), УоИ азз. та1о пе иу1ек опа^ с1ги§1 (1осе(:ак ^^е, као 
81о зе У1с11 12 зНейесШ рпт^ега: 1оап. з, 8 (6, 9), з^пв-в {-зелд 
(081г. 1 п1к. отъ клчдоу), 1оап. 10. 1 (29, 24): «^'зелА , 081г. 
п1к. инлдоу; 1оап. 14, 31 (124, 12): 23€ла- 081;г,. П1к. сл^доу ; 8Г. 
та1;. 17, 20; 1ик. 16, 26 (77, 7, 8): 23€ла-1П13€ла (о81г. с<?»доу 
тллдоу), та!. 13, 53 (158, 1) ш>з€ЛА, 081;г. тлдоу; та!;. 4, 27, 
(47, 10): 1ик. 9, 6 (79, 20): чр-вйзелА, 1;ако 1 т1к. , аИ 081;г. 
вьснйдоу ; 1ик. 19, 4 (91, 9): 1гаа 1 081:г. као аззега. т;?>д'Ь, рак 
Ш оу(3^е зИеЙ! 1 п1к. ]ег пе1та ргей1о§а отъ зрпейа. — 2а 
р^^т^е^е 12 аззет. па з€л» зг. 7, 4; 9, 27; 20, 18; 53, 25; 79, 
16; 105, 21: 151, 25. 

Аззет. р18е зато г + аоп-вть-в, оз1г. и2 1о 1 пдстоухъ 
п. рг, 1оап. 10, 11; и азз. 4 рий газеШсе, и оз1г. дуарии 
плстоухъ; 1ик. 2, 8. пдстоуси 081г., аИ азз. г+ато-езьт, зг. 1Ь. 
15. 181:0 1:ако; 2, 18: отъ плстоухъ: азз. з(Л)'в г+я^та-взь-в зг. ]08 
2, 20. Оуа ^е пес 2патеп11а Ига, 810 и аззет. Гогт! а и 1от 
2патеиоуа1уи, 12куис1уо с1о1а21 и ]и§оз1оу. зротеп1с1Ь; 1;ако 
86 п. рг. 8 аззет. зкйе П1к. еу., ар. 818., §1а^. т18. , тк. Ш 
п. рг. осЬпй. ргахароз!. (за!", рат. 54.): г+йш^-втьс, §1а§. 
с1о2. I. 894. 2па]ис1 рако, с1а 081гот1гоуа Гогта ше и пе- 
ко]111 8]еуегп111 па^^ес^^Ь, пагосйо 1 и сезкозюуепзкот, зтуето 
рот181111, йа И пуе опа] оЬИк и §1а§. й'а§т. Ьгу. гойа (заГ. 
рат. 64): разкт, Ьийис! зрас1а и Ехос1. с1ак1е и з^ап 2ау]е1;, 
12 йги^е I. ^. рапопзке йоЬе з1оу. сгкуепе кп]12еупоз1;1? — 
1ес1пако паз 8]еса па з^еуег пес оз^гопнгоуа гроз»^ъ, ко^о^ 
ос1§оуага аззега. 159, 4: %ь»0ьл^, а !ако ^е 1 и п1к. еу. 1 тк. 
1 ппз. §1а§. ; па рага1е1. т^. 1ик. 6, 44. сИа зе и шк. 1811 
оЬ11к ]112П1, пазте дго2с1. 

«лзй-в аззетап. (та!. 8, 20; 1ик. 9, 59), 1 з п]*1т зе 
81а2е п1к. су., аИ оз1;г. лпспцл; 1Йк. еу. 1та ^оз 1ик. 13, 32: 
лисоу тол\оу — пе1та зшшуе, с1а ]е 1о з^агойаупу! оЬИк. — ЬХУ 

М^е51:о ръ1Елрь 051г. заситак ве и авзеш. з^агуа пес ь-втетш)^?-^ 
1ик. 5.2; 1пк. еу. зашо рь1Едрь, 1ако 1 т15. §1а§. — 8гауп1 
174, 21 : л§ »^ ь -8 ш? V 8 А. 051г. оул\рьтпгл. — ^^Ю ]е 051г. кошь, 
(1о1а21 и аззет. ьдш-в-ръм + . п. рг. шап. 6, 13 (29, 8); шк. 
81а2е 56 8 аззет. 5г. та1. и, 20 (55, 24). Nи та1. 15, 37: 81а2и 
86 аззет. 1 051г., аИ оус1]б и ^гскот пуе у18е -/.сг-.^с; уес 
(гг^р(!;; рз. 80. 7. 810^1 2а -/.Ьк-кс 1акос1]ег рпбуос! ^зш-в: аззет. 
^е (1ак1е ша11]е 1осап. и га211коуап]и тес1]и у.б^'.-/:; 1 ^^■^у.:. — 
Мзез1о 051г. л\ллдЕньць 1та аззеш. с1ги§асу1, пез1о си(1поуа11, 
оЬИк 7п1ас1ъпесъ, и. рг. 172, 28; 173, 4; 189, 29; 190, 3: <:оши 
56 то2б рпс1о(]аи, з1о иг оЪ1сп1 оЬИк кролуЬшьнь (п. рг. азз. 
65, 1.) 1та 50, 23: ч^^"^^ .''Ь§'^А'й!€Р^^, 1111 (о ]е уа1^(1а ро- 
§^^е8ка, т^ез^о ^ьз^^а^^-р^^. 

Огска П6С 7а'^араГ:; ргбУбйбпа ]е и аззет. оМспо •?+- 
&> + ьз8, п. рг. 1ик. 24, 19: 9 82»8А •р+л+ьз8, зг. та1:. 20. 71: 
й-в-р+еь+ьзз^^-в (и 1а йуа т]ез1а 1та оз1г. илздрЪипнъ), и та!. 
2, 23, хоап. 18, 5: 19, 19, з1а2е 36 1 аззет. 1 оз^г. и 1от оЬ- 
Ики. аИ тагк. 16, 6. 1та(1и оЬа ндзлр-Внимъ. ОЬИк ндзлрЕЙ 
Ьа сб, гекао ЬШ, ргУоЬйпу!: Ьгу. зротеп1с1 1тас1и уес 1 га- 
1о па2аг]а}ггп\ 81о ]& и 1а1. 1екз1и Хагагепиз. 

7,а. оз1гот1гоу .иилостпвъ йо\з^2\ 1ик. 6, 36. (72, 29-30) 
и аззет. хвлзаьл-в, као 1 и п1к. еу., аИ та1. 5. 7 (144, 
17); С11;а зе 1 и аззет. "з^вазй^тоз^тв, (1ос1т и §1а§. т13. 
1 тк. 1 оу(1]е (1о1а21: шИозгсИ. V. оЬсе 8^о^^ ргауНо, йа зе 

|рг1(1аупо 1гае тЛозгс! и ]и^оз1. з1аппаЬ уеота оЬ1спо, ба- 
како и Ьгу. §1а2. гкр. уес 1 гЬо^ 1а1. т15ег1Согз; аИ ]о. упе- 
йпо зротепиИ 81о и §1а§. рзаИ. 151о§а Ьгу. гойа 1рак иу1ек 
с1о1а21 зато: тИозИьъ. 

Ьга^гъ ргета Ьга^ъ паротепио зат уес зрпе(3а; 
ОУ(3]б си зато с1о(1а11, с1а т! зе и 1о] пес! С1П1 кос! азз. ирИу 
с1п18к1Ь гкр. ко]1 ]е 12Н5пио опаз з1агу1 оЪИк ; зег п. рг. ]08 
и Ьгу. гикор., капо и тк.. ска зе ]оа11 20, 17: к ЬгаЬч, а 
1 аз зет. 1та зато 1^;ь+ш;т8. — г1ге8е1ъ ргета с1геМъ уа1]а 
2па11,~ За спа] ргу1 аззет. оЪИк и Ьгуа1зкот ]е21ки озоЬИо 
и &1агу1Ь кп]]§аЬ , уеота се51:о (1о1а21, п. рг. и ге§и1аЬ Ве- 
пбс11к{а (21а§. гкр. 12 XIV. у1ека) : 02ш1' пе йгеьеИ ЬгаИе 11(1. 
(зг. ]М1к1. 1ех. з. у.). — 

ХпатеиНа ]е га2Ика те^зи аззет. 1 081г. и ]ес1пот 
шасе уг1о оЬ1сиот 81а§о1и щЛъпНг ргета парИтИ. Г аззет. 
(1о1а21 таю пе иу1ек (врНиШ , тзе51о оз1гот1гоуа ндпл ъннтн. 

5 ЬХУ1 

п. рг. 29, 8 (1оап. 6, 13), 64. 27 (та1. 22, 10.), 72, 11 (1ик. 5, 
26), 124,35 (1оап. 15, 11.), 126, 9 (1оап. 16, 6), 128, 20 (1оап. 17,3), 
140, 12. (та{. 27, 48.), 153, 7 (та1. 5, 17), 157, 25 (та! 13, 48), 
194, 31 (1ик. 4, 28), 197. 19 (1ик. 1, 67).. 5Уа§ф'е оуй^е гнуиа 56 
Е1к. еуап§. ро азветапи! ар. 515. 1гаа 1ако(3]ег гейотНо испль- 
иптп (зато ас(. 4.31: н.\плкнити). ОватЦеп ]е и авзега рп- 
т^ег парНшИ 1оап. 2, 7 (9, 23, 24), као §1:0 ]е О5ага1]епо и 
ОБй'. 1ик. 1. 15, 41 1 та! з, 15: исплънитп. Тко се йаЦе \г 
рп51ирп111 ши зротешка вгауи^катуе паз^ауШ, 1ако йа се 
йокагап. с1а §е оуа гагИка ройршю бт: ]а иауас1]ат вашо 
12 кгу1. еуапо". (ос! §ос1. 1144.) та! 22, Ю: 11сплън1Ш/А. 

Аззет. р15е иу1ек газл)ф, с1ос1ш 081;гот. Ьагет пеко- 
Ико ри!а (йуа кга^?) р15е'1 пропьни 1е пропАтпк. Ме(]^и^^т 
коИко 5аш ^а о Ю] пес! 121га21уао, гекао Ь1Ь, йа и 5У111 081а- 
ИЬ §1а§. гикор15Ш йокг! гейоуйо ргорф; 1ако и. рг. и 6п§. 
еуац§. ге(1оу11о гь8Р€1ГО'р (бг. 5а^. раш. 49, \х 1оаи. 19, 10 — 
28 У15е рпт^е^а) ; 1ако ^е С1п1 ш1 5е 1 и 5Уе1о§ог. еуап^. (вг. 
саз. с. ш. 1864. 51г. 215, §(^^е 5е пауа(1]а \г тагк. 16, 6: 
1)УО])е1аедо)\ \ъ1о 1ако иро1:^еЬ1^и^и шк. еуап§., шк. 1 пнв. §1а§. 
па5кго2 §1а§о1 рго2)еа Сибпоуа1о 5е {оти рго11у1 §1ао\ с1о2., 
рп5!а]ис иг а$5ет. 1 051гот. 1е р15е гавреИ, а 1 с1а11а5П]"ети 
■81оуепси 1 ка]кауси Н1та1и пуе ^акод^е^ оЪ1спа (1ги§а пес, 
уап га$реИ 111 гезреИ , йоат Нгуа^1 1 8гЬ1 т1е5а]и ]е(1по з 
с]ги^1ет ; као 1 ар. 515. ; зуакако ]е ргореИ уеста озоЬша 1 
5У0]ша Ьиоаг5ко-5гЬ5ко-Ьгуа1;5ка, а газхуеН раиоп Бюуспзка. 

Мап]е уагпов^! ЬИ се 511е(1есе гагНке, ^с1]е 5е 1рак 
Б1к. еуап§ Бкяге 5 аььет.: нлсл^кдьствовлти оз^г. ^' + 2ААЛ^- 
У + ш?? аззет. (81, 18; 88, 19; 97, 26); 12п1тка и 205, 15: еу. 
111к. 51а2е 56 1 оре! 5 аззеш. ; послоуш.мл^ть 051г.. 2л»ш + '&€Ш1^ 
аЕзеш. 1 П1к. ЗО, 30; спроврйЖЕ 051г. 82ГЬ9Я?ь^аез 7, 3 азз. 
1 п1к. ; пссх1лл1л^ оз^г. й-вл-^е 8, 20 аззеп!. 1 п1к. ; И3'кдл1лть 
051г. й^в^РАЛ + ^&еци-в аззет. 93, 1 ; 15^0 1ако 18, 1: 2-8-ра2Ш)з 
аззеш. -кстЕ 051г. ; е^г8А32Азч?тш;т ^€ 171, 25 авзет. 1 шк., 
З&лословЕснти 051г. : и^л+^ззлярзат 1С9, 11 азвет. 1 п1к. влл- 
говслн 051:г. ; гь83€Щ)ЗгР^ 194, 22 аззет. 1 п1к.; прт.Атх 081:г. ; 
■рз^Т21Д1-в 159, 27 аззеш. 1 п!к., иенистивй озй\; гьа8&,л'?'Ь+ 
104, 17 а$з. п1к. 1 тк. : пр-кизлишЕ озйм к.ь+^8^=8т 46, 7 азз. 
1 п1к. тк.. хрлл\х1 051г. ; з^8 ш?з€9ь9сга-8РА 119, 20 аззеш. 1 шк., 
а11 озгг. от,АГ'АЧЕН'к. т15. §1ао'. : Ь^Тт Ьо осеза Иь' о(едо(е1а, 
5гауц1 9«д)3€5Ь8^+^щ?=8 97, 8 аззет. отежьчл1/^ть шк., а11 отд- 
гот'к|<?^ть оз1г. ^x^^I 

2а ргоНупо пауезН си пекоИко рпт^ега, §с1^е зе ш- 
ко^зко е\-зи\§^еЦе ^^а^^.е 5 051гот1гот, а аззет. б1о]1 га зеЪе, 
1И пш 86 ^05 тк. рп(1ги2и]е: 

гзч?АЛ+Р§ 116, 22; 051г. п1к. пропов^кдлно ; гьт5ьл+85 
9. 28; 61. 1: аззет. тк. 1 т15. §1а§., аИ 051:г. 1 п1к. възгласи; 
гзш)3.''3€ШЗ-8 42, 25: 051г. п1к. истекл^ть ; зезто-в 172. 18: 051г. 
П1к. 1 тк. ПОВИТ&; ь%21>9е 54, 5: 081г. шк прикоснл^ ; 1ик. 16, 
27: 2^ЯРАЛА(газА-82Ш)ЯР»зш?=8 аззсш.: о51г. шк. т15. §1а§. зл- 
св'кд'ктЕлкствоуЕть ; ь+д^дадшзр-в 139, 14: о&^г. п1к. сх.и-кшЕИх; 
гьАьзл-е 31,31: 051г. п1к, л\ил\о-\'одх1и-идеи ; гз-зг^вшлАЗТОЗ 
52, 30: овП'. П]к. л\Х1СЛитЕ ; рз^ь^втс^рзсшспзз 14, 7: овй'. 1 п1к. 
Ьег ргесИо^а по; »2Л'88ш+2^га+ 4. 18: ози-. п1к. слй1шлст.\; зг. 
173, 21: оуслх1шлвй ргеша 2А^8Ш4.я?-8 азз., о\(1]е зе шк. рой- 
и(1ага 5 051г., аИ тк. 1 т15.21а2. 5 авзешаиош. §г. ]05 п. 22: 
аззет. рхзе яр«^-8-рзш?=8 44, 14: 051г. шк. нлчьнеть, 151:и 1ако 
48, 23 аззеш. тк. 1 т1з. ^ю^. 5 ]ес1пе 5й*аие, 05(г. шк. з 
йги^е 81гапе; и зк1а(]п]и 5ра(1а гпатепШ з1иса], (1а зе и Ьгу. 
§1а§. 8ротеи1с111 оу1ш ^^ю^иют 1\оп Ьи(1исе упете, о8иЬ1(о 
опс1,]с, йс1]е ]е и 11а]51агф11 гикор15111 ^08 зашо 8а(1аизе Упете 
111 ротоси! §1а§о1 1таИ. 1гоз^з-Р83 80, 3 азз. : 081г. п1к. ток&; 
еА2-8'Р+ 51,5 азз.: Б■кскноуIл^фV\ 051г. и1к. (ргета §гскоти 

^ул[^.Ук:,^■^.V^у:), Я>Ь§е8Ш(Л?8 азЗ. : ГрСБХ 081г. 1]1к. 

1та ]оз у1зе оуакиУ1Ь ротап]111 гагИка и аззеш. ргета 
оз(гит1ги 1 оз1аИш с1п1. гикор15ош, и ко^^11 1ако (1а ]е 1 ро 
ро ко]е 21а(:о ггисе закпуспо, 81;о се §а Ьис1и(:поз1; ргоиа(:1; 
1ш оуа га2ргау1са иуе з! 1е га^&се з1ау11а, с1а зуе па оЬ- 
311П0 12сгре, 2а{о ]11 ]а 081ау1]ат (1ги§1т 1И Ьагет (1ги§оти 
угешепи. 8уакако ]е \ес и 1от (1оуо1^по рпш](.'га иауе(1ецо, 
§(^^е аззет., ако зе пезюге з 051гот1Гот, 8Уа§с1^е 1та та1о ие 
зуе §1а§о1. 1 с1г11. гкр. ^и5051оу^еп5ке га зе 1 иа 5У0]и зйапи. 

В. Е а 2 11 е 1" 1 е (3 1 : 

ел5л-8-Р5 8 (Ь1^211^^).• зг. 55, 14 (та(. 14, 15) яр-в 
еА8Л-8"РО€ «>ь+л-8т, оз1г. 1 111к 1та(1и оу(1зе пес : скр1^стьнх ро 
^тскот у.у/.ла) ; пазирго!; 2а оио, з^о ^е и оз(гот. е.\ижни С§г. 
-лг.^-;;) (1о1а21 и аззеш. цухек 8 2 {«ь -в -рее, и. рг. 44, 31; 61, 16; 
66, И. оуако иу1ек 1пк. тк. т13. §1а§. ; пес ]е и Ьгу. зе21ки 
308 1 (1а11аз рогпа^а, 81о усс 8а^'апк парошхп^е. Као рпзюу 
ска зе 24, 7 (1оаи. 4, 5): вг^ь-в яр-в2т, шк. исклрь, 051г. елизъ, 
51о зе сИа 1 т18. §1а§. — у1(Г1 зе (1ак1е, (1а ^е и Ьгу. зротеш- 
пкШ уес ро1:атп]о рпзюу. (1оаш рпсЬяупо 1ше ^оз 12куи- 
с1уо у1айа. 

5* ЬХУШ 

ярз^зь-в (уесег) зг. 92, 31 (1"^- 20, 46): •?+ чрз^зьдь-в 
(еу тоГ? 06^^01?), о81гот. 1 п1к. еуап§. ил ок-кд-кхъ, аИ йапхс. 2. 
1,}. опв] 8 п1коУ8к1т и2рогес1]еп1 гикр. 1та нл вЕМЕре. 

ярзабл-в 173, 27 (та^. 2, 6), и §г. гг{още'г.:;^ 081г. п1к. 
еуап§. вллдъжл, 181о 1ако тк. 1 т18. §1а§. 

чрзААш;8 (уо1еи): 167, 5 (та1. и, 27) з^»абз ярз- 
лтои-в й-вз-р-в ^^^•8^^Ь"8т^^8, 1;ако 1 П1к. еуап§., а т18. §1а§. шо- 
Ш\ пи 081:г. х^ф^ть. 

чрь-вш^-в §гск1 х-^::о;, к!. Ьойиз, 1оап. 18, 1 (азз. 129, 
14, 19), 1оап 19, 41 (137, 6), па оЬайта т^ези сИа 8е 1 и шк. 
еуап§. врьт»^, 181;о 1;ако и тк. 1 т18. §1а§., аИ 081г. връткпъ, 81о 
2пас1 зрекпса от^^кагу)^ како зе с11;а и П1к. та1;. 21, 18: врь- 
топц Ш тагс. п, 17, 1ис. 19, 46. 081;г. рот1е8а йакю па ргуа 
буа т^ез^а врхткпх з врътъ, с1ос1т ^е ]оап 18, 26 (ЗоЪго 81а- 
\'Ю вьрхтогрлдъ, §(1]е аззет. 1 тк. 1 оре! иро1;^еЬ1^и^и пеб врьть : 
я?Ь"8ш;-8 ; аИ ^е си(1поуа(;о, како зе оЬа зротетка (аззет. 1 шк.) 
81а2и и 1ик. 14, 19, з1ауЦа]ис чрь-вщ/зль+л-в (аззет. 86, 12), с1о- 
1\т оз1г. рхзе оуф'е огрлдх. §1;о ^е 1оап 20, 15 и аззет., 081г. 
I П1к. вратогрддлрь, т]е81о <;о§а сИат и тк. г^гкодгайапп' , и 
т13.§1а§. расе: тг1одга]апт\ Nарокоп уаЦа ]08 2па11 йа зе 
1оап. 11, 38 т]е81о 081;г. пЕфЕрл сИа аззет. 109, 10: гз^-в, 

1810 1ако и п1к. еуап§. 1 еуа§. §п§. ; аИ ттз. §1а§. ресег'' ! 

яРЬАЛзш?» рчатгтегу п. рг. тагк. 16, 18 сИа зе оуа] 
§1а§о1 и аззет. п1к. 081г. 1 ппз. ^^^Я-? ^^^ ^^^к. 1та §1а§о1 Тса- 
гШ. 8 §1а§о1от V^еШг пез1о^^ п111 и е11то1о§1скот зауеги 
пШ и гпатепоуап^и V^к^ъ, о(1 ко^е§а зе зато пакг! пеV^е(^и 
8ъ(^огШ, 3 ри1а, 1 10 зе иУ1ек 1ако сИа и п1к. еуап§. ; аИ ос1 
опа 1п т]ез1а Маг! зато ргуо и аззет. (та1. 21, 42), 1 оп- 
з1о^^: -рз чр-в ь€Л» (аИ тк. пеьге(^и\) 63, 10., з1о ]е 12 кпуа 
1итасеп]а ро1ек1о, како йокага 8а1'аг1к игзрг. 38., аИ ]е гпа- 
гаеп11о, ба зе 1оти 1итасеп]и 1га§ па1аг1 уес и аззет. 

яя^^лдцчт: тагс. 7, 33 яя-влд гЬ'8йш?'85 ячръзе, оуако 
1 п1к., тк., т18. §1а§., аИ 051гот въложи. Ха8ирго1 1оап. 15, 6 
аззет. (124, 25) 1 П1к. вкллглють, аИ 081г. въл\'Ьтл1л%тк ; а 81о 
0'е 71, 2 (1ик. 5, 5) V"8даза^з"55'•в Ш т\{. оумЕЪЕЛ^ь, 1о ]е 051г. 

ВЪВрЪЖЕЛАЪ. 

чр-веьЧРАйцозциз п. рг. 204, 25 (тагс. 16, 13), 142, 23 
(та1. 28, 10), 173, 32 (та1. 2, 8.) — и 1111 тзе81Ш сИа зе оуа^ 

1811 §13801 1 и П1к. еуап^., и тк., 1 ппз. §132., аИ оз1г. 1та зуа^- 
с1]е пов-Вд-Ьти; 1о 181о уаЦа 1 7Л 207 23 (1оап. 20, 18), зато 
81о и аззет. пеуа^а ч?-веьЧРАйш?+'&€шщ»т, с1оат ^е йоЬго и шк. ЬХ1Х 

кь-зв'ВштдкштП; аП 051г. 1 оуф'е: пов'Вдл1Лфи. То ]е зуакако 
2пате1]11а с1о5уес1по51 ! 

ярв-^^ьл+йзц^в : 33, 11 (1оап. 9, 24) яр-вл^л+йзшс азз., 
18^ 1ако п1к. еуап§., аИ 05<;г. възьвлшд ; зг. 1оти 25, 19 (1оао. 
4. 1С) гьзлА+йт и аззет. 1 п1к еуап§., аИ оз1г. 1 т1з. §1а2. 
призови, зг. 149, 31 (юап. 18. 33) «>л+23 82а&2+ (1ако 1 шк.), 
051г. призъвл; 1о 18^0 131, 24. оЪа зе §1а§о1а и Ьгу. гикр. се- 
5^0 т1еп]а]и. 

яр-в 3 2гь-8: 109 16 (юап. 11, 41) аззет. 1 п1к. вь испрь, 
т18. §1а^. ьщ^г', аИ оз^г. гор-Ь ; з аззет. зкге зе 1акой]ег ет. 
§,тщ., и 21У. зу. зуш. 1та 1;ако(1]ег вуспрк. — 

яр»8-Р81ТО8: 92; 12 (1ик. 18, 10): яр-врзлзг^газ аззет. 1 
п1к., аИ оз^г. въл^Ьзосте. 

чя^гз^гав: 60, 32 (та^. 20, 31): ч?'8Г'РД+2ш?з аззет. 
аИ оз^г. зъвдлстд, п1к. звдхотл! (§гс. ехрсгл 

чр-вг^ь-вг-рзш^-в 58, 27 (та!, п, 23), аззет. пи 081г. 
въстлнЕть, оуако 1 (1ап1с.-2., аИ п1к. еуап^. вкстлти и §гск. 

. I V•82^»€^ 140, 9 (ша!. 47, 26) аззет., шк. ет. тк. 1 

' т18. §1а§., аИ оз^г. почкто. 

Ч?-82ААР + Ш?8 §Г. л/:/л::Оу.: 25, 16 (10ап. 4, 14): ЯЯЗЛ^вЗ 

чя-еглАГл^шцч^зе, еу. п1к. ро хкаузкош 12§оуоги ]е21ка Ьгу. 
вьслктлюштЕЕ, с1ос1т с1ап1С.-2. уес зе С11:а оЬхспа казпуе пес 
тЕкоуштЕБ ; 1ако хша 1 оз^г. ист^Ькльт,^^!^, а т18. §1а<;. ш'1е 
Ьекисее. Уес ]е §а1'апк (1ока2ао, с1а оуа пес 21у1 ]'о8 и Ьгу. 
$1^, зг. Вап1С. г]есп1к. 

ЧРА-Рзтоз: 160, 22 (та^. 10, 29) -РЗ л-вЯРА лт гщ?т\'8 
•Р+ +2&.ь'Р8 ЧРА-Р8^А 32003, п1к. суап^. си(1поуа1о оуако: не дв* 
ли пьтицЪ нд скклри (!) вин'Ьл\н Естл; 15^0 1ак аззет. 161, 19 
(1ик. 12, 6) -РЗ г€щ?-8 Л8 г5Ш'?"\'-8 ярА^Рзоо-в 2'€, 3 ко]1т зе зкге 
шк. еуап§. ^а^аг. рата^ 34, 1 игзрг. 43. йокага з У18е рп- 
т]ега, (За ^игп! зротеп1с1 (С1Г. п. рг. еуапд. 815., еуапд. кор. 1 
§1а§.) оуи пес гас1о ирои'еЬЦи]и, §с1]е ^и 081г. 2ат]еп]изе за 
ц-книти, (1арасе оп зкЬ', с1а и ц'книти пуе ргуо 81оуо ц П151;а 
(1ги§о, пе§о кпуо ргер1запо §1а§о15ко V ! ^итасеп^е пес! §1е(1. 
и М1к1о81сеуи Г]есп1ки. 

%зл8-р+ 2а §гски пес ш^а оМсш рпеуосЗ, т^ез^о с1- 
п1зко§а мдса; п. рг и аззет. 15, 27 (1оап 4, 52): лзлт-р-вв- 
яр-8 ^ае^ лзлт-рзе, 081г. годин&1. вх к&ш млсх; 66, 29 (ша^. 24, 
36) 3 ^ьзлтРА (= П1к. еу,), 051г. о мдск; из, 3, 14 (та{. 24, 36, 
42) 119, 24 (гаа!;. 26, 45), 151, 17 М §1а§. гикор. Ьгу. гойа, 81о ^/ ьхх 

5и 81агф, иро1геЬу1уи 12к1]ис1уо досГта, и поуу111 йокг! 1 саз, 
II паз ^е сИе1от1се ^оз ро2па1;о гпатепоуап^е пес! досИпа 
као 1егари8 111 1:етре81:а8, ос1ак1е зе тоге ргауот зкШ!, с1а 
]е рори! §тске пес! (Ьрх 1з1;от казпуе па81а1о ийе гпатепо- 
уап]е 2а: аппиз \ Ьога. 

5Ь8ЬЗ 118, 9 (та!;. 26, 24) аззега. 1 шк. егап^., тк. 1 
т18. §1а§. — аИ 081:г. лют'к. 

5ьь€2(го8-51,ь€«$ъз€ Убоша сбзю и §1а§. гикор. т]е81о 
агИзко^а птп-пд/Тл. 0(1 тпойте рг1т]ега еуо 111 зато пеко- 
Ико: 22, 20: ^+^^ 9ьь€лз€ (1оап. 8, 14), 181;о 1;ако п1к. еуап§. 
тк. 1 т18 §1а§., аИ 081:г. пд/Т.; 39, 6 (1оап. 14 12) льзелае азз. 
шк. тк. 1 га18. §1а§., аИ 081г. идл; 50, 17 (та1;. 8, 10): 5ьь<€- 
лае^зз-з^-в аззет. шк., тк. 1 т18. §1а§., аИ 081;г. идлфиима; 
51, 1 (та1. 9, 9) льслт аззеш. п1к. тк. т18. §1а§. — аИ 081;г. 
иди; 85, 21 (1ик. 14, 17) «>ь爫$ъАШ)3 аззеш. п1к., оз^г. прид-ктЕ, 
га18 §1ао-. йа хжкШъ-^ зг. ]08 88, 28; 97, 3; 112, 23; 120, 33; 
123, 6; 126, 15; 133, 32 Ис! зуа§(3]е ^е и аззет. §1а§о1 «,ь€- 
2(л>8, а и ози\ §1а§о1 ити, 1 зуа§(1^е зе еуап§. пхкоЦзко рой- 
ис1ага з аззетапот! 1з1;о ^е 1ако зкого иу1ек и тк. п. рг. 1оап. 
21, 19 1ша шк. 1 т18. §1а§. дгейг ро тпе, аИ аззет. злт, а 
81о Ь1 Ь1о ко]1 гикор18 з1;агу1, 11т ]е гес1оу11;Уе, с1ос1т т1з. 
§1а^. ка(381о и21та Ш. Оуа зе пасе1па гагИка рго^ейе 1 па 
8а81ау1]еп1ке : зг. 133, 31 (шагк. 15, 21): ^8Х95(>ьз€л爫» (аИ 
081г. п1к. 1 т18. §1а§. шгтоЬойфи), ЮЗ, 4 (шагк. 2, 14): "ззъ- 
^85ьь<ел-88, 1ако 1 п1к,, аИ 081:г. л\ил\опд'А1. 8гауп1 ]о8 85, 26 
(1ик. 14, 19): 5ььз€л»€ зй^а&йз^го-в, 1:ако 1 п1к. еуап§., шк. 1 
т18. ^к^. аИ 081г. Х'офл?., и §гс. ]е т.орг•^г[).у.^. I 1о ^е оре! ргауа 
^и§оз1оу]еп8ка г1ес, ко]е зи рпп! рипса!! паз! Игу. зротешс!, 
(зг. п. рг. Вап1с. 1^есп!к), ко]а ^е 2!у11а и пазет (1а1т.-11ГУ. 
Р3е8п1с1уи , а ро2па!а ^е , ргетйа пез^о 2а81;аг]е1а, ]08 ! 
с1апс1апа8из1. 

лтчр-8-р=8: 72, 12 (1ик. 5, 26): А^^ ярзлаьз^-в лтчр-в- 
■Р++ Л-8-Р32-8 аззеш. ! п1к. тк. ! т18 §1а^., аИ 08!г. пр'кслдвкнд 
(§г. 'гарасс^а, 1а!. т1гаЬ!11а). 

лз??*: 50, 11 (та!. 8. 8): чр-в лз^-в ^38 аззеш. (§г. 
<гггр5) : 08!г., п1к. еуап§., тк. 1 т!з. §'1а§. кровх ; па йги^ош 
т]ез!и юо, 25 (тагк. 2, 26) !та аззеш. лзх-в ! п1к. еуап§., аИ 
08!г. ХР-^л^^? 18^0 !ако 111, 31 (та!. 24, 17.) и аззеш. лз-гг^в, 
дос!т оз!г. р18е хрлм"мл (!ако ! т18. §1а§.), аИ п!к. еуаи§. 
Хрлмк. ЬХХ1 

лярзь-в-рзь-в: 29, 26 (1оап. 10, 2) аззет. 1 шк. еуап§. 
гак. 1 ш18. §1а§., аИ 051;г. врлтдрь. 

л-р + ^то-в: 29, 30 (1оап. 10, 4) аззет. 1 тк. т13. §1а§., 
аИ 081г. 1 П1к. етап^. в-кдлть ; итаЬ 2а^1т 1та(3и зу! икирпо 
пе гпа]сиъ, ос1ак1е Ь! соу]ек зт10 гакЦисИ:!, с1а ]е и аззет. пес 
ргуоЪИпуа, 1И Ьагет зуакако (1оз1]ес1пуа. 

3 щ? 3 ь =8 оуа ]е пес 1]иЪ1т1са §1а§о15к111 гикор18а, т]е- 
510 с1п1зко§а м'ккх1Й, п. рг. 18, 23 (юап. 5, 5) аззет. шк. тк. 
1 т18. §1а§. зтозь-8, аИ 081г. шдиих ; 19, 33 (1оап. 6, 64) азз. 
1 шк. ЕТЕрп, аИ 051г. дроузпп; 32, 26 (1оап. 9, 16) аззет. 1 шк. 
еуап§\, тк. 1 т18 §1а2. еАег1, оз1г. дроузпп; 52, 4 (та1. 9, 18) 
аззет. п1к. еуап§. тк. хтаДи е1егъ, аИ 081г. н'кк&1п, а т1з. 
§1а§. е<Мп' ; 52, 27 (та1. 9, 3) аззет. п1к. шк. 1 т. е^егг, зато 
081г. есИугг; зг. ]03 61, 8; 62, 22; 74, 6; 142, 18 Не!., 8Уа§с1]е и 
аззет. е(егъ, а оз^г. н-кк&п!. 8Испо ]е 1оти, 81о 8е 21, 3 
(1оап. 7, 13) С1^а и аззет. 1 П1к. еуап§. -рв^зтозьт , озй-от. 
ИИКХ1Й, т18. §1а§. пПс1.02е\ аИ 88, 4 (1ик. 14, 8) и азз. ь^вт-зг-в 
и п1к. еуап§. ц-к.иь (!), т13. §1а§. песгт\ йос1т и 081г. м-к- 

К0Т0рй1Л\&. 

8лз: 94, 9 (1ик. И, 6) аззет., пд-к п1к., 051г. шлк.илжЕ. 
1Т пазИ! згЬ. 8роте1ис1Ь с1о1а21 уеота сез^о д-к и 1з1от 2па- 
тепоуап]и ,^и^а' (зг. Вап1с. г]ес.)5 а ^а (1г21т, йа ^е 1о 1 пес 
181а, зато 810 ]& зрпейа о^рао /: и 1оИко (]ак1е петта д-к 
перозгейпо^а зауега з дл, као 81;о опс1]е и 1^еси1ки Вап1- 
с1с т1зИ. — 

в-рз^сл-е: 1, 22 (1оап. 1, 14) аззет. 1 20§г., аИ П1к. 1 
ш18. §1а§. као и 081г. шдпнонддх; пи 1оап. 1. 18, с11а зе и 
шк. еуап§. иночеду, као 1 аззет. 2, 8; зг. азз. 10, 11 (шап. 3, 
18), оу(]^е зе п1к. еуап»*. 1 пнз. ^1а§. з1а2е з 081г. 1€днномадх1и 
К1ес ^е аззет. з1;агуе пагау] пе§о И 081гот1гоуа. 

88^»ш^'Р8^ 99, 20 (та1. 6, 18), и (1охо1о§131 1И ,о1;- 
сепази', 081г. 1 гпк. еуап§. нлплсть, йарасе 1 %\щ. оШотак 
еуап§.т1Ь. (За!", рат. 52) 1та -р+г+аао-в. 

зйрл-в-рт^ш-в 153, 13 (ша1. 5, 19) аззет., оз1;г. с&тво- 
ритк; и §гск. т.окш; зг. та!. 19,20 §с1^е ]е и оз1г. оре! с&тво- 
рихх (§г. ерХаЬ) аИ и аззет. 61, 18: й^ьь + гР8ь-8, 1ако 1 
П1к. еуап§. ; а 1оап. 17, 4 т]ез1;о 081;г. схтворих& 1та аззет. 
126, 33: й-вч^ь-вшзь-б, 1;ако 1 п1к. еуап^., тк. 1 т1з. ^к^. 
(§г. тгл-.7У/); пазирго!; 81о ]е аззет. 128, 3 (хоан. 17, 6) 2-8- 
ьь + ртш€ (§г. гг;сш), 10 80 п 081г. С11а схЕлюдошл ; шк. еу. 
р^^з1а^е иг аззет., 181о 1ако тк. 1 т18. §1а§. зг. Т18исп1са 63. ьххп 

3 2ГЬ'8ЧР+ т1е8а зе 8 зй^з-рт; и. рг. 1оап. 1, 1(1, 4) 
С11а 86 зйьз-рт аззеш. 081г. п1к. еуап§., тк. 1 т18. §1а§. ; 1оап. 
6, 64 сНа 86 а88ет. 20, 1 : 52^3-рт, 1;ако 1 тк. еуап§., аИ 081;г. 
1 (Зашс.-2 : испрьвд; 1оап. 8, 44 (азз. 27, 11) 1 оре! ^ез! вй^зрз 
азз. I п1к. буап^., аИ 081;г. испрьвл. N11 аззега. 195, 18 (1ик. 
1, 2) с11а 86 и аззет. 1 П1к. еуап§. испрьвд, аИ и 081г. искони. 
РгуоЬ1(;пуе с1п1 86 зуакако с1а ^6 гзкот. 

8 8€^'Р^€^^8: 65, 30 (та1;. 24, 12) и аззет., оз1;г. 1 
П1к. еуап§, аИ тк. 08киШ\ тхз. §1а§. итапкаеЬ\ — 

^л^р^тш^з: 195, 31 (1ик. 1, 9) аззет. 1 шк. еу. тк. 1 
тхз. §1а§., аИ 081г. прилоуми са гемоу; зг. 203, 11 (тагк. 6, 21) 
гь5!'ЛР'^'8шр' 8€ аззет 1 п1к. еуап§,, тк. 1 т18. §1а§., аИ 081;г. 
прилоумьшоу СА М. ]ейпо 1 с1ги§о паЬосИ 86 и пазШ зротеш- 
сШ. (зг. Ваше. г]ес.). — 

{■ЛЗГ + Ц08 и 2патепоуап]и ^^^\^Лш'^)^ зг. аззет. 41, 28 
(1оап. 21, 19) ^л^Р«я.€, оз1г., тк. 1 т18. §1а§. зилмЕмоу1А ; 131, 
23 (1оап. 18, 32): ^л^гл^€ аззет., з ко]1т зе зкге п1к., аИ 
оз^г. тк. 1 тхз. §1а§. татепк^'^; зг. 149, 29 1о 1з1о. ЕпатепИо ]е, 
81;о уес 1 аззет. 35, 26 (1оап. 12, 33) р18б пазпатепгд§, йосш 
п1к. буап^. 1 оуй^е ]08 1та клепле! Оуа пес Шера1ц као 1 
П]е21п1 тпо§оуг81п1 12У0с11: Шераи, кЩ^Ьа Ш., ро2па1;а ]^ и 
и паз уеота йоЬго; пи како ^е дозао ргеуойНеЦ па 1и т1- 
зао, (1а §гск1 ^т^\xз.^VV^) ргеуейе з клеплти, 1о ^е 1;е2ко ро§о{11(;1, 
уап ако игтето, (За ^е уеота 2аЬга2(1ю, роппзИу и ккраН па 
опа к1ера1а, ко]1т1 зи зе топаз! за21уаИ. 

ь-в-РБЪ-вт 37, 20 (1ик. 24, 45) аззет. п1к. тк. 1 т18. 
§1а§., аИ 081г. пислнигл; с1п1 зе, с1а ]б пес оз1гот1гоуа ро ка- 
зпует 12ргауЦап]и. 

^зяр^злз-у-в 110, 9 (1оап. 12, 6), 081г. рлчицд, тк. еу. 
скриницл, П118. ^\а§. тозпе', пес коVсед ро2па1;а ^е и паз ]08 1 
(Запаз; (1ос1т гасгса \\8е пе21уе, Ьагет и 1от гпатепоуапзи 

П1р0810. — 

.•■злА-р», ■?+ ^^. 87, 14 (1ик. 17, 16), 081;г. тк. нл но- 
гоу, 1810 1;ако тк. 1 тхз. §1а§. — 

ьшг^-Рд штьд 188, 12 (та1. 20, 1.), 8 аззет. зкге зе 
п1к. еуап§., ргеуос! 8^еса па §гск1 &^л тсршс, ^е ]е за кир\^по 
ргеуес1епа §гска пес а[ла, пи и 081г. т.]'ез(;о Шго 1та зл оу- 
трл; тк. 1 ппз. §1а§. р^Vое иЬго (ро Ш.). 

лзлз 53, 3 (та*. 9, 6) аззет., шк. еуап§., аИ 081г. 
одръ, 1:ако 1 тк. т18. §1а§. ЬХХП! 

л^л + А 146, 23 (та^ 23, 37.) аззега., аИ 051г. шк. еу. 
тк. 1 12118. §1а§. кокошь. 

лае^ + яр-8 99, 21 (гаа1. 6, 13), аззет. зш;^ л9€^+ч?++%з 
— уеота 2патеп11о, с1а оу(1]е и оз^г. 1 тк. еуап§. па 181ош 
т]е81;и з1о]1 пес иЕприглзнь, а §а1 игзрг. 38 1;уг(31 ргауош, с1а 
и §1а§. гикор. 1пасе ге(1оу1ю с1о1а21 га -ггл^рб; иргауо перпе- 
тъ; п. рг. 1;ако зе гЪЩа. сИа. и еуап^. тШ. (8аГ. рат. 52). 
Оуо ]е (1ак1е 1 оре1 ]е(1ап йокаг, с1а зе и аззет. 1ек81и уес паюг! 
пекоИко ро^ауа, ко]1 з1и1е па казпф ирИу агИвк!. — Аззеш. 
62, 11 (та1. 22, 18.) ່!-+ярз2Ш1ЧР8з, и п1к. еуап§. лоуклвьство, 
и тк. 1 т1з. §1а§. зазу1т као и аззет. ^икаV'8^V^е, аИ 08(г. 
помъ1ШЛ1€нигд, йосш ]е §гбк1 1екз1 тг,-* тлщ^^у.^. 

^тлзйш^зчр-в ез€Л<р 92, 20 (1ик. 18, 13) азз. п1к. 
еуап^., тк. 1 т18. §1а§., аИ 081г. оц-ксти. 

?5'<р^>3€Щ»5 51, 16 (та^. 8, 28), 081г. шк. еу§. мил\о- 
ити; 1з1о 1;ако аззет. 77, 7 (1ик. 16, 26), 1 оус1]е зкйе зе 8 
аззетапот ^08 081г. п1к. еуап§., аИ т13. %\щ. ро поуует рге- 
т. Йа!". с1о(1а]е и игзрг. 37., с1а оуа пеб 1 йапаз ^оз зато и 
11ГУа1;8кот ]е21ки 21уе. 

х-втцч + ь-в и аззет. 12куис1уо, п. рг. 73. 4 (1ик. 5, 27) 
103, 8, 11 (тагк. 2, 16), с1осш1 ^е па ротепи^к т^ез1;1Ь и оз1;г. 
м1^3А0им1^цк ; п1к. еуап§. 1 тк. т13. §1а§. пе2па]и 1ако(1]ег га 
оз1гот1гоуи пес. — 

^рзейзярт 74, 20 (1ик. 6, 8) аззега. 1 П1к. еуап^., оз1г. 
нлов-ккоу; §г. тф т^Ьр'.. 

•р + 23€«-8-р^'р 99, 18 (та1. 6, 11) аззет. 1 шк. еуап§. 
1ако ]е 1 и оз^г., аИ еуап§. т1Ь. 1та •р+8Ш1+я?'8ш++5ьз л-врз. 

•р + щ»ь»Ш15, аззега. 97, 32 (та1, 25, 37.): •р+тоь»ьа"зз'=8, 
(ако 1 20§г.. п1к. еуапо\ ; т18 §1а§. зюйе зе з оз(г. нлпнтдх'ол\ъ ; 
пи тк. паргШютъ ; уес ^е 8рпес1а зротепиЬ, (1а и аззет. йо- 
1а21 1пасе зато оЬИк паргШг. §а1'апкот пауес1еп1 рг1тзеп 12 
рзаШга па110(1е зе 1 и 12с1ап]и Вгс1сеуи. — 

гР + »^8ш;8 138, 20 (та!. 27, 20) азз. -Р+З&^^тш*, оз1г. 
нлвддиш*, шк. еуап§ 1 тк. ; т1з §1а§. ндоустишЕ. 

•рзя?зл-8 157, 23 (та!. 13, 47) аззет. оз(г. п1к. еуап§. 
т18. §1а§. ; аИ сис1поуа1;о, 8(о и тк. 1 1еуак. (1о1а21 дггр, а 1о 
зе осеу1(1по §гска пес 7р^тас 111 тр-^сс; те(1]и1;ш1 ]а пега2ит1- 
Зеш, о(1ак1е 1а г1ес и Щ паз (екз(, с1осш1 зе и §гскот 1ек- 
зШ иг аа-п^/^г; п1какуа уапап^а пезрот1п]е. 

•рз ьзл5щ>т (. ]. §1а§о1 ь+лзш;» з пе^асуош рз. оЬ- 
1]иЬЦепа зе пес §1а§о18кШ 8ротеп1ка т^ез^о сш1. ме кр-кфм- ЬХХ1У 

НЕ Бр-кглл. N. рг. 62, 8 (та1. 22, 16) пегоШт азвеш., 1ик. еу., 
тк. 1 т18. §;1а§., аИ 081г. нЕкр-кжЕШи; 64, 17 (та!. 22, 5): -РЗ 
Ь9ЛЛ"8ШЗ аззеш,, шк.еуап^. тк. т18. §1а§., аИ 081:г. ме Бр-кгх- 
ше; 89, 15 (1ик. 16, 13) -рз Ь9лт1го<р -р+^-в-РЗцо-в аззеш. П1к. ег. 
аИ 08!г. нЕБр-кфи; 145, 8 (1оап. 10, 13) аззет. П1к. еуап§. гак. 
т18. §1а§. пегосШъ, аИ 081г. пеЬге.Ш; §1ес1. 148, 1 (1ик. 10, 40) 
пегосИт аззет. п1к. еу., 081г. пеЬге^ез! ; 8Г. та1. 18, 10 (аавет. 
43, 26; §с1]е зе I и 081г. Ша. не рлдитЕ (аззет. П1к. еуап§. тк. 
716 госШе). Сис1поуа1о5 како зе та!;. б, 24 (ав^еш. 48, 23) сНа 
С1п1. \2Г[\7г. -рз еьА«8 чр-8^-8-РЗЩ»-8, с1об1га ^6 II Ц1к. еуап§. тк. 
1 т18. §1а§. пеб пегосИИ, (1а1)асе 1 081г. нЕрлдити. — 1 1о 8рас1а 
к рп]е зротепиЬоти ирИуи с1п1. 8ротеп1ка па еуап§. аззет. 
12 М1к1. г]есп1ка (з. у. гаШг) \Ш зе, (1а ]е оуа пес йоЬго 
ро2па1:а и зюуеп. паг^е6^и; 1та ^о^ рпт^ега 1 и 81аго11ГУ. 
Зе21ки. — 

•р'Рд58Ц08 2€ 8, 4 (1оаи. 3, 30) аззет., с1ос1т оз1гот. 1 
шк. еуап§ 1тас1и л\книти са; (1ап1с.2. 1та поипжлти се. — 

аел + 8Ш)-8: 151, 8 (1оаи. 19, И) аззет. П1к. еу., 1з1;о 
1;ако еуап§. §г'щ., аИ оз^г, ьиазН, и оз1;а1от 1 и оз1;г. бокг! 
сБЛлсть т]е80У11о иг вллстб ; и п1к. еуап§. с11а зе овллсть па 
зИейесШ т]ез1Ш: та1. Ю, 1; 21, 23; гаагк. 1. 27, 3. 15, 11. 28, 
29, 33, 1ик. 19, 17; 20. 2, 20; 22, 53 (= 081;г.), 23, 7; 1оап. 1, 12; 
5, 27; 10, 18 (и 8уа 1п т]ез1;а 1 081:г.) 1 19, 11. — 

зеь + еь^: 62, 13(та1. 22, 19), тЬ 7г1Х'л|^.а ; и оз^г. ЦАтд, и 
п1к. еуап§. клезх киносьнн, и еуап^'. кгИоз. склаз1^ (" зауеги за 
зсЬИИп^, зг. М1к1. гзес. з. у.) ; пес аззетапоуа оЬгагъ йокх! 1 
гак. 1 т13. §1а§. 

з^ЬгР-в: 49, 5 (та1;. 6, 30); и §г6. е-.? у;л{|За7С7, {1ак1е оз1г. 
п1к. еуап§. тк. 1 шк еу. печ1ь. 

зь^лтз: 129, 24 (юап. 18, 3) аззет. 081;г. шк. еуап§., 
аИ и тк. 1 т1з. §1а§. с1г'ко1атг, 81;о зе ^е и оуо т]ез1;о иуикю 
12 рага1е1по§а та!:. 26, 47, §(1]е зе 2а ^ила сйа и аззет. 1 08(;г. 

ДрЬКОЛкЛ\И. — 

§ш1-8г»й1ГО8Ш?8 1 31ГО'81'»«з-Р8з; ЗГ. зззет. 37, 24 
(1ик. 24, 47), &(1]е зе сНа и аззет. 9то«8г»«зр83, аИ оз1г. 1 п1к. 
еуап§. остлвлшнию, пи тк. 1 т13. §1а^. зкги зе з аззетапот; 
аИ 99, 19 (та1. 6, 12) сИа зе и еуап^-. т111. 1 П1к. еуап§. зщ)«- 
га^+з-зг^в, (1ос1т аззет. 1 оз1г. 1тас1и остдвл(д1е.\\х ; ро 1от с1а- 
к1е Ъа се ргауа §1а§о18ка пес зато ато-бга&я^газтоз. — 

гл + ста-в 169, 15 (та1. 12, 20) аззет. т]ез1о пъртъ, ЬХХУ 

како }е и об1г. 1 шк еуап§. ; и паз ро211а1е зи ^оъ оЪейУ1е 
пес! и ^гтосИЬ, капо: ,рг1еп', Ипеиз: ,р1а1по' Иипт кс!. 

Г'ЗЛ'в5ЬЗЬ83 189, 26 (юк. 1, 39^, 051г. горьницл. п1к. 
еуап^. горд. тхз. §1а§. V' доптуи. 

<'§л=8ь=88(га'Р: 113, 17 (ша1;. 24, 43) аззет. 1 шк. еу., 
аИ 051г. 1 1018. §1а§. псдйкоплти ; 1о 1з1о уаЦа га азз. 85, 13 
(1ик. 12, 39), оус1]е 1рак Ш1а 081г. 1 п1к. етапд. подхкоплти. 

гзл + з(го=8: 9. 30 Поап. 2. 10) аззет., еуаи§. П1к,, тк. 
1 т1з. §1а§., аИ оз^г. поллглштк; 51п1 зе, (1а ^е о\д]е. као па 
У18е 1П]"е81а, пргауо гпак уеИке 1оспо51:1 ргета §гс. т-бт,?-."/ (ро- 
пИ) и]ес1по 1 Докаг казпуе 12ргаупоз11, (Зос1т зе ^есЗуа йоки- 
си^е, газ^о Ь1 зе 1ко ка5П1]'е и аззет. п1к. еу. тк.. 1 т18. §1а§. 
18ао Ью 0(За1]1Уа11 ой. ^с. 1а^ 1екз1а. — 

^32^801)8 й€: 92, 16 (]ик. 18. 12): гз^зс 2€ аззет. 
1 п1к. еуап§. тк. 1 пиЧ. §1а^., аИ п оз^г. 1та 0У(]зе ^к^о! дл- 
кдти; пи 1па(^е с1о1а2:! 1 и 051г. постити са. Ха оуа^ §1а§о1 
81ау1]епа ]е озоЪиа уахпоз!;, ка{1а зе (1ока21уа1о о ,рапопз1уи' 
сгкуепо^а ]ег1ка (кор11:аг) ; пи уес ^а!*. перпзуа]а 1оти зе(3- 
паке уайуоз^! (игзрг. 32 — 33), рак гЬИ^а, каба зе ргауо игте 
па оЬ21г га2§гап]еп1 2:\V0^ оуоо;а §1а§о1а ро зует коИкот з1о- 
у^епзкот пагос1и. ■^о ако уес 1 рпз^апешо и2 тп1еп]е М1к1о81с- 
Опттоуо (§1е(1. Оптт. г]есп1к. III. 1352). йа зи 81оУ]еп1 Ш 
пес и2а]т1Н ой Оегтапа, петоге зе 1рак шкако йоризШ!, йа 
Ь1 га (1оЬа С1п1оуо оуа] §1а^о1 ]08 загао Рапопсет Ь1о ро2па1:. 
пе§о ]е зуакако тогао Ь!!! тпо§о гап1]е ига^тй, и2а з!© 1 
Оптт рпз1:а]е : 11т (1ак1е ,раиопз1Уо' ^Ъ1 уагпоз^ — 

РЬЗ?5'«}'-РЗ€Ш?8: 142, 33 (та4. 28, 15): гьз<5?-8*з й* аз8. 
1 п1к. еуап§'., аИ 081:г. промесЕ сл. 

гьАллз: 163, 8 (ша1. 13, 30) аззеш. тк. 1 т15. §1ае., 
прьв'кЕ П1к. еуап^., дрЕв.ме 081г. 

рьАРьзел-в-р-в и аззет. уаУ1ек т]ез1о оз(г. кдгр-кнх; 
п. рг. 132, 16, (шап. 19, 1), 1 и П1к. еуаи§. прдпроудкнь; 133, 
24, 29 (шагк. 15, 17, 20) аззет. РЬАГьз€л=в, п1к. еуап». прд- 
прсудь, тк. 1 т18. §1а§. ригри-а, оз1г. Елгр'кницд. 8г. ^оз 150, 
23, 29. М1к1о81с и зуот г]есшки 5рот1п]е зато пот1п. пр-к- 
прлдл, аИ пауейепо т^ез^о 12 тагкоуа еуап^. (1ока2и]е, ба ]е 
пот1па1;1У 1тао §1аз111 ^акой^ег пр"кпр;^дь. и 

ГА-рс^-в и аззет. 82, 5 (1ик. 10, 35), 1510 1ако п1к. 
буапо-., тк. 1 т1з. §1а^., аИ 081;г. сърЕкрьникъ; аззеш. но, 7 
(1оап. 12, 5) ГА-Р€'&«, 1:ако 1 п1к. еуап§., шк. 1 т15. §1а§., аИ 1ЛХП 

081г. оре! сърЕЕрьникъ; 8г. аззет. 60, 7 (та!. 18, 28), §(^^е зе 
оре! п1к. 81а2е з аззет., аИ оз!г. 1та пеб цдтл, 1о 181;о уаЦа 
га аззет, 62, 14 (та1. 22, 15) ргета оз^г. ; и §гбкот па зуШ 
га^ез^^Ь сг;7лр'.07. Ки 1 оз^г. рогпа^е рг1еуо(3 п-кндзь и гаа1. 20, 
2, 9, 10, 13; с1об1т зе 1ик. 7, 41 оЬа зрот, и 1;от зюги, 8*0 
^е рпйгйапа §гбка пеб лт-р+ь-в - динлрий; рак ]1Ь п 1от зИей! 
1 п1к, еуап^., а 1а пе(1о81^е(^по8^ шоге ЬН (1а ]е уес ос1 рг- 
уо§а рпеуойа робат81; 1оап. 2, 15 с11а зе и аззет. я-вьзеьз 
(7, 2), аИ 081г. 1 п1к. п-кнАЗл. оз1гот1гоуи сърЕвркникъ об§о- 
уага зато и 1оап. 6, 7 (а^^в. 28, 27) й-вьзсь-в-рв^-в, пи еу. тк. 
тк. 1 т18. §1ас. озийозе 1 оуб]е У]егпу1 ргуоЬИпо] г1ес1, 1е 
р18и пЪнЕзь: оуо ]е с1ак1е 1 оре! ]ес1ап зкба], §с1]е ]а 81и1;1т, 
(За ^е па аззет. 8рогаеп1к с1]е1оуао ирИу шгПзк!- — 

ь + ез(го + (ГО8: 186, 15 (1ик. 2, 37) аззет. 1 тк. , аИ 
081г. п1к. еуап§. 1 т18. §1а§. 1та(1и пеб 81игИг\ 1пабе з'е оуа 
пес гаЬо(аН ро2па1;а пе зато и 081г. 1 (Зги§1Ь гикр., уес зе 
^ако(^^е^ уеота без1о паЬой! 1 и па81Ь 8ротеп1С111. (зг. Вап1С. 
^^еб. 8. у.). 

ь + воах-вр-а: аззет. 3, 25: Ф -Рзь+еоа&х-в-р+А, 18!о <;ако 
п1к. еу., аИ 08!г. несхмхкльнл, 1 1и «е з п]1т зюйе т18. §1а§о1. 

й^§€Л'вЛ'8: 71, 26 (1ик, 5, 19) аззет. 1 п1к. еуап^'. 
скоуд-кль, т18. §1а§. 8(гор\ оз{г. покровъ. 

йл + чр-в-р-вт: 195, 20 (1ик. 1, 3), оз^г. дръждв1^мЪ1И, 
п1к. еуап§. крлсни. (§гб. хрят-.тге, Ш. орИте). 

йг-втщ?^: 125, 28 (шап. 15, 2.5), испмти шк. еу., аИ 
081г. вЕз-оумл; Йа! игзрг. 35: рпт]еп ^е (Зокагапо, (За оуа 
пеб рпра(1а ]и2шт, озоМ^о §1а§. 8ротеп1кот; паЬо(31 зе 1а- 
ко(1^ег и 1*п2. ой1отс1Ь. 

й»лА5шт: 160, 25 (та!. 10, 31), 08!г. 1 п1к. еуЛмсьвг, 
161, 22 (1ик. 12, 7) зюйи зе аззет. 081г. 1 шк. еуап§. р18ис1 
зиШзг. 

йз^ь-в: ■?+ й»ьз 157, 25 (ша1. 13, 48), оз1;г. 1 п1к. еу. 
па кгаг. 

й'8VАЛАа^^л•вй^^V»^: 150, 12 (1оап. 18, 37) азз. 
1 шк. еуапо'., оз!г. послоушьстоу1л; зг. Т18исп1са, 63; ргоНупо 
аззега. в, 8 (1оап. 3, 32) г§йА»ш■8й^^V»^а^'8, (Зос1т П1к. еуап§. 

1 081Г. СВ'кд'ктЕЛКСТВ0у1€ТК. 

й-вбв-вл + ш»»: 195, 2 (1ик. 4, 29) аззет. 1 п1к. вуап^., 
тк. 1 т18. §1а2., аИ 08!г. сътворЕнъ. — II (Зги^ош 8т181и сИа 
86 азз. 7, 10, 12 (1оап. 2, 19—20) й-вбьтллае-й-веотллзшт, 1ако ЬХХУП 

йарабе зо8 1 тк. I т18. §1ае., (Зосш 081г. 1 п1к. еуап§. ртзи 
1оспуе ргета §гбко-1а1. 1ек51и въздвигнлл; ]ес1уа зе шойе йо- 
кисШ, како Ь1 1ко кавпуе Ь1'о 18ао га^еп^а1; опо, 81;о ]е ^оспуе 
и пе1оспо, ргет кай зе ^оз 1пабе гпайе, како зе §1а§. 1;ек81; 
81аЬо ргот1еп,]1Уао, 1 рип о81ао 1га§о\'а 81аппзк1Ь. 

й-вр-вх-в 1 й-в-р-в^рзштоз с1у1е зи теоша ро2па1е, и 
д1а§. 8ротеп1сШ оЪ^иЬ^епе пес1 т]е81о С1п18к111 съкоръ 1 съко- 
рИфЕ; 2а р^^т^е^ 74, 16; 92, 31, 194, 32; 200, 16, 17; 8Vа§с1^е 
зИейе аззетапа 1 п1к. еуап§., гак. пбз. §1а§. Варасе 1 и §1а- 
§о1и ро^ауЦа зе 181;а гагИка, 130, 24 (1оап. 18, 20) аззет. 2-8- 
•рзхл^ои-в 2€ == П1к. еуап§., тк., т18. §1а§. ; аИ 081:г. съеп- 
рл1<т»тк СА ; оуи ^е пес казпуе 12 пазе кп]12еупо8и 121ип1а опа 
бги^а ]аса: съкоръ; и пазШ 8гЬ. 8рогаеп1с111 с1о1а21 ргесез^о 
СкЕорк, аИ скнкмк ро Вап1с. ^^ес. зато и Вотеп1уапи ; рогпа!; 
]е сезк! 87гет, као 1 паз гарайп! (зЬу. Ьгу.) запрат. 

1го + * + з 9, 30 (1оап. 2. 10) аззет. шк. егап^. тлчме, 
аИ тк. ММее, т13. 81а§. Нгазе, као 1 и 081г. 

ш>зг81ГО8 и ^\а.§., аИ китн и аг. зрот.; п. рг. 150, 22 
(1оап. 19, 1) ш»згз аззет., тк. 1 т18. ^\з^^., аИ 081гот. 1 шк. 
еуап^. Еи; зг. 1;о 1з1о 132, 15; вг. 206, 17 (та!. 10, 17): »ш>з- 
г^€^^'8 аззет. 111к. еуап§. тк. т18. §1а§., зг. ^оз Юб, 18; те- 
й^иНт 138, 34 (ша!. 27, 26) сИи 80 и аззет. уес егт^-в као 
ро агПзкот ирИуи, аИ еуап^'. 111к. 1та тепк, 181о ико тк. 1 
т18. §1а§. То зе 1 оре! ^ейап ой зротеиа упес1п1Ь рптзега. 

^^ЛА«8-о^л.•8^^€ 94, 28, 30 (1ик. 11, 10—11) аззет., 
П1к. егапд., тк. 1 т!?. е1а§., аИ оз<;г. оудлрдти. 

аез^ь-в 76, 22 (1ик. 10. 20) аззет., аИ 081г. шк. еу., 
тк. 1 т18. §1а§. нид]к. 

»^^88^ + ш^8 80, 6 (1ик. 8, 45.) аззет. 1 П1к. еузп^.. аИ 
081г, оугн-кт^млчтк. 

ьь + -Р8Ш18 32, 27 (1оап. 9. 16) аззет. 1 шк. еу., тк. 1 
т]з, 81а§., аИ 081г. не чктетк. 

Ь'в8*-в'Р85'-в §1а§. 110С, а пгИзка грлБИТЕлк; п. рг. 
92, 15 (1ик. 18, 11.) аззет. 1 п1к. еуаи^., тк. 1 т18. §1а§., аИ 
081;г. грлБитЕЛк; зг. 159, 2 (та1. 7. 15) аззет. и1к. еуаи§., т15. 
81а§. газМспг; оуф'е зе ]08 1 081г. зкге з аззет. 

*1РЛЗ 15, 32 (1оап. 4, 54), 081г. 1 1пк. еузп^- зилл\Е1П11€. 
(и §гс. зг,[;.г1о7, 1а(. з18Ш1т!). 

ш»8 и аззет. оЬ1спо т^езю пес! л-квъ; п. рг. 136, 9 
(тагк, 15, 27) аззет. 1 п1к. еуап§, тк. 1 т13. §1а§. ш ш»^, 
зат 081;г. о л-квж!/^; зг. юе, 25, 32 (шагк. 10, 37, 40) аззет. 1 ЬХХУШ 

тк. еу. рго11 081гот1ги; 181о 1ако 139, 20 (та!. 27, 38) 81а2и 
86 а88ет. п1к. еу., тк. 1 т18. §1а§., аИ 081г. оре!; л^вл!^; пи 
та1. 6, 3; 25, 33; 25, 41; 1 1ик. 23, 34 р18е 1акоб]ег 081гот. 
пес шоуй. 

А&,ЧР8гР+ 49, 27 (ша1. 8, 20), 82, 18 (1ик. 9, 58) и а88., 
п1к. еуап^., аИ 081г. па ргуот т]е81;и 1та пес ложе. К1ес 
,За2У)па' 21Уе, као 8!о зе ро2па!о, и па8 зо8 1 с1апа8. 

3€ л ь 3 ргауа ^1а§о18ка пес, т]е8!о с1г. скоро, капо п. 
рг. 142, 18 (та!. 28, 8) а88ет., П1к. еуап^., аИ 08!г. скоро; пи 
6ийпоуа!о 1 оре! ро сшЬкот ирИуи 142, 15 (та!.. 28, 7) Уес 
и а88ега. 2^^ь^, йоспп п1к. еуап§., тк. 1 т. 1 оус1]е р18и ^е- 
с1го; 18!о !ако шап. и, 29, 31 1та еуап§. §п§., 2а!1т п1к. еу., 
1 тк. ]08!ег уесЪю, аИ а88ега. 118, 28, 32: 2^^ь^! II па8 ^е 
пес ,]ес1аг' ]08 йоЬго ро2па!а, аИ пе!геЬа 8 пзот рот1е8а!1, 
како зе и 8аГ. игзрг. ,]ес1го (]ас1го)' 8!о 2иас1 ,уе1ит'; рпа 
86 пес р18е зельз: 1/АДро, (1п1§а "Ьдро-глдро !е с1о1а21 ой Ъд 

(УбЬ!). — 

а€ш}ьзе+ 189, 29 (1ик. 1, 41), и 08!г. 1 шк. еуаи§. йо- 
1а21 чрЪво; 18!о !ако тк. 1 т18. §1а§. ; иа8ирго! 8Г. 6, 2 (1оап. 
3, 4) а88ет. п1к. еуап§. тк. 1 т18. §1а^. 4?ьачяз, аИ о8!гот. 
л^трокл. 

Уес1па оуШ оуйзе 12Ьгозеп111 песд, 8!о (1ока2и]е 1 па]- 
рго8!уб 8гауп]1\'аи]е, паЬойе 8е као пека 12к1зис1уа 08оЬ1па 
8у111 зи§081оУзеп8к111 §1а§о18ко-с1г118к111 8ротеп1ка^ йарасе уе- 
с1па Ш 21уе 1 йап йапазп]! па 81оУзеп8кот зи§и: и !от йакю 
рп8!а]е а88ет. 8ротеи1к 8а8у1т иг оиа^ 8к11р 8роте]11ка, ко]1т 
^е уес о(1а\иа 8а1"апк и8Уоз1о ргуеп8!уо 1 8!апп8!уо 12рге(1 по- 
ууе§а гос1а сшЬк!!! 8рошеп1ка, коз1т 8рас1а пазосШспуб 08!го- 
пнгоуо еуап§зе1]е. Ме(1зи!1т и пекоИко рппуега па(]]о11 ро- 
уо(За ропйзИ!!, с1а уес аззет еуап^'. икагизе !1айОУа поууе^^а 
ирИуа С1п18ко§а: га ^аб^ йока2 пауе8!1 си оус1зб ]08 пекоИко 
!акоу111 Г1е^:' : 

л + л-в та!. 8, 28 с1!а 86 и еуап§. ^п^^. ът-в л+А88, 
аИ 08!г. 1 П1к. еуаи§'. грокъ, а аззет. 51, 16: зш^-в «,ь9е8шш?-8. 

0ч + }'АЗГ8тот с1!а 86 и п1к. еуап§. шк. 1 т18. §1а§. 
1ик. 3, 20, 1 4, 25, аИ и а88еп1. зюгпо 8 08!гот. е9+!'ЛР'4?8Ш»8 
194, 25. 

^88+ С1!а 86 гаа!. 14, 8, 11. 1 1ик. и, 39 и шк. еу., 
(1ос1т и рага1е1иот т]е8!и тагк. 6, 28 8!оз1 и П1к. еуап§. 1 
а88ет. •?+ елр-лд. (203, 28). Бос1т 1Ш8а гш па б^еуеги, ро- 
2па!а ]е и па8 пес Ъ1^ис1а. ЬХХ1Х 

Г9-РА шагк. 5, 28 1 6, 3\ с11а ве и шк. егап^.. аИ 
аязет. ^с^а т15е пе1та; 5Г. Йа!". игзрг. 38. 

^ЬАЯРАЗЗ шагк. 1, 7 сИа. зе и еу. §п§.. и кп1, еу. 
1 п1к. еуап^., аИ аззеш. зЬге зе з 051г. ьз^з-рз 2 + г з % а^. — 

Оуакоуе пес1, ако 1 пето§и итак с1ока2а{1 ргуеп8и"о 
оуо^а Ш опо^а гикор15а, 1геЬа1; се 1рак, йа зе 1оспо 1гпа{1]и, 
да зе ий^е и 1га§ гойоуот 1 зкйрош гагпИ! 51:апЬ ШЬИскШ 
гикор18а зюу. Шиг^уе. 

С. Риес!, ко]е зи и аззеш. 081а1е пергеуейепе. 

Шз^огуа з]оу^е^5ко§а рпеуойа зу. р18та (1ока2и^е, йа 
зе тес1^и казпухт! ]2ргаус1 з1оу. 1;ек51а ргеша 12Уоги ^гскоти 
паЬос!! зуе у]зе ргеуес1еп111 опЛ! пес!, ко]е зи и 51агуШ ги- 
кор1зШ ^08 пергеуейеие оз1а1е: ос1аие ^е уес роко^^^ 8а1'апк 
ргауо 1 1еше1]11о гак1]ис1уао, с1а зуак! 5ротеп1к поз! Ит ухзе 
1га§оуа уеИке з<;аго5и, С1ш ]е у1зе и 1уе§а пергеуес1епШ пес1. 
Кайа зе игрогесЗ! аззеш. з оз1:гот1Гот, иакге зе оуе иа]Ь11- 
пуе гагИке: 

ЯРЛ + ЙЧЯВ^З^ВА §ГС. ;^Хас;5Г^:/(а , С1Г. оЪ1сПО ХОуЛД, П. рг. 

71, 31 (1ик. 5, 21) аззет. 1 п1к. еу. йгге пес §гски, аИ ози\ 
Хоулл; зг. 102, 18 (шагк. 2. 7), ф]е уаЦа 1о 181;о; зг. 120, 35 
1 121, 1. М.; ос1а11е 1 §1а§о1 52, 28 (ша!. 9, 3) и азз. ч?а+й- 
ф8'35'ЛА31га'8, и п1к. еу. вллсилмкдетц аИ оз^г. \'оульствсуК:;тк, 
1оти зИспо тк. 1 т18. ^^а^. Л»/>ге ЬезесЬШ' \ зг. 31, 22 Поап. 
10, 36), §(1]е зе ^08 1 и 081г. сИа §гска пес. 

лт-ра: ^^ лт-РА 116, 32 (та!:. 26, 18): -рЬ; -у/ Их^х 
(кпуо зЬуасеио, као (1а ]е 1те укзШо !), и п1к. еуап§. уес ^е 
12ргау1]епо, 1:ег зе сИа: кь етероу, озй\ 1€дпнол\оу. 

Здз^г-вЬЗ-Ра ЧРТ-РЗ 184, 3 (шагк. 15, 23): ез;x■^р•.з:^.ЕV:^ сЬ:;, 
шк. еуап§. осл\рьмЕно кино. аП оз1г. оцьтьно вино. 

г + ь + й^зярмтв: гз г... аззеш. 141, 21 (та1. 27, 62): 
\хг-'х хтс» г.у.^з.т/.гщ^ \ 8 аззеш. з1а2е зе 1 шк. еуап^., аИ 05{гош. 

по ПАТЪЦ'Ь. 

^'^^гоь« (р1'Че Ь1 со^^ек штзИо па иош1па11у гз1гоь+): 
198, 14 (та1. 10, 18) •?+ 23??* гзщ>ЬА аззет., 1 иргауо 1ако 
шк. еуап§. ; Ь -x•^■^^^ тт, -етра; 051г. нл-клл\ЕН11. Ос1аие, з^о зе 
шийкош зро1и оуе пес! зюги аззеш. 1 1пк. еуапо,.. зИс(31 пе- 
с1уо^Ьепо, (1а пеуаЦа Ш1з11'Н па геп. зро1, како Ь1 11110 Ью 8а- 
^апк (1а зе дгргау!. 

р л в в II : »^8(тозл-8 1 у18екга1 ; гиашепИо з1о ^с 0Ус1]е 
иргауо и оз^гош. 1и(1]а иергеуе(1епа пес, а и аззеш. оЬ1спо 
2ат1е1у'епа за а&4?8Ш?зАЛ'; зг. 1оап. 9, 2: озй'. рлкви (еу. п1к. ьххх 

тк. т18. §1а^. 181;о 1ако) , аИ аззет. 32, 1 : а^зтозл!? ; та!. 
23, 8: 081;г. рдвви, 1810 1ако П1к. еуап§., тк. 1 т18. §1а§., аИ 
а88ет. 63, 30- 31: ш^зш^злз! 8г. та!. 26, 25: 08!г. тк. еуап§., 
тк. 1 т18. §1а§., аИ аззет. пв, 12: »*5а1>зл|р ; 1оап. 11, 8: 
081г. шк. еуап§. 1 т18. §1а§. : аззет. §п§. еуап§. 8г. 1рак 
10ап. 11, 8 (107, 26): Ь+ЧРЧ?8, Ш юап. 20, 16 (авзет. 207, 18): 

Ь+ЯРЧР8. 

Й + 1ГО + : аззет. 86, 16 (1ик. 13, 21) 1ГОЬТ8+1ГО"8: аата трСа, 

еуап§. шк. вь моуц* присдтьнь!, 081;г. трий полъсплдигл. 

8Р^^&А + ^го9Ь"в аззет. 203, 26 (тагк. 6, 27), 1з1;о 1ако 
п1к. еуап§. спвкоуллторд ; !акой]ег и тк. 1 т18. §1а§., аИ оз^г. 
мБмкникл; ]атаспо и оз^гот. поуц! рпеуос!. 

8Ц1> + Л8т 108, 11 (юап. 11, 18) аззет. 1 шк. еуап§., 
аИ 081;г. попкрифЕ ; з аззет. зкге зе §п§. еу. 

8 -8 А -8 1оап. 13, 17 и аззет. 117, 32 1 и шк. еу., аИ 
08!г. ро §гс. дплъ. 1. ]. лпостолъ. 

ш;ьтчРЗА'в та!. 7, 16 (аззега. 159, 4): 9«го-8 (д>ьтяр9А+: 
атсЬ трф6Ха)7, 081г. 1 п1к. еуап§'. отъ трьнигл. 

»га,''Ь8Ш?»8 ^ез1 и §1ад. гикр. ропа]у18е гайг/апа пес 
§гска ито>1р1Т7^с, и С1п1. оЬ1спо зе ргеуай^а за лицЕмЪръ. п. рг. 

98, 28 (та!. 6, 2). &гз.''Ь'Р1ГО'р азз. оупокрити п1к., 1з1:о 1ако тк. 1 
т1з. §1а§., аИ оз1г. лицЕм-Ври ; аИ сийпоуа^о иатаЬ 2а!1га 99, 2 
(та! 6, 5) С1!а зе и аззет. п1к. еуап§., 1 08!г. лицЕм-Ьри ; оре! 

99, 31 81а2и 38 тк, т18. §1а§. 1 п1к. еуап§. 8 аззешапот, аИ 

08!Г. ЛИЦЕМ-ЬрИ 11Й. — 

Ка копае йойа!! си (1у1е уе1е уагпе пес1, и ко]1та зе 
аззет. зкге 8 08!гот1гот: 

^ ь "8 8 (Го -е и аззет. I П1к. еуап§. иу1ек, као 1 и о8!го- 
т1ги, 111 кай а !'Ь8Л-8, 8!о зе ге(Зоу1!о с1!а и зрот. Ьгу. го(За, 
капо и тк. 1 ппз. §1а§. ; зг. га рпт]ег и аззет. 53, 13; 139, 
11, 24, 27; 103, 20; 134, 1, 14, 18; 151, 23, 27, 31; 152, 8; 154, 
23. — Nи р1!а зе, ойак1е пес кш ? 8!о 11 Ьуазе и ргуоЬ1!пот 
рпеуос1и? Да (Зтт, йа ]е кой зууи 81оУзеиа, ко]! зи рпо- 
1)1!ио 8а 2 ар ай а рг1т1И 8У]е!1о у^е^е кгзсапзке, па^р^^^е ро- 
2па!а ЬПа пес кшъ, ко]а рго12ЬоЙ1 \г п^ет. зиззейа, аИ и 
опот рпеуойи 8У. р18та, ко^е ро1а21 ой зюу. ароз!о1а, йг21т, 
йа ]е 12ргуа 8!аза1а пес !'Ь'8аш?'8: ойа!1е и]о] зуийа !га§оуа и 
па]8!аг131Ь ^1а§о18к111 1 с1Г118к111 8рошеп1сШ, п. рг. озш аз- 
зет. 1 и еуап^. ^п^. (зг. Ва!". рат. 49^34,37; 50,10); ойа!1е 
II Май]ага пес кегезг!. Уо8!окоу и ^^есшки пауай]а рп- 
ш^ега 2а пес крижь уес 12 (итаб. рзаИ^га 12 XII. 81оу., пи ЬХХХ! 

опо 1итасеп]е ро зуо] ргШс! враДа 181от и с1ги§1 оЙ8]'ек 51;а- 
го81оу. кп]12еупо§а с1]е1оуапза 1:. ^. и в^го^орапопзк! 1И Ме1;о- 
йуеу 1 п]е§оу111 исеп1ка). 

Вги§а ]е гпатепНа пес сЬггзта (зг. §аГ. игзрг. 35), 
ко]а 86 опако као 1 кгз!: кг12 гагйУО^Па и 2арас1п1 : кг 12 та 
1 181осш: т1го (тугоп). Ш 1 1и уаЦа 2па11, йа зе аззет. 
зкге 8 оз1гот., капо И: та! 26, 7, 12 и аззет. 116, 13, 16: 
?5'§.ь+-^&-рз (оз1г. иргауо оуако^; йа зе 10 ргуоЬ1(:п1 рпеуой, 
бока2и^и уес зат! Ьгу. гикор. капо тк. 1 т13 §1а§. йггес! ^оз 
иу1ек тига 1 тиго; и §;гс. з1;о]1 тЬ ^лЬроу, и 1а1;. рпеуойи ,ип- 
§иеп1;ит^ бис1поуа1о, с1а ]е оус1]е и еуап§. П1к. пес xр"3^^л! 
1оап. 12, 3 с11;а зе 1;акой]ег и аззет. по, 2: Азчрьзе '35'§.ь+ 
(= оз1:г.), шк. еуап§. 1 т13. §1а§. хтайи оусI^е ро поуует рпе- 
уой: тазН, а еуап^. кп1. пес хрисл\л; 1ик. 7, 37, 38 1 оре!; и 
аззет. 153, 23, 25 пес ^§.ьз, као и 081;г., рак 0У(1]е оз1ази ти 
у]егп1 тк. 1 т18. §1а§. зуо]1т хггагот шиго, аИ п1к. еу. рге- 
уейе и та8^ъ•, 1оап. И, 2 (аззет. 107, 16) оре! ^^ьз^-в, ти- 
гот' (еуап§.п1к. млети ю), а еу. ^гщ. и 2. зро1и ^§.Ь9^. ^а 
йг21т, (1а ]е оуако зюгпо рос1ис1агап]е 12тес1]и оз1г. аззет. тк. 
1 т1з. §1а§. <Зоуоуп1т йокагот, йа зи зу1 ргеУОсШе!]! га ;;.:р:7 
роз1ауШ ЬШ пес ^г&ьз: ргета 1оти уаЦа 12ргауШ пес! §а- 
&пкоуе игзрг. 35. — ^081;е^ Ш1а ]ес1по уеота 2патеш<;о т^е- 
81о аззет. 174, 8 (Ма{. 2, 11), 8с1^е зе §гска пеб ф^^^^х пе- 
ргеуосИ опако, како ^е и оз1;г. (па^те змур^^"^, ргета §гс. 
г;1;.6р7а7), 1И капо ^е и П1к. еуап§-. 8гес1. зро! зл^VР^^но, уес зе 
оп^]е С11;а х§.ьз€, сети кай и2роге(31то тк. 1 т13. §1а§. тигго, 
то§ао М 1ко с1ос1 па Ш т18ао, с1а ^с оус1]е 8<:о§о(1] с1]е1оуао 1а<;. 
12га2 шуг1ш?1 

С. С1еЛ|8(е к1чиско. 

Ро2пауа^ис1 1е2коси оуо^а 1гесе§а сПек то^е гагрга- 
У1се ко]о] П18и йогаз1а п111 оускзп^а кп^^2еупа 8гейз1уа, пШ 
то)е 81аЬо 2пап]е, паит1о зат (Ьагет га засТа) зазу1т и кга1ко 
с11;а1еуи рге(1ос11;1 зато па]уа2пуе ро]ауе пазела гикор18а, ко]1 
8райа^и рой зротепи1о §1ес1181е. 

Вокагапо ]ез1, ба зе зуакоИка гикор1зпа 8У]е(1осап81уа 
8У. р18ти поуо^а 2ау^е^а то§и рос11е1Ш и се11г1 гаггейа: 
А1ек8апс1г1и8к1, ЬаИпзк! А21а18к1 1 Вхгапипзк!; 
пи 1ако оре!;, с1а зУе ро йуа газеМсе с1пе ро пи1гп]оз згой- 
пози зейпи иги зуеги, с1ак1е; а1екзаи(1го-1а11и8к1 1 ШгапИпзко- 

6 ■ ьхххп 

а2уа1;8к1 гей. Т18с11еп(Зог1', ко]! ^е и 1;от рге(1те1и зейап од 
ргуШ и§1е(1шка, гагкге 8т18ао ошЬ леаоуако: гаггед а1ек- 
8апдг1п8к1 Ьуазе и оЬ^са^и кой 181оспШ й1(1оу8к1Ь кг§сапа, 
16 81о]1 и па^Ш^йет зауеги за 8ат1т (3]е1оуап]ет зу. аро81;о1а; 
га2ге(1 1аип8к1 тЦазе ро гарайпо] Еугор!, кой зууи 1;ако 
гуапШ Ьа11па; гаггей а2 1]а1;8к1 суа^уазе кой Огка и Агц! 
1 8ато^ Еугор!; гаггес! Ь12апип8к1 рго12Ьо(11 ос1 12куиб1Уе 
рогаЪе 181;оспе (Ь12ап1;8ке) сгкуе, аИ ]е казпуе йозао йо уеИка, 
га2§гап]епа 21уо1а ро 8Ует коИкот 1 8 1 о б п о т 8У1е1и. Ко]1 
Зе ргУ! 2ате1;ак зууи оу!!! гаггейа, 10 зе йапаз учзе пе2па; 
т18И зе, (За гагИкозИ уаЦйа йокге 0(1 §{1]есу111 па81о^ап]а око 
роргаууап]а затова 1ек81а, аИ копш ро1тепсе йа Мзто хтаИ 
оуакоуо рор^ау1^ап^е рпр18а1;1, 1о се ро зуо] рпИс! 2а иу1ек 
1атпо озШ!. 8у1 зе зкги и 1от, йа ^е 11а]12ргаупу1 1 рга- 
Н ТО] 8УО^о^ арозюЗзко] ^огт! па^Ь1^2^ 1;ек81 гаггейа аккзапйпп- 
ч зко^а, а па]1о8у1 йа ]'е 1;ек81; гаггейа Ь12ап11П8ко§а. 

Кайа ^е росе1кот пазела 81о1^еса рг10пио Р оЬгоуз к.у 
га з1оу]епзки йюю^уи, с1а Ь1 ]е 12 тг1у11а ргоЬисНо 1 ипарпе- 
йю, ие2аЬогаУ1 то1п11 §1е(3181а кпИско^а па 1;егае1^и оиШ ги- 
кор181и11 1 81атрап111 кпз]'да зу. р18та, ко]е зи п]ети рпзШрпе 
ЬИе. К]е§оу 12Уос1 §1а81 оуако; „йя ^е зу. Сдп! 1 Ме1о(1 рге- 
уео и IX. 81оЦеси еуа1)§]е1]е 12 1ек81:а §гско§а ро гесеп2у1 Ь1- 
;2ап1ш8коз". Оуа ]е 121^ека као ге2и1Ш зато опШ гикор18а, 
2а ко^е ^е БоЬгоУзк}' гпао, розуе 1з1]П11а, йарасе 1уе21ие ргуе 
ро1оУ1се, ко]а §оуог1 о рг1еУос1и за §гско§а зе21ка5 петойе 
и11;ко гапуекаИ. Мес1^^1^1т БоЬгоузку пШ ^е гпао 2а пеке 
па]2патеп11уе 1 11а]81;агуе с1г11зке зрогаеп^ке, капо еуап§. 
081гот1гоУО, пШ ]е 811111о га казпуе ойкпуепе §1адо18ке 
81аг1пе. Ка81а]е с1ак1е р11;а1уе, песе И зе 8ас1а пасею Во- 
Ьгоузкуеуо Ш зазУ1т оЬогШ 111 Ьагет с11е1от1се рокгепи!], 
кайпо р^^(^0(3^е 1оИко поу111 8У]ес1осап51;уа, поу111 1ек81оуа зу. 
р18та поуо^а 2ау]е1а? с1арасе 1:акоу111 гикор18а, ко^^ зе осШ- 
ки^и па]'уесот з^аппот! 

0(3§оуог па 1о р1(;ап]е (Зо81а ]е ^ейак, 1 заш ЗаГаМк, 
ко]1 ]е оуа] ргейте! и рат. оЬзшю рге(;гезао, ие(1ос1^е с1о 81- 
§игпа ге2и11а1;а: а ^а си У]егап с1о8а(1ап]ети га21а§ап]и па]- 
ргуе пауезИ зата кки 12 пазела гикор18а 1 1а(1а 181от 1га- 
211:1 п^^110У 8т1зао 1 2патепоуап^е. 

1. II оЬсе уаЦа пасею, с1а зе 8 кгШско^а §1е(1181а 
81 аги аззет. 1 о81гот., 1е зИейе оЪайуа оуа 8ротеи1ка 1;ако ьхххш 

2Уапп 181оспи (Ь12ап11П5ки) гесеп21]и, ой ко]е зе гагИ- 
ки^е 2арас1па ^^{зка) као 1 1:ек81; уи12а1е. То с^ока2и^и оуа- 
коУ! рпт]еп: 

Ма!. 2, 11: аззет. 1 081г. (1 шк. ет.) вид^кшд отрочд 
ро §гс. гТоо/ : уи!^. 1пуепегип1; 1 пеко^^ §г. е^:;/. [оуако ]е 12рг. 
и 11118. §1а§]. 

Ма!. 2, 18: аззет. 1 051г. (оуако 1 шк. еуап^., шк. 1 
т18. §1а§. !) : гл+^-в 8 ь-взл+^рвз з чр-вгл-в ро пеко]111 §г. о=г//. 
•/.а; у./лиО;а.5;, и уи1^. зашо : р1ога1из е! и1и1:а1из та^пиз. 

Ма!. 3, 6: аззет. оз^г. п1к. еу. ва иЕрдлнкст^й р-ЬцЪ: 
п 1а!. зато ,1п ^ог(1апе.• 

Ма!. 3, 11: 1п 8р1п!и 5апс!о с! 1§п1: и аззет. 08!г. 
1208!ау1]еп рпеУ0(1 §гско§а ул\ тг^с(, пи 2иатет!о, 8!о зе 61!а 
и п1к. еуап§. и огнел\ь. 

Ма!. 4, 22: и §гск1Ь ^ф-с -г гХгЪ» '\ ро !от аззеш. 
08!г. П1к. еуап^. остдвльшл корлклк, и 1а!. геИс!13 ге!1Ьи8, 1 
2а!о и тк. 1 т18. §1а§. тгш. 

Ма!. 5, 4—5. и уи]^. 0У1т гебога : Ьеа!! т1!е8 . . . Ъеа!1 
^и^ юдеи! ... и аззет. оз^г. паорако, па]те па]ргуе: сл+- 
ЛЗ-Р8 ГА+^ . . . 2а11т ел. ^ь^^л^'V55; уес зат и ,!1зисп1с1'' 8!г. 
47. паротепио, йа зе оус1]е за з!аппот, зкге ^оз 1 тк., аИ 
т18. §1а§. уес 1та гес! кНизк!. 

Ма!. 6, 8: и аззет., еуап§. тШапоу1с, оз!г. тк. 1 т18. 
§1а§. пес: т11о8!уп]^, (1ос1т ^е и 1а!. 1из!1!1ат: оуй^е 
86 (1ак1е ргуоЬ1!по5! засиуа1а ^оз и Ьгу. гикор. — 

Ма!. 6, 13: с1ос1ауа зе и аззет. еуап^. тШ. оз^г. 1 111к. 
еуап^. гдко твое ест1^ цдрство п сплл п сллвл въ вЪкъ лл\пнъ; 
!о§а и уи1§. пеша, пе§;о и зеДпо] сез!! ^хЬ. гикор15а, 2а!1т и 
рпеуойи зугзкот, е!1ор5кот, агшепзкот 1 §о!5кот. 8г. ]08 
(1о(1а!ак и та!. 6. 15. 

Ма!. 6, 25 : ^и^с^ тап(1исе!1з . . и зюу. !ек5!и (азз. оз!г. 
П1к. еуап§. 1 ]08 тк. 1 т1з. §1а2.) йойа^ак чкто ппште, ро пе- 

к0]1Ь §Г. -ла! -•: тлг-г. 

Ма!. 8, 32: т1!!е поз 1п ^ге^ет рогсогит, ро §гскот 

Ь.т.ЬтлОл^» •;;;^.5;, аИ рО с1ги§0т сИап^и Е-^тре'}:-; гф» Ь.~иМ:> и 

аззет. 08!г. шк. еуап^. повели ндл\ъ птп. 

Ма!. 9, 8: у1(1еп!ез !игЬае !1тиеги11!: и цекоз1Ь §гс. 
геау'^ага7 , 1 2а!о аззеш. 05!г. и1к. еуаи§. : 4^р'Л'РШ€ 8€, аИ тк. 
1 т18. §1а§. ро 1а!. Ъогйе зе 

Ма!. 9, 35: е! отиеш 1пйгт1!а!ет, и аззет. 05!г. п1к. 
еуап§. ро §гс. (Зос1. въ людехъ — 

6* ЬХХХГУ 

Ма1. 10, 3: ша уи1§. ,е1; ТЬайдаеиз' (181о 1ако 1;. ]. баЗгаю;; 
1 сой. 81па11.), аИ зюу. гикор. ро йги§1Ь §гбк111 гикор18111 8 
ди(1поуа1от ро^дезкот: и келевеи (као (1а ]е у.а1 Хф^оНо^ ^е(^па 
пеб: ха1Хер(За1о? !), рак Йа!". рат. 31 паVа(^^а 1 зато оз^гогки 
ШМуи 1 з^агуа ^и^озюу. 12Йап]а з 181от ро§г]е8кот ; и оз1;а- 
1от иг и келевеи йокге ^08 пеб1 и П1к. еуап§. нлрЕЧЕни тддеи 

ро §гбк. еги-/1ф1я баВоаГо?. — 

Ма*. 10, 8: 12а ,1аерго808 тип(1а1;е' 1та и пеко]Ш §гб. 
гикор. уеу.роЬ<; е^есрете, 1 1ако и п1к. еуао§. лдрктвиш вкскр-кшлитЕ. 

Ма1. 11, 8: ,11отшет шоШЬиз уезШит', и аззет. оз^г. 
П1к. еуап^. 1 ]08 тк. 1 т18. §1а§. чр-в ^«{-в^-вз ьзеь-вт, као 81о 
пеко^! §гс. гикор. йойауа^и: ^[^,ат(о^с;. 

Ма*. 18, 35: 12а ,(1е сог(11Ьи8 уе81пз' йойа^е азз. 081г. 
п1к. еуап§. рьа«.ьашзр5а зь-в, као зю ]е и пеко]111 §гбк111: 

та ■7гара7гга)[;.ата аитйу. 

Ма! 20, 7: 12а „Не е* уоз ш у1пеат теаш" 81;о]1 и 
аззет. оз1;г. п1к. еуап§., (Зарасе и шк. 1 т18. §1а§. зоз йойа- 
1ак : 8 злз езелзои-в рь+чр'вл+ , чр-вягьтзхзцчз , ро §гскШ 
гикор1з111. 

Ма! 22, 13: И^аИз шап. е! рей. т1Ш1;е еит ш 1епеЬг., 
и аззет. 1 08<;г. ите1пи(;о зе ро §гс гикор. (яратг а.Ь-.б^ ум Ь,^л- 
>чете): възкмЪтЕ и и въвркз^БтЕ; п1к. еу. 120з1;аую ^е 1;а] §1а§о1, 
аИ 1та §а Вап1с. 2., оре! ^е 12081;ауЦеп ро \з^^. уи1§. и т1з. 
§1а§о1. — 

Ма1. 27, 49: ,8ше уИеатиз ай уеша!; ЕИаз ИЪегапз 
еит' и аззет. оз1г. п1к. еуап§. 1Ш. 1та ]о8 ро §гскот йойа- 
1ак: ъ-Р'в лз гьтзх«8 ^згвз гьзезлз зх» ьзеь+ 8 вевзлз 

ЯР§Л+ 8 ^Ь•8ЯР•8. 

Магк. 1, 2: ,1п 1за1а ргор11е1а' и оз^г. аззет. п1к. еу. 
въ пророц-Ьхъ, ро йги^от 1ек81:и, и ко^ет з1о]1 Ь то1? тсро^тзтаГд; 
ш1з. §1а^. уес ]е 12ргаУ10 ро Ш.. 1екз1;и. 

Магк. 3, 5: ,еЬ гез1;!1и1;а ез! тапиз 1111', и аззет. 1 081г. 
йойапо ^е: 2'«ль+яр+, д^з 8 ль»5ь+а, а гпатепНо 1 оре!, 
810 ^е ^в^^ с1ос1а!ак и п1к. еуап^. 12081аууеп, пе§о зе сИа и 
йашс. 2. — 

Магк. 6, 16: ,Ък а тог1и1з гезиггехН', и оз1г., аззет., 
п1к. еуаи^. с1ги§асуе : 2-8 з а ш» -е , т-в яР"82ш;+ зцв-в хь^ш»яр-88- 

ЗЬ-в, ро §ГС. оуто; кпЪ. аитЬ? г^уерОг] еу. уе/.рш. 

Магк. 7, 31: сНа зе и аззет. 081;гот. п1к. еуап§. ишед 
исоусъ отъ пр-Ьд-Ьлъ турЕскъ и сидснЕСкъ придЕ нл морЕ, 1о ^е 

ро 2ГС. гл тшу ср(а)7 Тург.» у.х! ^-.ошс^ г,'/М гро; тг;у баХаста-;; аИ ЬХХХУ 

2ара(1па гесепгуа 1та отако: ь, -.(Ьч ср':ш7 т:р:^ т^кЬг^ 1<л ъ<л,шгг 
г!; тг;7 вх/час^г/, 1 1ако ^е и ти1§. 1а1;. ,йе йпШиз Тз'п тепИ рег 
81(1опет ай таге', 1 ргета ^оти 12ргау1]еп ^е ^екз! и тк. 1 
т18. §1а§. : рге1(3е ро 81(1опе па тоге §аИ1е1зкое. 

Ьик. 2, 7 : ,е1; рапп13 еиш 1гаео1у11', и §г. зато §1а§о1 : 
^7г.7.^'фь^':V^^ XX аззеш. 1 051г. шк. 1 ^08 шк. 1 г роVг{к г, аИ и 
т1з. §1а§. ргес1те1пи1;а ]е пес: р1епат1. 

Ьик. 2, 14: ,61 1п 1;егга рах ЬотхпШиз Ьопае \о1ип^а- 
Из', и аззеш. оз1г. П1к. е\ап§., ро §гскот у.х\ М -р^с е1р-^,щ, Ь 

ЪЬршг.О'.: е-Лсу.гх: И МД ЗЕЛ\Л11 ЛМ1рЪ, ВЪ НЛОВЪцЪХЪ КЛЛГОВОЛЕНПЕ ; 

оуоши с^1а^^и ози па ро1о\чси у]егап ^акос^^е^ шк. 1 т18. §1а§., 
(1ос1т ]е рпйггап ргесИод: V' с1оуесек\ аИ т^ез1;о пот1па1:1уа 
клдговолЕНИЕ з^ау^сп ]е ро ирИуи 1а^1П5кош: Иадогокте. 

Ьик. 6, 20: ,Ьеа11 раирегеь"', и аззеш. оз1г. шк. еуап§., 
с1арасе 1 шк. 1ша 1оти йо(1а1ак доух^^^л^ъ, коз! ]е и т13. §1а2. 
120з1аууеп. 

1оап. 8. 59 зугзизе и 1а1. уи1^. ро§1ау^е 8" оу1т1 пееш! : 
,^езиз аи1ет аЬзсопсШ зе е! ех1у11 (Зе 1ешр1о*5 ра 1акоу зе 1 
з1оу. зуг8е1ак и т1з. §1а§\ 1 шк. ; пи и 1з1;осп] сезИ §гс. гкр. 

сИа зе ^081е^ с1ос1а1;ак : у.г/Лш у.х ;лЬ:^ x^■:ш, у.х: т.цг;(Ь'1 у^-.ь)',^ 1 

1а] ]е с1ос1а1ак ргеуейеп и аззеш. оз(г. шк. еуап§., йарасе па- 
ЬосИ зе ]08 и ргаз^агош §1а§о1зкош осНошки, и ш1з. кики^е- 
у1сеуи згау. раш. 58., 1е зе пес ро пес, з1а2е з аззеш. 28, 
17 — 18. То ]е (1ока2, (1а Ь18шо у18е зИспоз!! паз11 12ше(1]и 
11Гуа18к1Ь гикорхза 1 аззешапа, пе§о И Ш паЬосИшо зайа, 
ка(1а Ь1 паш рг1 гис! ЬЛ! паз! па]81;аг1]1 1е шке зрошеп1с1. 
2а1о се зе и паз шогаН озоЬИо па 1о паика оЬа21га1]', (За 81о 
81;агуе гикор18е згауп! 1 ^грИа. 

Оуо ]е зашо ша1епа сез! опакоуШ рпш]ега, §й]е зе 
паЬоШ га211ко81: и 1ек81и гарайпе ргеша 151осио] гесепгу!, а 
ш1 зшо зе 08у]ес1ос111, с1а зуа^сЗ^е рпз1а]е аззеш. з1о2ПО 5 
оз1;гош1гош иг пагау гесеп2уе 18(оспе. У1(11 зе пайаЦе \ 
1о, (За Ш (11е1ош1се зИе(1е 1ако(1]ег зрошеп1с1 11ГУ. га2ге(3а, 1 1о 
Нш у18е, с]ш 8и з1агф ; 1ако п. рг. 1оап. 8. 59 ]081;е зе зЗаге 
3 аззеш. 1 з оз1г. опа] з1:аго(1ауп1 1ит. о(11ошак, з^о ]е и Ки- 
ки1]еУ1са: па с1ги§Ш ш^езШ! п. рг. ша!. 5, 4—5; 1ик. 2, 7; 
зЗаге зе за з1аппот Ьагеш ]05 шк., ако 1 0(1из1а]е ш18. §1а^.; 
парокоп 1ша 1 иесИ! Ш]е81а. §(1]е зи зу! Ьгу. гойа гикор. зуе 
(1о угеш. Ьеуакоу1сеу111 оз1а11 У]егп1 §гско] гесеп2Ц1, (Закю и 
оргес! 3 1а1. уи1§а1ош п. рг. ша1. 6, 1. ^08 си парошепиИ, 
(1а зшо пазИ рпт]ега (та1. з, И; 22, 13), б^^е зе еуап§. п1- ЬХХХУ! 

коЦвко ^а21^ки^е оД 081г. 1 аззет. 1:е р^^81а^е иг гарайпи ге- 
сепгуи; оуакоуШ рпт]ега 1та 1 у18е, п. рг. згауш ]08 та^;. 
11, 2.) ко]1 ро1;угс1]и]и 81и1п]и ошеЬ, 810 8и п1к. еуап§. 81;ауШ 
и 8ауе2 за „гарабпот" сгкуот. 

2. С1т зто уо1пу1, с1а изИей 8роте1ш1;е згойпв!! 12- 
те(3]и аззет. I 081:г., и81:апоу1то ^ейпо §1аупо пасею као кп- 
11ск1 1етеЦ з^агозюу. еуап§]е18ко§а ^екз^а, пабею па]те, с1а 
зи зюу. ароз1оИ зуо] рпеуой озпоуаИ па ^екзШ §гскот ге- 
сепгуе Ь12ап11и8ке, Ит ]а 1е2е (1окисШ ргауо 2патепоуап]е 
опШ гагИкозИ, ко]е зе па1а2е уес 12тес1]и 1оИ з1;апЬ зроте- 
П1ка, као 81:о зе аззетапоу 8 ]ес1пе, а о81;гот1ГОУ з йги^е з1:гапе. 
Ви(1ис1 оус гагИке 1ако уайпе, йа о п^Ш У131 пезепзе пеко^Ш 
пасе1пШ р11;аи]а о аро81о18кот (3]е1оуап]и зюу. ароз1о1а, 1о 
111 та^а йоЪго га2у1(ЗШ 1 ройрипо ос1епШ: ]а си 1Ь рой1еИ11 
и 1п бе81;1: а) йа зе аззет. ой 081гот. гагИкизе 12га2от и 
оЬсе, Ь) йа зе а88ет. ой оз^гот. га2Ики]е с1ос1а1;кот и ]е- 
йпот, се^а пе1та и йги§от, с) йа. зе аззет. ой оз1;гот. га2- 
Икгуе гейот пес1. Еа2ит1еуа 86, йа оуй^е уа1}а раг!^! па]- 
у18е зато па опе га2Икоз11, ко]1т зе тоге 1:га§ пас! 1 и 
1;ек8<;111 §гскШ: 1оти га УоЦи 1тат рп гис1 12Йап]а Т1- 
зсЬепйог^^оуа. 

а) 1та роУ18е 2патеп11;1Ь рг1т]ега, §й]е зе и зейпога 
12га2и 111 §гата11скот 5к1айап]и гагИаге аззет. 1 оз1гот. 1ако, 
йа аззет, з11ей1 гесеп2уи 2арайпи , 11111 аккзапйго-Иакки, 
капо 11: 

Ма1. 8, 8: аззет. ь-в^ув 2А8ЯРЗ<д?-8, 1ако 1 шк. 1 т18. 
§1а§., и 1а1. уи1§. ,уегЬо', аИ 081гот. слово, 1 з п^ш зе зкге 
шк. еуап^. 

Ьик 2, 43: и аззет. -рз ^р'2Ш}з ьзл5Ш)зла, ??■«•? аяР'8ш+ 
363 11Й., 1ако зе 1 и п1к. еуап§,, гак. 1 т18. §1а§., уи1§. 1а1. ,е1 
поп со§иоуегип1 рагеи1ез ешз'; и оз1г. ро йги§:от с11ап]и 181. 
гесепгуе: не ноу посипъ и л\лти гего. 

Ьик. 5, 26: чртлАьзх-е лтч?-8-р++ л-в-рза-в, и 1а1. дша 
у1й1ти8 т1гаЪ111а 1юй1е, оуако зе с11а 1акой]ег и п1к. еу., 
тк. 1 т1з. §1а§., аИ 081г. пръсллвкнд (тсар^ос;») ; оуо ]е т]е81о 
8Уакако уг1о уагпо 2Ьо§ згойпозИ ктей^и 1а1. 1 аззет. г1ес1. 

Ьик. 11, 13: ла&ь-в ел+л-в: зр1п1ит Ьопит; 1ако зе 
сНа и п1к. еуап§. кллгу (аИ йашс. 2. свету), йос1т и 081г. 

СВАТЪ (§ГС. тгщо!. &7'.О'0. 

1оап. 9, 8: гьзззцузл-в уи]д. тепйкиз, шк. еуап§. 1 ЬХХХУП 

йатс. 2., гаНт ппз. §1а§. 1 тк. зкги 5е 5 аззет., аИ 051г. 
1та слЪпъ, ро 151ос. гесеп. т-^глг;. 

1оап. 12, 47: ,51 ^и^5 аи(11еп'1 уегЪа теа е! поп си- 
з^осИегИ', ргета 1огаи аззет. +«з ^щ^^ »йл=85шзщ»-8 ал+лз- 
л-в8 ?5*зз€ 5 -рз 2=вьь + -Р5Ш7'8. 1:ако 1 и П1к. еуап^., аИ 051г. 
ро 1810СПОЗ гесепгу! не въроуштк. 

1оап. 8, 27: и §ГС. 1екз1и: г>/. е-.^-уш^а/ ст-. тЬ/ -атера x■^т;^; 

Глгуг/, и 1а1. уи1§. ,е1 поп со^поуепш!, ди1а Ра1;гет е1из Ш- 
сеЬа! Веит': оуо ^е т]ез1о гпатепЛо з 1;о§а, 51о зе 1 и сой. 
зшаН. сИа -:^, еес/, с1ос1т и 1з1осп1Ь гесепгуаЬ 1пасе оуе пес! 
пе1та. Оуй^е зе оре! аззет. 1 П1к. еуап^. зкги за 2ара(1от: 
А?-з зш;'8Я'+ зх-в (и аззет. ^е ро§г]е5по : а^^^-з?-^ I) 5ьл+5ь§л+шз 
ез«,+, аИ оз1г. уес 12рга\'1зепо глко о отьци ил\х гллголлше! 

1оаг. 19, 27: и 1а1. уи1§. као 51о 1 уес1и1 §гс. гикор. 
,61 ех 111а Ьога ассер!! еат', 1 ро 1от аззет. еу. §п§. 1 п1к. 
еуап§. : от& того члсл, аИ 081;г. ро пек1}1 гаап]'е уа2п111 5У]е(1ос. 

ОТХ ТОГО ДкМЕ (^ГС. г,[фх:). 

1оап. 2, 12: РЬА1!^'8тш€ аззет. као 81о ]е и уи12. 1 уесет 
Й1е1и §1'с. гикор., аИ оз!г. пр-кк-лкть 1 з п]1т зе зкге еу. тк. 

Ма1. 7, 20 1та (1апазп]а \и]й'а1а рори! §гс. 5з1тШ8 еп1", 
пи Т1зс11. зрот1п]е и пекИх з1аппзкШ 11а18к1Ь рпеуо(1а: ,з1т1- 
1аЬо еит', оуако зе бИа 1 и пазет аззет. ргуа озоЪа: »гз- 
Л9сл^ 5, 1 га с11с1о 810 §а оу(1]е зИесИ ]оз шк. еуап§. ; та1. 
7, 24 1тас1и акИупо 1ако(1]ег о81г., п1к. еу. аззет. 1 тпо§1 
§гск1 гикор. — 

Ьа зе иггао§11 оуе 2патеи11е гагИке (1о81о]по иуагШ, 
уаЦа игеИ па ит з11'е(]есе око1поз11: а) оуе гагИкозИ п1е8и 
1оИке, (За зе пеЬ! то^ю паЬосИи 1ако(1]ег те(1]и ро]е(1ш1т1 
гикор1з1 1ако 2Уаие 1з1оспе 111 Ь12ап11и5ке гесепгуе ; зег зе те- 
с1]и5оЪпе §гаи1се 12тесуи §о1ете тпо21ле еуап§. гикор1за ос! 
ро]ес11п111 гесеп21]а пето^и зазу1т 1:осио 1 ]ес1шса1о изЬапоуШ ; 
1;оИко зе 12 Т18с11еп(1ог1оуа 12(1ап]а ]а8по у1с11, (1а 1екз1 аззет. 
1та зкого 5Уа§с1]е уесит па]]2\г5Шу111 §гскШ гикор1за па 
зуо^оз 51;гап1 ; Ь) 2па зе, с1а ]е гесеп2уа ЬкапИпзка 151;от 
1еса]ет угетепа 8\е с1а1]е !е йа^е ророзк ос1 с11ап]а па^зи- 
гу1т1 гикор181 ро^VГ(1^еиа, па ко]ет ]е роиа]у18е озпоуапа 
гесепгуа 2арас1иа; 2а1;о 1та ^оз 1 81гот1гоуо еуап§зе1]е 
тпо§о т]е81а, ф]е осНо рг1з^а]е и2 гесеп2уи 2ара(1ии, рак иргауо 
пуе шкоти па ит ра1о, йа гекпе, (1а зи опа т^ез1;а казпуе 
ро 1а1. у и 18 а 11 12ргау1^епа: У]его]а1по ^е (1ак1е Ьагет, ако пе 
5азу1т 12У^е8^по, (1а пШ опа т^ез^а, §(1зе зе аззет. ^оз ро\т11 ЪХХХУШ 

081гот1га зкге за гарайпот гесепгуот, П18и и авз. 12ргау- 
1]епа, ко]1 опако ро 8Vо^о^ икирпо] пагал! П1 таю перойирке 
Мро^еге, Йа Ь! ве ]е и п]ет тпо§о 81о пау1а8 роргауЦаю 
ЬПо, тес ]а ЪЛ! гекао, йа 8и казп^е, ка(1 зе оргека те(1]и 
181;окот 1 гарайот хгтейшю йо ройрипо^а га2ко1п1с1;уа, оуака 
т^е81;а 1оспуе рп§1е(3апа 1 хгргатЦапа и о81гот1ги, рак зе 10 
12ргау1]ап]е и ка8пу1Ь гикор18111, озоЬИо опИ!, ко]1 П1е8и зато 
ро Ь1ЬИо1екаЬ юйаИ као тг^^о Ь1а§о, ^08 пайаЦе паз^ауЦаю, 
йос1т Ш1а ргаз^апЬ еуап^зеЦа 1 з п^Ш поуфЬ рпер18а, ко^! 
Ъийис! тап]е па(3§1е(1ап1, уеота (Зи§о с1а иргауо йо (Запаз 
1та(1и опакоуШ 1ексуа, као 1 паз аззеш. 2а йокаг еуо пе- 
коИко (акоуШ рпт]ега: 

1оап. 1, 28: вх вилонии аззет. 81г. тк, еуап^., као 
и 1а1;. уи1^., аИ 181;ос. гесепгца Ь Ъг,Щарх. 

1оап. 7, 39: НЕ оуко к-к доух^ свдт&ж длн& азз. 81;г. 
шк. еуап^., као и 1а1;. уи1§. ,иопйига етт ега! ВртШз йа- 
1;из', аИ §;гс. гикор. 181 гесепгуе Ьег раг^аруа. 

1оап. 11, 50: А^9 »-рз з21го-8 ч? + ^-8 аззет. 81г. шк. 
еуап^., и 1а1:. уи1§. ,ехре(111 УоЬхз', с1ос1т и 1з1;ос. гесепгу! 
хшайе •;■1^.^V. 

Ма1. 25, 1: жЕнихоу и нЕв-кст-к и оз1г. као 1 и М. 
уи1^. 1И као и тк. 1 т. ; аИ и хзЬс. гесепгу! 120з1ауЦепа пес 
нЕв^кстл; си(Зпоуа1о, (За оуе пес1 пехта и шк. еуап§. рори!; 
181;ос. гесепгуе! 

Са пуе оуф'е (а рпт]ега ЬШ се 1 у18е) зЗиса^по 1 и 
оз1;гот. 1810 опакоуо С11;ап]е, као и аззет., патаЬ Ь1 зе 8 
пеке 81;гапе 8итп^а Ьаса1а па аззетапа, 1е рот18Уа1о па ка- 
зпуа 12ргаууап]а! А опо т! тогето пауезИ зоз 1 1акоуШ 
рпт]ега, ^сЗ^е зе 181от казп^^хт 12ргаууап]ет (ЗозЗо (Зо опа- 
коуа 1екз1;а, ко]1 ^е иргауо ^есЗпак з За!. уи1§а1от, (Зос1т азз. 
1 оз1гот. у^е^по йгле опи Зексуи, ко]а ]е озпоуапа па па^з^а- 
гу111 гикор1з111, капо 11 : 

Ма1. 11, 2 12 Т18с11. 12(3ап]а у1(31 зе, йа ^е па па^ЬоЗ]!!! 
гикор181Ь озооуапо сНаи^е: 7гг1Л']/ас: скх тй7 [ла6у)то)7, 1 2Ь11|а зе 
1ако с11а и аззет. (187, 14) 1 оз1гот. послдкх оумЕникх! своими, 
а31 8шо(ЗаЗпа еуап§. (§ог8ку, ор18. 1.239), као 1 пазе пЗко!]- 
8 к , 2а11т тк. 1 т18. §3а§. 1та(3и : йуа о1' исеп1к'! В11о 
Ъ1 УгЗо 1е2ко га2ит]е11, како ]е то§ао аззет. зрот. па оуо 
т]е81о 2аЬогау111, кай М ши зуе опе зрпейа пауейепе гагЗ!- 
козИ роЗа2Пе 181от 12 (ЗозЗ]е(Зпо§а казпце^а угетепа! 

Ма1. 8, 18: и За1. уиЗ§. 1 и уе31коз сезИ §г6к. гикор. ЬХХХ1Х 

р1ига1: „1игЪа8 тиИаз'^, а 8 11т зе зкге оуб]е 081гот., йо- 
сдт зе и аззет. шк. еу. 81п§и1аг, коз! зе тоге 1;ако(1]ег 8У]е- 
(1обап81;у1 докагаН: уШе Т18сЬепс1. — М. 

Варабе пакг! зе 1 1;акоу111 рпт]ега, §й]е зе аззет. 
зротешк ос1а1]и]е 1 ос1 о81;гот. 1 ос1 уи1§а1:е, а оре! 1та(3е 
ОП тес1зи уеоша 51:апт1 81оу]еп8к1т1 8ротеп1с1 УзегпШ зЦей- 
Ъеп1ка; аИ 11т ]е иргауо 8а5у1т хгкЦисепа шхзао па казпуе 
12ргау1]ап]е оп111 т]е81:а, ко]а зе и пазет 8ротеп1ки 81айи за 
гарайпош гесепгуош, 1:оЬо2е ро 1а^ уи1§аи. Еуо 1 га 1о 
рптзега : 

1оап. 12, 30: НЕ л\ЕНЕ рлди гллсх сь ЕХ1СТК, их влса 
рдди: ,поп ргор^ег те Ьаес уох уеп!!, зей ргор1;ег уоз', з1аге 
зе (1ак1е оз^гот. зазу^т 1 з уи1§а1;от, а пазирго! паз аззет. 
•рз ^з-рз ь+л8 ^ьл+й-в в^в -рзезй^в, -р* -р + ь з л + ь+л"р ! Рак 
зе и 1;от с11;ап]и зкге з аззет. еуап^зе^е кгуюзко (ой §ой. 
1144), 1 еуап§зе1]е п1ко1]8ко. 

1оап. 1, 39: годинл же еЪ глко десатлгл 081г. као 81о 1 
уи1§. ,110га аи^ет ега!, диаз! йесхта', аИ аззет. А^^ лз^€Ш)+а, 
ра §а и 1от зИейе тпо§1 81Пос1. гикор., тей^и п]1т1 1 опа] ой 
§0(1. 1144. (згауп! ор1з 81ау]. гикор. 240), као 81;о 1 П1к. 
еуап§. — 

1оап. 3, 11 : ,е1 (езИтопшт по81гит поп асс1р1118' 1ако 
1 081г. 1 тк., тхз §1а§. ; аИ аззет. 'Р'р.'-ш>9лз -рз гьтз-згАЗ^га-в, 1 
8 п]1т зе зкге пе зато еуап. п1к., пе§о 1;акос1]ег у18е зшо- 
(ЗаюШ зг. ор18. 239. 

1оап. 6, 23 : ,§гаНа8 а§еп1е Вотшо' 1И §г. ,гг/ар'.тг(^за7-:с; 
тоу -лор-оу', ргеша 1оти паЬой! зе и оз^гош. \'вллл\ вхздлкхшю 
господоу, 181;о Шко и п1к. еуаи§., аИ аззет. ья?+л5€ ч?'807Л+- 
^*з 1^9*34?^, йакю ро §гск. гт/ас-.атг.таутг; т(о 0;ш, 1 1оти ]е(1- 
пакИ! гикорхза пауосИ зе у18е и ор1з. 239, тейзи ко]1га1 оре! 
еуап. кгу1. 1144. — 

П оЪсе 1та тпо|>о р1итзега, §й]е зе азз. га2Ики]е и 
рпеуойи ой оз^гот., аИ зе 2а1;о п1 та1о перпЬИ2и]е Ш. уи1- 
§а11, пе§;о зи 1о ропа]у18е Ьий уесе Ьий тап]е зюЬозИпе 1 
пе^оспозИ, ко^е зе, ако зейпак1т т]еп1от игт^епто 8Уе зро- 
тешке, тогази игеИ 2а йока2 уеИке зиппе, Ьийиа т! па- 
у1ки, 1 1о ргауот, Ит уеси (йа иргауо зюубапи) 1;оспо81: 1га- 
2Ш, с1т ]е ко^! гикор1з казпу!. Еуо 2а йока2 у18е !акоу1Ь 
рпш^ега : 

Ма!. 1, 20: ^^иой ешш ш еа па1ит ев!*, ,тЬ уар €V аитг) хе 

1'5VV^16^V' и 081г. 1обпо ро §гс. рождкшЕШ ко СА, аИ и азз. зю- 
Ьойпуе бИа зе оуако : 8а€«зз ез н?^ гРзз. 

Ма1. 3, 1 1 : ,Ьар1;120 уоз 1п адаа ш роеп11;еп1;1ат', 181о 
1;ако и §гб. 1ек81и, рак зе 81а^и оз^г. тк. т18. §1а§. 1 П1к. еу., 
аИ аззеш. 1та ]е(1пи пеб, козо] пе1та роуойа и §гбкот 12- 
уогп1ки, оуако: {«ь-в»*^ чя-85 гь9гзчрал + з€ г^^++•Р5^ (као 
(За ^е оуато изю 12 еуап§. тагк.) 

Ма!;. 7, 16: ,пит^и^(3 соШ^ши', §г. [л^^п оикИ-^оис^^, 1о6по 
ргеуейепо и оз1г. П1к. еуап^. М. : юда об&1€мл1/?;ть, аИ аззет. 
81оЬо(1пуе зл+ зе-вз^^лз^го-в ^^п)з. — 

Ма(. 8, 32: ,е^ тог1и1 зшН 1п ари18', жои. ах^бауоу IV тсГ? 
'^5а(^^V, и 081:г. п1к. еуап§. И^. 1о6по ргеуейеоо: и оумръшл вх 
воддхъ, а11 аззет. зюЬойпуе I 1]ер8е: ао^з-рзе яр-в чрзл+ь-в! 

Ма!. 15, 33: ,ип(1е ег§о поЬ18 рапез 1ап1о8', ро §г6к. 
тгббеу "^[лТу . . (Зср-01 тоаоуто'., 1ако §1а81 1обап рпеуоД и оз^г. отъ кл\- 
дЪ ндмъ, 1ако 1 и П1к еуап§., аИ аззет. йойазе 8азу1ш зю- 
Ьойпо §1а§о1: зщ>«8 ^зесЛ)» чр-веь^^з^р^в . . . II зИейесеш 36. зШш 
уеота ]е сийпоуа1;о, 81о аззет. р18е: рьвз^г-в ьлде-в 8 ь-вт- 
ез€, 12081аУ1У Ь^о^ сЕдмь, (Зо^лт и §гс. 1;ек8111 п^§(3^е Шкоуа 
уапапи пепаЗаг!; Ш ^е Ьагет пе8рош1п]е уеИко 12Йап]е Т1- 
8с11епйог('оуо, 81о 8ас1а 1211а21. 

Ма1. 8, 8: ,8иЬ 1ес1ит шеит: [хон ЬтЬ г«)7 ат^у-^у, и 081г. 
п1к. еу. М. 81о]1 1о6по подъ кровъ мои, аИ аззет. ^-в лз^р-в 
^38; 1о ]е !1т бийпоуа^уе, 81о па йги^от т^е81и та!. 24, 17 
ргеуай]ази оЬайуа 8ротеп1ка §гски г1ес сй1ла з1оу]епзкот кровх, 
као 1 1а1. (;ес1ит. 

Ма!. 8, 12: й\п Ге§п1, и §ГС. г^; ^3«^^^^^^з^?, " 081г. п1к. 
еуан^. М. ц-ксдрьствигд, аИ аззет. 8а8у1т затозШпо: а-вз-рзярз 

Ма!. 6, 30 уес .)е 8рг1ес1а пауейепа аззет. пес з^ь-р^ 
га хХ((За707 т]е8!о оз^г. лЕфк. 

Ма!. 24, 37: ,ас1уеп!и8 Ши 11от1ш8', 1 и §г6. тсароиаи, 
081г. 1 П1к. еуап^. 1тас1и пришьствше, аИ азз. йги^асуе, па^- 
те: чя-в л-в-рв! 

Ма!. 26, 28 : рьзлтчр+зх+ ео+ ч?«88 аззет., 08!г. шк. еу. 
ро §гс. 1а!. зл МХН0ГХ1. 

Ьик. 12, 4: |ХУ5 г^о^тш и оз!г. 8!го§о ргеуейеио: не имл^- 
Ц1ЕМХ, и аззет. ро 8т1з1и: -рз дгзлзе^з^г-в, оуй^е зе и Баи!- 
С1са зЗаге ^е(^ап гикор. з оз!гот. (1ги§1 з аззет. — 

Ьик. 24, 44: ?сит айЬис еззеш уоШзсиш': етс шу аЬ7 1 ХС1 

0;^.ь, 1о ]е и о8!гот. зазу^т 1обпо сй1 сх вами, аИ и авзет. 
си(1поуа1о: лзч^-в а^т! 

1оап. 3, 8: ,отп18, ^и^ па^из ез!', и §гс. 1акос1]ег тиг. 
8ро1, рак ]е 1ако и 051;гот. I П1к еуап^., аИ и аззеш. 1та 
8ге(1пз1 8ро1: ЧЯ2А^^ ьзллз^^зз. 

1оап. 7, 51: -'. -ул<.: ^и^(^ Гас1а1, 10 ]е и оз^гот. 1о^*по 
ргеуес1епо. 181о 1;ако П1к. еуап§. чьто творить, аИ аззет. ^•8Ш»з 

1оап. 10, И: и аззет. зкгасепо оуако: +аг8 32^-8 г+- 
й^га-взь-в лзеь-бз 8 л»шз€ 2ярз^ гзл+5ь+^, с1ос1га ^е и оз1г. 
8азу1т ро §гскот 1 1а1. 1ек51и: лз& ксмь пдстоух& доБрХ1Й' 
пдстоухх Д0БР&1Й доуш/?» сво1л\ полдглшть вл ов1^цл, 3 !1т зе 
зкге 1 п1к. еу. — 

1оап. 19, 14: и §гс. 1 1а^ 1ек81111 йо\а.г\ ,.11ига зех1а", 
Ь.тг„ 1 и 051г. 2Ь1Ца шестлгд, аП аззет. р18е щ)ьзщ»5а+, 1 оу- 
й]е као (За ^е ^08 пе12ргау 1]епо 051а1о и п1к. еуап§. го- 
дина БУсть -кко трЕти'к; аИ и опот о(11отки 12 ^п^. еуап§. 
81о зе паЬой! з^атрап ^а1 рат. 49, 29, сИат рорт §гс. 1:ек- 
81;а: шз2(го++! Ке81о зИбпа 1.оти бИато 1ик. 19, 8 зедтогь 
се^^, а оз1г. 1 П1к. еуап§ ро §гс. 1 1а1. се1;уог1се)а! 

1оап. 8, 12: ,1итеп уНае' 111 §гб. -ь гш; г?,; Гш?;;, и 081г. 
1оуап рпеуос! св'кт'л животьмхт, а11 аззет. затоуоупо: 21 уо^ 
Vебьиу^; п1к. еуап§. зкге зе з оз1гот! 

^а Ь111 то§ао, ]ег зат 1обпо и2ро1'е(1]1уао, пауез^ ^08 
у18е оуакоуШ рг1т]ега, и ко]111 1та ^е(1па 5рот^п^ап^а упейпа 
2патеп11оз1;, 81о оус1]е еу. п1ко1]8ко оз^ау^а 8ротеп1к аззета- 
поу 1е зе рг1с1ги21уе оз1гот1ги. 8ато уауа ос1§оуоп11 па р1- 
1а1уе, 0(1ак1е зи оу1 розау1 пе1оспоз11 1 11ес1оз1]ес1иоз11 аззеш. 
5ротеп1ка, ^ейа 11 зи зе гапо 111 казпуе иуикИ и паз гикор18, 
1 1о ка(1а, како, з ко]111 гагю^^а? То^а уе1еуа2по§а р1(аи]а 
ието§и ^а оус^^е зазупи г1е8111, ]ег ш1 песюз^ази га и2ро^е(1^1- 
уап]е 8ротеп1с1, као 81о зи ^^г1§. еу. 111 8Уе1о§ог. еуап^, с1а 
Ь1 зе и^ейпо то§1о 2ак1]ис111, кас1а ]е пазиг1а гагИкоз!, 81о зе 
0У(1]е паЬосИ те(1зи аззет. 1 еу. п1коу8к1ш, ко]е 1пасе у^е^по 
вИеШ §1а§о1зки пагау аззетаиоуи; ии и2еУ81, 81о ^е шеш уес 
ипарпей ргШспо узего^а^по, с1а зи еуап§. «г!»-. 1 8УеЬ§. рипо 
12ргаупу1 0(1 аззешапа, уа^а зе 8]е1111 ]08 1 ^о§а, (1а ]е аззет. 
8ротеп1к зато 1;ако 2Уап1 еуап§]е11з1;аг, а пуе ро(]рипо еуап- 
е^еЦе; 2па зе рако, с1а зи еуап§зе11з1ап 1та11 у18е 2§0(1е, (1а 
1т зе 1;екз1 12куаг1, ргешас! 1 рогете11, ^ег зи 21у]еИ и сг- 
ку1, пе§о И сИауа еуап^зе^а. хсп 

2а1о 1ко се тос1 1 ЩеН отакоуо игроге^зпап^е па81а- 
VII, уаЦа гаи с1о(Заи ]08 1 1о, йа ве пе12ргаупо81;, 111 гекао Ь111, 
петагпоз!; аззет. 8ротеп1ка рго1;ейе ^оз па о\аке 81иба]е: 

а) (За ]'е пе1обпо 81а\'Цеиа ]е(1п1па п1]е81о тпо^ше 1И 
паорако, капо И: 

Ма!. 7, 17 — 19 с1о1а21 и §гс. 1 1а^ и тпо21п1 -лартто-: 1 
1"гис1и8, 1 8Уа§(1]е ти 1о6по ос1§оуага тпо^ша и о81гога1ги, аИ 
и аззет. Ьег оЬ21га па 1о 1та и\1ек и ^ейшш пес р1ос1ъ; 
пи та!, з. 8 пауай^а Т18сЬеп(1ог1' 1ако йоЬго 8V^е(Зоспп81;уо 2а 
гапо21пи, ко]и 2а81ира аззет., као га ^е(3п^пи, ко^а }е и оз^го- 
т1'ги; оуй^е зе еуап^. п1к. ро ргауПи зкге з аззет.: упейпо 
^е паротепи^!, (За ]е и уи1§. 1а1. 8ш§и1аг. 8г. ]08 та1. 21, 41. 

Ма*. 18, 11: „^ио(3 репега!" §г тЬ ат;оХсо"лбс, и оз1;г. зш^. 
П0ГХ1ЕХШДЛГ0, аИ и аззет. ргоИ 1оти р1ига1: гзл^те-вштвь-в ; 
СУ. п1к. зЗаге зе з 081;гот1гот. 

Ма1. 24, И: 6 ^::1 той $а);латос, Ш 1а1. ,(1и1 1п 1ес1о', и 
081;гот. 1 п1к. еуап§. 1ако(3^е^ 81п§и1аг, аИ аззега. р1ига1: •?+ 
.чьзярдь-в. 

Ма*. 22, 16: ,поп гезр1с18 регзопат', §г. г.рЬшт.о-^^и о&{1\ 
нл ЛИЦЕ, аИ аззет. 1 П1к. еуап^. р1ига1 I у нл лицд. — 

Ма*. 22, 3, 4, 8, 9 I 1оап. 2, 1 (Зо1а21 и аззет. р1ига1 
пес! Ьгакъ \ оп(^^е, §с1]е и §гскот пе1та р1ига1а уа1ло'., пе§о 
81п§и1аг -{щос. 

Ьик. 3, 17: и 08*г. ро 1а*.-^тс. *ек81и 81и§и1. въ рл^ц-к, 
аИ аззеш. 1 П1к. еуап§. (Зуо]ша V'8 ь^е^». 8Г. 1ик 7, 30. 

Ьик. 5, 17: 081г. отъ вьслкои вьси, као и §гс. 1 1а*., 
аИ азз. р1иг. : о(ъ V8еI^ъ Vк8^г•, 1 оуй]е зЗаге зе п1к. еуап§. з 
аззетапот. — 

Ьик. 21, 34: ,1п сгари1а е*еЬг1е*а*е', и §гс. *ако- 
(3]ег 81п§и1аг, *е 111 зИесИ (екз* оз*г. 1 п1к. еуап§., аИ аззет. 
р1ига1 : г8а-р-821шя?т8. — 

1оаи. ], 51 08*г. 1 шк. еуап§\ 8ш§., аИ аззет. р1ига1; 
1а*. ]е *ек8*, као 1 §;гск1, зхп^. ,сае1ит арег*ит'. 

1оап. 1, 31: г*ъ Vос^е: оз*г. шк. еуап^., аИ аззет. Vъ 
юойакъ. 

1оап. 8, 44: ,1о^и^*и^ теп(1ас1ит', 1 и §г6к. 8ш§и1., аИ 
оре* и аззет. р1ига1 л-влс, и 08*г. 1 п1к. еуап§. 81п§и1. льжоу 
згау. ]08 1оап. е, 14, §(3]е 1та аззет. р1ига1 рго*1 о8*гот. 1 
П1к. еуап§. — 

Тоап. 16, 6: ,*П8*Ша 1тр1еу1* согуе8*гит', и §гб. I хеш 

1акоб]ег 510^.. рак ]е 1ако 1 и оз1гот., аИ и аззет. р1ига1: 
ЙЬ'8Л'в'\'+ ч?+ш+. — 

Кас151;о Псе зе оуа ргот^епа иргауо §1а§о1а, капо 11 : 
та!. 26, 40: ,(11x11; Ре1го- зк поп ро1:ш511з', и §г6. о'у/. •.т/у^х-.г, 
1 и оз1гош. 1гаа йти^а. озоЪа тпогше, аИ аззет. 1 п1к етап^. 
(Зги§и озоЬи ]ейпше : не вьзможе. — Ма1. б, 2: 1гоч?зь8Щ»з азз., 
аИ 081;г. 1 п1к. еу., како уа^а, йги^и озоЪи ]е(1пше. — Ма(. 
27. 43: съ1нъ божий шсиь, аИ аззет. розуе затоУоЦпо зй^та-в. 
— Ьик. 6, 21 АЬд ш)'? •р+й'вт;га€ш?'8 2€ аззеш., (Зос1т 1а1.-^^. 
1ек811 1та(1и (1ги§и озоЬи тпогше, рак ]е 1ако и 051;г. 1 п1к. 
еуап§. — Ьик. 5, 30 и §гс. 1екз1и 1 и 1а^ 51;о]1 йги^а озоЬа 
тпо2ше, 1ако 1 оз1;г. 1 еуап§. п1к. : 'кстЕ и пиште, аИ аззет. 
затоуоЦпо : дато-в 8 Г8зш?-в! — Ьик. 21, 27: ш?з«>л+ »дг8ьт1гаЗ; 
с1ос1т ]е и §гс. г-^сггг., ра ^е 1ако рг1еУ0(1 1 и оз1г. 1 п1к. 
еуап§. — 1оап. З, 12: и ^тс.АЛ. бпщ. као §10 ]е 1 рпеуод и 
оз^гот. п1к. еуап§. р'кхъ, аИ аззет. 1та р1ига1 ьдьз-гг-е. зг. 
1оап. 8, 52. 

,г) йа ]е 1;уогиот угзН, ко^а уеста йоИки^е пагат! 81о- 
у]еп8ко§а ^\з^^о\а^, 2ат1еп]епа уг81 1грпа (ра851уит), зЬ ве па- 
Ьос11 и 12:уогп1ки, као : 

Ма1. 7. 2: ■/.уМ,':^^Ьг-\^л-:^/)^,':г-x^. п оз1;г. раззху, аИ и азз. 
оЬаЙуа зи §1адо1а 1уогпо ргеуейепа; п1к. еу. зкге зе 0У(1зе 
1:оспо 5 §гск1т 12Уоги1кот 1 з оз1:гот. — 11(1. 

у) (1а ]е и 12Ьоги угетеиа 111 и 81п1ак1. кои81гиксу1 
аззет. 8ато81а1иу1 1 81оЬос1пф, капо п. рг. та1. 8, 28: ь):гл '^.т, 
•г/:г'.7 , и оз1г. пес ро пес ргеуе(1епо: глко ме л\01ри никомоу- 
ЖЕ мил\оити, аИ аззет. зюЬос^.пуе: еко петокшзе тЬщИ тк- 
1о2е ; еу. п1к. зкге зе з 051гот. — та1. 18, 12 еа-у уг^г-а-: ->:/■ 
т/Ьрштм, и 081г. 1оспо: хц\в к,т»детк ктЕроу дро\|'го\'оул\оу нлов^к- 
коу, 1ако ]е 1 и шк. еуап§., аИ аззет. з1оЬо(1пуе: и екга 
с1о1'ека. — зг. та1. 9, 29: ко8)щ е 1'ъ ос1 е]и и аззеш., аИ и 
081гот. 1оспУе ро §гскот: прикосн,^ сд онЕСоу ил\л; 1Ь1(1 34: 
кп§21 Ье80VЪ8^еатъ, аИ и о:^.11'. к'ксъ: ^хгхг-^шг^ та1. 12, 31: 
81о€е8у 8ио1тг, оз1г. ро §гс. отъ словесъ свои\'ъ; та1. 14, 21 
Мъткъ, и оз1г. ро §гскот -кд-^^финхъ; та1. 17, 16: 1'ъ га8ъ, 
051гот. ро егскот съ блл\и ; зг. 25, 24; 26, 26; 26, 31; 26, 42; 
Магк. 2, 2; 9, 34; 10, 35; Ьик. 6, 8; 11, 13; 17, 16; 18, 24; 18, 
13; 1оап. 1, 15, 1, 21; 1, 48; 3, 28; 2, 10; 5, 37; 15, 46; 4, 47; 
5, 4; 8, 19; 8, 25; 8, 55; 10, 5; 10, 6; 14, 7; 13. 12; 15, 14; 16, 
13; 11(1. 

Како уес геТгоЬ, ]а пето§и оу саз ргауо 2па11 5Уи ко- ХС1У 

Ики уайпоз! оу1Ь азветапот!!! розеЬпозИ, 1;опт се 1геЬа11 гаг- 
§гапзеп1]е и2рогей1уап]е, пи \г 1о§а, §10 ват 0V(3^е патео то^и 
8е 1рак 1270(1111 Ьагет пеко^1 гегиНаИ, капо И: Аа и аззет. 
пе1та п1каку111 1:га§оуа йовуесЗпи ^2р^аV1^ап^и п]е§оуа 1ек51а 
Ъид ро ^81оспо^ Ъис1 ро 2ара(Зпо^ гесепгу!, с1ак1е П111 опа т^е- 
8(а §(3]е аззет. ика2и]е 1;ек81 гарайпе гесепгуе, пе^та^и зе 
(1ги§а6уе 1,итаб1и ; йа зе С1П1, као (За паз зротеп1к Ьи(1ис1 12 
опе 81аго(За\'пе (1оЬе, ка(1а ]о8 §1а§о18кШ еуаи§]еИ81;ага шзи 12 
сгкуепе зкгЬе 1 рогаЬе 1211зпиИ Ь111 еуапд^еИз^ап с1п1зк1, 1гаа 
2а1о 1оИко пе^обпозИ з ]ейпе, а 81оЬо811па з (Зги§е 81:гапе, 81;о зе 
и 1;акоУ1Ь, га ]аупи зюгЬи сгкуепи орге(11еУепШ кп^^§а11, 1та1о 
озоЬИо ра2Ш па га2§оу1е1;по81, та ЬПо иргауо па из^гЬ 
к г 1 й б к е 1обпо81;1. 0(1а11е 1оИк1 с1о(1а1с1 1 рге1паке и пазет зро- 
тешки, ко]! зе зуакако, 1о зе пе(1а 2а^а^Ш, уеоша и§о(1по с1- 
1ази ; а 1;гийот исепо§а Сгогзко^а \ NеУоз^^и^еVа йокагапо 1е 
1ако(1]ег па гикор18111 Ьо§а1е з1пос1а1пе Ь1Ь11о1:еке, (1а зи етап- 
§]еИз1ап, пагаз1;ау (1о пеЬго^епе тпо2111е 2Ьо§ рогаЬе сгкуепе 
^абе 12куапИ зуо]е 1;екз1оуе, пе^о И 1е1;гоеуап§]е1]а. Вос1т 
зе рако (1ап йапазп]! 2пайе, с1а ^е пе§(1]е па]казпуе и X — 
XI. у1еки §1а§о112ат и Ви^агзко] зуо] 21уо1 усс с1оуг81о 1 2акЦи- 
с1о, а 810 зе 12а 1;о§а угетепа, 81;оз1 и Нгуа18коз и 11е8пот зауеги 
за гарабпот птзкот сгкуот, бети зе азз. 8ротеп1к уес за- 
т1т уа1узк1т гаггесУеп^еш ргоНу], 1о сето и зуП) оу1]1 око1- 
поз1;111, каба зе ]ес1па йги§оз игрогесИ, пас! йоуоЦпо йокага, 
(1а зе 1 ро пагау! зуо§а 1екз1а аззега. зроп1еп1к пезтуе каз- 
пуо] (ЗоЬ1 р11р181уа115 пе§о 11 ]е XI. у1ек. 

Ь) То зе, 8^0 зат иргауо гекао, ро1угй]и]е 1 оп(За, 
ка(1а игтепю па око аззет. гагИкозИ и (1о(Зауап]и 111 12оз1;ау- 
Ца1уи; а11 и кош пе1та Ьаз тпо§о 1акоу111 шотепа1а, ко]1 Ь1 
81;о уесе гпатепоуаИ пе§о 11 рике ро§г]е8ке ос1 перотп]е з ]е- 
(1пе 111 (1ги§е з1гапе. 2а1о еуо зато пекоИко уагпуНа рг1т]ега: 

Ма1. 4, 10: зш)8Л8 йзоозрз аззет. 1 шк. еуап. зкги зе 
3 1а1:. уи18\, 1 ЬоУ1т1 §гс. гкр. — йги§1 с1о(1ауази ^оз ро пе- 
коз111 ^гскШ зл ма (с7:(зю), 81гао 8ра(3а оз1гот1г. 

Ма1. 1, 22 ргес1 2жогокотъ 1та аззет. гзагешъ, ^о 
Т18сЬ. 1ако(1зег з пеко]1т1 11а]8к1т1 гикор. ро8Узе(1осизе, а11 
оз1гот. п1к. еуап§., пШ 1а1. уи1§. ие1тази 1е пес1. — 

Ма1. 7, 29: 081гот. глко кънижьници, а11 аззеш. 1 п1к. 
еуап^. с1о(1ауази ]о8 : г [аггзег, 81о зе паЬой! 1акос1зег и уи1§а11 
1а1. 1 шподШ дгс гкр.: пазирго!; ^е та!. 27, 62 оуи 181и г1ес ХСУ 

аззеш. 1го81аУ10, аИ зе бНа и 081гот. 1 §гбк. гикор. зг. ^оз 
1ик. 6, 7; 14, 3. 

Ма1. 20, 34: 081;гот. 1та отъвръзостл са ил\л они, аИ 
аззет. ргоггез^е, 81о зе паЬод! и Ьо1зШ §гб. гикор. \ и 1а!. 
уц1§а11 ! 

Ма1. 25, 13: 611а зе и 081;гот. (1о(1а(ак въ нь.^е съ1нъ 
млов-кньскъш придЕть, ко]1 зе паЬосИ 1акоб]ег и П1к. еу., аИ 
пШ §а р^^2паVа^и ЬоЦ! гикор. §тШ, тИ 1а1. уи1§а1:а, рак зе 
12081ау1]еп 1;ако(1]ег и аззегаапи. 

Ма!. 26, 3 : о^1;г. дрхиЕрЕИ и к ъ н и ж ь н п ц и и стдрьци 
людьстии, 8Уе 1п пе61 С11а]и зе 1акос1]ег и еуап. п1к., аИ 
аззет. зкге зе з 11а]ЬоЦ1т1 ^гбк1т1 гикор. 1 з уи1§а1от, 1;ег 
120з1аууа згейпзи пеб. 

Ма!. 22, 37 ите1пио ]е 5иУ18по аззет. яяаз^&е ^варз- 
2Ц084€, 1о зе иуикю 12 1ик. 125, 27. — 

Ма!. 27, 2 и 08!гот. поньтьскоус»\''^*^У "илдтоу игел\оно\', 
оуако I П1к. еуап. 1 1а!. уи1§., аИ аззет. 1208!ау1]а ргуи пеб, 
ро 8у]ес1осапз1уи па]о(1Испу111 §г. гикор. — 

Ма!. 18, 29 и аззет. зато ^л^VЬАш^« х§ла+ш9, !ако 
1 П1к. еуап., 1 з !1п1 зе з1а2е 1а!. уи1§'., аИ 08!гот. йо(1а]е ро 
1з!оспо] гесеп2]]1 нд иогоу ню. 

Ма!. 20, 6 п аззет. рори! ^гс. 1 1а!. гикор. 2арайпе 
гесеп2уе зато 81о]§81^, аИ 08!г. 1 п1к еуапо^. йо(1ауа]и з 18!ос. 
гесеп2. пес: прдздьнъ!. 

Ма!. 27, 64 и аззет. зашо „гссепгсг едо", као 8!о ]е 
1 и 1а!.. уи1§. 1 еуап. и1к., аП О8!гот. (1ойа]е ро 18!оспоз ге- 
сепгу! нод]И1л\. 

Ма!. 26, 50 (1о(1а]е к пес1т: ро пеге еяь ршеН азз. 
^08 §1а§о1 ,(1юп^. — 

Ма!. 26, 58 с1ойа]е аззет. к пат]егпоти 1пйп1!1Уи §г. 
Зе21ка '.5еГ7, 308 зиухзе раг!1с1ру ьзтос, 1 !о зе гасЗггаю зоз и 
еуап. П1к. — 

Магк. 1, 2 08!г. пр'кдъ токоь^, !ако 1 1а!. уи1§., аИ азз. 
1 п1к. еуап. 1208!аууази рори! тпо§111 §гс. гикор1за. 

Магк. 10, 35 с1а(1азе оз!гога. ,и !еЬе', аИ аззет. шк. 
еуап§. пе1тази !о§а, као п1!1 уи1§., п!!! тпо^! дг. гикорхз!. — 

Ьик. 4, 33 1та(1и §Г. гкр. т:-^гО;ла Ьx•^^.ОV^о■^ а^/.xНx-.7^. 1от\1 

8е па1а21 !осап рпеуос! и еуап§. П1к., оз!гот. ]та зато ил\ъ1 
доухй НЕЧИСТИ, аИ зуакако Ьо^е 1 рори! уи1§а!е и аззет., 1ту 
Ьезъ пеши/. 

Ьик. 6, Ю: и сутвр1^дн са рл^кл шл\оу, глкс» и дроуглгл ХСУ1 

081;гот. 1 шк. еуап§., аИ аззега. (]ос1а]е пакоп шлхоу ^оз пеб 
2=вль+чр+, досш1 ЬоЦ! гикор. перп2паVа^и 8уе§а (1ос1а1ка [га, 
1€ллоу. — 

Ьик. 24, 40 1та и аззет. (1ос1а1ак: „г геЬга 8Vое^, 
ко]е§а пе1та тИ и 081гот. П11:1 и етап. П1к. 

Ьик. 94, 43 и о81гот. и приимъ, пр-кдъ нилли "ксть рЕМЕ 

ЖЕ ИМЪ . ЛО ^е ро §г6к. гикор. у.а1 кя^ш, Ьшглу^ x^-ш Цу.-(ег екг 

§^ аитоц . . пи 1а1. 1ек81 дкз! оуако : ,е1: сит тапйисаззе!; со- 
гат 618, зитепз геИдшаз йесИЬ ехз, е1 й]х11 ай еоз': з оу1т 
зе 1;ек81от осеуШпо зкйе азз., ша^ис! отако: 8 ал-8 гьаЛ'« 
■рз^гз, гь9*зз л+йто^в зх^в 8 ьз*з зх-в. 8 оу1т зе 1;ек81от 
81айе 1;акой]ег еуап. шк. — уайпа згойпоз!; 8 уи1§а1:от! — 

Ьик. 24, 53 1та аззет. 11гчйф1е Ъода г МадозШфе 
до8рос1а: 0УЙ]е ^е ро зуо] ргШс! пекос 8 ^^ес^и ,Ъо§а' 1:ек81; 
8УГ8Ю, аИ ^е казпце ро тап^е йоЪпЬ гикор. йойапо ^08 
опо (Зги§о. 

1оап. 11, 41 С11а зе и аззет. VЪ2§8§ зе катепъ, 1ако 
1 шк. еуап., 1 1о зе зЬге з Ьо^ш! §гс. гикор. 1 уи1§а1;от, 
аИ 081г. (1ойа]е ро 181;оспоз гесепгу! ^081;ег: идеже к-к о\,'мьрЪ1Й 
ЛЕЖА, 1а^ 86 (1ос1а1ак с11:а 1 и еуап§. §п§. рат. 49, 10; га- 
11т и с1атс. 2. — 

1оап. 14, 4: ,Vе8^е 1щ1ъ' оуако зкгасепо сИа зе и аззет. 
1 п1к. еуап^., 1 1:а] иас1п оДоЬгауа Т18с1]еис1огГ, аИ 081;г. рори^ 
081аШ1 гикор. 1 уи1§а1е: в-кстЕ, и плть в-кстЕ. — 

Оуакоуе угзй рг1т]ег1 па1а2е зе и аззет. и уеИки 
Ьго^а; за зат, како уес гекоЬ, пауео зато пекозе, га ко]е 
пи зе С1и1, с1а зи па]81§п1йкап1пу1. КагИкоуаИ уа^а опа т]е- 
81;а, §й]е ]е и аззет. 1И 081Г. 81иса]по 81о§о(1 12ра1о Ш 8иу18П0 
као рго1итасеп]е с1о(1апо, ос! отЬ, §с1]е зе гагИка 08П1Уа па 
затот §гскот ^екзШ, с1ак1е §(1зе ^е пагау! кгШске. II 1от 
(1ги§от зкса^и рос1ир1ге аззетапа таю пе иУ1ек еуап§. п1к. 
Ьагет оис1]е, §(1]е зи з1 5Гос1п1 з 1ексуот ^гско-гарайпот, а 
081гот. зИей! хзюспо. — 

с) ^08 ргеоз(;азе, йа ко^и гесет о гагИкаЬ хгте^зи а88. 
1 051гот. и роге(1ап]и пес1. Хи 1 1и зе роугаса 1з1а уес пе- 
коИкоИко ри1а рго1итасеиа пагау 5ротеи1ка аззетапоуа : 
г1е(1к1 зи рпш]еп, с1а ,)е и п]е§а гес1 пес1 1оспу1 ргета §гс- 
копш, пе§о И и о81гот1га, пазирго! тио§о Ь111 то§ао пауе- 
зН йокага, ^^^^е ^е азз., као кпз1§а га с11аи]е пат1епзепа у18е 
§1е(1ао па гагдоу 1е1;поз1 1 зюу. ]е21ки рпк1ас1п1 гес!, пе^о 
Ц па 1оспоз1; ро 12У0гп1ки. Ро опот, §10 ^е йо зайа гесепо (\ ХСУП 

аззеш. зротешки, пеЬ111 ]а рп5Уа]ао 5У1т Ит гагИкат 
тпо§о 2патепоVаV^а, 1 2а1о зе и 12Ьга]ап]е ро]ес11п111 вкса- 
Зеуа периз^ат. 

В. Г11о1о§1ско-кг1иск1 гегиИаи. 

Рогей оЪсепо§а паргейка 81оV^еп8к^11 паика пе1та зит- 
п]е, ба се аззетапот етап^зеИз^аг ро1акпи11 ]е21ко51оу]е па 
(ЗаЦа 121га21уап]а, ко]1т се тос1 2а 1ете1] 51п2Ш ота] Ь181о- 
пско-Шо1о§1бк1 иуос1. Хетоге зе 2ап1]ека11. с1а Ит, 51о оу- 
й^е ргу1ри1; сИау §1а§о15к1 1ек51: ]ес1по2а 5ротеп1ка ]211а21 
81;атрап и 5У1е1, поуи уагпоз! 2а(ЗоЬ1Уа УвИко ки^игиоМв^о- 
г1ско р11ап]е о р1§т11 1 кп]12еупо5^1 21а§о15ко^ : шпо^! пеу]ег - 
п1с1 рпес! се гаес1]и У]егп1ке; кас1а зе 5У0]1та ос1та о5У]е(1осе 
р1еюеп11о] (ЗгеупозИ оуакоуа с1е1оу]'1:о2а 8ротеп1ка, као 81о 
]е аззетапоу еуаи^еИз^аг. Во 5а(1а као с1а ]е зуе Ъюдо 1 
Ьо^а^з^уо 5аI1^ап^епо Ь11о и зкготпо] П2п1с1 уеИко^а 8а1'апка ; 
тпо^! (]ги§1, ргетДа зе паЬойе и 2ау1(1иот ро1о2а^и 1е и зуо- 
]Ш гики сиуа]и пейке §1а^о1зке гпатепкоз!!, оре!; гес Ь1 (За 
2а21га11и ой (ЗиЬ^е^а ргоп1к11иса и й1а§о1зки кп]12еупоз1 : Ьа- 
гет, с1а п. рг. зротепеш Еизе, и п]!!! с1о йапаз пе81о^^ Ц1 и 
какоуот га2т]ег]и 1ги(3, 81;о зи §а и ^о р11ап]е июгИ], пШ з 
п]е§оуот уагпозН пШ з 1атозп^1т1 5ге(1з1;у1. 

Вауес! зе роуос1от ргес11(1исе гагргауе (1и2е угетепа 
1ек81от пазела 8ротеп1ка, йозао заш ^а за 8Уако§а §1е(1151а 
с1о суг81а иу]егеи]а, с1а аззет. еуап§еИ81;аг зрайа те- 
с1^и па]81;аг1]е кп^^2еупе з1;аг1пе, 810 111 1та(1и 
81оу^еи1 12 опе ргуе йоЬе, кае! а зи СЧгИ 1 Ме1о(1 
8У0^^т изр]е5п1т 1 Ьо2ои§ос11ит (]]е1оуап]ет 2а- 
т е 111 и И кг8сапз1:уо 1 рго8У]е1;и з1оу]епзк111 на- 
гой а. 1та]ис1 иУ1ек ргес! ос1та еуап^зеЦе 051гот1гоуо, ко]е 
8ят 81 рогасИ п]е20Уе 12у]ез1пе 81:аппе ойаЬгао Ь1о 2а 12110- 
Й181е, пазао заш, (За аззетапоуо еуап§]е1]е п1§с1]е 
пеикаги^е п! 11а^ша11^е§а 1га§а, ро ко]ет Ь1 зе 
то§1о (Зо81ии11, (За ^е ка8п1]е 1И таи] е уг1е(Зпо5 
0(1 о81гот1га. Варасе зу! зе21сп1 (Зокаг! (§1е(3. зй'. XIII.. 
XIV., XIX., XXXII— ХХХЛч, XXXIX., ХВП., В1У— ВХ.;, и 
коИко зе ^а21^ки^е аззет. ой оз1;гот1га, зИе зе2)ко51оУса на 
рп2па11]е, (За зе иргауо аззет. о (3 И к и ] е г е с1 ] 1 т 1 з 1: а- 
го(ЗаУ1п^1т1 оЬИс1. 

Ва 12ки8ат ро(Зрипо 2иатепоуап]е 5У1еЬ гагИка те(3]и 
аззет. 1 оз1гот., ко]е то^и 2а (Зока2 зкйИ!, игео заш ]'а ]08 
и ротос 1 (Зги§е зртеп1ке, з^гапот §1а2о15ке з1;гапот С1п1зке. 

7 ХСУШ 

Т1т зат 81 пас111от 181;от игто^ао 21УаЬпо 8<;ау1^1 ргес1 об! 
га2:поуг81пе ргопуепе и 81оу]еп8кот ^екзШ еуап§]ео8к111 к1у1§а. 
I 2.Ь\Ца ро]а\'1, ко]е зат оуако иу1(11о, ро то^ет 8и 08У]ес1о- 
сеп]и осИиспе уа^поз^. Кавао 8ат па]те, а йокаг! зроте- 
пиН 8и па 8Уо]ет т]е81и, (1а гагИка П1сс1,]'и аззет. 1 081гот1- 
гот 1та тио§о апаю^уа, тпо§'о ос121уа и йги^!!! 8ротеп1с111, 
ро ко]]}! 8е 181;от 81§11Гпо пкя/! и ргау! 8т18ао оп111 гагИка. 
Ва 10 8ато ]ес11пт рг^т^е1■от рго1итас1т, гпатепНоз!; а88е- 
даапоуа 8ротеп1ка и аопзШ пезщтаИскот као 1 8]§та11скот 
81;агуе§а оЬИка (81г. Ъ1У. — Ь1Х), §(1зе 8гаУ1у1уиса §гата11ка 
осеу1(]пи ргейиоз! рп8Уа]'а аззетапи, ^а2§■1•ап^епа ]е па с1а1еко 
1 81Гоко ро тпо§111 ]и§081оу^еп8к111, §1а§о18к111 1 С1п18к111, 81а- 
ппаЬ ; 1111 с1ока2а11 зе гаоге 1 1о, с1а и казифЬ гикор18111 оп! 
81аго(1ауп1 аоп811 8Уе уеста 12се7ауа]и. Куе И йик\е йори- 
81епо, пуе И гагюгИо, с1а оуа^ уагп! ро^аV, ко]1 зе гШуа 12- 
тап §гац1са аззетапа 1 озкгоппга. ргепезто 1аког1]ег па п]111 
1 хуНюу п1ес1^и8оЬи^ га2т]ег? 

АИ оу1 оЪИс1, ко]1т 1оИки з^аппи рп8Уа]а апаИга §га- 
таИска 1 1и81опск1 гагуо] 81аге 81оУ]еп811пе. то^и зе и]ейпо с1г- 
2а11 га Ь11]сй- з^агоЬи^агзко^а паг^ес^а. Зет ако 181а йо- 
ка2и^и осШ Ьи^апгт!, какоуШ зага у18е паротспио з1г. XVI., 
XVIII., XXI.— XXIV., XXXIII., ХЬ., ХЬУШ., 1о уа1]а зуакако 
с1а и2тсто ]ес1по 8 с]ги8,1ет, рак 1 опе па]уесе 2иатеп11о811 
п. рг. и аоп81и с1а рг1Ь1'о]1то Ьи§аг811П1. Оуако па8 ]е21к 
аззет. 8ротеп1ка зуе уссша сЬуосН па 1а] 2акуисак, йа зе 
ОП пуе п1 ос1 кис1а и Ви^агзки изеИо, пазирго! 081гот1гоуо 
еуап§]еУе зкого па П1]сс1пот 1181и П02а1а]а, (1а зе ]е21кот 
8Уо]1т паЬосИ изгес! пезус^е^а пагос1а, 1о ]е \е6 1 111с1]ети 
ирИуи (гиз12тот) тпо^о пуез1а и81ир11о. 

Ро зе21ки с1ак1е 1 ]ек81копи 8и(1ес Ь1о Ь1 паз зро- 
теп1к ргау! Ьп^а^^^к! 81аго8]е(111ас, 81ап]1 с1ги^ оп1е11 пшо- 
§оЬго]п111 §1а§о18к111 1 (^^^18к^11 1Ч1кор18а, 81о зи зе ]о8 с1о (1апа8 и2- 
сиуа]] тес1]и НгуаН 1 8гЬ1. I 2Ь11]а ]а заш ро§'1ау11о и 1ек~81ка1по] 
81гат хзао па 1о, (За (Зокагеш, йа зи 8 а88етапоУ1т зрошеш- 
кот и па]и2ет зауеги, зу! 11гуа18к1 §1а§о18к1 гикор181, и 
ко]111 1та 1екз1 еуап^>]еуа: пе1ша зштуе, с1а се зе оуа] зауег 
]08 ^азпуе ика2а11, кас]а и2то§пето 112роге(1111 у18е пазИ! 81а- 
ппа. Като 1з1ош, йа пат ]е ро2па1о ^оз 81о§0(1 081т ^;оИ11 
11181ог1ск111 у1е811 о 21уо1и 1 ЬогЬа!! зюу^епзке сгкуе 8 1а11п- 
зкот II с1г2ау1 11гуа18ко] 10 1 11. У1ека! Та 8а(1 уес гпато. ХС1Х 

]ег 1тато ]ауп111 йокага, йа ]'е пекоб тес1]и НгуаН 9 — 10 — 
11. 81о1]еса у1ас1ао и сгкУ! 1811 }е7.\к 1 181;а оЬ1а §;1а§оИса, 
ко^а 1 11 Ви^ага! 

§1о зат 1рак ]а 8Уадс1а а88ет. ропа]ргуе з 081гот1- 
гот 8гауп]1уао, 1оти ^е иггок опа] и§1ес1, ко^е§а зе с1озе1е 
ийтуао 1а] 8ротеп1к ; рак 1о се ти 1 081;а1;1, зато 81о се тога!], 
с1а рп2па ]асе 11181опско ргауо ргаУ1Ь Ьп^агзкШ зротешка, 1 
1уШоу111 ко]е 81агф}1 ко]е т1а(1]111 (1ги§о\а Ьгуа^зко-згЬзкЛ!. 
Ва пуе 1геЪа1о 181от ^ете^Ио 12кийа1:1 упеДпоз! аззеш. зро- 
теп1ка , 81ау1]а]ис §а и йоНса] з о81;гот1гоу]т, као зю зе 
2:1а1о киза и уа1п, 1о Ь! тоо1а Ь11а 1 ргесИсТиса гагргауа за- 
то81а1пу1т ри1ет рос1 1ако, (1а Ь111 п. рг. и ^гатаИскот §1е- 
сИз^и парго81:о ргес1ос10 оЬИке аззегаапоуе, као 81о ргуе тпо- 
§0 §ос11па11 исип! Уоз1;окоу иг еуап§]еУе 081гот1гоуо. 

1та ]0з ]ес1по, кг11;1ско, §1е(И8 1;е аззет. зро- 
те1пка, ко]е2а п1е8ат то§ао п1како га1то1с1. ^а зат па- 
8ао, с1а зе ро1угс1]1ус 12г]ека 8а]Гапкоуа, с1а и аззетапи ]та 
2Ь11]а пекоИко т]е81а, дс^е 11]ейОУ 1ек81 рг181а]е ига 2 а- 
р а с1 11 - 8' г с к с г и к о р 1 з е , с1 а к 1 е 1 и 2 у и 1 § а ^и ; аИ (1а 
зе оуоти ро(1и(]агап]и 11е1п1а и1какуа 08оШ1:а пекто И и а- 
Ъ 02 11 а уа2П081 рпр181уа11, у1(11 зе па]Ьо1]е 12 (1ги§111 ]08 тпо- 
§оЬго]11ф11 т]е81:а, §(1]е зе аззет, зкге з 081гот1гот 1;ег оЪа 
2а]е(111о 811е(1е 181оспо-8Тске гикор15е. Кетоге (1ак1е и! §о- 
уога Ь111 о ^от, (1а Ь1 кгШске гагИке тес1]и аззет. 1 оз1гот. 
]та1е 1 11а]тап]и 1е11(1епс1о211и упейпоз!. 

ТТкирпа кпвска пагау аззетапоуа ]е81 1акоуа, (1а тойе 
назе иу]егеп]е о п]С8'оуо] усИко] з^апп! 81о уеста ро(1ирпеи: 
1уео'оу (екз! о(111к11]с зе пек от зротепа уг! е (111 от 1 ро 
т ] е ш т II 1 е п ] и р и и о 2 п а т е п 1 1 о т з 1 о Ь о з Н п о т , 
ко(1 ко^е зе 11ео8]еса ]081ег и! 1га§ ка8П1]о] з(го§о] з1оусапо] 
10СП0811, 11е§'о оу(1]е као с1а з^е ргепезеп! и опо (1аупо (1оЬа, 
ка(3а зи зе зоз и сгку! иро1ге1)1]1Уа11 ко(1 з1и2С Ьо2]е — ^к- 
§о181а' еуапо^еИ81ап ! 

Ка(1а ]е 1о Ь1Уа1о, и 1:о зе р11а11]е .]е оус1]е иеириз^ат; 
с1о81а ^ез!, 81о гпашо, (1а ]е зуакако Ь1уа1о, о сет зу^ейос! 
1 зага уап]зк1 оЪИк аззетапоуа зротеп1ка, тей^и §1а§о1зк1т1 
81аппат1, Ьагет га за(1а — гпатепК: ипхсит! 7* III. 

Ка кга]и ргуо§а с11е1а оуо§а иуос1а гекоЬ: йа зе Аз- 
зетапоуи еуап§]еИ81аги доЬа 1 (Зотоу1па, роз^о пуе П1 
Зейпа 111 с1ги§а пагосйо пагпасепа, к6 81о ^е п. рг. и Оз^го- 
т1Г0Уи 0(1 §ой. 1056 1 1057. и Киз!)! и Моу^огойи ро Ог- 
§11141 й^акопи р18апот, 1та ^гагШ (1а1ек1т 1 1е2к1т ри1;ет, како 
пат §а гпапоз!; па2паси]е, 1;е ба зе и 1и зугЬи 1та(1и зйги- 
йШ ^е2^ко81о\^е, ра1ео§гай]а 1 роу1ез1;. 

11 оЬ81Гпо] 1 1ете1]11о] гагргау! рго!". V. ^а§^са, ко]ога 
зе с1МеЦ (1о зайа гаЬауЦазе, ]е21ко81оу]е 12гесе зуо^ зий. Опо 
па рИапзе о с1оЬ1 ос1§оуоп: (1а Аззетапоу еуап§]еИ- 
81аг зра(1а тес1]и па^8(;а^^^е кп]12еупе з1;аг1пе, 
81о^^11 1111 а(1и 81оу^еп^ 12 опе ргуе йоЬе, ка(1а зи 
зу. С1г111Ме1ой гатеитИ кг8сап81;У0 1 ргозу]е1;и 
з1оУзепзк1]1 паго(1а; 1;е да оуа^ 8ротеп1к п1§(1]е 
пеика2и]е п1 па^тап^е§а 1;га§;а, ро ко]ет Ь1 зе 
П10§1о с1 081 и 1111, йа ^е казп!^! о^ 081;гот1гоуа 
е V а п §3 е 1 ] а. 1е21ко81оу]е йкИ Аззетапоуи еуап§]еп81аги орге- 
й]еЦ1уе (1оЬи ос1 копса IX. йо (1ги§е ро1оу1се XI. У1ека; 1;ос- 
пу111 ши §гап!са и оЬзе^и ^о^а ро1и(1ги§;о§а зю^еса пуе у1аз1по 
оргесНеИИ; ^е(1^по рг1т]еси]е : (1а зе Аззетапоу еуап§]е- 
Из1:аг ос1 081гот1га осШки^е ге{1^1т1 81аго(1ауп1- 
З1т1 оЬИс1. 

Ка р11а1уе о с1отоу1и1 о(1§оуага ^е2^ко81оу^е розуета 
12У]ез1по 1 га2§оУ1е1по : (1а ]е Аззетапоу еуап§еИ81;аг 
ргаУ1 Ьи^агзк! з1;а^0 8^е(1^1ас, П1кпиУ81 па гет- 
1^181и з^агоЪи^аг зке 8 1оу]еп8ипе. 

Ргет ]е оЬа оуа уайпа риап]а о с1оЬ1 1 с1отоу1п1 па- 
8е§а 8ротеп1ка ]е21ко81оупо 121га21уа11зе рос1рип1т 2а(1оуо1]- 
81уот 2иап81уепо§а иша пезНо: ието§и 1рак 0(1и81а11 ос1 п]е- 
к!!! рппуе1аЬа с1г11§е угзМ, ко]е се, ако пе (1ги§о, ]е21коз1оупе 
ге2ииа1е ос! зуо]е з1:гаие ро(1ирпе1;1, а шойеЬИ 1 1оспуе 1'ог- 
тиюуаН. 

Ро2па1о ]е, (1а зо т]езесо81оУ1 1И тепо1о21 
уеИко рота^аю га ро1ап]е орге(11еУе1уе (1оЬе 1 (1оп10у1пе з1ау- 
по§а гикор18а, Ьийис оп1 уес и оЬсе позе 2пак уесе Ш та- 
п]е 81аппе; озш1 1о§а парот1П]и зе и 1у1Ь зуе1коу1пе 1 Ьой]! 
и§ос1п1С1 81опо зе 81ауе и сгку! о(1 п]еке йоЪе 1И зе 8]ауе 
зашо кос! п^еко^а пагос1а Ш и п^еко^ гет^!. С1 

12 роЕпаИЬ 11181опск111 гагю^а тепоюг! иг 81от]еп5ке 
еуап§еИ81;аге пат^еп^епе рогаЬ! сгкуе §гско-81оу]еп8ке ро оЪ- 
гейи §гско-121обпот ргеуе(1еш 8и Ьег 12п1тке 12 §гскШ те- 
по1о§а. Кас1а1]е, с1га 81агу1 зи 81оу]еп8к1 т]е8есо81оУ1 Ит 8и 
кгас! ико, йа тепо1о§1; ко]е 8и ргу1 81оу]еп8к1 рго8У]еШеУ1 
ргеуеИ, 1таИ зи зайггауа!! зато §1ауие зуе1коу1пе 1 зротеп 
ро^еШпШ 8Уе1аса^ га ко]е ЬуаЬи оргес11е1]епе розеЬпе репкоре. 
К оу1га с1о(1ауап1 зи таю ро таю 1п1 Ьо2^^ и§ос1шс1. Ргета Ит 
рпт]е1Ьат 1 Аззегаапоу т]е8есо81оу ргеуеДеп ^е 12 §гскШ ше- 
по1о§а 1 1о 12 гагИсИлЬ, пи 1ако, (За ти 2а 1;ете1] зШгаЬи ше- 
по1о21 сап^гаДзке сгкуе, кб 81о зе у1с11 уес ос1ап1е, 81о зе и п]ет 
парот1П]и зу. ра1паг81 сап^гайзке сгкуе, расе 1 1акоу1, ко]111 
(зг. 11. 1 30. Ь181;ор. 1 20. 81:ис1.) пе1та и тпо§111 ой ро1;о- 
п]1Ь 81оу]еп8к111 т]езесоз1оуа. Ь^о 1ако капо 8рес1Йспо сап- 
^гайзка 8Уе1;сапо81; паротш^е зе с1пе 31. ^и1^^а (200, 4): 8яя€- 

«3-Р5 'УЬ'8.'-8ЯРЗ 2Ч?€Щ1'883€ СЗЛЗЬЗЛВ^Уе АЛЗ ЯР'8 Ч?А+ЬЗЬ-Р+1о'8. 

ВЩе^ 8У0§а 12У0га поз1 паз т^езесозюу 1ако(1]ег и 1:от, з1;о 
„поуо 1]е1о" 8УеШи]е йпе 1. 1 24. Ки]па (иЗ, 14. 155, 23) 
зИейес сап^гаДзки 1 ко1181ап1;1поуи 1П(11кс1]и, с1ос1т пшзка ро- 
С1та ргуо^а 81есп]а. ОЬс! 12У0г ]ес1пак ]е Аззет. 1 Оз^гот. 
тепою^и, ргею ^е зуак! ос1 п]!!! 8У0]1т ри1ет розб. Аззет. 
тепо1о§ 1оспу1 ^ез!; и рпеуойи, 1ако Оз1гот. 1тайе с1пе 21. 
Ма^а: плмдть свдтх1л\х вдсилию костлнтиноу м еленми л\лтЕри 

ЕГО а Аззет. Г+'55'€Ш?'8 . . }'3-Р2Ш?+-РШ)8'Р» ^'6^ЯЬЪР^ 8 •35'+(ШЗЬЗ ЗЙ)3 

злз-р-88, §(1]е ]е Оз^гот. игео За^-.лгюс га 1те у1аз111:о. Тако- 
уШ рпеуойп!!! ро§г]е8ака 1та и 081;гот. тепо1о§и и 12оЪ1уи 
(зг. 4. Ок! 14. ^ап. 11.Ма^а. 7. Аи§.); а упес1по ]е 0Ус1]е па- 
уезИ, како Оз1;гот1гас рой 11. Ма^а §гбко: г, [1-п,\):г, тс^ -/г./еб- 
ХюО щ^ тол€(о<; (тетопа §епе1;11Иас1 1. е. (31е1 игЬ13 = Сопз^ап- 
11Поро1ео8) ргеуейе за: пдл\атк свдтсиоу геиетлию м .ихпоз^кх^! 
Аззет. тепо1о§, 121т з(;о п]ека §гбка 1тепа йги^суе р18е па 
1;етеЦи з1оу]. §1азо81оV^а, пшо^о ^е ргауПпу!, ра ]е ргей зо- 
Ьот 1тао уа^йа 12ргаупуе 12Уогп1ке. Ка рокуагеп 1ек81 
8^еса^и паз зато 1тепа гь89х» (143, 10) т. Рпзки,^ ь+8г+ ;<\^'»/1^\^. . 1С^*Теп> 
ю. Кагра (158, 22), з»яр+мА (198,26) ш. Еуап^еИа (за§- .,,,^^у ,^ 
ЯР+^-^ЮЛА). ■ У^^ 1ШГ\^РН 

Мепо1о§ и аззет. 1 оз1гот. еуап^еИз^ат уеота ]е кга- • ^^с-^ч*^^»^.' ^Сл^.^ 
1ак, расе аззет. ^е кгас! ой оз^гот. 05оЬ11о и йги^о] ро1оУ1С1, 
ой Ма11а йо копса Аи§из1а. Оуа кга1коса роигй]Ч1]е п^е^оуи 
з1;аппи, пауюзИ^о кайа зе згаупа за йги§1т1, 1пасе Йгеуп1т1 
тепо1о21 81оУ]еп8к1т1. Тако и тспо1о§и еуап^^еЦа р18апо§а сп 

росе1кот_Х11.,-У1ека (с1о 1114) га МвИзкуа Коу§огос18койа 
кпега роршуеи ]е зуак! с1ап сгкуепе §0(11пе 081т 23. Ок1о- 
Ьга. (12\]е51уа 1тр. акас1. паик. X. 2. 110 1 вИес!.) ; расе 1 
Коу§ого(35к1 (Ма^) 1 8ир^а8а^^8к^ (Маг!) те11о1о§; \г XI. у1ека 
тпо§о зи рипу! ос1 азветапоуа (]\Гаг11П0У: аппив есс1е81а811си8 
§гаесо81ау1си8. ВгихеШз 1863. р. 332). Оуо 1;акос1]ег зузейос! 
йиЬоки 81;аппи аззет. 8ротеп1ка. 

Л^ес и 081гот. тепо1о§и 1та с1ос1а1:ака 12;уас1]еп111 12 
сгкуепе роу1е8и 81оу]еп8ке, с1ос1а1;ака, ко^^]1 пе1та и §гск111 
тепо1о21Ь. Тако (Зпе 14. УеЦасе: плл\ать ... пр-кподокьндго 

ОЦЛ НДШЕГО КОСТДНТИНЛ фиЛОСОфл ИЛрЕЧЕНЛ ЕЪ. ЧрЬНЬНЬСТВО ИЛ\Е- 

нйл\ь курилл; бпе 8. 81есп]а: плл\ат1^ свлтллго григорл еппл 
л\усми. 8У. Коп81ап1;1пи й1о8о1'и 1И К1п1и паз сйа1еЦ с1оЬго 
]е оЪау1е8сеп. Мап^е ЬИ се пш ро2па1; 8У. бгдиг ^ер18кор 
Му 8 11". Вис1ис зе Щ зуе^ас 81ау1 и ^ес11пога о81:тога. тепо- 
ю^и, 1е ти и ^гскШ пе1та 1га§а, па§ас1за зе пе Ъег гаг- 
1о§а, с1а ]е ит^еЬ \г роу1е81;1 гетаЦа 81оу]епзк111, а йа зе рой 
„Музют" га2ит1еуа1; шайе Ви§аг8ка. I с1о151:о изротепи зу. 
Сгг§ига, ко^и зку! ози^от. теио1о§, рои'гф'и]е пас1р1з, ко§а 
исеп! Киз V. Сгг1§огоу1с пас1]е и Окпй!, Ь1у80з Ви§а^8ко^ аг- 
111ер18кору1, 11 о§готпо] роюгаггизепо] сгку1 зу. 8ойе, ро(11- 
§1т1:о^ 0(1 Ви§аг8ко§;а аг111ер18кора Ьауа и упете сага Коп- 
81;ап11па топотаЬа (1042 — 53), Та^ па(1р1з §1аз1: „Грг,7ор18 . . 
ащг(р еVг'.рас . . . т(1)7 63072x5107 7о;ло)7 г07-^ та ;ло7а)7 г/Л<Лхт/.г<. ■::а7а090(; 

, . . ^<^у.^^. %. ^. Сгг^ига Ьгат росНге ... ргети(1го ис! 
Ьо2ап81;уепе гакопе пагос! М1з1.]а . . . §;о(1. 6520 11: 
1012". (Осегк ри1е8е81. зй'. 118). 12 1;о§а зе пас1р18а у1(11, 
да зе ]е Ог§;иг зкую и сгкуепош 8гес11з1и пагойа Ви^агзко^а 
1 да ]е 011 као иске^ „М18уе" уес §о(1. 1012 1юао зу. Ьгат 
оп(3]е. ВисТис, како гекозшо, 1о§а С1г§;ига пепарот11)]е пуе- 
с1ап §гск1 тепо1о§, ро назет т111е11]11 псипа (1уо^Ье5 йа ^е Ог- 
§иг Ь15кир М18уе, кооа 81ау1 081гош1гас опа] 1811 ис11е1] „Ъо- 
йаиз^успП! гакопа", ко] зе ]е уес росе1кот XI. у1ека 81ау1о 
и ОЬгккь Р1а211т1еуа зе пасЬЦе ро зеЬ1, с1а ^е Ь18к11р бгдиг 
21у1о ргуе ^ос1. 1012.; а11 кас1а? Ь Ви§аг8ке роу1е811 ро- 
2па1, наш ^е Огщогу „прЕзвитЕрх л\них2х вскхх црхковникх елй- 
глр&скх1\'х црхкв1м", ко] ^е па1о§и Ьи^агзко^а сага Винеоиа 
(888 — 927) 12 §гско§а ргеуео к1у1§;е 81;аго§а 1 поуо^а 2а- 
V^е1а (Ка1а]с1оу1с : ^оап. ехагсЬ з1г. 99). Оус1]е зе Ог1§огу 
р18е .,сгкоУ111к узеЬ Ь1§аг8ку11 сгку1]", 12 се^а зе 4 >'^1б <^ >Ф^'-*^ %л)к<^<. сш 

п^е^ога У15ока сгкуепа сав! и Ви^а^5ко^ 12:уе211 тоге. ■^ег ]'е. 
ако 1о 151:0 пе2патепи]е Г1ес „сгкоупхк", то§6 ка5П]]е Ьк1 
ер15корот, какоухш ро51;а(1е 1 Коп51ап1:1и рге5Ь11:ег, ко] ]е 21- 
У10 1акос1]ег и упете сага 81тео11а. Г зауеги за 2;1уо1от зу. 
Ст1а оЬге{п1ка 51оу^. р15та 5^0]1 1:акос1]ег изротепа, ко]и 
о51гот1гоу тепо1о§ 51ау1 с1пе 30. Й1есп^а, а пуейап §гск1 ие- 
паротп1пзе, 11а1те: 0Бр'ктЕнмЕ л\оц1и мьстьнх1\'х св. клил\ентл пд- 
пЕжл рнл\скл .д. по лпостол-к пЕтр-к" (ъг. то] „У1ек 1 (1]е1оуа- 
п]е 5У. С1п1а 1 Ме(110(1а" 5!г. 102 — 4). Хй 051т оуЛ! 2па- 
коуа 5Уе51оу]еп81:1ие 1 Ьи^агзНпе пе1та 051гот1гоу шзезесо- 
51оу п1какоу11]. \г ко]!!! Ь1 зе п]е§ОУа гиз^па ро1УГ{1Ш шо§1а; 
]ег изротепа (1пе 17. Тлз1:орас1а па скли1Е1И1Н-; Богородици вх 
л\'кст'к рЕкол\'кл\к рли" петоге зе, како Ь1 ргоГ. ХеУ081;гиеу 
(Тгузез^уа 1ос. сИ.) гайо, рго!е^пи11 па сгкуп ро(11§пи1и ой 
кпега ,Таго51ауа I. (1010 — 1054) кос! гка^пИ! уга1а и К1еуи 
па т]е51и, ко]е гао^азе зе „га]" 2Уа1:1, Ьис1ис Да ]е оуа сгкуа 
1)11а II Сапзгас1и па т]е81и -хсхс.-т;: гуапот, а изротепа п]е- 
21па заспуак зе ]е и ^гскот 81гтои(1оУот зупахаги: 1у^х::-_ 

тг,с •^-грx-;Ьс Ьгг-.у/.га Ь -м е-г'/г;^.хГс;лЕ70) гхрасЕ-то)". рЬгНпОУ Ор. 

сИ. р. 249), (Зак1е Г1ест1, козе зе и оз1гот1Гси с11:а]"и и 
рпеуойн. 

М]е5есоз1оу оь1гот1гоу ос1а]с 11ак1е зуо]е 51оу]еп5ко ро- 
гчеНо зато зуе1;коу1па1п1 зу. С1Г11а, оЬге1:еп]ет тос1 зу. К1е- 
теп1а раре 1 изротепот па зу. Ог^ига Ь15кира ро зуо] рп- 
Ис! и Ви^агзко]. 8рес111Спо гизкИ! зуе1коу1иа и п]ет пе1та. 
К]е§0У зиДги^ 1 загао га какуП! 50 — 60 ^осИпа т1ас1]1 гет- 
Цак МзИзкуоу тзезесозюу, 081т з1о ]е тпо§о роДрипу! о(1 
051гот11'ОУа. 1 з1о зе з1а2е з шзезесозюуош сага УазЛуе 12 XI. 
у1ека 1 а1110пзк1т 0(1 1056. (12У]ези]а к с. р. 111.). пе1та 
йоге пауейепШ оЬсе- Ш ]и2о-51оу]епзк111 5Уе1коУ1па. Хи т]'е- 
51о 0У1Ь 1'п1ас1е зрес^йспо гизки с1пе 4. ХоуетЬга: „сфЕнин-; 

СТК1ГЛ С0фи'Ь ИЖЕ КСТК Вй КИГНВ-к ГрЛД. Сд1ЕИЛ ЕфрЕЛ\&Л\К л\итро- 

полит&л\ь". Сгкуц 5Уе1е 8ойе 8а§га(1ю ^е ротепиИ кпег ^а- 
гоз1ау ('Хс51ог. С11гоп1с. е(1. М1к1оз1с р. 93. 94), а розуесепа 
Ьуазе те(1 ^ос1. 1090 — 96 ро теи'оро1Ш ЕГгети. Оуо ро- 
8Уесеп]е пуе зе то^ю пауезИ и з{агует оз^гош. тепо1о§и. 

Оу1т1 рпт]еп 1 Ит га2]азп]е1ует Ь1:]ейозто рокагаН, 
како 51оу]епзк1 т]е5есо81оу1; ргуоЬкпо ргеуе(1еп1 12 ог(:к1Ь те- 
пою^а, и2 оЬсе зуе1коУ1пе 1 Ь1аос1апе сгкуе 121оспо-2;гске, ро- 
рпт1зе таю ро таю зуе1;коуше 1 Ь1а2(1апс, ко]! зе 51ау1зе и С1У 

81оу]еп8кот 8У1е1;и Ш кой ро]е(11по§а р1етепа зюу^епзко^а. С1т 
81агу1 8и шзезесозюу], 11т тап^е ]та(3е 81оУзеп8кШ йойа^ака. 
Оу1 газШ ро угетепи и опога га2т]ег]'и, и ко]ет 8е итпог! 
Ьго^ Ьо2]Ш и§ос11пка 1 сгкуепШ и8ротепа и зюузепзкош па- 
гойи 1 п]е§оуШ р1етеп111. 

8айа тойешо зе угаШ! к аззею. т^езесозюуи. Оп па- 
уа(3]а бпе 14. Л^еЦабе изрогаепи „2ЯР€Ш?+5ьз аш)^^* -р+шзлз 
^§.Ь8Л+ ф8А92зф+" (186, 29), гаНеш 30. 81ебпза „зеьдш^з^^вз 

^ЗЯШ^-в-Р^вЗЬ-в ^гЗ^ЗЗ 2Ч?€ЩЛ.9ЬЗ .'■А8ХЗ'РШ?+ Г+Г3гб+ Ь5^2^+ 

(184, 13); и сет зе зкйе 8 о81гот1гоу1т. Кй 081т оуШ йуь 
^иЬ 8Уе1;коу1па аззет. пауай.|а йпе 6. Тгауп]а иг стрдсть. сва- 

ТХ1ХЬ .р К. ПЛМАТк СфЕНЛГО ОЦЛ НЛШЕГО ЕутуХА ЛрХИЕППЛ КОСТАТИ- 

нгд грлдл, 81;опо зе парот11уи и 081гот. ^озке (191, 16) г+^<€Ш)-8 

©2-8РЗ-Р8А ГЬАГЗЛЗе-8-Р+5ЬЗ ЗЩ?'8'У+ гР+Ш35ЬЗ ^3-в'ЗЛТ+ +ЬЬ53Г8- 

2!'3г+ ч?'б°рш-р<е ^зь+^-вз, 1^ь+щ;+ рьдгзлзш-в^^+лз {•§.ьзА+ фз- 
А32зф+." Пзротепа зтгИ зу. Ме1;110с1уа, ко]а ]е (Зос1а1;а па- 
уейеио] 8Уе1коУ1п1 §гско-121о6пе сгкуе, бНа зе 1;ако{1]ег и оЬпй- 
зкот аро81;о1и 12 XII. у]ека, гаНет и гикор1зи Мозкоу. изр. 
сгкуе, и Макаг1]еу111 тепеаИ, и гикор18и Мозкоу. йиЬоупе ака- 
йет1зе (Маг1:1П0У. ор. сИ. р. 105), и згЬзкот ргою^и кой Ка- 
1а]с1оУ1са (ор. сИ. в1г. 90) М. Кй оуот изротепот рори- 
п^ауа зе зато Ьго] Ьо2]111 и§ос1шка, зку^ешк и 81оу^еп8^уи; 
рИа зе (1ак1е: кла И и аззет. т]езесо81оуи изротепа 8Уе1;са, 
ко] зе сазНо кос! ко§а р1етепа 81оу]еп8ко§а ? Ма р11;ап]е ой- 
§оуоп1: се пат ос1таЬ с1ап 27. ^и1^а (199, 29), §с^^е роз1уе зу. 
„Рап1е1е]топа", ко§а пауа(1]а оз1;гот1гас, ротхп^е зе изро- 
тепа „2ЧР'€Ш»+%3 2ЯР€1ГО8Ш13АА -Р+ШЗЛЗ }'А8ХЗР1Ш+ ЗГ82!'ЗГ'+ 
ЯРЗА34?2Ь+%3." II зюгЬак 1;ак0 2УаП111 „тог^ а'(1Ш к■::^:о^р^Ь\^.ш^^ (п 

МозкороШ и АгЬапазко^ 1746) с11;а зе йпе 27. ^^рп^а „[^^V^^■^.^, 

той Ь аусо'.; тсатро? 'Г1[).ш лру^ерарури хас баирлтоируой у.)ч7*^[^.г7то?, етпахбтсои 

Вокл-^арСа; той е^^ тг, 'Аур-З-.." (§аГапк: Рата1ку МаЬ. р1зтетп. р. 
ЬУП). 8у. К1етеп1;е, 11сеп1к зу. С1п1а 1 Ме1110{1а, оз1ау1у за 
с1ги§0У1 ^опуи Могауи (ро81че 885), роз1а1; Ьуазе ой Ьи§аг- 
8ко§а кпе2а М111а]1а (Вопза) и ]и2по-2арас1п1 с110 Ви^агзке, и 
Ки1т1с1у1си, §с1]е ^е и Б]еуо1и, ОЬпйи 1 01аУ1п1с1 81апоуао 1 
оу(3]е паисао пагой. Саг 81теои и2У181 Кютепка па з1;оИси 
Ъ18кируе УеИске, Ьа8ип1се з1агос1аупе Т1Ьепоро18ке ерагЬуе, 
^5(^^е ^е 1 у1ас1ао с1о 8Уо]е зшгИ с1пе 27. 8грп]а 916. {С1 М1- 
к1о81с: У1<:а 8. СюшепИз. У1пс1оЪ. 1847). Аззетапоу йак1е 
т]е8есо81оу парот^п^а^ис оуо^а Ьи^агзко^а зуе^к^а 1тао зе СУ 

ргей ос1юа ро1геЬи Ьи^агзке сгкуе; 1ег 1 1;1т 2а8\^е(1осауа 
8Vо^е ропеИо Ьи^агзко. АИ 081т 1о§а оуа] пауос1 ^ез!; ой уе- 
Ике уагпозИ га ^обиуе ор^ес^^е1^еп^е йоЬе, ко]е Ь1 аззет. етап- 
^еИз^аг р1зап. к п^е§а Ьо зИесЗ!, с1а аззет. еуап§е11з1;аг пуе 
шо§б ЬШ р18ап рп]'е уес ро81уе §ос1. 916.; 1е 1;ако ротос]и 
оуо§а рос1а1ка шосето па иге зИзпи!! §оге пауейепи йоЬи, 
ра 12 п]е 12к1]и611;1 IX 1 Ьаг йуа ргуа йезе^ка X. 81;о1]еса. 

8а(3а 86 рНа: тойето П ротос]и т^езесо81оVа 1ако 
1обпо оргеШеШ! аззет. еуап§еИ81аги йги^и §гап1с11, како ти 
оргеШеИзто ргуи уе1ес: (За пуе то§6 ЬШ р1зап рг1]е 
§0(3. 916? 

II 1и зугЬи, роз^о 1 тепо1о§ аззет. еуап^еИз^ага га- 
8У^е(^обаVа 8У0]е Ьи^агзко ропеИо, уаЦа пат зе йт/лИ Ьи§аг- 
зкШ 8ротеп1ка Ге угзИ 1 Ьи^агзке роУ1е81;1. 

Вабиуаю пат зе ]е и гикор18и 1е1гоеуап§]еУе р18апо 
§0(3. 1273. „в& цлригрдд-к трхнов-к" и упете Ьи§аг5ко§а сага 
Коп81ап11па Т1еЬа 1 ра1пагЬе 1§па1уа (Сгп§огоу1с: Осегк. ри- 
168681; з1г. 183. 12у]ез1уа ре1;го§г. ака(3. У11., 149 8Уб(3.) II 
тепо1о§и оуо§а еуап§]еЦа р18апо§а и 8ге(31§1и (Зггаупот 1 
сгкУбпот Ви^агзке парот1п]е зе (Зпе 14. Ь181ора(За ро81уе Nа- 
гагуа, Рго^аза, Оегуаза 1 СеЬа, ко]1 зе 6^^а^и 1акос1]ег и МзИ- 
зЗау. 1 Оз^гот. тепо1о§и, изротепа зу. Рагазкеуе 1И 
Ре1ке, 2а11ет с1пе 19. Ь181ора(1а ро81це ргогока ^ое1а изро- 
тепа 8У. Хуапа КИзко^а, парокоп йпе 24. ^и1^^а розЗуе 
8У. КпзИпе, ко^и пауа(3]а]и оз1гот. 1 МзИз!. изротепа з у. 
Вог1за 1 ОИеЬа. — Оо(3. 1843. па(3^е паз гет^ак роко]и1 
копзи! М111апоу1с и го^гаГзкот 8ато81апи па А^Ьози, а га- 
Нет у1(318е Сгп§огоу1с 1844. (Обегк. 8й\ 67 — 71) 1 Аугато- 
У1С 1846. (8у. §ога 81г. 169), о1а§о18ко се1уегоеуаи§зеУе, 
ко^е Ог1§огоу1с 81аууа и ХП. У1ек, а рго!". 8ге2пеУ8к1 (12У]е- 
81уе акай. ре<;го8Т. 1856., з^г. 155 — 66) сЗгг! §а га зкагуе 1 
2а ргетса Кюгоуи §1айоИ11. Еуап§]еуа р18апа 8и «ю^оИсот, 
а зупахаг с1п11сот ; аИ оуа] П1]е рос1рип, ^ег рос1та за Ки]- 
пот а 2акуиси]е 8. ^апиа^а. II 1от с1ак1е зупахаги Ви^ат- 
зке оЬ11е1]1 с11а зе (Зпе 19. Ъ181:ора(1а изротепа: преподокнлго 
\уцл ндшЕго к' рмлксклго", (1ос1т зе рос1 с1пе 17. Ь18(ора(1а 
розуета зЗайе 8 Ози-от. 1 Мз^зЗау. тепо1о§от. 8у. 1уаи Е11- 
зк! 1 ЗУ. Рагазкеуа 111 Ре1ка рг1ра(3а]и Ьиоагзкоти, зу. Вопз 
1 (ЗгИеЬ гизкоти пагосЗи. 1уап, 0(1 риз^йус КПзке кой 8ге(3са 
1:ако ргогуа!, госЗот Ви§аг1п 21у1о ]е и уг1ете 81теопоуа зша СУ1 

сага Ре1га (927 — 968), 1ег ]е 18 Коюуога 946 <5Уе1о ргеть 
пио. Т1е1о Ьуазе пш ргепевепо и 8гес1ес (8агЙ1са, 8ойа) 1 
1;ий]ег пазргуе 8а11гап]епо и сгкУ1 8у. Ьике, га^ет и розеЬ- 
пот п]ети рос11§1ш1;от Ьгати. Сгос1. 1128. иге роЬ]ес]опо8п1 
и^агзк! кгаЦ (81]ерап II.) тос1 8У. 1уапа 1 ро1оЙ1 ^И! и о81;го- 
§оп8ки сгкуи, о^к1е ореЬ с1о](1о8е и Ви^агзки §ой. 1137. Пг- 
кпяНеЦ Ьи^агзке (Зггаге саг ^оап х\8еп с1а(1е тос1 зу. 1уапа 
ро ра1паг8! УааЛуи 12 8ге(1са ргепе8(1 и Тгпоу, 1 оу(1]е §ос1. 
1195. 8а§га(11и уеюкгазпи сгкуи {21\Ие 8у. Доапа Ку1. и 1г- 
УЗезсШ акас1. ре1го§г. VIII., 150 — 153). 8у. Рагазкеуа Ш 
Ре1ка гос1]епа и Ер1Ьаи1 ('ЕтгцЗхтос) и Тгасу!, те(1 Саг1йтас1от 
1 8еИупзот , §с1^е ^е 1ако(1]ег итг1а 1 заЬгап^епа и сгку! 8У. 
Аро81;о1а. Ос1ау1е ]е ро81уе й\а аЬ^еса §ос1. 1221. ргепе8епа 
и Тгпоу. (МагИпоу. ор. сИ. р. 247^. §1оуап]е 8у. Ре1ке Ь!- 
^азе тес1 ]и2П1т1 81оу]еп1 §гско-121оспе сгкуе уес и 81аго йоЬа 
уеота 2ау1ас1а1о ; 1:ако п. рг. уес копсет 181о§а XIII. У1ека 
парот1П]е зе сгкуа зу. Ре1ке и 8]еуегпо] Масесюпу], 1ас1а оЬ- 
1а811 згЬзко], па пес! Впе§а1п1о1 кос1 УагЛага (Моп. зегЬ. р. 64). 

12 оуИ! пауо(За У1с11 зе: с1а оЬа еуап§]е1]а, Ье2(1VО^Ъепо 
1)и§аг8ко§"а ропеиа, 2о§га1'8ко па1те 1 1гпоузко, рпт18е и зуо] 
т^езесозюу изротепи Ьи^агзкЛ! зуе^аса ро1;о1)]е йоЬе; 1 1о: 
20§га{8ко зато зу. 1уапа КЛзко^а, 1гпоУ8ко зу. 1уапа КИ- 
зко^а 1 ЗУ. (1]еу1се Ре1ке 111 Рагазсеуе. Мепо1о§ ^гпоузк! ]е8<; 
12У]"е81па с1а1:а, па1те §ос1. 1273., и ко]е йоЬа 81;оуа1а зе ]е 
уес ЗУ. Ре1ка и 8ге(118и1 Ьи^агзке с1г2ауе 1 сгкуе, а 0(1ап1е 
81п1о зе зе п]е21П0 81оуап]е ро Ьа1кап8кот роюоюки 08оЬ11;о 
тей^ Ьп^агзк)!!! пагойога. Хо^таГзк! зупахаг, ргет ро2(1пу1 ой 
§1а§. еуап^., з^агу! ]е зуакако ос1 1гпоУ8ко^а, 1е Ь18то ^а то- 
§11 12у]е81по иугзШ! и XII. У1ек 81и1ес, йа ]е оп 8а8(;ау1]е11 ргуе 
пе§о И тос1 зу. Ре1ке с1опе8епе ЬуаЬи и Тгпоу, пе§о И зе 
1^621110 81оуап]е росе 81п1:1 ро Ви^агзко]. Како зе 1о 2Ь1уа1о 
тогето 1 ос1а111е 11а^'ас1]а1;1, 81о — како у11И8то па 81г. IX. — 
и 181:1 аззет. ш^езесозюу йпща. казпуа гика с1п11сот пар18а: 

„Л\ЦЛ И01АК()Л .Д. ДНК СТЛ» ПЛрЛСКЕВИ/^, ПЕТКЛл^^ N11 12 оуо^а 

ка8п1]еоа о(1 Ьи^агзке гике роюгесеоа рг1р18а зИесИ ]08 1о, йа 
38 аззет. тепоюе; р18ап ргце 1гпоу8ко§а, с1ак1е ргуе 1273; 
йа, пуе оп, ако Ь1 зе оуаз ]ес11п1 зктсаз 1тао ргей осппа, рой- 
пфозю т1а(1]1 ой 2а§га^8ко§а зупхага. А11 о 1,ош 12 гагю^а 
й1о1о§1ск111 пкко пе(1уо]1 ; 1;е 81 зато тойе 8<:ау1й рИапзе : како 
с1а 11 аззет. т^езесозюуи пеппа изротепе зу. 1уапа КПзко^а? СУП 

како йа азвет. т]е8есо51оу пауас1]а зу. КИтеп1а Л'еИско§а, 
ко^ ]е зато 30 §ос11па рп]е 5у. 1уапа КИзко^а рге51ау1о зе 
12 оуо§а 5у1е1а, а перот1п]е 0У0§а 81;го§о§а ризИпзака? Ь 
тпогше сгкауа, ко]е зи ро с1е1от ргауоз1аупот ]и§и ро(11- 
§пи1;е с1^еу^с■^ зу. Ре1к1 (1а1о Ь! зе 2ак1^и6^1:^, с1а ]е п^е21по з{о- 
Vап^е тпо§о гаг^гаизепуе ро51;а1о пе§о опо зу. ^оапа, 1 с1а ^е 
81оуап]е ЗУ. 1оапа 1:екаг ро шаю 51п1о зе и пагойи Ьи^аг- 
зкот ; ро зуо^ рпИс! ос1 опе с1оЬе, кайа ти зе Иею 12 С^аг- 
зке УгаН (1137.) и Ви^агзки, озоЬИо рако ой кас1а Ъийе рге- 
пезепо и Тгпоу, §(1^е зе ос1 копса XII. у1ека изгес1о1:ос1 
8Уа зНа 1 у1а51; Ьи^агзко^а иагос1а. Ако зе па оуе окоюози 
оЬаггето, тос1 сето 51 рго^итас!!!: како 10, {1а 20§га]р5к1 
вупахаг перот1П]1уис зу. Ре1ке, ропипзе зу. Ьапа ЕПзко^а ; 
а 8 с1ги{^е з1гапе: како с1а аззет. т]езесо51оу пе1та изрошепе 
иа 1ойа Ьи^агзко^а риз^гдака. Аззетапоу зротеп1к 1тао ]е ЬШ 
р18ап и Ви§агзко] 2арас^по^, и з1аго] Ки{га1с1у1с1. §с1.]е ]е 21- 
у1о5 и]е1оуао 1 ро зтгИ и 8Уе1о.) изротеп! оз1ао зу. К1етеп1е 
Шзкир УеИбк!. Ха оуа] йю з{аге Ви^агзке 5]еса паз аззета- 
поу т]е5есо81оу 1 Ит, 810 гагИки^ис зе Пеш ос1 1п111 81оу]еп- 
зкИ! ргетаса, парот1п]е 1:акоуе зуе1;се, ко]1 зи и ]\1асес1оп1]1 
п]ека(1а 1гр111 1 опс1]е ос1 ро1:отз1уа 51ау1И зе, 1ако с1пе 25. 
Ъ181;орас1а'(1бО, 30) „зу. Хе8 1ога у 8о1ипе*', с1пе 26. Ь1з1. 
(161, 6) „8У. В1т11г1а 12 е у 8о1ипе", с1пе 29. Аи§из1а 
(202. 19) „рат^1 зу^Ит 126 па81гит1С1 Т1то1е11, Тео- 
{1оги, Еузеууи 1 с1ги2ше Ш". Оу(1]е рако Ьуазе р^зап аззега. 
еуап§еИз1аг роз1уе зтгП зу. К1етеп1а УеИско^а (916.) и (1оЬа, 
кас1а изротепа па зу. Ьапа КИзко^а п^е зе ]08 Ь11а гагзь 
п1а ро 8у111 ргесНеИ!) Ьи^агзке с1г2ауе 111 Ьаг пеи^ош! зе и 
опот (1а1екот 2ара(1по1п сИек! ; 81о пуе то§1о ЬШ 0{1та11 ро- 
81уе зтгИ п]е§оуе (946); пй зуакако и (1оЬ1 пе 0(1у1зе с1а1еко^. 

Хето^и оу(1]е Ш1то1с1 рг1р18а (р. IX.) к1г118ко§а и аз- 
зет. гикор1зи па ИзШ 147, па1те: „л\цл л\л"к .к. св. миколлч". 
Оуа] 1зи ЗУ. Х1ко1а паропип^е зе 1о§а с1апа и зупахаги Рапй- 
кот XII — ХШ. У1ека ; 1ег п1]е 1п1 пе^о Х1ко1а ра(г1]аг11а Сап- 
^гайзк! ко]1 итге (1пе 15. 8у1Ьп]а 925. (МагИпоУ ор. сИ. р. 
128), с1ак1е шаю казпуе 12а ЛЧ^Пско^а К1етеп1а. Аззетапоу те- 
по1о2 1И]е ргуоЬЛпо рпт1о 1о§а Х1ко1е ; уес §а ]е ипез1а тпо^о 
казпуа гика. 

12 аззеш. ш^е8есоз1оуа тойето 1 у1аз1п1 зто (1ак1е Ьаг 
^;а^ пе^аИуап ге211Ка1; щпИ : с1 а и п ] е т п е 1 т а п 1 1с а к о ^ а СУШ 

1;га§апоу1]о] с1оЬ1, ко^а Ш ро(ЗоЪиа Ь11а 081аЬШ ]е21ко- 
81оупе гагю^е 1 йокаге, изИей ко]111 1та ве 1;а] Ьи^агзк! зро- 
теи1к о Ьок 81а\11;1 гизкогаи Оз^гоюхги. 1г тепо1о§а расе то- 
§о8то 8е о8У]е(Зоб111, да оп 8VО^от кга1косот 1 1:акоу1т1 12 
(1ги§е гике розИт! 1 (1ги§1т (С1п18к1т) рхзгаот иЬ1уе2еп1т1 
рпр181 (8У. Ре1ка, ву. №ко1а), ко]1 зе па1а2е уес и гикор18Ш 
XII 1 ХШ. у1ека, 2а8У]е(1обауа (1оЪоки з1аппи аззетапоуа 
еуапдеИз^ага. 

Ако ^е 1а^ зротешк ргау! Ьи^агзк! 81;аго8]ес111ас, ако 
]е ОП 1теп11о шкпио и ]и§о-2арас1пот с11е1и з1аге Ви^агзке : 
опйа сето 1а8по га2иш]е^1 рогйпуМ с1г11зк1 рпр18 пауейеп па 

^ *; 81г. IX. оуо§а иуойа. Аззетапоу еуап^еИз^аг, 1тао зе сиуа11 

и й]еуо18кот 8ато81:апи, и кош ^е „рор 8(ап^^ опи Ь1Це2ки 
рпргзао. Б1еуо1 1е21 кой ОЬпйзко^а ]е2ега, и опот иргауо 

(/у^( <>| I Ше1и 2ара(1пе Ви^агзке, като зе исешс! 81оV^еп8к^Ь аро81о1а 
12 Могаузке и1:еко8е. 8а зу. К1етеп1от ато с1о](1о8е Маит 
1 Ап§е1аг. Ро рге(1ауап]и з1;агот зу. Маит Ьау1о зе ]е па^- 
У18е и В1еУо1и {2.И. зу. Каиша и Мозкоро!. '\г± \у.оЪ-Жх), §(^^е 
]е 1 зайа тапазИг 1уети розуесеп 1 ро з^агот ргейауап^и ой 
п^е^а озпоуап. Куе И 1пй1. „рор 81ап" опа^ рпр1з пгИзк! и 
затоз^апи зу. Каиша и В1еуо1и иЬ11]е21о? 8уакако ]е 1:о 2па- 
шепНо, (1а зу1 §1а§о18к1 гикор181 Ьи^агзке оЬ11.еу1 оз1т К1о- 
20Уа, коти П]ек1 с1о2паси^и 11гуа1:8ки с1отоу1пи, ой ко^Ш п1 
^ейап пуе т1ай]1 ой XI — XII. У1ека, рокге иргауо 12 гарайпе 
Ви^агзке. Та] ^'ак1иш йайе зе ]еЙ1по рго1;итас111, ако зе §1а- 
§оИса з1аУ1 и зауег за Коп8(ап^1пога йюзо^ош капо оЬге1;п1- 
кош 81оУ]епзко§а р18та, а 81;агоЬи§аг8ка §1а§о18ка р18тепоз1; 
за й]е1оуап]ет исеп1ка зюу^епзкЛ! аро81о1а и Ви^агзко], 1те- 
п11о и п]е21пи 2арайпот Й1е1и, ко]е й]е1оуап]е — како и 
кгайо рпт1еН8то — газу^ейосауа 1 ро1угй]ауа пат роу1е81;. 
П оЬсе кой лезауахуа 1о§а 1 зИспИ! ти р11;апза И1е- 
гагшЬ уа1]а пат зе озугпи!! па йггаупи 1 сгкуепи роу1е81;. II 
Ви§агзко] ]е 1теп11;о кп]12еупоз1; и опот гагш^ег^и райа1а 1 
газю, и ко]еш ^е райа1а 1 газк пеоЙу18по81 1 затозикюз! йг- 
2аупа 1 сгкуепа. у1ек 81теопоу (893 — 927) ]ез1: У1ек 21а1;и1 
га Ьи^агзки кп]12еупозЧ.~ 8па§а опа, коз'и ]е и 1о йоЬа кп]!- 
2еупоз^ и818а1а, ис1ш ]и ройоЬпош, йа ]е пе зашо рге21У]е1а 
йуа ийагса, з ко]111 ]е йггаупа пеойу1зпоз1 Ьп^агзка ргора1а 
(972 — 976, 1019), пе^о 1 га281п1а зе и 1пе 2ет1]е 81оу]еп8ке. 
Ро81уе рокгзсеп]а кпе2а У1аЙ11П1га (988) ис11;еу1 и Кизу! М- 
За}ш уес1пот Ви^ап (Макагу : Тз^ог. Ьпз!;. у Киз!! 81;г. 376) ; С1Х 

кго2 п]'е 51оу]еп5ке кп]1§е с1о]с1о5е па Вп]ераг. 81п 1 па51з"е(1- 
шк У1ас11т1гоу кпег .1аго51ау (1014 — 54) „Ъ]е, како р15е Це- 
1;ор1зас (Хе51ог. : сЬгошс. ей. сИ. р. 93, 94), 1]и1)]а сегкоупуза 
изШуу.. 1 кп1§ат ргИега, росИа^а ^а са51о V по- 
8с11у(1пе; 15Ьга р15са гапо§у 1 ргек1а(1а8е о1 
Сггек па 51отеп5ко]е р15то 1 5р18а8а кп1§у тпо- 
ду 1 5р15ка". 81оУ]еп5к1 гикор151, йопезеш 12 Ви^агзке рге- 
р151уаЬи зе и 1о йоЬа таг1]1У0 и Кизу!; 51;о пат газузейо- 
сауа о51гот1гоУО е\а^^у^^е\^е (1057 — 58) 1 5Ьогп1к сага 81те- 
опа ргер15ап (1073) га гизко^а кпега 8у]а1:о51ауа. И ватоз 
Ви§а^8ко^ у1ас1аУ1па дгска, о5оЬ11о ос! 8тг11 УазНуа II. (1025) 
йо с1упа51уе Котпепьке (1081), пуе (1а како 1та1а рп]а11 зю- 
Ьойпоти гагуИки 51оу]еп5ке кп^12еупо8и; аИ опа ]е пето^азе 
ройрипо 8а1г11. ко]е 2Ьо2 сугз(а ког]епа, 81опо да икуаП и 
ргуо] (1оЬ1, козе гЬо^ какус 1акуе сгкуепе 8атоз1а1по8Н рой 
Шегагкгскот й1ауот и ОЬпйи. АИ 1есазет оуо^а з^о^еса 
рпргау1]а11и зе и пагойпот 1 сюзеупот 21уои1 Ьи^^агзкот опе 
ргот]еие, козе пат роИ11ска, сгкуепа 1 к1у12еупа роуьез! па 
зУзеИо 12пе8е па копси XII. 1 и росе1ки XIII У]ека рос1 зато- 
зШшпп у1а(1ап Азепоу1с1 (1186 -1323) 1 ро(1 сгкуот Тгпоу- 
зкот (1204). \] 1о] йоЬ! гпоГпа "зпа^а Ьи^агзка ргепезе зе 
12 гарайа к 181оки, к Ба1капи. I' сгкуеао] ШегаШп 11з1апоу1 
86 ро(1 ирИуот у1а(11ка ТгпоузкШ розеЬиа (Ьи^агзко-зюуепзка) 
гесепгуа, коза и Й1о1ой1скот 1 1'огп1а1иот ро§1е(1и поз! поуце 
1 озки(1п1]е 1л1зе§е ос1 з1апзе рапопзко-зюуепзке гесепгуе. (Оп- 
§огоу1с; йгеуп. рапуа^. сегк. з^яу]. и 1251]е(1. о (1геу. ра- 
пуе1. зй\ 13.) 

Ви§агзк1 зротеп1с1 ]ес1ие 1 йги^е йоЬе 1ако зе и зуа- 
кот зпнзк те^зизоЬпо гагИкизи, (1а зе п1како пешо§и рот1е- 
8а11. ОЬ21гот па р1зто и ргуо^ зи (1оЬ1 п]ек1 8ротеп1с1 р1- 
зап1 окги§1ош ^кдоИсот, (1ги§1 §гско-51оУзепзк1т р15тот : (1о- 
с1ш с1о 8а(1а пуе пат р02па1; п1 ]е(1ап 5ротеп1к, зра(1азис1 ро 
пе(1У0]Ьеп111 ЬЛ^егИ! и (1ги§и 1оЬи, ко] Ь1 Ь1о р1зап §1а§о11сот. 
Г ргуоз (1оЬ1 §1а§оИса 1 С1п11са оНтаю зи зе га §05ро(1з1УО. 
Ако зе и2те и оЬ21г, (1а зе ^е пазю ст15к111 раИтрзез^а (Во- 
Запзко еуаи§]е1]е 12 XII. у1ека) роугЬ 12Ьг1запе §1а§оИсе; (1а 
1та(1е у18е з^гЬи^агзкИ! гикор1за с^гИзкЛ! з рпш1е5апош §1а- 
^оИсош; да 1тас1е с1п1зк111 гикор15а ргер15а111Ь 12 §1а§о18ке 
шаПсе (зг. §а1'апк ; рата1ку Ь1а11о1. р1зетп. з1г. X — XIII), а 
с1а 8у1 оу1 гикор151 1с1и и (1оЬи Ьи^агзке кпз12еУП0511 (1о XII. 
у1ека: оп(1а зшо у1аз1и1 2ак1зисШ. с1а зе и Ви^агзко] и цазз^а- ех 

гуо] йоМ §1а§о11са у1ас1а1а ; таю гаНеш иха 8е ]та1а С1пИси; 
ка§п]е оуо^ ргуепз^уо и81ир11а, аИ ш 1уи ]08 2;1уоуа1а; бок 
парокоп розуепш пе12се2;пе за 8Уе1]И8^а сгкуе Ви^агзке. Ой 
копса XII. у1ека пепакх! зе у18е §1а§о18к1т 8ротеп1кот 1га^а 
и Ви^агзко^. 

I оуа роузе81па га2та1га1уа ро1У1ч1]и]и тегиНа^е ^ег!- 
козюупе о с1оЬ1 аззет. еуап§:е1181ага. Та] 8ротеп1к р18ап о;1а- 
§о11сот, рип ^е2^с^1^11 81аппа, йа зе 81:ау1 и с1ги§и йоЬи, 81ао 
Ь1 1и(1е, као п^екакоу „ип1сит" и ^)и§а1■8ко^ кп^^2еVпо^ 1 с^куепо^ 
роу1ез11. Расе оЬ21гот па §оге пауескпо о1;1тап]е 2а §озрос1- 
8и'о 121116(1 §1а§оИсе 1 с]пИсе уа^а аззет. еуап^еИз^аг цугзИИ 
И опа] о(18]ек ргуе йоЬе, кас1а ^е §1а§иИса 21у11а и сгку! Ьаг 
и 2арас1пот сИект Ви^агзке. КеЬ! И 8е 1;а] ос18]ек (1ао о§га- 
11101^1 за ргоразИ Ьи§аг8ко§а саг81уа (1019) рос1 ^оа^1оп1 У1а- 
с11з1аУот 1 81]ес11у81т 1ас1а 11])Иуот §гск1т, ко] ]е ро8р^е8п^т 
когакот уга(а о^уопо §гско-81оУ]е11зкоти р18ти 1:. ]. с1пИс1? 

11 081а1ош гагиппеуа зе ро 8сЬ1, (1а пуе ^^1а§оИса па ]е(1апри1; 
12се2пи1а 12 сгкуе Ьи^агзке; 1:е с1а опа зИпа ка1а81гоГа (§ос1. 
(1019) пуе пЛ! п]е 12Ьпза1а за Иса гетЦе, к6 81;о пуе ип1- 
зШа п1 пагос1пе зухези пагоск Ьи^агзко^а. (8г. 8а1^1г1к: ТТг- 
з^згип^- ипс1 сИе Не1та111 с1е8 §1а§о1. 8. 14). 

Ро811]е оу111 11181;опск111 1 И1егагп1Ь ги2та1га11]а рге1а- 
21т па ра1еоотайске хпакоуе па8е§а Г11кор18а. 

Р18то 1р гауор18 ор18ао зат и кга1;ко и I. с11е1и оуо§а 
цуойа, като ириси^ет С11:а1е]]а. Оп(1^е зат геко : с1а 8е 12 
аззет. е^ап^^е1^а тоге 12У0с11Н па^ройрипуа §1п§о18ка а2Ъика 

12 42 р18тепа, па1те; 12 38 ^ес1поз1ауп11], (1уади « = ш<л», -вт 
«8 г=: ^ т 8) 8аз1аууеп111, 1 йуа]и ^гскЛ! -е- 1 ф. П рипос! 
ахЬике зкайе зе аззет. еуап§]е1]81аг 8 па]81агфт1 Г11кор1з1 §1а- 
§(118к11п1, капо з оЬ1та осИотшта рга2к1П1а \ К1о20У1т ^Ь^о- 
тош, зашо 8ю оу1 гикор131 пе1та(1и 8а81аууепо§а «. N11 ро- 
гаЬа ко^а р18тепа и2 шш) петоге зе пауез!;! ргоИ 81аг1п1 аз- 
зет. гикор1'8а, Ьи(1ис оуа 8аз1аУ1па, како ^е па 81г. XV. орагепо, 
с1о1а21 (ргеш песШо) и зиргаза]]. гикор1зи, ко] 8ра(1а ро зуо] 
рпИс! и X. У1ек, (1о1а21 као 1 и па зет, и ^гщог. еуап§]е1зи, 
ко] и1]е казпф ос1 XI. у1ека, расе ро зуо] рпИс! 81агу1 ; и 
о81гот. суап^^^еуи у1ас1а (ф) 12куис1уо. 8а51ауп1са «. ц\ 1п1а1а 
]е капо рокгасепа 12 ит, шт, а ^1т 1 и р18а1уи тио§о ис1оЬ- 
пуа уеота гапо 2ау1а(1а11 и 81оу]епзко] р1зетпо811 ; и росейки 
рогес1 шт, као и со(1. зиргазк аззет. §г1§ог., ка81уе ]2куис1уо. 

ОЬИк р18тепа ^ез!: па^Ь1^2^ опоти и К1о2. §1а2оИ1;1 1 Ъи}^. СХ1 

аЬесес1аги и рапгко] Ь1ЪИо1ес1. УеИка р1зтепа и 11ас1р151Ь уе- 
ота зи вуо]1т пе розуета оЬИт оЬИкот зИспа рптШупот 
1"огтот ос111ки]ис1т зе р15тепот и ргагюЬ осИотаЬ, зко зе 
орайауа 08о]л1о кой а 1 ^. Ъ' оЬсе зау кагак1:ег р15ша како 
зе 12 Гас-31тИа тойе У1(]]е11, „поз1 гпакоуе йиЬоке 51а- 
г1пе" (6а1'апк: ратаШу ЬюЬ. р15етп. 51:г. У1П]. 

Оуи з1:аг1пи ро1:угс1]и]е опо, 81о гекозто о кгаНсаЬ. о 
1п1егрипкс1]1 1 о 2пакоУ111 пас1 гейкот. КгаНса 1ша{1е тпо§о 
тап^е пе§о И и поу]]1Ь гакор1з1Ь. \] 8кгас1Уап]и р1зтепа. зю- 
уака 1 пес! зИесШ! зи з1оУ]епзк1 р15аос1 5Уо]е §гске ис11е1]е. 
Г па]з1агУе йоЬа пе1ша кга11са и ^гск111 гикор15111 озш и 
Ьго]п1сШ. АИ уес ой IV. у1ека 2ау1а(]а оЬ1са] ой пес1; ко]е 
се81;о с1о1а2е (бе;с, ■/:'^р^.'.с, 1г1';о^^^ \р'.т:с; е1с.), р15а11 зато ргуо 1 
роз1]ес1п]е рхзтс а пас! п]е 81:аУ11;1 ро1:е2: ой VIII. 1 IX. У1ека 
зк^ас^уап^е ]е газю, (1ос1ш и -у111 гикор15111 (е (юЬе 8кгаси]и зе 
пе зато г1ес1; пе§о 1 зюуке 1 р18гаепа. роз^ейп^а тегглсат! 
(зг. йсЬок: Е1111е]1:. т сНе Ь. ^^сЬзйеп. I. 149). Ргст ]е з1о- 
у]епзка р18ше11081 §;гски 2а(ек1а и (гесет 81ас1уи, 1е о(11па11 
иуе1а 1 рорпшНа 5кгас1уап]е пес!, зюуака 1 р18тепа, оуо ]е 
8кгас1Уа11]е 1рак Ит ге(1]е 1 .]е{1по8(ауп1.]*е с1т зи 81ап]1 гико- 
р1з1'. Ъ' аззет. еуап^зеИзигги ^кгасизи зе сез1о (1о1а2есе пес!, 
како и оз^аИк ^;\щ. гикор1з111 ргуе йоЬе: К1о2. §1а2о1Ш, ^п- 
§ог. се1уегоеуа11зеу11 1и1. 1 (о 111 рой ргоз1от 1:111ош 111 0211а- 
кот р1зтсиа пас! 1'ес1коп1. Vе2п^с;е (у1сИ 81г- VI.) уеоша зи 
пес!ке 1 о§гап^си^и зе па р1зшепа чрз, ат, ^а, ш»+, ч?Ш1 ; и 
ргагкП! осНошсИ! с!о1а21 зато ха (ЙаГапк: §1а^. Гга§т. з^г. 
01), и К1о2. у1айо11!1 хл I гз. Ь' й1а15о!зкШ гикор1з111 11гуа1- 
з!^е оЬ11е1]1 1ша шпо§о Уе2п1са 1 1о ос! с!уа. (п, расе се11п 
р1зюепа (Вшс: Викуаг з1г. 55. 56). 

81оУ]еп8к1 гикор1з1 811ес1е §гски 1п1егрипк1'1]и. Оуа ]с 
и 8(;агу111 1'икор18111 ^ес1п^ь(аУ11^^а ос! опе и ш1ас1]111 гикор18111. 
Ха]ргУе иро1геЬуауа1а зе ]е 2а 1п1:егрипксуи зато зес1па р1к- 
п]а роз11,|е 2ас1п]е§а р18теп!1. 1 1о 111 па уг11 р18тепа 111 и 
згес!1п1 111 с1о!е (^г.с::-'.^;[1г,). 0\а ш1егрипксуа ,]ес1поз1аупа. ко]а 
зе гаЬИа уес ос! с1гиое ро1оу1се VI. у1ека, иауас]по зе па1а21 
и 8гск111 кос1екз111 р15ап1!1 12а X. у1ска. С п]ек1к 1икор18111 
гаЬ1 зе кпг ш]ез1:о р1ки]е па кга]и 81:аука за ро11рип1п1 зт1- 
8!оо1; и с1ги§111 оре! гикор151!1 па1а21 зе иуезЮ р1кпзе 8\ис1а 
кг12, и с1ги§111 оре! 5Уис!а с!уе р^кп^е 8!о]есе ]ес!па пас! с1ги- 
§ош. РозУейгуи 1п1:егрииксуи I. ]. с1у1е р1к11зе гаЬ1 уесшот I 
осНошак ргагкк а!1 рогей оуе ш1:егрииксуе гаЬ1 ^акой^ег йуа- схп 

ри1 р1кп]и. Ка кга]и 81;аука 1 пас1р18а 81ауЦа]и зе 1п р^кп^е 
и ро(1оЪ1 1.гоки1а, ]ес1ап ри1 рабе бе11п рори!; 6е1уегоки1а (§а- 
Ш1к §1а§. Рга§т. 81г. 54). Оуа ш1егрипксуа йокг! ^08 и 
п]ек1Ь 81оу. гикор181Ь, 1ако и §;оуопЬ 6г§ига Nа2. 12 XI. у1ека 
(и Ре1;го§гас1и), и (Зу111 Ьи§аг8к111 1екс10пагШ 12 ХП. у1ека Ий. 
АМ оЬ1спуа 1п1егрипксуа и з^анЬ зюу^. гикор18Ш ^е ^ейпа р1к- 
п^а. Такоуа зе гаЬ1 и К1о2. §1а§о1111. II Сгп§. еуап§]еуи зуе- 
1о§ог8кот 1та 1 рхюуа 1 кпг 1 1;п р1кп^е (кой Напке: ро- 
са1ку ро8У. ]а2. 81:г. 40 — 42). И аззет. еуап§]еИ81аги, како 
гекозто, хи^егрипксуа ^е розуе ^ес^11081аупа 1. ]. р1кп]а, а па 
к^а^и репкоре 1И па(1р1за 1:п р1к1уе рори! 1гоки1:а, §с1]е8ю се- 
Ип. — 2пак пас1 гес1кот ]ез1; 1;ако(Уег зато ^ес1аи 1 иро^геЬ- 
1]ауа зе тио§о гей]е пе§о И и. рг. и зиргаз!. гикор18и, и кот 
ша к юти с1ги§1 ро1иоЬИ (с1ГС11тЙехи8) 2пак. II 1. осИотки 
ргагкот иро^геЬуауа зе гпак зИсап §гскоти аро81го1'и. Оуа] 
2пак 111 оЪгасеп! рори(; §гс. оз^го^а зр1п1а 1гаа 1:ако(]]ег К1о2. 
§1а§оИ1:а, и к^епсИ зу. Ко(1га1а (капо р1кп]а), и 12Ьопики ос1 
§0(3. 1073., и 1е§е11с11 8У. Тек1е 12 XI. у1ека М. 

12 оуо^а кга<:ко§а пасг1а у1(11 зе : йа и р18гаи 1 и рга- 
уор18и Аззет. еуап§]еИ81ага ие1та 111се§а, 81;о Ь! паз 8]еса1о 
па т1ай]и (1оЬи ос1 опе, ко]и ши ро ]е21ко81оу]и 1 роу1е811 с1о- 
гпас18то ; расе ра1ео§гайск1 Ь1Це21 зИе паз, йа аззет. гико- 
р18и исПеИшо зейпо ос1 ргесЬнЬ т]е81а тес1 па]81:агу1т1 зюу^еп- 
8к1т1 гикор181, §1а§о1зк1т1 1 с1п18к1га1. 

Тако зе зе21ко81оу]е, роУ1е81 1 ра1ео§гай]а 81а2и и 1;от : 
да Аззет. еуап§зеИ81аг пуе т1а(3]1 ос1 081Гот1гоуа 1. ]. ой 
па]81;агуе§а с1п18ко§а гикор1за 1гузе81;по§а йа^а. Ра ако зшо 
па 1еше1зи оуо^а 12й'а21уа1уа 1о1е у1а81:п1 оргеЙ1еИ^1 ти Ьаг 
ро рпИс! йоЬи роз^апка, 2а ргуи §гап1си 81аУ1И Мзто ти §. 
916. (зтг1 ЗУ. К1ешеп1:а), а 2а йги^и ргуи роюуки XI. у1ека. 
Оуо ]е §1а§о18ка йоЬа и 8<:агоЬи§агзко] к1у12еупо811. 

8 Мт гезиКа1от, зато 1оспуе 1'огти1оуап1га, зкги зе 
иа]и§1еЙ11у1 81ау181е. Вийис т! ^е 1 1о и кгаШо йоюкпи^, га 
йигпоз!, 31 йг21т иасг1а11 1ийе роУ1е81: Аззет. гикор18а. Ро- 
2иа<;о ]е, йа ]е Аззетап! па 8Уо]ет йги§от ри1оуап]и 121ос- 
пош ^а^} еуап§]еИ81аг пазб и ^е^и5о1^ти. Кайа 1 како ]е 1ашо 
йозб, п18ат шо§6 пас! П1§й]е шеф' 8р181 1о§а исепо§а Маго- 
пИе. Хи 12У]е81ио зе, йа ]е ^а] гикор18, како 8У]ейосе сш1- 
8к1 рпр181 (и тепо1о§и 8у. Рагазкеуа), зуакако ]о8 XIII. — XIV. 
у1ека (казпуа йоЬа Й4 како зе пе12куиси]е) Ь1о и ргуоЬИпо] 
йотоуш!, и Ви^агзко] ; 12\^е81по ]е па йа1]е: йа зи уес и опо СХ1П 

(Зо1)а 1 казп^е зютзепзю псИе!]! \ъ ЗгЪуе. Ви^агзке МА. роЬа- 
с1]аИ 151ок 1 зу. т^ез^а. капо ро2оп5(а 11ази2У1зепфЬ 2§о(За 
51агоо;а 1 поуо^а 2ау^е1а. Ргу1 агШер15кор згЪзк! зу. Вауа, 
йуарии роз^еИ 151ок: ргу1 ри! (ро51уе %. 1228.) роЬой! зато 
Ра1е811пи, 1гаеп11о -ТегизоИт. Ве!1е11ет, Ха2аге^ Ве^апуи ; с1ги§1 
ри! (1235.) оз1т РакзИпе роЬосИ зу. §оги 8ша]зки, М151г. 
81п]и5 ВаЪЛопуи 1 Агшепуи, 1е угаса]ис зе ргеко Сап§гас1а 
и (Зотоу1пи ргез!ау1 зе (1237.) а Тгпоуи Ъи^агзкош {7л\. зу. 
8ауе 0(1 Вотеп1уапа з(г. 166 — 73, 179 — 198). ТакоуШ рп- 
т]ега 1тато йоз^а и роу1ез11 Вюу^епзко] ; 12тес1] 1з1ока 1 з1оу. 
]и§а оЪсчю зе ]е (Зоз^а и 5гейп]ет у1еки. .Ти§о51оу. укйап 
счпШ зи 1ако(1]ег 2а(1изЪ1пе па 15!оки ; !ако уес ^е згЪзк! кгаЦ 
МЛи!!!! (1275 — 1321) с1аге з1ао затоз^апи па 81па] 1 и ^е- 
гизоИти за21с1ао сгкуи зу. а^с11ап?^е1^та М111а]1и 1 СтаЪпе1и (агЬ. 
БапНо ко(1 Р1а1са: 1з!ог. зегЪ. II., 604). Оуо] сгку! 1 шапа- 
зНги 2ар15ао ]е саг 81]ерап Визап §0(1. 1358. ре! 5!о рег- 
рега, ко]е ]е 1та1а гериЪНка йиЬгоуаска р1аса11 (^1оп. зегЪ. 
р. 165). Ро оуе поусе розко ^е ^^о(1. 1386. зегизоИтзю ше- 
!гороИ1;а МНиа]!© и БиЪгоуи1к с1уа какД^ега (Рис1с : зрот. 
згЪзк! II., 28. 30^. Оуо зат ^есНпо га 10 пауео, да зе ухШ 
како зи з1поу1 пазела пагоск з!а11 уес згес1п]с2а у1ека и за- 
уеги з 1з1;окот ; а 1;акоуа оЬссп^а Ьуазе ]атаспо з с1еИт па- 
81т зидот. То§а га(11 пкко зе песе сцДШ, з!о па 1з1оки 1тас1е 
51оу]спзкШ гикор1за. р1и5к1 аг1п'п1апс1г11:а Рогйпе Гзрспзк! па 
зуозИ! с1у1Ь ри1:оуап]111 (1845. 1850.) и 1з1ок ЬаУ1Уз1 зе и за- 
шо5!апи 81паз^кот пазб з*е оп(1]е у]зе з1оу]еи5кП1 гикор1за 1 
Из!1аа (Кизк. Ьез]е(1а ^. 1858. I., 214 — 25). Опс1]е ^е „СУ]е1па 
(пойа", ко]и розКг 51па]5коти затоз!апи ^ос!. 1360. 8ег5к1 (и 
Масес1ову1) пп^гороШа ^ак^у. Опс1]е 1шас1е гикор1$а ргеуебе- 
п111 11'и(1от „о. Лоаиа з1агса \ъ ^есезку!! у Ш^агзку] паз за- 
2Ук у ЗУ. ^оге а!110П8!е1". Ха 1511 паап, па ко]1 с1о]с1о5С з1о- 
у]епзк1 гикор1з1 и 51иаз5к1 шапаз^г \ъ Ви^агзке, 1теп11о \ъ зу. 
§оге, то§6 ^е с1ос1 и ^е1•изо1^т 1 §1ао-о15к1 еуап^зеИз^аг, ко^а 
па](1е 1 кир! исеп! уаИкапзк! кп]12и1саг. 

Ргу1. ко] зе уа!1кап5к1 ^к^. гикор1з ргоис1о, Ь1о ]е паз 
гешЦак Ма1о К агата п. Оп зе ^е 1а(1а, кайа зе Аззешап! 
угаи 12 1з1ока (1738.), Ъау1о и Е1ти угаНуз! зе \ъ р1и51зе, 
§(3]е ]е у18е §о(11па кой Ъга1:а гаДагзкода агсШ15кира Л'1пка 
2ша]еу1са и Ре1го§гас1и йхую 1 оп(1]е ргоис1о гизк!. I) Етгаи 
]е Кагатап уес §о(1. 1739. 12с1ао „Ъикуаг 51ауеизк111 
р18теп111" 1 рг1ргау1]ао поуо 12с1ауап]е §1а2. т1за1а, ко]е 

5 / СХ1У 

12у(1е па вузейо §0(3. 1741. Аззегааш ^е тпо§о йгйао (1о Ка- 
гатапоуа 2пап1а и 81ау1811с1 (С^". Кор11;аг : §1а§о1. С1о2. р. XVI.), 
1ег ти ^е роу]епо 1 8V0^ гикорхз Л^егизоИтзк!. Кагатап пуе 
ргуе 1;о§а рогпауао гикор18а р18апо§а оЪют §1а§оИсот; ра 8 
1о§а капо 1 габ! 81;аппе ^егтка 8с1еп1о ]е, йа ]е Аззетапоу 
еVап§^е1^81а^ 8иугегаеп1к ^гагааНки 8и1(31 1И ой п]е§а з^агу! 
(. ^. 81агу1 ой §0(1. 1081. (МепШа йеИа Ип^иа Ииег. 81ауа §. 
95. кой Аззеш. саюпй. есс1. ип1У. IV., 52). Ро81уе Кагатапа 
]*2р11;ао ^е аззеш. гикор18 рго{'е80г и У11ш капоп1к ВоЬгот- 
8к1 йе81У81 86 и Е1ти §. 1820. Оп зе пезкге 8 Кагатапош, 
1;е т18И йа ротепиН гикор18 петоге Ь1^1 81;ап]1 ой XIII. 8^0- 
Уеса, а йа рогай! ^ега, ко] зе р18е т]е81;о ришЬ 8ато§;1а8а, 
зрайа и ройипаузки (йапиЬ1апа) гесепгуи (Ма^ : 8спр1. уекег. 
поуа соИ. Котае 1831., Л^. 101). Ра1гуаг11а 81оу]еп8кШ па- 
пка 1 ]е21ко81оу]а псеп! ^08^р ВоЬгоузку пуе то§6 1;оти 
§1а§о18коти 8ротеп1ки уеИки з^аппи йогпас!!! уес гаЙ1 8уо- 
^Ш па20га оЬ ойпо8а]и с1г1Исе ргата §'1а§о11С1. Оп, ко] ^е 
иб10, йа 8и Ьгуа^зк! 8Уесеп1с1, УиЬИеу! зюу. Шиг^уе, йа оуп 
зразе рго11 парайа^и рой1§пи1от па ^гско-зюу^епзко (слпИси) 
р18то, 1гит1И пе§й]е и XII. 1И XIII. У1еки §1а§о18ка р18тепа, 
пуе то§6 ргауейап Ь111 ргаша §1а§о18коти гикор18и Аззета- 
поуп. 8 1о^а. ще зе 81а§ао за ти^еп^еш Кагатапоу1т; уес 
^е 8С1еп1о, йа ]'е р18ап и XIII. у1еки, 1 ро зуо] рпЛс! ргер1- 
зап 12 с1п1зко§а гикор1за (1и81;1^ Ип§иае з1ау. уе^. Й1а1. р. 688). 
081гоитп1 Ваг1о1 Кор]1аг Ьогес зе га §1а§оИси, о ко^о^ 
]е п^екос (1808. 1822.) т1811о како 1 БоЬгоузю, Ьопо зе ^е 
1акой]ег га 81аппи Аззеш. еуап§]е1181ага. Ро п^ети ^е па 1е- 
те1^и К1о20Уа §1а§оИ1:е па^рп^е ^^саиза §1а§оИиса 1п ш1е§гит 
гез111и1а". КорИаг ]е йокагао, йа ^е К1о2. §1а§оИ1а ако пе 
з^агф, зуакако зиугетеп! иа]81агуети шгЛзкоти зротешки, 
081гот1гоуа еуап§]е1]11 1 йа ^е рхзап Ь1о и Нгуакзко]. Опот 
181от ргШкот (1836.) 12га2ю зе ]е о Аззет. еуапд^е1^81аги и 
8т181и Кагатапоуп (§1а§. С1о2. р. IV., X., XXVIII.); 1е зе Ци- 
Ио па ВоЬгоу8ко§а, 81о ^е 1 пеу1йес гикор18а „Ье28гатпо" 
\\Цео ройгае1пи11 §а XIII. у1еки. 8Иейесе §ой1пе (1837.) ри- 
1оуао ^е Кор1(;аг ро ИаИ]]*, 1 зат у1й1о 1 12р11ао и Шти паз 
гикор18; з 1о^а, ]е то§6 гааю казп^е (1839.) юспуе 1 1ете- 
ЦЩе п^ет зийШ (НезусЬ. §1озо§гар11. р. 39 — 44). Корйаг 
зе 1 зайа аззет. еуап§]еИ81аги йо8ий1о XI. У1еки, пи йгйао §а 
2а пзе81о т1ай]е§а ой К1о2. §1а§оИ1е (^^зе шопз^га! аИдиап^о 
гесепИогет С1о21апо А88етап1апи8"); а га йотоуйш Й02пас10 СХУ 

ти ^е Ви^агзки. Аззет. еуап§]е1181аг ти ]е Ьи^агзке, а С1о2. 
^1а§оИ1а Ьгуа^зке оЪНеу!. ОЬ2:1гот (Зак1е па ос1по8а^ от1Ь §1а- 
§о18к1Ь паргата иа^81ап^^т С1п18к1т 8ротеп1кот игкИкпио ^е 
исеш 81ау181а: „ЬаЬешиз ^^а^ие 111 &1а§о11и8С1о21а- 
по е* А88етап1апо ^атхИае 1ат зегЪхсае (зхте, ^ио(^ 
1(3ет ез!, сгоаНсае) диат Ьи1§аг1сае сосИсез 1оп§е 
апи^и^88^то8 зиррагездие ги881сае ^атШаесо- 
(31с1 081;гот1Г1апо С18с1ап иЬ1апо8, §;1а§оИисо сЬа- 
гас1:еге ехага1о8 рго §гаес1 Г11;и8 81а V 18". Роз^вйак 
1пс11 Кор11агоуа 121;га21Уа1уа Ь1о ]е 1а] : йа ]е Аззет. егап^^е- 
Из1аг Ъи^агзке оЬ11еу1, а шз^а т1ас1]1 о(1 Оз1гот1га. Ь'§1е(1 
КорИагоу и 81ау181;1с1 рпзкгШо зе Аззет, зротеп1ки уесе рп- 
гпап^е и 8\1е1и исепот, ко] ]е 1 рорпт1о гуе^оуо ттеп]е о 
1:от гикор1зи. §а1'аг1к (рата^к}" ШаЬ. р18етп. з1:т. ЛТ^П.) 
зкау^а Аззет. еуап§]еИ81;аг па ргуо т^ез^о 12тей §1а§. гико- 
р1за з1агуе (Ьи^агзке) (1оЬе; уеИ, йа ос1 §ос1. 916. петоге Ь!^ 
з1:агу1; (1а зи §а ВоЬгоузку 1 ВоЬгоУзк! Ьег 1;ете1]а 81;ау1заИ 
и ХШ. У1ек ; йа ]е уеота 51аг, пй с1а ти зе зайа з1агша роЬИге 
петойе огпас!!!; ]ес11по с1а зе петойе з Кор11агот з1а§а1;1 и 
тп1еп]и, као йа Ь1 Кюгоу ^к^оИ^а 51;агу1 Ь10 ос1 Аззетапоуа 
зротеп1ка. §а1'апк ]е ро]ес11пе осИотке оуо^а гикор18а ро- 
2пауао 12 12Уа(1ка КорИагоуа (01а§. С1о2. 1аЪ. П.^ 1 ЗНуез^гео- 
уа (ра1ео§гар111е ип1У. 1от. I.) Ъ'сеи1 Киз Стг1§огоу1с рп- 
сИеИо ]е аззет. еуапо]е1151аг ргуопш гаггейи 81;агоз1оУ]еп8к111 
8ротеп1ка роге(1 К1о2. §1а§оИ1е, аИюпзкИ! еуап§]е1]а (^п^. го- 
^га!".), осИотка о11г1(18ко^а, оз^гот. еуап^]еуа, оЬуи 12Ьогп1ка 
(1073.1076.), сос1. зпргаз!. 11(1.; ра гикор18е (о^а га2гес1а з^ау- 
Уа с1о XI. у1ека, пе12куис11]ис с1а како з1агуе с1оЬе (0 йгеуп. 
рапуа1;. сегк 81ау]. 8й\ 9 — 16). Ргу! 81ау1з1а пазе с1оЬе Гга- 
п^о М1к1о81с иугзбуе аззет. еуап1>]е1181аг па йги^от т^е- 
81и, ро81уе К1о2. §1аооИ(е, тес1 з^агозюуепзке §1а§о1зке зро- 
теп1ке. („61а§о111!8с11" и Егзс)! — ОгиЬ. А. Епсукк с1ег ЛУхз- 
зепзсЬ. 8. 420). 

То ]е и кга1ко роУ1ез1 Аззет. еуап§зеИз1;ага ой п]е- 
§оуа роУга1ка 12 (1а1ека 1з1:ока (^е^изо1^та) па гарай и Е1т. 
810 §о(31па 1;геЪа1о ]е, Да 86 1;а] 8рошеп1к (1о81о]по ос1еи1! А 
оуа ос^епа рпсиуа1а зе ]е пазети У1еки, ко] ]е 81оу]еп5коти 
]е21коз1оУ]и 2папз1;уеп 1;етеУ ро81;ау10. Хи Аззет. еуап§]е11- 
81аг тоге зе ропозИ!, зю §а исе1уас1 као Йа^апк, Кор11аг 1 
М1к1о81с игезе и оЪгапи 1 2пап81уеп1т1 га21о21 оргесЛеИзе йо- СХУ1 

81о]по т]е81о теД^и па]81агу1т1 1 па]0с1Исш]1т1 8ротеп1С1 81а- 
го81оу]еп8ке к1у12еуй0811 1 р18тепо811. 

ли га копаспи ос]епи 1о§а 8ротеп1ка Бхзи ЬШ йо- 
уоЦп! 0111 оШотс1, ко]! рогаепиит ри1ет с^о^(^08е па зу^еио. 
8ау 8ротешк уа1]а1о ^е исеп1т 81аУ181от ргейаИ и гике. Оуо 
]е 08^есао 1 81ауп1 Р. Йа1'апк, кайа ]е тепе р18юепо ро1;акпио, 
йа ргер18ет 1 оЬ1е1ос1ап1т А88ет. е\ап§]еИ81аг. Ргет }е Щ 
розао Ъ1о 12Уап (1]е1окг11§а, ко^а 8ат з! Ь10 ргейигео Ъогауес 
и Е1ти (1857 — 1860), ро1;ак1ш1: 1рак ой 1о§а сиуепо^а шийа 
1 ой исепо^а й1о1о§а ргоГ. МагИпа На^аю 1а1:1Ь 8е §а 1 зге^по 
йоуейоЬ йо копса. 

А 1ги(1 оуа] (1аге21]1уот ротос^и 1 ройрогот 
пазела тесепе ргеигу. §. Ь18кира ^^. 81го88та- 
3 е г а , Ьег ко§а 1е2ко Ь1 Ъ1о кайа 8У]е1;1о и§1е(1ао, рокгега и 
8ки1 исепо^а 81оу]еп8ко§а 8у1е1а ^е2^ко81оV^и 1 кп]12еУ110] ро- 
у1е81:1 па иЬаг. 0(1 ко^е се копзИ ЬШ оуо 12(1ап]е, оз^ау^ат 
исешт 81ау]'81от йа гагзийе. Меш ^е^е(^^по паротепи^, йа ]е 
упейпо 1 (1о81о]по, а зюу^епзко] гпапозИ пигйпо Ь11о, да зе 
Л^081окоу1а1 1;гис1от оЬ^е1о(1ап^епй 081;гот1гоуи еуаи§^е1^и ^е- 
йпот уес 81ау1 о Ьок рос1рипо §1а§о18ко еуап§]е1]е ^ейпа- 
ке, ако пе уесе 8<;аппе. Кас1и]ет зе рако, 81о ]е ргот18ао 
11^^е1а, с1а зе оуо] 2;папз1уепо] пигй! гайоуо!]! па гет^ззШ Ьг- 
уа^зко^а пагойа, ко] уес и з^аго йоЬа §1а§оИси па21уа8е зуо- 
]1ш5 11гуа18к1т р18тот, 1 ко] ^е 1;1т р18тот 12р1Ш1о уеИк! 
с11о зуо]е сгкуепе, йгйаупе 1 к1у12еупе роУ1е811. 11сеп1т рако 
Нгуа1от ргео81;а]е, йа ротос]и 2папо81;1 пауеги шЦ ко^а 
п]ека(1а ри1;ет ]ейпако§а р18та зра^азе Ьгуа^зк! 1 Ьи^агзк! 
пагоД. 

Ко]111 пасе1а йггао зат зе кой 12с1ауап]а Аззет. еуап- 
§]"еИ81ага, то^и га21о211;1 розуеша и кга1;ко. Меп1 зи га и20Г 
81и211а 12с1ауа1уа з^апЬ 81оу]епзк111 гикор18а ро Йа^^апки 1 М1- 
к1о81си; ]ег 1Ш8И11 1 ппзИт, йа песи гаЬкйШ зИейес 1ако 
исепе тийеуе. 8ау 1ек81 у]егпо ]е о118кап опако, како 1 и 
ко]еш гейи ]е и гикор18и Ьег зуаке ргот]епе 1 ]ейпо§а р1- 
зшепа 1ако, йа ]е 1;ек81 ойИзкап за 8У1т1 Й081]ейп081т1 1 пе- 
йозуейпозйп! ргауор18п1т1, о ко]111 Ьуазе §оуог и II. Й1е1и 
оуо^а иуойа. ^ей^п^ йойа1;ак пас! сез па 81;г. С7. г. 7. йо 
81г. 70. 1" 7., како зе и 2ароги с11а. П гикор1зи па1те, 
како ]е гссепо, ро81уе 1. 49. 12райе па81ауак еуап§]е1]а га XVI. 
зиЬои! ро йиЬоуц, гаПт еуапй^еуа 2а XVI. пей]е1]и, ХМ1. 
зиЬо111 1 пей^еуи ро Й11110Уи, 1 россЧак еуапй]е1]а га 8иЬо1и I. СХУЯ 

поуо§а Уе1а. Та] (Зос1а1;ак 1гап8спЬ1гао заш [г 081гот1гоуа 
еуап§]е1]а и па.й\, йа си 11т и^ойК; бйа^еЦи, ко] Ит (1оЪ1уа 
еуап^зеУе Берге1г2пи1;о кгог с1е1и сгкуепи §0(11пи. 181о 1;ако 
йо(Зао ват па 81г. 136. г. 6. 12:уа(1зепе \г Ьгу. §1а§. еуап^з. 
пеб1 „8 р+ в-язг-в чр'8е9'Р'899'8Шз", ко]е зииАззет. гикорхзи Из! 
105. розуета песШ]1Уе. Сгй]е ]е 1;геЬа1о 81;о йорипШ з1аУ10 
зат И гарог 1;ако, йа зе гпайе га зуак! то] дорип]ак. 11зЦес1 
се§а зау шо] 1гис1 з*0]1 и гагпезепзи кга1;1са, и сНеЦепзи пес! 
1 и 1п1;егрипксу1. §1;о п18ат 1;ек81:а йа.о 118ка1;1 з кга11сат1, 
1тат га оЬгапи паусз!! роиспе пес! пеитг1о§а ЙаГапка: „Со 
зе иргауеп! 1;ех1и з1агоз1оуап811пу (1о1з'се, тат га 1о, ге узет 
зргауейИууга 2ас1о81;ет 1 роикеко осЬо^шка 1 рпзпеЬо 2ру1;а- 
1е1е гагоуеп ууЬоубИ \ге убгпут гасЬоуауапт ргауо- 
рхзи а ^гатаИку кагдеЬо сШа пеЬо гцкордзи, 
гайпут (1е1еп1т 81оу а 1о§1скут гогрипк1оуап1т 
зоизаЙ!, 3 ойкагапхт узесЬ зкга1кйу а сегзек йо 
ра1ео§гаПе а с11р1ота1;1ку, зезШ пе (кйег Ьуск ^е га- 
с1е]1 у1(161) га тоге к Уе1е8йт" (Рата1;ку (1геу. р18ети1с1;у1 Л- 
Ьоз1оу. з1г. V.) N1 оуИх кгаИса, ко^е Йайпк ргауо гоуе „иг- 
1оУ1пат1 1 гасЗгИИпат!", како па зуот т]е81и (з1г. УП.) ге- 
коЬ, пе1геЬа т! пауезИ, ]ег зи оШспе 1 йоЬго рогпа1е а 1и- 
с1]ег (]о]с1е т! оп зага и ротос (рата!:. ШаЬ. р1зетп. 28 — 30). 

^е(^^по Ь1 зе гаогеЬИ; гао^ю рп§оуоп11, 81о зат дм-в га2пе810 
зио-в^у-в т]е81;о ро апа1о§у1 зтоз-у-в. N11 и затот гикор18и шайе 
рпт]ега, ^й]е зе ] е г р1§е и с1оте1:с111 -в^-в 1 -в-р-в. (8г. з1г. 
XXV). 1)1еУеп]е пес! пуе т! Ь11о 1;егко 1ша]'ис ргей зоЬот 
оз1гот. еуап§]еуе 1 орагке М1к1о81сеуе „и ХеНзсЬг. Мг (11е 
Оез1;егг. §утп. IV., 391" 1 з^ей. Шегрипксуи ойаЬгао зат 
опи, ко]от зе 12с1ауа]и §г6к1 гикор181 зу. р18та, 1 ко]а га- 
у1а(1а ц поу1]е йоЬа и 12с1ауап]111 з^пЬ 81оу]еп8к]11 гикор^за. 

ЙИейес 1а ргерогибепа 1 ргокизапа пасе1а казкага з!, йа 
се оуо 12(3ап]е ройоЬпо Ь111 и 8у111 ЪИп!!! 1оска11 пайотзезШ! 
зат 12У0гп1к. А оуо зе ос1 ргУО§а 12Йауа1;еуа рип1т ргауот 
гаЬИеуа. 

Пг зуи роппуи, ко]е з1 пеигкгаНЬ, ройкгаю зи зе оуе 
ро§г]е8ке Изкагбке, ко]е се с11а1;еу ргуе сИапза 1:екз1;а Ь1а§о- 
уо^по 12ргау11;1 : па 81г. 7. г. 7. й-в-рда* с1(;а] 2-8-ра2ш?«, па зй'. 
11. г. 19. пуез^о +Ш1т-Р'8 сИа] ^ь^з?V^^'В, 13. 14. %ьз€ЛТ8: «>ьз€- 

Л-8Т8, 16. 17. ЗЯШ^-в-Р-Р-вЗ : 88Ш154»-Р'88, Ю. 18. %Ь€Л^^»Ь+%3 : %Ь€- 
Л3€^++%3, 18. 4 ЧРА^-8'РТ8: ЧЯА^-в-Р-вТЗ, 18. 19 +-РМ^'8: +-РЛ«ЗЛ'8, СХУШ 

19. 10 зха-в : зх», 22. 23 зя^^^в : 32ш;'8, 26. 14 ьтх-8 : -РТ^У-в, 
26. 19 ?5'А23"У8: ^А2€<У8, 26. 21 гбЗШ)ЧРА: Л€ТОЧ?А, 28. 27 
8'8ЬЗСЬ«Ь8.'"8: 8'8ЬЗеЬ'8"Р8.'-8, 32. 20 гьа^-вСАЬ-в : гьзе^-вЬАЬ*, 86. 
13 38^-8: 3800-8, 37. 18 8€ ^^р*+ш^'р : 8'8,''3-р^+1гат, 38. 9 ш»^'^- 
5Ь'88: х-Р35Ь'88, 38. 13 гзвш-в : ^'^€Ш^•8, 42. 12 ^-врз^е: 'з$-8-р%€, 

43. 4 +ЬЬЗЗЬЗЗ^-8: +ЬЬ83Ь39^'8. 46. 17 3*А: 9"УА, 1^46. 27 яра- 
ВА: ЯР+8«, 47. 31 1^'88Ш?'8: е'888Ш]'8, 49, 19 2А»«++шз;~2л»- 
Л++ШЗ, 50. 5 ль»%а?5>»: льш%ш<^щ 50. 23 ^ьзхаус-р^^* : 

}.ЬЗХА«-8-Р^€^€, 51. 14 ГЬТШЗЛ-8Ш8; ГЬТШЗЛ-вШ», 53. 12 Л-8- 

•аз-р-в : л-б^зь-в, 53. 4 чр-ва^га+л-в : яР"88Ш)+ч?'8, 55. 8 83+-?+ : х+- 
♦3+, 55. 19 вАООз: 2АХЗ, 59. 6 зш?+ : зе+, 65. 26 ч?2А!'Т; 

ЯРВАХТ, 66. 11 ЯР-б^ЛР^еВША : ^■8дзА|Р1^!8ШТ, 75. 15 ГЬДгГ>ЬЧ»5 

76. 31 6694^3 : ьз^з, 77. 13 ЗШ)*^**: з^ш-8^3, 77. 27 ЧУ-в-ето-в: 
чр-втщд, 80. 25 чр-ва^-вьаз: ^-аву^ваз, 82. 20 -рз^з: ьз4^з, 85. 4 
гзлзе-в-р=8т : г'злзе-в-Р'88, 88. 17 9ъ§: 3-Р9, 95. 15 8а&8ЧР'8ша9: 
8л<п,8ч?'8ш», 95. 20 •Р'Р!'Забз>'-^'Ч'>щ>9абз, 96. 20 оо-врз^е: ^^--врз^е, 
98. 5 ХЗ-Р-вш^РВЬ-в : ^з-З-Р-вштзь, 98. 26 9+: •?+, 101. 27 Х8АЗ- 
8ЬЛ9ЯР+ЯР'8: ^гзлзаь-влзу+яр-в, 104. 25 овзз5ьз: «е-зз^ьз, 109. 14 

^>А^'8: ЬАЬ-8, по. 6 ЗШ>"82.''8: 9Ш7'88!-88, 112. 1 ш»? : ТО-вТ, 112. 

25 аллазх-в: лл+а^х-в, 113.;22 еьа&рзх-в: б)»сзх-8, 117. 11 
лзрцотзех-в: лз-рш^тзх-в, 117 ,^|6 хззр"»: хззр", 121. 23 яра2^: 
чрАас, 138. 27 «ш-вРЗА+ьзе : чр»8Г8а+ь9€, 139. 32 ^ш-вчрА^+чр-в: 
ЗНО-вЧРА^+ЧР-в, 139. 34 389€ЛЗ-Р88: зззезблз-рзз, 141. 8 ш^+ш?^: 
х+1шт: 143. 2 »Л9€: 8Л9€, 166. 24 ш-е: ш}€. 171. 16 рьтзач^в : 
гьтзх-в, 172. 14 •о-+^'з:->е»+-РЗ, 172. 30 х-рзл-ваярз: х-Р9аб-88цояР9, 
173. 16 8Р'ла8ш;аХ'8 ; врлАввооАХ-в, 174. 23 зх§.{"ш?+ : 3/«§.Г1та+, 
175. 19 ьь52ш+: ьь82ш;+, 178. 31 ачяссгаззх-в: ачус^ш-взх-в, 180. 
2 «рз: лз, 182. 11. 12 гз^лз-рвроз : гз.ьлз-рзшб, гза<й>©аб81ГО8 : 
гзал»а$8Ш8, 182. 13 ^"ьта^рзертш-е: РЬ'рац1>9€Г'РШ€, 189. 29 »- 
(гоь9€еА: а&ш)ьзе А, ■'!§&. 31 »^л+5Ь9аА9^-р+ : и!а+5ьз8Азчрз-р+, 193.-: 
16 я?ЗА8.''а§х8 : я^зАз^ах», 194. 29 г'ьз.''+тзР8; гьз^+абз-рз, 196. 
10 ачРА: ащ)ч?А, 196. 18 +'Р'8ХЗА»: +'Р'8(«за», 197. 10 д\п-вмт: 
зто-в\;р', 198. 13 ХЗСА : цозсА , 199. 7 31»йв-|.А8Х+ : зь»- 

а+А8Х+. 

081111 0У111 1тас1е 11зкаг8к111 ро§г]е8ака, ройкгаИЬ зе га(31 

/)-г^ 1Лл^»-^^ уа11]8ке зИспозН 1уек111 §1а§о18кШ р18тепа, као : 8 1 а, л 1 а, 

' % 1 й'; -р 1 р, * 1 «, 9 1 3, 9€ 1 з€. Оус ро§г]е8ке 211ао Ь! 8ат сь 

1;а1;еу 12ргаУ11:1; пи уесе 1оспо81;1 гасИ ]а 111 о\й}е иауаф^ат: 

1. 6 е^ввзш;*: е88ащ|'8, 1. 23 аз-ь*^: 89+-Р'8, 2. ]4 звч»: зат, 

2. 16 л+чя-вштвх-в: А+чРБштзх-в, 3. 2 8т9^«з€^ : ао^з-^е^зе^е, 
4. 10 гзй)-р+ах+: рз^-р+ 8х+, о. 9 .''3€ла: ."^зелА, 8. 31 Г'рх'?': __ схьх 

^«рдат, 10. 16, 13. 24. 1.5. 1, 177. 27 8€ : 2€, И. 5 <УЗЗ^ : чрза-в, 
15. 6 й-влз: 2^лз. 21. 18 2*зщ)-8: 8«зш?'8, 22. 22 2»€ллз€ : 

2&€ЛЛ&€, 24. 9 8А^€ : 2А??*, 28. 24 ЬШ-РЧ»^^ : .''»ГТ?3''8, 29. 
19 ф+ЬТ838: ф+ЬТ238, 34. 12 Ч?А81ГОЗ: Ч?Д2Ш?3,. 39. 9 ^3^1 
^33€, 39. 19 ТЖА&€8: т^АЗ€8. 41. 14 8Т),=8: гть^в, .51. 1 
•РЗ^-в: -рз^^. 52. 19 5Д>32: (Ш38, 57. 24 2Ч?31^3Л'в : 2ЧР31^3Л^. 
61. 18 3^3 : 3*3. 62. 30 гзглАл-в : гз2лал«, 74. 11 гьАЛ=в- 

АЗЛЗ-РЗА: ГЬАЛ^А3363-Р8А, 75. 12 2А'8ТШЗ€'|УТ8 : 2Л'в'РШЗ€*Т8, 

80. 21 РАг^га-в: •ра2ш?'8, 83. 9 лшшз: л»шз, 87. 26 гз^г-в : 
^'З^*, 95. 22 8лз€: 8ЛЗ€. 96. 21 гзлзе++шз: гзлзь^++шз. 
100. 23 2Х^: 8??-в. 103. 13 А-ьз : А!.з. 122. 6 гзя?&€: рзч?3€, 
123. 29 -РАЗщ;^: 4'А2[ГО-8, 133. 4 ^'А8<р: -раят, 134. Ш 2: 8, 

141.4 ЛЪт%^Ч>Ш: ЛЬ»«,*ТЗ€, 156. 23 Л»ЬЗЯР-Р«83€ : Л»ЬЗЯ?Рв83€, 
,1Мг 15 ,828^+: 2828-Р+. 167. 18 1^39.3 ЬЗЛ8\'3€: 1^3«,ЗЬЗЛ8\'3€, 

и^В.-:17_РЗез83 : •рз»^323, 174. 10 5Я?3'&€ : 9'^?д^. 174. 10 з^гоьз- 
4?3€?д>з: зотьз^зецчз, 180. 8 8<г?38Ь«: 2ЯР38>.-8, 194. 17 з-взр-*: 
2^8-?^, 196. Я5 55'за; -^33, 195. 7 злт-рз^^з : злт-рз^ьз, 200. 2 
23€езщ»з€: 23€е§[гоа€. 201. 19 4°'РЯ'8: ^«рл-з, 208. 23 «з: А^з. Гуц- 
к1е §и 8е 11]еке ройг]еьке ко(1 с11е1]е1уа 1 5ра]а1уа пес! : 8. 33 
рзотз^з-* : гз тдж-в, 18.15 V* -ртлз: яя-в^ртлз. 19. 2 зр-лззз: 

81РЛ38 8, 47. 17 1 54. 46 3€ч;3€ЯР^: 3€^3€ гР8. 59. 33 ^323^-8 

л+щ>8: ^«23 чр^л+(га8, 63. 27 _гзл-« дазш>^т: гзл^^^зт^вт, 72. 

9. 22 -?+ -РЗ^^ ЛЗ. ^'8Ь8 ЛЗ: -РЗ-г^^йЗ, Р81,'8ЛЗ; ЬО. 2 ЯР«- 
2?'ЬЛЛТ8: V«Й^Ь8А<5Р8. 92. 2^^ бь-8ЬЗ€ЧР8: »>>-вЬЗ€ чр^йгзето-в, 89. 
1 2А=вЧ'Ш+ЯР-вшз 8; йА^вш+чя-вшзв. 96. 15 32? 8: згтв, 97. 2 
8 6)Л^8»»: в^^^лввь-ь^шц^з??, 97. 19 «"«'«^'рв: 2ЯР€ТОТ8, 127.15 
•рзьзз зелз: -рз.^зззелз, 130. 24 ш7-Ь8РЗ: 1П/+8 -рз. 1,зу. ь; г&32^- 

!Р-8?5'+: ЙЗ 2«-Р-в^+. 177. 18 83Ьог+-Р=82ТОА5 : 83ЬЛ+-Р^2Ш7А 8, 
185. 15 Л•вV+^+ %ьеЛЕ^Е<&-\.: Л-8Я?+ }>Н.?5Ь«А84^8*+, 187. 15 5«>Ь€- 
А^8 8АТ: %Ь'еЛ'ВЪЬ АТ, 196. 2 ЯР^8а.ЗЛ=8: Ч^-в 5ЬЗЛ^, 201. 2 82=8- 

ьзл€\уз^=в: 8 г-вьзлс^з^^в 203. 3 г'32а+ яр«з€1га-е: гз2А+яр^ 
3€Ш)^. Харокои гагпез! на зП'. 155. г. 27 кгаНси +гзА'8Т о\'ако 
+гз2Ш]ЗА«т, 1е 1/ргаУ1 на з^г. 23. г. 3 Ьго]е\-е 31—42 5а 21—30. 

Ка к^а^и ЬиШ ]2га2еца с1т теса Ь]а§о(]аг1Ш51; ргеиг- 
У18епоти §. Ь18кири Ьо5ап5ко-с1^акоVаскоти 1 зпетзкоши ^. ^. 
81го5ша]еги, 51о 5УО]от (]аге21]1уо5П оуоти 51;аготи зро- 
тешки пхоЬ й&йе, а ргоГ. V. Да§1си 1$кгеиа Ьуа1а га зи- 
с1]е1оуаи]е код оуо§а иуойа. 

и 2адгеЬ1с и а с1ап 81\ ока пазеда К1гг1а /г1о8о/'а йпе 
и. 7е1]асе 1865. 

Вг. Гг. Васк1. 


(I. 1-17.) 

6 СА 2ЛЗг?3. 23 1^А 821'3-Р8 » ^33,+. Я?'82А Ш?А??« е«8Ш€, 

8 езй -рзя-з ■РТ1^32забЗ -рз е^8в1го« зйз евтгш^^в. ^=8 
шгз-^^в а&тярз(го« са, 8 йтяязш?« 1^а 2яраш;« ^азяраьз??^" 

8 2г?АШ)« г«>8 ЦИ-в-З^А гЯРЧ^ЙСга^РЩ^-в 2€. 8 (га-8"35'+ 33>3 -РЗ 

зе<:ш}. е«т2Ш]^ ^АзгРА.'' 8 г^2^А+^'^ з(го« сз«>+, в??"^ з^га^ 

10 83+-Рв* 2-8 ГЬТЛЗ ^8 28Я?АЛАШ?ЗЛ2Ш?ЯРЗ, Л^г 2«ЯРАЛЗ- 
Ш}ЗА-821ГОг°а}3(га« З 2Я?АСТ)А. Л+ ^28 ЧЯАЬЗе ЪЧЗ^ЧЧ=^ 3^©. 
^'З 1^^А ТО-8 2ЯРАШ58, •Р8 Л+ 2-8^А(ГоАШ?ЗЛ-821гаЯРа&ЗШ?8 3 
гЧРАТОА. СА 2Я?А1Ш ВгО^ТРв-Р-в , ТЙЗ ГЬ32Я?АШШ?+ЗТО^ 
Я?'в2А.'-§5ЬЗ ^ЛЗЯРА^-Ь 8ЛЗ€ШШ1.Ь+5ЬЗ Ч?« ^ТЬ«. ЯР« ^ТЬД 

15 СА, 8 ^ТЬ-8 Ш?Д'25'« С 8Т2Ш)«; 8^32^ .^ТЬ^ 35ЬЗ (-РЗ Г3€>7^+. 
Я?8 2ЯРЗА ГЬ8ЛЗ. 8 21^93 35ЬЗ) -РЗ РЬТЗбО^-в. ЗА«Р^З ЛЗ 
8Ь=8 ГЬ?3€СТ?Б Т, Л+20118 З^г? 8 ЗеА+2СТ)-8 *€ЛЗ'ь?« СЗйТ- 
З-Зг-в е^ТШ?'?, ЯРАЬ»'а€«Т5^'8 ЯР« 8^€ 35ЬЗ, 8ЛЗ -РЗ 30^-8 
ЬЬ^ЯРЗ -РЗ ЪШй ГЗЬЗО^Т Г'А8Ш)-82Ь«'РЗ€ •РЗ ЗТО^ РЗЬЗ«ТО8 

20 ?5'3€Л-82г-88'-Р8 З^ТОв 1^35ЬЬ ЬЗЛТШС 2€. 8 2АЗЧРЗ ГА«ОУ-в 

1^:^8201/8 8 Я?^23АТ 2€ ЯР 8 -Р^З, 8 ОРТЛАЬЗ^^в 2А+ЯРЗ€ Ьй^ 2 
35ЬЗ, 2АФЯРЗ€ А^З 8РЗ^€Л++5ЬЗ ЗШ?« ЗТО-8'\'+, 82ГА'8-Р-в 
1^А+5Ь§д1,+ТО8 8 вгуШЗ^РЗТ. 23.Ь-Р« 2'8ЯРАЛА1ГаЗА-32ТОЯР^ЗТО^ ■ 
3 ■РЗ'^* 8 ЯР^&-8Я?+ 5ЬА+5Ь§АЗ€* 5-3 СА 35ЬЗЛЗ ЬАЬв' 

у^ 9ЬЬЗ€Л^Т ГЗ ^=в-РА ГЬАЛ« ^-в^^З-йе е^Т2(га=8, А^З ГЬ^ЧРАЗ 
^3:?3 СА. 8 ЗШ?« 82ГА^'РЗ'РЗА 35ЬЗ '25'=вТ ЯР2Т ГЬТЗ€- 
ЙЗ^г^в 1^:Ач-%ЗЛй1Л?-8 г^-ВСЬ еЛ+5ЬЗо'ЬАШ?8. А!'3 "^3233^^ «Ь4- 
!'3-?^ Л-Ь-Т^в 1^-ЗТ2тев, 1!^А+?:ЗЛАС^В 8 82Ш1-Т'-Р+ 823>23'е?-в 
1оЬ88Ш?3^« е«?2ТО8. .^й Т\^*^4<4 ^ ^^/^) 41. 49^ ^^9'Р^ЛАЛЙ'Р5>^Й ЙЯ?АШ'К<Я)<2^3€ -РЗЛАЛ-е 

ГЬ32А+ЯРААЗ€ 2€. ЛЗ" 9ЬЬ'821Д>'8. 'г^1л-%*г*- 

(I. 18—28.) 

5РЗ^З€ЛТ-вЯР 2€8-Р"8 2-8^5 ЯР-в АЗ-РА З^ЗХ-в 82ГЗЯРАЛА. 
5 23 32Ш7'8 2'8ЯРАЛА1гаЗА-82Щ»'1РЗ 83-Ь-РЗЧРЗ, 35ЬЛ+ Г32'8А+- 
Ш3€ 8Р'Л38 ЗШ1-8 83Ь»2+А8Х+ 83ЬЗЗ€ 8 АЗЯР/«'Р1ГО'8Т, Л+ 
Я?"8Г'Ь92€1ГО'8 Т8" 0^-8'?' .'•Ш^З 32Т ) 8 82^"ЗЧ?АЛ+ 8 -РЗ 
ЗШ}ЯРЬ'8абЗ 2€, 8 ГЗЯРАЛ+' А^З •РА2Х'в +еЬ'8 ЬЬТ2Ш?32"8. 
8 ЯР"8ГЬ328Ш€ 8" ■^•8Ш»3 ©СЗ ТО-8Т 32Т ; 8А8+ АТ 32Т ; 
8 %А+5ЬЗА+" -РАЙХ-в. ГЬЗЬЗ^-в »еЗ 38Т ТО-вТР ; 8 ЗШ1ЧРА' 

•рт. ЬАШ€ зх»" ^^^з згт; л+ зщ;'8'1?аш)'8 л+Х'8 гз2"8- 

Л1*Г '~^ А+ЧР'8Ш'Р8Х'8 ^'^8. ^«ТОЗ «,А+5(>ЗАЗШТ 3 Щ13еА 2+ХЗХ°8 ; 
ЬЗ^З' +0ь-8 ?ЬА+2"8 ЯР'8Г8^ШШ;++5ЬЗ ЯР-8 Г»2Ш?'8Т-РТ, ТЙГЬ+- 
^8ТОЗ ГЗ€1га-8 %32Г'ЗЛ-8Р'8, А^За&З ЬЗ^З 82+8+ ГЬЗЬЗ^°в 8 
{^ЗеЗЛ+РЗ еА+ЬЗ€ З^та-в ф+Ь'Р238, 8 ЧЯ-вГЬЗЙЗШС 8 8 

ь^^ш^ 3X3*" ^-еноз шез ^ь-вш^га+зшт , +«з ш^^^т •ра2'р 

ЬЬ^?2ТО32'3 -РТ 8А8+ -РТ ГЬЗЬЗ!"8 ; ЗШ?'8'Ц'АШШ?+ 8Х-8 
ЗЗ+Р-в" +00-8 ЬЬ-8\!/+^€ ЯР-8Т ЯР'8 ЧУЗЛА , РЗ 2ЬАЛА ЛЗ 
Я?+2=в 2ЦЧ38Ш?"8 35ЬЗг&3 ЯР"8Т ■РЗЯРА2а^З, А^^^ ГЬАЛ'8 Х-РЗ^ 
32ТО-8 3X39563 +&)'8 РА2Х-8 Л32Ш}38-Р'8 ЗТОЬАШ<РШ»'Р ЬЗХЗ- 
(•РЗ) 2+ГЗ%а 39ЬЗ. 2Т8 Я?"8 ЯРТ-е-+Р88 С-вТШС ЗС З-Р-8 Г'ЗА'8 
83ЬЛ+?+, 8ЛЗ е!А 83+-Р-8 .'•Ь-82ТО€. 

Я?<й ^^Ш9Ь^'Р5:^^ 9Я?АШ<Й<$Ъ'Е^З€ -РЗЛАЛ^. 

+АЗАЗ&А %А+2'8 3. 

ЗЧР-^-Р^ЮбЬБЗ 9Ш^ 59+-?+ 
(«а§^>^^ XXIV. 12—35.) 

Я?<в зрз ярьАхс гзщ1Ь'8 яр^гш^+яр-в ш?34^з .'-8 %ьзеа*, 

5 ГЬТРТ.'"8 ЯРТЛА ЬТеь"8Т А3аራ3€ ЗЛТ-Р-8Т, 8 8ле ЯР^ 
23СА ЛТЯР<€ 2€ 1!;"8*РЯР'8Ша&а&Х». 8 23 Л'8ЯР+ ЗОУ-Б ■РТЬ'8 ЙШ^З^^УЗе^&е 2Ш?+Л«Р8 Ш32[Г0-8Л323Ш?^ 8Ш;=8 83Ьа&2+А8'г5'+, 
ЗТЙЗ 5^€ 3?5'+»2 8, 8 Ш;+ е^2АЛ^ЯР+^.2^7^+ ^'8 231^А 3 
ЧРЗАЬ-в ГЬ'Р?'(Й>Р'^'8Ш'Р8Ь'8 2€ гТЬ-в. 8 е^Т2Ш1'в е32А' и^! 
5 Ла^^ЩЗ^^гЬ 8??+ 8 г^Щ/С-а+^бУЗ^^?* 2€ 8"55'+, Л СЕ слл\ь 

згаг-в приклижь са нд"к+и1Е с иил\л, з^т же их» 

ДрйЖ+2(Л>3 2€, Л+ Т НЕГ'Здз-Р+ЗЩ>+. ЬЗ^З 363 ,'■« ■Р'Р'35'+* 
^•8(ГОЗ 23€ТО^ 2<Й>ЗЧЯ32+ 28, НИХ-бЛЗ 21Ш.А5'^3^-^ ^"^ ^^ 
23ЕА МЛЗ€*+ , П 32Ш1+ ЛЬ€23Л+ ; ЗШ}'8ЯРА«+Ч?'8 ЙЗ 

10 3«$ЪТ'Р'8, ЗХ^ЛЗ 8Х€ !'ЛЗЗГ+, ЬЗ^З ^^ ^'З^»' (ГО-вЗ АТ 
ЗЛТ-Р-в ГЬТШЗАЗ'У'8 32^ ЯР^в 83Ьа&2+А8^'8, 8 ■РЗ ^Р" е-вТЯР*- 
ШТ8Ь^ ЯР^ ■Р3'^'в ЧР-в Л-б-РТ 283€ ; 8 ЬЗ^З ^=8 •РТ'г5'+" 
!"888Ь-8 ; 3-Р+ абЗ ЬА2Ш?+ ЗХ»* АЛЗ 3 82а&2А -Р+Л+ЬЗЗ, 
ТЛЗ е^82Ш7-8 ХЗ€Л-в ГЬЗЬЗ^-в гВЛЗР-в ЛАЛЗ-З^-в 8 2Л§- 
ЧРЗ^-в ГЬАЛ-в еЗ^ЬЗ^г-в 5 ЧР2А^Т льодьл\и, и клко н пр-к- 

15 ДЛША Лр\'ИЕрЕИ Н КПА5^^ НЛШИ •?+ ОСЛ\ЖДЕНМЕ СЬЛ\рЬТИ, М 
рДСПАШЛ\ II. '35'88 ЛЗ -Р+ЛА+ЬЗ^-в 2€, Аг-З 2« 32ТО« кд- 
(Д1€8 Зе^е+ЯРЗ^ГОТ 8^Ь+ЗЛА" -Р-в 8 •Р+Л^ '«'•ВгА^ 8 1ГОЬЗСГОТ8 
23 лзр-в л-брзг-в вда+^га-в ЗШ?8-РЗЛТг&3 2Т е^ТШ€. 8 

20 лз-р^вт зш^зь-ев 31го=в р-ьг-в а^л+28Ш€ р-вт евтчр-вшс 

Ь+^РЗ ® 5ЬЬЗе+, 8 -РЗ ЗеЬА1ШШ€ Ш?А(Я)323 3%3 ГЬ8ЛЗ€ %Л-Ь- 
Я.ЗЛ^е** 8 +'1РЛЗ-РТЗ +'Р'8МЗ<Я)-Ь ЧРТЛАЯР-еШС, ТЛЗ 8 
%А+%3<Я)'9€Щ»'8 Т ЛТЧЯ+. 8 8ЛЗ€ ЗЩ)ЗЬТ ЗТОВ -Р+2'8 !^-8 %ЬЗе», 
8 ЗеЬАЩ»3€ «га+^З А^^ЛЗ 8 ЛЗР-вЗ ЬАШС, 2+^35ЬЗ лз 
25 ^>3 ЧЯТЛАШС. 8 Ш;-в ЬЗ^З !"8 •РТ'3?+' О •РЗЬ+еьаЗ'д5''8'Р+А 8 
?5'»Л'8-Р++ 2Ь'8Л-8Я'3^'8 ЯРАЬЗЯР+ТОТ 3 ЯР«2АЬ'8 АЛЗ 5ЬА+- 
5ЬЗА+Ш€ ГЬЗЬЗ\'8. РЗ Ш?+^3 АТ ГЗЛЗе++ШЗ Г321Д1Ь+Л+Ш7Т 

ьь821го» 8 чр-вг^ь^г-рзе^гот зш;=8 хь-вш^яр-втвь-в 8 яр-^-рз- 

Ш?Т ЯР-в 2А+ЧРЗ€ 2ЯРЗ^; 8 ^•+^ЗР'8 ЗШ^-в ^323+ 8 ЗШ^-в 
30 ЧР2АЬ'8 ГЬЗГЗ!-* 2'в^+ев++ШЗ 8^+ {--вРТ^^Т АйЗ СА+ЬЗЗ 3 
■РЗХ-В Г82.^Р+. 8 ГЬТСАТЛТШС 8€ "^-в ЧР328 ЧР-в Р^ЙЗ 
8ЛА+ШЗ 8 Ч^-В Ш}Ч?ЗЬА+Ш3 2€ Л+АЗ 8Ш;Т. 8 •РЗ€ЛЛ++2Ш?3 
8 5ЬЛ+5ЬЗЛ'&€«+" 31?^А'€'&8 2-8 •Р+^+ , А^З ГЬТ ЯРЗ^ЗЬА 
321^-8 8 РЬА}'АЗР8А 2€ 32Ш?=8 РЛЗ ЛЗР-в. 8 ЯР^-РТЛЗ 
35 2-8 4»?^+ 311;АЗ*-8. 8 е-втгщ»* А.''3 ЯР-вбьАЗЛЗ 2-8 •РТ?5'+ 4 З-РАХ-Ь гбЗ ЗШ^^Ь^ве&ЗЯЦВЗ й€ З^Т, 5 Г3*)-Р+2Ш)+ 8. Ш)-8 8«3- 
е*)3 ЗШ^-в -РЗ^^. 8 ЬА2Ш)3 .'••8 ЯЗСА* -РЗ ЙЬ"8Л-8\'3 ЛТ -Р+Р" 
9зЗЬЗ€ ША ЧЯ-в гР+Р", 35ЬЛ+ 5Ь<Й)+%ЗЛ+ Ь-8 -Р*^* •?+ Га€Ш)Т, 
5 А.''3 8-8.'":-<Ь++ШЗ •Р.Ь^+ ^-вРТ^Ь-вТ ; 8 ЯР'821Д)+^»8Ш+ «ГО-8 
-^+2-8 ЯР"8е;Я?Ь+Щ>Т2Щ>3 2€ ЯР-в ЗЬЗ&г+ЛЗ^З^-в, 8 ЗеЬА1ГО32Щ)3 

ез^-вьз&р-вш-е 2€ зл8-рз9оЗ •р^' лз2€ш?з 8 табз СА+ьае 

2-8 "РЗ^Т, 5ЬЛ+5ЬЗЛ^1*3 А?'3 ЧР-в 821ШТ'РЗ€ Я?'821Ш+ ЬЬ8- 
2^32-8 8 А^Т 2'€ 2'?"й5'3-Р». 8 ^^+ ГЗЯРАЛ++25ГО+ А363 
1^38Ш-€ ■?+ ГЗ€Ц11Т 8 А^З Я-С ГЗео-Р+2'35'+ ЧР-З ГЬАЛЗ'^?- 
ЛЗ-РТЗ Ь<Й>А}^-Ь. 

+ЛЗ<й)аА %А+2"8 %. ЧР'82!'Ь'82"Р8 5Ь32ГЗЛ8 ЯР'8ГЗ!'35ЦТ>. 

(I. 35—52). 

ЯР-в ЗРЗ ЧРЬА^С 2Ш?ЗА+Ш3 83+-Р-8 8 §ТО»в ©^З-РТ^-8 
3%9 Л-8ЯР+, аЗбоБЬА йЗ 82а&2+ ЬЗЛ<е*+ 8 5ЬА+5ЬЗЛ+" 23 
^^-РЗ-У-в еЗаЬТ. 8 »2Л'88Ш+2Ш>+ 8 ЗС+ а&^3-РТЬ+ 5ЬЛ+5ЬЗ- 
(Й,3€«+, 8 ГЗ 82а&2А 8Л32ТОЗ. 8 ЗеЬ+*-8 2« 823^2=8 8 
ЯРТЛАЯР^З А ГЗ 23еА ТЛЗ€УУ.Ь 5ЬЛ+5ЬЗЛ+ З-Щ-^." ^-801)3 

ьзщзш?+ ; 3-Р+ абз ЬА21газ з^о^аз* ь+чр^з, злз ла+азлзш)^ 
2« 2'8^+0ь.ьз'г?з аз^т^гозАР", ^'Вл^ лзчрзшт ; 5ь<я>-ь5ьзл+ з^з"*' 
гьтлАш?+, чртлтщ>+. гьтлз2^^з гез 8 чртла2Ш]+ ь-8лз 

г&ТЯРА+ШЗ 3 1?!'8521ГОЗ 33 •Р35ЬЗ ЛЗ^'3(Я!, 5ЬЗЛТ-Р+ г$3 СА 
А.''3 <$ЪЗЧР€ТО+А. СА аеЗ +-РЛЬЗ+ 1:^Ь+Щ?Ь'8 2'РХЗ-Р+ гзцчь-ь 
ЗЛТ-Р'8 309-8 ЗеЗР" 2<Я)'88Ш+ЯР-8ШР'Р' ЗЩ1^ 83+-Р+ 8 ГЗ •РЗ??'* 
ШЗЛ-вШр-р". ЗеЬАООЗ 2-8 ГЬАабЛЗ И?Ь+Ш?Ь+ 2ЯР335ЬЗ 2Т^З-Р+ 
8 «)Л+9ЬЗЛ+ З??»" ЗеЬАШ}3^-8 ?5'32Т^, За&З 3209-8 г-З!"*- 
е^-ЬЗ^-в 32^2»8 ЬЬ82Щ132-8. 8 <°Ь8ЧРЗЛЗ 3 !"8 32®23ЯР'Р. 
ЯР'80о8ЬАЧР«8 ЛЗ -Р^ -Р-в 82§^2=8 8 Ь34>3" 09-83 32^ 23?5'3-Р-8, 
2-88-Р-8 ВЗ-РЗ-Р-в. 0988 -Р+ЬЗ^^ЗШТ 2'е ^тф^, ЗЗ&З 2-8.''+&5+309 
2€ ГЗООЬ-З. ЧР-8 аЗООЬАЗ а&З ЛЗ-Р-в ЧР'82Ь399А 82392'€ *Р0|.8- 
093 ^-8 %+АТЛЗ^, 8 ЗеЬА993 фТАТГ+, 8 «)А+5ЬЗА+ — 5 — 

З??»' 5ЬЬЗ€ЛТ ГЗ •Зг-вРА. ^&. ЙЗ ф^АТГ^в §ТО8 ЧР'РоЬ2+- 
ЗЛ^вТ, ^ьЬ+Л-в^Ч +-РЛЬЗ§ЧР.Ь 8 ГЗ^гаЬЗЧР+. 8 91^ЬАСГОЗ ф8- 

АТРв •р+-е-+-р+8АА 8 й)(й)-ь%)9л+ з'?^а*' з%9лз г'°?й+ 'ггзйз 

ЧР-в дз+г-З-РА 8 РЬЗЬ9\'8 ЗеЬА(ТО9'^8. 88398+ 288Р+ 83^28- 
5 фзЧ?+ , ТабЗ 3(ТО 8 •Р+Л+ЬЗШЛ-. 8 5ЬЛ+9ЬЗ<Й)+ з-з?» •?+♦+- 

•р+вл^в' ф(го^ •р+е)+ьзщ>+ '^зг^зш?8 л'? ^ш;з лзеьз 1^8тщ?8; 

5ЬА+9ЬЗА+ З'??^^ фт<й)8Г«" ГЬТЛТ 8 ЧЯТЛЛ-в. ЯРТЛАЧ?=8 
ЛЗ 88а&2'8 •Р+-0-+-Р'Ь8ЛА %Ъ<есЬ^'в-Ь Ь^ 83{^А 8 9ЬА+9>ЗЛ+ 

з'^?»' 23 чр=в згтот-рзе 8ль.ьзл81тоар8р-« , чр=в -рз^гг^влз 

10 Л-8ЙШ?Т •РАаШ?^. 5Ь<Я>+%ЗЛ+ З"??»» -Р^-бЧ^+ЗЛ-в" ?'+!'3 ^€ 

м'+зшт; зш?=вяяАш^л1ч.ч?« 8аз&2в ьз^з з^а&- рьайлз 

Л+ЙЗ -РЗ Ч?^Л%<Й>+8Т ТО311^3 фтЛТГ* 89€«+ ГЗЛв 2У?3- 
{•ЗЯР-в^РТ-УЗ^ ЧР'?'оЪА1з« <ГО€. (?1та^ЯЯА«+ 3?о'а& ■Р+-д-+-Р+8А 3 
8 5Ь(Я)+«)3<Д)+* Ь+ЯРЧР8. Щ>^8 32Т 2^8-Р=8 ^3*8, (ТО^Т ^'Аа+Ь^ 
15 ЗЙЯР ВбвЬ+ТААЯРЗ. ф1ГО«Ч?А«+Ч?« ЗЙЗ&й-в ьз^з 3'3?а&. еь+-рз 
ЬАЬ'8 ЦКТ А^3 ЯРТЛА»^^ Щ1€ 23€'«+ ^ЗЛ-8 8гЧ'3!'ЗЧР^-РТЯ'3^ 

VАЬз§зшт : 1^3А'8Ш+ ©е^еь^рш?. 8 5ЬА+9ЬЗА+ зхаа' +^8-Р^ 

+'55'8-Р^ %Л+%д6Ь^^ ЧР-Ь'^, З^ГО-в 83А8 3^^8Ь8Ш13 •Р31^32+ 

ЗШ7'8Я?Ь^2(ГО+ 8 +-Р,«ЗА'8'? СЗЛТЗе ЧР-ЗаЬЗЛ*-** 8 ■РЗ&гв- 

20 )оЗЛ€«€ -Р+Л^ 2'88-Р+ ^АЗЯ>>А^+. из4 $ 

Я?<Е ^ЗШЧ?Ь^Ш=8>-Й 2Я?АШ^с«)^ЙЗ€ -РЗЛАЛС 

+АЗА25А 9ЬА+28 %. -Р+АСТТ 8 8РА8. ЛЗ* Л38-Р8Я'+ 39ЬЗ. 

(Ш. 1-^^) "* '^ 

25 ЯР^ 3-РЗ ЯРЬА^<€ ^АЗЯРА^^ ЗЩ)ЗЬ^ ЗОТ» ф+Ь'Р238. 

РТЬЗЛТ-З^-в 8^€ 3??». {■•8-Р'€'&'8 8Р'Л382^=8■ 2-8 ГЬТЛЗ !"8 

88а&83^ -РЗ^Т^^ 8 ЬЗ^З' Ь+ЯЯЯРТ. Я?А'35'^ А^З ЗШ?^ е35Ь+ 

ГЬТ-ШЗА^ 38^ 3&^ТЩ>ЗА-8. -РЗ^Ш^ЗйЗ 1^3 Л-Р+'г5'3'РТ8 2ТЬ^ 

•РЗ ^^ЗйЗЦО-в Ш}ЯРЗЬ?Ш}8 Аг&З Щ)^8 ТОЯРЗЬТШТ, +ШЩ>3 -РЗ ез€- 
30 ЛЗ^ТО-З 1^39Ь-8 2-8 -РЗ-^^. 8 ЗШ}^ЧРА«+Я?^ 88»8^ ЬЗ^З З^Зга*' 

+Х8'Р'8 +^Т-Р€ 5ЬА'Ь5ЬЗА^€ (ГОЗЬ^А, +Ш5ГОЗ Ь^^ШЗ •РЗ ЬЗЛТШ?^ 

2€ 2-8ЯР^=РШЗ. -РЗ ^ЗоЗШ?-^ ЯРТЛА1ГО<Р "УАа+Ь-баЩ^ЯРТА 4^3с^5+. 

%А+5ЬЗА+ .""8 -РЗ^^а^ •Р8.''ЗЛ'Р'33'«" ^+!^^ «^ЗйЗТО-З ^АЗ^Д^-З _ 6 — 

ьзл*РШ)'Р 8€ йш^+ь-в 8^т; ЗЛ+ "^згъзоо-в чя^оозьт^з^ае 

^-вЛАЯЦВТ ЧР8 ^^ЬАЯРа да+Ш)ЗЬЗ ^НРдЗЖ 8 Ь9Л5Ш?Т 2€ ; 
<РЩ)'8Ч?А«+ 58»2"в" +Х'РР"8 +ХТ'Р«8 5ЬЛ+Я)ЗЛ^ ^ШЗСА, 
+«3 г"8Ш?3 -РЗ ЬЗЛТШ» 2€ 'УЗЛЗ'^ 8 Л»ЬЗ'38''8, -РЗ ^ЗЛЗЦЧ-в 

я?'8-Р8щ»т чр^в \'Ай+ь-88щ»ярз езлтз. ь^лл^^'^ зщу^в рл°8ш?т 

ГЛ=8Ш? ЗЙШ?в, 8 ЬЗЛЛЗ-РЗ §Ш)'8 Л»Ь+ ЛЗ&Ь^в 38^^-8. -РЗ 
ЛТЧРТ в€ А.'>8 ЬАЬ-в Ш)^' ГЗЛ31^+31Ш'8 ЯР+Х-в ЬЗЛТЦЧТ 8€ 
В-вЯР-вТШЗ. ЛШк-в 8а$ЛЗабЗ ЬЗ^ЗШ^-В Л"8ТШ31Ш'8, 8 «)Л+8"8 
35ЬЗ ВЛ-вТШТШТ, -Р^в -РЗ ЧРАвТ З^Ш^в ^^>€ЛА РЬТЬЗЛТШ^-в 

8 ^+^9 8лзщ;'8. ш?+.''3 з^т-е V8А^^ ьзллз-рзз 31^-8 л»ь+. 

С)Ш1"8Я?АШШ]+ ■Р8.''ЗЛЧ'Х'8 8 ЬЗ^З 3^»* }'+.'>3 ^дЪШЧ^^ 
88 е-вТШ??; 8 ЗТО'8Ч?А«+ 82»8'8 8 ЬЗ^З 3^»* ТО^вТ 
38Т а&^^РТОЗЛ-в 8еьЬ+8ЛЗЧ?"8 8 8ТЬ ЛЧ> -РЗ Я?А8Т; +^8-Р'8 
+Х8'Р'8 5ЬА+5ЬЗ<Я)^&€ (ШЗ^А, А^ЗЛЗ ЧРА^-в «)Л+5ЬЗЛЗ^»8 8 
ЗЛЗ ЯРТЛАЬЗХ°8 8-8ЧЯАЛА1ГОЗЛ-88Ш)»ЗХ'8, 8 В-вЧРАЛА^ШЗЛ-в- 
8(гаЯР+ -Р+ШЗ^З -РТИШЗЗбЗ ^РЗ ГЬТЗ"5§'ЛЗШ>«. +«3 еьЗ^'8-Р++ 
ЬАЬЗХ-в ЧР+^-В 8 "РЗ Ч?АЬЗ&31ГОЗ, .''+!'3 +«3 ЬЗ^Зв ^+Х'8 
•Р31^38-Р++ ЯРАЬ»ЗТОЗ; 8 ^ЪЬЩ)93^3 ЯР'80о8ЛЗ •?+ -РЗСЗ 
(га-в}>^3 8^ШЗЛ'8Т 8^ "РЗеЗВЗ Й'88'Р'8 4?<Я)ЗЧРА^-82}"8Т 2-8Т8 

■Р+ •рз1^38т. 5 А^згбз ^388 чр^&)-рзаз еь^т^ае ^-8 г»- 
ащ)'88'Рт, 1га+^з гзлзе+з^го^в яр-веьрззш]^ ас 8'88'Р» ^лз- 

ЧРА^-88Ьа&^», Л+ ЯР8А,'' <гРАЬ»3€8 ЯР-В^Р-в РЗ РЗ^Ь^ВТе-РЗШ)-^, 
•Р^В 8^+(ГО"8 г&ЗЧРЗШ;^ ЯРАА^-Р"88. 

еА+5ЬЗ 38Ш»"8 88Г'ЗЧРАЛ+1ГОТ. 

(II. 12—22.) 

Я?"8 3-РЗ ЯРЬА^€ ЯР-е-Р^РЛЗ 82»8'8 ЯР'^ .''+ГЗЬ-Р+»'55>'8 
а+Х-в 8 'З^+Ш;? 35ЬЗ 8 СЬ+1Ш'Р+ 35ЬЗ 8 а&^З-РТЛ/Т 35ЬЗ, 8 

ЧЧ2& » -рз^ьз "ззг-рз^-вт л-в-рт -рьде^-втш*. 8 елт&гВ СА 

Р+8Ь+ 8Р'Л38а!'++, 8 ЯР=8-РТЛЗ ЗаЗ^а-в ЯР«8 83Ь»8+Л8да'8. 
^.. 8 ЗеЬАЩ)3 ЯР^В ^Ь-в^ЯРТ ГЬЗЛ+^УУС ЯРЗЛ^В? 8 ЗЯР^»* 8 

Ь184 6 

%3«ЛЗ€еТ 8 ГА-РСЛ-е-РТ^-ВТ 8€Л€*€, 8 а'вШ)ЯЯЗЬТ А^^ ЛЗ 8 ЧРдЛ^вТ, 8 ГЬ9Л+^1Й'Р8?Б'« Ь+Я^ТР-Ь ЯвЬЗСЬЗ 8 
Л^Я^^Т 88ГЬ§Я?Ь-8йЗ. 8 ГЬ9Л+^УУ88^« ?>§ЛЗ-ге'Р Ь34?3' 
г°-8€Ь^^А(Ш53) Й€ дЧЧ8 8а€Ла9 , 8 -РЗ Ш^^ЗЬЗ^ГОЗ Л§^» 

5 8ш?-вг+ ^З35ь§ л§^» .'-а&Г(Я>'8-р++*.8, 8 гз-г^^-р&ешс »^з- 

РТЯ/З 3*)§ А^-З ГТ8+РЗ ЗЙ1ГО-8' Л+Л32(Л?-в ЛЗ^а ^339ЬЗ 
Сгпьг'*^ Я-в-РАЙ-в ^€. 8 3(га«ЯРА«+Ш€ ЗРЛЗЗ 8 ЬАШ€ ЗЧ^Ш' ЬдЗ 

^•р+^згз-р^рз +ярлАзи1т •р+"г?^. а1'3 ят тоярзьтшт : 8 зш)^- 

я?д«+ 823*2^ 8 ьз^з Б"^^' ь+&,зьт(газ ^'ь^^^яр-в гт-гс. 8 

1" (гоь-в-ш-т лзр-в-згт й^еьтллзе -ас. ьашс лз 87лз8" ^з- 

ТО-вТЬ-З^ТЛЗЙЗе^ГО-вТ 8 и132Сга8'^ ЛАТО* 2-8&гвЛ+ 2€ '\Ь=в- 
},^ср дср Щ53 щ)^ср ^<р (тоь-в^? Л3-Р-8^Т Я-8ЛТЛоЪЗШ8 ^; 
ЗР^ ЛЗ %Л+9>ЗА++Ш3 3 ^-Ь-в^-вЧЯТ ТОАЛ+ 2ЯР33953. 3%Л+йЗ 
Я?«2?'Ь23 ЗШ}=в ^Ь^1Л)г^^Т8Ь«. ГЗ^€РЗ€Ш€ ЙЗ а&^3-Р8<\'Т 
15 35ЬЗ А1^3ЙЗ 23 9зА+%ЗЛ+4.ШЗ; 8 ЧРАЬЗ€ 3€Ш<€ 1'-в-Р=Р5Ь+'35''в 
8 2АЗЯ?» ЗЛЗ 9зА'Ь«>ЗЛ+ 823^2-8. (111. -23—33.) 

Я?^ ЗРЗ ^ЬА'г?€ ЧР^РТЛЗ 823*2^ 8 а&^3-Р8\'? 35ЬЗ 
V'в &53'35'А'^ 8Р'Л382.''3€. 8 Щ>а* ЛТЯ?А+Ш3 2^ ■РТ'^°С 8 
}'Ь-8»++ШЗ. 1^А ЙЗ 83+Р« }'Ь32Ш)€ Ч?^ З-Р^в-РЗ-РА САЗ^гв 

2+А8'??+, А^з чрзл^"? ^-рза^ет к^А.ЬЬЗе Щ)^. 8 гьтьзл- 

Л++Ь&€ 8 !'Ь=в')У++ЬЗ€ 2€, -РЗ а&1^3 СА ЯР-82+йЛЗ-Р^ ЯР^ 
ТОЗ'35'-8Р8'УЗ€ 83+-Р«. ^^820^8 ЛЗ 2«(га€'&+-Р83 3(ГО=8 З&^З-РЗ!'^ 
83+-РЗЧ?=8 2»в ВРЛЗЗ 3 3^8ШЦ133-Р'Р'Р. 8 РЬЗЛЗв ^« 83+^3^ 
8 ЬАШС 3^3^" Ь-ЬяЛрТ , ТЛЗ с^^А 2^ Ч^^^д^ ■?+ ЗРЗ^-8 
ГЗЛ» 83ЬЛ+-Р+; З^^З&ЛЗ Ш;€Т Г32Аа&Ш-82^ГОЧ?3^+ . я-в 
а[>Ь^З ■''Ь8У!!!+Зте^, 8 ЯР8ЯТ 5ЬЬ€ЛЗ€Ш) ^-8 ■Р3'г?а^. фСТ?^Я?А- 
в+ЧР^в 83'Ь-Р=в ЬЗ^^З" -РЗ "?5'ЗЛЗШ?-8 *АЗЯ?АЬ^ ГЬ'РЗ'^+1ГОЯР -РЗ- 
^ЗЯЗ, Н-^З -ГАЯЩ»* Л+-РЗ 3^3* Я=8 ЧР^ТШЗ Я-8 •Р31^3ЯЗ. 
ЯР'88 Я+'25'8 ^-8-РА Я-8гРАЛЛоЧЗАЯ1Л)ЯРа&3(таЗ . А1'3 ЬАЬ^" 
•РДЯ^'в +(>г8 1зЬ8Яа1)328. -Р^ А^З Г32-8А+'Р« 32'35'^ ГЬАЛ-в А\ — 8 — 

■ртьзчр-в, йШ5§з€ 8 рзялааш+зе з%д, ь+лз21д?Т'^ ь+л©^^^'8 
2€ сь+ «хЛ+й^в г&з^"РЬ9ЧР'8. йт а&ез Ь+ЛЗЙ^ГО-в -г^ЗА 82- 
рл-е-рз 2€, 9Ра^а& гзлзг^+зш)-^ ь+2Ш)8, + х-в-ра •рт^тш?8 

2€. %ЬЗ€Л"8Т 2-8 ЧР-ВТШЗ -Р+Л^ ЧР-вгДХ^в ЗЙ^ТО-в, 8 23€8 5 
ЗТО-в еьЗХЛС ф^ГО-в еьЗ-г^ЛС 321Ш'8, 8 ЗТО-З ^ЗХ<Я>€ ^А+^ЗАЗТО-в. 
5ЬЬЗеЛЗ€8 ЗЩ/"в •Р31^323 -Р+Л-В Ч?'82А%'Т 32Ш;'в, ЗабЗ ЯРТЛА 
8 2А'8'?'Ш+ 23 ГЗЙАЗ&Ш-вЙТОЧРЗ^ЗТО-З, 8 2'8ЧЯАЛАТОЗА-82Ш1Ч?+ 
35ЬЗ -РЗ^ТОЗа&З -РЗ ГЬТЗХАЗОУ-в. ГЬТЗХ"8Т ЗХа* 2-8ЧРАЛА- 
Ш?ЗА-8ЙЩ1Я?§ &7+Г'3^+Ш»-8АА, а(}'3) ^дЪ-В БЙШ/ТгРЗ-Р^В ЗЙ^Ш-в. ю 

зяр^-р^Ед^Зс^ъйз зш<^ ю-ь-Рг\. %а>+я?4^ .§'4?^+! 

(XX. 19—31.) 
ь!81 7 2з€*'^ РзеьЛА ^-8 ои-в Л-8-Р-8 ч?=в злт-р-в з&еезст?^, 

8 ЛЯР"8ЬЗХ'8 (?ч+Ш)ЧРЗЬЗ'РЗ'г?"8 ЗЛЗЙЗ еА+ЬЗ€ З^^^ЗРТЛ/Т 35ЬЗ 15 
гее-вЬ-^-РТ &з+ ЙТОЬ+Ь-В 8Р'Л382!'"8, ГЬ8ЛЗ ЗЙЗЗЙ^В 8 5ЬА+- 
%ЗА.Ь 8^^' даТЬ-в гР+Х«. 8 23 Ь3.'-в Г'3}'+й1+ ЗХ-в ЬЗС-УА 
8 гРЗ^А 8 ЬЗеЬ+ 21РЗА. ЯР'8й)ЛЬ.ЬЛЗЧР+Ш=е ЛЗ 2€ Ш^З^РЗЛ/З 
^ТЛА^"8ШЗ 5Ь32ГЗЛ^. ЬЗ^З ЙЗ 8^-8 Г+^-вЗ" Х8Ь»8 ЧР+Х^в 
А^З а&З Р328А+ ??€ ЗШ?-8Л'^, 8 +е()-8 й-вА-^е ЧР"88. 8 23 20 
ЬЗг-В Л^^Ж, 8 9ЬА+«>ЗА+ 8'5?'8' ГЬБЗ^^-АЩ^З ЛЗ^Ь-в ЙЧР«1га« 
8 8?!?'8абЗ ЗЦ1?"8Г©2Ш)'?Ш>3 %ЬАЬ^Т, ЗШ1'8Га&2Щ;€Щ»'8 2€ 8Х-8 

8 зх-ваез ль^^йвтоз, ль-е^ето-в 2€ 8<5е'"8. •е-зх+ а&з злт-р-8 

ЗЦЧ^в 31^3|Р -?+ Л32С1ГОЗ, -Р+ЬТТ+ЗХ^З САТеь+-РЗ'У-8, РЗ СА 
Ш)» 2-8 ■РТ?5'Т 35ЬА+ РЬТЛЗ 82^2-8. %А'Ь«)ЗА'ЬШ€ 3X3^ 25 
АЬ»^Т8 Ш^З-РЗ-УТ' ЯРТЛАЬЗХ^ %32ГЗЛ'Ь. З-Р-8 ЛЗ ЬЗ^З' 

■!.'й?з -РЗ ярта&лзе ■?+ ь&е^а^ з%з а&5Чр-8<р ъ^в^ю^ь^^е-ртж ъ 

ЧР^бАЗЛЗб РЬ'82Щ?+ ?8'335ЬЗ ЯР^ А0ьЯР9€ 5ЬЧР30оЛТ8^'3€^, 8 
ЯЯ-бАЗЙ^ ЬЗе^Зе ^д%€ ЧР-В Ь31^^Ь+ 35ЬЗ, -РЗ 8ЖЗ€ Я?АЬ-8Т. 
8 ГЗ ЗЙ-З^Т ЛЗР« ч-^+^-вТ еА+ЬЗ€ »^ЗР8\'3 З^ЬЗ 8 ■еЗХ+ ;:о 

^\ 1'тУ 1+] ^"8 т^р-г^з. гьтлз гсз зй^й^ ляреьз-зтв сь+тогрзьзрз-зг-в, 

3 ЙЩ)+ ГЗ 2ЬАЛА ЗЬ-е, 8 ?оА'|.%ЗА+ З-З^-В Г+^^вЯР' 

^ТЬ-В ^Ф^Р-е. !"5}[ГОЗ'??-8 ЙЗ %ЛЬ%д6Ь-1^ -О-ЗХА* ГЬТ-РЗЙТ 

1 — 9 — 

ГЬ^2Ш?-8 Ш>^38 2А'53'9, 8 ЯРЗаеЛ-в Ь^в^А Х95 , 3 ГЬВРЗЙТ 
Ь3€!<3€ Щ>ЧРЗ^ 8 ЯР-вЛЗЛЗ ЯР-б Ь31^Ь+ "З^-ЗА, 8 -РЗ еЗ€Л'Р 
^'ЗЯ?АЬЗ-Р'8 -Р^в ЯРАЬЗ-Р^в. фЩ»^1?А'|У+1Р'8 а&З •е-3'35'+ ЬЗ^З 
ЗХа*' %32ГЗЛ=8 "З^ЗЗ 8 \^д%^ Х§8. 5ЬЛ+5Ь9<Я)+ З'^'» 88а&2^* 

5 АЬЗ ЧРТЛАЯР^в Х€ ЧЯАЬЗЧ?+, 1^Л+абЗ-РТ ■РЗ ЯРТЛАЧЯШТЗ 8 
ЯРАЬ31Р+ЯРШТ8. Х'РЗ%.+ а&З М'+"35'3-РТД 2=81Л1ЧРЗЬ'Р 82»2« 
ГЬАЛ-8 аа^З-РТЬ^Т 2ЯР38'25"Р, АабЗ -РЗ гзеш^-в Г'Т2+'Р+ ЯР-в 
^•в-РЗЛ+Ь-в 2ТЬ'8. 2Т абЗ ГТ2+-Р+ 1^^8Ш€, Л+ Ч?АЬЗ€ 8Х+Ш?3, 
А!'3 82»2'8 32Ш18 ЬЬ821Ш32« 2«'Р-Р« И^ЗабТЗ , Т Л+ 

10 ЯРАЬа&^УУЗ ЙТЧЯЗТО-в ЯРА^^-в-Р-еТ 8Х+Ш?3 ЧУБ 8Х€ 35ЬЗ. 

(а 1—11). 

^•в З-РЗ ЯРЬАХС СЬ+г^вТ 1^'8ТШ€ Ч?^ 1'+^'+ %+ЛТЛ.38, 

19 8 СА Х+Ш?<Р 82»23ЯР+ Ш?». ОгвЯР+^Р^ 563 СА 823&2« 8 
аЗ^З-РТ-УЗ 35ЬЗ -Р* 1^Ь+!''8. 8 -РЗ ЛЗЙЩ;+ЯР=8Ш» ЯРТ-РЗ* «,Л+- 

5ьзл+ x+^^'Р 82аз23ч?+ ^« -рзхаз" чя'р-р+ -рз 8хз€1та«. 5ьл+- 

5ЬЗА+ 38 82©2=8" ^Ш?3 32Ш?в Х-8-РА 5 Ш;31^А, ЛЗ-РЗ ; -РЗ» 
ГЬТЛЗ 5ЬЗЛТ-Р+ ХЗА. 5Ь<Й)+5ЬЗЛ+ Х-Ь^ШТ ЗЯ>3 ^•8 2ЛаЗ%+Х'8* 

20 заьз +»з ЯзЛ+^злзто-в чр+х-в, 2-81™ярзьзш?з. са с$з тоаз 

ЯРЗЛЗ-Р32'8 .''+ХА"Р'8 Ш32Ш?-8 Л3г&€«^ ГЗ З^Т^З-РТ]? ВРЛЗ- Из! 
32!'», ЧР'8ХА2ТО€«'8 ГЗ Л-8ЧРАХ+ сЯ><Р Рд ТОЬЗХ-в ХАЬ+Х^. 
5ЬЛ+5ЬЗЛ+ ЗХ-В 32»2=8" ■Р+ГЛ 8-РТШ?3 ЧЯЗЛЗР32^Т ЧРЗЛ^З. 
8 -Р+ГА^-РЗШ* ЛЗ Ч?Ь^1о+. %А+5ЬЗА+ ЗХ^" ГЗ^Ь^РА^ГОЗ 

25 -Р-вТ-РА 8 ГЬТ'Р32А1ШЗ +ЬЬ81ГОЬТ!'АТ-Ра*. 3-Р8 абЗ ГЬ'Р-Р32€. 
8 А^З ЯР'8!'332'Р +ЬЬТШ}ЬЗ!'А'Р-Р^ ЯРТ-Р+ 1^^3Ч?^Ш++5ЬЗ д^-в 
ЯРЗЛ-вЗ, 8 -РЗ ЧРАЛА+ШЗ ЗШ>« .'■3€ЛЗЗ дЯ^-в, + 2АаЗ%'8'Р 
ЯРАЛА+1оЗ€ ГЗА^Ь-ВГ^ШСЗе ЯРЗЛЗе, ГЬ89ЬА.Ь2Т а&3-РТЬ+ +ЬЬ8- 
Ш}Ь<Р5'АТ-Р'8 8 5ЬА+%ЗА+ ЗХ»' ЧР2А^« ^АЗЧРАЬ-В ЛЗСЬЗЗ 

30 ЧРТ-РЗ ГЬ-вЧРЗЗ <'ЗЛ+ЗЩ>'8, 8 3«)Л+ а&РТ^1ГО°в 2€, 17^33 Ш»+^+3. 
«ГО^вЗ ЛЗ 2'8К^А]РЛЗ ЛЗеЬЗЗ ЧР^Р^^З ЛЗ 23АА. 23 2^а^ЧРЗЬ8 
•Р+4^€Ш]3.'"8 ев-Р+ХЗ-РТЗХ-в 82»2'8 ЧР« !'+-Р+ 5Ь+А?А3321гаА8. 
8 +ЧР8 2А'!ЧРЗ€ 2ЧРЗ^ , 8 ЧРАЬЗЧР+Ш€ аЗ^З^^ЯРЯ'8 3?зЗ. — 10 — 
(III. 16—21.) 

(1^8) еЗ^-в '^ТЬ+ АЬЗ 8'88'Р+ 8ЧР335ЬЗ ^•8&)ЛР'еЛЗР++9ЬЗ 

л+й^та-в, л+ ЧР"88А}"8 ярАьа&з€8 яр-8 -р-в -рз ^^^9ь•88е•рз^^»8 

•Р»8 8Х+Ш?"8 аб^РЯРЗ^га-в ЯРА>?-8Р"8Т. -рз ^32-8^+ еЗ е35Ь'8 
2-88-Р+ 2гР335ЬЗ ЧР-в ХТЬ-8 Л+ 83€ЛТ01»8 ХТЬ», -Р-в Л+ 
2Г+23ЦЧ-8 2€ ХТЬ-8 ЗХ-в. 235ЬЗ Ь+ЛТ ЯРАЬ»3€8 ЯР-в -Р-в 
■РЗ езеЛЗЦ^-в 323€гбЛЗ-Р"8, 8 -РЗ ЧРАЬ»3€8 Р'а&3 323€а&ЛЗ-Р'8 
ЗгОЧ*, А^З -РЗ ЧРАЬЗЯР+ Я?'В 8Х€ 2^88^+ ШЗа&ТА З-РЗ^СЛФ+ЛЗ. 
2-8 321ГО°8 23€Л°8, АЬЗ 2ЯРА(Ш»8 1'ЬТЛЗ ЧЯ-З ХЧРЬ^В 8 ЯР-ебобЬЦР- 
К1ТШ€ '^АЗЯРАЯ'8 Г+4?3 «та-вХЗС -РЗабЗ 2ЯРАШ>"8, 1?^АШ€ СЗ 
ЛАА+ 8Ь^ е»з-8<Я>+. ЯР"82А.''« ШЗ ЛА<Я)+3€8 &3-8А+ -РЗ -Р+ЯРТ- 

Л81та« 2ЧРАш;+ 8 -РЗ гьтьзлтш?-8 {"8 2ЯРА1гоа&, л+ -РЗ зелт- 

^•еЩ)^ 8€ ЛАА+ 35ЬЗ, А^З еь-8сЯ>+ 23€Щ>"8 , + Щ?ЯРЗЬ€8 
82Ш?8-Р3€ 5ЬЬЗ€ЛЗШ?"8 ^-в 2ЯРАЩ>» , Л+ +ЯР'€1ГО 2€ ЛАА+ 
35ЬЗ, А^З 3 еЗ^А 23€ТО'8 2-8ЛАЛ+-Р+. 

Оо+. 23 23€Ш?"8 ГдЬдЪ-Р-Ь. ЗОи-в 23€ЛА. 

(V. 17—24.) 

Ьз^З 9Ь32ГЗЛ"8 !"в ГЬ^РШЗЛ-ЗШТВХ-в .'■'8 -РЗХ» 8|Р- 
ЛЗЗХ-З* ЗШ?-8\'-8 Х38 ЛЗ 23АА ЛА(Я)+ЗЩ1"8, 8 +^-8 ЛАА+^€. 
235ЬЗ Ь+ЛТ Г.Ь^З 82!'++ЬЗ€ а>етШ}Т 8, АЬЗ -РЗ (ТО-в^ХЗ 
Ь+^+ЬА+ШЗ 23€СЗТО'8Т, 1^-8 8 ЗЧ0'8<У+ 2^335ЬЗ %<Й)+5ЬЗЛ+Ш3 
е35Ь+, Ь+ЯРЗ-Р-в 2€ Щ)Ч?ЗЬ€ ]^Ь%Ш. фТО'8Ч?А«+ ЛЗ 82»2"8 
8 ЬЗ^З ЗХ-З* .ЬХТ-Р-З ^ХЗ-Р^в %А+5ЬЗЛ^ ЧЯ+Х-в, -РЗ ХЗ- 
абЗШ?«8 01)ЯРЗЬ<РШ?Т 2^8-Р»8 3 23еА -РЗ^ЗгЗйЗЯЗ, .Ь«3 ^'З 
ЗЛЗ ЧРТЛТШ}« 31^-8^+ ОТ)ЯРЗЬ€«+, АабЗ \^д 3-Р»8 ЦЧЯРЗЬ^РШ^-З, 
и$1 9 ЙТ 8 2«88Р^ ^га+г-За&ЛЗ 1ГОЯРЗЬТ1Л> 8. ЗТО-8Л'-8 СЗ ЛР'еТШ5'8 11 2^8-р+ 8 ЧР8А г^^+л+^^ш« з^» дг&з й+^^ (гочрзьт^го^, 
8 е9<Я)-8Ш+ 9ть^ г'§^+^+^ш^^ 3'55'а& лал+ , л+ чя^з 

^РЛТ^гаЗ ЯС А^ЗЛЗ ШЗ §Ш?-8\'-8 ЧР^Й^ЬАШ+З^ТО-в "ь^ь^отяр^вззе 
8 а&ТЧ?81ТО^ , Ш^+Г-З 8 Я^З'?^ 3€йЗ ьзщзш?^ аетчртш}?. 

5 дч^-вм^ \^д -рз йзелтто-в ■рт^^'55'»йз , -р^ язел^в ярззв /^ / 

Л+21Ш^ 2^8-РЗЧР8, Л+ ЧЯЙ^ ^^(ТОЗСЦ^в 2^8-Р+ А^ЗйЗ 
^^Ш;3€Ш?« ЗШ;-8^+. 8ЛЗ -рз 4?-8Ш?ЗЩ>^ 2€8-Р.Ь -РЗ ^•вЩ^ЗШ!^ 
ЗШ)-8<У+ ТйЗ 8 {^92-8<й>+. +'г?ТР^ +^ТР« 95Л+Я)ЗЛ^ ЯР+'55' 
А,''9 2Л»Ш+3€8 2ЛЗЯР323 "З^ЗЗ^ЬЗ 8 ЯРАЬЗ€ 3'35'=8<Я>€ ГЗ- 
10 2'8Л+ЧРШ»^» ??€ 8Х+(Л> а&ТЧРЗЦП^в ЧРА^-в-Р^З, 8 ■?+ 23€Л'8 
^'^ ГЬТЛЗ^ГО^в -Р^ ГЬА8ЛЗа1?« ЗЩ1в 2-8^Ь^Щ)8 ЧЯ« ЙТЯРЗШ?. ^■й ^ЗШЯ?Ь^Ш^^<Е Л^^. -РЗЛАЛС Г§ Г+2Ч/А. 

(V. 24—30.) 

15 ЬЗ^^З 9Ь32РЗЛ« .'"8 РЬТШЗбЬ^ШТ'^'^ ^'^ -РЗ^» зрлз- 

ЗХ-В' +^8^-8 +^8'Р^ 5ЬЛ+5ЬЗЛ4€ Ч?+^« А^З 2Ла&Ш+3€8 
2ЛЗЯР323 ^335ЬЗ 8 ЯРАЬЗ€ ЗХ^вАС Г32-8<Я)+ЧР^Ша&Ха& Х€ 
ВХ+^ГО^в ЛТЯРЗШ} 8 ЧРА^-Р 8Т8 , 8 -Р^ 23€Л 8 -РЗ ГЬТЛЗШ)^ 
•Р^ ГЬА8ЛЗ(ГО« ЗШ1-8 2«"г5'Ь8Щ)Т 9Р8 Л'РЯ?ЗШ?'8. +СТТР« .'.'111/'^^ 

20 +'33"Р-Р« 5ЬЛ+5ЬЗ<Я)^ ЯЯ+'35=8 &.\-д 9ЬЬ€ЛЗШ?в «>ЗЛ'Р-Р+ 8 ■РВЗ-РА 
32^-8, 35Ь<ГЬ+ ХЬ-8Ш)Ч?Т8 »2Л«ТШ€ТО« %А+2« 2Б8-Р+ И^ЗЛТ+ 
8 »2<Я>88Ш+ЧР^Ш38 За&ТЧ?3€[ГО«. А!'3 ЛЗ СЗ 31Ш-8\'^ ЛТ- 
ЯРЗШ?^ 8Х+Ш}^ Ч?« 23еА, (ТО+^З Л.Ь2Щ>« 8 2^8-РЗЯРТ 

а&тч?зш;^ 8ХАШ}т чр« 2зеА , 8 зеА+21га« л+2(га^ зха 

25 23€Л)^ Ш]ЯРЗЬТТО8, А!'3 2^8-Р« ^ЛЗЯРА^^ 32ТО^. РЗ ЛТ- 
ЧРТШ?3 2€ 23Х», А.-^З 5ЬЬ€ЛЗШ}« %ЗЛТ-Р+ ЯР^ -Р^ЗСЛЗ ЯР^28 
Яае^ЗТ ЯР« 9ЬЬЗСАЬ^ а&гЛ^ЗШСО^-В 9ЬЛ+2'8 2«8-Р+ 1^3ЛТ+, 
8 8€Ь8ЛЗ€Ш)^ 2«а1)ЯРЗЬ-8Ш38 еА+9Ь++ Я?« V'82^ЬАШЗ•Р83 
ЛТЧРЗШ)+, + 2«ТОЧ?ЗЬ-8Ш38 ^•8Л'1-+ ЯР-В ЧЯ^21'ЬАШЗ-Р83 23€Л+. 

30 -РЗ Х3«)3€ +^« 3 23СА а\?ЯРЗЬ8Ш)'Р ■Р8^323ЛЗ, А^За&З 2Л^Т- 
Ш3€ 23€абЛЗ€, 8 23€Л^ Х38 ГЬ+ЯРБЛЗ-Р 3204^. А!'3 -РЗ 
8ШТОЗ€ ЧРЗЛС ХЗЗЗе -Р^ аЯЗЛ^^е Г32'8Л+ЯРШ++5ЬЗ Х€ 3(ГО-8"\'+. — 12 — 

(У. 30—47. VI. 1. 2.) 

ЛЗЗХ-в" ^.--Зг&З ЙЛ-вТШЗе 83€гбЛЗ€, 8 ЙЗ€Л"8 Х98 РЬ+- 
ЧР-еЛЗ-Р-В ЗЗШ^-в, А^З -РЗ 8ШШ?3€ V§Л€ Х333€ -Р-в Ч?9Л€ 
ГЗЙ'8сй)+ЯР'вШ++%3 Х€ ЗЩ;-8\'+. +*3 +&)'8 2»8ЯРАЛАЩ>ЗА-8- 
2Ш?ЯР»^&€ 3 Х-8-РА, 2'8ЯРАЛАЩ)3<Я)-821ГОЯР9 ХЗЗ •РА2Ш;»8 82- 
Щ1Т-Р-РЗ. Ь-Р^в 32Щ>°8 ТЛЗ 2"8ЯРАЛАШ?ЗЛ-82<Д/ЯРЗ&ЗШ>"8 3 Х-8РА, 
8 ЯРАХ"8 АЬЗ 82Ш;Т-Р-Р3 321Ш-8 2'8Я?АЛАТОЗА-82Ш?ЯРЗ ЗабЗ 
Ь18г 10 2-8ЯРАЛАШ?3<Я>-82Ш?1Р»ЗШ?'8 3 Х-8-РА. 8 ЯР-«Т Г32'8Л+2Щ13 
!"8 83+-Ра&, 8 2"8ЧЯАЛАШ}3<Я)-821гаЧРЗЯР+ 3 82«га8РА. +60-8 ЛЗ 
•РЗ ЗШ?"8 ^ЛЗЯ?А!'"8 2'8ЯРАЛА1ГОЗЛ-821гаЯР+ ГЬТЗХЛ^&б, -Р-в 2Т 
%Л+5ЬЗЛ^а€ Л+ Ч?"8Т 2Г+23Р8 еЗ€ЛЗШ)3. З-Р-В СА 2ЧРА- 
Ш]1Т<Я>-8-РТ!"8 ЛЗЬ-е 8 2ЯРАЩ;<€, ЧР-ВБ 553 ЬЗЩ>А2(ШЗ ЯР"8а)Ь+- 
ЛЗЯР+ОиТ 2€ ЧР«8 %ЗЛТ-Р3€ 2ЯР°8Ш]А-РА 35ЬЗ. +^-8 563 ЗХ+Х-в 
2'8ЯРАЛА[таЗЛ-82(ШЧРЗ СЗАЗ ЗЗ+^РЗЯР-Ь, «5ЪАА+ 2°8Я?Ь°8Ш+^, 
1Ш+ ЛАА+ +^"8 Ш^ЧРЗЬ^, АгбЗ 2»8ЧРАЛА1ШЗА-82Ш?ЧР»^Ш}"8 3 
Х-8-РА А!'3 ЗШИ-В^У-в Х€ Г32"8А+. 8 Г32'8А+Я?'8Т Х€ 31га'8'У'в, 
8 Ш»"8 2'8ЯРАЛАЩ)ЗА-82Ш?Ч?ЗЧЯ+ 3 Х-«^'А. -РЗ «>А+2+ 3?ЬЗ 
•РЗ^ТОЗ -РЗ 2А'88Ш8Ш?'8 -РТ ЧЯТЛА-РЗА 35ЬЗ ЯРТЛА2Ш;3 , 8 
2АЗЧ?323 3%д ^РЗ 8Х+Щ;3 Г'ЬАе'88ЧР+^€«+ ЧР"8 ЧР+2'8, &,+ -РЗ 
35ЬЗабЗ ЧЧ-в Г32-8А+5 23Х» ЯР-ВЗ ЯРАЬ-ВТ -РЗ ЗХАЗ(ГОЗ. 82Г'8Т- 
^^+8Ш^З !'-8'РТ%'8Т8 , А^З ЯР-ВЗ Х-8РТШ?3 8ХА1Д18 ЯР-8 -РЪк-в 

а&тяяз^га-в яра^-в-р-втз, 8 оо-вт гзе^ш-в 2-8ярала(Д)зА"82щ;»- 

-&€«€ 3 Х-8-РА. 8 -РЗ ЬЗ«ЗШ)3 ГЬТ1Ш8 ^•8 Х-РА, Л+ абТЯРЗТО+ 
8Х+Ш>3. 2А+ЯР"8Т ЗШ»'8 4?АЗЯРА.'>'8 -РЗ ГЬ83ХА^, гР-в Ь+бь»- 
ХАЬ-8 ЯР-ВТ А^^ И^ЗЙТЗе ЛРе-вЯРЗ -РЗ 8Х+Щ>3 ЯР-в 23еА. 
+00-8 ГЬТЛ-8 ЯР-в 8Х€ ^'V+ Х33%3, 8 -РЗ ГЬ<РЗХАЗт»3 ХЗ-РЗ. 
+»3 8-Р8 ГЬТЛЗТО-8 ЯР-в 8Х€ 2ЯРЗЗ, ТО35ЬЗ ГЬТЗХАЗТОЗ 
ЧР^ВЗ. !'+!'3 ЯР'8Т ХЗабЗ^ТИЗ ЯРАЬЗЯР+Ш]8, 2А+ЯР36 ЛЬ»5()-8 
3(га»8 ЛЬ»%+ РЬТЗХА^ЩЗ , 8 2А+ЯР'8Т АабЗ 31Ш-8 8-РЗ- 
^€Л+Ь%3 2-88-Р+ еза&ТА -РЗ 8«ЗЩ>3 ; -РЗ Х-8-Р8Ш?3 А^З +ей'в — 13 — 

4»+ ЯР"8Т Ь3.''&€ ^•8 ЗШ^-в^УР", 32Щ?"8 8 •?+ ЧУ-вТ %с$Ъ+%9Л€ 
+«3 1^3 еТ21ШЗ Ч?АЬ§€ 8^+АТ ^ЗЙЗаЧ??, "УАЬЗе еТ2Щ?3 
5^ААТ 5 '35'-8-РА, 9 ^-РА СЗ Щ|^ 2-8Г"Р2+. +«3 ЛТ 8 
Ш;8Я)3 .''•8-Р85Ь+^-8 ЧРАЬВТ -РЗ З^ЛЗШ^З, ^+^^ ?5'98'3§'^ 5(>Л+- 

Б ^злах-в яРАЬзе 8дазш?з ; гз 2ть« злз 82а§2« •?+ з-р-в 

ГЗЛ-в ^ЗЬА 1ГОТЧРЗЬТАЛ'821'+. (гЗ -РЗ^^ 8ЛА+ШЗ -Р+ЬЗЛ-в 
^•в-РЗ^Ь-а), А^З ЯРТЛАЬЗС ^Р+"35'3-РТА АйЗ Ш?ЧРЗЬА+Ш3 -Р^ 

(VI. 14—27.) 

Ч?'в З-РЗ ЧРЬА^З^С ЯРТЛАЧЯ-вШЗ ^ЛЗЯ?А\"Р 01-Р+ХЗ-РТА 
А 1гаЯ?ЗЬА+ШЗ 82»2^ 9ЬА+Я,ЗЛ++ЬЗ€ Аг-З 2-8 3204-8 Ч?^ 
82Ш;'Р-Р3€ ГЬЗЬЗ,'"8 5ЬЬЗ€Л'Р8 ЯР« ^ТЬ-в. 823&2-8 ЛЗ Ь+0а»- У 

15 ХАЯРв А^З Ь31таА+ЬЗ€ ГЬТ^ГОТ Л+ ЯР-в2Ь'8ТШ7€(Ш'8 Т 8 
2'8Ш?Ч?ЗЬ€1га« Т Л'А2+ЬА, 3(ШТЛЗ Г+^-вТ Ч?8 5ЬЗЬЗ€ ЗЛ^Р-Р-В. 
8 А.''3 Г30>зЛА ^-8^2(717, 2-8'РТЛЗ€ »^3-Р8'У8 35ЬЗ ■?+ ХЗЬЗ, 
8 ЯР'8ЛАе^'8ШЗ ЧР-в ^ЗЬ+е-8 8ЛА+Ь3€ •Р+ З-Р-В РдбЬ-Ъ "г^ЗВА 
^-8 !'+ГЗЬ-Р+»'г8'«. 8 Ш7'8^+ +СТЗ е«Т2(Л;'8, 8 -РЗ» 1^А .''•в 

20 -РТХ-В ГЬ8ШЗ<Я)'8 82»2'8, ХЗЬЗ ЛЗ ЧРА1ГОЬ» ЯРЗАТР" Л-ВТ- Ь1з1 и 
Ь+^еИР" Я?'821га++Ш3. %ЬЗСвШЗ ЛЗ А.''3 .8. 8 ГЗ€1Л)-8 2Щ;+ЛТ8 
Л«Р .М. «ГО8 »^8ЬАШ€ ЛЗ 82»2+ ЬЗЛ€«+ ГЗ ХЗЬР" е^АТе^-В 
•••ЗЬ+еЛА Ь:;^ТЧ?«Ш+, »еЗАШ€ 2€, 3^-8 ЛЗ 5ЬА+«|ЗА+ 8Х-8" 
+е*г8 ЗвХ^в, -РЗ е38Ш?3 8€. ЬЗООА+ЬЗв СЗ ГЬТЗ€Ш;'Р 8 ЧР-в /^ ("^/ 

25 !'ЗЬ+1^-8, 8 +е83 И^«^2Ш7« {'ЗЬ+Ь^А-в -Р* е»31ШАТ Ч?'8 -Р^З^З 
8ЛА+Ь3€, ЧР-е »Ш7ЬА8 ЛЗ АЗ-Р-8 -Р+ЬЗЛ^ ТЛЗ 2Щ;ЗА+Ш3 
31^ З-Р-в ГЗА-в ХЗЬА ЯРЧРЛЗЧР^ШЗ А.''3 {■ЗЬ+САА 8-Р35ЬЗ -РЗ СА 

ш?» ^^'8^xз злт-р^ «ш-в чр-в р-влз чр-е-РБл^е а&4?з-Р8\'т з%з, 

А^З -РЗ ЯР'8'РТ(ЛЗ) 2-8 »*3-РТ!"8Т 2ЯР38Х8 82»2'8 ЧР-& {'ЗЬ+СБ 
30 -Р-в ЗЛ'Р-Р8 а9^3-РТ'У'Р 35ЬЗ (ЧР'8-Р)8ЛЗ€, 8-Р8 ЛЗ ГЬТЛЗ€ }'ЗЬ+- 
СТ 304-8 ОЧЗЧРЗЬТЗе еА8(^-8 ХА21Ш+ 8ЛЗабЗ АШ€ ЬАА1!^'8'Р 
ЬЯР+АЗ€ ЧЯ-ВеьЛ+^^З 1^35ЬЗЯР'Р. 35ЬЛ+ 363 ЯР8ЛАШ'€ -Р+ЬЗЛТ 
А^^ 82»2'8 -РЗ е-8Т2а1>"8 ЧЧШ -РТ Ш*^3-РБ'\)Ч> 3%3, Ч?-8ААеоЗ€ _ 14 — 

й+^т я?'8 ^9ь+1^л<€ 8 -рьтлае яр-8 ^+г^ь■р+»'55'"8 зй^зеиз 

38»2+, 5 ЗеЬА^ГОвШЗ 8 31^ д-Р-В ГЗЛ-в "25'ЗЬА ЬАШ€ 
3^»* »^ТШ?ЗЛР', !'99ЬЛ+ 8А^9 ГЬ^РЛЗ ; фШ?'8ЧРА')!;+ ЗЙЗ&Й-в 
8 ЬЗ^З 8Х" Н-ХЗ-Р^ +ХТ'Р"8 %<Й)+%ЗА^ ЧР+Х^в, Т^ЗШ^З 
??€ -РЗ А^^ ЯРТЛАЙШ^З ^■Р+'33'3-Р'РА, ^'=8 А^З ААТ ЗЙЦПЗ 
кААШ"8Т 8 -Р+Й В^Р^гаТЙЦПЗ Й€. ЛАЛ+ТЦОЗ -РЗ СЬ+Ш-РЗ 
ГЗ%"8Те-РЗ€ШШ?33 , -Р^ ШЬ+ШРЗ ГЬА1^'8ТЧР+'3€«33 ЧР-В ЛТ- 
ЧЯЗ(ГОА ЧРА^-РА+Х^в, 3?ЬЗа&3 Й^З-Р* ^<Я>ЗЯРА4?-8 ЧР+Х^в Л+Й1ГО'8, 
Й35ЬЗ еЗ ЗШ^-в-У-в е5-Р+ХЗ-Р+ е35Ь"8, Ч?^ -Р^ЗЬЗ е'88ЧЯ+ЗШ)'8 Г+Х€Ш)-8 ВЗй^Рф» 8363 С)1ГО°8 +ЬТ- 

•г^+^е-ззе, 8 х+^л+л-вз-рз 8 гьз^зх-в »^з■Р8^^X'8 8 а&^з- 

•РЗ^+Х-В 5Ь9ЙГЗЛ-РАХ*. +сЙ)ЗА»А 9ЬЛ+Й°8 .+. ГЗХС-Р8 %д- 
ЙГЗЛ8 Л+ЧР8Л+ 8 ЯРй^е ^ЬЗШ^ЗЙ. Л9" V^^д%Ш 8+^9ЯРЛР. 

(х+ь-8!.+ XV. 43—47. XVI. 1—8.) 

Я?°8 д-Рд ЯРЬАХС ГЬ^РШЗЛ-в ЗЗЙТф-в 8ЙЗ ©ТО°8 +ЬТХ+- 

•е-ззе, ел+5Ь931^ь+е43-р^ й'8VАш^■8■Р8^, А^^ 8 ^^'8 са (а?+^з€ 

'УАЙ+Ь'8ЙШ?ЯР8+ е9абТ+, 8 ЛЬ^Сь^РЗвЯР-е ЧР-ВРЗЛЗ ^8 ГЗА+Ш»» 
8 ГЬЗЙ8 т)А6Ь-Ь 8Й»89ЧР+. ГТЛ+1га'8 а&З ЛТЧР<Р й€ +ШСП[13 20 
а&а&З а^Х-вЬАШ^-в, 8 ГЬТ^-вЧР+ЧР^ й-8Ш}8-РТ!'+ ЧР'8ГЬ9ЙТ V 
+«3 »а&3 Х-ВЬАЦ^-в. 8 ааЧРАЛАЧР^ ЗШ?^ Й'81га-8'Р'?'!'+ Л+ЙШ?8 
(ШАЛЗ ВЗЙтфзЧРТ. 8 ^»Г<Я,« Г<Я>+Ш(гаА-РТ^З€ , 8 й-в-РЗХ-В 
3 9еТШ;'8 ЧР« ГА+^-Ь-РЗ^Зе, 8 ЯР^А9г&Т З ^-8 %Ь91^'8 8363 
СА ЗЙА^З-Р-В ЯР« ^^ХЗ-РЗ, 8 ГЬТЧР+А<Р Г^+ХЗ-Р-В Р+ 25 
ЛЯР-вЬТ 5ЬЬЗШ+. Х+ЬТ+ 363 Х+^ЬЛ+А^ВТ-Р? 8 Х+Ь8+ 83ЙТ- 
фзЧР+ ез-8ЬА+ЙШ;+ ?"8ЛЗ 8 ГЗА+*>++ЬЗ€. 8 ХЗ-РЗвЧР-ВШТ 
ЙЗ€1^3Ц11А Х+ЬТ+ Х+^ЬЛ+А-вТ-Р'? 8 Х+ЬТ+ 8'^.^^VАА 8 
Й+АЗХТ ^»Г?Ш€ 'ЬЬЗХ+Ш?«Т , Л+ ГЬТШЗЛ-вШб ГЗХ+- 
Ь18^ 12 Зб^Щ^-В 8Й»Й+. "б^ЛАЗ 0,+ ®1Л>Ь+ ЯР-В ЗЛ"У-РЗ€ ЙЗвСЗТО-в зо 
ГЬТЛЗе •Р+ 5ЬЬЗе'8 , ЯР-ВЙТАЧР^ШР' ЙА-В-Р-в^Р". 8 5ЬА+«)3- 
А++%3€ }"8 ЙЗСА* {'^ГОЗ За11^1Р+АТЩ?-8 -Р+Х-В ^+XЗР•в ЗШ^^в — 15 — 

ЛЯР-8Ь<Р8 5ЬЬ31!^+ ; 8 ЯР^еь-вЬАЯР-вШС ЯРТЛАШС А^^ §Щ)'8Я?+- 
ЛЗР^ 1^А ^+"25'^•Р'в, СА е^9 ЧРЗЛ38 *А<Й>3. 8 ЯР-вЛА^гвШС 

яр^ 5ьь^^^!^ ярзлдшзе р^^зш^ ядлсй^ а лзй-рзв^ §лА'Р+ 
нр-в злзйлае 1^алз€, 8 а&гб+язе 2<€.8 ьз^з 8^^" ^рз 

5 »аб+Й+8Ш)3 8€ 88»8+ 8Ш1ГОЗЦ113 ■Р+е,+ ЬАР8гР+ Ь+8РЗ€- 
«Л)++«)3, ЧР'8ЙЩ)+, ■РА2Ш}^ 8-8ЛЗ. 83 'З^АЯ^д 8Л3363 СА 
ГЗЛЗЙЗ^Р^. -Р-в 8ЛАШ}3 8 Ь-в-УАЩ^З З&^З-РЗг-З^^ 39Ь9 8 
Г31таЬЗЧЯ8 А!'9 ЯР+ЬА30Т)-8 ЧРБ8 ЯР^ %+Л8А38 . ЧЧ^ 8 ЯР*Р- 
ЛТШ?3; А^З гбЗ ЬЗ^З ЧР^-Зб"^. 8 8ШЗЛ^Ш€ еАЛ+Ш€ ЗШ>Б 

10 5(,ьзе+. з^^А+шз з&з з€ циьз^^зос-в 8 ал+а-в, 8 ■ръьд'^тз^з 

■Р8^383гбЗ -РЗ ЬАШ€, еЗА+Ь9€ \^д 8€. 

(1У. 46—54.) 

15 ЧР-В 9-РЗ ЧРЬАХС СА ЗШ»ЗЬ« ^Аа+Ь^ Х9€й-8, 35Ь93бЗ 

а^8-Р^ е9ЛА+ШЗ. ЧР8 !'+ГЗЬ'РЬа9'28'А. 8-8 8Л^8Ш+ЯР=в А^9 
88898^ ГЬТЛЗ 9Щ;« 8Р'ЛЗЗ€ ЧР 8 ^Ь+ЛТАЗ^^, 8ЛЗ .''■8 -РЗ??» 
8 '38'9АА+Ш3 8 Л4- 8-8-Р8ЛЗШ18 8 8\'АЛ'Р1Г0^ а^8-Р+ 3*9, 

^^!А е9 а9Х8ь+з€. 8 ьз^з ?"8 -рзх» зазаа-в' +ш[гоз ^р+- 
20 хз-рчр 8 4?р'лза'8 -РЗ чртл'Р(Л)з, "РЗ 8х+ш)з яРАЬ«т зеш??. 

«)Л+5Ь9Л+ }-8 -РЗХ» "УАа+Ь-в Х^вЛ-в" 5Ь9аГ9Л'Р, а-8Р8ЛТ 
ГЬАа&ЛЗ Л+ -РЗ а9Х-8ЬЗШ}« ЗШ?Ь9^€ Х93. 5Ь<5Ъ+5Ь9Л+ г^-в 
•РЗХ» 8аа92'8' 8ЛТ, а'88-Р« 1Д1Я?98 а&ТЯР« 38^^•8. 8 ЧРАЬ9€ 

зх^в ал9чрзат '»<я>9ЯРА:'в злз ьз^з зх» заааа^, заа+шз. 

25 +КТЗ ЛЗ а'8Ь9Л€«Р' 3X39, аз Ь+еЗ 35Ь9 а-8ЬАШ)9Ш€ 8 
5ЬЛ+5Ь9Л'^«3 А^З ав8Р8 Ш?8 ЛТЯР^ 32(ГО8. ЧР^Г'Ь+Ш++ШЗ 

аез 5ьзлт-р«8 зш)8 -рзьб чр« ^ае^е «ззлт^^зе аалАЗ зх» 
^•вташ»^. ьАшс абз зх» а^з чя^зь+ яр^в ъдлъ-рве аел- 

Х9€^ 98Ш1+ЯРТ 8 95Ь'Р-8. Ь+ЛЗЗХА о$3 ЗШ?-8\'-8 35Ь9 А^З 

30 щ»+ СА 5Ь9лт^р+ чр^в -р^^елз Ь3*3 ЗХ» 38а9а«' ЛТЯР-^ 
38(^-8 аВЗ-Р« Ш?ЯР93. 8 ЧРАЬЗЯР+ а+Х=8 3 Л9Х« 35ЬЗ ярза-б. 
83 Р+.-^бТ ЯР-8Ш?ЗЬТ'\'3^ 38398 8 ^Р'Лд 2^Ш?ЧР9ЬТ ГЬ8ШЗЛ=8 

з^го-е з^рлззе ЧР8 я>+лтлз^. ^фс^-е ^^ — 16 — 
(У1. 27—33.) 

Ьз^З %32Г§Л'8 1-В ГЬТШЗЛ=вШТ^^ .""8 -РЗ^» В^РЛЗ- 
д^^-в' ЛАА+8Ш?3 -РЗ 11;Ь+Ш-Р3 5Ь^Т1^3€«33 , -Р-в 1^Ь+ШгРа 5 
РЬАк^-вТЯР+^е^ЗЗ ЯР»8 г&ТЯРЗЩ^А ЯРА^-8-РА+'25''8, 35ЬЗЛЗ Я^вЗР^в 
-^АЗЧРА^-в ЯР+Х^ Л+ЙО^-в. 235Ь§ СЗ 9Ш»-8\''8 &)^'+ХЗ-Р+ , 
С35Ь'«. ЬАШ€ ЛЗ !"8 -РЗ^З?»* ^-8^)3 й-в^ТОЯРЗЬТда-а Л+ ЛА- 
Л+ЗХ^ ЛАЛ+ Е^3гб8+ ; фШ?в^А'1У+ «"З^-в ЗЙЗ^Я-в 8 Ь34^3* 
Ь181 13 23 32Ш}« ЛАЛ8 1^§а&'РЗ Л+ ЯЯАЬЗ&ЗЦ^З ЯР-в (ТО-в з%за&з З-Р^в 10 
Г32-8Л+. ЬАШ€ йЗ ^-8 •РЗ'33'»' {-ЗЗ »еЗ Ш?"8Т ЦОЯРЗЬТШТ 
бь-Р+^^З-РТЗ, Л+ ЧР^РЛЗХ^е 8 ЯРАЬ^ 8ХЗ'33''8 Ц^ЗСА, ^-вШ^З 
ЛАЛ+ЗШТ; 3(ТО-8\'8 -Р+ШЗ А2€ Х+-Р-Р3€ ЯЯ-В Га&2Ш)»8Т-Р8, 
А^З ЛЗ 32^-8 Г82М.-РЗ' ЬЛАС-В 2« -РЗЕ^ЗгЗ Л+2Щ>^ 8^-8 
А2Ц118. ЬЗ(^З) а&З 8*^"^ 82»2'8" +Х8-Р'8 +"38>Т-Р'8 5Ь<Я)А%ЗЛ4€ 15 
ЯР+"г?°8, -РЗ "^328 Л+2(га"8 Ч?+Х ЬЛАС-В 2 'РЗС323, -Р»8 
ЗЩ^-в^^-В Х38 Л+21Ш^ ЯР+Х-« ЬЛАС^В Зг^ТО^-Р-Р-вЗ 2'8 Р3е323. 
ЬААС-в еЗ СЗа&ТТ 32Ш;в 2^ЬЗЛ'€8 2-8 -РЗе^ЗгЗ 8 Л+3€8 
гб8ЯР31Л)-8 ЯР23"35'а& Х8Ь». 

(VI. 35—39.) 

ЬЗ^З 5Ь32ГЗЛ^ ["в Я?АЬЗЯР+Ч?8ШТХ« ^■8 -РЗХ» 8Р- 
ЛЗЗХ-8' +0) 32'35''8 ЬААН^-В абЗЯРЗ^ГО^вР-ВТЗ , ^ЬЗвЛ-вТ !"8 
Х^^в-РА РЗ ЗХ+ТО-В ЯР"8€Ь-8+А^+ТОТ 2€, 8 ЧРАЬ»3€8 ЧР-в Х€ 25 
■РЗ вХ+Ш?^ ЯР^вйЛСЛ+ТОТ 8€ Р8^^АТа63. ^-8 ЬАЬ^ ЯР+Х-в 
А^3 ЧРТЛА2Ш)3 Х€ 8 РЗ ЯРАЬ»ЗаТ)3. *1Р23 З^&З Л+21ГО'8 ХТ 
ЗЩ»-8'У-8 :^-8 ХРА ГЬ^РЛЗ^^«, 8 %Ь€Ад'й'++5ЬЗ ^•8 ХРА РЗ 
ЗабЛЗРЗе ЯРЗР-в, А.''3 2вР8Л^ 2^ Р3е323 Л+ РЗ ^ГОЧРЗЬ^ 
ЯРЗАС ХЗЗЗе Рв ЯРЗА^ Р32'8А+ЯР'8Ш++%3 Х€. 23 йЗ 30 
ЗгЦП-в ЯРЗАА Г32'8А+ЯР8Ш++5ЬЗ Х€ ЗШ1-в'У+ , Л+ ЯР^23 — 17 — 

5 Я?^ Г32ААЛ-8-РТЗ ЛЗР-8. 

Ч?-^ ^ЗШЯ^Ь^КШ^?"^ .Я?. -РЗЛАсаС Г9 Г+2ТА. 

5 (VI. 40—44.) 

Ьз^З 9>98Г8Л8 {'•е ГЬ^РШЗЛ-вШТ^^в {'•в •РЗ'^?^ 8Р'ЛЗ- 
З-З^-в" 23 32(^-8 ЧРЗЛА §1та-8\'+ '55'935ЬЗ, Л+ ЧЯЗА}'^ ЧЯТЛ€8 
2^8-?+ 8 Я?АЬШЗ€8 Ч?^ -Р-в . З^З^+Ш?^ ЛТЧЯЗШ?^ ЧРА^-ЗР^вЗ 
8 +0г8 ЯР'8^:'ЬАШЗ€ 8 Ч?« Г32ЛАЛ-Р8 ЛЗР-8. Ь^Г=8Ш1++Ь§€ 

10 *3 8Л'Л38 3 -РЗ-г^-в. А}'§ ЬЗ^^З' +^7-8 32'§?'8 ЬЛАе=8 2^ШЗ- 
Л^8 2« -РЗСЗгЗ . 8 5ЬА'}.9з9А++ЬЗ€' -РЗ 2« АТ 32ТО-8 
82а&2=в 2'88Р« 892тф§г=«. З^а^йЗ ^-вТ М'г\.3<Ш=в 9Ш?'8''ч'+ 
8 '55'+Ш?ЗЬ-8; ^+^^^ Ш\^д 2-8 %А+9Ь9АЗСГ0'8" АЬЗ 2-8 •Р3е323 
2-8-Р8Л'8 ; <5Щ?*ЧРА«+Ч?^ ЛЗ 823^2^ ЬЗ^З З-ь^в' РЗ ЬеГ-8- 

15 »81таЗ ^ЗйЛ» 291^9^. ■Р8.''Ш19абЗ -РЗ ^9«ЗТО^ ГЬ8ШЗТ .""в 
"Зг-вРА +ЩЗ -РЗ 9ТО'8'\''8 Г92^А+Ч5'^8 "г^С ГЬТг''АА'^3(ГО^ 35ЬЗ 
8 +^г8 ЯР'82['ЬАШ9€ 8 Я?8 Г92ЛАЛ^'Р8Т ЛЗР8. 

(У1. 48—54.) 

ЬЗ^З 5Ь92Г9Л« [-В <^ЬТШЗЛ=8Ш'Р8"в?=в Ь-в -РЗ^» ЗР-ЛЗ- 
3'35''8. +&)'8 32^-8 )оААе'8 ЛТЧРЗШ^^-Р^ТЗ, 9а1)-8\''? ЯЯ+ШТ АШ€ 

"г^+р-рзе яр^ г»2Ш)«т-Р8 8 аа-зг^ьАшс. 2-8 32Ш)^ ьААе=в 

2-8Ь9Л€8 2-8 -РЗСЗгЗ Л-Ь +«3 {'ТОЗ 9ТО« -РЗЙ^З А2Щ)^ -РЗ 
25 »'35''8ЬЗ[га'8. +^г8 32??^ ЬААк^В ЛТЯР^ТЗ 2«и13Л^8 2-8 
•Р31;^323, +*3 ЬЧЧд 2'8-РА2Ш?-8 9Ш;=8 ЬААе^+ 235Ь9 ЛТЯРБ 
1!^3€ЛЗШ?-8 ЯР8 ЯРА.'''88 , ЬААШ^ к^^9 351Ь9йЗ Л+^=8 +^=8 
ГА-в^Ш-в ^9А 32Ш?8 ^ЙЗ +^г8 Л+'г?в &)+ йТЯР9Ш?-8 ЯР235()9 1лз4 и 
'3?ТЬ+. Г-8ЬА+Ь9€ ЙЗ 2€ 81РЛ38 ^^ЗЙЛЗ^ 29С9^ 5ЬА+5Ь9А- 

20 '^ещз' !'+!'9 г-з "д^зг&зто^ рл^чч-в яярз^ л+ш)8 •р+'г?'8 

А2Ш]?; ЬЗ^З ЙЗ 8'г?в 82а12'8' +^3-Р^ +<??8'Р=8 Й^А+^ЗА-Зе II ^+'25'"8 , +*3 -РЗ й-в-РАЙШ^З РЛ-вЦИЗ Й"85-Р+ 4^Л9ЯРА4^+ -РТ 
<"РЗШ>3 ['Ь-вЧРЗ 3*8, аб'РЧР31Ш+ -РЗ 5Х+Щ)3 ЯР-В ЙЗеД. АЛ-в^РЗ 
ГЛ-8Ш?8 -ЗЗ^З^ 8 Г83€8 ^Ь-вЯР-в ХЗ^ 8Х+1П1-8 а&ТЧРЗЦи-в 
ЯРА^8РТ8, 8 +00-8 Ч?'801)^ЬАШЗ€ 8 ЯР-б Г32ЛАЛ-8-РТ8 ЛЗ-Р-В. 

(XV. 17—27. XVI. 1—2.) 

Ь34?3 %§2Г9Л-8 2ЯР38Х"8 Ш^^З-РЗ^ЗХ-в" 88 Л+РЗЯРА- 
Л+^ ЯР+Х-8, Л+ ЛРеЗЦ^З ЛЬ»%^ ЛЬа35Ь+. +«3 ЯРЗЙ-в 
ХТЬ^ ЯР+й-в •РЗ-Р+ЯРТЛТШ?^. ^ЗР-8'\'«" Х-в-РЗШ^-в 2€ 2Л»Л-8еЗ€ ю 
РЬТ-РЗЙЗШ^Т С35ЬЗ&. 

{^ЗЛА<$^А Ж. 

(V. 1-15.) 

ЧР^в З-РЗ ЯРЬАХС ЯР-в -РТЛЗ 82а&2'8 ЯР«8 ЗЗЬЗ&З+АВХ-в. 15 
32Ш»"8 аЬЗ ЯР-8 ЗЬ»2+<Й>8ХАЬ'8 •Р+ ЗЯР^Т8 Ь9€ГААТ АЛЗ 
•Р+ЬТЛ^+З^га-В ЯРТШ)ЗеоЛ+ РЗ€Щ;8 РЬЗШ^ЯРЗЬ-б 8ХЗ€Ш1ГОТ. ЯР»8 
О^АЬ-Вг&З Л3аб++Ш3 Х-Р3аб-82Ш}ЯРЗ Ь.'3<Й><€Ш(ГОТ8»о-8, 2ЛАР'8, 
)оЬЗХ"8, 2®1о"8, '^•\'%е'вЪЪк'8 ЛЯРТЛЗ-РТА ЯР-в ЯРЗЛА. +-Р/«Л"8 »Л1^ ' 
еЗ %32ГЗЛ8-Р-8 •?+ ЯР2А!'3 ЯРЬАХС Х-ВТАШЗ 2€ ЯР'8 ^Зв- го 

ГАЛ'? т яр8еоХЗ€Ш1га.!.^.шз ярзлзе 8 з(гаБьза&л.|..ьшз, 8 'рлз 

ГЬАг&ЛЗ ЯР"8<Й)+аЬ++ШЗ РЗ ЯР-вОоХЗе^З-РТЗ ЯРЗЛ-ВТ 2"8ЛЬ+ЯЯ"8 
(^^^ЯР+^-ШЗ. СА ЙЗ Ш!» 31таЗЬ« *АЗЯРА}"8 .Л<. 8 .^а. ААЦИ-в 
ВХ-вТ ЯР-в -РЗЛЗС^А 2ЯРЗЗХ-8" 235ЬЗ гРТЛАЯР-8 82332-8 АЗ- 
г&€«+, 8 Ь+ео^»ХАЯР8 А^З ХР35Ь+ ААЦ1)+ {РЛЗ 8ХА+ШЗ, 25 
%А+5ЬЗА+ ЗХЗ&" ЬЗ*?ЗШТ бЬТ Я/АА-В 1^'881ГОТ ; 31ГО8ЯРАЩ+ 
ЗХ» -РЗАЗСай-вР-ВТ- 38 5Ь32РЗЛ8 41^АЗЯРАН.Ь ЙбЗ -РЗ ВХ+Х^в 
Л+ 35ЬЛН. ЯРВОоХШШЗТЦ^-в 2€ ЯРЗЛ+ ЯР"8ЯРЬ-8а&ЗШ?^ Х€ ЯР-З- 
^3€РАА'8, Зй>Л+ЛЗ ГЬТЬЗгбЛЗ€ А-ОоВ, В-Р^в ГЬАЙЛЗ ХЗРЗ 
ЯР-ВА+СЬТШЗ-б. %А4.%ЗА.1. 3X39 82392'8" ЯР-бйСТ-Ь-РВ 8 ЯР'8&)-8Х8 зо 
ЗЛЬ8 Щ)ЯР38 8 8ЛТ ЯР8 ЛЗХв «ШЯР38. 8 +1^ТЗ "УДА-В — 19 — 

е-вТЙШ^-б ^ЛЗЯРА^в. 8 ЧР-803ЧЧ ЗЛЬЗ 2ЧР35 3 ЬЗЙЛ++ШЗ. 
еД ЙЗ 83€И;§5Л>+ ЯР« Ш)8 ЛЗР-8. 5ЬЛ+?ЬЗЛ++Ь3€ а$з ЙРЛЗЗЗ 
'\'АЛАЯР'8Ш»^»' 8^е^ЗШ}+ ЗЙ^ГО-в , 8 -РЗ ЛЗЙШЗЗЗТО-в ТОТ 
ЧР-веьССТТ ЗЛЬ+ 8ЯЯ335ЬЗ. ЗР« а$3 ЗШ?'8'1?А«+ В'^?^. 8ЛЗ 

84^38 «Р ЬЗЛТ, ЯЯ^РЬЗЙЗШ^ 563 8" ^Ш^З 32Ш? 8 1ГО8 ^ЛЗ- 
Я?А^'8 Ь3!-8Т Ш}31^А- ЯР«0,-8^8 ЗЛЬ« ^^ЧР38 8 ьзлт ; 
8'УАААЯР8Т ЙЗ -РЗ ЯРАЛА+ШЗ МТОЗ 38Ш?8, 88а§а8 СЗ З&^АЗ-РЗ 

8€ -р+ьзл» азс*;? -р^ ^а2ш?а. гз ^шзх-з лз зеьА1газ 8 ь;^* 1- 

10 ВЙЗ^З-в ЧРв гЪ^ЧРЗ 8 ЬЗ^З ЗХаа* 83 ТААЗ ззт. ?• щ)зха& 
•РЗ в-89ЬЬАШ+8, Л+ -РЗ %ЗЬЗ Ш1Т ^-81^3 еЗ€ЛЗТО8. 8ЛЗ а&З 

-^лзяРА^-з 8 РзчрАЛ+ в^^лззх^* А^^ 88358^ защ?^, ТЗбЗ 

Х€ 8=81ГОЯРЗЬТ Л'АЛ.Ь. 

(VI. 56— СО.) 

ЬЗ^З %38ГЗЛ8 ^8 ГЬТШЗЛВШТЗХв ^8 •РЗХ» зрлз- 
ЗХ-б" АЛ8Т РАвШ^-З ХЗ-ЗС 8 Г"РЗ€8 {•Ь^Ч?^ ХЗ^ ЧЯ-в 
Х-РА ГЬА1^вТЧ?+ЗШ;8 8 ^.^8 ЧР 8 -РЗХв. А^З г&З Г32'8А+ 
20 хе ЛТЯР-вЗ ЗТО-8\'-8 8 +^-8 Й8ЯРЗ€ ЗШ^-ЗЛ'-*- Ь+ЛТ, 8 АЛ«Т8 
Х€ 8 ЧЧ-8 а&ТЧР8 1^5>€Л31Л)8 ХЗРЗ Ь+Л^Р. 8-8 38ТО8 ЬААС-в 
а"8ШЗЛ'8Т 8 8 -РЗезаЗ , -РЗ А;'ЗгСЗ А8€ ЗШ}8Я'Т чя+шт 
Х-Ь-Р-РЗС 8 ааХ-вЬАШС, АЛвТЗ ЬЛАСЗ 88 гбТЧР8 1^д€Лдт)8 

чр-в '^РА^•8. &°р ьз*з я?°8 а-зрвхт^б^з аз^с чя8 ;'+г'зь-р- 

25 +азхА. х-РЗ'&з абз алтш-ьяршз 301)8 аз^з-рз!'^ зя.з ьаш<€* 

абза^газ^з зато 8 алзярз аз , {"вц^з хзабзш? 8 з%з ала^ 

Ш-ЬШ^Т; ЯРАЛБ"? ЛЗ 88338 8 ЯР 8 аЗСА Дг^З Ь8Г^*3€ТО8 
а34^3-Р8'УТ 35ЬЗ , ЬЗ^З ЗХ 8" 83 АТ ЯР«Т 1^о'Ъ+^-РЗШ} 8 ; 

+*з азез азл-8ьтш)з а«8Р+ 4?азяра*+ чр«8>зЗЛ€'1!/+ ЗАзг&з 

30 1^А 3 ГЬДа&АЗ ; ЛаЗЬ 8 ЗаШ? 8 ТЛЗ ЛТЧРЗШ? 8 , + 31^-8 
ГАвШ)^ -РДастав ГЗА-З^С ■РЗ!'333€ЛЗ. %А+%ЗА8Т 3€а&3 
+е»)-8 5ЬАН.9оЗА+1о« ЯР+Х-З Ла&1о8 8^1^=8 8 ЛЗЯРЗШ?^- 

аз€1га-8. -РЗ аз€(ГО8 31го« у+а-в зц^зьт тлз -рз ярАьаз^ш)8. ^ 20 — 

«УАЛА+ШЗ СЗ 82^^•РТ 52358-8 ЬШ)9 2^€^^•8 4»ЗЯРАЬ»^«'Р 

ЬАЬ-в чр+^-в А.^-з -рзютзйз ^за&зц^-е гьтцит ^-в ^-ра 

+»3 -РЗ е§€ЛЗШ}'8 Л+-РЗ 3^» 2-« Ч?»8ТШЗ З^ТО-В ЗШ»*^* 
•г^ЗЗЛЗ. ОШ?"8 23%3 ^■РЗ^Т ЗЦП-в Ж^З-РТ^-в 3%3 8ЛЗ€ 
ЧР-8 2ГЗ€Ш?-8 8 ^•8 Ш?ЗХ» -РЗ »оЗабЛ+-Ь)оЗ€ 2-8 •Р8'35'°8. ЬЗ^З ЛЗ 
82Ш2'8 9еА^+ •?+ Л32€Ш)3- ЗЛ+ 8 ЧР^Т ЬЗ«ЗЩ>3 81гаТ ; 
а)Цд"8Ч?+«+ З-ЗЗ»» 28ХЗ-Р'8 Г31ГОЬ"8' 5Ь32ГЗЛ8 .''■8 ЬЗ^» 8ЛЗХ-8, 
%Л+%ЗЛ«8Т гбТЧ?ЗШ}+ Я?А^-8-Р++%3 8Х+ШТ, 8 '^-вБ ЧРАЬЗ- 
ЯР+ЬЗ^Зг^е 8 ГЗй,-Р+ЬЗХ"8 Аг-З 'Л1'88 32Т ЬЬ82Щ132'8 2'88'Р'8 
еЗ%+ ЧР^?Ш-в-РА+5ЬЗ. 

(УП. 1—13.) З-РЗ Ч?ЬАХ€ 8ЛА+ШЗ 82»2'8 Ч?"8 5Ь+<Я>ТЛЗ^, 15 

•РЗ ь^^^А+ш^ ез чр^в зр-лзвь-в ьзлттоз, А^^ 82?'++ьз€ 35ьз 
а^ет^гот. 8 СА абз елтОо-8 гь+еол-в-рт.^-в з^рлззгь-в 2Ь8рз- 

Г'Р|«8+. ЬАШ€ ЛЗ .'•"8 -РЗХ» еЬ+Ш»ТА 35ЬЗ' ГЬА8ЛТ ЗШ>^ 
23€Л» 8 8ЛТ ЧР^ ЗРЛЗ^, Л+ За^^З-РЗЛ/З ЦУЯРЗЗ ЯРЗЛСЦЧ^в 
ЛА(Я)+ СТЧРЗА Аа&З Ш?ЯРЗЬТШТ, -РвГ-Ш^ЗабЗ еЗ ЧР"8 Щ1+8-РА 20 
шг 16 ^>5^32за&3 -РЗ Щ)ЧР8Ь'?ТО'8 8 8«ЗЩ>"8 2.!.Х°8 АЯРА е"8ТЩ»Т. 
+ШШ)3 2Т ТОЯРЗЬТШТ, +ЯРТ 2€ 23X3* ХТЬ». -РЗ СЬ+ТОТА 
еЗ 35ЬЗ ЧРАЬЗЧР+.ЬЬ^*е ЧР* -Р-В. 5ЬА+%ЗЛ+ ЗХ-в 82»2"8* 
ЧРЬАХС ХЗЗ -РЗа* ГЬЗЛЗ, + ЯРЬАХС ^+Ш3 ЯР23«>Л+ Я>3- 
(ТОЗЧРЗ 32Ш)"8. -РЗ ХЗойЗСГО-8 ХТЬв •РЗР+ЯРТЛА^ТОТ ЧР+2-8. 25 
ХЗ-РЗ а&З -РЗ-Р+ЯРТЛТСТ-в, А!'3 +ео-8 (2"8)ЯРАЛАЩ>ЗЛ'82Ш1ЧРа*^€ 
3 -РЗХ-в А^3 ЛА«Я)гЬ 3%3 еь-8А+ 23€Ш)'8. ЯР-8Т ЧР'8&,ТЛА1ШЗ 
ЧР-в ГЬ+^Л-8-РТ?-8 2-8, +&3-8 -РЗ ЧР^ВбьТЛЗе ЯР-8 ГЬ+Л«П)-8'РТ.'"8 
2-8, А^^ ЧРЬАХ€ ХЗЗ -РЗШ 82ГА'8-РТ 2€. 24» Ь3!"8 8Х"8 
32Ш)+ ЯР'8 ^Ь+АТАЗЗ. 3%Л+ йЗ ЧР°8ей8ЛЗ€ СЬ-ИГОТА 3%3 зо 
ЧР"8 ГЬ^О^ЛВ-РТ^-В, ОТЗ%А+ 8 2+Х-8 ЧР-вбоЗАЗ, -РЗ +ЧРА -Р-В 
АЬд ЦПЬЗ. ЗРЛЗЗ а&З 82!'++1оЗе 3%3 ЯР8 ГЬ+&»Л-8Р8.'-8 8 
5ЬА.|.%ЗЛ1..ЬЬЗ€' .''•8ЛЗ 321ГО^ 3-Р<в ; 8 Ь-бГ-вЩ^-В СА Х-Р3%'8 — 21 — 

321ГО-8, 8-РЗ а^З 5ЬЛ-Ь%3(й.-Ь.ЬЬа€* -РТ, -Р-в сй)'82Щ>Т(ГО'8 -Р+ЬЗЛ-вТ. 
8 •РЗ^З^ГОЗЬЧ' ЛЗ +ЯРА 5ЬА+%ЗЛ++Ш3 9 -РЗХ-в 8\Д>Ь+Ь+ Ь+ЛТ 
8Р'Л388!'+. 

г. Ч?^ ЯЬАбЬЖ, 7%. -РдбЬАбЬ^. 

ГЬАГ8А§ЯРЛЗ-Р83 ГЬ+еьЛ'8гР8.'>+. +АЗЛ»А ЯхЛ+Й-в ,+, 
ЗЙТ *30оА-8 «П.38Щ)ЗА-Р8А Щ)ЧР835ЬЗ. 

10 (УП. 14—30,) 

Ч?'В ГЬАГ8<Я)ЗЯРАЗ-Р83 ГЬ+&5Л-8-РТ!>+ ЯР-веоЗЛЗ 52а&8-8 
^•8 'УЬ'8!-8^'8 8 »^++ШЗ. 8 ЛТЯРЛА+Ь3€ 2€ Зр-ЛЗВ 9ЬЛ+- 

%дл%е^3' г^+^з 2-8 ^врт^ь^т »хазш?« -рза^^-в 2€; ф^го-в- 

Ч?А«+ЯР-8 8й»2-8 ЬЗ^З ЗХ-в" "58'33 За^З-РТЗ -РАЙТО-в "й^ЗЗ 
15 -Р^в Г32'8Л+ЧЯ'8и1++%3 даС. +«3 ^'8^ШЗ ЬЗ^УЗШ?^ ЧРЗЛ^ 35ЬЗ 

ш;ч?зьт1Л>т, ь+$^»XА^^^'8 з »4?з-РТ8 г-зз 31ш« ез5ь+ 

32Ш1'«. АТ +00-8 3 23еА %А+5ЬЗА^ ; 5ЬАЬ5ЬЗА€5 3 23еА ^ 

2А+Ч?"8Т 2ЯРЗЗЗ€ ^«ЗШ^в, + 8Ш1га€8 2А+ЯР^5 ГЗЙВА+ЧР-б- '^ 
Ш+.+Я)3 8, 2-8 82Ц11'?'-Р3-Р« 321Я/8 8 -РАЙ^ГОв -РЗГЬ+ЧЯбЛ^Т 

20 ^-8 -РЗХ-в. -РЗ Х388 АТ Л+2Ш;'8 яр^.-^-в еь+^зр^ ; ^-в^гоз 
ХЗ-РЗ 8*3003 ЗЗеТШ?8 ; ф1ГО'8ЧЯА'1У+^ 8 -Р+ВЗЛ-в Ь3*3' еА2Ь 
АТ 8'35'+ШТ, ^-вЦПЗ Ц03И'3 8*3^-8 »еТШ?Т ; фШ] 8ЯРАШ1га + 
82а32'8 8 ЬЗ^З 8X8' ЗЛТРЗ ЛААЗ 2 В^Ш^ЗЬТЬ-в 8 ЧЯ-ВгТ 
ЛТЯРТООЗ й-е. 23*3 Ь+ЛТ ??32Т8 А+гто-в яр^-з^-в зеьА- 

25 (Ь+-Р83, -РЗ А^З ЗШ)в Х323+ 32Ш;« -Р-б ЗШ)« ЗШ?-8^+, 8 ЯР-В 
23€е31гаЗ€ ЗеЬАОа+ЗЦОЗ *АЗЯЯА.''+. +«3 31^ЬАео+-Р83 *АЗ- 
ЯЯА.''+ ГЬТЗ'38'АЗЦ0-8 ЧР8 23€1^3Ш)3€ Л+ -РЗ Ь+&)ЗЬТ1ГО'8 гС 
ео+^З-Р-В Х3233Ч?'8, •Р+ "З^"* АТ 5ЬРАЧР+31ГОЗ 2<е А^^ '«''823%3 
4^А31РА^+ 2-8АЬ+ЯР+ Й-ЗЦПЯРЗЬТЬ 8 ЯР'8 Й3€1^3а03€ ; -РЗ Й3€- 

30 ЛТШ?3 -Р-Ь А8'1'+. -Р-З ГЬ+ЧРЗЛ8-Р^Т ЙЗ€Л« ЙЗ€ЛТШ?3. 5ЬА+- 
9ЬЗА++Ь3€ абЗ ЗЩ>ЗЬТТ ЗЦО-е 83Ьа&2.|.А8'5?АА^'«' -РЗ 2-8 АТ 
32Ш?-8 35ЬЗа&3 82!'++кЗ€ ЗЗСТООТ ; 8 23 -РЗ ЗеТ-Р»3€ 2« Ш! 17 
ЛА+^ЗАЗЦО^в, 8 •Р8^323абЗ ЗХ» -РЗ 5ЬА+5ЬЗА^ЦО 8. ЗЛ+ ^+!^^ 
Ь+бь^ХАиК ^-е-Р-е-^Т А^^ 28 3200-8 ЬЬ820032^; -Р-З 23%3 — 22 — 

•Р8.'-Ш?3а&3 -РЗЯРАЙ^ГОб З^ГО-в^-ЗеЛ» еЗ€ЛЗЩ;'8. ЯР-8Л8ЯР+ лз 
(^82398-8) ЯР-8 'УЬ"8Ь'8^8 З&^-е 8 %Л)+«>ЗА€" Т ХЗРЗ ЧРА2(ШЗ 
8 ЧЯА2ТОЗ аШ^-в Ьа€ЛЗ§ 32X8, 8 3 23СА -РЗ ГЬТЛ-В, -Р-В 
ЗЯЧ\)'8 Е&Ц\}<^-Рд-Р^ ГЗЙ-еЛ+ЯР-ВЗЗ хе, 35ЬЗа$3 ЧР-8Т -РЗ ЧРА201?3. 
8 +00-8 8 ЯРАХ-В, А^З З^ГО-в -РЗ^З ЗЙХ-В, 8 Ш?-8 Х€ ГЗ^ 
Й-вЛ^. 82!'++)оЗ€ абЗ 3€1ГО8 8, 8 ГЗЬШ^ЗЛЗ -РЗ ЧР-ве&ЛЗЛ*!!» 
^ЖЬШ -Р^ -Р-В, А^З -РЗ» СА Г'ЬТЩ-вЛ+ %ЗЛТ-Р+ 3^9, 

Я?<Х ^ЗШЯ?Ь^Ш^^<5? .%. -РЗЛА^аС Г9 Г+2Ч/А. 

(УШ. 12—20.) 

Ь34?3 %>32ГЗЛ'8 .''•8 ГЬТШЗЛ-ВШТХ-В N8 -РЗХ» ЗР-ЛЗ- 
ЗХ^в* +еь-8 32Х-8 2ЧРАШ1^ Х8Ь» , ЬЗЛСЗ ГЗ Х»8-РА -РЗ 
8Х+Ш?'8 ЯР8 ^^•8XА ЬЗЛТ1ШТ, -РВ 8ХН-Ш?°8 ЙЧРАОЧв ЧРА^^'8- 

-р-втз. ьАшс гбз зх» ф+ьтгзз* ш^-вз з 231^а г+х^в 

2'8ЯРАЛАШ?ЗЛ-82Ш}ЯРа&ЗШ8 , 8 2-8ЧЯАЛА1ГОЗ<Й)-825Л>ЯРЗ Ш^ЧРЗЗ 
•РАЙШ]8 8Й1ГОТ-Р«РЗ. фШ?-8ЯРАЩ+ 82а&2'8 8 ЬЗ^^З ТХ-8" +«3 
+0о'8 2^ЧРАЛАШ?ЗА-82Ш?ЧР»'а€ 3 ХРА 2+ХЗХ-8 , 2-8ЯРАЛА- 

ш)ЗА8йот;ярз хзз зйстт-р-е-рз зйстз. АЬд ярах-в зров ^зела» 

ГЬТЛ-8 8 ['■ЬХЗ 5ЬЬ€ЛЗ€, ЧР^Т 563 -РЗ ЧЯАЙ1ГОЗ ЗШ^-в ^3€<^Ъ» 

гьтл-з 8 ^+x^ 9ььз€лзе. чр-вт гз гавш^т 23€лтщ>з, +е5'8 
г&з -РЗ йЗ€г&лз€ •р^р^зxа^гйз. -{.«з «гт 23€а&л|€ +0^-8, 

-(^%1^Л^1 ЙЗ€Л-8 хзз ВЙШ^ТРЗРВ ЗЙ^^-в, А?'9 ЗЛТ-Р8 -РАЙХ 8, -Рв 

+ез-8 8 ГЗЙ 8сЯ,г|.ЧР»8Т8 Х€ ЗШ^-В^У-в. 8 49-9 Оо+!'3'РА Ч?+ШЗХ8 
ТТЙ^-РЗ ЗЙШ?8 А!-3 ЛбЯЯЗР' ^ЛЗЧЯА}'» 2€ЧРАЛАЩ)3<Й)-82Щ)ЧРЗ 
32Ш?«8 82Щ>Т-Р8РЗ. +0^-8 32X8 2 8ЯРАЛАТОЗЛ-82Щ?Ч?а93€8 3 
Х-в-РА 2+ХЗХ-8, 8 2 8ЧРАЛА1ГОЗЛ-821ШЯР»ЗЩ/ 8 3 Х-РА ГЗ- 
2'8<Я>+ЯР"8Т Х* ЗШ?8^8. 5ЬА.1.Я,ЗЛ+И.ЬЗ€ ЗХ»* ^8ЛЗ 321ГО'8 
З^ГО-В^В Ш)Ч?38 ; фЩ»'8ЧРАШЩ;+ 5X8 82»2 8* -Р? ХЗ-РЗ ЯРА- 
21ГОЗ -РТ ЗЩ>-8'\'+ Х339ЬЗ' Ф^З Х€ еТ2Ш}3 ЯРАЛАЛТ 8 
31ГО8'У+ Х339ЬЗ 11^Т2Ш;3 ЧРАЛАЛТ. 2'РЗ€ ^А+^ЗЛ-вТ 5ЬА+- 
5ЬЗА+ 82а&88 ЯР8 5Ь+^зф8А+ЬТ8 »^€ ЧРв '\'Ь'8}"8ЧЯ'Р, 8 
^'ЗЖЗЛЗ -РЗ ЗеТО^ 35ЬЗ, АЬЗ -РЗ» СА ГЬЗШ 8А+ 5ЬЗЛТ-Р+ 35ЬЗ. — 23 — 
(VIII. ^1~|^.) 

Ьз^З %32ГЗЛ"8 ^в ГЬТШЗЛ8ШТ8'23''8 .""в -РЗХа* 8Р'ЛЗ- 
5 ЗХ-в" +(Ь-8 5Л^ 8 ЯР-в^Т^УЗЦЧЗ ^ЗРЗ, 8 ЯР« Я.ЬА8А ЧР+- 
ШЗ^^-в »да-8ЬЗ(ШЗ, АХЗЛЗ +^е 8ЛЗ€ Я?^Т -РЗ ХЗЛЗ(ГОЗ ГЬТ- 
Ш?Т. 51>Л+«19А++Ь&€ ЛЗ 8Р'Л38* ЗЛ+ 2€ й+Х-в ©СЗЗИО-в. 
А^^ абЗ %<Й)+5Ь§<Я)ЗШ? 8 ДХЗ а&З +СЬ-8 8ЛЗ€ ЯР-ВВ гРЗ ^ЗЛЗ(ГОЗ 
ГЬТШ»8 ; 8 5ЬЛН.%ЗЛ++Ш3 8'38''8' Ч?88 ВШЗ-В •Р8Л-8Р8Ь^ 321ГОЗ, 

10 +&)-8 31^-8 Ч?^8Ш-8-РТ8Ь 8 ЗЙ"^?^ , ЧР'88 ВШВ 235ЬЗ ?8'8Ь+ Ь1а1 18 
38Ш)3 +&1-8 -РАЙХв ЗШ)8 23%3 ХТЬ'|.. ЬАЬ8 »1^3 ЯР-Ь^-б* 
А^З ШХ-8ЬЗШ13 ^-8 ^ЬАЙАЬ-в ЧР+ШТЬ-В, +«3 СЗ ЧРАЬ^Т -РЗ 
В-ЗгЗШ^З АЬЗ +^8 32Х-8, 3>Х-8ЬЗа1)3 ЧР8 %ЬА2АЬ8 Ч?+ШТЬв. 
5ЬЛ+«>ЗЛ'Ь+Ь3€ г$3 3%'а&" Ш}88 ЮТЗ 32Т: 8 ЬЗ^З 8'55'в 

1^ 82»2'8* -Р+^СШ^ЗЮ АЬЗ 8 ^ЛЬ^ЪЗЛ-йб ЧР.ЬХ-8. "ЗЗ-^РЗ^З 
8Х+Х-8 3 ЯР^.2'8 %Л+%)ЗЛ+Ш;Т 8 23€Л8Ш?Т, -Рв Р328Л+ЯР'88 
Х€ 82Ш?Т-Р3-Р'8 32Ш18, 8 -КЬО АЛЗ 2Л8ТШ.ЬЬ8 ЗЦИ-В -РЗЛЗ, 
2*Р 5ЬА+5ЬЗ<Я>^ ЯР8 Х^РЬА ЧР23Х. Т -РЗ Ь-|.Л»ХАШ€ Аг-З 
ЗШ»-8^.|. 8Х+Х8, %Л+5(>ЗА'ЬШЗ, 1^3%+. ЬЗ^З 8X8 82»2^' 

20 35ЬЛ+ ЯР'8еоР323Ш;3 2^8-Р.Ь ^АЗЯ?А';^82}"|..Ь5ЬЗ, [ГОЗ^ЛЬ Ь+д,»- 
ХАЗШ}3 А^З -1448 32X8, 8 3 23еА РТ^ЗЙЗйЗ -РЗ Ш^ЧРЗЬ^, 
•Р'8 А!'ЗЛЗ ■Р-|.»'&Т Х€ ЗШ)8'\'8, 8 2Т8 «>А.Ь%ЗА^. 8 РЗ- 
2^А.ЬЯ?"88 Х€ 2 8 ХРЗ-З* 32Ш) 8, 8 -РЗ 32ТО.ЬЯЯ8 ХЗ-РЗ 
ЗЛ8Р35ЬЗ, Аг-З +Л8 Ш%дЛ-Р+ «ГОЯРЗЬ^ ЗХ» ЯРв235ЬЛ.Ь. 2^Т 

'^5 Я,А.Ь5ЬЗА^«» ЗХ» Х^^З^Т ЯРАЬЗЯЯ-ЬШ€ ^8 -Р-в. 

(VIII. 31—42). 

Ьз^З %32ГЗЛ8 }-8 ЯРАЬЗЧР+ЧР-ВШТЗХ-в Ьв -РЗХ» ЗРЛЗ- 

30 ЗХ-в" +»3 ЯР-ВТ ГЬАеЗ€Л31Л>3 ЧР 3 2АЗЧР32Т ХЗЗХ«, ЯР^ 82Ш;Т- 

•Р8€ ш^зР5г'т Х38 е::а€лз1газ . 5 Ьг:.(ЬаХАЗШ?3 82теТ-РЗ€, 8 — 24 — 

8АХ€ +ЧРЬ++^АЗ ЗЙ^Зг-в 8 -РТЬЗХЗ^абЗ Ь+1^§1ГО+)оЗ'35'^ -РЗ- 

{-злтлз, 5 ^•+^^ (ш-ет %л+5Ь9лзшт а^з ячрзезл-в 1^!а€лз- 

1Д;3 ; ф1га"8Ч?А«+ ЗХ-в 82Ш2-8* +?5>Т'Р'8 ^-З^З-Р-в %Л+5ЬЗЛ^ 
ЯР+^. А!'3 ЧЯ-вЯАг-в Ш1ЧРЗЬ<€8 %ЬА1о-8 Ь+^^^в 32ТО-8 5ЬЬАЬ», + 5 
Ь+е-8 -РЗ ГЬАС-вТЧР+З^Ш-в Ч?8 ЛЗ^» ЯР-В ЯРА^-В, Я-вЗ-Р-в ЙЗ 
ГЬАе"8Т^+ЗЩ1'8 ЯР-в ЛЗ^аа ЧР"8 ЧРА!'"8. +«3 З&еЗ Й-вЗР^в 
ЙЯРЗеЗЛТШ^^З ЧР^вТ, ЧР-в ЗЙШ)8-РЗ€ 2аРЗеЗЛ-8 1!^3€ЛЗШ?3. ЯРА^-8 
А^З 8А^€ +ЧРЬ++ЖЛЗ ЗЙШ?3, -Р-В 8«ЗЩ)3 «З^З-РЗ »1^81ГОТ, 
А^^ 2АЗЯЯЗ ХЗЗ -РЗ ЧЯ-е^АУУ+ЗТО-З Я-е ЧР-« ЯР^^З. +(^-8 АйЗ ю 

ярвлАь-б а& зш}-8Я'+ ъбьЛ'%д\^^е, з яр-бз за1^з аз&з яртла2- 
1газ ® з^го-вл/^ яр+шз5ьз ш}ярзьтш?з. ^^^"8ЯРАщ+ш^€ з ьашс 

3^^* ЗТО-в^-в -Р+Ш-в ^.ЯРВ^+^-в 32^-8. «)<Я>+Й)ЗА+ 3"д5>"8 
823&2-8* +«3 ^€А+ .ЬЯРЬ+.ЬХЛА С-8Т21ШЗ С^вТАТ, ЛАА+ 
+ЯРЬ++^АА ТОЯРЗЬЗАТ е?2Ш»3- -Р-ВТ-РА йЗ З^ЗШ^З а&еТ(ГОТ 15 

^АЗЯРАЬ+ «ргьз 82Щ)т-рз€ «>а^.5ьзА'ЬЬ'8 яр+^^в , -^елз 

2А'83Ш+)о'8 ЗШ?-8 1^3«>+. 235ЬЗ +ЯРЬ++^'8 -РАЙЩ^-в (ГОЯРЗЬТЛ-в. 
ЯР'8<Р 1ГОЯРЗЬТШ)3 ААА+ ЗШ?'8'У+ ЯР+Ш35ЬЗ. ЬАШС 563 ЗХ»" 
^"83 ЗШ18 АРеЗЛА^-РЗА -РДг^-В ЬЗ^бАЗ-РЗ , Х-8Т ЗЛТ- 
•Р35ЬЗ 3(ГО8'У+ З^+Х-8 1^^35Ь+. ЬЗ^З абЗ ЗХ-З 32а&2'8. +«3 20 
еЗ^Ь^б ЗШ^-в-У^в ЯР+Ш'8 е^Р е-вЗА-В. АР'СТАЗ Х€ ^321^3, 
+е.-8 еЗ ЗЩ>"8 еЗЯ>+ 8е.ТЛ"8 3 гьзл^. 

(IV. 5—42.) 

ЯР-В З^РЗ ЯРЬАХС ЯР-З-РВАЗ 82»2^ Ч9-8 %Ь+Л« г+ХЬ- 
Ь382.''-8 •Р+ЬТЛ/гЬЗХ-в 2§&Ь+Ь-8, 825'Ь-в ЯР-82Т ^563 Л+2ЦВ-8 

Ь181 10 з+^зяр-з 332'рфа* 2'83-р» 2ярззха^. ^^!А абз тш 2то»аз- 
•рзл^-в з+^^ярА•8. 32а&2"8 г^з ш?ьа»абл-8 2€ з^то-в гз€1шт 
2АЛА+ШЗ ^^^+^^ •?+ 2ш?а&лз-Р€%'з. 5ьзлтр+ лз ед а^з зо 
шз2ш?++. 8 гьтлз абз-р+ зш?"8 2+х+ьтзе р^*Ь'8г+^^"8 

ЯРЗЛ'8Т. 5ЬА.1.5ЬЗА.Ь 33 82^28' А+абЛ»8 Х8 ГТТОТ. ©^3- 
^ЬМБ СЗ 35ЬЗ ЗШЗАТ СА+Ь^е ЯРв ЛЬ+Л^, Л+ СЬ+Ш"8^'+ 25 врлзз я^'? гьзя^ршз а* «г^з-рз гтш}"? гбз-р^^р 2+^+ьа- 

■Р^вЗ-РС 2&€«€; -РЗ РЬ81^+2+'&€1ГО^ СЗ 2€ 8РЛЗЗ 2+"55'+- 
ЬА-РЗЬ^. ф(ГО«ЧРА«+ 523*2-8 8 ЬЗ^З" 38 +«3 ^8 ЧРАЛА<Й)+ 
5 Л+Ь-в еЗЙТ8, 8 ЬЩ)3 32Ц1)« 5Ь<Я>+%ЗА€8 Ш?Т* Л+ЙЛ-в <^Т 
Р«РЩ><Р, ТО-бТ еТ Г'Ь32<РЛ+ а -РЗ^ЬЗ 8 Л+А^ Ш?8 Ь^Т ^ЗЛ&€ 
ЛТЯРЗе. 5ЬА+%§А+ З-З?^ г&ЗР+" 9532РЗЛ8, -РЗ РЗ^Ь^Г+А- 
•Р8.''+ 5^+ШТ, 3 2Ш7»ЛЗ'РЗЧ'-3 32Ш?-8 %АЗ€еЗ}'^, ЗШ)^ {'ЗвЛА 

а&сз в-з^+шт чрзлзе гйтя?з€ : зл+ оч^з езАТЗ 323 3^-81'+ 

10 -Р+ШЗЯ^З 8+^ЗгР+, Тг&З Л+2Ш?8 •Р+'й'^ 21ГОЗ*ЛЗ'РЗ'\''8 2-8 8 
ЦЧ-8 Л •Р35ЬЗ ГТА^ 8 2^8-РЗЯ?3 35ЬЗ 8 2.''3(Л)Т 35ЬЗ ; фСГОБ- 
•«•А^+ЧРБ 82а&28 ЬЗ^З 33' ЯР2А^'8 ГТЗ€3 ЗТО^ ЯЯЗЛ^Т 
233€ ЯР8йЛЗ€а$Л31ГО 2€ Р-\-\"вЧ'. + «РЙЗ ГТЗ^ГОБ ЗТО^ ЧРЗЛ^Т 
-^ЛЗ +ег8 Л+^^ 3^3*, -РЗ 8^+Ш?'8 ЧР'вЛЛ€Л+Ш1Т 2'€ Я?в 

15 ЯРА!"в5 -Р-З ЧЯЗЛ+ ■^ЙЗ +0Ь-8 А+^г^ 3^3* еЗ€ЛЗШ?^ ЧЯ-в 
•РЗ-Зг^в 82Ш)3^-8-Р8!'^ ЧРЗЛ-ЗЗ ЧЯ82ААРА^ШШ5€3€ Ч?-8 Й^Р- 
ЧРЗ^Ш-в ЧРА^-в-Р-вТЗ. %.А+5ЬЗА+ Ьв -РЗ^» ЙЗ"Р+' 9532РЗЛ8, 
Л+а&Л'8 ^Т 2Т'^ ЯРЗЛ36, Л+ -РТ ЙЗ€ЙЛЗ€ -РТ гьтьзг&л&€ 
2А^З РЗ^Ь-вГ+ТО^. %А+5ЬЗА+ 38 823^8^' ЗЛТ 8 ГЬ8%А+2Т 

20 ^3€аб+ 2ЯРЗЗ%3 8 РЬ8ЛЗ гА-г^З. (РШ;'8ЯРА«+ ЙЗ'Р+ 8 ьз^з 
3'25'а&" РЗ 8*3?+^^ ^3€й+, 5ЬА+5ЬЗА+ 38 823*2^' ЛЗСЬА 
ЬЗ^З А.-^З ^3€Л+ -РЗ З^+Х-З, ГЗ€Ш?-8 е^З "З^ЗеЛ-в 8'Ш'АА+ 
32Т, 8 Р-вТ-РА 35ЬЗЙЗ 8^'|.ШТ •РА2Ш)-8 Ш?3 ^3€й'8. 23 
ЯР'8 82Ш}Т-Р3€ ЬЗ^З. 5ЬА+5ЬЗА+ 3^3* ЛЗ-Р+" %32ГЗЛЗ 

25 ЯРЗЙЛЗе А^З ГЬЗЬЗ^З 32*? 1ГО-8Т. 31га-8\'Т -Р+ШЗ РЗ^АЗ- 
•РЗШС ЯР^ 5ЬЗЬА 238, 8 ЯР^Т 5ЬА+5ЬЗАЗа^З А.''3 Я?в ЗЬ»2+- 
АЗХАЬ-в 325га'в ^А21гаЗ ЗЛЗйЗ ^А-Ь-РАТОТ 2€ РЗЛЗе+- 

^^^■в. 5ьа+5ьза+ зз 82аз2^' йзрз, грАьзе ^з 8?з"Р, А^^ 

5ЬЬЗ€ЛЗТО^ 5ЬЗЛ'Р-Р+ 3%Л+ РЗ Я?^ 5ЬЗЬА 233 -РЪ ЯР-в ЗЬ»- 
;;о 2+А8ХА1о^ РЗ^АЗРЗТОЗ 2€ 31га-вЯ'1Р. ЯР^Т !-А+-РА1ШЗ ЙС 
35ЬЗЙЗ РЗ ЯРА2Ш?35 ^^Т ЛЗ ^А+РАЗ'^^ 2<€ 35ЬЗЙЗ ЯРАХ-в, 
А!'3 2Р+23РЗЗ ЗЩ;« 8РЛ38 3200^, Р« ?ЬЬ€ЛЗа1}^ «>ЗАЗР+ 
8 Р-вТРА 32Ш?^, 3%Л+ 32Ш)8Р88 РЗ.''АЗРР8Я'8 РЗ!'АЗР€Ш;-в 
2€ дШ8<\}1Р Ла^ЬЗ^-в 8 821ГО8РЗ'а€. 8 \^3 З^Ю-В^-й ТО+^АЬ-в 
35 8«ЗТО^ ЬА+РА^-б-ЗЗЬ^ 2€ З^^З^, ЛЗ^Ь-в 3201>« е35Ь«, "РЛЗ 

4 ~- 26 — 

1/181 20 !'Л+-РАЗ(ГО'8 2С З^Ш Л»?о9^"8 8 82170'РРЗ^ ЛЗЙ^таЗЗОЧ-в 
ЬЛ-Ь-РАШ?? 2€. Я.(Й.+5Ь8Л+ З^Ш абЗ'Р+" ЧРА^в АНЗ ^^ЗЯТ* 
ГЬТЛЗ^та. %<Й)+5ЬЗ<Й»ЗЖ-8Т ЬЬ82Щ;§2-8, 8 3?зЛ+ «га-в РЬ?ЛЗШ?'8 
Я?'8&)'Ц'А21ГОТ[ГО'8 -Р+Х^ 1Р=82А. ?ЬА+%)3(Я)+ 35 82а&2^. +&)-8 
32Х'8, 5ЬЛ+5(>ЗЛ€5 2-8 Щ)31^;§^. 8 Щ195ЬЛ+с&3 ГЬТЛЗе З^^З- 5 
•РЗ^У? 35ЬЗ, 8 ^Р'а&Л++Ьа€ 2^2 А^^ 2В абЗР8^ %л+%зл++шз, 
8 ^^З.-^Ц^З абЗ ЬЗ^З* ^32§ б^ЗШТ, ЛТ 4^-81П;§ %<$Ь+5ЬЗсЯ)ЗШТ 
2-8 Р8Х'8 ; §21га+ЧРТ ЙЗ ЯР9ЛЗ-Р32* 2ЯР38 г$3-Р+ 8 8ЛЗ 
ЯР^в %Ь+Л'в 8 %Л+5Ь§<Й)'1- ^.аЗЧРА^ЗХ^З* гьтлА1таз ^тлт^тоз 
^<Я)3'1?А}'+, ?363 ЬЗ^З ^-З-РА, ^2А ЗАТ^З 2БШ?ЧРЗЬТЬ'8. ю 
ЗЛ'Ь ^^'8 321га-8 ЬЬ821га328 : 8еоТЛ§€ гбЗ 8^'8 5ЬЬ+Л+ 8 
«)ЬЗ€ЛА+)оЗ€ .""в -РЗХЗ^. ^(^За&ЛР' й>3 2ТХ^ ХЗАА+Ь3€ 8 
а&^ЗРТ'У8 3%3 «>А+5ЬЗЛ^«3' а&^8Щ!3(Я)|Р7 Аа&Л'8. З-Р-З ЙЗ 
-^11 >м^ ЬЗ^З !'»8 1>ТХ»8" +бь-8 еЬ.|>Ш-РЗ ЗХ+Х-в А21ШТ 3%3а&3 ЧР<€Т 

■РЗ аРА21ГОЗ. %Л+%ЗЛ++Ь3€ абЗ ^'^З-РЗ-УЗ ЗЙ.З }"8 231^^А" 15 
ЗЛ+ ^-80^3 ^"Ь3-Р323 3X3» А2Ш}Т ; %Л+9ЬЗЛ+ 8Х=в зйз^г-в* 
ХЗЗ (^Ь+Ш-РЗ 32ТО-8 Л^- (таЯРЗЬ^е ^РЗЛ^&С Г'32-8А+Ч?'8Ш++«>3 
Х€ 8 2'8ЯРЬ'81113€ ЛААЗ 39ЬЗ, -РЗ ЧР^З АТ 5ЬА+%ЗАЗШ?3* 
»-п^'К' А^З ЗШШ?3 .%. ХА23\'8 ЙЗбСТ-в, 8 аб€Ш1^+ ГЬТЛЗШ»^ ; 23 

5ЬА+5ЬЗА^ ЯР+Х8, ЯР^ЗбйЧРЗЛАТОЗ 3^8 ЧР+Ш8 8 ЯР^РЛЗ^ГОЗ 2о 
' ' "- -РЗЯР-ЗЗ, А?>3 ГА+ЯР-ЗЗ 23€1га^ ^•8 йЗШгЧРА РЙЗ. 8 г&"8-РС8 

х-з&злзе гьззхАзш)^ з 2^1^^зь+зо^« ГАЗл-б чр^б а&зчязшг-в 

ЯРА^-в-Р-ЗЗ, Л+ 2АЗ€3 ЯР-8 ЬШР&. Ь+Л»ЗТО« 2€ 8 гЬ-вРСЗ. 
3 23X8 е^З 2АЗЯРЗ 32011^ 821ГОТ'Рв-Р335 А.''3 3-Р^ 32ТО« 
2АЗ€8 8 З-Рв 325^-8 аб'8'РС8. +^5-8 йЗ ЧЯ^З Г32-8А+Ь^ 25 
г5€Ш?-8 8ЛЗЙЗ ЯР-БТ -РЗ ОИЬЗаАТгЦВЗ 2'€, 8-Р8 Ш?ЬЗ>Л8Ш€ 
2€ 5 ЯР-б ОВЬШЛв ЗЬ^З ЯР-е^РЗоТзЗЦРЗ. фШ^-З ЙЬ+Л.Ь абЗ Ш)35Ь§ 
Х-РЗ^Т ЯРАЬЗЯР+Ш€ ЯР8 -Р-В ЗОП^ 2''рХ+ЬА-Р°в 6^+ 2АЗЯЯЗ 
ЛЗ-РА 28ЯРАЛАШ13А-82ТСЯРШ^«'У АЬЗ Ь34?3 ХЗ ЯР-82А 
ЗА31^3 Й-ЗШгЯРЗЬТЬ 8. 32:А+ ЙЗ РЬ8Л§€ ."•=8 -РЗХ» 2+Х+ЬА-РЗ, зо 
ХЗАА+Ь3€ «Р Л+ 1^13 ГЬА^^:^ЗА-8 3& ^'ЗЬ-В. 8 ГЬА^^'8Т2^^'8 

цоаа л-вяр^ь л-егт. з х^рз^з г+^з яраьзяр+ш€ еь+ ялзярз 35ьз, 
гбз-РА лз 5ЬА+%ЗА++ьз€' А^з ®11'з -РЗ еь-ь стярз-ае 1^;з- 

2АЛЗ€ ЯРАЬЗЗХ-8. 2.1-Х8 1^3 ЗА-ЗТШ+ЬЗХ-В, 8 ЯРАХ-8 А^^ 35 
2-8 32Ш1'8 ЯР^в ЗаТОЗ^^Зе 2{^ф2^ ЯР235ЬЗ ХЗЬ+ ЬЬЗЙО^ЗЙ^в. — 27 — 

(VIII. 42—51.) 

ЬЗ^З 5Ь32ГЗЛ^ }"8 ГЬТШЗЛ вШТЗ^З?^ ^•8 -РЗХ» 8РЛЗ- 

е^ЗЯОТЗ, +^« еЗ 91Шв е9%+ З^Т(Го=8 8 РЬТЛ-в, 8 -РЗ 9 
23еА ГЬ8Л'8, -Р^ СШ^в Х€ Г'98'8Л+. Г9 ^-61^9 СЗЯДЛ-вВ 

•згдззе -рз ь+^»"з?азш?з ; аьз -рз х9йзш?з 2А€тш+ш?8 

2А9ЧР323 'г5'935Ь9. ЯР"вЯР 9Щ1-8 91ТО-8Я'+ Л8+ЧР9А+ 320113 8 ^^5^ л 

10 ^'9ьз^^^8 зчо-вч'^ 'ц»+ш}35Ь9 ьзшш}31газ ш]г='9ьтш)8. зр« ^аз- 

Я?А!'9»1^88'У+ СА 82^3•Р8 Т 4?=^ 82Ш/8-РА -РЗ 21Д)98Щ»=в, 
А^З •РА2Щ;'8 82Ш}Т'Р=вТ ЯРв ■РЗ'35'^. 3?1Л+ ««А+^ЗАЗТО^в 
А-8ЛС, ЗШ?^ 2ЯР38Ь'8 9ЬА+5Ь9АЗШ?^, А!'3 А-8Л-8 32Ц1>'8 ЗШ?-6Я'^ 
35Ь9. гЬеь-в ЙЗ 0)-1- -РЗ 82Ш7'?''Р9€ 5ЬА+5Ь9А^, -РЗ ЗХАЗООЗ 
15 <1РАЬ^Т Х-РА. ^^^9 ЗШ?-8 ЧР+2'8 311^А?^+ЗШ?^ Х€ : +*3 

зг^го^р-рзе 9зА+%ЗА^, гз *ш?з яр-вз г°АЬ€т -рз з-^азочз 

Х^вРА : Та$3 3200-8 ЗОП^ еЗ«,+ 5ЬА+%9А'8 езйтт Г32Аа^- 
Ш+300'8. 235Ь9 Ь-^Л"? ЯР«Т -РЗ Г32АЗ^Ш+3003, А!'9 ■РА2003 
900-8 еЗ%+. О00-8^АШ<€ 8Р'Л38 8 ЬАШС ЗХ»" -РЗ ЛЗСЬА 

20 АТ %А+5Ь9АЗ'г?8 "г^бЗ А^3 2+'г?+ЬА'РТ'Р 8 32Т ОТ}«Т 8 
еА2^ В^г^+ШЗ ; (рЦОвЯРА«+ 82352«' +?:8 1^А2+ -РЗ 8Х+Х-8, 
■Р^ ^-вООЗе 300-8"*'+ •25'935Ь9, 8 Я?^8 -РЗ ^-8003003 "З^З-РЗ. +Л-8 
ЛЗ -РЗ 8*3€ 2А+ЧР'88 Х933€, 32008 З^СЗ 8 29€Л38. 
+?Р8-Р'8 +?5'8-Р-8 5ЬА+5Ь9А*€ ЧР+Х-8, +«3 .'-009 2в1!^АРЛ300'8 

•^5 2А9^3 "З^ЗЗ гв^ЗгЬвОУЗ "РЗ 8^+00-8 ЯРТЛАООТ Ч?8 Ч?А!''8. 

(VIII. 51 — 58.) 

Ьз*3 5Ь32Г9Л-8" +ХТ-Р-8 +'Ш'8'Р'8 5ЬА+%9А^ ЯР+^З^-в, 

30 +«3 {.009 28еАРЛ300^ 2А9ЯР9 "^^ЗЗ. 2'8'3?Ь-800Т -РЗ 8^+00-8 

ЯРТЛА01?Т ЧР-8 ЯРА^-8. ЬАШС ЙЗ 3^© ЗРЛЗЗ" -Р-^Т^РА Ь+Л»- 

ХАЬ9Х8 А^3 1^А2-8 З^З^+ШТ. +ЯРЬ++'Зг'8 ^-Зг-вЬАОО^ 8 _ 28 — 

РЬдЬЗ\'Б, 8 ОЧ-вТ ?ЬА+5Ь9АЗШ<Р' +1*3 2ЛЗ<«»3 ^^ЗЗ еЛ^РЛЗТОЗ, 
"РЗ 8'25'+Ш»3 ЯР'8!'©2ТЦ1)? 2°8ШЬ^Щ)«Р Ч?^ ЯРА^-в. ЗЛ+ Ц1!'8*Р 
еЗЛЗЗ 32Т 31ГО'8'\'+ -Р+ШЗ^З +<1РЬ++'5?+, «РйЗ ^^«вЬАЦ!?^ ; 
5 ГЬЗЬЗ<У8 а&да'8ЬАШ€. Г>3%3 2€ 2+^»8 Щ?=88 Ш?ЧРЗЬТШТ; ЗЦЧ-в- 
Ч?А«+ Зга^г^в* Ф^УЗ +&)'8 2А+Я?Л^ 2'€ ^•{•'З^^В, 2А+ЯР+ 5 
ХЗА ГТ^1Д?ЗЙЗ 32Шг^. 32(Я)'8 ЗТО-8\'-8 ^38 2А+ЧР€8 "З?*. 
351>ЗЙЗ ЧР^еЗ 5ЬЛ+5ЬЗАЗШ?3 А}'3 1^3%«8 -Р+Ш^в 32^7-8. 8 -РЗ 

гзео'Р+2Ш)3 з%3; +еь« а&з чяа"Ш''8 "рз. 8 +«3 ьз^зе -рз 

УА^^в 35ЬЗ; еЗ€ЛЗ€ ГЗЛЗСЗ-Р^в ЧР+Х'8 АЗй-в. •Р'8 ЯРА'5?'8 
Т8 8 2АЗЯРЗ 35ЬЗ 2'8САР'Л+^. +^Ь++Х'8 ЗШ?-8'У'8 ЧР+Ш'8 1" 
Ь+Л^е еТ е=8ТА'8. Л+ ет ЯРЧ^ЛАА^в ЛЗР8 '55'38, 8 ЯРТ- 
ЛАЯР^ 8 Ч?^&:ЛЬ+ЛЗЧР+ 2€. ЬАШ€ ЛЗ 8Р'Л38 .'•=8 ■РЗХЗЗ" 
ГЗ€Ш?8Л32«Щ)« АА^ТО-в -РЗ 8Х+ШТ 8 +ЧРЬ++Х+ А<Р 32Т 
ЯРТЛАА^ ; 8 ЬЗ^З ЗХ-З 823а2»8' +Х'Р-Р"8 +Х8-Р=8 %А+- 
%ЗА^ Н?Л-'^'В, РЬАЙЛЗ Л+ЙЗ -РЗ 1^^'Р21Л?=8 +Я?Ь++Х'8 +^-8 1^ 
32Х«8. ЯР-ее^-егС а&З Ь+ХЗ-РвЗ Л+ ЯРЬ'851>3€Ш}'8 ■?+ -Р-в, 82332-8 
а$3 2'8['Ь'8Т 2€. 8 Те^ТЛЗ З^та-в «УЬ-вЬ^ЯРЗ, 8 гьзшзл-в гз 
2ЬАЛА ЗЬ-в 8ЛА+ШЗ 8 ЬЗЛЛ++ШЗ Ш?+^3. 0^1. 5—14.) 

Ч^-В ЗРЗ ^ЬАХС ЯР'8еьЯРЗЛ'8 82а>2 8 З^Т 2ЯР38 8 ЧРТ- 

Ь1б1 22 ЛАЧР-З АЬЗ Х^З-РЗ^-З -Р+ЬЗЛ-З 9ЬЬ€Л31ГО"8 (г-^) -РЗХЗЗ, %Л+- 

5ЬЗА+ .''•8 фЗАТ-Р»* ^ТХ8 ^ЗЗРТ^^ ЬААС^З Л+ АЛСШ?^ 

2Т8; 23 ЙЗ 5ЬА+5ЬЗА++Ш3 82!'§ЗШ+3€ 8. 2+Х^ СЗ ЯРА- 

ЛА+шз ^-вш^з ьз1П)А+шз 2^^^0V^ьт^^т. 31та^яРА^у+ зхаз 

фТАТГ'8- Л'8ЯРАХ+ 2'80^3Х+ 2^ЬЗеЬ-8Ь8}'^ ЬААС-в -РЗ ЛЗ- 
ЯР-вАЗЦ^В ЗХ-в, Л+ ^Зай-ЗАЗ Ък-В Х+АЗ ^-вТОЗ ГЬТ8ХЗШ)'8. 
%А+5ЬЗА+ ЗХаЗ ЗЛТ-Р« ЗЦ1>^ аЗ^З-Р8!'8 35ЬЗ, +-РЛЬЗ+ СЬ+ТО-З 
гТХЗ-Р-Ь Г'ЗШ?Ь+* 32Щ)'8 ЗЩ)ЬЗ'^Т^!^^ ЗЛТ-Р« 2-8ЛЗ тлз 
8Х+1Ш^ РЗ€Ш5-8 ЬААС-8 Зв^-вХАР-в 8 ЛЯРА Ь^ТСА, «Р^З 2Т 
^«Ш)3 23€Ш? 8 гЗАЗ}-» : ЬЗ^З ЛЗ 82»2 8' 2 вОИЧРЗЬТ^ГОЗ — 29 — 

'^ЛЬ^АЬ^'^ ЯРв^АЗ«8. \1^А ЛЗ Щ)ЬАЯ?+ 'гЗ>'Р95Ь+ ■?+ 'й?А21ГОА. 

8 я?=8д)Лза$з ©1^3 'Ц5'&€й-8 ^зйлз'^?^ А.''3 .л. (го^взазе^-в. 

ГЬТЗеШ?^ ЛЗ »еЗ ЬЛАе« 523^88 8 Ьг^+Ла€ ЯР^^Л+ЯР-в 

Л+2Ш?в ©^3-Р8Ь§?<?«. + а&4^3'Р8Я''Р ■Р+ЬЗЛ9<3?-^, «та+^зйлз 8 

5 9Ш»=8 Ь^Т1^^аа ЗЛ^Р^З ЬЗЩ)А+Ь§€. 8 А}>3 ■Р+2=8ТШ)'РШ€ 2€ 

5ЬЛ+5Ь§А+ а&^ЗР8^3'й5'8 гЯРЗЗ^-б" 2-^еЗЬАШ)3 8Ле8'?Ш?=8,''^8 

^{'Ьа&ь-в, л+ -рз 1'35ь=«'ре-рз(га'8 -рз^-в^газлз. 2^с=8ь+ш€ аьз, 

8 ЗЙГА-в-РЗШС Л-8ЯРА •?+ Л32€Щ)3 ^^ШР8'VТ »!'Ь»Ь^ ЗШ?=8 
ГСШ58 ЬААе-е Зе^в^^А-Р 888Ь«. 8йЗ 8&11^^'8<РШС АЛвШЗЗ-З?^. 
10 ^А9ЯРАЯ'8 ЛЗ ЯР^УЛАговШЗ ^Р+'е?3-Р83 ЗЛЗ 2'8ШЗЯ?§Ь8 82а&2« 
?ЬА+5ЬЗА++Ь3€ А^З 8-8 32Ш?^ г°в ЗЙШ^^Р-РЗС ГЬЗЬЗЬ^ «^ЬС- 
Л-бТЗ ЧР=8 ^8Ь8. 

16 (IX. 39—41., X. 1—9.) 

Ьз^З 5Ь32ГЗЛ^ !"8 -РЬТШЗЛШЗЗ-ей^^ ^8 ■Рд'?^Ш вРЛЗ- 
9?8''8' •?+ 2^Л^ +^-8 ГЬТЛ« ЧР-8 ^"РЬ32, Л+ -РЗ г?ТоЪ€- 
«8 ЯРТЛ€«га^ 8 ЯРТЛС^ТЗ 2ААГТ еЗ€ЛЗ€5Д)«. 2А'8ТШ+- 
Ш-е ЛЗ 23 З^га-в ф+ЬТЙ38 23€«38 2-8 -РЗ^в. 8 ЬА^ШС) 

20 ЗХа^' ЗЛ+ Х88 Зй-^^ 2ААРТ ; ЬЗ^З ЛЗ 8X8 823&28" 
+ШШ?3 1^Т2Щ>3 2ААР'?' 1^8 8 АТ, -РЗ е'?2Ш?3 5ЬЬАЬ+ З-З^ААТ" 
•Р88-РА ЙЗ *.А+5ЬЗАЗШЗЗ А.'^3 ЯЯЗЛТХ^, 8 9ьЬАЬ^ 1?+Ш=8 
ГЬА1^^8ЧР+ЗШ}^. ^-ХЗ-Р^в +да'Р^'в 5ЬА+%ЗА^ ЧР^-З^^ , -РЗ 
)оЗЛ€8 ЛЧРЗЬ-8Х8 ЯР-в ЛЯРЗЬБ ЗЧР^8Т -Р* ГЬАА+&1€8 8-Р36ЛА, 

25 Щ).ЬШ?8 32^1-8 8 Ь+СЬе;38-Р8Ь=8. + ЯР^ЬЗА€8 ЛЧРЗЬ-З^З Г+- 

2Ш1^8ь-8 32^^-8 зяря'+х8. гз"??» лVзь•8■Р8^8 з^га-вярь^еь+зш?^, 

8 ЗЯР'У€ 5ЬА+28 3%д 2Аа&Ш+^1ГО8, 8 2ЯРЗЗ€ ЗЯР^УС 5ЬА+- 
Ш+ЗШ?^ ГЗ 8ХЗ-Р8 8 8Л5ЬЗ-Р'РШ;'8 3€. 35ЬЛ+ 2ЯРЗЗ€ ЗЯР^'^ 
За&АЗРЗО^Б, ГЬАЛ'8 ■РТ'^Т ЬЗЛТШ?^, 8 ЗЯР\'€ <'3 •Р3'3?'8 

30 злзеш^-в. А^з ^-р+^^^го-в 9ьА+28 35>зЗ. -РЗ ана&йлз'^^ лз 

■РЗ 8ЛЗ€(ТОв, Г8 1^АЙ€ТО8 ЗШ?^ ■Р35>53, А^З -РЗ М'+^1тав 
1Ш»а&Л++5ЬЗ 5ЬА+2+. 28^ ГЬТШ^^ЗС ЬЗ^З 8'35'^ 82©2^, 
ЗР8 аЬЗ -РЗ Ь+еьа§"55'АШ€ ^-8(^3 25€1гав АЛЗ 5ЬА+«)ЗА+Ш3 Ь19* 25 — 30 — 

5^-8. ЬЗ^З 5^°8 823^8-8 Г+^-вТ' +Х5-Р8 +<28>Т-Р'8 %Л+- 
5ЬЗЛ'9€ ЯР+Х^, +00-8 32X8 ЛЯРЗЬ-8 З^У+Х^З. <«'"823 ЗЛТ- 

^^г&^ гьзлз 8Ь"8 гьАЗблз хз-рз, (го+^гатз 23€1та'8 8 ь+й^- 

е38-Р8'У8, -Р-в -РЗ Г92ЛЗ&Ш+ШС 8Ь"8 З^УС +&5'8 32X^8 
ЛЧРЗЬ-8, Х-РЗ-ае +Щ3 ^Щ/З ЧРв-РЗЛЗТО-3 , 2Г+231ГОв 2« 8 
ЧР-8-Р8Л31га'8 8 б^ТЛЗШ^-В 8 Г.ЬЛТ1та-8 31!^Ь€'й!ЗШ?"8. (X. 17—28.) 
Ьз^з ^зггзл-з ^•8 гьтшзлзи^вх-в !>-8 -рзха^ зр»- ю 

Л39Х»8' 23%3 Ь+Л'? хе З^ГО-б^У-в Л^^БЧ^-В, АЬЗ +0ь-8 ^"^- 
А+%+^ Л»ШЗ€ ХЗ^, Л+ ^+^«8Т ГЬТ8ХЗ€ ^&€. 8 -РЗ- 

.''Тозлз чр-з^-ехзто-з зз€ з^га-е хзрз, -р-в +С1,-8 гза+%+^ ^ 

3 23еА. 8 Зе<Я)+2Ш?-8 ЗХ+Х-З ГЗАЗЗСТТОТ ^€, 8 ЗеЛ+2ОТ-в 
ЗХ+Х^З РЬТЗ€Ш?Т ^€, 2?^ е)+{'ЗЧ?АЛ-8 ГЬТЗ€2'8 З^Ш-в 1Г, 
3\Ш-8'У+ ХЗЗ^З. Ь4.2^^-8ЬА ЙЗ е"8ЯР21га'8 ^«8 81>'ЛЗТЬ"8 0»+ 
2<Й>3^32Н. 2'?'. 5Ь(Й)+5ЬЗЛ++Ь3€ ЙЗ Х-в-РЗ-аЗ ЗТО-в -РЗЬ^' 
^^^2-8 8Х+1ГО8 8 •Р382(ШЗЧР"8 32(Ш^, ^8Ц1>3 Г32Аа&Ш+ЗТОЗ 
3%3; 8-РТ ЛЗ 5ЬА+%3<$Ъ'!.+Ь3€- 2?8 %Л+5ЬЗсЯ>Т -РДгЗ^ЦИ-в ^^2-8 
•Р»^%!++%3 2<€, ЗЛ+ еА2'8 2ЛАГ'888Х^ 3*3 ЗШ}Я?ЬА- 20 

21ГОТ хзйзцо-з ; е-етшс а&з щ»35ьл^. 2ЧЯ€\{>!3'Р8А чр-з ззьаа- 

2+Л8ХА, 8 ^<РХ+ ^^&. 8 ЬЗЙЛ.?.+ШЗ 82©2'8 ЯР« "УЬ^З^-З^З 
ЧР-8 {"Ь<Р1ГОЯРЗЬА 23ЛЗХЗ'РТ. 31^8ЛЗ€ ЙЗ 8 ЗР^ЛЗЗ %Л+- 

лзл^&ещз" лз ^злА лание -р+ше з&)ЗХ<азшт; -ьшччз \1\}'8ъ 

ЗЯТ ЬЬ82(ТО32"8 Ье'УТ -Р+Х-З -РЗ Зе8-Р3>3€ 2€. ф^ТО-ЗЯРА 25 
8Х^ 82§&2'8' ЬАЬ-З ЧР.|.Х'8, -РЗ ЧРАЬШЗЩ^З, ЛАЛ-Ь АабЗ +&)'8 
Ш?ЯРЗЬ^ ЯР-З 8Х« ЗТО-еиЬ Х33%3, 1га+ 2'«Ч?АЛАТОЗЛ-8- 

&щ)'\?ш%еш8 3 х-зРА. -РЗ ч?8т -РЗ ярАЬ»зш73, ■РА2(л;з ез 

З^Ш-З ЗЯРЗ'У-8 ХЗЗЬ-З , АНЗ 363 ЬАЬ'8 ЯР+Х-З. З^УС Х33€ 

%л+2+ хзз?ьз 2<й>а&ш+'^ш7'3 8 +еь-е лр+^ зе, з гз х-вРА зо 

%Ъ€Лд€Ч\}'е, 8 +Л-8 Й63ЯРЗШ?^5 Ч?А*-8-Р"8Т Л+^ ЗХ-З. 31 (X. 27—38.) 

Ьз^З 9532Г'§Л8 .''•З ГЬТШЗЛ-8ШТда« \'В -РЗ^» 8Р'ЛЗ- 

5 9^»8" ЗЧР-8Я'€ "З^ЗЗе 5ЬЛ+2+ 'Ш'835ЬЗ 2Л^Ш+'5€Щ;^ 5 +0з^ 

ео-Р+^€ 3€, 8 ГЗ ^-РА Я>Ь€ЛЗ€Ш/Б, 8 ^еь-в ЙЗЧРЗШ)^ 

ЯРА^-е^^-еЗ Л+'^ 8Х^ 8 -РЗ Гг^^ВБЧ^-РВ^.ЧЧ^В Я?^ ЯРА?-^. 8 -РЗ 

ч?=82ь^8ЦЧ81го-8 8Ь^ ■Р5^^^^^й^ ^^^^ ьзе^^з ^^ззе. ^т-вм-в 

Х38, ТЛЗ Л+2Щ>^ 3€ Х-в-РА, е^ЗЛ38 ЗШ)^ ЯР'82АЬ^ , 8 

10 ^>8^Щ13о63 -РЗ ХЗа&ЗТО-е ЯР 82Ь'в'РШгТШ»8 8Ь8 ЗШ?« Ь3€}>^8 
31ГО-8'У+ ХЗЗ?оЗ. +&г8 8 ЗЦВ-вЯ/^в ЗЛТ-РЗ 32ЯРА. Я?^й€2€ йЗ 
Г+^^8 .•'+'33'3-Р83 З^РЛЗЗ Л+ 5 Г31^8'а€Ц11 8. ЗТОЗЯРАЩ-Ь Ъ^-В 
823^2-8 ^-РдЪ^ ЛА«Й)+ Л31^Ь+ АЯ?8Ь=8 ЧР'Ь?с?'8 ЗШ?« ЗЩ?«'У+ 
^гЗЗ^ЬЗ, бьН. ,•'33 8Ь=8 ЛАЛЗ !'+"32'ЗР83 -Р^. Х€ Х31ГОЗШ?3 ; 

15 ЗТО»8ЧРА« + Ш€ ЗХа& 8Р'ЛЗЗ ^^А+^ЬЗЛ^З^^З' 3 ЛЗСЬА ЛАЛА Ь^* 2* 
Ь+ХЗРЗА -РЗ ?5'ЗШ13Х'8 •?+ Ш»€ -РЗ 3 ЯР<а.+2ЧР8Х8Т , А^З 
^/-88 ^ЛЗЯРА}"8 28Т Ш)ЯРЗЬТШ5 2€ 2+??8 ^%%-8. д^'8Ч?А'в+ 
Б^З^^В 82»2=8" ■РА2(ТО'8 ЛТ ■Р'ЬГТ2'1.-РЗ Ч?В Оз+.''3'РА ЯЯ+ШЗ-а^^в 
А.''3 +(>,-8 ЬАь« ез^т 32ш;з ; +«3 3^-8? -Р+ЬЗ^З К^З«)«Т, ^-8 

20 Р8Х^а&3 ЬЗ^З 2(Я)ЗЧРЗ еЗЛТЗ, 8 "РЗ Х§ЬЗ€ТО« 2€ Ь+&3- 
ЬТТОТ !'"8'Р8?з^8, 35ЬЗабЗ ЗШ18Ч'-8 2Ч?=еЩ)Т8 8 •Р32в<й)+ ЯЯ8 
•38'8Ь'8, ЯР-ЗЗ %А+5ЬЗ<Я)ЗШ?3 ЯРА+гЗХЛАЗШТ. 03+-РЗ ЬАЬ8 А.''3 
2'88Р'8 еЗа$Т8 32'г8>-8 ; +«3 -РЗ Ш?Ч?ЗЬ^ ЛАЛ« 3«Л)8"\'+ "З^З- 
35ЬЗ, РЗ 8'35'А(Л?3 "З^З ЯРАЬ^8, +«3 ЛТ «ШЯРЗЬ^. +'<!;3 АТ 8 

23 ^^'А ЯРАЬ^ВЗ -РЗ ЗХАЗШЗЗ, ЛААЗ?5''8 'ЗгЗЗХ^в ЯРАЬЗб ЗХАТОЗ, 
Л+ Ь+еа»ХАЗШ]3 8 ЯРДЬЗЗШ?3 А.''3 ЯР-в Х-РА ЗТО-вЯ'^ 8 

+еь-в яр-в з№еч/8. 

•РдЛАбЬА а 

ЗЯР+-Р<ЕМЗ<Я)59 ЗШ<8 89+-Р+ %(5Ь+Я?+ Ж' 

30 (IX. 1—38.) 

ЧР-В ЗРЗ ЯРЬАХ€ ГЬАЬС.^^З 82»2^ ЯРТЛА ^АЗЯРДЬ+ 
2ААГ-!. ЗРС'3 ЬЗА2Ц11ЯР+, 8 ЯЯ-вГ^ЬЗаТШ^б 8 а>^3-Р8Я'Т 3^3 — 32 — 

ЬЗЛТЦ^ЗЛА 35ЬЗ, Л+ ЙЛДГ-в ЬЗЛТ 2€ ; 3[Ш'8ЯРА«+ 82а&2^' 
■Р8 2-8 2'85ЬЬАШ'Р ■РЗ ЬЗ<Л>ТШ?ЗЛА 3*3, -Р-В Л+ А^СОИ-в г-б 
ЛАЛ+' еЗаб8+ •?+ -РЗХ^. Х-В-РА РЗЛЗе+ЗТО-в ЛАА+Ш?Т 
ЛАЛ+ Г82-8Л+Ч?'8Ш++«>§ ХС Л§Р-8ЛЗг&3 ЛЗР-в 32Ш?^, ГЬТ- 5 
ЛЗЩ^^в -РЗаде 35ЬЛ+ -РЗЬТОЗЙЗ -РЗ ХЗЦИ-в ЛА(Я)+Ш)Т. з?ьл+ 
ЯР-В ХТЬА 32Х'8, 2ЯРА(ГО^ 32Х'8 ХТЬЗЯРЗ. 2Т ЬЗ,"-^ РЛЗ- 
•Р3€ -Р-Ь боЗХЛ^ 8 2'8Ш?ЧЯЗЬТ СЬ-в-РВЗ ЗШ?"8 ГАТ-РЗЧРЗРЗА, 
8 ГЗХ+^+ ЗХ» З^Т еЬ'8-РТЗХ'8, 8 Ь3*3 ЗХ»' 8ЛТ »- 
Х-вТ 2€ ЯР-в ^а&ГААТ 2ТАЗ+ХАТ, ЗЛЗ 2'8!'+еь+ЗШ»-в 2€ ю 
ГЗг-вА+^^-в. 8ЛЗ ЛЗ 8 »Х-8Т 2€, 8 ГЬТЛЗ ЧРТЛС. 23€- 
2АЛТ а&З 8 Т[й3] еА+ЬЗ€ Ч?8ЛААТ 8 ГВА^ЙЛЗ , А^3 
РЬ32ТШ}ЗА-8 СА, 5ЬА+5ЬЗА++1оЗ€" -РЗ 2-8 АТ 321^^8 2АЛС 
8 ГЬ32€; ЗЧР8 9ЬА+9ЬЗА++Ь3€ АЬЗ 2-8 32^-8, + 8-Р8 9ЬА+- 
5ЬЗА++Ь3€* ГЗЛЗеЗ-Р«8 ЗХ» 32Ш1'8. З-Р-В ЙЗ «>А+9ЬЗА++Ш3 15 
АЬЗ +ет8 32Х=8. 5ЬА+«>ЗА++Ь3€ ЛЗ ЗХ»' ^+^3 «ТОЗ 2€ 
ЗШ)'ВЯРЬА2Ш]3 3^8 ; ЗШ?'8Я?А*+ 3-Р 8 Ь34^3* ^^АЗЯРА^-В -Р+ЬЗ- 
"Ч'+ЗХ'8Т 52332-8 СЬ^-РЗЗ 2'ВШ?ЧРЗЬТ 3 ГЗХ+&3+ 3*5 ХЗЗ 
8 Ь3*3 Х8 ЗЛ8 ЧР-8 ЬЗ€ГАА-8 23АЗ+ХА^ 8 »ХТЗ 2<€. 
{1^?^ ШЗЛ^В ЙЗ 3 аЗХ-ВБЬ-В 2€ 3 ГЬ309-8ЬА1о»8. ЬАШ€ «€ ЗХ»' 20 

{'^ШЗ Ш)^ 32Ш?^; 9ЬА+5ЬЗА+* -РЗ ЧРАХ-в. ЧРА2€ ^•В ф'ЬЬ323- 
ЗХ°8, Та&З СА 3-Р35ЬЛ+ 2ААГ-В. СА г&З 23€е31ГО+ 35ЬЛ+ 
2Щ)ЯРЗЬЗ еЬ-В-РЗЗ 82а&2«В 8 3(таЯРЬ°8053 ЗХаЗ 3*8. г+ь-в лз 
ЯР'81°Ь+Ш++ЬЗ€ 8 ф+Ь8238 .''+!'3 ГЬЗОз^ЬА, ЗР^В Ь3*3 ЗХ-В" 
еЬ-В-РЗЗ ГЗАЗабЗ Х-РА •Р+ 3*8]?, З З^Х-ВЗЬ-В 2€ 3 ЧРЗЗб- 25 
Л3€. %А+Я)ЗА++Ь3=е ЛЗ ЗШ?"В ф+Ь8233 31Л)ЗЬ53' •РА2(ГО'В 
2-8 3(^8 И^35Ь+ *АЗЯРА}"8, АЬЗ 23€^^!3^^"В8 -РЗ )оЬ+^'8^^^'8. 9ЧР5 
Ь1в1 25 %А+Й>ЗА++Ь3€* !'+!'3 ХЗАЗЦО^ *А31?А!"8 ^ЬЬАШЗ-Р-в 2Т'У+ 
бь-Р+ХЗ-РЗА (ЛЗЧЯЗЬТТОЗ; 5 Ь+2Р-8ЬА СА ЯР^в -РБк^. 5ЬА+?ЬЗ- 
А+гЬЬЗе ЙЗ ЙААГ-УР" Р+^-ВТ" Ци-ВЗ ^ОНЗ 5ЬА+5ЬЗАЗШЗ 3 30 

•рзх-в, А^^ зццчрь-влз з*з ш?ярзз; д-р-в йз ьз*з А^^ гьз- 

Ь3}"8 321ГО-8. -РЗ 3€Ш€ йбЗ ЯРАЬ-ВТ ЗРЛЗЗ 3 -РЗХ-в, А^З 

2ААГ'-8 СА 3 РЬЗ^-вЬА, ЛЗ-РЛЗа&З ЯР"В0й«)А+28Ш€ ЬЗЛЗ- 

Ш13АА Щ}д%Ъ ГЬЗа)БЬА'1Р^Ш++%3 8 ЯР-ВГЬЗЙЗШС А %А+5ЬЗА'&€- 

«З" 2-8 А5 32Ш)'8 г^З-Р-в ЯР+Р» , 35ЬЗЛЗ ЯР83 «)А+«>ЗА31ГО+ з^ — 33 — 
А^§ 8ЛАГ« Ь9Л8 8€; ^+^^ »ез ■р^т-ра чявлзшз-в: зш^-в- 

^АУУ+ЙЩ^З 8?5''8 Ь9Л5Ш?9ЛА 3%3 8 ЬАЙО^З" Ч?АЯЯА А^-З 8-8 
За^га-в й-вВ-Р-в -Р+Р" 8 А^-З ЗАА^^-в ЬЗЛ8 8€, {' + !'3 ЛЗ РвТ- 
•РА Ч?8Л8Щ?^ РЗ ЯРАЧЯА, Л8 .''ТОЗ З^З?» ЗТОЧРЬ^вьЗ 3^8 "УА 
5 -РЗ ЯРАЯРА. 8+^3%3 ЧЯ-вГЬЗаЗТОЗ. ЯР8д:ЛЬ+81га-8 ъ<^-ьчч^. 
2+^'€ 3 Й311^А Л+ 9ЬА+5ЬЗАЗТО^. 88^*3 ЬА8^таЗ ЬЗЛ8Ш}ЗАА 
3%3 АЬЗ еЗАШЗШ?3 8€ ЗР-ЛЗЗ. р-ЛЗ »1^3 В€ 1^АЬЗ€ В-вАЗ- 
аб8А8 ВРЛЗЗ А^. +'#3 {'(ТОЗ ЗаРЗЯРАЗО^^ ЬЬ8аШ)+, ЗШ?^АЗ€- 
^З-Р^ Й-8-Р'8'35'8«+ е^ЗеЛЗТО^. а35ЬЗ Ь+ЛТ ЬЗЛ8^ГОЗАА 35ЬЗ 

10 ЬАаОНЗ А^З ЧР-вЛЛЬ+аШ»^ 8Х+Ш?«, 8+^35ЬЗ ЯР=8ГЬЗа8Ш?3. 
ЯР-вбь^А+аЗШС ЛЗ ЧР^Ш}ЗЬ8\'3^ ^АЗЯРА^^-. ТЛЗ СА ЗААР^, 
8 ЬАШС З-ЗЗ"»' Л+ЛЛ« 8А+ЯРЗ€ е35Ь» . ^«Т ЧРА??^ А^З 
^АЗЯРА}'^ 8-8 5ЬЬАШЗР« 38^=8. ЗТО«ЯРАШТО+ ЛЗ ЗР« 8 
Ь3*3" +ШШ)3 5ЬЬАШ8-Р8!''8 ЗЗШ)^ РЗ ЯРА^^. ЗЛТРЗ Я?А^-в, 

15 АЬЗ 8ААГ-8 еА1о=8 •Р'8ТРА ЛЗ ЯРЗЛЛЗв. ЬАШ€ ЛЗ З-З?» 
Г+!"88" А?-8Ш)3 8'8Ш)ЯРЗЬ8 ТОЗСА ; {■+!'3 ЗТОЯРЬ^д^З 3^8 0ЧЧ?38; 
Зт?'8Ч?А«+ З^^в" ЬАЬ ЯР+Х« Р-ЛЗ 8 РЗ 8А^8Ш+8ТОЗ. 

4^-вш?з г+^^т ьз^зтоз ЗА-езш+тот; ЗЛ+ 8 Ч?«8 ьз^зтоз 

аЗ^^ЗРЗ-УЗ 35ЬЗ е8'РЩ»'Р; ЗР8 ЛЗ ЗЗ^ЗЬТШе 8 8 ЬАШ€" 01)^8 

20 аз^зрз^в 388 тоз5ьз, х«т ЛЗ ^3833ЯР8 за^-в аЗ^ЗР8^5, 

Х=88 Ч?А"д5''8 А1'3 ^^ "З^ЗаЗЗЧРЗ 5ЬА+5ЬЗА+ ^3%^, а35ЬЗ ЛЗ 
РЗ ЧЯА??^ ЗЩ>'8 .''3€Л» 38Щ)=в. ЗТО-8ЧРАШТО+ ^АЗVА^-в 8 
ЬЗ^З В^-в' 3 азда^ 1^3 ЛТЧРБРЗ 38Щ1« . А^З ЯР88 РЗ ЯРА- 

атоз зш]« ^з€лаз защ;8 , 8 зоувярь^^з з^8 ^38. яра<^-6 

25 ЛЗ А^3 5ЬЬАШР8}-8 1^3%8 РЗ Р38АаЗШ+ЗШ? 8. Р« +«3 Г-ВТОЗ 
еЗ^З^^-ВТОЗЯ'^ 38ТО8 8 ЯРЗА^е 3*3 Ш)Ч?ЗЬ8Ш?€. 01)3%3 ГЗ- 
8А»Ш+ЗЩ»8. ЗШ;« ЧРА!'+ РАаШ»« аА«8Ш+РЗ А^З .''1газ 
ЗШ?^ЧЯЬ^|^3 3^8 аААГаЗ ЬЗЛЛЗРЗЗ, Ь«3 РЗ 1^8 ЗШ?^ е35Ь+ 
е'88А8 РЗ ХЗ%А« е8 (Л)гРЗЬ8Ш78 Р8^383ЛЗ. 31та^ЯРАШ(ГО+- 

30 Ш€ 8 ЬАШ€ З'г5'а3" ЧР8 5ЬЬА8АЬ^ 1ГО«8 ЬЗЛ8А^ 8* 388 
ЧЯЗа-В, 8 ТОБ8 А8 Р-вЗ а3^8Ш8: 8(гь«>-8Р+Ш€ ЛЗ 8 ЯЯЗР-в. 
ВА-вВШ+ЧР^В ЛЗ 88338=8 А^З 80>р%-8-Р+Ш<€ 8 ЧРЗ-Р-в, 8 ЗСЬАТО-В 
8 8 ЬЗ^З З^аЗ- Ш^-ВЗ ЯРАЬаЗЗШТ АТ ЧЯ-8 8«8Р+ 1^;ЗЛТА ; 11»4 2ь 
ЗЩ>'8'гРАШ1га+ д-Р-в 8 ЬЗ^З" 8 ^Ш?3 38Ш?=8, 5ЬЗаГЗЛ8. л+ 

35 УАЬЗ€ 8^з€ чр-8 р-в ; ьз^з ЛЗ 3'35'аз заазав' 8 чрзлаа^ 

5 — 34 — 

8 385, 3 %А+%ЗАС5 Й-в Щ>9еЗ^ ЦВ-в ЗЯЦЧ-в. З-Р-в г$3 
Ь3*3* Ч?АЬ»^. 5Ь92ГЗЛЗ, 8 РЗЬ.Я.З-РЗ 2€ 3"55'». 

(XI. 47—54.) 

ЯР^в ЗгРЗ ЧРЬА^С 2-веЬ+ШЗ€ Й«е +ЬЬ83Ь38 8 ф+Ь8Й38 
8-8 -РЗХЗ •?+ 82332+ 8 5ЬА+5ЬЗА++Ь3€- ^■8Ч\)д 2'8Ш?ЧРЗЬТ?5''в, 
АЬд 4^АЗЧ?А,''^ 2-8 &>-Р+'23'3'Р8А ^■Р35Ь+ (ГОЧРЗЬТ^га-в ; +«3 
32Ш?+ЧР8??'8 8 Ста+^3, ЯР28 Ч?АЬЗ€ З^ЗбТО-в ЯР-в -Р-в, 8 
<°Ь8ЛЗ€ТО-8 ЬЗ^А^^З 8 ЧР-ве^-в^З^ЗСОУ-в 8 '53'А2Ш>3 8 ^€е^^88^■8 ю 
[•Р+Ш-в]. ЗЛЗ-Р-в ЛЗ ЗТОЗЬ=8 ЗШЗ-8 -РЗЬ-в !'+8+ф+ , +ЬЬ83Ь35 
•^^1^/1 1^ /4^ 1 . 2-88 ААШ?» (ГОЗХаЗ, ЬЗ^З З??^* ^-88 -РЗ ЧЯА^З •Р84^323ЛЗ, 
■Р8 -РЗ ^^-вЗША+ЗТОЗ А^^ »-РЗ 32Щ>'8 ЯР+да-8 Л+ ЗЛЪ-Р-в 
4?АЗ^А}"8 ЗЗ^-вЬЗШ?^ 0*1+ АР'Л8 + -РЗ ЯР32-8 3€е(г88}"8 ГЗ- 
^-вЗе-РЗ^Ш-в. 235ЬЗ йЗ 3 23еА -РЗ ЬЗ^З, -Р-в А^З +ЬЬ83Ь38 15 
2'8Т ААШ7а» Ш73<Ш'аЗ ГЬЗЬ34^3 А^3 ЬЗЦИА+ШЗ 82332-8 3»ХЬАШ?8 
&)+ АРЛЗ, 8 -РЗ Ш?-8}'-8^3 ^+ А^РЛЗ, ■Р'8 Л+ 8 ^€Л+ 
СЗЛТА Ь+ЙЩ)З^ЗР+ 2'8еЗЬЗЩ)'8 ЧР-б ЗЛ8-РЗ. 304-8 Щ>ЗЯ)3 ЛЗ 
Л-в-РЗ 2'8ЯРА«+Ш€ Л+ 8 еЗ€ ЗЗеЗАЗ. 82»2"8 ЛЗ {-В ОВЗХЗЗ 
•РЗ АЯРА ЬЗабЛ++ШЗ ЧР« ЗР-ЛЗЗЬ-в, ^-8 ЗЛЗ 3^-8 Ш?3€Л» 20 
««••е 2Ш}Ь+-Р3€ САЗе^-в Га32Ш?-83РЗ€, ЧР-9 Зфьз^^-В •Р+Ь8\'+- 
З-г^^вЗ %Ь+Л'8, 8 0433 ЛЗЯЯА+ШЗ 2-8 аЗ*3-РЗ!"8'Р 2Ч?33'35'8. 

ЗЯР+гР-КМЗЛЗЗ ЗШ^К 89+-?+ %Л+Я?+. .ЬЙ. 

(XII. 19—36.) %б 

ЧР^В ЗРЗ ЯРЬА-З?* 2'8Я?А1Ш-8 2-8Ш)ЯРЗЬ8Ш€ +ЬЬ83Ь38 3 
2Ш)+Ь\'8 •Р+ 32332+, 8 ЬАШ€ !"8 23еА" ЧР8Л81гаЗ А^З 
■Р81'+АЛЗ ГЗА'&+ 321^-8, 23 ^ЗЬ-В ГЗ •РЗХ-в ЗАЗШ?«8, САЬЗе 

а^з ЗА8-Р8 зц^зьз 340-8 чя-ешзл-вшззь-в Л+ ГЗ^АЗ^^^ОО-в — 35 — 

2€ Ч?-в ГЬ+^Л'в-РЗ.'"е. 25 ЛЗ ГЬ881ГО^Г5Ш€ ^-8 фЗАЗГ» 
ТЛЗ еД 3(70-8 ЧР5Л8+8Ш?-85 %+Л8Л382}"8ТЗ€, 8 ^ЗЛА+Ь3€ 
5 %А+?>9Л^«3" «>32Г§Л8, ЬЗ^З^-в 82»2+ ^ЪЛА^<^. 
ГЬ8ЛЗ ф8А8Г-8 8 95А+9ЬЗА+ +-РЛЬЗЗЧР8 8 ^+^«8 +РЛЬЗ+ 
5 8 ф8А8Г-8 %А+5ЬЗА++2Ш}+ 88»23Ч?8. 82»2'8 ЛЗ ЗШ?8Я?А* + 
8Х=8 9ЬА+5ЬЗА€" ГЬ8ЛЗ %%ЛЪ-Р-\^ Л+ ГЬ32А+^81ГО'в 2€ 
Й-вЗ^Р^в ^^АЗЧЯА^-вйг-вЗ. +'35'8-Р^ +"35'8Р'в %А+5ЬЗА^ ЧР+^^-в. 

+*з бьь-в-рз гшз-РЗА^-РЗЗ рз аа^-вьзоч-в г+л-в ЧР8 дзЗ-зз-в, 
1ГОЗ ЗЛ8-РЗ ГЬАе-вЗЯР+ЗОО-в" +*3 АТ ©'зг-вьзро-в . "гг-рз^ь-в 

10 ГАЗЛ=8 2'8(70ЧРЗЬТ(та'8. АГ^ССЗ Л»ШЗ€ 8ЯЯ334€ Г39ьа&е8(Г0'8 
^, 8 -РЗР+ЯРЗЛСЗ Л»Ша€ 2^33^€ Я?« 'ЗгЗЬА 23?5'=в ч?^ 
Л8ЯРЗШ5А ЯРА^-в-РА+^-в 2'8ЬЬ+'Р8Ш?'8 ^. +ШШ?3 {««ГОЗ ^^-РА 
^ЛШд^ЪЧЧ-в. ГЗ ^РА Л+ ЬЗЛ8Ш1-8. 8 8ЛЗЛЗ Зг-ЗР-в +0гв, 
ЦЧ» 8 2А»%)+ "ЗРЗЗ е^ЗеЛЗОЧ-в; 8 +«3 {'«газ "Зг-РА 2АаЗЛ8Ш7'8, 

15 Г34?Ш?ЗШ}'8 8 З^га-в^'^, ^-88^ А Ла&Ш+ ^б^ЗА ЯР-в^-ЗгзеТОЗ 2€, Ьи! 27 
5 4^009 ЬЗ^Зе; ЗШ)-84?3. 2Г+28 ??€ ЗШ)-8 5ЬЗЛ8Р'88 233€. Р-в 
23«>3 Ь+ЛТ ГЬТЛ^ Р+ 5ЬЗЛ8РЗ€ 28^. 3(70-8^3, ГЬ32А+Ч5»8 
В^РС (ТОЯРЗЗ. ГЬ&ЛЗ ЛЗ %А+2-8 2« Р31^;323- 8 ГЬ32А'ЬЯ?8Ь'в 
5 Г+?-8Т ГЬ32А+Я?АЗ€. Р+ЬЗЛ-8 ЛЗ 2(таЗЗ€8 8 2А-88Ш+Я?'8 

20 ?ЬА+%ЗА++Ь3€' «зЬЗ^^ е^'Р21ГО-в, 8Р8 ЛЗ 5ЬА+5ЬЗА++Ь3€" 
+Р'8|«ЗА« 5ЬА+5ЬЗА+ З-З?». ЗШ;«ЯЯАШШ]+ 82332-8 8 ЬЗА^З* РЗ 
^гЗРЗ Ь+Л8 5ЬА+2'8 2-8 ^3^32-8 Р€ Р+ЬЗЛ+ Ь+ЛТ. Р'88РА 
23€Л'8 32(ГО'8 ^8Ь§3, Р«8РА ^•8Р€*-8 ^8Ь+ 23*3 8|^5Ь-вР+Р'в 
еЗ€ЛЗШ7'8 ЧРЗР'8, 8 +0)-8 ^^УЗ Я?€М^323Р'8 1^3€ЛЗ€ ЗЦИ-в 

25 еьЗХАС, ЧЯ2€ ГЬ8Я?АА!'3€ ^ 231!^А. 23 ЛЗ %,А+5ЬЗА++Ш3 
Р+егР+ХЗР»3€ ^33^ 2'8?5>Ь^(ГО8^ 1оЗ^ГОА+ШЗ а^^ЬА^ШЗ. 
91Ш'8ЯРА*+ З-З?» Р+ЬЗЛ«* '25'^8 2А^8Ш+ЬЗХ'в ЗТО-в еь+^ЗР^ 
А!'3 )оЬ82Ц1>32'8 ГЬА1^^'88Ч?+3(га'8 ЯР'8 ЧРА!'^, 8 .'"♦.?'3 ^7-88 
«)А+%ЗАЗШТ. ЯЯ^«ЬР32Ш7Т 2€ ГЗЛ31!^+ЗШ)« 2-88Р» *АЗ- 

30 Я?А*-в21'»Х» ; {■Ш)3 2-8 321Га« 2-88^-8 ^АЗЯРА^-в2;'^8 ; Ь34?3 
ЛЗ 8^-8 82©2«" 3«3 ЯРв '^4.АЗ Ч?ЬА'3?€ 2Я?АШ)'8 Ч?-в 
ЯР+2« 32Ш7^* ЬЗЛ8ТОЗ ЛЗР-вАЗЛЗ 2ЯРАШ7 8 З-ЗР+ООЗ , Л+ 
Ш7Х+ Я?+2'8 РЗ 8ХЗШ)'8, 8 кЗЛ€8 ЧР-в Ш7-вХА -РЗ ЯРА2Ш7-8 
>'+'85'3 8ЛЗШ7-8. ЛЗРЛЗЛЗ 2Я?АШ7-в 8Х+Ц03, Ч?АЬ»5Ш73 Я?-в 

35 2<и>АаП'в, Л+ 2-88Р§ЯРЗ 2ЯРАШ7+ К^З€Л3003, — 36 — 
Ч?^ 2ЬАЛ§€ Ж -РЗЛАЛ^е. 

(XII. 36—47.) 

ЬЗ^З ^ЗЯРЗЛ-в {--е ГЬЗШЗЛ-ВШЗХ-В Ь-8 ^'3'35'^ 8Р'ЛЗ- 
З^^г^в* ЛЗ-Р-вЛЗЛЗ 8ЯРАШ?"8 8Х+Ш?3 ЯРАЬа&8Ш»3 Ч?'8 2Ч?АШ?<«, 5 
Л+ 8"88-РЗЧЯЗ 2Ч?АШ;+ 1^3€Л31ГОЗ. 23 9ЬЛ+%ЗА+ 82»2"8, 8 
ШЗЛ«8 2'8!'Ь"88 2€ ЗШ?'8 -РЗЬ^. 1га9Л8.''+ ЛЗ бь-Р+^З^З-РВА 
г-вЦИЯРЗЬ-вШ» ЗХ» ГЬАЛ-8 -РЗХЗ, -РЗ ЧРАЬЗЯР+Ь3€ ЧР-в -Р-в, 
Л+ 2"8еа€Л31ГО«в 2€ 2ЛЗЧР§ 82+83€ ГЬЗЬЗ}'+ ЗЛЗ Ь34^3* 
5Ь92ГЗЛ8, {-Щ^З ЯРАЬЗЧ?.Ь ЯЛШк^ -Р+ШЗХ»; 8 Х<в8т^+ 10 
5Ь32Г9Л-8-РА {'ЗХ» ЗЩ1'8?'Ь'88 2€ ; 239ЬЗ Ь+ЛТ -РЗ Х3аб++Ь3€ 
ЯРАЬЗЧР+ТОТ АНЗ Р-ЬЬ^ВТ ЬЗ^З 82+8А" 32ЛАГ8 34^8 ЗЬ-в 8 
ЗЬ+ХА-РЗЛ-в 32Х^ 2Ь«8Л'8\'+ ЗЬ-В, Л+ -РЗ ^ЗЛСТО-в 34?8Х+ 

•РЗ ь+еоЗ&ХА^а^-в гь-вле^узх-е з зсь+тосо^-в 2€. 8 82- 

•УАЛ-ае 3€. 23 а&З Ь3*3 82+8А 35ЬЛ+ ЧРЗЛА 2А+ЯР9€ 15 

з%з, 3 %л+5ьз<й)+ 3 -рзх-е. 31^+^з »ез 3 зцч-в ^-рзе-а-в 

Х-РЗ^З ЧРАЬЗЧР+ШС ЯР-8 -р-в, -р-в ф+ЬТгЗЗ Ь+ЛЗ -РЗ 82Г§- 
ЧРАЛ++Ь3€, Л+ -РЗ ЗШ?^ 2-8-Р-8Х8«"8 ЗбъЛ-в-Р+РТ е9€ЛЗ€Ш1"8. 
ЯР-вбьАРеЗШС 1^3 Г+*3 2Л+ЧЯЗ€ 4?ЛЗ^А*^ РЗЛЗ 2<Я)+Ч?§€ 
»^;забЗ«€. 32»2"8 ЛЗ Ч?"8еь-8ЯР+ 3 ЬЗ^З- ЯРАЬ»3€8 НУ-в Х€ 20 
•РЗ VАЬ»3^^•8 ЯР'8 ХЗРЗ ^'8 ЧР-В Г32'8А+ЯР'8Ш++5(>3 Х€ (З 
ЧРЗЛЗеЗ Х€ ЯРЗЛЗЩ^-В Г'32^А+ЧР'8Ш++5ЬЗ ХС). +&)'8 2ЯРА1га"8 
ЧР-в Х8Ь-8 ГЬ8Л«8, Л+ ЧР2А}"8 ЧРАЬЗ&ЗеЗ ЯР'8 Х€ ЧР-в 1ГО-8ХА 
■РЗ ГЬАезеЛЗСГО-в; 8 +«3 {'«тоз »2А'83Ш8Ш>'8 ЪЛ+ЪдЛ-вБ 
Х93€ 8 -РЗ 2"8ЬЬ+-РЗШ)^ 8Ь"8 , +0»,-8 ЛЗ -РЗ 29€гбЛ9€ ЗХ»" 25 
•РЗ ГЬЗЛ-в С9 Л-Ь 29€ЛЛ9€ ХЗЬ» -Р^ Л-Ь 2-8Г+29€ ХЗЬ-в. 

ш 28 «у>^ ^ЗШЯРЬ-КШ^^'^. Я?"ЕСЬ-РЗШЗ-Р53 %92РЗЛ«'РЗ. 

+АЗА»А *,А+2в .\^. ЯР28 3€еь'88'У8 ЯР-ВгГАЗ^+О^З. 
ЛЗ' Ь+Л32(ГО8. 21ГО81о'8 .С. ЯР-вбьЗЛЗ е35Ь'8 ЯР-В ЯР'82|''А81''*'9- 
ЧРЗР83 (З %32ГЗЛ'в ЯР8 5ЬА+2А) (ГОЬЗеС-в^РА. 30 — 37 — 
(XXIV. 36—53.) 

ЯР^В 9-РЗ Я?ЬА^€ Я?'88.''Ь2'в 52»2-8 ЗШ?=в ХЬ^ЦИЧЯЗЬ^в 2Ш1+ 
Г§ 2ЬАЛА а^З-РЗ^-в 2ЧР38Ь'8 5 9ЬА+5ЬЗА+ В^-в" "ЗР8Ь'8 ЯР+^З^-в. 

^ +е*г8 32^-8 -РЗ 1?^§8Ш?3 2€. »еЗАЯ?^ШЗ ЛЗ 2€ 8 ГЬ8- 
2Ш1Ь+Ш-8-Р8 е^ВЯР-вШЗ Х-8-РА+Ьа€ Л»Ь^ ЯР8Л'€ШШ?3. 8 Ь34^3 
З^г-в* ^ОНЗ 2'8'55'5€*ЗР8 32Ш13 , 8 ГЗ *Ш;3 Г'3'а5''в8ШЛЗ-Р8А 
ЧЯ-вгЬЗЛСЦО-в ЧР»8 2Ь'вЛ'8'У+ ЯР+Ш+ ; У8Л8ТОЗ ЬЗ€\'А ^38 
5 -РЗ^А ^38, А^^ 2+^'в +еа-8 32Х'8. 32€Л+Ш>3 ^С 8 

'0 Ч?8Л8Ш>3 А^^ ЛЗ^Ь^в ГЛ-ВШ?? 8 !'321ШТ -РЗ ЗХ+Ш?^ А^ЗЛЗ 
^е»* ЯРЗЛТЦИЗ 8ХЗ€«+. 8 23 Ь3.'"8 ^ЗЬ^-^^- 8^-8 ЬЗ€\'А 8 
•РЗ^А 8 ЬЗеЬ+ 2ЧРЗА. ЗШШ)3 ЛЗ -РЗ ЯЯАЬЗ^^^ЗХ-в ЗХ-в 
ЗТО-в Ь+Л32Ш»Т 5 ^Р-ЛС^ЗХ^ 2€ ЬЗ^З 8Х-8* 8Х+Ш)3 Л8 
^(ГОЗ 2-в-РАЛРЗ 2-8ЛЗ; З-РЗ ЛЗ Л+Ш€ ЗХ» ЬБЗС-вТ ГЗ- 

15 ^З.р.88 *€2Ш1-8 8 ЗШ^-В 1^^4*ЗЛ« 2-8Ш1 8 , 8 АЛ^ ГЬАЛ-В 
•Р8ХЗ. ГЬ34?33 Л+гЦ^-в 8Х-8 8 ЬЗ^З 8Х"в* 23 23€(та'в 
2ЛЗЧР32+ , АЛЗ %Л+5ЬЗЛ++Ь'8 ЧР+Х"8 ЗШОЧЗ Л8ЯР^ 2-88. 
А^3 ГЗЛЗе+ЗЦО-в 2« .''3-Р4?+Ш)'Р 2€ ЧР-вгДХ-в •Р+Г82+-Р'83Х'8 ?^^и^^'>] 
ЧР-б О^+ЬЗРА Х3233Ч?А 8 ГЬЗЬЗ^АЬ-в 3 Г2+ЛХАЬ8 3 Х8-РА. 

20 1газя.л+ зщ^-вярь-вбьз зх-в ах-в л+ ь+е^азхА^ш?* ^•8•Р8«>'вз. 

8 ЬЗ^З ЗХ-в А.''3 ЦЧ+^3 32^-8 ГТ2+-РЗ 8 ТО+ЬЗ ГЗЛЗе+4.ШЗ 
Г'32Ш;Ь+Л+Ш)Т »оЬ82(гааЗ З ЯР'82!'Ь'82-РЗ€Ш?8 зто-в хь^вто- 
ЧЯ-вЗВк-в Щ)ЬЗШ)Т8 ЛЗ-Р-8, 3 ГЬЗГЗЯРАЛ+Ш)? 23 49-6 8ХЗ€ 
9%9 Г'3!'++"Р8Р' 5 ЗТО-ВГатТОЗ-РТР" ^ЬАЬЗЧР^в ЧР-в чягАь-в 

25 3€е&»88\'А)о"8, -Р+^З-Р-вШЗ ЗТО« 83Ьа32+Л8Х+. ЧР^Т ЛЗ 32Ш13 ) 

г^ЧРАЛАОиЗАЗ 2ТХ^. 8 23 +гь-8 Г32'8А^ 31^Аа1)ЗЧЯ+-РТЗ 
ЗТО'8'У+ Х33%3 -РФ ЯР^З, ЧР^Т ЛЗ 2€ЛАШ]3 ЧР=8 «)Ь+ЛА 
83Ь»2+АЗХ'82Ш?А. ЛЗ-Р8ЛЗЛЗ З^АА^еОСЗ 2€ 28АЗ'&€ 2^ 
ЯЯ«88Ш9. ЗбоЯРЗЛЗ ЛЗ 3€ ЯРЗ-Р* ЛЗ ЯРЗ-в"+'Р83€, 3 ЧР^^ЛЧРВ^Ь-в 

30 ЬЗе^А 2ЯРЗЗ еА+%.32АЗЯР8 3€. 8 е'8Т2ТО'8 39ЬЛ+ 1^А+5ЬЗ- 
2АЗЯРАШЗ 3€ З^ГО-ВгО^ЗеГЗ ЗСга-В -РВЬ-В. З ЯР-8д>-РЗШ++ШЗ 
й€ -Р^ -РЗеЗ 8 [ТОЗ ГЗ^АЗРЗШС 2<е ЗХ», 3 ЧР-ВеоЧРЬ+^ГОТШС 

ас чр^ ззьаза+Азх^в 2в ььлзаопт^ чрзатз^. 8 ед+ь» — 38 — 

(XIV. 1—11.) 6 

Ьз*з ^зйгзл-в яярзвх-в »4^з^»5}'3"г5''8" л+ -рз й-в^гае- 

«+31Ш-8 2€ 8Ь"8Л-8'УЗ ^+Ш3 -РТ »2Ш1Ь+Ш+ЗШ?"в, ЯРАЬ»8Ш»3 

Я?'* е35()+, 8 Ч5><« ^гС ЯРАЬ»8ТОЗ. Ч?'8 Л3?5>» 9Ц13-8\'+ ^гЗЗ^З 

чЧО-^^Л^ (■#'] Ш7Р95Ь'88 §е8Ш}АЛ8 29€(ГО'8, +«3 Л8 ЛЗ •Р8, ЬЗ^А-в е8"33'"8 

ЯР+^^^в. А^З 8ЛЗ€ »5ЬЗШ13ЯР+1ГО8 "ЗгАЙ^ГОЗ ЧЯ+^Р^В. Г+!"88 ^ 
ГЬТЛЗе 8 Г38ХЗ€ ЧР-ВБ ^'8 ЙЗСА, Л+ 8ЛЗабЗ зй^г-в 
+еь« 8 ЯР'88 еЗ€ЛЗШ?3. 8 А^^З ЛЗ +6гв 8ЛЗ€ ^АЙОЧЗ 

; (уИ (I). рзеш-в. Я)А+«)ЗА+ зда» •е-зх+' 5ьзйгзл8, рз чяа^-в ^+^^ 

8ЛЗШ8, 8 ['^.^З ГЗ€ТО-8 ^РЗабЗ^^в ЧРАЛАЦИ'? ; «)А+9ЬЗА+ 
3^» 8Й»Й«8' +&,« ЗЙХ-в ГЗ€Ш»-8 8 8Й1ШТР+ 8 а&8Я?ЗШг'в, ^5 
•Р8!'Ш»ЗЛЗ ГЬ8ЛЗШ}"8 ,'••8 ЗШ^-в^Р" ^^•8^•8?5'^ ??-8-РЗ^. +«3 
??€ еТЙТОЗ ео-Р+А8 5 8 3^-8^+ ^339ЬЗ ео-Р+А8 С8Й0ИЗ 

»|^д. зцц^ йЗАА ^°9еьР•^з^^з 8 8 »я?ай(шз 8. %А'1<%зА'Ь 

3^» ф8АТГ-8* %ЗЙРЗЛ85 -РЗ^+ЛТ ^'+X'в ЗШ)-8Л;+, 8 ЛЗЯР-В- 
АЗШ?-8 -Р+Х-в. «>А+5ЬЗА+ Зда» 8йаЗЙ'8' ТОЗАТЬЗ ЯРЬА^С 20 
Й-В ЧР+^гТ ЗЙ^^в, 8 ^'З ГЗеьгР+ АТ ^в-з-рз фтАТ^^з; Я?8- 
ЛАЯЯ«Т ^^«е ЯР8ЛА 3^-8^+, !'+!'3 1ГО-88 5ЬА+«.ЗАЗШ8* ГЗЬ+ЛТ 
•Р+Х* ЗШ?-8\'+; -РЗ ЧРАЬаЗЗШТ А8 А^З +е»г8 ЯР-в З^Ш-вЯ'? 8 
31ГО-в^-8 ЯР^В Х-РА ЗЙТО^В; 5ЬА+51>ЗА'88 3€ЛЗ +е*г8 9>А+5ЬЗА^ 
ЯР+да-8 3 Й31!^А -РЗ %А+9>ЗАЗ€, ЗаО-в-У-в ЛЗ ГЬАе-88Я?+€8 25 
ЯР-в ^^-РА «ГО-в (ГОЯРЗЬЗО^-В ЛАА+. ЯРАЬЗ€ 8даА1гаЗ ^-РА А^3 

+е1гв яр»8 заП'8^8 т зои-в^^-е чр-в ^-ра. 

Ч?^ 23=е1^9Ш§€ .3. -РЗЛАЛ-е. 
ЗЧРгЦ^.йЛ^ЗАйЗ 9Ш<Й 59+-?+ %Л+Я?+ .Ь5аб. 

(XIV. 10—22.) 

ЬЗ*3 «)32ГЗЛ-8 ЙЯР38^'8 »'»3'Р8!'Зте'8' %А+«>ЗА'88 3€ЛЗ 
•Ьбь-в %А'Ь%ЗА^ ЯР^^^^в 3 ЙЗк^А -РЗ %А'Ь%ЗАЗ€; ЗЦИ-в^-в д^З — 39 — 

ГЬА1?^=в8ЯР+€5 ЯЯ-в "г^-РА ЧЧ^ (ТОЯРЗЬЗСЛЗ-в ЛАЛ+. ЯРАЬЗС 3'3?АШ?3 
■^РА АЬЗ +^-8 ЯР'8 ЗШ5'8'\'8 Т ЗШЗ-в^-в ЯЯ^в ??-РА. +«3 А*Р 
ЛЗ -РЗ, ^+ ТО+ ЛАА+ ЧРАЬ^ 5^81ТОЗ "З^З. +^?-Р'в +'35"Р'Р-в 
Я>Л+5Ь9АЗ€ «У+^-в . Ч?АЬа&3€8 ЯР^в '??<€. ЛАА+ АЛЗ +дгв 

5 Щ>Я?ЗЬ'^ 8 (Л3« (гаЧРЗЬ8Ш?^. 8 Ь!ЗА-8Ш + + й-в^ЛЗЯРЗЬ^РОЧ-в ЙТЬ-в. 
А^З +&г8 ^'8 дЧЧ-В\'Р' %ЬЗ€ЛЗ€, 8 35ЬЗЛЗ Г-ЗА8ЛЛЗ ГЬЗЙ8Ш?3 
ЯР'8 ЗдаС "г^ЗЗ, 1ШЗ 2Ц1)ЧРЗЬЗ€, Л+ ГЬЗЙА+ЯРЗШ»* 2€ ЗШ?-в^в 
9 й-вЗ-Р». Т ^^З ^383 ГЬ3285ГОЗ Ч?'8 <Р'г?€ "З^ЗЗ, Ш?3 
ЙШ)ЧРЗЬЗ€. +«3 АРЬ^ЗШ^З ^€. д,+ГЗЯ?АЛ8 «г^ЗЗв 2'81^АР'- ^ ^ '' 

10 ЛАЩ»3 . Т +^ а&'55'ЗА^ ЗШ?-8\'+ <? 8'Р39ьЗ Г+Ь+^АЗШ?^ 
Л+2(ГО-в ЯЯ+^-в, Л+ е&€ЛЗШ?-8 2 ЯР+^З^З Я?-в ЯРА^-вЗ, Л»Ь-в 
ТЙШЗТ-Р-в-Р^вЗ , 39ЬЗЛЗ -РЗЬ-в -РЗ "З^ЗЛЗЦ^-в ГЬ83€Щ)8. А^З -РЗ 
ЧР8ЛЗШ}-8 3%3 -РЗ ^гР+ЗСТ?в 35ЬЗ. ЧЯ-вЗ «3 д1^+ЗШ?3 3, А^З ^* ^^ 
ЯР-в ЯР+2-8 ГЬАС-вЗЧР+ЗШ?^. 3 ЯР-В ЯР+2-8 езеЛЗ^ГО-В. -РЗ 32Ш1+Я?- 

15 -&€ яр+2-8 гзь-в, гь8лз€ ^'8 яр^-^г-в. з«з "з^+АЗ 8 "ггзь-в 
}"в ч\}%'^ш -РЗ ярзлз^га-в ^в-зрз, яр^з лз ярзлзтоз ^€. А^^ 

+^^ Л8ЯРЗ€ 8 ЯР-вЗ Л8ЯР8 еЗ€ЛЗШ?3. ЧР« Ш?-8 ЛЗ-Р-8 Ь + ^а&- 
•г^АЗ^таЗ Я?^8 А^З -Ь^ге Ч?^ ЗШ?-8^5 ^^дЗ^^в 8 ЯР-вЗ ЯРЗ 
■З^РА °Р +&гв ЯР-в ЯР+2-8. ^'З^А^еЗ ^+ГЗЯРАЛЗ "ь^ЗЗС 3 
20 2-вК^АР'Л+С 3€ . Ш?-8 32^-8 АРИ^СЗ ^€ . + АРССЗ ^€ 
ЯР-вЛА^еЗ-Р^в 1^3€Л31Л?-8 ЗТО-8\'3'25'-в '2Б'33'35'-8. +^г8 ЯР-80:А1?еЗ€ 
3 8 АЯРАЗе 2€ 3*35'» 2+'85'-в. ■РЗЛАЛА .аб. 

ЯР-в -Р^ЛЗ е^ЗЯР+ЗШ?^ Г'+'г5'<€ТО« ЗШ?-8'\'3'3?-в ТЙЗ ЯР-в Р8}'3. 

(ХУП. 1—14.) 

Я?€ З-РЗ ЯРЬА??€ ЯР-вЛЯРЗЛ-в 32»2'в 3^3 2ЯР38 ■Р+ 
•РЗСЗ ЬЗ^З' ЗШ?-8^3 . ГЬЗЛЗ ^ЗАТ-Р^ . ГЬ32А+ЯРЗ 2-88-Р+ 
2ЯР335ЬЗ. ^З-Р-В^-в" Л+ Здазе^ГО^в Ь+Л32(7^-8 '^З'^ 82ГА'8'РЗ'Р^ 
ЯР-в 23еА. 

6«3 ЯР^ +-^^5 ЗЛЗ •?+ даа€.''3€ 19Ь82Ш)ЗЯР9€ ЙЬАЛА. ^^ 25 — 40 — 
ЯР-К ГЗ-РЗЛАЛ^-РЗ!"^ .36. гРЗЛАЛе 

(XIV. 27—31. XV. 1—7.) 
Ьз^з лзйрзл-в 8ЯР98Х-8 а&^з-рзьзх-в" л+ -рз йхае- 

«+ЗШ?»8 2€ ЯР+ШЗ 2Ь°8Л'8'\'3 -РЗ »2Щ?Ь+Ш+31Л>'8' ^^^'•8^V•8' ь 

гьз2Т1гоз 8 езблз^га^в чр+х^в. 

5»8 ЗЛЗ >?+ -З^&е^Зе ЬЬ82ТОЗЯРЗ€ ^^ +-'25''8. 

(XVI. 2—13.) 

ЬЗ^З »)82ГаЛ'8 2Я?98Х'в »4?3-Р8.''ЗХ'В* РЬЗЛЗШ!'^ ЯРЬА- 
Х€ Л+ ЙЧРА.-^^В ТЛЗ »еТ31та« ЯР'88 Х-РВЦИ-в 2€ 2А»г&СЗ€ 
ГЬ8-Ра2Т(таТ ^д%Ш. Ьд-РВ'^-в' -Р+ЙШЛ-ЯЯТ^Ш-в ЧР^вЗ •?+ ЧР2АЬЗ€ 

5«8 8 235Ьа ■?+ ХЗе^Зе )ЬЬ82Щ?9ЯРЗ€ .+. 16 

Я?« 2ЬАЛ^ .аб. -РЗЛАЛС. 
(XVI. 15—23.) 

ЬЗ^З 5Ь32ГЗЛ-8 2ЯР§8Х"8 а^^З-Рвг-ЗХ-В" ЧР2А злз^з 
ЗХ+СШ-в ЗШ) 8'У-8 Х9А ЙЗеОЧ^в , 239Ь9 Ь+Л8 ЬАЬ^в АЬд дЧ\}'в. 20 
ьдР-в^'*' +"55'8-Р'8 +Х8"Р'8 +«3 ^323 ГЬ92ТЩ»3 д^-в 9Ш?-8<У+ 
Я?-8 ЗХ€ Х93 Л+ЙЦЧ-В ЧР+Х-в. 

5«8 1Ш» ЗЛЛЗ. 

я?'8 ^зшч?Ь'8ш«;'« .а$. -рзлалс. 

З^+^Р-ЕЛ^ЗЛаЗ 9Ш-8 59+-Р+ %Л+Ч?+ .Ь?5. 05 
(XVI. 24—33.) 

ЬЗ#3 5Ь92Г9Л-8 2Я?98Х« »*ЗР81'9Х"в* с$Ь9 83ЛА -РЗ 
ГЬ92?21ГОЗ -РЗ^ЗгЗЛЗ ЧР-в 8Х€ Х93. ГЬ928Ш;3. ."-З-Р-вЯ'** 
25 «хЛ+^дЛ^+Ь-в "У+Х^ Л+ Ч?'в Х-РА хзь^в зх+ш?з. 

5*3 яр"8 щ?9ллз •р^. хзе^ае. зо ^ 41 - 

д^'Ь'Р^1)Я36Ь^д 9Ш=2 53 + -Р + 

ГХУИ. 18—26.) 

•Р5!-85 2Ч?33€ ЬЗ^З' А^-ЗЛЗ ТОв8 «З^С 8Ш?-8^3 Г32^Л+ г^^ 
^^ЗЬ-в. ['З^Р-в-Ч-^' Л+ ЛРе^З З^ЛЗ <^€ 325 гв^&зЛ^РСЗА^ 
Я?-8 -РЗЬ-в еЗ€ЛЗШ}=8 5 +<^^ Я?в ■Р8>5=8. 
5^3 8 23«>3 Я?=в (ТОЗЙЛЗ. 

Зг?+-Р^|\?ЗЛ53 9Ш^ 53+-Р+ %с^+Я?+ .253. Л5 ^ 
(XXI. 15—25.) 

Я?^ З^РЗ Я?ЬА^€ А^8 2€ 82»2^ »4?3■Р8^9??^ 2ЯЯЗ- 

гзш?ьаа" 2т<??9-рз ЗЗРЗ'?^. лри^тш<р бь°р ??€ г+^3 38ть^ : ^'^•*>%1'/^ 
5ьл+5Ь9А+ з-г?»" 38 %.32РЗЛ8. ш;«8 ЧР&.ЯЕ А^^ лрел^€ 

СГО€. 9зА+5Ь8<Я)+ 3"^»' Г+2Т +9ь-Р'8\'€ ^З^ЗЗв. 5ЬЛ+5Ь9Л+ З"??» 
Г+1"88 ЯР'в(ТО9Ь8'\'3'^' 2Т"5?9-Р3 ЗдРЗР^. ЛРСТШВ АТ «г?* 1 
Я)А+9з9А+ З-ЗБ"»' 38 5Ь92Г9Л8. ЦИ^Т Я?А2? А^9 АРИ^А-йв Пе! зг 
Ш}€. %А+9Ь9А+ З"??»' Г^^2Т ЗЧЯ^^Ч'^ 'ь?93€. 95А+5Ь9А+ 3"??а^ 
Ш)Ь31Л788ГЗ^' 2Т'г5>9-РЗ 89-Р8-Р^. АР'1^ТШТ АТ ??€ : Зг^Ь^- 
СА Г31ГОЬ« А.''9 ЬЗ^З 3'^т т1ЬЗШ1Т8Я'Т АГРСТШТ АТ ^€ ; 
8 9ЬА+*)9А+ 3^а&' %92ГЗЛ8. ЯР-82А Ш?^Т ЧРА2Т . (ГО-вЗ 
Ч?А2Т А^9 АРе^А^ Щ?€. 95А+Я>9А+ 3"^» 82а&8 8" Г+2Т 
ЗЯР=8\'€ <^ЬЖ. +^8-Р-8 ^-^^Т^Р^ 5ЬА+9з9А^ (ТОЗСА . 39зЛ+ 
СА |Р-Р=в, ГЗА2.ЬШЗ й€ г+^г?^ 3 ЬЗ^Л^+ШЗ А^9 ЙЗ Ь9- 
1ТОА+ШЗ, 3«,Л+ ЛЗ 2^2Ш5+ЬАЗШ8 2€. ЯР^^ЛЗЛЛЗШЗ ЬЗв^А 
<ГОЯ?38. 3 8-Р^ Ш?€ Г9АШЗТО8 3 ЧРЗЛЗО^-в А'55'9 ЙЗ -РЗ Ь9- 
«ЗШТ. 23 ЛЗ ЬЗ^З ^-АЗГАС ^93^ г^^^Ьв^ТОЗ^ ГЬ92А+- 
ЯРТШ?^ 1^99з+. 8 23 ЬЗ}'^ ?5А+9Ь9А+ З-ь^З^" ЗЛТ Г9 ??-8-РА. 
ЗеЬ+«-в ЛЗ 2€ ГЗШ?Ь^ ЯРТЛА »^3■Р8^+ 35Ь9ЛЗ ЛГ^САА+ШЗ 
82»2'8 8ЛЗ€')!/+ ЯР-8 2ААЛ'в; ТЛЗ 8 ЯЯ^^АЗЛЗ •?+ ЧЯЗ^ЗЬТ 

6 — 42 — 

4»+ ГЬ'в2Т ЗЪд 5 ЬЗ^З" ^ЬЗЙГЗЛВ. }'ШЗЗ 32Ш?»8 ГЬАЛ+3€5 
Ш)€; Й35ЬЗ Ч?ТЛАЧЯ« ГЗШ^Ь-в 9ЬЛ.|-5Ь9Л+ 82а&2§'1Р5' %92ГЗЛ5. 
+ 2-8 ^-вШ^З ; 5ЬА+5ЬЗЛ+ ЗХ® 52»2'8' +«3 ЬЗШШ?9€ Л+ 
Щ>'8 ГЬА»1^'8'РЧР+ЗЩ)'8 ЛЗ-Р^ЛЗЗбЗ ГЬТЛ9€ . '$"Ъ\Р1д 3 Ш)ЗеА ; 
1ГО88 ГЗ ^-РА 5ЬЬ€ЛТ. Зе^ТЛЗ ЛЗ 2АЗЯЯЗ 23 ЯР-в еЬ+Ш?Т^ 5 
А.-^З Ш^ЗРЗЬБ ЗШ)8 -РЗ ^'г?-8ЬЗШ}8, -РЗ ЬЗ^З ЛЗ 52»2"в 
АЬЗ -РЗ »да«ЬЗШ?8, -РБ 4«3 ЬЗ^ав Л+ Щ>8 ГЬАе-ЗЗЧР+ЗШ^-в 

лз-р-влззбз гьтлзе. ^-еш^з з тозса; 28 32^^-8 ш^з-рзь-в 

2^^АЛАЩ?ЗЛ-821га^а&3€5 3 2ТЬ'8 ТЛЗ 8 -Р+Г'Р2+ 2Т8 , 8 
ЯРАХ-З А^З 82Ш18Р-РЗ 32Ш?'8 2«ЧЯАЛА1гаЗ<Я)-82Ш?'Ц'3 3*3. ю 
23€Ш?'8 ЛЗ 8-Р+ ^-РЗ^^ АЙЗ 2'8Ш?ЯРЗЬ8 82332-8, АЛЗ +«3 
ГЗ ЗЛ8-РЗХа& Г82+-Р+ е'88Ч?.Ь'&€1ГО'8. -РЗ 2+"55'ЗХ» ^^-в-РЗ^ 
ЯР-823Х» ХТЬ» ЯР^'3?А21Ш'РЩ;Т ГТШЗ'38'-8ТЬ-8 ^-вРЗ^-в 
+Х8-Р'8. 

•РЗбЪАбЬА Ла§)о9Я?«'Р++. 15 

+ЛЗЛаЗА %)<Я)+2'8 .+. 2<Я>ЗЧ?323Х"8 {ЬЗгГЗЛ-в-РЗХ-в "РЗ- 
1^32+ а&1гаЧРЬ°8[Л8Ш'€ 2€]. ЛЗ" 2ТА+ 8Ь-8. 2Ш18)о-8 .С. 2-8 
■Р3е323 ГЬБОо-ЗЬАЬ-З. ЛЗ* ^ЛЗЧ?А^2}"88. 

ЗЧР+^^^Л^Зс^^ЗЗ ЗШ^Е 53+-Р+ %Л+Ч?+ Гз+У' 

(VII. 37—52., VIII. 12.) 2о 

Я?^ Р32ААЛ-8-Р88 ЛЗР« ЯРЗАТ!-8Т ГЬ+д^Л'8•РТ^'8 
2(ГОЗАШЗ 32332-8 8 Л8ЧЯ++ШЗ 5ЬА+5ЬЗА<€' +*3 ШЧЗ Л«- 
а&Л31Ш"6 , Л+ Г'ЬТЛЗШ?-8 {-З "Зг-РА 8 ГЗЗ^ГО-З. ЯРАЬаЗЗ€5 
ЯР^З Х€. А^ЗЛЗ ■''■8-РТ%8Т ЬАШ€. ЬА}"8Т З^ГО-З ^ЬАЯР+ 35ЬЗ 
Г31ГОЗ.''3€Ш;« ЯРЗЛ-8Т а&8Я?-8^. 23 газ ЬЗА^З З Л»2А ЗЛЗ 25 
Ь91ША+Ь^ т^ЬТЗеЩ^Т 8 Я?АЬа^^*Т8 ЯР-8 -Р^. -РЗ» СЗ ША 

Ь1в1 21 

ЛаЗЬ^ 2Я?€1Г0-88 Л+-Р-8 , А^З 82а&2'8 -РЗ» СА ГЬ32А+ЯР- 
АЗР-в. «ЗЗ-РЗ^Т ЛЗ ЗШ}« -Р+ЬЗЛ-З 2А-8ТШ+ЧР^ШЗ 2АЗЯР32+ 
2Т 5ЬА+5ЬЗА++Ь3€" 2-8 321^-8 Я?-8 82Ш?Т-Р3€ ГЬЗЬЗ!'-8. ЛЬ»- 
■^ТЗ ЛЗ 9ЬА+«)ЗА++Ь»€* 2-8 32Ш;в )оЬ82а1)32^. ЗЯРТ ЛЗ ?ЬА+- зо 
%ЗА++Ь3€* ЗЛ+ ЗШ1-8 Я>+АТАЗЗ€ ЬЬ82Щ;32"8 ГЬТЛЗТО-в ; -РЗ 
)'-В-РТ%'ВТ АТ ЬАШС А^З З^Ш-З 2АХЗ-РЗ Л+ЯР8ЛЗЯЯ+ 8 ЗШ^-б — 43 — 

ЧРТШ?А93'г?'82?'+ %Ъ+Л-\- ГЬ?Л31П) 8 >5Ь8Й'ТО92« ; ЬН-2Р=вЬА ЛЗ 
1^^-882^=6 ЧР-б -Р+ЬЗЛА 35ЬЗ Ь+ЛТ. ЗЩ}ЗЬТЗ ЙЗ 9Ц^« -РЗЬ^в 

ьа(таА+ь?>€ зеш?? 8. •?« -рч^ь^газйз г»^с-лайт р+ -р-в ьае!'». 

гьтл&€ йз ялшъ^°р ^-в +Ь15»зьзз'^8 8 ф+ьтгзз"??^. 8 М-^4 ^,€Сг>п|'^/ 

5 ЬАШ<€ 8^^ Ш18" ГЗ ^-8ТО§ •РЗ ГЬА2Ш?3 39ЬЗ : ЗОН^ЯРА^У+ШС 
8Аа&5Ь=вТ" -РЗ^^ЗЛТ ЙЗ СГО + 1^3 32^-8 %А+*)ЗА+Л8 ^Л9Я?АЬ« 
АЬЗ 2-в ^ЛЗЯРАЬ^в. §Ш)^Я?А^!^+Ш€ 3??8 ф+ЬТ238" ЗоЪ+ 8 
ЯР'8Т ГЬАЛ^ШШ}3^'Т 1^^82ТОЗ ; ЗЛ+ ^ТОЗ ЗШЗв Ь-В'Р'еЬ-8 Я?А- 
Ь§4?+ ЯР^ -Р-в ЛТ 31ТОв ф+Ь8238 : -Р^ Р+ЬЗЛ32-8 'РЛЗ -РЗ 

10 ЯРА2Ш1^ Л+^З-Р-Ь ГЬЗ!^Л€^ТО'Р 23€^та«. «>Л+5Ь§А+ -РТ^ЗАТ-З^-в 
.•■•е •РТ'??^, ГЬВШЗЛ^Т .'-^ ■Р3"3?а& ■РЗ^У?^ . ЗегТ-Р=в 2^Т 

зщ|^ •РТЬ'8' ЗЛ+ сь+?'3-Р8 -р+ш-в гзел^рш)^ ^аз^аь» +«з 

•РЗ 232А^ТШ8(ТО-8 3(^8 •Р39ЬЗ ГЬАЛЛЗ 8 Ь+^а'??АЗТО'8 ' 

^•8Ш?3 АТ 32Ш)'8 ; фШ)«Я?АШШ} + Ш€ 8 ЬАШ€ З"??»" ЗЛ+ 8 
15 Ш^-вЗ ЗТО-в %+А'РАЗЗ€ 32Т : 82Г6ТЦ11+8 8 ЯР8ЛЛ^ АЬЗ 
ЗЩ»* ?5+А«РАЗЗ€ ГЬЗЬЗ}'^ -РЗ ГЬТЬЗЛТ(Л)'в. Г+1'^=Р ЛЗ 8'^'8 
Ь3*3 82^28 5ЬА+5»>ЗА>€" +^-8 32^« 2ЧРА1га€ ^«РЬ», ЬЗЛ€8 
ГЗ "З^-в-РА -РЗ 8'5^+Ш}'8 ЬЗЛТШ?Т Я?-8 Ш}-в^А . -Р^ 8'ь?+0Т)« 
ЙТЯРЗ^ГО-в ЯЯА^^-в-Р-вТЗ. 

+АЗАа&А 9рА+28 .%. 1^3йЗ ЗШ}-8Ь8-РЗ€А 8 -Р^З 325 8 
Ь+^ЛЬ»Ш8А-8 •Р88. ЛЗ' Г3^8АЗгР+А« -РБТ 328. 

26 (XVIII. 10—20.) 

Ьз^З 5Ь32Г9А-8" еАР'ЛА(ГОЗ 8 -РЗ ЬЗЛТ^ШЗ 3 ЗоЪТ- 

■РЗ^-б ЗШ?8 "е^^-АвЗЗЬБ гТЬ-б. %ЛЬ%дЛ^ СЗ ЯР+^в А^З 

•РЗ +Р8,«ЗАТ ЗЬ8 -Р-Ь •РЗС3235з8 Я?-8Т-Р3€ Я?<РЛ€Ш?^ АЗ^З 

ЗТО-в^У^. "З^ЗЗ^ЬЗ ТЛЗ 32СГО8 ■?+ ■РЗ^^^ЗгЗЬ^. ГЬТЛЗ е§ 2'83-Р=в 

30 *АЗ^А^-8 Я?'8СЬ?2?'+ТО8 3 28Г+25(Л?6 Г39Ь-8Те-8ШТ8Ц«. ^-в^ШЗ 

лз 2=е чр+^-б ^б^ртто 8 : -ьшш^з ^^з€лза^^ » зш?зь-+. ^аз- 

'Ц'А!'+ .Ь. ЗЧ?ЗЛ'-8 5 Л+еА»Л?Ш?8 ЗЛТ^^З ЗШ» 8 -РТЬ^. гРЗ _ 44 — 

Ь191 33 8 ШЗЛ« 8*301>°8 0*+1^^Ла€абЛ'8Ш++5ЬЗ; 8 +Ш1ГОЗ 31^Ь'€ШШ?31га'8 
й€, +'35'8"Р"8 +^8-Р-8 %6Ь-\'%дЛ%€ ЧР+Х"8 АЬЗ Ь+Л»ЗЩ>-8 2€ 
§ •Р38 Р+^3 -РЗЛЗ Л8 § ЛЗЯРСОНТ Л32<€Ш?'8 8 ЛЗЯРСШ?*?» 
гРЗ&)+еЛЗ€ЛЛ'8ШТ8Ь"8. Ш)+^3 -РАЙЩ»^ ЯР9ЛА ГЬАЛ-В ЗЦИ-в- 5 
V^^'8 ЧР+ШТХ-8 •Р3е38-Р'888'38'«8 Л+ ГЗА-ВЗС-РЗЦЧ^ ЗЛТ-Р-8 
ЗШ^-в Х+А-вЗЗЬ-в ЯТЬ-в. +ШОКЗ ЛЗ 8"8«>ЬАШТШ)^ еЬ+Ш?Ь'8 
Ц0Ч?38, 8ЛТ 8 ЗеЛТ^8 Т ХЗЛЛР 83^3^ 8 ТОАХ-в ЗЛ8- 

^•АХ-в, 8 +шш;з ш?311!3 гз8лазш+31ГО'8 рьтз1!^ь€«зш8 еь+ш>+ 

вЧР335ЬЗ, +«3 ЛТ Ш}31!^3 -РЗ Г38А»Ш+ЗШ>'8, Р+^-вТ Г38Х8 ю 
28 83еЗ^ ЗЛТ-РЗ%3 АТ Л'8ЧР+, Л+ ЯР»8 »801»АЬ'8 Л-вЯРЗР' 
АТ Ш?Ь38 8-8ЧРАЛА1ШЗА-8 ЙОО^-РЗ^Ш-в ЧР2А!"8 ЛА+^ЗА^В. 
+Ш1ГОЗ а&З ^'З Г32АаЗШ+ЗШ?"8 вЬ-в, Ь-в^/Т •УЬ-вЬ-вЧРТ. +*3 
ЛЗ 8 3 "УЬ-в^-вЯРТ -РЗ ЬЗЛТЩ)8 ЯР-8*-8Р31ГО"8, Л+ еЗ€ЛЗШ1-8 
РИТ, А^З 3€&)"884^-8Р8.'''8 8 Х'8ТШ}+Ь-8. +ХТ'Р'8 «)А+5ЬЗА^ 15 
ЯР+Х-в, ЗАТ.''3 +«3 Й"8ЯР€йЗШ}3 •?+ доЗХ8 (^ЗСАЗТО^в 2"8ЧР€- 

еь+-рз ^'+ ^'3^^323Ь'8, 8 зат^^. +«з ь+еоЛЬАШттоз •?+ е^зхз 
ез€лзш?8 ь+е*)ЛЬАШЗ-Рз •?+ -рзезазь-в. Г+Ь-ВТ ^ХТ-Р-в 

%А+5ЬЗА^ ЧР+Х-в А!>3 +!6!3 Л-вЯР+ ЗТО^ ЯР+В-в 2"8ЧРА«+3[ГОЗ 
^'+ 0<,ЗХ8 3 ЯР^8А!'38 ЯЯЗШТОТ, ЗЗвЛЗ 5'ЗА8абЛЗ ГЬ^8ТП^З, 20 
1^3€ЛЗШ1"8 8Х+ ЗШ^-в 300-8\'+ Х335ЬЗ ТЛЗ 3800-8 ■?+ -РЗКЗ- 
8310-8. 8ЛЗабЗ еЗ 38003 Л"8ЯР+ АТ 00Ь83 В^ВС-вЬ+РЗ ЯР»8 
8Х€ ХЗЗ ООаЗ 38X^8 РЗ 8ЬАЛА 8Ь^. 

(V. 42—48.) 

Ьз^З %32ГЗЛ'8* ГЬ32€Ш00»Х» 33 ООЗСЗ Л+8, 8 Ь9- 
О0€«++%3 0о+3€ООТ -РЗ ЗООЧРЬ+ООТ. 8А8ТШ+8003 АЬЗ ЬЗЧ^З-РЗ 30 
ЗЙОО'8' гР-ВОоАРеТ 52!'Ь'8-РА+5ЬЗ 2ЧР335ЬЗ 8 ЧР-Вбй-РЗ-Р+ЯРТЛТ 
ЯРЬН.5Ь+ 00ЧР339>3. .Ьдз-8 563 %А+5ЬЗА^ ЧР+Х-В , АР'е8003 
Я?Ь+Я>'88 ЧР-ЬШ€, 41^А+5Ь32АЗЧР8003 .''А'В-РЗеШ00€3€ ЧР^ВТ, АЗ- 16 — 45 — 

Ш?ЧРаЬ€Ш1Д1€ ЧР+Х-в -Р+Г+ЙШ^-в , 5 8ео5Ь8-Р<€ШШ?€ ЯР-вТ. Л+ 

ез€лзш»з й-вт-рзярз зот»-8'У+ чр+шз?ь§ тй&з з2ш;-8 •?+ -рзез- 

ЙАЬ-в, А^^ ЛЗ 8 ЙА-в-Р^З ЙЯРЗЗ ЙТАЗЦЧ-в •?+ йгвА-вЗЗе 8 

гР+ 1^А+«)^83€ 8 л-вллтцч-в •?+ гь+чязл-в-р-етзе 8 •?+ -РЗ- 
гь+ярзл-в-р^тзе. 8 +шщ;з лреттоз лре^сштосзе яр^вт . 
{•»€^ х-в^лае 8х+«гоз : -рз 8 хв*рш?+ьт ат тозллз 

Ш;ЯРЗЬ€Щ»-8 ; 8 +ШОИЗ ^VАА»3^^^ ЛЪШЪ^Ъ ЧЯ+Ш€ Ш)"81'ХЗ, 
*Ш?3 АТЬЗ Ш?ЯРЗЬ81ГОЗ ; -РЗ 8 ХТ^ГО+ЬТ АТ ЦЧ+^ЗЛЛЗ Ш)Ч?3- 
ЬСТО-в; К!3€ЛЗШ)3 »еа ЧР-вБ Й'8ЧРЬ'8ШЗР8. А^З ЛЗ 8 31ГО-8'У-8 
ЧР+Ш-в ^»ЗеЗЙ-Р-8Т Й^ЧРЬ-вШЗ-Р-в ЗЙЦЧ-в. 

ЧР-в -Р^еЛЗ е'88ЯР+ЗШ?-8 Г+Х€Ш»-8 ЯРЙАЬ« ЙЯРСЦЧ^ВЬ-е тлз 
ЧР'8 ЯРЙЗХ"8 Х8ЬА. 

+АЗА»А «.А+Й»в .%. ЯР-ве^-вЧР+ШС ГЬ+ЯРЗЛ-8-Р8. ЛЗ" 
809е+ЧРА"8. 

(МаПь X. 32—34, 37—39. XIX. 27—30.) 

ЬЗ*3 5ЬЗЙГЗЛ-8 ЙЯР38Х* »*3-Р8.''ЗХ'8- ЯР^ЙАЬ-в ТЛЗ 
8ЙГЗЧРАЯЩ»'8 Х€ ГЬАЛ-в ^^АЗЯРА^^Т, 8ЙГ'ЗЧРАХ'8 °Р 8 +еЬ8 
ГЬАЛ-в ЗОВ-в-УЗХ-В ХЗВХ-в ТЛЗ ЗЙЩ;8 -Р-Ь •рзе;зйАЬ«. + 
ТЛЗ З^ШвЧРЬ-вЛЗЦОв Й€ ХЗ-РЗ ГЬАЛ-8 ^АЗЧРА?"88 , д\!Ч8- 
ЧРЬ'В%9€ й€ 35ЬЗ 8 +01-8 ГЬАЛ-в 9Ш)-8<УЗХ'в Х38Х 8 ТЛЗ 
ЗЙЩ1-8 •Р^' ■Р31^3ЯА)о^. ТЛЗ АР'е81ГО'8 ЗШ?'8'У+ АТ Х+ОЧЗЬ-в 
Г+4?3 ХЗ-РЗ ГАЙТО-В ХЗ-РЗ ЛЗЯШЛЗВР^. |8 ТЛЗ АРСЗ^ГО-В 
Й-вВ-Р-е АТ Л^*ЗЬ-8 Г+^^З ХЗРЗ ■РАЙ(Д)'в ХЗРЗ ЛЗЙШ?38-Р'8.] 
8 ТабЗ -РЗ ГЬТ8ХЗШ;'8 !'Ь'8й(70+ ЙЯРЗЗ^З 8 ЧР^ЙААЛ-8 ХЗ-РЗ 
5ЬЬ€ЛЗШ)"8, •РАЙЩ>'8 ХЗ-РЗ ЛЗЙШ^ЗВ-Р-В. ^^^;ЬА^Д;'8Т Л»ШЗ€ 
ЙЯРЗ^ ГЗЛаае^ТСга-В %€, + ТЛЗ Г39ЬШеТШ1« Ла9ШЗ€ ЙЯРЗ^ 
ХЗРЗ Ь+ЛТ 31^Ь€«301)€ 4€. ОШ?€ЯРАШШ)+аР« ЛЗ Г30Т)Ь« 
Ь3*3 ЗХ»" «.ЗЙГЗЛТ, ЙЗ Х^Т ЗйОЧ+ЯРТЬЗХ-в ЯРЙА 8 
ЯР-вйААЛ^В 1ГО311!3 ВЛЗХ-В, ^1Д)3 т\^д еЗ€ЛЗШ1« •Р+Х^ ; 
8Й»Й"8 ЙЗ ЬЗ^З ВХ-в* +Х8'Р-8 +ХТ-Р'8 «)А+Я)ЗА^ ЯР+Х'8 — 46 — 

2€ЛЗ &'вВ-Р'в ^Лд^АЧ-в ■?+ ГЬА2Ш)ЗЛА ЙЛ+ЧР-вТ 2Я?333€, 
2€Л31ГОЗ 8 ЯР-вТ ■?+ ЛЯРЗР" •?+ Л32€Ш13 ГЬА21ТО8Л», 2а€- 
Л€*3 ЗеАХ+ •?+ Л32'€Ш?3 ЬЗАА-РЗ^-8 8е&Ь+5АЗЯР§да+, 8 
'Ц»'82А}"8 ^563 321Ш+'УТТО'8 е^Ь+Ш»Т^ ЛТ 232Ш?Ь'8Т А8 
ЗЦ1>^«У+ А8 •55'+1ГОЗЬ'8 А8 гбЗРЗ€ А8 ЛА^ТОЗ А8 23А+ А8 
ЬЬ+ХЗ-Р-вВ ВХЗРЗ Х935ЬЗ Ь+ЛТ, 2"85гаЗЬТ'УЗ^ РЬ'Р8"88'ЗШ)'8 
8 ЛВЧРЗТО-е ЯРА^-8-Р"8Т8 •Р+2ААЛ8Ш?'8. ^^-РЗ^Т ЛЗ еЗ€- 
ЛЗе^ГО-в ГЬ-в^РВ Г92ААЛ-8Р88 8 Г92ААЛ-Р88 ГЬ-вЯРВЗ. (VII. 1—8.) 

Ьз*3 «>32ГЗЛ-8' -РЗ 329€ЛЛ+8Ш13, Л+ -РЗ ЗЙЗбЛАЗ-РЗ 
еЗ€ЛЗ<гаЗ. 8'38'"8 ЙЗ СЗ ЙЗвЛЗХ^в 23€Л81гаЗ 23€Л€СГО'8 
ЧР+'35''8, 8 ЧР-в -Р^ а&З ХАЬЗ€ ХАЬТ1ШЗ ЧР-в^ХАЬ-е^ГО-в 15 

я?+Х"8. ^^-в^таз аез чятлтшт 23€^з'У8 чу-в з*32т еь+цо+ 

г 
Щ>ЯР335ЬЗ, + еЬ»8ЧР"8-Р+ ЗЛЗ 32Ш?'8 ЧЯ-в 3#А Ш)Я?ЗЗХ'8 гРЗ ' 

^]РЗШ'Р ; 8 ^^.^З ЬЗ^ЗШТ еЬ+Ш)» «ГОЧРЗЗХ»" 32Ш)+ЧРТ л+ 

Ь1в13б 8еь-8ХЗ€ 23€А^З'У-8 800-8 3^323 Ш7^335ЬЗ, 8 23 СЬ-вЧР-ВгРЗ '«'•8 

3^32Т ^таЯРЗЗХ-в ; А8\'ЗХАЬЗ, 8еа'8Х8 ГЬ-вЧРАЗ еЬ'8ЧР»8'РЗ 20 

8ей-в 3!-+ Ш)ЯРЗЗ%3, 8 Ш;35ЬЛ+ »ео'8Ь8ШТ 8^€{ГОТ 23€4^3\'-8 

8еь-8 3^323 еЬ+Ш}+ 1ГОЯ?33%3. -РЗ Л+ЛТТОЗ 2ЯР€ТО++Я>3 

9' 
Г23Х'8, -РБ ГЗХЗШ)+8Ш)3 е823Ь-8 ЯР+ШВЬ-в ГЬАЛ-в 2ЯР8- 

•Р8АХТ, Л+ -РЗ ГЗГЗЬЗеШ)^ 8Ь"8 •Р35Ь+Х"Р ЙЧРЗВХТ 8 

ЯР-вбаЯРЬ+^-вШЗ 2€ Ь+ЙШ^Ь^^РЗеШ^-В ЧР-ВТ. ГЬ32Т[гаЗ^ 8 Л+2Ш»'8 25 

2€ ЧР+Х-В. 8УАТОЗ, 8 31^Ь€«31Г03. «ТОА-в-УАШ^З, 8 ЗТО^вЯРЬ-в- 

бьЗШ^-в 2€ ЯР+ХД. ЯР-еЙАг-в еЗ ГЬ32€8 ГЬТЗХА31га-8 , 8 

5«€5 ЗеЬАЩ)+ЗШ?"8, 8 1ГОА'8.''3€«»Ха& 31ГО'8^Ь"8^3€Щ>'8 Я€. — 47 — 

ат. 18—23.) 

ЯЯ-е З-РЗ [ЧРЬА^С] ЬЗЛ€ 82Ш28 ГЬ8 "3?9ЬТ %+АТ- 

5 ЛЗЗЙ^ГОА+^^^в Ч?ТЛА Л-«ЯР+ 1^Ь+Щ) + . Й^З^ЗР^ -Р+ЬТЛЧЗ- 

да++«>3 ГЗШ>Ь+ 8 .Ь'РЛЬЗ+ 1^Ь+Ш?+ 35ЬЗ . Ч?^'^АШ?+'^*+ 

^ЬАй€ У-« ^ЗЬЗ. 1:!^А81ГОЗ 1^3 ЛЗЧЯ<\'+. 8 ЬЗ^З 8'33'+' %Ь€- 

ЛА1ГО+ ГЗ Х-вРА, 8 й-в^ГОЯРЗЬ^е Н?-^°Р АЗЧ?Я'+ ^ЛЗЯРА^ЗХ-в. 

ЗР+ ЛЗ +е83 325ГО1.ЯЯЛ«Ш+ ХЬАЛС ГЗ ГЗХ« 8ЛЗШ13. 8 

1" <'ЬАШЗЛ'8 ЗШ;8 Щ13€ЛА »(Ь-8ЬА Б-Р-\' ^81?+ еЬ+Щ)Ь+. 8+- 

{•ЗЯР+ 8«8-Р+ «ЬЗЧРЗЛЗЗЧР^- 8 83-1-Р+ 1^Ь+«Л7Ь+ 35ЬЗ , ЧЯ-в {-3- 

Ь+1^8 28 е^ЗЯРЗЛЗЗХв 31га-в'\'3'2? 8 3{Р 1>)+гР€Л+^*+ "З^ВАЛ^ 

ЙУЗЗе, 8 Я?'8^-8ЧЯ+ А. 3-Р+ +еТЗ 32Ш;+ЯРЛ'8Ш+ Г-ЗЬ.Ье-8 8 

ЗШ>-8Я'+ 2ЯРЗЗ%3 ГЗ •РЗХ'8 8лзш;з. 8 ГЬЗЬЗЛЛ++ШЗ ЯР^вЙ^ 

15 «>+АТАЗ^ 82а»2'8. »*€ ■?+ 2'8-Р'8'35'8*88Ь^ 8 ГЬЗГЗЧ?А- 

Л+3€ ЗЯР+'Р'8МЗА83 '\,'А2+Ь 82Ш5ЯР8Р' 8 8Л'АААЗ€ ЯР«2А}"8 

"РЗЛЗ€5Ь'8 8 чегА^зе зе^зечрв Арлзьв. 

ЗЯР+^^^МЗЛЙЗ ЗШ-Й ^+-0-3+ %Л+Я?+ .#+. 
20 0'И. 24—29. УШ. 1—4.) 

ЬЗ*3 «)32ГЗЛ-в' ЯР2А^'в ТЛЗ 2А«8ШТШ?в ЙАЗЯ?ЗЙ+ 
ХЗА Й8, 8 Щ»ЯРЗЬТ(ГО8 А, аЗГЗЛЗ€1^А^ 8 ХЗСЛР Х»€- 
ЛЬШ, ТаЬЗ Й'8^-8Л+ ЬЬ+^ЗЗ^Р-РЗе ЙЧРЗ^ •?+ 1'+ХЗ'РЗ. 8 
Й'8'Р8ЛЗ Л-вЛЛ-в 8 ГЬ8ЛЗ€ ЬА}'«Т 8 ЧР'805Ч?А+Ш€ Ч?АШ)Ь8 

25 8 -Р+Г+ЛЗб "Р+ )оЬ+ХТ-Р&€ Ш?3€. 8 -РЗ Р+ЛЗ й€, ЗЙ^РЗЯР+^Р^ 
са СА •?+ ^+Х3-Р3. 8 ЯРЙА}''8 ТЛЗ ЙА^ЗШВ^Ш-в ЙАЗ'гР38+ 
ХЗА Й8 8 -РЗ Ш?ЯРЗЬТШ)'8 8Ь« . З^РЗАЗСА^ 8 ХЗеЛР' 
еа^Р", ТЛЗ й^^-8Л+ ЬЬ+'55'8-РЗ€ ЙЯР34€ -Р^- ГАЙ-8\'А. 8 
2'8-Р8ЛЗ ЛЗабЛ-8 8 ГЬТАЗ€ ЬА^^Т 8 ЯР'801'1РА+Ш€ Я?АШ»Ь8 

30 8 ЗГ-8ЬАШ€ 2€ ЬЬ+?5'8'РА 1ГО38. 8 Р+ЛЗ 2'€, 8 СА Ь+&,- 
ЛЬ»ШЗ-Р83 33€ ЯРЗАТЗ -аААЗ. 8 е^8Щ]'8 ЯР«'Р35ЬА+ Й•8^3■Р^+ ^^ 48 — 

52»2»8 Я?9А 2Л9ЯРЗЙ+ 2Т8, Л5Я?ЛА+Ь3€ 2€ -Р+ЬЗЛТ д 
»^№3-Р58 3%8. СА еЗ а&^€ 3€ А^З ЧРА+2Ш)-8 б^гВ**» 8 -РЗ 
Ь1в1 36 д},9 '.^^'ЗЛ-в-РЗ^Т ЗЬ^в 8 ф+ЬТ238. 8 2-8ШЗЛ°8ШР' ЛЗ 3^» 
2'8 %ЗЬ'88, ЧР-в гЛАЛ-в 3%9 8Л#€ -Р+ЬЗЛЗ ^-РЗ^Т. 8 23 
ГЬЗ^+а&ЗР^в ГЬ*Р2011а€ГА'8 ЬЛ+^РА+ШЗ 2€ 3*35'» ^Л+ЛЗЛ** 5 
%32Г9Л8, +«3 ЬЗ^ЗШТ, ^ЗЛЗШТ Х€ 8^Т2Щ18Щ)'Р. 8 
ГЬ92Ш?'8ЬА Ь9€.''9€ 82»2« 8 ^^2■Р^€ 8 9Ь(Й>+%ЗА<€' 1оЗШЦ1>3€, 
8^82Щ>Т 2€. 8 +е83 80&^Т2Щ18 2€ ЗЦУ"8 ГЬЗ^+ео-вЗ. 3 
Ь3*3 3^» 82392'8* ЧРВЛЛ^в, -РВ^З^^^ЛЗ -РЗ ГЗЧРАЛЛ^в, -Р-в 
ШЗЛ-8 Г3,''+Л8 г* +ЬЬ83ЬЗЗЯР8, 3 ГЬ8-Р328 Л+Ь-8 ЗЛЗ ю 
ГЗЯРЗЛА ^92ТЗ ЧЯ-в 2-вЧРАЛА'Р83 8^-8, 

0^1. 22—33.) 

ЬЗ*3 ЛЗгГЗЛ-в* 2Ч?АЩ1ТЛ'8-Р'Р}'"8 1гаАА» 325ГО-8 З^З. 1"> 
+*3 3*1^9 е9€ЛЗЩ?°8 дЬд Ш)^33 ГЬ32^ШЗ, ЧР23 Ш)АЛ9 Ш?ЯР93 
ЙЧРАШ^-вЛЗ 1^9€ЛЗШ»»8. +»3 АТ 3^3 Ш?Я?93 А9€?«+ЧР9 СЗв- 

Л31ГО-8, чр-823 1гаАА9 1гаяр93 ш;зда-Р9 езелзцо-в. +«3 з§е9 

2ЯРАЦ1?"8 ТгЬЗ ЧР^в 1Д>ЗеА Щ>"8'3?'+ 32ТО'8, Щ>3 Ш;-8"35'+ {-ЗА-в^З. 
•Р8^"8Ш^За6^ еЗ Ь+1^-8 -РЗ даЗЛЗШ^-в Л-8ЧЯА^+ 5Ь32Г9ЛТРЗ^'8 20 
Ь+е31Д1+Ш?'Р. А1Р1^3 ЗЛТ-РЗЛЗ Ч?'80^-РЗ-Р+ЧРТЛТ1Я1'8 + ЛЬ»- 
9(>++«,9 ЯР'8е*5АР1^ТШ;"8, А8 ЗЛТ-Р99Ь9 ЛЬ-вЛТО^-В 2€ + 9 
ЛЬа§*А+Х'8 -РЗ еЬА*8 ЧР-в^^-в-РЗШ?^. -РЗ Х9Ш}3 ^дЪШ Ь+- 
е91ГО+1ГОТ 8 Х+Х9-РА. 235Ь9 Ь+ЛТ %А+5Ь9А^ ЯР+Х"8, -РЗ 
Г-вЛ/АШЗ 2€ Л»ШЗ^ ЯР+Ш34€ ^-8003 А2Ш)3 АЗ ^Ш>9 25 
ГТ31ШЗ, -РТ Щ»ААЗХ-в Я?+Ш8Х'8 ЧР'8 ^(ТОЗ ЗШАА4^3ТОЗ 2€. 
•РЗ Ла&Ш+ АТ С9А-8ШТ 321^-8 ГТШСГО-е 8 Ш1АА9 9ЛЗЛЛ€ ; 
Я?'«05-8ЬТШ>3 •Р+ Г^гаТ^С ■Р3е32-Р'883€. А.''9 -РЗ 2А^(ГО'8 -РЗ 
Л-8'Р^т?-8 -РЕ 2«1^8Ь+^Ш?'8 ЯР^в абТШ1-8-Р8^'9€, 5 ЗШ^-в^У-в 
ЯР+Ш-8 •Р3е32-Р"88 Г8Ш?АЗЩ>'8 3€. -РЗ ««'"88 АЗ Г+4?3 А»^-8- зо 
ШТЗ 8Ь-8 321ГОЗ ; ^ТО9 ЙЗ 31Д)'8 ЧР+2«в ГЗ!'"8Т 2€ ХЗЛЗШ»* 
ГЬ8А9ЛТШ}Т Ш}АА32Т 2ЯР93Х» А+г-^вЩ!^ ЗЛТ-Р-в ; 8 9 — 49 — 
злзллт ^щ»з ^'^^^ш}^ ас; 2'8'35'31гаь8то9 ^ьт-р-в йзл-в- 

•Р'858Ь'8 Ь+^З Ь+2Ш53€1га^ , -РЗ Щ/Ь^ЛЛ+^^ТО-в 2€ -РБ ГЬ«- 
ЛЗеЦЧ-в. 5ЬА+5Ь9<Я)^ йЗ ЯР+^З^-б" А^З -РЗ 89Л§'25'3'Р-8 ЧР^ "У-вйЗЗ 
8Л+ЧРА ЙЯРЗЗЗ ЗеЛА^З 2€ А.-^З ЗЛТ-Р-в ЗСГО^ ЙТЬ-в. +'1!;3 
^ ЛЗ ЙАРЗ Л-в^РЗЙ-в 23€'#33 + »СГОЬА ^=8 35ЬР« ЯР=8^АШ?+- 
З^гЗ 1^35^-8 Щ?+1^3 ЗЛАЗШЗ-в. }'ЗЛ"55"Р Г+^З ЯР+й-в. '^+А3- 
ЧРАЬТ; -РЗ Г-в^АЩ^З 2€ 331^3 5ЬЛ+5ЬЗЛ^«9" ^1Л}3 А-^^-в Л«Р 

^(гоз гтз'зз''8 лт ^"Уз^-в злзг&лз'Ш''в 2€ : ЯР2АЬ'8 ез 2ТЬ=в 

3€&г88\'8 8«3€Ш?=8. ЧРА2Ш;=в СЗ 31ГО-в'У-в ЯР+Ш^В •Р3е32-Р'в8 

10 А^3 Ш?ЬАеаЗЗЩ»3 28^-8 ЯЯ2АЬ-8. 8*АШ?3 ЛЗ РЬАЛЛЗ ^'А- 

2+Ь2Ш?'1Р+ еЗЛТА 8 ГЬ+ЧР-вЛ-вЗ 3*3, 8 288 ЯР2А ГЬ8АЗ- 

16 - (VIII. 14—23.) 

49-8 З-РЗ Я?ЬАОТ€ ГЬТШЗЛ-В 82332-8 ЯР-в ЛЗ-З^-В ГЗ- 
Щ^ЬЗЯР-В 8 ЯРТЛА 1ГО'8ШШ)3€ 35ЬЗ АЗЛС^Зе 35Ь-РЗ^'8 Й35ЬЗ"3?3€. 
8 ГЬ85'32РЗ€ 2'е ЬЗ€Л'А 33€ . 8 321ГО+ЯР8 ^ З^Ь^^-в. 8 
ЯР'82Ш?+. 8 ЙЛазда+ЬШЗ 3'25'аЗ. ^'З&зЛА ЛЗ 1^'8ТЯ?ШР' ГЬТ- ^^''^^^^<кЛ1 (7 1 
20 ЯРА2С .''■е •РЗ'35'» 1^А2«'Р^8 ^-РЗ^Ь^Т. 8 8€Ь5Ь-в-Р+ 2АЗЯ?3'35'=в 
Л^к-в*?. 8 ЯР'82€ -РЗАЗеЛ-в^Р-В^УЗе 8\'АА'Р. Л+ 2-8еЗ€- 
ЛЗОВ-в 2€ Ь3*3-Р33 82+83^-8 Г'ЬЗЬЗ.''3^'8 5ЬА+%ЗА^«3'25'-8' 

цц-е -рзлзевз-вз -р+шс гьтзеоп^в 8 сзаа&гР8 рз-рз2з. азегв- 

ЬАЯР-В ЛЗ 82332-8 '35'Р35Ь^ -Р+ЬЗЛ^ 3}'Ь'82ТО'8 23еА ^'ЗЯРЗАА 
26 804^ -Р* З-Р-В ГЗА«. 8 РЬТ2Ш}3€ГА« ЗЛТ-Р^ 301)8 !"8-Р8Л-в- 
•РТ^•8 ЬЗ^З ЗХЗ&' З&^ТШ^ЗЛР . 8ЛЗ€ ГЗ 1ГОЗеА А??3 ЛЗ 
{■ЗАТабЛЗ 8ЛЗШ8. 8 5ЬА+5ЬЗА+ 3X33 823а2^' А82Т Абъ- 
ЯРТ-Р-вТ ЗХЗеООБ 8 Р-8(Ш8\'€ •Р3е32-8'Р'883€ «)-РА^Л+ . + 
г-вЗ-Р-В *АЗЯРА^^ -РЗ ЗХ+Ш?* ?'-8ЛЗ %А+ЯР«8 ГЗЛ-В^АЗ- 
30 -РТ^ШТ. ЛЬЗ&5Ь'8°Р ЛЗ ЗШ?« За^З^РЗ^-В ЬЗ^З 3X33' 5Ь32ГЗЛТ. 
ГЗЯРЗАТ Х8 ГЬАЙЛЗ 8ТО8 8 ГЗ«>ЬЗШ?Т ЗШ)-в^+ Х33«>3. 
82332-8 абЗ Я>А'Ь%дА'1< 3X33' ГЗ Х-в-РА 8А?, 8 д2Ци4<Я?? 

7 .<] — 50 — 

?5>Ь-8ТОЧР"853€ Г35(>ЬЗ(га8 2ЯР93€ ХЬ'8ТОЯР-8\'<€ 8 ЧР-вАДвв-вШ!? 
ЗХ» ЧР-в {-ЗЬ+е-в, Г8 ^РЗ^З--* 5ЛЗ€ »4^3^»8'У8 39Ь9. 

(VIII. 5—13.) 

*^-8 3-Р9 ЯРЬАХС ЧР^ШЗЛ-вШ» 88»2» ЧР-в .''+ГЗЬ-Р+- 
З&^^-е, ГЬ'Р2Ш)3€Г'8 ^■8 •РЗда» Й-8ТО-8^»8}'"8 Х9Л€ 8 8 9ЬА+- 
ЪдЛ-С' 5()92Г9ЛТ, 9(гаЬ9}"8 Х98 АЗЛТТО-в ЧР"8 Л9'35'» ХЗЗХ* 
92А+еАЗ-Р"8, ЛР>{1^А АЬ9 2Ш>Ь+ЛЛ€. 5ЬА+5Ь9А+ ЗХ» 82»2-8' 
+09-8 ГЬТШЗЛ°8 8\'АА^ 8. 8 ^^^•8VА«+V•8 2«Ш1-8гР8.'-8 ЬЗ^З 
ЗХ»* 8>92Г9Л8, •РА2Х'8 Л921ТО98-Р'8 Л+ ^-8 Л9Х'8 Х98 
ЯР-З-РТЛЗШТ, ^'-8 Ш}'8,'"8Х9 Ь-в-^Р 8А9ЯР9Х'8 8 8Я;АААЗ«ГО'8 
91гаЬ9.''-8 Х98. 8^9 +ео'8 ^А9ЯРА!'"8 ЗЯХ-в Г9Л-8 ЧРА+Л'88- 
^9^, 8Х-8Т Г9Л-8 291^9^&€ ЯР98Р-«Т, 8 «)А+%9А^ 23Х»' 
8ЛТ 8 8АЗЩ1-8, 8 ЛЬ»%9Х»" РЬТЛТ 8 РЬ8Л31ГО°8, 8 Ь+- 
С® Х93Х»* 2'8Щ»ЧР9ЬТ 23 8 2'8Ш1^9Ь<РЩ;'8. 2А"8ТШ+Я?'8 
а&З 82»2'8 ЛТЧРТ 2<€ ЗХ» 8 ЬЗ^З %Ь€Л9€«88Х'8 Г9 
•РЗХ-8' +ХТ-Р-8 «)А+5Ь9А^ ЧР+Х"8, -РЗ ^^8 8еьЬ+8А8 ЩЗ- 
А'Р!'"8Т ^АЬ-вЗ 9еЬА1Д>'8. 5ЬА+9Ь9А^ ЛЗ ЯР+Х-8 А^З Х-Р96'8 
9Ш?"в ЧР"82^^^^^•8 8 9Ш?»8 еь+Г+Л-8 ГЬ8Л9€Ш?'8 8 Ч?'&0оа>'е%д€\П1'8 
2-8 '|.ЯРЬ++Х9Х"8 8 82+}'9Х'8 8 А.''9<1Р9Х"8 ЯР-в "УАг+Ь- 
2Ш?ЧЯ^8 -РЗезг-РА+Х-в, + г-вЗ^РЗ^З 2ЯРАЩ»+ 80к,5Ь'8-Р+'Р8 ез€- 
лИ^-ЛИ/ Л3€1та'8 ЯР'8 Ш}"8Х9€ ^ЬЗХА**^^^, «ТО» КЗСЛЗТО^В ГА+^-8 
8 2!'Ь'8г&ЗТО"8 е^)3€Ь^9Х-8. 8 ЬЗ^З 82»2"8 2-8Ш?-8Р8!'»" 8Л8, 
А?'9гбЗ Ч?АЬЗЧР+ 1^3еЛТ 1га31?^А. 8 8"УААА 31ГОЬЗ!"8 35ЬЗ 
Ь181 38 Ч?^ Щ]-Ъ 4^+2-8. 

(IX. 9—13.) 

Я?'8 ЗР9 [чРЬАХ-е] ГЬАЬЗЛ€ 823328 ЯРТЛА ^АЗЯРА!'* 
2АЛ€«"8 •?+ Х'8ТШ?-8Р8\'Т5 3'32'^^'^^°8 Х+-6-3+, 8 %А+5ЬЗА+ ао — 51 — 

е'8821га'8 зх» яр-е^лз^с*» яр-в л§"35'», 8 23 "ггрз^&т 

ЛЬАШ-вРТЯ/З 8 Х^8Щ>+ЬТ ГЬТШЗЛ-еШЗ ЯР^еоЛЗЛ++ЬЗ€ 8-8 
82»29^«8 8 2-8 а&^З-РЗг-вТ ЗЛЗ" 8 ЯР8ЛАЯР'8ШЗ 8 ф+ЬТ- 
5 838 «|А+%ЗЛ++Ь3€ »*3^'8^3'35''8 35ЬЗ" ГЗ ^-З^ТОЗ 2^ '23''8Т- 
(Ш+Ь8 8 ^ЬАШ-е-РЗ^-вТ А2ТО'8 »^«Р(ГОЗЛ-8 ЧР.ЬШ-8 ; 823§2'8 ЛЗ 
8А"88Ш+ЯР'8 Ь34^3 8^^" -РЗ 1ГОЬА11^»^1га^ 2'8ЛЬ+ЯРТ8 ЧРЬ+'№+ 
•Р-З е§Л<е*:8'Р. ШЗЛ-ЗШЗ а&1^3 ■Р+»^ТШ)3 2€ *'81ГОЗ З^Ч\}-В' 
даТЛЗЙШ^-вЗ-РТ Ь3«3€ + -РЗ г^Ь-вЧЧЧРА. РЗ ГЬТЛ^ ГЬ+ЯРЗЛ-З- 
10 ^'8|'''8 ГЬТе1-8ЧР+Ш;« -Р-В ?ЬЬАШ•8•Р8^^'8Т -Р^ Г3!'++Р83. 

ЗЯ?+-Р«М9Л53 ЗШ-Х ^+-0-3+ %Л+Я?+'!^. 
(VIII. 28— 34. IX. 1.) 

49-6 ЗРЗ ЧРЬА^С ГЬТШЗЛ-8Ш8 82»2» ЯР-З 2Ш?Ь+Р» ^^^^(^м. 1^] 
15 Л?ЬЛ<328-Р'82^3€, 2'8ЬАШ?32а1)3 8 ЛБЧР-Ь 1^А2«Р+ 3048 5ЬЬЗ- 
СЗШ^ГО-З 82ЬЗЛ€«Ь, <Й)Р'Ш7+ -^АсЛЗ. А.^-З ^'З <25'Заб++ШЗ ^Т- 
•РЗ€Щ>Т -РЗ^^ГОЗг&З ГЗееиЗ^в Щ;А%°-8. 8 23 ЧЯ'8СЬ-8Г'Т2(Л?3 
51,(Я>+5ЬЗА4€'(У+' 4^-8Ш}3 32Ш)« ■Р+'25'+ 8 ТОЗСА, 823523 2«8'РЗ 
еЗЛТ8; ГЬТШЗАв 328 2АХЗ ГЬАЛЛЗ ЧРЬАХЗРЗ Х3€- 
20 4^8Ш?« •Р+2'8 ; СА 363 Л+А34?3 ЗШ1« РЗ^Р 2(га+ЛЗ 2ЯР8Р'Р8 
ХгРЗЛЗ Г+ЙЗХЗ. 1^А28 ЛЗ ^о^ЗАА+ЬЗС 8 5ЬА+%ЗА^'(УЗ" 
+*3 8ев%3-Р8тТ -Р-ЗЗ, ГЗЧРЗАЗ -Р+ХЗ ЗШ?'? ЯР-З 2ТО+ЛЗ 
8ЯР8-Р33. 8 Ь34?3 8Х'8' 8ЛА(Л)3. ЗР8 гбЗ 8ШЗЛ-8ШЗ ЯР^РЗ- 
Л»€ ЯР-З 2ЯР8-Р83€. 8 Н-СРЗ »2ТОЬ=8Х8 8€ ВСШ+ЛЗ ЯР-ЗЙЗ 

25 РЗ еьАЯ)» яр^ хзьз. 8 а&цизгзе ЯР8 ярзл+ь-з. + г+83€«з8 

САЗ&+Ш€, 8 ШЗЛ-ЗШЗ ЯР« %Ь+Л8 ЯР'8е5ЯРА2Щ;ТШ€ ЯР-82А 3 
САЙ-ЗРа^Р". 8 23 ЯР32Б %Ь+Л^ З^ТЛЗ ГЬЗТОТЯРЗе 323&23ЯР8. 
8 ЯРЗЛАЯР-ЗШЗ ?о°ЗАТШ€ 8 Л+ СТ ГЬАШЗА-З 3(^8 ГЬА- 
ЛАА-8 8Ь«, 8 ЯР-ЗАА^-З ЯР-З .''ЗЬ+ев 82»2-8 ГЬАЗЛЗ 8 
30 ГЬТЛЗ ЯР-8 2ЯР38 «)Ь+Л-8. 52 ЙЗ€1^9Ш+ .3. Г§ Л§§2А. 

ЗЧ?+-Р«МЗ<Я)ЙЗ ЗШ'Е ^+-0-3+ %Л+Я?+ 

(IX. 18—26.) 

49-6 д-Рд ЯРЬА^С Г-8-Р€*-8 31ГОЗЬ=8 ЧР^вШЗЛ-в !"8 52»2» 

5 ЗЛТЯРЗ^га-в. 5 ЧР-вЯ^ГО+ЧР-в ЗЯЗаЙ-в ГЗ -РЗ-Зг-в 8ЛА+ШЗ 5 
а^ЗРв^"? 35ЬЗ. 8 23 ЙЗ-Р+ !'Ь'8ЧРЗЦ^§^8ЯР+ .СТ. АА(ГОА 
8"2?3€«8 8 ГЬТ21ГОЗ€Г<Я>'8Ш'Р 2'8 Л+ЛТ ГЬТ!'32РЗ€ 2€ 
ЯР-в2!'Ь8АТ8 ЬЗбо-вТ 35ЬЗ, 9ЬА+5ЬЗА++Ш3 СЗ Ч?"8 23еА' +«3 ю 
ЬМ 39 ш;^}.^3 ГЬ8!'32РЗ€ 2€ ЬТ^зА 35ЬЗ, 2^+23-?+ еЗ€ЛЗ€. 82»2'8 
ЛЗ ЗеЬ+«-в 2€ 8 ЯР8оТ,АЧР« ^ Ь3*3' ЛЬ-вбо+З, Л-в^Т, 
Я?АЬ+ Ш^ЧРЗА 2Г+23 ЦИС. 8 2^+23^+ е-8Т2Щ?'8 363^+ З^ГО-в 

*+2+ 1гоззьз. 8 гь8шзЛ'8 згз^г-в ЧР^ ЛЗХ^в ^-В-РСЛ-В 8 

ЯРТЛАЧР-в 23Г-8\'€ 8 -Р+ЬЗЛ-в ХА^ЧЯСй-в 8 «>А+5ЬЗА+ З-З^-в* 15 
ЗШ?ТЛА(Л?3 , -РЗ »ХЬА1Ш"8 СЗ ЛАЧР'Р'У+ -Р-в 2-8ГТШ)'в. 8 
Ь»€«)++Ь3€ 2€ 3^». 39ЬЛ+ г&З 8059>-8-Р+-Р-8 1?^"8821ГО'8 •Р+- 

ьзл-в, я?^шзл^ жт-в %е ^+ ьзе^зе, 8 ^-82^1+ лаяр'?'^'*. 

5 80о8ЛЗ ЯРА2Ш?'8 2ТТ ГЗ ЯР-8238 бьЗХТ Ш)3|^ 

•РЗЛАЛА Тз. Р9 Л»2А. го 

ЗЯ?+-Р'ЕМЗЛ53 9Ш^ Х+^О-З^^ %Л+Я?+ 7. 

(IX. 1—8.) 

ЧР-е З-РЗ [Ч?ЬА??<€] ЯР8ААео'8 82»2"8 ЧР-З ^ЗЬ+е^-в ГЬА- 
5ЛЗ 8 ГЬТЛЗ ^-В 2Ч?38 %Ь+Л'8. 8 23 ."-в -РЗХ» РЬТ- 
^А2'€ 32А+еАЗ-Р'8 ЛТА+^З -Р^ ЗЛЬА АЗЛ€«+. 8 ЧРЗЛАЯР-в 25 
82»2'8 Ч?АЬЗ€ Бк-в ЬЗ^З ЗЙА+САЗ-Р»^©" ЛЬ"80о+8, ^ЗЛЗ, 
ЗШ^-вГа&^+^&еШ?^ Ш;Т 2€ %ЬА2Т Щ)1Р38. 8 23 ЗЦ^ЗЬТ З^ГО^в 
^•вРЗЛ-вРВг^в ЬАШ€ ^в 23еА' 2-8 ЧРА-Ь2ф'88ХААЗШ>-8. 8 
ЯЯЗЛАЧР-в 82а&2'8 ГЗХ-ЗЗШАЗРЗА 8Ь« ЬЗ^З* ЧР-в 2^3€^ 
ЧР-ЗТ ГЗ^«8ШААЗШ?3 Оь-8АЗ ЧР« 2Ь«Л-8'У88Ь'8 ЯР+ШЗЬ-З ; до 
*-вТОЗ еЗ 32Ш?^ а&ЛЗСАЗ. ЬЗШТО8" ЗШ}'8Г»ШШ?+^Ш)« Ш»8 
8€ *ЬА2Т, АТ ЬЗШЦ^Т- ЯР^2Ш?+-Р8 8 ЬЗЛТ ; -Р-З Л+ »ЧРА- — 53 — 

31ГО-8Г»Ш(та+1ГОТ ЛЬАЬ^Т. Ш?35ЬЛ+ %А+5Ь§Л+ ЗЙА+е^ЛЗ-Ра^"»* 
Я?'8801?+-Р8 ЯР^еь-в-З^Т АЗЛЗ 2ЯРЗЗ 8 8ЛТ ЯР-^ ЛЗ^-в 2ЯР38. 
8 ЧР-вйИ+А-е 8ЛЗ ЯЯ^ ЛЗ^^ 2ЯР38. ЧР8ЛАЯ?^ШЗ ЛЗ •?+- 
5 ЬЗЛТ ^Р-ЛТШС 2€ 8 ГЬ32А+ЯРТШ€ е35Ь+ Л+ЯР«Ш++5ЬЗ 
ТО+^Зе ЯРА+2ТО-8 ^АЗЯЯА.''3"3?^. 

(X. 37—42. XI. 1.) 
10 Ьз^з «ьзггзл-в' АР'е€8 зш}-8\'+ АТ «гг+ц^зь-в г+^з 

^З-РЗ ГА2Ш?'8 "З^-в-РА Л32Щ?38-Р=в. ТйЗ АРК^ЗЦ^-в 2-88-?+ 
А8 Л-8*!3-Р-8 Г+^3 ^3-РЗ ГА21Ш=8 "З^З Л32Щ)38-Р8. ТЛЗ -РЗ '6^ 
ГЬТ8^АЗШ1« 1'Ь^2Ш]+ 2Я?33%3 8 ЧР=8 2ААЛ'8 <^3 8АЗШ1-8. 
ГА2а^^ "З^ЗРЗ Л32Ш)38-Р'8. ЗеЬА1ГО^Т Ла^ШЗе 2ЯРЗ^ Г35Ь»- 
15 е«рш;^ %е, ТЛЗ ГЗ^а&еЗТО-в Л»ШЗ€ 2ЯРЗ^ "З^З-РЗ ь+лт 

зеьс^з^го-в '^ тг&з чр«з гьзз-г^Аз^га^в ^€ гьзз^азш?^. + 

«РЛЗ да€ ГЬЗЗ-З^АЗШ?* ГЬЗЗ-г^АЗОЧ-в Р32А+Ч?Ш++5ЬЗ ХС. 
ГЬТЗдаА€8 РЬЗЬЗГ"*. ЧР 8 8Х€ ГЬЗЬЗ^З Х«ЛЛЗ€ ГЬЗЬЗ^^ 
ГЬ88^3Ш?'8. 8 ГЬЗЗ-ЗЗ^АСЗ ГЬ+Ч?ЗЛ€-Р8!'4. ЧР 8 8^€ ГЬ+- 

20 V^Л'8^"Р4?^ х-8ллз€ гь+ярзл^-рз^зе рьтз-з^з^го-в. з тлз 

^ЗАТЛАЗ -Р+ГЗЗШ;* ЗЛТ-Р35ЬЗ ЗШ?^ Х+А^ЗЦ^ 23Ь'в ^+ша€ 
2Ш;а&ЛЗ'Р^8 ЧРЗЛ-вТ Ш;'8!'^3 ЯР« З-З?* »^3-Р8,''+ . ^.-З^З-Р-в 1л51 40 
?ЬА+5ЬЗА^ ЧР+^^, -РЗ ГЗ^»»^?^]^ '35''8^Л'8'Р 2ЧРЗЗЗ€. 8 
И;^Т21га^ 35ЬЛ+ 2'8ЯРЬ«ШТ 82»2'8 0,+ГЗЯРАЛ+3€ ЗеА'25'+ 
2^ ■РЧ' .Т.Ш?3 ©<^3-Р8!'3'85'+. ГЬАЗЛЗ ЗШ?« Ш)3€Л» а^З^Д)^ 5 
ГЬЗГЗЧРАЛ+Щ>8 ЧР^ %Ь+ЛАЬ^ ЗЬ^. •РЗЛАЛА аб. 1^9 ЛЗ&ЙА. 

ЗЯ?+-Р«Л<ЗЛ53 9Ш-8 ^+-0-3+ %Л+Я?+ -РЛ. 

(IX. 27—35.) 

ЧР^В З-РЗ [ЧРЬА^З^-е] ГЬАЬЗЛ€*а§ 32»2». РЗ -РЗ^* ^К^1>^^/ ^н(^1 30 8А38Ш13 Л^ВЯР^. ЙЛАГ-8\'+ д>ЗЧРЗ€*+ 8 «)А+%ЗА'&€'Й'+" ГЗ- 54 ^<РЛЗ&8 -Р-вТ 89»23, 2-83-РЗ& Л+ЯРЗЛЗЯ?"*. ГЬВШЗЛ^вШР ЙЗ 
ЗХ» ^«8 ЛЗ??^ <°ЬТ21ГОЗ€Г821гаЗ ?■« -РЗ^ЗЗ"» 2ААГ'8'У+, 8 
5ЬЛ+%ЗА+ 8Х+ 82»2'8* ^АЬа&31ШЗ ЛТ А^З "З^З^Зв 23 

2Ш)я?зь8щ>'Р. %л+я.зл+2Ц9+ 3'35'аз' 38 %32гзл"Р. ш;з%л+ 

^^2•РЗ€ А ЯР-8 З^^З ЗР" ^ЬА+^ЗА-е* ГЗ ЧРАЬА ЧР+Р' еЗ€Л<Р 5 
ЧР+Х+. 8 ЗШ)вЯРЬА2Ш}3 2€ 34^^? 8Х+, 8 ей+ГЬА1ГО8 8Х+ 
82а32'8 «)А+%ЗА€' И^АЛ'ЛАЩ;+, Л+ ■Р8}'Ш?ЗабЗ -РЗ »ЯРА2Ш}'8. 
ЗР+ ЛЗ 8ШЗЛ-8Ш+ ГЬ32А+ЯР'Р21ГОЗ 8 ГЗ ЧР'8238 6^3X8 Щ>38. 
(ГОАХ+ йЗ 82ЬЗЛ'€«ЗХ+ 23 РЬТЧ?А2€ ^АЗЯРА!'+ •РАХ+ 
8 еА2-8'Р+. 8 80ьЙ,'8-Р+-РаЗ еА2» ГЬ35ЬА+%ЗА+ -РАХ-вТВ. 8 к, 
Л8аРТШ€ 2€ -Р+ЬЗЛЗ %А+%ЗА^«3' •Р8^^АТйЗ Ц1»+Ь3 АЧР8 
2<е ЯР-в Зе^Ь+ЗАТ. З ф+Ь3238 %А+%ЗА++Ь3€" 3 {"В-РС-аТ 
САгЗЯР-вгШ^А+Х-в Зеь5ЬЗР8Ш;« еА28Т. З РЬЗЬЗЛЛ++ШЗ 
82»2-8 ^Ь+Л-бТ Ч?'82€ 8 ЧР'82Т, »^€ ^'+ 2-8Р-8Х8Щ88Ь'8 
8Ь"8 8 ГЬЗГЗЯРАЛ+3€ ЗЧР+-Р»8МЗАЗЗ 'УА2+Ь2Ш?ЧР'РА 3'УАА'€ 15 
Ч?€2А.'"8 -РЗЛЗе^-в 8 V2А^З€ 3€^3€Я?-8 А^РЛЗЬ-в. 

(XII. 30—37.) 

Ьз*3 5Ь32ГЗА8' ТабЗ -РАгци-в 2-8 Х^РЗ^ -р^. х-е го 
32(^-8, 8 ТйЗ -РЗ 2'8еТЬ+301)"8 2-8 Х-8-РЗ^ Ь+21ГО+^+31ГО'8. 
23%3 Ь+ЛТ 5ЬА'Ь9ЬЗА^ ЯР+Х8" ЧР2А!'^ ЛЬАЬ^ 8 Ьа^А+ 
ЗЩ)^Г'352Щ)Т1ГО'8 2€ ^АЗЧРА.''ЗХ'8 , -Ь АЙЗ -Р-Ь ЛЗ&Ь-в Ь»А+ 
•РЗ ЗТОвГа92Ш?8Ш}"8 2'е ^АЗЧРА^ЗХ-В. 8 'РЛЗ ^ЗАТЛЛ^ ьз- 
^ЗШ1=8 2АЗЯРЗ -Р^ 2'88-Р+ ^АЗЯ5'А*82?'+'1^%3, ЗШ7 8Г»2«Л;81ТО'8 25 
2€ ЗХаЗ. + ТйЗ ЬЗ^З^га-в •?+ ЛаЬ8 2ЯР€Ш)'88 -РЗ з^го-в- 
Га321ШЗШ)'8 2€ ЗХ» -РЗ ЯР-в 2« ЯРА!'»8 -РЗ ЯР-8 %ЬЗ€ЛЗ€- 
ШЩ13Т. АЗ 2^Щ)ЧЗ'ЗЬ8Ш?3 АЬАЧРЗ ЛЗК^ЬЗ 8 ГАЗЛ-в 3*3 
Л31^Ь8, АТ 2Ш^ЯРЗЬТ1ГОЗ ЛЬАЧЯЗ бк.^вАЗ 8 ГАЗЛ-В 3*3 Л-вА-в, 
%Ч\)'6 ГАЗЛ+ еЗ ЛЬАЧРЗ ГЗео-Р+-РЗ Ь^ЗеЛЗТО-В. 8*'€Л8+ 30 
ЗЬ8Л-8-РЗЯР+ , }'+}'3 ХЗЙЗШ)3 ЛЗСЬЗ 5ЬА+9ЬЗА+1га8 &-8АТ 
23€\!^3 ; д^'& 8еь1^'88Ш)"8}'+ СЗ 2Ь-8Л'8Л'Р' »2Ш]+ «)А+%3- 

А^ру-в. лзеь-втз ^АЗЯРА^-з зщ>'8 лзшь++?ьз 2'8^ь^ЯI"^'ш^^+ 00 ЯР-82А?'3 2АЗЯР8 ГЬ+^Л^-РЗ ЗЛЗ +'6'3 ЬЗ.''3€Ш?'в ^Л9ЧРА\'8. 
Ч?'веьЛ+Л€(ТО=в 3 -РЗ-^-е 2А§Я?3 Я?=в ЛЗР^в 28€Л^Р'8Т. ф71}-8 
ЙАЗЯРЗг^в Ь^З ЙЯРЗЗЬ^в ЗГЬ+Ч?ЛЗШ? 2€. 8 2АЗЯ?32=6<? 2ЯР1- 
8^8 32^Л8ШЗ 2€. (XIV. 14—22.) 

10 Я?-8 З^РЗ Я?ЬА^€ ЗШЗогв 82^2'в г=5ЛА -Р+ЬЗЛ^ 3 

'25'8Л32Ь=8ЛЗЧР+ 3 РТЬ 8 8 8'\'ААТ -РЗЛЗеЛ-в-РвЗЗе 8к«. ь.:е1 41 
ГЗеьЛА ЛЗ е^ТгРЙШ» ГЬТ2Ш]3€Р8Ш€ ['в •РЗ'25'» »^3-Р<РЯ'8 
35ЬЗ ^ЬЛН.^ЬЗА^^З" Ра&2Ш?3 32ТО^ ??А2(П;3 8 «>ЗЛТ-Р+ "г?8^3€ 

Р'Л35 31го^гаа2ш?'?' -р+взл-вЗ; л+ шзл-вшз г?« елзл-в-рсзе 

15 «>В+ЛвТ ?'©Р€Ш}в 1^В+Ш8Р+ 23еА. 823§2« ЛЗ ВЗ^З З-а^в' 

■РЗ (гаВА1^а&^Ш)в 31Ш8Щ)Т. Л+Л8Ш)3 З-К"^ ЧР^Т А2Ш?Т. З-РТ 

ЛЗ %А+9ЬЗА+Ш€ 3^»" ■РЗ 8Х+'35'8 8-вЛЗ Ш5в.''^^3 .А. 

ЬААСв 3 Л-е^А ВБТе^^А. ЗР8 ЛЗ ВЗ^З' ГВ8'Р32АТОЗ 3€ 

^Л>\/; ^11^ 2АШ?3. 8 ГЗЯРЗАА •Р+ВЗЛЗ'?' 8 ЯЯ^вгьАЗ^З Р+ (ТОВАг^А. 3 

20 ГВЗЗ^^в .Л. ЬАА1^-8 8 Л-8ЯЯА В^Т^А 8 Ч?«0-8ВАЯ?8 ■?+ 
•РЗеЗ 1^А+9з32АЗЧР8 , 3 ГВААЗ-^^А^ Л+2(та8 а&^ЗРТ,''3'^^ 
ЬААе^БЗ, а393-Р8Я'8 ЛЗ -Р+ВЗЛЗ-З?*. 8 АШ€ ЯР-82Т 3 Р+- 
2^ТТОТШ€ 2€; 3 Я?В^€ШЗ€ 5^е«ЗШ)в!'83 аЗ^ВЗ&Ь^ Л-вЯРА 
Р+ Л32€Ш?3 ?'ЗШ-8'Р8'\'8 82ГА«:Р=8. АЛ«ШТ8Ь-8 ЛЗ 1^А 

25 ^з€л-8 А,''3 рзечч-в ставзйзе-б'^ в+е^,яяА лзр^в з оЬАш?«з. з 

+ 1^33 а&САЛТ 82»2^ а&^3•РЗ^'83 Я?8АА2Ш?Т ЧР8 ^ЗВ+1^-8 
8 ЯР-ЬВТ-Ш)'? 8 ■?+ ЗРЗ'й'8 ГЗА», ЛЗ^^-вЛЗЙЗ ЗШ) 6Р§&2СТ1<?(та« 

•р+взл=вт. — 56 — 

З^+^Р-^МЗ^ЗЗ ЗШ-К ^+•0-3+ %Л+Я?+ .Ь^. 
(XV. 32—39.) 

йчрззе ьз^з" ^злзйь-вла^е 9 гР+ьзла, а^з »лз 1ГОЬ<р * 

«Л-в-РТ ГЬТЙАЛСШ^-в Х-в-РА 3 -РЗ ЗХЗеШ?* ^323 АЙШ}?, 8 
ЗРО-ВРаЯЦЧТШ?» ■РЗ Ь9«3€ -РЗАЛЗШ-е, Л+ -РЗ !'+.''3 8А+еА- 

^зсш?^ ■Р+ ^°^€^^'Р. 8 5ьл+«>за+ш€ зх» »^з-Р8"ут' фто^в 
^зел» яр-ве^-вхзх^в •?+ г»й1Л1А хай^гоа )оЛАС'8<р ^»+2»вч'- 

щ><РШ?°Р (ГОЗЛЯР^З ■Р+ЬЗЛ+ ; 5ЬА+«>ЗЛ+ 8X^8 82»2"8" ^ЗЛТЬЗ ^о 
ЬААС^в 8Х+Щ;з; З-РЗ ЙЗ ЬАШ€* 23ЛХ-85 8 Х+АЗ Ь-вТ- 
еТ^-в. 8 ГЗЯРЗАА -Р+ЬЗЛЗХ-В ЯР"8еьАЗ«8 ■?+ виЗХАЗ. 8 
ГЬТЗХ-в ЬААС^В 8 Ь-вТезе ЬЧР+АЗ€ ЯР"8&)Л+ЯР°8 гьаазхз 
8 Л+Й1ГО8 аа^^^ЗРТ^ЗХ-е 2ЯР38Х"в, + §§^3-Р8'У8 -Р+ЬЗЛЗХ-в. 
8 АШ« ЯР'82Т 8 -Р+г-вЗШ^ТШ* 2€ , 8 ЧР-ебо-вШС За.С"8ТШ1'8- '^^ 
!"в*Р »!'Ь»Ь'8 ЙЗЛХ-в .''ЗШ-в-РЗ^У-В ЗЙГА^вР-в. АЛ^вШТЗЬ-в 363 
СА .%. Ь8 Щ)'8Т23е«€ ХЗ€а&-8 Ь+бвЯРА ЛЗР-в 8 ЛАШ?33. 3 

зщ^-вга^-в -р+ьзл-вт яр-ВААеоЗ чр-в {'Зь+е-в, з гьзлз я?'8 

^'ЬАЛАА-ВЗ Х+^Л+АЗ-Р^вй^-ВТ. 

•РЗЛАЛА .а. Г9 Л»2А. 2о 

з^+^^-ймзлзз 9Ш« ^^-е-з^ %<Я)+я?+ 

(XIV. 22—34.) 

Ч?'в ЗРЗ ЧРЬАХС З^САЛТ 82»2^ ЗЗ^^ЗРЗ^-вЗ 2ЧРЗЗ€ 
1Р-8АА21ГОТ ЯР-В ^ЗЬ+С-в 8 ЯР+ЬТШгТ •Р+ З-РЗХ-8 ГЗА» , 

Ш1 42 ЛЗР-8ЛЗЛЗ зто-вга^й^гозшг-в -р+ьзлвт. з д^ш-врш^-в -р+ьз- 25 

Л-ВТ ЯР-ВбоТЛЗ Р+ 5ЬЗЬЗ€ ЗЛТ-Р^В <"ЗХЗА'РШ1"В 2€. ГЗО^ЛА 
ЛЗ Ь^-ВЗЧР-ВШР" ЗЛ8-Р'8Р'8 15;А 09». ЬЗЬ+С-В ЙЗ СА ГЗ 2ЬА- 
ЛА ХЗЬА ЯР-ВА+Зе 2'€ ЯРАВ-Р+ХТ, СА СЗ ГЬЗ\ГО'РЯРЗР-В 
ЯРАОВЬ-В. ЧР-В ^ЗШ)ЯРЬ81ШЗ€^ 363 ЙОНЬ+ЗбЗв -РЗ^Т ЗЛЗ !"8 
■РЗХ°В 82»2-8 ЬЗЛ€ ГЗ ХЗЬР. 8 ЯРТЛАЯР-ВШЗ 8 »4^3РТ<УТ зо 
кЗЛ€«+ ГЗ ХЗЬР" Й-ВХСШС 2€ 5ЬА+5ЬЗА^ШШ?3 А.''3 ГЬЗ- — 57 — 

ГЬ*РО)Ь+!'« 321ГО« , 5 ^^^^ 2Ш?Ь+Ь+ ^^^гвРТШС. З +1^39 
ЬЗ^З З^^в 82а&2в 5ЬЛ+5Ь9Л€- ЛЬ^вЛ+ЗОТ^З. -РЗ 1^331ТОЗ 2€. 
+|>г8 З2'г?=8. ЗТО^Я?АШ(га+Я?^ ЙЗ ГЗТОЬ^ ЬЗ^З З-^а^" %§2ГЗЛ5, 

+*з ш?^т 328, гачязлт «г^з гь8^гот ^--е онзед гз ярзл+^«. 

5 ЗР-в ЙЗ ЬЗ^З' ГЬТЛТ. 3 28ЛАдг8 52-8 ^^Ь+^1^ЛА РЗ(Д)Ь^ 
ЬЗЛЛ++ШЗ ■?+ ЯРЗЛ+Ь^ 3 ГЬТЛЗ Ь-в 323^2». ЯРТЛАЧР-в 
ЙЗ Ч?й^ЧЧЬ'^ 1'ЬАГЗ!'^ а&1^§А 2<€, 3 -Р+^З-Рв а^то+г+ш?т 
ЯР^^гвГЯР 5ЬЛ+5ЬЗЛ€- 9.32ГЗЛЗ; 2Г+23 ^€. +еТЗ ЙЗ 32»2« 
ГЬ32Ш?ЗЬ=в Ь3€}'3€ 3€1та« 3 9ЬЛ+953<Й)€' ^+ЛЗЧ?АЬЗ. ГЗ ^-вЦЧЗ 

10 2€ а^23€'25'«-РА ; 3 ^^ЛА0г8ШЗ"^+ 8^+ ЧЯ^в ^^Ь+е-8 ГЬА- 
2015+ ЯРАШЗЬ^. 23€"(!/8 ЛЗ ЯР^ ЬЗЬ+СТ РЬЗШЗЛ-вШЗ ГЗ.-^ЛЗ- 
РТШ€ 2€ 3"^» ^Л+^^ЗЛ^УЗ' Я?8 82ТОТ-Р3€ 2«8-Р'8 1^3ЛТ8 
ЗЗТ. 3 ГЬААЬ+ЯРвШЗ РЬТЛЗ€ ^^ ^З^^Л^ МЗ-Р32+Ь31ТО-в2?'3€. 

(ХУН. 24—27. XVIII. 1—4.) 

^-8 3-РЗ ЧРЬА-ггС ГЬТ2Щ?3€Г8Ш€ тввз^л-^е^зз лт- 
ЛЬ+9ЬХ+ Ь« ГЗШ}ЬЗЯР<Р 8 ЬАШ€" Ш*ТШ}9Л8 ЯЯ+Ш-8 -РЗ Л+- 
ЗШ?'8 Л°Р ЛТЛЬ+9>-8^+ ; ЬЗ^З' 38. 8 3?зЛ+ Ч?«Р8ЛЗ€ ЯР^ 

20 ЛЗ-З?^ ЧР+ЬТ 8 82»28 %Л+5ЬЗЛ€" ^8Ш}3 Ш?Т 2€ ^-8-Р'Р1Д)'8, 
2?^3-Р3 ; '\'А2+Ь3 СьЗ^-8-РТЗ 9Ш?« {'«ТЗЬ-в ГЬЧ>ЗЧ?Л€^-В 
Л+-Р8 АТ ^Т•Р^2'8 ; ЗЩ;8 2ЯРЗЗЬ'8 ЛЗ 2=88^34? 8 ЛТ 3011=8 
1ГО»ЙЛТ8Ь'8 ; ЬЗ^З 3^» ГЗЧОЬв" ЗТО€ 1ГО»ЛЛТЗЬ^. ьз^з 
3'35'а& 32»2'8. »еЗ 2Ч?ЗИ^|Л'8 23€Щ;^ 2«8'РЗЯРЗ. гР'8 Л+ -РЗ 

25 2'8СЛ+<?гРЗ^'8 ЗЬ^. ШЗЛ« Ч?8 "З^ЗЬЗ Я?8ЯЯЬ^^Т а&Л8Я'3€ 8 

^лз з-згзшт гьАйлз ь^ть^зе я?8л-8'г?т ^, з зш?'8Я?ь«&гв 

а&200+ 33 ЗеЬ^ШТОЗШТ 21ГО+Ц1)ТЬ-8. Ш;-8 ЧРв^З^^ Л+ЙЛ* 
8^-8 &)+ «гЗ^С 3 |^+ 2€. 8 Ч?^ Ц08 ^+2^ ГЬТ21гаЗ€ГТШ€ 
а&^З^РТЯ"? !-8 520^2» 9ЬА+5ЬЗЛ'&€'й'3' ЬШ)3 З^СЗ СЗЛТЗ 32Ш?« 
30 ЧР8 \'А2 + Ь2Ш]г'8 -РЗк^ЗгРА-Ь^^ 1 8 ГЬТ^8Я?+ЯР^ 32332^ 
ЗШ)ЬЗУ€ 8 Г32Ш)'{.Я?А« ГЗ 2ЬАЛА ЗЬ^ ЬЗ^З' ^-З^З-Р 8 +^3-Р8 

«,А+«,зл^ ^+^в, ■{-'ИЗ -РЗ зеь+ш}<гооз 2€ 8 ез€лзтоз 

8 ,^) — 58 — 1^32-РЗЗ. ТЛЗ ез ЙС Я-вдаДЬТЦЧ-в А^З 8 ЗШ)Ь9^€ 23, Ш-В З^ЧЧ-В еЗЛТ8 ЧЯ»8 'УА2+Ь2Щ?ЧР88 •РЗС32-РА+^'8. (XVII. 14—23.) 

ЯР-В д-Рд ЧРЬА^С ^ЛЗЧРА^-в ЗТОЗЬ'8 РЬ'Р2Ш)3€Г'Р Ь-8 
82»2а^ ЬЛ^-РАЗе 2€ ЗХ» 8 %Л+Й)ЗЛ€* %д^РЬЛ°Р, РЗХТ- 
Л»8 2^8Р+ Х335Ь9, А^З ■?+ •РЗЧР«8Х« ХА2€'У« еА2'8- 
•РЗЗЗТО-в 2€ 8 е«-8<Я>А 21ШЬ+абЛ31та'8, •35'-РЗЛ8'УЗ^ СЗ Г+«$Ъ+3(ГО'8 ю 
•Р+ З^Ь-Р-В 8 Х-Р35Ь+ШТО'Р Ч?^ ЧРЗЛЗе. 8 ГЬТЯРА2-8 8 !"8 »- 
4?3-Р8!'ЗХ"8 {ГОЧРЗЗХ^, 8 -РЗ ЯР€0иХ35ЬЗШ€ 8<УАЛТ1Ш'Р 8. 
фаО«ЯРАШЩ?+ЯР»8 а&З 82»2»8 ЬЗ^З* О ЬЗЛЗ -РЗЧЯАЬЗ-Р-в 8 
Ь+ЛЧРЬ+ШТОЗ-Р'*, ЛЗ .'■ЗЛА ЧР"8 ЯР+2"8 еЗ€ЛЗ€ ; ЛЗ }«ЗЛА 
ЦИЬ-вРЛ^&е Ч?-В°Р; Г'ЬЯРЧРЗЛАЩ13 Х8 8 2АХЗ. 8 е*»+гьАш;т 15 
ЗХа» 828»2'8, 8 8ео8<Л>3 8еь -РЗ^З 1^:А2'8, 8 8Л/А<Я>А ЗШ)ЬЗ.'<°8 
Ш?ЗХ-8 ^»+2А. Ш)35(>Л+ ГЬ*Р2Ш?3€Р-8ШЗ »4?3-Р'Р'У'Р Ь^в 82»2» 
ЗЛТ-РЗХ» ЬАШС РЗ ^-8003 Х-вТ -РЗ ЧР-веьХЗ^ЗЬЗХ-б 8^- 
^■В-Р+^Л;^ 3%3; 82»2'8 йЗ ЬЗ^З 8Х'8' еь+ •РЗЯРАЬ'82Ш?ЧРЗ 
ЧЯ-ЬШЗ, +Х8Р'8 %Л+%ЗЛ^ ЯР+Х-в, +«3 8ХЗШ;3 Ч?АЬЗ€ 20 
.Ь}"8Т 0йЬ8-РЗ ЛЗЬааШ-в-РЗ, Ь34?ЗШ)3 %ЗЬА 238* ГЬА8ЛТ ЗШ^-в 
83€ЛА 1Л>.ЬХЗ 8 ГЬА8ЛЗШ?'8, 8 -РТА^-ВТОЗгбЗ -РЗ Ч?'8д7ХЗа&-8-РЗ 
1^3€ЛЗШ]8 ЯР+Х-8. 2-8 ЙЗ ЬЗЛ°8 -РЗ 82ЬЗЛТШ?"8 СП'8.*"8ХЗ 
ХЗ<Я)8Ш)^0^ 8 Р32(ГОЗХ°8. Л8ЧРЗ€*ЗХ« 563 8Х"8 ЧР-в %+- 
«аТЛ38 ЬЗ^З 8Х'8 82а&2"8' РЬАЛ+Р8 8Х+1ГО-8 С^вТООЗ 25 
2-88^-8 ^ЛЗЧЯА*-8 ЧР8 ЬЗв-УА 4^Л^'^'А^ЗX•8, 8 ШСВ^ЦУ-в 
8'Р, 8 ТОЬЗШЗТЗ ЛЗ-Р-8 ЧР-вЙ.^-ЬВЙ-РЗО^-В. 

2§€1^§Ш+ .+С -РЗ Л§&2А. 

(XIX. 3—12.) " 30 

Я? ЗРЗ [ЯРЬАХ€] РЬТЙЦ^ЗеРТШС ф.ЬЬ'Р238 ^« 82»- 
23гР8 2!'аЗШ+'^'А'3 8 8 %Л+%ЗЛ^\УЗ" +^!/3 ЛЗЙ1Л?38Ш?'8 л^!-^) 3-Р« а&З 31ГО8ЯРАШШЛ.ЯЯ8 ЬЗ^З 5Х^" ГА2Ш}3 Л5 ^-вЛТ 

•ртьзлзлз А^з й-вточязьзз 82 гь-8ч?+ «з^^елззг-в ГЗЛ-в 5 лз- 

■РЗЯ!'^ Й«1гаЧР9ЬТЛ^ А 32Ш]« ; 3 ЬЗ^З* 235Ь9 Ь+Л5 32(Я1+- 
5 ЧРТТО-в ^А^VА^^ ат)-8Я'+ 8 ^г+оозь* 8 гь<?лАгтста^ 2€ 
ЙЗРА 2Я?338, 8 езеЛЗСТЗЗ ЗШ)+ Ч?^ ГЛ^Ш?^ ЗЛТ-Р5€. Ш^АХ-В 
ЛЗ Р>ЗЬЗ ■РА2Ш13 Л^ЯР+ -Р^ 3^?-?+ РЛ-вТО-в. ЗйЗ СЗ^Ь-В 
2-8^31™+, ^ЛЗЧЯАЬВ Л+ -РЗ Ь+СЪА^в^+ЗТО-в. 5ЬЛ+Й)ЗЛ+Ш€ 
ЗХ»* ^-8009 »е9 Х92Т8 Л+Г9ЯРАЛ+ Л+Ш1Т {'^■Р89Ь«'Р 
10 Ь+2Г»2Ш}в-Р'8ТЗ€ 8 9Ш;^Г»2Ш?ТШ}Т ^; 5Ь<Я)+9Ь9Л+ 8Х-8 

ЗЙЗ^Й-в' А^^ Х92Т8 Г9 Л32[ГО92Ь«ЛТР' ЯР+ШЗ^З* ГЗЧЯЗАА Г-«1 ** 
ЯР+Х^ Г»2СГО'Р(гаТ ЛЗ-Р^Т ЯР+ШС. 82 ГЬ8ЯР4. ЛЗ -РЗ евТ2Ш?« 

^п^+^^. %л+9Ь9<я.^ гъз чр+х«, анз табз +«з г»2сш8ш?« 

гбЗ-Рдб 2ЯР94€ Ь+&)ЧЯА 2Л9Я?323 ГЬАЛР'е9с!ЪА8-Р+ Ш7Ч?9ЬТШ)^ 

15 ^€ ГЬАЛР'1^'8Т аОЧЯ9ЬТШ?Т, 8 г&3-Р€8 2€ Г9Л«1^А9Ь9^ ГЬА- 

АРевТ Ш)ЧЯ9ЬТШ)«, 5ЬА+9з9А+Ш'€ ЗХ» З^З-РЗг'*? 39Ь9" +ЩЗ 

щ>+}'+ ^2^^« чяз-р-ь 2в лз-рз^ ^азяра!'», ©-раз 32Ш?'8 

•РЗ ЛЗ-РЗШ^Р 2€. З-Р^В ЛЗ ЬЗ^З З^в' -РЗ ЧР-82'Р ЧРвХА- 
2(ГО€(ГО-8 2АЗЯР323 Ш»35ЬЗ -Рв ЗХ-ВЛЗ Л+РЗ 321гав. 23€Ш)'8 
20 ез ^+йЗР8'V8 3€ЛЗ 82.'''Ь^ТШ'€ ^АЗЧРАЯ'8 8 2»€Ш18 !'+- 
ЛЗ-РЗ^Т ТЛЗ 8(01«) ^ЬАЯР+ Х+(703Ь-РА ЬЗЛТШС 2€ ТО+г-З, 
8 23€(Ш^ ^ФЛЗ-РЗ-УЗ ТЛЗ 82^+ЛТШ€ 2+Х8 "УА2'ЬЬ2Ш1<Ц»8А 
Ь+ЛТ •Р3е32-Р+.Ь5ЬЗ. Х35Ь88Т и-8ХАШШ?.ЦГОТ Л+ Я?^ХА- 

(XVIII. 23—35.) 

Ь34?3 %32Г9Л-8 РЬТ1Ш«^^^ 2°р%€' ©ГЗАЗ^^З 2€ Я'А- 
2+Ь2(ШЯР9 •Р3е32-Р33 ^А9ЯРА^а> \'+ЬР', ТЛЗ Я?82Ь9Ш?А 
30 28Ш?€'&'ИШ8 2€ 3 2АЗЧР328 28 Ь+е«Т 2ЯР93'З^Т, •Р+- 
^З-РбШР ЛЗ ЗХ» 8 8Щ>€^'ИЛ)Т г* 3 2А9ЧР328, ГЬ8- 
'1РА2€ ЗХ» ААБЛ-8-Р8^в ЗЛЗ^Р^ ЛА^ЛЗ-Рв (ШвХЗ^&б ОО-Ь- 
А+'РШ?'8. -РЗ ЗХЗе'*» ЛЗ ЗХ» 1?323ЯР 8 Л.|Ш?8. ГЗЯРЗАД '^-' СО ^ЬЗЙГЗЛв 3%3 Л+ ГЬЗЛ+ЛЗЩ?'8 8 8 ЙЗ-Р^ д%Ъ 8 *€Л+ 
8 ЯР"883 ЗЛТЬЗ ЗдаД+ШЗ, 8 ЗЦ^-вЛ-НЦИТ 8. Г+Л'8 ЛЗ 3*^3 
Ь+еЗЦ1;»8 ^Л+•РА+Ш^ е* %Л+%ЗЛ€* %ЗЙГЗЛ8, РЗШ}Ь'8Г8 •?+ 
^«8-РА, 8 ЧР-вйЗ <Л»Т Я?'80*1Л+"г^°8. ?5'8Л38Ь'8ЛЗЯР+ЧР"8 йЗ Я.32' 
ГЗЛ-8 Ь+е+ аПЗ%3 ГаЗЙЦОТ 8, 8 ЛЛ-в^в ЗШ]"8Г31ЙЩ;8 3X33. б 
8шзл^ лз ь+ез^го-в ЗеЬАТОЗ ЗЛТ-РЗ^З ЗТО-В ЬЛЗЧРЬДЦЦ-в 

йчяззь-в «Рйз ед лл-вйз-р-в зхаз й«ш1зх«8 ра-рс^-в, в 

3^-8 8 Л+ЧРЛА+ШЗ 5ЬсЯ)+5ЬЗЛ€* Л+ЗбЛ-в Х8 8Х"8 ЛЗ Х8 
ЗЙТ ЛЛ-вЛЗ-Р^. Г+Л8 ЛЗ ^<Я)ЗЯ?ЬАШ)ЗШ]« ХЗАА+ШЗ 8 %Л+- 
«>ЗЛ€* ГЗЩ>Ь-€Г8 •?+ ХВ-РА, 8 ЯР-8ЙЗ Щ/8 ЯР"8^Л+Х"8. 3-Р»в ю 
ЛЗ -РЗ Ь35ГОА+Ш3, -Р-в ЯРЗЛ'8 8 ЯР-вЙ+ЛТ 8 ЧР»8 (ШЗХ-в-РВ^УЗе 
ЛЗ-Р-вЛЗЛЗ ЯР"8Л+ЙШ)"8 3X33 ЛЛ'8%"в ЧРЗЙ°8. ЯРВЛАЧЯ-БШЗ 
ЛЗ {-ЛЗЯРЬАТОЗ е=88ЧР"8Ш++ й'8гб+Л8Ш€ Й8 «■АЛЗ, 8 ГЬТ- 
ШЗЛ-вШЗ Й<вЬ+0ь+Ш€ 5ЬЗЙГЗЛ8-Р§3 ЙЧРЗЗХЗЗ ЧР"8ЙА е^ВЗЧР^В- 
Ш++. Ш)3«)Л+ ГЬ'Р&)'8Я?+ЧР"8 8 5ЬЗЙГЗЛ8-Р"8 35ЬЗ %.Л+5ЬЗЛ+ 1В 

зхаз" ь+ез л^€^+яр•8Т8, я^зй-в лЛ'85ь-8 щ;чрз8 з^го-вгазйш^зь^ 

ЦЦЗСА, ГЗ^РЗЛЗ аЗХЗЛ8 Х€, -РЗ ГЗЛЗС++ШЗ ЛТ 8 СТЗСА 

ГЗХ8<Я)9ЯЯ+Ш)Т ^Л^ЧРЬА^^+ ОНЯРЗЗ^ЬЗ, А^З 8 +еа"8 Ш»€ ГЗХ8- 

1л81 46 АЗЯР+Ь-в ; 8 ГЬЗ^РАЯР+ЯР-в Й€ Я>ЗЙРЗЛ'8 35ЬЗ ГЬАЛ+Й^ГО^В 8 

хз&'.*тш;злзХ'в лз-р-влзйз V'8л+й^^"8 лл-в^ь-в чрзй-в. цо+^з 2о 
8 зш;-ви8 Х38 -рзезй-р-вз й-вцичрзьтцЧ'^ чр+х-в, +«з -рз 
з^го-вгаз^+з^гоз ^зл-влз еь+ш?» йярззх» зцо-в йь-вл-в^^-в 

Я?+Ш8Ь"8 ГЬА%ЬАШЗ-Р8А 8Ь"8. 

(XX. 29—34.) 
ЯР-в з-рз чрьАхс 8йьз눫аз 8йазйаз дчч-в зьтьзр+ 

ГЗ -РЗХ-в 8ЛЗ€ -Р+ЬЗЛТ Х-в-РЗ^З. 8 ЙЗ Л^Ч?+ ЙЛАГ-8'У+ 
ЙАЛ€«+ -Р^. ГЗ€т?Т, ЙЛ'88Ш+ЯР"8Ш+ А^З БЙЗЗЙ-в Х8ХЗ 
ЬЗЛТЩ;, ЯР"веь-8РТЙ1ГОЗ 5(зЛ+5ЬЗЛ'&€«+' ГЗХТЛа38 -Р^ВЗ 5ЬЗ- 30 
ЙГЗЛ8, Й-88-Р» Л+Я?8ЛЗЧР"8. -Р+ЬЗЛ-В ЛЗ ГЬАШШ?++Ш3 8Х+ 
Л+ аЗХА-в^ТШ!*, 3-Р+ а&З Г+4?3 ЯР'8ГТА+й1ШЗ «)Л+5ЬЗА^»+" 
ГЗХЗАЗЗЗ -Р-вТ, Й-вЗРЗ Л+ЯРЗЛЗЧР-В. 8 Й1га+ЯР"8 ЗЙЗЗЙ-в — 61 — 

ГЬТ5ЬЛ+28 А 5 ЬЗ^З" ^-81^3 ЬЗ«9Ш5+ Л+ 2^Ш)Я?9Ь^ ЧР+- 
Х+; «)А+5Ь§Л+8Ш?3 3^»' ?Ь32ГЗЛ8. Л+ 91Ш=вЧ?Ь«€^)3^таЗ 2€ 
З^Т "Р+Р". ^8Л32ЬвЛЗ^+ЯР« ЛЗ А 82а&2^ ГЬ'Р!'82-Р^ 2<е 
94^81? 8^+, 8 +е83 ГЬ9^-8ЬА2(гаЗ 8 ГЗ -РЗ-З^-в 8ЛЗШ)3. 

ЗЯ?+'Р^1иЗЛ53 9Ш^ ^+-0-3+ %<Й)+^+. .Ь{%. 
(XIX. 10—26.) 

Я?'8 3-РЗ [ЯРЬА-З?*] Р'-Р9Ш+ ЗТОЗЬ^ ГЬТ21ГО9€ГТ ^-8 
82»29Я?8 ^9Л€ 8 5ЬА+5Ь9<Я)€* аа^Т^ГОЗАР" 1!^А+?Ь«8, ^-8049 

10 еА+5Ь9 2-8Ш}ЧР9Ь^ Л+ 8Х+^« ЛЯРЧ?9Щ1« ЯРА^-8-Р8Т8; 9Р« 
ЛЗ Ь34?3 ЗХ»" ^-81^9 Х€ ?ЬА+5Ь9АЗШТ еА+9Ь+ ; -РТ^^таЗЛЗ 
СА+%^ «ТО-81-8Х9 е99Ь^ ЗЛТ-Р^. +«3 АТ Ь9Ш1ТОЗШ8 ЧР=в 
ЛТЧЯЗШ?^ ЧЯА^-8Р«Т5 ЯРв-РВ^ГО'?, 2 8И^АРЛТ ^+Г9Я?АЛТ. 
5ЬА+5Ь9А+ З-З^а^' !'«83€ ; 82а92« ЛЗ ЬЗ^З З-З?»" ЗЛЗ -РЗ 

15 »еТЗШТ, -РЗ ГЬААРе-8 28Ш?ЯР9ЬТШТ, -РЗ а&.^■ь+л^шт, ^-8^? 
9^^•8'V+ 8 Х+СгаЗЬ^, 8 ЯР«^\АР'еТШ8 82,''Ь^-РА+5Ь9 2ЯР93%9 
А^9 8 2+Х'8 2€. 5ЬА+919А+ ЗХ» Р'-Р9Ш+' ЧР2А 28 2^ЬЬ+- . . 

■Р8Ь^ 9174=8 Р''Р92Ш7Т Х933€, ^329 32^^ 3^ -РЗ Л9!'9'Р'8- -4/'^1*'^ 
^^+А^ ; 8 Ь34?3 З^Ш 82а&2в' +«3 [Ь9ШШ53]ШТ 2вЧРЬ'8ШЗР« 

20 е'8<РШ7Т, 8ЛТ 8 ГЬ9Л+ЛЛ^ 8ХАРТЗ Ш?Ч?93 8 Л+ЛЛ« 
•Р8'#'Р8'33''8, 8 8ХАТОТ 8Х+Ш8 2'8!'Ь9ЧРТШШ13 ■?+ -РЗИ^ЗгАЬ-в, 
8 ГЬТЛТ V« 2ААЛ« ХЗ-РЗ. 2А^8Ш+ЧР^ ЛЗ 1Р-Р9Ш+ 2А9ЯР9 
23 9Щ1ТЛЗ 2!'Ь^»^€, \^й. 1^9 8ХАЗ€ 2«1Я>€й+-Р8А '35'-8Р95Ь+. 
82392^ а$3 Ь3<^3 а&^3•Р8^9'35''8 2Ч?98'35'в" +'г5'Т:Р8 5ЬА+%9А^&€ 

25 ЯР+'35''8 А?'9 •РЗ»Л9»^-8 Ч?-8-Р8ЛЗШ} 8 е9%+Щ7^ ЯР« Я'А2+Ь- 
2Ш)ЯР9 ■Р3е32-8Р93. Г+^^Т 5ЬА+9Ь9А^ ЧЯ+Х^, А!'9 а9Л9еАЗ 
32^0-8 ЯРЗА-81^^9€Ла9 2}'9^А ШШТ 85Ь-8АТ-РА РЬ98Ш?8 -РЗЛЗ 
А8 е95Ь+1ГОа9 Ч?'В Я'А2+Ь21ГОгР83 \^д$Ь°РЗ Ч?В-РЪ^9. 2АБ8- 
Ш+Я?^ШЗ ЙЗ аа^З-Р'?"\'8 Л8ЯРАА+Ь9€ 2€ '&АА9 5ЬА+%9А^- Ь151 46 

30 "«З* }'Ш?9 »е9 '53'9гбЗШ7« 2Г'+23-Р« 1^«8Ш?Т ; 8 ЯР8(Ь'8ЬАЯР 8 
82а92'8 ЬЗ^З 8'Ш'^ 9Щ1« ^А9Я?А!'=8 •РЗЯ?'80)'33'9гб-Р++ 9Ш7в 
С95Ь+ ЧР2А 'гР-8^Х9Л-8-Р+ 29€Ш?«. — 62 — 
(XXII. 15— 22.) 

Я?'8 3-Р9 ЯРЬАХ€ 2«Я?АШ)^ 2^Ц1»ЯР9ЬТШ€ ф+ЬТ835 
•Р.Ь 82»Я+ Л+ ЗеЛ-82Ш)€ТО« 5 2ЛЗЧЯ§Х°8. 5 Г32'8*РЛ+'^Ш)'8 
Ь-В -РЗХ» аа^З-РВ^^вЗ 2ЧЯ93€ 2-8 ВЬЗЛТА-Р-вТ «>Л+«>3«Я>^«3* 
а»^8Ш}ЗАР, ЯРАХ»8 Дг-З 52Ш?Т-РЗ"Р'8 325 8 ГЗ€(Л>*Р СЗг&ТР" 
ЧР-В 82Ш)8-Р3€ а&^ТШТ, 8 -РЗ ЬЗЛ^РШВ -РЗ 9 Г-ЗХ-в ЛЗ , ^'3 

ео-еьтшт е9 •?+ ат^+ ^А9VА^ЗX'8 5 ь^г^р ©ез -р+х-в 

^■8003 (ГОТ 2€ Х«-Р8Ш)'8 ; Л32Ш»98Ш)'8 ЛТ Л+ТОТ .•''Р-Р92-8 
'УА2+ЬЗЧЯТ 8А8 -РТ *, Ь+0в»ХАЧР"8 ЛЗ 82»2"8 А^вЬ+ЧРЗ- 
2Ш)ЧРТА 8)о"8 ЬЗ^З" ^-8^)9 Х€ Вг^^Ш+ЗТОЗ, О-ГЗ^ЬТ^Т, 
Г9!'+ЛТ1ГОЗ ХТ 9еЬ+Оо« !'Т'Р92'8'Р«8. 3-РТ г&З ГЬТ-РА2€ 
ЗХ» ГА-Р€^'8. 82»2"8 ЛЗ 5ЬА+%ЗА+ ВХ-в* ^88 32Ш)"8 
ЗеЬ.Ьд)32-8 8 ■Р+Р'Р2+'Р83 ; %А+%ЗА+Ш€ ЗХ»* {'Зг+ЬЗЯР^в. 
Щ>ЗЯ>Л+ «)А+5Ь9А+ 8Х"8 82»2"8* ЯР"80оЛ^.Л'РШ}3 391^9 {•32+- 
ЬЗЧ?+ ^32+Ь^Р 8 ^9^68+ е35ЬЗЯР8. 2А"8ТШ+'1Р"8ШЗ ЛЗ ЛТ- 
ЯРТШ€ 2€, 8 32Щ)+^А'8ШЗ 8 ЗШ?ТЛЗ€. 

гРЗЛАЛА .*^. Р§ Л»2А. 
ЗЯР^-Р-й/иЗ^бЗ 9Ш« ^+•0-3+ %Л+*1?+ .80%. 

(XXI. 33—42.) 

Ь34^3 ЪдЯРдЛ-8 ГЬТТО^Зе 2Т^' ^!?А9ЯРА!"8 ЗШ;ЗЬ"8 СА 
Л9Х9ЧР81гав ТЛЗ •Р+2+ЛТ ЧЯ'Р-Р39ЬЬ+Л^, 8 ЗГА91Л)9Х'8 8 
3%Ь+ЛТ 8 82!'9Г+ ЧР-В -РЗХ^ Ш;9*ТА9 8 290Ч-8Л+ 2Ш1А"8Г-в, 
8 ЯР'8Л.Ь2Ш>'8 8 ЛАЛ+ТОЗАЗХ"*, 8 9Ш)8ЛЗ. 35ЬЛ+ ЛЗ ГЬ8ЛЗ 
^ЬАХ€ ГА9Л9Х°8, Г92-8А+ Ь+е'88 2ЧЯ93€ ^-в ЛАА+ТОЗ- 
АЗХ'8 -РЬТЗеТОТ РА9Л'8 35Ь9. 8 ЗХШЗ ЛАА+ООЗАЗ Ь+е-88 
ЗЯ>3 ЗЧЯ9%9 еВШС, ЗЯР35ЬЗ З^СТШС, 9ЯР95Ь9 ЛЗ Ь+ХЗ-Р83Х'8 
ГЗе8Ш€. Г+^^вТ Г92вА+ 8-Р'8'Р Ь.|.е'88 Х-Р9Л+8Ш€ ГЬ«- 
ЧР^вТВЬв, 8 2в1Г0ЧР9Ь'РШ€ 8Х« ТО9ЛЛЗ. Г92ААА^ ЛЗ 
Г'92«А+ 2'88'Р+ 2ЯЯ93%9 %А+%9А<€' а12ЬН.ХАА^ЦЦ'8 ЙС — 63 — 

Й'88^>+ 'З^дЗЪд. ЛАА+СгаЗАЗ ЛЗ 1ШЗ 35ЬЛ+ З&ез-вЬАШС Й-ВЗгР^ 
ЬАШ€ ЧР* 231^!А* 2-8 32Ш?« •Р+гЛАЛ^^'»!'* , ГЬТЛАШ}3 
а9е5А^9 8 5 а&ЛЬ^г&З^^в Л82Ш}ЗА-Р83 35ЬЗ. 8 З-З^-^ШЗ 8 
8д)ЯРА2€ ЯРЗР* 8^-8 ^Т^З^Ь+Л* 8 ©СЗШС 8. 3%Л+ ЛЗ 

5 »ез гьтлзоо-е йзггзл-в чят-рз^ь+л-ь, '^-вопз й=8ш?я?зь<рш?« 

ЛАЛ+Ш)ЗЛЗ'33''« (ТОА^гг^в ; 5ЬА+«)ЗА+Ш€ 3^©* дгвА^Т ^-ВАА 
ГЗ«>а&е8Ш}« 3€, 8 ЯР8-Р35ЬЬ+Л+ ГЬАЛ+гШ?^ ЗРА"^?^ ЛАА+- 
Ш)ЗАЗ'55''8, ТабЗ ЯР^вЛЛ+ЛСШ)^ 3^» ГАЗЛ« ЯР-в ЯРЬА^ЗР+ 
2Ч?8А. 5ЬА+%8А+ Ъ^^В 82а&2'8* ■РАЙОЧЗ А8 ^^АТ •Р8.''3- 
10 АТЛЗ ЧЯ-в ^•в•Р8%+Ь'8• .'•+ХЗ'Р^ 35ЬЗЛЗ -РЗ ЧЯ^ Ь€Л» 2^ТОЧРЗ- 

ЬТШС ОьТабЛЗ€Ш(ГО38, 2-8 е'8Т2Ш]« ЧР-в 5ЬА+ЯРЗ€ ЗвЛ-вА», ь!^» 47 
ЗШ^-в 5Ь32РЗЛ+ е-в^РЙОО^ 2Т, 8 32Ш)в ЛЧ'ЧР^-Р+ ЧР« З^ЗР" 
•Р+ШЗР". 

(XXIII. 1—12.) 

Я?'* З-РЗ ЧЯЬА^С 5ЬА+5ЬЗА+ 82»2« Р+ЬЗЛЗ^в 8 
Ш'^3'Р8.*«3?5''8 2Ч?38Х8 5ЬА4.5ЬЗА<€* Р+ ^3233ЯРА 2АЛ+АТ«8 
2АЛЗШ€ ^•в•Р8Л 8-Р8\'8 8 ф + Ь8238. ЧЯ2А З^СЗ ЗЛ8.''3 ЬЗ- 

20 .'•3€5Ш»8 ЧЯ+Х-в еАР'20Х1У 2«С^А1РЛ+81П)3 8 ТОЯРЗЬТЩ^З; ГЗ 
ЛААЗ'г5''8 ЛЗ ,8Ь=8 -РЗ «ТОЯРЗЬ^^ СЗЗ, {ЬЛ-Ь^ЗА-аСТОЗ ез 8 -РЗ 
«гаЯРЗЬСШ?^. 2-8е'РЬ+'*€Ш?в ез еЬА^З-Р+ 00€й-8.''+ 8 -РЗ»- 
Л311;'8 •Р328Х+ 8 ЯР82!'А+Л+^Ш?8 ■Р-Ь ГАЗ^У^ 'УАЗЯРА^-в- 
2Ь+5 + ГЬ«2Ш»ЗХ8 24^38X8 -РЗ Ь31Д>'€Ш]8 ЛЯРВ^Ь-РЗеТОТ 8Ь«. 

25 ЯР-82А ЛЗ ЛАА+ 2ЯЯЗА СПОЯРЗЬСНОв Л+ ЧРЗЛТХЗ еЗ€ЛЗ€Ш}8 
^АЗЧРА!"88. Ь+ШТЬА'&€[Д?8 ЛЗ ЬЬ+-Р8А8Ш1та+ 2ЯРЗА 8 Ч?3- 
бЬТ^Л-^Щ}^ РдЛ-В ХЗШ?-8Т ЧР«2.''ЬТАТА ЬТй8 2ЯР38Ь^ , 
А^Р!!?*^}^ абЗ ЯР-З^ЬААЯз+РЗА •?+ ЧРЗ^ЗЬАЬ^ 8 РЬАйЛЗ 2А- 
Л+-Р8А -Р^- 28^'8Х8"(!/88Ь« 8 ■р.ЬЬ8\'+Ш?8 йЗ 2€ ЗШ?в 4?АЗ- 

30 Ч?А^в а&4?'РШ)ЗАЗ. ЧР88 ЙЗ -РЗ •Р+Ь8<У+Т(703 2€ 309^ 4^АЗ- 
ЯРА.'"8 »^8Щ>ЗАЗ. ЗАТ^Р^ И'3 321^8 ЧЯ+Ш 8 394|^ТШ?ЗА'8 , 
ЬЬ82Щ>3285 ЧЯ828 а&З ЧР-в'? СЬ+1гаТА 32(ТОЗ. 8 ЗШ^^ЛЧ- -РЗ — 64 — 

•Р+Ь'Р\'+81П!3 Й^^^1А •?+ езЗ^Т, ЗЛ8-Р« еЗ 92Ш1-8 ЗШ)-в\''8 
ЯР+Ш°8 "РЙЗ зй^та-в •?+ -РЗеЗЙЗЬ^. -РЗ •Р+ЬТ<У+8Ш?3 2€ ■?+- 
2ТО+ЯР-8-Р5Я'8 , А^^ ■Р+25га+^^-Р8!"8 ЧР+Ш-в 32Ш}€ ЬЬ82ТО82'8. 
+ еЗЛ^РЗ ЧР»8 ЧР+2"8 Л+ 1!^3€Л31ГО'8 Ч?+Х"8 2Л»5Ь+. *РЛЗ 
еЗ ЧР-в^-РЗЙЗШ)^ 2€ 2'8ХАЬ8ЦЧ« 2€ , + 2'8ХАЬАЗ€8 2€ 5 

ярез-рзгз^гоБ 2€. 

(ХХП. 2—14.) 

Ьз^З 5Ь32Г§Л-8 ГЬТШ?^3€ 28^' »ГЗЛ8еТ 2€ "УА- ю 
2+Ь'82ТОЯР9 ■РЗе32РЗЗ ^ЛЗЧРА!'» •У+Ь|Р, ТЛЗ 2"81Ш^ЗЬ8 

еь+^^ 2^8Р» 2ЧЯ93Х». 8 гз2^л+ ь ьс-вт 2чязз€ гьтеь-8- 

Ч?+1ГО8 ^■8Ч?+-Р"8ТЗ€ •?+ еЬ+^'8, 8 -РЗ ЬЗЩ?А+Ь3€ РЬТШ)?. 

гР-езз-г^^в* 23 зсАЛ-в хз8 а^^зтозяр+гР-в, р'р-8<ут хзз з 15 

аМ°Т1ГОАгР++ 82!'ЗА34'++, 8 ЯР'82А 5ЬЗШ?ЗЧ?+ , ГЬТЛАШ?3 -Р* 
1^Ь+Ь'8. ЗРЗ ЛЗ -РЗ ЬЗабЛ^ШЗ 31га8ЛЗ€, ЗЧР« -Р* 23ЛЗ 2ЧРЗЗ, 

зяя-8 •Р+ ьа^рл^ 2чрз^, + гьз^^?8 з-г^-ешз ь+е-вт 35ьз 

Л32+ЛТШС 8'25'^ 8 8^С8Ш€ 9€. 2А'8ТШ+ЧР"8 ЛЗ 'УА2+Ь'8 
т^е Ь+09%-РАЧР+ЧР-в 2€ 8 Г32БЛ+ ЯРЗЗе 2ЧРЗЗ€ 8 Г^%2^\^Т 20 
©СТЗЯ'* ЦО^З 8 ^Ь+Л-В ЗЬ^в бо+й-вйЗ. Ш)35ЬЛ+ 5ЬЛ+5ЬЗЛ+ 

ь+кгзх-е 2ЧР38'33''8" еь+^ут ш^д а&5ьз1тазяя.ь-рт йзето-е, + 

^^8^ 48 0(>-8ЧР+-РТ8 -РЗ 1!^АШ€ Л321Ш38-РТ. 8ЛА1ГОЗ 391^3 -Р^- 82)оЗ- 
ЛТ«+ ГЗ€1гаТ8, 3 ЗЛТ^З +ШТОЗ ЗеЬЗ€«ЗШ?3 ГЬТ&зЗ^АШ?3 
•Р+ еЬ+^-вЗ. 3 ЗШЗЛ^ШЗ Ь+11;8 Ш?Т •Р+ Ь+2ГЗ€1ГОТА ГЗ€Щ?8 2^ 

г-ве-вь+шзе яяв2с зег&з 311^ьащ?з€, еь-вл^тзе гез з лз- 

СЬ-ВЗЗе, 3 82Г'А^РЗШ€ 2€ СЬ+Ч/Т ЧР-вС^АЗа&С^ЗЗЬ-в. ЧР-вШЗЛ-в 
ЛЗ 'УА2+Ь'в Ш?« ЯРТЛАШ?=8 ЯР-в&зЛЗгбС^ТЗЬ-в ЧРТЛА Щ?» 
^<Я>ЗЧРА^+ ^'3 ЗеЛ'8^3-Р+ ЯР« ЗЛА+-РТЗ 1^Ь+4?-8РЗЗ. 8 5ЬЛ+- 
5ЬЗЛ+ 3'35'»' ЛЬ»ЛЗ, ^+!^3 ЧР5-Р8ЛЗ 2А'35'3 -РЗ ЗХ-В^Р ЗЛА- 3" 
+-Р8+ еЬ+^8-Р++%3; 3-Р« а&З »ХА^^+. Ш?35ЬЛ+ ЬЗ^З "УА- 
2+Ь-8 \ГО-В 2Ла&9^+Х«* йвЧР-ее^+ЧР^ШЗ ЗХ» ЬЗе^А 8 -РЗ^А — 65 — 
'35'-е-рЗ'&8 ь;§ йавш?* егечр+-Р35 ^+лз аз зо!)-веь.|'?'в38ь=в. 

(ХХ1У. 1—13.) «^ ^<^ г^^+0з+ш^«р з^» Оо-зл^-рза ^'Ь'в^«яр•е^'+•^. з-р^ йз з^га^вяяА- 
• '#+<ц»« ьз*з з-зг-З" -рз 1рзлт(газ аз я?82АЬ« йть-е : ■|.'??з-р-8 

10 9ЬЛ+?зЗ<Я>^ ЧР+'85'-8. ^'З Б'^-\^^'в 32Ш?+т?'Р Й-8ЛЗ .''+"??ЗР-8 •?+ 
!'+'^3-РЗ ТЙЗ -РЗ Ь+О^ЗЬТТО-в 8€. ЙАЛСЙЗ* лз з^а& •?+ 
9ЬЗЬА ЗЛЗЗР-8ЙЩ?А ГЬТЙ^ГОЗбГ^Ш-е Ь-в -РЗ^» а&^ЗРЗ^З д%Ь 

йзЛ+^ЗА^-йз злт:РЗ'г?а&' гзяяалл^ -р+^-в ^•8%л+ йт е^- 
лз€то-в; 3 '^ц^з ЗЙП1-8 ^ч-р.ь-г^зрзз ш)ч?зз%.з гьзшзйш^го^А 

1^ 5 .''3^'-84?+'Р53 ЯРА?'Н. : 5 ЗЩЛ)Я?АиИГО4.ЯР-в 32»9« Ь3<!^3 5'4^-8' 

елрлА^гоз й-е л+ -р^рьц^злз г^+й-з рз гьАА-вй1га'Р1ГО8, 

^•РЗ^&Т !^;3 ГЬ^ЛЗеОТ^З ^-в З^С ^ЗЗ ^ЬА+^ЗЛ^С-е/З' ^ОгВ 
32да'8 ЬЬ82Ш?ЗЙ'в. 3 ^-РЗ^-ВТ {'ЬАА-вЙ^ШСТО-в. дЗЙА-83Ш+Ш?Т 

лз з^у+ш^з еь+^^з 8 йАв^рш^-р^з еь.ьрз. ч?тлтш?з -р-е 

20 ^»з »о^+й+8ш?з 2€ ; гзАзе+ш)8 ^!^^ йз^з ярйа^-8 сет- 

щ)т , •р^ -РЗ от)'85ьл+ 32Ш}в ^з-р-в^тр-ь. гр-вйст+^рзо^-в ез 

Зеей-вТ^В -Р.Ь 3€гь•8Т^8 З \'А2+Ь^21гаЯ?3 ■Р^ '\'АЙ'ЬЬ-820ТЗЯ?3, 
3 еЗ€ЛЗ€Ш?^ 5ЬА+ЛТ 3 Г'.Ь5Ь»е-вЗ 8 1ГОЬЗ€ЙТ ГЗ ^АЙШ?+. 
ЯР-ВЙА аеЗ ЙТЗ -Р+^САЗ еЗАА^-РЗ^-8. (Ш8«)Л+ ГЬАЛ^оЪ^ТО-в 
26 Ч?-83 Ч?8 Й^Ь^е-В 8 »еТ^(ГО8 ЯР-вТ, 8 1^^3€ЛЗТОЗ -РЗР+ЯРТ- ^ 

ЛТ^Т ЯРЙАЬТ ЗеСЬ-ВТ^-еЗ З-с^З-РЗ ??335ЬЗ ьн.лт. 8 Ш?-8%Л+ ■ ' V 

й вел+сър^чо-в й€ ^^■рз^т 8 льа&%8 льаз«>+ гьАЛ+й^га-в з 
^-еогРз^р+чртлточ-в льа?з<^ съьаз%>+. з ^рз^т л-влтз гьз- газ» 4» 

ЬЗ^'8 ЯР-ЗЙО^+^^ЗеШ? 8 3 ГЬАА'82Ш}€Ш;€ '^■РЗ?5'в'Р. 3 &?+ 2&"г5''РЗ- 
30 д&ЗРЗЗ езеь+^З^^ЗА ЗЙ€}'РЗШ?'в АР'е-8Т ^сй'Р35Ь'8Т8)о«, гьд^шь-е- 
ГАЧУ-вЗ абЗ АЗ }'3-Р'8'\''Ь, 1Д)-6 йГ+ЙЗЧи-З й€. — 66 — 

ЗЯЯ+^^^КМЗЛбЗ ЗШ-К ^+•0-3+ %<Й)+Ч?+ .25^ 

(XXII. 35—46.) 

Ч?"8 З-Р-в ЯРЬА^С 0в+^^•Р'8•РЗ^•8 ЗШ)ЗЬ"8 РЬТЛЗ !-8 82»- 
8» бй^аШ+Зе 3 8 5ЬА+5ЬЗА€' ^^ТЦЧЗЛР", .''+А ©з+ГЗЯРАЛ-в ^ 
е§Л-8ШТ ЧР-В бо+^З-РА 38Ш? 8 ; ЗЙЗ^Й-В ЛЗ ЬЗ^З 3^»" 
ЯР'8дзАР'е8ШТ %9ЙГЗЛ+ е35Ь+ 1ШЧ?§35ЬЗ ЯР-вйА^-в ЙЬЛ^ЗХ-б 
ЦиЯРЗЗда^ 8 Ч?23^ Л»ШЗ^ (ГОЯРЗЗ^ 8 Ч?23^ ^ЬАГЗЯ- 

\1\}ъ%е щ}ч?дз%е 8 чрйз-^ ^-втйлт^ очярзз^. йт зй^го-в 

ГЬ-вЧР+А 8 е§А-8Ш++ ез+ГЗЯРАЛ^в. Я?«8Ш)ЗЬ+А а&З Г^ЛЗе'8^'+ 10 
У2^4и4Л^'*1(^) 38" ЯР'80оА]Ре8ША 8Й}'Ь'8"РА+5ЬЗ Щ>ЯР335ЬЗ А^З 8 Й+^-в 2€. 

яр« йзр" зезр" е»)+гзя?Алтр' ярзй-в ез+.''3'Р«в 8 гьзьз'ут н?ч>- 

Й€Ш)'8. 2'8е'8Ь+'РЗ?3''8 абЗ ф+ЬТЙЗЗ^^в ЯР-вГЬЗЙЗ 3€ зйай-в 

«>А+5ьзА€' 4?ш?з й-е чр+^г-з ^г-в-рзш^-в з ьь8йш?а ; ^Т8 

ЗЙШ?-* Й^З-Р-в ; 5ЬА+%ЗА+Ш€ 3^»' Л+ЯР8ЛЗЯР'8. «»А+5ЬЗА+ 15 

з-г^-в" ^+^з »сз л+чрзл^в ла&ьзда^в %зйгзл+ 4»+Ь'Р'\/+за11'8 

Т Я>А+?ЬЗА«' ЬЗ^З 5Ь32ГЗЛ-в ^ЗЙГЗЛР" ^33^3»' 2АЛ«Р 3 

лзй^рзе^е ^гз-рз лз-р-влзлз гзлзлзе чрь+^ь-вяр (тоярззе 
гзл^в-рзлбз •рз«5+^+ ш?ярзз?5'+. +«3 »ез л+чрзл-в лаа- 

Ь3?5''в «>ЗЙГЗЛ+ -Р+ЬЗ-У+ЗООв Т, »'+!'3 Й^ЗгР^в 3^5"» ЗЙТО-В ; 20 
8 -РВЬЦИЗЛЗ -РЗ ^Заб++Ш3 ЗТО-вЯРА^+ЦПЗ ЙАЗЯРЗЙЗ , -РЗ 

й-е^^А ^^га^ зщ1-в л^-рз ц\)35ьз яя-вгьзйтш»? 35ьз !• ш?з^аз. 

ЗЯ?+-Р^НМЗЛ53 9Ш^ Ж^-О-З^ %Л+Я?+ .§Л^ 

(XXIV. 34—44.) 25 

Ьз^З %ЗЙРЗЛ-8 Ь-в ЙЧР38'55'-8 З^^З-РЗИЗ"??*' +'55'8-Р'8 
5ЬА+5ЬЗА^ ЯР+?!?«8. ^РЗ ?9'5^38ЛЗШ?=в ЬЗЛЗЙ ЛЗ-Р-вЛЗЛЗ ЯРЙА 
ЙТ е^ЛЗС^га-в. -РЗеЗ 8 ^З-ЗЗ-АА датда38ЛЗШ)3. + ЙАЗЧ?ЗЙ+ 
^ЗА -РЗ ^8^<й'38ЛЗ€ОТ.8. + 3 Л-8-РТ ТОЗ^« 8 3 5ЬЗЛ?^'А 
ТО38 -РвЬЦ^ЗйЗ -РЗ Я?АЙЩ?»8. -РТ +Р'8Л(ЗА5 •РЗ^^!32■РТ8, ЦЧ-вЬ^З зо 
З^ГО-вЧ^-З ЗЛТ-Р-В. АЬЗ ЙЗ 1^;3 Ч?'8 Л-в-РТ ■РЗЗЯР-вТ, ^ГО+.-^З С3€- — 67 — 
лзст^-в 8 я?^ л-в-р<р 8=68-?+ ^АЗяРА^'88Ь++9ьз, А^^л^ ез 

15^Д+Ь3€ Ч?«8 оЬ-в-РЗ РЬАЛЛЗ ^3^)3^+ АЛЗ€'1УЗ 8 ГТ-Ф€ШТОЗ. 
Л3-Ра€*3 2€ 8 Г38+5Ь+^*3, ЛЗ -Р39ЬЗЛЗ Л-в^'? ЧРВ-РТЛЗ 

■рзз ^'в ^^V^^%. 8 ^з з«р'(д?тш€ лз-р^влзлз гьзлз гз- 
5 «гозг-в в яр-е^;*^?^ чРйс . ^д)+^з 1^з€лзсш^ 8 рь^ршзйо^чятз 

8в8-Р+ ^АЗЯРА^А. (Л)35ЬЛ+ еЗ€ЛЗЦ1)3 Л^У^. ■?+ 83АА5 
ЗЛТ-Р-в ГЗЗ^АЗШ)-^ [+ ЛЬЗ&9Ь«8 ЗЗ^ТО+ЯРААЗО^-в а<€, Л=в'У>А 

•зд-ЗА^шщ?? я?в ль^в^р-вг^+ь-е злз-р-ь гзз^^Азо^-в е-е + 

ЛЬ»5Ь+А 38(ТОЗЧРААЗ(ТОв Й€. 11^>8Л'РШ?3 »еЗ. А^З ■РЗ '1РА2Ш?3 
10 ЧР^в ?-88Т ^^^.а-в «>ЗаГЗЛ-в ЯР-ЬШ-в ГЬ8ЛЗШ1'в. Ш)3 ЛЗ Ч?А- 
Л8(ШЗ. АГ-З 4-*3 1^-88 Я?АЛАА^ 5ЬЗВГЗЛв ЬЬ+'55»» ЧР-в Ьде^ 
вШ)Ь+гбЗ€ Ш?4.Ш?-в РЬВЛЗ^ГО-в. е^-вЛАА-в »еЗ е^-вЗ 8 -РЗ е«8 
38СТ)+ЯР8А8 ГЗЛ'вЬЗГ+(Я18 ЬЬ-Ь^З-Р^З вг^ЗЗЗе. 839ЬЗ Ь+ЛТ 8 
ЧР-вЗ еЗ€ЛА0Т}3 «зЗ(ГОЗЧЯ8. А1'3 ЯР^ -Р-вЛЗ -РЗ 'г?-8'Р8Ш?3 ^+8-6 

16 а-вв-р^в ^АЗярА^еаь-ввт гьзлзсгов.] 

(XXV. 14—29.) 

[Ьз4^з «>з8гзл^ гьтш)^^^ ат^- а&рзлзе^8(га'в 8€ 

20 \'Аа+ь-в81гаяР83 -рзеза-рзз ^Азг^А!'» ^аьр злз г'ьз^^яр+ 

ь+е^з аярззе з л+аци-в з-рг-в з-ь^а-рзз вярзз. зярз"з?§^ 

Л4.а1Л)« Г€Ш)-8 {Ш+А+-РЦ1)« . ЗЯРЗ"^» ЛЗ Л'вг''+ , ЗЯРЗ'2?аЗ 

злтр-в . ^•з?5'Жйл^ гьзтозярзе азАА аярззз, з зш?злз 

+ е83. Ш-вЛ'8 ЛЗ ГЬ35'35>'вТ .Л. ТО+Л+-Р1Я>'8 ЛААЬ 3 ■РЗЬ^ 
25 3 ГЬЗЗеЬАОНЗ ЛЬЗ€9Ь»^€ .Л. (га+А+-РШ}8. {Ш+ЬЗ^ЛЗ ЛЗ 5 
3*3 Л^ЧР+ ГЬЗЗеЬАТОЗ ЛЬЗ€*>++ Л-вЯР^. 8 ГЬ83'35'-8'Р 
ЗЛТ-Р^ Ш-8ЛБ Ь+8!'ЗГ'+ ОзЗ^^А^ 3 а'81'Ь-85 авЬЗСЬЗ 5Ь38- 
ГЗЛ+ аЯ?339ЬЗ. ГЗ ^^?■8■Р%^&^ ЛЗ г^^ЬА-ЗгЗРЗ ГЬЗЛЗ 9Ь32ГЗЛ8 

ь+е-в ш»Аь^ 3 а-втос^^ ас з аАЗЯРзаз а-в -рз^з. з гьз- 

30 аШ)3€ГА-8 ГЬЗЗ^^Т .Л. ТО+А+Р^ГО-З ГЬЗ-Р323 ЛЬЗ€5Ьа&^ 
.А. ^га+А+РЩ}^ «)А+5ЬЗА€' 5ЬЗаГЗЛЗ, .Л. «га+А+Р^ГО-в ^8 383 
ГЬАЛ+А^. 83 ЛЬа&%3€^€ ГС1ГО-8 ГЬ331^ЬАТОЗЬ'8 8^8. ЬЗ^З 
3^» ?ЬЗаГЗЛ-8 35ЬЗ* ЛЗеЬ«ЗТ Ь+еЗ СА+5Ь83 З ЯРАЬ-в^З, — 68 — 

ЧР^в^ЗЛо ЧЯ'8 Ь+Л32Ш)8 5ЬЗЙГЗЛ'Ь 2ЧР§35ЬЗ. ГЬЗЙШ}3€РА-в ЛЗ 
РЪБЪ'35-8Т Л-бЧР-Ь Щ1+сй.+-РЩ?+ ЬЗ^З* 5Ь32ГЗЛ8 . Л°8Ч?+ ЦУ+- 
Л+-РШ?+ ^гЗ ЗЙ5 ГЬАЛ+А-в, 23 ЛЬ5&%++ ^"84?+ ГЬЗЗеЬА» 
(ГОЗЬ-в 8'^+. ЬЗ^З 3'25'» ЛЗг^^ЗЛ^ 35Ь9- ЛЗСЬ-вЗТ Ь+СЗ 5 
еЛ+81«8 8 ^АЬ-е-РЗ, 9 «еЗ^+АА СА Ч?АЬ-8Р'8, -Р+Л-в ^^^в-РЗ- 
«,"68 ТО€ РЗгЦУ^ЧРА^. Ч^-вРЗЛЗ 9Я^ Ь'4'А32Ц0 8 5Ь32РЗЛ+ 
Щ)ЧР335ЬЗ. ГЬ32Щ/3€ГА-8 ЛЗ 4°Ь88^°8'? ЗЛТР-З 1ГО+А+РШ»'в 
ЬЗ^З' 5Ь32Г'ЗЛ8, ЧРАЛА.Ь1ьв Ш?*, А^^ йЗг^гаЗЬ-в 328 4^АЗ- 
««'АЬ-в, ЛвРЗи!? 8ЛЗа53 РА28 2ДЬА'8, 3 2>8К8Ь+ЗШТ Ш- ю 
Ла&йЗ РЗ Ь+гШ^З^З^-в, З »еЗАЯР8 ЙС Ш-ЗЛ-в 2"8!^Ь'88Ь'8 
ШЛ.А.ЬРШ?'8 ^Ш^ЗЗ ЧР^ еьЗ"ЦЗ'Л8, 23 З^+ШТ Ш)ЧЯЗЗ. ЗЦИ-бЧРА- 
«+Ч?'8 абЗ 5Ь32ГЗЛ-8 35ЬЗ Ь34?3 3^33* ^-ЗАвЗТ Ь+СЗ 3 АА- 
^ЗЯР-еЗТ; ЧРАЛА+ШЗ АЬЗ гЬ-9-Р^ ЗЛЗгбЗ РЗ 2А+Ь'8, 8 2'8С8- 
Ь+Р" ^&€Ла&а&3 РЗ Ь.Ь2Щ?34|^8Ь'в ; ГЗЛЗе+ШЗ Ш13 а31^!3 ЯР'8Л+Ш?8 15 
28ЬЗ{^ЬЗ ??33 [гаЬ'8Л-8Р81'3'2?^. 8 ГЬЗШ-вЛ^в +й)8 ЧР-вб^аСА-б 
1^'в8Ь«8 2Ч?33 2-8 АЗЬЧРЗ^. ЯР'80а8'35'АЩ)3 »еЗ З^Ш-З Р35ЬЗ 
Щ?+А.|.РШ)« 3 Л+ЛЗЦ1?3 3"25'а31УаЗЗа'33'» Л32€Ш)'8 (ГО+А+РТО-8. 
З^а^/ЗЗа^^З* Ь13 ЧР«2-8ЛЗ Л+РЗ езеЛЗШ»-* 8 80аеЗ€ЛЗШ)"8, 
+ дШВ РЗ ЗХЗ€«++Я)3, 3 ЗЛЗ Х-8Р31ГО-в 2€ 3?3*"83 ЧР-Збъ-вТОЗ 20 
еЗ€ЛЗШ?'8 ЗШ)"8 Р3«,3. 23 ЛА+ЛЗАС ЯР-8е5%А+28" 8'5?АЗ€ 
©Ш8 гА-вЗШ+^ТОВ Л+ 2А88ШЗР08.] 

9Я?+^»<ЕМЗЛ53 9Ш-8 ?5*+'6'3+ %Л+Я?+ 

(XXV. 1-13.) 35 

[ЬЗ^I^^ 5Ь32ГЗЛ'8 ГЬТ^Ш-в^Зе 2ЯР^* РЗЛЗС-вРЗ 32Щ>"8 
«УАг+Ь-егЦ^ЯРЗЗ РЗе328РЗЗ Л32€(Ш8 ЛАЧР-в, 3€ЙЗ ГЬ88?5''в- 

Ш€ 2ЯРА^^8А•вР8.'"88 2чрзз€ 3&.ЗЛЗШС гьз1ТО8ЧРЗ€ а&зрвьаз 

3 РЗЯРА2Щ?А. Г«Щ1-8 363 СА 3^-8 РЗЬ-в СЗЗв 3 Г€1ГО-8 
тазеЛЬ-в. 1^393еЗ€ еЗ, ГЬ88?5'вШ€ 2ЯРАШ}ЗА-8Р8.'"88 2ЯРЗЗ€ зо 

РЗ чРБЛ^ш* 2« ззи^з-Фе ЗАА+" + дазель-зззе гьззешс 

ЗАА8 ЯР-в 2в2^ЛАЬ8 2-8 2ЯРАШ)ЗА-8Р8}"88 2гР38^5. Х»" — 69 — 

Л€Ч(т ЛЗ ЛЗ-РВЬ» Я?'в^ЛЬА^+Ш<е 8€ Я?-в8€ 8 8€Г++)ЬЗ€. 
ГЗЛЗ^ гРЗ^УЗ ЛЗ ЯР^ГЛ-в 11г=882Ш)-в" 23 ЛЗ-РЗЬ-в 5ЛЗ(Л?=8, 58- 
1аЗЛ8(ЛЗЗ ЯР=8 2'8ЬА1гаЗ-Р83 3"ь?а&. Ш335ЬЛ+. ЧЯ-вВОЧ+ШС ЯР'в2€ 
ЛА^-вЗ Ш?=88 8 а&?'Ь+88Ш€ 2Я?А^Ш8Л«■Р8^'88 8Ч?33€. 8 Ь!»- 
5 3€3€ ЬЗ!'ЗШ€ ??3€ЛЬ=в8<Р'^=8" Л+Л8ШЗЗ •Р+'25''8 ЗШ?=8 ЗЛА+ 
Я?+Ш35ЬЗ, А^З 8г°АШ?8А-8Р8\'5 -Р+ШЗ »9ь+8+^(гав. ЗРО^ЯРА- 
\!/+Ш€ "ггзеЛЬбЗЗе 9ЬА+9ь9А^«3' ЗЛ+ !'+!'3 -РЗ Л38Ш)+- 
•РЗШ?^ ЧР+"5?« 8 ^'+'5?'в, 8ЛАШ}3 ЙЗ Г+^3 .'•^в ГЬЗЛ+^б^ЗЗ-З?* 

8 ьам^з^гоз 8зеА- 8л爫+<з?'8 лз з-з^-в ^а^Р8^д)=в гьзлз 

10 ЛЗ-РЗЬ^е, 8 5ЬЗ^ГОЗЯ?883€ ЧЯ^-РЗЛЗШС 8=8 -РЗ-З^^в •?+ еЬ+^=в, 
е^+ЦЧЯРЗЬЗ-Р-вЗ е'88Ш€ ЛЧ?-8Ь8. ГЗ 2ЛАЛ-8 ЛЗ Г'Ь8ЛЗШ« 8 
ГЬ34^€3€ ЛАг^^В 5ЬА+5ЬЗЛ^«€' 5Ь82ГЗЛ8 *)32ГЗЛ8 , 31Л)=8- 
Ч?Ь-в&78 -Р+^«. З'?* ЛЗ 3(ГО'8Я?А'#+ЧР'8 ЬЗ^З' +'35'8гР=8 9ЬЛ+- 
5ЬЗЛ4€ ЧР+^^в; -РЗ ЯРА^« ЧР+2^. е'8Л8Ш?3 »еЗ . АЬЗ -РЗ 

15 ЯРА2Ш13 Л-8-РЗ -РЗ *+8+ ЧЯ^в -Р-вйЗ а=в8'Р« ^АЗЯРА^-88!-88Т 
ГЬЗЛЗЧО-З.] 

(XV. 21—28.) 
20 [Я?-в 3-РЗ ч?ЬА^€ 8^8лз 8а»2^в чрб атоь+^рзв (Ш&Ь-в- 

2ЬЗ€ 8 28ЛЗ-Р'82}'3€. 8 23 ^3^+ Ь+-Р+-Р3821'+ З^ГО-в ГЬА- 
ЛАЛ« Ш?АЬ-8 ВШ-вЛ^вШЗ ЧР^&7«Г8 9ЬА+5ЬЗА^«8- Г'3'г5'8Аа&8 
•З^С, аЗВ^РЗ* Л+Я?8ЛЗ^«, Л^адЗ ^ЗА |?5«АА 1^А2-в-Ра^ЗШ?-8 
8€. З-Р* 363 -РЗ ЗЦ^-вЧРА** -РЗ 8АЗЯР383. 3 ГЬ381ШЗ€ГА-8ШЗ 

25 »*3"РЗ\'8 3*3 '35'ЗАА+)оЗ€ 3*3 5ЬА+5ЬЗА^«3' ЗШ1«Г»2Ш?3 
^, АЬЗ ЯР'вГЗЗШ}'8 ЯР-в 2ААА'в •Р+2«. 3-Рб ЛЗ 35Д?^ЯРА«+ЯР=в 
ЬЗ^З" ■РА8'55''8 ГЗа-вА^-Р-в Ш^^в.ь-в-З^З !"в ЗЯР-б^Ч^^-в Г39Ь-83е=в- 
ШЗВ??^ ЛЗ-З?» 805Ь+8АЗЯЯ+. 3-Р+ ЙЗ ГЬЗШ-ВЛ-вШВ ГЗ.''АЗ-Р5 
в€ З-й?» %А+«>ЗА^»3' %32ГЗЛЗ . ГЗ^^З^З <^Б. 3-Р=в ЛЗ 

30 З^ГО-в^АУУ+ЧЯ-в ЬЗ^З' •РА2Ш1* АЗСЬЗ ЗТО€Ш18 ЬААС-Ь 4?€- 
ЛЗ^^-в 8 ГЗЯРЬА^З 8 ^'•ваЗ^-в. 3^+ ЙЗ ЬЗ^З' 33, «.32ГЗЛ8, 
ЗеЗ 3 Г''828 АЛ'еШ?'8 ЗТО« (ШЬ+Г-З^Ь-вВ %32ГЗйЪ83 аярззь-в. 

<д»35ьл+ зто-вярд«+ч?-в заа&а-в ьз^з зз" з лзрз. яралв!-* — 70 — 

38(га€ ЧРАЬ+ Ш)ЧР§А, е^ЛЧР Ш)31^^А А!'ЗЛЗ ЬЗ«ЗШ8. 3 88- 
%'ДАА Л-8«8 38 1ШЗ'2г-9 ^+ЙД.] 

(IV. 31—36.) е 

[^•8 З-РЗ ЯРЬА^€ ЧР-в-РЗЛЗ 88а&Й^ Ч?'8 ^+Г^Ь•в■Р+»^•в 
го^в ^ЬЬ+Л-в 5Ь+Л8]А38Й.'"в. 8 СА »*€ 1Р« ЙЗССЗЩ^-вЗ. 8 
Ь181 Г.О а&Л+8++)»3€ Я* 3 »4^3-Р8«Р 39ЬЗ. А^З 2 8 ЧРЛ+Й^ТОТ^ СА 
ЯЛЗЧРЗ 35ЬЗ, 8 СА ЧР^в 88-Р-8^ТШЩ)'? ^Л^ЯРА^'8 8'8?'88 
еА8"в -РЗ^ТйШ^-е, 8 ЧР8^вГТ ЛЛЬЙЗда^в ЧРЗЛТЗ^^-в %Л+- го 
5ЬЗсЯ>€" 98(ГО+-РТ, ^01)3 38(708 Р-Ь-Щ"* 3 ТОЗСА, 88»83 -Р+а)*- 
ЬА-РТ-РЗ ; ГЬТШЗЛ'8 38'Р РЗ^ае^Р^ГО-в •Р.Ь8в ; ЧРА"8?'8 Ш>€ 
^Ш)^ 384», 8ЧР€Ш?'888 еЗЛ«Р8. 8 Л+ГЬАШ?'? 3^» 883&8'В 
%А4.5ЬЗА€* РЗ'8?А'84^*Р 8 8й.<РЛТ 8(Ь Р35ЬЗ. 8 РЗЧРЬ-в^-в 8 
еА8'8 80оТЛЗ 80^-8 -РЗ^ЬЗ . ■Р8^+^^ ЛЗ РЗ ЯРЬАЛЛ-в 35ЬЗ. 1^ 
8 ^«888011^ »а&+8^ ■Р+ ЯР-88А)о'8. 8 8'80Т)€*++!оЗ€ 8€ ЛЬЗ&^Ь-в 
Ьв ЛЬа&%» 5ЬА+5ЬЗА^'«!/3" *Ш)3 38Ш)'8 8ЛЗ'1РЗ 83, А^З Ч?А+- 
8Ш1Т^ 8 аТЛЗ^ Ч?ЗАТТО« ■Р34^'Р8Ш}'88Т?5''8 Л»ЬЗ'33''8 5 

ваьзлсц^-в. 

•РЗЛАЛА Л. «РЗЯР^+^З ЛАШ+. ^о 

(У. 1-11.) 

ЯР-в З-РЗ ЯРЬА^С 801133€ СА 883^8^ ГЬТ З^ЗЬА МЗ- 
■РТа+ЬЗШ}8Ш1А, 8 ЧР8ЛА Л"вЯР+ .''ЗЬ+САА 8Ш»33€»+ ГЬ8 
3&>ЗЬА, Ь8ТеТШ»ЯРТ аЬЗ ЗШЗЛ'8ШЗ 31га« -РЗ!? ГА+^+^кЗе 25 
^ЬАЛ€. ЯР«ААе*г8 ЛЗ ЯР-8 ЗЛТ-Р^ ЗШ}« !'ЗЬ+е'Рг'1Р ТабЗ СА 
ЙТЖЗ'РЗЧ?'8, ХЗА'? 8 3(Ш-8 &)ЗХА€ ЧР'8^8ТО8 ^+А35 8 
8АЛ* 88 •''ЗЬ+еЛА »^.Ь+Ш3 -Р+ЬЗЛ-вТ. А^3 ЛЗ ГЬА8Ш1+ 
^ЬА+^ЗАС, ЬЗ^З ^'8 8Т^З-Р»' ЯР-в^ЧАЛТ ЯРв 5ЬАЗ€1^^Т-Р3€, 5 
Я?-в^ЗЩ?ТТОЗ ^^ЬАЛС ЯР+Ш€ ^-8 АЗЧЯ8Ш)ЯР&€. 8 ЗШ?-8'1РА- до 
«+ЯР'в 8Т??3-Р-в Ь3*3 З^б"»' ■Р+8Ш1+^'в-Р8^3, ЗС-в -РЗШШ^-в 71 Ч?ЙЗ€ (ПЗЬ^ЛЛ-^ШЗ 8€ -РЗ 3€Ь§'^=в •Р?^38§»3. Г§ 9ьА+9Ь§Л» 
ЛЗ (ГОЯРЗЗ-З?» ЧР^'55'31гаЗ'2?« "ггЬАЛС. 5 23 й-^тоярзь-ешз 

зесйс '5?рзл8й1гачрз ь^зе^в. рьзш]ь«^++ь^ «3 2€ "ггьАлс 

8Ь=в. 5 Г§'г?+-Ра€Ш€ ГЬТ^€2(ГО-в^'8!'3^* ТЛЗ еА+Ь&€ ЧР-в 
ГЬТЛа€ 5 82РА=в-РТШ€ Зе+ !'ЗЬ+&ЛА, А^З Р35ЬЬа€Л+Ш)3 

2<€ 5"з?+. г°?ЛАгр^ йз гт-згз^-в гз^гаь^в рьтг+лз ^^ ьз- 

ЛА-Р3^+ 32»23ЯРЗ'35'+ 5ЬА+5ЬЗЛ€' З&^ТЛТ ЗШ?^ ^3-РЗ, АЬЗ 

"зз-зел-в 5ььАшз-р^ 32??^. 5ьз2гзлт. а*л+2^ ез зль«л++шз 
10 3 3 ^2€ тлз »;:^А+ьз€ 2^ ■РБ'^'В 3 лзчртш?чяА ь=вте=в 

3€ЛЗ 3€2€, ТО+^ЗЛЛЗ 5 3+!'ЗЯР+ 3 ЗЗ+^Р* 2-83-Р+ ^зЗЧРЗ- 
ЛЗЗЧР+, АЛЗ е^А2Ш)3 31^3Ш(га-в'РЗ!'+ 2«Р^З-РЗЧРТ. 3 ЬЗ^З 
!'=в 23"е?3-Р» 32а&2«- ЗШ)€ 83АА еЗ€ЛЗШЗ ^АЗЧРА}'-88 

Азя?€. з&.ярзоз-вшз ^зь+еАБ •?+ о^з^гл^. 3 зг^го+чр-ешз ь»^! 51 

1Ь ЧР=в23 ЧР-е 2ААЛ€ 35ЬЗ ЗЛЗ€. 

(V. 17—26.) 

ЯР-в З-РЗ [ЯРЬА'55'€] СА »*€ 38»2'8. 3 еА+ЬЗ€ 2А- 

20 Л€«3 ф+ЬТ238 8 е^1^^^3^'^»^ТШ)ЗА^, ТЙЗ еА+ЬЗ€ ГЬЗШ-в- 

АТ 31Л)^ Я?«2АЬ'в ЯЯвЙЗТ 5Ь ЬАЗАЗЗг}»^ 8 8Р'Л332^€ 3 

ЗОО-в 83Ь»2+А8'25'+; 8 Й<РА+ Я)32ГЗЛ-8-РА \^А ^ААТ1ГО5 

3€. 8 23 ^»€ЛЗ •Р32€*3 •?+ ЗЛЬА ^АЗЧРА!"Ь ТЛЗ СА 

ЗЙА+САЗ^Р^в. 8 ЗЙ^-Ь+ЬЗе ЯЯ-8-Р32Ш?Т 8 8 ГЗАЗЛЗШЗ"? 8 

23 Г'ЬАЛ=в "РЗ^^-В. 5 -РЗ ЗИ^ЬАШ)ШЗ ^авЛ!» ЯР-8'Р32Ш?Т •Р+ЬЗЛ+ 

Ь+ЛЯР ЧЯВО^АА&^ШЗ •?+ 1оЬ'Ь'г73 21'3^€ г^ЗСЛ^АБЗ -РТ^Ь-в- 

Я?А2ТШ€ 8 8-8 А3*3'35>'8 3?>3 ГЗ 2ЬАЛА ГЬАЛ« 82а&2+. 

8 ЧЯТЛАЯ?^ ЯРАЬЗ€ 81з-в ЬЗ^З' ^АЗЧРА^З . ЗШ]-8Га*+^Щ1Б 

8€ (Л)31^А 5ЬЬА8Т 1П)г'38. 8 -Р+^^ШС ГЗ^УЗТШААШ»? 

30 1'-8-РТЙ-в-РТЯ'8 8 ф + Ь8838 %А-Ь5ЬЗА^*3' ЬШ}3 ЗЙЦИ-В 2-8 

<рлз «,А4.953АЗЩ? 8 г^'А'|.8ЯР'?>?:ч5^ : ^ш)3 ^^лза^'8 дчч-ерш- 

«+174? 5ЬЬАЬ-вТ Ш?'81-в'35'3 ЗЛТ'?^ ^И^Ъ-В \ Ь+0:^'35'АV-8 ЛЗ — 72 — 

88а»2-8 Г'3'53'-в'РШ<Й>3'Р^А 8Ь'8 3(Л?«8г»А*+ЧР'в ЬЗ^З З^е^^в' 4^009 

гз-гг-в^РШААЗтоз «гр^в 8ь<«л-8'ут8Ь'8 яр+шть^в: ^■воаз Зй1га'8 

ШЛЗеДЗ, ЬЗ»Т 39Л+е9-Р»Жаа' ЗШ?"8Т°»^!;+^Ц11»8 Ш?"? Й€ 
%ЬА28 Ш»ЯР38. Л8 Ь3«8' ЧР'82Ш?+-Р8 8 ЬЗЛ«Р ; •Р»8 Л+ З&ЧРА- 
Й1ШЗ А^^ ЧРЛ-ЬЙ^ГО^в 8?5'+Ш?«8 2'88-Р'8 ^ЛЗЯРА^^в •?+ &,З^А8 5 
§Ш;'8Г»«+Ш?Т 5ЬЬАЙТ, ЬЗ^З ЛЗ ЗЙА+еЛЗ'?»^»' Ш)31!^А 
%А+?ЬЗА^, Ч?»е2Ш?+-Р'Р 8 V•809•8^8 АЗгбЗ Ш?ЯРЗЗ 8 8АТ 9?« 
ЛЗ^Р-в 2ЧР38. 8 +е83 ЯР«в2(ГО+ЧР'8 ^'ЬАЛ'в •Р8?3"Р, ЧР-вбоС^ГО-в 
•Р+ ■Р3?3'"8 ЛЗ АЗЛ++ШЗ, 8АЗ ЯР'8 ЛЗ-З^-в 2ЧР38 гЛ+ЯР* 
е39Ь+. 8 33^+2-8 ГЬТЗе^ТО-в ^'82€ 8 2А+ЯРАА+Ь3€ е35Ь+, 8 ю 
82ГА'8-Р8Ш€ 2€ гциЬ+ЬЗ^б""* 8 5ЬА+5ЬЗА++Ь3€ АЬЗ ЧРТЛА- 

ьз^-8 лтяя-е-р+Ф л-в-рзг-в. (VI. 31—36.) 15 

ЬЗ^З 5Ь32ГЗЛ-8" А}'3 ЛЗ ЬЗ«31ГОЗ Л+ Ш?ЯРЗЬ€Ш?в Ч?-\''3?^ 
^АЗЧРА^Т, 8 ЧРВТ (ГО^ЗЬТоцЗ Б'^'8 ^Ш+^^ЛЛЗ. 8 +«3 АР"- 
еТЩ>3 ЛР'е€'йЗЗ€ ^"8Т, !'+А ЧР+Х^в ЬЧР+А+ 32ТО'8. 81^3 8 
%ЬАШ-8-Р8'У8 АХРСС-й^^зе Ар-ССЦО-в ; 8 .(.ЩЗ еА+5Ь31ГОЧРЗЬ8Щ;3 

еА+%з1гаярзь€*88Х'8 ар+х-з, [''^А ^+Х'8 ьяр+А+ згш?*; 2о 

8еЗ 8 «>ЬАШ-8РТ'У8 Ш?ЗЙЛЗ Ш)ЧРЗЬСШ?«. 8 +«3 ЯР-В бь+ЗХ-в 

Ь1б1 52 л+зш)3 зто-в -рвь-з лз *+з1гоз чр-вггьтзеш»? , ь+а яр+х« ли-и,^ 

ЬЯР+А+ Зг^Ш-В; 8СЗ 8 ЛЬАШ-вРЗ^Т ЛЬАШ-В-РЗ^ЗХ-В ЯР-в 0(,+- 

зх-в л+^цч-в л+ яр-зггьззхзето-в ь+яр-в-рз. зе+4^з ар*- 

еТТОЗ ЯРЬ+^Ь^ВЗ ЯР+Ш€, 8 ЛЗеЬЗРОЯРЗЬТ^ГОЗ 8Х"в; 8 ЯР-в 25 

б)+8Х'в л+лтш}з •Р84^з2за&з гРз «+^«3, 8 сзелз^го-в 

Х-809Л+ ЯР+Ш+ '55'-Р35Ь+, 8 11:3€ЛЗШ?3 2'в8РЗЯРЗ ЯР-вТШ-в- 
•РА+%3 , А^З ОТ^в СА+Л-е 32Ш»'8 •?+ РЗЯР^ВСЬСА+^ЗЛАТО^В- 
•Р-вТЗе 8 СЬвА-ВТЗе. 1!^3€ЛАШ?3 ХЗАЗЙЬЛТ АЬЗ 8 300-8'У-в 
ЯР+Ш-8 ЖйАЗаЬЛ-в 32^-8. зо — 73 — 

(V. 27—32.) 
ЧР-в з-рз чрьА-г?* веьтлз ваа&я-в 8 ше^-вьд "з^-вто^+ьд 

5 З-Ш-ЗРЗХ-в ЛЗЧР/^З^&е ЙАЛСЩ-в ■?+ Х-вЗ^ГО-вРв-УЗ, 8 Ь34^3 
ЗХ»' 8ЛТ РЗ ^-в-РА. 8 ЗЙТО+ЧРЛ-е ЧЯ-вЙА ЧР^Я^ГО+ЯР-в ЯР-в 
2ЛАЛ-8 35(>3 8ЛЗ. 8 Й-вЦОЯРЗЬЗ ^ЬАЙЛЗ'Р83 ЯРЗЛ83 ЛЗЧ?- 
/«88 3^а& ЧР^в ЛЗХ» 2ЯРЗЗХ-8, 8 СА -Р+ЬЗЛ-в ^^'Зй-в 
Х"88Щ»+Ь-8 8РАЬ'8 ТЛЗ СА+ЬЗв 2-8 •Р8Х'8 ЧР-вОхЛЗа&С^З. 8 

10 Ь"8Г"81га++ЬЗ€ Ь-8"РТаб-8-Р8'УТ 8 ф+Ь8238 Ь^ »*ЗР8!'3'35'-8 35ЬЗ 
5ЬЛ+51)3(Я)^«3* ГЗ ^-80^3 2-8 Х-вТТО^^ЬТ 8 %ЬАШ'в-Р8!"8'Р 
АЙТО-в 8 РЗЗШ]'8 ; 31Ш 8ЯРА%'+ЧР« 828*2« ЬЗ^З ЗХ-З" -РЗ 
ТОЬА1^а&^€Ш?'8 28ЛЬ+ЯРТ ЧРЬ+^+ -Р-З ^^^^Л^€«'Р8, -РЗ ГЬТЛ-8 
ГЬ^РОо-З^+^ГО-З Г'Ь+ЧРЗЛ'8Р8.'"8 -Р-в %ЬАШ•8■Р8^'8Ч' ЧР-З ^3}-+- 

15 +-Р83. 

-РЗбЬАбЬА .ЯР. -РЗЯР^+^ЬЗ ЛАШ+. 
(VII. 11—10.) 

Я?°8 З-РЗ ЧРЬАХ-е 8ЛА+ШЗ 82332^ ЯР'8 5ЬЬ+Л^ -Р+ЬТ- 

20 "У+ЗХ^вТ -Р+З-Р^в, 8 2« -РЗХЗ 8ЛА+Ь3€ а34?3-Р8\''Р 35ЬЗ 8 

•Р+ЬЗЛ-8 X^'35Ь•8. АЬЗ 563 {°ЬТ1^ЛТгб8Ш€ 2€ ^■8 ЧРЬ+Ш?3'25'« 

«)Ь+«$Ъ+, 8 23 ВЛ-РЗШ+ФЬЗе аЗХЗЬШ+ 2'88-Р+ ЗЛ'Р-РЗ^€Л+ 

Х'Ь1гаЗЬТ 2ЯР338, 8 ЦУЬ СА ЯР'8ЛЗЯР+, 8 -Р-ЬЬЗЛ^ ЗШ? 8 

5ЬЬ+Л+ СА Х-8-Р351)8 2-8 -РЗ^. 8 ЯРТЛАЧР-З -^ ^ЗгГЗЛ-З 

2"; Х8Л32ЬЛЗЯР.Ь %€ 8 ЬЗУЗ 38" -РЗ ГА+^Т 2€. 8 Г'Ь8- 

21ШЗ€ГЛ'8 {■32-Р3€ г-в ЧР8 ЗЛЬ8, ■Р32'€Ш1ГО38 ЙЗ ЙОО+ШС, 8 

Ь3*3' Р-РЗШЗ Ш}ЗеА %Л+%ЗЛ^* ЯР«2Ш?+'Р8. 8 2АЛЗ ХЬ-вШ)- 

ЯР'888 8 -Р+^СТО «зЛ+^ЗЛ+^ГОТ [8 ЧР«Л+2Ш?'8 8 Х+Ш?ЗЬТ 

35ЬЗ]. ГЬТЗеШ^-в ЛЗ 21Д>Ь.|Ь ЯР-82С, 8 2А+ЧРЛА+>оЗ€ еЗ%+ 

30 %А.Ь5()ЗА^З€«3' АЬЗ РЬЗЬЗ!-^ ЧРЗА<Р8 ^^209.». ЯР8 •Р+28 8 

А^^ Г32АШ?8 ^ЗЙГЗЛЗ 11;35Ь« АР'Л58 2ЯР38Ь'8. 

10 _ 74 — 
93€1^9Ш+ !%. -РЗ^+^^З ЛАШ+. 

(VI. 1—10.) 

Й^ЗбйА 2А+-Р5+, 8 ЯР«2Ш)Ь'8'&++Ьа€ Ш'^^■РЪ^\^°Р 3*9 {-Л+Й-вТ 5 
5 АЛА+1о9€ 82Щ>'РЬ+'&€«3 Ь9€?'+"35'+, ЗШ?ЗЬ5 йЗ ЗШ^-в ф+- 
.Из1 53 Ь?Й38 ЬАШ€ З??^' Ц"ВЧ^% Ш1ЯРЗЬ<РШ?3 35ЬЗЛЗ -РЗ ЛЗЙ(ГО38Ш}^ 

ш?ярзьтш?8 чр-е йзсезш^зе; 8 зон-вчрАшто+чр-в вйз&й^в ьз4^з' 

<Р8 ЛТ Й39ЬЗ ЗЙЦОЗ ^«ЛТ ЗЛЗ Й^^ГОЧЯЗЬТ Л+ЯРЗЛ-В 3%Л+ 
ЧР-8еь-8+А!'+ Й+Х-8 8 ТЙЗ й^в -РЗХ^в СА+Ь^в; ^+!^^ ^'вРЗЛЗ 10 
ЯР'8 ЛЗХ-в еЗгбТ8 8 ЬААС-вТ ГЬАЛ"8АЗЛЗ-Р8А ГЬТЗХ^в Л^ 

Ай[ГО"8 8 л+й^ш-в 8 йзеуззх-е й-8 -РЗХ-В, ЗЬ-В ЛЗ -РЗ л§- 

ЙШ?ЗАШЗ АЙ1ГОТ ^га^^-вХЗ 83ЬЗЗЖ=в ЗЛТРАХ-8 8 ?ЬЛ+«)3- 
Л++ШЗ 8Х-8 А^-З %ЗЙГЗЛ-8 ЗЙ^ТО-в Й^З-Р-в ^^АЗУАА^^В Й3€- 
е31ГОА. е'8'Р2Ш?'8 а&З Ч?^ ЛЬа9%3€^€ ЙЗ€еЗЩ>3€ Ч?'В-РЧ>\}\}^ 15 
ЗХ» ЯР-в 2-8-Р-8даТ«3 8 а&^ТШ?8. 8 1^А 4^ЛЗЧРА!"8 Щ>а§^ 8 
Ь3€!'+ ЗХ» Ь^А ЛАЙ-Р+А й»)о+. 8 ■Р+е*зТЬ++Ь9е 8 ^•8Р8г&■8- 
•РТ'VТ +*3 ЯР-8 ЙЗ€еЗШ?3€ 8'УАЛТ[ГО 8 Т, Л+ ЗеЬЗеЩЗвЩ^-в 
ЬА^-8 -РФ -Р-В. З-Р-В ЙЗ ЧЯАЛА+ШЗ ГЗХ-88ШЛЗ-Р8А ЗЬ^В. 8 

ьз4?з ?з>а&а&зярт зхзе^р-х» й»ьз€^з€ ь^е^зе* яр^йто+чя-вз 2о 

ЙЦ11+ГР8 ГЗ ЙЬАЛА, ЗР-В ЛЗ ЧР-ВЙТО+ЧР-В Й1та+. Ь3*3 З&З 
8й»2в .'••в -РЗХ^ ЧР-ВГЬЗШЗе ЧР-ВТ +«3 ЛЗЙЦЧЗЗОЧ-В Й3€- 
СЗЦ1!3€ ЛЗеЬЗ Й^ИОЧРЗЬТШ^Т ЛТ ^-ОЛЗ Й-В^ШЧЯЗЬТОЧТ, л»- 
Ш3€ ЙГ+28Ш18 А8 ГЗ%а91^ТТОТ ; 8 ЯР-В^з-ВЬАЯЯ-В -Р-Ь ЯР-ВЙС 

ьз^з зха^' гьзй^го-вьт ьзе^зе «гочрз^. з-р-в аез гьзй1ш-вьа1ГО'В, 2^ 
8 а^^гаярь-влт й<€ взе}-!, зх» й'Вль+яр+ а^з 8 ль»я>+а. 

(VIII. 5—15.) 

Ьз^З %)ЗЙГЗЛ-8 РЬТ1Л>-8^3€ ЙТ^' 8ео8ЛЗ ЙАЗ€8 ЙА- зо 
+Ш>'8 2АХЗРЗ ЙЯРЗЗ^З. 8 3%Л+ ЛЗ ЙА+ШЗ 3 ЗЯРЗ Г+ЛЗ 10 

Р3еь§е+Ш€ 3. + ЛЬ»9ЬЗЗ Г+ЛЗ ■?+ ^+^г?3■РТ. З Г'ЬЗ»)€1^^-8 
ШЙ^ШЗ ^+-Р3 -РЗ 8^А+Ш3 Я?Л+?Ь^Т. + ЛЬ»9ь§3 Г+ЛЗ ГЗ 
2ЬАЛА Ш^Ь^-РТА, 8 ЯР^гьЬ+2(таЗШ?^ Ш?Ь=8-РТЗ 8 ГЗЛ+Я?Т 3. 
5 + ЛЬ»9з93 Г+ЛЗ •?+ ^\3"55'АТ ЛЗСЬА. 8 ГЬЗ^€е-8 й-вТОгоЗЬТ 
РЛЗЛ^ 2^Ш?9Ь'Р'\'3^а€. ^^ГЬ + Ш ++ЬЗ€ ЙЗ а&^3'Р8Ч'8 3%3 
ЛЛ+^ЗЛ^&е^З* ^^Л)3 32Ш»=в ГЬ'Р1Ш-8^+ йт; з-р^ лз ьза^з 
8'55''8" ЯР+^^-в Л+-РЗ 32ТО-8 ЯРАЛАШ?? ТО+ЗР-вВ Я'А2+Ь2Ц0'г?8+ 

езлзА , + гьз^зз^-в ч?^ гьз^го-в^+ь-в , л+ яртлсадз -РЗ 

10 <1?8Л€Ш}'в 8 -РЗ Ь+д:»"55'А^Ш)^ 2Ь^Л'8'\,'3'35'^. 32Ш?« ЛЗ 

ГЬТШ)-8^+ 28' 2А^€ 32ЦТ;« 2<Я>ЗЯ?§ К^ЗЛТЗ. + ЗЛЗ ГЬТ 1^в* 54 
РЗеТОТ 2^8 23€Ш]'8 2Л^ТШ>в'«'РЗ гЛЗЧЯЗ. 3 Р9 Щ»3'35'-в '^ ' -^• 
ГЬТЛ31Ш=8 ЛТ+ЧРЗА8 8 Я?^Л-8'?5'ЗШ}=в 2ЛЗЯ?3 ЗТОв гЬ-вЛ-в^-в 

вь-в, л+ -РЗ чРАь^вт 3'35'^шз 2Г+23РЗ сзелзеотз*. + злз 

15 ^+ г^+^З-РЗ Тг&З 39ЬЛ+ 2Л^ЗШ€ТО^ 2« Ь+Л321ШЗ^ ГЬА- 
ЗЖАС^та-в 2Л§ЯРЗ, 8 28 Г-ЗЬЗ^^З -РЗ 8^3€Ш?^. ТйЗ ЯР« 
ЯРЬА'55'€ ЧРАЬЗ€ ЗТ^А-^бЩ»^ 8 ЯР=8 ЯРЬА^-б •Р+Г+2Ш}'Р 32Ш1»- 
Г+^^ТО^. + Р+Л5ШЗЗ Я?в ТОЬ^^РЗ. 28Т 23€(Л]^ 2А^ТШ€- 
■ЙЗТ, 8 9Ш?в Р3^+А88 е35Ь+Ш?^8Ц1)ЯЯ+ 8 2А+2ШЗ<? ЛТ- 
1га8821'^ТЗ€ Ь§Л€'1!;3 ГЗЛ+1РАА^(га€ 2€ 8 ■РЗ ЛЗ Я?Ь-8Ь+ 

^^^ ГАЗЛ^ ТОЯ?§Ь€ТО«. + ТЛЗ -Р^ Л315^ЬА ^3'ь?АТ. 2Т8 23€Ш?^ 
ТЛЗ Л§»1^ЬЗ'35'^ гЬ^Л-в^Зда^в З \^6Ь+9:,д'??^ 2А^8Ш€«3 2А§ЯРЗ 
ЛЬ^вЛ^ТО-в 8 ГА8Л« Ш)ЯРЗЬ€Ш)^ Ч?^ Ш?Ь^1'А-Р'?'8. 2Т 9>А+- 
?ЬЗА€ ЧР'8е4%А+2Т' З^АЗ€3 ШШЪ 2А^ТШ'ИГОЗ Л+ 2А^Т- 

(ТИ. 1 — 10.) 

Я?^ З^РЗ ^ЬА-З?^ ЧР^-РТЛЗ 32а&2^ ЯР« .''+ГЗЬ-Р+»^=8. 

Я-ЪЧ\}-В-РЪ\'Ш ЛЗ ЗШ)ЗЬа^ ЬЬИ^-в ^8АА еЗА€ »'2?8Ь++Ш3, 

30 *РЛЗ СА З^а ^-вгО^З-Р-в. 2А-88Ш+ЯР^ ЛЗ 3 32»2А ГЗ- 

2-8 А+ .""в -РЗ-З^а* 2Ш»+Ь'\'€ А1РЛ2.''^83€, 'ЗгЗАС 3 Л+ ГЬТ- 

ШЗЛ^ 2Г+23Ш1^ Ь+е+ ВЪЗ. 3-РЗ ЛЗ РЬЗШЗЛ^ШЗ ('^ 82»- — 76 — 

й^шзв-р-в 32^-8 заез +«з л+2т з^з?». лретш?* сз зел-вт!"* 
•р+1и"8 5 й-в-р-вдатш^гоз цо-8 2-80з-8л+ -р+^-в. згз&г-в лз 
8ЛА+1из 2-8 ■р<т'з?'Р. зщз лз зх» зл^е^р" 2« -рздаз -РЗ 

Л+А3^;^3 23€Ш1ГО» 9Ш?^ ЛЗХ». •Р32'8Л+ !"8 -РЗХ» 2-8Ш)-8-Р8!"8 б 
ЛЬ»%+%3 9ЬЛ+%3(Я>€ З??»* %32ГЗЛ8, -РЗ ЛЯ5«РЛ8 2€, •РА2<д5''8 
1^3 Л32Ш»38-Р'« Л+ ГЗЛ !'ЬЗЧР«8 Х38 ЯР-в-РЗЛЗШТ, ШУАХ^в ЛЗ 
■Р8 23еА Л32Ш)38'Р+ 2'81гаЯРЗЬТЬ'8 ГЬТ^ГОТ {'•в (ГОЗСА, -Р* 
Ь-вЯ^Т 2АЗЯРЗХ'8 8Я'А<$ЪАЗт;"8 ЗТОЬЗЬ-В Х38. +^-8 СЗ *ЛЗ- 
ЯРА^^в 32Х-8 РдбЬ^В Я?<$Ъ+21ШЗАТ З&^З-РЗ-Р-В, 8 8ХАЗ€ ГЗЛ-в ю 

гзез^&е ярз8-р«т, 8 %л+5ьзл^ 2зх»" 8ЛТ, 8 влзсга^в, 8 
ль»%»х»" гьзлт, 8 гьтлз^га-в. 8 ь+ь;» ХЗЗХ»' 2-8(гаЧРЗЬ8 

23, 8 2'81Л)ЧРЗЬ8Ш?-8. 2Л"8ТШ+ЧР'8 ЛЗ 82»2"8 ^р-ЛТ 2€ 
ЗХ»; 8 ЗСЬ+ШШ^-В 2€ Г32ЛАЛ»^«»Х» -Р+ВЗЛ» Ь34^3* 

+Х8-Р'8 %А+%ЗА^ яр+х-в . -РЗ чр-в 8е*,ь+8<я>'Р ^^з<^ъ8^^в^р 15 

ЧЯАЬ-вТ ЗеЬАЩ>"8. 8 ЯР'80*)ЯРЬ+«'8ШЗ 2€ ЧР«8 ЛЗХ-8 Г32'8Л+- 
•Р*Р8 ЗСЬАШ»3€ СЗА€*++5ЬЗ Ь+е+ 8'УАААЧР'8Ш+. 

(XVI. 19—31.) 20 

ЬЗ*3 5Ь32ГЗЛ-8' *АЗЧЯА.'"8 ЗШ?ЗЬ"8 И^А еЗ?Ь+(Ш»8 , 8 
ЗСА+^^гЬ+ШЗ 2€ ЯР-б ГЗЬфтЬЗ€ 8 ЯР-в ЯР§.2"8 ЯР323А€ 23 
•Р+ ЯЯ"82А?-8 ЛЗ-Р-8 2Я?АШ7АЗ. »е35Ь-8 ЛЗ СА 3(таЗЬ-8 8X3- 
•РЗХ^в А+&)+Ь°в ТабЗ А3гб++Ш3 РЪ^ ЯРЬ+^ТОАЬ-в 35ЬЗ ^Ь-РЗЗ-Р^З. 
8 а&ЗЛ++ШЗ 'Р+2'88Ш?8Ш?8 2€ ЗШ?* ^ЬЗ^РЗ^-В Г+Л+^а€*88Ь^ 25 
2-8 1гаЬ+Г30а'8Т С35Ь+Ш7++9ЬЗ. -Р^ 8 Г-82Т ГЬ8ЬЗЛ€«3 ЗСАЗ- 

0ь++ьз€ %-р38 35Ь9. 1^-882(га'8 а&з а&хьАШ1т -рз^^зах» 8 

•Р323"Р» 1^"88Ш}8 ^-Р-ВЛ^ЗА-вВ •?+ АЗ-РЗ +ЯРЬ++ХАЗ. З&ХЬАШ^-в 
ЛЗ 8 е;35Ь+Ц11^8 8 Г35ЬЬА2€ 8 ЧР°8 +ЛА. 8 ЯР-вейЗЛ-В 3*Т 
2ЯР38 2-88 ЯР-В ХЗС^+Ь-в, а^бв-вВА +ЯРЬ++Х'Ь Ъ^^В Л+А3*3 зо 
8 А+0»,+Ь+ -Р^. АЗ-РА 35ЬЗ. 8 ЯР80.5ЬА+Ш« бъЗ^З* ЗЦ1)-84?3 \«СС*, 
+ЯРЬ++ХЗ, ГЗХ8А3^8 Х€ 8 Г32-8А'Р А'1'^+Ь+ Л+ ЗЩ»3- 
^^ТШ^-В ^ЗРЗ-У-в Г'Ь'82ТО+ 2ЯР335ЬЗ ЯР-8 ЯРЗЛА 8 а§2Ш?»ЛТШ?^ -— 77 — 

3€&:-вТ!"8 ^35, А^^ 2Ш?Ь+ЛЛа€ ЯР-в ГА+^З-РТ 23^-8. Ь3*3 
ЛЗ Зда» +ЧРЬ++^'8' *3€ЛЗ, РЗ^З^А-РТ А^З ЧЯ-вйГЬТЗвЛ-в 
38Т еЛ+5Ь+ (70ЧРЗА ЯР^ Л<РЧ?31ША Ц^ЧРЗЗ^-в, 3 А+&)+Ь-8 

^^^+^^ллз ^•8а++. ■р«[т]'РА а&з 2-8лз »ш;аш+35го« 2€, + 

5 «га-вт 2ш»ь+гблзшт. 8 -р+л^в чр^2ах8 гт??» хзллр" -р+хз 

3 яр+хт гьзр+гсго-в ЯРЗАЗА а&тоярь-влз г*, а.''3 л+ ьз- 

ТОСе^ТЗ ХТРЗеОЧТ ЗШ»'8 23€ЛА !"8 ЯР+Х-в -РЗ ЯР"в^Х+«)+- 
^«та-в, -РЗ ТЛЗ ЗШ?^ Ш?3€ЛА !"8 -Р+Х-в ГЬАЬЗЛСТО-в. ЬЗ^З 
ЛЗ* ХЗА^ (ТОС »еЗ, ЗШ}-в^З. Л+ 8 ГЗг-вАЗШТ ЯР'8 лзх^в 

10 зш1-в'У+ хзз?ьз. зх+х-в ез гзето-в еь+ш?тз€, А^3 л+ 

2-вЯРАЛАШ?ЗА'в2(таЯР»31ГО^ ЗХ« . Л+ -РЗ 8 008 ГЬЗЛЗбОО-в 
•Р+ ХА21гаЗ 23 Ха€*-8РЗЗ. Я)А+5ЬЗА+ ЛЗ +ЯРЬ++Х'8" 8ХЗ€Ш?« 
Х323+ 3 ГЬЗЬЗ^^еТ, Л+ Г32А»Ш+^(Я)'8 8Ь^. 3-Р^ ЛЗ ЬЗ^З' ' м 

■Р8 зцо-8*^ +ярь++хз, -р^ +*з ."-(ТОЗ 31ш« хь^аояя^ззь-в 

ЗЛЗЦО^в {--е -РЗХ^, Г3.''+^Ш?8 2€. Ь34?3 ЛЗ ЗХ»" +«3 ХЗ- 
^^ 23+ 8 ГЬЗЬЗ.''-8 -РЗ Г32АаЗШ+^1Л;8. -РЗ +ШШ13 .''1^3 300-8 
ХЬ»81гаЯР'888Ь« Я?^2.''Ь'82'РЗ(та'8 -РЗ 8ХЗ€Ш;-8 ЯРАЬ-вЗ. 

(Л'Ш. 16—21.) 

20 ЬЗ*3 %32ГЗЛ-8" •Р8!'Ш73ЛЗ 2ЯРАЦ0ТА-вР8!^+ ЯР-вЛЗ^Ь^ 

ГЗ,''Ь'вТЯР+31ГО»8 3 23€ЛЗХ^ АЗ ^3^-8 ЗЛЬЗХ-в ГЗА+5Ь+За0'8 
Т, -Р^в -Р* 2ЯРА«•8•Р8^'8 ЯР«ЛА+%+^€ТО-8 . Л+ ЯР«ЬЗЛ€*83 
ЯР8Л€Ш?'8 2ЯРАШ;^. ■РА2Ш?в СЗ ОИ+З-РЗ ЗЛЗ -РЗ +ЯРТШ;'8 2€, иа1 56 

•р<р азцо+з-рз злз -РЗ езелзоо-в гзо^-р+рз з яр^ аяраз-рзз 
25 гь'рлз(га8. 1^АР'ЛАШ?з й€ ззсз г^+^з гл-взштцоз. тлз ез 

ЗХ+(га^ ^+200-8 2€ ЗХ». + «РЛЗ -РЗ ЗХ+ЦО 8 8 З^&З Х'Р31га'8 
2€ ЗХ'88 3 003 ЯР^Л-€00'& еЗ€Л3011« 300 8 •Р35ЬЗ. РЬЗЛЗ€ ЛЗ ,'"8 -^''^ '^ 1 ' 

•РЗХ» Х+003 8 еЬ+ООТА 3%3. 8 -РЗ ХЗЛ+ + ЬЗ€ е32АЛЗЯР+- 
005 •Р+ЬЗЛЗХ'8. 3 ЯР'8е1ЯРА2008Ш'€ 3X33 ^А+^ЬЗА^^е^З" Х+008 
30 ООЯРЗА 8 еЬ+ООТА ООЯРЗА 20033€00-8 ЯРТЛАООТ 00€ 1о300€*3. 
9^^^е ЛЗ 300'8ЯРА'й!+ЯР^ ЬЗ^З 8Х-8' х+008 ХЗА 8 СЬ+ООТА — 78 — 

ЦЧЗА 8Т8 Й^еШ^-в ЙА"в«РШ€«в8 8ЛЗЯ?3 СЗЛТЗ 8 ЬЬ+- 

(VIII. 26—39.) ^ 

Я?°в 9РЗ ЯРЬАХС 8ШЗЛ-«Ш» 88898» ЧР<в бьЗХА^ 
9,+Л+Ь<Р•Р8^^€, 8"вЬАШ?3 8 ХЗвЛ-в ЗШ?ЗЬ« З^Ти^в «)Ь+Л+ ТЙЗ 

5ХА+ШЗ еда-в зто-в "з^-рз* лдш^-в, 8 чр-в ьтеьзе -рз зе- 

«$Ъ+4?++ШЗ а€ 8 ЯР«8 ЬЬ+ХА гРЗ аЬТЧРА+ШЗ •Р»8 ЯР-8 %ЬЗ- 
1^АЬ'8. ааеь-вЬАЧР-в 363 8Й»8+ 8 ЯРв^-вГТЧЯ-в ГЬ*РР+ЛЗ {-"в 10 

■рзхз* 8 «)Л+азХ"8 ч?зл83х-8 ьз4?з* ^-вш^з за^та-е х-8ра 

8 1ШЗеА, 88»83 а-88-РЗ е35Ь+ аб8^++$ЬЗ ; ХЗЛ^вС Ш»*?» 8€, 
•РЗ Х3€*8 ХЗ-РЗ. ГЬА«++Ш3 СЗ Л»)оЗЧ?Т •Р3^8а1ГО»Х» 
8й)Ч'Ц11Т 31га'8 ^ЛЗЯРАг-^, Х-Р35Ь"8Т еЗ <Й)АЩ?"8Т ^'ЗЬ"8Т^^++Ш3 
8, 8 ЧР<ева++ЬЗ€ 8 3€гб8 ЛЗААео-8-Р"88Х8 8 РЗ€^Ш°88 а1ШЬА- 15 
9ЬЗ€«3 8, 8 Ь+аТОЬ-85Ь+3€ Звбо^вТ %3-РТХ"8 е-8ТЧР++ШЗ СА- 

азх-в а.-^збоА газаш^"88^'^. яр«8гьзат а&з 8 88а*а°8 9ьа+- 

?ЬЗА€* ^+^3 ОЧТ 8Х€ 381Ш'8; З-Р-в гъз ЬЗ^З* АЗМЗЗР-в, А^З 
еАа<Р Х-РЗ^Т ЯР"8'Р8ЛЗ€ Ч?«8 -Р-в. 8 ХЗА8Ш€ 8 Л+ -РЗ 
ГЗЧРЗАТЦУ^в 8X^8 ЯР-8 СЗеоЛ-В-РЗв Е^Т. СА ЛЗ Ш?» аШ)+ЛЗ 20 
ач?8РТ8 х-рз%з р+азхз ЯР-в %ЗЬА, 8 ХЗАТШС 8 Л+ РЗ- 
ЯРЗА8Щ1'8 8Х'8 ЧР-Ъ-Р^РЧЧТ 8 ГЗЯРЗАТ. 8 8ШЗЛ'8ШЗ САВТ 
31ГО-8 ^АЗVА^+ ЯР"8-Р8ЛЗ€ ЯР"8 аЧР8-Р83€, 8 »аШ)Ь'8Х8 а€ 
а5га+ЛЗ ГЗ еЬА%» ЧЯ-в ЗеьЗЬЗ. 8 881ГОЗГЗ. ЯР8ЛАЯР-8ШЗ лз 
Г+аЗ€ШШ»8'Р е'88ЧР'8ШЗЗ САЗб+ШС 8 ЧЯ"8е»)ЧРА8Ш?ТШ€ ЯР"8 25 
?ЬЬ+ЛА 8 ЯР-В аЗААЬ-8. 8 80о'РЛЗ€ ЯРТЛАаЧ^В С"88ЯР«8Ш++%3 
8 РЬ8ЛЗ€ ^•8 8а»аЗЯР8, 8 ЗеЬАШ}3€ 4^АЗЧЯА!'+ аАЛ€»+ 
809 -РЗ^ЬЗ ЛЗ И;Аа8 8е»8ЛЗ€, 31^А'8*3-Р+ 8 а-8Х°8Ч'аА€«+ 
ГЬ8 -РЗЯза* 8а©83ЯР», 8 3*еЗАШ<€ а€. [ЧР"8&)ЯРАаа1)8Ш€ лз 
8Х-« ЧР8ЛЗЧР'вШ38 И-^З 8Г+а8 а* еАа-в-РЗЧР+ЯР'888 8 30 

ХЗА8ШС 8 яр-ва-в -р+ьзл* зеА+а1га8 /«зь/«зат-р-8аг>83€ 31та- 

8^гаТ ЗЩ>"8 РВЬ-в, А,''3 8Ш)Ь+ЬЗХ"8 ЧРЗАТЗХ-8 ЗЛЬ°8Л8Х8 

к:а+ьз€, з-Р"8 лз яр-влАбо-в яр^в ^зь+е-в яр-в^ьярь+ц^в ас]. I ~ 79 — 

^9ЛА+и13 абЗ 8<€ ЗХ» Ха€5&-8 8Л -РЗ^З ЛЗ САЙВ 8^5- 
Лд€, Л+ е»88 2-8 -РВХ-в 1^"8'РЛ'8. ЗТО-вГЗ&Й^Л?» ЛЗ 3 вЙЗ&Й-в Ь181 43 
5ЬЛ+%3<Я>€" ЯР-8Л^Ь+Ш}Т Й€ ЧР-в Л9Хв ^^ЯР^8, 8 ГЗЧРАЛ+З 
дЛБЬд ЦИ8 Й^ВШ^ЯРЗЬЗ И^З^-в. 8 8ЛЗ, ГЗ 1Р'8ЙЗХ» «)Ь+Л» 
б Р9Ч?АЛ+3€ ЗЛЗ^З Й'8Ш?ЧРЗЬ8 ЗХ» 8йа&Й"8. 

2§€1^9Ш+ .56. -РЗ^-Ь+^З ЛАШ+. 

ЗЯ?+-Р-8/иЗЛ53 ЗШ« Л»1"'й^ %Л+Я?+ .93. 

(IX. 1-С.) 

Я?"8 З-РЗ ЯРЬАХС ГЬ80о-8ЧР+ЯЯ=8 ЗЙЗ&Й-в Зе+ •?+ ЛЗ- 

10 Й<€Щ»3 а9^3-Р8.''+ ЙЧРЗА Л+ЙШ)=8 8X8 ЙТЛЗе 8 ЯЯА+ЙЦ^-В 

•Р+ ЧР-8ЙАЬ Ь^АЙАЬ-в 8 -ЯЗЛаС^-вЗ «УАЛТТОТ. 8 ГЗЙ-8Л+ 

3€ ГЬЗГЗЧРАЛ+1ГО8 'УАЙ+ЬЙ(П1ЧРЗ СЗЛТЗ 8 Я'АЛ€*€ 3€. 8 

ьз#з ь-8 -рзх-в" -рв^-вц^зйз -рз чр-вОз-вхАш^з •?+ рзеш^-в. -РЪ 

Л'80»,Л+ -РБ ГТЬ-ВТ -РЗ ЬЛАе: -РЗ Й-8ЬЗСЬ+, -РЗ Л-ВЧРЗР' 
15 Ь^РбъЗ* 8Х+81ГОЗ. 8 ЧР8 -Р-В ЛЗ ЛЗХ-в ЯР'8РТЛЗШ?3 , Ш?» 
ГЬАе^ВТЧР+ЗТОЗ 8 ЗШ?« Ш?3€Л5> 8ЙЬЗЛТ01)3. 8 ЗЛЗ^З -РЗ 
РЬЗЗХЗеТО-В ЧР+Й-в, 8ЙЬЗЛ€«3 ЗШ?'8 «>Ь+Л+ Ш?35ЬЗ ГЬ+Ь-8 
ЗТО-в ^'3«)'8 ЧР+ШЗЬ-В 8ЙЩ;Ь€ЙАЩ>3 ЯР'8 Й-вЧРАЛА-РВЗ -РФ -РС. 
8ЙЬЗсП>€*3 ЛЗ ГЬЗЬЗЛЛ++ЬЗ€ ЙЬЗ^-А ЧР-вЙТ е^Л+«>ЗЯРА«+- 
20 ^«3 8 <УАЛ€«3 ЯР-вЙЗеЛА. 

•РЗЛАЛА .аб! •РЗЯ?++Ъ9 ЛАШ+. 

(VIII. 41—50.) 

ЯР-В З-РЗ ЯРЬАХС *АЗЯ?А.''^ ЗШ?ЗЬ-8 ГЬ8ЛЗ ^'В 8йа§- 

25 йзя?8 8ХЗ-РЗХВ +8ьв, 8 щ) 8 ^-в^рс^&Б й-в-р-вхаилтоз^ е^А. 

8 Р+Л8 ГЬТ -РЗ^Ь» 8йаЗЙЗЧ?» ХЗАА+ШЗ 8 ЯРВ ЛЗХ-В 
ЙЧР38 ЧЯ«8-РТШ}Т, А^^ Л-ВШЩ?8 ЗЛТ^>3^€Л+ ЗХ^ СА 

А}>з л-вчрзр' -р^ лзй-е^гоз ааш?». 8 ш;+ азхть++шз. 

3?ЬЛ+ ЛЗ 8ЛА+ШЗ 8Й»Й8 -Р+ЬЗЛТ а&5Ь'РА1Д>^.-1>зЗ€ 8. 

30 8 ЙЗ абЗ-Р+ ЙЗС«8 ЯР'8 Ш?3^3-РТ8 .''ЬвЯРЗ 3008 Л^ЧРЗР 

•Р+ ЛЗЙ^Щ^З ААШ;». АЛЗ ЧРЬ+^ЗХ^В 8*.Л+АЧР'8ШТ ЧР^ВЙЗ — 80 — 

В^РА-РЗЗ Й*1Р§3 5 -РЗ ЗЦО-в ЗЛ8-Р95ЬЗ гбЗ' "З^ЗЗйЗ 8'УАЛАЩ?Т, 

)^ « РЬТЙЦВаеР-вШТ ЛЗ 2°8 0ь+ЛТ Ь32-Р&€ 8=6 ЯР"8 Я^ЬЛТЗ ЬТ- 

вй-вТ 35ЬЗ, 5 +еТЗ 21ГО+ 5ГОЗ^З-Р83 .''Ь-вЯРЗ 33€. 5 ЬЗ^З 

ъ&шя-в' ьч\)д гь8^^2■р^€ 2С х^»а; зцо-вхАЩ^+^а^^зх-е лз 

2€ ЧР»82АХ'8 Ь3*3 ГЗТОЬ-в 8 ТЛЗ СА+ЬЗе 2-8 ^>8X'8• ^'+- б 
ЙЩ1+1?"8Р84^3, а&1ГОЧ'2^+^т»'8 «гаС 8 5Ь-РЗШ)3€Ш?«8, 8 %<Я>+%3- 
ЛЗШ8 ^^^9 32Ш)"8 ГЬТ^^2■Р^€ЧР'88 23€ Х-РА; 82»2"8 а$з 
ЬЗ^З' РЬТ^32-РЗ€ 2€ ХРА •РА^Ш^^, +0а-8 ШЗ ^^Рк-в 2ТАЗ€ 
8ШЗЛШЗ€ 8еь ХЗРЗ. 8 ЧЯТЛАЧР"8Ш8 абЗ-Р+ А^^ -РЗ »1ГО+8 
2€, СТЬЗГЗ^Зв^З ГЬТГ+ЛЗ 8 Р+Л-8Ш8 ГЬАЛ-в -РЗХ-в &>+ ю 
-Р^абЗ ЧРТРЗ€ ГЬЗЬЗг-РЗе 2€ ЗХ'в Г'ЗЯРАЛ+ ГЬАЛ-8 ЯР'82А- 
Х8 ЛРЛ-вХЗ 8 А^^ З-УААА +С83. 82а&2'8 абЗ Ь34^3' 38 
ЛЬ»8еь+8 Л-8«<Р, ЯРАЬ+ Ш?ЯРЗА 2Г+23 Ш?€, БЛТ ЯР-8 Х8Ь"8. 
И81 58 ЗИЗ ЛЗ ЗХЗ& «хЛ+^ЪЗЛ^^УР" ГЬ8ЛЗ 31ГОЗЬ»8 ЗШ?»8 2§-Р+%3«»+ 

%Л+%ЗЛ€ ЗХ»* Аг-З а&Х-8ЬАШ?-8 Л-вдаТ (ГОЧРЗА, -РЗ ЛЧР8а&8 15 
»4^8Ш?3<Й)А. 82а&2"8 гбЗ 2А-8'РШ+ЧР-8 31ГО»8ЧРА«+ ЗХ» %А+- 
5ЬЗЛ€' ^'ЗСЗЗ 2€, Ш1"8.'-8ХЗ ^АЬ»8 8 2Г+23Р+ СЗ€ЛЗТО«8. 
ГЬ8ШЗЛ'8 ЛЗ ЧР-8 ЛЗХ-8 8 -РЗ Л+ -РВ^ЗХа^абЗ ЯР-8-Р8ТОТ 2'8 

2зез^ ^^■«^'8xз гзтоьаз 8 83+-Р» 8 з+^зчр» 8 зш)-8\'Р' 

ЗЦВЪЗ^З^Т^/* 8 Х+Ш;ЗЬ8. Ь"8ТЛ++Ь§« а&З ЯР-828 8 ГА+!'+- 20 
+Ь3€ 2€ 33€. З-Р-8 ЛЗ ЬЗ^З" -РЗ ГА+^ТТОЗ 2€, ^»А21га«в 
»ХЬ-8А+ ЛАЧЯ8'У+ •Р'8 2-8Г8Ш;'8. 8 Ь3€«>++Ь3€ 2€ ЗХ» 
ЧРАЛЗ€«3 АЬЗ аЗХ-8ЬА(ГО^. 3^''8 563 8е»)"85Ь'8Р+ ЧР"8[-Р'8] ЯР-82С. 
8 8Х-в 09+ ЬЗеЬЗе ЧР"8е9%А+2Т ^ %А+?ЬЗА€' ЗШ)ЬЗ!'ЗЯР8'УЗ, 
'"144^ \« ЯР-82ТО+'РТ. 8 ЯР"80оЧ?Ь+1таТ 2<€ Л»Ь"8 33€ , 8 ЯР'82Ь»8Ь23 35 

+е83, 8 ГЗЧРЗАА Л+1Ш8 38 А2Щ)8, 8 3*56+232^)3 2€ 
ЬЗЛТШ>ЗАА 33€. З-Рв 563 би+ГЬАЩ/З 8Х+ РЗЬЗХЗ^ЗбЗ ГЗ- 
ЧРАЛ+Ш;Т е-в8ЧР-8Ш++9ЬЗ. 

(IX. 37—43.) 

Я?8 ЗРЗ [ЧРЬАХС] 2»8ШЗЛ"8ШЗЗ 82332» 2«8 ^ЗЬвТ 
2-8ЬАШ}3 8 -Р+ЬЗЛ-е Х-8-РЗ%-8 8 23 ХЗ€аб-8 8*1 -Р+ВЗЛ* ч — 81 — 
чр^вбь-вгзз %л+5ьзА€" аз^з^газАР", хзА^ «гас, гьте^-вьт •?+ 

2'88-Р+ Х§ЗЯ>3, АЬЗ З-РЗ^^СЛ-в ХЗ 32Щ?8, 5 23 ЛЗ&Ь^в 

ЗХАЗШ^-в <Р 8 ЧЯ-в •Р3е1,++Р3€ ЧР-вГТЗШ^-в 8 ГЬ5€а$+ЗШ?'8 2<€ 

2-8 ГАР+ХТ, 8 ЗЛ-8ЯР+ ЗТО-вЬЗЛТ^Ш-в 91ГО-8 -РЗ^ЬЗ 2'8!'ЬааШ+3€ 

б 8. 8 Х9А8Ь 2€ Ш'^д-РЕЬд'3^'8 Щ>ЧР38Х=8 Л+ 8абЛЗРЗ€Ш}« 

<Р, 8 -РЗ ЧР^ЗЛХЗ^ЬЗе. ЗШ^-вЯРАШТО+ЯРв 82»2'8 ЬЗ^З" О ЬЗЛЗ 

^'ЗЧРАЬЗ-Р 8 Ь+&)ЯРЬ+Ш(ГОЗР'85 «^^ ^9АА еЗ€ЛЗ€ ЯР-8 ЯР+2'8 8 

• {ШЬ-вГА^ ЯР-88 ; ГЬЗЯРЗЛТ Х8 2-88^^ Ш?ЧР38 2АХЗ. 3*3 

г$3 ^ЬЗелаС^Р" ЗХ» ГЗ^Ь^абЗ 8 еА2'8 8 2«1ГОЬЗ€23 8. 

10 ^+Г'ЬАШ?8 гбЗ 82392=8 ЛШкШ ■Р3^82Ш;©Ха& , 8 8Я'АА'Р 

31ШЬЗ!'+ 8 ЧР'8Л+21ГО'8 Т Х+0ОЗЬ8 [ЗШ»-8<У»] 39ЬЗ. Л8ЯРАА- 

+)оЗ€ ЛЗ 2€ ЧР-828 3 ЯРЗАТ^^РЗ И^ЗЛТЗ. 

•РЗЛАЛА .^'Р§Ч?++%9 ЛАШ+. 

15 (X. 25—37.) 

Я?<в З-РЗ ЯРЬАХ€ е*,+!'3-Р-Р8!'-8 ЗШ?ЗЬ8 ГЬТЛЗ ^^ 82392» 

вг^а&ш+зе 8 8 %а+я>зас* аа^тш^зАР", ^-в^газ 2-8тоя?зь-8 
йтчрзш)+ ^А^-8-р++%з 2ААла9^ ; д-Р'6 а&з ьз^з ."-в •рзхаа* 

ЯР-в О^+^З-РА ^-вШ^З ГТ2'1-Р9 32Ш? 8 ; .''■Ь.''3 ^81Л)ЗШТ; ЗР8 563 
20 ЗЦ0'8ЧРАШШ1^.Ч?8 ЬЗ^З' V8(V)АР'^^^8ШТ 5Ь32ГЗЛ+ И^35Ь+ 2Я?3- 
3?ЬЗ 3^-8 ЧР235ЬЗ 2Ь'8Л-8\'+ 1ШЯРЗЗ%3 8 ЧЯ823^ Л»ШЗ^ 8 
300-8 ЧР'8233€ !'ЬАГ'3200Т Ш)Ч?333€ 8 300 в ЯР235ЬЗ ГЗХ8Т- Ьхв! 59 
ШАЗ-Р8А 0ОЧР335ЬЗ АРИ^Т 8, 8 82.''Ь 8-РА+%3 2Ч?33«)3 А^З 8 
2+Х-8 2€. ЬЗ^З г&З ЗХ» 82332 8" ГЬ+ЯРЗ 300 8ЯРА'й!+, 23 
25 2'800ЯРЗЬ8 8 гбТЯР* 1^^3€ЛЗШ8. ЗРв а&З Ь300€ ЗГЬ+ЯР-ВЛТООЗ 
2€ 8+Х-8 ЬЗ'^9 ."-е 82392»- 8 {-ООЗ 3200-8 82.''Ь-8-Р88 Х38; 
ЗОО-вЯРА^-Ь 823928 8 ЬЗ^З" ^АЗЯРА^В 3003Ь8 2'8ЬЗЙЛ++Ш3 
300-8 ЗЬ392+А8Х+ ЧРб ЗЬ8)оЗ€ 8 ЧЯ-8 Ь.Ь^е38-Р81''88 ЯР-8Г'+- 
ЛЗ, ТЛЗ 8 28ЯРА8}'8ШЗ 8 8 А^ЧР«Т ЯР«^АЗгб-8ШЗ -Р^. -Р-В 
30 300ТЛЗ€ 3200.ЬЯРА-8ШЗ 8 ЗАА гб8ЧР+. Гд РЬ°Р\'АР"^-\-1Р ЙЗ 
8 ЗЬ38 ЗООЗЬ-8 2"8ЬЗабЛ++ШЗ ГЗ€003Х-8 ООАХ-8, 8 ЯР8ЛАЯ?-8 
8 ХТХЗ 8ЛЗ. ОО-Ь^ЗЛАЗ 8 АЗЯРМТОО-8 С-ВТЯР-В •Р+ ООЗХ-8- 
ЛЛЗ ХА200А, ГЬ8ШЗЛ8 8 ЧРТЛАгР-В 8 Х8ХЗ 8ЛЗ" 2+- 

11 82 ^+ЬА-РТ-Р'8 йЗ ЗТОЗЬ-В 5ЬЬЗ€Л"8Т 8 ГЬТЛЗ -Р+Л-в -Р-в, 8 
Я?8ЛАЧР"8 8 ^8Л32Ь'8ЛЗ"«'+, 8 ГЬТЙ^ГОЗвГА-в §С€^+ 8Ш)Ь»- 
Р'вТ 3%3 ЧР-ве&ЛТЯЯ+Зе ЗЛА8 8 ЯР8-РЗ, ЯР-вй+ЛЛ^в абз 8 •?+ 
2ЧЯ98 2^3Ш?"8 ГЬТЯРЗЛЗ 8 ЧР-в 5Ь32Ш?Т-Р-8'Р8'У»€. 8 ГЬТЛЗ- 
аб+ЗХ^ 8. ■?+ 3>Ш?ЬТ+ 8ШЗЛ'8 ЯР'8(ЬЗ'Ц5'"8 Л-8Я?+ ^°А-Р€'&+ 
Л+2Ш?'8 ^Ь32а^8■Р■Р8^3а 8 ЬЗ^З ЗХЗ>" ГЬЗАЗгбТ з-з^-в, 8 
ЗабЗ +Ш[гаЗ ГЬТ8абЛТЧРЗШ8 +е*,'8 35ЬЛ+ <1?'8еьЧЯЬ+ШШ)3€ 2€ 
ЧР^ЗеьЛ+Х-в Щ)Т. .'"8Щ>3 т^д ЗШ?'8 Щ?АЬ Ш1ЬТ8 Х-8'Р81ГО'8 Щ>Т 
2€ е"881Л)8 82!'Ь-8-Р8Т ЯР"8Г+Л-8Ш»ХЗ* ^-8 Ь+е»е38-Р8^-в8 ; 
3^-8 а&З ЬЗ^З* Й'8Ш?'Ц>ЗЬ38 "г5'8Л32Щ;-8 2-8 ■Р8Х'8. Ь34?3 ЛЗ 
ЗХ» 82»2'8" 8Л8 8 (^-88 (ТОЧЯЗЬЗ «ТО+^ЗйЛЗ. (IX. 57—62.) 

ЧР-В З-РЗ [ЯРЬАХС] »^"8Т2Щ;^ 8ЛЗ€«» 82»2» ГЗ 15 
ГЗ€Ш}Т ЬЗ^З ЗШ?ЗЬ'8 ^•8 -РЗХ»' 8ЛЗ€ ГЗ (ТОЗеД АХЗ ЛЗ 
.''ЗЛТа&З 8ЛЗШ8 5Ь32ГЗЛТ. 8 ЬЗ^З 3X3* 82»2^" АТ28 
АСЬЯРТ-Р^8 8ХЗ€1га'8 8 ГЦ1)8"У€ •Р3е32'8-Р'883€ «)-РАе*:Л+, + 
2"88-Р'8 ^ЛЗЧРА^-8 -РЗ 8Х+Ш?"8 ^■8ЛЗ ^Л-ЬЧЯ-вТ Г'ЗЛ"8^А^- 
Г81та8. -РЗ^З абЗ {-в ЛЬа&%а§Х»* ЬЗЛ8 ЧЯ-в 2ЛАЛ-8 ХЗРЗ. 20 

д-р-е гбз ьз4^з' %32гзл8, гзчязлт Х8 гьАаблз шзл-вш» 

Г35ЬЬ31ШТ ЗШ?-8Я'+ Х33%3. Ь3*3 абЗ ЗХ» 82»2"8" 321га+ЯРТ 

хь-в^гояр-вззе гз[%ьз]тот 2Ярззз€ хь-бш^чр-ея/с , ш)'88 абз 
шзл-8 яр"80оЧЯАШ1га+8 'УА2+Ь21гочр83 ь^забтз. ьз^з льаал-взв* 

8ЛЗ€ РЗ Ш?31^А %32РЗЛ8, ЛЬЗЯРЛЗ абЗ ГЗЯРЗА? Х8 ЗТО-8- 25 
ЯРАШЩ)+Ш)'Р Х8 2€ ТабЗ 23€ТО"8 ЯРв ЛЗХ» ХЗЗХ-В. Ь34?3 

а&з 82аа2-8 }-в -рзх»' 'Р8^^шза&з чр=в^лза&« ьзе^-88 гчрз- 

ЬЬ1 60 33€ •?+ ЗЬ+ЛЗ 8 1\-8ЬЗ€ЯР"8 2ГЗ€Ш}-8 З&ГЬ+ЯРАЗР-В 32^ГО-8 ЯР-в 
'УА2+Ь2^ГОЯРЗ езаб8з. (ХП. 16—21.) 

ЬЗ^З 5ЬЗЙГЗЛ-8 ГЬ'РШ?'8^3€ 2Т^* '^ЛдЧРАЬШ 35П13Ь» 

5 а^^ЬЗе^-в^&Т й<€ •Р8ЧР+. 8 •55'=вТША++ШЗ ЯР« ЯЗСА %(Я>+8>§Л€" 

4^-8Ц^З 2^Ш?ЯРЗЬ^; А!-9 -РЗ 5'25'+'35''8 .''•8ЛЗ 2-ве'8Ь+(гаТ ГЛЗЛ-в 

•З^ЗЗЬ^ ; ЬЗ^З ЛЗ' 23 2'8Ш}ЯРЗЬ^ , Ь+^ЗЬ^ а&5Ш?-8Р8\'3€ 

даЗ^ 8 1!13Л-8Ш&€ 2'8Л8абЛ&€, 8 2«еЗЬ&€ Ш)» ЯЯ«2А аб81ГО + 

^гЗА 8 ЛЗеЬЗЗ ^^ЗЗ, 8 ЬЗ^Зв Л»Ш8 ^338" ЛЗ&Ш^ 8'35'+- 

10 Ш*Р ^-РЗ^ЬЗ Л31^^ЬЗ АЗЛЗ€«8 •?+ ЛАШ?+ '35'РЗ%+, Г3^8ЯР+8. 

АЛЛ-в, ГТ8 8 ЧЯ323ЛТ 2'€. ЬЗ^З ЙЗ 3"^» е35Ь-8* еЗ|^)- 

а§"32'-8-РЗ; ЧР8 2°Р^ •РЗ*^ Л»ШЗ€ Ш?ЯРЗ^ 82Ш?€'&+^Ш)« З^Г^-в 

ООЗеЗ, + АЛЗ а&%ЗЦ\)ЗЯР+ }'3'35'» 1^3€ЛЗ€Щ}« ; ^Ш+^3 Ч?-82АЬ-8 

2-8СТЬ+3€8 ЯР8 23еА + -РЗ ЧР« е35Ь8 1^35Ь'|.Ш)АЗ€8. 23 

1^ 5ЬА+5ЬЗА€ Ч?«(^5ЬА+28" 8'г5'АЗ€8 З&ШЗ 2А«'РШ+Ш?Т Л + 

(X. 19—21.) 

20 ЬЗ^З 5Ь32ГЗЛ-8 а9*3-Р8!'3"35'« 2Ч?38Х'8' 23 Л+Ь« ЯР+Х-в 

Ч?А+2Щ;в ■Р+2Ш?3€Г'.|Ш}'Р -Р^- Л^83€ 8 2!'ЗЬГТЗ€. 8 •?•»■ ЯР23€ 
2ТАЗ€ ЯРВ+ЛТ-ае , 8 •Р8'^ 8Щ)ЗйЗ ЧР+2 8 -РЗ ЧРЬАЛТ^ГО^. 
31!;+^3 3 гЗХ-в -РЗ Ь.ЬЛЗ&8Ц1>3 2€ А^З 8 Ла&2Т ЯР+"35''8 
РЗЯРТ-Ра&'9€Щ>=8 2€, Ь+Л»8Ш?3 ЛЗ 2<€ Г-Ь^З А^З 8'25'3-Р+ 

25 ЯР+Ш+ ■Р+ГТ2+-Р+ 23€Ш?'8 •Р+ ■Р31^323Ь8. ЯР 8 СТ-8 ^+28 
1Р'8СЬЛЬ+ЛЗ'1Р+ гС Ла^ЬЗХ-в 82382^ 8 ЬЗ^З" 82ГЗЯРАЛ-Ь^ 
2€ Щ13\И&^ 3*3, Я>32ГЗЛ8 •Р3111328 8 ЛЗ'г5'АТ, А^З а§1ГО+8А« 
32Т 2? ЗШ)'8 ГЬАХЗ€ЛЬ8 8 Ь+ЛЗ&ХЗ-Рв, 8 ЗШ?в}'Ь^Т 285 

^А+лз^''«\'3'53'^. 38 З1га-8*з, А^з то+^з с^тгци-в еА+я>з- 

30 ЧРЗАЗ-Р83 ГЬДЛв Ч^дСд^. — 84 — 
•РЗЛА<Я)А .^. -РЗ^+гЬ^З ЛАШ+. 

(XIII. 10—17.) 

49-8 ЗРЗ [^ЬАХС] СА а&^€ 823§8«8 ■?+ ЗЛТ-РЗХ-8 
31ГО-8 83-Р-8даЗ«-в 23€е§Щ1^Т. 5 83 ЙЗР+ ЛЗЗЬ-в 8X^€V!^8 ^ 
РЗЛЗ€йЗ-Р"8 .ЬТ.Щ)3 ЛАШ^-е, 8 СА 8<й)а€!'+ -РЗ Х3%3€*8 

чр"88!>лЗ'Р'Р1гот а€ ЗЩ18 -рзвл-в. а&е*,'8ЬАЧ?-8 а&з %е 8а»8^ 

РЬ'Р5ЬЛ+8'Р 8 ЬЗ^З 38* а&З-РЗ, ЗШ?'8ГаЗ«3-Р+ ЗаТ 31Ш'8 -РЗ- 
ЛЗ€5Ь+ Ш?ЧР335ЬЗ, 8 ЯР^0ьЛЗг&8 -?+ -Р^ ЬЗе^А. 8 +^83 ГЬЗ- 

аш?ЬАш;"8 ас, 8 ал+ярАА+шз сз5ь+. зщ^-ечРАш^го+яр-в а&з ^о 
ааагР+й>35ь-8 , ^'3 5ьзла&з€ о^+-рз яр-в аз€ез(газ€ 8<уаат ^ 

88338-8, 9)Л+5ЬЗА++Ш3 -Р+ЬЗЛ»" ШЗаЧО-в Л-8-РТ8 38^-8 ЯР"8 

Ь1з1 61 -РСйЗ ЛЗаТО381Ш"8 ЛАА+Ш;Т , ЯР-в Щ>'88 З^СЗ РЬ8ЬЗЛ'е'1!;3 

'УААТШ^З 8€ + -РЗ ЯР-8 ЛЗ-Р-8 83€11^3Ш;'8-Р-8Т. 31ГО'8ЯРЗШ\Ш+ЯР"8 

йз зх» лзаг^зл^ ьз*з" ав-узхаьт, .■•заблз яр+а-8 я?"8 ^^ 
аз€ез[гоз€ -рз зш^ьАш+зо^-в ат ярзазз ачрзз5ьз ат за-вА* 
^^^•8 АаАтз 8 ярзлз1ГО'8 •р+г+А1га'8 ; ат^ лз л-в«зь-8 
+ярь++ХА^^ а爫з€, ^&€гбз а«8ЯР€ео+ азц113-р+ аз захзз 

■Р+ ЛЗа€Ш?3 ААСгаЗ , -РЗ Л38Ш?ЗА+ШЗ А8 Ь+еоЛЬАШТ1гаТ 
33€ ЗЩ;"8 3€0о-88 8336 ЯР«8 ЛЗ-Р-З аЗ€еЗ[та'8Р»8Т; 8 88 %А+- ^'^ 
5ЬЗА^€ЩЗЗ 3X3* 81га"88ЛА.ЬЬЗ€ аС ЯР-ваТ ГЬЗШ^ТЯРААЩТЗ 

ас зхаз, 8 яр-ват ар-лтз ь.ьлзяр++ьз€ ас з яр-заАЬ-е 

аА+ЯР-В^^-вТЬ-З е-вТЯР+^ЩЗЗЬ-в ЗШ^-в -РЗЪд. 

23€1^9Ш+ .-№. -РЗ^^+^З ЛАШ+. 

(XII. 32—40.) 

Ьз^з лзагзлв* -РЗ 1^38 ас х+азз аш?+лз, Аг-з 
еА+5ьз8е9ЯРЗАт зщ>'8'У-в яр+ш-8 л+1гат яр+х-в 'УАа+ьаш;яртз. 

ГЬЗЛ+ЛТЦИЗ 8ХА-РТА ЯР+Ш-Ь 8 Л.ЬЛТ1ТОЗ ХТАЗа^ГО-ВТ-Р^, 
а"8Щ1ЯРЗЬТ(Д13 а31^А ЯР 8А+5Ь+АТ«+ -РЗ 1га-8АА^«.Ь, а-8}>ЬЗ- 30 

ярт^з -РЗ за^зслА-^е^зз ■?+ ■рзсзазь-в, 8лз йз ш?+ш1-8 -р^ — 85 — 

ГЬ<Р1^^А8аб+ЗШ;'в ЯС -РТ ТО-вЛД ТО-8<й>80Т]=8. 8ЛЗЙЗ 1^3 3 

й-в^ьачрт^уз чр+шз, ш?а& 8 2ь^л-8\'+ я?+ш+ е^звлаечп^. 

еЗ€ЛЗ€ ^ЬА2Л+ ЯР+Ш+ ГЬАГ§А2+-Р+ 8 ЙЯЯАШ}8<Я)-8-РТ\"Р 

5Ь8ь爫з, 8 чр^т гзлае-в-р-вт ^лзчРА^з-г?^ ^^^-ае^з-г?^ 

5 %32РЗЛ+ 2ЧР§35ЬЗ, ,'^35ЬЛ+ ЧР«(гьЯРЬ+Ш58[ГО'8 2€ ЗШ?^ ^!^Ь+^•8, 

л+ рь8шзЛ'8ш» 8 ^7^Л'8^•р^€я?«ш^ +е^83 з^таярь^еьзео^-в 

3^». 8 еЛ+ЙЗР'? Ь.И1^'Р Ш}Т. Зег^З 5Ь§2РЗЛ-8 31^1Ь€«3(та« 
е-8Л€«€. +^8-Р8 9ЬА+%ЗЛ^ ЯЯ+Х« А}-3 ГЗАШЗШ!^ 2€ 8 

Г32+Л8Ш?8 з€ 8 ^ТгРзечр-в гзглз&лтто-в 8'г5'=в. лри^з ЯР^ 

10 ЯР-вШ^ЗЬЗб^&е (Я)Р'еЗ ЯР« Ш?ЬЗШ)Т^^ 2(ТОЬ+Л3€ ГЬТЛЗ(ТО8 8 
ЗеЬ^Ша^ЗШ?^ Ш1+!'3. 1^Л+абЗ'Р8 Ь+еТ 5^8. 23 ЙЗ ЯРАЛ8Ш)3, 
А.''§ +*3 еТ ЧРАЛАА-в ^ЗгГЗЛ-в ЬЬ+<33'8Р«Т ЧР-в ^=88 ^+2-8 
Ш?+ТО-8 ГЬТЛЗ^га, евЛАЛ^ 81^3 1!^8 8 -РЗ К1°Р Л+Л« ГЗШ?-8- 
Ь^вТ^ТОТ ЛЗ^аа 2ЯР339зЗ. 8 ЯР^8 еЗ€ЛА^ГОЗ ?ЬЗШ?ЗЧРТ А^З 

15 ЧР.8 -Р-в аеЗ 4?+2 :РЗ 'г5''8РТШ?3 2'88-Р'8 ^ЛЗЯРА^-8 Г'ЬТЛЗ(Л?'8. 

•РЗЛАЛА .+^. -РЗЯ^+^-^З ЛАШ+. 
(Х1Л^ 16—24.) 

Ьз^З %32РЗЛ-8 ГЬТШ?4^3€' ^ЛЗЯРА^-в ЗШ?ЗЬ^ 2-8Ш?ЯРЗЬ'Р 

^о ЧРЗ^ЗЬ^ ЧРЗЛТ^ , 8 (>г8ЯР+ ^"•8-Р35Ь^8 , 2 Р32-8Л+ Ь+1^+ 

2ЯР335ЬЗ ЧРв 5ЬЗЛ8 ЯР34?ЗЬЗ€ Ь3«8 Ог8ЧР+-Р8Т8^^' 5ЬЬЗ€ЛА- 

Ш?3, А^З »а&3 3>%ЗЩ;ЗЧР+-Р.Ь 23€Ш}8 ЯР82А. 8 -Р+^^Ш^ 

ЯРв^»^"8 ЗШ1«ЬТ<У+Ш1'Р 2€ ЧР82Т. Г'Ь8ЧР8<Р8 ЬЗУЗ З-З?»' Ь^^* 62 

23АЗ .''а§Г'8Ь« 8 8Х+^8 -РЗеЛЛЗе 8*Ь8«70Т ЧР8ЛАШ}'Р 3. 

25 ХЗА^&€ Ш?€ 8^+8 Х€ ЗТОЬЗ^в-Р-Ь. 8 ЛЬ»5Ь^Т ЬЗ^Й^З ЗХ»' 

гЗСРЬЗв^зв ЯРЗАЗЯР«-Р 888Ь 8 ,''а&Г8Ь^ ГЗ€ОТ-в %,ЬЗ€ЛЗ€ Б9\^Ш- 

28^-8 8Ь8. ХЗА^ Ш]^ 8Х'1.8 Х€ ЗШ?8ЬЗ^'Р+. 8 ЛЬШ%«Т 

ЬЗ^З" аеЗРЗе ГЗЗ€Ь8 8 235ЬЗ Ь+ЛТ РЗ Х35ЬЗ€ Г'Ь8ТОТ. 8 

ГЬ8ШЗЛ« Ь+1^в 1П)-8 ГЗЧРАЛ+ 5Ь32ГЗЛ8'Ра& 2ЧРЗЗХ» 2Т8. 

30 Ш;35ЬЛ+ Ь+С-^^-РАЯР+ЧР 2'€ 5Ь32ГЗЛ8-Р« ЛЗХа& ЬЗ^З Ь+С» 

2ЯРЗЗХа" БЛТЛТ 2ЬЗЬЗ ■?+ Ь+2Г'3€[ГОТА 8 2^ГО-85ЬР^8 5ЬЬ+- 

Л+, 8 -РТ-йСЗе 8 САЛ«Р8ТЗ€ 8 ЬЬЗХ^83€ 8 2ААГ^ТЗ€ 

ЧР-вЯРЗЛТ 2АХЗ. 8 ЬЗ^З Ь+С-В 5Ь32ГЗЛ8Р» 2ЯРЗЗХ©' 86 е'8Т2Ш?'8 За&З ГЗЧРЗАА, 8 3*3 ХА2Ш;9 32^-8. ЬЗ^З ЛЗ 
5Ь32Г§Л8Р"8 Ъ-\'\^2&' 5^ТЛТ •?+ ГЗ€Ш?5 8 Ь+ЛЗ€5Ь-в8 8 »- 
1^АЛТ V•8^'8^ГО'Р. Л+ -Р+ГА^В-РЗТО^в 2€ сП>9^"8 Х38. %Л+- 
5ЬЗЛ^€ 1^3 ЯР+да-в А^З ^^8 ЗЛТ-Р^ 563 ХЗ€аб-8 Щ/АЬ-в ео-8ЯР+- 

'Р"8'Р8Ь'8 -рз чр-е.-^загтш^-в ^^зззе чрз^^зьзе. ^-в-рз^т е^з 5 

23€1ГО°8 ()о'8ЧР+-РТ8 ^'ЬАЗ ЙЗ 80аС'8Ь+Р-888Ь. 

(XIII. 19—29.) 

Ь34?3 «532ГЗЛ-8 РЬТШ?4?3€ 2Т'9€' ГЗЛЗС-РЗ 32(^-8 "УА- ю 

«+ь-82щ>ярз -рзь^зг-в-рзз (^ь-вр» 5ьзь»ш-8-р©, 3363 гьте^°8 

^ЛЗЯ^А.-^б ЧР-вЯРЬ-вабЗ ЧР-в ЧРЬ'8Ш?3%Ь+Л"8 2ЧР38, 8 ЧР-82ЛЬ+- 
20^3 8 1^^'882Щ»'8 Я?"8 «ЛЬАЯРЗ ЯРЗЛЗЗ , 8 ГЩ;Т\'€ -РдСЗЯ- 
•Р'8'РЗе Ч?"823АЯРШ€ 2С ЧР'8 1?А1ШЧРТ 35ЬЗ. 8 Р+.-^-вТ ЬЗ^З' 
^3'38'» »ГЗЛЗе<Й)^ Я'А2+Ь2[ГОЧР83 еЗЛТЗ ; ГЗог31е-8РЗ 32^-8 15 
ЬЯР+2» 8а&3 ГЬЗЗ^вШТ ЙЗ-Р+ 2'8}'Ь"8Т ЧР'8 ^3€'УА ЦдЬТ 
2+1Ш'8, ЛЗ^Р^ЛЗЛЗ ^82}"8Т23€ ЧР-82А. 8 ГЬЗЬ336Л++ШЗ 
2^3ЛА Й.Ь+Л-ЗВ 8 ЯР'82Т »^€ 8 Ш32Ш?ЧР'РЗ (ГО^ЗЬС ЯР'8 
ЗЬ§&2+Л8Х"8. ЬЗ^З ЛЗ З^В"» 31таЗЬ'8' %32ГЗЛ8, +ШТОЗ Х+ЛЗ 
32Ш;'8 2Г'+2+'&€Щ88Ь'8 2€ ; З-Р'8 ЙЗ ЬЗ-^З !"8 -РЗХ»' ГЗ- 20 
ЛЯРТ^+8Ш}3 2€ Я?"8-Р8Ш}Т 2.''ЗеоА 1ГОА2'8-Р+А ЯРЬ+Ш;+ , А^З 

'3^-РдЬт, %л+%зл^ ч?+х°8, яР'8ео8шш;з€(га"8 гр-врзш}"? 8 -рз 

ЯР-в^ХЗАЗеШ^Б, ЗТО-З -РЗ АТ 3&1^3 ЯР=82ТО+-Р31та'8 Я>32ГЗЛ8"Р'8 
ЛЗХаа 8 0о+Ш?ЧРЗЬТШ]8 ЛЯР-8ЬТ, 8 •Р+^-8-РЗШ?3 ЧР»8РА 2Ш?3- 
АШ}Т 5 Ш)АА«Т ЯР8 Л'Ц'-8Ь'Р %А+%ЗА^«3' 5Ь32ГЗЛ8 5Ь32- 25 
РЗЛ8, 3(гаЧРЬ'8&)Т -РА-^-В. 8 ЗТО-ЗЧРАШОНН-ЧР Ь34^31ГО'8 ЯР+Х"8' 
■РЗ ЯРАХ^ ЯР.|.2'8 3^-8 .•'3€Ла& 32Ш?3. Щ>35ЬЛ+ •Р+^^-ВРЗТОЗ 
«>А+%ЗА+Ш)Т* АкЗХ-в ^'ЬАЛ"8 (ШЗ^^З-^е 8 ГТЬЗХ°8|, 8 -РФ 
Ь+2ГЗ€Щ)Т8Ь -Р+ШЗЬ-е »^<РА -Р-ЗТ 32Т. 8 Ь34?ЗШ)-8' 5ЬА+- 
Ь1б1 СЗ й,ЗА^ ЯЯ+Х-8 , -РЗ ЯРАХ-З ЧР+2-« ЗШ?'8 ^3€ЛА 32Щ/3. 3^-8- 3° 
21гаЗ€Г'Т1ГОЗ ЗШ;"8 ХЗ-РЗ ЯР82Т ЛАА+ТОЗАЗ -РЗГЬ+ЧР-ЗЛА. 
Ш?» 1^3€Л31та8 ГА+^-8 8 2.''Ь-8гб-8Ш}-8 0*,3€1^3Х'«, 35ЬЛ+ »09-8- 

Ь8Ш?з +ч?ь++х+ 8 82++^+ 8 А^зарФ 8 яр-вйс гьзьзг^-вт — 87 — 

ЯР-8 'УА9+Ь2Ш;ЧРТ8 СЗЗ^ТЗ, ЧУ-вЗ ЙЗ Зе^^З-РЗХ-бЗ ЯР9-Р-8. 8 
ГЬЗЛЗеЦ^-в ЗТО8 ЧР881ГО311-8 8 О^+Г+Л-8 5 8АЧРЗЬ-Ь 8 Р^^-, 

5 ЗЯ?+^''КМ9Л89 ЗШ-Й Л^1"К^ %Л+Я?+ .2+. 

(XVII. 12—19.) 

ЧР-в д-Рд ЧРЬАХС ЯР-вЙЬЗЛ-б'*^^ 82352» ЯР^В ЯР32-8 ЗТОЗ- 

ьае й-вьА^тоз 8 лз23€ш;-8 гьз^+лз-р-в хзеаб-в, та&з 2а9+яр^- 

ШЗ 8&1 Л+ЛЗ^^З, 8 Щ><Р ЧРв^-РА^-е 5ЬА.Ь2-8 5ЬА+5Ь§Л^ШШ}3' 
10 82»23 •Г+2Ш]-ЬЧР'8-РТ^З, Р9Х8<Я>а98 -Р^З. 8 ЯРТЛАЧ?^ 3€ 
ЬЗ^З 8Х-8" ШЗЛ-8ШЗ Га^+ЛЗОЧЗ 2€ 83ЬЗЗХ«. 8 е«821Ш« 
8ЛЗ€«ЗХ'8 ЗХ-в 8*82Ш»8Ш€ 2€. ЗЛТ-Р« ЛЗ З^ТО* -РЗЬ*, 
ЧЯТЛАЧР-В А^§ ЗЯ'^.*^ , ЯРВСЬЯРЬ+ЦиТ Я€ ^А+ЙЗХ^в ЧРЗА8- 
ЗХ"8 2Л+ЧР€ е35Ь+, 8 Р+Л-в -РЗ^-в -Р-Ь ^ЗАА-Р» 3*.3 ЬЧР+- 
15 А9€ ЗХа& ЯР=8^Л+2Ш?-8, 8 1Ш8 СА 2+Х+ЬА-Р8-Р8. З^ТО^вЯРА- 
«+ЧР-8 ЙЗ 82»2в ЬЗ^З" -РЗ Л32СШ1-8 АТ 8^82Ш1ТШ€ 2'€ ; 
Л'Ь ЛЗЯРСОТ^-в .''+}'3 -РЗ ЗеЬАШ)3€ 2€ ЯР'8^ЧРЬ+Ш1га-8ШЗ 2€ 
Л+1га8 2А ЬЧ?'вТ 1^3%» Ш?Б^8ХЗ 8•Р^ГАЗXЗ•Р•8•Р8^32 ; 8 ЬЗ^З 
ЗЖ»* ЯР'821та+-Р8 8Л8, ЯРАЬ+ Ш^ЧЯЗА 2Р+23 [ШС. 

2 9§€1^§Ш+ Я?^. -РЗЯР+^^З ЛАШ+. 

(XIV. 1—11.) 

ЯЯ-в З-РЗ [ЯРЬАХС] ЧЯ-в-РЗЛЗ 82»2'8 ^-8 ЛЗХ^ ЗТОЗБ-Ь 
!'-8'Р€'&+ ф+Ь82382^'|. ЯР« 23€1^301) 8 А21ГО« ЬААе+ , 8 [ГОТ 

25 еА+Ь9€ •Р+е»ТЬ+'&€'д:3 8. 8 23 ^АЗ^А^8 31ГОЗЬв 8X^8 ^ 

ЯРЗЛ-в-Р-вТ 1ГОЬЗ€Л-8 8 СА РЬАЛ8 #8Х-8. 8 З^ГО^ЧРА^+ЧЯ-в '^^^'^Ь\^^^ 
82»2« ЬЗ^З ^•8 Л+^ЗР-8^'81'ЗХ8 5ЬА.{^%9А€- ^-^З Л32Ш?38Ш?^ 
НР-б 29€е31та^ 8Я'АА8Ш?Т 8; 3-Р8 ЙЗ З^ХА-в^+ШС. 8 РЬТ- 
ЗХ-в Т 8 З-УАА-в 8 ЗШ}8Га&2Ш18 Т. 8 31ШвЧЯАШЩ>+^ ЬЗ^З* 

30 }.ЗЩ»ЗЬ++%3 Я?+2'8 323А'8 А8 ЧЯЗА^ ЧР^ 2^7^а5ЛЗ■Р^'V•8 ЯР^Г+- 
Л31ГО^, 8 +1^ТЗ -РЗ ЗЙШ^Ь^^Ь^РЗ^га^ АТ 35ЬЗ ЯР8 ЛЗ-Р8 23€- — 88 — 

863 ^^■8 €Ь'8ЧР+-р^"Р8'35''8 гьт^го-б^зе, зс-вль-вабс ^+^^^ гьдл-в- 
^^:^€с^ъ^шт 5-8ТХ-8 •?+ еь+?"8, -РЗ язелз •?+ гьдл-врззх 

Ь181 а ХА8Щ;А, ЗЛ+ .''Ш?§ ^32Щ;-8-РАЗ Ш}31^3 ШЗ€Л35га'8 ^-вЯР+Р^Т- 5 
ЗЬ-в, 8 ГЬТШЗЛ^ ^-вЯР+ЯР^вЗ Ц^€ 8 9Р35ЬЗ ЬЗ^ЗШ}'8 Ц^Т* 
Л+а&Л« 83Ха& ХАЯОИЗ. З Щ)3?ЬЛ+ -Р+^В-РЗШ? 2-8 ЙШ?»- 

лзх-в РЗйЛАЛ-е-рзз ХА2(Л13 ль^а&+ш}т. -р^ зъл-ь л-вяр+р^е 
{^аелзшт, шзл йзелт -р^- г'32лал«р83Х'8 ха2Ш}а, л+ 

35ЬЛ+ ГЬЗЛЗШ^-в ^^ЯР+ЯР«Т8 Ш?^ 8 ЬЗ^ЗШ?^ Щ>Т' ЛЬ»ЛЗ, ю 
Г32СЛТ ЯР«8ШЗ. Ш?89ЬЛ+ Ь^З€ЛЗ [ШЧ' 2Л+ЯР+ РЬАЛ-В ЯР'82А- 
Х8 2АЛ<€«88ХТ 2« 01)3^8^. АЬЗ ЯР82А1-8 ЯР^^Р§2€3 2€ 
г-вХАЬТЦ^^в г-е З 2-вХАЬАЗеЗ 2€ 2+Х'8 ЯР=8^-Р323Ш}'8 2€. 

•РЗбЬАбЪА .Я?^. ■Р9Я?++%9 ЛАШ+. 
(XVIII. 18—27.) 

Ч?^ дЬЬ [ЯРЬАХС] ^ЛЗЯРА!-8 ЗШ^ЗЬ-В ГЬТЛЗ ^'8 82»- 
2» 32?'»Ш+3€ 8 3 %<Я>Ь%3<$Ъ€* З^^ЗТОЗЛР 1^;<Я>+%в8, ^«Ш)3 

2^отярзь-8 а^тярз^га-в яра^-в-рбт ■р+2лал»'&€ ; ьз^з аез зх» 

82а&2«' ^-В^ГОЗ Х<€ %ЛФ%9ЛЗШЗ 1^Л+5Ь+ ; •РЗ!'Ш?3 ЛЗ еА+9Ь-в 20 
1ГО'8Ь'8Х9 ЗЛТР=8 ^9%^. Л+ГЗЯРАЛТ ЯРА2'Р' -РЗ З^^ТЗ, -РЗ 
ГЬАЛРС-ВТ 2^Ш}ЯР9ЬТ, -РЗ З&^Ь+ЛТ . -РЗ Л=8»Т 2'8ЯРАЛА- 
Ш)ЗА-8 еЗ€ЛТ, ^-еШ^Т 9(га-8\'+ 3 Х+Ш}ЗЬ8 Щ)ЯР9'&€. 9'Р^ 863 
ЬЗ^З 3X39' ЯР-в2А 2Т 2вЬЬ+-РЗЬ=8 31^8 Р'-Р92Щ>3 Х933€. 
2Л^ТШ+ЯР8 ЙЗ 32392-8 ЬЗ^З 3X39" ЗШТОЗ ЗЛ°Р-Р9%9 -РЗ 25 
Л9}'9-Р-84?+А« 32^5 ЯР«23 3(Я>Т!'9 ЗХ+ШТ ГЬ9Л+а&Л^ 8 
Ь+е*,Л+8 -РЗШЦПЗЗХ^, З ЗХАШ?Т ЗХ+ШЗ 2'8!'Ь9ЯРТШШ)3 4»+ 
■РЗе323Ь^, 8 5ЬЬ€ЛТ Р9 Х-в-РА. З-Р-в 863 ЙЛ-вТШ+ЯР^ 2^8 
ГЬ'Р2}'Ь^еЗ-Р'8 (^ 8^21^-8, 1^^А ^9 1^99Ь+Щ;'8 ^АА9. ЯРТЛАЯР-в 
863 82392« ГЬТгг-Ь^!^^-?^ 29€«+ ЬЗ^З" !'+.''9 ^»339Л9е-8 зо 
ЗХЗе^^ЗЗХ-в С9%+Ц1/2Ш}ЯР9 ЯР« \'А2+Ь2Ш)ЯР9 ^986^3 ЯР^РЗ- 
Ш)?. а9Л9е-8РА е9 321ГО8 ЯРЗ<5Ъ-8е9€Л39 2Ь9^А ЗЛ-вАТ-РА 
а&ШЗ ГЬ95Щ)3 -РЗгбЗ 1^9%+Ш)39 ЯР8 Л'А2+Ь2Ш)ЯР9 1^!986ТЗ — 89 — 

^■«"Р8Ш)Т. ЬАШ€ ЛЗ ЙА^ТШ+ЯР^вШЗ^В' .''Ш59 <??9«ЗШ}=в ЙР+.- 

83-р« е^^т«гот ; д-р^ йз ьз^з" •рзяр=8^"55'§г$'8Р+ зш)^ ^л§- 

ЯРА.''^ + ЗШ}=в е35Ь+ г^^вйА ЯР=8д>?5'9Л'8-Р+ 23€Ш?'8. (XVI. 10—15.) 

ЬЗ^З Я.32РЗЛ'8" ЯРАЬР^вЗ ЯР« ^г+АА 8 г^»^ «^^-РЗ^А 
ЯРАЬЗ"Р=в 32Ш»^. 8 -РЗГЬ+ЧРЗЛ^Р^вТ ^^ '^+АА 8 Я?^ ^-Р§- 

'&А -рзгь+чр^влз-р-в 380т;«. +"!!;з ?&\^д г''^ •рзгь+г='зл-в-РА'^« 

10 «З^+^З-РА Я?АЬ-Р8 -РЗ 1^«Т2Ш)3. Ч?^ 82Ш)8Р'РА"й'« .'"вЦ^З Я?+'3?« 

ЯРАЬЗ€ 8'^ЗШ)^ ; 8 +Ш(ГОЗ Я?'8 ^ШгЬЛЗ'^^ г°АЬ-8-РЗ -РЗ изХ 65 
е-втгш^з, Я?+Ш3 [^«(ГОЗ Л+2Ц^« ЯР+^€ ; -РТ^^З ЛЗ 1^3 Ь+1^-в 
•РЗ ^Зг$3(Л)-8 Л'8Ч?А^+ «>32ГЗо'Ь8РЗ^+ Ь+еЗШ;+(ТОТ . АР^с^^З 
ЗЛТ-РЗ%3 ЯР8С^,[-Р]ЗР+ЯРТЛТСТ + ЛЬ^5Ь+?ЬЗ Я?^^АР'1^8ТО€, А8 

15 злт-рз5ьз ль^йярто^ 2С + 3 ль^^-А^в -РЗ ьзлтш;? -Р+^-в- 
•рз№8. -РЗ 'г?злзш]з ез^ьаа ь+ез(га'1-ш}8 8 ??+'??зра. 2а«8- 

Ш++Ьа€ йЗ ЙТ Ч?2А ф+Ь8238 2-еЬЗеЬЗАР'1!^\"Р 23€«3. 8 
ГЗЛЬ+Л++ЬЗ€ 8. 8 ЬЗ^З З'^?^" V 88 32Ш13 ЗРЬ+Ч?Л+^«38 
2€ ГЬАЛ« '^АЗЯРАЬ^Т. е35Ь« ЙЗ ЧРА2Ш)« 2Ь«Л-в\'+ Я?+Ш+. 

А^^ злз 321гав я?-8 ^азчра\'аь^ ^^втйз^з ^ъ-е^ь^чч^ 

ГЬАЛ-8 еЗ^ЬЗ-^-В 321га-8. Г.*,' Г^1 20 •РЗЛАЛА .%^. -РагР^+^З ЛАШ+. 
(XVIII. 35—43.) 

49-8 3-РЗ ЧРЬА'55'€ Ь;-8Т2Ш)'в ГЬТеАТЛ81ГОТ 2€ 82^2» 
25 ЯР=8 ЗЬ^РЬЗе 2ААГЗ\'-8 ЗО^ЗЬ-в 2АЛА+ШЗ ГЬ8 ГЗ€Ш)8 ГЬ32€. 
ЙА-вТШ+ЯР-в ЙЗ •Р+ЬЗЛ+ '25>8^3ЬЗЛ€«+ Ч?^РЬ+Ш++ШЗ *Ш?3 
»еЗ 23 3204-8. РЗЯРАА+ШС ЙЗ З'^?» А!'3 823&2-8 -Р+Л+ЬЗЗ 
^8^3ЬЗЛТТО8. 8 Ч?-В$гвРТ 9ЬА+%ЗАЗ€' 82а&23 2€8-РЗ Л+- 
^ЗЛЗЯР-в. Г3^8А1&8 '??€. 8 ГЬАЛ^ЗЛЗе^ЗТ ГЬАШШ? ++Ьа€ 
30 3^» Л+ ^^А^^^ТТО^. 3^''в ЙЗ Р+«3 ЧР-еГТА+ШЗ 5ЬА+5ЬЗА€' 

12 — 90 — 

й^вз-рз л+чрвлз^-в, Рд'^ЕбъшБ. 2ш;+ч?"8 лз заа&й-в гзчрзаа 
г'Ь8^32ш;т 8 ь^ 231^А. гьзелзаб-вшр" гъз а-е з-з?» {'■е 

•РЗ'^^'» ЯР'8Г'Ь38'Р 8' ^-80^9 ЬЗУЗШЗ Л+ РИТ 2-81гаЯ?ЗЬ^ ; 
З-Р^в айЗ Ь34?3" 5Ь§2РЗЛ8, Л+ ГЬЗбь-8Ь^. 82»2'8 йЗ Ь34?3 
ЗХ»* ГЬЗе^-еЬТ, ЯРАЬ+ ТОЯЯЗА 2Г+23 Щ;€. 8 +е83 1"Ь90(.-8ЬА, 
8 ЧР-В 2ААЛ« 3%9 8ЛА+ШЗ 2А+ЧР€ е35Ь+. 8 Я?-82Т АР-ЛТЗ 
ЯР8ЛАЧР^ШЗ ЧР"80^Л+Ш€ ЬЯР+АЗ€ СЗЯ.». (XVII. 3—10.) 10 

Ьз^З 5Ь92Г'ЗЛ-8* ЯР-В^РЗ^ЛАШ^З 231^^А. +*3 2'8%ЬАШ8Ш1"8 
е?Ь+1га'8 Ш)ЯР38, ез+ГЬАТОТ з^а, 8 +«3 ГЗ^+ЗОО-в 2€, 9^-8- 
Г8&2ТО8 ЗдаШ-. 8 '1-ШШ13 23Л'25''8 !'Ь+Ц1)8\'3^ Л^-РЗХ-в 
2'8%ЬАШТ(Л;^ Ь-в Ш13»^А 5ЬЛ.Ь5Ь9Л<€* ^+^ 2€, 91ГО'8Га92Ш?8 
3^». 8 ЬАШ€ +Р92Ш;9<Я)Т \-8 *>92Г9ЛР'" {^ЬТА9аб'Р8 -Р+Х-в 15 
ЧРАЬЗ€. ЬЗ^З аеЗ %>92Г'9Л-8' +«3 ^8201)3 8ХААТ ЧРАЬЗв 
А^З еьЬ-в-РЗ 5Ь9Ьа9Ш=8'Р9 , 5ЬА+5Ь9А+АТ е82Ш?3 2&.''+ХТ'РА 
238" ЧР=8(^ЛЗЬТ 2€ Т ЧР82.ЬЛ8 2'€ Ч?^ "З^ЗЬЗ. Г92Аа&Ш+А+ 
СТ ^+2в. .'■91та9Ь'8'Р дбЗ З^ГО-В Ч?+2^ Ь+е+ 8ХАЗ€ 9ЬЗ€«'8 
Ш* 6» ^ср Г.Ьгзе^-В , Та&З ГЬТШЗЛВШР" ЗХ» 2-8 23А+ Ь34?ЗШ1°8 20 

зх»' +1^;83 хт-рзеяр-в яр-веьлзе^&т ; 8 ■рз ьз#31го« ат зх»° 

т%дЩ)дЧ?+Б ^-В^ГОЗ ЯРЗ^ЗЬА^, 8 (°ЬАР9А2+ЧР'в 2€ 2А»г&'Р 
Х8 Л9'Р-8ЛЗабЗ АХ'8 8 РТ%€, 8 Г9 [ГО9Х^ А2Т 8 ГТЗШТ 
(ГО-вТ; ЗЛ+ 8Х+[ГО=8 ЬЧР+АЗ€ Ь-Ье;» (таЗХ® А^З 2'81ГОЯР9Ь8 
Г9ЯРЗАА-Р++ ; -РЗ Х-ВгР-^. Ш)+!'9 8 Я?^8, 35ЬЛ+ 2«Ш)ЯР9ЬТ{ГОЗ аа 
Г9ЯРЗАА^'++ ЯР+Х'8, 5ЬА+5Ь9А81таЗ А^З Ь+С8' 'РЗЛ920П098-Р8 
32X^8, 8 ЗЛЗ ЛА^Л-в-Р8 САЬЗХ-в г-вЦРЧРЗЬТТОТ й-вОИ^З- 

ьтьдх-в. — 91 — 
(XIX. 1 — 10.) 

99'в 9РЗ [ЧРЬА"2?€] ЧРв-РЗЛЗ 82а2« <«>« ЗЬТЬЗ€. 5 ЙЗ 
5 ^^аеаб-е З^З-РЗ^^ ■Р+Ь8"У+3'55'«? ^-{-["вкЗЕ, 2-8 1!^А 2Ш?+ЬА8 
^^'вТШ^+ЬЗ-З?^, 8 т^ СА е^З%+Сга8 8 82!'++ШЗ Ч?8ЛА(ГО<Р 
82»2+ ?-8Ш?3 32Ш?'8, 8 -РЗ 'г8'ЗЛ++ШЗ •Р+ЬаЛЗ??^. А?<3 ООА- 
Л3'25''8 ^г+Л^в СА. 8 ГЬАЛОПВЗЬ^в ЧР=8ЛЛА^З ■Р'*- 21а^3'2?+- 
ЬТ^ Ч?ТЛАШ?в 88а&2+. Аг-З СгаЗ€ЛА ЬЗЩ)А+Ш3 ??8'в^38Щ>?. 

10 5 А!'3 ГЬТЛЗ -Р-Ь ^А2Ш?3, ЧР-в^^ЬАЧР^ 82а&2 8 Я?8ЛА 8 8 
Ь34^3 Ь-8 -РЗ??»- ^+}-вЬЗа&, РЗШ?««+Ч? 2€ 2^ЛА&>Т, Л-8-Р32« 
еЗ ГЗЛЗе+ЗТО-в Х*? ЯР8 ЛЗХ» ТОЯРЗЗ^ЗЗ-в е=88Ш)'Р. 8 Г31ГО-8- 
«+ЧР'8 2€ 2'8ЛА0,3, 8 ГЬТЗв^ГОв Т Ь+Л»3€ 2€. 8 Ч?Т- 
ЛАЯР^ШЗ 8 Ь«Г-8Ш)++ЬЗ€ 5ЬЛ+5ЬЗА^«3 . А.''3 .^в 9ЬЬАШе- 

15 -Р» ХЗ€Ла& ЧРБ-РТЛЗ Я5>°РЩ}-\'Щ)^. 8Ш}+Я?Б ЛЗ Л+^•8Ь^8 ьз^з 
{'•е %32ГЗЛ1Р' 23 ГЗАБ 8ХА-РТА ^^ЗЗ^З, 5ЬЗЯГЗЛ8, Л+Х^ 

^'тш^7^т8X'в, 8 +*з 32Х^ ^39^3 ^Т'5?'8 азетлАл^, 

ЧЯ^ОоЯРЬ+ШШ^Зе 23Л^ЗЬТ\'3'9€. ьз^з лз ."-е -РЗ^Ш 82а§2« 
А^З Л-8'Р32-8 2Г+23-Р83 бЬд'^^ 23^» С 8'Р2Ш1« , ^+^'^ 
20 82а&2^ 2'88-Р^ +ЯРЬ++'35'А'8 32Ш;«. ГЬТЛЗ Шд 2«8Р 8 4?ЛЗ- 
ЯРА^-8 ЧР^&,Т2!'+Ш;'8 8 2Г+28Ш)« Г'ЗЯ>'8Те^Ш++%3. 

23€1^9Ш+ .3^. 'Р9Я?++%9 ЛАШ+. 
(XVIII. 1—8.) 

25 ЬЗ^З ^ЗгГЗЛ-в ГЬТШ^^Зе 2Т^- 23€ЛТ8 Ь^А 3[ГОЗЬ'8 

ЧР^ 31гаЗЬА 5ЬЬ+ЛА 1^35Ь+ -РЗ Ш33€ 2€ 8 ^ЛЗЯРА!''8 -РЗ 
2Ь+?5'ААЗ€ 2<€. ЯЯБЛЗЧЯ+ г&З 1^А Ч?« 5ЬЬ+ЛА (ГОЗ-З^-в 8 
ГЬ8)оЗг&Л++ШЗ Ь-8 •РЗ'^?» ^ЬА+^ЗЛ^&еЩТ" 'г5'-82Ш?Т ХЗ-РЗ 304^ 
ЯЗеГ-вЬА Х33%9. 8 -РЗ ЬЗЩ^АН-ШЗ •?+ ЛА-8^А ЯРЬАХЗ-РТ. 

30 ГЗ 2ТЬ'8 АЗ ЬЗ^^З Ч?« 231^А- +иИШЗ 8 1^35Ь+ -РЗ СЗ-^е 2€ ^-.^ ^^ 
•РТ ^ЛЗЧ?А.'-8 2Ь+ХЛА^ 2'€, д1+-РЗ ОТЧРЗЬТЩ) ХТ ^^Ь»Л■8 — 92 — 

ЧР-8ЛЗЯЯ«Р«У+ 85, Л+^ Х-вШТОЗе 33€, Л+ -РЗ ЛЗ ^^Р•8^V+ 
ГЬТЬЗЛСШОЧТ (Ь+2Ш?35Ш)'8 ХЗ-РЗ. Ь3*3 ЛЗ ЛЗЙГЗЛ-в' ЙЛ^вТ- 
ШТЩ?3 -^-вЦ^З ЙЗ«ЛТ8 -РЗРЬ+ЧРЗЛ-вР-вЗ ^Л+ЛЗАЗТО^в* + 

ез%"8 ■рз 8х+ш?-8 <я>8 й-ац^ярзьттот х-еяш;? 50оеь+-р-8'Рзь-8 

2Ч?38Ь»8 ЯР»8РТ^ШТО88Ь ^-в -РЗХЗ^ ЛЗ-Р-8 8 -РЗ^-в , 8 ЦИЬ-в- 5 
ГТШ)"* -РгЬ -РТк-в; 5Ь<Й)'Ь9ЬЗ<Й)^ ЯР+Х-в А^^ 2"8Ш;ЧЯЗЬ8ЦЧ'8 
^-68(70-8 8Ь°8 Ч?'в в^ЗЬД. 

•РЗЛААА .3^. •Р§Я?++%9 ЛАШ+. 

(XVIII. 10—14.) ю 

Ьз^З 5Ь38РЗЛ-8 ГЬТШ?4?3€ ЙТ^С' '^АЗЯРА!'+ Л-8ЧР+ 
ЯР-8-Р8Л38Ш?3 ЧР-в 'УЬ-в^-вЯР-в ГЗХЗА<РШ) 8€, ЗЛТР-в ф+ЬТ838 
+ ЛЬ895Ь"8Т Х"881ГО+Ь-8. ф+Ь8а38 ЛЗ вТО+ЧР^в аТ^З ^«8 
взел ХЗАА+ШЗ 8€* СЗа&З ЬЯР+АЗ€ Ш>ЗееА ЧР'80йЛ+^ АЬЗ 
■РА8Х'8 А^^ 8 ГЬЗ^Т8 ^АЗЧРА-УТ, Ь"88«'8-РТ<У8 , •РЗГЬ+- 16 
^ЗЛ-в-РЗ-УЗ, ГЬААР-еЗЛАЗ, А8 А.''3 8-8 Х-8Т(га+Ь-8. Г3«3€ 

8€ л-8яр+ ^ь+^л^8^р чр-8 83€сзщ;»8, лзвзетоз-рзе л+^ зоч-в 

ЧР-883%3 ЗАТ^З РЬТЩ>-€Л^. -1 Х'8'РЩ?+Ь-8 86» Л+А3*^3 

ащ?зз€ -РЗ ьзтоА+шз 34^т чР'8еаЧР38Щ1т •Р+ -рзез, -Р-в етА- 

ШЗ ЯР'8 РЬВЙТ 8ЯРЗЗ€ 9ЬА+5ЬЗА€" И^ЗйЗ, ХТА381ГО8ЧР-8 еЗ€- 2о 
АТ Х-8-РА %ЬАШ8-Р'?'.'-». %А+%ЗА^ ЧР+Х'8 , 8-8-Р8ЛЗ 8-8 
ЗГЬ+ЧР»8Л+-Р-8 ЯР'8 ЛЗХ-8 8ЧР38 Г+^3 3-Р35ЬЗ. А^З "У-вВАЬ-в 
ЧР-ва)-Р32«8 2€ 8'8ХАЬ'?Ш?«8 8*, 8 8«8ХАЬАЗ€8 8€ ЧР'8а-РЗ- 
83Ц11-8 8*. 

й9=€е^зш4^ аб^. -РЗ^гЬ+^з ЛАШ+. 26 

(XX. 46—47. XXI. 1—4.) 

Ьз^З «>32ГЗЛ-8 аЯР38Х"8 »^3-Р8ЬЗХ"8* ЧР'8-РЗХААШ13 

З^га-е ^•8•Р8а$•8•РТ^•8 ^оЗООС^ЗВЬ-в ЧР'8 ЗЛ35&Л+Ь'8 ЬЗЛТШ?'? 8 

АР-еС^ЗВЬ-в 'УААЗЯР+"РТА •Р+ Щ1Ь°8а&Т*Т»о'8 8 ГЬАЛ'88А- 30 

Л+-РТА -Р^ 8-8^'8Х5ШЩ)8Ь-8 8 Г'ЬАЛ-8&)'вЯР+'РТА -Р^ ЯРЗ^З- 93 Л+АЗ^З ^ЗЛС^ГО-в 2€ 8Т8 ГЬ^УВХЗеЦО-В 323€а&ЛЗ-РТЗ 
К;9ЛЗ. Ч?'е&)-8ЬАЯР'8 ЛЗ ЯР8ЛА ЧЯ-в^^А^Ш-Ь^ШСГОСЗе ЧР-в 5Ь+д)9- 

фтл+^т^ л+Ь'8т йчрззе ез^ь+^го^в^рзе. яртлдчр-в лз зц1>з- 

5 Ь3€ ЯР-ЗЛЗЧРТ^УЗС »С35ЬЗ€ ЧР^вХАСТО+^^Зе Ш;» Л-вЯЯА ь;91 ез 
ЛЗГШ)А , 8 ЬЗ^З' Ч?'8 82Ш)8РЗ€ %Л+5ЬЗЛ^ ЯР-Ь-в^-в АЬЗ 

«у-влзчятяч. я? »ез51>.ь+ езлз яРвЯАь-в яр-еярь-вгбз. чр-82т 

ез 2Т8 ЗШ) 80)е'8'Р1га'8}'+ ЙЯРЗЗ^ЬЗ ЧР'8ЧРЬ'85ЬЗ€ ЯР-в Л+Ь^ВТ, 
+ 24» ЗШ^-в АЗШЗ-РТА 2ЯР339ЬЗ ЧР-823 8ХА-Р83 ЗЛЗ 8^А+Ш3 
ЯР^вЯРЬ-вЛЗ. 288 5ЬА.Ь%ЗА€ ЧР'8ео«)А+2Т' 8ХАЗ€8 »Ш8 ЯА^ВТ- 
Ш+Ш}8 Л+ 2А^8Ш'РШ}'В. 

10 

(XIX. 12—20.) 

15 ЬЗ^З %32РЗЛ-8 ГЬТ(та*3€ 2Т^' ^АЗЯРАЬ-в ЗЦУЗЬ-в 

ЛЗеЬ+ ЬЗЛ+ 8ЛЗ -Р^ 2Ш}Ь+Р3€ Л+АЗ^З, ГЬ83€Ш)Т \'А- 
2+Ь2Ш1ЧРЗ 8 ЧР80)ЧРЬ+Ш}ТЩ»Т 2€. <'ЬТ0о-8ЯР+ЧР'в 363 .«Р.(Ш-8 
Ь+е-В 2ЯР38ЬВ 8 ЧР«Л+2Ш>'8 З-З^^В .Т. Х-Р+2-8 8 Ь3[*3] 

8Х"8" ьа&гА^е ЛА81ГОЗ ЛЗ-Р-8ЛЗЛЗ гьтлзе. -Ь 5ЬЬ+г$Л+-РЗ 

20 ЗХ» -РЗ ЬЗШ>А+1оЗ€ 3%3, 8 Г328А+ШС ХЗАТОЧЧРЗе ЯР-В 
2ААЛ'В 3?ЬЗ «,А+%ЗА^*3- -РЗ ЬЗ^^ЗХ^ 83Ха> Л-Ь \'А2+Ь- 
21Д>ЧРЖ31ГО'В -Р.ЬЛВ -Р.ЬХТ. 8 1^8Т21га8 ^9^Л+ ЯР'8ЛЯРЬ+Щ)'Р 2€ 
ГЬ83Х"В 'УА2+Ь2Ш)ЧРТЗ , 8 ЬЗ^^З' АЬ Г'Ь85ЬА+2'€Ш?'8 ЗХ» 
Ь+С-ВТ 8X^8 ЙЗ Л+2Ш?'В 28ЬЗИ^ЬЗ , Л^- ^ЯРАгТО-В !>+!'3€ 

25 ['ШРЛ%€ 23€Щ>'8 2'8ТОЯРЗЬ<РАТ. ГЬТЛЗ ЛЗ ГЬ-вЯР-ВТ 5ЬА+- 
«,ЗА€" %32Г'ЗЛТ, Х-Р+2-8 1ГОЯРЗА Л323€Ш;-8 ГЬ8ЛАА+ Х-Р.Ь2'8. 
8 ЬЗ^З ЗХ»* еА+5Ь8Т Ь+СЗ 8 ЯРАЬ-Р88, А^З 3 Х+АА 
ЯРАЬЗ-Р-В 1^:ВТ21га-в, 1^3€ЛТ ЗеА+2Щ;-8 8Х'88 -Р+ЛВ Л32€- 
ЦИТ^ %Ь+Л"В. 8 ГЬТЛЗ ЯР'«1гаЗЬ'88 ЯзА+^ЗА-е* Х'Р+2-8 

30 Ш;ЯРЗА «>32ГЗЛ8 , 2-ВТОЯРЗЬ'Р ГЗ€1ГО-8 Х-Р+Й-В. Ь3*3 ЛЗ 8 
СГОЗХ»* 8 ^-88 1!^3€ЛТ -Р+Л-в Г€Ш?Т^ 5ЬЬ+ЛВ. 8 ЛЬЗ&^-ВЗ 
ГЬТЛЗ 5ЬА+%ЗАЗ€* %32ГЗЛТ , 23 Х-Р+2-8 ОиЯРЗА , ^а€ЛЗ 
8ХАЬ'8 ГЗАЗЗ&3-Р3€ ЯР« 3§1^Ь^&2А. §»11;ЗАЬ 1^3 2€ Ш7311:3, ._ 94 — 

АЬЗ ^ЛЗЯРА!"8 АЬ* 32Т, ЯР^вОоЗ^ЛЗШВ 35ЬЗЛЗ -РЗ Г8Л§Л-в, 
3 Л-8-РЗШЧ» ^Л»ЛЗ -РЗ 2А+ЧР'8. 5 Я)Л+9Ь9Л Ь ЗХ»* ЗШ>"8 

»21га«8 ^гоярзбь-е а^ллае цчт, ео-8Л"8*Р5 ь+ез. я?ала+шз 

А.''3 ^А^ЯРА^'8 АЬ«8 ЗЙ^^в, ЧЯ-^е^ЗХА^ 35ЬЗа$3 -РЗ Г9ЛЗаб-8, 
8 Зб-в-Р-З* 35ЬЗабЗ РЗ ЯА+Ь^в ; З ГЗ ^-вЦОЗ ^335ЬЗ гРЗ Л.ЬЙШ»'8 ь 
2-8ЬЗеЬ+ ГАР€Л-8-Р8}'Зда-8 ; 8 +еь'в ГЬТШЗЛ'8 88 ЛТЬЧЯЗ^ 
82Щ?€*+А« 11!8?5''8 3. 8 ГЬАЯШЛЗЗе^ЯРЗ^^ ЬЗ^З" ЯР-ЗЛ-в^^А- 
1Л81 69 Щ13 ЗШ;-8 •РЗЯ.З ^г-Р+й^в 5 Л+ЛТЩ/З 8^3€ШШ}»Х» .Т.ТО-8 

да-р+й-е. 5ьл+%ЗА^ лз ^^х-в А^з °^'■8йА^^x^ 8х爫»ха& 

Л+Л€ЦЧ^, .Ь ЗШ; -РЗ 8ХЗ€ШШ;+.Ь%3 8 3363 8Х+Ц11-8 31ГО-8- ю 
8ХЗ€Ш;'8 ЗТО»8 -РЗ^З. 23 5ЬА+%ЗА€ ЯР'8е1)%А+8Т' 8ХАЗ€8 

а&ш8 2А'88ш+ш?т л-ь гл-втштщ^-в. 

(ХГ. 5—13.) 15 

ЬЗ^З %32ГЗЛ-8 2ЧР38Х"8 Ш^^З-РВ-^-ЗХ-З' {-^ГОЗ З^ГО^в ЧР+2-8 
8Х+Ш?"8 ЛЬШ5Ь+ 8 ЗЛЗЦЧ-в .'•■8 -РЗХ© ГЗА» •Р^Ш^^Т 8 ьз- 
^ЗШ?-8 ЗХ»' ЛЬа^ЛЗ, 1Р"8 а+ЗХ^З Л.1.ЙЛ-8 ХТ ^^Ь8 ЬАА- 
е"8Т, 8ЛЗ ЛЬа&%'8 ХТ ГЬТЛЗ 2-8 ГЗС1ГОТ ^■8 ХРА 8 -РЗ 
ЗХ+Х-в ЗЛЗ ГЗА§г&^ ГЬАЛ-8 -РЗХ-в. 8 ЦО-8 80*)-8 3€1гаЬ-8'&€- 20 

л» з^га-зчРАШст+чрб ьз>^зш}' -рз (точрзьт хт ш;ь»л+, »лз 

ЛЯР-ЗЬТ ОогЦГОЧРЗЬЗР-ЗЗ 23€Ц1>'8, 8 ЛА1ГО8 Х33€ 2-8 Х'8РЗФе 
■Р+ АЗЙТ 23€Щ>'8. -РЗ Х35ЬЗ€ Ч?"82Щ)+1га<Р 8 Л+ЦОТ ЦЧЗСА. 
«,А+«>ЗА^&€ ЯР.ЬХ«8, +ШШ?3 8 -РЗ Л+2Ш;8 ЗХ» ЧР-621Ш+Я? 
ео+-РЗ ЛЬ»?Ь-8 3«>3 321ГО'8, -Р'8 ео+ е30*)34?-82ЦУЧРЗ 35(>3 ЧЯ"8- 25 
21та+ЯР"8 Л+2Ш)^ ЗХЗ§ ЗАТ.''3 1гаЬАеа93ТО-8. 8 +00-8 ЯР+Х-З 
^А+^ЪЗА-а*' Г'Ь32Т01;3, 8 Л+гЦ^-б 2€ ЯР4.Х-8. 8«АШ?3, 8 
ЗИ1Ь<е*31таЗ. Ш)А"8^АШ}3, 8 З^ГОвЯРЬ-ЗейЗ^га-З 2€ ЧР+Х-в. ЯР-82А!' 
е^З ГЬ32€8 8 ГЬТЗХАЗОУ-в, 8 8*€8 ЗСЬАЦ^+ЗТО^в, 8 ^ША^З- 
{•Зе^аХ» ЗЩ)'8ЯРЬ"80оЗ€Ш18 2€. {-ЗЦЧЗЬ+^З ЛЗ 31^-8 ЧР+2'8 Ш зо 
ЗШ^-З^УФ 2 88'Р'8 2ЯР38 ЧР"82Г'Ь328?га«8 ЬААе+ , ЗЛ+ .''+Х3-Р'8 

гзл.ьгцч^в зх»: ат ь-зте-ет, зл+ чр^в ь-вте-вт ха2Ш?з ^ 95 — 
г^(^ъ+8^^'8 зх» 2!'ЗЬГ'Р^ : +«з а&1^?з чя=8т ^(гвлт 83€*з 

»ХАЗЩ)3 Л+А-Р8А 1^Л+5Ь+А Л+АШ?Т ^СЛЗ'35'^ Ч?+Ш8"3§'°8, 

?'3<й)?з'8 г+4?з зщ;-8'У-8 чр+ш-з -рзезй-р^т л+аш^-в лаь^в 

•РЗЛАЛА РЬДабЛЗ ^3€Й§РЗ&2Ш+. 

(XV. 11—32.) 

ЬЗ^^З ЛЗЙГЗЛ-в ГЬТШ1-8^^ 8Т^" *Л9ЯРА!>« ЗТОЗЬ-8 
10 В^^А «$Ъ»8ЯР+ «"вЗ-РвТ. 8 ЬЗ^З ХЗ-Р^ШТ Я-ВЗ-Р-в дЧ\)-8\'Р'' 

§Щ>-8*3, Л+абЛ-в ХТ Л32Щ)38РЗ€^ *3€8Ш)-8 8ХА-РТА. 8 

Ь+еьЛААТ 8Х+ 8ХА-Р83. 5 РЗ ГЗ Х-РЗ^АЬ-в Л-в-РЗЬ^ 

8-81!^'8Ь+Я?'8 ЯР^83 Х-в-РТЗ 8-83^^ 31га5ЛЗ •?+ 2(Л?Ь+-Р3€ Л+- 

АЗ^З , 3 1ГО» Я-бТ Ь+8Ш)3^8 8ХА-Р83 8ЧРЗЗ $(>'?'\?'еЧ' 
15 еАЗ€Л^-РЗ. 8Л8ЧР"8Ш» ЛЗ ЗХ» ЧР-ВЙА К^«ТаЦУ=8 ^ЬА+Л-в Ь1з4 70 '^ 2 мУ^^Ь 4-14.141 

(-ЬАГЗ^-в -Р-Ь 8Щ?Ь+-РА Ш)38, 8 Щ)^ -Р+^С^ГО^ АТШ+1ГОТ 2€. 

8 ШЗЛ-в ГЬЗААГЗ 2€ ЗЛТРЗоь'"8 3(Л)=8 ЙТТОЗА-В аШ^ЬФ-Р-вТ 

(ГОЗЗе, 3 Г38'8А+ 8 -Р-Ь аЗА+ аЧРЗА Г+8ТО« аЧ?8-РТ5. 3 

ЛЗА++ШЗ •Р+88ТШ)Т1ГОТ 8€ ЗО^в ЬЗа&3'У-8 ЗСЛЗ АЛА+Ь3€ ^ 

8г''3'Ртзе, 8 ^'Т!'3абз а+а+шз зх». чр-в азсА аез гьз- -ч-'-^^^^ Му- 
зо ШЗЛ^ Ь3*3' {'ЗАТ!'» •Р.ЬЗХв-РТ.''8 зщ;8^+ хззя>з 8^е«8- 
ЯР+^Ш}8 ЬАА1^Т, +(Ь8 ЛЗ 28ЛЗ ^ЬА+ЛЗХ-В Л-вТСА^. 
ЯР-ВаЦОН-ЯР-В 8ЛЗ€ .''« ЗШ»В\'Р' 8 ЬЗЬЗв ЗХа&" ЗШ)-8<^3, а'85ЬЬА- ' ■ ^ • ' • 

шзь^ ■р^' -рзез 3 гьАлв ш»зез^. рлз ■рз лзат>з8РВ 
захв -р+ьз^з а€ авз-рв оччрзб. 8^ш?чрзьт Х€ а^з зл?- 

25 ^'35ЬЗ ЗШ)В •Р+ЗХВ-РЗЬ-В (ГОЧРЗЗЬ-В. 8 ЯР-ВаТО+ЯР* Г38ЛЗ .'••8 
ЗШ)В'УР аЯРЗЗХ». ЗШШ?3 ЛЗ ЗХ» -рз Л+АЗ^З 83€«», 

»ей-8ЬА 3 зцо-в^/в З5ьз 5 Х8А'8 зх» е?-88ат1« , 8 ^^з^'в 
•Р+Г+ЛЗ -Р^- ЯР-вТ^ 3«)3 8 зеАзе'8та)+ 8. ьз^з зх» 
Я-в8Р«" 31ГО8^3, 8^5ЬЬАШ8Ь8 •Р+ -РЗ^З 3 ГЬАЛ^ ЦИЗ^З-дб, 

30 ра&з РАйх-в лзасгозз-РБ -р+ьз^з а* а^з-р^ (шярзз, а«ш?ярз- 

ЬЗ Х€ АЬЗ ЗЛТ-РЗ%3 ЗШ?'8 -Р; ЗХ-в-РЗ^* (ГОЯР38Ь«, ЬЗ^З АЗ 
ЗШ)-в'У'8 35(>3 ^^ Ь+еЗХ^ аЯР35Х'в ЗС^-РЗЙАТОЗ ЗАЗЛЛ36 96 РЬ=в^З€^ 8 9еЛА<УАШ)3 8, 8 Л+Л8Ш)3 РЬ'82(Л13Р-8 -Р+ 
ЬЖЬЖ 3%д 8 й+ГЗ^-б^Р •?+ -РЗ^А. 8 ГЬТЧРЗЛ-вШЗ Щ>ЗЛЗ\'-8 

аагттоАГ-в? 5 0з+.''3<я>тст)з 8 Ал-вшз л+ чр-везЯРзазАТ^^ 

8€, А!'3 2'88-Р^ ^38 2-8 ^Ь-в^ГОЯР-в 1^А 8 За&ТЯРЗ, 80й5Ь"88- 
1^!А'8 СА 8 ЗШЬАШ;3 2€. 8 -Р+^-вШС ЯР323ЛТШ)'Р 2€. 5 
СА а&З 2-88^-8 35Ь9 2Ш?+ЬА8 •?+ 23АА , 8 АЬЗ «)ЬЗ€- 
Л^Т РЬТеА'Ргб<Р 2€ 1-8 ЛЗХ», 2Л^8Ш.Ь РА-Р8А 8 ЛТ- 
Ь^Т, 8 ГЬ8ео-8ЯР+ЯР"8 ЗЛ8'Р35ЬЗ В\!Ч'& ЗТОЬЗЬ^в ЧР'вГЬ+Ш++ШЗ 

8 ^-вщ^з »сз 2т гзс^га-в. ЗР8 аез ьз^з здаа** еь+Щ)=8 

Ш»ЧР38 ГЬТЛЗ, 8 еь+?-8А+ ЗШ}-8'У-8 «ШЧЯ38 (ГОЗЛЗ-У-в а9<°8Ш?А- ю 
•Р'8'Р8. А!'3 2^ЛЬ+ЯР+ 8 РЬ83€Ш;^. Ь+е.-вй-РА^+ЧР-в йЗ 2€ 
•РЗ ЬЗЩ1А+Ш3 ЯР-З-РЗШ^Т. 31га-8\'-8 абЗ 35ЬЗ 8ШЗЛ'8 'ЗгЗАА+ШЗ 
8. 3-Р=8 ЛЗ 31та«ЯРА«+Я?« Ь3#3 3«ГО-8'УР' гЧРЗЗ"^?»* 23 .''ЗАТ.''3 

ААто-в ь+езто+ь^ [гозеА 8 •Р8.''ЗАтабЗ еь+гзярАлт ц^чяззе 

И54 71 ^3 ГЬА2Ш?3€Г81о'8. 8 ^-РА -РТ^ЗАВАЗ -РЗ Л+А'8 32Т? 8 15 Ч^** 
!'Зе)-8А€Ш)3 Л+ 28 ЛЬа&5Ь^8 Х38'35'8 ЧР8езЯР323А'РА'8 2'€ 
еТХ'8. 35ЬЛ+ абЗ 288-РВ 1ГОЧ?38 2-8 8д1АЛ'8 Ш)^33 8'25'А-Р'РЗ 
2-8 А|РеЗЛА8\'+'25'Т ГЬ'?'ЛЗ, 8 е.+!'-8А+А8 3^» 32'Р «ГОЗ- 
АЗ'У-8 Р'РЩ13Х'8. 3^''8 ЛЗ ЬЗ^З З^Ж' '^СЛЗ; РО^Т ЯР'8235ЬЛ+ 
2Б ТО^-РЗ^ 328, 8 ЯР'82А ^ЗА 1гаЯРЗА 23€Ш;»8. ЯР»8€Ь^323- 2о 
А^РТОТ аЬЗ 2€ 8 1?'8Й)ЛЬ+ЛЗЯР+[Л>8 РЗЛ^е++ШЗ, А^З СЬ+ЦИ-З 
«таЧРЗЗ 2« '55'Ь^Ш)ЧР8 СА 8 ЗЛТЯРЗ, 8е^9Ь'8ТСА'8 СА 8 
31^ЬАШ]3 23€. 

ЙЗ€1^9Ш+ ^а€29ГЗ§2ШЙ-Р++. 
(XXI. 8—9, 25—27. 33—36.) 

Ь34?3 5Ь32ГЗЛ-8' еАР'ЛАШ)3 -РЗ аза&+2+8Ш?3 2€ "З^-РЗ- 
-ат еЗ ГЬТЛЗ€ТО-8 ЧР^ 8?3'€ ^33, ЛА+^ЬЗА^^З' +е&-8 32?5'-8 
8 ЯРЬАХС ХЗЗ ГЬТСАТа&Т 8€. -РЗ 8ЛА1гаЗ ЯР»8 гААЛ-в 
8Ь^. 35ЬЛ+ а&З а§2АБ8ШТ1ГОЗ еЬ+^РТ 8 'Р32Ш]ЬЗЗРТА, -РЗ 3° 
®1^38Щ;3 2€, ГЗЛЗ{^+ЗШ)^ СЗ 2ТХ ГЬАЙЛЗ 1^'88Ш58 , -Р-З 
•РЗ +е83 !'ЗР'8*ТР+. 8 еЗ€ЛЗ€Щ1"8 е^^^+ХЗРЗА ЧР'8 2А'8^>-8- 
•УЗ 8 Ла-РА 5 ^ЯРАбоЛ+Ь-в, 8 1Р+ е^ЗХЗ 1ГОЗ€5Ь+ зедгвТ' — 97 — 

■РТА, 8 '^Л=в8Ь+'&€ШШ}3"^ ^ЛЗЯРАЬЗ-^в 8(Л>^ 8Ш]Ь+Ь+ 8 ^+- 
+'Р8А ЛЬСЛае^ЗЗЬ^ ■?+ ЧР^вЙЗАЗ^РЗС^, 2ТЛ=в8 СЗ -РЗ- 
еЗЙ^Р^вТЗе ЛЯРТ9>-Р&€Щ)^ 2€. 8 Ш335ЬЛ+ ^&&г8ЬТ(Л?3 2^8Р+ 
5 ^ЛЗЯРА^-вЙ^+^^ЬЗ %ЬЗ€ЛЗ€'й'+ •?+ ЗеЛ+\'АЬ^ 28 ЙЗЛЗ-^ 
8 2А+Я?8^ '^■РдЪд^^. -РЗеЗ 8 «ЬЗ^^АА 'г5'8'г5'38Л31ГО« , + 
2АЗЧР32+ "З^ЗА •РЗ '25'Т?5'38ЛЗ€Щ?^. Я?€-РЗ^ААШ?3 ЛЗ 23еА 
ЗЛ+ !'35ЬЛ+ З^ГОЗе^З^+^ТО^в 2Ь^Л'8'\'+ Ч?+Ш+ 31^АЛ+-Р8- 
З^^в 8 Г'РА-Р-82Ш)Я?Т8 8 ГЗ^+А-в-гЗ"? ЙТЩ)'Р82!''8?8'35'8. 8 

10 -р+злзщ/^ ■?+ я?^'? '1я^-рзсь++гз€ лз-рза^=8, Аг^з 2АШ?-8 ез 

ГЬ8ЛЗЩ;« •?+ ЯР«2€ 2АЛ€*€3€ ■?+ А^^Т ЧУ-вгЗЗе (^3'5?- 
А€. е=вЛТШ?3 ЗаеЗ •?+ Ч?-82А!'3 ЧРЬА-З^С ??ЗА€'#3 2€ Л+ 
Й-в^^ЗЛЗеЗ^гаЗ 2<€ »И^АЛ-1-Ш}Т 2ТЬ8 ЧР-82А1.8 ЬЗТОС^ЗЗЬ^ 
е'8ТШ?Т, 8 2ТО+Щ)8 ГЬАЛ€ 2^8-Р3^8 ^АЗЯ?А^Ч32?'3'^8. 

(ХХУ. 31—46.) 

ЬЗ^З ^ЗЯРЗЛ-в" 39ЬЛ+ ГЬТЛЗОЧБ 2^8-Р« ^АЗЧ?А^-8 
ЯР-в 2А+ЯРА 2Ч?338 8 ЯР-82Т 2Я?€Ш)«Р 7 8 +'Р«,«ЗА? 2€ Ь1зг 72 '^■е^^п/ 

20 •РТ^-8, Щ?39ЬЛ+ 23€ЛЗЩ?8 ■?+ ГЬА2Щ>ЗАА 2А+Я?«'Р 2Я?33€. 
2'8И^ЗЬЗ€ТО« 2€ ГЬАЛ-8 -Р-в Я?«28 Зб^^ТТЗ, 8 Ь+^АЗ€^ТШ}^ 
3€ ЛЬа&5Ь€ ЗТО« ЛЬ§&5Ь+, А^3 ЙЗ г+2(га«?ь-8 ь+^Аз&^+з^га-в 
ЗЧ?-8'\'€ 31ГО« ['З^.БАТШТО-в 5 8 Г32ТО+ЯР8Ш?^ ЗЯР-в\'€ 3 01)32- 
•Р3€^ 231^;35 + ^З^-вА^^^ШТО* 3 ШР=^. СТ1§%Л+ ЬЗ^ЗШ?* ГА- 

25 й+Ь-8 гае^ТЗ??^ З Л32^'3€ 3%3" ГЬТЛАШ?3 еА+5Ь32АЗЯРАЗ'Р8 
9Ш}-8'Ч'+ ^335ЬЗ . ■Р+2ААЛа&81Л)3 »5Ь31ГОЗЯР+Р33 Я?+^'8 Я'А- 
2+Ь32Ш}ЧР83 ЗШ}8 2'8АЗйЗ-РТА г!'239ЬЗ ^ТЬ+. Я?-8^)-8+А!^+Ь=8 
еЗ 2€ 3 Л+2Ш?3 ^3 А2Ш)Т. ЧР^йЛСЛ+Ь-в 2€ 8 ^+Г3821ГОЗ 
^•€, -Р+^Ь-в 3 ЗАА2ТОЗ -г?*, еЗААЬ^ 8 Р32А1ГОТ2Ш;3 ^€, 

30 ЯР-в Ц^ЗХ-в-РТЛ"? САк-8 8 ГЬТЛ32(703 Ь-в '3?-В-РА , ЧЧдЬ6Ь+ 
3<га^Я?А«+^Ш?-8 3'^Ш РЬ+ЯРЗЛ-8-РТЗ 5ЬА+5ЬЗА^*3' %%2ГдЛЕ, 
!'ЗЯ)Л+ Ш»€ ЯЯТЛАЬЗ-ь?^ +А^»€'й!+ 3 ^Р+1ГОЬа§ЬЗ^Б ; АТ 
ЛЗеЛЛЗ€*+ 8 -Р+ГЗЗЬЗ"??^ : }'39ЬЛ+ йз ^гос чятлаьз-з?^ 

13 98 ЛЗХ"8 {-е «Л>ЗеА ; 8 З^гавЧЯДШТО.ЬЧР-в \'А2+Ь'8 ьз^зцтз-в з-з?* 
^"ЗгЗ-Рв «^А+^ЗЛ^ ЧР.Ь^«8, ГЗРЗгЬЗ 2»8(ШЯРЗЬ38Щ>3 ЗЛ<РРЗ'35'а& 
31ГО« ^гЬЛвТЬ-в ЙТЬ^З еЬИЛ;^ ХЗЗЬ-8 ^З-Р-вШ-РЗЬ»!'; Х-в-РА 5 
8-81ШЧРЗЬТ2Ш?3. Щ)39ЬЛ+ Ь3^3^^'8 3 23€^У?ЗХ"8 3 ШР^ 35ЬЗ* 
ЗЛА(ГОЗ ЗШ?'8 X3^'3 ГЬЗ^АЗС^ШТЗ ^'8 39Ь-Р-8 ЧЯА^-в-Р-вТЗ 
3^%ЗШ}ЗЧР.Ь-Р'8°Р ЛТАЧРЗЛ» 3 +-Р=8.Д«ЗАЗ"25'«8 35ЬЗ. V•80о+А^+Ь 
ез 2€ 8 -РЗ Л+2(гаЗ ХЗ А2Ц13Т, Я?8йЛЗ€Л+Ь'8 2€ 3 -РЗ 
•Р+Г3321ГОЗ ХЗРЗ. 2(70Ь+-Р3-Р8 еАЬ'8 в -РЗ ЯР^ЧРАЙТОЗ ХЗ-РЗ, ю 
■Р-\^% 8 -РЗ ЗЛА2Ш?3 ХЗ-РЗ, СЗАЗРв 8 ЧР-б ШЗХ-З-РТ-УЗ 3 

•РЗ гзгАтотй^шз ХЗ-РЗ. (Ш35ьл+ з^ш-вчРАЩ+^^ш-в зха* 8 ц^т 

%А.Ь%ЗА^Й?3' 5Ь32ГЗЛ8, ^^%Л.^ Щ>€ ЧРТогАЬЗХ'8 +А^3€«+ 

АЧ' г^<еабАЗ€«.ь ат ^ччъа^-р-р-ь а8 •р+5ь+ ат 1^за-?+ аз 

Я?'8 1ГОЗХ-8-Р5<У8, 8 -РЗ Г32Л»а&ТЬЗХ'8 ТОЗСА ; ЦЧЗ^Л-!. 31та'8- 15 
^АШ1ГО'!.30Т?'8 8X8 9зА+%ЗА<€" +Х8'Р'8 %А.Ь9Ь8А^ Ч?+Х-8. 
ГЗ-РЗЗбЗ -РЗ 2^1ГОЯРЗЬТ2Ш]3 ЗЛТРЗХ© ЗШ?»8 281о'8 ХЗ-Р-вШТЗЬ, 
•Р8 Х-в-РА 2"8Ш?ЯРЗЬТ2ТОЗ. 8 8ЛЗ€Ш;8 2ТЗ ЧР-8 ХЗб^Зе 
ЯРА^-8-Р^^, + ГЬ+ЧРЗЛ-8-РТТ8 ЧР-в гб80»,-Р-8 ЯРА^-вРЗв-О^. 

(VI. 1—13.) 

ЬЗ^З 5Ь32ГЗА«" ЯР^в-РЗХААШ^З ХЗАЗг^ГО-вТгР* ЧР+ШС -РЗ 

^^я?§ьта^^ гьАл-в ^АЗчРАь^вт л+ яртлтхт езелз^шз зхт. 

+ШСТЗ АТ гбЗ -РТ, Х-8ЛЛ-8Т -РЗ 8Х+1ГОЗ ЗШ1-8 3(та-8'\'+ ЧР+- 25 
I Ш3%3 ТЙЗ 32(га 9+ -РЗСЗЙЗЬ. 35ЬЛ+ ЗЗКЗ (ГОЯРЗЬ8Ш;3 хт- А32ТО-8Т^"&€ , -РЗ 9?'82а1»ЬЗ€1^Т1гаЗ ГЬАА'8 23еЗ^&€ . А^3 ЙЗ 
8 ^РЗ^ЬТ^гаТ (ШЯРЗЬЗЕ^та-в ЯР8 2-8-Р-8ХТ16!35Ь^ Л+ <'Ь32А+- 
ЧРС^ГО-в 2€ ЗТОв ^^АЗЯРАЬ-в. +ХТ-Р« 5ЬА+5ЬЗА^ ЯР+Х, ЯР^в- 

ягьт8хз€ш?« х-ве^зЛ^ 2Я?з^. (газсА г&з ш^ярзьзе^а^ хт- 

А38Ш?-8Т-Р>а€ Л+ 'РЗ ^РЗТОЗ ШР8^+ ^-81^3 ЦиЯРЗЬТШ1'8 Л32- 
•РТ'У+ 1ГОЯРЗА , Л+ еЗ€ЛЗ«ГО'8 ХТАЗЙЦЧ^Т-РТ (ГОЧРЗА ЯР'8 99 Ш)+8-РА, 8 ЗШ^-в-У-в ЧЧЧРдЪ ЯРТЛ€8 Ш?€ Ч?'В 1ГО+8РА Я?"80.Л+2Ш)в 
«газел АЯРА. 8 35ЬЛ+ ^ЗАЗШТ 2€, -РЗ 1^;3€ЛТ А}'3 8 ЛТ- 
"УЗХАЬТ, А.''3 Ш?Т ЛР-еСШ?^ -Р-^- Й-вР-Б^ВЩЗВЬ-в 8 ЧР-в 
8170-8«>-Р+Ь"8 8 -Р-Ь Ь+2Г'3€1ГО88Ь'8 2Ш»33€и]ШЗЗ •Ш'ЗЛ8Щ»'Р 2€, 

чр«82РЬ88^3€ш;'8 ^^'809ЛЗ€ 2чяз'&€. ш)=вт абз З5ьл+ -е^злтшт 

2€, ^"в-РВЛТ ЯР-З {•АДОУ-в Ш;ЧР§^ 8 &)+Ш?ЯРЗЬ? лчя-вьт 
ЦИЯРЗЗе 8 ГЗХЗАТ 2€ ЗОО-в^гр- СТ^ЗЗ-ЗЗ-» ЧР-в 1га+8РА, 8 
3(ГО-8<У-8 Ш?ЧР38 ЧР8Л'€8 Щ>€ ЧР^В Ш>+8-РА ЧР'8е»Л+21та"8 (ГОЗСА 
10 АЧРА. %'ЗА€Ш(таЗ ЛЗ 2'€ 8 -РЗ А^РЬЗ 5ЬА+5ЬЗАТ1таЗ АЬЗ 8 
3€еь'88*-8'Р8'У8, Х-8-Р€01»« СЗ 2€ А^^ ЧЯ^ ^-РЗ^А 9ЬА+%3- 
АА-Р^РЗ 2ЯРЗЗ^"8 а32А'88Ш+-РТ еЗ€ЛЗ€1ГО'8. -РЗ ГЗЛЗеТШ)3 
2€ »еЗ 8^-8, ЧРА2Ш}-8 СЗ ЗТО-81''8 ЧР+Ш ЗЬ-ЗЙЗ «ГОВАС»- 
ЗЩ»3 ГЬДабЛЗ ГЬЗШЗ-Р8А ЯР+Ш35(>3. 2Т\'3 абЗ ^ЗАТШ?3 2€" 

1^' Зщ»-8^з -р+ш-з табз 32Т -р.ь -рзезгт, лн. 2ЯР€ш?тш?'8 я<е 

ЗХ-е СТЧРЗЗ, А.}. ГЬТЛЗШ^-З «У+ЬгШУЧРЗ Ш^ЧРЗЗ, Л-Ь 1!^3€ЛЗШ11 
ЯРЗАА (ГОЯРЗА А^З -Р-Ь •Р31^32Т 8 -Р-Ь ЛЗХАТ. ЬААС 8 -Р.ЬШЗ 
•Р+гзеЩ-в-Р^Т А'Ьа&Л8 -Р+Х-З Л-8-Р32, З 32Ш?.ЬЯР8 -Р+Х-в 
ЛА-З^Ь-ВТ -Р+ШС АЬЗ 8 Х^З ЗгЦОН-ЯРААЗХ-в ЛА 8г&-8'РЗ.''3^'8 

20 ^>+штХ"8, 8 -РЗ чр8чрзл<р -р+г^в ЧР8 82^ааш^■рзз •?« зеь- 

1!^^.ЯРТ -Р-вТ 35ГО8 АЗ€!'+ЧР++5ЬЗ. А^З Ш)ЧРЗЗ ЗгШ^-З ^'+121^1^3 
8 2ТА+ 8 2А.1.ЯР+ ЯР8 ЯРА.'-8 +Х8-Р€. 

25 (VI. 14—21.) 

Ьз^З ?Ь32Г'ЗЛ8' Н.«3 31ГО 8Г'©2Ш)81ШЗ ^АЗЯРА!'3?3''8 
г-^&ЬДШЗРЗА 8Ь , 31Л/ 8^332^81^8 3 ЯР-Ь-ЙГ-З ЗТО-в^-в ЧР-ЬШ-в Ь1в1 74 
■РЗС32Р-88. +У^3 АТ -РЗ 35ГО 8ГЗФ217УТСТ)3 '^АЗЧРА^ЗХ-З 28«2ЬА- 
ШЗР88 ЗЬ 8 , -РТ ЗЦ1> 8'\'-8 ЧР.{.Ш •Р31^:32Р 88 ЗЩ} 8Га&21Л>8Ш;« 
ЧР+ХЗ 2'8%ЬАШЗР83 ЧР.ЬШ8Ь8. ЗЪ^зА- ЙЗ Г'32Ш?81ШЗ 2€, -РЗ 

ез€лзщ13 д^^ »гз1'Ь8Т01)'р 2А01?а^*3; рьзйхь-ьйл.ь-оеш^з 

И^З АТЯ».). 2ЧРЗД Л.Ь 23е 1^:3€[맫ТО-8] -{.ЧРТАб ^АЗЧРДг-ЗХ-З 
Г32Ш)€«3. .1.Х8Р'8 ^ЬА-Ь^ЗА-^б ЧР.|.Х8, Д!'3 ЧР 82РЬ38ХЗ€Ш1 8 30 — 100 — 

8ЯРЗ^ 8 АТЯ^З 8Ч?33 ©Х-вТЗ , Л+ -РЗ +Ч?8ШТ 2-€ 4^ЛЗ- 
ЧРА^З^-В Г32С1?€ -Р* ЗШ;вЯ'Р' ТОЧРЗЗ^З?» Та&З 3209-8 1Я'8 ТО+8- 
• гРА, 8 ЗЦЧ-вЯ^-в Ш}ЧР98 ^РЛ^З Щ}<е ЧР-В 1ГО+8-РА ЧР'8&)Л+2Ш1'8 
ОиЗСА +ЧРА. -РЗ 2'8?'Ь'8ТЯР+81таЗ 23е1А 2'8!'ЬЗЧР8ШШ?'8 •?+ 5 

еьзхл8, 8лзгбз ^ь-ечя-в 8 [го-влА «то-вАТЦо-в, 8лззбз ш;+- 

Щ?ТЗ Г9Л'8.''§Г'+ЧР+'&€Ш? 8 8 ^Ь+ЛЗСТО. 2'8!^Ь»8ТЯР+8Ш?3 а&З 23- 
СА 2'8}'ЬЗЧР8Ш1га+ -Р-Ь •Р3е3288, 8ЛЗЛЗ -РЗ ^Ь^вЧР-в -РЗ 
Ц0-8ЛА Щ1-8Л8ТО'8, 8ЛЗЙЗ Ш?+Щ?ТЗ -РЗ Г^Л-8^^Г+V+^^^"8. 
8ЛЗа$3 1!^9 32Ш?^ 2'8^Ь^VТШ^^З ЧР+ШЗ. 1ГО» 8 2Ь"8Л'8'УЗ 10 
ЯР+ШЗ. 

чр-в -р^&еа&з 1^^'8Т'Ц'+зш?'8 г+^зе^го-в 2ЧР€щ;++5Ь9 х^^з^зг-^ 15 

'0-39Л9Ь+. 

(II. 23—28. III. 1—5.) 

ЧР-В д-Рд ЧРЬАХ€ Ь9йЛ+'1-ШЗ 523^2-8 ЯРв 29€1^9\Л?« 
2Ь9&)А 2А+'РТА, 8 -Р+^С »*3'Р8\'8 35Ь9 Г9€01)-8 Ш1Я?9ЬТШ}"У 2о 
ЯР-вг^гаЬ-вй+^^З !'А+2«8. 8 ф+ЬТ238 %<Я)+5Ь9А++Ь9€ ЗХ»* 
ЧРТа&Л-З ^-801)9 Ш?ЯЯ9Ь€Ш?'8 ЯР<в 29€е91га-8 35Ь9ЛЗ -РЗ Л92Ш?9- 

I 8Ш)'8; 829^2 8 5ЬА+5Ь9А+ §Х'8" •РА2Ц03 АТ •Р8.''9АТЙЗ ^'8АТ 

^■8099 2'81ГОЧР9Ь'Р Л-ЬЯРЗЛ-в, 3%Л-Ь (ШЬА1!:!9ЯР+ 8 Ч?«СЬ'8+А}>+ 
2+^-8 8 ТЙЗ ^^:А.ЬIо9€ 2-8 •Р8Х'8 ", ^+^9 ЯР^-РТЛЗ ^-8 Л9'25' 25 
1^9йТ8 -РЬТ +ЯР8+Ш)+ЬА +ЬЬ83Ь38 8 ЬАА1^'88 ГЬАЛ8А9- 
ЙЗР8А 2«РА2011«, 8Ь'8а&3 -РЗ Л921Л)9А+Ш3 А2Ш18 Ш?-8?"8'28'9 
83Ь39Х'8 ЗАТ-РАХ'8, 8 Л+2(га-8 8 29€Ш0988Х'8 2-8 -РЗХ^ ; 
8 5ЬА+%9А++Ш3 8Х'8" 29€е9Ш?+ ^А9ЯРА!'+ Ь+Л'8Х+ е«Т2Ш)8 
+ -РЗ 4?А9ЧРА^« 29€е9Ш»«Т Ь+АТ. Ш;АХ"8 йЗ %дЯРдЛ-8 зо 
3240-8 2в8Рв 4?А9ЧРА^^ 29€1^900А. 8 ЧР-8-Р8ЛЗ Г+Ь-вЗ ЧР^в 

1131 75 2-8-Р-8Х8«3, 8 1^;А 003} '^А9ЯРАЬ-8 29€ЬЗ€ Ь^б^Зе 8Х-88. 5 — 101 — 

■Р-8 ЧР«^«)<й)+953Л^ТОв. 5Ь<Я>+9ьЗЛ+ ^А§ЯРА^» 8'35'3€«Р'^» 
8а»Ь»€ ЬЗе^&е' ЙЦ^+РТ ГЗ ЯЬАЛА 8 5ЬА+5ЬЗА+ 8"г?'в' лз- 
2Ш?35Ш?^ А8 ЧР^ ЙЗ€еЗШ}&€ ЛЗСЬЗ 2=вШ)Я?ЗЬ8Ш?8 Л8 дгвЛЗ 

5 й^^гачрзьз^гав. ла&шз€ йг+88Ш?8 аз гз^ьшет^шз; 3^8 лз 

?5'А'8*++Ь3€. 8 ЯР-ееь-вЬАЯР^в ■?+ -РС %-РАЧРд'^'В «{'Ь-веС 3 

^^+<35'^■р^•Р88 2Ь^л-8\'-8 8ь 5ьа+5ьза+ ^А^яРА^а&• г-ьзя^гоь? 

Ь3€?'^€ (ГОгРЗ^. 8 ГЬ32Ш?ЬАШ)€; 8 ^(ТОЧРЬ-вЛЗ 2€ Ь3€^+ 
35ЬЗ 2=8ЛЬ+ЧР+ А^З 8 ЛЬ»5Ь+А. 

10 -РЗЛАЛА М^. 2Ч?€Ш++%9 Г92Ш+. 

^•в 9-РЗ Я?ЬА'Ш'€ ^«2Ь31ТОА 82»2'8 8(Ь8Ш?Т. }'3'Р'8\'-8" 
■Р+Л'в 2-88-?+ ^АЗЧРА^+. 

5*8 ЧР« 2ЬАЛЗ€ ЙЯРА^ГО-вА^ТЗе -РЗАДА^. 2ЬАЛ+. 

(1. 35—44.) 

ЧР-в 3-РЗ [ЧЯЬА-З?^] 8О18ЛЗ 82892^ ЯР8 РШЪ^д "З^А- 
2Щ)3 8 1ГОа* "35'§А8[ШЯРЗ€ ЛА+ШЗ. 8 ^Ь-в^Р+ШС 8 28'35'3^'8 8 

20 'РЛЗ 2-8 ■Р8'55''8 е^А+ЬЗб, 8 31^ЬА1ГО8ШЗ 8 5ЬЛ+9ЬЗА+Ш€ 
З-З^а^' А1^3 ЯРв28 82ЬЗ€Ш]« Ш}31^3. 8 5ЬА+5ЬЗА+ З^З?' 8ЛАХ« 
ЯР8 еА8Л-8-Р€3€ ЯР-вгЗ 8 5ЬЬ+Л-88, Л+ 8 Ш1» ГЬЗГЗЯРАЛА^З?^, 
^>+ 23 СЗ -РБВА. 8 1^А ГЬЗГЗЧ?АЛ+3€ -Р-Ь й-в-Р-в^В^ЗЗЬ^ 
8^-8 ЯР-8 ЯР^238 5(>+А8А38. 8 1^А2«Т 8^5ЬЗ-Р€. 8 ГЬТЛЗ 

25 1-8 -РЗда» ГЬЗ.''+ЛЗ'Р^ , ^ЗА€ 8 8 Р+ ^ЗАА-РО» Г+Л+3€ 8 
5ЬА+«)ЗА€ З'^?»" А['3 +«3 ЬЗ«ЗШ8 %32ГЗЛ8 ^ЗабЗШ8 Х€ 
8^'Р2Ш?8Ш)Т. 82а&2« ЛЗ Х8А32ЬЛЗЯР+ЯР'8 ГЬ32^ГОЗЬ'8 Ь3€^3€ 
{■Зг-РЗе 8 8 %А+5ЬЗА+ З-З?»" Ь3«3€, 8^Т2ТО8 2€. 8 Ь3.'"8- 
Ш» ЗХ» +^83 З^гаТЛЗ ГЬЗ!'+А'Ь ЗТО-8 •Р35ЬЗ, 8 ■^82Ш}'8 

30 К^-вЗгОЧв. 8 1\+ГЬАШШ?в ЗХ» +^83 8 З^^В^Р^ 8, 8 5ЬА+- 
»»ЗЛ+ ЗХ»* САГРЛТ 2€ -РЗЬЗХ» ЙЗ •Р8^323»3 -РЗ Ь-8\'8, ;,ЛЛ (^■|1•в^'V^*'V'•V _ 102 — 

■Р-8 ШЗЛ-В ГЗ^+ЛЗ 2€ 83ЬЗЗЧ?Т 8 РЬЗР328 &>+ 94^Т«ЗР83 
Ш>ЧРЗЗ ^{«3 йЗ ГЗЯРЗЛА -ЗЗ-ЗЙТв ЯР-в Й-вЧУАЛАТОЗЛ-вЯШЗЧРЗ (П. 1—12.) 

Я?-8 3-РЗ ЧРЬА"33'€ «У-В-РЗЛЗ ЗЯЗ&Й-в Ч?"8 Ь+Г'ЗЬР+»'35'°8, 
8 ЙАЗаЬ^в е"888Ш?« АЬЗ ЧР-В ЛЗ^З^ 321ГО-8. +^83 Й-вСВ- 
Ь+Ш€ Й€ да-РЗ^Т, АЬЗ \-8 Щ}д^т -РЗ ЧР-в^А^+ЦОТ й€ ГЬ^Р 
ЛЧР-вЬЗЬ-в, 8 9ЬА'Ь5(,ЗА++Ш3 8^"8 ЙЛЗЧРЗ. 8 ГЬ8ЛЗ€ Ьв -РЗХ» '^ 
•Р3й€'(!|!3 ЗЙА+1^;«аЗ-Р+ абЯРЛ+ЖТ. 8 -РЗ Х39ЬЗ€ШЦ^З ГЬТЙТОЗ^ГЗ- 
Ш;8 ^8 -РЗХ© •Р+ЬЗЛЗ"35'€, ЗШ)'8^Ь»88Ш<€ ГЗ^Ь^ЯР•8 злзабз СА, 8 

гьз^зг+чр-ешз й-вяРАйзше злье -р-ь -рзх-в йз зйад^^аз-р-вт 

й-вЛЗЙ^+ШЗ. 8 ЧР8ЛАЯР"8 82392-8 ЧРАЬЗ€ ЗЬ-В ЪЛ+ЪдбЬ-Ь 

[ъьь 76 зйл+е^лзрз&хза* ^слз , зич-вг^шш^-ь^ае^го-в йз я>ьайт ш)чязз. ^^ 

еА+ЬЗ€ г&З З^ГОЗЬЗ ЗТОВ {'•В-Р^РЙ-В-РТ.^-в ЙАЛСйЗ 8 ГЗ^З^-ВТ- 

\ибь&.%еъ'з чр-в йь-вл-в^^зь-в йчрззьв* ^-в^таз й-в ш;+^з %л+- 
%ЗА31га'В ярл+йчрзхз-ае ; ь-вцоз хзабзтов зш?^га&шщ?+1тат 

^ЬЬАЬ-ВТ 1га^Ь-8ХЗ ЗЛТ-Р-в 1:^35Ь8; 8 +еЗЗ Ь+баЗ&ХА ЗЙЗ^Й-В 
ЛЗаЬЗТгВ 2ЧР38'г2'°8 АЬЗ ТО+^З ГЗХ 8ТШЛ>А^1ГО 8 ЯР8 Й31!^А5 20 
8 ЬЗ^З 8Х-В* *«Ш?3 28 ГЗХ'88Ш<$ЪА31Л13 ЯР-В 2Ь"8Л-8"У331о"8 
ЧР+ШТЬ-В; ^-80^3 32Ш)« ШЛЗе-8-РАЗ, ЬЗ^З 32Л+е<Я>3'Р39Ха9' 
31ГО'ВГ'39«^.^1та'В Ш?8 Й-С &ЬА2Т , Л8 Ь3«8' ЧР-В21ГО+'РТ 8 
ЯР-ВОо-ВХЗ ЗЛЬ-В СТЧРЗЗ 8 ЬЗЛЗ ; •Р-8 Л^. 2аЯРА2(ГОЗ А^З 
ЯР<Й.+2Ш?'В ЗХ.!-Ш1'8 Й-ВВ-Р-б ^ЛЗЯРА^-В 81га'8Р8&Щп'^Ш35 -РА- ^3X8 25 
ЛЬАЬВТ, 3 5Ь<Й>+%3<Й>+ 32А^.К^АЗ-РЗЗХа§" Ш)31^А %Л+5>ЗЛ^, 
Я?'В21ГО+-Р5 8 ЯР80в8Х8 ЗЛЬ-В Ш)ЯР38. 8 ЗОоТЛЗ ^СЗЗ ГЬАЛ-В 
ЯР-82АХ8, А^З ЛТЧРТРОТ 2€ ЧР^йАХ-в 8 Й<$Ъ+ЧР8Ш»'Р еЗ%+ 
%<Й>-1%ЗА'^ШЩ>ЗХ"8 А!'3 ^'З^ЗАЗЛЗ ЙЗ^УЗ ЧРЗЛАЬЗХ"8. — 103 — 
29=€1^9Ш+ Л?. 2Я?«Ш+^р%9 Г92Ш+. 

Ш. 14—17.) 

*1?^ д-Рд Ч?Ь&.<^€ да8^39ЬЬ€Л88 32»9^ ЧЯ8ЛА АЗЯР- 

5 /«8^ +лфзЗг''.Ь 2АсГЬ€« •?+ ^^ТШ)-8-РЗ\'8, 8 9ЬА+?ЬЗА+ 3^»" 

ГЗ "З^-РА йзЬ-еЛТ. 8 ЧЯвЙЦИ+ЧЯ^в ЯР-в 2ААЛ^ 35Ь§ 8ЛЗ. 8 

е-бЗЙ^а Ч?«0)АЗа&€'1У» З'^?» ЯРв ЛЗ'5?» 35ЬЗ, 8 '^■Рд^Б 

да'88(Л].ЬЬТ 8 ЪЪ&.Ш-РЪ\'Б Ч?^ЛАЗй++Ьа€ Й-в ЗЯ^^ЙЗ??* 8 

а&^3-Р8!"88 35ЬЗ. 1!^АЬЗ€ СЗ '^-РЗ*'? Т ГЗ -РЗ?? 8ЛЗ€. 8 

10 .''•8^8г& 8-Р8'\'8 8 ф^.Ь8238, ЯРАЛАг°8ШЗ 8 АЛЗе^В 2^ '??^Е- 

Ш»+ЬТ 8 5ЬЬАШ■8■РТ^'8*Р , 5ЬА+9ЬЗА++3€ а&^3-Р8!'3?5'« 35ЬЗ" 

^•81ШЗ А^З Й-З 'ь?'881ГО+ЬТ 8 5ЬЬАШвР8!"88 АЙШ?« 8 ^^83Ц1>=8: 

ЙА'88Ш+ЧР8 гбЗ ЗЙЗ&й-в 5(>А+9ЬЗА+ 8'г8''8" А!'3 -РЗ Ш}ЬА^Ш- 

^^Ш8 Й-8ЛЬН-<1Я88 Ч?Ь+^+ -Р^ е^ЗА€ШШ?Т8; -РЗ ГЬТЛ-в ГЬТ- 

15 ^гвЧЯ+ШУ-в ГЬ-ЬгРЗЛ-Р5,'''8 -ре ^ЬАШ-в^^З.-^вТ -Р.!- Г3^++■Р83. 

(УШ. 34—38. IX 1.) 

ЬЗ^З ^ЗЯ^^ЗЛ-в* ТЛЗ ЬЗ*ЗШ) ГЗ ?9-РА БЧЧ°Р, Л+ ЗТО'8- 

20 ЯРЬ'8ЛЗШ;8 й-е азеЗ 8 Я?«Л-8'35'31ГО8 ^Ь^ЙШ?^ 2Ч?38 8 гз 

^•РА %ЬЗ€ЛЗ[га. ТЙЗ Ь^З +ШШ?3 ЬЗ^ЗТО^ 21^+28^?^ ла&шз€ 

2«1РЗ^, ГЗ?Ь»е81га« ^. + ТЛЗ ГЗ%»е8Ш?« Ла9ШЗ€ 2Я?3^ 

^З-РЗ Ь+ЛТ 8 ЗЧ?+'Р^Л«ЗАТ+, 2Г.(Й31ГО« ^. ^.ЬА ГЗА-8-&+ 

^АЗVА^а^ гьззеьАйтоа яр^йзлз 'еа"Рь+ 8 зто«*зщ;тш?т 

25 Ла9ШЗ€ 2Ч?3>^ ; ^^(Л)3 1^3 Л+2Ш?'8 ^АЗЯРА.''« 8СЬ??А-Р§€ НР+ 
Л»Ш8 2ЯР338; ТЙЗ еЗ Г321Ш=в'РЛТШ] 8 2€ ^3-РЗ 8 "З^ЗЗЬ-З 
ЙАЗЧРЗг^ ЯР-в ЬЗЛА 23^-8 Г'ЬААР'1!^ЗЛА8?^'в 8 %ЬАШ-РА- 
+Х'8. 8 2«8'Р« ^АЗЯРА^-8 ^^ЗЙЦ^вЗЛТШ? 8 2€ 35ЬЗ 3%Л+ 
РЬ8ЛЗЩ»=в ЯР-8 2А+ЯРА 35Л)-8\'-Ь 2'1Р335ЬЗ 2-8 +Р^«ЗА'88 2ЧЯ€- 

30 ^Ш-еЗВХТ. 8 5ЬА+5ЬЗА++Ш3 8'3?' +'55'8-Рв 5ЬА+5ЬЗА^&€ 1?+^ 8 

ЙЗ€ТО« ЗШ)ЗЬ8 8 ЗШ1« ЯвЛЗ 25Л)33€*88Ь ТЙЗ -РЗ 8ХЗ€Ш?Б Ь151 77 г^]. — 104 ^ 
яр'8^»2тш^т й-е^ь^вавт лз-рлзаьз аа^-вьсш^^в 'узй+ьзйш^ярзз 

еЗЛТЗ ГЬ8ШЗЛ-8Ш39 Н?'В 88ЛА. 

(ЛШ. 31-37.) 

ЯР-в З-РЗ [Ч?ЬА^€] 5ШЗЛ 82»88 З^ТО-в ГЬАЛАЛ-в 
Сга&Ь32}-8 8 28ЛЗ-Р32}"8 ГЬТЛЗ -Р-Ь ^ЗЬЗ 9Ь+Л'РЛ^82^^ 
ХЗЛЛР" ГЬАЛАЛ°88 ЛЗ['+ГЗЛ-82}-€8. 8 ГЬ8ЯРА2€ Ь-8 -РЗХЗ^ 
?ЬЛа&Ь+ 8 •РАда+ , 8 •З^ЗАА+Ьае 8 Л+ ЯР«^АЗЙ<Р(Л)^ ■?+ 
•р-в ьзс^зе. 8 ГЗЗ'??^ 8 ЗЛТ-РЗ^З З^ГО-в •Р+ЬЗЛ+ ЧР-еЛА ^'^ 
ГЬ-82ТО'88 2Ч?33€ ЯР-в »Ш8 3%3 8 ГЛТ-РЗ€ЧР« ,''32-Р3€ Я?"8 

зе^^^т^-е 35ьз. 8 яр-в^-вЬАЧ?^ ■?+ -рзез чр^влл-вь-рзе, 8 5ЬЛ+- 

9>ЗА+' Зфф+1та+, ЗабЗ 321ГО8' Ь+(^ЯРЬ'8(>,8 2€. 8 +еТЗ Ь+бь- 
ЧЯЬ-вбоЗ 2€ 2АШЬ+ 35ЬЗ , 8 Ь+^^ЛБАШ? ЙС 3€^+ ^€е^'8Т^+ 
35ЬЗ, 8 «)Л+5ЬЗЛ++Ш3 ^Т21ГОЗ. 8 ео+ГЬА0^8 Ъ'3?Ъ Л+ -РЪ- ^^ 
{'З^аЗйЗ -РЗ ГЗЧРАЛ^Ш^-в. ЗЛ<Р.''3 ЛЗ 8?? еь+ГЬАШ?Т, З-РЗ 
Г+^3 8еоА8Ь+ ГЬЗГЗЧРАЛ++Ь3€. 8 РЬА8^АТЬ+ ЛТЯРАА+Ь3€ 
Й-е 5ЬА+5ЬЗАР"«3" ЛЗеЬА ЯР-вЙЗ ЦЧ^ЗЬТШ1'8, 8 5ЬАа&Ь'883€ 

й-ецочрзьт йА-езш+ш)? 8 •РАх-вззе 9ьа+%за+щ;8. 
(IX. 17—31.) 

Я?<в ЗРЗ ЯРЬА^ЗгС ^АЗЯРА!"8 З^ШЗЬ-в ГЬТЛЗ ^^■В 8Й»- 
ЙЗЯР8 {'А+^РАЗе Й€ ЗХ» 8 ^А+^ЬЗА*" а&'^8^^3АР', ГЬТ- 
ЧРАЙ-8 Й'88-Р+ Ш?335ЬЗ \^-В «ГОЗСА, 8ХЗ€^У+ Ла9Ь-8 -РАХ-б, " 
Та&З 8ЛЗг&3 +*3 ['ЗАТЛ-вЛЗ 8Х31ГО'8 8, 8 ГА-Р-88 1ГОА- 
•аЪЧ^-В, 8 Й.''Ь'8аб-8ШШ)ЗШ?'8 >3€1^'88 2^38X8, 8 3'УАГАЯР+- 

3^-8. 8 ьАь-в з^^з-рз^зх-е (тоярззх-в л+ зллз-рзеоч-е т, 

8 -РЗ ЯР^в&^ХЗ^Зе. З-Р-8 йЗ ЗОН^вЧРАШ^ГО+ЧР-В ?ЬЛ+9>ЗА+" 3 ьзлз 
•РЗЯРАЬЗР^ , АЗ ^^АА ЯР^ ЧР+й^ еЗ€ЛЗ€ , АЗ ^ЗАА ЧР'8<Р зо 
(ГОЬ-бГА^: ГЬЗ-РЗЙАРПЗ 8 }"8 ХРА. 3 ГЬЗ-РАЙ€ 3 ^-8 ^'3- — 105 — 

К 8 ЯР5ЛАЧ?-8 8. ЛЗ^Ь-в +е^33 2^Ш?Ь€83 5. 8 Г+Л^ •?+ 
&)3<25'8 ЧР+ЛА+ШЗ 8€ ГА-Р=88 Щ)АШ(га€. 8 ЧР^вГЬЗЯТ 3(ГО-8Я'+ 
35Ь8' !'9Л8,''3 ЛА^ГОВ 38Ш]^ 31ТОв -РЗ А? ЛЗ ЙЗ 1!^-88й8 
3??» : 3-Р=8 ЛЗ ЬЗ^З' 8е^=8 3(70Ь&^'Р-Р^8. 8 ^•Р§айТ\'3'а€ Я?=8 
5 §5Ь^»'в ЧР=вЧРЬ^ЛЗ 8 8 Ч?в Ч?ЗЛ^. Л+ 8 ^'=? Р%%Ш\^ЕА-в. 
■Р-в +*3 ^^8Ш>§ ^ЗйЗШ8 . Г3^3-&Т •Р+^« "^^ЗЛЗЙЬЛЗЧР+ЯР-в 
3 "Р+Й^. 82»28 ЬЗ^З 3"г?»* ЗЛЗ +ШЩ)3 '^§ЙЗШ8 Я?АЬЗ- 

яр+ш^-в ; ЧР-88А чрвеь^зй-8Р+ яРАЬ»^«а^а&^а&. 8 +е83 

ЯР'веь^Г8ЯР^ 3(га-8\'-8 §Ш?Ь3^8ШШ}+ 8^ 8<й)^^+"^8 9Ь<Я)+9Ь9Л+- 
10 +ШЗ" ЯРАЬа&^ 5Ь9аГЗЛ8. Г3'2?3^8 ^ЗЗ"??» •РЗЯРАЬ8Р. ЯР8- 
ЛАЯ?^ ЙЗ 88»28 А^^ 8=вЬ8Ш1таЗШ)^ 2€ -Р+ВЗЛ-б, |>)+РЬАШ}8 
Л»Ь» ■Р3^82Ш?а&'35'»* -РА-^БТ 8 ?)Л»Ь^8 Л»ШЗ; +^г8 (ГОТ 1Лй 73 
ЧРЗЛ^ 8еьТ1Л)Т 8^ Р3*)3 8 !- СГОЗ-З?» -РЗ г=''8-Р8Ш?'Р ЯР^в -Р-в. 
8 ЯР^е^гвГТЯР^в 8 ??Р39зЗ ГЬ9€й+Я?-8 2€ 8*>5ТЛЗ. 8 е-88аШ)-« 
15 А^З '^'8Ь^Ч9'В . А1'3 8 ^Р39ЬЗ'??8 9ЬЛ+5ЬЗЛ+Ш}*? А}'3 »^-8- 

ЬАШ)8. 8аа&88 лз 8??« 8 ^\+ ьае^зе з«>з яр-везлярвлз 8, 

8 ЧР-88Ш1+. 8 ЧР-вШЗЛвШ» З-З?» Я?^ ЛЗ^-в, »^3-Р8\'8 ЗЪ9 
ЯР-вГЬ + Ш-Ь+ЬЗе 8 ЗЛТ-Р39ЬЗ" !'+1'3 ^«Т -РЗ ЯР8^<55'3%3'5г'в 
Б'^Ъ-Ъ-Р-\^Щ]Ъ 39ЬЗ ; 8 ЬЗ^З 8'3?'в" Ш?'8 ЬЗЛ-в -РЗ 'г?ЗЛЗШ?8 -РБ- 

20 ^8^-8 лз 8еь8Ш}8 а^•8^'55'^ ^^злвшзярз^ 8 рзаа^з^з?^. 8 

ЗЦд-в 1ГОЗ€Ла& 8ШЗЛ8ШЗ 8ЛА+ЬЗ€ 81'З^А 5Ь+АТАЗ^. 8 ьз- 
«ГОА+ШЗ Л+ •Р8,''ТОЗЛЗ РЗ а9Я?А25ГО8. а&^++ШЗ 1^3 З&^З-РЗ- 
5"88 2ЯРЗЗ€ 8 ^ЬА+ЯаЗА^. + ШЗ 8'3?'в А1'3 8«8Р« ^АЗЯ?А^^ 
ГВАЛ+^Р^ 1^^ЛЗШ?« ЯР-в ЬЗ€\'А ^АЗЯРАЬЗ?? 8. 8 ЗЗе^Т^Ш^-в 

26 «р, 8 а&етз-Р8 е-взя?* яр-в «гаьз^готв лз-р-в яр-ва^-вь-вй- 
•рзои-в. 

(VIII. 27—31.) 
30 я?8 3-рз [ярьА-г^с] 8^8лз заа&а^ 8 аа^зР8Я'8 35Ь8 

ЯЯ-в аШ)Ь+-РЗ€ ^38+Ь83€ фТА8ГЗЯР88, 8 •Р+ ГЗ€Ш}8 ЯР-8ГЬ+- 
Ш++ШЗ а&^ЗР8Ь88 аЯРЗЗе 5ЬА+5ЬЗА€" ЬЗ^^З '25'С «>А+5ЬЗ- 
А^Ш)-в ^АЗЯРА^УЗ е^ЗИЗ; §Р8 йЗ 3(га8ЯРА«+Ш€' ЗЯР8 

и — 106 — 

89+-Р+ ЬЬ'88ЦЧ5Ц1>ЗЛА, 8-Р8 ЛЗ 8А8^, + ЛЬ»'&8 ЗЛЗ-РЗЛЗ 

з^гов г'ь^ь§^'8 8 ш?^ %л+5ьза+ зх-в' ч^^вв аьз {'З^а х-е 

5ЬЛ+5ЬЗЛ31гаЗ е;'8ТШ?Т; ЗШ}«ЧЯА*+Ч?«8 ЛЗ ГЗ^ГОЬ-в Я.Л+«>ЗА+ 
ЗХа&" Ш1«8 388 ЬЬ82Ш?32^. 8 &)+ГЬАШ)*Р ЗХ-в Л+ ^'8^^- 
Х»абЗ -РЗ ^Л+^ЬЗА^еЦ^-в З -РЗХ-в. 8 •Р+^€1га* »*8(Л)8 3€ 
А^З ГЗЛЗе!+ЗШ?^ 8'88-Р» ^АЗЧРА^Р Х-РЗ^З Г38ТОЬ+Л+1ГОТ 
5 82ЬааШЗ-РЗ* е88Ш»Т З^Ш-в 8Ш1'ЬЬЗ"У-8 8 ЬЬЬ83Ь38 8 ^•8Р8Л•8- 

•Р8.'"8 8 ааезз-р» е^зтот з гз ш?ьзь'8 л^в-рзь-в ч?'ва!'Ь'8а- 

:РЗ€Ш?Т. 

•РЗбЬАбЬА Ж 1^9ЙШ+. 10 

(X. 32—45.) 
Ч?8 3-Рз ярьАхс рззх заа&а-в зе+ •?+ лз2€ш?з »- 

^3-Р8}'+ ВЧРЗА ■Р'^9€Ш^'8 ЗХ-В %А+5ЬЗЛ+1ГО8 За&З »оЗШ?А+ШЗ 
е88Ш1'Р 3X3^, А.''3 83 ЯР-ваЬЗЛЗХ-З ЧЯ-в ЗЗЬЗа+ЛЗХ-в, 8 15 
2^8"Р°8 *А^VА^8^^8 ГВАЛ+^Р-В СЗСЛЗШ^-в +ЬЬ83ЬЗЗХ-8 8 
{'•в^^ЗЙ-в-РЗГ-ЗХ*, 8 ЗаЗ€Л€[ГО-8 8 -Р^ а'8ХЬ'81Ш'8 5 ГЬАЛ+- 

ЛСШ1-8 т зес^ь-втьзх-в . 3 ^°зьз€5ь+^^^"8 а* зхаз з ^ччз- 

РдеШ'в °Р 3 ЗГЛР'^1Л)в Т 8 а&еТ^^Л»^ 8, 3 Ш}Ь31ШЗ ЛЗР-в 
Я?•88^Ь'88•Р^^^'8. 8 ГЬАЛ8 -РТХ-В 8Л31ШЗ ЗАг-ЗЧР-б 3 ЗЗ.Ц''8 20 

а-вз-р^- дозчрзлззяя-!' %л+9ьза^»з зх©" а&^то^злр, ьз«з- 
я?А л+ зй)3гбз гьзатчРА тот л+ авш]ч?зьзш8 •р.ьх+. 

Ь1я1 711 323^2.3 ЙЗ ЬЗ^З 8Х+* ^-в^ГОЗ ЬЗ«ЗОТ+ 2-8Щ1ЯРЗЬ^ ЧР+Х+ ; 

3-Р+ йЗ ьдаш)3 зх»" (П).ьабл-8 •р+х+ л+ злт-р-в з лза- 

1'3€^ Ш)ЗеЗ 8 ЗЛТ-Р^ 3 ШШ^ Ш)ЗеЗ аЗСЛЗЧРА ЯР'8 8А+- 25 
ЧРА Ц1)ЧР338. 82^88 ЛЗ Ь34^3 ЗХ-Ь* -РЗ ЯРА8ТО+ 8€ ^383 

гьза€«+. хзабЗ{та+ лз гттоз ^+шз€ ^а&з +&, гт^, лт 

{•Ь-вУ/З-РТЗХ-в 8Х-8 ЙЗ +ео-8 !>Ь8*+^ !'Ь^аТОЗШ?*Р 8€; 3-Р+ 

йз ьА21гоз" хзйзяРА. заз&а-в абз ьз4?з 8Х+' 4?+шз€ азез 

^ЙЗ +еь« ГЗ^аС 88ГТ31ГО+5 8 ЬЬ-в^З-РЗЗХ-в ЗХ-8ЙЗ +дг8 30 

!'Ь'8«+^ .''Ь^8Ш)81га+ ас, + за&з аАатоз з лза-рзе^ хз-рз 

8 3 ШР"^ •РАа1ГО'8 Х-бРА оЪ+ЦУТ, ^'^8 ЗХ^ВЙЗ Ш%дЧЧдНР4-Рд 107 3 8А!'ЗЯ?А 8 83+-РА. 8ЙЗ&88 ЙЗ РЬ8егвЧЯ+ЯР8 3€ 5ЬЛ+5ЬЗЛ+ 
8^-8' ЯРА2Ш}3 А^З ^с^-в^РС^ЗЗ ЙС ЯРЛ+2Ш?8 3€(Ь«Т!"88 3^2- 
Щ>33€Ш?^ З^^-в 8 ««'ЗАТЯЗ 8)о« 31;!^(а.ЬЛ+^Ш) 8 Б'^Ч>. -РЗ 
5 (ТО+^ЗЙЛЗ 32Ш?в ЧР^в 'г?+2'8, -Рв ТйЗ -ЪШаПЗ Ь§ЩЗШ)'8 ^с- 
*38 е-вТЩ?'? Я?8 ЯР+2^ . Л+ 1^&€ЛЗШ?'8 V 82А??« 2А»5Ь+, 
+ ТЛЗ +ШШ}3 ЬЗ'#ЗШ?8 е^ВСтаЗ 1Р=8 г<'+2^ гЧО+ЬАЗ; л + 
еЗ€ЛЗШ?=8 ЧР-ВгА-З^^в Ь.Ь1!^-8. 8^3 2в8-Р« ^АЗЯРА^2Ь^Т -РЗ 

гьтлз л+ гз2ла&л€1ГО8 3'г^а* . -р^ л+ РЗйАаайтш?^ з 

10 Л+ТОТ Л»ШЗ€ ЙЧ?3^ Е^\^+Ч?Лд-РЕд 0)+ ^•Р39>^3. 

2^1^9Ш+ .37Г'9ЙШ+. Л+^+Ь^. 
(XI. 1—45.) 

*^?'8 3-РЗ ^ЬА??^ СА 31ГОЗЬ^ СЗАС , А.Ь0,+Ь8 ЗТО-в 

15 "Ц«Р'е-+-РТЗ€, «)Ь+Л'У+ ^+Ь38'Р+ 8 'г?+Ь(Л]^8 232ТОЬ«3 33€. 
К;А ЛЗ ^+Ь8.Ь ГЗ^г+дз+ЯР^ШТА 5ЬЗЯГЗЛ+ 'ь!5'§.ЬЗ'ь^8 3 
ЗИиЗЬ-вШЗ -РЗ^А 35ЬЗ "У>А+2=88 21Р38'3?8, 33€гйЗ Ь^Ь+Ш»^ СЗ- 
АА+ШЗ А+^+Ь8. ГЗЙ-вА+Я^ГОЗ Й321ГОЬА 35ЬЗ ."-З ■РЗг?» 5ЬА+- 
%ЗА^«8" 5Ь32Г'ЗЛ8. 23 35ЬЗйЗ АРЧ^ЗШТ еЗАЗЦ1)8. 2А-8Т- 

20 Ш+Я?^ ЛЗ 32а&2'8 ЬЗ^З' 28 1^3ААСЦ-Р8 •РА21ГО8 .''8 28'г5'Ь«1таТ 
•Р« 3 2Л+ЧРА 1^3Л'Г8. Л+ ГЬ32А-ЬЧЯ8(та« 2€ 2«8Р8 е^ЗЛТЗ 
3^. АР-СА+ШЗ ЛЗ 32а&28 "З^+Ь^ГОЗе 5 232Ш;ЬЗ€ 33€ 3 
А+&)+Ь+. Ш?35ЬЛ+ ЙЗ Г'ЬА1^852ТО8 Р+ РА-г^ВЛЗ СА "З^А- 
ЙШ7А Л-8ЯР+ Л-8-РЯР. ГЗ Ш;3'35'8 ЙЗ 9ЬА+5ЬЗА+ а}^ЗР8?'3'г5'8' 

25 8ЛА?5''8 ЧР-в 5Р'ЛЗ^ Р+}'88. 95А-Ь5ЬЗА+Ш€ 3^» а&^ЗРЗ^"^'* 
Ь+ЧРЯР8, -Р-ВТ-РА ЗЙ^+.ЬЬЗС Щ)ЗеЗ 8Р'ЛЗЗ г^+^з-рзз^^ гз- 
еВТОТ, 8 Г+}-88 АЗ ЗЛЗШ8 «ГО+^З^З : ЗШ^^гРА-й^-Ь 82©2'8' 
^'^ Л'8Я?А АТ Р+ Л32€(Л;3 51зЗЛ8РА 32ТОЗ Я? 8 Л-8-Р8 : 
+ШТОЗ ^(ГОЗ ЬЗЛЗШ?8 Я?в Л-8-РЗ . -РЗ ГЗ^ТО-В.-^РЗ^ГО^ 2€ , А.-^З ЬЬ1 80 

30 ЙЧРАТО-в '<^8Ь+ Й35ЬЗ ЯЯ8Л8Ш?-8. +'вЗ АЗ ^ТОЗ ЬЗЛ8№8 -РЗ- 
*Т^, ГЗШ)^}"РЗ[га« 8€; АНЗ 2ЯРАШ»+ РАЙШ}« 3 ■Р3'5г8. 23 
ЬЗ^З, 8 ГЗ ЙЗ'35'^ %А+5ЬЗА+* А+^+Ь-в ЛЬа&5Ь-8 ■Р+Ш-8 392-8- — 108 — 

ГЗ, "Р-в 8Л&€ Л+ ^«8Леаг&Л§€ 3. ЬАШ€ абз зх» »*3- 
•Р5Я'5* 3 5ЬЗЙГЗЛТ, +ШШ)3 З&й-вГЗ , ЙР+ЯЗ-Р-в 1^^ЛЗШ1"8. 
ЧРАШ1ГО-Ь ЛЗ 52аа2« § 2ХЬ-81ТОТ 391)3, 3-Р8 йЗ Х-В-РАШ* А^З 
3 а92-8Г'3-Р8Т 2'8-Р+ %А+%ЗЛЗЩ>-8, Ш]35ЬЛ.Ь ЬЗ^З ВХ-в 82»2"8 
■Р33е8-Р»3€ 2€' Л+бо+Ь-в а&Х-вЬАЩ^-в, 8 Ь+Л»^ ЙС ЧР+2'8 5 
Ь+Л8, Л-Ь ЯРАЬЗе 8Х31ГОЗ. АЬЗ -РЗ 1!^АЬ^ ЦЧ», -Р-в ЗЛАХ-в 
^'в ■РЗХ». ЬЗ^З ЛЗ •0-ЗХ+ ■Р+Ь8<У+ЗХ'88 1^!Л.8&,РЗ'У-8 ^■в 
а^^^З-РЗ^ЗХ-в' 8ЛАХ 8 Х^8 Л+ З&Х-вЬЗХ-в Я-в -РЗХ^в. 
РЬ8ШЗЛ-8 ЛЗ 82»2-8 ЯР-в ЧР8-д-+-Р8^ ЗеЬАШ»3 8 ^ЗЩ>-88Ь8 
«Л)«-Р8 Р-ЛЗ вХЗе^-в ЯЯ«8 ЛЬЗСА. ^А СЗ ЯР8-е-+-Р8А СА80О-8 ю 
83Ьа§2+(Й>8Х+ А^З ГСШ1-8 -Р-Ь Л32€Ш}3 2^ГО+Л8Т. Х-РЗ^Т 
ЛЗ З^га-В 8Р'Л38 СА+ЬЗС ГЬ8Ш-8<Я)8 }"8 Х+ЬШ?А 8 Х+ЬТ8, 
Л+ З&^ГОАШ-еОП-В 8 3 еЬ+1ША ЗР". х+ьш?+ лз з%л+ а&ял-вт- 
Ш+ А^З 82»2"8 %ЬЗ€Л31ГО, 2-8ЬАТОЗ 8. + Х+Ь8+ ЛЗХ+ 
2АЛА+ШЗ. ЬЗ^З ЛЗ Х+ЬШ?+ .'"8 82а&2»' ^ЗЯГЗЛ^Р, +*3 15 
еТ 2-8ЛЗ ^^:•8ТЛ•8, -РЗ ^8 1^Ь+ТО'8 Х38 З^ХЬ-ВЛ-В. -Р-ВЗ-РА 
«1?АХ-8 А^З 39ЬЗг&3 ЬЗАЗЛЛЗ РЬЗгТШТ » еЗ%+, Л+2ЦП-8 
Ш»8 еЗЛ-В. 5ЬЛ+5ЬЗЛ+ 38 82а&2"8* ^^вя^ь-вг-Рз^го-в еь+ш?'8 
(ГОЯРЗЗ. 5ЬЛ+%ЗЛ+ ЗХ» Х+ЬЩ>+- ЧРАХ-в А^З ЯР-821'Ь-82-РЗШ]"8 
ЧЯ-в ЧР-вЯ^Ь-ваЗ-РТЗ Я?^ Г32ЛАЛ-в-Р38 ЛЗ-Р-8. ЬЗ^З ЛЗ 33 20 
ЗгШЯ-в' +а)-8 32Х-8 ЯР'82!'Ь'823Р83 8 ЛЗЧРЗЦ^-В, ЯРАЬ»3€3 
Я?-в Х€ +*3 а&Х-вЬЗ^Ш-В ЗгбЗЧРЗТО-в, 8 ЯР-82А!"8 ЙТЧР-ВЗ V 
Я?АЬа93€3 ЯР^ Х€ -РЗ аЗХ-вЬЗ^та-В ЯР-в ЯРА!"83, зхзшз лт 
ЯРАЬЗ€ 23Х»; 5Ь<$Ъ+?ЬЗЛ+ ЗХ»* 38 9(>32ГЗ<$Ь8 , +е9'8 ЯРАЬЗ- 
Я?+)<1 А?-3 ОИ-вТ 32Т ЬЬ82Щ>32^ 2'88-Р'8 1^3ЛТ8 5ЬЬЗ€Л'83 25 
ЯР-8 ЯР32-8 ХТЬ-в. 8 23 ЬЗ^•8ШЗ ЗЛЗ 8 РЬ8%Л+2Т Х+- 
ЬТ^€ 232Ш;ЬЗ€ 2ЯРЗ^ Ш1+8 ЬЗЬ-вШЗ' а&4^ТЩ)ЗЛ-8 23 ЗЯ^ГО-в 
8 «)Л+Ш+ЗТО'8 ТО€. 3-Р+ ЛЗ А.-^З »2А'83Ш+5 ЯР'в2Ш7+ 2ЬЗЬЗ 
3 ЗЛЗ .•'■8 ■РЗХ». -РЗ» абЗ СА 32а&2'8 ГЬЗШЗЛ-в ЯР-8 ЯРЗЯ-в, 
^••в СА -Р* ХА2Ш?А 3«3 8ЛЗЙЗ 2-8ЬАШ}3 8 Х+ЬШЛ-. ЗР"- зо 
Л38 ЛЗ 23€Ш1ГОТ8 ЯР-8 ЛЗХ» 2-8 -РЗ^ 8 »Щ1АШ+^*Т8 
^, ЯРТЛАЯР-8ШЗ Х+ЬТ^ А!'3 ЯР"82Ш?+ 2.'>ЗЬЗ 8 Зе&ТЛЗ, 
ич 81 *"3 -РЗв 8ЛЗШ<€, %а>-Ь%дА>^^3 АЬд ЗЛ31ГО-8 •Р+ 5ЬЬЗе'8 Л+ 
ГЛ+^ЗШ; 2€ то». Х+ЬЗА а&З А!'3 ГЬТЛЗ 8ЛЗЛЗ СА 
ЗЙЖЙ-в ЯРЗЛТЯР-вШТ 3 Г+ЛЗ ЗХ» •?+ ■Р35Ь», 5ЬЛ+%ЗЛ^«3' 35 109 8Л'ЛЗЗ€ ГЬ8ШЗЛ^Ш<€3€ 8-8 -РЗ^ ^'Л+А^аеЩС 8€, ез+РЬА1га8 

лз9ь» 8 ярвлх&еш^т 8<€ л»ьз^^ . 8 ьз'о^^• ^БЛЗ галз- 

б а&Т2Ш?3 8 ; %А+5Ь§<Я)+ШС 3^а&' 5Ь88РЗЛ8. 5ЬЬ€ЛТ 8 НРЕ^Л^. 
8 ГЬ38Л'8Л8 8€ 88»ав. 9!)<Я)+%.ЗА++Ь3€ ЛЗ ЗРЛЗВ" ЯР8ЙЛ« 
^+!^§ ЛРеЛА+ШЗ 8. ЗШ}ЗЬТ8 ЙЗ 9Щ) -РЗЬ^ ЬАШ€* -РЗ "^^'З- 
Л++ШЗ Л8 8-8 З^га-вЧРЬ-веь^Т З^Т 8(й)АГа&^» а^вШ^ЯРЗЬТШ?"? 
Л+ 8 8-8 -РЗ »^-8ЬЗШ}« ; 88»8« ЛЗ Г'+!'БТ Г'ЬАШ?€ ЧР-в 

10 83е;А ГЬТЛЗ ^'8 %ЬЗе». са йЗ ГЗ^-в. 8 !'+'25'3'Р-8 -Р+АЗ- 
аб++ШЗ ■Р+ -РЗв, 5ЬА+9ЬЗА+ 88а^8«" ЯР'8€Ь-8'35'АШ]3 }'+'25'3-Р-8. 

?ЬА+5ЬЗА+ 832ш?ь+ а[>хзЬ'8ш++9ьз ^+ьш»+" ^ьзагзлз. РЛЗ 

аХЬ-вЛТШ?^, А?ЗШ}Ч?ЬАЛ-8РЗЧРЗ-Р« еЗ 38Ш}«. 5ЬА+%ЗА+ 38 
52»8'8' -РЗ ЬА^'8 А8 Ш?Т А^3 +Ш1ГОЗ Я?АЬ»ЗШТ а&(^-8ЬТШ8 

15 2А+ч?з€ езй8^ ; яр-вбтсас лз }'+^3'Р в. 88а&8« а^з чр-в^- 

«УЗЛЗ 34?8 8ЧР38 ЧР-в 88ГЬ-8 8 ЬЗ^З" ЗЦИ^^^З, ЬЧ?+АЗ€ Ш)3- 
СА ЧР'8^Л+^ А.-^З »8А'8ТШ+ Х€. +&)-8 ЛЗ ЧРАЛА+Ь^ АЬЗ 
ЧР'8835ЬЛ+ ^''З-РЗ Г38Аа^Ш+ЗШ8, -Р-в •Р+ЬЗЛ+ Ь+ЛТ 3}'Ь'88Ш}=8 
8Ш)33€*++5ЬЗ ЬАЬ^ , Л+ ЯРАЬЗ€ З^ЗвТО^в А^З ЦИ-вТ "З?* 
20 ГЗа'8А+. 8 8Т Ь3^'8 5ЬА+83'35''в ЯРЗАТЗ^-в Ч?*^%А+8Т" 

А+&)+ьз, 5ььз€Л8 чрв -рв. 8 +^°рз з^тлз захзь-вт зе€- 

вь+Р^в Ь3€!'+Х+ 8 ■Р35ЬЬ"25'+ 8 »^Ь38X'8 8 А8Я'3 39ЬЗ З^СЬ»- 
аЗХ-в Зе€Л+РЗ. %А+9ЬЗА+ 8Х^ 88а&8^" Ь+0!ЛЬАШ8Щ)3 
8 8 -РЗ ЛА8Ш;3 839ЬЗ 8Ш58. "З^-РЗ^Т ЛЗ ЗШ)« 81?Л38. ГЬ8- 
2о ШЗЛ-вШЗВ !-8 ^г+ЬТв 8 ЧР8ЛАЯР«ШЗ 3363 8'81ШЧРЗЬ8 88»8^; 
ЯРАЬЗЧР+ШС ЯР -РБ. 

•РЗЛАЛА .^/Я?АШ-К'Р++. 

(XII. 1—18.) 
30 ГьАллз шз2ш?т лзр-8 г+аь-вт гьтлз зааа-в чр-в 

Ч?Т^+-РЕ%€, 8ЛЗЙЗ 1^А А+(>1+Ь« З&ХЗЬ^Т, 3%ЗЛЗ ЧРВа^ЬА- 
8Т 8&) '25'Ь^Ш)ЯР«88Ь« 88»8^. 2«Ш)ЧРЗЬ8Ш'€ ЛЗ 3'^^ ЧРЗ- 
*ЗЬ^ Ш?»5 Х+ЬШ]+ ЛЗ 8А»Й++Ш3, А+&)+Ь'8 ЙЗ ЗЛЗ-Р-В г-каН ът 110 З^г-вШЗ Л8ЯРЬЗ€ Х§.Ь+ •Р'|.ЬЛ+ Г<Р2Ц0Т!''РЗ€ '52>•Р^5^,^'VА•Р•Р•8Т 

Г9^+е9+ -РЗб^А 82»23ЧЯА 5 ЗЦИЬЗ ЯРЛ+8'8Т ЙЧРЗЗХТ -РЗ^&А 

И81 82 3%3, ЬЬ+ХТ-Р+ г$3 88ГЛв-Р8 в€ 3\ГО« ЧРЗР€ Х§.ЬР-«ТЗ€. 

9ЬЛ+«>ЗЛ+ абЗ ЗЛ8Р-в ЗШ)в а94?3-Р8!"8 3%3 87(51+ 82!'+Ь8- 5 
ЗТО'88!'8, ТЛЗ ЬЗШ?А+Ш3 РВАЛ-ЬШ^Т 8* ^383 Ь+ЛТ Х&ЬЗ 
23 -РЗ ГЬЗЛ+-РЗ е=888Ш?'8 ■?+ Ц^ЬЗЬ-З 8-8Ш»АЬ'8 ГАгР€'&-8 8 
Л+^РЗ ■Р8ШШ?88Х'8 ; 83 563 ЬЗ^З -РЗ АЬЗ 3 •Р8«88Ь'8 ГЗ- 
^++Ш3 а*, -Р-в АЬЗ Ш?+Ш?-8 СА 8 }>ЗЧР*ЗабЗ'У-8 8^-88 8 
1?-8'33'АЦ1Л.ЗХ.Ь+ РЗШ-Ь+ШЗ. ЬЗ^З йЗ 82а&8^" -РЗ ЛА81ГОЗ Ю 
33€, Л+ ЧР-в ЛЗ-Р-8 Г35ЬЬЗеЗ-Р8А "З^ЗЗ^З 8-8еЛР'ЛЗШ? ^, 
•Р8*€3€ ез ЯЯ'8835ЬЛ+ 8Х+Ш)3 8-8 83^3^, + ХЗ^^З -РЗ 
ЧР'8835ЬЛ+ ЗХ+Ш^З. Ь+еьЗ&Ж-А ЛЗ -Р+ЬЗЛ-З ^-РдЪ-в 3(ГО"8 87- 
Л38 А.''3 5ГОа& 3809-8 , 8 ГЬ8ЛЗ€ -РЗ 88338+ Ь+ЛТ ЦО-ЗЬХЗ, 
•Р'8 Л+ 8 Л+Оь+Ь+ ЧЯ8Л<€Ш)8 35ЬЗо$3 ЧР-ваЬЬАаЗ 3^1-8 ХЬ-вШ?- 13 
ЯР-8Т8Ь"8. а-ЗЯРАШШ^+ШС ЛЗ +ЬЬТЗЬ38 Л+ 8 А+&+Ь+ ШК1Ъ- 
^(ГО-в, А^З Х-РЗ^&Т 3%3 Ь+ЛТ 8ЛА.Ь)оЗ€ ЗШ»'« В^ЛЗЗ 8 
Ч?АЬЗУ++Ь3€ ЯР-З 88338+. ЯР-в ЗЗСТОВАЗ 553 ЛЗ-Р-З -Р+ЬЗЛ-в 

^•рз«,-8 гь8шзЛ"8т яр-в гь+еоЛ-8Р8.'-8, ал-втш+яр-зшз Аг-з 

88©8"8 ^ЬЗеЛЗЦО-З ЯР»8 83ЬЗ&8+Л8Х-8, ГЬ83е8€ ЯР+8+ 300-8 20 
<\)Ъ-РЪЬ'в 8 80ьТЛЗ€ ГЬ3008ЯР^ 3X39, 8 ео-8ЯР++ЬЗ€ %Л+?ЬЗ- 

А^«з" (ра+-р-р+, 1^л+5ьзаАзяязР'8 льзел-зт чр'В зх-е %за- 

РЗЛ-З-РЗ, "УАа+Ь-в 8^Ь+8АЗЧР'8. ЗСЬАОО-З ЛЗ 88338-8 38'8А€ 
Я?-88АЛЗ •Р+ -РЗ, А^З ЛЗ 3800-8 РТа+^РЗ* -РЗ С38 ВС, Л-8«8 
883-РЗЯР+, 83 "УАа+Ь-З 00ЯР38 «|ЬЗ€Л30О»8 аАЛ€ •?+ ЛЬА- -'" 
е€008 38-8АТ. 88)0-8 ЛЗ -РЗ Ь+еоЗЗХАШС ЗЗ^З-РЗ^УЗ 35ЬЗ 
ГЬАабЛЗ. -Р-З 35ЬЛ+ ГЬЗаА+ЯР8 8€ 88338-8, 0035ЬЛ+ ГЗХС- 
•РЗ€Ш€ А^З 8Т САШС 3 -РЗХ-З ГТ8+-Р+ 8 8Т 8-800ЯРЗЬТ- 
Ш3€ 3X33' 8-8ЯРАЛА0ОЗА-880ОЧРЗЯР++ШЗ ЛЗ -Р+ЬЗЛ-в ТРЛЗ 
СА 8-8 -РТХ-в 35ЬЛ+ А+е9+Ь+ ЯР-80в-6ЯР+ 300-8 ХЬ-ЗООЯР-ЗТЗЬ '-^^ 
8 ЯР-За^ЬАаТ 8 ЗООв 5ЬЬЗС+. 835ЬЗ Ь+ЛТ 8 ГЬЗООТЯРЗе 3X33 
ЗОоТЛЗе -Р+ЬЗЛТ, А^З ЗЗаЛ-ЗЗШ+ШС 5 2-800ЯРЗЬ-8Ш+ 2Т- 

■узярз ео^^+хзрзз. — 111 — 

зя?+-Р'8/изл53 зш-й ^+-0-3+ %л+я?+ .йя?. 

(XXIV. 3—35.) 

^-в д-Рд ЯРЬА^€ 2АЛ€*Р' 82а&2» ■?+ %ЗЬА ЗАЗЗ^Р-в- 
5 ЙТОА ГЬ82Ш}3€Г5Ш€ ^-8 ■РЗ<?гШ »^ЗР8\'Т ЗЛТ-РЗ"??» 5ЬА+- 
%ЗА^«3' ГЗЧ?Аа&Л-в •Р+^ .''39.Л+ 2Т \^9еЛд€^^ ; 3 ^-вш^з 
32^-8 е^^^+^^ЗРТЗ Ш?ЯРЗЗ«>3 ГЬТШ32^Д)Ч?<РА 5 ^ЗР-в^+^РЗЗ 
ЧРАЬ+; 8 ЗШ}^ЧРА«+ЯР'8 82»2« Ь34?3 8^-8" еА{РЛАШ»3 2€ 
Л+ РЗ^Ш^ЗЛЗ ^+2-8 -РЗ ГЬАА-821Л)8ТО'8. ^-РЗ^Т СЗ ГЬТ- 

10 ЛЗе^га-З V* З-З^С ^ЗЗ ^ЬА^-^ЗА^ЙЗ' +07в 32'5?^ ЬЬ821ГО32=8, 

8 ^■Р35Ь'88 ГЬАА-82Ш?€Ш?'8. а32Л-в8Ш+[гаТ ЛЗ 8'55'+(таЗ И^Ь+- !''«» 83 
■Р8 8 ■Р32Ш?ЬЗЗ-Р8А 8 2А«8Ш^-Р8А 1^Ь+Р88 Я?8Л81ГОЗ. -Р-в 
•РЗ »й.{.2+8ЩгЗ 2-€, ГЗЛЗе+ЗШ?* еЗ 28'Ш''8 ЧР=82А'55'=8 ^-88^?, 
•Р-в -РЗ Ш?35ЬЛ+ 321ГО'8 }'3-Р*8-Р+. ЯР'82Ш;+РЗШ?=8 СЗ Звбъ-вТ^-З 

15 •Р+ 3€^'8Т!''8 8 \'А2+Ь'82Ш)ЯРЗ -Р* 'УА2+Ь-82Ш?ЧРЗ . 8 еЗ€- 
ЛЗеЦ^-в «>А+Л8 8 Г+5Ьазе88 8 Ш)ЬЗ€28 Рд даА2Ш?+. ЯР^2А 
ЛЗ 2Т -Р+^САЗ еЗААОгРЗХ-в. Ш?35ЬЛ+ ГВАЛ+ЛС^Ш^ ЯР88 
««••е 2!'Ь'8е"8 8 аЗСТ^Ш?8 Ч?88, 8 еЗ€ЛЗШ;3 -РЗ-Р+ЧРЗЛТ^З 
ЧЯ2А'33'8 3€Л'88.'"88 З^^З-РЗ Х335ЬЗ Ь+ЛТ. 8 Ш135ЬЛ+ 2'8еА+д5- 

20 ^'€^'8 2'€ ^-РЗеЗ 8 ЛЬЗа%-8 ЛЬаЗ%+ ГЬАЛ+21та8 8 ЧР-в^-РЗ- 
•Р+ЧРЗЛТЦУВ ЛЬ3^5Ь-8 ЛЬа&5Ь+. 8 'З^-РЗ^Т АБгЬЗЗ ГЬЗЬЗЛ'8 
V 82ШЛ.'РЗ€Ш? 8 8 ГЬАА-82ТО€ТО 3 ^•Р35Ь88. 8 е>+ ЗЗ^-РЗЛЗ- 
•Р8А еЗЛ+}'3-Р8А 82€^•РЗ^Д^8 ЛР'е'88 ^■РЗ?Ь^88)ов. ГЬАШ?Ь8- 
ГАЯР«8 АЗ }'ЗР'У+, (ТОБ 2Г+231га-8 ^€. 8 ГЬЗГЗЯРА2Ш1« 2€ 

25 ЗЯР+-Р'8МЗА°РЗ ЙЗ ГА2+Ь2Ш»ЯР8А ГЗ ЯР238 ЧР'823АЗРА8 ЯР^ 
2-8Я?АЛАШ?ЗА-82Ш)Я?3 ЧР'82А^« Зе^вТ^З^-в. 8 Щ>35ЬЛ+ ГЬТ- 
ЛЗШ1'8 ^ЗР*Т•Р+. 3«,Л+ аЗЛО^ТШ^З ^Ь-вЛЗЙ^га-в 0:+Га&2^ГОА- 
•Р8А ЬЗ*ЗРЗ€^ Л+'Р8АЗ'^8 ГЬЗЬЗ}'3'2?3 2[ГОЗЗ€«3€ Р-Ь ^А- 
2ТОА, ТЛЗ '^■вЧ\}ЗЧ\]'в Л+ Ь+Лаа'г5'АЯР+ЗТО^. (га35()Л+ 23€'й'8Я1' 

30 ЧР« 8РЛ38 Л+ еА5Ь+^Ш?8 -Р-^ 9ЬЗЬ88. 8 ТЛЗ •?+ ^ЬЗ^^РА1^'8 
Л+ РЗ ЯР'82^ЬЗЛТСта« ЧЯ'8^€1та-8 ЗЙЗ 320118 ЧЯ=8 ЛЗ'35'аЗ 35ЬЗ, 
8 ТЛЗ Р+ 23АА Ш}'Ь.''ЗЛЛЗ Л+ -РЗ ЯРвЛЯРЬ+Ш^ТО^-З й-б 
ЯР^вЙРСОВ-В ЧР'8й,€(Ш8 Ь8*>г8 2гР38Ь^. 5ЬЗЬЗ лз -рзгь+еьл-в- — 112 — 
йс л+ "Рз езблзцо-в ^^Аг&•88^^V^ яр+шз е^з-зб-д -рт чр-в ' 

83€1^3Ш}'8. еЗ€ЛЗШ;"8 еЗ Щ;'85ЬЛ+ ЯЬЬ-ее^-В ЯРЗЛ8^+, А!'3 лз 
•РАЙТО-В е'8Т<й)+ ЗШ^^в ■Р+^€<а+ ЧР23%3 ^ТЬ+ ЛЗ ЙЗсАА ^'8 
8Х+ТО-8 е^-вТ^ГОТ. 8 +ШШ}3 -РЗ еТШ€ ГЬА^Ь+Ш^ТЛТ 8€ ЛЗ- 5 

■ртз ш?т, -ре е«8 ааь^з 2г+88<я>+ а-е чр-8йа!'+ гл-бчч-в, бь+ 
веосв+р-вззе лз гьА^ь+^^€^^'8 8€. 17035ьл+ +«з {'«тоз ьз^^зто-в 

ЧР+^"8* 83 8-8ЛЗ ЬЬЗЬ^гаЗа-в, Л8 8-8ЛЗ, -РЗ З^АЦУЗ Я?А- 

ь-бт. ярвато+^рзецо-а ез л-ва&зз ьь88Щ18 8 л-влзт гьзьз- 

*У8, 8 Л+Л€Ш?^ ео-Р+ХЗР8А ЧРЗсЯ>8А 8 ^1?Л38+ А^З ГЬАА-8- ю 

йш;т1та8, +«3 38Ш7-8 чр-воо^зл-врз, 8 з^еь+^р-вззе. 23 ГЬАе&ЛЗ 
ЬАЬ-в яр+х-в. +«3 ь^^^€^^^8 чр+х-в* 83 яр-в ^^азато-вт-рз 

Ь1з4 84 38Ц1>«, -РЗ 8ЛА1ГОЗ. 83 ЯР-В ^ЬЗЯРА)о^, -РЗ 8ХАШ»3 ЯРАЬ'В8. 
А^ЗЛЗ СЗ "^Л-В-Р^ 88ЬЗЛ8Ш?-8 ЗТО-В ЯР-ВаТОЗг^В 8 +ЯР<Й.А- 
ЗЦИ^в Й€ ЛЗ бь+Г+Л-В, ТО+^З езеЛЗТО-В 8 ГЬ8Ш381ГОЯР83 15 
2»В8'Р+ ^ЛЗЯРА^+. 8ЛЗЙЗ СЗ +«3 еЗ€ЛЗШ)"8 Щ)ЪтР-В, Щ)Ш 

а-везьзеш^-в ас зь-влт. 8 +етз абз гз 8}'Ь'Ве8 Л-8-Р88 

Щ)АЬ'8 аЛ'В'Р'УЗ ХЬ'В!"РЗШ}<в, 8 Л»Р+ -РЗ Л+аТО-В 2ЯРА1та+ 

8ярззя>з, 8 ^яРАбоЛ-вт а-вг+лзс^го-в а»8 •Р31^323, атА-вт ез 

•Р3еза-Р-В83€ ЛЯР8%-РЗ€1Л>в 8<€. 8 Ш?3%Л+ АЯРЗШ^-В 8€ еЬ'Р+- 20 
ХЗ-Р83 а-ВЗ-Р^. ^АЗЯРА4?+ 4^+ гРЗСЗаЗ, 8 Ш»35ЬЛ+ ЯР"8а«°А+- 
^€Ш]"8 а€ ЯРаА {'ЗААР+ &)ЗХ'ВР++ 8 аЗбо-ВБС^Ш-В 8"В8гР+ 
^АЗЯРА4?+ 5ЬЬ€ЛЗ€Ш[ТО+ -Р-Ь 31^:А.Ь'УАЬ'В •Р31^38»8-Р83Ь'В 2-8 

азАЗ^ ЯРЗАЗЗ^. 8 гза-ВАЗ^ш-в гЬ-р-вмзА-вз аярззе а* 

9ЬАА83Х'в ЯРЗАЗЗХ-В Ш)ЬЗ€е-8-РЗХ-8 , 8 а-^СЗЬЗе^ГО-В 809- 25 
еВЬ+-Р'В'РЗ€ 35ЬЗ ЗШ?"В ^3(Л)»ВТЬ-8 ЯРАШ?Ь-8 дЧ\) !'3-РЗ'У-В -РЗ^За^В 

ЛЗ ."^зрз^у-в 8Ь8 31ГО8 йхз^зяр-в-рз^-б 563 -р+аа^з^тоз а€ 

ГЬТЩ)^8, 35ЬЛ+ ЗабЗ ЯРАА 33€ 1^3€Л31ГО'В ХА+Л+ 8 АЗа- 
1ШЯРЗЗ ГЬЗ'&€еРЗЩ1«, ЯРА8(Д13 А.''3 1^А8ео-В ЗаШ}« аб-€Ш?ЯР+. 

ш^+^зллз з яр-вз з%л+ аз&з-вьтциз яр-ваА ат, яРАЛ8а^з з» 

А^З еЛЗе^-В ЗаТО-В ГЬЗ ЛЯР-8ЬЗЬ«. +ХЗ'Р'В 9ЬА+5ЬЗА^ 

яр+х-8, А1'3 -РЗ х8хз8ЛЗ(га'В ьзлв а-в ЛЗ-Р-ВЛЗгбЗ ЯР-82+ 
ат ез€лз€1ГО"8. гРзез з е^зхлА хзхззлз^ш-в, + аАзярза+ 
ХЗА -РЗ хзхззлзвто^в. — 113 — 
(XXIV. 36—51. XXV. 1—46. XXVI. 1—3,) ' 

Ь34^3 ^ЗЙГаЛ* .''•8 »^3-РТ?'3^'8 ЙЯРЗВ-З^-в" 9 Л-в-ЫР
Ш^З^г-в 5 3 5Ь8Л8-РА 1ГО38 -РВг-^таЗЛЗ -РЗ ЯРАЙШ)*, -РЗ ^-Р-в- 
Л13Л*Р -РЗеЗЙ-РЗ, Ш)'8?''53'а §Ц1>-8\''8 ЗЛТ-Р-8. А^З ЛЗ СЗ С-вТЙШ^^в 
5 Я?* Л-в-РТ •РЗЗЧР-вЗ, Ш»+!'3 езеЛЗ^та^в 8 ЯР-в Л-в-РЧ» 8'88'Р+ 
^ЛЗЧ?А4?+, АЬЗ 863 СЗ СА+ЬЗв ЯР-в Л-8Р8 Г-ЬАЛЛЗ ГЗШ?ЗГ+ 
АЛЗ€ШШ}3 8 ГТ4€ШШ?37 ЛЗ-Р€ШШ?3 Й€ 8 ГЗЙ+«,+^ШШ13, 

лз ■Р35ьзлз Л-8-РЗ яр-в-ртлз -рзз яр-в ^^дч?^'^^%•в, 8 -рз зштоаз- 

5ГО8ШС ЛЗР-8ЛЗЛЗ ГЬТЛЗ Г'ЗШ13Г-в 8 Я?-8Л€(ГО'8 ЯР-вЙ€, «ТО+ЬЗ 

10 сзелз^га-в 8 яр-в гь8шзй(таяртз й-вз-р-ь «лзяра^+. ц^з«.л+ 

Л-вЯР* 1^3€ЛЗ^гаЗ -Р* ЙЗЛА, ЗЛЗ-Р-в ГЗЗ^АЗТО Й€ + ЛЬ»- 
Л-вТ ЗЙ^ГО+ЯРЛАЗТО-в Й€, Л-вЯРА <^9Л^д€'вБ ЯР-8 ЛЬ^вР^ЯР+Ц, Ь1з4 83 
ЗЛ'Р-Р+ Г'ЗЗдаЛ31та'в Й€ 8 ЗЛ8-Р-Ь ЗЙ(Ш+ЯРЛАЗШ?« Й€. е-8ЛТЩ>3 
»еЗ, А^З -РЗ ЯРАЙШ?3 Я?в Ьд€^ 5ЬЗЛТ-Р3€ «>ЗЙГЗЛ-8 ЯР+Ш-в 
15 ГЬТЛЗЦВ-в. ЙЗ лз ЯРАЛ8Ш13, А.''3 +ШШ?3 &«? ЯРАЛАА-в 

лзйгзлз^р-в ьь+^+ яр-в {'Зе-ае йщ?ь+л^ 1Л7+ш?8 гьтлз^го-в, 

е-вААЛ-в »еЗ еТ 8 -РЗ еТ ЗЙ5ГО+ЯР8А-в гзл-вь-взцчт 
ЬЬ+даТ-Р^З ЙЯРЗЗЗе. Й3«)3 Ь+ЛТ 8 ЯР-вВ 1^^3€ЛАШ?3 5Ь31ТОЗЯР8, 
А.''3 ЯР-в -Р-в лз -РЗ ?5'^-Р8(Л?3 *+Й8 Й-вЗР* 4?АЗЯРА*-в ГЬ8- 

20 ЛЗТО'8. ьцпз азез зйТО'8 ярав-вр^зт ь+е-в 8 ^^зель-вт. 

3*ЗЛЗ ГЗЙ(га+ЯР8Ш;'8 %38ГЗЛ8-РВ -Р+Л-в Л3^3'35''в ЙЯР38"5?-в 

л+ л+й(П)« 8^8 яр« ярьА-зб"* гт«з€; ел+лз-р-в ь+е-в 
ш;-8 3*3863 гьтшзлБ %зйгзл^ ЙЯР38 зь:ь€Ш(л»з«7п« ш;+^^ 

01?ЯРЗЬ€ШСГО+. +^8-Р« ^А+^ЗА-^е ЯР+^-в А^3 ■Р+Л-В ЯРвЙА'35''в 
25 ЗША-РТЗ^-В ГЗЙ^та+ЯРТОИБ V. 1'9'Р^*\^^' +ШШ?3 А8 ьз^зцч-в 
вЬ^А-вЗ Ь+еЗШ) ЯР-в ЙЬ8Л\'8 ЙЯРЗЗда-8' ^»ЛТШ?'в ^ЬЗЙГЗЛЗ-Р-в 
Х38 ГЬ8Щ)Т, 8 -Р+^-в-РЗШЗв еТШ^Т ['АЗЯРЬА^га^в йярззе, 
АЙШ»"? лз 8 ГТЩ)Т Й8 Г8АР8Я'+'35'Т. ГЬЗЛЗТО-в ЛЗ ?ЬЗ- 
ЙГЗЛЗ^Р-в Ь + е+ Ш139ЬЗ ЯР* ЛЗ-Р-в ЯР-в -Р-В ЛЗ -РЗ ^АЗШ?^ 8 
30 ЯР-в 4?+йв ЯР-в -Р-в лз РЗ ЯРАЙОТ?^, 8 ГЬЗСГОЗШЗОО^в 8 ГЗА-в- 
•Зг-Ь 8 *€й(ТО'в 39ЬЗ 8^ ^ГЗ^ЬТ^ГО^вЗ ГЗАЗЛТТО-в, Ш)» 廈- 
ЛЗШ»-8 ГА-Ь^^-в 3 «{'Ь^Л-вЦИ-в &)»ГЗ'35'€. ':^*^>V■9?^V ? ( Л 

15 — 114 — 

8е&«рлз€ гьзтот^зе лзрть» з -рзярайо^а. .л. лз са зш^-в 
•рзь-в е»8 8 Г€Ш)8 ^гаель-в. еа&з€ с^з, гьвз^-еш* 2Чра- 

ОПЗЛ-вРЗЬ-вЗ 2Ч?33€ -РЗ ЧР-вбоСШ-е 2-8 231!^9^ 9АА+, + "З^Зв- 
ЛЬ'883€ ГЬ83€2€ 2-8 23С9^ ЗЛА+ Я?"8 2'823€ЛАЬ'8 2-8 2ЧРА- 
\ПТА-В-РТЬ'вТ 2ЯР98?5'Т. ХЗаЛСШШ)» ЛЗ ЙЗ-РТЬ» ЧР-8а,ЛЬА- 
^•ЬШ<е ЧР2€ 8 2"8Г++Ь3€. ГЗАЗ* -РЗИТ ЛЗ ЧЯ-вГЛ-З е-8Т2Ц11'8" 
23 ЛЗР8Ь"8 5ЬЬ€ЛЗт;"8, 82Ь9ЛТШ13 ЯР-З 2-8ЬАШ?ЗР'РЗ ЗХ». 
ЦЧ95(>Л+ ЯР'82Ш?+Ш€ ЛАЯЯ^вЗ Щ>»88 8 ».''Ь+2ТШ'€ 2ЧРАШ1ТА'8-РТ- 
!"8Т 2гР93€. + е»3€ ЬАШ€ ^^ ?5'3€ЛЬ'888Х'«* Л+Л8Ш)3 8 
•Р+'58''8 ЗШ^-З 9ЛА+ ЧР+Ш35()3 , А1'9 ЙЯРАТОЗА-в-РЗЯ^З -Р+ШВ 
»5Ь+2+^Щ;'8. (рЦ^-вЯРА^+ШС ЙЗ ХЗ€ЛЬ'883€ 5ЬА+«>9А^- 
ШШ)3' ЗЛ+ }'+!'9 -РЗ Л92Ш?+-Р31ГО'8 ЯР+Х'8 8 -Р+Х-З, 8ЛАШ?3 
ЙЗ Г+^3 !"8 ГЬЗЛ+^^ВЗХ-в 8 .'•»Г8Щ13 23еА. ЗЛЗб^+Х-В 

а&з 8Х-8 {'З^гтш) гьтлз лз-рзь-в, 8 5Ь9чи9г°»8Ч'3€ чя-в-ртлзе 

2-8 -РЗХ-З 4»+ 1^Ь+!"8, 8 во+ШгРЗЬЗ-Р-вТ С-ЗВШС Л^-ЗЬТ. 
ив^ 86 Г92ААЛ'8 ЙЗ ГЬ8ЛЗ€ 8 ГЬЗ^СЗв ЛАЯР-8«Р «>А+%ЗА^*€* 
5Ь32Г>9Л8 «зЗЙТ^ЗАК , ЗЩ^-вЧЯЬ-веьЗ -Р+Х-З. 9-Р-8 ЛЗ 9Ш1"8Ч?А- 
«^ЯР-в ЬЗ^З' ^.Х8'Р-8 %^'1%9^Ь%е Я?+Х"8, ■РЗ ЯРАХ-в ЯР+2'в. 
е-8Л8ЦТ;3 а§еЗ, А!'9 -РЗ ЯРА21ШЗ Л-8-РЗ -РЗ *+2+. А^^ лз 
еЗ *А9VА^•8 91га'8)о9Л€ Г'ЬТеь-8ЯР+ Ь+С-вТ 2ЧР93€ 8 Л+21ГО'8 
ЗХ-в 8ХА-Р83 2ЯРЗЗ, ЗЯРЗХ» Л+ЙТО-З .А. Ш;+А+-РШ?'8, ЗЯРЗ- 

X» лз .е., зярзх» аьз злт-р^, {'Зха&а&лз гьзш?8ЯРЗ€ 

28АА 2ЯР338, 8 З^ГОТАЗ +^83. ШЗЛ^ ЙЗ ГЬТЗХ^вЗ ГСОО-З 
^ГО+А+^РШ^-З ЛАА+ 3 ■РТк'8 8 ГЬТЗе;ЬА17ИЗ ЛЬ»%9€^ ГЗ€Ш»-в 
1Д1+А+-РШ?"8. ^^+!'^айЛЗ 8 ТЛЗ Л-8ЧР+ ГЬТ91!^ЬАШ?3 ЛЬ»5Ь+А 
Л-8ЯР+. + ГЬ83Х-88Т ЗЛТ-Р8 ШЗЛ-З Ь+2^3Г+ баЗХА^ 8 
г^З^Ь^вЗ 2'8ЬЗСЬЗ Я)32РЗЛ+ 2ЯР935ЬЗ. РЗ Х-РЗ^А ЛЗ ЯРЬА- 
ХЗРЗ РЬТЛЗ %32ГЗЛ-8 Ь+е'8 1ГОАЬ'8 8 2'8Щ;€^+ 2€ 3 2АЗ- 
ЯР32Т 2-8 -РЗХЗ. 8 ГЬ82Щ>3€ГА-8 ГЬЗЗХ-88 РЗ€Щ}^ Щ»+- 
А+-РШ1'8 ГЬТ-Р323 ЛЬ»5ЬЗ€^ .Л. ТО+А^-РОЧ-З 5ЬА+5ЬЗА€* 
«>32РЗЛ8, ГЗеТО-З Ш?+А+-РШ»«8 ХТ 323 Л+А-в, 8 23 ЛЬ»- 
%9€%€ ГЗеШ]-8 ЦИ+А^-Г^га-З ГЬТЗеЬАШ?ЗЬ"8 8X3. Ь3*3 363 
ЗХ» %32ГЗЛ-8 3%3" ЛЗеЬ^ЗЧ» Ь+СЗ СА+^Ь-вВ 8 ЧРАЬ-РЗ, 9 25 36 — 115 — 

ЯР^в-РТЛТ Я?=в Ь+Л92Ш?=в 5Ь82ГЗЛ+ 8ЯР§ЗЯ>9. ГЬТ2Ш?9€ГЛ'в 
3$9 8 ГЬЗЗ-ЗЗ-^вТ Л-в^-Ь Ш}+А+'Р5ГО+ ЬЗ^З' Я>9ЙГ9Л8, Л=вЯ?+ 
(Ш+Л+'РЩ)+ ^8 32? ГЬАЛ+А^, 23 ЛЬ»5Ь++ Л'еЯР+ {'ЬЗ- 
5 9еЬАШЛЬ=8 8"35'+. ЬЗ^З ЛЗ %§2Г9Л'8 39>9- ЛЗСЬ-вТ Ь+СЗ 
ЧРАЬ-вР^Т, 9 ^+АА СА Ч?АЬЗ-Р^ . -Р+Л^ ^"Рд^Ь-в? (ГО€ 
Г92Ш?+Я?А'&€. Ч?'8РТЛТ Ч?^ Ь+Л92Ш?-8 5Ь92Г9Л+ 2ЯР935Ь9. 
ГЬ82Ш?9€ГА-в ЛЗ 8 ГЬТЗ-г^-^З ЗЛТР-8 1та+А+-РШ?=8 ЬЗ^З" 
«)92Г9Л8. Я?АЛА+Ь^ Ш?€ А^З г&32Ш?9}'=в 32Т ^АЗЧРА^-в, 
10 Л-в-РС 8ЛЗЙЗ РА2Т 2А+А. 8 г^вСУЬ+Зе ^ЛЗ^ЛЗ РА2Т 
Ь+2(ТО9^8А'8. 8 ©СЗАЧР-в 2€ ШЗЛ-в 2^|''Ь<РЬ'8 Ш?+А+Р1га'8 
ТОЯ?98 Я?« ^З^А8. 23 8^+ШТ 2ЧР93. О^та^ЯРАШ^ГО+ЯР-в ЛЗ 
5Ь92Г9Л-8 35Ь9 ЬЗ^З З-г?»" ^А^Т8 Ь+СЗ 8 ААРЗЯР-бТЗ, 

ярАЛА+шз А}'9 л-вр^е 8ЛЗЛЗ рз 2А+Ь'8. 8 г^сть+^&е 
15 ^л»лз -рз ь+2то9*'рь ; г9Л9е++шз щ;т а&е9 чр-вл+^гав 

ЙЬЗеЬЗ ^^дЗ <гаЬ'8Л-вРТ}'9?8'€. 8 ГЬТШЗЛ-в +Л« ЯР=8^€А=в 
е8'35''8 2ЯР93 2^ А8ЬЯ?9^. ЯЯ«^"??А(ГОЗ а&1^;9 9Ш)« Р3%9 Ш?+- 

А+р^га-в 8 л+лтш?з в^ае*»'^» лз2€^го« то+А+рто^, з-з^ае- 

аШ<^Ш ^8 ЯР32ЛЗ Л+Р9 езеЛЗОП^в. + 9Ш;€ РЗ 8^9€*++9Ь9, 
20 8 ЗЛЗ '35''8Р81ГО« 2€ 8^=в8 8 5ГО9 ЧЯ-ве^СШ^З е&еЛЗ^ГО-в 9Щ?-в 

^'ЗЯ)3. 8 ^»^^АР''»т^++5Ь9 ь+е+ яр-еярь^в^-Атоз я?« ^ш-едазе г-ьз- 
^УАШ^го-вр^^. (гоа& е9€лзш?-8 ГА+^-в 8 2.''Ь-8«-8Ш7« ^зен^з-з^-в. 

^^^СЛЗ. 35ЬЛ+ ГЬТАЗ^ГО« ««8-Р=в ^А9г?А^-в Я?-в ь!^ 87 
2А+Я?А 2Ч?938. Г82+Р+ ЧЯ=в РЗЛАА-^б ^€29Га92т;'8РЗ€, Л+ 
25 1га» 8«8. + 23 Р+ ['З-Р^З ГЬТА9ЙТ' 8 е-8Т2Ш?^ 35ЬЛ+ 
2=в.'>9Р^+ 82^2^ ^^2+ 2А9Ч?32+ 2Т. Ь3*3 »*3-Р8!'9Т!?« 
аг^ЗВ^г-в" ЯРА2Ш?3 АЬЗ Г9 Л-вЯР9Р' А-8РР 4'+2к+ еЗ€АЗШ?'8, 
8 2-88Р'8 ^А§Ч?А^-8 ГЬАЛ-ЬРв езеЛЗ^ТО-в Р+ Ь+гТ^^СТТЗ. 

ЯР-Й 2ЬАЛ^ ЙЯ?€Ш^53€ -РЗЛАЛС. 

Я^-в 9-Р9 ЯРЬАдаС 82а&2» е«8Я?^Ш» ЯР-8 аРЗ-б-^РТВ 

ЧР-В Л9'35'». .''9Р'8\'-8' Л+ 8 ГЬАЛ+2Ш;«. 8«8 V ^ЗТОЯРЬ-в- 

Ц^-вЛ/А ЧРЗА8Я'8^, Ш?» САТ^ ГЬАЛ-в З^Т^З?* «Ш5 2Щ>98ТО=в. 

* — 116 — 
(XXVI. 1—75. XXVII. 1—2.) 

ГЗ Л-вЧЯЗР" Л^в-РР* Р+8Ь+ езеЛЗ^ТО-в, 8 Й^вЗ-Р^в 4^ЛЗЯ?А4^« 5 
ГЬАЛ+Р'в езеЛЗШ)* ■?+ Ь+8ГЗ€Щ»ТЗ. Щ>3%Л+ 8-8е-8Ь+Ш€ 
ЯС +ЬЬ53Ь35 5 8т)+Ь"У8 АР'Л-88Ш?Т8 •?+ ЛЯРЗЬ ФЬЬТЗЬЗЗЯР^в 
гР+Ь<Р\'+3??++*3 ^+8ф+, 8 8'8Ч?АШ5ГО+Ш€ Л+ 88»2+ ЛЗ- 
в1ГО8^ 8ХЗ€Ш>«8 8 Ш^Б^^ГО-в. %Л+%ЗЛ+.ЬЬЗ€ ЛЗ" -Р* -РЗ 
ЯР-в ГЬ+е^-в-РТ^-в Л+ -РЗ ХЛ'8ЧР+ еЗ€Л31га-8 ЯР«8 ЛР'ЛЗЬ'8. 10 
883^83» ЛЗ К-вЯРЧР-вШР" ЯР°8 ЧУТ-е^+Р^РЗ Ч?"8 ЛЗХЗ» 8ТХЗ'Р+ 

РБв^+лз-р+^лз , гьт81гоз€Г'р ь-в ■рзх» ЛЗ-Р+ вхаешспв"? 

+А+ЯР+8Щ>Ь-8 Х§.Ь+ ЛЬ+%++«>3 8 ЯР^вбьЛТА 4*+ ?ЬЛ+ЯРЗ€ 
9%д ЯЯ-веьЛЗабСШШ}» ЗХ». ЧРТЛЗЧР-вШЗ ЛЗ ЗЗ^ЗРЗ-УР 35ЬЗ 
■РЗ ?ЬЗЛЗЯР+Ш€ %Л+%ЗЛ^ШЩ>€' 4*383 Ь+ЛТ ?Ь°8ТеАА-в 88 ; 1» 
Х3а&++Ш3 еЗ Хв^ЬЗ 83 ГЬЗЛ+-РЗ е'88Ш;'Р •?+ Х^'3«'А 8 
Л+^РЗ Р8Ш1Г0«Р8Х«8. Ь+еоаХАЧР-в ЛЗ 88а&8'8 Ь34*3 8Х-8- 
«"8ЦЦЗ Ш;Ь»А-8Т А^ЬЗЦПЗ абЗ-РА ; АААЗ 1^3 А31^ЬЗ 8°8АА- 
Л+^^•в Х-в-РА. Я?'883%Л+ еЗ •РЗШОП^Зе 8Х+1ГОЗ 8-8 83ШЗ^, 
ХЗРЗ ЛЗ -РЗ Ч?'8835ЬЛ+ 8Х+Ш)3. ЧР-веьАЗАЧР-вШТА СЗ 8^8 2о 
Х§.ЬЗ 83 "Р^. Ш)ААЗ ХЗЗ -Р* ГЗ%ЬЗСЗ-Р83 Х« 8'8Ш)ЧРЗЬ8. 
Н^ХЗ-Р-в 5ЬА+%ЗА^ ЧЯ+Х-в, 8ЛЗЛЗ +иИГОЗ ГЗЧРАЛ+-РЗ еЗ€- 
ЛЗТО-в ЗЯР+^Р^аМЗАЗЗ 83 Я?«в Я?'883Х°в ХТЬА, ЬЗ^ЗЦО-в 8'€ 8 
ЗЛЗ а-вШ^ЯРЗЬТ 83 ЯР-в Р+ХСЦП-в 33€. Ш)35ЬЛ+ ШЗЛ-8 ЗЛЗ-Р-в 
30^-8 ЗеЗР -Р* Л38€Ш)3 гР+ЬЗ^/^ЗХ-вЗ 8Р'Л+ За^+ЬТЗТО-в- 25 
а!'*?, »"8 +Ьк'РЗЬЗЗХ'8 ЬЗА^З" ^^-вооз хт ьзшшузцпз л+цич», 
1л«* 88 8 +йгв ЯР+Х-е РЬАЛ+Х-8 88 ; 3-Р8 лз гзацо-ьяртшс зх» 
Ж аЬЗеЬ-в^РЗ^-в. 8 31ГО'8 Щ»ЗАТ За^-Ь+ШЗ РЗЛЗе-84'+ ЯРЬА- 
ХЗРЗ Л+ 8 ГЬАЛ+аТО-е. ЯС-в ГЬ-вЯР^вТЗ ЛЗ ЛЗР'8 3 ГЬА8- 
•Р«»"вТ ГЬТ8003€Г8Ш€ ©^З-РЗЯ^Т }-в 88»83ЯР8 5ЬА+%ЗА^€- ^^ 
«3' ^•вЛ^ !оЗШШ?ЗШ8 8 »%31ШЗЯР+ЗХ"8 «ГОЗСА АаШ)8 Г+8ЬЗ€; 
З^Р-в ЛЗ Ь3«3" 8ЛАШ;3 ЯР"8 %Ь+Л-в .''"8 ЛТ-РА 8 Ь-в^А1ГОЗ 
9X1»' »#<РШ»ЗА-в 5ЬА+«)ЗАЗШ?'8* ЯРЬАХ€ ХЗЗ САЗвъ-в ЗвО^-в, пХс-е^^',^ 14-1 — 117 — 

»«>9Щ;ЗЧ?+Ш€ Г+2Ь»€. ЯРз^зь» лз е^вз^^ш» чр-ве^лзлз 
вв^в^е Й-в ЗеА'32'+ -Р+ Л32€Ш)3 ©4^3РЗ^З'55'+. 

6 (^оап. XIII. 8—17.) 

Я?АЛ'вЗ ЛЗ 82»2« А^^д Я?'82+ Л+2Ш)« ^» ЗСГО-в-У-в 
ЯР-в ЬЗе-УА, 8 А.''3 ЗШ^-в \И%%-\' 8&)<РЛЗ 8 {--в е35Ь» %ЬЖ- 
ЛЗТО-в, ЧР'821ГО+ 2=8 ЯР34?ЗЬЗ€ 3 ГЗЛЗЛТ ЬЗва^вТ 2ЧРЗЗ€, 8 
ГЬТВ^^-в ЛЗ-РООТЗ ГЬАГЗА2+ 2€. ГЗ Ш?ЗХ« 363 ЧУ-вАТА 

10 ярз뻈 чр^в »??-втч?+л-8'Рз\'§€. 8 -р+^зе^го-в а^г-вт^+щ)? 
^»з*А азА^з-РТ}'3"38''8 8 »1га8ь+ш)т лз-р^гатзсз?^ в-зг^влз са 

ГВАРЗАЙ+^Р-в. ГЬЗЛЗ ЛЗ ^•8 ЙТ^^З-Р» РЗООЬ», 8 5ЬЛ+?ЬЗЛ+ 

3^» Ш1-8" %32ГЗЛ8, Ш>'вЗ ЛТ Х38 Ш<?^'&'РдШ°Р -РЗ^А ; 

ф1ГО'8ЯРАШШ)+ 82»2'в 8 Ь34!^3 ЗХ»" ЗЛЗ +е9'8 Щ)ЯРЗЬ^ ^«88 

15 РЗ ЧРА2Т -Р-вТ-РА. Ь+д5а&ХДЗШ«Р ГЗ 2ТЬ«. «)Л+5ЬЗЛ+ ЗХ» 

ГЗОНЬ-в' -РЗ ^Х-вТЗШТ ХЗЗР"^ Р3%» ЧР=в ЧРА!"8. (рШ?'вЧРАШШ»+ " '*^^^ /^ 

ЗХ» Зйаг-в- +Ш1ГОЗ -РЗ »Х-88^ Ш)31^А. -РЗ ВХ+ШТ ^3€- 
2Ш?Т 2^8 Х-8-РЗ^. %Л+%3<Я>+ ЗХ» 2ТХЗ-Рв РЗООЬ-в" 5ЬЗ- 

ЙГЗЛ8, -РЗ -Рз^А ^^'8^■8X^ -р-в з ьз€\'а з %л+я?а€. %а+- 

20 %ЗА+ ЗХ» 82»2'8* ЗОоХвЯРЗ-Р-вТ РЗ Ш)ЬАе»З^ГО'8 1Ш'81-8ХЗ 

•рз*А »?5''88Ш)т, зг^га-в е^з ч?32-8 ^Т2Ш?«. 3 чр-вч» ^тгтот 

321ГОЗ, -Р^ -РЗ ЧР^вгТ. ЯРАЛА+ШЗ СЗ РЬАЛ+^«++%3 3, 
23%3 Ь+ЛТ Ь3*3 А^З РЗ ЯР-в2Т <?ЯРЙЦ1)Т 32Щ?3. 35ЬЛ+ ЛЗ 
аХ-вЧ» -РЗЛ-вВ ЗЬ'8 ГЬТЗе^га-в ЬТЛ-вТ 2Ч?33€ 8 ЯР'8*)АЗЛ+- 
25 +ШЗ , 8 ЬЗ^З 8"3?«- Я?А2Ш}3 АТ 4?-вШ)3 2-вТОЯРЗЬТЬ'8 
У+Х-в; ЯР-вТ 5ЬА+Ш+ЗШ?3 Х-е »^ТЩ>ЗАА З %32ГЗЛ+, 38 

лзеьА «>А+%ЗАЗш?з, згх^в ез. +«з азх-вть^ яр+шт -рз- 

*А 5Ь32ГЗЛ'8 3 З^^Т^ТОЗА-в, 8 ЧР-вЗ ЛА^Л-8РТ 32ТОЗ ЛЬаЗ?Ь-8 

ль»5ь» азх-в8яр+ш)т рз^А, зеь+е(г8 ез л+ь^в яр+х-в. л+ 

3" А.''ЗЛЗ +дг8 2'8Ш)ЯРЗЬТЬ^ ЯР+Х-8 8 ЯР-88 2'8Ш?ЯРЗЬТШ}3. 
^-ХТ-Р^в 5ЬА+«>ЗА^ ЯР+Х^в. ■РАгШ?^ Ь+1^-в 1^3АЗЗ 5Ь32ГЗЛ+ 
2ЯРЗЗ%3, -РВ 2'8А^ еЗАЗЗ Г32'8А+ЯР'8Ш + +«)3 8. +*3 28 
ЯРА2Ш>35 еЛ+ЛЗ-РТ 32043 +ШЩ?3 Щ1ЯРЗЬТ(ГОЗ А. '— 118 — 
(Ма11Ь. ХХМ. 21—75. ХХУП. 1—2.) 

•Р+^3€8С %Л+%9А+1гаТ 3'25'» ЗЛТ-Р^ ^■в^6ЛЗ 8Ь"8" ЗЛ+ +01г8 5 

зй^г-в, лзйгзлт: з-р^в гбз фто-вярдшто+чя-в ьз^З' з??9*тз 

8=8 да-РЗ^ ЯР«8 аЗАТЛА Ь3€^3€, Щ?=8 ^€ ГЬАЛ+ЙЦИ-в. 

й'88'Р'8 лз ^лзярА^^а^-втв 8лзто« А^^л^ зйц^-в г«ра+- 

■Р9 3 -РЗ^^-в; 5ЬЗЬЗ аеЗ 4?ЛЗ^АЬ» Щ)3"г?» В^-вЛЗ й-вЗ-Р* 

^лзч?А^-в гьАл+-р»в езелзш^-в, лзеьАз зх» е"Р е-взлз ю 

+*3 еТ РЗ ЬЗЛТЛ^в Й* ^ЛЗЯРА!'в 00-8. фШ^-вЯРАШЦИ+ЯЯ-в 
ЙРЛ^. ГЬАЛ+3€8 3*3 ьз^з- ЗЛ+ +ео-8 ЗЙ^^-в, ш^тч^злр' ; 
Я,А+9ЬЗЛ+ Зда»* Ш?'8*Р ЬЗ^З. АЛЗб^ЗХ-в ЛЗ В-ЗР-в ГЬТЗХ-в 
8Й»Й-в ЬААе=8 еА+%ЗЙЛЗЧР€«-8 РЬААЗХ-в 8 Л+АШЗ »*3- 
гР«Р.''8?8''в ЙЯРЗЗдг-в 8 ЬЗ^З' ГЬ88"35'АШ»3 АЛТТОЗ, ЙЗ ЗйОО^в 15 
Ш?ААЗ ^РЗЗ 8 ГЬТЗХ'8 *+ШЗ€ ЬЧР+АЗв ЧР-Ве^^Л+ЧР-в Л+ЙШ^-в 
ЗХ-в *А+?ЬЗА€" ГТШ^З 31^-8 -РЗЗб ЯР-8ЙТ, ЙЗ ЗЙШ!* ^Ь^вЯР-в 
ХЗА •РЗЯР++5ЬЗ Л+ЯРА(Л}+ ГЬЗАТЯР+ЗХ+ е»+ ЧР'88 ЧР-В ЗЙШ1+- 
ЧРАЗР83 «>ЬА)о§"25''8. «|А+5ЬЗА^ ЛЗ ЧР+^В"* А^З -РЗ З-З^+Х-в 
рер^ср р.^3 фщ,^ 835ЬЗ {»АЗЛ+ А3ей-8'Р++%3 АЗ (ГОЗЛЗ Л-в-РЗ 20 
3*Л+ -РТ^ Й-В ЧР+"8?8 -РЗЧР-в ЧР-8 'УАЙ+ЬЙШ)ЯР'Р8 ЗГО-в^+ 
Х33«)3. 8 ЯР-вЙРАЧР-ВШЗ 8&,ТЛЗ€ ЯР« %ЗЬЗ€ ЗАЗЗРЙ^Зб. 
Щ>35ЬЛ+ %А+5ЬЗА+ Ъ<^'в 8Й»Й«* ЧР-ВЙВ ЯР-88 Й-вСА+ба-РвЦОЗ 
в€ 3 Х-в-РА ЧР-в ЙТ^ -РЗ^-в, ГТЙ+РЗ ез ЗЙШ?-в* ГЗЬ+ЛЗ€ 
Г+ЙШ^-ВТЬА, 8 Ь+еоЗЛЗеШ^-в Й€ ЗЯРЗ-У-в ЙШЛ.Л+. РЗ ЯР'8Й^Ь'8- 25 
ЙЗ-РЗЗ ЙЗ даЗЗХ^В ЧР+ЬЗ€ ЯР-ВТ ЧР"8 %+АТА38. фШ]1-8ЧРАШ- 

цп+яр-в лз гзтоь-е ьз*з з<дб'»' +шш)з 8 яр-вйз й-вСА+бо- 
•Р€Ш? Й-е 3 Щ)311;А, + +&>-8 гт^затлз -рз й-вел+л-р^ й€. 
ьзФЗ зха» зйз^й^в' 'ЬХЗ'Р'8 %А'Ь%за«€ тз\а&. а.**» <Ц>°8 

8Т4€ РЗ^-в ГЬАЛЛЗ Л+ЛЗ ^З^Ь^ -РЗ ЧР^вбъ^А+Й^РШ; тоьт 
^Ь+^Ш'8'Р фТО'8ЯРЬ'8ЛЗШ'Р Й€ "З^З-РЗ. Я)А+5(>ЗА+ З-З?» ГЗ^ГОЬ-В* 

+«3 [^Ар-^т^га-в дат й€ й-в цозез^ае «х^ьатот, -рз фц^-е- зо 

ЯРЬ-в5ЬЗ€ Й€ Ш;зеЗ. Ш?+!'ЗЛЛЗ 8 '1Р'8Й8 а^ЗРТ^З ЬАШ€. 
ШЗЯ)Л+ ГЬТЛЗ й'8 -РЗХТ ЗЙЗ^Й^в ЯР-в ЯРЗЙ-8 -р+ьз^у+зхзе^ 
МЗА-вЙТ^+^РТ, 8 9,А+5ЬЗА+ »*3-РТ!'3??'«* ЙЗСЛАШ^З Ш»» — 119 — ■ 

8 §е+ Й-вЗ-Р-вТ д53Ч?ЗЛЗЗ^+ ■Р+^€Ш5'8 21'Ь'веАШ;'Р 8 Ш?»€- 
Л8Ш?<Р. Ш135ЬЛ+ 5ЬЛ+5ЬЗА+ Б<^-9' ГЬ82!'Ь'8е-в-Р+ 321^=8 Л»Ш + 
«бЧА Л§ 2^'35'Ь€Ш?'Р, ГЗЛТЛАШ)3 2-8ЛЗ 8 С-вЛТШ^З 2=8 
с -Зг-в-РЗ^. 8 ГЬАШЗЛ-8 «Зг+АЗ Г+ЛЗ ■Р'Р\''8 •ггЗА^ 2€ 8 1ай 90 
%А+«>ЗАЗ€- ф[ГО-в^З 'ЗгЗВ, +*3 ЯР^д^-З^ЗЛ-в-РЗ 32Щ>« , Л+ 

^ез^гзвлзто-в ф^га-е ^з^^з ^+ш+ 2Т8. зе+*з -рз а^злз 

+бгв Ь3*§€ •Р'8 Дг-З «ТО-вТ. АЯРТ ЛЗ 2'€ З^З?» ^-Р-вЛОА-в 
2-8 •Р3е323 аЗ^ЬАГААЗе 8. 8 е'вТ2ТО=в ЯР-в ГЗЛЯ?Т*А 
10 ^»Ь«РАЗаб-8-РАЗ ^ЗАА+ШЗ 2'е 8 е^Т2Ш)'в ГЗОП-в 35ЬЗ А!'3 
Ь+ГАА {'Ь-вЯРЗ ?'+ГАЗ€ШШ?€ 4»+ 0,З^А^. 8 ЯР=в21Д1+<Ц''в ЗШ>« 
^ЗАТ1ГОЯР=8Т ГЬТЛЗ Ь^ а&^З^РТг-З-г^-в 8 ЗеЬАШ^З 3€ 2-8ГЗ€- 
*€, 8 «)А+«>ЗА+ ГЗШ}ЬЗЯРТ" Ш? Ьг-З АТ РЗ ЯР'8^"35'ЗЛЗ 8 ЗЛТ- 
^'35ЬЗ *+2+ ГЗе^-вЛАШ?^ 2^ "З^-в-РЗ^ ; С-вЛТОЛЗ 8 ^ЗА8Ш53 

15 2€ л+ -РЗ яр-а-ртлзсгаз яя-в ■р+г+2то-в, лаь-в \^% згто-в 

е-вЛЬ-в, + ГА^ЦП-в •РЗ'55'3'1У-8-Р+. Г+!"8Т Ч?-вШ»ЗЬ8Я'3^ ШЗЛ-в 
ГЗ^^ЗАТ 2€ «>А+5ЬЗА€" (5Ш?-в*3 ^35, +*3 -РЗ ЧР'8&)"85'ЗЙ-в'РЗ 
32Ш;'8 «+ШТ 238 Л+ '^Б'3^дУ>ЛЗЧЧ'В ЗТО^а ^3-РЗ +«3 -РЗ- 
Г"Р^ 33€, еЗ€ЛТ Я?ЗАА 1Д1ЯРЗА. 8 ГЬТШЗЛ-в Г+^'8•!' 31^ЬА- 

20 Ш 3€ 2-8ГЗ€^/€, еА2Ш?3 СЗ В-З^-в 34?8 Ш?3€5Ь31га-вРА. 8 
32(ГО+Ч?А'8 3€ Г+}"8Т ШЗЛ-в ГЗХЗАТ 2€ Ш)Ь31Л1Т8'\'3^ 
ЦПЗЙЛЗ 2АЗЯРЗ ЬЗ^-8. (ГОЗ%Л+ ГЬТЛЗ Ь^ ЗЗ^ЗРв^З^^^в 8 
5ЬА+5ЬЗА+ 8Х«" 2-8Г"Ра1)3 ГЬЗ^ЗЗ 5 ГЗ^ТЯР+ВО^З. 23 ГЬ8- 
еЛТЛЗ 2€ 5ЬЗЛ'Р-Р+ 8 2«8-Р« *АЗЯ?А^21'^Т ГЬАЛ+3(ГО^ 

25 а€ ЧР'8 Ь§€<УА %ЬАШ-8'Р8.''ЗХ8. ЧР^2Ш;4-РАШ)3 8ЛАХ8. 23 
ГЬЯРСАВЛЗ 2'е ГЬАЛ+3€8 'ЗгС. 8 ЗШШ)3 %А+5ЬЗА^«» 3"2?», 
23 8Р'Л+ фШ1« ЗеЗР" •?+ Л32€Ш)Т ГЬТЛЗ, 8 2-8 -РТХ^ 
•Р+ЬЗЛ^ да-РЗ%-8 2-8 ЗЬЗ€ЛТ8 8 ЛЬ-вЬЗА-вдаТ фШ)^ +ЬЬТ- 
ЗЬ38 8 2(ГО+ЬЗ\'-8 АР'Л-в2}"85е)>з^. ГЬАЛ+3€8 ЛЗ Л+21Ш=8 

30 Е'3?^ М'+^3-Р83 %А+«)ЗА€' 3?ЬЗЛЗ +^8 АЗС-вЛ^, Ш)^ 
32^-8, 8ХАШ?3 8. +1^ТЗ АЗ ГЬТ2(Я13€ГА-в ^-8 82аа2» ЬЗ- 
4^3 З??»" Ь+Л»8 2€, Ь+Я?ЯРТ. 8 Зе!АЗеБТЛ+ 8. 82332^ 

лз ьз^з зх»' льазйз, -р^ рзлз 32т гьтшзА-в еоярзьт. 

Ш)3%Л+ ГЬТ2Ш}3€Г'А-6ШЗ Ч?^&)АЗЛ?Ш€ ЬЗ€^А -РФ 82332+ 
35 8 3€8€ 8. 8 23 ЗЛТ-РБ ЗШ?^ 23€ШШ?88Ь* 2^ 82»23«5'€ — 120 — 

+ЬЬТЗЬЗЗЧ?+ »ЬАеь+ 3'55>» Ш1оЗ Л32-Р93. Щ>35ЬЛ+ 5ЬЛ+%ЗЛ+ 
З-З?» ВЙ^Й-в- Я?-8еьЯРЬ+Ш?Т -РЗЛ-в Ш?ЧР38 ЯР-8 ЙЧ?93 ^АЙЩ>3, 
ЧР«вЙ8 1^§ ГЬЗЗ-З^-вШТВ -РЗЛ-В -РЗЛЗХ-в Г35Ь'8'РеРЗ€Щ|'8. Л8 
да«рТ1Ш«8 «Ш8 2€ А^З -РЗ ^35ЬЗ€ -Р-ВТ-РА »<33"ЗЛ8а°РЗШ?-8'У+ б 
Х335ЬЗ, 8 ГЬТЙ^ГО+ЯРТ^ТО-в "З^-РА ЯР€«3 -РЗабЗ ЛТ Л^вЯ?* •?+ 

ив! 91 лзйзетоз лз/изз-рн. +-Р"8/«ЗЛ'8 ; .'•+}'ЗабЗ »ез й-еезелзецу-в 
й€ !-8'РТ5Ь'88 Аьз оч+^з гзлзе++шз с-ввш»? ; яр^в (га^в ^+8*8 

Ь34^3 ВЙЖЙ-в -Р+ЬЗЛЗХ-в* А^З Р+ Ь+еье38"Р8!'+ ЛТ 809"Р- 
Л9ЙТОЗ й-в ЗЬЗСЛТЗХ^в 8 ЛЬ-в^ЗЛ-ЗгТ 3€ЦУ"8 ХЗ-РЗ, РЗ ЧР-в- 10 
ЙС «П.-8-РТ РЬ8 ЯР+Й-8 ЙАЛА+Ь-8 ЯР'8 ^/Ь-в^-вЯРВ »^€ 8 -РЗ 
3€Й(ШЗ ХЗ-РЗ. ЙЗ ЛЗ ЧР-вйЗ е'вТЙ1ГО'8 Л+ Й-вЬ^ЗвЛЗвО^^в 
8€ !'-8-Р85Ь'8'Р ГЬЗЬЗ^^вЙ^-вВЗв. 1Ш35ЬЛ+ »*34>Т"У'Р <Ц"-8Й8 
ЗЙТО+ЯРА-вШЗ 8 еАаб+Ш€. 

Оо+^<€<Я)3. ЯР38-Р8 ЛЗ 3^»8ШЗ 8Й»Й+ Ч?АЙ€ 8 !"в 16 
^+8фА +ЬЬЯРЗЬЗЗЧРТ, 8ЛЗЛЗ 5'-8'Р'РЛ8^'Т'У'Р 8 ЙЦО+Ь-вЯ'? 
Й'8е-8Ь+Ш€ ЙС. РЗШЗЬ-в абЗ 8ЛА+ШЗ ГЗ -РЗХ-в 8дз Л+АЗ- 
^3 АЗ ЛЯРЗЬ+ +ЬЬ83ЬЗЗЯР+, 8 "У-вШЗЛ^в ЯР'8-РЗ€Ш;Ь-8 ЙА- 
ЛА+ШЗ й-в ЙА»!Ь+Х8 ЧРТЛАЦПТ ЬЗШ»* Ь3-Р-8«'8^'3€. +Ь1о'Р- 
ЗЬ38 ЛЗ 8 ЙТО+ЬЛ/Т 8 й-в-РЗХ-в Ч?ЗЙ-8 8Й!'++1оЗ€ А'8аб+ 20 
Й-8ЧРАЛАШ?ЗА«ЙТОЯР+ •?+ 8Й»Й+, А^З Л+ »еТ^1ГО-в 8, 8 
^•3 ЗеЬАТОЗе. ^•Р35ЬЗ^-8 ЛЗ Й-вЯРАЛАЦЧЗАЗ^г-в РЬТЙ(ГОЗ€- 
Г+ЯР-вШЗХ-в ГЗЙААЛ^в ЛЗ ГЬТЙШ?3€ГА'8Ш+ Л-вЯР+ А-8Л+ 
й-вЧРАЛАТОЗАА ЬАЙШ?3" Й-В ЬЗ^З, -З^З^ЪЗе Ь+еьЗЬТЦИТ ^Ь'8- 
ЬЗЯР-в СЗЛТ^ 8 ТОЬ-8?5»8 Л-в-Р-вХВ Й"80о-8Л+Ш?Т %€. 8 25 
Ч?'8ЙТО+ЧР-8 ^-ЬЬ^ЗЪЗВ 8 Ь3#3 З^б»»' ■РВ^ЗЙЗЛЗ АТ ЗОИ-в- 
ЯРАШа^+V+ЗШТ ^(ГОЗ ЙТЗ 4»+ Ш)€ Й'ВЧРАЛАШ13А-вйШ)Я?»'&€1та-8 ; 
Вйа&Й^в ЛЗ 'Ж'А'в*++ШЗ. 8 ЗШ)«ЯРАШШЛ.ЯР'8 +ЬЬТЗЬ38 ьз^з 

з??»' ев+ЬАт^»*^ оис ез^ьзх-в гбтяр-втз??*, л+ ьз^зшт 

•Р+Х-в +ШШ?3 ОО-вТ ЗЙЯР кЬВЙТОЗЙ-е й-вВ-Р-в е9Я>+ ЛТ'Ц'++5Ь9. 30 
5ЬА+«,ЗА+ ЗХ» ЗЙ^Й-в' Ш)'8'Р ЬЗ^З. ЗН^+^3 Я)А+9Ь9А^ 
ЯР+Х^в, фТО-в ЙЗАА аеь-вЬТТОЗ 2^8'Р+ 4#А9ЧРА*А ЙАЛ€«+ 
3 ЛЗЙРЗе^ ЙТА-вТ 8 51>ЬЗ€ЛЗ€«-8 •?+ 31^А+Я'А1о-в гРЗСЗЙ- 
■Р-вЗЗЬ-в. Ш)9?ЬЛ+ +ЬЬ'РЗЬ38 Ь+Й(ГОЬ'8*+ ЬТбв-ВТ ЙЧР93€ 5ЬА+- 
?<)ЗА€" А^9 ЧРА+ЙЧРТХТ^ ЬЗ^^З, -^-вЦИЗ ЗШЦ09 [ШЬА1^»ЗТОЗ 35 121 35Ь9. ^-вТОЗ 2€ Ч?+'35'в ^-в-РТШ^-в ; а^РТ ЛЗ ЗТО^Ч?АШШ)+ЯР=8- 

ШЗ ЬАШС РаЧРЯР^РЗ-Р^ 32Р1/^ й-е^Ь^в^ГОТ. Ш}35ЬЛ+ О^+РА-в- 

Ч5>+Ш€ 3??» Л'Р'УЗ 8 Р-Ь^ЗЙТОЗ З-З^З» ЛА+Ь&€. ЗЧРЗТ ^5+ 

5 А+-РТт)^ »Л+ЬТШ<€ %А+9зЗА'&€'#3" -РЬЗЬ-ВЯ"? ■Р+'Ш'*, ЬЬ8- 

йш^з, ^^т)д зйот^-в а^л+ьз8 (то* ; гзчоь-в лз яя^ра йала- 

+ШЗ •?+ ЛЧРЗЬА, 8 ГЬ8й1гаЗ€ГТ !"в ■РЗ'?^Ш ЗЛТ-Р+ Ь+Ь^=вТ-РТ 

%А+5Ь9А^*8' 8 «ГО-вТ К^А 2^ 8Й^§23??« 5Ь+А'РА382}''8'Р8'2?=в. 

3-Р« ЙЗ (?Щ?ЯРЬ^ЛЗ 2€ РЬАЛ8 ЯР^2А^Т 9ЬА+?аЗА€' -РЗ 

10 ЯРАда^ *-вШ?9 %А+5Ь8АЗШ8. 8 ЗШЗЛ-вШ» 3^» ЧР=8 ЯРЬ+1ГО+, 

»^-вЬА 8 ЛЬ»»>+А 8 %А+5Ь9А+ 8^^ 1ГО»' 8 2-8 СА 2в Ь^в^ 92 
82»Й5?5''8 -Р+^+ВЗаХ-в. 8 Г'+1'^Т (рШ?«гРЬ€г&3 2€ й« ^А3€-- 

«то^яз-ае А^з -рз ^•р+^ *азя?а1'+. -рз гз "ег-рз^А лз рьт- 

ЙШ?§€Р-8ШЗ Й(ТОЗЗ€«'Р8 ЬАШ€ ГЗШ»ЬЗЧ?Т' Ч?'в 82Ш»8'Р&€ 8 
1л ТО-вТ ©Ш»^ •Р8Ь« ЗЯТ. 8еЗ 8 еЗЙАЛН' Ш?Я?ЗА АЧ?А «ГОС 
(ШЯРЗЬТ^га^в. СТЗ^Л-!- ■Р+4?€Ш)-8 ЬЗШ}ТЩ»=Р Й€ 8 ЬАбШ?? А\'д 
•РЗ О^-Р+^е ^ЛЗЯРА}"»-. 8 +^83 .'•»Ь-8 V^^%Л^^^^'Т. 8 ГЗ^ЗРЗ€ 
ГЗ^ГОЬ* 5ЬА+5ЬЗА€ 8Й»23ЧР^ ТЙЗ ЬЗ^З З??» А^З РЬАЛЛЗ 

л+йз {-а^ь-в -РЗ я?-в^%А+2'Р(то-8 отьт ['Ь+сга^вт зтояяь-ве&зшз 

20 Й€ ^3-РЗ. 8 8ШЗЛ^ гсЗ-Р^ РА+^гЬ 2€ 5ЬЗЬ«^3. ^"З-Р-К^'-^" 
»Ш)Ь» ЛЗ е^^ТЯРвШа» 2-8ЧРАШ)^ 2-е(П)^ЗЬТШ€ ЯР€2Т +ЬЬ8- 
ЗЬ38 8 ЙШ)+Ь'\'8 АР'»Л'821Ш<?'8 •?+ 823^2+, А^З Ш\^°РтТ 
8. 8 Я'8Я?€Л+Я?'8ШЗ 8 ЧЯАг-в 8 РЬАЛ+Ш* 8 РЗ'Р(Ш-82!'§&^» 
ГТА+Ш)» ВМЗХЗ^Р». 

Ьз^ЗТО^в ЛТАЬЗР-8' (?2^РЗЛ9е8(ГО8 2€ -Р+Х Л32Ш)38- 
•РЗХ-в е-вТШ?8 Р32А§9Ш+'Р8А %А+2+ 2ЯР€^Ш++«>3 ЗЯ?+-Р-8- 
Л^ЗАТА. Х8Ь-в ЯРЙАХ^. АРЛ-8' 8 Л©Ь3^5 ТОЧ?33'§5'а^. 8 

ьз-^зто^' гьзхзельзйто-в гзйа^зшз. 30 (XIII. 31—38. XIV. XV. XVI. 1—19,23—33. XVII. XVIII. 1.) 

ЬЗ*3 5Ь32РЗЛ-6 .'^■8 ЙЯР357о''^ З&^ЗРЯР.-^ЗХБ" -Р^Т-РА •РЬЗ- 
ЙА+ЧРТ Й€ Й«8-Р« '^АЗ^Д^-в. 8 СдЪд ГЬ32А+Ч?Т 2€ 3 

16 г^€4-е (^1 — 122 — 

ГЬ9[8А+]ЯР'Р(ГО'8 5 ЧР-в &д\^А, 8 +1^ТЗ ^'ЬЗЙЛ+ЯРЗШ! 8 Т. 
4?€Л-8'У+, ЗШШ?3 ^+<Я>3 2-8 ЧР+Х5 ЗгХ^, ЯР^0о<РШЩ13а^З 
ХЗ-РЗ, 8 А^ЗабЗ ЬАЬ-8 8Л'ЛЗЗХ'8 АЬд АХЗЛЗ +0О-8 8Ла€ 
ЧЯ^вТ -РЗ ХЗабЗ^З РЬТШ?'?, 8 ЯЯ+Х-в 5ЬЛ+5ЬЗЛ^ -Р-вТ-РА. 5 
е9+Г9ЯРА<П)-8 '*'31Р9€ Л+^€ ЧР+Х-8 Л+ ЛР'еТ(Л]3 льаа5ь-8 ль»- 

5ь+, А.-^за&з чя-вдзАреть-в яр^вт л+ 8 яр-вт л[Р^'^ч\}з льа&^-в 

ЛЬ»%+. 3 гЗХ-в Ь+0*»ХА^1Ш"8 ЯР-828 А^З ХЗЗ а&*3-РЧ"У8 
32^Я13, +ШШ?3 ЛР'еЗЯР'8 8Х+1ТОЗ ХЗЛЛ^Р 23КЗ^. %6Ь+%%Л-Ь 
ЗХ» гТХЗР-в ГЗЩ/Ь-в* Я)32Г'ЗЛ8, ^+Х3 8ЛЗШТ ; фТО-в- 10 
ЯРАШШ;+ ЗХ» 82»2"8" АХЗЛЗ +(30-8 8ЛЗ€ -РЗ ХЗЙЗШТ •Р'88-РА 
8Щ/Т, Г32ЛАЛ-8 абЗ ГЗ Х-8-РА 8ЛЗШТ. 5ЬЛ+5ЬЗА+ ЗХ» 
ГЗТОЬ'8" 5Ь32Г'ЗЛТ, ГЗ ^-81^3 -РЗ Х3%3€ ГЗ (ТОЗСА 801?? 
•Р-8Т-РА ; Ла&ШЗ€ ХЗ^ &,+ ООС ГЗЛЗае^С. 0[та'8ЧРАУУ+ 82»2"8' 

л»шз€ лт роарз-ае ео+ х€ гзлзлтшт ; +хТ"Р-8 +Х8Р-8 15 
9>А+5ьз<Я)'&€ щосА , -РЗ чР"8е'>?)<я>+йТ1га'8 ^з}Ь"8 лз-р-елза^з 

31Л)"8ЧЯЬ"8гбЗШТ 2€ ХЗ^РЗ [ГОЬТ ЬЬ+ТО'88. •$>>+ -РЗ 2"8ХЗ€ШШ1+- 

3(ГО»8 2€ 2ЬЛ^З ЧЯ+ШЗ, ЯРАЬаа31ГОЗ ЯР-8 1^3%+ 8 ЯР-в Х€ 

ЬШ ю ЯРАЬа&8СГОЗ. ЯР'8 ЛЗХа^ ЗШ»'8'У+ Х33%3 Х-РЗЯз-вТ 31^81ШАЛТ 

23€1га"8, +ШШ?3 а&З -РТ ЬЗ^Л-в еВХ-в ЯР+Х'8. А^3 8ЛЗ€ 2о 
а&5Ь9Щ>ЗЯР+Ш?Т ХА2Щ13 ЯР+Х^в. Г+?>8'Р ГЬТЛЗв 8 Г38ХЗ€ 
ЯР'8Т !"8 231^А, Л+ 8ЛЗЛЗ 32Х<« +^-8 8 ЯР-вТ еЗ€ЛЗШ73, 
8 АХЗЛЗ +05^ 8сГЬЗ€ ЯРА21ГОЗ РЗв^Ш-в. 5ЬЛ+5ЬЗА+ ЗХЗ& 
•е-ЗХ+' %32^^3Л8, -РЗ ЯРАХ-в !'+ХЗ 8ЛЗШТ, 8 Ь+^3 Га€1Ш-8 
ХЗЛЗХ-З ЯРАЛАШ?? ; %А+%3<Й)'Ь ЗХЗ§ 82а§2"8' +00-8 ЗгХ-в 25 
ГЗеШ^-в 8 881ГОТ-Р+ 8 ЛТЯРЗШ1«; -РвНЩ^З абЗ РЬТЛЗШ?^ ?-8 ЗШ?-81'Р' 
(^■«{"вХЗ Х^-РЗ-ае. +Ш1ГОЗ хе 1^Т2Ш?3 ^^^Р+ЛТ, 8 з^ш-в-у^ 
Х33%3 <^-Р'\'6Ь°Р а§1^3 К82Ш?3. фШ18 83АА РЗвЬ-Р+ЗШ^З 8 8 
ЯРА2Ш13 8. %6Ь-\-%д6Ь+ 3X39 фтЛТГ-8' «)38Г9Л8, Г9.''+ЙТ 
•Р+Х^в 31Ш-8'У+, 8 ЛЗЯР<вАЗШ?-8 -Р+Х-в. %А+9зЗА+ ЗХ» 82»2'8' зо 
(ГОЗАВ^З ЯРЬАХС 2^ ЯР+ХТ 38Х^^ 8 -РЗ РЗео'Р+ А*Р ХЗ-РЗ, 
фЗАТГЗ ; ЯРТЛАЯГ-8Т Х€ ЯРТЛА ЗШ)-8'У+, .'^+■''3 Щ; 8Т ^АФ- 
Я.ЗАЗШТ" ГЗ^+ЙТ -Р+Х^в 9^8^+ ; -РЗ ЯРАЬа&ЗШТ АТ А.''9 
+^•8 ЯР^ ЗЩ)-8^Т 8 ЗШ)'в'\'-8 ЯР^ Х^^РА ; %А+5ЬЗА'88 3€ЛЗ 
+ &5-8 %Л+%дЛ%е ЯР+Х^ 3 23еА ■РЗ 5ЬА+5Ь9А^ ЯР+Х-в , 35 — 123 — 

<1РАЬ»8Ш}3 ^«■РА А^^ +«Ь'8 ЯРв З^ГО-в^З 8 ЗШ}-8<\'-8 Я?-8 

^-в-РА, +ш(газ АТ г&з -рт, ?1+ 1га+. лаа+ чраьз€ 3'3?(Я)А- 

Ш?3 ^Т. +'д2'ЯР"Р« ^-Зг^-Р^в %А+5ЬЗЛ^€ ЯР+^^в. ЧРАЬа§3€5 ЯР^в 
6 ^€. ЛАА+ АЛЗ +ег8 1ШЧРЗЬ^ 5 ТО-В Й^вСТЧЯЗЬТШ^*. 8 СЗА-в- 
Ш + + Й^ОЧЯРЗЬТ^ГО^е ЙТЬ*, А^З +е1-в Г-в 3^»^ 9ЬЬЗ€ЛЗ€. 8 
3%ЗЛЗ ЬЗАТй-8Ла РЬ38ТШ?3 ЯР^ 8'55'С ^33. 043 88Ш?ЯРЗЬ4€. 
Л+ ГЬ38А+Я?8Щ;=8 2€ ЗШ^^Я/^ 3 2«8РА. +ШШ?3 ^323 РЬЗ- 
2Т1ГОЗ ЯР=в 8^* ^^ЗЗ, ОПЗ 2=вШ}ЧЯЗЬ^. +«3 АРСТ^ГОЗ ^€, 
10 дз+ГЗЧРАЛТ ^33€ Й^СА^РЛА^ГОЗ, 8 +^-8 Ш^ЗА-йб ^^^•8'V+ 

^зз«>з 8 8-Рз%з рн.ь+^А^р^ш+ л+2Щ|'8 яр+х-в, л+ езелзш}^ 

й^в ЯР+^Ч» ЯР« ЯРА^-в. Л»ЬБ 82(гаТР«Р'8Т. 35ЬЗйЗ ЯР32-8 

'3?8Ь'8 -РЗ даЗЛЗШ;« ГЬТЗеШ^Т. А^3 -РЗ ЯРТЛТШ^в 35ЬЗ ^РТ 

е^Р+ЗТО* 3%3 Я5''8Т ЛЗ еЬР.ЬЗ^ГОЗ 8. А^З ЯР8 ЯР+Й-в ГЬА- 
15 е^вТЯР+ЗШ}^. РЗ 32(ЛИ.ЯРА^€ ЯР+2-8 28Ь-8. ГЬТАЗв .""в ЯР+"35''8. 

ЗШЩ)3 «Зг+АЗ 8 ЯР32-8 ^ТЬв !"8 Щ)д'^Ш РЗ ЯРТЛТ^ТО-в 

^ЗРЗ, ЯР«Т ЛЗ ЯР8ЛТ1таЗ ^€. а[^3] +Л-8 Л8Я?3€ 8 ЯР^8 

ЛТЯРТ еЗ€Л31Я»3. ЯР8 04-8 ЛЗР8 Ь+^,а&^АЗ[ГОЗ ЯР«8 А^3 

+&)-8 ЯР-В 3^78^8 'с^гЗЗХБ 8 ЯР88 ЯР 8 -З^-вРА 8 +^-8 ЯР-8 
20 ЯР+2-8. 8^АЗ€8 СЬ+ГЗЯРАЛТ ^33€ 8 2'8еАР'Л+3€ 3€, (ТО^в ЬЬ! 94 -^ ^ , ^ 

ЗЙ^Ш^в АР'1!^'€8 %°€. + АРССЗ '55'€ ЯР8ЛАР'еЗР'8 СЗбАЗТО^ ^^ И^л^С^ (Х ^* 

ЗШ)^Я'3'55''8 ^38<2?«. 8 +^-8 ЯР-ВЛАр-^А^ 8 8 АЯРА^ Й€ /-Сн^-^ "И«-*.^{^ , 

З-З?» 2+'35'=8. 5ЬА'Ь5ЬЗА+ 3X33 8РА+ . РЗ 821'+ЬТЗ(ГО-82}'^Т" 

%32ГЗЛ8. ^-вШ^З 11^882[ГО8 А^З -Р+Хв ЬЗ«ЗШТ 'ЬЯРТ^та8 2€ 

25 + РЗ яр«2зхаз Х8ьаз ; й)А+5ьза+ зхаз 82аз2'8* +Ш1л?з 

?<Ш?3 АР'11^8Ш1« Х-е, 8 2АЗЯРЗ ХЗЗ 2-8еАР'А31Ш-8, 8 ЗШ?-8'У-8 
Х38 ЯР-8 ЛАР" е 8 01? 8 Т. 8 {'■В РЗХ» 8ЛЗЯРА 8 ЗеТТОЗА-8 
» Р3«)3 ООЯРЗЬТЯРА. РЗ АР'1^€8 ХЗРЗ 2АЗЯР32^ ХЗЗЬ 8 
РЗ 2=8еАР'Л^З(ГО8. 8 2АЗЯРЗ 3^3 2А'88Ш+2а43 ^'А^СТ^ 
30 ХЗЗ -Р^в Г32-8А+ЯР8Ш ++%3 Х€ ЗШ7-8'1'+. 2? 5ЬА+%ЗА+Ь^ ЯР'* 
ЯР+2'8 2-8°?. {"+Ь+!'А8Ш}8 563, ЛЗ^Ь-В 2ЯР€Ш;'88 35ЬЗЛЗ ГЗ- 
й'вАЗЦ\»'8 31га-8Ч'-8 ЯР^ ЗХС ХЗЗ^ 00-8 ЯР^ВТ -Р+ЗЗ^ТТО-В 
ЯР'823'25'» 8 ЯР82ГЗ'35'€Р31Д/8 ЯР+Х-В ЯР-82А АЛЗ ЬАЬ^ ЯР+Х^. 
ХТЬ-в 321ГО+ЯРАА^ ЯР+Х^, Х8Ь^ Х38 Л+'&€ ЯР+Х-В. 1'^/ — 124 — 

ТЗ -РЗ »9Ш?Ь+Ш-ЬЗШ?«. 8Л'8ТШ+8(ТОЗ АЬ9 +еь-8 ЬАЬ-в Ч?.Ь^«8* 
8ЛЗ€ 8 Р-ЬЬ-ВТ ГЬТЛае Ь-в ЯР+'г?'8. +■«3 еТ8Щ>3 ЛРИ^ЗАТ 
^<€, ^«^ЛЬ+Л9ЧЯ+Л<Р 8€ е'Р8Ц1?3 З&СЗ А.''3 8ЛЗ€ ^■8 ЗТО-в- 
«УР", А^З ЗШ?-8Я'-8 1^;ЗЛ<Р8 ХЗ-РЗ 38Ш?'С. 8 -Р^вЗ-РА ЬАЬ'8 

яр+х^в гьдаьлз л+гез -рз ез€лз1ш=8, л+ 35ьл+ езелзоо 

ЯРАЬЗС ВХЗТОЗ А^^ +&)-в ЬАЬ-8 ЧР+Х-З. Р'ХЗ -рз Х"6Р9Я>3 
5ЬЛ+9ЬЗ(Й.^ ЯР+Х* , ЛЬСЛЗТО^в еЗ а35Ь9 ХТЬ* ^■8Р€*«, 

8 яр-в х-в-РА -РЗ зх+ш^^в -рз^зйзаез, -р-в л+ ь+еьз&ХАЗШ?* 

ЯРЗа-в Х8Ь-8 А.''8 ЛРеЛ4€ ЗТО-8^+, 8 А^§ Л+ГЗЯРАЛ+ 
Х'8-РА ЗШ?-8Я'-8, (Ш+^3 (ТОЧРЗЬ^. '«'•вйТО+РДТОЗ, 8ЛАХ-8 31ГО 

83СЛА. +^« зах»в Л9еь+ ватот-р^в-р+А, а 91го^'У'8 хзз 
лдл+шгзл-8 зй1та«е. яр-вйАьзе ьзеь^ьзе з х-в-РА -рз (таярз- 
ь^^е-е/зе^&б рлдл+, 8й>'8хзш?'8 ^ ъ яр-овА^зе щ;чР9Ь€»з€^ 

ГЛЗЛ^, 9Сл1ЬАе'Р1ГО»8 %€ Л+ РЛ9Л-8 СЗЛ-вШТ 8-8Ш)ЯР9ЬТШ?. 

Р'а&з яр»8т ^таш)? 38Щ>з 0*)+ алзярз злз {ьл+^ьзл+ь-в 
яр+х^з, С9гоЪА(газ яр^в х-е-рд з +еь'8 я?=8 яр+а-з. д^за&з 

ез Ь9^%Ь -РЗ ХЗЛЗШ^-е ГА9Л+ Щ1ЯР9Ь8Ш?8 9 а311^Д +«3 

■РЗ ез€<п>зш?^ •Р+ лзлА, а^+^9 з яр-вв +ш{гоз яр-в х-е-рд 

•РЗ ГЬДе9€ЛЗ(ГОЗ. +07-8 ЗаХ°8 ЛЗво-Ь, + ЯР'8'Р Ь9ЛЛ<РЗ. ТЛЗ 
езеЛЗО^-З ЯР8 Х-З-РД З +&)-8 ЯР^ -РЗХ-З, Й"8ТОЯР9Ь<Р1ГО8 ГЛ9Л« 

Ь181; 95 х-з-рдл-з, дь9 сзб» хз-рз -РЗ Х9абзш?з а^в^гаярзьзтоз -рз^^з- 
азйз. ^^з ь^ч\)д яр-з Х-8-РД -рз гьАез€лзщ?'8, зек-ярввайзш^^в 
а* ярз-р^з ^ьдзьз ьзео5ь+ з за-вь-рзто^е, 8 8«е8ь+'^ТО'8 -*€ 

8 ЯР-З З^Ь-Р-в ЯР'8<Я)+«>+^Ш)»8, 8 й-вЛ+Ь+ЗТО^З. +*3 ГЬДеЗ€- 
Л31ГОЗ ЯР^З Х-З-РА 8 ЛЛ.Ь^ЬЗАТ ХЗЗ ЯР-8 ЯР+В-З ГЬАеЗ€- 
ЛЗ€Ш?^, 8 ЗХ»а$3 {■9АТЛЛ9 Ь9'*!/ЗШ?3 ГЬ9а8Щ)3, 3 е9€ЛЗШ)'3 

яр+х-з. |'9гР'Е'\/-8" 9 азх°з гьзал+яртш^^з ас зш)-8<У'8 хзз 
л+ ГАЗЛ х-рзл-з а'8ш1ярзь'рш;з з е^€лз^шз хт а^з- 

-РТ^Т. Д^З ЯР^^&зАР"!^? Х€ ЗЦ^-З^-З. 8 +ей-8 ЯР30<7АР'С<РЬ'« 
ЯР-ЗТ. еЗ€ЛЗШ?3 ЯР-З А^РС-Зг"? ХЗЗЗ. +У3 &1+ГЗЯРАЛТ Х33€ 
а-ЗСАРАЗШ^З , ГЬДеЗ€ЛЗ(ШЗ ЯР^З АР'е-8ЯР'Р ХЗЗЗ . д^злз 
+&)-8 &1-1.ГЗЯРАЛТ ЗЦ^-З*;/* Х935Ь9 а-ЗСАРа^З 8 ГЬДе"ЗТЯР+^ 
ЯР-З •РЗЯ>9 АРе-ЗЯР'?. ат 9ЬА+%9А+Ь»3 ЯР+Х'8 Л+ Ь-ЬЛ98Ш)-3 
Х9А ЯР^З ЯР+а-З 15^3€АЗЩ>»8 8 Ь+Л98(Л)-3 ЯРЬШ+ ЗаГА-З-РТСТО-З 125 2€. 2Т ЛЗ 32Ш1€ Л+Г8ЯРАЛ-8 ^9А Л+ <Я>Р'е'?Щ;з ЛЬ^^Ь^в 

■ртнш^злз -рз 8'г5'+<л?'8 л+ ьч^д л»ша€ йчрз^ рзлалт^га-в 

$5+ ЛЬШЯз-вТ 2ЯРЗЗЗ€. ЧР-вТ ЛЬа&*Т ^38 321ГОЗ +*3 «ГОЧРЗ- 
б ЬТОТЗ ЗЛ8ЬЗ +0з8 е^+РЗЯРАЛ+Ь-в ЧР^-в^^в. Р'а&3 -РЗ 9Ь<Й)+5ЬЗ- 
Л^ ЯР+2'8 Ь+С-в. Ь+С-8 еЗ -РЗ ЧЯД2Щ)^ 4?^-8[ш)з] «ГОЯРЗЬТШ?* 
«>32ГЗЛ8'Р'в 35ЬЗ, ЯР'8<Р ЛЗ ЬАЬ^ ЛЬ»5Ь««Р. А^^ Ч?'82А АЛЗ 
2Л'8'РШ+1о'8 фШ;'8 ЗШ?^^^ Х335ЬЗ 2'8.''+^+Ь'в ЯР+'35''в. -РЗ 

<и>,в<р ^зрз 8&)е=8Ь+2(шз, •Р'в +^-8 в^^^е-вь+ь-в чр-вт, 8 гз- 

10 ЛЗЛТЬ-в ЧР'8Т Л+ Ч?»88 8ЛЗЩ;3 8 ГЛЗЛ-в РЬ'Р'Р323Ш?3 8 

глзл^ чр+ш-в гьАез€лз(го=в. л+ з^злз ^^АТлл^ рьз2«р- 

Щ>3 а& ЗШ)-вЯ'+ ЧР-8 В"^* "е^ЗЗ Л.Ь2Ш?8 ЧР+"5г=8. 2«Р 0ь+ГЗ- 

ЧРАЛ+«€ ЧР+'3?'«. Л-Ь ЛР-СТ^ШЗ ЛЬ»«)-в ЛЬ»5Ь+. +Ш1Л»3 8 

ЧР32-в ^гТЬ-в ЯР+2'8 •РЗ'Р+ЧРТЛТШ}«. ЧРАЛТШ?3 А^З ^^З^^З 

15 ГЬАЛЛЗ ЧР+2 ЧР'8д5'РЗ-Р+Ч?'РЛА. +ШШ)3 ЗШ»* ЧР-вйЗЛЗ ^^ТЬ* 

е82Ш?з е"рл«р, чрз2-в "2з«рь« »ез 2чрзз лр-и^^рл^в ет, 
А^злз з^га-в чр'823?,з "зз>'рь+ •РА2щ;з, -р-в •ь^гв ве^с^ь+ь-в 

ЧР'8'Р фОО^в ЧР=8235ЬЗ '55'ТЬ+ . 235ЬЗ Ь+Л8 ■РЗР+ЧРТЛТШ)'в 
ЧР+2'8 ЧР32-8 '53'8Ь'8. ГЗ-др^-РВ^ТОЗ 2ЛЗЧРЗ ЗЛЗ +ег8 ЬАЬ-в 
20 ЧР+?5''8' •РА2Щ»'8 Ь+е-в И^ЗЛТ» «,32ГЗЛ+ 2ЧРЗЗ%3. +ШЩ>3 
^3€ 8&з5Ь-в-Р+Ш€. 8 ЧР-еТ 8ЛЛЗ-РЗ€1ТО-8. +Ш1ГОЗ 2ЛЗЧРЗ ШЗЗ 
2"8елР'2€ 8 ЧР.ЬШЗ 28елРЛ^Ш?'8. •Р'8 2Т8 Ч?^2А 2«(гаЧРЗ- иа ^^е 
Ь€Ш?'8 ЧР+Хв вЬ+ 8^€ даЗЗ, А^З -РЗ ЧРАЛ€Ш) 8 ГЗЙ^Л+ЧР-в- 

ш++%з да€. +ШШ13 -РЗ етда гьтшзл-е 8 %л-ь%зл+л-8 в-зг-в, 

26 «,ЬАЬ+ -РЗ еЗ€ ВХАЛ^Р, ■Р'8Т*'А ЛЗ 8 ЧРВ-Р^З"? -РЗ 8?5'3€(ГО 
3 «>ЬА2А 2ЧРЗЗ'д5'-8. -РЗгР+ЧРТЛ^в ^^З-РЗ 8 3[ГО'8^+ ^33*3 
■РЗ-Р+ЧРТЛТТО^ -Р-В Л+ 2'8еЗ€Л300'в 2€ ЙЛЗЧРЗ Р°РЯ+-Р%3 
ЯР'8 еь+.''ЗРА ВЬ-в Аг-З ЧР8'РЗ-Р+ЧРТЛАШ'€ да€ 2Г''8ТШ}Т. 
3%Л+ ЛЗ ГЬТЛ31ГО=8 Г+Ь+.''Л'РШ;'8 35ЬЗгбЗ +03-8 С32-8А^ 

30 ЯР+^Р-в ф(ГО»8 Зт-8Л'+, Ла&Ь8 82(Л)«Р'Р-8'Р*8 ТЛЗ 31/113 3^-8^+ 
82ЬЗЛТа11'8, 1ГО-8 2^ЧРАЛА1ШЗА'е2Ш)ЧР©ЗШ]'8 3 ^-вРА. 8 ЧР«8 
ЛЗ 2-8ЧРАЛА5гаЗА-82Ц1)ЧР»ЗШ?3 , А^З ЗЙ^З-РЗ 2-8 ^-в-РЗ^ 
32Щ)3. 

28 5ЬА+%ЗА+)о'8 ЧР+^^ Л+ -РЗ 2'8еА+еь-РТ(гаЗ 2€. 126 ЧР+^-в АЬа -РЗ ^°§дзР+Ш€ -РЗ 91Ш'8Я'+ -Р^Р "З^ЗРЗ. -Р-Ъ 8Т 
%Л+5ЬЗЛ+Ь=в ЧЯ.+'^'8 Л+. 3%Л+ ГЬЗЛЗШ)^ %§Л'Р-Р+ Г§'Ш'<Р- 
.Р+8<Л>3 8Т8, А^а +ез^ ЬАЬ=8 ЯР+'55'=8. 8Ч'Ь« 5^3 +^7-8 -РЗ 
ЬАЬ-в ЯР+'33''8 88РЬ«ЧР+, А^§ 8=8 ЯУ^^-Щ^^Р САЬ-в. -Р^ВТ-РА ЛЗ 
8Ла€ Ь-8 Г38«А+^^Ш»'55'» ??€, 8 -РЗЬаОЗЛЗ §ТО=8 ЧР+З* 
■РЗ ЧР-вРЬ+Ш+ЗШ}« ^З-РЗ" г'+'3§'3 8ЛЗШ8 : -Р-в АЬЗ 8Т 9ЬЛ+- 
5ЬЗА+Ь=8 ЯР+'Ш''8. 8^6=8^-8 ЗВРА-в-РТ аЬЛ'\'+ ЯР+Ш + . -Р^ +00-8 
ВЗОТ^Т^Рае %А+5ЬЗА^ ^РФ-З^^В. ^■РАЗ 32(Л)^ ЯР+'8§'=8 Л+ +0О-8 
5ЛЗ€. +Ш1гаЗ И^З ^'З 8Ла€ +Л«, Р.+ Ь+^АЗЩ)^ -РЗ РЬТЛЗШ^^в 
,'^8 ЧР+??=8. +ШШ)3 АТ йЗ 8Ла€ {'а8-8А'^ 8 г"8 4?+^^. 8 

('ьтшзл* з-р-в асА^р^зш)^ яя-ваз^ьа ?§'8Ь+ а %ьа8а з а 
гь+ЯР^ЛА 8 а ааелА, а 5ььа8а »1!1^а. А^а -рз я?Аьаа^1Г0^ 
нр-в ^€. а {"ь+яр^ЛА г&з. А^-а ь-в аш)«'ур' 5ььз€ла€ 8 ^ 
щ)д'^ш -РЗ ярзл^рооз ^3-рз. а ааелА лз, Аьа ь-в-р-еь-в 
%°'рь+ 835ьа а8а€3блзр« е^таш?^. зшщ)з х-ра%а зх+х-в 

9ЬА+5ЬаА+Ш)Т ЯР+^^-в . -Р^в -РЗ ^^ЗЙЗ^ШЗ •РЗаЧ^Ш^Т -Р^Т-РА. 

З9ьл+ лз рьзлзто-в а-р*. лааь-в заок^р-р-в-р-вз, •р+81Л1+яят1го-8 
яр»88 -р* яраа€ 8а«га8^^. ^З-Р-ЕЧ''^- -рз а азсА 9ьА+5ьаА+- 
ш;з зх+ш)^ , -р^ ЗАз^а алз аА^зшзто-в %А+9ьаА+ш?8 

ЗХ+Ш»'8. 8 %Ь€Ла9'6'++ ЯР=8^ЯРАаЩ>8Ш} 8 ЯР+Х^в. З-Р^в Х€ 

гьа8А+я?зщ)=8 , АЕ-а аш? хаз5ьа {'ьтзхАз^го^в з яр=веоЯРА- 

ЯР-88А ЗАЗ^З ЗХ+Щ»* аЩ>-8'У-8 ХЗА 83€1Д>в, 83%3 Ь+ЛТ ЬАЬ-В 
ЯР+Х-В А^З ЗШ)-^ Х33%3 ГЬТЗХАЗШ!^ 8 ЯР^в^^ЯРАаЦОЗШ?^ 
ЯР+Х-В. ЯР-В Х+АА 8 1'-8 Ш1аХ» -РЗ ЯРЗЛТТОЗ ХЗ-РЗ 8 

г+г-^з яр«8 х+АА 8 а^&^-вь^рш^з х€ А^^ злае !"8 зш^^я']?. 
ЬАШ€ лз аа^з-рзч^т З5ьа ^« азсА- ^-в^гоз аз заш!^ злз 

%А+9ЬаАЗШ?'8 -Р+Х-В" ЯР8 Х+АА V РЗ ЯРЗЛТШ)3 ХЗ-РЗ, 5 
Г+!'-8<Р ЯР'8 ХЬАА 8 ©е^^ЬТ^ГОЗ Х€ ; А^З 8Ла€ ^-8 ЗШ^-в^'!?", 

5ЬА+5ьаА++ьз€ лз" ^ 81Л)а зац^-в аз зйбз %А+Я)ЗА31га'8 ; 
ь+ОоЗ&ХАЯР^в г&з заа&а-в А^з ьзш^а+ьзс з яр-врь+ш+о^т. 
ьз*з зх-в' 3 азх-в ат а"8ТО€-&+зтоз ас хзллр азез^ 

А^а ЬАЬ* ЯР-в Х+АА 8 -РЗ ЯР8ЛТШ?3 ХЗ-РЗ, 3 Г+?"8Т ЯР-В — 127 — 

+«3 ^32§ гь§й8[таз Ш %Ч^-В\'+ ЧР-8 З"^* ^83. Л+ЙШЗ-в яр^-г?^. 

ЛАЛС" Л8 23ЛА -РЗ ГЬ§852ТОЗ ^'8^389ЛЗ Ч?-8 Ъ'^€ "^^ЗЗ. 
5 ГЬ328(гаЗ. 8 ГЬТ85531ГОЗ. Л+ Ь+<а32Ш?-в Я?+Ш+ 82ГЛ-8'РЗ-Р+ 

а1делдт-&. 28 я?=в гьтш?«^+1о 9ьл+9ь§л+ь^ гр+^^. гьт- 

ЛЗ^ГО-в «>§Л'Р'Р+ 35ЬЛ+ .'-е Ш?§'г9а& Ч?=в РЬТ(та8^+1з^ -РЗ 9ьЛ+- 
%§Л^€ Я?4.'г5''8. -Р^ •Р331^'Р-Ра&^-': 2€ § §1га-в\'Т ЯР€^г°АШЩ?+^ 
ЧЯ+"3?'в. ЯР^в ОТ-8 ЛЗ-Р^ Ч?8 8^€ '35'33 гР^2ГЬ32ТТОЗ. 8 -РЗ 
10 5ЬЛ+%§Л^ ЯР+^^в А,''3 +1>г8 а&'^ЗЛ^ 9^-84'+ 3 ЧР+2*, 
2+'г?« еЗ дЩ}-ВМ-в ЛР1^Т(ТО^ ЯР«8 . А1^3ЛЗ ^1?^^ ??€ 

яр^в^лре^зг^шз 8 гоАьзяр+2тоз а?'3 з^га^ кз9з+ 8лтл^. 8 

8^8Л-8 ЗШ?-8 1^35Ь+ 8 ГЬТоЬ-б Ч?-8 ЯР32« 7?°РЬв 8 8ЛЗ€ .''■в 
дЧЧ-В\'Р>. %Л+5Ь§Л+и1€ З-З?» а^З^'ТЛ'Т 39з§' 83 -РвЗ-РА ■РЗ 

15 9еТ-Р»3€ 2€ 9зЛ+«)3<Я)ЗШТ. + ГЬТШ?-8А?€ 4>8,''§3 3€ЛЗ РЗ (^^-0^1^(1 I 

9ЬЛ+«)ЗЛЗШТ. •Р^в-РА Я?А'??« А^^ ЯРА88 ЯР-«ЯА 8 РЗ ТОЬА- 
еа§ЗШ8 Л+ ^Ш^З ТОС ЯР«ГЬ+Ш+3(70^. 3 23^^ ЯРАЬ»3'3? А^З 
ЗЦЦ^ 1^3Я.Ь 32Т 8ШЗЛ8. фШ/Сг^АШЩ?^ 8"^^ 82»2^' •Р^Т- 
^'А ЛТ Я?АЬ»ЗЩ)3 ; 23 ЪЬ^€Л^\!\)В 913ЛТ-Р4- 8 Р-вТРА 

20 ^^ЬТЛ^ Л+ Ь+^)ТЛЗШ>'в 2<€ .ь^ЛЛЗ Я?-8 2ЯР9А2'Р 8 ??€ злт- 
•Р3?)3 38аО+ЯРТШ?3 . 8 РА87У8 ЗЛТР-в . АЬЗ ЗТО-8Г-в 2 8 
^РЗ^ 32Ш18. 2Т 9ЬЛ'1.Я.ЗЛ'ЬЬ-8 г?+??« 0^,+ г" 8 ??вРА "З^ТЬ 
8'^+Ш)3. ЯР8 Я?«2А'35'8 "^^ТЬА 2^Ь-8^^-вР5 1^3€ЛЗа1)3. -РБ ЛЬ8- 
Л+8Ш)3. +(^-8 е^З ГЗе^АЛ^РЬ^ Я?€239!,3 ^8ЬН-. 2Т 5».Л+5(,3<Й>+ 

15 82»28, ^З-Р-ЙЛ'-^. (^+^€(Я)9 ■Р9ЛА(Я)=е .дб! 8 ЯЯ8АЯРЗЛ« 

З^Т 2ЯР38 •?+ -РЗеЗ 8 ЬЗ^З' Ф<га8^3. ГЬТЛЗ 9ЬЗЛТ-Р+. пь{ за 
ГЬ32А+ЯРТ 285-Р+ 2г=33*>3. Л+ 8 2«8-Г8 (ТОЧР38 ГЬ32Л+- 
ЯР^рЦ^-в Ш)€,, АЬЗЛЗ Л+Л8 3"??» 327 г^А+гШ)^ ЯР82А.''33€ 
ГЛЗЩЛ', Л+ ЯР-823 З^лЗ Зг^а§ 32Т ЛН.Л^ ог+2Ш)-8 8'35'« 

30 ЙТЯРЗШ1'8 ЯРА^«Р^Т8. 23 ЙЗ 32(га^ ЙТЯРЗШ)^ ЯРАА#8-Р^Т8, 
(П>+ М'+^1га8 1га€ ЗЛТР35ЬЗ 82(ШТ'Р-Р++5ЬЗ ^д%-Ь 8 35ЬЗЛЗ 
Г328Л+ 82а§Я+ ЬЬ82ТО+. +Л8 РЬ32Л+ЯгТЬ8 (ТУС Р+ (УЗ-^^ЛЗ, 
ЛАЛЗ 2-8ЯРЬ8ШТЬ8 ЗйЗ Л+Л€ 32Т "??«РА Л+ 2^Ш]Я?ЗЬ^, 
8 -Р^Т-РА ГЬ32Л+ЯРТ "г?€, ЗЩ:^^3^ ^ ООЗе^З 2+^35ЬЗ 2Л+- 

85 ярз^ -^елз о??А15^ гьАг^сгз л+лз -рз 1^-б'Р8«го8 г^зг-б 128 ^ТЬ'8 Ш Щ»31^3. АЯР^РЬ-в 8Х€ ОУЯРЗЗ ^АЗЧРА^З^-в 3€ЛЗ 
Л+Л-в 328 ^^е-РА З^Ш-в ЯР-8235Ь9 да5Ь4.. Ш»ЯР38 САШ* 8 
Х-8-РА 3€ Л+Л^в ЗЙТ, 8 8АЗЯР9 1ШЯ?93 8'8ЬЬ+-РТШ€. гР^вТ- 
■РА Ь+0ь»^АШ€ А^З ЯР^вйА ЗАТ^9 Л+А-8 38Т ^Р-в-РА 

л+к^ 8^в. 8 ш)т гьтзей-е зе 8 ь+д^а&дадш* яр-в 82Ц\;'Р- 5 

•Р3€ А^З 31Д1'8 СГОЗеЗ 8е*8Л«, 8 ЯРАЬЗЧР+Ш€ А^^ Ц^^вТ ^€ 
Г32'8А+. +^-8 9 ЙТЬ-в ^ЗА^, -РЗ 3 ЯР-в23?5'"8 "ЗгЗЬА 
'35'ЗА^, •Р-в ЗеабЗ Л+А-8 328 Х-вРА ; А^З 1ГОЧР38 23€Ш1"8, 
8 ХЗА Я?-82А Ш1гРЗА ЙЗСТО* 8 Щ!Я?ЗА ХЗА, 8 ГЬ32А+- 
Я?ТЬ"в 2€ ЧР-в ■РВк-в. 8 ^^■В 1ШЗХ» •РАЙ'35''в ЧР"8 ЯР-вгЗХ^в ю 
Х8ЬА, 8 2ЯР8 V* ЯР-вгЗХ-в ХТЬА 23€Щ1'в, 8 +й.-в Ь-в 
Ш?ЗеА 5ЬЬЗ€ЛЗ€. З^Ш-б^^З 8^€Ш)^8, 2-8еАР'ЛТ 3€ ЧР^в 8Х€ 

ш?ярзз€ з€лз л+А-в 32ЯР х-РА, л+ саелзеос-в ЗЛТ-РЗ 

А.-^ЗЛЗ 8 Х-8Т. 39ЬЛ+ САЬ-в 2-в -РВХЗ V'8 Я?-823Х'8 
ХТЬА, +еь-в 2-ееАРЛ++)а'8 3€ ЯЯ-8 8Х€ Ш)1Р93 3€ЛЗ Л+А»8 1й 
ЗЙТ Х-в-РА, 2'вЬЬ+'Р8Ь^ 3€, 8 •Р8Ь1ТОЗабЗ ЗСТО^ -РВЬ-в -РЗ 
РЗЛ-вЗеЗ, Ш)'8.''€Х9 2-88^-8 Г'3«>'88еАА-в'Р^8, Л+ 2'8»^;3€ЛЗ€1ГО'в 
й€ {"б-РЗ^-вЗ. -Р^вВРА ЛЗ .''« ТОЗСА %Ь€ЛЗ€, 8 88 %А+- 
%дЛ^ ЯР«8 ЯР-в23Х=в Х8ЬА Л+ 8Х9СТО-8 Ь+Л32Ш1-8 Х9^ 
88{°А€'РЗ-Р3€ ЧР"8 23 СА. 1»31''Й'УЙ. +6^-8 Л+Ь-в 8Х-8 вА9ЧРЗ 20 
ОТЧРЗЗ, 8 ЧРЗа-в Х8Ь«8 ЯР«8еьРЗ-Р+ЧРТЛА 3€, А?'9 -РЗ 83€ЦЦ°в 
ЗТО-в Я?-8Й35Ь9 Х8Ь+ АЬЗ 8 +ев-8 300-8 ЧР€835Ь9 Х8Ь+ 
■РАЙХ-в. -РЗ ХЗА^ Л+ ЧР-Збь-вХЗШЗ 3€ ЗОО^в ЧР-вЙЗЛЗ 
ХЯРЬ+, -Р-в Л+ Й^вСАР-АЗШТ 3€ 300=8 гРЗРЬТАеьРЗ. фОО°в ЯР«823- 
«>3 Х8Г+ "РЗ ЙЗеОО-З АЬЗ +еув ЗОО-в Ч?-8235ЬЗ Х8Г+ -РАЙХ-в. 25 
Ь181 99 ЙЯР€ООТ Зе ЧР=8 8Й00<Р^'3€, ЙАЗЧРЗ ООЯРЗЗ 8Й008-Р+ ЗЙОО-в. 

ео+^€Л9 Я?=Е Г€Ш=Й1'<8 .56. -РЗЛ^ЛС. а.нзлз оо-вт 

Х€ Р9Й'вА+ ЯР»в ЯРЗЙ-е Х8Ь^, 8 ье^-в ГЗа'8А.ЬЬ'8 3€ ЧР-6 ЧЯЗЙ-в 
ХВЬ*, 8 ео+-РЗ 'Ьбв^ ЙЧРС^+^в 2€ 2+Х-8, Л+ еЗ€ЛЗ€00'8 
8 008 ЙЧРС^З-РЗ ЯР-в ЗЙООВ-РЗе. -РЗ 9 2ТЬ-в ХЗА^ ОТ^-вЬ-вХЗ, зо 
•Р-8 8 3 Ч?АЬ»^«88Ь"8 2АЗЯРЗЙЗХ-8 ВЬ-в ЯР-З Х€ , Л+ 
ЯЯ^ЙТ ЗЛ^Г^^З Й3€00^. АЬЗабЗ 8 00-88 300-8^3 ЯР=в Х-8^'А 
8 +д)-в ЯР-В ООЗСА, Л+ 8 ООТ ЯР-В ^'+2'8 ЗЛТ^»3 ЕЗеЛЗбОО-в, 
Л+ 8 ЯРЗЙ« ХТЬ-В ЯРАЬ^ 8Х300-« А^З ОО-вТ ?3<€ ГЗЙ'8А+. 
5 +&гв ЙА+ЯРЗ€ ^$$3 Л+А^ 32? Х-в^^А Л+Ь-в 8Х, Л+ зз — 129 — 

5 ТОТ 1?^ ^-вРА, Л+ 1^^ЛЗ€1ГО'8 й-ВЧЯЬ-бШЗРЗ Я?€ ЗЛТРЗ. 

8 Л+ Ь+е^1»'35'А31ГОв ЧРЗЙ-в ^ТЬ-8 А^З ЦЧ-ВТ "ь^С Г§Й'8Л+ 

8 ЧР=8^ЛРе8Л« 3€ 32Т АЬВйЗ 8 ?5'€ Я?^(^Л1Ре8. 9Ш>-8- 

5 ^3. 3€ЛЗ Л+Л-в 32? ^-бРА. ЬЗ^Зе Л+ 8ЛЗЛЗ 32??^ +^гв 

8 Ш1Т ез€лз€то=в «^ ^-рз^&е, л+ яртлсц^^в 2Л+ЯРЗ€ 'ггз^, 

^ЛЗ Л+А'8 328 да-в-РА А;'3 Ч?^^<й,ре8А-8 ^€ 32Т ГЬАЛЛЗ 
ЙЛЗЛЗ-Р8А ЯР^23?>3 ^ТЬ+, ОШ1-8^3 ГЬ+ЧЯЗЛ^-Р-вТ, 8 Ч?32-в 
"ЗгТЬ^в ЦОЗеЗ ■РЗ ГЗ&7-Р+, +&гв ЛЗ Щ}€ ГЗМ'+Ь'в, 8 8Т8 
10 Г9дгР+Ш€ А!'3 Ш1=в8 ^€ Г32«А+. 8 2'8!'+^+Ь Е'85'8 8'85^ 
(ГОЧРЗЗ 8 2«^+Л^. Л+ АР'1^=вТ З^ЛЗ ??€ 32Т ЧР^вгцЛР- 

етл^ чр^ рвь ез€лзш)=8 8 +^-8 чр^ •Р8^^€. ?'§'РЙ\''К" 

2Т Ь3!''в 82»2^ 8«Ь8ЛЗ 2« »^3-Р8.''«8 2Ч?38^5 •?+ З^^-В 
'РЗЛ'8 ГЗШ?31'+ }'ЗЛЬ^2}'+, 8ЛЗЛЗ СА ЧЯЬ-вШ?^ . ЯР« -РбЛЗ 
13 ЯР-В-РЗЛЗ 2+??^ 8 а^З-РЯР^З 3?>3. 

(XVIII. 1—28). 

Я?^ 3^3 Ч?ЬА^€ 8СЦТЛЗ 823^2^ 2-8 аЗ'?3■Р^Р^=88 2Ч?3- 
8ХТ ■?+ ЗР-в ГЗЛ^ ГЗШ)3.''+ ;^ЗЛЬ^2.''+, 8ЛЗЛЗ 1!^А ЧРЬ-вШ», 
20 ЧЯ-В -Р-ВЛЗ ЯР^-Р8ЛЗ 2+^-8 8 аЗ^ЗР8\'Т 39ьЗ. Ч?АЛА+Ш3 ЛЗ 
8Р'Л4. ^А2(ГОЗ, А^3 '??РЗЛТЛ'3^ 2^К^8Ь + + Ш3 2€ 82332-8 
Й^ аЗ^^■Р8^^8 2ЯР38'35'8. 8РЛ+ ЛЗ ГЬ83Х8 2Г8ЬЗ€ фЦИ-в 
+ ЬЬ83Ь38 8 ф+Ь8238 ЯЛШЪ^Т 8 ГЬТЛЗ 1ГО+ХЗ Я-в 8Я?А- 
СгаЗЛ-В-РТ^^Т 8 2Я?А*+Х8 8 ЗЬЗ€ЛТ8. 82»2^ ЛЗ ЧЯАЛ^Т 1Ле\ 

100 

25 ЯР'82А 5ЬЬЗ€ЛЗ€У!;++ •?+ -Р-В 8ШЗЛ^ ЬЗ^З 8^-8' ■''39ЬЗ З^УЗ^ТОЗ ; 
ООЧ^ВЧЯАШ^Ш+ШС З^аЗ" 82а32+ •Р+д1+ЬЗ+. %Л+9ЬЗЛ+ 8'^'в 
82332^' +еь8 32^-8. 2Ш)ЗАШЗ ЛЗ 8Р'Л+ 2-8 -РЗ^Т ТЛЗ 3 
ГЬАЛ++Ш3. А}'3 ЬЗ^З 8^^ +СЬ« 32"55'^, ЗЛЗ€ Ч?'82Г'3€Ш1-в 
8 Р+Л3€ 4»+ еьЗ^^З. Г+^^Т ЙЗ 3€ ЯР^ГЬ32Т 82332^' ЬдЪд 

30 ЗШООЗШ^З ; ЗРЗ «З ЬАШС 32332+ ■Р+1гь+ЬЗ+. (?Ш}'8ЯРАШ^га+ 
8^-8 82а32«' ЬАЬ8 Ч?-\^'3?^ А^З +&г8 32^^, +"«^3 ЗЗСЗ 
^гЗРЗ 8«ЗШ?3, ■РЗ ЛА8Ш53 2ТЬ 8 8Ш?3. Л+ 2^еЗ€ЛЗШ?'8 
2ЛЗЯРЗ ЗЛЗ Ь3*3, А^З 3€ЛЗ Л+А-в 32Т Х-в-РА -РЗ Г35(>аЗ- 

17 130 СТЬ-В -РБ ЗЛТ-РЗ^ЬЗЛЗ ЗЦО-в -РВЬ^В. 8Т^ЗР"в ЛЗ Г31ГОЬ-8 
З^г-вЗ -РЗаб-в ЗейЯРЛА^З 8 »Л+Ь-8 Ь+е+ +ЬЬТЗЬ39"1Р+ »ЬА0о+ 

3^» »ьз Л32РЗЗ, СА абз з^гс ь+е» х+ль-з. ьз4?з лз 

Зв^в-б ГЗТОЬЗЧРТ" ЧР-8-Р[ь]-8еоЗ -РЗЛ-в ЧР-8 -РЗй-в-РТ-УЗС. ^+- 
Ш3€ -^ЛЗ Л+ЙТО^е Х-в-РА 9ТО-8"У-8, -РЗ ЗХ+Х-8 ЛТ ГТ1ГОЗ 5 
33€; 2ГТЬ+ абЗ З Ч^-вБЯ^^-б-РТЬ З 2Л»5Ь"83 8|РЛ332^'8Т 
3€2€ 82392+ 8 2-8ЯР€еа+Ш€ 3, 3 ЧРА2€ 8 Ь-8 +РРА 
ГЬ-вЯРАЗ, СА е9 Ш?32(ТО'8 ^+3+фА , «РЛЗ СА +ЬЬТЗЬЗЗ 
ЛА1ГОа9 ТОдХ». СА ЛЗ ^ФЗ+ф* Л+ЧР-вЗЗ 2"8ЯРАШ?"8 ЗРЛЗ- 
ЗХ-в А}>9 а&-РАЗ 32^-8 ЗЛ8-Р9Ха9 ^Л9ЯРА!'а9 З^Х-вЬА^ГОЗ ю 
еь+ Л^РЛТ. Г9 82а92А 563 8ЛА+ШЗ 28X9^-8 ГЗОЧЬ-в 8 
ЛЬа^^-ВТ 39^3-Р'Р!-8. 2^'^3-Р<П' ЛЗ ЦУ«8 СА бь-Р+ЗХ-в +ЬЬТ- 
ЗЬЗа9, ЧР-8^>ЗЛЗ ЛЗ 2-8 32а929Х"8 ЧР-в ЛЧР9Ь« +Ьк83Ь39ЯР'85 

^'з^^Ь'8 аьз 2Ш)9а+шз гьт лчр-вьзь-в яр-в-ра. зевзлз абз 

а9*3-Р'Р.'"8 Щ)-8 ТЙЗ СА бй-Р+ЗХ-в +ЬЬТЗЬЗ» 3 Ь3*3 ЛЧРЗЬ-8- 15 
•РЗ^УЗ, 8 ЯР-вЯРЗЛЗ ГЗЩ»Ь+. 5ЬА+%9ЛН. ЙЗ Ь+е+ ГЗШ?Ь9ЧРТ' 
ЗЛ+ 8 ТО-вТ 9ТО-8 а94?3■РТ^•8 32Т *Л9ЯРА!'+ 235Ь9 ; 5Ь<Й)+- 
«>ЗА+ З-Р-в" •РА2Х-8. 21таЗАЬЗ€ аЬЗ Ь+СТ 8 2Ааа%'88 35Ь-Р-в 
г-вОВЯРЗЬ-вШЗ, АЬЗ еьТХ+ са, З Я>ЬА+)о9€ 2<€. СА 363 8-8 
^'ТХЗ ГЗШ?Ь"8 2Ш;93€ 8 5ЬЬАЗ€ 2€. +Ь)оЗЗЬ38 а&З ЯР'8ГЬ92'Р 20 
32392+ 3 Ш^З-РЗ-УАЬ^ 3 3 а9^3'РТ8 3%3. ф1та"8ЧРА«+ ЗХ§9 
82а92'€" +ео-8 -РЗ ЗСЗ-РЗ&ЗС 2€ «)А+%ЗА+)о"8 ЯР'823Ха9 ХЗЬа9, 
+00-8 ЯР"8235ЬЛ+ аЗ^ЗЬ-в •Р+ 2'8-Р'вХ8ШШ)5Ь'8 3 ЧР^В 'УЬ'в!"8- 
ЧР+Ь-в, ЗЛЗЛЗ ^"828 8РЛЗЗ 2-8'РЗХА^Ш1"8 2€, 3 ТО+З^РЗ 
Ив! «ЬА+ЛЗА+Ь-б ^'Т^329абЗ. ^-8^9 Х* ЯР^ГЬ+Ш+ЗШЗ ; ЯР'8ГЬ92Т 25 

101 

2А'8ТШ+ЯР'8Ш€3€ ^-8(^9 %А+5Ь9А+)о'8 ЗХ-в, 23 2Т8 ЧРА- 
ЛСШ^-в АЙЗ ЬАЬ-В +00-8. 28 Ь3!'-8ШР' 3X39 ЗЛТ-Р-в 9^=8 
ГЬА2ТО93€ШЩ;Т8Ь'8 2Аа95Ь'8 а9Л+Ь8 еь+ А+^ЗШ^дС 82392+ 
Ь3}"в" ЦЦ+^З АЯР фЩ»-8ЯРАШ1Ш+ЯР+ЗШ8 +ЬЬТЗЬЗЗЯР8 ; фШ;'8- 
ЯРАШ1Ш+ 3X39 82392'8' +ШШ73 Оо-вАА %А+%ЗА+Ь'8, 8-8ЧРА- зо 
ЛАШ;ЗА-82ТОЯРа93 9 еь-8АА , +ШТОЗ А8 Л9СЬА 4^-8Ш?9 Х€ 
СЗЗШТ ; Г32-8А+ 3 +'Р"Р+ 2-8ЧРЗ€ео+'Р+ !"8 ^+3+фА +ЬЬТ- 
ЗЬЗа9. СА ЛЗ 23ХЗ'Р'8 ГЗТОЬ^в 21Л133€ 8 %ЬАЗ€ 2€. ЬАШЗ€ 
ЛЗ 3X39" ЗЛ+ 8 Щ|.88 ф^ГО-В 394^3-РЗ!-8 35ЬЗ 328 ; фОО-В- 
ЯРЬ'8ЛЗ 2€ ЗР^в 8 ЬЗ^З* тРДгХ-в. Я>А+%ЗА+ ЗЛЗ^^-в 31^-8 36 — 131 — 

Ь+е-8 +ЬЬ89ЬЗЗЧР-в, ^€Л5^+ 8«в*Р 3^»ЛЗ »ЬАА+ гзц^ь-в 
»ЬЗ' гРЗ +еь-8 ЛТ 1та€ ЯРТЛДЬ-в ^-8 ЧРЬ'8Ш?А 8-8 -РТ^-в ; 
Г+!"8Т а&З РЗЦОЬ-в фШ;'8ЯРЬ'8ЛЗ Й-е, Б +СТЗ {-©Ь-в Я5''8д)5ЬЛ+- 
ЙЗ. ЧЯАЙС ЛЗ 8Й»Й+ фТО-в {•+5+Ф+ ЧР-в РЬЗТО9Ь«, СА 

в лз е»* »ш?ь+, 5 1гат -рз чр-в-рзлзб чр-в Рь^^^§Ь'8, л+ -рз 
^й^ярь•8•Р€^7^'8 й€ -р-в л+ ал^ш?^ г+зьае. 

Л?. ЗЯ?+-Р<ЙМЗЛ53 ОШ-8 ^+-0-3+ %сй)+ЯР+ .Ш. 

ЯР-в З-РЗ ЧРЬА^З?* ЯР38-Р5 З-З^ШЗ 8Й»Й+ ЯРАЙ€ 8 {'•в 
^+8+фА. ^9-Р-в<У-8' РА+.''+ Й€ ЛЗЬ^З. 8«8 ЯР ЯРЗЛ8^'88 
10 ^ЗШ^ЧРЬ-в^ТО-вЬ-в. 

(XVIII. 28—40. XIX. 1—16). 

Ч?'8 3-РЗ ЧРЬАХ€ ЧРАЙ€ 8Й»8+ рЦ^-в !'+8+ф+ ЯР-в 
ГЬ31ТОЗЬ-8, СА ЛЗ еь+ ШШ>Ь+, 8 «ГОТ -РЗ ЧР-в-РЗЛЗе ЯР-в ГЬЗ- 
15 (ГОЗЬ-в Л-Ь -РЗ 38.''ЯРЬ'8-Р€Ш;'8 Й€ -Р-в Л+ АЛ€(ТО Г+ЙЬ^в. 
80(.ТЛЗ ЛЗ ГТЛ-ИГО8 ^•8 РВ^^-в ЯРЗР-в 8 ЬЗ^З' .'■3€^ ЬА*« 
ГЬТ'Р38ТШ?3 -Р-Ь *Л^ЯРА^+ 835ЬЗ; фто^вяраш^ш+ш^ ЛЗ 8 
ЬАШ€ ЗХ»" +ШЩ)3 -РЗ 1^;8 8-3 С-вЗЛ-в Л-8ЛЗ ЛА8, -РЗ 
е8'35''8 ГЬА<Я>+Л8 35ЬЗ ТОЗСА. Ь34?3 гбЗ ЗХ-в ГТЛ+Ц^-в" 

20 гззхАцчз 8 ЯР'88 8 РЗ б^+^з-р» чр+шзх» аз€лта^з зх». 
ЬАШ€ лз зх» 8РЛ38' -р+х^ -РЗ лзйШ)38«ГО'8 а&стш;? 

Ь8.''3%ЗЛЗ. Л+ 8АЗЯРЗ 883383ЯРЗ 8'81^3€ЛЗШ)8 8€ , ЗЛЗ 
Ь34?3 ^ЛЗГЛЗе ^ЗЗ-^е 8'8ХЬ8Ш?8^ ЬЗТОА+ШЗ »Х-8ЬАЩ>Т. 
ЯР^-РЗЛЗ ЛЗ Р+!"8'Р Г8<Я)+Щ1'8 ЯРв ГЬЗШ?ЗЬ-8 8 5ЬЛ+88 
25 88»8+ 8 Ь3*3 ЗХ»' ТО'8Т АТ 38? "УАа+Ь^ 8РЛ388!"8 ; 
фШ)'8ЯРА«+ ЗХ» 88а988" 3 83еА А8 83 ТО 8Т 5ЬА+5ЬЗ- 
АЗШТ, 8А8 8Р8 ТО31^А ЬАШ€ 3 Х-РА ; фТО'8ЯРА«+ ГТА+ТО-в" 
ЗЛ+ +09-8 абТЛЗЯР8-Р'8 38X8; ЬЗЛ'8 Ц1>ЯР38 8 +ЬЬ83Ь38 Г''^* 

' 102 

РЬАЛ+Ш€ 1ГО<е Х-8-РА, ^-вТОЗ ЗЙТ 8'вТОЯРЗЬ8А'8 ; а)ТО'8ЧРЗШ- 

[ГО+ 8а»8'8' "УАа+ЬаТОЯРЗ ХЗЗ •РА8Ш?'8 ЗШ?^ 835ЬЗ Х8Ь+, 

30 +ШШ?3 31Ш-8 83Я)3 ХТЬ+ СТ С-ЗЗАЗ "УАа+ЬаТОЯРЗ ХЗЗ, 

йла&л-вз азез хззе гзлярз^+л-бч» 8€ етшс, л^^ -рз — 132 — 

ГВАЛ+^Р-в еТ^-в С"8Т«Я)^ 8РЛЗЗ^"8, Р-вТ-РА 563 "УА2+Ь- 
ЙЦУЯРЗ ^§3 -РАЙШ»-* ЗШ1-8 83€Л». ЬЗ^З ЛЗ 3'35'» ГТА+^ГО-в* 
»е9 "УАЙ+Ь-в А8 ЗЙТ Ш?'8<Р; 31га«8ЯРАШЩ?+ вяа&й-б" «ш-вт 
ЛЛ+^ЬЗАЗШТ, А^З ^АЙ+Ь-в ЗЙ^-8 +&)-8. +ео"в Р+ ЙЗ ЬЗЛТЬ 
й€ 8 •Р3[+] ЙЗ ГЬТЛ Н?'В 9РЗЙ-8 ХТЬ-в Л+ Й-вЧРАЛАЦ^ЗА-в- 5 
ЙЩ)ЯРа9^ § 8ЙШ»Т-РА, ЧР^вйА^-в Та&З ЗЙШ>"8 9Щ>-8 ЗЙ^ГОТ-Р-вЗ 
Г9ЙА»Ш+ЗШ1"8 5ЬА+Й+ Х935ЬЗ. 5ЬА+5Ь9А+ ЗХ» ГТА+ТО'в' 
^■вШ)9 ЗЙШ?'8 8ЙЩ1'Р-Р+ ; 8 ЙЗ Ь3!"8 Г+!"8'Р 80вТЛЗ !"8 8]?- 
Л39Х«8, 8 5ЬА+5Ь9А+ ЗХ** +е(г8 -РЗ ЗЛТ'Р93€ ЧРТ-Р-вТ -РЗ 
9СЬАЩ»+^ Я?"8 РЗХ-8. ЗЙТО-в ЛЗ 9е-«'Р*+8 Ч^+Х-В, Л+ ю 

зл'Р'Р95Ь9 чя+^з^^в д^го^ега^ш^гозс ■р+ г+йьзе, Ь9*31гоз ат 

»е9 Л+ 9ТО'8Га9ШШ;9€ ЯР+Х«8 «УАЙ+ЬА 8Р'Л38Й^+ ; ЯР-вво-вГТ- 
Ш€ ЛЗ «1А+5Ь9А'^*3' -РЗ Й35Ь9, •Р'8 ЯР+Ь++ЯР9€. СА 363 
ЯР+Ь++ЯР+ Ь+еь1^98-Р'Р!'"8. Щ195ЬЛ+ ГТА+Ш?-8 Г93€Ш? 8Й»Й+ 
8 «ГОЗГЗ 8. 8 ЧР98^'8 Й^вГАЗТО-вШЗ ЧЯАгРЗ-У-в 900-8 Щ»Ь"8РТА 15 
ЯР'8еьА9а&8Ш€ •?+ 5ЬА+Я?9€ ЗХ», 8 ЯР^в ЬТе&Зв ГЬАГЬЗбЛ^в- 
•Р9€ ЗСААШЗе 8, 8 ^'Ь8Ь9ЙЛ++Ь9€ }"8 -РЗХ» 8 5ЬА+5(>9- 
А++9€' Ь+Л»8 2€ 'УАЙ+ЬР' ЗРЛЗЗЙЬ^в, 8 е8А+Ь9€ 8 РЗ 
А+Р8(га+Х+. 8е98ЛЗ ЛЗ Г+!"8Т ГТА+1ГО'8 ЧР9'Р»8 8 5ЬА+- 

«)ЗА+ з-зг-в" ЙЗ 8еоЯР9а&лз€ 8 яр+х^в яр9Р'8, л+ ь+елазхА- го 
зш?з А^з чр"8 -рзх-в чрз-р-вт -РЗ зеьАш;+^. 8е.8лз а$з 
зйа^й^в чрз-р^е, •Р9й'е тоь-е-рзяр^вз яра^'3"у-8 8 гьагьз€л-8- 

•Р3€^ Ь8093€. 8 %А+5Ь9А+ Ъ'^'6' ЙЗ 4?А9ЧРА!'"8. 3%Л+ 363 
ЯР8ЛАШ€ 8 +ЬЬ83Ь38 8 ЙАЗЗ^Ь^вТ , ЧР-беа-вГЗШ* 5ЬА+Я>3- 
А^ШШ?3" Ь+8Г-8-Р8 8 Ь+ЙР-в-РЗ <Р. 5ЬА+5ЬЗА+ З^Р^в ГТА+ЦО^в* 25 
ГЗВ^^АТОЗ 8 ЧР-вЗ 3 Ь+ЙГ-вгРАООЗ, +е9'8 СЗ -РЗ Зе^ЬА1ГО+'&€ 
ЧР^в -РЗХ^В ЧРЗ-Р^вТ. фТО-еЧРАШЦО+ШС 3*3?» 8Р'ЛЗЗ" х^вт 

ев+ьз-р-в з-з^+х-а, з гз б)+!>з-р» р+шзх» ЛА-вабЗ-р-в зйоо-в 

аЗХ-вЬАЦОТ, А^З Й-бЗ-Р-в еЗЙТЗ ЦОЯРЗЬТТО-в ЙС. 35ЬЛ+ лз 
Ь1я1 ЙА-вТШ+ ГТА+ЦО-В 23 ЙАЗЧРЗ, Г+4?3 »еЗА Й€, 3 ЧР-8-Р8ЛЗ зо 

103 

ЧР"в ГЬЗЩ?ЗЬ-8 Г+.'''8Т 3 5ЬА+5Ь9А+ ЗЙа§29ЧР8* фШ?'8 ^ЗСЛ» 
ЗЙТ Ш)»88; ЗЙ^Й-в 363 0Щ>'8ЧРАШ?+ -РЗ Л+2Ш»'8 ЗХ». 5ЬА+- 
%ЗА+ ЗХ» ГТА+ЦО-е* Х-8"РА АТ -РЗ 9ЬА+5ЬЗАЗШТ ; ^'З 
ЯРА2Т АТ А^3 ЧРА+2ТО-8 ЗХ+Х^в Ь+2ГЗ€Ш)3 Щ1€ 3 Ч?А+2Ш)'8 
ТХ+Х-в Г»2Ш»ТШ)3 Ш?€; фТО-вЧРАШОО-Ь 32»2'8" -РЗ ЗХ+ШТ %ь — 133 — 

ЗеЛ+ЙЧПТ ■?+ Х-вРА •РЗ,''§33€ЛЗ +ШШ?» -РЗ СТ ОТТ Л4-РЗ 
й-в Ч?=8ТШЗ, 835ЬЗ Ь+ЛТ ГЬАЛ+ЯР'8'Р ^€ Ш)31^А СЗЛЗЗ 
5ЬЬАЬ^ 8'г5'+(га'8. фт?« (ТОЗАТ ГТА+ТО^ 52!'++ШЗ Га*ЙШ)ТШ}8 
8, 8Р'Л38 ЛЗ ЯР-вГТА+Ьае ^ЬА+^ЬЗА^^^З* +Ш1гаЗ 23?>3 Г»- 
ЙШ»ТШ8, -РАЙ^ ЛЬа&5Ь'8 .''32+Ь», ЧР-в2А!"8 ТЛЗ 2<€ 1ГОЯ?3- 
ЬТШ}'8 Л'А2+Ь'8 ГЬЗ(ГО8^8Ш?'8 2>€ 1'32+Ь». ГТА+Ш?* ЙЗ 
ЙА-вЗШ+ЧЯ-в (Ш+ 2АЗЧР32+ ЗбаЯРЗЛЗ ЧРЗ^''8 82»2+, 8 2АЛЗ 
•Р+ ЙМЛТ^З •?+ ^А2Ш»А •Р+Ь8'У+3'д8'А^'в АТШ}321ГОЬ+Ш;+, 
ЗЯ?Ь382.'"88 ЙЗ 9Ь+Ч?Я?+'е-+. СА ЛЗ Г+Ь+2.''ЗЧР/«Т8 Г+2ШгА, 

10 %9ЛЧ>-Р+ ЛЗ СА А!'3 Ш?ЬЗШ?ТА+. 8 5ЬА+5Ь9А+ 8Р'ЛЗЗ'г5'=в" 
23 1'А2+Ь-8 ЧЯ+Ш=8. 3-Р8 ЛЗ ЯР^ГТА+ЬЗв* Ч?-Ъ9гВ'^°Р 8 
ЧР-вдгв^Т, Ь+2Г-8Р8 8. 5ЬА+Я)ЗА+ 8"35''8 ГТА+ОЧ-в* Я/Аг+ЬА 
АТ ЧР+Ш35ЬЗ Ь+2Г-8РЗ€ : ф«Л1^Я?АШТО+Ш€ +ЬЬТЗЬ38* -РЗ 
В^г+^-в 'УА2+ЬА ^ГО-в^^З .''32+ЬА. Щ)3%Л+ ЛЗ ГЬАЛ+2Ш)-8 

16 8^^ Л+ 8 Ь+2Г'8-РЗ€Ш?«. 

Я^-в З-РЗ Ч}'ЬА^€ ЯРЗЛАЧР-в 8Р'Л+ А.''3 32&€Л8Ш€ 8 
Ь+ЙЬ^+АЧЯ-в]. .''3-Р-8\'-8* Л+ ГЗ-Р323Ш?« .''Ь'82Ш?'8 35ЬЗ. З-ЙЗ 
ЯР Г€Ш)'8!"8 ЯРЗАТг-вТ РЬАЛ8. 20 .3. ЗЯ?+-Р'ЕМЗ<Я)53 ОШ^ ^^+-0-3+ ЪА+ЯР+ .236. 
(Маг. XV. 16—32). 

Я?* З-РЗ Я?ЬА^€ ЧР38-Р8 8Х«ШЗ 82»2+ ЯРА2€ 8 
•Р+ ЛЧРЗЬ=8 ^-8 !'+8+фА, ЗйЗ 32Щ?« ГЬ31ТОЗЬ-8. 8 ГЬТ|?г88- 
ЧР+'&€ЦЧ'8 ЧР'823€ 2Р8Ь^. 8 ЗСААШ* 8 ЧР-в ГЬАРЬаеЛ-в 8 

23 ЯР^вСЬАЗЛТШС •?+ -Р-в 2«ГАЗ^га«ШЗ а^Ь^-Р31Р« ЯРА-РЗЯ'-8, 8 
■Р+^€Ш€ \'ААв8ЧР+Ш)8 V Ь+Л»8 2€ '\'А2+ЬР' 8Р'Л382!"8. 
8 еТА+ЬЗ€ 8 ГЗ 9ЬА+Я?А Ш?Ь^2Ш}8^ 8 ГА^АЬЗС •Р+ -Р-в, 
5 ГЬАЛ^вТИ^+^Ш^ГОЗ {'ЗААР+ ГЗ^А+^РА+кЗС 2'€ 3??». 8 
35ЬЛ+ ГЗЬЗ€5Ь+Ш€ Й* З^ЗР», 2«ЧРААШ-€ 2-8 -РЗ^ЬЗ ГЬАРЬЗбЛ-в 

30 8 ЗеЛАШС 8 ЧР-И ЬЗО^-вТ 2ЯРЗЗ€. 8 8е>.ЧРА2€ 8 Л+ Ь+2Г'в- Ьц1 

104 

■Рд€^'В 8 8 Й.+ЛАШС Х8'35'3*ЬЗ€ЛЗ€«» ЗШ?ЗЬ» гЗ-З^З-Р» 
,'.§.ЬТ-РА-Р8-Р», %ЬЗ€ЛЗ€«» 2-8 23 А+, ЗШ^-вЯ/Р" +А3}'2+-Р- 3^7^/ — 134 — 

ЛЬЗ^» 5 ЬЗ&фзЧР», Л+ Ч?'8е5-8ТО31Ш'8 ^Ь'вЙШ^'8 9Я)3. 8 ГЬ8- 

я?Ай€ 8 гР+ ^гдй^гоа 5ьзА%3'0-+, злз ЗЙЩ1-8 й-вь+еь+з^згз 

^Ь+^Р83ЯР9 '53'АЙ(ГОЗ. 8 Л+А+Ь&€ ЗХ» РТШ?'? Зе&Х-вЬЗ-РЗ 
ЧРТ-РЗ, З-Р-в «3 -РЗ ГЬТЗеТО-в. 8 Ь+ЙГЗ-Р-вШЗ 8 Ь+еьЛАА8Ш€ 

Ь8е&'88 з«>з, хзто+^ш1таз льдеззе з -рс ^ш)з '^■вччь ь 

«У-веь-вХЗШ^-в. СА ЛЗ «)ЗЛТР+ «ГОЬЗШ1ТА+ 8 ь+йгзей* 8. 
8 СА •Р+ГТЙ+-Р83 VТ^'"вТ 3%3 -Р+РТЙ^-РЗ* 8Й»Й'8 "УАЙ+Ь-в 
8Р'Л38Й!"8. 8 й-в -РТХ^В Ь+ЙГЗ€Й€ Л-8ЯР+ Ь+^е38-Р8^+, 

злт^рзлз 3 лзй^'3€^ + льа&5ь+й>з 3 ша&^ злз. 8 й-ве^^тй^го-в 

Й€ ГТЙ+^РЗЗ ЗЛЗ 5ЬА+«)3<Я>31ГО"8" 8 Й-8 еЗе»1+.''3-Р'8'Р'Р.''3"35'+ ю 
ГЬТ4?-8Ш;3"Р е-вТЙТО^в. 8 Х8ХЗЬЗЛ€ШЩ>Т8 Ьа9АА+ЬЗ€ 8 
ГЗ^-вТЧР+^Ш^ГОЗ 5ЬА+*1Р+'35'8 ЙЯР38Х8 8 5ЬА+9ЬЗА^«3" »ЯР+ 
Ь'Ьео'ЬЬАЗ€8 'VЬ'8^•8Ч?'8 8 ЦОЬ-вХВ ЛЗР'8Х8 Й«80оТЛ+3€ ^, 
ЙР+ЙЧ» й€ Й+Х'8 8 Й'8Р8ЛТ й-8 !'Ь'8Й1ГО+. 1ГО+ЬЗЛЛЗ 8 
+ЬЬТЗЬ38 ЬЗ€5Ь+^а€«3 й€ ЛЬ»5Ь-8 ЛЬ»5Ь» Й-В !'-8-Р8Л-8РТ!"8Т 16 
Я,А+«)ЗА++Ь3€' 8-Р'88 ЙГ+ЙЗ, + ЙЗК^З АТ -РЗ ХЗаЬЗТО-в 
ЙГ+Й8ТОТ, ЬЬ8й1ГОЗЙ-8 «УАЙ+Ь-в ЗеьЬ+ЗАЗЧР'^, Л+ Й-8Р8ЛЗТО-8 

•р-вт-РА й-е ^Ь"8й^^+, л+ чртлзх^в % ч?аьз€ зхзх-в зх». 

Ч?»8 3-РЗ ЯРЬАХС ГЬ8ШЗЛ"8ШЗ ЧР38-Р8. ^3■Р•8^V•8• Й-вЗР-в 20 
СЗабТЗ СА. 8*8 ЯР РС^та-вГ^в ЯРЗАТ.'''8Т ГЬАЛ8. 

л. зя?+-р«л«з<й)53 ош-8 л»1'<йй %<Я)+ч?+ "шаб?. 

(ХХШ. 32—49) 

Ч?'8 3-РЗ [ЯРЬАХС] Ч?АЙ€ Й^в ЗЙЗ&ЙЗХ^в 8-Р+ Л-вЯР* 
ев-8АЗЛА+ ШеТШ^^в. 8 35ЬЛ+ ГЬТЛЗе •?+ ХАЙЦУЗ -Р+ЬТ- 26 
•У+ЗХЗЗ .''Ь+-Р83Я?3, Ш?» Ь+ЙГЗ€ЙЗ€ 8 8 31^+ ^•8АЗЛА+, 

зярз5ьз азез з лзй-рзе^ + льаз5ь+5ьз з шр''вс ь+йГ€й€. 

8йаЗЙ"8 363 %А+%ЗА++Ш3" фШ?-84?3, 35ГО'8Р»ЙШ»8 ЗХ-в, ^'3 
ЧРАЛ-еТО-в еЗ 4^-8Ш;3 ГЗШ)ЧРЗЬЗ€ТО"8. ь+^лааа^шш?з лз 
ЬТео"88 35ЬЗ Х31та++Ь3€ абЬАСТЗе. 8 й1ТОЗА+ЬЗ€ АРЛТЗ 50 
еа-8ЬЗ€ШЦиЗ, ГЗЛЬАЛ++Ь3€ а&З 8 ^•8•Р€*Т 5ЬА+5ЬЗА^ШШ?3 
8-8 -РТХТ* З-Р-вТ ЗЙШ!* ЙГ+йЗА^в, Л+ ЙГ+ЙЗ^ГО-в 8 Й€, — 135 — 

ЬЗ€5Ь++ЬЗ€ абЗ 2€ ЗХ» 5 ЧР38-Р8 ГЬ82Ш?§€Г+^«3 , 5 
3'УЗТО'8 ГЬТЛ+ЯР+'&€«3 ЗХ» 8 5ЬА+5ЬЗА^«3" +«3 ТО-вЗ 328 
\'А2+Ь-8 8Р'Л382!"8, 2^+28 2€ 2+Х'8. СА ЛЗ тР+Г'Р2+РТЗ 1^81 

' 105 

5 ^>+Г*Р2+'РЗ "Р+Л-8 -РТХ-е .'•'8Р'Р5Ь+Х'Р ЗЛ?гР'82Г'+Х8 8 ЬЗ&Х-в- 
2.''+?8'8 8 ЗЯРЬЗЗгЬ+ХЗ' 2-8 32^5-8 <УА2+Ь-8 8Р'Л382Ь'8. 
ЗЛТ^»^ ЙЗ фТО-в ЗеАШЗРЗ&Р" ^зАЗЛАР Ьа&АА+ШЗ 8 ?ЬЛ+- 
5ЬЗЛ€" +»3 1ГО'88 328 ЬЬ82Щ>32 8; 2Г+2Т 2€ 2+Х'8 8 -Р-вТ. 
ф(га'8^АШТО+ЯР'8 ЛЗ ЛЬ»5Ь'8Т8 ГЬАШШ7++Ш3 ЗХ» %А+9ЬЗ- 

10 Л«€' гР8 АТ Щ>"88 1^38Ш8 2€ еЗ%+, А^З ЧР=8 Ш)ЗХ-8абЛЗ 
323€ЛЛЗ-РТ8 328 ; 8 ЯРА »1^3 ЧР-В ГЬ+ЯР^ЛЗ€, Л32ТО38Р+А 
еЗ АЛЗ ЛАА+ЬЗЧРА ЧЯ«2Г'Ь83ХАЗЯРА, + 2-8 -РЗ^ЗгЗЛЗ 
дг8А+ 2-8Ш]ЧРЗЬ-8. 8 %)А+5ЬЗА.!.ШЗ 823923^?», РЗХС-Р8 Х€ 
«)32ГЗЛ8 35ЬЛ+ ГЬ8ЛЗШ8 ЧР-в ^А2+Ь2Ш1ЧР83 2ЯР. 8 ЬЗ^З 

15 ЗХ» 82а2'8" ^ХЗ-Р-В %А+5ЬЗА^ ^^^еА, Л'8-Р328 28 Х-РЗ^ 
еЗ€ЛЗШ8 ЧР« Ь+3. СА ЛЗ 5ЬЗЛТ-Р+ А^З Ш321ГО++ 3 1га'8Х+ 

е-втг^га-в рз ^-8233 е^зхАЗ АЗ 5ьзАТ-Р'8т лзярзето-втзв, 

2А-8-Р'У» ХЬ-В^-ВШ», 8 .''+Щ;'|.Г31ГО+&5Х+ '\'Ь8}'ЗЯ?^Р++ Ь-»-^- 
ЛЬ+ 2€ ■?+ ЛЧЯЗЗ ©(га-В ЛЗЬ-вв ■?+ -РЗ©)». 3 ЧР^д^%А+Ш8 

20 32^2-8 5ЬА+23Х^ ЯРЗАЯРЗХ^ Ь34^3" фТО-в^З , ЧР-в ЬЗб-УА 
Ш}4?33 ГЬАЛ+^ Ла^к-в Х38. 3 23 ЬЗ.-^-в 8ЛЛ-8ШЗ. ЯРТЛА^^ 
ЛЗ г-вОИ-ВРЯРЬ^ 1^«8Ч?«ШЗЗ ГЬ32А+ЯРТ еЗ«>+ 9(,А+%ЗА€' 
^-В 82Ш)Т-Р3€ ^А^VА^'8 ГЬ+ЯР^ЛЗ-Р^в СА. 5 ЯР-в2Т ГЬТ- 
ШЗЛ-ВШЗЗ •?+ Г30ьЗЬ32-85 ЧРБЛ^ШЧЧЗ 1^-8ТЯР+^«++, СТ^&е^З 

25 ГЬ-вЯТ 2ЧРЗЗ€ Ч?'80оЯРЬ+Ш1га++ЬЗ€ 2€. 2Ш?ЗА+Ь^ ЛЗ ЯР-82Т 
&.Р+ЗХТТ ЗХ» 8&) Л+А3<?3, 3 ЛЗР^З ЯР^ШЗЛ^Ш€3€ 2« 
гРТХ-8 ЗШ»8 %+АТАЗЗ€, 8 Л-8ЬЗ€ШШ?€ гТЬ^в. 

(XIX. 25—37.) 

30 49-в ЗРЗ [ЧРЬАХС] 21703А)оЗ€ ГЬТ !'Ь'82Ш)А 82а&23ЯРА 

Х+Щ;<Р 3%3 8 2321ШЬ+ Х+ОПЗЬЗ 35ЬЗ, Х+ЬТА !'АЗЗГ'ЗЯР+ 3 
Х+ЬТА Х+5ЬЛ+А'88^'Т. 32а§2"8 ЙЗ ЧРТЛАЧ?^ Х+Ш?ЗЬ-8 8 — 136 — 

Ь»' 83 Х+ОЧ? «ГОЧРЗА. 5 304-8 Ш;3«>3 *+2+ ГЗЗвЦУ^в ^€ 

а&4!^з•Р5^'8 рп-в яр<в вчрзд 2т. гз йзх»8 чрал-вт вяа&я-в а^з 

ЧР-8ЙА РЛЗ Й»8ЧРЬ°8Ш8ШС 8€, Л+ Й-вСЗСЛЗеТО^в 8€ ^«•РТ«.'8"Р, 
%л+%зл+* гб€ллз€. й-вйзел-в ЛЗ 8Ц03АШЗ ГЛ-в-Р-В З^^-вШ?*, 5 
•Р+Г«$Ъ»8-Р8ШЗ ЛЗ %3€еЗ€ 3\'-8ТО+ [з •?+ &83Р-8 ЧР"8^-Р-80о»8ШЗ] 
ГЬЗЛАШС {"-е а38ШЛ-Х'8 35ЬЗ. 3%Л+ абЗ ГЬ*РЗ€Ш1"8 З^ЗОО^В 
^^^^ 88»Й'8 , Ь3*3" а-в^ЬеШВШС Й€, 8 ГЬАг-ЛЗ-Р-в 9Ь<Й)+ЧРЗ€ 

РЬАЛ+8Ш)"8 ла&ь-в. 8РЛ38 лз , гз-рзабз г+ь+аг-зчр/ктз 

СА, Л+ -РЗ 321Ш+-РЗ€1ГО8 ■?+ ^Ь'88Ш^А 1ШАЛЗЙ+ ЧР^в 83€- ю 
^304-8, СА еЗ ЧРЗЛТЗ ЛЗ-Р-8 Щ>33€ аЗ€еЗЦ1>»8Т, ХЗАТШЗ€ 
ГТЛ+Ц4+ Л+ ГЬА^^Т^ЦЧ-В %3<Я)А-Р8 8Ь"8 8 ЧР-вбь-вХЗеТО-в 
3€. ГЬТЛЗ€ ЛЗ ЧР38-Р8, 8 ГЬ^ЧРЖХ» ГЬА1^ТШ€ ^ЗЛА-РЗ 
8 ЛЬ»5Ь»Ха§ Ь+2РЗ€1Ш»Ха§ 2« -РЗХ*. •?+ 82»2+ ЙЗ 
ГЬЯРШЗЛ"8ШЗ А^3 Ч?ТЛАШ€ 8 З&ЛЗ ©ХЗЬ-вШ-в, -РЗ ГЬА- 1» 
еТШ€ ЗХ» %ЗЛА-Р8Р, -Р* ЗЛТ-Р-8 фШ)^ ЧРЗЗ-Р-в !'ЗГТЗХ'8 
ЗХ» ЬЗеЬ+ ГЬЗеЗЛЗ, 8 8е*,ТЛЗ +еТЗ .•'Ь-ВЯР-в 8 ЯРЗЛ+. 
8 ««•ТЛАЯР-вТ 2'8Я?АЛАШ?ЗЛ'в2Ц4Ч?ЗЯР+, 8 82Ц08-РРЗ 321га°8 
8-8<1?АЛАШ)3<Я)-82Ц0ЯР9 35ЬЗ , 8 ЦО-в ЯРА204'8 А.''3 82ЦЧ8-Р3€ 
5ЬЛ+%ЗЛЗ(Ш«, Л+ 8 ЧР^ВВ ЧРАЬае 8ХЗТОЗ. е-вЗШС еЗ ЙТ 20 
Л+ г-Ве^Л^ЦО-В 2€ Ь-В-РЪЪ-ВТ' .''32Ш)'8 -РЗ 2-8!'ЬаЗШТШ»'В 
2€ 304-8 -РЗ^ЬЗ. 8 Г+Ь-вТ ЛЬ^^Ь-ВТЗе Ь-в-РЗ^Ь-вТ Я1А4.5ЬЗЛ^Ц4«в" 

яР"Вев-8Ь€(го<в -р* -р-в З5ьзл9 гьзе+яс. 

!?. 3^+-Р<К/«ЗЛ53 ОШ-К ?^+-0'3+ %Л+^+ .85. 

ЯР^В З-РЗ [ЧРЬАХ€] ГЬ8ЛЗ 832тф'8 Та&З фЦ4-8 +Ь8Х+- 25 

♦зз€ ел+[«)Ззеь+еаЗ-Р"8]. {-з-р-в^-в' ^•влз з гзл+%++ь»€. 

8«8 .V. -РЗЛАЛС ГЗ Г+2а4А. 

(XIX- 38—42.) 

49-6 З-РЗ [ЧРЬАХС] ГЬ32Т 82»Й+ » РЧ'Л+1Ш+ 832тф'8 
«РЛЗ фОО^В +ЬТХ+-0-33€, 2»В8 а9*ЗР8!"8 82»23ЯР'В ЦО+ЗХ-В зо 
дбЗ ОьЧ* 8(Д;Ь'Ь19'в 8Р'«Л>382}'-8; <%'!• ЧЯ-ВСЬ-ВХЗСШ^ Ц4ААЗ 32а»23ЧРЗ. — 137 — 

ГЬВЛЗ 563 8 ■РЪЬ%ЛЧ>'^^ ГЬТШЗЛ'8Т ^-в 821&Й9ЯР<Р -РЗ^З^ 
ГЬАЛЛЗ, -РЗЙ^Т Й^^АШЗ-РТЗ дз^^&Ь-РЗ 8 +Л«538'РЗ АМ 8 
А80Т1Ь^ Й81ГО§. РЬ^ЗейТОЗ ЙЗ 1ГОАЛ9 82аа29ЯРЗ 8 ЗС^РЗО^З 
3 ЬТ&.+^Т 2« +ЬЗ'55'+Ш1^'Р, А^ЗЛЗ 9е-8Т4^+8 ЗЙШЗ-в ЗРЛЗ- 
3'35''8 Г39зЬАе+Ш)Т. СА ЙЗ ■?+ «г^АЙШ^А 8ЛЗЛЗ 8 Ь+2ГЗ€2€ 5 
Я?Ь'8Ш?^,, 8 ЧР-в ЧРЬ^ЦНА «зЬЗС-в -РЗЯР-в, ЯР^ ^3'35''8абЗ -РВЬШ^ЗЛЗ 
■РЗ СА ГЗАЗг&34'=8, ТО» ЛЗ ^+ Р+Ь+2ЬЗЯРМ'Р^ 8Р'Л38- 
Я^ае, А^9 еЛТе»-8 са ЛЬЗе^, ГЗЛ9й82Ш)3 82»2+. 

Ч?'8 »ТОЬА8, ТЛЗ 32ТО8 ГЗ Г'+Ь+2^3V/«88. !^^^'•в^V■8• ю 
Й-в .''»ЙШ)ЗЛТЗ^. 8«8 23€КЗТОЗ€ ЯРЗАТ.''3€ 0.+ »Ш)Ь+. 

(ХХУП. 1—61). 

^^в1 Я^-в 3-РЗ [ЯРЬА-З?*] 2«ЯЯАШ;8 2вШЗЯРЗЬ'РШ€ ЯР^вйЗ +Ь- 15 

107 

ЬТЗЬЗЗ 8 2Ш»+ЬЯ'8 ЛРЛгТОТЗ •?+ 82а&2+. А?'3 л+ аа1!^т- 
-^еТО-в 8. 8 2'8ЯР€0,+ЯР8ШЗ 8 ЧРА2€ 8 ГЬАЛ+Ш€ 8 Г<РЛ+- 
Ш?» Ъ>Ю^д-Рт. Ш?35ЬЛ^. ЯРТЛАЯРБ 8РЛ+ ГЬАЛ+ЯР8Т8 35ЬЗ 
А^З 323€ЛТШ€ 8, Ь+2}'+АЯР'8 2€ ^^ЛЧРЬ+Ш?=Р .,«. ТО8 2-8ЬЗ- 
еЬ'8-Р8!"8 +ЬЬТЗЬЗЗХ'8 8 2а1) + ЬЯ'3^€ «>Л'Ь5ЬЗА€' 28Й)ЬА- 20 
ШТЬ-В ГЬАЛ+ЧР-в ^Ь^ЯР-в РЗГЗЯР8-Р-8-РЗ€. 3-Р8 ЛЗ ЬАШ*' '^■вЧ\}9 
ЗЙТО-в -Р+Х^ ; ТО8Т »^-8ЬТШ8. 8 ГЗЯРЬ«9з-8 й-вЬЗеЬЗ Я?« 
^'Ь^вг^^ЯРТ ЗСтаТЛЗ, 8 ЗШЗЛЗ ШЛ+ЯРТ 2€. +ЬЬТЗЬ38 ЙЗ 
ГЬТЗ'Ж''8ШЗ 2-8ЬЗе:ЬЗ ЬАШ-€' -РЗ ЛЗЙТОЗЗШ)^ ЯР-8ЛЗЙТ1ШТ 
3«)3 ЯР-в ^ЗЬЧ?3-РЗ€, ГЗ-РЗЛЗ 'УА-Р+ ^Ь-вЯРЗ 321Ш^. 2^ЯРА1ГОв 05 
ЛЗ Й^вТОЯРЗЬ^ШЗ .'•аМ'8Ш€ 8'33' 23ЛЗ 2}'3€ЛЗЛ-8-Р8^3 ЯР8 
Г35ЬЬА1^.Ь'РТЗ 2ТОЬ+'Р^-Р^88Х^. ТОАХ^ ЙЗ -Р+ЬЗ^^З 2€ 23- 
АЗ Ш)3 23АЗ ^Ь^ЯРЗ 8 ЛЗ 23^3 Л-8-РЗ. Ш?35ЬЛ+ 2-81^-882Ш}-8 
й€ ЬЗ^З^РЗЗ 83ЬЗХ83Х^ ГЬЗЬЗЬЗХ*' 8 РЬТЗ€2€ .!«. 2^ЬЗ- 
^^:Ь-8■Р8^'8, Я'АРЗ€ ^А'РЗР++%3 35ЬЗг&3 <\'А^'8Ш€ фТО-в 2-68- 30 

18 — 138 — 

■РдЯ?'В 8еьЬ+8ЛЗЯР^, 8 Л+Ш€ ^ ■?+ ЙЗЛА ЙЬ&вЛЗЛ-в-РЗ^Т, 
А^ЗабЗ 2-8.'>+ей+ Х-8-РА Я)а8ГЗЛ-8. ЗЙЗ&й-в 363 2ШЛ. -РВАЛв 
ВМЗХЗ-РЗХ-в, 8 ЧР^РЬЗЯТ 8 8МЗ'35'§-Р'8 5Ь<Я>+5ЬЗЛ€' Ш^-вТ ЛТ 
ЗЙТ "УДЙ+Ь-в 8Р'Л382.'''8 ; 82»2-8 563 ЬЗ^З ЗХ»' Х°8Т 
5 9>Л+5ЬЗЛЗШ8. 8 35ЬЛ+ •?+ -Р-в %А+5ЬЗЛ++Ь3€ +ЬЬ83Ь38 8 
2«та+Ь'У8 ■Р8*323абЗ -РЗ ЗШ;'8ЧРА«+Ч?++Ш3. Ш)35ЬЛ+ %А+5ЬЗ<Я)+ 
ах» <°<РЛ+Ш?^" -РЗ 2<Я)'8ТШ8ШТ ЛТ ^ЗЛТ^З 2Т8 •?+ ЩУ* 
2°8Я?АЛАШ13Л'82(Л)1Яа&^1Ш'8 *, 8 -РЗ ЗШ?'8ЯРАШ[га+ ЗХ» ^8 Ь-в 
ЗЛТ-РЗХ» «>Л+Я>3(Й)», А^З ЛТЯРТШ^Т 2€ 8МЗХЗ-РЗ* -^АЛЗ. 

10 4»+ ЧР2А!'"8 абЗ ЛЗР-8 ЯРЗАТ^-в Зе'8'Р^+8 СА ЗМЗХЗ-Р» 
ЗШ?'8Г'39«+Ш?'Р ЗЛТ-РЗЛЗ 2'8ЧР€0й-8-РА -Р+ЬЗЛ» 39ЬЗабЗ ЬЗ- 
Ш?А+Ь3€. 8ХА+ШЗ ЙЗ (ГО35ЬЛ+ 2-8ЧР€&)'8^'А "Р+ЬЗ*'Р1ГО+, ^'+- 
ЬТ'У+ЗХ++5ЬЗ ЧЯ+Ь++Ч?3€. 8 2-8^-8 Ь+-РЗХ-8 363 23€*ЗХ"8 8Х 
ЬЗ^З 8Х°8 ГТЛ+Ш1-8* .''35ЬЗ ЬЗШШ?ЗШ]3 фТО-8 З^ЗР" Л+ ЗШ}«8- 

15 Г»Ш1Д)3€ Ч?+Х«, ЯР+Ь++<1Р^ АТ 8АТ 828^2+ •Р+ЬТ<У+- 
ЗХ++5ЬЗ ЬЬ82Ш;+ ; ЯЯАЛА+ШЗ \^В А^З еь+ЧР821ГО'Р ь+лч> 
^'ЬАЛ+Ш€ 8, 2АЛ€«» 363 ЗХ» •Р+ 23€ЛТШ1Ш8 Г32'8А+ 

ь-8 -рзх» абзр+ 2ЧРЗА %л-ь%да>%€<вт- -рв^^-етоззбз 01131^^а 

8 Г'Ь+ЧРЗЛ-8-Р8.''» ЦУЗХ», Х-8-Р35ЬЗ СЗ Г32ТОЬ+Л+Ь"8 Л'8-Р32'8 ш* 

20 ЧР-8 2-8^'А 35ЬЗ Ь+ЛТ. +ЬЬТЗЬ38 363 8 21ГО.ЬЬ'У8 -Р+а&^ТШ* 
^'+ЬЗЛ'8'Р Л-Ь 82ГЬ32€Ш}'8 ЧР+Ь++Я?3€ 82392+ 363 Г35Ь»С€Ш?-8. 
фТО"8ЧРАШШ?+ЯР^ 363 8/«ЗХЗ-Рв ЬЗ^З 8Х«8* 1-д%д ЬЗ^З^ТОЗ 
ЗТО-8 ЗСЗР" 8 ОШ1'8Г'аа«3€ ЯР+Х'8 ; 3-Р8 363 ЬАШ€* ЧЯ+Ь++ЯРЗ€. 
%А+%ЗА+ 8X^8 ГТА+Щ^-в* ^'8Ш?3 363 2-8Ш}1РЗЬ^&е 82»2+ 

25 •Р+ЬТ'У+ЗХ++Я.З ЬЬ82Ш?+ ; 5ЬА+5ЬЗА+Ш€ 'Ц'-82Т" Л+ Ь+2ГЗ€Ш1'8 
1:^3€ЛЗШ?"8. ВМЗХЗ-Р-в 363 Ь34?3 8Х-8' ^-в^гаЗ З&СЗ Оь-8АЗ 
2'8Ш?ЯРЗЬ'Р; ЗР8 363 80оАТЬ+ Щ>-8Г'8А+Ь3€ 5ЬА+%ЗА^«3' 
Л+ Ь+2Р€1ГО'8 1^3€Л31га"8. ЧРТЛАЧР-й 363 ГТА+О^-З А^З 
^»Т^'8Ш?3363 »2ГАЗШ}'8, ГЬТЗХ-8 ЯРЗЛЗ€ З&Х^Т ЬЗ€'УА 

30 <°ЬАЛ'8 гР+ЬЗЛЗХ-8 5ЬА+%ЗА€' -РЗ ГЗЯРТ'РЗ-Р'8 32Х'8 фТО-З 
!-Ь-8ЧРЗ 235ЬЗ ГЬ+ЧРЗЛ'8-Р++5ЬЗ, ЯР°88 а&ео^ЬТОВЗ. ф1та'8ЯРАШ- 
Ш1++ЯР'8ШЗ ЯР'82Т 8]РЛ38 ЬАШС !'Ь'8ЧР»8 3«)3 -Р* •Р+2'8 8 
гР+ 4^€ЛАЬ»8 ^Р+ШТЬ-в. Ш)3%Л+ ф1Ш'8Г»2Ш?Т 8Х-8 ЯР+Ь++ЯРЗ€, 
82»2+ 363 еТЯР-8 ГЬАЛ+2Ш1'8 ЗХ-в Л+ 8 Ь+2Г-8-РЗ€Ш?^. 

35 «гаЗЯ)Л+ ЯР38-Р8 БМЗХЗ-РЗЧРЗ ГЬАЗХ^вШЗ 82»2+ ЧР^З 2^- — 139 — 

ШЗ 8 Ь<Я)+'33'ТЛЗ^ З^Ь-еЧЯЛЗ-РЗ^ ЗЛДШ€ 8, 8 Й-вГЛЗ^ГО^ШЗ 
ЯРА-РЗ^-в ЗЩ>« «гаЬ^^РЗА ЯР«^Л9г&ТШ€ •?+ %<й)+ЯРа€ з-ш»© 8 
(ТОЬ^вЙШ^-в ЧР-в Л32-РТ\'а€ З-З?», 8 ГЗ^АЗ-Р^ШЗ 2С ■?+ ."^З- 
ЛА^РЗ* ГЬАЛ^ •Р8'25'« ЬЗ€5Ь++ЬЗ€ 2€ З-З?» ЛЛ+^ЗЛ^&е^З* 5 
Ь+Л»8 2€ '1'А2 + ЬР' 8Р'Л382}-8, 8 ГЛР-РЗСЧР^вШЗ :Р+ -Р-в 
РЬ83€2€ [таЬ^2(ГО-8 8 е8А+ЬЗ€ 8 ГЗ ЛЛ+ЧЯА. 8 35ЬЛ+ ГЗ- 
Ь3€%+Ш€ 2€ ЗХ», 2^ЧЯ<Я)А,''ЗШ€ 2^ -РЗ^ЬЗ )оЛ+^ТЛЗ€ 8 
ЗеЛАШ€ 8 ЧР-в Ь8ез^Т 2Я?33€, 8 ЯРА2€ 8 -Р* Ь+2ГЗ€Ш1ТЗ. 
82ЬЗЛ€ШШ;3 ЛЗ 31^ЬА1гаЗ€ ^ЛЗ'гРА!'+ ^§.Ь8РА82!'+, 8X3- Ю 

гРЗХ-в 2Т'35'ЗР+. гзх» л+ЛАШс л+ гз^'323(га« ^ь«2^^^« 

ЗЛЗ. 1'9^'-8*У'К" 8 ГЬТШЗЛвШЗ ■Р+ ХА2Ш?3 гР+Ь8'\'+3'35'33 

«>9Л«)3-0-+, ЗЙЗ 32Ц\;'8 2«.''+Л+ЗХЗ ■''Ь+'Р83ЧР9 ХА2Щ>3, Л+ 

^^^1^* ЗХ» ГТШ?"? 3'У31ГОв 2в ОзЛ-в^Т^ Ь■^^XАШЗ^''8, 8 V^^»Ш•8 

•РЗ )о31ГОА+ШЗ ГТООТ. Ь+2ГЗ-Р-8ШЗ ЛЗ 8 Ь+&)ЛААТШ€ ЬТЛ'88 15 
3«>3 8 ХЗ(Ш++ЬЗ€ г&ЬА1^83€, 8 2АЛ'8ШЗ 2Ш?ЬАаб+.ЬЬЗ€ 8 
ОП». 8 ЧР8€ЬЛЗЛТШ€ ЧРЬ-вкШ %6Ь-\'ЧР'8Б ЗЪд ЧЯ8-РЗ€ 35ЬЗ 
•Р+ГТ2+-РЗ€* 2-8 32Ш}в 82»2€ Я'А2+Ь'8 8Р'Л382Ь«. Щ)35ЬЛ+ 
Ь+2РЗ€2€ 2в -РТХ-в Л'8ЯР+ Ь+&зе38-Р8.''+, ЗЛТР35ЬЗ 3 Л32- 
•Р3€^ 8 ЗЛТ-РдЪд 3 ШР^е. ХТХ31оЗЛ€ШШ?'Р8 ЛЗ Ьа&АА- 20 
+Ь3€ 8 ГЗ!- ВТаР+^аС^З «)Л+ЯР+ХТ 2ЧР38Х'Р 8 9ЬА+5ЬЗ- 
А^ШТОЗ" а&ЯР+ Ь+0:+ЬАЗ€8 ТЬ^.''ЗЯР-8 8 Ш?Ь-8ХТ ЛЗ-Р-8Х8 
Я-ВОоТЛ+Зе %е, 2Р+28 2€, .Ь*3 288Рв 32Т \адЗ^°Р, 28АА- 
еь8 2-6 ^Ь'82Ш;.Ь. Ш?+!'ЗабЛЗ 8 +ЬЬ83Ь38 ЬЗ€5Ь+^^УЗ 2€ 2^8 
!"8-Р8Л'8-Р8.'"8Т 8 2Ш1+Ь\'Т 8 ф+ЬТ238 «>А+%ЗА++Ь3€" 8-РБТ 25 
2Г+23, + 23еЗ 6ЪЧ> -РЗ ХЗгбЗШ?8 2^+28^)°?, +ШШ?3 «УА- 
2+Ь-8 8&)Ь+8АЗЯРв 32Ш7«, Л+ 28АА»>)31ГО8 -Р^Т-РА 2« {-Ь-В- 
2^ГО+ 8 Ч?АЬЗ€ 8X3X^8 ЗХ», 39^-84?+ -Р^. е35Ь+, Л+ 8^:- 

е+яртто"8 яр -рвт-РА .ьшш;з ьзшш;з1Ш8 3X3*, ьз^з ез А^З 

2^8^-8 еЗЛТТ 32Ш?8. ЗЛТР^ ЙЗ ЗШ?^ ЗСЗР" Л-вАЗЛАР 30 

1о»АА+ШЗ 8 ^ЬА+^ЪЗА-е* +ШШ?3 ^ГО-вТ 32Т ЬЬ82Ш?32'8 2Г+- 

2'Р 2€ 2+Х^ 8 -РВТ. 0)Ш 8ЯРА"(У+ЯР« ЛЗ ЛЬ»%^Т8 ГЬА- 3 ^^ ; 

Ш1Ш++ШЗ ЗХ» ^ЬА+ЛЗАС* -РТ АТ Ш^-вТ 1^38Ш'Р 2С 1^35Ь+, 

А^З '«•'8 Ш^ЗХ-вабЛЗ 323€ЛЗ-Р88 32Т : 8 ЯРА З&СЗ ЧР-В 

ГЬ+^ЛЗе, Л321Ш38-Р+А СЗ АЛЗ ЛАА+ЬЗЯРА ЧР^ВЯГЬТЗХ- 35 -^а^г\л'- — 140 — 

ЛЗЧРА, + 2в -РТ^ЗЯЗабЗ ^,8Л+ -РЗ 2-8Щ)ЧРЗЬТ. 8 5ЬА+5ЬЗ- 
Л+ШЗ 82а&83ЧРТ* ГВ'^<е-РЪ "З?* 5ЬЗЙРЗЛ8 3%Л+ гьтлзшт 
ЧР»8 «УАЙ + ЬЗЙ^ТОЯР^РЗ 2Т. 8 Ь34^3 ЗХ» 82»2'8" +Х8-Р«8 %)Л+- 
9Ь8Л^&е Ш?ЗеА, Л-вР32-8 г-в Х-РЗ'^ еЗ€ЛЗШТ ЧР"8 Ь+8. 
Б ^д"?^^^' фЧЧ-в Ш32ТО-883€ ЛЗ ?ЬЗЛТ-Р-8Т Ш)"8Х+ С-882Ш?'8 
ГЗ Ч?"8238 е^ЗХТ ЛЗ ЛЗЯ?€1Д>Ш?'8ТЗ€ ^ЬЗЛТ-Р-вТ. ГЬТ ЛЗ- 
ЯР€Ш}А ЛЗ 5ЬЗЛТ-РА ЧР-вОо-вГТ 82»2=8 9ЬЛ+23Х'8 ЧРЗЛТЗХ-в 
5ЬЛ+5ЬЗАЗС" ЗАЛТ ЗАА^Р АЗХ+ ео+Я?+ЬШ»+"Р*Р8 ; ЗЛЗ 32Ш;"8' 
С3а$3 Х38, ЧР-82.'>3€^в Х€ 32Т 32Щ>+Я?ТА'8 ; ЗШ;ЗЬТ8 ЙЗ 
10 31ГО"8 2Ш533€^У88Ь'8 Щ?» 2А"88Ш+ЧР"8ШЗ 5ЬА+5ЬЗА++Ь3€- А^З 
8А8^ {ЬА+Ш+З^ГО-в. 8 +^83 Ш?3}-8 ЗЛТ-Р-8 ф^ГО^в -РТЬ-в 
ГЬТЗХ-в %3€11^3€ ЗЙГА^-Р-в абЗ 3"У-81ГО+ 8 ЧР'8еоР32-8 ■?+ 
1ГОЬ-82Ш?-8 -Р+Г+АШЗ 8. + ГЬЗА^ТЗ %А+%ЗА++Ь3€* 32Ш»+'РТ 
Л+ ЧРЗЛТХ-в +«3 ГЬВЛЗ^ТО-в 8А8А 2 ВГИ-ЙЗШ^-в 35ЬЗ. 8-Р'8 Ь1з* 

110 

15 г&З ГЬТЗХ'8 ^ЗГ83 ГЬЗеЗЛЗ ЗХ» ЬЗеЬ+ 8 8ео8ЛЗ ч?зл+ 
8 {-Ь-вЯР-в. 82Ш2-8 а&З ЯР-ве^з-вГЗ^-в %А.Ь23Х°8 ЯРЗАВЗХ^в 

52га&2щ>8 лазь-в. 8 23 ^+ш^+р^^^+еьx+ л'Ь'8.''ЗЯР'8-р.ь+ ь+еь- 

Л'8Ь+ 2€ 2<« ЯР-88Ш-8РА+%3 ^Ь+А ЛЗ -РЗаб-в-РА+ЙЗ •?+ 
ЛЧРЗЗ, 8 еьЗХАА ГЗШ;Ь€23 2<€, 8 .''+ХЗ-РТЗ Ь+2Г+Л++Ш3 

20 2€, 8 ЛЬЗеТ 31ГОЯРЬА2€ 2€ 8 Х-Р35Ь-Ь+ 1ШАА32+ ГЗ^ТЧР-в- 
ШТ8Ь"8 2ЧР€Ш;'88Ь"8 ЯР-821ГО+Ш€. 8 8ШЗЛ8ШЗ 86^ 5ЬЬЗе-8 ГЗ 
ЯР'€2^Ь"823-Р8 35ЬЗ ЧР-в-РТЛЗб ЯР-8 2^€ТО«Т ^Ь+Л-в 8 АЧЯТШС 
2€ Х-РЗЛЗХ-в. 2-81Ш-8-Р8.*'-8 ЛЗ 8 ТЛЗ еА+ЬЗ€ 2-8 •Р8Х'в 
2Ш?ЬА5ЬЗ€«3 82332+ ЧРТЛАЯР-вШЗ (ТОЬЗСг-в 8 Ш»88ЯР'8Ш++ 

25 аЗеЗАШ€ 2€ *ААЗ, 5ЬА+5ЬЗА^ШЩ?3' ЧР-в 82Щ;8-Р3€ Й-вЗ-Р-в 
еЗа&ТТ СА 2-8. ^З-Р-Е^У-К- ЗРЛЗЗ ЛЗ РЗ^РЗг&З Г+Ь+2!'ЗЧ?- 
Л«88 СА Л+ -РЗ 32ТО+РЗ€Щ?'8 •?+ ^Ь'82Ш^А Ш1АА32+ ЧР^в 
23€СЗ(га'8, СА еЗ ЧРЗА*Р8 ЛЗ-Р-8 «ТОЗЗе 23€еЗЩ>'8Т, ХЗАТ- 
Ш3€ ГТА+(ГО+ Л+ ГЬАеТ^1ГО-8 9ЬЗАА-Р8 8Ь"8 8 Я?"8Л'8ХЗ€Ш]"8 

30 3€. ГЬТЛЗе ЛЗ ЯР38Р8, 8 ГЬ"8ЯРаЗХ» ГЬАСТШС %ЗАА-Р8 
8 ЛЬ»5ЬаЗХ» Ь+2ГЗ€1га»ХаЗ 2-8 -РЗХ-в. •?+ 82»2+ ЛЗ 
ГЬТШЗЛ"8ШЗ А!'3 Я?ТЛАШ<€ 8 »ЛЗ аЗХЗЬ'8Ш«8, -РЗ ГЬАе*Р- 
Ш<€ ЗХ» ^ЬЗАА-РЗР, •Р'8 ЗЛТ-Р'8 фШ)'8 ЧРЗЗгР-в ^ЗРТЗХ-в 
ЗХ» ЬЗеЬ+ ГЬЗеЗЛЗ, 8 ЗеьТЛЗ +еТЗ ^Ь"8V•8 8 ЯРЗЛ+. 8 

35 Я^ТЛАЧР^^Т 2'вЯ)'ДЛАШ)ЗА-82«ГОЯ?ЗЧР+ , 8 82Щ>8-Р'8-Р3 32Ш1-8 — 141 ~ 

9ЬЛ+?ЬЗАЗТО€. Л+ 8 Ч?«8 ЯРАЬ^е 8"35>ЗШ}3. С^вВШС е^З 2Т 

2€ З^ГО-в "РЗ^ЬЗ. 8 Г+^^Т ЛЬ»Я)=8?^ ^■8■Р8%«^Р ЙА^^зЗА^б^ГОв" "^ { '/ 
^-в^-вЬС^га^в -Р-Ь -Р-в 3%ЗЛЗ ГЬЗе+2€. 1^АЬЗ€ ЛЗ Ш?» йЗ-Р^вТ 5 
^■Р35Ь^8 8Л Л+АЗ^З ^-вЬСЩС. 3€ЛЗ 8ЛЗ€ ГЗ 82»2А 
З^ГО^в 5Ь+АТАЗЗ€ гАЗ&Л^^С З^З?». Ч?« ^813^ ЛЗ 1^А •??+- 
ЬТ+ "Зг+^ЬЛ+А^Т-РТ, 8 'З^+ЬТА 8А^ЗЯРАА 8 32Т8 аО+Ш?Т 
2'88гР» дзЗЯРЗЛЗЗЧ?». ГЗЛЛА ЛЗ ев8ЧР«Ш» ГЬ<РЛЗ ^АЗ- 
ЧЯА!'^ И^35Ь+Ш?'8 фШ)-8 +ЬТ'25*+-0-33€, 8"33'ЗРЗ^« 832тф'8. ТЛЗ ю 
8 Щ}'в »4^Т 8€ Ш 82332+, 2-8 Г'ЬТ2Ш?3€ГА-8 ^■8 ГТА+Ш>» 
ГЬ32Т ЦОАА+ 8233234?+. Ш?3%Л+ <^ТА+Ш?« ГЗЧРЗАА Я?=вЛ+- 
Ь181 Ш?? 1Л1ААЗ 82а323ЯРЗ, 8 ГЬТЗ-З?^ Ш7ААЗ 832Тф'в ЗСТ^ГО^ 
3 ГА+'|!^А-РТ\'3^ '^Т2Ш?3'&€. 8 РЗАЗЛТ 3 Ч?« РЗЯЯА^ЗР-в 
гЯРЗЗ-З^-в 5ЬЬ31^А <РЛЗ 82А*3 ЯР^ !'+'г5'3-Р8. 8 ЯР^дзЧЯ+А^ 15 
^+"5?3•Р'8 Ч?ЗАТ8 •?+ ЛЧР-8ЬТЬ« «>ЬЗе+, 8 ЗЦ^ТЛЗ. СА ЛЗ 
Ш?» -г^+ВТА ^+5ЬЛ+А'вТ-Р8 8 ЛЬа39з+А 'г?+Ь8А , 2АЛ€- 
ШШ)Т ГЬАХЗ 9ЬЬ31^аЗ. 

(ХХУ11. 62—66.) 

Я?'8 аЗШ?ЬА, ТЛЗ 32^-6 ГЗ Г+Ь+г^ЗЧР.ЧТВ. 2'8е-8Ь+Ш€ 
2€ +ЬЬТЗЬ38 1'-8 ГТА+Ш?» %А+«>ЗА^«3' %32РЗЛ8. ГЗ- 
^г-еРЗеЬЗ"^? А^3 А-821ГОЗЯ'-8 3-Р^ ЬЗ^З 3«3 Л8ЧР« 2«<У рз 

^^ьзЬ'8 л-врзь^ яр«2ш?+-рз€. гзярзат азез азш^ярь^лтц^т ,5 

«>ЬЗе^ АЗ (гаЬЗШ?ТА+5ЬЗ Л^-РЗ. ЗЛ+ {'Ф^З ГЬТШЗЛ€ШЗ 
т>^3-Р°Р'М°Р 3%3 »?'Ь+ЛЗ€Ш?€ Т 8 ЬЗ^Зе^ГО^ АРЛЗ^Б" ЯР'82Ш7+ 
ЗСГО-в '35'Ь=8Ш;'У«Т8Ь^ . 8 1!^3€ЛЗ^ГО« Г32ААЛ^-РА+ А32ТО-8 
%ЗЬШТ ГЬ=8ЧР'8'РЗ€. Ь34?3 г$3 8'35'Б 1'8А+ТО«" 8^+Ш?3 ['ЗЗ- 
2^гаЗЛТ^ , 8ЛАТОЗ а&Ш}ЯРЬ^Л8Ш13 А^^ЛЗ ЯРА2(Л)3. З-РЗ 30 
ЛЗ ШЗЛ^вШЗ аЗЦТ]Я?Ь'8ЛТШ€ ^ЬЬЗе-в е1+ГЗ^+Ш;'8ААЧР'8ШЗ !-+- 
"ЗгЗР-в 2^8 !'»21гаЗЛ83^. ^/. — 142 — 

я?<8 2§€е^9ша€ я?зл5^^ ^з^зь-й-РгЬ л^шзаьмз. 

(XXVIII.) 

5 ЧР&€^ 83€еЗШ1-в, ГЬТЛЗ ^+ЬТА Х+^хЛ+Л^вТРТ 8 ЛЬ»- 
Я.+А Х+Ь<РА ЧЯТЛАШ)'8 5ЬЬЗе+. 8 23 Ш?Ь§€2'8 е'8Т21ГО'8 
ЯРЗЛ38, +-Р°8Л?3(Я)"8 еЗ ^ЗгГЗЛ-Р-в 2'8ШЗЛ'8 2-8 ■РЗС323 ГЬ8- 
21ШЗ€ГЛ-8 ф011'8ЯР+Л8 ^+'25'ЗР-8 фОН-б ЛЧР-8ЬТ8 «)ЬЗе+ 8 
2АЛА+ШЗ •?+ -РЗХ^в. СА ЛЗ 0зЬ+}>°8 35Ь9 АЬЗ ХА-В-РТЗ 8 

10 ЗЛА+-Р83 35ЬЗ САЛ9 А!>3 2-РА9Ь"8. ф1га»8 2Щ1Ь+Ь+ а&З 35ЬЗ 
2°8Ш)Ь€23€ 2€ г^ГОЬА^ЬЗвИТЗ 8 С-ВТШ* +}'^8 ХЬ-В^ТОЧРТ. 
фШ)»8ЯРАШЦ1»+ЯР"8 а&З +'Р'8'\«ЗЛ'8 ЬЗА^З ЗбЗ'Р+Х+' -РЗ е38Ш?+ 
2€ ЯР-вТ, ЧЯАЛА 1^3 А^З 82»2+ Ь+2Г€Ш»++5ЬЗ 8ШЦ113т)+. 
■РА2Щ>'8 2-8ЛЗ, ^-821™+ СЗ А^ЗЛЗ Ь34?3. ГЬТЛА(ГО+ 8 ЯРТ- 

15 ЛА1ГО+ ХА21ГОЗ 8ЛЗабЗ (Я>3а&+ 9Ь32ГЗЛ-8. 8 2^3ЬЗ ШЗЛ-8ШТ 
Ь-вЯ/АШ)* аЗ^З-РЗ^ЗХ-В 3%3 А^З ЯР-82Ш7+ (Р1ГО-8 ХЬ-В^ГОЧР-вЗ- 
ЗЬ^в, 8 23 ЧР+ЬАЗЦО^ ЯР-88 Ч?^ %-Ь6ЬТ6ЬЗБ, Щ}Ш 8 аЗ^-вЬТ- 
ОПЗ. 23 ЬАЬ-В ЧР+Х+. 8 8ШЗЛ-8ШТ 3€ЛЬЗ 31Ш-8 9ЬЬЗе+ 2-8 
2Щ1Ь+ЬЗХ"8 8 Ь+Л38Щ»Т^ ЯРЗ<Й)83^ ЯР'8^ЯРА2Ш?8Щ»'8 »*3- 

20 РТ.''ЗХ'в 35ЬЗ, 8 23 82®2"8 2-8ЬАШ»3 А 5ЬЛ+5ЬЗА€' Ь+Ла38- 
Ш)+ 2€. З^^З абЗ ГЬТ2Ш?3€Г'8Ш8 3€21ГОЗ 2€ &,+ -РЗ^А 3%3 
8 ГЗ!'ЛЗ'Р82Ш13 2€ ЗХ». Ш?35ЬЛ+ 5ЬА+Й)ЗА+ 8Х+ 82332-8* 
•РЗ С381Ш+ 2€, 8ЛАШ)+ 8 ЧР"8е9ЯРА2Щ)8Ш?+ еЬ+(ГОТ8 Х338 
Л+ 8ЛЗ€1ГО'в ЯР-8 %+Л8(й)3^, 8 Ш?» Х€ ЯРЗЛ-е^ГО-В. 8ЛЗ€- 

25 »ЗХ+ геЗ 8Х+, 23 ЗТОЗЬТ ЬЧ^-В !'»21ШЗЛ83€ ГЬ8ШЗЛ'8ШЗ 
ЧР-В «>Ь+Л"8 ЯР'80оЯРА2ЦО8Ш€ +Ь1оТЗЬЗЗХ-8 ЯР-82А е-8'РЯР'«Ш++. 
8 Й"8е-8Ь+Ш€ 2€ 21Ш+Ь'УТ 2"8'Ц'АШ)»8 363 2°8Ш;ЧРЗЬ'8ШЗ 2=вЬЗ- 
СЬЗ Х"РЗ%3 Л+Ш€ ЯРЗЗ-РЗХ-В, %6Ь■Ь%ВЛ^^в^• Ь-8'УАЩ13 А^З 
»*3-Р8<У8 35ЬЗ -Рд^Б^е ГЬ^РШЗЛ-вШЗ аЗ.''Ь+ЛЗШ€ 8 -Р+Х-в 

30 2-8Г€ШШ13Х»8. 8 +«3 23 а32Л"88Ш+-РЗ еЗ€ЛЗШ?"8 » 8МЗ- 
ХЗ-Р-Ь, Х-ВТ аЗСтаЗЛТХ-8 8 8 ЯР-8Т е32Г34?+ЛР"88 2-81ШЯРЗ- 
Ь8Х"8. 3"Р8 ЛЗ ГЬЗЗХ-ВШЗ 2ЬЗеЬЗ 2"8ТОЧРЗЬТШ'е АЬЗЛЗ 
•Р+^^З-РТ С-8ТШС, 8 ГЬЗХ8^3 2€ 2ЛЗЯРЗ 23 Ч?'В ЗРЛЗ- 112 1^1 Ь181 
113 — 143 — 

ВЬ-в 8 ЛЗ Я3%д Л-8-РЗ. ЗЛТ-Р^вТ ЛЗ •?+ Л38€Ш;3 »^3-РТ!"е 
»ЛЗ€ ЯР-в 5Ь+ЛТЛЗ^ ЯР« %дЬд€ А^ЗЛЗ ГЗЧРЗЛА 8^-8 
ВЙЗ&Й-в, 8 ЯРТЛАЧЯ^ШЗ 8 ГЗ.^-АЗ^РТШ^ Й€ 3^», д^Т ЛЗ 
©ЙЗе^^^АШ* й€. ГЬ821гаЗ€Г'Л^ 823^2^ Ь34^3 8Х «>Л+5ЬЗЛ€" 

Л+-Р+ •55'8 зй^га-в я?•82А^+ чяА+21га'8 •?+ -рзсзгв 8 Р+ 5 
е^з^^р шзл-вшз азез •р+а&^т(тоз я?«2€ з€&гвт.''^8, .''Ь'в2ш?€- 

Ш(гаЗ 3€ ЯР-в 8'55'€ §Ш?-8\'+ 8 2«8Р+ 8 2ЯР€[ГО++5ЬЗ ЛаЗЬ+, 

т^^^З еЛР'2Ш?Т ЧР-в2А ЗоЧ-З^З е^+РЗЯРАЛ+Ь-в 4?+??^. 8 

ЙЗ +60-8 Й-8 ЧР+'55'8 32^* ЧЯ<в2€ Л-в^РЧ» ЛЗ Й'8!'3-Р'84?+гР8+ 
ЯРА!-* +??8^'. 10 ^АЙ^е^УЙ 23гРШ<€1^ЬВ яр-а .+ . лзр^. 4'+^€- 
ш;з!"в 8•РЛ8^^^7^» 8-рзярз ла1гоз, 8 г+^зе^та-в гьагз- 

Л3е-Р++Я)3 й&'35>33'Р+ ЙЦ0ЛГ'8-Р8}>+, 8 .^. ЛЗ-Р+^=в, 8 15 
ЯРЗА8!'»'38'» Г Ь 8 Й ?? ». 

(IV. 10—22). 

49-6 З-РЗ ЯРЬАХ€ ГЬТЛЗ 82»2'8 ЯР8 4'+^+ЬЗШ)'8, 8ЛЗ- 
ЛЗ СА ЯР'82Г'8Ш?А-Р8, 8 ЯР«-Р8ЛЗ РЗ 315;«'Р*+|Р 2ЯРЗЗХ» 20 
ЯР-в ЛЗ-Р-8 23€еЗШ?^^'«Т ЯРв Й8'Р-8Х8УУЗ, 8 ЯР«2Ш?+ '^'^^^=8. 
8 ЯР»8Л+Ш€ 3??» Ь-8"Р85Ь'8Т 82+83€ Г'ЬЗЬЗ.''+, 8 Ь+Оь«>^РЗ€ЯР« 
Ь-В-РБЧь-бЪ ЗеЬАШ?3 ХА2а^З 8ЛЗЛЗ СА -Р+РТЙ+^РЗ" ЛШк-в 
5ЬЗЙГЗЛ-8Р-8 •?+ '^■8-Р&., 3«>ЗгбЗ Ь+ЛТ Г'3'35'+05+ Х€ еА+- 
ЛЗЯРАЙЦПТТОВ -РВ^ВВХа, ТЗЙ^Л^ Х€ В^ААТШ}^ Й€1'Ь»- 25 
ШЗР^ФЬа ЙЬ8Л'8\'ЗХ-8, ГЬЗГЗЯРАЛ+ТО8 Г'ААР-8'Р8Г'ЗХ 8 30^-8- 
ГаЗШ[гаЗР83, ЙЛАГ^аЯРХ-в ГЬЗ(^-8ЬА-РТЗ, ЗШ?'8ГаЗЙ1ГО8Ш?8 Й«^Ь^- 
ШЗ-Р-аТ ЯР8 ЗШ^-аЬ+ЛЗе, ГЬЗГЗЯРАЛ'1.Щ)8 ЛАШ?3 5ЬЗЙРЗЛ-8-РЗ 
ГЬ83€Ш?-8-РЗ. 8 й-а^Ь-в-РЗеЯР^ ^•8РТ5Ь^8 ЯР8Л+2а1)« 2<Я>аЗ'&А 
8 2А(ГЬЗ, 8 ЯР^2АХБ ЧР-В 2■8^'•8X8Ш^7^8 ЗУТ СА+ШЗаИЗ 30 
€кг8Ь€ШШ?8 гР+ ^'■а. •Р+^СТО-а ЛЗ %.А+%ЗА+ТОТ Ь-8 -РТХ^ 
А^З Л-8Р32-8 й-вСвТЙОУ^ Й€ Г8Й+^'83 ЙЗ ЯР^ »Ш8Р' ЯР-Ь- — 144 — 

ШЗР". 3 ЧЯ»828 8-8ЯРАЛА1Л>ЗА-в8Ш)ЧРЗЯР++ЬЗ€ 3^» 5 ЛТ- 
ЯРЛА+Ьае 8С 8 8ЛаЧР323Ь"8 5 1^^Л+Я)ЗЛА1ГОТ 88ЬЗЛ<€ШЩ>58Ь"8 
800-8 »2Ш?'8 3%3. 

б (IV. 25. V. 1—12.) 

2з 8ЧР€Ц1)»?5'а& 8&'33'39-Р». 

Я?-8 ЗР9 Ч^БАХС ЧР'8 8ЛАЛ'8 Ч'8»8+ 8Л9€ -Р+ЬЗЛТ 
^^'3*8 ©ТО»в «,+ЛТЛЗЗе 8 ЛЗ^+ГЗАА 8 9^-8 83Ь»8+- 
Л8Х+ 8 8Р'ЛЗЗ€ 8 9-Р95Ь9 Р9А» 83ЬЛ+-Р+. 8 ©ео-ВЬАЯР-в 
10 ЛЗ -Р+ьдЛ-вЗ Я?-8д)8ЛЗ •?+ 5Ь9Ь9€, 8 А^З 8АЛЗ ГЬ«РВШ?3€- 
ГТШ* !"8 гРЗ^» »^3-Р8<У8 35Ь9. 8 9Щ)"8Я?Ь-8^-8 »2\га+ 
2Я?9А »А?++Ш3 3€ %А+5Ь9А€" СА+абЗ-Р8 -РЗ^З Л^Ьд^-в, 

А^д (ШАЬ 3840-8 'УА8+Ь8Ш1ЯР9 -рзсзв-в-рдз. 1^:А+ЛЗ-Р8 ГА+4^* 

«ШШ?88 ас, А^З Ш?8 аЗЩ1АШ<€Ш?'8 8€. ША+З&З-РТ !'Ь9Ш?'У88, 
16 АЬ9 Ш>8 -Р+ВЛАЛСРО-З е*>3'35'Л^. СЛ+ЛЗ-РТ +Л^9€11!/<Р8 8 

г&саблзе^тз гь+яр-вл-вт, А^д То8 -р+в-втш^с^го-в 8€. еА+- 

ЙЗ-Р8 Х8А981ШТЧРТ8, А.''9 Ш7Т Г9ХТА9ЯР+Р8 еЗ€ЛЗ€1ГО»в. 

СА+лзрт ^твооз аь-вл-з-уз^з?^, Аьз 1го«р е95ь+ аа-ввсш?*. 

СА+ЛЗ-РЗ а-ВХ8ЬА^«38, А!'9 «ТОЗ а-вз-рзчяз е9ЛТЗ •?+- 

20 ьз^зецо а€. ша+лз-рз зе^л-в-р+^^рз гь+яр-зл-вт ь+лт, а^з 
ш)а[|о»8] за(га-8 'УАа+ь8Ш)яр9 -рзеза-рзз. (^^а+лз^рз 381Л13 

35ЬЛ+ ГдРЗаССШ-З ЯР+Х-З ^А9ЯРА^ТЗ З 8абЛЗРЗ€Ш?-8 ЯР^ЗТ 
8 ЬЗ^ЗеЦО-З ЯР-88-8 еь-вА-В 5ЬА+5ЬЗА-8 -Р* ЯР-ЗТ А-ЗЛСШ^ГОЗ 

хз-рз ь+лт. ь+ла&зш?з ас з ярзазАЗш?з, А^9 х-8«ьл+ 
25 ЯР+Ш+ Х'Р995+ заш?^ •Р+ -рзшзазь-в. 

^А2<€4'+ ЙЗ^^ШСе^ЬА К аяр<е<та++9,9 хзе^з- 

•Р3^+ Х + Х + -Р1га+, 8а9А-8А'Р+, ф8А8Г+ 8 ТОЗЗЛЗ- 
ШТЗ€, 8 аЯРСТО-вЗХ-в ЗТО-в^УЗХ-В -Р+ШЗХ-в <УА8+ЬА%Ь+Л+ 
53 + ^»» Г9аШ?-8-Р5^» 8 Г + ЯРА» ^»ЗЯРа^»X». Из» 

114 

(X. 9—16). 

Ьз^З 9Ь98Г9Л-8* +&)-8 ЗаХ-в ЛЯРЗЬ, Х^'9^ +«3 .'•(ГОЗ 

ЯР-8-Р8лз1га«, аг+аз^ш-в ас, з з^тлзто-в з г+аевто-в зеьс- — 145 — 

ГЗ%а&1^^'РШ)'8, +&з'8 ГЬ8Л=8 Л+ йТ^ЗШЗ-в 8"35'&€Ц\)-8 8 АТШЗ 
З-г^ае^ГО-в. +&7-8 32<35''8 Г+аЦЧвЗЬ-в Л31^Ь'88 8 Л»Ша€ 2Ч?9^ 

5 з^^а&лз -рз язе^га-в зяр-в^с йчяззе, ^тлтшз-в чра=8!"8 5ЬЬЗ€- 

ЛЗе^-в 8 §21та+Ч5>ААЗШ}^ 8 ЯРА'8.'>=в Ь+ЙЬ-вТ^ШТаЧ-в 3€ 8 
Ь+ЙГЗеЛТОО-в §Ч?«\'€. + -Р+З-Зг^в-РЗЬ^ 11^АЛ8Ш?€; АЬЗ -Р+В^^-в- 
•Р8!'-в ЗЙШЗ-в 8 "РЗ ЬЗЛ81ГО'8 9 9ЧР^\'+Ь'8. +^г8 38Х« Г+- 
Й^ГО-вЗЬ-в ЛЗеЬ-вЗЗ, 8 01-Р+^ ^93€ 8 &14'+^Ш5'8 ^<€ ^93€, 

10 Аг-длз м»+зш?« "з?* дто-в-у^в 8 +&)=« &гР+^ 9ш;-8\'+, 8 лт- 

Ш9€ ^9^ Г9А+%+^€ ^+ дЧР^в^С. 8 8-Р^8 9ЯР\'€ 8^+^^. 
3€ЛЗ -Р^ й^еОТ^-в ЗШЗ-в ЛЯР9Ь+ 235Ь9, 8 ЧЧ^ТЖ ^8 Г9Л9- 
е+З!^* ГЬТЧРЗЙТОТ, 8 %А+Й« "ь^ЗЗ З&ЙА-вЯРШ^^га-в, 8 е9€- 
ЛЗОС-е ЗЛТгР9 ЙЩ>+Л9 8 ЗЛЗ-Р-в Г+ЙТО=в*РЬ-8. 15 ^АЙСЧ/+ 23ГШ€е^ЬА .Я? й'1Р€1га++5Ь9 й^«ш?801?з- 
АА хае^з-рвг-^. +-Р5тотда'<. зг8й?'9г+ •Р8^^^*рл•р, 5 

ЙЯР€1га'8'УЗ€ ^9€^3-Р8\'€ V + 2 8 А 3 3€. 

ЗЯ?+-Р<ЙМЗЛЙ9 ОШ<й 59+-Р+ %Л+Ч?+ .ЬЛ?|5. 

ЬЗ^З 5Ь9ЙГ9Л-8" +058 ЗЙ^-в А9^+. ^З-Р-в^'*" 3 СЗС- 
20 ЛЗШ^-е ЧЯ+^-В. 8»Т .+. Х-8 •?+ X^€^9€. ■РТ!-8 ЯР^ + ЯРЗАА 3 ЗЬЗ^ЗЗ-РТ 3 {ШЗЗЛЗЬА 3 
ЙЯРСШ?»"??» ГЬ9Ь9!'» Х9Й39ЯЯ8. 

25 (X. 1—13.) 

^-В 9-Р9 ЧРЬАХС Г92-8А+ 82а&2-8 Ш'^3-РЕ\'вТ ЯЧ?дЖ 
Г9 Л€Ч?А'г5?+ ГЬАЛ« АТ-УЗ^^ йгРЗЗ^-В Ч?^ ^^ЯАЬ-В 5ЬЬ+Л^ 
3 ХАЙШ?9 АХ9ЛЗ Ь91гаА+ШЗ й+^-в З^ШТ. 3 5(>А+«)9А++Ш3 
^•8 -РЗХ^" Л€^ГОV+ т^д ^■Р95Ь+, + ЛАА+Ш?ЗА-в Х+А9, 
30 Х9АТШ)3 ЙС 391^9 5Ь9ЙГ9ЛР Л€Ш}Ч?'88 Л+ ЗЛЯРЗЛ35Д)'8 ЛА- 
А+ТОЗАС -Р^ Л€1ГОЯР9€ ЙЧР9^. ЗЛАОНЗ, ЙЗ +&гв ГЗЙ-вТ- 
Л+^ ЯР-вТ А^З ЗЧР-УС Г9 ЙЬАЛА ЧРА'в!'. Я?-в •Р-8ЛЗ !'9- 

19 146 ЛТЛЛЗ 5ЬЬ+Л»8 ЧЯ"6ЬЗЛ5Щ>3 5 -РЗ РЬТЗ<23'А^1Д)°8 ЯР+й^в, 
ВШЗЛ-ВШЗ •?+ Ь+2ГЗ€1ШТА 35ЬЗ Ь-8'УАШ»3' 8 ГЬ+Ь°8 ГЬТ- 
ЛЗГ"8Ш<Р8 -Р+Я-З ЗШ»'8 5ЬЬ+Л+ Й35ЬЗ ЯР'8 •Р35Ь+Ь'8 -Р+ШТЬ-в 
(5Ц\?'8Ш?Ь€2+3?8' ЧР+Х^в, ЗС+^3 83 ЯРАЛТШ?3 А^З ГЬТСЛТ- 

аьт й€ ■?+ яр-вт "УАй+ья^гочртз езлтз. лл+лзл^&е лз 5 

ЧР+Х°8 А^9 ЙЗЛЗХЗ^-е ЧР°8 (Ш-в ЛЗ-Р-в З^Ш^вЬ+Л-в-РАЗ ез€- 
ЛЗОУ^В -РЗа&ЗАТ 5ЬЬ+Л» ш»з^». 

^А2'€*\/+ 23ГШ<€1^ЬА Ж 2ЯР€ш;++9ьз гьзьз- 

{.+ е») + Ь + Ь83€, ЗТО-вЧ»* 83+Р+ ГЬАЛ-вШ^З^С ^Ь"82Ш^8Ш^ЗАА. 

(ХХП1. 34—39). 

Ь181 Ьз^З 5Ь38РЗЛ-8 .''•8 81РЛЗЗ^'8* 23 +04-8 2'8Л^ !"8 

115 

ЧР+Х^в ГЬЗЬЗ}'"8'Р 8 ГЬАХЗеЛЬ-ВЗ 8 .'"8'РТ5Ь-8*ТЗ€, 8 304-8 
гРТЬ^З ШеТЗТОЗ 8 Ь+2Г-8-Р31гаЗ, 8 31Ш-8 -РТЬ-З Ц43ГЗТОЗ ^'+ 
г-З-Р-вХЗШТОВЗЬ-З ЯР+ШТЬ-8 8 8ЙЛЗ"РЗШ}3 304-8 5ЬЬ+Л+ ЧР-З ^^ 
^ЬЬ+Л-З, Л+ ГЬ8ЛЗ(П1"8 •?+ ЯР-ЗТ ЯР'82АЬ+ ЬЬ-вЯР-в ГЬ+ЯРЗЛ^З- 
■Р+ ГЬЗЛТЯР+ЗХ+ •?+ &)ЗХА^ фОО-в ^Ь"8ЯРЗ +ЯРЗАА ГЬ+- 
ЯРЗЛ'8-Р++5Ь9 ЛЗ ЬЬ-ЗЯРЗ 0ь+Ь+Ь83€ 2-88-?+ ЯР+Ь+ЬТ8'Р+, 35ЬЗ 
»С<Р2Ш)3 ХЗЛЛаа 'УЬ'8!'ЗЯР8^ 8 ЗАЩ1+ЬЗХ-8. +Х8-Р'в %А+- 
«>ЗА^ ЯР+Х-З, РЬТЛЗбОО-в ЯР-82А 2Т8 ^'+ ЬЗЛ32-в, 83Ь»2+- 20 
АЗХ-З, Ве.СЗЯР-ЗШТА ГЬЗЬЗ^-88 8 }>+ХЗ-Р83Х'8 ГЗеТЯР+- 
^«8 Г32-8ТА+-Р'8<Р }-8 ООЗСА, .'^ЗА-в ^Ь+Ш^'8Т ЯР'82Ь30ОАЬ'8 
2'8е'8Ь+ТОТ *€Л+ ООЯРЗА, АЬЗЛЗ 2'8е8Ь+300'8 АСЛ+А 
Г003-Р\'>€ 2ЯРЗЗ€ ГЗЛ-8 .''ЬЗАА, 8 -РЗ ЯР'82Ь300А2Ш?3. 23 
ЗгТО+ЯРААЗОИ-в 2'е ЯР+Х-в ЛЗХ-8 ЯР+Ш-З Г»201)"8. 5ЬА+5ЬЗА^ 25 
СЗ ЯР+Х-8, -РЗ ЗХ+ООЗ ХЗ-РЗ ЯРТЛАШ)Т ЛЗРЛЗЛЗ ЬЗ^ЗООЗ' 
еЛ+ЛЗЙАЗЯРЗ-Р^В ЪЬЗеЛ-ВЕ ЯР°8 8Х€ %32ГЗйЪ-8-РЗ. 

^А2'€*\/+ 23ГШ<€1^ЬА ^ 2ЯР€ао++%з хз€*з- 

•Р8^+ ЗЯРЛ3^2Т+ Ь + Ь8Ш)3-Р+. 

ЗЯ?+-Р<ЕЛ«9<Я)53 9Ш<^ Х+Ь^^-^^ %Л+Ч?+ .Ш+. зо 

(XII. 28—37). 

Я?"8 зрз [ярьАхс] ^•8Ртл•8•рт^•8 за4зь»8 РьтгцозегА-в 

Г-в 82»2» ЯР«8ГЬ32Т 8 .ь+А ЗЙЦУ-в ео+РЗЯРАЛ-в РЬ-вЯРАЗШТ — 147 — 

ЯЯ=в2АЬ'8 ; 58»2« ЙЗ 9Щ;'8Я?А*+ 3^»* АЬЗ ГЬ=вЯРАЗШЗ 
ЧЯ-еЯАЬ^ ^+Г9Ч?АЛТ8* 2<Я>^8Ш<? ЗЛЬ+ВЛР". ^ЬаЯРЗЛ-в 1^;39з€ 

•р+ш^в ^ьзйгзл-в зл5Р^ ш)^ 32т?=в; 8 чя^еьлр-езшт 5ЬЗ- 

ЗРаЛФ е95Ь+ 2Я?839ЬЗ Ч?-«2А'ь?=в 2Ь^Л-8Я'3^=8 2ЯР38'35'^ 8 

5 Ч?'823^ Ла&ШЗ^ 2ЯРЗЗ^. 28Т ГЬ^вЯРАЗШ^РЗ ЧР'82АЬ^ ^5+- 

ГЗЧРАЛТЗ. Ч?'вШ?§Ь+А {^ЗЛ9е-8-Р+ 38" ЧР^еьЛ^РСТШЗ 82!'Ь'8- 

■РА+5ЬЗ 2ЯР83%9 А^^ 3 2+^-8 2€. е^ЗА-вШТ 23^" З^РФ 0»+- 

гзчРАл=в -РАгш;-^. 8 ьз^з з??» ^-в-рзл-в-рз^^в* лзеьА. а&^т- 

«гаЗЛР". ЯР« З2(га8-Р9€ «>Л+5Ь9АЗШТ А?'3 ЗЛТР-в 32ТО^ 3 
10 ^'А2Ш;'8 З^РЗЛЗ Ь+^^А ^дЪд. 8 ЗЛЗ АР-СТШ?? 3 Ч?^2А'3?« 
2Ь=вЛ-8\'3"35''8 8 ЯР=в2А^8 Ъ'1'^Ш<^д<^^ 8 ЧР=в23^ Л»ШЗ^ 
8 ЧР-823^ !'ЬАР32(ГОТ^ 8 ЗЛЗ ЛР-еТШ}? 32^Ь•8•РА+5Ь^ 
+!'=8'Р 23еЗ еЗЛЗ 32ТО8 ЯР«23 28й+%+3^«Т8Ь ЙЬ-вО^ЯЯ-в. Тл51 

116 

32»2« ЛЗ, ЯРЗЛАЯЯ^ 3 А^З 2«<?5'^82Л'8-Р3 ЗШ?^Я?А'6!+. 

15 Ь34^3 З-З?»' -РЗ Л+ЛЗ^З 32Т ЗШ5« Л'А2+Ь21Л)ЧРТ+ е§ЛТ+. 
8 -РЗ^Ш^ЗЛЗ РЗ 2^'35'А+ШЗ 35ЬЗ Г"8 Ш^З??» ^^ГЬ32Т5гаТ. 8 
ЗО^^ЧЯА-й+ЯР^ 823*2-8 »^€ %Л+9ЬЗЛ++Ш3 Ч?^ '\'Ь^1^^ЯЯЗ" 
[^^ЬЗ ^Л+^ЪЗЛ-^еШ^^ Ь-вРЗй-бРТ^З А^^ ЬЬ32Ш?328 2^8-Р=в 
Л+Я?8ЛЗЧР« 32Ш;^ ; Ш?« е^З ЬЗ^З Ла&ЬЗ-Згв 2ЯР€Щ)^Т<25>'8" 

20 ЬЗ^З %32Г'ЗЛ-8 %дИР$Л1Р '^дЗ'^Ш' 2АЛТ 3 Л32^'9€^ "3?3- 
■РЗ ЛЗ-РЛЗЙЗ ГЗАЗЙ^ ЧЯЬ+(^'вЗ ЦЧЯРЗЗе ГЗЛ^РЗЙТЗ ■?$%+- 

??+ (гачр38да+. 2+^« а&ез л+ярзл« ■р+ьтт+зш;^ т 5ьз- 

2ГЗЛ+, 31ГО^ .ь^еЛ» 2в8-Р'8 З-ь^З* 32^7^ ; 3 ^■РдЪ^ -Р+ЬЗЛБ 
2Л»Ш++Ш3 35ЬЗ Я?в 2Л+21га«. 25 9>32Г§абЛ€ е35ЬЗЬ§Л5"У€. 

(X. 38—42.) 

ЯР-в зрз [ярьА-ь^с] чр^-рзлз 32»2« чр-в ЧР32-8 зсгозьзе, 
30 абзр+ лз зш)зь+ з-з^зрз-з^-в ^+ьто+ гьтзето-в з я?^ л§??^ 

2ЯРЗЗ. 8 23 38 е^А 232Ш)Ь+ •Р+Ь8'\'+3'35'++ ??+Ь8А, А363 
8 2АЛ-8ШТ ГЬТ Р39Ь» 32а§23ЯЯ» 2Л«8Ш + + Ш3 2АЗЯ?3 35Ь§, 
8 Х+ЬШ?+ ^А-8ЯРА+Ш3 3 ^^'З^А 2А§&Л-веА , 2Ш»+Ч?Ш8 148 ЛЗ Ь34^3* 5Ь82ГЗЛ8, РЗ ЬЗЛ<РШТ ЛТ А^З 838ТОЬ+ ^ЗА 
ЗЛТРЗе Х€ 321ГО+ЯР5 8Л»Л8Щ>Т, «705 Ь-в^З 8СЗ 38 Л+ 

^^з гз^гзлзш^-в. фто-вяРАшто+яр^в заа&й^в 8 ьз^и^з за* «г+ь- 
лз зйоо^а •?+ рзцоьАс^зе, х+ь8а ез еА+%з€^ ^€йш»-в 

80ьС'8Ь+, АЛЗ -РЗ ЗШ;'88ХЗШ>'8 Й€ ЗШ)-8 -РЗЗв. С^вТЙЦО-В ЛЗ 
35ЬЛ+ %Л+%ЗЛ++Ш3 ЙТ8 ЯР-8е*)ЛЧРТЯ)-8Ш8 зш?зь+ а&зр+ 
9ЬЛ+Й-8 ЗЦО-8 •Р+ЬЗЛ+ ЬЗ^З З-З^З*' СА+ЛЗРЗ ^ЬАЯРЗ -РЗШ-в- 
ШЗЗ Ш»€ 8 232-8^+ АЛЗ 32Т 2-82+Л-8. З-Р-8 абЗ Ь34?3* 
Ш?АХ"8а$3 »еЗ еЛ+ЛЗ-РТ 2Л"88Ш€«88 2ЛЗЯ?3 СЗЛТЗ 8 
1оЬ+-Р€Ш1гаТ8 3. 

ЖА2'еЯ'+ 23ГШ<€1^ЬА ?еГ 2'ц>€1го»р' гь+ярзл-в- 

■Р8^а* ^^ЗХ* 8 +'Р-Р°8 8. 

Ьз*3 «>32ГЗЛ-8* -РВ^ТОЗЛЗ 2ЧРАЦ0'РА-8-Р8!'+ ЯР-вЛЗ^Ь-в. 
[■ЗР-8«У-8" 8 ЬЬ+РЗ€«88 3. З-УЗ 23€еЗШ?3€ .3. ЯР-в АЖТА 
гРЗ'У++9ЬЗ ААШ;+. 

Ь34?3 5Ь32РЗЛ-8' АРС^З 31Ш-8"У+ А8. 8*8 23€е31ГОЗ€ 
.Л. ГЗ Ла*2А ЧЯ-в Х+-0-38. 20 ^АЯ'€'У+ 23ГШ'е1^ЬА .+^. рзьаз4'з^'8 льа- 

V» ^32Ш?-8-Р»Х», 8 2ЯР€Ш?++%3 +ЯРШ;3-РЗХ+. 

Ь34^3 Я>32РЗЛ-8* «ГО+г-З Ч?«80ьА|?С8 СЗ^Ь-в. 8УУ8 Я?-8 ЧР-вООЗЬ-в- 25 
•Р8^•8 .е. -РЗЛААС ГЗ Р+2Я'А. 

ЖАЙ€'У+ ЯЗГШСе^ЬА .^. 2ЯР€ш;++я,з хзе- 

^З-РЗ^^. !'ЗЬ-Р+1га+ ЗГ82!'ЗГ+ .''3-Р2!'+. 

9Ч?+-Р<8Л«3<Я)53 ОШ« 59+-Р+. 

ЧР-в 3-РЗ ЯРЬАХС 2'8е-8Ь+Ш€ 2€ +ЬЬ8[ЗЬ^5^. 8«5 V зо 
ГЗ^ЗЛАА-в^'5.''« .3. •РЗЛАА€ ГЗ Г+Й^ША. — 149 — 

'^ЗЙЦО-б-Р»^» ЛЬАЯР». ЧР8 3-РЗ [ЯРЬАХ€] 2-8Я?АШ)-8 Й-вЦИЧРЗ- 
Ь8Ш€. 5«8 Ч^-в Ч?'81ГОЗЬ'8-Р85"8 .3. -ЯЗЛАЛС ГЗ Р+2(Д1А, 

(III. 13—17). 
Ьз^з «ьзйрзл-в* ■р8?-ш»злз чр-8е*,тлз "Р-ь -рзез (ш-вь-в-згз 

й-вШЗЛ-вЧ» Й-в -РЗС^ЗЙЗ, й'в8"Р^ ^ЛЗЧРА^^Й}-^*? Й«<Р •?+ 
10 НРЗСЗЙ8. 8 А^ЗЛЗ ^ЗЙТ8 ЯР-вЛ-РЗйЗ бъХТ^ ЯР-в ГаЗЙШ)-88- 

•РТ, ^Ш+^^ ГЗЛ31^+ЗШ1'8 ЯР-ввъ-РЗЙШ)? Й€ Й-88-Р» ^ЛЗЯРА^?- . .«.^2> 

ЙЬ»Х», Л+ ЧР'8ЙА^'8 ЧЯАЬ»3€8 Ч?-8 -Р-В -РЗ ГЗ^Ь-вВе-РЗТО-в. «та+^З еЗ еЗ«>«8 ЯРвОхАреТ ЧР-вЙЗ^ЬЗ Х8Ь+ А^З Й-88Р+ ЙЯ?3- 
3*3 ЗЛ8-РЗ^€Л++9ЬЗ Л+Л-8 ЗЙ170'8 ЯР^в ЧРЗЙ-8 ХТЬ-В, Л+ ^ 

15 ЯР-вйА^-в Я?АЬ»3€8 ЯЯ'8 -Р-в -РЗ РдЪ'В°РС-РдШ'6 -Р-В 8Х+0Т)"8 
Й<РЧ?ЗШ»'8 ЯРА^-в-Р"8Т8. -РЗ ГЗЙ'8А+ 1^;3 1^39Ь'8 Й«8-Р+ ЙЯРЗ- 
3%3 ЧР'8 ЯРЗЙ-8 ХТЬ-в Л+ ЙЗ€ЛТШ;8 ЯР-8ЙЗХ» ХТЬ», -Р-в 
Л+ Й-вГ+ЙЗ^ГО-в Й€ ЯРЗЙ-8 ХТЬВ ВХ^в. 

^А2€Ч'+ 231^Ш€е^:ЬА '^^^ чр^&,ляртйзртз 

20 *Зй(га-8'Р++%3 абТЯРЗШ?Ч?ЗЬ'\'+ ^Ь8ЙШ)+ ^ЬЗЙГЗЛ-в-РА. 

(XVIII. 31--40. XIX. 1—21. 25—35). 

ЧР-в З-РЗ ЯРЬАХ€ Й-вЯРА^га-В Й^(ГОЯРЗЬТШ€ ЯР-8Й8 +Ь)в5- 

ЗЬ35 8 ЙШ)+Ь^8 ЛРЛ-вЙ^гаТВ -Р^. 8Й»Й+ А!'3 »е^ТТОТ 8. 

25 5 ЯР-вбв-вГТШС !"8 ГЯРЛ+Ш?» %А+5ЬЗА«€*3" Ь+ЙГ'8-Р8 Т. 

?ЬА+5ЬЗЛ+ ВХ-в ГТА+ТО-в" Г38ХАТОЗ 8 ЯР-8Т 8 ГЗ бо+^З-Р» 

яр+шзх» йзелт^газ зхаз. ьаш€ г&з зх» 8рлз8* -р+х-в 

•РЗ ЛЗЙШ138ТО-8 »еЯР1ГОТ Р8}'35ЬЗабЗ. Л+ ЙАЗЯРЗ ЗЙЗЗЙЗЯРЗ 

й^езелзщ^^в й€, злз ьз*з ^азгазс ^зз^ й-вхь-в^шз^&е 

30 ЬЗШ»А+Ш3 »X•8ЬА^^Т. ЯР^-Р8ЛЗ ЛЗ Г+^•8'Р Г8А+^^« ЯР-в 
ГЬЗ^ШЗЬ-в 8 «)А+Й8 82»й+ 8 ЬЗ^З ЗХ»* ЦЧ'8Т АТ ЗЙТ 


— 150 — 

«УАЙ+Ь-в 81РЛ38й}>=в; (рШ}вЧРА^У+ 3'^Ш Зйа&й-^" 3 ЙЗИ^А лз 
23 Ш]=8Т %)А+5ЬЗ(Я>ЗШТ, 8Л8 8-Р8 Щ13еА ЬАШ€ 3 "З^-РА ; 

Ь181 ф1го«яРАщ+ <'ТА+ш;'8* ЗЛ+ +^«8 г&тлзярз-р^в за^-в; ьзл-в 

11Ь 

Ш1ЯР38 8 +ЬЬ83Ь38 ГЬАЛ+Ш€ Ш)€ ^-в-РА, ^•8Ш)3 32Т «"ВЩ^ЯРЗ- 
Ь8Л°8; ф1ГО^ЯРЗШЩ>+ 8Й»8«" "УАЙ+ЬЙ^ГОЧРЗ ХЗЗ -РАЙТО-в ЗШ?'8 б 
83«)3 ??8Ь+, +ШЦ1>3 ЗЩ>=8 235ЬЗ "23'ТЬ+ СТ е'88ЛЗ Л'А2+Ь- 
2«ГОЯРЗ ?5'33, 2АШ5Ь^8 ШСЗ Х33€ ГЗЛЧР8^+А'8Т 2€ еТШ€, 
Л+ РЗ ГЬАЛ+-Р-« еТ-З^^в е^вТА-в 8Р'ЛЗЗ^»в, -Р^вТ-РА 3$3 
<УА2+Ь2Ш)ЯРЗ ХЗЗ -РАЙ^ГОв ЗШ?-8 23€ЛаЗ. ЬЗ^З ЛЗ З"^?» 
РТА+ОО^' »1^^3 '\'АЙ+Ь»8 А8 324» (ГО-вТ ; 9Ш?"8Я?АШЩ>+ 82а32°8* го 
(ГО-вТ 5ЬА+5ЬЗАЗШТ, АГ-З 'VА2+Ь•8 ЗЙХ-в +0о^. +еь«8 •Р+ 23 
ЬЗЛТЬ 2€ 8 ■Р3[+] 23 ГЬТЛ ЯР^в Ч?32-8 ХТЬ'8 Л+ 2-8ЯРА- 
ЛАШ?ЗА-82Ш?ЧР»^ 3 82^ГОТРА, ЯР«2А^-8 ТЛЗ 32^-8 3(ГО'8 
821ГО'Р-Р"88 Г32АаЗШ+ЗШ»в %А+2+ Х33%3. 9ЬА+5ЬЗА+ ЗХ» 
ГТА+Щ>^" ^-801)3 3204-8 821Д}Т-Р+ ; 8 23 ЬЗ!'* Г+}"8Т 8дзТЛЗ 15 
Ь-в 8Р'ЛЗЗХ-8, 8 Я.А+%ЗА+ 8Х'8* -Ь^В -РЗ ЗЛТ-РЗЗ€ ЯР^-Р^вТ 
■РЗ 31^ЬА(га+^€ ЧР'8 -РЗХв. 3204-8 а&З Зе'8'Р*+8 Ч?+Х'8, Л+ 
ЗЛТ-РЗ^З ЧЯ+Х-8 ЗШ^-вГЗЗШОЗЗе -Р* Г+2ЬЗ€, )оЗ«ЗШ?3 АТ 
азеЗ Л+ 31ГО'8Г»ШШ;3€ ЧР+Х* •УА2ЬЬА 8Р'Л382Ь+ ; ЯР'8ео-8ГТ- 
Ш€ ЛЗ ^ЬА+^ЗА-аСЩЗ' -РЗ 235ЬЗ, 'Р'8 ЯР+Ь++Ч?3€. СА ЛЗ 20 
Ч?+Ь++Ч?+ Ь+^еЗЗ-РТ.ь-в. Ш»3«>Л+ ГТА+Ц4-8 ГЗЗеШ? 82»2+ 
8 (ТОЗГЗ 8. 8 Ч?38-Р8 2«ГА31та-8ШЗ ЧРА'РЗ'У-8 дЧ\}'6 1ГОЬ"8-РТА 
^^еоАЗаб8Ш€ •Р+ 5ЬА+ЧРЗ€ ЗХ», 8 ЯР« ЬТ^зЗв ГЬАГЬЗ€Л'8- 
•Р3€ ЗСААШЗе 8, 8 ГЬ8ЬЗгбЛ++ЬЗ€ !-8 ^'ЗХ» 8 5ЬЛ+9ЬЗ- 
А++3€' Ь+Ла&8 2€ Я'А2+ЬР 8Р'Л382!"8, 8 е8А+) 8 Г§ 25 
А+-Р81Д)+Х+. 8&18ЛЗ абЗ Г+Ь"8Т Г'РА+Ц4'8 ЧРЗ-Р°8 8 5ЬА+- 
5ЬЗА+ 8Х'8' 23 ЗевЧРЗабЛЗб 8 ЯР+Х'8 ЧРЗ-Р-в, Л+ Ь+09аЗХА- 
3043 А^3 ЯР"8 ■РЗХ'8 ЯРВ-Р-вТ -РЗ 31^ЬАО0+'&€. 8^8ЛЗ ЛЗ 
82а32'8 ЯРЗ"Р-8, •Р32€ 00Ь'8-РЗЯР'88 ЯРА-РЗ-У-в 8 ГЬАРЬЗ€Л-8- 
■Р3€^ Ь80аЗ€. 8 5ЬА+5ЬЗА+ 8Х^' 23 ^АЗVА^'8. 35ЬЛ+ ЛЗ зо 
ЯР8ЛАШ€ 8 +ЬЬ83Ь38 8 2А»9Ь^Т, ЯР^д^-вРЗШС 5ЬА+5ЬЗА^- 
ШООЗ* Ь+2Г'-8-Р8 8 Ь+2Р'8Р8 Т. 5ЬА+5ЬЗА+ 8Х'8 РТА+00'8' 
ГЗЗХАООЗ 8 ЧР-вЗ 8 Ь+2Р-8-РА003, Н-^^-в СЗ -РЗ ЗеЬА04+^ 
^-8 •РЗХ'8 ЧР8-Р"8Т. а)Ц4^гРАШ00 + Ш« ЗХ» 8Р'ЛЗЗ" Х»8Т 
^+1'3'Р'8 ЗХ+Х^в, 8 Г§ 00+^3-Р» -Р+ШЗХа* ЛА'8ЛЗ'Р'8 3804-8 35 — 151 — 

2Л=8ТШ+ РТЛ+ТО=8 23 2АЗЧ?3. Г+^3 ©СЗА 2€, 8 ЧЯ^РЗЛЗ [-^^^ 
ЯЯ-е ГЬЗШ^ЗЬ-в Г+г-^Т 8 %Л+5ЬЗА+ 82а&2§4?8" ОТО^ {-^Л» 
32"? Ш?^8; 823§2=8 ЛЗ а)ТО^Я?А1ГО+ -РЗ Л+2Ш]« 3"25'1^. 5ЬЛ+- 
5 5ЬЗЛ+ З^а Г<РА+Ш1^' ^^-в-РА ЛТ ■РЗ 5ЬА+5Ь9ЛЗШ'Р ; -РЗ 
ЯРА2Т АТ А^З ЧРА+2(га-в 8^+^^ Ь+2РЗ€(та8 1ГО€ 8 ЧРА+2а\?-8 
Т'35'+'33'^ Га*2Ш?ТШ}8 ТО€; фТО-8ЧРАШТО+ 82а§2«" ■РЗ 8'25'+ШТ 
9еА+2Щ)Т ■?+ ^^«■РА •Р8.''§33€г&3 +Ш1ГОЗ -РЗ СТ (ТОТ Л+Р§ 
2-8 ЧР-вТШЗ, 235ЬЗ Ь+ЛТ ГЬАЛ+ЯР^вТ ^С ОИЗСА еЗА38 

10 5ЬЬАЬ^ З-З^+ТО-в. 0Ш)'8 1ГОЗАТ РТА+Шг-в 82!'++ШЗ Га&2Ш?ТЩ>Т 
8, ЗРЛЗЗ ЙЗ ЯР-вРТА+ЬЗе %А+5ЬЗА^*3' +ШШ?3 235Ь9 РШ- 
21ГОТШ8, -РАЗТ ЛЬ»5Ь« ^32 + Ь», ЧР-82А}'« ТйЗ 2€ ТОЧРЗ- 
ЬТШ?'8 '\'А2+Ь-8 Г'ЬЗШ}8ЯР8Ц^« 2€ !'32+Ь». РТА+ОЧ-в ЛЗ 
гА^ЗШ+ЧР-в Ш?+ 2АЗЯР32+ Зд^ЯРЗЛЗ ЯРЗР^ 82»2+, 8 2АЛЗ 

15 •Р+ 23€Л'Р*8 -Р^- ^А2Ш}А ■Р+ЬЗЛЧЗ-ггА'^?^ АТШ}321П!Ь+Ш?+, 

зярьззгь^з йЗ «.+чрчр+-е-+. са а&з г+ь+2?'ЗЯ?,«'Р8 г+2ш?а, 

5ЬЗЛ'Р'Р+ ЙЗ СА А^З Ш?ЬЗШ?ТА+. 8 9ЬА+5ЬЗА+ ЗР-ЛЗЗ^^^в' 
23 ^'Аг+Ь-в Ч?^Ш«. З-РЗ ЛЗ Я?«РТА+Ь9€" ЯРв^гв^Т 3 
ЧР-вдз-вХТ. Ь+гГ-в-РЗ 8. 5ЬА+5ЬЗА+ Ъ'3?^ ГТА+Ш?«" '\'А2+ЬА 

20 АТ чр+шз5ьз ь+гг-в-рзе ; (^«га^ярАшач+ш* -ьььтзьзз' -рз 

8^+да^ '\'А2+ЬА Ш?'8!'^3 .''32+ЬА. Ш?35ЬЛ+ ЙЗ ГЬАЛ+2(ГО« 
8^^ Л+ 8 Ь+2Г8РЗ€(ГО8. ЗРЗ ЛЗ ГЗЗ-З^^ШЗ 8 ЯРА2'€ 8. 
^'32€ 23еА {'Ь^гШ)^ 8Л8ЛЗ Я?Б ■Р+Ь8\'+3?5'33 }'Ь+'РТЗЧРЗ 
^А2Ш?3, ЗЛЗ 5ЬА+5ЬЗАЗЦ1) 8 2^ ЗЯРЬ332^в8 %ЗА5ЬЗ-0-+, 8ЛЗ- 

25 ЛЗ 8 Ь+2ГЗ€2€, 3 28 ■Р8да8 З-Р-». Л8Я?+ 23€Л» 8 ЗЯРЗ€- 
Ла&, ГЗ 2ЬАЛА ЛЗ 32а§2+. •Р.ЬГ'Т2+ ЛЗ (ГОТШ?ЗА^ ГТА+Ш?^ 
8 ГЗАЗЛТ ■Р+ .''Ь«2Ш)А, СА ЙЗ •Р-1Г'Т2+^РЗ" 32»2в -Р+Л+- 
Ь38 г'А2+Ь'8 8Р'Л382;^«. 235ЬЗ Ц11ТШ}вА+ "З^-РЗ^Т ^Т2€ 3(ГО^ 
ВРЛЗЗ АЬЗ САЗЛ-в 1^А ^Д21ГОЗ 91Ь+Л+ ЗЛЗЛЗ 8 Ь+2- 

30 Г3€2€. СА ЛЗ •Р+РТ2+РЗ ЗЯРЬ382}'^8 8 5ЬЬЗ^'82}'^Т 3 
А+1П18Р*2Ь^З. 2Ш?ЗАЬЗ€ ЛЗ ГЬЗ .^•Ь82Ш^А 82а&23Я?А '38'+- 
Ш1Т 35ЬЗ 5 232Ш1Ь+ ?5'+1ГОЗЬЗ 35ЬЗ, ^+ЬТА 1'АЗЗРЗЯР+ 8 
^+ЬТА ^+5ЬЛ+А'88РТ. 32©2^ ЙЗ ЯРТЛАЯРв '35'+Ш}ЗЬ-8 8 
»*ЗРЗ?'+ 2Щ;33€«+ 35ЬЗЙЗ А^^САА+ШЗ, ?ЬА+5ЬЗА+ а^З-Р8- 

35 ^а^' 23 ^+ТОТ Ш?ЯРЗА. 8 дЩ}^ Ш?35ЬЗ ^+2+ гззерв-в ^ 152 а^З-РВЬ-в 1ГО-8 ЧР'8 2ЧР9А 2Т. ГЗ ЯЗХ* ЯРАЛ»8Т 88а&2«8 А1''3 
Ч?'88+ Р'ЛЗ 2"8ЧРЬ"8Ш8Ш€ 8€, Л+ Й-вСЗеЛЗеТО-в 2€ .'"8^'Т5(>'в'Р, 
5ЬЛ+%9Л+" Л€ЛЛ»€. 2-823€Л'8 ЛЗ 21ГО9АШЗ ГЛ^в-Р-в 3"У'8Ш;+, 

■р+рл^в-р-вшз лз 5Ь9€и;9€ з-у-вто* [з ■Р+ агаг-з чр-ве^р-вбо-вшз] 
гьзлАшс ^-8 а&2Ш}+Х"8 39ьз. 39ьл+ йЗ гьтзв^та-в З^/ЗТО^в б 

Ь!«1 82»2'8, ЬЗ^З" 2'8ЯРЬ'ВШ8Ш€ 2€ , 5 <'ЬА!'Л9-Р-8 5ЬЛ+Ч?9€ 

120 

ГЬАЛ+2Ш?'8 Л»Ь<в. 8Р'Л38 ЛЗ, Г9РЗЛЗ Г+Ь+2!'ЗЧ?МЧ>8 СА, 
Л+ ^'З 92Ш)+Р9€Ш)"8 -Р* ЬЬ"821гаА Ш1АЛ32+ ЯР-в 29ее91га'8, 
СА еЗ ЯРЗЛТ8 ЛЗ-Р-8 Ш?93€ 23€е91Ш'8Т, ХЗЛТШЗ€ ГТЛ+- 
Ш»+ Л+ ГЬАСТ^Щ^-в «,ЗЛА-Р8 Бк^в 8 ЧР-веь-вХЗеОО-в 3€. 10 
ГЬТЛЗ€ ЛЗ ЯР38-Р8, 8 РЬ"8^»Х» 4'ЬАС'РШС 9,ЗЛА-Р8 8 
ЛЬ»5Ь»Х» Ь+2ГЗ€1ГО»Х» 2-8 -РЗХ-в. •?+ 82392+ ЛЗ ГЬТ- 
ШЗ<П>°8ШЗ А^3 Ч?ТЛАШ€ 8 ЗЗЙЗ З^ХЗВ-вШ-в, -РЗ РЬАСТШС 
ЗХ» ^ЬЗЛА-РЗР, -Р^в ЗЛТ-Р^в Ф1ГО-8 ЯРЗВ-Р^в ^^Г'РЗX'8 зх» 
ЬЗеЬ+ ГЬЗСЗЛЗ, 8 80)ТЛЗ +СТЗ ^Ь=вV'8 8 ЯРЗЛ+. 8 «Ц"Р- 15 
ЛАЧ?-8Т 2"8ЧРА«Я)АЩ)ЗЛ'82ТОЯРЗЯР+, 8 82Ш»8"Р-Р3 32^=8 2-вЧРА- 
<{ЪА(ШЗ<Й>-82Щ1ЯРЗ 3%3. 

8*8 -РЗЛАЛЗе .ЯР. Г32Ш1+. 20 

8«8 -РЗЛАЛЗС .V. ГЗ Г+г^А. 

^А2€Я'+ 23С'ШСе::ЬА .Л§. 2ЯР€то++9,з хзс- 
*з-Р8ь+ -р 8 .*• т (ГО т , 8 ^^^1ЬА^^^■Р83 хз^зх-8 2чя€Ш1++%з 

ХЗ€*ЗР8!'+ 2Ц03ф + -Р + , 8 Р.^X€^^•8 2V€^^°88X"8 ЗЩ)-8- 26 
«УЗХ-В г-ве-ВЬ+ЧР-вШЗЗХ-В 2€ ЯР'8 2ЧЯ€1ГОАХ"8 8 ЧР"823ЛЗ-Р- 
2Ш1АХ-8 2-8еЗЬА. 

з^+^^-кл^злбз ош-к ^+-0-3+ %л+ч?+ .Тт. 

(V. 14—19). 

Ьз*3 5Ь32ГЗЛ-8 ЙЧ?38Х-8 »*3•Р'Р^ЗX■в• ЧР-вЗ 32(^3 30 
2VАЩ>'8 23X39 ХТЬ39. -РЗ ХЗЛЗШ?'^ ЛЬ+Л^в 39^Ь'8ТШ?'Р 2€ 
ЯРЬ"8Ь39 ЛЗЬ-вТ ЙООЗЗе, -РВ ЯР'вА+Я,+^1га'8 ЙЧ?АШ)ТЛ-8^'Т.''+ — 153 — 

121 

л+ гьзагрАшз^то^ 2€ йяяА^га-в г°+ш^ гьАл-е ^азяра^-вт, 

Л+ Шдз^ЬСТО-в Ч?+Ш+ ЛЗеЬ+А ЛАЛ+ 8 РЬЗЙЛ+ЯРССПЗ-в 9Ш?-в- 

лг+ ч?+шз9ьз <рлз З2то« •?+ -рзсайзь^. -рз "гг-е-рзстаз дьз 

ГЬЗЛ-в Ь + еьЗЬЗО^^в ^+^§'Р+ А8 ГЬЗЬЗ!"8. -РЗ РЬ8Л« Ь+дзЗ- 
ЬТШ}« -Р^ 82ГЛ«-Р5Щ)«. +^Т-Р'6 %.Л+9Ь9Л^ Я?+'55'^. Л98ЛЗ- 
ЙЗ ГЬА8ЛЗШ?'8 •Р31^^§ 8 Ск:3'й'<Я.А. Г82'3?€ ЗЛТ-РЗ ЛТ ЗЛТ- 
■Р+ ^Ь'8Ш?+ ^3 ГЬА8ЛЗТО-8 0Ш?« ^+}'9-Р+, Л98ЛЗЙЗ Ч;''в2А 
еЗ€Ла€(Л]^. ТЛЗ еЗ Ь+^ЗЬ8!Л}'8 ЗЛ8'РЗ€ гь+РЗЯРАЛ'Р8 28^-8 
??+А'в<Р8Ь-8 8 •Р+а&'^8Ш1'8 СТО + ЬЗ ^АЗЯ?А1-в'Р, ^•8-Р38 -Р+ЬЗ- 
^^З^га-в 2€ ЧЯ-в Я'А2+Ь2Ш?Ч?А •Р31^32'8-РА^'в, + ТЛЗ 82ГА^- 
•Р^ТО-в 8 •Р+»^8170-8, 2-8 ЧЯЗА38 -Р+ЬЗ^З^ТО-в 2€ ЯР=в ^'Аг+Ь- 
ЙШ)Я?А ■Р31!^32-РА<35'«. 

^АЯС^УА 23-РШ€1^ЬА .3^. 2ЯР€(га^83€ -^зе- 
^з-рвя»* зфт-зз-тзе. 

(VII. 30—50.) 

Я?=8 ЗРЗ [ЧРЬА^€] ^ЗАА+ШЗ ЗТОЗЬВ ф + Ь^РйЗВ 82»- 
Й.Ь Л+ е? АА« 2^ •Р8'2?'в, 8 ЧЯ«ШЗЛ8 Я?« ЛЗ^-8 ф+- 
ЬТ233'1?« ЧЯ^^АЗЛЗ. 8 23 «3-Р+ ЯР 8 «^Ь+ЛА АйЗ СА 
%ЬАШ'8'Р8'\'+. ЧЯЗЛАЧЯ^ШТ 8 А^^ ЯР«^АЗЙ<РШ;8 ЧЯ« ЬЬЬ- 
^^^■РА ф + Ь'Р233ЯРА, ГЬ«?'-Р32-8Ш'Р .ЬА+г<'+2Ш5Ь'8 '25'ТЬ+ 8 
ЙОЧ+ЯР-ВШЗ 2-8 СЬ+ЛТ ГЬТ -РЗ^Ь» 35ЬЗ ГА+'*€«Т 2€. •Р+- 
У€Ш5в 2А^^+'25'8 3'55'+!'+1ГОТ •РЗ^А 3%д 8 'г5'+0)+ + ШЗ ^&- 
ЬЗ^З^^в. ЧЯТЛАЧРБ ЛЗ ф+ЬТ238 ^■8г'>+Я?^'Р 35ЬЗ ЬЗ^З Ч?^ 
23еА %А+«,ЗА€" 2-8 +Ш(ГОЗ СТ е88А8 ГЬ9ЬЗГ-8, ЯРАо^АА^в 
еТ ае^З {"в^гаЗ 8 !'+}'ЗЯЯ+ ЛЗ-Р+ АЛЗ ■РЬТ}'+2 + З^Д;в 2€ 
3^«. А^9 9ЬЬАШ'8-Р8'\'-Ь 32^78. фЩ?^Я?АШШ1+ЯРв гбЗ 82»2'в 
ЬЗ^З ЗХа&' гТ^З^З-РЗ. 8'35'+^^ Ш?'? •РАУ^ТОЗ ЬЗ«8. зр^ йз 
Ь34?3* а&^ТШ^ЗАР', Ь-вЯ^Р. Л'8ЯР+ ЛА^Л-8-Р8}'+ САЙТОЗ (^+8- 
'2?ЗЛ+Я5'=8\'» ЗШ?ЗЬа&. ЗЛТ'Р'8 ЛА8йЗ^''8 ^А РЖЧ^°Р^^ 2-вШ?-8 
ЛТ-Р+Ь*, + ЛЬ»«>^Т ГЗ€Ш?'Р^ Л32€^ТО«. -РЗ 8'3?3€«3'г5'+ 

20 154 йз зр" »ез г.ь^з яр^еоАр-етш?^ 35ьз; фто-вярдщ+яр-в лз 

2Т?5'3-Р'8 ЬЗ^З" -РЗР-вЩ»^ А^З ЗХ»а&3 Х"8-РЗЛ+3 З^ТО^в- 

Л+ЙШ^-в. ЗР°8 абЗ ЬЗ^З ЗХ»' ГЬ+ЧР"8 23€ЛТЛ"8 32Т. 8 

Ь181 ЗСЬ+ШШ»"8 2€ Ь-в а&3^'А гТ-З^З-РЗ^ Ь34?3" ЯРТЛ*РШТ ^т 

122 

2Т^ а$зрз€; чр-врзлзь^в чя^е лзх-в ^тачрзз, ярзл-8 ■?+ -рз- 

^А Х38 -РЗ Л+21Ш-8, 2? ЛЗ 2Л"8до+ХЗ ЗХЗ*Т -РЗ^А 
Х35 8 ЧРЛ+2'88 2ЧР38Х'Р ЗТОЬ-в. А31^-80о+-Р8А Х8 СГО-вТ 
гРЗ Л+2Щ)'8 , 2^ ЛЗ ф1ГО'8^»3<й)'Р ЧР-в-РЗЛ-б -РЗ ГЬА2(ГО+ 
ЗСЛЗе^Тео+^ИТ -РЗ-а^А Х38, 35ЬЗабЗ Ь+ЛЧ», %Л-Ь%дА%€ 

ц\}т, ф^говра&иига+^ето-в 2<€ за х-рз^&зз 5ььа2т, а^з ^-в- 
^АР'^1Т х^'35ьз, + зх»абз х-в-рз зш^^вга&у+з^га-в 2€, ХЗ-Р-8- 
штзх-в лр•ет^^"8. ьз^з йз зз* фш^-вга^-ь-ае^та^в й* цпзса 

%ЬА28 Ш?ЧР38. 3 ^'+^3€ШЗ€ ЯР«еоЛЗЛ€«33 2-8 ^"РХ^в 9>А+- 
Я>ЗЛ+1Ш'Р ЧР-в 23еА* {'Ш^З 321та« 2-8, А.''3 ^ЬЬАЬ-вТ 3\ГО'вГ»- 

шци+зцо-б ; ьз^з лз {-е йзра" чраь+ ш)чрза 2Р+23 ш;*, 

ЗЛТ ЯР"8 ХТЬ-в. 
А+Х^Т^ 8 З-РАЬ-в. 

(IX. 23—27.) 

Ь3'!^3 5Ь32ГЗЛ-8" ТЛЗ ЬЗШОПЗТО^в ГЗ Х-в-РА 8Ш)<Р, Л+ 
3(ГО-8ЧРЬ"8аб31та"8 2€ 23СЗ 3 Л+ ЯР-Вбй-вХЗТО-в ^Ь'82^^"8 2^33 
ГЗ ^"82€ Л-В-РТ, 3 ЬЗЛ'РШ?"8 ГЗ Х-в-РА. ТЛЗ СЗ +«3 ЬЗ- 
*31Ш"8 2Г+231таТ ЛЗаШЗб 2Ч?3^, Р35Ьаае81ГО'8 -&€. + ТЛЗ 

гз^шстш^-в лазшзе йчрз-зс хз-рз ь+лт, (го-8 гг+йз^ш-в ^е. 

^+А ГЗЛ-8^+ ^^АЗЯРА^а* +Ш1ГОЗ РЬТЗе^ЬС^З^ГО-в ЧР32-8 ХТЬ^В, 

+ 2зез гз^а&езто-в АТ з^^'8ш^д)зш^зш^'8 ; тлз сз +штоз 

Р32Ш7"8'РЛТЦУ'8 2€ ХЗ-РЗ 8 ХЗЗЬ-в 2АЗЧР32"8, 235ЬЗ 8 
2'88^''8 ^АЗЧРА4?-8 Г32Ш]'88ЛТ1га-8 2<€, 35ЬЛ+ ГЬЯРЛ31ГО"8 ^-8 
2А+ЯРА 2Ч?333 3 ЗТО-в^Т 8 2ЧЯ€Ш}'8ТЬ'8 ^-Р-вЛ^ЗА-в. 5ЬА+- 
%ЗА^ г$3 ЯР+Х-8 ЧР-З 821ГОТ'РЗ€, 23€Щ1"8 ЗТОЗЬТ фО^-в 2-8ЛЗ 

гш^ззешонззь-в тйз -рз зхз€(га'8 чр-вьш&т^пз г-вхь-вцвз 
лззлзйз ше,-8ьз€Ш}'8 "УАг+ьй^тазз 11:за$зз. 20 — 155 — 

^5^-8 ЗЧЯ8Ч0 + Ш)Т+ 8 ЙЗ-Р^Ч» 3%9 5 й-вЗ-РЗЯ?» Ш? 3 9- 
Г8ЙШ?53€ 8 1^33^8204+ 8 +% + РТА. 

5 (XXI. 12—19.) 

8 ТЛЛЗ-РЗеТО-в, ГЬАЛ+^«3 гР+ 2-8'Р-8'55'Т'«+ 8 Ш?ЗТ?-вР8\'€, 

ЯРЗЛЗ^-вЗ ^-8 "УАЙ+ЬЗ^-в 8 ЯР<Я>+Л^8}'+'25''8 В-З^З-РЗ ?5'ЗЗЙ)3 

10 Ь+ЛТ, ГЬ8^ЛР'*Т^7^'8 ЙЗ 2€ Я?+'^« Я?« 2^ЯРАЛА1гаЗЛ-8- 123 

2ш?ч?з. гзлзгйт^газ »ез -р+ яь^л-ел-ззь^ чр+шззь-в -рз 

ГЬАЛЛЗ ГЗа9*+Ш?Т 2€ ЗЩ)«ЧРА«+Ч?+Ш1Т, +Л-8 СЗ Л+^-в 
»21Ш+ 8 ГЬА'^3€ЛЬ32Ш)-8, 38ЛЗ -РЗ Я?^е,^39ЬЗ€Ш?« ГЬЗШ)'?'- 
Ч?Т1ТО8 2€ -РЗ ЗЩ>«ЯРА«+ЧР+1гаТ ЯРгТ ГЬЗ^ГОЗ^ЛА^ЩЗЗ 2€ 
15 <Ц>+"35'-8. РЬАЛ+-Р8 ЛЗ еЗ€ЛЗШ?3 ЬЗЛТ5гаЗЛ^8 8 еЬ+Ш?Т^ 
ЬЗЛЗ^-в 8 ЛЬа&?Ь8Т, 8 »'33'Ь'8а^ЯР€Ш}'8 ЗШ5« Я?+2в, 8 И^^- 
ЛЗШ;3 РЗ-Р+ЯЯТЛТ^Т Ч?82А^8 8^3РЗ ^33%3 Ь+ЛТ. 8 
Ч?А+2'8 31ГО-8 5ЬА+ЯР8Т Я?.ЬШЗЗ€ -РЗ Р%%^°Р\^-РдЧ\}'в, ^8 Ш?Ь8- 
ГА-РТЗ ЯР+ШЗ^'8 2'81Л;€ЛТШ?3 ЛЗ&ШС Ч?+Ш€. 

20 ^АЙС^У^ 29ПЮ'€1^ЬА ?8^ 2ЯР€Ш}88Ь8 ^^з- 

^8!-8 ф 3 }■ ^ 8 8 ЛЬааЛТ-Р-вВ 3%3. 8*8 •РЗЛАА'&€ .V. ГЗ 
Г+2Ш?А. 

^А2€Ч/+ ЙЗГШСе^ЬА .5??. 'Р9Я?9 ЛА- 

Ш^9 8 €Ц+*<€Ш183 83 -ЬР» !'Ь'82Ц^85ГОЗА|Р. ЗЧ?+^''8МЗ- 
25 А8А 8*8 Ч?в .8%. 8Р-РА. 

^АЙ€Ч'+ Й9ГШ€1^ЬА "§%. 21гаь+2Ш)^ гяр^оч-вззе 

ХЗе^^З-РЗЛ'* +Г'ЗА'8'Р •0-З^А8 8. 

ЬЗ^^З %32Р35Ь-8 ГЬЗ^Ш^Зе 28^" »РЗЛЗе8 2€ \'А- 

30 2+Ь2Ш?ЯРЗ -РЗЬ^Зг-РЗЗ .Т. ЛАЯР^. ^^•Р■8Я'•8• ^-8^3 -РЗ ^+2+ 

ЯР^ -Р-вЛЗ 2'88-Р'8 ^АЗЯ?А*-8 ГЬЗЛЗШ?^. 8«8 ЧР ЯР«ЦЧЗЬ-в- 
•Р8!'-8 ЯРЗА8!'«83€ -РЗЛААА. - — 156 — 

гащ;+ 8 гьАгзлзе^^-вззе зфьз2т-р-88 -р+ьз^з-р^ззе 
8'55'з-рз??-8 "г^^елй^з-з^-в ^"З^ + Ь + ^Л-в. 

(ЛТ11. 22—25). 
ЧР-в д-рд чрЬАхс яр-влА^з 82392-8 чя-в .'-аь+е-в 5 

Ш^3^'8\'8 35Ь9 8 Ь34^3 Ь-в ^^З^-в' ГЬА8ЛЗ^-8 -Р+ 9Р^ 
ГЗЛ-в З^ЗЬА, 8 ГЬА8ЛЗ€. 8ЛЗ€*3^« ЙЗ З-^^-в »2'8Г'3, 8 
2'8^'8ЛЗ е»ЬА Я?АШ?Ь'8Р+ ЧР^ З^ЗЬЗ, 8 82.''9-Р^+ЧР++ЬЗ€ ю 
2€ 8 ЯЯ'8Л++Ь9€ 2'е. ГЬТ21ТО9€Р<Я)-8ШЗ ЛЗ V'8е»Са9Л'РШ€ 5 

«.л+%8л^зсшш;з' ■р+2ш?+^-8-рт>&з , гз^ь-взелз^-в. ЗР-в ЛЗ 

Ч?'82[ГО+ЧР'8 ^+ГЬАЦТ?8 ЯРАШ^Ь» 8 ЯРЛ-вРЗ-РЗ!? ЧЯЗЛ-в^»»^», 
8 »ЛЗабЗ 8 И;^Т2Ш7'8 Ш?ТШТР+. 8 ЬЗ^З Е'^'&- Ь-еЛЗ 3204-8 
«1?АЬ+ ЯР+Ш+; »еЗАЯЯ'8ШЗ ЛЗ 2€ ^р-ЛТШС 2€, 51,Л+5ЬЗ- 15 
Л^«3 }.-8 23еА' ?.-8(Л)3 »е^3 2-8 321га'8, А^З ЯРА1Д;ЬЗ^'8 
ЯРЗЛ«Р(га« 8 ЧРЗЛА, 8 Г32А»Ш+^Ш?-8 35ЬЗ. 

^АЯС^/^ 93ГШ=е1^ЬА [63.] гьа2щ>+яялзр8з 
2«1Р€ш;+5ьз зз^-р^. езя,32лзяр'у+ ^V + ^>^л^зл82ш^+. 
З^+^Р-ЙЛ^ЗАЗЗ ОШ« 59+-Р+ %Л+Я?+ .253" 2о 

Я?'8 ЗРЗ [ЯРЬАХС] +^8 2€ 82»2-8 ©^ЗРЗг-З^-в 2V^- 
5^-8 ЯР-82Ш7+ЧЯ-8 ЗШ?-8 ^Ь'8Ш?ЯР-888Ь-8. Ьд-Р-е^-В' ГЗШЗ^^ЗЬ-в 
28Ь^ !'^'85Ь +'55'8Р-8. 8*8 23€еЗШ73€ Ла9ЬЗЧР-Р-88?€. 1-(: /У 

^А2€^/+ 23ГШ€1^ЬА .лГ 2'У>€ш?++5ьз 2яя<«з- 

•РЗХЗ€4^3Р8.'-+ 5ЬЬТЯ,ЗЬ8+ +ЬЬ83Г82^^Г+ V^А8^«8^€ 25 
+ ЬХЗ'Р83€. 

ЗЧ?'\^ШЮ6Ьт ОШ^ ^+-0-3+ %Л+'1Р+ .21^. 

Ьз^З 5Ь32ГЗЛ-8 2ЧЯ38Х"8 »*ЗР8.''3?5''8- е'8Л81Л?3 А^З 
•РЗЧ?А2ТОЗ Л'8-РЗ. .''3^>'8'У'8- Г325ГО+Я?8^ГО-8 8. БЧ/Б ЯР ЯР'8Ц03Ь'8- 
^'8.'''8 2ЯРСШ;'883€ -РЗЛААС. зо 157 + -Р + -Р83€ ЗР82,''8Р+ Л+^+2?'ЗЯ?+ 8 '5?9€^9-Р8^-+ + Ь 3- ^* 
ЦО-вВ 8 Л-Ра&Л8Р^8 35ЬЗ 8 '^&€^3'Р8}'+ ЛЗ'55''8'Р'?}'+ 8 
Г+^Р^ЦУ ГЬАГ'ЗЛЗе'Р++5Ь§ Ь3'35' + -Р+ 2=6ТОЧР§ЬШ ++9зЗ РАЯ^Р-В 
5 ЯР8Ш?8^'Р++. 

35ЬЗ Л-8Ч?+. ^^•Р'8■Vв• ЗйЗ 2'8}' + Л+3(ГО=8 2€ Г30Т?Ь^. 8'#8 ЯР=в 
2ЬАЛ&€ 2ЧЯАШ)Л^83€ -РЗЛАЛС. 

10 ?^А2€^'+ §1"Ш91^ЬА ."Е" 2Ч?€(га ++5Ь9 'й'9€^3-Р8.'' + 

ЗГ82.''9Г+ ^§.РЬ8А-Р+ 8 §.2Щ>8-Р=в8 ЛАЯ?^8. 

Ьз^З 9Ь92Г9Л8 2Я?98^^ а&^3'Р8!'9'г?«" ЯР'8-РЗ'г?ЛА1ГОЗ. 
ЬЗ^-в^/^в' Л»Ш€ Я/>+Ш€. 8'«!/8 23{'^та€еЬ€ .8. ^Ш СЛЗ^^. 

15 ^А2€*У+ §1'Ш91^ЬА Я?. 2гр€(та++«,9 9Ш?«\'+ ■?+- 

Ш3«>9 Х&€^*3-Р8?'+ Л89-Р82Т+ +Ь39Г+МТШ?+. 

ЗЯ?+-Р/\«ЗЛ53 ОШ^ ^^+-0-3+ %Л+1?+ .2^. 
ГХШ. 45—54). 

Ьз^з 5Ь92Г9л-8 гьто^^ае 2Т^" р§л9е-8'Р9 зг^го-в 

20 ^А8+Ь2Ш?ЯР9 •Р3е32-Р93 ^Л9Я?А}'» ['З&Г^'» 8ШШ?а€ШЦ1)а& 
Л§СЬ^ етгЗЬ-в, ТЛЗ 9еЬА1га'8 ЗЛТ-Р9Я>9 '35'Р95Ь9'\'А-Р'8Р+ 1!1Т- 
2'вЬ+ ШЗЛ« Г'Ь9Л+21ГО« гР«23 ЗЛЗ З-^А+ШЗ 8 ^^ШðР8. 
8 Г+^^вЗ Г9Л91!^-8Р9 32Щ>в '\'А2 + Ь2Ш?ЧР9 ■Р3е32-Р93 -РЗЯ^д- 
Л» ЯР^ЯРЬ-вЛЗ'?» ЯР^ Х9ЬЗ 3 91ГО« Я?^235Ь9 Ь9Л+ 2^С-8Ь+- 

25 ЯР^Ш». ТЛЗ 3%Л+ 82ГА^-РТ 2€ З^ЯРА-в^-вШЗ 3 •?+ 2»Ь§ 
3 2АЛ^ШЗ 8€Ье^-8Ь+Ш€ Л9еЬ'883€ ЯР-в 2'823€Л'в8, + ^-вА^ТЗе 
80}ЧРЬ'85Ьа€ ЧР^-Р-В. 5ЬА+5Ь9А+ 8'33'^ БЯШЯ^' Ь+»^»'35'АЗ(гаЗ АТ 
ЯР€2А 2Т ; %А+%9А + Ш€ З"??»' 33 9з92Г9А5. 82а&2^ ЛЗ 
ЬЗ^З ЗХ-8- 235Ь9 Ь+ЛТ ЯР^2А.''-8 ?"8-РТЛ'8-РТ!'-в •Р+»^-8 2€ 

30 \'А2+Ь2(ТОЯ?а& •Р3е32-Р»??» ГдлдСЗ-Р^ 321ГО^ ^А9ЯРА!'» 
ЛЗ'55'9ЯР81Д)а^; ТЛЗ 81гь-Р92ТТО^ 9ОТ^ 2'в!'Ь9ЯР8«+ 2Я?93%§ 
РЗЯР++ 3 ЯРЗЩ»=вЬ++. 3 ^«^2^-8 35ЬЛ+ 2^1'9Р^+ 32»2^ ~ 158 — 

91га'6^'88\Л)ЧР«РЗ 2ЧРаЗ а&4?++ШЗ 3€ •?+ 2'8"Р-8?3'5*85Ь'8 8Ь-в. 

З^+^Р^МЗ^бЗ ЗШ-Й 53+-Р+ ^Л+^гЬ .ЬЯ?^. 

23€«8 ГЗ^ЛА Ч5>"8. !'3-Р-8Л'-8* 8'35'+Ш)3 ЯР-в 8Х'€ 35ЬЗ. 
8*8 -РЗЛАА^ +-РШ?8Г+2Ь'88. 

ХА2€%'+ 9;^Ш91^ЬА .аб. 2ЧР€Ш}а&Р' хзе^^з^^зь» 

2 3 Ь М А 8 V + .-^ Ь +. 

зя?+-р^/изл53 ош^ бъш>^^ %сЯ)+я?+. .§л. 

ЬЗ^З «ЬЗгГЗЛ-в 2ЯР38Х-8 а&^ЗР8.'>ЗХ'8" ЯР=вгРЗ'25'<Я>АШ;3 
ЗШ?^ ^ЛЗЯРАЬБ. !'ЗР-8'\'-8* Л»Ш€ ЯР-ЬШС. 8«8 23Г'Ш}€еЬА .8. 

^АЙС^У^^ 9™91^ЬА .+?. 2ЯР€ш?'88ь^ зц^-в^у^ 

■Р+Ш'88Ь'8 +ЬЬ83Г82!'ЗГ-8 'УА2+ЬА9ЬЬ+Л+ -Р 3 !- Ш1 + Ь 8 +, + Ь- 

>И 'И ^Ч*. ( Н 2 + Ь + , +Л8.'' + , 8228Р+, 8 2ЯР€Щ1'88Ь'8 З^ТО-в-У-в •?+- 

Ш'88Ь'8 .^^XЛ. .Л. ?ЬЗ й:^2"8-Р-8'55'+ е'88ЯРШ++5ЬЗ ЯР"8 •Р8}'38 

ярщ;зь8Я'3^. 
З^+^Р^Л^ЗЛЙЗ 9Ш^ ^+-0-3+ %Л+Я?+ ./№. 

ЬЗ^З 9Ь32ГЗЛ-8 2<1?38Х'8' Ч?'88 32Ш73 гЧЯА^Ш-в. ^^■Р•8'\'•8• 
V Л'А2+Ь2Ш?ЯР'Р ■Р3е32-РА+'3?^. 8«8 .Л?. 23ГТО€СЬА. 

^А2€^+ 91'Ш91^ЬА Я?^. 2ЧР€ш;^8Ь'8 "згзе^з- 

■Р8!"8 Г + Га&Л+, Ь + 2Г'+. +-Р + ЯРЛ+ 8 ЛЬ»аб8'Р'88 8^-8. 

ЗЯ?+-Р^МЗЛ53 9Ш^ <Я>3&;><Й5 %л+я?+ .л%. 

(МаШ. VII. 12 -21). 
Ьз*з ^ьзгрзл-в" чр-вгА зат^з ьзшотз(гоз л+ ш)чрз- 

ЬЗеЩ^-в ЯР+да-в ^АЗЯРА'У8, 8 ЯР-вЗ Ш?гРЗЬ8Ш?3 Ъ'^'в ЦО+^ЗЛЛЗ' 
23 еЗ 321ГО'8 ^+^ЗР=8 8 ГЬЗЬЗ^УЗ. ЯР«-Р8ЛА1ГОЗ 3€^8}'"8<РХ8 
ЯРЬ+Ц^-еТ' А}'3 ГЬ321ТОЬ+-Р++ ЯРЬ+Ш1+ 8 ШТЬЗ^-в РВ€Щ}-8 
ЯР-вЯРЗЛСЗ ЯР'8 Г+5ЬазеЗ€. 8 Х-РЗ^&Т 23€а1)'8 ЯР^ЬЗЛСШШ?'? 
ьЬ* ЗХ-в. !'ЗА-8 3€ей-8!'+ ЧРЬ+Ш;+ 8 1ГОА23Р'8 Г36Ш1-8 ЧР-вЯРЗЛСЗ 

324 

чр-е лтчрзш;*, 5 Х+АЗ Зк-в ЗЯЧ^-в ТЛЗ 8 ЗИ;ЬАШ)+^^ГО8. 
ЯР-вРЗХАА^таЗ ЗШ?=8 А^вг&взь-в гьзьзь-в. тлз гьзьзл^ш^^в 159 ЛЗ 2&€[ГО« Ч?Л'8\'5 5 Ь'85Ш(ГО'8-Р8г'8. фШ?^ Г'АЗЛ+ 8Ь^ ГЗ- 
егР+8Ш;3 3€. ЗЛ+ Зе-83^АЗЩ>« }-8Ш?3 (^(та-в (ТОЬ-в-Р^РА ?ьь§^- 
Л=8Т А8 9(70-8 Щ)Ь^РЯР§Л+ 2'35'3.'"8ЧРТ ; (ТО+ЬЗ 8 Ч?-823 ЛЬА- 
5 ЯРЗ Л§15^ЬЗЗ ЛЗеЬ'88 ГЛЗЛ^ Ш}ЯРЗЬ<РШ7^, + дз-8Л93 ЛЬАЯ?3 
ег8Л«Т8 ГЛЗЛ« [ГОЧРЗЬЗТО-в. РЗ ^9ЙЗШ}^ <ГЬЬАг?9 Л911^Ьа 
РЛ9Л+ 03-8Л+ «тагРЗЬТТОВ. -РТ ЛЬАЯЯЗ ^-вЛЗ ГЛ9Л+ лз- 

еь+ ш)чязьт(шт. чяйАьд льаярз ззбз -рз <гачрзь8то« газл+ 

Л31^Ь+ Г3.''+^(ГО^ 3. (ТОА^г-вЛЗ Ш^В ВЧЧ^ ГЛЗЛ+ 819=8 Г3д7-Р+- 

10 З^гаЗ 3€. -РЗ V•88А^« 5»5Л+%.ЗА€8 "З^-РА" 9Ь92Г'9<ГЬ8 5Ь32ГЗЛ8. 

•РЗ Ч?^'Р8Л30Т>^ Ч?« ТА2 + Ь2[ГОЯРЗ -Р3е32-Р33. Р-в СГОЯРЗЬСВ 

чрзА-ае зш?-8'У+ •згзз^ьз, тлз З2ш?^ ■?+ ■рзсзйаь^. 

'35'А2СЯ'+ 3;'Ш91*^ЬА .Ш. 2ч?€(Л1++5ьз +гз2ТО9- 

Л+ ЗЧ?+-Р^МЗ<Я)82Ш)+ 6ЬШ\'-&Т. Ьз^З 5Ь32ГЗЛ-8' 2Л»Ш+3€8 
15 ЯР+г-в. ^^^''8'V•8• 8 РЬАЛ-8 Ш}31^3^. 8«8 сП)3}'€еЬ4. .ст. 
ГЬАЛТ. 

^А2=е'V+ 9>Ш91^ЬЛ .54-. 2ЧР€Ш)«8Ь^ ^3€*з- 

гР8^8 Л + 28А, 5Ь + 2ТА 8 ^3^8!' + , 8 ГЬАРЗЛЗС^Р+^ЬЗ 
ЗШ)-8'УгЬ -Р+ШЗ^ЬЗ 8Л + Ь83-Р+. 

(VI. 17—23.) 

Я?* 9-РЗ ЯРЬА-З?* 2Ш?+ 82»2^ Р+ ^А2Ш)А Ь+ЧР-ВРА, 

5 Р+ВЗЛ-В а&'^3'Р8!"8 35ЬЗ. 8 <г5'-РЗЛ-82Ш?ЯРЗ ^-Р3*.3 ЛР'Л38 

ф^ГО-е ЯР-егЗЗе 8РЛЗЗ€ 8 ЗЬ»2+А8Ж+ 8 ^^ЗдаЗЬТА Ш?§.Ь'82.'' + 

25 8 28Л9-Р-82!'+. ТЛЗ ГЬТЛЗШ€ Г32Л©Ш+(Л)^ 35ЬЗ 8 8'Ч'А- 

<Я)Та1?« 2€ ЗШ)в ■РЗЛЗ€5Ь-8 2ЯР38Ь, 8 201)Ь+абЛЗ€ШШ)Т8 З^ГО-в 

ла&ь^ •рз^тгш?^ ^ала+ьз^ 2€, 8 чрзг-в •р+ьзл« 82}'+- 

+ШЗ ГЬТ!'+2+Сга8 8€ З^^-в, А^З Й'РЛ)+ 8дз^ •Р35>>3 82)оЗЛ- 

Л++ШЗ 8 8'УАААЧР+ + Ш3 Ч?-е&€. 8 (ТОБ ЯРбЛгРЗЛ З^Т 2'г?38 

30 ^>+ а9^3РТ^€Т 2ЯРЗЗ€ 5ЬА+5ЬЗА+ + Ш3" Ь^Л+ЙЗР8 •РТ«Т8 

лазьз-з^-в, А^з яр+шз 32(ГО8 г'А2+ь2шзярз -рзезг^рзз. еА+- 

гбЗ-Р8 +А^З€'А!8? ГР-88РА, А^З «ГОТ •Р+2'в«РШ1€(Ш'8 2€. ел+- 
«3^8 ГА+^'&€«88 2€ •Р-в8РА, А1'3 ЯРБЙ-З^АЗЦЧЗ 2€. еА+- — 160 — 

8 35ЬЛ+ ь+лла€^€а1> ЯР-вЗ 8 ГЬЗРЗЙЗеШ^-В В"??* ЧР+ШЗ А^З 

еь-8Л9 2'88"Р+ ^АЗЧРА^А ь+лт. яр-веьль+ла&вот^з й-е ЯР^в 

Ь)з* т-в ЛЗР-8, ЧР'8€Ь85ЬЬ+8Ш?3. 23 ^•ее:Л+ ЯР+Ш+ ^■Р§5Ь+ ■?+ 

125 ' 

•рзезйзь-в. 5 

??5'А2€^+ 9™91^ЬА .54?. 2чр€щ?++5Ь9 +рз2Ш- 

Л+ 8 А !• 9 ЯР + еЬ+Ш?+ %)92Г'ЗЛ'6-РА. 

(X. 24—32). 

ЬЗ^З 5Ь9ЙР9Л-в* ■РА2Ш)'8 а&*^^8^'8 -Р+Л-в »^<РШ)ЗАЗ'55>"в ^'^ 
■РТ Ь+е=8 -Р+Л-в ^ЬЗгГЗЛ-РЗ^-в 2ЯР98?5''8. ЛЗЯР-ВАЗОО »4?3- 
•РТ!-» Л+ езеЛЗЦО-в А^З »4^8Ш?ЗА-8 39Ь9, 8 Ь+С» А^ЗЛЗ 
«.ЗЙГЗЛВР-в 3%9. +«3 С9 5Ь92Г'9Л84'+ Л9'35'» ЯРЗА-8еоАЯР9Р+ 
ЬЗ^ЗШС, !'9А-8Х'Р Г+^3 ЛЗ-З^+Ш-вРЗеЗв 35Ь9. -РЗ »е981П)3 
Й€ а&еЗ 8)0-8, ^"Р^ТОЗабЗ 1^9 Зг^га-в Г9}'Ь'8ЯРЗ^'9 ЗйЗ -РЗ 15 
З^ГО-в^Ь-вЯРЗ-РЗ С9€ЛЗЩ)8, гР8 Ш?+8гР9 ЗЛЗ ^"3 »ЯРАЛАР9 С9€. 
ЗЛЗ 5ЬА+5Ь9А^ ЯР+^-б ЯР-в Ш)'в^А, Ь'8Я'АШ)3 ЯР-в 2ЯРА(ГОА, 
8 ЗЛЗ ЯР^ »Ь9 2А'8'РШ+2Ш?3, РЬ9Г9ЯРАЛТ[ШЗ -Р-Ь ^Ь9ЯРАI^•8. 
8 ^"3 »1^^98Ш)3 2€ дЩЗ-б [а&]е8ЯР+^*<Р8Ь'8 1ГОАА9, + Л»- 
Ш€ гРЗ даЗЯ^ЗеШ^ГОТВЬ^ а&1^;8Ш)Т, »е98Ш?3 2€ Р+4?3 Х9- 20 
5(>9€ШШ)++5Ь9 Ла&Ш9€ 8 Ш)АА9 Г95Ьа&е81Л)'Р ЯР-8 М39-РА. -РЗ 
Л-вЯРА АТ РЩ^Т^/З •Р+ +2§.ЬТ8 ЯРА^РТХА 32Ш?3 ; 8 -РВ ЗЛТР+ 
Г+ЛЗ(Ш-8 ^>+ й>ЗХ8 е30о-8 9Ш)-8<У.Ь ЯР+ШЗ?Ь9. ЯР+Ш8 ЛЗ 8 
ЯРА+2Т ЛА+ЯР-вТ 8^-8^гаЗРТ Й9€Щ)'8. -РЗ »е93Щ;3 2€, ^1^9 
'25'-Р9'&АЬ'8 Г1га'РЯ'8 2»АА8Ш8 32Щ)3 ЯР-вТ. ЯР'82А}"в 39^9 -^ 
ТЛЗ 82Г9ЯРАЙШ)'8 "З?* ГЬАЛ-в ^А9ЯРА1'88, 82Г'9ЯРАда'8 8 
8 +е>г8 ГЬАЛ-в 9^-8^3^^ Х98ХБ ТЙЗ 32Щ)'8 •Р+ РЗе323Ь-8. 

^■ЬЬ1'8 + -Р+ 8 Х + ЬШ?а9Ь8+ 8 Г + ЯРА+ 82Г9ЯРАЛ-8- 

•Р8}>+. 8 2ЯР€Ш)++5Ь9 да9€*ЗР8}'+ •Р32Ш;9Ь+ЯР'8 29Аа9- зо 

•Р А , 8 ?5'9€^^Р8^'^ 39 + Ь +, 8 С^ВЯРШЗЬ^^ .Л. 2-8 ■РЗХ 8 
2ЯР€Ш}^8)о^. — 161 — 

^^ае^ае ьь521л?зярз€. 
5 ^АЯС^УгЬ 9>Ш31^ЬА .53. 2я?€ста++5ьз ?5'3€^з^>5- 

ЗЯ?+-Р<ЙЛ?3($^63 ОШ^ Л3&^^5 %Л+Яр+ ь^. 

(ХП. 2—12.) 

ЬЗ^З «,32Р9Л-8 2ЯР95^в З&^З-РЗ^З^^' ■РЗ^^ТОЗЙЗ Г9- 

10 ?-Ь^8Ч?ЗРЗ 321ГО« ЗЛЗ -РЗ аЩ^^ЬЬ^ЗЗО!?^ 2€, 8 (Ш+8-РЗ ЗЛЗ -РЗ 

Ь+^»^АЗШ?-8 2€. е,+^3 ЗАЯ=1^§ гР-в Ш)-8^А БАЯ^ТОЗ. ЯЯ^ 2ЯРА^ГОД 

»2А'8ТШ'РШ?-8 2€, 8 ЗЙЗ V^ а^ЬЗ 5ЬА+^§А+2(гаЗ V^ ШЛ.- 

8А8ШШ?8Ь^, РЬЗГЗЯЯА Я€ -Р+ {'ЬЗЯРАЬБ. ^А+^ЗА-^б ЙЗ 

4?+??^ лъшъд"^^ -г^зз??^- ^'з ©еззтоз 2€ (?щ)8 а^ез- 

15 ЯР+4€ШЩ/38Ь^ 1гаААЗ 8 РЗ Щ)%^-8 -РЗ '??35^>3€ШТОЗ<^^ АТЬ+ 
^323 г-вЦ^ЯРЗЬТСтаТ. 2'8.''+ЙЗ€ ЙЗ ^+"2?^ ^з?.з а&11^33Ш?3 2€- 
азеЗЗТОЗ 2€ З-З^Зе^ + ^ЙзЗ ЧРА+21ГО« ГЗ а&еЗЗ^'8Т ЧР-8ЧРЬАЩЗ 
ЯР--8 -«ЗЗгРЗ€. 33 %А+5ЬЗА'&€ 4?+^^. Ш?35ЬЗ ©1^33^3 2€. -РЗ 
р<ет]-в АТ гсгатг-в ЯРА-РТШ?^ 2€ ГА-Р€^3^+ А-8Я?А"г?+; 8 

20 -РЗ ЗЛТР+ ЗШ?^ ^8Ь^ -РАгОЧв ^+11^«ЯРЗР+ ГЬАЛ« Ь^35ЬЗ"г5'-8. 
Р« 8 ЧЯА+2«Т 5ЬА+г?-8Т Я?+Ш33€ ЯР-вЯТ 8^-8Ш)3-РЗ 23€Ста«. 
•РЗ И^38ТОЗ 2€, Ше^З '^•РЗ^АЬБ ГТОТ\'-8 23§АА8Ш'Р 321^3 
ЯР^Т. Я,А+Й,ЗА'&€ ЙЗ ЯР+'г5'Б, ЯР-бЯА.-^-в ТйЗ 32-РЗЯРА2ТО8 
^€ ГЬАЛ-в ^^АЗЯРА^^З, 82ГЗЯРА^'8 Т 8 ГЬАЛ^ +^'8,«3- 

25 А-вТ еЗЛТЗ. + 3(га«ЯРЬ^?Ь-83 2€ ^3-РЗ ГЬАЛ^ ^АЗЯРА.''^«Р, 
(рШ?«ЯЯЬ^ЛЗ-Р-8 е^АЗ(ГО^ ГЬАЛ^ +'Р-8«ЗА^8 СЗЙТТ. 8 
ЯР82А1^-8 ТЙЗ ЬЗ*3(ТО8 2ЛЗЯРЗ -Р^ 2^8-Р+ ^АЗЯРА^2.'>++5ЬЗ, 
ЗТО'8Га52ТОТТО^ 2€, + ТйЗ Я?А+2ЯР5'^82+3(ГО8 Р+ ЛЗ^Ь 8 

2ЯР'€Ш?-8'Р8 -РЗ ^^7^^ра&2(газ^^^8 2€ з^а&. з%л+ йз гьзярз- 

30 ЛЗ€(га-8 ЯР'83 -Р-Ь 2-8^'8'^8Ш1ГО+ 3 ЯРА+21ГОЗ 8 ЯРА+ЛвЗ^-О- 
2ТОЯР+, гРЗ Г-в\'АТОЗ 2€ ^^-^З А8 ^-8^3 Г3^8Т2А8Ш53 
АТ ^-8^13 ЬЗ^ЗтеЗ, 2ЯР€Ш?'8Т \^д ЛШк^ Р+а^Т1та8 ЯР'88 ЯР'8 
^-В ^+2-8 ДЛЗ ГЗЛЗе+ЗШ?^ 5ЬА+5ЬЗА+Ш?Т. 

21 126 — 162 — 

е9*Р'РЗ^+ 8 &55-РЗЯР83€ Й921ШЬ'88 ЗЪд 8 Г+^СОЧ-в 
^§.Ь8 + ^+ Г+1ТОЬ8+ЬЬ+ 8 ГЬАГЗЛвС-8Р++%9 91ГО-8'У+ Г + ЯРЛ + 
ЧРЗЛ8.'"++%9 Г^8^^^'8■Р8^+. ЬЗ^З %§2РЗЛ-8* +&)-8 32'28'"8 ЛЧРЗЬ"в. 
8'1!|:8 ЙЗГШ^СеЬА .е. 

]:1^' з^+^р^лол^з зш^к 59+-Р+ %<й)+^+ .зе!. 

ЬЗ^З ^ЗЙГЗЛ-в' +0о-8 ЗЙ-З^-в ЛЯРЗЬ-8. }'3-Р-8\'-8" 8 ЗЛ8-Р-8 
4"+8аО'88Ь'8. 8«8 ЙЗГЦУСеЬА .С. + -Р 04 9 -Р + 8 Ь9ЛТ01>ЗАР'а9 З^д, 8 8ЯР'€Ш?»88Ь"8 да^€*^•Р8^'8 ^^ 
*РЛЗ ЧР-в ?5'ЗАТШ}8-Р8 ./«V. 

ЬЗ^З ЛЗЙГдЛ-В ЙЧР98да'8 »^3^'8^9X■в. !'9-Р-8'У-8" АйЗ 
Г'9Л9е+ЗШ;'8 5ЬА+5Ь9Л+Ш?8. 8*8 9!'1га91^ЬА .8Л. 

^А2€^У+ ■Р93€1^Ь+ Ж й^^^зда-в +ьь+гР'8мзл+ 1^ 

Х8Ь + 8Л+, 8 ГЬАГ9Л9И;-8'РА8 Х+1П>Ь9-РА. 

Ч?'в 9^9 [ЯРЬАХ*] ЯР-вОьЗЛЗ 8Йа9Й'8 ЯР-8 83Ь»Й+Л8"38''8. 
^^^>'8'V■8• ТЛЗ 8 Й'8Щ;ЧР9Ь8 'УАЛ+. 8'1У8 -РЗЛАА^ .%. Рд 
Г+Й1ГОА. 20 

З^+^^^МЗс^ЬЗЗ ОШ^ ^+-0-3+ %<Й)+^+ .ьл«+. 

(Х1Ц. 24—30. 36—43.) 

Ь34?3 5Ь9ЙГ9Л-8 2Ч?98Х'8 »*3-РТ.''9Х'8 ГЬ8Ш1^9€ ЙТ^" 
Г'9Л91^"8-Р9 ЗЙЦ^-в "УАЙ+ЬЙ1ГОЯР9 •РЗСЗЙ'Р93 ^^ЛЗЯРА,"-» ЙА+ЯР^в- 
Ш» Л9еЬ93 ЙАХС •?+ 23ЛА 2ЯР93Х^. Й-8Р€«ЗХ°8 ЛЗ 25 
^А9ЧРА.''9Х"8 ГЬТЛЗ ЯРЬ+5Ь-8 35Ь9 8 ЧР'8ЙА+ ГААЧРЗА^в Г9 
ЙЬАЛА Г-вШЗРЗЯ'*, 8 9Щ)ТЛЗ. 3%Л+ Й&З Г'Ь9-&€СЗ Ц4ЬАЯ?+ 

8 ГАдл-в й-еоиярзьт, ш;9%л+ Ачртш-е йс 8 гааярзат. 

РЬ8ШЗЛ"8ШЗ ЙЗ Ь+еТ 5Ь92Г'9Л8Р+ ЬАШ€ ЗХ»' 5Ь9ЙГ9Л8, — 163 — 

-РЗ ЛЗеЬЗЗ А5 ЙА-З^С 2А+Л=в 32Т ■?+ 23АА ЯЯРЗЗ^^ ; 

8 зш?'8 (-зелаз з^ез з-^+^л?^ глаярзл^т: з^'^ йз [ьз]'^з 

«"гг-в' ЯРЬ+?,-8 ^АЗЯ?А}-8 (ТОЗ 2'вШ?Я?ЗЬЧ'. ЗгРТ ЙЗ ЬАШ€' 

»оЗШЩ}ЗШ'Р АТ Л+ ШЗЛ^ШЗ Ч?«^еЗЬЗ'г?« 3€ ; д-Р^ ЙЗ 

5 Ь3*3" -РЗ, ЗЛ+ .''+!'3 Ч?=в2Ш?Ь^5>з+^ШШ)3 ГААЯРЗА^вТ Я?'821гаЬ«9Ь- 

•рзопз 2^ -РЗ"??» 8 г-вшз^рзл-зе. згш^+яртноз ^зг•р^ ь+2ш?8 

ЗСЗЗ ЛЗ ЛЗ€Ш}9Р«Т. 8 Я?в г^ЬА-ь^С йЗ€(гаЯРА Ь3!^3€ Й3€- 
(ШЗААРЗ-г^^в' ШЗЛ-вШЗ 8ЛеЗЬАЩ13 РЬАЛЛЗ ГААЯРЗА^Т 8 
г^вЯ^СЛ+^ГОЗ 3€ V* 2РЗГ-8Т А,''3 2вЛЗШ(Я18 3€, + Р-8ШЗ-Р8"\,'3€ 
10 2^еЗЬА(Л;3 ЧЯ=в й8Ш?-8-Р8Я'3€ ^3^. Г'Ь82[ШЗ€РА^ШЗ »^3- 
■РЗ^Т 35ЬЗ ЬАШ€ З"^?^»' 9Ь32ГЗЛТ, 2'8.''+Л<Р -Р+^-в ГЬ85Д)^3€ 
ГААЯРЗА-8 23А^-Р=вТ8Ь«. фТО^ЯРА^У+ЧР-в ЙЗ 5Ь32РЗЛ-8 ЬЗ^З 

8'г?-8' яр-егА+яр^ет лз1^ьзз 2А'^€ зг^го-е 2в8-Р'8 9азя?а*-8, 

+ 23АЗ 327^-8 Ч?32'8 'ггЗЬ-в. ЛЗСЬЗЗ ЛЗ 2А^€ 2Т8 23€Ш7'в 
15 2«8-РЗЧ?3 '\'А2+Ь21гаЯ?8А. + ГААЯ?ЗА8 23€Ш?^ г^З^РЗЧЯЗ -РЗ- 
ГЬТА^-РТ-РТ. + ЯРЬ+9Ь'8 ЧЯ-в2А+ЯР^Т 32(ГО^ ЛТ+Я?ЗА«. + 
ЛЗ€Ш)Я?+ {'З-Р^^+^РТЗ ЯРА^^ 32(ТО«, + йЗ€«гаЗАА-РЗ +-Р'в,«ЗАТ 
23€Ш?^. А?'3 ЛЗ 331^3 ГААЯЯЗАТ г^СТЬ+^ТО^в 2€ 8 35Ь- 
•РЗда-в 2«Л+5Ь+'&€Щ?8 2€; (^+.''3 1^3€Л31ГО« 8 Ч?-8 2-8.'^3-Р'в- 
20 *+-Р83 ЯРА!"*' 235ЬЗ. Г32-вАЗТОв %32Г'ЗЛ-8 +-Рв,«ЗА^8 2Ч?33€, 
8 2-8еЗЬЗ€1ГО« фШ)^ {'ЗгРЗЯв (^З-г^АС ЧУ^2€ 2^еА+^-Р«Т 
8 «ГОЯРЗЬЗе^СЗе еЗ^+^З-РЗЗ. 8 Ч?^Я?Ь^9ЬЗ€170 3€ ЧР-в РЗШШ?-8 
35Ь-Р-8-РЗ€, Ш)аЗ еЗ€ЛЗШ?8 РА+^-8 8 2^Ь-8йЗШ^^ ЛЗ€еЗ^=8. Ш4 

128 

{ТО39ЬЛ+ ГЬ+ЯРЗЛ-8-РТТ ГЬ32ЧЯ-8Ш?€Щ) 2€ А^З 2А^-Р"\'3 ЯР-в 
25 \'А2 + Ь2Ш?Я?Т ЗШ?'8^+. 8'г?АЗ€8 ЗЗШЗ 2А^ТШ+Ш?Т А+ 
гА-вЗШЗШ}^. 

^АЯ<€Ч'+ •Р9^€1^Ь+ А^. 2яя€то++«,§ ^3€*ЗР8^+ 

^Т-Р«8 8 ЧРТ;'Ц113Ь+ 8Я?Т.'^3'Р(та+. 

30 2Т ^+ГЗЧ?АЛ+'0€. ^З-Р-вг-^в' 'е9-8-Р8Ш?Б 2€ 2А»йеЗ€ РЬТ- 

•Р32ТШ1Т е35Ь». 8«8 Я?^ . + .'г5'« •?+ -й^Зе^Зв ЬЬ82Ш}ЗЯРЗ€. 

^А2'€Ч'+ ■Р93€1^Ь+ .Я?^. гз^зз 2я?€то++9,з 

ЗТО-в<У+ Р+Ш3%3 83+-Р+ &зА+ТОЗ»2(га++5ЬЗ. — 164 — 

+&)^ ЗЯ-г^-в ЛЧРЗЬ-8. ^^•Р■8'V•8• 5 ЗЛЗ-Р^в ^'+2^ГО8Ь'8. 
8*5 23ГШ?€еЬА .С. 

ф5ЛТГ+. 5 

49-8 ЗРЗ [ЯРЬАХС] ЯР'88ЬЗШ1А ЗЙЗ&Я-в 8а,ЗШ?. {•З-Р-вЯ'*' 
•Р+Л-а 2-88-Р+ ^ЛЗЧРА4^+. 8«8 ^«8 ЙЬАЛА ЙЧРАЩ/Л-вЗЗб 
•РЗ|$ЪА<Я><€ 8ЬАЛА. 

^А2€Ч/А •Р93€1^Ь+ .Л§. 2<ц>€Ц1;++«,9 8А!.з«у>+ ю 

+Г32ТОЗЛ+ еЬ+011+ 2ЯР€Ш;++5ЬЗ 8 3 + -Р + ЗV+^'•8^«ЗА52^^+, 
8 2ЯР€Ш?'85Ь'« 82ГЗЧРАЛ'8-Р5.'''8 %»Ь8 3€, 2 + ^ЗгР'8 8, 8 
+ ЯР5 ЧР+. 

Ьз^^з лзггзл-в ячрзз-з^-е ©'^зрзг-зх-в* %л+%за-88 зелз 15 

+д.-8 %<Й>+5ЬЗЛ>&€ ЧР+'г5''8. !'ЗР'8"У'8' 8 +Ч?Л^ 2€ ЗХ» 2+'!8?»8. 

8«8 .+.Х'в •?+ хзег-зе ьь82(Л}зярз€. 

^А2СЧ/+ •Р93€1^Ь+ 73^ 2<1Я€Ш»++«,3 +Г92Ш?ЗА+ 
ЗЧР+Р'8Л«ЗЛ82(ТО+ Х + 'в-3+. 

зя?+-р<2;мзА53 ош^ ^^-е-з^^ %л+я?+ ^?+1 ^о 

Я?»8 ЗРЗ [ЯРЬАХС] ГЬА)оЗЛ€ 82»2'в ЧР8ЛА ^ЛЗЧ?А- 
^+. .'•3'Р'8'У-8' •?+ Г3!'++'Р83. 8«8 23€СЗЩ?3€ .Л. -РЗ Л»2А. 

^А2'€'У+ •Р93€I^:Ь+ .аб^. 2ЧР€Ц11++5ьз %А8%з- 

Ь8+ 4^Р'ЛЗШ?ЧРЗЬ'У+ ^'33!'32+Ь83€. 8«8 235ЬЗ ХА2'€'У+ 
.+. ЛЗР^в. 25 

^А9€Л'+ Ш9%§абЗ .€^. 2ар€1го++«,з x^€*3'Р8^+ 

ГА + Ш»3-Р+. 8*8 23€еЗШ13€ .V. ГЗ ААТОА. 

ЖАЙ'€Я/+ Ш§%9 .5. яярсто-евь-в зци-в-у-в -р+шзь-в 

+ЬЬ53Г82^3Г'8 С-вЗЯР-вШЗЬ-в ЯР-в 'УА2+Ь85ЬЬ+ЛА X + ^ 2 5- — 165 — 

'35'5'Р+, ГЬ9ЬЛ+, +'Р+(ТО8ГАА8МЗ-Р + Л+, 8 8ЯР€- 
«УАЙ+ЬЙ^гаЯРА ■Р3е32-РА'25'=8. 8«? 23ГШ?€еЬА. .ЛТ. 

5 ^А2€^V+ ■Р99€1^Ь+ .5+ V=8^>^2^^'8^ яр^ 

•УЬ^вЬ^вЯР-в 2Ч?€Ш?А8 СЗ^ЗЬЗЛВ^З. Ч?^ 9-РЗ ЧЯ^вРЗЛЗ 
82»2'8 ЧР^в ЯРЗй-8 31ШЗЬ9€. 8*8 23РЩ»€К^ЬА .•&. 

^А2€Л/+ •Р§а€е^Ь+ .§Л. 2ч?€ш?++5ьз ^лз^з^»- 

ТО+ Г+ГЗЛ+ Ь8^2.''+. 

ЙТ Л+Г9ЧРАЛ+^. Г-ЗР-в^-в' ГЬ8-Р328Ш»8 е39Ь». 8«8 .+. 
Р+ •д?а€!'3€ ЬЬ821га9ЯРЗ€. 

ЖА2€^/+ •РдЖ\^Ь'Ь Ш. 2ЧЯ€5ГО^83€ -^3€^3- 
•Р8\'€ ЗЬ + Ц^ЗЬВ-Р-ВТ, 8 2ЯР€«ЗР83 2ЯР<€Ш? + 9Ь§ 
15 /«ЗЗЬЛ«8+. 8«8 2»€еЗШ?3€ .V. Г§ Г+2Ш?А. 

?^АЙ€Ч/+ •Р93€1^Ь+ .Йаб. 2Ш?Ь+21ГО8 2гР€1Л>^8Ь'8 
??3€^3-Р8.'"8 .''3&)Х'8Т 8 Л + '35'8 + -Р+ д^ГЗ-в +Ь+ЧР83€, 8 
2Ч?€Ш?++5ЬЗ 'гЗ'3€^3-Р8!'+ ЗА^ЗЯР^- ГЗЬ2А-Р8-Р+. 8«8 
23€е31таЗ€ .V. ГЗ Г+2Ш?А. 

20 ^АЙ-еЧ^гЬ •Р§3€1^^Ь+ .М. 2ЧР€Ш?++5ЬЗ +Г32Ш13Л+ 

+ -РЛЬЗЗ€. 

ЯР-в З^^З ЧРЬАХ€ 2Ш;ЗАШЗ 83+-Р8 8 ЗШ?'8 З&^ЗРЗ!'^. 
ЬЗР-в-У-в" -Р+Л-в 2'88'Р+ ^ЛЗЯРА^А. 8*8 2ЬАЛЗ€ 2Ч?АШ?- 
25 А^83€ -РЗЛАЛ^. Ь1Л — 166 — 

ЛН- 2^8РЗЯРЗ 2ЯРА(ТО+ еЗ€ЛЗШ?3. 8«8 ЯР-в ^(гаЗЬ-в-РЗЬ-в .3. 5 
■РЗЛАЛ€ Г§ Г+2Ш?А. 2ЬАЛА. 

■рз^-е ч^ + ь^ + ь-вз. 

(V. 24—34.) 10 

Я?»в З-РЗ [ЯРЬА-ЗЗ-С] Г32ААЛЗЧР++ШЗ 82»23Я?«Р -Р+ЬЗЛ-В 
^•в^'35Ь-8, 8 »%^'АШ5++Ь3€ 8. 8 23 абЗ-Р+ ЗШ13Ь+ 2^'#8 ЯР-в 
Щ)3*ЗРТ8 .''Ь'8ЧРЗ ААШ^^в .СТ. 8 ??-РЗ?ЬЗ ГЗг^ШЬ+Л+ЯР^вШТ 
ЗШ?"8 ^•Р35Ь'8 ЧРЬ+^38 8 ЗбъЛ+ЛЯР-бШ^Р ЯР'823 2ЯРЗЗ, 8 -РТ 
ЗЛТРЗЗе {^ЗЛ-в^&С Зе^ЬАО^БШТ. 2Л'8ТШ+Я?'8ШТ 3 82а&2А 15 
ГЬТШЗЛ-вШТ ЧР-в -Р+ЬЗЛА 28 ^+ЛТ ГЬТ?'32-РЗ€ 2€ ЬЗ^зА 
3%3. 5ЬА+5ЬЗА++Ш3 СЗ А^З +ШШ13 ГЬЗ^Зг-РЗв 2€ ГЗ-РА 
ЬТеоА 35ЬЗ 2Г+23'Р+ 1^3€ЛЗ€. 8 Ф^ТЗ 82€!'-РЗ€ 32Ш?3^-8- 
■РЗ!"-* ^Ь"8V^ 33€, 8 Ь+&)»ХА ЦПААЗ^-в А!'3 'УАА+ 321Л1-8 
З^Ш-в Ь+-Р»вТ. Т +е83 82»2"8 З-йЗ&Ш^Т ЧР^в 23еА 28АЗ€ зо 
ЗШЗЛ-8ШЗ€ ЗШ^^в -РЗЛЗ. 8 ЗеЬ+ШШ}-8 2€ ЯР^в Р+ЬЗЛА 5ЬА+- 
91)ЗА++Ш3" .''ЦИЗ ГЬТ^^2•Р^€ 2€ ЬЗдз+к-в "ЗгЗЗЬ* ; З 5ЬА+9ЬЗ- 
А++Ь3€ ЗХ» а&^З-РТ-УЗ 3%3* ЯРЗЛТШТ -Р+ЬЗЛ^в а&Л-РАШ?^.- 

^еш^та-в ш€, 3 ^А+^ьзАзшт' ■■-ш^з гьт,''32-рз€ 2€ х-ра; 

8 39ЬА€Л++Ш3 2€ ЯРТЛАШ;Т 2'8Ш?ЯРЗЬ-8ШЗ€^ 23. ЛЗ-Р+ 25 

лз азсзАЯР-ешт 2€ з [гоьзгзшш^зешш??, ярал爫т забз 

е'8*Р2Ш5'8 38, ГЬТЛЗ 3 ГЬЗГ+ЛЗ ?"8 -РЗХ» 8 ЬЗ^З ЗХ» 
ЧР-82^ 32Ш?Т-РЗ€. З-Р-в ЛЗ ЬЗ^З ЗЗ" Л-в^З, ЯРАЬ+ Ш?ЯРЗА 
2Г+23 ^^€^ ЗЛЗ ЯР-8 ХЗЬ-8. Ш35ЬЗ ГЬАГЗЛЗе-в-Р+^З Га&2Ш)^3-РЗ •Р+2^^+ЯР•Р8!^+ е35ЬЗ-Р32\'+ 
2 + ЯР^З. 30 — 167 — 
(XI. 27—30.) 

ГЬАЛ+'Р+ 2а€1ГО^ 31та-8\'3'2?'8 ^ЗЗ-г^^б, 8 -РТЬШЗЗЙЗ ^Р+31Ш'в 

5 2=88-Р+ Ш?^?'^3 2^8^-6 8 З-З^а&ЙЗ ЯР9ЛТТОБ &^Ъ-Р^ 9Ш?^- 

,''Ь'8ТШ18. ГЬ?ЛАШ?3 {"в «г^-РА ЯЯ'828 Ш?Ь»ЙЛ+4€ШШ}38 2«. 

8 31^ЬА^ЗРЗР8Т. 8 +^-8 г° 38 Г^^^^. Ч?^&з-8'25'АЦ133 85ЬЗ 

^^зз р+ 2зеА, 8 р+а&^т(газ й€ 31ГО'в -згзрз а^з ['ЬдЩ}дь^ 

32'3?=8 8 2'8'55'АЬЗР« ЯЬ'8Л-В\'3'^^, 8 ЗеЬ€Щ31ГОЗ ГЗ^ЗЗ Л»- 
10 Ш+^-8 ЯЯ+ШЗ-ь^в" 85ЬЗ 11^3 ^^ЗЗ еА+?)3 8 1;^ЬА^€ ^33 
Л35Ь-8.'>3 32ТО8. 

^А2=е'\'+ ЛЗ^З€1^Ь+ .3^ 2ЯР€1ГО++%з з(то-в'\'+ р+- 

Ш35ЬЗ ^Р'ЛЗШ}Я?ЗЬЛ'+ РТ^ЗЛ^8. 

15 Я?-^ ЗРЗ 2Ш)+ 82»2^ Р+ <ГОА2Ш?А Ь+Я?РА. .''ЗР-вг'*' 

•Р+ Р31^:323Ь'8. З^УТ .8+. 3}'ТОЗеЬ+. 

^А2С^'+ Л31'3€1^Ь+ .0^. &,+*€ЦЧ83 гярси^-вззе 

и^/Т! +^).р^8 еЗ%ЗЬЗЛ8\'^. 8Ш^гаТ .■&. 23РШ?€еЬА. 

^А2СЯ'+ ЛЗ>3€1^Ь+ .6^. 2яр€1П)+5ьз зш^^лч р+- 

20 Ш3«>3 2ГТЬ8ЛЗР+ ЗГ82^3Г+. 8 РЬАГЗЛЗС-вР+^З дЧ\}-в%'+ 
Л + -Р8Л+ 2Ш}<Я)^Г-8Р8?' + . 

з^+^р^^л^злйз зш^к ла&^кб %<Я)+я?+ .ьз^. 

(X. 10—24.) 

ЬЗ*3 5Ь32ГЗЛ-8 2ЯР38'г?'8 а^ЗР81'3'г^8' 2<й)а^Ш+3€8 Я?+2^ 
.55 ^гЗРЗ 2А»Ш+ЗШ)«. 8 2Ла&т'»-3€8 ЖЗРЗ 2А»Ш+3(ГО^ ГЗ- Из* 

^^ - 130 

2'8А+ЯР=вШ++5ЬЗ ??€. 8 ЗШ1«^АШ?+3€8 2€ ЧЯ+2'в ??ЗРЗ 2=8 
31ГО'в'г?АЩ1+ЗШ}^" + ЗШ?«'г5'АТО+3€8 2€ 'ЗгЗ-РЗ ф (ТО -8 "З? А Ш? +3(70 -8 
2€ Г'32^А+Я?^Ш ++5ЬЗ '^€. Ч;БСЬ^Ь+(ГО?Ш€ ЙЗ 2€ 23Л^-8 
Л32€(га'8 2« Ь+Л32ТО8^ $ЬА+5ЬЗА^«3" «зЗгГЗЛЗ. 8 1^А28 
30 ГЗЯРЗРа&^еЦ^в 2€ •Р+"г?'8 З 8^3Р8 17ЧЯ5>33'25'^. ЬЗ^З йЗ З-З?^' 
Ч?ТЛАЬ« 23(Л)ЗРа€ АЬЗ 'З^А^-РЗ^ 2^ Р31^323 г-вР+Л-б- — 168 — 
шз€. 83 л+ь^в яр+х-в чяА+ято-в -р+йтозег+ант ■?+ е»хтз€ 

чя+й^в -рз чрьАЛтсга-в. зе+^з з язх-в -рз ь+л»81газ ас, 

Ь+Ла98Щ;3 ЛЗ 8€ Г+^З А^З 8ХЗР+ Ч?+Ш+ •Р+Г82+'Р+ 
23€Ш)-8 •?+ •РЗС323Ь'8. ЯР°8 (ГО-в ^+2-8 ЯР'80ьЛЬ+ЛЗЧ?+ 2€ ЛШ- ь 
ЬЗХ-в 82»2'8 8 Ь34?3* 82ГЗЯ)'АЛ+^ 2€ Ш73еА З^Ш-в^З, 
5Ь32ГЗЛ8 -РЗеЗ^ 8 ©оЗХАС, А^З »Ш?+8А'в 32Т Й*Р8 ОШ^^в 
ГЬАХЗеЛЬ^в 8 Ь+бо^ХЗ-Р-в, 8 ЗШ^^в^Ь^вТ 2Т8 ХА+ЛЗР- 
«УЗХ-в. 38 ЗШ?-84?3, А^З Ш?+.''3 С-вТЙТО-В СА+ЛЗЯРЗАЗ^РВЗ 
ГЬАЛ=8 Ш;31!^3^. ^З-Р-ЕТ-К. 8 ЗеЬ+Ш1ГО-в 2€ ^•8 »«ЗР8.'>ЗХ«8 ю 
ЬЗ^З" ЧР-82А Х-8-РА Г'ЬАЛ+-Р+ С^вВШС 3(га'8 ЗЦ1>-8^+ Х335ЬЗ, 
8 ■Р'Р!'Щ)ЗЛЗ {>3 ЧЯАгТО-В ,''Ш}3 325^-8 2'88-Р'8 «Ш-в^-вХЗ ЗТО-в^-в, 
8 .'•ТОЗ 325ГО'в 31та'8'У'8 ^^'8!^•8XЗ 2'88Р'8 8 ЗХ»ЛЗ +Ш1Д)3 
кдЧ/ЗШ-В 2-88^-6 +Ч?ТШ?8. 8 ЗеЬ+ШШ;-8 2С }-8 »^3'Р8!'ЗХ'8 
ЗЛ8-Р°8 Ь34?3* еА+ЙЗ-РА8 3^8 ЧРТЛ€«88 АЛЗ ЯР-вТ ЧРТЛТ- 15 
Ш)3" ?>А+5ЬЗА'3€ еЗ ЯР+Х-в А!'3 Х-РЗ^Т ГЬЗЬЗ'У8 8 "УА2+Ь3 
ЧР'82Ь31таАШ€ ЧРТЛА1га8 АЙЗ ЧР^ВТ ЯРТЛТСГОЗ, 8 -РЗ ЧРТЛА- 
Ш€, 8 гА-вТШ+ТОТ АЛЗ 2А-8ТШТШ13 ЯР-ВТ, 8 ^>3 2А'8*Р- 
Ш+Ш€. Х-Р3*8 еЗ 23€Ш?'8 бв-вЯР+^РТ Х+АЗ ЙЗ 8еьС-8Ь+'Р'888Ь'8. 

)оЬ52Ш§Я?+. 

г+х€ш;-в гьзьзг-зх-в. 

8»5 2&€еЗЦ1)3€ .ЛТ. •РЗЯР++5ЬЗ ААШ)+. 

ЖА2<€*\/+ ЛЗ;'3€1^Ь+ .'^. 2ЯР€Ш1^8)о^ Х3€- 25 
4?3-Р8}"8 ЗЯР21ШЬ + Ш?Т+, ЗЯР232-РШ)+, ЗЯРМЗ-РФ, Х-8Ь- 
Л + Ь+ 8 ЗЬ32Ш?+. 

Ьз^З «)32ГЗЛ-е 2ЯР38Х'8 а9^3■Р8^^X'8• яр-врзхаатоз 
3^-8 ^АЗЯРА?-8. ."«З-Р-в-У-в' А^Ш-е ЯРФШ€. 8'|У8 23Г1та€СЬА .8. ЖА2<€Л/+ Л31'9€1^Ь+ .%^. 2яр€Ш1++%з ш?§.ь2+, 

АЗЯР.''*, !. + А8Р8!'+, 8 2ЯР€Ш»а&Р' ХЗе^^ЗРЗ!-» ф 8 А 8- 

ХЗ-Р+ 8 +г§АЗгР+. 8»8 .8Л. гзгтоскгьА. 30 — 169 — 

ЗО^ЬЗ!'^ +-Р + -Р83€. +Л+Ь83€, '25'82 + 8Л + , 8 Л+- 
•Р 8 А + ГЬЗЬЗЬ-Ь. 8Ш1га8 23€1^^9ТОЗ€ .Л. ф^ТО-в '55'+'0-3+ ГЗ .Л. Ш?-^. 

2§€1^§Ш+ ГЬАЗбЛЗ Ь9Л^ЙШЯ?+ ЬЬ52Ш92§Я?+. 
(XII. 15—21). 

Ч5*ЧР 9-РЗ [ЯРЬА-ЗЗ'^] Г9 88»2А 8ЛЗ€ Р+ЬЗЛТ Х-РЗ'&<Р, 
8 8\'ААТ 3€ Ч?-88€, 8 ^+Г'ЬАШ)Т 8^-6 Л+ -РЗ +ЯРА 35ЬЗ ^дТ 
Ш)ЧР§Ь€Ш?^' Л+ Й-везеЛЗШ?^ 2€ ЬЗ^З-РЗЗ 82+83Х^ ГЬЗЬЗ- 

10 1'Ь<33^ 5ЬА+5ЬЗА^Ш[ГОЗ^-8' 23 ЗТОЬЗ.'-^ '55'38 3«>ЗабЗ Зе^^ЯЯЗ- 
АТЬ-В . ЧР^^АРк^АЗ-Р^Т 'г?38 •?+ Р-8ЙЗ еА+«538с\ЯРЗАТ 
Л»Ш+ ХЗА, РЗАЗЛ-ае Л»Ь^ Х38 •?+ -РЗ^^. 8 ЙЗбЛ-в 
3€С^^8?'3'38'^ ЧЯ^^1РА2Ф]8Ш?^. РЗ ГЬЗЬ3^317И-8 ■Р8 ЯР^еь-8ГТЗ(га^. 
•Р8 аЗЙА^ТШ^Щ/^в -РТЬ^ГОЗЛЗ Р.Ь Ь+2ГЗ€Ш1Т8Ь^ «)А+2+ 3%.3. 

15 Ш?Ь-82Ш)Т 2-8!'Ь»ШЗ'Р^8 8 Г'А+Ш1+ ЯР'8'РЗ"^^Ш+ 2€ -РЗ ШЪ-Ь- 
ЪТЧ^-В, Л38ЛЗЛЗ Ч?-8^5<г?ЗЛЗТО« Р+ Г31^ААЗ€ 23€Л-8. 8 Р+ 
В??* ЗЯ)3 3€^^Т'Ч'8 »Г«гР+^(Л1^. 

■РЗЛААА 1^ЬАабсО)3 Ь§Л'К2ШЯ?+ 1083200929^+, 

ЯР-в -Р^ЛЗ е^-вТЧР+ЗШ}* Р+'ь^€Ш)-8 2гР€Ш?«8'35'« 31га-8%'3'3?'8 
20 +'1РЬ + + Ха&8 82 + 1'а& 8+1'ЗЯР». 

З^^^+^Р^Л^ЗЛ^З ОШ^ ^+4-3+ %А+Я?+ .+1 

(I.. 1—25). 

1'=в^''Р*)^Т ЬЗЛ2(ГОгР+ 82332+ ЬЬ821ГО323ЯР+ 2-в8"Р+ Л+ЯР8- 

ЛЗЧР+ 2€8'Р+ +ЧРЬ++<35'АА. +ЧРЬ++'г8''8 ЬЗЛ8 82++^+, 82+ + ?'8 

25 *3 ЬЗЛ<Р 8+1'ЗЯР+. 8+ЬЗгР'8 ЛЗ ЬЗЛТ 8РЛЗ€ 8 1^;Ь+ТОТ^ 35ЬЗ. 

■ 8Р'Л+ ЛЗ ЬЗЛТ ф + Ь32+ 8 ^+Ь+ фТО^ Ш)+Х+Ь«8, ф + Ь32« 

ЛЗ ЬЗЛТ 32ЬЗда+, 32ЬЗ'35'-8 ЛЗ ЬЗЛТ +Ь++Х+, +Ь++?5'-в 

%3 ЬЗЛТ +ХТ-Р+Л+ЯР+, +?8>Т-Р+Л+Я?=в «3 ЬЗЛТ •Р+2Б23Р+. 

•Р+2'в23'Р'8 ЛЗ ЬЗЛТ 2+А-вдаЗР+, 2+А-в'г5'ЗР8 ЛЗ ЬЗЛТ ЯРЗ- 

30 ЗЛ+ З^ГО-в Ь + Ь+Я?-8Т, грззл-8 а&з ЬЗЛТ ЗЯРТЗЛ+, зчртзл^ [^^ 

ЛЗ ЬЗЛТ 8323+, 83238 ЛЗ ЬЗЛТ Л+ЧР8Л+ \'А2 + ЬА, Л+- 

ЯР8Л-8 ЛЗ ^АЙ+Ь-в ЬЗЛТ .23АЗ?5'ЗР+ ©Ш)^ аЗЬТ8-Р«ТЗ€, 

22 

— 170 — 
йзлз^з-р^ лз ьзл«? ь§грз+'а5'+, ьзчрз+^-е йз ьзл5 л-чр^р- 

+Л+, ^ЯЯТ+Л^в ЙЗ ЬЗЛТ +й'82+, +2'82-8 ЛЗ ЬЗЛТ 83+8+- 

ф+Ш>+, ЗЗ+й+ф+^ТО-в ЛЗ ЬЗЛТ 83+Ь+Х+. 83+Ь+"33'-8 йЗ 

ЬЗЛТ 83д)Т^&€, 83^ТА ^63 ЬЗЛ^Р 83+Ш?Н.Х+, 83+5Л]+да=в йЗ 

^ >л /, ЬЗЛТ +Ь+0о+, +Ь+ез'8 йЗ ЬЗЛТ 83&)3}'Т^, 83&^З^ТА ЛЗ 5 

и.4>ч>^^- . 3^.у.-#^"'" ЬЗЛТ •55'+^'+28'&€. Х+-Р+2Т8 ЛЗ ЬЗЛТ +?5'32+, +Х32-8 ЛЗ 

ЬЗЛТ 832*Р^, 832Т+ ЛЗ ЬЗЛТ 83ЬЗ-РТ^ 8 И;Ь+Ш>Т4€ 35ЬЗ 

ЯР-в ГЬА83ЛЗ-РТ8 ЧЯ+ЯРТЛЗРЙ^ГОА+Х^. "Рз ГЬАЙЗЛЗ-РЗЗ ЛЗ 

ЯР+ЯРТЛЗ-Р-вгШ^А 83ЬЗ^'8А ЬЗЛТ 2+А+«Л)8ЛА, г+Л+^ШТЛ-в 

ЛЗ ЬЗЛТ ^ЗЬЗЧР+ЧРЗАА, 0зЗЬЗЯР.ЬЯРЗА-8 ЛЗ ЬЗЛТ +Ч?Т»Л+, ю 

+Я?Т»Л'8 ЗЬЗ ЬЗЛТ ЗА8+}'Т^+, ЗЛ8+^8^-8 ЛЗ ЬЗЛТ +Й7+- 

1Ь^~.^^Ц^ ^ |^'^-*^^»)ь^^Чеь+Ь-в ЙЗ ЬЗЛТ 2+ЛЗ!'+, 2+Л31'^ ЛЗ ЬЗЛТ +ЬТ'Р^^ 

*^ е^^Vи^^ +ьт^'8 а&з ЬЗЛТ зл8»л+, злта&л-в лз ьзлт злтз0*.зь+5 
^V_<^-'^й^е^^.^^-, ^^^^^ злтз&ззь-в лз ьзлт х+ш?(го+-ра. ^+щ>щ|+Р"8 аьз ьзлз 8+- 

.'•3^+, 8+^ЗЯР'8 ЛЗ ьзлт 832тф+ ^3€Л+ Х+Ь88-Р+, 8&1 15 
^'ЗЗегбЗ ьзлт 2€ 82392-8 •Р+ЬТЯ'+3'Ш''88 ЬЬ82Ш)32^. ЧР-вЙАЬ-в 
ЛЗ ЬЗЛЗЯР-в (РШ?« +ЯРЬ++Х+ ЛЗ Л+Ч?8Л+ ЬЗЛЗЯР^в 
.^Т.ОНЗ, 8 (^[Ш-в Л+ЧР8Л+ ЛЗ Г'ЬА23ЛЗ'Р8А ЧР+ЯРТЛЗ-Р2!'++«)3 
ЬЗЛЗЧЯ-в .«>Т.Ш?3, 8 фТО-8 ГЬА23ЛЗ^'8А ЧР+ЧР8АЗ-Р2!'++5ЬЗ Л9 
ЬЬ82ТО32+ ЬЗЛЗЧР^ .%Т.1ГОЗ. [|^+^€Ш?3?"8 а^Ш?Ь'8-Р8'У8 23 Зг^ГО-в]. 20 
Ь'1^''& ' 52»2ЬЬ82Щ;323ЧРЗ ЙЗ ЬЗЛ«2Ш)ЧЯЗ 2Т\'3 Ь^'вТ2Ц1)-8' ЗКЬ^^ЗРА 
1^'88ЯР-8ШТ ^+Ш13ЬТ 35Ь9 да+ЬТ88 ЗЗТфзЯРТ , ГЬАЛЛЗ 
Л+ЛЗ -РЗ 2'8-Р'€2(ГОЗ 2€ ЗеЬАШ?3 2€ 8ХЗ€ЩТ ЯР^в ^ЬАЯЯА 

<?щ|"8 ла&ь+ 2ЧР€Ш}+. ззгтф-в лз ^зсй-в ззе, гь+яя^влз-р-в 

2'8Т 8 ^'3 Ь31Ш€ ЗеАТ^ТШ?Т 33€, ЯР^2ЬЗТОА Ш?+8 Г»- "^^ 
21таТШ?Т ^€. ЙЗ г&З З^» аХ^вТШЛ-вШ» 23 +-Р'бЛ(ЗА'8 
Я>32ГЗЛ-8'Р'8 Ч?^ 2-8РА АЧРЗ 2€ 3^3^ 5ЬЛ+Й13А€" 832тфз 
2-88-РЗ Л+ЯРЗЛЗЯР^. -РЗ »С§8 2€ {°ЬТЗ€Ш1Т ЛЗ-Р-ВТ ТОЧРЗЗЗ€ 

30 

ж+ьтз€, 23€Ш(7^зз сз яр^в -рзз фш?* ла9ь+ 2ЯР€01)+ згш^-в. 

ЬЗогТЩ; а&З 2-83^»+, З -Р+ЬЗ^^ЗШТ 3^€ ЗХа^ 82332=8, (ТО'8 
1^;3 2Г+23Щ>« АРЛТ 2ЯЯЗЗ€ ЗСГО-в %Ъ&^)^^ 8к^. 23 ЛЗ ^-823 
е^Т2Ш;« Л+ 2'8еЗ€ЛЗ(ГО8 2€ ЬЗ^З-РЗЗ 3(^-8 %32Г'ЗЛ+ 32+- 
83'3?'8 >ЬЗЬЗ.''3'г5'^ %А+5ЬЗЛ'8€У!;3^^. 23 ЛАЯЯ+ ЯР-В -^ЬАЯРА 
ГЬ38^3Щ;8 8 ЬЗЛТШ7'8 2'88'Р+, 5 -Р+Ь^^ЗеШ?^ 3%°€ 3^39 

^^ з-р^+-разА^, зг&з з2(та-8 2'8.''+ео.ьздаз: а-в ^+^8 ^ъ%-^. ^^ — 171 — 

Я?ЗЛА З'г5'8& +'Р^,«ЗЛ^. 8 РЬ83€Ш}-8 ЛЗ-Р^ ЙЯ?3^. 5 ■РЗ 
д7-Р++ШЗ 33€ ЛЗРЛЗЛЗ ЬЗЛТ 2^8-Р=8 2ЯР35 ГЬ-вЯРАгРЗ^-в, 8 
•Р+Ь3*3 8'25'€ 3^» 82392-8. 

5 ^А9€\'+ Л31'С1^Ь+ .*5. 2ЯР€Ш)++9,з ез%§^з- 

2-6 ^'4. 8%'в-Р4.Ш}8+. 

(IX. 33—41). 

ЯЯ-в 3-РЗ [ЧЯЬА'35'€] ГЬТЛЗ 82392-8 8 а^З-Р8\'8 3%3 

10 ЯР'8 ^+Г'ЗЬ•Р+»"г?'8. 8 ЧР-в Л3??39 1^-8'РЯ?'8 Ч?«ГЬ+Ш++ШЗ 

»4?ЗР81''8Т 2Ч?33€" 4?(ТОЗ •Р4. ГЗСШ?? Я?в 23еА Г'9'г?'8?ШЛА- 

+2ш?з : зрт г^з хл-в^++ьз€. льа95ь-8 ^■8 льа&5ь» ед+ьае ьь^ 

133 

еЗ 2-8Ш}€'&+^ШЩ>3 2€ •?+ Г^(Ш? {'ШЗЗ 32Ш»=8 СЗАЗЗ. 8 
2А<ГЬ« ГЬТ9зЛ+2Т 3(^-1. •?+ Л32€1таЗ 8 ЬЗ^З ^<^^' +Ш1ТОЗ 
15 ?-8Ш13 ЬЗШаНЗШ?^ 2ТО+ЬА8 1^88Ш?8. Л+ еЗ€ЛЗТОв ЯР-82АЬ=8 
'55'-8-Р38 8 ЯР'82А"3?8 2<Я)а§5Ь'Ь. 8 ГЬТЗ^ТОб ЗШ?ЬЗ^€ Г320Т?-ЬЯ?'Р 
3 ГЗ 2ЬАЛА 8Ь8. 8 ЗС^83'55'-8 3 ЬЗ^^З З-^-в' ТЛЗ +и1Ш?3 

злт-рз ^7^+^^яР8ть« зш?ьз*€Ш)'8 рьзз^лзш?^ ч?-8 з^с "^зз, 

даС ГЬ83'55'Л31Л?«' + ТЙЗ ^€ ГЬТЗ^ЛЗ(ГО'8, -РЗ ХЗ-РЗ ГЬТ- 

20 ^^АЗШ?8 -Рв <'32-8А+Я?8Ш++%3 «г^С. (РШ?'8ЯРАШШ;+ 3^» 

83+-Р'8 «)Л+9ЬЗЛЗ€' а&^Т^таЗЛР". Я?Т<П>АЦЗ?5'-8 35гаЗЬ+ 8^3- 

^>ЗХ'8 ^гочрзз-г?* 8гь%ЗР€Ш1га+ еА2885 ТЛЗ -РЗ ЬЗЛТ^ГО^ -РЗ 

^'+28, 8 ч?^еьеь+-Р8ьз^'8 з-г^а^. 82»2^ лз ьз^з* -рз еь+- 

■РЗТОЗ 3'^Ж ■Р81'Ш13ЛЗ еЗ 321^8 тлз 2«шгчрзьта1)-8 2Т- 
25 А3€ 3 З^З-РЗ ^33^8 8 Я?8Л'г5'Зй3^га-8 ЯР'8 2.''ЗЬА СЦ-8ЛЗ 
гЛЗЯРТТОТ ^С ТЛЗ еЗ •РА2\га8 Р+ Я?«Т, {°3 ЯР+2-8 32Ш?8. 
ТЛЗ еЗ +ШШ»3 Р+Г38Ш78 Ч?^°Р ^+Ша€ ЯРЗЛ^Т ЯР-8 3^€ 
А^З ЬЬ32(ТО323ЯР8 32Ш?3. +?о'8-Р8 ЪЛ+ЪдЛ^ ЯР+^-8 -РЗ 
Г35Ьазе8Щ?8 •^■В^Л-ВЧ' 2Я?333€. 

30 ЖА2€'У+ Л31'<€1^Ь+ .5&. 2ЯР«(га^83€ <^3€^ЗР8Т€ 

+ Р + 2ШЛ.2ТЗ€. ЯР« 3-РЗ [ЯРЬА^С] "З^ЗАА+ШЗ ЗШ?ЗЬ'8. 
8«8 .ЗТ. 23Г1ГО€еЬА. (Н 172 1ГОЗЛА -Р 8 ф § -Р 1Ш +. 8^8 .80*. 8Р'-РА. 

^А9<€Я/+ Л9>€1^Ь+ .§Ъ. ч?-в ^>+я?з^зь83 ьзл- 

8Щ1ЯР+ ЬЬ821Л>§23г''+. 5 

(II. 1—20.) 

ЯР-в 9-РЗ ЧЯЬА^С 80»ТЛЗ ео+Г9ЯРА[л-8] 9Ш»'8 ^^2+ЬА 
+ЯР9Ь92Ц^+, гР+ГТ2+Щ?'Р ЯР29€ ЯР'823<Я.З-Р9€^. 23 •Р+ГТ2+- 
•РТЗ ГЬ-вЧРЗЗ е-вТгШ^-в Я?А+Л9€«» 2»ЬТЗ^ 8 ^9•Ь'Р^'ТЗ^. 10 
8 8ЛА+Ь9€ ЯР-82Т •Р+ГТ2+1та'8 2€, Ь-ВЗ^Лд ЯР-В 2^98 ЛЬ+Л-в. 
гР-в^ТЛЗ ЙЗ 892тф'8 фШ^-в %+АТАЗЗе 8 5ЬЬ+Л+ ■?+»>+- 
ЬЗ«Л)-82!'+ ЧР^ 8Р'ЛЗ'&€ ЧР-8 ЛЬ+Л-в Л+ЧР8Л9Ч?'8 ТЛЗ -Р+Ь*?- 
'У+31га'8 2'€ ЯРТ-О-ЛЗЗХ'*, -О-^-РЗ СА+ШЗ 9Ш)'8 Л9^» 8 9Ш;-8- 
'^^•821ГОЧРТА Л+ЯР8Л9ЯР+, ■Р+ГТг+Ш^^в 2€ 2-8 Х+ЬТЗ^ 9еЬ9€- ^5 
*3-Р9€^ ЗХ» г&3-Р9^^, 29€Ш0Т;3'&€ •РЗГ'Ь+е»1Л'8-Р9'&€. С^Т20Ч-8 
ЛЗ 35ЬЛ+ е'8Т21гаЗ Щ>» 82ГЛ'8-Р8Ш'€ 2€ Л-8-Р83 Л+ Ь9- 
ЛТШ;"8, 8 Ь9ЛТ 2•88^'•8 2ЧР98 ГЬ"8ЯРА-РЗЯ'-8, 8 9С8ЦВ-8 «Р8. 
8 Г9А9гбТ 8 ЯР-в А2АЗЬ'8, ей+-РЗ -РЗ СА 8Х+ ХА2Ш;+ 
ЧР-В 9е81гаАЛ8. 8 Г'+21ГО88ЬТ 1^А+Ь9€ ЧР-в Ш?98ЛЛЗ 2Щ1Ь+- 2о 
V'! ^А е-вЛ^^З 8 2«ТОЬА%9€'й:3 2(гаЬ+аб9€ ■Р9*-8-Р9€^&€ 9 21^+- 

134 

ЛА 2ЯР93'25'8. 8 23 ^-Р^ВЛ^ЗЛ-в Ъд^РдбЬ-е-Р-В 2Ш?+ ЧР-в ■Р8Ь-8 
8 2Л+ЯР+ 5Ь92Г9Л-8^'А 92ТА 3€, 8 »е9АШ€ гС 2Ш»ЬН.)о9??'8 
ЯРЗ<Я)83?5''8. 8 ЬЗ^З 8'35''8 ^-Р^МЗА-в' -РЗ 1^98^13 2€" 23 С9 

е<Я)+5Ь9ЯРА*+^€ яр-ь-г^-в ь+л92ш?-8 ярзлт«€, Алз с^елз^га-в 2^ 

ЯР"82А?3''8 ЛРЛЗХ-в, А!'9 Ь9ЛТ 2€ ЧР+^^-В 2Г+2-В. ТЛЗ 
32^^-8 ЬЬ82Ш?92=8 %92Г'9Л'8, ЧР-в %Ь+ЛА Л+ЯР8Л9ЯРА. 8 23 
ЯР+Х-8 0о'Р+ХЗР83, 9еЬ<еШШ;31ШЗ даЛ+Л-8'РЗЛ'-8 Г9ЧРТ«Д1'8 8 
ЛЗг&€ШШ?-8 ЯР-В АгЛЗЬ-В. 8 ЯР-8 ■Р3еч++Г9€ К^-ВТ21та'8 2-8 +-Р'8- 
/«ЗЛд^Зг-В "28'-Р9гб'82ЯР9 ЯР98 •РЗе32-Р'8Т8Ь"В ЬЯР+Л€Ш1ГО88Ь'8 3( 
е9Й>+ 8 5ЬЛ.Ь%9Л^Ш1га-8" 2Л+ЯР[н.] ЯР-В ЯР 8'РШ"РТ8Ь'8 е9Я>» 
8 •Р+ €ЬЗХ<Я)8 "сг^ЗЬ-в. ЯР8 ^<Я>9ЯРА^АЬ0 еЛ+5Ь9ЯР9ЛЗР83. 8 

ш<вт2щ?'В А^^ зш^тлае 9Ш1'8 -рть-в +'Р'8\<з<Я)'р •Р+ -рзед, 8 

А^ЛЗЯРА^/» Г'+2Ш»-88Ь'Р ЬАШ€ ЛЬа&%В {'^ ЛЬа&5Ьа*" ГЬА8- — 173 — 

ЛАХ-в »еЗ ЛЗ ЯР'Р-0-АЗЗ?5'+ 8 ЧРТЛТ^-в 5ЬЛ+%ЗА-8 8-8 
1^'8ТЯР'8ШТ8 35ЬЗЛ9 %92Г9Л« 2-81'+^+ •Р+'35''в. 8 ГЬА8Ла€ 
ГЗЛЧ?Т%>^ШЗ 2€; 8 ЗеЬА1гаа€ '25'.ЬЬТ^ 8 8528ф+ 8 '35'Л+- 
Л-8РЗ\'-8 ЛЗй€Ш(га« Ч?=8 А2ЛЗЬ'8" Я?8ЛА^'81]]3 ЙЗ 2=в^ + е^+- 

5 +Ш€ 3 %Л+5ЬЗ<Я)А «зЛ+^ЗЛ+РА??^ 3 За^ЬЗ*€Ш}Т 23Х-8. 
8 ЯР-вй'? ЙА-вТШ+ЧР-^ШЗ ЛТЯ?ТШ€ 2€ 3 5ЬА+9ЬЗЛ+'Р'8'Р81о'8 
ЗРО-в Г+2Ш;'88Ь-8 !"8 -РТ^-б. "г^+ЬТА ЙЗ 4?^^<е 2=8еАРЛ+- 
+ ШЗ ^ЬА+ЛЗА-вТ 2^8 ЯР-8 2Ь'8Л«"Ч'8 2'г?ЗЗХ€. 8 Я?'8^ЯРЬ+- 
Ш^ТШС 2€ Г+гТО-вТЬТ 2А+ЯР€ШШ?3 8 ЬЯ?+А€ШШ?3 е35Ь+ 9 

10 ЧЯЙАЬ-е АЛЗ 2А'в'РШ+Ш€ 8 ЧЯТЛАШ-е А?'3а&3 5ЬА+Я>ЗА+- 
•РЗ И^'882Ш?=8 ['■е •Р8Х«8. 

"^АЯ^^М-Ь 6ЬЗ><е\^Ь-Ь .ЙЛ. ьзл2 1Л)ч?з %з- 

2РЗЛ+ •Р + ШЗЛЗ 82»2+ ЬЬ82Ш132+. 

16 ШаПЬ. II. 1—12.) 

52»2» ЬЗЛА-вШР" 2€ Н?=В ЯЯТ-О-АЗЗ-З^З 8Р'ЛА8Ш)А"85''в 
ЧЯ-в Л-в-РТ 8ЬЗЛ+ \'А2+ЬА, 23 ЧЯА-вйЧРТ ЗШ^-в ЯР82Ш»3}'-8 
ГЬТЛЗ€ ЧР-в 83Ь»2+А8Х« %А+%ЗА^€ШШ?3' !'-8ЛЗ 32<ТО« 
Ь9д6А38 Й€ 'УА2+Ь-8 8Р'Л382^•8 ; ЧЯ8ЛАЬЗ?5'« СЗ *ЯРА«ЬЛЗ€ 

20 3*3 •?+ Ч?'82Щ)3'\'А, 8 ГЬТЛЗ°<^8'^ ГЗ^-АЗ-РТЩ^-в 2€ З'^?». 
2А'8'РШ+ЧР'8 ЛЗ 8ЬЗЛ'8 \'А2+Ь-8 2-8^'€Ш)3 2€ 8 Я?32'8 
83Ьа&2+А8"33''8 28 ^"^^=8, 8 281^8Ь+ЯЯв Ч?-82€ +Ь)о83ЬЗЗ€ {'35' 
5 .''8РТЛ8Р8?"8Т АРЛвг;" 8ТЗ€ ЯР вГЬ + ШЬ + ШЗ 3€ {'^ЛЗ ЬЬ8- ^ ) 
21ТО32« Ь.ЬЛЛ+ЗШ?8 2€. ЗР8 ЛЗ ЬАШ€ 3'^Ш' Ч?^ ЧРТ-е-АЗ- 

25 3'38'8 8Р'ЛА82Щ;А8, Ш;+.''3 1^3 Г'Т2+-РЗ 32Щ)'8" 8 ЩУ-вТ ЧЯТ- 
•е-АЗЗХЗ. ^З-а^АЗ 8Р'ЛЗЧ?+. •Р8^'Рда«ЛЗ ХЗР^ШТ 32? ЧР-в 
ЧРА+Л8^+Ь'8 вРЛЗЯР+Ьв" 8еь Ш?ЗеЗ СЗ 8ЛТЛЗ(Д»'8 ЧРЗЛЛ-8, 
ТЛЗ »Г'+231та^ АРАТ 2ЧРЗЗ€ 8ЛЬ+8АА. Ш;35ЬЛ+ 8ЬЗЛ^ 
Щ>+8 РЬТе*-8ЧР+ЯР'8 ЧРА'вЬЧР'88 82Р«ТШЛ- фШ)'8 -РТЬ* ЯРЬА- 

30 ^В** АЧРА-8Ш-€3€ 2€ ■&ЧРАе^Л«Т. 8 Г'32-8А+ЯР'8 3€ ЯР-в ЯР«Р- 
•в-АЗЗ??^ ЬЗ^З" ШЗЛ=8ШЗ 82Г«ТЦ1/+8Ш?3 8е,ЯРА2а1)'8-РЗ 3 ЗШ?ЬЗ- 
^€Ц1>Т- 8 35ЬЛ+ ЗеЬ€Ш1ГОЗЦТ)3. ЯР'8ЛЯРА2Ш?Т1гаЗ ХТ. Л+ 8 
+е»гв ШЗЛ'8 ГЗ,''АЗ-Р^ 2€ ЗШ"». 3-Р8 ЛЗ ГЗЙАЗ&Ш+ЧР-вШЗ 1Л>( ^ "Г^-У^^гг 4^\г^Лл — 174 — 

«У+ЬА 8Ла€* 8 23 '&ЯРА0*5Л+ ^ЛЗ •«'ТЛАШ'€ ■?+ Я?^8\ГОЗ- 
•УА 8ЛА+ШЗ ГЬАЛ-в -РТ^Т, ЛЗ-РЛЗЛЗ ГЬТШЗЛ-ВШТ 8Щ>-Ь 
ЧРЬ-вЬ» 8ЛЗЛЗ 1^А ЗШ>ЬЗ^€. ЯРЗЛА^-вШЗ ЙЗ е9Ч?А&>ЛЗ€ 
ЯР-веоЛЬ+ЛЗЧЯ+Ш* 8€ Ь+ЛЗЙ1гаТ'&€ ЯРЗАТЗ^&б -&ААЗ' 8 ЧР-бШЗЛ^в- 
ШЗ Ч?-в ЬЬ+ХТ-РЗ€ [Я?]8ЛАШ€ 91ГОЬ§4^3€ 2-8 "Зг+ЬТЗ^ Х+- б 
РПЗЬЗ-ае 35ЬЗ, 8 Г+Л-вШЗ ГЗ^ЛЗ-РТШС 2€ ЗХ», 8 3«ГОЯРЬ"8- 
е^-вШЗ 2'8!'Ь9ЯРТ«+ 2ЧЯЗА ГЬТ-РА23€ З-З?» Л+Ь-вЗ, ^А+Ш)9 
8 Л8^+'Р'8 8 Х&Ь^. 8 ЗШ^-вЯРАШ?^ ГЬ?3'55''8ШЗ ЯР-в 2-8-РА, 

•рз чя-вОоУЬ+щ^тшс 2<€ ь-8 8ьзл», -р-в 8^'АX'8 гзеш^з^з?^ 

9Ш»ТЛЗ€ ЧР-б 2«гаЬ+-Р9€ )^ЯР9^. ю 

^АЯСХ/^ Л9;'<€1^Ь+ .53. 2'8-РЗХ'82«1Р€- 
^ГО-вЗЗе е9%9Ь9Л8"У€. 

З^+^^^ЛОЛЗЗ ОШ-К ^+-0-3+ %Л+Я?+ .3. 

(П. 13—23.) 

ЗшЗЛ-вШЗ-З^-в ЯРА-вЬЧЯЗ-З^-в, 23 +^'-еМЗА"8 %92Р9Л'8-Р-8 ^5 
АЯР8 2€ ^-8 2-8-РА 8928ф» «>А+5Ь9А€* ЧР-вгТО+У-в Г98'35'8 
9Ш?Ь9^'€ 8 Х+Щ>ЗЬ-8 35Ь9 8 еАгб8 ЯР-в ЗМ&ГЗШ?^, 8 еЗ€Л8 
1ГО» Л98ЛЗабЗ Ь3.''9€ СГОТ* Ь9«ЗШ)-8 ^9 8Ь9Л-8 82!'+Щ1Т 
6Ш}Ь9*3€Щ)3 Л+ Г95Ьа&еТШ?'8 3. ЗР-в йЗ ЧР"821та+ЯР"8 Г93€Ш;^ 
9Ш?Ь9^<€ 8 Х+1ТОЗЬ-8 35Ь9 ■РдЧ/Б^е 8 9Ш78ЛЗ ЯЯ-в ЗМа-РЗШ^-в, 20 
8 СА ЦО» Л9 ©ХЬ-вет^ЯРЗА 8Ь9Л9ЯР+" Л+ 2'8С9€ЛЗШ?'8 2€ 

Ь1в1 Ь3*3-Р93 дЧ\)^ %92Г9Л+ ГЬ9Ь9!'9Х'8 5ЬА+%9А^«ЗХ"8- фШ?"8 

136 -; 

з^з^е-рш?* яр-еео-бяр+ь^в 2'88-Р'8 хзз. ^та95ьл+ вьзл-в яртлачр-в 

^^'влгя ;< фе/ А!'9 Г9Ь9€?Ь+-Р-8 С-вЗгОБ-в 9^1-8 ЯРА'8ЬЧР"8, 80»С8 ЧР"82€ 9ТОЬ9- 

.•"88 29€«€3€ ЯР'8 ЯР8-в-АЗЗХ8 8 ЧР« ЧРВ2АЬ'8 ГЬАЛАААЬ-8 ^^ 
33€ фЦ^-В ЛЧРЗР" АА1Ш» 8 -РЗабЗ, Г9 ААШ?» ЗЛЗ 82^-8800+ 
9^7-8 ЯРА-ВЬЧР-в. Щ?9%Л+ 2-8^=882^-8 2€ Ь393-Р93 ЗЗЬЗХЗЗХ-в 
ГЬ9Ь9}'9Х«8 5ЬА+%9А'&€«ЗХ-8* 5ЬА+2-8 ЯР-8 Ь+ХА 2А'88Ш+'Р'8 
11;'вТ2(Ш-8, ГА+^-8 8 Ь-88Л+-Р83 8 ЯР-ВГА-В Х-Р95Ь'8' Ь+ЬЗА-В 
ГА+^§€*8 2€ ^3€Л"8 2ЧР98Ь'8 8 -РЗ Ь9Ш?А+Ш3 »Щ;АШ8Ш;Т зо 
2€, АЬд -РЗ 29€1ГО8. »ХЬ«ШЗ& ЛЗ 8Ь9Л», 23 +Р'8МЗА-в 
«>92Г9Л«'Р'8 ЯР-8 2-8-РА АЯР8 2€ 8928ф» ЯР-8 ЗМ&РТОА «|А+- 
%9А€" ЧР-82Щ>+ЯР"8 Г98Х8 9Щ;Ь9Ч^€ 8 Х+Щ?ЗЬ-8 3%9 8 8Л8 Я(*] 175 зтоьз^^сш^з. з-р-в лз яр-вйшл-яр-в рззеш?* з(гоьз4?€ 8 "з^+^газь^в • 

3%3 8 Ч?«-Р8ЛЗ ЯР-в еьЗ^Л^ 8^Ь+8ЛЗЯРЗ€" ЙЛ-вВШ+ЧР^в ЛЗ 
А}'3 +ЬЬ8<Я)+8 \'А2+Ь21гаЯР»З^Ш^ ЧР-в 8Р'Л38 ЯР-в 8Ь§Л+ ??А- 
5 Й17и3 3^-6^+ 8ЧРЗЗ%3, Ш\^ЬА 2€ Ш)+^3 8Ш?Т' ЧРА2Ш?-8 ЙЗ ]^ . Ь- 
ГЬ'РЗ^'8 ЧР-б 2'вРА ЗШ1ТЛЗ ЧР-в 21таЬ+-РЗ€ 95+Л8Л382Г'3€. 8 
ГЬТШЗЛ-в ЯР'823Л8 2€ ЯРв 9>Ь+Л« •Р+Ь8\'+3'гЗ'«8 ■Р+1\+Ь31Д?«* 
Л+ 2'8еЗ€ЛЗШ)« 2€ ЬЗ^З-РЗЗ ГЬЗЬЗ^З?^'^ АЬЗ Р+^+Ь38 •?+- 
ЬЗ^ЗШ>=в 2€. 

10 %'А2<€Я'+ Ш3%3 .536. 2ЧР€то+%з гь«ярз^з€- 

*3-Р8!'+ Н. ЬЬ8Л8А?'3-Р+ 2Ц1>зф + -Р+. Ьз^З%32ГЗЛ-в 

гьвто-^зе" ^лзярА!^^ зш;зьв 1^а л^'35'^яР8а^'8. ^з-р-а^-в' 8 

321ГОв Л'РЯР-Р+ ЯР-в З^ТР" -Р+ШЗР". 8»8 ЗШ}« ?Р+-в-3+ -РЗЛА- 
ЛА .ЯРТ. Г9 .Л.Ш». 

15 ^АЙ-е^У^^ Л31'€1^Ь+ .5^. 2ЧР€Ш}+%з з(Ш8г+ ^+- 

Ш3%3 •е-ЗЗЛЗЬ'Ь +ЬЬ83Г'52?'?Г+ '\'А2+Ь85ЬЬ+ЛА. 8«8 23Г- 
(ТОСеЬА .е. ?^А2<€1'+ Л31'€1^ЬА .5С\). 2яр€^ГО'88ь хА + л-в- 

• -РЗ^-в 8еье83-Р'88)о'8 )оЬ82Ш+ Ь4.Л8 Ч? ^ ЯРв-б-АЗЗ^З 
20 8ЬЗЛ3^8. 8^/8 235ЬЗгбЗ 'Ш'^» гСЛЧ .83. ЗШЗЛ вШЗ-ь^-в. /^^Га //У — 176 1^7 8+ ЬЬ52Щ>98+, 8 8ЧР€(га++9Ь§ 3(та-8'У+ -Р+ШЗ^ЬЗ 8ЧР'€(га81ГОЗАА 

^зл^^+^ьз V + а 8 А 8 + ^за+ьз. 

(II. 20—21. 40—52). 

49'в З-РЗ ЯРЬА^С V'в^ЯРЬ+«€ 8€ 4'+аЩ»"в8Ь5 ВА+ЯР*- 
ШЩ>3 8 ЬЯР+А€ШТОЗ е35Ь.Ь 3 ЯР-ваАЬ-в А«3 аА^ЗШ+ШС 8 
Я?8ЛАШ€ А?-ЗЛЗ «зА+^ЪЗА+^РЗ С-вЗВ^Шв ^8 -РЗХ^. 8 3?ЬЛ+ 
аГА*-Р8 а€ 38Х« А-8-Р88 Л+ 8 31^ЬАабЗ€[ГО^, -Р+ЬЗ^^З-РЗ ''^ 
^-88840^ 8Х€ ЗХа§ Б^2^&-8, -Р+ЬЗ^ЗРЗ ЗЦИ« +-Р'8/«ЗА+ ГЬА- 

ллз л+лз -рз л+^с^ш-в й€ чр-е ^ьаяра. з(Л)ьз4?€ аьз ь+- 

аШ»А+ШЗ 8 ^-ЬАГАА+ШЗ 8* ЛЗЗкЗХ-в ЗаГА-в^РАЗв а€ ГЬА- 
ХЗ€ЛЬ381Ш8, 8 е;А+5ЬЗЛАШ)« СЗЛТА СА -Р^. -РЗХ-в. 8 ЬЗЛ- 
Л++Ш3а1)3 ЬЗЛ8Ш)ЗАА 39ЬЗ ГЗ ЧР-88А ААЩ)+ ЯЯ-в ЗЬа§а+А8Х<в ^^ 
ЯР-в ГЬ+&)Л■в•Р8^■в Г+а^ГОА. 8 35ЬЛ+ ^«888 Л-вЯРЗР" -Р* Л3~ 
а€01»3 ААОН», Я?^вЬЗЛ€«Зда'8 8Х^ ЯР-в ВЗЬЗ&а+АЗХ-в ГЗ 
Зе^З^+Р ГЬ+(>зЛ'8'Р8!'+, 8 {'ЗР^+ЯЯ-вШЗХ-в Л-ВРЗ, ЯР'8е()ЯРЬ+- 
Ш1ГО+^Ш[ГОЗ'35'^ ас ЗХ-В 38(ТО+ ЗШ?ЬЗ.''« ЯЯ^ 83Ь»а+А8ХА, 
8 -РЗ *ра1ГОЗ ЬЗЛ8Ш)ЗАА Х^'РАЯР€Ш+ ЙЗ 8 ЯР-в ЛЬ^ЛЗ-РА 20 
23€*-8 ГЬА8ЛЗаШ?3 Л-8-РЪ РЬе^-В 8 За^+ШЗО^З ЛЗ ЗЯ)3 
ЯР^в ЬЗабЛЗ-Р88 8 ЯР^ бй^Р+РТЗ , 8 ^3 31^;ЬАЩ1"8Ш+ 3?ЬЗ 

яр-ееьярь+ш^тастаз ас ч?^ ззь»2+а8х-8 яр=в0о8а.''+^'|У+ 35ьз. 
8 е-втатов ГЗ ш)ьз)о"8 л-в^рзь-в ^^^!ЬА^л)зш^з 8 яр-в 

^Ь-вЬ-вЯРЗ аАЛ€«« ГЗ аЬАЛА а&4^Т(гаЗА8 8 ГЗаА»Ш+4€«-8 25 

зь-в 8 яр^гь+ш+^^-б з€" ааа&+8++)оЗ€ ^3 ас яр-ваз 

ГЗаАЗЗШ+^-йЗЗ 35ЬЗ 3 Ь+еь^ХА З 3 ЗЦИ^ЯРАО^АЬ-В 35ЬЗ. 8 

ярзлАЯР'8ш+ 3 лвярзатоз ас, з ^в ■р^хаз х+^шз з«.з 

ЬЗ^З' ^3€ЛЗ, ^-8(^3 а'81Л}ЯРЗЬЗ -Р+Хг*. Ш)+Ь3 ; 83 ЗЩ»-8\'-8 
1Г0ЯР38 8 +е^Б аЬЬ^еС«+ 82Ь++ЬЗЯРА [газеЗ. 8 Ь3*3 .'••8 30 — 177 — 

гР8'35'+" ^^-бШ^З АЬЗ 32!'++ШЗТО+ "З^З-РЗ ; -РЗ ЧЯАЛА+9Ш;+ ЛЗ 
А^З ЯР'8 Щ)АЬ'8 АЛЗ 83€Ш?-8 ЗШ)-8^+ ^33%3 ЛЗЯте381та-8 "З^З 
е-ВТО^З; 8 1Ш+ ■РЗ Ь+ео»ХА2Ш?+ 5ЬЛ+9ЬЗЛ+ ТЛЗ ЬЗ^З 3'35'+. 
8 Я-В-РЗЛЗ 2-8 ■Р8"55'+ 8 ГЬЗЛЗ ЧР-в •Р+&з+ЬЗ(Л)'8 , 8 СА ГЗ- 
5 ЧР8-Р»3€ й€ 8^+. 8 да+^газ 35Ь9 2'8еЛР'Л++ШЗ ЧР'82€ %Л+- 
«ЬЗЛ-вЗ 2Т ЧЯ-В 2Ь'8Л-8'У8 2ЧРЗЗ'г5''8. 82»2'8 ЛЗ 2Г'А+Ш3 
РЬАХЗ€ЛЬ321га8^ 3 «ТОАЛЗ^г-в 3 еЛ+5ЬЗЛА1Д»3^ З^ТО-в С35Ь+ 
8 4^АЗЧРА}"8. 

^АЙ€Я'+ З-Ра^+Ь^ .& 2Я?€Ш}++5ЬЗ 2 3АЗЧ?3- 
10 2ЦЧЬ+ Г + ГЗЛЗ Ь8^'82!'+. 3«3 23РШ?€еЬА .ЛТ. 

23 ЙЗ ЯРАЛАОЧЗ. +«3 еЗ€ЛЗ^^'8 .+. 23€еЗШ?+ 3 

■рзлАЛА хзлл» ьзля^гаярз^г-в З ГЬЗЯЧРА-йЗ-РЗЗ^-В; ьз^зш»^ 
2€ 28Т- 

23€1^9Ш+ ^'ЬАабЛЗ ГЬ92Я?А»3-Р5А. 

(III. 1—11.) 

• Я?'8 3-РЗ [чРЬАда«] ГЬЗЛЗ ЗЗ+Р-в .''Ь'82ТО8Ш?ЗЛ-8 ГЬЗ- 

ГЗЯРАЛ+Зе ЧР-в Г»21Ш'88-РЗ 83ЬЛ+-Р'в2(Л)АЗ 5ЬЛ+%ЗЛ€' Г'3;'+3- И/1<^^^\^Р? **- 

1Л!3 2€' ГЬТ1^А8Л8 ^Ъ 2€ Л'А2+Ь21Л)ЯРЗ гРЗе32-8-РЗЗ. 2-8 ^;^^ 

138 
20 ез 32Ш?^ ЬЗ^^ЗР-вЗЗ 32+83'25''8 ГЬЗЬЗ.''3^'8 «хЛ+^ЗЛ^^ЗХ-в' 

Я>Л+2'8 ЧР'8Г'Р^€«++5ЬЗ "У-в га&2ТО-88'Р8" »5Ь31ШЗ'Ц'+8Ш;3 ГЗ€Ш?-8 

9Ь32ГЗЛ-8-Р'8, ГЬ+ЯР83 ЦО^ЗЬЗ^ТОЗ 2Ш?-8'&€ 35ЬЗ. 2+^-8 ЙЗ 

ЗЗ^-Р-в 8'35'А+ШС Ь80зЗ€ 2ЯРЗ^ ЗШ? 8 Ч?Л+2'8 ЧРЗЛ-вСЗбЛЛ^в 

3 ГЗА2'8 »2-РЗА'Р'8 3 4?ЬА2<$ЪАЬ'в 2ЯР38Ь8" АЛ'8 а&З 3»>3 

^^ Ь;А +^Ь'РЛТ 8 ХЗЛ^ ЛТЧРТЗ. Ш?3%Л+ 32ЬЗабЛ+ + ШЗ !"в 
•РЗ??» ЧР32-8 83Ь»2+Л8Х-в 3 8»Л38 3 ЯР-82А 2Ш)Ь+-Р+ 
ЗЗЬЛ+Р2!'+, 8 ЬЬ-В^+ЬЗе Йк ЗШ?^ -РЗ^ЬЗ ЧР-В 83ЬЛ+Р'82Ш?А8 
ЬА'УА 32ГЗЧРАЛ+^'(!1!3 Л.ЬАЬ-вТ 2ЧРЗЗ€. ЧРЗЛАЯР8 ЛЗ Х-РЗ- 
%.88 ф+Ь'Р233€ 8 2+Ла§}-33€ ЛЬЗеЛЗбУУС •Р+ ^Ь-в^З-РЗЗ 3«>3 

30 ЬЗ^З ЗХ-8. З^УСЛЗА ЗЬ8Л'8РЗЯР+, {'^ГОЗ 2'8Ь+еЬ+ ЧЯ+Х-В СА- 
Л+Ш)Т ЗЦП-в %ЬЗ€ЛЗ€*++Я13 «)РАЯР+ ; 2'81гаЧЯЗЬЗШ}3 »еЗ ГЛЗ- 

23 — 178 — 

Л-8Т ЛЗЙТОаВ-Р-вЗ Г'§Ь+'Ь-Р81>', 8 -РЗ -Р+^З-Р+ВЩ/З %><Й)+%ЗА+Ш)5 

А?-9 ХЗг&ЗШ?"^ ^^!9%.=8 З^ГО-в }'+ХЗ'Р8А 83%3 ЧР»8еоЛЯР8%-Ра€Ш}Т 
^3€Л+ +ЧРЬ++Ха&. РаеЗ еЗ 8 83.'-88Ь+ {^ЬЗ ЬЗЬЗРЗ ЛЬАЯР+ 

л€аб'рш?'8* яр'82А^з т^1д льа^з ззез -рз точрзьтто-в газл+ б 

ЛЗеЬ+ -РЗЙА^+ЗХЗ е^-вЗЯР+З^ГО-В 8 ЯР8 3%Р'8 "У-бХАЦд+ЗХЗ. 

1НГЙ<>|^ ■»>$ /.^йлалл^ ^^^ д^^^д ^Ь-в^^-^е ^-88 ГЬЗГЗЯРАЛ+Зв Г31'++-Р83' Й)ЬЗ€Л"8Т 

геЗ ГЗ Х-РА ^ЬАГ'«$Ъ^5 ХЗ-РЗ 321^-8, ЗХ§^ЛЗ •РА2Х^8 Л321ГОЗ- 

8-Р'8 2+Г3515» ^3^321708 цч« яр-з^р ^ь•82^^^8^^^'8 лаьзх-з 2^€- 

1га-88Х"8. 10 

+'(УЗ с^З€ЛЗШ1'8 8 ЛЬа&%++ -РЗ^ААД хзаблз* ьзл- 
21ГОЯЯЗХ-8 8 ГЬ32ЯРАЩЗ-Р83Х-8, Ь3^31га'8 2€ ;8 -РЗЛАЛА' ^+- 
^€ЛЗ З^.ЬР^ЗЛ^ЗЛТА 823&2+ ЬЬ82Ш?323Я?+. 

(Маг. I. 1—8.) 

0о+^«ЛЗ ЗЧЯ+-Р-8Л?3<Й.ТА 82392+ ЬЬ82Щ)ЗЧР+ 2-88Р+ СЗ- 
ЛТА А^ЗЙЗ 32Щ)-8 РТ2+-РЗ ЧР8 ГЬЗЬЗ^АЬ-З" 23 +0*)'8 Г32'8Л'&€ 
+-Р^МЗ(Й)"8 Х38 {"ЬАЛв ЛТ'V^X^ Ш}^38Х-8, 8 З&^ЗШ^ЗЯР^РЦИ-в 
ГЗСШ^-З 1ШЯР38' 9)Л.Ь2« ЯР»8ГТ^«++%3 ЯР-З Ра§21ГО-88Р'Р' 3&%31ГОЗ- 2о 
Я?+81ШЗ ^§€0^-8 %32ГЗЛ-8-Р"8, ГЬ+ЧР-вЗ Ш)1РЗЬ8Ш)3 2ТО-8-&С 3%3. 
^'8828 83+'Р'8 ^Ь'820^^е ЧР'& Г©21ГО»88-Р8, ГЬЗРЗЧРАЛ+3€ {-Ь-в^З- 
•Р83 ЯР-8 32т1+^Л)3-Р83 %ЬА)оЗЧР"8, 82ЬЗгбЛ+ЬШЗ а&З .""в -РЗХ» 
ЧР2А 8Р'Л382.''+ 2Щ;Ь+-Р'Ь 8 ЗЬЗ§2+<Я)8Х<Й>А-РЗ, 8 ^Ь^в^Ф+Ь^ 2€ 
13!Х ЯР28 ЗШ^-в -РЗЪд ЧР^в ЗЬЛ+'Р21таА8 ЬА^А 82Г'ЗЧРАЛ+^ЩЗ Я>ЬА- 25 

ь-ет 2чрззе. са г$з 83+-рв ярл.ь2»88 ярзл-ег^зеаблз 8 гзАг-в 

а&Й-Р8А-Р8 ЗХ-ЗЗ 3 4?ЬА2ЛАЬ"8 2ЯР38Ь8, 5 АЛ^З +.''Ь8ЛТ 8 

хзл-в л^ряртз 8 гьзг'зчРАл++шз 5ьл+5ьзл€* ^ьзелзш^^в 

^ЬАГЛЗЗ ХЗРЗ, ЗХ»абЗ •РА2Х'8 Л321гаЗЗ-Р^ ГЗ.^-ЛЗ-Р 2€ 
Ь+«оЛЬАШ8Щ?8 ЬЗХЗ-РЗ 2+ГЗ%§9 35ЬЗ. +е.-8 39СЗ г-Ь^Зг^ГОТЬ^ 30 
, ■{ ■ , ЯР-ЗМ ЧРЗЛЗ^, + Ш?»8 .''Ь"82Ш?8Щ?"8 ЯР-85 Ла9ЬЗХ-8 2ЧРСШ;83Х'8. 179 с^9ь§.^ярл^•Р8 А. 
(III. 1—18). 

5 Я?^ ГЗ€1Д?33 •?+ Л32<€1таЗ ЛАТОЗ ЯРА+ЛЗ^ЗЙ^ТОгоВА 

(ШТЯРЗЬЗА ЬЗЙ+ЬА; 311^Л+Л+^*а& Рд■Р'8^^2^^^'^5Ш РТЛ+ЦТ?» 
ВР-ЛЗ^, 8 ^35ГО'1РЬ^Ш?ЗЯРЛ+2(та-82Щ;Я?3&^'#» 5Ь+(Я)8<Я)3^ 8Ь9- 
Л». фТАТГ» ебЗ еЬ+Ш?а§ 35ЬЗ 4?ЗШ?'Ц'ЬвШ}ЗЯРЛФ2!та-82ТОЯ?©- 
^ае*» «ГОЗЬВЗ^ 8 2Ш1Ь'ЬЬ9Р8(ГО82ЬЗ'5€ гТОВ^-РЗ-й*. 8 ЛР'2+- 
10 ^'ВР' ^ЗШ^Я^Ь 81Л;З^Л+2Ш}-821ГОЧРа}'^€'!У» +Ч?'РЛ8Р83'^ , ГЬЪ 
+ ЬЬ83ЬЗа& +-Р-РА 8 .''.Ь8+фА. С 8Т2Щ?« «хЛ+^^ЗЛ^ [^ЗЛТЗ 

.•"в 834-р» 2«8Ра ^+ьзь88-р» я?в га^2(га«?'рт- 8 ГЬ<РЛЗ 

««•'в ^2^ 21ГОЬ+'РЗ€ 8^ЬЛ+'Р'82^3€ ГЬЗГЗЧ?АЛ'ЬЗ€ ЬЬ8«3-Р83 
«У^в 32Щ>+ЧРЛЗ'Р83 5ЬЬАЬЗЖ«. А^ЗЙЗ 32ТОв ГТ2+-РЗ Ч?^ 

13 }-8'Р85Ь+Ь8 ЙЛЗЯРЗЯЗРвЗаЬ^ ВЙН-ВЗС -РЬЗЬЗ,'"!- 5ЬЛ+%ЗА^«+* 
ЛЛ+й-в г'''8Г'Т^«++5ЬЗ ЯР^ Г'»2ТО 88Р8' а&5ЬЗТОЗЧ?+8Ш?3 РЗСШ^-в 
5Ь32ГЗЛ-8-Р'8, ГЬ+гРв8 1ГОЯРЗЬ8Ш?3 Й^ГО-в^г^ 35ЬЗ" Я)'''82А}'+ Л31^Ь-в 
82ГА-8-Р8ТО^ 2€ 8 ЯР-в2А.''+ «ЬЗЬН- 8 (рЛ^^Б ^^'ЗЗАЬТЧЧ-В 
23, 8 1^3€ЛЗ€Щ>^ 2ТОЬ вГ-в^ГО 8-Р++ ЯЯ« ГЬ+Я?++ 8 32ТОЬ88 

20 ЯР-в ГЗ€Ш)Т ^ЬА+Л^^-бЗ* 8 аЕ>СЬ-8Ь8Ш}^ г«'-82АЬ+ ГА-8СГО-8 2^+- 
23'Р83 езгЗТЗ. 8 5ЬА+5ЬЗА++ШЗ ЗЙЬЗЛС^ЗЗ^г-в •Р+ЬЗЛЗ*55'=8 
!'Ь^2Ш?Т1ГО'8 Й* ЗТО8 -РЗ^З' 8«€Л83 ЗЬ8Л-8-РЗг°+ , ЬЧЧЗ 2 8- 
,''+еь+ Я?+"5?=8 11^АЛ+Ш?8 31ГО* ^БЗвЛЗе-УФ+ЛЗ 5(,'РАЯР+; 2«- 
(ГОЯРЗЬТ^ГОЗ 391^3 ГАЗЛ'8Т о'Ь32Ш738-Р'8Т ГЗ^+Ф-РТА, 8 -РЗ 

25 4>+4?8-Р+81ГОЗ 5ЬА+%ЗА+Ш?8 ЯР^ ЙЗСА" А^З ЗЩ>'8Г+ З-^^+^-в 

+ярь++^+. ^А+^ьзА^&е ез яр+^=8 а:'3 'г2'3йзш?« ез^ь-в зш?^ 
^+даз-Р8А 235ьз ярво^лярз^ь^рзсщгз ^€л+ +ярь++^а9. аза&е 

8 23.'"8ТЬ+ ГЬ8 {'ЗЬЗ-РТЗ ЛЬАЯР+ АЗЙ8Ш?'8" ЯР=82А.''3 39^3 
ЛЬАЯРЗ -РЗ ЦИЯРЗЬСШ^ГОЗ ГАЗЛ+ Л31?^Ь+ <'32А.''+^Щ>-8 8 ЯР^ 
30 ЗЯз-Р-в ЯР8^А1Ш+^0ТЗ«. ЯР^ГЬ+Ш ++Ь9€ ЙЗ 8 -Р+ЬЗЛЗ 9ЬА+- 
«)ЗА^«3* 39'^ТЦ1}ЗАР' 5 ^-8^3 2 8Ш;ЯРЗЬТХ'8 ; ЗШ?^ЯРА*-ЬЯР^ 
ЛЗ 9>А+5ЬЗА++Ш3 ЗХ^в* 8ХАЗ€8 Л-8ЯРА ЬТ(^А Л+ Л+2Ш?« 
•РЗ 8ХЗ€'«У39Ха9. 8 ЗХАЗеЗ 11;Ь+Ш-Р3 ^ГО+^ЗЛЛЗ Л+ ТОЯРЗ- 140 «. ^ •■-■^ ^ л «,'*[■{< — 180 — 

Ь8Ш»'8. РЬ8Л»€ а&З 5 '35''88Ш}+ЬЗ ЬЬ^^Й^ТОТТО-в 8€ 8 ЬАШ€ ■'■'в 

•рзш»* а&4?8ш»ЗАЛ', ^-вциз я-всгаярзьт^-в ; з-р-в тз ьз^з* -рз- 

4?323абЗ Ш9ЛЗ Г9аРЗААР++5ЬЗ ЯР+Х-в Ш)ЯРЗЬ8Ш?3. ЯР-8ГЬ+Ш+- 
+Ь3€ ЙЗ 8 8 ЯР38-Р8 ?ЬЛ+?Ь9А^«3' 8 Х-88 ^-81^3 Й-в^ГОЯРЗ- 
Ь8'35''«; 8 ЬЗ^З ^-8 -РЗХ-в* ■Р8!'35ЬЗЛЗ -РЗ ЗСТЛТ^ГОЗ -РБ 5 
З.ЬЛЗЯРЗТО+ЗШ^З, 8 ЛЗЯРЗА^РЗ еЗ€ЛАШ?3 31^^ЬЗЬ-«Т ЯР+ШТХЗ. 
^+'9€ШТОЗХ-8 ЛЗ АРЛЗХ-в 8 ГЗХ-вТШАА^^ЗХ-в ЯР-в 23- 
ед ЯР"8 ЙЬ^вЛ-вЯ^ЗЗЬ-в ^ЧР38к)^ 3 83+-РА, ЗЛ+ «ГО-В За^ГО'* 
ЬЬ82Ш}32«8, ф^^'8Я?А'^У+V++ШЗ 83+Р-8 ЯР-82АХ-8 %)А+%ЗА€* 

+ео^ »ез ьь-ва-ь^е яр-ез чрзлз^е- 5ььз€лзш?-8 лз {-ьагазз ^^ 

ХЗ-РЗ, ЗХ»ЛЗ ^'А2Х'8 Л32ТО38-Р-8 ЗШ1ЬАШ8Щ>Т ЬЗХЗ-РЗ 2+- 
Г35Ь» 3*3, Ш1-8 ЯР-ВТ ^Ь-вгО^З^ТО-В Ла9ЬЗХ"8 2ЯР€Ш?88Х«8 
8 35Ь-РЗХ'8" ЗХЗЗЛЗ АЗГ+Щ;+ ЯР^В Ь3€.''а* 3%д, 8 РЗШ^ЬАеТШ^-В 
^©Х^РЗ 8ЯРЗЗ, 8 Й-ВеЗЬЗТО-В ГШЗР8'УЗ€ ЯР-В ЙЧ'Ш;'8'Р8'УЗ€ 

йярз^, + ГААЯР-вт й-ва&злз^тав злрзх-в гзл+йсадззх-В' ^° 

ХР39>+ ЛЗ 8-Р+ аЗШ}АШ+3€ еА+5ЬЗЯРА2Ш;-82ЦТ)ЯРЗЯР++ШЗ АР"- 
ЛЗХ-8. 

^АЙ€'У+ 3'Ра§+Ь+ .3. 2ЯРС1ГОЗЗ е35ЬЗ + ЯЯАЗР83 
5Ь32ГЗЛ+ -Р+ШЗ^ЬЗ 82»2+ ЬЬ821ГО32+. 

(III. 13—17.) 20 

" Я?^ З^РЗ ЯРЬАХ€ ГЬТЛЗ 82332-8 ЗЦИ-в 5Ь+АТАЗЗ€ Р+ 
83ЬЛ+^''В !'Ь-82Ш?'РЦ1?'В 2<€ ЗШ1-В -РЗ^З" ЗЗ^-Р-В ЛЗ ЯР'В0(,еЬ+-РА- 

+ШЗ зхаз «)А+5ЬЗА€' -ьео-в ц^ьАеаз^е ш^зез^ ^ь-в2^^^т^гот 

2€, + Ш^^ВЗ АЗ %ЬЗ€ЛЗШ8 !"8 Х-ВРА ; фЩ»'8ЯРАШЩ;+ЯР'В 363 
82а32"8 ЬЗ^З !"8 -РЗХ»* 32Щ?+-РЗ -Р^ВЗ-РА' «ТО+^З СЗ ГЗЛЗС-РЗ 25 
321та'В -Р+Х^В 82ГА-В'Р31та8 ЯР-В2^ ГЬ+ЯР-ВЛЗ€. 1Ш35ЬЛ+ 8 
32ТО+ЯР8. ^Ь'ВV'В абЗ 2€ 82а32'В ЯР-Ве^ЗЛЗ +СТЗ ЗШ^-В ЯРЗЛ-В8' 
8 23 ЗШ)ЯРЬА23€ 2€ ЗХ» •Р3е32+, 8 ЯРЗЛА ЛЗЗЬ^В СЗЛТТ 
2'ВЬЗЛ€'1У'В АЬЗ %ЗАЗ€е-В 3 %ЬЗ€ЛЗ€«-В •Р+ -Р-В. 8 23 %А+2"В 
2-8 •Р3е323 5ЬА+5ЬЗА€' 2-8 321ГО'В 2'В8-Р"8 Х38 ЯР-ВОоАРСАЗ- 30 
•Р-ВТЗ, 3 -РЗХ-ВЙЗ СА+5ЬЗЯРЗАЗЬ'в. 181 ^АЯ€М-Ь 3'Р9^+Ь+ .а$. й^рзх^ 8ЯР€щ?+- 

+ 9()3 89 + -Р+!'Ь'8 2Ш>8Ц03<Я)А. 

(^оап. I. 29—34). 

5 Я^-в 9-РЗ [ЯРЬА-ггс] ЧР^РЛАЧ?^ бЗ+^Р-в 52»2+ 5ЬЬЗ€ЛЗ€- 

«+ Ь-в ЙЗеД, 8 5ЬЛ+5ЬЗЛ+" 83 +5Ь-РЗ'У-8 \^дЗЬТЪ ЯР-в^З^АСЗ 

гз "й^-в-РА ^ьзелзш^-в хз€л-8 тлз гьАЛ-в дарз^&е е-втяста-в 

А^9 ГЬ-вЧЯАЗ ХЗ-РЗ СА. 8 +€^-8 -РЗЧРАЛАЬ-в 35ЬЗ, Р^ Л+ ^^^^ 
10 АЧ5'81Л1'3 8€ 8^Ь+8Л§ЧР8. 235ЬЗ Ь+Л^Р ГЬТЛ€ +^3-8 Ч?€ ^3- 
А+Ь-в ^Ь'82^7^€. 8 8-8ЧРАЛАа1)ЗА'8аЩ/ЯРЗЯР+ 83+-Р^ 5ЬА+5ЬЗА€ 
А^З ЧЯ8ЛАЬ'8 Л»Ь'8 8 8ЬЗЛ€«-8 А\'д ?ЬЗАЗ€е« 8-8 -РЗСЗаЗ, 
8 ГЬАе'888'Р •?+ -РЗХ^. 8 +^0 -РЗ ЯРАЛАЬ'8 35ЬЗ , -РВ ГЗ- 
8'8А+ЧЯ'88 Х€ !'Ь'88Ш?8Ш}'8 ЯР^ Я?ЗЛА , СГО-в Х-РА ЬЗ^З' 
Х5 ^'+Л'8 •Р-8ЙЗ азео-8Ь8Ш8 ЛаЗЬ^ 8"8ЬЗЛ€«'8 8 ГЬАе-вЧР+^Щ-в 
•Р+ •Р3"35''8, [Ш-В ЗЪЧЧ-в !'Ь'881га€8 ЛаЗЬЗХ'8 ЙЯРЗ^ГО^ЗХ-в" 8 .- 

V. 

+ео-8 ЧЯ'РЛАЬ'8, 8 8'8Я?АЛАЩ13А-881Д)ЯРЗЧР+Ь'8 А^З 8-8 38Ш1'8 

а-вв-р-в еза&т8. 

2^»^9Ш+ ГЗ ГЬ92Я?А«3-Р551о'8. 

(IV. 1—11.) 
Ч?'В з-рз чрьАхс яр вОоЧРзлз-р-в евзаш^-в 88а&8'8 лаз- 

ЬЗХ^в ЯР<'8 Газа^та-бВ-Р^С, 8 8'8}'а3881та'8 8€ 31Ш8 Л8АЯРЗА+. 

8 Г381ГОТ 8€ ЛВ-РЪ9 .^•. 8 -РЗ^ВВ ..•-. 1ГОЗ, Г32ААЛТ 563 

25 ЧР'8еь-8+А!'+. 8 ГЬТаш;3€ГА-8 88^а98ТШ?ЗА-8 ЬЗ^З З^ЗЗ" +«3 

8-88^-8 38Т еЗЛТ8, Ь-8\'8 Л+ }'+'г5'3-Р83 83 ЬААСВ еЗ€- 

лз€1та'8. з-Р'8 йз яр-ваоу.ьяр-е ьз^^з" гта+рз 381го«' -рз з 

ЬААСА ЗЛТ-РЗХ'8 Л8ЯР'8 е^ЗвЛЗЦЧ-в ^АЗЯРА!"8, гР-8 8 3 

Ч?-88А!'ЗХ-8 9ЬА+5ЬЗАА 88ЬЗЛ€«88Х'8 Ве^з-в а38Ш1'8 еЗЛТЗ. 

30 1Л)35ЬЛ+ •РЗЗ€1Ш'8 8 ЛТАЯРЗА-в ЯР^ 8'1Р€1ГО'8Т Я>Ь+Л'8 8 81ГО+- 1лк1 
142 — 182 — 

ЯР5 8 Р+ ЬЬВЛА <\;Ь'8}'ЗЯР'8РА+'^^, 8 ЬЗ^З ЗХа&' +\!/3 2'38-Р»в 

М9ЛЗХ"8 йярззда-в ез+гзярАйот»-8 3 ш?зеА 8 •?+ ьзе^+ь^в 

ЧР-вОо-в^З^ЗеОТ-в Ш)€, Л+ -РЗ ГЬАШ?"8!"РЗШ8 3 1'+'35'3-Р'8 -РЗ^^ВЗ 
Ш;ЯР933€* Ь3^1?3 3'^т ЗЙЗ^Й^' Р+Ь-вВ ГВЙ+^РЗ 32Ш?-8' -РЗ 8Й- 5 
.••ШШЗШЗ 5Ь32ГЗЛ+ С3%+ ЙЯРЗЗ^З. Г+^^'Р 1°33€1ГО'8 Т ЛТА- 
ЧРдЛ-В •Р+ Й)ЗЬЗ€ ЯР-в823!'3€ ^АЛЗ 8 ^ЗЬ+еь^ ЗХ» 'УА2+Ь- 
2Щ?ЧРТА ^•8235ЬЗ Х8Ь+ 8 2<$Ъ+ЯРЗС ЗЬ-в, 8 ЬЗ^З ЗХ». 
ЧЯ"82А 2Т8 «ГОЗеД Л+Х-8, +ШШ?3 ГЗ.''<Й,ЗР8Ш8 Х8 2€. Ц113- 
%Л+ ЬЗ^^З ЗХ© Б2а&2"8' ЗЩ>ТЛ8 231Л13-РЗ, Г82+'РЗ СЗ ЗгШ)-^' ю 
ЛЗЙГЗЛР" Ч1д%т ЙЯГЗЗХаа ГЗ!'<Й)§-Р8Ш?5 2€ 8 Ц\?ЗХ» ЗЛТ-РЗ- 
ХЗ» РЗглааЛЗШ^Т" ЦТ}35ЬЛ+ 32Ш?+ЧР8 8 ЛТАЧРЗА-е, 8 23 гьт- 
Й^ТО-РЗ^ТШ-е +Р'6МЗЛ8 еЗЛТ8 8 2Л»Л++Ь3€ ЗХ». 

(IV. 12—17.) 

Я?»8 3-РЗ ЧРЬАХС гЛ-вТШ+ЯР^в 8Й8&Й-8 А^З ЗЗ+^Р-в ГЬА- 
Л+-Р-8 С^вЗЙТО-в, ЗЦЧТЛЗ ЯР-8 Л+ЛЗЛЗ-ОС. ЗЙТО+Ч^сЛ-в •р+-е-+- 
ЬЗШУ-В 8 ГЬЗШЗЛ-е ЯР-ВЙЗАЗ Й€ ЧР-В !'+ГЗЬ-Р+»Х«8 ЧР-в гз- 
ХЗЬ83 ЧР-В ГЬАЛАААЬ-в а+ЧЯ-вЛЗ-РТЗЬ-в 8 -РЗЧРШ^+ЛТХЛЗЬ^в' 20 

л+ й-везблзцтз^в 2€ ьз^з-рзз ай+ззх-в гьзьз^зх-в ^ьл+^з- 
«л-ас^зх-в' е*)ЗХ<я>А ей+яр<Я)3-р+ 8 ^зхаа -рзчрто+лтхсЛА, 

ГЗв^ГО-В ХЗЬА Зе З-Р-В ГЗА-В ЗЗВЛ^-Р^, %+ЛТсЯ)3+ 3€&)"В8!'"8, 
ЛРЛТЗ ЙАЛСЩ88 ЯР^ Ш)'8ХА ЧРТЛАШС ЙЧРА5ГО°8 ЧРЗЛТЗ, 
8 ЙАЛ<€«88 ЧР-В ЙШ?Ь+РА ЙЧРАЩ> 8 ЧРВЙТА ЗХ-В. фЦ^^В 1ГОЗ- 25 
ЛА -Р+^^СОИВ 82а2-8 ГЬЗГЗЯРАЛ+1ГО8 8 %<Я)+%3<Я)+Ц^8* ГЗ- 
{'+81ГОЗ 2€' ГЬТ1^А8аб8 СЗ ЙС ^А2+Ь2Щ?ЧРЗ гРЗе32гРЗЗ. 

^А2'€'У+ З-РЗ^+Ь-Ь .^. йШ)ь+й1го-8 йчр^ц^а&р" хз€- 

^ЗРЗ!-» Ш?ЗЗф8Л+ Л8 + ^3•Р•^ 8 ЗАЛ+. 8«8 .+, 
23ГШ;€СЬА* ЯР-8 ЙЛАЛ-В 883*2+ 8ЛЗ€. зз — 183 — 

8*8 V V'8^^^Ь■8•Р8^■8 .Ъ. -РаЛАЛА 1^3 Г+Й^УА. 

^А2€*У+ З-РЗ&^Ь^- .%^. 2яя€то«8ь^ з^га^-у^ 

•Р+Ш8Ь«8 ?5'а€*3-Р8Ь"8 8ео1^'РЗ-Р^ЗЬ=8 ■?+ 28-Р+82Ш]1А8 ?ЬЗЬА. 
5 ЗЯР+^Р^вМалаЗ" ЧР^в гЛАЛ-в 82332+ 8ЛЗ€. 8«8 .9Ь, 23РШ]€- 

ХА8€'\/+ Ш9%9 .3^. 'УАлзчр+.р8з 8 гз^а+-ра- 

^^83 ЧРЗЬЗЛ+Х^в 2ЧР€Ш?++9.3 +Р321ШЗЛ+ ГЗШ?Ь+. З^Р+Р-в^З- 
А83' ЯР8АЯР8 2€ 82а&2=8. 8УУ8 23€еза0'88 .Л.-Р«ТЗ€. 

10 ^АЯС^У^ Ш3%9 .56^5. 2^€то+%з з1Л1-в<у+ -р+шз^з 

ГЬАГЗЛ31^-8-Р++5ЬЗ +-РШ} 3-Р8 А ■Р+2ЩЛ.ЯР-8-Р8.''+ Г'а&2Ш)^Т-Р8- 
ЬЗХ-в. ЗЯР+-Р8МЗЛ83* 2Ш1+ 82»2-8 ■?+ ХА2Ш)А. 8*8 .8+. 
3!'СТ31^:Ь+. 

?^А2'€'У+ Ш3%9 .€^. 2ЧР€ш?азр' З1го8<ур> -р+шзр» 

15 +-0- + 'Р'1-28А 8 }'§.Ь8Л+ 'ЬЬЬ83Г82ЬЗГ'+ +ЛЗ!'2+-РЛЬ83€, 
Ь34?3 9Ь32ГЗЛ-8 ЙЯРЗЗХВ аЗ^ЗР8.''ЗХ^" ^88 32ТОЗ 21РА1ГО'8. 
8УУ8 .ЛТ. 23Г'ТО€еЬА. 

^АЙС^У^ Ш39Ь9 .Й. ГЬАГЗЛЗС-8-Р+%3 31ГО-8'\'+ ■?+- 
Ш3%3 3&5ГО&Х8+. 8«8 .Л. ЛЗ!'€еЬ+. 

20 ^А2€*У+ Ш3%>9 .5+. 2чр«1го+5ьз x^€^зР8^+ -рз- 

3 ф 8 Ш> +. 8»8 .8(Ь. ЗР-^РА. 

^АЙС^У-Ь 9гР©+Ь+ .56. 2ЯР€ТО+5ЬЗ +Г32Ш?ЗА+ 
Щ>ТХЗ-е-3 +. 8*8 -РЗЛАЛ^ .+. ГЗ .Л. 3«ГО'8 Х+-0-3+. 

^АЙ-б^У^- 3'Р§&+Ь+ .5Я?. 2ЧР€1ГО+5ЬЗ XЗ€^ЗР8^+ 
25 [•А8ХЗ-ГШ?+ З^вг^ЗГ^ .1Р}'§.Ь2!'+. ЗЧ?.Ь-Г8Л<ЗЛ83 ф^ГО^в 
X+Ь•8^+ 5ЬЛ+Ч?+ .ЗЛ. З^З 2^€1^3Ш;3€ ЯР. ^3201?+. 5 184 Ш3%3 5ЬЛТ%ЗЬ+ С35Ь32<Я>ЗЯ?'У+ ^Г82^^Г'+ е'88ЧРШ+ 
•Р+-Р0»8+'Рео88. 8«8 .3. ЛЗ}'€ШЬ+. 

.Ь"Р + гР8 3€ ГЬЗеоЧР§.1гаЗЬ+ 8 Г301)Ь+ {-ЛР^ + ЬА 8 З^^АЬ-в 
.е*>. ЯР38-Р, 8ЧЯ"80о^Ь + «3-Р83 ХЗ^З-З? йЯР€[га+%3 8§- 
+ -Р+ е9Л + Ш?8»2Ш; + 5ЬЗ. 8«8 .е. 23Г1ГО€еЬА. 

Ш35ЬЗ зфьЗХ+ 2§.ЬА-Р8'Р+. 8«8 .с$Ъ. Л9^€еЬ+. 

«3-Р8А ХЗЩЗХ-е 2ЧР€«3-РЗ'г?3€^ЗР8^+ ез%32лзч?- 
«У* 85Ь^»-8 + ЦЦ8А. 8«8 23€СЗШ?3€ ГЗ Г321таА .V. 

^А2'€*У+ Ш3%9 М, з^^;ьА^^^^'8^ 4?32то-8-р-88Ь"8 

ХЗУ/ЗЗ 2ЯР<€ТО+5ЬЗ ЬЛ8ХЗ-Р1ГО+ Г + Р336+ Ь8Х2!'+. 
8»8 23€С31Л)3€ .Л. Г32ЦУ+. " 

^А2<€Я/+ Ш§%9 .Л^+. 2ЯР€щ>»р' ^р-лзщ^ярзья']? 

^^ЬФ, 83 + -Р+. 8»8 .+. ^'§3€еЬ+. — 185 10 .+. 2еОЬ+8Ш?8 2ЧР€ЦТ?+5ЬЗ '55'3€4?3-Р5.''+ ^^ Ь 8 ф 9 -Р +. ЗЯЯ+^^-вЮ- 
Л53 фЩ)=8 Ла^^З 5ЬЛ.ЬгР+ .Ьгб8. Ь9^3 ^ЬЗЙГЗЛ-в 2ЯР38'25'-8 

»^3-Р31'3'з?'8" 23 л+ь=8 чрч-^-в. ^^^'«^V8• ^'ЬАЛ'8 1л;а1ез^. 

5 8«8 2а€еЗ[таЗ€ .Т. [•РЗЧ?++51>§ ЛАТО+ ЗЩ)'8] ЛЗ&^-вТ. 

^А2€%'+ (|)ЗЬЧ?+Ь+ К 2«ЬАш?з^8з съзи- 
рал* •Р + ШЗЙ.З 82»2+ ЬЬ82Ш}§2+. 

(II. 22—40.) 

ЯР-В 3^>3 <1РЬА'5?€ ЧР»8&)-РА2€ ЗШ?ЬЗ^€ 52»2+ ЯР-8 ЗЬ»- 

2+Л8Х-8 Г32Ц1)+ЯР<РШ)Т 8 ГЬАЛ-8 5Ь32ГЗЛ8-РЗ^-8 , АЬЗЛЗ 

321ГО-8 Г82+-РЗ Ч?« е^)+^^РА 5Ь32Г'ЗЛ-8-Р8 А^3 Я?2А^'8 ■55'Л+- 

Л-8-РЗ'У-8 ^3€а$-82Ь+ ГЗсЛЗа Ь + &ЯРЬ^&)+3€ ЛЗЛ32-Р+ 2гР€1ГОЗ 

5Ь32Г'ЗЛЗЯРТ •Р+ЬЗ^З^ГО-а 2€, 8 Л+Ш?8 ЛЬ«Ш?ЯРЗ€ ГЗ ЬЗ^З- 
15 -Разда» Ч?'8 Оз+^^•РА '25'3233ЯРА, Л-8ЯР+,''+ 5ЬЬ'8А8^8'(У+ Л8 ^(^^^^'ка/!^ {^1 

Л-8Я?+ Г'^таЗ^'"V+ 5ЬЗЛЗ€е^8'Р+. 8 СА ^ЛЗЯРА}"8 ЧР-в 83Ьа&2+- 

ЛВ-З^А З-ЗгаЗйЗ 8^€ 2§.'г?331'«, 8 ^А^ЧЯА^■8 2-8 РЬ+ЧР-вЛЗЯР^ 

8 еЗ«)3^'821ГО8Ч?«, ^+3€ ©ООАЬ-аТ З^Ь+ЗЛЗЧР-вТ . 8 ЛЗаЬ^ 

2ЯР€1П)'8Т 1еА ЯР8 •РЗ'33'-8" 8 1^А З-З^ЗЗ ЗТО^ЧРА^+РЗ ЛЗЗЬЗ-г^в 
20 -РЗ ЯРЗЛАШ^^Р 2-8ХЬ'8(та<Р РЬАЙЛЗ Л+ЛЗ ЧРТЛТШ)^ 1оЬ82Ш)3- 

2+ ЛЗЙРЗЛ-в-РА. 8 ГЬТЛЗ Л^ЬЗ-З^-в ^^ Я'Ь«!^ЗЯР'8" 8 35ЬЛ+ 

ЧР-8Й)-РА2Ц1>3 ЬЗЛ8Щ>ЗЛА 31ГОЬ8^<€ 32332+, 2'8Ш?Я?ЗЬЗШ}Т 8Х+ и! 

ГЗ зе^з^+Р" ^+:'ЗР-раз'35'зз з -рзж-в, з ои^ гьзз€(го^ з •?+ 

ЬЗе}-» гЧРЗЗР" З еА+%32ЛЗЧРТ 2§.'33'33-Р8 е35Ь+ 5 ЬЗ^З' 

26 -Р-вТРА ЗШ1«Га&2ТО8Ш8 Ь+1^+ Щ?ЧР335ЬЗ, ЯРА+ЛЗ^З, ГЗ Я>А+- 

«)ЗА» Ш}4?33'55>» 2-8 ХТЬЗ-З^-в , АЬЗ Ч?ТЛА2{Д13 3*8 "З^ЗЗ 

24 15 186 '1Я-82АЬ-8 ЛРЛ^РЗ (ТОг^ЗЗЬ-З , Й^^РЛТО^ ЧРБ ЗТО-вЬЬ-в^З-РЗЗ 
ЗеОо-вЗЬ-З 8 2А+ЯР5€ Л]7>ЛТ5 Ш;ЯР38Ь'8 Зе^Ь+ЗЛА. 8 СА 
ЗШ}-8^-в 35ЬЗ 8 ^'{■Ц\?<Р ^Л-ЛСад^. 8€ 3 5ЬЛ■^%^Л^^25''888Ь'8 3 
-РЗХ-а. 8 е<й)+9Ь32ЛЗЯР8 А 2§.'г2'ЗЗРЗ 8 ЬЗ^З Х+Ь8«Р ??+- 
Ш?ЗЬТ 3%3* 23 ЛЗа&ТТО-б 28 -?+ Г-ЬЛ^^-РБЗ 8 ■?+ ЯР^21та+^»83 
^^•РЗ^З^^-в ЯР-в 8ЙЬЬ+8АЯР 8 ЯР-8 еь^Р-ЬЖЗ-РВЗ ГЬАЬЗ^РЗ* (ГОЗ- 

СА 563 г+^й^зз {'ьззлзшзв л^шзе зьзеа&зз, л+ зцт?"8- 

{•Ь-вТ^^гае 2€ ЗШ?В "З^-РЗЯ^-З 2Ь'8оЪ8\''-8 Г^•^'88Ш<Я)^^>8Д. 8 СА 

+-Р-Р+ гьзьз^з^^ л-вшро? ф'^рз&8Азгр+, фто-в ^^ЛАР+ 

+ 2§.ЬЗЧР+' 28 0з.ЬХ+Ш?ЗЬАЯ?'8ШЗ ЧР"8 Л-З-РЗЬ^в ^^-РЗ^АЬ-в, 563- 
ЯР-еШЗ 2-8 ХЗ€ЙЗХ'8 '!^. ЛАШ?'8 ЗТОв ЛАЯР'82Ш)Я?+ 2ЧРЗЗ?ЬЗ, 
3 Ш)+ "гР-вЛЗЯР* ЛЗ 32'Ш'8 Л323€<га°8 8 .%. ЛАСТ-З, АЛЗ РЗ 
зьза&л++шз ЗЩ» 8 "^Ь-в.^-^еЯРЗ Г321гаЗ°й?=8 8 «еВ^ЗЛЗТОЧЯ+Х-в ЛЗ-Р-8 

8 •РЗУ-е Ь+СЗТО+'&€«3 %32РЗЛЗЯРТ. 8 Ш?+ аР-8 ТО^в ^+2-8 
ГЬЗгЦЧ+ЧГ-ВШЗ 32{°ЗЧЯАЛ+ШЗ ^ЗЙГЗЛЗЯРЗ 8 5Ь<а+«,ЗЛ++ШЗ 

9 •Р3"55''8 ^'82АХ8 ^+^€«Т8Х'8 ВбвС+ЧРЛЗ-РЗА ЧР^в ЗЗЬ»- 
г+АЗ-ЗЗ-Д. 8 А^З 2'8!'ЗР«^+Ш€ 2€ ЯР2А 1^3 бо+ЬЗ-РЗ* %32- 
ГЗЛ-8-Р]?; ЧР-8е.ЯРЬ+Ш}ТШ€ 2€ ЯР-8 %+А8АЗ^ ЯР-8 %Ь+Л"8 
2ЯР38 ^'+&>+ЬЗШ}в. ЗЩгЬЗ^^С ЛЗ Ь-ЬгСТА+ШЗ 8 ЬЬАГЛА+ШЗ 20 
г-е Л»ЬЗ'Ш'-8 82Г'<Я.'8'РАЗ€ 2€ ГЬА??3€ЛЬ32?1И8 , 8 СА+ЗЬЗ- 

ЛА^га-з и'зг&ТА 1^а -р* •рзх-в. ХА2€Я/+ фЗЬЧ^-^Ь^Ь .Я?. 2ЯР€(д?+5ьз 2&ХЗЗР + 

СЗ^ЗГЪЗЗ^^УФ. ЗЯЯ-{^^'*иЗЛ83" 5 СА ^А31ЯА^-8 ЯР« 83- 
ЬШ2+«5Ь8ХА. !>3-Р'8<У-8- СА -?+ ^'3^-8. 8*8 .С. ЯЗЙЗЛЛЗ. 25 

^А2€^Ч- Ш9%9 .+^. 2^«ш;+5ьз 2яр€»з-рзхз€- 

4?3-Р8.''+ ЯРЛ + 2 8А. 8«8 .С. 23:РШ}€11;ЬА. 

^А9^^/+ Ш9%3 .%^. 2ЧР€Щ;+%3 ЗШ1-8^+ ^'+Ш35Ь9 
!'е.Ь8Л+ ф8Л32 3ф+. ЯР'8 ЗРЗ [ЯРЬА-Щ-с] ЧР^В 2<аА«Я>'8 зо 
82»2+ 8ЛЗ€ -Р+ЬЗЛТ. 8«8 ЛЗ}'€еЬ+ .3. — 187 — 
г + хфзл + , 2& + АЗ-РСТ.}., г + г°л.ь. г-зьфбл^, 2 3- 

ЛЗЧ?|'' + , 33*<Й) + 'Р+ 8 8-РАЬ«. ЗУУЗ 23РЩг«еЬА .3. 

^АЙСУ^ ф9ЬЯ?+Ь+ .36^. 2ЯР<€1га+5ЬЗ '5?3€^ЗгР8Ь+ 
б ♦3 9ЛЗЬ+. 8Щ'8 23€е9Ш?3€ .+. Г32Ц0+. 

^А2€'У+ ф9ЬЯ?+Ь+ ?5Я?? 2<гР€(та+«,9 гярс^з^^з- 

"ггзе^ЗРВ!-* ГЗЛ§.}' + ЬГ'+ ЗГ'82.''ЗР+ ез^§.Ь:Р'82^+. 8*8 ЯР 

V•ва^^ь■8■Р8^'8 .з. -рзлалс гз г+г^тад. 

^А2<€'У+ фЗЬЯ?+Ь+ т. ЗеЬА1ШЗгР83 5ЬЛ+- 
го ЯР-83 83 + -Р+ ГЬАЛ-вООЗ^С. 

(XI. 2—15.) 

^-в З-РЗ [ЯРЬА^С] гЛ-вВШ+ЯЯв ЗЗ+^Р-в ЯР^ 3€А8- 
ЛТШШ?8 ЛАЛ+ ЬЬ82Ш?ЗЙЗЯР'»., Р328Л+ЧР=8 а&^^Р8^'88 2ЧРЗ- 

15 8^5 ЬЗ^З З-г?»- 1^8? АЗ 323 «)Ь€Л-88, 5ЛТ 8-РЗ%3 ^+- /Г<7 / ^^ 
3^-8; ОШ^-вЯРАУ.ЬЧР^ 82а[)2 8 ЬЗ^^З 8'^«* ШЗЛ-вШЗ ЯР-вЛЧРА- 
2(Л>8а1)3 83+-Р8& А.''3 2Л58Ш8ТОЗ 8 Ч??оЪТШ?3" 2ЛАГ"РЗ ^Д* 
ГЬ9&з8Ь+^1Л?-8. Ь-РЗ^З? ЬЗЛСТО-З, %ЛЗ>23 2Л-83Ш=еШ?^, ■РЬЗ}'+- 
ЛЗ-РЗ З^^З-^.Ь^^ГО^ 2€, ^Ь-З^ГОЧРВТ ЯР'82Ш1+'&е?га'8, 8 -РЗ^З"? 

20 еЛ+%З^А21га-821ГО^З&^1га8" 8 СЛ+ЛЗ-Р'8 32Ш?=8 ТЛЗ -РЗ 
2'8еА+&,^^8Ш^8 2€ 9 ^'В-РА. ТОА^-в ЙЗ 32Ь9Л€*3"5?'8 •?+- 
'^««ГО-в 82326 %А+«>9А+т;8 9 ЗЗ+^РА •Р+Ь9Л9^^" ^323 
8ек.8Л92Ш?3 ЯР6 ГЗ>21ГО68'Р^ Ч?ЗЛАШ}« ; Ш?Ь^2СТ8 АЗ ЯРА- 
Ш1Ь9"3?'8 !'9ЛА1^АЗ'55''83 ; -Р-в ^329 80зЗ(П>92(Л?3 ЧЯЗЛА1Ш-8 ,* 

25 ^А9Ч?Д!'+ АЗ Ч?В ^г^^еЬ-еЬ-ВБ ЬЗ^-ЗТ 9еА'8^3Р+ ; 23 тлз 
?г€^•8!^+А •Р92<еЩ»6 ^'8 Л3^9!з'8 Я'А2+Ь38Ь^ 23€Ш?8. -Р-в 
4?329 8СЬ5Л92Ш}3 Я?8ЛАШ?8: РЬЗЬ^^■^ аз; 38 %А+%9Л^ 

г^+^-в, 8 Азшз гь9Ь9!+. 2-6 сз ^2а^6 з -рз^-бг&з 32ш;^ 

ГТ2+Р9* 23 ■1.0ь-8 Г32'8А'&€ -^-РбЛ^ЗА-З "З^ЗЗ ГЬАЛ€ АТ^ЗХ-в 
^гаЯРЗВТг-б, 8 а&5Ь9Щ)9ЧР8Ш1в ГЗ€СТ}-8 Ш?Я?38 ГЬАЛ-в теЗИ^9'*€. 

30 +х'РР-е «>А+5Ь9А'а€ ^'•\>'^^ , -РЗ яр-вг^га+^зш]^ ярв ьзллз- — 188 — 

««''в "УАЙ+ЬЙ^ШЧРА ■Р^^^:32•РА'22'°8 Е^:9А5Т 35ЬЗ 32^-8. 0^7^'8 

бь-в-рзт гез 83+Р+ ^ь-вйцизш^зла л§ йзаа "уай-ььйш^ярз 
•рзезйрзз -р^елвип-в йс, 8 -р^з^л-в-ръмъ чр-вйь-ев^га+^от^-в 
3. яр-вйт ез гьзьз"У5 8 е^)+^^Р'8 лз 83+-Р+ гьзьашс 8 +*з 

)оЗШ1ГОЗШ?3 ГЬТЗеШ)'? , ЦЧ-В ЗЙЦ1?-8 8Л8А ЬЗЦЧАЗ ГЬ8Щ18. 
8ХАЗ€8 о9Ш8 ЙА-8ТШ+ШЗТ Л+ ЙЛ-бТШТШ^-в. .еь. йярсо^^взь-е .}>. ^зе^^з-рзь-в. зчр+'Р«вмзАзз з^ш^в '58'+'в-з+ 

%А+Ч?+ .Й. 10 

(XX. 1—16.) 
Ьз^^з 5ьзйгзл-8 гьтто^зе йз^е* гзлзк^-в-рз зйто-е «уа- 

Й+ЬЙШ]ЧРЗ -РЗеЗЙ-РЗЗ ^АЗЯРА}-» ЛЗХЗЯР8Щ?», ТйЗ Зб^ТЛЗ 

^а§^'8Р^ аш?ьз -р+зсто-в лаа+(гозА"8 чр-в яр^-рзя-ь+л-* йярзз. 

Й^ЧРАШШ^+ЧР-в а&З 2-8 ЛАА+^ГОЗА^Т ГЗ ГАР^-^З* -Р^ ЛЗ-Р-8 ^5 
ГЗЙ-8А+ 3€ ЧЯ-в ^ТР35ЬЬ+Л'8 ЙЯР38. 8 ЙШЗЛ-в ЯР»8 Ш?ЬЗШ)8^ 
5ЬЗЛТРЗ€ ЧРТЛА 8гР'88 -Р^ Ш?Ь"8Л8«8 ЙШ?33€*3 ГЬ+еоЛ-ВР-ВТ" 
8 Ц0А'35'"8 ЬЗ^^З* 8ЛАШ13 ЧР"8 ЯРТРЗЙ^Ь+Л-В "??38 8 ЗйЗ еЗ€- 
ЛЗШ)-* ГЬ+^-8Л+ Л+Х-в ЧР+Х-в. 3-Р8 йЗ 8ЛЗ€. Г+^-ВТ ЛЗ 
ЗШЗЛ-В ЧР-а ШЗЙШ}3€^ 8 ЯР-е ЛЗЧР31ГОЗ€'&е %дЛЪ-Рде Й-8- ^о 

ш?ярзь8 ш)+^зллз. чр^в ЗАТ^зе-^е а&з г+ лзйзеш^з 5ьзл8-рз€ 

ЗШЗЛ-в ЗеЬА^ГОЗ ЛЬа^^Ь-еЗЗе ЙТОЗЗ€«€, 8 5ЬА+5ЬЗА+ зх-в* 
4?-в1Л?3 ЙШ;38Ш?3 Й-8ЛЗ ЧРЗЙ-8 ЛЗР-8 ГЬ+б^Л-в-РЗ ; 8 5ЬА+%3- 
А+Ш€ ЗХ»* А^З -РТ^^гаЗЙЗ -РЗ -Р+ЗбТО-в -Р+Й-в. 8 5ЬА+%ЗА+ 
8Х-в* 8ЛАШ?3 8 ^"85 ЧР-в ЧРЗРЗ^ЬФЛ-в Х38 , 8 ЗЛЗ еЗ€- 25 

Ь581 лз^го-е г'ь+чр'8Л+ чр"вйгьт8хзш;з. чрз^зь» лз е-втчрш» ~ 189 — 

5ЬЛ+5Ь9А+ ?Ь92РЗЛ8-Р-в ЯРТ-Р35ЬЬ+Л+ Ь-8 ГЬТ2^^^+V'8РЗ^» 

•р+^зр-в зш}^ гзйлдл-врзь^ лз гь-его-бтзь-в. гьтшзоЪ-в- 

ШТ8 ЛЗ ЧР^в ЗЛТР5€ Р+ ЛЗЙСТОЗ 9ЬЗЛТРЗ€ РЬ?3€2€ ГЗ 
5 ГА-РС^». 8 РЬТШЗЛ^ШЗ ГЬ«Я?АЗ «г^^РА+ЬЗе 2« ЧРСЩЗ 
ГЬТЗ€Ш}Т, 8 ГЬ83€2€ 8 ^ГОТ Гд ГА-РС-а»* 8 РЬТЗ'гЗ'«ШЗ 
Ь'8Г(ГО++ЬЗ€ ^+ %32РЗоЪ8-Р+ 9ЬА+5ЬЗЛ^ЩЗ' А^^ 2Т8 ГЗ- 
ЙЛАЛ-в-РТЗ ЗЛТР^ ^+2'8 2^Щ)ЯРЗЬ8Ш€. 8 Ь+ЧР-в-Р^вЗЗб •Р+^^ 
8'81ГОЧРЗЬТЛ'8 32ЯР ГЗ-Р32'8Ш88^В Ш?€?>ЗШ}3€ Л-в-РЗ 8 ЧР+Ь=в ; 
10 ЗР^ йЗ ЗШ?'8ЧЯАШ01>+ЯР'8 ЬЗ^З }"8 ЗЛТ-РЗХЗ* 8Ь=8" ЛЬ»ЛЗ. 
•РЗ ЗеТа^ЛЗе Ш}3е^3" -РЗ ГЗ ГА-РС^» ЛТ 2^Ч?АШ(ТО+Ь'8 2^ 

ш?зезм ; чр-в&з-вхт 2я?зз 8 8лт* ьзшш)3€ йз 8 гз^зга» 

гзглАЛ-в^ррж» л+шз"? А!'3 8 шззсА* .8А8 -РАг^га-в ^8 

АА^го-в 2'8ш5ярзьтш18 зйз ьзшш;з€ яр« 2ЯР38Ь^ -г^з ; +«3 

16 3^3 ш?ярзз лзе^+чрз З2щ;=в -р-в +&г8 еА+5ь^ 32^в; ш?+^з 

1^3€ЛЗ€Щ1'8 Г32ААЛ-8'РТ8 ГЬ^ЧРТЗ 8 ГЬ^Я?<Р8 Г32ААЛ-8- 
•РТ8. ^-РЗ^З СЗ 23€1Л;в еь-вЧР+'Р'Р ^+А3 ЛЗ Звъ^Ь+^Р-вЗк^. 

ЖА2€*У+ ^+ЬШ+ "^Е^гярсто+^ьз зш?-8\'+ -р+шз- 

%3 1703^8 3 +ЬЬЗЗГ32}'ЗГ+ \'А2АЬАй)Ь + Л+. 3«8 
20 ЗЯЯ+гР-еЮАЗА .V. 23ГШЗСеЬА. 

^А2С'У+ Ж+ЬШ+ т. -р* ярз^зьзз ел + ^ьз- 

ЯРА«ЗР8 А. 

(I. 39—49. 50.) 

25 ЯР-В 3-РЗ [ЯЯЬА^С] ЯР-Вг^ГО+ЧЯ^ШЗ ^+Ь8А злз чр-в 

ГЗЛ-е^ЗЬЗЗ 2-8 Ш}'8Ш1га+-Р83Х-8 НР-В 5ЬЬ+Л'8 ЗРЛЗЯР-З, 3 
ЯР^вРЗЛЗ ЧР€ ЛЗ^З^-в &)+ЬЗЬ88-Р-8 5 \'ААЗЧЯ+ ЗА82+ЯРЗ-е^. 
5 Ш^82Ш»'в Аг^З а§2А=вЗШ+ ЗА82+ЧРЗ-0"8 \'ААЗЧР+-Р83 ^+- 
Ь88-Р3, ЯР^&зТ?ЬЬ+ 2€ ?5'А+Л'8-РЗ\'-в Ь+ЛЗУУ+ХТ ЧР^в а€ТОЬ^в1^А Й^Iа<^VЧ (^^ ) 

30 33€" 8 82ГА^-Р3 2€ Ла§ЬЗХ'8 гЧРСОТБЗХ-в ЗАТ2+Я?3-е-« 3 

ЯР-6&.-8РТ8 5ЬА+23'г2''8 ЧРЗбЬЪЗ'^^ 8 ЬЗ^З' 11'А+5ЬЗЗАЗг»^'+ .'«'-^•тг-^ллд 

Щ^-еЗ ЯР-8 ЛЗ^Р+Ь^. 3 СА+ЙЗгАЗЯРЗ-Р-в РЛдЛ^Ъ ^ЬАЯР+ 1ГОЯРЗ- 14С — 190 — 

39Ь9. 5 300-8 {-З^Л» 23 ^-РА Л+ ГЬТЛЗЦО-в Х+Ш?Т Я)38Г9- 
Л+ ЖдЗЪд .ь-в ^-РА; 23 Ш9 АЬЗ С-ЗТгОО-в <УАЛ9ЧР+-Р8А 
Ш)^995Ь9 ЧР'8 тШБР ^93Р, ЧЗ''80&Т9ЬЬ+ 2'€ ХЛ+Л'8-РЗ'У'8 2-8 
Ь'«'Л9ШТО+^Т ЯР-в ^ЬАЧРА ^93Х-8. 5 СА+ЛЗ-Р+Д АЛЗ ЯРА- 
ЬШЖт-в А^9 КгЗ^ЛЗЦО'8 2'8ЯРЬВШЗР53 %А+9.9Л+-Р^ТХ'8 9Ш)=8 5 
%92^^^Л+. 3 ЬЗЧ'3 ^г+ЬТА' <1РЗЛ>Т^8Ш1« Ла}Ш+ Х9А 5Ь9- 
2Г9А+, 5 ЧР«0оЛЬ+Л9ЯР+ 2€ ЛЙЬ-в Х93 9 е;9*А 2Г'+2А 
ХЗЗХ-В, А^д ГЬЗбаЗЬА •?+ г-в-гЗ-АЬЗРТЗ ЬМ^-вТ 2^933€. 23 
еЗ 91ГО-8 23АА еА+аб€ТО'8 ??€ ЯР'828 Ь9ЛТ, А^9 2'800ЧР9ЬЗ 
ХгРА ЯРЗАТ^ТЗ 2'РА'84''8Т, 5 2Я?€Ш?9 З-^?* 35Ь9. ГЬАе-в32Ш?-8 ю 
а&З Х+ЬЗА 2-8 -РЗ^ А^9 Ш1Ь8 ХА2€<УЗ€, 3 ЧР-8&)ЧРЬ+Ш)8 
2€ ЧР-8 Лд^-в 2ЧР98. 

^А2'€Ч'+ ?^+ЬШ+ .8Л. еА + %9ЧРА«3-РЗЗ 
2ЯРСШ133 е95Ь9Ь9Л8'УТ Х + -Р8 8. 

(1. 24—38). 

Я?«8 9-РЗ [ЯРЬАХС] 0ь+4?€ЦО-8 ЗАТ2+Ч?3'е- ЛЗ-Р+ &,+Ь+- 
Ь88Р+ 8 Щ1+АШЗ 2€ ХА2€"У-8 .Л., *)А+«)9А^У!1!5 А^9 0Т;.ЬЬ9 
2'8Ш;Ч?9Ь8 '52'-8РА %92Г'9Л-8 ЯР'8 Л-8-Р8 ЯР'8 -РеЗ&З ГЬЗОо-ЗЬА дЧЧ-В- 
3€Ш?Т Гд^РЗШЗ^РЗЗ Х93 ЯРв ^А9ЯРА'УА,'о"8. ^-8 Ш32Ц0'88 ЛЗ 2о 
ХА2€"У-8 ГЗгЛ+^Р-З е852Ш;-8 ■!.ЬЬ'Ь'Р'8Л«ЗА"8 5Ь.ЬЯРЬ88А"8 900-8 
С9%+ ЧР-е 5(1Ь+Л'8 5Ь+А8А382!"8 8Х€ ЗХ» -Р+бв+ЬЗ-е-^в . ^•В 
ЛАЯРА 9И^Ь9€*3-РА Х9€Л|Р З'г2'а^г$3 8ХС 8928ф-8 фОО-8 Л9- 
^Ш Л+ЯР8Л91Р+, ЗХ^ ЛАЯРА Х+Ь8А. 8 ЯР-вШЗЛ-в .'-■О -РЗЗ 
.Ь-Р"8«ЗА'8 ЬЗ^З* Ь.1Л5>8 2=6 1?^А.Ь5Ь9ЛА00"8'Р+А, «)93Г9Л'8 2-8 25 
ООЗеЗ^. еА+5Ь92А91?3-Р+ ОВ-88 НР-З Л3-Р+Ь»8. 9-Р+ а$3 ЧЯЗ- 
ЛАЧР«8ШЗ 8 2'ЗХ€003 2€ 9 2А9ЯР328 3%9, 8 Г9Х-8ТШАА- 
+ШЗ ^+Ь9 23 еЗ€Л30О'8 ^ЛАЗЯР+^РЙЗ. 8 Ь34?3 +-Р'8/МЗА"8 Ь-В 
•РЗЗ' гРЗе93 2€, Х-ЬЬЗЗ* 9еЬА003 ^9 еА+%9ЛД0О 900-8 
е95Ь+. 3 23 Оь+'^-8'РЗШЗ ^-в ^ЬАЯРА 3 ЬЗЛТШТ 2-88-Р-8, 8 зо 
•Р+ЬЗ^ЗШТ 8Х€ ЗХа^ 82»28. 2-8 е9€Л300'8 ЯРЗАТЗ 8 
2-88'Р-8 V'83Ш•8РА+5Ь9 ^'+Ь^'8^^00•8 гС, 8 Л+200"8 ЗХ» 5Ь92- 
Г9Л-8 е9Я>-8 ГЬА2О09А'8 Л+ЯР8Л+ 900-8\'+ 3%9 , 8 ЧР^З-УА- — 191 — 

2+Ь81га'8 2€ Ч?"8 Л9'33'» БА^ЗЧРЛЧ' ЧР-в Ч?А\"в<Т, 5 <УА2 + Ь- 
85ГОЯР© 35ЬЗ •РЗ ^^ЛЗЩ)8 5'§-Р8'У+. ЬЗ^^З айЗ "2?+Ь?А .''•8 +-Р-8- 
тЛШ- {'^ЬЗ 23 еЗ€ЛЗШ?«, 8ЛЗ '25'3€а&+ "РЗ &1-Р+^ ; 8 (^(ГО-в- 
^АУ+ЯР-в +-Р'8Л^ЗЛ'8 ЬЗ^З 38" ЛЗ&Ь^ 2ЯЯ€(ТО«8 -Р+вЛЗ^ГО-е 4»+ 
б Ш»€, 8 28А+ ЯР-бЗШв-РА+^ЬЗ 32А-Р8Щ;'8 Щ?<е' 1ГОА^-8ЛЗ 8 ЗЙЗ 
ЬЗЛ*РШ?"8 2« 2ЯР<е1ГОЗ -Р+ЬЗ^ЗШ?* 2€ Я^Б-Р^В СЗобТЗ. 8 23 
3<Й>Т2+ЯРЗ'е"8 а€ЛТ!'+ Ш^ЯРЗА 8 Ш?+ е.+^€Ш?« 2^8Р+ Я?=8 2Ш}-!'- 

ьз2ТО'8 г^рз-ае. 8 2з "з^дг-е^уе шзгтозз 38 з2чо^ •р+ь'р\'+- 

З-З^АЗ ^'ЗГЛЗЛ-вЧРЧ'- АЬЗ :РЗ 8<Зо-РЗ'ь^ЗЛ31Ш^ ЗШ?« е35Ь+ 
10 <Ц>-82А1-8 %Л.Ь5ЬЗЛ^. Ь3*3 ЙЗ ^+Ь'РА' 23 Ь+С+ «>32Г'ЗЛ-8-РА* 
^д€ЛБ Ж-вРА ГЗ 5ЬА+5ЬЗАа^ (ТОЧЯЗЗ??». 5 91га«РЛЗ ЗШ^-З гРЗЗ€ 
+^>'8МЗЛ"8. .3. Й^сто-ввь-з ^г5'^€^^•Р8^■8 .Ь8. тлз чр-в г з ь 2 а ь -8, 

15 8 Г+<33'€Ш1'8 2ЧР€ЦТ)+5ЬЗ ЗЩ?-8\'+ -Р^-ШЗ^З 3«1ЯШ)§-1о+ +ЬЬ8- 
ЗР82^3Г+ ^А2 + Ь85ЬЬ+Л+, 8 Г+'г5'€Ш?« ©2-8ГЗ-Р8А 
ГЬАРЗЛЗе-8-Р + «,3 31ГО-8'У+ -Р + ШЗЛЗ даЗ-0-ЗЛТ + 
+ ЬЬ83Г'88!'ЗР+ ЯР8ТШ-РС ^ЗЬ + Ч?=в8, СЬ + ^ГО-Ь РЬА- 
РЗЛЗе-в-Р.ЬАЗ ?-§.Ь8Л+ ф8А323ф+. ЗЯР+^^-в/^ЗАЗЗ 

20 8«8 .С. ЙЗРОЧ-ееЬА. 

^А2'€*У+ +^"Ь5(^^+ .+Х. 2ЯР€ТО+«,з +:РШ18^+. 

8«3 .е. 23ГШ1€еЬА. 

ХА2€Ч/+ +{^Ь5А+ .Ьр. гьАгзлзе-8^'++5ьз -е-з- 

ЗЛЗЬ+ 28!'83Ш1+. 8*8 .84?, ■РЗЗ€еЬ+. 
'88'3€^3-Р8!'+ Л? 3 3 Ь Л« 3 А: — 192 — 

Л+^ ЧР+'55'«8. .''ЗР-8'У-8' ГЬ5-Р3281Д)3 СЗ*». 8«3 ЙЗ€е31ГОЗ€ 
.ЯР. ГЗ Г+21ША. 147 _-,.—, ЖА2<€Л/+ Ш9%3 .53. 2ЧР€«З^ЗХЗ€^3-Р8!'+ ЧР+- 
2 8Л'Р+ ЗР82!'ЗГ+ +Х+282.''+. 8*8 .8ЯР. 23%ЗЙЗ ^А2€<У+. 

^А2=€'У+ +ГЬ5Л+ .М. +Г32Ш13Л+ 5+}'ЗЧР+. 8«8 
.те. ЛЗ!'€СЬ+. 10 ^АЙ<€'У+ ^+5А. 

.+. 2^€Ш?++5ЬЗ ГЬЗЬЗЬ+ 83Ь3^8 3€. 8«8 .80ь. 5РЧ'+. 

^А2€Ч'+ ?^+5А Н 2ЯР€Ш?+%3 +^ + .Р + 28 + 
ЗГ82г'ЗР+. 8«8 .+. 3!'Ш?ЗеЬ+. 

^АЙ-в^У'!- ^+5А Ж 2^<€ш?+%з +гз2щ;зА+ ез- 

5Ь32АЗЧЯ<У+ ЗЯР + 'Р'8МЗАТ2Ш;+ 83 + -Р+. 

(XIX. 25—27. XXI. 24—25.) 

ЯР-б ЗРЗ [ЧРЬАХС] 2Ш13А)оЗ€ ГЬТ .'•Ь2Ц11А. 1'9-Р'К^''й' 
2ЯРЗА 2Т. 2-8 32^;^ З^^^З-РЗЬ-В 2 8ЧРАЛА1Л]ЗА-82Ш?^аЗЗ€8 3 
281о'в ТЛЗ 8 •Р+Г'Р2+ 2Т8, 8 ЯРД-^^В АЬЗ 82Щ)8-Р«-Р3 32(^-8 
2-8ЧРАЛАТОЗА-82Щ>ЧРЗ 35ЬЗ. 23€Ш?'8 а&З 8 З-Р-Ь Х-Р3«>+ АЛЗ 
Й-вРИ^ЗЬТ 82^28, АЙЗ +ЩЗ 1"3 ЗЛТ^^ЗХ© ГТ2+Р.Ь С-бТ- 
ЯР+^, -РЗ 2+Х9'2§'» '33-8-Р%€ ЯР"823Х» ХТЬ» ЯЯ^ВХАгТОЗТОЧ» 
ГЗШЗХ-вЗЬ^в г-8-Р89>'8. +Х8-Р'8. — 193 — 

8 ^а€^3-Р8}'+ ЬЬ52ТОЗф§Ь + . 8«8 . + . +ЧР5Ь32Ш7+. 

^А2€'У+ '^+5А .+^. 2Ч?€ТО+5ЬЗ ^&€^34'8!'+ 
Х9!'5+. 

Ьз^З 5Ь32РЗЛ'8 2'1Р38'г?=8 »^3-Р8!'9'25''8" А!'ЗйЗ ЧР^в&зЛР"- 
ШТ ^€ З^Ш-8\''8. }'3-Р-8\'-8" ЯРв 8?5'€ ^83 Л+2Ш?^ ЯР+^^^в. 
8«8 ЯРв .+.'35''8 ЗйЗ •?+ 'г?9€^^€ ЬЬ82§29Ч?9€. 

даА2<€%'+ '5^+5А .^. 21?€Ш)+я,9 9то-вя/+ ^'+шз- 

10 5Ь9 ЗГ8ф + 'Р8+. 8«8 .С. 23ГаЧ€1^ЬА. 

^А9€Я'+ ^+5А .%?. г-ус^го+^з г + ьз'г?8А, 

8Й8Л9Ь+. 8*8 29€И^9ТО9€ .V. Р92Ш1+. 

^АЙ^^/^^ ^+5А .Л^. 2ЯЯ€Ш?+5ЬЗ ЗШ?'8'У+ -Р+ШЗ- 
5Ь9 2ЧР€1та8(ГОЗАА +Ь8<Я,'Р+. 8*+ .VI. 23РШ?€И^ЬА. 

15 ЖАЗС^У^ Х+ЗА ?5+! г+^€Щ)^ 2ч?€ш;»^а9 8 

,у^^^,. ^ЧРЗЛЕЬт^о^^ к^Л+дЧРАЬ-Рд^ЗгЗ^ .■'9-Р2«та + ^»1ГО8-Р» \'А2+- 
ЬР" 8 ?2'+Ш)ЗЬЗ Зй)3 ЗЛЗгР-еВ. 8«8 Г-€Ш?=8!"8 .%. -РЗЛАЛ^ 
Г9 Г+21ША. 

ЖА2<€'1'+ ^+5 А .5^. 2ЧР€Ш)+5ьз 2§.етзз^' + 

25 е-вЗЯРШ+^ЬЗ •?+ Л8ЯР^>А8 «>ЗЬА. 8*8 23Р1ГО'€1^ЬА .ЛТ. .С 2Я?€1ТО+5ЬЗ •Р8}'8фзЬ+ Р+ТОЬ8+ЬЬ+ '\'А2+ЬА5ЬЬ+(ГЬ+. 8 
2ЯР€Ш?+«>9 ЗЬ + ^^+ ЗГ82Ь9Г+. 8«8 .С. 23ГЩ)€1^ЬА. 

25 — 194 — 

^Т1ГОЬЗф+-Р+ +ЬЬ83Г'5й!'9Г'+ \'А2+ЬА5ЬЬ+Л+. 8«8 .3. Н.ГЬТАА. 

^Д2€Я'4- бГ^-Р^ .'8'. 2ЧР<€Ш)+5Ь9 да5€^3^'5Ь+ -РЗ- 
!'+-РЛЬ+ ^о^+Ь^Т-г-Р^, 8 2ЧР€Ш?+%3 ^5€*3-Р8!'+ ■е-38Л9Ь + 
ЧР98-Р+ ■?+ ЯР21ГО9\'А. ЗЯР+-Р'8/\<3<Я>83 д^ТО-З 89Н^-Р+* 23 ео+Г9- 
Я?а[л+^]. ^9^Р•8•V•8• ГЬ8-Р92Б(ГО8 1^95Ьа. 8«8 29€е9Ш?3€ .V. 
Г9 Г+2Щ>А. 

^А2^'У+ Ш9%9 .+^. 2яя<еш}а9Р' -1.^92^9^9^ яр + ь- 

•0-9Л9ХЗ+ 8 ЯР + Ь-Р + ЯР-вЗ, 8 2Ч?€Ш1+5Ь9 91Ш-8'У+ •?+- 
Ш35Ь9 Га}2ТО88Р-Р8,''+ 9 -Р 9 ф Ь 8 +. ЗЯР+Р-8/«ЗЛ83. ЬЗ^З 9Ь9- 
ЙГдЛ-В 2ЯР98'25'"8 ^94?ЗР8!'9Х'8" 2Л»Ш+Зе8 8«8 .СТ. ЛЗ!'€СЬ+. 10 ^АЙ€^У+ 5Р''Р+ .%^. 2Я?€а1)+%9 Г'Ь9Ь9!'+ ЗЛ823+. 

(IV. 22—32). 

Ч?'в 9-Р9 [ЧРЬА^С] ЛТЧР<Я>А+Ь9€ 2€ •Р+Ь9Л*Р 9 2А9- 16 

ЯРЗЙЗЬ-в 82Ь9Л'€ШШ?88)о'8 З&з-в 992(^-8 82а929ЯР»8 8 5ЬЛ+«)§- 

:»>*(*) Л++)о9€" -РЗ 2-8 Л8 321та'8 Л^З-Р-в 8928ф9Я?'8 ; 8 ЬЗ^З 

^■8 -РЕ'3^'8' гР2А}'9 ЬЗУЗТОЗ "ЗЗ^З ГЬТТО^9€ 2Т-^" ЯРВ+^Р, 8^VА- 

Ь'81 ЛТ 2'€ 2+'35''8. 8 ЬАШ<€ 3X39" 3<Я)?!'9 2Л°8ТШ+Ь9Х"8 е-бТЧР-в- 

148. 

Ш88Ь°8 ЯР°8 ^+Г^Ь■Р+а9XА, 2'8ТОЯР9Ь8 8 2«ЛЗ ЯЯ'8 9^703*32^^ЯР88 20 
2ЯР93'28'"8. ЬЗ^З ЛЗ" +ХТ-Р-8 5ЬЛ+%94€ ЯР^-^^^в А.''9 РЗг-ТОЗ- 
Ь-вТЗбЗ ГЬ9Ь9^"8 -РЗ ГЬЗЗвЦ^З^РБ 32ТО« ЯР-8 9Щ;3^32Ш;ЯР88 
2ЯР93Х'8. ЯР-8 821таТ-Р9€ 563 Ъ6Ь+%дЛ%е ЯР+Х-в, А^9 Х'8^'9- 
Л-вЗ ЯР'8Л9ЯР8^€ САШС ЧР-в Л-8-Р8 8<Й>Т8-Р'88 ЯР^в 80йЬ+8А8, 
35ЬЛ+ бо+^ЛР^З 2€ 'РЗС9 Ш1Ь8 ЛАЩ;+ 8 Ш32\ГО-в ХА2€*У-8, 2.5 
АЬ9 Ь^-вВг^ГО-З ^ЬЛ+Л-в ЯРЗА38 Г9 ЯР'8238 боЗХЗ, 8 :Р8 ?-8 
ЗЛ8-Р98ЛЗ Ък-В Рд&-В6Ь-['-Р'8 ^-882^-8 8Л8А 1ЛЗ^}'Х9 ЯР'8 
2+ЬЗЯРШ]9€ 28Л9"Р'82.''9€'&€ ?"8 г^ЗРА ЯР'8Л9ЯР8\'8. 8 Х-Р9-&8 
САШЗ€ Г'Ь9.''+ТЗ^'8 ЯР-8 8&зЬ+8Л8 РЬ8 83ЛТ238 ГЬ9Ь9'УА, 
8 -РЗ ЗЛТ-Р-З абЗ 9Ш?« :РТЬ"8 9982Ш?8 2€ Ш;-8?>Х9 -РЗХ- зо 
Х+Р^ +2§.Ь2Ь'88Т. 8 82ГА'8-Р8Ш'€ 2€ ЯР'828 АЬ92[ГО8 •?+ 
гЗ-Р-вХЗИТЬ^З 2Л'«8Ш€«3 288, 8 ЯР^2ТО+ЯР'вШЗ 8&)5Ь-8'Р+- 195 Ш<€ 5 80> 5ЬЬ+Л+, 8 ^АЙ€ 8 Л9 ^Ь-вЬ^. ^ЗЬ^^Р •?+ -РЗв- 
абЗ 5ЬЬ+Л'в 5Ь'8 2«Л-8Л+'Р^ Ь^А+ШЗ. Л+ еЗ€ 5 -РЗ^-В ЬТ- 
•РЗ€А?. 9-Р=8 а&З ГЬ§ШЗЛ« Г§ 2ЬАЛА 8Ь« 8ЛА+ШЗ. 3 
ЧЯ-в-РЗЛЗ ЧЯ-в .''+ГЗЬ'Р+а'55'^ ЧР-в ^Ь+Л-в ^Ь+ЛЗАЗЗЙ^-в, 8 СА 
6 »^€ ^-8 23€еЗТО=8Т. 8 ай+й++ЬЗ€ 2€ 3 З^^З-РТЗ 3%3, 
А\'д Й^ ЯЯЛ+Й^ШТ^ СА ЙАЗЧРЗ 35ЬЗ. 

'^АЯ<еМ'Ь ^Ц''Р-\^ .Л^. й'1Р€Ш1^8Ь^ ^ЗС^З-РЗЬ-в 
ЯР81ГО+ 8 ^ЗЛ38Ш?+ РА2(ГОа9-Р+ 35ЬЗ 8 ^Ь8 2Ш} + •Р8^V€ 
^ + ^«8 35ЬЗ. 8^8 23€еЗТОг>€ .V. ГЗ Г+2Ш?А. 

10 ^А2<€Я'+ 5Р''Р+ .^^. 2ч?€(га+?ьз +гз2щ;зл.ь Ш1 +- 

«$ЬА+. 8«8 .*•?. 3.''1ШЗеЬ+. 

1га + 5ЬЗ 83 + ^»+ ГЬАЛ^Щ>3^€ .''Ь=82Ш)8Ш)3<Я>А. 

15 (I. 1—25. 57—68. 76. 80) 

Гзрзйз 39^3 х-РЗ"&т -р+шс ^тр-ртот гзчРА21та-8 3 зеь- 

ЯРАЙШ^-вР-вВЗЬ-в ЧР^ -Р+Й^ ЯРЗ«3)з«, А^ЗабЗ ГЬАЛ+Ш* -Р+^Т-в 
е-бТЯР-вШЗЗ 8Й ГЬ^ЧЯ+ й+^ЗЧР8Л-8\'8 8 ^ЛШЪ^Т ЙАЗ^З- 
28, ВОзЯРЗАЗ 2€ 8 Х-в-РА ЬШЙЛ^Ш» ГЗ ЯР-вЙАЬВ ЯР-в 

20 8ЙШ?8-Р3€ ГЗ Ь€ЛаВ ГТЙ+Ш?Т ТОЗК^А, ЙА+'У-8-?«'Р 3 Ш733- 
фТАЗ, Л+ Ь+О.а-З^АЗШТ 3 •РТЬВЛЗ -Р+^^ЗА-в ЗЙТ ЙА§- 
ЯРЗЙЗЬ-в аЗШ?ЯРЬ^гбЛЗ-Р53. 1^8ТЙТ ЧР-В Л«Р8 8ЬЗЛ+ Я'А2+ЬА 
8Р'ЛЗЗЙ!^+ 83Ь38 ЗШ}ЗЬ« Ъ^З^З-РЗ^^-в €Ь+Ь+Ь8+ (р(та^ зф'Р- 
^^ЗЬЗЗе +ЧРТ.Ь-Р€, 8 ЙЗ-Р-Ь ЗХа> ЗТОе Л«^5?ЗЬ^ +ЬЗ'Р'8, 8Х€ 

25 38 ЗАТЙ+ЧРЗТО-8. еАШЗШ?3 ЛЗ 31!^+ ГЬ+ЯРЗЛ^-Р+ ГЬАЛ^ 

ез^зх-в, ьз눫'Ь ярв еь+гзяРАлзь-в з згъ+^л+разь^ я.з- 

ЙГЗЛ-в-РЗЬ^ 1^32 ГЗЬ31'+. 8 -РЗ \^А Б'^^^^ ^€Л+, г§рза$з ША ь;8« 

' 149 

ЗАТ2+ЯРЗ-0-8 -РЗГАЗЛ^Т , 8 31^+ еь+Х+Ш?ЗЬАЯР 8Ш+ Ч?=8 

Л-8-РЗ)о« гЯРЗЗЬ-В еА2а\)+. е882Ш)« а$3 2Аа9гб<€'6'© 3^39 

30 ЯР-б *Т-Р» *ЬАЛ88 2ЯРЗЗЗ€ ГЬАЛ« е35ЬЗ'55'^, ГЗ ЗеВТ^+Р" 

83Ь382Ь»Ха9 {'АР'*? 2€ ЗХ» ГЗ^+ЛЗШ)? ЧР^тЗА^ШЗ^ ЙЗ 150 196 ЯР-в 'VЬ•8^"8ЧР'8 «зЗЯРЗЛ-б-Р^, 8 ЯЯ83 Х-Р9аб-89Ш)ЧРЗ АРЛТЗ 
СА даЗЛ,5Щ?Ч?3€ ЛА»е ЯР-8-РА ЯР'8%ЗЛ"8 Ш)ТХТ+-Р+. +1РТ 
абЗ 2€ ЗХЗ& +Р"8Л«ЗЛ'8 ЛЗЯГЗЛ-В-Р-в 21гаЗЗ€ 3 Л32-Р3€^ 
3<Й>1Ш+ЬА ^+ЛТЛ'8^'++%3. 8 2-8^€(Л)3 2€ 0ь+Ь+ЬТА ЯРЗЛАЧР-В, 
8 2Ш?Ь+Ь'8 -Р+Г+ЛЗ •?+ -Р-в. ЬЗ^З 563 ^•8 -РЗ^» +'Р"8/«ЗЛ"8 5 
ЛЗгГЗЛ-вР-в' -РЗ е38 2«, ^+Ь+Ь83, е(,+-РЗ 332А'88Ш+-Р+ 
11^-8'Р2<га"8 'Ш'ЗА81Д!ЧР+ Ш1ЯРЗА, 8 г$ЗР+ (ГОЧРЗА ЗЛ'Р2+ЯРЗ-е"8 

ьзлт^га-е я-въ-р-в щ^зед, 8 -р+ьз^зшз з^с з^з^ вз+р-в' 

8 езеЛЗ^ГО-в Ь+Л32Ш)-8 \гаЗеА ЧЯЗЛТА, 8 Х-РЗ^З 3 ЬЗЛ-8- 
2ЯРА 35ЬЗ Я?«8(^ЛЬ+Ла9'а€0^'8 2€. СЗеЛЗ^ГО-В е^З ЧРЗЛТ РЬАЛ-в 10 
С35ЬЗХ"8, 8 ЧРТ-Р+ 8 2Т^ЗЬ+ -РЗ З-З^+Ш^-в ГТО^Т, 8 ЛЗ^ЬЗ^й^^в 
2ЧЯ€Щ>'88да'8 ЗгГА-вРЗО^-в 2€ 3»3 8[2] ^ЬАЧ?+ Х+Ш?ЗЬЗ 

2чяззз€; ^■рвъ^ъ г-вз-рзяр^ зеьь+влзчр-в зеь+аотоп-в ь-8 
9Ь32Г'ЗЛ"8Р' ез9ьз* вь-в" 8 ш^-в гьАл-взлз^та-в гьАл-в -рзда^а 

Ла§ЬЗ"55''8 3 23ЛЗ^ ЗАЗЗ^З-йб, ЗеЬ+Щ!ЧР1ГОТ 2Ь'8Л-8'У+ ЗЦ^-ОЯ^-в 15 
■Р+ ^€Л+ 8 ГЬЗ^таТЧР-в^Р-вТЗС Ч?"8 ХЗ€ЛЬ321га'8 ГЬ+ЯРЗЛ-8- 
•Р-вЗЗЬ-в »5ЬЗШ?ЗЧЯ+ТОТ ЛР'Л8 2'8ЯРЬ"8ШЗ-Р-88. 5 ЬЗ^З 09+- 

ьььзА .'"8 +-Р'8^зла&* РЗ 4?з2зхаз ь+е^аз-гз-А^ 2з; +9р-8 ■ 

1^3 32Х°8 гЦ^+Ь-в 8 г&3-Р+ ХЗА еь+X+^^ЗЬАV"8ШТ ЧР-в 
Л-8РЗЬ'8 2^38Ь»8. 8 фЦ^^ВЯРА^+^^В ^-Р-вЛОЛ-В Ь34?3 ЗХЗ^. 20 
+0ь-8 ЗгХ-в Л+ЧЯЬТЗЛ-В РЬА21ГОЗЗ€3 РЬАЛ-8 еЗ%ЗХ"8, 3 РЗ- 
г-вА+Р-В 32X8 5ЬА+%ЗА+1ШТ ^^^ «ТОЗСА 3 еА+5ЬЗЧРА2Ш>3(ШЗ 
«гаЗСА 2ТЗ. 3 23 СЗ€ЛЗШ8 ХА-в^С 8 -РЗ ХЗ^Ь-вЗ ГЬ35ЬА+- 

5ьзА+1гот лз -рз^за&з л-в^рз езелзето-з 23з, 09+-РЗ -Рз чра- 

ЬЗЧ?+ 2АЗЯ?323Х'8 ХЗЗХ-З , АЗбЗ 2'8еЗ€ЛЗ€1ГО"8 2€ ЯР-8 25 
ЯРЬАХС 2ЧРЗЗ. 3 САШС Ар-лзз гбТЛЗ€«3 ео+Ь+ЬЗЗ€, 3 

4?р'а$А++ьз€ 2€ забз хазабл++шз чр-в мь-бь^чрв. з 8ШЗЛ'8 

а&З -РЗ Х3аб++Ш3 5ЬА+5ЬЗА+Ш»Т !"8 -РЗХ-в, 8 Ь+0о»ХАШ€ А^З 
ЧРТЛА-РЗЗ ЯРТЛА ЧР-в 'УЬ'8.''"8ЯРЗ" 3 0^-8 1^;А РЗХ+3€3 ЗХ-в, 
8 ГЬАе'8ТЧР++ШЗ -РАХ-З. 8 11;-8Т2Ш?'8 А^3 ЗгГА-З-РЗШ* 2€ зо 
ЛЗ-Р83 2АаЗЙС'88 35ЬЗ, 8АЗ ЧР-в ЛЗХ-З 2ЧРЗЗ. Рд гЗЬ-З 363 
Л«РЗЬ"8 е^+^С^га-З ЗА82+ЯРЗ-е-8 363Р+ 35ЬЗ, 8 Ш?+АШЗ 2€ 
ХА2€\'-8 .А. ^ЬА+^ЬЗА-абЩТ" А^З ЦИ+^З 2"8Щ;ЧРЗЬ8 Х-8"РА 
5Ь32ГЗЛ-8 ЯР-З Л-8РТ ЧР-8 -Р^ЙЗ ГЬТбо-вЬА фШ^-ЗЗе^ГОТ Рд-Рд- 
ШЗР83 ХЗЙ^ ЯР^ ^АЗЧРА^/АЬ-в. Оа+^<€(й)§" ЗА32+'Ц'ЗТОТ 35 — 197 — 

ЙЗ ЗЙГЛ^е-РВШС 2« ЛЗ-Р83 Ь9Л«Р1гаЗ 35, 8 Ь9ЛТ Й^вЗ-Р^в. 3 

йл-втш+шс з^ь-вйон-в г$тяр^«з8 ьзллзрзз зз€, А^^ 

3 ь+лзяр++ь9€ й€ 2« -рз-^е. 3 с^зйто^ 9Р« зг^^^вт ЛЗР-8 
б гьтлзе зеьАеь+щ!^ зц1;ьз^€ш?з, з •р+ьз"у++ьз€ з з^^з-рз^^в 

31^-8^+ 2ЧР335ЬЗ Л+Ь+ЬЗА. 3 Зт?'8ЧРА«+ЧР=8ШЗ Х+1ГОЗ 35ЬЗ 
ЬЗ^З* -РЗ, -Р-в Л+ -Р+ЬЗ^ЗТО^ 2€ З-З?* З^Ш ЗЗ+Р^в. 3 ЬА- 

ш<€ {--е -рзв* А^^ -рз^^газабз 32Ш?^ зш?« ьзйлз-рза ш)чрзз9ьз 

, "РЛЗ ■Р+ЬТ\'+ЗШ)'8 2€ З^З-РЗХ-в Ш?АХ^. ГЗХ+'Ц'++ЬЗ€ йЗ 
-(Р^ кг З^Ш-вЯ''? 3«)3 {•+.'•3 ет ЬЗ^ШАЛ-в -Р+ЬЗ^Т 3. 3 32ГЬЗШ-8 Л-в^З- 
'УЗе •Р+ГТЙ+ %(Я)+?ЬЗЛ€" 33+Р«8 зй^га^ ЗХ€ ЗХ». З ^Р"»- 
Л++)оЗ€ 2€ ЧР'82'Р. §Щ)'8ЧРЬА2€ ЙЗ 2€ »2Ш?+ 35ЬЗ +1^33 3 
3€во'83!"8 35ЬЗ, 3 5ЬА+5ЬЗ<Й>++Ш3' К;Л+9Ь32АЗЧР^ е35Ь+. 3 
С'832Ш?« ■Р+ ЧР'82АЬ Й^ТОЬ+Ь-в аеЗЯРЗв^ЗЗЬ^ 3!'Ь2(Ш«, ЯРВ 

15 ЯР238 «ЬЗЬ-РЗТ ЗРЛАЗг^гаАЗ ГЗЧРАЛН.ЗХЗ еА+ЬЗ€ ЧР-вЙЗ 
«)Л+%ЗЛЗ 2Т, 8 ГЗЛЗЗбЗШ* V 82Т 2Л=8'РШ€ШШ1ТЗ -Р-Ь 
2Ь"8Л'8Л'ЗЗЬ'8 2ЯРЗЗЬ'8, %А+%ЗА^«3' ^-81^3 391^3 ЗТОЬЗ** 
23 еЗ€ЛЗСга-8 ; З Ь3€^.^ %32ГЗЛ-8-РА [^А 2'8 -РЗ-З^-в. 3 &.+- 
Ь+ЬЗА ЗЩ?8Я'-8 35ЬЗ 32ГА8-РЗ 2€ ЛЗ^ЬЗ-З^-в 2ЧР€Ш;«3"2?'8 3 

20 ГЬЗЬЗ'^-8ЙШ)ЧРЗЧЯ+ 9ЬА+%ЗА€' СА+«>9ЙАЗЧРЗ-Р'8 9Ь32ГЗЛ-8 ^дЪ'В 
ЗейЬ+ЗАЗЯР-8, А^З Г32А1га'У 3 й-в^гаЯРЗЬТ 8е*.е+ЧРАЗ-РЗЗ АР- 
ЛЗХ* 2ЧРЗЗХ^. 3 Ш?'8Т ЗТОЬЗ^Зв ГЬЗЬЗ.'''8 ЯР-вЗШ-РА+^З 
•Р+Ь34?ЗШ8 2€, ГЬАЛ'83ЛЗШЗ СЗ РЬАА-в АТ'УЗ'Ш''8 ^ЗЙГЗЛ-в- 
•РЗХ-в а&5ЬЗШ?ЗЧР+Ц\)8 ГЗ€Ш?-8 39ЬЗ. ЗТОЬЗ*€ йЗ Ь+21ГОА+Ш3 3 

25 {-ЬАГАА+ШЗ 2€ ЛЗ&ЬЗХ-в, 3 СА Ч?«8 Г»2Ш?'83'РА1о'8 ЛЗ 
Л-в-РЗ АЯРАЗРЗА 2ЯР335ЬЗ !"8 ВбвВ+ЗАР. 

ЖАЙ€'У+ 5Р''Р+ .5^6. 2V€ш^+%з зто-в'\'+ -р+шз^ьз 

[•§.Ь8А+ +ЬЬЗЗР32.''ЗГ'+ +АЗ!'Й + -РЛЬ'82|''+. 3«3 Й3€- 
С30113€ .+Т. •РЗ'1Р++5ЬЗ АА1ГО+ З^Ш-З Аа&^^3. 

30 ^А2€'У+ ЗР''Р+ .8^. ЗеЬАТОЗ-РВЗ Х3«88 !'§.Ь+ 

83+-Р+. 8«3 .+. •РЗЗ€еЬ+. 

^Ай€*\/+ Ъ[Р'Р'Ь .8^. йгрсои^р- VЬ°8Ь^V^'»^р +гз- 
8^^^А© гзш}ь+8г + я?а+. 151 198 (XVI. 13—19). 

Я?=8 3-РЗ [ЧРЬА^С] ГЬТШЗЛ-в 8йа&2"8 Ч?"8 8Ш>Ь+'РЗ€ 
?.32+Ь83€ ф<РА8ГЗЯР=88 ЯР"8Г'Ь+Ш++ШЗ »^ЗгР8Ь'8ЯР 8Ч?33€ 

^»Л31?А4^«2}'++5Ь8 ; 9-Р*Р ЛЗ ЬАШ€' дЧ9^ 89+-Р+ ^Ь'в2^^8^^3ЛА, 

9-Р8 ЛЗ 8ЛТ^ . ЛЬаеТ ЛЗ 83ЬЗ'35'8^€ А<Р ЗЛ«Р-Р|%9 ' ' ^ 

ЗЦ^^в РЬ9Ь9}"8. ?ЬА+5Ь9А+ З^^З-^З 82®8в" 1Р8Т ЛЗ }'9%9 %А+- 

%9АЗЩ13 ??€ е-вТСТ^Т ; фЦС^еЯРАШЦВ+ЯР^ а&З 88'35'9'Р'8 ГЗШ?Ь»8 

Ь34^3* 1Ш»88 388 ЬЬ88ОТ9а'8 а-вТ-Р-в ^9%+ Л'РЧР++«>9. 8 ^^' 

91Л)»8ЯРАШ1Ш+ЧР'в ВаШВ-в ЬЗА^З 3^»' СА+ЙЗ-Р^в 388, 8ТХ9- 

•РЗ ЯР-ЬЬ Бд^Р-Ь, АЬд ГА8Ш?8 8 ^Ь^V•8 -РЗ +ЯР8 «ГОЗ^З, •Р'8 

^^^'8V■8 ^98 таез з^чч-в ■?+ -рзезазь^. 8 +еь-8 лз ^зса 

5ЬА+%9А^ А,''9 ТО-вТ 38Т ГЗТОЬ»8, 8 -?+ аЗХ-в ГЗЩ?ЬА 
8"8еоТа&Л9€ 'УЬ'8.''9ЯР°8 Х9^€, 8 1РЬ+1Ш+ +Л9ЧР+ -РЗ »Л9- ^^ 
«^АА-аеТО-в 38. 8 А+Х-в ЦЧЗСА ЬЛрч^е "У+Ь8Ш1ЯР8А -РЗ- 

ез8'8-р++5Ь9, 8 забз 8«8ЯР€а&зшт •Р+ еьЗ'г5'8 езелзто-в а-вчр^- 

СЬ+-Р9 •Р+ ■Р311;383Ь"8, 8 ЗЛЗ +Ш1гаЗ Ь+0оЛЬАШ8Ш8 •Р+ &1ЗХ8 

езелзцп^а ь+0ьльашз-р9 -р* -рзезазь-в. ХА2СЯ/+ 5Р'<Я)А 

.+. аЯР^Ш?»!^ е30*^X^еаЛ'8'Р8^» !'909Х'8*Р 8 Л + Х5 + Р+. 20 
8«8 .+. •Р93€еЬ+. 

ХА2<€'\'+ бР^с^ЬА .1^. Г9А9ЛЗ-Р83 ^38(та'8Р'883€ 
8 аЯРСШ^-вВЗе Ь 8 еь -е 8 2ЯР€Ц1;'883€ е9*9Ь9Л8^€. 8»8 

.8%. х+ь1га+. ХАЙ^еЛ/^ ЗР^ЛА .Оо. 2ЯРСто»88Ь'8 x^€^^^'8^•8 з а§- 

ЙТО + Щ>+, Г9А§.!' + ЬГ+5 8 За>Я?+МА, 8 В^^АЬ*. 8*8 .8ЯР. 
фзЬЧ?+ЬА. •25 199 !'9Р8+. 

(VI. 17—19). 
ваа&аачя-в, 8 ^•рай'82(7оярз ^•р35ь-8 лгрлзв фЩ}-8 яя-ваззе 

ВР^ЛЗЗе 8 ЗЬ8й+А8^-Ь 8 -РЗ^ЗЬТА Ш?§-Ь'88!'+ 8 28ЛЗР-в- 
8}'+; ТЛЗ РЬТЛЗе ГЗЙЛЗ&Ш+Ш^^в 3%§ 8 8\'АЛ8[га« 2€ ЗШ)^ 
^'ЗЛЗе^-в гЧРЗЗЬ-в, 8 2Ш}Ь+ЛЛЗ€Шт5'Р8 ЗШ7« -рзлзе^ь-в 2ЯЯЗ- 

10 Ък-в "УАЛА+ЬЗе 2€, 8 ЯР-82'8 -Р+ЬЗЛ^ 82}'++ШЗ ГЬТ,'^ + 2+Ш78 
2€ З^г-в, А!'3 28Л+ ВОз •РЗ^З 82ЬЗЛЛ++Ш3 8 8'УАЛА+Ш3 
Ч?'82€. 8 2-8&г8ЧЯ+ЯР'8 3^+ •?+ Л32<еШ?3 аЗ^ЗР<?'1'+ 2ЧРЗА 
Л+9\}\)8 8'25'^ 28<Я)3€ 8 ЯРЛ+ЙЩ^-в ■?+ Ч?-82А>о'8 1!^А2АЬ'8 8 
•РЗЛЗ€5Ь'88 "УАЛТШ?8, 8 ^32-8^+ 3€ ГЬЗГЗЯРАЛ+(Д1<Р "УА- 

15 2+Ь21гаЧР83 еЗЛТЗ 8 Я'АЛ8Ш}8 еЗА€«€3€. 

^АЙ-вЯ/гЬ 5[РЛА .+^. 2ЯР€(та+«,з xз€*зР8^+ 

<2? + Ь?'8 + 'Р+ 8 2ЯР€1та'8ТЗ€ зф8?5"РЗ€. 8«8 .ЗТ. 

^А2€Ч/+ 5Р'сЯ)А .6Ъ^. 2ЧР€Ш?+«,3 ^3€^ЗР8?.+ 
Ь&Ь8,''+ 8 ШЛЪЧ\)'8Е "Зг+ОПЗЬЗ 35ЬЗ. 8«8 .+. +V^Ь32(7^+. 

20 ^А2=еЧ/+ ^[^(аА .5?. 2^гР<^=в 2ЧР€Ш?^8)о-в 

ЗЩ}-8'У-8 ТЛЗ ЧР-в Ь + Л."- 8ЛЗ-Р А .ЬМ. 8«8 .ЛТ. 23РШг«еЬА. 

^А2€*У+ Б[Р6ЬА .5. 2ЯР€Ш7+Й>3 ГЬЗЬЗ}'+ 8Л83€. 
8«8 .3. +ЯР5Ь32^ГО+. 

^АЙС*У+ Ъ\Р6ЪА .ЙЛ. ©й-вРЗ-РЗЗ 2ЧР€Ш?^83€ 
25 +'Р-Р'8 8 ^г+ОКЗЬЗ 1^35ЬЗЬЗЛ8^8-Р€8, 8 гЯР^Ш^-вЗЗв ЗЯ?Ь+- {'-'|' 
!>8 5 3€ 8 ГЬАГ'Зс$Ь31^-8Р883€ ЗЛ&^ШТТ + Л-вВ, 8*8 23€- 
СЗШ?3€ .3. •РЗЧР.Ь+5ЬЗ ЛАЦ1>+ ЗЩ)« АЗЗ^^З. 

^АЙС^У^' ^[^ЛА .836. 2ч?€(га+«)3 г + -рш?злз5- 
^зр+ ^зс^з-Р8.''+. 8 гярсро-^^з 8гР€^^з^п?^огА 35^-8^+ ■?+- 200 Ш35Ь9 !>Л8^3'РШ?+ ЗР8Й.''9Г'+ ЧРЗсЯ)8^2}' + 5Ь9. 8«8 29€- 
еЗТОЗе .ЯР. ГЗ Г+21гаА, + ЙЯРСШ)»^» !'Л8'Ш'3-Р0Т;» ЯЗРЦ^С- 

^А2€Я'+ ^[^«аД /и+. йярс^з-рз 'Vь^^•8ЯР^ 

8ЯР€Щ1"883€ 1^95ЬЗЬЗЛ8\'€ АЙЗ V -6 ^А + кЗЬ-Р + Ь^в, 8 ГЗ- 

^л^•р^■Р8^ '^з&-р^'з^ш 8 ай-^рярзш^яязьсщза^з?» ^ь^вяш?» 

ЬЬЗЯЦПЗЙЗЧР». ЗЯР+^Р-б/^ЗЛЙЗ ф«ТО« 33+-Р+" е^8Ш€ ЙЯРСЧ/ЗРВА. 
8*8 Ч?'в ГСОТ^в^^в .Л. -РЗЛАЛ* Рд Г+ЙШ^А, 2ЬА«$ЬА. 6 .+. ЙЯРС^ГО^вВЬ^ "5? + ^ + ЯР 3 8. 10 

(X. 16—22.) 

Ьз^З %92ГЗЛ^ Ь-В ЙЯР98Х^ Ш*3-Р8.''9'55''8" 23 +6^-8 
2«А^ ЧР^вЗ А\^д 9Ч?Я'€ Г9 ЙЬАЛА Ч?Л'8.'''8' 1!^9€ЛАШ)3 ЛЗ 
Х9€ЛЬТ А^З ^Х83€ 5 \'АЛТ А^д 5()9А9€е<РЗ' ЧР^РЗХЛА- 15 
Щ>3 ЛЗ 91^-8 ^А9ЯЯА}"8" ГЬАЛ+ЛСШ? 8 ^9 ЧУ-ВБ •?+ 2 8^^^ 88, 
8 •?+ 2'8Р-вХ8'6!88Ь'8 ЧЯ+Ш8Ь« а9Щ)ЗР9€Ш)Б ЧР^8' 8 ГЬАЛ^ 
ЯРЛ+ЛЗЬ^З 8 1'А2+Ь€ Ч?ЗЛ9'23'8 1^9€ЛЗШ?3 "З^З-РЗ Ь+Л8, ЯР-в 
2'8ЧРАЛАР83 8'33'=8 8 3€Л«8.''9'22'^. А}'9»3 'гРЗЛ9Х8 е9€- 
ЛЗО^З, ^'З ^«'УАаНЗ 2€ г^+^З А8 ^-81^9 З-З^+Ш^З %Л+5Ь9Л+- 2о 

«шт* л+йто^в ез й€ яр+^-е яр°8 ч\}-е ^+й« ^1га9 5Ь(Я>+5Ь9лз- 
щ>з' -рз яр°88 е9 ЗЙ1ГОЗ 5ьл+5ьз<я.^«з, -р-в лз^ь-в зад-вл'* 

^335ЬЗ Я)Л+5ЬЗА€5 ЯРБ ЯР+Й^. ГВАЛ+Й^ГО-В ЙЗ СЬ+Ш?^ еь+- 
Ш?+ •?+ й-вХЬ-ВСТ-б 8 З^ГО-В^У-в ^€ЛЗ, о ЯРв21ГО+-РЗ€(гав ^€Л+ 

•Р+ Ь9лтш)зл€ 8 а^ез-аеш) 8 зс. з езелзтоз -рз-р+ярзлз-зрз 25 

ЯРЙА"г^8 З^ЗРЗ ^335Ь9 Ь+Л8' ГЬАШ^ЬвГАЯР^вВ 363 Л9 .'•3*»- — 201 — 

а&З-РЗЗ 5Ь§2Г9Л+ "Р+ШЗ^ЬЗ 82а&2+ ЬЬ82Щ?32'Ь. 

(ХУН. 1—9). 

*1?=в З^РЗ [ЯРЬА^С] ГЗЗ€Щ)« 82^2^8 Г31ГОЬ+ 8 8А?'ЗЯ?+ 
83+-Р+ еЬ+Щ)+ 3^», 8 ЯР-в&рЯРЗЛЗ 3€ ■?+ 5ЬЗЬЗ€ ЯР=8Т23}>3€ 
ЗЛ'Р^'^8. 8 ГЬАЗеЬ+^8 2€ РЬАЛ^ •Р<Р<г?8. 8 РЬ32ЯР=вТОА 

10 2€ «Я)8Я'3 35ЬЗ +.'"88 2А^-Р\'3, + Ь8еь^'Р 35ЬЗ е^ТШ€ СА- 
А=вТ +Ь3 г-РА^-в. 8 23 А<1Р82Ш13 2€ 8<ь?« '25'38288 8 
ЗЛ^РА 2^ -РТ^^ 9ЬЛ+%ЗЛ4€'!!/+. ФШ}^ЯРА')!1:+Ч?^ ЛЗ РЗ(гаЬ^ 
Ь3*3 82»23ЯР8' 9з32ГЗЛ8, ЛЗСЬЗ 32ТО« -Р+^« 2'8ЛЗ е=85- 
Ш>8' +ШШ?3 ЬЗ«ЗШ8, Л+ 2^Ш?ЯРЗЬ8"35'« 2-8ЛЗ Ш}ЬТ ^ЬЗЯР^вЗ, 

15 ТОЗСА ЗЛТ-Р« 8 ^382Т8 ЗЛТ-Р^ 8 8ЛТ8 ЗЛТ-Р^. ЗЛ8- 

■Р+^3 ЙЗ 3'^Ш %6Ь-\>%%6Ь'^ЧЦР. 23 31^Л+}'€ 2ЯРЗШ?ЗЛ-8 328А 

3€ 8 23 %Л+2'8 8^-8 31^А+Ь+ 5ЬА+5ЬЗЛ<€' 2-8 32570-8 2-88Р^ 

^38 ЯР-в&^АРе^АЗ^Р^ТВ, Ш139ЬЗ Г32АаЗШ+8Ш?3' 8 2А^8Ш+Ч?--8- 

^^^ {^1 ШЗ а^ЗРЗ^-З Г+Л3€ ЦРТ-УЗ 8 а&еЗАШ=е 2€ ^ААЗ. 8 ГЬ8- 

20 21ГОЗ€ГА« 82а&2^ РЬ8^-32'РЗ€ 2€ 8Ь 8 ЬЗ^З' ЯР'82ТО+'РАШ?3, Ч!* 
■РЗ е38Ш)3 2€. ЯР«(>)Я?ЗА«ШЗ 5^3 З^Т 2Я?38 -РЗЬЗ^зЗЛЗ 
•РЗ Ч?8ЛАШ€ ОО-в^-в-г^З 82^2+ ЗЛТ'Р35ЬЗ. Зг^ЬЗЛС^З^^ 
8^« 2« 9зЗЬ^Т Л+ГЗЧРАЛ+ 8'5?=8 82332^ 9ЬА+5ЬЗА€" ■Р8- 
^3'г5'аЗЛЗ -РЗ ГЗЧЯАЛ+8Щ)3 ЯРЗЛА^РЗА ЛЗР-8ЛЗйЗ 2^8^=8 

25 ^*АЗЯРА^-8 8^^ ^ь^^шяя^звь-в ^^г^ь^г-рзоо^. 

•РЗ'35'3€^3'Р8.''+ ^г + Ь^ЗА* ЗГ82!'ЗР+ , 8 -Р + ЯРЗ^ЗЬЗЗ 
а*Й-8ГЗ'Р8Р' 2ЯР€Ш?^83€ е35ЬЗЬЗЛЗ^€. 3«3 .ЕЪ. 
^+ЬШ?+. 

30 ^А2€*1'+ +Я?%92Ш+ .6Ь%. »2^гз-Р83 2ЯР€1га^т- 

3€ ЯРА+ЛЧ»^8\'€ гР+ШЗЗ€ И;35ЬЗЬЗЛ8\'€. 8«8 .■&. 23Г'Ш}€еЬА. 

26 — 202 — 

1>БЬ2» фл9Ь+ 8 Л + ЧРЬ+. 8«8 .8Л. 3!'Ш)&€еЬ+. 

Ш; + Л3+, 8 ГВаВЗ}»* й + Х38АА. 84^8 .Л. 23ГШ>€еЬА. 

^А9<€'У+ 4.*1?%32Ш+ .5Й. 2яр€ш;+«,9 + % + ш) з- ^ 

•Р8|''+. 8*8 23€С31ГОЗ€ Л?. Гд Г+2Щ>А. 

Ш35ЬЗ .■- .Ь Л 8 -Р 8 Ь +. 8^!|!8 ЗЧР+Р"8МЗА8А .V. 23Г<ГО€еЬА. ^АЯ-б^У^Ь +Ч?%32Ш+ .ЙЛ. 2ЯР'€011+%3 +Р321ГОЗ- 
Л+ Щ; Т Ш? + ЗГ'82!'ЗР+ »*3-Р8.''+ ЯРЗА8.''+%3 +Г32Ш?ЗА+ 
Г+ЯРА+, 8 гаРСЦ^ааР" ЗОШ-вЯ^Р' -Р+ШЗ^Р +ЬЬ83Г82!'ЗГ» <УА2+- 
Ь8Я>Ь+Л+ Зф8ф + -Р+ 8 Х8Р°8 8. ЬЗ^З 5Ь32РЗЛ'8" 'У-вЗ 
32Ш;3 2ЧРАШ)'8. 8«8 23ГШ}€ШЬА .ЛТ. 10 ^А2€'У+ +Ч?%38Ш+ .53. 2чр<€ш»+ x^€4^^^'8^+ 

+ ЛЬ8 + -Р+ 8 ТабЗ 2-8 -РЪ^-в .8ЯР. 8 а&3-Р"88 ЗЯ)3 •Р + Ш?+- 15 
АТЗ€. 8«8 23€еЗШ?3€ .V. ГЗ Р+2Ш?А. 

^АЙС^У^ +Ч?%92Ш+ ^НоГ »2А^•р^V^^'8^ 

2ЯР€1ГО+%3 83 + -?+ ГЬАЛ«8ТО34?€ 8 ^Ь'82^^80^^АА. 
V"8 «ГО-еЛЛЗ ЛЗР-в Г+ХСЦО-в 2ЧР€[ГО'88Х'8 ТабЗ •?+ 2 Ш? Ь »- 
Х8'У8 Ш)ТХЗЦ113», Ш?ЗЗЛЗЬ», ЗЯРгЗЧРЗР" 8 ЛЬ»- 20 
аб8-РА Ек-В. 8 2ЯР"€Ш?А -О-ЗЗЛЗЬА гЗАЗ-РА-Р-вЗ-РЗ. 

(Магс. VI. 14—30) 

ЧР-В ЗРЗ [ЯРЬАХС] гЛ-еВШ+ЧР-в 8ЬЗЛ"8 •УАЙ+Ь* ЙА»Ь"8 
ЬЬ821ГО323ЯР"8, АЯРА СЗ ^-882^-8 8ХС 35ЬЗ, %А+%ЗА++Ш3 25 
А!'3 83+^-8 ЯР«821Л>+ дЧЧ-В ХЬ'81ГОЧР-888Ь'8, 8 23Я>3 Ь+ЛТ 
2ТА-8Т ЛА^е1Ш-8 2€ 3 •РЗХ-8. 8гР8 Й63 %А+9ЬЗА++1оЗ€ АЬЗ 
8АТА 32ТО-8* 8-Р8 ЙЗ %А+%ЗА.ИЬЗ€ А^З ГЬЗ^З!-^ ЗЯОО-в 203 — 

А^^ ЗЛЗ-Р-в 90\?»в ГЬ9Ь9.'-8 ЗЙТО-в. ЯЛ-вЗШ+ЧР-^ лз вьзл-в 
ЬЗ^З* А^З ЗЛЗЛЗ а&2А^Р9€Ь'8 83+-Р+. 2-8 3809-8. Щ?« ЯР-вЙТО-Ь 

•Р+ 8 й-вЧ?*©)* 8 ЧР^в Ш)3?5''8'Р<Р'У8 8ЬЗЛ8+Л'88 Ь+Л^Р г$3- 

6 -р^вт ф<рлч'г+ еь+ш;+ йярзз5ьз, А^^ заез-рт й€ з^' 5ьл+- 
%зл++шз ез вз+^р^в 8ьзл©' дг-з -рз лзй^шзз^ш-в тозед 
8^А(го<р а$з-р^8 е;ь+щ;+ ячрзз^з. 8ьзл8+ аез %-раяр.ь+шз 

2€ -Р* -Р-в 8 ЬЗТОА+ШЗ а§еТШ)8 8, 8 -РЗ ХЗЛ++ШЗ" 8ЬЗЛ€ 

еЗ еЗА+ШЗ й€ ЗЗ+^Р^., ЯРАЛ'8 8 ?5>3€Л+ •РЬ+ЯРЗЛ'8-Р+ 8 

10 2ЧР'€1ГО+, 8 ЬЬ+'РА+ШЗ 8, 8 ГЗЙЛа§Ш+ЯР'8 35ЬЗ Х-РЗ?ЬЗ Ш»Ч?3- 

ЬА+ШЗ, 8 ЯР-В ЙЛ+ЙТО« РЗйЛаЗШ+Н-ШЗ 3?ЬЗ. 8 ГЬ8.''ЛР'*-8ШР' 

й€ л-е-рт гзтоьАс-вр©, 35ьл+ зьзл-в ьзабл«йш)яра& йярзз- ^'зГ 

•З?» ЧР34?ЗЬ«€ ТОЯРЗЬА+ШЗ .''•8-Р€'&ЗХ ЙЯРЗВХв 8 Ш?'88ЙЗ€"1У'8- 

•РЗ^ЗХ^^ 8 ЙТО+ЬАЗШЗ-Р+Х^в %+А8Л38й,''»888Х-8, 8 1Р'8ШЗЛ^- 

15 Ш8 Л-8*ЗЬ8 33€ 8ЬЗЛ8+ЛА ГАСЙ+^ВШЗ 8 а9%ЗЛЛ-8Ш8 

8ЬЗЛ» 8 ЯЯ-ВвйАЗЛСИЗвХ-в Й-8 -РвХ-в. Ь34?3 'УАЙ+Ь-В ЛА- 

«ц«Р<У8- гьзй8 » хз-рз зхазабз ьзшцоЗ; 8 л+х-в (гат. 8 

ЬА€Ш11"8 2€ 38 А^З 3%ЗЛЗ ГЬЗЙТШЗ Л+Х-в 1708 ЛЗ ГЗА-в 
"УА2+Ь-82Ш;ЧР+ Х335ЬЗ. 3-Р+ ЙЗ ШЗЛ-8ШТ Ь3*3 Х+(ГОЗЬТ 

20 ЙЧРЗЗЗ* 4^323 ГЬЗШЗе; ЗР+ ЛЗ ЬЗ^З* ЛА+ЯР-ВТ 83+Р+ {'Ь-в- 
Й0081ШЗАА. 8 ЯР-ЗШЗЛ-вШТ 2« ОО-В^+Р^ЗХ-в ^-8 ^АЙ+Ь» 
ГЬЗЙ8 9ЬА+5ЬЗА^УУ8' Ь3*3€ Л+ ХТ Л-ЬЙТ Й38\'8 •Р+ 
САРЛА «>А+ЧРЗ€ 83+Р.Ь ^Ь'82Ш)80^^АА. 8 ГЬТЙ.''Ь'8еЗР'8 
е'в8ЧР"8 'УАЙ+Ь-в еь+Г-А^ООЯРЗС 8 ЯР80оАЗЛ€«88 2-8 гРЗХ-в 

25 гРЗ ЯР'в2Ь30ОА ЗЦО'8Ь3200'Р 2€ 38. 8 +^83 Г32'8А+ЯР^ 
\'А2+Ь-8 2ГЗ}'&А+0ОЗЬ+ ГЗЯРЗАА ГЬ8-Р32Ш)Т «>А+ЧРЗ€ 3%3. 
3^''8 ЛЗ ШЗЛ-в »2А.'''РЗ€ 8 ЯР^ ООЗХ-в-РЗЛ/З, 8 ГЬ8-Р323 
5ЬА+ЯРЗ€ 35ЬЗ Р+ еАР'ЛА 8 Л+ЙТО^ 4€ ЛАЯР8\'8, 8 ЛА- 
ЯР8'У+ Л+ЙОО-в Х+аОЗЬ8 ЙЯРЗЗЗ. 8 ЙА-вТШ+ЯР-вШЗ З&^З-РТ-УЗ 

30 35ЬЗ ГЬТЛЗе 8 ЯР-ВеьСШ* ООААЗ 35ЬЗ 8 ГЗАЗабЗШв 8 ЯР« 
ЛЬЗеД. 8 й-ве-ВЬ+ШС й€ +ГЗйаОЗАТ .'"8 8Й»Й», 3 ЯР-вй.- 
ЯРАЙООЗШ-е ЯР-ВЙА ЗАЗЬЗ Й«00ЯРЗЬ8Ш€ 3 ЗАТ^З -Р+З^^ЗШ*. 

^А2<€*\/+ +Ч?%92Ш+^ йЯР€оо+5ьз йяр€«з*>з- 

ХЗ€^3'Р8.''+ фЗАЗ^'Л+. 8*3 .Ь". ЙЗГООССЬА. — 204 — 

А2+ ^32-Р++5ЬЗ гьАйчрсто-еззе еЗ%ЗЬЗЛ8^€, лзаб-€«+- 
+%)3 ЧР'в 2ЧР€ЦТ7А .'■Ь+е85 ЯР-в )о+Л!'ЗГЬ+Щ»Т5Ь"8. 8«8 -РЗ- 
ЛАА^ .ЛТ. ^'ЗЯР++%§ ЛАЩ?+. дЩ}'6 6ЬШ1"ВБ •РЗЛАЛ'Р++. 

Я?'8 ЗРЗ' ЗЛ8-Р-8Т •?+ Л32€Ш?3 »^ЗР8!'. ^^•Р•8V•8• ЛЗ 
2^3-Р^+Р8А ЧРА1'+, +^8-Р"8 8*8 23€еЗШ1'88 ЯРЗАТ.'"88 еь+ ^■в ЗРЗ* е'«8Я?Ш8 23€еЗЩ>А ^+Ь8+ ^+9ЬЛ+<Я)'88-РТ 
8 ^+Ь8+. ^ЗР-8<У'8' еЗАЬЗе СЗ 2€. 8«8 •РЗЛАЛ'&е ГЗ 
Г+2Ш?А фОТ-в ГЗЛ». 

(XVI. 9—20.) 
49-8 зрз чрьАхс чр-ег^ьзй-в 82а§2"8 еь+ »1гаь+ яр-в 

ГЬ"8ЯРЗ€^ 23€е131га'8 АЯРТ 2€ ГЬАе&ЛЗ Х+Ь88 Х+%Л+А'88- 

гР8, 8еь -рззеабз 8е*р%-8-р+ 23ЛХ'8 еА2«. ЗР+ а&з шзл-ешз 

1^8» <У'веьЯРА21ГО8 е'8ТЯР"8Ш88^'8 2-8 'Р8Х-8, ГА+^3€«3^ 2€ 

155 ' 

8^-8 8 Ь'88Л+^«ЗХ'в. 3-РТ 363 2А'88Ш+ЯР«8ШЗ А^З абТЯР-в 
32Ш}"8 8 ЧРТЛАР"8 С-882Щ1-8 З^Л^-в -РЗЗе, -РЗ 3€2€ ЧРАЬ-88. 
ГЗ 28Ь'8абЗ Л-8ЧРАХ+ 3^-8 -РВЬ^в 9ЬЬЗ€ЛЗ€«ЗХ+ АЯРТ 2€ 
82332-8 8РАХ=в ЗеЬ+^ЗХ'8, 8ЛЗ€«ЗХ+ ■?+ 23АЗ. 8 1Ш+ 
ШЗЛ'8Ш+ ЯР"80аЯРА2Ш?82Ш?.Ь ГЬЗ*?8Х'8' •Р8 Ш?АХ+абЗ ^А- 
Ь-вТ 3€2€. Г32ААЛ8 363 ЧР"8еьАЗаራЗХ'8 8Х'8 ЗЛ8-РЗ"55'аЗ 
■Р+ Л32€ЦЧЗ АЯР8 2€, 8 ГЗР32<Р ^'ЗЧРАЬ8Р' 8*>'в 8 Л32Ш13- — 205 — 

ЯЬ-вЛВР" А^З ЧЯТЛАЧЯ-вШ^РВ^-в 3 1?'82Ш;+Ч?"8Ш+ 900-8 ^Ь-8- 
ООЯЯ-вЗЗЬ-в -РЗ 3€2€ ЧРАЬ-вЗ. 8 Ь34^3 ЗХ-в* ШЗЛ-вШЗ ^-8 
Ч?32-8 ХЗЬ-в РЬЗГ'ЗЧРАЛТ1ГОЗ ЗЯР+^Р-в^^ЗЛ^РЗ ЯР235 00ЯР+Ь5. 
8 <РЛЗ ЯРАЬЗ€ ЗХЗ^ГО-в 8 г-Ь-вгООВО^-в 2€ 2Г+23Р'8 ез€- 

5 лзоо^в" + тлз -рз зхзоо-в ЧРАЬ-8Т цо-в згзсаблзр-в ез€- 

ЛЗОО-е. &1Р+ХЗ-Р8А абЗ ЯРДЬЗЯР+^-вШЗЗХ-в 28 Г32ЛАЛ-8- 

21гочра&'а€Ш?"8' 8хз-РЗХ"8 хззх-а СА2'8Т зллзрзеоо^в* зее^-вз- 

}.^<Р ЧР-вбйЛЛ+ЛЗТ^ОО-в -РЗЯР-вТ" 8 ЯР-в ЬЗ€.''+1о'8 еаХ83€ 

яр-вео-ехзсоо-в" +*з 8 г-вхь-еоо-рз ^ооз 82гт^Ц0'8 , -рз^^з- 

10 23563 ЗЬ-в -РЗ ЯРЬАЛТШ?-8* •Р+ •РЗЛЗ€Й'8'Р'8ТЗ€ Ь3€!''88 
ЯР-в&зЛЗЛ^ОО-в, 8 г-еЛЬ+ЯРЗ е^ЗвЛЗеЦО-В. 9Ь32ГЗЛ'8 ЛЗ 82а&2'8 
ГЗ %Л+5ЬЗА+-Р8Р 35ЬЗ ^-6 гРЗХ-В Ч?^(^,-Р323 2€ -Р* -РЗИ^З, 8 
2АЛЗ 3 Л32-Р3€^€ 1^35Ь+* ЗР8 ЛЗ ШЗЛ-вШЗ ГЬЗГЗЧРАЛ+Ш€ 

^'«23€лаз, ^згрзлр" гз2гаш-82Ш}чрз&^уу» 8 2лзчрз азоочрь-е- 

15 ЛЛ+^ОС^Р" Г32ЛАЛ-8200ЧР»^*88Х"8 0о-Р+ХЗР83Х'8. +Х8-Р'8. 

(XXIV. 1 — 12.) 

Я?-8 ЗЛЗ^РЗе 23€е300'8 «■АЛЗ Ь+-Р3 ГЬТЛЗ€ ЛЗ-Р-вЗ 
•Р+ «)Ь311^-8 •Р32€«€ 3€ЛЗ а35Ь3003аР+Ш€ +ЬЗХ+00'8Т. 8 ЗСЬА- 

25 Щ1а€ }'+ХЗ-Р"8 300"81?+ЛЗР'8 300-8 5ЬЬЗе+5 8 Ч?'8ШЗЛ8Ш€ -РЗ 
ЗеЬАООЗе ООаЗ 00АЛ323 5Ь32ГЗЛ+ 82»2+. 8 ^-8828 -РЗ 
ЛЗХ'882Л€Ш0О+Х-8 2'€ 8Х-8 3 23Х-8, 8 23 Х3€а&+ Л-8ЯР+ 
200+2003 ЯР-8 ■Р8»о'8 Я?'8 ЬТОй+Ь-в СА-в^У^УУ+Ь 2€" ГЬТ200Ь+- 
Ш»8-Р'ЬХ-8 ЛЗ е'88ЯР'8Ш+Х'8 8Х-8 8 ГЗ^ЛЗ-Р-вШ+Х-в ЛЗЯ'* 

30 ^»+ ЛЗХЛ^, ЬА2003 .""в •Р8Х'8" ^-8003 8Ш0ОЗООЗ Й'РЧЯ++«.3 
Я-В ХЬ"800ЧР-888Х8; •РА200'8 2-8ЛЗ, ^-8200+ СЗ. ГЗХ€РА003 
А^ЗЛЗ 5ЬЛ+5ЬЗ<Я,+ ЯЯ+Х-в 3*3 28Т ЧР-8 %+Л8Л38, %Л+%ЗА€ 
А^З ГЗЛЗе+300-8 288-Р» ^АЗЯРА*-82}'»Х» ГВАЛ+Р» ^-88- {^зе* 
ООТ ЧР-В ЬЗе^^А ^АЗЯРА^'8 5ЬЬАШ-8-Р8!"8 8 Ь+2ГЗ€00» е-88- 

35 (ГО8 8 0ОЬ30О88 ЛЗ-РБ ЧР'82!'Ь'82-РЗ€00'Р, 8 ГЗХ€-РЗ€Ш€ %А+- 
ЛЗА-вЗ 35ЬЗ, 8 ЯР'80ьЧРЬ+ШОО"8Ш'€ 2€ 300-8 %ЬЗе+ ЯР'8©1ЯРА- 
2008ШС ЯР-82А 288 ЗЛТ-РЗХ» •Р+ Л32«003 8 <1Р2АХ-8 
ГЬЗ*88Х-8. К^А гбЗ Х+Ь8+ Х+%Л+А-88-РТ 83.Ь-Р-Р+ 8 Х+- 
Ь8А ЗА^ЗЧРАА 8 ГЬ34?€3€ 2-8 гР8Х8 3€абЗ 8 %А+«)ЗА++Ь3€ — 206 — 

^•8 +РЗЙ(гаЗЛ§^'8 2<Р8. 5 +ЧРТШ-€ 8€ ГЬАЛ8 -РБ^Е А^^ 
еЛСЛЧР «>Л+5Ь9Л^8 ЗЬ-в, 8 -РЗ 8Х++Ь3€ ЧЯАЬ-вЗ В^З?*. 
ГЗШ)Ь"8 ЛЗ ЧР'88Щ>+ЧР'8 Щ>3^3 .'■8 «>Ь91^»' 8 ГЬТ■Р8^'8 ЯРТЛА 
Ь8Л-8Т ЛЗгб€ШТО€ ЗЛВ-Р-вТ" 8 8ЛЗ, ЧЯ-в ЙЗСА Л8ЧР€ 2€ 

49-8 ЗРЗ [ЧРЬА-З^С] Г31таЬ'8 ЧР-вЙШ^+ЯЯ-в 1таЗ*3 ^•8 «|ЬЗ- 
е». ^^•Р■8"V•8• ЧЯ-в ГЬАЛЗ^^АЗ^РЗВ ЬЛАК^Ь. 8«8 .V. ЯР"8Ш?§Ь-8- 
•Р8.'-8 ЙЧЯАОЧ-вЛ-вТС -РЗЛАЛС. 

49-3 8-РЗ [ЧРЬА-ЗУС] ЯР-вй^ЬЙ^а ВЙЗ&Й-в З^ГО^в "^^Ь-вЦ^ЯЯ-вЗЬ-в. 
{•ЗгР-е^-в- еЛ+5Ь9ЙЛ9ЧР€*3 1^9%+ -Ь^З-Р-в. 8*8 ^ЗТОЯРЬ-в^га-В^-в 

.3. -рзлАл*. яр-ве^рзшз-рвз. 

(XX. 1—10). 

ЧЯ-В ЗЛТ-Р-в й9€е9Ш}'8 «дг+ЬТА ^Р+^Л+А-вТ^»? ГЬТЛЗ 
6»+ »Ш?Ь+ ЗШОГОЗ Й9€ШШ»Т «ГО-В^^А НР+ 5ЬЬ9С"8, 8 ЧР8ЛА !•+- 
^ЗР-8 Я?'ве*)€Ш; д^ГО-в Й)Ь9е+. Щ)3*3 ЛЗ 8 гьтлз ^•8 йтда9-р» 
ГЗШ»Ь» 8 ^•в ЛЬ»9Ь»Х» »^ЗР8.''» 35Ь9ЛЗ АР'еАА+ШЗ 
889»8^, 8 «>А+5Ь9А+ 8"35'+" ЯЯ-^воСЙС «>98Г9Л+ 9Ш;'8 9)Ь9е+, 
8 -РЗ ЧРА^^^в Ь-вЛЗ Р9А9Й8Ш€ 8. 8ео8ЛЗ ЛЗ ГЗЦОЬ'8 8 
ЛЬ»5Ь"88 а§4^3-Р8!"8, 8 8ЛА+ШЗШ?3 ."-в 9>Ь9е». Ш?3^++ШЗЩ»3 
ЛЗ 9е+ Ч?»8 ^»ГА■ ЛЬ»5Ь'88 ЛЗ Ш»"8 3*^ЗР8Ь"8 Ш)3^3 8^9- 
ЬАЗ Г31гаЬ+ 8 ГЬТЛЗ ГЬАЛЛЗ {"в 5ЬЬ9С», 8 РЬЧ'■РТ^^ Я?8- 
ЛА Ь8еь'88 АЗЛ€«€ ЗЛТ^''885 9е+^3-Р"8 -РЗ ЯУ-в^БЛЗ. ГЬТ- 
ЛЗ ЛЗ 8 88Х9"Р'8 ГЗШ)Ь'8 ЧЯ-В 8ААЛ'В 39Ь9, 8 ЧР-в^^ВЛЗ 
ГЬАЛЛЗ ЯР"В 5ЬЬ9С'В' 8 ЯРТЛА Ь8ей"88 АЗЛС^С, 8 8§.Л+Ь'8, 
ТЛЗ СА •?+ 5ЬА+ЧРА 35Ь9 , -РЗ 8-8 ЬТеь+Х8 АЗЛ€«-в -Р-В 
9а9С«8 а-ВЯРВ^га^В -Р* ЗЛ8'Р9Х'В ХАаЦИА. Ш>95ЬЛ+ ЛЗ ЧЯ-В-РВ- 

лз 8 льал-вт »*з-Р8^"В гьтшзл-вт гьАгелз ^■8 Я)Ь9е», 

III] 8 ЯР8ЛАЯ?-в8 ЯРАЬ9ЧР+' гРЗ» ^9 ЯРАЛА+Ь9€ ^•■в^РV%■В, А^^ — 207 — 
щ>з а&з г+ь-вт [--е л[2]зеА »*ЗР8^+ лтч?*** й-е. 

(XX. 11—18.) 

б Ч?-в ЗРЗ [ЧРЬАХС] ^+Ь8А 21га9А+ШЗ » «>ЬЗе+ ЯР-в-РА 

ГЛ+*^*8 8€. ГЬТ^^ТА^З ЧР-в ^ЬЗС^в, 8 Ч?8ЛА Л-вЧ?* +'Р'8- 
МЗЛ+ ЧР-в еАЛ+Ь'8 Ь80|)+)о'8 ЙАЛ€«+, ЗЛТ-Р35ЬЗ » ^ъ%т^ 
8ЛЗЛЗ ША ЛЗЗб+ЛЗ Ш?АА9 88©2§ЧЯ9. 8 5ЬЛ+5ЬЗЛ+2Ш?3 38' 

а&зР9, 4^-8ш?з й€ гл+*зшт; «>л+«)ЗА+ 8^+ А^з яр^везсас 

10 5Ь92ГЗЛ+ Х935Ь9, 8 -РЗ ЧЯА^-в !"8ЛЗ Г9Л9а&8Ш€ 8. 2Т ЬЗЬ-в- 
Ш8 9еЬ+Ш)Т 2€ ЧР-вЙГЗеЦИ-в, 8 ЧР8ЛА 82»2+ 2Ш193€ШШ?+, 
8 ^'3 ЯРАЛА+ШЗ А^д 82»2« ЗЙШ^-в. 9Ь<Я)+«>9А+ 38 82»2"8* 
ЛЗ-Р9, ^8Ш?9 2€ РА+*ЗШ8 ; .''95Ь9 8«ЗШ8 ; 9-Р+ ЛЗ ^-б-РС- 
*8 А^9 ЧРЬ'8(Л195ЬЬ-ЬЛ+Ь-8 ЗгЧИ-в, «.А+%9А+ 3"3б'»* Я)92Г9Л8, 

1а +*3 ШУ-ВТ 328 ЧР-вбоСА-в Т8, ГЗЧРАЛЛ-в ^Т .""вЛЗ 8 32Т 
ГЗАЗЛ^РА-в, 8 +04-8 ЧЯ€0гв'33'9€ 8. Я)А+5Ь9А+ 38 82»2'в' 
Х+Ь83. 9СЬ+«-8Ш8 ЛЗ 2€ 9-Р.Ь Я>А+5Ь9А+ 3^» ЗЯРЬ382.'''88* 
Ь+ЧЯЧР8, ЗЛЗ ■Р+Ь8'\'+ЗШ?^ 2€ З&^ТТОЗАР". %А+5Ь9А+ 38 
82»2"8' -РЗ ГЬТ^+г+З 2€ ^-В^РА* -РЗ» 1^9 ЯР-ВЛЗЛ^В ^'в 

20 9(ГО'8'УР' Х93да»* 8Л8 ЛЗ ^•в еЬ+Ш?88 "З^дЗЗ 8 Ь'В'У8 ЗХ-в' 
ЯР'82Ь9ЛЛ9€ ^'в ЗНОЯ/^ВР" "3?93Х» 8 9Ш1-В\'Р' ЯР+ШЗХ» 8 ^9- 
«,» Х93Х» 8 е95Ь» ЧЯ+ШЗ'Зг'». ГЬТЛЗ "З3'+Ь*?'+ х+«>л+- 
А-8Т-Р8 ЧР'В0оЧРА2Ш)+^ШШ)'Р а9^3-Р81''9Х'в А^д ЯР8ЛА %%- 
2Г9Л.Ь 8 2Т Ь3*3 38. 25 29€«8 Г9е*ЛА. ^9■Р•8'V•8 8Х+Ш13 ЧР-в 8Х€ Ъ%Ъ. 8»8 
.+, -РЗЛАА^ Г9 •Р+21ША. .^. ЗЯ?+-Р«МЗЛ53 ©Ш^ 59+-Р+ %Л+Я?+ .2ео^. 

(XXI. 1—14.) 

30 Ч? 8 9Р9 [ЧРЬАХ€] АЯРЙ 2€ 82»2'8 »^^^'8!^^X'8 2ЯР8- 

8Х'8 ЧР^ВЙОНЬЯРв 9Ш;в ХЬ-вШ^ЯР-вТЗЬ-В -Р.Ь ХЗЬЗ Ш?8ЯРЗЬТ- — 208 — 

^ЗР-8 ГЗШ^Ь-в 8 •6-3^+ Г+ЬЗ^+ЗХ-вВ СЛТ^-РЗ^У-в 8 •?+♦+- 
•Р+ЗЛ-в *РЙЗ СА 9^-8 }'+Р+ 5Ь+АТЛ388}"е83€ 8 Зе+ й^вЗ- 
•Р+ еоЗЯ?ЗЛЗЗЯР+ 8 8-?+ З^га-а »*3'Р8.'"8 35ЬЗ Л-вЯР*. %Л+5ЬЗЛ+ 
8?5'°8 ГЗ^таЬ-б" 8ЛЗ€ Ь'8Т1^'8 АЗЯРЗШ?"8. 5ЬА+5ЬЗА+Ш€ З-З?»' б 

злзх^в 8 х^вт й^в ш^зез^. 8 ве^злзе з яр^в (тозе ^'зш^^'8 
•рз з€Ш€ -рз^зйзаез. азтоь» йз +стз с-втяр-вшр* й1га+ 

8ЙаЗЙ-8 ГЬТ еЬА-&А* -РЗ ГЗеь-Р+Ш* ЛЗ ЗЗ^ЗРЗ^УЗ А^З ЗйЗЗЙ^в 

зй^га-в. «>А+5ьзл+ а$з зх зйззй^в* лаш^з, зх+ш?з аз ^-в^шд 
й-РАЛ-8-рз; о^ш^ярАш^га+шс зхаз' -рз. з^^-в гбз ьз^з зх-в* ю 
ЧР'8ЯРЬ"8^АШ)3 3 лзйрзе^ й1гоь+-РЗ€ хьАа&<€, 3 ^^^;ь€VУЗ^^^з. 
ьь1 яр^ярь-влзе абз, з {"в 1гозх» -рз хзаб+ьзе гьтяраа«т ззе 

31^-8 Х'РЗЛ-8ЙШ?ЯР+ Ь'8ТК;"8. 5ЬА+%ЗА+ ЛЗ аа<^3-Р8.''"8 3«>ЗЛЗ 
АД'еАА+ШЗ ЗЙаЗЙ-а Г31ГОЬЗЯР8- ^ЬЗЙГЗЛ-в ЗЙЩ)-*. ЙТХЗ^''8 
гбЗ РЗ^Ь-в, ЙА^8Ш+ЧР"8 АЬЗ ^ЬЗЙРЗЛ-в ЗЙ1га"8, ЗГЗ^РЛЗ^ГОЗХ-а 15 
ГЬАРЗАЙ+ Й€, 1^;А ез ■Р+й)'8, 8 ЧР^вЯРЬ^ЛЗ Й€ ЧР-В ХЗЬЗ' 
+ ЛЬ©'&8 аЗ^З-Р8<У8 ^ЗЬ+еТ'УЗХ^ ГЬТЛЗе, ^'3 САШС сз 
Л+АЗ^З З^ГО^а еьЗХ€ -Р-в А^З Л-ВЯРА Й'8Щ?+ А+^ЗШ^-в, ЯРАА- 

{•зе^з хьАа&з€ ь-азе-а. з А!^з 30оЯрааш€ •р+ еоЗХА^, 

ЯРЗЛАШС 3%-Р-8 АЗг&€*-8 8 Ь-аЗСЗв Г+ -РЗХ-а А3аራ3€ 8 20 
ЬААС-З. 5ЬА+%ЗА+ 8Х-8 ЗЙЙЙ-в* ГЬТРЗЙАЩ^З 31ГО-8 Ь-вТС-З 

зелз 3€йш»з -р-аз-РА. яр=вААеь-8 лз йтхзр-а гз^таь-а зе^яРАА- 
^3 хьА»^ -р* е^зхА^ рл-в-Рде ярзАть-а ь-взе-в 2'8ш?з 
8 гзецч-в лзйсоч-а з (тавт' з ш?ЗАЗьаз йЗ€«» -рз гьзц^ь-а- 

ЛЗ Й<€ ХЬА«+. 5(>А+5ЬЗА+ ЗЙЗЗЙ-в' Г'ЬТЛАШ?3 ЗСАЛ^ЗШ^З. 25 

8 -рз.-^оизабз ^"3 й-ахА+шз зто^в аз^зрз}-^ 35ьз зйш}€-&+тот 

35ЬЗ* Ш1-83 .•'Ш13 ЗЙ^Р ; ЯРАЛЗ€ШШ?3 А^З ^ЗЙРЗЛ-в ЗЙШ;'8. 

гьзлз йз зйз&й-в 8 гьтзе^та-е ьаас-в з л+йцч-в зх-в, з 

Ь^вЗИ^-вЗ Цд+^ЗЙЛЗ. ЙЗ »ЛЗ ЦЧЬЗЦВТЗ^УЗ ЗЙЗ&Й^в АЯРЗ Й€ 

аз^з-рзьзх^е йярззх« яр^йш?+яр^ з^^« XЬ'8^^ЯР'8ТЗЬ'8. зо 

ЯР-в 3-РЗ [ЯРЬАХС] АЯРЗ Й€ 8Йа&Й"8 »*3■РЗ^ЗX'8 ЙЯРЗ- 
БХ-а ЯР-вйОН+ЯР-в ЗШ?^ ХЬ-вШ^ЯР^вТЗЬ^. !'3-Р-8'У'8' Г8ШЗХ'83Ь'8 

^•8•Р8«)•8. ^хз-р^в. 8*3 йЗ€езш;з€ .а&. гз р+йтоа .а. -р-вззе. — 209 — 3%Л+ Ь9ШШЗШ5 ^9ШЗЬ9&ХЗ& 2Я?СШ§§^» 

+«3 Ь8«9Ш8 ГЬЗЬЗ}-» Л8 +Г32Ш?ЗА» А8 Х&€^3-Р3- 
!•» .+. Л8 8Ч?€Ч/3'Р8.''» А8 ЗШ?-В\'3'35'^ А8 88Г§ЯРАЛ'8-Р8!'» 
А8 ^°ЬАГЗЛ§»1^-8"Р» А8 ЛЗ'Р+'55'=8 ЯЯРСТО+^^в А8 да^*3-Р8.'''8 
^^'§*А)о'8 -РЗ гР+ЬЗ^ТШ)» 1ГОЯР§Ь81Ш8' 2-8ЛЗ 8«8, »!'+абЗ'55'** 
10 ГЬ9ЬЗ!'9?5'=8 8«8 .Л. 23ГШ?€еЬА. +Г321Л)ЗАа& 8«8 .+. 

•РЗЗ€еЬ+. <35'а€^ЗР8}' 8 "З^Ч^а^^^ 8«8 .8. 23ГТО€1^ЬА, "З^ЗС^З- 
•Р8^» ЗЛТ^Ра^е 8«8 23€е§ТО9€ .Л. ГЗ Г'+2ТОА, 2ЯР€*3-Р8- 
['За Б^Б .е. 23Г'Ш7€1^ЬА, 3(га-8'\'3'25''8 2-8-РХа& 8«8 .ЛТ. 

23РТО€СЬА, гьАРзлзер» 8*8 ^^^^^€еь+ .8+. лз-р+'32'-8 2яр€- 
15 ш?+^^ 8«8 .5ь. л^^€еь+. ЛЗ^УС РЬ3^8'55'3-Р^" 5ЬА+2^ .Ъ. еА+5ЬЗЧРА2Ш}81ГОЗ ЛЗР-в 
20 ЗШ?^ Л-8РЗ. ЛЗ" ■Р+Ш35ЬЗ. 2[га8Ь^* ЯР^2Г'38[Д)3 5Ь32Г'ЗЛЗЧР8. 
ЛЗ' Л8ЯР-Р+ 2Ш)ЯРЗЬ8 9Ь32ГЗЛ-8. 

Я?^ ЗРЗ [Я?ЬАХ€] ЯР^2ТО+ЧР-8Ш8 ^+Ь8А. ■''3'Р-8'У-8' 
ЧР»80о"1РЬ+Ш5Т 2€ ЧР^В ЛЗ^В 2ЯР38. 8*8 '22'+Ь1га+ .85Ь. 

27 — 210 — 
.%. т *ЬАЯР+ гьдгблз. лз* 8 -рз ь+^^+^^7^ я^е. 21Ш8)о'8' 

ЬЗ-^З ЙЗЯГаЛ-в %32ГЗЛР ХЗЗХаа. Л9* •Р35Ь+Х+ ЦЦЧР38Х+. 

ЗяаЗЙЗЯРЗ ЬЬ82ТО§2§Ч?3 ЙЗ ЬЗЛ«2Ш?ЧРЗ 28Я'3. Ьд-Р-8М-8' 5 
8 -Р+ЬЗ^З З^гС З-Ш"» 82а&2"8. 8«8 -РЗЛАЛ^ ГЬАЛЛЗ 

ь§л2щ;чр+. 

*'Ь8-Р32А1ГОЗ %32ГЗЛЗЯР8 2^8-РЗЧЯЗ. ЛЗ* 8 ^321ГО'8. 1° 

(III. 13. 16. 17). 

45*^ З-РЗ [<1ЯЬАХ€] ГЬ8ЛЗ 823^2^ О^ТО-В 'Р+0з+ЬЗШ?+ 
%+А8А382}'++%3 8 ■''Ь^2(та8 2€ фЩ^^в 83+^»+ ЧР^в ЗБЛ+^РА. 
8 +1!^83 ЯР^2ЬЗЛ€ ЗЩ?« ЯРЗЛ^8 ЯР8ЛА Ь+0ьЧРЗЛ€«+ 2€ ^^ 
■Р31^32+ 8 Ла^Ь^ А!'3 %ЗАЗ€е-8 2'81оЗЛ€ШШ1'8 -Р+ -Р-в, 8 
5ЬА+2^ ^-8828 2« •Р3е323" (ГО 88 328 2^8-Р'8 Х38 Ч?^0оЛ]Р- 
С^^'•888, 9 «таЗСА еЛ+5Ь9ЯР9Л8Ь'8. 

^^Ц. Й^ЙЬАШЗ-РБЗ %921^9Л^-Р3. гь9?.8хз4'«- 5ьа+2^ 

.%. 2'8Ь+Л+ ^ЬЗгГЗЛ-в 2Г+23-Р83 .ЛЗ" РЬ+аРЛ9€ 2ЧР94€. 2° 
[2ТО8Ь^] ЧР^2Г'38Ш;3 %32Р9ЛЗЧР8 ГА2^'-8. ЛЗ' 2Ш?ЯР9ЬТ %3- 
2ГЗЛ-8. 

ЗЧ?+'Р'^Л^З<Й)53 ОШ^Е АЗ^^--^^ %<яь+ч?+ .я?! 

Ч?8 З-РЗ [ЯРЬАХС] ЯР2Ш1+ЯРШ8 Х+Ь8А. ^^З-Р-в^-в' ^-В 
ЛдХ-в 2ЯР38. З-й^З .8%. Х+ЬШ?+. . 25 с^^:4^ _ •?+ "^^УАШ-Р^ -РЗЛАса^. гьз^8x^^'^• «.л+а-в 

.5Ь. СЛ+5()32АЗЯРЛЗ-Р« %Ь€Л^8. Л9' 8 +ЯР8 2€ -Р+Х^в. '^ ' '' 

З^+^Р^ШЛ^З 0Ш^ Х+-д'3+ %(Я)+Я?+ .23.Ьб; 
(XXI. 1—8). ' у 

1 , 

ЯР-в ЗРЗ [ЯРЬАХС] 35ЬЛ+ ГЬ^САТЛ? 2€ 82»2^ ^^ 30 
ЗЬ»2+А8Х^ ГЬТЛЗ ЯР^ ЯРЯРШ}-0-+*8^ !"8 ЛЗЬА ЗАЗЗРг^ТОА, Г^у.^Ч»-11А^ — 211 — 

Ш?§9ЬЛ+ 82^2^ Г32'8А+ (Л^+ ^^^РЗ^+ Чл+9>ЗА€ 3^+" 
8ЛАТО+ ЯР^ Я?92'8 АЛЗ 32Ш}« ГЬА-ь^З ЯР+'??+. 8 ЗеЬ'€'«ЗШ?+ 
92'8ЛЗ€ ГЬТ^€^+РЗ 8 ЛЬАИ^С 2^8 -РЗ-г^-В* 8 ЗЩ1ЬАШ'8Ш + 
РЬТЯРЗЛА(ГО+ "^8. 8 +'1!;3 ЬЗ^ЗШ}=8 ^-81^3 Ч?+'35*+ ^-81ТОЗ, 
5 Ь-8Л'АШ?+ А^З 5Ь§2ГЗЛ-8 Щ)ЬАе»ЗЩ)^ 3]Р" 8 +^83 Г32'8ЛЗТО^ 
А.Т 23 а53 ЯР23 Ш^823 Л+ 2'8еЗ€ЛЗШ?« 2€ Ь^^3^'^^ гьзьз- 
^^"3?^ ЛА+^ЗА-аеШЦ^З^^^' ' Ь-8Ч'АТОЗ Л-8ШШ?ЗЬТ 283-РЗЯ?А, 
23 'УА2+Ь-8 Ш?Я?38 ^БСЛЗ^ТО^в Ш?31^:А ^Ь^^7^§^^. 8 ЧЯ-82АЛ=8 
•Р+ 32-8АС 8 ЙЬА1^€ 2^8-Р+ АЬЗ'г?^-Р8'^+. ШЗЛ^Ш+ ЙЗ 
10 а&^3'Р8^+ 8 2^1Л)ЧРЗЬШ+ А.''9ЙЗ -РЗЧРЗАА 8'г5'+ 823^2=8, ГЬ8- 
ЯРА2Ш»3 32'8А€ 8 ЙЬА11^€, 8 ^Б^зАЗйЗШС ЯЯЬ8Ь» Ь8е7=88 , 
2ЧЯ§3€. 8 ЧЯ'82АЛЗ ЧРЬ^кШ 8Ь^. 'г5'гР§а$+8ШТ ЙЗ -Р+ЬЗЛ8 
Г32Ш)-8А+Ш€ [ЬЗЛ-ВЗ 2ЯРЗЗ€ РЗ ГЗСТОЗ, ЛЬЗ&ЛТЗ ЙЗ ЬА- 
0з++ЬЗ€ Ч?АШ?Ч?8 ЗТО« ЛЬАг°+ 8 Г32Ш18А++Ь3€ Рд ГЗ€<Ш8.] 

' 1 Л •''^ Ка2а1о. /. ЕVапд^е^^е 8г\ МШЦе: 

81гапа 


81гапа 
I. 


1 25 


169 
18-26 


52 
II. 


1 12 


173 
27 35 


53 


13—23 


174 


X. 


16—22 


200 
Ш. 


1 11 


177 
24—32 


160 


яг? 


^■>^^Ш^Ч^ 


13—17 


180 
32 34 


45 
IV. 


1 11 


181 
37—42 


53 


12 17 


182 


XI. 


1 


я 


18 23 


47 
2—15 


187 


25 


144 
27 30 


167 
V. 


1 12 


я 


ХП. 


15—21 


169 


14—19 


152 
30—37 


54 


42—48 


44 


ХШ. 


24 30 


162 
VI. 


1—13 


98 
36 43 


п 


14—21 


99 
45 54 


157 


22 33 


48 


XIV. 


14 22 


55 
VП. 


1— 8 


46 
22 34 


56 


12—21 


158 


XV. 


21—28 


69 


24—29 


47 
32—39 


56 
VШ. 


1— 4 


48 


XVI. 


13—19 


198 


5 13 


50 


XVП. 


1 9 


201 


14 23 


49 
14 23 


58 
\ 


^28 34 


51 
24—27 


57 
IX. 


1 8 


52 


ХШП. 


1— 4 


я 


9—13 


50 
10—20 


43 — 214 — XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. 23—35 

3—12 
16—26 
27—30 

1—16 
29-34 

1— 8 
33—42 

2—14 
15—22 
35-46 

1—12 
34—39 81гапа 

59 
58 
61 
45 

188 
60 

210 
62 
64 
62 
66 
63 

146 XXIV. -^ХХУ. XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 1—13 

3—35 
34—44 
36—51 

1—13 
31—46 

1—46 
14—29 

1—75 

1—61 
62—66 

1—20 //. ЕVапд^еI^е 8г\ Магка: 

81гапа I. 1— 8 178 

35—44 101 

II. 1—12 102 

14—17 103 

23—28 100 

III. 1— 5 

V. 24—34 166 

VI. 14—30 202 

VII. 31—37 104 

VIII. 27—31 105 34—38 
IX. 1 

17—31 

33—41 

X. 32—45 

XII. 28—37 

-XV. 16—32 

43—47 

XVI. 1— 8 

9—20 ///. ЕVапд^е^^е «1\ Ьике: II. 1—25 

24—38 
39—49 
56 

57—68 
76—80 
1—20 
20—21 
22—40 
40—52 81гапа 
195 
190 
189 

195 

л 

172 
176 

185 
176 III. 1—18 

IV. 16—22 
22—32 
31—36 

1—11 
17-26 
27—32 

1—10 
17—23 
31—36 V. VI. 81гапа 

65 
111 

66 

113 

68 

97 

114 
^67 
116 
137 
141 
142 81гапа 
103 

104 
171 
106 
146 
133 
14 

204 81гапа 

179 

143 

194 

70 

» 

71 
73 

74 
159 

72 215 — 81гапа 81гапа VII. 


1 10 


75 
16—24 


85 


VIII. 


11-16 
36—50 
5 15 
16 21 
22 25 
26 39 


73 
153 

74 

77 

156 

78 


XV. 
XVI. 

XVП. 


11—32 
10 15 
19 31 
3—10 
12—19 


95 
89 
76 
90 

87 
41 56 


79 


XVШ. 


1— 8 


91 


IX. 


1— 6 


я 
10 14 


92 
23 27 


154 
18—27 


88 
37—43 


80 
35—43 


89 
57 62 


82 


XIX. 


1 10 


91 


X. 


1 -13 


145 
12 26 


93 
16 24 


167 


XX. 


1—10 


206 
19 21 


83 
46—47 


92 
25 37 


81 


XXI. 


1 4 


93 
38 42 


147 
8 9 


96 


XI. 


5 13 


94 
12 19 


155 


XII. 


2 12 


161 
25 27 


96 
16—21 


83 
33 36 


п 
32 40 


84 


ХХП1. 


32—49 


134 


ХШ. 


10—17 


Г) 


XXIV. 


1 12 


205 
19 29 


86 
12 35 


2 


XIV. 


1—11 


87 
36—53 


37 
IV. Еьч^пд^е^^ 


'<? «г. 1гапа: 
81гапа 


81гапа 


I. 


1—17 


1 


V. 


1—15 


18 
18 28 


2 
17 24 


10 
29—34 


181 
24 30 


11 
35—51 


4 
30—47 


12 


II. 


1—11 


9 


VI. 


1— 2 


У) 
12—22 


6 
5—14 


28 


III. 


1—16 


5 
14—27 


13 
13—17 


14.) 
27 33 


16 
16—21 


10^ 
35—39 


п 
23—33 


7 
40—44 


17 


IV. 


5—42 


24 


. 


48—54 


я 
46—54 


15 
56—69 


19 216 81гапа 


81гапа 


VII. 


1 13 


20 


XIV. 


1 11 


38 
14—30 


21 
10 22 


я 
37—52 


42 
14—22 


55 


VШ. 


12—20 


22 
1 31 


121 
21 30 


23 


XV. 


1 27 


я 
31 42 


Г) 


XVI. 


1 19 


я 
42 51 


27 
23 33 


п 
51 58 


я 


XVII. 


1 14 


39 


IX. 


1—38 


31 
1 26 


121 
39—41 


29 


XVIII. 


1 28 


129 


X. 


1— 9 


» 
28—40 


131 
9 16 


144 
31—40 


149 
17 28 


30 


XIX. 


1 16 


131 
27—38 


31 
1 21 


149 


XI. 


1—45 


107 
25 37 


135 
47 54 


34 
38—42 


136 


XII. 


1 18 


109 


XX. 


1 10 


206 
19—36 


34 
11—18 


207 
36 47 


36 
19—31 


8 


ХП1. 


3 17 


117 


XXI. 


1 14 


207 
31—38 


121 
15—25 


41 Ш0РА>ав > ^^ сте $> 9(70 св СДЗор<2 с^ <ХР^ <«? А^аб»*^ ^^ 

^сй>>аб се \А» а& ^*^ ® ^^ 
Р1ЕА5Е ОО МОТ КЕМОУЕ 
САК05 ОР 511Р5 РРОМ ТН15 РОСКЕТ 

иМ1УЕР$1ТУ ОР ТОРОНТО иврару ВХ Ог^-.Ьойох Еаз1:егп СкигсЬ. 

2005 Ъ±Ьлт^/ апй гИ^иа! 
А5С43 сЕуап^еНоп. СЬигсЬ. 31аV^с. 

18б5 (Сойех Аззегтттз)^ 

Аззе1Т1апоV 111 7а'Ь1капзк1 
еVапге1^з■Ьа^