Skip to main content

Full text of "Fabulae cum lectionibus et scholiis codicis medicei et in Agamemnonem codicis florentini ab ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| 

^^^^^^^^Hy 


"' " VH. ■ 

v^y-^jft- .■ -'- -■ ^^^^^^H 
, /ri^t. ftmiiiwKi CDlIege Iflitats 

THK GIKT OF 

STEPHEN SALISBURY, 
OF WORCESTER, MASS. 


■, AESCHYLI FABULAE 

CDM LECTIONIBDS ET SCHOLIIS 

CODICIS MEDICEI ET IN AGAMEMNONEM 

CODICIS FLORENTINI 

tB 

HIERONYMO VITELLI 

DENOO COLLATIS 
EDIDIT 

N. WECKLEIN. 
6ER0LINI 
APOD S. CILVARV EIUSQUE SOCIUII. 

HDCCCLXXXV. AESCHYLI FABULAE 

CUM LECTIONIBUS ET SCHOLIIS 
CODICIS MEDICEI ET IN AGAMEMNONEM 

CODICIS FLORENTINI 

AB 

HIERONYMO VITELLI 

DENUO COLLATIS 

EDIDIT 

N. WECKLEIN. PARSI. 

TEXTTrS. SCHOIIA. APPAEATTTS GRITICUS. BEROLINI 

APUD S. CALVARY EIUSaUE SOCIUM. HDCCCLXXXV. ^ .%>' f./f7 A V 5EPi4l885 ' / 


. .^<l^-L-"'^'-l/C :. -.^C I ^ ..* ' >^L ) 1 , LUDOVICO DE URUCHS 

ABHINC ANNOS QUINQUAGINTA 

SUMMIS IN PHILOSOPHIA HONORIBUS ORNATO 
PRAECEPTORI DE SE OPTIME MERITO 

HUNC LIBRUM S. D. AUCTOR. PRAEFATIO. I n edendis Aeschyli fabulis id potissimum spectabam, nt 
arti criticae unde tuto proficisceretur idoneum substernerem 
fondamentum. Huius fundamenti tres sunt partes, codicum 
auctoritas, scholia, emendationum quae factae sunt memoria. 
De quibus rebus priusquam singulatim exponam, summis lau- 
dibus mihi eflferenda^ maximis gratiis omanda est Hiero- 
nymi Vitelli amici Florentini singularis liberalitas et exi- 
mia comitas, cui quae ex librorum accuratiore cognitione 
in hanc editionem coUata sunt, fere omnia eaque plurima 
debentur. 

Cum igitur apc^raphum codicis Medicei a Rudolfo Merkel 
confectum et anno 1871 editum utilissimam illud quidem co- 
dids quoad typis effingi potuerat imaginem exhiberet, sed ab 
aliorum coUationibus sat multis locis dissentiret et de diver- 
sis codids manibus parum disertum esset, necessarium mihi 
yidebatur dissensionem collationum e codice denuo excusso 
quantum fieri posset dirimi, id quod non inutile esse B. Schoell 
in Herm. yoI. XI p. 219 — 222 locis Promethei fabulae col- 
latis demonstraverat. Itaque omnibus collationum varietati- 
btts congestis Hieronymi Vitelli probatam et benignitatem 
et rei peritiam adii. Is cum omnes illos locos summa ocu- 
lorum acie perlustravisset et quae quidem statui poterant 
statuisset, et ipse, credo, et ego quae ea collatione ad liqui- 
dum perducta erant admiratus in cogitationem veni, quam vm 

exoptatam esset totum libram cnm eadem diligentia tum 
eadem peritia et ocalorum ade excuti. Itaque cum ultro — 
mirare offidositatem — totam meam recensionem ad librum 
Mediceum ipsum ezigere se velle ostenderet, quamquam du- 
bitabam egregii viri comitate abuti, tamen pudore Aeschyli 
gratia abiecto ea usus sum. Hoc sedulo et impigro labore 
cum fere duplex, complurium locorum triplex coUatio facta 
sit semper ratione habita eorum quae alii legerant, iam pu- 
taverim eam codicis Medicei notitiam explicatam esse, ut 
nihil quod quidem ad emendationem gravioris momenti sit 
addi posse videatur. £t quamquam non omnes apices, ac- 
centus, scripturae quae typis haud commode exprimuntur 
formas ex Vitellii coUatione enotavi, tamen nihil quod ali- 
quid valeat vel cognitu dignum sit omissum esse arbitror. 
Ei autem codid pemoscendo tantam operam impensam esse 
nemini mirum videatur, cui exploratum est, totam crisin 
Aeschyleam ex iUo libro pendere verumque esse, quod Bur- 
ges in adnot. ad Suppl. anno 1821 ed. p. 41 magis divina- 
vit quam argumentis probavit, lex libro Mediceo ceu fonte^ 
derivari ceteros omnes libros manuscriptos in bibliotheca 
qualibet adservatosc. De qua re quamquam multi in utram- 
que partem disputaverunt et ego ipse quondam (in curis 
Aesdiyleis anno 1872 editis) statuebam, esse quae ex libris 
deterioribus peti possent in libro Mediceo omissa, tamen 
in dies magis ab ea opinione deductus sum et postremo cum 
omnia perquirerem nihil inveni, quod sententiae Burgesianae 
adversaretur, permulta quae suffragarentur, mihique persuasi, 
quod post Cobetum inprimis Dindorfius obtinuit, omnes bo- 
nas ceterorum librorum lectiones e felid ooniectura gram- 
maticorum repetendas esse, siquidem nulla est, quae non 
quotidie a quovis grammatico mediocriter docto rnveniri pos- 
sit. Itaque cum ab apparatu critico sordes Byzantinas pro- IX 

cnl habendas esse pntarem, eas tantum aliornm libromm 
lectiones quae aliquam speciem probabilitatis prae se fere- 
bant commemoravi, delectum reliquarum lectionum in appen- 
dicem relegavi. ~ In eis Agamemnonis partibus quae e li* 
bro Mediceo periemnt codicis Florentini (f ) coUationem idem 
Vitelli eadem diligentia mihi confecit; codicis Mardani (g) 
de aliquot locis quorum lectio ambigua erat Fr. Heerdegen 
vir doctissimus cum Ciceronis gratia Itaiiam peragraret libe- 
ralissime certiorem me fecit; noyissime cum et de lectione 
eirdxocQ^ quae huic libro in v. 1416 tribuebatur, dubitare 
coepissem et de aetate codicis auctoritatem desiderarem, be- 
nignissime comes Soranzo Marcianae bibliothecarius mecum 
communicavit , sane nunc ebroxoiQ legi, sed literae r lineam 
perpendicularem tam crassam esse, ut ez litera ;r duabus 
lineis forte atramento expletis illud r natum esse videatur, 
et yiro harum rerum peritissimo Daniele Riccoboni ad- 
hibito eum codicem non XIII, quod ante Rud. Merkel pu- 
tatum erat, sed XV saeculo, quod Merkel monuit, scriptum 
esse statuit. Et his et aliis quae noya codids Florentini 
collatione cognita sunt, id quod Schneidewinus in Gotting. 
Doct. Ind. a. 1843 p. 1943 demonstravit, etiam magis oom- 
probatum est, ez tribus qui ex eodem fonte fluzerunt libris, 
Florentino, Marciano, Farnesiano (h), unum Florentinum se- 
quendum esse. Nihilo minus omnes trium librorum lectiones 
notavi et ne ea quidem quae in codice Farnesiano ez Tri- 
clini libidinosa recensione novata sunt, omisi, cancellis tamen 
plerumque circumscripsi. Codex Mardanus 468 (a) ad pau- 
cos quorum liber Mediceus iacturam fecit versus pertinet, 
sed libro Florentino praestat et in v. 348 meliorem lectionem 
inaXXajf&ivTeQ conseryavit. 

Scholiorum codids Medicei, quae una ad emendationem 
et interpretationem Aeschyli aliquid valere item oertum ez- X 

ploratumque est, cum pridem accuratior collatio desiderata 

esset, tum Heimsoetbi epistola Florentina a. 1876 scripta 

tot tantique Dindorfianae editionis errores et defectus signi- 

ficati sunt, ut inde potissimum in me consilium Aescbyli fa- 

bulas cum scholiis Mediceis denuo coUatis edendi nasceretur. 

Accuratissimam collationem Vitelli confecit. lam tempus 

erat scholia eadem cura qua textum recensere et quantum 

quidem emendare licebat emendare i. e. magna cautione ad- 

hibita corrigere librarium, non scholiastam. Greberrima com- 

pendia scholiorum non diserte significavi, nisi quod lemma- 

tum clausulas compendiose scriptas induxi. Quamquam ne 

id quidem ex aliquo usu erat. Nam quod adhuc opinati 

sunt, lemmata saepius a textu discrepare, id inane hac nova 

ooUatione cognitum est. Is qui scholia adiecit, non temere 

commentarium propositum exscripsit, sed vocabulis poetae 

ad quae scholia pertinerent quaesitis, quae si non invenerat, 

in hac quoque re illud ^t i. e. ^i^rei ut ignorationis confes- 

sionem appinxit. Praeterea haec quae saepissime occurrunt, 

memorare supersedi: al pro duu rou^ ^^non solum pro fprjai^ 

sed etiam pro <faaL — Ad eam partem Agamemnonis quae 

ex Mediceo libro excidit^ adscripsi coniuncta scholia ea quae 

Triclinius ut a)^6Xta naAoxd proponit ex libro Farnesiano (h) 

a Dindorfio in Philol. vol. XX p. 17 — 29 et accuratius ab 

Heusdio in ed. Agamemnonis fabulae exscripta et ea quae 

Victorius exhibet. Nam horum quae pleraque consentiunt 

nonnulla ex integro codice Mediceo aliquo modo fiuxisse pro- 

babile videtur. Postmodum cum non alienum putarem Flo- 

rentini codicis scholia omnia novisse, ea cum a me oratus 

Vitelli enotasset, ad calcem editionis Agamemnonis adieci. 

Tertiam operam eamque infiniti laboris collocavi in per- 

lustrandis omnibus editionibus et qui ad Aeschylum spectant 

libris. Gum enim progressu studiorum vidissem, non modo XI 

de Dominibus auctoniin emendationis cuiuBque faha per edi- 
tiones prodi atque quasdam editiones inprimis recentiores 
prorsus hac in re erratis scatere, sed etiam, id quod grayius 
ac non solum veritati, sed Aeschylo inimicum est, in yetu- 
Btioribus editionibus et libris utilissimas res latere iam obli* 
vione obrutas, necessarium esse cognovi immensam literarum 
vim perlustrare et quaecunque ad Aescbylum emendandum 
coUata sunt, conquirere. Sanctissimum enim editoris officium 
iudico, ea quae alii protulerunt, et novisse et recte aestimare, 
non contemnere. Itaque quod abhinc multos annos vir de 
Aeschylo optime meritus Bamberger in Philol. vol. II p. 306 
sive in Opusc. p. 212 a multis pridem exoptari dixit, ut in 
editione pleno apparatu critico exornata ea quae per multos 
libros et libellos dissipata essent quam brevissime colligeren- 
tur, id praestandum suscepi, praesertim cum et ipse illud 
desiderium cum multis commune haberem et fere quotidie 
comperirem, ne unum quidem eorum qui Aeschylo emen- 
dando operam navant omnium earum literarum conspectum 
habere posse, memor etiam Lessingiani iliius dicti nuUum 
laborem irritum esse quo aliis labor condonaretur. Neque 
vero ipse per se irritus fuit labor. Nam si cetera mea Ae- 
schylo nihil profuisse videantur, id certe profuisse contende- 
rim, et qui harum rerum peritus est, eum miraturum esse 
pnto, tot grana aurea ex recrementis eruta esse. Gum au- 
tem reputarem, multa eorum quae nunc utilia videntur, a 
prioribus editoribus ut inutilia consulto omissa esse, ne ipse 
quidem meo iudicio confidendum ac non delectum coniectura- 
rum meo arbitrio compositum, sed quantum fieri posset om- 
nium conspectum exhibendum esse duxi, ut qui ad Aeschyli 
emendationem sese accingeret, aliis locis in eis quae neglecta 
snnt bona inveniret aut ad rectam emendandi rationem eis 
duceretur, aliis quibus vera iam inventa sunt, quasi initia xn 

et incrementa scientiae perseqoi posset. Primo aatem to- 
laeram eadem ratione ati qna 0. lahn SophocliB Electram 
exornavit, sed mox consilio mutato, ut et eis qui munditias 
legere et eis qui corruptelas emendare Teilent, accommodate 
consulerem, constitui certas emendationes in textum recipere, 
probabilissimas coniecturas textui subicere, cetera probabilia 
improbabilia appendici ut Orco omnia recondenti committere. 
Guius Orci licet vorago yasta esset, tamen ea quae Pauw, 
Heath, Schuetz, alii in quorum numero Burges sese ducit 
»critici maiorum gentiumc, falsorum metrorum yel falsae 
responsionis causa yel etiam de codicum auctoritate decepti 
summa licentia hariolati sunt excludenda yidebantur neque 
attinebat omnes locos enarrare, quibus Heath importunam 
suam particulam obtrusit. Verum tamen peccare malui ni- 
mium quam parum admittendo. Quamquam autem omnia 
conquirere neque quidquam omittere summo studio laboravi, 
qua re cum alii tum amici mei Laubmann et Leitschuh, 
quorum ille Monacensi; hic Bambergensi bibliothecae summa 
laude praeest, a me multum occupati maximas meas gratias 
meruerunt, tamen nonnulli libri yel libelli nullo modo parari 
poterant, ut nihil praetermissum esse non liceat dicere. Nec 
tamen multa yel grayiora me efiugisse putayerim. Quas 
coniecturas a Fr. lacobs factas ad Prometheum et Septem 
a. Th. adhuc incognitas attuli, eas inyeni ad marginem edi- 
tionis Schuetzianae, quae lacobsi fuit, huius manu adnota- 
tas. Is lacobs cum saepius commutetur cum lacob, non alie- 
num yidetur monere, hunc Henricum lacob, yirum cum lite- 
rarum humaniorum tum linguarum orientalium peritissimum, 
emendationes quasdam ad oram editionis Ganterianae nota- 
yisse, quam nisi cum Butlero Henricus Birkhead communica- 
yisset, multas illius ut aliorum yirorum doctorum emendatio- 
nee Stanley occupatas haberet, qui et ipse illum librum manu xni 

Teraavit et paucis locis ut ad Agam. 1293, 1564 memorayit, 
plnrimiB taciias asurpavit. Antiqiiiores emendatiooes saepe 
ambigaam est utmm ad Portum an ad Gasaubonum vel etiam 
ad Pearsonum referendae sint. Quas ez ezemplari Bigoti 
manu ornato profert Blomfield, eas maximam partem Aurati 
aut Gasauboni aut Pearsoni esse cognovi, ut paucis lods 
inane Domeo Bigoti remanBerit. 

Haec habui quae et de subsidiis meis dicerem et de tri- 
bns rebus mibi propositis. Quod quartum spectayi, ut ipse 
aliquid ad Aeschylum emendandum conferrem, in eo quid 
profecerim, aliorum est iudicare. Pauca addere libet de sin- 
gularibus rebus. lam tempus esse yidebatur colometria co- 
dicis Medicei reducta bonam memoriam sequi, non incertam 
doctrinam et arbitrium. Itaque in dividendis versibus meli- 
ois nifail mutayi nisi quod ubi amplitudo stropbarum et an- 
tistropharum discrepabat, yersus inter se aequabam. Hoc 
uno modo etiam editionum in yersibus numerandis yarietas 
ad certam legem non ez arbitrio alicuius editoris, sed ex 
memoria libri Medicei repetendam redigi potest. — De cho- 
ricorum cantu distribuendo in ipso teztu nihil notari, prae- 
terquam quod initium alius chori partis yel alius choreutae 
litera unciali significayi. — In orthographicis scripturas 
obcrlpo}^ fiei^ai^ zEiaat^ ^dp$at, alias quae novissime commen- 
dantur invitis libris, non admisi. In u iipeXxooTttq} yel ante 
consonantem vel in clausula ymus aut addendo aut de- 
mendo» nisi metrum adyersabatur, codids Medicei memoriam 
conseryandam putavi, qui quamquam compluribus lods errat, 
tamen ei ne bac quidem in re nihil auctoritatis esse inde 
apparet, quod in caesura penthemimeri v habere solet. Restat 
ut sigla, in quibus eligendis mazimam partem yel Dindorfium 
▼el Eirchhoffium secutus sum, describam: / XIV 

M codex Mediceus sive Laurentianus plut. XXXII 9, mem- 
branaceus, quem Gobetus saec. X, alii saec. XI scrip- 
tum esse iudicant, continens Sopboclis tragoedias, Ae- 
scbyli Persas, Agamemnonem, Cboepboros, Prometbeum, 
Eumenides, Septem adversus Tbebas, Supplices, Apol- 
lonii Rbodii Argonautica. Scriptus est codex a duabus 
manibus, quarum altera Sopboclem, ApoUonium Rbo- 
dium, Aescbyli primum quaternionem i. e. Pers. 1 — 707, 
altera Aescbyli reliqua exaravit. Quattuordecim foiiis 
amissis interierunt Agam. v. 323 — 1050, 1159 — 1673 
et Ghoepbor. initium. 

m manus secunda quae literis uncialibus usa glossas inter- 
lineares (Gl.) et in marginibus scbolia scripsit Quo 
in negotio cum vocabula ad quae scbolia pertinerent 
quaereret conferretque apograpbum cum arcbetypo, 
multa primi librarii menda correxit, quae ab illo pa- 
rum legi potuerant, denuo inspexit, suam lectionem ad- 
notavit (ut ad Suppl. 254, Cbo. 408), versus omissos 
supplevit, denique Septem a. Tb. fabulae argumentum, 
Agamemnoni et Eumenidibus argumentum et persona- 
rum indicem praemisit, Supplicibus vitam Aescbyli et 
fabularum catalogum subiecit. Hanc manum eandem 
esse atque primam censuerunt H. Keil, R. Scboell, Heim- 
soetb; contra dixerunt cum alii, tum Prien, Vitelli, Prinz, 
quos recte vidisse ex boc ipso efficitur, quod prima 
manus bominis est imperiti, altera periti, qui etiam 
coniecturas invenit ut ad Suppl. 312, 435, Ag. 124, 
Cbo. 310, 434; 588, Eum. 204, 331, in scbolio ad Pers. 
42 et Cbo. 561. Fortasse eandem fuisse atque eam quae 
primi quaternionis textum scripserit suspicatur Vitelli. 
m^ duae manus recentes, altera Byzantina, altera quae- 
dam manus saec. XIV, quae atramento subviridi usa multa correut et scholia sat molta addidit, pleragae 
in imis paginis maxime compendiose Bcripta. a codex MarciaDas 468 sive XGI 4, olim BeBsarionis, saec. 
XIII vel XIV acriptnB, coatinens et alia et Aeschyli 
PrometbeDm, Septem adversus Thebas, Agamemaoni8 
T. 1 — 360. 

b codeX GDelferbytanuB 88, Baecali XV, omDea complezDS 
Aeschyli fabulas, sed OreBteam et Supplices a recen- 
tiore maDU quam priorcB tres exaratas. 

c codex PariBinus 2886, Baecati XV ezeuntia, coatineDS 
praeter SophocliB fabnlaB quasdam AeBchjli vitam, Pro- 
metheum, Septem a. Tb., Persas, EumeoideB, SuppUcea. 

d codex AugDstannB, aunc MoDacensia 546, aaec. XVI, 
contineas EuraeDidum partem pOBteriorem inde a t. 579. 

e codex Eacorialensis (T. 1 1 5), Baec. XVI, coatineoa Nonni 

Dionysiaca et Aeachjli Supplices. 
f codez Florentinus sive Laurentianas plut. XXXI 8, cbar- 
taceas, saeculi XIV priore parte scriptus. InBunt Ae- 
schf li Prometheus, Septem a. Th., Persae, Agamemnon, 
Eamenides, eed Eumenides cum duabus ampliorihus 
lacunis. 

g codex VenetuB sive Marciaaus 616 (XCI 5), membra- 
naceas, aaeculi non XIIl, sed XV. iDeunt praeter So- 
pboclis fabdlas Aeechyli eaedem quae in f tragoediae, 
Eumenides cum eisdem lacunia. lactum ^itlquot tulio- 
mm iatercidemnt Agamemnonis t. 46 — 1(I7I^. 

h codex FarneaiaDUS (I. E. 5), easdem faimlas continens 
et easdem Enmenidam lacunas exbibeDs, es receDsione 
et cum scholiis Demetrii Triclinii, cuius ipsius mauu 
ezaratum eum esse suspicatns est Pu^cbaUa JWHhb I ^ ^ XVI 

apud Harlesiiim Novae bibl. Or. Fabridaiiae T. V 

p. 776. 
rec. unus ex recentioribus libris. 
recc. recentiores libri yel complures tcI omnes, inprimis qui 

receneionem Byzantinam trium £abularum Prometheii 

Septem a. Th., Persarum exhibent. 
< ) his cancellis circumscribuntur, quae supplenda, 
[ ] his quae delenda videntur. 
* rasuram indicat 
I divisionem ▼ersuum significat. CORRIGENDA. 

P. 15 1. 6 inf. pro fisrdiigg ' lege fitrdXiii ^. 

P. 17 1. 6 inf. post YpraescripsiU &dde mU» 

P. 20 L 3 in£ pro nota 1. notam. 

P. 23 1. 7 inf. pro notatavit 1. notavit 

P. 26 1. 13 inf. pro Upofoi^Bug) mi L npoiiyfitiK mi). 

P. 79 1. 4 inf. pro praescripit 1. praescripsit 

P. 259 1. 9 inf. pro AseVe L ie£vcc. 

P. 273 L 3 in£ pro 1052 L 1060. 

P. 309 L 3 inf. pro ifort iciKXofv vcvc L i^iciicXmif ytv Merkelc. 

P. 433 I. 1 snp. pro KOitdTarat 1. ictKdTaraL AI2XYA0Y 
nPOMHeEYZ AEZMQTHi; Aaiohyloi nl. Waekkia. rJ npoiv/jBimQ iv SxiSiijf. 8eSefiivou 8tdL r^ xexXofAnu rb mip 
TajvBdverae Iw nXayaf/ASifjj^ xar Aep}nTOV yevo/jiivti Su kx r^ iria- 
^aeoiQ rotj ^Aq ri^erat rbv ^Enatpov. "^EpyS^ re napdyerai dnetlZv 
adr^ xepajuvw^aeaBae^ idv fjJj eatfj rd piXXovra laeoBae r^ def, 
xal riloQ PpavnjQ Yevopiv^Q d^avijQ ^^^rra^ 6 I]pop3jBe6Q. 

xeerae ^ imBonoeia iv napexfidaee mph Ho^oxXeT iv KSX^otQ 
(Kolx^ae Bmnck), itapbi 8^ EbpeniSjj SXopq ob xecrat. ^ /i^v axtjvii 
rotj 8pdparoQ Imoxeerae iv HxuBi^ inl rb Kauxdaeov SpoQ' 6 8k 
XopbQ auviartjxev i$ 'QxeavfSopv vopj^v. rb 8i xefdhaeov ahrw 
iare IJpo/jajBiapQ SiaeQ. 

rd rou 8pdp.aroQ npSawna' 

KpdroQ xa} Bea 
^lfyataroQ 

npopa^Be&Q 

XopbQ *Qxeave8wv 

QxeavoQ 
7ctf ^lvd^oo 

'Epp^Q KpdroQ, XBovoQ /liv Hq m^loophv Ijxopjev nidov^ 
SxoBijv ic o^ow, APpoTov bIq ipijfitav, 
^Hipmirct^ ao\ dk }[pij fidketv imaToX^Q 
Sic aot narijip i^sTro, rSvSe itpbQ Ttirpatc 
u^Xoxp^fivoeg rbv ^ewpybv d^fidaai 6 

dSa/mvr/vwv deapxbv iv dppijxrotQ TtedaiQ. 
rb abv yap dvBoQ^ mvrej^voo mpbc aeXoQ^ 
BvijroTat xkii/faQ wnaaev roeaadi rot 
hpjoprtaQ aipe Set B^eotQ Soovat Sixijv, 
ifQ Siv StSa^B^ ri^v dtbQ ropavviSa 10 

aripyetVf fptXavBptunou Sk TtaoeaBat rpiuwo. 

"H^ataroQ. KpdroQ B(a rs, a^wv pkv ivro^ JtbQ 

1. eiQ rbv Ka&xaaov (61.)* — (post v. 11 i. e. in fine paginae 
legantor haec:) lareov Srt ob xard rbv xotvbv Xoyov iv Kaoxdatp 
ft^al SeSiaBat rbv IlpofjuijBia^ dXXd npbQ rotQ EbpamaiotQ ripimatv 
roo ^QxeavdUj <oq dnb rtbv npbQ i^v 'Atf Xej^/iivtuv lart aopfiaXeiv, 
2. nHjro elQ rb dnapapuBijrov roo SeBijao/jiivou. xal Zo^xX^q rh 
abrb nepl OtXoxr^ou Xiyet, 3. Stj^a ^aah^ABi^vdtot^ huaroXduQ 

xaik ivroXdQ, 5. XaofV Ipyov d^eiXovra YeviaBat. 7. roSjra 

ipeB^tov Tlfatardv ^aev^ <oq el iXerfev rbv abv xdapov. — xaJt 
napd rb ^O/jl^u (/ 212) "^abrdp iTtel nuphQ dvBoQ dniftraro^ 7ta&- 
aaro Si fX6^€, 9. rb ^ Std rb a^i. 12. iv ^ctpaxopijY^ 

/jbart abr^ elStoXanoafietaa Bia, napd 'ABijva/otQ AiSdfQ rt^vbQ *A9i^ 2. dfiporov schol. HouL 8 78 et schol. Aristoph. Ran. 814: dfiaxiv 
r' M (dfiarov recc). 3. fitiXXetv ante rasurain M. 6. ddaptav' 

rhmv deapmv iv dppi^xrott niSat^ schol. Aristoph. Ran. 814: dSaftavri' 
vata ni&^tatv iv dppijxrota leirpata M. 9. / praefixum in M. 

1* 4 AESGHYU 

fyei rikoc ^^ xoddkv ifinoSa»v Iw 

iyd» S* iroXfJudQ elfu auy^ev^ Bebv 

8^aat fifgL ^dpayyt Ttpbg Soa^ttfuipip, 15 

ndvrwc 8* dvdjrxij rwv8e fiot rJJ^av oj^e^eTv 

eiwptdCsnf y^ lairpbQ XofooQ fiapo, 

r^Q dpBoJ3o6Xoo 9efu8oQ ahwfi^ra nat^ 

ixovrd a^ Sxcjv SoakorotQ ^aXxeupjoat^ 

npooitaaaoLkBoaw rwS* ditavBpwmp ndjifi^ 20 

fv* oure ^wvijv oSre roo fiop^ijv fiporwv 

ii/fet^ oraBeurhg S* ^Xtou ^o{J3jj ^Xoyl 

)^potdg dfieti/fetc dvBoQ* dofxivip 8i aot 

ij ftotxtkequuv vb^ inoxpO^et ^doc, 

nd)[V9jv V itpav ^XtoQ axeS^ TtdXtv 25 

de\ 8i rou napovrog dx^rfSwv xaxou 

rpiaet a* ' 6 Xm^ijawv fdp oi ni^uxi nto. 

vSc^ T6Xfjajc rs xai *Av€u8eiaQ refijivrf napa abrotQ, 12 sq. i) fikv 

naf>& rou dtdc ivroXij ^ 8t* upwv dyyeXBeTad fiot fyet ij8i) riXoq 
xoX ob8iv iartv ipno8wv rou yeviaBou^ &xwv 8k int^etprfaw r<p 86' 
afudeev. 14. rov dnb ptaQ bppjwfitvov ri^vf^Q, 15. dvw dfiarov 
xa2 b^Xoxfnjftvov abrijv ehtev^ w8e npoaavenXifpwae rb ^ua/et" 
fijipip, 17. i^w wpag (wpag m) xal ippovrt8oQ TtotetaBat. 18. dno^ 
arpofif npbc rbv Ilpoprfiia, SiptSoi; 8k rbv DpofiJifBia ^al xa\ 
oi KXufiivt^c. 22. ^Xoyt^ofievoQ, araBeuetv ydp rb xar' dXfyov 

^Ttrdtv ^aalv *ArrtxoL 23. )[potdc xal aroidQ ^aaev 'ABi^vaTot, 

24. 7totxtXe^{wv) : ^ wq Xetfxwv roTc darpotg notxtXXofiivij. — rou i/X/ou, 
25. TtdXev ix 8ta8o^^Q fierd rijv vuxra axeSdaet' iv vuxrl 8k fafiev 
Srt yfverat ^ nd^vfj, raurrjv^ ^r^atv^ unb rbv 5pBpov dvariXXwv 6 
^XtoQ dnoaxebdaet aot, Itpav 8k rijv unb rijv Iw (iwt m) ytvofiivijv, 
8ifXoX 8k 8rt od8k ^ vu^ dapivrj ahrip iarat, 27. 6 noofawv ae 

Xwf^wv (Xw^aat schol. rec.) 'HpaxX^^, 15. T§« du<rx€tfiipm M. 16. <f;^i»?e«v M. 17. ebtaptdCtiv 

Porson: iSatptdUtv M. 20. nd^<ft recc: rdietot M. 26. altl rec. PROMETHEVS VINCTUS. 5 

TotauT im^upoo rou ^cXavBpamou rpSnou, 
^edg Bewv yhp ob^ bnoTrnjoaiov )[6Xov 
PpozoTat rtpA^ Smaaa^ itipa Bixq^, 30 

dvi!^' cSv dLtepmi rijvde ^poup^aetc Txrpav, 
dp^oarddfiv^ doTtvo^y od xdfmrwv yovw 
nokXobi S* ddupfwuc xa2 yoouc dvto^sXet^ 
^iy^jj' ^tb^ ybp huanoipalrfjftot ^piveq. 
&naff 8k rpa)[bg oart^ Av veov xparjj. 35 

* KP, eteVf rt peXAet^ xal xarotxriZjj pdn^v; 

r( rhv BeotQ fyBtarov ob aruyetc Be6v^ 
" ZartQ rb abv fivijroTat TrpouSatxev yipa^; 

H0, rb ouYY^viQ rot Setvbv ^ #' ofuUai, 

KP, aup^yi ' dvrixouaretv Sh rwv narpbg X6ywv 40 

oT6v re\ nw^ ob rouro SetpatvetQ nXiov\ 
^ H0, ah( re Siji wjXiJic ab xtx} BpdaouQ nHwQ, 

KP, SxoQ ydp obSiv r6vSe Bpfi^veTaBat' ab Sk 
rd pr^Skv w^ehjiuvra p^ n6vet pdT^v, 

H0. S) nokUt fitafjBeTaa ^etptova^ta, 45 

KP, rt vtv aruyetc; ttovwv ydp wq &nk^ k^ytp 

28. rotobrwv, ^i^afv, iniru}[eQ ^tkdvBpwnoQ yev^fuvoQ, iv ijBet 
Sk 6 XdyoQ, oTov rd inf^etfxi r^Q ^tXavBpwniaQ raSurd aot iyivero, 
81. rtvic, ^v ob Suvijojj naparpam^vat. drepmj Std rd ittay^fieva, 
83. Ttpoava^wveT rdQ fwvtpSiac abrou, 85. Satae Sk rpa)[be Savtg 
Slv veoxpar^: )^akendl Si f* dvdxrwv elahf dnetXal rwv viwv, raxna 
Si j^tv &Q vetuarl rou JtbQ (rbv naripa add. schol. rec) ixfidkr 
kovroQ {ixfiaXovroQ schol. rec). — jytofii^, 89. nuf)bQ rofiidQ 

ydp xal abriQ, 42. npbQ rbv Jia^ ob itpoQ rb BpdaoQ {KjpdroQ 

schol. rec). w^etXe ydp obSeripwQ dnoSouvat. 45. xetfHt^va&d: 
^ Std )[etf>wv ipyaaia. e 28. imi6poo Ehnsley: imjupat M. 85i «rri^ M. 40. nullam 

penonae notam hahet M, addidit mi. 42 — 82. paragraphis Tices 

personanxm notantur in M, nomina addidift mi. 42. aU( ye rec. 

48. r&vSe ante ras. M. 6 AESCHYLI 

Twv vov napSvtmv oi8kv ah/a t£)[vij, 
H0, ifJotaQ TtQ oMjjv AXloQ w^eJisv Xaj^sTv, 
KP, SmivT^ ina^Bij ;rA^v BeoTce xotpavtcv 

iXtuBepoQ Y^ ouTtQ i<nl TtX^v dcoQ, 50 

H0. iyv(uxa ToTodt xou8kv dvTetmTv lj[<u, 
KP, ouxouv inBi^ TqiSe Seafii itBptfiaXeZv, 

wQ fjc^ a iXivuovra nptHydepj^Bfj nar^; 
H0, xal 8ij npd^etpa tffdXta 8epxeodat ndpoL. 
KP, fiaXtov viv du^i xeptrtv ijrxpareT aBivet 55 

Imarilpt BeTve^ naaadAeue npbg neTpaiQ. 
H0, nepaiveTat 8i) xob jiazf, Toupyov T68e. 

KF, dpaoae pJ&XXov^ ^^TT^^ P^^li X^^^* 
8etvbg yhp eupeTv xd^ dpjfi^dvtov nopoug. 

H0, dpapev ^8e y* wkevv^ 8uaexAuTtuc, 60 

KP, xal T^v8e vuv nopnaaov da^XmQ^ ha 
pdBjj ao^tarijQ wv Jr^c vwBearepoQ. 

H0, nXijv Tou8* iv od8etQ iv8ix<a»Q pipipatro pot, 

KP, dSapavTivou vuv a^vb^ ahddSjj yvdBov 

tnipvtov 8tapndi$ naaadXeu' ipptufjtevcjg, 65 

H0. aicu, npopjiBeu^ awv unb aTevto Ttovtov, 

KP, au 8' au xaToxveTc rtbv Je6^ r' ij^Bptov unep 

47. ^vi$aTO Zrt tijv ahtav Jebg el^ rijv Te^^v peT^yayev. 
49. wptavat^ iTuntoBrj. Ttvkg 8e^ ndvTa ix Moeptbv 8i8oTat rot^ 
BeotQ nXijV ro5 ipxetv. 53. j^povt^^ovra (G\.), 54. (pdXed 

ioTt xupitoQ Td nepttnSfita Ttuv 'inntov, 55. vtv nXijBuvTtxwe rd, 

ipdXta, 57. ou pdTijv yiveveu. 63. nXijv zou IJpofinjBetuQ. 

64. ^Xtp at8r}pip Td arijBii auvou ^tanarcdXeue ^ inel ivTeuBev aurw 
^ dyj^ivota. — ^Xou ae8i}pou dxpov^ njv d^uTT^ra. 68. (immo 67) 

dxveTg TeXeov dnoSeTv. 49. ina)[^^ Stanley: inpdj^Bvi M. 54. tlfilia recc. : ipdXia M. 

55. fitiXtay Stanley: Xafimv M. 59. ndpou^ Dionys. Ual. Ant. Rom. 

Vn 36, Marcellin. v. Thuc. § 5^ schol. Aristoph. Equ. 759: itopo^t M. 
66. Intb arivtu scripsi: uno^ifi» M, dKtparivtu m {5ittp tnivto Pauw). PROMETHEVS VINCTV8. 7 

arAfetc; Sncj^ iiij aaarbv olxrtBiQ nors. 
H0. bp^ Biaim SuaBearov if/ji^Aaatv. 
KP, 6pw xupouvta rdvde twv ina$/(ov. 70 

dXX' dfif\ nXeopaxQ ftaaj^aXear^aiC fidXe, 
H0, 8pdv toSt* dvdyjn^, pojdkv iyxiXeu a/iov. 
KP, 1} pijv xekeuaw xdntBwu^w ye Ttpdg, 

}[(upet xdrWf axihj 8i xipxwaov filqi, 
H0, xal 8ij ninpaxrat roopyov ob paxpd^ novip, 75 

KP, ippwpjivwQ vuv Betve SiaropouQ niSa^' 

i^ olmtrtiujfrqQ ye roiv Ipywv fiapuc* 
H0. Sfwta pop^fj yXwaad aou pjpuerai, 
KP. au /mXBaxtZou^ rijv 8* iiiijv abBadiav 

dpY^C re rpaj^ur^ra /lij ^nenkqaai /iot, 80 

H0, arei^w/iev^ wq xwkotatv d/u^i^hiarp* Ij^et, 
KP, ivrauBa vuv Sfipt^e^ xa} Beiuv yipa 

auXwv i^/iipotae npoariBet, ri aot 

otoi re Bvf/rol ribv8^ dnavrX^aat ndvwv; 

</feu8wvu/iwQ ae 8ai/AoveQ Ufw/u^Bia 85 

xaXouaev * adrov ydp ae 8eT npo/jo^BiwQ^ 

Zrip rp6nip r^a8^ ixxuhaBi/afj Ti^w/Q, 

68. leiTtet axonet, 71. 8ea/id. dvr\ rou 8ia/ieue airbv xa) 

napd rd nXeupd, 74. 8tdL rb i^^tbpee xdrwt rb /ijijeBoQ ivi^ijve 

rou 8ea/ieuo/iivou Beou. — dvr\ rou xpixwaov, 76. 8tartrpwaxo6» 
aaQ 9 8iarsropveu/iivaQ (8tareropeu/Uva^ Schneider). 77. b 

intrt/Aav /UkXwv aot^ ei ye d/ukijaotQ {d/ieX^aetQ schol. rec.), b Zeit^, 
78. WQ ixrpanilou (corr. in ehrpaniXou) nenoer/pivou rou npoaw' 
nou ahrou, hpp6^t rg /iop^^ aou rd rpa^ea aou l>ij/uira, 80. t^ 
ix (pi^aewQ npoadvra /tij dvei8tZi poe, 81. iw noai xai /^<r2 rd 

8ea/jA Ij^et. 85. eb^uw^ dnb rou dvo/mro^ Ihxfiev rb 8tav6i//ia' 

npa/ur/BebQ ydp iartv 6 Ttpoopwv rd /dj8ea^ xa\ rponfj rou 8 s/c 
rb B. 87. ra;v 8ea/jLwv, 

6 
70. rwvSt M. 77. /'« recc. : (rs {a in y mntavit rn>) M. 80. T/>a- 

Xitrj/ra M. 8 AESCHYLI 

npofii^' ^ ^OQ al&ijip xa} ra^tnmpot iwoai, 
^BUQ, norapjm re 'Krffoi^ novr{wv re xopdxw 

dt^pc^liov Yikaapja^ ttapp^rop n ;^, ^ 

xa} rbv mvdnn^v xuxXoy ^Xlou xa)m' 
IBufbi p! oSx npoQ &€wv nda^w #«oc* 

Sipj[&ijB* o&uQ alxiataof 

SiaxvatSfU^oQ rhv fwpter^ 

XpAfov dBXeuaw, rotdvS* 6 vioQ . 95 

ra-jfbQ fioxdpwv i&jup' ht ipoi 

SeepJhv deex^, 

^eu ^eUf ro napbv ro r inep)(6pevov 

Tojpja arev<£/oi, n^ nore p^^Bwv 

XP^ rippara rwvS^ iiureTXat, lOo 

xaerot rt ^pt; ndvra npoo(erUarapat 
axeBpwQ rd, p£kkovr\ obSi fjLot noraivtov 
w^' obSev^^et, rijv neTtpwfievnjv Si xph 
alaav ^ipetv Ji^ ^^<rra, pYvtoaxovBi' 8rt 
^rb T^ff dvdyxijC for' dSijptrov aBivo^, jQg 

dXX^ otjre acjfdv oure fL^ atyav ruj^ag 
oTov ri fwt rdaS' iart, BvT^roTg ydp yipa 

88. rexvixbv rb fiij eltBu^ eladyeiv ktkouv rb auvexrtxbv npS- 
aamov npbg ipeBtOfibv rou dxpoarou, fieyako^uwc Si rd S' arot- 
Xstd httxaXetrat, fwvtpSeT (fwv*See m, o super v ab eadem manu 
scripto) Si ntxvrwv dnoardvrwv, 90. Stdxufta. 91. ^kka^ev 

r^v fpdatv, 94. nohier^' iv yhp tc5 nup^ptp y' pjuptdSoQ ^al 

SeSeaBat abrov. 100. iniretkaLti dvr\ rou inereXeaB^^aeaBat. nhv 
ix TpoTac inerikhro IJaXkAc 'ABrjvnfft (Hom. a 827). — dvr\ roo 
imreXiaat. 102. dxptfiwc (GL). — npda^rov^ dnpoipardv fwt, 

106. oure aeydv Suvofme' dXyw ydp' oure fiif (fi^ delet Bothe) ikiy' 
Xsev edXafidufiae ydp rbv A(a. 

88. SUiq Yiciorins : Sthit M. 90. nafjLfifjrop recc. : nafjLft-^rmp M. 

93. aUiatirt M. 96. i^Bup' M. 99. n^ Tumebus: noi M. 103. 
ntnnoftivjjv M, corr. m». 107. fort BvyjroTmv r'P^ PROMETHEVS VINCTVS. 9 

Ttopwv dydyxaec rcuad* ivdZ^uyfiau rdkoQ, 

vapBi^xon^pwTov 8k BfjpwfAm mphc 

^Y^y xXonaiav^ 9 ^f^daxakoQ rij^vijc 110 

TtdoijQ fiporoeg Ttiffjjut xal pdyag nopog, 

ToewvSe noevdig dpstJiaxijpdzwv rivw^ 

IntaeBpeoec SeafAoTae Ttpooaekoufievog, 

i i^ la la. 

t/c d)[w^ reQ dSpi 115 

npoaiTtTa p^ d^eyyiiQ^ 

BeSaoTog Jj Ppdreto^ ^ xexpofuvi^; 

Txero TepfjtSveov ine ndyov 

novwv ifiwv BewpoQ^ ^ r/ S^ BeXwv\ 

SpaiTS SeafkwTTfV fu SuanoTfiov Beov, 120 

Tbv AeoQ i^Bpov^ Thv ndae BeoT^ 

Se' dnexBeioQ iXBdvB' onoaoe 

108. S Spwv b Zebe obx imklfaeTai r^c ^k ip^ ^T^C- 110. Ttif^ 
•jfifv xXan(aiav): nauaa obaia fuiwaiv nda)[ee^ tI Sk mip iv Satp xdv 
Td Tu^bv l)[jj TtdXiv au$eTai' 8 elSwg npwTOQ 6 Tron^n^c ehtsv ^anippa 
nop6Q€ {e 490). xa\ to aneppa ydp i( iXa^^eoTou au^eTat, npbg 
TouTo oiv dvTefjuij)ravi^aTo (1. dvTeTe)[v^aaTo) Ata^^uXoQ ntfyifv ehtwv 
xal abriji yhp ix tou tuiovtoq auSevae. 114. ixTtXi^^eio^ ineppij- 

Itaxa. 116. eawc wg {at add. m})'Qxeavideg ebwSiac inveov ala- 
BijTij Sk ^ dajdf^ ou)[l bpar^' Seb d^e-jrf^e ^ijai. 117. fjfuBewv (61.). 
118. im} TeXoQ t^q olxoofiivTjQ b Kauxaaog, ^, obx {pu Vict) iyw 
nepav elfil SeSefiivo^* inl ybp dxpou npoaSeSeTae, 120. Std touto 
Seafubnjc iniYiypanTae, 121. xai abToe ydp wpyiZavTO IlpofLifBeT 

Sea Tb nup' ix ybp voutou ndvTa j^^una Tb Xoenbv sl)[ov dvBptonot 
xai obx iTi iBuov auvej^wg, 

112. TOuovSt recc: Totdcdn M. W^.bxatBpiiH/i Blomfield: bnai» 

Bptog M. npoutnXoufievos scripsi (idem coniecit MSchmidt): naaaaXMu- 
ftivoa (accenttt priore transfixo) M. 114. la ia delet Dindorf. 117. 
BedauTog rec: BtSaauroa M. 119. ift&v recc: ^ft&v M. 120. pa- 
ragraphas praefixa in M. 10 AESCHYLI 

n^v dtdg aukijv eiaot^vsuatVj 

8tdi T^v Ah.v ^tkon^Ta fiporwv, 

^eu ^eS, Tt nor' au xtvd&tafm xXutu 125 

ne^C olwv&v; 

alBip d' iXa^palc ircEpOywv fienaTg 

tmoaupiZst, 

nav fJLot ^oJSspbv Tt^ npoaipnov, 

slr, 1, Xopdg p3j8kv fo^B^* ^tXta 130 

i^ "Qxeavi' yAp ^8e To^tg 

8wv. nTepuywv Boal^ dpiXXatg 

TtpoadfSa T6v8e ndyov, naTptpag 

lioytg napetnouaa ippevaq, 

xpacnvoipopot 8e p Inepiffav aupat* 135 

xTimou ydp d^w j(dkffiog 

8tjj$sv ivTpwv 

pu}[6v^ ix 8* inhj^e pjou 

Tdv Bepepwntv al8w- 

auBvpf 8* dneStXoc 8)rw nrepwTw. 140 

125. xivijpa. 130. 6 puBpb^ ^Avaxpe6vTee6g iaTt xexXaapsvog 
Ttpb^ Tb Bpr^VTjTtxov, ine^Tjpjfjae yhp Tjy ^Attix^ Kptxiou ipwv xal 
^peaBi^ {T^pdaBfj m) Xtav ToTg piXeai tow Tpaytxou {peXeatv abTou 6 
TpaytxoQ Weil). i^pwvTo 8k aifToeQ aux iv navTl T6nw^ dAX* iv 
ToTg Bpi)vijTtxo7c, 6ig xa\ HoipoxX^Q Tupot /5'. eart 8k TojuTa 8pota 
Tw 3ou8* oju /x' idaetg p^BuovT oTxa8^ dneXBeTvt, TouTa 8e ^aatv 
8td p^}[av^Q depo^ovoupevaf dronov ydp xdTwBev ^taXiyeaBan 
Tip i<p^ ui^ouq, iv oao) 8k ^Qxeavip npoaXaXeT^ xaTiaatv inl y^^. 
136. ^vixa inaaaaXeueTo, 137. unepfioXi} tou (po^ou (i^oipou Davies), 
el xat pd^pt Tou 'Qxeavou e^Baaev, 138. dneaeiaaTo pou t^v al8wy 
otov ToXpojp^Tepov ifpovr^aa ivBd8e napeTvat. 139. Bepp^v^ ix 8k 
Toinou Tijv xaXXiarr^v ^r^ai. 140. ^yeiToveQ dZwaTot ixtovt (Hesiod. 
op. 345). — Toug Tvcepu^tv^ 8t* wv inwj^ouvTo ot inTapevot, 131. &d8 Hermaiin. 139. Btfitptbmv M, p adscripsit (i. e. Btp- 

fiBptumv) mi. PROMETHEVS VINCTVS. H 

nP. oilau aldt^ 

r^C noXurdxvou Ti^Mo^ ixyova^ 
Tou nepl naadv 9* tthaaofiivou 
X^ov* dxoe/xi^r<p j^eufiare natdeg 
narpoQ 'UxeavoUf 145 

^ipX^V\ iff^saB* oTip oeaiju^ 
TzpoanopnarbQ r^ade ^dpayYo^ 
axoneXocg iv dxpotg 
^poopdv dZr^Xov dx^ao}. 
anUBlr. L XO. Xeuaato^ Opo/ii^Beu' ^ofiepd 150 

d' ifweatv oaaot^ 
bplx^ T^oa^^e n^pTji 
daxputuv, ahv Sipa^ elaeSouaa 
nirpaeg Trpoaauauvd/Jievov 

raijeaS* dSapjavToSiToeae Xu/jLaec 155 

vioe ydp olaxovo/ioe 
xpaToua' ^dXu/inoUy 
veoxpotg 8e Sij vopoe^ 
Zeug dBireog xparuvee. 
rd 7^)\v Sk neXwpea vuv deaToe. 160 

144. yah^vdiSee (GL). — <^ (i» e. arj/JLeeeuaat). — noXuxoe/jJiTtp^ 
i^e/JLoltpy 7va Tbv dxaXapeevf/v STjkatajij. riaaapa Si uSaTwv iyxeif/ua* 
Td ^uxpSv, To Xeuxov^ to i/Su^ to i/pe/juaeov t^q peuaeo^g, 149. x^" 
Xen^v, xaxd^tiXov ^uXaxi/v fiaaTdato^ o iare ^poup^^aa} t^v nirpav. 
164. $fjp6/uvov (^^patvo/Jbevov schol. rec). 155. laxupoSirotQ, 

156. xu^epvrjftat Tpontxox:. 158. viotq^ npoafdrot^ (Grl.). 160. 
Todc Ttrdvag xat tou^ TouTtov vo/jlouq. 

141. aX bis vel quater recc: terM. 143. ^' tlkeccofiivou Tarne- 
bns: r' tlXtcffo/iivou M. 147. lepda fearpde M, npo^opnardi ad- 

scripsit mi. 150. Svo^epd Ilirschig. 152. d/jJx^a recc 153. slffi- 
Soooa (a adpinxit m^) M, elmSouaav Hennann. 155. rataS* Victorius, 

dSofiMVToSiTotet Turnebus : raia ddafiavroderot«r (ro inter v et <^ inseruit 
mi) M. 159. d^irofi ex Hesych. d^irwg- ddi^puof^ od iFu^xarars" 

^t/iivofg. Alaxukoq npofijj&tt Sscfiwrr/ Bentley: d&e<rpiwa M. 12 AESCHYLI 

nP. el ydp fi Imb y^v vdpBev ^* ''AeSou 

TOO V£XpoSfyjJLOVOg 

ek dadpavTov Tdpzapov ^xev, 
Seapotg dXuToig dyplotQ neldaac^ 
ifQ ;i^e Bebg pijre rt^ aXXo^ 166 

TotoS^ ine^^&et. 

wv S' alBeptov xtvuyji 6 TdXag 
i^BpoTQ ini^apTa niTMV&oL. 
str, 2. XO. t(q wSe Th^atxdpStoQ 

BeStv 3t<p TdS^ im^ap^; 170 

TtQ ob ^ovaa^aX^ xaxotQ 
Teotat^ St^a ye J/oc; 8 ^* 
imxoTtoe del 
Bdfievog &YvapatTov voov 

Sdpvarat Ohpaviav 175 

yevvav^ odSk k^^et^ 
npey Siv fj xopeajj 
xeap, 9 nak&pjq, Ttvt 
Tdv SoadhuTOV Ihj TtQ dp^dv. 
nP, ij p^v St* ipjou^ xainep xpaTepcuQ 180 

iv jvtoneSatg aixt^opevou^ 
Zpeiav l$ee /jLaxdpeov npuravtQ^ 

161. dMT\ Tou et&e. 165. xaXtoQ {pux addidit m^) imfveY' 

xev pjfTe TtQ avBptunoc ou ydp ind^atpov ouTot altc^^ dXXd xal 
auvenaaxov, 167. etSwXov (Gl.)« — wanep eeStoXov xpipjopat 

unb Tbv depa ini^apTa nenovBwQ toIq i^Bpotq. 172. n)3pf jitd^, 

175, TTJv TtTavtx^v^ Tij/v i^ Oupavou, 179. ^ o&rov xaBiXfj ti^ 

T^Q fiaatXeiaQ, 161. ^' Tnrnebus: r' M. dtdoo M. 164 drpimg recG. 165. ^ 

/i^rc Tornebus: ibc fia^nore M. 166. scribendum videtur infya^v 

(cfr. Gho. 768). 173. del recc: altt M. 179. reV M. 180. fr' 

i/wu recc.: fr' dn* ifioO M. A^l ■ YutoxiSatg recc: yuoniSatff JA, PROMETHEVS VINCTVS. 18 

Sel$ac rb viov fioukeufi* d^' 3tou 
ax^Trrpov rt/jbdc t' dnoauXariu. 
xai fi' oure luXqr^fraoec necBdug 186 

incKocSaeaeu 9iX$eCy arepedc r' 
ouTtoT* djttckdc ffTjJfac t63* fyw 
xaTa/ja^vuaw^ 7:plv ^v i$ dypmv 
Seapmv ^aXdaj/^ nocvdg ts T^ecv 
T^aS* alxia/Q iBe^aji» 190 

a9iH9ir, 2, XO, au piv Bpaadg Te xoc mxpau^ 

Suacacv obSkv inc^akfe^ 
ipxv S" iXeuBepooTopeig, 
ipudLQ Si tppevaq ipibcae 

ScdTopoQ ip6^Q* 196 

Si^ca yhp dp^l aaiQ tuj^cuq^ 
nf TtoTe TwvSe novwv 
XP^ oe Tipfia xiXaavT* 
iacSecv, dxc^i^ 

ra Y^p ijBea xal xiap 200 

dnapdpuBov ixtt Kpovou noTc. 

I83. nep\ tou IpwTOQ r^c BiTtSoQ tp^aL — r^ vewari /i^^jlfa* 
vwpevov xar' o&roD. 184. dnoauhj^aeTOU, 186. net&oc yhp 

9 fi(qL nelBopjEVf &c 6 nottjT^Q (P 431) ^nokXd Sk fUcXc^{ocae npoa^ 
fj&Sa^ noXUk, S* dpecfj€, 189. touto r^c peyaXo^utae Alaj^uXou 

xa} npopa^^ioK S$cov^ Tb /UTd n^v Xiatv nocvdiQ ahetv tSv Aia. 
193. nappf^dZ^, 195. b StaTopetv Suvdpevoc xa} Tcrpwaxeof, 

196. iyw dnopw, fvjafvy el 8Xwg ae Xuaet roiv Seapwv^ ab Sk xal 
noevic Xa/kxv d$totc it^ dyvowv Tbv Jtdc Tpdnov. 198. nauad" 

pevov' ^ pMTO^popd dnd rcvv npoaoppn^opivwv vewv. 201. oi pOBtp 
napaydpevov xal Ttet&opevov. — Tuxpd Tb »2 Tot a&ivoc oix intetx» 

183. d^% mat in d^\ M. 186. oSrt Porson (oBti recc.): oStoi 

H. 186. inaotSatm M. 189. tb riVeiv Tnrnebas: ri fuot r^ktcv M. 
190. Tijad* recc. : Tfjir M. 194. ipi^tat Tomebos : ^pi^tat M. 197. n§[ 
Tnmebas: ^jrac M. 200 sq. xiap od napd/w Beparato Tersa M. 

201. dxapdfutdov reoe.: ob napd/w^v M. 14 AESCHTLI 

UP. ol8* 8re rpa^oQ xaHi mp* iatnw 

rd dixatov fywv Zeug^ dXX^ ijjLTTog, dtw^ 

fiaXaxopmjJuuv iarat noB\ Zrav 

ra6rjij pouaB^' 206 

n^y o' dripapLVov oropiaaQ dpy^ 

elc dpBphv ipol xal ^tXonjra 

ans&Stuv angudovri noB^ ^^e<. 

XO» ndvr* ixxdXoijfov xax yirfwv^ ^/iTv loyov^ 

noitp Xafitov as Zeuc in* ahtdfiarc 310 

oSrtuc driptoc xa} mxpwg alxiCerar 
8i8a$ov ^juac, ee rt /lij phknrfj X oytp. 

nP. dXyetvdi piv poi xat Xiyetv iarh rdSe^ 
dXyo^ 8k atjrav^ navra)^^ 8k Soanorpa. 
ine\ rd^tar i^$avro oaipuoveg ^oXou 215 

ardtng r iv dXXi^Xottnv wpoBuvero, 
o7 piv MXovreQ ix/SaXetv iSpaQ Kpovov, 
6fQ Zebc divdaaot 8^Bev^ o7 8k roupTtaXev 
anetfSovreg^ &C Zeo^ prjnor dp^etev Bewv^ 
ivravB* iyw rd X^ara fitfuXeuwv ntBetv 220 

TVrovac, Oopavou re xal XBovbg rexvo, 
obx ^8uvijBi^v' aip6XtxQ 8k paj^^avd^ 

rovc (Hom. 463). 202. ndvra Stxaiwc oUpevoc notetv. oM^ 
itwr^ dpiaxwv xal Sixatov vttptZwv eivat 3nep dv /StwXijTat npdrru». 
205. ^Bap^ (mM- 207. ^tXiav (61. rec.). 209. r^v undBe- 

atv PouXopevog 8tSd$ae rb ndpepyov (nepiepyov Pauw) roS ymvmxiW' 
SouQ ijBouc npoaiXafiev. ohx dv jdip b 'Qxeavb^ ^$iwatv ipan^tnu 
elStoc. 216. rooro {rourqt Yitelli) truvanreov 3ol pkv Bilovr9Q€ 

(217). 222. auverdcy rd^ ip^Q S^Xov Srt. 202. xal recc.: r« xat M. 208. izov ante corr. M. Iw (corr. is 

^co» mi) separato yersu M. eiecit Stt» Bmnck, ZMb^ et dXl* Bothe (fymv 
ifinaq^ dttn), 205. fieu^j recc.: pwaBf (» in litura) M. 217. iSpi^ 
M. 220. nMetv corr. in ntiBtlv m^. 1 

I PR0METHEV8 VINCTVS. 15 

dzefjuiaavrec xaprepoeg ^pov^iiaaty 

^VT dpo^Bl Ttpb^ fi/av re Seanoffeev» 

ifjLol Sk fi^njp ob^ Sma^ fwvov Bdfiic 225 

xal rdea^ nokXwv dvofidxanf fiop^ fjJa^ 

To fuXkov ^ xfHievoivo TtpoureBeanexee^ 

WQ ob xar Ur^bv obdk npbg vb xaprepbv 

Xpehj^ SoXfp Sk rob^ unepe^ovra^ xpareTv, 

roeaor ipou Xoyoeaev i^youfjLivoo 230 

obx if^ewaav obSk npoapXefjm rh nav. 

xpdreara Sif fwe rwv napearetnwv T(5re 

hptiiver'* elvae npoaXa^vre fjofrepa 

kx6vB* kxovre Zrjvl oupjtapaarareTv. 

ipjojeg Sk pooXcuQ Taprdpou fJLeXafjtfioBijQ 285 

xeu&fjubv xaXimree rbv naXan^ev^ Kpovov 

abroeae aofifjud^oeae, roedS' i$ ifjtou 

6 raiy Bewv rupavvoQ w^ektffiivoQ 

xaxaeae noivdiQ raeerSi fi* i^fueiffaro. 

Sveare ydp nwg rouro r^ rupawiSi 240 

voayfpua^ roTg ^{Xoeae fii) nenoeBivat. 

8 S^ ouv ipwrdr\ ahldv xa9* fjvrnva 

alxiZeroU fJLB^ rouro Si/ aa^vew, 

SnwQ rd^eara rbv narpipov ig 9p6vov 

xaBeCer\ ebBbg Saipuoafv vifue yipa 245 

dXXoeaev aXXa xal Seearoe^ffjero 

226. r^ yhp Beeov ^aee fikv Iv iarev^ dvofjjufif Sk noXufUpic* 
227. xa9b (01.). 283. auvaepofjiivep rfj fJOfrpL 238. Bre (i. e. 

mfiuioMrai 8re) olSev rb ovofjta r^c rupavviSog, npb abrou Sk xal 
*ApxiXo)[OQ' MfjteydXjjc V obx ipw rufHivviSogt. 240. yviufjoj (m^). 

241. rb dfivijfjtoveev rwv <peXjwv. 242. Zmep Sk ipijordre^ 8e' f^v 

ahiav xoXdCofJtae^ Xd$w. 246. Sej^pee. 

229. XP'^ DawesittS: xpij- 9 ^) ZP'^* % ^^ marg. mi. dSXm rob^ M, 
dk adscripsit mi. bntpax^vra^ Porson. 242. akbffv M. 245. M' 
ftoai M. 16 AESCHTU 

dpx^' ^porS^ Sk T&v TaXatTtdpwv Xoyov 

obx la^ev o&8iv\ dXX* dtanoaag yiyoQ 

xb itav IxPfl^^ ^^^^ ftrZoai viov. 

xa} ToTaty o&Ss^c dvTefiatve nAi^v ifioo, 260 

iytu S^ iTdXfjajt^' i$eJisHni/ujv fipoTobc 

Tb fiij Seappate&iyTac el^ ^AeSou fjtoXeev. 

T^ Tot ToeataSe TOjpjovaitae xdpatTopm, 

ndaxetv pkv dAyeevaitaev^ olxTpoSatv S* ISehf 

BvrjTob^ S* iv oTxtw TtpoBepevoQ^ to&too To^eev 256 

obx ^eto&Tjv aifTOQ^ dXXd. vijXewQ 

wS* ippGBfieapae^ Zfjvl SoaxJieijQ 9ia. 
XO. aeSi^p6fpptav Te xdx nsrpaQ elp^fatfpivt^c 

SaTtg^ npoprfieoy aotaev ob ativoLaxakqL 

poxBoe^' iytb y6p out* iv elaeSetv ToSe 860 

i^pfjZov elatSooad r' ijXybvBi^v xiap. 
nP, xal.pifv fllotQ iketvbQ elaopdv iyto. 
XO. fi^ nob Tt Ttpo&Jhjc TwvSe xal nepeuTipw; 
JIP. BvijTobc inauaa pif npoSipxeaBat fi6pov. 
XO. Tb itoeov ebpiuv TijaSe tpdpfUMXov vdtrou] 266 

IIP. Tu^Xdc iv abrotc iXnfSag xaTtbxtaa. 

247. fjLtaonov^pwQ xa\ ^eXavBptuntoc Tb Tohitntopwv nptxnBi^xev.. 
251. Tivec iroXfirjaa. xal Tb k^g fiSTd i^BooQ, SbvaTtu xal ToXp^c 
elvou 6}^ Ttp^c Tefj^eeg. 253. SuvaTat (^ abvSeafxoQ elvat fj addit 
Dindorf ) dvTtovufjt/a iv aupnaBeitf, xetfiivff fj Toe &g »fjL^ pjoe fi^e^ 
fiXovt (Hom. X 38). 257. itTVtxupwpae, ixTerapae, ra;v Sk pd^ 
awv Tb fmBfjJZetv. ^ fueToipopd ditb raiv j^opSwv. 263. iptfrr^ 

fMLTtXWQ. fjJjj iTepOV ^fJLOpTeC dpjdpT9ffJJJL\ 

248. obdiva M. 250 roXaiv (v in litura) M. 261. Sk riX^ 
foja* M. 253. rw rata (roc superscr. m) M. 256. dlXd vifXie&Q 
Elmsley: dXX^ dvijXs&c M. 257. ipA&t^ecfiat (altemm p adscripsit m) 
M. 261. ifXrovBriv recc.: dXyuvBTfv M. 262—271. paragraphi 
praefixaa in M, nomina add. m^. 262. fort. ^iXot^ y*, ^iccv^Forsonr. 
iXMBtvda M. 263. fiii no6 rc corr. ex fxifntnt M. 264. ^v^ob^ 
reoc.: Bvjjitou^ r' M. npooSipxtffBat ante rasuram M. PROMETHEVS VINCTUS. 17 

XO. ^jtf iiipih^ tout' iSatpi^w fiporoTg. 

IIP. itpbg roloBt ikitnoi mtp iyfo a^iv wnam. 

XO. x€d vov fkoYcmb^ i&p ijoutf iip^pzpoi\ 

BP, diifp^ oh ye noUdc ixpjiiBijaovTat Ti^vag. 270 

XO. ToeoTaSe 8^ ae Zeuc in^ ahedfioatv 

IJP, alxffjerai Te xobSap,^ X^^9 x€ue&v. 

XO. obS* iarev SBXoo Tipfia aot npoxe^iJLevou; 

UP. obx aXXo f obdivy nXijv Ztob^ xehip Soxfj. 

XO. S6(ec 8k nat^; t/(? iXnic; ob^ bp^ Sti 276 

^fiapTeg; &q S^ f/JtapTec out^ ipol Hyetv 

xa&^ ^ov^y aot r* dXyog. dXXdi TouTa /ikv 

fieBapfuVf dBkou S* ixXoaev Qjfree Tevd, 
nP. iknfpbv Sarec m^fxdTwv l^w n68a 

i^ee napatveev vouBeTetv Te tov xaxwg 280 

npdaaovt* * iyw Sk tojuB^* Satavr^ ipteardfUjiv. 

ixwv kxwv ^fiapTov^ oux dpvifaofme' 

BvijTotQ dpijffwv abTog ijbpofujv nSvoug, 

ob ycqv Te noevdT^ y* ^P^ Toiatat [U 

xaTeaxvaveTaBai npbc nirpatQ neSapatoeg^ 286 

Tu^ovT ipj^fwu TouS' dyetzovoQ ndyou. 

xo/ fiot Td fikv napdvTa fjLij SupeaB' S^y 

niSot 8k fiaaat rdc npoaepnobaa^ tu^oq 

269. ktfinp6v. 272. ouv^&t^q abTtp ^ /o^^ ^wvf). 277. i^dXXd 

rd (roora m) fxkv npoTeTu^&at idaofuv€ (Hom. // 60). 281. n- 

fjtwpijBijaofuvoc. 288. yp. ^XdfiaQ. ^ fiobAeTtu ydp ar^aat Tbv 
Xop6vy Stuoq Tb ardatfiov ^aij. 269. ^Jioj^wndv anipp^ Weil. 272. 273. personarum notas, omissas 
in M, addidit Welcker. 274. 276. paragraphi praefixae in M, notas 

praescrip8it.m' 279. personae nota caretM, add. m^. 2808q. r^v 

xax&^ npdaaovT* Stanley: toba xaxwc vpdaaovTaa M. 281. Tae/r' 

M, radi^' m^. 282. paragraphus praefixa in M. 283. edpofnjv M. 
284. fort. TotalaSi fu, 286. xatiaj^vaAla^t recc: xaTtaj^avtToBat 

M. neSapakua ante corr. M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 2 18 AESCHYLI 

n{&£c&d fioi, Tti^ufBB^ aufMov^aarM 290 

r^ vDv /wyduvtc, Todrd rot nJia¥w§td¥t^ 
np^Q alkoT* iJiXov ip^w^ npoatCdyet. 
XO. o&x dxouaaee hcMiM^a/c 
roSro, npoiu^Bwo. 

xal vtJ¥ ikb^p^ noSl xpaawiaoTov 296 

Baxov npohnwHf alBipa V d^ybv 
nopov oianfwVf dxptoiaofj 
^Bovl Tfjde neXio' Toug aobg Sk novouQ 
XPJS^^ ^cd navTbg dxooacu. 

^QxeavoQ. ijxw SoXtj^c rippa xeXtuBoo SOO 

Statut^HXfuvoc npbg oe, IlpopjijBeo^ 
Tov ncepuywx^ rovS* ohovhv 
yvwpfl OToijJtDV &Tep ebBuvtov 
ra?c aoiiQ Sk To/atc^ toBt^ auvakyw, 
t6 re ydp /a, Soxw, ^yjevkQ o&Twg 305 

iaavayxdZety /oi^/c rf yivoug 
olfx loTtv Snp petCova pjoitpav 

291. od Y^ intfievet puot i^ Xuto^ iip^ iv/, d)J< inl Sta/^opotg 
da^dXXo}, xal rd ndvTa uplv d^yi^aaaBat ^ouXopm. — ^ nep\ rd 
odTa nXavwpdvi^ ^ (fi omittit schoL rec.) nrjfwvij dXXor' in aXXotg 
TtpoatZdvet 295. (immo 293) yj pjeTa/^popd dnb twv xuvf^tuv, 

298. TrpoaeBi^xe >rj^ec Std tov KaxtxaLOov ou yap ndaa y^ axhjpd, 
— ineXaaa. 300. xatpbv StSwat tw /o/c^ xaBfixaaBat t^ /u^- 

^aviJQ 'Qxeavbg iXBtov, unep/SoX^ Sk i^p^aaTo^ Snou ye Vfjopog 
obx eUnfYayev ^eavbv elg Tbv auXXoyov twv Bewv. inl ypunbQ Sk 
TSTpaaxeXoug S^etTat. 302. rov ra;^wv Sta twv nrepwv. 303. o?bv 
Xwpls ^vewv abBaeperov^ ob ^iq.. 307. pmpav; Xeinet iptXloJi. 290. KtBMo^i fiot ne&ta^e Blomfield: ntiBeo^i fwi nMtoBt M. 
291. in raurdTot M. 295. xpatnvdovroif recc: xpatxv6aauTov M. PROMETHEVS VINCTVS. 19 

ve^fjM^' j} aoe, 

Yvwaju 8k toS* wg Irofi*^ oddk ftdnjv 

][aptcaY^aincv Ive fwr ^epe ydLp 310 

ai^icuv* S re ^pT/ aot aufutpdaasiv 

oi ydp TtoT* ipscc &Q 'Qxeavou 

^(Xog iarl JhJiatoTepoc aou 

^xet^ inoTtnjg; moc iro^aoQ, Xmofv 316 

intovufiov xe ^eufta xa} itevfnpe^ 
auToxTcT* ivTpoL^ T^v atdipofiifTopa 
iXBetv ig aiav; ^ Bewp^mv Tuj^ae 
ifiog djptlSat xat auvaaj^al&v xaxotg\ 
oepxou Biofiaj TovSe t6v Jto^ ^(kov^ 320 

Tbv auYxaTaaTfjaavTa rifv TUpavv(BaLf 
oTatQ uif odToD Ttt^fwvatat xdfjatTOfJtat. 
QK, hpoi^ Ilpofu^BeUf xoLt napaeviaai yi aot 
9iX<u tA XSkna^ xaJnep SvTt notxtXip, 
^(jywaxe aauTbv xat fjLe^dpfioaou Tpdrtouc 325 

veouQ' veoQ ydp xaH TupavvoQ iv BeoHg. 
el S* wSe Tpa^etQ xa\ Tedijyfidvou^ Idyoue 
p(^etQ^ 'raf/' av aou xa2 fiaxpitv dvayrifMu 
^xwv xkuot Zeug^ waTe aot Tbv vuv }[6lov 
napovTa fiOj^Bwv natStdv etvat Soxerv, 330 

Sl0.fiej(pt yXwaarjg jrapcCeaBau aot xal oux epyotg, 814 sq. Sua-^ 
^^epaJvet et nwQ to tScov d$(wfia fiij ir^fn^aev 6 ^OxeavS^. 317. Tijv 
2xu9(av' ot ydLp XdXu^i 2xu9txov iBvog. 323. (in fine pa- 

ginae y. 286 — 831 continentis) axoTn^aov to. twv fnjTSpwv xakd napa 
npwTotg eupeMvTa tocs Tpaycxotq. 824. auvex^. 326. yvwbc 
aaujToVf oiQ 6 notijTijg (E 440) * inppdZeo TuSe(dvj xa\ )[dCeo€. yvw^t 
aeauTov ZTt ^ttwv et tou Jeog. — yvwfiexov (m^). 380. Ttecai^ 

306. vtlfiai fL M, vstfiatfi* m}. 310. /a/t»iro^Actftftftcv Athenaeus 

IV p. 165 G: tfc T^ XaptToyJi<a«r<nh M. 311. ffufinpaTTetv M. 323. 
paragraphus praefixa in M, notam add. m^. 

2* 30 AESCHYLI 

dXX\ w TaXaAtwp\ &q fystff ^&C SftQ^ 

C^ret Si T&vSs To^fAdrwv dnaXXaYac* 

dpj^dt fatoQ (fot ^pahoiuu Xijttv rddt' 

rotaBra imrot t^c ^^^av bi/n^pou 

YXmatniQ^ llpofvijBeu, rdn{j[stpa YtyvsTat, 335 

au S' oiSinw ranstvbc odS* sTxstc xolxoTs^ 

npbg toTq napouat S* iXXa npoaXafisTv BiXst^. 

ouxouv Ipoqfs ^patpsifOQ SAuntdXtp 

npbg xivrpa xwXov ixTSvcTc, Spwv Sri 

rpa^uff povap^oQ oiS* bneoBovog xparsT. 340 

xal vuv iyw piv s^ xa} nstpdaopjot 

ihv Suvwpat rwvSi <r' ixXuaat nivwv 

ab S* fiau)[aCs fnjS' iyav XaPpoarifJLSt, 

Jj odx olaB-' dxptptoQ &v nsptaao^pwv ort 

yXwaaff paralqL Ojph, Ttpoarptfisrat; 345 

IIP. C^Xw a* bbouvsx' ixrhq ahtac xupstQ^ 

ndvTwv psraa^wv xal rstoXpsrixwQ ipjoL 

xat vuv laaov pjfSi aot pjsk^adrw, 

ndvTWQ yhp ob nsld^tQ vtv ob yhp sbmS^c» 

Ttdnratvs S' abrbc ^ rt mpavB^Q bStp» 350 

QK. noXX^ Y ^4^^^^ 'Touc nihiQ fpsvduv fyu^ 

^ aaurov lypip xob Xoytp rsxpatpopjot, 

ybp )[aXs7uoTspa. 331. wpaTov (m^), 333. (immo 334) S 

nda}[stc vuv. yvwptxwc Sk fTjat, 336. Xstnst BiXstQ sTvat. 

338« idv pot pi) neea&g^^ pXdipsiQ trsauTov. 346. BaupdCw as 

Tcoic obSkv nsTtov&as bnb Atbg auvaXywv jjLoe. aXXwg. C^Xw as^ ^Tjatv^ 
5rt xa} rd. nspl aaiurou noajaaQ xsxiptaat ][dpev i( ipou^ xal obx 
idaw as npoaxpouaat Att bTtkp ipou, npoyevwaxwv Sk Srt ob nstast 
rbv J/a dnsepyst auTov, 333. Xcwaot ante corr. M. 335. yivsrai M. 337. napouatv ante 
ras. M. 346. paragraphus praefixa in M, notaiadd. m^. 347. fort. 
TouTwy, fiMraaxsh Weil. 348. fitjdi recc. : tif^Siv M. 349. nthstz 
recc. sb7tt&'^q recc: tbnBt&ifi M. 350. wfifjM^yjc ante corr. M. PROMETHEVS VINCTUS. 21 

6ppLwfiBvov Sk fjojdafiZg dvruntda^g* 
ab)^S> fd^ abx& r^vSe Swpsdv i/wl 
Swaeof Jr, &aTe zmvSi ^ ixXuaat irdvm» 366 

IIP, vd. fiiv a^ imuvw xoiSaiifj X^(a} myri' 
7^>o^i}fjJa/S yhp odSkv iXkeiJtets, drdp 
pojSkv ndver pdri^v yhp obSkv w^eXcuv 
ifiol novijiretg^ et rt xal novetv fie^et^, 
dXA* fjmtj^aCe aaurbv ixnoSwv i)[wiv' 860 

iyw ydip obx el Soaru^w^ rouS^ elvexa 
^eXotfi' &v u}g nleiarotat wf^vhg ruj^etv. 
ob S^r\ inei fu xal xamp^ou ru^at 
reipoud ^Arkofrog^ <bg ig kaitepouQ rSnouc 
iaryjxe xiov^ obpavou re xaJi j^^ovbg 866 

wfJLote ipeiSwv^ a^^og obx ebdyxaXov. 
"^rbv yyiyev^ re Kthxiwv olxijxopa 
avrpwv ISwv ^retpoL^ Sdtov repag^ 
kxaroyxdpavov Ttpbg ^av ^etpobfuvov 
Tu^wva Boupov^ ndatv dg dvreanf ^eoTg^ 370 

afJLepSvcuat yafx^jXauat aupi^wv ^o^v* 
i( dfjipdrwv S* ^arpanre yopytonbv aehx/Sf 
&S rijv Atbg rupavviS* ixnipawv fiiqL' 

861. npofJo^Bj^rtxfog' ob yap xarit rbv dvBptuntvov XopafJbbv no^» 
Xobg aurw {abr^ m) auvaru^eTv fiouXerat 6 Ilpofjorfiebg, 866. Sua^ 
fura^eipiarov. 367. KtXixwv. — olxvfaavra fikv iv KtXtxiqt^ 

xoXaaBivra Sk iv ItxeXi^, 'HaioSog Sk (immo Pindar. Pyth. I 82) 
»Tow nore KtHxtov 0pe(pev {Bpiifjat m) noXutuvufJLOv dvrpov€^ 871. ob 
fjikv iXei^rbg 6 rotourog, dXX^ b non^rrjg ^aet roeg repoLariotg i^at" 
poufuvog {i$atp6fJLevog Paley) ob Xenrokoyeirat rh rrpdyfJMra, 364. Swpttdv Ade Bamberg. 356. xobSaftfj recc: x' obSk fiif M. 

869. i^iXotf recc. 363 Oceani notam praescripsit m\ /ai Porson. 

864. ^inpbi recc, 369. kxaroYxdpavov Blomfield (ixarofxdprfyov 

•a- 
Pattw): ixaxovroxdpi^yov M, kxaxoyxa» mi. 370. naat S* d»riavif 

Minckwitz (et Hermann). 371. /a/iptXatat ante corr. M« 22 AESCHYU 

dU* ^Xfiev (At^ ZTjvh^ aYpunvov J3i^^ 

xaratfid-njQ xepauvl^ ixTtviwv f^Y% 376 

8c abrby i$inhj$e rwv uifnjySpwv 

xofjaraapdTwv. ^pivac ^Ap e/c aircbc Tvml^ 

i^eipaXw^ij xd^ejSpovr^Bij aBivo^. 

xa} vuv d][peTov xal rtapdopov 8ipag 

xe^at arevwnoo nXtjirfov ^ahuraloo 360 

broofievoc jitCaumv AhvaiatQ Zno^ 

xopufoiig S^ iv axpatg ^ptvoQ fwSpoxTunee 

lHfa^aTOQ, ivfiev ixpay^aovToJ TtoTe 

mTopjol nopbQ ddnTovTeg dyptaeg yvdBotg 

T^C xaXAexdpnou ^exeX/ac Xeopobg yvag' 385 

Tot6vSe Tu^wg i^avaCiott j^oXov 

BepfiBtQ dnXdToo ^Xsat nupnvdoo Zdhjg^ 

xatnep xepaovip Zijvhg ^vf^paxwfiivos. 

ab S^ odx aneepoQ^ ooS* ifxoo SeSaaxdXoo 

374. anojuOTov^ dafieaTov. 378. xaTexdrj. fiijfaXog yhp 6 

anevdifp, — i^a^ivffoe t^v Suvafitv^ Sv Tp6nov ol ifxfipovTijToi* ol 
Sk fipovT^g ^Tffpdg dxouovTes ixnkrjTTovrae. 379. ixXeXufUvov (61.)- 
380. Tou HtxeXtxou nop^fwu TouStppeTf\ (C i. e. C^rse in marg. m, tou 
SeaupouvTog Dind., fort. tou SiatpouvTog fieTa^u) HtxeXtav xa\ ^haXtav. 
382. j^aiXxedef fsJuSpog yhp 6 neTtupwfievog atSr^pog. 384. iv^ev 

b KaXXifM^og nupiSetnvov ^at. noTafwug Sk nupbg Toug xaT^ 2*1- 
xeX/av fHMixdg fVjat^ nepl wv ^xouofiev ndXat' xal xaT^L Toug ^lipw' 
voQ j[p6voug xaTdi Tb fiiaov puivTeg noXXdi Sti^etpav ^wpiou S^ev 
To T8 ^etov xaH rd mpeta. jt^ Yop iaTt TtapcLxeifUvov l^^ouaa nup^ 
8 iart xaTh. napdBeatv ri^ 'pJQ. aXXo Si iart T^p Tb xard xpdaiv 
Tou SSaTOff^ 8 TtoTafwuQ nupbg b llivSapo^ (Pyth. I 41) xat b Aia- 
^itXoQ ipvfai. 385. Touq nXaTeig (Gl). 

y 

374. ifypunvoc M. 379. nap-^opov recc, napdopov Bergk: na» 

pdmpoiv M. 381. Inoofuvoir M, Invoofitvoa m^. 387. ^tppMU 

rec: ^pftSjif M. dnXdTou Schnetz: djtXi^tnoo M. fiiXem recc: fiiXMom 
M. yersnm post 385 collocat Fritzsche. 389. Promethei notam prae> 
scripsit m^. PROMETHEVS VINCTVS. 28 

XPiC^fC ^aurhv awC Sttwc btiaTaffat' 390 

iyw Sk n^v mxpouaav dvrX^aw ru^p^Vj 

£rr' iv dtbg ^p6vi^/jta hofijifjj ^6X00. 
QK, oSxouv^ npofOiBeu^ rouro yeirvaKrxetc Srt 

dfTjfiJQ voaoiHn^ elaiv larpol Xo-jrot; 
IJP, idv Ttc iv xatplp yt palbdaaifi xiap 395 

xaH fjLJj a^ptrfwvxa bophv laxyahf^ piqL, 
QK. iv T(p ^o^ufutafiat Sk xat ToXpdv T(va 

bp^q ivouaav OsjjJav; SiSajoxi pe. 
nP. pj6j[Bov Tteptaabv xoufdvouv t* ebrjBiav, 
QK ea pt T^e t^ voatp voaetv^ inel 400 

xipStaTov eu ^povouvTa pij ^poveev Soxetv, 
nP. ipJbv Soxijaet TdjjatXdxrjp^ ehrn TbSe. 
QK aaxpwq p.* ig olxov abc Xoyoc ariXXet ndXtv, 
IJP, pij ydp ae bpr^voQ obpJbQ el^ l^Bpav fidXj^, 
QK ^ Ttp viov ^axouvTt mxpepaTetg ISpa^] 405 

IJP, TouTou ^uXdaaou pij itoT* d^Bea^^ xiap, 

394. i^loyoQ ydp dvBpwnotatv IdTat voaou (vSaoug Vict., fort. 
laTpbQ vSaou)' (jfu^Tji ydp ohog fidvog fyet Behtr^pta^ (Menandri). 
"Opjijpog (0 393)' i^flrTo re xa\ Tbv irepne Xoyotgi, 395. dya^ 

^uvjj^ xaTaitpauvjj, 396. touto xal "^lmtoxpdnjg ^al ^ninova 

ipappjoxeuetv^ p^l miidt, vuv ouv iv dx/ifj tou ^upjuu iaTt Zeug xal 
ob neiaeTot, 397. iv T(p TtpovoeTaBat xal netpda^at Tbv Jia 

neiBetv, 399. a^prjarov (GL). 400. la /xe napoLxtvSuvebetv 

bnkp aou* apstvov pot iarlv eu ^povouvTa aol Soxetv To7g l$<oSev 
d^poveiv. 404. b olxTog (Gl.). 393 — 409 paragraphis personas nototaritM, 403 etiam Oceani nota 
adscripta, ceteras notas add. mi. 394. ^ox^g vom>utnji Vlnt cons. ad 
Apoll. p. 102 B, Eustath. p.696, 33 et 1005, 21, Georgid. Gnomol. in Boiss. 
Anecd. I p. 100, Georg. Pachym. ed. Boiss. p. 222, Menand. mon. 550, 
(dpyijs /iaraiag Blakv aXrtot Xo^ot Stob. fl. XX 13, ^PT^g ol&oivouaift 
Themist or. VII p. 98, iracundiae Cic. Tusc. III 31), fort. dpyijq a^poSta 

evfi. ZW,l^vaivjj recc: la^uaitt M. 403. oriXlijt M. 24 AESCHYLI 

OK. ^ tfi^, Ilpi^Btu^ aompop^ iiSdmaJiOQ, 
nP. arekXou^ xoyJZw^ 0(fC^ rhv irapovva voaw. 
QK. opfjLWfUpip fwe r6vS' Mwu^ac Myov. 

Xeupdv yhp olpuov aWipoc faipet nrtpot^ 410 

rerpaaxeXiiQ olwuo^' aafuvo^ 8d r&if 

ara^isjoi^ iv obeteoeae xdpjpuev fdvu, 

«<r. L XO. ariwu as toc oblofUvas 
ro^oQ^ npofUffB&j^ 

daxpoaiaraxrov o' dj: oaawv 415 

pajSivatv Xsefiofiiva ^io^ izapethv 
vorioe^ Srty^a m-jaug' 
dpjiyapra yhp rdSe Zeu^ 
Bioeg v6fweg xparuvwv 

tmpif^vov Beoei roTQ 420 

mipoi ivSeixvuaev alxff^v, 
anH$ir, L npiitaaa S* ^Tj arovoev 
XiXaxe X^po^ 
fuyaXoa^i^fwvd r* dpj^ae- 

407. rou pi) Xuneev rov Aia. 408. (ad 406 refert Paley) 

dvr\ rou ebXa^Brjre. 409. dronov Ijv r^v mvreuv yiveaev j^po^ 

viZeev iTtl ttJc xevvjoeeog^ el (iTd rrjQ axr^v^Q^ ^ Stv el Weil) xai reQ 
^Xeov eiaayaywv iTtl noXu rbv x6a/wv dvifXeov eeaaev, See ouv pjepje* 
rpyffUvwQ rojura TmeeeaBoLt, 413. ro ardaefwv ^See 6 ^opoQ ird 

r^Q T^Q xareXijXu&eo^, — Xeinee rb ivexa. 416. pioQ: ^eufwi. 

Ttapd rb j^iw ^iog toQ xXinrw xXinoQ* ^oT^erae rb xXinoQ aurbQ 
i)[wv€, 421. ri^w fiiav. xal IJivSapoQ (Pyth. I 8) ^aij^pjarcof 

xepauv6v€ rbv fiiaeov Xiyee. 424. fuydXou a^i^fwroQ ouaav. 406. er&Ce M. 4U. Si rdv Blomfield: S* ^r' Av BL 413. rSa 

odXofdvOia M. 415. SaxpuaiOTaxTa Minckwitz. 416. /^Sivbv 

recc. 417. vuniour ante ras. M. 'Koyatq recc. 420. bmpi^^voa 

M. ^l. MiiKvuaiif recc: iudttxyouv M. al)[ftdv rec. PROMETHEVS VINCTVS. 25 

• oiipeTt^ - \j \j ^ arivooin rkv aav 425 

$tfVo/Ajoufwv(uv ze rt/idu^ 
oTtdaoc r' inotxov ayvac 
^Aaia<: iSoc v^uovrou, 
liJsrfaLXoardvotat aotg tv^ 

fiaat auyxdfivouat ^vavoi* 430 

ttr. 2, KoX^ldo^ re yas ivotxot 
mpBivot^ pj&X^ ojrpearoty 
xa2 UxMi^g ^/i^^oCf o? ^a^ 
iaj^arov t&kov dpj^l Matto- 

Ttv i^ouat Xtfivav^ 435 

cmtUir, 2. *Apafiiae T* apetov avBoQ^ 
u<ptxp7^fivov o? TTdAtOjiia 
Kaoxdaou itiXaQ vifiooaev^ 
ddtog arpaTog, d^uTcp^pot- 

at Ppipjuav iv al}[pmg, 440 

epod. /JLovov 8ij itpiaBev Skkov iv ndvotq 
SapsvT* dSoifjLavToSiTotQ 
TtTdva XupjatQ ehnSopav Beltv 
^AtXuvB^ Sc alkv lmipoj[ov a^ivo^ 
xparaudv oupdvtov re noXov 445 

vtoTotg bnooTevdZet, 

427. dvaxpovtapjog' ouruo ydp Ijv inotxtaBeTaa ToTg ^EXXi^atv ^ 
'Aaia, 430. auv ^plv xdfivouatv, 432. at *AfjLaC6veg 436. to 
dpfijtov, — mug n^y ^Apafiiav Kasjxdatp auvtpxtaev; ^ htel UTpdfituv 
(XI p. 506) ^al TptoyXoSOTaQ olxeTv fjueTa^u MaiafTiSoQ xal Kaa^ 
niac^ o7 elaiv ^Apa^g, 437. hinet o xai. 438. vipjovTot ot 

KoX/ot (sine nota lemmatis). 445. nokog xupimQ ro tou S^ovoq 

axpov, 446. Xeinet i^tuv ^ p£Th arevayfjLOu ^if>et. 437. bipixpJifivov Elmsley (cfr. schol.) : btpixpjifivov tf' M. 438. vi- 
fioom, M. 442. dSafiavToSiToig rec: dxafjuavTodiToto M. 444. Sc 

recc.: iiKr M. bitipoxov rec: bntipoxov M. 26 AESCHYLI 

fio^ Sk noyrtoQ xXuSiuv 

(ujJLTr^rvwv^ arivet Jh&oQ, 

xsXatvdc d' ^Aedog Imf^i/ue fJtx^X^ T^f 

TtaycU ^' Siyyopunov mnafiwv 450 

avivooctv iXyoQ olxrpov, 

nP, W ^®' X^^^i SoxuTt fvffi^ abBaJSi^ 
aqrav fis' auvvoi^ Sk SdTrro/ijae xiap^ 
6p<ov ipaorbv o^t 7:pou4TsXou/jLe¥ov, 
xairot Beotat rotQ viot^ roircote yipa ^5 

r/c aXXoQ ij *ydj itavrsXw^ Stwpt4nv\ 
dXX^ adra fftyiu* xa} ydp eiSuiaeatv dv 
b/juv Xiyoept' rdv fiporoT^ Sk n^iara 
dxouffa^\ loQ Ofag vi^ouQ SvraQ rh itph 
ivvouQ i^r^xa xal ^peviov imjPoXouQ, ^ 

447. rg /So^. 448. d?r* edBeia^ r^Q rb arivoQ, 460. xa- 
^(zpbv Peupa i^ovrtov. 452. attumuirt yap itapbL roeg ma^aSQ 

ra Ttpoereuna ^ St* obMiSetayf^ &c ^Aj^tXXeue iv rotQ 0pu$l Zo^xXioug 
(Alax^Xou Menagius), ^ Std, aup/^pdv^ wq ^ Nto^ nap* Alax^Xep^ 
9 Sth nepierxeiptv^ wq b ZeuQ Ttapdi ra» TTotT^rjj (^^ 612) TipbQ rijv Si" 
rtSoQ arn^aev, 454. bfiptZopsvov SBev xal ^ApxdSeQ TzpoeriXai/vot' 

ufipearal ydp (mutavit in u^ptarai yhp et addidit b IIpopjrjBeu;^ m^) 
3iiip(l>tv dvBpwTuov exwv€ (461). 456. Sta rb aupfiaXia&aLe M 

xard rwv Ttrdvwv el Sk ZeuQ dmvetpLev kxdartp ^eip rtpijiv^ a^e^ 
Sbv oh Mq^ dXXd IIpofJirj^iwQ rb xarop^wpa. 458. S elj^ov 

TTi^para npwy/v^ Std rb prjSkv ralv aopj^epovrwv elSivoLe. 460. ^* 
^povaQ (Gl.)« — iTTtreuxrtxouQ^ imruj^eiQ (Gl.). 

447. fioat M. 448. fiu^og recc. : pa^uo (proferens in proximnm ver- 
sum) M. 448. ^uftmrvwv M. 449. xeXatvbg^AtdoQ Lachmann. ^dg 
profert in proximum yersum M. 450 dyvatpurtov mut. in d/voporwv M. 
454. npoo<nXo6fuvov Askev {npouctXtiv exhibet liber Rav. Aristoph. 
Ran. 7S0, npouatXXgtv Etym. M. p. 690, 12 npvHXT/vor npouenXXsiv Xi- 
youot xb bfip(C*tv. xal ol ^Apxddeg inttjd^ XotdopijXiKoi iiotv oSratQ iv 

bnofLvi/fiart Upofiij^iwg SsofiioTou): npoen)Xoufi9vov M. PROMETHEVS VINCTVS. 27 

jli^o; ^e, /Ufuffey otjrev* dv^pomoeQ fy<uv^ 

dXX' Sv Sid<ox* eSvoeav i^fffoofuvog* 

o? Ttpa^ra fikv fiXiTtovreQ (JSXenov fiaTi^v^ 

xXtwVTse oix ijxooov^ dXX^ dvtepdroiv 

dXiyxeoe lutpipmae tov pjnxphv fiiov 465 

fyupov tlxfj mvra^ xoure itXevBo^teQ 

SdpooQ TzpoaeiXoog j^av, ob ^uXoopYiav 

xareopu^eQ 8* Ivatov &aT* d^twpoe 

/iuppji^xec avTpofV iv pjo^oe^ dvfjXioe^. 

IjV d^ ohSkv o&toTq ouTe ^eipaTo^ Texpap 470 

ouT* dv&efKuSouff i^/>oc ouTe xapmpou 

fiepouQ fii^ov^ dXy drep Yvwfv^Q t6 nav 

iTtpaaaov, lerre Sij fffev dvToXik^ iyd) 

aOTpwv £See$a Td^ re SuaxpiTou^ SuaeeQ, 

xa} fiijv dpe^fihv l$o^ov aofeafMTeov 475 

i^upov aiToeg^ ypapfiATotv Te auvBiaee^^ 

fiviifvfjv &7tdvT(ov^ fiouaofu^op' ipydvi^v, 

xd^eu^a TtpioToQ iv ^uj^oeae xvwSaXa^ 

ZeuyXatae SouXeuovTa awfiOLaiv 0' Snwg 

463. To napoepiewSeQ i^rjyeeTae ^kvoug opjj xae voug dxouee€ (ex 
V. Epichanni). 466. iv Topa^^ iZwv, 467. TtpoQ ^Xeov dpwv- 

Tag, xal EomXeg ^adXij Ttpoat^Xog^, — j^aav: tou j^Seaav auf^xoTt^, 
— oi ^OXwv ipyaaiav (GL). 468. ol rtTepwTol 1j xou^oe. 470. ob 
Seej^ijywaxov Se^ twv aarpwv Toug xaepoug, 473. Totrrwv Hfv eSpe' 
aev xal IlaXapJjSjj itpoarjipev^ tawg Sk xdxeivep IlpofjatjBiwg, 474. 
SuaxpiToug: SuaxaTaX^TtToug, SuayveuaToug, oeov *Qpiwv 8Te Sdvwv 
^eefiwva noeee. et 467. npoe^Xou M. 468. iva/ov ante corr. M. difigupot M, dei- 

9upot m\ 4t76. ao^nTfidxwv Stob. ecl. I 1 et fl. LXXXI 1: voo^" 

ftdratu M, tfo^ctf in marg. mi. 476. i$7jupov Stob. fl. 1. 1.: i$eupov 

M. 477. pLv^fjajv M, fivTfpofv d^ m^. ipydyriv Stob. fl. 1. 1.: ipyav 

M, ipYdrtv m\ 478. xvdiS* M, aXa addidit m*. 479. cdy» 

piafftv Pauw. 30 AESCHYLI 

ou8sec^ awp^ iH&a^ /i^ /lari^v fiXnmx fidXatv, 520 

ndmu Td}[vat fyforoemu ix IJpofja^^daf^. 

XO. fi^ wv fipoTotfC fiky o^dkti xaepou ndpa^ 
aaunou 8* dx^ise SuaruxoiuvTOQ* &q iyw 
eueXtte^ elfu TwuSd a^ ix Seapwv i^e 536 

XuBdvTU fu^ev fueov laxwreev Jeo^, 

IIP. ob roe/ra TOiUTjf iwepd nai Tehea^opoi 
xpoMon ndnpunat^ pupiaxg Sk wf^yaeQ 
Suaug Te xap/^Be\Q wSe SeapA ^jjdvw 
Tdxwj S^ dvdyxr^Q da^eyeardpa paxp^, 530 

XO, tI^ ouv dvaYxr^Q iarlv olaxooTpo^po^; 

nP. Motpat Tpepopipoe pv^pjovd^ r' ^l^evue^» 

XO. TouTOfv Spa Zeug iarev da^evdarepo^; 

IIP. ouxouv dv ixfuyoe ye Tifv Tmpwpdvr^v. 

XO, r/ ydp neTrpwTae Zrjvl n^v de\ xpaTeev] 535 

flP. TouT^ oux iv ouv nuBoeo pojSk Xtndpee. 

XO. If nou Te aepvov iarev Z ^vaipTdxee^. 

nP. aXAou Xoyou pipvi^a&ef TovSe S' ouSapw^ 
xaepo^ yeywveTv^ dXXa auyxaXuTrrdo^ 

523. Tou SdovTo^ ndpa (ndpat m). 524. df* &v Xdyee^ xal 

h/Bi^aji xa} nXdov Jedg la^uaeeg. 527. od TouTa outwq ndnpwv- 

TQJLy Iv ^ Tel&OipopoQ Moipa Tay^dwQ tcl xaT ipk xpdvjf xal nXr^" 
pwajfj S iarev^ ounw poe XuB^vau fJLefwepaTou' iv yap tw i$^g SpdfiaTe 
XueTae^ Srrep ipj^aevee (S napefiipaevee Dindorf ) Aea^uXog. 581. Te^ 
r^c dvdyxijg xpaTet xa} Seano^ee; 633. ei MXee ae nph pjoipaus 

XuaoLt^ ah SbvaTox b Zeu^ touto noe^aae. 534. npoava^wvee tov 

epwTa OeTeSoQ, 536. el xpaTrfaee ehe pij, 537. iv aauTW 

xpiynree^. 538. r^ i^c SpdfiaTe ^uXdrree touc Xoyoug. 521. ndvTa recc. : radra M. 523. Ai^ wt/v M. 526. l^oirtt ante 

¥ 

corr. M. 529. xapL^M^ M. 531 — 538 paragraphi praefixae in M, 
notas add. mi. 535. nXi^v recc: nptv M. PROMETHEYS VINCTVS. 81 

Sifov fidluna' ro^fSt y^ auf^m iya} 540 

8eajjMu^ deixeTs xal 86a^ ix^yYdvoi. 

Mr. L XO. lUffidp,* 6 mvra vifuuv 

^sh* ifju^ jyiifjtf, xpdroQ dv^ 
rinakov ZetiCt 

fUfS' iktvu0aifu ^tobg oaUuq 645 

9o(vatQ TwrtvtiraofUva 
pou^ovoti^ 'mp ^Oxeavou mvpbg a- 
aJhoTov TtofwVf 
fujS* dXhotfu Xoyoti^ 

dXhi fwt ToS* ififidvot 550 

xal fjL^r' ixraxBaj' 
aniisir. 1, IfSO ri i^apaaXiat^ 

t6v fijaxpbv Tetvstv fitov ik- 

Tttat^ ^avdt^ 

^fiiiv dXSaevooaav iv eb^poauvat^. 555 

^piaaoi Se ae Sepxofidva 

fwpiiitQ pj6j[BotQ St€Lxvat6fJLeyov ^ ^ \j — Z^va yap ob TpofidoiV 

ISi^ yvwfi^ ae^ 

BvaTobg ayav^ fjpofijij&eu. 560 

540. oaov SuvaTov (Gl.)- 542. 6 ndvra Stotxtov Zeb^ fu^Se' 

lurce dvTi/uxXov xpaToQ nototTo t^ ifi^ yywfij^^ dvTl tou fiyjSemTe 
ivavTioc fwt yevotTo. 545. nauaaifiyjv (Gl.). 546. Buaiatg^ 

iopT€ug (GL). 550. To Ttfidv Beou^. 552. xaXbv Tb dnb 

dpxBdH auvetSoTog dyaBa ikTtiZetv neiaeaBoLt unb Beoiv, 655. aS- 
$ouaav (61.). 556. b Se dvTl tou ydp. 559. abBatpeTtfi (Gl. 

rec.). — ^ihxvBpainog el. 

540. awCtay M. 543. ^ccro M. 546. noTtvicofiiva M. 550. ijU£- 
vot ante corr. M. 552. &Su Hermann. 553. rsivciv recc: xi- 

vet M. iX in prozlmum versum profert M. 557. fwxBo^ ante corr. M. 32 AESCHTIJ 

9ie, ndo rii iXxd\ rk Ifa^upim 

dhyodpavlav axexuv^ 565 

Mvttpov^ ^ rh ^arvSty 
dXabv yivog ipr 
7X7toStap£vo)f\ 
oSnore rdv dtbc dpfwviav 

Bvaraiv mpt^iaat ^ka/. 570 

antittr, 2, IpjoBov rd8e <rag 
npootSoHi/ dXodiQ 
ru)[aff, npopjjBtu, rh Stapj^tdtov 
8i pot pdXog TrpoaiTrTa 

r6S' ixeevo V Zr dp^pl Xourpdi 575 

xa} Xi^oc ahv bpjevalouv 
lorart Ydpjoav^ 
3re rav ofWTtdrpeov 

661. XeiTXt iyivero (Gl.)- -— Seupo Si) xal axoTn^ov 8rt f/ ;|fd- 
ptg^ IJv ixapiffeo rotQ dvBpeonotc^ axaptg fjV xal dpjeiijfajaBoJ ae piji 
Suvapivy^. nioQ ydp Be^ porjB^aet avBpamog; 564. oi Ttpoeaxo' 

m^aag daBeviat xapt^opevog. 666. axtdg Svetpov dvBpaynot xard 
UivSapov (P^rth. VIII 136). 667. dkihv yivog: dvr\ rou dnpoo* 

parov rou psXXovrog, — hinet iartv^ ij {Jv" fj Dind.) ipLTteTtdStarau. 
669. rijv elfiappivj^v, — ui/n^Xcjg xal rpaytxwg rb rr^g elpjoppivvjs 
ovopja (rhv r^c etpjappivr^Q v6pjov Paley) ^thg appjoviav ehtev, 673. rh 
Stapj^iStovi SeaTtavrhg xe^^tupeapjevov ^ ivavriov roT^ vuv, rore yhp 
yapjouvri aoe rhv upzvojtov j^Sopjev^ vuv Sk Suaru^ouvri eroe Bp^vov,, 
— rh Seaadv (Gl. rec). 677. nopei^y Ttapd rh livae, rf cov6S<p. 

561 sq. dxaptg xdp^i Turnebus: xdp^a d\xapiir M. 563. nou rt9 M. 
565. dxtxuv in versum proximum profert M. 566. durdvstpov Reisig. 
567 sq. dXahv (^SiStraty \ yivoq ifixenoStafiivov ; Meineke. 569. oHieafQ 
Paley (fifinto Hermann). 572. npomSotJ9* recc. : npoiSooe* M. 575, 

ixelvo #' ot' Brunck: ixecv' cTf toV M {ixtXvo re ot' recc). PROMETHEYS VINCTVS. 88 

IdvoiC &YaYtQ ^Hatdvav 

7te{&(uv Sd/iapTa xotydX&xrpov. 580 

/C. TfV Y^\ ri ^eVoc; r/va ^ il£(i<m£y 
n^i^e ^aXtvdtQ iv Tierpivotaiv 
)[etfjLaCofJLevov; 

Tivo^ dpatXaxiac notvdt^ dXdxjg; 
a^vqvov 5noi 585 

Y^C ^ fioYep^ nenXdvvifjiat, 
& iii, 

^piet' r<c au fie rdv rdAaivav otarpo^^ 
efdtoXov ^ApYou yjy^^fivoSc, &Xeu^ & da^ 
rbv fwptambv elaopwaa /Sourav, 590 

8 8e nopeuerat doXtov S/ifi^ ^X^^y 
ftv obSh xarBav6vra Yota xeu&et. 
dXXd fie rd,v rdXatvav h$ ivdpwv neptov 

580. Ttei^wv Sdfiapra: ISvot^ neiBtov rijv iffofjuewfv aot Sd- 
fiapra xotvdXexrpov. 1j rijv xotvdXexrpov rou "Qxeavou T/fBbv nei' 
aoiQ. 581. ri^ y^\ rb r^c *lous inetaoStov fi.ovipSei fisv^ fyet Sk 

Ttpbc rb unoxeifuvov auva^eg^ 8ri fiavreuerau abr^ 6 UpofUjBebs 5rt 
dn' abr^g iarat ty^ dg abrw //oovcu inafjLuvet (inafibvet m, corr. m^). 
dXXiOQ re xal abrij unb Jto^ ^atv rjStxrjoBat xa\ Stdi rouro napa" 
fioBetrat rbv IlpofjjfBia, 582. roT^ hpeiot^ (GL). 584. dno' 

StSoug (m^). 587. ififjutvijig ouaa hnb rou oiarpou ^avrdCerat, 

588. xevrpi^et, 589. yP^V^'^^^ ^AXeudSa narpiovufjuxiog dvA rou 

*AXeiMjic (post YP^9^'^o.i superscripsit rou et in marg. adscripsit narifp 
rou^ApYou m^). ^ dv SeT ^uXd$air&at. rtvkQ ourwc^ aXeu i Sd* dXeu^ 
dva^iopet^ ixxXtve' rb Sk i Sa w 7^. ol y^P ^iopteTc rijfv y^v S^v 
x€l\ Sav ^ainv^ xcd rbv yvoipov Sv6fov, 590. favrdZercu y^P 

abrbv xaH furd Mvarov nrooufJLivff, 

579. ^awvav M, ^^Mki^v m^. 580. nMtuv M, nt^aty m^ 581. Xtu- 
aeiv M, 9 snpra adscr. m^. 582. x^XtvoU recc. : xaXofotirtv M. ift ut videtor 
ante ras. M. jfrtpii^otai M. 588. Aic rdv recc.:. /a« M. ~- ni^ptM M, 
iHarpoe m^. 589. iXtu & ante corr. jd. da Triclinius: Si. ^/SoOfiai M. 

Aeichylui ed. Wecklein* 3 34 AESCHYLI 

jr&i^/^ereZ^ nXaoff re v^artv dvd rdv 

«^. 69r^ ^i xtip&nlixaxog &cofiei d6va$ 
dj^ira^ biwod6rav yoiwv 
hu Itu n6no{^ 

no€ II Syouai ^ - T^XsnXoMot nXd¥at\ 
Tt nore fi, w Kp6vte nai^ 600 

r/ nore raToS' iveCeo$ac ebpwv dpap- 
rdoaa» iv mjpjOtTuvauc^ 2 £, 
olarpfjXdrtp 8k Setpart SetXaiav 
napdxonov &Se re^etg; 

nupi pe ^Xe$ov, ^ ][^ovl xdXu^fou^ ^ 605 

novrtotQ Sdxeat Sdg 
fiopdv^ fUjSe pot 
^BovijajiQ euypjdrtov^ ava$. 
difjv pe noXunXavot nXdvou 

yeyopvdxaurtv^ obS^ ij^to fmSetv onjj 610 

mjpuovdi^ dXu^to, 

596. dXX' obx ifwl Std rb vfforedetv. Zo^x^q iv lvdx<p xaX 
fSovra alnbv elcdyet, ehtd^v Sk ainbv ^fiourav^ ivifutve rfj rpcnfj. 
adXouai ydip in^fuvot rotQ notpviotQ ol fiouxoXot. — dvrl rou i^^eT 
(Gl.)* — i ^fipt^T^ (Gl')« S^»^' '^^^^ bnvonot6v rt fUXoQ npb^ 

ianipav obMpzvov. ^al Sk 8rt ianepa iarhf ^Sij. iycb Si v^artc 
o&aa iXaifVopLOt. 601. napd rb 3ws ei rt xaxbv peOowmv ivomfj^ 
(Hom. £374). od St' dxo^Q rt paBojv fauXov nepl ipou. 604. na- 
paxexofipdwfv pdpoQ rou vou. 609. IxavtoQ (GL). 610. Toxpi^' 
Xaaav (Gl.) (neptyfXaaav Paley). 594. xovaYtX Hermaim. 595. ipdttiiav M, ipdfifiAv m^. 596. in 
marg. Cr m. xijp6naxTot Meineke. 598. luf Ii2* ndnot Seidler: l^ U^ 

not noV n^ 6 n* 01 n^ 6 n olM. 599. nol fi* recc: nig pL* M. djrooatv 
(TtXdvaiy Meineke. nfXhtXavot Seidler: njXinXajrxrot liL nXdvoiM^ nXd^ 
vat mh 602. njffioaivatis Hermann: njffiovatatv M. 604. re6petm 

ttt Tidetor ante corr. M« 605. noplfjm Erfordt: nopl M. 606. nov- 
riot^ recc: novrhtat^iJL 610. 9na Schaets. PROMETHEVS VINCTVS. 8S 

fiouxepw 7tapBivQu\ 
nP. nijc ^' od xXuo} T^g olarpoSiy^TOu x6pi9fi 

t^C' Ivaxeeag; ^ ^<^ MXrrei xiap 615 

ipwrt^ xaJi vuv robc fmeppL^xsi^ dpipLOuc 
"ffp^ (TTuyi^Tdg Ttphg fitav yufLvdCeTai, 
antistr, IQ. no&ev ipou ab naTpbg Svop.^ dnAetQ\ 
ehzi fwt rf /Aojrspf «V Av 

r/c Hpa /jl\ w TdXac, 690 

tAv Taka/n<upov &S^ iTupja npoaBpoetQf 
BtiauTov Te vdaov oh 
vopxiaaQ^ 8t /lapatvet fie '^piooaa x^v- 
Tpotat - ^otTalzoiQ^ i i. 

axtpTi^pdTwv dk v^anatv ahttaig 626 

kaPpoauTOQ JjXBov^ — 
intxoTotat p.'^Seat dap^taa. Sua» 
8atfi6vwv 8k HveQ o% 
% l, oF iydf 

fioyouatv\ dXAd jjLot roptoQ 690 

Tixpfjpov 5 Tt jjl' inappdvet 

616. 8tiL Tou Tbv naTepa abT^Q dvoitdaat ivi^ve Tbv pdvxtv^ &q 
xal nap* 'Ofii^pip {A 100) 6 TetpeaioQ 3v6aTov BtZfjai pieXti^ia^ ^Stp,^ 
'Oduaaeu€ (Oduaeu m). 617. Std, Tbv C^Xov anrf^. 621. irOpmQ 
npoa^tovetQ (GL). 622. Tbv AtbQ ipona. 624. puivtxiHQ (61.). 625. 
wjaTeuTtxaiQ, — dnb tou v^ xa\ tou mur^c (m^). 627. toTq TijQ^VpajQ. 
628. TiveQ SXwq Tmv 8ua8atfjL6vmv /wyouinv olHa iirto; TtvbQ oSnuQj 
(8ua8ai/i6v<ov addit Dind.) 8k xiveQ (8e TtveQ m), Tva Xefng Tb na^eQ. 612. paragraphom praefixit M, chori notam adscripsit m^. ^p^iyfia M, 
np6c superscripsit mi. 617. ^tfKt et yufjLvdtCerat M. 621. irotfta 
at vid. M, irupLa mK 622. ^tiauriv Morell: ^iirmniv M. 629w 
Sifiapal (vcc Buperscriptnm) ixe M. 624. ^tvakiotQ Hermami: ^0cra- 
Xioim» M. 626. vi^teiv M» v^anfftv m^. 626. XafipiatnoQ Hor- 

mami: Xafipiaauxoe M. 628. oT M. 

8* S( AESGHTLl 

Set^ov^ eJhtep olaBa' 

fiffdei^ ^pdCe rf 

SuanXdiHp napBivip» 685 

IIP, l£$w TopwQ aot nav 8nep XPi^^^^ fiaBely^ 
obx ifxnXdxwv olvqrfiaT^ dAk' dnX^ ^^^9^1 
&anep 8/xaiov npbg ^eXou^ otyetv OTOfJM' 
nupd^ PpoTOt^ SoT^p^ hp^Q Ilpofi/^Bea. 
JQ, Sf xoevbv w^eh^pa BwfTmacv ^aveti^ 640 

rXijfwv npofujBeo, tou Sixffv ndaj^etg Tdde; 
IIP. dpfwT nenaupLOt Tob^ ipob^ Bprjvwv navoug, 
10. ouxouv nopotQ dv Tf/vSe Stopedv ifJLoe\ 
nP, Xey' ^VTtv* akfj' ndv ybp ouv 7tuBot6 fwu, 
IQ, Ofipyjvov ZoTti iv ipdpaffi <r* &^fMjaaev, 646 

nP, pobXeufm fiev rb JTov^ 'fl^aeaTou Sk X^P' 
10. notvdc Sk noiwv dpnXaxijfidTaiv TevetQ ; * 
nP, ToaouTov dpxtb aot aa^ijviaat povov, 
10, xa} npdg ye TouTot^ reppa rijg ifi^g nXdvr^Q 

SeTlov tIq iarat t^ Tahunmpii} ^pdvog. 650 

nP, rb fi^ paBeTv aoe xpetaaov ^ paBeTv rdSe, 

639. SeT TtpooBeevat rb a rb (r^ Dind.) SoTr^pa Std Ti/v ropijv, 
641. rivoQ ivexa Ttfuupfj; 643. Suiped inl aup^pdg, xal ^Ap^ 

j^iXo^oQ 3xp(ynxopev (xpunrwpev Rob., S ' addit Schneidewin) dvajpd 
IloaetSwva {lloaetSdwvoc Schneidewin) dvaxra (dvaxTocRob.) S&pa€, 
645. iSffaev^ napd rb i^^^v ixefjta ixP-^* 648. Std rb pij rot/- 

ToXoy^aau, 660. rig ;^/t>ovof eic rb Ttepa iarat; 651. rb p^ 

paBetv aot xpeTaaov, *Entxoupet6v ioTt Soyfia^ dvaxpouv rijv pavTtxi^v 632. (r/ M^x^Pi ^' Elmsley), ri fiijxap-y ij rc Martin: r/ fiij XPV ^- 
634. ^pdU rS recc.: ^pdUri M. 636. Snsp Etym. M. p. 762, 30: 

Srt M. 640—643, 646--"653, 655—657. paragraphis personas notavit 
M, personanim notas superscr. m^. 643. vide 354. 644. ahet 

M, air^ m. ydp dv recc., S* Av od Fritzsche. 647. dnlaTaffidrutv M. 

648. aafvivfi<fat ante corr. M, tra^ifitrag Linwood. PBOMETHEYS VINCTVS. 37 

nP, dkk* ob pzYoIpo» roudt roo dwp^aroc» 
10. r/ S^ra pikXetQ p,^ ob ysj^wvfirxBtv rb nav; 

nP. ^Bdvog pkv oMe/g^ oAq d' hxvw 9pa$a£ fpiyaj^. 666 
IQ, pJi pjou npoxi^Soo fidaaov &c ifwl yXoxo. 

nP. ivtel TcpoBupfj^ XP^ XByetv* Sxooe ii^. 

XO, pypto} ye' polpav 8' f/dov^c xdpjok n6pe* 
rijjv r^ade npwrov iarop^aw/iev v6aov^ 
o&r^C ^eyoua^Q rdc noh}^6pouQ r6j[otc' 660 

td Xotndi S' iBXmv aou 8tSa^Bi^w ndpa. 

IIP. ahv ipyov^ loT^ ratad* unoupyT^aat /^<v, 
dXXtoQ re TidvrtoQ xal xaai^rauQ narp6Q. 
&Q rdnoxXauaoi xdnoSupaaBat ruj^auQ 
ivrauB\ Snou pdXXoi rtQ oTaeaBat 8dxpu 666 

TtpbQ rtuv xXu6vrwv^ d^lav rptfiijv e^et, 
IQ. obx ol8* 5nwc uplv dntar^tra/ pe ^p^^ 
aaipei 8k puBtp nav Sitep npoaj^pj^C^e 
neOaeoBe' xatrot xal Xiyoua^ oSupopat 
0e6aaurov ^etptova xal Sia^&opdv 6t0 

sifictppivi^Q ydp^ (pfjai^ ndvra xparouar^Q npb xajtpou XekbmjxaiQ^ i} 
j[prjar6v rt ehtcjv rijv ii8ovi)v i$dXuaaQ. Xiyouat 8k ort xak r^ lA 
^£? yeveaBaUy raura xal •jrev^aerat€. 655. rapd$ou (61.)* 656. 
r^ dxouetv. 668. rouro Spa xal aa^ijvtZtov rip dxpoarjj r& npd}^ 
fiara {xax addit Paley) 8td rwv r^Q ^Iouq DpopyjBia napapuBo6pLB' 
voQy onwQ re pera^u rd re (rd r^Q Paley) louQ f^^Belij^ fi?ra ndkv 
rd nap* abrou^ xal ^ i^aXXajij r^Q rd^ewQ veaponof/faet rouQ dxo^ov^ 
roQ. 666. StaYwfrfv^ St^pjatv d$iav i}[etv (1. l;[et) rb ehtetv. 

670 sq. S fidXtara Xunet yuvauxa^ rb r^Q dfAjop^iojQ. 662. tUkut M, k supra adscripsit m. 663. roQdi aoi Tamebas. 

654. fiii M, ob super^cripsit m. 666. ^pd^at M. 660. keyooaaa 

M, corr. m^. 664. rdnoxkaOaat recc.: x' dnoxkauaat M. 666. 

oKoo Ellendt: 8not M. ria M. 668. npoaxp^U^e M. 669. 886» 

pofjtat yp. alaxoyofiai M. 88 AESGHYLI 

fiop^Ci ^^£V fiot a^^erXf^ npotrsTtTaxo, 

cdel ydip Siptt^ Ivvu^ot 7cwke6fuvat 

ig napBevwvae rob^ ifiouff mxpij-jrdpouv 

Xeiotat fwBotc w fuy* eodatfiov xopfj^ 

ri rmpBeyeOjj Sapdv^ i$6y aot ydfwu 675 

ruj^etv fjLeyioTou; Zeug y^ Ifiepou fiiket 

npb^ <Tou xi&aXnraLi xa\ auvaipeabat Ki^nptv 

^iXef au B\ & nat^ fiij dnoXaxriaj^ff Xi^o^ 

t6 ZrjvdQy dXX* i$eXBe npbg AipyvjQ fiaBuv 

XetfiSiva, noipvag fiouaTdaet^ re irpbe naTpo^, 680 

&C dv rb Jeov SfjLfJua Xio^ijajj no&au, 

rototaSe ndaaue ebfpivoiQ dvetpaat 

(uvet^ofiifv Sutmfvoffy lare 8ij Ttarpl 

IrXjffV yeytjDveTv vuxri^avr^ dveipara. 

d d^ iff re IluBut xdnl AwSmvr^g noxvoug 685 

^eonpdnoug XaXXev^ ^g fidSot r/ ^pij 

SptovT* ^ Xiyovra daifioatv npdaaetv ^iXa, 

^xov S* dvayyiXXovTeQ aioXoaTofxouQ 

^pfjafJLOug dtr^fJLOug HuaxpiTwg r' elprjfxivoug, 

riXoQ d' ivapY^g fid$tg ^X&ev 'Ivd^aj 690 

aa^g imaxijnTouaa xai puBoufievTj 

l$a} dofitov re xal ndrpag wBetv ifjLe, 

fyerov dXda^at ^c in^ ia^aTOtg opotg^ 

xel piji BiXoty nupwnbv ix ^ibg poXeTv 

xepauvoVy dg ndv i^atarwaot yi^og. 695 

674. Xefnet rdSe Xiyouaau 677. auvouatdaat, 678. wq 

dnb Tiov dXoywv Zwwv. 679. napdL rb ^dXX* topev nXuveouaatn. 

(Hom. C 31). 686. inepnev (m^). 691. ivreXXofiivT} (GL). 

672. 9^£c ante corr. M. TttoXtufjLivat (noX siiperscripsit m^) M. 
674. ebdaifuov M, tfjdatfiov m. 678. fiijnoXaxriarja M. 684. vt/x- 

ri!pocr' recc. voxTi^otra deifiara ANauck cl. Lycophr. 225. 687. ^iXatt 
If, o snper a»c scripsit mV 694. e\ Naber. nupwitdv recc: nupwrby^ 

If. 695. e$aiaTwaot Blomfield: i^aiffTwatt M. PROMETHEVS VINCTVS. 89 

ToeotaSe neiaBsl^ Ao^ioo fJLavreoiuKTev^ 

i^Xaadv fu xdnexXj^ae StojjLdrcjv 

Sxowrav Sxwv dXX* iwfjvdyxaZe wv 

J<^C )[aXevbc Trpbg fi/av T^dcoeev rdSe. 

eb^uQ Sk fwp^ij xal ^peveg Sedarpo^oe 700 

i^k, xep€un\Q S\ eog 6pdT\ d^oavopxp 

pimnt '^pea^eec^ ipipxiveT axepT/fjiaxe 

fjffaov npbQ eunorov re Kep^veioLQ j^eoQ 

Aipwjg dxpj^v re* fiouxoXo^ Sk p^^evij^ 

ixparog dpyipf ^ApyoQ a»iidpree nuxvoeg 705 

iSaaoeQ S.eSopxwQ rouQ ifwuQ xard arifiouQ. 

dnpoaSdxfjroQ S^ abrhv alfviSeog p.6poQ 

rou l^v dnearepi^aev, olarponX^^ S^ i]^w 

fAdareye Bei^ yrjv 7tp6 -j^g iXauvopae, 

xXueeQ r^ Tipa^Bevr' el S^ ij[eeg ebtee^ 8 re 710 

Xoenbv noveov, ar/fiaeve' pjt^Se /a' olxriaag 

$6vBaXne p.uBoeQ ipeuSiaev voai^pja yhp 

ala^earov elvau ^fxe auvBeroug XoyouQ. 

XO. ia ia, dne^&^ ^eu* 

ounor' ounor' tju^ouv ^ivouQ 716 

fioXeTaBae XoyouQ 

696. dve^poveaev ounm ydp Ijv rb fiavreTov, 701. d^eeoQ 

Sdxvovre- fiovov Sk ri/v iSipev fierefiXi^Bij elg fiouv, 703. Kipx^ 

xpTjVi^ ^ApyouQ, rb dnb Kip^vrjg xareov^ 5 iartv Spog, xa2 :^ ixpa 
Sk SpoQ. 711. itfirfSe ri p alSofuvog fieeXiaaeo fLrjS^ iXeaipwv^ 

dXX* eZ fjuoe xardXe$ov€ (Hom. y 96). 712 sq. SpaTov (m^). — 

yvdffjoj (m^ in altero margine). 713. rouQ i/feuSeTQ. 714. aeeina (61.). 697. xdnixXuoBv M. 701. xipdirrttr M. 702. ififtavtU (irnX vid. 
erasum) M. 704. Aipvrjg rc xpi^uy^v Canter, fort. Aipvii^ re v&iia, 

709. npdM, npdff m. 710. o rc Turnebus: irt M. 711. ndvtav 

recc: ir<fvoy M. ixrfS* 1^^' primitus M. 712 tpiuSiaatv M. 714 

— 721 coryphaeus canere videtur. 716. iji^xoov schoL: Tjbxifnjv M. 

^ivoug in versum proximum profert M. 40 AESGHTLI 

ie dxodv ifjuhf^ oM^ o^Sb 8tMrBiara 

dwrotcra n^jAara^ X6/jMTaf Beifxar^ dpjpi^xet 

xAfTpip ^x^e» ^o^hv ifidv, 

Idf lab pxilpa pjoTpa^ 720 

id^ptx* iirtSooaa npaJ^tv *Iouc. 

nP. Ttptp ye (TTevdf^etQ xa} ^ofiou nXia rtg et' 
inia^eg Itrc^ &v xa} rd Xotnd, npoffpd^jjg. 

XOn XiY\ ixdiSaaxe' roec voaouai Tot yXoxb 

rb Xotnbv ikyoQ rrpou^entaTaoBat Topwg, 725 

nP, T^ npiv ^e xpeiav ^v6aaa&' ipou ndpa 
xo6^<ug' pa^etv yhp T^a8e npwr* ij[pfj(^Te 
Tbv dp^* iauTijg iBkov i^rjYoopevyjQ' 
Th, Xoeni vuv dxoOaaB\ ota xph ^dBij 
rX^vat npbg *7fpac Ti^v8e rijv vedveSa, 790 

<ru t\ 'Ivd)^etov aneppua^ robg ifioug Xoyoug 
BopJp fidX\ (og iv TdpfiaT^ hxpdBjjg SSou, 
npwTov pkv iv&dvS* ijXiou npbg dvToXig 
OTpdi/faaa aauTijv aTeT^* dvrjpdToug yuag' 
Uxu&oLg S^ d^i^ji vopdSag^ o? nXexrd^g ardjrag 735 

neSdpatot vaioua^ in' euxuxXoig Sj^oeg^ 
ixvjfiSXotg To^oeatv i$ijpTupdvoe' 

717. dnb xotvou Tb vju^ouv, — StoTt fioug ^v (Gl.)» 718. i^ee 
i$ ixardpou pdpoug^ Tpomxtug, 722. npev Ij ae paBeiv tA, XotTtd^ 
Sua^petg xal BaupaZetg TauTOL. 731. dxooTpdipet Tbv X6yov 

Ttpbg abTTjv, 733- dm^dpeTat auvijBtug elg Tb Staypd^etv Spyj^ 

noTapoug^ xal rd TotauTa Yvtoari dyvtooTa, 736. iv Toig edTpo» 
Xotg &/id(oug, 737. Toug aipoug SrjXovoTt. 721. elatduuea recc. 722. Tcpwys M, corr. in np&tys m, 6 Bupra 
scripsit {np6 ye) rn\. ria M. 724. 726. paragraphos praefixit M, chori 
et Promethei notas addidit m^. 726. ;j^/t>ecav recc: XP*^^ ^' ^* 

727. ixPV(^^^ M. 730. r^vSe r^ude ante corr. M. 733. fidX' 

recc. : ptdB^ M. * 735. vwfiddatr ante corr. M. 736. vaiooa* reoc. : 
veouo^ M. 737. i^pTUfievot rec: i^pTTjfUvoi M. PR0METHEV8 VINCTVS. 41 

ok pJ) neXdCsiV^ dAX* &kan6yotQ ydnoSaig 

)[p/fjanouaa ^a^kuaw ixmpav ^^va. 

Xauag dk ^etpoQ ol ctdijpoTexTovec 740 

olxou4ft Xd^fiec^ oSc ^oXd$aur^a{ oe ][pi^. 

dy^ftepot ydp oMk TtpSanXarot $ivotc> 

^etc S' ufiptari^v noTopJbv ob ^eodwvujAov, 

iv p^ nepdajjc^ oh yhp eu^TOQ nepav^ 

np\v div Ttpbg obTbv Kauxaurov pjdkf^Q^ 6pwv 746 

Si/ftaToVy ivda noTopjbQ ix^a^ pdvoQ 

xpoTd^wv d^ oAtwv. doTpoj^efrovac dk )[pij 

xopojpdg [fnepJ3dXXouaav ic ixeavjiifiptviiv 

pTfVat xeXeuBov^ evB* 'Afia^ovwv OTpaTbv 

^$etQ aTuydvop^ aS Oefiiaxupdv mTe 760 

xaTotxiouatv dpj^l deppjw8ovB\ Tva 

Tpa^eTa novrou HaX/wSi^aata yvd&oQ, 

i)[Bp6SevoQ vauTotatf paiTputd vewv 

OLUTot a' bSvff^aouai xal /idX* dapdvofc. 

la&fibv 6' in* a&ra?c arevonopotQ X[fivfjQ nuXaiQ 766 

Ktfifieptxbv ^^etQ^ Sv ^paauanXdy^vwQ ae ][pif 

738. (^b dXb^ Ttvaaaofjievac {Ttvaaaofjievcuc schol. rec.)* fiij St 
Spetvwv^ fffai^ Tbnwv nope6ou^ dXXd dt ivaXtwv, — IBvoq, dvT\ yevt- 
x^C* Tivi^ YUfkv6no6ai/Q (m^- 742. npoaneXaoToL dStxouvrat ydp o\ 
ixetae h^txvoufuvoi, 743. tov 'Apdiijv^ napd to dpdaaetv xa} ^Z^^ 
Td xufJLaTa abTou, 746 (immo 747). twv dxpwv. 748. r^c tou 
Kauxdaou. 749. wq to npwTov rc5v ^AfiaC6vwv iv Hxu&t^ olxouawv, 
761. noTafiSv (Gl. m^). — 57mu (Gl. m^). 762. w^ Tb ^noXifjLou 
aT6fJLa€ (Hom. 7" 3 13) Std Tb ndv Tb e/c o^n^v ifintnTov xaTocvaXiaxetv. 
— Std Tb ffX^fia TotouTov yvdBou Svelac i^etv r^v MXaaaav Taimjv 
(m^). 764. ai AfiaZoveQ wg yuvauxec pjvouxd ae oSjjyT/aouatv. 766. 
roTc i$6Sotc. — r^c Kaamag Xiyet (Gl. m^). 766. Tbv Ktfifijepixbv 

788. jr6nodaa M, tuv super a^ seripsit mi. dXXd jrf^V dXtarivoig 
Hermaim. 742. npd^rxXaToi^lnBlej: npiaxXaorot^, 7^.'Ifipt- 
arifv Schnetz CTfipi^v Bothe). 760. art^dvopa M. 761. xar« 

otxouatv M, corr. m^. 763. vadTyftet M. fOfTpud M, corr. mi. 42 AESCHTLI 

ktTtouaav oAXwv* ixnepav Maia^rtxov 

iarat 8k ^vi}Totg elg del kdyo^ fiiyoLQ 

r^c 07C nopeta^, Boanopo^ 8* htiuvupoQ 

xexX^atTOi, XtTtooaa S* EbpontT^ ne8ov 760 

^tpov ^(et^ ^Aoid8\ ip' bfuv 8oxeT 

8 Twv ^ewv T6pavvoQ ic t^ ndv^^ ofjLw^ 

piatoQ etvat; r^e ydp ^vrjTff Bebg 

XptZo^^ fity^vat rdaS^ inippt^ev nXdvoQ, 

ntxpou 8* ixopaac^ St xoprj^ rwv trwv ydfxtuv 766 

fivijtn^po^. ouc yb{} vuv dx^xoa^ XdyouQ^ 

elvat 86xet aot pij8in<o V npootfiiot^. 

10. l<0 fJLOt flOt^ I i, 

nP, (Tu 8' aS xixpayaQ xdvofiuj^^t^Zj^' t/ nou 

Spdaetg^ &Tav Td kotnd ituv^dvfj xaxd; 770 

XO. ij ydp Tt Xotnbv Tjj8e mjfidTtuv ipeT^; 

nP, 8ua^eifjLep6v ye niXajro^ dTijpag Suvjg. 

10, r/ 8^t' ifiol C^w xip8og, dXX* oux iv Td^et 
ipptip* ifJLouriiv t^(t8^ dno ar^fXou nirfjac, 
3n(UQ ni8ot axi^aaa twv ndvTwv novwv 775 

dTtijXXdpjv; xpeTaaov yap elQ &na$ Saveiv 
^ TduQ dndaag f/fjiipac nda^etv xaxw^, 

nP. Ij 8uaneT(ug dv touq ifioug d^Xou^ <pipotQ^ 

B6a7top6v ^VfatVf Bg itrrt nXijpwfia t^q MatdjztSog Xifxvr^g. — xapTe' 
ptxwQ (Gl. m^). 767. ^dpayya. 759. arjfieiwtrat nepl tou 

Bo(m6pou. 767. 5aa ^xouaag, ajg npooiptov dxouetv ae j[prj. 

Ij, fjjj8* 8X0V Tb npooifuov 8t auTwv nenXfjpwa&at. 768. inl 

Totg (jrj^rfaofJLivotg 8u(T^epaivet ij l(u. 769. notdg (pwvrJQ xa} aTe' 

vayfiou eI8og. 772. niXay6Q ioTt nXrj^oQ Ta>w iaofiivwv auT^ 

xaxwv Tb 8k 8u(r^eifiepov npbg t^v notoTrjTa, 761. daidS^ (accentu super < eraso) M, ^A(Hd^ Elmsley. 762. SfJMja 
M, dfi&q td\. 764. MppKpM M. 767. fijjdindj^v Tumebus: /ui}^' in&v 
M. 771. ^oiiritfv ante coiT. M. 776. nidoi Diudorf: nidio^. 778. 1j 
8uaneT&i recc.: ^8u net&a corr. ut videtur in ^dontTwa M. PROMETHEVS VINCTVS. 43 

8t<p ^aueTv fUv iarcv od neitpwiiivov* 

aHrf} yAp ^v iv TVfjiidxiov dTtaXXajr^* 780 

wv S' ob8£v itnt ripfia /xot Ttpoxeifxevov 

pud^^ofv^ Ttphf &v Zedff ixnitxfj rupavvcdoc. 

IQ* 1} ydp noT^ lartv ixneaetv dp}[^Q dca\ 
nP. ^8ot' av, oT/iat, xi^vd' ISouaa trofA^opdv. 

W. nwc S' obx iv^ ^rcg ix ^cbQ nd(r}[w xaxcuc; 786 

IIP. <bc rocvuv Svrwv rwvSe fia&etv aot ndpa. 

IQ. npbc roo rupawa ax^nrpa aukT^Bifaerat^ 
nP. npbc abrbQ ahrou xevo^povwv fiouAeufidrwv. 

10. noltp rpdnw; arjp^ffvov, el pJ) reg pXdfirj. 
nP. yafieT ydpjov roeourov w nor' da/aX^. 790 

IQ. Beoprov^ ^ fipSretov; el fyrfzov^ ippdaov. 
nP. t/ S^ 5vrtv' ; ob ydp f>y}rbv abSdoBat roSe. 

IQ. ^ Ttpbc Sdfiaproc i^aviararat ^p6vwv\ 
nP. IJ re$era{ ye natSa ipiprepov narp6q. 

IQ. obS' iartv aor^ rrjaS' dnoarpo^ tw/j^c; 796 

nP. ob S^ra, nXifv fywy' iv ix Seapwv Xu^ek. 

IQ. rk ouv b X6awv iarlv dxovroc /lt6c\ 
nP. rwv awv rev^ ahrbv ixy^vwv ehat ^pewv. 

IQ. nwQ elnag,; 1f ^fibg naTc a' dnaXXd^et xaxwv\ 
IIP. rphoQ ye yevvav npbg Six' dkXatacv yovoTq. 800 

IQ. ^S' obxir eb^ufjL^Xrjrog ^ j^pjjapLwSca. 

788. wQ dncarouaa ipwrqL, 788. obx elSwg ydp Xyjiperat Si" 
rcv^ ^rtc ri^erat rbv ixfidXXovra abrbv riyc dp^^g. 789. aol rtp 
Xiyovrt xaH ifioi. 791. dfia CfXouaa ipwrq.. 794. ob^ ij Tlpa. 
801. ifijoi ob voTjryj. 783. paragraphnm praefixit M, personae notam superscr. m^. 
784 sq. nullae personamm notae in M. 784. ^doto dv rec: ^dot/i* 

dv M. 786. /JLa&tlv ffot (V eot in litnra) M. fort. 9i/raiv tyot yt/a^ivat 

ndpa, 786—806. paragraphos praefixit M, personamm notas superscr. 
mi. 788. abrou ut yid M. 794. ^ ante corr. M. 798. rlv* 

M. aMv ixfr6vtttv recc: abTwv fy/duofv M. 800. dXXattn M. 44 AE8CHTLI 

UP, xat jjojdk iraurTJQ IxfAo^tSU CT^vtt novoog. 
W» /ii^ /wt nporeivmv xepSoc efr* dnoaripet. 

DP. 8utHV X6^otv ae ^rdptfi itop^ofiot. 
IQ, no£otv; npddet^ov cSpeaiv r' ipjol dtSoo. 806 

nP. Siitofi*' iAoS ydp^ l^ ndvtuv rh, Xotnd aot 
tppdam ao/fTfvwg^ 1j rbv ixXuaovr* ifii. 

XO. rouTiov ab rijv pkv rfj8e^ ri)v S* ipjo\ ^^'^ 
^eirBou Bihjaov^ fUfjS^ drtfidtrjjc Xdyouc* 
xat rfjSe fikv yiyiuve rijv lovn^ nXdvi^v, 810 

ifjLol Se rbv Xuaovra. rouro ydip noBw. 

IIP. inel npo&ufietaB\ ohx ivavrttiMfOfiat 

rb prj ob yeytoveiv ndv 8aov Ttpoa^pffiere. 

ao\ itpoirov^ lot^ noXuSovov nXdvi^v ^pdaw^ 

^v iyypd^^ <^ pviffijoatv SiXrotQ tppevwv. 815 

Srav nepdajfc j^et^pov ^eiptav Zpov^ 

npoQ dvroXdc ^Xoywnac ijXtoarifietQ 

nSvrou nepwaa ^Xota^ov^ ear* Stv icixj) 

TTpbc Fopyoveta neSia KttrByfvnfC, 7va 

ou 0opxiSec vaiouat Sijvatcd xopat 890 

rpeTc xuxvSfJtop^ot^ xoevbv Sfifi* ixrt^fievou^ 

804. r^ kreptf) ribv Si>o aot }[dptv Stbatu. • 816. xa} IlivSapog 
(01. X 3) nnort^pivas ifiAc (L noBt ^pevbs ipdc) Yeypaatrat^, 816. 
rbv Tdvatv norafwv. 3 Ebptiitnrjv S^ ^Aairjc Tdvaic Std fiiaaov (fiiaov 
m) 6ptZet€ (Dionys. Perieg. 14). 818. d^ptbSrj (GL). 819. re- 
pareOerat. — KttrBijvi) noXtc jitfiuT^g 9j AlBtoniac. 820. of ypalajt 
(61.). 821. ropro xard StaSo^/jv elc X^^P^ Xofxfidvouaat i^uXatraov. 

802. atwr^t recc: ^abr^tr r* M. 804. duotv (y ez ^ factum) M. 
805. nohcv (v in ras.) M. 808. rourotv scribendum videtar. 809. 
X6/0U Elmsley, fort. Xdj^atv. 810. ri^y Xotni^v corr. ez rij Xotidj M. 

812. paragraphom praefixit M, Promethei notam add. m^ In ivavrttb- 

od 

oofiai fecit o ez oi M. 813. fiif jrejrtuvetv {ob superscr. m) et nftoo' 

/^^C«rt M. 816 ^ntlpotv Herwerden. 817. ^XajrtoTtdo M. ffXto* 

ortfitto (( corr. ez tt) M. Post 817 lacunam statuit Heathio auctore 
Brunck. 818. nSvrou recc.: n6vrov M. PROMETHEVS VINCTVS. 45 

fwvdSoytBCy &C ouB^ fjXtog Ttpoaddpxsrae 

dxrTatv ooB' ^ wxrepoQ ya^vij nord. 

nikoiQ i^ dJei^poi xiovde rpetc xatdnrepot, 

SpaxovT6paXAoi fopyovec fiporoaruYetc^ 826 

&C ^vifjthQ obdelg eiaedwv i$ei nvooQ. 

roeouTo psv <roe rouro ^poupeov Xe^w 

oAib^v 8* ixooirov doa^epi} Beeupiav, 

6$uar6pouc ydip Zijvdc dxpayeeQ xuvo/q 

YpuTtag ^Xa$ae^ r6v re pouvwna arparhv 830 

^Apepoimbv hmofidfwv\ o? ^puo6ppurov 

olxouacv dji^l vapa IJXourwvoQ n6pou' 

rouroeg au pi^ ndXaC^' rrjkoupbv 8k yyjv 

^eec xeXatvdv ^uXov^ o? npbc ^Xeou 

vaiouae m^yatQ^ iv9a norapbc AWoip, 835 

rolnou nap^ S^&oq ^P^\ ^^^ ^^ ^^^^ 

xccrafiaajJLOv^ ivBa BufiXivtov 6pS>v inik- 

^ai aembv NeeXoc eumnov j^dog, 

our6c a* biioaet ri^v rpiyiuvov ic ^Bova 

NetXwrtv^ 00 Sif ri)v paxpdiv dnotxiav^ 840 

Yor, ninpiurat aot re xat rdxvotc xriaae. / 827« 3 ae dei fuXii^at. — xaraymyriVy f^v oipeiXeec ipuXA^aabae, 
829. xiKtanoXu xpdZiovrac (m^)- 830. npibroc ^Haiodoc irepareu- 
aaro rouc ypunac. 831. SxuBexbv pov6^BaXfJLov (m^). 882. rou 
nXouaiou norapjou AlBeoniag ourmc Xeyoiidvou^ dnb rou noXuv elvae 
ixee j^puaov. 836. 6 NeeXoc (Gl.). 837. xarafiaap.bc Spoc 

8eopiZov Aefiinf^v xal AHjfVTtrov. dnb r^c yevopLdvi^c nap" ahroec fiifiXou 
inXaaev rd BifiXtva oprj. 841. dvr\ rou olxijaae {plxiaae schol. rec.). a 822. fiiovidourtf recc: fwvtidouTtir M. 829. 6^a4n6ftifo M. 

890. YponaiT M. titt rt coir. in r<$vrt M. fiouv&na M, fioovionav mK 
831. Inn6fiafufif M, Innofidfiov* m^. 832. n6poo recc: n6pov M. 

838* n^Xoopydv M, corr. m*. Fort. rrjXoopoB dk y^c 837. fiofiXiywv 

recc: fiifiXivwv M. 838. tdiroro M, v addidit M yel m. 839. ol- 
ro&ot 8ibaet M| corr. in oSriiiO a* ddioaet m\ vel m. 46 AESCHYLI 

ratv S' eX t( aot i^tXk&v re xa2 dwttuptTOV^ 
inavaSmXaCs^ xai aafw^ ixfAdv^ave' 
o)[o^ ik nXemv l^ ^iXto ndpear( fwe, 

XO, ei fidv re rfjSe Xombv 1j napeifuvov 845 

i^ec^ Yeyiuvetv t^q noXo^Bdpoo nkdvffQ^ 
Xey'' el 8k mvr' etpi^xa^, ^fuv aS x^^ 
SbQ ^vrtv ahoufuoBa^ fiifiVTjoat 8e imu. 

nP. rb nav nopeiaQ ^Se repfi' dx^xoev, 

Sn<ag 8' dv eiSfj fi^ fjudrtfv xXuouad fwo, 860 

& nph fioXeev Seup* ixfiep6)[Bijxev fppdaia^ 

rexfjJfptov rour* abrb 8ou^ fjuuBwv ifmv. 

8)[Xov ftkv ouv rbv nXetcrrov ixXeti/Ho XSpov^ 

TTpbc abrb 8' etfit reppa awv nXaw^fjudrwv. 

ine\ yhp IfkBeQ npbq MoXocah. 8dne8a^ 866 

r^v aMvtorov r* dpjpl daiSwvijVy tva 

pacvreTa Bdxog r' iarl Seanptorou /Ito^^ 

ripoQ r' antarov^ ai npoaiffopot 8puec<, 

6^' (Sv au koifinpiog xobSkv aivtxnjptoK 

T^^oafjyopeOBjfQ ^ dtbc xXetvij 8dfjLap 800 

fjLeXXoua* iaea&ow rwv8e T^poaaoJvet ae rt\ 

842. Sun^fioVf dvap&pov. 843. inavepiora. 844. jjnep 

BiXw (61.)* 845. S napyjxaQ. 847. ^eXavBptonw^ ai IQxea^ 

vC8eg ^ouvnxt ^tiptv I8tav rou {rb schol. rec.) dxouaat r^c XuasiOQ 
abrou. 856. rijv b^vjXovwrov^ ^ r^v rpa^^eTav, napd rb ijlnoQ. 

858. al ifxfwvot (corr. in eu^wvoi m). 859. rwv 8puwv. 861. 
fmofupvr^axet tre. — repnei (Gl. m^). 

842. r&v 8t rt ffot ante corr. M. 848. inavdhcXaC^ Minckwitz 

(et Dindorf). 844 in marg. supplevit m. 848. i^vnup Herm&nn. 

I 849. paragraphus praefixa in M, Promethei notam add. mi. 851. Ix* 

fUfidxp^x ante corr. M. 852. 8obc (o in ras.) M. 855. ydnzda Porson. 

' 856. alnuvior* corr. in a\x6v<ox6v r' M. 857. ^dx6i r' iari Bronck: 

^mxo9 iini M, r' adpinxit m. 859. alvtxnfpiioa {Iv corr. Tel refecit 

m^) M. 861. npoaaaivtt ai rc recc.: npoaaiv^Bto^rt M, npoaaivet 

airi et in marg. a* irt m^. PROMETHEYS VINCTVS. 47 

ivrse/^ev olcTpif^aaa r^v TmpaxrioM 

xdXsuBov j^(ac TtpbQ fidyav x6knov ^Pdo/ff^ 

d^' ou naXtfinXdYXToeirt ^etpdCj^ SpSfWtc 

^povov Sk rbv fidkXovra mvrto^ M^Z^^^ ^ 

aaj^SfQ imaraa^ Idvto^ xex^aerat^ 

T^g a^C nopeiaQ pvl^ia toT^ naatv fipoTot^. 

ar^petd aot rdS* ioTl r^c ip^jQ ^pevoQ^ 

otg Sepxerat nXeov Tt toIo nefoufpivoo. 

Th. AcMffd i^ ufuv TfjSd r' hg xotvdv ^pdtno^ 870 

ic Toinbv iX&tuv tcjv ndkat koymv l^voc* 

eoTtv ndktQ Kdvtufioc iaj^dTTf j^Bovoq^ 

NeiXou Ttpb^ auT^ arofiaTt xtxl Ttpoaj^tofiaW 

ivTtjuida S^ ae Zeb^ TiBijatv ifi^pova 

irmi^tov drapfiet Z^tp} xal Btyafv povov, 876 

intovufiov 8e twv dtbc yevviffjudTa^v 

Te^eeg xeXatvbv ^£na^v, dc xafmtoaeTou 

8aifv nkmppooc Nello^ dpSe&et ^^ova, 

nipnvff S* dn ainou ydwa nevTiffxovTdmautQ 

868. xal 'AnoXXwvtoQ (Argon. lY 827) Kpovirjv &Xa Tbv 16vi6v 
^at. oSTto ydp ixaXeero. — Su ^PdoQ xdXnoQ 6 Idvtoc Ttfmifv ixa^ 
Xetro. 866. 5&ev 6 lovto^ xoXnog oSrto TtpoatjyopeifBij, 869. tou 
favef}ou, dvrl tou xa\ Td xpuitTd etSev ^ ifi^ ^P^^* ^*^^» '^C 

vuxt6c, — dva^povtap6g, 878. npoaj^tupaTt: r^ bnb tou m>ra- 

pjou injaitp Ttpoa^i^fxaTt tou ^mfmTOQ. ^6v<uv Sk atufjudTOiv (1. 886 
^6vov Sk aotpaTtov: r^c vuxtS^ ex schol. 872). — iv b^X^ ydp 
iaTtv, 874. ivBpa}n6pop^v, 876. d^ofionotip (01.)- 876. 1j 
Ttuv ix Jtbc yevvyjBevTtov l^ r^c ^tb^ ina/^ae<uQ, 877. fuXdv- 

Tepot ydp elaev ol AlyvnTtot, 879. 6 ^oDvaos (61*)* — ^ ^avaou 
BuyaTdpeQ, ndpnn^ Sk oSr<i;c' ^End/^ou Atfitnj^ ^c B^Xoc, oh ^avaSc^ 
oh al v' BufaTdpeQ. 

864. naXtnXdxTotm corr. in naXifixXdxrotat M. 866. fort fiiXXov^ 6, 
866. \mvioa ante ras. M. xexk^avcat recc.: KXifBifaerai M. 872 sq. in 
marg. Cr adscripait m. 874. ri&^tmv M, 17 superscripsit m. 876. yi* 
vnjftdtmv M, corr. m. 879. nevnfxoyTdnait ncc,: nevnfxovrdKata M» 48 AESCHTLI 

mXiv nphg ^ApyoQ od)r ixotMT^ iltuotvai 880 

Bi^Xiiynopoc^ jpBUYoooa aoy^f^v^ ydpoy 

dye^tiov o? S* invoi^fieyoi ^pimc^ 

xipKot nekumy ob paxpd» XeXetppivotf 

^^ouot ^i^psOaoureg od ^ijpaai/jJKK 

ydpotKf ^B6yov ik tno/Adrtuv i$st ded^, 885 

nekoffyla Sk di$erat ^i^Xoxrowp 

^Apet StMpsvTotv voxTtfpoopijfctp Bpdaet" 

yov^ ydp dvSp* Ixcuttov almvog tnepei^ 

SidijxTOv iv ofpaymat ^dj^aaa ^(tpoQ, 

TotdS' in' i^Bpobg tooq ipouQ iXBot Ktmpt^, 890 

pjtav dk naldtov '^poQ BeX$et t6 p^ 

xTetvoLt auveovov^ dXX' dTtapfiXuvB^aeTat 

yvtupap^' Suotv Sk BdTepov ^uXi^aeTixt, 

xXuetv dvaXxtg paXXov ^ ptat^ovo^, 

oZtij xar* ''Apyog fiaatXtxbv Te$et yevog' 895 

pjoxpou Xoyou Sei tojut^ imfeXBeiv Topw^. 

anopas ye pijv ix T^aSe ipoaexax BpaauQ 

Td^otat xXeivoc^ Sg novtov ix rtovS' ipk 

Xuaet. TOiovSe ^prjapbv ^ naXaiyev^^ 

pyjTTjp ipo\ Str^X&e TtTavtc Sept^* 900 

Znw^ Sk X^^y Taura Set paxpou Xoyou 

elnehy au t ouSkv ixpaBouaa xepSavet^, 

882. dyanwvTe^ Xtav ai)Tdg (m^). 863. neXecag rd^ vupjpaQ 

^trt' d^poStataxbv ydp Tb Spveov touq Sk vopfioug xipxoug Sid tS 
dpnaxTtxdv, 885. adToTs toTq atopaat TiptupijB^aovrat^ Bewv ve- 
petn^advTtov adtouQ (auTo7Q Rob.). 887. t^ vuxtSq imTTjp^aavTf 
vuxTbQ ydp auTouQ etXov. 895. ^A^avTa, 901. ^toQ Sk e^to 

TU)[i^C xal St^ fjv ahiav XuBrjaoptu^ noXXou Xoyou Siv eaj touto, 

881. i^Xuandpotr M. 884. ^peuovres recc. 890. in* recc: 

itr M. 892. dnaftfiXoy&i^trsTat ncc: dnaftfiXoBi^ffeTtu 'hi. 893. SoqIv 
recc.: dSt/efv M. 898. xXttyog recc.: xXetvolo M. Fort nXeivb^ Xwt^ 

8c n&vmv ipi, 899. //oaifl/tov ante corr. M. PROMETHEVS VINCTVS. 49 

u7t6 fjL* ai a^dxeXoQ xojt ^pevonXijYetg 

fiaveae ^XnotMT\ olarpoo S* apSeg 905 

Zpf'^^ P^ anupoc 

xpaBia 8i ^fi<p ^pdva XaxTeZee. 

rpoj^oSeveerae S* Spftad^ iXtydijv^ 

i^ai Sk Spopou ^ipoftae Xuaaijg 

Ttveupuart pdpYw^ YXebaajjQ dxpar^' 910 

^ohepol 8k XoYoe Ttaeoua* elx^ 

aruYv^g npog xOfiaaev an^c* 

sir. XO. ^ aofhg ^ aofbQ Ijv 8c 

TTpeoToc iv Y^eofiqi r68* i^daraae xai ^ioiir- 

a^ Seefiu&oXoYK^aev^ 915 

wg rb xjjSeuaou xa&^ iau- 

rbv dpeareuee fjMxpw^ 

xal fjJj^e rwv nXou- 

r<p Sea^puTTTOfUvwv 

fjjjre roiV y^vv^ fUYoXuvofjievajv 920 

903. BpvfvloSeQ inif^sYpa. 904. aitaofihg rou iYxefdXou, 

906. i^ dxfji^ rou ndBouQ. 906. ij (^ Yitelli) noXuitopoQ 8eA rb afO' 
8pbv ndBog ^ nup fj^ Ij^ouaa. 907. (hn\ rou napd/^pwv Yi^STae IfTtb 
rou fdpoo, 908. obx elpl iv rw xa&earwre. 909. 8p6fJL0u : r^g dpBi^Q 
68ou (d86o m). 910. unb r^g fjMviag (pavijg ante corr.) ^^ xare- 
^ouaa r^c ^Ac^rn^c, dXXd, naiouaa, 911. rerapaYfjdvoe 8i X^Yoe iog 
iru^e npoanrououae rifj rwv xaxujv xXuSwve^ rourearev unb SSitVJ^Q mXXdL 
XaXw, 914. iSoxifioaev' »inel fjlYa r6^ov ipdaraae xaJi e8e ndvrj^€ 
(Hom. ^ 405). 916. xoi IlivSapoc (Pyth. 11 64)* »//7^ 8i xaB' iau- 
rbif navrbg ipav fidrpov, ebval 8i napdrponot i^ xaxdnjrd rc 
dBp6av l^aXovt, — xarh rd T8ea fjlrpa, 919. ivrpufwvrtov (61.). 906. iktXuO iXtXto Pauw. 907. xpadia recc. : xapdia M. 908. ^/c*- 
/lar' M. 911. naioue* recc: leralooa^ M. 918. Ijv delet Triclinias. 
^v I ba M. 914. xal | y^^^ corr. in YXdtaeat M. 918. nXour^ | M. 

Aeschyltts ed. Weckleim 4 50 AESGHTLI 

S)na ^epvijTav ipaareuaat YOfuuy, 
amtutr» fi^ors fi^Twrd fi\ w 

- ^ - Motpat^ Ae/^cuv Aebg edvce- 
reepav fSoea^e 7teXooaa:if, 

fUfBk nhi^ehfv Yafierq. 925 

rtv} riov i$ oipavou, 
rapfiw ydp darep- 
ydvopa napBev^av 
elaopSid *Iouc dfmkaitrofievav. 

SuanXdvotQ Tlpa^ dXareiatg novtov. 930 

epod, ifxol 8* 3re fikv bfiaXbg 6 ydpog 
S^po^oQ oh Se8ia^ fjojde xpeta^ 
aoviov &eaiv ejpwg dxpo- 
xrov ofifia npoadpdxot fie. 

dn6Xefioc SSe /-' 6 noXepog, dnopa 035 

noptfjtoCf od8' i^w rtc dv Yevotfiav 
rdv Jebg yhp ob^ bpw 
fi^rtv Sn^ ipbfotfC dv. 

DP, 1f fjjjv ert Zeug^ xatnep auBdbi^c ^pevwv, 

iarat raneevog^ otov i$apruerae 940 

925. dnb rou neAd^w nXdZw (m^). — yafiirav rov i^ovra auvoe^ 
xov Bedv 8ed rhv J/a xae rbv rr^g^Hpa^ ^Xov (m^). 927. IJv 

ob aripyee b yevopevog ohrr^q dvrp- ^ (literae — r^v? — erasae) 
r^v unb dpaivwv arepyofiivr^v. 929. dfjua r<p YdfjLtp- keenee yap 

rb dpa. 931. Taog. 932. fxr^Sh ineSoe fjLe b epwg xpeeaadvwv 

^ewv, 3g iarev d<puxrov ofifia. 935. b npbg xpeeaaovaQ ndXsfJuoQ 

dxarapdxvjrog. 936. nofjtpog auroeg. 94^0. iroepd^erae (mi). 

923. fioipa ut videtur M, fiotpat mK 926. nAaeeajv ^^^9 Can- 

ter: nAa^etTjv (<r supra ad ^ adscripsit et v adpinxit mi) iv roftermt 
(corr. mi in r^fiirat) M. 929. f dfiaXanTo/iivav Weil (/* abiecit 

Dindorf): rdMo* danrofiivav M. 930. doirxkdvoti et dXare(aiii recc.: 

SuffTtXdrxvota et dXareiatm M. 932. ob didta delet Bothe. 934. 

izpoadpdxot Salvinius: npoaddpxot M. 938. oita M, Sjny mi. 939. 

abMdrf^ fppevojv M, &rf et po supra adscripsit mi (ad^c^ fppovmv recc.). 
'J940. 0^0* M, V adpinxit mi. PROMETHEVS VnjCTVS. '51 

ydfiov yufieaf, dc aurbv ix ropawtioc 
^pdvwv T* &<nov ixfiaXeT' narpbc S' dpa 
Kpovoo r6t* ijSij TtavrekutQ xpayB^asTcu^ 
^ ixntrywv iipa.ro Sijwitafv ^pdvwv, 
rotwvSe fio^Bwv ixrpoTrijv odSelc d-ewv 946 

Stfvatr^ Sv abrw nXijiv ifiou Setl^at aaipwq, 
iyw rdS' otSa ^w. rpoTup. npoQ raurd vov 
^apawv xa^fjo^w rotQ neSapacotc xrtmotc 
ntarbg rtvdatrwv r' iv j^epotv nopTtvoov JSeXoc. 
odSkv yap abrw rwir^ inapxioet rh fj^ oi 950 

neaeTv drlpwc nrwfmr^ odx dvaaj[erd' 
roTov noAatarijv vuv nctpaaxeud^erat 
in* abrhQ abrw^ Suapa^wrarov repac 
8c Sij xepaovou xpeiaaov^ ebp^aet ipkoya 
Ppovr^g B* bnep/3dXXovra xaprephv xrOnov^ 966 

^aXaaatav re y^c rtvdxretpav voaov^ 
rptatvav^ alj^fiijv rijv UoaetSwvog^ axeS^ 
nrataaQ Sk r^e nphc xolxw fiaB^aerat 
Saov ro t' dp^etv xal rh SouXeuetv St^a, 
XO, au Bijv & )^pfjZetg^ raur^ inffrXwaa^ dtoQ. 960 

nP. Snep reXeTrcu^ nphg S* S pouXopat Xeyw. 

941 (i. 942). ^^avtafidvov (m^). 943. nhjpwBifaerat (m^). 947. 

xal w rpomp. 948. r^ fipovrfj xal r<p xepauvtp. — u<p7fXoTg r6notQ 

(61. rec.). 961. pi} Suvdfieva inavopBwd^vat, 963. r&v re/- 

Bi^aofuvov i$ aurou, 960. rfj yXwrrjf xanjYopeT^, inotwviZjf 

xord rou dthg & fiouXet yeveaBat adrw, — xara ipwnjaev, 

942. ^p6v<ov r' recc: ^povwv M. d* Tumebus: r* M. 943. rdd^ 
M, r6r^ m^. 944. drivathv M, wv superscripsit m^. 946. rot6vd€ 

M, w superscr. m^. 947. vuv M. 949. ntarw^ M, 6 superscr. m. 

964. edpT^ati recc. : ebpi^aot M. 966. vSawv ante corr. M, qnod ez 

interpretamento ivoatv et — wv {pd^pwv Herwerden) conflatom videtur. 
968. xaxwv M, tfi superscr. mi. 959. oaaov M. dpx^* (L e. dpxifv) M, 
dp^etv m, 960. au&Tfv M, au dijv m\. 961—967. paragraphi 

praefizae in M, personarum notas superscr. m^. 

4* 52 AE8GHTLI 

XO. xaUt npoaioxa» xf^ dtimoauy Z^voc tiva; 

nP. xal r&ydi y* l$Bt duaXofwTtpooc ttoiwK- 

XO, moQ od/2 vapfiee^ rotdS' ixphnw¥ &ajf 

UP. t/ S* Sm fofiolpi^ ^ ^V6€V 00 popatpov; 965 

XO. dXX* MJioy av aoe xoM' ir' dJijio} irdpoi. 

nP. 8 ^ o5v nouhm' ndana npoaSoxfjrd poe. 

XO. oi TipoaxuiHWVTBC T^ Wpdarstav ao^l. 

nP. aifioo^ npoaeo^oo^ ^amre rby xparouvr^ de/. 

^2 S* ikuraov Z^vhQ 1j fujSkv psXee. 970 

Spdrof^ xpareevio rovSt rbv fipa^uv ^povov^ 
ZrnoQ Biku* Sapbv yAp oux dp$ee Beot^. 
dkX* elaopm ydp rovSe rbv Jeb^ '^pSx'^^ 
rbv rou rupdwou rou viou Sedxovov 
Ttdvratg rt xatvbv dYyekmv i^XuBev, 975 

'Epfi^Q. ai rbv ao^tar^^ rbv ittxpwc unipmxpov^ 
rbv ifapaprovr* el^ fieouc i^pepoec 
nopovra repjoQ^ rbv nupb^ xXeTvnjv Xeyop' 
narijp avtoyi a' ouarevae xopneeg ydpous 
aiSdv npbg wv r^ ixeTvog ixnimet xpdrouQ. 980 

xai rajura pivroe ps^Skv alvexnjpetoQ^ 
dJU' aoB* ixaara fpdZe^ pr^Se poe SenXde 
oSougy Ilpopj^&eu^ npoa^dkfi^* bp^ S^ 8re 
ZeuQ rotQ roeouroe^ od^l paX^axiZerae, 

968. Suanauarouc (m^). 967. ourwg unepifipdvo}^ xal ifp6^Q 
efnsv. 969. fieoneue (GL). 973. iyyelov^ dnb rou rpij^etv. 977. 
roec dvBptoTtoeff. 982. 3 iare p^ xdparov pjoe SenXouv npo$evi^affc 
Seurepov pe noeeov unoarpiipae» 984. roTg pij nee^pdvotQ aibr^ 968. Cfm ante ras. M. 964. n&i d* recc. 965. S* &/ recc : SaX M. 
966. roHS* fr* Elmsley : roudi f M. 969. &&nTt M, r delevit et ^weeoe 
snperscr. m. oUi primitas M. 976. bnipietxpav M. 977. i^ofiapriv 
M, iia/ioprdvr^ m. i^Mipoeg (vel rdv i^fupoif) recc.: rbv i^/dpotoM.. 
960. npba • r' M, wv inseniit m. r' delet Elmsley. 982. ixaor* ix- 
^paCe recc pa^d* iptol ante corr. M. PBOMETHEVS VINCTVS. 58 

6 fw^6g iartv^ wc ^ewv Imt^pivoo. 

viov vioe xpaTtTrt xal $oxe;e7$ Sij 

vatetv dttsvfi^ nipyap.* ' oix ix r&vS* iyo} 

BtaaooQ ropayvouQ ixmaovrag ^a&ifjo^v; 

rpfrov Sk rdv vuv xotpavouvr' in6i/fOfiae 990 

al!a](eara xa} rd^eara, firj r( ifoe ioxm 

raipfiuv tntoTrr^aaeev re roog vioog Beo6g\ 

noAXoo y% xojt roo navrhg HXsfnop. ab ik 

xiXeuBov ^vnep ^XBec ijrx6vet ndXev 

neoofj yhp ohSkv &v d^taropeeg iptd. 996 

EP, roeoeaSe fiivroe xae nptv aiBaS/ofiaaev 
ig rdaSe aaurbv wfffiovhQ xaBeifffieaoQ. 

nP. ri^Q &r^Q Xarpeeac rijv ifxi)v Sotmpa^lav^ 
aa^wg inearaa\ obx Jv dkXd$aefi* iyw. 

EP. xpeeaaov fhp olfiae rfjSe Xarpeieev nirpq. 1000 

ij narp\ ^uvae Zijvl nearbv djYeXov. 

IIP. ouraig ufipeXeev roug ufip/Zovrac }[petiv. 

EP. ^XeSdv loexaQ rotQ napouae Ttpdjyioae. 

988. npeorouQ rouc nep\ Vfewva xaH Edpuv6fjui^v^ Seurepov robc 
nepl Kp6vov. nipyofia Sk dnXwg rdcg obpoMou dxpeope&xs* xare//9^ 
aaro Si. 993. noXM fie Seev {Sse Dind.) itpbc rb rapfieev^ fmX" 
Xov Se rou navrog. — ar^fieewaat rb noXXou ye xal SeT^ noXX& ye 
xal Siw (arjfjLelwaat noXXou eXXslnw dvri rou noXXou ye xal SeT ^ 
noXXou ye xa\ Sew schol. rec). 1003. rpufdv^ dv(saBat. 

986. paragraphmn praefixam in M nratavit in personae notam m^. 988. 
val ante corr. M. 991. xat xdxiara Herwerden. 992. dnonn^aety ante 
oorr. M. 993. ye recc: dk M. 996. 998. paragraphi praefixae in M, 
nomina addidit m^. 997. xaMp/uaoQ recc: xaSu»f>i>aaa (o ex e yel eu 
&ctam) M. 1000. 1002. personamm notas in M omissas addidit (cnm 
Tyrwhitto) Erfurdt. 1001. ^ouat recc: ^vat M. ntarbv recc: ntardv 
S* (S* mntavit in r' m^) M. Ante 1002 versnm excidisse vidit Reisig, 
Promethei fiiisse monnit Keck. 1003—1018. paragraphis personas notat 
M, nomina supersc m\, nisi quod Promethei notas 1012. 1013 et Mer- 
cori 1012 iam M addiderat 54 AESCHTLI 

JIP» }[XtSio; ^kdw¥ra/s wde rouc ifwuc iyw 

i^d^pob^ Jdoiiit' xat at S^ iv zotrcotQ kiya}^ ICXK^ 

EP, ^ xdfii ydp rt oofupopdiQ iitatTt^:, 
nP, dn^ Xoy^ rouc myrtxg ix^ctipw Bsooq^ 

Zaot 7taB6\fr*c su xaxoutrt p,' ixdixtuQ. 
EP. xX6io tf' iyo» pspy^yor' oh pxxpkv v6eo¥, 
nP. voaotp^ av, tl voai^pa rouQ ij[&pouc orvjrM. 1010 

EP, eajc ^pyjftbQ obx dv^ ei npdurootg xoicDc* 
nP. wpot. EP. r6Se ZeoQ rounoQ obx iniararat. 
nP, dXX* exStSdaxet mivB' 6 •pjpdaxwv ^povo^. 
EP, xoX p^y a6 y^ ounw aw^povetv eniaraaat. 
nP. ak ydtp npoatj6Swv ohx Slv SvB^ [fm^pirtjv. 1016 

EP. ipetv £otxae obSkv wv XPi^^'^ narr^. 
nP. xa\ pijv dfeiXwv y Slv rivotp^ aurw x^^' 
EP. exepro/u^aac S^ev ok nalSd /u. 
nP. olf yhp au nalQ re xart rouS^ dvouarepog^ 

el TipoaSox^g hpou rt neuaea&at ndpa\ 1020 

obx eartv aSxtap! odSk pjjxdvr^p Znp 

Tiporpitfferai pLe Zeug yeywv^aat rdSe^ 

Ttplv &v x^XoutB^ Seapdi Xupavrijpta. 

npbc roLura ptnrda^w /ikv aidaXouaaa ^iof, 

lOOiT (i. 1008). auv^XBev ydLp auroTg xarh rwv Terdvwv. 1009* 
i$ wv Xeyetg. 1012. rh otpot Xiyetv. lOlS. xdxetvog ouv rw 

Xp6v(p pja^-^aerat rb arevdZetv. 1014. au Sk ouSk unb rou xpovou 
natSeujj. 1015. 6 vouc xaXwg XiyetQ pe pij ^poveiv el ybLp iyw 
i^pSvouv^ umjperjj aot S^rt oux Slv SteXex^yjv (StyjXex^rjv m). 1017. 
rnuro iv elpwvei^. 1024. yp. ai^epouaaa. 1004. xXtSovraa M, corr. m}. 1006. eufKpopd^ rec. 1009. afwt-^ 
pdv Bnmck. 1012. IIF. &fiot, \ EP. &fiot, rddt Lachmann.' 1018. 

Sg xatS' Svra fu recc, Hnm naiSd jie Hermami. 1019. personae 

notam om. M, add. m^. xal irt M. 1020. ntucta^ai recc: iztuauc^at M. 
1022. npoffrpi^eTat M, tr delevit et in marg. nporpi adscripsit mi- 
1024. cd^aXoOaaa Canter: al^Xouaa M. PROMETHEVS VINCTVS. 55 

ktuxanxipip Sk vt^ddt xcd ppovTrjiJMi 1026 

j^Bouiotc xuxdro} mivra xa} rapaatriziu' 

Yvd(jjp€t Y^Lp oiSkv T&vSe jx^ Sxne xal ^pdaat 

Trpb^ oh "xptoiy vtv ixneatTv rupavvido^, 
EP. 3pa vov st <rot raSr' dpaiyiL ^paiverat. 
nP, amrat 'nakajL 8^ xdt fiefiodXeorat rd8e. 1090 

EP. rdXpj^aoVy & pdroue, rd^aov nore 

nphQ rdf napouooLQ Tojpjovdg dpBwg ^ppovetv» 
/IP, d^Xeic pdr7)v fie xupi' Znwg noLpvffopmv, 

elaeXbexo} ae pijfnob^ ok iy^ ^tbq 

yytu/ujv ^fifjBelQ Bi^Xuvoug yevi^aofiat 1085 

xa} hnapi^ao} rbv p^ya aruiYo6pjevov 

Yo/Juuxop//wtQ uTtrtdapjoaev j^eptov 

Kuaal pje 8eapwv rtovSe' rou naifrbg 8eta. 
EP. Xeytav Sotxa noXXd. xal pdrvjv epeSv* 

reYYff yikp ob8kv ob8k pjaMdaoff XtTolQ 1040 

epMtg' 8axd}V 8k aroptov wc veoCuyi^ 

nmkog fitdZj^ xal Ttpbg ^v{ag pd^f}- 

drdp a^o8p0vjj y^ dabevet aofplaparf 

ahba8la ydp rS} ^povouvrt /xij xaX&g 

aJbri) xa#' abrijv ob8evbc pjeiZov aBivet. 1045 

1025. Xeux^ xoi raj^ef^ (61.)- 1080. reBetupijrat, 1088. 
XaXwv wc npbg xufia dvalaBrjrov (m^). 1088. elc rb noajaat 

rouro. 1089. yp. dXX' kpetv pdrrjv. 1048. Bpaufbvfi* ao- 

^tapja r^v npoayopeuatv r^c exnTwaewQ. da&evet xtxi dS^Xtp (m^). 
1044. pfdtpij (m^). 1045. eaov karl r(p p:rj8evL 1027. yvatpKt M. ^pdaai recc: ^pdauv M. 1029 — 81. paragra- 
phofl praefixerat M, erasit et personarum notas add. w\, 1029. vQv M. 
1080. &nTat schol. et recc. : c& naX M. 1084. au^ico<9' recc. : foptdi^* 

et in marg. Cr M, /ii^ no^* dtg in marg. adscripsit mi. 1036. aruY^fuvov 
M, arv/oufuvou mK 1087. bnTida/iaat M. 1039. paragraphom prae- 
fixit M, notam add. mi. noXld xiXl* ipstv fidviiv schoL, ut yidetnr. 
1040 sq. xiap Xtrati Robortellas, unde xiap \ Xtrais' (deleto iptdtf) Porson. 56 AESGHYLI 

ffxifpat S\ i^v /jJj Totg efioe^ neurB^c JiSjveCf 
otoQ ct j^ttpLOMV xa} xaxwv rptxupJa 
Irteta^ SpoxroQ* npwTa psv yhp dxpfBa 
f^dpaypjL fipovTjj xai xepauviqi ^koy} 
TtaTi^ enapd^et Ti^e^ xal xpoiffet SipoQ 1050 

n^ a6¥^ nsTpaea 6* d^xdh^ tn ^aaTdott, 
paxpbv Sk p^xoQ kxTtkeuTijme ^p6yoo 
aipoppov ^$etc tl^ ipdjoQ' ^f^ Si rot 
im^vbc xe/oiv, So^otvo^ oltTOQ^ Adfipwc 
StapTap.7)fftt {rwpaToc pdya fkdxog^ 1055 

axkriTOQ iprtwv SauTaktuc navi^ptpog^ 
xthuv6ppwTov S^ ^Tcap ix^oev^trtTae. 
TotouSt p6][dou Tippn pJ/ Tt TTpotrSoxa^ 
nplv Stv Btwv TtQ SedSo^oQ twv <fwv novwv 
^avfjf ^tk^ T* tic dva6p)Tov pjokttv 1060 

^AtSfjv xvt^cud r' dpj^l TapTdpoo fid^i^, 
npbg Taxna fiouXtu^' wg ZS^ ob ntnXaapivoc 
6 xopnog^ dX^ xdt Ae'aaf tipijpivoc' 
iptuSTjyoptev ydp ohx iidaTaTax OTopjn 
Th Jeov^ dXXd ndv £m>c TtXte. au Sk 1065 

ndnTatvt xae ^poVTeCt, prjS* abbaSiav 
tdfiouXeag dpttvov ^f^ojj noTi, 
XO. fiplv pJkv ^Epprjg obx dxaepa ^atvsrat 

1048« Tpa^tTav (Gl. rec.)« 1049. Thv Kajuxaaov fvjae (m^). 

1051. Tb d^noppf^Ypja xa} xoiXwpa T^g niTpag, — ^dapaTog ytvo' 
pdvou ptTiwpog ifffi xptpdptvoQ twv j^tepwv. 1065. tS Sippa. 

1056. dxXteoTog, 1057. t6 ptXaevopzvov ix T^g fipwatwg 1059. 
wg Tou jSotj^ouvTog Tojura (TodTd Paley) nteaopivou. 1048. d^6xTaMr M, o^ super wir scripsit m^ {d^uxTog recc). 1058. 
Si aot rec. 1057. ix^otvdnrat Nauck. 1058. rc recc: roc M. 

1060. dva6]r^ou M, S super jr scripsit m^. 1063. Xiav eipijfUvoa 

corr. ex Xtiau tlptfjtpiivoff ut videtur M. fort. dp^Cfitvog. 1067. df/icc- 
vov corr. in dfjttlvov* M. PROMETHEVS VINCTVS. 57 

Xijreiv &arfi ydp ce ri)v ab^aStav 

fuMvT* ipeavav r^v (ro^>iiv eufiou^av^ 1070 

nSw' ao^ yhp altr^phv i^apapTdvetv* 

np. tlddrt rof pLOt rdeS' d^eX/aQ 

88^ i9a}u$ev^ itdaj^eiv de xaxwg 

i^^pbv un^ i^Bpwv od8ev detxeQ. 

npbc raur^ in* ifiot ptitreffBw pjkv 1075 

mph^ dpj^xrjQ jSoarpu^oQ^ alb^p 8' 

ipe^tCeoBto Ppovr^ atpaxehp r' 

d]^piwv dviftwv ^Bova 8' ix nu&jxevwv 

ojbrauQ f^ffiatQ nveupua xpa8atvot^ 

xufia 8e ndvrou rpaj^et poBiw 1060 

auyj^waetev 

riov r' oupaviwv aarpwv 8t68oug^ 

ic re xeXatvbv Tdprapov dp87jv 

f^ifpete 8epLac rou/ibv dvdyxij^ 

areppaiQ 8ivatQ' 1065 

ma^rwQ ip£ y^ ou ^varwaet. 
EP. rotd8e jxevrot rwv ^pevonXyjxrwv 

jSouXeufiar' hvri r* iarlv dxouaat, 

ri ydp iXXeinet pij ou napanaietv 

if ro!u8* ed^i^, ri j^aX^ iiavtwv\ 1090 

1071. Yvwpjj. 1073. aijfieiwaat wpcHov, 1076. ^ kXt-^ 

xoetSij^ rou nupog xaraipopd, dpjfp^xrjQ 8k 8$u^. — di^p (m*). 
1077. anaofi^y auvrovw xtvijaet. — ar^tg (cetera — xe^pa^g iyxe" 
^oAou^ — in codice panim comparent) (m^). 1079. aitv (m^). — 
BefuXiot^ (61. rec). — xtvoirf (GL rec). 1081. ouirxaXiMpetev (GL). 
1089. fiij Ttapafpoveiv. — abrov (GL rec). 

107L ntBou recc: mH^ M. 1075. in* iptol ptnria^ recc: 

ini fiuH ptnrtia^ M. 1080. xu/ia 8k superiori y. addit et 1060. 1061 
coniimgit M. 1082. r<wv odpaviwv Weil. 1083. scribendum tfc 

1089. pL-^ od scripsi: fi^ M. 1090. ^ too8* tdj|nj Winckelmann: ^ 

ro58* ebrux^ (spiritum et accentum super Jf addidit m) M (i. e. if roOi^ 58 AESCHYLI 

auyxdfafaoaau t€uq TouSe roiwv 

fxsrd Ttot j^wptit* ix rwvSe BoSKy 

fiij fpiyaue ufiatv ifXSmofj 

fipoyr^ fioxijfi* dripafivov, 1096 

XO. iXXo Tt ^wvet xal napofw^ou fi* 

5 Tt xal ns^OBec ob ykp 8i^ nou 

TouTo yt Tkfirbv Ttapiavpac InoQ. 

nwc fu xeXeOeec xaxoti^r' daxeiv; 

fuerd TouS^ 5 rt ^p^ ndaj^etv i^iXw 1100 

Touc npoSdrac yhp fitcetv iftaBov^ 

xobx eoTt voaog 

T^aS' ^VTtv' dnirrTuaa fiaXXov. 
EP. dXX^ ouv fjdfjcvyja^^ dyw npoXiyw 

fjojSk npbc &TVjQ ^ypaBeTaoA 1105 

fiifKfm^aBe tujtijv, 

fjojSi no'^ etmj&^ wc Zeug ufidc 

elg dnpooTtTov n^fi^ elaifiaXev 

fiij S^t\ aitTal S' bpac alndg. 

elSueatm ydp xoux i^ai^vijQ 1110 

obSk Xad^patwQ 

elg dnipavTov SexTuov dryjc 

ifjinXe^Bi^aeaB' bn^ dvoeac, 
nP. xal fji^v ipytff xobxire fjuu&<p 

1091. w 'QxeavfSeC' 1094. fJLarauoaji , napanX^yoiQ mc^. 

1098. napi^yayec elg ro xaTaXe7</fcu rbv [Ipofjjj&ia, 1100. aup' 

nda^etv abrtp ou napatroupai. 1109. Xeinet rb ahtda&e. 

^bz^ et i) TooSe rt/jjn^), sl rdS* in marg. adscripsit rn^. 1091. in 

marg. Cr m. y* ai Tamebus: r^ M. 1093. not rec: nou M. 

1102. iartv M. 1104. obM. dyw Porson: 5t' irot M. 1109. ad- 
rdff M. 1110. xal obx M. 1112. dniparov M, u super r scripsit 

m^. 1114. paragraphus praefixa in M, Mercuri notam, quam ante para- 
graphum scripserat M, in Prometbei notam mutavit mi. PROMETHEVS VINCTVS. 59 

j[fiw¥ atadXeurai' 1115 

Ppo^la y ^/ctf napafwxaTai 

PpovT^Q^ iAixsQ 8^ ixXdfATmuiTt 

anpoTt^C Cdnupoe^ arpSpfiot ik xSvtv 

$iXlaaouae' axeprf 9* dififuov 

meupaxa ndmuv ek SkXi^Aa 1120 

ardaty d^r^ouv dnodeexvdfieva' 

^vreTdpouerae 8' alBifp n6vrtp, 

roedS' hC ifwl /&»n^ deS^ev 

Te6j[ouaa ^fiov areij^ee ipavepSiQ. 

Si fUfTpb^ ifi^ aifiag^ w ndvrwv 1125 

aW^ xoevhv ^pdoQ elXiaaeav^ 

iaopfc fi* d)Q ix8exa maj^at, 

1116. Ppoxooaa (m^). 1117. ai ikxoee8eeQ xard, rA vi^ 

ratv darpa^TtSiv xtvifaeeQ, 1121. dito8eexvOvra. 1128. Zdhj 

(m^). 1125. & I^^lj & 0ifu. 

1119. tlXieeooat Tomebiis: kkia^ouatv M. 1126. Miemv Tome- 
bns: klUramv M. — Snbscriptam in M: ril(oa) Alaxokoo Upofjcqd^iw^), AISXYAOY n£P2AI. rXauxo^ iv ro?c^) ^tsffl Alaj^uXoi} /lOfifuv ix rwv 0otve(rawv 
^povf^ou ^al 70UC nipooQ noLpaneTmt^a^at. ixrfBijae xae Tijv dp- 
/^ Tou Spdfiaroc raiynjv 

rdd' iarl llspifutv ra;v ndXcu fieJSijxormv, 
TtXijv ixee ehvou)[6i iartv dy^eXXeov iv dp^fj r^v Sep^ou ^mzv, <nop^ 
v6c ze Bpdvoug zevdL^ roTg ri^c ^/7C rtapedpoeg^ ivraSuBa 8k 9^0- 
Xoy^ee ^ophg Ttpeofiureov. [rofv^) $k j^oplbv^) rdi piv iare Ttapo^ 
dexd^ 8re Xeyee Se^ i^v aMav TwipeartVf wc rb ^Tupeov oldpa XtTtouaa^^ 
(Eiirip. Phoen. 202), rdt 8k ardae/m^ 8re eararau xal ip^erat r^c 
aup/^opS/S rou Spdparog^ rA 8k xopparexd^ Sre*) XoeTtbv iv &pipf<fM 
ylverau], xak iarev ^ pkv ax^v^ rou Spdparog naph rw rdxpip Aa^ 
peeou^ ^ Sk hmo^eaeg^ Sep^g arpareuadpevog xardi ^EXXdSog^ xal 
neZfj pjkv^) iv nXarataug vexijBeeg^ vaurex^ Sk iv UoLXapofe^ Seit Bea" 
aaXiag ipeuywv SteitepateoByj elg r^v ^Aatav. inl Mivw¥og (01. 76, 4 
sive a. Chr. 472) rpayepSwv Ala^uXog ivtxa 0tvee, Uipaatg^ FXauxip^ 
Upopi^eT. Jlpdfrjj ifoSog Ilepawv ini Japetou iSuarujp^ nepl 
MoLpaBwvay Seuripa Sip^ou nep\ UaXapZva xal IlXaraedg. 

1) r», cam compendio super r quod otg significat, M, num ante ra- 
suram r&t fuerit, ut in averso folio proxime praecedenti, quod extre- 
mum est Sophoclis tragoediarum, alia quaedam manus, quae stichome- 
triam Soph. scripsit et initium huius hypothesis addidit, ^XaBxog iv rc&c 
nepl al^uXou ezhibet, an quod mavult Vitelli rfj (i. e. r J sciL npeqrfM* 
rsca), parum liquet ^ r&v Sk . . ^^cVerac, quae verba etiam ad Aristot. 
Poet. c. 12 in margine libri Parisini 2040, Riccardiani 15, Guelferby- 

o 

tani adscripta reperiuntur, seclusit Blomfield. ') r&vSe / M, roiv x^- 
P&v libri Aristot, legendum videtur ra»v dk j[optx&v. ^) legendum 

videtur 6 rt. ^) fikv irt, lineola ire transfixo, M. XO. Tddt fdv nepaStv rwv ol)[o/Ji£vMV 

xa} Twv d^vewv xal nOAu^pOaoJv 

iSpdvanf ^XaxeQ^ xavA Tipeafieeav 

oSc aitrb^ dva$ Sip^Q fiaatkebQ 5 

daipeeoYe:v^Q 

eViSTo ^wpoQ i^peOeev, 

dp/fii 8k vooTOf T^ jkuTiXeeq} 

xal 7toXu)[p6aou OTpaTtdg ifSij 

o 

1. dtdi (literae fere plane evanuerunt, ^ ViteUi) yepovTtov npo- 

JiofiC^ — BetxTtxiDQ (Gl.)* — Td8e pjkv llepawv: ot uTtopvvjpjaTt" 

adpsvot ^pamv STt iaunouQ keyouatv marwpaTa Ilepawv ol xaTd 

rifv /0^v. dpfoouat 8e STt mXtQ iart Ilepatxij nioTetpa" ^v auy" 

x&^oQ Utaxa ifr^, o\ 8k dXXtoQ unopMVjpjaTtadpjevot fojatv^ fjp-etQ 

iafisv oi luoTol ^pjjpMTOf&XaxeQ Ilepawv. 2. IltaTetpa xard auy' 

xojnjiv loTt 8k Ilepatx^ ndXtc, 8. Xefnet rd fiaaiXeta, 4. Xei" 

sui rb iafUv. — xor^ Tipeafieiav: xard rtpijv aipefidvTeQ. 6« o&c 

m^dg dva$: oSc oltTdQ 6 3ep$^g xaTiXmev xaTd r^LU^. 6. Ja- 

peeojtyi^ dapeiou uioQ: xal /iifv Aaipeeot TpeT^, toutwv 8k npiuTOQ 

6 'Tardanoo^ TtpoxptBetQ 8k unb Ttuv Ilepaiov xait fiaaeXeuaoQ, Sip' 

^ narrip TiM aTpaTeoaavTOQ ink touq ^EXXj^vaQ, SeuTepoQ 8k Ja- 

peeoQ 6 ^ApraSip^au v6Boq npoaayopeudeiQ, ea^aTOQ AapetoQ 6 und 

*AXe$dv8poo rou t^tXtTmou dvaxpe^eiQ. TtvkQ 8k xaX TirapTov Ja- 

/mSov 'jrpdfouaev, 7. dp;[etv^ knonTouQ etvat. 8. Tip fiaatXelip: 

Tw Sip$ou, ^O/ujptxwQ 8k npioTov rbv fiaatXea^ eha Tot>Q fm^xiouQ' 

%ATpe7!8al re xa} dXXoe€ (A 17). 

1. chori notam omisit M. 2. n(<na M. — AapMyE^t^Q h: <^a- 

p9*ofvyj9' 8apt(ou ulda. M. 9. noXoxpuaou arpaTtdg recc: TtoXu^ 

Xpifaooa arpaxtda M. Fort. noXudvdpou, g4 AESGHTLI 

xaxopLavres otfav Itpaohymrax 10 

^\}[ihz iatoBEV, 

noffa ydp ht^bg ^Aaearoyeviic 

^oixe, veov 8* dvdpa ^uCee 

xouve Tfc dyYtkoQ outb «c eTtrtebc 

aaru rb Hepa&v d^exveerae' 15 

ohe To UouaofV i^S* ^AffiaTaywv 

xdt Td nalaebv Kiaaeov IpxoQ 

TTpoXenovTec ly^i^, o? fikv if^ 7mnuv^ 

o*t S' inl vawVy neZoi Te fidSijv 

nok^u OTTtpoQ Ttapsj^ovTe^' 20 

oeog ^ApJaTprjQ ^8* ApTOb^pevtjc 

xal Meya^TT^c ^8' 'AaTdaTa^c, 

Tayol IlepawVy 

JSoffeX^g ficureXeeog uno)[oe p.eirdXou 

aouvTcu^ aTpaTeag noXX^g e^opoe^ 25 

TO^oSdpjavTeQ r' i^S* hmofidTae^ 

foftepol pkv iSeev^ 8eevol 8k pjd^T^v 

^u^^g iv TXi^pove 86^' 

10. SeanoXepeTToe^ TopdaaeToUt Bopufietvat (61.). 18. ofj[apxevT 
dnSXwXe ydp ^ Tcaoa ^ Suvapeg twv Ilepawv» 16. j^' VxJSaTdvmvz 
Svt (i. e. air^peewaae 8Te) 'Axeaaoua npoTepov ixaXevco dudt 'AxeaaaJot^ 
tA. vuv 'ExfidTava xaXoupewx. 17. noXeg Ilepawv Tb Kiaaofov, 20. 
Tb nuxvwfia (GL). — ovTeg* ^ Tb TtoXipjou dvT\ tou noXipxpn 21. 
bnep^eaeg 8ed Tb psTpov (GL). — Td pkv ra;v dvopdTWV taT6pf^asv^ vdt. 
8k rfiie/a;c tnXaaev. 24. fiexaeX^g fiaaeXdwg: fiaaeXeeg pkv r&v 

WIwv noXewv^ ImoTeraYfJLdvoe 8k t^ Ilepajj. — SToxpj^ot (6L). 26. 
amxo} xal To$6Tae. 27. ^ofiepol pkv I8eev: ix npoaoipewg Ixa-^ 

vq\ ipofietv bpjoiwQ xol ix r^c neepaus. 28. p^Afj?) 9 ^^^" 

13. ^j^ctfxt recc: oixo^xt M. 16. ^AYPaxdvmv Bnmck (auctore 

Wesselingio) : ixfiaTdvwv M. 17. Kiecwv Blomfield: jfdratvoy M. 

18. Tol fikv Blomfield. 19. vnj&v M. 21. dpra^ipinge M, dprappi' 
vj^ m. 22. Mt^afidTTjs vel MeyafidCti£ recc: pMTafidTjjff H. 28. 

ebrXjiftovt recc iv TXi^ftovt nei^ Heimsoeth. PERSAE. 65 

xojt Maaitnpyjg^ 30 

Z re To^odd/ia^ ia^^oQ ^lfiotoc^ 

0€KpavSdx7^g ^\ 

tfS7tti}¥ r' ikarip ^otrBdvtj^, 

aXXoog S^ 6 fUYOLg xa^ TtoXuBpififtotv 

NetJio^ iitcfiiptv Sooatisxdv^g^ 35 

Ihfyfundyoiv AlfwtToywfi^ 

8 re T^c lepag Mdft^tSoc dpj^tav 

fuyaQ Apadfii^Q, rd^ r' wjvytooQ 

0iffiaQ i^emov 'Apt6fiapSoc, 

xou iXetofidrcu vomv iperat 40 

Setvol nX^^Q r' dvdptBfiot, 

d^iwStatTtov S' inerat AuSmv 

o^^XoQj o?r' irtfnav ifTtetpoyevkg 

xarej^ouatv e&voQy tooq MyfTpoya^g 

*ApxTeuc r' dyaBSc fiaatA^Q Sionot^ 45 

fd^ dklfMK (ivdkhog^ kv expuncto, m)* ivunoardTtf) Soxyjaet xa} 
^xurfiaTt (niafiaTt m) <po^^c. 34. uno^etptot ybip ^aav Tore 

UepaGiV AfyuTtrtot» 35. Ttvkc Statpouat ZouataxdvrjQ {2!ouatg xa\ 

Kdvrfi Blomf.) xoi nifydg xal ToYtuv. rd y^ SvofxaTa nenAaxe xal 
odx ioTtv Aljunvtaxd. 88. AiyuTrTioug. 40. xal kXetofidTat: ol rb 
XtpjfT^rtav iloq oIxouvTeQ. ^ xotvtoi AlfUTtTtot* iXtaSrjg y^ ^ ^^ 
jUTtTOQ. o€ Si^ ot xou int iXoug ihmvetv Suvdpzvot vaJug^ fktep iarl 
rwv Soa^epeardTtov. 42. dfipoStatTiov S* ine(Tcu): SvTotg ydip Tot" 
iwroi oi AuSoL xat rb (rai m) nap^ AvaxpeovTt ^AuSona^etg^ Ttveg 
dim Toif ^unaBetg. xal rb nept^epofievov ^pJfTe fiot AuStov xapux* 
xojg pjfte fMjaoTfyoiv ijf6^ug.€ xal 6 AuSo^ofnfg Sk fiupontohfg rifv 
'^pof^v rauTTjv (olpuat rhv TpufjfTijv in margine) SrjXoT. xal rifv pdx^ 
xapev Se evtot AuSatv fkupov hpaiaav. 43. ot StoXou r^ ^etpov 

obtouvTeg, 46. StoTtrat xal StinovTeg Ifyefioveg. 80. (Muiriang^ Herod. YII 82, IX 107, 113). 40 in margine ad- 
scripsit m. 44. ftifrpaya&i^i yel tadpofaB^q vel fuxpoya^^^ recc. 

Acftckylot ed. WecUein. 5 66 AESCHYLl 55 TzokXoiQ Spfiaaev i^opfioKrtv^ 

dtppufJLa TS xcu rptppvfm rsXif^ 

^ofisphv Sjftv TifMffcSea&at, 

areurat S* iepou TfuuXou neXdzat 50 

Cuybv dfi^c^Xetv SouXtov 'EXXdSt^ 

MdpStov^ ^dpufitc^ XoY/TjQ dxfJLOvec^ 

xal dxovTuna} Muaot' BafiuXwv S' 

ij 7toXu)[puaos ndfifuxTov Sj^Xov 

nifinet oupSifv^ vomv r' inoj^ou^ 

x(u To$ouXx^ X^fMTt ncoToug' 

Tb fia^atpofofHiv r' i&vog ix ndoffg 

^AaioQ ineTOit 

SecvoLtg fiaacXetos unb nopnals. 

TotovS^ dv&oQ UefyaiSoQ olac 

oc^eTOd dvSpaJv^ 

ouQ nepc ndaa ^^wv 'AataTtg 

^pe(ffaaa no&tf) OTeveTat fiaXep&^ 

ToxeeQ t' dXo^ot ^' ^fiepoXe^^Sdv 

TeivovTa ^povov TpofxeovTat, 60 65 48. dvTl Tou dppaTa (Gl.)« — dvTl tou Te&ptrma xaH k^dtnna Tay- 
IMTa' ix TOUTou Sk To nXrj^og t<uv CTtnwv StjXoc, 50. »xA5^ » 

AXaXd^ IloXepou ^uyarep^ ^ ^ueTac dvSpeQv. (xXu&c dXXanoXifWu #w- 
yaTep al^iteTat avSpeg m) (^llcvSapogy iv Sc&updfi^tg. ouTOig <rrew- 
Tat kvcxhv dvTl nXrj&uvTcxou, — ivotxot, yetToveg (GL). 62. <wc- 

fiovec: dxivTjTOc bnh Xoy^^TjQ^ o»q dxfuov uno atpupoiv, ^^ 56. d*^^ 
Tou ifineipouQ TO$tx^c. 57. xocvwg dndvTtov Ilepaaiv. 69. ^' 
Tponalg (Gl.). 64. ^fiepoXe^j^Sov: to ix t<uv dpcBpLWV (^P^ 

schol. rec.) xaTopt&poufievov y napd t^q i^pepag xal tS Xe$a^(it' 
— fiaxpalg ^fiipacg Xeyipievov. 65. fJOfxuvofievov (GL). \ 

46. xpippufia recc. : rippufta M. 50. arsuvxat^ litera v puncto ho- 
tata, M. 51. douXiov Scaliger: dooXeiov M. 62. fort ofc ^^P^ ^ 
''Aacdxtq Dindorf: datifxta M. 64. ijpLspoXe^Sov M. H i PERSAE. 67 

ttr. 1, nempaxev fiiv 6 nepaiTtTohg ij8i^ 
^aaiketag oxparhQ bIq dv- 
rfnopov yeirova ^^iopav^ 
Xivode<rfiMp a^e8ef nop* 

^pvv dpee(/fag 70 

'J^apavr&o^ ''EXXoq, W 

TmXbyopxpo¥ Z8tapja 
Coyov dpft^Xtov a^/£yr novrou, 
anUOr. L noXx^dvSpou 8' ^Aaeac Boopeog Sp)^wv 

ir:} Ttaaav ^Bdva Ttotpa^ 75 

voptov Beeov iXawet 

8e^6&eVf 7zeZov6p.oeQ ex 

re BaXdirafjg 

i^opoeae TtenoeBdtQ 

oro^eXoeQ i^erauQ^ XP^ ^ 

ffoy^vou yeveaQ la6BeoQ ^wq. 

66. Ttendpaxev: xwpmSeerae ravra. EunoXtQ (xwfup8et raura 
RroXtg Dindorf) iv MapixqL' ^Ttenepaxe pkv 6 TtepaenroXiQ ij8i^ 
MapUoQ.m 68. rijv EdfxuTtijv (Gl.)- 69. wQ Xevwv ra;i^ xa- 

Xm ovrwv. 72. yp. epeeapa* r^v vaJuv, 73. iyefupwae 

jap rh eTtraardSeov raig vauae auv^yjaaQ ainoLQ xai j^v ine^Xwv^ 
ofore o8hv noir^aae in} rwv vewv. 8eh noXuirofx^ov 88eafia eenev. — 
Uuw {auvSeafiw addit Paley) vewv rijv BdXaaaav. 75. rijv 

EupwTOjv (GL). — TToipviov (GL). — t^ dv8pixhv n^BoQ^ afjpaevov 
to arpdreupui napa rh roug fiaaeXeTg XeyeaBae noepevaQ. noefiavo^ 
peov rh ix noifxvr^Q dv8piov auvrjYfUvov ^aaiXeeov. 80. axXyjpolQ 

rjtfioaev. 80 sq. ^puaov6pou yevedQi vuv rTjQ nXouaioQ. reveQ 

yhp dvejvwaav (i. e. frp. et revkQ dviyvwaav) ^puaoySvou 8ed rh rhv 
Ilepata dnh ^puaou Yeyevvr^aBae' 8 xa\ fiiXreov. dXXwQ, r^Q Hep- 
aitoQ yeved/Q dstoyovoQ' ^ rr^Q riiiv )^puawv dvBpwnwv 1j noXu)[puaou. 66. xmpaxe M. 68. x^P^^ M. 77. n^Covdfioif r' H Stadtmueller. 

78. 0aXdwaQ Blomfield. 79. ix^pohrt M. 80 sq. XP^^^T^*'^ 

KhoL: xP^^6fwu M. 81. laoBeoQ recc.: ladBeov M. 

6* 68 AESCHYLI 

9tr, 2. xudifsov S* fffiimm Xeuaffatv 

ipoviot} dipYfJua Spdxouroc, 

7toX&)[6tp xcd TcoXuvauvfjg, 

Huptov ^' Sppja Smxwv^ 85 

htdyBt SoupexAuToig dv- 

Spdae ro$6Sap.vov 'Apr;. 
antutr. 2. Soxepog S* ouuq uTtoarAg 

fjLSydXqf fieupLau ^o/raiv 

i}[upoTg Ipxttrtv eTpYsev 90 

ipa)^ov xupja ^aXdffinjg' 

dTtpoffotaroQ Ytip 6 Ilepffajv 

arparhQ dhtiipptav re Xaog, 
Hr, 3. Sokopjjrev S^ dTtdrav Beou 

rig dvijp &vaTbg dXu$ee; 95 

rig 6 xpatTtv^ noSl Tni^Si^ 

pjaroQ euTttrioQ dvdtrffeuv; 

85. Huptov ^' Sppa: dvre rou ^Aaerupeov oi yap Ilipffat rb rtpore^ 
pov 'Affffuptot (dffuptot m) ixaXouvro, 86. roeg ABijvaiotg. 87. rov 
rwv Ilepffwv ro$6rat ydp. 88. Soxe/iog: dvSpeeog^ Soxnjffev Ttepl 

iaurou i^eov pjeydXrjv. — dvretndgy dvrep.a^ijffdp£Vog. 90. *oSr' 
apa ipxea ur^eet (Hom. E 90). — rd^effev (Gl.). 91. ipaxov 

xupja BaXd(ffffijg) : rijv itpofffioXijv rStv Ilepffaiv. 92. dxara/id^i^- 
rog (GL). 93. inl rou abrou ffrparbg xal Xaog. 94. Soko^ 

pajrty S^ dndr(av): iog ISee Toxpariraxrae 6 Sip^g, el Sk Beou 
ine^uXg rd r^g vixijg dvafidXXerae (dvafidXerou m), rig 6 vex^wv 
^eov; 96 sq. raiSyjparog ebneriog: ebxevTjrou. ^Opyjpog (I 501) 

»]^ ^' ^Arfi ff^evapi} re xa\ dprinog, ^&dvee Si re rtaffav ht^ oSzv.c 
(98) ^ Y^ ix Beou^ frjffiv^ dpxmpwffeg xal SoXeuffeg SjtpuxrSg iffrev^ 
Spua ydp SoXoe xal npoffaivee (Ttpoffffoivee Hermann) xai xaxonoiei» 82. Xsuaanf M. 83. ^oviou Turnebus: ^otviou M. SipYfta recc.: 
Sipfia M. 84. noXuvauroQ recc. 87. roCodapLvov M, f snperscr. 

m. 90. stpyttv ante corr, M. 97. t&ntriws c. dv^cwv Bnmck. 

icqdiifia roi^ tlmtriag dv^iumv Emperius. PERSAK 68 

amiigtr. 3> ftX6fpw¥ f^ aaJtmt' 

aa rb trpahov irapdyti 

fiparifv B^ apxua^ arag^ 100 

rd^Bv obx lartv imkp ^va- 

rbv dXtf$avTa ^yeev. 
9ir. 4, BedBsv yhp xard pjoip^ 

ixpdrvjoev rb naXat" 

6v^ hUaxn^e dk Ilipaais l^ 

noXifioug nupYoScuxroug 

deeneiv amoj^dpfjuis 

re xXovwjQ 

TTokeufV t' dvaardaeec* 
anHstr. 4. ifiaBov S^ sdpunopoe» 110 

o BaMaai^g TeoXeou- 

vopivijQ meufiare kdfifHp 

iaopdv novreov aXaoQ^ 

itiauvoe kt7tro86fjuoeg nsA 

afMoae kk" 115 

O7i6poeg re fu^^avaLtQ. 

98. ^ Beartf dndnj. 104. i^ ^ZV^ (GrlO* — '^ miLXaeiv: 

70 dvixaBev dvdpeToi elat xai xard eefjuapfutvrfv noXefJLouae, noXefxtr 
xoe 3e ovreg obx f/aat^aovrae, 105. inienerj(/fe Si: dvrl rou 

iBivae hu^hfaev. 110. IfJUxBov S' ebpu7t6p(oeo): obj[ ot Ilipaae 

vaurtxoi^ dXX* ot bir^xooe Ilepawv, re (revkg Dindorf ) 8k rb fyafiov 
fTfotv (jpaah Dindorf) dvrl rou fmdeev iTtohjaav. 111. noXeaevO' 

fUvag: djpptCofJLivjjg ty d^polf rr^g xeuTnjXaaiaQ. 114. XemoSdfwtQ: 
rdtc XeTrrofQ xareaxeoaofMivoeQ. 115sq. XaondpotQ re fu^jif (ovaft): 
ro^ rouQ XaobQ nopfifuuouaaeg ^ 1} rauc dnb r^s xtantfXaaiaQ fJOfj^a" 
vati rouQ bnb rwv Xatbv ytvofjLivouQ' ob^ &q abrwv rwv Ilepawv Ba^ 

96 — 100. ydp napaaalyte\ ppotbv Seidler. d^^xc^oc dfra Hermann, 
'rtcHftrtnng: dpxdararaVL, 101 sq. 5xtffihv, omisso ^var<^Wf Robor- 
tettns, fort theepMv vcv ^varov i^aXu^au 109. r' recc: ^ M. 111 sq. 

•a* 

Mdaaae reoc. noXeat»ofd)>7fi M (a superscr. m). llSsq. XewxipotQ 

HeimsoetlL 70 AESCHYLl 

*lr. 5, Taurd fiou fJLeXay^iiTwv 

^pijv dfwffosrat ^6jS^, 

dd 

Ileptnxou (npaTeu/mTog 120 

TouSe /jJji nohg nuBvj' 

rou xivavdpov piy^ ^^^'^^ SooaiBoQ, 
arUistr. S. xal rb Ktafficjv nShofi 

dyrlSounov faerae^ 

da, 126 

rour* Inoc yuvaexonXfj" 

difff 3fJuXoc dnu<ov^ 

fiuaatvotg S* Iv ninkoiQ niajj XaxtQ. 
9tr. 6. ndQ ydp hvmjXdnjc 

xal neSooTtfi^s ^«ai? 180 

afiTjvoQ wQ ixXiXot' 

nev fiiXtaoat auv dp^dfia} arparou^ 

Xartim ovraiv, dkXd t&v ixeivotQ uTVfjxowv napoiXituv. 117. ^ 

auveTT} (Gl.) (jJ auvve<pifQ Eirchhoff). — fuXajr^firwv: nevBi^pijQ, ^ 
dfi^tfiiXcuva. lart Sk napd ro i^au S' ivSoBt Bufxbv dpJu^jjQ^ (Hom. 
A 243). rd ydp tou awfiaTog ndBr} SoxoupjEv xat t^v <pu)[i}v nda^ 
}[etv. 119. da: Hepatxbv Bpijvrjpa. 121. fiij noXtg nit&iyjTau) : 

fiif nb^yfTai rtg twv iripwv noXewv xevbv dvSpwv Jjv rb daru, fJi,ij 
rb T^g HouaiSog aaru xivavSpov dxouajf, 124. dvrt^Sounov: dv^ 

TTfj^ifaet Totg Bpijvotg' fiij dvTrj^ifajj^ ^^i^ ^p^^yov abrwv TeXeuTVfodv^ 
rwv. 127. dnuovroQ^ Ttpbg rb dvriSounov iaerat' ^ Xeinet rb 

ioTcu' iarat dnuwv ^ ij pero^ij dvrt tou prjfxarog^ dvrl rou dmfaet. 
128. xard xotvou ndXtv rb firf • pij pr^^tQ niajj (iv addit schol. rec.) 
TrinXotQ. 131. xaxaXeXoinaat rijv noXtv dxoXouBouvreQ 3ip$]j ok 

pdXtaaat rb afjojvoQ, 117 — 142 hemichoria canere yidentur. 117. /loi recc. 118. dfio- 
atrai M. 123. Kiaatov Blomfield. no- \ Xtafi* M. 124. &aeTat Bur- 
ney: itrerat M. 128. niinfi Xaxta- omisit M, inter yersus adscripsit m. 
129. linn}XdT7ja Mj a super 17 scr. m. 131. fiiXiaaai schoL: fxiXtaaa M. PERSAE. 71 

rdv dfi^^euxTov i(atfue(/>ag 
dfi^poripa/Q &Xtov 

TTpwva xoevdv a&c* 135 

aniUir, 6, Xixrpa S^ dvSpaiv no^ip 
Tt^TtXarae SaxpdpMTtv 
nepaiSeQ S* dxponev- 
BetQ ixdara noBip ftXdvopt 

rov (dj^pijevra ^oupov fidva- 140 

r^p^ datoTKpipapivTj 
Xetnerat fwvoCu^. 

dXX* dys^ nipaat^ rdS^ iveC6fievot 

ar£/og dp^cLtov, 

fpovrtSa xeSvijv xal fia^ufitwXov 145 

SeufAsBcL, Xpeea Sk npoai^xet, 

Tttug apa npdaaet Sip^rjg JSaatXeuc 

/ktpetoYevTjQ^ rh narptuvuptov 

yivog ^fjLsrepov 

norspov r6$ou pupa rh vtxatv^ 150 

133. rov dfi^eZsuxrov: rhv Zsuyvuvra ofi^eu r&g r^TteepouQ^ 1j Zsu^ 
jwfuvoy i$ dfjj^tv. ^ rhv unoCsu^^ivra- fiarhv ydip abrhv inohjoev b 
Sip^^, 134(135). rhv * EX^anovrov ' ol Si^ Zri TdJopov rh opog* 

135. itpwa: rhv npovsuovra slg dpapiti rac ifnsepoug. 1j rhv xotvhv 
SMaripaus /^c* psra$u ydp iarev Ehpejjnfjg xa\ 'Aaeag, 136. r^ 

ixowdqi ainwv. 138. inefwvwg nevBouaat^ wq Soxsev h^puvea- 

bai kju rh (r^ schol. rec.) nsvBstv. 139. fijsrh. ipeXdvopoq no' 

^fj (GL). 142. avsu rou dvSpog. 144. ariog, 146. o 

oi ditre rou ydp' if yitp //ofi/a npoar^xov notsT xh fiouXsusa&at. 
148. Sve xar^ naripa aujjsvijg jJ/xFv, rouriartv b ix npoydvou IBa" 

138. dfipontv^eU Paley. 139. kxctina recc: kxdinat (t ras. fac- 

taBi ex V) M. 140. al^fidevra recc. 141. ehuarijpa nponsfupafiiua recc. 
144. tfrfyo( recc.: irrioir M. 147. dpa M. 149. •^fiiTspov recc. : d/ttfre- 
/>oy corr. ex dfiirspou M. 150. norepou (alterum o rasura factum 

ex w) M. 72 ABSCHYLI 

1j Sopuxpdvou 

^inCi^ ^ijjfuc xexpdn^xev. 

dkX^ ijSe Beaiv Taov d^Ba/fioTc 

^o^ dpfidTot iJajTfip fiwtXiiog^ 

fioMiXeta S* ipaij^ npoarthvw* 155 

xa} npoa^^dyYotQ Sk ^pewv adr^v 

Ttdvra^ fwBoifft npoaauSdv, 

<o fiafiuCdtvwv dvaaaa IJepaiSoiv [mepTdrfj^ 
fJ^rep ^ Sip^ou fepaioL^ Z^V^^ Japeiou yuvaw 
^eou pkv ebvT^etpa Ilepaatv^ 9eou 8k xal pyj^p fyiK^ IdO 
ei Tt fjJj daifJMfv TtahjuhQ vuv fj^BeoTr^xe OTpaT^ 
^AToaaa, rauTa 8i) kmoua^ txdvoj ^puaeoarokfiouQ 86fjbouc 
xal t6 Aapeiou Te xdpov xotvbv euvaT^ptov. 
xaJ fjue xap8iav dfjJuaaet ^povrig' ig 8^ ufxaQ ipw 
fjJuBov ou8aLfjjS)Q ifiauT^g oua^ dSeifiavTog^ fikof 165 

fiif fjjiyas nkouTOQ xoviaaq ouSaq dvTpii^ voSi 
SXpoVy 8v Japetog ^pev oux dveu Bewv Ttvog. 
roSrd fjLot StnX^ fjAptnv^ d^paffTog ioTtv iv ^peai^ 
pJ^e j^pvffxaTwv dvdvSpwv nk^fiog iv Ttfx^ aefietv 

151. TTjg dnb $6Xou xpaveiag. 156. npoarfyoptxotg (61). 159. 
(in fine paginae v. 126 — 169 continentis positum) "'AToaaOy BuydT^p 
KOpou^ fruvij JapeioUy fJO^Tijp Sep$ou xaTd "^HpoSoTov (III 68). 160. 
Toug /SaatXeig ^eoug xakouatv ol UipaoA, 161. ^ euSatfjuovia (61.). 
162. Std ToSka (61.). 166. xovtaBeig^ ^ xoviaag abTdg r6 oiSo/g. 
168. Std TouTa (61.). 169. )^wpig ydp dvSpwv aj^pufaTd iazt rd 

jlf/wy/xara. 151. dopupdvou recc. 153. paragraphus praefixa in M. 155. 

o 
npointtrv& recc. : npotnttTvw npotrxuvw M. 158. Irco/ — (i. e. irt 6 

X0p6g) praefixum in M. 160. sdvdretpa recc. 165. odS* dSti' 

ptavTov Weil. 166. Saifiwu pro nXoOrog Heimsoeth. xovioas recc: 

xoviffoae M. 168. fuptpMa ^patnog CGHaupt. PERSAK 73 /u^t' dj[pi^Toe(rc AdjJLTxev 590;^, 8aov a^ivo^ rjdpa. 170 

hni yhp nkooTOQ y* dpLS/i^^Q, dp^l d^ d^BaXfuj} ^dfio^* 

ofi/ia yhp $6potv vopIZo» SsanoTou napooatav, 

npbg TaS* wc ouTtoc ixovToiv TuivSe trupfiooXot Xoyoo 

TtHjdd poc yevetr&ey I/epacu^ yi^pakea maT(opaTa * 

fsdvTa fdp Td xiSv* iv uplv ioTt pjot fiouXeo/iaTa. 175 

XO* eu ToS* taBi^ y^^ dvaaaa T^a8e, p^ ae Stc ^pdaae 
fi^T* iruf^ fi^T* Ipyov wv Stv Suvaptc TJyeta^cu fiikjj' 
eifuvet^ ydp Svto: ijpa^ TwvSe aupfioukoog xaXeig. 

AT. TxUoii psy del vuxTdpotc dvetpaatv 

$weefi\ d^^ oortep muQ ipog aretXag arpaThv 180 

Ta6v«ov Y^v ot^eTou rdpaae BeXtov 

dXX^ ouTe 970/ ToeovS^ ivapyeg elSofir^v 

ofc T^: TOJtpoSev eu^povTfQ^ Xe^oj Se aot, 

iSo^TJjv fwe Suo pjvalx* eueepove^ 

^ fukv TxnXueae IJepatxoTg ^axTffievT^^ 185 

fj S^ aSre Awptxoeatv^ elg oijftv puoXeTv^ 

fuyi^ee Te twv vuv ixTtpemaTaTa noXb 

xdXXee t dpLWfiw^ xaH xaaeyv^a yevoug ' 170. /£377' dxffrjfjLd(Totat): pi^e touq Ttew^Tog ndv (mv m) a^i" 
vog hpa» tou ^onog' o iaTtv^ ou Ttdavjg dnoXauouat Tijg tou ^wTog 
^Mir^ oe KewjTeg. 172. arjpeiwaae yvwpj/^v. 177. dvrk tou 

^'JvtjfTOL, 184. Ttpoaej^e Tjj (r^ « m) tou dveepou dvayvwaee. 

invjBev iXafiev Zo^oxX^g (frg. 796 N.) tS i^iSo^aTyjv pjoe TaS' {rd 
io Valckenaer) i/Tieipw pjoXetvn, xa\ EbpeniSyjg ^lSo$ev 57tvip T^aS' 
imXXa)[9eeaa y^g^ (Iphig. T. 44). 188. ''AvSpwv ^AXexapvaae&g 
f^/Ot' *10xeavbc Se ]n^fjuxg IIop^oXup^v xae Ilapd^ev&nj/jv Ta}[ee ix pkv 
/V^ewwa^C Eppitmjv xae SpqLXTfv^ ix Sh nopjepoXuYTfjg ^Aaiav xal At- 171. d^alfi^Hetvmwih: d^^aXfUHtr^. 174. lUpadty Blomfield. 
17ft. fpdatvf Elbiulej, a* dv dkq fpdaag Hartmig. 177. StSvapuQ recc: 
^napmiaH. — ^iXtt (corr. in ^iXij m^) M. 179. paragraphus prae- 

fiu in M, aote paragraphmn dxoaaa adscripsit m. aiul rec. 184. iSe^ 
^OT^» aiite ras. M. /mi Soo recc: S60 M. 74 AESCHYLI 

raltTod' ndrpav 8* ivatov ^ fjikv ^RXXdSa 

xXijpq} Xa^^ooaa yatav^ ^ 8k fidp^apov, 190 

TouTO} ardatv Ttv\ wg iyw *S6xouv bpdv^ 

TBu^eev iv dXXi^Xaeae' natg 8* ipog paBmv 

xaTSt^e xdjtpduvev, appatrev 8* Sno 

Ceuyvuaev abrm xa\ Xe7ra8v^ in* ab^ivtuv 

TeBy^ae. )[i^ pkv TfjS' impyouTo aroXfj 196 

iv ipflaeae r' e})[ev eJjapxTov aTOfia, 

9 8" ia^8<fZe^ xat "j^epdev Ivti^ 8efpou 

Seojonapdaaee^ xa\ ^uvapndZee fii^ 

iveu ^aXevtbv xa\ O^yhv 9pauet pjeaov, 

nbtree 8* ipbg naTg^ xa\ naTJip naptaTaTot 200 

AapeToc olxreepeov atpe' Tbv 8' Znmg bpq. 

Eep^Q^ ninXouQ ftrffvuaev dpxpi awpjaTe. 

xa\ TauTa pJkv 8ij vuxTog elae8eev Xeyeo' 

ine\ 8' dveaTTjv xa\ ^epoev xaXXeppoou 

eipauaa nr^yr^g^ auv Buv^oXtp ^epe 205 

fia/fibv TzpoaeaTTjv^ dnorponoeae 8ae'poaev 

deXouaa ^uaae neXavov^ wv reXij rdde' 

bpw 8k ^euYovT* ateTt*v TTpbg ia^dpav 

0oii3ou' ipo^tp 8* dipd^oYYOQ iardBrjU, tptXoe. 

peBuoTepov 8k xepxov elaopw Spopxp 210 

nrepoTg i^oppjaivovTa xae ^rjXdig xdpa 

fii^rjv* dtp^ wv Tdg r^neepoug dvopaaBr^vae aupfiefii^xev.t 195. Tfj ' 

IJepai8e SeexTexibg^ wg (wg delet Vitelli) t^ ijpeTeptjL, ^v fopo». 
196. Imr^xoov (GL). 197. iaxdpe^ev. — iv rfj ^itf. 8iippou ^aJitvd, 
pr^aee. 199. Tbv 8iippov d^aXivwTov yevopevov. 202. oJ^ea- 

^e\g Tb TtTtbpa. 206. oTg dnoTponeaCofieBa Toug dveipoug» 211. 
^T^XaiTg: Toeg ovu^ev. 192. dXXi^Xanre Blomfield: dXXi^Xjjttn M. fioXiov Tonmier. 194* 

in* abj^ivwv recc: bnaoxivtitv M. 196. ijvcaiin t* Blomfield: iivlae- 

etv M. 197. ia^d8aCs M. iur/) Scaliger: ivT§ M. 198. 8ta- 

ffnapdTTet M. 204. xaXXtpdou M. 210. fie^* 5tnepov M. PERSAE. 75 

TtUovy- 8 8* w8ev dXko f ^ Tmyfac 8ipjag 

napelj[e. roErr' (fiotye Bttixar^ shtSBtv, 

bfuv y dxouetv. eu yap tffre^ Ttdt^ ifibg 

npdSdg fiev eu Baufiaarhg Slv Yevoix^ dv^p^ 215 

xax&c 8k Ttpd^ag — ou^ bneuBuvog noXet^ 

amBeig S* opjoltug r^ffSe xotpavee ^Bovog, 

XO, ol! ae fioolopeiT^f f^j^^^Py ^^'^* ^T^'^ ^ofietv X^yotg 
oore BapauveeVy Beoug Sk npoarpoTtalg IxvoopIvTj^ 
et Tt flaupov etSeg^ ahou rwvS^ dnorpoTtijv reXeev, 220 

tA S' dydy ixreXrj yeveaBat aoi re xat rexvotg oiBev 
xak noXet ^iXotg re ndat. Seurepov Sk ^^pij ^odg 
]rj} re xo? ^&trotg ^eaaBat' npeupEvwg S^ alrou rdSe 
ahiv ndatv dapetov^ Zvnep ^i)g ISetv xar^ ebfpovrjv^ 
iaBld aot Tdpyietv rexvtp re yr^g evepBev ig ^dog^ 225 

rofinaXiV Sk rwvSe yatq, xdToya paupouaBat axoTtp, 
rouha Bufiofmvrtg Siv aot npeupevmg napfjveaa' 
ei Sk nacvra^^ reXetv aot rtovSe xpivopev nept. 

JlT. dJJid fjJpf euvoug y^ b npSirog rtovS* evunviwv xptryjg 

216. ooy UnedBuvog: ou rtpwprjreog^ ou Sixag d^eiXwVj Std rb 
bfiig adrbv Toxpoppr^aat, xat xotvjj f^rot xotvw Suypart eivat rijv i$oSov. 
219. txeaiatg (61.). 220 (immo 219). wg ou Seivh. reHaaat. 226. 
tA ^e xaxd rh, aj^eBevra (xaxd xaraaj^eMvra Weil) unb rijg fi^g 
dipavta^r^vat rw axorw, 227. ^upopavrtg: oh tpuaet pdvTtg^ dXX* 
V cbio lojtafiou xpivwv xal unb ivl^upr^aewg, 229. dXXd fiijv eu- 

voog: dvrl rov au npajrog dxoOaag rou dveipou euvotxtug auvefiou^ 
hoaag i^tXewaourBat obpavioug {xal add. schol. rec.) )rBovioug 
Mfiovag, 213. sltndtiv Hartung: taidth M. 217. d^ delet Weil. 219. 

^pmvetv recc: ^paauvstv M. 220. dnoTpone.h corr. in dnoTponr^tf 

M. 221. rd S' d/d^' recc: Tad' ara^ d* M, fort. rd d* iTep\ 

Thvmf recc 223. npsufiew^ recc 226. r^iag Turnebus. xaTo^a 

fiaopooa^at Blomfield: xdToj^* dfiaupoOadat M. 229. paragraphus 

praefixa in M. 76 AESCHYLI 

TMtSl xal 86fioe^ ifioiffe t^v8' ixupa/aac ^drev. 2S0 

ixreXoero 87J rA j^fn^ard' zauTa 8\ ws itpUoae^ 
itdvra Brjaofuv beotaev roTg t' ivepds /^c feXoeg^ 
eSr' Sm eig oXxooq /loXwfiey. xeem 8' ixfiaBeev Bileo^ 
w ^iXoe, nou rdig *Adrivac ^eurev e8pu<T^ j^&ovo^, 
XO. r^Xs Ttphg Suofiaeg avaxrog ^HXtoo f&evaaiidrwv. 285 

AT. dXXdi fiijv ejuep^ ifibs tzoTc r^e fii^pdurae mXiV. 
XO. naaa yhjp yivoer^ div ^HXXdig fia&eXeeoQ bmfxooQ. 
AT, w8i reg ndpearev abrotQ dvSponXi^fieea arparou; 
XO, xau arparbg roeourog ep^ag noXXidL 8^ Mi}8oog xaxd. 
AT. xal r/ Ttpbg rouroeaev aXXo; TtXourog e^apxifg Sopoeg; 240 
XO. dpyupou Ttf^Y^ reg auroeg iare^ Bijaaupbg ^Bovog. 
AT, Tiorepa yap ro^ouXxbg aij^pij 8edi X^^^ auroeg Ttpiitee; 
XO. odSapwg* ey^i^ araSaua xal <pepdam8eQ aa^foi. 
AT. r{g 8k noepdva/p eiteare xdneSeanoCee arpar(p\ 
XO. ourevog 8ouXoe xixXfjvrae ^eorbg ou8* uTti^xooe. 245 

AT. nwg 8iv ouv pivoeev dv8pag TtoXep/oug inv}Xu8ag\ 
XO. Zare dapeeou noXuv re xai xaXbv ^Beepae arparov. 
AT, 8eevd roe Xiyeeg lovreov roeg rexouae ^povreaae. 

» 

230. rbv oveepov (Gl). 231. ixreXoTro 8k rd //oi^<rra: ^ 

e^eXieoaeg eeg dyaBbv dno^aA^. 236. ^&evaap.dr<uv: ruiv ^^ecuv, 

reov Suapwv^ ^ reov Suaewv, ^ rwv ixXse<pewv * 8re ydp 8uee 6 ^Xeog^ 
ixXeenee. ev&ev xae Xe(ff 6 dvepjog dnb SuapJwv. 237. £/ Xsij^ 

<pbeaiaav ae AB^vcu. 239. ip^ag noXXd: r^g iv MapaBwve TtS' 

ZopLa^iag pipvijrae. 241. rd ev rfj ^Arrex^ (Gl.)» — dpyvpou 

nrjyyj: iv Sopexw ydp iare pdraXXa x<ie iv A<wpe<p. 242. ro^ex^ 

^oXij (61.). 243. eyj^Tfj (TrexSoua: ex rou au<ndj8ifv paxopsva^ ohv 
<Tu<Trdj87)v pjdj^ovrtu. roug ydp ix 8ea<rn^pdrwv paj[opivoug xariyure- 
Xe^ov. 245. /i^ e}[<ivreg rbv i^earjfxora (GL). 248. dvr\ rou ^plv. 231. 811 recc: 8k M. 233. xeho Dindorf. 234. I8p6<r&<u M. 

236—249. paragraphis persoDarum vices notatae in M. 236. ^i^pd' 

<T<u M. 242. z^P^^ Brunck (x^polv Elmsley), ;{fe/t>dc d^ot^ Stadtmneller. 
248. fort xt6vr<uy (cfr. Cobet Yar. lect ed. n p. 129). rexouetv M. PERSAE. 77 

XO, cLU' ijjLot doxeev rd^' eXajj ndvra va/jLspT^ XSyov' 
TouSs yap SpdfVf^fux ^wrdg flspfftxbv 'Tipinet pja&stv^ 260 
xcd fspst mupsQ Tt TtpdyoQ iaBkhv ^ xaxbv xXustv. 

"AfYsXoC' of T^c oaujanig 'Aatddo^ TzoXiapjara^ 

w nspati aia xou no}h<: nMrou ^fi^v^ 
ioQ iv ptf ^^Wi xars^Baprai TmXu^ 
oXfioQ, rh flspamv 3' avBog oX][srat nsaov, 265 

ipjot^ xaxov pLSV npatrov dyysXlstv xaxd, 
Zpmg S* dvdyxjfj ndv dvanrd^cu nddoQ, 
IJspaau' arparbg ydp ndQ SXioks ^apfidpwv. 
dr. 2. XO. avt dvta xaxd^ 

vsdxora xa} Sdt\ aiait^ 260 

Staivsa^s, nipaae^ 
roS' a^og xXuovrsg. 

AF. ctfC ndvra y" sar^ ixsiva Stansnpayfisva^ 
xabrhg S' diXmiUQ voartpjov fiAsnat fdog. 
aiUidr, 1. XO, ^ paxpofitorog 266 

5Ss ys rtg aitbv i^dv&ij 
yspcuotQ^ dxoustv 
rdSs n^fi* dsknrov. 

AF, xai pijv napwv ys xob Xoyoug dXXwv xXutuv^ 

Ilspaat^ fpdaatp.* dv oV inopauv^rj xaxd, 270 

249. xard t^v ip^v Soxi^atv pjadijai^ rdhjbJj, 251. Xsinst 

wnt, 255. rh xdXXog^ rh arpdrsupua, 256. ^arspyst yhp 

Ms^g SqiytXov xaxwv inwv€ (ex xaxa;c dmiv corr. m^) (Soph. 
Ailtig. 277). 259. difiara, 260. vswarl p;^vuBsvra ^plv uno rtvog 
*«v Saqwvwv, 261. Saxp6ers, 262. 8 shtov, 265. slg 

"^wo ipaxpw^ 6 fiiog ^pwVy sic rh dxouaat rottwra xaxd. 2M9. yo^^^rfPorsoii: yjj/iaprij corr. in ytjfieprij M. 262. para- 

(l?n]kho priescnpsit i^eXog m. ViciSoi Blomfield. 268. xal radg 

Hcniioeth. 266. paragraphus praefiza in M. &tfwt M. 269. 

/t recc.: r« M. 78 AESCHYU 

9tr, 2, XO. droTUToT^ fiaTav 

rd noXk^L fiiXea Trofifiei^ 
yag dn^ *A(reSog IjX^* in* ouav 
8^ay ^EXM8a j^wpav, 
Al\ nk^Booot vtxpwv SoanorpxoQ i^Boippdvaiv 275 

HaXoificvog dxra} nag re Ttpoa^ojpog zotwq. 
antUtr, 2. XO. drororot^ fl)mv 

akiSova ompjara noXufia^^ 
xarBavovra HytiQ ^ipsff&ae 

nXayxroeg iv denXdxtaaev. 280 

AF, ou8kv yap ijpxse ro^a^ ndg 8* dntiiXkoro 
arparhg Sa/iaffBslg vatoeaev ififioXoig. 
8tr. 3, XO, tuC dnorfiov fiodv 
duaaeavij Uipaaeg 

datoeg^ wQ ndvra nayxdxiuc 285 

i&saav. alde arparou ^Baipivrog. 
AF. w nXsearov s][Bog ovofux ZaXapIvog xXOsiv* 
Y>su^ rtbv ABvjvtov wg ariveu fisfivr^fjiivog. 
antUtr. 3. XO. aruyvat y^ AB^vae d^oeg* 

273 (immo 272). Sea^dptov iBvwv. 273. in atav 'EXXdSa 

deav )rwf}av. 278. unb rou aeparog. In margine h. v. adscriptum 
Ct AJIJONI (i. e. drse dXeSova). 280. nXayxroeg: wg dv sazot 

reg SeajuXoeg. rd ydp xupara ix][sTrae xou unovoarse. SenXdxsae Si^ 
roug Suo nXa^e\ r^g baXdaarjg rs xae y^g. § iv SaXafuve xae IlXarat- 
alg. 282. dvrl rou npoafioXoug (Gl.). 284. SuaBp-^ffrov. 285. Sta- 
xsxofifiivoeg. 289. flfjuv roTg Sfftoeg aruptdrT^rog aureae ndpseatv eig 
fi^^ijp^v ai 'ABrjvae^ o iare tcD»' A&t^vwv ^ fiVT^fi^ aruyvoug ijpdg noitu. 

271. droToX rol M. 272. rtoXia Lachmann. 273. rdL<rS^ . . 

^X^€v ataq Weil. 274. 4atav rec, unde daav Blomfield: dlav M. 

275. nuntii notam om. M, add. m. 278. dXtdoya M. yp, fiiXsa rec., 

fiiXta nafifiafrj Kayser. 280. fort. nXayxrou^. iv aKtXdStctrtv Har- 

tung. 281. paragraphus praefixa in M. 282. iv fioXaie M. 288. 
loCi M. 283 sq. fort. dnorfiov llepaatg Suaatav^ fiodv. 286. fort. 

&g Saot. 289. Mt^avac recc. PERSAE. 79 

psfUfrjcBae roi ndpa 290 

w^ noXAdL^ nspaidiov fjidTav 
Sxrtaav euvedac ijS^ dvdv8pou^. 

AT. (Tqra* ndXou Suan^vo^ ixnsnXijY/ievij 
xaxoTg* ImepfidAXet yap ^Se aup.^opd^ 
To fx^Te Xe$ae /ii^' ipeoT^aae ndBif. 295 

ZfjMK d* dvdyxi^ mjfiovd^ fipoTOiQ ipepetv 
Bewv deSovreov mv S^ dvanTu^ag ndBog 
Xd^ov xaTaardg^ xel aTeveec xajeolg J/uc/c, 
r/c ob re^i^xe, Teva Sk xal nev^rjaopjev 
Twv dp^eXelwv^ 5aT* ine axT^Tnou/e^ 300 

Ta/^£JC dvavSpov Td$ev ^p^jwu Bavwv. 

AF. Sip^Q pjkv obTOQ Zfj '!'£ xaH fiXinet fdo^, 

AT. ifjLoeQ fjLev ehaiQ Swfiaaev ^dog fieya 
xaije Xeuxbv f^fejop vuxtoq ix fuXay^tfjLou. 

AF. ^Aprepfidpi^^ Se^ fiupea^ ennou fipafieuc^ 305 

OTiHploog nap^ dxTd^ BeeveToe £eXifvewv' 
j[w ^tXeap^o^ daSdxifg TtXijy^ Soph^ 
n^SzjfJLa xoufov ix vewg dtpijkaTO' 

291. fiaTa/wij pj^Skv ^kaijfdaaQ (61.)* 292. inohjaav (61.). 

- 6pfC3^^. 296. Xeinet ij npo^^ npoaXi^ai. TotouTot Se ol aup^ 
fcpdec fJLtjfdXaec xaTej^ofUvot. 298. xaTaendg: xaTaaTaatv tou 

hapd^ Xa^wv. 299. Ttg ou TiBvrjxev: xaXwg npwTOV nepl twv 

ZuvTtav ipcjT^j w^ oXiywv Svtwv^ naptaTtjat Sk xai t6 nX^boQ twv 
meSavovTwv. 300. ^fiwSi' dp^ovTwv (GL). — dp^eXetwv: twv 

fiunXiwv^ dnb tou twv Xawv dfj^etv. 303. ivofju^e ydp abThv 

'tbvdvai. 306. neTpwSet^. — HtXr^vcat dlytaXhg ZaXapIvog^ (nXr^" 
^ add. ex Hesych. s. v. ZtXrjvioLe Blomfield) r^^ XeyopdvrfQ Tpo- 
is«ioo ixpac^ wg Tepio^evog iv Tep c' fispl Xepivwv, 

293. dro^ca fjofp ^ip^oo paragrapho praescrij^it m. 295. fort. rd 
A^n f«»yc&. 298. xal ii (corr. in xtl mi)M. 300. dpx^Xdwv Ro- 
Uitteiiiu. 302. fiXinu ^og schol. Arist. Ran. 1028: ^o<r fiXintt ^. 
W. 305. parmgraphi praefixae in M. 305. lnxou<r ante ras. M. l|r> AC^CHTL/ ^MMbtrjrT99 wf«.> .&>i^ zmJsZ 310 # j yizmfU99: T^Mgmm br£»a.y ^^'m- / 

77jpff<x» ^fBiijfir^ onojiun j&€aioa 

irtrr, ofuifim^ jjwtq. Topf^jpk ?mf%. ^ 

M0U Maja^ "Apa^^ I4prd^^^ re Aurpsoc, 

4rx}jfpd; fUTotxoQ jr^^. ixtt xarsfhrro. 

^AiMzptg ^AftfurTpz^j^ ra noiLnsovov dopo 

ywfiwv^ Z r' i^rhih; Api^iopoog Zapoam 

309. Bdxrpa i:6hs Ilzpmoo^. 310. eOjnr/i»^- xsrrat iv 2a- 
hjuph^t, 312* TTjv ^jhjzpTfpiova Zalaplva Kopd ro 'Opr^poo »no- 

XfjTfffjfm^d Tt ffia^jV€ (B 502). 313. xi^taaoyi awixfjooo^ ai- 

^>?i- (<j(>l>b^^>^; scbol. rec). ano fiETafopd^ Tutu dAoyonf Z<ip<vy rwv 
TVTrr^yrwv roic xdf/fjurev. 315. ravra oe/x ^tt tov AJjvmtov 

j^«y>axri^/>a, <4//ii mtr^Ttxtbg otanenkatTTat. 319. rrvec ivri ;^- 

w*§c W}ftfjdi jMtdSos' xdt Tb l^ff, eTSjjev {Tejjev m) jf/oomz, 
Ififfex^ r^ fMfmu. — SaaOTpt^ov (GL). 321. J/a;noc iBvexdv^ 

^AfM^oi xfjfHov, 322. o ixe? <i7:£^^a»v («bro/^avofv Eirchhoff ) ^Lte- 
Totxrfatt ri/y ^aXapum rijv axhjftd^ xcu Txrpwdyf, — iv ZoLXapLivt 
fUTOtxffaoQ^ thififpjujQ' Ttap* oaov dvwtooTfJOfo^ ainip ^ ix rainr^ 
S/poio^ jijovtv. 309. dptauug Blomfield: dpttnoa M. l^kcjrtv^f recc: 2^i^cvi^0r M. 
310. ^o^c? Kmperius. 311. i/idcotf M. 312. xtkto^pififioyayi, corr. m. 
313. fort. dtvoufitvoi %6pta90v tlg axipdv. 314. /stTovwv M, corr. m^. 
315. ^%p9aa96rji recc, ^tp%aaax^q Bothe. 316. oK^c rec: orre M 
319. noftdv M, nuppdv m, nupffijv Porson. ikiaxitov M. 3.0. iro/o- 

f(;/9^ Porson: nop^upia M. 321. At«^/'o<r M. dprdfttjs recc: PERSAE. 81 

nMoQ napaufj^iov^ ^etadfu^c ^* 6 MGatoc^ 325 

6dpop(^ xt non^xayra mwdxec vem 

rajroc^ ydw jlopvaTogy edeeSijiQ dyfjp^ 

Memu BaoHov defXaeoc od pdk* elmj^oK' 

JSoiweaic re np&ro^ eig ebjfo^^ay^ 

Kdixw¥ Snapj^o^, etg dv^ nXeearov n6vov 390 

ij^fipotis napaaj[<ov AxXe&Q dmiXero, 

TOiwvd* dpj[6vrwv Imepv^aBi^v nepr 

noJiXAv nap6vTwiv dXqr^ dnaqijiXho xaxd. 
AT. aiatf x€Lxwv S^tara di^ xXOw vdde, 

oSrjn^ re Ildpaaec xal Xeyia xmxopara. 385 

dxdp ^pdaov fioe rour* dyaarpi^ac ndXev^ 

ndaov dk nlSjBoq Ijv vewv ^EXk/ivldwv^ 

Stfr' «E$r«wra/ Depaex^ arpartOpare 

fidjpjv aovd^au vatoeatv fyifioXael^; 
Ar. nXijBooc phf &v adf' toB' Sxare papfidpwv 340 

vawAv xpaxfym. xol ydp ^Xki^aev pkv ^v 

6 noQ ipiBpb^ ic rpeaxdSag dixa 

vamVy Sexdc 8* ^v rwvBe j^opplc ixxperoc' 

^p^ Si^ xaijt ybp otSoy j^eXtdQ pkv IjV 

&v ^ye nXS^oQ^ ai S* uTtipxopnot rd^et 345 

327. dxh ndXew^. 330. ffyepwv (01.). 383. Xekee rb 

*«Mf. 884. iapfitxdg 6 arixoQ, 336. dvaXafiwv. 338. 

'^«v ffy^aaadai, roXpSjaat. 339. npoaPokug (61.). 840. kei" 
^ xh lj[v, 841. a^pieitoaae rd riov veiuv nX^BoQ rwv arparwv 

i/tfariptitv, 842. rooriart r^. 343. ix rwv z^ dixa Ijaav 

^ ^jlToofievai wc fieXrioveg. 

3S5. d* 6 recc.: 6 M. 329. Huivvtaig Tarnebus: auvvMoia (sed 

'^ «Tiptiim, tit legas advweaia) M. 380. dxapj^a M, heapxoQ recc. 
% jMMt dpx6vrm¥ sapfa Teniun vuv adscripsit mi. 338. napiv- 

^ #' TCCC. 387. dk recc.: d^ M. 840. fidpPapov Heath. 341. 
*^ et CU^tfi M. 348. vtmv Bnmck. 345. (vt&v r^ cii^ 

^ Them. 14). MpjtoKot Wakefield. 

Aetchylot ed. Weckleia. ft 82 AESCHYLI 

kxarov oIq fjtrav kirrd 6'' aid^ e/st Xoyog. 

liij aot Soxodfisu T^Se Aet^l^^vat fJLaj^f^; 

dXr wSs datfitov ztQ xazd^&stfje OTparov^ 

rdkavTa ppiaoQ ohx laoppoTKp tu^jj. 

$eo\ noXtv awZooat fJaXXdSog ^edg. 350 

AT, er* dp^ 'ASr^viov iffr' dTZopBrjTo^^ n6XtQ\ 
AF. dvofuov ydp ovrmv ipxo^ ioTtv djTfpaXeQ, 
AT. dp^ 3k vaufftv (TOfi^oXrjQ Ttg f^v tppdaov^ 

TtveQ xaTrjp^av^ TzoTepov '^'Ekh^veg^ /^^jlf^^i 

5 Tzalg ipog, nXijbet xaTaw/^ijaag vetuv\ 356 

AV. fjp^ev pev^ S) deanotva^ toJj navrog xaxou 

^avelg dAdarujp r^ xaxbg oatpwv no^iv» 

dvijp yap ^EXhjv iq A^rjvaxwv aTparoZ 

eA»wv eAeqe naiot aw cepqjj raos, 

wg el pzXatvrjg vuxTog t^erat xve^ag, 860 

^E^hjveg oh pevoTev^ dXXd aeXpaatv 

vawv inev&opovTeg dX^og dkXoae 

Spaapw xpoipalw ^Iotov ixawaotaTo, 

8 d^ eo&ug wg ^xouaev^ ou S^vetg SoXov 

346. ^C' «« dptaTat' ^ atS\ 7va jy to Stg ix xotvou. 349. 

ra Twv IJepawv Zuyd Paprjaag. npene S' aeatpov fjpap A/atwvtc 
(Hom. ^ 72). 352. AXxaTog j^dvopsg ydfj noXewg nupyog dpeutog.v^ 
358. avfjp ydp^EXXrjV'. poohjbivTwv ydp twv'^ Ekkfjvwv ^uyeTv Std rh 
nhjBog twv IJepawv^ Sep^aroxhjg 2!ixtvvov tov natSaywySv enepjje 
npbg TQV Ssp$tpf log auTopoXfjaavTa^ ksyovTa tw Eep^ OTt piAXouat 
fpuyetv ^EXhjVeg, touto Se inoir^aev^ 7va iv dnoyvwaet pa/f^aovrau 
ot ^EkXriveg. 347. XBt^^^vat jrecc.: Xrj^rjvatyL. 349. tlaopponm ante corr. M. 
350 — 353 paragraphi praefixae in M: 350 nuntio continuavit et 351 Atos- 
sae, 352 nuntio tribuit Schuetz. 350. trwCoum M. 361. fuvoUv 

Monk: fAivoisu M. 362. >ewv Ald. inevi^opoyTsg recc.: inau^k»^ 

jtovrea M. 363. ixaoMroiaro Monk: ixiraMraxaro M. PERSAE. 83 

"Ekhjjyog dvdpbg ooSe rbv Beiav ^&ovov^ 365 

7:d<Tc]^ TTpo^cjvee rovde vaodp^otQ Xoyov^ 

iur^ civ ipkzYtov dxrTatv ^Xiog ^Sova 

Xjj^jjy xviipag dk rdfisvog albipog MjSt^, 

rdqae vewv arttfog pkv iv Grot'/^otQ rptatv^ 

exizXoug ^okdtraetv xa\ itopoug dXtppoBoug^ 370 

dXXag 8e xoxXw vr^aov Atavrog nipt^' 

wg el fAopov ^eo^ota&^ ^EXXr^veg xaxov^ 

vauaev xputpattvg opaapbv ebpovreg rtvd^ 

Tzaaiv aripeaBat xparoQ TjV npoxetpevov* 

roaaur^ eXe^e xdpB^ un euBufiou tppevoq' 375 

€M yhp rb piXXov ex Bewv rjittararo, 

oi 8* oux dxoapwg^ dXXa net^dp^w ifpev\ 

oeeTTvov r izopauvovro, vau/3dr7^g r' dvYjp 

rpoTzouro xwTzr^v axaXpbv dp.<p^ euijperpov, 

enet ok (fiyyog r^Xiou xaritpHtro 380 

xal vug ezf^et^ Tidg di>i^p xtoTn^g dva^ 

367. oK drzb Eipqou 6 Xoyog. 368. xard nepiifpaatv rbv 

athipcu 369. TzXrJfog (GL). 370. rdg i^oooug. 371. 

xt/ivbv rb rd$at. 372. drtb rou Str^p^^parexou iTzl rb ptfirjrixov^ 

o>g el igetXr^aaeev ^ ^'J<^'^i ot^EXXrjVeg Spazereuaavreg^ ndatv ijneiXet 
'oig ra-j^hetatv aurolg (auroug Paley) <fuXd^at rr^g xetfaXrjg arepr^- 
^jVae. droTTov ok dnetXetv nXijHet roaourtp Hdvarov. fiiXrtov ouv 
^ffdrog^ rr^g rtpr^g xat dp^r^g arepiaxeaBat ^ ev' jj xpdrog dvrt xpd- 
'o'*g (1. ^iXriov ouv xpdrog dvri xpdroug^ Tv^ fj xfjdroug r^rot rijg 
Tfju^; xat dp'/r^g arepiaxeabat secundum schol. rec). 379. xcy- 

^v slfr^perpuov dp<f\ axaXpbv ioiapeus, rporwrr^podw (spatium sex 
fere litterarum: rponwrrjp ok It Xwpog b Dindorf ex schol. rec.) dea' 
fWMuv rr^v xeoTvr^v npbg rw axaXpw. 381. xae vu^ iyivero xat 

(pertinent haec ad 387) <}bSe\g 'EXXr^vwv ijgiwaev, 

386. rmv corr. in rov M. 370. 371. invertit (371. 370) Koechlv. 

373. vrftf^tjf M. 374. xpdrbtr M. 378. detitvov t' Scaliger: tJeiTr- 

*«* M. 380. ip^iYfoir M (expunxit »9 prima manus). 

6* \ 84 A£SCHTLI 

ic yauv i^iipu^ n&e 8* Snhov imaTdn^. 

rd$iC Sh rd$tv mpexdktt veopc fiaxpac^ 

nXiouai d' wq Ixounoc ^ TBroYfiivoQ. 

x€d Ttdvvu^oi di^ Stdnloov xa^/aTaaav 386 

vawv tvaxrec ndvra vaurtxdv ^dtv. 

xal vu$ fydfpsij xoh pdX^ ^EXXifvwv tnparbc 

xpufoSdv ixnXouv oddofijj xa^iararo* 

inBt yt pjsvroi XeuxoTmXoc ^p^^ 

ndaav xardaj^e yduiv sb^eYy^Q IdeeVj 390 

Tiporrov fjth i^j^fj xiXaSoQ ^EXXs^vopv ndpa 

poXmfibv i^dfp^pjjaeVf SpBiov S^ Spa 

dwijXdXa$e vtjOuirtioQ nirpaQ 

ijX^' fofioQ Bk Ttatn fiapfidpoec napijv 

yvdffu^C dnoa^aXetirtv* ob ybip wc ^uy^ 395 

Ttatav^ i^pvouv aefivbv ^EXXajveg rdre^ 

dXX' ig fjdppf Spfiwvrec einjfux^ ^pdaet' 

adXncf^ d' durf^ ndvr* ixetv ine^Xeyev. 

eMuc 9k xorrofc ^o^tdSoc $uvefifioX^ 

Inataav &Xpyjv ^pu^tov ix xeXeuparoc^ 400 

^WQ Sk ndvrec ^aav ixipavetc I8eev. 

rb 8e$ebv fjiiv npwrov ebrdxrwg xepac 

ffireero xoaputf)^ Seurepov S^ 6 noQ aroXoc 

ine^e/wpee, xal nap^v bftou xXueev 

382. inear^fJLwv (Gl.)* 383. r^c vtoXefux^c (GL). 388. 

wc ii6fjue&a. 398. ra rwv ^EXXijvwv i^ixaeev x€d dvifyeepev fj 

irdXnqrS' 399. /^o&edSog: r^g ^XV^^^* ? ^^ ^ ^TP^ iXaovo^ 

pdvffC' 402. rb 0efuaroxXioug (GL). 403. rb dpearepbv xdt 

rb fuiaov. (411) rb IfiJSoXov Xiyee* trrdXov 8k Xiyee nap^ Zaov elc 
d$b auvearaXfilviu elaiv* oSrwc ydp iXeyov ardXov rh dnw^ufipdva. 388. rd^ M. 386. vca»y Bninck. 391. ^x^t recc., fort 

9;fcc . . ndpa' 392. tb^/aitnv M. 394 in margine addidit m. 

td^ 8k Stadtmneller. 398. ^ supra versum M. P£BBAK 85 

ihu^MpauTg miTp(S\ iXtufigpoure di 

b^xoQ rt 'npojdvw vEw bitkp TidvTmv dydtv, 

MoJt p^v wtp* ijpihv nupoQ^ yhSaaaifi p6boQ 

umptriaC^ xoixeT* Ijv pdJJiMiv dxp^. 410 

cMuc M vaoc iv v^\ j^aXxi^ ardXov 

Inaiasv' ^p$€v ^' ipfioJi^^EXhjvexij 

yaSCf xdnoBpa&9t ndvra 0ow{ac^Q vtctfc 

x6popfi\ in' dXhpf d' SXXoq i^odwmv S6po. 

td npSmi piv vov fiBtifia UMpatxoo aTpaxwi 416 

dyre<)fev' <uc ^^ nJ^^og iv arsv^ vecuv 

^potaT\ dpwy^ S* ouTtc dXk^Xotc Ttap^^ 

airo2 d* bf abr&v ipfidXotQ j[aJixoav6pMtQ 

miavT^ Ibpauov ndvra xoMn^/tn; «rJAov, 

*E}hpnxa£ re v^c o(^x dffpajapj&vo^Q 430 

x^xxhp ndpt$ i^etvov^ fmTtauro dk 

tntd/fij VBwv^ BdXaaaa J' o&x^' ^v iffeTv, 

vaaa;^^ ff^^ocioa xa2 ^<^voci fipoT&v 

dxTo} 8i vexpmv j^tHpdSsQ t inXi^&uov. 

fuyj S* dxdapwQ naaa vae/c ^piaatTo^ 426 

Zaatnsp. Ijaav fiappdpoo arpaTtopaxoQ* 

405. anguioHnu. 408. Td^ooQ, 411. r^v IpfioXov napA 

r9dc S^ aovtardX^. 418. dvTl too IJepaOoQ (01.). 414. 
^ MRTt^ d0yM/ e^xev. 416. dvTl tou 8i^ (OL). 416. pjtca$b 
SaXgtpBfOQ xak Aljf^vvfi Tb tnevbv Ijv. 419. napdXoyov Th Butxdv. 
4S0. oi^ dnJiwc oiSi dieSdxTWQ, 422. &vt} tov ai v^eg, 423» 
^fVfoj^ tibrb (dele air^) ro ndBoQ^ vaxtdytov $i alnb Tb vauaj^tnxv 
^ttuoc. Sti. TooTo ouv vaxHiYiwv fiapoT^vwQ^ ritfv awpdrwv (nroi- 
'm BchoL rec). — rcvv IJepawv SijXovoTt. 416. M» v5y M. 417. 410. Tcrba dp^ . . ffa/v^v et Hpau6¥ 

• ' ^6l9if peraiiitat Koechlj. 418. bf* abrmv reoc.: bx* aordv M. 

^ilmi Staoley: ipLfioXdUr M. 426. ax^AI» rec 86 AESCHYLI 

Toc d^ Hhjte ^uvvooq vj rtv i/B6wv fiokov 

ayailai xmnatv Bpaofiaatv r' ipemtotv 

enatov^ ippd^tZov^ oifiwy^ J' ofwu 

Kwxopaatv xaTet^e nekayiav dka^ 430 

ewg xeXatvr^g vuxrog o/i/i' dfpetAero. 

xaxdfV dk nXr^Bog^ ouS' dv el dix' r^para 

azot^a-jropoo^v^ ohx dv ixnki^aatpJ aot. 

eu yap roS' tadt, prjodfi' f}f^^9 /*'9^ 

nXrj&og zoaourdptbpov dvBptunwv {^avetv. 435 

AT, alat^ xaxwv o^ neXayog eppwyev peya 

Uepaatg re xal nponavzt ^apiMpwv yevet, 
AF. eu vuv roS' taBt^ pr^Senw peaouv xaxov 

rotd8* in auroig r^A&e aup^opd nd&oug^ 

wg rotaSe xat Stg dvnar^xwaat ponfj. 440 

Al, xat rtg yevotr av rr^ao er iyotwv ruj^i^; I 

Xd^ov rtv^ au ftjg rrjvSe aufiipopdv arparw 

iX(^etv xaxwv penouaav ig rd pdaaova. 
AF. Ilepawv oaotnep r/aav dxpatot ^uatv^ - 

(puj(7/v r dptarot xeuyivetav ixnpenetg^ 445 

427. dypav (Gl.). 428. ipelma (epinta m) xupiwg rd rrrtupara 
rvjv dixwv vuv Sk rd Bpauapara rwv veiov. 431. keinet r^v pd' 
yr^v. iwg f^ vu^ intytvopevTj enauaev auroug rr^g f^^^X^/^' 432. (in fine 
paginae, post v. 432 qui est extrcmus, scriptum) ""Iwv iv rdig 'Ent- 
Svjpiatg napeivat AtayiiXov iv rotg 1'aXaptvtaxoTg ^r^ai. 433. i^£- 
$rjg XeYOtpt^ arotyopu^oir^v. 435. nkr^hog dvHpwnwv roaourov 
Tcli dptdpw. fir^nore ok roaourdpt^pov Biket. 436. euxatpog ij 
rpoTT^ dno ribv iv neXdyet druyr^advrwv. 440. r^ xcucfj (xaxiuv 
schol. rec.) Sr^kovdrt. 443. p^iZova. 

428. eptmtou M. 429. oifnoYTj recc: olfiatj^ff M, ed^toXi^ IlAlm. 

'o- 
433. orot^^aYopoirfv scripsi: orot^^otYapotT^v M, trroi^Yopoijjv vei oTtjjoy- 

Yopon^v recc. 434. firjddfr recc. : firjd^ Slv M. 436. roaoor^ dpt- 

^fiov M. 436. ippttfrat M, corr. in ippwys mi. 438. vov M. 441. 

r^trd* ir* rec. : r^trdi t' M. 445. xai edYivstav M. PERSAE. 87 

alnw r' dvaxrt netretv iv Trptorotc det\ 

rsBvdatv oh^pufQ SufTxXetffTdrtp fi6p<p. 
AT. ojyth rdXatva aofi^opS^ xax^g^ ipiXot. 

m)t€p pjoptp Sk rnuaSe fn^c ^^oiXivat; 
AF. vr^ffog rtg iart npotrBe IlaXapIvoc rontov 460 

/Sa/a, SuffopfioQ vaofffv^ ^v 6 tptko^opoQ 

Ilav ififiareuet^ novrtaQ axryjg int. 

ivrau^a nifmet rouaS* Sntug 8r' ix vetov 

fihipivreQ i^^pol vijaov ixatpZoiaro^ 

xretvoeev ed^eipojrov * EXkfjvmv arparov^ 465 

ifiXouq o' ^mexatpZotev ivakiotv nopotv* 

xaxoiQ rh fiiXXov ioroptbv. wg yhp behg 

vaw¥ eotoxe xuSog ^EkhjOtv fid^yjg, 

au^r^fiepov ^pd^avreg eu^dXxotQ Sifiag 

onXoifft vaJStv i^i^ptpaxov* dpipi Sk 460 

xuxhiTt)no naaav vrjaov, oxrr^ dprj^aveTv 

Znot rpdnotvro. noXXd fikv ydp ix j^epwv 

nirpotaev 'ifpdaaovro^ ro$txr^g r' dno 

&{optyYog lo\ npoanirvovreg atXhjaav^ 

riAog S' ifopfirjbivreg i$ kvbg poHou 465 

446. tlg niartv iv Tipiurocg^ o itrrt ntartxiorarot, 460. r^v 
TurrdXeidv {WyrraXiav m) ^/atv, ^ txTXj^et npoa pov (inter rtpoa et 
pov trhim ferc litterarum spatium, posito ^r in margine: npog iptei' 
oo)f Dindorf ) araSioug e, onou ipuyiivreg ot rjyefioveg r&v Hepautv unh 
Abr^vaiopv dntoXovro. 461. o beog o fldv (GL). 452. ^ tug tepdg 
(Mn^g (I. e€f}Si ouaa) llavipg' ^ wg epr^fiog. 453. 6 Sip^rjg (61.). 454. 
«c« rtij fura ^Bijpag igiXHotev. 457. axoniuv (Gl.). 458. rr^g vau" 
IMyiag. 461. roug fJiffaag. 464. Oiofuyg Xiyercu ro Xenrhv if^otviov. 

447. oUrpw^ rpc, fort. alxwg. 448. oT fya; M. 449. ^m M. 

461. vi;&4riy M. 463. or' ix Elmsley: ot' du M. 454. i^crw- 

loioTo M, i^oiffoiaro MSt&hl. 455. tnpaxou ex trrpaTwi> fecit m. 

fon. *EXXii¥wv dypav. 456. IfxextnJCotsy M. 458. vsdtv rec. 463. 
^ M. 464. &XXoirav recc: dXXoirav M. 8g AESGHTLI 

mtouai^ xpsoxomlMn So4n^v(uv fidhj^ 

2cuc dndycofv i^and^^epav filov. 

Sep^K^ ^ d}Hflfi(u^w xaxwv 6p&v fidMoQ* 

iSpa» ybip Bej^B navroc elMxy^ arparoo^ 

bifn^Xdu ij[^v &Y][t nsXayiac 6l16q' 470 

Pv^a/e 8k nifdooc xdvaxwxuMQ Xqr&^ 

ne(!^ napa:ffei}a/S &poip axpareupaxt^ 

%jlff dxdapip $bv ^oy^. roidvSB aot 

npbQ rfj ndpot^e eopipophv ndpa arivetv. 
AT, & aruyvk daifwv^ wq Sp' i^Boaac fpevwv 476 

nipaoQ' mxpdv dk naxQ ipjoQ rtpMpla» 

xlztmv 'Mijvwv ^upe^ xodx dn^xeaav 

ooQ TtpdoBe MapaSwv fiapfidpwv dmoXeaev 

wv dvrtnotva natQ ifibQ npdJ^m Soxwv 

roadvde nJ^SoQ Tnjpdrwv indanaaev. 480 

ab S* ebtk vatwv o? TtefeOxaatv popw^ 

noo rdaS' HeateQ' dUr^ injpSjvat ropwQ\ 
AF. vawv Si vayol rwv leXetppivwv a6Si^v 

xar' oipov chx euxoapjov alpovrat ^Yqv. 

orparbQ S' 6 ^tnbQ & re Botanwv j[Bovl 486 

StwAXu^\ o? piv dp^l xpTjvcuov ydofOQ 

468. dnb rwv uSdrwv ^ pjero/^opd. 469. xaSapdv^ xej[QH 

ptapdvjjv' ^ abrfdZovra xaX bpwvra, Xiyet Sk rb dvrtxpu 2a>^BUvoc 
SpoQ rbv (taM^ m) AlfdXewv^ wq ^aev 'B^oroQ (YIII 90). 472. 
forfeev S^Xov 8rt» 476. (/feuoB^vat imh^adQ roiv j^pevwv xai drxm^ 
/eTv wv ^httZov. 478. inl dapelou (ab eadem m. qaae textam 

scripsit). 483 sq. ixet^ ff^aiVf dnhmv Snou 6 dvepoQ abrobc 

fipet. 486. ro^roc BoewrtoQ ^ Kpi^vyj. 

466. xptmxanouffi corr. in xptoxonoum M. 468. dvtuptw$ev M. 469. 
edauf^ Hemsterhnsins. 470. letXayiaQ recc. : xeXaafiae M. 473. h^a 
M. 474. itapd M, icdpa m. 477. Hfpe M. didjpxtoav recc: dx^ 
pxMtn M. 480. roo6vS8 recc: roa&i' Sk M. 481. nft&faat M. 

481 sq. o? . . nou to6o^ GThurot. 488. vtmv Blomfield. ye Robor- 
tellas. fort vc&v tayouxoe. 484. afpovrat Elmsley: tdpoOvrat M. FERSAE. 89 

xat datpeif aSaD», Mt^Xta re x6Xm¥f oS 

Hfupj^tiSc dp89i nsSiw «2yt£Vii nor^. 490 

xdymr^cv ^pac 77C *A][atffloQ iMw 

xak OtaaaXSav ndXMig bneanaveapivoog 

fiopae iSi$a¥T*' Ma ^ nXBTaroe Maw^ 

diffff re Xt/j^ T*' dpf&ctpa ydp ^v rddt. 

Mapn^txijiif Si pua» ie r« MaxBiiwau 496 

/oi/MEV dftx6pMaS% in* iff/ov fn^v, 

BiXfii^ 9* tXm¥ ioyaxa^ Odfl^6v r' ^oc, 

*Biwi4i* oZqiv. wixre J' iv ro^rj^ ^c^ 

][€iftmf* Satpo¥ Skpae^ n^YVoat» ik nSof 

pitSpo¥ dyvo^ IrpopivoQ' ^sob^ Si rec 600 

r6 npht vo/£^v obSapou rir* iju][ero 

JUroMiK, yaSaof obpaviv rt npoaxov&v, 

ing} Sk noJUUk ^«oxiitfrctfv iTtauaaro 

orpariQ^ napf xpoarakkoj^ffa Std n6po¥. 

j[wtmg pi» ^pwv nph trxeSoufB^wu fieou 606 

dxrhfac wppJfSij^ atawpivoc xupeT. 

fM^v ydp abYoSs Xapnpdg ^Xho xOxkoq 

p£ao¥ nopov Se^xe ^sppaAHinf epXoyh 

HTRTOV S^ iiC dXX^Xotaiv' ijMj^se Si ror 

Sarec rdj[eara nveop' dnippq^sv filoo. 610 

487. tXu¥ psrd Sa^parog. 490. o I!f»pj[gibe i^ ifvnivaiv 

(iMvflw Dindorf ) pieo¥ sk r6¥ MijXeaxdv ipfidkXee x6Xno¥. 497. 
Bp^xt^. — Xtpvj^ Bp^tx^. 499. napd xaepiv. 600. 1!rpopw¥ 
taraphQ Op^x^g. — xo^ 6 nd¥o daepijg. 604. xpoardXXf 9»- 

iqj^vttt. — rh i^ Stanep^. 608. SttX^te¥ xoi f>iuaat tnoafot^. 

408. ««SiUicLSclifller: n6lta M {K6Xtati' recc). 493. iJtf^ovroM. 
407. fi^Xfi^a M. 601. eoxero M. 606. atomftivog scripfli: o«- 

M. 609. tMxMi GCWSclmeider: cdrojpt? M. 1 90 AESCHYLI 

3aoe Sk Jiotnol xdro^ov awTj^peot^^ 

Spjjxr^v nepdaartreg fwytQ noXXQ mvw^ 

Tjxooatv ix^Yovrsg, ou TzoXkoi rivsC', 

ifp" i<XT(ou)[ov ycuav wQ tnivtiv noktu 

llepacJVf no^ouaav ipdTarr^v ^yftyv ^BovoQ, 515 

rauz' eor' dh^B^' noXkd S* ixkeena) keywv 

xaxtov S nipaatQ iyxareaxTjijfev Bedg, 
XO, S) doanovr^re Saepiov^ wq d^av fiapuQ 

noootv ivYjXoo navrt fJepaexw yivee, 
AT. de yd) rdkaeva SeaneTrpaypevou arparou' 620 

w vuxroQ difuc ipfpavrjQ ivunvewv^ 

WQ xdpra pjoe aaipwq iSfJAwaoQ xaxd, 

upeeg Se epauhuQ aur^ dyav ixpivare, 

opwQ S\ ineeSij r^S' ixupwaev ^dreg 

upwv^ &edig pkv npwrov eu$aaBae Bdkw 525 

Ineera y^ re xae <pBtroeg owprjpMra 

tjqw Xa^ouaa neXavov i$ oexwv ipwv 

iniarapiai pev wg in^ i^eepyaafievoeg, 

dXX ' eg rb Xotnbv ei re Stj kwov nekoe, 

updg Se ^prj ^n\ roeaSe roTg neTipaypAvoeg 530 

nearola neard $up^epeev ^ouXeupara' 

xae ndeS\ idv nep Seup' ipjou npoa^ev pokjj^ 

514. rrjv IhpaiSa^ r^v eyouaav aurvjv rrjv iariav. 520. 

ne^oveupevou (Gl.). 523. obx dXr^(fwg, — aurd' dvre rou rd 

Sveipara, 524. ^ upwv xpiatg 3j Myouad pot eu^aaBat Beotg 

xat dapeiw, 527. nekavov: neneppivov nXaxouvra, 528. dtSa 
pkv ort rb xaxbv ^Srj iyivero' dXXd xSlv int rolg Zdtatv dvSpdaev 
eu^wpjae (eu^opae Robort.). 514. tJii<niv6iv M, <r superscr. m. 617. iyxariwcT^ifie M. 519. 

ivi^XXou recc. 620. ot iym M. 623. a^r' M, abr" ' m. 527. 

niXavdv M. 530—534 post 853 collocat Nikitin. 630. dfidg 

recc: ^fidc M. 531. nearotat recc. 534. xai rc recc. : xirt M. 

7cp6<r&7)rai Tumebus: npoa^rirt M. PER8AE. 9 1 

itafnjYopBtTt^ xat TtptmifineT^ i^ 86fwug^ 
fjjj xou re Ttph^ xaxdtat itpoadTjTcu xaxov, 

XO. 5i ZsL ^afftkeu^ wv Jlepawv 535 

rdtv pzyaXajo^wv xa} no^^vdpiov 
OTpaTiav hkiaoQ 

aoTfj To Zouaatv jJ^' /iy/Sardvatv 
Ttivbet 8vo^ep& xaT^puipaQ. 

TToX^al 3' 6,naXalQ X^^^ xakunrpaQ 540 

xarepetxopsvae 8eapu8akeotQ 
Sdxpuat xoknoog 
Teyyoua^ dXyoug peTe^ouaae. 
al 3* d^poyooe IlepaeSec dvSpeov 

nodeouaae ioeev dpreZuyeav^ 545 

XexTpwv euvdg d^poj^htuvaQ^ 
^ktSaw^Q Tj^i^Q rep^eVy dipetaae, 
Tzevbouae ydoeg dxopearoTdroeg. 
xdydf Se fiopov twv oi^ofievwv 
atpw SoxtpwQ nokunev^r^. o50 

*/r. 2. vuv Sif nponaaa pev aTevet 
yaV /iaeaQ ixxevoupeva^ 
Eep^g ftkv iJYaysv^ nonol^ 
Eep^Q S* dnwAeaev^ totoT, 

Eip$f}Q Sk ndvT^ ineane Suatfpovwg 555 

fiapeoeQ re novTtat, 

541. xaTaa^tZouaae^ iveftyrjTtxwQ. 544. djSpoyoot at ivrpu- 

cwtat Tcic Sdxpoaiv. 560. jSaardCw, 552. twv dvSpwv. 

553. etQ Tvv ndXefiov. 556. fiaptSeg ai v^eQ. 540. dnaXala M. 541. fort. SiafiuSakiooq. 551. vuv Si^ Porson: 
90i^ ydp Si^ M. 552. daiatr M, ^Atrtg Blomfield. ixxexevwpLiya Hermaim 
et Prien. 553. pJkv Arnaldus : fikv ydp M. S^aytv Blomfield. 555 
~M in margine adscripsit m. 55G. PapeSnTot novriat^ recc. 92 AESGHYLI 

rai njr' dfiJiafii^ if^v 
TS^ap^oc noki^rouCj 

ZowrlBatg ^{Xoq ixrotp; 660 

oiUiMtr. L mCo&Q T€ xai ^huf^riooQ 
ai S^ SfioTtTspoe xi}aydmd§Q 
vazQ fih dyuYov^ mmotj 
vasQ S^ dTttifleoav^ T&Tot^ 

vdsc ftavwXiSpoem ipfioXaSg^ 566 

ded S^ 1a6vwv jlf^oac; 
tutMl S* ix^yuv dvaxr* 
ainbv itg dxouofuv 
Bpjjxjj^ 9fi imiofpug 

Swrj^fyiOOQ Tt xsXto^ooQ, 670 
str. 2. Tol S* Spa TtpwTofiopot^ ^ev, 
Xstf^ivTeg npbg dvdyxav^ iji^ 
dxTdi dfifl Ko^peiaiQy da^ 
arive xal daxvdCoOy 

560. PaaeXtog. 566. Ttepeeaol ol Suo 8k xal Tb inQ» t& ^ iS^Q' 
fJMYtQ Sk Sta^yitv dxo&ofuv Tdc ^eepa^ laovatv Tdv AfOXTa» 568 
(i. 567). 3 ^fxeelf Xiyofuv Ttap^ dXiyov. 571 (574). nep\ twv Tt9¥9fx6^ 
Ttov iv HaXofuve, — itpwTifwpoti ol npmTot dno^a^VTB/Q. Tb i$ijc 
To&Tou ioTlf axukXovTat {axuXovTat m) itf^b^ dvauStov, 572. npb^ 
dvdyxav: r^ too Bavdroo, ^OfJo^poQ* tiits} xaTd fun(f i7tiSj^ev€ 
{X 291). 578. r^c HaXafitvoQ, 574. Ttapa/wya^Q dvTl tou Sdxvoo, 557. rcjrrc rec: ri ttotc m. 559. noXr^Totg Yictorius: xoXi^Ttiurm. 

o 

560. oouaiSatg recc: aouMStem (o snperscr. mi). 561. t« xai rec: rc 
ydp ml m. 56l8q. ^aXaemoug XtvdxTtpot Schuetz. 665. iraya»iitf/9ot- 
tnv recc: ita^oXi&ptotatv, o in a» ab m^ mutato, M. 566. af r\ . /c^c 
Enger, ^S^ . . z^P*^ Dindorf. 569. dfintidt^p^te M. 570. Sua^ 

X^fioug Amaldas: Suaj^ttfUpoutr M. 571 sq. Ttpwroftdpoto , ^tOf Xi^ 

^itfTtg (Xjj^ivTtg recc) itffdg dvdyxaq Blomfield. 573. dxr^o* dfupt 

xuxf>*(aa M (n superscr. m). FERSAE. 93 

Papb S* dfjifidaffov oIh 676 

pdve' SxV^ da, 

TtTve Sk SoffjSduxrov 

fiodreif TdXaiyav adSdif, 
tmtutr. 2, yvanto/uvoe S* dXt Seevd^ jpeOj 

axuXXovTcu nplkQ dvauSeov^ i^e, 680 

mdSwv TO/s dfiedvTOUy dd^ 

mr^ci S* AfSpa SSpo^ arepij^B/c' 

ToxeeQ S* dmuSeQ ipaSae' 

pjive* ^7^9 ^ 

Supopevoe Yepovreg 686 

rb nSnf Sif xX^aev dkyoQ. 
Ht, 3. Tol S' dvd Y&t 'Aaeav Sifv 

obxire Ttepaovofiouvrae, 

odS' Sve SturpofOfHiioaev 

Seanoauvottrev dvdyxou^j 690 

odS* ic yav nponfcvovrec 

SXjovrat' Pamkeia 

•fdp Se6lfuXev laj^o^, 
aniiHr» 3. obS* fce yXtoaaa fiporoTaev 

676. £o»c Tou obpavou fidrjoov rd d^ij. 677. Bpi^vijTexi^v (01.)* 
578. fioijTex^. 680. rwv Ij^Buwv. 681. t^ff ^aXdaarj^' alh 

"^ Y^ Xfyee dp/avrov. 682. Xefnee noQ, 688. bnb /lepaafv 

iplovTOJU 692. rd Toeaura ndvra xnjrexd paxpbv S^ee rb a. 

" (591) o^ ydp jkureXeide ij^ouae rouro. 694. ohSeva yhp SeSia' 
Av of hfiaixooe txe, ^Xeubipiurae obv albr&v if yXioaaa npb^ rb xa* 
^of^ftipetv ptureXia, 

679. iT *AXoa6Svag Naber. 680. axuXXovrat recc: oxuXotfrae M. 

582. iSfiio et in marg. Cr M. 683. roxieg Porson: rox^ea M. 6838q. 
itnhf ipparrai Soipdve^ recc, dnaeSeg Satfidvi^ Porson, fort dxoMdeg 
^pdpi\ 691. odS* Heath: o6r* M. npoKlrvovjeg reec: npoonlrvov' 
^ M. 692. SCovrat Halm: dpiovrat M. fioMtta recc: fiaoUeia- 
llMtec^ M. 94 AESCHYLI 

iv ^oXaxacQ' XsXorat yoLp 595 

XaoQ ikeu&epa fid^eev^ 

wg iluBrj ^uybv dXxdg. 

aifm^^Etaa 8' apoupav 

ATavTo^ neptKkuffza 

vdaoQ ij(£t Tflt IJspffwv, 600 

^^' iplXot^ xaxufv fikv oaztg ifinbpog xupet^ 
intffraTat ^poroiatv otQ^ orav xXudwv 
xaxojv ensk&rj, ndvza dsifiatvetv iptXst' 
orav 0* 6 Satfiwv supofj^ nsnot&evat 
Tov auTov alsi daifiov' ouptstv Tu^rjg. 605 

ifiol yap rfori ndvra fisv ^6/3ou nXia' 
iv ufifiaatv zdvrata faivszat &sajv^ 
/3oa o' iv wat xikaoog ou natwvtog. 
Toia xaxwv sxnhj^tg ix^o^st ippevaq. 
Totydp xsXsuBov tt/vS^ dvsu r' dj^TjfjLdrwv 610 

X^^^^i^ ^^ "^* ^dpotSsv ix Sofjuwv ndXiv 
sazstXa^ natdbg narpt npeufievetg ^odg 

597. ij dXxij. 600. awfxara. 601. s&og s^ouatv ot ou- 

aru^ouvTsg duaru^iav ipavrdZea&at ^ ot Se euru^ouvTeg euru^iav. 
605. oupteev: ouptoofWfieTv. napd To^Opr^ptxov {a 136)* T^zoTog yap 
vdog iarlv intj^Soviwv dv&pwnwv^ oeov in r^fiap dyjjatv.t 607. 

dvrata: ivavria fwt (palveTat rd {^ewv oeov^ dvTtxetfievoug ^fuv bpw 
Toug Beoug, 608. ou natwviog^ dXld ^&apTtxdg. 612- TtaTpl 

natSog. — (legitur post v. 618 in fine paginae) arjfieiwaat rb elSog 

TWV )fOWV, 597. fort. oU- dXx^ff, t/ in a mutato, M. 598. dpoupav Porson: 

dpoupa ^. 600. /7c/otfaw Blomfield. 601. ^At;r£e/ooc recc. 601 sqq. 
fort. ^Uotf fipoTeiwv otntg ifiicepvf^ xupei, imaTarat^ xaxmv fikv dtg orav 
rtvd xkudwv inii&j/. 605. ro^^aq Blomfield, praestat zo/Tfv^ quod 

Blomfieldio tribuit Dindorf. 607. lififiaat r' dvraXa M. 612. 

etneda recc: itneiXaro M, fort iffretAa, rexvoo narpi. PERSAE. 95 

^spoua\ ansp vexpoeffc fieeXixn^pea, 

^oog T diip* &p/rjg Xeuxbv eunorov ydka^ 

TTjQ r' dv^epoupyou (Tvdyfiaj napApas^ fieh^ 616 

Xe^daev uopTjXalg napdevou Tn^y^g fUra^ 

dx^parov re pyjrpoQ dypeag dno 

TTorov naXaedg dfiTteXou ydvog roSe' 

rr^g r* aeev iv ipuXh^eat ^akkouarjQ fieov 

^avBr^g iXatag xapnog euebdrjg ndpa^ 620 

dv^r^ re nXexrd^ nap.(p6pou yaxag rexva. 

dAk\ S» ipeh^e^ ^oatae raeade veprepeav 

ufxvoug ineu^rjfieere^ rov re daepuova 

Japeeov dvaxaXela&e, yanoroug o' iyw 

refxdg nponepff^of rdade vepripoeg Beoeg. 625 

A'^. fiaaeXeea yuvae^ npea^og Ilspaatg^ 

au re nipne lobjg bahipjoug unb yrjg, 

Tjfieeg ^' upvoeg airT^aofie&a 

^btfiivwv nopnoug 

eu^povag eevou xard yaeag. 630 

dUd ^Boveot Satpoveg dyvoij 

JTr^ re xal Efjprj^ fiaatXeu r' ivipeov, 

Txpfpar evepbev fpuj^ijv ig tpotg' 

el ydp rt xaxmv dxog oI8e nXiov^ 

povog dv ^vrjrtov nspag eenoe. 636 

614. keuxr^g^ ^ dyeXatag^ ^ daevoug. 615. ^aedp6v (GL). 616. 
tfvv uSare ntfffuitp. — xaBapdg (Gl.)« 617. dypeonoeou 8ed rijv /x£- 
^v. 619. dee ydp eiee rd tpulXa' 8eb •npoaiBvjxev »iv epuXkoeae 
haUouarjg€ (Bakouarjg m) npbg rbv xapnov. ou ydp 8erjvex7jg. 621. 
ffrififuira, 623. ojg Bebg ydp napd Ilipaaeg repdrae. 626. re- 
fna napd nipaatg (Gl.). 633. r^v Japseou. 

613. fiMthxT^pta recc: fuikaLrrfpia M. 621. xkifxrd M, -e* 8uper 
? icripstt m. 623 sq. in marg. Cr M. 624. dvaxakeXa^t recc: 

^nAktlo6m M, dYxakita^t Dindorf. 96 ABSCHTLI 

Hr. 1. ^ j6' dki fwu fiaxaphns 

loodaiiuav fiaoiXeu^ 

fidpfiapa ffoipp^ 

Uptoc t^ mva/oA* ai" 

av^ Boa^poa fidypara; 640 

naifTdXav' djpj deafiodino; 

vip^ev ipa xXoet fwu; 
anHitr. 1, dXXd ad pjot^ Fa x% xal iXXot 

j^^ovttuv &Ysp6vegy 

Sa^va peyaux^ 645 

Mvr' aiveoar' ix Sopmv^ 

Jlepaav ^ouaiyev^ Bedv 

TTepnere S' dvw olov oSno} 

Ilepal^ ol^ ixdXuipev, 
9tr. 2. }} flXog dvijp^ ipiXo^ S^B^o^* 650 

^tXa ydp xexeu&ev ^r^. 

^AeSwveu^ S* dvanop- 

nb^ dvea^^ 'A'eS<oveuc 

Aapetov^ oiov avaxTa Aapetdv^ iji, 
antiatr. 2. ouTe ydp avSpojQ noT^ dmoXh» 655 

noXepo^&dpoeaev SxatQ^ 

Beopi^aTiop S* ixexAi^ 

6S6. pjaxapkijQ 6 Te^veeo^^ pjoxdpeog 6 C^v. 640. ^pi^vj^^ 

Texd. 645. Tdv xaTaj^^oveov. 646. ahiaaTe iJSeev iCAeSou. 

650. Td^pog (scripsit M). 654. Tbv p/6vov ysv6fuvav fiaatXia Sed, 

xh xi^Sefwvexdv. eoexe Sk 6 Japeeog xal Aapeehv XiyeaBat. ^ Tijfv 
Aapeiav <po)[i^v dvdnepiffov. 

686. /lou recc. : /juk M. 639. livToe M. 640. fidyftar* , ^ Dindorf. 
641. fort Xiav fiodirw; 645. fijeyauj^^ rec : fieyalaux^ M. 646. Tersiii 
adscripsit m litteram a (sc. primam litteram scholii alviaaTs^ quod post- 

modum alio loco exarayit). 648. nipxetat M. t6v ohv Bothe. 650. 
dvTjp Buney : dviip M. ^Uoq Amaldus : ij ^iloa M. 658. di«% Bronck: 
flye^M. Q6^Sape(dvlA. 655. oMft Dindorf. dxmUo nce.: dKiJLAu IL PERSAE. ^7 

axsTO OipaoiQ^ &s(^aTa}p S^ 
iaxev^ inel arparbv eu iTtodwxet^ i^i. 
9tr. 3, fiaXX^v dpj^aiog ^XXijv 660 

t^ IXOU, 

ikS* in dxpov xopup" 

fiov S][fiou^ xpoxofiaTtTOV 

noSbg eufiapcv de(pwv, 

fiaaeletou rtdpoQ 666 

^dXapov ntipauaxwi^, 

fidioxe ndrep dxaxe daptdv^ 61. 
amiistr. 3, SnotQ xauvd re xAuj^q 
vea t' &^r) 

Sianora Seanorou^ 670 

^dyn^Bt, Zruyia ydp 
Ttc in^ dj^Xuc nenoraraf 
veoXata ydip ijdij 
xar^ nda^ XXiuXiv. 

^dffxe ndrep dxaxe daptdv^ ol. 675 

epod. aiai aidt. 

w noXuxXaure fpCkotat ^avtov^ 
re rdSe Suvdra Suvdra 

659. uno rbv iaurou ndSa Tjveoj^et. 660. fiaXXyva rbv fia- 

aeida, Eo^opiwv Se 0oupt(ov ^jae rijv StdXexrov. — ^aXXijv: ^ajat' 
hu^ xarh Oouptou^, 664. etSog ImoSijparoc. 665. redpac: 

7^;* xupfiaata^. 666. ^ouvwv^ Setxvuwv r^c nsptxe^aXata^ rbv 

^ofov. 675. oJff intpSfj xe/prjrat rjy *fidaxe ndrept, 678. 

avri Toa Savdara. 659. InttSiixst M, eS inoStaxgt m, s5 leoSou^tt Dindorf. 661. 'ixoo 
M. 665. Ttdpag lemma schol. : rti^pa<r M. 667. Sapeavol M, Sa- 

6 

p€ta* oT m, fort JaptaU. 673. ytoAcua M (t superscr. m). 

Aescbylas cd. Weckletn. 7 98 AESCHTLl 

mpl rq. a§i SeSu/jjjL Seayoev dfixkpTta 

ndaq, ^ rqiSe 680 

i^i^tvrat rpurxaXiiot 

vae^ avatQ dvaeC' 

eiSwAov i mard ntorwv ^XtxeQ #' ^fit^Q ifi^ 
Aapeiou, Depaat yepaMi^ riva nohq itovet 7t6vov\ 

arevet, xexoTtrtu^ xal ^apdtnrerat neSov, 685 

Jieuaatov S' dxotrtv rijv ipijv rdfpoa mXa^ 
rapfiw^ ][odQ Sk npeop^v^^ iSe$dp3ijv, 
u/ietQ Se d^pfjveer^ iyYu^ iarwreg rd^oo 
xai i/fU)[aywyoec Sp^tdCovre^ yoot^ 
olxrpwQ xaXeea^e fi\ iarl S* obx eue^oSov, 690 

akXwg re ndvrwQ /o/ xard /^ovb^ ^eol 
Xafieev dpeivoug elalv ^ pe^eevat. 
ojxjwq S* ixeevotc ivSuvaareuaas iyw 
^xw' rd^uve S\ wi dpsfmroQ w ^povou. 
ri iart UepaatQ veoj^pSv ipfipt&eQ xaxov; 695 

9tr. XO, aeJ3opm /ikv npoatSeaSat, 

679. SiHi^ llepaou xaJtSep^ou, — apdpreai opjou ippLoaiuva, rtye^ 
(per compendium, quod yp,^ sed fiacile commutatur eo quod revk^ 
signifilSat) Se ra dpapr^para. 682. ai pa^xert v^eg, dnwXovro 

ydp, 683. uTToxpiverae 6 Japetog, — ix nearwv narepwv ntarol 
ueoi, 6S9. fie/dXwQ ^pijvouvre^. 690. odx ede$oSov: ob Su^ 

varbv ra^ew^ i$edvae, dnoXoyeerae Se iog fipaSuvag, 693. /ac- 

ydXa SuvTf&eig nap^ auroTc. 695. veeuarl napd r^v alj[fjtijv ye^ 

vofievov (1. yevofievov^ napa rifv ae^fii^v). 

679. dftaprta M, ^e' d/idprea m. 680. ndaav jrdv rdvSe M, ndaut ot yde rdtSs corr. m. 681. i^i^evrai Blomfield: iH^ovr* (ot superscr. 

i 
m) al M, m^ivr^ al vel i^i^iy{^' ai recc. 684. n6Xsia (i superscr. 

m) M. 689. dp^tdZovreq Robortellus: po&tdCovrtc M. 690. xa- 

a 

Xeta^e recc.: xaXsiai^ai M. 694. rd)[uvt M (a superscr. m). 695. 

at 
ivfipMa M, ififipt&ka m. 696. asJSofiis M. PERSAE. 99 

asfiofioi d* dwta ki^m 

tft^ev dp][aitp nepl rdpfiee. 
dA. dkA* iTxi xdroi^ev ^XBav aot^ jvot^ 'nsneiapjivoQ^ 

pjj Tt puaxtar^m pM^y^ dXXd auvropjoy XiYiov 700 

eh^ xal ftip€uve ndwra, rijy ip^v aiid} pe&et^. 
XO, Siepat pkv j^ffl^^Dour^ai, 

Biepm S^ dyr/a ^pdaBai^ 

Xi(ac SuaXexra ^ikotatv, 

JA. dXX* iixi Seo^ naXatdv aol ^peviov dv^iaraTou, 705 

raii^ ipofv HxTpwv yepath ^itvvop^ eu^revk^ yitvat^ 
xXaupdraiv Xi^$aaa TotvSe xal yooiy a€upiq r/ pDt 
Xi$ov. dv^patneta S^ av Tot TtTjpaT* 2v Td^ot fipoToT^, 
TtoXXk pkv yhp ix ^aXdaar^g^ noXXd S ' ex ^ipaou xaxd 
yqfveTat ^vr^roig^ 6 pdaatov fiioTog ^v TaBfj npoao}, 710 

AT, w fipoTiov ndvTQtv umpaj^wv SXfiov ehTo^ei noTpAp^ 
wg^ iw^ r' iXeuaaeg auy^C ^Xiou^ Qr^XwTbg cjv 
fiioTov euaiwva UipaatQ WQ B^eb^ Sc^yayeg^ 
vuv r£ ae C^Xw BavovTa^ np\v xaxiav iSeTv /9d^c* 
ffayra ydp^ JapeT\ dxouaj^ puBov iv /Spa^^t ^pov^' 716 
Stanenop&TjTat ra Uepawv npdypaB^ wq ehteTv emg, 

JA, rivt Tponq}] Xotpou Ttg ijXBe axrprcog^ ^ ardatg n6ket\ 

AT, ouoapwC', dXX* dp^' 'A&^vag ndc xaTifpBapTat OTpaxoQ, 

700. p^xoug i^opevov. 702. ra Ttpbg j(dptv etneTv SeSiapiv 

*>«. 703. SiSta, — dXr^^euaof Xu7nrj{^^aj^ ydp. 708. yvwpj] 

710. iv ro> paxpw tou fiiou ^povtp, — o pet^ofv (GL). 714. 

praescriptum f (i. e. Yvwpr^), 716. ayjpjeiwaax Tb wg snog einecv 
\l ekeTv inog)- 699. x€X€urfii¥oa addidit m. 702. 703. SUtiai Hermann : Seiofiat M, 
^ftat recc. 705. personam om. M, addidit m. naXatov aoi M. 707. 
«ft^ eorr. in aa^ka M. 708. Si^ rot Dindorf. 710. Yivtroi M. 

711. tirruxft x&cfi^ recc: s^ru}pj (ee in ^ matatum in litura) norftov M. 
715. ppaxtl XJttfift recc. 716. ce^scv Ino^ recc. (et notatio schol.): 

(Ms^jrcck M. 718 — 740. paragraphi praefixae in M 

7* 100 A£SCHYIiI 

Jil. TiQ S* ijjLwv ixeeae nacdwv iaTpaTi^}ant\ fpd/rov, 

AT. 9oupioc Sip^TjQ^ xevwiM^ Tiaaav ijnecpou nXdxa. 720 

AA, itttjbQ ^ vaovf^Q 8k fnTpav v^^fyuopavev TdJia^; 

AT. d/ifdTepa' den^uv fieTamov ^v Suoev OTpaTeupdTocv. 

AA, TtofQ Sk xal OTpazbQ tooooSs TreC^C ^vuaev nepdv\ 

AT, fjaij][avaTQ eZeu^ev ^EXXvj^ nop&fioVy Zot' ^Z^^^ nopov. 

AA. xai ToS' i$enf>a^evj woTe BooTtopov xk^aat fJieyaiv; 725 

AT, wS* ^X^'' T^^M^S ^^ ^^^ '^^^ Saefiovwv (uvi^i/faTo, 

JA, ^eu^ fuyas tiq ^X&e Scufiwv^ &4ne fiij ippoveev xo^c- 

AT, Sk iSeev Teho^ ndpeorev oeov ijvuaev xaxov. 

JA. xal Te Sij npdi^aaev abToeQ wS' ineOTevdCsTe; 

AT vauTixoQ OTpaToQ xaxwBel^ ne^v wXeae aTpaTov, 780 

JA, wSe nafinifSifv Se Xabi na^ xaTe^BapTae Sope; 

AT npbQ TdS^ wq Hodawv fikv daru Ttdv xevavSpeav arevee. 

dA, w nonot xeSv^g dpwj^Q xdnexoupious arpaTou. 

AT BaxTpewv S' Sppee mvwXffQ Siffiog ouSe Te^ yipwv. 

AA, w fieXeoQ^ otav Sp ^^v $ufjifid)[wv dnwksaev. 735 

AT fjLOvdSa Si Sip(ipf epr^ov ipaaiv ou noXXwv fjdTa 

JA. nwc Te S^ xal not TeXeuTOi^; eaTt Teg awTifpea\ 

719. 'HpoSoT0(: (YII 2) r ^Tiffi Aapetou ndeSa^ etvat, 'EXkdvt- 
xoQ Sk td, 720. Tb SnAwfjta^ neptffHiaTtxw^ n^v r^Ttetpov, 722. 
xd vaurtxhiv xa\ neZov (61.). 724. Shtt^ inij^etv tu uSwpxal auvi- 
/eev tSv nopov. 725. tov ^ EXkifanovTov (GL, et in marg. superiore 
ante 708 legitur Boanofwv: tov' EXXi^aTtovTov). 726. eawQ xax auvifp- 
pjoev auT^ Saipwv Te^, 730. twv vauTexwv ^Bc^ivzwv 01 iv ipuTolea 
{TuTTaiXei^ schol. rec.) eudXwTot yeyivjjVTou, 733. riyc dnoXofjtivijg. 
734. S ioTt 7wiyT€<; viot. 737. StanffdTTeaBat, — iv ifmT^aet. 

u 

721. va(;ritf M, >auTT^a m. 722. Sjoi^ ^pareopdTotv recc.: Sotolv 
oTpanfXdtot^ M. 723. r^o^a Sm M. ^yuat^ xip&y M. 725. JtX^Umt 

c 

M, tc super ^i scripstt m. 726. ^^ M (« insemit m). 728. ^vt/tfsv 
M. 732. obmmv M, •oomi» m. itSY* i^To WMeyer. xcyovd^co, Ht- 
tera finali (i*?) oblitterata, M. 733. tdKtxwpta M, o adpinzit m. 

734. 06 ^ Hartung. PERSAE. 101 

iir. SafUVO¥ /jLoleiv yifpupav ymv StMHU Cl^xxiiph». 

JJ. xak np6c ijngepw (KtrwaBai ri^ifSs^ toot^ ir^fwv; 

AT. Mt/' loyo^ xpaxtt oa^yijg touto xobx &e OT&at^, 740 

JJ. ^to^ Taj^std Y^ ^)St j[pijapwv npoJ^tg^ ig Sk natS* ipii¥ 
Zeoc dTtdaxr^ev TeUuTijv Bea^pdronf iyw 8e nou 
Stdi paxpou j^pdvoo xdS* yji^oov ixreXeoTf^aetv Beou^. 
dXX oray aixuS]^ Ttg abrdq^ j^d» BebQ auvdnreTae, 
vov xaxwv eotxe ^yii naaev rjbpHjaBat ^llotQ, 746 

naZi S" iphQ TaS* ou xaTetSwc ijvuaev viw Bpdaet* 
SoTt^ ^ Ekkr^anovTov ipbv Soukov &c Seafiwpaatv 
^hrtaev aj^^aetv peovTa^ Boanopov poov ^eo^, 
xai nopov peTeppuBpnZe^ xax niSatQ a^pnjXaTotg 
neptftalwv noXk^v xikeoBov ^voaev noXXw OTpaTw, 750 

BvTfTog wv bewv Sk ndvTwv &r', oix edJSouXi^ 
xai /loaetSwvoc xpaT^tv. nwg TdS^ oh voaoc ^pevwv 
etj^e nalS* ipov; SdSotxa pij noXb^ nXouroo to^voc 
oupJbg dvBpwmtg yevijTat too ^ddaavTOff ^napj, 

AT, ToJjTa Tcitg xaxotg opeXwv dvSpdaw StSdaxeTat 755 

Bouptog Sep^i' kiyooat S* w^ au pJkv pdyav Tixvot^ 

738. Tov' EXkgjanovToVy Sff Zeuyvuatv ^Aaiav xoi Ebpwnrjv. — yp. 
if'jjeo0 (GL). 740. dpjft^oHaQ (dp^tfioXia Yictorius). touto odx 
ioT^kov, 741. wC^ Tou Aopttou {pavTeiou Eirchhoff) ehwvTog 

9UTbv dnofiaXeiv tu^Xuv arpaTov. 744. oTav^ ^^^^^^ anouSdCj^ Tt^ 

tt: xaxi ^ ei^ xakd, 6 Bebg auventXapJSdvsTat. 747. Stdt Tb 

iopuaBai ahrdBt Jeb^ iepov^ wg Mvaaea^' 1} Tbv dveepivov^ wQ ^eepbv 
qBuv^ (Homer. /7 407.). 753. SiSoexa pij b noXu^ nXdtJToc dp^ 

^:a:jfi b ipbc urdf tuu ^BdaavTog. 754. tou xaTaXapfidvovTog (Gl.). 

738. xaiv margo Askewi: iv M. Sotolv M. 740. xobx Blomfield: 

f obx M. 741 et 755. "Aroooa. J — praefizit M. 742. inirni- 

v%y reec. 746. ebpljoBat M. 746. 760. Tj)>04reu M. 751. Be&v 
u vfc, &v Sk Bem¥ rc Doederlein. 752. vooo M, u6ooo corr. m^. 

751 ipnapi conr. in iLpnaY^i M. 755. ra^ra rot Dindorf. 756. 

lfyot^¥ ws CGHaupt pijrav recc: fdjra M. 1 102 AESCHTLl 

nh>urov ixri^a} avv aij^fifjf rbv S^ dvavSpta^ Sm 
ivSov alj^fAdC^i narp^v S^ SX^y abSkv ai$dvei¥. 
rotdS^ i$ dvSpwv dveiSij noXXAxec xXlkov xaxmv 
r^S^ ifio&Xeuffev xihuBov xal arpdreufi^ i^' 'EXXdSa. 760 
^A. roiydp aipev Spyov itnly i^ttpYoaiuvov 
fiiytarov, detfiinjtnov^ otov obSinm 
r6S' aaru 2!outKo¥ i$sxeevoHrsv nstrov^ 
i$ oure rtfxifv Zthg dva$ rifvS^ amunv^ 
iv^ avSp^ dTtdtn^g AaiSog fjojXorpd^o 765 

racfeiv^ Ij^ovra ax^nrpov eiBuvn^ptov. 
MijSo^ ydp Ijv 6 npwro^ ^yefubv arparou, 
dkkog S^ ixeevou natQ roS' ipyov ^vuaev 
^pivec yap abrou fiufibv tpaxoarpd^ouv, 
rpiro^ S^ dn^ aurou KupoQ, euSaifKuv dt^p^ 770 

dp$a^ e&ijxev ndatv eifr^vijv ^iXotg* 
jiuS&v Sk Xabv xal fipu^wv ixr^aro^ 
^ltuviav re ndaav ^Xaaev /Sif 
fied^ ydp obx iJZ^^P^^t ^ su^pwv l^u. 
Kupou Sk nalzQ reraproQ rjuBuve arpar6v. 775 

nifiitrog Sk MdpSog ^p$ev^ alazifvi^ ndrpf 

758. olxoupeev, 761. roTg 7:porpe</fafievoeQ, — (768) el^ ^Bopdv 
^oip^aav, 763. ixevtoBij rd Souaa, 769. 6 'Apra^epvijc^ 8v 

irufioXoyel 6 dpriag l^^v ^pevag. — b ^AprojspevrfQ i$ irufwXoiriaQ, 
770. (in margine snperiore ante v. 751) Kupog npibroQ npoaexn^ 
aaro UepaatQ rijv dp^ijv M^Stov d^eXopjevog. Kupou uebg Kafjifiuai^Q^ 
dSeX/^ol Se xard 'EXXdvexov Mdpa^eg^ Mep^eg, 773. auv^ayev 

rfj ISitjL Suvdfiee. 775. KafJL^arjg. 776. nepTtrog Sh MdpSogi 767. fy /dp M (snperscr. m). 769. ^axoarp6^¥ Porson : ol» 

axoarp6^pwfV M. 773. 1jXaa€ M. 774. TixSiftpeu M. 775. if5^ te ^uvt Bmnck: ^^uvt mutatnm in f^ove M. 776. S* tfidpSoa M, {ta •a' Buperscripgit m). ndrptfi M (superscr. m). PERSAE. 103 

^povoeei r* dpj^aLtouft' rbv Bh abv SoXtp 

^Aprcaxppiv^Q Ixreevev ia&Xb^ iv S6fioe^^ 

(ifV dvSpdffev ^eXoeaiv^ ole rdS^ ^v xpioff. 

IxroQ 8k Mdpn^eCy IfiSofioc S* 'Aprct^pivi^.m^^ 780 

xdyof ndAou r' ixupaa rothxp ijBeXov 

xdste&rpdreuaa TwX^d auv noU^ arpaxip. 

dXk' ob xaxbv roadvSe TrpoaifiaiXov noXse' 

Sip^Q S* iph^ nal^ viog ieov via ^povee 

xod pLVU^veOee rdc ifJM^ inearoXdg. 786 

cS ydp aoL^wQ roS' ear\ ipa\ (uvijXexeQ^ 

Snavre^ ^fiee^^ o7 xpdn^ rdS^ ea^op.ev^ 

obx dv ^vetjjLev ni^ar^ ip$avreg roaa. 

XO. re oov^ dva$ Japeee^ noe xaraarpi^eeg 

Xoywv reXeurijiv\ nokQ dv ix ro&reov Ire 790 

npdaaoepuev uk dpeara Ilepaexbg Xeeog^ 

^A, el p^ arpareOoea^* ic rbv ^EXA^vwv rdnov^ 
/u^* el arpdreofia nXewv ff rb MjjSexdv. 
adril ybip ^ "fy ^ofipja^og xeivoeg niXee. 

^ Jpoj^ ^/idpn^ae, rbv ydp ine^i/ievov rjj KapPOaoo dpj(fj pdyov 
Svta odSelc MdpSov ehtev^ oure yivog^ oure dvopa, pipore ouv 
fpanriov ^MdpSeg aia^uvt^ ndrpqt^. 6/Kuvufxwg {d/juovufiog schol. 
rec) yAp ehat eawg unexpevero MepSe^ r^ Kupou naeSe^ dSeX^ re 
hoftfiuaou. ala^uviff Sk ndrp^^ 5re pudyog wv nwg lanaae {nepei" 
^mi Dindorf, napianaae Yitelli) r^v /lepawv dpj[i/v elc fidyoug. 
778. rourov ^EXkivexog 6aipipvv/v xaXee. 781. (pertinet ad 780) 

KQxwg. fierd ydp ri/v rwv fxdywv xa^oJpeatv Japeeog 6 piya/Q 1/p' 
ftt. 781. h Sh dvr\ rou Si/^ vuv, 784. praescriptom f ut 714. 
787. ci npb rou fiaaeXeuaavreg ^/uTg. 788. Saa vuv. 794. 

wt^ $ ' EXXdg (GL). - ^ 'Ar»{c. 

780. inter ftdpa^ et ifiSofioa supra Tersnin positum iBmlL ifiSo^ 
m (f recc. : ifiSoftoa M. 781. r* recc. : ^' M. 782. noXXd auv nokXf 

ncc: noXXda ew xolm (altenun k addidit wX) M. 783. npoaifiaXov 
M. 784. &y vio^ Tnmebus. tppovX via Erfurdt. 789 — 802 

pmptspbis perBonarum Yices notat M. 104 AESCHYLI 

XO, nwg T0O7* £A£fac, Tm Tpamp 8i ffufji^j^eT; 795 

JA. xTBfifouaa Atfi^ tou^ unepnoXAouQ ayay. 
XO, dXy eioTa^ Toe kexTov dpotifuv otoXov, 
dA. dXX^ obS* 6 fiefvac vuv iv ^EXXddoi TdnotQ 

OTpaTb^ Kupifaet vocrtfiou atuTT^pia^, 
XO, nwQ elnag; cb yhp nav OTpdTeufUK. pappdpoiv 800 

TiepqL Tbv ^EXXijQ nopBfibv Ebpomrfg ano\ 
JA, naupoi ye noXXatv^ et Tt ntOTeuaat ^emv 
^f}ij BeaipaTotatv^ ig Td vuv neTipayfieva 
pHipavTa' aup^aivet yhp oh Ta fiev^ t^l d' ou. 
xetnep Td8* ioTt, nX^9og exxptTov OTpaTou 805 

Xefnet xevaeatv iXniatv neneeafjLevog. 
fjjpvouat S* ivBa neStov ^Aatunbg poajtg 
dpSet^ ^iXov nlaapa BotmTtuv ^Bovi' 
ou atptv xaxitjv uiptaT^ InafifjLevet naBetv^ 
ZPpewQ inotva xd&etuv ^povrjpdTtuv 810 

o? yr^v poXovTeg '^EXXdS* ou Beiuv fipeTjf 
fjdouvTo auXdv ouSk ntpnpdvax vetuQ' 
ficjfjLol 8* dtOTot^ Satfwvatv B^ tSpufuiTa 
np6pptZia ipupSrfV i^aveaTpanxai ^bpmv, 
Totfhp xaxiug SpdaavTec oux iXdaaova 815 

796. xapnoug dpxouvTtzg pif ej^ouaa. 797. eufieTpov. 803. 
dip^ &v Twrra ireXeaByj^ xdxeeva aup^aeTat. 804. ob yiip rA 

}ikv aupPaivet^ tol Sk ou- dvTl tou ndvTa aufi^abet, 806. S Sip^ 
^rfg, 808. dvT\ Tou Xtnaivet Tifv BottoTiav 6 AacjnSg, nia&fia 

dvTt Tou Xinaapja. 810. Tijv iv /IXaTotatg ne^opa^iav ^aiv^ ^v 

npog AdxmvaQ fjaa^By^aav. 812. ivenipnpaaav ydp Td lepd. 

816. ibpouov. 

f^. bnupTtdXXoua VL^ bTttpnwXooam 797. eb^aXij recc: ebareX^ 
M. 798. Tdmtg recc: rpdnotc M. 805. ixxptr&v M, ixxptrov m. 

d08. ^Uov recc : ^tXo<r M. 809. l^tcTB (superscr. m) ita/jLfiivti M. 812. 

ntitpdvat M (superscr. m). 813. dat/i6vwv d^ recc: Saiftdvmv M. PERSAE. 105 

laia^ouat^ rd 8k liiXXooat^ xoddinw xaxwv 

xfnptcQ STUOTtv, dXV ir^ ixntdusrat, 

Toaog yhp larat TtiXavog aifiaroafayijg 

npoQ jrfj niaraiatv ^wpfSog XAyj^i^g u7to' 

9?vec vsxpwv Sk xaJt TptxoanSpip yovjj 820 

ijpwva atjpavouatv Sppaatv fiporwv 

wQ od)[ uTtip^su BvriTov BvTa ^pij fpovstv. 

ufiptQ yitp i$avBoua* ixdpKwasu ard^^uv 

aTTfi, oBsv myxXauTov i^apj^ ^ipog. 

TOUXU&* opwvTSQ TwvSs Td7ttTtp,ta 826 

pipvj^aB^ ^ABi^vwv ^EUdSog re, fajdi Ttg 

uTtsp^pav^aag rdv napoVTa Sa/pova 

dXkwv ipaaBslg SXfiov ixj^ijj pAfav, 

Zs&g Tot xoXaar^i twv bnspxdpiTwv ayav 

fpovtffidTwv InsaTtVy suBuvoc /Sapug. 880 

nf>bg Tdar' ixstvov awippovstv xs^ptjfiivot 

TuvuaxsT* sdX6yoiat vouBsTrjpaatv^ 

}^at BsofiXafiouvB* unspxopnw Bpdast. 

au 8\ w Yspaxh pTjTsp ij Sip^ou ^ptXrj^ 

iXBoua* iff otxoug xoafiov ZaTtg sbnpsn^g 835 

hifioua^ unavTtaZs natBt. navTl yhp 

xaxwv un* dXyou^ XaxtSsg dpjp\ awfiau 

817. BsfuXtov, — au^sxat rA xaxd, 819. Aaxwvtx^g. 820. 
^€»; « awpol xcUnsp ipwvTjv p^ dftivTsg Ssi^ouat to yivog {Ysyo- 
^\ schoL rec). Tptraanoptp Si, '^p^'^ 'f^v pLSTaysvsaTipwv Ysvsa. 
923. pnescriptam f ut 714. 828. t^v suSatfiov/av. 829. twv 
p^ npoai^xovTwv suBuvog^ Stxaar^g. 831. tov Sif>^rjv, 836. 

vt» Y^ Tov oXyouq twv xaxwv ndvza df/L^t awpaTt avr^pjovopparYOuat 
^^e^, iXov Stappiouarv. 

817. ixKiddtrau Schuetz: ixnatStu^rat M. 818. nikavba M. a\- 

raro^a^ recc. 819. nXarat&v recc: nkarituv M. JatpfSog recc: 

i<»pidSo& M. 820. rpiT0CK6»pw M. 821. aijfiavodeiv recc: aijpuu' 
»*<Mn» M. Bfiftaet M. 834. ante y^P^^ Httera erasa in M. 886. 
»«nJ Ciater: iravra M. 106 AESGHTLI 

dAX' adrbv sd^p6\*wg ab npduvov l^yotQ* 

pjoyi^g ydp^ oiSol^ aou xJiuwv dvdisrou. 840 

iirof S' amepx y^s imb Z6^¥ xdrw, 

bfJLet^ Si^ Ttpiafiee^^ /o^er', iv xaxotQ Hfuog 

^^Zfl Se86vT€Q ^ovi^v xa^' ^fidpav^ 

oK '^oTc ^vouae nXsxiroQ obdkv cj^eXBe. 

XO. ^ nokkd xa} nap6vra xa\ /xiXXovr' ere 845 

^Xpja' dxobaa/c fiapPdpoeae m^ra. 

AT. & 8aTpov^ Sjg ps n^Xk^ iaip^srae xoLxd 
ikf/f^ pdkara 8* fj8s aop^pd 8dxvet^ 
dreplav ye THfuSbg dpj^l awjiare 

haBijfidrwv xkbooaav^ Ij vev dfmij^Bt. 850 

d>U' eepey xal Xafiouaa x6afwv ix 86/juov 
bnavrtdCetv ipjip 7tae8l neepdaofmf 
ob ydp rd tpeXrar iv xaxoeQ npoSwaofUV, 

Hr. 1, XO. w nditoe^ 1f peydXac 

dya^ac re noXeaaov6fwo fieordg 855 

inexupaafisv^ euB' 6 yifpatbg 
navrapXTjg^ dxdxrjQ^ 
dpua^oQ fiaaeXeug, 
la6Beog Japeeog ipx^ }[iopac, 
antUtr. 1. npwra pkv eb8oxifxoug 860 

888. 8tappeouaev (Gl.)> 854. Bau/iaartxokc auyxptanf noteieTat 
rwv in} Aapeiou ebrujp^fidrwv npbg rd vuv xaxd, 855. in extremo 
margine . . . ovdfwu (initinm vocabnli in compingendis foliis ablatom). 
860. 7[f}{ora fikv eb8oxipou: npwrov fikv xard n6X»fiov 8td arpana/g eb- 
8oxefwufJLev xa\ SpfAWfiev (tJifpfjLwfuv schoi. rec) xard vevofitafieva iBi^ 
razg n6Xeat ra?c nop&oufuvatg^ ob refUvvf Bewv nopBouvreQy ob ra- 

843. 00/19 V . . fi8ou^ Panw. 847. noXXd tlaip^^erat M. xax&y 

Sehuetz. 856. yifpatdg recc: jrepatbeM. 860 sq. 9b8Qx(/iooc ^rpOf 
rtd/g Wellauer: tbdonituou arpartde M. PERSAE. 107 

crpaxioQ dnB^poLOfofuB^ ijdk vofit" 
afiara nopyiya navr' im^^uyov. 
v6aToe S^ ix noXi/uov 
dnovoug^ dTta^sTg^ 

. V w e^ Ttpdaaovrajs iyoy oixouq, Wb 

str. 2. SaaoQ 8* elXs noX&tQ 
nopov 00 StafidiQ 
^AXooQ TtorapoTo^ 
oiS^ dxp^ iaTiOQ ao&etQ^ 

oSau HTpofjLOVtou 870 

iteMfooQ ^A^^sXtu- 
eSeQ elai napoixot 
Bpjjxionf iTtauXwv^ 
ontuir, 2. XtjiyoQ r' IxTO&ev at 

xaTd, ][ipao¥ ih^ 875 

kapjivat nepl Ttopyoy 
Tood^ dvaxTOQ dtov^ 

fwc iManaivTeQ^ o^q Sip^Q To^f^aoQ inoa^asv, — itepeJSdvjToe ^pev 
hf ffoi^tt^. 862. rd vofupa ndvTa twv TeTee^tafidvwv noXetov, — 
oi di StfpmfekeTQ S^ftot (1. Beapol) ndvTa iTtoXtTeoovTo» 866. to 
&nf Bat/ftointxafQ' r^ ^^T^ "EXkfjvaQ uneTa$ev^ oox dvdyxj^ 6 Ja- 
piu^' 8688q. axJOjpoTepa i^ auvakot^^ {.aovakf^ m) norapjooSk 
if' iariaQ^ c^v iare to rooivexa Touvexa. 870. wq pi^^pt^Tntp^ 
fiopim naparetvotHn^Q t^q dp^^Q Hepawv, 871. ae deuypot' Mjfe- 
^ y^ nav udwp Xeyouat, 878. rwv iitauXtaftdTwv, 874. 

ttl ffstf T^Q Bahiaai^i Saae elal fuaij^epoe, 875. toJq rei^eae 

nx9x)mpivat, 876. xaTd xotvou yeYevijTau, 877. tou Ja- 

fom, — un^xtmov (61.). Ml. &n^ty6fiM^* recc.: dno^ivofu^* M. 861 sq. vofii^fiaTa 

HerBiim: voftiftara M. 862. ini^^ovov^ eraso o ante ^, M. 865. 
•aocPoraon: itfo&ootf M. 868 sq. norafiolo od(}*Bumey: norafsjou 

^ M, noroftoO odd' ?el norafwo y* odd' recc. 869. ou^ula recc. : 

A»«iitf M. 87a i^/n^ufwv recc.: ^pijtxatv, 875. i^li^/la | /icpac M. 108 AESCHYLI 

^EXXoQ 7' d/£^2 it&pov 
nkaxvv tb^ofitvat, 

lio)[ia re IJponovTeg^ 880 

xa} OTo/MofjLa Uovtw 
Btr, 3, voffoi B^ a? xard, itpopv* 
&Xeov TzepexXuOToe 
T^He y^ npoaijpL&Hie^ 

oea Aia^oi^ iXae- 885 

oipuTog re Sdfiog^ 
Xeoc^ T^dk Udpog^ 
Nd^o^^ Muxovo^^ 
T^vw Te auvd'- 

nroua^ ^AvSpog d^eyeiTwv. 890 

antUtr, 3. xai Tag dj^edXoug 
ixpdruve psixdxToug^ 
A^pvov^ Ixdpou ^' idog^ 
xae ^PoSov ^8k KveSov 
KuTtpeag Te noXeeg^ 895 

878. dTih xoevou rb oem elmv al mpd tov ^ EXX^OTtovTOV oexr^ 
aev ah^iouaax, 879. '^irii nXaree ' EXh^anovTwt (Homer. H 86). 

881. 6 Bdonopog. 882. ax xard, tov ^ EXXi^anovTov, 884. 

unoTaaaopjevae, 886. auToe iv rw Afyaiw neXaYse eiaiv. — 5Te 

(i. e. Ofjpsiwaae Jr;) fUTa/Se^xev elg to Aryaeov neXaYog' ^ ybip 
Aia^og iv rw Alyaji^ nekdyee iariv, 892. unh t6 eSeov xpdrog 

se^ev, pjeadyxToug 8e, pjeaaxrioug^ napa&aXaaaioug, 898. A^' 

vog Op^xrjg ioTiv, aurcu Se elaev ae fuadyxTeoe, — Ixdpou {Txap 
m, Ixdpou schol. rec.) tov xkuSwva, 878. "^kla^ r* recc. : ikka^ M. 879. dpx^fuvae Blomfield, fort. ej- 

pu^opot, 885. oXa M. 888. in marg. Cr M. 890. dvSpmv M (superscr. 
m). 891. fort. xat pijpiTorpS^ug ex Athen. HI 86 B Alaj^uXo^ d* h» 

IJipaatg rdg dvaperag (^rpe^ouaagy vy^aoug vTjptrarpd^oug efpvtxeu» 892. 
fieadxroui recc. : fitad^rxroua M, fort ntrdxroug (cuius interpretatio fiie- 
rit Tdg dy;(tdXoug) scribendum. 894. 'fiMov r' (pro xal P.) Hermann* PEBSAE. 109 

ZaXofuyd re, roc 

vtiv fiarponokeQ 

T4ȴS^ ahca OTeyayfAafy. 

fpod. xcu rdc e&xr£6EVot;c xara x^pov ^ 

laovtoy noAudvdpotK 
' EXXavwv ixpdruvsv 
Oferipatg ipptoiv, dxd/iarov dk Ttap^v 
oBdvo^ dvSpatv rtu^yjovijpmv^ 

itappixrwv r' hitxoupwv^ 905 

vuv 8* ohx dp/^tXoYiuQ 
^eorp&rra rdd' au 
ftpopev mXipjotat^ 
dfioBivrec psydXa)^ 
nhxYOLUft novrtamtv. 910 

^^pS^^' ^, Stnrn^voQ iyw oruyBpdg potpag 
rr^aSe xop/fjoas drexpaprordn^g^ 
w^ wpo^pdvwQ daifiwv ivifitf 
HepiTwv yeveqi* r( ndbw rXrfpjwv\ 

XiXurat ydp Ipwv yuiwv f>wpyj 915 

ri^v^' ifhxiav iatoovr* darwv. 

897. c&sooror ydp elatv ol iv Kimptp Zakapxvtot rwv iv r^ 'Ar- 
^JfJ. — ri^ iv Konpip, 901. lovidojQ (lwvi8ag Dind.) noXeeg, 

903. r^f liup Xoytofiif}^ otov ^povtpLog wv. 906. dXXd dXn^^wg, 

907. vno Bewv ive][fiivra xal Beotg So^avra. 909. (adde yp.) 

^^a dfta tfevrec- 910. roTc vaupa^iatg. 912. xaxoreXeur^rou. 

897 sq. rdis . . ftarponoXtg recc: rdq . . fiarponoXtta M. 899. 

^f^vfpmv Hermann: artvajrftdxtov M. 900. edxredvoog recc: et/x- 

tttt»«»9M. 901. *Ia6viov Hermann: i6ptoy M. 902 sq. fort. ixparou* 
^<^ttC* 907. ^^/0«9rt« recc: Be&xpenra M. 911. paragraphua 
I*M6xa et fiff^a ante paragraphum in M. 914. rtvef ex ^cvmv, 

nt lidetnr, corr. m. ] 10 AESCHTLI 

t3* fyelevy Zsc/, xdjuLk fjLsr' dvSpwv 

rJiv oij[Ofi£va)V 

Bavdroo xartk fwtpa xa^ipod, 

XO, ^oTot^ fiaaeleu. OTpartdc dya^^Q ^^ 

xaJt fJepaovofwu rcpT^g fjLe^hjg^ 
xoapLou r dvSpojv^ 
oug vuv 8ae/A0JV inixeepev. 

yd 8* ald^ee rdv iyyalav 

^fiav Sep^ijL xrapevav ^Ae8ou 925 

adxrope nepadv dir8aJ3dra4 ydp 

imXXol ^reg^ j^wpag av^oQ^ 

ro^o8dpjavreQ^ ndvu rap^ug reg 

fiupedg dv8pmv i^i^Bevrae, 

aide alae xe8vdg dXxdg. 930 

^Aaea 8k )[i^afv, ^aaeXeu yaeaQy 

alvafC alvwg 

inl yovu xexXerae, 

Btr, L SE. 38' iymv^ oioe^ aiaxrdg 

917 (limmo 915t Yitelli). unopepvrjaxopevog ydp reov ncu8wv au- 
rdtv alaxuvfj xal iXetp neeZopm. 921. rr^g roTg Ilipaaeg vefu^Beeai^g 
(Gl.)« 924. iiryaeav : iyj^wpeav. — roureare ri^v iy^wpeov • ij ourwg^ 
^ Y^ flfjLwv rijv i^w r^g yrjg ^/ftyv aeaayfjLevrjV unb rou ^Ae8ou xal 8ed 
rbv Sip$7jv xrofiivi^v aid$ee. 925. rb £^f, ^^av Hepadv. 926. 
adxrope : rw nXrjpwr^^ napd rb adaaw (adaw m) * ore ^e* aurbv dni' 
davov. — eBvog Ilepawv. rb if^c, AY^afidrae ydp i^if^evrae. 928. 
exfuaig^ yovTj. rouro 8ed fjiiaou. — ^uareg: ^ neipupjJLivvf xal inl 
Y^g neaouaa. 931. yueag inl yovu rb iSr^g. 934. Bptfvtjrbg 

rfj xivvji^ dvre rou 8uaru^wg Yevvv^&eeg, 

920. droToe Turnebus : droTorot M. fia^tXtu recc. : fiaatXtOa M. 922 
in margine addidit m. 926. adxrop M, t adpinxit m. 928. rap^Og Ttq Franz: jrdp ^oarta M. 980. $ip^a^ 931 / praeficriptum in M, de- 
levit Meineke. 930. dt al al dt rec: dt al M. 934. paragra- 

phum praefixit M. i/w Dindorf. PEBSAE. 1 1 1 

Hr. 1, XO. npoa^^oyydv aot v6<noo rdiy 
xaxo^rtSa fiodv^ 
xaxoft£Xerov idat 
Maptoa^uvou Bpijwi^poi 940 

nokoSojcpuv la^dof. 
miHr. L 8£L eer' atav^ ndvSuprov 

Sua^poov abSdv. Sa/fuov ydp 58* au 

perdrpono^ ht^ ipot. 945 

ntiMr. 1. XO. ^aw zot xat ndvSuprov 

hunwS^ r€ aifiiuv 

aXirund re ^dpTj 

TtoXetog yiwa/s nevtr^r^pog^ 

937. npoa^poMfatv aot rou voarou nepxlfot^ r^ xaxo^rtSa fiofjv. 
939. Pofjv (m'). 940. Kakktarparog iv Seuriptp nepl ^HpaxXeiag 

Ttrtpoo rpei^ nmSa^ etvat^ UptoXixv MaptavSuvbv povov (1. Btoppov^ 
Iv) xovrfferouvra dnoXia^ai^ xcd fiixpt ^ti^ MaptavSuvou^ ^P-S ^^' 
pto^ ^pj^eev ohrov. rbv Se MaptavSuvov au^aat pdXtara rijv Bpij-' 
v^tx^ adiipSiav^ xal StSd^ ITayvtv rbv Mapauou naripa. xaJi 
^ki Si rtvi^ (compendio ut v. 679) elat MaptavSuvol intnjSetorr^ra 
^ovre^ el^ rac ^p^vtpSiojQ. xaJt rb nept^epofievov »abXet Maptav' 
iwng xaXdfwtg xpoinuv ^laartt. — wg rcDv MaptavSuvwv Bpi/fVwSatv 
MTw xal adXot Si reveg Xiyovrai MapeavSuvot\ intm^Seiojg i^ovre^ 
^-pb^ Bpiivot^. 944. ^ rit-irr} perafiifiXijrat. 947. rd ndBr^ 

r«> iairv aifiutv, 948. rd iv rfj BaXdaajj aup^vra dru^ifpara 

Tw¥ noJiirwv. 949. nevBoug d&a^ (GL). 

995. narpipa Heath: narpiat M. 937. np6mpbaff6v aot recc. : 

^pof^ajq^oooot M. 940. paptavduvou M. 941. nifitpia Porson: nifinlm 
tif^ M. 943. xai navoSuprou M: xai delevit cum GGWSchnei- 

^ Paasow, ndvSoprov scriptit Blomfield. 946. ndvSuproy Blom- 

M: xmf6SopTov M. 947. oifiofv Elmsley: atfiiCofv M. Fort. Xbo' 

Hfiwv. 949. noleoti glossemate expulso recipiendum ex v. 112 AE5CHYL1 

xXdj^^io S' au 950 

yoov dp{8axpuv, 
§tr. 2, SE, 7ava>y ydp dfngupa^ 

Idviov vau^paiXTOQ 

^Apt^Q irepaXxijQ 

vo^iav nXdxa xepadpsvog 955 

doadaefwvd t dxrdv. 
8tr, 2, XO, oloioT J36a xal ndvr^ ixneu&ow 

Ttou 8k ftXoiv dXXoQ r^^OCi 

nou 3e aot napaardrat^ 

otog Ijv 0apav8dxi^g^ 960 

ZouaaQ^ [leXdYiuv^ 

xal JordfiaQ 

^8* ^Aya^rag^ WdppxQ^ Houataxdvv^Q r' 

Ay^rava Xtntuv^ 
antistr, 2, 3E, dXoouQ dneXetnov 965 

TuptaQ ix vabQ 

eppovraQ in^ dxralQ 

ZaXapjvtdatv arufiXou 

Beivovrag in^ dxraQ, 
antUtr, 2, XO, oioioT^ nou aot 0apvou^og 970 

952. h ^Arrtxog aroXoQ dfpetXero r^v Uepawv atorjjptav, 953. 
b rtjjv 'Itovo^v, 954. roureart vtxtjipopog, 955. dnoxeipaQ 

aruyvijv nXdxa xard. rijv 8ua8atfxova dxrr/v^ roureart xard, rijv 2a- 
XafiTva, prozimo jr^ov at^. 950 sq. xldY^w 8" Apidaxpov la^dv Hermann et 

Prien. 952. SE. Lachmann: nulla nota in M. 953. Idwv M (v 

superscr. m). 955. /ioxia> Pauw. 957. 958. paragraphi praefi- 

xae in M. 957. ixKto^ou recc: ixnt6^ot}i. 962 sq. xal dotd^ 

fia^ i^d' d I jrafidraa M. 963. ^Ar^afidraq recc. 965—69 in quat- 
tuor versus post Tupia^, dxratg^ traAafiuviftv, dxrds dividit M. 1^7. 

fort djratg. 968. SaXafuvtdat Hermann: traXdfuvlatv M. 970. noo 
((^fioa} noo aoi) Hermann: ttoD 8i M. itou Sk JBeuaka^ am$^ 
^ iUoMC ebndraiip 

xat Mofftavpac 076 

'Aprepfidptjc r* ^' TmMi^pac; 
rdSe a* im»epQpjaM* 

T^wyvyiotK xart86vrec 

oroYvdiQ 'A&dtfoe nAnes iid mr6^j 960 

l i l^ rhipa^eQ dmaJpooai x^P^' 
9tt, 3. XO. ^ xal r^ Uepamv abrou 

rbv ahv marby ndvr^ dffkdpikv 

papia impioL ne/maariky 

Baravw^oo muB^ ihwtarov 986 

• • • 

— w w . ^ 

Toil H^fjadpa rou Meyafidra^ 

Bdp^v re, piya» r" Oifidpvfy 

lltmQ £Ufr£ff; 

& & & 8^wv. 

nipaaeg dyauwTQ xaxd, itpdxaxa Xfyetg. 990 

983. ai^fu/wam 8xt fiaatXewQ d^a^ipjbc dpSpsi rduQ ^partaQ, 
983. rw Svra i^pBaXpov, 984. furpTjrijv arparoniSoo^ o^v (xard 
iddit HeimsoeUi) puptdSa dpt^fiouvra rdg 8Xag ^epqviaQ, dpt^ 
p^ xard nevrdSa dvd fiupioug Ij^ovraQ (ij^ovra Dindorf) rouQ 
^aitivouQ» 989. StaxoTtrtxujv TtoXepiwv xaxwv, 

Vl\. *Apt6ftap86i r' Bnmck: x* dpi6fiap86^^' M. ' dya^6'ar primi- 
tos IL 973. XOatoc M. 974. 975 coniunctos habet M. 977. 

^otp^^My Meineke: inavipoftoi M. 978. ftot recc: ftot /tot M. 

ttD. itdifrma nt Tidetor ante. corr. M. 982. rbv cum litnra ante 

> (fiieiit xAv) M. « 985. dJbcvtarov scripsi: dkxtarov M. Mono* 

iMtnDi anapAMticaB .exoidi^se vidit Vellaaer. 986. zod' affadtia \ 

r^ ftirafidra | M. 98«. r' Olfid/nf¥ recc: rotfidpijy | r> M. 989. 
•«• I>iiidorf : & & M. datofy M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 8 112 str stf. nnfi an' 


!•' 


« «t io^^qtim 1000 *1< 

^ .-^ «^aoTo* arpavod. 10O6 j^ ^«^ td 'txpoBhj 86 ol iv8ov uJidxTet€ 
^ /^eMRxJv. 997. i^<9is6c 5 xo/. 999, 
^ 1002. drddavov o&x irA d^pjpdrwv 

^^. ^t<r9C« 1005. yp. xal dxp6rajf i( 

^i jk d^TOi^ dnb Tou iyetv xat dyel- 
, > iMpoxai, oi axpot (GL). 1006. rb -vv , >MC iw< et in marg. ;^/». I^l^a' /lOf) <9^ c^a I 

•^utwl^TorvdM, Fort Mpmv 6Kooaitf9ts 

j^iiix HenuuuL 99i. iyrotra^v Blom- 

FtrWa: 4Uio M. ^' ^roAw/Mv primitos M. 

. , •^f •* l>U»iorf. lOOa MiiMaTWf recc. 1001. 
^ , .^^t»^^ lOOS. pangnphQB prae. 

^, ^ i^. ^M^m; 9xw&9v M. iw6ftMiHM Blomfidd: d* 

(,. ^ lAkMUiiP^ 1005. 1006». persoDinim notis ca- 

,. ^ >t *'*«^ Passow. dypiTQt Toap. lOOft, PERSAE. %l$ 

i9rr' &>brrov xoxdv « 

iampijtov^ oTov SdBopxw ira, 1010 

r. /. 2£L nfni;^YpLS&* tllku St^ faiw¥OQ t^/oc* 

SK viai yiai Suat Suae, 
XO. ^Ia6vo^ vao/3aTa¥ 

xOpaavTB^ odx ebroj^w^» 1016 

SumSXefioy S^ T^^ t^ Uepa&v. 
9tr. 2. 8E, nS^ S^ ou; arparbv fiky roaoum 

rov rdXoQ niTth^ypat, 
XO. ri S* obx SktoXev^ pjtf Skaarz^ Uepaav; 
3E. Sp^ rS hnTtbv r6Se rac ip&Q arokoQ; 1020 

X0> Spw Spw, 
3K rdvSe r* SearoSijr/iova 
XO. rl rSSe XefetQ aeampivov; 
8E, ^aaopbv fieJiieaaev; 
XO. fiaed f Sk dnb noXXwv. 1025 

1010. c^v xaxbv ^ ^Ami ifop^. 1016. xaxoSkv noUpjtp 

xel Soaruj^^aexv. 1018. xonro^, fipijvot dXiaaQ roaourov enpa" 
rh. 1019. kehtee xaxd. 1j arexriov iv r^ re Si {Sai m)^ Ska^ 
oij^ vd fuydXa Uepawv oXeoXev; 7va Xehq^ (1. ehtg) rd r( Sk (Sai m) 
hep XiketTvreu. 1020. Bewpeec rb nepiXoenov i/ik {i/wl Pftley) 

kapavov riJQ SXr/Q arpareoQ. — ohv ariXou (01.). 1022. rijv 

fepizpo». 1036. S)Jya iawbii dnh noDS^Q mvonXioQ. 

1007. paragraphas praefixa in M. 1006. nalla personae nofia in M. 
IOOBl i$€a&* GCWSchneider. 1011 om. H, in marg. suppleyit etjrp^ 
^aipo¥Oi ruxae snperscr. m. o^ . . r(;/a Faley. 1012. chori notam in 
rmra praescr. m. 1013. via vitf. d6if. S6^ WeiL lOia 1014. persona- 
nm notiB caret M. 1014. ^Jadvwv recc. : Idvtov M vaufiar&v Bobortellas: 
^•nfiirmv M. 1017— 1036. personaram vices paragraphis notat M, nid 
^aod 1022 Hp^ praeBcriptom est 1019. ai^' iXteare scripsi: a^ 

rdiorc M. 1022. r6vde Forson: rdv Si M. 1028. atam/iivov 

Kripsi: atamafdvov M. 1024. fi^Xieaatv Hermann: fiikeaatv M. 

8* 116 ABacam 

SEL itntaviofisO'^ dpatyfvv. 

XO. 7avoiv hxhQ ob ^y^Xf'^ 
wUistr. 2. 8E. iyavdpttoQ* xaret^ 

Sov Sk 7[^* dtimw. 

XO, Tpanima ya6fpaxT0¥ ipiSQ Sptlov\ 1090 

SE. idnhnv S' imppi^ 4n\ <np/popif, xoxoS.- 

XO. mmu 7tana2. 

SE. xa2 nUov 1j namu pjkv ^v. 

XO. SfSupa ydp iari ncd rpenJiSL 

SE, hmpd^ fdppara ^' ij[9poK. 1035 

XO. xa} a»&fOQ f ixoXo&O^ 

SK ^upv6c s^ Ttponopmm. 

XO. ^ilopv Sratai novriaKriv. 
9tr. 3. SE. dku¥9 Sioive n^pa' npbc S6poug d^ fOe. 

XO. aku alcUy Sua S6a. 1040 

SK fioa vuv dwfSowtd fwe. 

XO, S6aev xaxiiv xaxm¥ xaxotQ. 

SE. hC€ p£Xoc 6pou reMQ. 

XO. droTororol. 

Pape^d 7' SJSe aupxpopd. IO45 

ol pdka xojL roS^ dXyw. 
cnAin. S^ SK ipeaa^ Ipeaae xat arivaC ip^ X^'^' 

102Y. ipeott^parexeog. 1030. rbv ^pj&v vaurexbv Xaov. 1031. 
rouTo xai 6 ay^kocnpoemev, 1033. bnepfiatvee Op^vov. 1036. 
t5v Ilepaeov. 1039. Sdxpue rb drdjpjpja. 1042. StSou roei 

xaxoe^ ri)v xaxijv S6m^ 3 iare rdc Sdxpua. 1043. auvreOelQ piXoc 
Bpijvee^ dvr\ rou ebpuOpMg. 1047. rimre aeaurbv eic ip^v j(dpep. 

1027. 'Idvwv Passow: radvtov M. 1028. xaretdov | dk M. 1036. 
beoXod&^ recc: ixoloua^i^ M. 1030. 1040. paragraphi praefixae 

in M. 1040 et 1048permutat Butler. 1041. v5v M. 1048 et 

1044 paragraphos, 1046 Hp^, 1046/, 1047—1072 paragraphos BinguIiB 
praescribit M, niu quod a 1054, 1059 nota abest 1047. xdptv in 

xasnra habet M. SK fi6a yciv dvrS^ouTii /wtk 

XO, iuXbo^ ndp^att^ iianora^ 1050 

EK, btopbloJOt vw y6oiC> 

XO. iroToroTde, 

/liXoiWi y oS /u/i/$muy 
o^ ctov6saaa n^y^ 
itr. 4. SE. x€d aripv' apaaa^ xdat^da rb Miatov, 1066 

XO. dve^ dvtOL 

SK, xa/ /wt ywslou mp9a Xsux^pi^ '^P^^ 
XO, SstpCfS Satptyba pjoka. yosSvd, 
SE. dAret S' 6^6. 

XO, xal rdS' ip^. 1060 

•iitUtr. 4, SE. mdov S' ipetxt xokn&iv dxfijj j[ep€jv, 
XO. Svt' avta. 

SE. xaJt i^XX* l&etpav xal xazoixrtaat arpardv. 
XO. BnpiYS^ dTTprjrSa p.dXa yoeSvd* 
SE. Seatvoo S^ Saas, 1066 

XO. riyyofia/ rot. 
eppd. SE. p6a vov dvriSoond pjot. 

1050. b fip^voQ, 1051. htexrmfiiveo^ fip^vet. 1058. nev- 
^ffr^» 1066. oi •jrdp Moao\ xai ol Opbyeq tlai pdktara 9prfWf' 

^oL 1058. imf^eYfjua in\ rwv fierd a^oSponfroc rtXXivrtuv 

^ ^Z^' 1068. ^dXXe dvrl rou riXXe, xa2 j^otpoipdXa^ /lt6' 

^^ 6 reXXtov rd fiipta rwv yuvatxdtv. — rtXXe (in altero marg.). 1048. jroi&vdg recc. : yeedudff M, yitdyoa m. 1049 et 1051. vSu M. 
Wi. ai &etam ex dy vel d/i (drcumflexum addidit m) M. dfifie/U^erai 
IHBdorl fort ftdX* aloXa fieftiSercu. 1054. of Lachmami: pm M. 

1QS5. zoi fi6a ex Enstath. ad Dionys. P. 791 Hermann, xdntfiw Dindorl 
H)G6 et 1062. di^ea duea M. 1057. nip&e Robortellas : SnspSe M. 1058 
R 1061 dnpqrda dnptjria M. 1058. ydedva et in marg. Cr y6idva M. 
l(to9.^iM, t inseruit m. 1061. ipeexe recc.: ipttde M. 1067. vDv 
^ 1079L Sijr* du* aXav Weil. — Subscriptum in M alax^Xou nipaat. 118 AESGHm PERSAE. 

XO, oloT ohT. 

8E* alaxrbg ic SofiLooQ xU. 
^ XO. Idf &u, Ilepaig abt duafiarog. 107O 

SK hodL ^ xar' £rrv. 
XO. ItudL 8^0, yal va£. 

8E. roaa&* dfywjidrai. 

XO. Iw hu^ UtpalQ aiaJAo^xoQ. 

8E. i^ ^ 7 7, tptaxd^unv^ 1075 

7 7 7 7) /8d^<<r<v dXdpevot. 
XO. fdpjipm ro( ae Sua^pSoic ydotQ. 

1077. nptmepj^. AIDXYAOY EHTA EDI eHBAi;. ^Titd^tctQ Twy ^Enxa kn\ 0^fiaQ, 

H fiky axi^vij rou dpdfjMTOQ iv (in} m) Bi^fiatQ !m6x9nai^ b 8k 
^opbQ ix Bi^Palwv iavl napBdvutv^ ^ Sk Imo&eaiQ arpaTe^ (<rr/9ar«<a 
m) ^Aypeiwv mktopxouaa Bt^fia/ouQ^ touq xa} ifex^aavraQ^ xai Bdva^ 
TOQ 'BTeoxXiouQ xaH HokuvtixooQ. i8t8d)[9ij int BMCfivooQ ihiii" 
md8t 09 (a. Chr. n. 467). ivixa AaJUp, Ol8t7to8t^ "^BnA iiA 6^fiaQ, 
2ftYY\ oaTuptxfj. J3 (i. e. 8eitTspoQ) ^AptOTiwv (AptOTiaQ Franz) /7cy>- 
aet^ TavrdXtp^ BaXatarmQ aaroptxoeQ toTq Dpativao itarp6g, y (L e. 
TpiroQ) Bok)fpdapwy AoxoopYtiqL (koxoopyiat m) TerpaXoYi^ 

Th. Tou Spd/JLaTOQ npdawna* 
TxeoxkiJQ 

dYyskoQ xaTdaxoTmQ 
^opbQ 7tap9£vwv 
'AvTcjrovi^^) 
layJjvij 
x^pu^. 1) *Avrtjrovij ante, ^lffpL-^v^ post djrjr^ko^ xardaxaxoQ habet M. 'Ereoxi^Q. Kddfioa voXttmt^ jifiif Xifm rk xaipta 

ScTtQ fuldaatt npScfOQ i» iCfiUfiUTj icAJietoQ 

otaxa vo$fi&>^ fiXiipapa fd^ xfn/i&p Bnvtp. 

tl fiiv ykfi th itfid^iufity^ Aria ^ou' 

tl d' aM\ 8 ptif Yivono^ aufupofiii roiot^ 5 

*Et9oxiiifQ iv slq TCoib^ xara ivcdXtv 

bfjtuoW'* bn^ iiaT&y ffiotfjiotQ iroiopfio^otq 

oluwYpaaiv i^\ &u Ztbq dittrjryjfitoq 

iKwyupoQ jivotTo Kadptlmv 7c6Xtt. 

budg dk ][pij vuv^ xa\ rhy iiietmifT' irt 10 

^fitjQ dxpaioQ xat rbv e$jjfiou XP^^V> 

fiiaanifibv didaiuoyra atipaToQ noiuu^ 

1. Xeinet rb ixelvov, xaipta 8k rb, dvayxdea (l. 8exaea) * napaxa^ 
pftfbp rii SHtxa. 2. ixehov (61. rec«). — iv i$ouaef (6l.)- 8. rbv 
^ isoXea^ xuJSepv^v, 4. t^q ebnfHxyeaQ fj ahia ini TobQ BeobQ 
{ijnfif>eTat add. schol. rec), t^q Si SuonpayeaQ inl touq SpxovraQ, 
6. ird Tou fi6voQ. 7. XoeBdpotQ (61.). — rb upveeoBae piaov^ 

8. iXe^ifTifptoQ ZtuQ iv (^fiaeQ TefidTcu. ff}a\v ouv^ aupjfwveuQ kauTtp 
T^^o, 10. xaUi rbv veov xoi rbv au^ovTa T^fv fiXdoTijaev tou 

Mq {awfiaroQ Enger). — rbv veov (61.). 11. tov i$a/ ^XexiaQ^ 
^ yifWVTa. 12. abSdvovra dvdpwv vuv, (13) oeov xaBb ixaa* 1 Scttf M, S^^te post rasuram quae volebat daria, 8. xotfi&vi^* 
B^iBMoetlL 6. irsoxAija^ M , c superscripsit mi. noXbff sapra Ter* 

"m habet M. 8. dXeftxijptoff m^. Post 11 lacnnam Btatuit 

MSchmidt, cm Mpxjp^ Aadv tribnit ex Hesych. ivSppfv Xa6v^ rbv htl 
^h^ 12. fiXdaniiiov M. 122 AESGHTLI 

wpav s^oiS^ ix€umv<t &tm ou/iTrpeniQ^ 

TtSXit T* iip-fyfEty Ttat ^Bwv ij][mpmv 

^wpmat^ TtpAQ pij ^ ^aXttxp^^vai nozt^ 15 

zixvotQ TS Y^ re pijrpi^ ^Mrary rpo^q}' 

9/ ydip viouQ ipnovTaQ edpevei nidtp, 

&Kavca Travdoxouaa TtatSeloQ StXov, 

ibpifpar* obctar^paQ doTTtdijfdpooQ 

ittarobQ SnoK jriuota&e npoQ //>ioc rode. 2D 

xat v5u pkv iQ rSS' ^pap e5 jiinet ifeoQ' 

Xpiy^oy ydip ijdrj rovde 7tupp]poupivoiQ 

xaXwQ ra Tcieiw nuXepoQ ix i^ewv xupet. 

vuv d* wQ 6 pdvTiQ ipfjoiv^ olwvwv fioTi^p, 

iv tbai vwpwv xaut ^peaiv, mpbQ dij^a^ 25 

j[p7janjpiouQ opvt^aQ i^eudet t^vjj' 

oJjTOQ Totwvde deaTrirrjQ pavteopdrwv 

kiyet peyiaTTQV npoafioXijv 'Aj^attSa 

13. ufpoof (wpav m) fpovriBa ijj addit Dindorf) ^hxiav^ ^* i ^ 
vooQ oStwq, Ixaunov bpwv ij^ovra ^povrida rijc ndXeaiQ* 1j ixaarov 
nphQ rijv ijhxiav fiojj^efv r^ noXet a/g npenov. — dpp68eov (GL quam 
delevit alia manus). 16. xotvbv rb dpi^yecv. 17. aSnj. — xtp^ 
pimg hd naidwv (ni8wv m) r^ ipnovraQ. 18. ineSej^opivi^ (Gl.). 
— Tuivra novov r^Q natSuaj^ ^Xexiag u7to8e/ofjLivij. 20. nearol Sij' 
Xovore. — npbQ xivSuvov unkp abr^Q TtpoBupov (Ttpu&upoe schol. rec). 
21. dnb rwv iv Cuyox 22. ^uXaaaopevoeQ brtb rou Beou (61.). 

24. axonS^, 6 Teepeaiag. 25. obx ipnup (ipmtpoeg m^) aupopevoQ 
()[p(bpevoQ schol. rec). 26. i^ dxo^c ybp rbuQ nr^aeec Seixpt' 

vev. ob}[ 6pwv 6 TeepeaiaQ inefiaXev (inijSaXXe schol. rec) rj^ "^X^JJi 
kripou unayopeifovroQy obx abrbg wv abroTtmjg rwv dpviwv. — pav' 
reurexouQ (GL). 27. 6 TeepeaiaQ (GL). 

18. Spav* M, &pau m, r in litura scripsit m^. ix^v&* rasura £Bctum 
ex ixwv^\ ixaffToff M, ixaarov mi. &zta rasura mutatom in &ari M. 
^rcc ifinpexiji Heimsoeth. 19. olxffT^pai recc. 28. inter xaJiwa et 
rd & superscr. m^. 25. ^peai M. ^oug di^a Ritschl. 27. tot&ydt 
corr. ex rotSvdi M. SEPTEM AFTERSUS THEBAS. 12$ 

iU* lc r' indX$9iQ xci mXoQ mpj(aiJtdT<av 30 
bppaa^t itdyvBQj oooeHt obi^ 7tauT6t}j[l^^ 
ithjpoixB Sofpaxna^ xam aiXpaaiy 
Ttipfwu arddfi^^ xai TtuXwv i7t\ i$6dotQ 
\fduvoyxtQ ti ^potiTS^ /0/9* iw/jX&Swy 
xapfiBtr* Stfaof Suiiov^ ti rtXii ^tiic* 86 

axonooQ dk xd^Jb xai xaToirnfpaQ otpaToo 
hctpnpa^ TobQ Ttinotda p^ pardu id^* 
xdi Twyd* dxoiaaQ oS u pij ki^f^ S6i<p. 
'A]^]^eioQ *ETe6xieBQ^ ^iptOTt Kadueiatu apa$^ 
xaTd' ijxm aaf^ Tdxefflsv kx arpaxoo ^ipmv^ 40 

oxoitoQ. odxdQ xaz^itajQ i' eip* iyio t&u itpaypdTmv. 
difipeQ ydp iivrd^ dooptot ioj^a^riTat^ 
TaupoafafoouxeQ iQ psidvdezov adxoQ 
xdt &tfjduo)fTeQ /S/t><K Taopetoo fovoo^ 
'Apij T* ^Eyow xoii ftiaipuTov ^6^ou 45 

6}pxo}pifT7jaau ^ itdiet xaxaaxufpaQ 
diuTSQ iaitd^etu doTO KadpMtwv fiig^ 
1j jTju i^avovTeQ rijvSe (popdostv fpovtp' 

29. ht voxrt dyopeoea^e xal fiouieueaBm, 81. aouoBe: 

^n^fta wapaxeieuaeioQ. — amitOfxivot, 32. rdc indi^etQ raiv 

7<f]^«v (61.). TotQ iTuJS^paot. xare^pijaaTO BL 84. ra;v no* 

kikim, 86. xakk BebQ napixst. 87. p^ pdrTjv Spp^aai, 

48. iQ fuXiivSeT{o¥): rb peiavtaBkv tw atpxtxf ^ r^ ix peiatvStv fiop» 
9m TteptPefiif^iivov, oStwq Sk BuovreQ indvw rcDv dantdwv ipav' 
TiiHntro, ri peXdvSerov Sk xaiwQ Sv in\ ^t^ooQ pij&eaj^ iid Sk ad- 
*ooQ napiixet rw {rb schoL rec.) ^erov wq inl rou xeXatve^kQ rb 
^ifOQ, 47. ixxe:vwaetv^ dnb rou iandBou, Sv a 

SO. xdxtfio6i&uoty Dindorf. 80. nukao nupyiaftdrwv (wv et a 

(BperKri|)6it wX) M, fort ndA^wq nupjrwfiuxra. 34. ^tfBapotXre M. 

31 wtoxrl^pa M, o addidit m\ 48. npooBe ^updotw Stob. fl. 7, 11. '^ Assomi 

Ai ^ »»r rc oljtzoQ i* oSrtQ ^v M in6fia* 

mi^fitifpmf fop ^ei/foc dvdptiq. ^ktjwy 

lm»«t« itovrwv wQ ^Api^ d^iopzATmv, 

WM Ci»i4!K mavtQ odx Sxvtp j^poyiCttOL 

aifj— fiwrfvwc ^' iXttnov^ 6^ ndk<p ia][my 66 

Kpd^ r«5r' dptoTooQ dudpaQ ixxpixooQ noiswQ 

mUmo hn* k$6doun Tdftoaai zdj^oQ* 

» 

iffbQ fip ijdrj ndvoicloQ 'Apfeiwu ozpaxbQ 

jy / xt, «oi^esc, ;zt^ca ^ dpjrrjor^Q dfpdq 60 

jfpai^Mt ozaJiafpotQ hcmx&u ix Tcieopovwu* 

ab i* &aze vabQ xedvhQ olaxoazpSfoQ 

^pd$at 7t6Xiapu^ nph xazaqriaat TtvodQ 

^AptwQ • fiof. fdp xuua itpadiov azpuzoo. 

49* pmipeai: nepovuQ ^ Tpej[<XQ ij re roeouzov. i^oQ dk ^ rooQ 
ih noXsfii^ ro€Q obeetoeQ nspneev aij/jLeea ^ (J^ delet Blomfield) ixpo- 
>4AQ ^ ratvtd^ i} fioarpo^ooQ ^ re roeourov. ro Sk iarefov dvri 
Tv j inXi^poov* npdQ Sp/ia dk ^ASpdarou^ inel 'Afi^edpaoQ obrdeQ ipav' 
UiAiuiv povov ^ASpaarov aeoBifaea^at. rouro Si wq ditb r^Q laro^ 
• saw iX<ti^v^ Zrt iawBii ^ASpaaroQ' ine} nSBev jjSeaav 8re Sea^eu^e^ 
:«««; 50* rourov yAp ifaaxev 6 pdvreQ owB-qaea^ pj6vav ix 

.i'*i ni^XipiHK — inXijpoov (Gl). 61. obx Ijv iXeoQ Sed. rijg yXwv* 
.',W ^TWv i^H>twv dno^ijXuvwv r^v Sppi^v, 64. xal rwvSe noa^ 

.,^: ,u4r' i*b nxtXb Sk raura yvwajf rfj neCpq^ i^ nepi rourwv dxo^ 
.i^iaJ^%i»c "fty^vev^ raiu yhp ijffeeXa, — ^ yvwaeQ oux elQ pax- 

.sh n^J^atiiCt^ti» Aft. xh^paupevouQ S' iX(eenov): xXrjpouQ fdip 

^Ksi^od(U>*iH ^*iK pmv rruif^v iSe$avro ot iTrrb, Xo^ayerae, 68. 

«.%;(>^ V^^^*^ ^^^ X*t»xo^. 62. dnb fuza^pdg twv tzXoCwv. — 
xi V 0.1^^1 /M/3aMV* 63* xaramfeuaat OfoSpwQ, 64* npbQ rb nveupa 
.>. .^a^x^ir r^ j(8||UO' napaxexevSuveupevwQ Si eenev xupa j^epamov. 

^x A^^ M. 61. dvd erdfui Stobaeas. 64. «Mrcc StolMieus. SEPTEM JjmSBSIOS THEBAS. 135 

xai T&yde xatphnf Ihmq iMunoQ Xafii* 06 

tifm ra iotna nttnby iffi^poaxSni^y 
if^aXfiby i^QB^ xui aa^ijyei^ Xfrfou 
elddfC Tot T&y dipaihv dfiia^Q iigjj, 
ET S> Zeu re xai /^, xat noitatToujiot ^tW, 

'Apd r' *EptybQ naxpbQ ij pe^r-a^f^Qf 70 

pTj pm ndJity ft npifiuoi^ev naydisHpov 
ix9apyunjTe dTQdXmrov^ ^EXiddoQ 
fddffov ^ioocoM^ xa\ ^ofiovQ ift^hoQ* 
iktui^ipav 8k jjjv T£ x€u Kddpoo miiiy 
Coyolat dwUotat pT/noTe cj^ei^elv. 75 

yiveai^e d^ dhci)' ^ovit d' iXToCfo XeTenf' 
TtiltQ jitp ei npdaaooaa dai/JiftyaQ xkt. 

lophQ Bpiopai fofiepa pzYdX^ S^, 
tap^i- pe9e7Tat arpatdQ azpaTSnedov XinQfv, 
vav. fiei noXbQ Sde XecbQ npSdpoptoQ InndTaQ. 80 

65. TootiaTt p^ ixniaj^ tou deovTOQ xatpou (xaepdu delet 
HeiBe). 66. -^Xaxa dnXMQ (Gl*)* ^*^' da^aXaiQ ^Xdiio 

(61). 70* Srt T^ yuv Bi auriJQ teXetooTat, 72. ixpeCtoaijTe 

(61). ~ dvrl Tob ob fidpfiapoy ouaaVy dXX* "^EXXi^viSa xai oirs^M. 
73. YP» xai SXfiov jdovTa xak bopjouQ. 76. pif une^eX^Tv {uneX^ 
to Weil) Ct^ybv douXeiaQ, 76. • xotvat^eXSj xal bpHv xaX ^puv 

wH»^ Xifeiv, 78. 0peopxu ^ofiepd: fipijvw, fioib, euTtTdijTov 

tt } rwv nap^evtov fjXex/a npbQ ipofiov (dele nphQ ipo^ov) , pdXtara 
h itphQ noXiopxiav. 79. peBeeTcu orpaTOQ: olov, d^eeTat S 

fq^ disb Tou OTptxroneBou. oloVf ^Sij Tijv bppipf notouvrae ine 
^ fi6l[v ^fubv oe noXdpeot, Taura Si ^avToCopLevae Xifouaev a»Q 
^Xii^, Tb 8k j^ npbQ tT^ Staipoph.v rou oTpaTou xa\ tou aTpa- 
^oniou' OTpaTOTteSov yhp xoiXeTTae to ivSeafnjpLa tou orpaTou, 
80. ippuf^ ;{r£rrcu (m^). — npodpopaQ htndTOQ: noXuQ Iptnpoafiev 

71. xpifeyo^ Yalckenariiia: xpofiv6^^v M. 72. &t)tdXtorov M. 

U.k0JUoiai Ald: dooXtiotot M. — o^^Mity M. 78—106 daodeoim 
cWi personis distrilmeiidi videntur. 79. X praescriptom in M. 12^8 AESCHYU •_> oMepia x/mQ fii net^i ^aueuy 

auaudoQ aai^^Q Irtj/ioQ ofT^^OQ, 

^EiedifiaQ TttdtonioxwmQ 

xi j^plfAmerai fioa Tcorarai fipipei d^ 

dfiaj^oo dUav BdavoQ 6por&noo. 85 

Seal r' dp6/Aevov xaxov dXeoaate. 

Boq, dnkp retj^iwu 

6 XeuxaantQ Spmrat kabQ ed- 

rp6nijQ int ttrdltv dttoxwu, 90 

TtQ apa jiuaerat^ Hq ap* iitapxiaet 

&ewu ^ i^edu] 

Didrepa Sijt^ ifw mrtitiaw Ppixifj dat/juSuwy; 

Jiadg hmdry^Q, ^vrdCovrau Sk raura ndvroL, alBepla dk xSvtQ ^ 
duyij (1. ijiupj) ^ ojtpopivrj ek rbv al&ipa^ xahot Sj^voq oZool 
ivapyi^Q iartv Smtep dffehiQ xal dXyjBTjg, 81. ij p-ej^pt rou 

alBipoQ fjxouaa. 82. wfpwvoQ pJkv ouaa^ aa^wg Sk dy/zi' 

Xouaa. 88. xaH rh r^Q y^Q 8i /lou TteSia xaraxrunoOpeva rtHQ 

noa\ rwv ^wv [xa} rwv 5nXwv] noeet /lou npoaneXdZieiv rbv ^ov 
rocQ ojaiv, — iXede/idQ ^ rb BipoQ ^juwv r^ ip6^ Xap.^vouaa xaik 
rapdrrouaa' ^ iXeSe/ivdQ ^ iXouaa dnb rwv defiMewv (m^). — revkQ 
wri ][p{fjLnrerae fiod (m*). 84. fyet (^/eT m*) 8i^ fPJ^fflT, rpSnov 

nora/JLwv rd neS(a rijg y^Q /lou. 85. rou xai Sprj fiTjyvOvroQ 

(GL). 87. dnooT^are (Gl.). — ^uyeiv noe^aare (m^). 88. 

/lerd fio^Q. — bnepdvw (m^). 93. n6re/}a ^iyr' iyw: n6re/}ov 

n/}6a^uyeQ rwv Ttar/xpwv (odvwv yev^/uBa (1. yevt^6/ie&a) l^ ikXo 
rt 7t/>d$o/jLev; ¥ 

83 sq. iXMtiaa et Cr in marg. M, iXsStfiida et in altero marg. Cr m. 

/Sodt M, fioff* mi. Fort. \dk Sk jrd^ ifidg ntSC SnXdxron* ^l xp^nrmt 

fiodv {y&Q ijSij S^ ifi&i Enger, iteSC &xX6xTon^ Seidler, dnl recc., XP^f^^et 

fiodv Ritschl). 86. liit lih recc: Idf Idt Id» M. 87. Spfuvo^ Enger* 

a\ 
dXed^erM (a snperscripsit mi) M. 93. ndrpta post ijrdf addit ex 

schoL Yolckmann. Saifidvwv yersai seqa. addit M. SEPTEM ADVEE8US THEBAS. 127 7ai /idxaptQ tSsSpot^ 

ixfidZet fiptriwv i;(e<r&0U' ri fUir 95 

loptv dfdarovoi^ 

'AxootT* ^ odx dxooez^ dardSmy xz6nov\ 

ninia^v xai tmfiwy ndt^ e{ pij vuu dpr 

fiXctay i$ofiiep] 

Ktotcov didopxa* ndxaxoQ od][ iydg dopdQ. 100 

37 /ii$etQ; npoddosiQ, 

i:aXatj[9wv ^ApijQ^ rdv Tedv\ 

M. euedpot: in^ dyaBwv Idpu/ievoe, i^ ird rwv Idiwv, f^oi^ 
xfAUpw» xaBeCopevot. 95. dxpdCet: xatphg ^xet, oloVy dxpSJQ 

xo} dfyXafitdc IpH^'^ '^^ npdypjara. npbQ dXkiiXag 8k rdurd foau 
96. Tt iazahec arevdCo/isy xal ob}[ beereuo/isy\ 97. dxo6er* 1} 

dfM d(xo{teT*): ine} dYvwrig elat^ rourd ^paatv^ ipa favraZ6pjeBa 1} 
ihfii^ dxouopevi 98. TtenXwv xdH are(^ewv): ndre arifv/ pt" 

^eytfy ij ni7diot*Q iid y^Q J^ vuv^ rpaneeaat inl Xtravetav rijv nep\ 
^pm airwv xai r^g niXewg] napert^eaav yhp xa\ TtinXou^' iviSuov 
jQp Mtd ninhooQ rd dyviJip^Mra. ^Oyajpoq (Z 271) ^ninXov 5artc toc 
loptieraTOQM. 99. rijv nep\ fjfiwv Xtravetav^ ^ TtoXonapdxXijrov, 

100. xrunov deSopxa : psT^yexye rdg alaB^aetg nphg rb ivapYiarepov^ 
•? rh [hapYearepov] ^ijxouaoQ 6 x6pa$ ohs ^X&' i$ 'Opeou (opeou 
1D);< (Aristoph. Pac 1125). (98) 6 pivrot dxrdavjpo^ ffubphg ohrog 
ToUiQ iar» i» Bpnjvqtdf^ (rpayepdi^ schol. rec.) xdt intri/detoQ nphQ 
l^yooc xdk arevaypoug, £art Sk Soj^ptaxd (Sojrptxd w}). Spotov 
?o wniXepifQ dJljperat nph^ ipk xal fieougt napdL ^Aptaro^vet iv ^Op^ 
WK» (1189). dkXd xdi nap' Ehpen/djj i^iyw 8' (dk m) oure aot m- 
pk dx^^ fw^ v6ptpov iy ydpotg^ (Phoeniss. 844). 102. na- 

iaijfiafv ^Apr/Q: ix noUou xhjpwadpjevoQ r^vSe ri)v y^v, rtpdrat ydip 
^fophi Bi^fiaeoeQ 6 ^Apijg xdt ^Apetov reej^o^ xa2 ^Apvjrtds xpi/vrj naph. 
^M$. ^Arrexwg Sk rg xkijrtx^ w ^ApijQ* ol Sk yp, w ^Aprj. lepd 8k 

96 sq. ri\ ptiUofuv M. 98. ar^^iwv radendo factum |e arwfd» 

>•> H. tl fc^ yJvy n6fT* Lowinski. 98 sq. vov \ dLpmplhxav (dptpl Jiim 

v^ mi) M. dft^ Xirav^ (Xetdv^ Hermann) Seidler, fort. dvrU/rav'« 
103. 'nb rcay in seqnentem y. profert M. ydLv rcav rec. 12S 

imd' Imie mtkv^ 

Sv TTOz^ tbfiXyjrav l9ot/. 106 

str, Seol mXio][m j^^vo^y W rre trdvte^^ 
Idire TTopSivwv 

Ixitrtov X6][ov dooXoaovaq finep* 
xHfia yap mpt irvifhv do][pioXftf€Ov dvdp&v 
xaj^XdCet TrvoatQ ^ApeoQ dpdpevov, no 

dXX* & Zeu Trdrep navreXic^ ndwwz 
dp7j$ov 3axa}V dXwmv, — 
^Apfitot 3k ndXiopa Kfidpjoti 

fj '9f^ifj roo ^ectfc dvwBev, larev oSv nahdx^v S ndXae rijv y^ 
Kari^mv, 104. fi^txbv zb 81q dvo/^v^aae, SetXfav ydLp ipjpaU 

vooat 8t& Touvoo, 106. ^v nore iBou e5 ne^tXijfidwjv. 107. 

aa^kc ivrauBa 8rt ix napBivwv iarlv 6 )[op6c* in^rre, ^^v^ 
^oc Ixereuouaac rponov SooXtov, ixereoopsv ydp imp roo pij sIq 
SooXelav d^^vat, 108. vuv rb n^Boc (61.). — ^6fitp iooXeiac 

IxereooOaoi. 109. So}[fioX6jp<ov : ribv intveuivrwv robc X6^pooC' 

iv yAp rjj xtv^aet aupfiafvee nXaYtdCeoBat rouc X6^\/g, ^ rw¥ xt^ 
pu^€u6Xwv' ^Opyjpoc' 9xopu^e6Xoc ^Exrwpt, rb yhp xtvo6fi£vov xpoF' 
voQ S6^peov rfjSe xdxeTae yeverau, fj Sk xfvTjatc xar^^yopex rdo ipb^ 
npdxroo, Soj[poX6^v ouv rwv intveu6vrwv roeg X6^otQ, 110. 

xa][XdZet', rouQ nvoalQ rwv dvSpwv xa/Xd^et Stanep xupjo, xa][MCet 
Sk ob fiopiou ^ v6rou nvojj^ dXkd rfj rou ^Apewg, 111. ntiureuv 

i^wv rdXoQ (GL). — ndvrwg xaJi ^jjuv Pofj^i^aoVy Sfore /i^ hnb rwv 
noXep/wv dXwaev yeveoBae, 108. Saifmv M, Sat/iov m. 106. td^Xiirav M. 106—138 

tribus chori ordinibus tribuit Wilde. 106. ^ol superiori v. ad- 

dit M. noXio^ot Diudorf : TeoXtdoxot M. x^ovda. \ • (rasura quattuor 

T 

vel quiuque litterarum) M* tre M. fi9* Mpdot Steusloff. 109. jrap 

delet Klausen. SoxfioXo^v Bmnck. 109 sq. rrrdicv | . . levoatq \ M. 

110. Hptuvov Enger. 111. fort. Z«5 ledvrwq ndrsp navreXit, 118. 

dpYstot Sk M (superscr. m). SEPTEM ADyERSUS THEBAS. 12» 

xoxioovrat, ipofioQ d^ dpsiiov HnXmv^ 
dti di Tot ytvowv hiKEtwy 115 

xtifipovzat f6yov •j^aXtvoL — 
^ETtza d* dfijvoptQ npinoureg arpaToo 
iupt}aa6otQ eayatQ mkatQ kfid6patQ 
itpoaioTavTai ndhp Xa^6vTeQ. 
antiitr. Hu t\ d} Jto^BvkQ ^tl6paj[0V xpdroQ^ 120 

^uaijzoXtQ yevoiif 

/loAXdQ^ 8 &* iTnrtoQ novTopidwv ava$ 
lj[dufi6X(p payavqi Iloattdav 
iTTtXuatv f6v(ov imXuatv dldoo. 

114. fo^ S* ^ApTjtiov: Xeenee ij urro, 6 bnb Tafv ^AprjjtiDV SnXwv 
f6^ vapdaaee. 115. SeaSeToe ysvuwv: (116) ^pyjvouacv ^ptbv 

T^» imlpeaiv. (115) oXov^ npo^wvouaev ol iv Tdeg y^ivuae roiv Trmwv 
lohfoi. 117. u7repi}[0VTec (GI. m*). 118. Sopuaaooeg: tcuc 

dta TofV SopaTwv aw^ouaatQ navonXeaeQ. — noXepexau^ navonXiatQ. — 
fca (Gl. m*). 119. Xaj^pw XaxovTSQ t^q TzuXaQ (Gl.). 120. 

itj 7\ Sf Jeoys{vsc): au ts, w xpaTOQ iv mXipoeg ABrjva. bnb 8k 
d^oifNic od^ iva Bsbv inexaXouvrae ^ wQ napBivoe. xal TauTa 8k 
So^fuxd iarev xai laa^ sdv TeQ alna dxToarjpa}^ (dxTaaepwQ m) ^aJc^. 
rjpffug Sk slnov fiae'vjj {fiaevse m)' f>uBpo\ ydp slae' fiaevovTae Sk 
ot fioBfioe^ SeatpetTat Sk tA pjSTpa^ ohxi ^alvsTat. 122. Z b* Tn- 

^.io^: xae au^ w II6aeeSov^ Sg dvdaaeeg inl ^rjp^ l^^Owv. 123. 

T^iora lUMpa Bfi^aioeQ 6 /loaeeSwv. — Tjj touq e^&uQ TeTpwaxouaj) 

' o 

Tptatvu (^^)- ^^^« iniXuaev f (i. e. ipo^ou): ndXtv Slg elnev Tb 

iruhinv. TtTopaYpevtjQ Sk ^u^iJQ TauTa ^9ij xal ipjpdaeioQ Ivexev 
^^tpiteva, 

114. dptlmv Blomfield: dpritiov M. 115. Sed Si roc recc: Sta- 

^tot M, dtdSerot in marg. mi. Inniwv Passow. 116. /jnvupo^^Tai cl. 

Hesych. puvupifyTiU' npo^iovooin^ npoXfyooin LDindorf. 117. dj^d- 

*opti Dindorf.. 118. Sopoinrdota^ liltima littera in rasura scripta, M, 
^poovoic {SopOatroiq) Blomfield. Post rasnram quinque litterarum a M, 
MT^oS^ m. 121. PoafnoXta recc: PutrhtToXia M. 121 sq. Txntoa | M. 

fl « 'Boo ' 

121 fiaxopa M. 124. ^votv M {ftou superscr. m). 

Aetchylot ed. Wecklein. V aSsCHYLI 

«^ ,1«^ c^ ijaayufiov Kaifioo niitu 125 
.- <?*« r' hapr&Z' — 

SeoxMrocQ 

— 130 

tc, AixetoQ ytmu 
^ y grk^y duraQ' 
^/rs^^ xoopa^ rrffov iyruxdCou. »*-5i ^ - > . ,,^^ apfi n6Xty xXow^ 185 

^ .M'r<MC: xT^sarijQ ivapy&Q yevou. ^Apfiovlav 

^ «« Vs«*C ^Z^ KddfWQ. ^povTtaov ^fiaiv xat 

^ ^ ::i5^ fiSYdXatQ, StQ xal ^edQ dxooaetev (iv) 

.->-*. x^*: ToUiuoQ' ohvy Stanep Xuxoq odroeQ i<p6p' 

^^ '* /i»^K>5/tev. ooTo} (o5 m) rrv^c t^ AbxetoQ, 

^ mm^^ i^ ^^ duT^Q ToiV OT^vwv yevoUy olov 

:44- fiJ TwxdCou dno tou nuxa Td iman^fw- 

,*jftta BaupxiaTtx6v. 137. £laxov df<^ 

;;ttov ro;v ^vowv, ^ouat xtxl /A£rd ro5 / 

-*»H«» »V^ r^ >/xe7^ S' efipa^e ^ytvoQ d^m^ 

^^*« *i tii dxpa^6vta (dxpo^6vta m), Ti^i fi cu 

^^.•.>« hyofievot. 

^ w^ «fA«av w<J^ev. 126 sq. ^ew ^ei | . . KddfjLOo | 

-^ >i 128. «t^ev /'a/» recc: aetfev M. 129. i<- 

^r^ M. 129sqq. ob | . . dKuouaai | . . dlva^ | . . 

X l^ durouaai Seidler. 131. i«;xcoa M, iltJ- 

,^ itri. #rv»'«»' <ivT«Tas. 133. •aruxdCou (?) M, «vTt/- 

/ ^ r^ ^ ,1«^ eCfTuxdCou (AijTQtis Seidfer, e&ruxdCou L 

,>.-.'t trT9xd:ou' eSTux(r)ov fye^ iroifioy). Post ivruxdCoo 

^l^ M V* V- 158), delevit Seidler. 134— 160 hemichoria 

"Li^ ^i*»^*''- 136. KOTkia M. ^/oa corr. ex ^fnj M. SEPTEM ADVERSU8 THEBAS. 181 

"£ I I I. 

dopizivaxTOQ aWijp d^ impalueTai. 140 

Tt TToXtQ apfu ndajret^ n ^evi^aezat; 
itoT d^ en riXoQ indYet deoQ; 
Mutr. ""£ i i i, 

dxpo^oXwv d^ indi$ewv XidaQ epjrezcu^ 

& fpiV ^AnoXXov 145 

zSva^oQ iv TwXaiQ j^aXxoderwv aaxiofv. — 

xat Jtodev 

noXe/iSxpavTov uyvov ziXoQ iv pd}[qi^ 

au Te /idxacp* dvaaa^ ^Oyxa itpb noXemQ 

inTdmlov idoQ intppuoo, 150 

9tr. Iw TtavapxelQ &eoi^ 

144. dxpopoXtZeaBai iarl rb iv noXipip aufifio^g Ttpoxardp' 
luflku -> aoppota XlBwv (m^). 145. w iplX' ''Ano[XXov)\ w iptke 
hoUo» xal ^ABi^va xa\ AtoBev noXefwxpavrov. 148. noXefiO' 

xpaifT{ov): inel oov (o& Dindorf ) p^apbQ 6 iv noXeptp ^ovoc^ dyvdv 
'iio; £^, inel oi noXepiooQ dnoxreiva^reQ xaBapoi elat pdXXov i^ 
oi fthooQ dveXovreQ. — <bQ el SXeyev ^ dnopaatg roo noXifwo AtS^ 
^» (mi). — ^voQ (01. m^). 149. napdt 0otvt(iv ^ 'ABijvdL xa} 
oKdifioc yhp ^olvt^ (m^)* — ^Oyxa ^ ^ABi^vd napd BijPalotQ. ined* 
lent 3e rijv int^toptov 'ABijvdv, vjq 6 OerraXbc ^Zeu dva AwStO' 
>af£f (Hom. /7 233), xou 6 AuxtoQ »xXoBt Jfvaf, 8q noo Aoxir}Q€ 
lib. 514), xa2 6 "'IhoQ ^Zeo ""ISjjBev fieSiwv^ (fid08). 'Orxaia 'ABvjvd 
r^toTvu napd OrjfiaJotQ^ ^Oyxa dk napd rocQ 0oivt$tv. xal Vyxdtai 
^ki. fUfivr/TOJ. xa\ ^Avrifia^o^ xal ^FtavoQ. 06tvt$ dk dvwBev 6 
kiSfWC. — ^ earrjxoca (m^). 151. xarh ndvra fitn^oi rouro 

139 ante 138 collocandus et ante 147 iterandas videtur. 140. 

ai^/9 d* Hennann: S* atBi^p M. 147. ^at Atds oBtv von den Bergh. 
146sq. fid}[^ cu Ts Hermann: ftdxcuai ) r« M. 149. fort. "V/xa kdpiq 

toiaf, 150. ixtpdoo M, matavit in intppou m. 151-- 164 to- 

X 

to» choms canit. 151. ttavapxtla {Ji superscr. tdX) M. 

9* 182 AESCHTLI 

lo) reXetoi TeXetai re ydQ 
rdade Trup^o^ukaxeQ^ 
ndXtv doptnovov fjt^ irpod&^* 

kvepofwvq} azpaxfp. 155 

xkiere napMvwy xkueve itaviixwQ 
j^etporduouQ ItzaQ, 
afUUtr, lca (piXot daipjoveq 

XuTijpioi r* dpftpdvreQ n6Xtv 

dei$a&^ &Q f>tXo7i6XetQ^ 160 

/iiXea^e d^ lepwv drjpiwv^ 

peX6pevot d' dpij^axe* 

ftXo&UTojif di TOi TtoXeoQ dpyiwv 

pv^oTopeQ eare pot, 

ET. OpdQ kpwTw^ &pippaT odx dvaa^erd^ 165 

Jj raoT^ dptoTa xoLt n6Xet awTrjpta^ 

yhp Tdtov ^ewv (Gl.)- 165. irepo^wvip: rw pij J^ocwrtdCovrt, 

inet8i) Si "EXXrjveg xal ol ^Apyelot^ obx etnev fiapfiapo^wvip. dXXw^, 
rip ixovrt SvSpaQix mXXwv i&vwv. "Ofujpo^' ^dXXTj S* dXXwv yXwaaa^ 
(i9 804). 156. xXuere navS(exw^): xXoere fipwv StxaiwQ elQ oe>- 

pavbv dve^ooawv tAc )^eepaQ. rouro Sk ri/v ix ^o^^Q Ixerelav St^XoT. 
^OpjjpoQ' »)[eepaQ dvaa)^6vreQt (0 347). 159. itapdi rb »8c XptH 
avjv dpjipe^^xoQn. (Hom. A 37). 161. /liXeaBe S* eepwv 8i)(p/wv): 
luXirr^v Ixere wv lepwv Sijfioaiwv. 163. rwv ix rwv naw^yvpewv 
reXerwv pvi^/jLoveuaare (61.). 166. xa$^ un6xptaev dvayvwariov. 1j wq 
iv ipwn^aet (ler* intxtpjjaewg. — (165) u/iac ipwrw BpipiJta^ra): eiw' 
Baatv ol notijra} Soypard reva elQ w^iXeeav rcDv dxouovfwv eia^i" 
petv. oZrwQ xa\ b Alaj^uXoQ ivrauBa eladyee rbv EreoxXia dnaytH 
peuovra fjLerd dmeX^g pij dndyeev rbv S)[Xov elQ SeeXiav^ ware Sed. 

153. rdtadt recc. : rdadi/B M. 156. izavdlxwa ex izavdixouv fac* 

tnm M. 159. kuri^pioi r^ Seidler: Xorfiptoi^. 160. ^onSXttq 

Wnnderlich: ^tXoxdXita M. 161. fuXe^r&i ^' recc. 163. it6Asog 

Fonion : ndlewa M. 165. paragraphum praefixlt M, Eteoclis notam m. 
166. 4^tti^a Weil. SEFTEM ADVEESUS THEBAS, 138 

oxpaTtp re ddpaoq r^de Troppipoufdvtp^ 

fipBTTj neaoiaaQ irpbQ noXttfaoi}[wv Aeiov 

aSeiv^ iaxdCetp^ afo^pSvmv fua^fiaza^ 

pifT^ iv xaxotat piJT' iu edearoi ^lXjj 170 

(uvotxoQ ehjv T<p yuvoitxeiip fivei' 

xfHJXouaa piv •jfkp od^ hfjuXijTbv ^pdaoQ^ 

ietaaaa d* oix(p xat ndXei TtXiov xaxov. 

xdi vov TroXizatg Tdade dtadpdfwOQ foydQ 

belaoi dteppoi^ijaaT^ d^u)[ov xdxijv^ 175 

TCL Twv {fdpa9ev 3* tbg dptar* dfiXXeTai^ 

aiTot d^ bip* abTwv evdobev nopitoufieda^ 

xel ftq TtQ dpj^^Q T^Q ip^Q dxooarcat^ 

dvijp yovTj te j[d> u twv peTaij^piov^ 

fo^ cirobQ ^yeiV. dX^yotQ Sk Zdtotg napi^aXev rduQ TtapBivouQ^ 
ht hf fasnoffiqi yeyivaat npiorov pJtv yuvatxefy xal BetXfj^ Beinepov 
^ oix dya^g {dXij&ee Robort). elal ydtp ^avraaiat dXij^etQ. 167. 
e^ Ttij^aw om (01.)* 169. Xaxd^eev: ]$jf€?V. ^xo», XaxdCw 

xoT^ Tpottj^ xal napafwyi^v, aw^p6vwv piai^piara): rdura (rduva 
TtHi m), isfHHFnhtreiV toIq ^odvotQ xdi fioav. rat/Ta oSv & nf^drTere 
l^tti^ttav (dv addit Tictorins) oi eZ ^povoovreg SvSpeC' 170. 

rn^ — e&Soifwve^^ ebenjptf, (Gl.). 172. (173) iv fiopu^tc 

(172) ob xoBexT^. 176. SeiXedv (61.). — StA rou »op6fiou ip^ 

^^xare, 179. dv^p yov^ re: veoQ 1j yepwv, dxaipeuc (dxth 

P»i Weil) S^ ij Xd$ic rb /ura/^piov. xal StjXoT rbv dhjBwg Spyir 
^/iMv. SXXwc. xexevSoveuroi rai Alaj^uXtp ivrajuBa rb fisrai^^ 
lu». ;^w>uc jrd^ Svtoq rou dvSpbg xa} r^c yuvatxdCf pdaov dXXo 
dxof* d pij SfHi reQ Xiyot Srt dpjtZofUvoQ oZra^ etpijxev^ wc xait 
^a^ Jf>dxavri r^ Vi^w^irjj. ixetvo^ yap Imkp rou fJo^Sh dpjoprdr 
^^ fjat^ xdv SarfHixov fj rb dmxretvavy xdiv (uXoVy xiv aQyjpoQ^ 
^ laXxSg^ auvexfidXXeaBat, 

187. nttppipooftini corr. in nupY7ipou/iivw{t) M. 168. noXXtoeouj^mv 
iBte ns. M. 176. S^iXXMxt recc. 177. bx^ abr&v rec. Post 177 yeraiim 
r«Bora rSiP (rfly poro di» vel r' dv vel y^ S^ Blomfield) yuvat^ auvvaimv l/oic 
^A^ reee. IiiBerendi potins hic t. 182. 183. 178. r^tf supra Tersum 
IttbeclC. 184 AESGHTLI 

jftypoC xoT^ adzwv dXe^pia fiouXeuaerat^ i80 

XtuiTz^pa dijpoo d* oS u pij fujTj popov. 
piXst fdp dvdpl^ /dj yuvy] pouXtuivQ} 
Ta^todev lv8ov d^ oSaa pyj pXdprjv riSei. 
^xouaaq ^ oux ^xouaaq^ ^ ^^9fi Xifw^ 
•^, 7. XO* ^ fiXov OlSiTTou zixoQf ideta' dxou- 185 

aaaa tov &p/iaT6xzu7Tov 
STofioif, Sre ts au- 
pcfxeQ IxXay^av iXiTpo^oiy 
Inntx&v r* duitvwv 

TnjSaXiotv Sia aTdpa 190 

TTUptj^eusTau ^aXtuwv. 
ET. Ti nSu] 6 ucujTTjg ipa pij 'g Trp^pav fuywv 
7:pupv7j^%v TjSpev prjj^avijv awTTjpiaQ^ 
vewQ xapouarjQ irovTitp iv xu/iaTt; 
anHtir* 1, XO. dXX^ in} datpSvwv irpdSpoptoQ ^Xifov dp- 195 

• 

181. xbu ix S^fkoo Xeuar^pa fiopov, 183. roug noXIroQ Srj- 

Xovart ^opufiouaa. 185. dnoXoyouvrae Seore iBopufiijaav, 188. 
ooptjjeQ tA $uXa rS, jjLsaov rou nept^epoug $uXou rou rpoj^ou Sea- 
niftatoup9¥a, rb pkv ybp aJurwv iare piya^ rb Se irepov pexpore- 
pov^ SlXXo S* au rou Seurepou pexporepov, Xoyov rwv txhXwv rwv 
miptyjti^V inixovxa (m^). — kXirpo^oe: nepl Sc iXeaaoyrcu oi rpo- 
)[ot\ 189. rwv jjJj iwvrwv pe ^pepsTv (GL). 193. pyJX^^h^ 

<N*»ri}(/)/art: ouxouv ohSk ufieeg p^X^'^^ awrrjpeoQ napeouaae {ne- 
pttouaat m') riiv ndXev euprjaere. 195. nporpej^ouaa tcDp aXXwv 

(mM, * ' jSaatXexd^ napS, ri)v dpj^rjv. IHO. ^oiatrat cl. Hesych. deoi^nrar deaxpe^-qtrirai Herwerden. 
\^\s f^/*** oorr. in ^uYrit M. 186. r6\t corr. ex rutv M. 186 sq. fort. dp- 

IMXi^\r¥n^v Sj^mv Srofiov, 187. ors rec. : ore M. 188. ixAajr$av {di scrip- 
^t W^) M. 189. dnuou Lachmann. 190 sq. dtal izuptfsvsral ^aAtvoi 
Uv^m^o^^th. 191. /Oilcvctv ante corr. M. 192. npwpav M. 193. elpsv 
Mt ^ w^% m^. 194. novriwt • • ftart M, iv xu in rasnra scripsit m* 
mp^ Jii^AMn rocc, fort. caXsujmrt. 195. ^A^v \ dpj^ata M. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 185 

vupddoQ 8t' dXouQ 

vtfofjLBuaQ ^p6fjtoQ iv noXaiQ^ 

3ij t6t' ijp^Tiv ip6P(p 

itpbQ pLaxdpwv XtTaQ^ 7r6XeafQ 200 

8/' inepi^otev dXxdv. 
ET. Toipyov tniyetv eujreaSe noXifiiov 86po. 

oSxouu rdd' ioTat nphQ Sewv dXX' oSv ^eobQ 

TohQ T^Q jSdo6ai]Q n6XeoQ ixXeinetv X^yoQ. 
•*'• 2. XO. pijitoT' iphv xaT^ altbva Xinot 9ewv 205 

3ie navdyupiQy pyjd' inidotpt TdvS' 

dazu3popot}fiivav n6Xtv xcu trrpdTeup 

inT6pevov nupi Sattp. 
ET. pij pot SeohQ xuXouaa fiouXeuou xaxwQ* 

7tet9apj[ia ydp i<rct ttjq eunpaSiaQ 210 

197. vtfdSa rh rwv noXepftov i^voQ (nX^doQ schol. rec.)« — 
^ W«w (rdppotav (?) (m^). 201. Tva t^r iaurwv dXxijv tmhp ^fiwv 
^pisif 0? Beo{. 202. nupyov arsYetv eS/{eaBe): rouro eu^^eoBe^ 

^tdli&feaf f^fjuuv rd Te/^jy dnXwQ (dofaXwQ schol. rec) ware rh S6pu 
^VfM xai dneipYeev rohg noXepiouQ. 203. sIq rijv Tpolav yhp 

fwoDrov r« i^aevero (m^). 204. iar\ (Gl. m^). 205. p^nor' 

«/t^» xax * aiw(va) : pjjSinore^ ^atv^ inl rou ipou fi(ou xaraXeenotev 
^** i:6k)t oi ^eoL eupwv Sk b Ala^hXoQ napdi rci) (rh m) ^Opijpw rh 
^hm Suaovrat dywvat (H 298) , na^h youv rh elg rh ahrh dyef' 
P^^ d^wva eljinjxev. rijv ouv rwv fiewv elg rh ahrh auvaywjr^v 
^lYuptv rpaytxwrepov ehtev. 208. 770. ru^6pjevoVf oeov xm6^ 

pw ruiJiefUw nupL 210. neSap^ia ydp iart r^c eh7tpa(^(aQy. 

a' 
196. fort i^€Ots re nuruyog. 198. vBi^OfUvria M. 200. itdXtwQ 

^let Heimsoeth. 203. oSxouv M, obxouv m^. Chori notam praefixit 

et ute Wi^ Eteoclis notam superscripsit mi. 204. TtdXtoq recc. : nd' 

^Klt ixXMXBtif ante correctmiam M. 205. paragraphus praefixa 

Ui)L Uxot reoc.: iMinot M. 207. arpdrtufi\ ar in rasora, M. 

^sq. fort k6X{v dat^ ^' dnrdfitvov nupl nupywiui. 209. paragra- 

l^ua pnefizit M, Eteodis notam add. m. lS^CHTIJ ^ . : * s* watoimy rbv dfufiyavoy 
• «^-^Cs. /Iv^ 5yrep&* ippdxoiv 

.^-£^«^ scceAav dp&oh 215 

. .^. '^L-' i*r^ ofdyca xat Xpij^TTi^pia 
*■ .o» >^JK zoiBpiwv TretpaipivotQ' 
. ■ •: S mfdy xdi peuetu eiow ddpoty. 
^ e%i^ r/*^» vepipeif^ dddparoy^ 
- -«jK.«3r^ /^ «#j^iop TwpyoQ dmarej^et. 220 

^ ^»^ vtiBf#?; aru^^ei; 
.^ ^^-^» «« Satpuuwv ripdv yivoQ* 
^ rv.cr«c W xaxoaTcMj-jfvou^ n*jc, 
.^ tf^ aif^* 67-av direppojSou. 

. .^T^,}f neSapxtav ii/jrepa t^c eij^afoff 

^*«*- > **^>' ^^' 'f^ netdapxeh' net&opevae yap 

. , ^^ **c-yVff> kardatv. rtvkg de dvrl rou e5 npdth 

. ^ ^ ^ r^^fictra. — yvwpj^. 211. Xsmet Atog, 

^ , • .^ - ^tfrroc^C (m*). — olxettaQ e^ouaa Tiphs rb 

. ;,viL-*,afW ve^e(Aav): rbv pij Suvdfievov iaur^ 

^ ^ ^ ><^#« b BebQ dpbol. ^16. rd ek Xf^i^ 

. ^ *.^.-<. v: - 218. T^ yuvatxL 219. ileArfir J«' 

. . t «^ <^ W*^'^'^ (mi). 222. To rtpa» roug 

^ ^^^ -^:> «i^^C rawTa 6/>a;v ^/mcc mtouaoQ pta^ ^ >< ^J*- *«<''' ^> o'<' superscripsit m. ^oJ etiam 

•s;x § X ^^^- *«o?«rt M. Tdv ex schol. Canter: rdv M 

-ftv i*^ ^ jr«i«rac Marcelliims, recte ut videtur, (Idem 

i!».\ ^«#M»^*'^*' »'fi?'«ia*' Hermann: xptfivafUvdif v«^i. 

^^ tcfc^i' mi (et Marcellinus). 216. t<;<J' Naber. ^ ^ ti >^«p tf» ^ (•*' scripsit mi) M. 218. scribendum 

illL i^>«** recc: vefidfu^fd^ M. dddfiorov Panw. 
jii. T* Heath: W M. 228. ri^cr^ M, rc^ir mi.' SEPTEM ADVEBSUS THEBAS. 137 

•ii^. 3. XO, itotaJvwv xXoooaa ndrajrov dfifujra 225 

rapfioaoptp ip^^ip rdyd^ ig dxpdnroXiv^ 

zlpiov idoq^ Ixdpau. 
ET. p"^ vuv^ idv {^vTgaxovraQ ^ TsrpwpdvouQ 

laidTjaf^B^ xofxuzolatv &p7raiiCsTe' 

To&T€p ydp "AprjQ fidaxstat^ ^ovtp fipoT&v, 230 
XO, xcu parjv dxouw y* Ifcnixwv ippoaypdTWv, 
ET, fi^ vuv dxououa* ipipavwQ dxou^ dyav. 
XO. oTivet nohapa T^i^ev, &q xuxXouptivwv. 
ET. oixouv !/<' iipxet Twvde ^ouXtuetv nepi. 
XO. dedotx\ dpacfphQ d* iv ttuXuiq dfpiXXezat. 236 
£71 od etfa pT/Skv Twud^ ipetQ xard TTTdXtv] 
XO. & (uvreXeta^ paj npodtpQ nupyiiipaTa. 
ET. ohx iQ ipbopov atywa^ dvaaj^T/in] Tdde\ 
XO, ihot TtoXtTOts pij pe douXeiaQ Tuj[elv. 
ET, oMj au douXotQ xdpk xoLt ndaav ndXtv. 240 

XO. & nayxpareQ Zeu, Tpiipov elQ ij^pobQ fiiXoQ. 

225. tif>6ai^Tov (m^). . 226. r^v dxponoXtv repuov IdoQ. 229. 
I^ ifmiai^e rh (1. r^) ^pijveTv. 230. raora vSpepa ^ApewQ. 232. 
fi» ixou^nQy nfHianotou pif dxo6eev. 233. ^Q xuxXolfvrwv rijv 

n6kif T&v noXepJwv ae^erai^ ^afv^ f/ ^perepa y^. 287. & ^uv^ 

^ikte: rd xoevbv i^poeapa rtt/v bewv^ pjeroKpopexwQ. xupiiOQ yhp 
S'^ erfHxrewrwv i^poeaeQ' riXoQ ybp rb rdypa. ^OpyipoQ* i^iXBeev 
k foidxwv Uf}bv reXoQ€ (K 56). 239. Beol noXTrai: robQ Id/ouQ 
^ mzpwouQ inexaXoluvrai ^eouQ^ pij elQ BouXe(av ipneaeev. 240. 
^fn^ita S^Xov Srt xai xpdCouaa au iffidQ SouXouq noeeeQ. 241. 
fikq wv rbv ndXepav. fiiXoQ Si n&v rb fiaXXopevov. 225.^)ror^paroi» Heimsoeth. xXuou&* dvdfufra {dyiifuya rec.) ndrixjroy 
Prien. 226. dxpdittoXtv Porson: dxp6noXtv M. 228. p'^ vuv et ^v^- 
nmoff M. 232. p^ vuv M. 233—250. paragraphi praefizae in M, 
■siqiod 280 et 943 etiam chori notam adscripsit m. 235. nixot^* Heim- 
MHh. 288. ftfvov M, ^dpov mi. 240. xal ak xoi niaav 

Wooderiich. nSXof recc.: nriXtv M. 138 AESCHYLI 

ET. & Zeo^ Yuvatx&v olov wTtaaaQ yeuoQ. 
XO» fioj^^Tjpov^ &(ntefi aydpaQ wv &Xqi ndJiiQ, 
ET. itahvtnopeiQ aH ittjjdvot/a djalpdzQ>y\ 
XO, dipojiyf. yap xkStamv &pndCei (pd^oQ. 245 

ET ahoofjtivtp pot xou^ov el dolTjQ zikoq. 
XO, Uj-otQ iv (1}Q Td)[t(na^ xai rdjf* etaopat. 
ET (rlpi<7ov^ & xdkatva^ pij tpikouQ (p6^et* 
XO, (Tt^at' auv dXXotQ neiaopat rh pApatpov. 
ET, TOUT^ dvT' ixeivcjv ToSnoQ aipoupat aedev. 250 

xai npoQ ye zouTotQ, ixTOQ oua^ iYaipdTOfv, 
eu](ou Ta xpeiaao) $Ufi/jid]fouQ elvat &eouQ, 
xdpwv dxouaaa* ehypdTtav^ eitetra ab 
dXokuyphv \epbv edptev^ naidvtaov^ 

244. Sua^peeQ xahot raiv dyakfidratv i/ofiiwj, 245. unb 

^ofiou (WvapndCofiae, 246. yp, ko^ov, 247. leYotQ div wQ 

rdx(t(na)': Xeye^ f^oi^ ra^^ewQ, xai id.v Suvarbv ^, yvwaofjm atydv^ 
if bnaxouetv * Y^tbaofiat^ (pvfaiv^ ^l Suvardv fioe notetv iartv 8 xeAeueiQ. 
249. ob^ SatkSjQ iaip^aev, dXX^ fierh (p6^ou. — atyZi^ auv oXXotQX 
inl rou nap6vroQ^ ^^^ atYtb' (rbv akXotQ ybp rb elfjuapfidvov nelao- 
fiau, 250. rouro fmXXov ^ rc^ Trpoetpji^fiiva inatvS». — rot/r' dvr' 
ixeivwv: dvS' iov dXXwv Sua^fiwv etpyjxaQ rouro fxdXXov napdi (wu 
alpoufmt. 254. dXoXwjrfibv lepov: StearetXev rbv dXoXuyfibv rou 

natwvoQ, wanep {xa\ Yict.) ydip fi6vj} r^ ^ABrjivqL^ Saifwvt ouajf noXe' 
ptx^^ dXoXuZouat^ rotQ dk dXXotQ &eotQ natwviZouatv. b youv noagr^ 
^Tfatv int rwv TpwtdSwv »a?5' dXoXoyfJ naaat ^AB^^vjf ^etfHiQ dve(h 
j[0V€ (Z 301), xal inl ra)t/ "^ EXXTfviSwv ' lo? B^ dX6Xu(av ^•jrarepee 
re vuoi rec (y 450). ^ Sk dtdvota dnX^' ^Tfdiv oZtwq^ xdfwu^ ^aiv^ 
eb^ofijivou dxouaaaa' nwQ Se, int^ipet. vtx^aoQ (ptfal rponata dva- 
B^oet vabroTQ (1. abrbQ) rotQ BeotQ xai &uaiaQ notetv (noc^(retv Yict.) ' 
ob ybp fiJaraJiaQ obbk yuvatxeiajQ eb^hQ imreXiaw^ dXXli napb. rcuQ 
^aiaiQ 8et ae dXoXu^etv, wq e^oQ ^EXXi}vtx6v. 

247. xal ror' Meineke. 249. axtteoftat M, ott in ir mntaTit mK 

252 delet Weil. 258. dxo6<w M. 254. Ipbt^ Dindorf. Tcatwyf 

cov M, 01 in a ut yidetur mutavit m^. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 139 

^EiXipftxhv vofiuTfJta 9uinddoQ ^otjq^ 256 

9dpaoQ ipiXoiQ^ luouaa noXifXiov ip6^ov^ 

ijQ> Si ][wpaQ TotQ 7roXtaaouj[otQ deo?g, 

ittStovfifiotQ re xdjopaQ intaxonoiQ^ 

^ipxfjQ re Tnjxatg, oud* drz^ ^lapcfjyhv Xiyo}^ 

ei $uvTujf6vrQ}if xat noXewQ aeaofptiuTiQ, 260 

pc^lotatv alptdaaovraq kariaQ ifewv^ 

TaupoxTovouuzaQ ^eolatv^ wd* iTteu^opat 

^aetv rponaia^ noXe/iio}v 8* iai^ijpiaat 

Idfpupa datwv doupinXirji^y &yvo1q ddpoiQ 

ari^Qi nph vawv noXeptiwv 8* iadrjpuTa, 265 

• 

255. iv^owrtaaTtJ^Q. — duarddoQ: r^g naph rcuQ BuaiatQ ytvo- 
/*^^*f dfp* fff iveore xa} i) J3dx^7j. ayjpaivet yhp xal rouro xal 
^ xaBoffdv ioBrjTaj wq Ttap* Euptn(8fi. ^» j5 ^svofiearac toTq^EX- 
hfifjf h fidj^atQ • i^, wq vevofuofievov '^EXhjaev napdi rdc ^uaeaQ dXo- 
^Ce<y. 256. BdfHTOQ ^eXotQi rh yhp eu^eoBae toTq BeoeQ BdpaoQ 
ifipxee roeQ ^eXoiQ, TtoXifJLeov 8k ^ofiov rijv dXoXuyijv i^i^yffoaro iv. 
'» ^Xoouaa noXe/ieov ^dfiov. — 8ed rwv roeourwv eh)[wv Xuouaa 
^ 7i»v noXepJwv ^dftov. 259. ou8* dn' lofjuijvou Xeyw: dvrl 

^'^, aw r^ lafjojvtp, xard aj^f^pja 8e ij ^wvij^ olov^ Xeyw 8re auv 
^ lofapf^ 0O{o ouif ahroeQ ndae^ rwv npayfidrwv ehru^wQ dno^ 
^^f^nnf, aXXwQ. xatvwQ eenev^ ohx dpebpJw rhv Uapyfvdv^ wQ 
^ioo ovroQ 8re rtpidrou xau iyyfHi^erae toTq refiwpevoeQ 262. 

^'^ ^poQ^ ifpaQ ineu^ofiae, 263. Bijaeev rponaea: na^parrjprf' 

^y he ohSenw ^v 9 rcDv rponaiwv dvopaaia xard rhv *EreoxXea' 
*^ dvefiefiaae rd xard rhv ^povov 6 Aiaj^uXoQ. — iaBiffiaaev ia- 
'^yuira d^adifaw Tsph ra;v wooiv rd Xd<pupa, 

259. *letaf¥8v Schaetz (Abreschio aactore): tafnvou M, lafojvou m. 
260. «intfum^ Bcripsi: attnotafisvjjff 'M. 261. alfidaawv rdi^* Ritschl. 
262—265 haec genaina videntor : Xd^upa 8aofu doupimfxO'* d/vots ddfxotq ra' ^f^ xpb vam¥j noUfdwv iad^fiara. 263. rpdnata et iedrffiaat 

(^a icripnlt m) M. 264. douplnrfx^* Dindorf. 265. saper <f scrip- 
Rt r' nL Terba noXefdmv d* iadyfftara omittont dao recc, totom yer- 
Bonpleriqae recc. 140 A£SGHYLI 

fiTjd' iv fxaTaiotQ itifploiQ izot^uYfjLamv 

od ydp Tt fmlloy foj ^OJTJQ Tb popmfiov* 

ifo) d^ in^ avdpaq i$ ifiot abv k^dSfup 

dvTTjpETaq i]f&polai tov piyav Tponov 270 

elq inTaTetj^etQ i$6SouQ Td^m poXwv^ 

Ttpiv d^jiioug (mep](youQ re Ttai Ta^uppiitouQ 

kdyouQ Ixiai^at xou (pXiyetv ypeiaQ Btto, 

$tT, 1. XO. peXet^ <po^(p (J' owjf bitvwaaet xiap* 

yeiToveQ Sk xapSiaQ 275 

piptfivat Zatnupouai Tdp^oQ 
Tov dp(ptTet)(^ AewVj . 
SpdxovxaQ &Q TtQ Tixvojv 
UTzepSiSotxev ie/ai- 

267. olov ix^ofirjpaat toTq SuvapevotQ ixn^^at TobQ dxouovTaQ. 
269. ^ ini itpoQ Tb ixBpotQ, — iyaj S' in' SvSpaQ: fytb Sk auv 
ipauT^ d^kouQ q\ ware iariv auThQ IJSSopoQ^ dvTttnaTaQ toTq no~ 
XefuotQ noeifaopat ra?c inrdi nuXatQ^ {xax inseniit m^) ansiiaw iyw 
TO^at Xo^aYouQ Ttphf ^ rd npdypaTa xaTenetSj^, woTe St^ dYyeXmv 
auxviuv i^yetv Th arpaTeupa, 272. touq auve^etQ xaTsneqrov^ 

TOQ Ti)v dip^ ijpwv i$oSov. 273. dvdnveaBat (01. m^). 274. 

b vouQ' fieXet poi, ^aev, wv etnev 6 'ETeoxX^Q^ dXX* 6 iv ipAjii ^o- 
/Soc obx i^pepjeiv ps noeee xal f)au^dCetv. 275. yetTOveQ Sk xap^ 

S(eaQ) : al S^ iv Tjji xapSiq, pjepepvat dvdnrooat tov iv ipol ^Sfiov. ^ 
xapSia fJLOU^ f^<^^9 SeSoexe Thv noXeopxouvTa OTpaTov wQ SpdxovTa 
bnkp Tiov veoaawv neXetdQ. 279. Xe^ewv: TouTeart^ vepjopivwv 

in\ TTjQ xaXtoQ, TauTJ^v yhp XjiyoQ eenev, otov twv (Thv m) iv 

267. Ttot/^vYfiainv recc. : nof'^ • Y/iaatv mut. in itofotYP^^^ M. 
268. mdXXomv (fuerat xaXkmv) mut. in fiaXkov M. 273. XP*^^ (P^^ ^ 
rasura scripsit m^) M. 274. &n¥wa9t M, a inseruit mi. 275. 

xapdiag spondeum efficit ut SuppL 74, 807. 278. dpdxavrag Bothe: 

^pdxovTaS' M. 279. Iksp ^dotxm M, e in rasura scripsit m^. Xm- 

Xaitov Lachmann: Xt^iatv M. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 141 

a)v SoatuvdropaQ 280 

ndvTpo/ioQ ireXstaQ. 
Tol piy Yap izori TtupYOUQ 
naydi^fiEi navopdei 
areijfouotu' ri xivwfJLai\ 

xo\ 3' iiz^ dfiiptP6Xoimv 285 

IdiTToum noJUTaiQ 
j^eppdd^ dxptdeaaav. 
TravTi TpSmp^ JtoyeueiQ 
^eoi^ TToiiv xat arpaThv 

Kadpoyeu^ ^oea&e, 290 

aidUtr, 1. nolov d* dpel^ea&e yaiaQ Ttidov 

itptofihtp T6n4f) fuv6vra)v xal pijfJiQ} Suvafievwv vnzaaBat, Buaeuvrj- 
Topa^ 3k duasuv^Touff^ dcdi rbv ^6J5ov tou SpdxovraQ, ndvrpo^ov 
ot n^ neJietdda ^aev^ Zrt ndvra rd opvea &na$ tou eroug Ttxree, 
i it veptarepdL det* 8tb dvdxetrat rfj ^Aippodtryj. neptarepd 8k et- 
pfpu fi neptaad ipwaa^ nXeovdZovroQ rou r xardi rh pdaov, 282. 
^toKhat (GL m^). 284. t^c r^j^iyc 8rjXov6rt (GL). 285. dp- 
fi^iataev: ndvroBev fiaklopdvotQ' ^ dpj^oreptodev, 286. Idmou- 
•»: ;irrd fiXdfitjc fidXXouatv intTtdpnovreg toTq noXhatQ pou rijv 
hxptoeaaav ^eppdSa. 287. rpa^etav (w}), 290. dnh KdS- 

1^'J yhp oi 9rj^ot, 291. noTov 8' dpetipeaH {dp.e((l}aa9e ante 

corr.) YQuojs n£8{ov)i dvr\ rou noTov olx^aere 8dne8ov ivreuBev pe* 
wraiTec; etpi^au 8k xat iv Soavrj^opotg 2o<poxXiouQ wQ ol ^eol 
M ?$? IX/ou ^epouatv ird ratv atpjotv rd iauraJv $6ava^ el86reQ 
fo hllaxerai, idv raunjv, frjai^ r^v y^v npo8wre toTq noXepJotg^ 
»»«» peXrtova abr^Q eup^aere; 

ti a 

280. 8ua9ovdTopas Bothe: dtotnovi^Topaa (tt et a superscripsit wX) 

^ 280 sq. axdv \ rpofwa (^ superscripsit mi, $9 m) M, i omittunt 
rMc (xdvrpofo^ legenmt etiam Tzetzes ad Lycophr. 87 et Eustath. ad 
Hom. p. 1602, 7). 283. itavdrffat navofiUti M. 285. rc ante corr. 

^ 287. 6npo6eaaav M, n in c, mutavit m^. 288. dwytv M, 

^ io ntsun scripsit m. 291. dfiti^ta^t fecit ex dfuitpaa^e m\ 142 AESCHTLI 

dipivTtQ Tflv ^a&ij^^ov^ alaVf 

Zdwp re Atpxauiov^ e^ 

Tpafiaxarov TiwpdTWv 295 

SiKov hjoiv noati" 

Sdv h Y€udo][oQ 

Ti^duoQ TB TtaidtQ. 

TtpbQ Tdd\ w 7:oXtou][oi 

iteoi^ Tolat plv l^m 800 

nupYwv dvdpoXeretpav 

xaTapl^Tiiov aTOP 

ip^aiSvTBQ apotaSe 

xudoQ Tolade m^ixatQ^ 

xa\ ndXewQ puTopeq 305 

eSedpot Te arddrjT* 

d^uj-SotQ XtTatatv, 

292. apetov neSiov npoeipijTat. 293. rdv J3aB6j[^{v*): otovj 
Tijv euyetov Tainyjv xaTaXeitpavTeg elg Tiva ^wpTjaere^ 296. /7o- 
aetSwv 6 yat^o]^{oQ): ^ Sti t^q bypaQ ohaiaq SeamTijQ IloaetSwv^ 
^ oTt ix T^g BaMaaTjQ ol ofifipoty d<p^ wv ol ^^eipoppot, 298. 

noTOfwi, wg dnb tou Xixeavou xal TijddoQ dSekfp^ odTOU (m^). 
299. npbg ToS* , w noXtou][{ot): dvTl tou Sti. rac/ra. Ttpbg TauTa 
ydp^ w noXtTcu ^eoi^ ToTg pkv e^w tou Teij^ouQ ^A^^atolQ Stijv ifinoci^ 
aaTe^ ware o&touq t^l SnXa pTffeu' tol^tou Se yevopdvou TtpbQ bpJov 
ndvu dv upvota&e napd ro;»/ noktrwv, 305. ^itXaxes rSJQ noXewQ 
(m*). 306. eueSpdi Te: eueSpot aTa^ijTe, auvanreov Tb (1. rd)) 

noTov dp£i(f'eaBe yaiag niSov. 307. d^uyootQ XtT^matv): Std rag 

d^u^pyjvijfTOUQ XtTOLQ ^pJaav. 

294 sq: tdrpa^iaTaTOy recc. : sbrpe^i | <rrarov M. 296 et 297 

V 

in nno verso habet M. 302. xaTapi^fonXov M, xal TdpUJfonXov m, 

x^pa, /itxlfoitXov Lowmski. 305. PuTopza ($ scripsit m^) M. puTopsq 
(Jare r'> Ritschl. 805—307. xai . . eMpot | re . . XtTaunu M. 

306. r* M, s in rasora scripsit m^. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 143 

«fr. 2. ohrpbv yd.p nSiiif &8' tbiruylav 
*Aidq, Ttpoidipat dopb^ S.ypayi^ 
douXlav ^aipapqi anodq) 310 

bic^ kvdpbq ^A;^aiou 9t69ev 
Trep&opiuau dzipcjQ, 
rac dk xej^etpiopeuaQ ayeaf^at^ 
i I, viaQ re xai naXataQ 
bmjdbif rtXoxdpQiV^ Tteptp» 316 

pTfpfopiywv fpapewv. 
fiof S* ixxevoopiva nSkiQ^ 
Xatdog iXXopivaQ pu^odpdou, 
^apeiaQ TOt TU)[aQ Ttporapfiw. 
antiitr. 2. xXauTov if dpTtdpSmtQ d^pjodpSitwv^ 320 

vopipmv npondpotdev^ dtapel^at 

S08. T^' (Gl. m*). — dn' 'ffyoYou fiofftXedaavroQ ixet (m*). 
309. Bti SoparoQ dypeuBetaav (61.)- 310. da»evet, iXaipp^ (61.)- 
814. itixw^ev rbv XSyov r^ Bpi^v<o. 815. imrQdbv nXoxd(pwv): 

haar^ dfgoBm^ unb htniwv aupea^at rwv nXoxd^tov perh. dvdyxTjQ* 
*« j^ ol ennot dvdyxj^ riv} Inovrat. — 8/xrjv Tnnwv (Gl. m^). 318. 
^i^ (m^). — nopdoufiivaQ. — ix ndaijQ aupfityouQ ijXtxioQ (m^). 

320. xlaurbv 3^ dprtrp67t(otQ): el pJkv 8tA rou r dprtrponotQ, rdiQ 
^ftmaxl rpaneiaatQ r^Q TtatStxiJQ ^XtxiaQ xal ijfijfjadaaiQ* el 8e Std 
tw S dprtSponotQj raTQ dprt SpenopiyatQ, rauQ Sk napa ri)v dxpjjv^ 
ffidi StaxopeuopjivatQ earat xXauBpLOQ^ ly, ra?c Sk StapieifiouaatQ rijv 
^Q aH^fiaXtoataQ SSbv larat Sdxpua. — aipoSpontov: bnb rtov wfiioQ 
obzm Spenofidvwv rifv ^^v npb ro/v vofupwv ydfiwv. 321. Sta" 
^iiaoBae xijv arifnjatv riov olxTjfidrwv. 309. itSa M, dtdat m. 310. Soukiav rec: SouXeiay M. 313. u ^f>mtUvaa M (ei saperscripsit mi). VerSuum 313—19 et 326—31 
locDs permotaiLdas videtiir. 316. IniofSuty ante ras. M. nept M, «s- 

9 .A. 

P^P m. 318. Xatdoa{7f supersc. m^) M. 320. dprtrpdnoia (J 

«operscr. m) M. 144 AESCHTU 

* 

n\ xbv ^&ifieuov yap izpnXixoi 
^iXttpa xm^fdt npdoatw — , 
noXka ydp^ tZxt ircdXiQ dafxaa^^^ 325 

i I, 3u(nu)[^ xt TTpdaati. 
dXXoQ d* dXkoy dytiy fovtU' 
ti^ tA dk mp^poptl' 
xaicvq} j(pa/utxat TiSXiap* dnav. 
pmyoptvoq 8^ imjtvtt XaoddpaQ 380 

/uaivQ}u tdai^ttav ^AprjQ. 
str, 2. xopxopuyai d* dv^ davjy itovi TTCoXtv d^ 

bpxdva TTUpYWTiQ. 

npbq dvdpbQ 8' dvi/p dopl xaivttai' 

fiXa^al d^ alpaxotaaat 335 

328. t( xbv ^^ijjLt(vov) : r/ ydp del noXXb. Xeyttv; b itpoTs&vv^ 
xaiQ tbTu^ojQ Ttpdaaee nXiov tou CwvTog. ol TtXeuT^aavTe^ ^ ^ai 
(1. ipaal\ xai fiij TocauTi^^ netpaMvTe^ au^ipopdj^ ip.etvov f/pMV npdr'^ 
Touatv. — neptaad (super npo scr. m^). 328. xaieTat (m\). 

329. )[aXe7t(OTepog ydp b xanvbc iv Tcug nopBi^deatv. 330. Xao- 

bdfiaQi xupitoQ Tb ini^tTov ^Apewg etprjTat, 332. Topa^ai. x£- 

xwfkwbrjTat 8k ^ Xe$tg (cfr. Aristoph. Pac. 991, Lys. 491, Nub. 387). 
333. ^uXaxi^ (Gl.) — bpxdvT^ Tb ^ijpauxbv bixTuov^ d xal aapydvij 
xaXetTot. 334. napd Tb "^OfUjptxbv ^dvijp 8* dv8p^ i8vond- 

XtCev€ (J 472) (61.). 336. fiXa^al 8' aifiaT{6eaaat): iTt^ twv 

ajofipxi ip^eYfoyievmv viwv t^v fiXij^ijv idijxev. wanep^ ^^'A '^ 
veoyvd ob8ina} Ti)v ^tovijv ivtxpBpov i^ovTa dnayofieva npbc twv 
noXepIwv alfidaaerat^ waxe o&rd dyaip&pov ^wvijv xal wanep npo* 
j3aT(b8ij npoteaBat. Tb 8' £^C, fiXa^al ^pefkovTOx. 322. fort dfidpdimv Tpuyspav dpdcovf cfr. Eustath. oposc. p. 366, 
28 ed. Tafel iv fteroKwpip ydp od fidyov xatvdv^ idv «^ ^ napotfda ^ev- 
^og dua^u^f dXXd xai idv xar' AlcxoXov dpxidpoKoq dnwpa v^dCoumi 
Tpuyy^fj, 325. nTdXt^ rec: n6Xiff M. 327. dXXog dXJiou Heim- 

soeth. ^usuet \ M. 329. xanfji Bninck: xaxyw di M, xttnvwt dk m. X€U 332. nrdXtv delet Hermaim. 334. z^/vcrai (xoc superscripsit mi) M. SEPTEM ADTERSUS THEBAS. 1^5 

Twv intfMaartdlmv 
ipTirpe^etQ fipifioirrai. 
&pizaY€u de itadpopau SpalpoyeQ' 
$upfioXet fipojv fipovTt^ 

xou xevdQ xeydv xaXet^ 340 

(uvvopov fiiiwv ^6«w, 
oSTe fieiov oSt* taov kektppivot. 
Tt ix Twvd* elxdaat XoyoQ ndpa\ 
'. 3. navTbdaicbQ dk xapnbQ /a/£6c- 

diQ neaiby dipivei xupijaaQ' 845 

ntxpbu d^ Sfipa ^akapjjndXwv* 
noXXd d' dxptTdipopTOQ 
Xdq doatQ odTtSavotQ 
iv fiodiotQ fopenat. 

« 

Zi%. ^iotpaveQ: auyye^TQ' ^EXh^veQ ydip ndvreg. oTov pMT& oT- 
poroQ Yey6fu>at, ^ twv bpatfjLovwv xal ouyyevtov xa} i$ ivb^ f&- 
MK^. 339. auvavT^ (m^). 341. xotvwvSv (61). 342. ^a- 

fifof fitmJi^vot (6L). — ouTe fieeov out' Taov X'/: StA toOtou touq 
^^t^ondxTOQ ipnpaivet^ b yhp fx^e IXaaaov aipoOfievoQ pvfre Tb faov 
ffiaevtti nXe/bvoc Sf^ySfJuevoQ. 343. r/ ix tcjvS' elxd{aat): t( 

^ Imifo^mMi ix TouTwv 1j nivBvf xal aufi^opdc; 345. Tbv Tuy» 

l^^twm. — aiff (super xupijaa/: s(ar. m*, quod ala^rfToiQ yidetnr 
ViteOio). 346. ntxpbv S' Sfjtfia fiaXaifii^nSXtuv): nexpd Bea tujv 

°<^/Mvy dnoamufiivatv ix twv ^aXdfjLwv, 347. dvafjiefwj^vij 

(6L), 348. 6 xaftnSg (61.). — dveu^pdvrotQ' Tb ydp ydvoQ M- 
^ cidofptetc (m^). 349. wQ inl vauayheQ (61.). — iv pobloeat 
f0(^crrou): tmiiS^ tSl xupaTa laV Sre d/^dXeeav napijeTOje raTc n&^ 337. iprippfels recc 388. diaidpoftdv M, dtadpofi&v mi. 339. 

«u 

^^hX (aXX BUperscr. mi) M. 341. ^6vvofiov recc.: ^uvofiov M. 342. 
^ tiifip dm recc.: Aehjftfiivot M. 343. rU ix M, r^v' ix ante yersum mK 
^' . . lijrov olim Dindorf. 344 sq. xavTodandtr . . XBtrutv | dXjruvU M. 
^ iJl^vet ex dJijrovjj fedt M. xup^oaq delet Dindorf. 346. fort 

^Mafapedlmv. 349. po^iotjQ recc: po^ioeot M. 

Atichyloi cd. Weckkin. 10 146 A£SCHTLI 

dfiwldeQ dk xat\f07rfj(xovsQ viai 360 

xXij/JoveQ sbvdiv aijifidXwToU 

dvdpdQ eltw/ouvTOQ &q 

doafiBVooQ bnepripoO'». 

hXnlQ ioTt vuxrepop riioQ poXeiv^ 

nofxXaurwv dX^^io^v imppo9ov. 355 

HMIX. S Tot xaTojmjQ, &q ipol doxel^ orpaToo 
neoboi Tvv* fjptv^ ^ tpiXai^ viav fipei, 
anoud^ dttixtov nopnifiouQ j[v6aQ nod&v, 

HMIX. xai fjijv SvaS 8d* oiTdQ Oidinou t6xoq 

ela dpxlxoXXov d^iXou Xdyov pa&eiv 360 

XeaeVy Stdi ydip abTwv rd intr^deta S/eToi [TpomxaiQ 8e f>6^ta el- 
Tcev rd auve)[^ xev^paTa Ttuv noXe/u(ov]j TtfHHriBijxev infa^eQ Tb 
obTtdavoTg^ oTov d^peiotg, — jioBioeaev: touq bfipeoTtxoLeQ xev^aeat 
Tmv TtoXefjJtuv, toutouq ybp f>6&td ^atVj iTteedij noXefwuaiV rd 
Y^ xupjOLTa inwfeXif ehev 3e* aJttTmv ybp b nXxiuQ Th. npbQ Tb C^ 
xofjJCtov TOLeQ n6Xe(rev, 851. fJLeTaardurae eiQ SouXeiav ofaouct n^ 
Twv noXep/mv ebv^v. — i^ouaev (m^). — ^ipouaoi (alia m. rec.)* 
353. 6}Q Tou noXifjLou (noXefjJou Hcimsoeth) xpaTTjoavTOQ. 354. 

ipo^oQ (m^). — dvd Tou vuxTO^ nepeippajOTexSiQ (napaufp. m^). 855. 
ab^Tex6v (m*). 857. dyyeXiav (m*). 858. }[v6aQ nob(<av)\ /lera- 
^opexwQ elnev r^ £xpa Ttuv no8iov. iXXwQ. Tb ouve^kQ xAnjfJM 
tHjv nodiov napafi6XwQ ^vdaQ eenev tou pivToe d$ovoQ rd Sxpov 
Tb ivTe^ifjLevov Tfj ^[oevexide ^voi^ xaXeeToe. 859. xal fjiijjv £va$: 

xal p^v abTbQ b 'ETeoxX^Q ineiireTCUj dxouaopevoQ rcc nafjdi tou dy- 
yeXou Xey^fieva^ wq ToJuTa dpTiwQ dxoua6pjevoQ ^ ware xoXX^aat r^ 
beavoi^ 1j toTq (^ woTe . . Seavoe^, toTq Paley) walv dxobaavTa. 
■860. iv auva^fj dpfjLoSeov^ ^ Tbv dpTlwQ xoXlwfUvov, — 6}q Td, xard 
^fjdpoQ ofJLOu dyYeXXovTOQ vuv (m^). 350 sq. yiat rXi^fAovsg ex interpretamento repetit Butler. 356. 

EMIX, i. e. dux hemichorii 360. dprlxokXoQ Paley. SEPTEM ADYERSUS THEBAS. 147 

anoodij dt xai rood' odx dnaprlZet nSda, 
AF, UfoifjL* dy eldwQ sS ra r&v ivayrloiv^ 
&Q r^ iv n6katQ ixaaroQ eiXTj)^tv ndioa, 
TodebQ fitku ^dnj npdQ nuXatai IJfpocriaty 
fipipet^ n6poy d^ ^lapTjvby odx i^ nepav 366 

i pdvrtQ' od ydp Ofdqcta ytpferat xaXd. 
TudeuQ di papjwv xai pd][t)Q XeXtppiuoQ 
fuaTjpfiptuatQ tkaYYalcty &Q dpdxmv ^oqi* 
Ifelvet 8* dveidet pdvxtv OlxXetdjjv aofdv^ 
aatvetv pdpav re xa\ pdpjv dipO)[iqL, 370 

xotautr^ durmv rpetQ xaraaxiouQ Xd^ooQ 
aeiety xpdvooQ )rairafp\ bn^ hanidoQ d* lam 
XaXxijXaroi xXdCouat xwda^veQ <p6pov. 
tj^et d^ unipippov arjp^ in^ danidoQ rdde^ 
ipkifov^^ dn' darpocQ ohpavbv reruypivov 376 

Xapnpd Sk navaiXTjvoQ iv piatp adxet^ 
npiafitarov darpmv^ vuxrhQ df&aXpoQ^ npineu 

361. anoo^ 8h xal roudiey, ^ rourou 8k anouSii ounm riXoQ 
Ixtty <Ui' inefYerat' rb y^Lp draipTtapivov xai reXog i^^iy /Afi^' 8 
o&x iXXo npaxriov. 362. eI8mQ eu Xiyotpl aot Sv. 864» 

TttSeoQ fikv ^(17) : aiSeaBelQ rd, 'Opijptxd, iYxw/ua npmrov ainbv 
xaraXtYei 6 Ala^OXoQ, — DpotriQ dQurovwQ. 367. imBupwv^ 

^ifik rb Xarrw, 368. rore yd^p pdXeara pipi^vev, 369. ruTtree 
(m<). -. r^v 'Ap^edpewv (Gl. m^). 370. ixxXlveev (GL). 371. 
^f^mptxhv rouro^ rw xpdvouQ jj rpeXo^ia, 372. xpdvouQ j^au' 

*«/ta: ocbv r^^ nepexe^aXaeoQ rb ^ahwpa, 374. bnepij^poi' 

M» (6L). 376. iv rip iiiatfi rou adxouQ. 377* xal Jlevdar 

^W (Olymp. I 7y fragm. 74) darpov rbv fjXtSv iprjae. 301 mmtii notam in ras. scripsit mi. 363. &or* rasnra mnt in 
^' M. h^ k¥ Blomfield. ndXt^ duo recc. 366. y^^^'^^^ ^* 3^7 

^>09 (ic Bcripsit m, 11 scr. mt) M. 369. ^•ivat recc.: ^ivet M. 

371 ^ imi M, YP' ^^ ^^' 377. darpov ante corr. M. 

10* 14g AESGHTLI 

TotauT' dXoQiv TatQ bntpxofimtQ trajdiQ 
fioqi Tzap' ojfiatQ TTOTautatQ^ t^^^Q ipwv^ 
InroQ j(aXtvwv &q xaTaa&picdvoDv pivet, 380 

StntQ fioijv adXnqrroQ Sppalvet pivwp^ 
r/v* dUTiTd$etQ T<pde; tIq IlpotTou TtoXmv 
xljjdpoiv io&ivTWV npooTaTeiv ^epi^uoQ; 
ET, xdapov pkv dvdphQ oSztv' &v Tpiaatp' iym^ 

o6d' kkxomtd ylxveTat ri aijpaza' 886 

Xdfot dk xwdoiv r' od ddxvoua' dveu 8opdQm 
xai vuxra TauTTjv ^v kiyetQ in' danldoQ 
aoTpotat pappaipouaav ohpavou xupelv^ 
Tay^ iv Yivotxo pdvxtQ fj dvola Ttvi 

878. }[a{pwv (mi). — navonJJaiQ (Gl. m*). 880. IhtnoQ /a^- 
vaiv: oBtcjq doBpxdvet xoi OTteuSee wq xdt TnTwg noXe/JuarijQ adhuY' 
yoQ dxouofv xo} int&ufiwv noXepou elpYerai npbg rou inl^rou, 
882. t/v' dvTerdSeeQ: r/va ouv dvTerd^eeQ tq) Tudet\ r/ff d^eoQ 
iarev npotaraaBae riJQ iYYumjTOQ (ortnm ex nuh^Q et i^ryvi^Q) 
Taum^Q] 888. d^eontaroQ iYYuvjrfjQ, 885. oM* kXxoTtota 

y(ve(rax)\ raura napd 'AXxalou, od reTpebaxet rd imatjim 8nXa ohdk 
(1. ohdk 5nXa) aMi xaB' iaurd Suvaixev e^ei^ ^^M-^ ^^ ^ ^epwv ahrd^ 
idv jj 6 (1. airA yivotro) Yewdeog. — ^/'owv oh rtTpwaxet (Gl. m*). 
887. xdt v&xra roLr^v ^v Xe{YetQ): 6 vouq^ rownyv dk ^v XiyeeQ ee" 
vae vdxTa inl t^q danidog^ "^dj^a TrpofiavTeuercu rep ^opouvTe Zu ^eu^ 
p^aet bnb v&xra. ine^ipee 8k Sfonep i^ijYoupjevoQ ^el y^ BavSvre 
vdf in' Sppjaurev niaoet, — ra;|f' &v dumj ^ vu$ ebteTv cj^eeXev (vo- 
cabulom non liqaet, fort. xaXioQ) Sk eenev ^ Svoea (m^). . 389. ^ 
dvoia: napo^uTovtuQ 'ArrexeoQ (Arrexol Dind.) dvrl rou Svoea. Se^ 
8k rb pirpov i^ereevev. 6 dk vouq' rd i^ dvoeoQ revwv ;^ev($/Aeva 
rd)[a rwv xaxtuv oLhroeQ larae aup^Aa. 878. a^ata M, cafoXa mi. 880. ;fa>l(vc5v M, ;|ra^(vc&w ^* m^. 

881. (hp) itabfu fiiuofu ex Yariatione clansolae superioris versos (xara^ 
i^ftaiust ftivotv) repetit Frey, cfr. Cho. 769. Scribendam dpY&Toi xXdatv^ 
cfr. schol. 886. ;^/ysra( M. 889. dvotd rtvt M, dvoia rtvi m. 

/idvrtg iyvoi^ Blomfield. SEPTEM ADYERSUS THEBAS. 149 

el xap 9ay6vti ub$ in^ d^9aXfiolQ mooi^ 390 

X(j} Tot ipipovxi ofiii bnipxofisxov rSde 
fiuotx* Sp ^pl^wQ ivdixwQ T* iTXWUOpOV^ 
xairoQ xa9* abxoo Tijvd* 5fipiP /jboyxetiasTai. 
i^w di Tudti xedpdu ^Atnaxoo tSxop 
x6vd* ipxtrdSto ixpotndxrju TXoXwfjuixwv^ 396 

lidX^ edyeu^ xe xai xbv AlajromiQ &p6uov 
xtpwvra xai tm]^ouu9* Imip^pouaq UfouQ* 
alajipwv yap hpy^Q^ fiij xaxoQ d* ehat iptkeu 
miapTibu d* dn^ dvdpwv^ &y ^/'^C ifelaaTo^ 
^iC^fi' dveaatj xdpTa S* iax* iyxd^ptoQ^ 400 

lleXdvtnnoQ. epjou <)' iu xufiotQ ^ApyjQ xptuei' 
Aixij J' Spatfiwp xdpxa vtv TxpoaTelkexat 
etpyeiw Texouaj] pfjTpi nokifuov d6pu. 
«r. 1. XO. Tbv hfjAv vuv dvxbxakov eifTU)[Av 

Ikot doTeVf &Q duaUoQ noXewQ 406 

898. Srt ^ipet inl r^g doTt/SoQ voxra xal rifif Ttavaih^vov, 
896. fuiX* Ayevfj re xal rbv Ala](u{v7^Q): xaXwQ dvrira^ev rbv /i^ 
^ T^fiiatv abrdu auiifwvodvrOy dXX^ dXXorptov. 897. bnipfpovoQ 
^ifoo^: dvrl rdu uneptfj^vouQ' otov^ oure bnepyjfava Xiyet wq 6 Tth 
^cvc, dkXii xal fuaee rouQ imepij^dvouQ, 398. Ipirwv (m^). — alaj^pwv 
jop dfiydQ: apY^Q iart rwv xaxwv X^ywv ^ (1. ^) rwv Ipywv. ^tXeedi 
^ l^ ewu xax6Q, Ij r^ rpoTop^ 1j wQ^OfJoijffOQ^ dvrl rou SetXdQ* — 8ef 
^ (GL m^). 400. rb yevoQ (Gl. m*). — i^wpeoQi yv^aeoQ noXkijQ 
U xm amprwv^ ob rwv fierd, KdSfwu iTttjXuSwv, 401. fyjw 

^' hf xu{fioeQ): iv toTq rou ^ApewQ xOfioeQ xpeveT dbrobQ 6 nSXefWQ, 
402. J6n^ S* Sfio/fjLwv: rb r^Q oujYeve/aQ Stxauov ariXXet txbrbv elQ 
t^ Itdj^r^v. 406. 5re SexatwQ npofjAj^erat riJQ nSXewQ, 883. pMrteuaerag (a inseroit m) M. 394. paragraphua praeflxa 

^ M. 402. SpaifMMv (d supericr. mi) M. 404. dftbv az di$bv ib>- 
Qt M. i»cw M. 406. i^ Std SUa^ Heimsoeth. 150 AESGHTLI 

npSfia^oQ Spvuraf rpipfo d* alparrf' 
fSpooQ pdpouQ bnkp ^iXwv 
diofiivwv ldic9ai. 
AF. TOOTtp piv o5tq}Q ebru^eh doieu &eol' 

KanavebQ d^ in ^HiixTpacatu eUr^^ev noXaiQy 410 
T^f^ac 8d' akkoQ too ndpoQ keXeYpivou 
pelCo^v^ 6 xopnoQ S' oi xaT av^pwnov ^povel^ 
TtopfoiQ d' iinedel deev% & pij xpaivot Tupj*-^ 
{feou Te yap MXovtoq ixnipaetv nSXiv 
xat p^ MXovTOQ ipTjaiv^ oddk Ti/v JtdQ 416 

Iptv nidot axr^tpaaav ipnodcDV a^e^elv, 
TdiQ 3* darpandQ re xoii xepauviooQ fioXaQ 
peofjpPptvoXatv ddXneatv npoarjxaaev. 

407. oJ}Q noeouvrat unkp rwv ipiXatv noXtrwv ol ffijfideot. ^ Imep 
dk nepeaayj. 409. rtp MeXavhtmp (GL). 410. fi (i. e. SeurepoQ) 
(m^). 411. 7'7'aff 8d' &XXoq\ ndvu firjToptxbQ 6 AIoj^uXoq' pr^o- 

pexbv Sk Xeyto^ Brav toTq f>r}ropae XoyoQ ^roe inaeverexbQ J^ ipexrexbQ 
napd (nepi Dind.) revotv 8uo rou /lev a etkjfj inaevov ^ ^oyov, na^ 
paXefnrjTo^ rou iTojuvou {napaXeenjj dk zou /9 inaevov Enger). navT^' 
yupexbv Sk xa} Spepb nep\ rou TuSiwQ Xeyeov, ohx elnatv Zre TtoQ 
iare {elnev Sre yeyaQ iarlv ij Heimsoeth) yeyaaev ZpoeoQ^ Kanavia 
Sk iYXtopxdCeov xdt rb fxeye^oQ aurou <prjae ^yeyaQ 8S* dXXoQ€. ^pae- 
veToi oiv Srt iveXtnev iv toTq nepl TuSetoQ elneTv 8Te ylyaQ iarev, 
5 yfyouTtv 8/10 toQ. — Tou TuSiioQ (61.). 412. i^TuSeuQ Tot /«- 

xpbQ piv IrjjV SipxiQ^ dXXd pa^yjTi^Qt (Hom. £801). 415. obSk 

TJJv dtdQi ohSk rbv rou JebQ axrjnrbv elQ yrjV xareve^BivTa^ 1j al^ 
roS Tou AtbQ ^eXoveexrjaavTOQ^ ipnoSebv yevea&ae auTift Xiyet. 406. np6afiaxo<r M, corr. m^. 406 — 408. rpi/iwt \ d* . , fi6pooir\ 
. . Idiaiku M. 407. fort. arovouq^ cfr. schol. 409. rourwt^ ra- 

B' A' 
B\m ex Tcurwv factum, M. i^coi dotsy M, superscr. m. 413. xpa(' 

vot M, xpdvot mi. Yersum delet Lachmami. 416. nidot Dindorf: 

itidwt M. axi^tty M. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 151 

l][et dk aijfm fufxvbv ivdpa nup^dpoy^ 
fUfei dk XafindjQ dti ^ep&u &7tXtafiiinj* 420 

j^puaotQ Si fQivei ypdppaaty* npijom nSXty, 
rotqpSe ^oirr nipne^ rtQ ^oarfjaetat^ 
r/g avdpa xopnd^oyra pif rpiaaQ fievei\ 
ET. xal T€pde xipdet xipdoQ &XXo rfxrerat, 

r&u Tot fiaramv iudpdatv tppovi^fJulTo^v 426 

ij yXwaa* dXTjdijQ ytYverat xar^yopoQ, 

KanavebQ d* dnetXet dpau napeaxeoaafjtiuoQ, 

deobQ irlCofu^ xdnoyopudl^wu ar6puz 

XapqL paralqL dujjTdQ &u iQ odpaubu 

nipnei jeYmua Zrjut xopalvour^ inrj, 4d0 

ninotda i* adrq} $bu dixrj rbu nop<p6pou 

^$etu xepauu6uy oddiu ifjjxaapiuou 

fie<njpfipcuo7atu {^dXneatu rotQ ijXiou, 

duijp 3^ in^ adrw^ xel atdpiapYdQ iar iyau^ 

dtfiwu riraxrat X^pa^ IloXufduroo fita^ 436 

fepirfyuou fpoopjjpa^ npoararrjptaQ 

419. fyet dk a^fAa: ^ dk darAQ aifTou ajjfieeov fyet dvdpa y^P-" 
i^v icycflo^ PaardZouTa Sed )[epwv. iv toHq ^epah abrou dv^' 
Mat oooa ^ XofindQ. 424. xal T^e xepdet xepS{oQ): npbQ rlp 
fumu rb vae^aat. tooto ydp iare xepSee xepSoQ. 434. dvijp 

^' ift* abr^: dvTl Toib dvTtxeTaxTOLt. xal el dyav iarl pxtvetoSrj^ rbv 
^o]fw h Kastavebg^ dXX* SfxwQ dxevrjTog rip napaoTTjpaTt ij duvofUQ 
70» Bohf^vTou dvBearjjxev fujSkv SeSoexuea. — raj^bQ elg rb XaXeeif 
(Gl). 486. ^epiff^ov ^poupijifia): IxavbQ fpoupeev Tijv narpiSa, 
" iSt6ftaj[ov npbQ ^uXaxfjv (Gl.)* 

I22L xifof (« finale in litura scr. m^) M. 423. xofiKdeavra 

(Ctfv snpencr. m\) M. 424. personae notam om. M, add. m^. T^(fc 

^mf Keck. 426. dvdpkm M. 426. rX&r^ M, rX&rr^ m. /^cVc- 

w M. 4!Xt, napaanua^fiivoe M. 427 sq. fort Kanaifeb^ d* 

^ti^ Mijeeiyuft»dC»v orSfMa, 480. rwfiAv^ Bronck: YeYotvd M, ;"«- 

ymhvL 481. leup^pw recc: xup^6pur¥ M. 486. fpopi^fjxov 

H, ^piffoov m. 152 AESCHYLI 

• 

*AprifxtdoQ edvolcum a6v r' £XiotQ deolQ. 
kix* cUioy dXXautQ it/ nolatq eUiji^^Sra. 
ofiiu^. i. XO. Siotfi* 8; ndXet lieydl* ineo/erai^ 

xspauyou 3i vtv fiiioQ intaj^idoty 440 

nptv iphv iadopeiv dipou^ nwktx&v (9' 
idwMtou bnepxSnq} 
dopi noT* ixiand^at. 
AF, xax pi/y rbv ivTeu&ey iaj^Svra npiQ mXatQ 

iiSto, rplrtp yap ^Ertoxitp rptroQ ndioQ 445 
if bnrtou ^nijdyjoev ed^dixou xpdvouQ, 
nulatat fhjUTTaiai npoafiaietu koj^ov, 
tTmouQ 3* iu dpnuxr^paty ipfiptptopivaQ 
dtvei^ SeXouaaQ npdQ nuXatQ neTVTwxiuat, 
ftpol 3k aupZouat ^dp^apov rp6nov^ 450 

487. 'AprifuSoQ ebvoeatot: a/Q rou JloXu^ovrou lepitoQ Svtoq 
rijg ^AprifudoQ, d^eepatrat 8e r^ AprepeSt ^ ratv Bijfiaftov (ndXiQ 
add. schol. rec). Sed, rouro ouv ourtoQ ^ee, eivo/atQ ouv r^ lip^ 
ripeSoQ xa2 rwv SXXwv noXeou^wv ^ewv. 440. rb ix too xe- 

pauvou fieXoQ, 441 sq. napd-evexwv xcSeSpwv (m^)* 448. ix- 

fiaXee^ (61. m^). 444. xa} pijv rdv ivreu^ev Xa(j[6vra): rbv dnd 
rourou xXijpwfiivra, rpinp yhp rtp 'Ere6xX<p (i^X&ev add. schoL 
rec.) 6 xXijpoQ dnb rou xpdvouQ^ iv <p nepearpetpavreQ ixX^pouv, 
445. p (i. e. rpfroQ) (m^). 447. o5rw xaXoufiivcuQ, 448. Toic 
^oXrvoeQ (01.). — iv dpnuxrijpatv: ol xopu^tar^peg^ rh npopjermni' 
Sta xupiwQ, vuv Sk Xeyet roTQ )[aXevoTQy Tv' ^, rouQ ^rtTtouQ ^upou 
n^pijQ {nXfjpeeQ schol. rec.) nep\ robg j^aXevouQ dvaxdpytretv xai 
nepedyeev^ IjSi^ JSouXofiivouQ eevat npbQ ratQ nuXatQ, 450. dmjvij 

ij/ov ^ inel (wael schol. rec.) ^ oiupey^ fiof. 438. 7c6Xatet hfx^ra M, noXaie Mjfx^ra m. 440. vtv Bnmck: 

fuv M. 441—43. ddfiov \ . . kSwXimv \ , . ixkaied^at M. 441. 

^' recc: r' M. 442. bntpx^K^ aaonymiis: b^ipxS/ixa» M. 444 

del^ HWoUl 448. w^Sifa^v M. 447. vi^i^rrvioc M, i^Ti^Mi ml. 

460i Cr in marg. M. wpSHaoam ante ras. M. fipiftav Schaetz. SEPTEM ADYERSUS THEBAS. 153 

fiomjpoxofiTTOt^ Tcveifiamu itkTjpoifxtvot. 
iapjfidrtazai d' dojtiQ oh fuxphv rpdmv* 
dvi/p STriiTTjQ xHpaxoQ npoaapPdattQ 
aTtl][tt npoQ ijrSp&v mpxoy^ ixitipcat Mla^v ' 
fioqi dk ^ooroQ ypappdrmv iv ^ukXaPalQ 466 

&Q odd^ du ^ApyjQ ap* ixfidXot mpYw/idrwu. 
xci rq»d€ fwrt itipatt rhv iptpirffoov 
noktwQ dntlpYttv r^ade dooAtov l^uYdv, 
ET. nipnotp' dv ijdij rSuSe^ abu ruj^rj di r<p 

xm i)j nimpitTat xopnou iu jrepotv fywu, 460 

Me^apebQ KpiovroQ anippxi tou anaprwu yivooQ^ 
iQ oSrt pdpywv iTmixwv (ppoaypdrwv 
PpSpov fofiijSeiQ ix noXwv j^wpi^aerat^ 
dXX* 1j davwv rpofpeia nXTjpwaet ;^#ow', 
ij xa\ d6* ivdpe xa\ n6XiapL in* danidoQ 405 

iXwv XaipopotQ dwpa xoapr^aet narpdQ, 
xopnaC i^* SXXtp^ pijdi pot ^ifovet Xi^wv, 
«^. ^. XO, ine6j[0fiai d^ rdde pev eoToj^eiv^ Iw 

npopaj^^ ipjwv ddpwVy roiai dk 3uaru/e7v, 

452. • • • fyet aTjfieid (m^). 464. areej^et nphg ij^^pwv 

^xtpjw: obx ehtev 7tf)bQ noTov nupyov. fjLe-jrdXwQ ouv ^ae npbQ nA' 
na fitfrfw, 465. xa2 TtSXtafi^ in' dani8(oQ): rbv ^epovra r^v 

ioxQa xat rhv ijjeYfHipfiivov rfj daniSt^ xal rb in^ danidoQ no^ 
^«ffui ypatpiv, 467. xdpnaC i^* dXXtfj: Xiye SXXov xopnwdvj^ 

pfik (««2 fofdkv schol. rec) dnoxpiHJfjj fxe riov dXaZovetwv (d^a- 
Smvv m). 468. dai^fkirtma et in marg. Cr M, k^xyffidTiarai mi. a/uKpbv Ro- 
^<vteDu 458. dv^p Blomfield: dyijp d^ M, snper <^' scripsit ydp 

Mpendio mi. 456. ixfidXj^t ante corr. M. 458. SooXtoif Blom- 

M: Mhtov H. 460. nintfiKrat rec: niTetfiitr* o& M. 461. 

•npnO {mv 8cr. mi) M. 465. d6' ex J' fecit M yel m. 467. 

f*^ti Uymv VAlckenariiu, fort Xi^pmv ^uet, cfr. schol. 468. Ult 

m prtndmo t. habet M. 469. fort doarofulv. 154 AESGHTLI 

&Q d^ bnipau^a fidCouaiu im TrroXet 470 

fiaivofiivqL ippeviy twq viv 
ZzbQ yepirwp inldot xoxaivwv. 
AR TirapTOQ oAXoq^ ydTovaQ mXaQ ij^ofv 
^OyxaQ *A9dvaQ^ $by fio^ itaptazaTat^ 
^lTmofddovTOQ o^ijpa xat piyaQ TonoQ' 476 

&Xo> dk TzolXijv^ doTTtSoQ xuxXov kiym^ 
iippt^a dtvijaauTOQ' odx aXXtoQ ipib, 
6 afjpaToopybQ 8* oS uq edTsXijQ Sp* ^y, 
8(TTtQ Tod^ ipyov wnaatv npAQ danidt^ 

471. abrouQ (Gl. m^). 472. b nav Stavifnov, 473. 8 (i. e. 
riraproQ) (m^). — ^eeTovag nuXoQ i^tov: wv ehtev. yeirovaQ o3v 
nuXoQ ifTbQ {i}[<ov add. Dindorf ) raoroQ lararax &p.a JSofj tAq t^c 
'A&T^vaQ r^Q VyxcuaQ^ dip^ ^g xdl al nuXat Vyxaiau. ^ 8e laropia 
aSm^. ^Ayijvaip b TbptoQ nde8aQ ia^ev rpecQ, Ebpami^v^ KdSpov xal 
KiXtxa. rSJQ 8* EupwmjQ bnb dcoQ &p7taaBeia7jQ 6 0o7ve( dniaret" 
Xev inl Z^rijaev rabn^Q rouQ nauSaQ^ xa} el fii) eupoeev^ npoaeraSe 
fii) inavijxeev, h ouv KdbfioQ iX&cjv elQ ""EkXdSa xa} fii) eupwv elQ 
deX^obQ ^X&ev ipwr^atuv nou xaraarahj, 6 8e BebQ etnev adrw 
puerdL rb didi rou eepou i^eX&eev rip ebpe&ivre dxoXou&etv. ebpiByf 
fiouQ' i^xoXouBee. ^XBev elQ OT^fiaQ^ wXeadev ^ fiouQ^ xai S fikv Kd8' 
fioQ ixee ipxTjoeVy i&uae Sk rijv fiouv 'ABi^v^ xal rjj Alpmrigi {AiYxm- 
rew m) ^wv^ rauurTfjV irifUjaev ixei^OYxav. 5&ev outwq xtxl ai TOh- 
Xat wvopdaBrfoav. dnb Sk KeXtxoQ KtXexia, 476. Ttept^paartxioQ 
S ^htnofiiSwv^ fiiyajQ wv xal xdXXtarov ej[wv a^^fJLO. 476. SUiw 

Sk noXX^: SlXwq iarl xupiwQ^ 5rav ve^rf nepl rbv ^Xtov ixxaofidvra 
{ixra^ivra schol. rec.) Xeuxii ipalvrfrax xol iv xuxhp rou ^Xiou yi" 
vifrat. vuv Sk Xeyet rbv f^oeZov xal rifv xiwfoev rifv auvejpj ri^Q do" 
ni8oQ. Ifpt^a oSv, ^<t/, xtvifoavroQ xoi ob cpeuSij Xeyw. S 8k not^ 
aoQ rifv daniSa xal rd OTjfieea aurr^Q obx ^v, wq iotxev^ ebreX:^. 
478. S tA a^fijeta iyjpdflfaQ rjjf daniSt (m*). 470. fidCooatv recc: fidCooa* M. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 155 

Tupwy* liura mpnuoov dia (rtfifia 480 

lcfvhy fiiXatvav^ alSXijv nopd^ xdaty* 
S^eeou dk niexrdyacai nepidpo/iov x6to^ 
Trpoaijdd^taTai xoiXoydaropoQ xoxXoo, 
oAtoq d^ kwrjkdXa^ev^ iu9eoQ d* ^Apei 
Pax]^qi TtpoQ dXx^v BotaQ &Q fpd^ov pXinaiv, 485 
rotoude ipwrhQ iteipav e5 fuXaxriow 
tpS^oQ ydp ^dij TvphQ nuXatQ xopndCevat, 
ET. npoMTou pky ^Opca flaXXaQy ^r' ij^j^tnToXiQ 
nuXatat yeiTwv^ dvdpbQ i^&aipouc^ ^fip^^^ 
elp$et veoaawv ^q SpdxovTa dua^tpow 490 

TnipfitoQ 3i xedvoQ OhonoQ toxoq 
dv^p xaT* avdpa toutov fpii^yj^ diXcov 

480. TufoiV^ ievra: Smaae Sk inl r^c daneSoQ rbv Tu^wva 

ofceyrtt Sid rou ar6paroQ rou (rb m) nup nveovroQ xanvhv [iAXava 
?o> Ut)ifbv rou nupoQ* aloXnjv Sk rijv ebxtvi^rov xa\ ra^eTav. xa* 
9n Sk ehev^ inel auveare r(p nupe 6 xanvoQ, 481. raiv napa' 

So^fov iv /aAxoi Xafinp& Bet^ae piXav. 482. ^ danlQ xdxXa^ev 

E/ei iCofYpojpTjfisvouQ fyeeQ TtepenenXeypivouQ (m*). — rh arpoyyu- 
^ Too xuxXou (61. m^). 483. 5X^ y^ ^ dan\Q Ttepe^epijQ xal 

^oeh^ ifpoaumepxpaherajt. (m*). — nepeSpopjov xuroQ\ rh ^dtpyjpa rijQ 
i^K^OQ, ^ Sk nept^ipeta riJQ dantSoQ xuxXoi dipeeov eic iaurouQ 
^KixpoQ Spdfvrwv xa} ipnenXeypMvwv rd, riXij fyet iYYeYpapp&vou 
(•« achol. rec.) npbQ rh. rdXtj. ij dan\Q fj xotXrj TtphQ rg yaarpl rou 
«^n^omoQ oaMjv oSaa. — rouQ /TyT^fiverc SpaxovronoSaQ lypaipev, 
i84. ififiov:^ (61.) 490. Suaj^etpepov (m^). 491. TnepfieoQ 

^^fia xdptov, 492. npoexptBij, 482 sq. aMqoid intercidisse (nt nXmrditaiatv dvrantwv • •), ex scho- 
^ effid Tidetor. 484. "Aptt recc. : dpi^t M. 485. fiaxxd M, 

t^^ iD, in marg. 6pfi& fiaxjid mK 8otdg rec. : ^oda M. ^6pov Can- 
^- 489. fort noXattnv Ifarat rdvSpdg. 490. Suaxtpov M, « 

■pe « »cr. mi. 156 AESCHYII 

i$t0Top7J0ai fiLOipav iu jjf/oe&z nijf^Ct 
oSt* eldoQ ouze &up6u odd* Snitau a^iatv 
fiWfiijTSQ^ ^Epfi^Q 3* tdXdywQ auui^a^ev. 495 
k](l^phQ yap &vijp dydpi T<p ^uarijaeTat^ 
$uvolaeTov dk noie/iiouQ in^ iianiiwv 
^eouQ' 8 pkv yap nupnvoov Tufiov ^e<, 
^YnepPlip dk ZebQ naTijp in* danidoQ 
aTadaioQ fjaxat^ dta X^P^^ fiiXoQ ipkiywv^ 600 
xounm TiQ eldev Z^vd nou vtxdpevov, 
Totdde pivTot npoafiieta iatpSva^v, 
npoQ Twv xpaTouvTwv 3* iapiv^ ol 3* ijaawpiviifVj 
el ZeuQ ye Tu(p(o xapTepwTepoQ pd)[jj' 
^Tneppi<p re npoQ Adyov tou o^paToQ 605 

eixiQ ye npd$etv av3paQ <o3* dvrtaTdxoQ* 
awTTjp yivotr^ Av ZeuQ in* daiddoQ TU][wy, 
anUstr. 2. XO. ninot&a tov AihQ dvTttunov l/ovr' 

a^tXov iv adxet tou ^^oviou 3ipaQ 
3aipovoQ^ i^^pbv eTxaapa fipoToiQ re xai 610 
3apofiioiat &eo7at^ 
np6a9e nukdv xefaidv \dipetv. 

498. ^iXwv yvwvat rh r^c olxeiac Tu^yjQ (m^). 495. rd 

dnb r^c '^ux^jQ ^Eppft dva^dpouatv. 498. touq Beobc {oSq add. 

BChol. rec.) iv ra% daneat ^opouatv. 600. iveSpupsvoQ. 602. 
olxeiwatQ (Gl). 608. rou xparouvroQ iapkv de^Q^ ou xal rb 

aijpstov, 608. ivavrtov (m^). — ntareuat dnoXela^ rbv fyovra 
iv r^ adxBt rhvi^Bpbv rou dtbg 3aIpjova. 612. f^&petv (61. m^)- 493. fort XP^i^ ^op6g, 494. oS&* anXmv recc. 496. dvi^p M. 
dvdpl supra Yersum habet M. ^eivn^^crac M, ^ovirr^nrat m. 601. 

Z^vd rou Ehnslej. 604—607. fi r ^ ^ praeBcripsit m^. 606. 

9U6^9 wpdStv ('H et «cy 8cr. mi) M. Yersam eicit Francken. 606^ 

ixovra M. 610. SaipMvog et fiporoiQ Bronck: daifno^ et fiporpW 

M. xa\ in prozimo ▼. habet M. 611. ^ol9%v Heimann. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 157 

AF. oStwq fivoiTo, xbv dk TcifXTtrov a5 Xjtfto^ 
nifiTcraun npoataj^&ivra BoppaiatQ itokaiQ^ 
xofifioy arar' aurdu AtoxevotyQ 'Ap^iovoQ' 616 

Sfivotn d^ ol][fiijv ^y l^e<, pakkov &eou 
aifieiv mnot&a}Q dfjtpdrwv #' bniprepov^ 
^ fjojv Xand$etv Saru Kadfjtelwv y9e^ 
At6Q' zSd^ addq. fjnjrpdQ i^ dpeax6oo 
fiXdanjfjui JtaXXinfHppoy^ dv8p6natQ dvfjp. 620 

«rre^ee d* huioQ apzt Sta napijldwuy 
&paQ ^oooajjQf rapfpbQ dvxiXXooaa 9pi$, 
i if dip&v^ oSxt napMvwv inwvupov^ 
fpSvTjpa^ fopYhv d* Spp^ ^X^^y npoaiavaxat, 
od fjojv dx6pnaar6Q y^ i^iaraxat nuXaiQ* 626 

rb Y^ n6XewQ SvetdoQ iv j^aXxrjXdrtp 
adxetj xuxXan<p awpaxoQ npo^Xijpaxt^ 
^Vhr* ^fi6atxov npoapepyjj^avrjpivrjv 
x6pfotQ ivwfjia, Xapnpbv exxpouarov dipaQ^ 
fipei d* u^^ abr^ fwra Kadpeiwv iva, 630 

&Q nXeioT in* ivdpt rqjd* Idmea&at fiiXTj. 
iX9wv 8^ iotxeu oh xaiojXeuaeiv pd^v^ 
paxpaQ xeXeudou d* od xaxataj^uveiv n6pov^ ./ £* . niiucroQ) Ilap^evoncuoQ (m^). 620. xaXXt7cp6awnov 
(GL). — 6 vewarl elQ dvSpag reXwv, ^ 6 iv natStxjj f/Xtxff dvSpetoQ. 
KaXia;patf)OQ Sk dvrl rou ebetS^Q^ ine} ^ npdtpa 6)q SjftQ iarl vewQ, 
521 T^ noiStx^. rapfuaewQ (raft^g: Eirchlioff) nemjxvwfidvij, 
(23. ob aCfifpwvov r% xX^aet r^Q napBevou rb fp^vrjpa fywVj dXXi 
^IPW. 626. ijteiSij OlStnauQ ifi^pj rg fJOfrpl XOaoQ rb aTvqrfia 

^ Zfpijri^SQ, 514. Boppaiatq Ponon: fioppiat^ M. 617. fort ^ifiot» inau* 

l^- 619. fojrpb^ recc.: fiaxpbe M. 620. xaXXi^xpiApov M. 

527. x^xWvcM, xoxXmt rmt m. 688. xaxatax^vw M, xaxata^ 158 AESGHYLI 

flap^tvonaioQ ^ApxaQ' 6 dk ToiSad' dvi^p^ 
fzirocxoQ^ ^ApYSt d^ ixzipwv xaXaQ ipo^aQ^ j^ 

nipYotQ inetXtl rolad^ & prj xpaluot &e6Q. 
ET, tl yap TU}[oi€v wv fppovouat nphQ &ewv^ 
adzotQ ixelvotQ dvoaiotQ xopTrdapaaiw 
^ Tiv TtavwketQ TtayxdxwQ t diolaTo, 
eoTtv di xat Ttpd\ 8v XiyetQ rbv ^Apxdda^ 540 

dvijp dxopTTOQ^ ][e)p d^ Spf. Th dpdatfwv^ 
^AxTwpy ddekipbQ tou ndpoQ keXeYpivou' 
hQ odx idaet yXwnaav ipypdTwv arep 
eaw nuAwv /iiouaav dldalvetv xaxd^ 
ohd^ elaapel^at &rjpbQ ij^&ioTOu ddxouQ 545 

elxw ^ipovza mkepiaQ in^ danidoQ* 
l^wi^ev etaw Ttp tpipovTt pdpupeTat^ 
nuxvou xpoTTjaiiou Tuxj^dvoua^ bnb mSktv, 
dewv &eX6vTwv 3* &v dXrj&euaatp* iyw, 
str. 3. XO. Ixvelrai XofOQ Std aTjj&ewVy 550 

634. 'AvrifJLa^oQ ^alv ^ApyeTov aurbv^ oux ^ApxdScu — TotourSQ 
iarcv oTov ijw eTnov, bZb. dxouacov ^6vov SpdaaQ 6 UapBevo^ 

mcoQ elQ ^ApyoQ l^uyev, 537. eT^e ydp napi ^ewv ru^ocev ina- 
^TwQ wv ^povouacv dvoacwv xaH dXaCoveuovrac^ inl rwv AancSwv xop- 
ndajiaTa l^ovTeQ, 541. dXXo ohSkv ^ aewndv pkv ocSev^ z^ Si 

^ecpl noXepeTv, nepcfppaarcxwQ ^ noXepcxwTaTdQ iarcv. 543. Zq 

TouTou Tbv x6pnov i^e^ec twv 7tpd$emv dnoSiovTa fjJj iaw Tru^div 
yeviaBac. (545) Tbv ^epovTa rijv U^T^a. 648. ^ dancQ, fj ^ 

SfTy^^ fiaXXopivij rai dnb rwv SopaTwv xpouapip. 660. S XoyoQ 
6 dnb rcuv noXep/wv 6 dXaCovcxoQ, our 538. dvomatc M, (superscr. m). Versum post 539 coUocat Doe- 

derlein. 541. dk dp^ Winckelmann. 544. cfirctf Blomfield (ex prae- 
cepto Elmsleiano). 545. •iffafiet<pat rcc/a( Francken. 546. clx<i» xei- 
poOcav Martin. 547. fort. i^w fiivouaa. 548. xpon^cfioO rasura 

mutatum in xpoxtafjLOo M. 549. fort xarop&wffaifi* itfog. 8EPTEM ADVER8US THEBAS. 159 

Tpt^bQ d^ dp^iaq TzXSxapoQ farazat 
fieydia p^(pahff6pm)f 
xXuwy ivoaiofu dvdpwv, e^ ^eo} 
i^BOi xo&aS" dXdasiay iu ygi. 
AL ixTou Xiyotp^ Sv avdpa awfpoviararov 666 

dXxijv T apurroUy pdvuv^ ^Aptpidpto} fiiau, 
'OpoXwlatu de npbQ TTuiatQ TexacfpduoQ 
xaxotat fidCet noXkd TudeatQ /9/av, 
rby dydpo^duTTjv^ tov nbXea^g Tapdxropa^ 
(UYtaTov ^Apytt twv xaxwv dtddaxaXov^ 660 

^EptvuoQ xkjjfr^pay np6anokov fovout 
xaxwv r' ^Adpdazip xwvde fiouXeuTi^ptov* 
xat Tov abv a5&tQ n poapopav ' ddekfpe6v ^ 
l^umtdZwv Sppa^ IIoXuveUouQ fiiav^ 
dtQ T^ iv TeXeuT^ rouvop' ivdaxoupevoQ 666 

561. xard Ttepbppaatv i^ Bp{^. 662. pBydXa TtpdyiiaTa dxobwv, 
554. TWQ noXepJouQ. 666. ^ (i. e. Sxtoq) (m^). 666. ^ApjptdpauoQ 
^ixUouQ Tou MeXdpnodoQ tou ^ApuBdovoQ rou KpyfiewQ tou Al6Xou 
xoo^EUijVOQ Tou di6Q^ py}TpbQ 8k ^ Tneppi^aTpaQ. 667. dnbVfio- 

hifSoQ r^Q BuyarpbQ Nto^Q, 669. ine\ touq MiXavoQ dTtixret-» 

H¥ iscudajQ 'AXxd&ouv xal Auxauyia (Auxwnia Butler). 661. 

haeiiil ba^pdaaTo OlS/nouQ /xeB' dlpjaTOQ 8tavetfjLaa$at abTouQ Tijjv 
fiaaiXelav. Taur^v oZv t^v 'Eptvbv intarivet. — bnijpiTi^v (Gl. super 
xh^^), ^ tepia. 663. Tbv d^eoBdvaTov ^ Tbv aupnpdxTopa 

wa*f. 664. dvanriaawv^ iTupoXoywv (kTupA^Xoywv m) (GL). 

565. tlQ 8bo Statpwv Tb Svopa tou IIoXuve/xouQ y Tb TtoXu xat Tb 
ntxoQ, 561. xai rpix^g dp^tog Blomfield. 663. xkoooo* recc. £? ^tol 

(bctom ex ^&t) M, M* ydp recc. 664. fort bUo^tav ifiLTcag. 

561. Xf^r^pa H L Ahrens. 562. r' delendum yidetur. ^ 663. 

tpotfwpa» eraso accentu in prima syllaba M. aMtgnpbq • 6ii6anopov 
Weilttier, atf^ni itpooaBXmv btidcitopov MSchmidt. 664. HfifJia Schuetz: 
hotuL M. 666. r' omittit Blomfield. [ VTOfta' _ ^r^ fm&uarepoii, 

. -'mMT<iu epfiefiii^xdTa; B70 

^ mzm^eaet dirq, 
. 3 oxQvd^c dop\ 

.«^w^ T^v^atTai\ 

_ ■•*£tmti &3TII ySov oQ' 676 

. . —1»» kJcziXi» fiopov. 

.ms^ t5tuxlov vi/iatv 
; rrM f odx kji^v xu^X^, 
.«rV- ^^' c^>'(t ^e^Ec, 
. jt ^oe*^ xapnoopevof, 580 

. -«tftfmiSE ^ouieuftaTa. 
^ -5 «.-««feA; dvT^peTOQ 

. „ .^Mwuruc Spvtdo^ fipoToTs 

yVA- TBt; ]u9' ^a: uarepov Hjv» (l 
, _-Tn- w" «»5 i£jea9oi. 671. rd iaxpaa 
_^ -«-—■"• S74. xepmv^ fip ojiiaBeitfa 

, ^ S « ioip^ \\- ArnShi) foenu -W/W- 

. ^,^ SM- SvaiaxTipfamoi J^ ^'^ 

j*4. •»»«)wr*c- ^ /lerafcytac «">' 

i^— M. *«T« «»» • M. 57a. 1« TtK.- 

.^ -.«. Ktt$>rU. 075. M x^evit ncc.: 

i/f,^ fyn* ^- r.*^ cSnoiH --^ai m, 678. 
j«. .iM Kn*& Sdi. «DHbUdMrmtf H, ' SEPTEM ADVERSUS THEBA8. 161 

V 

^oioy S\tdpa Totat dtjaaefietndroeQ. 686 

^\ ^««'rt npdrsi r io»' SpdlaQ xox^q 
'^w»' odiiv^ xapTtoQ ou xopttmoQ* 
l^ ipoopa Mifarov ixxapmCerai^ 
* T^ $ov€u^iQ itXotov edaefiiiQ dvijp 
^Qm dep/iolQ xal iravoopYtqL Tivi 690 

^w iyipQy 0lfp ^eoTtTuartp jivet^ 
V Qov mUratQ dvdpdmv dtxatoQ Sv 
^Po^ivotQ re xat ^e&v dpvijpoatv 
^<mou xopijaaQ ixdlxwQ drpeuparoQ, 
^^etQ 9eoo pdtmft naxxotvtp ^ddfjoj. 696 

^^(OQ i> S pdvztQ, uiov OlxXiouQ Xifw^ 
^^ippmv dlxatoQ djra^dQ euaefiijQ dv^p, 
t^HQ Ttpofijn^Q^ dvoalottrt aupLptfeiQ 
^fXUfOinS/wtaiv ivdpdaiv filf, ^pevwv 
^iofoutn Ttofjacijv r^v fiaxpkv ndXtv poXetv^ 600 

dioQ HiovTOQ aupca9elxuiri^7jaeTat. 
ioxdf piv o5v i/fe pjjdk TtpoafiaXetv izuXatQj 
odj[ &Q aHupoQ oudk XijfmTOQ xdxjj, 
dU* oldev &Q afe j^pi) TeXeur^aat fi^fyji^ 

zic aoyaJiXayiQ xa2 r^ aufjifiSXata noeoufiiviuv. — t^q '^T^ 9 '^^ 
/Miti^ (01. m^). 687. obx a^eoQ xofii^eiy&ai 6 xapnhQ alynJQ, 

S88. UfOfQ /oi^/bv ^ Tmv noivfpwv ^iXta. — YViifOj. 694. oTov abv 
^lnms dfpaJ^eiQ. 699. toTq SpfjJoat r^ piijL. 600. iTd n^v elg 
"'khf* dasotxiaaf iXxuiAffaerai paXeTv zifv ivavriav rfj ek ^ApyoQ. 
603. oinfv (GL). 604. dXk ' hQ pdvnQ rb TiXoQ elSwQ obx ek 

Mum iaorifv xaBi^aet. c 

686. dtt&nfieoTiiTifis recc.: do9%fieoTipine M (snperscr. m). 688 
deht yalckenariiu. 690. vauTfitct M. 694. ixdixoa Prien. 

Tonm post 696 conocat Dindorf. 696. ^a^ M. 696. offra»^ M, 
ifrMiiii. ^ delet Bntnck. duLkiouff^, 699. dvdpei&t lA, 600. xa/i- 
i^HdmsoetlL 603. d^fioif Tumebus. 604. & a^e M, &o a^e mh 

Aeichylos ed. Weckl«iiu 11 160 AESCII xaXti' Xiytt dk zour 
^ ToToy ipyov xai *^ 
xalov r* dxouaat yj 
icoXiv nazpf^ay xw 
nopbtiy^ aTpdzeof 
fnjrpSQ re nXrjyi^v 
narpiQ re yala ar 
AXotiaa ttwq aot 
fyofye fikv 8r) z- 
pdvuQ xexetji^ih. 
fia^wfie&\ oux 
Totaod^ 6 pdu 
Ttdyj^aAxov 7^'n. 
od ydp doxec, ** 

fiai^sTau aXo 

i$ ^C ^« ^^ 
to6T<p aoifi 

TtepTtetu £, tf» K Ao^iOU, 

\ xatf>ta. 
JaaBemoQ fiiauj 605 ^ ijP&aav ipuet^ 
oo fipaduverat 
apndaat dopo, 
f £ir!jrjfe?v PpoTooQ., 

l iMtQ ehxt}]^^^ 610 615 ^sipfm d^ exTo&eu 
xepauuqj, 

if* kfiddpatQ mXatQ 
xaaifvijToVy nSXet ET. feu r 0'J 667. xay uTToxff 
xXifetv) Tauxa xakov i- 
r^ mMTfUio^ m>ta tt^ 
tXafienf aiv6¥. 
&w4 t^C Y^ uara/r 
fym¥ t^v SXoxa rr 
to5m 6 HXdrwy h 

SoTt^ Tod^ ^eo^}^ 620 lOMf^eTteTat xapnog^ ei Ttug 

606. mipaStaZeoxTtxbg 

607. nept^aoTtxwQ Tbv Ao' 

^ :ar7SAS^ SitwQ elno^^^ rd iftb too 

^ ^ :w^ issil^Krac TpimvTeg, 616. 

.^ ;«i» tCQfttiv dta^^epei iv (L ^ca- 

618. C (i. e. ifiBopjoQ) 6 -* •7L it^iy^T^v - 
ik H. 574. 

fblt« iwfp KUTBt 2^ poel 600 Weil). 609. ^et Wel- 

iI3sq. iotaia» ind^ ^furipaa M, 

6Iftsq. te^<iroyrc«> | ;n&r ixtfiLd' 
«lc <«gH»iiM« Seidler. 618. ^^^ ^ ?4» «nIciv ^' kfi^pme, 620. 

^ ^ a :)IMri scripsit et ol in of mataTit mi) (»'f1 . rXEM ADVERSU8 THEBAS. 163 

z^iUifipta^ai xai xrayJiv bavtiv izihiQ^ 
^urjz^ aTipaarijpa rmq dvdpTjXdnjv 
, •rff^ zbv afjrby rdude rtaaa^m rpdizoy, ^25 

ynofjr' horel xaH ^eobQ yeve9XtooQ 
mAtl narpfpaq y^Q inom^paQ Xtrwv 
T(ou aiy jevia^at Ttdxj(}> fJoXovetxotjQ fita. 
v/st 8k xatvow/jjlQ eSderov adxoQ 
di7:Xotiv re a^pa TTpoafnfnj/aurjpiuou. . ^ 

ypoaijXarr)u jdp audpa reopjariju Weeu 
tqtt youij rtQ awippouwQ ijYoopiuTj. 
Abnj d^ dp^ etuat fTjatu^ &Q rd •fpdpfxara 
liyef xard$w d' auSpa rSude xai TtdXtu 
i$et Tzarpqiatu dw/jtdrwu r' iniarpoipdQ, 635 

vttaor^ ixeiuwv iari rd^eopyjpara. 
ab d^ adrbQ ^di} yuw^t riua Ttipatetu doxer 
WQ ooKor^ du8pi rtpde xrjpoxeofidrwu 
pifjfpTj^ ab d^ airoQ yuwd^t uaoxXijpelu irdXtu. 

622. ixfiaijaaQ (6L). — imvixeov naedva ine^aXaXdJ^a/Q fuxh 
^JTt*' ouTofQ xa} 6 ^lax^og Xe^eTou napb. (rA^ add. m*) la^dtc rwv 
Huvjiisvm, 623. auanjvai aot xa} ^oveuaae^ dnoBavwv iyj^fQ. 

627. fitwriw obv abrwv (raSra. ouv durwv Kirchhoff) fioij9obQ ye* 
^at robQ ^eobQ ineuj^erat navreXwQ rjy jSegt abrob 6 JloXuvetxijQ. 
^-9« yp. eu&erov^ ev' ^ eb^araxrov. BeTvae ybp rb dvaXaPeJv Xi" 
7^*019 ^Amxot. xal 5nXa i&evro dvre rou dviXafiov. — aijfuewaat. 
Wl. hrMrtfV. 638. dyr\ rou ifw} wv dTt^yyeeXa. 639. Ttepei' 

^», itsfpovrexivae. ^ rwtf corr. in rtbe M. duSpjjJLar&u Blomfield. 628. fiia 

K ^ui m. 629. to^rrov schol.: aSxuxJiov M. 634. Xiyu recc: 

^^« (i in ntsura scripsit m) M. 635. r' inseniit M, non m, ut yi- 

^or. 637. iMxtc (sei priore accentu deleto) M. fiici Si aq^av ^ iiyei» Tii 
Sfuoz 3' in' airifi yara, 
i](9p6Stvov ituiaipov dvctr 
fipouTa rdv uouu, adpxa 
■nod&xsQ Sfifia, };£tpa d' 
nap' damSoQ fuftvai&h 
S$o5 ii 8iap6v itntv e' 
xiiuovtct &£oc dixaiaQ ' 
ifptzipaQ TeiecS', atg 
iopiTiova xdx' ixipir.' 
rec T^i imftSiau^- z: 
^aiatv ZeuQ atpe xd' Xi^to^ xdv adToii a/ 
oSxc dparai xai xu 

605. el (Tun d^Beiav -rb firiv 
TOu 'An6i}atvot pavtelmt Tiloi 
dvrl Tou xoi, xaj iifctv 7& xaif 
iT^ivi) -rbv laxup6v. 6U. i- 

midpoit xaxi «bti r^ j^,- i- 
dKo^aXoiv 8i a&ro^ 6 Z^'ii ; 
^&elpttev) xepauv^ ijri Ta7; ■ 
Iloiuveliaje (m'). -.63' }v 

TIOTOV, -"C, 606 post 611 coUocftt Itir 
lauer: ^uatt U, fiptt e-ujji ' 
tnog. 611. iapi Romiib 

Bnperscripait «u* iAfooa oi. 
^c (■'c BDperacr. mi) M, 
riv JT^ ifiai/iais Dindoi 
ofac ApSxiu recc.: oT ■ (. 
;-' a/>2T(u M, laxouj^lq. ' SGS 

;-;> jUiai, 
"JtvoflO^ 

TJj /t^ tatrp^i xtd >»>- 

646. mfvu 7^^ lii {llo- 

■.t 847. oi» um* 

>ri». 648. p>lt«^5i*ra- 

^ jnn;»cv'a. 663. «i 

^ ^*ii^v. 6S4. tlhv 

^^ pgf fjiixi^ ii^i n St- 

« wmimi rffi toxrpt^ x^P^ 

b ^ (GI. m<). ««3. vaJutrifMi (Bed «1 fl 
, t ia tituni, M. 646. < W, &ii*r^ M. 664. xpo'- 
«« «rffwMTo WeiL 66I>. » » i ^' "'■ 165 

}tiiv(p ' 665 

iffUQ SilQ 

xaddpmov. 
• '^ wd^ auToxrdpoQf 
/jLtdapaTOQ. 
T^tJVijQ arep^ 670 

iv Tt^vtjxdatv' 
v' tdxltiav ipsiQ, 

(Tou fiXaa^fio6fievoQ (-^ schol. 
j^ (1. nolRp/ouQ) dvekeTv (Gl-)* — 
''jvTufv $dvwv iv mXdfioiQ^ ri 8* ipYov (ipyaiv m). imepfiarbv 8i 

'apatv {xaBdpatov m) obx imii^eTat^ 

txTovot Dindorf ) irivtovrat^ xal oStwq 

668. ix . . . . (m^). 669. itaTtavTbQ 

— DJiEtiptQ (61.). 670. <8r£/o xaxbv 

, xaXbv Tb 8i^a ala^uvt^Q, 671. ii6vov 

x£p8oQ Tb auTbv ix8tx^0ai dSixoupevov» 

*(ivjj^ Ivexd ye rcuv ek alnbv Yevopivwv 

>^og, — ro5ro ydLp p6vav Tb %v xep8oQ^ 

T68e xaxbv xal alaj^pdv (m^). 672. :r. M. 663. xerp&v (eraso accentii saper t)M. 
7>atf M. 668. aMxrovoff M, airoxT6yoe mK 

672. X* aloxp&}f M. eHxXstav M. <>; ara fBpixm' xaxoti d^ 
ip;[dK 675 

xdpT^ imoTrip^et ^eSq^ 
•^ -^.^ ^MMM¥ xfjpa KwxoToo ia^ov 
•^^ jcTFPf^i/ Ttdu Td Aatou j-iuoQ. 
... ««^^jbp:^ €* oYay tpepoQ i^oTpu- 
^i .t<7'«'«u^s»'v dv8poxTaaiav TeXeh 680 

^..,^.^ ^ ihptaTod, 

^ -if^ iX^pd pot naTpoQ TeXel dpa 

,. ..«i: 2zAaiToiQ oppaatv TrpoaiCdvei 

iipSoQ TzpoTepov boTipoi} fi6ppu. «^•* x*^». .•• ,i-^r^^ti»C ^et/jLa^ea&a}. — Trw xar* oopov: dntzof 

^» w \^*JTvd xu/ia. ohrog 8k noTapJbg elg ^Atdoo^ ou 

,v,w«% *w«AJ (1. euBelav. — too KaixoTou xofia: ek 

-^^ 'n. -s^^^^o^ ''Atdou 00 nopBfieuQ 6 Xdpiuv'] ijtetdij) 

. .'Ut«^ XSX^pWTOt TOUT<p^ UTtb TOU \i7r6}X<UVOg fU' 

^^, .^.v^ ^ emvy eneeSii aitTog fjidv earev xa&ofwg xal 

^ -.w ^i ^i»^*^ Tj yuvatxl napTjYYetkev^ outoc de xal m- 

. ^ vw .;^**w»:>* 0- ir^tvavTo) dvofiojg. 679. wfioSaxyjg 

Vi-. ■ -*'•*<' AJ^ ifuBufJLta napopfiqt ^ mxpbv rbv xapnbv 

, ^^ .V ^»*"^ "^* i*<* ^^ ioLOTobg xTaveev Heimsoeth) Toug av- 

\^ ..K.. .!^*^^ ^a^toToc, Tv' jj ZTt fjLeUouatv ol dSeX^l dJJi^loos 

. ^ ^ \ ^^^ ii^^wtWtfrp, dvaXy^otg (GL). 684. li^fouaa xifh 

.^ ^v^ -^ M^^t^J^jMwy r^ npoTep^aat dnoxTetvavTa^ ij uareprjaat. >^^v -^*^ s> **** "**) ^- ^'J^* ^ ^cc- • f^Tteas I M. 674. 

^. , . ^< >% ^^ ^ ^P^PT^^^» dra (11 scr. m) M. ^Bpit» | M. 

, .V V^^ ««• ^**^ K'*»^' M. 679. ieorpovet | (ijr. scr. mi) M 

H f in X mutavit et r super X scripsit m^ 681. V .^.. ■ N^M w^ M. 682. ix&fHi recc.: ai^f^pd M. rtAel M, rt- 

>h^inMrth, A*«^a«v' Weil. 683, dMJLaorotg anony- ^^ ^j^ Xtt.' : Mi0iiaTotc M. dxXauTog Butler. ^/i^m M SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 167 

dr. 2. XO. ma ab fiij 'norpuvot}* xaxbg od xexXTj" 686 

^ filov e5 xopijtraQ' fiteXdyoLtj^tQ kx d^ 
tlat dofxwv *EptmQ^ Srav ix i^po^v 
ikeot &oatau de/tourat. 

ET. ifeoJQ piu TJdrj jtwq napyjfieXrjfJizda^ 

X^ptQ d^ df^ ijp&y dXopevmv ^aopdZexat* 690 
ri oi)f ?r* S.V aaivotpev dXeSptov pApov; 
oaiittr. 2. XO. wv Sve aot Ttapearaxev * lne\ daipwv 

iijfiozoQ dvTponaiq. //>^wa pezaX' 
XaxTOQ tawQ &v iXdot 9aXepwtep<p 
nveupart' vuv d^ irt C^?. 696 

ET. i^eZeaev yhp Oldhrou xazeuypaTa' 

686. dXXa au pi^ 'noTpu(voo)'. xaXwQ ydip npd^oQ ob vofuaB^ajj 
fmXoQ. ob ydp f/ r^v ^fiepav ixooaa afyeSa 'EptvuQ elQ Tbv olxov 
ixeofou daetatv (elatatv m), ou ol ^eol ^ua^oQ TtftoaSexovTaty dvTl tou 
xaJbap^ TdiQ X^^P^ ixovTOQ. 686. edTux^aa^, eu Tzpd^aQ. 687. 
xord raw Sofia^v tou baiou dv8p6Q. — baiou dvdpoQ^ oh ol ^eol tAq 
ioaioQ SixovTOi. 690. X^^^ d' d^' ijfuov: r^v dTtwXetav i/pwv 

bf j^dpnoQ fJtoijp^ Xoftfidvouatv' ^ /terd BdvaTov eawQ ebxXeiaQ Teu^ 
(ofuBa, aXXwQ. pMxd BdvaTov^ ^aiv^ ai nf)d$eeQ Ttuv dvBfmnwv 
BQUfUiCovTcu. r/ ouv obx^ yevv€u6v Tt SfHiaavTeQ dnoBavoufieBa^ 
r^ noXuveixn^ WQ daefi^ dveX6vTeQy dXXd. xoXaxeuofiev Tbv BdvaTov^ 
MJ obx^ XwfHMfiev TtpbQ ain6v\ 692. ixeivoQ (m^). 693. dva- 
rpetnatwQ (m^). 696. ai dpai (GL). 686. pangraplms praefixa in M, chori notam add. mi. xcx^i^tfi^c | M. 
m. iMldivatriQ Amaldiis: fuXayatyia d* M. ix d* Weil: odx M. 687. 
Sr* hfMj o0r' dv m. 689. paragraphus praefixa in M, Eteoclis notam 
add. m^. 691. Av oaiifOtfjtMv coxr. ez dtf a* aivoTfiMv ut videtur M. 

M. Cr in marg. M. fort napitrraxtif inotddvou. 693. dvTfHncata 

l^ia M, d¥Tfiona£a j^pb^ta m. iu rponaia Ald., dv rfnmaif Heath, 
oS tpanaif Paley. fort. aZ rponaia xpofia. furaXXaxrda | M. 694. 

^oJmripm (post a rasura unius litterae) M, ^aXtfHoripmt jn\, 696. 
M, i^C^atu recc. ^ AESGHTLI 

Tcctc» mrpfpwv ^pijfidTwv dan^ptot, 

\ku .TtA>(> jt^yai&Vj xalmp od tnipywv SfuoQ. 

STi AS^^otv* iv wv avTj tcq. ou3k j^pij paxpdv. 700 

.X:'« uf 'xi>2^ idobQ ab Tdad^ If^ ifidopaig TwXatQ. 

^T T^ihjj^iMvov Tol II odx dnapfikovetQ XSftp. 

\(K MJnjv xe fiivToi xai xaxij/v npqi i^tdq. 

t^r. obx ivSp^ inXkyjv tooto j^p^ OTipyetv enoQ. 

XO, dXX* ahrddeXfov alfWL dpe^aabat ^iXetQi 705 

AT. 99WV itidvTwv odx S.v ixfOYotQ xaxdL 

*,** :. XO^ Kiippixa riv diXeaiotxov 
^ivy od deoiQ dpoiav, 
MavaXjjit^^ xaxdpavnv^ 

KOT/^Q ehxTaiav ^Eptvbv 710 

reXimit t^lq mptdupooQ 

<^^Y. J>c ToSro iv rot^ STtvotQ ^vraur&e/g^ 8rt St' oStjiaroQ 
w\^ iifTQi ^ rwv j^pijpdrwv StavopLi/. 698. psptarai (Gl.)- 

7\HX ^v <&9 rcc: dvuatpja xad reXeafi^vat Sovdfieva, 701. iv&a 

j lhMiV4<iifiQ (61.). 703. rt/iwpetrof ^ iv ipwn^aet 6 XiyoQ. 

K^, iMjii ivSp* inXtr{ijv): ifie bnXinjv Xvra ab xp^l arepyetv rb op£' 
»%^v* *n<v* Qu xpii Y^ 0)reiv nepl djnB^Q 1} xax^Q vix^^iQ. 707. 
wv^NA^ f^ wli(aiotxov): SeSotxa r^ rooQ oTxouq d^viZooaav 
.vo« t^Khov^ i>uSiv fyouaav BeoeQ Biwtov. noQ yhp beh^ dya^OTtotdQ. 
t >iV ^^^^^ napexeXeuaaro, xa} yeyove (m^). 708. ^eol 

«v^- v^-v^^V idwv (cfr. Hom. B 325). 709. navaXij^^^ xoLxd^ 

H^.^\ssm^ «^¥ ini xoxoTq dXtiBeuouaav. & ydip elnev vuxrwp^ raiJura 
,>*^^^ws tU. ?^ imju^aro OlSenouQ reXeaat rdc dpdQ. 

,^ Jn^iij*^ i# (kotum ez tu) M, Son^ptot m, JA snper So scripsit 
^ , ^ «W^ lUomfleld: nsU^ou M. 700—703, item 7068q. pa- 
«i^««V^V yi^xw tu M. 700. rig M, riir superscr. mi. 706. 

^Ms^^v^ yv^ l^l^iwcr» m*) M. 709. navdAi^ti mut in navahid^ M. SEPTEM ADVERSnS THEBAS. 169 

xardpaq Oldin6da pXaiplippoyoq' 
vaiioXixmp d^ IptQ &S* irpivtu 
. 1. $ivoQ dk xX^pouQ intywpqL 

XdXufioQ 2!xu&€iu aitoaoQ, 715 

xvedvwy j^prjparodakaQ 
ntxpdQ^ dipo^pwv aldapoQ^ 
j^dova vakev diani^XaQ, 
6ir6aav xdi f9tfjiiuot^p xar^eii/, 
T&v fU^^dXwv ittdicav apotpot^Q. 720 

jfr. 2. iTtstdav adxoxxovwQ 

713. mtSoXdrwp S* IptQi Toura mxpopfif. S^Xov Sk Srt iv touq 
eq/taXtuaidtQ rd natSia dvoupetrau. bnoxoptartxwQ Sk r^v ^Eptvuv 
*Epe» Atev. 714. ^ivoQ 3k xXi^potQ tntvtofif: Ttoti^TtxoiQ ndvo 

^ttara 6 Alaj[6XoQ. rbv yhp Xakn^xhv (Xahj^hxhvJAvA^xi) xaX 
2m$ixhv aiSffpov ipt^ci TooTa npdTTttv, aeatofjLaTonoft^xev ydip tov 
^^fjpav^ Sv f^aev oStwq ToiuTa xtvetv xard twv nalSwv ra;v rd XP"^ 
paxa Sdaaa^oi fiouXofUvwv xal itd Taura noXepouvTwv. oStwq 
O0V, ftjoi^ fiepiCet toTq naual TolnotQ xal wartep dnoxXtjfm o&)[l ne» 
&a (jtttiita m, e snperscr. m^) psydXa^ dXXdL navreXwQ fuxpd^ Suvd' 
pi9a ft6va oinwv rd awfuiTa ^wp^acu nenrwxoTa, Srav pivTOt 
oliTooQ xrdvwat xoi ^ mTfx/ia abrwv xovtQ nijj rh tupa^ riQ dv to 
jtttottQ aiiTW¥ dnoxaBdpjj; ^, Srav 6 IrepoQ dftoxTeivaQ alrchQ Zi^ajj 
{^ifeu m), TiQ ainav xaBdpff tou fxuaouQ; idv^ ^aiv^ ^ narpia yij 
<^ xi alrcwv dlfia, IvBev xal aln6][iovaQ fafiiv. — pep . . . 
(W^?) (61. m»). 718. intxk/jptoaaQ (GL mS). 719. «£- 

fw potpa^ dnofupiaojQ dbTOtQ, — imxexXtipwfiivov (61. m^). 712. ffiStx6Sa fiXatffi^povoq Triclinius: pXaiffl^povoa olStn6Sd M. 

711 ^ ipta r Srpovu M, S' ipks' drpuvet mK 714. xXi^pota (i in 

nnn ez o qnae manos fecerit, non Uquet) M. 714. imvwfiav M, int' 
^^ m. 716. xT9dyt09 M, xrtdywv mi. 719. ^StfUvotat M. 

730. in marg. Cr M. 721. adroxrSvwg Triclinias: abroxrSvaatv M, IgO AESGHYU 

xaXel' Xixtt dk rofJr* iTtoQ 3tA tnofxa' 
^ Totov Ipyov x€u {^eoun npooftXiQ^ 
xai6v r' dxotjofu xai Xiyetv fi£&uaTBpoiQ, 
TtoXtv TtaTptpav xai §eobQ touq i]rjrevetQ 
TtopdelVj aTpdretJfjt* iTzaxzov i/ifiefiXTjxdvai 670 

fi7}Tp6Q re TrXyjyijv tiq xaTaafiiaet dixrj^ 
TcarptQ re j^aia aijQ bnb anoudrjQ dop\ 
iXooaa nojQ aot $6fipa][0Q yev^aeTat^ 
fywj^e pkv dij Tfjvde mav& ](^6va^ 
pdvTiQ xexeu&wQ TroXepiag bnh y&ov oQ' 616 

/jiaj[wfie9\ oux drtpov eXnlCto pbpov. 
Totaui^' b pdvuQ danid^ euxuxXov vipcov 
ndyj^aXxov rjuda* a^pa d' odx einjv x&xXfp^ 
od ydp doxetv aptaroQ^ dXX^ elvat iHXet^ 
fia&tlav dXoxa dtd (ppevhQ xapnoupevoQ^ 580 

i^ ijQ Td xedvd fiXaoTdvet fiouXeupaTa. 
TOUTtp aofpouQ Te xdjadobQ dvTijpiTaQ 
TtipTcetv inatv&* detvbQ hQ deouQ aifiet, 
ET, feu Tou ^uvaXXdaaovToQ Spuc9oQ fipoTotQ 

567. xa^' Mxpeaev, 568. toIq fjued^ f/fioQ uarepov Xiyeev (1. 
xXbetv) TaoTa xaXov iarev woTe nep\ aoo Xeyea^az. 571. Td Sdxpua 
T^Q naTpidog noia nauaet Ttpju}pia\ 574. xepauvtji ydp aj^eoBetaa 
iXafiev abTdv, 576. obx dyewij, outoq ydp ixee xaTonoBelQ 

Imb r^c T^C SoTepov peTd BdvaTov ifidvTeuev, 580. J3aBe7av 

l^<ov Tijv dXoxa t^q ^pev^Q^ i$ ^q dvdpbQ (1. dya^bQ) ^eTOLt XSyoQ, 
TouTo 6 UXdTQiv iv Tjj floXtTei^ (II p. 362 A) dneSi^aTo. 582. 

TpontxwQ &Q in\ vojupa/^iaQ, 583. duaxaTepyaaTOQ ydp ioTOf 

ZoTtQ TOUQ ^eobQ Ttfjuqi, 584. auvdyovTOQ' dnb fUxa^paQ TOfV 571. nXiff^v Seidler: mjyifv M. dixT)i eraso i M. 572. t« recc.: 
4k M. 574. rSude mauw jruijy Ritschl. 575. 6itd )[&ov6g recc.: 

hetx^vbiF M. 577. eSxijXotf ij^tav M, yp, eHxuxXov vifuav m. 578. 
fort. hrijv x6TBt, 580. &Xxa Erebs. 584. ^uvaXkdaovroa M, a 

snperscr. m. fipvtohc M, Pporota m^. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 161 

Slxaeou Svdpa Tolai SuaaefieffrdroeQ. 686 

iv Ttavrl npdjee d* fo*' bfitXlaQ xax^ 

xdxeou oddivj xapTrdg ou xo^eazioQ* 

iv^Q dpoupa ^dvarov ixxapniZexae^ 

? r^p $uvBeerfiaQ JtXoeov edae^q dvijp 

vauraun ^epfiolQ xdi navoupyeqL reve 690 

SlioXcv ivdpwv o&v ^eoTtTutntp jiveef 

9 ^bv noXeraeQ dvdpdmv dlxaeoQ Sv 

ej[dpo$£voeQ re xde ^e&v dpv^poeev 

radrou xup^aaQ ixdexwQ dYpeuparoQ^ 

nXijyeiQ 9eou pdintft nayxoevtp ^ddfjaj. 696 

oSxwQ d* i pdvreQy uedv OlxiiouQ XiyQ}^ 

awfpmv dlxaeoQ dj-a^dQ euerefiijQ du^p, 

piyaQ npo^^xTjQj dvoaloem aupptfeeQ 

dpoLauarSfweaev ivdpdtrev fie^ eppevibv 

xeevouen nopicijv rijv paxpdv ndiev poXeev^ 600 

JeoQ ikiXovroQ auyxa^eixual^ijaexae. 

doxdf pkv o5v ape prjdk npoafiaXeev nuiaeQj 

odj^ &Q ddupoQ oudk XijparoQ xdxjj, 

dXX^ oldev &Q a^e ^pi) reXeur^aae pefy^^ 

rdc aovaXXay^ xa} ri aufifiSXaea noeoufiivwv. — t^q rb](7jQ 1j riyff 
pmneloie (61. mi). 687. obx d^eoQ xofjJCea&ae 6 xapnhQ abr^Q. 

688. XbfiP/fQ x<opiov ^ twv novTpwv ^eXfa. — pKOfaj. 694. dbv auv 
olndeQ di^a^eiQ, 699. toTq dpfuaae rf^ fi{^, 600. in} rijv ek 

^JtS^ dnoexfav iXxuaBfjaerae fwXeev ri^ ivavriav rfj ek ''ApyoQ, 
602. air6v (61.). 604. dXX' &q fidvreQ rb riXoQ eiS&Q obx ek 

xMuvav iauriv xafi^aee. 686. doafftfi^ardroiQ recc.: Soe^Pearipour M (snpencr. m). 688 
delet Yalckenarias. 690. vaurritet M. 694. ixd(xotq Prien. 

yeTBnm post 696 collocat Dindoril 696. ddfoi M. 696. o&cwa M, 
9&toa mi. J* delet Bninck. dlkAiooa M. 699. dvdpdat M. 600. xafi- 
n^p HeimsoetlL 603. d^/wu Turnebns. 604. & apt M, &a a^e m\ 

Aeschylut ed. Wecklein. 11 162 AESCHYU 

il xapnhQ IffTOu ^eofdrotm Ao^iou, 605 

fdEt di aiyav t) Xiyetv ra xatpia. 
8fi(uQ S^ in* airtp f&ra^ Aaa&imoQ fiiav^ 
ij(^p({$evov noXtopbv dvTtrd^opBU' 
fipoyra rdv youu^ adpxa d^ i/fiwaau foet^ 
nodwxeQ Sppa^ Z^V^ ^* ^^ Ppaduverai 610 

nap^ danidoQ ^rupvw^kv lipndaat dopo» 
&eou 3k dwp6v iartv edruj^etv fiporouQ.. 
anHsir. 3, XO. xXuovxeq ^eoi dtxataQ Xtrig 

i/peripaQ reXet9\ &q ii6XtQ ehxuxi^ 
dopinova xdx^ ixTpinov- 616 

xeQ •jfdQ intpdXouQ' nupywv d^ exrodev 
fiaXwv ZeuQ atpe xdvot xspauvq}. 
Ar, rdv ifiSopov 3ij rovd^ if* k^dSpatQ nuXatQ 
Xe$w^ rbv aurou aou xatrlyvyjrov^ nSXet 
olaQ dpaxax xw, xareuiexat ruj^aQy 620 

605. el ipuet dlifieaiv rh pjdvreupa^ napinerat xapnoQ^ el toIq 
rou ^AndXXwvoQ fmvre^cuQ riXoQ evt, 606. napadeaCeuxrtxbQ 

dvrl rou xo}, xa} Xeyeev rd xaepea. 607. nepe^patnexwQ rbv Aa^ 
a^evtj rbv la^^updv. 614. inereXeere 5n<oQ ebruj^jj^ rd dnb rou 

noXifwu xaxd dnb r^Q /^c inl rouQ ineXBdvraQ rpinovreg. 616. 
dnojSaXtbv Sk abrouQ 6 Zeug e$<o reuv ree)[(ov Seou^Bepee iv (1. Sea^ 
^Beipeeev) xepauvep inl rauQ TtuXaeQ, 618. C (i* e. ijSSopoQ) 6 

JOoXuveexijQ (m^). 606 post 611 collocat Bitschl (post 609 WeU). 609. ^uet Wel- 

lauer: ^6<nt M, ^ipet superscr. mK 610. oIpLa Weil. /e</>2 Har- 

tung. 611. Sopi Romahn. 613 sq. Stxaia^r Itraa ^fiMripa^r M, 

superscnpsit ooa Adjroua oua m^. 615 sq. ixrpinovrea^ \ yojo hctfi6' 

Aoug {elg superscr. m^) M, ixrpinovreq elq intfi6koog Seidler. 618. 

rov Tepdg kfiS6pLats Dindorf, fort. rdv leolatg i^' ifiddfiatg. 620. 

oTag dpdrat recc. : ol • {ag in litura scripsit et oF in oi mutavit m^) 
7*' apdrat M. SEPTEM ADVERSU8 THEBAS. 163 

mpyoiQ inefifidQ ximxrjpoy^tkQ j^^ovl^ 

&XwmfJLOV Ttatav^ kmQtaxj^dtraQ^ 

co\ ^ofifipea9at xat xrauwv ^avetu niXaQ^ 

i) ^(bvr^ artpaex^pa rwQ dvdpyjXdnjv 

fuyjj rbv abrbv t(Sp8b rtaaa^m rpSnov. ^25 

rotaSr* iuTBt xoi &eobQ yevedXiooQ 

xaXel narpipaQ yriQ itiOfcri^paQ Xtrmv 

Tiov wv jevia^at ndy^u TIoXuvetxooQ fila. 

i)(e( de xatvoTtTjfhQ eSderov adxoQ 

dtitXouv re a^pa npoafiefnj^avjjfiivov. . ^ 

ypuaijXarov ydp dvdpa reu)r>jarijv Idelv 

d^et yuvTj rtQ awtppnvwQ ijyoupivij. 

Abtrj 8^ dp^ elvat ^Tjalv^ &q rd ypdfifxara 

Xiyet' xard$w 8* dv^pa r6v8e xdi TrdXiv 

i$et narpqiwv 8wfjtdrwv r' intarpoipdQ. 635 

rtuaur^ ixeivwv iart rd^eupyjpara. 

au 8^ aurbQ ^87j yvw9t riva nifjtnetv 8oxec 

WQ ounor^ dv8pi r^8e xrjpuxeufidrwv 

pAnijrrj^ ab 8^ aOroQ yvw^t vauxXijpetv ndXtv, 

622. ixParjaaQ (6L)> — iniv^xeov naedva ine^XaM$ac pjsrh 
lajpjQ* oZrwQ xoi b ^lajcj[0Q Xiyerae napd (jdQ add. m^) laj[dc rwv 
fMuoufiivwv. 623. auar^vae aoe xa} ^oveuaae^ dno^avwv IjjOq, 

627. Toorwv ouv adrwv (raura. ouv dorwv Kirchhoff) fioij9ouQ ye* 
vicBae xouq BeouQ ineuj^erae navre^g r^ /3e^ adrou 6 IlohjveexijQ, 
629. Yp, euBerov^ tv* ^ eu^daraxrov. BeTvae ybp rb dvoLXafieev Xi' 
youaev ^ArrexoL xai ZnXa eBevro dvrl rou dviXctJSov. — aijfieewaae, 
631. onXerrjv, 638. dvr\ rou ifwl wv dnrjyyeela., 639. nepei' 

neev^ iteippovrexivai. 624. t&e corr. in rma M. ik^dpirikax&y Blomfield. 628. fiia 

M, piai m. 629. t^^zrov schoL: tijxoxXov M. 634. Itf^i recc: 

HHe {i in rasura scripsit m) M. 635. r' inseruit M, non m, ut vi- 

detur. 637. 96xtX (sei priore accentu deleto) M. 164 AESCHYLI 

ET. 2> 9eofitaviQ re xak Se&v fiiya tmrfOQ^ 640 

& Ttavddxptnou &fjiSp (fidhtoo yiyoQ* 
wftoi^ narpoQ dij vuv dpdt reXtaip6pot. 
dkX* oStb xkaUtu oSr* dd6pea9at rcpinet^ 
pij xak Texy<o9^ duafopdrepoQ y^oQ. 
htwvipip dk xdpra^ noiuveixei Xiyw^ 645 

r£^' eUfSpeaBa Todnufyjp^ Snot TeXet^ 
eX i/cv xaTd^et j^pt^ofkeoxza ypdppaTn 
in* doTddoQ fXudvTa abu fotctp fpevwv. 
el d* i/ dtdQ it€UQ napdivoQ JtXT] nap^v 
IpyotQ ixelvou xal ^peatv^ ra^' &v t63^ ijv* 650 
dXX^ ouTe vtv fUf^vTa p7jTp6dev ax6Tov^ 
oSt iv Tpoftjumv^ oSt* iipTjPijaavTd mo^ 
oSt* ev yevehu ^uXXojrfi Tp^wfjtaTOQ^ 
Aboj npoaeide xoLt xaTij$twaaTo' 
odd^ iv naTp^aQ pi/v ^^nvoQ xaxouj^ttjf,' 655 

dlpai vev ahttp vuv napaoTUTetv niXaQ^ 
f^ 8iJT^ dv ehj navdixwQ ipeuddtvuptoQ 

640. i 9eoeQ impajtv6fieve, ineaTfHiTeujj ydp narpidt xdt na^ 
TptpocQ BedtQ. 644. ab^i^B^ (61.) • 646. ndvu ylkp Tb {Ilo' 

kuveUtjQ add. Paley) inmvupov rj^ tptXoveixiq.. 647. ohx ehtev 

^ebg ^ SvBpwnoQ^ dXX^ rd jf/OMJa ypdpfjuiTa. 648. fXuapouvra. 
— /iov/^ (61. m*). 661. dvTl tou yevvi^BivTa. 653. oJ 

yAp d6p6wQ f&eTOiy dXXd, aoXXiyeTat xar' iXiyov, 654. eJSev 

ojtnhv xal iffXjjoev. d^frl tou^ Mk iv fuf fjXtxf^ SjtpaJ^i Tt Sf- 
xaeov, 655. xal piv Sij ol>8k ifi xaxwaee r^c naTp^oQ ^wpaQ 

iffUQ abrou larae if AixT^, 656. abTTfv (61. m^). 641. dftbv ex dfiov factom in M. 645. toXuv^Ute (sed tc finale 

in litura ut yidetur) M. 646. ToMa7jfi\ d in litura, M. 648. w/jl- 

'e' 

fohw M, abv fo(xw in marg. mi. 658. ^oXXo/ij M. 654. npotf' 

Mt ex schol. BMartini: xfKHnheB M. notfx dmi^ewmro Weil. 655. 

o6d' recc.: o5r' M 657. iJA^r* M, | %' mi. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 165 

xoiroiQ TtenoiSwQ sl/u xal ^uarijaofiai 

adr^Q' riQ oXaoq fmXXov ivdawTspoQ'^ 600 

Sp][ovTi r* ap^fov xai xaatpffjTip xdatQ^ 

ijf&poQ abu ix^pfp ar^aopat, tpip* &q Td^oQ 

xvfjpudaQ^ afyp^Q xal TtiTpwu npopiTjparau 

XO, pj)^ ipiXTOx^ ivdpwv^ Oldbiot} TixoQ^ yivjj 

ipyijy SpoioQ T(p xdxtoT^ ad8wpiv<p* 665 

iXX^ avdpaQ ^Apytiotai KaSpeiouQ 3XtQ 
iQ ][tipaQ ii&elv' alpa fap xaddpatov. 
hvdpoXv S^ bpaifjtotv ^dvaTOQ wd^ auTOXTdvoQ^ 
• obx iazt pjpuQ Toude tou ptdapaTOQ, 

ET. einep xaxbu fipot TtQ alaj^iuTjQ arep^ 670 

iaTa)' pJvov yip xipdoQ iv T^vnjxSatv* 
xaxwv dk x^a^pwv oStiv* edxXeiav ipetQ. 

666. Tbv Tponav rcD dSeX^ip aou JS^a^pijpoupevoQ (-^ schol. 
rec). — unb aou. 667. noUpjouQ (1. noXepIouQ) dveXetv (GL). — 
xaBapbv Tb cupa twv ikXyjXoxTovouvTiDV $evwv iv noXdpoeQ, Tb 8* dieX^xToveiv dvTixpuQ ^vewv Spyov {ipywv m). bnepfiaTbv 3i 
lartv, ^' ^i depa ydp touto xd^apatv {xa^dpaeov m) obx imii^eTai^ 
drav dSeXpol abTdxToveQ (abroxTdvot Dindorf ) yivwvTae^ xal oSrtuQ 
abrwv 6 ^dvaxoQ yevi^at. 668. ix . . . . (m^). 669. SeamLvrbQ 
ola&i^aeTai Tb pidapa touto. — iXXet^eQ (GL). 670. ^ep xaxbv 
fe{poe): el SXwq Tec druj^ee^ xaXbv Tb Si^a aJa^uvtjQ» 67l./uu^w>v 
ybp xepSoQ: f) eSxXeea' ev xipSoQ Tb aMv ixSex^aai dStxoipevov. 
idtv Si dvexS/xijTOQ dnoBdv^j ivexd ye Ttbv ek aifTbv fevopivwv 
xaxwv xa\ alaj[pwv oSo^oq, — touto ybip p6vov Tb 8v xepSoQ^ 
ro ipepetv xaxbv SijXovoTe, ToSe xaxbv xal aia^pSv (m^). 672. 

SetXafv. 668. iixijt ante corr. M. 663. nerpatv (eraso accenta Buper t) M. 
667. z^^P^ recc: x^P^^ ^* ^^ aMxrovoa M, aih^oxrivoa m^. 

671. <v M, 8y mt. 672. x* al<fxp&v M. eHxXMv M. 166 AESCHYLI 

#<r. 7. XO. u /li/aouaQ^ rixuov; fiijTt at 9o(JLonhj' 
iHjQ dopifxapyoQ ara iptpixm' xaxoo <J' 
IxfiaV IpojTOQ dip^dv. 676 

ET. inti ro npdypa xdpx^ imoTripj^et &e6Q^ 
tTO} xar^ oipov xupa Kojxutou Xa^bv 
0oifi(p OTuyyj&iv nau t6 Aatou ^^uoQ, 
(uUittr. 1. XO. d)podaxiJQ a^ atfav fpepoQ i^orpu- 

ust ntxpoxapTzou dvSpoxTaoiav zeielu 680 

cSparoQ o6 iteptarou, 

ET. flXou yap ij^i^pd pot nqxpoQ xeXel dpa 
QiQpoXQ dxXauTotQ oppaatv npotn^dvee 
Xeyouaa xipdoQ npozepov baripou p6ppu, 

677. olov edaro^cjQ }[ecfiaZea&<o, — Tt{o xar oupov: drtfrio 
xar' edBeTav roo Kcjxutoo xu/jLa. oorog Sk noTapJbg elg ^AedoOy ou 
nopfi/iebg 6 Xdpwv, inet$ij (1. ebBeeav, — rob Kcjxotou xupa: elg 
^Aedow [ouTOQ 8e TmrafibQ ^Aedou Ou nop^/jLeug 6 Xdpcjv] iTteedij) 
nav rb ydvoQ rb Aatou xexXi/pcjTat rouTip^ bnb rou \in6XXcjvog /u- 
avj^ev, ^AitdXXcjvog 8k eemv^ ineeSi/ ainbg /lev iarev xaBapbg xal 
d/jJdvTog xaJe /jJj xoevcjveev r^ yuvaexe napr/YyeeXev^ ouroe 8k xai na^ 
pi/xouaav xal iyevovro (1. iyeevavTo) dvo/jnog, 679. cj/jLo8ax^g 

</ a/ov: ^ aXoyog dyasv imBu/JLta rtapopp^ f/ nexpbv rbv xapnbv 
fyouaa elg rajorbv ouv {elg rb iaurobg xravelv Heimsoeth) roug av- 
Spag dSexou Ivexev o^roc, ev' ^ Zre /uXXouaev oe d8eX^l dXXijkoug 
dvatpetv» 688. daopna^eaev^ dvaXyijfcoeg (GL). 684. Xiyouaa xep^ 
Sog: xepSog /jloc bnorebe/jdvv} rb nporepvjaat dnoxreevavra^ ^ barep^aat. 673. liiiMOvaa {yi scr. m^) M. /ii^rc at recc: la/rtaaz \ M. 674. 

dopl lidpYQe M, corr. in dopifjLapfoa m^. dxa {y/ scr. m) M. fpirtu \ M. 

676. Mxfial* mut in ixpaXk' M. 679. i^orpoyut \ (in. scr. m^) M. 

680. difdpoTjXafftay M, 17 in x mutavit et r super X scripsit m^. 681. 

T 

^epLtgoo (r scr. m^) M. 682. ix^pd recc. : al<rxpd M. rcie? M, rc- 

Uia mi, ra^acv' Wordsworth, fjLiXatv^ Weil. 683. dxXaoxoti anony- 

mns (in marg. Ald.): dxXaoatota M. dxXauTo^ Butler. dftfAatn M. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 167 

9tr. 2, XO. iiia ab fxij 'noTpuifOU* xaxbQ od xexlrj' 685 

• arj fiiov e5 xopTjmQ' fJLeXdvaxYiQ kx d^ 

elat dopfov ^EpiuuQy dzav ix j^epwv 
i^eot ^oaiay de/wvzat. 
ET. ^eolQ piu i^irj nwQ nap^/xekijfiz^ay 

}[dptQ d^ d^* ij/imv dXopevwv &atj/juiCezat* 690 
ri oSu £r' iu aaivotpev dXei^ptov /i6pov\ 
anUstr. 2. XO. v5v Sze aot napeaxaxev * Imt daiptav 

XrjparoQ dvTponaiq. //>ov/a pjeraJr 
XaxTOQ latoQ 2p IX^ot baXepcaTepfp 
meupaTf vuv 8* Sn Zet, 695 

ET» i^eCeaev ^dp Oldinoo xaTeuYfjuiTa' 

685. dXXa au /jl^ 'mycpu{vou): xaX<uQ ydp npd^ag ob vo/uaMjaj/ 
jpojuXoQ. od ydp f/ rijv ^fiepav e^buaa alyida 'Eptvug elg Tdv olxov 
ixeivou eTaetatv (eTaiatv m), ou ol ^eol ^uaioQ npoade^ovrat^ dvri tou 
xa^apdQ rdc xetpoQ ij^ovroQ, 686. ebru^aaQ, eu npd^aQ» 687. 
xard tSiv S6/jl«uv tou baiou dvdpdQ. — baiou dvbpdQ^ ou ol ^eol t^lq 
^oaicLQ Sij^ovTot, 690. /<^^C d' d^^ i^pwv: Ti)v dnwXetav ^i/jmjv 

iv ][dpiTOQ /Jioipq, Xapfidvouatv ^ /jteTd BdvaTov TawQ ebxXeiaQ ree>- 
(o/jLS&a. aX^ojQ. p£Td BdvaTov^ ^aiv^ ai nfjd^etQ Ttbv dvfiptbntuv 
Baxp/JudZovTat. r/ ouv ob^t Yevvauov Tt bpdaavTCQ dnofiavoufjiefia^ 
Tbv IlohjveixT/ &q daefi^ dveX6vT€Qy dXXd xoXaxeuopjev Tbv fidvaToVy 
xal ob}[} xf^pou/JLSV npbQ a2jT6v\ 692. ixeivoQ (m^). 698. dva- 
TpeitTtxwQ (m^). 696. ai dpai (Gl.). 685. paragraphiis praefixa in M, chori notam add. mK xuxXT^mjt | M. 
686. fiMAdi^atrtq Amaldns: fi^Xavatrtff «^* M. ix d* Weil: odx M. 687. 
or* itv M, oSt* Siv m. 689. paragraphus praefixa in M, Eteoclis notam 
add. m^. 691. Btv aaivotfuv coir. ex dv a* alvotfu^ ut Yidetor M. 

692. Cr in marg. M. fort. napiffraxsv inotddvvv. 693. dvTpomala 

j^povia M, dvTponaia }[p6vta m. iv Tponaia Ald., &v Tpanaif Heath, 
aS Tponai^ Paley. fort. db Tponaia j^povicu psraXiaxTda \ M. 694. 

^OMJUmipm (post a rasura unius litterae) M, i^aX^pwripwt mK 696. 
i$iC9oav M, ifiUfnw recc. 168 AESGHTLI 

S^etQy Ttarpqiwu ^pijfidTwu darijptot, 

XO. Tttdou Yuvat$iVf xaljrep od arepYwv 5fio»Q, 

ET. ieyotT* &v wv SivTj xtQ. obdk /pi/ fiaxpdv. 700 

XO. pi/ "i^jjQ ddobQ ab rdad" if' kfiSopatQ TtuXatQ. 

ET. TeSjjYpevov tol fi oux dnap^XuvelQ X6-jfip. 

XO, vixTjv ye ptevTot xdt xaxijv Ttpq. l^edQ. 

ET ohx dvSp^ bitXkyjv touto ^^ftij aripxetv litoQ, 

XO. dXi' ahTdSeXfov axpa Spiipaa^at &eietQ\ 705 

ET 9ediv StSdvTwv odx dv ixtpuyotQ xaxdL 

atr, 1. XO. Tte^ptxa Tdv d)Xeaiotxov 
^edv^ od /^eotQ ipoiav^ 
itavaX-qi^^^ xaxSpavTtv^ 

TtaTpbQ ehxraiav ^Eptvbv 710 

reXeaat TdQ TteptSupouQ 

697. cbc TOUTo iv rolg tmvotg favTaa^&ig^ Srt St' aljjLaTOQ 
abr^ larat ^ Ta;v ^pT^pjdrwv $eavofi7/. 698. jJieptaTat (01.). 

700. wv SvT^ Ttg: dvbaqjLa xal reXea^^vat Suvdfieva, 701. ivfia 

6 DokwelxrjQ (GL). 703. TtfiwpeiTaf ^ iv ipwT^aet 6 XSyoQ. 

704. obx ivSp^ ^Xh{T^v)\ ipk bnXiTyjv Svra ob )[p^ aTepyetv rb upji' 
repov eTtoQ. ob ^pij ybip O^Teiv nepl dyaBT^g ^ xoj^q vixvjQ, 707. 
niipptxa r^ wleipiotxov): 8eSotxa r^v robg oYxouq d^avSjouaav 
fiebv Eptvbv^ ouSkv e^ouaav BeoTg 8/weov. mLg yhp fiebg dyafitmoiSQ. 
— & ydp vuxTwp napexeXeuaaro f xai Yeyove (m^). 708. Beo\ 

ydp SoT^peQ idwv (cfr. Hom. B 325). 709. navaX/iBijy xojtd" 

fjLa{vrtv): ri^v inl xoxoTq dXt^Beuouaav. & ybp etnev vuxrwpy raura 
iyivexo. 711. fjv har^u^aTo OlSirtouQ reXeaat rdQ dpduQ. 698. doTffptmm {p fiEu;tum ex w) M, don^ptot m, dA super do scripsit 
mi. 699. xt&oO Blomfield: itBl&ou M. 700—703, item 706 sq. pa- 
ragraphi praefizae in M. 700. riq M, xl<r snperscr. m^. 706. 

ot 
ix^6yota (ot Buperscr. m^) M. 709. napdXi^el mut. in navaXiid^ M. SEPTEM ADYERSnS THEBAS. 169 

xaxdpaQ 0\di7t6da fiia^i^povoQ' 
natdoieTwp i^ IptQ dd* ivpovei. 
oMlutr. 1. $iuoQ di xlrjpooQ iizivwpq. 

XdiufioQ llxoi^wv ammoQt 716 

xredywu j^pTjparodaiTaQ 
TtixpdQ^ iipoippwv miapoQ^ 
]^d6va vaietv itaw^XaQ, 
&7r6aav xat f^tpivot^v xari^etv^ 
Twv fiej^diwv itediwv apoipouQ. 720 

«fr. 2. imtddiv adroxxovwQ 

713. naiBoXirwp 8' lptQ\ Toura Ttapopfi^» 8^Xov 8k 5rt iv toTq 
al^pjoXfoirtdeQ rd nat8id dvaipetrau, bnoxoptartxStQ 8k rijv ^Eptvuv 
'^iv Atev. 714. (dvoQ 8k xX^potQ imvmfif: noajrtxwQ ndvu 

rdura 6 Ala^OXoQ. rbv ybip XaXufiaixdv {XaXufi8txbv Dindorf ) xai 
IxuBtxifV aiSijpov ^al raura npdrretv. aeato/jLaronohjxev y&p rbv 
aiSjpav^ Sv ffjatv oStwq rdura xiveTv xarh rwv md8(uv rSjv rd //^^- 
liora BdaaoBat PouXopjivwiv xa\ 8tbL raJura noXepjouvnuv. ourtoQ 
oSvf ^al^ pepffj^t rotQ mta\ ro&rotQ xal Sjonep dnoxXi^pot odj[\ Tte* 
8ta {nat8(a m, e superscr. m^) /iejfdXa^ dXXdt navreXtuQ [uxpd^ 8uvdr 
fuva fidva abrwv rd awfjLara j^wp^aat neTtrwxora, 8rav pivroi 
auvouQ xrdvwat xal ^ narptfia abrwv xovtQ nijj rb o^iio, r/c dv ro 
puaoQ altrS^v dnoxa^dp^\ ^i Zrav 6 IrepoQ dnoxreCvaQ abroQ C^ajj 
{C^aet m), uq airav xaBdpji rou fiuaouQ; idv^ ^a&^ ^ narpia yij 
xnjf ro airwv dtpa. tv&ev xal ctbr6}[9ovaiQ fOLfxev. — pep . . . 
{fieptZet?) (01. m^). 718. intxkrjptoaaQ (Gl. m^). 719. rd- 

foo lid^pav dnofiAptaojQ dirroTQ^ — imxexhfpwfiivov (01. m^). 712. OlStK68a filattfifpovo^ Triclinias: fikaK/fi^poyoa ol8tK68a M. 

713. 8r ipta 8* drpuyt M, 8^ ipks' drpuvtt m^. 714. xXi^pota {t in 

nsora ez u qnae manns fecerit, non Uqnet) M. 714. iittvotpdif M, im' 
vmf$&t m, 716. rctdvm* M, xrtdvtov m\ 719. ^tfUvotat M. 

720. in marg. Cr M. 721. abroxr^votQ Triclinins: abroxx6vwat¥ M, 

o^toI xrdvmatv m^. 170 AESCHYLI 

adroddixrot ^dvwat^ 
xat ][&ouia xoutQ Trhg 
fjtsXafiTtaykQ oHfxa foiutoy^ 

UQ Sy xai^apfiobQ nSpoi^ 725 

riQ av mpt Xnuaeteui & novot d6fiwv 
uiot itaXatolm trufifuj^etQ xaxotQ. 
antiHr, 2, naXatYeu^ yap Xixto 
napfiaaiau (bxunotuow 

alwua d' iQ xpirou fjtivet, 730 

^AnokXwuoQ eire AdioQ 
fiiijL, rptQ elTTOuzoQ iu 
peaopfdXotQ IIo&txolQ j^pijanjpiotQ 
i^uqaxoura yiuuaQ drep a^C^tu ndXtu^ 

722. ainol iauzouQ ^ueuaavreQ. rip eauraiv atS^pw iaurouQ 
rpiuaavreQ. 725. rig div ebpeBefi^\ rig adrouQ ixXuaei rou rot' 

oOrou /udaptaroQ; (OL)* 728. rijv naXai^v nofMifiaatv. napi^ 

ybp rov ^priapm roD ^AnoXhuivoQ, 729. r^v d^ituQ fiereXBouaav aih- 
rov (6L m^). 730. yevedv (m^). — Aatou^ Ol8ino8oQ^ 'EreoxXiouQ. 
— Scd, fidaou (m^). 731. 'AnoXXaivoQ eure AaeoQi rb ftXdv^pw- 

nov rou ^eou ifiXpalverajL Sed rourou. Zrav^ ^aev^ h ^AnoXXoiv rpiQ 
emjj r^ Acuo) i/aj^ aneepe rixvwv SXoxa^ iml xrevee ae 6 ^Q€ 
(Eiirip. Fhoen. 18 sq.). aurbg Sk napwadpevoQ roQ rou 9eou iv- 
roXdQy unb ratv ^ovwv adrou xaraxpam^elQ auu^XBev rfj loxdarjf. 
rb Sk i^Q^ eure AdeoQ xpanjBelg bnb rStv ainip fiXojv f/Sovwv 1j 
dvre rou r^Q yuvatxoQ, xpeeaaov (xpeiaau» schoL rec.) ydp ra ndBi/f 
ribv Xoyeafjiwv. 732. rb ^eXdv^pomov rou Beou Sea rou rpeg 

ifi^aivei. 734. aeoBi^aerae ydp ourwQ ^ TtoXeQ. 723. xoi /ata xovtg Hermami. 725. xaiktpfiLob^ recc: xcn^a/MM 

M, xa^apfia m, dv super /ca scripsit m^. 727. naXatotat reca: Tra- 

Aatoltr M. aufifityua {( scr. super a m) M. 729. napfiaeiav Porson: 
napafiaaiav M, wxunovov M, c inseniit M vel m. 732 — 34. fiia {fi(at 

a 

m) . . pMaoiixpdXota \ . . i9va'*tfxoyra (R scr. m) | . . a«tfC*(v iro^ M. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 171 

itr. 3, xpaTTj&ecQ kx ^iiwv dfiouliav 735 

iyeiuaTo fikv fxdpov abT(p^ 
Trarpoxrdvov OlScn63aify 
Sars puTpdQ &]^vay 
onetpaQ apoopav^ &* iTpd^rj^ 
piZav aifjarfleaaav 740 

Iria* napduoca auvaire 
uupfiouQ ^peuwXetQ. 
anHsir^ 3. xaxwv 8* &anep 9dXaaaa xupL ayei^ 
To fjikv TtiTvoVy aXXo 8* deipet 
xpi][aXov^ 8 xat mpi npii» 746 

pvav 7:6lewQ xa^^XdCst. 
pETa^b 8* dkfcd 8V hXiyoo 
Teivei TTOpyoQ Iv eSpet, 

785. otQ ixotvwaaro zw ^pv^afiov, 740. bnepParov^ anel' 

pag {>Zav aiparoeaaav (61.)« 741. irXa^ nap^ dvoia: irXrj 8k 

dyvoiqi awaYayetv touq ydfwoQ 6 rag fpevag J3Xaj3eeg. ^ 8k ayvota^ 
^tri^ roc ippevaQ dnoXXuouaa auvijffayeu. 742. ydfiJOUQ (GL). 

743. xaxiov 8* woTtep ^{Xaaaa): xa xaxbi manep BaXdaajf iotxev^ 
xa2 xa fiev in\ Aatou Ye^^ove^ xa 8e inl Ol8lno8oQ^ xa 8e vuv dxtva 
^pdpju nep\ xo axpov xt^q noXeofQ. 744. ^npb fiev x' aXXa^ aih' 

rap in^ aXXa^ (Hom. N 799). — xo pkv mxvov: ouxtoQ Xeyet^ xo 
fikv mTtret^ xo 8k 8teyeipexat^ xb 8k nep\ xijv vauv Ttpoapi^yvuxcu, 
747. fiexa^b 8* dXxd: fiexa$b 8k ^pwv 8t' dXtyou iaxtv ij xSjv no^ 
XefjJw¥ 8uvafUQ x^q ^ffiexipac^ xa} xo 8tdax7jfixi 6 nbpyog b ^teip^ 
ywv iaxiv, 748. iv nXdxet^ iv fuxai^^pltp (61.)* 736. xpaxi^sig Pauwio auctore Porson: xparrfi^la d* M. dffooXtdw 
Dindorf: dfiooXtavM. 736. fy^ivaxo recc.: Yzdfaro lA. 728. fiarpda 

'a' 

M, fd^ npda in marg. m^. 741. frii; M (superscr. m). xapdvoia ut 

videtur M, nafHivotat m. aovajrt M, truvdYOYS mi. 742. ^ptvtiXffa 

(9ta Bcr. mi) M. 745. npoftvav \ M. In marg. Cr M. 747. ftexaSu 
ez interpretamento ortum videtur (dXxd Ji _ w w 6X1/^). 1 72 AESCHYLI 

didotxa di abv fiaatXeum 

fii/ TtSXiQ dafia<r9^. 760 

str, 4, riXetat yAp nalatipdtwy^ dpav 
fiapelat xaTdX^ayai' ri <)' /^?,o& 
neuopiuouQ Ttapipj^erat^ 
itpSnpepva d^ ixfioiau ipipei 
dvdpwv iXfTjardu 755 

SXfioQ ayav ra/uifdetQ. 
antisir, 4» xh* dvdpwv ydp toaovd* i&aopaaav 
deoi xdi ^uviaztot nSXeoQ 6 
noXufioToQ r' alwv fipoTwv^ 
Saoy Toz^ OidtTtouv tIov^ 760 

751. TcXeta yap naXae^{dT(uv): to TiXeea dvTl too TeXetcw b^xev 
8e Tb i 8ed to fiiTpov, 752. fiapeeae xaTaXXa^yau): Bua^epkg to 
feXtoiBijvae abToug 8ed toq xaTapoQ, 752. Td 8* dXod: ra 8k 8eevd 
TeXoufjLeva ob mpipieTae ijfjJov, 753. ob][ ToTaTae (m^). 754. 
nponpufiva 8* ixfioX(wv): Z^av 8k na^uvBwaev ol &v8peQ tw S^fi^^ 
T^Te 8Xou Tou fopTOu ix^XijV noeouvToe, touto 8k npoQ 'ETeoxXia. 
ixfioXwv 8iy Twv ufipeoTwv^ ohv 8e* ixfioX^Q bfipeCivTwv. 755. ^/oo- 
v{fiwv (mi). 757. napd touto ouv (napd to i^v Oberdick) Oi8e' 
nouQ Tb npwTov ed8aefiwv dvrjp^ (Eor. frg. 157).- 759. noXufioTdQ 
r' aJiwv: 6 bno noXXwv ifi/SaTeuofjLevoQ dvSpwv, ^ 6 inenoXb ixTei' 
vopevoQ, 760. 8aov t6t Ol8enouv tIov: oaov Bajupaabr^vax xo2 ^o- 
^aaB^vat inoirjaav, xa\ Ebpate8rfQ i(adde 1}v) Oi8inouQ to npwTov eb' 
Tu^ijQ dv>fp€, dvaf)na$dv8pav 8k Ti/v dvapnd$aaav noXXouQ twv dv^ 
8pwv, — xaxf^v fwepav (762). — fASTanXaapoQ tou dvapnd$av8poQ, 749. ^pLfiaXsuat M, <idv fiamkiom m*. 751. riicco* M, literae 

a et rasurae amplius a superstroxit et oc super a scr. mi. dpHv Bothe: 
dpae M. 753. nsvofiivoog Buecheler: ntXofiev^^^TtAdfuv* mV) od M. 

754. nponpsftva scripsi: npdnpufiva M. — ixfiokwy M, & in el mutavit 
m\ supra o aliquid erasum et scripsit Stv manus alia rec. 758. scri- 
bendum d^vloe ^ovitmot, — ndJiBoi 6 Dindorf : ndktwa M. 759. iro- 
kufiaTOf ex schol. Blomfield. djront Weil. 760. rroi^ (accent. ez corr.) M SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 173 

ray ipna$dv3pau 
xijp* d^tXovra j^eipaQ ; 
str. 5. iTtti J' iipTtippcav 

fyivevo piXeoQ d&Xicav 

ydfiWUj in* aXjret duapopwu 766 

paivopivqL xpaSia 
didopa xdx iriXtatv' 
naTpof6)Kp ][Spi rwv 
xpBtaaorixvwv dppdrtov i7rXd]^97j' 
aiUuir, 5. rixyotmv S* dpdq 770 

i^xey intxoTouQ rpofdq^ 
alai, ntxpo^XdtaaouQ dpdQ^ 
xal aipt atdapo\t6p<p 
Std ^tpi noTt ^a/e?i/ 

768. inti 8* dpri^pwv: tTttl ipfpwv ijrivtro^ intl auwjxtv 8 
lnpa$tv xor^ r^Q pji^pdQ, tbSa^iwv yhp ^ xazd ndvra npb roo 
fulB^ {pa9tTv schol rec.) rd pji^popi$eov, SeSufta Si xaxd fyij t6 
rwv 3uo if^aXpjwv artpijB^vat, Sv ydp xaxbv rb ivbg artpi^vat^ 
Suo 3i rb dpjporipwv' 1} rouQ TKpl 'ErtoxXia xdt DoXuvtixif t^vi^ 
aaCy oi Ijaav rwv i^aXfJLwv xpt/aaovtQ. dppjdrwv S' inXdyx^^ dvrl 
rou iartpij^ tieuy xpttrr6vwv dpfjLarwv. Xiytt Sk rwv ntpl ^ErtoxXda 
xal UoJiuvtdnjv (1. ^ 'SrtoxXia xdt IloXuvtixij ytvv^aac» 769. Xijrtt 
rwv ntpl 'ErtoxXia xal noXuvtixvfv^ o? ^aa^ . •. xpttrrSvwv ififmrwv), 
768. rg rbv naripa fovtuado]^ ][ttp( (GL). 769. i}[wpta9ij (6L). 
771. imxirauQ rpopdc: imfiXalheC Sk ivroXdc ntpl rpoipwv bprfxt^v 
obrotQ. 778. xal a^t atSapovSfjuip: xdlt rouro haipdaaro Std 

atSyjpw airouc rij^ oheiav xrijaaaBat, 761. rdy dpnaSdvdpav Butier et Hermann: dvapxa^dvdpav M. 
764. ijT^itro AmaldttB. 766. xpaSiifL Tumebiis: xapSiaiVL, 767. 

iriXmtrav mut. in iriXt<nif M. 769. xpsi<raw rixvwv M, xpttwrorix' 

vmv m. dftpdrwv Borton : S* dx* d/xfidrwv M (^* dfifidrwv rec, dn* dfi- 
fitdrwv reec.). 770. rixvotaev d* dffdg Hermann: rixvoea S* dpaia^M. 
771. rpofda M {rpo^dg rec.) 774. ded ^tpi Porson: dtax^epiae M. 174 AESGHTLI 

XTTjfiaTa' vtiu dk zpiw ^ 776 

liij reXitrji xafnpinooQ ^EptuuQ, 

Ar» &ap<rslTs^ TtalieQ pTjripwu re^pappivat, 
ttoJUq TTi^Boyev ^de douhov ^u^rdv 
Trinzojxev avSpotv ^t^plpwv xopndaparay 
TToXtQ d' iv ehdtqi xe xai xXudwyioo 780 

TtoXlalm TzXyjyalQ avrXov odx idiQazo, 
ariyet dk mpYoQ^ xai ituXaQ ^epsjjuotQ 
iippa^dpea9a povopd)^otat TtpoazdratQ. 
xaiwQ i/st za TTAelaz^ iv e^ itoXwpaatv 
zaQ <J' ifidnpaQ o aepvoQ efidopaj-ezaQ 786 

aua$ ^AttoXXwv ifXez\ OlSinou yivet 
xpaivwv raXaecLQ Aalou 3ua^ou?.iaQ, 

XO. zi S' iarl npaicpa ve/fxozov noXet 7:Xiov\ 

776. ij xdpnzouaa zwv xoXaZopdvwv zouq mSaQ, olovel ^ aup» 
noSiZouaa xaH pij iwaa ^uyetv. 777. Bapaeeze^ nalSeQi dyys' 

XoQ 6 xdt npdzepov dnayyelXaQ nep\ ziJQ zwv Apyelwv i^oSoUf ouzoq 
xa} vuv dnaYyeXXee zi)v dSeX^oxzovtav. auYjrsvetQ^ 1} SeiXaiy unb 
pjijzipwv dnXwQ (dnaXwQ Yict) rpa^etaat. 779. zd naXaid od* 

zwv xopndapaza (61.). 780. noXtQ S^ iv euSt^ ze: dXXT^yopet 

ndXtv^ xa4 Xeyet Szt noXXwv npoafioiXovzwv zjj noXei obSelQ ek auzijv 
elaeneaev, 781. zou xupazoQ zb uSwp, 786* zduQ S^ ifiSo' 

paQi d^tontazwQ xdt zbv dpt^fibv zwv nuXwv etptjxev, ^ yhp i/9- 
Sdfoj^' fijaty TotXTj^ tva zd pavzeupaza zou ^AndXXwvoQ zd Aato} So' 
Bevza ziXoQ Xd^, efiSopjj ybp iyevvi^^f^ ^AnoXXwv. rdnovdev ouv 
od^l abzij ^ nuXrj ij efiSopjf}^ dXXd 6 ^uXdzzwv abzi)v ^EzeoxXiJQ, — 
iv ifiSopj^ yevvr^deiQ, 786. eawaev. 788. vewazl xaze* 

axeuaajjtevov. 777. fort i9a/7tfe<r', dplaztity, 778. SouXtov rec: douXuov M. 

779. ninrutxev recc: ninTOfxev &* M. 783. i^pa^dfiLsaikt recc: i^pa» 
^dfiti^ M. 784. xakSnr M, J' super o adscripsit m^. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 175 

AF, [noitQ aiawtnai' fiamUa^ d^ o/i6intopoi\ 

auSpeQ re^udtfiu ix ](epwv adtoxzduwv. 790 

XO. rlueQ] Tc d^ elnaQ] napafpouZ ip6^(p Xoyoo, 

AF» fpououaa vSv axooftov^ Oldinou t6x(o 

XO. di *Yw rdXatva^ pduxtQ etpk twv xax&v, 

AF, oid* dpftiexTWQ pijv xaTeanodTjpivot, 

XO. ixeldt xelelhv\ fiapia 8^ o5v opwQ ippdcov. 795 

XO. oStwq ddeXipalQ j^epalv ^voLtpovT* dirav ; 

AF. oStwq h dalfiwv xotvoq 9jv ap^otv dpa. 
obTog d^ dvakol drjTa doanoTpov yivoQ, 
TotauTa ^alpeiv xat daxpueadat mipa* 
noXtv pkv e5 irpdaaouaav^ ot S^ imazdTat^ 800 

Staai} aTpartffw^ StiXaj^ov aipupTjkaTtp 
Zxu^Tj atSripip xTTjpdTwv napinjaiuv, 
i^ouai S^ 9jv kdfiwaiv iv Toip^ j(96va 
naxpoQ xaT* edj^aQ SuanoTpouQ tpopoupevot, 
noXtQ aiinoTat' fiaaiXeotv S' Spoampotv 805 

itenwxev alpa ^aV bn^ dXkTjkwv ip6vip. 

793. ftpounov yhp alnd, 794. dp^efioXwQ (GL). 795. 

ixeeBt x^Xfiov: elQ ToadoTov IjXBov Sfare xal ^oveu^^vae rbv fiaat' 
Xsa; 798. odr^c ^' dvaXoe: 6 AnoXXwv dvaXeaxee rd roo OlSe^ 

noSoQ YevoQ. 802. rijv nepeouaeav (61. m^). 803. Zaov ivroj^vae. 

789. paragraphuB praefixa in M. fiatnXiwtr M, tltr snperscr. m\. 
yersum ut ex 805 illatum delevit Porson. 790. dvdpeg Porson: dfv- 

Spsa^ M. X^P^^ recc: x*tp&¥ M. abrofidxtoy M, xr6vta)f super fidTotv 
Bcr. m ut videtur. 791 — 97. paragraphi praefixae in M. 792; 

T^xm Dindorf: rdxoa M, jrivo^ superscr. m nt videtur. 798. oT 

i]r^ M. 794. xaTSffKoSfifiLivot Dindorf. 795. xBlff6ov M, Hl 

soper elff scr. m. Yersus pro v. 793 eiciendo interponendus. 796. 

in marg. Cr M. 796 sq. ^tfaipoui^* dfia . . dp^tv dyav ANauck. 

798. nimtii nota praefixa in M. d* VL^ F superscr. mi. 799. da' 

ipM^at (<r superscr. mi) M. 803. ivrofp^ et in marg. Cr M. x^ova 
Bninck: xihvdtr M. 805. aitrwinat scripsi: tritranat M. fiomkioi¥ 

recc: fiaatXeiotv, 806. ^av M, ^at mi. fort. inaXX^Xyt. 176 AESCHYLI 

XO. & fieydXe Zto xaH mitouj^oi 

dalfiovtQ^ (R dij KddfjLOu mpxooQ 
Touade piea^e^ 

Ttorepov ^aipof xinoXoXo^m 810 

itSXeatQ datifee awt^pt^ 
j^ TobQ pejepooQ xa\ doadalpouoQ 

dTexuouQ xXa6ao> noXefidp^ooQ^ 
di 3^T* dp9wQ xaT^ iTrwuupiav 
xac TToXoveixetQ 816 

cjXout^ daefiel dtavolqi* 

Hr. & peXaeua xai TeXela 
yeveoQ Oldiitoo r* dpd^ 
xaxov pe xapdlav u Tteptitirvet xpooQ, 
eTeo$a Tdpfitp peXoQ 820 

807. 6 TpoTtoQ i$ox^. ^Zeu dXXoe Te 9eoU (Hom. Z 476). 
810. nSTepou j^aJpwi fpovipjwQ 6 ma^Q peatpf 6db¥ ISpapeVy xaX 
am^eiofjQ r^c noXeeuQ dTonov {^eerae add. Bobort) Tb ^pfpfeev, 
xa} 3od}[ 606} xTa/ievoeaev in^ dvdpdaeu ebj^erdaa^ae^ (Hom. / 
412). — pjerdi X^^q naeavfaw (m^). 818. ^2 xax^ Tej^^iv* 

TOQ. — ij TobQ pi) rexvonoe^eravTOLQ (m^). 814. o? ^lyT* dpfiwQZ 

dpdwQ ouv xa} inwvupjwQ ^EreoxX^Q (primom scripserat ^EreoxXeeo) 
xa2 DoXuveexeeQ ixX^fiijaav. 817. xal reXeea yeveoQi xex} reXoupivni 
ird r^ yevee rou 0Idfno8oQ dpd. 819. nepenhtree fp6^0Q xaxou. 

820. ireu^a ru/jLfitff piXoQi rb i^Q^ xXuouaa airobQ Buapj6pwQ ihr 
vdvraiQ bnb 8opbQ dXkriXwv inerupfilSeov Bpi^vov ireu^a^ &q OutdQ* — 
imrdpeov {w}). 807. noXeooxoi Panw: noXeerwuxoe M. 809. fidea^t in fi^BO&e 

corr. M. 811. gennina videntnr nSlews dmu w w 815. 

ante xal lacnnam notavit Stanley. 816. datfi^ corr. in daefi9i VL 

819. xapdiav recc: xapdiae M. r» M, < in rasnra addidit m. 819. 

nBptnirvu M, n9ptntTV9e mh Yersunm 820—24 et 828—32 sedes 
permntanda videtnr. SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 177 

« 
OmdQ^ (dfiaTo^naxtiQ 

yexpobQ xXoooaa ioafidpcoQ 
^auSvraQ' ^ doaopptiQ Sr 
da $ovaoila dopoQ* 
atUUtr. k$i7cpa$€v^ odd* drceixeu 826 

Ttarpo^ev edxtaia ^duQ* 
fioolai d^ amoTOi Aatoo dvijpxeaav. 
fieptpva d* apfl moXty* 
bicipax^ odx dpfik&verat. 

Im iroXooTOPOL, rdd^ elp* 830 

ydaaa^^ intarov' ijii^e 8* aJ- 
aarrd n^par* oh XdYq». 

Td3* adrSdTiXa, npnuitroQ dyjiXoo XSyoQ' 
dtirXaT piptpvaty dtdupavopea 

823. ^ diaopveQ i8e: doaoewveavoQ yiyovev abrdtQ ^ aop^opd, 
T^c pdxyiQ' ^^ xax^ auv^XBav eic fJidpjv. 825. obS* dneenev, 

odx dfojyopeoaev rb noe^aat rd deevdi reapiL (tIj dph Eirchhoff) 0181' 
no8oQ. 827. ine^ odx ineeadiQ ^AnoXXtove. 828. fiipt/iva 8' 

dpjp} «rr^(^): ^ 8k ^povriQ^ fjv iaj^ev 6 AdeoQ nepl r^v pi$tv^ xcit 
rd ^eaniapara naph roo ^eou xae r^Q noXeeoQ ob^ ^auj^aaev^ obx 
dfifiXdverat^ ^pi^/v, dXX' ix rou ivavreoo d^ituQ reXeerae (1. fiooXai: 
nepl ri^v p/$tv. — pipepva 8^ dputpl nrdXtv: ^ 8k tppovrlQ^ ^v hrgsv 
b AdtoQ nep\ r^c noXeo^Q^ xa\ rd Beaniapara napa roo Beoo^ obx 
dfiLfiX&verat, dbx ^aoj^aaev^ fr^aiv^ dXX' . . reXetrau). 829. dnpax^ 
Te? (Ol. m^). 832. alaxrd: ^pr^vrjrexd, — dXX^ fyTH^- 8^8* 

rd8* air68i^Xa: alrrd 8k rdora ^avepd. 6pf 6 j[opbQ rd atopara 
fiaaraCofieva. — ofAoXoYoGfUvog (GL). 

821. ^•da M, ut in rasnra scripsit mi. ^ud^ dtf rec., cfr. schol. 820, 
9otde &^j alpLOirrajrtlg Heimsoeth. 822. duafidpwq schol. 820 et recc. : 
Soa^pma M. 823 sq. <i | (^c M. 831. fort ixlnrov. 833 

— 846 dno, ut videtnr, choreutae colloquuntur. 833. xpmxoa M, oun 

in rasnra scr. m^. 834. 8txkaty fuplfivatv M, corr. m. Stdufi* (didufi* 
m) avopia M, dt8ufid¥opa recc. 

AeichyluB ed. Wecklein. 12 178 AESCHYU 

xdx^ adro^ova^ difioipa re- ' 835 

Xtta ra ndihj. tt f(b\ 

Tt d^ aXXo 7*' ij novot nopwu 

dofjuov lfiaTtot\ 

^AXia YOiov^ & (piXat^ xax* oupoy 

ipeaaer* d/ifii xpari nofiiztfiov ^^epoh 840 

nixuXov^ dc oXkv dC *A](epoifT^ dpetfierat 

rdu aarovov pueXdyxpoxov 

uauaroXov i^ewpida^ 

rdv dart^ AndXXoi" 

vc, rdv dvdXtov^ 845 

ndvSoxov elQ dfav^ re j^ipaov. 

^AXXd ydp ^xoua^ ald^ enl npdyoQ 

ntxpbv AvztY6vi] r' ijS" ^lapijVTj^ 

i^p^vov ddeXtpolv odx dp^t^oXQtQ 

olpai atp^ iparwv ix fia&uxoXntov 850 

aTTji^iwv ^aetv dXyoQ ind$tov. 

835. xdx* adro^va: dXkfjXoxrovoi ydp iYevovro, 838. ^ ^^ 
xaxd dnb rwv xaxwv olxeT iv r^de r^ karta xal roTg otxoeg rourotg. 
841. xruTmv (Gl. m^). 842. rijv [leXav XaTpog i^ouaav (Gl. m^). 

843. T^v Stdyouaav roug vexpoug, — vauaroXov Bewpeda: ob (oT^iuio^ 
aae &re Heimsoeth) r^v rou XdpwvoQ vauv Bewpeda eenev, xupewg Sk 
rou ^AnoXXwvoc ^ eig J^Xov dnepj^ofievTj. Xiyee Se (adde darovov) 
Sre raun^v 6Sbv Seojpf^rtxijv (&e<opexfjv Dindorf) manep olSev (bSeuet 
Heimsoeth) b arovog rijv inl rbv ^A^epovra, r^v dvrjXeov^ fjv py^Sk 
^Xeog bp^, ^ rijv dvaTCVoijV, dyv^ ydp ixetvij ij elg J^Xov dntouaa, 
mvSoxov Si^ ine\ ndvrag Se^erae roug dno&vi^axovrag, 845. i^ep" 
pLTjveurexov (Gl. m^). 847. in\ rb npaypLa^ rourearev inl ri)v 

aupj^pdv al dSeX^au rebv ^aatXeeov. 

839. /owu recc. : j^oou M. oSpwif ut videtur M, o5pov mK 841. in 
marg. Cr M. 842 sq. rdv vauorokov ti&kdyxpoxov ^ewpida Dindorf, cfr. 
Thom. Mag. p. 181, 10 qui ex hoc loco adfert va6<nolov lisldfxpoxoy 
^ewpida, 844. dartfist ante corr. M. 846. d^av^ Meineke. 847 
— 859 coryphaeus recitat. 850. ot/ia» M, otfiuu mK SEPTEM ADVER8US THEBAS. 179 

^/lac Si dixij TtpAtepoM ^pijQ 

rdy Suaxilad/tv d' Bpifov 'EpivuoQ 

dj[elv ^Aida r' 

i}[{^p6v Ttaidv' impikneiv. 8M 

l(o^ SuaadeifSTaTOi naa&v hiz66ai 

<np6ipov kai^jOiv nepifidkXovTai^ 

xXaiw^ OTevopai^ xal d6XoQ odieiQ 

p^ 'ar <ppevbQ dp&a>Q pe Xvfaiveiv. 

9tT. *Iw 16} duatppovtQ^ 860 

fiXoiv dneiOTOi xai xax&v drpupoveQ^ 
naxpfpooQ 36pouQ kX6v~ 
TeQ piXeoi abv al^rpqt, 
MiXeoi d^i^^ (Pt peXiouQ i^avdTouQ 
TjSpovTO ddpwv iTTt Xupjj. 865 

852. ^pjoLQ Sk Sexi) np6T(epov) : Bixaiov ^poQ Tipoxardp^eaBcu aic 
TspoaxouadaoQ (npo<f8ouaaQ Oberdick), uTWLxouetv 8k ixeivaQ^ 855. 
eare ydip xai 7mh.v in* dj^aBoTQ. 856. Iw 8uaaSeX^6T{aTae): 

w duaaSeXfoTaToe naatov napBdvwv o? piTpoQ (pJ^pauQ m) xard Tijp 
fBophv (1. xaTd rd ipdped) XuovTae (ivBuovTon Heimsoeth). dvTl 8k 
TT^Q piTpaQ ipi^TpoQ m) xol CdfVT^Q vuv aTp6<pov eJnev, 858. <rri- 
vopou: dvTl Tou aTevm 'ATTtxeoQ. xal ydp laTpeuopcu xal dXeuopat 
ipaaev» 859. Zre obx ix ^ujrfi ^pTjvof. 861. iv xaxdeQ dx- 

pTjTeQ, 862. naTpwouQ SopouQ iX6vT{eQ): ahtot tt^q OiXeuaewQ 

}ev6pevoe^ nop^i^aavTeQ^ ipijpjouQ noeijaavTeQ T<p ^e^ee. 854. ifX^^^ Ehnsley (^/«(i/ Lachmann) : lax^tv M. 854. 855 coniunc- 
t08 habet M. 855. ix&pwv M, ix^pdv xa\, inifUXnzt» (i ex i iecit m) M. 
856. rb irtpov /iipo£ roO xopoS praescriptom in M. 860 — 940 sic no- 
tantur in M, ut 860, 864, 866, 878, 879 (ante ntnXcqr/dyouff), 880. 883. 
895. 899. 910 paragraphi praefixae, 900 (ante Saariip). 923 chori, 906 he- 
michorii, 917. 933 Ismenae, 929 Antigonae nota praescripta, 895. 896. 
898 notae erasae sint, 860. 864 hemichorii notam m addiderit 860 

— 63 et 866—869 totus chorus, 864 sq. et 870 sq. coryphaens habere vi- 
detur. 861. dntt<not Hartung: dntarot M. 862. dd/ioof narp^<Kt£ 

Schuetz. 863. dXxdt M, /p, alxfidt m. 865. sBpovro M. 

12* 180 AESCHYLI 

■ 

miutr. 7ai ioi JU»/idTmu 

ipet^ko^oi xdi mxpdiQ /wvapj^iaQ 

IdSifzeQ^ ijdTj dt^X' 

Xa}[dM abv atddptp. 

Kdpxa i* dX-q^^ TtarpbQ OldatSda 870 

nSzyt'^ ^EptvbQ htixpaueu, 

9tr, 1. AC tbtouufmy Teroppivoi^ 
Ttxuppivot i^9\ 
^OpooTcXdY^r^wv re nXeupwpdttou (xku daipovtot^ 875 

dioS d* auTtfSvwu 

itavdTtou ipaL 

dtavzalav XfyetQ idpotat xoUl 

868. ri^v Jaw fiotpav Xaj^dvreg, — ijSij 8e^XXa)[9e: fj SeaXXayfi 
bpmv obx in\ iptXiq. yfyovev^ dXX^ iiA dvatpdoBt Tjj (adde /ierd) at' 
dijpoo, 870. xdpra 8* dXij^^: r^ ^m ^ tou OiShtoioQ ^EptvuQ 

ireXefwaB riQ ixeAfoo dpb,Q xarit, rwv TtaJBwv, 872. Bt ebamH 

fiwv: rb i^Q^ StyjXXaj^^e (adde rsruppsvot) St* ebwvbfuov, rouro 
Sk aopfialvet iv ro7g xarb. rb ivavriov larapivotg, 874. 6/io- 

onXaYxywv re nXe{upwpdrwv): o^ov Stapndi$ dXXijXwv rb^ nXeup^Q 
rpwaavreQ, kxdrepoQ ydip roiv povopaj[ouvrwv rb dptarepbv nXeu^ 
pbv rou dvrendXou rerpwaxeev ^uhrat, olov Std rojv nXeupwv ab' 
rwv xaB^xaatv (1. aurwv xaSetxaatv) ol bpoanXaYX^^oi, 878. Stav- 
ralav XiyetQ nXaiydv) : nkijyiiv XiyetQ^ Sia/ind^ yevopivijv^ xex} ird rcvv 
awpdrwv xal irii rwv ohewv, dfi^w ydp Ij^ee xaxwQ, 

867. ipet^ffrotxoi recc. : ipptxtfhaxw M, ippuplrotxot xni. Post 869 
interpretationem obx fr' inl ^tXi^ dJU* M ^vtp SuxpHhjre in M nno 
versn perscriptam eiecit Triclinins. 870. xarapdg ^dtj Borgardy fort 
xarapd/i ^^* if, 872 — 940. hemichoria ita altemare videntar, ut in 
Btr. et ant. eandem ntmmqtie partem habeat 873. ^ra M. Post 
874 lacnnun notavit Lachmann. 878 sq. Xfy^ta nXajrdif (ez Afyei aKk^ 

/dif corr. mi) | Sdfioun {dwpoun ante corr.) . . awfuiaw \ . . Mxm (super- 
scr. m) I M. lekaYdv delevit Ehnsley. SEPTEM ADVERSITS THEBAS. 181 

iLvaoddrtp /dyet 880 

dpaUp r' ix itarpbq 
oh dtj^d^povt Tt&cpip. 
ORtUir. 1. da^xti 3k xdi noitv arivoQ^ 
Irivoom nopyot^ 

Hriuei itidov ^Uavdpop* /uptt 885 

xriavd r' kTctj^ovotQ^ i 

dt* wv oivopApotQ^ 
it^ wv ueixoQ ifia 
xat ifavdrot) riXoQ, 

*Epotpdeavro d* d$bxdpdtot 890 

xri^pa9\ &aT Xaoy Xaj^etUi 
dtaXiaxr^pt 8* oSp 
dpepfela ^iiotQ^ 
odd' tni^aptQ ^ApijQ. 
9tr. 2. Htdaponhjxrot pkv wd* ij[ouatv^ 896 

880. dmuSdrtp /uvei: dv^pi^vrat M dXX^Xmv lej^oe fjLeydXg xal 
dXaX^T^. — dxaBixrqt Spyfj. 882. ob^ Ofwyoouvrec (GH.)« 888. 
6 roOranf aTevaypbQ ^(/faro xa} ri^c nSXewQ, 885. /uvei xriavd 

t' iTtqr^voiQ): aXXotQ earae rd j^pi^jjLara &' & dndtXovro. 1j oStwq^ 
tA xTiava Taura^ olov ra dvelSij^ dc^ee pixp^ 'cwv intYdvwv. xriava 
ik ehtev &q ink ohaiaQ^ oeov xXjjpovopi^aouae ra^v naBS»v ol ndidec. 
890. ^oxdpdtot: d^oBufwe Svreq i/wep^^aavro xal Seevefpavro tA 
xT^fiara &aTe eaov Xaxeev. ftjal Sk toq ra^pdQ. 892. SeaXXax' 

rijpt S^ odx dpe(iJu^{a): pip^vraje Sk oe ipeXoe airwv rdv SeaXXax" 
T^pa atSi)pov &Q fjajSeriptp x^^dfuvov. — dXXh fiifi^tQ (m^). 879. ippinta eiecit Elmsley. 882. od Stx6^povt scripsi: Sex^' 

^pwi M. 886. fitvtl proxiino versui addit M. 891. &aS^ M, 

r SQper ^ scripsit mi. Xcov M. 892. S" oSv scripsi: <f o6x M. 

898. dfuft^ia Hermann: d/iefi^ M. 896. atSapdnXaxroi Robortel- 

Iqs: mSffp^xXsivroi M. 182 AESCHYLI 

etdoLpiTth^ruot di robc fiivoum^ 
rd^* av UQ eimij rwec; 
rdfwv naTptfXov ka^aL 
/tSfiwv pdX* djideaaa xobQ 
KpoiripTret daixrijp ySog ad- 900 

rdazovoQi auroTnjpeov^ 
ddidfpwv^ oi fptXoxa^TjQ^ MfimQ 
daxpo][i<ov ix ^peuSg^ 8. 
xXatopivaQ pou ptuufiet 

To7u8e duotu dudxTotv. 906 

on^Mlr. 2. ndpetrvt d* elnelv i;r' dMiotatv 
(uQ lp$dTTju nokXd pku noXtTaQ^ 
(iuwu re nduTwu azi^aQ 
noXuf^SpooQ iu SaL 

897. Ta;|f' dv tiq efkot: &q dvoT/TWQ (1. cdvfjrfjLaTwSajQ) abTh eU 
noGavjQ ipcjT^ Tiveg a&roe/c fJdvouiTtv. 898. al axoxpal' {&q ad- 

dit Yict) Td 3^uTdv dfi<peXd^aivev€ (Hom. o) 241). 899. Xehtet 

Tb npompnd. — pdX^ ^^at hn^ ainooQ (m*). 90 i. altTdoTOVOQ: 

iv iaoT^ Tdv OTovov e^tov. 6 dk yooQ^ ipr^alv^ adTon^pcjv iaTtv, d/fp * 
iaxytoo rd xaxh l^<ov xa\ rd noXepta. 8at<^pwv de, ohx inl to2q 
xaXotQ ^atpmv. 902. datZwv t&q ^pevoQ (1. 8at^pwv de, daSiwv 
TdjQ fpivojQ^ od ftXoyaB-^Q^ ohx int toTq xaXotQ x^piov), 903. 

ix fid&ouQ ^pffvwv (Gl.). 906. xXatouavjQ touq 8uo fiaatXetQ (Gl.). 

906. ndpeoTiv eineTv: ndpeartv in* dfjL^OTepwv touto elneTvy 6 pjkv 
paathxwQ ixfiaktuv Tbv dSeX^ov^ 6 8e JSourtXtxiuQ intaTpazeuaaQ. 

907. dMTiot yevSfievoi etQ re BrjPaiouQ xa\ 'Apj^eiouQ. 909. /£era 
^p^poQ iX9ouaaQ (GL). Post 896 verba rtr ufifiivoi <^d' dfwu in M ex v. 873 sq. repetita omit- 
tant recc. 897. ri<r (<r in rasura scriptum) M. 899. dSfitov ex inter- 
pretatione repetit Prien. dxde<r<r* Id Weil. 899 — 901. ^dfuav . . 

-KfyoitifixBi I . . ahr6\arovo(r . . adroicijfuov | M. 902. dato^pmv Blom- 

field: dat^po/M, oi, Ald.: d* ob M. 903. ix rec.: (T ix M. 905. 
(hoXv recc: dococv M. 906 sq. Ttdptartv ^ . ^^Xioimv . . ip^drrfy \ . . 

icolhata \ M. nolitaq rec. 908. r' i^Kajcribv Meineke. SEPTEM ADYERSUS THEBAS. 183 

Auaiaifiiay a^tv i) rtxooaa 910 

nph TCOifau f^vatxwu hndaat 
rexvoYSuot xixifjuTat. 
nalda rbu a&rag miatv airq, ^tfjiiua 
Touad' (rez\ ol d' &d' ireXet^- 
raaav &it' €dkaXoip6votQ 916 

X^P^ b/ioanApotaeu. 
•Ir. 3. ^ OpuSanopot dijra xoit TtauwXe^pot^ 
dtaro/juiiQ od ipiloftQ^ 
ipt8t fiaiuopiuqL^ 
ueixeoQ iu reketrcq,. 920 

niTtatnat 8^ ^^oc« ^i^ ^^ 7^^9- 

C^a ^ouoporip 

fiiptxrat' xdpza d^ eJa^ lipatpou 

irtxpbQ Xorijp uttxiwu h 7:6urtoQ 

$e7uoQ ix nupoQ au9e}Q 925 

^TjxroQ aidapoQ' TztxpoQ dk jrpTjpdrwu 

xaxbQ SarrjraQ '^ApTjQ^ dpiu narpip- 

910. SuaSoJfiwv^ firt dv irexev dvdpa laj^ev. 917. SfjLdanO' 

f>ot Sijfta xal navwXeifipoi) : dSeX^ol xai TtavtuXeBpot j^ej^Svaatv^ dXXi^ 
XouQ StarefJLovreQ iv ficuvofjLivjf eptSi TtpbQ rcD riXet riJQ ^tXoveixiaQ. 
dnofiavSvrtov y^ ninaorau rb Ij^&oq. 921. iv Sk yojUf, Zod: ^ 

Con^ airwv xij[urai iv rfj ^ovopfnhip yjj, 928. rjj ai^i/^op^. — 
xixpra S' eta' 8fiat{fiot)': Svtwq dSeXpot elat r<uQ npoaipiaeat rot' 
cioTOi SvreQ. 924. mxpbQ ^urijp vetxe(wv): novrtitQ^ Srt oi Xd^ 

XufieQ napdXto{ elatv (^voq y^ i^ ^S^ Ilovnf^ ol XdXufieQ^ Mev 6 
aShffHPQ* (ix addit Kirchhoff) nupbQ Sk auBeiQ^ Srt Std TtupbQ ^ 
xaraaxeu^. 927. xaxbQ SanjrdQ: nexpbQ fuptar^ 6 atSrjpoQ 

910. dumxUo)! Dindorl e^' d TtxoDaa HVoss. 911. npoKotrdy 

M npoKOirwvrxL 913. abratr M. 914 sq. rouifd* . . dA\AaXo^6» 

MOia I M. 917. fort. dfwanopotg , . itavwXi^potg {d/wtntdpotg . . ^v* 

mXi^potf Meineke). 918. d^Uots (d^aati) HVoss. 920. vtixBO<r 

M, sed veixtoiT primitas. 922 sq. ^od . . fdfuxrat \ M. ^voporif^ 

Seidler: ^voppurat M. 927. firos cfan^rdc Weil. 927 sq. xaxbe 184 AESCETLI 

aniigtr. 3. ^E][Oi}ift fiotpav iaj^SwvcQ^ & fiiXsoi^ 

dtoaddxmv dj[i<ov* 930 

&nd dk awfjuiTt xdQ 

nXouTOQ dfiuaaoQ larat* 

*/w miiotQ haviHmifTeQ 

nSuotat Y^vedv 

TeXeoTatat 3* hv^kdka^av 936 

dpoii Toy d^bv ud/iov^ TeTpaufdyou 

nauTpSTnp foy^ yiifouQ, 

iaTaxe d* ifra^ TponaSov iv wiioiQ^ 

iy oTc i^eivouTO^ xou duoiu xpaTij^ 

aaQ Hifj^e dalpmu. 940 

AN, 7rata9eiQ SnataaQ. 

Twy ;}f/c^/Aaraiy. htetSii iTojpdaaTo 8ed, $e^<ou odTouQ r^v odaidv 
veejMur^at. 932. yoQ nXooTog dfioaaoQ iarae: 7u>XXij ttjq y^Q 

d^ovia tmoxeiaerae oiToeQ. ^ outwq^ Imb yiJQ Sk 6 noXbQ TtXooroQ 
a&ToeQ xexponTOLe^ dvTl tou iv d^avelqi, 933. oi noXXdi xaxd ISdv- 
TeQ (m^). 936. TeXeox^ S' alS' im^Xd(Xa$av): ii^ Sk rj TeXeoTg 
ainStv ai dpal iTnjXdXa^av. 936. Bpi^Wjfrtxbg {^pijveTexbg m) ;|fo- 

p6q. — rbv SpBeov xa\ bIq pd^yjv nafmxXyjrexdv (m^). 937. «ov- 
TpoTup foy^ yevoug^ oeov odx ire fipet rhQ avpjpopaQ rb yivoQ^ 
dXXd SeSeoxev viuTa toTq xaxoTg^ riJQ Sk £t7^q Tp6natov iarfjxev. — 
Tod ISiou (m^). 941. narax^elQ indra^ag ((xl.). 'a' 

. . dpd (mut in df>du) \ nazf^da rt^eiq dXiq^^ M. itarfn^ay Botlie. 929. 
& fUXMt recc: fuXiot M. 930. dtoSdrwv Botlie, StaS&Turv Meineke. 

933. hcaii^ttfavreg Bothe: inayi9^i^aavrea M. Post 934 novotai jre 

SSpLoua (S6/iota m^) addit M, delevit Hermami. 935. reXeoraMu 

S^ Hermami: reXsurat d^ dlS' M. 938. iaraxev M, J* supra v adscr. 
M vel m. rpoTcatov M. 941—996 sic notantur in M, ut prae- 

ter 941 et 963, quibus nota Ismenae praescripta, et praeter 963 sq.» 
978 sq. (978 sq. paragraphi erasae sunt) singulis versibus paragraphi prae- 
fizae sint, nisi quod 949—62, 983, 989 nota carent Nota Antigonae 
941 praemissa partes recte distribuere coepit Ald. 8EPTEM ADVERSUS THEBAS. 185 

/2*. nd d* idavcQ xazaxTavwu. 
AN. Sopi 3^ hausQ. 

/£. dopi 3* l9aueQ* 
AN. fiBlM6no¥OQ. 945 

12. fuXsona^-^Q. 
AN. hw ySoQ. 

12. tcm ddxpo. 
AN. 12. itp6xtiam xaraxrdq. 

«fr. AN. ^L 050 

12. IjL 
AN ptalvttau, ^60101 fp^u. 

12. iurbQ di xapdia (niuet. 
AN. iw Id^ Ttayddxpore au. • 

12. ab d* a&TB xai naud9he. 055 

AN. TTpbQ fiXoo iipdtao. 

12. xat ^iXou Ixravec* 
AN dtnXa Xij^etu. 

12. dtnXd d* ipdu. 
AN. i)[iwu Toiwu Tdd' iyyudeu. 900 

942« ab 3* iBaue^: dvfjpe^Tjaav oZtwq* 6 nXTj^ag inXifKTj^ 6 8k 
dnofiavwu dueXtov Tbv irepov dneBaueu. 947 sq. Tto» ^60^, hm 

dd{xpua) : noTi npbQ toutov, noTi npbQ irepou, iTto, xotfidoBw xal 
6 dveXwv Tbv irepou^ xal abTbg npoxelaeTot^ xouTioTt TefivTjxev. 
949. dijXou^Tt uexpoQ (61.). 960. d^ewu toUov: toTq ndBeatv 

dy^taTeuoucat (dy^tOTeuovTa schol. rec). — dvTl tou odx dXXo' 
Tpta. — dj[iw Ijyouv Bp^vw (m*). 943. ixavt^ Hermaim: ^xravc^ M. 948. ddxpu Lachmami: ddxpoa 
M. 949. AN, /Z praescripsit GGWSchneider. — icp6xeurat Hennami: 
xpomxe£arrai (fiierat npo^eitnrai) M. 950 sq. i^i ^i in mia linea habet 
M, sororibiu distribnit Hermann. 953. iv ^ Bumey, 954. ndvduprm 
Bitschl. 956. ^lXou Bothe: ^plXou f M. 960. dU/iofv {y maxime 

ezigmmi iadle fugit oculos, quare m^ — in scholiis — legit dxioi) M. 
dxea Sotd xd^ Hermann. 186 AESGHTLI 

IS. Ttiiac d* cSd' ddeifoi d3eXf>e&u. 
AN. /£. ioi Motpa fiapud&cetpa fioyepd^ 

ndtvtd r' OidlTTou axtd^ 

piXatv' ^Epeybg ^ pej^aa&eyi^Q Ttg el. 
afUutr. AN. iji. 966 

Il\ iji. 
AN. duaiHara Tr^para 

/1\ idei^ar* ix ^o^&q i/un. 
AN. S3' &e#' &Q xarirravev. 

/2\ ao^ecQ di itueifi* dnwkeaev. vjq 

AN wXeae d^a. 

/2. xat rdud' iuAa^taeu. 
, AN rdXav iripoQ. 

/2. rdXav TtdfioQ. 
AN duarova x^de' S/juiuufia. 975 

961. TtdXoQ S* oiB* d8e{X^^: iyjuQ dk rwv xaxiov xal ^fUiQ ai 
dSeX^a} iofikv wv xa} ol dSeX^oc. 962. ifop.ytoy. 963. 01' 

Slnou axid: 6 doBevijQ OlSinoug* 8rt Soxee vuv obSkv uTidp^eev. 
965 — 67. iji^^i Sua&dara: rouro wq nphg lloXuvetxTj' ixr^^wpJQ 
inavrjxovreQ ipjo\ rg ivrauBa futvdajj iSet^are SSuvaQ. 969. 

oifS' Txe^^ wQ xarixra(yev): b ^EreoxX^Q. npwroQ ydp xarixrave 
rbv UoXuvetxTj. 970. awBe\Q Sk nveupL dnwX{eaev): awBe^Q dnb 

riJQ fu-jfilQ datwXeaey rou ^EreoxXeouQ rb nveupxL' Ij rb abrou' 8 xal 
/mXXov. 974. rXtjrtxd, nenovB^Q (Gl.). 961. niXag AdtX^ S* (melias dSeX^i* Heimsoeth) dSeA^e&v Her- 
maniu 962 et 977. AN. 12, praescribebat olim Hermaim. 964. 

ftiXaiv^ Porson: fiiXatvd r* M. 965 — 967. ijh ijh . . m^puxra in nno 

versu habet M. 968. t6vS^ iSi^ar^ ix ^ur&q Weil (iftol omisit Bo- 

bortellas). 969. SS* Halm: obS" M. — txtd^ &q xaraxrtvwv Halm. 

970. «n/tfe^ Stanley: trw^tlo M. 971 sq. Siecn Wellauer: dtxwXeatv 

M. &X8as Sijra^ vai. TSvSe S* iu64r^i<nvE.ennBim. 973. ptivo^ Weil. 
974. rdXav nd&oq Schuetz : rdXava xoi na{^6v M (rdXava xa^v vel rdXav 
xal nd^g recc). SEPTEM ADVERSUS THEBAS. 187 

IS. dioYpa Tpindirwv TnjpdTwu. 
AN. 12. \i} Molpa ^apodoxztpa pLOxtpd^ 
itSTvtd t' Ol8inoo ffxtd^ 
piXatv* ^Eptvbq ^ peyaai^ev^Q TtQ el, 

AN. ab Toivuv olada dtaTcepciv. 980 

/£, ab d^ od8iv SarepoQ pa^wv. 
AN iite\ xaT^iSeQ iQ itSXev. 

12, dopdQ je Tq}d* dvTTjpiraQ. 
AN ikoiL Xijetv. 

rZ. dXodi 8' hpav, 065 

AN, Iw itovoQ. 

12. 2a» xaxd, 
AN- Swpaat xat jttiovi. 

12. xdx To np/iao) y* ipoi. 
AN. \o} Iw 8uaTdvwv xaxwv dva^. 990 

976. Bioypai ZwvTa nr^iiaTa ^eofxeva xa} noXXd. TpmdXTwv ^e, 
a^po8pwQ 7a^8i^advTwv. 977. Tb i<pujxvtov. TauTa (1. TabTdi) 8k 

Xiyet wQ fiapewQ ^epwv. 980. ab Toivov olaBa: ab otSaQ^ w 

'BreoxXetQ^ Tijv Motpav Saov SuvaTat StaJSdiQ aoTi^v. 981. ab 8^ 

ad8kv fioTepoQ: ab 8k ob p£TounoXb ob8k uarepov IfiaBeQ ivTtxpuQ 
Tov d8eX/fp6v aou noXefir^aQ. 983. dvryipiTr^Q: dpBi^ ioTtv. av- 

rtaTdTTjQ Tip ^EreoxXeT. 984. dXoh Xeyetv: ob /lovov TauTa Xeyetv 
dXody dXXd xal opda&cu. xetTat ydp Ta atufiaTa. 986. o hp^ 

ijpxv i^jfjpiievoQ. 987. fi 8t^ ufjLOQ i^ofiev. 976. iHffiara schoL legisse videtur. Post 976 habet — dXod Xfystv, 
— dXod <f dpdu M, quae e ▼. 984 sq. illata eiecit Triclini\is. 977. Iw 
Motpa recc.: fuitpa M. 979. fiiXatv* Porson: fdXatvd r* M. 980. x^i 

H 
vcv rec. 983. duT7jpira<r M (superscr. m). 987 sq. Itb itb xaxd 

dmftamv \ — xal ^{^ovl' npondvrutv &* ifioi' M, lut semel recc., verba 

npd ndvTwv 8* ifto( delevit GGHaupt. 990. super xaxwv signo l^ po- 

nto in marg. i krtSxAeig dp)pjjrira adscripsit m. fort Iw (semel) ^e/<r- 

rave rmu xax&v dva^. 188 AESGHTLI 

AN. IS. \m datfiovwyreQ h &rqL. 
AN. Iw mu <T^e di^aopeu x^ovSq; 

12. la» Snoo u/judraTou. 
AN, 12. lo) U) mj/ia narpi ndpeovov. 996 

x^pu^, ioxouvTa xoi dd^aifT irtai^iXietu pe j^pij 
dijpoo npofiouioiQ T^ade KadpelaQ nSXewQ. 
*ETeoxXia pkv t6v8^ in* edvolqi x^ovt^Q 
ddmetv ldo$e ytjq ipiXatQ xaTaaxa^alQ' 
tni^wv yap fy^pobQ &dvaTov eUtT* kv nSXei^ lOOO 
lepwv naTptpwv SatoQ wv pop^^Q Sxep 
Te9vijxev oSnep toIq viotQ ^vTgaxety xaiSv. 

991. inmovwTaTot. Xefnet Td ddeX^ot (Gl.)* — mXXouQ ndvooQ 
nov^aweQ. 992. iuaa^aavTec {Xoaccv^VTeQ m). 998. elQ noeov 
T^Q Y^Q Tonoy. 994. Ihtoo Te/iewraTov pdpoQ. 995. nap^ TijjV 

edvi)v Tou naTpoQ. 996. Td do^avra toTq TtpofiouXotQ aatafyeikal 

pe ^p^. 998—1004. ed^^pwQ Tbv to^v ehvi/v etnev. edo^ev 

ouv TotQ npofiouXotQ Twv Sr^Paiwv Tbv 'ETeoxXea iv r^ Tonqf tou 
Td^ou xaTaBaTtrea&ou. 8ea (8e)^a Heimsoeth) pivToe tou Bdnreev 
'ETeoxiea dnayopeuee ^al pi) BdTtreoBat IloXuveixj^v. y^Q 8k jraTvx- 
axoj^bQ elnev oeov Tag xaTw oxa^dQ. bnkp eepwv naTp^wv oalwQ 
pa^opsvoQ dne&avev dpeprtrwQ. 999. axaTtrovTaQ xal Tdfpov noe' 
ouvTaQ oLtw ^eXiouQ. 1000. eepywv ^yjXovoTe (GL)* 1001. 

Xeinee jj unip* unkp iepwv. 1002. napd Tb ^etg olwvbQ dpearoQ 

dp{tveaBae€ (Hom. M 243). 991. itoXuarovwTaroi Robortellas, noXucroywrare Weil. 992. 

AN, m. praescripsit Weil. Ita Idi recc. 993. inter Iw et nou supra 

Ito adscripsit m. fort Iw <r^e nou. 995. AN, II. praescripsit GGW 

X 
Schneider. 996. praeconis notam om. M, add. m. dKa^iXttv M. 

998. edvofy recc.: edvaiat M. Post 998 lacuna statuenda et v. 1000 

delendus videtur. 1000. arfywv Wakefield: mujr&y M. 1001. 

post narpwwv inseruit d* vel M vel m. 1002. ^vi^ffxtiw M. SEPTEM ADYERSU8 THEBAS. 189 

oSrat fliv hfift rood^ iniarakrat Xijew 
TouToo d^ ideifdy t6ude IloXovttxooQ vexpbv 
l$Q) fiaXeiy 6c9a;rrov, &pnayijiv xoaiv^ 1006 

Sq 6w* dvaazax^pa Kadfieiwu ][&ov6q^ 
A pij ^ewv TtQ ipmiwv Itmj dop\ 
rqf Too3\ ajfOQ dk xai ^avwy xexT^OBtat 
{fe&v nazpipwv^ obq drtfidaaQ 8de 
OTpdreofi* enaxTbv ifiLfiaiwv ^pet ndXtv, lOlO 

o5tw neTTju&v t6v8* bn^ olmvwv doxet 
ToifivT* drifuoQ TodntTlfuov Xafielv^ 
xdi fif/fi^ Spapzetv ropfioj^Sa j^etpdpaTa 
uijT^ d$op6knotiQ npoaaefietv olfjtuyfpaatv^ 
Sxtfiov elvai 8' ix^opdQ fiXwv 5nor 1016 

TotaoT^ l8o$ev T^e Ka8fteiwv riXet^ 
AN, ifm 8k KaSpeiwv y^ nf^oaTdzatQ Xiyw* 
^v pij rtQ aXXoQ T6v8e aov&dnreiv MXjj^ 
if(o a^e ^dfjfw xdvd xivdovov ^alw 
l^dpaa ddeXiphv rhv ifiov, oM^ ala^ovofiat 1020 
fyooa* antffTov t^v8^ ivap^^iav n6Xef 
8etv6v rb xotvbv mXdy^vov^ oH nefdxafiev, 
pTjrpbQ TaXaivTjQ xdnd 8oaT7jvoo narp^Q, 
xotfdp ^iXooa* axovrt xotvwvet xaxwv^ 
fpo^, dav6vTt C^aa aojj6v€p fpevi, 1026 

Toofbu 8k odpxaQ od8k xotXoYdaropeQ 

1008. Svet8oQ (1007sq.) r^ DoXoveixet warefiij iXeeif abrbv rijv 
n6Xtv, 1014. fifyce fjJjv d^ordrotQ BpijvotQ rt/idv adr6v, 1016. 
T^ rdjfftOTt, — nX^ee, 1024. dBeXf^ 8t^ dvdyxijv yeyov^rt 

xax^, 1026. fUYaXoYdaropeQ, 1016. 8xtt»ov M (fiierat fort drtftov ^*). 1016. i^ i^ Laab- 

maim. — rimmX^i M. 1018. ^]? recc.: ^iXot M. 1024. *ax&¥ 

reec: xoxdv nt yidetor M, xax&t m. 1026. tootoo recc: rourm M. 

Post adpxois lacunam indicaTit Prien. 190 AESGHTLI 

Xuxot Ttdaovrai^ /itj doTcrjadxm xtvi 
rdfov yiip ahrij xai xaTaaxafpaz fy^^ 
yowij nzp oiaa^ xipit p^rjg^aviiaopai 
xoXntp ipipooaa ^uaaiuoo ntnXwpaTOQ^ lOSO 

xadr^ xaiu^of. fJOjdi r<p 8o$j] ndky* 
ifdpazi napiarai pr^^avij dpaavi^ptoQ. 
KH. addat noXiv ae pij ficdCeai^at rdde. 
AN. addw ae pij mptaaa xfjpuaaseu ipt»L 
KH. Tpa][6Q ye piyrot dyjpoQ kx^uywv xaxcu 1036 

AN. Tpd^uu\ aSaTTTOQ d* outoq o6 yew^aerau 
KH iXX' 8w TvdXtQ aTwji^etf au riprjaseQ rd^tp\ 
AN. tJSti rd rouS^ ou diaTeriprjTai deoiq. 
KH. ou^ npiv ye ][wpau ri^pde xtuiuvtp fiaieiv, 
AN. na&wy xaxwQ xaxolatv dvnfjpei^ero. 1040 

KH. aXV elQ anauraQ duit' kvdQ roS^ ipyov ^v, 
AN. eptQ nepaiuet pu^ov dardnj i^ewv. 

iyw 8k ^dijfw rdvde' pi/ poMpijYopei. 
KH. dXk^ adrSfiouXoQ tal^\ dnevvinw d^ i^w. 

1027. Yeuaovrae (GL). — p^ rouro oLpeadno. 1030. t^ 

rou fiuaaeuou ninkou xoXmp riju yrju napaxofuCouaa^ wq imfidXXeev 
fuXXouaOy 8ta rb dpurreeu fiij Suvaafiae. 1032. napiarou pTfj^avii 

Se^ ^Q abrbu ^d(/^w. 1085. rpa/uQ earae b S^poQ iv ikeud^epiqi 

rou mXifiou j^euofievoQ. 1036. Xij^e noXXdxeQ^ rpa^uQ earae o 

StjpoQ^ dkX^ dfJLWQ obx auaareeXjjQ fie Bd(/^ae. 1038. ra nepl ttjQ 

refi^Q rourou bnb Bewu xixperae. 1041. unb fiouou rou '^reo- 

xXiouQ d8exij^elQ nduraQ inoXifirjae rouQ BijfiaeouQ (Gl.). 1044. aj 
(arj fiouX^ xal m, sed fiouXrj xa} eadem manus delevit) yvwpji 8 
JSouXee TTpdrre. 1027. •ledaoPTat (fuerat ^daourat) M. 1028. aMj Pierson: abrw M. 
1032.i^'/>dre<. napiarat M, correzit Porson. 1033. nuntii notam et 

paragraphum praescripsit M. 1086 — 1044. paragraphi singulis t. prae- 
fixae Bunt in M. 1036. /tvi^irfftTae ante corr. M. 1088. roude dtare» 
rifiTjxat schol. legit. 1042 eicit Blomfield, malim 1043 delere. 8EPTEM ADVERSUS THEBAS. 191 

XO. <pto feu. 1045 

K^peQ ^EptuuBQ^ ak^ Oldtnoda 
jivoQ dfiiaate irpipuo^eu oBvtoQ^ 
ri ndifw] ri dk dpm\ zi dk pijampat\ 
-^ itwQ ToXfjdjiKo pijTe ak xiai$iu 1050 

fiTjTt Ttponifmetu iTti T6pfiou\ 
dXia tpofioofiax xdnoTpinofiat 
deipa noXerwu, 

au ye piju noXkwu neuihjTr^piou 
Te6$g' xeluoQ d^ i TaiaQ dj^ooQ 1056 

ftouSxXauTov i^iuu dp^uou ddeXfijQ 
etatu. TiQ du oiu rd nii^nero; 

BMIX. dpdTO) u noXtQ xuc pi/ dpaTW 
TOOQ xiaiouTaQ /loXuueixTj' 

flpetQ xdp cpeu xal auu&d^opeu 1060 

at8e nfwnopnoi xa} yap yeuef, 
xoiubu Tod^ 4^^Ci ^dk noXtQ aXXwQ 

1046. ai inl rb (r^ schol. rec.) ^Beepeev j^eyouueae. (1046) ^eu 
^eui SeaepeTrcu 6 X^P^^* ^^*^ M^ ^^^P HoXuveexouQ^ rwu 8e unkp 
'EreoxXeouQ obaibv, wanep 8k pefupearae b /o/ooff, oSrcuc xal ae 
dSeX^al* xa\ ^ pku lapijvij r^ *EreoxXeT dixolou^ee xal rf^ ndXet^ ^ 
Sk ^Avrq^ovtj r(p floXuveexet, 1067. re^ fifuuv iare raurfjQ r^Q 

jnfwpajQ; (GL). 1068- 8pdrw noXeg: d fiouXercu noeeerw elg robQ 

xXa/oupxQ IloXuuelxij, 1046 — 67 choro, reliqua hemichoriis tribuit Pauw (intellegendi sunt 
coryphaeos et duces hemichoriorum) : in M hic et 1064 hemichorii nota, 
1049, 1064, 1068 paragraphi praefixae sunt. 1046. npinvo^Bv Is. 

Vossius: npufiifoi^av M. 1049. dk dp& recc: S* ipw M. 1061. 

r6fifio¥ recc.: rofifiwt M. 1066. ^p^uou recc: ^p^voa M. 1067. 

ni^otTo recc: nti^otro M. 1068. dpdTw rt anonymus (apud Elms- 

leium ad £ur. Med. 1224): dpdrw M. Post 1061 monometri defec- 

tom notat Ritschl. 19S AESCHTLI SEPTEM ADYEBSUS THEBBS. 

iiioT^ inoipei ri dlxata. 
RMIX. ^/i£?C ^' ^o, tqid\ &amp re noh^ 

xoi xh dixatou $uyBnatuet, 1065 

/iCT^ fip pdxapaQ xdi Atbq laj^bv 

Sdt KaSptuou 7Jpu$e noitu 

p^ dvarpan^vat 

pajd* dXXodantp xupart fwr&u 

xaraxXoaSijvat rd pakiOTau 1070 

1068. od ii6)m Tot abrh 8oxeT r^ 8i^fjup (61.)* 1064. fffieec 
t^ Spa: Sfia r^ ^ErtoxXst ixxofuCopivq) MpsBa. 1066. perd 

fiip pdMopac: psrd, yap rooc ^eouc x(d r^v kaioroo napiBi^xeu iaj^uv 
bnip rijc n6Xeatc' xa} yap ivixjjaav ol fipirepoe TwXerae xo^ obx eftjure 
r^¥ n6ku ^piou oSreuc Ifnb j^eepepevou xOparoQ xaraxhjoB^uat nphc 
rSv ^Apfefm. dxoXobBo^Q pdvroe rq) xupare xa} ro xaraxXuad^vae 
tn^ve^xev. — Tatoc pdxapac fiewv. 

Subsoriptum in M: (dox&^ou C ixe&i^fiac rikoa. AIHXYAOY IKETIAE2;. Aeschyltts cd. Wecklein. IS XO. ZeoQ /lev d^ircwp imdot npoipp6)fa}Q 
azoXov ijpizepov vdiov dpbivz' 
dnb npoazopioiv Aemoipapdi^wv 
Neiiou. Aiav 8e itnouaat 

j^i^ova auY][opzov 2!opia tpeoyopev^ 5 

oSztv* i(p^ atpazi dTjpijAaaiav 
(p7jf€p TZoXewQ ^cvwai^elaat^ 
dik^ adzoyevet fu$avopi^^ 
ydpov AlyuTzzou naiSwv dae^ij z' 

1. txerwv fyopoQ (Gl.)- 2. vcuov apoevra (immo 3. rtpoavo' 
fuwv:) Ttvk^ TTjg 0dpou AfyuTTCou npondpotbev (1. 0dpou* Alj^mrou 
npoTtdpotBev) ydp iattv. dpjetvov Se rd azopxa dxouetv^ nXeova- 
Zouar^Q ri^C npo, Sta yap rou ^ UpaxXewrtxou arofuou rijv ^yijjv 
imi^aavTO, 4. b Se <ivd rou ydp, 6. ouztv i^' dtpjazti 

oux i^* d^ti Ttvt xarayvwaBetaat (pyj^tp nokew^ Si^poai^ tjpja^ 
dneAauvot^a^, 8. ^Aa^dvopav: ydpov fpuyr^v dvSpwv fjplv ipnot' 

duvra. — (13) dpeivova riov xaxwv ifpr^ipiaaxo rijv ^}^v, xaxbv 
b j^dpo^^ xaxbv Sk xa\ ij ^uyij^ atperwrepov Sk rb ^euj^etv, 9. 

8k ou aefiopev ijpsTs obSk rtpibpev (Gl.)* 1. chori nota deest in M. Cr in marg. M. 2. ifdiov dp^vr^ 

Turnebtts: ^atov dpdtvr* M. 28q. ijfurepov | . . npoarofAiwv | M. 

3. JLtnro^nifidik»y Pauw: Atxrofsa&wy M. 4. (feiav M. Xtnouaai 

TnrnebuB: Xttxooaat M. 5. auy^^oproy M. 6. ^fiijAaaiay Au- 

ratus: STffitjAaaiat M. 8. adro/syst ^uSayopi^ Bamberger: a^ih 

yivijrov ^Aa^duof^hv (literis Aa in rasura scriptis) et in marg. yp. ^ 
^popav M. 

13* 196 AESCHYLI 

dvoTaQdfievat, 10 

Javadg di narijp xai fiouXap^oQ 
xa) araaiap^oQ rdde neaaovopwv 
xudtar^ a^itov inixpave^ 
^sujreiv dvidjju iti xip' aXtov^ 
xiXaat <J' ^ApyouQ jdiav^ 8^ev dij 15 

yivoQ ijpirepov T7]Q olarpoS6vou 
fiooQ if iTta^^Q xd$ imTtvoiaQ 
W v»»^^ AtdQ eij^SfiBvov reriXeaTat, 

riv ' Hv ouv idipav euippova pakkov 

T^ad* diptxoipeba 20 

auv Tolad* Ixerwv ij^eiptdiotQ 

iptoariTtrotat xiddotat\ 

dtv nSXtQ^ wv Y^ xat keuxbv Zdoip^ 

ZTcaroi re i^eoi^ xdt fiapuvtpot 

j(&6vtot &i]xaQ xazij^ovreQ^ 25 

xdi ZeuQ aoirijp rpizoQ^ olxoipuka^ 

baiwv dvdpibvy di^t&* Ixinjv 

rbv Snjkuyev^ ar6kov aldoi<p 

12. T^c auardaeatQ ^fiibv Sp^^wv (Gl.)- — unkp rourwv kop' 
QopevoQ (GL). 21. toTq IxevrjpioiQ fiakkoeQ, 22. toTq ifre- 

^dvotQ, 24. pl fiapdwQ rivOpevoi xara^^Bovtpt BeoL rb Sk Sm- 

roi dnb Skki^Q dp][iJQ. 26. rptroQ olxo^uka^: 6 rptroanovSoQ^ ^ 

b rpiroQ rwv eipj^fidvwv, elnev ydpy ^marot Beol xiH ]^B6vioi xixl 
ZeuQ awrijip rpiroQ, 27. Se^ou&^ ixerTjv: Se^ouro ^ipdQ r^ r^Q 

^iupoQ alSeaipip Ttveufiare^ 8 iimv^ ixISio intmeuira/Q roTQ i^pjojQ 8e- 
^opevoiQ ^ApyeiOiQ, 18. dj^aimv M. 14. dtd xofi* dXiov Hesychins s. ▼. dyadi^^: ^ia- 

xufimokiov M, dtaxuftfiakiov ut vid. mi. 15. xiAaai Sophianas: x«a* 

aai M. 15 sq. Cr in marg. M. 16. olarpoddvoo Tomebiis: ol<npo- 

ddiMo M. 17. imm¥oiaa^ eraso ut videtur n^ M. 18. dp^^fisvou 

Naber. 19. r/v' dv odv Burges: rhamodv M. 22. ipwarinroiai 

Auratus: Upoarinrotirt M. SUPPLICES. 197 

T.vvjfxaxt ^wpa^* dpatvonXrj^i] d* 

kafibv bPptozijv ^tYoirrfiYtvij^ 30 

7:p\v Ttoda x^P^V ^^' ^^ datodsi 

&etvaif $uv ox<p raxuijpet 

Ttip/^are TtAvrovd* • ev9a dh XaiXam 

XetpmvoTonq}^ fipovr^ azeponj^ r' 

^pfipoipdpotaty r' dvifjLotQ dYpiaq 35 

aXnQ dvrijaayTeQ oXotuTO^ 

TTpiv TTOTe XexTpmv^ tov ^iptQ etpj^et^ 

tTiperept^dfievot TtaTpaiiX^etau 

TTJvd* &exouTWU imfi^vat, 

9tr, h vov d^ imxsxXofiiva 40 

dtou TrSpTtu oTtep' 
novTtov Ttpdop^y Ivtv 
dv^ovofwoaaQ rtpoyovoti 
fiobQ i$ imitvoiaQ 

31» nfjhiidet (61.)> — (ffafifiatSee, tijv /dp ipdfipjov ouTwc fpaaev 
(fi^atv Vitelli), aic ^ Ttotf^rijQ (0 819 — 321)' welXuaw ipafmBoec^ 70- 
OTjV ol Saoft, 33. To i^Q ouTwQ^ nefnpaTe novzovde^ iV#a dvnjottv- 
xeg XaJXane xeefuuvoruTmy fipovr^f arepon^ re dpfipo^6poea( ve dvd' 
\pLoeQ dYpioQ dXoQ^ wXoevro (SXoevro Yict.)' 37. iv rb dixcuov ^fidQ 
fSpyei^ Se^ zb fi^ Bavareofi^vae rbv narepa. 38. dveijfeiov Ttuv 

ix rou ddeX^ou rou narpbg abrwv. 41. rbv '^Etux^ov (GL). — 

inexaXoufuda rbv evev rr^g fiobg njv hta^v rijv i$ inenvoiag rou 
JeoQ. 42. refjbdopa: pOTjBov. 44. ri^v i^ ipwrtx^s deaBi* 

aetuQ' ininvetMn ydp abr^ 6 ipw^. 29 sq. ^ icfib¥ Tumebiifi: dta/jibv M. 33. iv^ ^ BobortelluB: 

ip^S9 M. XaUaxi (o/ in ras.) M. 35. d/nfipo^pottfot M. 38. 

^^rrtpt^dfiMvoi anonymus (et Hermann): ff^grepi(dfievo¥ M. narpadiX" 
^•tav Pauw: xarpadtX^iav M. 40. imxMxJLofiiua Tuniebus: ixixx* 

nXoiiMvai M. 41. in marg. Cr M. 42. Tkiv Hermann: Tv/y r' M. 

43. dv^ofio6aai Porson: dv^ovofiouo raa M. 44. iittKvoian Robor- 

tellos: ixtKvoiaiff JA, 198 AESCHYLl 

ZrjvoQ i^a^tv iTtavu/ii^ S^ 45 

iTtexpaivsTo fzopattioQ alcbv 

^Ena(p6v r' iYivvaae' 
anttstr, 1. ffuT^ imke^afiiva 

uuv iv TtoiovofiotQ 50 

fiarphQ dp^aiag toitoiq twv 
Ttpoa^e Ttoviov fivaaapeva^ 
Ta re vuv intdei^to 
ntara Texfiijpta Ta r' dvofxota 
olS* aeXnrd itep ovTa ipavevcau 66 

yvmaexat 

Se XoYOUQ TtQ iv ftdxet. 
str, 2, el Sk xupeJ uq neXaQ olwvonSXwv 
eyyatoQ olxrov olxTphv diwv, 
So$daet uq dxouety 60 

iina TCLQ TrjpetaQ 
fi^TtSoQ ohcTpaQ dX6j(ou 

45 sq. r^ Sk inwvufu^ ifieficuouTo h euiwtpoQ outou pioQ' wq 
ydp r^Q yoviJQ i^^aTo Zeug^ outwq xa} T^g tu^t^q. 49. im- 

xaXoufiivrj, 50. iv ^Apyet , ou ivifieTo ^ Iw (GL)« 52. ttjq 

louQ TouQ novoug iyw SefjYoufjLevtj, 64. Th k^g' f)V intxaXoujiivTj 
vuv iv ^Apyet See$w marfi rexfiigpea^ wg ou ^evoQ wv (1. ^ivrj ouaa) 
iXeuaerae {iXeuaoyuoLt CGHaupt), dXX^ eig npoyovwv y^v. 57. 

7:f}oe6vTOQ tou Xoyou (GL). 58. twv ^wvdtQ olwvwv yevwaxovTwv. 
60. nXeovdQee Th reQ. 61 sq. Tjfjpeeag pJjTeSog: xaTa napdtppaatv 

{nepeippojaev Abresch) tou TvjpiwQ. 48 sq. t' l^ivvaiTtv* \ ovx^ Porson: dk fyiuvaffe i | 6vr^ mut. in ^k 
yivvaa k \ 6vr* M (re b). 50. in marg. Cr M. 53. rd r' in 

litnra duarum litterarum in M. 54 sq. rexfn^pta, yatovofiotm d* 

delnrd Hermann. 67. in marg. Cr M. koYou ex schoL Martin. 

59. i^diog Bamberger. olxrpdv delet Schwenk. 60. tiv* Pearson. 

dxouetv Heath: dxouwv M. 61. rTipelatr M. SUPPLICES. 199 

XtpTCfjXdTOV r' dTjSovoQ^ 
antistr. 2, 3t' dnh ]^<apwv Trozafianf r' ipyopiva 

Tcevl^ec viov olxrov ^ditov 65 

(oyudTjai dk natddq 

popovy WQ adzofpSywQ 

wXero npoQ j^eiphQ i&ev 

SuapdropoQ x6tou tuj^wv. 
str. 3, TWQ xdi iyQ} ftkddup^ 70 

TOQ ^laovioure vdpoim 

dditTo} Tav dnaXdv 

vedoSep^ Ttapetdv 

anetpodaxpuv re xapdiav, 

joeSvd d^ dvl^e/juCopai 75 

detpaivouaa tpiXouQ^ Taa- 

de tpuyaQ ^AepiaQ dnb fdQ 

et TtQ ioTt XT]8epdfv, 
ontiHr, 3, dkkd^ ifedi yeveTac^ 

xXueT^ ei Th dixaiov IdovTeQ^ 80 

68. T^Q oTtd xipxuiv iXauvofidvf^Q, 64. 8eo}XOfievij, 65. 

^ictfv: Twv auv^wv tottwv, 71. dvrl rou ^wvfj 'EXXrjVcx^, 73. 
njv iv roi NetXcp SepeaBeeaav, 3 iazc pXcurHjaaaav iv AlyimTw, 
dnb Twv ara^uwv 8k ij /xera^opd. 75. yoedva: twv yowv to 

dvdoQ dnoTpeno/xac (dnoSpinofjLac Robort.). 77. depfoQ drtb ydQ: 

axorecv^Q' /liXacva y&p iarcv. ^ Src ranecvi) xa} toTq dnb BaXda' 
OffQ wQ unoyecoQ ^aiverac. 79. dXXd Beoc: dXX' w ireveTcu Beol 

(xkbere addit Paley) xaXwQ zb 8exacov opwvzeQ. xa\ 'HaeoSoQ (Op. 
9)* ^xXtJBc ISwv decov rec. 63. dtf^poQ Tomebus: dtfdov^tr M. xtpxjjAdrttq (xtpxTjAdnjg Wel- 
lauer) dtj&dvoq Hermann. 64. ^r* dycd Victorius: &Tono (priore o ex 
a facto) M. 65 sq. in marg. Cr M. 68. i&sv Porson: io iv M. 

70. ^tiSdupTog Heath: ^tXoduprota M. 73. $Uw9epij Botbe. 75. 

ydz&va M. 76. <p6Koott M, corr. in ipiXooa m^. 79. /•iyerat Pauw: 
oi jreyirat M. 200 AESCHYLI 

^ ijl xcu fiij riieov 
dovTSQ ij[etv nep oiaav, 
Sfipiu d' irupwQ OTtyfovzeQ 
niXotT &v iudtxot /'a^oeg. 

itnt ik xdx noiipou ree- 85 

popevotQ fiwpdQ dp^Q ^uj^datv 

* 

^upOi daipiSvwu oifiaQ. 
itr. 4, eldehj JtdQ e5 TravaiTji^wQ, 
JtoQ IpepoQ odx 

ed^rjpavoQ iruj^ihj, 90 

navTq. Tot ^Xeyi^et 
xdv axdTfp 
peXaiva (uv xuj^f. 
pep6neaat iaotQ, 
antistr. 4. niiruet 3' dafokkQ obi* ini vwT<p, 95 

81 (immo 83). rijv rStv AlytmTtadopv. 84. in\ toTq v6vo- 

ptapAvotQ xai 86$aatv fiplv, 86. iart 8k xdx noX{dfiou): xal 

toTq ix noXifiou 8k retpopjivotQ xaik ^euyouatv 6 fitopdQ dth rb rwv 
8atp6v(ov aefiag pupa r^Q fiXd^Q iariv, ij ourwg' xai rot^ unb 
noXepou retpopsvotQ xal rerpappjivotQ elg fu^pjv 6 fitophc ^ApvjQ 
iar(v* unepfiaj^eT yap adrwv xal od8kv ndaj^ouat 8tiL rb aefiaQ rStv 
Bewv. 87. Xeinet ^ 8ed. 89. jyojptxwQ napd rb ^dvijp 8e xev 
ourt dtoQ voov elpuaatrot (Hom. 143). 91. ndvrqi rot ^^e/«- 

i^et): iv navrt r6nw Xdp.net ^ xdv 8tdi axorou ^wpj. toTq pkv dv- 
Bpdmoec obx euauvonr6c iartv, dXXd pjikuvd rtQ altroiQ (aurouQ 
Vict) xare^et auvruj^ta, 95. Tthvret 8* dafaX(ec): el 8e rt 

dvua&^ rtj) veupart rou JeoQ^ da^XwQ TdTvtet xaJi ebaj[ijp6va^. rb 81. i^fiat et signo apposito in marg. r^vde M, ^ xal b. 82. 

ntp Hartmig: nap* M. 88. M/twg Arnaldos {Mfiw^ b): kroifima 

M. 85. fort. Martv xai noXifwu. xoXiftou lemma schol.: Krokiftau 

M. 86. d/o^ b: &prfa M, dpa^ Scholefield. 87 sq. in marg. 

Cr M. 88. «19' 9hfv Pauw. 91. ndvxat M. 93. fUXatvat. 

Sovr6)[at M. SUPPUCES. 201 

MptapqL JtdQ el 
xpavdf^ rtpoYpa riXttoy. 
dwjkot yap npanidmv 
ddaxtoi 

re Teivoumv rcSpoi 100 

xunSeiu a^patnot, 
9tr. 5. Idnret d' iXitldwv 

d<p* b(pt7:6pyw)f TzayfwXetQ 
fipoTouQj ^iav d* 

oSztv^ i$o7zXi^et' • 105 

ndv dmvov datpnviiov 
^fisv dvw ippovrjpd nwQ 
aird^tv i^ijrpaSev ifinuQ 
kdpdvwv dip^ dyvwv, 
ofnHttr, 5. Idia^m S* elQ ^t^ptv 110 

fipSretov^ ota vedCet 
no&pijv A' ur 

yap in\ vwTip TtcTrreev roug naXatarhQ da^rjfwv iarev» — eba^fxo- 
vwQ (Gl). — da^j^fxovw^ (Gl.)' — daipaXwQ dnofiatvee, 98 sq. 

noxvoe ydp ehev ot rwv Jipamdwv auTou rou JtoQ nopot, 103. 

rous roo dXdaBou d^eouQ^ S iare xaxouQ. 107. ^fievov dvw tppo^ 

VT^p.{ay. rh 8k ^povjj/ia abrou in\ rwv dyvwv iSpaafxdrwv i^ijfiivov 
i^inpa^e rbv axonbv kaurou airo^ev^ dTtb rwv a/i/oiv kSpaafidrwv^ 
Z iart roo obpavou, ^ r^ dvw tSpufievoVf ^ r^ kSpalov. 112. 

nuBfir^v', abrbc 6 AqruTrroQ. 97. xpav&ij irpdjrfta superiori versni addit M. 99. Sdaxtot su- 

periori ▼. addit M. 99 sq. in marg. Cr M. 100. rivouat corr. in 

rtlvouat M. 101. nartStXu Roborteilua: xaruSstv M. 102. ^ 

iXxidatv Hermann: Sk dxidmy M. 106. ndv dnovov Wellaner: rdv 

dxotvou M. 107. ^fuv' scripsi: fjfituou M. 109. dfp' anonymus 

(apnd Spanheminm): i^* M. 110. tf<rM. 111. fiporiov corr. in 

fiporstyv M. oJa M. 202 AESCHYU 

Ttat dtdvotau /lao^oXtv 115 

xivrpov ij[Q}v a^uxxov^ azav d* 
aTzdza /ieraj-vouQ, 

*ir. 6\ TotauTa Tzditea fxeXea ^peopeva d^ fy^ 
hyea ^apea daxpuojzeT^, 

^ Ir^, 120 

hrjkepoiaiv i/xnpeTr^ 
Ctoaa yooiQ pe Ttp<b. 

^lXiopat pkv ^Aniav fiohvtv^ 
xap^dva 3* auddv 

ed, 7"«, xovvetQ. 125 

zoXXdxt d* ipTzirvoi ^bv Xaxidt 
Xivotatv ^ 
Stdovia xaXonrpfjL. 

113. ro MlXoq\ (immo 112 nuB/irjV^ ^ pZa tIdv nevTi^xovTa naJ" 
SwVy o iarev abrb^ b AvpmTog, 115. (immo 113 Te^aXofo) ob 

^XXoiQy dXXdL T^ dvo{(]L T<bv TiaeSwv eauTou xae Sedvoeav fiaevoXev e^tov^ 
orrep iaTe xevTpov d<puxT0v, 117. r^ drraTi^Texg (Grl*)* ^l^* 

SaxpuoneT^: 'mpajaxeuaaTexd tou nenTeev rd Sdxpua twv dxouoV' 
T<uv, 123. eXdaxo/iae (Gl). — Ti}v yr^ xaTd fiapfidpouQ (GL). 

125. <oc {(o Francken) ;^, voeeg xal ttjv JSdpfiapov feovr^v. 128. 
Tip xe^aXoSiaptp, 113. r^d^lto^ Bothe: ro ^dko<r {MXqkt ante ras.) M. 114. SoaTeapa- 
fiooAoeertv M. 115. fiatvoley schol. : fisvoXev M. 116. drav Ald. : drat 
(i in rasura) M. 118 — 181 tres chori ordines canere videntnr, ephym- 
nia totns chorus. 118. S' fyw Enger: Xireov M. 121. iffxpmj M. 
Post hoc separato ▼. ^pBOfiivii fiiXrj habet M, quae auctore Schuetzio 
delevit Porson. 122. in marg. C^ca ro ota fte rtftdt m. 123. 

Uiofiai Tumebus: Uiwfiat M. in marg. Ct* M. 125. sb^ yd^ xov- 

vst^ Boissonade: sttaxowsta (cfr. 136) et in marg. Cr M. 126. in 

marg. Cf M. 127. rjt et in marg. Cr M. fort. Xivonn xai. 128. 

mmSoviat (eraso v) M. SUPPLICES. 203 

atUiMir, 6, ^eoi^ d^ hayia riXea TteXofdvwv xa).mQ 

imSpofji^ tmoiii {^dvaroQ dm^. 130 

Im l(Of 

Iw dtfddfxptTftt Ttiuot, 

TToi Tdie xtifjL* d7rd$et\ 

^/Xio/jiat phv ^Aniau fiotjvtu^ 
xapfidva d^ adddv 135 

e5, 7*^, xovvelQ, 
TToXXdxt S* ipmzva) ^uv Xaxidt 
Xivotatv ^ 
^tSovitjL xaiiiTTpq.. 
str. 7. TTidra pkv ouv XtvoppatprjQ re 140 

SopoQ dXa ariywu dopoQ 
dj^eipaTov p* inepTre abv TtvooLiq' 
oidi pip^opat' re- 
XeoTaQ 8* iv ypovtp 

TtaTijp o navToTTTaQ 145 

TTpeupeveiQ xTiaetev^ 

129. Beotg d* ivayia: onoo 8k BdvaroQ dnfj^ ixee rwv dvdpw' 
nwv eimpayouvrwv re/xae rotQ BeotQ intrpiy^ouatv, ivayia de^ iva^ 
yeafjLaTa. 132. SuadtdYVwaroe, 133. ^pdc (Crl»)* 137. rw Sea- 
aj[ea/jLw ifinfnrw. 140. Xevoppa^Q So/iog Sopog: ^ vauc^ napoaov 

rpunwvreQ rdc vauc andproec aurag aovippanrov. xal rb nap 

e 
' Opypip ($ 383) »v^ac dxeeo/uLevov* (dxeea/i/ m) rb auppdnrovreQ (1. 

auppdnrovra) Si^Xoe. oBev xa} dxearpeac rdg panrp/a^ {j^drrreoQ m) 

^ae, 141. r^v BdXarrav eYpywv. 144. eawQ ouv npoQ r^v 

dp}r^v earae xal rb riXog. o 

130. inldpofi* fmn6t Hermann: im8p6ftwno&t et in marg. Cr M. 
dnj schol. : omjt M. 134. paragraphus praefixa in M. Uiwfiat M. 

136. etifax^vvtff yi. 137. iui:trv& corr. in ifinnvw M. 137 sq. 

in marg. Cr M. 138 sq. aXyotatv ^ atmdoviat (eraso v) M. 142. 

d^tifiar/tv Tnmebus: d)[ifiar6u M. auv n\foati Porson: oufinvotdia M. 
144. raJieuTdf Burges: reXeurda M. 1 204 AESCHYLI 

i^Ttipfxa aefivaq liiya fiarphQ 
ebvdQ dvdpmvy I e, 
ayapov li^dparoy kx<poYBiv. 
anlistr. 7, MXouaa S' aZ Mkouaav &Yvd p* 150 

kmdirw JtoQ xfipa 
i^ouaa tnpv^ i^^wm^ da(pakiQ' 
TtavTt Sk (Tfiivet St- 
(oyfwtm S^ doipaXiuQ 

dSpijTaQ dSpi^Ta 166 

fiuatoQ yeviahm^ 

llnipfia aepvdg piya fiaTpbQ 
euvaQ dvSptoUy I 1, 
dyapov dSdpuzav ix^uyelv, 
atr. 8, el Sk pij. peXav&eQ 160 

iHhiixTUTZov yiuoQ 
Tov ydiov^ 
rdv mduzevwTaTou 
Zr^va Twv xexpyjxoTwv 

t$6peai^a abv xXddotQ 166 

dpTdvatQ i^avouaaty 
fiTj TU)^ouaat {^ewv 'OXupmwv. 

147. b ^FstmjfpoQ. 149. Ijeviiet rb Soiyj, 150. BeXouadv 

fie etvat diyvijv, 162. daipaXibg imSerw fie, 156. dvrl zou pu- 
adaBw (Gl.). — ij 7Taf)BevoQ i}fidg zdLQ napMvoug, 160. el 8e fi^ 
ftuaerat, 162. rbv xara^Mvtov ^AtSrjv, 168. S) Zeu^ i) napdi 

rwv Bewv fiSjvtg xarh loug w8^g iarl xal fiaartywrtxif. 149. dddfiarov Bothe: dddfiauTOu M. 163. tr&Mi Heath: <r&S' 

vooct (factum ut yid. ex fr&euoc*) M. dtaryfioTm \ M. 164. dtwyptotQ 

daxalwa* Hermann. 166. ddfi^raq d8juLi^ra Westphal. 169. ddd- 

fiaurov M. 160. 8k Turnebus: 8ri M. 161. iiktdxrwxov Wellauer: 

ij^tdxto-Kov M. 162. ydtov Wellauer: ratov et in marg. Cr M. 168. 
dC>)vtouano et in marg. Cr M. SUPPLICES. 205 

xovvw d^ dyav 170 

Ya/ieraQ oupavdvtxov. 
][aXe7tou ydip ix 
nveufiaroQ elat j^eifxwv, 
emtistr, 8. xai t6t' ou dtxaioiQ 

ZtbQ iui^erat ioyotQ^ 176 

Tdu raQ fiobQ 

7ra73' drtpdaaQ^ Tbv ai- 

t6q ttot^ Ixxtaev /'oyy, 

ytjv l][Qtv nakivxpomv 

oiptv iv XtTounv* 180 

bip6Hev S* ei xXoot xakoopevoQ' 

JA, TzatdeQ^ ^povelv ^pyj* ^bv ippovouvTt d^ ^xeTe 
ntartj} yipovTt T<j)Se vaoxXijpip naTpi, 
xcu Tdnt j^epaoo vbv npopTjiHav iafimv 
alvdf ipokd^t Tap* emj dekToopivaQ, 185 

171. Ti^v ri^c ^HpaQ t^q iv dvSpe {tijq iv dvSpee^ Robort., 
r^ ebavSpeiqi Paley) vexibin^Q mvraQ robQ iv obpavip ^eooQ. xal 
i^* ^pdQ ouv fyBaaev ^ p^vtQ t^q ^HpoQ. — tjjo^c rb Svto touto 
3rbv noko^eviurarov Z^va rJiv xexpyjxonov l^opeirBa — ^akenob 
yhp ix nvebparoQ etat ^eepibv^, rd S* dkka Sed piaoo dvane- 
fiivf^rae. 174. xol ror' ob StxaeotQ: rb i^jQ^ xal rore ob 

SexaioeQ iveb^erae Z^q Xoyoe^^ vbv i^iov naXtvrponov ofpiu XercuQ. 
obx ebanoXoyjjroQ linae^ ^<r/v, Jrav ^ipaQ napeSjj dnoXkup£vouQ 
(dnoXXupLevae Yict). 183. i^dpxV (^^0* 184- <^ ^d iv 

BaXdaajj. 186. dnoi^pa^oupevaQ (dno^jrpa^opevaQ Robort.). 170. dz-np Bamberger: dfrav M. 171. ^ofttra^ obpavdvixo^ Vic- 

toriiu: jrofUTiwpayouMoy M. 176. itfi^erai Porson: iueu^trae M. 

Post 181 ephymnium 168—173 iterandum esse vidit Canter. 182. 

dA. Scaliger: npea M, coi npecfiury^ praescr. m. ijxere Porson: here 

i 

M. 184. npoft^&etav M. Aafiutv Wordsworth: lafielv M. 206 AESCHYLI 

bpoi xJp£y, auaudou uyyeXou trzpaToo^ 

aopvfYEQ ou aiYwaty d^our^XaTor 

o^iov d* unaaTzun^pa xai dopoaartov 

Xsuaaw^ (bu fTrnotQ xapmhnQ r' dj^ijpaatw 

Tuy^ &u TtpoQ ijpdQ TTJade ^V^ iip-jirffiTat 190 

dnz^peQ ehu djyiXoiu nenuauiuot, 

idX* efr' dTnjpwu eiTe xai Tei^rjypeuoQ 

(opfj $bu dpYjj Toud^ inopuuTat azoXou^ 

apeiufiu ioTt nauTbQ eluex^^ & xopat^ 

nuyou npoaiCeiu Toud^ dywutwu i^ewu. 195 

xpeiaaou 3k nupyou ^wp&Q^ appTjXTou adxoQ, 

dXX^ WQ Tu/taxa ^uTe^ xa\ XeuxoaTe^elQ 

ixeTTjpiuQ^ uirdXpuT^ aldoiou ^toQ^ 

aepuwQ e^^ouaat dtu ^epwu euwuu/iwuy 

aldota xut Yoeduu xue (^a^^peY eTT/j 200 

SiuouQ dpeipeal^\ wq inrjXuduQ npenei^ 

TopwQ Xijrouaai TuaS^ duutpdxzouQ ipuyuQ. 

V^^TXi ^' enia^w npwTu peu to /jtij bpuau^ 

To pij pdTutou 8^ ix peTwnw awippouwu 

CTW npoawnwu oppazoQ nup* ^auj^ou. 206 

xdi pij npoXeaj^oQ prjd* i^oXxoQ iu X6f<p 

193. rbu npbg ^/lOQ aroXou /lerdL bp/irjQ noiercae. 195. arpoy' 

ybXa ydp iart rd lepeTa xae ywueuQ oux i^ovra, 197. XeoxoeQ ipeoeQ 

iare/JL/jLeuaQ, 199. o iareu dure^eaBe rjj 8e$e^ twu dyaX/xdTwu^ rg 

dpearep^ tooq xXd8ouQ xarej^ouaae. 206. noXXdt nfMoe/udCou, — 

/ii^re TcpoTepa xardp^^ou rou Xoyou /jJjre dpee^opeui/ /mxfwXdjree, 188. Cr in marg. M. 189. Xeuera» M. 192. re^Y/^iuo^ Pear- 

son: rti^t/isuoff M. 194. Ct in marg. M. 195. ropd* Tumebus: 

rdtud* M. 196. xpsicautv mut. in xpetaaov M. 198. IxrTjpiag 

Victorius. 199. asfipder M, asfivwa m. tdwuufmtv Auratus: ^vco- 

vofiwu M. 200. yoidua Robortellus: /•ost^a M. Ca^psV Geel: rd 

Xpia M. Ct in marg. M. 202. fort rdq, 203. ^rri Pauw: 

^&orrr^ M. 204. ix treeraf^povi<yfuywu Dindorf'. SUPPLICES. 207 

yiuTj' To T^Se xdpT^ iTziipi^ovov y^^oq. 

fAifAyyjoo S* eacecv j^peloQ el ^ivr) ^ujraQ, 

bpaauaTopel)^ yap ob Trpinet tooq ^aaovaQ. 
XO. Ttdrep^ ^pououvTWQ nffOQ ippomuvzaQ ivveTcetQ, 210 

fuXd$opai de Tdade pepv^aitai ai9eu 

xedvoLQ i^eTpaQ' ZeuQ di •fevvijTwp Xdot, 
dA. /15 vuu a^oiaCe. pjjj^au^Q 8* eaTw xpdxoQ, 
XO' Mkotp* &u fjdT] aot niXaQ itp6vouQ ej^etv. 
XO. & Zeu^ xoTrwv oacTetpe pij dnoAwk6TaQ. 215 

Jil. Idofxo d^Ta itpeupevouQ diz^ oppaTOQ. 

xeivou MXovTOQ eu TeXeuTTjaet Tdde. 

xa!t ZrjvoQ opvtv TovSe vuv xixkijaxeTe. 
XO. xaAoupev aiydQ ijXiou awTjjpiouQ. 
dA. 6cfv6v T 'AnoXXat ipuydS^ dn^ oupavou i^eov. 220 
XO. elSwQ dv cdaav Tr/vSe auyYvolrj fipoTolQ. 
dA. auj-fvoizo Sf^Ta xat TcapaaTaiij izpoippwv. 
XO, Tiv' ouv xtxXijaxa) TwvSe Satpovwv iu] 
Jil. Spw Tpiatvav T^vSe, arjpeiov i^eou. 

208. imxoopiaQ )^pj^QetQ. 209* p^fofii^. 212. 6 e^opoQ roo 
yevouQ. 214« wq auTou ^Sij xaBeadevTOQ. 215. fxi) fieTa Th 

dnoXeaat (anoXeaBae Stephanus) olxTetpijarjg ^fioQ. 218. tov ^Xtov 
i^ooHanjat yiitp ^fioQ tug b dXexTpuwv. 222. awfyevotTo. 224. 
iv YP^i' — ^^^ IIoaetSatvoQ. 208. «r ^iuTj Sophianus: sl^sif ^ M. 210. paragraphus praefixa 

io M. ^pouoOvToc mnt in ^poyoouruKr m. — ^povoucav Dindorf. 213 
— 228, personarum notatione caret M. Versihus sic dispositis: 212, 
216. 214. 213. 215. 217 et post 217 unius (coryphaei) versus defectu no- 
tato vices Danai et coryphaei rcstituit Hermann (v. 216 post 212 collo- 
candum esse etiam Burges monuit). 213. /ajuuu M. fort. <r)[6JiaCs 

fa^X^u^g dpaaT7)piou, 215. oi Ztu Victorius: iw C^ua corr. in Iw 

W m. 218. xtxXiQtntTe Rohortellus: xixXiaxsTai mut. in xixXi^axKTat 

M. 221. aujryuoiij Loheck {auj^utoij Rohort.): edj^iftinj M. 222. 

ouyyviAto Victorius: auxvotTo M (superscr. m). 223. xtxiiaxat M. 208 AESCHYU 

XO, dkX^ eS r' inefiipev tu rt de^dalt(o j^dovL 225 

dA» ^EpfirjQ 8d^ diioQ roJatv "^EXlijvwv ito/iO(Q. 
XO. ilBoMpotQ vuv ia&Xd xTjpuxeuitQ}, 
AA. TrduTQPV d* dudxrwy rtbvdt xoiyo^oiixiav 
aipeab\ ii/ 6lyv(J} d^ kaphQ &Q 7iei.eidd(ov 
7Cea{^£ xipxwu ra»y bponxipwv ipo^tpy 290 

i^ifpwv bpaipwv xci ptaivdvrwv y^^oq. 
opvtitoQ opvtQ TtwQ dv a]^ve6ot faywv\ 
7IWQ 8* &v yapjwv axooaav axovroQ ndpa 
&fvdQ Yivotr' dv; odde pij \ ^AtSoo #avwv 
V^Tfi poLxaiwv alriaQ npd^aQ rdSe' 236 

xdxei dtxdCet rdpn]iaxi^/ia^\ &q iSyoQy 
ZebQ dXXoQ iv xapooatv bardraQ dtxaQ, 
axonetre xdpei^eabe r6vde rbv rponov^ 
onwQ dv Ofuv npdxoQ ei vtxq. rdde, 
BA. nodanbv SptXov rivd^ dveXXi/vdaroXov 240 

ninXotat ^ap^dpoiat xdt noxvwpaat 
iXiovra npoafwvoupev\ oi y^ ^ApjroXtQ 
iadijQ yuvatxwv oud^ iup^ *^EXXddoQ ronwv. 

226. wQ rwv Alpmrtwv dXXwQ adrwv (abrbv Robort.) Ypa^vrtuv. 
231. Twv awjryevafv bplv, — rou bfwj^evouQ (pertinere videtor ad 282). 
233. mpd narpbQ dxovroQ. 237. /uied* diQ obx Sarev dXXfj Ttfuo' 

pta. 240. r^v obi ^EXXr^va xara aroX^v. 242. rpu^wvra. 

226. scribendum dXioq nofiKdq 'EXXi^vwu. 227. vOy M. 229. 

d* ifffidi Auratus: deefidtr M. 230. fCe^c xipxtaw Robortellus: FiTs^ 
i9ac xpixw M, in marg. tCeff&e xipxtu m. 231. Cr in marg. M. 232. 
itv djTuedot Plut Rom. c. 9 et Quaest. Rom. p. 286 C: dvattfeoot M. 233. 
rcc ^ Burges. /•afiatu Robortellus: ydfiwv M. 234. fi^ ^v Tumebus: 
fkfiv M. in marg. Cr M, item 246, 254, 260, 272, 276, 278 et saepe alibi. 
235. fiaxamv Schuetz: ftdraiou M. 236. rdftnXax^fia^* dt^ Canter {rd- 
icXax^fta^^ &g Victorius): ranXa iv fiafiofff M. 238. rponov Stanley: 
roirov M. 240. nulla personae nota in M. dvs^Ui^vcy^o^oy Bothe : dvii- 

ki^ya tndXov M. 241. scribendum xal mta^yf/iaot. 242. npoa^voufiev^ 

> 

oit Robortellus : npoo^voufiivoo M. 243. dickXXddoc M (superscr. m). SUPPLICES. 209 

Sttwq Sk j^topav oSze xTjpuxwu Sno^ 

dTipo^epoi re, u/Knptu ^f^roiv^ pohTiv 246 

tzkr^T drpitrTwg^ zouzo &afjpa4nhv jriht, 

xkddoi ye pi\f dij xara vSpouQ d^uTSpwv 

xelvrat TtOLp^ bpuv npoQ ^boIq dywvioiQ* 

povov ToS^ '^EXkdq ^fSoiu tpjvoiceTai ard/a}. 

xoLt rakXa nokV kTtetxdaai dixaiou ^i/, 250 

ei pij TtapovTt (pMfYOQ '?^u d aifjfiavaiu.^ ^ 

XO. etpyjxaq dpipi xSapov dipeuS^ koyov, 

Ijfd) dk TupoQ ae izdrepov Sq eryju kiyto 
Ijl rrjpbu ^Eppou pd^dou ^ TzokeojQ dx6u\ 

BA, TtpoQ rauT^ dpeifiou xae kiy^ eudapaijQ ipoi 265 
Tou yrjyeuouQ ydp elp^ iyw Ilakaiy&ouoQ^ 
lutQ Ilekaajr/fQ^ TjjaSe y^Q dppjj^iTTjQ. 
hpou 8^ duaxTOQ euk^^jrwQ iTzwuupou 
yiuoQ flekaajrwu r^ude xapTcoikat /&6ua, 
xdi ndaau alau, y^q dtdkyoa ip/eTai 260 

ZTpupwu^ Tb TzphQ duuouTOQ ijkiou xpaTW. 

244. /lij imxyjpoxeuadfieuat. 245. Ttpeaj^ewu. 247. '^A- 

hjvtxwu Ixerwu. 249. aufi^wui^aee. 250 sq. Ifiekkou & 

OTo^aafW} rd xa^* ufidQ keyeev^ el fiij ^wvi)v ee^^ere. 252. nepl 

rou xdapou fjfiwv^ Sre fidpfiapoQ. 253. vuv Srjfi^rrjv. 254. 

ipdkaxa (Gl.). 256. Ilakaeybwv ovofia xupeov, 260. dvrl 

Tou xa} ndarjQ axaji, 261. tou npbg SuofidQ fiepouQ ZTpufio^ 

voQ xparw. HrpufjLwv Sk norafioQ Sp^xTjg. — norapbQ ijX^ 
peoQ (GL). 244/o^re Hennann: odSk M. 246. drpiarwg Sophianus: dxpiff' 
rwa M. 252. paragraphus praefixa in M. 253. npoa» M, npoaak 
m. irifv M. 254. ^n^pov (mut m in iynfp6v) •^epou pdfidov M, in 

marg. oXfiot fj kpfwu f>apSov m. 255. paragraphus praefixa in M. 

iU^' •b&apiHf^ Tnmebus: kiytr^ Bb^ptnti M. 257. Ikkaffyds Can- 

ter: nskaff/ou M. 260. alav ^^ Tumebus: alSvrjff M. SC djrvd^ 

Wordsworth, fort St* dyxo<r. 261. rd corr. in rou M, in marg. rd m. 

Aeschylus ed. Wecklein. 14 210 AESCHYLI 

Spl^ofiat dk n^u re Ileppatfi&v )[&6ya 

niydou re Tdnixetva^ Uatouwp niXaQ^ 

Sprj ze A(od(ovdia' aovcipvet 3* SpoQ 

uYpOLQ SaXdaffjjQ' rwpde Tdni Tdde xpaTtb. 265 

adTTJQ de joipaQ 'Aniaq niiou Tode 

ndXat xixhjTat fmTOQ laTpou /dptv. 

^AntQ ydp iXi^iou ix nipag NaunaxTiaQ 

laTpopauTtQ naiQ AnoXXwuoQ yjbova 

TTjvS^ ixxa&aipet xuioddXcau fipoTo^&opofUy 270 

rd 8i] naXatoiv aipdTCJU ptda^aatu 

^pau&ela^ du^xe xaxa pjjuelTat axrj^ 

dpaxoui^optXou duapeufj (uuotxtau. 

TOUTCDU axTj TOptua xdt XuTijpta 

npd$aQ iLpipTtTioQ '^AntQ ^Apyeitjf. )[&oui 276 

pui^prju noT^ duTipiadou TjZper^ iu XcratQ. 

e][ouaa d' i^drj Tdn' ipou Texpijpta 

yiuoQ r' 3v i$eu^oto xa} XiyoiQ npoam, 

fiaxpdu ye pku dij pr^atu od aTipjet noXtQ, 

264. 6 8e 5poQ 6 fijieTepog rdne Jwdwvjjv i/ee i<og tt^q ^aXda^ 
aijQ' xaJi inexeeva Sk rtovSe xpartb. 268. rou neparoQ, dve- 

j^povtae Si' rlbv y^ "^HpaxXeeSwv vaual Seafidvrojv elQ ^ApyoQ o5- 
reoQ ixXfj^Tj NaunaxroQ. 271. wq rlbv noXerwv auroxrovfjadu- 

roDV, 273. r/ dv^xe; Spaxovrtov nXr^&oQ, . 276. dvrl rou 

nepeenoerjaaro. 262. Ti^v re Stanley: rrjvdB Il(. nsppaifftov M. 263. fort. /7at($- 

vwv Xiicag, 265. rdnl rdde Ganter: r' dntira dk M. 270. fipo" 

rofdpwv M (superscr. m). 271. S^ Tumebus: dk M. 272. ;(f/5av- 

^ttd Robortellus: XP^^^^^ ^* fojx^^'^/^^*'''] Margoliouth, fort. '/ui^vercc 
&dx7j, 273. dpaxov&ofuXov Bothe: dpdxiov&* 6fuX&v M, dpdxov^* 

ofuXov m. 275. dfjLifinratg dmq Robortellus: fUfiicr&c Snttd M. 

276. TTor' dvrifua&ov Tumebus: novravriveta^v M. eBper M. 277. 
fyoutra d^ Heimsoeth: ?/ov S* hv M, in marg. yp, fy^oaav m. 278. 

]rivoq r* et Xejrotg Jtpoaw Robortellus: yivotx* et Xi^ot itpotrwe M. 279. 
ye fikv corr. in yi fuv M. di^ pijaiv Sophianus: dfipimv M. SUPPLICES. 211 

XO. /9/oa/Ac TopdQ d' b fjtij^oQ^ ^ApYtiai yivoQ 280 

i^ei})[opeaba^ anippaz^ edrixuou fiooQ* 
xcu rauT^ dkrjt^^ itdura Ttpoatpoaw Xoyq}, 

BA. amaza pu9e7a9\ w ^ivai^ xXoeiv ijuoi^ 
87t(oQ ToS' bfJLiv iaztv 'Apyetov yivoQ, 
Ai^oanxaiq yap paXXov ip^epiaxepai 285 

yoyai^iv kare xoddapwg ij^wpiaiQ. 
xai AYiXoQ S.V i^pitpeie xotoorov ipurov^ 
K'i7:ptoQ yapaxr^p r' iv juvaxxeiotQ ruTTotQ 
elxwQ izinXyjxrat rexTovwv npbQ ipaivwv 
'IvdaQ r' dxouw vopdSaQ iTnrofiduoatv 290 

elvat xapijXotQ darpafit^ouaaQ^ ydova 
izap* AWtoiptv daxuxetTovoupivajQ. 
xai TOLQ dvdvdpouQ xpeo^opouQ d^ ^ApaCovaQ, 
el To$oTeuyelQ ^re, xdpT^ Qv ^xaaa 
budQ. dtda^MQ 3' av xod' eldetTjv nXiov, 295 

Sttwq 'jrive&Xov anippa r' ApyeXov to adv. 

XO. xXjjdouj^ov 'HpaQ ipaa\ dwpaTwv rroTe 
Vfl; Yevia9at rj<y' iv ^Apyeia ](9ovi. 282. dvrl rou dnobei^w. 288. xal yvvaTxeQ &v Kunpeae dv^ 

Spdae /iqreTacu rexoeev xaB^ ufiaQ. 290. 'vnnoeg ioexueaeQ xara 

rb rd^o^. 291. xap.7jXotQ vwro^opoufiivaeQ (— aff Bothe) xarb^ 

rijv ^Bova. darpdj^ 8e Xeyerae ^ vwro^opoQ ^fiiovoQ. 293. Xeenee 
eevae. 297. eepeeav (GL). 280. nulla personae nota in M. 282. navrl Schuetz. AS^aiv^ ut vid., 
M, Idjroft m. 283. paragraphus praefixa in M. dmara Ald.: dnttara 
M. 284. noB* Meineke. 286. Yuvat^iv Tumebus: Yuvat^i d* M. 

287. ^piijftttv M. 288. xuTzpat M, mut. in x6nptoa m. 290. ^hddq 
Bothe: Ivdoua M. dxouw Robortellus: dxo6tov M. htreopdfioatv Turnebus: 
Imcofidfiotatv M. 291. roiag xafirjXutq Heimsoeth. darpafitCouaa^a 

( — ata ante ras.) M. 293. xpBofiopoug Abresch : xpeofipdrooa M. d* 

delet WeDauer. 295. S' Stv Abresch: dv M. 297—837. nullae 

personarum notae in M. 297. ^tr vel ^a M, ^aal m. 298. rfl^* 
iv Sophianus: rij ld$h M. 

14» 212 AESCHYLI 

BA. ^v &Q fidXurra^ xoi <pdxiQ TzoXkrj xpaTsi. 

BA. fx^ xai XoxoQ Ttg Z^va fxtj^d^vai ^poT<p; 300 

XO. xdxpuTrrd y' "'Hpaq raura xdpnaXdypaTa, 

BA. TZ&Q oZv tsXeotSl fiaatXiwu ueixij Tade; 

XO. fiouu r^v pjvdix^ If^yjxsv ^Apyeia i^eSq. 

BA. odxouu neXdCet Zebg in ehxpaip<p ^ot; 

XO. faaiu^ npenovTa fiou9f}p<p Taup<p dipag. 305 

BA. Ti dyjTa npog tout^ dXo^og la^upd At6Q\ 

XO. Tdv ndvi^' SpwuTa f>uXax* imaxrjaev fiot. 

BA, TToTov TtauoTmjv olofiouxdXou Xij^et^; 

XO. ^Apyou^ Tou 'Epfi7jg natda yTJQ xaTSXTave. 

BA* xi odu eTeu^eu d/Xo duanoTfKf} ^ot\ 310 

XO. ^oTjXdTjju pu(ona^ xturjT-fjptou. 

BA. dlinpou xaXouatv adTov ol AeiXou TreXag, 

XO. Totydp vtv ix y^Q ijXaacu paxpqi dpopcp. 

BA. xax TauT eXe^aq nduTa aujrxSXXwQ hpoi. 

XO. xat foju Kduoj^ou xdnt Mep<ptu fxeTo. 316 

301. ai TKpenXoxai. 302. rd uetKrj dtbg xalTIpag elg re 

xareX7j^au\ 303. r^u 8td riju (St' adriju Chatelain vel Graux) 

YeuoiiivTjU bnb Jtbg iierafi6p<p<oatu r^c ^lovg r^ &eqi npo<jrj<peu. 
313. SIq {8ib Weil) auriju rjXaae fiaxpat 8p6fi<p. 314. ^TuyxoX' 

X<i}q: <rttfi^<ou<og. 299. ijfv Hermann: fjv M. Post 299 lacunam notavit Pearson: 

coryphaei versus intercidit. 301. xdxponr<i . . rdfinakdYfmra Her- 

mann cl. Hesych. ifiTraJLouYfJtara {ifinaJLdiYfiara Sahnasius)* al ifiirXoxa(: 
xal xpoftrdL . . naAAajrfidr<ov M. 302. scribendum videtur /9aai- 

JLiotv. 303. ftouv rijv Canter: ftou—n^v M. 304. Itr* Schuetz. 

306. Kpiitovra Tumebus: irpeTrovrcur M. 306. 8^ra Victoriua: *^ 

M. npdg raur' SXo^og Robortellus: irpo<naura 16^010 M. l<rj[upd dt6g 

Pauw: )[upa8to<r M. 807. rdwavt^' M (superscr. m). 310. ireu^ev 

Tumebus: irsufs <f M. 312. adrdv 'hd^ou Hermann. niXag Tur- 

nebns: Ki8a<r M, in marg. dtfiat ndtdts m. 313. jr^s Canter: r^a M. 
316. xdtm M. Post 315 versum regis excidisse vidit Hermann. SUPPLICES. 213 

XO. xat ZtuQ y iipdmwp j^etpi ftruti ySvov. 

BA, TiQ o5u 6 AXoQ nopriQ eu/erat fio^Q; 

XO, ^EnafOQ dXTj^wg /iuaiwv iTrofuufiog. 

XO, Aifiufj^ piytffro]^ ^r^g xapnoupemj. 

BA. Ttu^ ouu Ir' akiov T^ade pXaoTTjphv Xij^etQ; 320 

XO. B^Xov Sinaitda^ naTipa tou8* ipoo naTpSg, 

BA: t6 ndvaoipo)^ vtiv Svopa tout6 pot ippdaov, 

XO, Aauadg^ hdeXipbQ d^ ioTt nevrrjxovTanatQ, 

BA, xdjt Tood* dvotYe ToSvop* d^&6v<p X^ytp, 

XO, AijfUTtTOQ, eldwQ d' &pdv iipj^alov yivoQ 326 

npdaaotQ dv &q ^Apyelov ivTijaaQ otSXov, 
BA, doxeiTe dij pot r^aSe xotvwveiv ^dovdQ 
Tdp}(atov, dkkd n&Q nuTptpa dwpaTa 
Xtnelv Ir^^re; tIq xaTiaxrj<pev Tuj[r}\ 
XO, dva$ JJeXaaj^dtv^ aUX^ dv&pdfnofv xaxd, 330 

nSvou 5' tootQ dv oddapou TadTdv mepov, 
iitei TtQ rju^et T-ijvd^ dviXntarov ^upjv 
xiXaeiv iQ ^ApyoQ x^8oq ijyevkQ Tb nplv^ 
^(^et peTaTtTotouaav edvalwv ydpwv; 

BA, Tt <pijQ Ixvela^at Twvd^ dywviwv ^ewvy 386 

I 

320. 6 Eupmidy^Q nevre ^al naudoQ elvcu BtjXoo^ Aqfunrov^ Jo- 
vadv^ 0olvtxa^ 0tvea^ ^AYrjvopa, 322. rou narpoQ aou, 336. 8td. 316. ^troBt Scaliger: ^ur^oet M. 317. ri^ Stanlej: ri M. Post 
318 vennm regis excidisse monuit Stanley. 319. ^g nido^ Borgee, 

fort. «r^/Eia j^. 320. fildmiftoy M. 323. da$A^g d* Scaliger: 

d^ dSeX^^aM. imv M. KtvrTjMoyrdnati Ee&ih {nBvrjjxoyroieati c): «cy- 
nixoardKaiff M. 324. ro5&* dvoqrt Porson: roO datfaofyM M. 826. 
Mwg <9* Tnmebiu: ^ Mqht d* M. 326. duar^^tur M, i& marg. «tv- 

n^tf m. 327. <Soxc<rc ^ Tumebus: doxBlri M. 329. XMneeh 

ante corr. M. 331. ^* tdcts . . «rt/^t/ Tnmebus: MSonr . . ndrt* 

pov M. 382. iK^ (corr. in iit%t) rw M. 33a xiAawty Robor- 

teUuB: xAlMicy M. 334. ix^t faramoioO&av Turnebus: 7/cc fiMti, 

xrohumiv M. 214 AESCHYLI 

iBUxoars^UQ ij^ooaa veodpimooQ xXddooQ^ 

XO, 6)Q txi) Yivmfxat dfioitQ AlyuTtrou yivsi, 

BA» norepa xax^ Ij^bpaVj ij rd /ii/ Si/ntQ Aiyetg; 

XO. TtQ 3' dv ipiXouQ {ouolro touq xEXTrjpiiyouQ^ 

BA. alHvoQ pkv ofircnQ peiZov au$eTat ^poTotQ. 340 

XO. xat duaTU)[ouvTQ}y y^ edpapijQ dnaXXayi^. 

BA. TTWQ o5v irpoQ ufidQ edaeJSijQ ijra) itiXw\ 

XO. ahouat fjoi ^xdobQ naimv AlyuTtTou ndXtv. 

BA. ^apia au y* elnaQ^ noXe/jLov dpaadat viov, 

XO. tiXX^ ij 81x7] ye ^uppdj^mv unepoTacret. 846 

BA. etjrep y' dn^ ^PXV^ TtpaypdTCDv xotvo^vdQ 9jv. 

XO. aldou ab Ttpupvav TtoXeoQ w8^ kaxeppivjjv, 

BA. TtiipptxaS Xeuaawv Tdad* i8paQ xaTaaxlouQ. 

XO. fiapuQ ye ftivTot ZrjvbQ Ixeaiou xotoq. 

str. L XO. IlaXai^dovoQ zixoQ^ xXuSi pou 360 

Ttpdtppovt xap8ia^ neXaayiov dva$. 
t8e pe Tav Ixinv fpuyd^a 7tepi8popoVj 

t/ XeyetQ iXjjXu&evae. 338. ij ore d&e/iiTog YdfioQ; akro ydp ab- 
rdLQ ixSe86a&ai ^Si^ dXXotQ dvSpdaev. 339. xar' i^^pav StjXo^ 

vore. Teg ydp roug dvSpag SeanoTaQ a>voeTO\ 346. auvenpaaaov 
6/£?v, el dp)[^v npoifdaemQ ee^^ov. 348. to7q BaXXoeQ IxeTT^peatv 

xXddwv TtenXijptofiivouQ. 336. veoSpinrotff xkddoto ante corr. M. 338. paragraphus prae- 

fixa in M. 339 — 341. nullae personarum notae in M. 339. 

iovotro M. 340. iieiZotv ante corr. M. 341. y^ Tumebus: t' 

supra lineam m. 342 — 347. paragraphi praefixae in M. 343. 

. 'xSoug Schuetz: *xdf<r M. 344. dpaff^at Kobortellus: aXpaa^t (ac- 

centu^ super pa eraso) M. 346. xotvtovbq Sophianus: xotvba {da in 

litura) M. 347. noXeog . . iarefifUVTjv Tumebus: ndXetotr . . iareft' 

fUvrj M. 348 sq. nullae personarum notae in M. 348. ni^ptxa 

Hobortellus: ni^uxa M. keuatav M. rdaS* idpaa Yictorius: rda diSpa 
M. 350. rdxoa M, mut. in rixoa m. 362. fie rdv Stephanus: ai^- 
yav M. Ixirriv mut. in Ixirtv M. SUPPLICES. 215 

ddfjLaXiv StfJL nirpaig 

ijli^drotQ, fv' dhq. 355 

nlauuoQ fiifxoxe 

tppd^ooaa ^orTjpi poj^itouQ^ 
BA. hpS) xXd8oirtt y^todponotQ xardaxiov 

vaoov^' Sfuiou Twvd^ dywvimv i^ewv. 

etTj S' dvarov npdj^pa rour^ dtrroH^wv^ 360 

pijd^ if diXnrmv xdirpopi^rjrwv n^Xse 

velxoQ YivTjrat* rdtv ydp od delrat jrSXtQ, 
antiitr. 1. XO. Xdotxo tJ^r' avaxov (puydv 

Ixeaia 9iptQ Aioq xXapiou, 

au Sk nap^ iifft^fdvou pdt^e Yepa^pdvmv 366 

nortrpdnatov al- 

SSpevoQ oiv nep 

\epoS6xa ^ewv Xij' 

par dn^ dvSpoQ dyvou, 
BA. oSrot xddtja&e Swpdrwv itpiartot 370 

355. r^ rou Spoug, 357. rw iaurrjg fiorijpe arjfiatvouaa rouQ 
SewyjjLOug, 358. 6pw dfuXov Sewv iarep.iJ.ivwv txerrjpeaeg, 360. 
rwv vuv fikv $ivwVf Ttpdnjv Sk auvrjfifiivwv rcD daree. 362 (immo 
363). njv fiij inl fiXdfy revbg yeyovmav. 364. navrdncure xXrfpouV' 
TOQ xa} xpaivovTOQ, 366. nap* ifiou t^q vewripaQ d yipwv, 366 sq. 
o^ nrwj^euaeeg, 368. oe ^eol Si^ovrae rd dnh dvdpog dyvou iepd, 
370. ob nphg r^v kariav rwv ifiwv Swfxdreov dvre rou ohx ISeq. nphg 
ifik noeeea^e rdg Ixeaeag^ dXXd nphg ndaav rijv ndXev. 

353. Xuxoditoxrov Hermann: Xtux6d(xrov lA, 364. dfinirpata (er 

in ras.) M. 366. ^Xefidrotg h* Valckenarius : ifktpdrottnv M. 356 sq. 
fUfiuxt ^pdZou I aa M. 367 delet Bothe. 368. paragraphus prae- 
fixa in M. xlddotaf^ eraso v, M. 369. vauov&'' scripsi: viov&' M. 

363. ^r' dvarov Pauw: «J^ra rdv dvarov M. 366 sq. coniunctos 

habet M. 367. ednopeig CGHaupt. 368. Upoddxatv Butler. 

368 sq. kyffifiar^ Tumebus. fort. Ipodoxatv ^ewv kai/fuir' (Hesych. /lo^ 
Yftara' nififiara lepd^ dizdpyfiara). 370 — 447. paragraphis vices per- 
sonarum notat M praeter 392/ ubi nulla nota. 216 AESCHYLI 

ifACov. Th xoD^bv d' el fxtaivBzat it6XiQ^ 
^ovfj fieXia^w XabQ ixnovttv dxt). 
iya} d^ Sv oh xpatvotfx^ bnSa^emv itdpoq^ 
darolQ Sk ndai rcivde xotuwaag nept. 
str. 2. XO. au rot nSltQ^ ab dk rb dijfxtov^ 375 

npizavtQ dxptxoQ wv^ 
xparivetQ fiwpSv^ kariav )(&ov6q^ 
povoilfijfpotai ueupaatif aebev^ 
povoaxTjTTCpotat 8' iv dp6voiQ ](piog 
ndv intxpaivecQ' dyoQ ^uXdaaoo. 330 

BA, dyoq fikv etij rotQ ifwtQ naXcfx/ycotQ^ 
bplv d* dprjyetv odx ejfw pXdfiTjQ drep* 
odS' a5 r6d' eiippov^ rdad* drtpdaat XtrdQ. 
dpTj/auw dk xai f6^0Q p* ej^et tppevaQ 
dpdaai re pij dpdaai re xai roj^v kXeiv. 335 
anHsir. 2, XO, rbv btpobev axonbv entax6net^ 

foXaxa noXun6vwv 
fipordfv, ol rotQ niXaQ npoaijpevot 
dixaQ oh ruy^dvooatv ivv6poo. 
pevet rot ZijvbQ ixraioo x6roQ 390 

371. el 8e rb xoevbv fxea/verae^ 8 iartv ^ n6XeQ. 376. <2yo- 

neuBwoQ. 381. i^^polQ. 385. xal rou aofjL^df^ovroQ imro^ 

Xeev. 386 sqq. rbv ^eveov xa2 Ixeaeov A/a rbv ipbXoKa rwv dro^obv' 
Ttov^ oheveQ toTq niXoQ Ttpoae&ivovreQ ob fjLeraXofjLjSdvooat r^Q ^Uj^q^ 
dXX^ imepopiovrae, 390. roeQ BprjvoeQ r&v na^rj^ovrtov aofifui^et 

6 rdb AtbQ ^oXoQ. 371. ifJbbv M, ifi&v m. 372. ixnovkiv Tarnebus: ixnvo^lv M. 

373. ndpo^ Sophianas: •Rapaxpoc M. — dL<noXq . . r&vd% Scaliger: d0«- 
r&v . . roiadt M. 378. veuftatrt M. 379. ^pdvots Pauw (i9/9<$- 

votat Sophianos): xp6^otet M. 380. djrog Bobortellus: dX/oa M. 

386. fii^ dpdtrat tm Robortellas: fajdpdaijTt M. 386. intax6K9t Bo* 

borteUas: intnontl M. SUPPLICES. 217 

dofrJtapaMXxTooq na&SvToq oarrocg. 

BA. e? Tot xparoum naideQ AfyoTtTou ai9ev 
]f6/jup nSkewQ^ (pdaxovreq iyyiraTa YivouQ 
elvai^ tIq iu Tolad^ dvTio}99]vai MXot\ 
8et Tot ae feuyetv xard vdpouQ TobQ oho&ev^ 395 
d}Q odx e](ouaiv xupoQ oudkv dpip\ aou. 
str. 3. XO. p^ Tt noT^ o5v yevotpav bno^eiptoQ 
xpdreatv dpaiva>v, ZnaaTpov 8i rot 
pi%[ap SpiCopat ydpou duatppovoQ 
^uyaL ^uppa^ov S' kXouevoQ Sixav 400 

xplve aifiaQ ru npoQ dewv. 

BA. odx euxptTov Tb xpipa' p-^ pH alpou xpin^v. 
elTiov dk xai itpivj odx aveu drjpou rdde 
Ttpd^atp^ dv^ of»di nep xpar&v^ xcu pij nare 
etTru iedtQ^ ei nou u xdt pi/ toIov TUj^ot' 405 
iinjkudaQ Ttpdtv dnwXeaaQ ndXtv. 
ttnii§ir. 3. XO. dpfOTipouQ 6paip(ov Td8* intaxonei 

ZeuQ iTepoppenijQ^ viptov ebcdTwQ 
adtxa pkv xaxolQy Sata 8' ivvSpotQ. 
ri T€bv8^ e$ taou ^enopivwv peral- 410 

898. rijjv 8k rou ifdfwu ivrj^av^v bpioupxu rotQ darpotQ' dvrl rou 
fu^^av^ofuu febyety Bt^ 68ou fiaxpdQ r6v Ydpov. oi ydp pxixpdv 
686v ^e&jrovreQ 8t' Sarpa»v aTjpjaiveaBat iXeyov. 408. abrbQ i7te$- 
tfpjaaro r( iarcv irepopperv^Q, 410. 6/ 6 ZeuQ r6 faov fukdr* 

ret^ r/ dnopetQ auiipa^^aaLt rtp ^tc; 

891. duanapa&ihxooi Barges : & dumtap^ilxrour (in marg. duaxap' 

^Bviirota m) M. 894. r/c Victorius : rM^ M. i»eJiet M. 895. fort 
a* iXiyx^tv. 897. bnoxeipto^ RoborteUus: bnoxiptoa M. 400. 

^t^dv Heath. 405. to/o* Porson: ri//d§ M. fort. «f itou rt iWrt- 

pov rOxot^ siquidem xai ^if Toiou ex interpretamento ortum videtur. 
406. iiHjXudas Robortellus: BhrqXudaa M. 407. fort. vo^fmv. 408. 
trtpopenija ante corr. M. 409. fort. iXXepa fdv (cfr. Hesych. iXXepa- 
^t^pdf ndXefiuOj ddtxa). aUta d* Weil. 218 AESCHYLI 

yetQ rb dUatov ip^at\ 
BA» 3s:t zot fia&eiag ^pourldog amTrjpioo 

dtXTJV XoXup^TjT^pOQ €Q ^U&hv poXstV 

SednpxhQ ofipa^ pTj8^ ayav (pvoipivov^ 

SnmQ avara rauza tzpwTa pkv noktt^ 415 

auzolai d' ijutv kjczeleuzTjaet xakioQ^ 

xai pTjze d^ptg /iuaiwv ifpdipezat 

pTjZ^ kv i^ewv idpatatv oid^ IdpopevaQ 

ixdovzeg upaq zdv 7rav(oAedpov deov 

fiapbv ^uvotxov ihjaopea&^ dkdazopa^ 420 

8g oh8^ iv "Atdnu zhv i^avovz^ iAeu&epo7. 

pwv od doxel delv <ppovii8oQ amnjpiou; 

8tr, 4. XO. ippovztaov xa\ yevou 
TzavSixwQ euae^ijQ 

npoQevoQ^ 425 

zav (puydSa fir) 7rpo8(pQ^ 
zav ixa&ev ix^oXcuQ 
8uaiHoiQ dpfievav 
antistr, 4. pr]8' idjjQ fi' i$ k8pav 

7toXuM(ov ^u(Tta(^ 430 

^eTaav^ w 

Trdv xpdzoQ i^cDV /dovoQ, 

YVQ}f)t 8^ u^ptv fhip(t}v, 

xcu (puXa^at xozov. 

412. 8e7 dij eeg ^u&ov fioXeTv ^povrcSog fia&e^ag aoDZTjpiou, de- 
X7JV xoXufifiTjTTjpog. TouTo Sk Tocg (ntoYYQTOfjLOtg aufifiaivee, Td Troff^ 
pto&ev axonelv xa\ Ttepe/SkiTtea&ae, 417. dvTt tou IxeT^Stov, 420. 
(Trjfutfoaai. 427 sq. StiOYfidtg d&iotg. 434. Tbv tou Jtog. 414. (jtvwfiivov Salvinius: eovwfxivwv M. 420. ^iiadfisa^* Vic- 

torius: ^TfadfjLs^^ M. 421. dq odS* iv Stephanus {odS' iu Victorius): 

Sff odSkv M. 422. Soxet detv Turnebus : Soxeh det M. 428. 

dpfievav Pauw: dpofiivav M. 434. ^ewv r' dleoat xdrov Heimsoeth. SUPPLICES. 219 atr, 5. fJLrj Tt r^jc '^olv Ixim elatdelv 435 

dno fifjeTicDV fii^ 
8{xaQ dyofiivau 
tTTTnjdou dfxnoxciiv 
noXofUTO})^ ninkwv r' 

hztXafiaq ifxcbv, 440 

anHatr, 5, la&t ydp^ natm Tade xai ddfxotQ^ 
SndTsp^ du xrioTjQy 
piuet dp^ ixTiuetv 
Suoiav diptv. 

Tade (ppdaat dixat- 445 

a At6i^ev xpdTTj, 

BA, xai 87) niippaapat' deupo d' i^oxiXXeTat' 
ij TOtatv ^ toIq ndXepov aupea&at piyav 
nda* eaT^ dvaYXTj' xai ^eyopfwrat axd^oQ 
aTpi^Xatat vaurtxaiatv i)Q npoarjXfiivov, 450 

dveo 8e iojnjQ od8afiou xaTaaTpoipif, 
xoLi ^pTjpaTWv filv ix 86pwv nop&oupivwv 
aTTjv yepa^wv xai fxiy^ ipnXijaag f^pou 

436 sq. Ttapa ^ouXijatv r^c Sexr^g, 438. wg Tnnov ttjQ &/xnuxoQ 
iXxofxdvyjv, 440. rdig intXrjipeig rwv nenXwv fiou. 441. Xetnet 
rb OTt. — (440) dnh xotvou rb fx^ rXahjg I8etv. 444. Scxatov 

iariv dnoStSovat ojxoeav Sexjjv ^alxe nd^jj rd x* epe^e^ Sexi) S* 
IBeTa yevotrot (Hesiod. fr. 217 G.) 447. ourwg dnofiaevee. 448. 

^ roTc Beoeg, Jj roeQ AfyunredSaeg. 453. rou Jtdg ifxnefxnXwvrog 

xa} Yefi/CovroQ dnjg rov yofxov, 

435. rXjg rdv Pauw : r* datarau M. in marg. Cr olpiat fxTfrt rkav^a 
xdv Ixirtv m. t>1^( Wellauer. 438. ImtJfddv corr. ex Ijnnfdwv M. 

439. itoXufiirwv iWnebns: TtoXufii^rwv M. 442. dnoripav M. 443. 

fUv8t Sip* ixrivBtv Abresch: fisvet Spetxreivetv M. 444. dvripponov 

^ifitv Heimsoeth. 445. Sixata \ M. 447. paragraphus praefixa 

in M. 448. scribendum dpaa^at ut 344. 450. scribendum vau- 

rtxaXat npo^smf^fiivov. 452. ^^pi^ftairt M, in marg. xPVf^^^^^ ^- 

453. ^efiiCtav ex schol. Scaliger: /e fieiCw M. Versum secludit Dindorf. 220 AESCHYU 

YemiT &v aXka xTjjacou Jw)ff xdptu • 
xai yXwaaa To^euaaaa fjtrj tol xaipta^ 455 

yivocro fiodou fiuifoQ iv {^tkxTTjpioQ^ 
aXYEivd itufiou xdpra xivi^zyjpta. 
5na>Q 3* Spatpov aJfia pij yev^aeTai^ 
del xdpTa t^uetv xoit Treaeiv ypTjarijpta 
^eolat TtokXotQ noXXd, TtTjfiou^Q dxTj, 460 

i^ xdpTa veixouQ roud^ kyii 7:apoi]^ofmf 
MXm d^ dtdptQ pdXXov fj ao^oQ xaxwv 
ehat' yivotTo d' ei napd 'jrvdfprjv ifjti^v, 
XO. TToXXwv dxouaov Teppar^ aldoiwv Xdjrwv, 
BA. ^xouaa^ xaLt Xiyotq dv ou pue (peu^erat. 465 

XO, Ijjfoi aTpotpouQ CdtvaQ re, auXXafidq ninXmv, 
BA. TU^av yuvatxwv xauTa aupnpeTV^ niXot, 
XO, ix Twvde Toivuv^ tai^ij pr^avii xaXij. 
BA. Xi^ov Tiv^ adSijv rijvde -pjpuaaa^ laig, 
XO. el pij Tt ntarov Ttpi^ bnoavijaetQ ardXip 470 

BA, xi aot ntpaivet pTjj^avij au!^a>pdTmv\ 
XO. viotQ niva$tv ppixea xoap^aat Tdde. 

465. dvr2 rou yXwaarjg xo^euadarjQ^ 8 iarev ehmuavjQ, 460. 

r^C npoaBoxatfjdvrjQ wfjiioviJQ Sxtj, 461. xal touto noiwv ixTdg 

laofiae rou ve(xouQ Beoeg fmfjperwv, 462. fidvTtg dTtopahfV ipaJu^ 
XoQ. 466. rdc arpofdQ ralv Zmvwv. ' 472. xatvdtQ dva^ijfiam 
rd dj^^puzTa rwv Bewv xoafiifaw. Xiyet Sk Zrt fierewp^aw ifiaau' 
Thv {ifjLauzijv Paley) rg dj^ovg. 456. ^Xxn^ptog Turnebas: ^tXrr^piour M. 457. secluidit GeeL 

458. dftaifibutu M, dfidiftov m. 461 post 451 saam locom habet. 464. 
nalla personae nota in M. 465 — 476. paragraplii praefixae in M, 

niBi quod 467 sq., 471 nota omissa. 466. arpo^poug Scaliger: enp6' 

fiouc M. 467. rd)[* dv MarckscheffeL Scribendam Yuvcu^t^f. 468. 

xoii^ Tamebas: xaXet M. 469. Xi^ov M. Yyipuaaoi* Meineke: y^pu' 

Ma M. i^t rasora fedt m ex ionj (?). 470. 6ieooriims Wellaaer: 
bieoarient M. SUPPLICES. 221 

BA. ahqf/mT(odeg ToomQ' dXk' /iTrkwQ fpdaov. 

XO, ix tg;vJ' STTmq rd^un* dTcdy^aai^ai fie&u. 

BA, rjxouaa /jLaaziXT^pa xapdiuQ Xoyou. 476 

XO. $ou^xaQ' ihfipdTwaa xap aafioTepov. 

BA. '^' P-^l^ noXkaiiT^ ye duandXatara itpdypaTa^ 
xaxiov Sk nXr^oq noTapoQ wq STtipj^eTar 
aTTjQ d^ a^uaaov itiXayoQ od pdX^ eSizopov 
t63^ iafiifiijxa^ xoudapou XtpTjv xaxwv, 480 

z\ pku yap bfjuv pij tSS^ ixTzpd^o) }(pioQ^ 
piaafjt^ iXe^aQ odj^ &7TepTo$euatpov ' 
el 8^ au&^ hpaipoiQ natah AtyuTZTOu aiBev 
aTa9e\Q npo Tet^icau dtd pd^rjQ iyffti xiXouQ^ 
TTWQ ohj[t TdvdXiopa yijfveTat ntxpoVy 486 

avdpaQ yuvatxwv elvey^ aipd$at 7tidov\ 
SpwQ d^ avdyxTj Zyjvoq ui3eta&at xotov 
ixTTjpoQ' ZiptaroQ YCLp iv ^poroiQ tpS^oQ. 
au piv, Ttdrep yepatk rwvSe napMvwv^ 
xXd3ouQ re toutouq al(p' iv dyxdXatQ Xafiwv 490 
fiwpobQ in^ dXXouQ 8atp6vwv iyj^wpiwv 
^iQ^ wQ 73wat r9ja3^ iiipi^ewQ rixpap 
ndvreQ noXaat^ pTj8* itnopptipi^Tj X6yoQ 

474. i^prr^/icu rwv ^ewv. 475. ^xouaa Xoyov xap3iaQ 

3fixrtx6v. — (in ima pagina scriptum) pjaxtarTjpa lov. 477. 

8uafjLeraj[etptara. — dnb xotvou rb ijxouaa. 482. dvunepfiXi^rov. 
485. To Ttriofm rwv awfidrwv. 488. 6 rourou ipo^oQ piyajQ ia- 

rlv iv fiporotQ. 478. dXX* dxX&s Abresch: dXXd Kw<r M. 475. fiairctxT^pa An- 

ntos: fioxtarilpa M. 477. nolla personae nota in M. xal noX' 

^i T' Turnebus, fort. xot» xij pivy j d* od. 480. iirfiifiyjxa Span- 

heim {iirfiifiTfxt Tumebus): iaifiirpLa M. 488. dfiaifiotq Tumebus: 

dtialfiotnr M. 486. o5vbx* M. 489. paragraphus praefixa in M. 

aoO Wellauer (cfr. Hes. trou- f^t^ oppui). vuv MSchmidt. 498. 0<5- 

yoQ Gonington. 222 AESCHYU 

i/jLoo • xaz' dpji^Q yap iptXaiuoQ XetoQ, 

xai yap Td]^^ dv UQ olxzioaQ ISwv rdde 495 

5fiptp pe)f iy9fjpetev apaevo^ axoXou^ 

bpiv d^ otv etTj d^poQ edpeuearepoQ ' 

ToiQ ^aaoatv yap naQ rtQ edvoiaQ ipipei, 

^A, noXiwu Tai' ijpiv iaxiv ij^twpeva^ 

aldolou eu /ieouTa 7tp6$euou Xa^etu. 500 

dndouaQ dk ippdoTopaQ r' Vfjfwpimu 

^opnepfjfou^ WQ Su twu TroXtaaouywu ^ewu 

fiwpobQ TTpoudouQ xdt Inoiiaafjuj^wu] ISpaQ 

eupwpeu^ daifdketa d^ ^ 8t' daxeoQ 

aTet](ouat' poptp^Q d^ od}( bpdazokoQ ipuaiQ. 5O6 

NetXoQ irap oby opoiou ^ludytp yeuoQ 

Tpiipet, ipuXa^at pij ^pdaoQ Texrj ipo^ow 

xGLt Sij ^iXou TiQ exxau^ dyuoiaQ Stto. 

BA, aTe^otT^ du, dudpeQ' eb ydp b ^iuoQ Xejet' 

i^yetabe fiwpouQ daxtxouQ^ i)ewu idpaQ' 510 

xai ^uppdXotatu od TtoXuoTopetu j^pewu 
uauTTju dyouxaQ Toud' iipeaxtou bewu, 

494. TouQ yhp dpyovTaQ iv rdiQ rotiwratg neptirrdaeaiu etwSev 
cdrtda&at b XaoQ, 498* ^Q xal nphg rbv eS eyovra b <pB6voQ 

ipnet (wQ 3xa} npbQ rbv e^^ovB^ b <pB6vog ipnett ex Soph. Ai. 157 
Davies). 601. rouQ ^pdaovrag (ippdaaovraQ m). 505. ob^ 

Zpotot rocQ iyywpcotQ iapdv^ ware XafieTv, 607. pS) {^(xpp^aaQ 

p6voQ dneXBetv ^oJ^t^Bo} un6 rtvoQ. 510. rouQ xard rdg ibpag 

ribv Bewv, 511. toTq (Tuvruyxdvouatv, 495. olxrliTai Idwv Hermann: oXxrotr elindutv M. 499. nulla per- 

Bonae nota in M. 600. tZp^ iovra M, eZ piovra m, BbpE^iyra Por- 
son, fort. ^b^Bvoovra. npo^euov Ganter: npoa ^ivov M. 603. noktC' 
imoxouq corr. in noktaao6x<ifv M. 604. da^Xsia d* ^ dC Tumebus: 

o 
duoipaXeiaa dk dt^ M. dareioa M (superscr. m). 609. paragraphus prae- 

fixa in M, item 613, 616. 610. dartxoug Tumebus: darixroua M. 

611. ^ufifioXoOatv Valckenarius. 612. scribendum videtur vauar^p*. SUPPLICES. 223 

XO. TouTtp fiku elnaQ^ xal TSTaj^/ievoQ xioi' 

iycD dk nwQ dpw'^ ttou ^pdaoQ uipetQ ifxoi\ 

BA, xXddooQ /iku adTou Xelne^ OTjfielov ttouou. 515 

XO. xde dij mpe iein(o, j^eipia Xoj-oiQ ae9ev. 

BA. ieupbv xaT^ dXaoQ vuv imarpe^ou Tdde. 

XO, xai TratQ fiefiijXov dXaoQ &v puoao pe\ 

BA, ouzot TTTepwTOfv iipnaYdlQ a^ ixdwaopev* 

XO, dXi^ el dpaxdvTOiv dua<pp6va>v ly^ioatv\ 620 

BA. eSipTjfAov eirj touttoq edfTjpoupevrj. 

XO, ouToi Ti ^aupa duofopeiv ipo^tp <ppev6Q. 

BA. icl ^' dvdxTwv ioTc deiu^ i^aiatov. 

XO. ou xdt Xeywv euippaive xdt npdaaojv <ppeva. 

BA. dXX^ ouTt 8ap6v ](p6vov iprjtxd^aet naTTjp. 525 

£7*0; de XaobQ a^jyxaXwv iyjfwpiouQ 
TTteTw, zb xotvbv WQ dv eupeveQ Ttt^w. 
xdt adv dtddSw naTepa nota ypi} Xeyetv. 
npbQ TauTa ptipve xdi &eobQ iy^rwpiouQ 
XtTOiiQ napatTou twv a^ epwQ e/ei Tu^eiv. 530 

i^w dk Taura nopauvwv iXeuaopat' ^ 

net&w 8' inotTo xdt Tujif npaxir^ptoQ. 

9tr. 1. XO. dva^ dvdxzwv^ paxdpwv 
fiaxdpTaTe xdt TeXewv 

514. dvrl roo Tmu Ttapayevofiew^Q fJLOu rb ^pdaoQ vefieiQ^ 518. 
r^ ndat fiarbv xal fii^ lep6v. 519. nrepwTwv dpax6vTwv. 516 — 525. nullae personaram notae in M. 516. z*^P^^ Valckena- 
riiis: /ffc/cj xaj M. 517. l7rcOT/>£^o{/ BobortelluB : intarpi^M., 518. 

fiifiifXov du dkeoa M (corr. m), fiifir^Xov hv icidov Weil. 519. dpnajratg 
Tnmebns, dpTPayatg 0*' Porson : dpnayeo M. 523. dei yuvatxwv Linwood. 
524 fpiva Heath: ^ptvi M. 525. fort. dapdv natd' ipTjftwatt. 527 
— 529 in marg. supplevit m. 527. xia> Zakas, fort nartb. 528. 

voXa corrector in c: rota M. 531. izopouvwv Heath: nopouvatv M. 224 AESCHYLl 

TeXeioTOTou xpdTog^ oXfite Zeu^ 635 

m9ou re xdt "j^euiaf^a} 
a).eijao)f dvdpwv Zfiptv eu aruj^^^aag' 
kipytjL d* epfiade itopfpupoetdeT 
Tau pekauS^uy^ uTau, 
antistr. 1, to TzpoQ yuuaixwu iTTtdwu 640 

TtaXaiipaTOu /ipirepou 
yeuoQ (ptkiaq npoyduou fUuatxoQ 
uewaou eu^pou' aluou^ 
yeuou noXuuur^trcop etpaTtxop ^IouQ' 
Jiag Tot •j^euoQ eb^6pefV eluat 646 

yag dno Taad^ euotxot. 
atr. 2. zcdatou 3* elg t^uog peTearau 
paTepoQ duSouopoug inwTrdQ^ 
ketpwua fiou^tXou, eu&eu Yo; 
oXaTptp ipeaaopiua 660 

ipeuyet apapTiuooQ^ 
TTokXa ^poTiou dtapet^opiua 
ipuXay 8c/7^ 8^ duTinopou 
yaiau iu ataq. StaTi- 

537. xaraTiovTwaou oLrwv ri^v ufipeu, — dvrl rou dtxoiWQ, 
539. rijv uauv iv jj fiXa^aovrat. 541. noXu^oTjrov. 543. 

dvaviwaov rijv ^^pijv Sre aou iapev. 544. nokkijv pvi^pa^v l^wv 

yevou i^aTtrwp riJQ 7ouq. 545. r^Q 8eaQ AlyuTtrou^ r^g rou 

didQ eep&Q -jr^Q. 547. sIq ^ApyoQ. 548. xaravofiaQ. 549. 

iv&a i^eXouro ^ fiouQ xal ija^eev. 550. iXauvopdvrj (61.). 551. 
dvr\ rou paveeaa. 553. 'Aaeav xae Ebpwmjv. 554. iv el" 

6d6. -Kt^ou Stanley: •Kzi^ou M. xax /'ivet aiji Schnetz. 538. 

Xifivom mut in Xifivat et nop^uf^oetdBt corr. ex — ^ M. 640. fort. 

rd npoorpdxawv d* (rd npo<np07taiiov y^ HVoss). 644. xoXofivfjir' 

rop Hermaim: noXv/nvi^arutp M. — i^anrop margo Askewi: i^nrwp 
M. 646. Jeov Butler. 546. r&ad* dnd yaq pirotxot Toumier. 

562. noXV dvip&v Meineke. 8UPPLICES. 225 

fipouaa nSpov xufiarlay ipiCst. 566 

anMr, 2. IdTtcei d* *A<HdoQ di* aluQ 

/jtjjkopSzoo ^piTfiaQ 3tapird$^ 
itepqL dl Te69pa\froQ iitno Mua&y 
Audtd re yiaia 

xdk dt^ 8pwv KtXlxwv 660 

JldpfuXwu re iiopuufiiva 
Ydv norapobQ deudooQ 
xdi fia96itiourov j^^Sua xai 
rdQ 'AfpodkaQ noiuiwpov dlav* 
sir, 3. Ixveizai d^ ehnxvoupivou fiiXet 665 

fiouxdiou TccepSevroQ 
Atov ndpfiorov dXooQ^ 
ketp&va j[iov6fioaxov^ Svr^ hzip/erat 
1hf>ia pivoQ^ 

Sdwp rr) Nelkou v6aotQ dStxrov^ 570 

patvopiva it6votQ drt" 
fiotQ oSuvatQ re xevrpoia- 

566. rbv Bdanopov,^ 556. Xehtet 6 xo/. 564. 0otvexiijv' 

9v lepiv 'AfpodiryjQ ffjdi BA plfikov xd U^avov (verba itd PtfiXov 
xdt Xifiavov ad fioMnXourov 563 spectare videntar Paleio). 565. 
Ixvemu 8k STov ndpfiorov dXaoQ^ rou oYarpou rtp xivrpip a&n^v iia' 
rpuntovroQ, 666. rou fiiwnog. 567. rijv AfyuTtrov, 568. 

^paal ydp XuopivTjQ )[i6voq napdi 'IvSoTq nhjpouoBfu adr6v. 570. 

Xdyerat yhp b d^p xou^6repoQ elvat. ine$f)yi^aaro Si r( iart rb 
ftivoQ rou Tu^w^ ehuuv rb SSwp rou NelXou. 566. d* *AMoe Ttmielms: fiaMoc M. 668. Mua&v Tamebns: 

fUMfa&¥ M. 669. A6dta Tomebiis: Xuj^ta M. r* Ify YuaXa Hermaim. 
660. Spmv e in margine: dp&v M, corr. in 9pmv m (dp&v b e). 661. 
r% Heath: rc Yivji M. 662. ydv scripd: rdv M. norafiob^ b: m- 

rapwba ^ M. 664. rdv Hermann. ^A^ftodira^ Tnmebus: dppoSinia 

M. 666. tltf IxvoofidifOUf literis nltimis oo in rasnra et •/- super x 

ab eadem mann scripto M. 

Aesehylus ed. Wccklein. 16 226 AESCHTLI 

antiHr. 3. fiporoi S" ol xaq rdr ^aav htvofiot 

ndiXouz^ S^v drjdii 

fiovdv iaopwvTSQ doaj[epkQ fu^pfiporov^ 
viiv pkv fio6Q^ 

rdu d^ aS Yf^^<^oc6Q' zipaQ d* i^dpfioop. 
xai Tdre dij tIq fjy 6 UX- 680 

^Q TToXunXapcTov d^Xlav 
ohnpoddvTjTov Vw; 
str. 4. ZtbQ alwvoQ xpimv dna&axoo 
. _ . w w ~ 
fiia d* dw/jfiduTq} adiuet 

xdi UlatQ ininuoiatQ 585 

nauBTai^ daxpomv S* dno- 
avdCet Ttiv&tpov aldw. 
Xafiouaa d* ippa Alov d^eudet Xiyv 
yelvaxo naS8* ipep^^^ 
anlistr. 4. dt* alwvoQ /mxpou ndvoXfiov ^90 

ivitev ndaa ^oq, j^fidv * 
yualCoov yivoQ rdde 
ZtjvSq hartv dXTj&ioQ. 

574. olx^opeQ, 676. ifffcv di^Bij SpKuvreQ. 677. repa' 

T&deQ. 680. wQ iv ipwrqaei. — BefKLneuaaQ. 684« Xehset 

6 xa/. 686. ivvoouaa 8 ninovBev. 688. rb fidpoQ. — xa- 

^<oQ ^ ^T^fJi^ fiouXerat. 692. rd yevoQ t^q *Iouq. 573. xtvrpodakifTUft Erfiirdt: xBvrpo^aXifxauf M. ^utdt/i Heath^ 
^otaa M. 576. Mfiart Robortellus: dtlfioxrt M. 677. Portov ante corr. 
M. Interpretamento iaop&vreg genoinam Yocabulum expolsam esse censet 
Hermann. 679. ^* l^fifiouv Tumebus: dk ^afiPouv M. 580. x6t% 
Stephanus: Tdds M. diq na M. 683. dC al&vo^ (nomine Zeb^ in 

proximam laconam moto) cum Burgesio Hermann. xptwv M, in marg. 
xpaiviov m. 584. fort. x^^P^^ <'*• ^^* T6d6 Porson: rd ^ M. » SUPPLICES. 227 

Wc j^itp iv xariitaooBy "H' 

paQ vSaooq imfio6XouQ\ 695 

JtbQ rdd* Ipyov' xat rdd* iv yivoQ iiyiop 
i$ ^Endfoo xupijaaiq» 
«fr. 6. Tiu* &v ^e&y ipdtxayripotaty 

xexiolpay euiS^wQ in^ lpTOtQ\ 
- w o naxijp ^OToopxhQ airdj^etp avaS 600 

yivooQ naXatdipptoy piiyaQ 
xixTwv^ rJ ndy p^X^ oSpioQ ZtoQ. 
aniutr. 5, &ic* ip][aQ d^ ouTiuoQ ^odZmv 
xb ptiov xpetaa6uafu xpaTuuet* 
oStivoq apa}9ev ijpivoo aifiei xdvw. $06 

ndpeoTt d* ipyoy &q eitoQ 
axeuTat n twv fiooktoQ fipet ^pij^* 

JA. ^apaelrey naideQ^ eS rd xwv iyx^puo^ 
d-^pou dedoxTou nauxeXij ^ijfiapaxa. 

XO. & X^P^ npia^u^ ^lXxax* iiYYHXwif i/ioL 610 

iutane d* ffpiv not xexupwxat xiXoQ^ 

696. xa} rb yevog ^/laiy if 'End^u Xdytov ehax r^Q ikffi^eloQ 
xopTjaeiQ xoLt ob ^eOajj. 600. abrbc 6 narijp furoopYbQ rou yi* 
MK/C« b rjjf iaurou x^tpl Bepaneuao/s ri^v 7a>. 602. ij ndvrwv 

fujX^' ^^^* ^^Z ^^ "^^ ^Z^ ^^ rtvoQ rwv xpetaaSvtov 

xaBi^fJLevoQ^ rb petov ^tt/v. 606. ob aify xdno &v abrdQ. 

606. Spa rip Xdyip ij npaJ^iQ, 607. elQ rb auvreXdaat. 696. rwd corr. in rdd* priore loco M. 603. dpxag Schuets: dp)[da 
M. — xpeiaadvmv Turaebas: xpeiaaov H^v M 604. xpaxdvmv^ quod 

scholiasta legiBse videtur Paleio, Oberdick. 606. oSrcvocRobortellas: 
olrtvoa corr. in oanvoa M. ijfiivou Tumebus: i^fiiv ob M. 607. 

areuTai scripsi: aneuaai M. fiouJUog Auratus: dodXtoa M. 608. 610. 
613. paragraphi praefixae in M. 609. Xawv diSoxrai Heimsoeth. 

610. d/yiXwv corr. in dyriXXwv M. 611. iviaict d* •^p.Tv not xtx(>« 

pwrai Bobortellus: kvdanep fifuv noi xexuprwrat M. 

16* 228 AESGHTU 

AA. iSo^eu !Ap^slounv od dtj^oppotctoQ^ 

dkk^ &ar' dpTjfi^aai ps TVf^^V^ fpeui* 

navihjfiltjiL yap x^P^ Se^ttoyojiotQ 615 

iippt^ev aWijp rSvde xpatuSvrwv Xdyov* 

ijpaq perotxetv r^ade y^Q ikeoMpooQ 

xdppoatdoTOUQ $6v r' iaoUgL fipor&y^ 

xai p^T* ivolxmv pjjT* eTnjiudfou TtvA 

dfetu* idv di npooTtd^ to xapTepSv^ 620 

Tov /£^ fioijd^aauTa T&vde yapopoiy 

Sxtpov elvat $bv furi drjfJLi^XdT(p. 

Totdvd* inetitev pijatv dpt^ ijpmv kifwv 

ava$ neXaaY&v^ bcealou Ztjvoq x6tov 

pkfav npofpmvwv p^TuoT* eMmv ^p^^oo 625 

TToitv najfivat^ $evudv ioTtxdv #' Spa 

XifQiv dtitXouv fiiaapa npb nSXewQ favkv 

iLfjdij^uvov fidaxTjpa TOjpovjJQ mXetv. 

rocoSr' ixoowv j^epaiv ^ApyeloQ Xe&Q 

612« ndxepov nXe(ooQ ol oufjifiaj^ouvTeQ f/fjuv^ 1j dXfj^ot. 615. 
de^eotQ. 616. m;xvdc iaxe rdc ifppiva/s (^ppAHiQ m) a&r^ /eT* 

po/S* 617« Tb i^Qy ido^ev ^/ioq peTotxeTv. 619. TtoXer&v. 

620. Xehtet rb t{q' dvrl tou ficqi TmXerwv. 625. elQ Tbv /Aere- 

Ttetra ^p^^^ fi^a^ ah^aet x6tov 6 ZeuQ. 626. ypd/fexai nhk" 
TuvojL. — 8 e?7cey avw (360) daro^ivtov^ touto deaXeXu/ievtoQ ehtev 
ab$i^aeiv (L ehtev. — ab$^aeiv). 627. 8e7tXouv xaBb xa2 ^ivouQ 

SvTOQ napop&iiev xal awjrjreveeQ deej^BevTOQ obx iXeou/iev. 629. 

roTc j^epalv inexpavev, 7ip\v ehtetv Tbv xfipuxa^ dpdTo» rdc j(eepac 
8Ttp rauva Boxee. 

612. x^k^ ^' Dindorf, J^rj; Dobraens, nX-q&uvnae Hermaim: /c</90- 
iek^6naje M. 614. dvjjfi^aai fu Tyrwhitt: dty ^m<ratfu M. 616. 

o 

l&feov M. 618. xapuatd^ouc M. 624. Ztivdi Ixtaiou Burges. 

625. xf>o^v&v Ganter: iep6^pmv ibv M. 627. npdg x6l9tog Paley. 

628. dftijj[dvou Stanley. SUPPLICEa 229 

ixpav* iviiA xiriT^poQ &Q elvat rdde* 680 

dTj/JojydpouQ if ijxoo4f8v edm^eiQ trrpofiQ 
d^poQ ntlaffY^\ ZtbQ d* inixpavsu tiioQ. 

XO. ifi dfi^ Xi$wpev in* "Ap^^eioiQ 
ed/dc dfO^dQ dya^&y fcoipaQ» 
ZebQ J' ifoptooi $ivtoQ $iploo 696 

OT^paroQ uftaQ ht* dh/fiei^ 
rippov^ iifiipTCTmy npbQ dmvTCU 

Mir. 1. yuv 8tb xci Seot 

AtoYevuQ xiootT* ed- 

xTata yivet j^eouaoQ* 640 

p:^noTt mpifaTov 
Tdv neXaayiav nJXsy 
Tbv &][opov fiodv 
xriaat pdj^Xov ^Api^^ 

Tdv dpoTotQ 646 

SepiCovTa fipoTobQ iv dXXotQ^ 
05v8x* tpxTtaav ijpidQ^ 

634. dpotpdQ, 687. fiefiattoQ sIq mvreXkQ ^ipQtv abrdQ. 

636« Sre dvrl tou ehoTC. 640. j^eouat^Q ipjolb ebxraSd yivet^ 

^ot Tp yivet. 641. Ttupl dvaXioBseeav (01.). 644. imdjaat, 

— rbv elg TolbQ noXipouQ xaTwfpep^^ fj Tbv TuiX^ftfioXov. 646« Tbv 
iv SXXoiQ dpdTpotQ SepiCovra touq fipOTouQ. 647. ^. niXiQ. 680. Jbtpa»* ifvtu xii7njj90( Tnmebas: ixloafav BbxkffTopo^lA. 681. 
ilnKtMQ Blomfield: BbiKwBkle mnt in MlfKts&tlff M. tdirtc^i^ (debebat td- 
«<^) Bothe. 632. intxpdvai Dindorf. 633. paragraphns praefiza in M. 
lifm/uv Tnmebns: li^ofiMv M. 637.fort ripfwva vmpt&v npdg dfiLepamv, 
838—706. priores partes strophamm et antistr. tres ordines chori canere 

at B 
▼identar, alteras totns chonu. 640. cdxrea y^^^^ ^* ^l* ^^P^ 

foroy Tnmebns: nvpi^paxov M. 642. rdvds IltXa&rlav^ deleto niXsVy 

Kbuttoii. 643. fort y&v ix^pmv. 647. &vrutaav M. 230 AESCHYLI 

aldouuTai d* IxiraQ ^toQf 
ml/ivav Tdyd* ifdyapTov* 650 

anHflir. 1, obdk /Jter* dpaevcjv 
ifnjfov WevT* dTtpw* 
aavTiQ ipiv /uuatxwv^ 
Aiop httdSpeyot 

npdxTopd re axonov 656 

dt}anoXipijTo)f^ 8v o5- 

TtQ &y dopoQ ij[Ot 

in' dp6^a}v 

ptatPOVTa* fiapbQ d' if^l^et. 

^ACoifTat yap SfiaipouQ 660 

ZjjvdQ fxTopaQ &Yvob' 
TotydpTot xa^apolat ^m-^ 
potQ deobQ dpiaovTat. 
8tr. 2. TOtyAp bmaximv ix 

OTopdTwv noTdada} 665 

ftXoTtpoQ ed)[d^ 
pijTtoTe iot/jtf>Q iiudpoju 
TduSe noXtv xeuwaat' 
fJOjd^ iTut^wploiQ w « 

650. TT^v ^fJLwv abaTounv, — d^BovijTov^ didt Tb dTeXeQ (Gl.)* 
651. Twv AlYOTtTtaSwv. 655. Jebg axonov, Tbv JebQ d^BaXfibv rbv 
mvra axonouvTa. 659. i^tZdvet yap ^puQ xal ipefnet (ipinet 

m) Tbv oXxov. 660. TooTo auvanriov {tw addit Eirchhoff) tobSk 
/UT dpaivwv€ (651). 663. ek dpiaxeeav (apiaxtav m) dyouae. 655. npdxTop* Iniaxonoy Paley. 656. ducndlinov xbv oHrtg 

Batler, SutrxoXipLiyrov du riq Burges, dvanaXafirj {dutntdXafiov Oberdick) 
Tov o^Tii Meineke. 657. f/oiv Weil. 659. laivotro Weil. 

o 

662. ToqrdpTt M. 664. ^dtrxiwy M. 667. Xtfidg Schuetz. 668. 

rav^eFaehae: roiv^ M. xBv&ffatM. 669. trrdats supplet Bamberger. SUPPLICES. 231 

TCTwfKunv alfiaxlaai nidov yaQ. 670 

^fffia^ d^ avdoQ adpeTiTOu 
Itnm* fiiid^ 'AfpodhaQ 
edvdriop PpoxoXotfbQ ''A' 
pTjQ xiptreiev aonov, 
oniiHr. 2. xai Ytpapolai npta^t}" 675 

ToSdxoi YEpdvTwv 
^ofjteXai fkexdvTwv, 
TWQ TrdXtQ e5 vipotTo 
Zijva fiiyav asfiovTtov^ 

Tbv $ivtov <)' bnipTaTov^ 680 

Zq itoXitp vdpfp alaav dpi^ot. 
TixTeadat dk y>6pooQ yaQ 
aXiouQ ed^^ofis^^ deiy 
^Apxefuv d* kxdTav yovat- 
x&v X6][ooQ i^opeuetv. 685 

iir. 3. pjjdi TtQ dvdpoxpjjQ 
XotyiQ ineXiHTQ) 
TdvSe 7t6Xtv dat^fov^ 
c^opov dxt9apcv 

671. rb SvSoQ T^Q ^fifjQ abxwv fi^ ixxonevf^, 676. nXtf^ 

f)oua9waav. — xai 8ta7tpeniT(oaav To7g yipouaev a\ BofiiXau^ ^ ol 
yifwvTeQ. 679. toiv yep6vTa}v aefi6vT(ov Tbv J/a t^v $ivtov bnep^ 
TaTwQ. 681. 6 Zebc tSj dp^attp v6fiQ} Tb Taov TTjpeT. 682. 

^iXetQ (01.). 670. T^i Forson : ra<r M. 672. fiii a^podkac^ d postea addito, M. 
677. ^kBdvxmv^ cnias ex interpretatione praecedens Ytfidvxotv ortum sit, 
Hennann. 678. rutq ndXis Robortellns: T&a ndXete M. 679. fiiYav 

Ald.: fiijra M. 680. bntprdTw^ ex schol. HLAhrens. 681. d<rM, 
mat. in <b<r m. 682. dk ^dpoog Erfiirdt: d* i^poua M. 683. ahi 
Panw. 685. X6xoos Sophianus : kdyooa M. 688. datCwv Ald. : dat$wv 
M. 689—691. dxopov dxi^apty Porson et i^onXiZwv Stanley ex Plut. 

Amat. p. 758 F ixaptv dxt^aptv dax . . .ydvov dp rare dijfwv i^onkl- 

Cooira: d^opoa xH^apta et i(w naiCwv M. r' ivdjj/xov Pauw: xe d^ftov M. 282 AESGHTLI 

daxpuoYduop ^Apy^ 690 

Nouoa^v 8* kfffihQ dn^ dor&xf 
TZot xpardQ drtpTT^Q. 
^dptvijQ d^ 6 AuxetoQ I- 

tno} ndmf, veoXaiqi. 595 

onHgtr. 3. xapnortXij di zot 
ZebQ IntxpatvizQ} 
ipippaxt yav navwptp. 
npovopa dk fiora votQ 

r^ itav r' ix dai/iSvwv Xddotsv. 

Ed^yjpotQ d^ iiA fimpotQ 
pouaav &elaT^ dotdoi' 
dcpfwv r' ix OTopdTwu ftpi- 
ai^w fijpa ftio^Sppt^r^. 705 

8tr, 4* ^oXdaaot r' dufjuaQ xtpdQ 

Tb dij/uov^ rb TrrdXtv xpariuet, 
TtpopaitsbQ sdxotvS/jajTtQ ip][d^ 

691. i/ijpuXiov /idj^ijv^ Tijv iiti toIq drtoXtuXdat fioijv, 692. 

inoBav Tob xpdTooc twv doTwv. 697. TeXea^/^^atu TtoeecTto. 

698. xui^/jMTt (01.)* — xutA mUrav &pav aA^opivtp, 699. Ttpb 

r^c n6XemQ ve/JtS/ieva, 701. na/}d, Sae/idvcjv (GL). 708. ai qtSai. 
706. d/iexaxiviprot elev aiTotQ al ti/wI. 708. ^ y^ i4>xh ^^ 

Ttbv xoevwv npovooo/Uwj t^v re ndXa^ xaH Tb xotvbv aS$ee. 692. ^' i^ft^g Tumebus: det^id^r M. 693. xpaTde HVoss : xpdxoe BL 

e 
694. A6x€toQ Amaldas: koxtoe^ 695. ledca M, ndoae m. vtoXalai fif. 

696. xapnonX^ Stanley: xa/oiror<>le< M. 699. floTd Totg scripsi (fioTd Ttitg 

Tamebas) : fip&caxoit VL 701. Xdxotev Dindorf. 702. xwfiLotg Geel. 7D3: 

fioDaav MaT^ Hermann : fioOaat ^eai t* M. 706 sqq. totas choms canit 

706. dTtfiiaa et in marg. da^Xiaa M. Tdniufit* daroii Bergk, fort. d* <7 

•a' 

r* Iractft Ttftdg. 706. npofaj&sda M, xpOfta^ii Hermann. SUPPLICES. 238 

nphf i^onUC^w 'Aprjy 710 

dlTULQ artp Tn/pdTwp didoiev. 
aniiiir, 4. ^eoi^Q. J', ol ^au fyoutnv, del 
Ttotev i]^wplooQ itarpipatQ 

iOfVyjfdpOtQ fioU^OTOtai ttfJUUQ. 

Tb xhp TSxSpTnav aifia^^ 715 

Tpko¥ Tod* kv ^eapioiQ 
AlxaiQ Y^TP^^^ fuytoTOTlppu, 

AA. 9dj[iLQ pkv alvS vdade awfpowiQ^ flXac 
opeiQ dk pif TpiajjT* ixouaaaat icaTpbQ 
iLnpoadoxfjfTouQ Tooade xal viouQ XiyouQ. 720 

IxeTaSdxou x^ T^ad* dnd oxotz^q bp& 
Th nXoiop' eSaijpou ydp. o5 pe Xav9duet 
OToipol Te XatfouQ xdi napappuaetQ vewQy 
xdi npippa np6abev Sppamv ^Xinoua* Sddv^ 
olaxoQ edl^uvTTJpoQ boTdTou vecjQ 725 

i^av xaX&Q xXuouaa yXwaaav ob fiXyjv. 
npinouat 8* av8peQ vijtot fieXayj^ifwtQ 

709. rotQ re (ivoeQ 8{xaQ ebaufifidXouQ 8t8oTeu nph iSonX/Cetv 
'Afnj. 716. nf}wrop BeouQ^ 8eu7epo¥ vofiouQ, rpiroy 8k T68e^ rb 

rooQ ^e?c rifiav. izPV^ 8k ebteTif xa} roug yovetQ 8k aifiotvro* 
rb ybp rtfw^ yoyetQ rphov iarl napd^eJifia 8{xifQ. 721. r^Q 

8e^afi£vffQ ^fiJOQ rouQ IxiraQ, 723. xarA noffd^paatv (nepl^fM" 

atv Yict) rb Xou^oq. — ixrdaetQ (GL)* ^26. oSrtuQ 8k ^¥ 

xliMoaaa rou oIoxoq ob ^iXi/f iariv. 727. vaurcu (GL). 712. scribendam alel. 718. i¥xiop(ota narpataa ante corr. M. 714. 
dbfvi^/»occ Schuete: daifvo^dpotaiv M. 718. paragraphoB praefixa 

in M. 719. b/iMh M A") rpiaifx* TnmebaB: ^pMta dk pSjrpea dMl M. 
721. txraMmoo Meineke. 725. ebSoyrijpo^ Tamebns: ao¥oor^poa M. 
790. YXmaaoif ob ^tjv anoajmaB: rwai» dv od ^i^ M. 727. udtot 

Dindorl 234 AESCHYLI 

yoloiai Xeux&v ix nBitX(ufidTQ}v lde7v^ 

xai xakXa itXdia naad #' ij ^mxoupla 

tSnpsnzoQ' adri/ d' f/yefiiwv bnb )[^va 780 

azelkaaa XaJ^oQ nayxp&cwQ ipiaaerat. 

dkX^ i/au^fWQ ][pij xoii aeaw^povtapivwQ 

npbQ npdYp* bpwaaQ rwvde p^ dpeXeiv ^ewv. 

iyw d' dpwyobQ (uvdlxouQ d' ^$w Xafiwv. 

lawQ jdp dv x^pu$ TiQ 9 npiafiji pSXot^ 735 

Sj^etv MXovTeQ puaiwv ifdnzopeQ. 

dXX* oddkv iarat xwvde' fjti/ TpiaTjri vtv. 

8pwQ dpetvoVy el fipaduvotpev fiofj^ 

dXx^Q Xadiai^ai T^ade pTjdapwQ nore. 

^dpaei' XP^^V ^^' x^pifp r' iv ^pipff- 740 

^eobQ driZwv rtQ ^porwv dwaet dixqv, 

8tr, L XO.ndrepj ^ofioupaiy v^eQ Sq d)xunrepoi 

^xouat, p^xoQ d* odSkv iv piaq) ^po^ou. 
nepi^ofidv p* l/e« rdpfioQ injrupwQ 
noXuSpopou ipuydQ S<peXoQ ef ri pot. 746 

728. ix rwv Xeuxwv TtenXw/idrwv fieXava fuTa ipahovxai fyov^ 
rec- 786. ivej[upwv. ive^updCovreQ f/pjOQ 8cd rtvoQ dpnayiJQ. 

738. fio^ vuv rfj fioijBeiqL, 739. r^C rwv pwiiwv xara^y^Q. 

740. ai^fieiwaae. yvwfjjj. 743. r^ff ^//iwv ^uy^Q xal rijQ rourwv 

napouaiaQ, 744. Saov pot npoyiyovev S^eXoQ Sed r^Q ivBdSe 

^wpiQ r<p Seiiiart vuv napoixerae. dneariu ybp el reu^ojjiae ine-' 
xoupiag. 728. r^ioKFt Tumebus: ruotm M. 734. ^^to M. 735. 

H 
&v Burges: 9 ^- "^^^ 9 fepsap-^fiolot M. 737. pa^rpiaatri M. 

740. ^dpeet Tumebus: ^apeeXxe M. 741. rUr M. 742—772. 

paragraphi personarum yices notant in M, nisi quod 749, 766, 763, 770, 

772 nota omissa est. Paragraphi praeterea praefixae 744, 754, 758, 766. 

742. &i supra versum habet M. 742 — 767. choricorum trimetros 

coryphaeus recitare, melica chorus canere videtur. 743. ijxoomv M. SUPPLICES. 235 

napoij^ofjuUy irdzep^ delpart» 
JA. inet reXeia ^<poQ ^Api^eiwv^ rixva^ 

^dpaeti paj[ouvTat Trepi aidev^ adf^ otd* fyd. 
aniisir, 1. XO. i$&HQ iazt pdpYov AlfonTOO yevoQ 

pdpjQ r* dn^TjaroP' xai Xiyo} npbQ eldira, 760 

doptnayetQ d' ij^ovreQ xuaudntdaQ 
vijaQ enkeuaav wd^ intTU][et x6r(p 
miet peXayj^ifixp abv orpaTip. 
AA. noXXobQ di y* ebpijaouatu iu peojjpfipiaQ 

^dXnet ^paj^iov* e5 xaxepptvTjpivouQ. . 766 

str, 2. XO. /iSvjju de pcij npSXetne' Xiaaopat^ ndTep. 
yovij povw^eia^ oddiv odx ivear* ^ApjjQ. 

dooXofpoveQ dk xdx doXop^TtdeQ 
doadyvotQ ippeaivy xopoLxeQ &aTe^ ^ay^ 
p&v dXifovTCQ oudev. 760 

AA. xaXwQ Hv ^fuv ^uptpipot rdSr', & Tixva^ 
e\ aoi Te xaix ^eolatv ij^datpoiaTo. 
oMHttr. 2. XO. od pij TptaivaQ Taade xat ^ewv ai^T] 

deiaavTSQ ijp&v j[e7p' dnAa^wvTat, ndTep. 

nepifpoveQ d^ ayav dvtiptp pivet 706 

pepapywpivot xuvobpaaelQ^ i^ewv 

747. reXeaBeeaa. 766. xaXwQ iv fjX/^p yeyo/ivaapdvouQ. 

758. oi Afyonreddae. 769. Xefnee^ &pndZooa( pje. 762. el 

dLoePrjaazev elQ tooq fi<op.o6Q. 764. X^^P^ '^^ ivTeXdQ. 766. 

&vt} too oTtep^poveQ. — daefiee. 

746. dsU/juxTt M. 748. fydf Turnebus: irtiai' M. 749. i^&Xis 

iint fidpfov Turnebus: i^toXseta rinapYov M. 761. dopwfafBiir M. 

752. vioQ Meineke. ^Trmj^cFTuniebus: iie^l rdj^flc M. 763. 9ro>lc?Stan- 
ley: is6Xu M. fiMXayx^M^ Turnebus: fisXax^ifiaf M. 764. /itaijfifipiag 
Schnetz: fuaiffifipicu M. 766. MXircBe M. fipa/iov * Tumebus: fipaxelov 
M. Jtartpptvwfiivooi HVoss. 766. npdXuKt Tumebus: iep6Xtn$ M. 

768. odX6^poyeg Yalckenarios. doXtofii^Ttdeg margo Askewi. 769. ^pealv 
Robortellus: fpeaalv M. 763. ari^ ANauck. 766. ^uaifpoveq 

Dindorf cl. Hesycb. ^uai^poveg- lee^oaiffiivot rdg ^piva^t fitdraiot. 236 A£SCHYLI 

oddku iTuatovTeQ. 

JA. dXX* laxt f^fJftj Tobg Xuxouq xpdaaouQ xuv&y 
ehai, fiufiioy dk xapnbQ oi xparet oTdj^ov. 

XO. &Q xcu paTomv dvoato^v re xpwddXwu 770 

fyovTeQ ipydQ^ — ][p^ foXdaaea^at xpdTOQ. 

Jil oSTot T€g[Sta uauTtxou orpaToo acoXij^ 
ood* SppoQ^ oddk netapaTwu aa^xTjpia 
Iq yrjv ivejfxeiVy odd* iu dyxopou^^iajtQ 
^apaooat yawv notpiueQ napaoTtxa^ 775 

aXXwQ Te xdi poXovceQ iXtpeuou j[96ua 
iQ u6xT* ijtoaTel][0)fTOQ i/Xioo* ftXei 
d)S7va TtxTetu ub$ xofiepu^tji aof(p. 
oBtw YimtT* Sv obd^ dv IxfiaatQ aTpaTou 
xaXij^ nph opp€p vauv ^paauud^um. ab, dk 780 
fpSuet piv wQ Top^ouaa pij dfieXetv decSv 
npd^aQ dpmyyjv. ajjeXov d* ou pifsi^eTat 
nSXtQ Yipovi^\ ijfidivTa d' ebyXdiaatp fpevl. 

768. roadoTov abtwv Sta^dpouatv wq X&xot mov(ov, 769. 

iTtel nanupo^dYot ol Afyunreot 771. n^v fiidv, 772. dvrl (rouy 
^Pf^i' *i*i^' ^^i (1* oSre) ^ Spfiij Ta^eia d&Te ^ ixfiaatQ. — 

dvrl Tou niajmTa (neiofmTa Rob.) awT^pea. 774. toTq aa^- 

Xe/aeQ xdt xaTo^diQ twv dyxupwv. 776. xufiepv^Toe (61.). 780. 
nphf xaraBapp^am t^ ^PM-^ t^C vauQ. 782. ipi rbv dtta^sX" 

XovTa abroTQ ri^v napoualav twv Alpmreadwv, 000 
788. xfi^<raw¥ M, xp^laeova/g b. xptieaoyo/s ^^xou^ Hermann. 772. 

ra/cZa b: raxBlat M. oToJt!^ Tumebas: aroX^t M. 778. xetaftdTwv 

Yictorias: ntefidTwv M. trwnjpla Turnebas: awtjf piou {o at videtnr su- 

per w Bcripto) M. ntwfiar' Mdva(o)T^pui Merkel. 774. od^ iv Bo- 

borteUos: od^v M. 776. iUwg rt Yictorius: dXX^ &axe M. 778. 

dMlva ante coir. M. rixrttv Tumebus: rixTBt M. 781. ^pdvu Bo- 

borteUus: ^povtX M. Post 781 lacanam (fyw dk • •) statuit Hartong. 

783 tbfXwacfp Robortellus : nlrfXwcowd M. SUPPUCES. 287 

j<r. i. XO. 2Ji xa Pouvkty ivdtxov oifiaQ^ 

tI neto6fie<r9a; ml fifwfity ^AniaQ 735 

^9ov6Qi xeXaiudp el u xeSddQ itnl nou\ 
jiiiXaQ yevoifiCLV xanvbQ 
viipeaai j-etrovdiu ^t^Q^ 
rb nau <J* afavroQ 

ifiKeriiaaiQ ddatoQ 790 

xovtQ dzepffe Trrepuxwu dXolpav, 
aniiiir. i. dfuxrov d* obxir' iv iriXot xiap. 

xeXatvdjrpwQ dk ndXXsral pou xapdla. 
TTarpbQ axonak di /1' elXov* o^opat ipd^tp. 
MXotpi d' Ib popaipou 796 

fipoj^ou ru][etv h bpxduatQ^ 
nptv dvdp' dneuxrbv 

rqide XP^f^V^^ XP^^* 

itp6nap 9avouaaQ d' ^AldaQ dvdaaot, 

9tr. 2, n6dev di pot ^evotr* du aWepoQ 9p6voQ^ 800 

npbQ 8v vepi^ d^ ddpjjXd ytj^verat j^wv^ 

784. dpeof^, — 8txa(a aejSeaBaty ^ ^v Stxa/toQ ndvreQ rtfAmaof. 
786. dpaifiQ. 789 — 790. furafiXijBeA^v fiij elQ 7mjv6v, dXX* elQ 

&fn^][6v Tt. 798. dvzl rou reraipa^^vi^, ^ fierc^popd dnb r^Q Bor 
XAaaifQ^ jjfrcc iv rm rapdaaeaBae fuXafverac. 794. npoaxoTtifaoQ 

6 narijp xal aTjfidvoQ irdf)a$ev ^fioQ. 795. fi6pov fiot indYovrog. 784. paragraphns praeflxa in M. fiouvt Dindorf. xd^dtxov Paley. 
788. vi^eact Amaldas: vifot M. ;^«cr<^yctfy M. 790. dfimrifQ 

foTo^ Sg Weil {diaros &s GGHaupt), fort. dfiLxtrifq oJ&ptog. 791. 

itmp^v M. dpolftav Dindorf. 792. xiap ez xafMi v. seq. 

ortnm esse monet Paley. niloi xax6v olim Schnetz. 793. xe^ac- 

^&Zt^ Paaw: tuXavdxpoBa M. 794. narpdq cxonal di fi^ tXXov 

Victorias: naxpwnoxai dk fuUov M. 796. dpxdvat£ scripsi (Hesych. 

ipxdvjf' ivtoi xptfidaxpav . dXXot aapYdvtfvy, aap/fdvaxa M. 798. 

rM" ixpipv^^ M. //oof e: j^/iocv M. 799. f^ delet Bargard. 801. 
jlv9xajL Ald.: jreiverat M. 238 AESGHYLI 

9 XtaaoQ aljciiiijf dnpoa- 
dttxtOQ oUfptov xpepoLQ 
yuTTtiLQ Tdvpa^ ^adb 

TtT&pa fiapTupouad poi^ 305 

7tp\v datxTopoQ pUjf, 
xapdlaQ jdpoo xup^aat\ 
aniutr. 2. xuatu d* inetS^ IXotpa xiintj^wpiotQ 
Spvtai SeiTTvov odx dualuo/jiat niXetw 
Tb ydp &auetu iXeultepoU' 810 

Tat ftXoLidxTwu xaxwu. 
iX&iTw p6poQ nph xol- 
TaQ YapyjXtou Tujfwu. 
tIu^ dpf^ aiTdQ eu nSpou 

Tipuw ydpou XuTijpa^ 815 

8tr. 3. fuCe d* ipxpdu ohpduta^ 
piXrj Xixaud &eoiai xal 
TiXea 8i pot nwQ neX6peud pot 
Xuatpa pdj^tpa S* Inidef ^dxep^ 
fiiata pTj iptXelQ bpwu 820 

Sppaatu iudixoiQ. 
aefiiCou d* IxiTUQ ai&tu^ 

807. Tou ydfiou Sajjcr^pos r^c xapSfoQ pjou. 810. dnl tou 

iXeuBepoT. 813. tu^wv: ipjou Si^XovSTt. 814. nepl ifiauT^Q 

(GL). 815. Xehee eSpw. 816. hte^in^aaTo dpjpdv. iau^ 

TdtQ Sk napaxeXeuovrat. 817. XtTaveuTtxd (GL). 818. xaH 

imTeXeartxd /loe xal Xbaefia twv xaxwv YtvSfieva. — dvri rou 
drdpaj^a. 803. xpefids Hermaxm: xpifiao M. 804. yunlaa M. 808. 

xoalv Robortellus: xoatDf M. 809. dpvtatv M. dshtvov b: deinvav 

M. 810sq. T^ ydp . . iXeu&spoofiat Schuetz, fort rd ^dp . . iXso- 

i^epot roc 812. ikMxot Pauw : ik&ixot | iX&erw M. fuopoa ante corr. 
M. 814. fort. 9 rey' df^pojr&i nSpov. 815. Xorrjpa Pauw: xal Xw 

Tijpta M. 816. toCe Robortellus: toC&o M. 817. kirava M. SUPPLICES, 239 

fatdo][e TrafxpaTeQ Zeu. 
aniutr. 3. fivoQ r^ AlruTtTiou Sfiptv 

diofopov dpaeuofeveQ^ 826 

perd pe dp6/totm dtopevot^ 

ipvrjfdia pdratat iroXu&pdotQ 

fiiata dtOjy^ou Xafie7u, 

ab]f d* ininav Z^ybv 

zaXdvroi}. ri d* aueu ai&eu 830 

i^mrolat reXetSu iartu; 

6 6 o d d d. 

8Se pdpntQ 

vdioQ 

roiioQ 836 

rwp Tupo^ pdpnrt^ xdpuotQ» 

lof 

Sf, 

a&&t xdxxaQ 

823. & ndai^c y^Q xparwv Zeo, 826. StdxovreQ. 827. 

'raTc Ofjf^o^*^' 829. &0V irA ndvnov. 832. rdura psrd 

rivoc ndBouQ divafiowatv^ i^ dndTtrou robQ AlrunriddaQ ISouaat. 
883. 6 iXBwv iid rb /idp^at ijpaQ (61.). 834 sq. b npwi^v pkv 

bd yi^Ct yuv dk inl y^Q r^ovd^. 836. rwv TipopapTtrt xdfi^ 

voiQ: npSrepov BdvotQ^ & pdpTvrt^ Ttphf ^p&Q auXXafietv. 837. ^6^: 
iftt dnoTvruajwu plaf^pxi (juiajpa GOHanpt). dnb dk rou batonruetv 
hawp^erj^pa {jM^ejpa Weil) inohfjaev. dtb det rijjv barepav Saath 
veof. — rouro Stdi peaou. 839. xaraxdaetQ (Gl.) (xaraJSdaeiQ Yict). 828. dtC^vrai M. 830. ri d^ duso Robortellus: mdavsu M. 

831. ^uarotat Bothe: ^varoiif M. 832 — 848 singulis choreutis 

distribnit Bamberger. 833. fidpitrig Tumebus. 836. r&v np6* 

fiopxrt M. 837 sqq. fort. Iw iv d^aXpLoig xAi/jLOxaq vatag idoOaa 

vo¥ fiodv dfl/^^W, 240 AESGHTLI 

vf^ 840 

duiav fioav d/ifalvw* 

6pw rdSe fpol/xia itpd^av ^Jvwv 

fitaicav i/i&v. 

fiatpe fOYq, irpdQ dixdu* 845 

fiXoaupSffpova />l<d^ 
iiiOipopa vm xdu yqi, 
yat ava$^ npozdaeoo. 

KH. aoua&e aouir&* im fia- 

ptv 5nwQ Ttodaiv, 860 

odxouv odxouv 

nXpol TiXpol xdi arvffwl^ 

TToXualpcuv f6vtOQ 

dnoxoTtd xpax6q. 

aoua&e aouaS^ dXupevat dXopev* inaplda. 855 

etr. 1. XO. et^* dva noXupurov 
&Xpi]evTa nSpov 
deanodfp $bv Bfipet 
yopfodivip T£ ddpet dtmXou. 

841. obxert napd, rou mrpbc dxouaaufa^ dXX* aAxdTrnjQ y^ 
vopdm^ fiow. 845. npbe r^v rwv ^ea^ 6lXx:^v. (846) rij/v 

inl rjjf dd^jj iTn^pfieyijv dXxi)v rwv ^ewv. lare dk naph rb 9x6- 
See /lo/aivc (Hom. A 406). 848. £ HeXaa^, npb ^fiSj^ napd- 

ra^au. 850. &c fyere rd^oQ nodd^v, 861. ISiwe rouro^ d,vr} 

rou el Sk fjc^. 849 — 78. nallae personarum notae in M. 850 8qq. fort SxvBtv &xv9t¥ 
riApidv rtXftdv xat artjrfiidv xokuatfwv ^vtdv r' dnoxoxdv xpardq, 855. 
in* HfMoXa (cl. Hesych. SfiaXa* ri^v vaOv xrL) Hennann. 856. efi9' 

dvd Hermann: tWdva M. noXoporov Wellauer: xoXoppurov M. 857. 

od 
dJifu6tvra Hermann. 859. /ofi^irwi M. ddptt Hermaim: dbpl M. SUPPLICBS. 241 

KH. affiovsQ Q}Q indfuda 860 

TjaodouittaTdmra 
xeXeuQ} fiia /aei^ia&at 
t^ap ^peui t' drav, Iw Idu 
Xelip* idpava^ xi* iQ d^po^ 
drier^ dud nditv ehffefi&v, 865 

aniUtr, 1, XO. pi^Ttove ndXiv Idotp* 

dXfeaifimov Sdo^p^ 
ivd-ev de$6pevov 
Cfo^uTov dipa fiporoim &dXXet. 
dyetoQ iyw fiatio^aioQ 870 

fiadpeiaQ fiaitpeiaQ 
fipov, KH, ab 8e vdi vat 
fidtrg Td^a 
diXeoQ dMXeoQ 

fiif fiif re tzoXX^ <ppooda 875 

^dreat ^abopiTpoxaxd na9a)v 
dXdfievat TtaXdpatQ, 

860. j^Yfidvov ae xaBiZio, 861. djtidyra^ xard auyxon^i^v. 

863. intBu/iia (GL). — ^v ineBofihv ^ap eTneVj rijv Sttjv rijc f /oe- 
voQ, 864. xardXetne vobQ fiiOfiobQ. 865. /xjpore psrixotv r^Q 
Ttpx^Q iv T^ nSXet Taiv edaefiiov. 867. Tb Zfoonotdbv tA Bpipf 

/lATo, ^ SvTtiiov^ /leTa^opexlbQ. Xeyet Sk (rby rou NeiXou, 869. dp- 
pevoydvov ydip rb S8wp rou NeeXou • lo^ev ZeuQ nubv eTexev ^Apea^, 
870. fiaBu^atoQ: fi psYdXwQ ehyevijQ' ^doe ydp ot ebyeveeQ. — kjrw 
jf paBu^moQ dva$/a TabTijQ t^q jSaBpeiaQ, w ^repov. 872. ab 8k 
BiXtov xcd pij BiXwv vat fi^aj^ 'td^a^ fie^ noXX^ xaxonaBwv. 873 sq. 
Xe/nee nenetpaiiivae. 862 sq. M8Xe6af ~~ dxav Tersui 859 subiungit Oberdick. 863. 1<j» 

\ou Tnrnebns. 864. tdpava M. 865. dTtirava M (superscr. m). 

866. tdoifi^ Butler : sidot M. 868. de(6/uuov Scaliger (d* de^dfuvou 

Stephanns) : ds^ofisvov M. 876. fiaria fia^fiiSwv npSnaxa Enger. 877 
ut interpretamentuni supra domtaXdfjLmq v. 879 adscriptum delet Peiper. 

Aeschylus ed. Weckleia. 16 242 AESGHYLI 

str. 2. XO. alal alah 

xcu •{ap duaitaiXdfAWQ okoto 

dt aXipptjTov aAaoQ^ 880 

xaTa Zapiajddytov 

X^^t^a nokiipappjoy dkai^eiQ 

eupeiatQ eh aSpoiQ. 
KH. tuCe xa} XdxaZe xat xdXet teooQ, 

AyuTTTiau -jfdp ^dptv obi umpbop^, 885 

hZe x€U pSa Tctxpoxep' d^^itov dtCuoQ ovop^ l^tov, 
QfUiBtr. 2, XO, olot olot. 

Xopaata bitpoyaauXdaxot 

neptyapizTa fipodCetQ^ 

hQ ipoiTaQ i pfyaQ 8W 

^etXoQ O^piCovTd a\ dnoTpi- 

ipetev dtaToif Sfiptu. 
KB. fiaiuetu xeXeuto ^dptv elQ dpipiarpofpov 

879. Tooro Ide^ euxrexwQ. oXoeo ouv auv touq aalQ fvij][amiQ. 
880. r^ TrdXayoQ. 881. xard rijv Hapm^Soveav axpav. 884. 

pdvijv Xijxee xal fiod {XijxeeQ xa} fioqiQ Paley). 885. obx exfu- 

yoeQ. 886. x€d aurwv rwv dyewv {dyaewv m) nexporepa YuZe» 

888. eeQ uTtep ra>v AlyuTtrewv rrpeafieuoe. 890. 6 NeeXdQ ae. 

893. TT^v i$ dpjpoTepwv ra;v fiepwv iXeaao/iivi^v ^ 8 iaTev dfjL^ee- 
Xeaaav. 879. sl yo^p Heath. ^kow supplevisse videtur m, scribendum «raX%6ou. 
880. dXippuxov Robortellus: dXXipurou M. 882. noXuipaiifiov Emperius: 
-KoXo^lHifiadov M. dla^Btff M. 883. depiaeg iv Hartung {depiatfftif Her- 
mann). 884 — 920. paragraphi personarum vices notant in M, nisi quod 
887, 917, 919 nota nulla. 886. TuCe xai fi6a delet Hermann. SiCuog . . 
^;]fctfv separato versu habet M. 887. ol quinqies M. 888. A6fiag eU 01 «X schol. Dindorf. bnpoyatruXaaxit M, tru izpb jrag Hermann, bkd<no»v 
Enger (fort. bXaxrwv). 890. inamf c* £mperius, inoma d* Martin. 

891 sq. «rs dnorptipet | ivataroy M. 893. dfipi<rrpo^ov ex schol. 

Porson, cfr. Etym. Gud. p. 104, 42: dvriarpo^ov M. SUPPLICES. 243 

80OU rd^tara' fiTjdi rtg a)[oXaCira}, 
o^ yap oSrot TtkSxafwv ohddfi aCsrai. 896 
sir. 3. XO* oloJ^ Trdrep, fipireoQ a- 
poQ ara. paXda Syet 
dpajryog &Q fiddijy. 
ovap duap fiiXav, 

dzozozorol, 900 

fia Fd^ pa /a, ^odu 
ipo^epov dnSzpene^ 
m ^d FaQ Ttai Zei. 
KH. oSrot ^ofititjfiat daipovaQ robg ipHdde' 

od ydp p! Ibpeipav odd^ iyr^paaav rpof^. 905 
antisir. 3. XO. patpd nikaQ dlTtoug oiptq^ 

fytdva S* &Q pe 
rt TTor iv 
daxoffd/ 

dunororot. 910 

pa la^ pa /a, poau 
ipo^epbv dmhpeite^ 
(o fid FdQ Ttat Zet>, 
KH. ei fXTj TtQ ig vauv elatv alviaaq rdde^, 

896. f) ratv /Spere<uv intxoupea fiXdnret pe. rouro Se ^p€unv^ inel 
^apaouaat abraiQ {adrocg Yict.) iv rw ^avepw xare^^ihjaav. 899. 
rotrriartv pjjdiv fie ouaav, 901. & p^ep y^. 908. «& ndrep 

-ZeS, ^f nal, ^ auri) ydp ^Fea xa\ jT^, 906. elg yijpdQ fie ^ya" 
jo¥, 906. ivBouat^, 911. c5 prjrep 7^. 894. o^&v Robortellus : dpov M. rc; Turnebus : rc M. 895. oifddfx 
d^erai Pauw: od dafidCsTaiM. 896 sq. fipertfj^ dpog dxa ex schoL 

(et Eustath. 1422, 19 ditd dk too dpw xal dpog rd S^aXo^ xap* Alaxu^ip 
iv *hiTun 3ffp6Tsog dpo^ ^rat l^Tot Td cS Tibv PpoTwv itai t6 d^tlo^ 
dnj ieriv) Abresch: ^poTtooa poaaTat M. tidka d^ Bothe. 907. fiatfiif 
Robortellus: fiat fiat M. 

16* 244 A£SCHTLI 

XaxtQ ^(tTwuoQ ipyov od xatotxuei. 915 

€tr. 4. XO. lo) TtSiecDQ dyo), npofiot^ ddpvapat. 

KH. mXkobQ dpaxraQy natSaQ AIyutvtoo^ rce/a 
oipea^t* Sapaeer\ odx ipecc^ duap^iav. 
oiUwfr. 4. XO. dtfoXoptalf • deXnr^ dva^^ ndaj^opev. 

KH. iX$etu iotj[* bfiaQ dnooTzdaaQ xopajQ^ 920 

inei odx dxouer* d$b r&u ipiou kS-jrtou. 

BA. OUTOQ^ tI noteiQ; ix mlou ^povijpaTOQ 
avdpwv nelajOfwv rfjvd* dupdZetQ ^6va\ 
dXX^ Jj yovatx&v iQ nSXtv doxetQ poXeJv; 
xdp^avoQ iiv d' ^HXXijatv iy^XietQ dxav* 925 

xatjt TtdXX^ &fiapTQ}v oddkv wp9waaQ fpevl. 

KH. tI 8' iJipnXdxijTat Ttbvd^ ipot dixrjQ aTep; 

BA. $ivoQ fjtkv elvat np&Tov odx knioTaaat. 

KH. na>Q d' od^iy TdnoXwX6&* edpiaxwv iydi; 

BA. noiotatv elntbv npo$evotQ iyj^wpiotQ; 930 

KH. *A/>;/g fieyiaTq} npo$iv<p paanjpitp. 

BA. ^eolatv elnwv TobQ ^eobQ oddkv aifijj. 

KH. TouQ dpfi NetXov datpovaQ aefiiCofjtat. 

BA. ol 8' ivM8' odSiv, wq ifw ai^ev xXuw. 

KH. Syotp' dv^ el uq TdaSe fzij * $atp:^aeTat. 936 

BA. xXdotQ av, el ipaoaetaQ^ od pdX* iQ fiaxpdv. 

915. T^v ipYoaiav rou j^trwvoQ. 926. sIq dpi^ijv ^XBeQ. 916. itp6pL0i Stanley : itpdfivoi M. 917 sq. et 920 sq. permutat Heath. 
918. ^apmx* * obx ipetr* dvapxiav Robortellus : ^dp<nt rou x^P^^ rova/o- 
/^av M. 919. dtQtX6fte4r$' ' d»Xm*, dfva^ Roboitellas: dtmX6iua6a iirra- 
va^ M. 920. inumdaaq Pierson. 921. ottx dxourr* d^u Porson (o6x 
dxo6sts d^b Schuetz): ob xaxoO i^uM. 922 — 941. paragraphi perso- 
■anim ^ces notant in M. 925. &v 6* Porson: d' ^v M. 926. ^p' 
^aa/i fptvl Robortellus: &p^uHra ^ptvei JA. 929. rdf/i' dXmX6i^* 

ebplaxmv Hjrof Porson. 930. npo^ivotq Victorius: npoa^ivota M. 

ot 
934. xAuw Robortellus: xarai M. 936. xXdeiaM. (superscr. m), xAaiotq 

Robortellus. od idem: oMi M. SUPPLICES. 245 

KH. ijxooaa voSnoQ odiauto^ ^M$evou, 
BA. od yap ^vou/iai rouQ &ed}u aoXijTopaQ. 
KH. Uj^otfi* &v iXbojv Ttatffh Afydirrou rddt* 
BA. iiPouxdX^fjTou Totk^ ip^ fpovijpan. 940 

KH dXX* &Q iu eldQ}Q ivveTtw aafiaxepov — 
xak yap itpiTiei xijpox* dTrajjiXXetif TopmQ 
Sxaara — nwQ fw\ npbQ tIvoq t* dfatpe&AQ 
^xetu yuvatxwv auTav&ptov 4rr6Xov\ 
ouTot dtxdCet TOJuTa fmpTupwv Stto 945 

^ApijQ* To vetxoQ d' odx Iv dpyupou Xafi^ 
IXutrev^ dXXfi ttoXXA ylYverat ndpoQ 
Ttea^fiaT* dvdpSv xdnoXaxTtapoi filou. 
BA. rl aoi Xijetv j^pjj ToSvop*\ iv XP^^ pafidtv 

efau O''} r' aSroQ j[ol ^uvipnopot aidev* 060 

TauTuQ d* kxouaaQ pkv xax* eSvotav fpevwv 

dyoiQ dv^ eXnep eiaefiijQ id^ot XSyoQ. 

Totdds djjpoitpaxToQ ix TtdXewQ pla 

ipijipoQ xixpavTat^ pTjntfT^ ixdouvat fil^ 

aroXov YOvaxx£v t£v8* i^ifXtoTat TopmQ 966 

fopipoQ dtaund^f (oq pivetv dpapoTWQ», 

TauT^ ou nlvaSiv iattv iyjrefpapuiva 

odd' iv TnruxatQ ^lfiXwv xaxeaippaYtapiva^ 

945. oh Sei^aet fuaprupwv ^fuv 6 ydip "^ApijQ xpivei vb veixoQ. 
obSe ydp dpyupov nap ' uftwv XofifidvovreQ eipijveuaaipev iv. Wt. 
odx ixYpdfWQ ravra ehtov^ dXXii Cwau ^wv^. 939. Xiyotfii* Heath: Xirour M. > 942. dnarjriJietv M. 944. ^Motif 
M, ^xuv m, ut videtar. Inter 944 et 946 lacunam statuit WeiL 947. 
yiifTat M. 948. fiiwv Plnt. Mor. p. 617 F et 937 F. 949. imlla 

penonae nota inM. 960. ef<rtc au r' a&rd^ ;|ro2Bot]ie: eta^qrauroir 

;poc(M, inmarg. tcwq ^' atnaqx^ ^^ $uvi/i{icop0t) m. 952. ^lt^o^ Tur- 
nebus: lijrota^ M. Post 952 lacunam statuit Hartung. 966. r&v^ 
i^JUffvat rop&s Tumebus: r&ude ^tXwrai rop& M. 246 AESGHTII 

aaf^ d* oxouetQ i$ iiBo9tpo4n6fioo 

fXwaiPfjQ. xofiiCou d* €oq Td^taz i$ dfifidTtov. 960 

KH, lotyfxev ^djj noXefwu dpttai^at viov. 
eXrj dk ubnj xai xpdrTj toIq dpaetnu. 

BA. diy SpaevdQ toi t^oSs y^Q olxfjTopaQ 
ebprjffBT^ od itivoyTaQ ix xptSSv fiitif}. 
&fmQ dk itdaat abv ^iXaiQ dndoatv 905 

itpdaoQ Xafiouaat arel^eT^ edtpxij ndXtv 
Ttopymy Pa^eiqL fiojx^^fj xexXjjpei^iju. 
xoi dwfJtaT^ iati noXXd fikv zd Sr^fua, 
deSwfidTMfiat d' odd* iyo} afuxpa )[epi ' 
ly#' bfJLiv ioTtv edToxouQ uaietu do/wuQ 970 

noXXwv fiCT* dXXwv el 3e tiq pei^cou j[dptQ^ 
TrdpeoTtv olxelv xat povoppu9pouQ dofiauQ. 
TouTwy Td Xqkrca xa\ Td &ufi7jSiaTaxa^ 
TrdpeoTtj XwriaaaSe. npoatdTTjQ d^ iyw 
daroi re TtduTeQ^ wvnep ijde xpaiveTat 975 

ip^fOQ. Ti riSi/^£ xuptwzepouQ fievstQ\ 

XO. aXX' dvT^ dyadwv dyadoTat PffUoiQ^ 
dte IleXaaj^wv. 
TtifMJwv Se Ttpdfpwv deup^ ijfiizepov 

964. itph yhp r^c ebpiaewQ tou oofou touto i$eupov Aljvn- 
Ttoi. kiyerai Bk /leduaxetv (1. fieBu xpiBivov). 972 (immo 971). 
JiC noXXwv $evwv ixec oIxoOvtwv. 976. i/wu xal twv darwv. 

978. &Q itSea yuvaixwvt (Hom. a 208). 961. nulla personae nota in M. ioqr/itv Gobet: ta&t /ikv rdd* M. 
dp8ta6at Gobet {afpe4r3ai Porson): iptff^e corr. in kpeta&e M. 962. 

xpdro^ ANauck et Weil. 963. nuUa personae nota in M. 965. 

'( 
fiXatQ Schuetz: ^iXota M. 967. JtexXri/AevT/v M. 969. dedw/idro- 

/tat M, corr. in ^m/iat m\. 970. ifvi^' h/uy Kirchhoff: ed^u/ietu M. 

eMxouQ Porson: ivruxoucri M. do/ioug Tumebus: do/xota M. 972. 

/iovopuB/iOua M. 974. Xunuraa&e Ganter: Xwruraa&at M. 977. 

paragraphuB praefixa in M. d^a&owt Porson: djra^t<r M. SUPPUCES. 247 

naxkp* ti>bapirfi JavaSu^ TrpSvoov 980 

xai fiouXapj^ov, toJj yiip nporipa 

fit^rtQ^ Hnoo XP^ ddifiara vaUtv 

xat TonoQ tSfpmv, Ttaq xtQ iTremeh 

^opfv dXXo&p6otg 

eSroxoQ' eh^ Si ri X^OTa. 985 

auu r' edxXel^ xat dfiTjvhq} 

fid$et Xadiv iv X^P^ 

Taffaea^e^ ^llat dpwideQ^ odTtoQ 

&Q if* ixdoTjj dtexX-ijpwaev 

AavahQ ifepanovTiSa ipepvijv, 990 

dA. & izatdtQ^ *ApYeiotatv eSxeaffat //>6a»v 
96etv Te Xelfietv 9\ cdq deolQ ^OXopniotQ^ 

OTTOvddQ^ iTTSt OQ}T7JpeQ 00 dtXOppOTtQJQ, 

xai poo TOL pkv npaybivra izpoQ TohQ i^jrjrevelQ 

ipiXooQ ntxpwQ fjxouaav wWaveipiotQ' 995 

ipo\ d* dnadouQ Toiade xaHi dopuaaSotjQ 

Ira^av^ toQ i^^^tpt rifitov yipaQ^ 

xoi /i^t' diXnrwQ doptxavet poptp davwv 

Xd^otpt^ /ofpa 8' a^oQ deiZwv neXot, 

Totwvde TOf][dvovTaQ ednoofiv^ ippevhQ 1000 

Xo.ptv aifieatiat Ttfitwripav ipou, 

xou Taora ftkv ypd^ea^e npoQ yeYpappevotQ 

980. rhv npovotav fjfiwv noeoufievov, 983. inel naQ dvBpw^ 

noQ iariv IrotfioQ eig rh iffeyeiv touq (ivouQ, 980. ndnp M. 985. tHroxoq Spanheiin: €lkoxTo<r corr. ex e5 r6xroo 
M. 991. paragraphus praefixa in M. 994. ijqrevtti Heath: ixrtvsttr M. 

995. ^iXou^ b: ^tXoo M. adraveipiotq Scaliger: draveipiooff M. 996. i^Loi 
^ Stanley: ifiOo<r, a in <)' mutato, M. 998. dopaavei /i6p</t Porson: 

S6pox* dvfffiipwi M. Post 999 lacunam (/ti^r* • •) olim statuebat 

Paley. 1002. ra(/i9' dfi^ ifrYpd<ffaiT&e Hermann. npdq /eypafifiepoig 

Robortellns: itpoaYe/pafifiiyoo<r M. :]4& AESCHTLI 

TtvAjioimi^ oiiotQ trwfpouiafiamv narpdQ^ 

iiq^\m^* Spiiou wQ iXiy^eirl^ai ^p6v(p. 

Tcui^ d* iy fiSToixfp ykdiamu eSruxou fpipti 1005 

MQT]}», t6 r' tlmtv ebntxiQ puauYfJtd tuoq, 

iudQ d* inatuw pij xarattrjrovuv ifii^ 

&fHOf kj^oiaaq rijyd* imarpenTov ^pozolQ. 

Tif>tty* dnwpa d^ t&ipuXaxTOQ oidapiuQ^ 

d^/>ec dk xTjpalyooat xai fiporoi, ti p-^u; 1010 

xai xvwdaXa TrrepouvTa xai nedoaTt^. 

xapnwfjtaTa ardCouTa xijpuaaet KunptQ 

xaXwpa xwXoouaav fiwafiivetv ipm 

xoLk nap9ivwv ^kidatatv edpop^otQ Int 

ndQ TtQ napeX9d>v SppaToQ i^ehcr^ptov 1016 

T6$eup' InepipeVy Ipipou vtxwpevoQ. 

nphQ Tauxa fjiij nd&wpev wv nokbQ novoQ^ 

noXbQ 3k n6vT0Q elvex' ijp6^7) dopi^ 

fojd* alaj^oQ i/ptv^ ijdovijv d* hj^&potQ ipoiQ 

npd$wpev. uuojaiQ 8k xdi dtnk^ ndpa^ IO20 

T^v pkv nekaay^Q^ ttjv dk xdi n6itQ dt8ot, 

olxe7v Xdrpwv arep&ev' edneT^ Tdde^ 

p6vov ipuka^at Tdad^ intOToAdQ naTp6Q^ 

Th awfpoveiv Tipmaa tou pittu nXiov, 

1003. awfpovehe^ SnwQ 6 twv AfyunrtaBwv SfitXoQ xaxayvwa^ 
behi hnb twv ^Apyeiwv xai fii/ ^fxeeQ, 1006. Tb ehteTv fioaapiv Tt 
xoTdi Twv Sivwv ed)[ep<uQ (eb}[epeQ Vict) iartv, — yvwpjj. 1008. 
T^v imarpo^Q Seofiivijv ^ t^v intarpefouaav elQ Biav, 1010. 

ndvra intBupIqL SouXeuouat. 1017. fii} ImoniavfTe dvSpdatv. 

Post 1003 lacunam statuit Weil. 1004. opuAo^ M. 1006. eSroxov 
Spanheim: bGtoxov M. 1010 - 1013 secludit Dindorf. 1010. (^soi o^b 
xijpaivoum Martin (i^fioe lacob). rt/ii^v M. 1011. ntdoariP^ Robor- 

tellus : xatdooTifi^ M. 1013. ^ofiivijv M. fort SUttpa xwAuooaa xpoo- 
tnJistv ipov. 1018. offvex' ifp6^yi Heath: ohv ixXyipuf^ij M. 1020. 

otxfiat^ Robortellus: oixifaM M. 1022. Xdrpmy Hermann: Xarpmv M. 
1023. 9>uAdSai M. 8UPPLICE8. 249 

XO' T&Xk^ ebTO}[oe/ie\/ npbQ deSu ^Oko/xmov 1025 

ifi^Q S^ dntopaQ etuex e5 ddpaet. Trdvep, 
el ydp r< /i^ i^emQ fiefiooXeuTat yeou, 
t^voQ Tb TzpoifSey od dtaoTpe^at ^peyoQ. 

9tr, XO. he p&v darodyaacTaQ 

pdxapaQ i^eo&Q yavdevteQ i:oho6)[ouQ 1030 

Te xai o? /eup* ^Epaaivoo 

Treptyalere naiatSv, 

&nodi$aa9e d* ditadoi 

peioQ' alvoQ 3k noltv TTjvde neXaofwv 

iX^Tw^ p^3* eu Neikou 1036 

npo^ooQ ai^iopev SpvotQ' 
aiUuir. noTapobQ 3* o^ dtd i^paQ 

^elzpbv n&pa j^iooatv noJi&Texvoty 

itnapotQ )[e6fiatn yalaQ 

xMe fjetiiaaovTeQ obdaQ. 1040 

iniiot S* ^ApreptQ dyud 

aTdXov olxTtCopiva^ fiijd* fJTi* dvdpcaQ 

ydfWQ iXdot Ku9epe(aQ' 

ax&Yetov iziXot toS* dlfXov. 

Mir. KunptdoQ d* oux dpeXet 9eafihQ 8d* eofptov» 1045 
1088. TtoXuTexv&xQ nf)6^evot. 1045. too bfUTifioo (^^isri-' 

fPOO Tict.) S/AVOI> vifWQ. 

1025. nota hic omissa, paragraphus proximo Tersui praefixa in M. 
10-26. oft^cx' M. 1027. Stot^ ydp sf rc /c^ Weil. 1029. para- 

gra^us praefixa in M. 1030. fidxapaq Stanley : itaxpaa M. d/aXoui^' 
Ts$ Paley. 1032. nBptvaiooatv Marckscheffel {xtptvaiooai Heath). 

1083. bKOdifaa^B ^* Heath: b'Kodi^aa&* M. 1034. piXo^ Legrand: 

piiiHpa M. altvoi Bohortellus: ahba M. 1036. npoxod^ Robortellus: 

icp^a x^^ ^- 1040. futXUraovnq Pauw: /leXiaaovrsa M. 1043. 

riXot Weil. iX&ot c: iX^et M. 1044. atvYBpwv Hermann, fort 

art/fiuv 1045—1062 ancillis tribuit Eirchhoff. 1045. Kdnpt- 

Sof d* Panw: xonptdoa M. 250 AESCHYLI 

f^nvazat Yop ^thq afjpava abv^Hpq,' 
rlerat 3' ahtXopijuQ 
^eoQ IpfotQ im oe/iUotQ, 
fiezdxotvot dk ipikq. fiarpt irdpetatv 
Uo^oQ f T obdkv dnapvov teAi9et #i^- 1060 

XTopt fJet^ol. didorat d* ^Ap* 
fiovi^ fioip^ ^AippodiraQ 
ipe^opat Tpiftot r* ipdfuov. 
anlistr. fu]rddeaatu d* immfoiaQ xaxd r' dXp/ 

mXipooQ d' alparoevTaQ npotpo^obfiat, 1055 

ri nox^ euTriotaif enpa^au 

Tayonopmtat dtwyfiolQ^ 

(1 ri Tot pdpaipdu kartu^ u) yivotT^ du. 

JtoQ od Trap^aroQ iartu fAeydXa ^piju 

dnipaTOQ* peTa noXlStu 1060 

8t ydpwu ade TeXeoTd 

Tzporcepdu niXot yuuatxwu. 

8tr. h piyaQ ZebQ dnaXi$at 
ydfiou AlYonToyeuTj fiot. 

Tb fiku du piXraTou ef^- 1066 

ab Sk MXyotQ du di^eXxTou. 

1049. xotvwuoi. 1052. fj dpfiovia /xere/e^ r^Q ^AfpoBirjfQ. 

<f*eud^Q Se^ 5u noUd ij>e(tSovTat ol ipwvreQ. 1055. SeSoexa^ 

5re ednXoiaQ Iru^ov^ fii) xa} rb rou ydfxou rb^watv. 1060. fierd 
dXXiov noXXwv ydfiwv yuvatxibv xaJt ouroQ reXeaBi^aerae. 

1049. ^k ipiXff Bothe: ^' a\ ^Uai M. 1050. f r* Wellauer: r' 

M. 1050 8q. AiAxTOpt Botbe: i^eaxropt M. Tree^oe c: xt^ot M. 

1053. (pidopal Scaliger: ipzdopa M. 1054. ^uYadtaaiv Burges: ^u» 

yddtff M. intxifoiag Tumebus: intnvoiat M. 1059. napfiardq Aakew: 
xapafidraty M. 1062. -xpoxspdv Bothe: xporipav M. 1063 — 

1072. Danaides et ancillas altemare statuit GGWSchneider (colloqui 
videntur duces duorum chororum). 1066. ^yP- ^^^T^t^ S,^ d&^Axrou 

quod non placetc Stephanus: ^ikyua dvd^eXxrov M. SDPPLICE8. 251 

H& di Y* obx olalh. rb ptiXXov. 
atUitir, 71 dk fiikkw ippiva Jiau 
xadopaVy S(ptv afiutraou; 
Mirptov vuv Inog eS][oo' 1070 

riva xa^v pe dtddaxetQ\ 
Tdi #ea»v p:fjdhv dydZttv. 

Hr, Zebq ava$ dnoinepol' 
ij yd/wv doadvopa 

ddtov^ Sanep 'lio 1076 

TcqpovaQ iXuaoT* eS 
X^^P^ Ttatwvlqi xaraaxedwv^ 
edpevel piq. xxlaaQ. 
aniUir, X€u xpdzoQ vifiot yuvat* 

&v' rd fiiXrepov xaxou 1060 

xdt rb ilfxotpov alv&^ 

xai dlxqi dbcaq &re- 

adat^ $bv eAjra?c ipouQ XfjTTjpiotQ 

/jojX^val^ deou izdpa, 

1072. Xiav i^erdCetv. 1081. i/diwc ^oi rd Sipjotpov rwv 

xoLxwv auv ivl dyaB^^ 8 iart r^ dnaXXayfj rou ydpjou. IJevSapoQ 
(Pyth. m 146)* *8v nap' ioBXhv aOvSuo Saiovrax it^pjoxa fiporoe^ 
dBdvarotM. 1073 sqq. Danaides et ancillas conioiictas canere censet Boeckh. 
1073. Zsdg Robortellns: Ce'' M. 1074. r<^/iov c: /dpLou M. 1077. 

xatwyiat xaraaxHkoy M. 1078. fort fi(a ^tywv. 1081. xal rd Ro- 
borteUns: xai rsM. 1082. ^(x^ Heath: d(xa M. inea^t \ M. Sub- 
criptum in M: xiXoa dedmxdw XP^^^ ^^ X^P^^ ^ipw. AIDXYAOY AFAMEMNQN. 5^5-^ 'AYafidfivwu bIc ^I^ov dmwv rjj KXirriujjJjaTpqL^ el nop^i^aot rd 
^lktovy (bitiox&^ addit f) r^c obrqg ijpdpojs avjpmvetv dtA rou Ttup- 
(Too. 8Bev axonbv ixdBtaev inl jxtaB^ KXuratp.^<rTpay ?va n^potij 
rov nupaov.. xtx} 6 pJkv I8wv dnifpfetXev^ oir^ Bk rwv npea^orwv 
o^Xov fierani/xnerat^ nepl rou nupaoo ipooaa* i$ wv xal 6 ^opo^ 
auvtararat' otrtvec dxtfuaavrec naxavtZouaev, /ler' ou noXu Se xtxl 
TaX&ufito^ napaytverat xal rd xard rbv nXouv Sttjj^rau. ^Aya/xifX' 
vtov d* inl dn^vvjs ep^ercu- elkero 8^ aurw kripa dTtijvr}^ ivBa ^v 
rd Xd^pa xal ^ KaadvSpa. abrbg /xkv ouv npoetaep^erat eic rbv 
oJxov auv rfj KXuraupajarpqLy Kaadv8pa 8k 7:pop,avreuerat ^ nph elq 
rcc fiaaiXeta elaeXd^etv^ rbv eaurr^g xal rou 'Ayafxe/xvovog ^dvarov 
xtxt rijv i$ 'Opitrtou ixtjrpoxrovtav ^ xat elam^Sf wg Bavou/xevt^^ pi' 
^aura rbi arifxpxxra, rouxo 8e rb pjipoQ rou Spd/xaroc BauupjdZerat 
wg ixnXrj^tv e^ov xal oixrov ixavov. t8twQ 8k Ata^uXoQ rbv 'Ayaiiip.* 
vova inl axTjv^g dvaupeta^at notet^ rbv 8k Kaadv8pag attom/aauc ^- 
varov vexpbiV abx^v uniSet^ev^ nenoii/xiv re AtpaBov xal KXuratpJ/a" 
rpav ixdrepov 8tta^uptZ6pevov nepl r^g dvatpiaewg kv\ xe^aXattp^ 
r^v /xkv rfj dvatpiaet l^tyeveiag^ rbv 8e raug rou narpbq 'Opiarou 
(Ouiarou Vict.) if ArpewQ aufx^opcug. 

i8t8d^By/ rb 8pafxa inl dp^ovrog (PtXoxXiouQ dXufxmdSt xvf 
{dySoyfxoarfj Meursius) eret fi. npwrog Alaj^uXog Ayofxifxvdvt^ Xoif^O" 
potq^ Eufxeviat, IJpayrii aaruptxw. i^opi^yet SevoxXtjs A^t8veuQ. 

rd rou Spdfxarog npoawna' 

fuXa^ XopoQ [dyYeXog] 

KXuratfjJfarpa [TaX%^toi\ x^pu$ 
*Ayafxifxvwv Kaadv8pa 

Acjfta^og In indice personarum nomina dyy^Xog (vid. ad v. 270) et TaXf^uPtog 
male addita esse monuit Stanley. 2«- ^poopdQ ixelag /JLr^xfiQ, rju xotfAWfieuoQ 

{rriyaiQ *Axpeid<bu dyxai^eu^ xuuoq dixrjv, 

atnpfov xdzutda vuxxipwv bixijjuptv^ 

xoLt TobQ ipipovxaq /eyia xai MpoQ fiporolQ 6 

Aapnpobq SuvdaxaQ^ ipTtpiTrovraQ aWipt 

daripaQ^ ozav ipbivioatv^ dvxoXaQ rt rwv. 

xai vuv ipoXdaaa) XapndSoQ ro aup^oXovy 

ad^ijv nupoQ ipipouaav ix TpoiaQ tpdxtv 

aXdiatfjtdv re fid^tv (oSe f^P xparet 10 

yuvatxfiQ dvSpd^ouXov iXni^ov xiap, 

e3r' dv Se vuxxinXayxrov evSpoaov r' l/ft*^ 

tuv7[v dveipotQ oux intaxonoopivrjv 

ipTjV fS^oQ ydp fiv#' Znvou Tiapaararei 

rd faj fiefiatoiQ pXitpapa aup^aXeXv uKv<p, 15 

1. Bepdn<ov ^Ayapjep.vovoQ b TrpoXoyeZdfUvoQ , oh^\ b unb Atyia- 
hoo ra^Betg. 2. riuv xardi rb fi^xoQ rrjg ireeag fpoupdg, ^v 

iitt fiojxoQ KotfuifUVoQ, 3. npbg rb ^u^axrtxbv xae ^tXobeanorov. 
rb ik ayxafiev xard auyxonr^u dvr\ rou dvexaBev^ rooreartv dvw' 
tev i$ dpj^Q. — Zr ayxaBev, 6. roug duvafievoug napd rd 

ikki aijfJLajHie roug xaepoug, 11. r^ fjteeZova ^ xard •jfuvalxa 

^Xetkifievov^ yewaTov ^ xard dvSpbg fiouXeuofxivi/^g. 14. ^ ne^ 

peaaoQ 6 ydp^ 1j Xefnee rb dXutov. 

De 1—322 ex M refertur. 2. iju { g h: d^ ^y M. 7 non 

babet Achill. Tat. Isag. in Arat. Phaen. p. 122, ubi v. 4 — 6 afferuntur, 

o 

danuuivitque praeeunte Pauwio Valckenarius. 11. kXniCan' M. 14. 
fert. dvTtfSifooQ. 256 AESGHTLl 

Svay S' dsiSetv ^ fiDfupea^ai doTuby 
UTtPou tM^ dvrtfioknoy ipri/iV(ov oxoq^ 
xkaiw ror' oucou TouSe ao/i^opiv «rrevoiv, 
_ od^ wQ Tu 7tp6a9' aptoTa dtamvoupivou, 
vov S^ edTupjQ yivotT^ dnaijiapj ttovo^v 20 

eiayyikou ^aviuTOQ dpipvatoo TtupdQ, 

& X^V^ Xapnrljp^ uuxTdQ ijpeprjtnov 
ipdoQ myauaxopv xat j^opatu xaTaataatv 
TtoXkwu hv ^Apyety vfjade aufxipopaQ '(dptv, 
lou lou, 25 

^AyapepuouoQ yupatxt a7]pau& ropwQj 
edu^Q inavrelkaaav &q Taj^oQ dopotQ 
dXoXuYpbu edifTjpouuTa r^e kafjLitddt 
inopl^tdCetUj etnep ^lkiou nSkiQ 
kdkwxeu^ a}Q 6 ^puxTdQ djyikkojy npinet' 30 

airoQ r' tjcwye <ppotptov jopeuaopat, 
Ta deanoT&v ydp e5 neaSuTa i^ijaopat 
TptQ i$ fiakouaTjQ TrjaSi pot ippurrmpiaQ. 
yiuotTo 8^ o3v pokouTOQ ehftkyj /i/oa 
dvaxTOQ oXxwv T^Se fiaardaat ][epi, 36 

rd d' dkka aq^w^ fiouQ im ykwaaiij piyaQ 
-^ fii^Tjxev olxoQ S' adTOQj el ^&ojjtjv kdfioe^ . 

\ 18. otxou SeangvoufjLSuou obx dptara wQ rb T^poadev, 22. dsl 

Sccun^fiaroQ dkcyou^ elra dvaxpayeTv^ wq Beaadfuvov rbv nupa6v, 
' \ — ix vuxrbg f/fiefHxv ^ficv Souaev (ScSouq f). 26. fieyaXo^vafQ 

(GL). 27. wQ inl darpou ij aeki^vi/Q. 30. StaTtpenwQ aijfJMi" 

vee, 31. 7tp6 r^Q Kkuracfii^arpaQ, 32. oixecwaoficu. 33. 

xal napotpca ^del ydp eu nhvrouacv ol dcdg xufioet. 36. ^ /SdU 

poQ in^xecrac' ^ ^ofioufiac C^ficav incxecaofievi/v fwc. 19. Se<moroofiivou Duebner. 25. loo lou Hermann: lod lou M. 

26. <njfiLav& a f g h : <njfiaivw M. 29. inop^tdUtv f g h : knop&ptd' 

Ceev M. 30. djryiAAufu g h: dyjrikwv M. AGAMEMNON. 257 

aaipiaxar* Av Xi^etsv &q kxwv iyi} 
(ladouaiv adda> xad fxadooai ifji^opat. 

^op&g dixazov fxkv IzoQ vdd^ iTtei llpid/iou 40 

npe" piyoLQ dviidixoQ^ 
afiorwv. MeviXaoQ ava$ ijd* 'Ayafiipvmv^ 
dSpSvoo Ji63ev xai dtaxTjircpoo 
Ti/i^Q d^opbv CsuyoQ ^Azpeiddv^ 
av6Xov Apyelwv j^tXiovaurjjv 46 

r^ad^ iazb x^paQ 
^pav^ arpartibrtv dpwyi^v^ 
fiexav ix &opou xXdQovreQ ^Aptj^ 
rpomv afyum&v^ oV ixnarlotQ 
dX^eat Tvaidwv Bnarot ktj^iwv 60 

arpofoStvouvrcu^ 

nrepuywv iperpolaiv ipeaa6pevoty 
defivtor^pjj 

Ttovov dpraXij^wv dXiaavreQ' 
SnaroQ 3' diwv ^ uq *Air6iXwv 66 

^ Ildv ij ZeuQ olwvo&poov 
yoov 6^u^6av 
rwvde peroixwv uarepdnoivov 

41. dvrl rou ij^^pbQ dnb rwv iv rdiQ dexaeQ ij[^pwv. 48. 

ob xdp ykwaajj^ dXX^ ^PT^ fiufiouiievoe. 49. roeg i$w r^c bdou» 

— oh^tveQ Snaroe ovreQ, SXeaavreQ 8e rbv novov rwv dfyraXe^wVj 
rbv iv toTq ^eftveoeQ mjpoufJLevov ^ inl rcav Xej^iwv arpo^obevouvran, 
64. rwtf f/ajSiTtw mrofidvwv veorrwv, 66. 6 SpeeoQ, 68. bnkp 
rwv fiLeroOttaBevrwv veoaawv. 89. x—ob M. '40. notam personae praescr. m. llptd fuou f gh: 

U 
xptdpu» M. 44. ^Arpetdaiv Dindorf. 45. /c^(ova<;rai^ M (superscr. 

u 

m), in marg. yp» ^iov atndv m. 47. ^tpav M. dfta^d^v M (superscr. 
m). 49. ixndjriotg Blomfield. 

Aeschylut ed* WecVlein. 17 258 ABSCHYLI 

nifmtt 7tapa^aat\f %oiv6v. 

oSto} d' "ArpimQ naidaQ h xptiaamv 60 

i?r' ^AXe^dudp^ nipnet (ivtoQ 

^eric, 7:oXodi/opoq dpipt j^opotxdQ 

noXXa naXatapara xat yutofiaprj 

r^varog xouiataty ipeiSopiuou 

StaxuatopiuTjQ r* iw npozeXtiotQ 05 

xdpaxoQ {^rjao}]^ Javaolai\f 

Tpmai #' ofmlmQ. iart 8' 8itjj ptju 

iavt • TtXeizai (f ig to nenpoipiuov • 

00»' OnoxXaiwu oo»' onoXei^wu 

ooTS daxpomu knopmv ttpmu 70 

i^pnaxi dztvel.Q napaUX^tt, 

ijpeiQ d" dTtTat aapxi naXatf 

^Q roT dpcoy^Q onoXettpMvTtQ 

pipuopeu la](bu 

ladnatda uipouTtQ int axrjnrpotQ. 75 

S Te fdp ueaphQ poeXhQ azipuwv 

iuToQ duqiaatou 

la6npeapoQ, "jtprjQ 3* odx iut ^(wpf, 

Tt *' ^nippjpwQ; ipoXXddoQ fjdri 

50 TocQ napa^iiaaac xal ^ocxr.aaatu (fUToixiaaatu f h) adro^,. 
62. .oXXouQ ^urjorrjpa, ia^nxoc^a,. 63. /^apea xa} ^i^ ia^ura 

auaue.aat T^g ncnzouTa,. e5. Scaxuaco.^Z^ - 4L rZ 

.«2 Th^iu CQ .. niX^c, zc^Q iaTac. (ApoU. Rh. B 345). 09 

W r^ rk 70. ra.u Buaca>u zmu Motpmu xa} ziuu 1^cu6mu 

fi ^alu^dXta xaXecrac. 78. r^ r.V^ iLtp. ^ ' 

a f, t6 ^^ 6nip^,^, h) «*-W^/'--' M (rc5^.;r.^^^ I 

I AOAMEMNON. 259 

xaTaxap^ofJtiuTjQ rplmdajQ f£tv bdob^ 80 

axeij^Biy naidhQ d* oudkv dpttwy 

Syap ijpepSfayzov iicuyet. 

ob 8i^ TuuSdpeio 

^oyazep^ fiaaUeta KXozatfi^^aTpa^ 

Tt xpio^; Ti v£oy\ Tt d^ hnata^opivij^ 85 

TtuoQ djyeXlaQ 

TteSol nepinepma duoaxetQ; 

ndvTtou dh ^ewv t&u darouopmu^ 

bnuTWUy ][9ouia}Uf 

T(ou r' odpautwu twu r' dfopaimu, 90 

i fiwpot diopotat fkiYouTat' 

\ dlkyj 8' oUAo&eu odpauofi^xTjQ 

XapnaQ duia^et^ 
[ ipappaaaofduTj j^pifJUZTOQ &jfuou 

paXaxaXq d86iotai napTjyopiatQf 95 

neXduip poj^oi^eu fiaaiieitp. 

TouTmu Xi^aa^ 8 n xou SuuaTbu 
I xoi diptg aluelu^ 

I natdfu re j^euou Tijade pepipuijg^ 

I ^ uuu TOTk pku xaxoippoiu TeXi^etj 100 

I TOTk 8' ix &uata}u dyaua ^aiuetq 

iXn\Q ipuuet ypouTi8^ dnXijaTou 

i 82« dXarcu. 85. dtdi tL 94. too iXalou. 96. Xehve^ 

xofu^iopMiou (xofjuCofiiuip Stanley). 100. ia9' ore fuu* aoo 82. ^f£8p6^^vrov h: ifpLepd^arou M. 83. ruvddpew^ litera w ex 

ao facta et accentu snper e lineola transfixo, M, >quibus tripiex signi- 
ficatiir scriptuTA Tuvdapia, TuvddptiUt Tuvdapiout. (Dindorf ). 87. ^o- 
«»2c Tiini.: ^uoirxivM, priore i in rasura scripto, M. 90. r&v rt 

ihpium¥ rmv r' dyopaitav Enger. 91. dwpourt h: dwponr 'HL. 90. 

ittXaM» M. ^^^* ^^^"^ Karsten. ^vM^ Pauw. 102. ^irii^- 

crou f: dnXetiTCOu M. 

17* 260 AESCHTLI 

ttr> xupidQ elpi ^poetv Sdiov xpdroQ 

oltato)f divdp&v 106 

ixreXio^v irt ydip 

fieSdev xaranyekt 

neSw poXTraw 

iXx&p aiptpoTOQ aldv* 

Sttwq *A][atciu 110 

di^povov xpdroQj ^EXXddoQ ijfiaQ 

^opfpova rdof ydv^ 

nipnet tAu dop\ xal j^epi npdxropt 

^ouptf/Q SpufQ Teoxpid* in' alau^ 

olofuwu fiaaiXeltQ 115 

fiaatXeuat ueciu^ 6 xeXatudQ 

S t' i$6ntu dpyqi/Q^ 

103. fr<c i^\ Bupo^poQ Xtrra^ r^c fpevog, 104. SuvaroQ 

elpi ehtetu rb aup.fi^v altroTQ ai^fieeov i^iouatv. — rb iv vfj bSlp 
d^iv. 107. net^ee ydp *fJLe ^ napdL Bewv Ttiartg pdXnecv xaiH Xi* 

yetv 8rt eu npd^ouatif ol 'ArpetSau Saov dno rou arjpehu, 109. 

b yhp abpxpoxiQ pjot ahuVy 5 iart rb y^poQ^ Ai^ rijiv eig fieouQ netBab 
poXmjv fjLot xa2 dXxijv xaraTrvety Z iartv , el xai yipwv elpl^ SfuoQ 
piX^to rd ire^ovora' ninoSa yhp Zri elQ nipo/i ahra d$ouaev oi 
^eoL 111. rouQ xparouvroQ rijiv ^EXXt^vexipf ^fitjv xa} rijv Spo' 

fpova nepl rd raxrtxd. Xiyet 8k rouQ ^ArpeiSoQ. IIZ. r^ ^A 

jn^w elanpa^opivq}. 117. 6 i^oniaw XeuxoQ^ 5 iarev 6 nuYopYOQ. 103. XuTci^^ ^fjM^dpov drtjv olim HLAlirens, fort Aumjg, dnjv ^psuo^ 
SaXil. 104 — 169 coryphaeo tribiiit R Anioldt (ephymiii& choro). 107. 
xaxaKvtUi Ald. : xarairvi^cc (ana post i litera erasa qaae u fuisse potest) 
M, xarajryce;cc a f h. 106. fioXxau corr. in fitoATtdy M. 109. dAx^ Schaetz. 
111. 1jfi€tg Aristoph. Ran. 1285: ijfiap (corr. ex ^fidv) M. 112-> 114, qnos 
M omiserat spatio vacao relicto, addidit m. 1 12. rajrdv a f h, roT^oy Blom- 
field. ^ofiuppout rayof Dindorf. 1 13. xal ^epl Aristoph. Ran. 1288 : dixaa 
m. in. 6 d* Hartang. dpjrag Blomfield, dpjrdg Thiersch: dpfiaa M. AGAMEIINON. 261 lao 125 130 faviureQ ierap f/LeXdfipeuv 
j^eph^ ix dopondXroo 
na/ZTtpiTTTOiQ iu idpatmv^ 
fioaxSpevot Xafivap 
iptxAfJLara ipippaxi Yivvav^ 
fiXapivxa Xoia9iwv dpSfiitoy. 
aiXtvou alXtPOu elniy rb 3^ e5 vtxdre». 
{tntiHr, xeduoQ di tnpaTtipavTiQ Uwu duo 
Xijpaat dtombg 
^ArpetdaQ fta^ipooQ 
iddTj Xa^fodairaQ 
TtopTtouQ r' fip^dQ' 
oZto} S* elne TepqLZmy* 
Ipoyep psv d^pet 
nptdpou nSXtv aSe xiXeu^oQ^ 
nduza Sk nfjpYmv 
xTfjVTj 7zp6ade tS, SiffuonXrj&^ 
ftolpa Xand^et rpoQ rh fiiatow 
olov ftij TtQ dya 

119. ix Se^tag^ 8 iarev euaufifioXeoQ. 120. roeQ fiaatXeeotQ. 

121. hxjfivav yivvav rbv Xayiodv {XafeotSv m). 122. noXoxbiwva, 

123. npoQ rb enjfJLaevofjLevov rd fiXaJSevra. 124. ineiS^ 6 eMivoQ 

xai inl Bpy^voo Xeyereu^ ^ah 3rt iv rd^et Sfjn^ou adrbv Xiye. 130. 
rep^Zetnfvi rd rifHira Strjf^foopsvoq, 134. xr^vij: xr^ara, 136. 
fujvov [i^ npemmkv bnb ^eeuv rb enparw9kv r^Q Tpoiag enSfuov^ 8 
iare rb inl fiXdfijU TpoeaQ errpareuBiv^ anj axenterfj. 135 1 10. dopnedXrou Tuniebas. 120. nofinpiKronT corr. in xeiftnepix^ote 
M. 122. iptx6fiova af h, ipauftdSa Seidler. 124. aUtvov hlc et infra 
semperM. tdvtxdrw M, dtfiat bJj vtxdrto in marg. m. Post 124 (item post 
145 et 169) atAtvoy aUtvov aSre, rd «T mS vntdrto (totias chori) addit Keck. 
125. S6o recc: 96m M. 127. ^Arpttda^ Monk: drpMao M. 128. 129 
in imo yersti habet M. 128. Aayo&airag f h: Xoyodairao M. 129. ^/>- 
Xo6i f b. 134. Kp6a6e rd f h: itpoff&erd M. Fort xn^vij di^fua ftuptOKXii^lj. 
135. ftotpa Xand^et h: fjMtp* dXand^et M. 136. ifya Hermann: Sta M. 262 AESCHYLI 

^e69ev xusfdajj nporunkv 016^ 
fiiov idya Tpoiaq 
OTparw^iv, oicq) yap iitt- 
fdovoQ ^ApreptQ &YPd 140 

TrrauoTtny xuai narphQ 
adroToxov npb Xdj^oo 
fioYspdv Ttxdxa ituofiiuounv 
iTTOYU dk deinvov aUxibv. 

alitpou oSXivov tlni^ Tb d^ ei vtxdT<o. 145 

qood, tSowou nep e5fpQ>\/ xaXa 

dpoaototv dikntotQ pjakepm)^ XedvTmv^ 

ndvTiou r' dfpouSpwv fpikopdarotQ 

SiQpwv dfipixdiotm, repTTva 

TOUTwv alTet (upfioka xpdyat^ 150 

ie^td fiiv^ xatdpopipa 

dk ipdapaTa arpou^wv. 

lijtov di xaiito llatdvay 

139. 7y ydip ofxqt Twv xuvwv Atic^ Z iart rwv derwv^ dpyiCt^ 
rcu '^Afyrefug dk {8id Stanley) rb xdovra rbv Xaywv dmxreTvat. Xo' 
j[eia {Xo)[ia Dindorf ) ydp iartv ^ fieig. 142. auv abrij^ r^ r6x<p, 
148. nrdxa: rbv Xaywdv. 147. rolg veoyvoe^, i^wplg d' aSr* 

fyam€ (Hom. t 222). diXnrotg Si roig ineaBat roTg yoveuat (ji^ 
addidit Bobort) Suvapivotg. 149 (immo 160). rd aup^oXa ahet 
fxe ^dvat roOrwv de$ed yJkv Sed ri)v vexr^v^ inejiofi^ Si Std rbv x^' 
Xov ^dfyrifieSog. 152. rcDv derwv. 153. a»c fJudvrtQ. 139. o&r^» Scaliger. 141. xufflv M. 144. fort aroY&. 

146. rdaov 'f h. eS^pwv d xaXd f h, tft^pov & xakd Weil. 147. 

df>6aot£ h. dinTOtg a f. Fort. Spdcotg r' indkKvotq {fip6aoiaiv iTtdAr 
icvotg Karsten). Ae^ywv Stanley ex Etym. M. p. 377 AlaxoXog iu *Ajra- 
ftifivovt robq axufisfous roiv Xtdvxiov Sp6a6ug xixXi}xsi dvnov M. 148. 
^piX6ftdrote corr. in ^tXofidarour M. xpdvat f h : xpdvat M. 152. ^MCff- 
ftatt Hermann. arpoui^wv, qnod interpolatimi esse vidit Porson, aliud 
▼ocabalnm expolit. AOAMEMNON. 263 

fjtij TivaQ dvTin\f6otjQ 

JavaotQ ][poviaQ ij^EvrjtdoQ 155 

dnXolaQ Te6$j]y 

aiteuiofiiva &uatay 

Mpav dvofiSv Ttv\ adatTov, 

veixicjv TexTova aop- 

fOTov^ oh detaijvopa. pipytt 100 

ydp ipo^tpd TraXivopToQ 

ohcovSpoQ SoXia^ 

pvdpwv ptjvtQ TexvSnotvoQ. 

Totdde Kdij[aQ $bv 

peydXotQ a^aSoiQ d7rixXay$ev 105 

popatp^ djt* dpvifiwv 

bdiwv oixotQ fiaaiXeiotQ' 

toIq d* bpSipwvov 

aUtvov aUtvov elni^ Tod' e5 vexdTw. 

$lr. 1. ZebQ SauQ noT* iariv, el Tod^ ad^ 170 

Tqi fiXov XBxXrjpivfp^ 
toutS vtv npoaevuinio, 
odx i^w npoaetxdaai 
ndvT* IntaTaSpwpevoQ 
nXijv JtoQ^ el Tb pdrav 175 

166. &'^ApTefJn. 168. ^v oddelQ idcuaev, 159. 0U77WC- 

x^. 160. od ^fimpivfjv Tdv dvSpa^ ^ Ti^ ob di^aaav {defaa-^ 

oav Robort) r^v dvdpa. 161. f/ i( uaripou dpfJLwiiivtj. 166. 
Be^ rijv vixijv. 168. bpo^wvwQ. 170. Zeb^ Sare^: did^poQ 

ydp ioTiv ^ nep} tou ^e/ou 86$a. 175. el Td t^q paxatdTrjTOQ 

^eiXjet vtQ dnoae{aaa&ou t^q y^wpyjQ^ dea vofuCirw. 166. tidfiag pro dnAoiaq Dindorf. Scholiastam Tt6$fi£ legisse monuit 
Hermaim. 165. dtTtixXcqrigy afh: djcixAat^tv M. 173. icpo^xd<rat 
corr. in npotnvuiifat M. 175. rb Pauw: x6d% M. S«4 AE5GHTU 

jipif ^«ic& ivgTO/JuuQ. 

adikv ii$at irptu wu^ 180 

8C i* iTTtlT* fyUf Tpia- 
MTijpOQ ot^TUi TOJ^tOV. 

Z^ya 3i nc npofpoutog 
hmyixta xXdCo^y 

T€6$$Tai ippev&v To naw 185 

«Ir, ^« Tiy fpouecy fipoTOUQ hdw^ 
oayTa^ Tby nd^et pd&oQ 
^ivTa xoptmQ i^etv, 
oTdCet <?' Iv d' Snutpnph xapdiaQ 
pvijatTz^pMV nouoQ 190 

xai nap' dxouTaQ ^Xl^e aa^fpovetu. 
8atp6uo}u di nou /dptQ fitcdatQ 
aiXpa aepvbu i/piya)y\ 
«ttii#lr, 2. xcu r<J*' fjT^pcoy b npi- 

afioQ yewy ^A^^aitxwy^ 105 

pdvTty oSuya Jtiytoy. 

IT8 (immo 179). Stdi rob^ TtTdvaQ, 179 (immo 178). b Tu^toQ. 
181« TptaMT^poQ: vcxi/Too ix fiera^opdg t<ov iy toTq nevrdBXotQ dno' 
Tf^mi^i^Toty (dnoTptaZoyrwv Spanheim). 184. int iXntdt vixy/Q, 

186« HotfXV^^ fpovtfkOQ itnae, 187. ^naUwv 8i re v^oq 

iy^f (IIo8. Op. 218, cfr. Hom. P 32). — r^ naBovu. 189. 

tf) AfAOpTdvovTt TOUTO ovfijSaevet. 193. Tbv ^uyov. b^iZoYOQ 

yiip b Ze&Q, 194. peiZwv yhp MeveXdou, 196. neptoaeuet Tb 180. oMI AiftTat HLAhrens, od AeXsferat Franz. 187. rdu 

SohueU: rd M. 189. & M. fort. m^piCei S* 5nu^. 193. ^ptiyofif' M. 194 sq. npicfioc \ M. A6AMEMN0N. 265 

ifiKaioiQ vij^ajim aufiTtviwv^ 
€5r' dnXoitf, xevax' 
Yet fiapuvovr' ^AjrattxbQ iewQ 
XaixiioQ nipai/ iywv naiippd- 200 

j^doiQ iu AdkidoQ TonotQ* 
str, 3. Tryodt 3* dnh IrpupovoQ poiooaat 
xaxoa^^oiot^ )^i^artSeQf doaoppot^ 
Ppor&v aXat^ 

uewu re xal nsta/zaTwu d^etdelQ, 205 

naitfipn^xTj j[p6vou Tt9etaat 
Tpifiip xaTi^atvov av- 
doQ 'Apj^eiwu. inel 8i xdt 
ntxpoo ][eipaTOQ dXXn p^yap 
^ptboTepov npopotatv 210 

pduTtQ IxXaY^ev npoipipwv 
^Arpeptv^ SiOTe j^itova fidxrpotQ 
intxpouaavTaQ ^ArpeidaQ 
ddxpo /i^ xaTaaj^eiy* 
atUutr. 3. £va$ d' 6 npiafioQ Tod' elne ipwvwv* 216 

fiapeta pkv xijp rr) prj nt9ea9at^ 
fiapeta d\ el 

197. ifineadaatQ (ifinatadaatQ Dindorf). — atifi^wvwv (GL). 
198. 9vrjwv i^if^tro ^ta ndvra^ (Hom. /i 829). 200. dvrl roo 

ij[6fievoQ. 208. inl xax^ notouaat a^^oXdZetv. 204. »xa2 

B^ OYpiijv i^ineaxov dXTjTeuovreQt (Hom. fi 330). 205. ixgu Sij 

Soupa aiaipte vewV€ (Hom. B 185). 207. StaTpefig, 210. 

inaj^Bearepov, 215. to i|^c» ine\ $k nixpou, Sva$ 6 rtpeafiuQ 

Tod* elnev. 216. Ttfiwpca. 200 sq. xaAtpp6)[ihig HLAhrens: naXtppd^ote M. 205. v&v at Pamr: vamv M. re xal Porson: xat M. 207. xaxi^$vov M (supencr. 
m). 211. UXar^ev Ponon: ixXarU M. 215. r6x' Stanley. 216. 
nMa6ai Turnebus: netdiadai M. 266 AESGHYLI 

rhcvov 3dt$at^ dofjuov ayaXfia^ 
(italvmv nap&evoff^di^oiaiu 
/^ei^potQ Trarp^uQ /i/^ac 20 

fiwpoti TriXaQ. ri rwu8^ apeu 
xaxco)/] nwQ itnni^auQ ysvw/uu 
^OfJLpaj^laq kpaprwy\ 
TtaoaaviptH} yap 9uaiaQ 

7:ap9sifiou #' alparoQ ipyqi S26 

neptopywQ im&upetu 
MpiQ. ei ydip eh]. 
atr. 4. inet S^ dvdyxaQ i8u iinaduov 

ippeuoQ TTuiwu duaaefi^ rponaiav 
avaxuou^ duiepov^ r69eu 290 

rh TtavrSroXpou ippoveiu perifyw. 
fiporobQ i^paauvei ydp aia][p6p3jrtQ 
rdkatva napaxond izpwxowffpwv. 
erXa d* ouv {^urijp 

yeviaBat ifuYarpoQy fuvatxonoi- 236 

vwv TToHpwv dpwydv 
xat nporileta vawv. 
cmtiatr. 4. itraQ dk xat xhjdovaQ TtarpipouQ 

218. nketov {nXe^wv h) oTxroQ 8td, rb rexvov. 225. r^ rpontp 
ykp (yp. Orelli) ahS^, 6 pdvreg 8^Xoy ore. 226. htSop^ffrtxoK. 

227. xaXwQ dnofialfj. 228. dvr\ rou ijvaj^xdo&^ rb notetv, 229. 
/ierctfioX^v, 230. S8ev eyyw ndvra rouQ dvBpwnouQ roXfmv^ dnb 

r^C dvdyxi^Q 8^Xov Sre. 232. ala)[pd noteev dva^rxdCouaa. 233. 
rou vou nap€ueonrj. TtpwronTjpwv 8k i/ petZwv rwv dkkwv m^pdrwv. 
288. x&v 8ed rdQ Xerd^ 8e' (8* Robort.) 8tQ Inoeeero npbQ rbv na-^ 
repa nap' ob8kv f/^aavro ri^v ^wijv adr^Q. 220. fiMpotQ h, fioalQ Schoemaim. 221. niAa^ fiuffwu Blomfield. 
222. natg XtnSvauq h: ri n&e XtndvauerB M. 226 sq. scribendum vi- 

detur dpfav n%peopY&g (^ordXov dvdp&vy ^fttg. 226. frc/oco/D/^ctfc Blom- 
field : nBpedpywa (6 ex & factum) M. 232. fiporodg Spanheim : fiporoetr M. A6AMEMN0N. 267 

Ttap^ oddkv (d&va Ttap&iuetou 
i&evzo fMfxaj^ot fipafiijQ^ 240 

fppdaev 8* doCotQ naTijp per^ ed^av 
dUau ^tpaipaQ S7rep9e fiwpou 
ninXotat neptnez^ navzi &op(p 
npovwTt^ Xafieiu 

dipdrjUy azopaxoQ re xaXXinpt/h 245 

pou ipuXaxav xaraa^etu 
fi^o/you dpatov oixotQ 
sir. 3. fiif^ ^aXty&U r' dva&dfp /liuet, 

xpoxoo ^afdQ d^ iQ nidov j[iooaa 

IfiaXX* ixaoTov i^uri^ 260 

pwu dn^ ofiuaroQ . fiiXet 

ftXoixvtpy 

npinouad #' &Q iu ypafalQ^ npoaewinetu 
MXooa\ ine\ noXXdxtQ 

narphQ xar' audpwvajQ edvpaniCooQ 266 

ipeXi^ev. dyu^ d' dzaipmvoQ auSf, 
naxpbQ ipiXou rpiToanovdov eunorpov 
alwva (piXmQ tcipa, 
anUutr. 5, tcl 8^ iudev out' e78ov oSr* ivuimo' 

ri/uat 8k KdX^auTOQ odx axpauTot. 2fiO 

Aixa 8k to7q pku nadou- 

243. nepteaxeTraofiivrju. 244. npoueveoxotav. 245. /9a- 

avaxrtxwQ' — ebfjiop^ou, 248. r^ ^{qL xai Ttp dva6dtp pevet 

Twv ][aXivmv ra>v fiij iwvrwv oMjv XaXeTv. 253. 8tdL rb xdXXoQ^ 
9 8tdi rb dfwvnfretv. 256. iZeuxroQ^ napBevtxrj. 257. tjjXwrbv 
htolet 8t* iaorijv rbv narepa. 259. St^ rb dndv^pwnov etvat r^v 
OfajTpf. 261. rolg fikv nenov^oatv f/ Sexij 8e8wae rb fJta^eTv. Sf- 289. alw rsOMneller. na/y&svetov fh: nap^iytouM. 242. /ca<o(- 
poQ fh: )[BtfMi(pa^ M. 256. in^Xiptv, non ifiBl^Bv M. dyv^ h: ^va M 
aJtfS^ f h: abdd M. 25)i. 9Sitovfiov M. 258. namva Hartong, natava \7 
Enger. 261 sq. na^ouat M. at jaaMv superiori versai addit M. r AV V/a*. 268 AESCHTLI 

atu (lal^tlv imppinw 

TO ftmov 8* 

inse Yiyovc^ iv xX6oiq • jzpoj^atpiTio' 

taou di T<p Trpoariyetv, 266 

Topou ]rap ^$st a6w)p9pov abj-alQ. 

niXoiTo (V oZv Tfhu TouTotmu eSrcpa' 

ftCi tt»C 9iXei tSS^ ay^t<noy ^Anlag 

yaiaQ /louofpoupou ipxoQ. 

^Hxo) ffefilC^u aSvy KXmTatpyjaTpa^ xpaTOQ' 270 

dlxTj ydp ioTt ^anhq ipyrffoo Tlstv 

yovalx^ spjjpwi^ivToq apaevoQ dpovoo, 

ah (V stTS xsdvov she pi/ TrsTruapivij 

shaYyiXoiaty ikniatv &u7j7tois7Q^ 

xXuotp^ iv eSfppwv* oddk atYwajj ^Hovoq, 275 

KXurat' eddjfjskoq fUv^ &aKsp ij napottiia^ 
fi^arpa, iwQ yivotTO pttjTphQ sd^povyjQ ndpa, 

nsoaifi 8k x^Pl^^ pstCov iXidSoQ xXuetv 

xTjv fhp S6vxsq pavBdvouat rh fisXXov, 266. ^avspov, — rh fr£- 
npwpdvov favsphv ^(et, 267. shT^pay^a. 268. rh auyYevtxdv. 
269. instS^ fidvoe YspovTsg i^uXaaaov r^v ^EXXdSa. 272. napov^ 
rog pdvrot ou Sse auvruYxdvstv aitrg. 275. sl pij BsXeeg ehtsev^ 

oh \ksp.i^aip:qv dv. 276. d naXathg Xoyoq (GL). 277. T^evorro 

xaX^ {xaX^ ^ h) flfidpa, wansp ^ vu$. 263. To fiiXlov d^ Elmsley: rd fiiXXov M et post breve intenralliim 
rd <M npoxXuttv m. r^ ^ ttpoxXottv omisit h. 264. intl jrivotr* a f h : 
intYi^otr* M. Tcpb ^atpiTot HLAhrens. 265. Teov M. 266. auv^ 

op^pov Wellauer : auvop&dv M. alrj^ah Hermann : a^ralff M. 267 sq. 

tHf itp&^tv 6»^ Naegelsbach, scribendum sS, npS^tv wv. 270. dy- 

o 

Ysl — praefixit m, ut vid., choro tribuit Stanley. 273. in J* clirc 

ultimam literam b ex 6 (^' ci rb) correctum habet M, d^ cf rt Auratus. 
274. iknUftv b f : iknleetv M. 275. atfwtm^ M, atYfotaift m. 278 

et 280 — 292. paragraphi praefixae in M. AOAMEMNON. 269 

nptdfjtoo yhp ^p^^xamv 'Apyelot ndXtv. 
XO. TT&Q filQ\ niipeuxe rounoQ i$ dmaziaQ. 280 

KA, Tpoiau *A}[aiwv oSdaw ^ ropwQ iij^o); 
XO. /^ioa ft bfipnet Sdxpuov ixxakoopi^nj. 
KA. eS xap ypovouuToQ Sppa aou xaxrjyopBi. 
XO. Ti ydp; xh moTbv loTt uouSi aot Tixptap\ 
KA. iartv^ tI d' odj^l; pij doXioaavroQ &eou, 286 

XO. noTBpa 8* dvelpcDU fdapar^ ednt9^ aifietQ; 
KA, od dd$ap Sv Xdfioipt fiptZouaijQ ippevnQ. 
XO. dXX^ i a* iniaviv uq antepoQ ipdztQ\ 
KA, nutdoQ viaQ wq xdpz^ ipwprjao} ippivaQ. 
XO. noiou iP^^^^ ^^ ^*^^ nen({p&7]zat noXtQ] 290 

KA. T^Q vuv TexouarjQ fwQ Tod' ed^poujjQ Xiyo}. 
XO. xoLt TtQ Tod^ l^ixotT^ Hv dyj^iXwv Tcg(0Q; 
KA. "HipatoTOQ^ ^IStjq Xapnpov Ixnipnwv aiXaQ 

(ppuxrbQ 8k fpuxrhv 8eup^ dn^ dyydpou nuphQ 
enepney. ^I8rj pikv npbQ ^Eppalov XinaQ 295 

Ai^pvow pd^av 8k navov ix vr^aou Tpirov 
^A^qhv dtnoQ ZtjvdQ i$eSi$aTOy 
bTtepTeXi^Q re, novTov woTe vwTiaat, 
la](bQ nopeuTou XapndSoQ npbQ ^dnvrjv 

285. el foinw {p^ rtQ h) ^eog fie dnar^. 288. laoTtrepog^ 

Koo^, 295. SpoQ Arjiivoij. 296. fawov: r^i/ Xap.nd8a. 298. 
Imep^iKu. 299. fieyfanj neuxrj la^bg nupoQ. 284. 9 r<ip rcKarsten. iintv M. 286. sdni&ij Blomfield: cdffcn^cc 

corr. in cdircc^^ M. 287. fort. o6x 8^ay\ 293. xXurai M, id delevit 

e 

et i^ praescripdt m. 294. dYydpou Canter ex Etym. M. p. 7 Alaxuko^ 
jroOif iv *Arapif£uovi rdp kx diadox^q nupobv 3dn* dq/ydpou itup6^€ fyi), 
cfr. Bekk. Anecd. p. 212, 5 et 325, 13, Suid. 8. v. S^apot, £ustath. 
p. 1854, 26: djrjri^ou M. 295. Spfiatov M. 296. nawdv Casau- 

bonus ex Athen. XY p. 700 £ npdrepog dk rouxwv Alox^Ao^ iu ^A/a' 
pdpvovi fUfivT^rat rou nayou: ^audv M. 297. d&toov M. Post 

297 lacunam notavit Casaubonus: interponit 312 sq. Thiersch. 270 AESCHYLI 

neuxr^ rd j^poaofeyjiQ^ &q tiq rj^iOQy 300 

aiXaQ napa^Biiaaa Maxiarou axondg* 

?) 8^ oSti /Jiikixav odd^ iuppaapovmQ BTTUtp 

vtxdipevoQ nap^xev dYyiXoo pipoQ' 

kxig dk fpuxzou ipwq in^ Edpinoo jiodQ 

Meaaaniou fuka^t aijpaiuet pokov. S05 

di d' dpTiiafjt^av xou napijYYetXau itp6aw 

YpaiaQ ipeixTjq fiwpdu a^auzeQ TtupL 

aiHuouaa XapnaQ d* oddino} paupoufiivrj^ 

bnepbopouaa nediov ^Aaunou^ dixijy 

faidpdQ aekijVTjQ^ npbQ KSatp&voQ iinoQ 310 

^yetpev dkhjv exdoj^i/u nopnou nupoQ, 

ipdoQ dk TTjXinopnou odx i/uaivezo 

ippoupd^ nliou xaiouaa TOiU elpyjpiumu* 

XipvTju d^ bnkp ropfwmv eaxij^ev ^doQ^ 

SpoQ r' in^ AfyinXayxTov i^exvoupevov 315 

cjTpuve ^eapbv fjyj j[apiCea9at nup^Q. 

nipnouat d^ dvdaiovxeQ d(p&du(p pivet 

ipXoybQ fiiyau nwYwva, xai ^apcovtxou 

nopHpou xdTonrov r^pwv' bnep^dJJietv nf>6aw 

301. Mdxtarov Spog Eufioeac. 802. 6 ronoQ. 803 (immo 
301). xoeubv rb inepneu. 306. Miaaanou SpoQ fJLeTa$u EbpotajQ 

a a 

xa2 BoeaneoQ. 307. ^ea/jLou: awpou, In altero (dextro) marg. 

^wpdQi arparog scriptum, sed deletum. 313. :$ rou KSatpwuog, 
316. SpoQ MeyapeSoQ. 318. xoknoQ nepl TpoiZyjua. 319. rb 

xaroipeou. 300. fort ^Tfixro, 307. ipixi^a M, hpebcric m. 309. n^diou 

^Acuntoo f h : natdiou dtnoO M. 313. ^poupd npocat^piZouira ndftmpjau 
^A6/a ex Hesych. -Rpoaat^piZouira icdpLniftov ^Xdya. npbg rdv al^pa 
notouira &ine dvto nipLnee&at riju ^Xdya Dindorf. 316. m^x^^V^^^^ 
Margolioath (fort. &rpouev kirfibu laixauifcaa^t), 319. xiironrou 

Canter: xdronrpou M. npwua M, npwu* m. AGAMEMNON/ 271 

fkixoutrav eh^ emj^eu^ eh^ ifixero 320 

*Apaj[vatov alnoQ^ iaTOYeivovag oxoTtaQ' 

xamtT^ *Arpetdwv Iq zSde axTjitret oTiyoQ 

fdoQ t6S* odx aTtaitnov ^ldaioo mpdQ, 

Tototde Toi pot ?,a/iKizdiif6pwp vopot^ 

aXXoQ nap^ aiiou 8tado}[dig nXrjpoufievot' 826 

vtxqt d^ h TtpwTog xa} reieuTatoQ dpapwv, 

Tixpap Totoinov aipfioXov re aot Xij<o 

dudpbQ napaYxeiXavToq ix TpoiaQ ipoi, 

XO. deotQ fjikv aidtQ^ & yuvaty Tipoaei^opat* 

X&fot}Q i^ dxouaat Touade xdno&aupdaat 830 

dtijvexwQ MXotp^ ai/, oSc XeyetQ^ TtdXtv. 

KA, Tpoiav Axato\ Tfjd' e^ooa^ iu i/pep^. 
olpat fioijv aptxtov iv TtSXet TtpeTtetu. 
S$oQ r* aXetipd r' eyj^iaQ TauTtp xuTet 
d^oaraToout^ av^ ou ipiXo)^ JtpoaevueitotQ, 835 

XGLt Twv &k6vTwv X6e2 xpaTrjadvTwv di^a 
ffioYycLQ dxouetv eoTt aopfopdQ dtTti^Q' 
ol pkv ydp dpfii awfxaatv TteTtrwxoreQ 
dvdpwv xaavfvyjTwv re xa\ (poTaXfiiwv 

321. Spoq^ApyooQ, 328. oh (evov^ dXXd. avYYSveg, 827. 

rooTO fiotf f^aif napifyY^tXev b ^Ayepip^^wv abp^oXov ix Tpoeac ei' 
yai rcv reXouQ abr^Q. 339. ou (1. OTnieiwaat ort) xard rdv fo-^ 

rdXfuov ^£a kvrau&a f/ irufJLoXoyea^ ix t^c furXr^Q Sk yeverat ^rXd' 320. pro hoc versu ponendnm yidetur fragmentum quod ex Ael. V. H. 
Xm 1 protulit Gobetus : anreoutfa ^ i^iXaiMpev dtnpajnjs dixijv. 822. 
rodlff f h: rdye M. In M scripsit in imo marg. Xedtei noXXd manus quae- 
dam saec. XVL — De 828— 360 ez a f h refertur. Scholia ex h et edi- 
tione Victoriana sumpta sunt. 324. roiolde roi fiot Schuetz : roiofd^ Srot' 
poc a h, rotoid^ irupLot f. 327. rotourot a. 329. personae nota carent 
libri. 381. ^iavexitfc Blomfield. oS^ Bothe : a»c libri. >l^O(C f h. 832. 
DuUa personae nota, 333. Glytaemestrae nota praescripta in libris. Tpoi^iv a. 
334. dXeifpax^ a. fyx^^ Ganter: ixxia^ libri. 335. ^Xto Auratus: ^iXotq 
librL 337. iarlv f. 839 sq. ^ordXfitot nal^v yepovreg Weil. 272 AESCHYLI 

TToidsQ yepduTwv odxir^ i$ hieudipou 340 

dipTjQ dTrotpwCoum iptXrdTwy p6pov^ 

TobQ d' aSre yuxztTrXa^xTo^ ix pdj^yi^ tcSvoq 

VTjtrTetQ TTpbQ dptoTotatv &v e^et nfiitQ 

Tdaaet^ npb^ oddlv iv pipet Texpijptov 

dXX^ &Q ixatnoQ eoTzainv Tvpjg ndkov^ 345 

iv al^fiakwTotQ TpwtxolQ otxijptaat 

valouatv ijdij^ twv bizat^puov miyfov 

dpnawv r' dnaXkaj[&ivT€Q^ &g duadalpLOveq 

dipukoLXTov ebdrjaoutn itaaav tuipp6v7jv. 

e\ d^ ei ai^ouat TohQ itoXtaaou)[ouQ 9eobQ 350 

TouQ T^Q &XouayjQ Y^Q Hewv #' IdpupaTOj 

ou zdv HttvTeQ aSlftQ dvdaAotev av. 

ipwQ dk ptij TiQ npSzepov ipLniimu aTpaTqi 

nop&elv & pij j^pij xipdeatv vtxwpivouQ' 

del ydp nphQ otxouQ voartpou aonTjptaQf 366 

xdp^at dtauXou &dTepov xwkov ndktv, 

^edtQ d' dvapnkdxTjTOQ el pSkoi aTpaT^Q^ 

iYprjfopov Th Tojpa twv dkwk^Twv 

ptoQ^ ijyouv ipuToanopoQ^ xoX peToSiaet dtdi xakke^wveav fUTdkpjeoQ, 
847. ^ xSjii^ (ffuj[pwv kiyee nayerwv ^ twiv dpeevwv ronwv tcDv bnh 
rhv ai^ipa ovrwv, 348. ^vreQ npdrepov Srjkovore 8uaTuj[eeQ vuv 

dpjepepvwQ ebdijaouaev. 356. eneeSij b BeojukoQ 86o ij^ee ora- 

dtouQ^ wv rhv irepov Se^kBov rjSij elQ Tpoiav dvekMvreQ^ Seekomhv 
xal rhv dkkov Seek&eTv xa\ bnovoarijaae nphg rhv oexov. 342. {vuxr(7tAaxrog h). 343. viQtntffi a, v^trrts f. 346. iv ft inter- 
punctione mutata Pauw. obn^/iamv fh. 348. dnaXka/ivreg fh, wg S^ 
edSaifiovss StSLnXey. 350. eH <r^/9o(;<n Scaliger: edaefioOm ]ihri. 351. 
r' Idpufiara a. 352. o0 rdiv kk6vreq Hermann: obx dveXSvreg a, obx 

dv Y^ kXovreg f h. dv^akoXev Auratus: dv ^dvotev a, aZ Mvotev f h. 

ot 
353. Tzp&rov a. ifimnret a, iftntTcn} f , ipTciTcrot h. 354. nopMv 

9 

rd a. xipdem a f. 356. xdfupat (<r superscr. eadem manus) f. 358. 
iypyj^opdg Porson. AGAMEMNOlir. 273 

fivoa^ av, bI Kpomata fjoj t6](oc xaxd. 
rotaizd rot YUvatxbQ i$ Ifioo xiuetQ. 360 

To 8' eS xparohj^ fjtij dt^oppdntoQ IdsTv 
TtoXicSv yap itr&Xwv r^u Svjjmv eU6p7]P. 
XO. x&yat^ xaT &udpa amtppoy^ titppivwQ UyetQ. 
ijfoi 8* axouaaQ itttnd aou Texpijpta 
^eobq TrpotntTceTv eb napaaxeudZopm* 365 

X^o-pK yap odx aTtpoQ elpYatnat TrSytav. 

& Zeb ^aatleij xoii yb$ tptXta^ 

peydXtuv xdapxov xredTetpa^ 

ijr' ItA Tpoiag it6pyotg ifiaXeQ 

trreyavbu dixroovy d}Q pijTe ptiyav 370 

pijT^ oSu veapdiv rev' SnepTeXeaat 

pix^ 8ouXetag 

ydYfapov^ Sttijq navaktoTou. 

Ata Tot $eutou piYav aldoupat 

rdu Tdie npd^avT* hr' ^AXe^dvdptp Zlb 

Tetvovra nakau rS^ov^ 8ntoQ 8tv 

pijTe nph xatpou p7j9* bnkp atnptov 

fieXoQ f/iidtov axij^etev.' 

369. npStJi^ra, vuv npotmalaavra xtjHt npoaxpoutyavra txbrotQ. 
— €/ /i^ no&ev iX^oi tocq ^EXkqat xaxov rc veov i^ ineXBoiHn^ 
revbQ trufifiaj^eaQ rocQ TptiHfiv^ 8 ^^ xa\ Ttrtn^ivreQ TatoQ Ztrov rd- 
XOQ dntmXeuaouaev. 362. 8re noXXwv xPVt^'^^^ npoxperia ^ 

ht^Q' el yhp i$ wv fyee veQ dyaB&v 8vvja(v reva pij Xapfitivety pd-' 
raia ndvr ^v ehj. 366. refitufuvoe y^ o\ ^eo\ ijfieiipavro fffiaQ. 
873. Sixruov. 376. ijyouv ripf refitupiav^ fieTa^pexwQ. o 

859. rupfK 360. xX6ot§: fh. De361 — 105t ex f h refer- 

tv. 362. r^vd' Hermanii. 363. nontii, 367. chori nota prae« 

uripta in libris. . 366. (r&v fiMydlwv. h). 

Aesctaylus e<L Wecklein. 18 274 AESCHTLI 

str. 1. JtbQ nXoq^av fyoutnv ebrecy^ 

Ttaptazi TouT^ i$i}^eoa€u* 380 

inpa^ev &q ixpauev, odx ipa tiq 

&eobQ fipoTwv d$ioua9at fiiketv 

5aotQ H^ixTiop /a/><( 

naxoW' 8 d^ odx edcefiriQ. 

nipavTat d* iffSvooQ 386 

dToXfiijTwv ^ApTj 

nveSvTwv petCov i^ dtxaiwQ^ 

fXeSvTwv 8(ofidTwv bnepfeo 

bnkp Tb fiiXuaTov. ioTO) 8* dirij' 

pavTov &aT? dnapxetv 390 

e5 npaniSwv Xaj[6vTa. 

Oh ydp iartv indk^tQ ' 

nXooTot} npdQ xSpov dv8p} 
XaxrlaavTt peyav AixaQ 

fiwfibv elQ afdvetav. 895 

antisk'. 1, fitaTai 8* & ToXatva mSw^ 
npofiouXonatQ &(pepTOQ ataQ. 

888. Twv iepwv. 386. ol ^£o/, f^^^ nifavrat xal ^ve- 

pobQ notouac touq ixydvouQ raiw dae^v rwv nveSvrwv ^Apij /ueCw 
1j 8txa/wQ xarA ra»v 8wfidrwv rwv droXfiifrwv. ijj^ouv^ unkp rb 
8txaeov fiaj^Ofjievwv rotQ iepotQ ofxotQ raiv ^ewv» 897. ^ r^Q dn^Q 
nsed^ S^eproQ xoi dxpoprfroQ xoi fiapetd iartv^ fr£C PtdXjet abrouQ^ 
npdvotav 8^ev rou nXour^aat {nXoureaae Yict) robQ rauSaQ notoufijsvif. 

379 — 480 priores partes stropharum et antistr. tres chori ordinea 
canere videntnr, alteras totos chorus. 379. ixooaav mutatam in 

ixou^ f, Mx^t^ 8,¥ Karsten. 380. ndpfortu Hartong. roGrS ^* 

h, fort ^ o2fv r6d\ 381. hepa^s)* Hermann: ^ hepafeif libri. 

381—83. ixpeufBv. \ . . fipor&v | . . fUJietv \ f. 383. (Saoi£ 4' h). 

386. fyjr6voug h, fort djrx^^oug, 386. "'^/oi^c Fritzsche. — nvtdvrmy 

snperiori yersui addit t 389. fort fiikxeov, 3898q. fiiXrta^ 

rov. I . . dxapxBlv | i 390i (^«rc xdxapxeh h). 394. (ixXaxri- 

aa»rt h). fdYav Ganter: pMydXa libri. 397. npofiouXou natg. Hartung. ^ AGAMEMNON. 275 

SxoQ dk na/i/idraiov, odx hpi^p&ij^ 

rrpinet de^ ^wq aluoiafiTcig^ aivoQ* 

xaxou dk /aXxou zpSnov 400 ""^ ' 

Tpifi(p re xai Tzpoafioialg 

peXapnax^Q niiec 

dtxacwdeiQj iicei 

ditoxei nacQ Troravdp Spiftif^ 

ndXet np6azpipp Snpepxov ivi^eig, 406 ' ~ 

Xtrav d' dxouec pku oStcq &ewu' 

Tou d* iniarpoipov Ttbvde 

f&T^ ditxov xadatpet, 

OtoQ xdi IldptQ iX&wv 
iQ iSptov Tdv ^ATpetidv 410 ' ' ' 

T^aj^uve $eviav Tpdne* 
Cav xXonaiat YovatxdQ, 
9tr, 2, Xinouaa 8* doToTmv danioTOpaQ 

xXdvouQ Xoy^ipouQ re xoii vaufidraQ SnitapouQ^ 
ayouad r dvTitpepvov ^lXiq) (p^opav 416 

fiifiaxev fiipfa dtd nuXdv, 
iTXrjTa TXdaa* noXXd S' ioTevov 
zdd^ ivvinovTeQ ddpo^v npoip^Tat* 

399. Touriart oiXaQ, ^ i^ Bepaneia zt^q iTufiupiOQ ain&v Std' 
i^XoQ Yeuerat. &Q ^wq 8k npinet rb alvoXofinkQ alnwv aeXoQ. 416. 
^TYKiv dwl npotxbQ ^opdv xa\ dnwXetav xoyJatuia (xopioaaav Vict). 398. (Aq dMO^ h). xav fidratov Musgravias. 398 sq. xafitidrato¥. \ 
. . M I . . ai¥oe 1 1 401. rpifitfi xa\ 1 Kpo^fioXats Peanon: npofiolatg 
fibri 40i. icoravbit Schuetz, mavbv f^ {inavdv riv' h). 406. ^Epc^ 
rw ^eis f. 407. r&y8* iniarpofov dk WeyrauclL 410. (c!c obwv h). 
rAv t 411. (r^v ^tviav h). 411 sq. ^tviav \ . . ^ovatxds \ t 413. 
xloxatg t 413 — 16. darotenf \ • . xAdvoog | . . xa\\ . . ^Xtepufbg \ . . 
djtri^pvov I . . ^p^pdv | f. 414. xXSvoos re xa\ koj^ifiouQ vaufidras 

^* HLAhrena. 416. fiifiaxe t 417. noXb <f di^iarevov t 418. 
rdiT Anratiis: r6d* librL 

18* 276 AESCHYLI 

lo» Xij[OQ xoc (nifioi ^ddifopeg. 420 

Tcdpean atxaq dupoQ dioidopoQ 
SdunoQ iupBfitywy IdtSv. 
TtdB^ d* bmpnoynaQ 
ipdapa 36$et dSpuuu dvdaoEiv. 

Edp6pfo»y 8k xoXoaawv 425 

tjptxat x^^ dudpi^ 
dp/idzwp if iu iipjyiaiQ 
Ipptt nda ^Afpodira. 
antisir. 2. dyetpS^ayrot dk mvdi^poveQ 

ndpttat d6$ai ^ipouaat x^P^^ paraiav. 4S0 

ptdxav x&p euT* du iaBXd xtq doxmv Spdu^ 

napaiid$aaa dtd x^p^^ 

fiifiaxev S^tQ od fie&uaxepov 

nxepdtQ dnadolQ Sttvou xeie69otQ. 

rd /uiv xax^ oXxooq if kaziaq axij^ 4S6 

xA ^ iaxi xal xHvS* bnep^axmxepa. 

rd nav S* df^ ^EiXddoQ atoQ auvoppevotQ 

422. dpepdvwv fjpwv t^q ^^T^Q^ ^ i^^ ^al d^tarafievwv rou at' 
ydv^ TouTiaxt xdt nappi^acaCopevwv xal ^e^Kvpivwv r<, Sid Td p^ 
napetvat n)v Sianotvav, 3fiwg rjj naXouf al8oT awZopev aux^ r^ 
napoua^aVf xa} ndpeariv ^pjcv Weev ^eanj xal noAuTtpoQ xaJt dXaeSo' 
pog^ ijyouv vofifCofiev £re auveeveu ^v aM^ xal t^ nap^ ^fiwv r<- 
fji^Q dnoXabeiv. 437. to;w auvtjyfiivwv dnd r^c ^EXidSoc indvTwv 
ixdarou toTq oXxoeQ dSuvvfpd nevBiffaeQ 8eanf>enet. 419. Idf et Mfia semel habet f. 4208q. arifiot | . . Kdpeentit | . . 
dJiMopoe I f. 421. ctfrde drifioefg dlotddfHfog HermAiUl. 423. &xip 

novria^ t 426. (ydp h). 426. {xdifdpi h). 428. d^podinj 

f. 480iq. ^ipoooai \ . . paxaiav. 1 . . Ay | . . 6pk» \ f. 431. c^' dv 

Keck. 482. ;|f«i/>6v f. 434. jeeXe&^v Eanten. - '436. if«- 

axiou^ yoiiittl. 436. rd d' Halm: rdd^ libri 437. "E^Uayoc 
Bamberger. ^/ J AGAMEMNON. 277 

niu^tta rhjaacdpdtoQ 

ddfxov ixdaroo npinet. 

noXXa Youu Sejjdvet npbg ^nap' 440 

ORq piu ydp nc Impfptv 
olSev^ dvri dk ^wrciv 
T$6/ij xal onodhQ eiQ ixd- 
aroo ddfiouQ dftxveTrat, 
9tr. 3. 6 ^puaafiotfioQ d* ^ApyjQ amfidTtuv 446 

xat TaXavToijj(OQ iv pd^ SopbQ 
nupa^dkv i$ IXloo 
(ptXoiat TtipLnet fiapb 
fprJYfia duaddxpircov iv- 

T-fjvopoQ anoiou yepLt- 460 

Co}v XifiijTaQ ed&iTouQ. 
arivouat i' e5 XiyovTeQ dv' 
8pa Tov fjtkv wQ fittfyTjQ fiptQ^ 
rdv 8' iv fovdtQ xaXwQ neaSvr' — 
iXXoTptaQ dta\ yuvatxoQ^ ' 466 

446. ipuaafun^Q 6 xal dpyufiafiJotfihQ naph rotc fi^opae. r^c 
adr^Q 8* dvaXa^faQ iarl xal 6 dX^era/JLoefiSQ. efXiptrat 8i rd vdijfML 
r^ Ala}[uXqf ix r^Q xard rbv J/a ^OfJojptx^Q CuYoarar^aewQ. rd 
fiapu 8k efpijrat 8e6L rb fiap6veev rouQ ^iXouQ^ dXXmQ fidvrot xarh 
rifv dXXjjYoptxi^ rfHmijv fiapb 8edL rb j^puaouv etvat. 465. irt 81* 
dXXorplav drttoXsro (dnwXXuro Yict) yvvdexa^ atwnqXwQ fiof fjLerdt 
8py^Qj 8{xffv xuv6q. 488. n^txdpdtos Anratos (in h glossa r^v xapdiatf r^xouaay 440. 
fort xpifitxrerat npdg. * 441. rcc addidit Porson. {xifupev h). 441 
—44. tX8ev I . . redxyi \ . . kxdarou \ . . df ave?raf | £ 442. {fipar&y h). 
4488q. {npbQ kxdarou robg dSftoui h). el^ptxvetrat h. 446. fort iv 
rpoKJI. 449—51. dvr^vopog \ . . elMrou \ l 4608q. r^fdfmv nt tI- 
detor £ ' 461. {robs Xifirfraq h). el>eirouq Anratos: eMirou libri. 
466. &tal Hermann ex Grameri anecd. Ozon. I p. 119 xal iv *AjraftipofOvt 
^iXlorpfaQ dtai Yuvaatd^ dvrl ro5 ivexa: dtd f, r* dtd h. /. " - > '" 278 . AESGHYLI 

xddt alyd rec fiauCsi^ 
^&ovepdv d^ bn uXyoq ipnec 
TtpodlxotQ ^ArpeidatQ. 

ffi d* ahxou nepi retj^oQ 
^ijxaQ ^litdSoQ ydQ 460 

eSfwptpot xazi][ot}atv * h)[' 
^pd 8^ fyovzaQ ixpu^eu. 
(uUistr. 3, fiapeta d' dazwv fdrtQ abv x6r(p' 
dri/ioxpdTou d' dp&Q riuet )rpioQ, 
piuet d^ ixouaai zi pou 465 

fiiptpva vuxTTjpeipiQ. 
T&v noXuxT6vQ)u ydp ohx 
aaxonot ^eoi, xeXat- 
voLt d^ ^EptuueQ XP^^^ 

Tu/yjpbv Svt' dveu dixaQ 470 

7taXtvTU][ei Tpt^q, fiiou 
Ttdeta^ dpaupSvj iv d^ di" 
oTOtQ TeXi^ovTOQ ouTtQ dXxd' 
Tb d^ bnepx6nQ}Q xXuetu eu 
fiapu* fidXXeTat ydp SaaotQ 475 

Jt6dev xepauv6Q. 

Kpivw 5' df&ovov SXfiov 
pijT^ eXyjv nToXtnop&jjQ 

459. 8 inohjaav iv r^ Tpoiqi. fieXreov 8i abT^Q r^c TpolaQ rb 
Tet][OQ ehzeh. rb S' eupop^t TtpbQ nXeiova oTxrov Ttpoai&ijxev, 
464. ifyouv dpyiXmQ imb rwv noXerwv axiunreraL 6 ^AYafiifAViuv xal 
dnoSiSwai re //o^oc t^q Si^fioaeaQ xardpaQ. 456. inyf ris f. 458. npodixotetv t 459. oXd* f. 461 sq. xori- 
Xouw I . . ibtpuipev I f. 462. (ix^p&q h). l/^vroc Orelli. 464. &nf*0' 
xpdvTou Porson. 467—469. rdp \ . . ^so(. j . . xp6v^ | ^ 468. dir<j- 
wtoKOt f. 469. {9* oZv h). i/oiyy<;es libri. 471. leaXitvxox^t Scaliger: 
mUcvreijlH} {^aXtvTo}^) libri. 472 sq. dttnotg | • . dJixd' \ f. 474. bntp^ 
x6itwg QroixaB: bnepx6ro^^ libri. 478. pLJi S* et nrokae6p^tq f. A6AMEMN0N. 279 

fiijT* o5v aurbQ &XobQ bn^ air 

iwv filov xaridotfit. 480 

IIupdQ d' bit' edayyiloi} 

itSXiv dtqxtt i^od. 

fid^iQ' bI d* hrijXOfioQ^ 

UQ oldev, ij roi &et6v itnt fxq ^69oq, 

JtQ wde TtatdvbQ ^ (ppev&v xexojutpivoQ^ 485 

fXoyoQ napa^fyiXpoAJtv 

viotQ nopwMvra xapdiav iTretr^ 

dXXaxqL X&fou xapetv\ 

FuvatxbQ alf^fzf npinet 

npb ToH ipavivToQ ydpiv ^ovatviaat, 490 

nSavbQ ayav 6 i^^XoQ 8poQ imviperat 

TayunopoQ* dXXa Ta^ofwpov 

fUvatxof^puTov fiXXurat xXioQ. 

484. rb ^MoQ auaxoijov r^ ipeO^et &»q xat rb <f>uSp6v. 8re 8k 
auyytv^ rb d xa} rb ^^ d^Xov. 7tpoun6xeerai dk rb <peu8oQ, 488. 
oi dyaB^v re iXntaavreQ^ elra rourou dnoruy6vreQ 8enXaaiqL nepenAt" 
rooaev dBupJqL xard Mivav8pov, 489. TaeoQ rijv xepx(8a 1j rbv 

irfHucrov Xfyee YuvcuxbQ alyyJjVy el p.v} nou axamree r^v KXuraupy;^' 
TfHiv 8ed rd laropoufuva xar' abr^Q^ rbv neXexuv Xiywv^ 8e* ou xa- 
^eeXe rbv 'AjrofLipvova. 491. ^ouv nepe^paarexwQ ^ yuvfj' ehQ 

Totndy IfV yuvdexa eineev xa} Spov abr^Q ixBeevtu. 493. rb ff^ 

fuC6f£tvov dfo&bv unb reov yuvaexwv dvtmapxr6v iare xa} ra/sa/c 
f&eep6fievov xa} obx inl noXu 8eapdvov. 479 sq. 6XouQ \ . . xaTiSoifie | f. 481—607 singalis choreatis 

tribaendi 482. (r^v ndAev h). 483. iri^Tu/ioQ Aoratus: in^rOfAotg 

tt 
nbri. 484. Ij^ rot et iarlv f. 486. napoffiXfiam libri. 487 sqq. 

Iinc I Jbeeix* . . X6/oug \ , • aixfiS | . . ^vivrog \ . . fui^antiaai \ . . 9/oo( 

I . . rax^KopoQ' I . . raxOfiopov \ f. 489. Yuvaexb^ Scaliger: iv yep» 

vatxb^ libri. 491. Mpog Blomfleld. 280 AESCHTLI 

Td^^ ehrd/iBaita XafjLnddwv tpata^Spwv 

^puTtxmpmy re xai nupbQ TtapaXiayaQ^ 495 

err' o5y hki^deiQ etr^ dueipdTwv dixtjv 

xepnvou rdd^ iX^hv f&Q ifTjXcoaev fpevaQ' 

it^pox' dn^ dxTTjQ zdvd* bp& xaxdaxiov 

xXddoiQ iiaiaQ' papxupei 8i poi xdmQ 

TnjXoH $6uoupoQ di(pla xouiq rdde^ 500 

&Q oSt* avaudoQ oSxe aot daiwu iphkya 

SiijQ dpeiaQ aTjpavei xanvtp nupdQ^ 

dkX^ i^ r^ j^aipeiu pdXkov ixfid^et Xfytov — 

rdu duTiov dk Totad^ dnoaripyw XSj^ou* 

eS j^ap npbQ eS (pauelat npoa&i^xTj mXot, 505 

^OaTtQ rdd* akXwQ t^' ine6)[eTat noXet^ 

auTbQ ippeuwu xapnotTo r^i/ iLpapxiau, 

x^po^. Iw naTptpou oSdaQ 'ApyeiaQ x^oudQ^ 

dexdxip ae fifjet Ttpd' d^cxSfjnju erooQ^ 

nojXXd)u fiayetawu iXnidwu ptdQ Toj^dfW 510 

od ydp noT^ tjS^oou t^S' iu ^ApyeiqL ^out 

^auwu pe^i^etu (ptXTdToo Tdtpou pipoQ. 

uuu j^alpe pku )(itwu^ X^P^ ^' ijXioo tpdoQy 

SnaTdQ Te x^P^Q ZebQ b ITSiftdQ r' aua$^ 

497. ^n^Ti^asy, napd rbu ^Xt^xol^ 5q iare duxou Seaj[daxou npb 
rou nemxvfi^uau, dauw^^eQ di rb ^Xw fVjXwaw^ oh XP^i^ ^^ napd 
AuxSfpovi (y. 786), rb 8k xoivbv fT^krjaw^ i^ oh xiit b ^X^q iv 
Bualv ^. b 8e ye nap' 'HirtdSip (Op. 376) ^eX^Q Scd Tdo } fyei 
m^ ipxowrav xavh robQ naXaeobQ ai^fuUvwv rbv xXiTtnju &Q drtb 
rou b^eXioBiu. 509. revkQ pjipj^ovnu r^ noa^rfj 8re abBv^pjepbv 

ix TpoeaQ (ix Tp. omittit Yict.) noeee rouQ^EXXijvae ^xovroQ. 610. 
^ Xi^eQ ix psroi^pdQ roiv dyxupwv^ wv noXXwv /ktyeeawv elQ rb 
B8wp pJa reg nepeaibCee ri)v vauv. 

494. Clytaemestrae , 506 chori notam in libris praefizam delevit 
Scaliger. 494. 9la6fu&a l 497. ifp^XuMr* libri. 609. dexdrou 
lacob. 511. (70;)r<tfv h). AGAMEMNON. 281 

xd^oiQ ^caTrrdiv pajxeT elq ijfJt&Q fiiXj/' 515 

dltQ napi Hxdfmvdpov Ijab^ dvdpmoQ' 
voy d' a5t€ aotrijp laifi xal nmwywQy 
ava$ ^AnokXov, roug r' dywuiouQ ^tobQ 

9 

ndvtaQ npomwd&^ tou r' ipbv rtpdopov 

^Ep/i^Vy (piXov xijpuxa, xTjpixwv aifiag^ 520 

^pwg re robQ nip^auraQ^ edpeveiQ nditv 

arpazbv di/eaitat rbv XeXetppivov iop6Q. 

Iw fdXadpa fiaatXiwv^ ftXai arifat^ 

aepvoi re ^dxoi^ datfwviq r dvxrjXtot^ 

^noo ndXat, ipatipotat Toiaid* Sppaatv 525 

8i$aai^e xdaptp fiaatXia noXX<p XP^^^* 

ijxet ydp &ptv ^Sq ev edfpdvjj 4pipwv 

xai rotalt dnaat xotvhv ^Ayafiipvwv dva$, 

dXX^ ei vtv dandaaaSe^ xdi ydp o5v npinet^ 

Tpoiav xaTaaxdipavTa tou 8txijf6po(j 530 

AtdQ paxiXXjj^ rfj xarelp^aaTot nidov^ 

fiwfiol 8* aunot xdjt &ed)V tdpipara 

xai aTtippta ndavjQ i^andXXurat )[^v6q. 

rot6vde Tpoif, neptfiaXwv Z^oxriiptov 

ava^ ^ArpeidTjQ npiafiuQ eddaipwv dvijp 585 

^xet^ riea&at d' d^twraroQ fiporwv 

Twv vtiv HdptQ ydp ouze auvreXiiQ noXtQ 

617. dn6/ia^og, 519. fio^Mv, 524. ol elg dvaroXijv bpwvreQ, 
681* andBjj. 587. ditb xotvou rb oure XtfTtriov xal elQ rb Ildptg' 
auvuTsaxoiercu ydp ix rou iftayopevou. rb Sk ^rb Spapa rou «rd- 
BouQ nXiov€^ rouro SijXoT Jic ob nXioP SiSpaxev i} ninovBev. 616. Ija^* margo Askewi: IjX^' f, ^X^tg h. 517. xai xatmytoi 

u 

Dobraetii: xak xay^vtog f, xdtxajrwutog h. 525. tf xou Anratus. xdXat 

t wW f, roiaw h. Versiim delet Eeck. 526. (di^ata&e h). 527. 

i^ t 532 at ex Pers. 818 iUatum delet SalzmamL 684. 
vowddt t 587. seribendnm oMk. 282 AESGHTLI 

k$e6j[Brat rb dpafia xou nddouQ nliov. 
d^iwv yap &pnaY^Q rs x€u xXoTt^g dcxijv 
To5 poaioo &* ijfiapre xat navdXs&pou 540 

adrS/povoy Ttarptpov idpiaev dSpov. 
diTuXa d* Iriaav Ilpia/iidac ^pdpria. 
XO, x^pu$ ^A^atwv /«f/oe ra;y dnb trpaxoii. 
KH. ^alpQ}* te&vavai d* odx divrEpw &eoiQ. 
XO. SpQ)Q narptpaQ r^ade j^q a' ij^upvaaev. 545 

KH. S^r' iudaxpuetv y^ Sppaaiv ^ap&Q 5no. 
XO. zepnvijQ ap^ f/re r^aS' iTtijfioiot vdaou, 
KH nwQ 8:^] dtdaj[detQ rouSe 8ean6ato Ifiyoti. 
XO. rAv dvrepwvrwv Ipiptp nenki^pivot. 
KH no9eiy noihuvra r^v8e ^^v axpardv Xi^feiQ. 550 
XO. £}Q ndXX^ dpaopaQ ix fpev6Q pL dvamivetv. 
KH. nddev rb 86a(ppov roor* einjv aroYOQ arpar(p\ 
XO. ndXat rb atydv ipdppaxov fiXdfij/Q ^oi. 
KH xai nwQ] dnSvrwv xotpdvwv IrpetQ rtvdQ\ 
XO. &Q vuv rb abv 8ij xm Savelv noXXiji x^ptQ- 555 

KH. eS jdp ninpaxrat* raora 8' iv noXXfp XP^^V 
rd piv rtQ dv Xi^etev ednerdtQ i/etv^ 

540* rou ftuaaaBcu rouQ Tp&aQ. 641. i^ipiaev^ Ixetpe. xot' 
vwQ Se SBpt^ev^ dpetXev djtp^ oL xal f/ Bpi^* &q (&q om. Yict) xal 
EdpmeSijQ (Orest 128) ir^ers noLp* dxpaQ &q dniBpt^e rpixoQt. 
542. rbv fuoBbv r^g dpapreaQ. 550 (649). ipwrexijv efj[ere^ 9V^ 
voaov repnvfjv^ inel ee^ere xal rouQ dvrepwvraQ. 555. wv iart rb 
e!pijfjJvov bnb aou^ rb wre^vdvat S^ obxer^ (odx Sr^ Vict) dvrepw 
BeoeQ€. 539. 9^Awv tibri. 543 — 555. Glytaemestrae notam pro chori nota 
habent libri. 544. odxir* h, cfr. schol. 555. 546. (ix&axpOetv h). 

547. f<rrc{, i^0Tt HLAhrens. 549. irtir^i^^/ciivoe Tyrwhitt: xenXijffiivoQ 
libri. 551. ^pevSg fi* Scaliger: pptvbg libri. 554. ropdvvmv f. 556. 
^ Scaliger: &v libri. 557. dv Aoratas: t3 libri. AGAMEMNOK. 283 

TCL d* aixt xdmfiOfi^a. r/c ik Triiju ^ewv 

inayt^ dTtijfiatu tov dt^ alwvoQ ;jf^(fvoy; 

fii^ooQ yap t\ liyoifii xdt duaauXiajQ^ 560 

mapvdjQ napij^eiq xaHt xaxoaTpdzougf zi 8* od 

arivovreQ od iaj[6]/TBQ ^fiaroQ pipo^, 

zd d^ aire x^pa^ xai TCpoa^v nXiov otuyoq' 

Btjvai ydp ^aau drjiwy TrpoQ reij^eatv* 

i$ odpavoti dk xdnd y^Q Xetpwvtat 566 

dp6aot xare/fpixaZov^ ipitedov aivoQ 

iadTjpdra^v xtBevreq Iv^pov rpi)[a. 

^etpiSva d^ el ieyot rtq olatvoxr6voVj 

oiov napetK* aipeprov Idaia j^twv^ 

^ ^dinoQ^ e5re n6vroQ ev peav/pfiptvalq 570 

xoiratQ dxupwv vjjvipiotQ efidot neaciv — 

ri raora nevdeiv dei\ napolj^erai n6voQ* 

napo^erat 3i rolat piv re9v7jx6atv 

rb fz^noT^ aZdiQ pLTjd* dvaarrjvai piXetv. 

ri robQ dvaXwiHvTaQ iv (Iffjffp Xiyetv^ 575 

rhv Z^vra d* dXyelv /pij ru^Q naXtyxdrou; 

xal noXXd j^aipetv aupipopaQ xara$iw, 

ijfuv dk rotQ Xotnolatv 'Apyeiwv arparou 

661. OTtav/ouQ (dvTl rou anavlwQ Yict). xa\ rourou ydp ob au" 
¥ej[afQ dTnjXabofUV. rb dk napij^eiQ dvrl rou napaJbpOfijkQ tni rou 
xaraoTpwfiaroQ rwv vewv. 666. r^ idpauov^ ijTOt {xard addit 

Paaw) rb nepipephjfiivov ffplv xdXXoQ, 676. //>^ xard auvex' 

Soj[^' ijyouv r/ SeT ^^/C<<r^ nepl rwv dnoXwXdrwv] 676. htl 
Tj dnofioXfj raiv dnoXXufiZVwv 8et rbv CStvra dXyetv xaJt ndXtv inl 
toTq dmoTpiauQ j^aipetv. 668 et 663. rdd^ f. 661. xoaunpiuToui f. 562. «rcvoyrac, daxdJi' 
lovTos Margolionth. 664. datwv Dindorf. 666. Sk Pearson: ^p Hbri. 
XMtfimviai f. 666. ifixtdov ex interpretatione ifinidwv supra iv^po¥ ad- 
acripta ortam videtur. 667. ix^fidrwv Weil. 668. {Xfyti h). 676. 
^ott^ , . Tux^tv HLAhrens. 677. avpu^opdi^ Blomfield : oufi^paiQ libri. 284 AESCHTLl 

utx^ To xipdoQy Tojfia i^ odx dvTippinei. 

&Q xopitdaat x<pd^ elxoQ i/iiot} <pdet 680 

bnkp ikLidamjQ xai ][&ovbQ TtoTwjnivotQ' 

^Tpolav kXdifveQ drjiroT' ^Apyetwv ot^Xoq 

i^eotQ Xdipopa xauTa toIq xafi^ ^EXXdda 

iifxoiQ inaaadieuaau dpj^cuou yduoQ.^ 

TotauTa jrpij xkiovraQ edXoyeiv ndXtv 535 

xoLt TobQ azpaxrjyo&Q' xat x^ptQ Ttp-fjaerat 

AtbQ Tdi^ ixnpd^aaa. ndvT^ Ij^etQ Xiyov. 

XO, vtxtofievoQ XSyotatv odx dvabopai. 

dei ydp ijPq. toIq yipouatv ei padeJv, 

86fiotQ ik TauTa xai KXuTatpijaxptjf, fiiXetv 690 

eixbQ pdXtara^ abv ik nXouxiCetv ipi. 

KA* dvwX6Xu^a pkv ndXat j^apaQ Bno^ 

St^ ijX3^ 6 npwTOQ vuj^toQ S^eXoQ nupSQ^ 

(ppdZfov dXojotv 'IXiou r' dvdoTaatv. 

xal TiQ fjL ivinTwv elne* ^ippuxTwpwv ila 606 

neta&elaa Tpoiav vuv nenopd^aBat ioxe%Q\ 

Jj xdpTa npoQ YuvoLtxbQ aipea&at xiap^. 

XAyotQ TotouTOtQ nXayxTbQ oia^ ifatvSpiiv. 

opwQ S* l&uov xai yuvatxeitp v6pxp 

dXoXuypbv dXXoQ dXXodev xaTd 7rr6Xtv 600 

iXaaxov eu^TjpouvTeQ iv &ewv iipcuQ 

686. ijyouv bpoXoyijaouat xoii r^ At\ J^dpev xtp rdSe itanpaJ^O' 
fiivtp. 688. jjfo^o; iv rip pijj dvrtXoyetv. 589. dxfwZet. int' 
^ufjLouae ydp fiavSdveev wv obx e/c neipav l^XBov, 691* fieraie' 

i6vae fwe r^c /o^oc. 697. ^/'oc/v pjvaexoQ iart furewpeZea^e 

xa} fJLe^a ^wvew (fpoveev Yict.) dxouaojadv re. 

681. norw/iMva Weil. 682. rpohiv t 684. ddftmv . . d/9- 

/outfy Hartang. 689. ^fi^ voS^ /ipouctv Enger, ijfiij roU Yipouaw 

Margoliouth. 690. Kkujatfiv^arpa (— ^) librL 692. dveoXdXu^a fikv 
Stephaniis: dvmkoXOiaiMMv libri. 696. Mnnmv t 698. (nXaxrd^ b). 

699. fort. r^vatxsXot vSfiot. 600. dkoXurfidv t 601. iv^imv t AGAMEMNON. 285 

dwjfdfov xotfA&VTtQ edwdij tpXiya. 
XQX vSv rd fjLdaaoi /iku xl dtt ai /wt ii^etv; 
SuaxTOQ ahzou ndvxa neuaofiat X^yov. 
SnwQ d* dptara rbv ifibv aldotov ndaiv 606 

aneoao) nditv fioiovxa di^aai^at. n ydp 
yovaai tootou fifT^ ^dtov df^axeiv^ 
dnb axpaTetaQ avdpa awaavxoQ 9eou 
nuXaQ dvoi$at\ tojut* dndjjetiov noaet' 
^xetv Snwg Tdj[tar* ipdapuov ndiet' 610 

yuvatxa ntarijv d^ iv ddfwtQ eZpot fwXwv 
olavnep o5v iietne^ dwpdxopv xuva 
iaitXi/v ixeivqt^ noXepiav xotQ duatppomvy 
xat TaUi* bfwiav ndvxa^ ai/fiavr^ptov 
odSkv Staf^eipaaav iv pa^xet j[p6vou. 615 

odS* olSa Tipffnv odS' ini^oyov ipdxtv 
akkou npbQ dvSpbQ fidiiov ^ j^aXxou fiafdQ» 
TotdaS^ S xdpnoQ t^q dXjj^eiaQ yifimv 
odx aiaj[pbQ &q fuvaixt fevvalf, iaxetv. 
XO» aSTTj pkv oBtwq elne fWLvddvovTi aot 620 

608. rd fioxpd, 612. ij^jrouv fuhixa» — S/oa ro napdSeqrfia 
T^ xuvSq' ei xal SoxetrouT* elXijfivat rbv noajr^v Sth ri^v fuXaxiiv 
l»6v9jjVy d>U' fyet Tt x€d fia^urepov, fiouXofisvoQ ySp ri^v fiot^eiav 
raliT9fQ Si/XSiaai xal Srt Snmep ^ xutov obx kii dvSpl ^piJTai^ outqk 
obS' ixe6nj» el xat Xa^etv fiouXofiAnj ifd Todnfi aeftyuverai^ iXXou 
ripfptv dvSpbQ obx elSivat ^daxouaa^ rfj xuvl ro^n^v nofHxfidXXet, 
614. OfpaefXSa r^c ^^^ '^bv dvSpa ebv^Q, 617. Stanep o&x otSa 
rStg fia/pSiQ rou atSijfwu, oSrtuQ (ofmvc om. h) oiSi ^ovi^v irifHHj dih 
Sp6Q. 619. Yewaiqi yvvaixi obx aiaj[p6v iart rb xofimZetv, 620. 
oSr^ fik^ oSroiQ ehtev Stare ai fioJSetv^ ob][ ifpMQ^ dxptfi&Q ipfii^ve&auaa. 
{p&rwQ ehav dxptfiiat XSyotQ xoi i$tjpjrtxotQy Stare ae paSeh Vict.). 606. ai luH Wie80ler: a^ ifiol UbrL 611. ivSov ebpjiaet Schuete. 
618 iq. qiios praeconi tribiiiint libri, Clytaemestrae continnavit Hermann. 286 AESCHYLI 

Topotmp kpfiTjveSmu edTzpenwQ X6yov. 

ab 8^ elni^ x^p^$^ MeviXeaiv dk 7re69o/jtat^ 

el v6(m/JL6Q re xai aeaw/xiuoQ ndXtv 

^f« abu bpLiv^ T^ade y^Q <piXov xpdxoq, 
KH, odx la9' Sttwq Xi^atfu ra (peodij xaXa $25 

Iq tov noXbu iplXotat xapnouai^ai j^povov. 
XO, nwQ drJT^ iu elnwv xedva TdXaj&^ '^b/ot^] 

a][ta9ivTa S" odx eSxpuizTa ytfvsTat Tdde. 
KH, &vijp aipavToQ i$ ^A^attxob mpaToh, 

oAt^q Te xat Tb nXohv. ob ^eud^ XeYO). 630 

XO. n6repov ava^9e\Q ipfavwQ i$ ^lXiou^ 

ij X^t/aa^ xotvbu aj[9oQ^ ^pnaae arpaToo] 
KH ixupaaQ &aTe ro^^TTjq dxpoQ axonou* 

/rnxpbv 8k TT^pa auvT6pwQ hiprjpiaw, 
XO. n6Tepa ydp adTob ^&utoq ij Te^uTjxoTOQ 636 

fduQ npoQ dXXwu vauTlXwv ixX^^eTo; 
KH odx dldev od8e\Q &aT* dnayYeiXat Top&Q, 

nXijv Tou TpiipovTOQ ^HXlou ^&oubQ fuatu. 
XO. n&Q ydp Xi^etQ ^fetp&va vauTtxqt arpar^ 

iX9eiv TeXeuTTjaai re 8at/ji6vatu x^Tip; 640 

KH. eSipTj/JLov ^pap od npinet xaxajjiX^ 

yX&aajj ptaivetv* )[a>p\Q ij Ttpij ^e&u. 

Stou 8^ dneuxTd jnjpaT' dfyeXoQ n6Xet 

626. obx inaiu& rd ^eu8^ &Q Suuii/ieua inl rwXbu }[p6uou xaXd 
TocQ fiXotQ xapTtCZeir^at^ duri rou obx ird mXb iTiatuerd bnb r&v 
fiXiou rd i}>eu8ij. 628. n&Q 8ij 8uvixaat dXi^B^ d/jua xa2 TtpoafiX^ 
dYYe7Xat\ j^ioptirBiura ydp dXX^Xtt^u bpdrat. 642. i^xouu raura Xd» 
youreQ dri/i/iCofiev robQ BeobQ. 623. rc Hermaim: yt libri. treirwfiivoi scripsi: ctowvtiiuoi libri. 
624. ^xec Earsten. 627—639. pro choro Glytaemestrae notam ha- 

bent Kbri. 627. roxotq Porson: r6][fii {rox) libri. 628. /'6'«Tai 

libri. 629. du^p Hermann: dvifp libri. AGAMEMNON. 287 

arirfVip npoiuaizip Ttxmalfwu arparou fipjj^ 

7t6ltt fikif iJixoQ iv zb dijptov zu^tiy^ 545 

noXXobQ Ss noXi&v i$afta9ivTaQ ddpcav 

SvdpaQ diTrX^ pdaxtjct^ tjju ^ApijQ ftXti^ 

diXo^ov azjju^ yotulav ^ovcaptda^ 

Totwpd^ fiivTot TnjfidTOPV ataayfiivov 

npintt Xijr^tp natava t6v8^ ^Eptvoiov' Q50 

aioTtjpliov 3k npaypdriav eidfyskov 

ijxovTa npbQ j^aipooanv ebeiTToi n6Xiv^ 

n&Q xedva ToiQ xaxoiat irufifu^w, kiyiov 

][etp&v* *A)[iu&v obx dpijvtTov i^eoiQ; 

^oviifiOifav ydp^ SvreQ ij^&toTOt rb npiv^ 665 

nbp xaix ^dXaaaa^ xiu rd ttcW idet^dvtjv 

f9etpovTe rbv diimjvov ^Apjeiiov arpaT^v. 

iv voxA duineupavTa S^ d^piopet xaxd* 

vaJoQ x^ ^P^ hX^katm Op^^xtat Ttvooli 

^petxov oS 8k xepoTonoofuevat fiif, oeo 

j(up&vt TOfw ifbv ZdXjj T* dfifipoxTunip 

4^ovT^ dfavTOtj notfiivoQ xaxou inp6fiip, 

inel 3^ dv^Xde Xa^npbv ijXioo f>doQ^ 

dpcjfitv dv&ouv neXayoQ Al^cuov vexpotQ 

dvdpwv *Aj[atwv vauxtxoiQ r' ipetniotQ. 665 

^fidQ ye fikv Hji vauv r' dx^paTov axdipoQ 

646. i(opur9ivTaQ. 649. aeacjpeufisviov, 652. ebruj^iqi 

(c&TCij)f«r Vict). 655. ix^pdCee r^v tou j^ee/iwvoc j^aXen^njTo, 

660. ^ot to7q xipaaev dXX^Xaiv Ttmr^fievai, ij fi£Taj^i>ph d:nb rS^ 

TO&fHinf» 649. ataayftii^v Schaetz: otaayiiivtnv libri. 650. ipivvOw» libri. 
654. ^AxatoU obx dft^vtrov ^tAv Dobraens. 659. dUi^Jifim et (^ptit' 

xmt corr. in ^fni*tat f. 660. ijpetnov h. xtpoTUKOofuyat Wasse: 

xepmfttrtto6t»Mvat librL 665, vauTtxoU r' ipetxiots Auratas: vaurt^ 

xAv r' iptximv libri {ipuximv Victorius). 288 AKSCHYLI 

ijroi TtQ i^ixX&ffev ^ '^Tgrijaaro 

dsdQ TtQ^ odx au&ptDTTOQy olCLXOQ ^tycjv^ 

Tij^ij di aoirijp vaooToXoua* iipiQeTOy 

&Q pcijT^ iv &ppfp xupoTOQ Zdhjv ^etv 670 

/<3^r' i^oxetXat npbQ xparalXeiov j^fidua. 

InetTa 3^ ^Aidijy ndvTiov ne^eoydTeQ^ 

Xeoxbv xaT^ ^I^P od mnot^&ceQ tAj^jj^ 

ifiouxoXoupev ^povTimu viov nddoQ^ 

arpaTou xapSvTOQ xai xax&Q anodoupivou, 675 

xa\ yuu ixeivwp e1 TtQ iatiu ipnviwvj 

leyouatv ijpoQ 6}Q diwAdraQ^ xi pij\ 

flpetQ r' ixelvouQ raJr' i}[eiv do$dCopiev, 

yevotTo d' 6}Q dptava. MeviXewv ydp oiv 

npwTdv re xdi pdktOTa npoaddxa poiBtv, 680 

el 3' oiv TtQ dxTtQ i/Xiou vev laTopei 

)(iwp6v Te xdi pXinovTa^ pij](avatQ JtdQ^ 

oSnw i^iXovToQ i^avaXwaai yivoQ^ 

iXnlQ TtQ adTbv npbQ 36pouQ ^$etv ndXiv. 

ToaauT* dxouaaQ ta9t rdXijd^ xXuwv. 686 

atr, 1. XO, TiQ noT^ d}v6paZev &3^ 
iQ Tb ndv iTJjTUfiWQ' 
p^ TtQ 5vTtv' ou^ dpwpev npovoi- 

673. o6 BappouvreQ^ dXX* dp^ifioXot SvreQ el Srt awBea^/iev. 
674. ^Yttuv wanep i^epane^opev iv XoYtapmg Ttai. ^ot r^ veav 
aupj^opdv. 675. StaaxedaaB-evTOQ 3ixfjv anoSou. 667. 9 ^^rntroro Schuetz. 669. vauinoAou<r* Casanbonus: vaBv tM* 
Aooff* libri. 670. dpfif scripsi: dpfuu (^pfup) libri. 677. r/;n(v; linwood. 
678. raZlr' Stanley: raor* libri. 680. legendom videtur icpoeddxa xafuXv. 
682. x^P^^ ^ ^^^ fiXinovxa Toup ex Hesych. xX^P^^ ^< ^^' fiXinovra* tw dyrt roD C&vra: xal ^&vra xai fiXinovra libri. 685. Mwv f, xi<#- 

suf h. : 686. dtv6pLa$eu f (cfr. 450). . 688 sq. npovolatm Panw : npo^ 
voUuq librL dp&fuv \ . . ntitputfUvou | f. AGAMEMNON. 289 

aun rou Ttenpw/iiuou 

yXwetray iv Tu/f, vi/iwv] 680 

rdv doplyafxPpov dfifivei" 
x^ #' 'Eiivav; iTTti npsn6vTWQ 
HiyaoQ^ ikavdpoQ^ iXiirroXiQ^ 
ix rwy &Pporlpmv 

npoxaloppdxmv inXBuatv 695 

Cefupou yfyavroQ aSptf^ 
noiuavdpot re fspdamdeQ xtiva* 
yoi xar* i][V0Q nXaxdv ifavrov 
xeiadvropv XipAtvroQ 

dxrdiQ in* de$i^6UouQ 700 

di iptv aipardetraav, 
aniUir. 1. ^DAip di x^SoQ dp- 

^dtvupov reie^Mrifpwv 

pSjvtQ ^iaatv^ rpaniCaQ dri" 

pwatv baripip XP^^V 705 

xak ^ovtarlou AthQ 

69S. h iiwv xa} xaBtiwv rhif ri^ ^Eiivifi dvSpa 'Aid$avSpo¥ 
xai ri^ moJUv abroo. 696. i$ iandpac yAp nviwv oipiog ro6rtp 
jijwm, 698. Sfanep rd rSf¥ Bijp{wv T^vtj dvaOirouaiy ol xuw^ 

fo/f oHrw xaJi abrol xor' ^voc ek^Q rou IldptSoe ISpapov. rb Sk 
djpavrov^ Snal fa»epd elat rd rSjv Bif^iwv fz^y '^^ ^^ "^SfV vewv 
dfav^. 702. iTtetSi^ rb x^oq aijpcUvet xal r^y int^pfip&iv xal 

rd nivBoQ^ iS^Xwae vuv Srt rb nivBoQ iiyet' 'litd^ ydp xaxwv^ i) 
mipotp/a fVfiL 691 gq. dopfyapfipw \ . . *Eli»a¥ | . . npexdvrmq \ f. 698. kii' 

imve Blomfield: kHvan librL 694. dfipoKi^wm» Salmasias. 697-— 

700. fepdaxtSeQ \ . . fyvog ) . . Spavroy | . . dxrdg \ ht* dCt^uHoog I f. 
698. xAarSv Heatii: nidrav librL 699. fort xeiadvrotv. 700. 

drrdc tlf de(tp6Aiou( h, fort. dxrdg tn^ dtft^uAiou. 702*6. x^ 

doc\ ., xeiooifpmv \ . . drifuoQ \ . . XP^v^ \ f. 704 sq. Ijiaaev Porson: 
Ijiaat libri. * driftmmv Canter: drlftmQ fv* t^ drlftme h. 

Aef chyltts ed. WMldn. 19 290 AESGHYU 

irpaaaofAiva rb viiiup&tt- 
fiov fiiloQ ixipdxioQ rlovraQ^ 
b/xivatov^ dc ^^^' iytippenev 
ya/ifipolatv de^Btu, 710 

perafiav&dvouaa 8^ Sjivov 
IJptdpou nditQ yepatd 
noko^pijvov pkxa noo arivet^ xtxXi^- 
axouaa Ildptv rbv alvSiexrpov^ 
napnpda&Tj noki9p7jvov 716 

oiwv dpipi noXtvdv 
piXeov aSp* dvaridaa» 
9tr. 2, tBp&pev dk XiovTOQ 
Ivtv dSfwtQ iydXaxra 

fioiraQ dvijp ^tXSpaarov^ 720 

iv fitSrot} npozeXelotQ 
dpepov^ edfiX6nat8a 
xa\ yepapotQ in^afrrov, 
noXia 8* iaj[^ iv dyxdXauQ 
veoxpS^oi} xixvou Stxav 725 

ipat8pmnbQ nox\ /e?/9a aai- 

713. fiiya nou duaaxivee alwva mJMpvjVov xai fiiXeov aifia 
dvaxXdaa' Sed xbv noXfnjv adx^Q xbv 'AXi^avSpov. 718. ifjroov 

dvidf^^ev oAxbv dv^p xtg ixxe&ivxa' xbv ^AXi$av8pov Xiyee, 726. 
r^ aaivfov npbQ xb ^pae8pwn6Q xa} npbQ xb iaj^e dnoSeoaetQ^ xal 
odj^l &Q xeveQ npoQ xb xixvou dnoSeSivxBQ aaJvovxoQ fpojaiv^ 6k xb 
nap' Ofi^fxp {B 363) :tdaxpdnxeov ineSi^eat, 707—9. fiiXoQ I . . bfUvcuov \ . • MpptTeev \ t 709. iniKptmv h. 
713. fiixa nou Schneidewin (/ucrdf iroei). 713 sq. axivet \ . . Ildpey | . . 
aiifdkexxpov | f . 716 sq. fort •Kdfinpoa&* aivdnapev^ nat\&y* dft^l ^iXmv 
nolexdv^ ink, 716. leoXttav Anratus: noXlxoof libri. 718 sq. XiovxoQ 
Ive» Gonington: Uovra alvtv libri. 719 sq. djrdXaxra po6xaq scripsi: 

djreiXeixxov oZxog (oWog f^ oSxeo^ h) libri. 726 sq. ^Sfuox&t Weil. 006- 
vovxa Anratns. /t^/oa | . . dvdyxaeQ \ £ AGFAMEMNON. 291 

P€iau Ts YaarpbQ dwfyxatQ. 
anJtUir. 2, ][povia9e}Q d* hicidtt^su 

^OQ rb TtpbQ Toximv ;^a- 

pty ydip zpofdQ d/ielfiofu 730 

pajXof6voiaiy axaiQ 
dalr* dxiXtuaxoQ ireuSev' 
afpan d* oIxoq iip6pO^^ 
apa)(oy aXyoQ obciratQ^ 

piya aivoQ TtoiuxrSyov 735 

ix deou d* kpeuQ tiq a- 
TaQ 86potQ Tzpoae^piipfhi» 
9tT. 3. ndpaina d* ilOeh kQ ^IUou 7t6hy 

lixotiJL dv fp6v7jpa pku injvipoo yaXdmQ^ 

dxaaxaltfv t* ajfoXpa niouTou^ 740 

paXbaxov dpfidTwv fiiioQ^ 

8ij$lBupoif ipiOTOQ avOoQ» 

TrapaxXivaa* inixpavev 

81 ydpoo mxpoQ TeXeoTdjQ^ 

8uae8poQ xai 8ua(f/uXoQ 746 

aupiva IIptapl8atmv^ 

TrofiLnqt AtbQ ^eptou^ 

730. ijyouv dpjotfihQ 8t8obQ toTq Bpi^naty abr^v* 740. Xfav 

xexoafu^vov, 8tdL Tb xdXXog aimJQ, ob yhp ^v 8uaet8ijQ Zare rbv 
nXoikov €da}[6vetv. 746. ijyouv Spfjoi^Beiaa. 747. oLtoq yhp 

Inepi^e Tolynjjv airotQ toTq Tptoal xo} Tbv Tptutxbv 81' o&t^w «ruvff- 
ar^aaro nSXefwv, 729. 1j8oQ Gonington: l^oc libri. 729 sq. tox^wv \ . . d/ikifiwv \t 
TpofuOm dfiMlfimv h, rpo^&i dna/iMiffopv Weil. 731. (dreMftv h), dU' 

rah HLAhrens. 734. dftaxov d* f. 736—740. «« | . . xpoarvpd^ \ 
. • iXM¥ I . . ndltv I . . fikv I . . dxaaxaXov | . . nXouroo \ f. 737. 

itpow8p£^^ Heath: itpoarcpd^ libri. 738. (napojurd d* oZv h). 

740. dxaaxaUv r* Hermann: dxamalov libri. 743. napaxXhouc* h. 

743 Bq. dll I . . reXeurd^ \ f. 744. xuLpoO f. 746. npiofUdatm t 

19* 292 AE8GHTLI 

yufif6xiatnoQ 'EptPUQ. 
mUUir. 3. TraXaifaTOQ d' h fiporoiQ yipmv io^oQ 

tirorcat^ ptfo^if xiktabivta ^ayrdQ SXfiov 760 

TBxyoua^at ftqd* dnatia dv^ginetv, 

ix d* dyaMQ rti/ac T^^st 

fiXaardvttv dxdpcaroy olCiv. 

d^a d^ diXwp po)f6<ppQnf eh- 

fil. Tb doaasfiic r^p ipfov 7W 

figri piy nXtlova rbtret, 

oftTipgi d^ elx&ra yipv^ 

oXxwv ydp e&^udixwv 

xaXUmuQ nSTpoQ aiei. 
§it, 4. ^tXei 9i tbeTetv BfifHQ fiiv naXatd ved» 760 

Couaav iv xoxoIq PpoT&v 

Bfiptp t6t^ ^ t6B\ Hre id xoptov poXig 

veaffd fdooQ xAtov^ iaiftovd tv tAv dfjtaj^ov^ dndXepov^ 

iviepov i^pdaoQ pBXalr 

vaQ fieXd^potatv oraQ^ 7G5 

eldofiivav Toxet^atv. 
antistr* 4. dlxa 9i Xdfotet fdv iv doaxdnvotQ dwpuiatv^ 

766' rixrety f9^^ Ij naXatdL B^tQ vea» S^tv xat xorov xa} 
rdv dfiaxov Saifiova^ 8 iart rb dviepov xal daefiiQ d^pdaoQ iv toTq 
o&oiQ T^ dnjQ. rouro 3i Xfyee Zrt b bPptar^ xai ^fKurbQ iratQ 
ifnnhtret, 767. ^ouv neve^poTQ xal ebreXiai, 74a i/9ivva€ h. 749. (iv xok h). 749—51. fiporoiq \ . 

rixuxrai \ • . reXee^ivra \ . . dXfioy \ rexvoua^at \ . . tfvi^tfxccy | f. 761 
^v^mtv Ijbri. 763. 6tC6v tibri. 754 sq. ^fd\, , iprov \ f 

766. doaatfik^ ydp Panw: Y6.p duavtfiki libri. 760—66. xaXatd \ , 
fipoT&¥ I • . dray \ . . fidXff \ . . xdrov \ . . dxdXtpov \ . . ^pdiroQ | . 
dtac I f. 762. 0rc Klaiisen: orav libri. 762 sq. ft6X7i ^oc rdxoo 

HLAhrens. Fort daipovd r' irav. (dpaxoy omiait h). 766. peXd* 
i^pots f. 766. roxtSai f. 767. dto/iaet f. AOAUEMNON. 298 

zdv S^ iyalaifAoy rcei fiiov. 

rdi j^puaonaara S* Idt^la adv m<fi /t/9aiv 

naiturpomiQ SpLpam itnoua' 8ata npoaifia to5 770 

doya/uu od aifiooaa nXoi^ 

Too napdatjpoif o&^* 

nav i* iiri Hppa ympqi. 

of^ Sijj fiaadBo^ Tpolaq nxo)ibtop^\ 

'AtpiwQ yivebkoy^ 776 

n&Q OB npoaelnm\ nwQ ob atfiiCaf 

fjaj&* 6n9pdpaQ /ii^^' bnoxd/MpaQ 

X€Upip J[dptT0Q] 

noXXot Sk fipoTwp rb doxth shat 

npoxlooai dbnjv napafidpT$Q. 780 

Ttji doanpafoovTt d* intarepdg^stp 

naQ TtQ irotpoQ* S^ypa 8k XuwfiQ 

oddkv if* ^nap npoatxvttTOt' 

xdk $oyj[atpooatP SpotonptnstQ 

djfiiaara npdawna fitaCipsvot. 786 

SariQ d* iqra9bQ npofiaTOfvdfiwv^ 

odx San la9eiv Xpfiora fwx6Q^ 

780. noXM^ j^^j ^c^ dhj^Q dmt rb Soxuv Jvat nfWTtfiW' 
atVy 8 iarev ob rbv finnt dfobhv TtfioHny^ dJMi rbv SoxcSvTtL 
786. ^yvov &nXooQ xal Sxoxoq r^v yvwfi^^v. 

767—79. iv\, , rbv \ . , fih)f\ , . MJid \ . . x^P^ I • • ^ftf^ 
I . . xpooifia I . • oifiooaa \ . . a^^ \ l 768. t6v r* Hartuaf. 

fiiov delet HLAhreoB. 769. Ut&Jia AmtiiB: io&Jid libri {td xpo- 

a6xaor^ ia&Jid h). 770. iort npooiooro pro npoaifia roO scriben- 

dnm (xp^t iauro HLAhrens). 774. xroJU»Oft&* Blomiield: xoXhtopd^ 
lifarL 776. oMfiVm f (cfr. 460). 781. r' Hermamt 788. %a« 
Stob. fl. 112, 12 et h, dttrfut t 788. {npoofoivJrai h). 784. 

{xml vuxtl di x^P^^^ Stobaens). Post 786 pafoemiAcam interci- 

diaee •tatoit Hermann. 786. xpmfiarofvmiimv f (scripeerat npmr,^ 

cnm fi sit snpra r). 394 AESCHYLI 

ta doxotivx^ ^HfpovoQ ix dtaatolaQ 

bdap€t aaiyu iptkdxrjvi. 

ab di fjLot t6t9 fiku ariiJmv aTpattap 790 

^EXivjjQ ivex\ od xhp inaeuaof^ 

xdpT^ dnopouawQ ^a9a xifpappiyoQ 

obd^ <2 npaiddwv otaxa vifuov^ 

^pdaoQ ixouatov 

dudpdat {^v^axouat xo/u^ofv * 795 

vSv d* ohx dii dxpaQ fpsvbQ odd' dflkoiQ 

eSfpwv ndvoQ eH TeXiaaaiv. 

yvwajj di XP^^V Staneu^SpevoQ 

t6v Te dtxaiwQ xdi tov dxalpwQ 

n6itv olxoupoovra noitrwv, 800 

il^a- npwTov piv ^ApyoQ xai IteouQ iy}[wpiouQ 
/lilAVwv. iixTj npoaetnetv^ ToitQ ipol pexatTlouQ 
v6aTou dtxaiwv S^ wv inpa^dprjv n6Xtv 
Hptdpou* dlxaQ yap odx dnb j^iwaarjQ &eot 
xiuovTeQ dvdpo9v7]TaQ Viiou f&opaQ 805 

iQ alfjuiTTjpbv Teu](0Q od d^opp6nwQ 
^ipouQ i&evTo' T(p d^ ivavxifp xuTet 
iinlQ npoaiget j^etpbQ od nirjpoufdvfp. 
xoTcvip d' iiouaa vuv It* euarjfWQ n6itQ. 
OTTJQ &ueiiat Zdtat' auv&yjgaxouaa di 810 

789. lUfJLiYfJLivjj xo} ou xaBap^ xa2 dxpaTq». 804. obx djip' 

ijlpjSjiv dxo&aavreQ rdc BtxatoioYioQ^ dii ' iwpax^Tec rd TcenpaypLiva, 
807. TaSra dnb fjLSra^pde twv iv dexcumjpetp Tt^efidvwv Suo xd* 
Swv ^jfn^at^ wv 6 eig r^v dno^uouaav (j^^v^ 8 8i n^v xarad^xa* 
Couaav idi^ero. 789. aal¥6t Casaabonns : aaiveiy libri. 791. o&x inaeuat» Hermann. 
794L Mpaoi h. fort Mpaog irwatov, 795. i^yi^axouat libri (dvdfHiaiy 
tS ^yi^axouat h). 797. {afi^patv rtq h). 805. ^d^pa^ DobraenB. 

808. ^EXitig KpoaBUt x^^P^ Margoliouth. 810. auv^v^axouaa libri. AOAMEMNON. 295 

modbQ TrpoTrifimi niovaQ nXooroo nvodQ. 
TouTwu ihotfft )[pij noXupinjarov X^P^^ 
TtvttVj imbt^p xai ndyaQ &nepx6nooQ 
- inpa$dfi€a&a xal yovatxbQ ehexa 
ndlti^ daipdfioyeu ^Apxeiov ddxoQ^ 815 

hnroo veoaadQ^ dantdrjazpdfOQ kewQ^ 
Tt^dTjii dpoocoQ dpfi nXetddiou duatp* 
bnepdopoiv dk nopyov wpTjaiijQ Xiwv 
oStjv SXet$ev alparoQ Topavvtxoo, 
iteoiQ pkv iH^etva fpoiptov T68e' 820 

Ta d* iQ Tb adv ipp6v7jpa pipvrjpax xXowv 
X€u ^fji TadTa xoi aovTjfop^v fi i^etQ. 
naipotQ Ydp dvdp&v kazt atrjfjevkQ T6de^ 
fiXov Tbv edTuxouvT* dveu ip^6va}v aefieev* 
duafpmv ydp Ioq xapdlav npoafjptvoQ 826 

aj(ihQ dtnXoiCet T(p nena/dvtp v6aov^ 
TotQ T* odTbQ a&Tou nijpaatv fiapuveTat 
xai Tbv itupdtov oifiov itaopwv aTivet. 
eldwQ Xiyotp^ av, e5 ydp i^entazapat 
bpikiaQ xdxoitrpoVj etdwXov axtaQ 8S0 

doxouvraQ elvat xdpxa npeu/JievelQ ipoi, 

818. BixToa^ mYedoQ. xae touto dijnou rb Alaj^OXoo (cfir. fr. 
186 N)' ToeQ iauTou nrepotQ nepmeawv xa\ ivaj^e^elQ touq ndYouQ^ 
SIq dXXotQ u^xe^ rd ix tou v6fwu dtxaiwQ InaBe, 818. t^jouv 

&anep Xiwv d^po^dj^oQ, 829* ijyouv xaXwQ oT8a dtaxp(vetv rdiQ 

b/uXtoQ Twv auv6vTwv /wty &Q rdc ijiufdaetQ raik npoawnwv rb xd» 
TonTf>ov, 818. l/xepMAxoo^ Heath: bntpxdxou^ libri. 814. i^pafdjuaiki 

Fnmcken. oBwexa librL 816. dmtdoarp^fog b. 817 post 819 collocat 
Hartnng. 819. dMt^y h. 822. taM Aaratos: ra<;ra librL 824. ^fdd^ 
yoci h, ^djrot/ StobaenB fl. 88, 28, ttdvwv Enger. 825. xap^ Orotina. 
826. xtnafiiy^ Porson: it^fcatifUyw (ntnappivip) libri. 827. a^S f. 296 AESGHTLI 

/iSyoQ d* ^OdwmiQj Smep objr ixwv btJUt^ 
C£Uj[&eiQ hoifjLoQ ^p i/wl oBipapSpoQ* 
err' oSv ^vJptoq £?r« arai ^wvtoq Ttipi 
kiyoi, tA 8^ aiia TZpbQ 7t6lw re xai ^tobq 886 

xoiyobz iiYwpaQ Mvt6q h 7mtnif6pe% 
fiouieoad/isadoL. xai Tb pky xaX&Q fyov 
SnwQ j[poviCov s5 peyei fiooieuTiov 
8T(p 3i xeu dei ^appdxwu Ttoumylmy^ 
iJTot xiavTeQ ^ Tep6vTeQ ehfpdvwQ 840 

neipojt^pieafh. TcfjpaToQ^ Tpi^oi vdaov. 
vuv d' iQ piia&pa xou 86pooQ i^eoTiouQ 
iX^wv ^eoTat np&Ta 8e$tmaopat^ 
oljrep np6am mpipavTeQ ijj^ayov ndXw. 
vixTj 8* ineinep ianeT\ ipni8o^ pivou 945 

KJ, av8peQ noXtrat^ npia^oQ 'Apj^eiwv T68e^ 
odx alaj[ovo3pat TobQ ^tXdvopaQ Tp6nouQ 
Xi$at nphQ updQ' kv XP^^V '' dno^^et 
Td TdpfioQ dvitpdnotatv, odx aXXmv ndpa 
pa&oua' ipaoT^ ^uapopov Xi$w fiiov 850 

Toa6v8* Saovnep outoq ^v &n* VXitp. 
Tb pkv yuvdixa npwTov apaevoQ 8i^a 
^afiat 86potQ ipjjpov ixnayXov xax6v^ 
noXXaQ xXuouaav xXtj^ovoq naXtyx6TouQ* 
xat Tov pkv ^xetVj Tbv 8^ inetopipetv xaxou 865 
xdxtov dXXo TT^pa idaxovTaQ 86potQ. 
xal Tpaupdxwv pkv el Tdamv iTUfj^avev 
&uijp S8\ 6}Q npbQ olxov dij^eTeuexo 

832. ijXe^e ybp ri^v paviav abrou IIaXap:^8ijQ. 888. ijyouv 
8Ut^v Tnrtou ai^v ipol Tb Sppa iXauvwv. 841. iHJa* dKOorpi^uu ydaoo Porson. 851. (iir' lli^ h). 85i. 

xXtl&dvag Anratus: iidoydq libri. 858. dv^/9 Hermaim: dbf^^ librL 

^Xereuero Ubri. AGAIIEMNON. 297 

fdriQj xirfHiBxat daniou nkio» Jtfy$iy. 

el d^ ^y teifyijxwQy &q iiUi^duoy Xdxoi^ 860 

rpufwfMardQ ziy Fijpuipy S deurepoQ 

noXiiliy aya^^ey^ t^y xdxm yAp o& Xiyw^ 

j[^oy6Q rpi/wipoy j^kcuiyay i^Tju/et kafiwy^ 

£ra^ ixdm<p xax&aymy uopfdpaxL 

rot&yd^ txan xkqddymy naiijfxSrwy 866 

noiidc dya^ey dprdya^ ipiJQ dipTjQ 

iiuaay iiioi npbg fiiap itiijppiyTjQ* 

ix rwydi rot itaiQ iv9dd^ od napaararu^ 

ift&y re xdi a&y xiptoQ ntarwpdrwy^ 

&Q XPV^t 'OpiaajQ' fjojdi itaupda^Q r6de. 870 

rpif9t ydp adrby ehpBy^Q dopu$eyoQ 

£rpdftoQ 6 0wxeuQf dpfliexra n^paxa 

ipoi nf}Ofwywy^ r6y #' bn* *Iii(p aiihy 

xiyduyoy^ et te dijfii^pouQ dyapj[ia 

fiouiijy xarappifpetty^ ware euffoyoy 876 

fipacdiat rby neaSyra iaxriaat niioy. 

rotdde fdyrot ax^Q ou 86ioy ^ipet. 

ifwtfe fiky i^ xiaupdrwy intaaurot 

mjfdi xareafiijxaaty^ odd* iyt araywv. 

869. el pij 'fbp mareuawaty diii^iotQ ol yoveeQ^ obj^ bjAOioyou' 
aey iaurwy elyat rby nouSa, 872. rd d/ipefiaii6fieva nepl adu 

n^fiaroj ijrot rd bnb rou ^fwu xard aou neniaajieya SeeyiL /uu;v6- 
fMora. 876. ne^Oxaae tuoq, fi^aeuy ol dvBpwnoe inejipaJyefy rotQ 869. fdata^ at videtnr, £. ritfnfttu HLAhrens. nliw Dindorfl 
800. htJJj^ooy Ponon: hti^^ov libri. 861. rAy Welkner: r* 

iy libri. 866. fort noUAs repdfiifmv (dy»&Mv ex 869 ortnm vi- 

d0tiir). 867. fort dmififtivijf. 869. marwfiuirmy Spaaheim: nt- 

areofidrmy librL 873. (r6¥ r' h). 876. xarappd^etey Scaliger. 

# r 
879i mteafi^maty t 298 AESCHTLI 

iv d^txohotQ d* Sfifiamv fiidfioQ fyw^ 880 

rdiQ itfxipi aoi xXainuaa kafximjpoo][laQ 

hxrjfJLBl^rooQ aliv» iu d^ dvelpaatv 

XenratQ &7:cu xwifwitoQ i$ijyetp6p7]y 

jitTratat ^tooaaovroQ^ dpfl aot nddvj 

bpwaa nistw roo (uveiSovroQ ^pdvot}. 885 

vov raura ndvra rida'^ dnevifi^rtp fpevl 

Xiyotp^ dv avdpa rdvde rwv ara&fuav xuva^ 

aoycijpa vabQ npSrovov^ ^4^Xf]Q aripjQ 

aruiov nodTjpyj^ fiovoyevkQ rixvov naxf^l^ 

xat Y^v faveiaav vaoriXotQ nap* ilntda^ 890 

xdXktarov 1]pap ehndelv ix j^elparoQ^ 

bdotnopip dti^&vrt m^YOLiov fiioQ* 

repttvbv 8h rdvayxaiov ixfoyetv Snav. 

rotoladi rol vtv d^tm npoatpbexpaatv. 

^ddvoQ d' dniarof nok^A ydp r& nplv xaxd 895 

ijvet)[6fjuea^a' vov 8i poi^ (pUov xdpa^ 

ex^atv* dnr^vriQ r^ade^ ftij j^a/iai rtih^Q 

rbv abv n6d^, &va$^ 'IXiou nop9^rof>a. 

8fjuf}ai^ ri piXXe{^\ aiQ ineazaXrai riXoQ 

ni8ov xeieu&oo tnptovvuvat nerdapaatvi 900 

ed&i^Q Yeviafio) nop^up6arpQ)roQ ndpoQ^ 

iQ 8a)p' aeiTTTov wq dv ijyijrait 8baj. 

rd 8' aXka fpovrtQ oh]^ 5nv(f) vtxwpiivij 

^Tjaet 8txaia}Q auv ^eolQ elfjuzpfziva, 

889. no8ijpeQ xupiwQ Hyerat rb fJuixP^ no8ajv S^xov Ifidrtovi 
904. htuQ Tva 86caQ abrbv dnatr^ajj rouro ^atv ivexa rou ^vou 
tTjff ^uyarpoQ, 880. xXdfioi f. 887. rovde fiouaxd^fimv Hermaim. 888. bipdi^ 1l 
889. ar6Xov f, proXoy h. 890. r<^iav Blomfield. 893 post 886 inserit 
Enger. 894. roc vtv Schuetz: roivuv libri. 896. di ftoi Bothe: 

^' ifLol libri. 898. di^a^ f. 899. d/iwad libri. {MmaXrfu rdd9 

h). 900. aropvuwat Ehnsley. 904. ^toimw dpfuva Meineke. AGAMEMKON. 299 

il/l A^daQ xivt^ioy^ dojfidTmv l/i&v foia^^ 906 

iLitooaiqi fikv elnaQ tlxorwQ ifijj' 
fAoxpiiv ydp i^iretyaQ' iM^ iyaurifio^Q 
alvsh^ nap^ akiwv j^pij xifd* Ipx^aifcLi xipaq, 
xal raXXa pij yuuatxdQ iv zpAnotQ ifd 
Sfipove^ fjnfjdk ^ap^dpoo ipmzhQ dixtjv 910 

^afiatneviQ fiSafia npoaj^dvjjQ ipoi, 
fnjd* effiaai ^pmaaa* inlfbovov itdpov 
tifiet* ^eooQ rot rolode TtpaXpetu j^pedv^ 
iv TtotxiiotQ 8k ^vijTov ovza xdXieotv 
fialvetv ifioi fiiv oddap&Q aveo ^ofiou. 916 

. iej^w xaz* avdpa^ fn^ dedv^ aifietv ipL 
][a}ptQ nodwpijaTpwv re xou r&v notxiiwv 
xiijdwv aorei* xdi Tb fn^ xaxwQ ^fMveJv 
Beoo fiiyttnov d&pov* difiiaat 3k /pi/ 
fiiov TeieuT^aavT^ iv edeaToi ^iifj» 920 

el ndvTa d^ &q npdaaotp' dv ei&apaijQ iyw. 

KA. xai fi^v T6f elTtk fjt^ napd yvwfx^v kfioi. 

907. npoarixovTWQ. 908. ^r^ rb ahfeca&ae SijiovoTt iiij napd 
r&v olxeiwv ^ nap^ iaujrou npinet IpxeaBcu, 910. xaiXumiZe, 

911. /li^ &Q ^apPdpq} fioe xeieue ^puTtreaBai, ol pdp^apot yhp yo- 
vuxiialcuQ rouQ fiaatieiQ ebfvjfwuaev, 917. dno fiera^opoQ r&v 

ndniwv^ 8t* wv rouQ noBoQ ixpdaaovrec iapnporef)ouQ notouatv o\ 
rourouQ ixni&vovreQ auvej^&Q. 7to86^arf)a ydp xupiwQ raura H" 
yerat. vuv 8k rd und touq n68aQ dni&Q nenia ourwQ eljnjxe, 921. 
el oSrWy ^aif npdaaotfu xarh ndvra ware p^ P-iy^ ^fwveh in\ 
rauQ elm^ioLQ paj8k npb reieur^Q dvBpwnov paxapi^efv^ HMl rbv 
rb reioQ rou fiiou 8e^dp£vov iv r^ ebru]^iqL^ elx6rwQ &v ehjv Bapp&v 
wQ xdH oinbQ de\ ebru}[ohjv av oi yhp pjerpta ^povduvreQ eb de\ 
nf>daaouatv* 

910. fiapfidSou f. 911. fidafui f, fi&tifui h. 914. (/dp Etym. M. 
p. 486,48). 917. xal notxtX/idrwy Kanten. 921. npdaaoifi^ d^eu 

Mpaouf h. npdaaoifAtv Dindorf. dnow rdd* tbq npdaaoifi' 8y Weil. SOO AESGHTLI 

AF. jvtifajy fiAv la^t /ni dta^lkspouvT^ ifitL 
KA, TjS$w ^eoig dei&UQ dv &i^ ipdttv Tiie\ 
Ar. eJirep ug^ elddQ f eS rM' i^tmov riXoQ. 926 

KA. Tt d' iv doxMi aoi flpiafiog^ el rd^ 1juwmv\ 
AR iv mtxUotQ Sv xdpra pot fi^vat doxeu 
KA. pTJ vuv rbv dv^pwnetov aldecdffi ^dyov. 
Ar. ffjpyj T^ fuvrot d7jp&9fM\}Q fiiya aiHvet* 
KA. S d\dftov7ix6(; f ^^* iitiZyjloQ idXet. 930 

AF. oSrot j-uvaaSg iartv Ipeipetv pdpjQ. 
KA. TotQ d* dXfiiotQ ye xaix rb vtxaa9at npeneu 
AF. ^ xai ab vixijv r^vde SijptoQ rietQ\ 
KA. ntdou' xpdroQ fdvrot JtdpeQ y* ixwv ipoL 
AF. diV el doxet eot raW^ brtai uq ipfiuJiaQ 935 

i6ot rd^oQf npSdooXov Ipfiaatv Ttoi^Q^ 
x€u roiadi p^ ipfiaivov^* &ioupyiatv &ewv 
pij rtQ Ttpdaa^&ev opparoQ fidiot fi^ovoQ' 
TtoXkii ydp aldwQ aa^paro^&opetv itoiAv 

928. xa^' biMhaphv dvaj^vwareoy rb vuv xal aveu rSvou^ Sva 
j dvrl roo 3^. 929. Imb rou Sijpjou ^fitZoiiivtj ^ &q xai ^HatO' 

86q ^at (Op. 768) »$pijiu9 S* ou rtQ Toifinav dn^Xhnat f v riva tzoA- 
Xo\ Xaol ^ptZouatt. 939. aia^uvij^ jpijafv^ iarl no^ ^etf^etv SvSffa 
rtvd xdi rd awpara rwv brtb j)fe^a aubrou^ ijrot Std mXifiwv ^Beipetv 
rouQ bTtb jlfe^a, nffbQ Si rourotQ xai rbv abrou nXourov xaravaXiO' 
xetv xaxofQ xal rd TtinXa rd St^ dpyufyou wwjBdvra mreTv xal 
aj^fnjara notecv rou hotnou. auv ydp r^ O^piav ehou fieyianjv rab^ 
njv xa} ^Bophv r^ dpx^Q xal ^B6vov ob p6vov nap' dvBffwnwv 
indYet^ dXXh xa2 naf}d Bewv rotQ unepij^voiQ ybp rb Betov fLd^erou. 923. itaip&af>o5vT' f. 924. eSSm h. dBiaaaa» Hermann. ipietif t 
926. Soxet Stanley: 8oxii {doxff) librl 927. dox^ l 92S. fi^ vOv f. 
aliea^k % Mea&^ h. 934. xpartK . . napslQ r' olim Weil, praestat 
xpareh . . nap%k' 937. abu ToMi pL* h. ifiifiaivovT* dJLoopyiw 

UbrL 939. el/iaroj^p$h Fraas. xoai^ Scaliger: it6mv libri. AGAMEMNON. 301 

f^eipovra nXouzov ifrfopmv^ooQ #' hfdQ. 940 
TooTto)^ ftkv oBto»' Tijv (ivijv dk Ttpeufiiey&Q 
njyd* iaxSptCf^ Tdv xpaToSvTa paX9axwQ 
^ebQ npSaoffiey edfiev&Q np&adipxeTOJL 
kxoiy xAp oddetQ douil^ //^?^^ Cc^9>- 
aBTTj 8k noii€ov jrpyjptdTtav k$atpeTov 946 

iv^oQ^ aTpoToii dwpTjp\ ifioi (uvimeTo. 
inei d* dxooetv aoo xariaTpappm xd9e^ 
elp* iQ dSpwv fiiXadpa nop^ApaQ naT&v. 
^-^' loTtv SdXaaaa^ tIq di viv xaTaafiiaet\ 

rpi^ouaa mXX^ nopfupaQ ladpYUpov ^ 

THjxt^a no^atvtOTov^ elpdrwv fiafpdQ, 

olxoQ S* &ndp)ret T&vite auv ^eotQ^ dya$^ 

ij^eiv' idveadat d' odx hdaraTat dSptoQ. 

noXX&v naTTjaphv d^ elpdTwv Sv jjd$dpiiv, 

86potat npouv9j[divTOQ iv );pij^fTi/plotQ ^ 

^fOjfiQ xipwTpa TTjade prg^avo^pivf^. 

f^lQriQ Ydp oSaijQ fuXXaQ &er' iQ ddpouQ^ 

oxtAv &7cepTeivaaa aetplou xuvAq, 

xa\ aou poX6vT0Q Hwpamtv iarlaVf 

i^dXnoQ pev iv j^etfi&vt ofjpalvetQ poXSv ^ 

Ikav 8k Teu/jj ZebQ dn* Rfi^axoQ ToxpdQ 

ohoV^ t6t* T^trj iffUJ[OQ kv dSpotQ TtiXst 

dvipoQ TeXelou S&p* kntoTpof^wpivou, 
947. dXXwQ^ xaBiarafiat^ dvrl tou xaTianjv. 940. scribendnm ^pimv rt icAouroy. 941. roitfidy fakv Em- 

perins. 945. aBnj Anratns: abrii libri. 947. xari&Taftat h. 

MB. Sdftoot f. 949. penonae nota deest in f. 960l Mpfupo^ 

Salmaainfl: tk dpYopo^ libri. 962. o&4M( Porson, fort HXfio^ 954. 
^ 9lfidTmv Canter: d%tfidTm¥ libri. ^Wfafv libri. 966. fojx^*^ 

ftdvff Abresch: fOfj^vmpLiv^ hhrL 968. bxepTlvaaa f. 960. fiol6y 
HVoBS: fuiXm¥ libri. 96L air' Anratus: rair* f, r' dx* h. 968. 

iMtarffm^fiiyoo Yictorins: kxtarpefmfiivoo f, ixt^po^fiiivoo h. 


*►- i^ Xi 
966 970 


^>:^»«i^ ^ _ . . i***^ *^ izct 

i. — '^ • 

!»» i^ Jk^ r 


=^*^' •>?*»» ^ *P^ i*^itote vosJi, t^l^. 

^/^ «««i»!»at»^ j^ 965 

5«^ I 

ibr 


AGAMEMNON. 303 

hXTtidoQ ^&dij Tceattu 
iQ zi /dj rtkBCfdpov. 
9tr. 2. fidXa ydp zot vaQ noiXaQ bxteiaQ 990 

dx6p$aToy rippa, yStroQ yap «^ . 
Y^Itwv bpirot^oQ ipeiStt' 
xci TrdxfioQ eddu7:opciv 
dpdpdQ inau/ev iipavroy ippa. 
X€u rd pkv npd j^pT^pdzoiv 995 

xnjtFlo}y SxyoQ fiaiwy 
afevd6yaQ &ir' ehpirpoo^ 
odx idu 7rp6naQ 86poQ 
Tnj/iopaQ yipwp ayavy 

odd^ in^prtae axdfOQ, 1000 

noXJid rot 86ctQ ex AtbQ iptptXaf^Q re xdk 
i^ idSxwy hteret&u 
v^ffTtu wXeeey y6aoy. 
anHiir, 2. rb 8* int yay neody djta^ ^aydatpoy 

Ttpdnap dySpbQ /diay dlpa riQ dy 1006 

Tcdiiy dYxakiaatr hnaeidmy\ 
ob8k rby dp^oSaaj 
r&y f^tpivmy dydyety 

1008. i^Youy X^jJty deeaxidtxae. 988. 0<^ StephanuB: ^(;<^ libri. 990. fidXa yi xoi ^ t«Ec h. 

Fort fidka yi roi rb Xticapag fyUoi. 990 sq. noXASif \ . . dxdpt^ 

arw I . . yAp \ t 991. ^apkq Maehly. r^p <dci> Blomfield. 993. 
Yehav ex interpretatione ortom videtor (fort. udao^ ydip d^l fitord»}. 
Po8t 992 lacnnam statuit Klausen, intercidit sententia velat ff&pui ^ 
Mamaev dxog» 094. hcaiatv \ . . ipfia \ L 999. mjfiovdQ Vic- 

torinB: mjftoyd^ libri. 1001. {(96fftQ Stdg h). 1001 sq. dida\ . . 

xdg I . . ixrrcccTv | f. 1003. IjXaw Schuetz. 1004. nBody Att- 

ratoB: nxedv^^ libri. 1004 — 6. dna^ \ . . dvdpbq \ . . ndXtv \ . . hta- 
Bidwp) i t 1006 sq. {npondpota* et r(i r' drxaXdoatr* h). 1007. 

fort «2 dk. 304 AESCHYU 

ZibQ aSr* inaua* kn* ediafiel^. 

el di /jdj Tera^-fiiya 1010 

fwtpa fiolpav ix fieaiv 

elpye fii^ niiov ^ipety^ 

itpofp^daaaa xapdia 

xX&aoav S.v rdd' i$ij[eL 

vup d' 6nS tnAttp fipipei 1015 

^ufitaiy^Q re xdi oMhv iiteXnopiva Ttoth 

xalptov kxToiuneuaetv 

Ca^mpoopivaQ fppeviq. 

KA, eiaw xoplCou xat a6y Kaadvdpav iifw^ 

inel a* idjjxe Zebq dpnjvlrwQ dA/totQ 1020 

xotvmvhv ehai ^epvlfiwv^ noXX&v pigrd 
dofjXwv aTadeiaav xTTjalou fimpoo TtiXaQ, 
ixfiatv' imjvyjQ T^aSe^ pajd* bnep^pSvet, 
xatji nalda ydp Tot ^aatv 'AXxp:^vijQ noTk 
npaMvra TXijvat iooXlaQ pdCijQ fila. 1026 

el 9* oSv dvdtfxnfj TTJad* intppimt ^tipjQ^ 
dpj^atonXooTwv deanoT&v noXXij j^dptQ* 
o? (9' oSnoT* iXjdaavTeQ ijp:ijaav xaX&Q^ 

1009. Tbv *Aaxhjntbv jr^p ixepa&vwaev dvcurdjaavra rbv Imtd' 
XoTov^ ware pij irepov (Iti Vict) fiXafi^vae. 1026. xaXbv psv^ 

f^^ pij TtetfHxB^vat douXeioQy el 8k netp^6 r<c, xdXXeov dpj^mo^ 
nXobrotQ 8ooXeoeiv xaJt p^ veonXoorotQ» ol ydip fiij iXTi^aavreQ^ $^'9 
nXooTijaat xat nXooTTjaavreQ dmjvetQ elat to7q 8o6XotQ. 1028. 

ijyoov inXooTijaav xaXtoQ Sq ix Beptajwo. napd ard^po^v 8k dvrl 
voo napbi Tb npenov. 1009. fort. Z9ui xarinauesv. heabXaP^la f, (in* dfikafitl^ y^ ^)- 
1016. pXin9t corr. in PpifUi f. 1016. ob^y \ . . nork \ l — (^ 

ftaXjn^ rc xal o&8kv ht omisit h). 1021. ftira f. 1022. xnjaiou 

At^ Naber. 10£6. 8ouAe(ac f. (npa&iyta TAijyat xal Cujr^y dfyttv fii^ 
h). fort fidCffi xupeTv. 1026. intppinu h. 1028. o&f' h. AGAMEMNON. 305 

wixot re doolotQ Trdvza xat napa aTa&fifjy. 

lj[BtQ Tzap ^fjt&v oXdattp vo/dC^Tat, 1030 

XO, <rot Tot ie^ouaa naizTat cafT) iSj-ou, 
iuTOQ d' civ o&aa //opai/juou dYpeofxdxaiv 
iteiifot' av, e{ neidot^ * dTvetdohjQ 8^ taa^, 

KA, iii^ eiTcep iavl fiij j^eXtdovoQ dirrjv 

dfVQ^Ta fOiVTjv ^dpfiapov xexTTjpivij^ \q^ 

lao) ippev&v lijooaa Ttsii^w vtv Xdytp, 

XO. inow To, Xqkna twv TzapeoTWTwv Xiyeu, 
mdoi XtKouaa Tovd* &pa(i^p7j bpovov. 

KA» ooTot i^upalav T^vd^ iuoi aj(oXijv ndpa 

Tpi^etv TOL pkv yhp ioTiaQ ptBaopfdXou 1O40 

ioTTjxev ijdi] pijXa npdQ mpaxaQ nopoQ^ 

wQ oSnoT^ iXniaaat TTjvd^ i^iv J[^^^' 

ab d^ et Tt dpdaetQ Twvde^ pij aj[oX^v Tidet' 

el d' d$uvi^/juuv oiaa pij dij^jj XoyoVy 

ab 8' dvri fwvijQ ^pd^e xap^dvip j^epi 1045 

XO. kppTjviwQ iotxev ij ^ivrj Topou 

« 

detal^af TponoQ dk ihjpoQ wq veatpizou. 
KA» Jj paiveTai je xax xaxwv xXuet ^pzvwv^ 
^TtQ Xtnohaa pkv noXtv veaipexov 
f^xet^ jraXtvbv d^ odx iniazaxat ^ipetv^ 1050 

npiv aipaxrjpbv iQoippiZea^ax pivoQ. 

1035. 5tc JSdpfiapov rb Spveov^ Bih tooto napafidXXet TouTtp 
abrijv {touto obTJj Yict). iv Opjixju y^ xaJt ij psra/idpf^watQ alh 
r^Q laTopetTai (iaropifjTat Yict). xal 'ApiarofdvijQ (Rail.681)* ^Opj^ 
xia j[eXtSwv inl fidpfiapov iZopdvTj neTakov^' 1045. fiapfidp^. 

1061. dnb Twv arpr^vtouvTwv (aTpTjvtwvTwv Yict.) unoCuyiwv^ St obx 

10S9. napaerd^ftwv f. 1090. f^tec Aurattis. 1082. «T dXooaa 

COHanpt 1036. fort. eXaw ^ptv&y ^^tT^afkd ntldi ptw Xiywv. 1038. 
ni&ou Blomfield: nei{ha libri. 1039. ^ol^y Dobraeus: ^oXii libri 

a 

1041. ndpo^ MosgraTias. 1048. 9 et ffpevwv xXou t De 1061 

— 1168 ex M refertnr. 

Aeschylns ed. Wecklein. 20 306 AESCHYLI 

od fjojv Triio) pupaa dxiiuuf^eofxau 
XO. fyof 8\ iTroixTelpat ydp^ od ^ofjL<i<rofiau 
td\ & zdXaiPOy Tovd^ ipTjfiwaaa* ^ov, 
ttxooa dud^xjj z^e xatiftaou O^y^v, 1055 

«<r. i. Ka- droTOTozot noTtot dd, 
advSpa, &itoXlov &noXXov, 

XO. Tt TaOT^ dvanToTu^aQ dpyn Ao&ou] 

od x^P ^ototJTOQ woTe 9fn]V7jTot} TU/eiv, 
aniistr. 1. KA. dTOTOTOTOt Ttonot 8d. lOeo 

wmXkov wTCoXiov, 
XO. 9/ i^ aZre doaipi^fwuaa Thv &edv xaXet 
oddkv npoai^xovT^ iv yootQ napaoTaTelv, 
9tr, 2. KA. ^AnoXXov "AnoXXov 

i-jrutdT* dndXXwv epdQ' 1065 

dnwXeaoQ ydp od pdXtQ to deurepov. 
XO. XP^^Bi^ iotxev dpfi t&v aMjQ xax&v. 
fjtivet Tb l^eiov douXiqi nep iv ^pevL 
atUisir, 2. KA. "AnoXXov "AnoXXov 

dyutdT^ dnSXXwv eptdQ. 1070 

d ndt noT* ij^^ayeQ fie; npoQ notav oTepjv] 
XO, nphQ T^v ATpetdwv. el ab pij Tdd* ivvoelQj 
tfw Xeyw aot* xat Tad^ odx ipetQ <puih]. 

e&ovra rqt j^aXev^ d^pZet fierdL aSfMTOQ. ^, ine\ auvQ ob TtetVeTat 
Ttplv aS^TOQ fiou Tijv ^u][ifv ifyupplaojL* dvrX tou npiv dpyta^^vai 
fU airfj. 1066. Sd: yi^ JwptxwQ' 3Bev xai Ai^fjc^p ohv yvf- 

fi^^Ti^' 1060. nfHKtva^wvei tA iadfievou 1065. & dnoXXuwv 

fU. naf}d T^v 6fiwvufi/av. 1066. ixeiwjv yd^p dnwXetav pj&vwQ 

bpffjofMt r^ T^c douXeiaQy ob n^ vuv, yp. {8euTef)ov Yict) Se^ detjh- 
refkiv fu dnwXeaaQ (mut in dnoXiaaQ m\ od fieTd xafiaTou. 

1052. fiii M, ftijv m. 1054. 9/*ov (fuerat fort ^/^v) M. 1055. 
ehooff^ RobortelluB: kxolUr' M. 1056. rvcdt d& Dindorf. 1057 et 

1061. &itoXXov &noXXo¥ M. 1067. aMjt M. 1068. ittp iv Schuetz : 
nap* iv M. AGAMEMNON. 307 

#<r. 3. KA. [i i] 

uto69$ou fihf o6v^ mXXa ao^^Unopa 1076 

auxoipova xaxa xaprdvat^ 

ivdpoaipaxtiiay xdt nBdoppa^/rijpioy, 
XO. iotxev eSptQ ij (eioj xuvdg dixvjv 

elvaty pareuei S^ wv dveupijoet (p6vov. 
imUistr. 3. KA. papTupioiat yap Toiad' imnei^opat' loso 

xicudfuva Tcide fipe^nj afaxaq 

ditTaQ Te adpxajQ TvpdQ naTpbg fiefipw/jiivaQ. 
XO. ^pev xXeoQ aou pavrtxov mmapivot^ 

ijpiv npoipTjTaQ d' ouxtvaQ paTeuopev. 
str. 4. KA. Iw Ttdnot^ t( noTe p7jdeTat\ 1085 

Tt T6de viov a^oQ pkya 

puiy^ iv dSfwtat ToiaSe pi^deTot xaxhv 

aipep^^ov ipiXotatv^ 

duiriaTov; dixd d' 

kxoQ dnoaTaTet 1090 

1075. a9eov, BeoaruyeQ (&eoaru'jf^ Abresch). 1076. dvrl 

Tou dfj^^vfj. 1078. iotxev wq xOiuv euplaxot (euptg xa} Franz) 

dvaOjree el yiyovev ivBikSe nahuoQ fovoQ. 1080. fMxvraC^Tflu 

ydtp bpav Th, ait^paTa twv dvjjf^pjiviov na/8iov Ouearou. 1084. 

ToiK Xi^avTOQ {H^ovroQ Yict) ^v Ttepl aou, aurol yhp adr^nrou 
Ytvdfuba. 1089. rbv Vpeirnjv ^ae. 1074. 2 i omittunt fh. 1075. mtviaxopa fh: ^oviaropa M. 

1076. xaxd xiix\ dpnivag Dindorf, probabilius xaxd xapar6fta Kayser 
{xaftardfibov Emperias). 1077. dvSpoa^ajrsTov Dobraeus {dydfHfa^ytov 
Casaabonos): dvdf>da a^^iov (c in litura) M. 1:960 ppaifT^ptov M, nidov 
fHtynipiov m. 1078. ebpt^ (primitus ^Zpoa^) M. 1079. futrsuti f h: 
piavre6ei M. dvcti^^cc Porson: dv 96piiatj M. 1080. papropiotai Pauw: 
puapropitM M. rolad^ kntKtHkf/iat Abresch : roMe Tttntidofiai M. 1063. 

'TflMtf * 

'ijffl^v M, fort ifffuv. — ittnuapLSvou (una litera erasa) M. 1065. fort. 
rmv xpbf npa^pigvii, — pbartuo/uv Schuetz : fiaartuopMv M. 1065. 9ro- 

niH M, n6noi m. 1066. d)floa M (superscr. m). 1068. ^otatv 

h: f9£W M. 1069. dixdv f. 

20» 298 AESGHYLI 

iv diptxokotQ d* SfifAomv fiidfioQ fyw^ 880 

tAq ififi aot xXatouaa ia/iitT7]pou)[iaQ 

iiTTifiBXijtooQ oUp. iu 8' duslpaacu 

JienTatQ 67rat xduwmq k$ii^stp6faju 

jitTcatat ^woaaovTOQ^ dpfi aot nddvj 

bpwaa TrXeiw too (oveudovTOQ ^pSvoo. 886 

yov Tatna TtdvTa TXaa^^ dnevfii^Tq} fpevi 

Xifoip^ &v avdpa Tdvde raii' aTa9fiwv x&va^ 

aon^pa vabQ npdTovov^ ^^X^q aripjQ 

OTuXov md^pij^ fjtovoyeviQ rixvov naTpl^ 

xai fijv favetaav vaoTiXotQ nap' iXnidOf 890 

xdXXtarov ^pap datdelv ix j^eipatoQ^ 

&dotn6p<p dt^wvTt nrqfdiov fiioQ, 

repnubv dk Tdvayxatov ixfpirfeTv dnav, 

Tototadi Tol vtv d$tw npoofdeYfjtaatv, 

fpdSvoQ d^ diciaTW' noXXd ydp Td nplv xaxd 8d6 

ijvetj[6pjea^a' vov di pot^ fiXov xdpa^ 

ixfiatv^ dnijVTjQ T^ade^ pij/ x^fioi Tt^eiQ 

Tov abv n68\ dtva^^ ^IXloo nopd^ropa, 

8p<pai^ ri piXXeb\ oIq iniazaXTat reXoQ 

niSov xeXe69oo arpwvvovm neTdapaatv; 900 

suMq yevia&w nopipop6aTpwToQ ndpoQ^ 

iQ Swp" aeXmov wq dv fjf^Tat 8ixi]. 

rd 8* aXXa fpovuQ obj[ Znvtp vtxwpivi^ 

dijaet 8txaimQ abv ^eolQ elfuzppiva, 

889. noSijpeQ xopiwQ Xeyercu rb fiixP^ nodwv 8djxov Ifidreovi 
904. TawQ 7va 86caQ abrbv dnatnjaju tout6 ^aev Ivexa rou ^6vou 
T^Q ^ojrarp^Q. 880. xXdfia^ f. 887. rdvdt fiouerd^fmv Hermaim. 888. b^fiX^ h. 
889. <n6Xou f, aruAou h, 890. r<^iav Blomfield. 893 poBt 886 inserit 
Enger. 894. roi vtv Schuetz: roivuv libri. 896. di /toi Bothe: 

<r ifiol libri. 898. d^al^ f. 899. d$uoai libri. {MaxaXxai rd^ 

h). 900. aropvuvat Ebnsley. 904. ^oXm dpiuva M«ineke. AQAMEMNON. 299 

AF* AijdaQ yiy^ioPy dwfidrwu ifi&v fika^^ 006 

anouaif. fAv elnag iix&cwQ i/i^' 
fiiaxpdaf ydp i^iteivaQ* UX' ivaunfmQ 
alyuv^ nap* akXwv j^pij rd8* Ipxea^t yipaQ, 
xdk raXia fjoj YUvaixbQ iv zpinotQ iptk 
d^pove^ pjjdk ^ap^dpoo fonbQ dixjjv 910 

j^afiainetlQ ^Sapa npoaj^dvjjQ ipoi, 
fjofjd^ elfjuiai inpwaaa* ini^dovov n6pov 
ribei' i^eouQ rot rolade rtpalfeiv //ocoiVf 
iv notxUotQ dk 9v7jTdv Svza xdXXeatv 
fiaivetv iftol fjtkv oidapwQ aveo (po^oo. 915 

. Xiyw xax* avdpa^ fdj dedv^ aifietv ipL 
j[topiQ nodo^arptov te xdx twv noixiXwv 
xXjjdmv duzet' xdi rb p^ xaxwQ ^poveJv 
9eoo piiytarov d&pov. dXfiiaat Sk )[pij 
fiiov TeXemvijaavT^ iv edearot ^iXjj, 920 

el ndvTa d' &q npdaaotp' dv ed^paijQ iyd}, 

KA. xax pajv t6S* eljtk pij napd yvwpajv hpoi, 

907. 7tpoaijx6vTWQ. 908. 671 rb dheia&ai 8ijXov6Tt fiij nofid 
rwv olxeiiov 1j nap^ iaurou Ttpinee ipxeaB^at. 910. xaXhimtZe, 

911. pij &Q fiapJSdptp fJLOt xeXeoe BpunreaBm, ot JSdpfiapoe ydp yo- 
voxXtafouQ TouQ fiaatXeTg ei^pouaev, 917. drtb peTa^poQ roiv 

ninXojv^ Se' wv touq n68aQ ixpdaaovTeQ XapnpoTipouQ noeouatv ol 
rouTouQ ixnXuvovTeQ auvejjrtoQ, noS6(fnijaTf}a ydp xupiwQ Taura Xi' 
yexojL, vuv Si tA unb touq ndSoQ dnXtuQ ninXa o{jt(uq eljnjxe, 921. 
ei oSriOy (pTfOt^ npdaaotfu xarbL ndvra oHne pij fiiya ^poveev inl 
rdiQ ebruj^iaeQ pajSk npb reXeuT^Q dvBpamov paxctpi^eev^ dX^ rdv 
rb riXoQ tou fiiou Se^dpsvov iv r^ ebTuj^iqi^ ebcoTtuQ &v eh^v bapptuv 
wQ xa2 aitrbQ del edTuj^ohjv dv* ol ydp pjirpea ^povduvreQ e5 del 
nfHiaaouaev» 

910. PapPd&ou f. 911. Pdafia f, fi&fifia h. 914. {r^p Etym. M. 
p. 486,48). 917. xai xoaetXfidrwv Kanten. 921. npdaaotfJL^ dvtu 

MpOQu^ h. xpdaaoi$AMv Dindorf. •Xnw rdd^ M npdaaotfJL ht Weil. 300 AESCHTLI 

AF. jywpa^v fAv ta^t pij dutfl^tpotivr' ijuiL 
KA. 7jS${» ^eoiQ dtiaaQ dv &d' ipdtiv vdde; 
AF. dmp rrc, eldwQ x '^ ^^^' i$eerrov rikoQ. 926 

KA. ri i* Stv doxei aot flpiafxoQ^ tl ra^ ^vwnv^ 
AF, kv mtxliotQ dv xdpza pot fi^vat doxeL 
KA. pi^ vuv rbv dvfipwnetov a\dec9jjQ ^6yov. 
Af. f^p^ T^ pivTot i7ip6^po*jQ piya aiUvet.. 
KA. 6 d\dfi^ov7jr6Q r odx iniOjkoQ niXeu 980 

AF. oSrot YOvaatiQ itmv Ipelpetv pdpjQ. 
KA. rolQ d* dXfitotQ ye xal rb vaSa^at npintu 
AF. ^ xox ab vixijv vfjvde d^ptoQ rtstQ\ 
KA. nt9ou' xpdroQ pivrot ndpeQ y^ kxwv ipoL 
AF. dkX* el doxet eot Tao9% bnal uq ipfioXaQ 986 

Xoot rtfyoQf npddouXov ipfiaatv mddQ^ 
xcH roiadi p^ hpfiaivovA* &Xoupyiatv i^e&v 
pij TtQ np6amihv SpparoQ fidXot fi^ovoQ' 
noXXij yap aidwQ awparofdopeiv notAv 

928. xa^' bpahapibv difajrvwariov rb vuv xal dvBu rovou^ fya 
j dvrl vou bi^. 929. Imb rou d^pou ^ptCo/Jidviij , &Q xal ^Haio' 

S6q ^at (Op. 768) >$n^ S' oS vtQ mpitav dmXXurat f v reva tzo^- 
Xol Xaol j^fuCouat€. 989. alaj[tnnj^ jpijaiv^ iarl noXXiJi f^eipuv SvSpa 
rtvd xal rd awfiara rwv Imb /e^a abrou^ ijrot SeS. TtoXifUov ^Beepetv 
robQ tmb xe^pa^ npbQ Sk robroeQ xal rbv abrou nXourov xaravaX/O' 
xeev xax&Q xal rd ninXa rd Se^ dpyupou d»vijBivra Ttareev xal 
dj[pijara noeetv rou Xotnou. abv ydp r^ Ojpeav ehat fie^ianjv ra6- 
njv xal ^Bopdv r^ dpj^Q xat fB6vov od povov nap^ dv^pwnwv 
tndyet^ dXXd xal napd ^ewv^ roeQ unepijfdvoeQ ybp rb Beeov pdj^erat. 928. &eap&afHHivT* t 924. e5(m h. Mnaaw HermAim. ipdew £ 
926. dMr«r SUnlej: dbx^ (dox^) libri 927. «tox^ £ 928. /ec^ veiv £ 
Mea^k if a!^a^e 11 984. xpaxeh . . napek r* olim Weil, praestat 
xpaxeh . . ira/Mfs. 937. abu roMi /i' h. ififiaivovr* dJioop/4atv 

lU>ri, 989. elMaro^^pety FranB. xootv Scaliger: it6mv libri. AGAMEMNON. 301 

fi^tlpovra TtXourov ifrfi^pmvfycooQ #' hfdQ. 940 
rooxmy phf oBtob' r^v Sivijv dk TvpeufitePwQ 
njvd* iaxSptCe' tdv xparouvTa paX9axwQ 
^ebg np6aQ)9ev edfiev&Q itpiHfiipxexai. 
ixiav yhp oddetQ dooXUp //>7ra< Z^^> 
aBnj di noiXwv jrpyjptdvtav kSalperov 946 

iv§oQ^ orpaxoh dtipijp\ ifioi $uviimero, 
inei 8* dxouetv ao5 xariarpappat xdie^ 
el/i' iQ dSfjLwv piXa^pa nop^ApaQ irarSv* 
^^* lariv SdXaaaa^ Hq di vtv xaraafiiaet; 

rpifouaa noXX^Q nop^upaQ ladpYupov ^ 

xjjxWa napialvtarov^ elpdrwv fia^dQ. 

olxoQ S* &ndp)[et r&vHe abv ^eotQ^ dva$^ 

l](eiv' niveadai d^ odx iTdararat dSptoQ. 

noXXmv narrjophv d^ elpdrwv Sv jjd^dpTjv, 

dSpotat npouv9j[divroQ iv XPV^^P^^^ ^ 

^fujpjQ x6pwrpa rrjade p^avwfiivjj. 

jilOjQ T^p oua^Q ipuXXAQ fxer^ iQ dipouQ^ 

axtiv bnepreivaaa aetplou xuv6q, 

xal aou poX6vroQ dwpamtv karlav^ 

i^dXnoQ pkv iv xetpwvt ovjpahetQ poXSv ^ 

Srav 8k reujrfj ZebQ dn* lifi^axoQ mxfwiQ 

ohov^ r/$r' i^dij iffuj[0Q kv ddpotQ niXxt 

dvdphQ reXelou dwp^ intar/Hu^wfdvoUm 

947. dXXtuQt xaBdarafiae^ dvrl roo xarianjv. 940. scribendQin ^pimv rs kIoutov, 941. rabpAv fikv Em- 

perins. 945. aBni Auratus: abrii ^^^^- ^^. xaxiarcifuu h. 

946. Sdfioui f. 949. personae nota deest in f. 960l Mpfvpov 

StlmftBinB: sh dpYupov libri. 962. o&um^ Porson, fort Hkfiot. 964. 
^ •Iftdrmif Canter: Sttftdrmv libri. sdfdfoiv libri. 966. ^jjfavai- 

fiii^ff Abresch: foij^aiHitftiinie libri. 968. bmprlvaaa f. 960. fioldv 
HVoss: fuMv libri. 96L air' Anratns: rdn' f, r' dx* h. 968. 

httarffw^fiivoo Yictorius: hnarpe^fiivou f, imaTpo^fiivou h. 802 AESGHYLI 

Zbu Zeu riXiie^ tAq i/iaQ ed/dQ riXer 

/iiXot di Tot aoi T&vnep Sv fiiii^Q re^eFw. 965 

»tr, 1. XO. rmre pLOt t6S* iintidmq 
dtH/xa TtpoaTarijpiov 
xapdiaQ TtpaaxSnou TroraTat^ 
/iauTtnoiei d^ dxikeuaTOQ ifuaBoQ dotdd^ 
oid^ dnoTCTuaag dlxau 970 

duaxptTwv SvetpdTwv 
SdpaoQ ebneidkQ JC^t 
fpevoQ ipiXov ^p6vov\ j^pSvoQ S^ inel 
npupvijtHwv $uvepfi6XotQ 

ipapptaQ dxaTa napfj^ 976 

^aev, eW 6n* "IXiov 
&pTo vaufidraQ oTpaT^Q. 
antUtr, 2, neudopat 9* dn* dppdroiv 
vdoTov^ adrdpapTUQ wv 

T^v d* Sveu XupaQ SpwQ ifivq^det 980 

^pTjvov 'EptvuoQ odToildaxTOQ iaw9ev 
^updQ^ od Td ndv ij[(uv 
hXnidoQ ^iXov bpdeoQ. 
anXd^va d^ oStoi paTqiZet 

npdQ IvdixotQ fpemv TeXea^6potQ 985 

divatQ xuxXoupevov xiap, 
eS)[opat 8^ i$ ipdQ ot 
965. fitXfi di aot f, fiiXoi Si aoi rot schol. in f , fiikoi di rot aoi h. 

967. ^t^;ta£ 9688q. (irordlr*. dfua^dotSd. fiLavriicoXet d* dxiXtuerog 

h). 969. dxiXtuoTog | . . dotdd \ t 970. {dnojtTdaat h). 972. BdnetSis 

lacob : ehcMs Ubri ttei Scatiger: 2Sf« Tel T^et Ubri. 973. d' M h. 

974. ^ovtftfioXaTqlGSchneideT, 975. dMdrag et nap^fiija* h. Fort 

^dfipLOi dxrd^ na/a^j^jqatv, 980. 8fu^ Auratas: Snw^ librL 980 sq. 

Snmg \ . . iptvvbg \ . . iam^tv \ f. < 981. ^pty6oq Porson: iptuvds 

ibr 984. fiordCst Ubrl 987. (^' dn* ifi&Q rot h). AGAMEMNON. 303 

hiTtidoQ ipidTj mativ 
iQ rb /dj TtkBtr^dpov. 
Mir. 2. pdka ydp rot raQ noUuQ lyfttlaQ 990 

dxdptaroy rippa. vSooq yap «^ . 
Yzlrmv bpSrot^oQ ipeidef 
xat TtSrpoQ eddt^nopciu 
dvdp^Q hcmaev dipavrov ippa. 
xdx rd pkv npb j^pi^pdroiv 995 

xrrjaicov Sxvoq fiaicbv 
o^evddvaQ dn* ebpirpoo^ 
oix idu npSnaQ ddpoQ 
TCfjpovaQ yipwv a^av^ 

o6d' indvrtae axdtpoQ. 1000 

noiAd roi 86atQ ex AtbQ dptptXaf^Q re xa2 
if idSxmv Imretdv 
v^artv &keaev v6aov. 
€mUair. 2. rb d^ inl 'jr&v neaov dna^ ^avdatpov 

npdnap dvdpbQ piXav dipa rlQ dv 1006 

ndhv dyxaXiaatr knaelSwv; 
ob9i rbv dp^oda^ 
r&v fdtpivtov dvdyetv 

1008. T^Youv Xtpbv 9teaxd8aae. 988. ^6&tj StephanuB: 4^6^ libri. 990. ftdXa yi toi di) roc h. 

Fort. ftdAa yi rot rb XtKapoi fydag, 990 sq. noXAcif \ . . dxdpt* 

9T0¥ \. .Y^\i, 991. dxapU Maehly. r^p <dci> Blomfield. 993. 
jrBtrmv ex interpretatione ortom videtor (fort. ydaog jrdp dtl fitordv). 
Po8t 992 lacnnam Btatuit Klausen, intercidit sententia velut a&fia ^ 
Mamaty dxoQ, 994. htatat¥ \ . . ipfxa \ £ 999. mjfijOifdg Vic- 

toriuB: iTQftovdg librL 1001. (d6aig Stdq h). 1001 sq. dtda\ . . 

xdg I . . ix9T9tdv I f. 1003. 1iXaa9¥ Schuetz. 1004. xtadv Au- 

ratUB: ntadvd^ librL 1004—6. dnaf \ . . dvdpbq \ . . ndkt^ \ . . ina- 
9iSwv\ I f. 1005 sq. {itpaitdpot^* et T(t r' ^aXiaair* h). 1007. 

fort «2 dk. 804 AESCHYLI 

Zibg aSr' Inaoa* in' edXafiei^. 

el dk /jdj reraxfiiya 1010 

(Mnpa pLoipay ix #ea»v 

elp^r^ pij nXiov ^ipeiv^ 

Ttpofddaaaa xapdla 

xX&aoa)^ Sy xdS* i^ij^eL 

vuu d' 6nS trxiktp fipipet 1015 

SupaXy^Q re xdi oddku iiteXnopiva nork 

xadptov kxroXune6aetP 

CopnupoufiipaQ ^pevSQ, 

KA, elato xofiiCou xal a6^ KaadvdfHiy XifOfj 

inel e idijxe Zeb^ dfjnjulrwQ dAftotQ 1020 

xotveavhu ehat jrepuifiwPj noXX&v fjteri 
douXwv aradeJaav xnjnlou fitopou itiXa^. 
ixfiaiv' iTT^vTjQ r^aie^ pcrfi^ bnepipp6vtt. 
xoLt ndiia ydp rot ^amv ^AXxpifVifjQ nork 
npadivra rXijuat douXioQ pdCijQ fiia, 1026 

el S* obu dudjrxij r^ad* intppinoi r6jnjQ^ 
dp^atonXo6rwv ieanorwu noXXij /^<C* 
o? d* oSnor' iXniaavreQ ijfjtijaav xaX&g^ 

1009. rbv *Aaxkjnthv yip ixepabvtoaev dvaar^aavra rhv htnd' 
Xorov^ SHjre pij/ irepov (irt Vict) fiXafi^vae. 1026. xaXhv psv^ 

^pffai^ fiij iteifHid^vat douXeiac^ ei 8k netf>^6 rtq^ xdXXtov dpimo^ 
nXo6rotc 8ouXeueiv xaJt pij veonXouroiQ, ol ydp fii^ iXTtfaavrec^ V^t^ 
nXour^aat xal nXour^avrec dmjveJQ elat ro7c SouXotg, 1028. 

iJYUUV inXounjaav xaXtuc a»C ix ^eptOfJLOu. inxfHk ard&ps^v Bk dvrl 
rou napd rh npemv. 1009. fort. Z9ui xarinauwv. heaitkap^la f, (in* dfiAafisi^ y h). 
1016. pihtet corr. in PpifUi f. 1016. o^y | . . nork \ f. — (^ 

fitakfqi re Moi oMkv hc omisit h). 1021. ftira f. 1022. xmjoiou 

Jtdg Naber. 1025. douAefac f. {npa&ivra rAijvai xal Cujr^i^ ^uv fii^ 
h). fort fjtdZT^ xupeTv, 1026. intppinu h. 1028. ofd* h. AGAHEMNON. 305 

wiioi r< douXfHQ ndifTa xal napa ard^fajv. 

fyetQ nap^ f/fiwv oldmp yopiCcrai. 1030 

XO. <roi Tot Xiyotjaa naitTat aafpi) X6jo)f* 
ivTt)Q 8' oiv o6au popaipwv dyptopdToav 
Tttidot dv^ el neifiot^ ' dnttdot/jQ d^ Xao}^. 

KA, i^l^ etnep iart fiij j^eXtdovoQ dixijv 

dyvfoTa (ptovijv ^dpfiapov xemjpivTi^ 1035 

iaop fpevwv iij^ouaa neii^w vtv Xdjqp, 

XO. inow Ta X^ara twv napearwTwv iij^et, 
nt&oii Xenouaa Tovd^ &pa(i^p7j &p6vov, 

KA. ouTot ifupaiav Tqvd^ ipot a^oXijv ndpa 

Tpifietv* Ti pkv ydp kariaQ peaopfdXou iO40 

ianjxev ijdyj P^^^ ^P^Q a^ayaQ nupoQ^ 

wQ ounoT^ iiniaaat Tjjvd^ i^etv x^^^* 

ab d' ei Tt dpdaeiQ Twvde^ pij aj[oXijv zidet' 

el d* d^uvijpwv oiaa pij 8i](jj Xoyov^ 

ab d' dvTt fwvTjQ ippd^e xap^dvtp ^epL i046 

XO» epfiTjviwQ iotxev ij (ivjj Tnpou 

detaitax' TponoQ dk bijpoQ wq veatpeTou. 

KA, Jj paiveTai x^ ^^^ xaxwv xXoet ippzvwv^ 
ijTtQ Xtnouaa /ikv noXtv veaipeTov 
ijxet^ /aXivov S' odx iniavaTat fipetVy 1050 

np\v aipaTTjpov i^atppiZea^at /livoQ, 

1035. Sti fidpfiapov rb Spveov^ Bih touto napafidXXet toOtw 
gAt^ (rouTo obTJj Yict). iv Bp^^ T^ ^^ ^ pMTapj6p^pwaiQ alh 
r%Q laropetTat (eoTopTjTat Yict). xai ^AptaTofdwjQ (Ran. 681)' ^Opjf' 
xia jfeXedwv inl /3dp/3apov iZopdwj neraXovt' 1045. fiapfidpep. 

1051. dnd Twv arpr^veoovTwv {enpijvetuVTwv Yict.) unoO^ewv^ St obx 

10S9. napaerd^fuav f. 1090. Iftcc Aurattu. 1082. «T dXoooa 

CGHaapt 1086. fort. •Xaeu ^peywu jrt/wyd neim ycv Xiywv. 1038. 
ledhu Blomfield: neiSou libri. 1039. ffx^X"^^ DobraeuB: ^oXij HbrL 

fi a 

1041. ledpoq MosgraTius. 1048. fj et ^pevmv xJiott t De 1061 

— 1168 ez M refertnr. 

Aeichylns ed. Wecklein. 20 306 A£SCHYLI 

od fjojv TtXicj /ii^our^ dTtfAaa&fjaofxait. 
XO, iya} d\ imtrreipa» ydp^ od ^opdaopau. 
t&\ & rdiiatvay zovd^ Iprjpidaaa* ^X^^^ 
eixouff^ difdqrxjj r^e xaivtaov C^piv. 1055 

ttr, L Ka' droxozoToi noTtot dd, 
advdpa* &7:oXkoy &noXkov. 

XO. ti TaOT dvandTo^oQ dpip\ Ao^ioo\ 

od xdp TotooTOQ waTe ^pijuijTou TU/eTv, 
antistr. 1. KA. 6totototo7 nonol dd. lOeo 

wTtolkov CJTCoiXoV. 

XO. 9/ i^ aHTe dua^yjpooaa tHv #edv xaXei 
oudkv npoayjxovT^ iv Y^wtg napaaraTetv, 
str. 2. KA. ^AnoXXov "AnoXXov 

i:jrotdT* dndXXwv ep6Q' 1065 

dndXeaaQ ydp od pdXtQ to deuTepov. 

XO. XPV^^^^ iotxev dpfi t&v a&T^Q xax&v. 
pivet Tb Selov 8ooXi(jL nep iv ^pevi. 
ataiatr. 2. KA. ^AnoXXov "AnoXXov 

dYotaT* dndXXwv ep6Q. 1070 

d noT noT* i^ayiQ fte; npoQ noiav aTipjv] 

XO, npbQ T^v ATpetdwv. el ab pij Tdd^ ivvoelQ^ 
iyd} Xiyw aof xai Tad^ odx ipetQ tpoihj. 

e&tovra r^ j^aXtvip d^pt^et perd aSpaTOQ. ]|f, ine\ aSn^ ob Ttei^erae 
Ttplv aHparoQ puoo t^v ^oj^ifr i(a/^p{aau* dvrl too np\v dpyta^^vat 
gu airfj. 1056. dd: y^ dwpexaK' ^^ev xai di^fJL^n^ ohv ^o^- 

p^fy^P' 1060. npoavaxpaavet rd iadpeva. 1065. 6 dnoXXutov 

gu. napd xijjv 6pwvufjL/av. 1066. ixetvtjv ydp dTmXeeav fwvwQ 

6p3iopat r:^ t^c douXe/oQf 06 rijjv vuv. yp. {^euxepov Vict) 6e^ deu' 
repov gu dntoXeaoQ (mut in dnoXiaoQ m), oi fievd xofidTou. 

1052. fiii M, fi^v m. 1054. 6x*ov (fuerat fort. ^//lov) M. 1055. 
Bhooe* Robortellas: kxoSe* M. 1056. rordt da Dindorf. 1057 et 

1061. &X0XX0V &itoXAov M. 1067. adrijg M. 1068. nep iv Schuetz : 
nap^ 8v M. AGAMEMNON. 307 

str. 3. KA. [a i] 

utoo&€ou fiky odv^ izoXXa. auviaxopa 1076 

adzofoua xaxa xapzduae^ 
dv8poaipaY&iov xdt mdoppa)fTijptov. 
XO. iotxev eSptQ f/ ^vtj xuvhq dixiju 

ehat^ pareuet S^ wv dueupTjoei (p6vov. 
(HUutr. 3. KA. papzupiotat yap rotad^ iTreTceiifopat' logo 

xXatSpepa zdde fipe^yj afaxaQ 
dTrraQ re adpxoQ TtpbQ naxpbQ fiefipwpiuaQ. 
XO. ^peu xXeoQ aou pavrtxbv nemapivoty 
ijpkv TzpoipriTaQ 8* ouztvaQ pazeoopev. 
str. 4. KA. Iw ndnot^ xl nore prjderat^ 1065 

ti Tdde viov a^oQ pix^ 
pkjf^ iv ddptotat Tota8e pyjSetai xaxbv 
oipep^^ov ipiXoiaty^ 
8uaiaTov\ dXxd 8* 
ixoQ dnoararet. 1090 

1075. dBeoVf BeoaroyiQ {Beoaru^ Abresch). 1076. dwl 

Tou dy^6vjii. 1078. lotxev ^q xOiov ebpiaxot {euptQ xal Franz) 

dyaOjfret el fiyvvev ivBdSe naXaebQ ^ovoq. 1080. ^pavrdCeTae 

Y^ bpav xd aw^xa rcuv dvgpnjpLiveov natBeov Suearou. 1084. 

rooQ Xi^avTOQ {Xi$ovraQ Vict.) ^v nepl aou, abto} ydip abT6nT€u 
yofopjeBa. 1089. rbv *OpiaTvjv ^ae. 1074. Sl d omittunt fh. 1075. auviaxopa fh: ^uviatopa M. 

1076. juaa xax', dpxdvag Dindorf, probabilius xaxd xapaxdpa Kayser 
{juLpax6pav Emperios). 1077. d»dpoa^pccyelo¥ Dobraeus {dvdpoa^ytiov 
Casanbonos): d:vdpba ajpdytov {t in litura) M. ittdoppa^n^pufv M, nidou 
pavrfipeiov m. 1078. etpiQ (primitus aLpoa^) M. 1079. puaxeuu f h: 
taayteuu M. dveup^aet Porson: dv ebpqai^ M. 1080. ftapxupiotat Pauw: 
/lapruphia M. xoXad^ hnaeei^OfiM, Abresch : xoXade ntnei/h/iai M. 1063. 

J^y M, fort fafiMv. — ntieuafUyou (una litera erasa) M. 1065. fort. 
rmv xplv lepo^xai, — ftaxBuofiMv Schuetz : fiaaxMuofuv M. 1065. iro- 

»o? M, ndnot m. 1066. djfioa M (superscr. m). 1088. ^otatv 

h: ffiXotm M. 1069. dJbtdv f. 

20» 308 AESCHYLI 

XO, TouTwp atdpiQ elfii twu /uiaPTeufAdTWu. 

ixtiua 3^ Syvww naaa yap nSXtQ fioqi, 
aniUtr, 4. KA. Iw Tdiatva^ Todc ydp TeXetQ; 

TtiV bpodipvtov it6at)f 

XouTpolm (patipovaaa — izwq fpdaw TiXoQ\ 1095 

Ta^oQ yap toS^ loTat, 

npoTeivet 8e j^eip ix 

jrepoQ dpeyopipa. 
XO* oSTtQ} ^up^xa* vuv ydp iS ahftjpdxwv 

inapfipotaj ^eaipdxotQ dpjjj^avw. 1100 

8tr. J. KA. £ £ nanat TraTtai, 
Tt T(lde ipaiyeTat\ 
^ dixTuSu Ti Y* ^Atdou] 
dXX* dpxoQ ij ^uveovoQ^ ij ^uvatzta 
^6vou, oTdaiQ d* dxSpeTOQ yiuet 1106 

xaToXoXu^aTw 
i^upaToQ Xeuaipou, 
9tr» XO noiav ^Eptvbu Tijvde dwpuunv xiXjj 

inop&tdCety\ ou pe (patdpuvet XSyoQ, 

1092. ra nep\ Suiarou, 1095. ante versam avjijieiay' 

aat). 1098. StaSi^ovTcu 8k dXX^XouQ to7q dpij^paat twv x^i" 

pwv Atyta^oQ xal KXuTcupjiaTpa. 1100. inapYipotQ\ toTq TUfXoTQ 
xal dixljfJLOtQ, dnb rtuv XeuxdpxiTa ij^ovrtov d^&aXpatv. 1102. 

^avTdCerae t6v j^tTwva, 1104. ^ auveuvoQ tou ^AyapsfivovoQ ahia 
iarcu Tou fdvou, 1105. i^ ardatQ^ ^aiv^ inoXoXu$cu piXXet in\ 

T^ Xeopyip {XsiopY^ Robort.) KXuToupi^aTpqL^ ^vtxa dn6Xi^Tai, napd 
To 9ai 8' dX6Xu$av BwfaTipeQ re vuoi Te xaH cd8oiij TtapdxotrtQ^ 
(Hom. y 461). 1108. dvrl rou XiyetQ. 1109. od aeaatpfyftarat, 

1097. x^\p ^^^' '^ X**P ' ^- lO^* X^P^^ f g b : X*^P^^ ^- ^P^' 
YtMxa Hermami. 1103. %^(; Schuetz: dSdou M. rt^Aidou Dindorf. 

1105. dxdperos Bothe: dxdpsaxoeHL, 1106 et 1107 m mio versu, 

ante quem chori nota erasa, habet M. 1108. iptvuv M. llOSsq. 
et llSSsq. coryphaeus recitare, 1110—4 et 1124—8 chorus canere vi- 
detur. 1109. (patdpb M, ^tdpuvtt m. AGAMEMNON. 309 

iTti dk xapdiav idpapte xpoxofia^ijQ mo 

arayafv^ Srs xal dopia itviampoQ 
^o^fouinti fiiou 
duvTOQ ad^alQ. Ta/ec- 
a d' ara niXet. 
antutr. 5, KA. dd, Idob l3o6' 1115 

aTre^e t^q fiodQ 
Tou raupov iv ninioiatu 
peXajxipip kafiooaa p^rju^avijpaTi 
TUTVTet' nlTuei 3' ip iv6dp(p Teuj^et. 
doXo<p6mo Xiprj- 1120 

ToQ TOj^av aot iiyof, 
QfUistr. XO, od xopszdaatpL dv &ea^dTQ)u yvdpo^v dxpoQ 
ehatj xaxip 3i T<p npoaetxd^w Td3e. 

dnd 3k IteafdTwu uq dyabiL <pdTtiQ 

1111. ^ aTaycjv Td d^jia, 1112. aupnh^pourat roo pioo 8(h 
yovroQ ratQ adpuQ aou (rou Herm.) fujxirt dpwvroe TOiQ ahyolQ. 
1116. TtQ &v dnoan^tev abr^Q t6v ^AYopdpvova^ 5nwQ S,v fi^ dnoh^ 
nou; 1118. rbv pjeXdyxepwv raupov Xafiouaa rtj^ pyjx^vijpjaTt xtp 
dtdt rctfv ninXwv Ttmret, idiv 3k Ypd^Tot peXayxiptp^ (jAeXayxipip 
addit Paley) pij^av^iiart ruTTret, dvrl rou xexpuppdvw. — r^Q fU' 
Xayxepou fiooQ, 1122. odx dXa^ovedofiat pdvrtQ SxpoQ tntytYVtua^ 
xwv rd biaipara' SfxwQ 3k aro)[dCopat rt xaxbv dno^^inaBiu. 
1124. YVWfjLoXoywv ^at rb (rouro Yict). ivtore yhp xai in* dya^oTQ 
oi )[pi^afio} yivovraf &q 3k inl rb noXu fiox^ifpd (corr. ex pjoj^^yjpot) 
jjpfr^afup3iMatv, If rb 5Xov ird ra;v j^pijirfuov KaiTdv3pa/Q' dnb roOrwv 
Torv Beantiffuirwv tIq dyadif ^drtQ Ytverat\ PporolQ 3i^ rotQ i^wpeotQ. 

Ante 1110 Casandrae nota erasa InM. 1110. xpoxofia^t dpdfu 
(d^^Ai* Abresch) Enger. 1111. ^r« xac/D^Dindorf. 1112. ^c/i^avciri 
mnt in (uuavurBT M. 11 IS. raxBl Tersni proximo addit M. 1 1 16. Ca- 
sandrae notam cnm paragrapho insemit m, daobus ponctis personam no- 

taverat M. i iU. 1117. leH. ninXan> pip. 1118. fieXdrxipim» M. 
1119. ntwX corr. in nlrvet M. iv addidit Schuetz. x6rtt Blomfield. 
1122. ixpma ante corr. M 1124. rt^ M. 800 AESCHTLI 

KA, TjS^w 0eolQ dtimiLQ Au &d^ if^ttv zdSt; 
AF. ttmp rcCy tldtiQ y ti r/Sd' i$earoy rikoq. 926 

KA. Tt f iy Soxet aot [IfikLfioqy el rdd^ ijvoaBp; 
AF, iy votxiiotQ &y xdfrra fxot pijvatt Soxeu 
KA. fjnj vuif rdv dv9pwmtov aldeadffi ip&Yov. 
AF. ^^pi] T^ fiivTot Siifjii9fHf'jQ P^T^ atHvtt* 
KA. 6 S\d^9oinjr6Q f odx inKrjioQ niitt. 9S0 

AF, ouTot ytfyaa^Q iany Iptlpttv fiuipjQ. 
KA. ro?c S^ dkfiiotQ t^ ^^ ^^ vtxdMat npimu 
AF. ij xdi ab yixvjv TijvSt SijptoQ xktQ\ 
KA, mdou* xf>dTOQ fdvTot ndptQ t* ixwu ipoL 
AL diX* el Soxet aot raS^', &nai rtQ ipfiiXaQ 985 

ioot TtfyoQf npdSouioif Ipfiaaty ttoSJq^ 
xdi TotaSi p ip^axuovS^ &koopTiatv ^ewu 
pij TtQ np6aoi9ey ofifiOTOQ fidiot fSovoQ' 
ftokkij T^ aiSwQ awpOTO^dopetp mtAy 

928. xaB' bpaktaphv difopHaHneou vd wv xal fyeu rJvou, ha 
jj dvz} rou Sij. 929. otA rou S^fiou ^fitCofievij ^ &q xcd^HaeO' 

S6q ip^at (Op. 768) ^ip^noi S' oS rtQ ndfinav dnokkurat Ijv reva nok" 
kol kao} ^fuZouat€. 989. cdaj^uvjj^ fn^u^ry, iar} Tmkkil/ fp9eipetv SvSfxi 
revd xal rd awpara rwv hnh x^P^ aibrou^ ijroe Std nokipjm ^eepet» 
robQ Mb /eepa^ npoQ Si roOroeQ xal rbv airou nkenhov xaravakeO' 
xeev xaxwQ Jca2 rd ninka rd 8e' dpyufwu d^vijBevra nareev xal 
ij^fn^ara noteev rou kotnou. auv yhp r^ Ojpio^ ehae pjereanjv rau' 
njv xde ^Bopdv r^ dpj^^Q xal fB6vov ob povov nap' dvBfHtpnwv 
ind^ee^ dkkd xal isofid Bewv rdeQ unepijfdvoeQ ydp rb Beiov fidj^erae. 928. &tap6apoOvr* £ 924. «S^ h. Mmtaa» Hermaiin. iffdetv f. 
926. Soxst Stanley: ^Sox^ (doxg) HbrL 927. dox^ l 928. fdi v5v f. 
aidB^ls f^ Mtad^ije h. 984. xfHtrdg . . nafMtg y^ olim Weil, praestat 
xfHKtel^ . . napikg, 987. abv roiadi /t* h. iftfiaivovr* Stkaopfiaw 

libri. 989. elttatofdopelv FraoB. nomv Scaliger: n6mv libii AGAMEMNON. 801 

f^eipoura nXooTov dp^upmvi^ouQ 0* b^dQ, 940 
TOOTafy fAv oSrw r^y $ivijp Si 7rpeupteu&Q 
Tijud* iaxSptCt' Tbv xparouvTa paMaxwQ 
^ebq npSaw^ey edpiev&g npoadipxeTau 
ix&y ydtp oddetQ douXUp XPV^^ Cf^V- 
aSrTj di Ttoiiwu //yi^^rfnw k$alpeTov 946 

IhSoQ^ arpaToti dtiprip^y ipoi ^uvimero. 
htek d* dxouetv aoo xaxiarpappax \die^ 
e?/i' ic dipa^v fiiia&pa nop^opaQ nar&v, 
'^* hmv ^dkaaaa, Hq Si viv xaToafiiaet; 

Tpi^ouaa mXk^Q nop^upaQ ladpfopov ^ 

xijxtSa napcalvtOToVj elfjukwv fiafdq. 

ohoQ d^ &ndp)[et T&vie abv ^otQ^ dva$j 

fy^iv' niveaiai 9' odx iidaTaTat iSfWQ, 

noXlwv naTTjapbv i* elfidTOfv Av iji$dftijVf 

idpotat npoDvexdivTOQ iv xpTJ^piatg ^ 

^oj[^Q x6piaTpa Tijade fnjj^avaffiivjj, 

jilOjQ T^ oSaijq foXXoQ &er' iq ddpooQ^ 

axiicv &nepTeivaaa aetploo xov6q. 

xal aou fioX6vTOQ SwpaTmv karlaVf 

i^dXnoQ pkv iv j^etftmvt oijpahetQ fioXSv ^ 

frav 3i Teti/jj ZebQ dn* Sfi^axoQ mxftaQ 

olvOV^ T/iT* T^ilJ ipUJ[OQ kv dSfiOtQ TtiXet 

dvdpbQ TeXelou d&p* intaTpoMpaifiivoo. 
947. iXXtoQ^ xaBiarapm^ dvr\ rou xarianjv. 940. scribendnm ^piaty rc nAouroy. 941. rodpdv /ik¥ £m* 

peritiB. 945. aSnj Anratas: adrii libri. 947. xari^afitai h. 04B. iSftotK f. 949. personae nota deest in f. 9fi0. lodftjropop 

Safanasins: ulg dff^opov libri. 952. o&oic Porson, fort. BJifio^ 964. 
^ slftdrmv Canter: Sttfidrwv libri. cd^eC/Bo^y libri. 966. pajxavm' 

/U¥^ Abreach: folJta^ftivije libri. 968. biceprdfaaa f. 960. ftoMv 
Hyoes! fuMv libri. 961. dn* Anratos: tHk' f, r* abr' h. 968. 

iKiorffof^/tihoo Victorius: iwtarpe^pLivoo f, intarpo^ftdvoo h. 132 AESCHYLI 

duaaXyel rujra /juvup& ^peofihaQ, 

^pa&fwx ipoi xiueiv. 1165 

afUutr. 7. KA. Idf 7t6vot n6vot nSieoQ dXopivaQ 

rd ndv, lat TtpSmpjot doaiat itarpbQ 

miuxavei^ ^or&v itotovApwv* axoQ 3* 

otfdiv iTrr/pxeaav 

rd p^ noktv uiv &(mep oiv ejretv na^etv. 1170 

iyw di i^eppSvoug rdyi^ \pnid(p ^aXlb. 
antistr, 2, XO, inopeva nporipotg rdS* iipTjpiam. 

xal rtQ ae xaxo^povwv rtihj^ 

at dalpeov dnepfiapi/g euntwcav 

peXlCetv ndbrj foepA davarofopa* 1175 

reppa d* A/irjj^avdf, 

KA, xdl pi)v 6 XPV^^^ ouxir^ ix xaiuppdrwv 
ioTot dedopxoaQ veo^dpou vupipTjQ dlxrjv^ 
kapnpbQ d* iotxev ijXiou nphQ dvroXoQ 
TTviiov ia^$etVf &are xuparoQ dixyjv ngo 

xXuCetv npiQ ahf&Q roude TnjparoQ noXb 
pet^oV fpevd)a(o d^ ohxir^ if alvvfpdrtov, 
xdi paprupzixe auvdpopwQ ^voq xaxwv 
^tvTjXarouarj r&v ndXat nenpaYpiv<ov. 
rijv ydp axepj^ r^vd^ oSnor* ixXeinet ^opdQ 1186 
^upff^oyyoQ oAx eu^wvoQ' od ydp eS Xiyet, 
xoLt pijv nenmxwQ y\ &q ^paauvea^at nXiov^ 
fipSretov alpa xwpoQ iv dopotQ pivety 

1164. doffakftl Qdai\AT\ (^c/tfa/^eclibri. fivfupd Schuetz: fityupa xaxd 
libri. 1166. ikiu/iar* h. 1166. n6X^ma f g. dXopdvag GasMibonns: 
6lmfii¥ai9 f g, 6XQ0ptivas h. 1170. fyst naMv h, fort fyet¥ fy*c 

1171. fort fytit dk ^p6pLfioo^ i¥ %ykp {iv jcid^ Casaubonus) fiaXm ra/a. 

1172. int^fti^ Paley. 1173. xaxo^pov&y Schuetz: xaxo^paystv 
libri (rcc ^ xoi jtaxo^povty daifuay icotet h). ri^ij proximo Tersni ad* 
dit f. 1174. &7C9pfiapbi h. 1175. (^var^fM^/Mi h). 1178. 
yufg^ f h. 1180. ia^Utv Bothe: is ij$9t¥ libri. 1181. xXuCenf 
Auratus: xX6stv libri. 1186. aupi ^pajqrog f, ^ufifajfyoq g. A6AMEMN0N. 3 1 3 

duanBfiTTToQ £^01, 4ru]f^ova}\f ^Eptmtov. 
ufiy^ooat d^ B/jLUou dwfiaaixt Trpoar/fieyae 1190 

TTpatTap^ov azTjv' iu pipet 8^ dTtiitroaau 
ehudQ ddeXfou zip narouurt duapeuetQ. 
^papTov^ ij TTjpw Tt To^injQ TtQ &q; 
^ ^eoddpauuQ el/u d^opoxonoQ ^Xi^wu; 
ixpapTopr^attu izpodpdaaQ z6 p' elSeuai 1195 

Aif^tp naXaiaQ twuA^ &papTiaQ dSfnau, 
XO. xat na^Q du Spxou mJYfm YeuuaicoQ nacfhu 
natwutou yiuotro; Saupd^ca di aoo^ 
n6uT0'j nipau Tpaipeinau dXX69poou n6Xtu 
xupetu XeYouoavt &anep el napeazdTetQ, 1200 

KA. fJtdvTtQ fji* ^An6Xlmu T^d* initmjaeu riXet, 
XO, fjuou xal 9e6Q nep Ifdptp nenXrjYpLiuoQ\ 
KA. npoTou pku cidwQ fjU ipoi Xiyetu Taie, 
XO. iifipuueTat ydp naQ tiq ei npdaatau nXiou, 
KA, dXX* ^u na/ataT^Q xdpr' ipoi nuicau x^ptu, 1205 
XO, ^ xai Tixufou elQ ipyou ijX^exrju ipou; 
KA. $uuatuiaaaa Ao$iav i^euadpijv, 
XO, ^Sij Tij[vaiaiu iuiHotQ jjp7jfduTj\ 
KA. ^Stq noXkatQ nduT* i^iamCou ndbij. 
XO. nwQ d^T^ avaTOQ fa3a Ao&ou xoTtp; 1210 

KA. inetihu oddiu' oddiv^ &q Tad' ijpnXaxou. 
XO. fiptu ye pku Sij ntaTA ^eamZetu 8oxetQ, 
KA. lou tou^ & & xaxd. 1180. ipt^v6t»v libri. 1190. Stofta^ libri. 1191. nfnitapxog 

fg. 1193. xi;/>A HLAhrens. 1196. {xal ftapTdfnjmfv h). 1197. 
5pxou it^pM Anratiis: opxot n^fta libri. 1198. m Auratus. 1199. 
dAAd&p^ *v ndUi Enger. 1202. 1208 inverso ordine habent libri 

(1203 choro, 1202 Casandrae tribuit f). Transposuit Hermann. 1204. 
(fiapdverat h). 1205 — 1213. paragraphis personarom vicei notat f. 

1208. i^K^v Elmsley, dftoO BaUer: fjX^trov vdfu^ libri. 1210. 

dvaro^ Canter: dvaxxo^ libri. 1211. oMiv* Canter: oMkv libri. 314 AESCHYLI 

un^ ai fJLB detPoQ dp^ofiauTeta^ ttovoq 

crpofiel rapdaawu <ppotpioiQ v> _ v> . 1215 

SpUTe TOUffde TOUQ dopoiQ ilpTjflivOUQ 

uiouQ^ dueiptau Trpo^r^epeiQ pop^dpaotv, 

TtaideQ &avdvTeQ wmepel npbQ twu ipiXcDU^ 

^eipaQ xpewu Ttii^&ovTeQ olxeiaQ fiopuQ^ 

abu ivTepoiQ re aizXdyjfu^ enoixnoTov yipoQ^ 122O 

TtpiTZoua eiovTeQ^ Siv naTTjp iYeiaaTo, 

ix Twvde TtotvaQ ^rjfju fiouieuetv uva 

XiovT^ avakxtv iv kix^t arpwipdypevov 

olxoup6vy otfjun^ T<p poXovu dean6Tjj 

ipip' ^ipetv yap y,P^ ^^ douXtov (^uyov, 1226 

vewv r' dnap^oQ ^lXioo r' djvaaTdTTjQ 

odx dldev ota yXdioaa fxtarjTTj^ xuvoq 

Xei^aaa xdxreivaaa (paidphv oZq dixTjv^ 

aTTjQ Xa&paiou Teu^eTat xax^ ^^/ff« 

Totdde ToXfjta* &^XuQ dpasvoQ ipoveuQ 12S0 

loTtv. Ti vtv xaXouaa duaytXkQ ddxoQ 

Tuj[otp* dv\ dpfpiafiawav^ ^ ZxuXXav nvd 

olxouaav iv niTpatai^ vauTiXwv pXdprjv^ 

buouaav ^Atdou f^^ip danovdov t ^Aptj 

ipiXotQ Ttviouaav\ wq S* i7rwXoXu$aTo 1235 

jj mvTOToXpoQ^ (oaTTep iv pd^Q Tpomj. 

Soxel dk j^aipetv vooTipq) awTTjplt/L, OV 1215. post ^potfihtg eiecit i^/Uuou^ {i^ftsvOt£ a, i^fjiiyouq h) ex :o prozimo v. illatum Butler. 1220. y^f^ ^ T^ S' I2,21b. douXetou h. 

1226. vtwv d* GYossias. htapxoq Canter. 1227. {sZ Mev h). fuffi^Ti 
Kirchhoff: fiunjr^^ libri. 1228. AsiSaw Tyrwhitt: Ai^aaa libri. xdx- 
rtlvaaa Canter: xat xretyaaa libri. — ^at^ftdv oSs HL Ahrens: ^tdf)6»ooq 
libri. 1229. scribendum videtar dfti^v ka&patov. 1230. (rocaora 

h). rdXfM HLAhrens: roXfia (rokfil^) libri. 1231. iarai Elmsley. 

dua^tXubg f. 1234. ^Affigv anonymus in libro Raulinsoniano apud 

Blomfieldium {^Apnj Franz): dpdv libri. AGAMEMNON. 315 

xou Twyd* Sfiotov ei n fiyj ml^w zi xdp\ 
rd fxikkov ^$ee, xai a& fi* iy rd][et Trapwv 
aq^av iiyjdofiauuu olrreipaQ ipstQ, 1240 

XO, T^if fuv GoioToo 8dtTa natdeiwv xpewv 
$tjv^xa xdi nifptxa^ xa\ ipd^oQ /i' l^e< 
xXuovt' dhjSwQ oddkv i$7)xaapiva' 
Ta 3* aXX' dxoiaaq ix dpdpoo Tteawu rpi^w. 
KA. 'Aj^afiipuouoQ ae fijp* iTtotpeadat popou. 1246 

XO, e5<pr)pou^ w rdXatua^ xoipjjaou aTopa, 
KA. hXV ouTt natwu T<p8* isitaTaxei koytp. 
XO. oSx, etTtep iarai y'' iJ^d pdj yiuotTo nwQ, 
KA, ab pku xaTei/jj^ toIq d' dnoxTeiuetu piXet. 
XO, tIuoq TtpoQ dudpoQ TouT* ayoQ nopaiuexat^ 1260 
KA, ^ xdpT^ dp' &u napeaxonetQ j^pyjapwu ifiwu. 
XO, Tou yap TeXouuTOQ oh $uu^xa fjc/jyaurju. 
KA. xai piju ifau y' ^'EXXrju' kniazapat fdxtu. 
XO. xdt Yop TCL nuitoxpauTa' duapa:9^ d' HpuoQ. 
KA, nandij oiou to nup' inipj^erat di pot. 1266 

AtotoI, Mxei* '^AnoXXou, <!i iyw iyw. 
aZTTj dinouQ Xiatua auxxotpwpiuyj 
X&xip XiouTOQ eufeuouQ dnouaiff. 
XTeuet pe riju rdXatuaw &q dk y>dppaxou 
Teu^ouaa xdpou ptadbu iu^r/aet noT€p^ i260 

hreujieTat ^jjfouaa ipwT\ fdayavou 1239. /t' iv Aoratas: iu^v libri. 1240. drav Bothe: ^av f 

lilni. 1241. natSeimu Schuetz: natditoy libri. 1243. {i(BtxafffUva 

h). 1246. noifturov h. 1248—1264. paragraphi praefixae in f. 

1248. «Sr«/9 hnat Schaetz: el napiarat libri. 1260. ^o^ Aoratus: 

dgoQ libri. 1261. napBffxoKttg f , wapsaxdTcijg h. xdfna rdipa ira- 

ffaxSmjf Hartong. 1262. rodq jrdp rsXouvraq Heimsoeth. 1263. 

iM(ararat g. 1264. doafta&^ Stephanas: duanad^ libri. 1267. ^- 

«oa( Yictorias: dtnkoo^ libri. 1260. fuff&dv, sapra adscripto ftvttav, t 
i¥0i^a9tu (y finali post adscripto) h. icar^ Aaratus: xdr^ libri. 1261. 
xdxtiifnat Hartong. 316 AESCHYLI 

ifi^Q dirtay^Q dvTtTlaaa&at ^ovov. 

Tt S^t' i/iauT^Q xaTOCfiXwT^ e^iu Tade^ 

xal ainjTccpa xat fmyzela mp\ dipjj tnipi]; 

ffi piu npo poipaQ t^q ip^Q dta^i^epw. i265 

fr' iQ f/^dpov neattvT ^ iyd) d* ap hpopojt, 

dikTjv Tiv* aTTjv duT* ipou TcXotyciZsTe, 

Idob 8^ 'AtzoHwu a'jToQ ixd6o»v ipi 

j[p7jtn7ipiav ia9^T\ inoitrtoaaQ Si pe 

xdv Tolade xdauotQ xaTayeXo^fAivrjit peTd 1270 

^iXwv bn i)(9p&u od dtj^oppdntoQ pdnju. 

xaXou/iivifj dk <potraQ wq iyupTpta 

m€0](OQ TaXatua XtfjLo^yijQ ijveaj[6prjv, 

xa\ vuv o pdvTtQ pdvTtu ixnpd^aQ ipk 

dTn^ya^' iQ TotdaSe ^avaaipouQ TU/aQ, 1275 

^iupou TtaTptpou d' dvT^ iiA^vov pivet 

i^eppfp xonelarjQ ^otvitp npoafdtfpaxt, 

ou fjtijv aTtfwl Y* ix ^eatv Te9vi^$ofiev. 

^$et jdp ijfi&v aXXoQ ai TtpdopoQ^ 

pTjTpoxTiivov ^irupa^ notvdTwp naTpoQ* 128O 

y>uxdQ 8* dXi^TTjQ T^ade YijQ ditdQtvoQ 

xdretatv^ aTaQ Tdade bptxxwawv ^iXotQ' 

dpwpoTox ydp SpxoQ ix ^ewv peyaQ,^ 

d$etv vtv bTniaapa xetfjtivou narpoQ, 1266. fyta d* Heath, ^' i^ofiat Hennann (et Selwyn): draM (T 
d/jMitpofioi libri (in f dpLsi^ofiat corr. ex dfiMtfiofiat), 1267. fort. 

dU^i;y ftaraiav. 1269. inonreuws f, (inwTcreuaag h). i^o;rrfte#- 

tfofi ifii Halm. 1270 sq. scribendum yidetur xarajrBXmfiiyiiv fidnjv 

. . dt^opp&Kupg fiaMy (dtxoppoicaq fio^Blv ASchwarzmann). 12T3. 

lifidi^vyjq libri. 1276. dvxtni^yov librL 1277. ^lvtov CGHaupt. 

1278. ihtfiov X* g et ante corr. f. 128S, qnem post 1289 habent li- 

bri et loco movendum esse vidit Schuetz, huc revocavit Hermam. In 
Cramer. Anecd. Ox. I p. 88 et in cod. Voss. Etjm. M. p. 134 affertor 
dpape ydp Spxog ix ^mv fifyag^ unde Hpapt ydp pro dfuafioTat ydp re- 
cepit Kirchhoff. At vide ad v. 1289. 1284. d^u g h. vu¥ f. AGAMEMNON. 317 

n ^^r' iyw xdrotxoQ &3^ dvaffripw] 1285 

kTTet rh TtpSixoy elSou ^IXloo 7t6itv 

7tpd$aaap &Q inpaSeu^ ot d^ eljrou miiiv 

oBtwq anaiidffaouaiu iv de&v xpiatty 

iooaa itpd^w TXijaopat rr) xaT9a\*th> 

^Aidou 7t6iaQ dk rdad' iycj iipoaevviTto}' 1290 

iite6)[opat dt xatpia^ TtirjpjQ Tu^etu^ 

wQ daipddaazoQ^ alpaTwv eul^]/7jaipwv 

dTtoppuipTonf^ Sppa aupfidiw r68e. 

XO. 2) 7toiia piv Tdiatya^ Ttoiia d^ ai aotprj 

yuvaty paxpav hetvaQ. et d' iTTjTOuwQ 1295 

p6pov Thv adTTJQ olal^a^ 7twQ bei/jidToo 
fiobQ dixTjp 7tpbQ fiwpbv euToipwQ TtaTelQ; 

KA. odx ioT^ diu$tQ^ ou^ $euot^ XP^^^^ Ttiiw. 

XO, S 8^ SaTaTdQ x^ '^ou j^povou 7tpea^eueTat. 

KA. 7]xet Ttid^ fjfi^' apxxpd xepSavw fuy^. 1300 

XO. diX* tai^t Tiijpwv oha* dTt* edToipou fpeudQ. 

KA. ouSetQ dxouet TOUTa twv eddatpovwu. 

XO. dii^ edxiewQ Tot xaT&aveiu ydptQ ^poxtp. 

KA. \w itdtep aou awv re ye^fvaiwv Tixuwu. 

XO. Tt S* iaT\ XPW^t '^^ ^' dTtoarpiifet ^dfioQ] 1305 

KA. f>eu ^eu. 

1299. T^ioQ ioTt nap^ dv^pwnotQ, ^ijatv^ 6 uaraTOQ }(p6voQ' 
Sray ydp ftpoQ Tb tHoq ^xwat^ xal Tb fipa^u ^rjaat xepSoQ ^youuTot. 
1806. dnoiofupopivrj id^et touto iv r^ elativat. dxvet ydp elaeX- 
6e€v StQ Ti Setvbv opwaa. 1285. xdxooixo^ Scaliger. 1287. fUov Musgravias. 1288. 

ix ^tmv f. 1289. Spap*' louaa (yide ad ▼. 1283) Enger, malim 

UM" ^lkpape^ xX^fiot. 1290. xded* fyw Auratus: rdc ifyw libri 

1294. Sk ao^ { g. 1295. ixxtivag g. 1296. (a&x^ h). 1298. 

«iU^ II 1902 et 1304 transponendi videntur (1304. 1303. 1302). 

1904. e&v Anratas: xwv libri. 318 AESCHYLI 

XO. ri ro5r' l^eu$aQ; ei n fiij ^pevciy aroyoQ» 
KA, ipdy^ov dd/JLOt Trviooatv aipLaToaxufij, 
XO. xoLt 7t€iQ\ Tod' SCet itofJidTwif i^eoTuou, 
KA, 3/iotoQ &t/ju)q &mep ix Td<poo npeTret. 1310 

XO. od 1'uptov ayXdtapa dwpaatv iiyeiQ, 
KA. dkk^ elfit xav dopotat xofxAaoua* kfiiju 
'AyafiifJiuoWfQ re potpau, dpxetTOf fiioQ. 
2ai $iuot. 

ooTot duaoiCio 9dpyo)f (Sdq oputQ f6fi(p 1315 

aXktoQ' i^auouajg fjtapTupelTi pot rJde^ 
Stuu yuvij Y^uaixdQ dvT^ ipou (kiujj^ 
duijp re duaddpapTOQ dux' dudpbQ Treajj. 
im^euoupat Tauxa d* wq ihiuoupiuTj. 
XO. & rXijpoUy olxTeipw ae itea^aTou fidpou. 1320 

KA. uTza^ er' elnetu p^atu ^ i^pijuou SiXw 
ifjibu Tbu adT^Q. ^Xi<p d^ ineuj^ofjuit 
TtphQ SaraTou ^wq toIq ipoiQ TtfmdpotQ 
i][9polQ <poueuat toiq ipolQ Tluetu dfjtou 
douXijQ itauouarjQ edpapouQ j^etpwpaTOQ., 1326 

Ud fif>6Teta TtpdypaT* ' edTu^ouuTa phu 
axtd TtQ iu Tpe^etew ei di Suaru/ot^ 

1307. dtd, r/, ^at\ rb ^eu eipijxaQ\ ei fiij ix^o^ ydpy nS»Q 
XiyetQ rd ^eu; ix toutou ydip Tb fyeu$aQ iaj^ijfidTeaeu. 181 1* 

rbv drtb ZupeoQ XifiavwrSu. — 8 XiYetQ^ ^aiv^ obx Sart ^ufiiapa^ 
uov 8k reBofuaTat 6 BopjoQ. 1315. ob Suaj^efHuvw ^ ^atVy wq 

XpvtQ ^eXouaa eiQ xaXi^v eiaeXBeiv xal B^fMx reva ^o^ufjLivij. 1319. 
^tXeoDfjuu. 1308. ^fiov f g, ^ofiou h. 1816. dXXws' ^uooaji HennAim: dXX 
Aq ^youoji ^^^' 1321. I<rr' g. 1822. iiXiou lacob. 13288q. 

ad hiinc locum vel interpolatum vel lacunosam glossam Hesychi Antd- 
oif' ^tXolg^ dxaftaffxeuotg. Al^6Xos*Afayfiifivovi refert Hermann. )324. 
roUy ez roo^ ut videtur fiictum, t 1327. dv rphpzitv Porson: dy 

rpitffMv libri. ih^ruxot Blomfield: doaruj^ libri. AGAMEMNON. 319 

fiokdiQ bypdaao^y andyyoQ aiXeaeif TP^^^j^' 
xai zauT^ ixeivwu fidXiov ohcreipo} tzoao. 

XO. Tb peu e5 Ttpdaaecv iixopeaTov i^u laso 

Trdat fipoTolaiv daxTuiodeixTwu d* 
oStcq dTTeiTzcjv ecpyei peidf^piov^ 
fjojxiT* iaeXi^TjQ, Tdde ^wv&v. 
x(u Tfpde Ttoktv piv iXeh edoaau 

fidxapeQ Ilptdpou^ 1335 

^eoripTjTOQ 8^ oixad^ bedvef^ 
vov d* el npoTepcjv atp^ dnoTiaet 
x€u Tolai {tavouat i^avwv aXXcjv 
TTotvaQ ^avdTwv intxpaveij 

UQ &v eS$€UTo PpoTwv datvet 1340 

daipovt fovat Tdd* dxo6wv\ 

Ar. wpotf TrinXfjYpat xatpiav ttXtjpjv law, 
XO, atj^a* tIq TtXi/jYTjv duTet xatpiwQ odraapivoQ; 
AF. wpot pudX aSf^tQ, deuTipav neitXTjYpivoQ. 
XO. ToSpyov elpydadat ioxet pot fiaatXiwQ olpwYpamv 1346 
dXXa xotvwawpe^^ dv ttwq da^aXij fiouXedpara. 
XO, 1. i^w pkv bfuv T^v ifiijv yvwpjjv XiyWy 

1331. ouBe T^) 8axTuX(p vcq napadeexvuQ adz^ dnoar^aee tou 
watoo ' ob ydp noTe vt roeourov ImoTrreuaee. 1347. TievTexauSexa 

eiah ol Tou rpaYtxou ^[opou unoxperae xal SxaaroQ adrwv diarej^ov 
pwfiTjV Xeyee* ehtdvrwv 8e rwv efi\ np\v xcu touq Ttevrexaudexa el' 
iteev^ npoXaLpdoaa i^X^ev ;} KXuTaeiiv^arpa. dpJfjafrov fdLp fAsrd. rb 
ndvraQ ehielv rhQ olxeiauQ yvwfJuoQ wanep dno auvB^fJLaroQ revoQ rore 
i$eXBeTv rfjv yuvalxa, ifUnjSeQ 8k djv 8eauco7^v inohjaev 6 noeijrijjQ 

1328. fiooXaZsfi' &JiMee libri. 1330. npdemv Porson: npdtruv 

litRri. 1331. fiporoXmv Pauw: fiporotg libri. daxrolodetxr&y libri. 

1333. fojxir* MlByfi Hermann: faixirt d* uMXi^ijs libri. 1338. fort 
JUiog. 1339. (Hrav hsapavt} h), ixtxpdvat Keck. 1340. rcc xor' 

Ay EAIAhrens. 1343. hemichorii dox, 1346 sq. coryphaens recitare 

^detor. 1345. slp/d^^at libri. 1346. xotvwaw/u^^ ipacag Emperius. 320 AESCHYLI 

TZpbQ d&fia deup^ aaxoim xi^piaattv ^oi^v. 
XO, 2. ipot S' Sttwq rdytaTd j ifiTttativ doxti 

xdt npayfi' iXiyystv abv veopporq) ^iftt, 1350 

XO, 3. xaya) zotoozoo yywpazoQ xoti/wvoQ &v 

^Tj^i^ofial Tt Spaw zb fiij piiXsiu 3^ dxfiT/, 
XO. 4. Spdu Tzdpeari' ippoiptd^ovTai ydp cjq 

TupavuidoQ ajjfieta npdaaopreQ ndket. 
XO, 6. /popiCopeu y^P' (^ ^^ ^^C ptXXohQ xXioQ 1366 

lUdot TtazouuxeQ ob xai^eudouatu xepi. 
XO, 6. odx olda fiouX^Q f^aztuoQ zuywv Xejw, 

zou dpd)vz6Q iazt xdt zb fiouiebaat zipt, 
XO, 7. xdya} zotouzdQ elp\ itze) duaprjyaySi 

Xoyotat zbv SaWtvz' dutazduai TtdXtu, 1360 

XO, 8, Jj xdt fiiou zeivovzeQ wd^ uTzeiQopev 

dopwv xazata^uvzTjpai zolad^ jjyoupivotQ'^ 
XO. 9, dXr odx dvexz/fv^ iiid xazi^aveiv xpazei' 

Tcenatzipa ydp pol.pa zrjQ zuftavvidoQ. 
XO. 10, ^ ydp zexpyjpiotatv i$ olpwjpdzwv 1865 

duoTv azoyaCofJievoQ^ i^V'^^ ala)[pdv ^iXwv not^aat rijv xpiatv rwv bm^ 
xowv Ttpoefiivojv rbv fiaatkia fii^ze imxivduvov t^v npd^tv TcponezwQ 
elatovrwv elg rd paaiXeta, eldt Sk o7 ixaazov bxrdartyov kvoQ fpa- 
atv eivae atoij^ou rou yopou^ tva rpetQ 5vreQ oi aroT}fot dvh reaad" 
pwv Btariywv ecnwatv eig rpelQ ybp aroiyouQ Statpelrat 6 yopbQ 
te' wv (moxptriov. 1357. oux olSa^ ^r^atv^ noiav elnwv fiouXijv 

imru^w x&v ydp J3ouXeuawfiat ^ npd^at ou Suva/jLOt' dvi^vuroQ Si 
Siya npd^ewQ ^ fiouXif. 1364. ihptfjLwrepa^ YXuxurepa, ^urepOQ^ 
^aiv, 6 ^dvaroQ 6 unkp ribv Seanoribv rr^Q rupavviSog, 1355. o{ Sk^ rijc /AeAXouaijt xXiog f g, ol Sk, fieXXouaijg xXioq h, &Sm 
riii fisAJioOg j^a/xv Trypho nepi rpoizwv m p. 196 Speng. 1356. 

niSot Hermann: «c^ov lihri. xa^tuSoum f. 1361. reivovTBg Ganter: 

xrsivoyTug libri 1363. xparti Casaubonus: xpdru libri. 1365. 

rexfii^pt* iartv ; ^J '^ WeiL AGAMEMNON. 321 

/lavreumffiBirBa zdvdphQ Sq diatioToQ; 
XO, 11. iidip* elSSTaQ j^/a^ T&ySe hufioija&ai nipr 

To jiLp TOTudCstv Tou odip* elSiyai dij^oL. 
XO. 12. TOUTTjv inatvety itdvTo^ev nXyj&upopai^ 

TpavwQ ^ATpeidijv elSivcu xopouv&* SitwQ* 1370 

KA. noXkwv Ttdpoti^eu xaipimq elpTjpivwxf 
TduauT^ elneiv odx inataj^ov&ijaopat. 
nwQ ydp nc ixPpdtQ i^i^pa nopaoi^wu^ fiXotQ 
doxouatu ehat^ nijpou^Q dpxuaTaT' dv 
fpd^etev B^oQ xpelaaov iitTnjdijpaTOQ) 1375 

ipdi d* dywv S8* odx dfpovnaroQ ndXat 
veixTjQ naXatuQ Ijkite^ auu j[p6u(p ye pi^p* 
iaTTjxa <J' evd* inata^ in' iSetpyaapivotQ. 
oZto) S* inpa^a^ xdx rdS^ oux dpvijaopat^ 
&Q pijTe feuyetv piJT' dpuveaftat /idpou. 1380 

aitetpov dpipipXrjaTpou^ &anep Ij^^ueov^ 
neptaTtj[iC<o^ nXouTov efpaTOQ xaxov, 
itaiio 8i utu diQ' xdu duntu olpwYpaatu 

1369. incuvouiieu Sca^opwQ rauTJjv Tijv yviiiiT^v^ Td fia&ecv iv 
oT^ iar} xaTaardaee 6 fiaatXeuQ. 1373. nS^ roTg ij^^potQ^ ipvjaiv^ 
htfjpedaai rtQ duvaratf Srav ^tXoi Soxiuaev, el ixij dt* dndvtjQ; rd 8i 
»Sj^ xpeeaaov ix7rt^Si^fiaT0Q€ touto ai^ficUveev fiouXerau^ 8re 6 ^eXe- 
x6q (^eXexeuQ Heimsoeth) imepj^dfievdQ reva xal drtatijaae fiouX6fievoQ 
elQ d^uxTov ^payfihv ifinXixee adrdv t^q dndnjQ^ wQ fi^ Suvaa^ae 
uTtepfiaXeaBae abTov rponexwg 8e raura Xiyee auvi^BiOQ, 1374. 

dipoxTov. 1380. od ipeuyoi^ ipr^atv^ ohSk t^v npd^tv dpvoufixu. 

ooTWQ airdv i^oveuaa wq fi^e SuvaoBiu ^euyee)^ fiiffre iifxuvaaBat. 1367. ^ufiooir8ai EAIAhrens: fiu^uir^at libri. 1374. rtij/toy^i 

Atiratns: inj/wvi)if libri. dpxuarar* &v Elmsley: dpxuinarov libri. 1375. 
^pd$BU¥ g. 1377. vBtxijq Heath: vixifq libri. 1378. inBa* f. i^Btp- 
Yaaftivoi^, <r e% p facto, f. 1380. dfiOyetr&at Victorius: d/iuvair^ai 

libri. 1382. nBptarotxi^oiv f, nsptirrtj(iCiov g. 1383. olfiufypuirotv 

Elmsley. 

Aetchylus ed. Wecklein. 21 322 AESCHYU 

fie&^xsv a&Toti x&Xrr xat nsTrcwxozc 

Tpirijv im\fdid(ofu^ roo xardi ^doubQ 1335 

^Aiioo i^exp&u oQfT^poQ edxraiav /dpti^, 

oStq} rbv a&roii ^upoy Spfjuiipei netrcip' 

xixfomwv d$etau oSparoQ oipayyjiy 

PdXktt fi ipefJLuf^ ipaxddt ^otpiaQ dpdaoo^ 

j^aipooaau oddkv fjoaoy ^ Stoad6r(p 1390 

jrduet airopijrdQ xdXuxoQ iv io](e6paaiv. 

&Q wd* i^6urwp^ npiafioQ 'Apyeiwu r68e^ 

j^aipotr* av, el ^aipotT\ iyw S* iTveu/opat, 

el S' ^u Kpen^urwu war^ hntaniuSetu uexp^^ 

rtpS^ S.U StxaiwQ fju^ unepSixwQ peu o5u. 1395 

roawuSe xpar^p* iu S6potQ xaxwu SSe 

TtXijaaQ dpaiwu adTdQ kxrciuet pokwu, " 

XO, ^aupdCofJtiu aou yXwaaau^ wq dpaauaropuoQ^ 
T^rtQ rot6uS* in* &uSpl xopndZetQ X^you, 

KA» netpdaM fjuou yuuatxhQ wq dfpdafJtouoQ. 1400 

iyw S^ drpiartp xapSiq. nphQ elS6raQ 
kiyw' au S^ aluelu eke fie ^iyetu MketQ 
Spotou, our6Q iartu ^Ayapipuwu^ ifJtbQ 
n6atQ^ uexpoQ Sk r^aSe Se$tdQ jr^phQ 
ipyoUy StxaiaQ rixrouoQ, rdS' wS^ i^et, 1406 

str, XO, ri xax6u^ & yuuat^ 

1398. ineuj^ofJMt ^cUpeev ufioQ ^ xau^w/iou Syjh}u6rt ^alpesu. 
1896. i^Youu iv f6uip^ nXijaaQ xpar^pa 6 ^AYa(Uiiuwu ohrhQ T^mroQ 
iXBwu niuet. 1406. re xax6u^ w yuuai^ iSearhu^ ijroe fipwatpjou^ 

^ noaqiau xrrjaaiijivTj ix ^akdaar^Q Spfiwfieuov IfJLa&eQ rotaJura not' 
eeu dufiara, 

1384. adrou IVossius: adToS libri. 1386. Atdq vexpwv Enger. 

1387. adro(/ libri. ^/i{;;^a'vc( Hermann. I390s(i. dtoaddr^ ydvuForson: 
Stds v6tw y&v ixav superscr. yf h) cl libri. 1391. oTcdpTjTog libri. 1395. 
Tjid* Tyrwhitt: rdd' libri. 1396. roirdvdB Blomfield. 1897. fort. 

ffT^^a^, 140p. fwu omisit g. 1405. {fiixaiwq h). 1406 — 11. 

X^voTps^kg I . . fiuaag | . » &uog \ . . dKdrafag | . . dffrots | £ AGAMEMNON. 823 

j[^ovoTpefpiQ idavou fj norhy 
Ttaaafii\fa /Jwraff if uXbQ op/nevov 
rid^ iTtidou &6oq drjfio^poooQ r dpdg; 
dTddtxBQ^ dTzirapeQ — dn^nohq d' eofj — 1410 
fitaoQ Sfipi/iov doTolQ. 
KA. vSv pkv dtxdZetQ ix 7t6Xe<oQ ^upjv ipoi 
xai piaoQ dartuu STjpoitpouQ r' e^etp dpdq^ 
oddh TOT^ d\fdpi T<pd* iyavTloy ipipioy* 
oQ od TTpoTt/iwu^ SaTTepei fioTou popov^ 1415 

/lijkwv fXe6vTm)f edn^xotQ vo/ieupaatVy 
S&uaev a(tTou Tzaida^ fptXxdTTjv ipol 
di8tv\ inqjdfiv 9pjjxlwv dyjpdTwu. 
od TOUToy ix y^Q T^ade j^prjv a* duSpTjXaTelv^ 
fitaapdTwu dnotu'; iirijxooQ d^ ip&v 1420 

ipywu dtxaarijQ Tpa^uQ eh Xiyo} di aot 
TotaJuT^ dnetkeiu^ &Q napeaxeuaaptiui/jQ 
ix Twu Spoiiou^ X^^P^ utxijaauz^ ifxou 
dp^etw idu 8h ToufinaXtu xpalujj ^eoc, 
yuwaTj dtda][9e\Q dijfh youu Tb aoxppoueiu, 1425 

aniulr. XO. fieYaX6u7jrtQ $?, 

1414. xar' oltdev jjLejjL^oiievoQ rip ^AjupIfivovt Srt ri/u ifiijv ft;- 
yaTepa ^l^tjivetav ixreevev wq nXooaioQ notjxi^v noXXd Sj^iov ^pipfijaxa 
^oaetev h$ adrofv iv. 1416. nXTj^uvovraiv. 1422. dvaYxaioiQ 

(L xaipiaiQ) dneeXei^ 7va ixeevoe rb djifi^olov ttjQ fidj^yjQ fpuXd^aivrae. 1406. fitnag Stanley: fiuaag {fioffdg) libri. Hpfisyov Abresch: dpoH 

s a 

ptMvov {dpwfitvov h) libri. 1409. (intudou h). 1410. dieirafi^s f, dKire' 

ius h. dxidixi ^', dnixafiiv o* Wieseler. dit6noXti Seidler: dnoXtq librL 

1411. 9fifipifiov libri. darwv Weil. 1414. otti^v corr. ex ob cbv f. 

r6r^ IVoBsiaB: rdi^ libri. 1416. sbrdxoiq, forte ut yidetur ex c^<$- 

xocc £iu;tiim, g. 1417. adrou libri. 1418. inwdifv g. 8prf*k»v dtjfid- 

rmv Canter : i^pnjxiwv rk Xijfifidrwv libri. 1419. XP^^ Porson: ^PV ^^^ 

1420. fitaefidrwv g. 1422 delet Enger. 1424. xpdvTij Herwerden* 

1426—32. napi^pova \ . . ru^a \ . . dfifidrwv \ . . xpii I • • rloat \ t 

21* 824 AESCHYLI 

mpiippova d^ IXaxeQ^ &mep o5v 
^ouoitfiBt TUjfiiL fp^v intpaluBTCu 
Ukoq hTZ* dppaTwv aJpoToQ e5 Trpinety 
dTleTov en ak XP^ arepopiuay ipikwv 1430 

Toppa rippau Ttaat, 
KA, xoLt TTjud^ dxoietQ Spxiwu ip&v Mptv* 
pa TVju TiXetou r^c ip^Q TratS&^ Aixrjv^ 
^Attju *Eptv6u #', atai touS* lafa$^ iyci, 
oS pot ip6^o\} piXa^pou iXrdxi ipnaTel^ 143') 

iiOQ Hu aj^jj mp iip^ kiniaQ ipajQ 
Atfta^iQ^ Q}Q To npna^eu ei ippouwv ipoi. 
ouTOQ Ydp f/fiiv dimtQ od aptxpd ^pdaooQ* 
xevcat yuvaubQ T^aSe XopavrijpioQ^ 
XpuofjiSiov peiXtypa twv dK^ 'Ikiip, 1440 

ij r' alj^pdXwTOQ ijSe xae TepairxSnoQ 
xixi xotvoXexTpoQ TooSe dea^aTTjXdyoQ^ 
mirnj ^uveuvoQ^ vauTiXtou Sk oeXpdTiav 
laoTptPfjQ, dupa S' odx inpa^iiTijv 
S piv ydp oBTiUQ^ 9/ Si Tot xuxvou SixtjV 1445 

Tbv SinaTov plXijjaaa ^avdatpov y/tov 
xeerat ^tXijTiop touS\ ipoi S^ iTn^^a^rev 
euv^Q Tzapoipibvi^pa t^q ifiyJQ j^ktSiJQ, 

1428. paivexai aou ij ipp^v Ziore dnoXdaBou (1. d^^dXXea^) i^' 
^ SeSpaxaQ, inixetzat 8e aou r^ 7tpoa<»m<f) xabapbv Tb aJ/ita ware 
rbv ipoveuovTd ae p.^ iYxaXetoBat, 1447. ij (om. Vict.) ix (pux^Q 
^tXoupivr^ (r^ 'AyufjidfjLvovt add. Vict.). 1448. ri^w ix neptou^ 

aiaQ Tpu^v, 1429. llno^ libri. itpinetv EAIAhrens: npinet libri. 1480. dv- 
rircoy f g. 1431. rufifiaTt lYossins: rufifia libri. ricat libri. 1484. 
iptvvuv libri. 1435. ^vou Vossius. 1436. ifiiji Porson: ipd^ libri. 
1438. fitxpd libri. 1442. ^ pro xai Karsten. 1444. Itrorptmg P&xxw : 
l^orpifijji libri. 1447. ^t^rutq f. 1448. fort. ebv^v (sic IVossius) 
« . TTfvd*, napoilfu» vjffta Gasanbonus: napo<p6v7ffta libri. AGAMEMNON. 325 

sir. L XO. (peS, riq Sy h rd^ei, fiij mptfodovo^^ 

fxi/jdk dtfDtwTTjpyjQ^ 1460 

pAXot rbu alsi ipipootf^ iv ijpuiv 

Molp* driXeuTOV S^rvoy, dapivroq 

ifokaxoQ ehfjLtveoTdrou xai 

noXXa rkdvTOQ Yovatxhq dtal' 

Ttpbq yuyatxbQ d* latif^ey fiiou. 1455 

Iw TzapaydftouQ ^EXiva^ 
fiia TOQ mXldQ^ Tag Trdvu noXXac 
(puj^a^ hXiaad bnh TpoitjL. 

vuu 8k zeXeiap TtoXufiuaarov 
iTnjudiaw dt aip* dutTrrov^ 1440 

^r«c ^u TOT* iu 86potQ 
IptQ iptdpaToQ dvdpbQ oif^UQ. 
KA. fiTjSiu ^avdTOu fwtfHiv ineu][ou 
Totade fiapuvfieiQ' 

fjojd' elg ^EXivTjv xirov ixTpi^Q^ 1466 

&Q dvdpoXiretp*^ &q pia mXXwv 
dvdpwv ipuj^iiQ Jauawv dXiaaa* 
h^uaraTov dXyoQ enpa^ev. 
antUir. 1. XO. ddtpov^ f^Q ipidrvetQ dwfiaat xak dtfui' 

otm TavTaXidataiv^ 1470 

1470. 9 (om« Vict) *ATf>eTxal BuioTjj^ 1j ^Ayafjdfkvovt xdk MeveXoMp. 1449. priores partes triaiii Btrophamm et antistr. chori tres ordines, 
ephymBiomiii aatem anapaestos coryphaeas, melica totas choms canere tI- 
detar. 1461. fort. ^ipooc* Hvi^ctv, 1462. dnvdif corr. ex B/nfov t 
1454.7ro>UaCGHaopt Stdh. 1466. /9/oy delebat olim Hermaim. 1466 
— 1468. Ui>\. . rds nokXd^ \ . . ^fvxdg | . . Tffoi^ | f. 1466. Im Ub cum 
Blomfieldio et icapdvoo^ Hermami, fort. \i» ob vafKovufuK 66c*. 1468. 
dUeaii f g. 1469 sq. haiv^iam (qnod deleyit eadem manus lineola 

transYersa) | ibn^i^/m . . dvtKxm^ \ f. 1462. dlXu^ librL 1466. 

^P^Z^ ^' 1467. dXiaav f g. 14698q. ifiLichveie Caater: ifi^ 

nhsfte libri. dtfoiotat Hermann: dt^Kot libri. ravraXi^eatv fg. xal\ 
. . r&mUidemv \ L 226 AESGHYLI 

xpdroQ h6^u}[ou ix yoyatxmu 
xapdt/idiixTov ipol xparoueiQ, 
im dk acipavoQ dixau pot 
xSpaxoQ fy&poo <na&etQ ivuSpwQ 
Sfivov bpvEtv inedj^erat, 1475 

KA. Pov <J' atp9waaQ avdpaTOQ yud/iiiu^ 

Tbv TptTzdj[0\fTOV 

daipova yiuvTjQ T^ade xtxAijoxtov, 
ix Too ydp IpwQ oipaTOAo^bQ 
velpqi Tpupexat^ rrpiv xaTaX^$at i480 

Tb Tcakatbv dj^oq^ vioq lj((op, 
9tr, 2. XO. f piyav otxotQ Totode 

daipova xat fiapupyjvtv alvelq^ 

fpeo feUy xaxbv alvov dn^- 

pdQ T6}[aQ dxopioToo* 1485 

lo) li^^ dtal JtbQ 

TtavatTioo TtavepyiTa, 

Ti ydp fipoTolQ dveo JtbQ TeietTat\ 

Ti T&vS* od ^eSxpavTSv ianv] 

Id) lo) fiaatXeo fiatrtXeOy 1490 

Tt&Q oe Saxpoow; 

1471. KXoTatfivi^aTpav xal ^EXivvjv {KkoTaxfivijarpa/Q xdJi EXiwjQ 
Yict.) Hyet^ a? xaTd ^oJoXdTrjTa laaQ t^q ipo^dQ i)[ooai. 1474. 

wQ x6pa$ iaBtiov vexpbv {vexpwv Vict.) aw/ia fio^^ oSrcu xa} 6 BaU 
fuov ixvofiwQ 8exdaee, napd Tb dixauov, 1478. Sed Tb eic Tbv 

idu/wva dnoTeevea&ae Tbv miXai6v' ixeevoQ yhp aheoQ xai too ipd* 
voo toGtoo. 1471. ^p^iipuxov ALndwig. 1472. xa/x^MJt^xrov Abresch : xap^ 

dia dijxrdv libri. 1473. fiot delet Dindorf. 1474. ixvdfmq h. 

Post 1475 iterat 1456 — 62 nt ephymninm Bnmey. 1477. r/>eicd/e/K- 

Tov Bamberger: rptxdxotov libri. 1478. yivvyiq f g, ^^iyvoc h. 1480. 
vtiptf. Wellaner {vipji Casaubonns): vtiptt libri. 1487. navBp^iTOif 

f g. 1490 sq. lu}'l, , 3axp6m | f. 1490 et 1514. l^ semel f g. AGAMEMNON. 827 

fpevbQ ix ftXlaQ r/ nor^ eXizm^ 
xBtaat d^ dpd^yijQ iu bipdafWTi r^' 
daefiei ^avdztp fiiov ixTnficju* 

w/iot /jLot xokau vduS^ dueXeu^pou 1495 

doiiip pipfp dafxetQ 
ix X^P^^ dpfvcSpup PeXeputp. 
KA, au^eTQ eluat voie roSpyou kpow 
pyjd^ intls][i^Q 

^Ayapepuouiau ehai p* akoxou. 1500 

fauTaC6peuoQ dk yuuatxi uexpoo 
Toud' 6 naXatbQ 8ptpbQ iJidtno^p 
ArpewQ /aXenoS dotuar^poQ 
rSud^ dnertaeu 

Tekeou ueapolQ inti^oaojQ, 1505 

atUittr. 2. XO, &Q pku iuairtoQ e7 

Toode fouoo TiQ b papTopi}ao}u\ 
nw nw\ narpodeu dk aoiirj' 
nxwp ifiuotr* du IddaTwp. 

fitdCerat d^ bpoanopotQ 1510 

intppoatatu alpdrwu 
ptiXaQ ^ApTjQ, Snot dk xai npofiaiuwu 
nd][u^ xoopo^optp napi^et, 
\w \w fiaatkeo fiaaiieu^ 

1499. p^ uojitZe ifik ehae^ ^aiv^ aXo^ou zou ^AYopdpvouoQ^ dXXa 
jpautu elSwXov rou rtpwpijfTtxdb baefwvoQ bfiotwBku ifw} dTt^v/fae rbu 
^Ajpafii/iuoua rbv ^6vov roo ArpiwQ rou Botv^aavroQ rbv Buianjv xaX 
olovel ebwj^eav noe^aavroQ rd ixeevou rexva, 

1492 et 1516. (iror' ip' bTtcw; h). 1494 et 1518. {kxxvtlmv h). 

1495. Acoc I . . dvtXtd^tpov \ f. 1495 et 1519. (dvtUu^tpa h). 1496. 
&a$iMlq (jSdfiaproq^ Enger. 1498. (roHpYOv ifibv rd<ft; h). 1499. 

inM^i G Vossias. 1505. (vexpotg h). 1508. {^k omisit h). 1510. 
fort AtdUrat, 1512. Snot dixav Scholefield («^an^v Butler). npofiaivwu 
Canter: npoefiaivwv libri. 1513. ndxv^ Hermann: nd^va libri. 1514. 
chori nota praefiza in f^ hemichorii in g. 328 AESGHYLI 

n&Q ae daxputrw; 1515 

fpevbQ ix ipMaQ vi ttot' elTtw; 
xelaat d^ dpdj^vTjQ iv b^dtrfjum tfpd^ 
iaefiet ^aydrq) fiiov ixTn^iwu, 

&pot pot xolrau rdvS^ Auekeo^epov 
SoXitp fiiSpfp da/ietQ 1520 

ix ^tpliQ dpftrSfJLq) fieXifi)Hp, 
KA' [o5t^ dveXeoi^epov olpat ^duaxov 
r<pde xeviff^t.'] 
oddk ydip oSroQ doXiav dnju 

ojxotatu l^x'; 1525 

dAX* ipbu ix rood^ ipuoQ depi^ku 
riju TroiuxXaurJu r' V^q^iuetau^ 
d$ta dpdoaq d$ta ^roid^aiv 
pijdiu iu "Atdou peYakao)[eizm^ 
$tfoS7j^r€p 1530 

^audnp riffoQ dnep ijp^eu, 
str. 3. XO, dpyjj^auw ^pouridoQ areprjdeiq 
einaXdpwu peptpudu 
Sizqi rpdKtapaty ntrvouroq olxoo. 
SiSotxa S^ op^poo xrunou Sopoa^al^ 1535 

rbu aiparrjpou' ipexdq Se ^^et. 
Jixa S^ in^ dkXo itpdyfia ihiYduei fiidfii/Q 
npoQ dXiatQ dTjyduatQ polpa. 1518. ehc^fiti l 1519 sq. dueAsu \ ^tpou . . ^/ii'k \ t 15228q. 
sporios iadicavit Seidler. 1525 — 31. rood* . . noXuxXaordv | r' . . ^/me- 

ffo^ I • . SSoo I . . Stj^^Xi^rut I . . ^p^9¥ i f. 1527. r^c noXuxJiaonjs 

*J^qr^¥€(ae Hermaim. 1528. H^ta dpdaaq Hermaim: di^dSta dpdea^ 

libri. 1531. ipetp Spanheim. 1532. (^povrOwv h). 1588. 

etncakdpmv /uptiufav Enger: tdndAafiLuov (ttncdXatiov Porson) ftiptfiua^ 

libri. 1534. &Ka h. 1535. dfjftoag^aX^ g. 1537. ^ f, dUa 

g, dix^ JL &ij]rdu9t Hermann : &^r9t libri. 1588. ftd)[atpau Moa- 

gravios. AGAMEMNON. 329 

lop ydt ya^ ei9e [i idi$Qf, 
itftiv x6vS* hmdeiu dpyopoToij^ou 1540 

dpoLrrjQ juicixovra yapsovyjv. 
TiQ b &dip(ou wv; riq b i^pi/vi^afou; 
^ ab Tod^ ip$at rii^cj}^ xreiuaa 
Svdpa xby air^Q anoxwxoaou 
(poyff r' Siyapiv jifc^cv iwr' Ipxwv 1545 

pvfdXoiv ddlxwQ iTTtxpdvat; 

TtQ d* iTriTUfifitoq ahoQ in^ dydpi 9el<p 
aby daxpoot^ Idnvwy 
iiii^ei^ ippe\fwu murjatt^ 
KA. oh ak Trpoaf^xet rb piiijp' iLkiyetv 1550 

TouTo* npoQ ijpwu 

xdmeae^ xdr&aue^ xai xarai^d^opeu^ 
ody bnb xiat/^pwu t&u i$ otxcou^ 
iii* ^ltptyiuttd utu danaaiwQ 

^oydTTip^ &Q XP^^ 1W5 

naTip* duTtdaaaa npoq diximpou 
it6p9peup iyiwu 
nsp} ^etpa fiaXotiaa ftkijaet, 
anUtir, 3. XO. SuetdoQ ijxBt rSd' dLur^ dueidoo^. 

diapaj^a d* iart xpTuat. 1560 1639. hemichorii notam habent f g. sB' ifi* f g. 1639—47. r^ 
/^ I . . iniMy I dpjrupoToixou | • . j^afuOvau \ . . {^pf^vi^trwv \ . . ip$at | 
. . abrffS I . • d^apty | . . ip/my | . . inixpdyat | . . innufiifitoi \ . . ^ai^ \ 
i. 1541. dpoirag {dpohas v5¥ h) et )[a/iauvav libri. 1646. 

^Zi ^' EAIAhrens: ^;r^v libri. 1646. fort pc^lcfvv. 1647. 

braiichorii nota praefixa in f g. Fort intruftfiidtog Aiy\ 1648. do- 

jtpt/ (y corr. ex &) f, fort. &axp6ots x^P^^^- ^^* (oSrs h). fu- 

k^pL^ ilifti^ Karsten: fMijfta kiyttv libri. 1661 sq. xdrt9ayc | • . 

xaraddtpofMu \ t PoBt 1663 lacunam duorum Teraunm indicavit Her- 
mann. 1664. *lftYivetd vtv Auratus : Iftfivttav * Iv * libri. 1667. 

dxeiAv (&ctiim ex dxat&v) g. 1668. /«</>« Porson. ^k^aet Stanley: 
^^^r^ libri. 330 AESCHYLI 

fipst f£povT\ ixrhec S^ 6 xaluwv. 
pipi^ei dk pipiVovTOQ h ^pSvtp JiAq 
Traiteiv rbv ip^avra' Moptov y^P' 
riq Sy Yoviv dpaiov ixfidXot dSptov; 
xex6iXijTat yivoQ Trpotrd^at, 15d5 

KA. ig Tiiyd' iuifirjg (itv dXrjMqi 
]^p7jap6v, ij^w d^ oSv 
iMJia) daipovt tq) IReta&evtddv 
SpxouQ ^epivTj Tdde pkv tnipyetv^ 
dooTXrjTd Ttep Jv#', 8 dk Xotndv, hivT' 1670 

ix Twv8e dopwv aXXrjv yevedv 
Tpifietv ^avdtotQ audivTatmv, 
xTedvwv re pipoq 

fiatdv ix^^^ ^^^ ^^^XfiV f^^^^ 

dXXriXo<p6vooQ 1575 

paviaQ pzXd^piov dfeXouajj. 

ATyeaBoQ, & ^iTT^Q eZippov ^pipaQ dtxjjfSpou^ 
f>ai7jv dv T^drj vov fipoTwv TtpaopouQ 
&eobQ avw&ev ytjq inoTVceoetv dpj^ 
Idwv bipavToTq iv ninXotQ ^Eptvowv 1580 

Tbv dvdpa T(!vde xeipevov ipiXwQ ipoi^ 
Xepbq TtatptpaQ ivzivovxa pyjxavdQ, 
'ATpebQ xdp dpxoiv T^ade ^g^ toutou Trar^p^ 
TtaTipa Boiairjv tov ipSv^ Sq TopwQ (ppdaat^ 
oJbToo d^ dSeXfpov^ dpfiXexTOQ S^v xpdtet, 1585 1562. ^pdvtp Schaetz : xp^^^ iXP^^H^^ Vibn. 1564. dpdtou Hermann: 
paoif libri. 1565. npdq dvf Blomfield. Post 1565 iterat 1539—49 ut 
ephynmium Bomey. 1566. iififijjg Canter: ivifiif libri. ^uv g. 1668. 

nXei4re€vt^v h. 1569. i^e/iiva h. 1670. domthird f. (1572 omisit 
h.) 1573. Sk Auratus. 1573—75. ix^^^ I • • dUiiXo^vooi \ f. 

1574. fioi Canter: piot d* libri. 1575 sq. fuivla^ fieXd^pwv dXk^Xo^voo^ 
Erfnrdt. 1579. dpi Auratus: ^T? ^^"- ^^- ^^ ^T^^ Nauck. 

iptvvowv libri. 1582. /«(/>d( h. 1585. abroo 6* Elmsley: a^ou r' libri. AGAMEMNON. 331 

ijudpi/AdTTiaeu ix Trdiecig re xai dS/itou. 

xat TcpoarpoTcaioQ ktrrlaQ poXwu ndieu 

rlijpiov BoioTTjQ potpav yjfipeT iafaX^^ 

rb pij 9a\fQ}V natp^ov alpd^ai nidov 

ahroo' H^ta 8k rooie dua^eoQ narijp 1690 

'ArpeuQ^ npoi^opwQ paXXov ^ ipiXwQ^ narpi 

r&pq)^ xpeoopyby ^pap £{}d(//iaic S^eiy 

doxwu^ napia^e ddira naiSelwp xpewv, 

rd fiiv nodyjprj xdi j^epwv axpooQ xriuaQ 

MpoTtr^ auw&ev &vdpaxdQ xa&i^peuoQ 1595 

darjp^* 8 <J' adrwv adux* i^rvoi^ Xafiwv 

eol^ei fiopdv dawrov &q ipqiQ Yivet. 

xdneir^ imj^vobQ epyov od xaraiatov 

^pw$ev^ dpniTTcet d^ dnb ofayiiv ipwv^ 

pdpov d* d^eprov IleXonidatQ ineoj^erat^ 1600 

Xdxrtapa deirrvoo (ovdixwQ rtt^etQ dpqi^ 

oBrwQ dXia&at ndv rb IIXeiaMvooQ yevoQ, 

ix roit/^e aot neaSvra rovd^ \detv ndpa* 

xdyw dixatoQ roode roo ipovoo patpeoQ' 

rpirov ydp ovra p int Six* d&Xitp narpl 1605 

aove$eXa6vet xor&bv ovr^ iv anapydvotQ' 

rpaipivra ^' ah^tQ ij dixrj xarfjYaYev, 

xai roode rdvdpbQ ^ipdpyjv dopdtoQ wv^ 

ndaav aovdipaQ piJX^vijv Soa^ooXiaQ, 

1594. rac 8e<JurrdaetQ rwv SaxroXiav, 1588. 9Sper * libri. • 1590. aMg Blomfield. (f cvi> h). 1594. 

XP^^ f- 1595 fort. dvdpaxd^ daroofjMvoq, 1596. dmiyL' 8 

d^ Dindorf: dmifui d* libri. 1599. iofiQf^tv corr. ex &fiwZ9v f. dfi- 

fUnret Canter: dfw ninru libri. cfayiiv Auratus: ap<x)r^/i libri. 1601. 
ipd g. 1602. dlia^at Tzetzes in Cram. Anecd. Ox. m p. 378 

{dpdt' dXia^ai tcw rd m ri^o^) ' dXia^yj libri, dXt(r»9tv Keck. 1605. 
fort. r^p aMy Syra fi* d^Xi^, 1609. {Suud^ai h). 324 AESCHYLI 

Trepifpova d' IXaxeQ^ &4mep o5v 
fovoktfiet TdjTf^ VP^^ IntpatyexoLt, 
XbtoQ i;r' dpfidrwv aSparoQ ei npinetv* 
drkrov in iA xn ^^popiuau fiitou 1430 

TOppa Tippan TtaaL 
KA, xaix T-ijvd^ dxoueiQ Spxt(ou ipmv 9iptv* 
pa TVjv Tikeiov t^q ifi^Q natdoQ Aixrjv^ 
^Attjv ^EpiPuu #', atm touS* la(pa^^ kytOf 
oS fiot ^dfiou /liXai^pov iXnlQ ipnaxet^ 143) 

iioQ iv aS&jj nup if^ ioTtaQ ipaJQ 
Atfta^oQ^ d}Q r// npoa^eu eu fppouwu ipoi. 
ouTOQ ydp f/ptu dantQ od autxpd ^pdaooQ, 
xetTat yuuatxhQ Tijade XupauTTjptoQ^ 
Xpuai/ji8a}u ueiXq-pa twu bn^ 'IXiq), 1440 

^ r' al](pdiwTOQ ijde xdx Tepaax6noQ 
xdi xotuokexTpoQ Toude ^eatpaTrjXSyoQ^ 
ntoTij (uueuuoQy uauTtXwu de oeXpdTiou 
laoTptfii^Q, dupa d' odx inpa$dnju' 
8 pku ydp ofkwQ^ 9j di toi xuxuou SIxtju 1445 

Tdu uoTaTou piXipaaa i^audatpou yoou 
xelrat (ptXijTwp Toud\ ipdi d* iTn^ya^reu 
euu^Q napo^duijpa t^q ip^Q /XtS^Q. 

1428. patuerat aou ij ^p^y^ ware dnoXeaBac (1. d^rdXXeoBat) i^' 
ip SeSpaxaQ. inexeezau 8i aou r^ npoadmtp xaBapbv t6 alpja Stare 
xbu ipoueuouTa ae pij iyxaXeiaBat. 1447. ^ (om. Vict.) ix fffuj^^Q 
^tXoupiuT/ {T(p 'Ayupepvovt add. Vict). 1448. rijiu ix neptou' 

aiaQ Tpwpiiu. 1429. IXico^ libri. npinuv EAIAhrens: npiitet libri. 1480. dv- 
rfMTov fg. 1431. re/jDtAtardVossius: rufi/ia libri. riffai libri. 1434. 
iptyydu libri. 1435. ^vou Vossius. 1436. i/i^g Porson: iftdg libri. 

1438. /itxpd libri. 1442. ^ pro xa< Karsten. 1444. Itrorptfii^^ P&nw: 
l^rorpifiijq libri. 1447. ^iXi^rtoi f. 1448. fort. edtfi^v (sic IVossius) 
. . ri^w^^'. napo^tu yif/ia Gasanbonns: napofpdujjfia libri. AGAMEMNON. 325 

Mir. 1. XO. ^eu^ TtQ Sv iv TtfyBt^ ptii mpt^ovoQ^ 

fJtTjdk dtfDttOTTjpifjQ, 1460 

p6Xot Tbv oiei ^ipoutr* iv ijpiv 

Moip' dTiXeuTOP S;rvoy, dapivTOQ 

ipoXaxoQ eb/jLei/eoTdToo xai 

TtoHa TXduTOQ ^uuaabQ dtal' 

itpbq Yovatxbq d* iatif^tnv fiiov, 1455 

lo} TrapaySftooQ ^Eiiua^ 
fua TOQ itoXldQ^ TOLQ ndvu noXXoQ 
iffuj^aQ dXiaaa bnb Tpot^, 

vSi/ dk TeXeiav TroXupvaarov 
iTnjifdiaof Si aHp* dvtirToy^ 1440 

^tQ 1j\f ror* iy SSpotQ 
IptQ ipiSpaTOQ dvSpbQ oiCoQ, 
KJ, pTjSkv ^vdTou fidipav imuj^ou 
TotaSe fiapovfietQ' 

fjojS* elQ ^EXivTjv xirov ixTpi^Q^ 1465 

&Q dvSpoXiretp^ ^ &q pia mXXwv 
dvSp&v iffuj^di/Q Java£v iXiaaa* 
k^uaTaTov aXyoQ inpa^ev. 
atUisir. 1. XO. Scupov^ ^Q ipmrvetQ Sdifiaat xak Stfui' 

otm TavTaXiSatmv^ 1470 

1470. 9 (om* Vict) 'ATf>eixal Ouiarji^ 1j ^Ajfafidiivovt xdk MeveXdu^. 1449. priores partes triaiii stropharam et antistr. chori tres ordines, 
ephynmionim aatem anapaestos coryphaens, melica totos choms canere vi- 
detur. 1461. fort. ^ipooc^ hvffcw, 1462. fhtyi^v corr. ex H/ivov £ 

1454. ^OiUaCGHaapt M\l. 1466. /9ibv delebat olim Hermaim. 1466 
-. 1468. i<2p I . . ra^ xoXXA^ \ . . ^x^^ I • • ^/^^? I ^- ^^ ^^ ^*^ ^^ 
Blomfieldio et napdvoo^ Hermann, fort 1^2» <rb xapwvupog odd*. 1468. 
dXiaa/i f g. 1469 sq. haiy^im» (qood deleyit eadem manus lineola 

transTersa) | im^v^lcw . . iyanov \ f. 1462. 61^6^ librL 1466. 

btrpiznf f. 1467. 6Xiaav f g. 1469 sq. i/iniryetg Caater: ip^ 

ninrtg libri. Stfoioiat Hermann: dti^um libri. ra^TaXideaof fg. xa^l 
, . rOivrmXideaw \ f. 226 AESCHYLI 

xpdvoQ ladfpo][ov ix j^umtxwv 
xapdt6d7jxTou ifiot xpaToueiQ. 
im dk adfiazoQ dixav pot 
x6paxoQ ij[9poo ara&elQ iuvd/iOfQ 
upuou bpveh ineoj^erai, 1475 

KA. v5v d* wpda^aaQ ardparoQ yvfofiqy^ 
rhu Tptndj^ovroy 

daipova yiuuijQ r^aSe xtx^axwu. 
ix Tou Ydp ipoQ aipaTOAo^bg 
veip^ rpifperat^ rrpiv xaraX^^at i480 

rb naXatbv dj^oQ^ vioq Ixcip. 
9tr. 2. XO. ^ /Jtfyav oXxotQ roXade 

daipova xax fiapupjjvtu aluetQ, 

fpeu feo^ xaxdu ahou dn^ 

paQ n;/ac dxopiarow 1485 

Iw {^, dtoi Mq 

Tcauatrioo nauep^ira. 

ri xdp fipoTolQ dueu JtbQ reietrat] 

ri rioud* od SeSxpaurSu iartu] 

Iw Iw fiaatXeo fiaatXeu^ 1490 

Tt&Q ae daxp6aio\ 

1471. KXoTatikuijarpau xdi ^EleuyjU {KXuTMfivi^aTpaQ xa} EXeui^Q 
Yict.) Xdy^e^ ^^ xard ^uX^TTjra faaQ rdg ipu^dQ i)[ouau 1474. 

wg x6pa$ ia^iiou uexpbu {uexpwu Yict) awfm fiof^ oStw xai 6 8a^ 
/iwu ixuofiwQ Sexdaee^ mpd rb Sexaeov. 1478. ded rb elc rbu 

3a//wua dnoTe/uea&€U rbu twlXoi^w ixeeuoQ ydp aheoQ xal tou f6» 
uou toOtou. 1471. ^p^iipuxov ALndwig. 1472. xapStddtjxrou Abresch: xa/9- 

d(a &ijxt6u libri. 1473. fiot delet Dindorf. 1474. ixydfmg h. 

Post 1475 iterat 1466 — 62 ut ephymnium Bnmey. 1477. rpiitdxou' 

ae 

T0¥ Bamberger: rptndxutov libri. 1478. /ivvijg f g, ^ivva/s h. 1480. 
veip^ Wellaner (vstpii Casaubonus): vaipst libri. 1487. navep/^iray 

f g. 1490 sq. Idt' \. . daxp6<Tw \ f. 1490 et 1514. liif semel f g. AGAMEMNON. 827 

^pevbQ ix iptUaq ri nor tb:<o\ 
xelaai d^ dpd/i^Q iu bipdapjaxi Zfpd^ 
dae^ei i^avdztp fiiou kxnviwu. 

wpoi pot xoirau rdud' dueXeudepou U96 

doXiip p6p<p dapetQ 
ix x^pbQ dpiptroptp ^ekepu(p. 
KA. ai/ecc ^hoLi ^ode roSpyou kpov* 
pr^d^ intXe}[{t^Q 

^Axapepuouiau ehai p dXoj^ov, 1500 

fauzaZopeuoQ 3k ytjuaixi uexpoo 
Toud^ 6 naXatbQ dptpbq Iddazmp 
ArpewQ ](aXenoti dotuar^poQ 
TOuS^ dnertaeu 

TeXeou ueapotQ int&oaaq. 1505 

aniUtr. 2, XO. d}Q pkv duaiztoQ el 

Toode fouou TiQ 6 papTup^awu \ 

ntb no}; naxpodeu dk auXX^ 

mofp YeuotT* du iddarmp, 

fitd^erat 8^ bfwandpoiQ 1510 

intppoalatu alpdrwu 

peiaQ 'ApTjQ, 8not dk xal npofiaiumu 

nd^uqi xoopo^optp napi$et, 

Iw Id) fiaatXeu fiaaiAeu^ 

1499. pi) uSpLtCe ipk eluae^ ^aev^ aAo^ov tou 'Ayapdpvovog^ dXXa 
favbv sXdatXov tou Ttpwpi^txdu SaipovoQ SfwewBkv ipol dsrfjTT^ae Tbv 
^Ayapipvova Tbv ^ovov tou 'ATpiwQ tou ^oev^aavTog Tbv 8u£avqv xa\ 
oiovel ebu^/av noa^aavTog Ta ixeevou rexva. 

1492 et 1516. (ttot' ip' efnta; h). 1494 et 1518. {imvtUav h). 

1495. /ttoc I . . dvtM^tpov I f. 1495 et 1519. (dvsXt^^pa h). 1496. 
dafttk (JtdftapTo^^ Enger. 1498. {ToHpyov ifidv t6Se\ h). 1499. 

intXi^jli GVossiuB. 1505. {yexpols h). 1608. (<» omisit h). 1510. 
fort. XidCttat. 1519. Snot dUav Scholefield (dbcfiv Butler). itpofia(ywi» 
Canter: npoefialvwv libri. 1513. «aj^vjt Hermann: nd^ya librL 1514. 
chori nota praefixa in f, hemichorii in g. 336 AESGHTLI 

erra dmxpaysTv^ wc ^eauidfievov rdv ftopcov. ro 8k voxrbQ dvW roo 
ix vuxrb^ ijfiepav ^v dtdooQ, 27. iyBpBetoav (01.)- 28. e^ 

e 

/^v n (1. napa) rocQ nakatoTg (61.)* 30. deanpend^ iartv (61.). 

31. Ttpb ri^c KXuraipMVjorpag. 32. olxettoaopm. 33. napotpia 
rb rpcQ i$ pdkXeev in\ rwv axpto^ edru)[ouvrwv. 36. napotp/a 

iarh inl rtov dXdXtov ^ dvrl rou ^dpoq inixetrax ^ ipo^oupat Ojp/av 
intxetaofxdvijv px)t. 39. rijv pot^eiav ri^Q KAurat/jLVi^arpaQ (Gl.). 

40. 8exarbv pkv eroQ: 6 naptov ]^opbg auvearfjxev ix xtoXtov crA^, 
wv rd fiiv $d' dvanaiarixa Stfierpa dxardhjxra xal xaraXijxrtxd^ 
^rot e^ijfiipep^ xdt povopuerpa, i^g Sk furafidc eiQ irepav uno^ 
Beatv xal rb pjirpov ivijkka^e, xai elat rh k&JQ xwka dvancuarix^ 
TtevBi^fitfjLep^ xat i^r^fufiep^ xal Stperpa dxardkffxrd rtva xal /lo- 
vofierpa $S\ i^Q Se elg krepav unoBeaev fierajSdQ xal krdptp /£6- 
rptp i^pijaaro. xai elat rd k^Q xioXa ^optapJStxd Sipsrpa xara- 
hfxrtxd^ T^rot k^i^i^fupep^ ^ xal dxardAi^xra xal ^fitoXta xal TtevBi^ 
fiifiep^, xal rpiperpa fipa^uxardXrjxra xat xarahfxrtxd pS\ wv re- 
XeuraTov i^yxuaQ povo^poupov ipxoQ€. — d^^ oh (61.). 41 (item 
46. 51. 53). fjLovoperpov (61.). 48. fioifaavreQ (61.). — drr/- 

xiog. xotvtoQ dpTfv (61.). 49. ixnariotg Xe^itov dvrl rou i^to 

T^C abrwv oixiaQ. 50. alxpaXtortov (61.). 52. dvrl rou nero- 
fjLevot (61.). 53. riov al^pjokorwv (61.)* 56. S SpeioQ (61.). 

68. uTtkp rwv pjerotxtoBevrtov veoaaiov TtepTtet roig napafiaat xai 
fierotxiaaatv adroug Sarepov rtptopiav. 65. npb t^c dXtbaeopQ 

(61.)- 66. Soparog (61.). 72. fiXdfiijv i}[ovreQ dvrl rou y^toc- 
— yi^p^ (61.) 79. xopjje (61.). 80. $ijpavBeiai^ (61.). 82. 
waavet ovap 6 yepiov. 87. i^youv St imarokrfQ Buaiav nepatetc 

(61.). 91. Buaiatg (61.). — kdpnouat (61.). 94. fianropevrj 

(61.). — rou ikaiou (61.). Ante 96: axoretvw. 99. BepaneurifQ 
(61.). 101. npaea (61.). 102. dnoaofieT (61.). 104. Suvaroc 
eipt eineTv rb aupfidv abroTg aijfieeov d$iouat (1. i^touat)- t» Sk 
5Stov dvrt rou ivSo^orarov. — rb iv rfj SSdi d^Biv (61.). 117. 
elSoQ derou (61.). 118. irr^c (61.). 120. ^roiQ (1. ijrot) rotQ 
fiaaeAeioic. 122. nokuroxov (61.). — rourwv kaytoibv yevav Xiyet 
(61). 123. iapfitxbv Siperpov (Gl). 125. 6 Kd^xag (61.) 126. 
xparijpaat (61.) 128. t^ouv eixovtaev eJvat rouc Suo deroug roug 
Suo ^ArpeiSaQ. ~ dsro{)Q (61.). 130. rb repoQ kppjrjveuwv (61.). 

134. Sr^poata (61.). 139. arparw xuxAto&ev (61). 144. Sipe- 

rpov irjLp^txov (61.). 160. ou ^ofioupevt^v rbv dvSpa (61.)* 226. AGAMEMNON. 337 

im^t^ijprex&Q (61.) 264. mnfaTtre to 'r^^oj^atpirw eig r^ npoxXoet^, 
270. &cBeifiQ den^j^ dpotfiasag auve^oug xat fiovoarpo^ex^c. ot Sk 
(ne^oe « e/mv iapJSexol rptperpot dxardkf^xrot qC , eov reXeorauog 
i^^dptg ydp ohx arefwg eXpya<trat mvwv^, 281. Svrmg (Gl). 

287. yuaraZowrrjQ (Gl.)- 288. xou^ (Gl.). 295. opoQ Ayjpvou 
h w ireparo b 'Epp^Q (Gl). 301. opog Eu^ofag (Gl.). 306. Spog. 
307. aoppov (Gl.). 318. xoXnog (GL). 321. opog '"Apyoog (GL). 
323. ob $evov, dXXdi auyyevig (6L). 327. xotvij (scil. auXAafi^) 

super roe {ourov). 334. ante versunj : Aetnet rb ojg- 367. w Csu 
fiaaeXexi: 6 notpdfV ^opog auvicmjxev ix xwXwv pX<:'. mv ra npwra 
tfi^ dvanoLtartxa Siperpa dxardkr^xra xa\ xaraXrjxrtxh ijrot kfBrj^ 
fitfiep^ ' ra 8k l^c px3' ^opeapifiexa deperpa dxardktfxra xal xara' 
hfXrexd. ij^ot i^^r^ptpeprj xal nev^Tjpepep^ xat iipe6X{ea\ xal rpipS" 
rpa Ppa^uxardXyjxra xa\ xarahjxrexa^ u>v reXeur{aLiov)* ^iruvaexo-' 
Y^purov ZXutae xXioQt, 373. 8ixruov (GL). 387. auviZrjatg (GL). 
388. auviOfctg (6L). — ^Xuapottvrwv (6L). 405. xaxiav (6L). 

421. noXurtpjog (6L). 427. dropiaeg (6L). 484. (peuSog {01.). 

494. eea^eaeg SenXrjg povoarpo^exr^g xa\ auve^^oug, ot 8k ari^oe ei- 
alv iapfiexo} rpiperpot dxardXijxroe pqfi\ wv reXeurouog troaojiir* 
dxouaag toBt rdXrjBtj xXuwvt. 497. ^ndrj^ae (6L). 617. ifpfuv 
drtopaxog (6L). 518. roug Spa iv\ romp l8pupivoug, 519. 

fioi^v (61.). 524. oi eig dvaroXijv bpwvreg (6L). 531. andi^jj 
(6L). 540. rou puaaaBat roug Tpwag (6L). 541. iBeptaev 

(6L). 642. rbv peaHdv r^g dpapriag. 561. anavioug (6L). 

569. /SapifV (6L). 588. ^^ipw iv ro) pij mfrtXiyeev (61.). 591. 
fura8e86vae pot rr^g ^apdg (6L). 598. xotvij (ut 327). 646. 

i$opeaf^ivrag (6L). 686. 6 napwv ^opbg auviarvjxev ix xwXwv 

pxC, wv rd fikv p ' eiat ^optapfiexd Siperpa dxardXijxra xal xara- 
Xs^xrex^ ijrot i^Brjptfiep^ , nevdijptfiep^ xat fjfitoXta^ xat rpiperpa 
Ppaj^uxardXrjxra xal xaraXr^xrexd, i$^g 8k fierafi^g eig iripav 
t/rMeaev xa\ rb fiirpov ivi^XXa$e, xai eiae rd i$^g xwXa dvancu' 
arexik, 8ifurpa dxardXijxra xai xaraXT^xrtxd ijrot i^BTjfiefUff^ ^ xal 
fwv6fierpa xC^ wv reXeuraTov }»n6Xev oixoupouvra TmXtrwv^, 740. 
Xidv xexoafvjfiivov (61.). 778. xwXa p\ 801. e^a^eaeg 8tnX^g 
fjmoarpoftxijg re xa\ auve^oug. oi 8k ari^ot eiaiv iafJtJ3exo\ rpifu- 
rpot iueardXijxroe p(e\ wv reXeuraTog itfiiXoe 8i aoe roe rwvnep iv 
f^XXjjQ reXe7v€. 907. npoaifx6vrwg (6L). 910. xaXXdmCt (6L). 
917. 8e' wv oe n68eg 8ffXov6re xaXXwni^ovrae. 966. 6 napwv ;fo- 

Aeichylui ed. WecUein. 22 338 AESCHYLI 

pbg auvcararae ix xctfAoiv )[ope(Xfifiex(ov ^' aiv rh piv iare dlpsTpa 
iueardXy^XTa^ rbi Sk xarakfjxTexa ijroe i^^Tj/iepep^^ rdi $k nev^i^^r- 
p£p^ xal fifuSha xal rp(p£Tpa Ppa^uxardkqxra &y r6X&0T€uav »C<a>- 
nupoupdvac ^pevdgt. 1019. eXa^sm^ denX^^' ol 8k arij^oe elalv 

ktfifiexol rpfperpoe dxardATjxroe XC, a>v reXeuTaeog »ixoua* dLvdyxij 
rfjSe xaiveaov ZoToV€. 1046. fiapfidpqj (61.). 1056. droTOTol: 
eeoBeaeQ SenJl^Q dpoefiafa^ r^C nepedSouQ (adde /wvoarpo^exdLg) xai 
ouve^eeQ l^ooaa, ehl Sk ol pkv roo ^opou arf^oe iapJSexol rpip.e' 
rpoe dxardhjxroe^ rd Sk rou kripoo Ttpoadmou xwXa dvTeanaarexdL 
loexe Sk rat/ia arpo^fj xal dvrearpo^fj^ xal elal r^Q fikv arpo^c 
xwXa ^i &v rh a' ^pidkeov^ rb Sk fi' nevBijpApepeQ. dfwicog xal 
T^C dvrearpo^^' rd abrd ydp elae xa^Xa, i^ouae Sk xoik roug tw^ 
Sas nevraauXJidfiouQ. 1064. irepa arpo^ Ixouaa xaiXa y\ wv 

rb a' Ttev^ijpefiepiQ ^ rb fi' Sipzrpov dxardXj^xrov j rb Y lap^exb^ 
are^oQ rpiperpoQ dxardh^xrog. 1069. dvrearpo^ l^ouaa xwXa 

y' Sfwea ro<c r^ arpof^g. 1075. irepa arpo^ fyouaa xoiXa 

Y'i c5v r^ a' dvreanaarexbv rpiperpov Ppa^^uxaTdhfxrov^ rb ^' Sefie' 
rpov dxardh^xrov. fyouae Sk nevraauUdfiouQ ndSaQ. rb Sk y' 
lofiPexbQ rpifJuerpoQ dxardh/jxroQ. 1076. dy^dvae (Gl.). 1080. 
dvrearpo^ iripa fyouaa xoiXa y' Zfwea toTq ttjq arpo^g, 1086. 
kripa arpo^ S^ouaa xZXa e'^ atv rb npwrov dvreanaarexbv Sijie-' 
rpov bnepxardXijxrov, rb ^ Sipjerpov xaraXi^xrexov, ijroe i^T^fxepe^ 
pi^. rb y' lapPexbg rpipLerpoQ dxardXjjxroQ. rb S' dvrtanaarexbv 
rpefjierpov xarakffxrexSv. rb Sk e' nev^rjpjepepig. i^ouae Sk robe 
ndSa^ nevraauXXdfioug. 1089: rbv Vpeanjv Xiyee. 1092. rd 

nep\ Buiarou. 1093. iripa dvrearpo^ i^ouaa xeoXa e^ Sfwea 

roeg r^Q arpo^C» 1101. ivreu^ev irepwQ ia^pdreae rb pirpov 
xa\ npoiBvixe ri^c arpofijc xeoXSv re rb I l. rd Sk i^c xeoXd elae 
e'^ wv rb a' dvreanaarexbv Siperpov imepxardhjxrov ^ rb P' Sipie^ 
rpov xaraXsrjxrexbv Ijroe i^&ijpepepic^ rb y' lapfiexbv rpeperpov^ rb 
S' Zpjoeov rep a'^ rb Sk e' rpipjerpov xaraXjffxrexbv ^ dvreanaarexbv 
xa\ abrS. i][ouae Sk xal TtevTaufuXXdfiouQ ndSag. 1108. fj arpo^ 
aSnj To!u )[opou xeoXa^v iarl c', &v ol Ttpeorot ^ h.p^exo\ Tpifuerpot^ 
rb y' xal S' dvreanaarexbv rpipjBrpav xaraXjjxrexbv, rb e' Sipjerpov 
bnepxardXs/jxTOV^ rb Sk c' i^ijpepepiQ. fyouae Sk xal nevTaauXXd" 
fiouc ndSa^. — Xdyeec (01.). 1112. aupnXifpourat (01.). 1116. 
dvrtarpo^ iaraf aSnj r^c pifieia^Q arpo^Q xoiH i^et xioXa hropue'- 
rpa ixeivjj e'. 1122. rrjg roS /o/tNiLl arpof^ aSvg iarlv dvre- AGAMEMNON. 839 

4npo^ fyouaa xwXa S/wia c'* 1129. arpo^ kripa xdiXm e\ 
wv rb a' fwvSfurpoVy rb P' d^tMrpoy bmpxardhjxrov dvrumunt" 
x^v, T^ y' rpipsrpov xarakrjxrtxbv Zpjotov^ rb S' la/iJStxbv rpifierpov^ 
rb s' SfUHOv r^ y'. 1135. iripa arpo^ rou ^opou xioXtov c' 

dvrttntaartxtov^ &v rb a' rpipxxpov Ppaxuxardhfxrov^ rb ^' nev&ij' 
/ufiepkc^ rb Y Siperpov dxardh^xrov^ rb S' rpiperpov xarahjxrtxbVf 
rb e' Zpotov rip a', t^ c' S/wiov rtp P'. 1142. dintarpo^ r^Q 

dvto arpo^Q xtoXtov opoitov e'. 1148. dvrtarpo^ krepa r^c 

rdu ^opou arpo^Q xtoktov Spoitov c'« 1155. tcepa arpo^ xoh 
Xtuv c' dvrtamartxtov^ wv rb a' xal J3' rpiperpov dxardh^xrov^ rb 
y' rpiperpov Ppa^uxardkffxrov^ rb S' nevBTfiitpjepkg ^ rb e' xoi t^ 
c' Spjota rip Ttptortp. 1161. irdpa arpo^ rou }[opou xtoXtov e' 
dvrtanaartxwVy tov rb a' Siperpov bnepxardXrjxrov^ rb fi' l^jj/u^ue- 
/>€C, rb y' rpiperpov xarah/xrtxbv, rb S' S/iotov^ rb e' TtevBijptpe-' 
pig. 1166. dvrtarpofi/ r^Q &vw arpo^^ xtoXwv Sfwiwv c'- 
1172. dvrtarpo^ rou ^opou xtoXwv bfioiwv e'. 1177. eftr&eaic 
StnJi^ povoarpo^tx^Q xal auve}[ouQ. ol Sk ari^ot elatv iafifitxol 
rpifurpot dxardAijxrot pfxB\ wv reXeuroLtog 3xatt ralur ixeivwv pJSJir 
Xov olxreipw noku€. fierii Sk rbv X^' xwXov ia/ifitxbv Sipjerpov 
dxaxdk/fxrov. fierd Sk rbv pxC xwkov Spotov povdfurpov ^paju^ 
xardhfxxov^ fierh Sk rbv pXS' xtoXov Spotov pjovdpjerpov dxardr 
hjxrov. 1164. auviOjatg (GL). 1255. xotvi/ super olov (cfir. 827). 
1315. SuaxepaJvw (GL). 1819. ^thoufitu (GL). 1330. efa&eat^ 
][opou intpStxif Std rb furd rijv Stnk^v xetaBout. rd Sk xioXd elaat 
dvanattntxd tfi'^ wv rb <:' povofierpov^ rd Sk Aotnd Sipsrpa dxard" 
h^xra xa2 xarothjxrtxd ijrot i^Bi^fUfiep^. 1342. eta&eat^ StnJ^ 
dfwtfiaMg xa} fwvoarpoftx^Q (neptSSou deletum) * ol Sk ari^ot elah 
(S'y wv 6 fi' xal S' xa} e' rpo}[atxo\ rerpdperpot xarahfxrtxo\ ol 
Sk Xomok lafifitxol rpiperpot dxardhjxrot^ tSv rekeurouoQ tipytnf St' 
xaiag rexrovoQ. rdS' oiS' i^et€. 1351 et 1359. xocvif (ut 327). 
1364. ifSurepoCi ^pv/aiv^ 6 BdvaroQ riJQ rupavviSoQ. — wptpjoripa (sic), 
yXuxurepa (GL). 1406. arpofi/ ^opdu ix xtokwv dvrttjnaartxtov 
e ', wv rb a' Siperpov bnepxaxdhjxrov^ rb ^' rpiperpov ^aj^uxardhf' 
xroVj rb y' rpifuxpov xaraXr/xxtxbv ^ rb S' Zpjotov^ rb e' Zpjotov. 
1412. Itxpfitxol rpifierpot dxardXi/xrot ari^ot tS'. 1416. nXr^^uv^v^ 
rwv (6L). 1426. dvrtarpo^ i][ouaa xioXa e' opota roig r^c arpo- 
frjQ dvrtanaartxotQ. 1432. lapfitxol rp^rpot dxartiXijxrot tni» 

Xot fZ\ 1448. Ti^v ix neptouaiaQ rpufifv (GL). 1449. e&- 

22* 840 AESCHTLI AGAMEMNON. 

Befftg SmA^ fiovoarpo^iu^ (1. /wifoarpo^oc) i)[ooaa ra;' 7tepe68ouc ' 
ob Y^ fy^^ dvrearpo^g. xal elai rou pJkv ^opou zdi xdtAa ^opeap" 
fiexdi^ rou Sk irspou npoadmou dvanaearexd. slait Sk r^g napoOai^g 
arpo^^Q x&Xa ^^opeafipexbi eS' Seperpa xae rpipzrpa xarakqxrexk 
xak Ppa^uxardXijxra xa} dxardXf^xra, perdL Sk ro C xa^Xou rp^fia 
rb Id), 1463. dvanaearexdL xlbXa c', &v rb fi' pjkv pjovoperpov^ 

ra Sk AoeTTa Sep£rpa dxardkfjxra, rb Sk <:' kip^tfpxpzpiQ, 1464. 
pjovoperpov (Gl.). 1469. arpofrf krepa xMeov j^opeapfiexwv C- 

elai Sk ra pkv Sfperpa^ ra Sk rpiperpa xarakfjxrexdi xat fipa^uxa' 
rdhjxra xde dxardhjxra, 1476. dvanaearexd opoea roe^ Trpoppi^ 
Beeaev lif. 1482. iripa arpo^ xwXeov ^opeapfiexwv ee\ ela\ Sk 
rd pkv Seperpa, ra Sk rpeperpa xaraXi^xrexa xal fipa^uxardhfxra 
xak dxardXsjxra^ rd Sk ijptoXea, pera Sk rbv r/ xa) e^' xwXoiv 
rpjfpara, 1498. dvanaearexh xwXa ij\ wv rb fi' xae C povope- 

rpa^ rd Sk Xotnd Seperpa dxardXrjxra^ rb Skr}' kip^7}pepepig, 1506. 
arpof^ krepwv (1. irepa) xwXaiv bpjoiwv roeg prj&eTae ^opeapfiex&v 
rf , 1614. dvanaxarexbi xwhi C', d}V rb fi' pkv xal C k^^rfpe" 

pjepkQ^ rd Sk htend Seperpa dxardhfxra^ &v Tipori^erae xwXov ia^p' 
fiexbv pov6perpov Ppaj^uxardXrjxrov, 1522. dvanaearexd xwXa B\ 
wv rb p' pJkv povoperpov^ rd Sk Xoend Siperpa dxardXt^xra^ rb Sk 
B' k^rjpepepi^, 1532. arpofr^ krepa xwXwv bpoiwv ro?c prfBeeae 
j^opeapfiexwv C' 1639. dvanaearexd xwka i\ wv rb a\ rb y' xal 
rb c' xal rb ^' pov6perf)a^ rd Sk Xoend Siperpa dxardXrjxra^ rb Sk e' 
k^BTjptpepe^, 1647. j[opeapfiexd xioXa Sfwea roeQ prjBeTae S\ 

1560. dvanaearexd xwXa ^', wv rb y\ rb c" xod rb rj' pjovoperpOL^ 
rd Sk Xoend Siperpa dxardXrfxroL^ rb Sk B' kfBrfpepepeg, 1559. 
kripa arpo^ xo/^aiw Spoiwv roTg prjBeTae C' Soexe Sk dvrearpo^ 
eevae r^c arpo^^ rj^ ^ ^X^ i^dprj^avw^, Sfwea Ydft i^ee rd xioXa. 
1566. difomxearexd xioXa e\ wv rb fi' pjovdperpov^ rd Sk Xoend Si- 
perpa dxardXj/fxra^ rb Sk e' k^ijpepepe^, 1567. povoperpov 

(GL). 1577. eeaBeaeQ SenX^g povoarpo^ex^g xa\ auve^ouQ, oi 

Sk ari}[oe elah lapfiexoe rpiperpoe dxardXji^xroe ofi', wv reXeurouog 
3dpi^0ev yi^at roTvSe nayxparijg ^oveOgt. 1614. iXeeevdv {Q\,) , 
1644. ao\ SrfXovdre (GL snper auv), 1649. eXaBeaeQ StnX^Q au- 

vejjfoc/c iv ixfiiaet rou SpdparoQ, ol Sk arij^oe elai rpo^aixoe xe\ 
wv ol xy' rerpdperpoe xaraLhfxrexo\ ol Sk iv rtp riXee fi' rpiperpoe 
uTtepxardXj/jxroe, 1653. rbv olwvbv SrfXovdre, AESCHYLI CHOEPHOROE. OP, ^Ep/M^ j^dSvis^ Trarpq}^ iTtomeufov xpaTTj 
ffWTT/p yevou poi auppa^SQ r' ahou/dv(p' 

ijxa» yap i^ y^v rfjvde xoLt xaripyoiiai 

• ***** 

xup^ou S" \Tt ^^^ r^^e xTjpoaao) itaxpi 

xiueiv^ dxouaat 5 

nkdxafwv ^Ivdj[(p ^pEnrljpiov^ 

rbv deurepov dk rovde nev9Tjr7jptov 

• ••••• 

ou yap Ttapiiv tppm^a mv^ Tzdxep^ p6pov 

odd^ i$iretva x^^p' ^^' ixipopqi vexpou 

• • • • • • 

ri ^pTJpa Xeuccw\ rlQ 7ro&' ijd' bprjyuptQ 10 

crel][ei yuvaix&v ipdpeaiv peXay^ipoiQ 
Ttpinouca] Ttoiqi ^upfopqt TtpocetxdcQ); 
TtSrepa ddfwtct it^pa Ttpocxupei viov\ 
^ Ttarp} rd)p^ rdcd^ ijtetxdcaQ ruj^o) 
](oaQ ipepoucaq vepripotQ petliypara\ 15 

o&div Ttor^ dkko' xai ydp ^HXixrpav 8ox& 
crei][etv ddeXipijv rijv iprjv 7tiv9et Xuyp^ 

12. xocp^tfietca. 18. dvr\ rou Tt^/ia veov {TtpoceyytZet ex 

Hesych. npocxupeT' Ttpoceyy^et addit IFrey). 

Xojj^dpoi in smimio marg. scripsit mh 1 — 5 suppleyit Canter 

ex AristoplL Ran. 1126-28 (1138, 11628q.), 11728q. 6. 7 supple- 

vit Stanley ex schoL Pind. Pyth. IV 146. 8. 9 protulit Dindorf ex 

schoL Em*. AIc. 768 cod. Yat. 909. 9. ix^popf Dindorf : ix^pdv 

codex. 16. fkttkfyfuira Casanbonus: /utXfypainv M. 344 AESCHYLI 

Ttpimoaau. & Zto^ 86q fit uffaa&ai fiSpou 
narpoQ^ Yevou de auji/ia^oQ iHXtuv i/ioL 
IIuXddTj^ ara^mpev ixTtodiov^ wq Slv oafwQ 20 

pd9w Yovatxmif TjTtQ ^de npoarpoitrj. 

str. 1, XO. laXrhQ ix ddpwv Sfirju 

XoaQ npoitopTzhQ d$6/eipt abu xoTtip, 
izpenet naprjiQ fomaa^ dpoypoiQ 
ovoyoQ aXoxi veoTSptp' 25 

{dt* alwvoQ d^ hypolat fidaxeTat xiap)' 
Xtvo<p96pot 8* b^aapdTwv 
XaxideQ eipXadov bn^ dXyeatv 
TzpSarepvot aToXpoi 

TzinXwv dyeXdaTOtQ 30 

^up^opatQ nenXyjYpivwv. 
antUtr, 1. TopoQ yap ^olfioQ dpM&pt^ 

86pwv dvetpofxavTtQ i$ 5nvou xotov 

21. IxeTiQ TtpoaodoQ (GL)* 22. um KXuTae/n^arpaQ ne/i' 

fBeTaa. i^ine} npotaXXe ao^Tr/t (Hom. f 16). 23. ^vtX too 

xoner^ (GL). -- SnwQ imy^Couaa xo^w/iai xa\ Bpr/vi/aw. 24. 

Sta^afueTac (GL). 25. auXoLxc^ ^o/x^. 26. dvTl tou Tpe^/mt 

T<p Bpi/vtp (GL). 27. Ta Xeva deojpBeepouaat. — Th l^c, ot 8e 

aroXea/w} T<bv u^aa/idTwv nphg toTq OTepvotQ Xtvo^opot Xaxe8eQ 
ippdp/aav. 28. dvTe tou unh twv xoneTwv (GL). 32. aa^ 

^T/Q. — dpBoua&at noewv t^lq TpeyaQ. 83. 8e* dveepwv TOeg 86» 

/weg /lavTeuo/ievoQ. — dvT\ tou 8e' Snvou. 20. ixKiMv Stanley: ixxodwv M. 22. chori notam omisit M. 

laXTdi Tumebus: fdXTog M. ifiijv Robortellus, in M nunc in absdssa 
et resarta membrana nihil fere nisi i , .J dispicitur, fuisse autem vide- 
tur ifii/v potius quam ifiij. ^ifiav Dindor£, 28. ^hv JtdTc^ lacob: 

mtvx&KTm corr. ex ^uYxomwe M; 24. irc^jj^tfi Hermann, ^poofUuq (fM>c* 
vfoi^ Rossbach) dfwf/Utq Conington. 26. ^ lujrfiolm Ganter: dtoejr» 

/wXat M. 28. dXyivi» Et Magn. p. 408, 47: df^ctfc M. 29. np60^ 
oTtXvot M, */o* supra X scr. m. 32. ropdg 6k Lachmann. CHOEPHOROE. 345 

Truifoif dwpdvuxTov dfi^dafia 

fxoj^oi^ev iXaxe ntfn ipo^w^ 35 

^uuaixeiounv iv ddfjiaatu fiapuQ TrtTuwu. 
xptTcu dk T(au8* dueipaTwu 
i^eot^ev iXaxov (iniYyoot 
fiipipeoi^at touq jaQ 

uipf^ev nept^opwQ 40 

xotQ xrauooai r' iptoTeiu, 
sir. 2. Totdvde )[dpiv d^dptrou dndTponou xaxwv^ 
Iw yala paia^ 
pwpiua fi IdXket 

SoabeoQ youd' {fpo^oit' 45 

pat 8* enoQ t68' ixfioAeiu)' 
Ti ydp Xuzpou neaouToQ alpaTOQ ni8<p\ 
idf ndvot^uQ koTia^ 
Iw xaTaaxafpdt 86pmu. 

34. xarcb xh pzaoubxTtou (Gl ). 35. ix tojv t^q xapdioc 

luj^wu. — neptaawQ ro> <p6^w. — duahutetu xax ^r^aat n^v Kht- 
TaipijOTpau inoer^aeu 6 aa^^g ^po^Q^ 8i* dveipwv pavTeuofievog. 36. 
jvuatxioeaiu iu dw{paatv): olovet Totg ioTeptjpivotQ tou xouptSiou 
duSffoQ. 38. d^^etQ^ Beo^opT^Toe (GL). — une^jrjvot: rijv dno' 

ffojaev iyYuwpsvoe^ ^ ix ^ewv ^a^aAta/ievot t^v pavTeiav. 40. 

wtepPaXk6vTWQ (unepfiak6vTwg m). 42. toTq dpyeZopevotQ vexpoeQ 
ajapcv. 7^^ ipoe di^SwQ uni^peTouajj abTtp (abT^ Oberdick). 43. 
flu yj^ pyjTT^p. TouTo 8k Sed peaou dvane^vr^Tae, 44. QifTouaa. 

45. SeTvoeTv 3Tt to ^SuoBeog fuvd^ ijpepa nwg i^ey^aTo, Sto ^ae^ 
^fioufiot ydp enog t6S^ ixJ3dXXeev. 35. iXa)[6 M, XB' super /f scr. m. 36. yovatxiot^tv M. ittrv&u 

M. 37. Sk addidit Arnaldus. 38. iJiaxov Tomebus: iAaxov M. 

42. dxdptrov Elmsley : dxapt¥ M. 44. /1* IdJUet Pauw : /iUM Jd. 

46. ixfiaXetv lacob: ixfidJUatv M. 47. A6rpov Ganter: Xuypdv M. 

xiSot Dindorf. 48. ndvot^ug Lobeck: navojfCda M. 346 AESGHTLI 

dvijXtot^ PpoxoaxoyBiQ 60 

8v6^ot xdXuitrooat dSfxooQ 
dBomrwv 9avdTotai, 
aniUir. 2. oifiaQ 8^ afiaj^oy^ hddfJLarov^ dmUe/iO)/ rb npiu 
8i wziop ipptvdQ re 

dafiiaQ nepatvov 65 

vov iiflinazat, ipofiel- 
rat di TtQ t68* edrt^etv 
(r^ d* iv fipoTolQ &e6Q re xai &eou TtXio)/)' 
fionij 8^ imaxoTtel dixaQ 

ra^eXa TobQ pkv iv ipdet^ 60 

rd d^ iv pexatj(pl(p ax6xoo 
piivet j(povtCovT* api fipdet' 

60. ouQ odSk ^XeoQ b:(8ot^ Sid rb 'Ayap^efivovoQ puaoQ, 53. 

ixooatov aifiaQ rd pij ix ^ftoo^ dlXh i$ cddoug adroTQ Yev6p.evov, 
rouro Sk BeXet elneTv^ Sxt i^ alSwQ^ ^v nepl AyapipvovoQ eTxov ol 
d^pLot^ liuv eiQ ^6fiov irfjdnTj. ixetvov ydp jjdouvro xa} i^lXouv^ rbv 
8k ^o^uvrou &Q rdpavvov SeareAoufUvov. 54. ^tXouvreQ yhp aixbv 
obSk dxoOetv ^vetj^ovro xar* alnou. 55. rr^Q SyjpoataQ^ r^Q rou 

Sijpjoo (01.). 56sq. dvrl rou IxaaroQ ^ofieTrat jpBii^$aa&€u. 58. 
jytoptxwQ, 59. ^ 8k r^Q SixvjQ j^oTtij rouQ pJkv intaxonet raj^ewQ 
xal dp&veroi^ dAXotQ 8k iv dpjptfi6X(p iqi rijv rtpwpiav^ obx dBff6wQ 
abxobQ dpjuvopLewj^ anrre rouQ ^StxvjpevouQ bn aurwv KunetaBou* 
SXXouQ 8k ax6roQ xaXumet^ wg pjjS' SpdaBat un' aur^Q, 5pwQ 6 
fovoQ nimjYev xal ob Stappet, dXX' ini^etatv iaux6v. 60. dvrl 

rou rouQ pev (01.). — ipavepwQ. 61. 8aa 8k bnepxi^exat^ raura 
9auv re peydX<p &7dxtaav€ (Hom. J 161). 62. dv^et. 

52. deanox&fi M. 53. dddfiaTOv Hermann: ddd/navTov M. 54. 
dtr&v M, &XWV m. ^pevdg yictorius: ^piveq M. 55. nepdivov fe- 

cit m ex n—p—vov, 56. d^iinaTat M, pL superscr. m. 57. xtq 

r6^ Masgravius: xtc rh <f M. 68. x6d'* iv Pporoict corr. ex rrfcf 

ipLfipOToXm M. 59. dixaQ ex schol. Tumebus: dixav M. 60. Toitq 

Tamebus: xoXa M. 62. Hxet corr. in ^jjn^ M. ;|r/e>ov/Covrac ^/17 Din- 
dorf. Pputt delevit Hermann. CHOEPHOROE. 347 

xobQ 8' SxpavzoQ lj[et u6$, 
wtr, 3. di al/iar* Ixnofiev onb j^dovhQ rpofou 

riraQ ipSvoQ TteTnjyev od dtappudav. 66 

dtaXy^Q axTj 
dtafipet rdv cHrtov 
nauapxiraQ vdeou fipuetv. 
aiUuir, 3. ^Y^vrt d^ oSrt vopfix&v idiokiwv 

dxoQ^ 7t6pot ze TtdweQ ix ptaQ Sdou 70 

fialvovzeQ zbv 
j^epopoa^ ipovov xadair 
povTBQ louaav pdzav. 
qtod, i/wi d^ (avdyxav y&p dpfinTohv 

63. dm Too alwvtoQ ^dvaroQ. 64. ded. rd aTfiara (61.)* 

65. 6 refuopSQ. — dvrl rou od Scappewv, 66* i^ Secuatv^ooaa 

Snj^ roSr' iartv 6 ^Svoq, 67. Staanapdaaet (Gl.). 68. 9ra- 

vapxeTaQi t^q elQ ndvra Tdv }[p6vov dpxouaijQ obT^ — Xefnet rd 
wCTe. — TOUTo wartep inifS^ixevov ioTtv. 69. vup^txa>v kBa){X(iovy. 
rb yuvatxetov aiSoeov kiyee. — Sanep Tip inefidvTe vupfexlJQ xXlvfjQ 
obx ioTiv IdaeQ npbQ dvoTtap&eveuaev t^q xopfjQ^ outoiq obbk t^ ^o- 
vei ndpeare nopoQ npbQ dxeaev tou ^ovou. 70. ndvTeQ ol noTa* 

pJoH elQ 8v auvep/6pevoe. 73. dvTl tou t^q ineobarjQ ain(J3 Sti^q. 
^ArTtxmv Sk rb npbQ okeaTexiiv auvTdaaeev^ xa^a/jpeo ae Tbv ^6vov 
Tb Sk xoevov^ xaBa/poj ae tou ^vou. 74. Tb i^Q^ ipol Sk npi^ 
novra xdJt d^eeX6p£vd ioTev dnap^biQ fifou Td t&v piqi /u ^epopi' 
vwv alveaou nexpbv ^pevwv OTdyoQ {aTuyoQ Vict.) xpaTOuajj. dvdj^' 
xijjV ydp pjoe o\ ^eol npoai^eYxav. — dp^enTokev: t^v ix Seajp6p<ov 64. ixito^v^* Schuetz, fort. atfi' dieaS noi^kv (T. 66. StappdSav 
Lobeck: StappuS&y M. 66. S' dxa Schuetz. Post 68 habet M 

▼erba Tobq ^ dxpavToq i^^et v6S e v. 63 repetita, quae delevit Heath. 

69. ^tyovTt Stephanus: ofyovrt M. 70. dxocxdpot M, Hxo^xdpot m. 

71. Staivovreg Lachmann. rbv proximo versni addit M. 72. x^P^ 

Moaij Porson: x^ipofiu/a^ M. 73. fidnjv Scaliger: dnjv M, -a« super 
V 8cr. m. fort ^vov ^oatctv} ^dyyi^av av ftdrav, 74. dpi^ptxTdXiv 

M, dpLi^piKxoktv m. 348 AESCHYLl 

t^eoi TTpoarjveYxap ' ix ^ap oixwu 76 

TzaTpffiapu doihov eoaYov alaau) 

dixaia xat pij dixata^ 

npinouT dp^ag fiiou 

^iq. iptpopiyoiv ahiaax^ mxpov (ppzvibv 

aroyoQ xpazooair^. daxp6<o d^ u<p^ zifidziov 80 

paraiotai deanovau 

TO^aiQ^ xpoipaioiQ niui^eatv izayuoopiuiQ. 

HA, dptpax youalxeq^ dwpduou ebi^rjpoueg^ 
inec ndpeare xrjade npnavpoTC^Q kpol 
nopnoi^ yiueai^e TwuSe aupfiooXot nipv 85 

Top^ip yiofjaa TdaSe xTjdeiouQ /oaQ 
nwQ eStppou^ etnw^ nwQ xazeu^wpat nazpi\ 

noXewv dudYxi^v^ o iart noXepov {noXep.iwv Oberdick)* Sjq *dpj^t' 
pdropaQ x6pouQ€ iprjalv 6 Ebptni8rjQ (Androm. 466). ex Sta^opwv 
ydp noXewv ^aav ol ^EXXrjveQ. *l*J. svTe Stxaewg^ ehe fi^, lart 

Se napotpia i^SouXe, Seanozwv dxoue xal Stxaca xal dStxa^, 78. 
npinovT^ dp^dQ fitoo: npinovzd fiot iau xat d^etXopeva^ i^oze tow- 

m 

Tov inavjjprjpat tov ^iov^ rd zihv npoQ ^iav xexTT^/xivwv {xexTrjpdvov 
m) inatviaat, xaXunToitaji ttjv xaT' auTtbv dnoaTtfp^atv xa\ pojSk nap- 
pr^aiq. tov SeanoTTjv xXatouai^, 81. int fxaTaiatQ tu)[€uq, 82 

(immo 80). TouTiaTt, pij ix^atvouajj to puaog ijiiaoQ Kirchhoff) 
Tb xaTd KXuTatprjaTpaQ» 83. eb^^poveQi TouzioTtv umjpiTtSeg 

eu TtBetaat ra xard tov ocxov, 86. auyyevtxdQ (GL). 87. 

Xeinet Xoyov, 76. itrajrhv M, i«r Sjr^v m. 77. alterum SUaia delet Hermami. 

78. dn^ dpxag schoL, fort in^ ^PX^i* 79. mxpdv schoL: ntxpmv 

M. fiif^ ^pB¥&v aiveaai Tttxpdv {nuyoq HLAhrens. 82. naxvoufijiyiij 

Tumebus: naxvoufjiivrjv M. 83. paragraphus praefixa in M. dfxwaJi 

M. 84. ndpserat ut videtur ante ras. M. 85. /ivi^&at M. 

86. Tufifitft x^ouffa Tumebus: ru^ (d^ftai Tufifitf» adscripsit m) Sk xi» 
ou9a M. 87. M^pmv M, edfppov* m. xareu^wfiat Tumebus: xareu' 

(OfiLOt M. CHOEPHOROE. 349 

TTotefta XtYOuaa Tvapa <pi?^7jQ ipiXw fipetu 
Yoyacxoq dv3f/i^ t^q ^f^yJQ /'^^ioJc *^df)a\ 
Ttovd^ of) TtdpeffTt bdpffoQ^ ofjS^ s^io rl ipiii 90 

/ioona TfiuSe TziXauou iv t6/ij3</j rraTpog. 

^ TOfJTO ^daXW ToiTZOQ^ iOQ WifiOQ fipoTolQ 

lirr' di/udouuat Totat nifJtnoDatu Td8e 

ariipri^ 86atv ye tiov xaxwv ina^iav] 

^ my* dzipwQ^ waTzep ouv dnwXeTo 96 

nar^py TdS* kxjfiaaa^ ydTioTov yoatu^ 

aTeiyco^ xa^dpfiaH' coq TtQ ixnifuffaQ 7:flXtu 

itxouaa TtuyoQ daTpncpotaty ofipaatv\ 

TTJai* iark fiouX^Q^ lo ^iXat^ fieTaiuat' 

xotvou yap eyifoQ kv 8/tfxotQ vopi^ofxv^. 100 

/cy xeyder' ev8ftu xafj8ifxQ ip/t^tp nwig. 

Tb pftpatfiov yap Tnv r' iXeti&eptty fiiuet 

xai Tfh TipoQ dkkrjQ 8eanoTo6peyo)j ^epSQ. 

90. «wv Aofiov (Gl.)« 91- ^dv rb intHoopLevov fttjTio xaXoTj- 

ifot, 93, fivTl Tou TOLQ yoaQ* 94. nof)^ unovoiav. iSet ydip 

•Toiv xakwvt eineTv, 96. iTze^r^YTjaaTo ti elatv fl ipepei 8ih toTj 

^fdmrov ^uacvt. 97. crTeeyw^ xaBfipfial^' otQ tcq ix7:e{/i<ffaQ): 

TouTo TtpbQ rb nap^ ^AbT^valoiQ eV^oi', ZTt xaHfxtpovTeQ olxlav barpa' 
xhnp Bopiarr^piip pifjfavTeg iv tcuq TptfjSotQ rb oiTTpaxov dpeTaircpen' 
rel icve^iofjouv (corr. ex dvajfwpouaev m). — ndXiv elQ robniaw fxva' 
^iufj^w, 98. npbQ rbv ^ABijvf^at vo/xov. — dffrpo^otatv dp^a- 

{irat): rb ii^g outwq^ Stxouaa zeujfoQ dfrrpo^oeirtv f^tfxpaat trrei^fw 
mhvj xaBdipfxaTa wQ rtQ ixndfXi/taQ. 99. yivecrBe. dva8e$airHe 

rijfv aiTiav t^q ^o^q. — iiVTt tou irufxfiouXot (GL). 101. t^v 

fiiHjX^v. 102. fivTt Tou obSkv neiaea^e naph. rb fxopirtfxov. 88. icdp ^Ui/g HWolf. 91. r&vSe ante corr. M. ntXavdv M. 

93L r' fMhcoa (factnm ex r* oonma) M. 93. ftr* dvrtdoOviu Bamber- 

ger. nifAXooinv Victorias: nifinoom M. 94. ^c Stanley: re M. 

M. ix^aaa Dindorf: ixxiooaa M. 99. fnttaktot Blomfield. 108. 

in marg. deaKoroofi (cetera abscissa) vaX. 350 AE8CHYLI 

XiyoiQ «y, ei n Twud' e^etQ &nepTepov, 

XO. alSoo/iiuTj aot fito/adu &q TUfifiop naTpoQ 105 

Xi^w^ xeXeoBiQ ydp^ tov ix ^pevoQ kdyov. 

HA. XiyoiQ dv^ &mep -jjdiaa} Ta^ov itaTpoQ, 

XO, ipMfYOi} ][iooaa aepyd Tolaiu eS^poatu, 

HA. TtvaQ di tootouq t&v ^iXwv Ttpoaeuvino}; 

XO, TTp&Tou pkv adTijv j^ataziQ AXytat^ov aToyei, 110 

HA, ifioi Te xal aoi rdp^ ineu$wpat Td8e\ 

XO, aoTrj ab raSra pav&dvooO* rjdTj ippdaat. 

HA, Tiv^ oZv It' dXXov Tjjde npoart^w ardaet; 

XO. pipvrja* 'OpeoToo^ xel 9upat6Q ia&^ SfuoQ, 

HA, e5 TouTo^ xd(ppivwaaQ od/ ijxtaTd pe. 115 

XO. toIq alTlotQ vuv tou ip6vou pepvTjptivTj 

HA. Tt ipSi\ diSaax* dnetpov i^rjyoupivTj, 

XO, iXdetv Ttv^ adrotQ daipov' ij ^poTwv Ttva 

HA, n6Tepa dtxaar^v ^ dtxrjf6pov XiyetQ; 

XO. dnXwQ Tt fpdZoua*^ SartQ dvTanoxTevet, 120 

104. T<ov un' ifiou dvioTepo} XeXey/iev(ov, 106. Xe$(o aot 

rov ix ippevbQ X^yov^ alSou/ievy^ rov 'AyafiefivovoQ ropJSov &Q ficjfwv, 
108. )[iouaa rdg /o^lq eu(cu dya^d. tocq eu ^povouat r^ Ayafiifivove 
dTjXovoTt. 109. TouQ eu ^povouvraQ abr^. — dvo/idaw (GL). 

110. aeauxijv SifXovort xdxetvov 3(TtcQ ATycaBov (rruyee. 112. aif 

axoTV^aov rcg OTu-jreT AfyeaBov. obx ipbv ydp ehtecv, 118. rg 

au(nd(Tet ^fjJov, 119. xptrifv ^ Tc/xcjpov' 8 itrrtv dxouad/ievov 

Tou npdffiuaTOQ^ ^ npb dixo^c t^v rtfuopiav tTtdyovTa^ wq dvofKptP^^ 
Xou SvTOQ Tou xaxou. 104. ix^t^ lacobs: ixotq M. Yersum delet Schuetz. 106 — 124. 

singalis versibas paragraphi praefixae in M exceptis 106 et 108 (et 
123). aldcopLivT/ xot Dindorf. 108. xsdvd Hartung. 110. ab- 

T1/V factom ex aM/v et tnuYtt M. 111. ineuSto/tat Dobraeos: i«c(^ 
So/tat M. 114. xai el rasnra in x' c2 matatom in M. 116. vuv 

M. 118. T/k' M. 119. X^fli; Weil. ' CHOEPHOROE. 851 

HA. xdt Tcujzd fiodarh edaefi^ ^bwv ndpa\ 
XO. TtwQ d^ oS^ zhv ij(&pdu ivrafieifita^ai xaxotQ; 
HA. x^po^ /liYtare t&u avw re xai xdxm^ 
w _ w ^Epp^ ^t^ouiey xTjpuSaQ ipoi^ 
TobQ x^Q euep&e SaipouaQ xXieiv ipaq 126 

eo](dQ^ 7tarp<pwu alfidxwv ineaxSmuQ^ 
xat ydxay auTr/u^ ^ xd nduxa r/xrenzc 
^piKpaad r' ai&iQ xwude xufia Xapfiduet. 
xdyw j^eouaa Tdade /iputfiaQ fipoxo7Q 
Xifw xalouaa 7raTip\ inoixretpSu r' ipk 130 

fiXou r' ^OpioTTju ttwq dud^opeu ddfiotQ. 
nenpafjiiuoi ydp uuu yi nwQ dk(ope9a 
nphQ TTjQ TexouayfQ^ dudpa d' duxi^Xkd^axo 
Aqftadou^ Sanep aou ipouou ftsxatxtoQ. 
xaqfii} fjku duTidouXoQ' ix dk jipijpdTWU 135 

(peuyoDu ^OpiaTTjQ iaxiu^ di d' &nepx6nwQ 
iu Tolat adiQ nSuotat ^Xiouatu piya. 
iXdelu d^ ^OpiaxTju deupo abu tuj[jj nut 
xaxeuyopai aot^ xdt ab xXudi fxou^ ndxep' 

121. xa2 rh raura ehtetu naph, &ewv 8aed fioe xpeveroi; 122. 
(ad 131 refert Conington) nwQ. 7va. 126. vuv xi ineax6nouQ\ 

128. BpiijfcuTa ^ ;^ xhv an6pov toTq intouai xofmoeQ dn' alnou 
xiffjfia Xofj^vet. 131. avx\ xou 8nwQ (61.). — /Saat^aofuv. 

132. vevexijfiivoe , xan^Ywvtofievoe. 136. dvriSouXoQ'. laoSouXoQ^ 

iv io6hjQ xd^ee. 136. bnepiffdvwQ (61.). 137. rpu^pwatv. 123 in M post 164 collocatum hic reposnit Hennann. fjufytare 
Stanley: fiMYiarii M. 124. dfn^fov snpplet Klausen. 126. tdfid' 

rmv HLAhrens: d* dfifidrmv M. 129. yp. vexpoig m, ^txoU Her- 

mann. 130. ndrtp M. 131. fort. *Opianiv ntXefi* iifojfpov iv. 

132. ntnffofuvoi Casanbonns: ntKpayfUvot M. 136. ^fwfnv Robor- 

teilos: ^t(ffevf M. Imiv M, iariv m. 137. rohi fffoia ante corr. 

M. ndvotat Robortellofl: n6votmv M. fiiya Tumebus: fiira M. 139. 
aoi fecit ex aou M. 352 AESCHYLI 

ahTJj ri fioc dbg aw^pouearepau noiu 140 

fiYjvpoq yeviaSat yeipd t eiaefiearipa)^. 
i^fiiv fih edydq zdadt' toJq d' ivauriotQ 
XiYO} f>avr^uai aoo^ Tidxep^ ztpdopov^ 
xae TouQ xraudvTaQ dvTtxardauelu Sixi^v, 
TaTn iu fiiatp zifhjfit t^q xcuc^q ^pdq^ 146 

xeiuotQ kiyooaa TTjude ttju xax^u dpdu, 
ijfitu 3e nopTTOQ ta9t t&u ia&Xiov duio 
abu Seotat xdi yi^ xa\ dixjj utx7j(p6p€p, 
Totdiad^ h:^ elf/atQ Taad* imaTciudo} ^odQ. 
OfiaQ Sk xwxoTotQ eTtauiH^etu uopoQ^ IfiO 

Tzatdua too i^auouTOQ i^audwpivaQ. 
. XO, fcre 8dxpu xaua](eQ hXopeuou 
// hXopiuip deanoTq.^ 

TzpoQ ef}tjpa Tode xaxwu xedvwv r' 

dnoTpoiTou dyoQ dTreu/eTou 165 

xe/upiuwu yodu, xkue di pot^ xk6e 

aifiaQy w dia7:oT\ k$ dpaopaQ tppeudQ. 

142. TotQ Sk (roTaSe m) i^Bpolg aou Aeyo} ae ^aurju€u Tt/aopov. 
145. iu xe^aXaltpj iv bnoMaet rlBr^pt, 147. dLurl rou Sao (Gl.)» 

150. are^ecu ojg duBeatv. 151. ort (i. e. ai^fieiwaac Srt) im 

anoB^auovToQ rracaua elzeu xaxioQ. xat EbptntST^Q^Alcest. 424) »7rar- 
dva Tw xdrwBeu danovSw Bew€, 152. xava^rfibv SaxpueTS. — 

ijXV^ixSv (GL). 154. Tou rd^ou (GL). 155. rb ifjc, ixxe- 

j[t}fievwu )[odv npbg Spupja roSe tere Sdxpu dyog dnsu^^erov {rb Sd- 
xpu ybip dneuxrbv dyoQ elneu) dndrponov twu ijperepwu xaxwu xa} 
rwu ayaBlou rwv ij^BpcJv, 157. tt^q doBevouQ^ wq npbg auyxpt' 
atv WjkxTpajQ. ^ ort axth, ot vexpoL 140. «mfpovetrrtpa M, awfppov^aripav m. 144. xp, dvraaraxra- 

A 
unXu m. 145. xai^c Schuetz. 147. rdv Robortellas: r&u M. 160. 

xoxtrroXit M, corr. xsX. 152. paragraphus praefiza in M. 162 sq. 

fort &rs . . xavo]^ \ dko/iivip ful6fuvov Stmtor^ 166. dj^ schol. : 

dkyo^ M. 167 sq. a^pdaw SianaratA.. ptoi aifias, xA6\ ^ Bamberger. CHOEPHOROE. 358 

drOTOTOTOTOTOUH^ 
Im TtQ dopLh 

ai^evijQ du^p dvaXuTr^p Mpwy^ l\ui^txd t iu 160 

j^epoiv naXiuTov' hu epyfp ^iXrj 

^nmdkXwv ^Apy/Q 

a^idui t' ojltcoxwna vmpwv fiiXyj. 
HA. l/e« pkv ijdT/ yandTOOQ jfodg narfjp, 

vioo dk pu^ou TouSe xotvwvijaaTe, 166 

XO, XiyotQ av dp^ehat dk xapdla ip6p<p. 
HA. bpto Topaiov Tdvde fidaTpuyov Tdip<p, 
XO. tIpoq noT' dvdpbQ ^ fiai^uCtoifOu xdpTjQ; 
HA. ed^opfioXov Tod^ iart navrt do^daat. 
XO. nwQ oiv nakatd napd veoiTipa^ pd&w^ 170 

HA, odx ioTtv ooTtQ nXr/v ipou xelpatTd vtv, 
XO. ijrHpoi ydp otQ npoa^xe nevii^aat Tptj^L 
HA. xai [Jiijv 5S' iarl xdpT* Idetv bponTepoq. 
XO. noiatQ i9eipatQ\ touto jdp MXto padelv. 
HA. adTolatv i/piv xdpta npooipepijQ Uetv, 175 

XO. pmv o5v 'OpioTOu xpufiSa dwpov f Tode; 
HA, fJbdXiffr' ixeivou fioaTpuj^otQ npoaeidsTat. 

160* rwv iv toTq SSfiotQ xaxwv, 161. iv r^ ^PT^^t i^ t^ 

fidXXetv, — auv ipytp ndXXtaVy 8 kart fjJj fwvov ^dpwv^ oXUl Ttpdv- 
rm. 163. yp, (1. rtvkg et intellege gl. ad ayeSta) irot/ia. — 

aur6xaM{a): rd hxp^ iaurwv fyovra ri/v Xafiijv $t^. a^iita 8k ix 
Tou ayeSbv ^oveuovra xal oh nopptoBev^ wanep rd piXi/j, 166. 

Xiav xtvetrae. 172. Xefnet rb ela/v. 173. Hde b nX6xafiOQ, 

— aojjevijg. 169. ftw r<(Bothe. 160. Zxi^utd r* Robortellus: OKui^ctdr* M. 

161. fiiXii delet Heimsoetli. 164. nnUa penonae nota in M. /axdroug 
Tnrnebns: dK6,Tou (, inseniit m vel mi) M. 166— 182. singnlis venibus 
paragrapbi praefixae in,M. 166. dfv* dpxvrat Tumebus: dvopxetrat M. 
171. xMipair6 vtv TumebuB: x9(ptT6 vth M, vcv superscripsit m. Post 
172 lacuna esse videtur. Gfr. Soph. El. 909 sqq. 176. Ij M. 

Aescliylu» ed. Wecklein' 23 354 AESCHYLI 

XO, xai nwQ kxeiuoQ deup* hoXfJc/jffev fioXeiv^ 

HA. hztfif^e )[amjv xoupifiTjv x^piv TtarpoQ. 

XO, otf/ Tjaaov edddxpuzd poi keyeiQ rade^ 180 

el Trjade ^wpaQ pijnoTe <pa6aet no3L 

HA. xdpoi npoaeoTTj xapdtaq xXuddutou 

^oX^Q^ inaia^Tju d^ wq dtavraiq} fieXet' 

i^ dppdxwv 8h diiptot ninTOoai pot 

aTafoueQ aippaxtot dua^ipou nkyjppupldoQ^ 185 

nkoxapov Idouajj Toude* nwQ ydp iXniaw 

iazwu ni/' dXXou T^aSe deand^etu ^ofijjQ; 

dXX^ oddk pyju utu ij xTauoua' ixeipaTo^ 

ipyj de p^^TTjp, oddapwQ inwuupou 

fppduyjpa natai duaBeou nenapiuTj, 190 

iyw 8* SnwQ pku durtxpuQ Tdd^ aiueaw^ 

eluat Tod^ dyXdtapd poi tou ftXrdTou 

fipoTwu ^Opearow aaiuopat d^ bn iXnidoQ. 

fpeu. 

eW elj^e <pwuiju tpifpou^ dfyeXou Sinju, 

182. xiuTjatQ TijQ j^oXiJQ t^q xar' aurov (ahri^u Blomfield). 
183. wQ fieXet ixpouaByju i$ iuaurtaQ rerpwaxoure. 184. TtoBet' 

uae jjLot. npwiju dpeuaroe. wQ "kBi^tou ^ApyoQ^ ro nore SuuSpou. 

189. obx d$eou rou duopdZeaBae unh rwu rexuwu iaor^ MVV^' 

190. rb SuaBeou ^pouijjia ouSotfLWQ inwuupjou jJOfjrpbQ nenapJvyj, 

191. Xetnee obx ej[w. 193. napajwBoupm. 194. S nX6xafWQ 
SijXouore (GL). 179. ixtfib^e jifa/n^y VictoriaB: hes/jL^tu xai r^v M. narpi Tome- 

X 

bos. 180. odx M. 181. tpaotrBi Turnebus*: ijfaudsi M, H super 

££ 8cr. m. 182. xapdi^ Scaliger, xapdiau Heimsoeth. 183. hcai-' 

e&riv Canter: iicaidi^)f M. 185. icXijfwpi&og M« 189. ips^ y* Porson. 

193. aaiuofiat, prioribus tribus literis ab alia mauu in litura scriptiB, M. 

194. ifi/^pov* Anratus: t5^pou* M. GHOEPHOROE. 855 

SnwQ dlfpouuQ oSaa fjoj ^ xtuuaao/iTjVy 105 

diX^ e5 adip^ ^v ^ t6u3' dnoTruuaat nXoxov^ 

siTrep x^ ^^' ^X^poo xparoQ Jjv TerfjnjpiuoQ^ 

^ ^^TT^^Q ^^ *?f^ ^/i;rei/de7v ipoi, 

aTaXfxa Top^oo Toodt xai Ttpijv izaTpoQ. 

diX' elddTaQ piv TobQ deobq xaXoope^a^ 200 

ohtaiu iu ^etfxwai i^aoTikofu dixi^v 

arpo^oipeb^ • e\ Si ypii Toyetu aoDTTjptaQ^ 

aptxpdb ^^evocr' iLu aneppaTOQ peTOLQ nu&fi^u, 

xai piju aTtfioi t^i ^eoxepou Texpijptov^ 

mdwv d' Spotot to7q t ipotaiu ip^epeJQ 206 

xai Top di* eatbu TwSe 7teptTpa<pa noSolUi 

adrob r' ixeiuou xai auuepnopou TtuoQ. 

Twepuat^ TeuSuTwu #' bnoTpaipaii peTpoupeuai 

elQ TuuTo aup^aiuouat toIq ipotQ azifiotQ. 

TtdpeoTt d* wdtQ xcu fpeuwu xaTa^i^opd, 210 

OP. euyou ra Xotnd^ toJq ^eolQ TekeatpopouQ 

195. St^oyywfiwu (Gl.)* — ifauToZofirju» xijuufia (xeuuyfJLa Stan* 
lej) T^ "^b eXdwXou. 196. eS: ivd tou dxptfiwg. — fua^aae 

(Gl.). 199. Xefnee ^ elQ. 201. Tponep uoutwu. — 5Te (i. e. 

aijfieewaae Jr<) xaTd^ doTexiju dixjj. 203. d^re roS, e/ Vpiavoo 

iarlu 6 nXoxafjLOQ^ yeuoer^ &u ix fiexpoQ npofdaewQ fidro^ afaMu. 
204. rh i^Q, xa} fiiju deurepou rexfojpeou. — oe iu r^ Tfj ™w^ '^oiv 
noSwu. 206. ineedij dBrjXou Ttaeu Sfioeoe^ irti^T^T^ iro?; t* if^ 

aeu ifi^epeTQ€. 208. riju eeQ fi^xoQ rwu nodwu exraaeu TeuourdQ 
f^aiu. 210. dXff^Swu xal Xtmij, xal axmep w8euw rd napdura. 196. fii^ *xivuw6fiti¥ Tumebus: fdfxiiuuaaofin^u M. 196. tfaf?* ^u 

9 WeUauer: ^a^v^ M. 200—203 post 210 transponit Weil (post 

209 eoUocabat Butler). 201. d^n^v Ald. : duait (171 in ras.) M. 206. 
d' delet Tumebus. YersibuB 206. 207 de Kirchhoffi coniectura post 210 
traospositis verba d* ofiotot . . ifi^epttg | Kripuat delenda Tidentur. 
ofiotoi M, dfioloe m. 211 — 223. paragraphis praefizis personamm 

vices in M notantur, nisi quod v. 218 Orestis nota praescripta. 

23* 356 AESGHTLI 

ed}(iQ inafYeiXooaa^ rujjrovetu xaX&q. 
HA, iTtei u uuv Ixau doifjiSvcjv xupw; 
OP. elQ S^iu ^xetQ wvTrep i$7jd/ou itdXat. 
HA. xdt riua auuotffdd pot xaXofjfievTj ppoTOiv; 215 

OP. aovotd* ^Opiarrjv noXXd a^ ixfrayXoupeviiv» 
HA. xai TtpoQ ri diJTa TUYj^dvw xaTeoj^pdTwv; 
OP. Sd* elfil* pTj pdxei)* ipoo pdX/iop ^iXov, 
HA. dXX^ 1j dSXov T{v\ & $iv\ ip^i pot 7tXixetQ\ 
OP. ahrhq xaT^ aiTOO xapa p7ffavoppa<^S}. 220 

HA. dXV \v xaxolat to7q ipoiQ yeXdv ^iXetq. 
OP. xdv ToiQ ipotQ ap\ eiTzep iv ye Totai auTQ. 
HA. &Q (ivx^ ^OpeaTTjv TaS* iyto ae Trpoovvinw ; 
OP. ahTov pkv oSv Spwaa duapadeiQ ipi^ 

xoupdv d^ Idouaa ryjvde xTjSeiou TpejfbQ 225 

dveTTTepioihjQ xddSxeiQ Spdv ipe^ 

lj[voaxo7touad t' iv avifiotat toIq ipotQ. 

aauT^Q ddeXfou auppixpou Ttp atp xdpa 

axifpai Top^ npoabelaa ^oaTpuj^ov xp^dQ. 

Idou /?' utpaafia touto, a^Q Ipyov ^(epoQ^ 290 

218. iTteeSij r/ vuv Xafifidvw ix iaefjLovwv; rivoQ ydip ^ij hti" 
Tu/ov Imb ^emv Sre eJneg ird Xotnd€\ 216. ixndyXwQ fiaufid'^ 

Couaav. 217. ineTu^ov. 224. dneareTQ. 225. r^ in\ 

xnjdeeqL TeTyajiiiw^Q. 228. napanXi^aeou. 280. oi rtdvrw^ iv 

xq» vuv ;|^<raiv<, d^i' ehebQ abrbv l^wBev Ix^^ naeBexbv andpyavov. 214. i^uxw Robortellas: i^6xou M. 216. TtoXXda ante corr. 

M. ixnayXou/dvijv Robortellas: ixnexjrXoufiivjja M. 218. ftdrtu* b: 

/idartu^ M. 220. ripa Dindorf (ripa Salvinias): rapf>a M. 222. 
ipuHs Tomebas: i/uHetv M. roXo faota ante corr. M. 223. rd^ 

a^ ifw npoetvviKw; Arnaldas, rdvcf* ij^w npoatvvinw] Francken. 224. 
nalla penonae nota in M. oSv Tamebas: vOu M. 226. xaSoxtta 

M, xdd6x8ta m. 227 post 225 collocavit Robortellas. 228 eicien- 
das yidetar. 220. oxi^foe roft^ Tamebns: axiejfae ro pti^ M. CHOEPHOROE. 357 

mddTjQ re Tr^TjyaQ ^dk &^petou Ypafijv, 

evdov Y^uoUf X^PV- ^^ f^ '^^^^T^Q f^/>^vac* 

TouQ ^tXrdTOOQ yaLp otda v<pu Svrag ntxpooQ, 

& iplktarov fiiXTjpa Stbpaatv narpoQ^ 

daxpoTbq ikntQ onipfmTOQ aarrTjpiou^ 286 

aXx^ Tienot&wQ dlop dvaxr^ajj TtarpdQ, 

HA. & Tepnvhv Spfia riaaapaQ polpaQ fyov 
kpoi' npoaaudav n' eaT^ dvayxaimQ fyou 
naTepa re xat Tb pfjrpdQ iQ ai pot ji£itet 
OTippj^pov* 9j dk navdixwQ fyfiaipeTaf 240 

xat TTfQ xud^eiayjQ vjjXt&Q lipoandpoo' 
maToQ S' ddeX^f)Q fjal^\ ipot aifiaQ ipipmv. 
fjuivov KpdtoQ Te xat Jixij abv r^ TpiT<p 
ndvTwv peyiaTq} ZtjvI awjrfi^oiTi aot, 

OP, Zeu Zetf^ dewpdQ T&vde npayfidTwv yevou' 246 
Idoo 3k yivvav eivtv alerou naTpoQy 
i^avSvToQ ev nXercdiat xdt anetpdpaatv 
detv^Q i](idvj]Q. TobQ d' knmptpavtafiivooQ 

231. naph. zb »iv nporepotat ndieat xutov ijf^e^ (Hom. r 228). 
235. 9 Zrt nap^ iXneSaQ iu^Bij^ ^ ht ^aveiQ ddxpua abr^ ixivi^aev, 
238. 6 8d dvrl rou ydp. 240. iv aol 6pw fajripa aTepyof/Levov 

(Lfu^rpbQ arepp^Bpov^ aSnj di dne^Bexai fwt. 241. dstb xotvoo 
rb »elQ a£ fiot arepyvjBpovt. 245. BearrfQ (61.). 240. ^fuetQ 

{^fioQ Dind.) 8i^Xov6rt, 248. ^Lvrl rou ^fide. 231. ifdk Tmmebus: wl^ dk M. ^pMv Bamberger : ^piov M. 232. 

fi^ 'xnJiajrif Tomebiis: fi^xnXari:^ M. 233. oTcn^a Hartung. 234 

—36 ante 243 de Rossbachi sententia inserendi et com 246 sq. conti* 
nnati choro tribnendi yidentur. 286. awn^piog Schuetz. 239. 

i^tfioi M, i&4Fifiot m, qui idem in marg. adscripsit. 243. ft^vov 

Tumebufl: ptdvoe M. 244. aot Stanley: fiot M. 246. nulla personae 
DOta in M. npoYfidrwv Robortellus: npjiYfidrwv M. 246. /ivvav tZ» 
vof TumeboB: Ytvvavtv M, yiwa, vw m. ' 247. aittipdfjMatv b: tfirc* 
pdfiootv M. 248. di¥ija M, mut. in dttv^c m. 358 AESCHYLI 

v^ffTtQ TttiCet XtfioQ' oh yap iuTeii]^ 
&ii/pav narpoiau npoayipttv axrjvijpaaiu^ 250 

oZrw di xApk njv^e t\ ^HkixTpav Xiya}^ 
ISelv ndpeazi aot^ Tzarpnatep^ y/fvov^ 
aptpo} ipufijv e)fOVT£ ttjv aiTTjv dopwv. 
xoii Tou 9oT^poQ xai ae Ttu&vToq fJLiya 
naTpbQ veoaaobQ Touad^ aizoipdeipaQ nS^eu 266 

i$etg bpoiaQ j^etpoQ eSi^otvou yipaQ; 
oSt^ aleTou yiue&X^ dnoipbeipaQ ndhv 
itipTtetu ^otQ &v oijpaT^ edm^^ fipoTotQ^ 
ouT* dp)[tx/tQ aot naQ 58^ wjav9e\Q TTu^prjv 
fiwpolQ dpij^et fiou9uTotQ iv ijpaatu, 260 

x6ptCt dnb aptxpou d* du dpetaQ piyau 
dopov^ doxouvta xdpxa vuv nenTcoxivat. 
XO. w naideQ^ & awr^peQ eoTiaQ naTpdQ^ 
tfcfd^^ SnwQ pij neuaerai TtQ^ w rixva^ 
yXwaarjQ /dptv Si ndvz' dna^eiXjj TdSe 2ft6 

npbQ TouQ xpaTouuraQ' oQq ISotp* iyw nme 

249. ohx iart Yivva iure^Q^ oHne ript narpwav Bipau npoa^ 
dyetv TJl xaXtqu 256. iiat dnoxreiujjQ ^paQ. 256. eu&uvov 

8t& vou o rb Sexaiov CTQpatueiy 8th 8k t^q ot xa^u euw^iau i^ov 
YipoQ^ napdi riju &oiv7ju. 257. ^Bare oe abrip ^iXraroQ olwuwvm 

(Hom. Q 292). 260. d\tr\ rou intiuXijaerat rwu fiwpMU. 261. 
xaB* kaxnou (1. kauro)^ dur\ rou aw^e ijiidQ. Suuaaat y^ ^^ 
afJuxpoQ olriaQ duoexoSop^aat rbu neaoura Sofiou, 266. fjJj Su- 

udfuuoQ i^epuBeiu. 249. iur^XBXq Pauw. 260. ^iipav narpiftav schol.: ^ijpa na- 

rpSka {narpofa m) M. 261. Xfyat Ald.: fyut M. 264. xal ak M. 

ot 
266. dxof^patr M, corr. in dito^pMpaa m. 266. tH^uuov (superscr. 

m) M. 268. ^tm&t&^ (superscr. ut vid. m) M. 261. S^ hv dpstoQ 

TnniebuB: Savapiaa M. 268. paragraphns praefixa in M. 266. 

fiotfii M. CHOEPHOROE, 359 

^amvTOQ iv xijxidi maaijptt (pkoyoQ, 
OP. ouTot npodiooet Ao$iou psrfaadevijQ 

^pTjafiOQ xeieiwv rovde xhduvou itepav^ 

xd$op9tdC(ov nokkd. xcu doaj^etpepouQ 270 

axaQ bip* ^irap 9eppbv i^audwfjieuoQ^ 

el pij piretpt rou naTpbQ Tobg aluouQ^ 

TpoTtov Tbv adTbv dvTarroxTetvat XeycDv^ 

dno](pr]pdTotat Ojf^lf^^Q Taupoupevov 

ahTbv d^ l(paaxe rfj ^iXjj ^fiu/ij TdSe 276 

riaeiv /i* i^ovTa nokXa SuarepTT^ xaxd, 

ri fikv yap ix y^Q 8uaf>p6v(ov petXiypaTa 

fipoTotQ ntfpauaxatv elne raQ Sk vwv vdaouQ^ 

aapxwv inapfiaT^paQ dirpiatQ yvd^otQ 

ke^vaQ i$eaifovTaQ dp^aiav tpuaty' 280 

XeuxdQ dk xopariQ t^S^ knavrekXetv uoacp' 

267. iv dvaSoaet tphiybQ layupq., — xaedfiem ydtp rd ^OXa 
neaaav dvh^aiv, 270. dvarerafjLiva fiowv. 274. ^ ifik 0^fi{av 

fUfijpofievoQ (fiefi^ofievov Bamberger), ^ ATyeaBov rbv fjJj C^fita^ 
Bevra TrotVTfV inl rip ^ovw rou natpoQ. 275. abrbv rbv ^Aya- 

fiifivova &paaxe reXeaeoupyeev, 277. rwv i^Bpwv futXfyfmra, 

ai xoXdaetQ yap rwv ddexouvrwv fieeXfyfjtard elae rwv dSexifiivrwv. 
278. rouQ fikv ydip noXeraQ Xoefao^eev ix y^Q i^axev npbc dxpoaioh' 
atv 'A^ofidfivovoQ^ wq fiij ixdexijaavraQ ^ ^fidQ Sk awfiarexwQ ^Bap^- 
vat. 280. r^v bytd xa\ i^ dpx^Q ouaav ^v. 281. rpe^a^ 

(Gl.). — ij y^XP^ Y^p(»Q dru^ifaofiev ^ i} napaurA. pjpdaofiev napd 
rb 3cii/fa ydp iv xaxorjjre fiporol xarayrfpdaxouatt (Hom. r 360). 267. fort. ^lvovraQ. xi^xidt M, xyjxtdt m. 268. niilla personae 

nota in M. odrot Tumebus: oihe M. ntYaa^ivyio M, fitYaa^xv^^ m. 
270. xdJ^oft^d^tov Tomebus: xd^o^pedCwv M. 274—206 secludit 

Dindorf. Cfr. 1080 sq. 274. dnoxfyfittdroKn Schuetz: dnoxpij/Marotfft 

M, dndxfnfpuiTotffi m. 277. foivlftara Lobeek. 278. vtovdocooc 

corr. in v&v^ voeooa M. fiXatndvuv voaouq Conington. 280. Acc- 

jfiva^ Blomfield: Xtx^vae M. 281. inavrmsiv Etym. M. p. 630, 61: 
inavriXXxi M. HHO AESCHYLI 

ix uoy Karpipwu alpaTwu reiftupeuaQ 

Ap&yra Xapnpdu iu tnSr^ uwpwur" d^puu. 

t6 r^ oxovetvbv twv ipepTepwu fiiXoQ ^^ 

ix TTpoffzpoitaiwy iu yiuet neirrwxdzwu, 

xak koeaa xax pdratoQ ix uorrwu <p6fioQ 

xtuel, Tapaaaet, xat 8twxea&at nokewQ 

XakxijkdTtp nkdoTtrrt kupau&ku SipoQ. 

xal ToiQ TotouTotQ ouTc xpaT^poQ pipoQ 290 

ehat pezaaxeh, od ^tkoan^udou ktfiSQ, 

fiwpwu r' dneipretu oh^ dpwpiuTju naTphQ 

p^vtu, di;rea»at S' oStc aukkuetu uud, 

nduTwu d' Sxtpou xdiptkou bui^axetu Xpo^V, 

xuxwQ TaptxeoMuTa napfMpzfp p6ptp. 295 

Totolade Xpyi^rpolQ dpa xpij nenotdiuat; 

xel pij ninotda, zoSprou ear' ipraoTiou. 

nokkot rdp eiQ iu aupniTuouatu Ipepot, 

284. rbu iu ax6r<p uuu xcuouura r^u d^puu kapnpwQ ^ hte^ 
Siiuat ik^reu. 286. ^ u6aoQ. 286. ix rou 'ArapjipuouoQ Ixe. 

reuouTOQ robQ BeobQ ixStx^aewQ ruxeh. 289. kupau^iura. 292. 
dnb xotuou rb fy^aeu. 293. aurxkOetv (aurxarakbecu Abresch), 

euuotxeh. 296. xal 6 Zdnppo^^ ,rb r^poQ dppe papcuuau rapt^ 

X*Oett. 296. xdrd dnoYfoatu duaruwariou. 297. xal ei p^ 

Btd rou XP^opou (rbu xp^opdu Vict), dkkd 8td rd Skka. 

-J-^!^^' ^' *T^'" ^°''**^'- " ^^*"' ^ 283. ix npoifrpofcaiwu 

iJi?. ; T^r '• ^' ^""^- 284 post 276 transferendus vi- 

. iZ; .A^H^ ^®' scribendum yidetur Mdartrt, quod Lycophro 

MA ^Zl ^^^ ^'^^'^ *®«^«8« ^detur, neglectia testimoniis Etym. M 

!!' ?\ iLf** ^'^^^- '• ^- '"^^^f^^ 290. xpar^poi RoborteUus : 

»pMp6a M. 291. ktfiSg Tumebus: kifioo M. 293. cT addidit 

Hermann: rasura in M. Scribendum oddk. 294. ^.ijinrtiv M. 296. 
dpa Stanley: Spa M. 297. xai el M, xW/ m. 298. iwpnar^ 

uouatv M, aufinlnroumu m. CHOEPHOROE. 361 

StoS r' h^er/iai, xoi narpbQ niu&oQ fieYa, 

xou nphQ nti^et jfpTjpaTwv ipjyiaf 300 

rd fjoj noMraQ erjxXeeaTdrouQ fiporwv, 

Tpoiag dvaaxar^paQ eddd^w fpevl^ 

dutnv fuuatxolv wd* bTnjxoooQ neAetv, 

^ijXeta jdp ippijv bI dk pij, rdy^ eXtrerat. 

XO, dXV & pe^dXat Mdtput, Jt69eu 306 

r^de reXeoxdv^ 
^ rb dixaiov fjteru^aivet, 
dvrt peu i}(i^pdQ YkwamjQ ejf^pd 
yXwaaa reXeiaSat' robipetXopevou 
npdaoouaa Jixij pey^ dorei' 310 

dyri di nhjy^Q ^oviaQ ipoviav 
nXrjpjv rtuerw, dpdaavrt na^eluy 
rpiYepwv pu^oQ rdSe (pwvei. 

sir, J, OP, ui Ttdrep alvoTzarep^ ri arn 

ipdpevoQ ^ n pe^aQ 316 

r6/otp' iu ixal^ev odpiaaQ^ 

303. imb Alyia^ou xae KXoratiajarpaQ. 306« rouTfp r^ rponfp 
eij dTtofi^vae. 307. xaBdnep (Gl.)* — ineveuee (Orh), 808. 

TouTo npoardaaee ^ dtxij' dvrl XoeSopeag ydip JioeSopiav^ dvre nhj» 
T^Q nhjfpjv, 812. b ipoveuauQ, 314. Sewd na&tuv, 316. 

pMxpo^ev oupeoSpofjLi^aaQ eiQ rbv abv ro^ov, Z iarev dnb 0a>xeSoQ 
ii&wv. aXXioQ, nSppiu^ev aou dtpopeZSpevoQ' au pjev yhp iv axonp^ 
ijrw Sk iv Tip ipiarL (318). ivavrlov pkv rb ipwQ r^ axdnp^ tout^ 
iare, noXu rb lUTaJ^u tcjv Cdtvnov xoi Te^veiOTiuv ZpmQ Sk toTq 300. npb^ ntiC^t Abresch: npo^tiCst M. 301. noXkag r' Pauw. flU 305. nulla personae nota in M: JCO. praescripsit Robortellus. fiolpt M. 
907. 1} mnt in i^ M. 310. Sixi^u M, d(xij m. — /iijrauTt M, oTftat 

fiijr* ^til in marg. m. 312. rtviTio {vrrm in rasura) M. 814. 

nnlla personae nota inM: Oresti tribuit Tumebns. iAvimai^ig Hartung. 

l 

316. Sm^ xa&tv M (superscr. m). 362 AESCHYLI 

evSa a iyofjot^ edvaii 
axoxq} tpdoq a)^Ti/JLOtpov j 
ydptreq d^ hfioiwq 

xdxX^uTOi yooQ eixXerjQ 390 

TtpoaSodopoiQ ^AxpeiSaiQ. 
8tr, 1. XO, zixvov^ fpovT^pa tou 
^avovTog od Sapd^et 
nophq pakepa yxfdf^oQy 

^aiuet d^ SoTepou dpyaQ' 326 

dTOTO^^erat 8^ h ^vfjaxwv^ 
dva^aiueTae <J' h pXaTrciov, 
TzaTepmv de xax TaxevTiov 
yooQ evdixoQ /laTeuet 

Th Tcdv dftfiXa<pr)Q Tapay9eiQ, 330 

antiatr. 1, HA, xXu9i vuv^ w TudTep^ iv pepet 

ftpoaBo86/jLoeQ ^ArpeiSaeQ 6 yooQ o ehxX^Q opuomQ ydptreQ xexXrjvrat, 
319. ^dptra^Q 8k vexp<uv ndvreQ ipaai rhv yoov, 321. rolQ np6' 

repov iayrjx^at 86/iov. vuv ydip ^obx ehri 86/iot' ^pouSa ydtp rdS^ 
ij8ij€ (Enrip. Med. 139). — Trpoa&oSofiot: Ixirat {Ttpoa^oSojAotQi 
beiratQ Paley). 323. rouriarev^ ob auvavaXeaxerat rep a<o/iare 

fl (puj^exij Suva/ieQ, 324. ^ yvd^oz auvyjBy/Q^ oiQ b xpTjiivhQ Xiyee 

UevSapoQ xa\ ij ij^d} Ht/uuvtSy/Q, 325. 9jv i^ee dpy^v i/ ^t/jjf^ 

uarepov ^aveponoeeT, 326. See 8k Z/i<jdq rhv dno^vovra ^p^ 

v^aae, 329. CTjre? rh dvrere/uopeeaBae, — Z/ieoQ oux ^pe/ue f/ 

<pu)rf/' Ojree yhp navreXeoQ rapaaao/iivTj ri)v ixSixrjaev, 380. dvr\ 
rou TtoXuQ (Gl.). 331. e$aj (»i. e. 8tn)i^ e$<o veveuxuTa^ Heim- 

soeth). — xard SetxSo^r/v, 6>q xae rou dSeX^ou, 318. dvrifwtpov Erfurdt: lanlfioepov M. 320. xixXT/jvrai Bam- 

berger: xixXyivxae M. 322. nulla personae nota in M: XO. prae- 

scripsit Tomebus. 324. fiaXepd Porson: ^ fiaXtpd M. 328. Sk 

olim Hermann: rc M. raxivrwv Grotefend: rcxovraiv M. 331. pa- 

ragraphus praefixa in M (item 333, 337) : HA, praescriptum in b. xXO^ 
vov Canter: xXu^t vov M. CHOEPHOROE. 363 

TtoXuddxpora 7:i\^9yj, 
dtnaiQ Tol a kmTUfi^toq 
f^p^uoQ duaoTevdCee, 

TdipoQ d^ IxsTaQ didextat 335 

<poXddaQ #' hpLoitoQ. 
Ti Twvo ew, Tt o uTtp xaxw\/; 
ohx dzpiaxTOQ ara; 
gyat XO. diV ir* dv ix Twvde SeoQ ^pjj^tov 

&ehj xeXddooQ ed^&oyjoTipouQ' 340 

duTt dk ^pr/vwu imTOpL^tdlwv 
naidv peXdHpotQ iu fiaaiXsioiQ 
ueoxpdTa fpiXou xopi^et. 
atr. 2. OP. el ydp un 'Ikitp 

TzpoQ TivoQ Aoxtwu^ Ttdxep^ 346 

SoptTpyjToQ xaTTjuapial^TjQ^ 
hTTwu dv eoxletau iv 86potatu 
Texuwv r' eu xeXeobotQ 

333. eaw (li. e. hmXri eaw veveuxu7a€ Heimsoeth). 336. ixe- 
TTjV fjikv ifii^ ^ydSa 8k 'Opdtm^v. nXrj&uvrixwQ Sk kxaTepov ehtev 
dvT? rou evtxou. 338. oux dvtxyjrog^ dXXd vevtxrjpdvrj unb roiv 

ij^Bpwv. dnb rwv naXatarwv^ o7 dnoTptdZovrat unb rwv dvrtndXwv. 
339. b ^pijaiiwSwv ^AnoXXwv. 343. 'Opetmjv rbv vewar} auyxpa' 
Bevra ijplv. ol Sk veoxpdra ryjv inl vexpw anovSi^v. — vewarl xfi- 
xpapsvoVy Xetnet xpar^pa. — veoxpdra: xpar^pa. -kveoxpijrcou r' 
eleentXetfiofievaQ€. 344. e$w (v. ad 331). 348. roTc npoaoSotQ, 333. rot 9* Schuetz: roXa M. intrufiPto^ Hermann: intrufifitdiota 
M. 334. dva^cvefCtc b: dva^rrsva^se M. 339. paragraphus praefixa 
in M: XO. (intellege coryphaeum) praescripsit Tumebns. XP^^^^ ^- 
340. ^thf Tumebns: ^-^ M. 342. •natdv lacob: naltov M. 343. 

xopLunttv Porson, ^tdXijv veoxpSra xofi(Coi Scaliger. 344. paragra- 

phus praefixa in M: Oresti tribuit Hermann. tiXian ante corr. M. 346. 
xaryfvaplcdff^ Porson: xarevapMijff M. 348. r' iv Wellauer: r< 

M. 349. al& HLAhrens coll. Bekk. Anecd. 1, 363 al& rdv al&va 

xard dnoxoiHiv AlirxoJiog eXntv: aiwva M. :iti4 AESCHYU 

i7n0Tpeirrov alw 

zdfov StaTZOvriofj yaq 

iiafuaatv edipdprjvov. 
ikiUu^tr. L XO. ifiloQ (pikoiat to7q 

ixei xaJituQ i^avouaiv, 

xazu ][9ovog ipTipiniov 31^ 

p^fxvdzifioQ dvdxTiop^ 

itpoJioXdQ TS Totv peyiaTfov 

^dovlwv ixst TUpdvvwv 

fiacdeuQ ydip ^v^ oipp' Ojj^ 

fAopipLOv Xd^oQ mpnXdvTwv 36O 

j^epoiv T:etat^p6Tip re ^dxTptp, 
aiih'#^*. i^. HA. pyjd' &nd TponoQ 

Teiyeat ^&ipevoQ Trarijp 

peT^ dXk<p douptxu^Tt katp 

949. (ov ro^C uitavTwvTaQ imarpi^eadat npoQ ^eav ^fiwv. (350). 
C^^ur^v xa} M nokXwv xe^^ioajidvov. 351. iv toTq olxodofii^ 

fiU4n r^c Tpo/oQ» 352. rd^v euToyrj' ^pd. ydip ^ t6^, 358. 
/<iM* (V. ad 388). — ^^Q t^v (to Vict.) •noXu^warov eej^eQ ra^ovt 
dnS^iMMiv 6 )[0p6Q, 358. IIXoutwvoq xal Uepae^ovrjQ. 360. 

T^M in Motpwv fiaaeXieiav xexXr^pwiiivrjV e^wv, 361. rb ax^n^ 

rpuv T^ Toi^Q dvBpwnouQ nee&oe paXXov ^ ^qi deardTTwv (deaTaTTov 
Uobort»). 862. yuvaexexw^ obBk rourif} dpeaxerat, dXkh r^ fjajSk 
x^¥ if^X^ dvjjpijaBae. 

350. Kxi^wff versai 349 addit M. 351. dtanovriou jrdg Tume- 

kuii: iimnovTtoorag et in marg. Cr M. 353. paragraphus praefiza 

i\\ M: choro tribuit ex schol. Abresch. 859. ^v 5fppa M. i09 Her- 

iMauu: li^# M. 360. Xdxog nepcUwwv Dindorf. 361. nttmfipdr^ 

f4 ^«TjPf» Pauw: ntaififipoTdv rt fidxrpov M. 362. nuUa personae 

u^tA iu M: Eleetrae (ezschol.) triboit Hermann. Tpwtotg idem. 368. 
i«\^f«« Hm^Ui: rt(ffftf<rf M. narifp Heimsoeth: irarff^ M. 864. dU^ 
Hl^UWy: iiimv M. douptxpL^rt Blomfield: doptxfi^rt M. CHOEPHOROE. 365 

itapa Zxafxdu^poo nopov Te9d^9ai^ 366 

ndpog S^ ol xzay6vTtQ 
vtv ntjTWQ oapijyai, 

bavaTTjipSpov dlaav 

itp6ao} Tv/d mvddvea^at 
xwvde Tzovwv dnetpov, 370 

XO. TaiiTa piv, & nal, xpetcaova )^poaoo^ 
peYdXrjQ dk tu/TjQ xdt bnepPopiou 
fjtei^ova ^ojustQ' 86vaaat ydp, 
dXld dtnXiJQ yap T^aSe papdyvTjQ 
SounoQ IxveJTat' twv pkv dpcoydi 375 

xaTa yf^Q ^Srj ' t&v 8k xpazouvTwv 
j^ipeQ o'j/ ISatat aTUYepwv toutwv^ 
natai 8k paXkov jejivrjTai. 
str, 3. OP, TouTO StapnepkQ o5q 

txed' ansp Tt ^iXoQ. 380 

365. Xeinet rb w^etXtQ, 367. dndarpe^e rbv XSyov elq rhv 

nardpa abTou. — Aeenet rb S^eXov, — rotg ixetvwv, 369. Ttpb 

rdu dTto^vetv rbv narepa, — ifie, 372. bnepoptou (61.) — imep^ 
fiopeoo Tu^ffQ r^Q ayav nveouai^Q, 373. fiqBtov ydp rb eu^eaBat. 
374. denX^ pdareyt (jjLdaTtpje m) inX^pjpev, — fidartyoQ (Gl.)* 875. 
^fiwv ot aufifia)[oe oi nepl 'Ayafiefivova, 377. rouro i8t^ dvaTte' 

fwvrfraui^ rwv Sfav aruyepwv rourwv, rouro 8e fiaXXov ^AyotfjLdfivO" 
voQ rotQ noioiv ahrou aufifie^xev* TtpbQ 8 iTtdyet ^HXixrpa 8rt &}q 
piXoQ fwu 6 XdyoQ ouroQ ^(paro. 365. re&d^p^t Tafel: ti^tpat M. 367. o^^cv Porson. 369. 

np6am Herma&n: npdecw M. 371. nolla personae nota in M: XO. 

(mtellege coryphaeum) praescripsit Tnmebus. 372. r« Eirchhoff. 

873. fM»y<2€* d6vaa€u Hermann: ^mveh d dovdaat M, ^velg- ddvvf Por- 
son. 374. fiapdjryrjs Robortellus: puzpd/fiyia M. 376. xarajr^a 

M, 'd' snper 1j scr. m. rwy^c M. 377. 6aU rujrtp&v M, 5atat 

artjfjrefmv m. 877 sq. Batat' arujrtpbv rourmv ndai rl fidXXov Schoe- 
Buum. 379. nnlla personae nota in M: Oresti tribait Portus. o^c 

Schnetz: ^ ex dta factnm M. 360. &cro M. ri Schuets: rt M. 366 AESCHTLI 

Zeu Zeu^ xdTwtieu dfinifinmv 
&aTepoKotvou arau 
^pozwu rXTjfioyt xoi Trauoipf^ 
j^etpt^ Toxeuat 8^ opwQ TeXsizai, 
9tr, 2, XO» i^opuTJaat YeuoezS pot 386 

netJXTJevT* dXoAofpjbv dudpbQ 
betvopimo^ youatxdQ r' 
diXupeuaQ' ri xap xei^w 
tppeuoQ otop epTzaQ 

7roTdT€u\ Tzdpoti^eu 8e TtpqipaQ 390 

8ptpbQ aTjzat xpaSiuQ 
^opdQ^ eyxoTou arvyoQ. 
antUtr. 3. HA, xai ndT^ &v dptpSaXijQ 

ZebQ km /£?/>« fidXot^ 

^eu fpeby xdpava 8at$aQ\ 395 

mtrrd yiuotTo xd>pq., 

882. n^v 'i^fwuv. 383. TJ^ X^H^^^ KhjxojtpiiaxfmjQ xa2 AfyMou. 
384. ?ifa rb Efiotov xa\ taou rw narpt pou ^uhi)^^^, 386. Tia- 

ufjYuptxov^ kofinpov. 389. Zfiwg rb eipapfisvov napiprrarae {Tte^ 

pttitrarat Yict.) ndyraQ xcd oux dv inefiouXtu&ea^ napd rb fwtp{Seou. 
890. r^C H^etoQ fJ^u, 392. dpyiXov jAtaoQ, 393. 6 noajaotv 

afktpw ^pdjQ dvabvfiSfaax, 394. toIq i^^polg, 396. rd rou 

otxou ixpa, Xiyet 3k rouQ nepl Acfta^ov, 396. xa2 fevoero 

mari rfj X^p^y Srt au rourtuv dereoQ, 381. xflfrciM^ty lciXXw}' Emperius. 382. dn^y M, *a- saper ij scr. m. 
383. xXil^fAttv primitus M. rkdfio^t Hermami. 384. r6xottn Merkel. 

386. nulla personae nota in M: XO, praescripsit Tumebus. 386. nu" 
«fiiii^r* Dindorf. 386 — 390. versus in M sic divisi: dXoXujr/ibu | . . ^c- 
vufiivoo I . . dkkuiUvatr \ . . ^ptvba \ . . irorarar | . . npunpaa \ . 387. 
4MikivQU M, t« super t scr. m. 388. dkkoiiivTjtr M, a super 17 scr. m. 
3H()« ottfi^ Hormann: Mov M. 391. ^rac M, ibjrai m. xpadiaq Her- 
luaiUl : MUfiJiaa M. 392. aruYba M, arCffoa m. 393. nulla per- 

imMi> uota in M: Electrae tribuit Portus. xaXnir'* corr. in xai «or' M. CHOEPHOROE. 367 

dcxav d' i$ ddixcou dnatrw, 
xXuze Sk ra yj^oviwu ze rifxai, 
antisyat. XO. dkXa vofitoQ fxkv fpoviaq axaYoyaQ 

^upiiuaQ EQ Tuidou aXko npoaatxeh 400 

aifia. poqi yap XotyhQ ^Eptvbu 
noLpa T&v Tzpdrepoy ^i^t/ieutov azi^v 
krepau iTrdyotjaau ift^ arrj. 
8tr. 4, OP, nol nol drj uepripwu TupauuideQ; 

i8eTe noXuxpaTelQ ipai ^l^tptiuwu^ 405 

Xdead^* ^Axpetdau ra koin dpyjj^duwQ 
e^ovra xat dwpLdrwu 
dxtpa. nq. rtg rpdnotr' du^ w Zeo\ 
arUistr. 2. XO, ninairat d^ altri pot ^iXou 

xiap rouSe xX6ouaau olxrou. 410 

xdt rdre pku SiaeXntQ^ 

397. Xeinet Xafietv. 398. ai 'EptuOeQ napa rwv ^Sovewv ^ewu 
ren/ii^fiiuae. 401. fioqi^ 8td[, fio^Q i^eXxerat. 402. roo ^Aya- 

fiefiuovoQ. 403. rb i^Q, dnjv iripau htdyooaau Xoejfou ht^ drjj. 
404. d^e rou ol xard y^Q ^eoe. 405. dvetSwXonoeee rAff dpaQ, 

406. flfJLOC rouQ bnoXomoug rwv ^ArpetSwv. — dneanaafidvouQ xa\ 
^yaSeuBevrag rcav oTxwv. 410. dvrl rou xXuouajj. 411. Zre 
ae olxreCofievou Hw^ 'Opeara. iv 
398. raxSoviwv rtrtfiai M, superscr. m. x>l(;rt ^ Fd x^^^^ ^* 

rtfiai HLAhrens, fort xXoti d* , frac x^ovtoi rt rifiai, 399. nuUa 

personae nota in M: choro (i. e. coryphaeo) tribuit Hermann. dXXd vo- 

iwq Tumebus: dXX^ dvofioc M. 401. Xotydq ^Eptvuv Schuetz: Xot/dv 

iptvuo M. 402. npdrtpov Portus: nporipwv M. Sh^v M, *a* super 

17 8cr. m. 404. nulla personae nota inM: Oresti tribuit Schuetz. ir6- 

not da^ vtprifmv rupavvidtg, Bamberger. 405. ^&etfuveov M, t super 

cc scr. m, re^fiivufv Hermann. 408. ircrctfT/oairocrav & C*5 M, in 

marg. Cr et oTpLut ndt ric rpdnotr^ dv & Ctc? m. 409. nuUa personae 

tu 

nota in M: choro tribuit Hermann. irt^ra^rac Tumebus: irt9ra>lart M. 
410. xiap versui 409 addit M. 858 AESCHYLI 

v^tntQ miCtt Xi/iOQ' oh xap iyre^^c 
^ijpav -narptfKtv npoafipti)f ax7jvijpam\/^ 250 

o^TCD Sk xdpk TijvSe t\ ^HXixTpav 0^0)^ 
ISelu Tzdpetrzi aot^ naxpoarep^ ydvov^ 
apipoi ipuyyjv eyovTe tj^v af>T7f^ dopLOJV, 
xai Tou ^oTijpoQ xai ae TiumvTOQ fiiya 
iraTpbQ veoaaobQ Touad^ anoipdeipaQ 7:6&ev 265 

iSeiQ SpoiaQ /etpoQ eui^otvou yipaQ\ 
oSt^ aieTou yived^X* dno<pi^eipaQ ndktv 
nepnetu ^otQ Sv aijpaT^ edntf^^ fipoTolQ^ 
ooT dpj^txoQ aot naQ 58^ auavt^etQ nu^piju 
fi(opo}Q dpij^et fiou&UTotQ iu ^paatu. 260 

x6ptCy dnb aptxpou S* &u dpetaQ ptiyau 
dopou^ Soxouuta xdpxa uuu nenuoxiuat, 
XO, & natSeQy & afOTrjpeQ eariaQ naTpdQ^ 
atfd9\ SncDQ pij neuaerai TtQ^ a> Tixua^ 
yXwaarjQ /dptu Sk nduz* dnayyeiXTj TdSe 266 

npbQ TOUQ xpaTouuxaQ' ofiQ tdotp* tfd} noTe 

249. otfx lart yiuua ivreXijQ^ ware r^v narpojav dypav npoa» 
dyetv Tjj xaXtf, 266. idtv dnoxre^vjjQ ^pjdQ. 266. euBuvov 

Std Tou ei To Sixatov av)p.aivei, Sed Sk t^q ot xa^v euiu^iav i][ov 
yiptxQ^ TtapdL rijv ^oivvjv, 257. i^Sare ot abrij} ^iXraroQ oiwvwvw 

(Hom. D 292). 260. dvrl rou imfjLe^aerae rwv fiwpwv. 261. 
xa^' iaayrov (1. iae/ro), dvrl rou aa^C^ ij/fidQ. Suvaaae ydp dnb 
Ofjuxpdc olriaQ dvoexoSopL^aae rbv neaovra S6/wv. 265. pij Su- 

vdpevoQ ij^epu&eev. 349. ivTtXstg Pauw. 250. ^i^pav narpi/iav schoL: ^^pa na- 

rp&a {narpwa m) M. 251. Xiyw Ald.: ^<w M. 254. xal ak M. 

01 

255. dno^paff M, corr. in dito^wlpaa m. 256. iMovov (superscr. 

m) M. 258. titnst^il (superscr. ut vid. m) M. 261. d^ iiv dpuag 

TnmebuB: davapiaa M. 263. paragraphus praefixa in M. 266. 

VkHftt M. CHOEPHOROE. 359 

^avivcaQ iv xTjxtSt mffafjpzt fpXoyoQ. 
OP, oSrot TTpodioaet Ao$iou psYaadevijQ 

XP^i^P-^^i xeXe6a}v rdv8e xhduvov nepav^ 

xd$op9tdCa}V noiii xat daajret/iepoaQ 270 

azaQ bip^ ^nap &eppbv i$aud(o/jteuoQ^ 

el p^ fiixetpt Tou TtarpbQ robQ ahtnoQ^ 

rpoTzov rbv airbv dvramxrelvat Xeywv^ 

dno][pripdrotat ^TjfiiatQ raapoupeuoy 

ahrbv 8' i(paaxe rfj ipiXjj (ffu](^ rdSe 275 

riaetu p^ i^oura nokXa duarepTnj xaxd. 

ra pku yAp ix y^Q dua^ppdumu petXiypjara 

^porolQ nt(pa6axwu elne raQ Sk uwu udaouQ^ 

aoLpx&u inapfiar^paQ dypiouQ yud^otQ 

Xe^uaQ i$eai^ouraQ dp^aiau ^6atu' 280 

XeoxdQ de xdpaaQ r^d' knaureXXetu udatp* 

267. iu duaS6aei ipXoybq laj^upqi, — xatdfuua ydip rh, ^uXa 
niaaau duhjatu. 270. duareraiiiua fiowu. 274. ^ ip.k O^fi^av 

pMpj^ofievoQ (pe/Ji^6fjLeuov Bamberger), i^ AtyeaBou rbu pif Zy^fita}^ 
&dura Ttotu^u inl r^ ^ouw rou mrpoQ, 276. abrbu rbu jfya' 

/idfiuoua fyaaxe reXeaeoupyeeu. 277. rwu i^Bpwv fjLseXfyfJLara. 

€u xoXdaetQ yap roiv dSexodurwu peeXeyfJLard elae rwu dSexifBdurwv. 
278. rouQ fJbkv yhp noXerag Xoefjiw$eev ix y^g i^aaxev npbc dipoaiw' 
atu ^AyofidfivovoQ^ wq pij ixSexijtravraQ ^ ^fiJOLQ Sk awfmrexwQ f^aplj* 
uat. 280. r^v uyta xa\ i$ dp/r^g ouaav ^fuv. 281. rpi)^aQ 

(61. ). — ^ I^XP^ Y^p<»fQ dru^i^aofjLev ^ ij napaurh pjpdaoftev TTaf}^ 
rb 3al(/fa ybLp iv xaxon^re fiporol xarap^pdaxouae^ (Hom. r 360). 267. fort. ^(vourag. xi^xidt M, xi^xWt m. 268. imlla personae 

nota in M. oHtot Tmnebus: o^t M. fitYaaBivjja M, /itj^aa/^evifa m. 
270. xdioffetdCwv Tomebus: xi^o^pidZwv M. 274—296 secludit 

Dindorf. Gfr. 1030 sq. 274. d-KOXP^fjdxoun Schuetz: dno^^fnjfiiarolffi 

M, dicdxfnfpLaroTat m. 277. fjo^vlfiara Lobeek. 278. vmvdaaoua 

corr. in v&v^ voaooa M. pkaardvuv vdtrouq Conington. 280. ^c- 

X^vaq Blomfield: Xtx^vaa M. 281. inavriXXttv Etym. M. p. 630, 61: 
inavriXAet M. 360 AE8CHYLI 

aUaQ r' i^duei npoa^okiQ ^Eptwmv^ 

ix Twv Tzarptpmy alpaxoiv rtXnofiiyaQ 

ip&vra lapnpbv iy fft^xfp uwp&vr' dippov. 

rd rap axoreevdv twv iuepTspwu fieioQ 286 

ix Trpoarponauuu h j-iuee nemo)x6Ta»u, 

xcu Xuaaa xdt pdratoQ ix uoxtwu ^dfioQ 

xeuet, Tapdaaet, xai dtd>jtea&at noXea^Q 

XaXxTjkdTtp nXdaTtrxt Xopau&eu dipaQ. 

xat ToiQ rotoovntQ otke xpaT^poQ pepoQ 290 

eluat furaayetu^ od ^tXoanoudoo XtfidQ, 

fiwpwu t' dneipyetu ouy dpa)fjLeurju naTphQ 

f^utu, deyea»at d' ouTe atiXXuetu uud, 

nduTwu 3' dnpou xiiptXou i^ujjaxetu Zpou^^ 

xuxtoQ TaptyeuHuTa naptpMpTip pdptp. 295 

Totoeade ypTjafwtQ ipa /pij nenot^euat ; 

xel pij nenoi&a^ ToSpyou sot' ipxaareou. 

noXXot xdp ctQ eu aopniruouatu Ipepot^ 

284. rbu iu axortp vuv xevouvra r^v dfpov XofinpwQ ^fi&Q iTte- 
Seevae gXsrev. 286. jJ v6aoQ. 286. ix rou 'AyapjiixvovoQ ixB^ 

redovroQ touq »eouQ ixdexi^aewQ ruystv. 289. XupavHvra. 292. 
dnb xoevou rb S^aev. 293. aurxXUev {aurxaraXUtv Abresch), 

auvoexetv. 296. xal 6 £w^pwv *rb r^paQ dfjips fuxpalvov rapt^ 

yeuee€. 296. xdra dno^aaev dvaruwareov. 297. xal el fjjji 

Sed rou zpjjofwu (rbv Zpi^apLSv Vict.), dXXi dei ri SXXa. 

282. t' i^vec Auratus: t« ^u9t M. 283. ix Tepoarponaiwv 

^rmv, secluBO v. 286, Keck. 284 post 276 tranaferendus vi- 

detur. d^pOv M. 289. scribendum videtur fitdimriy quod Lycophro 

▼. 436 (dri^idT^ fidarcrt) legisse videtur, neglectis testimoniis Etym. M 
p. 674, 20 et Hesych. s. v. nXdarert 290. xpar^pog Robortellus : 

j^tpba M. 291. Xtfidg Turnebus: Xifioa M. 293. iT addidit 

Hermann: rasura in M. Scribendum om. 294. ^p^axttu M. 296. 
ipa Stanley:' dpa M. 297. xai el M, x-rf m. 298. aufinir^ 

vooatv M, aufininrouaiv m. CHOEPHOROE. 361 

fieou T* i(petftai, xaik naxpbQ TtivitoQ fux^^ 

xai TtphQ miZ^t ^pTjfidrwv dLpjviay 300 

td fOj TtollraQ eltxXeeffrdTotjQ ^poTwy^ 

TpoiaQ d\taazaT7jpaQ edd6$<p fpevi^ 

duotu yomtxolv d>d* bTnjxtiouQ ni/MU. 

dTjketa yitp (ppijv el dk /£^, ra/' eXaeTat. 

XO, dXX^ & peydXat Mdtput^ Jt63ev 305 

T^de TeXeuzdv^ 
f To dixaeou peTafiaiuet. 
duTt pkv ij[9pdQ yXwaarjQ ejfdpd 
xXmaaa Teieiadw TOOipetXopevov 
npdaoouaa JixTj piy^ duTei* 310 

dwn dk tiXtjx^q <pouiaQ ^oviav 
ni.rjy^v TtviTO). dpdaauu naf^etu^ 
Tpij-ipwu fw9oQ TdSe pwuet. 

itr. 1. OP. & ndzep aluoTvaTep^ n a«n 

fdpeuoQ 9 Ti pi$aQ 315 

TVjTotp* du ixat^eu oHpiaaQ^ 

303. und AlytoBotj xat KhjToufirjarpaQ. 306* TOintp r^ Tpoinp 
ehf dr.o§fffuat. 307. xabdizep (Gl.)* — intueoee (61.). 308. 

TouTo Ttfjoardaaet ^ dtxvj* dvT\ Xot8opiaQ ydp XotBopkkVy dvT\ nXi^' 
yrfi nXffY^v. 312. b ^oveoaag, 314. dee^d na&<uv, 316. 

ftaxffoi^ev obptodpofjJjOOiQ elQ tov ahv ro^ov, Z icrtv dnb 0wx{Soq 
iX$wv. aXXioQ, nbppcuBev aou d^optZofUvoQ* au fikv yhp iv axoTtp^ 
iyw 8k iv r^ ^wTt, (318). ivavziov fikv Tb ^wq t^ ax^Ttfjy tout- 
eare^ rtoXu Tb fUTa^u twv C<i>i^r<ov xo^ Te^vewTwv 5fjLWQ fik toTq 

300. Jtf>bQ ntiCst Abresch: npo<ntti^8t M. 301. xoXirag r' Pauw. eu 305. nulla personae nota in M: J[0. praescripsit RobortelloB. fiotp^ M. 
307. ^ mut in i^ M. 310. dixijy M, dixij m. — fiiyaoTt M, oXfiat 

tdjr' duTti in marg. m. 312. uviTw (veritf in rasora) M. 314. 

nnlla personae nota in M: Oresti triboit Tumebus. aivoKa:$ig Hartnng. 

i 

316. dv, xa&9v M (superscr. m). 872 AESCHYLI 

T&vd* &XOQ, odd^ dit* aiXwv 470 

exTo^ev^ dXi* dn^ adroju 
dt* dpfidaf Sptv aijnaTijpdv. 
dewu T&v xoTd yaQ SS^ SfivoQ. 

idli xXuovTSQ^ /idxapeQ ][Mvioi, 

TTJade xaTeo^Q TripTceT^ dpwy^v 475 

naialv npofpdvtoQ inl vlxjj, 

OP. TraTepj xpdnotatv od xopavvtxdtQ ^avdv^ 

ahoopevip fxoi dbQ xpdTOQ tcjv aatv dSpofv, 
HA. xdyw^ Ttdxep^ Toidvde aoo ](peiav i^o>^ 

poyetv piyav npoa9etaav Afyial^tp v^ _ 480 

OP. oSto) ydp dv aot daiTeQ Svvopoi fipoT&v 

xTfCoiaT^' el dk /i^, nap^ eudeiTrvotQ iajj 

dupoQ ipTtopoeat xvtawTolQ ^{^ovSq. 
HA. xiyw /odQ aoe t^q iprJQ naYxXrjplaQ 

olaw naTpqfWV ix ddpwv yaprjXiouQ' 485 

472. ijv ^ptae npoQ xbv naxepa, 478. xaoTa rd fafiaTa 

toTq xard y^v (y^g Steph.) ^eoTQ npdnec^ xal ob xoTg obpavtoiQ, 
477. ob^ <bs fiaaeXeT npeme, dX^ dSd^wg. 480. ware ipoyetv 

T^ imPooXtkQ Aiy^a&ou TejJLwpi^aofJLSVT^v auTov. 481. oStw ybip 

Sv aoe xpaTrjoaaneQ nokoxeXwQ ^oaoepLev. ivvofwe dk al vofufwe ^o- 
aiaz^ ai mkjTeXeTQ. 482. ytyvoiTo (GL). — el 8k fn^: &TtfiJog iv 

mpoTae xveawToTg iajj nap^ ebSelnvoeQ ^^voQ^ 5 iaTt napdi xaToe^o- 
fjtdvoeQ deirtvep TefjuufjievoQ {refixofjAvoeQ Davies). outwq Tb l^c, twv 
SAAwv vexpwv fJLeTaXofjifiavdvTwv ivayeaafjuwv ab dxefjLog laj^. 484. 
xT^aewQ (GL). 485. e^ ir^ Afjrta&og dnoXsTToe, xdyw yafjajBi^aofiae, 470. Twvd* dxoQ Schuetz: ra^v d* kxdc M. 472. dC ^fiAv Mptv 

Klaiisen {Ipiv invenerat Hennann) : amffiayatpttv M. 473. t&¥ addidit 
Hennann. 476. yexi^ PortnB: vixiju M. 477. Oresti tribuit Robor- 

tellus: ^HA praescriptnm in M. 478. alroofiiv^Tumehus: alroofMvde 
M. 479 — 484. nullae personanun notae in M. 479. roidvdt aou 

TomebuB: ro}dde4r*ou M. 483. ifmupoiat Auratus: iv nopoXat M. CHOEPHOROE. 378 

noDfrwv dk np&rov rnvde npsafieoaw rd^ov, 
OP. & y€u\ Spbq fiot itarip^ iitomeoaat /Jtdpjv» 
HA. & Iltpciipaaaay S6q di r' tSpopipov xpdvoQ, 
OP. /iipvTjao Xouvpwv oiq hoofladyjQ^ ndrtp. 
HA. fMipvfjao d^ dpfiphjaxpoy qi <r' ixaluiaav» 490 

OP. iridaiQ d^ iqaXxtircotQ i&ripeod^Q^ ndrep. 
HA. alajipwQ re fiouieoTolatv iv xaXuppaatv» 
OP. dp* i^eytipifi rolaS* dvetdsatv^ ndrep] 
HA. ip^ dp^bv aTpetQ ^lkTarov vb aiu xdpa\ 
OP* ^Tot dtxTjv taXXe aoppaj^ov flXotQ^ 406 

^ TCLQ S/iolaQ duTidoQ XafioQ Xafieiv^ 
etjrep xpanjdetQ y^ dmvtx^aat ^iXetQ. 
HA. X6U Tijad^ ixouaov Xotadiou ^o^q^ ndrep* 
Idwv ueoaaobQ TooaS* i^jjfiiuooQ rdipip 
ohxetpe 9t]Xou apaeuSQ 9* Sfiou ydou. 600 

OP. xal fiij ^^aXeiipjjQ anippa IleXontdwu T6de. 

ofjTw ydp ob Te^uTjxaQ odii nep ^auwu. 
HA» natdeQ ydp dudpi xXijdSueQ awTi^piot 

486* Tipc^aw (61.)* 487. iureuBev dfwejkua Td, itpoawna 

*0piaTOo xai HXixTpag^ npwrov Sk Vpiarou. 489. otQ dniBaueQ. 
491. datdiffMiQ deafwTQ' Hyet 8k rfj dSte$o8ebT^ ia&^t. 498« 

imfiooXeoToTQ ninXotQ. 496. 9 '^^ S(xiju aufipa}[ouaau Ijfih 

xar* oakrwu nip(f*ou^ ^ ab xdXaaou tdnobQ. 496. duriXafie (01.). 

602. idv ^fietQ &fiMu. 608. Std ^pi^Q adfCotiu ae. -^ ebj^fiht. 487 — 494. paragraphi singulis yersibns praeflxae in M, nigi quod 
486 ante paragraphnm notam Orestae adscripsit mi. 487. narip* 

Robortellns: ndTtp M. 490. &g ixaluiwg Gonington. 491. ni- 

ioLiQ Y^ dxaXudrotat i^jjpeu^ek Gonington. 493. dvuld^mv Robor- 

teUns: duM^aaw M. 496 — 521. nnllae personarum notae in M: 

406. OR, 498. HA. adscripsit Tyrwhitt, 601. OP, Hermaan, 608. HA. 
et 606. OP, Weil, 608. XO, Hermann, 612. OP, et 621. XO. Robor- 
teOng. 496. Xafide Ganter: fiXdpas M. 600. y^oy Pauw: y^uou 

M. 601. /difaXg^a M. 603. xhfSdyof Schnetz. 374 AESCHTLI 

&au6un' fpeikot d* &q dyouat dtxruou^ 

vbu ix fiudoS xXwffT^pa atjiCouTeQ Uuou, 505 

OP. axou*^ bitkp aou rotdd* Stn* ddupfiaza^ 
oATbQ dl fftpZjj '^6u3e TtpijaaQ Xdyou. 

XO, xai pifu dpepfpyj Tdud* heiuaTou X6you^ 
Tlprjpa Tipfiou t^q duotpwrrou TU}[rjQ. 
T& i* akk\ inetdij dpdu xaTwp&waat <ppeui^ 510 
IpdotQ du ijdfj daipouoQ netpwpeuoQ. 

OP. Itnat' nudeadat d^ oddiu iar^ l^w dpopou^ 
n6^eu }[0&Q enepipeu^ ix tIuoq X^you 
pe^uaTepou rtpwa* durjxearou nd^oQ^ 
^au6uTt d\ od fpououuTi^ detXaia /«/Of^ 615 

inepnez* (obx ix^tp* du elxdaat T6de) 
rd dwpa^ peiw d* iart ttjq dpapTiaQ, 

504. ixehtoe ydp ininkeov (inenXiovreQ Abresch) aijfiaiuouat viju 
iv l3o9^ aa^vnjv o5tw xa} i/fJLeTc CwuTeg ak rbv ^avovra. — ^eX^ 
Xoi', rd xou^a $6Xa rd dvafiaardCovra iv r^ ^akdaafj rd 3ixroa, 
506. iv nspe^pdaee rbu (rb Abresch) xXwarbu kevov. 606. dvrl 

rou neia^yfrt (Gl.)« 607. dvrl rou inaxouaaQ ^fiwv. 608 

(immo 609). Xeenee if elQ, 609. noXu&puX^rou (noXoBpijv^rou 

Enger). 610 (611). w 'Opiara. 511 (510). rd xard rijv 

Ofayii^ Afyia&ou. 512. i$w rou npoxee^vou. 514. dvrl 

rou rtfmaa abri}, — dviarov (GL). 515. rw bn^ abr^Q ^avovri 

xai fjJ) ^povouvre rd abr^Q. 516. ob (delet Abresch) 8tardCw 

8re ohx (1. 3rou Ivexa) inefi^fiij, 617. dvrl rou bnep^aivee rd 

dftofyr^fiara r^v dTtb ribv dwpwv neSw xcd napijfopeav. 504. Sa M. 505. cdaCovr^a M. kivou M, Xlvov m, kivtf» Clem. Alex. 
Strom. n p. 505. 507. irthZyn M. 508. dfisfi^ rdv^ Canter, frec- 
varov Hermami : dfxdfi^rov de rtvardu adscripto Cr M. irtivdrTjv Blom- 
field. 510. xard/ot9a>Meante corr.M. 612, nu&sir&atlilL^nui^ie&aim. 
515. ^v6vTt Abresch : (^avouvri M. 516. rdSe mui. in rdde M. 517. 
fuiw Tmnebus: pLiew M. ^wp\ dXeiCw Kirchhoff. CHOEPHOROE. 375 

rd ndvra yap nc ixj^iai^ dv#' (dfmtoQ 

kv6Q^ fidTijv 6 fi6)[BoQ' &d* ^ec i6]roQ. 

^iioitrt d\ ehttp 6lal^\ i/ioi ippdaov vdde. 520 
XO. old\ & rixvoy^ nap^ ydp' ix r dvetpdrmv 

xai vuxTtTTidyxrofu det/jLdrwu itenaXpivTj 

/odc inepujfe rdade dua^eog yuvi^. 
OP, ij xcu nimaSe roSuap^ wor^ dpi^wQ ippdaat\ 
XO. rexetu dpdxour' Sdo$eu^ &q airij Xiyet. 625 

0P> xai not reieoTf. xai xapauourat i6yoQ; 
XO. iu anapyduotat natdbQ hpplaat dlxiju. 
OP. rluoQ fiopaQ j^pi^Zoura^ ueoYeuiQ ddxoQ\ 
XO. adrij npoaea^e paarbu iu rd)uelpart. 
OP. xau nwQ drpwrou oi&ap fju bnb aroyooQ] 530 

^O. &ar* iu ^dXaxrt i^p6fifiou atparoQ andaat. 
Z' OP. oSrot paratou S,u r6d* Sipauou niXot. 
XO. 9j 3* i^ Sttuou xixkayeu inroTifziujj. 

520 (immo 517). 6 de dvrl rou ydp. 523. dae^ (Qtl). 

626* xejpaXoiourat. — durl rou rd ife^Q rou dveipou. 527. tbQ 
naSda adrbu ixreluae iS6xet iv t<hq anapydvotQ. — dnb xotvou rb 
ido^ev. 628. TtpbQ rb Bpdxoura ehrev rb ^p^ovra. — dvrl rou 
viov (Gl.)* 580. rou pxarjTou Byjpiou. 631. dur\ ydXaxroQ afyia. 
632. Siffavov^ StptQ^ ipoMrajala. tb ^ 8i^ 8re dnb t^q SiffewQ nofiij^e 
rb S^avou. — rb ix rou dvSpbQ 'AyapdfivovoQ ^duraofia. 519 et 521. Cr in margine M. 520. oMifiLoi M. 521. nafy^ 

Ponon: ndpei (tt in rasnra), adscripto yp. napSjir, M. 524 — 52. nnl- 
lae personamm notae in M, nisi quod 524. 525. 526. 549. paragraphi 
praefixae sunt. 524. n^offdt» M. roZvap M. 528. rlvoq Wel- 

laoer: rcvdo' M. jif/n^Coi^ra M. vco^^cvic Tnmebns: vtoptukaHL. 529. 
fiuundv Blomfield (^io^ov Porson): fita&t^ M. rdfvtipari Porson: r' dvc^- 
part M. 530. Cr in margine M. — oS/kip ^v Pauw: od^apijv M, oO^a" 
pev m\ bnb ardyouq Schuetz : bnoaruyoc M. 532. yersui praefixum x ^^ 
M, ^v r6S* . . xiXoi Martin: dvdpbtr . . niXtt M. 533. xixpa/tv Robor- 
telluB, Kixkai/ytu HLAhrens. inronitiiyri ut vid. ante corr. M, corr. mi. 376 AESGHYU 

nolXoi 3' du^w^ hrofkfoMvTBQ axdztp^ 
XafAjmjpeQ iv S6/iotat deanolvrjQ xdptv i^ 

jtifinet r' imtxa rdade xjjdeiouQ jj^oac^ 
dxoQ TOficSov ikmaaaa Tnj/idra^v. 

OP, dkk^ eSxopat Y^ r9j8e, mt narpdQ rdftp 
ToSvetpoy elmt toot* ipo\ TtXtaip6pov, 
xplvo) dd Toi vtv &aTS auYxokifOQ i/etv. 540 

ei ydp rhv adroy -j^iapov ixitnwu ipot 
o5ftQ enaaa anapyauTjnket^eTo 
xai fiaaTbv dp<pi](aax^ ipbv i^penrrjptov^ 
^popL^ip T ipt$ev alpaToQ tpikov ydka^ 
9) 8* dpfi Tdpfiet rtpd* infppw^eu nd^etj 645 

Set Toi vtVj d}Q i^peipev ixnaykov TepoQ^ 
itavetv fitaiofQ' ixdpaxovTwlhiQ d* hj^op 
xTeivo) vtv^ wQ ToSvetpov kvvinst Ttfde, 

XO, Tepaaxomv 8e Twv8e a* dkpoopax nipu 

684. dvekaiupav (6L). — ol afieaBevreQ ifSi^ kapm^peQ, vb$ 
yitp ^v. 536. t&q npbQ ed/ieveiav 'A-jrafjLifiwvoQ, 637. M- 

paneuTtxbv tapja^ Bepdneop.a rfjo^txbv rwv xoLxmv ohjBetaa note?v, 
~ keenet rb noteTv. 689. abrb rb Svetpov, 640. auvrjjipi' 

vwQ rjj dhjBeequ 541. rijv yaardpa r^Q Kkoratiujarpa/Q, 542. 
intfiekB/aQ i^touro, 647. 8eT roe vev^ Sq IBpe^ev: wanep 8t* 

oTparoQ iBpetpe rbv dpdxovra^ 8ei abrijv d-p&pat rip i8&ff ydkaxrt, 
o iare 8t aSfiaroQ r^v ifi^v ineBofilav nksffpwaat. 547. dyptw^ 

BelQ xar* ahr^Q. 534. dvigihv y&Ickenarius: dv^X&ov M. 540. aor^SkkaQ Yicto- 

A 
rius: m}mi6kto9 M. 541. ixltKmv Blomfield: ixktinmv (» in ras., 

faerat «<) M. 542. Cr in margine M. o6^tq Porson: ob^l^ M. in* 

dfid medpjrav* Elausen. ijktkiCfro Metzger. 543. lioarbv Blomfield: 

ttaa^bv M. 544. r' Hermann: d' M. 545. dfn^ rdpfiu r^' 

Ponon: dft/pirapjSeTw8*»M. 547. ixdf)ax6vrwv^Ur mut. in htdpaxov- 

rw&€ltr M. 549. dij Eirchhoff. rwvdin* mut. in rwvdia^ M. GHOEPHOBOE. 87T 

xiyoiTo d^ oZxo^. rakXa d' i^ou fUotQ^ 550 
TobQ i* iv u notelv^ robQ di fjcij rc dpav Xfywy* 
OP, iatXouQ 6 fitui^oQ* rrjvdt /aku 4netj(eiu eaw, 
aht& de xpoTtvetv rdade oov&^xaQ ipdQ^ 
&Q &v ddXtp xreivavTeQ avipa Tlpiov 
d6Xip re xdt XTj^if&mv iv radrtp fip^xV ^^ 

ifauSvreQf fj xai Ao&aQ ifijptaev^ 
dva$ ^AnoXXmv^ pdvTtQ dfffeoiijQ Tb nplv. 
$ivq} ydp elxtoQ^ TravreX^ adipfjv e^^o^v 
ij$o) abv dvdpi T^d* i^' ipxeiouQ nuXaQ 
DoXddj^^ $evoQ Te xai 3opi$evoQ d/ptov, 560 

dppof de fwviiv ^aopev /lapvT^aaiSa^ 
yXwaaijQ doTTjv 0€oxidnQ ptpoopivo}, 
xaX d^ dupwpwv ooTtQ dv ipatdpq, tppevi 
di(atx\ inetdi) datpovq, dopoQ xaxotQ' 
pevoupev oBtwq wot* inetxdCetv nvd 606 

dSpouQ napaaxetj^ovra xdlt rdd^ ivvinetv 
Ti 3^ nuXatai rbv IxitTjv dneipj^erat 

662. auvTopoQ (61.)* -- ri^v VXexrpav, 554. rbv *AYapjep' 

vava. 666. xaB6. rb i^Ci ifijptae rb npiv. 668. dfpm 

A^ rou iotxwQ, — reJietav (Gl.). — navanXiav ^ reXekiv napa- 
fioX^v (ntptfio^v Yict.) S^^v (evou. 661. ^ovtxi^v. otpai' 3k 

0mxixi^ BeXecv. 664. rerdpaxrat, 566. xdv pi) Se^twBw" 

psv^ pevoupjev npb zwv fiupwv in\ rocourov toare eixdCetv rtvd Srt 
i^fnpjw^pev xaJt rotaJura Xsyety. 660. r^vovrd &* Weil. 661. robi fiiv re Stanlej. 662. <rrt/« 

X^tv Porson: arix^tv M. 654. arrt/vavrcc Robortellas: xrt/vavratf' M. 

666. k^tt^^d&mv (fuerat Xtfftjp&wffiy) M. 666 sq. ddlotai xak Hartnng. 
0dinow iv r. fi. kq^HvreQ lAHemming. 669. i^* kpxelouq Tume- 
Ime: i^epxlouff M. 661. ^wfiev TiimebuB: oXaofuy M. Ilapv^da 

Porson. 664. di^atr' Tumebus: U(atr* M. 666. d6fitoug Boisso- 
iiade: 66fiota M. napaartix^ra Yictorius: ira/Do^c^^ovra M. 667. 

xdleuat Blomfield: nul^tm M. 378 A£SGHYLI 

AlytadoQ^ tlnep oldev IvdrifxoQ nap(ov\ 

el i^ odv dfitiipQi ficddy kpxeiwv nol&v 

xdxeivop iv fipSvoeoty ebpijtno TtarpdQ^ 570 

ijj xat fwXwv Inetrd pot xarA aripLa 

dpel^ adip" ta&t, xa} xar^ d^daXpobQ fiaXel^ 

npev adrdv eineiv nodandQ S $ivoQ\ vexphv 

^7)00) nodwxet neptfiaXwv j^akxeupart. 

fdvoo 3^ ^EptvuQ od)[ bneanavtapivTj 576 

axparov alpa nierat rpin/jv n6aiv, 

vov oiv au piv ipuXaaae rdv olx(p xaX&Q^ 

SnwQ dv dprixokXa aupfiaivjj rdie* 

bptv d^ enaevw yX&aaav eSfiij/jtov ipipetv^ 

atydv #' Snoo dei xdi Xiyeiv rd xaipea, 580 

rd d' aXXa roortp deup^ inonreuaae XiyQ)^ 

(e^ij^dpouQ iywvaQ dp&waavTt pot, 

itr, 1, XO. noXXd ptkv yd rpifpet 
Seevd Setpdrwv apj^ 

569. fiijXdv rbv odSov. 672. ro i^Q' ad^' Xa^t nph abrdv. 
574. r^ ra/eT &^ee, wq inl ifjj/fu^ou dk etTtev. 675. oix dno- 
ruy^dvouaa, 676. wq ei l^ rou rpfrou xpar^oQ^ pLerd 51;^- 

fUfivova rJiv 860 rourwv rb alfia, 677. w ^HXexrpa. 678. 

aupipwva xak bytwQ auvappoZofieva raiQ vewarl auvBifxouQ ifijwv. 
580. rd j^pijatpa. 681. ra» nuXdSjj. 582. aupnpd^avri fwt, 

683. noXXd rixret 6 dijp ix r^Q ijXeax^Q dxrtvoQ Tmjvd xa} kfmerdu 
ela\ ydp S^etQ i^ dipoQ nfnrovreQ. 684. xard nepl^paatv^ Sef" 

fiara. — xaxiov xdxeara fiXdfinj. 569. jSaAwv M, fiaJidv m. kpxtfwv Stanley: ipxuov M, kpxlov m. 
571 sq. delendi videntur. 572. d/>er Bamberger: kp^tVL. fiaXeX Bx)^ 

bortellus: fiaXelv M. 577. vOv Blomfield: euv\ sed v' eraso M. 

578. wfifiaivu M, 71 snper c< scr. m. 582. dp^wcovrt Pearson. 

58S. paragraphum praefiidt m. ya Schuetz: ydip M. 584. dttcvd 

Heath: duevd xal M. CHOEPHOROE. 879 

nSvTtal r' dyxdlai xytoddXwy 686 

dvralwv fipovoTffi 

nXd&ouat^ pXuaTouat xal neda^/juot 
Xaunddeg neddopot 
TTTavd re xai Tzsdofid- 

pova xdvepoivTwv 690 

alytdwv ippdaat x6tov. 
aniistr, 1. dXX^ bnipToXpov dv^ 

dpoQ <ppAv7jpa tIq Xiyot 

xat yovatxcbv <ppeatv tXtjp^vwv 

TzavrdXpoug ipwTaq 696 

aTatat auvvopoug fipoTwv^ 

^oOjtoo d' hpauXiaq 

{^fjXuxpaTijQ dnepoy- 

685. ax xotX&n^TeQ (61.)* 686. ivavrr (ivavr/a;v Abresch). 

587. yevvSHtt xaX a5$ouatv. — al peTOl^h yT^g xal obpavou XajjLndSeQ^ 
rooTioTtv^ 6 bnb ijXtoo (ptoTtZdpevoQ djjp, 688. ai dixrtveQ rou ^XIoo 
al xafiijfupevai, 591. xaTatytdwv, — ivvoi^aov (61.)* 592. 6 

dXXA dvrl Tou de, 593. rfg Xiyot ippealv^ dvTt rou iwoi^aetev, 

695. aatd xotvou rb rig Xiyoe. 697. Sfioexoereag (Sixoxoeriag Robort.) 
(61.). 598. 6 yuvaexwv xparwv, Xiyee 8k raSra, Sre ij KXuTat- 

firiarpa xarw^epeia^Q Ivexa rep Alyea^ep iyap^^^ij, — dvr\ rou aruy' 
vbQ x€d bnepvj^avoQ. 686 sq. dvraitov Ppuooirt' nXd^ooct xal Hermaim {fiXaaroum delevit 
Knick). Ante 588 paragraphus erasa in M. ntddopot Stanley: nw 

ddftapot M, nsddftapot et in marg. otfiat nidoopot, fv ' j rd ai^fiatvoiuvo^ 
/uritopot m. 589. nnjitd M, a* super ij scr. m. — n—dofid' M, 

KtSofid" m. 690. ntdofidiio^' &v dvtfioivrwv Franz, fort. Ktdofid" 

fiov^ Av dvefidevT^ Av, 694. ^ptmv Ald.: ^ptaelv M. rXijiidvwv 

Klausen: rXjjpidvwv xai M. rXafidvwv Dindorf. 695. ipwraq y. se- 

quenti addit M. 697. ^uCu/oo Enger: ^uCoroua M. 598 sq. dni» 

ptoroa, litera r ex ;r facta, M. napavxdt (fuerat fort. sra/mvcixclc) corr. 
in napavtxdt M. 380 AESCHYLI 

TOQ ipwQ Ttapavtxqt 

xutoddAwv re xai fiporwv. r> 600 

8tr, 2, Xarw 8' SartQ odj[ bmntrtpoQ 
^povriaiu SauQ^ 
rdu & natdoXo- 
fiOLQ rdkatua deaviaQ /n^aaro 
nupda^Ttu np6uotau^ 005 

xarat&ouaa natdhQ da^otubu 
daXbu T]ktx\ imt pLoXwu 
paTpobeu xeidSjiae 
$6ppeTp6u re Stau filou 

potp6xpauTou SQ fjfiap. 610 

antistr. 2, SXXau Srj Ttu^ iu XoyotQ azuj^etu 
^oiuiau UxuXXau^ 

601. Yiuwaxirw S* SartQ 6 TtaeSeu&elQ ob^ ImoivripotQ ^pouriatu^ 
Tu* j^ rb 3q imoraxTexbu dvrl rou 6 nporaxrtxou, — ^ M *©2I^C| 
dLkX' dkfj^luQ /xaBeiv BeXwv. 603. ^ rip natSl MeXedyptp Xupj^ 

vafiivij. oZrw rb l^c, ^vrtva p.T^aaro npovotav rdXatva BeartduQ ^ 
natSoXufjta/Q xa} TtupSa^Q. 607. ^Xtxa ^ufiperpov rw natSl SaXdu^ 
i$6re neaiiV dnb r^c fin^rpbQ ifioi^aev^ rouriartv i$6re yeyivviyrat, 
— di^^ oh, dvrl rou i$6re. — ^Xtxa (ufiperp6v re : rbv aup/ierfn^ 
Bivra abrtp elQ rb Sth ^ou p.otp6xf>avrov ^fiap^ 8 iartv^ elQ rb ^fuip 
r^Q C<oi^c rb unb Motpwv Seano^6fievov {^Xtxa (ufAfjterfwv re r(p natSl 
SaX6v, ^Xtxa^ i$6re . , Yeyivvi^rat* (upifierpov, rbv aufJLfJuexpyjBivra 
xri. Euger). 611. dnb xotvou rb Tarw rtQ, 600. xai arpofiatv Weil. 604 sq. xatdoXofidq Dindorf: natdoXu' 

fiaa (idqne in uno versu) M. 605. nupda^iv Hermann: nupda^ 

riva M. 606. xaraOhuaa Canter: x* aii^oOaa M, x* af&puffa m. 

V 

600. ^tal Canter: Std M. 610. fjtoip6xpavrov Canter: fiotf}6Mpavroa S* 
{v snperscr. m) M. Post lc litura in M. dfjMp Dindorf. 611. Okkap 

Portus: dXla M. ^ iartv Hermann. 612. ^tviav xdpav Merkel, 

f . Yuvaiji^ Palej. CHOEPHOROE. 881 ax* iY&p€ou onai ipmx* d7rw?.eaev (piXov kfnjuxoiQ 
ypoaoxfiijrotaiv SpftotQ 615 

md-^aaaa Swpotat JUhw^ 
Niaou dihivdTaQ rptj^hQ 
yoaipiaaa* OKpo^o&Xwq 
Tcuiouif* & xuvd^pwv Sttuw. 
xqrzdvet Si vtv ^EppaJQ, 620 

9tr, 3, hrsl 3* impvaadpjju daetkiywv 

Ttouwu^ dxaipwQ 8e dua<ptkiq yapij' 

Xeup* dne6)[ezov dojnotQ 

yovaixopookouQ ze prjTidaq (ppevwu 

in^ dudpt reu)[eaip6p(p^ 625 

in^ duSpl drjotQ intx6r<p aifiaQ^ 

riwu d* ddippavrov kariau doptwv^ 

614. rhu narepa Niaou. 615. ore (i. e. aT^fie/waat Sri) opfiou 
Imh MIuw6q ^aeu eikjj^euae Ixukkau, ob St^ Ipwra» 617. r^ 

i^Q^ dTtwXeaeu & xuu6^pwu Neaou nveoura unv<p, 618. dnpouo^rwQ^ 
od itpoaxe^afidui^ rh dnoJh]a6fieuou. 6}q npod6riQ ydip rou narphQ 
irt/iwpi^ij unh MiuwoQ. 619. dur\ rou daBfxaeuoura (61.). 620. 
rdv N/aoUy ^ riju SxukXau. -^ b Miuarog. 621. ketnee /lu^aofiae 

Kkuratfn^arpaQ. 622. 6 Si dml rou ydp. — rou AlyeaBou. 624. 
Xehtet elpydaaro. 626. in^ duSp} ^o^epip xa\ aefiaaro} xa\ napd roTQ 
noXefjIoiQ, 627. dBpdtruurou. Seh rh BpdaoQ yhp fSourae ai Aiffiueat. 613. Sntp Porson. 614. dntbkiaiu Robortellus: dndktetv M. 

616. xpuaox/iifrototv Hermaiin: j^potnoSfi-fyrotatu M. 616. nt^^^oaoa 

Abresch: net^-^aaaa VL — Swpotat Ald.: Sdpotat M. futuw corr. in 
/»i¥w M. 617. Niaou Blomfield: uiaou M. 618. uoa^aaa M, uoa^ 

^iaaa* m. 619. nutlou^^ Heath, fort iuS6vS^\ 620. xf«/avt(, 

eraso jr^ M. Si utu Blomfield: Jt/av M. 621. stropham post anti- 

Btr. ponendam censet Preuss. ine/unjadpoiu Heath: ine/iu^aaiuu M, *d' 
super if scr. m. 622. ndSmu Stanley. Fort d^tp& rh dua^kg xrl.; 
625. in margine 8apple?it m ut videtur. 626. A^focv inlxdrn» M. Fort 
kaoiatu iurdxt/t (kaoh Gonington, S^otatu iurdxft Weil). 627. riof Stanley. 382 AESCHYLI 

yuvatxslau aroifiou alj^fidv. 
antistr, 3, xaxwv 8k TrpeafieueTat ro Ar/fiutov 

XSytp' yoazat 8e Sif mdet xaxd' 630 

nvuaTov. jjxaaeu di tcq 
To 8etvdu &u Arj/iulotat Ttijfmatu. 
&eoffTuj'i^T<p 8* dyet 
ppoTwu dTtpwi^iu oij^eTat yeuoQ. 
aifiet ydLp oSuQ to SuaftXkQ ifeotQ. 635 

tI twu8^ oux iu8ixwQ dyetpw^ 
8tr, 4. To 8' dj2t Ttkeuuduwu ^ifOQ 
8tauTatau d$u7reuxkg odr^ 
8tat JlxaQ. To pij diptQ ydp o*j 
?.d$ 7ri8ot TTaToufieuoUy 640 

Td Ttdu dtbQ 
aifiaQ napexpduTeq od &eptaTWQ, 

628* Xefnet ij xard, 629. fietZov dvofidZeran, — keinet efH 

yov, 630. iv Sti^iri^fjLaTt (Gl). — fUOT^Tov, 631. elxoviaeti rtQ. 

632. r^ xard KXuTaifiijaTpae. 633. 6 de dvTl tou ydp. 634. 

r^ Twv ArjpvtdSwv, 636. auvd^aaa xaTr^yopw, vOaaet ydp pe 

zh Slxatov TauTa Xiyetv, 637. to 8k f/ypoff r^c 8exi)s^ rb Ixou 

mxpiav^ dvTtxpu 8ed nveupovwv Spp^, 688. Spp^ (Crl*)* ^S^* 

r^ ydp fiij Sixaeov ob SeT dfiekeeaBae^ ouSe napaaewndffBat^ dXX* ix- 

Sex^aew^ ruyj^dveev, 640. Xeinee aufi/^epov iariv, 641. ^eA 

nee 6 ydp^ xal eare, rb ydp ndv tou deb^ ae^aQ nape^i^aav d&e^ 

fjJarwg ol nep\ rbv Acjrea^ov. 642. dvrl rou natpe^ijh^aav. xal 

iare pero)^ dvrl j^i^paroQ, wq ro> {rb Rob.) ^xapnw ^pe^ofievi^n, 

(Hom. 9 307). 

j 

628. yovatxilav r' Hermann. alxfidv ante corr. M. 630. Sif no^ti 

M. kdytfi yoar^ dk d^ fio&9i Merkel. 631. ^xaatv M. 632. itv 

Portus: ab M. jr^fia^i M. 633. dyet Auratus: ^/£( M. 634. 

fort ^dvog. 638. odrf Hermann: ^ouxai M. 638 sq. d^uneu' 

xkff I . . d{xaff I . . od I M. 639 sq. ^tal dixagy rd fiij ^ifitSj XSt^ ni- 

dot naroufiivaq HLAhrens. 640. nidoi Hermann: nidov M. 642. 

napexfidvrag OMueller. od iSefuar&g Dindorf (od ^etiioTQH Porson): d^e- 

fjMTwe, a mutato in oe;, M. X3H0EPH0R0E. 388 

anHgtr. 4. JixuQ 3' hpelderat no&fJLrjV 

npoj^akxeiet d* Altra ^aa^auoupydQ' 

rixyoy d' kirsiaf>epet dtpaae 645 

alpdvwu naXatrepwv 

Ttvet fiuaoQ 

Xpoytp TtkoTTj ^tjaafiippiov ^EptvoQ, 

OP, ndi nal^ &6paQ Sxouaoy kpxeiaQ xrunov, 

TtQ Ivdov^ & ndi^ nai^ pdX aMtQ,^ iv d6potQ\ 660 
TptToy t68^ ixnipapa dwpdro})^ xaXd)^ 
einep fci6$e\/' eartv /ftyia&ou 8tai. 
01, 6?ei/, ixoua}' nodanbQ b $e^0Q] nSi^eu] 

OP. affekke Toiat xupiotat Swpdrwu^ 

npbQ oSanep rjxto xdt ipepo} xatuohQ X^youQ, 655 
Toyuue 8\ cjq xdi uuxtoq dppL ineiyeTat 
axozetuou, &pa 8^ ipn6pouQ pedtiuat 
Scfxupau iu 86potat nau86xoiQ $iuwu, 

643. fieZoi SexaeoauvTjQ xaTafidUerae. 645. durl rou notuiju. — 
ineta^pipet 8k toTq otxotQ rexyov naXaewv alfidrtoVj o iart^ rixret b ip6' 
voQ SAXov ip6vov, — keenee ^ knL 647. dnatxel, 648. ^ nepefi6r^Ti>Q, 
650. TeQ iv 86poeQ, 651. ixnepcLaai reva xaXeo, rb ixnepapd itrre 
(1. fpijae) Tbv Sedxavov Tbv elat6vTa x€u i^t6vTa npbQ rdc dnoxptaetQ, 
656. nept^paoTtxaiQ^ ^ vu$, 657. bSoenopouQ (GL). 658. iv toiq 
navboxotQ 86potQ rtov $evo86x(ov xatpbg rijv ayxupav 'npoaoppiaijjt 
(corr. in npoaoppSf^aat m) touq b8oen6pouQ^ dvT\ tou xaTaXoirat, 643. ^Mn^tf M, 'a' saper 17 scr. m. 644. npoxaXxeu^t lacob: npotP' 
j^aXxMuu M. 645. dtfiaee (<r in rasura) separato versu M, ddfwtq 

Schnetz (d6funat Pauw). 646. alfjudrtov ex schoL Stephanus: dwfAd- 

tm M. 647. rlvtt Tumebus: rs/i/fic M. rlvetv Lachmann. 648. 

xinrd Dindor£. 649. paragraphus praefixa in M, item 653. 654. 

664. 670. 687. 696. 703. 652. dtat M. 656. rdxuvat ut vid. ante 

corr. M. Cfr. Pers. 694. 657. &pa Robortellus: &pa M, &pat m 

nt videtur. xaStivat Dindorf. 384 AESGHTLI < 

i^eX&izo} ztQ da>fjuixwv z&ktafpSpoQ^ 

yfjvij Tanap](oQ^ avdpa d* ebnpeniarepov ' 660 

aldwQ yap ku Xia^raiaiv odx inapyipooQ 

k^yooQ TidTjaiv^ slne ^apaijffaQ dvi/p 

npoQ avdpa xdaij/iTjifev ip^aukQ rixpap, 

KA. $iuot^ AtjfotT* iv el u det' ndptoTt ydp 

onotdnep dopotat Tolad^ inetxdza^ 665 

x<u ^eppA XouTpd xai nSvcav ^ehcTTjptoQ 
arpwfxvij Stxaiwv r' dppdrtov napooala, 
el d* aXko npa^at 8et u pouktwxepov^ 
divdpwv t6S^ iarh ipp^v^ oIq xotvmaopev, 

OP, $ivoQ fiiv elpt AaohebQ ix 0wxiwv 670 

areij^ovTa 8^ aoToipopTov olxetq. aayfi 
eQ ^ApyoQy wanep 8eop* dnsCopjv nddoQ^ 
dyvwQ nphQ dyvayc^ elne aopfiaXwv dvijp 
i^iaTopTjaaQ xai aa^rjviaaQ bddv^ 

659. dppjydQ^ dtoixvjTijQ (61.)- 660. fieXreov ivSpa i^ek^eev. 
661. iv rauQ npbQ yvvdcxaQ 6/JLoecuQ (Sfiek^atQ Yict.). — axoreevobQ^ 
dnb rwv nepl touq d^BaXfiouQ Xeuxwpjdrwv, — nXsovdZet ij ob (OL)* 
667. dvr\ rou Sexaeot SaSpwnoe. 668. fioukeurexwrepoVy 8 iarev^ 
ei Sk ob Bedi $eveav ^xere, dX)^ Se * dXXo re. 670. JauXtQ ^ xak 
AbXiQ. 671. in\ ISe^ npaypjareitf. 672. rijQ bSou (robQ n6' 

SoQ Paley) r^c bSoempeaQ dneXuaa, in\ r^ ^evea^^at Ttap^ bjjLtv. 
ix /Aera/^poQ rwv dnoXuo/iiuwv rou Coyou Tnftwv xa} in\ ipdry^v 
bp/iMvrwv. 678. auvavri/aaQ (GL). 674. ipwrijaajt xak 

/umBwv. 6 

659. rtXtc^pou^ ante corr. M. 660. r^vi/ ranapxog M (super* 

8cr. m) i. e. T^e/vi^ r' iheapj^o^ (ixapxoi) ut Ag. 1226. jroyaTx* dxapxif 
(debebat iTtapxig) Eirchhoff. S^ Tnmebits: r' M. 661. Xiaxaeaip 

Emperias: XMxMmv M. Scrib. Ai^atf Tv\ 666. ^eXxniptog All 

Lndwig (i^€Xxnjpia Wakefield): &eixnipea M. 67L olx&if Tiume- 

bos: olxtae M. 672. n6Sa Dindorf. CHOEPHOROE. 385 

^Tpo^ioQ h 0wx£6q' ne69o/iat yap iu XAytp' e^lb 
inslnsp ez^^oiC) ^1 $iu\ el^ ^ApyoQ xUtQ^ 
npoQ TobQ TSxnuTaQ navdixeoQ pepuTjfiivoQ 
TtbvtatT ^OpioTi^v elTzi^ /jojdapwQ Xd^Tj, 
srr' oiv xopiCetv d(f$a vtxijaet ^iXwv^ 
eiT* o5v pirotxov, elQ Td ndv aei $ivov, 680 

^dnretv^ i^eTpdQ Tdade n6p9peoaov ndXtv, 
vuv ydip iifiTjTOQ j^aXxiou nXeoptopaxa 
anodhv xixeu^ev dvdpbQ eu xexXaupivou* 
ToaauT^ dxouaaQ elnnv, el dk Tuy^dvo} 
toIq xupiuiat xai npoaijxouatv Xiyov 665 

odx olda^ Tov TexdvTa d^ elxbQ eldivat» 
KA, (!i V^i ^^^' axpaQ ivndQ wq nopdoupeda. 
Q) duandXatOTe Twvde dwpaTwv dpd^ 
d)Q ndXX^ inwnqQ xdxnodwv eu xetpeva 
tSSoiq npoaw&ev edaxonotQ ^^etpoupivrj 690 

ipiXwv dnoiptXolQ pe ttjv navat^Xiav, 
xoii vuv 'OpiarrjQy fj ydp edfiouXwQ ^wv^ 
Iftw xoui^wv dXz9piou TOjXou noda^ 

675« ijxouaa yap iv r^ fwu npb^ abrbv StaXdyw ort Srpo^loQ 
npoaayopeuexat. 676. 5«' &}iXr(^ ^p&iav, 677 (676). r^ ^^C, 

ayvwQ npbg dpfwra elnev inemep, w $ive, rd Se i^la Std, fieaou, 
678. prjSafjLWQ Xd^jj fie i^ fiouX^ rwv <piXwv, Xiyet Sk rwv nepl AT- 
yta0ov. 679. elQ rouQ oTxouq, 681. dvr\ rou Staxdvi^aov, 

684. ntBavwQ, Tva Soxg SXwg d^rvoeev. 688. w Suaxaraywvtare 

(GL). 689. inwn^: iipop^Q noX}h rh ijfiirepa druj^^fiara. — 

xat rdi noppwBev xaXwQ xei/ieva ribv ^iXwv, o iart^ rd inl ^evf^Q 
dyaBdt ivStair^fmra rou 'Opearou toTq ro^otQ euaroj^wQ xtvoofievff 
{txvoufUvrf Davies) dnojvfivoeQ fie, 692. xa} vuv 'Ope(aryjQ) : dvr\ 
Too npdrepov. rb ydip vuv SijXoe xa\ rb napeXi^XuBoQ, 698. rb 

677. fufivijfiivwa ante corr. M. 678. dne M. 687. oT eym 

M. ivnd<r (-^* m) M, sXnaq Bamberger. 691. fikmv r* Hartung. 

693. xofiiZwv schol. : vofxlZtov M. 

Aeschytus ed. Weckldn. 26 386 AESGHTLI 

uHu S' ^Trep iu So^otat fiax)reiaQ xaX^^ 

larpdQ iXmQ ^u napoljaau kyYpdfet, 595 

OP. ej-w fikv oiu ^ivotatu wd^ eddalpoatu 
xedvwv Sxau TcpaYpdKou dv ^t^eXou 
YUfoazbQ yeuea9at xai ^euw^^uat* zi yap 
$iuou ^iuotalu iavtu ed/ieuiaTepou; 
npbQ d' ebaefieiaQ Jju ifiot tM' hu fpealu^ 700 

rotSude npaypa pdj xoipau&aat ^iiotQ 
xaratuiaauTa xat xaTe^euto/iiuou. 

KJ. ouTot xupijaetQ fieiou d$io}Q aideu, 
ohd^ ^aaou Hu yiuoto dmpaatu ipi)MQ, 
alXoQ 3' b/xoiwQ f^Xdeu &u rdd' dYyek&u, 706 

ikX^ lad' b xatpbQ jjfiepeuouzaQ H^ooQ 
paxpdQ xeXen^oo TUYjrduetu rd npSa^opa^ 
S:f abTbu elQ dudp&uaQ ed$iuouQ 86fjuou, 
bmabbnooQ de ToiaSe xdi ^ouefA7t6pooQ' 

i^C oStwq tou uofjixaTOQ' xaJi Ttporepov i^w xofuZwv dUBpoo (dke- 
^p(ou RobO nijXoo ndSa' fjV ydp edfioukwQ fywv Vpeart^Q. ttoToq 
^OpiaTVjQ\ ^ toTq oTxotQ lartx^ ikri^Q ttjQ djraBtjQ eb^poauw^, vuv 
Se dnwXero, — i$w TVfjXou nodia): napotfjJa, 694. ^ Atppoauvri 

Twv Paatkeiwv oTj^eTou. 695. ^ laTp6Q (GL). — Td$ov abr^v d^a^ 
via&eTaav (1. auTbv d^avta&evTa) dp^ (dpd^ ut videtur, m), wq npf»^ 
Tb iXniQ S* dneSwxev. 699. ^ ro dj^a^d dyjeTXat. touto ydp 

^tXeoQ ahtov toTq $euotQ yTveTot. 701. xe^Xaewaat^ ehteTv. 

703. raiy aol d^twv Tt/iwv. 705. el xal p^ ab ^jjetXoQ. 706. 
Se' ^fidpaQ xofidvTaQ. 708. rtpbQ nap^vTa uvd. 

694. v5v Si^Tcep et Cr in marg. M. ijicMp ^v Weil. ffeaxeiag Tume- 
bus: ffokxlaa M. 695. fort. lavrdg, — iXnlq, dfotXaxou^v Kirchhoff. 
iyypa^e ex schol. Stephanus. 696. &v M, olv superscr. m. 698. 
scrib. Yyutrbq. 700. S* ebtnffeiag Heimsoeth: Sofffftffeiaa M. 702. 
fort. xdntde^ioufuvov. 703. fuitov ante corr. M. d^lwv Pauw. 706. 
Hvoe mut in Hvoua M. 707. rd itpda^pa ex y. 710 ortum yidetur. 
706 — 710 in marg. supplevit m. 709. dnte&dnouv Sk (rt Bamber- 

ger) rdvSe xal ^uvifinopov Pauw. CHOEPHOROE. 387 

xdxsi xupoivToiu atofxaatu ri npSeipppa. 710 

alvat 8k Ttpdoattu (hg bneod^ovtp zdde, 
ijpBiQ fik rauTfjL toIq xpavouai SwpdTOPv 
xotvioao/iiu T€ xoo aTrauiCovTeg iptXmv 
PooXtoaopea&a T^ads aop^opag Tript. 

XO, sttv^ ^iXtat dpioiSsQ dtxeov^ 715 

ff/Jre dij aropdTcov 
8ei$npev laj^bv in ^0piaT7j\ 
& n/tTvta y9a}V xdi ntfcvi d«^ 
yd)pLaTOQ^ TJi vfjv iTTt vaodpyo} 

adipaxt xeiait tw fiaatXeiip, 720 

vov indxooaov^ vov indpTj$ov' 
vov yap dxpd^et lletf^io doXiav 
^oyxaTafir^vat^ yj^ovtov ^ "^Epprjv 
xcu T^v voytov Totad' iipodeoaat 
^tfoSrjXijTotatv dywatv, 725 

eotxev &V7JP h $ivoQ Te'jyetv xaxfh' 
Tpoiphv S^ ^Opiaroo tTjvS' hpm xexXaopivrjv, 

711. iTup^ouXeoio aot rauTa Ttpdaaeev^ a»g Siuaovrt Stxi^v^ r^v 
rt mpdi rb Siov notTjajjQ, — unoSexip (Gl.)» 716. Trdre ineo' 

^opLeBa. 718. Si npoaiptX^g xat rtpea ^ptv, — ij dxr^ too 

rd^ifo. 722. vov xaepbv iyet ij SoXea net&w iWvaYioveaaaBcu 

rip 'OpioTri, 723. iTovdpaoBiu npbg rijv SSov, 724. ixnb 

xoivoo rb vuv dxpdCee. 726. $ivov rbv Vpean^v xaXee, eva So^ 

^ioaty iipfoetv rb axatiupripa. — dyct rou nenotfjxivat nev&og m 
oexip Sed, t^c djryeXiaQ. 

710. fnofiactv HVoss: dfofiatn M. 711. biciu^dvtfi Turnebus: 

ineu&uvoH M. 712. paragraphus praefixa in M. 713. xotvii' 

^o/tMv b: xiHVfoawfiMv M. 714. /5ouXeufr6fi9fr&a StepheanjB: fiouA^uo' 

fu^VL, 715. 726. paragraphi praefixae in M. 715 — 17 coryphaeo, 
718 — 25 choro tribuit Christ. 715. ^iltat Heath: ^tXiat et in marg. 
Cr M. Sfuotdtq b: dfuottdto M. 722. SoXiav Pauw: doXia M. 723. 
^uvxarafi^vat M. 'Epfiijv Tumebus: kpfii^a M. 724. xal rbv vu^tov 

delebat olim Hermann. 726. dvijp Porson: dvijp M. 

25* 388 AESGHTLI 

noi dij TtarelQ^ KlXtatfay dwfidTwv TtuXaQ; 
XoiHj d^ afiHT^oQ iarl mn ^ovifinopoQ. 
TP. Afytffi^op fi xparouaa xoIq (ivotQ xaXuv 730 

STtwQ Td^iOT^ dywyeif, q}Q aa^iarepou 
dvfjp dn^ difdpbQ tyjv uedirireXTou fdxtu 
ekdcDU TOjf^TjTai ri^ude, npbQ pku olxeTag 
9eTo axoSpwnwu iuTdg dppuTwu yikwu 
xeu&ooa in* epyoiQ dianenpaYfiiuoiQ xaXwQ 735 
xeiuTfj^ 86potQ 8h TotaSe nayxdxwQ i^et 
^T^pyjQ hip^ yjQ ^yyeiXau ol ^iuot TopwQ, 
fj 8rj xiowu kxeluoQ ed^paueT u6ou^ 
e^T &u nu&TjTat pbbou, & rdAatu ifw * 
wQ pot ra peu nakata aoyxexpapiua 740 

akxff SoaotOTa TotaS' iu ^ATpiwQ SdpoiQ 
T0)[6uT* ifx^u ^^Xyoueu iu axifmnQ ippiua^ 
dXiC ouTt nw TotouSe Tnjp^ duea^6pTjU' 
TOL piu ydp aXXa ThjpouwQ ^utXouu xaxd^ 

^iXoU 8* ^OpioTTJU^ TTjQ ip^Q 1pU)^^Q TptfiYfU^ 745 

729. xoLxo/ua^Q' Sdxpua yhp npo$evec. Kekeaaau Si ^at x^y 
Vpearoo rpoipou, f/evSapoQ (Pyth. XI 26) Sk ^Apctuoyju^ ZTvjoi^opog 
AaoSdfxeeau. 730. ^ tooq $euooQ xpaTouaa xo} bnoSe^ofJLeui^ 

AXyeaBou xaXelv ixiXeuaev, 732. Ti/v (veeoarl add. Robort.) a^jr- 

yekBeTaav, 736. avrl tou xaxeog oIxoq SedxetTae oTtb t^q f^P^Q 
ifQ fjyyeeXav ol $evoe aatpwQ, 737. aa<ipwQ (GL). 738. dvri 

roTj ovTWQ, 740. keav. — ij xpeoupyea twv BueoTOU naiSeuv xai 

6 Aya/iifivovoQ BdvaroQ, 743. ohv ine t^ rou Vpearou iyYeXeq, 
vuv, 744. xaprepexioQ uTtifepov, 745. rhv auvrpl^aurd pou 

rauQ inefiekeeaeg rf/v ^u^i^v. 730. nulla personae nota in M. rolg (iuot^ Pauw: rodff Sivou^ M. 
734. i9cro* M, fort. i^i^ev, oxu^pwK&v Victorins : axu^ponebv M. 736u 
xtlvri M. ix^i Robortellus: l/t«v M. 738. paragraphus praefiza in 

M. ixetvoq Robortellus: ixetvov M. 743. iJvctf^rt^/Eci^v Butler. CHOEPHOROE. 389 

81/ i$idpe^ /jojTpd&ep dede^/dvTj^ 

xat uuxTtnXdYXTOfu dpdliou xeieupdTwu 

xal noXldi xai fioj^iHjp^ dvwipiXjjT ipol 

Tkdajj' Th pij ippouoov ydip wanepe} fioTou 

Tpi^eeu dvdyrq^ ttwq ydp oS\ Tp6it(p ^peudQ, 760 

od ydp Ti ipoiuei ndiQ It' &v iv anapydpotQ^ 

el Xt/ihQ ^ diiprj tiq t) Xtipoopia 

e/et, uea di vTjdb^ ahzdpxjjQ Tixvwu. 

TooTwv itpopavTtQ oSaa^ noXXd 8\ dtopat^ 

(peoai^elaa Tiatdbq aitapydvmv <patSp6vTpta — 755 

yvaipebq TpoipeuQ Te TadTbv elj^iTijv TiXog. 

iyw dinXaQ 8e Tdade ^etpatva&aQ 

ij^oua^ ^Opianjv i$e3e$dp7]v TcaTpi^ 

TebvTjxoTOQ dk' vuv TdXaiva neu^opat, 

OTeg^o} d' e;r' dvSpa Twvie XupavTijptov 760 

oucwvy &iXwu dk TdvSe neuaerat Xdyov. 

XO. nwQ obv xeXeuec vtv /wXeiv iaraXpivov; 

TP. ^ TtcoQ; Xiy^ aul^iQ, ojq pd9w oacpiaTepov, 

746. dv i^eBpeipa ob p^uov St^ ^/lepaQ, iXXd, xcxl Sed. uuxtwu. 
(748) mfw^eXi^Ta ipol Tfj rXdajj xai noXXb, pjo^Brjpd. * 747. xe- 

Aeuoucn ybp r^ xaXeiv (xXaeecv Abresch) oi nalSeQ. 760. dud^xij 
rpifpecu impjeXeeqi ipu^rjg. nwg ydip ou; 761. aXX^ iudyxijv (avd]r' 
xecv m) Sed, Saxpuwv ine^epev. 768. fj yhp uea uijSuq tcou rex- 
vwv iauTjj dpxeTu xal fiorjBeeu fiouXercu' Z icncUy aubeeu fiouXercu 
TOQ incBufiiaQ. 766. dnb xoeuou rb i^eBpe^a, *tS7. x^cpoH 

va$idQ: rdc Sed. j^eipwu ipyaaeoQ. 768. ovd (tou add. Rob.) 

iBpetffa^ dneawaa. 762. rjoxrnieuou^ napeaxeuacfpduou. Post 747 lacunam indicavit Hermann (post 746 Scbuetz). 749. 

S^tfjtl (accentu super w eraso) M. 762. tl Stanley: 9 ^- '766. 

xvoftbq Dobraeus. rpo^Bug Robortellus: arpct^eoe M. 768. i^e- 

^pm/fdiapf Portus. xaxpX M, 69 super \ scr. m. 760. tfrc(fitfv (non 

mreixia) M. 761. r6ud% . . Xdyou Blomfield: rmudt . . XAfmu M. 

702—66. nullae personarum notae in M. 763. r< ttSc; Canter. 390 AESCHYLI 

XO. ^l ^ov Xoj^kauQ^ ehe xae fiouoarifii]. 

TP, otfetv xtXeuet dopuipopofjQ dndovuQ, 7^ 

XO* fii^ puu ad rawr' uYYeiXe deanSrou aroyec 
dXV adTdu iiitetv^ wQ ddetfuivTmQ xiujj^ 
avrwjftf' oaov Taj^toTa ya&ouajj ippevL 
iv ayyiAip yap xpunToq dpi^ouTat XoyoQ. 
TP* dkX f ^povelQ ed Tolatv ivTeraipevoiQ ] 770 

XO. iXi^ el rpoTtaiav ZebQ xaxwv &^aet noxi. 

TP. xa) na)Q; 'OpeaTjjQ iXniQ olj^eTut dopwv. 

XO. oSno}' xoxSq ye pdvTtQ dv yvotT) Tade. 

TP. Tt fijQ\ fyeiQ ri twv XeXeypevwv di^a\ 

XO. ajjeXX^ louaaf npdaae TdnearaXpiva * 776 

peXet 9e6tatv wvnep dv /liXTj nepe. 
TP. dXJC el/u xai aotQ TauTa neioopat XoyotQ. 
yivotxo d^ wQ aptaxa abv &ewv ddaet. 

XO. sir. 1. vuv napatToopivfjL pot^ naTep 

Zeu bewv 'OXupniwv^ 780 

766. Tw /leaou/iivip bn ^A/a/ii/ivovoQ. 769 (immo 770). )[at'- 
petQ. 770. SvTiOQ. 771. /uraxpoTtijv. 773. touto axpt» 

pouQ iari /idvrewQ ehtetv. rtvkQ areZouaev elQ rb ounw^ ?i/' jy, ounw 
iXnlQ oTj^erat Sopwv. raura 8k xo^ 6 ru^ebv /idvrtQ yvo^Q. 774. 
dvr\ rou napdi rh. elpTj/iiva nepl Vpiarou. 779. nXeovdCet f/ nexpd 
(aou del. m). ^ napd aou alrou/iivy/ {^ . . ahou/i£vr/ Dindorf ). 

764. sl Tornebtts: fj M. 766. paragraphas praefiza in M. /'•^ ^^^ 
et dyjr^lM M. arujret M, ffrujrel m. 767. xAufft {H in ras.) M. 768. 
rd/urra jra^uffTg Tumebns: rd/i<rr' d/a&ouoTj M, 769. dp{hurat X6» 
jroi schol. Hom. 207: dpi^ouaig ^peui M. 770 — 777. singulis 

(etiam 776) paragraphi praefixae in M. 770. roiaiv hvrerakfiivot^ 

scripsi: rolet vuv ij^rjreXfiivota M. 771. fort. rwv^ dtg* rpoKaiav. 

773. ix*^ '^i ^* 776. SjrjreW Robortellas: djryeX* M. — louoat^ 

sed eraso (, et r' d^Tter akfUva mut in r' dneorak$iiva M. 776. /ce- 

Xu Ald.: lUXXei M. fUXiij Tumebus: fuXXi^ M. 779. paragraphas prae- 
fixa in M. na/nuroufUifjf (na/tatroufiiy^ Hennann) fm Tumebns: sra- 
patroufiev* {napatroofiik* m) ifioi M. Tres chori ordines canere viden- CHOEPHOROE. 391 

doQ TU}(aQ' Tu^eiv de fiou xopiwQ 
Ta awfpaauveu patopevotQ Ideiv, 
diadtxdaat nau inoQ 
iXaxov. Zeu^ au de vtv tpuXdaaotQ, 

^E I. npo Sk dij >#/e><wi/ 785 

Tov iawifev peXd^pwUj Zeu^ 
(Hq^ inei vtv piyay apajQ^ 
didupa xat Tptnka 
nakipnotua &eiwu apeitpet, 
aniistr. 1. tai^t d' dudpdQ ifiXou nwXou elh- 790 

utv Z^yevT^ ev SppaTt 
nrjpaTwv, iu dp6p<p npoartitetQ 
peTpov. UQ Sv aipZ^pevou pu9pbv 
TouT^ I8eh ddnedov 

781. 86q fwe edTuj^eav edTuj^^aae fiefiouwQ. 788. SexalwQ. 

— xarA dexay^ o iare xard to Sexaeov. 786. Tbv ^Opiar^yf. 

787. irtdpaQ yhp rov VpiaTr^y Suyi^ajj mo} TpenXaaiova Ttoevifv ela- 
npd^aa9m Tbv ^Opearr^v noe^aou. 788. SenXdaea xal TpenXd- 

aea (GL). 790. yiyywaxe (Gl.)« — tou 'Afapi/ivovoQ (GL). — 

Tov ^Opiarrjv. 791. ivifieeve rfj peTO^pqi. ^aoQ yhp viv dp^ 

pLoae ni^fidTwv€ to (corr. in t<u m) MSpofupt ircj^ayev. 798. re- 
XoQ ahrtp Ttpoare^elQ ra;y xaxwv. — pufipbv ddneSov: dvrl tou eu- 
T€ucTov xa} fiij Tpaj^eeav nopeiav. 794. ^vr^ tou XSoe. Tb Sk 

i$^Q' eSoe Si TeQ aw^ofuvov obTip Tbv f>uBfibv tou Spofiou' fjofSe 
imepSpafiwv iv tw SaniStfp Seappif^ (corr. in Seappif^ee m) Tbv ^a^ tur, epbymnia totus chorus. 781. fort. xuxaq tbSioug xopiwg. 782. Cr 
in margine adscriptum in M. Td ^w^pov^ eS Hermann. 783, Sed 

dixas Pauw. 784. iXaaeoy & Zbu, 9u viv Hermann. 786. rdv 

ieug6%v fuXd^pwv^ Zto Seidler: tcDv ifrat fuXdi^pmv^ & C^u M. 787. ^kg 
versui 786adicitM. vev Seidler: ptv M. dipaa^ (i in ras.) M. 789. 
naXivxoiva M. dfui^fjf Tnmebus. 790. ^€ Pauw. 791. &pfia' 

0tv ex Bchol. Hermann. 792. intervallo post Spdpmt relicto dao cola 
distinguit M. 793. scribendum r/ S* dv. — amCwfuvov corr. in #iv- 

Cofuvov M. 794. fort toSm ^ioe. — ydiuSov Hermann. 392 AESGHYLI 

duofiduwy fiij/idrwv opeYfjia; 795 

Hr. 2. of t' eato&e dwfidrmv 

'nkouToya&ij fjujj^th vofjLtZere^ 
xiueze, oofAfpoveQ deol' 
ayeTe^ twu TtdXai neTrpaYfduwu 
luaaff&^ alpa npotKpdroiQ dixaiQ. goo 

yepwu ^ovoQ fHjxiz iv ddpotQ Texot, 
^ jf Td dk xaXwQ xTtfieuou w 
fiexa uaiwu axofjnou^ ei 
doQ dvtdelu dnfiou dudpSQ^ 
xai utu hXeu&epiwQ 805 

kafinpwQ ISetu iptkiotQ 
ofxfiam duo^epdQ xaXonrpaQ, 
antistr. 2, $uXXdfiot d^ iudixwQ 

nalQ 6 MaiaQ int^opwraTOQ 

Xevou. — Xeinee rb SnwQ. xal rb ISeTv dvrl rou HiSot. 6 8k vouq^ 
Snwg iv tiq rouro iSot awZ^fuevov rbv j^uB/ihv bfiaXbv xdt euraxrov 
xard rbv Sf}6/xov rwv dvuofievwv mjpdrwv. 797. ^to}[mre xal 

deoexeere (61.)* 801. ^AyapjifivovoQ Sk naXatbg ^voq /lij auy^W' 

pijajj fovov riji^Opiarjj rej^B^vae Sed rbv ^ovov Alyia^ou. 802. Sea 
rouro rb xaXwQ dvaepefiijaofievav * Xeyee Sk rb d^a rou AfyeaBou, — 
w "AeSij. 804. dvapX&pat (Gl.)- 806. dnb xoevou rb Soq. 807. 
rou axorouQ. 809. dtQ inl dvefwu elnev, dvrl rou 6 XoyexwraroQ. 796. dvwfiivmv corr. in dyofiivwv M. Post 796 iterat 786 — 789 ut 
ephynmium GGWSchneider. 796. i^w Hermann. 797. nXow 

roya^fj Tumebiis : nXourajra^^ij M. 798. xXOre Dindorf. ffu/n^povte 

M, sed 6fi in ras. scripsit m (fderat, ut vid., aw^povga). 799. d^erc 
delet Schuetz. 800. fort Xouaa&\ — icpo^rota M, ^ superscripsit 
{nfwa^rotg) m. 802. rd Sk Rorbortellus : rdSe ex rdSt vel rwSe 

fiactum M. xrifuvov Bamberger: xxafuvwv M, xrdfAsyou m. 808. 

ftajra» atwu M, fiijra vaimv m. 804. Swbe M, Sbe m vel m^. 806 sq. 
fort. iX%u&iptov f&q XapLnpbv ISelv (iJieu6€piai Xafurpdv ISflv ^og HL 
Ahrens, iX&tf^piag ^p&q Xafinpbv ISetv Dindorf). 807. Sfiftaaiv ix 

Hermann. xaXdnrpag proximo v. addit M. 809. iitek ^fHoraroq 

Emperius. CHOEPHOROE. 393 

7rpa$tu odpiav ifiXatv, 810 

TtfMa S' akka ^avtu j^prjtCfov^ 
xpozzd. affxoTTou <J' STTog Xiywu 
vtjxra npo r* ofipaTwv axdrov ^ipet^ 
xaif jjpipav ^ odSkv ifi^avitrrepoQ, 
9tr. 3. xat t6z* ^Sij nkolkov 816 

dwpdzwv Xunjptov 
d^Xov odptoozaTav 
hpoo xpexrov yor^^ 
Twv vopov pe&i^aopsv' 

TzoXet rdd^ e5, 820 

iphv ipov xipdoQ ao^CTat t68\ a- 

8 11. rd Sk xptmrh vov (pavBptoatt. — fiiXutv noXkd, xpunrd, ebpe- 
ffxet. 812. dnpoipGXajtTov, rhv ^Epfi^v Si^at* XoyoQ ydp iart. — 
dStdaxon6g itntv 6 XoyoQ^ TouziaTtv 6 ^Epp^c, dStdyvtuoTog ioTf 
vuxTa yap xdH axoTov nph tou npoadynou ipiptt. 815. Z^av dnaX- 
Xaywfuv. — xa} tots Sij zhv nXdoTov twv SwpdTtov iXeuBepov r^ Tto- 
Aet fU^aofieVf ofiou Te fiedriaofiev Thv xpexThv yoi^wv v6fuuv^ o 
ioTt, xdt Twv dya^wv t^ n6ket fieTaStuoofiev , xal Thv ^A^fiifivova 
dxevSuvwQ Bprjvi^aofiev. 816. ikeuBepov. vuv yhp unh TUf>dvvwv 
dnoxixketOTcu. 817. yevv7^Ttx6v (Gl.)« — odptwQ araBivTa. 818. 
Thv Twv yoijTwVy o7 (olov Vitelli) &C qiSouat (1. npoa^Souat) napt6V' 
Tec (neptt6vTeg Vict.) tiJv n6ltv. 820. rA xaXmQ dsio^vovTa. 

rh ifjbhv xepSog ioTtv^ rcuv Sk nepl VpiaTT^v xal 'HXexTpav dmaX-' 
Xayij &T7IQ. 810. ^iXtv M, superscr., ut vid., m. dllsq. xoXXd . . xponrd 

delebat olim Hermann. fMvc? {tl in litura scr. m) M. Post 814 ite- 
rat 802—807 ut epbymnium GGWSchneider. 812. Xirw OMueller. 
813. fort ¥6xTa r' dfindxwv. 815. t6t* ij&tf Blomfield: rdrc ^ M. 

ftXoOxw ex noXby et xkurbv coaluisse videtur. 816. dttftdrwif HL 

Ahrens. 818 sq. dfioO (literae 6/ao in litura) M, oMi Blomfield. 7*00- 
rdv Hermann. vd/uov ex ifdfuov factum M. 820. nXel Kirchhoff. 

82l0q. dftdv d/idy Kirchhoff. — di^erat ex ad^crac, ut videtur, factum 
M. rdSe I dnj (a- super 1; scr. m) M. dTrotfrart^ M, dxo^Taret m. 394 AESCHYLI 

ra 8* dnoaTaret fpiAiov. 

fiipoQ ipj^tou^ 

kitaoaaQ TtazpoQ Sp^fp 82.^ 

fipooutrtf. 

npftQ trk Texuou TrarpbQ auSdu, 
xal nepaiuiou inlfJLOfKpnu arau, 
antisir, 3, flepaiwQ r^ iu ipptatu 

xapdiau a^e/^du^ 830 

toIq d' uno ^itouog ^ikotQ^ 

ToiQ r' aua}{^eu nponpdaawu 

"/^dptxoQ dpydQ XonpdQ 

ludo&eu 

828. w Vpeara, — au Sk Bappwu ifxoi^ rexuov^ Bpoooajj npog^ 
ak narpoQ auSdv^ S iartv^ log dv ei narijp aufxfiooXeuouar^e (1. aujjL-^ 
^oukeuot aot), orav ^xjj xatpbg ipywv, inifiaXou intxakeadpeuoQ rh 
etSwkou rou narpoQ' npoae^e dk xdfwt au/ijSouXeuouaj^ aot ota dv 
narijp. rb Sk ^inauaag narpdg ep]r(f)€ dvrl rou imxaXeadfievoQ rb 
etSwXov rou narpog, — 6 xatpbg rou epyou, — ketnet inejSaXou. 
825. int, 828. xarepyaad/ievog rijv noXXwv fxefiipewv d^iav drr^u^ 
o iart^ rbv AqftaBov xal rijv KXuratfii^arpav, IlepaewQ Sk dvrl rou 
nopBijrou^ ^ inel dnearpafifijiuog ixaparofirjae MeSouaav^ dnoarpa-^ 
^e/i", ^aiv^ wQ ixeevoQ^ firj nwz Bewfxevog alSea&jJQ rijv fjajripa^ 
834. iv r^ ^^XJ)' — '^*' evSov inl r^Q olxiaQ ^ouiav dn^v xarafia^ 
kwv^ 5 iart rijv KXurcufir/arfHiv. 825 — 28. fort. inatfWi narpdg abSdu \ ^pBofUva ircxvokc | nipatv* 
dv9m/iOft^v drav (^ptofiivqL rixvov Enger, nipaiv* Auratas, dvKxiftoft^ 
^v Schuetz). 828. iitifiOft^v Robortellus : iniftoft/pav M (i. e. ini- 

fiofi^ov et Buperscr. av), 829. re iv M. ^ptalv Ald.: ^peooiv M. 

830. oxi^otv M. ox^Spdv fy^v Weil. 831. rotg ^' Robortellus: 

roiaS' M. ^ots Hermann: ^ilotmv M. 832 sq. iort nponpaae* 

(nponpaoin Schuetz) dpxdvag jfa^cv JLuypds (lufpoi Blomfield). 834. 
ivSo&9v V. 833 addit M. CHOEPHOROE. 395 

^otulav arau udetQy rov ahtov d^ 835 

i^anoAAuQ fioftou. 1 

ATytcBog, ijxa} /jku odx axhjZOQ, dXV uTtdy^^e/oQ* 
viau ^duu 8k ntot^ofiat Xi^jrstu rtuaQ 
$iuot}^ fioknvzaQ o'j8afitoQ iipifitpouy 
fiopou Y^ ^OpiaTou» xdx toS' dfxipipetu SdfiotQ 840 
^iuotx^ d.v d^oQ aifiaxoaTayiQ ipovip 
Tip Ttpdabeu k).xaivovTt xai 8e87jyfiiu(p, 
TiwQ xaoT^ dkjjft^ xdx ^XinovTu 8o^daai\ 
^ npoQ yovaixdiu 8etpaTo6fieuot Adyot 
ne8dpatot Hpwaxo*jat &U7jaxouTeQ fidx7ju\ 846 

xi xwu8^ du etnotQ woTe 8rjAd}aai <pp£ui\ 
XO, ijxofjaufieu piu^ nuubduoo 8k twu (iuwu 
eaoi napsXl^wu. oij8ku dyyiAwu ai^iuoQ^ 
d)Q adxoQ wjxou du8pa neui^eal^at nipt, 
A/. I8etu iXiy^at t ai i^iXw tou d-fyeXou^ 850 

e?r* auToQ l^u dur^axouTOQ iYyul^eu napwu 

835. Tov ATjTca^ov. 840. unouXwQ rauTd ^at, 841. r^ 

Tou ^Ayafie/iuouoQ. 842. wQ inl fiaj^a^paQ. ob napaxaXu^BeuTc^ 

dXX^ detfiu^OTw (1. dfwxTw)' iu ydp rocQ BprjvotQ dpxjaaouatu ab^ 
Twv (ainwu m) r^ arijByj, 845. oux dXfjBwQ dnoBavovreQ {dno' 

Sav6vroQ Blomfielct). 848. o^ Toaoorov la^^uet elnetv dyjeXoQ 

wQ 6 ounoTvnfQ, 885. xhv ahtov d^ v. proximo addit M. 836. i^anoXXuwv Heim- 

soeth. fiSpou Tumebas: fidpov M. Post 836 iterat 823 — 28 ut ephym- 
niom GCWSchneider. 839. i^fjnpov corr. in i^tfiepov M. 840* 

/* Portns: ^' M. 841. alfiaroina/kg ^vtp Portus: deifiaxoardy* 

ia^vwi M. 842. kXxaivoum xai dB&r^Yfuvotq Bamberger, fort rt- 

&yfffUvotq^ cfr. schol. {rednfffuvip Wieseler). 845. ^vi/tfxovrc^r M, 

^^axovroq Portus, cfr. schol. 847. paragraphus praefixa in M. 

848. cftfitt» Blomfield. 849. <{»( aMv Canter. ainwv Tumebus. ndpa 
Portos. 860. nulla personae nota in M. a^ in litura scr. m (fuerat 
cS ut videtur). 861. ^v ^v^axovroq Tumebus: jft^ xotoa M, i^ev 396 AESCHYLI 

err' ef dfxaopaQ x^ijdouog kiytt na^mv. 
oSzoi ippiy^ dv xki^ete)^ wfipaT€opiui)v, 

XO. Zeu Zeu^ ri Xij<o^ 7ro9eu ap^topat^ 

rdd^ iTteu^opiurj xdm9ed^ou(r\ 865 

bTrd 8* euvoiag 

TzwQ taou elTToua dvuao}fi€u\ 

uuu ydp piAhiuai ptauHeXaat 

neipat xoTzduwu dudpodatx uou 

f) Tcduu drjaetu ^Ayafiepuouta^u 860 

oXxwu okeltpou Std TrauToQ, 

f) wjp xat <pwQ en^ iXiul^epia 

daiwu dp^aQ ve noXtaaoudnouQ 

i^ei TTaripwu piyau o/fiou. 

Totdude ndhju pouog wu eipeSpoQ 865 

dtaaolQ piXXet HeiotQ 'OpiarrjQ 

dipetu. ehj d^ irct uixjj. 

AL I I, dvozoTol. 

XO. ia ea pdXa' 

TrdfQ ij(et; ttwq xixpauTat d6potQ\ 870 

inoaradwpeu npdypaToQ Teloufiiuou^ 

853. T^u auueTyjU fxou fpeua. 854. Taurd (prjaiu 6 j^opb^ 

elaeXB6uT0Q tou AlytaBou. 857. to dXijBeQ. 859. Ttetpa} 

(naepai m) ai dxfial twu ^e^wu^ napd t6 ne(peeu» xonduwv Sk twu 
xonTexwu ^eipwu. — twu auyxonwu (Gl ). 862. mjp SdtSwu. 

869. fwviJQ dxououatu dvaepoufiduou tou AlytaBou, Svi^axovTOff correxit et rursus in marg. i$«v i9ki^axovro(tf) adscr. m. 
853. ^piv* dv Elmsley: ^piva M. xU^fBuv Stephanns: xU^fttav M. 
855. xdnt&tdCooff* Schuetz: xalni^odCooffa (oa in litura m) M. 857. 

dvomfiuu (fuerat dv6^/Aat) M. 859. nttpai Portus. 864. nariptBv 
t9' f^ci Weii, fort. i^t naripmv r' idv SX/3ov. 866. Mog Tome- 

bu8, fort. d^palv. 868. 869. paragraphi praefixae in M. 871. 

chori nota praescripta in M. dnoaradwpLkv M, dno, cTa^wfikv m. CHOEPHOROE. 397 

Sttwq doxdffiev T&ud^ ivairiat xax&u 
Btuar fiapjQ yctp Sij xexupwrat riXoQ, 

01. otpot TTavoifitot Seannrou reXoufiivoi}^ 

otpot fxdX^ aidtQ iv rptroeQ itpoaipdiYpaoiV. 876 

Aqfta9oQ obxir* iartu. dXX' duoi$a7e 

oTTOfQ xdj^tara^ xat yovatxeiouQ -nuXaQ 

po^XdtQ ^aXdre' xdi udX^ ^^(outoq Sk Set^ 

od^ toQ dp^$at Stare7Tpa]rpiu(f}' ri ydp\ 

\ob lo6, 

xQjipolQ duTw xae xa^eoSooatu tidrTju 880 

axpaura ^d^w. tzoI KXDTatp.7jaTpa\ ri Sp^; 

iotxe uou adTTjQ iiu $upou 7ri?.aQ 

ad^u TteaetaSat npdQ Sixyju neirXrjYpiuoQ. 

KA. Ti S^ ioTi ](p^pa; riua ^orju toTr^Q Sd/iotQ\ 
01. Tou C^UTa xaiuetu TobQ Te9u7]xdzaQ XifO}. 886 

KA, ot ^yw. ^uuTJxa roijnoQ if alutypduou. 

SdXotQ dXoupelf* Siaitep ouu ixreiuapeu, 

Soiyj TiQ duSpoxpyJTa izikexuu loQ xd][OQ' 

etSwpeu ^ utxwpeu ^ utxd)peba. 

tuTauba ydp Sij touS* dtptxdprju xaxou, 890 

OP. ae xu\ paxeum' TwSe S^ dpxouuTwQ e^et. 

877. rdiQ TTjQ KXuTaxpTjOTpaQ. 878. ijfiwuroQ dvSpoQ SeT elQ 

rb j^aXdaat t&q nuhiQ. 879. r^ a^a/ivre. 885. dvrl ro5, 

6 Ta> Xoy^ reSurjxwQ Vpearrjg dTtixretue rbv (^wvra AYytaBov. 874. personae notam omissam in M addidit Turnebus. navoifxot 
Ponon: ndy of/coi M. TfitkriYftivoo Schnetz. 879. &^ scripsi {&9r^ 
Porson): 6g ^' M. — dtan9npaY/iivfff Tumebus: Seait9icpajrfii¥mv M. 
882. aS r^tf<r Martin. im^voo itilai Abresch, fort inl ^opoO ro/i;;. 
88S. npbq dixtjv b: npoadix^ \v erasum) M. rttKhiYfiivrfi Tnmebus. 
884—86. paragraphi praefixae in M. 886. dt iy^ M. 888. Sohf (oifj 
in litora m) M. 869. bI vtxwfitv Tumebus. 891—93 et 896. para- 
graphi praefixae in M. 891. rmdm M, r&edB &* m. 398 AESCHYLI 

KA, oi V^« Ti^vTjxaQ^ ipiXrar^ Alfialtoo fiia. 
OP. (ftXeiQ r«i/ avSpa; Totyap ev radr^ xdipqt 
xeitrrj, ifauSvra *J' ouu pij TrpodtpQ nozB. 
KA, iTria^eQ^ w nai^ rivde 8' aldtaat^ rixpov^ 895 

paardv^ jrpnQ tp ab TiokXa Sij fipiCo)u dpa 
oolotatv i^rjpeX^aQ edrpaipzQ ydla, 
OP, /luXdSy]^ ri dpdatu; pyjTSp* aldeadio xra^uelv; 
Ijy, r,ou 8at ra XoiTra Ao^ino pavreupara 

ra jtnMj^pyjaTa^ mard 8^ edopxdtpara; 900 

aTzavraQ i^r^pouQ rwv f^ewv ijYou itXiov, 
OP, xpivw ae vtxdv^ xdt napatveiQ pot xaXwQ, 
innu^ npoQ adrbv rnv8e ae aipdqat diXw 
xat (^wvra ydp vtv xpeiaanv^ ijyrjaw narpoQ, 
rourtf) &avouaa auYxd9eu8\ iize^ iptXelQ 906 

rhv dv8pa rourov^ ov 8e ^P^^ iptXtiv aruyetQ. 
KA, iyd) a Wpeipa^ auv ok pfpdvat diXw, 
OP. narpoxroy^ouaa ydp ^uvotxr^aetQ ipoi\ 
KA, "^ Molpa rourwv^ m rixvov, napatzia, 
OP. xoe Tnv8e roivuv Molp^ iizSpauvev pdpov, 910 

KA, ouSev aefii^Tj yeve&XiouQ dpdQ^ rixvov; 
OP. rexouaa ydp /i ippttpaQ eQ ro 8uaruyiQ, 

892. dvr\ rou w ArjreoBe. 897. ouXoeat : rb ouXov. 898. /t*£- 
reaxeuaarae b i^djjeXoQ elQ JhXdSi^v^ eva fiij 8' Xiywaev, 900. 
rd bpxwpjoaea S auv<up6aa(uv, 901. izkiov Xeye TzdvroQ dv^pdt- 

7TOUQ fyeev (^ addit Abresch) rouQ deooQ i^^pouQ. 903. TtpoQ 

ahrbv rbv ATyea^ov. ne^avwQ 8e^ 7va pij iv ^avepejS ^ dvatpeaeQ yi- 
vrjroi. 907. y^pdvae dnb rou yr/prjfu. 892. oT fy^ M. 896. S* aXdtaat Sophianus : d^fftrat M. 896. 
^ ffif Roboriellus: dtxb M. 897. tdrpt^s Tzetzes Exeg. in U. p. 62, 
13 et Hist. 12, 808. 899. dif Auratus. 900. nu^6xpi«na M, 

nu^oj^pvi^a mi. m^d r* Hermaim. 904. iLpMffov* Tnmebns: 

xpicirov* (o ex w factnm) M. 906. ^* ^XP^^ ^* ^- ^bv Au- 

ratus: vuv M. 910. inwptruw M. 911. ak fiiCif M, ^tfiiCv m^- CHOEPHOROE. 399 

KA. ofjTtn <y' iiTzipptifp^ sIq dofiooq dopu^iuouQ, 

OP. dt^ioQ inpd^Tjy &u ikeoMpot) narpdQ. 

K/L nou d^fV 6 TtpoQ Svuu^ dvrede^dprjy; 915 

OP. ala^uuopat aot tout' dvetdiaat mipioQ, 

KA, /iii iiX* 6?p' 6/ioiiOQ xat itaTpoQ tou aou pidxaQ, 

OP. /n/ ^^^TZ^ ^^*^ tiououut' iaw xaihjfiiifTj, 

KA. akyoQ yuvat^tv dudphQ etpyea&at^ Tixvov, 

OP. Tpitpet Se y' avdphQ p6^9oQ ijpivaQ iao}. 920 

KA. xTe)^etu eotxuQ^ & Tixuou^ Tiju frqzipa. 

OP. au Tot aeauTTjVf oux iyw^ xaraxTevelQ, 

KA' w/>«, ipula^at pr/TphQ iyxoTouQ x')uaQ, 

OP. r«g Tou TtaTphQ 8k ttwq ipuyio^ izapeiQ Td8e\ 

KA. iotxa ifpTjueJv C^aa TtphQ Tupfiov udTTjv, 925 

OP. izaTpoQ yap olaa T6v8e a^ hpiCet pdpnv. 

KA. ot ^ydf^ Texouaa t6v8' otptv i^peipdprjv, 

OP. f^ xdpTa pdvTtQ ou^ 6vetpdT(ov ip6^oQ, 

OP. ixaveQ Tfv ou XP^J^^ *^^ ^^^ M XP^^^ ndde. 

XO. tnivio pkv ouv xat Tibv8e aufnpopiLv 8t7tX^v, 930 

918. obx iiTTtv dnoppdpat ro Sopu$evotQ ixSouvat npoQ dvarpo- 
-^v. 916. Tov ATytirdov iprjat. 917. ZTt KaadvSpasf inepj- 

jiev. 918. kTepip awjrxotfiajfievi^. dvdpa iv noXip.otQ novouvra 

pL^ BiXe xpivetv jvvij ouaa. 923. t^q 'Eptvuag. 925. ore 

fieAAio TeXeurdv. Ttapotfieav (vel napotfxia m) ehcu touto ipaat (7ra- 
potfiJa ehou TadTov iprr^at Hartung) nphQ T^ppou {rufifiov Robort.) 

Te xhxetv xai npoQ dvdpa v^mov. 980. edpnofwvajQ iXeouat touq 

nepl Acfta&ov, 

914. alaxpwi Heath. 915 — 30. singulis paragraphi praefixae 

snnt in M. 915. TtfjLoa et in margine Cr M. 916. «oe Ganter: aou M. 
dvMtdijffat M, dvtdlaat m. 920. dim M, dfy^ m. 933. ^uXd^at 

M. 926. <r* dptCtt (fuerat nopiC^t) M, InoupiQu olim Hermann, «06- 
piUi Elmsley. 927. oX ijrw M. Post 928 versum Glytaemestrae 

intercidisse vidit Wellauer. 929. ixavt^ Pauw: x^ivttry* M. 980. 
fort. rohdt. 400 AESCHYLI 

inei Sk noXXtov alfidrwv iTrf/xptaev 
rXi^fKou ^OpiaTTjQ^ tou9* o/i(oq aipoopLeda^ 
dipi^ak/ifiv otxQ}v pij navmXedpav neaely, 

XO. atr. 1. epoXe peu Sixa flpta/iiSdtQ XP^^^t 

fiapuStxog notvd* 935 

e/xoXe d^ iQ Sopov rdu ^AyapipyovoQ 

StnXouQ Xewu^ StnXoug ^AprjQ. 

IXaae S* ig rd ndu 

h nodoj^prjOTaQ <poyaQ 

^ed^eu e5 ^paSalatv (oppjj/ievoQ, 940 

^EnoXoXoSaT to Seanoaouwv SSpwv 
dua^oydQ xaxtbu xfA xreduwv rptfiaQ 
bnh Soolu ptaoTdpoiu^ 
Soaoipoo To^raQ. 
antistr. 1, S/jtoXe S' (p piXet xponTaSioo pd)[aQ 946 

SoXtdippwu notvd^ 

931. ^tt' axpov ^^Xdev. 937. ol nepl VpitmjV xa\ IloXdSrjV. 

938. ^Xaaev Sk eiQ r^ reXo^ rou Spopoo^ 8 iartv^ ijvuas rbv dywva, 
dfpixero^ (pr^alv^ elQ zb reXoQ rou dyiovoQ. 939. 6 unb Ilu^duQ 

j^pi^a^etQ VpearyjQ. 942. ios t<ov oexwv ^uyovTwv zdg auvrpt- 

^dc Twv oTxwv (1. xTVj/mTwv). 944. Suaoi/iou: SuanopeuTou. to 
Sk i^ff, rAc dva^uydQ twv xaxiov Tdg dnh tTjQ Suaoi/iou tu)[ijq. 
945. r^ Alyia^tp ipoXev ^ noevi) ra> dnoxTeivavTt SoXi/} to^ ^Aya' 
/li/ivova. 933. d^^alfwtv ante corr. M. 934. paragraphas praefiza in M. 

Hemichoria canere videntur, ephymnia totus chorus. 935. Pa* 

pudaoq Yictorius: zapuStxo<r et in marg. Cr M. 938. MXaet ez 

H 
schol. Pauw : iXaxB M. 939. nu^oxp^^trraa M, superscr., ut vid., m. 

940. bZ ^padaimv Hermann: io^paitatatv M. 941. inoXoXoSar* & 

Seidler: ivoioku^drw M. 942. dva^ura Heimsoeth. — rptpdig Stan- 

ley: rptfidtr M. 943. itxal Hermann. itootv b: dototv M. 946. 

fort. doXtd^/Mov daifiwv. CHOEPHOBOE. 401 

JtbQ x6pa {Jacay 8i uiv 
npotFOYopeuo/itu 

fipoToi TUj[6yceQ xoAwq) iMM) 

dieSpiou mtiooa h i^^poiQ x6Toy. 
«ir. 2. Tdnep b Ao&aQ S IlapvdaaioQ 

piyav fyopv puj^du j^doubQ in^ Sj[Sei 

a$eu dd6huQ doiiaQ 

fiiaTCTOfiiuau iu ][p6uotQ ^eiaau inoij^eTait, ii65 

xpaTAat n&Q Tb ^eiou napa Tb /U3^ 

bmupxeiu xaxotQ; 

a(iou d* odpauou)[ou dp)[du aefietu, 

ndpa Te fwQ Idelu piya r' dfjjpiShQ 
^dXtou otxtau. 900 

auaye pduy ddpof noibu afau ][pduou 
j^apatnexetQ exeta^* dei 

947. ^ dk dtbQ BuydTi^p ij Aijaj ndpearof (napiani Abresch). 
i¥ rfj 1^^ JSfyuAou pdxjf xak ifij^faTO rou ^(fooQ, dtxaituQ yitp 
'Opianie ^pIfuaTo. 951. rb i^^ Ipoleu bUBptou nuiownu 

tNS2. dvr} Tou xaMnep. 954. r^ KXuTOJtp^arpau r^v doUofQ 

fiXdnrouaav xdt in} noibu -^piuou rbu olxou inoij^erat ^ Sikii, ine$' 
^A9e T^u Hxtiu fiianTOfiiuipf ix mXXou 'Opiav^Q. 956. aupr 

fidXXevat (aupfidXerai m) oSu rb BeJbv toIq p^ bTtoupyouat toiq xor 
xoSq, 958. TobQ Beo6Q^ Jj rbu 4&l 960. Tbv }[aJUv6v (01.). 

947. ^' iv Abrescli: dk1£. injTdfwK Scaliger: in^/io^M. 951. 
in* Schnetz. — Post 951 iterandnm esse ephymninm 941—44 yidit 
GCWSchneider. 968. /^v^ hc' dfn^f Schnetz. 954. fort 

&p(a(B¥ doUa¥ (JhXiait ex schol. Yictorias). 955. ▼. post //n^occ 

divisiis in M. fikdfiav iyxpovtai^Btffav {xpovw^Blmiv HermaBn, iyxP^ 
¥t00Mav Bothe) inolxBTat HLAhrens. 958. iM/ug ^' Heimsoeth 

(cfr. Hesych. ^fitq- dixam^ d^tov, icpinov). 959. fiijra r* d^pi^ij 

Stanley: /tf>ay r' dfifpi^iiv M. 960. ohiotv HLAhrens. 96L 

difayfadv M, dvayB fidv m. d6fiot Hermann: d6fwto M. 962. /a^ 

/cafir«r«fc huio^' dzi Schwenk: /a/tamrcctvfi x«M' aS»i M. hw^ 
dif Meineke. 

Aeschylus ed. Wecklein. 26 402 AESGHTLI 

anMr. 2, rij[a dk navrtk^ j^pSuoQ dfiet^erat 
itpddopa dwfidviov^ Srau iip* ifftUiQ 
p&aoQ Ttdv iXa^^ 965 

xabappdiaiv drav iXaxTjpiotQ. 
vij^a d' tdispoa<on^ xoh^ rb Ttdv 
Idttv dxouaai ^peopivotQ 
9/iirotxot 86/iwv maoovrat ndXtv, 

ndpa xb f&Q I8etv€, 970 

OP, idea9e j^wpaQ rijv dtnX^v ropavvlia 
narpoxxovooQ re dwpdnov nop9i^ropaQ, 
aepvoi piv ijaav iv dpivotQ rdd^* ^pevot^ 
fiXot dk xoi vuv, &Q inetxdaai ndfiij 
ndpeartv^ SpxoQ r' ippivet mar<ipamv, 975 

968. b ndvra reXatv }[p6voQ rd 7tp6^opa rwv oTxtuv dXXd$et dnb 
xaxi^eiaQ elg Xa/i7[p6n^ra. — dX^y^rat' ob^ bpuoiatQ larat roiQ 
np^v iv r^ olxtfi iipj&v, 966. r^ iXnwov robQ daefieic* 9 ^^ 

dneXa&^vat i^exXov. iXar^ptov Sk rb xaBaprtxbv fdppjaxav, — 1j 
8k rbjij ve/v iv ebdnnp xoirj/^ rooriartv iv dyaB^ xaraardaet npbc 
rb I8e^ rd vuv yerfov6rta xoX ixipmv Xieyivrmv dxobaaiL 967 

(968). Xsinet rb iariv. 969. ol vuv robQ 86pLOOQ ohtouvreQ ne^ 

aoovrat elc rb IpnaXtv r^Q npoynjQ r^/i^c- robro 8k dnb rwv xv^ 
fiatv liEr^yev. 971. dvoijferat 1j ax:tpfij xaH int ijrxoxX^paroQ (ix^ 
xuxX^fiaroQ Dindorf ) bparae rdi atopara* & Xiyee SenX^v rupawi8a» 964. dfi^' M, i. e. d^' m. 965. fwao4r M. kXa^g Kayser: iXd^ 

B 
aei M (snperscr. m). 966. xaiikipfioTat» Hermaim: xa^pfuHa (versai 

966 addens) M. Mv iXanjphte Schuetz: dnay iXar^pwv M. 967« 

Tfixa V. snperiori, r^b nav inferiori adidt M. Fort ^fyKpdawx^ ibfeat, — 

rb ez ra vel rw fecit M. 968. ^peofuvoog (vel &peofiivmv) sdioL le- 

gisBe videtnr, fort id^lv ^ptofiivouc. 969. ftiroixoi 86fAmv Scaliger: 

ft9T0txo86pmv' M. Verba neaoSvrat xdXtv v. proximo adicit M. 970. 

nafxl M. Po8t IMv reliqnam partem ephymnii ftijra r * . . d«/ (959 — 62) 

iterandam esse intellexit GGWSchneider. 971. paragraphns praefixa 

in M. 973. fort. sdvot^ 974. dk Abresch: rt M. ndi^ei Thierach. CHOEPHOROE. 408 

^ovwfioeay fjikv Sdporou d9iUp naTpi 

xai ^o^Savtia^r xai rd9 edJpxofQ ij^tt. 

XdeaBt d^ a&Tt^ r&yd^ hv/jxoot xax&v^ 

rb /au^dviipa^ dtapAv MiUp natpL, 

nidaQ re jietpojy xdi nodoiv ^ovmpida. 980 

ixrelyar^ ahtb xa} x6xXtp napaaradbv 

axixaaTpov dvdpbQ 3et$a^\ &q Wjj narijp^ 

od][ o&fiSQ^ dXk^ 6 ndvt* inonreuofu tdde 

"HiiOQy dvaYya ftJiiTpbQ Ipya t^q ip^Q^ 

&Q iu ^^i pot pdpTUQ iv iixjj noTif 986 

&Q rSvd* tfw fisr^l^ov iydixmQ popov 

rbv pT/TpoQ' Alfta^oo ydp od Xiyw pApov* 

fyet yap alaj[OVT^poQ, &q uSpoQ^ dixijv' 

iJTtQ S* in^ avSpi roSr' ifHJaaTo ardyoQ^ 

i$ ou rixvwu ijvey}[* &nb C^vijv fidpoQy 990 

^tXoif riwQ^ uHv J' i^9p6v^ &q fotvetf xaxdv^ 

Tt aot doxeif fiopatvd f^ eh* fyt8v* ifu^ 

aijnetv &qroiia* dv aAlov od deiijffiivov 

TSXfOjQ Ixart xdviixou fpovijpaxoQ\ 

ri vtv npoaiinw, xSv t6j[w pdX* edarofiSv; 995 

976. (uvwfioaav Mvarov r^ narpL 979. rbv ndnXov. 981. 
npbg rbv jfo/^Jv. 986. ij fiot ivrwvufA/a r^v olxet&ofra d^Xoe. — 
iv r0 xp&Fet rwv ^Eptv&wv, 987. Afy/a&ou yhp oi Xijw fi6f>ov^ pa^ 
TffbQ 8i^ Ijrec in' dv8pl rour* ifiijaaro aruyoc. 990. rb JSdpoc 

fOiov npwifv. 993. unepPoXij^ 8re xai rbv fi^ 8ij}[Bivra^ dXXA 

fiovov A^fuvov (&^fi£vij Martin) aifnee. 995. dvr\ rou imrOj^w 

976. daXt^ Portas: d&^ihw M. 981. aM Auratiis: aMy M. 987. 
Xejrm ex schol. Tuniebus : ^i^m M. 988. yd/wg Portus: vdfwo M 989. 
in nuurg. Cr M. — 989—94 et 1003. 1004. secludeodi videntnr. 990. 
4$ ob Robortellns: ix wu M. rixyofv jjv ijp^ ^d Civfi^y fidpo^ Sdipsit m 
(in marg. adscriptnm Cr). ^v^rx* Yictorius. 992. ^ ooi Meineke. jr* 
9h* Hermann: r' fjr^ M, jr super prius r scr. m. 993. ^oue* &f Eo- 
bortellns: i^ejrouoau M. 994. xdSUou Tumebus, xdxdixoo HLAhrens. 
996. xal r(i/<tf Portus, •Kpoentnmv xai roxof Weil. 

26* 404 AESCmYLI 

axptufia ihjpAQ ^ vgxpou noSipduTov 
ipokrjQ taTaax^vQ}fAa\ dixnwv pky oiy. 
apxoy 8' iy BimiQ xai nodtar^paQ ninkooQ. 
TotouTov iv xrjaaiTo fTji^TijQ duijp^ 
$iuafy iinatdkfjpa xdpyopooTtp^ lOOO 

filoy yopiCo^y^ Tfpik t S,y doliopau 
nollobQ dyatp&y noXii ^tppalyot fpgyi, 
Totdd* ipot ^&yotxoQ iy 86potat p^ 
yiyoer*' dlolpa^y npiadey ix ^&y amuQ, 
4tr. XO. alat alat pMiiwy ipya^y * 1005 

oTUj^epip ^aydnp dtenpdxp^Q^ 

plfiyoyTt dk xat nditoQ dy^ei. 
OP. idfHiaty ^ oux ldpaa%\ fiapropgt ii fiot 
faf>OQ t6S\ &q ifiai^ey Afyla&ou &fOQ. 
fdyoo dk xijxiQ $by XP^^V ^^fJ^dXkerai^ 1010 

nolXaQ ^ajfiuQ fdelpooaa to5 notxUftaTOQ. 
yoy adTby aly&^ yoy dnotpmCfo nafnby 
narpoxrSyoy d' fjfaofui npoa^wy&y tMc 

eMlxTWQ xaxoXoy^aoQ. 996. Slxruov. 997. naf>aniraapa SfHKPQ 
(oofHjio Stanley). 998. roc^c nUov rwv noS&v xaB^ixovraQ. 1000. 
dnarijpx. 1007. r^ TotaSrea npd^avrt XP^^ ndBoQ dvSet. 1010. 
Tou a^iaroff. 1011. iSic noXureXouQ Svtoq too iparidu xal i^fpa- 

vtapivou T^ a^n. 990. v9fipo5 scribendnm et loco t. 997 mterponendnm videtor fragm. ■o AeBCh. 806 N. dfo^j^avoit Ti)[vif/JM xal &oHnXoTov. 997. Spofn^ M, 

snperscr. m. 999. rocoorov Sv Tnmebns: Totoiiro itA» M. ^klfnf^ 

Scaliger: ^iXyiTf^ M. 1001. vopifimv Tnmebns: vojdZm M. 1002. 

^piva Lobeck. 1004. npda^v Tnmebns: np6aB* NL 1006. nnUa 
personae nota in M. aUit aldi Dindorf (of al of aF Bothe): oT oT M. 
1006. dunpdxBi^ Heimsoeth. 1006. paragraphns praefixa in M. 

Mdpae9 Tnmebna : idpaatif M. 1010. ntxia M, xtixle m. rf XP^^^ 

Herwerden. SofifidXtrai M, X supra adscr. m. CHOEFHOROE. 405 

diYw fiku ipfO' ^^ nddoQ yivoQ rt nav^ 
iOi/ia ylxijQ rijad* fywv fitdafJuiTa. 10I6 

omH&tr. XO. oSttQ /updTZwv dmv^ fitorov 

8ta itdvT* drt/wQ aful^Tot^ 

fiSx^oQ if 8 filv aAT^\ i 8' 1j$et. 
OP. dU' &Q Sy 9Ufr\ od ydp oW Sitin reiei^ 

&mep &v ImotQ ^vtoarpofou dpifiou loao 

i$€OTipw* fipooat yhp vacwptyov 

ff}ivtQ d&aapxrot' nphQ dk xa/)dlqL fSfioQ 

^dttv irotpoQ^ ^ d^ bnopj^eiaBat x&cq}. 

ImQ d* Ir' IpfpQiv tlpi^ xi/puaam ftXotQy 

xTavBtv TS fTjftt fOjTip^ odx Sveu SlxijQf 1025 

TtaTpoxTovov fdaapa xai fiewv aToyoQ^ 

xou fikTpa T(fifi7jQ r^ade TrietanjplCopat 

Tbv mdSpavTtv Ao&av^ j^pi^aavT* ifwl 

npd^avTt fiku roSr' ixrbQ alrlaQ xax^Q 

elvat^ TtapivTa i^ — odx ipw rijv Ojpi^^* 1090 

t6$^ fip olktQ Tnifidrwv Ttpoal^erat, 

1017. ^ Bid TtpbQ rb dfu/^erae. — SrefAOQ^ drtfiwpiyroQ, 1019. 
ek r/ dnofia/vee rd, xar* ifii, 1022. 8uaj[epwQ dp^dfiMVot (-ac 

Steph.) xaJt netBofUvot {-ae Steph.). 1026. ri^v fiJ^ipa. 1027. 
xauj[affiiu (OL). 1028. x9,v r^ intBofi£aQ riJQ rdiiu^Q ft^fil rbv 

^AndXXma Xf^^^ P^'- 1031. roaa&nj ydp iarev wq pitfik to$6^ 

ri^i {ro(in^v Vict.) ifexia^oA rou yJjxooQ, 

Po8t 1014 Tersns ab dly& Hk mcipiens deesse ▼idetor. 1016. naUA 
penonae nota in M. dm^Bt mat. in d^of^ M. 1017. navrd^ Heath. 
dftMi^Bt Eriardt. 1018. l i Klaasen : i^ et in margine Cr M. fiAx^ (o 
ez eraao 0) M. a i' 6 fikv abx^* 5d* ^e sappleyit m. Iffet Tamebus. 
1010. nalla personae nota in M. dU* ^ ii^ Blomfield, «M^r' Martin et 
Emperias, ob rdp M 8x^ ErAirdt: dXXo^if §1 ^ roor* ip otd' 9tniM. 
1081. iSt» rpixw Weidner. 102a 9 d* Abresch: i}<r M. — xp&t^ 

Ahresch. 1024. ima di r' in spatio Tacuo relicto sapplerit m. 1026. 
narftaxTdvmt ante ras. M. 1081. i^ferai Schuets. 406 AESCHTLI 

xdi uuu bpari fi*^ &Q nap^axeoaa/mivoQ 

$by Tipde i^aiJi^ xai arifet npoai^uai 

peaopipak6v {f* Jdpupa, Ao$iou nidoy^ 

mp6q zt fiYTOQ af§txo)f xexXrjfi&yoy^ IO35 

feuyoiv Tod* alpa xoeudv odd* kf* kariau 

aXiiju Tpania^at Ao&aQ iipieTo. 

tA d* iu XP^^V' t"^ ndvTag ^ApyeiouQ Xijrof 

xai papwpetv pot peuiXewQ ircopa6u9i^ xaxd. 

iyot d* dXijTTjQ x^ade j^q d7r6$euoQ^ 1040 

Cofu xai Te&urjxwQ Tdade xXTjd^uaQ Xtnwu. 

XO. dXX* e5 Y* Inpa^aQ pj^8^ imCetJj[9^Q ar^pa 
fijpjj nouTjpqi fnjS* inrfXwaa& xaxd' 
ij/XeuiHpmaaQ naaau ^Apyeicou noXtu 
duolu dpax6uTotu ehneT&Q repmu xdpa, 1045 

OP. i i. 

SfiKpal YUudtxeQ, afSe ropy6u(ou Sixiju 

fatnj^iTwueQ xdi TrenXexTautjfiiuat 

nuxuotQ dpdxouatw odxir^ iu peiuatp' ifw. 

XO. TiueQ ae 86$at^ ^iXTaz' du&pwnwu naTpi^ 

arpo^ouatu] ta}[e^ prj ipn^ou utxdf noXu. 1050 

OP, oux eldi d6$at zwude nrjpdToiu ipoi* 

1085. r^ iv Ilapvaaatf*. 1036. i^' keziav Turnebus: k^iertov M. 1039. locum lacunosum 
cognovit OMaeller, duorum versuum reliquias consarcinatas esse monuit 
Franz. Post 1040 lacunam statuit Dindorf (duo versus deficere vi- 

dentur, si quidem orationes Orestae prima et tertia eundem versuum nu- 
merum habent). 1042. nuUa personae nota in M. ^' inpa^a^ Tyr- 

whitt : r< itpd^air M. iiriCiox^^g Heath : i^cCte^/^^ M. 1043. ^fitji 

Kovjjp^ Heath: f^fiat novijpal et in marg. Cr M. 1044. i^Xso&ipah' 

aag Blomfield: iXzu^Bpunraff M. ^Apytiwv ante corr. b: dp^th^v M. 
1046. nulla personae nota in M. noiat jruvaixtg afdt Hermann, dtivai 
jrovabiti afdt Burges. 1048. {dttvotg Tzetzes in Cramer. anecd. Oxon. 
m. p. 858). iiv fxtivatfi^ idem: oftfitivotft' M. 1049—61. personae 

paragraphis distinctae in M. 1049. dv^pwitafv^ ndXtv Erfurdt. 1050. 
arpop&etv mut. in ^pofiootnv M. ^Sfiou vtx& Porson : ^ofiou vtx&v M. CHOEPHOBOE. 407 

ooifmQ yap cS8e pDjrpbQ fyxarot xuueQ. 
XO' nozaivtov yip aifid aot j^epow irt* 

ix zmvdi toi rapaxpbq iQ ^piiHXQ Jtirvei. 
OP. ivaS ^Amiiov^ aHe itX7j9&ouat Si^^ 1066 

xd$ dp/idrwv ardCouatv aifm dwrftiiQ. 
XO. elaa^ 6 xadap/iSQ' Ao&ou dh npoadifdnf 

iXe69ep6v ae r&vde Tnj/idra^v xziaet. 
OP. bpetQ /ikv ouj[ Spdze Tda3\ iyw d* Spa* 

iXa&vopat dh xobxir* dv peivatp' iyw. 1060 

XO. diX eiTuj[olijQ, xai a* hTroTtre&wv npSfpopv 

debQ ipoXdaaot xatpiotat aup^opatQ. 

S3e Tot peXddpotQ toiq fiaatlelotQ 

rpiTog a5 j^etpcbv 

TTveuaa^ Yoviaq ireXiadij. 1066 

TcatdofiSpoi /ikv itp&Tov &7t^p$av 

/i6j[dot TdXaviq re SoioToo* 

deuTepov dvdpbQ fiaaiXeta TtddTj' 

XouTpoddtxTOQ d' wXeT* 'Aj(at&v 

7toXipa/)j[oQ dvijp. 1070 

vuv d' ai TpiroQ 7jX9i 7to9ev aonrjp^ 

^ p6pov et7tw\ 

7tot drjTa xpavel^ Ttot xaTaXij^et 

/ueTaxot/uadhv pivoq aTTjQ^ 

1062. ebx€u/}otQ auvTuj^catQ. 1066. yoyiaq: ave/ioQy Srav i^ 

£d8/ac xeuTi)Bg j^aXenbv 7tveu/ia. 

1062. fort. «ra^9tq, — fitj npoc corr. in fn^rpba M. 1064. mrvsX M. 
1066. ir>li^c/oc;tfe Tumebus: ichi^uooeat^A. 1057. c/tf^' 6 (fuerat c W) 
M. Fort. «&' ol xa^aptioi. — npoa^tfmv M. 1060. hf fizvtaip^ Robor- 

tellus : dfifiBiitatii* M. 1062. aufi^paa M. xal p6otTO at}pjfop9^ Davies. 
1065. 'Kv^ueaii Scaliger: 'xvMucaa^, Hesychius /"ov^g* tbj/zpriiq' AlaxO" 
Xog ^Ayafdfivovi, 1066. xatdop6pot Auratus: xatddfiopot M. 1067. r« 
Boiaroo eicit Hermann. Subscriptum in M alax6k{ov) xotf^Spot. AI2XYA0Y EYMENIAE2. ^ApiaroipdvouQ YpanfiaTixou bizdl^tatQ^), 

Vpeam^Q iv dsX^tQ nepeej^dfievoQ Imd rdtv ^Eptvowv fiouXg 'Amk" 
XiovoQ napeyevero eig 'A&i^vaQ elg rb lepbv t^^ ABifjvaQ' ^q fiooXfj 
vtx^aaQ xar^XBev elQ ^ApyoQ, rdc ^e ^EpevuaQ TipaifvaQ {npauvaaa 
Hermann) T^>oarff6peoaev EbpevedaQ, nap^ obBeripip xeerou ^ pu^ 
Bonoefa. 

va Tou SpdfiaroQ npdawna' 

[luBedLQ TTpo^reQ 

AndXXaiv 

'Opian^Q 

KXjuraepijarpaQ eWotXov 

^opbQ Eupevldwv 

ABrjvd 

nponopnoe. 1) AlexoXou edfjLewidtg: dndi^emg) dptaro^^poug) yp(aftfiuiraou) "^ 
bndBtmg m. In indlce personarum xXoTat/n^erpag in xXuratfivTjirrpa^ 
mntavit m^ x^P^^ ^Eptvutov scribit Franz. npo^^TtC' IIpwTov fjikv Bhj^ff Tf^8e npeafieiw itewv 
rjyy npwTopamu Falau* ix dk t^q Oiptv^ 
9/ dij Tb py^TpbQ detJTipa T<!d' iCeTo 
pauTe7ov^ &q XSyoQ uq' iu de Tqj TpiTtp 
Xd^et^ ^eXouoTjQ oddk npbq fiiav uv/iQ^ 5 

TtTavlQ aXXij natQ /douoQ xa&e^eTo 
0otfii]^ 8tSwat d* 9j Yeue^Xtou 86atv 
0otfiq)' To 0oi^yjQ 8^ ovop e)[et napwvopov, 

1. (legontar in fine paginae v. 1 --^S continentis) ^aeveTcu inl 
cxf^viJQ Tb jiavTeeov, ^ 8e npo^rei npoetaev inexk^aeeg^ wq S^og^ 
rwv Bewv notijaopdw}^ dnpoonrwg re l8ouaa rdc 'EpevuaQ xuxXtp too 
*Opiarou xa^eu8ouaag ndvra prjvuee rdtQ deardeg, ob^ 4&ff Sej^you" 
pAnj rd unb rijv axi^v^v^ rouro jdp vewrepexbv Euptni8etov (Ebpene-' 
8tov m), bjtb 8i r^g ixnX^^ewc rd ^opufi^aavra abr^v xarafjLfjVuouaa 
ftXorixvwQ, rd 8k npwra eb^al xa\ inexXr/aeeQ ^ewv, Tva dnb rcDv 
^^fwripwv dp^rae if npo<pr^reg, olxovopexwg 8k obx iv dp^fj Sedf 
xerae Vpianjg^ dXXd rouro iv pAaef} rou 8pdfJLarog xarardrretf ra- 
fueuofjievoc rd dxfiaedrara iv piatp. — nporepw (Gl.)* 2. /7/v- 

8ap6g ^ae npbg fitav xpar^aat IIuBouq rbv 'AndXXwva' 8tb xal rap- 
rapwaae abrbv iC^ree ^ Itj, (16) 'Ena^p68erog iv unofivi^fiare KaX' 
Xtfudj^ou alrewv ^ ^rjal' ^MeXavBoug ryJQ deuxaXewvog xa\ Kyj^eaou 
rou norafwu yeverae MiXaeva rouvopa^ MeXaevTjg 8k xal UoaetSwvog 
AeXjpoQ, d/f ou ol ^eXipoU, %, ^ r^; xoevrfq prjrpbg ndvrwv^ 1f 

rr^g 0ifu8og. 5. xXi^ptfi (GL). 7. dvrl rou ditrTjptov, Bea» 

aapivr} rbv ri^g d8eXf^g iauTTjg Arjroug nat8a 8e8wxe auyynvtxiiv 
86atv, 8. dn68et$eg aSnj r^g 8wpeag obx d^dptarog, 

1. npo^Ttg praescripsit m. 4. r<V M. 7. Mutetv M. 

8. T^ T^^ifg r Weil. 412 AE8CHYLI 

itnw)^ dk ilfiuijv Jijilcaf re ^[otpdda^ 

xiiaaQ iTt' dxrdiQ vaonSpouQ r&Q IlaiiddoQ^ 10 

iQ rqyde yatau Ijifig UapvTjaou &' IdpaQ. 

nipnoum d* airdp xai oBfilCouatv piya 

xeieu9onoto\ natdeQ ^ff^alaroo, ](&6va 

dv^fjuepov xtbivreQ ijpepmpiyyjv, 

poiSvra 3^ adrbv xdpra rtpaifet iewQ^ 15 

JeifdQ re jfwpaQ z^ade npopv^zjjQ dva$. 

TfyvTjQ di utp ZebQ lu9eov xriaaQ ^piva 

7Cet riraprov rolade pdurtv iu &p6uotQ' 

AthQ npof-ijrTjQ d^ iar\ Ao$taQ narp6Q. 

rourouQ iu euj^atQ fpot/itdCopat deouQ. 20 

IlaiidQ npovaia d^ iv i6yotQ npeafieuerat. 

aipm 3i vupfaQ^ ivda KwpuxtQ nirpa 

xoliij^ fliopvtQ^ 3at(i6ywv dvcLorpof^ 

{Bp6ptoQ l/ee rhv i&pov^ od3^ dpvTjpovw^ 

9. T^v KuvBov. 3tdL 8k rw j[otpdSa aj[e3bv r^ ahrta¥ f^jal 
3t* ^ dniieTtev ^An6iiwv^ ixxi/vwv rb edreiiQ rou )[wpi6u, — rijv 
arpoY^itjv, 11. )(apiC6/ievo^ H&ijvaioiQ xarax^^vai fvjatv ixetas 
'An6iiwva xdxec9ev r^v neptnofiTt^v {napan. Heyne) adr^ elvoi. 6 
3k niv3apoQ ix TavdypaQ ( TeyOpaQ Mueller) r^ Botwr/oQ. 
18. oi 'ABijvdroe. 9ijaeuQ y^ '^^ ^^^ xa&^pev (ixdBijpe Bobort.) 
r£v ij^trrwv xal 8rav ni/inwaev elQ Aei^ue Bewpi3a {BewpiKV 
Weil), npoipxovrcu ydp (1. rtveQ) Ij^ovrec neHxetQ &q 3a)fAepdtao¥* 
reQ r^v y^v. 16. xal 6 Aei^Q iewcy S iari r^c x^P^ &af 

xa2 xufiepv^mjQ. 17. xriaaQi noti^aaQ. I3iwpa 3k rouro Aiaj^tH 

iou. 21. i^x^ IlaiidQy Aeifoi vtv 5B' iBpuovro npovahjv^ KaiXi" 
/iaj[OQ. 22. 6 napV€taa6Q. 24. Sed ehte i^3aifi6vwv dvaarpo^€. 9. iext&v rt priiiiitiis M. S^XUre M, dijAiav rc m. 11. Hapinf' 

cou ^' RobortellaB : nap^viieotiaS^ {a erasum) M. 12. «efiiCooat M, 

V addidit m. 18. roc^Jt lYossius: r6vik M. Sp6vot( Turnebiis: 

2p6vote M. 19. narpdg . . Jt6^ Macrobias Sat V 22. iarhf M 

23. dvaarpo^ schol. ad24: dvaarpofici M, dva^po^ f gh. EYMENIDES. 418 

ia^w Xxjiu Ihv&et xarappdfpoQ fi6poy) 

nXetaroS re 7nj]^aQ xai Iloaetd&voQ xpdroQ 

xaioiaa xal riietov B^arop Jia^ 

inetra pdvrtq elQ SpSuouQ xa&tCdvw. 

xai wv TU][eiy pe r&v itp\v AaMwy paxptp 90 

iptffva ddiev xel itdp^ ^EXXTjimv rtviq^ 

{roiy itdJixp Xaj[6pTeQj &q yoplCerou' 

papreoopat yap &q iv f/jr^rat ^edq. 

Jj detvd, XiSat^ detva d* dfp^aXfMoiq dpaxetv 
itdXev /i' inepipev ix 86pwv r&v Ao&oo^ 36 

&Q pi^re awxeof p^re p* axralvetv fidotv 
rpij^o) 8k j^epaiv^ od nodoixelq, axeX&v* 
delaaaa yip ypauQ oddiv^ iLvrliratq pkv oiv. 

« 

26. XaYtudu Slxijv xaranri^avTe xo^ /jJj i^Stinapivtp, — vov 
^ahf hf Ilapvaa^ etvae rik xarA Ueu&iaf iv 8k ra?c Soifrpkug iv 
KiBaep&vt. 27. rijjv nuB& r^ rcpdn/v IloaetS&vog^ fmkp ^c Kor 

Xabpetav i8e$aro, KalXipjaj^og' i^itlofa KaXaupeAjQ ^XBev ek {ie 
Bobort.) dvri8oatV€. 28. xaXouaa ^poeptdCopm. 29. rourd 

ftjatp,, inel 8pafiarexi^ iarev ^ TtohjatQ' ti 8k ^ ^ajpjpartxi^ ^ elnev 
8» 6 noa/rijQ' roSura ehtouaa ek 9p6vov ixoBiZiBxo. 32* Sra>v: 

2raNi»v. ^Arrtxdtrepov. 83. nap* iXfyov ipi/fWQ fj axi/v^ yiverai. 
oSre yip b /c^^c nui ndpearev^ ij re lipeta eia^XBev eig rhv va6v, 
84. ri 8etvd i^inep/^i pe rou pavreiou. l8ouaa yip Vpianjv iki 
rou fiofpjdu xalt rhg 'Eptvuac xotfuo/iivaff i^etat rerapaYpivvj xeTpa'- 
m8jj86v ix rou vew. 86. 8ti rh y^pac (01.). — xou^/Cftv, 

aij/tahfet 8k xa} rb yauptav xa\ drdbereog nf/8av. 26. leev^eU (v erasum) M. 27. nXttaroO Stanley {nuiarou Tur- 
nebiu): nXtlaroua (ex nXijaroua factoin) M. 32. ndp^ AbreBch: nap* 
M. x«r rtg ^EXXi^veitv ndpa Biirges. 86. paragraphas praeflza in 

M, sapra fere qnam scripsit m dedXet/ifta cam compendio qnod potiiu 
Tf qnam ydp significare videtnr. 36. ^datv M, yp. fidatv saperscr. 
m. 37. ob nodeoMgl^ f : 6une» doxla M, ddnoitdmKUu m. 414 AESCHTLI 

ij^w piky ipna» TtpdQ miuatBfij fwj^dv 

hp& d^ In* dfnfaX^ pikv aydpa {^topMO^ 40 

iipay fyoifTa npoarpdnaiov, atpau 

ardCovTa /s</>ac xai ueomadkQ ^lfoq 

fyovT^ ikalaQ #' bipiYivvrjTov xkddov^ 

ki^yet pej^loTip owfpdymQ ioTe/ipivoy^ 

dpY^u paXkq}' T^e yap Tpav&Q hpm. 45. 

npdtr^ep dk TivdpbQ Totide daupaoTbQ X6][oq 

eSdet ftjuaexwy iv dpSvoiaiy ^pevoQ. 

oStoi yuvcSxaQ diXa ropySvaQ kiyw^ 

odd^ aJtTe ropxeloiaiv elxdow TunotQ, 

el36p noz* ijdij ^tviopQ YefpappivaiQ 50 

detTTuov ^epoutrcLQ' dnTepol ye pijv ISetv 

auTOt^ fiikatvat d* kQ to ndv fitekuxTponot ' 

pifxouot d* 00 nkarolat fumdpaatv^ 

ix 3* ippaTwv kel^ouat 3uaftk^ kifia* 

xdi x6apoQ ouTe npbQ i^ewv iiYdkpaxa 55 

y>ipetv 3lxaeoQ oSt' iQ dv9pwnwv atiyaQ. 

Th y>ukov odx Xnwna T^aS^ hptklaQ^ 

41. IxirijV (61.)* 42. ipfaTtxwQ' touto vewari ahBevn^x&ta 
nap/an^ev. — vewarl ioTnurfievov. 46. ^df^aatv^ Svav daoipiQ re et" 
nwatVy ol noafTok inex3e3daxetv abrd, ^Ofv^poQ {E 586) i^xhfiJ3a}[OQ iv 
xoviffaw iiA PpeYfiSv re xdt S^wuq€. 47. ro/v ^Epevbwv. 48. npho^ 
rh fpo/hffhv t^q H^wq. 49 (50). dkk* ohS^^ApnuloQ o&ndtc kijro»' el" 
3o¥ yhp dMic iv TP^^ nrefmrdQ, 52. &q rtQ fi8eku$aero xaJt ivr/9a- 
neh^ (ixrp. Paley) fuaijaoQ. — axu^pwnoL 54. dtov aifmnjpdv. 
55. dv ij[ouat napaxelfuvov (nepex. Scaliger) kouuraSQ. 57. ob*^ 

hiseore rowurov yivog elSov. — auvjjBeLaQ^ auvouaioQ^ auariffiaroQ. 40. ihoftuo^t M. 41. ixoura f g: l/ovn M. 42. ytoorajrk^. 

Biirges. 46. di r' dvdpdo M. kdxos f g: kixoo M. 63. Cr ut 

nuurg. M. nkaTolot Elmsley: nkaaroUn M. Scribendum ^ dKkaxolou 
54. JLeifiooof (v erasuin) M. kifia Barges: dia M. 67. ^kkou M, 

fpOkou m. r^a corr. in rijaS* M. EVMENIDES. 415 

oid^ iJTt^ ala tout^ int6][ttat yiyoQ 

Tpiipotio^ hyaTti fjdj fUTatnivetv n6vov, 

TdvTeufiev ijdii T&vdt SeanSTjj do/iwv 60 

air^ fieXiado} Ao^la fuyaa^evEi' 

laTp6fiavTt^ d^ itni xai Tepatrxdnog 

xai Totinv SXiotQ dwpaTiov xaddpmoQ. 

*An6XXmv. oikot npodwaw* dta TiXouQ 3i trot f6Xa$ 

Ifjfbq napeoTWQ xai np6a<o d* inoaraT&v 06 

i][&po7ct toIq ffotQ od Yevrjaopai ninwv, 

xat vuv iXouaaQ Tdade tolq pdpyooQ dp^Q 

Znvtp^ neaouaat 8* al xaTdnToazot x6pat^ 

ypaiiat naXatdi ndtdeQ^ oIq od pfyvoTat 

^ewv TtQ odd^ av&ptonoQ obdk i^i^p noTe, ' 70 

xaxwv d* ixatt xdyivovT^ iitei xaxbv 

ax6Tov vipovTou TdpTap6v d' bnd jrifov^Q^ 

pta^fuiT^ dvdpwv xai ^ewv 'OXopniwv. 

8pwQ 8i feuye ptjSi paX&axoQ yivig, 

68 (immo 69). r^ (r^v Abresch) t^q dvarpofi^, 60 (immo 
62). Stare el fiepaneiaQ XP^^^f ^^"^poQ iartv, ehe pavreias^ reparo' 
ax6noQ^ ehe xaBapfuuv^ xa&dpawQ. 68. n^aip fiaXXov rwv i8uov\ 
64. htt^velQ *An6XXwv aufjifioukeuet Vpearjj xarahTteTv fiiv rh fiav' 
retov, jpuyeaf 8k elQ 'ABi^voq. xa} 8eurdpa 8e ^/ver€u favraaia. 
arpanpivra yhp fjaj^avijfijara lv8v}hi notei rdk xard rb pxxvr^ov wq 
fyet. xal yiverat S^tQ rpapxi^' rb fikv Si^Q j^fiayftivov fet xari' 
j[wv Vpiart^Q^ ai 8k x6xX^ ^poufwuaat abr6v. — t^q ^OfdarrjV 
fffaiv* datiavri fb^ ^ tepeta. 66. Ypd^erat npinwv obj[ Sfiotov 

(SfjLOtoQ Paley)* ai fikv ydLp xafietf8ouaev^ iyw 8k ijrp^Topa, 69. 
noXtal ydp' ntu8eQ 8tdL rb veov ^ inetSij dyofiot xal napBivot elai, 
rb dXXSxorov 8k r^Q ^baewQ 8td riov ivavriwv rf^aytxwref^ov 8ta' 
abpei, 71. Ivexev rou xaxonoeeiv. 

69. dvarl Blomfield. n^uav Arnaldiis: itdvmv m. 64. 6k aoi M. 
66. xeaoHaa M, neeoSaat m, fort. napttvtat. 69. Nttxrk^ naXatal 

yalckenarias. 416 AKSCHYLI 

iXwat ydp at x€u di* ijmlpou paicpaQ 75 

fiefiatur' S,v ah\ r^y nXavoartfi^ ^dSua 
bnip re Trduzov xai nepipputaQ nSXetQ, 
xal pij npdxapve rdvde fiouxoX&upevoQ 
ttSuov poXwv dk nailddoQ nori mdXty 
TCou naXatbv oqfxa&ev Xafiwv fipiraQ, go 

xdxet dixatrtdQ Twvde xdc deXxnjptouq 
pu^uQ i)[ouTeQ pij^audQ edpi^aopeu, 
&aT^ iq Tb ndv tre Twvd* dnaXXd$at n6vwv. 
xai ydp xraveh a^ inettra p7jTp(pov difiaiQ^ 
^OpearijQ. Sva$ ^AnoXXov^ olada piv Td /1)/ ddtxelv 35 

inei d' intar^ xai Tb pij dpeXetv pdde. 
a9ivoq di notelv eS fepeyY^ov Tb a6v, 
AFl. pipvTjao, pij iph^oQ ae vtxdTw fpevaq. 

ab 8\ a&rddeXfov alpa xa\ xotvou naTpdQ^ 
^EppSj^ fuXaaae^ xdpTa S* &v inwvupoq 90 

nopnaXoQ faifty Tdvde notpaivwv ipbv 
bcin^v. aifiet Tot Zibq Tid^ ixvSpwv aifiaQ 
dppwpevov fipoTounv edndpmp tuj^jj. 

KXurat' eZdon^ av^ d)ij^ xdk xadeudoua&v Tt dei\ 

76. iXdamai {iXdaouat Pierson). 78. neptenwv, 80. tcuq 
dyxdXacQ (01.). 86. ineaToaat, 87. r^ 8k abv a&ivoQ ^- 

^p€die iarof elg Tb eS note^, 90. Z3toQ ydp 6 ^eiQ, 92. t^ 
Twv ixeTwv aifitapja xaJi dit^pa ob jjlovov Tt/iqi 6 ZeuQ^ dXXd xdk m- 
ySsr, bpwv abTb Spiiwpevov Ttpoatjxouajj Tb^jj, 94. b piv 'Opi^ 

OTtjQ fuy^ dtxeTot 'Adi^aCe nu86pevoQ (xpt&i^6p£V0Q Weil), al Sk 
*Eptv&eQ fiivat xafiebbouatv bnb n6vou TawQ xdt 'An6XXwvoQ^ tou Tpa^ 

76. kX&at M. 76. fort. mp&vxa d^ aUi. 77. n^vrov Tur* 

nebas: nduroo M. 79. nort nrdXiv naXXddo^ M (traiectionifl signa 

snperscr. m). 86—87 ante 64 coUocandos esse censet Bnrges. 

86. lajddtxeiv M, /sci^Wasct/ m. 86. imarai et foj^^fiMkelv M. 

92. fort. rb xtfpdxwv aefia^, 94. xluratfi^^erpa^ eXdwHpv) praescrip- 
sit m. EVMENIDES. 417 

eTBiuXov. aXXoiaw iv vexpdtmy wg pkv ixravou 
ivetdog iv f^fzolatv ohx ixXeinerai^ 
ala^pwQ 8^ liX&pat* TTpoovvineo d^ bpiv &ct 
Ij^o) fiteYiaTTjv ahlav xeivwv Sno' 
nadotiaa 8* oZrm detva TtpbQ twv ftXrdTwv^ lOO 
oddeiQ &7Tep poo Saipdvwv pnjvieTat^ 
xaTaafaYzioT^Q npbQ /epwv /jltjtpoxtSvwv. 
Spa dk irXtjYaQ Tdaie xapdiqi aidev 
eSdouaa yap fpijv opfjtaatv Xafxnpovetai^ 
iv ^fiip^ 8i t^^V^ dnpdaxonoQ fipoTwv, 105 

^ TtoXXdi pev dij twv ifiwv iXei$aTe^ 
/oaQ r' dolvouQj vi^ipdXta fxttkiypaTa^ 
xat vuxTiaepva delnv* in* ia^dp^ nupdQ 
Iduov^ &pav oddevhQ xotvi/v 9ewv, 

Y(p8onotoo TouTo entTT^SeuaavTOQ ^ 7va didi rourou ifi^av^ {ifJi/fpaAfji 
Yict.) rb &Yptov aurwv xaH j^aXenov. nwQ 8k SteYe/povrat] obj^ bnb 
'AndXXwvoQ^ ob8k bf* iaorwv^ dXX^ iv aXXjj fpavraaiq., i^iaraxm 
Yop rb ef8wXov KXuratfiijarpaQ xal fiefi^dfievov dve^eipet^ ware not- 
xiXatQ ^avraaiaiQ nenuxvwrat, 96. Xeirtet elfjJ. uTdp wv i^o^ 

veuaa ^AYOfUfjLVova dnwaaaBe xoi ol ifjuk foveuaavreQ obx drtfidZoV' 
rcu, TtatSeurtxb. Sk raSJra, rb ^b^ touq ivaYetQ xal fierbL ^dvarov 
bnb vexpwv drtfjLoZeaBat IxavwQ e^erat natSeijaewQ, 98 (immo 

99). xa\ aipaYeiaa ahtwfLOJt biC adrwVf ribv Tcepl AYapLefivova, 104. 
iv r& xaBeuSetv b vouq dxptfiiarepov bp^^ fiif noLpanXavwfxevoQ rg 
Mif, rpaYtxwrepov Sk rb eiSwXov KXuraxfir^arpaQ awl^t rifv a^a^ 
^v. 105. ^ ry^Q ^pevbQ fwipa ou nfH>op^ iv ^fJispq, 107. olvoQ 
Y^p ob anivSerat *Eptvuatv, 109. IBuov iv fj oiSelQ rcDv Bewv 

ixotvwvet r^Q SuaiaQ bfjlv. ev ^bp rw fjLeaovuxriw fiSvatQ *Eptvuatv 
dndp]^ovrai, — Srt rauratQ fiovcuQ kv vuxrl 96ouatv, 

96. fort dXXotetv iv uSfiotetv. 98. dX&fiat M. 103. xapdia M, 
xap&iat m. 104. 6fAfiam M. 105. fiotp ' Axpdaxonoi ex schol. Tume- 
bns: fioipa icpdaxaKog M. 107. ;ifoa^' (odar^ in ras. Bcripsit m) M. 

vjf^lta Bobortellus: vt^Xta M. 108. vuxrl (l ex o factum) etfivd M. 

Aeichylus ed. Wccklein. 27 418 AESCHTLI 

xai TtduTa Taura Xa$ hpw naToiifieua» 110 

8 d* i^Xu^ag oij^eTat uefipoi dlxijv 

xai TauTa xo6y>mQ ix fiiawv dpxoaTdrwv 

wpouaev, bpiv iyxaTtXXwipaQ fiiya. 

dxo6m&* &Q iXe$a t^q ip^g nepi 

<pu]^Q^ ippoviiaaT^ & xaxd j^doubQ ^eal' 115 

Suap ydp bpaQ vSv KXoTaipijinpa xaXw, 
XO, (/iurpog) 
KA. puCotT^ dv^ dvijp 8^ o^eTat ^euywv np6aw 

iptXoiQ ydp elaiv odx ipolQ npoaixxopBQ* 
XO, iliurp^Q) 120 

KA. dyau unvwaatiQ xod xaTotxTl^etQ nd^oQ' 

^ovebQ d^ ^OpiaTTjq T^aSe fjajTphQ ol^eTat. 
XO. (d^rptiq) 
KA, wCetQ^ bnvwaaeiQ' odx duaar^ajj Tdj^oQ] 

Tt aot ninpaxTat npdrpa nXijv Teuj^etv xaxd\ 125 
XO. (djrpiQ) 
KA. ZnvoQ ndvoQ Te xuptot auvwpdTat 

detvijQ dpoLxalvyjQ i$exi^pavav fiivoQ. 
XO. (jiurfibQ dtnXouQ d$uQ) 

111. 8ed Tb ne^eurivai ix rou vew. IIZ. xXeudaoQ, ^77^" 
Xdaag. Sed 8k toutwv iped^tZet abrdQ. 117. napentYpojipTi. rouvo 
Si iarev 8 fijaev 6 nov/jTijg (J 20)' »<m S^ kneiiu$av€. rb Sk iyei' 
peaBae (supplendum dBpowQ) rdQ napeefidvaQ ^mvw ob neBavdv. xar^ 
fipa^b oZv ix npoa^aewQ ripf Sr^ae^ nodjaovrae. 124. wQ TTopd 
rb aHt a? a/dCs^, oorw napd rb w w wCetv {wtCeev m). 125. r/ 
obv fieXXeeQ rb abv iprov dvueeu\ 127. auvwpoaeav noc^aavreQ xa- 
rexoifieaav ufidQ. 128. napeeXovro (61.). 

112. dpjLu^rdxwv Turnebus: &pxuepdraiv M. 113. bfih (cv in 
ras. scripsit m) M. irxartXXd^ag Tomebus: ixxartXXeo^aff M. 116. xXo' 
rtufivi^inpa M 117—31. personas paragraphis distinguit M. 118. 
dviip M. 119. ipjoi Hermann. 121—23 in margine supplevit m. 
121. xaroixrlQei Dindorf. 123. ifl^/^/u^ RobortelluB: luartt^^xsi. 124. 
^cC«$ M. bnvwtntir M^ bKvd>e<nuF m. E^TdENIDES. 419 

Xafih Xafik Xafik iafii^ fpdCou, 130 

KJ. ouap dtwxetQ ^^pa^ TtXaYyalyetQ d' Snep 
xuaiu peptpvaif oSttot* ixkeincav ttSvou» 
zi dp^g; diviffTw^ pij ae vtxdro} nouoQ^ 
prjd' dYuorjajjQ it^pa paX9a/&e7ff' 5mf<p. 
iXpjaou Yjnap kudixotQ dueideatw 135 

TotQ amippoatu jdp iuTixeurpa YlyueTat, 
odd^ alpaTTjpou nueup' inoupiaaaa r^), 
drfjup xarta^uaiuouaa^ uTjduoq mpi' 
inou, pdpatue SeuripotQ dttoypaatu. 

][opbg fyc«/o', eyetpe xa\ ab Trjud\ iyo} 8k ae. 140 

^peudofv. eS8etg; duiarw^ xdnoXaxziaaa^ STtuou^ 
Idtopei^* et rt roude ippotpiou parq.. 

str, 1, 'lou lou^ nuna$, indi^opeu^ ipiXat^ 

^H noXXd dij nat^ouaa xae pdrrju iyw^ 

180. duetponoXouaat Sewxetu Vpeanjv rouro ^aaeu, 136. taa 
poLarijonf, 137. k^op/i^aaaa rS> Vpiarjj, — olxeeov rtp i^Ttveufiat 
rd 9inoup{aaaa€, 138. ixXsnruvouaa (Gl.). — mpevip abrhv 

dvaX/axouaa, wq Soxeev drpoug dvtevat dnb rijQ Yoarpbg ahrou, 
140. dmmiiaet (dv/arjjatv Paley) abrdg obx d^potog^ /jLtfwO/jLevog dfi' 
fartxwQ rijjv dXyj^eeav^ dlX* iyeiperae rtg npwrrjy &are pij iiBpdwg 
rov ^opbv fBeyiaaBcu, 142. fidraeov yfverae, 143. Xeinee 

Setvd, 144. xofjLfiarexaig Sxaarov xar^ ISeav Ttpoevexreov, ae 

jdp Staxonai npooipopoe roTg ndBeaev, 130. Xdpe M. 131. xXarrdvit^ Wakefield. 132. ixXBinwv 

Blomfield: IxXtnwv M. 133. vtxdrat xdnog Halm. 134. fioX^X' 

Ma M, -Bm' m. 135. dveidsirtv fgh: dvtldseittv M. 136. y^- 

vcrac M. 137. eou d' MusgraTius (cfr. Hes. aou- t^t^ rpix't Spfta). 

iitoupieaira (c ex i^ fecit m) M. 138. xart<rxvaivou<ra Robortelius: 

xartaxaivouaa M. 140. infra /o^^c ipivuwv scripsit i( wv fuia m. 

'142. IdwfieB' Tumebus: tlSwfie^' M. 143-68 hemichoriis ita tri- 

baunt Rossbach et Westphal, ut A 143, B 144, A 145 — 47, B 148, A 
155—58, ir 159 — 61 canat. 

27* 420 AESCHYLI 

'Enddofisu nddoQ duaaj^iQ^ & nSnot:, 145 

d^epTou xaxov 

i$ iatpiwi^ TtiTrrwxsv oc^era/ #' 6 dijp, 

^Tnvip xpaTTjdela^ dypav wieaa, 
antUtr» 1. ^Iw naX JioQ^ inixXonoQ Ttikjj^ 

f/ioQ Sk Ypaiag dai/jtouaQ xa&tnndaw 150 

Thv biirav aifiwv d&eou dvSpa xat 

Toxetiaiv ntxpSv^ 

Tov fajrpaXoiav 8* h$ixXe^aQ &v &e6g. 

Tt TwvS^ ipet Ttg dtxalwg ix^tv\ 
sir, 2. 'Epol d^ SvetdoQ i( dueipdTwv poXov 166 

irtMpev dixav dtfppTjXdToo 

peaoXafiet xivTp<p 

bnb ippivaq^ bno Xofiov. 

ndpeazt paaTtxTopoQ 

datou dapiou 160 

fiapb Tb nepi^apo xpuoQ i^^tv, 
antistr. 2, TotaoTa dpwatv o\ vewTepot i^eo\ 

xpaToovTeQ Tb ndv dixag nXiov 

ipovoXt^ ^povov 

146. d^opyjTov xaxbv emkBoiJLev, 160. xarenoXefifjaac (01.)* 

162. aoXXjjTtTtxwQ, 166. wq ^vio^oQ eru^e pe, 168. Xofi^v: 

pipoQ TOf} ^naroQ, 169. Xehtee rb aiQ (61.). 161. ob rb 

ruxov, dXXa neptaawQ fiapo. — ^pjdg ipaat (^ m) (61.). 163. napbi 
rb bixatov rb ndv i^ovreQ. 164. rbv Bpovov^ 00 ^OpiarTjQ xa- 

d^arOj ndpeartv bpdv ^ovoXefi^ (yovoXetfi^ m) inb nodwv !wq xe- 
jpaX^Q 8X0V, rb Sk wyoQ dp^Xovw dvrl rou rb {rbv Kirchhoff) iv 
JIuBoT. Sed Sk rourwv cnoaxeudZeev Soxouae riJQ inixoupeaQ ^Opearou 
rbv Beov. 147. i^' Abresch: d' M. 148. xpan^ttwi M. 151. <f»^ov M. 
154. ria M. 159. in marg. Cr habet M. 163. Aixas ^pdvov Bergk. 
164. ^voAtfi^ Amaldus: ^voUtfi^ M. 6p6fiPmv Bamberger. EVMENIDES. 421 

mpi noSa, mpi xdpa, 165 

ndpeoTt ydg dptpakoif 
npoadpaxtiv €&pdxaiv 
fiioaupbv dpoptyov dfOQ i^etv. 
str, 3, ifeoTup di, pdvu^ aw (udafjum 

fju}][by fypauag a^j- 170 

TdaauTOQ^ adTdxiijTOQ^ 
izapd vopov ^ewv fipdvea pkv Ttwv^ 
naiatyevetQ ii Afoipag (pMaaQ. 
aniUtr. 3, xapol ye XunpbQ xal tou odx ixXuaeTat^ 

bn6 Tt ydv ipi^ywv 175 

oStcot^ iieu9epoijTat^ 

noTtTponatOQ &u 3* irepou iv xdpqi 

ptdoTop^ ixeivou ndaeTat, 

AH. i$of^ xeieuaj, TwuSe dojfjLdTOju Tdj^og 

j^oi/oerr', dnaXidaaea9e /uauTtx&u fwj^wup 180 

pi/ xai Xafiouaa ivnjubu dppjariju oftu^ 

167. Xehtet b xal (61. )• — Sjare rov Sfp9aX/Jtbv {ifJL^paJibv 
Scbwenk) fy^'^ aipdTwu £yog irm^ovTa, 171. abrbg alnbu xa- 
Xiaa/s inl rip fitavou rbu uabv, 178. fl/Jtac, Saou in\ aoL 177. 
npooTp&TtoLtoQ^ d)n\ rou ivayriQ, — Sv ivayijQ iv r^ ^dpf iauTou 
ttepov pjtdaropa X^^eTat xa} ol i$ abroij StxoQ ^p^ Swaooatv. — 
evoY^Q (01.). 181. TpaytKWTepov Sftv elnev rb fiiXoQ Std rbv 

U¥^ nrrpfbv Sk StiL rb dnrepwa^, rb iikv npmrov npbg ndaa/Q b 
XdyoQ^ npoQ plav Sk ixdaniv vuv, 

167. npoadpojt^e corr. in np<nrdpaxetv M. 168. dpdfievov Abresch: 
aipo6fievov M. 169 — 78. totos choms canit. 169. Sk /tiavrcxdv 

Heath. 170. fwxbv Robortellns: fwxbvM. fypava^ TnmBhnB: fypavd 
r' M. 170 sq. in marg. Cr habet M. 172. napd vdfuov c: 

icapa»t6fu»v m in o mntato M. 174. ye Caeaubonus: rt M. 175. 

^Av Porson: fMi^wv M. 177. &v ^ Porson (Au Wakefield): ^* 

Av M. 178. fudoTop' ex fudaru^p factom in M. Fort. ixySvoo, 

ndaetat ex nauaerat fecit M. 180. dKaAAd^a^ M. 422 AESCHYLI 

^puaTjXdzoo diifAcjfYOQ i$npfjuifievou, 

ii^^Q bii akyooq piXay dn dv^pmnwv dippdv^ 

ipooaa bpdfjL^ouQ odq dfuXxuaaQ ipSvou. 

ouTOi 86poim Totade ypifiTtTea&at npinet' I85 

diX^ 00 xapaviOT^peQ d^i^aXpwpuj^ot 

dlxat afayat re OTTippaT/tg r' latoipdopg. 

Ttaldwu xaxotJTat j(XouvtQ ^8^ dxpwvla 

XeuapdQ Te xat puZooatv olxnaphv noXbv 

bnh (idy^tv TtaxivxeQ, dp^ dxoueTt 190 

olaQ iopTTJQ eaT^ dndmoaTot deolQ 

axipfTjdp^ iyouaat] naQ d^ b^ijjrevrat TpdnoQ 

popipTjQ, XiovTOQ avTpov oipaToppiipou 

obeeTv xotauTaQ elxoQ^ oi ^(pijaTTjpiotQ 

Iv Tolade nX^atotQ Tpifiea9at puaoQ, 105 

/wpeh^ dveu fioT^poQ alnoXoupevat. 

182. veupaQ (61.)* 183. ro atfia fiiXava d^pbv ehev^ ob 

^ijlTtou rb Ififurov abrwv dvatfioveg ydp elatv ol beo(' dXXdi rb dn* 
dvBptinwv ^fipoeafievov iJjBpotafiivov m), wq rourtf} rpoipjl ^pwfxi^ 
vwv abrwv, 184. t^c nvf^etQ rou aTfiaroQ (61.). 186. of 

dnoxe^aXiCouaat (61.). 188. /^ouvt^ dxpwvia, ij dxfiata dno^ 

xonif^ Ttaph. rifv j^Xdr^v ^ ine\ ^Xouvtjq 6 avQ^ xdnpot 8k auvej^wQ 
ebvouy/Covrat , 8ed rouro r^v dnoxoTtijv iruexijv elnev^ obx dv^pamt" 
vjyv. — ^ ixrofiij fJLOpiwv, — xaxiov aBpotatQ^ ^ XeBofioXeaQ (^rfo- 
fioXea Robort.). '^Hpw8eavbQ 8k rb auern^fia xa} aBpoeafxa, 190. 
iv9a dvaaxoXoneZovrae. 191. kopr^Q elpwvexwQ dvr\ rou 8ea' 

rptfi^Q. 192. dvrl rou 8ed r^Q fwp^Q bfxwv fj xaxea rwv rpd'- 

nwv bfiwv Seade^xvurae. 196. fwaoQ npoarplfieoBae. 196. fio^ 
vae^ &Q dvfjfiepa ^rjpea. 183. liiXav M . die^ auwv M, dit' dvwv m, fort. dn* iuTipwv. 186. 
o& Tamebus: od M. xapautar^pe^ Stanley: xapavyforijpia M. d^aX' 
fiw^^poxot (u ex a factam) M. 187. dno^^op^ Musgravios: dnb^p'^ 
pak M. 189. XtuaiJLdq Gasaabonufi: Xeueptdu M. 190. bjed fidxtv 

Ald.: bnoppdxev M (fort. retinendum). 195. fort. Xyjtroem. EVMENIDES. 423 

Ttoi/iUTj^ ToeauTTjg 8* oSuq edffiXiiQ 9ewv, 
XO, dva^ *'AnokXov, dvTaxouaov iu fiipet, 

adTbQ ob toAtwv od fieTalnoQ TueXjj^ 

iiX' etQ Tb itav inpa^aQ a>v navaiTioQ, 200 

AH, TT&Q dij] ToaouTo piJTtoQ ixTetvov Xiyoi}, 
XO, fypTitraQ &ate Tbv $evov /ifirpoxTovelv, 
All. Ij^pijaa notvaQ tou naTphq nipipat. tI fii^v] 
XO, xanet^^ bnioTrjQ dljaaTOQ SixT<up vioo, 
An, x€u npooTpanioBat Tooai^ iniateXXov ddfiouQ, 205 
XO. xai TaQ nponofinobQ dr/ra Taade kotdopetQ\ 
AU. od fdp dopotat Tolade np6aipopov poXeiv, 
XO, hXX^ laTtv ijpiiv touto npoaTerayfxivov. 
Afl. TtQ ^de Ttpij] xSpnaaov yipaQ xaX6v, 
XO, TobQ pyjTpaXoiaQ ix d6pwv eXaovopev, 210 

An, Tt YOLp YuvaixaQ ijTtQ avdpa voafla7j\ 
XO. odx &v fivot&^ SfiutpoQ ad&ivTrjQ fp6voQ, 
AH. ^ xdpT^ dupa xai nap^ ouSkv ijpxiao} 

^HpaQ TeXelaQ xat AtbQ ntarwpaTa' 

KunptQ d^ dnpoQ T^d' dnipptnTat X^yq)^ 216 

Sdev ^poTolat ytjfveTat Td ^iXTaTa, 

199. obx imxoevatv&v rfj oHzttfL^ dXXa rou navrbQ au aTrtOQ, 

203 (immo 204). &are 8i$aaBae rbv fovia. 206. ^fitxeuaavro 

rdc StMxrpfaQ TtponofinouQ ehwuaat. 211. r/ npoarira^Be noteTv 

nof^di (nep\ Abresch) dv8po^6vou yuvaex6Q. 212. 6 rou 'AYaiiefi' 

vovoQ ^6voQ obx Ijv ab^ivry^Q^ Z iart fieap6Q. 198. /o(/'^^) Etffityidwv praescriptum habet M. 200. sTc Canter : 

tle M. — ^v Wakefield: &(f M. 201. roaourov c. 202. tb prae- 
geriptum habet M. 203 — 13. paragraphi praefixae in M praeter 212, 
abi iralla nota. 203. fort. xXitjfai. — re (rl fi^) f : rc M. 204. d* 

ixrmp My in marg. Cr otfiat dixrwp m. 206. Xoedoptte {Xo in ras. 

scripsit m) M. 207. np6a^opoi Prien. 211. Yuvabeaq Paley: 

jruvatxbg M. 212. ab^ivrte M, c in i; mut. m. 213. ifpxiam ez 

^pMMv et idieia coalnit, qnorum Ijpxtetv praestat. 216. Yivtrat M. 424 AKSGHTLI 

Bduij yip dudpi xai yuvaat pukpaifxo^ 

8pxou ^azi fiuZmy r^ Aixtj ^poDpoupiuij. 

el Totaiv ody xrtivooatv dXii^XouQ yaXqiQ 

rh pi/ ytvia&at p^d* iTroTtreietv xiv(p^ 220 

o5 fyjp* 'Opianjv a^ ivdixmq dvdpyjXaTttv, 

zd fitiv ydp olda xdpva a^ kv^upoopivi^v^ 

rd ^' ipipavwQ Ttpdaaouaa^v ijao)[atz£pav, 

dixag dk IlaXXdQ r&vd^ imTcveiaet &ed. 

XO. rbv avdp* ixeivov oS u pij kinop nozi. 225 

An^ ab d^ oiv diwxe xdi ndvov nXiov zH^ot}. 

XO. TipaQ ab foj aivvepve raQ ipdQ i6ir<p. 

An. od3' &v de)[oip7jv wav^ Sj^etv TipaQ ai&ev. 

XO. piyaQ ydp ipnaQ rcdp AtbQ ^pdvotQ Xijj^. 

iyw d\ dyet ydp aipa pTjTpipoVf dixaQ 280 

piretpt TSvde ipwTa xdxxovfjYetm, 

AIL iyw d\ dpij^ Tbv IxiTTjv Te puaopm* 
detvi/ ydp iv ^poTowt xdv ^eotQ iiiXet 
Too TCpoaTpoizaxoo p^vtQ, el itpodw a^p^ kxwv. 

OP, dvaaa^ *A9dva^ Ao$iou xeXeopaatv 235 

228. ijaoj^airepav: SoXewTepav {aj^oXaeovepav Voigt). 230. ^ 
Sixij rou lUfrp^oo oSpaxoQ. 234. ^pi} roi rt (jii^ re rot m) ^ewv 
p^vtfia 'jrdvwpjcu€ (Hom. X 358). 217. fi6p4nfiLO£ (pLdpm/iot sttperscr. oc) f g: ftdpatiwt M. Adscriptom 

Cr in M. 219. «2 Canter: 9 M. Fort xrtii^oofft eoAAixrpoog, 220. rf- 

if9a(^t Meineke, fUXB^at Attratus. 221. ApolUnis nota praefixa in 

M. a^ Robortelltts: r^ M. 223. npdaou&av M, a supra adscripBit 

m. Fort. iiaoxalrtpov. 224. Sk UaUdi Sophianas: ^' MAJiag et 

M 
in marg. Cr M. 225. nota eo , 226—29. paragraphi praefixae in M. 

225. JUk(o nori Porson: XsiKw •'• Ttori M. 226. fort xdv^ n6)fov, 

280. ^sc . . /ajrp^v f g: d^ttu . . fojrpwmu M. 281. xdxxuv7ijr9r& 

Erfnrdt: xdxxumjjrinfa et in marg. Cr M. 233. xdv &90tg f g: x* 

av&eoToi {x* in ras.) M. 234. Sg «po&^ Weil. 235. xMiedptam 

h: xeleoaftaoiv M. EVMENIDES, 425 

ijxaf, 3i)[ou dk npeufxevwQ dJidaTopa, 

od TtpoaTpoTzatov odd^ dfoi^avrov /i/^a, 

<LU' dpfikbu ijdij TrpocTeTptpfiivov re icpdQ 

alXoiatv oixotQ xai TTopeupaaiv fipoTmv^ 

Sfwta jiipaov xax ^dkaaaav ixTrefmv^ 240 

aipZwv k^eTfiaQ Ao&ou ^pi^arqpiooQ^ 

npSaetfu dwpa xai fipiTaQ Tb a6v^ #ea, 

auTou ipoXdaamv kvafjdvw tHoq dixtiQ, 

XO. elev t63* iaTc TdvdpbQ ix^aveQ Tixfiop. 

inou dk pTjvuT^poQ dfi^iyxTou ^padatQ, 246 

TeTpa^puTtafJiivov ydp wq xuopv vefipdv 
npoQ (dfWL xat aTaXajpov ixfuixeuopzv, 
noXkolQ 3k pS/potQ dvdpoxp^at ipuatqL 
anidyj^vov * j^i^ovbQ ydp TvdQ neiroipavTat TdnoQ^ 
uitip re 7t6vTov dnxipotQ noxi^paaiv 260 

^Xdov dtwxoua\ oddkv bazipa vewQ, 
xoLt vuv S3* iv9d3' iaxi nou xaTanTaxwv 

287. dxdBapTov (Gl.)* 238. dvre tou hreX&ovra. 239. dA' 
XotQ nfMarptipdfisvov rb fiJbaoQ, 245. ra?c ivvolajtQ. 246. itQ 

a2n6-j[pfi^\ui dfyjaxoQ Svtoq (1. aijm aTd^ovvoQ) 'Opiarou xai fuaivov- 
roQ d^v Y^v ijQ i^wpercu. — rerpaupxfxtafjdiyov): rb fjukv dsmppetv 
rb alfija iuxf}a8o(oJiopaQ iar) rpaYtx^Q- 8pa Sk fiij ixficUvet ri^ 
ntariv 6 dnb ^ApyouQ elg deX^ouQ ^xwv , eera ixeedev elQ 'Afi^vaQ 
xal irt aljija ardZoiv dnb rou ^i^ouQ, ipavraaia ouv dpij[)iavoQ' dXkb, 
Mol auyxexurat rfj napado^Xoyitf.. 248. fieyaXoxfi^aev. 249. 

rb iffiirepov ankdyxyov. 250. Srt fi^ nrefmriQ ela^Yayev abraQ. 
262. xaraTtr^aQ nftbQ r«j dydXpare. 

288. dftfilbg . . npoartrfHftfiivog Prien. 239. nopsofiaatv Porson: 
Tt^ptoftam M. 248. dvafuv& Stanley, dftjnevw Dindorf. 244—63 

du hemidkoni, 264—67 totum hemichoriom, 268-- 76 sex siBgulae per- 
80IIM alfteriiu l&emichorii recitare videntar. 246. vefipbv Yictorius: 
vexftbv M. 247. iM/iaTt6ofiieu Dindorf: ixfiaartuofMMp M. 260. iro- 
r^ftaw Dindorf: num^fioat M, nam^fioatv m. 426 AESCHYLI 

dofXTj fipoTtiwv a\fidT(ov fie itpoa^ei^. 
^Opa Spa fidV «5, 

ieuaaeTou nduTa^ prj 255 

kddTj ipt^yia /9ag 
paTpofdvoQ duTaQ, 

*'03^ auTi y* o5v iixav l^wv nepi fipiret 
Trie^elg ^eag dfifipdTou 

bnodtxoQ Mket yevea&at j(epciv, 260 

Tb 3^ ob TrdpeoTtv' atpa pyjTptpov /a/«z/, 
^oaayxoptaTov^ Ttanat^ 
Ttj 3tepbv niSot ^opevov ol^eTat, 
^AkV dvTtSouvat 3et a' dTrb Co^vtoq potpeiv 
ipobpbv ix peiiwv niiavov aitb 3h aou 265 

fiooxdv (pepoipav TTwpaTOQ 3uan6Tou. 
KoLt CdfVTd /r' la^vdvaa* iatd^opat xdTW^ 
dvTtrtoivouQ TivjjQ fnjTpo^dvuQ 3uaQ. 
^Oiptt 31 xel TtQ akkoQ ijktTev ^poT&v 
^ &ebv f) $evov 270 

253. npoaaatvei. 254. rb aoTb npSaamov iart, 257. drA 
tuq: drtpMpijxoQ, 259. dv^ wv f/fjuv ^peofaret npoafo^ MXiet 

yeveafiat t^q ^eou, 261. ob ndpeariv abT& vtx^aat ^fiOQ. 262. 
rb &7ai$ )(uBkv alfia Suatarov, 268. ndv Stepbv ixxe^upjivov elQ 
ripf Y^v SuaayxofitaTov, rotouro oSv xa} rb alfia, — rb fipi$av 
ri^ y^v (GL). 264. xaranivetv (GL). 265. ^pdfiftov oSifMroQ. 253. Ppo*xeiwv (v erasum) M. 255. Xeufffffrov (erasis aliqnot 

post ktdcat literis) M. ndvra M, ndvxat m. ktBoffi re ndvxa Hermaim. 
fiii proximo versui addit M. 256. ^o/d&a M, ^u/da m. 257. fiLa» 
xpo^vog Hermann: 6 fjtaxpo^dvoiF M. 262. duaajrxdfitaxov eraso 

p post r M. 268. ni&ot Porson: niSoH M. ;)r(>/uevov Porson: xsxo- 

ftivov M. 266. ^epoifiav fioffxdv Wellaner. 267. l^vdva&* Tome- 
bns: lxvdya&' M, laxdvaa' f g. 268. dvxinoiv* dtg Schuetz. xivi^ 

(xivT^g) f g h : xeivTjtr M, - ci - super 17 scripsit m. fiaxpo^dvou Casaubonos. 
269. dk xef xtg Schuetz: ^' ixei, xia M. df^UocHeath: iULXov M. 270. 
fort. ^ivwv. EVMENIDES. 427 

Ttv^ dffsfiwv 9/ ToxiaQ ^iXouQ^ 

iyovi^^ ixaoTov t^q dlxTjQ ind^ia» 

Miyaq yap ^AidtjQ iaxiv eSdovoQ ppoTwv 

ivep&e )[9ov6q^ 

deXToypdfpq} dh ndvT^ inwn^ <ppevL 276 

OP. hyo} dida^Be\Q iv xaxolQ inltnapat 

noXXobQ xa&appooQy xai Xiyeiv Snoo dixj) 

atjfav #' buoicoQ' iv 3k Ttpde updxpLaTi 

ipoiveiv iTdy^nv TiphQ aoipoo dtdaaxdXoo' 

fipiCet yap atpa xoLt papaivexat /e/>^Ci 280 

pffjTpoxTdvov piaapa d^ ixnXuTOv TciXet. 

Tzoxaivtov ydp Ttv TtpOQ kaTia beoo 

0oifiofj xai^appolQ •^Xdbrj j^otpoxTivotQ, 

noXi}Q 3i pot yivotT^ Hv i$ dp^Q Xd^j^oQ^ 

SaotQ TtpooTjXSov dfiXafie7 ^fjvooaiq,. 386 

[^pSvoQ xadaepet ndvTa YTjpdaxwv Spou.] 

xat vTjv dip^ kxvoo oropaTOQ ed<prjp(0Q xaXat 

273. StxaaTTjQ (GL). 276. SeXroypdi^w) : i^opqi 8k ndvra 

dvaypafdpjevoQ oirA r^ Blqi SeXTtp. 276. iyw St8a;({^e/Q): St' 

Saj^BelQ ndXXouQ xa^apfiouQ^ 3 kare^ njXtxauTa dfpuj^i^aaQ {dToj^^aaQ 
Stephan.), & noXXwv iSe^Bij xaBap/iwv, aXXwQ. ol ivayelQ ouTe iv 
tep^ npoaf^eaav ouTe npoaefiXenov {npoefiXenov m) ob {odSk Robort) 
SteXeYovrd Ttvt. xal nap^ EbpmiSjj (frg. 996 N.)* ^t{ aty^Q\ fiwv 
fpdvov rtv^ elpYdaw\€ ine\ ouv ^OpearijQ p.eXXet StaXiyeaBcu Soxwv 
Irt ivayi/Q elvae, iy^y ¥^W^y SeSa^BelQ auv xaxtp r<p ifiaurou^ xal 
oiov SeSaaxdXotQ ^pTjadiuvoQ rouQ ifmeQ aupxpopaixQ ^ inearofxae xa} 
atydv xaX XaXeiv Snoo See^ kxaripou xatpbv yevwaxwv. 280. xoe- 
fxarae, 281. ixxexa9apfiivov (01.). 286. ifiXdnrovro ydp 

oe pjoaapol {fioaapoTQ Steph.) $ovruj^dvovreQ. 271. riv* M. daafioovres yieil, rox^a; olim Hermann. 272. l/ovr* 
M, ixov^* m. 277. noXXot^t xatpouq Herwerden. 284. no^Xbe M. 
286 seclnsit Masgravias. xa&aipst Stanley. 428 AESGHYLI 

^(opaQ avaaaau r^ad' ^A^rjualav kfxoi 
/loielv dpa^ydv' xnjasrai d^ aueu dopbq 
adx6v re xa\ y^u xai rbu 'Apyelov Xewv 2)90 

mardv dtxalwQ eQ rb nau re aup/ia^ou. 
dii^ etre xdpaQ h tJtzoiq AtfiuazixotQ^ 
TpkwvoQ dpipi leupLa ^^eved^/ow n6pou^ 
rHhjatv dp&bu 9/ xarrjpeipij ndda^ 
^ikoiQ dpr]Youa\ evre 0ieypalau izXdxa 296 

HpaabQ zaYouj^oQ <oq dvijp imaxonet^ 
eWotf xXuei dk xat npnaat^ey &u ^eSQ^ 
5nwQ ^ivotro rwud^ hpot XuTriptoQ, 
XO, ouTot <t' ^Anokkwu ndd' ^AdrjuaiaQ aMuoQ 

(iuaaxT^ iu waxe prj od naprjpeXrjfiiuou SOO 

ippetu^ Tb j(atpetu fiij paMud^ Snou tppeuwu^ 

duaipLaTou p6ax7jpa 8atp6uwu axtd' 

odd^ duTt^wuelQ^ dXk^ dnonTuetQ k6youQ^ 

ipoi TpaipeiQ re xai xa^tepwptiuoQ \ 

xai s^wu fie daiaetQ oude npbQ ^wpip a^a^reiQ' 806 

5puou 8^ dxouarj T(!u8e ^iapttou ai^eu. 

dys 8ij xai )[ophu oipwpLeu^ inei 

290. X&inet ifie. — wq rdrfi aofifjuxj[ouuTwv ^Apyeiwu ^ABrjuoLhtQ, 
293. ort (i. e. arjpjeiwaai 5rt) 8tdL rouro oterat abrijv Tptroyevetav. 
296. wQ BpaabQ ^yefiwv. dpjAorrooaa 8k f/ eh)[i^' 8etrat yiip iSfHi' 
vouQ (iv8pavouQ LDindorf ) JSorj&ou. 298. rb i^Q^ iXBoty SrtwQ 

yivotro. 302. 8 p,rf8k alfia a^^awv i$ ^ifiwv^ dkkdL yevi^adfisvoQ 

axti' f^ofrjaofuev ydp aou rb alfm. ^ ivaifiarov^ dvrt rou CS»vrd ae 
vexpbv noe^aofuv. 303. obx dttoxpivjj' ^ ^^^ '^^^ ^^^^ dvrtj^ 

vrjoetQ fjLot^ a^XdL aou fiouXofievou XaXeTv rb ^eyfia 8efi^aeraLi. 

298. Twv8i fioi h. 302. Cr in marg. habet M. Fort dyaifutrov 

fidaxritM 8\ alfidvmv 9xui,\o68* xrL 306. paragraphos praefixa, 

307. chori nota praescripta in M. EVMENroES. 429 

fiouaay aTU^epoLv 

dizoipaiveadai dedtixjjxeu, 

Xi$at re idpj rd xar* divdpwnooQ 310 

wQ imuwp^ ardaiQ &pd. 

eddudixaiot d^ oipe^^ ehar 

TouQ pkv xadapiiQ 

j^etpaQ Trpovipovrag 

oStiq ifipTrei pyjvtq iup* ^fiwu^ 315 

daivijQ i^ ala)va dtot^ver 

SoTtQ d' dXtrwv &a7tep Sd' hvijp 

'j^elpaQ ipoviaQ imxpunret^ 

pdpxupeQ dp&dt Totat §avouatv 

TTapa-jriYVtSpevat npdxTopeQ alpaxoQ 320 

dbTqi reXimQ ifpdvrjpev. 

itr. 1. /JtaTep^ 3 p' SnxTeQ^ & puTep 
Nu^^ dXaolai xat dedopxoatv 
Ttotvdv^ xXu9\ b AaTouQ ydp 7- 
viQ /i' drtpov Ti97jatv^ 326 

Tiivd^ dfpatpoupevoQ 

309. ijQ in\ vexpijk 310. rouQ xX^pouQ bfiwv (fjpMV Yict.). 

&7Tb xotvou 8k rb Se86x7jxev, 310 (immo 311). rb auanj/ia, — 
8e86xyjxev ijplv Xi$ae r/va rpdnov rd xar dyfipwTtouQ M^tj iipo- 
8e(wp£v^ — imaxoneT {(jX,), 318. rbv f6vov xp6if'at BeXet. 819. 
TotQ dvaipeBeeaev, 322. inel unhp ryJQ fiijrpbQ Vpearou dywvt- 

Covrat^ olxeiwQ rijv pijripa kaurwv dvojAaCouaev, 323. Cwae xal 

Bavouaev lx8exov. 311. dfid Ganter: &fia M. 312. ed&udixatot d^ Hermann: bMu- 

8biai ^* (A8* M cnm Cr in margine. Fort. e6(^u8(xatot fiLatdfis^*. 313 sq. 
(rbv fakv . . npovifiour^ vel potius) roug fikv xai^apds xaifap&g x^^P^^ 
npovificvrag Hermann. 314. npo\fifiovrag fgh: npoovifiovraa M. 

815. olhtq i^ipnat ft^vti d^* ^fi&v Porson: o^rtc dxp^ '^fiwv ft^vte i^i/}- 
nat M. 317. dAtrufv Anratns: dXtrpwv M. dvifp Porson: dvi^p M. 

820. napaytvdfiBvat M. 822 — 83 tres chori ordines, ephymnia totus 
choms canere videtur. 323. dXaotatv M. 326. rd8* M, rovd* m. 430 AESCHYLI 

TTTwxa^ fitarpipov Sr 
yviaiia xuptov fdvou, 

ini 8k T(p redupiutp 
rSde /iiXoQ^ TrapaxoTrd^ 330 

Tzapaipopa fpevodaXrfi^ 

diffptoQ (ppevwv^ bxpdp- 
ptxTOQ^ auova fipOTOtQ, 
antistr, 1, TouTo ydp MyoQ dtavTaia 335 

Molp* inixXwaev ipnidwQ ij^etv^ 
SvaTotv Totatv adTouppatQ 
^upnaa watv pdTatot^ 
toIq bpapTetVf oipp'* &v 

ydv bniXdjj' t^avwv 8^ 340 

oux dyav iXeudepoQ, 

im 8k T(j} Te&upivw 
ToSe piXoQ^ TtapaxoTzd^ 

827. xhv T& I8tip ^avdro} d^ayvtouvTa rbv ^ovov t^q pnjrpog, 
dyvtapja 8e rtveQ ebfijinoQ rb /loXuafia. 829. in} ^Opearjj 8k peX' 
Xovre ^ueaBat h^^ijaerat RfivoQ i$ f/fiwv oiq in} lepeiip^ 8c abrou 
TdQ ippevaQ napaxo^et. 331. napaxevjjaiQ r<ov ^pevwv (Gl.). 

333. 6 8eap.eua}V ahrou rhQ <ppevaQ (01.). 334. b ^r^polvinv 

rohQ PporohQ, 335. ^ 8eapnd$ rtpwpoupevi^. 337. aihro^O' 

viauQ, 339. rourotg fjpaQ dxoXouBeTv^ i<oQ dnoBdvfj 6 rotouroQ, 

841. Xehiet yiverae {h^ j^, ohx iXeuBepoQ ytverae supplet schol. rec.) 
dXXd ndXtv xoXd^erat, 342. i/jLupvtov (i^ufiveq) Abresch) aihroi 

^p^rae, Xeyerat 8k xal fxeaSip&eYpa, 

327. nrwxa Sophianus: jerdxa M, nrdxa m. 331. napamopd (fue- 
rat napai^opd) M. ^psvhda*^ corr. in ^peubdaXla et rursus in ^pe* 
uodaXija M, Cr oTfiat ^pevodai^i m. 333. d^dpfitxroa \ sed 346 d^p \ 
fiuxToa M. 335. Cr in marg. m. 336. ix^iv proximo versui ad- 

dit M. 337. Cr in marg. m. ^uardfv Canter: f^avdrwu M. 337 sq. 
ahroupylai Sufiniawatv Turnebus, roi vtv ahroupjriatg ^uimarwmv Weil. 
342. paragraphus praefixa in M. EVMENIDES. 431 

napatpopa ^pevodaki^Q^ 
upuog i^ ^Eptuuwv, 346 

diapwQ <ppev&v^ dipop- 
pcxTOQ^ adoua fipoTotg. 
itr, 2, yt^ruopivatat Xdpj 

rdd' if' &fjLtv ixpdvbyj^ 

d&avdzwy d' dTtij^etp 360 

XipoLQ^ oidi TtQ ioTt 

aovdalzwp peTdxotvoQ* 

TtaXXeuxtov 8k niitXwv 

dpotpoQ dxXijpoQ iroy^Tjv, 

dwpdxoiv ydp eiXdpav 366 

ivaTpoTudQ^ fSzav ''ApyjQ 
Tt&aadg &v <ptXov IXjj, 
ijri tSv^ dfj dtSpevat 
xpaTepbv ov9' dpolwg 
paupoupev bf aipaTog viou, 360 

antistr. 2. ajteudopev oSJ' dipeXelv 

346. d^opfuxTog: ou yhp auv dpydvotg fwuatxocg yiveToi ouTog 
6 ufivog, — 6 deaiieOwv abTou Tdg ^pivag. 348. dvrl too yipa. 
350. ^ nXijacdCecv ijfidg Toeg BeoTg. 358. obSafidu Snou ioprij 

xa} dfinexdvjj xaBapd ndpeefie. 356. oTav Ttg ij[^pbg aujjevijg 

&v Tbv auYyev^ ^ovebajj. 35*7. obeeTog^ fiXog (GL). 358. 8ed 
fidaou Tb S). 860. Sea Tb viov alfia (GL). — tou veatarl elp- 

Yaafiivou un^ abrou. 344. napdnppova fpp^vodah^c M. 345. ^/Awoi^ M. 346 sq. unus 
yersus in M. 349. iiiihf Porson: 6lij1v M. 360. ds^vdxwv dix* 

fyeiv Martin. 361 sq. in marg. Cr m. yipaq Evers. auvdaxxmp 

TnmebuB: covddrwp M. 363. paragraphus praefixa in M. navkMU' 

xwv M. 364. dvioprog Fritzsche. Fort. dvioproq d^poq. 366. 

dutfiLdTQfV Ald.: do/idrwv M. 367. tti^aadg c: ni&aaoa M. ^ov Tur- 
nebus: f>iXoa^ M. 368. w^* lifievat EAIAhrens. 361. aneudo' 

luv <dS* Doederlein: aneudSneva d^ mnt. in anwddfiMvai ^* M. 432 AE8CHYLI 

Ttva rdade [iBpiuvaQ^ 
(teaiv d^ iriXetav i/Jtai' 
at ktraiQ iTrtxpatustu^ 

pTjd^ elq Sptptatu iX9eiv — 3^ 

ZeifQ yip aifiaToaraYiQ d- 
$toptaou ii^voQ Tode Jiia^aQ 
aQ iaaj^twaazo — 
Hr. S, 86$cu r' dvdpwu xai pdX^ bn al&ipt 

aepvdi Tax/tpevat 370 

xaTOL ydv ptvu9ooatv aTtpot 
ijpezipatQ i^odotQ peXaveipoatv 
dpjpjapolQ r* iTTt^^ovotQ nodoQ. 

pdka ydp ohv dlopiva 
dvixa&ev fiaponea^ 375 

xaTatpipw itoihQ dxpdv^ 
afdkepd TavudpSpotQ 
xwXa^ duafopov aTav, 
antistr, 3. TLimwv if odx dldev toS ut: dfpovt 

kofiOL. Totov int 380 

362. riJQ KXoratiiijarpaQ (Gl.)* 863. Xefmt euj^ofiot rdiQ 

^eotQ reXiaau fiou rb fiouXi^fxa xa} fji^ elQ fid)[7jv ftot iXBeev, 367. 
T^ rwv ^ovewv. 371. xaH rouQ bifmjXouQ xa^atfwufiev, 377. rdtc 
ravuSp6fiotQ aurwv xtoXotQ indyouaa rd a^Xepd fiou xwXol, }j dai* 
dXXtfQ dp}[^Q, xa} rotQ ravuSpdfiotQ yfverau aipaXepd rd xoi^a dtd 
r^v imouaav abrocQ drrfv huaipopov un* ifiou, olov^ xol ol ra/c^ 
dpofwt oh duvavrat fie ix^uyeh. 879. nept^povwv {napai^povwv 

Steph.) ydp obx alaBdverat rou xaxou. 362. rdurds M. 364 sq. Cr in marg. m. 366. tit Pauw: i^ 

M. 366. W M, Z^ba m. Zsbq If alfioara/k^ Linwood {alfio^ajrk^ 

Bothe). Po8t 368 iterat ^t ephymnium 866—60 GGWSchneider. 

373. int^6uotg Heath: ixt^voia M. 374. dXoftiva f g: dXXofUi^ 

sed altero X eraso M. 376. ^fixatfcvPearson: Stf^xa^v M. 380. 
Totov Heath: roioy /dp M. EVMENIDES. 488 

xvifaQ dvdpi fiiaoQ Tr^ndzarat^ 

xat dvofspdv rty^ d^Xbv xardL dmparoQ 

addarat noX6<novoQ fdrtQ, 

9tr. 4. fiivit ydp. edpi^jtavoi 

rB xoi rikttot xaxwv 385 

r£ fiir^poveQ^ ffs/iudi 
xa} duanapi^opot fiporoiQ^ 
drtfi^ Mera diinopey 
idpi 9ewu dtj^oaroTotivr^ 

dvvjXUp XdpntjjLy duaodonainala 360 

depXQfiivotat xdi doaofipdrotc bfi&Q. 
aniuir. 4, rtQ oSp rdd* odj^ dCerai 
re x€u didoixeu fif>ordfP^ 
ifioo xkuwu deofidp 

rou fiOipSxpaurou ix 9e&v 3d5 

do^ivra riieov; Sm di pot 
XipaQ na^Xoidv^ ood' 
drtfiiaQ xupaiy xatnep &nd x^dva 
rdl^ty ^ouaa xdt dua^iiov xvi^aQ. 

881. ax&roQ jppevwv. Xe{netv fpoai 9td^ dk (9td> KirchbofF) /a^- 
ifOQ' obx iart Si' abrb ybp rb phaoQ xve^aQ el^xev. 383. xoJn^ 
bk ff^^ nep\ rou o&ou abrou Xeyerae. 384. XeHnet rb iapev. 

ifieiQ ybp ebp^i^^avoi iopsv xcd imreXeartxal xal rtbv xcutwv fiv^fiO' 
veQ. 387. oh ra}[i<uQ napijYopoufuvat bnb fipor&v. 380. d^- 
ptofidva rwv Be&v r^ nfwaovrt abrotQ axdret, — fierep}[6fuvai Xd][ig 
uTtkp &v ob rtiiiipABa bnb Beiov. 390. 8ua7axf)dfiara xa2 rf)aj[4a 
C&at xa2 rdeQ Bv^axouaev {xal reBvvjxoatv Wieseler). 396. rbv 

unb Motfmv xal BeStv rereXeafiivov. 396. IneartVp PoBt 383 iterat ut ephymniuin v. 374 — 78 6 C W Scbneider. 386. rt 
Wakefield: dk M. 388. dr^rra Ganter: drUrat M. Meofuv Heatb: 
dtofifvat M. 389. dtxoataxou" M. 390. ravriliw Xofmat duaodonainaXa 
addidit et in marg. adscr. Cr m. Xdn^ Wieseler. 392. ob^ dQMrai Tan»e- 
\m: obxdf^erai VL, 393. didotxtv Schnetz: Siiotx* M. 396. irt 

A«schylus ed. WeckldBfi 28 484 AESCHYLI 

A0. npomo^ev h&jxou<KL xXijddpoQ fioiju 400 

dTtb Hxafidydpou fTJv xaraipdaToo/xivfj^ 
9jv d^T^ ^A][€umv axTopeQ tb xau npdfiot^ 
T&y al}[fiaAwTiou j^pT/fidTiov idj[OQ fifya, 
ivetpau odTdnpefiuov elQ Tb Ttav ipoij 
i$alpeTov ddpijpa OtjaiwQ rdxotQ' 405 

Iv^ev dtmxooa ^kdov aTpuTov ndda^ 
nTepwv axep pot^dohaa xSinov afyidoQ^ 
nwXoiQ dxpaiotQ Tdvd* intCeu$aa 5][ov. 
xatvijv d^ bpwaa ttjvS* bfitXiav j^i^ovoQ 
Tapfiw (ikv oddiv^ ^aJipa 8^ Sfifiaatv ndpa. 410 
TiveQ noT* itni; nam d^ iQ xotvov iij^w, 
fipiraQ re Todfibv Tq}d^ ifi/pivip $ev<p^ 
bfittQ #' bfioiaQ oddevi anapTwv yivet^ 
oSt' kv ^eouat n/ibQ 0ewv bpwpivaQ 
oSt' oSv fipoTsiotQ ifi^epelQ popipwfiaatv. 415 

kixety d^ apopipov SvTa TohQ niXaQ xaxwQ 
npoaw dtxaiwv ^d^ dnoazaTet ^iptQ, 

X0> iteuajj To. ndvra aowSfiWQ^ AtoQ xSprj. 

400. inl i][iifiaT0Q ipj^erac, 401. McTohjvatoe i/iii)[0¥To rpbQ 
^AdijvoUooQ nepl nbXewQ Hiye^oU' i8o$ev ouv iiovofiaj[itp Xuaat Tbv 
ndXefiov, xal uTtkp pkv MrcuXijva/wv inoXdfue IltTTaxoQ^ Mp 8k 
'AB7jvaew¥ 0p6¥W¥, i^rnf^e^TOQ 8k 0pu¥W¥OQ 8eeXudij rd t^q pji}[ifQ, 
loexe¥ ou¥ napop/ia¥ ABt^^o/ouq b AlaxuXoQ elQ Tb dvre^eoBae TndE- 
Xi¥ SeYeioo^ Xfyw¥ r^ Beb¥ ixet^e¥ iXtjXuM^at, — xavap&dvooaa, 
407. itQ dpfie¥<p )(pw/id¥ij rg afyebe, 413. xal nffbQ bp&Q. — 

Tw¥ amef)ofii¥w¥. 416. Spjop^Q oSaa (corr. ex ipjof^^ o¥aa^ 

YOluerat scribere Spjopfo^ S^ra) ob 8u¥i/ajj pe i^' oTq e(no¥ dv^ 
Tt^ae. M fUH fUvet Hermaim. 401. y^v xara^^roufUitij Stanley: r^v xa- 

Toiip&aToofiiiniiv M, Cr in marg. m. 400» xatvi^v Ganter: xal vOv M. 

414. fort. ^olat, — dpwfUvas Stanley: bpmfUvaea M. 416. ^fioft/fov 
Kobortellas. 418. xoopfi ante ras. M. EYMENIDES. 435 

ijfiietQ ydp icfi^v NoxvbQ alav^ rixua. 

'Apat d^ iv oocotQ Y^Q bndx xexXi^fie^, 420 

A9- yiyoQ /liv olda xiijdovaQ r' iTtotuufiooQ. 

XO. TtfiaQ ye /ih d^ riQ ifidQ Treuajj Tttj^a. 

A9. fidbotfi au^ el Xiyot vtQ ifiipa^nj XiiYoy. 

XO. fifMToxToifOOvraQ ix d/tfiofv eXauPOfiev^ 

A0. xai Tq) xzavdm nou Td Tipua r^c ff^Q\ 426 

XO. 8noo Tb )[atpetv fjojdapou PoplCevat. 

A0. ^ xai TotauTaQ T<pd^ intpfMiZeiQ fuydQl 

XO. foveoQ ydp elvat pT/TpbQ ij^waaxo, 

A0. HhjQ dvdyxvjQ oSuvoq Tpimv x6tov\ 

XO. nou fdp TO0OUTO xivTpov &q fv/jrpoxTovetv] 490 

A0. dooTv TtapovTotv ^puauQ idfou ndpa. 

XO. dXi' 3pxov od 8i$atT' dv^ od douvat ^iiet. 

A9. xiuetv dixatoQ pdXkov ^ npd^at MketQ. 

XO. nwQ di^; dida$ov t&v ao^wv ydp od nivjj. 

410. oxoTetvd ij BfnjVT^rexd, ^ otidCeev noeouvra. 421. rd 

indfvufia otQ xaXeTafie. 426. iv T^^^Aedjj. 427. imPo^^ 

inefidiXeiQ. 429. iv ipwTijaet. — jAi) i$ dnfdyxi^Q touto nsmt^ 

X6v; 481. ufuv fikv xav/jYopeTv, ixeivep 8k dnoXofeeerBae' ^iia^Bk 

Sexijv SexdajjQ nply (iv ex Aristoph. Yesp. 726 addit Bniges) dftr 
^Tv pudov dxo(MrjjQ€ (Pseudophocylidea v. 87 Bgk). — aou xat 
Vfiiaroo. 432 (486). fi^ npdTeeve abv^ tpxov xai Sed to&tou 

BiXe vexav. (432). oSrcuc, ^<^A ^avef>6v iarev Tb xar* abrbv &q 
p^re alnbv Suvaaficu dfidaae Stc obx iare toioutoq fi:qTe BiXeev SfH 
xov iffMQ alT^aae^ ei bexaioiQ airbv xoXdCofisv. 488. ^XeeQ a&- 

Tbv dnoXoyyjaaaBoit ^ xaTijffopetQ obTou &q nfniSavTOQ; 420. 'Apal f g: dpd M. 422, 426, 480, 434, 438 «d praescrip- 

tmn, 423, 424, 427, 428, 431, 482, 436, 436 paragraphi praeflxae in BL 
423. ift/^v M, i/cf^y^ m. 426. noO rb Amaldus: xouro BL ^ut^ 
Scaliger: ir^piXf^a M. 427. imppotC^U Scaliger: intppoeHeU M. 

480. xoaouTov Ehnsley. 431. Mv M, o snpra adscripsit ol 488* 
^aco^ Dindorf: Saaiooo (00 in litnra, '«* superscr. m) M. 

28* 486 A£SCHTLI 

A0. Spxoi^ rit paj dbtata fii/ vtmv U^tu. 4S6 

XO. iii* iiiieirx^ xpius d' edSeiav dbn/v. 

A0. i xdn^ ipol rphtotr* Sv aklajQ riJioQ; 

XO. n&Q £* oS] aifiouoal y^ d&av inaSiwv. 

AS. tI itpdQ rdd^ elnetv^ & $iv\ iv pipet d£l«fc; 

Xi^aQ di ][wpav xa\ yivoQ xa\ ^ufifopdQ 440 

rdQ odQy htetza rdvd* dpovadou ^&fov^ 

eljtep iremtdJi^Q r^ dlxjj fipiraQ rSie 

^aojt ^uXdaawv iariaQ &pi]Q itikaQ 

aepvbQ npoabtrwp iv rpdnotQ V&ovoq, 

TourotQ dputifiou ndatv ebpoHQ ri pot. 446 

OP. dvaaa^ ^A^dva^ npoirov ix r&v &ardrwv 
r&v a&v iftwv piXijp^ dfatpijam piya. 
adx elfu npoarp^natoQ^ odd^ fywv puaoQ 
npdQ x^V^ ^Pi ^ ^i^ ifeCipyjv fipitaQ. 
rexp-^ptov 8i rwvdi aot ii$w ptfa' 460 

atp^oYyov elvat rov nakapvaiov v6poQ, 
iar^ &v npbQ dvdpbQ cSparoQ xa^apaiou 
apafdi xa&atpd^wat veo^Xou fiorou. 
ndiat npbQ dkXotQ rcu/r' diptepwpe^a 

486. abx bf^e/Xet 6 ddtxwv Spxtp feuyetv r^v xav^oplaxf' iTttop" 
xfyret ydp. 488. df/cuv ouaav yoviwv. 441. dvrX rou fy- 

xhjpa. 448. r^ vap. 444. 8v rp6itov xdxetvoQ npoaexdBiiro 
Tju vof^ rou AtbQ xa^apea9ija6pevoQ. npwroQ ybp l^iwv ^ivov 
not^aoQ ixa^apia&Ti unb AiSq. 446. dnoxpivou poi rt euyvoHmv. 
448. ivay^ (01.)> 461. ajgpeitoaae. — rbv fovia. 488. ^(av Ponon: dfiav r' M. Scribendiim M^ta. 441. dfto- 
^ Dindorf : dfwv46ou M. 448. ifAfie f g. 444. iv in spatio 

vaeno qninqne sexve litteranini addidit m. 448 sq. nfiOTp6ita»oaM, 

a ad primam syllabam snpra adecripsit m. izt»v . . ifeC^/a^v Wieeeler: 
i^ei . • i^eCofiiinj M. 462. xpo^dfioiQ WeiL 468. xa&aiftd(mat 
veo&^Aou Tnmebns: xaikLqmfouatv ad^M et in marg. Cr M. EVMENIDES. 487 

olxoun^ xai fiaroun xae /ioTotQ n6poiQ. 455 

tatrniv pkv oSrof ^poyrid' hxnodwv kiyw 
yhoQ dk Todpdv &q fyei ttbA^ ^^^'^ 
^ApyMq elfiUy naripa d^ UnopetQ xai&Qf 
^Ayafdpvov^ dvdpwv vaufiarciv AppSinopa^ 
$bv ^ cb Tpoiav dnohv ^lkioo Trditv 430 

i^ijxaQ. fyfit&' oStoq od xaiwQ^ poiAv 
iQ oTxov, dkkd vtv xeXatvdippwv ipij 
p^ijTTip xaTixra^ notxiXotQ dYpeipamv 
xpwpaa^^ & kotiTpwv i^epapTupet fdvov. 
xdyw xaTeX^v, Tdv Ttpb rou ^eoywv ^pdvov^ 465 
IxTBtva Hjv rexouoav^ odx dpvijaopat^ 
dvTtxTifvotQ notvcuot fptkTdroo noTpAQ. 
xoHl Twvde xotv^ Ao&aQ inaiTtoQ, 
aXpj npo^wvwv dvTixevTpa xapdif^ 
el pii n Twvd^ ip^atpt TobQ hnatriooQ. 470 

iA d\ el dtxaiwQ eJre pij^ xptvov dixTjv* 
npd^aQ ydp iv aoi navraj^^ TdS* alviaw. 
A0, Tb npdypa peiZov et tiq oteTat Tdde 
PpoTolQ dtxdCeiVy oddk pijv ipot 9ifuQ 

466. xal eiQ olxov eia^kBov^ xatt bSdrwv fierika^v. 456. r^ 
TW ftuaouQ. 469. dtaTdxTOfta^ fiamXia, 460. dtd toutwv 

ftionotecTOi r^ ^edv. 462. SoXt6^f>wv: 468. t^ nink^. 

464. ixipoTTe Tbv SA ri^c int^^&aetoQ twv koorpwv yevSfiMVov abt^ 
fifvw. ktfeTot yhp fusxh Tb ^oveuaat yofjLvbv i$aya]ret^ xa} Sei^ 
roic noXfratQ, 468. ndvrwv. rouTo Sk Tif^bQ rb 3dXh^ dvdyxi^ 
oSrtvoQ Tpiwv x6tov€ (429). 472. rd xard r^v trijv xpiatv (ino- 
fiatvovra , bnoTa & ^, inatveaw. 478. ee rtQ oTertu rb npaYfia 

TdSe PfHnbQ StxdCetv, fietZov ^ xard dvSfMonooQ olerat^ ifwl Sk nepl 
fdvou StxdCetv ob)[ 8tnov. 461. obros f gh: oSrma M. 464. xpi^faa^ H MusgraTins: xp6» 

^ofa M. 468. farakuK WeiL 471. (f Pearson: r' M. tfr«fpi^ M. 
47S. xavTaxi M. 474. fiporot^ M, corr. in fipoxd^ m, ut ndotor. 488 AESCHTU 

fdvou diaipelv d$u/jL7jvlT0UQ dixaq* 476 

&kk€OQ re xat ab ptly xaTTjpTux^g Spaag 

hciTTjQ npo4r^X9eQ xai^apbQ dfiXafi^g 86potQ, 

8/juoQ 8^ iptopfov SuTa a* atpou/zat nSiet. 

aurat d* l][oom poipav o*jx tbnipneXov^ 

xci pij Tuj[ouaat npdjrpaTOQ vtxTi^dpoUj 480 

X^P^ /JtSTau^tQ IbQ ix fpouTipdTwv 

nidot neaatu dipepToQ alavijQ v6aoQ. 

TotauTa pkv Tdd' iaTtv dpipdTepa^ pivetv 

nipnetv re, duanijpaT' dpjjj^dvwQ ipoL 

inet dk npaypa deup' iitiaxTjipev Tdde^ 485 

fovwv dtxaaTOLQ bpxiwv alpou/dvouQ 

9eap6v^ Thv elQ dnavT iyfb Oijaw ip6vov, 

bpetQ dk /lapTuptd Te xai Texpijpta 

xakeiay dpwjd t^q 8ixqQ bpxw/iaTa^ 

xpivaaa d* daTwv twv ip&v tA, fiikTara 490 

^$w dtatpelv TouTo npayp injTupwQ^ 

Spxwv nepwvTaQ /xrjdiv ixdtxov ^peaiv, 

475. ifp' oJq {oIq Linwood) ra^^ewQ fjap^iaouatv "EpevbeQ. 476* 
riketoQ r^v i^hxlav. rouro Sk dnb rwv C<pwv, 477. Sedi robrou 

ihtiSoQ ct&rqi j^pfjar^ bnoriBi^aev, 478. Si^opai iv rfj TtdXee, 

479. ebnapain^rov^ ed}[ep^^ ebdpearov, Suadpearoe ^Oaee eMv abrui, 

480. dvrl rou ruj^ouawv. 484. nifineev abr^Q dfJop^frwQ Sua^epiQ 
iarev i/ioi, 485. &q axT/nrbQ hnjXBev, 486. ohv ivbpxouQ SixaardQ. 
487. SeeriXeae ydip rb 'Apeeonaytrexbv auviSpeov. 488. b/ueQ Sk S/h 
xouQ abrobc air^aare. 490. fiiXreara (Ol.)* 492. 5pxov StS6vraQ, 475. ^6voo Robortellus: ^dvouc M. d^ufiTivlrooi^P^Knon'. d^u/ajvi' 
rou M. 476. xarrjpruxdtg ifiolq Panw. 477. fxiri; M, a addidit 

m, &Ti^ Meineke. 478. fort i^<2) ^' (sic Hartong) diwfi^fpo^ oZmi. 

481. x^^P^ /iMrau9t£ Wellaner: x^^P^^ ^^^' aMtii et in marg. Cr M. 

482. niSot Dindort: nidm M. 483. icrt M, iariv m. 484. rc 
AbreBch: M M. Fort. Suondvi^r* dfKXfvkoK ifioi, Post 485 lacnnam 
Btatoit (Linwoodio anctore) Weil. 486. aiSoufiivous Prien. 489. Sp- 
zmptata (xc» in ras.) M, dpSwpaxa Pauw. 493, qui in f g post 488 EVMENIDES. 439 

Hr, 1. XO. vov xaxaazpoipdk vioiv 
{f$trfiUuu^ el xparij' 

att dlxa rt x€u ^Xdfia 495 

Tooit ptjTpoxToyoo, 
TtdvraQ i^drj t63^ ipyov euj^epei- 
ft truvappdaet fipoTouQ, 
mXXa d^ Iropta itatddrpwTa 
Ttddea npoapevet Toxeu- 600 

aeu fjterao^tQ iv j^pdvtp. 
antisk'. L oHre ydip PpoToax6mt)Q 
pLutvddaQ T&vd* ifip' 
ipet x6toq TtQ ipYpdrwv 

TtdvT* kipijaa} fxopov. 606 

TteoaeTat d^ dkkoQ akXo^eVy npoipoh' 
vmv Ta T&v TuiXaQ xaxd^ 
X^$tv bitddoaiv re (jAjPmv 
axed r' 0^ fii^ata TXd" 

493. ^ i»jkv 'A^va dit^XBev ebrpenlaat 8exaardQ^ 6 8k Vpiav/jQ 
Ixereuwv /uvei^ qi Sk ^Eptvoeg fpoupouatv abrov. /leXoQ 8k obtetov 
fSooat rjj iaurwv npooupiaee. 497. rd fujrpoxroveev (01.)- 502. 
rwv robc fiporou^ intaxonouvrtuv (61.)* 503. ^fiwv S^Xov 3re, 

605. ndvt' ij^aw p.6(pov) : obxire revd. /ikv ivvofwv ^yi^ao/iot fJL^pov^ 
rtvdL 8k ou^ dXXd, ndvra i^aw fidpov^ 5nwQ reg fiobXgrat dvaepeev. 
oi repwpijaw rotQ dStxoufievoeQy dXXA auyj^wpijaw dXkifXouQ dvaepetv, 
506. ne&iferae 8^ oXXoq: del rA. dXX^Xwv dxouaovrae^ xal ob yiverat 
xaxiOf dwbmuaeQ, 608. 8ea8oj[i^v (01). coUocatas est, ante 491 reponendus videtnr. ixdixoeg Schuetz. 493. 
ftMraoTffo^ Meineke. 496. re xal Heath: xal M. 497. ^6^^' 

pa(^ Tumebas: •bx^plai (in proximo versn) M. 600. xpoavfitl 

WeiL 602 sq. o^rc Gasanbonus, obdk Elmsley. pportoaxdnouq fiai- 

vddat scripsi : fiporoax^mv ftaafddwv M. 604. rla M. 606. npofpuh' 
prozimo yersui addit M. 607 sq. scribendnm videtur xetx', od Xfjftv^ 

bnddomv M. 609. dx€d r* Schuetz: dxtr* et in marg. Cr M. 440 AESGHTLI 

/juoy fidxav naprjxopBu 510 

9tr. 2, fjojdi TtQ xtxhjoiciTa} 
^OfAfopq, zeTupfiivoQy 
rouT* InoQ i^pooifiepoQ ' 
& dlxa^ 

& ^pSvoi r* 'Epiuuwu, 515 

TaoTd TiQ rrf^* Sif narijp 
Ijl rexouaa )/eonalHjQ 
olxTou olxTiaatT\ inet' 
3ij nlTvei ddpoQ dlxaQ. 
aiUistr. 2. Ia9' 8noo Tb detvbv ei^ 520 

x€i fpev&y inlaxomu 
det fduetv xaiHjpevou. 
$up^ipet 

aokfpouelv bnb oTiuet. 
TtQ 3k ptjdiu iu fdet 535 

xapdiau iuaTpi^tou 
ij ndktQ Ppot6q #' bfjtoi' 

610. Tta^wv Se tcq fidrvju iauTbv napafmBenat (coiT. in napa- 
fiu9ee m) rg eiQ ^oq iXniBt. ^, ixaaroQ Sk rwv ^ovewv ntxpijyop^ 
B^aerat. r^pwv ybip 6 dvaeSi^^' 3^ S' wSe T^fiwvM (Sophocl. 
Electr. 275). 611. ij/iac SijXovdre (GL). 618. Bpowv (GL). 

616. rdura dvaepoufUVOQ narijp § fi^vf^p bnb naeSoQ. 619. hteeSiJi 
napdhuXe (ineeSifnep SXwXe Vict) rb S(xaeov. 620. db navraxi 

rb Seevbv dneevax ^pevwv See. 624. ware xa^fuvov bnb ardvee 

awfpoveTv. &ael ikeyev bnb r^ Seee. iare Si dn* eMeioQ t^q rb 
arivoQ. 626. XafMnponfTe^ dp^oTifTe ^pevwv. 610. rXdfuov Pauw et Schwenk (<M delevit Schwenk, wPauw): rkd- 
/iwv Si rufJlL 614Bq. & , . S> Pauw; l^ . . i&U, 616. iptmvuwv 
(v erasum) M. 620sq. Setvdv ijybg ^pev&v Wieseler. 622. Set 

fjvetv aaonymus apud Dobraeum: Sstfiaiuet M. 626. iv Mt<Aura- 

tus. ^et ex ^6/9^ et Sist coaluisse ndetur. EVMENIDES. 441 

WQ Ir' dy aifiot dixav; 
»tr. 3» fiijT* iuapxTOV fiiov 

/ii^e demoTou/ieyov 680 

aluiofiQ. 

mvTt fiitr^ Tb xpaTOQ 
SeoQ &7taaey^ oAX* 
iXXq, d* ifope&et. 

$6/ipeTpov d^ SmQ Ai^w 586 

duaaefitaQ pkv SfiptQ 
TixoQ wQ iropwQ^ 
ix d* dyteiaQ 
tppevwv b naat tptkoQ xak 
noXdeoxTOQ SifioQ. 540 

afUiHr. 3. iQ Tb nap di m>t Aiyw * 
fiQ}fidy ciieaat SixaQ^ 
pajdi uiy 

xipdoQ Idmy ddi(p 
md\ AA$ dTUnjQ* 545 

529. iXXdi Twv (tov Robort.) ^pipa (1. pirpta) toOtcuv ifomd- 
pLevov * 7ttxp6aov ol pjkv navrdnaat TOfHXvvobpevot xaxS^Q fitoutrtv, oi dk 
Svapiot nov7}pS}Q. 584. iXXa iXXtoQ i^pqi 6 ^edg. (520) laB* 

8mj SiouQ. 685. auvTopov (OL). 537. SJSptv yevvwm. ol fdip 
dff^dpsvot Tou Beiou xaTa^fHtveiv u^pffiouat touq dvbpwnouQ. 688. 
ix d* bYteioQ ^pevwv: ix tou dpBiQ l^etv fpivaQ. voaov 8k fppe- 
vwv T^ Sutraifietdv ^atv^ uyietav Sk i$ ^q iv ehj Ttpij' i^ ixef' 
V9jQ Sk SpptQ. 641. xa^XtxioQ Xiyto Tb intfepdpjevov. 548. 

T^v Sixvjv. 528. Ir* dv # • # # (iteraverat Ir' Av) M. ififiu M. 529. dvdp- 
XeTov Wieseler. 582. itavrl Paow: S.navTt M. 588 sq. iXX* iXX^ 

Wellaner: iXXa \ iXXa M. «^* f gh: dt* M. i^piet M, u insemit m. 
686. du^aefiloQ h: Su^&tfieUt^ M. 589. ^pevwv in snperiorem ▼• 

reicit M. ndatv Heatb. 442 AESGHYLI 

TTotud Y&p Iniarat, 
xiptov piuet riXoQ. 
TtpbQ rdde TtQ Toxiwv 
aifiuQ eS Trporitov 

xai $evoTtpotjQ 550 

dwpdrwv imarpoipaQ at- 
86peu6Q UQ iarw, 
str. 4. kxwu S^ dvdyxuQ arep 

dixatoQ Ibv odx duoXfioQ lavaf 
napwieSpoQ d' oSnor* &v xivotTo. 555 

Tov duTtToipou dk ipafu nepat^ddau 
TOL noXXa nauTOipDpT^ aueu dixaQ 
fitaiwQ $bu XP^^V ^oi^^^<^tu 
XalfpoQ 8Tau Xdfijj n6uoQ 

&pauo/iiuaQ xepalaQ. 560 

antUtr, 4, xaXel 9* dxououTaQ od- 

dku iv piaq, duanalei re Siuq,* 
yeXqi dk daipwu in dvipt bepptp^ 
Tou oSnoT ad^ouvT^ Idwv dfirj^dvotQ 

65d. 6 ^wplc dvdyxijQ StxaeoQ wv. 656. rbv rdL ivavrta 

TotQ elpr^iuvotQ roX/JLwvra. dvr} rou rdv Sdtxov. — nopaJ3efiijx6ra. 
557. TidvroBev auvi^y/JLdva. 668. dnd rwv ^eep.aCo/jLivwv^ rpont» 

xwQ. dvrl rou ranetvwByjaercu. 669. dru^ia. 661. robg 

Beo6Q, 668. T^X§i, ^aiv^ 6 daifiwv in} r^ dSixwQ (dSixip Stan- 
ley, xaxb. addit Hartung) ndaxovrt^ rhv jjojdenore Ttpoadox^aavra 
TtfimpetaBat Idwv iv fieaj/ rg Suj^ ImeCeuy/iivov xa2 )^aXtvwBevva. 
rouTO yhp SrjXot rh Xenadvov. 548. ri<r M. 549. itpo^riwv (fuerat npariwv) M. 551. iirc- 

^po^S datfidrwv Heath. 558. kxwv S* Wieseler: ix rwvd* M. 555. 
S* addidit Pauw. 556. Cr adscripsit m. ^/li fiapifiav Meineke. 

557. ify^vra noAM OMueller. Sixag Dindorf : Slxijtr M. 562. iv ad- 

didit Abresch. — dvimaXit re Siv^ Tumebus: duexaXtTrai diuai M. 
563. ^pfij^ h: ^BpfiotpYwt M. EVMENIDES. 443 

duiUQ ianadvhy odd^ bnepbio)fx^ axpaw 565 

di' al&vog dk Tdv npiv (iJifiou 
Ippart npoafiaXeov dbcaQ 
wier' axXaoaxoQ^ ^tnoQ, 

A0, xTjpoaat^ ^P^^^ '^^ ozpaTdu xaTetpya&ou^ 

eh^ o5v dtaTopoQ Tuparjvtxij 570 

adJimy$y fipoTeiou rcveuparoQ nATjpoupivTjy 

bnipTuvov yrjpupa ipaxviT(o OTpaTip, 

nXjjpoupevou ykp Toude fiouieuTTiptou 

atyau dpijyet xal [jLadelv &eapouQ ipobQ 

nokty Te naaav elQ rbv a^av^ ^pdvov 575 

xat t6u8\ Snwg Sv ei xaTayva^abjj dixi/j, 

566. rbv noXu^povtov 8k S^oy iauTou npoaxpouaauQ rtp fipa^ei 
{fipd)[et Abresch) t^q dlxrjQ mXeTo, 569. (leguntur haec in 

snmmo margine paginae v. 542 — 99 continentis) xk^pwaaaa 'A&7^vd 
robg dpiarouQ dyet dtxdaovraQ, xaBtadvrwv dk abrofv iv fUoqk 
ardaa xeXeuet Std r^c odXntyYOQ xcu rou xrjpuxoQ atamijv Yevea&at^ 
&Q /jt^ dpxouvroQ iiovou rou x^puxoQ, 3pa Sk nwQ rd viwv IBij 
dya^povi^et. & ydp vuv ytverojt^ raura r^v ^ABijvdv eiai^aye Xijrou' 
aav, i^pwvro ydp rf^ adXntyyt dveipyetv rb nX^&oQ fiiXovreg, — 
xdre^e^ xwXue, 574. oufA^epet. 576. Stf^vex^* napd rb (rou 
w}) aki, 576. rwv Apetonaytrwv, — (leguntur haec in summo 

marg. p. v. 600 — 46 continentis) iv neptxwpijpjart {napa/opijY^fuirt 
Dindorf ) abr^ elatv ol Apetonayirat fiijSapjou StaXeydfievot, 565. XanaSvdv Musgravias: Xinadvov M. 568. dxXauro^ Din- 

dorf. dtaroa M (aXmoq Porson). 569. xarupYd^ou Porson {xarttp- 

ya^ou Dindorf): xaxtpydboo M. 570. ivt^ M (superscr. m ut vide- 

tor). oZ^ compendium vocis oitpavdv videtur (fort. bU obpavbv Sk), rt;- 
p^atfvtx^ M. 571. nXi)ffoufiiuij (i) fiuali ex ou ut vid. corr.) M. 

572. ^(verat ante corr. M. 573. xXrifMiufUvoo Burges. 576. r&vS^ 
Bchol. et f g, rooaS'* Hermann. StayvwaiiffJ Paley. Sixij f g: Sixi^t M. 
Po8t 576 sonum tubae excipere videntur v. 684—713. Vide ad v. 684. 444 AESGHYLI 

XO, dva^ "AnoXXoy^ &v ^CfC ohrbQ xpdzet. 
r/ Toude ao\ /lireaci 7tp(fy/juxroQ liye, 

AD. x<z2 papTupi]a(0)f ^Xdoy iazt yap ddpatu 

IxivTjQ 53* &u^p xai dopopp ifiarioQ 580 

hp&Uy (p6voo 8h Toud* tjCQi xa9dpaioQ' 

xa\ ^ovdtx^awv airdQ* airiav d* fyo} 

T^Q Toode pyjTpbQ Too ip6yoo. ab d* efaaj^e 

8nwQ T inlatfjt. T^vfte xupafoov dbcTju. 

A9. bp&v o (mboQ^ eladyw dk tr^u dlxijw 685 

6 yap dtwxwv npdTepoQ i^ ^XV^ Xiywy 
yiuotT* iu dp&wQ izpdyfiaxoQ dtddaxaXoQ. 

XO. noikdi piu iapeu^ Xi^o/ieu 8i auuTdpwQ. 
inoQ 8* dpeifioo npbQ inoQ iu pipee Tt&siQ, 
riju pijrip^ elTvk npwTou el xarixTouaQ. 590 

OP. IxTeiuu' TooToo 8* ooTtQ apuTjaiQ niXec. 

577. wu ixXijpwfiijQ^ BrjXouoTt iiauretwu. Ttapa^ueuroQ S^ArtiX* 
XwuoQ Toujrd fifjatu. 579. pjapruprjawu 8rt obx lareu tuay^' 

ixd&ijpa ybp abrou. 582. auuScxot kiyourat otQ taou pireartu 

iu rfll Sixji r^Q ahto/Q. 586. rwu ^Eptuuwu (01.). — 8pa rb Stxa* 
ar^ptou. 586. b xarrjyopwu (01.). 588. rouro ob ftpbQ tAq 

rpetQ^ dXXdi npbQ rbu x^p^w te' ybip ^aau. 589 (immo 690). 

(nyroptxtbQ nuuBduourat. el fiku SfwXoyoAj^ fmeuBuuoQ laraf el Se 
dpuotro^ iXeyj^B^aerat. xal 'Aj^tXXeuQ 7tf}bQ robQ npeafiet^* »r/ Sk 
Xabu dinfYayeu iuBdS^ dye/poQ Arpet^Si^Q;^ Std jvuatxa (Hom. /SSSsq.). 578. roudi eot M. 579. Sf^fiwv corr. in Sd/iutv M, y6fiiii olim 

Schuetz. 580. dv^p Porson: dv^p M. S6tmv fecit ex d6fi09 M. 

i^i^ntmo M. 583. roo ^6uou Tamebns: rouSt f6vou M. 584. r' 

addidit Hermann. 588. tb praescriptum in M, item 594, 600, 604 

606. 501. dp praescriptum in M, item 505, 601, 605, 612. 592. pam- 
graphaB praefixa in M, item 593, 596—99, 602 sq., 606 (hic in rasura), 

607, 610. 590 alii Fnriae tribuit et sic deinceps cetera usque ad 
V. 610 ehorica singulos choreutas habuisse putat Weil. EVMENIDES. 445 

XO* iv fJtiv tM^ ijdi/ r&y vpt&v naXaiofAdTwv* 

OP. od xetfiiptp Ttio rivde xo/indCstq XAyov. 

XO, elnetv y^ fiivrot 3et a Snwg xazixTaueQ. 

OP. Xiyw $tf>ouXx4p j^etpi nphq diprjv Tepwv. 695 

XO. TtphQ ToH d^ imtaihiQ xci tIuoq fiooXeupaaiv] 

OP. TotQ Toode fieafdrotm* papwpet 8i pot, 

XO. i pdvTiQ i^Yeird aot pmjTpoxTovelv; 

OP. xa} 8eup6 y^ hei t^v tujttjv od pep^opat. 

XO. dU* ei ae pdpipet (jfrjfOQ^ akX^ ipelQ Td^a. 600 

OP. neTtot8\ dpayfdQ 8* ix Tdfou nipnet naTjjp. 

XO. yexpoiai vuv neneta&t fmjxipa xTavwv. 

OP. dudtv xdp elj[e npoafioXdQ fttaapdTotv. 

XO. itwQ d^; dl3a$ov TobQ dtxdCovTOQ rdde. 

OP. dvdpoxTovouaa narip^ ipdv xaTixTavev. 605 

XO. Totydp ab fiv C^Ci ^ ^' iXeu9ipa f6v€p. 

592. ifiatiTtTwxaQ (8v ninTwxoQ Weil). ^ perai^opd. 8i iartv 
dno rwv TtcdaudvrwVy o? ird toTq rptal nrwfijaatv SptXouat rijv ^rrov. 
595. nXavdrat. al fikv yhp ri^v ahlav rou ^dvou novBdvovrat^ 6 Sk 
npbQ rb nwQ^ ^^fet^ fvjaiv &q rd j^pJj Si' ifi^v idnjrat (Hom. 
41). 599. rb dei inl rou IwQ TdTTouaev 'ATTtxol noXXdxtQ. nSeupo 
fiiv fiot TovS' aiei reivet Xoyovt (cfr. Adesp. 148 N.). — £111^ Seufio. 
— T^v nffa$tv. 600. dvrl rou faa^Q (01.). 601. wq bfuv (bpoQ 
Henn.) Imfi^ev fj fiifTy^p^ oSrw ^offBouQ xdpol nifi^et 6 nar^p. 
608. ouvTuxiaQ (GL). 604. navoupywQ ^aot^ pij ^jfi&Q SiSaaxe^ 

dXXdi TobQ StxaardQ. 605. ipk xdxelvov ^ixi^aev. 606. nwQ 

oSv XiyetQ &Tt ^Sixijci pe; nwQ Sk 'AyafAifAVova ^ irsou drMavev St' 
almfv (aln6v Linwood). 599. alel Turnebas. 601. xiiupei ex 8chol. Scaliger. 602. Cr 
in nuurg. M. vov M. ninta&i (vel nixow6t) scribi vult Yeitech. Cfr. 
QUbm in Bitscheli Act Soc. philolol. Lips. toI. II p. 880. 608. Soi- 
mv eorr. in Soolv M, fort Si^aot^, puaa/Mdrotv Elmsley: fitaafidTwv M. 
606. ti ydp; Hermaan. ^v^ Schuetz: ^voo M. 446 AESCHYLI 

OP, tI d* odx ixeluiji^ i^&aav ^XauusQ foyf^] 

XO. odx ^v SfiatuoQ fwrbQ 9v xarexrai^ev. 

OP. iyai 8k iiijrpbQ t^q ifAiJQ iu alfiau; 

XO. itioQ ydp a Ibptipty ivr^Q^ & ptai^dve^ 610 

Zd}V7jQ\ dneoj^jj prjvpbQ alpa fliTarou; 

OP. T^difj ob papTopijaov. - i^ijyou di pot^ 
^AtzoXXov, e! a^e abv dlxjj xgrixTavoy. 
dpdaai ydp &anep iariv odx apvo6pe&a' 
m^ el dtxala)Q ehe pij r^ ^^ (ppevt 616 

doxei Tod* alpa xpivov^ wq rouTotQ fpdaw, 

AD. Xi$(o TTpoQ bpdQ touS' AdyjuaiaQ ptixav 

deapbu dtxaiwQ^ pduTiQ dtp 8' ob ipeuaopat. 

obnwTroT^ elnou (lauxtxolatu iu itpdvotQ, 

odx dvdpoQ^ od fuvatxdQ^ oh miiewQ Tiipt^ 620 

S pij xeXeoaet ZebQ ^Olupmwv naTrjp. 

rb pkv dixatov Toci&\ 8aov adivet, pafielv^ 

pouXjj ntfpauaxm d' upp^ intania&at narpdQ ' 

dpxoQ ydp ouTt ZijvbQ laj^uet nXiov. 

XO. ZeuQ^ d)Q XixetQ <rj, rSvde ^ptjapbv mnaae^ 685 

607. o6x, el reSvijxev^ toutou dlTia el ab^ TttoQ dv iSimxeQ (1. 
inet ob Zwaav iS(mxeQ\ ware ob8k dnoBavouaa 8td ri^v aijv ahiav 
dni^avev. 609. iya) ouv SpjaepioQ elfie r^ P-^rpe. 611. dnapvj. 
612. d)Q dnopwv t^q dnoxpeaewQ. inel ydp IjXBev elQ r:^ 8edxpeaev 
Tou 8txaIo}Q 1j fii} dvj^pTjxivoLe t^v fjajripaf inl rbu au/ifiouXeuaamn 
fiebv xara^euyee. rpayexbv ouv xal rpenov (npinov Yict.), 6fJLoee8iQ 
T« r^ Tcdvra Xiyetv. 618. rbv Apeonayetexdv. 621. &aTe ifwl 
fikv ZeuQ^ iytM» 8k rourep npoaira^a. obx iveu ^ebQ obv rb y^vd^ 
fuvov. 622. dvrl roe/, fidBe w fiouXif. 623. xeXeOeo 8k bfi&Q 
neeaB^vae r^ ^uXfj rou deoQ. Tb 

611. ^UrdToo M, ^Urarov m. 616. ^tuyw T6d* aXfia Weidnei^. 
618. ^v d^ Ganter: d* &v M. ^t6do/uu Weil. 621. xeAeueai Her- 

mann, ^xiktun Porson. 623. fiouX^ Tumebus: fiouX^ M. 5fifi* M. EYMENIDES. 447 

ippafitiv ^OpioTjj Tijide rbu narpbQ ^duov 
npd^avra ptjxpbQ fojdapoti Tt/iaQ ue/ietu; 

AIl, od Yap rt Todrbv avdpa yevuaiov Saveh 
dtoaddTotQ axijTZTpotat TtpLokfoopeuov^ 
ara2 TovTa npbQ^ yovatxoQ^ oSu ^oupiotQ 680 

T6$otQ exijfioiotaiv^ &aT* ^ApaCouog, 
diX' &Q dxouajj, IlaiXSLQ o? r' ifpijpeuot 
fpTjftp dtatpetu zoude itpdypaTOQ izipt, 
dnb orpaTeiaQ ydp utu ^fiTToiijxdza 
Ta nletat* dpeiuou^ euippoatu dedeypiui^ 635 

dpoiTjj nep&uTt kouTpa xhTti xeppaTt 
ipapoQ nepeaxijuwaeu^ iu d^ iiTippout 
x67mt nedijaaa^ dudpa datddXtp TtinXip, 
dudpbQ pku bpiu olnoQ etprjTat pSpoQ 
Tou nauToaipuoo^ too arpaxyjXdTou ue&u. 640 

TauTTju Toiaunju elnou^ wq ^^^^jj XewQ^ 
danep riTaxTat xijude xup&aat dixrju, 

XO, narpbQ npattpLq, ZebQ puipou Ttp atp Hxip^ 
adrbQ d* idrjae naripa npeafiuTiju Kp6uou. 

627. ixStxi^aavra (Ol.)- 629. awe^kg rb ouofia nap^ Alaj^6X(/f^ 

Stb axdfTtret airbu *Eni)[apfWQ, 635. fieXrloua nXeiara i^dnj^i^- 

xSra dnb arpareidg, 636. nueXtft^ rjj dK aopip abr^ y^uofuuf/, 

naph rifu Spuu * ff>XtU€u fhp dLrtu. — ro»u Xourpmu Sr/Xou Srt (OL). 
637. napeax^uijaeu (nuUa nota lemmatis in cod.) npbc (i. e. r^ X 
npb^) ri^u auvaXot^u r^Q nepi xoi ti^v autiuyiau rou f^i/fkaroQ, — 
drpa}[^Xtp (01.). 641. ri/u Khnatfxifarpau (01.). — oi Stxaarai, 

648« &Q Xiyetg ouu (au Paley), naripa nportfiJ^ p^rpbQ b ZebQ, 626. r& M, r&tS^ m. roti M, mut. in rbu m. 629. rtfioX^u- 

fiiu^y M, rtfiaXfo6fiM)fO¥ m. 634. d^o^/oarcia^ M. vei^ Porson: /Bciy M. 
635. dfiMluov* M (i. e. dfiMtuou et dfiMtvov*), Post honc ▼. lacnnam indi- 
cavit Schnetz. 636; dpoinj M. 637. ittpi^^waeu M, napt' 

^umaeu d. 638. fort. SatdaXr^ (cfr. Ag. 120). 641. ^/^, fBCto 
priore 17 ez «I, M. 644. I^tft (ij in ras.) M. 448 AESCHYLI 

n&Q Taura ToikotQ odx kvaifTtapQ iiyeiQ; 646 

u/iaQ d^ dxo6$tP raSr' fyii} /iapnipofiau 

An. & navTo/Aurr^ xvwdaia^ ar6pi 9e&v^ 
nidaQ /ihv dv i6oeieVy lart tou3^ Sxoq 
xai xdpra noiiili pilX^^ koTrjptoq' 
dvdpdQ d' hnetdav aip' dvaandajj xdvtQ ^ 650 

dna$ ^avivToQ^ oSuq for' dvdaramQ. 
to6twv IntpdiQ ohx inohiaev naTijp 
obpdQ^ rd ^' dila ndvT* Svto rs xai xdTw 
arpi^wv TldTjatv oddiv da&palvmv piuet. 

XO. n&Q ydp Tb fe6xetv Tood' bmpitxeiQ Spa* 665 
r^ pyjTpbQ alp* Spatfiov ii^eaQ nidot^ 
Inetr' iv ^Apyet d&pat* olxijaet naTpdQ; 
noiotat fiwpotQ j^pwptvoQ toIq dijploiQ ; 
nola dk )[ipvt^ ^paripwv npoaSi^erat ; 

AH, xm touto ii$w^ xai pd^* &q dp9&Q ip&. 660 

ohx eaxt pijTijp ij xexXrjpivoo Tixvoo 
Toxe6Q^ TpofbQ 3k x6fiaTOQ veoandpoo' 
Tixxet 8' 6 ^ptpaxwv^ 9j d* dnep ^ivtp ^iinj 
lawaev ipvoQ^ otat pij fiid^ SedQ. 
Texpijptov ik Toodi aot del$w X6yoo. 666 

646. oi rbv Ata npoi^exo xax&Q «MscW, <Uild rby ifnoJUwva 
wQ ^eoadfuvov JMXsrai iJiiy^. 646. & xptra/, 666. ix 

r^Q ^An6Xiw¥0Q dnoXoy^ xaraxpivooatv Vpiarj^v' el y^ rbv^avSa 
ob][ otiv re rbv fdvov dvaxaXdaaaBaLf n&Q Vpian^ foi^euaac iXeo' 
Bepm^ifaeraii — axdnet lowc itxatotQ Vpiar^v ^^yttv. 668. xo^ 
/MtTDC* 663. 6 aneppaivw¥, — wq napaxaxoB^xii». 64& wHam ftbctiim ex iniIAi# M. Xoatttag Dindorf^ widai . . iirMtv 
W«i). 668. htm^ IL 663. 4^ rc d f g: ^« M. 664. oMftir 
4mBltmhm¥ f g: 46^ ip 4a0fimhm IL 656. «cJm Dindorf: sMm M. 
65a gip^9^^ M. xp9o ^(tr m t d f g h: xpoaHHm M. 6691 
M. 664. ia aarf . Cx M. Forl «I«i. EVMENIDES. 449 

naTTjp fJikv Sv Yivotr' aveu /jtrjzpdQ* iriXaQ 
pdpTOQ Ttdptaxi Tralg ^OXopnloo JiSq^ 
odd* iv ffxdrottn vjjdooq re^pappivfj^ 
dXX* otov ipvoQ oSriQ iv tixot 9e6Q, 
iyw di, IlaXXdQ^ rSXXa #' &q inUrrapai 670 

To abv TrSXtapa xat orpaThv Te6$af pij^au^ 
xat rSvd' iirepipa awu doptov ifitntov^ 
dnwQ yivotvo ntarhQ elQ rd nav j^pSvoOj 
xdi t6v8^ imxrfjaato tnippa^ov^ ded^ 
xdt TouQ Imtxa^ xdi Tdd^ alavaJQ pivoi 675 

tnipYetv ri ntazd rwvde robQ emmSpouQ, 
A0. TJdT) xeXeuo) rouad^ dno yvwpyjQ ipipecv 
ijnjipov dtxalav^ d)Q dXtQ XeXeypivwv. 

XO. i/piv pkv ijdri ndv Ter6$euTai fiiXoQ* 

ptivw 8* dxouaat nwQ dywv xpt&TJaerat. 680 

A0. Tt ydp] nphQ bpwv nwQ rt^ela^ dpopipoQ &\ 

An, i/xouaa^^ wv i/xouaar^ iv 8k xapSt^ 
ijnifov ipipovxeQ Spxov al8e7a9e^ $ivoi, 

A9. xXuotT^ dv ijSrj ^eapSv^ ^ArrtxhQ XewQ^ 

npwraQ 8txaQ xplvovreQ alparoQ ^urou. 685 

larat 8k xat rd Xotnhv AlyiwQ arpaxip 

666* fevvfjaetey. 670. & IlaXXdQ. — 5aov 86vap.at. 675. 
8e^ alwvoQ. 676. dnoydvouQ. 677. 8 SoxepjdZeTat. 681. r/ 
TtfieTaa pipiptv nap^ bpwv ob^ unofieva}; 686. (leguntur haec 

in imo marg. pag. v. 647 — 93 continentis) Sn (i. e. aijfu/waai 
Srt) Tipwn^ inl 'Opearjj yiyovev dCxTj iv rip Apeiw ndy<p. 

Fo8t 667 lacmiam indicavit Batler. 673. xpdwov M, ou m ou 

▼idetmr matavisse m. 676. rd ntard f g: r* dmara M. 681 ab 

hoc loco alienus videtar et duodecim disticha 679 — 733 duodecim suf- 
firagiis Areopagitarum congruere. 682. AII, Earsten: chori nota 

praefixa in M. 683. Mtia^i M. 684 --7 13 post 576 repCMiit 

Kirchhoff. 686. Alritos f g h : afyian M. 

Actchylut ed. Wecklein. 29 450 A£SGHYLI 

akt d^ ixdtnfov roHro fiouieon^peoy* 
ndyov d* "Apetov xdvd^ *A/iaCiyo)v Idpav 
trxTfjydQ ^\ 3t^ ^i^ou OijaiwQ xarA ^Mvov 
arpaTTjiaTouifatj xai ndltv vBiTCTohv 690 

T^yd^ Inplirupxoy duTSfoipywaav tAtb^ 
^Apet 8^ lAoov^ ivdev iar^ indvofiOQ 
Ttirpa ndfOQ r' "ApetoQ, iv 8i rqi aifiaQ 
doTwv^ ip6^0Q re aoyyeviiQ rb pij d8txetv 
ajc^aet r68^ ^jpt^P xai xor' edfp6yyjv SpwQ^ 095 
adrwp nohx&v pi^ ^ 7itxaiv6vTwv v6pooQ. 
xaxoLiQ imppodtat fiopfi6p^ #' S8Q}p 
iafjtTtpdv fuaivwv oStto^' edpijaetQ noT6v. 
• rb pn^r' avapj[ov pijTe 8eanoTo6pjevov 
darolQ TteptaTiXXouat fiouieow aifietv^ 700 

xai pij rb 8etvdv ndv n6XeQ)Q i^w fiaXetv. 
tIq ydp 8e8otxiiQ pjjdkv iv8txoQ fipoTwv\ 
Tot6v8e rot TapfiouvreQ iv8lxwQ aifiaQ^ 
ipupd re j^wpauQ xdx n6XewQ awrijptov 
ij[otr* &v oiov ouTtQ dvdpwnwv ijfet 705 

oSt' iv Zxudatatv oure IliXonoQ iv T6notQ. 
xep8wv SStxTov TouTo pouXeurijptoVy 
al8o7ov^ d$u9u/iov^ eMdvrwv Snep 

689. fi^m. 690. Tbv^Apeeov ndyov' iv a&r^ ydp iarpaTO^ 

TteSeuaav, — (692) 5^ev ^ApetoQ ndyo^ ix^i^. 698. 6 8i dvrl 

Tou ydp' 700. aufjfiouXeuw toIq ifxoTQ noXkatQ SijfwxpaTeiaBcu 

jidv^ bnb ^6J3ov Sk pij elvat. 708« bnkp rwv d7toBaaf6vTwv rtpwpov. I 687. dauvSixaoTOv Kirchhoff, malim dvtvSixaoTov. 688. "ApMw 

ab hoc loco alienom iudicavit OMueller. dftaCovwv (w correctum ex 
a ut videtur) M. 690. JcdXei Orelli. 695. t<5 r' Grotius, malim 

niS^. — B/iwirM.. 696. ^nacaivouvTtav Stephanus, 'm^patvdvrwv Wake- 
field. dfiiouff M, vdfiiootr m. 699. fii^rt bf g: fiii^^ M. 700. m- 

^cv M, aifietv in marg. m. 706. IxuSatetv h: oxMiiwtv M. 708. 
^bSSrwv M, V inseruit m. EYMENIDES. 451 

iypyiYopbQ fpoupT^pa y^Q xadifna/icu. 

raunjv pkv ifereew' ipoXq jtapaheaty 710 

dtnoiaiv elQ rb Xomdv. dp&otia9at dk XP^ 

xai ^yov axpBiv^ xa\ StaYvwvai Hxrjv 

aldoufAevooQ rbv Spxov. tlprjrat X&yoq. 
XO. xal fjtiju fiapelav r^vd^ bpdlav jfiovbq 

$6pfiouX6Q elfit fiTjda/i&Q drtpdaeu* 715 

An, xdtfwxe ^pT/afiobQ zobQ i/iouQ re xai JtbQ 

rapfieiv xeXeuca /^^' dxapn^touQ xuaai. 
XO, dXX' alpaTTjpa npdxfiav^ od ia/Jiv aifietQ^ 

paurela d^ odxi^* lcfvd pavreuajj vifi(ov. 
AIl. ^ xai noT^p rt a^dXXezat fiouXeupdropv 720 

nptoToxrdvotat npoatponalQ 'I$iovoQ\ 
XO. XifetQ' iya} de pij TU)[ouaa xijQ 3ix7jQ 

fiapeia X^P^ ^^' bfuX^aw ndXtv, 
An, dXX^ iv Te rdtQ viotai xa2 naXatripotQ 

^edtQ aufiOQ el au* vtxijao} d^ kfdi, 726 

XO. TotauT* IdpaaaQ xa} 0ipijTOQ iv dSfiotQ^ 

MoipaQ SnetaaQ ifdlTouQ ^eivat fipoTo6Q, 
An, ouxouu dixatov xbv ai^ovr* edeftfereiv, 

aXXwQ Te ndvTotQ j^&Te dedpevoQ T6j[ot] 
XO. a6 Tot naXatdQ dtavopdQ xaxaip^laaQ 780 

olv<p napTjndrjjaaQ dpj^aiaQ ^edQ. 
An. a6 Tot rd^* oux fyouaa t^q dixTjQ TiXoQ 

ip^ Tbv Ibv oddiu i)[9po7atu fiap6u. 

721. xaMipaQ rbu TtptoTOfwa^ ^l^ioua. 723. in' dnetXilkiQ Tfd^ 
novTcu dxpeiaat t^v dtxauoXoyiau. 733. ixfidXXecQ rijv bpy^ ob- 

$ku Suuafiiuij {buuafiiuiju Paley) pXdfpat TobQ i}[^pouQ. 71S. Moufidvoog Ganter: aldaufiiivoi<r M. 716. xHywye 'Ponon (xd' 
XWft Rob.): xd^w rc M. 719. vifmu Hermaim: ixiviov M. 722, 784, 
730, 732 paragraphos praefigit M. 722—26 post 733 trangpomt MerkeL 
728. ohxoov M. 729. ndvrwo (oNr in ras.) M. /' &re M. 730. Siauo-^ 
Pbds schol. Eor. Alc. 12: dalfiovour M. 733. ix^ffoXm M. 

29* 452 AESGHYLI 

XO. knti xadtmdCjj fie npeafiuTiv vioQ, 

dixTjQ Ysyiffdou r^ad^ iitfjxooq /livio^ 735 

&Q dfjt^iPoukoQ oim ^ofwua&at nSXti, 

A0, ifJtbv t68^ ^fyfov^ Xotff9iav xphat dixjjv 
ip^fov d^ 'Opiarjj TTjyd^ kyib npoad^^ffofjuu. 
p^Tifp ydp otktQ ioTw ij /1' ijreiuaTo^ 
Td <J' dpasv ahfb TtdvTa^ niiiv ydpou Tuj^etv^ 740 
ditavxt §upq)^ xdpTa ^' elpi too naTp6Q. 
oBrto YovatxhQ oh npoTipijafo fidpov 
dvdpa xTavouaT/Q dwpdrwv iniaxonov, 
vtxqi d' ^OpianjQ^ xdv la6^^0Q xpt9^, 
ixfidXieS^ &Q Tdj[taTa Teuj^iwv ndXouQ 745 

8aotQ dtxaarwv tout^ iniaraXrat TiXoQ. 

OP. & tf^of/9' ^AnoXXov^ nwQ dywv xpt&i^aerat; 

XO, & Nu$ piXatva p^rep^ ip^ 6pqLQ rdde; 

OP, vuv dY](6vfjQ pot TippaT\ ij tpdoQ fiXinetv. 

XO, ijfjtiv ydp Ippeiv, ^ np6aw updQ vipetv, 760 

AII. nepndCeT^ dp&wQ ixfioXdQ ilrfjtpa^v^ $ivot^ 
Tb fjoj ddtxetv aifiovTeQ iv dtatpiaet. 

734. xaraTpixetg (GL)* 736. dpjpifidXXouaa (Gl.)- — Teoic 

ydp iv dfJbptfioXtf) ij[w Tb dppZ^aBat. 738. i]rto nf}oa9ffaw t^v 

iaj^dxTjv ijf^^ov^ ^ ?r«, &v (^, ^rav Herm.) laat yivwUTae^ vex^ 6 
xaTijYopoufieiH>Q. 746. (legontor haec in Bummo marg. pag. a 

V. 741 incipientis) 6 dpe&/jLbQ twv ^ApeonapTwv X' (X' ex corr. ha- 
bet cod., v' Petit) xal elQ. 749. vuv poe Cwi) ^ ^avdTou TiXoQ. 
760. 9 '^ npdnjv fyetv TtfJMQ. 752. htaxpiaet rcuv Xeuxwv xak 

fuXanf&v. 734. vio^ (faerat vtfoc<r) M. 736. dpi^oulos Tumebns: dft- 

M 

^0X09 M. 748. eb ante paragraphnm adscr. m, 749. 750 nnlla 

personamm nota in M (749. OP, addidit Abresch). 749. vati (non 

vSiv) M. 750. TtpA^ l^tiv Paley. 751. AU, Victorins: para- 

graphns praeflxa in M. EYMENIDES. 453 

YVWfJc^Q d* inooafjQ Tr^/ia yijrveTat fiiya, 
Pakouad r' olxov ip^fOQ wpdwatv fiki, 

A0. dvijp 89* ixniftOYev aJfJtaTOQ dixijy' 766 

taov ydp iczi rapidprjfjLa rwv ndXwv* 

OP. & IlaXXdQ^ di awaaaa robQ ipobQ dSpooQ^ 
yalaQ narptpa/Q karepTjfjiiuov a6 rot 
xartpxtadQ pe* xai uq ^Eik^vwv ipet^ 
^ApxeloQ divijp au&tQ Iv re ^(p-^fjtaatv 700 

olxel TtarptpotQ^ IlaXXddoQ xai Ao^ioo 
IxaTt xdi Tou ndvTa xpaivovTOQ rpirou 
awT^poQ^ Zq narpqjov aldea^eiQ p6poy 
atpZet pe pTjrpbQ Tdade auvdixouQ dpwv, 
iyw dk /wp^ T^de xal Vip atp orpaTip 7ft5 

rJ Xotnbv elQ dnavTa nXetav^pyj ^/xiwoi/ 
bpxwporfjaaQ viu dnetfu npbQ ddpooQ 
pijTOt Ttv* avdpa deupo npopv^TTjv )[dovbQ 
iXbdvT* inoiaetv eb xexaofxivov ddpo* 
ahTo\ fdp i/pe^Q ovTeQ iv rd^otQ rdTe 770 

ToiQ rdfjtd napfialvouat vuv bpxwpara 
dpfjj^dvotat npd$ofiev duanpa$latQ 

763. yvwfjajQ^ dvr\ rou ijffjfou, 6 rpdnoQ auvexdo^^ dnb rau 
npoiffoufJLivou rb dxdXouBov rb^ ybp fiiXXovra fidXXetv ^f^fov del 
itffwrov iv yvwpjj ysviaBat, 754. ij ^f^oQ Sk fiaXe^ re xaH 6f>- 
9wifat oTxov d&varat, 766. xSlv Tacu Sk yivwvrat al ijj^jfotf S 

xarffY^pobpjsvoQ vtxf. 768. rou dtdQ. 764. rdc auv9iY6f>aoQ 

BbpeviSaQ. 768. Spxovntt xufiepv^v. 1*12, rtpwpi^adfjie^ 768. r^v^rat M. 754. napoOaa HYoBS. 766. SS" fg: ^* M. 

767. ^ctftftt M, mow^ corr. m. 768. Yoiai Dindorf: xal jij^ M. 

760. dvi^p M. 764. 0wU^ M. 768. Wv' M. 771. nof^ 

fialvouet eraso a M 771sq. fort rbv . . itapfiaivovra . . dfeqxi' 

¥OK rapd^pMv vel potins dpnJixd^otat 0pd$oftMv, 772. dfajxdvotat 

f g: dfojxdvota M. 454 AESCHTLI 

MobQ i^ofiooQ xa2 napSpvSaQ ndpouQ 

Tt&iuTSQ^ &Q a&To7(n peTafiiXjj n6voQ' 

dp^oopiutov dk xou ndXiv Tijv IlaXXddoQ 775 

Ttpwtnv aei T^ude aoppdffp Sopi 

adTolatv fipelQ iapev edpeuiinepot. 

xai ^atpe^ xci ab xai mXtaaouj^oQ XewQ 

ndXatap^ iipuxxov toIq ivdvTloiQ ^otQ^ 

aayrijptSv re xOLt dopbQ vtxvj<p6pov, 780 

•<r. 1. XO, l^ ^eoi vetoTepot naXatobQ vopouQ 

xa^tnndaaa&e xdx j^epmv eUea9i pou. 

ij^w d* dupoQ i/ TdXaiva fiapoxoTOQ 

iv xqi tade^ ^eu, 

Ibv ibv dvTtnev&^ 785 

/le^elaa xapdiaQ araXaxpbv 

][9ovi afopov ix 8k rou 

Xe^v affoXXoQ^ aTexvoQ, 

Iw Slxa^ nidov intaopevoQ 

^poTOipMpooQ xTjXidaQ iv X^P9 fiaXe7, 790 

arevdCio] Tt ^i^w^ 

yivwpat doaoiaTa 

77d. dnataiooQ (Gl.)« 775. yevvto/iivtov (1. Yevopivwv), 

779. T^v ifii)v intxoupiav, 786. laonev^i]^ Zpoia SpwvTa otg ni" 

novBa (Gl.). 786. pe^ecaa: dLvri rou fie^i^aw^ /^'^^X^ ^*^' i^^" 

paroQ' wQ rb ^xapn^ fipe9opLivi]€ (Hom. 9 307) dvr} tou fiplBerat, 
araXaypjbv dk rijv xarA fipa^b ^Bopdv. 787. rbv efe rijv y^v 

fepdiuvov (Gl.). 788. (peXwaeQ (GL). — dxapnoQ (GL). 789. 
TouTO StdL fieaou dXo^updiievat dva^wvouaev, — 6 Xe^^f/v. 792. Xel^ 
nee 6 ij StaCeuxrexog' ^ re yivtopae. 776. tdel g. 782. xdx in erasis M vel potius m. eUttr^i^ M. 

Post 782 yersmn intercidisse monuit Abresch. C£r. 825 sq. 787. /^o- 
vta^opov M. , 788. Xtx^v M. 790. fiaXet Tumebus: fiaXt2v M. 

792 sq. Suvolina OMueller: duaoeara (jrivwfiat' dotrouna itoXhats iTra- 
^v) M. EYMENIDES. 455 

miiTatQi inadov 
lo) /je^dia Tot 

x6pat duoTuxslQ 706 

NuxT^Q dTtfjtonev9e7Q, 
A0. ifJioi 7tl9ea9e fiij fiapuarSvwQ ^ipetv, 
od ydp vepix7ja9\ dW ImnfrrjipoQ dixrj 
i$^X^' dXijdwQ^ odx dTtfii^ ai9ev. 
dW ix JujQ ydp Xapnpd papr&pta nap^u^ 800 
adT^Q #' 6 ][pi]aaQ abzbQ ^v & papvjpwv^ 
&Q tout' 'OpiarTjV dpatvra p^ fiidfiaQ ^etu. 
5petQ di Te T^de 7*5 papbv x6tov 
axrypTjxe^ pij 9upoua9e^ fJtrjd^ ixapniav 
reu^TjT^ d^elaai datpoveov atcddyfJuiTa^ 806 

fipotr^paQ afypaQ oneppdTwv dujjfiipouQ. 
iyop ^dp bpiv navdixwQ bniaj^opat 
IdpaQ Te xai xeudpatvaQ ivdlxou j[9ovbQ 
Xtnapo9p6votatv ijpivaQ in* ia^dpatQ 
i$etv^ dn* darwv T&vde TtpaXfoupivajQ. 810 

anUstr. 1. XO. Iw 9eo\ vewTepot naXatobQ u6pouQ 

xa9tnndaaa9e xdx ^epwv efXea9i pou. 

793. uTtb rwv noXerwv ina9ov. ific$e roi 9p7jv(p t^v rtpjwptav 
rexvtxS>Q. elnwv ydp ^Suaoiora iiraBovM ifr^yayev ^noXktUQ^^ 7va 
^, noXfrauQ duaoeara Svra. 795. xopax NuxroQ. 800. i^aaxe 
ydip 6 ^ATtdXXwv yvwfxff /ItbQ fuivreuea9ae. 805. rd araMyfiara 

ai^fmf elat ^t^pwaxouaat rd anipfuxra. 793. hta^ov delet ALudwig. 797. izi^tt^t Turnebus: icM^a^t 
M. 801. ^' in rasura (fuerat ^) M. d XP^^^^ Tumebus: Mi^oaa^ 

correctum nt videtur ex dp^r^aaa^ M. 803 sqq. fort bfud^ dk fiif 

0ufiooa&t fiojd' itxapnlav axi^t/n^T* d^etaat xri. Nam ha^c et quae se- 
quuntur quattuor Minervae orationes eundem versuum numerum (13) 
habere videntur. 804. axi^^re Elmsley: axi^tfnja&e M. 805. nXeu' 
ptdvwv vel Xagfidrmv Wakefield, fort. Xatjrpuiriou. — jrp- areydjrfitara m. 
811 sqq. praeter ea quae ad stropham notata sunt, M habet 812. x' d/c- 456 AESCHTLI 

fyw d^ artfjLOQ i} rdlaiva fiapoxaroQ 

Idv Idu iuTtneyi^^ 815 

/xedetaa xapdlaQ araXayfidy 
X^o)f\ Sxpopoy* ix dk rou 
ietjr^v &foXloQ^ SrexuoQ, 
lo) 8ixa^ Ttidov intaopevoQ 

PpOTO^MpooQ XT/itdaQ iy X^PV- fi^^^* 820 

4nevdCo)\ ri pi^m\ 
yiympat duaoiara 
Tto^TatQ; Ina&oVy 
lcj fierfdka rot 

xdpat dooTOxeiQ 825 

NoxrbQ drtpoTrep&elQ. 
A6. obx ioT^ artfioty pijd* bnep^opmQ &}fav 
deat fipoTwv ar^aTjre duaxjjXou /^va. 
xdjro} Ttinotda Zr/uij xai rl dei ii^etu; 
xai xX^daQ olda dwparoQ fjLduij dewu 890 

ku (p xepauvoQ iartu iofpapapevoQ' 
dXV oddkv auroo der ab d^ edm^ijQ ipoi 
xkwaaTjQ fiataiaQ fii/ ^xfidAjjQ im x^6ua 
xapnbv fipoura ndvra pij npdaaetu xaXwQ. 
xoipa xeXatvoo xuparoQ mxpbv fiivoQ^ 835 

d)Q .aepvdrtfioQ xdt ^uvotx^wp ipoi' 
noXkijQ 8k xwpat^ ri^aS* ir* dxpo9(vta 

820. Xehtet ifinoe^aw. 828. duoBepdneuTov. 834. rbu 

ndvra mtouvra xaxwQ TtfHxvretu. 835. xolfitZe. — rbu fiufiSu. 

836. kshtet iaopiuiQ. 837. w^ nporiketa 9u6urwu ABffuj^t rcug 
*Eptubau reXoQ 8i 6 ydiioQ. 

pwt (z inserait m), 815. dMtuna^^ 819. iie^eeufiMvoe^ 823. Mna^v (^ in 
ras.). 828. xr^rc Linwood. 830. dwpuixog Gasaabonns: dv^- 

ra»p M. 833. fajxfidXlije M, mut in ftijxftdbja m. hnj z^ul Burges. 

837. r^adir' M. EVMENIDES. 457 

007/ Ttpb 7tal8iuv xai yafATjXloo riXouQ 
i][oua* ic alei rSud* inatviaetQ Xoj-oy, 
Ur. 2. XO. ifJti na9eiy rdde, feu^ 840 

ifik naXaiSfpova^ xard re ydv olxetv 
dvierouy feS^ puaoQ, 
nviw Tot pipoQ &Kavrd re xdrov. 
61 61 ddy ipeo. 

rtQ p! bnodoexat 845 

nieopdQ ddova', 
dupdv dce^ pdrep 

N6$, dnd ydp pe rtpdv davatdv §ewv 
doandkapot nap* oddkv ^pau ddXot. 
A9. dpT^Q ^oyoiaw aot' yepatxipa ydp el. 850 

xaxrot pkv ab xdpr^ kpoo aofwripa^ 
fpoveXv dk xdpoi Zebq edmxev od xax&Q. 
bpel^ d* ic dXkoipoXov ik&ooaat ][it6va 
y^Q rijad^ ipaa^^^aeade' npoovvinw rdde. 
obnippiwv fdp ri/uwrspoQ ](p6voQ 855 

842. dvex8{xiyrov^ Tt/jLwpeeaBai /i^ dovajjidwjv. rb H feo 8td /a6- 
000 dyajpwvec. 843. dpyijv xal Snavra x6tov nviw. 844. da\ 
& T^, Jwpexwc 89ev xal dofidTTjp. 848. rijv SijfJLoafoLV bnb d^ewv 
8eSofiivijv. 849. ol 86koe yhp raiv ^ewv wc ob8iv napHjpdv [U 

rwv 8jgjjLoa{wv TCfiwv. 850. ^ipooaa rikQ dpydQ. 851. 8ed rbv 
ip6vav. 858. kelnee b xa}. 854. dvTc too pjeydkoc iaovTat 

^A^vdioc^ Sune imBop^aat t^q i$ abrwv Tcp^Q. 838. rikot M, o injseniit m. 841. xard yav M, sed 873 xaxd rc 

ydv. — Y&g ohcelv vel potius ydv olj^velv Hennann. 842. ^95 delendum 
▼idetnr. 845. bnddtrat M, sed 877 bnoddtrcu. 846. rlq d86va nkeu- 

•a' 'W 

pdg Hennann. 848. ri/tdv davatdv LDindorf: rtftwv daftaUmv M 

(soperscr. m). 848 sq. verba i^swv doaxdkaftot separat^m efficiont ver- 
gma in M. 849. 86Xw M, oc superscr. m. 851. xoi r^ Wake- 

fleld. ftkv «r ob Abrescfa. Fort xpo^spripa, 854. xpouvixw M, 

y inseroit m. 458 AESGHTLI 

larai mXtraiQ xoiade, xat ab rifiiau 
idpav ^ouffa npbQ 86fwiQ ^Eptj^BiwQ 
Teu$7] nap* dvdp&v xal yuyatxeliov arSXQtv^ 
Smjy nap* aXXwy oSizot^ dv oj^i&otQ fipoT&v, 
ab d' iv Tdnotfft to7q ifwtat pij fioi^JjQ 860 

/£^d' alpaTTjpaQ &7j}'dvaQ^ ffnXdyjiveoy fiXdfiaQ 
viioVy doivotQ ippavetQ ^upwjaafftv^ 
pijT^ e$eiouff^ &q xapdiav dkexrSpiov 

iv toIq ifiOtQ dffTolfftV IdpUffJjQ ^Api^ 

ififuXt6v Te xal npbQ dXirjXouQ Spaffuv. 866 

&upatoQ iffTQ} nSXefiOQ^ od fioXtQ napwVy 
iv (p TtQ iffTat detvhQ edxXeioQ ipwQ' 
kvotxiou d^ opvt&oQ od Xij^w pdj^v. 
Totaufi^ iXiff^at oot ndpeffTtv i$ ipou^ 
eb dpofffav, e5 ndff^ouoavy e5 Ttpwfiivijv 870 
Y^dypaQ peToffieiv T^ffde d^eoftXeffTdrrjQ, 
anHatr, 2, XO. Ifik nadelv Td8e^ ^eu^ 

ipe naXatSippova^ xaTd re ydv olxetv 

dTicTov^ feuy fiUffoQ, 

TTvio) Tot fiivoQ SnavTd Te x6tov, 876 

o7 ol 8d^ ipeu. 

861. BrfjfdvaQ vewv: t^q dvaXtffxouaaQ rd vea. 862. ipyaTQ, 
Srt xal {oi addit Abresch) ohw&ivTeQ rponov (rtvb, addit Robort) 
yevovrae ip^vecQ, 868. dvaTtrepwffaffa. /id^tfiov yap rb Spveov^ 
rwv re SXXwv Z<pwv rb ffu^rjrevkQ alSoupjivwv /iovoq ob ^e/8erau, 
866. 6 Uepfftx^Q (GL). — ob paxpdv, 868. riuv ivotxouvrwv 

noXeriov^ S iffrtv b/i6^Xov noXs/iov, 868. or6kov M, ffroXtov m. 859. oamv Pauw. 860—68 ab 

faoc loco alieni videntur. 861. alfianjpa M, alfian^f>dff m. 862. doi" 
yotg Robortellas: dolvoua (accentu super a eraso) M. 863. ^ui^r' Din- 
dorf: fn^8' M. — ixCioue* Musgravius. 864. ipLOtg f g: ifiotciv M. 

Idpu^q^^Afn/ Stepfaanus: ldp6<r^t xdp/r/ (mut. in xdpa) M. 867. ri<t 

M. iart M, a inseruit m. EVMENIDES. 459 

tIq //' bmdutrat 
TtktopdLQ dd6va\ 
^ofjtbv atCy fjLorep 

Nu$. dnd ydp pe rtpav davatav 9ecjv 880 

doandXafiot nap* od8ky fpau d^Xoi, 
A0. ouTot xafioupat aot Xifouaa xiLYa9d^ 
d}Q pijnox^ efTqgg itphQ vewTipaq ipou 
9edQ Ttaiati xat TtoXtaaou/wv fipor&v 
aupoQ Ippetv Toud^ dnS^evoq nidou» 886 

dil^ el pkv Scjfvdv ioTt aot Ilec&ouQ aifiaQf 
yXwaajjQ iprJQ peiiq^pa xa\ deixri^pioUy 
ab d^ obv pivotQ av el 8k pi/ MXetQ pivetv^ 
oS rdv dtxatatQ Tjj8^ intppinotQ n6Xet 
p^viv Tiv^ ^ x/iTOV Ttv* Jj/ pXdptjv oTpaTq). 890 

i^eart ydp aot T^aSe yap^pip ypovbQ 
eivat 8txaia}Q Iq rb nav Ttpwfiivjj, 
XO. dvaaa^ ^A&dva^ Tiva pe fijQ i$stv i8pav\ 
AB. ndarjQ dTvfjpov^ oICuoq' 8i/ou 8e au. 
XO, xai 8i] 8i8eYpat* TtQ 8i pot Ttfii) fiivet\ 896 

A6, &Q pif Ttv^ olxov eideveXv dveu as9ev* 
XO. ab TOUTo npd$etQt ojoTe pe a&ivetv T6aov\ 

883. r^ ^^C) npoQ vecjripaQ ifiou xal noXtaaou^wv Pporatv 
9ebQ naXaia &TtfioQ ippeiv. 886. 'el nei&jj ra> fUtXlYiiaxt xtjq 

i/jt^Q YXiiaarjQy napdjietvov xa\ xwv xaxaXe^Bevxwv dYaBwv fiexa' 
Xdfifiave' el 8k fiij neiBjjy TaBt /li^ fiXdfpooaa noXev. 880. xtfidv dafUav M. 881. d6X<a M, oi superscr. m. Post 

886 lacimam statuit Batler (numero 13 desunt duo versus). 887. fut' 
XtYfia ftaXBaxx^ptov Heimsoeth. 888. ^iXxfa M, e< superscr. m. 

889. od x&v Wellauer: oSx* &u M. 890. rcv* M. 991. xija^s 

YaftApip Dobraeus: ri^dle^' dfiolpou M. 893. xl M, xiva m. i^uv 

Elmsley: ^ccv M. 894. dmjfiwv M, corr. in dn-^fiov^ m. 896 sq. 

899 sq. 902 sq. paragraphi praefixae in M. 896. Bb^tvBtv Scaliger: 

eba^^vsXv M. 460 AESGHYLI 

AB. T(j) yap {yifiouu au/xfopAQ dp9(offOfiev, 

XO. xai fiot npSnavToQ iyYUTjv ^"ijcrj ^p6voo\ 

AB. i$etnt ydp pot pij Xij^etv & pij reXci. 900 

XO, &iX$etv p* lotxaQy xai pjedioTapai x6tou* 

AB. Totydip xaza )[&6v^ oSa* iTttxTTjajj iptXooQ. 

XO. Tt oSv p' avwyaQ rj^' i<pofiyT}aat ][9ovi\ 

AB. inoTa yixTjQ pi/ xaxiJQ intaxona' 

xai xaoTa j^dev ex xe novriaQ dp6aou 905 

i^ odpavou re xdvipwv dijfjuiTa 

edrjkifOQ irviovT* inttrrei/etv ](d^6va' 

xapn6y xe yaiaQ xat fiordfv hnippuxov 

dLarolmv ed^evouvra pij xdpvetv j[p6v(it^ 

xoLt Twv j3poTeia)v aneppidrwv awn/piav. 910 

Twv duaaepouvxwv <}' ixfopwripa niiotQ. 

axipyw ydp^ dvdpbQ ftxunoipevoQ dixTjv^ 

Td Twv dtxaiwv xwvd' dniv^Tjxov yivoQ. 

Totaura aoSoTt. twv dpetipdTwv 8' ijw 

npenTwv djrdfvwv odx ivi$opat Tb pij od 915 

xi^vd' daxuvtxov iv fipozolQ Ttfjtav n6Xiv. 

8tr. 1. XO. di$opat TlaXkddoQ ^uvotxiav^ 
oud' dxtpdaw noXiv^ 
TOLV xai ZebQ 6 nayxpaxijQ ^ApijQ xe 
ippouptov &ewv vipety 920 

fiuaifiwfiov ^EXXd' 
vwv ajaXpa SatfJuSvwv. 
^r' i^w xaxeu^opai 
&eaniaaaa npeufievwQ 899. npoftavtba M. 900. Kiorty M. 901. fort ^^iXretit. 

904. ytlx^ Hermann. 908. fioxwv Stanley: fifxnwv M. 909. cd- 

^svoOvraa M. 911. h^ofiog oKopd niXot Weil. 912. ^tronoifuvof 
Lobeck: ^Xtonoitxivo<r M. 918. fort diftav^tarbv. 914. paragra- 

phas praefixa in M. EVMENIDES. 461 

iTTtaauTouQ fitou vij^aq dvTjatfiouQ 925 

yalaQ i$a/ifip6aat 
^oidpdu &XI0U aiXaQ. 
A9. rdd' ij^d) TrpofpdvwQ zotads itoXtzatQ 
npdaaa), peydXaQ xat SuaapiarouQ 
dalfiovaQ ahrou xatayaaaafiivr], 930 

ndvxa ydip aurat rd. xav^ du^pwTtouQ 
iXc^ov dtiTtetv, 

b ik pij xupaaQ ^apiwv toutwv 
oux oldev S&ev TrXjjydi fitSTou. 
TCi ydp ix TtpoTipcav dnXaxijpaTd vtv 935 

npbQ Tdad^ dndyet* aty&v 3^ dXe&poQ 
xat pi^^a fwvouvT^ 
i^9patQ hpydtQ dpaduvet, 
asUiatr. 1, XO, devdpoTnjpwv dk pij Ttviot j3Xdfia^ 

Tdv ipdv /a/t>«u Xiyo)^ 940 

^XoypbQ t' dppaTooTepijQ ipuxwv rd 

pcij rtepdv 8pov Tdnojv^ 

pjjd^ axapnoQ ala- 

v^Q iipepTtiTw vSaoQy 

p^Xd r' eh&evouvra Ildv 945 

^bv dtTrXniatv ipfipuotQ 

Tpi^ot XP^^V '^^"^OLfpivtp* y6voQ yj _ 

947. rd aTiipimra* 9S0. Kx in marg. M. i^afifipuirat Pauw. 928. noXlraa ante corr. 
M. 933. fort. /a/t)07ra»y. ^^, dnkax-^fjiardVwiyfi dfinXaxijfJuiTd 

M. 936. ety&v d* Musgravius: aiy&v M. 941. ^XoYfibq fg: 

^Xoq^lide et in marg. Cr M. r' addidit Tumebus. — rd in proximum 
venmn proicit M. 942. scribendum Xdntov, 945. tb^tvoovra 

nSv Meineke (c^cvotJvra yd Dobraeus) : tb^ivouvr* djray M. 946. 

dtxXo7my f g: dtnXoT^ M. ivfipuow M. 947. ^k ydg supplebat olim 

Hermann. 462 AESCHYLI 8at/i6va}u dSaiy rloi, 
A9. ^ Tad' dxoueTS^ noXtwQ ippoopioy^ WO 

oV intxpaivet; piya jkp 86)^aTat 
n6vxt* ^EpiulfQ itapd r' dSavdtotQ 
TotQ d* 5nb yaiav^ nept r' iv^pdkTrofP 
fauepdfQ TeXiwQ dtanpdaaooatv 
TotQ pkv doiddQ^ to7q 3^ ai daxpuwv 056 

fiiou hpPXwnbv napij^ouaat, 
str, 2, XO, duipoxp^TaQ d' ddi' 
pouQ dnevvenw TU^aQy 
ueauidwu r' imjpdTwv 

iu3pOTUj(etQ fit^TOUQ 960 

5(Jre, xupt^ ij^ouTeQ^ 
&eai r' & Molpat 
paTpoxaaiYVTJTaty 
8aipoveQ dp9ou6pot^ 

itavri 86p(p peTaxotvot^ 965 

TtavTt XP^^V ^* int^ptdeiQ 
iv8ixotQ bptXiatQ^ 
ndvT^L TtptwTaTat dewv, 
A9, Td8e Tot x^P9- '^Mi ^pof6vwQ 

intxpatvopivwv 970 

ydvupat' aTipyw 8^ SppaTa Het^ouQ^ 
STt pot yXwaaav xdt ar^p hnwnq. 
npbQ Tda8' dypifoQ dnavT/vapivaQ' 

948. 6 xapnbQ b ix /^c nXouriCwv, 950. w 'Apeomyerat, 951. dt* imxpaivtt Pauw: ota itcapavsT eraso i post pa M. 953. ^' 
delet Heimsoeth. 954. ^auspwu Gasaubonas. 955. daxp6mv Ald.: 
xpuwv et in marg. Cr M. 962. ^eo/ r* J» Hermann: ^oi r&v M. 

963 sq. in marg. Qt M. 966. furdxoivot Tumebas : fifya xotvot M. 

968. ^ravr^E Ganter: jravra M. EVMENIDES. 468 

diA' kxpdtTjae ZebQ djropaioQ, 
yixgi d* dya&cjy 975 

IptQ f/fieripa 3t& nayxdQ. 
antiitr, 2. XO. rdy d* ankTjarov xaxwy 

p^TTor' iv ndiet ordaty 
rqid^ i7reu)ropat fipipetu, 

pij8k ntouaa xSvtQ 980 

piXau alpa noXtxdv 
dt^ dpYiif notviLQ 
dvufSvouQ ataQ 

&pnaXiffat n6Xe<oQ. ^ n 

j^dppara d^ dvxtdtdolev 985 

xotvoipiXet dtauoi^y 
xdt aroxtiu piqi ^peui 
noXX&v ydip t63' iu fipoxotQ axoQ. 
AB. ipa fpououaiu xXwaavjQ dya^Q 

b3bu ebplaxet\ 990 

ix T&u fofiep&u Twu3e npoaiomou 
piyd xip3oQ bpw xota3e noXtxcuQ. 
Tda3e ydp eSippouaQ eS^poueQ dei 
pi^a TtpwuxeQ xal y^u xal n6Xtu 
&p9o3txatou 995 

npiipere nduxwQ 3tdfouTeQ. 
ttr. 3, XO. ][alpeTe )ralpeT* iu aiatpiatat nXoSxou^ 
)[^aipeT* &artx6Q XeciQf 
JxTap ^peuot Jt6Q^ 981 sq. in marg. Cr M. 982. notvdt ez interpretamento ortum 

Yidetor; fort. dpj^dv i^pdv. 986. xoivo^iXst Hermami: xotyw^sXst 

\ (tt» fecit ez o m) M. 989. ipa f gfa: dpa M, dpd m. ^pdyjfets 

Bothe. 993. tH^povaq Tomebus (sbfp6vai d): tb^pdvaa M. alc^ 

. f gfa. 996. ndvrwg g: nduretr M. 997. /a^/><rc omisit M, ad- 

I didit Tumebus. iv aletfjJatat Butler ez marg. Askewi (iv alatfiUatatp fa) : 

JvatetfUata M 464 AESCHYLI 

TzapMvoi} ^Uag ipiXoi^ ^^ 

owfpououuTeQ iv j(p6vq}, 
IlakXddoQ 3* bnb TvrepolQ 
SuraQ dCezat narijp. 
A9. ^ar^ere j^dpeTq* nporipay d' ipi ^pij 

areij^eiv &aXdfjL00Q dnodei^ooaay 1005 

TtpbQ fwQ lepbv r&vde npoTTOfin&v. 
he xdi afaylwv rS>ud* dnb aepvwu 
^fard /'^c aupevat rb pkv drrjpbu 
XdipaQ xarexetv, rb dk xepdaXiov 
Ttipnetu noXewQ in} vixtj. 1010 

djielQ d' ijYela^e^ noXcaaouxot 
naideQ Kpavaou^ raiade perolxotQ. 
etJj d' dya^wu 
dya&Tj dtduoia noXlratQ. 
antistr. 3. XO. /a//>eTe, xalpere d' aZdtQ, imj dt7rXolC<o, 1015 

ndvreQ ol xard nroXtu, 
daipoveQ re xoLt fiporo(, 
JlaXXdSoQ TTnXtu yifiou^ 
TeQ' /leTotxiau d' ipiju 

ed aifioureQ oSrt pip- 1020- 

^ea9e au/i^opiQ fiioo. 
AB. divS) re pudouQ r&vde twv xareuxpdrwv^ 
Tzipipo} re tpiyyet Xafircddwv aeXaa^dpwv 
elQ TobQ ivepi^e xat xdrw ^^ovbQ tSttouq 
$bv npoanoXotatv^ aSre (ppoupouatv ^piraQ 1025 

1000. napUvoo Robortellus: nap^ivooe M. 1004. d* ifd Wake- 
field: di fu M. 1006. -Kpo-Koiiiz&v Bendey: vp&nopatov M. 1007. in 
marg. fr M. ^Kfflbv Schoemann. 1008. drr^pbv Bentley: dn^pioy M. 
1009. x^^P^ Pftley. 1011. bfiish Turnebus: ^M^ta M. 1012. fiL^roi- 

xotg Tamebas: ptiTotxot M. 1015. imj dtnXoiCto Wefl: intdtxAotC» 

M. lOtO. ifiLOt corr. in ifiii^v M. 1020. »5 aifiovrsq Tomebas: 

edasfioOvTte M. 1022. t9 Hermann: dk M. 1025. (opacpoond^ 

Xounv M. EYMENIDES. 465 

roLffiSv^ dtxaiwQ. Sfxfia yhp TrdaTj^ j^dovdg 

Bfl&^oQ i$lxoiT^ iu edxXeiiQ id^^oQ 

naidojv yovaxxwv xoli ot6Xoq nptaPoTidmy 

ipomxopdmotQ iuSoTotQ ia^ijpaat. 

Ttpdre^ xou Td feyxoQ bppda^w mpoQ^ 1030 

SnwQ iy eufpwv ^8^ bptXia ^dovoQ 

To Xotnbv ebdvdpotat aupipopdxQ TzpiTtjj, 

nponoMnoi. 

Bir, 1, fiare ddptp^ peydXat ^cX/jTtpot 
NuxrdQ naiSeQ dnatdeQ^ 

bn^ eSfpovt nopizqL — 1036 

euipapeiTe 8i nav8api, 
antisir. L xaQ bnb xe69eatu d^ywjriotatv 
TtpdiQ xoLt &oaiatQ ne- 
ptaenTat TOj^at re. 

ebipapelTe 8k nav8api. 1040 

8ir. 2. IXaot 8k xai ed^ufpoueQ yqi 
8eup^ fre, aepvai^ nupt8dmq) 
XapndSt Tepnopeuat xa&* b86v. 

1033. ai npono/inoL 1027. Sijffjjdog Wakefield: ^in^tdoa M. Post 1027 lacunam 

olim statuebat Hermann, cfr. argumentum huius iabulae et Harpocrat. in 
V. Edpieui^sg : AltrxuXog kv Ebfuvieiv ehciav rd Tsspl r^v xpiatv rijv Vpitr- 
Too ^alv dfg i) A^tivd npabvaaa rdq ^Epivuaq &are fi^ ^^Xenufg fysiv 
[npdg rdv Vpiimjv] Ebfievidag dtvdfiairsv. 1030. rtfiarat M, c super 

at flcripsit m, ut Tidetur, npofiarB Paley. 1032. Bbdvdpowtv M. 

1033. BFOnOMUOI schol. {TspOKOfiitdg x^P^^ ^)' ^^^^ ^'^^^ praefixa in 
M. fi&TM dSfup Wellauer: fidr' iv ddfuat M. 1034. dTcatSeir ex 

dbtaidoa fecit M. 1036. eS^povt Bumey: eMu^povt M. 1086. 

navdafii (ex 1040) Schwenk: ;faf/>ccr< M. 1036, 1040, 1044, 1048 

praeconi tribuit Kirchhoff. 1038. rifiatg Hermann: xal rtfiate M. 

1039. Cr in marg. M. 1042. infival <^«aj> Hartung. 1043. Xofi' 

leddt (accentus et dt in ras.) M. dd6v Boissonade: dddv \ d* M. 

Aeschylus ed. Wecklein. 30 466 AESGHTLI EVMEKIDES. 

dioKSata wiu iiri fioXitaiQ. 
asUxBtr. 2. anoydai 8' Iq to Ttav IvdaidsQ ohwv 1045 

HaXXddoQ aoTotQ' ZebQ i navoTrvaQ 
oSrof Moipd re aupcarifia, 
dXoiA^are mv iitk fioinaiiQ. 

1046. fura XafiTtddwv. 1046. dffTols' Zsdg 6 7cav6icT€ts MuBgrayiuB: darolat Zsdtr navxdiC' 
rae M. Subscriptum in M: Ed/Myidsg AIoxOXm. aby 4m xiXoq, Ahxtf^ 6 TpaYixh^ yiyet iiiv iaztv 'Adijydeoc^ 'EktoaivtoQ riDv 
d^pnov^ ulb^ Eb^opiwuo^y KovefBipou ddeX^Sc^ i^ elmarptSwv t^v 
^&atv, vio^ dk Ijp^aro twv Tpa-jrtpdtwv^ xal twXu tou^ itpb iaurou 
bTtepfjpev xaTd re r^v noifjaiv xal r^v dtdBeatv t^c axnjv^^^ t^v rs 5 
XaiinpdTTjTa r^c x^PVf^^ ^^ '^^ axeu^v twv uTtoxptTtov^ t^v re tou 
Xopou ae/ivdTi^Ta^ <uc xa} ^AptOTOfdwjQ (Ran. 1004 sq.)* 

dXX* & npwTOQ tIov ^EXXijvwv nupywaac p^paxa OBfnA 
xa} xoafi^ao/^ Tpaytxbv XSjpov. 

auim)[p6vt)aev 8i [Itvddptp^ YeyovwQ xaTh riiv pf dXupntdSoL /«v- 10 
vahv 8k a&Tiv faat xai fUTaaj^et^ ri^c iv MapaBwvt pdx^Q abv 
T^ ddeX^ Kuveyeiptp^ ri^C rs iv HaXapxvt vaupaj^iac abv r^ vew^ 
rdT4p rwy dSeXf^v 'Ap£tvif^ xal r^ iv nXaraiaTe mZopxiL][iac» xaTd, 
8k Tijv a6v8eaev r^c not^aewc OfjXot rb &8pbv de\ nXdapa^ ivopxiTo^ 
mdaiQ Te xal imfieTots, trt 8k /Jtsvapopmc xai naat ror^ SuvapLevot^ 16 
Syxov T^ fpdaet Ttept^etvae XP^^P^^Q' ^ ^* 8ta$iaeiC twv Spapd" 
Tonf ob noXXi^ aini^ nepmere/dc xal nXoxdc ixouaev^ Ag napiL toTc 
vewTipotc fidvov yhp ^Xoi rb pdpog nepnSiwu rotQ npoawTtotc^ 
dpxaSbv ebait xpivwv touto rb pjipoc fxej^tiXonpenic re xa} ipwtxiv^ 
rb 8k navoupyov xopjipoTtpenic re xal yvwfwXoytxbv dXXdrptov r^c 30 
rpaj^iac ^odfjLevoc' ware 8t^ rb TtXsovdC^ev r^ fidpet rdv 1^0- 
tfdiwv xofktpSenae napd ^Apearwpdsm (dpunofa cam compendio m)^ 
iv pk» yhp rfj tkifig Nio^ Swc rpiroo pdpouc intxadijfiivij r^ 
rdftp rwv naJEiwiv ob8kv fBiyYerat tfxexaXopfih^* Iv re roec '^Ex^ 

Topoc Xbrpoec 'AxtXXebc Sfwiwc ijrxexa^pfiivoc 06 f^ijjertu^ nXi^ 26 

^^"^""^^•^^■«•••"^» 

8. m/eyeipoo m, priori t soptncr. a alia manns rubro hie et infra 
12. 10. aovexpiviiae rtce.: aovexpiveaev m. ^ fy' Gasanbonnfl. 

11. fiapayMvt m, prins v dslevit mK la neCofeax^ recc.: vaofita- 

X^ 9t in marg. aif^fmimaai) m. 14. ddpbv m. 28. Ntdfirf ondsit 
m, addidlt Boiht. 

80^ 468 AESCHYLI VITA. 

iv dp^cui^ dXiya Ttpd^ ^Ep/i^v dfioificua, S(b ixXoya} fikv Tmp* abzq^ 
rfj xaraaxeufj Sea^dpooaat mpinoXXat 2v ebpsBetsVf yvtopjat Sk ^ <rci/£- 
ndBstat ^ £AAo xt rtbv Sovapzvtov ek Sdxpuov dyayetv ob ndvu * ratc 
rs yiip oipsat xal rotg iibBotQ npb^ Ixnhj^tv reparwSij pJaXXov ^ 
5 npbQ dndrjjv xi^pijrat, 

dn^pev Se cbc ^leptova, xard rtvd fxkv unb 'ABipfatwv xaraanou^ 
SaoBelc xal fyrcnjBelQ vetp ovrt £o^oxkee^ xard Sk iviouQ iv rip el^ 
rouQ iv MapaBwvt re^vrjxdrag iXeyeitp ijfftnjBeli 2tp.(oviSjj' rb yhp 
iXeyeiov noU^ rijg nep\ rb aupnaBkg Xenrorrjrog pjsri^etv BeXet^ 8 

10 Tou Al<j)^uXou^ wQ fya/iev, iarev dXXorpeov, rtvkg Sk ipauaiv iv rfj 
iniSei^et rwv EbfieviSwv anopdSrjv ehayayovra rbv ^opbv roaourov 
ixnX^^at rbv SrjpLOV^ wg rd fikv vi/nta ixtpu^at^ rd Sk ififipua i^afi- 
fiXwfi^vat, iXBdfV roivuv eig UtxeXiav, ^lepwvog rore r^v AlrvTfv xri- 
Zovrog ineSei$aro tAc Airvaiag^ oiwveCofievog fiiov dya^bv roeg auv^ 

15 oexiZouae r^v noXtv, xae atpoSpa rip rupdvvtp ^lepwve xal rolg A- 
Xtpotg refifjBeig^ ineCrjtrag rpirov irog yrjpaebg ireXeura rourov rbv 
rp6nov. derbg ydp xeXwvrjjV dpndaag^ wg iyxparijg yevia&ae r^g 
dypag obx Xaj^uev^ dipirfae xard nsxpiuv a^r^v auvBXdaawv rou Sip^ 
fiaxog^ ivex^eiaa Sk xard rou noti^rou ^oveuet abrov, //n^<rn^/7<aa- 

20 ^^^C Sk ^v* obpdvtov as fiiXog xaraxrevet. dno^avivra Sk feX^oi 
TtoXureXwg iv roTg Srjpoaiotg pvrfpjojat M^avreg iripofaav pteyaXo^ 
npenwg^ intypdipavreg oSrw 

Aiaj^uXov Eb^opiwvog ABrfvaJiov roSe xeb^et 
pv^fjM xara^ifievov nupo^opoto FiXag' 
25 dXx^ S^ ebSoxtfjLov MapaBwvtov dXaog dv etnot 

xal fia9u^aer^etg M^Sog intardfievog. 

eig rb pv^pa Sk ^otrwvreg 5aotg iv rpaytpSiaug ^v 6 fiiog ivi^ytCdv 

2, ndfinoXXat recc.: ndpinoXXoi m. 3. Sdxpb i. e. ddxpuov m, 

Sdxpua recc. 4. in marg. 4r^{fieUoaat) m. 6. rev (i. e. rtva) m, 

^'Imva FSchoell. 10 — ISverba rtvkq . . i$afiftXat6^vat^ quae omisit 

rec, secluBit Westermami. 18. in marg. ajj(/u(toaat) m, rc^rcrecc.: 

re m. 14. A^rvaiag recc: afrvo; m. 15. YtXwtotg m, 16. irs- 
XeuTa m. 18. djrpag ex dppag fecit m. 20. fteXog rt Bothe. — 

/eXtolot m. 22. in marg. knfypaMM^ m* 23. *A^valov recc: 

d^rfvaUov m. 24. nupo^poto FiXaq Plut. Mor. p. 604 F: napa^ 

poto (in nopaf6poto mutavit alia manus) niXaq m. 25. dXaog recc: 

dXXog m. 26. fttx^hxairi^s mut in -i^ec^, post hoc sex lit erasit m. 
27. kv omisit m, suppleverunt recc — ivi^/iC^v r« corr. ex ivi^iCovrat m. AESCHYLI VITA. 469 

re xai rd dpdjwxa lymxptvovro, 'A&ijvaToe 8k roffooroy ^YdTn^aav 
Alff^OXoVf w^ ipTj^{<raa^(u fierdi ddvarov abrou rhv fiooXd/ievov Sc' 
ddaxeev rd Altf^oXoo ^opbv Xa/ifidveev. ifiew 8k irrj ^y\ iv oe^ inoaj' ■ 
aev Spdpxira o' xajt inl rouroeQ aarupexd. d/i^l r& e\ vexac 8k 
rdg Ttdffa^ eTki/fe rpeeaxaJBexa" obx dXeyaQ Se fierA reXeur^v vtxaQ 5 
dTn^ve^xaro. 

npSyroQ Ala^dXog nddeae ^evvexeorepoec rijv rpayipSeav yjo^T/aev^ 
ripf re axT/vrjv ixoa/ifjoev xa} rijv Sipev rwv ^ewfidveov xarinXrj^e rfj 
Xaiinpdrrjre^ ypoj^eg xol p7j)[avaTc^ fiwfioe^ re xal rd^oeg, adXne^jr^ev, 
elSwXoeg^ 'Epevuae^ rouQ re bmxperdg j^eepeae axertdaag xal r& aup^ 10 
fiare i$oyx(oaaQ fiei^oat re roeg xoBopvoeg fierempeaag. i^py/aaro 
Sk unoxper^ npeorep fikv KXedvSpei)^ Sneera xa\ rhv Seurepov abrep 
npoai^ipe Muvveaxov rhv XaXxeSea' rov Sk rperov bnoxperijv abrhg 
i^eupev^ wg Sk dexaeap^og 6 Meaa^veog^ Zo^oxXSjg. rh Sk dnXouv 
r^g Spofiaronoeeag el fiev reg Ttphg roug fier' abrhv XoyeZoero^ 16 
^auXov &v ixXafifidvoe xa} dTtpayfidreurov ^ el Sk Ttphg rouQ dveo' 
ripio^ ^auufidaeee rijg inevoeag rhv noofrifv xat r^g eupeaeeog. 5rep 
Sk Soxee reXewrepog rpaywSeag noei^rijg So^oxXSjg yeyovevae^ dp- 
Bwg fikv Soxee^ XoyeZea^w Sk Sre noXXip ^aX&neorepov ^v in} BianeSe^ 
0pove^ip re xa} XoepeXip elg roaovSe fU^iBoug r^v rpayipSeav npo' 20 
iXffayeTv ^ in} Alaj^uXip ehtovra elg rifv Uo^oxXioug iXdeev reXeeonjra. 

iTttyiYpanriu rep rdspip abrou* 

alerou i$ Svb^wv fipiypM rune}g iBavov, 

ipiwiv unh ^lipwvog d^tw9ivra dpaSeSd^ae roug Ilipaag iv 2r- 
xeiif xix} X/av ebSoxefieev. 25 ix r^g pouaexijg laropCag. 

rfmrTfl xol Spearog elg rpayipSiav Alir^uXog xpeverat^ Sre elad' 
yee Ttpoawna fieydXa xal d^eo^pea. xtxt reveg ijSij ra;v rpa^ipSewv 

T 

4. Spdfia m, Spdfta rn\. In marg. eijijisUxtaat) Sre 09' (os' corr. m^ 

ez oc) dpdfiara m. 6. rpetexaiS^xa, ut Yidetur, m, rpmaldtxa mi. 

7. 7^cvwx<(irc/>o(( Blomfield: /svptxatrdroeg m. 10. X*^P^^^ Bode: x^'P^ 

m. 11. iSniiyxQnmg m. 14. dnXouv corr. ex dnXoov m. 16. 

o 
ity Dindorf : fikv m. 19. /cUcTnurc/» m. 20. fpovixtot m. 22. in 

marg. infypaftfta m. 23. iM^ i. e. idavov (non i^vtv^ quod yuI- 

gator) m. 470 AE8CHYI4 VITA. 

airp dtdi /jlovwv olxovopbou^frau $ewv^ xafiaTtsp oi Upoija^fieec' rd /^ 
dpdfiara ODiink/ipouatv ol Ttpeaporarot rwv fieiov^ xat iart rit, datb 
r^C axjjV^Q xai r^c dp^^arpa^ fieta ndvra Tzpoawna. — lariov wQ oh 
xardi rhv xoevdv Xoyov iv Kaoxaa^ ^at 3eSea&at flpoiiqBiay ikka 

5 npbg rotg Ebpamatoic ripftaat rou IQxeavou* wq dnh twv nphg n^v 
7ai Xeyopiivwv iart aopfiaketv (cfr. schol. ad. Prom. 1). 

rwv noojpjdrwv S pdv iart SteioStxit xal Sa^y^ixartxd xal dmy' 
yeXrtxdf & Si SpofjLurtxdL xal fufv^txd^ S Sk i^ dpL^tv, & Si p^vov 
SpofjLartxd' airiL yitp ivepyet xal Xiyet SifuiL rh npiaonta xaJt ainSi 

\0 rb xupog (^et. Std rouro al rcDv Spapdrwv incjrpa^ Ttpoypd^VTat 
roo noajrou' Ntifitj Aiaj[6Xou, ^OpJjpou Si IXtdQ' fuxrojt ydp eUtw 
ai noa^aetQ abrwv. 

1. dtd. fitdvwv Robortellas: datfiSvwv m. — raura jrdp rd Spdftara 
Paley. 471 KardXoYOQ 
T&p Al4fj[uXou dpa/idrwif: 

MdfiMQ 


efy6xrtot 


dknfaVit Yv^mot 


alryocai ¥6doi 


dftofiwytj 


dpyMlot 


dpfm if xmxaar^ 


droiavTi^ 


fidxj^at 


fiaaadpat 


yXaoxog ir^yrcog 


da»dtS^^ 


dtxTtoupjroi 


ixr' inl d^fioi 


BdftMvidtg 


ixfyovoi 


iXsuaiytot 


^ictfdkc 


i^dmvoi 5 


^paadMidi^ 


^pfjoaat 


^mpol 9 Mfu^ l^iwua 
aarai 


l»»y 


* 


xc^tc^oc 


xaXXtarm 


Jtp^eoat 


xMpjuimv 


x/^xi^ oatoptx^ 


x^ftoxsg 


MdpMi 9 ^^ptomj 


Xdtog 


Ximy 


Xijfuftoi 


JUfXoSpjrog 


fiifiMmv 


ftoaoi 


ftupfttdoiftg 10 


^Mo^Unot 


ytftia 


vilpMtQ 


vt6fiij 


fdvrptat 


oldixouQ 


IhcXmif xffiats 


daroli^oi 


«cv^tiic 


xMppatfiidog 


x^oprtac 


xipoat 


mivtXdini 


xpOKoftxoi 


KfHffoj^dg dtafitO' xpofOf^bQ Kopfd^ 


'^ 


pot 


icpofe^bq Xu6tU' 


- noXtfdixTijg 


atiXaftivtot 


atftiXij 9 ^^P^f9^ 15 


voc 


V 
pot 


aimt^ dpaximjg ofiy^ 


T0^6Ttd9g 


t^Xm^oq 


rpofo( 


biptx6Xij 


^tXoxr^rJig 


^pxidOQ 


^pOftoi 


fp6r%q ^J &ro/ 
Xurpa 

^uxayioyoi 


9og x^nff6pot 


ipo](oara/9ia 

y. 2, col. 4. 'i4^;^<o 9 xoMrte^on^ Ald., ^Apyib ^ xomtoarai Welcker. 
3, 4. jrXaoxdg m. 4, 2. immo JcxreMCfixoc. 4, S. imd-hfiag m. 

5, 4. i^dWyo/ m. 6, 1. immo ^HpaxXsXdaL 6, 2. ^^i^covac m. 

6, 3. do6dmf>ot 9 Ioo/ecc^^^ m* 7, 1. 't^tmv m. 10, 4. fmppafd^* 
yt^ m. 12, 1. ^dvrptm (doabiis literis, ot ut videtar, erasis) m. 
15, 3. immo SaXaftiytat. 15, 4. ^ (ex f corr.) bdpo^pog m. 17, 1. 
L e. ^tovdeoo TfHi^poi, 

In fine cataJogi addidit manus saeculi Xm haec: x\oi rd fitfiXia 
roo aloxbXou rabra: xpmrov xipoat dturMpoy djrofiiftvmy rd furd ri^y 
dXmotv rifv \Xiou rpirov )[Oi^pot rirafnov wpoftjjdMbg dMOfiwnig iciftX' 
rov xbfuvidtg ixrov r&v kmd knl d^fiatQ et in marg. eadem maniis ^X 

nd^ sed rursoB eadem manus in imo margine fu ' oa\ Typis Draegerianic (C Feichtii)» Bcioliiii* AESCHYLI FABULAE 

CUM LECTIONIBUS ET SCHOLIIS 

CODICIS MEDICEI ET IN AGAMEMNONEM 

CODICIS FLORENTINI 

AB 

HIERONYMO VITELLI 

DENUO COLLATIS 
EDIDIT 

N. WECKLEIN. 

VOLUMINIS I AUCTARIUM: 

FRAGMENTA. 
BEROLINl 
APUD S. CALVABY EIUSQUE SOCIUM. AESGHYLI FABULARUN FRAGNENTA. Acichylus ed. Weckletn. 31 .11) -« Index fabularum Aeschyli. 

Quae nomina stellulis signata sunt, non sunt in catalogo 
cod. Medicei (supra p. 471). 

1» 'Ayafiii/iuwp 30. Kdfiipot 2. 'A»dfiaQ 

3. AfyuTtTtOl 

4. Ahva7at 

5. *Afiu/i(ou7] 

6. ^Apyeiat 

7. 'Aprd^ 

8. ^AzaldvTTj 

9. Bdx^at 
10. Baaadpat 31. KalXtaxio 

32. Aa^£c 

33. Kepxuwv 

34. Ki^puxeQ 

35. Aeyoxiy 

36. Kpijaacu 

37. Jrf^oc 

38. iliaii^ 

39. A^pvtot 11. HiavxoQ nSvTtoQ 40. AuxouproQ 

12. />lat!ar0C [^or- 41. Mipvtov 
vteuQY 42. MupptdSvtQ 

13. JavatdeQ 43. i/(>(roc 

14. JtxTuouixol 44. Neaviaxot 

15. [Jtov6aou]Tpofot 45. Nepia 

16. "EXeuamot 46. NrjpetdeQ 

17. Enlrovot 47. ^(J/ffjy 

18. *^7rra ijrl »^^ac 48. Sdvvptat 19. EufiBvtdeQ 

20. '^*fiiw/ 

21. *^;«a'dec 

22. ^HpaxXetdat 

23. daXaponotoi 

24. Oewpol 

25. dp^aat 

26. 7£^«a«* 

27. 7xer«*ec 

28. 7c/aiv 

29. ^lftxiveuL 49. OldinouQ 

50. "OnXwv xplatQ 

51. 'OazoXSrot 

52. naXaprjdrjQ* 

53. /7£yde(>c 

54. IleppatfildeQ 

55. Uipaat 

56. fljjveXSTnj 

57. UoXudixTTjQ 59. UpopTj^ebQ Xud" 
pevoQ 

60. npop7j9ebQ\mp' 
xaeuQY 

61. npo/iri9ebQ nup- 
fSpoQ 

62. nponofAitoi 

63. UpwTeuQ 

64. ZaXafilvtat 

65. [i^e/ii^^iJIWioa- 
ip6pot 

66. I!laufoQ[dpani- 

67. ZiaufOQ TttTpo- 
xuXtaTTJQ* 

G8. ^v/rf 

69. 75y;ie^oc 

70. To^JudeQ 

71. '^TfjftnuXTj 

72. 0tXoXTiJT7]Q 

73. tf>«ve«Jc* 

74. 0opxideQ 
Ib. 0pureQ 

76. 0purtot {0p&- 

rtatT) 
11. XoTj^dpot 

78. Vuxar<or^i 

79. Wu^oaraaia 58. npofAyj9ebQ dea- 80. 'Spei»uta'' 

pWTfjQ 

31» 476 INDEX FABULARUM AESCHYLI. 

Ex his fabnlis satyricae faenint octo: Kepxuwu^ K^pu- 
areCi Klpxrj^ AicDV^ A^JXoupyoQ^ IIpo/jtrj&ebQ [nupxaeijQ]^ IIpwTtOQ^ 
^V^T^, satyricae fuisse videntur septem: ^ipupoiuT]^ FXauxoQ 
nSvuog^ Kdfiipoe^ KaHt&Td^ SdvTptat^ 2!iau^oQ dpaneTjjQ^ 0op' 
xldeg, 

Argumento conexae fuerunt hae tetralogiae: 

1. AdtoQ^ OWItiouq, ^Enzd, iTrt 0y/fiaQy ^fif^. 

2. ^Hdwvoi^ Baaadpat^ Neaviaxot^ AuxoupyoQ. 

3. ^Ayapipymv^ Xor^ipApot^ Edpevideg, IIpwTeuQ. 

Gonexas fuisse cum aliqua probabilitate suspicantur viri docti 

has tetralogias vel trilogias: 

4. npop7j9ebQ deaptoTTjQ^ IIpop7j9ebQ iuopevoQ^ IIpopTj^euQ 
nupipSpOQ. 

5. ^IxindeQ^ OaXaponotoi^ JavatdeQy ^AfiupwvTj, 

6. MupptSSueQ, NjjpetSeg^ ^puyeg, 

7. ^Oniwv xplatQ^ Gp^aaat^ HaXaptivtat, 

8. 'Apyelat^ ^EXeuaivtot^ 'Eniyovot. 

9. * Tdpoip6pot^ Bdxiat^ Ilev&euQ^ SdvTptat, 

10. Aijpvtat^ ^YiptwjXi]^ Ne/jda^ Kdfiipot, 

11. Vu^ayoiYoi^ IliijveXSTnj^ ^OaToXoyot. 

12. AtxTuouXxoi^ IIoXudixTyjQy — , 0opxideQ, 

13. Mipvmv^ Vuj^ooTama^ — 

14. IleppatfiiSeQ^ 'I^iiov, — 

Una doctae sunt hae fabulae: 

15. 0tveuQ^ mpaat^ rXauxoQ [norvteuQ]^ npop7j9euQ [nup- 
xaeuQ"], 

Itaque biographus Aeschyli (supra p. 469) haec dedisse videtur : 

i^io) 8k Ittj fy, iv oIq inoiijaev SpdfxaTa o' xdt \rii 
TouToiQ aaTuptxd. dfxfi rd te\ A0AMA1\ 

De furore Inus, quem fr. 1 significat, cfr. Apoll. 
14, 3, nbi et alia et haec sunt: ^AddfiaQ fiiv rbv npeafiurspop 
Ttatda Aiap^ov wg IXa^ou 97jpt6aaQ dnixretvev^ ^ho} di rdy 
MeXtxipzTju elQ nempwpivov ii^ra piipaaa^ eha fiaardaaaa 
/lera pexpou zolj natdbQ jjXaTo xard fiui^dfK De argumento 
vide Welcker Die Aeschyl. Trilogie Prom. p. 336 sqq. et 
Xachtrag zu der Trilogie p. 124sqq., qui ea quae Apollodo- 
rus 1. 1. habet, .argumentum fuisse suspicatur trilogiae ez 
fabulis AtxTuoopYot^ 'AltdpaQ^ Oewpot ^ ^labptaaTai contextae. 
At Hermannus opusc. YIII p. 175sqq. demonstravit, non 
AcxTuoupyouQ^ sed AtxTuouXxouQ nomen fabulae Aeschyleae 
fuisse ac non venatores, sed piscatores intellegendos esse 
(vide infra ad AtxzuouXxouQ). Cfr. GWNitzsch die Sagen- 
poesie der Griechen p. 660. Droysen Bdxj^aQ^ ^A&dpoitTo^ 
OeatpouQ coniungit. •— Quod fragmentum Hesych. habet 
fipuaCouayjQ ieatPijQ' iv 'AMpavu. dxpaZouarjQ ij ii^xu/io- 
voQ, incertum utrum ad Aeschyli an ad Sophoclis Athaman* 
tem referendum sit Sophocli tribuendum, si recte M Schmidt 
iv 'A&dpaifTt a' ^ ppa^ouar^Q coniecit. Nec vero leaenae 
mentio, de qua vide Ovid. Met. IV 514, cum fr. 1 conci- 
nere videtur. Ceterum trimetro hic ordo verborum convenit: 
w« ieaiu7jQ,^fipaaCoua7jQ. — Fr. 426 Athamanti tribuit Welcker. 478 AESGHYLI 

1 

rdp fiku TplTTooQ idi^ax^ olxeJoQ XifiiiQ 
alei fuidtrawv t)j> bnkp nupb^ ardmv 

2 

][aXxiotatv ifauar^peQ yetpoupevot 

3 

dyjWUQ 

iinapri 

1. Athen. II p. 87 F l^v ydip rb dpy^atov Buo yevi^ rpendSaiVy 
ouQ xaXeta^oLt Xefir^rag auvefiatvev dp^orepouQ^ ifiTwptfii^n^Q 6 xal 
Xoerpo)[6oQ' AIo^uXoq ^rbv . . ardatvt. 6 8^ SrepoQ xparijp xako(h 
pevoQ^ YII p. 316 A rijv 8k alrtartxijv nouXunouv ^aacVy w^/iXxevouv 
xal OlBinouv. xal rpinouv 8k ^fin^a Ala^uh)V elpyjxevat iv ABdp/xvrt 
dnb dnXou rou nouQ wQ voug, Versus habet etiam Eustath. D. 
p. 740, 10, cfr. Od. p. 1541, 29 xal rbv rpinouv Xefivjra Ttap* 
Ala^OXq}, Hesych. XefirjQ, ^dXxetoQ noBovtnrrjp^ rpinouQ, 

2. Etym. M. p. 346, 66 i^auan^p. ayjfiaivet axeuoQ n, napd 
j rb avtu auatu^ aban^p xal i^auarT/p, AlayuXoQ, Addit Etym. Flor. 
I ed. Miller M^l. de litt. gr. p. 116 'ABdpavrt ^j^aXxeotatv e^auar^peQ 
j ][eepoufievot€. Cfr. Hesych. e$auar^p' xpedypa. 

3. Hesych. dfjrouQ* p^ydXac Ala^uXoQ A&dfiavrt (dBdfiav^ 
raQ cod., unde ABdfiavrt a i. e. aarupixw elicit Schow). 

4 Hesych. dnapri' dTnjprtapevaig (cod. dnaprtqi dnaprtapevoQ)^ 
dxptJSwQ. Alay^ukoQ A&dfJLavre. Gfr. Anecd. Bekk. p. 210, 23 hnapri' 
dnrjprtafjLevtoQ. 1 y. 1 rpdeoov idi^ar* oTxow G. tbrwfts Xifiijg H StadtmAUer, 
fort i^Af^a x^Xxuoq Aifir^g. 

2 i^auar^patv i^atpouftevot Dindorf conlato Laconico i^atpirap^ 
de quo vide Valcken. Animady. ad Ammon. p. 38, fort. i^auar^patv 
iYX^tpodptevot. De forma i^auarijp cfr. G. J. Att H 818, 27. FABULABUM FRA6MENTA. 479 

[AIA£ A0KP02.] 

Aeschylns Aiantem Locram non scripsit. Nam in Prov. 
MiDeri Mfl. de litt. gr, p. 370 (Paroem. 6, 14), ubi haec 
sunt: >r/ aot 6 ^AnSXiwu xexi^dpixev;€ rb xext9dptxey ohv 
i/iauTeuaaTo * &Q iprjatv Ala](6loQ h Atavrt Aoxpqj per errorem 
Aeschyli nomen pro Sophocle positom esse monuit Dindorf. 
Inania sxmt quae Welcker Tril. p. 440 sqq. commentus est 
(de fabula 'IXtddeQ \ide ad £r. 70). 

AirrnTioi. 

De hac fabula et de Danaidum trilogia vide GHermann 
opusc. n p. 310, 314, 319sqq., Vin p. 180sqq. vel ed. Aesch. 
vol. I p. 329 sqq., Welcker Tril. p. 390 sqq., Trag. p. 48, kl. 
SchriftcnlV p. lOOsqq., 128sqq., Tittler de Danaidum fabula 
in Zeitschrift f. d. Altertw. 1838 p. 951 sqq., Droysen ib. 1841 
p. 226, Gruppe Ariadne p. 72sqq., FWSchneidewin Philol. 
1848 p. 369 sqq., Nitzsch Sagenpoesie p. 563, JMReinkens de 
Aesch. Dan. 1886. AWSchlegel Dram. Vorl. I p. 150 trilogiam 
ex Aegyptiis, Supplicibus, Danaidibus componebat, Hermann 
Supplicibus primum trilogiae locum vindicavit et secundo loco 
OaXafjLonotooQ fabulam ab AlyunrlotQ fortasse non diversam 
(cfr. Hyg. f. 168) coUocavit, Welcker statuit trilogiam hanc: 
'IxirtdeQ^ Afyunuot^ AamtdeQ^ idem vult Droysen qui tetralo- 
giam componit ex fabulis 'IxirtSeQy AlyuTmoty AavatdeQ^ 'Afw- 
pwvTj. Dindorfio probatur haec tetralogia: '^IxeTtdeq^ Afyun' 
Ttot^ AavatdeQy OaXaponotot^ Hartungio haec: 'IxiTtdeQ^ A}y6n'' 
Ttoty OaXafjtonotoiy ^A/Au/adfvi] cl. schol. Eur. Or. 872. Satyri- 
cam fabulam plerique huic tetralogiae 'Afiufid)vyjv tribuunt. 
Cfr. Boettiger Amalthea p. 280. Praeterea vide JHTSchmidt 
de Aesch. Supplicibus 1839, ASchoII Beitr. z. Kennt d. trag. 
Poes. d. Griechen p. 22, CFNagelsbach de religionibus Ore- 
stiam continentibus. 1843 p. 35, CEruse in ed. Aesch. 
Suppl. 1861 p. 8sqq., Oberdick in ed. Aescb. Suppl. 1869 
p. 5sqq. Birt N. Rhein. Mus. 1877 p. 417 sqq. ex Strab. V 480 AESGHTLI 

p. 221 (vide infra ad fr. 46) efficere sibi videtur, JauatdeQ 
nomen fuisse trilogiae cuius fabulae ^/xiztdeQf Oalafionoioly 
AlYonrioi essent. — Ad Aegyptios rettulit fr. 333 Larcher, 
(301 Hartung). Yide etiam ad fr. 388. Zaype&Q AITNAIAI. In catalogo Ahvatcu yvijaiot et AlrvaTat v69ot, De Aeschyli 
Aetnaeis vide Welcker Tril. p. 566, Gr. Trag. p. 57 sq., Zeit- 
schr. f. d. Altertw. 1838 p. 235 sqq., Hermann. opusc. VII 
p. 315sqq. et332sqq. et infra ad Alcmenam. Genuinum nomen 
Ama fuisse videtur Schneidewino (Bhein. Mus. HI. 1845 
p. 70sqq.) propter Macrobii locum ad fr. 6 afFerendum. Ad 
matrem Palicorum (v. fr. 7) fabulam spectasse coniecit Har- 
tung. Vide ad fr. 6. In vita Aeschyli (v. supra p. 468) 
haec sunt: iX&wv toIpuu elg JStxeiiav ^leptovoQ rdze rijv ATtvtjv 
xTiCovrog knedei^aTo tolq Akvalag olwvt^opevoQ ivreu&ev fiiov 
iyadbv toTq auvotxiCouat ttjv ndXtv, Christ ider Aetna 

6 Gramer. Anecd. Oxon. U p. 443, 8 sive Etym. Gnd. p. 227, 
37 ZaypeuQ 6 luydXtuQ dypedwv wg tndrvea F^ Zaypeu re Bewv 
navuTtdprare ndvrwvt 6 rijv *AXxpxitwv{Sa ypd^a^ fyjj. rtvkQ dk 
rdv Zaypia ulbv ^AeSou ^aalv^ wq Aiaj^uXoQ iv Zea6^ip . . iv Bk 
AlyuTtriots ourwQ (8v re cod. Paris.) adrbv Bth (verba ourwQ abrbv 
dth, om. cod. Oxon.) rbv HXourwva xaXei^ rbv dfpdlov rbv noXu^e^ 
vwrarov hb, Tcav xexfv^xdrwv. Quae extrema verba cum ex Suppl. 
V. 162—164 repetita sint, Welcker Tril. p. 657 coniecit: iv 8k 
Aiytmr^otQ ourwQ abrbv rbv Aea rbv flXodrwva xaXe? rbv . . dea 
rwv xexptjxorwv^ Hermann sic: iv Sk AfyunreoeQ outwq adrbv rbv 
nXourwva xaXee^ iv dk Ixerect rbv Aia it^v ydCeov rbv mXuSevw^ 
rarov Zijva rwv xexpjjxorwv^. Malim iv 8k AlfunrioeQ oZrwQ abrbv 
rbv nXoirwva xaXse^ hv iv Ixereae trbv Ydiov rbv TtoXuSevwrarov 
A(a roiv xexpi^x6rwv€. FABULARUM FRAGMENTA. 481 

in der griech. Poesiec Sitzungsb. d. bayer. Akad. 1888 
p. 349 sqq. non 01. 71, 6 sive anno 475 a. Chr. n., sed 
inter annum 472 et 468 hanc fabulam doctam esse putat. 
Cf. Hermann opusc. II p. 150: )ut non satis accurate dictum 
sit a vitae scriptore, occupatum eo tempore in constituenda 
ea civitate fnisse Hieronem, tamen etiam nuper constitutae 
gratulatum esse Aeschylum, nihil est quod credere prohibeatc. 
Ad Aetnaeas pertinere videtur fr. 283, (huic fabulae tribuit 
etiam fr. 170 Gataker). 

6 

^i^ Tt djjr' in^ aurm^ ovofia i^TjaovTat PpoTot\ 
(^By aefiifWQ fJaXtxob^ ZtbQ i^leTai xaXelv, 
(^A^ ^ xa\ IlaXtxaiv euidyiog fisvel fdrtQ] 
(Jfy ndXiv yap ij^oua^ ix axdxoo Tdi^ elg fdoQ, 

6 Macrob. Sat. Y 19, 17 di Palici in Sicilia coluntuVf quos 
primus omnium Aeschylus tragicus^ mr uiique SiciUus^ in litieras dtdU, 
Jnierpret€Uionem quoque nominis eorum^ quam Graeci irufioXo^jreav 
voccmty expressii versibus suis, Sed priusquam versuM Aeschyli ponam, 
pauds explananda est historia Palicorum. In Sicilia Symaethus fiuvius 
sst. luxta hunc nympha Thalia (v. fr. 7) conpressu lovis gravida metu 
lunonis optavit ut sibi terra dehisceret, Factum est, Sed ubi venit 
tempus maturitatis infantum quos alvo illa gestavercU, reclusa terra 
est et duo in/antes de alvo Thaliae progressi emerserunt appeUatique 
sunt Palici dnb rou ndXev IxiaBat^ quoniam prius in terram mersi de- 
nuo inde reversi sunt. Ibid. 24 Aeschyli trogoedia est quae inscribitur 
Aetna, In hac cum de Palicis loqueretur, sic ait r/. . aefivou^ , » 
ijxouaexaroua . . ^oq. Qnae hic Macrobius de Palicis eommqae 
matre refert, baec eum ex Aeschyli fabnla snmpsisse, et ex ipso 
loco et ex fr. proximo cognoscitnr. 6 Altema haec esse monuit Stanley. V. 2 asfiv&g Herwerden: 
osfivooi P. Cfr. Soph. 0. C. 41. V. 3 fisvst Schneidewin: vulgo fUvsi, 
y. 4 ^^ooo" Burges: ijxouo^ P, &ow<r' Tnlgo. — oxdxou Hermann: 
CTOVC P, oxdrouq vulgo. 482 AESCHYLl Stepb. Byz. UaXexi^, TtoXec ZtxeXtaQ . . nXrjeiov 8k air^g iepbv 
UaXexwv^ o7 elai Saefiovig reveg^ ou^ Ala^oXo^ iv Aervauc YeveaXoyei 
dedQ xa\ BaXeiag {AlBaXeeag vel Al^aXeaQ Welcker Zeitschr. f. d. 
Altertw. 1838 p. 241) r^c ^Ufaiaroo^ 2eXyjvh<: Sk iv Seorepif} ASlt* 
vrjQ T^c ^xeavou xal ^H^aetnow xXtj&^vox Sk aAvoug IlaXexoug Stdi 
t6 dnoBavovrag ndXev eig dv^peonooQ beea&ae. TtoXuTjXdxara alfxoi xpetaaoveQ 8 9 10 11 

Joannes Lydus de mens. p. 274 ed. Hase: xal ^aeXeuaae Sk 
alfrbv (scil. rbv Kpovov) ^ laropea napadedeoaev :£. xard re ti^w Ae^ 
^Orjv xa\ ZexeXiav (plxtaae re roug To^noug xa\ (jroXyev xriaae^ iig 
6 Xdpa$ ipyjaiy t(^v Tore pkv X&Y^ofievrjv KpoviaVy vuv Sk lepdv no' 
Xev wg (Jyaiyov^pg nep\ ^EXXyjv^^exibv Beibv xa\ noXepnov xa\ Ala^ih- 
Xog iv Tjj AYtvjj {eTvrj cod.) n(apa8eS6aaevy, Supplevit haec Hase. 
De re cfr. Diod. IH 61. 

8 Schol. Hom. Jl 183 tov xdXapov ydp rolw ^eXiHiV revsg ^Xa^ 
xdTTjV ipaaiy xat Aia^uXog iv Atrvaeg Toug noTapoug noXui^XaxdTOug 
if^aiy Hesych. i^XaxdTr^' S6va^. Ofioiaig xa\ noXuj^XdxaTa rd tqiv 
noTapcjv }[£iXyjy ande MSchmidt efifecit noXuTjXdxara Aeschylum r^ 
rcDv noTafiiov x^iXv^ dixisse. 

9 Hesych. aifioi' Spufioi. Ala^itXog Airvaiaeg (aiTevaiaeg cod.). 
Gfr. Anecd. Bekk. p. 360, 30, Eustath. Od. p. 1851, 27, Zon. 
Lex. p. 69. 

10 Hesych. xpeircovag (xpeirToveg OCrusius) Toug ^peoag 
ouTw Xiyouaev. Scxouaev Sk xoLxwTexoi (xaxoTu^oi cod., emendate 
Phot. Lex. p. 177, 8) Tiveg etvae' Sed touto xa\ ol napeovTeg rd 
^pipa aeyijv l^ouaey fiij re fiXaJSwae. xa\ oi ^eo\ Sk (1. xd\ roug 
Beoug Sk) Ala^uXog Airvaiaeg (airvaiag cod.). FABULARUM FRAGMENTA. 483 

VAAKMHNH]. 

De hac fabula vide ad fr. 12. Fabulam huius nominis 
Aeschylo abiudicat Stanley, Alcmenam et Heraclidas eandem 
fuisse suspicatur Pauw (cfr. Welcker Tril. p. 564), Alcme- 
nam, Heraclidas, Aetnaeas trilogiam effecisse cum Welckero 
EAJAhrens et Drovsen arbitrantur. 

12 

dTroardg 

AMYMQNH. 

Vide supra ad Aegyptios. De argumento cfr. ApoUod. 
II 1, 4, 7, Hygin. f. 169, Bottiger Amalth. vol. II p. 280 sq. 
et 283 sqq. Huius fabulae satyricae fortasse fiiit fr. 12. 

13 

adi /iku Yafxeia^at fx^patfxov^ ya/ielv 3' i/ioL 
Haec verba alii Neptuno, alii satyro tribuunt. 

14 

xdywye rac ^«C fiaxxdpetQ re xai pupa 
>Ita, ni fallor, Satyrus pruriens, cum puella dixisset, se 
odisse tam feros horridosque amatores« Bothe. 

12 Hesych. dnoardg' ^uycjv, Ala^uXog la&ixtaoTdt^ xal AXx' 
foji^ (xal 'AXxfxdv Stanley, xal 'Afiufiwvjj Toup, xal EuptntSf^c 'AXx- 
pu^vjj Alberti et MScbmidt, dubito ex Soph. El. 776 xal Io<poxXr^Q 
^Hlixrpq, conicere). 

18 Ammonius in v. 'ffip.at p. 37 AlayoloQ iv ^Apupxuvjj ^aoi . . 
yapetv Sk pijt^ Herodian. nep\ dxupoXoylaq in Boisson. Anecd lU 
p. 263 Ala^iihx: iv daupfidvjj ^aol pev yapeTa^at fiSpaifiov, ipo\ 8k 
yafielvt, Gf. Etym. Gud. p. 125, 7, ubi yafietv 86pog^ Anecd. 
Bachm. vol. II p. 375, 8, ubi yapetv 8' ipo( legitur. 

14 Atben. XV p. 690 C xa\ fi^nore obx lart pupov ^ fidxxa' 
fHQ, Ala^uXoQ yhp iv ^Apupmvjf (dpufxovTj A) dvrtStaariXXtov ipnqaC 
^K&yoiye rdc adq ^axxdpetg {fiaxxdpet A) . . fiupat. 484 AESCHYLI 

15 

Hoc Neptunus satyro dicere videtur. 

APFE/A/. 
In catalogo et Etyra. M. p. 341, 6 titulus est 'Apxdot^ 
MSchmidtio (Philol. XVI p. 161) ^Apyda fuisse videtur (vide 
ad fr. 18). Boeckh gr. trag. princ. Argivos drama satyricum 
fuisse putat nec dubitat quin argumentum idem fuerit quod 
' in Sophoclis 'A^aiwy ai})Mxip^ fr. 180 huc referens. Cfr. Her- 
mann opusc. VII p. 207. Welcker Tril. p. 372 sqq. Eleusi- 
nios Argivos Epigonos, Trag. p. 29 Epigonos Argivos Phoe- 
nissas (cfr. ad fr. 259) in trilogiam redigebat, Droysen ^Ap- 
yelouQ^ 'Ehuotviougy 'Emj-ovouQ iungebat. Schneidewin Philol. 
III p. 365 'ApyelouQ et Oldinoda eandem fabulam fuisse arbi- 
tratur. ^ApyeioiQ medium, 'EXeuaivioeg extremum trilogiae lo- 
cum vindicat Wilamowitz Herm. yoK XXVI p. 227. Videntur 
pI 'Ajrelae supplices matres ducum ad Thebas caesorum fuisse et for- 
tasse fabulae 'Apyelat *Ehu(rtvtot 'Emj-ovot continuum argumen- 
tum habuerunt. Cfr. etiam J Schmidt Zeitschr. f. d. Altertw. 
1856 p. 402 sqq. (Huc refert fr. 179 Valesius, 282 Hartung). 

16 

xat naXva xiLyxukrjra xai ^Xrjdov fiaX(ib\f 

17 

KanaueuQ pot xuTakeinerat 
XotnmQ (IxepauPOQ apl^ptov 
ev7jku(n(jD\f dnehnev 

15 Hesych. Bpd^axwv xv<o8aXa' ixdop^^ojv xal (mep/xaTeZwv^ 
yevvwv. Al(r^uXoQ ^Apvp^ovfj. 

16 Harpocr. v. xXrjdoQ'. Ala^uXog ^Apyeiatq (sic A et B, ^Ap^ 
ylatq C) »xa2 . . paXtbv*. 

17 Etym. M. p. 341, 5 ivrjXOata' ebxtvtjTay xa\ ijXoatv rijv 

16 (xXifddv flaXtiv aut) x^^ov fitk&v MSchmidt. 

17 y. 2 dp^ptav pro dpdpwv (vulgo dpoopmv) MSchmidt. V. 3 
ivTfXoffiwv pro imjXuffiwv Stanley. Locus desperatus. FABULARUM FRAGMENTA. 485 

18 dndoTCfjfifia 
ififiiAeta 19 Catalogus habet ^Apy^h ij xwizaarfjz {'ApY<o Jj xwiteoavfjQ 
Ald.). 'ApYO} ^ xconeuorai Welcker Tril. p. 312 titulum fuisse 
putat, Kwpaaxal Hartung, Kwnaazal Hippeustiel de Graec. 
trag. principum fabularum nominibus p. 11. Malim KwTnj- 
Xdrat, Satyrica fabula fuisse videtur Dindorfio. Parum pro- 
babilia coniecit Welcker Tril. p. 311 sqq., Nachtrag p. lOOsqq. 
Vide infra ad Cabiros. KafiipouQ et hanc fabulam non diver- 
sam fuisse putat Hartung, qui fr. 19 et 393 huc refert. Fr. 
303 huic fabulae adscribit Wagner. 

20 

nou d^ lauv ^ApyouQ lepov addaev $uXoy] 

iXevffiv. Ala^OXoQ iv ^Apyehtg i^Kanaveug . . . dpopwv iwf}Xua(wv 
dniXtnev€, o7 dk r^ xaTOiaxi^^BevTa, outwq eig Tb (>i^optx6v> elg 
Sk TouQ iTupoXdyouQ ehpov ivi^Xuata Xe/eTou elc St xepauvbg ela- 
fidfihjxev ^ Sl xal dvaTiBeTai M xaTatpaTf) xa\ XeyeTat dSuTa xal 
fl^ara. Cfr. Hesych. ivi^Xuaiog et ivfjXuata. 

18 Hesych. dnoaxT^fJLfia' dnepetapa. AIo^uXoq ^ApyioQ (Mu- 
sums ^Apyelq.^ Meursias ^Apyetotq). 

19 Hesych. ifJLpjeXeta* elSog op^^aewQ — Tpaytxij 8k ^ Sp- 
Xi^atc. 'ApyvptotQ (Meursius ApyelotQ^ Hartung ^ApyoT) 8k Ala^bXoQ 
dvrl Tou aaTuptxi}^ ^ iart atxtvtQ, Bothe dxupwQ 8k Ala^uXoQ 
dvT\ T^Q aaTuptx^Q, ^ iart atxtvtQ. 

20 Philo Jad. nepl tou ndvTa anouSatov ehat iXeuBepov 
vol. n p. 468 Mang. od8* ^ Apyw vauap^ouvTOQ 'IdaovoQ irtiTpe- 
nev intfiaJveiv olxeTatQ pepotpapivrj xa\ (pu)[^Q xoH Xoytapou^ ipuatQ 
ouaa ^tXeXeuBepoQ' 3Bev xal Aia^OXoQ in' ain^Q elne i^nou . . au- 
8aaov $uXov€^ qaod huic fabulae vindicavit Welcker Tril. p. 818. 

ao add^tv pro addaaov Hartang, adddtv Gobet G£r. Apoll. Rh. 
JV 681 atfdijev jrXa^piji vi^d; 86po. 486 AESCHYLI 

21 

Schol. Apoll. Rh. I 106 0epexu8rjg Sk IJoTveea laropeT tdw 
77$Pow (Argus gabernatorem), 6 Sk Alcxo^o^ iv rjl 'Apyoi rhy 7?fvv 
^fyw xaAsT {wifoy xaAeT L, /lapTupeT ^fyev xaXeTe&ae MSchmidt 
Zeitschr. f. Altertw. 1866 p. 363). 

ATAAANTH. 

Nomen habet catalogus. EAJAhrens, Bothe, Droysen 
huc referunt fr. 359 ut verba Meleagri. Wagner suspicatur, 
hanc fabulam ea continuisse quae narrat ApoUod. in 9, 2 
ac satyricam fuisse. Hanc et lepeiaq fabulam eandem fuisse 
putat Hartung. 

BAKXAl. 

Valckenaer (Diatr. p. 16) Bacchas et Penthea, Wagner 
Bacchas et Xantrias eandem fabulam fuisse putat, Welcker 
Tril. p. 327 sqq., Nachtrag p. 122sqq, Pentheum nomen exi- 
stimat trilogiae ex fabulis l^epiJijj^ Bdx^ai^ Sdvrptai compo- 
sitae, Droysen To^AzidaQ^ l^efdXTjv ^ ^YdpofdpouQy UevMa ^ 
Savxplaq in trilogiam redigit, Hippenstiel 1. 1. p. 47 Bacchas 
nomen trilogiae habet fabulas ^Tdpo^dpoi Uev&eoq Sdvrpiat 
complexae. His opinionibus ofGcit quod quattuor nomina 
Bdxj^ai^ Sepikq ^ ' Ydpo^dpoi^ IleviteuQ^ Sdvrpiat in catalogo 
afferuntur. Non minus incertum quod Elmsley (ad Eur. 
Bacch. arg.) suspicatur Bacchas et Bassaridas eandem fabii- 
lam fuisse, quam in rem Hartung in catalogo Bdxj^at (^y 
Baaadpai scribit. Opinio Welckeri et Nitzschii (Sagenpoesie 
p. 628 sqq.) censentium fabulam trilogiae alteram, sive /7ev- 
^euQ sive Bdxiai vocetur, et tertiam SavrplaQ argumentum 
Euripideae fabulae Baccharum habuisse, etiam propterea im- 

Cfir. Hygin. Poet astr. II 37 Homerua hunc eundem locum in TheMoliae 
finibua esse demonstrat, Aeschylus autem^ ui nonnuUi aiunt, a Minerva 
quaneUtm materiam loquentem eodem esse coniunctam et ApoUod* I 9, 
16, 6 xardi Sk ri^v np&pav iv^ppoaev A&i^vd ^ofvr^ev ^i^you t^c 
Aw8wv/SoQ ^oXov, Ad Cabiros vel Hypsipylen rettulit hoc fir. Butler. FABULARUM FRAGMENTA. 487 

probatur, quod Xantriae fabula ad filias Minyae spectare vi- 
detur, de quo infra ad Xantrias dicendum erit. Quodsi 
Xantrias ab hac trilogia removemus, alter quidem locus Bac- 
chis dari potest (2e/ii^ ^ ^Tdpo^Spot^ Bdxj^ax^ Ueif&eoQ)^ 
sed omnia propter paucitatem fragmentonim vel maxime 
dubia sunt. Si Sdurptai satyrica fabula fait, non alienum 
videtur eam huic tetralogiae iniungere^ siquidem etiam Lycur- 
gea tetralogia Lycurgum satyricum habuit. £i trilogiae in 
qua lepiXTj fuit Aiovoaoo zpofodQ adsignat Nauck. Yide 
etiam ad ^AMfiavra, 

22 

t6 Toi xaxdu TTodwxeq ipj^erat fiporotg 
xoi rdfxnMxTjfxa rq} Trep&vzt r^v 9iptv, 

BA22APAI. 
Schol. Aristoph. Thesm. 135 nyv rexpaXoYlav kexet Au- 
xoupyiav (1. Aoxoopyetav) ^ ^HdoivouQ^ Baampidaq^ t/eavlaxooQ^ 
AuxoopYov zbv aaroptxSy, Cfr. ApoUod. III 5, 1 et Hygin. 
f. 132. Nomen BaaaaptdeQ etiam schol. Nic. Ther. 288 (fr. 
24) habet, ceteris locis Baaadpat titulus perhibetur. Eratosth. 
Catast. 24 p. 140 de Orpheo: rhv pkv AiSvoaov obx iri/ia^ rbv 
dk ^BXtov fieytoTov rwv ^emv ivSfjuCev ehat^ hv xoi ^ATrdXXwva 
npoarjf^cdpeoaev^ h7reyetp6fjiev6Q re r^Q voxrbQ xari r^v imdtvijv 
ini rb 5poQ rb xaXoofievov lldj^atov (dvtwvy npoaifxeve rdQ 
dyaroXaQ^ fva tdjj rbv ^HXtov Trpwrov (1. np&roQ), 89ev S Atd- 
voaoQ dpYta9e\Q adr<p inefupe rdQ BaaaaplSaQ^ &q ^rjatv Alaj^O' 

22 Stob. Ecl. I 3, 26, 27 AlaxoXoo Baxxatv (lemma om. P, 
alaj[6Xoo xdx/wv F habet marg.) 9r6 roi {rm rotY) . , fiporoeg xal 
r' dfinXdxi^fia {dnXdxfia P, sed supra n man. 1 superscr. fi) . . ^d- 
/i/vf , Theophil. ad Autol. II 37 p. 178 8rt fdXXet f/ roo Beoo xp(atQ 
Yiveadai xaJt rd xaxd robg novijpouQ alfvidimQ xaraXapfidveev^ xal 
Tooro Ala^6XoQ ia^fiavev Xiymv ^rh x<xxhv . . xal rd dpfiXcuc^fmra 
nepmvrt r^v Bifuvt. 

22 y. 2 xar* d/iTtAdxrjfia Hermann, fier* dfitnXdjnjfia Gonington. 
Tersns duabns personis distribnendi videntar. 488 AESCHYLI 

ioQ S TzotyjTfjQy ahiveQ adzbv 8tianaaau xai rd fiiXrj diippi^av 
X<»ipiQ ixaoTov' al dk Mouaat au)faxa-jf0tjaat i{^a(pau im tocq 
keyoptiyotQ Aeifir/dpoiQ. Schol. German. p. 84, 11: (Orpheus) 
neglegentius Liberum eolere coepit eolemque Apollinem dixit 
ease eis adsidue nocte in Pangaeo monte ascendens^ ut orien-' 
tem solem videret unde surgeret. Liber indignatus misit 
Bacchas^ ut Aeschylus scribit^ quae eum membratim discerp^ 
sere, Recollectis membris (musae eum^ sepelierunt in Libe^ 
thrOs monttbus. De Aeschyli Lycurgea v. Hermann oposc. V 
p. 3sqq., cui verisimile videtur, in solo Orphei casu Bassaras 
constitisse. Cfr. etiam Welcker Tril p. 320 sqq. et Nachtrag 
p. 103 sqq., Gruppe Ariadne p. 97sqq., Nitzsch Sagenpoesie 
der Gr. p. 586 sq., MCroiset Annuaire de TAssociation pour 
Tencouragement des 6tudes gr. en France 1882 p. 88sqq. 
Bassaris tribuit fr. 341 Nauck, (387 et 448 Hartung), uni ex 
Lycurgiae fabulis fr. 325 et 482 Hermann. 

23 

(,XO.y 6 raupoQ d* iotxev xfjpi$etv nw' dp^dv^ 
aaavToQ <J' e;r' ipyoiQ npoTTTjdrjaeTai utp. 
De Baccho implacabile in Lycurgum odium expleturo 
haec dici videntur. 

24 

xdpfet mXattp xd7rtfiwpt<p (jfSXq} 

28 Hephaest. Enchir. c 13 p. 82 r^ Sk pax}^etaxhv andvtov 
iartVj ware el xa( nou nore ipneaoe, in} fipa^u euptaxeaBat^ otov 
»6 raupoQ . . xupi^etv (xTjpi^etv alii libri) rtv dp^dv^ fBdaavroQ 
d\ . npoTtvjdfjaerai v<vf, Choerob. Exeg. in Hephaest. Enchir. 
p. 84, 3 »6 raupoQ d' eotxe xep{ZetV€^ Baadptov Aia^uXou fj }[p^tQ, 
Cfr. Hesych. xupi^et^y) [ij xupiZyj] ' xipaai fid^ea&at (1. fia^eta^€u). 

24 Schol. Nic. Ther. 288 ipoXoetQ' rpla ai^pxxivet \ li^tQ- 
iart yhp (poXoev rb peXav^ rb anodoetSeQy rb Xaimpov . . xal Alaj^u^ 
XoQ iv Baaaapiai ^xdp^et (sic V, axdpipet EPR) . . i^6hp€. 

23 y. 1 fort. xar' dpydv. — Y. 2 iaavroq pro ^Mcavro^ scripsi. 
Pro in^ ipyotg fort. ivapy&g legendam. FABULARUM FRAOMENTA. 489 

25 

rAArxoi. 

De Aeschyli Glaucis vide Hermann opusc n p. 598qq.y 
Welcker Tril. p. 471 sqq. et 561 sq., Nachtrag p. 176 sqq., 
Klein. Schrift lY p. 145 sqq., Gruppe Ariadne p. 81sqq., 
Nitzsch Sagenpoesie p. 564 sqq., ELentsch in Allg. Encyclop. 
der Wissensch. und Kunst I 69 p. 193sqq., Klossowski de 
Glauco Potniensi. 1852, RGaedechens Glaukos der Meergott 
Gotting. 1861 et in Roscheri lex. mythol. s. v. p. 1685. 

rAATKOl' nONT/OI. 
Pausan. IX 22, 7 toutwv tc d^ iatt rj ^AvdTjdSvt fivij- 
fjuiTa xal km tjj i^aXdaaji xaXoufievov FXauxou TOjdyjfia. ehat 
Si adTbv Aitia^ xoi iTrei t^q nSag lipayt^ daifwva iv 9aXdaaig 
Yeviadat xai dv^pdnoiQ xd iaifisvc iQ T6de itpoXixetv^ o% xe 
SJXot TttoTa ^yTjvTai xat ol ttjv ddXaaaav nkiovTeQ nXelara dv^ 
Sptonwv Ig Tijv rXauxou pavTtxrjv xara Irog ixaarov Xiyoutn. 
IItv8dip(p de xai Alaj^uXtp nuvi^auopivotg napd ^Avdijdoviofv T<p 
fjkv odx iiti noXb iTt^Xdev faat Ta ig FXauxov^ A\a^uX(p 8h 
xdk iQ nolrjatv Spdparoq i^pxeaev, De Cicerone refert Plut. 
V. Cic. C. 2 xal Tt xau notrjpdTtov irt natdbq adTou dtaawC^at^ 
IlovTtoQ rXauxoQ^ iv TerpapiTpq) nenotrjfiivov. Satyricum drama 
fuisse videtur Casauhono (de satyr. poesi n 5), qui quidem 
de Glauco Potniensi cogitaverat alterius Glauci ignarus. Glau- 
cum Pontium tertiam trilogiae quae Phinea Persas Glaucum 
complexa sit (vide infra ad Glaucum Potniensem) fabulam 
fuisse putabat Welcker. (Eam et AtxTuouXxouQ fabulam ean- 
dem fuisse hariolatur Hartung). Huic fabulae fr. 284 et 403 
Hartung, 402 (et 366) Hermann tribuit 

26 Hesych. elXXofievov elpySfievov Aia}[OXoQ BaaadpatQ 
{fidaaapeg cod.)- Simplicius in Aristot. de caelo p. 281 b 22: r^ 
Sk iXXofUvrjV ehe 8edL rou I ypd^potTo Tb SeSe/xevijv SijXoT . . ehe 8ed 
r^Q EI 8t^B6jjou ypd^otTO^ xa\ oSrtoQ eipYop£vrjv Si^XoT^ &q xdt 
Ahr^uXoQ iv BaaadpatQ, 

Aeschylus ed. Wecklein. 32 490 AESCHTLI 

dv^pmnoetdkq ihjplov 6dazt aoZ&y 

27 

28 
xSf^ot p&eQ x&azpeia 

29 

i T^v aelZcov Sfdtrov nSav ^aywv 

26 Phryn. Bekk. p* 6, 21 ^dvdpamoetSkc . • auCtov€ iid rou 
rXabxoo dva^paafivTOQ ix r^c daXdaaijg Alaj^uXoC' 

27 Etym. M. p. 250, 4 dau^v y^ rh 8aau. Alaj^ohoQ 
^StwXoQ bn^VTj xa} YeveedSog (noXeddo^ cod. Flor. ed. Miller M61. 
de Utt^atnre Grecque p. 82) 7tuBpi^€, Enstath. II. p. 2T4, 24 
SojuXov rb 8tta6^ ^ itporipa neptanaxat (potias 8aoX6g requirit 
Herodian. Arcad. p. 68, 7 et 18). Ala^6h>Q wSauXoQ 8* bit^vi^. 
Ex Paus. X 4, 7 Toec 8e iartu elpvjpivov wc rb )[wp{ov ivBa ^ 
noXtQ {AauXto) tf^xta^ij^ napet-j^exo auuej[^ 8iv8pa^ xaXeta&at 8k rA 
8turia Imb rw¥ mXat 8auka' ijt^ rourtp 8k xa2 Alaj^uXov rd rXad» 
xoo rou *AyB7j8ov{6u ^iveta tm^vijy wvofiaxivat 8auXov fragmentiim 
ad Glaucun Pontium rettulit Butler. 

28 Athen. III p. 87A rdc 8k xd/^^ ^^^ eupetv XeyopivaQ 
xal di^XuxwQ xal dpaevexoK • • dpaevexwQ 8* Ala^uXoQ iv Ttovr/qt 
rXauxtp 3x6^oe pue^ x' Sarpeta^ {Sarpeea A, Sarpea GE, cfr. 
p. 92 E Sarpeea 8k fi6vwQ ourwg eXeyov ol dpj^auot). Gfr. Plat 
Reip. X p. 611 D ol rov ^Xdrrtov rXauxov bpwvreg ohx & irt 
^^(wQ adrou i8oeev rijv dp^aeav ipuaev unh rou rd re naXatA. rou 
awpxfxoQ fxipij rd pkv ixxexXda^at^ rd 8k auvrerpifbm xdi mzvvtoQ 
XeXw^a^at Imd rwv xupdrwv dXXa re Ttpotnte^uxivaLt^ Sarpsd ve 
xal ipuxta xdjt Ttirpas. 

29 Anecd. Bekk. p. 347, 24 dnb ri^c Cd»Q eddeeag . • Ytvertu 
^ alrtartxi} Zt»>v xal xard atlvBeaev deeZwv^ wq Ala^uXog rXtvixtp 
novrttp >6 . . ^aj^wv^, Gfr. Hesych. deeZwv ^urbv detBaXeQ, 

26 ^piov ooZ&v dXi Heimsoeth. 

27 xoXtddofy quod habet cod. Flor., fort. ex napiftdog repetendiim. FABULARUM FRAGMENTA. 4St 

80-34 

♦ «*««# 

Edfiotda xafjLTtijy d/jt^i Kjjvaloif Jedg 
dxzijVy xar* adrbu ru/ifiou d9Xlou Ai^a 

xdnetT* 'Adi^vaQ AtddaQ napexnepwv 

30 Anecd. Bekk. p. 347, 29 Co^oc • • ^ t^koi^ CmS» I^v Alaj^O' 
h>g xard irtjvfitetv npodyet ehrwu ^xai . . ndac^» Cfr. Athen. XY 
p. 679 A rije detCofou fiordmjg, ^g 6 ^Av^i^ovtoe ixehoQ da{pm^ 
ipL^opTjBelg dddvaroQ ndXty i^tQ yd^^oue (ixeTvog d^etirijQ ipj^opt^ 
delQ datfiwv BaXdaatoQ yeyove Meineke, ixeivoQ ip^opyjBelQ da(pmy 
wdBdvaroQ noX6pr}TtQ€ yeyove Eaibel), Serv. in Verg. Aen. Y 823 
Glaucu» Anthedonius piscator . . cum capto» pi$cea supra herbam abi^ 
cissei et eoe recepisse vitiisset quam amiserant vitam^ inteUecta herhc^ 
rum potentia esu earum in deum mutatus est. 

31 Strab. X p. 447 lart dk xal &naca pkv ij Eufiota euaet- 
aroQy pdktcra 8' ^ nepl rbv nopBpov^ xal de^^opevij nveupjdrw¥ 
tmofopdQ^ xaBdnep xa} ^ Botturta xal SlXot ronot . . unb rotcluSe 
ndBouQ xal ^ optovupoQ rfj vr^atp ndXtQ xaranoBijvat Xeyerat, ^c 
pdpvtjrai xal Ala^uXoQ iv rw novritp rXahxip ^EufiotBa xapa^ 
(xapnrijv Bkl) . . dxrijv xar* abrbv {aurijv CDhis) . . Ai^at, 

32 Vit. Arat. in Petavii Uranologio p. 269 A 'AB^vaz pkv elal 
riJQ *Arrtx^Q, elal 8k xak t§c EufioiaQ AB^vat au AiddeQy tov pip' 
vijrou iv rXauxtp novritp Aia)[6XoQ ^xdnetr' ABi^vaQ Aat8aQ nap* ix 
J]epatifV€, Cfr. Steph. Byz. p. 34, 22 s. v. 'AB^vat: rauraQ 8' 'ABi^ 
vaQ Atd8aQ XeyeaBat. Hoc fragmentam fragmento 31 continuat 
Meineke. 30 Fort. xal /•eOofiat '/w, — deiCdou requirit Bergk Zeitschr. £ 
d. Altertw. LB35 p. 963. 

31 y. 1 xdfinrtuv Meineke. 

38 JuiSag pro ^atdag Valckenaer. — napsxnspmv pro nap* ix 
Dspa&v Scaliger. 

32» 492 AESCHYU 

Stfipoo Xtpo^v 

* * i^ * i^ 9 

xaXdim iourpoiQ ixXtkoopivoQ dipaQ 
elQ d^ixpjjppou ^lpipav d^tx/tprjy. 

86 

nSveQ 

rAAYKOZ [IlOTNIErZl 

Hypothes. Aesch. Pers. ln\ MiutouoQ (oL 76, 4 sive a. 472 
a. Ghr. n.) rpaytpdwv AIoj^uXoq hixa 0tvei^ UipaatQ^ rXaAxxp 
{IIoTvtti add. schol. rec), Ilpoprjl^zi. Non commemoratar in 
Catalogo. Argumentum ad ludos ab Acasto in funere Peliae 
institutos et ad interitum Glauci spectabat, (non ad pugnam 
Plataeensem, id quod EAJAhrens suspicatus est). Cf. Prob. 
in Verg. Georg. III 267 Potnia urbs eat Boeotiae^ ubi Glau- 
cus Sisyphi /ilius et Meropes^ ut Asclepiades in Tpaqcq^doo' 

83 Hesych. St^ipou Xe/i^v AIo^oXoq rXa6x<p IJoTViee (IJovTdp 
Hermann). 6 nopBp6Q. raura yhp nivra [tA] nep\ ^P^pov [Speeofv], 
Hoc Speiofv ex nova glossa ^efijprjQ ^oewv (Ear. lon. 1153) ortam 
esse vidit MSchmidt 

34 Schol. Pind. Pyth. I 162 'IpepoQ norapbQ ZtxeUaQ^ nepl 
oL xat Ai(T)[uioQ <py)o\v iv rXauxw i^xaXolae . . ixXekoupae 8epaQ . . 
Ipipav d* d^ex6pr}V€. Glauco Pontio tribuit Hermann. 

85 Schol Eur. Rhes. 36 Aia^ukoQ 8k Suo UavaQ rbv pkv 
Aebff Bv xal (/Itbg 'ApxdSoQ Vater, ou elvae Apxd8a Nauck) SiSufwv 
(bv xa\ diSupov eicit Schwartz), rbv Sk Kpovou, Schol. Theocr. IV 
68 robs IlavaQ nXeioug ^aiv^ d)Q xal robe leeXtjvouQ xal oarupouQy 
6}Q Ala^^XoQ fikv iv I^^uxep^ HofoxXrJQ 8k iv Av8pofU8f. Ad 
Glaacum Pontium rettulit Hermann. 83 St^anfiou Aefii^u Bernhardy Berl. Jahrb. 1828 p. 243 collato 
ScyL p. 21 Mnll., ubi Ai/ii)v Si^atPMtog commemoratur. 

84 V. 1 KourpoU 8* Wagner. — ittXikaufiivoq pro ixXiXoufiat 
Heyne. V. 2 *lfiipav pro *l/iipav 8* idem. FABULABUM FRAGMENTA. 493 

/iiumy libro primo ait^ habuit equas^ quas adsueverai kumana 
carne alere^ quo cupidius tVi hosiem irruereni et pemieiue. 
ipaum autemy eum alimenta de/ecisaent^ devoraverunt in ludis 
funebribua Peliae^ schol. Eur. Or. 318 nirvtat fAp j^ofpioy 
im Bouorlag^ Ivi^a ^ajooaai fiozdvTiy ai rXauxou htTCot xci 
pavelaat dteandaavro rby iStov dean^n^v rXaoxov zbv Beiie* 
po^ovTou naripa iv r^ Intraipiip IleXioVy Hesych. IHcuixou 
^opPddaQ litKooQ* ed^eveardToug, Strab. X p. 409. Falso 
fr. 38 ad pugnam Plataeensem , fr. 39 ad Mardonii caedem 
referunt quidam (ut EAJAhrens). Huic fabulae atque ei 
nuntii narrationi cuius fr. 38 fuerit tribuit fr. 372 EAJAhrens, 
praetereae illa quae de Cycno dicit Aristoph. Ran. 963 Har- 
tung cl. Hygin. fab. 273. Vide etiam Kausche MythoL Aesch. 
p. 290. Minus probabiliter ex hac fabula repetit fr. 173 (cufid 
Spanhemio), 324, 326, 330, 346 Hermann. 

36 
^XO.y edodiav pkv rrpanov inb ardpaTog j[iopev 

37 

dj^wv ydp dvdpaQ od pivet ieXetppivoog. 

88. 39 
^Arr.y i^' dppaTOQ ydp dppa xai vexpwv vexpoij 
fjtnot 8* iip^ hatotQ ^aav ipiteipuppivot. 

86 Aristoph. Ran. 1528 njoomx fiJkv eboS/av dpxj^v dmdvtt 
noaprjl ig fdog dpvufidvip dore^ Saifwvee ol xard yauiQ^ schoL napi 
Td iv rkoLoxip noTvcee AlaxoXou ^ebodtav pkv trpwrov (sic cod. Yen*, 
npdtva ceteri) . • xeofuv€, Etiam in Glauco nponopnoe haec ceoi- 
niflse videntur Fritzschio (ad Aristoph. Ran. 1628). 

87 Schol. Plat. p. 904 b 86 dywv npo^aacv obx dvapivet • • 
Alaj[6Xoc ii f^at rkauxip OorvteT itdywv . . AeXeeppivouQe» 

88 SchoL Eur. Pboen. 1194 d$oviQ t' hC dJ^oatx napd rd 
Ahr][uJiou (libri r^ AUjj^bkip) iv rkcutxip DoTvtei i^if' SppaTOQ (Sp^ 

88 y. 2 ifmefupptivot pro i/iX9fufuvot Valckenaer. 494 A£8GflYLI 

etJlxav d* auo) XuxtjMv^ &aTt dinXioi 
kixoi ysfipoy ^ipouatu ofi^i fmoj^dXaiQ. zhipTjpoiQ YOOIQ dfMpiawno)^ Ir^ko)^ 40 41 42 lUXTi G) ybip Spfjux (Sppaza M) xa\ vexpwv vexpoe (sic MAC, vBxpw 
vxphQ B), Trmot . . ipne^ufuvoe (sic G, ixne^uypivot MAB). Ari- 
stoph. Ran. 1403 i^^ SpfAaTo^ ydip Sppa xal vexpip vexpoc^ echol. 
cod. Bav* ix Fkauxoo Ala^uXoo, 

89 Schol. Hom. N 198 tou kvoQ &pnd(ravTog auvapndZ^e 
bnavTwpevog 6 iTepog ixaTipoo r^v dypav e\Q kauTdv peTa/ovTo^ 
(JS^oy xal Ala^oXoQ nep\ FXaoxou i^etXxov dvw . . paa^dXatQ^. Eustath. 
II. p. 927, 89 Ala^ukoc Se^ ipaal^ pApr^adpevog iipYj nou ȣTXxov 
ivw • . fipouat€. Potniensi Glauco tribuit Hennann. 

40 Hesych. eb^rjpoeg y6oeg' Sua^i^fwec^ xard dvT/^paaev. 
AlaxJuXoQ rXauxip noTvtee (yXauxonoTve . . cod.). 

41 Hesych. dpxpeawnov nepimnov^ ndvToBev dvaneTtTopLevov. 
Ala^uXog rXauxep floTveee. Etym. M. p. 91, 12 dfupeawnov nepe-^ 
pXenToVy »unde possis nepeonTov Hesychio restituere. Sed nt ta- 
ceam accentum dfi^eawno^ alienum a compositis in — wnog^ mag- 
nopere vereor, ne dfupeaoinov omnino glossa non sit sed vocabulum 
in ^ potins quam (unoQ compositum, inserviens illud explicandae 
glossae, sive omissae (dp^eTp^Ta^ dp^eTprjTov) sive ante spurias 
apparenti dfifeTpuivj^ MSchmidt. Cfr. ad fr. 66. 

42 Hesych. TrrjXov Th Sfxpovov xa\ obx l^eTjjXov. Aia^iXoQ 
rXatjxqt noTVeee. Phot. lex. p. 118, 3 eTJ^Xov Thv (1. Th) oux i^e'- 
TTjXov^ dXX^ dve$dXee7tTov. oZtwq Alaj^uXoQ. Aeschylum potius oiux 
{$fn^Xov dixisse putat Nauck cl. fr. 162, 4. Fortasse vis negationis 
in interrogatione posita erat. 39 y. 1 ^' inseruit Hermann. Y. 2 ^ipouirt ^aft^Xais xcul^y Her- 
werden Exerc. crit. p. 8. FABULARUM FRA6M£NTA. 495 

AANAIAKZ. 

Hanc et %indag fabulam non diversam fuisse ex fr. 46 
efficiebat Stanley. Vide supra ad Aegyptios. Ad Danaides 
refert fr. 284 MSchmidt, fr. (301, 317), 373, 379, (452) Her- 
mann, fr. 333 Welcker. 

43 

xSneiT* aveiat Xafinpov ijkloo ^doQ^ 
la}Q iyelpa} npeapevetQ toI^q vupiplooQ 
vSpoiai fiivTQtv auv xSpotg re xai xdpcuQ, 
Ad exitom dramatis, in quo narretur filiomm Aegypti 

interitus, hoc fragmentum refert Butler, alii rectius ad prin- 

cipium fabulae. 

44 

(^Ad^P.y ip^ piv &yvbQ ohpavoQ j^pwaai }[36va^ 
IpwQ dk yalav Xapfidvet ydpoo Tu^etv* 
opfipoQ d' dn* edvaT^poQ odpavou neawv 

48 Schol. Pind. Pyth. III 27 rd unoxouplZea^at dotSatg elne 
dtd, rb rouQ bpvouvraQ (ufjLevatouvraQ Hartung) ineu^fitCo/iivouQ 
Xeyeiv ^auv x6potQ (xoupotQ ed.) re xal x6patQ€, Ala^uXoQ Aavatat 
9xdnetra S' eJat . . x6patQ€, Cfr. Hesych. xouptCopevoQ' upevatod^ 
pjevoQy 8td rb ya^oupivatQ (yapjoupevatQ 8id rb cod., corr. Nanck) 
Xiyetv i^auv xopotQ (xoupoiQ cod.) re xal x6patQ€ , 8nep vuv nape" 
^fiapfievcjQ ixxopeTv Xeyerat, 

44 Athen. XIII p. 600 B xal 6 aepv6raroQ 8' Aia^dXoQ iv 
voLtQ dayatatv adri^ napdyet rijv *A^po8tn^v Xiyouaav T^ip^ . . r/oa»- 
aoLt ^B6va . . dn ebvdevroQ (sic A, ebvdovroQ e super o scripto E) 43 xdfTTSir' dv€tm pro xdnstra d* eXat Tonp. V. 2 iof^ r* (maliiti 
d') fytiptt npeoftev^q Heath. Y. 8 fort. Bfiuoog rt&ivrwv. 

44 y. 1 ;)r/»tt(tfac pro rpwaat Heath. Gfr. Hesych. //>armr xfi^ 
fiar(aaty $toXovat, T. 8 cdvar^/DOff . pro etydevToq (ebvdovro^) Naiiek. 
adpdCovtoi Bothe, tbyaa^ivroi Lobeck Philol. Y p. 245. V. 4 Cum ixoae 
cfr. xoaafiiuTj Hes. Theog. 125 et xofia Gho. 128, Eam. 662. Y. 6 d^y^ 
dp&rtg pro divSpwv rtq Hermann cL Enr. Herc 790 Ilo^iou devdp&rt 
nirpa, ~ jrdvoug pro /'dftoo Gomperz. Y. 6 navairiog Genoiges. 496 AESCHTIJ 

boMM xdiai0* ^ Sk Tixrezm Ppomc 
ft^imp T9 fioaxoQ X4U fitop dijfi^Tptoy' 6 

i€udpmTtQ wpa i* ix POTtCouTOQ Yoyooq 
Tihudq hnu rmpi* fyw xapakwg. 

yeriMt Veneris esse npoioftCouo^jQ putat Bntler, rectiiis 
bac Veneris oratione apnd iadioes habita Hypermestram de- 
fendi hidicat Hermann (de Aesch. Danaid opnsc U p. 334). 

46 

waSaipoptai f^pa/z 

Haec Danans nnntio caedis a Danaidibns perpetratae 
datns gandio dicere yidetnr. 

46 

StnO». ? p. 221 AlaxifloQ S' ix rou impi Moxipfais ""ApYooc 
n^ ^ 'Ixerun» ^ (xal Hemuum) AamStn rft yAfoc obtwv (sdL AtKTrorAKOI. 

Gatalogns habet Jamfouproi^ qnod snblestae fidei esse 
demonstravit Hermann opusc. Vin p. 175 sqq. snspicatus dtx- 
ToouixobQ intellegendos esse piscatores Seriphios retia trahentes 
aignmratamqne £BAaIae pertinuisse ad Danaen arca Seriphum 
appulsae cum Perseo. Cfr. Preller. Or. Myth. II p. 59*8q. 
Ad res Persei pertinebat etiam fabula 0opxiieQ et fortasse 
ea cui noiu3ixniQ nomen erat, ut quam trilogiam Welcker 
TriL p. 378 sqq. fabulis Danae, Phorcidibus, Polydecte con- 

oJjpoMK» . . dip8parv nc wpa . . /tyAoo rsiseoc • • napafnoQt. EastatL 
n. p. 978, 26 xa/ rtc AUrx^loQ, oi/ 6 ^ M^vwv, dU' 'Aie^pw, 
mg ^ xardL rdv il^^vaiov laropM iiiJioi (scilicet deceptns est looo 
panlo ante p. 599 E allato quo Aeschyli Alexandrini mentio fit), 
n^ »ip^ pkp . . xpwoat ^^pa . . €updovTOQ oipaifou . . A^p^ptov€. 
46 Hesych. xa^a^poi yijpac* ixSuopoi. Akrx^ioQ Saiai 
{Aaamtot Mnsoras). 

46 Hephthemimeris fdisse videtttr naiMfiofM rd r^P^ FABULARUM FRAGMENTA. 497 

struzit, nomme Javdb/Q fialso ex Hesychio s. v. xa&aipofiai 
rVP^^ (fr- ^) sumpto, eam Droysen ex fabulis Jtxruouixol^ 
^opxideq^ IlokodixnfjQ componat Cfr. Nitzsch Sagenpoesie 
p. 584 sqq. Videtnr autem fabula 0opxi3e^ satyrica eius tetra- 
logiae fuisse. Vide etiam supra ad Glaucum Pontium. 

47 

48 
Sfipta 

49 

[Aionrsor] TPO0O1. 

Et catalogus et grammaticorum loci habent rpo^ol. 
Jioyuaou quod in hypothesi Eur. Med. praepositum est de- 
lendum. Gfr. Hippenstiel I. c. p. 14. Satyricum drama fuisse 
suspicatus est Siebelis de Aesch. Persis p. 23 et Bdttiger, 
Vasengem&Ide I 2 p. 185, eiusdem trilogiae ac Zepekjjv putat 
Nauck. Vide etiam infra ad Nioben. Ad hanc fabulam 
fir. 361 et 388 pertinuisse coniecit Hartung. 

47 PoU. Vn 85 r^ Bk eln^ptov AUrj[oXoQ iv Atxwoukxoic^ 
el xai p^ inl iad^og^ dX^ o5v elpv^xe »3txruou (xepxlou A libra- 
rio ad xepxtQ quod subsequitur aberrante) d' ebiijrpta*. 

48 Aelian. H. A. YII 47 riov 8k barpi^wy xai rwv Totouranf 
[dypiwv bfipixaAa} rd ixyova Sfipta (^xaJi dfipixaAay xaXetroi' xal 
pdpviirai je Ebptnidi^Q iv IleAtdat rob dvoparoc xal Alaj^dkoc iv 
'AfapMp»ovt (y. 149 fii^v dfiptxdkotat dizit, iv Mepifovt sine causa 
Wagner) xal AtxruouhtotQ. Phot. Lex. p. 814, 28 S^ta xdt ifipi- 
xaJa* rd ribv ledvrwv xat Xuxmv axufivia. Ala^6kog Atxruouhtotg, 

49 Hesych. ^wa&af BaivuaBat^ dwvaoBai {dotvda^tu Salma- 
fiios), ebwxetoBtu. Alaj^ulo^ AtxruouhtotQ, Gfr. Etym. M. p. 461, 1 
^waBat Xfyouaev oi AwpteHQ rb ebw^^a^. 498 AE8CHYLI 

50 

Hypoth. Eor. Med. Ala^^uXoff 8' iv rdte [Junfuamji] rpojpaK 
(rpo^cuc A) loTopet drt (scil. M^deta) xal rdc dtovwrou rpo^ouc 
pevdL Twv dv8patv airwv dve^^<raaa iveonoajas, Schol. Aristoph. 
Equ. 1321 &aitep ^ Mi^deta ^eyerau^ <os pkv Ala^oXo^ laropet, r^ 
rpo^obff rou Atovuaou d^e^rfaaaa dvavedaat not^aat perdi ratv dv- 
Bpwv abrwv, Gfir. Ovid. Met. VII 295 Viderat ex alio tanli mtro- 
eula monstri Liber et admonitue iuvenes nutricibus annos Poese stds 
reddi^ eapit hoc a Colchide munus, qaem haec ex allato hypoth. Ear. 
Med. loco hausisse docnit Robert Bild und Lied p. 23Isq. 

51 

fitorijv aS$tpov iptjfiooaa 

52 

dixpa S^tQ 

53 

Tredoixou ](eiiddvoQ 

[EKTOPOl' AYTPA] 
Eadem fabula quae Phryges. 

EAEYllNlOl 

Plut. Thes. c. 29 ouveTipa^e dk xai 'ASpdarq} ri/v ivat- 
peatv Twv bnh rj Kadpeiqi izeadvrmv^ od/^ d}Q Edptmdjjg i;rofly- 

61 Phot. lex. p. 47, 11: ii/ftouaa (ifi(ptouaa LDindorf cl. He- 
sych. iiKpiouaa* ipejpara StSouaa^ ip^iouaa LobeckRhem. p. 164)* 
rpofhQ StSouaa j^ovSpou xal {<pt^dL supplet ex Hesych. ^iyfd • l^rd 
XeTtrd MSchmidt Philol. 18 p. 228) rA i^rat. AiazuXog rpofolQ 
pfitori)v . . i(/ftouaa€, Imtwva^, Fragmentum fitorijv au$tpov i. 
Hipponacti tribuit Brunck. 

62 Hesych. Stxpa StptQ- f/ (^ cod.) StnX^, AlaxuXoQ rpo^Tc. 

63 Hesych. neSotxou x^XeSovoc' ouvoixou, Aia^uXog rpo^o?c 
(ala^uhiTpd^otc cod.) 

52 dlxpa da^Og MSchmidt. FABULARUM FRA6MENTA. 4^9 

aiv ip Tpayip8iqL^ M^XH '^^^ Ojjfiaiwv xpazTfaas^ diia neitraQ 
xai oKetadpevoQ' oBtw yap ol nAtioTot Xiyouai, 0tk6^opoQ dk 
xat anovdaQ nep\ vexpwv iLvatpeaewQ j^evealtat itpwTaQ kxeivaQ. 
8ti d* ^HpaxkrjQ npwroQ inedwxe vexpobq toIq TroXepiotQ iv 
toIq Tuepi ^ HpuxXeo'jQ yeypanTat» Taipdi 8e twv pkv ttoXXwv 
iv ^EXeifdepaiiQ SeixvrjvTaty twv 8* i/i^epSvwv Trepi ^EXeodtva xdi 
TOUTO 9rja£wQ ^AdpdaT(p japtaapevoo* xaTapapTopouat de twv 
EdptTriSou ^lxeudwv (^xaiy dt Ala^oXou ^EXeoaiviot^ Iv otQ {xdt\ 
TauTa Xijwv 6 9rjaeuQ TreTroijjTat. Yide supra ad ^ApyeiaQ. 
Ad Eleusinios pertinaisse fortasse fr. 333, 363, 479 putat 
BuUer, 386 et 387 Pauw, (318, 362 Hartung). 

64 

aofirjaw 

EniroNOL 

Vide supra ad ^ApyeiaQ. — Athen. XIII p. 584 D Avdpo- 
vlxou di Tou 7tpay(pdou dn^ iLywvoQ tivoq^ kv <p touq *Ent^6- 
vouQ (j[fnoxptv6pevoQy edrjpepi^xet^ nivetv /liXXovToQ nap^ auT^ 
(scil. rvadaivTj) xdi tou natSbQ xeXeuovTOQ ttjv Fvd&atvav npoa^ 
vaXwaat :»dX6psue naidwv^ e^rj^ nolov etprjxaQ X6yov\€ Andro- 
nicum non Aeschyli, sed Sophoclis Epigonos egisse Brunck 
putavit, quod Sophoclis fabula fuerit nobilior, Hermann idem 
iudicat ob temporura rationera. Ad hanc fabulam refert Wag- 
ner versus apud Plut. de aud. poet. c. 13 p. 35E i TpajrtxoQ 
"AdpaaroQ tou ^AXxpiwvoQ elirovTOQ np'tQ ahTov 

dvdpoxr6vou yuvatxoQ buoyevrjQ iipuQ 
dnexpivaTO lau 8' aMyetp ye prjTpbQ rj a^ iyeivaTol et 
apud eundem de inim. util. c. 5 p. 88F servatos, quos 
Sophoclis Alcmeoni Valckenaer Diatr. p. 150, Sophoclis Epi- 
gonis sive Eriphylae ORibbeck tribuit. — Cic. Tusc. II 25, 
60 Cleanthem, currt pede terram percuesieset^ vermm ex JEpi- 
gonie ferunt dixieee^ 

audiene haec^ Amphiarae^ suh terram abdite 

54 Hesych. doZr^aw Siaxovi^aw, unoupj^aw. AlaxuXoQ ^EXeu- 
aev/atc i^EXeuatvhiQ Salmasias). 500 AESCHTLI 

ad Sophoclis Epigonos refert Heath (xiistQ rdd\ ^Afifidpat^ 
T^C xtodfov xdTa\ Graeca verba fuisse suspicatur Nauck). 
(Denique ad Aeschyli Epigonos pertinuisse fr. 316 et 412 
arbitratur Hartung). 

55 

iotfioLQ JtoQ fikv npwTOif wpaiou ydfiou 
''Hpaq re ♦ ♦ « • 

r^i/ deuTipay dk xpaatv ^pwaiy vipm 

♦ ♦♦*♦♦ 

Tpitov JtdQ tnoT^poQ edxTaiav Mfia 

56 

Ttpaifi^Q 

[ErpanH] 

Eadem fabula quae Gares. 

HJO.VO/. 

De hac prima tetralogiae Lycurgeae fabula vide ad 
Bassaras. Demetrius ntpl notrjfiaTwy in Herculan. voL coU. 
alt V fol. 7 (ed. Oxon. I f. 109) d r<Ap> ^ KpdTijQ xarit 
(ryav a(J}Tdvy ^p6voy re(xoyvQ}(f Alay](ui<p Tou(Toyu dtd 
r(a>)i/ 'Hd(wyuwv (edySox(iypr^(aa\fToQy . . (supplevit haec 

Gomperz N. Mus. Rhen. vol. 32 p. 477). Ad Edonos perti- 
nuisse fortasse fr. 409 et 448 putat Welcker, fr. 342 Her- 
mann, fr. 313^ 355, 364, 365 Hartung. 

55 Schol. Pind. Isthm. YI 10 rbv pJky yhp itfHorov (scil. 
xfHix^fHx) debg Vhtfutiou ixtpvaaav^ rbv 6k SetiTepov iffmwv^ rdv dk 
rpfrov Jedg awr^poQ^ xaBd, xal Alajfukog iv ^EmyovotQ •Xotfid^ . . TSt, 
eTra ^rijv Seurepav ye . . y^/uuc, eha ^rptrov . . Xifiat, 

56 Hesych. Ttfxak^Q* evrt/jLOQ^ rtfi^ dX^vouaa . . Ahr/ukoQ 
Sk iv 'EntydvotQ ifA rou ivrifwu. 56 y. 8 M pro 7^« Schtltz. Y. 4 xpiniv Naack. FABULARUM FRAGMENTA. 501 

67 

ctfjDfiL KoTotodQ Spyt^ ^ovreQ 

« • • * 

rSpmu xdpavov^ 

daxTuiodixTOv ittpitXTjm piloQ^ 

paylaQ imYwxbv bpoxXijv^ 6 

8 dk ^aXxodivotQ xoroXatQ drofiel^ 

« « * * 

« ilfaXphQ d' dXaXdCet' 
raopSipdoYYot <J' bTtopox&vral 
TToifev i$ d<pavooQ fofiepot pupot^ 
Tundvwv ^Q} S* wai^* bnoyalou 10 

fipovT^Q fipeTat fiapuTapfiiJQ, 

57 Strabo X p. 470 t^q pkv oZv Kdroog t^q (t^c /ikv o5v 
KoroTooQ Nanck) iv toTq HdwvotQ AIox^^oq /lefiVTjToe xal twv nepl 
oM/v dpydvwv {xdi . . dpydvwv om. B k 1 n o) * ehtwv ybp ^aepv^ 
KStoq {xdftTOod* D h, xoTtTooQ G)c [iv toiq ^HSwvoTq] ^Spta (Speta 
D h) ^' Spyav* fyovTeQ (e^ovTaQ D h i n o p)c TobQ nep\ Tbv Je6» 
voaov ebBiwQ ine^ipee »8 pkv iv ^epah fiSpfioxaQ (fiopfi^xaQ 
Bkozy) , , baxToXoSetxTov ..bpaxMv^ 8 bk ^aXxoBioeQ (^aXxO' 
SiToeQ E) xoToXaeQ dTofieU (dTTofiee D) xa} ndXev iKpaXpbQ . . &rpo- 
fWxwvTae (bnofjojxwVTae B k n o) . . ^ofiepol (^ofiipeot B ez corr. 
Gk, fopipeoe Dhilnoz) plpjoe^ Topndvoo S* i^/cu (sic kno, el^^^wv 
B ez corr. 1 z, elxwv reliqui libri) waB^ bnoya/oo (bnoyioo 
GDhims, bnoyeioo Bk) . . j3apoTapfi^Q€. TaoTa ydp loexe ToeQ 57 y. 1 ezfiifd KoTOTOug Spyt^ i^oifTMg pro ffsfivd Kdrog (xSit" 
Tooa* vel xdxTovs^ ^pia (Speia) d* Spyay^ tj^o¥Ttg (l;{fovrac) Nauck ^J^pyC 
Lobeck Aglaoph. p. 1014). V. 4 daxToUdixxoy pro daxTol6dtt%Toy Pauw. 
V. 6 bfioxAi^v pro d/wxJidv Dindorf. V. 10 Tundvwv i^x^ ^ pro Tu/iita» 
¥ou d* %x^ {^H^^y €\xm¥) Herwerden (Tundvou J* d/<tf Scaliger, Tund^ 
vmv dxw d* FGSchoene de pers. in Eur. Bacch. hab. scen. p. 127). 
V. 11 fipi/urat FWSchmidt. 502 AESCHTLl 

Hos versus esse chori Edonorum suam deam celebran- 
tium putat Hermann opusc. V p. 9. Nuntiat vero haec pa- 
rodi pars adventum Bacchi bacchantiumque et sacra eorum 
sacris Thraciae deae adsimulat. 

58 

hdouaiqL 3k dw/ia^ fiaxjreuet ori-p] 
>Qui loquitur^ ipse fortasse Lycurgus fuit indigne ferens, 
quod omnia Bacchicam insaniam spirentc Hermann. 

59 

SoTig ^trdfuac Paaadpa^ re AudiaQ 
fyet TTodfjpecQ 
Verba videntur Lycurgi vestitum Bacchi reprehendentis. 

(Ppuytotg' xa} ohx dnetxS^ ye^ wanep abrol ol ^p^yeQ SpqLxw¥ 
anotxot ehtv, oStoj xoit rd tepd. ixet^ev peTsvi^vej^^at. xtxl zbv dto- 
vuoov 8k xal rbv 'H8iovdv Auxoupyov auvdyOvreg elc Sv rijv Sfuno^ 
Tponiav T<bv tepwv alvtTTovTat. Versam 6 commemorat etiani' 
Athen. XI p. 479 B xal rd xupfiaXa 8* Aitr^uXoc iv ^HStovoeg xoro- 
Xag etpijxev »3 8k ]^ahto8eTotQ xoTuXat^ dTofieU^ quibus oonsentSt 
sehol. Hom. ^ 34^ nlsi quod OTofiee vel ^j^eZ pro dTofieT ezhibet» 
et Eustath. II. p. 1282, 60. — Ad v. 8 cfir. Hesjcfa. Taupoff^ajjw 
napan^ata fiouai fBeyyopevot. 

58 Longin. de sublim. c. 15, 6 xa\ miph pJkv Aia^^uXq^ itap» 
86(q»q Tdi Tou AuxoupYou fiaaiXeta xaTk t^v im^dvetav tou Atovuaoo 
^eofopeTrat ^iv^ouaiq . . OTepj^, Anecd. Bachm. I p. 222, 7 iy- 
Bouatq' unh ivBeou xaTe^eTat nveupaTOs» >Rettulerant [Stanley, 
Brunck, B5ttiger] hoc ad Lycurgum. Sed de primo accessu Bao- 
cfai sermonem esse vidit Zoega in diss. p. 15 quem secutus est 
Welckerus in Trilog. p. 322 et in Appendice p. I05c Hermann. 

59 Etym. M. p. 191, 5 Xe^ovTat fiaaadpae ^eToivejs o8c if«- 
pouv al 0p^xeat fidx)rat, (his addit cod. Flor. ed. Miller p. 61^:) 
xaXoupevae oStwq dTtb tou fiaaaapewg Atovuaow i^aav 8k TtotxtXot 
xa} 7to89JpetQ. Ala^u^Q iv Waivoeg (ivyj86voig cod.) %Zartg . . 
87}petg€. ix tou ^FijTopexou. FABULARUM FRAGBiENTA. 503 

60 
^ATK.y izo^anbQ & r6vviQ\ tIq ndrpa; tIq ij aroXij^ 

61 

^ATK.y fiaxpoaxeXijZ piu ipa /lij j^ioiuijQ tiq ^v; 

62 

Tig TTOT* le9' b pooabfjtauiiQ aXXo dfipaTsbQ iv ai^iifet; 
Verba videntur Lycurgi Bacchum vi adductum alloquentis. 

60 Aristopfa. Thesm. 185 xal (t\ w veavtg^ ^w el^ xar* 
Alirj[uXo¥ ix t^c Auxoupyeeac ipea&ae fiouXoiiae nnoSanbs • • trroX^^; 
SchoL T^v rerpaXoyeav Xeyee Auxoupyeav (1. Auxoupyeeav)' VSw^ 
vo6Cy Baaadpa^y NeaveaxouQ^ Auxoupyov rbv aarupexov. Xiyee Sk 
iv votf ^BSwvoec Ttpb^ rbv auXXfj^Bevra JeSvuaov ^noSanbQ 6 yuwegt ; 
Totnm versum Aeschylo vindicat cum B5ttigero Hermann, alii pa- 
rodiam ad complures versns profenmt. 

61 Schol. Hom. I 539 ^XouvijV o? /itv d^pearipf, xXouSeev 
yhp rb dnpp^etv revkg deopediov iXeyov dXXoe Sk xaxoupyov xal 
jdp rwv dp^adwv lafjifionoewv reva ^dvae ^dv^p SS' kartdpijg xaBeCh' 
Sovra Atouv ISnjae ^Xouwjv (y. Mein. poet. chol. p. 121)* Sevo^ 
^vra (Xenophanem in Sillis snspicatur Hermann) Se yevoQ rt 
IvSwv (1. yivoQ ifinlSwv) fdvae rbv ^Xoivijv elvou^ xa&drrep xal nap* 
AiaxuXep iv ^HSwvoeQ ^paxpoaxeX^g . . ^c. Quae Enstath. D. p. 772, 
58 habet: Zre Sk xoi ixrofi/av 6 ^Xouwjg SijXoe^ ob /jl6vov Aia^uXoc 
SlStoae Xp^aeVj dXXh xal AlXeavb^ pdXtara iv roeg nepl npovokxQ^ 
ea incertum an ad hunc locum spectent C£r. Eum. 188. 

62 Aristoph. Ay. 276 rtQ nor^ la&^ 6 pouaopavreg dTonoQ 
Spve^ 6pepdr7jQ\ Schol. Tia/od rd i^ fiSwvwv Ala^uXou -Bri nor^ (arat 
b puouadiiavriQ dXXo dfipareug dv oBiveet. Suid. s. v. pauadpxLvreQ: 
napd rb i$ VSwvwv Ala^uXou ir/c ndr^ earau 6 pouadpavreQ dXar- 
XoQ dfipareuQt. 61 ^v pro j} Hermami. 

02 6 fwoadfiovrtg d/iaXdg dfipofidnj^ oMvtt) Hermann, 6 fteoa^- 
pMvrtg dXaXog dfipofidnfg 5ds; Dindorf, 6 fiooedfiavrtg; dXXd fidre abv 504 AESCHTU 

63 

SdoffflOQ 

>Minabatar Baccho vel Lycurgus vel quisquis cum eo 
colloquebatur eriji/jv adaa/ioy^ carcerem dicens domum gra- 
tuitam. Nisi illa Bacchi verba fuerunt in specu inclusum 
iri Lycurgum praedicentisc Hermann. 

64 

alxtdeQ 

65 

iififidpofio^ (?) 

63 Hesych. SiSaajjLog. odSiva SaajAdv ixreXouaay oTov (o^ 
addit HStephanus) reXouaa ivoixtov, Ala^uXog ^ovfjv (*Hd<uwHQ 
Masams). Phot. Lez. p. 8, 4 Hdaafioe' odSeva Saa/ibv ixrlvowKL 
obdk fieptCouaa Saafibv r^c olx^aewQ, oZrwQ Ala^uXog, Gfir. 
Bekk. Anecd. p. 342, 24. 

64 Hesych. et Suidas aJtytCetv Staaitav. ix fjuera^pojc. nap* 
8 xa\ rb alyiZea^t^ anb rwv xaratyt^wv. Ala^oXog. 6 S* oinb^ 
iv TiSofvotc (ijSovf} Hes. cod.) xal r^c vefipiSaQ {veupiSag Hes. cod.) 
o5rw Xeyet (xaXei Suid.). Cfr. Suid. s. v. Wwvti. Verba Ala^lh- 
koQ . . ^iiyet pertinaisse ad glossam ab Etym. M. p. 27, 30 serva- 
tam: alytSeg' xaratytSeCy o\ dvepot vidit MSchmidt Glossa igitar 
primitus sic scripta erat: afyiSeg* xaratyiSeg^ ol Sofepot. Ala^uJioc 
(Gho. 691). 6 S* abrbg iv ^HSwvotg xai rdc vefipiSoiQ ourw Xfyei. 

66 Hesych. dpu^iSpopoQ. Ala^itXoQ ZefuXjj SnXoLae Salpova 

xaJt (xatvbv Masaras) 7:ep} (napd, Naack) rd dfi^tSpofua d^Set (a»c 
ei Mas.) iXeyeQ (l. iXeje) rbv yeviHXtov. SijXot Sk xal i$ ixarepou 
fdpoog Bewfievov (Beovra Euster) 9 'nporjyoOfievov 1f bppdv Stjvdfjte' 
vov wc AlaxoXog iv *HSwvotc (ifSwvig cod.). Nauckio daae glossae 
coalaisse videntar. aHvei (at verba Lycnrgi comites ut Bacchum invadant hortantis) Naack. 
Yerba d/uiXbq dSpofidTTj^ speciem veritatis habent FABULABUM FRAGMENTA. 505 66 aaataza 67 y txrap HAfAJEl\ 

De argumento fabulae eodem quod Euripides in Phae- 
thonte tractavit, v. Welcker Tril. p. 566 sqq. et Kl. Schriften IV 
p. 210 sqq., Hermann opusc. III p. ISOsqq., Robert et Wila- 
mowitz Herm. XVIH p. 439 sqq., Bangert de fabula Phaeth. 
1885, Knaack quaest. Phaeth. 1886. Ad Aeschjium referunt 
Butler et Welcker schol. Hora. p 208 ""HktoQ "P687] p^detQ zjj 
^Aawmo nauidaQ ta^et {Ba^e Knaack) 0aidovra xa\ Aafinexhjv 
xaijt Aq-Xr^v xal 0ai9ouffap. Ghorum ex Oceanidibus fuisse 
compositum suspicatur Hermann. 

Ad Heliades fortasse pertinuisse fr. 312 putat Butler, 
293 et 378 Hermann, (317 Hartung, 332 Gataker). 

68 

'hTral fjtky dij nazpoq 

66 Hesjch. aaatma. iyjtara. Ala^^uhtQ *H8wvo7q (^^aivo;v 
cod.). Anecd. Bekk. p. 453, 26 Saatara' ijytaTa, 

67 Erotianus Gloss. Hippocr. p. 79, 14 txrap' iyyOs^ napdi 
zoIq ^AvTtxotgy dfC Ala^OXoQ iv Eufiev{at ^i^ah »txTap ^pevoe dt6e€ 
(y. 999). /lifivijTat 6 aMc ttjs Xi$eatff xal iv HdofVoiQ. 

68 Schol. Soph. O.C. 1248 rd dnb twv dpwv ^al Ttov Ttpoa- 
ayopeuopevtov ^Ptnojv Ttvkg 8k oStcj xakouat ^Pfnata Spj^ . . [lip' 
vijTau dk xal ^AXxpdLV . . xal iv HXtdatv Alaxukog ^Pmai pkv 8^ 
naTp6Q€. 

Aeschylus ed. Wecklein. 33 506 AJSSCHYLI 

69 

kTri duofjuztQ taou 

TtarphQ ijipataTOTeu]^iQ 

dinaQ^ iv T<fi diafidXXei 

Ttoibif oldpaTdevTa ipipet dpSpLOo TtSipov ou&etQ 5 

peXaytTtnou npoipoYcav 

tepaQ vuxTdQ dpoAj^Jv. 

70 

(,XO,y ^Adptavat re /•ywaFxec 
TpdiTov i$oufft y^iov 

Ghonim haec dicere ut consoletar deflentes fratris obi- 
tum Heliades, monet Hermann. 

Zeug iintv oidTjp^ ZebQ dk fij^ ZeuQ d^ oipayi^ 
Zeug Tot To, TtihTa ^&Tt tAuS* 6iUpTepov. 

69 Athen. XI p. 469 F 8Tt Sk xal 6 ^Xtog in\ norr^ploo Sts- 
xoyJZeTO in\ t^v dOctv HTyjat^opoQ pjkv oSroic ^iriv • . xor AliJ^OXog 
iv ^HXediTtv »&^' . . dfwXYovt, 

70 Anecd. Bekk. p. 346, 10 *A8peava\ yuvaTxeff. Alir)[6h}g 
HXtdatv (IXtdacv cod.) 9*ASptava\ . . yoiov^, 

71 Clem. Alex. Strom. V p. 718 (Euseb. Pr. E. XHI p. 681 B) 
S re Eli^opdovog (sic Euseb., 3 Te Eu^opdov S re Glem.) AiiT^6Xoc 
in\ Tou ^eou iTepva>Q aipoSpa ipr^aiv iZe^c • • unipTepov€, Cfr. 
Pliilod> de piet. p. 22 ed* Gomp. (^MoxuXoq^ B* iv VXtd(atv rbvy 
d(a xai al&e(pa Xsyet x)a2 yipt xol (pbpavb^v xaX r^. ndv^ra xat 
bnykp T& raiKi»). Erravit Naack Philol. IV p. 685. 69 Y. 2 duifttatot reoO Hermanit V. 3 fj^taTOTuxig. Hemuuui. 
y. 4 fort. Seit^ Moy r^. dtafiaivei. 

71 V. 2 Zeug xauTa ndivTa Bothe. — Fort. twv bniprepov nt 
Aesch. Sept. 179. FABULARUM FRAGMENTA. gO? 

72 

De electro haec dicta esse coniecit Welcker. 

73 

Plin. N. H. XXXVII 31 PKaethontis ftdmine icti sorore$ luelu 
mtUatas in arhores populos lacrimis eiectrum omnibus annis fundere 
iuxta Eridanum amnem^ quem Padum vocammus^ electrum appeUatum^ 
guoniam sol vocitatus sit i^XexTwpy plurimi poetae dixere primique^ ut 
arbiiror^ Aesehylus Philoxenus Euripides Nicander Satyrus^ ib. 32 quod 
Aesehylus in Hiheria^ hoc est in Hispania^ Eridanum esse dixit «im- 
demque appeUari Rhodanum^ Euripides rursus et Apollonius in Ha^ 
driatico lUore confluere Rhodanum et Padum^ /aciliorem veniam facii 
ignorati sucini in tanta ignorantia orhis. Scbol. Bem. in Verg. Ge. 
I 482 ubi enim Eridanus sit^ multi errant. Eusebius {Aesehylus Ha- 
gen) ipsum esse Rhodanum propter magnitudinem et cursum rapi* 
dissimum, 

HPAKAEtdAL 

Cfr. Welcker Gr. Trag. p. 52, Bergk Gr. Litg. m 
p 552. • Fr. 74 labores Herculis describuntar ut Eur. Herc 

72 AtheD. p. 424 D roOvifi (scil. t^ "sdxpvrioTtpovt) Sptn^ 
i<ni t6 •dya^peat€pov€ (Hom. /9 190) xol tb iv 'ffhdoiy Ah^6}oo 
•d^Bovdirtepov Xtfia^. £x Etymologici Magni cod. Vatieano ISIB 
RReitzenstein Ind. lect. hih. Rostoch. 1880 p. & edidit haec: d^^ 
vearaTov . . xal rb d^Boviarepa otov ^Zpa ae xp^vi^^ d^Bo^eatepa 

Atfiaot (i. e. Xifidge ^BXtdatv Reitzenstein). Taora TtoajTtxd elam 
xaz IBo^ Idfvtuv ]^tv6p£va. rd ydp Std. rou ai^yxptvtxii oJrcot 
Sii Totj ES Tipo^ipotHTiv ^ otov Stxateatepog xm dpxiatepog. id* 
yovTeQ. w^etXev ykp rd npoetprjpivm StxatoTepo^ etvai xoi edioi^ 
repoQ xax dfBovtutepoQ , o&rtoe iPtlo^evoQ elg r^ nep\ atrfxpvu^ 
xwv, Eustath. U» p. 746, 46 xal mtp^ Aiaj[6Xip d^^viarepmf. 72 ipp^ re pro opa es et dfd^ovsoripa pro d^^viorspa scripsi. 
&pou(rs xp^vyjg d^p^viorepov Aifidg Reitzenstein. 

33» 508 AESCHYLI 359 sqq. Vide etiam ad 'AXx/njvjjv. Apollodori II 8, I narra- 
tionem ad Aeschyium spectare suspicatur C. Pilling, Zur He- 
raUidensage. Naumb. a. S. 1890 p. 10. 74 

<X0.} IxBWey 

SpfievoQ dpdSxepofQ fioijQ TJXaa' dn ia^artav 
TaiuQ^ wxeavdv TtepouraQ iu dentjL xpoarjXdr^p^ 
fioT^pdQ r' ddixooQ xarexza Seanozriu re zpinzoj^ov 
Tpia doprj ndXXoura /e/o<wV, rpia dk Xatalq 5 

adxfj npoTsiuwu TpetQ r' intaaeiwu XSfooq 
eazet)[eu taoQ "^Apet fiiav. 75 

od ydp Tt pslCov aXXo ToSde neiaopat. 
Haec fortasse Jolaus, fortasse Macaria dixit. 74 Scholiam Aristid., complementum eorum quae in Dind. ed. 
p. 547, 16 leguntur, ex cod. Marc. 423 a Wilamowitzio in diss. 
de Rhesi scholiis 1877 p. 13 editum haec exhihet: Sre oi rpelQ 
^aav dSeH^ol fiaprupel xal Alaj^uXoQ iv 'UpaxXetSatQ alvtTTOfievoQ 
muQ xal Xeywv o5t(oq' 'kixetBev . . fiiavt xaJt rdi i^Q. 

75 Stoh. Fior. 122, 2 Ala^uXoo ^HpaxXetHtuv ^ob . . netaopmt. 74 y. 2 Bpfuvoq dp&oxipw^ fioug rjXatnif cod. — iaj^andv Weil: 
iaj[drwv cod. V. 8 ^aajg cod. — dsTz^ XP^^V^^'''^' Wilamowitz: dtirA^ 
^poaJikdrQ» cod. V. 4 xarixra Weil {Ixrttvt Wilamowitz): xrscvac cod. 
— deaK<n&¥ cod. — rpittroxov Weil {rpi^oya rdv Eiersling): rptora* 
rov cod. V. 6 /e/t>^^v Weil {x^p<ri Wilamowitz): /c/oocv cod. — dk 
Xatdig scripsi: ^td rrji cod. V. 6 cdxoo cod. — t' im<r<rsiwv Xd^oog 
WUamowitz: c^e rtg stnXofooq cod. V. 7 ieretxtv T<rog 'Apet scripsi: 
taretxtaoaapij cod. {iartt^* t<rog ^Apet Wilamowitz, trretxtv iaog ^Aptt 
Weil). FABULARUM FRAGMENTA. 509 

76 

77 SAAAMOnOIOI. 

Yide ad Aegyptios^ ad lepeiaQ^ ad Mipvoua. Ad hanc 
fabulam fr. 301 et 373 pertinuisse putat Oberdick, (fr. 463 
Hartung, fr. 350 Droysen). Blomfield (Mus. crit. Cantabrig. V 
p. 79) satyricam fuisse fabulam opinatus est. 

78 

dXV * 8 piv uQ Aia^tov faTvwpart 
xop* iv xptywvotQ ixnepatvirw fiu^polQ. 0EQPOI [H lieMIAHTAI]. 

Nomen 6e[68]Q)pot f/ taopttnai habet catalogus ut He- 
sych. 8. V. iapfiig (fr. 81). Alterum titulum delet Blomfiel- 76 Hesycfa. dp.^tfX7}Tope^ ol ix noXXStv (i^ dXXtov CBurescfa) 
liT^Tipmv yeyovoTeg dSel^oL Ala^uXo^ ^HpaxXeiSatg {^paxXed . . 
cod.)* Suidas dp^tprjTwp, Ala^^uXo^, Gfr. Phryn. Bekk. p. 6, 24 
dp/^tpfycmp' 6 i^ kTepOQ p:r}Tphi dSeX^oQ, 

77 Hesych. imyXwaaSi* inotwvi^ou. Alaj^okoQ ^BpoLxXeidatQ 
(ipaxXt^eQ cod.). Cfr. Cho. 1043. 

78 Poll. YII 122 xal ix^aTvwpa (^dTvofpa Hermann) Sk 
xal xopa ixipij ipytov iv Ala^dXoo BaXapjonotot^ ^dXX^ . . ipTtepat' 
virw j^uB/weQ€, Cfr. Hesych. ^aTvwpaTa^ aavtSwpaTa, 78 y. 1 dXX* er* IQ^auck, fort dfiwtov. — ^TvtbfiaTt pro ^TvmpA 
Tt Paow. — y. 2 ixntpatviTw pro iftTc, Jangermann. 510 AESCHYU 

dium secutus Hippenstiel 1. c. p. 37 sq. De argumento v. sn- 
pra ad Attiamantem. Simile fiiisse suspicatur Friebel 6r. 
satyr. fr. p. 131 ei quod Achaeus in ^AHot persecutus esL 
Satyricam fabulam fuisse ex fr. 79 efGcit Bottiger Archaeol. 
Mus. p. 100. Gfr. Welcker Nachtrag p. 141. Ad hanc fabu- 
lam fr. 339 pertinuisse putat Butler. 79 

xat fiijv Ttaiatwu rwvdi aot axwntofidxwv 80 dnoardQ 81 la/ifiig 79 Athen. XIV p. 629 F a^ijfiara S' iarev dp^ijaewQ ^e^ea- 
fiS^^ xaXaBeafi6c^ xaXXafieSeg, axwip^ axwTteufxa, ^v Sk 6 axwfff 
rcDw dTioaxonoovTwv rt a^rj^a^ axpav rijv j^ecjpa unkp rou fierdmou 
xexuprwxorcjv. fivijfioveuee Aia^uXo^ iv BewpoTc ^xal . . axwneu* 
fidrwv€. Cfr. Hesych. axwTreufidrwv ' a^r^fia rijc ^eepb^ rtpbg rb 
fierwrmv rcBefidvijc wanep dnoaxonouvrwv ^ Phot. lex. axwneupja* 
afyifija aaruptxov^ wq xal 6 axwnog (axwijf Nauck). ourwg Aia^u^ 
Xog, Ad eundem locum pertinuisse fortasse fr. 339 suspicatnr 
Herraann. 

80 Hesych. dnoard^' ^uywv. Aia/uXog laBdaraeg {la&fuaa- 
r€UQ SiJmasius) xal ^AkxpJfVfj, 

81 Hesych. lap^eg' AlaxoXoc SewpoTg ^ ^laBptaaraiQ, rdtQ 
xSapt^ouatv 6 adXbc auv^et xa} ai roeaurae xtBap{aetg ikiyovro 
mptafifie^Sec, 79 cxoiteupdrwv Ruhnk^ FABDLAflo» m =^ '=■■•— .^.,ph. ii i— ^.^..^ ■ ,■' '• «- i- ■ 
82 Phot- Jfx ,„ _ _ 
efflendavit Dobrf* t,^^,, "^ * 

staUm poct ^ ^. 111,1.^"^ - - 
512 AESCHYLI 

oStcdq nimv^a xai fie aofifopd^ iet 
fia&eta xjjXtQ ix fioi^wv dvatrrpi^et 
XuaoTjQ TttxpdtQ xiuTpotatv ^pedtcuivov, 

At cfr. Dindorf in ed. Clementis Oxon. vol. II p. 188, 
Leeuwen de Aiac. Soph. auth. p. 60 (>Aeschyli hi versus 
esse Don possunt, quia apud eum Aiax non in scaena vitam 
ponebatc). Praeterea huc refert fr. 298 Hartung, fr. 356 
Osann. — Vide etiam ad "^Onkmv xptatv. 83 

Th $ifOQ 

Ixapme^ t6$ov &q ztQ ivTeiuwv (dvijpy^ 
Totj ^pwT()Q iif8t86vT0Q oh8apf^ aipayf^^ 
izph dij napwv Ttq 8atp6vmv (rh xaiptov^ 
i8et$ev auT<p paa^^dXrjQ. 83 Schol. Soph. Ai. 833 TtapaSeSojjLevov Sk xaz^ iarop&otv 
8ti xardt, rb dkXo aofpa drpwrog ^v 6 AcaQj xard Se rijv paa^d' 
Xfjv rpwTOQ, Sid rd rdv ^HpaxXea r^ Xeovrfl adrbv axendaavra xard 
rouro rh pjipoQ daxenaarov idaae Sed rhv YOfpurhv dv nepeexeero' 
^ijal Sk nepl abrou Ala^uXog ore xae rh ^ifpog ixdpTTcero (1. Ixapnrev) 
obSap^ ivStSovroQ rou ^pwrhQ rjy a^ayjj trofow <uq reg ivreevwv 
nplv S^ rr^ c, ^<t/, napouaa Sa/pwv eSee^ev adrd} xard noTov pepoc 
See xPV^aa&at rg (r^ay^, Cfr. Schoi. Hom. 3 404 (ut fere Eustath. 
D. p. 995, 1) rpwrhQ Sk & AToq 8Xov rh awpa^ ob^ wq Alaj^uXog 
rd nep\ rijv paa^dXr^v^ schol. Lycophr. 465 unh rou ywpurou xpuf» 
BeiQ ronoc rou aw/xarog rou AeavroQ rpwrhQ ^, rh Se dkko awpa. 
drpwrov rourov Sk o? ikkv nepl r^y xkeeSa ^oLalv eJvae, o7 Sk nepl 
rd nkeupd, wq Aea][ukoQ iv Bpj^aaaeQ ^aev. 83 ixa^^e, rd^ov &s rtg iyrtiytov , ^^f>oc, | nplu dif jcapouaa Sai^ 
fidvwv rtg td^pdvwg | iSet^ev ahr^ latere putat Hermann. Qaae ego 
scripsi, com aliqua probabilitate ex locis aUatis erui posse videntur. FABULARUM FRAGMENTA. 513 

« 84 

rb ffWjTxiiuiQ r' in* Atavn 

85 
ayaiQ 

lEPEIAL , 

Non commemoratur haec fabula in catalogo. Ex eis 
quae Meisterhans Grammatik der attischen Inschriften p. 32' 
collegit, Nauck efQcit, non lepelaQ^ sed IspiaQ Aeschylum 
scripsisse. Eiusdem cuius Iphigeniam trilogiae fuisse fabu- 
lam suspicatus est, ratus fr. 86 verba Calchantis esse Iphi- 
geniam arcessi iubentis, Welcker Tril. p. 408 sqq. et Rhein. 
Mus. y p. 447 sqq. composita trilogia ex fabulis 'lipetat Oa- 
kafjLonotoi ^lfptyiyeta vel potius OaXaponotoi V^t^^eveia ^lepetat. 
Hunc secutus coniungit Droysen Tjy^e^ov, 'l^tyipetav^ ^lepeiag. 
Cfr. Hermann opusc. VII p. 177sqq, qui OaXaponotouQ fabu- 
lam a rebus Iphigeniae Aulidensibus alienam esse compro- 
bavit, Nitzsch Sagenp. d. Gr. p. 639 sqq. et Robert in Arch. 
Zeit. 1876 p 133 sq. Vide etiam supra ad ATaXduTTj)/, De 
mysticorum profanatione, quam vel in hac vel in aliis fabulis 
commisisse Aeschylus perhibetur, v. Aristot. Eth. Nicom. IH 2 
p. 1111 a 10 3 ^^ npdrret dyvorjceiey dv nc, otov ieyovTeQ 
^aatu ixTteaeiv adzouQ 9/ odx eldevat Sn dndpprjTa ^v, ibanep 84 Aristoph. Ran. 1294 r^ aoYxkvig r' (r' omittunt libri 
deteriores) in ATavzt^ schol. Ttfia^BaQ fijal rouro iv ivtoiQ fiij 
Ypd^eaBat, *AnoXXwvioQ 8e tpi^atv ix 0pjiaaa>v ahrif elvat, 

85 Hesych. dyatQ' ZfiXwaeatv, Ala^uXoQ Bpffiaatq, 

84 Scriptum fuisse patat apud Aeschylum Hermann rh euyXivif 
T* iK* AXavrt $(^j ad eandem rem de qna in fr. 83 sermo est, haec 
verba pertinuisse ratus. 514 AESCHTLl 

Ala^uioQ Ta fiuaxixd^ schol. fol. 40 A doTtei yap Ala^uXoQ U" 
ftw fwartxd rcva Iv re ra?c To^onat xut ^lepsitUQ xai iv 
Ztauipfp TterpoioXtaxf^ xaii iu ^fytyeueta xat iv OlStTTodi. iv 
yap TOUToiQ ndat nept Ajj/ir^TpaQ ii^rwv twv poaTtxoiTepwv 
(jiuaTtxibv Schneidewin) neptepyoTepov dTrceai^at hnxe, Xtfet 
Sk [xai] Tiepi Ala^uXou xaii ' HpaxXetdrjQ b llovTtxoQ iv rtp 
itpciTip Ttepi ^Opi^pou^ wq xtvduveuovxoQ iiti axrjviJQ dvaxr 
pei^ijvat eni Ttp ribv puartxwv neptipepetv {npo^epetv Her- 
mann) Ttvd doxetv^ e\ pij npoataddpevoQ xaTitpuyev iid rov 
Tou Atovuanu ^(op6v, Ad 'hpeiaQ fortasse pertinuisse fr. 333 
putat Butler, fr. 386 et 387 Fritzsche. 

86 

arikXetv Stto^q Td^tara' Toura ydp Tvar^p 
ZeuQ iyxa^iet Ao^iqt &sama/iaTa. 

87 
^XO.y eufpapelre pektaaovopot ddpov ApteptdoQ TriiaQ oqr€tv 86 Macrob. Sat. V 22 in tertio libro (Aeneidos) cursim legitur^ 
neque unde translatum sit quaeritur ^quae Phoebo pater omnipotens, 
mihi Fhoebus Apollo praedixitt, Sed adfirmo doctiasimum vatem eiiam 
tn hoc Aeschylum emineniissimum tragoediarum scriptorem secutum qui 
in fabula quae Latina lingua Sacerdoies inscribitur^ sic ait ^arekXent 
. . Beaniaparat, Schol. Soph. 0. G. 793 doxei ydp 6 *An6AXwv 
natpd JeoQ Xapfidveev roug ^pjjapoug cjq xal iv l<ptxXe(€/L (l^cjrevetqL 
Gnil. Schneider) ^t^oI xal Aia^uXoQ iv 'lepeeatQ ^areXXeev . . i/xa- 
^tee Ao^etft, 

87 Aristoph. Ran. 1274 ebipapeere . . oefeev, schol. ei^pieere 
/leXtaaovopof i( lepeewv Ala^uXou. Ad Iphigeniam refert haec 
Vater Vind. Rhes. p. CLXV. 87 nokiaaovSfjLOt ex scbolio recenti ol dtavifiovreq rd r^c nSAeofC 
feficit Lobeck de grad. Myst. 1823 vel Aglaoph. p. 817. FABULARUM FRAGMENTA. 515 

86 KaatuXdpa ISIQN. De argnmento cfr. Welcker TriL p. 547 sqq., Gr. Trag. 
p. 52, OMUller Gdtt Gel. Anz. 1827 p. 670 sq. et ad Aesch. 
Eum. p. 138, Nitzsch Sagenpoesie p. 487 sq. et p. 627 sq« 
Pater Ixionis idem quod apud Aescbylum (fr. 89) nomen 
^AvTicav habet apud Diod. Sic. IV 69, 3 ubi haec leguntur: 
^Avzimv . . ixvfei^ flEptfiTjXtjii vfj 'Afiui^dovo^ iyiyyrjtnv 'Htowt, 
ouToQ S\ &Q ipaatv^ hnoaj^dfxevoQ ISua itokXd Swaetv Arjtovzt 
{Jiatovei codd. et hic et in sequentibus, corr. Cobet) ey^ijaB 
Tijy JjjtoviwQ Suyaripa Jiav^ i$ fjQ iyivvTjae Ilstpti^ouv, 
entty & /jtkv ^J^icDv oux dnidwxe xa ISva [rj yrjvatxi]^ b 
Si JyjtovebQ raQ ImtouQ iivTt xouzwv ijve^uftaaev, & S* 
V&cov Tdv Arjtovia iiezEnefjapaTO inayyeXX6pevoQ izdvTa hiza- 
xnuaeaSoi xdt tov Atjtovia napofevufievov ifiaXev elQ ^6dpov 
TUphQ fjieaz6v, Std Se to (Sia to) fiiyedoQ x^q Tzapavo- 
fiiaQ pTjSiva fiouXea&at xabdfmt tov (f6vov {kuaaa ivineazv 
a&T(p) (haec supplevi cl. schol. ApoU. Rh. UI 62 et schol. Hom. 
A 268). TikoQ Se hnb zou AtbQ xazd touq pui%uQ &YVtai^etQ 
ijpda^rj fikv t^q ^HpaQ xa\ xaTeToXprjaev unkp auvouaiaQ 
X^youQ mnelm^at xtL Cfr. Eum. 444 aepvoQ npoaixTwp ev 
TpSnotQ ^I^iovoQy schol. Sv Tffojiov xdxetvoQ TZpoaexddTjzo T<p 
yojfp Toh dtbQ xabaptad7ja6ftevoQ' npwToQ j-dp V$iwv tpovov 
izotrjaaQ ixa^apiadrj unb Jt6Q et Eum. 720 ^ xde Tzarfjp Tt 
afdlXeTat fiouXsupdTwv npwToxzovotat npoazponaiQ ^I^iovoQ; 
schol. xaddpaQ tov npwTopuarj ^l^iova. Unius trilogiae 
fuisse Ileppat^iSaQ et I&ova ita, ut Perrhaebidas Ixion se- 
queretur, suspicati sunt OMiiller et Hermann. Aliter iudica- 

88 Hesycb. KaawXdfia * o? fiev noXtQ^ o7 Sk xwfiTf, Alaj^uXoQ 
^lepe^atQ, Cariae urbem fuisse ex Atticis tributorum catalogis effe- 
cit UKOhler. 516 AKSCHYLI 

verat Welcker Tril. p. 559 sqq., Perrhaebidas fabulam ad pug- 
nam Centaurorum et Lapitharum referendam esse, cui opi- 
nioni fr. 184 non suffragatur, postea (Griech. Trag. p. 52) 
Muelleri sententiam probavit. Ad Ixionem rettulit Pauw 
fr. 327, quod Perrhaebidibus adscribit Hermann. In schoL 
Apoll. Rh. IV 14 Ttapdi rh Ifffai lofoxXiJQ iv ^lSiovt di^tov 
ipr^tn rr) pBpXa/ifihov et in schol. Hom. J 171 (in Anecd. 
Paris. V. in p. 162, 25) ^ ^Aafiepou dno roy l(fftov ^ Tzapa 
rb Xipai, Eo^oxX^q iv lepiout diiptov xara Trisovaapov roo A 
dlipiov axjjat fie^oiTjpivov (i. e. I^o^oxX^q iv V^iovt xara 
nXeovaa/Jov xoo A diiptov ip7ja\ rh fie^kappevov^ ut monuit 
Papageorgius) Sophoclem falso pro Aeschylo exhibitum esse 
coniecit Welcker Trag. p. 402. Quod habet fragmentum Stob. 
Ecl. I 3, 30 cum lemraate 'IUovoq {fjSiwvoQ^ quod corr. 
Wachsmuth, habet P marg., omisit F) 

i^^pdq pev &vi^p^ dXid rijv Airrjv ae^oi 

utrum ex Aeschyli an ex Euripidis Ixione sumptum sit, in- 
certum. At Euripidis fabulae tribuitur et tribuendum vide- 
tur fragmentum 

rou pkv dtxaiou rijv SoxTjatv apvoao^ 

rd d^ ^PT^ Tou rrdv dpwvroQ ev9a xepdavei^ 

quod praebent Plut. de aud. poet c. 3 p. 18E ro T^eXnep ^dp 
adtxelv ^pij^ rupavvidog nipt xdUtarov dStxetviL (Eur. Phoen. 
524) xat rb >ro5 piv . . xepdaveJQiL {xepSavet Nauck) xat >rd 
rdXavrov ij npoi^i poy97jpo\ piv elat Uyot xai ipeudetQ^ 'Areo- 
xXeJ 8e xat ^l^iovt xdi roxoyX6(p<p TrpeafiuTjj npenovreQ et Stob. 
Flor. II 8 (eclogam sine lemmate habet Trinc, om. SMA) 
>ro^ piv . . xepdavetQi. 89 

Schol. Pind. Pyth. II 39 rbv Sk 'I$/ova o? fikv 'AvriovoQ (Av 
r{(ovoQ in aliis libris) yeveakoyouatv ^ ^q Aia^uXoQj 0epexu8i^Q 8k FABULARUM FRAGMENTA. 517 

IletaimoQ^ iviot 8k ^ApeoQ^ o? Bh ^Xeyua, Cfr. schol. ApoU. Rh. 
III 62 (fXeyuou 8k ulhg *I$i(ov . . Oepex&Sifje (8k fJetaeiuvo^, Alaxd- 
Xo^ S*y *AvTtovog (ouTojvog cod.). 

90 

^iou TtovTjpoo &dyaroQ edxXeitnepoQ 

91 

rrJv d' ijfiloTTop 

Taj(ia}Q 6 /jtiyaQ xavanivet. 

iGomparabatur, nisi fallor, temeritas Ixionis ad poten- 
tiam Jovisc Hermann. 

92 

TtpeopevijQ dXdaropoQ 90 Stob. flor. 121, 16 AlffxoXoo 'I^ewvog (sic A, Aitrx^Xou S, 
eclogam om. M) *j3eou . . ebxXeeoTepoQ^. Idem versus legitur in 
flor. Mon. 134. Cfr. fr. 401, 1. 

91 Athen. lY p. 182 C oYBapev Sk xal touq i/ptonouQ (scil. 
adXoug) xaXoupevouc . . eial S^ ol auXol ouTot iXdatroveQ twv reXetwv. 
Alaj^OXog youv xaTtk fieTatpophv iv 'I^eovt {i$t<ovt A) ^ae ^tSv S' 
^p/onov xal rbv iXdaaova ra/£a>^ . . xaTanivett. Poll. VI 161 i^yJo' 
nov adXbv Aia^uXoQ. Hesych. ijiiionoQ <xuX6c' 6 unoTeTayfievoQ tw 
TeXe/<p. peTa^optxwg Sk ^p/onoQ BpdaoQ (6 iXdaawv LDindorf, 6 
pdpoQ SMekler). 

92 Anecd. Oxon. vol. I p. 62, 13 napd Sk Tb iXaaTw /^^fia 
dXdoTwp 6 Zeug (1. dXdoTwp dvopd^eTat) inl twv ^aXendv Tt 
npaaaSvTwv* nap^xTat Sk fj ebBeea napd Tijv dXdaTOpog yevtx^v* 90 Vera huius yersus forma v. primo fragmenti 401 a ceteris dis- 
iongendo conservata videtar: ^(h^g itoujjpdg ^dvaxo^ alpiTWTepog. Cfr. 
Nauck Philol. VI p. 386. 

91 Yerba quae post xdv <^' i^fiionoif libri habent xai xbv iXda<ro)ta 
del. Bothe. Porson coniecit xai xbv iXd<T<r<o. 518 AESCHTLI 

93 

Uptlny 

/lOM/AlTAI 
Eadem fabula quae OetopoL 

/0/rENE/A 

Cfr. quae ad 'IspeiaQ adnotata sunt. Argnmentum in 
immolatione Iphigeniae versatum esse videtur. Tauricas qui- 
dem Iphigeniae res non ante Euripidem tractatas esse Robert 
Arch. Zeitg. N. F. VIII (1876) p. 134 N. 3 censuit Ex 
Iphigenia repetebat Asclepiades fr. 238 (Aristoph. Ran. 1270), 
repetit fr. 87 Vater. Vide etiam ad fr. 386. 

94 Ai^u^ l^Iovt 97tpeufievijc dXderopogn. xal ^epMMudijC »6 Zeu^ 
Sk txiatoQ xal dhiazopoQ xaXetrait^ ubi scribendum esse Alaj6h}Q 
'I^tove (^'^pLe-jrav dMaropov^ xal dXXa)^ouy ^Trpeup^y&g dXdircopw^ 
suspicatar Nauck cl. fir. 294 et Eum. 236, cui loco formam dk^ 
OTopov yindicat Sed vide ad fr. 294. 

98 Hesych. tepeinqv {iepeTriv Musums)* xa^appou Seopivipf^ 
ixertv. 

94 Schol. Sopb. Ai. 722 xuSd^eraf XotSopeTrat, ufip/Zerae 
bnb ndvrcDV . . AIo^uXoq iv 'fytyevet^ ^ourot yuvat^ xuSdCeoBou' 
r( ydpt, Eadem babet Suid. v. xuSd^erat omissis verbis r/ ydp, 
Cfr. Hesych. xuSdZeaBaf XoeSopeeadat, 93 lepehtv </£>a> Hermann. UptTtv Dindorf. Cfr. CEeil sched. 
«pigr. p. 19 et Lobeck Pathoi. p. 387. 

94 Set addidit Ehnslej, zP^ Blomfield. FABULARUM FRA6MENTA. 519 KABIPOI 

Schol. Pind. Pyth. IV 303 ndwaQ 1'o^oxX^q iu racc 
ATjfxytdat T(}} dpdfiau xaTaXijret TobQ elg xb 'Apyqiop eltrei" 
{^6\fTaQ axdfoQ (cfr. Soph. fr. 354 ^epTjzldrjQ r' ^ASfirjTOQ ^d* 
S JwTteuQ AaTitilTjQ Kdpwvoq) xat Ala^oXoQ Ka^lpotQ {xtfi:^ 
patQ lihri, corr. Meursius). Athen. X p. 428 F Tbv Ala^uiov 
iyw fatTjv Stv TOUTO dtapapTavetv * npwTOQ ydLp ixetvoQ xai 
odj^j 6}Q ivtoi faatv^ EuptnidyjQ itaprjYaye Tiju t&v peHuouTtou 
oiptv elQ TpaY<pdiau' ip j^ap toIq KafilpotQ eladfet TobQ izep\ 
rbv ^ldaoua peduouTaQ. & d^ auTOQ b TpayfpdoizotbQ inolet^ 
raura toiq ijptoat 7repti9r}xe. Hinc conlatis fr. 96 et 97, ut 
ex titulo, apparet chorum Cabiros fuisse, non Argonautas, 
quae Hermanni (op. II p. 1 25) opinio fuit. Argo, Hypsipylen, 
Cabiros vel Hypsipylen, Argo, Cabiros trilogiam eflecisse con- 
iecit Welcker Tril. p. 311 sqq., Nachtrag p. lOOsq., Trag. 
p. SOsq. Cfr. Clausen Aesch. Choeph. p. 235. Sed KafiipouQ 
satyricam fuisse fabulam monuerunt Friebel Gr. satyrogr. fr. 
p. 133 sq., Bothe, Wagner, Preller Gr. Myth. I p. 326» n. 2. 
Cfr. fr. 95. Tragoedias Lemnias, Argo, Hypsipylen drama 
satyricum Cabiros secutum esse suspicatus est Bothe, for- 
tasse Aijputai^ "^ TifftnuXrj ^ Nepia argumentum trilogiae Hyp- 
sipyles res comprehendens effecerunt et Cabiri fabula eius 
tetralogiae satyrica fuit. Vide etiam supra ad Argo et ad 
fr. 20, infra ad fr. 179, 303, 354. 9& 

SputHa d' ou itotw ae t^q ifz^Q bdou. 
Temulento haec dici videntur. 95 Athen. IX p. 378 D iTd Sk rou dpaewxou ob fUuau Sputu 
dXXdi xal SpvtBa . . AIoj^uXoq KaPtpotQ ^SpvtBa . . bdou^. 520 AESCHYLI 

96 

fJLTjt^ oluTJpobQ p7j9* udpTJpOUQ 

XcTTetv d^ueolat dopoiatv 
>Cabiri tantam vindemiae ubertatem fore spondent, ut 
ne gutta quidem aceti relinquatur (fr. 97) nullique cadi se- 
riaeve recipiendo musto suppeditent« Lobeck Aglaoph. p. 1208. 

97 

d^ooQ anauiC^tv dw/ia 

97 a 

^opfpopd 

KAAAI2TQ. 

Argumentum fabulae, quam satyricam fuisse censet 
ASchoU Beitrage etc. 1 1 p. 8, repetunt ex Eratosth. Catast. 1, 96 PoU. VI 23 olvTjphg depdniov napd, 'Avaxpiovre . . xa} 
Ala][uXoc ^prjze . . pijB* bdavTjpob^ . . 86fioeatV€, Antiatt. p. 115, 3 
uSpTjpobQ ni^ouQ xoH olvr^poug. Ala^uXog Kafiepoeg {xaeeipotg cod.). 

97 Plut. quaest. conv. 11 1, 7 p. 632 F notee d' eu/ape 
axwpfia xae fiep(ffeg ip<paevouaa xdp^v . . et reg dvTearpiipag aixttpTo 
Tobg Aea^uXou Kafieepoug S^oug anaviZeev Scjpa noei^aavTag^ Stanep 
abTo\ naZovTeg ijneekTjaav, 

97 a Ex Cyrilli glossarii cod. Messanensi S. Salvatoris 167 
RReitzenstein Ind. lect. hib. Rostoch. 1890 p. 5 edidit haec: |c;;i- 
fopd* auvTuiea' xdi in} dyaBou xdaaeTae iig nap Alajuhp \v 
Ka^elpoeQ xdl ini xaxou naph Zo^oxXeT, Cfr. Hesych. ^ujju^opd' 
auvTu^ea, xal in\ dyaBou TdaaeTat xa\ in\ xaxou. 96 V. 1 fi-fjr^ aZ vel potius firid^ a5 xpwfftrous Blomfield. — V. 2 
bdpijXoug Nauck. — V. 3 AthtMti^ Heath, Xtitpetu Lobeck Aglaoph. p. 1207, Aeifietv Gonington. FABULARUM FRAGMENTA, 521 

Hyg- poet astr. II 1, III 1, schol. Germanic, 24. — (Ad 
hanc fabulam fr. 342 refert Hartung). 98 

/lauiaQ p-^aaaQ 

KAPE^ [fi ErponHi 

KdpeQ ^ EdpwnTj in catalogo et in fr. 101, KapeQ in 
fr. 100. Argnmentum fabulae, qnod non cognovit Welcker 
Nachtrag p. 311, diyinavit Hartung in Aesch. ed. YIII p. 95 sq., 
comprobavit Blafs ex fr. 99 anno 1879 edito N. Rhein. Mus. 
XXXV p. 86, versabatur in morte et fanere Sarpedonis, cuius 
fabulae auctor est Homerus /7 419sqq. Sarpedon est filius 
Jovis et Europae, frater Minois et Rhadamanthi, ut apud 
Hesiodum et Bacchylidem (schol. Hom. M 292 Edpwinjv r^v 
0oivixoQ ZeuQ i^eaadpeuoQ iv nvt Xeip&ue pezi Nopf&u au^i/ 
auaXiyouaau ijpda^Tj xa\ xareA&wu ^XXa$eu iaurbu elQ vaupou 
xaH dnb xou ov/tpaTOQ xpdxou eTtuet. oBtw dk Ti/u EdpcjTngu 
anaTTjaaQ ifidazaae xat dtanop&peuaaQ elQ Kpi^rrju IpiyTj ad^ 
rf^ . . YeuopeuTj dk eyxuoQ ixeiutj rpetQ ndidaQ ifiuuTjae^ Miuwa 
Sapnfjddua xdt ^Paddpauduw ij latopia nupd ^ llatodtp xdk 
Bax][uXi8jj) et in Rheso dramate v. 29 tou EdpwizaQ Auxiwu 
dybu dudpwu (schol. b dk ^HaiodoQ EupofTnjQ piu ^rjatu a^nSu)» 
Scena est in Cariae urbe et chorus e Caribus compositus. 
Scilicet Cares et Lycios confudit Aeschylus, ut recte ad hanc 
fabulam Bflcheler N. Rhein. Mus. XXXV p. 94 rettulisse vi- 
deatur quae tradidit Strab. XIV p. 665 ol TtoajTai dk pdXtara 98 Hesych. IlauiaQ fii^aaaQ* itQ dnb (im cod., corr. Musums) 
rou fJayoQ, Aia^uXoQ KaXXearot, Cfr. Phot lex. IlauehQ ataa' 
drtb rou Haudg^ quae utmm IJaueaQ fii^aaaQ emendanda sint an 
UauedQ (malim Ilauia cl. Hesych. gl. Jlauid' ^ IJeXo7t6uu7fi0Q) aln 
dabitat MSchmidt 

Aeschylui ed. Wecklein. 34 iH ABSGHTU 

^ Tpof^aoi mtfjiio^nc ^ d^ xmidnp rodc Tpmaq mt tabq 
MoaobQ xak ro&c AodobQ ^pufmQ npomq^pcoooaiy^ oStof xoA 
TobQ AtniiooQ KapoQ, Cfr. etiaiii GBoberty Bfld und Lied 
p. 116 sq. (Ad Gares rettolit fr. 284 Mdneke, 315 Hartang). 

99 

raop^ Tt Xitpmy $£vta nd/ifioTo^ nap^y, 

T0i6}t8t piy ZtbQ xlippa Kpeofi^rou narp&Q 

ahroo piywv apoj[9ov ifut^otv lafi&f. 

h* o5u Tdi TtoiJidL xsiya ^c^ naupwp lijfo^ 

jovij ^tfi pt][9€lou nap^yoo oifiag 5 

ijp9t^€ty ncJdofu 3* iQ^y $uydovt. 

xai Tptai yowuat TtAq jwaixoiooQ ndifouQ 

99 Edidit HWeU, un papyms in^dit de la biblioth^que de 
M.Ainbroise Firmin-Didot Noaveaax firagments d^Earipide et 
d^antres po^s grecs. Paris 1879. Fragmenti, qaod Aeschjleae 
£abnlae Kapwv esse agnovit Weil, comprobayernnt Blafs et Bne- 
cheler, verba in papyro Aegyptiaco YiUosissime scripta (ondali- 
bos at yalgo ainnt literis) post Weiliam emendayeront Blafs N. 
Bhein. Mns. XXXV p. 74sqq., Bnecheler ib. p. 938qq., Gobet 
Mnemos. YIII p. Isqq., Gomperz Wiener Stndien 1880 p. IGsqq., 
GSchenkl Zeitschr. f. d. Osterr. Gymn. XXXI p. 74 sq., Wecklein 
PhUol. 89 p. 4148qq., Bergk N. Bhein. Mns. 35 p. 248 sqq., ThKock 
ib. 272 sqq., Weil Beyue de philol. N. F. IV p. lOsq. et 146 sqq., 
Herwerden in actis Academiae regiae Nederl. Ser. II yol. IX, qni 
de Aeschylo anctore haius fragmenti sabdubitat 99 V. 1 raupaneXtfiw^evta icafixodog: corr. WeiL raop^ dk ma- 
yult SchenkL — V. 2 rocovrs et npofffiurou: corr. Weil. rocdv^s ^ ma- 
yult Nauck. — V. 3 Ijvuireu pro ijyocov BlaTs. — V. 4 fv* o5v pro rsioi»» 
et naopwv pro naupw Weil. — V. 5 t^c^ fitx^eiaa pro ^toc; fietx^taa 
WeiL — T. 6 efiu^enat&wvde&upj^ouaywifett Ijfiei^a^ isaidwy ^' i^t^fip 
tovwvi^ Weil, (ovdopt Blafs (cfr. Epigr. ed. Kaib. 241 a 3 p. 521 doeh 
(tUxMffa fUotf (tfifdoct rixitwu), - Y. 7 tal rptai /otfaZot scripsi pM 
MatTptaywyttff, — ro^ ^c' dtdivwif n6vooq Nauck cL Enr. Phoen. 366. FABULABUM FRAGMENTA. SSt 

ixaprip7ja\ ipoupd Jf odx ifdfjtpato 

rh pij *$epe^xeJv anip/jLa ^eifva/ou narp6q. 

ix r^u ptYUnwv d* ijp^dfnjv ^trupdtopv 10 

Mvia rexouaa * • « » 

♦ • ♦ (Jieorepov 9^ ij^etvdfajuy 

^PaddfjtavBuu Smep d^throg Ttaidtav ifmv 

dAX* odx iv adyatQ rdiQ ipaJg C^ay fyet^ 

rd fxij naphv Sk rifxpiv odx ej^et fiXotQ* 15 

rptrov dk rou uSif tppovrti^y ^etpdZopat 

ZapTtTjd/iv^ alytQ d^ i^^ApewQ xa9ixero, 

Kapwv fdp rjtet y^v fdztQ iwriofiaroQ 

TtdorjQ hnepipipovxoQ dixtpou aroi^Q' y. 8 txaprepnj^a apoupag xatoox : ixapTipijc* dpoupa xodx Weil, ixap' 
ripifir'' ipoupav o6x SckeDkl, scripsi ixapripiie*' ipoupa d' odx. — 
y. 9 ToupLev^§uatxetif : rou (rd BUrs) fii) *^euejrxelif Weil. Fortasae 
praestat rd p^ *^avehat. — Yivvaiuu pro yevat WeiL — V. 10 ^pfdfoip 
^reufidrwv {^trupdrmv Bergk) pro ep^afiy^y^u^eufiarQfv WeiL •» 
y. llsqq. Miuwrexouoapadapaviktvwanepa^i^tSocnatdwye \ fiwv akXa 
xefiaYatarategfiatoZoaoej^ttvi Mivw rexouaa {npwr*^ inl <tt Hapmi' 
ddvt^ I 'Paddfiav^uv Sojcep d^^tTO^ naidwv ifiwv ' | dXA* odx in* adialc 
ratg ifiatg C^ ^V* ^/'( WeU, Mivw rexouoa' (^deurepov J' ijre^ 
ydfnjvy I Taddfiav^uv oanep d^&irou^ naidwv ifAwv \ efXijx* in* 
afag ripfiaot Coag ^X''^ Blafs. Ampliorem lacimam qaa Minos prae- 
dicatus sit statuit BQcheler. dJiX' odx iv atifaXq simal coniecenmt 
Qomperz, ThKock, ego. — Zotiv pro Z^q Baecheler. — y. 14 napbv 
dk pro napwvre et ^ilotiQ pro ^tXouo Weil. — y. 15 rfnrovderoupmfp 
^povrtCetvxetfia^erai: rpirov di rot vuv ^f>ovrU e\ j[etfidCerat Blafi^ 
rpirov dk rou vuv ^povriatv ^^etfid^ofiat Buecheler. Fortasse praefereB- 
duoi rpirov dk rourov ^povrlq 6b j^ttfidZerat. — y. 10 [aa]Ji^^aieij[ 
fiT^edeJ^aptooxa^xero (quae litterae cancellis ciroamscriptae soiit di* 
biae): Sapmjddv'. aixfiij d' i^ Wpew^ xa^ixero WeiL alft^ d* Bergk, 
cfir. Sept 67 npiv xaratyioat nvodg 'Apewq. — y. 18 [x]leo{xapo7jfrei 
prtfxetev^loTiitflortofiaroc: xXiog ydp ijfxcc ^ed^v ix Xwriefiarot, poBtao- 
dom xXiog fdp fjxetv Xayirav Xwri^ftarog Weil, xXiot ydp ^xev *EXXd49g 
Xwriefiarog Blafs, Kapwv ydp ^xet (^^XXojroty Xwrlirparog BaeehelWy 
geripsi Kapwv ^dp ^xet jrijv ^rtg Xwricfiarog, — y. 19 nactfmfnepne 
pmvre^aXxifiooarevTio: ndtnfg bnuf^ipovrog dXxifiOu ^noX^g WeiL -^ 
y. 20 Tpwwv doru nop^^oetv fiif pro rpamva^unap^jj^fitov WeiL — 

84» 524 AESGHYLI 

aij^tt ik Tpciatu atrru mp^TjCEiv fil^' 20 

TrpoQ oH diSotxa pij u papxaivwv Sopt 
d^oorazov Spdojj re xat nd&jj xaxSv. 
XeTcrij yap i^TrcCt ^S* ^^i $opou niXtt 
pi/ ndvza Ttalaaa ixj^iw Tzpdg Ippart. 
Pars est prologi vel potius primi episodii. Narrat 
Eoropa a Jove gravidam factam se tres filios peperisse, quo- 
rom Minos et immortalis Rbadamanthus nusquam compa- 
reant, tertius Sarpedon in bello versetur apud Troiam sibi- 
que causa sit magnae sollicitudinis, cum audiverit in pugnam 
virum aliquem fortissimum iactantem se Troiam vastaturum 
processisse. 

100 

dXX^ ^ApTjQ ftXu 
de\ TOL iqiffva itavToQ l^afiav ffrpaTou, 
Haec Europa respondere videtur choro ex virtute Sar- 
pedonis consolationem repetenti. 

101 

M&XaaoQ 

100 Stob. flor. 51, 26 Alff^uXou Kapwv *dXX* . . Xdfora ndvra 
rdvBpamofv orpaTo^j^. 

101 Steph. Byz. p. 461, 16 MoXaaa^ tzoXk: Kapiaq^ datb Miy- 
Xdooo xoo XpoadopoQ roo fXauxou rou Hiau^ou rou AioXou, Xe^rerou 
xq} MuXaaoQ (sic R, Muhn; Y), cvc Ala^uXoQ iv Kapaiv ^ EApdfTrff. 

y. 21 SiSoua pro SiSwxa et ff^ rc pro fitiru Weil. — fiapfaiiKov dopet 

Weil (praetnli SopC) : in papyro fiapYa\^<£\Sopu legit Weil, ptapjrataSopgt 
BlaflL — V. 22 d^oararov scripsi pro amuitipPaprov, — V. 23 iXict 
aniSij§nt^upiijfievyji: iAxig, :}<>• iicl ^opoD xiku Weil. ilxk rijd* ijc«- 
Capfffiivff Herwerden. — V. 24 fiafinayra[it]atffa(nxxeanrpoffa[t]aret («/>- 
ftarei?): fiij wdvra ita(<ra<r* ix^iat izpdg ipfiart BlaTs, fiij wdura neuSd^ 
ix/iof fepog aZfiart Baecheler. fi^ ndvr* Sitatg o5a* SMekler. 

100 y. 2 navrdg i^afidv pro itdvra rdv^pwTtatv scripsi Cimi 
CEeiHo, qni itavrdg i^afiwv proposuit {itdvr* dfiav yalckenaer). itdvr^ 
dxav^Cetv Eidd, xdvra IwriCetv Herwerden. FABULARDM FBAGMENTA. 525 

KEPKYQN {aaxoptxSQ). 

Argumentum ad Thesei et Gercyonis luctationem specta- 
visse videtur. (Vide ad fr. 287). 

102 

d/itpmrideQ xot xoiQ iuoTtotQ TziXaQ 
>Fortasse illae amphotides satyris sunt attribuendae 
qui ridiculis modis se armabant ad pugnam cum illo lucta- 
tore ineundamc EAJAhrens. UfJL^WVtQ dntiltjxyi drlauQ 103 104 105 102 PoU. X 175 etev 8' Av xal dfi^<oT/8ec ix {iv Naack) 
raiv axeuwv^ IlXdTtovoc re einovroe xal iv KepxuSvi Aia^tjXou ^dpr 
^atriSeg . . Trfiiacc Cfr. Hesych. dfi^ajzedeg Sc ixouatv oi mXat- 
aral nep\ toTq watv. Eadem ex Pausania exhibet Eustath. D. 
p. 1824, 38. 

103 Hesych. apfitovec ai Ttpoaavafidaeeg twv dpwv* Ala^U' 
XoQ Kepxuovt xa\ Ztauipw. Erotian. Gloss. Hippocr. p. 63, 8 xaH 
ydp oi 'PoSiot dpfiwvag xaXouat r^c d^puwSetg rcDv dpwv dvaLfia" 
aeiQ* pipvrjTat ttjq Xe^etoQ xax Ala^ukoQ xat 'Aptaro^dvijQ 6 ypap' 
paTtxhg iv ra?c ATTtxaic Xe^eat, Cfr. Etyra. M. p. 81, 8 dpfiwv* 
xupiwQ Sk appuiv Th j^eiXog r^c XondSoQ napd Th iv dvaj3daet 
etvat' otov ^noXXwv ijSiij kondSwv touq apfiwvag neptXee^aQM^ Xe-jrov» 
Tcu Sk xal Spetvoe xa\ ui/fi^Xo\ Tonoe, Fortasse verba noXXwv . . 
neptXet^ag Sisypho tribueDda sunt. 

104 Hesych. dnetjfuj^Ti (dne</fu)[et cod., corr. Musarus)* dne- 
itveupaTta^Tj, Ala^uXog Kepxudvt aaTuptxtp, 

106 Hesych. dTlaetQ' dtepjdaetc, Alaj^uXog Kepxuovt, 636 AESCYU 106 tdh/fiarei 107 Spou KHPrKES i^dropot). 

(Fabnlam eandem faisse atque Aioyca ad Herculem 
spectantem conicit Wagner. Idem censet Hartnng conferens 
fr. 108 cnm verbis Apollod. II 5, I dp^ltno/jLfiv mijXajtov, 
Ad hanc fabnlam refert fr. 310 et 311 EAJAhrens, prae- 
terea fr. 308 et 318 Droysen). KijpuxaQ Casaubonns intellegit 
sacrornm administros, cfr. Athen. XV p. 660 A Srt Sk atpvbv 
^v ^ /iaYBtpixij padeiu lauv ix twv ^Ati^yr^at KTjpoxofu* ofde 
yitp payelpoiv xa\ fiouTuniou iTreT^o)/ rd^tv^ wq ipiqaiv Kkei" 
9i^/MOQ iv IJpanojrouiaQ nptoTtp xri. Fr. 109 ad Hercnlis 
amictnm, fr. 108 ad eiusdem voracitatem spectare videtur. 

108 

axevooTopov xb xedj^oQ 106 Hesych. ebXifipjarei {edX^fiart cod., corr. Musnnis)' X^ 
fiaroc xdt dvSpe/ac «5 fyet. AlaxoXog Kepxuovt aaroptx^ Pho- 
tius lex. dkXrjparet- ei l^et Xi^fiaroc xal dvdpefoQ, 

107 Harpocr* Spov axeuog rt yetupytxSv . . p^itore pdvrot 
rh Spov napd re Alax^Xtp iv Kepxuovt {xepauvatvt libri) xal napdi 
MevdvSptp iv P' *EntxXy)p<p ai^pLoJvet ^tjXov rt ^ rij/v nemnjpdvi^ 
ara/^Xiiv nteCouatv, Eadem fere omisso fabulae nomine Photius 
Lex. et Snidas v. Sfwv. 

108 PoU. X 68 elpijrou Sk rouvofAa (scil. arevdarofiov) hd 
dfktpopio^Q iv aaruptxtp Spdpart Kvfpu^t rotg Ala^OXou ^tnevdarofwv 
rb Teu}[OQ€, FABDLASUM FftAGHENTA. ^ 

109 

Kori rijt ota&pv^i r^c ^covtioc 

UO 

nupmfxdfimm Havroe m xaxoTtotttv 112 iojrjrdam 113 vopaSv 109 PoU. X 186 fohfi 8' & xa} aeaupva^^ AhT}[&}oo fU¥ iv 
Kffpo^e oar&potQ UyovroQ ^xaxh . . XeovrdacM , ZofoxXiooQ d* iv 
MuaotQ ^^XiSag^ ridpa^ xal aeoopvddij aro^vt. 

110 Phot. lex. itupaoxdpaou XdovToc Alaj^oXoQ iv Kijpo^e 
{xdpoft cod.) aaropotQ. Cfr. Hesych. itopaox6paou Xdovroc' ituppo* 
xcfdhfu^ ^avBorpij^ou (1. (avBoxpej^oQ). 

111 Antiatt p. 102, 14 xaxonotzlv Ala^uXoQ K^puftv. 

112 Poll. IX 136 fauXov ybp rb XoyydCeev iv toTq K^pufe 
rotc Alaj[6kou, Phot lex. Xoyydaat' arpayyeipaopat^ 8 i^iietQ XaYydaeo 
xoi Xayjove6aaf Xiyofuv. Ala^uXoQ, Qaibas quae addantar 9k i$ 
&v rd dnoyeta 8ouatv Xojrydata ad glossam XoYywveQ refert Batler. 

118 Antiatt p. 109, 22 voaaov (voaaov Lobeck Phryn. 
p. 206), X^p^Q Tou E. AlaxuXoQ Kvjpu^ev, 109 xal r^c tnadpvjjg rSjg XaoifrBlag (fioplig'^ ex Hesych. ItdvrMQ 
&opd' x6 dipfta aliroO Toap. Malim zal r^ et^pm^ rfC Atovrtlou 
Sop^ 528 AESGHtLI 

KIPKH {mrupix^). 

Argumentum ad Ulixis socios in bestias conversos spec- 
tasse videtar. Huc referunt fr. 309 EAJAbrens et Droysen* 
Ex Etym. M. p. 592, 40 (id)h)* eldoQ fioTdvjjQ^ Sntp diSwxey 
^Oduaaebg rolg iraipotQ abrou xai dmxariarTjatv airouQ iv- 
dpwitouQ dno rijQ dlXotwaewQ rrJQ KlpxjjQ itapA rb pwluetv 
. • /iwXuvetu 3i iart ro dpfiiui^at xae xwXuaat^ dirb rou pjj 
iiXuetu ^ drtb rou xwXueeu* ye^wv pky iu r^ X^V^ pwlut* 
kvrttpdppaxou yap Sidorat^ huic fabulae tribuit Wagner firag- 
mentum ej^wv pkv iv r^ x^^P^ pwku. 114 oArd^opfioQ U5 

Cuywaw 

Verbum Gircae Ulixis comites in haram concludentis 
esse opinatur Bothe. KPHIHA/. 

Argumentum versatum esse in Polyido Glaucum aenig- 
mate de moro primum albo, deinde rubro, cum permaturuit 
nigro soluto in vitam revocante (cfr. Hygin. f. 136, ApoUod. 
ni 3, 1), de quo Sophocles MdvretQ fabulam, Euripides /7o- 
Xutdov scripsit, OMttUer apud Welckerum Gr. Trag. p. 57 et 
Hoeck Kreta III p. 289 e fr. 116 coniecerunt. Wagner 114 Hesych. abrS^opfioc ahro^YOQ. Alaj^u^oQ Kipxjj. 

115 Hesych. Zuywaw Sofidaw, xlstaw^ xaBe$w. Ala)^6Xoc 
Kipxjj aaruptxg. Eustatb. II. p. 956, 7 ex Pausania O^ywaw dvrl 
rou xaBi^w^ Sapdaw. Phot. lex. Zuywaw xaBi^w^ dapdaw. FABULARUM FRA6MENTA. 529 

fortasse argumentum eius simile quod Euripides in Cressis 
expressit a poeta tractatum esse putat (Huc refert fr. 304 
Hartung, 314 Butler). 

U6 

ieuxojQ re yap fiipoim arcu peXaj^^/iotQ 
xtu pdTonpiicvotQ fipliferat radzou j[p6vou. 

m 

adropeyfwvoQ nivfiou 

118 

ntaaoTUbviirii} nupt 116 Athen. II p. 5lD fwpa 8k rd. auxdfieva xdt nap^ Ala^oXqf 
iv 0pu$lv . . iv 8k Kp^aaatg xal r^ r^c fidrou i^Xeuxotg . . xa\ 
ptiXronpenotQ . . ^p6vou€. Enstath. II. p. 1254, 25 AIoxu^oq (immo 
Eor. Phoen. 872, Aeschylns Gho. 1 1 tpdpeatv ftjehiyx^fijotq dixit) >ffe- 
nhiUQ fuXayx^fiouQ^ iprfaiy IrepoQ 8e rtQ (immo Ala^uXog) fieXdy- 
X^f*a auxdfuva iv r^ ^Xeuxolg . . peXay^ffwt^^ , Znep iarl fieXaat^ 
»xa2 fuXronpenTotQ€ ijyouv ipuBpotg ^fiptBercu rahrou XP^^^ (immo 
j[p6vou)€, PoU. VI 46 auxdfjLtva' raura 8k xat fiopa Ala^uXoc 
ifv6fJLaxev^ rit dypta ourtog hvopdaag rdi ix r^c fidrou. 

117 Hesych. alnopeyfiovoe norfwu* Zaov iaurhv ipeZe xa\ 
xaxeuBuQ itwropeYpovog naph, rh dpeyeev r^v }[etpa (1. ahropeYfW" 
vog n6rfwu' olov iauTopeypovoc dv iaurhv epe^ev^ ^ xareuBug 

napit rh dpeyetv rijv x^Tpa). Ala^hXoQ KpijaaatQ (xpi^ cod. , unde 
Musums Klpxjj^ Dindorf KpijaaatQ), 

118 Phot. lez. ntaaoxtovijrtp nup{' rip euxaurtp^ inel rdi 
xatofieva niaajf ^pterat. Alaj^uXo^ KprjaaatQ. Hesych. ntaaoxtu^ 118 ntiraoxtoui^rip t^optp Aeschjlam dixisse putat Bergk («nisi forte 
Aeschylas atraqae locatione ntwvxwvy^ri/t nopi et ntffffoxdtvTjrov fidpov 
Dsns estc Wagner). 580 AESCHTU 119 irSnaaroy 120 ini^ivooadat [KrKNOl']. 

Gycnnm fabulam viri docti (cfr. Welcker Tril. p. 544 
et 563) Aeschylo tribaebaDt propter Aristoph Ran. 963 Aujr- 
uouQ Trouav xai MifivovaQ xwdwifOfaiapontoXouQ, mide nihil 
aliud efBci potest quam Cycnum in aliqua Aeschyli fabula 
introductum esse (vide supra ad Glaucum Potniensem). 

KQnETZTH^. 
Eadem fabula quae 'Aprw. 

AAIOZ 

Argum. Aesch. Sept idtdd](9ij inl OBa^houQ {Biayeut" 
dou Franz) dXu/imd8t o-^ (ante Chr. n. 467). iplxa AajUpj vilJTtp (niocoxovTjTio cod.) nop{' nhajj j^piouotv^ ha rd^tov xerra- 
xar^rat. xwvrjoat di iart rb nEptiVBYxth et xta\njaat {xtovetaat 
cod.) (itioaji xaraj^ptaaiy xa\ xoxXtp neptevsyxetv, xal niaaoxw* 
vi^Tov {ntaaoxovtrov cod.) p.6pov Xeyouatv^ Srav niaaj^ xara^ptad^iv^ 
reg rtvkc unb nuphg dnoBdvwatv, Ala^uXog Kp^aatg xtxl Kpartvog 
(aia][uXog xal xparivoQ xpi^oatQ cod., emend. Alberti). 

119 Hesych. dronaarov (dronXaarov cod.), dvetxaarov. totrz- 
C^v Y&p rb elxdCetv xal rb unoron^aat (unb rb Ttov^aau cod.) 8k 
ivBevSe Xeyerat, Acaj^uXog Kp^aatg, 

120 Hesych. int^evouaffat' fiaprupea&at^ nopeuea9tu* 2o^ 
xX^ 'A^atwv auXX6ytp xal Ala^6Xog KpijaaatQ (xp^aatc cod.). Cfr. 
Ag. 1319. FABULARUM FRAGMENTA. 531 

(fidiitodt^ *Ema im S^^fiag^ ^fTlf^ aatuptx^. dtoztpo^ ^AptaxiaQ 
{dpiarltoy eod.) Iltpatt^ TavrdAtp^ IlaiataraiQ aaxopuol^ («a- 
rupoi^ Dindorf) xotQ nparipou narpAQ. rpiroQ nokufpdapmy 
Auxoup^eif, (Xuxoupxiai cod.) TBvpaioj^i^ Cfr. Welcker TriL 
p. 3546qq., Nachtrag p. I448qq, Hermann op. VII p. ISOsqq., 
Sehneidewin die Sage vom Oedipus, AbhandL der Ges. d. Wiss. 
zu G5tt V (1852) p. 171 sqq., Eruse de Aesch. Oedipodea. 
1855, AFNaeke, tlher die Theb. TriL des Aesch. N. Rhein. 
Mqs. 1872 p. 193—214, Plank, tber die Trilogie der Septem 
adv. Th. d. Aesch. Zeitschr. l d. Altertw. 1847 Nr. 110— 
113, FVater, de Aesch. Oedipo Jahns Archiv 1850 p. 110— 
117, JSchmidt, t^ber die trilogische Composition der Sieben 
g. Th. Zeitschr. f. d. Altertw. XIV (1856) Nr. 49—51, AWal- 
deyer de Aesch. Oedipodea. I. Nenss 1863. II. Leobschlltz 
1873, HGeist, de fabula Oedipodea. Blldingen 1879 et 1880. 
Hdttemann, die Poesie der Oedipussage. Strassburg 1880 
p. 42sqq., etiam Schneidewin PhiloL IH (1848) p. 348sqq., 
Susemihl, Neue Jahrb. f. PhiloL 1855 p. 743 sqq. et Zeitschr. 
t d. Altertw. 1857 p. lOOsqq. Huius ad iinem fabuiae re- 
ferri debet fr. 173. 

Quod Clem. Alex. Strom. H p. 462 aflfert 6 ph fiip 
AdioQ ixBiuoQ xard ttjv rpa^fpdiav fijaiu ^XiXTjSsv oddkv x&vdi 
fi wp ab you{^€TetQj \ yvwpTjy d* Ij^ovrd pH ^ ^uatQ fiiuZtrai >ad 
Laium Aeschyli pertioere putabat Gataker Adv. Misc. p. 529 B, 
Chrysippo Euripidis vindicavit Valckenaer. Aut ad hanc fa- 
bulam aut ad Perrhaebidas pertinuit fr. 354. Ad hanc fabu- 
lam rettulit fr. 347 et 376 Hartung. Vide etiam ad fr. 332. 121 

£x Etymologici Magni cod. YaticaDo 1818 edidit RReitzen- 
stein Ind. lect hib. Rostoch. 1890 p. 4 haec: 3rt dk xa\ hjreOovro 
Tou o^roc xal dninruov Aia^uXog iv rdec Ihppatfilatv laropeT xal 

iv r^ Aaup (rw nkatitf cod., rw mpl Aaiou vel r^ Aaup Reitzen- 
8tem) Yide ad Cr. 854. 532 AESCHYLI 

121 a 
122 

][oxptZttv 

IIoc verbum de Oedipo dictum fuisse, quem recens na- 
tum exponi iusserit Laius, monuit Hermann. 

A EQ N (aaTuptxoQ). 

Vide supra ad KijpuxaQ. Argumentum huius fabulae ex 
Apollod. II 5, 1 repetit Wagner. 

123 

SiotnSptou dyiXyjpa^ ^[(upcnjQ Spdxwv 

AHMNIOL 

Una huius fabulae mentio in catalogo. EAJAhrens 
corrigit Af^pvtat {ArjpxftddeQ Hartung) atque ab 'TilfiniXrj fa- 
bula non diversam eam fuisse opinatur, Welcker Rhein. Mus. 
V p. 466 sqq. AjjpuiooQ eandem fabulam atque ^tXoxr^niv 
esse suspicatus est. At catalogus etiam titulos T^tnfjXT^ et 
0doxTr^T7iQ habet Vide supra ad Cabiros. Cfr. Hippenstiel 
1. 1. p. 10. 

121 a Hesych. dpdxvou, dn* euBeea^ b dpdxvr^Q. AlffxoXog 
Aauq}. 

122 Schol. Ven. Aristoph. Vesp. 289 iY^oTpcetg' dyrb ww 
ixrtBefievwv TtaeSea/v iv ^urpae^, 8ed xal Uo^oxX^q dnoxreTvau 
{rb ixre&evat Weil) ^UTpe^Ceev eXeyev iv Ilpedfxfp xal Ahj[6Xoc 
Aaup (Xd$at cod.) xal 0epexpdnjc- 

123 Steph. Byz. p. 699, 13 Z^P^ ' - ^^^^ ^^ z^pfn^ . . 
Ahzoh^ iv Aeovrt aaruptxeS {aarupexi^v vel <Taruptx6v libri, corr. 
Salmasius) tSdomopwv {68otn6p(vv Salmasius) . . 8pdxatv€. FABULARUM FRA6MENTA. 533 

AYKOrprOZ {oazoptxdQ). 

De hac tetralogiae Lycurgeae fabula satyrica vide supra 
ad Bassaras. Gfr. schol. Tfaeocr. X 18 ^Afnarap^^oQ yap iv 
bnoppi^fiaTt Aoxoipyou A\a)[6Xou r^i/ dxpHa ^i^ai raozTjv^ el 
npoa^Xiipei ztui rwv C^potu^ ixeiv<p xaxbif ybeabat. Lycurgum 
in hac fabula dei loco habitum esse efficit Hermann ex Eur. 
Bhes. V. 970sq., Strab. X p. 471 xaix rbv Ai6voaov dk xai rbv 
'HdoDybv Anohpyov aovdnzovreq elq iv ribv Ispwv r^v bpoiO' 
rponiay alvlzrovrat, Nonn. Dionys. XXI 155sqq. Fortasse huc 
pertinet fr. 287. 

124 

&oue i' dv* o6q l^QfV 

125 

xai rouade xrjpobq ar6paroq 

126 

xdx r&vd^ emve fipurov laj^vaivwv XP^^V 
x&a£pvox6pnei rour^ iv ivipet^ ^inj. 
Haec de Lycurgo referri videntur. 

124 Schol. Soph. 0. G. 674 ivm i)[ooaa <bc iv Auxoopyfp 
Ala^oko^ i^dxoue 8^ dv' ouq ^oivc dyri rou £vw rb oS^ Ixwv, 
Cfr. Hesych. &vouq' dauveroc. dvourarog* arpuyroQ ix x^tpoc 
Ala^uhig Auxoupyw^ quae Nauck sic corrigit: dvouQ* dauverog. 
(^v ous e^wv* dvw rb oug ^«ow^. Alaxu^og Auxoupytp. dvoura* 
roc irpwroQ ix x^tpog. 

125 Schol. Aristoph. Equ. 1150 Ala^u^og iv AuxoupYtp dXh^ 
^optxwg roug Sea]M)ug xij/ioug e^ijxe Bibi rourwv ^xai . . aropaxoQ^, 

126 Athen. X p. 447 G rbv Sk xpCBtvov olvov xal fipurov nvec 
xaXouatv . . fivi^fiovetjet rou nwparog Ala^uhiQ iv Auxoupy^ txdx • . 
Xp6vw xal aeiivoxdnret {aepnvoxoTtret A) . . arijj^t. 

124 S[xou9 Sk I dv' oZq ixtou Dindorf. 

126 y. 1 \<rx^aivwv XP^^ Herwerden. — V. 2 Verbum ^pLvoxofi- 
xe7v reponendom esse vidit Lobeck Phryn. p. 416, xdirBfivozoftntt Din- 
dorf. — iv dvSptla rtBtlq Herwerden, fort iv dvSptiag fiipet. 534 AESGHYLI 

ArTPA. 
Eadem fabnla quae 0pu^€Q^ 

MEMNQN. 

De argumento cfr. Procli Ghrestom. p. 458« ubi ex 
Aethiopide Arctini Milesii haec excerpta sunt: MifJtywy dk S 
*HouQ ulbg fycav ij^annSrtuxToyf nayonUav napayiveTat toIq 
Tptoai fiojj&r/aoiv^ xai SiuQ T<p naM Ta xaTii Tbv Mspvoya 
itpoXiyet^ xat oupfioXyJQ yBvopivrjQ ^AvrtXnj^oQ bnd MipvovoQ 
ivatpetTot. inecTa ^A^tXiebQ Mipvova xzeivet. xoii to6t<p pkv 
^HwQ napd, AtbQ alTyjcapivTj dSavaaiav didioat. Butlerum se- 
cutus Welcker Tril. p. 435 sq., cui adsentit Nitzsch Sagenp. 
d. Gr. p. 617 (hanc fabulam mediam fuisse ratus trilogiae 
quae Achillis res extremas complecteretur), Mipvova eandem 
ac Wox"(rcaaiav fabulam fuisse putat, quamquam utraque in 
catalogo commemoratur. Gontradixit Uermann opusc. VII 
p. 345 sqq., cui Memnon primum, Psychostasia secundum lo- 
cum trilogiae tenuisse videtur. Hoc yerum esse videtur et ex 
tertia trilogiae fabula, quae ad Achillis mortem spectarct, 
fn 350 sumptum esse coniecit Welcker Gr. Trag. p 38. Droy- 
sen NTjpetSaQ^ Mipvova ^ Wo^ooTaoiav^ OaXaponotoOQ coniungit. 
— Poll. IV 110 bn6Te pkv dvTt TeTapToo {reTapToo delendum 
videtur) bnoxpiTou Siot Tivdi twv j^opeoTibv elnelv iv <pS^^ 
napaaxijvtov xaXelrat to npayfia &q kv ^Ayapepvovt Ala/oXotf 

(verba &q . . Alaj^oXoo omissa in ed. Wetsteniana delenda 
censet Lachmann de mens. trag. p. 3) * el de TizaproQ bnoxpf 
TTjQ Tt napaipbiy^atTO^ tooto napa^op-^yrjpa dvopd^eTat^ xai 
nenpHx^ai ipaatv adrb iv Mipvovt (rectius, ut videtur, in aliis 
libris legitur Arapip^^ovt) Alax&Xoo. — Ex Aristoph. Ran. 968 
odd* i^enXTjrTov a&TobQ KoxvnoQ nomv xaix MifivovaQ xwdatvO' 
^aXapnnofXooQ efficit Eausche p. 217 ad hanc fabulam tr. 326 
pertinere. Ad eandem fr. 282 refert Bergk, 370 Butler, 328 
EA J Ahrens, aut ad Psychostasiam aut ad Memnonem fr. 300> FABULARUM FRAGMENTA. 536 

329, 405 Hermann. Ex Aristoph. Ran. 928 iW i} Ixafidp- 

idrooQ Memnoni scutnm Yponaiir^ ornatum tribuit Weicker 
Tril. p. 433. 

127 

xdi. fiijp neidC^t xai xaxaip6][U moij 
apxetoQ &Q yaoratatu daxeootQ poXdv 

128 

][akxh\f ddiperav danldoQ bmptevij 

127 Enstath. n. p. 1156» 17 ^ U SpxvoQ in fisrA roo r 
Xfy^aif iiiXot 6 YpdiffaQ oZtwq' Spxtov^ od^l Spxov. rbv piwot 
dvefjLov iveo roS r dnapxta» Std xb eS^tovov xal rijv ixelBev Ttvoijv 
Spxtov^ elc 8 xal fipet ixehog XP^J^^ ratjnjv »xa} . . Spxtoc (Lobeck 
Paral. p. 86 dpxetoc) wg vaOrj^otv . . poXdvt. Anecd. fiekk. p. 445, 
18 xa} rijv tzvo^v apxtov txa} pijv . . Ttvoij dpxtoc^. Aeschyli Mem- 
noni hoc fragmentnro tribnit Wellaner (lex. Aeschyl. s. v. dBept' 
rov) ex Hesych. daxeooic* iptXotQ^ dnapaaxeootc. Alax^^oc 'A^a" 
pipvovt^ corrigens Mepvove; sed dnbia res est, cnm interpretatio ^<- 
Xoii^ dnapaaxeuoic in hoc fragmentnm param quadret et vocabnlnm 
daxeootc facile Ag. 1828 sq. intercidisse possit (ad Choephoromm 
perditam partem quondam Hesychii glossam referebat Blomfield 
praef. ed. Ag. p. X). 

128 Anecd. Bekk. p. 853, 11 dBjjp^c Tawc pkv 6 dretpijc 
{dnp^ cod.) 9 ^ dvrepetartxoQ (ayav Beptartx6c Wagner). Alaxd^ 
XoQ 'AYapdfivovi (Mipvovt Wellauer) »;)^aAx^v . . bneprev^*^ ^ b Xap." 
itpdg^ 6 dth Xapnponjra dBpoupevoc' 1j 6 dBeptZo>v xal odSevbc 
fyofv Xdyov 8td axh^ponjra * ' 9 ^ ^f ^C, napd robe dBipoQ. Cfr. He- 
sych. dBepi^c* 6 aiSjjpog^ dretpijQ (dnjp^c cod.)» 8rav Bept^Cfj' ^ 
^eptartxoQt ^ b btdi Xapnpovjra dBpoupsvoc^ d^6c 9 (j^^^ darax(xov 
et dde{i^p7jc* ^ot dretpijjc 1j b dyav Beptartxbc 1j bniponroc 9 
9aopaar6C' 128 diUptaroy daxidmv BlOiufteld (d^idot ^* Boitsonade), d&epff 
r6vd* danidoc ^' MSchmidt 536 AESGHTLI 

129 

0b}f SSpet axpaxiy 

130 MrPMIAONEZ. 

Fabulas MupfitSSvaQ Ny^petSaQ ^puyaQ continuo trilogiae 
argumento comprehensas fuisse probaverunt Welcker Tril. 
p. 415 sqq., Griech. Tr. p. 33 sq., Hermann Opusc. V p. 136sqq.^ 
ASchell Tetral. p. 391 sqq., Nitzsch Sagenp. d. Gr. p. 589 sqq., 
Brunn Annali d. Inst. 1858 p, 367 et Sitzungsber. d. Akad^ 
in Mflnchen 1880 p. 179, Ribbeck die R6m. Trag. p. 349 sqq* 
et 126sqq., GRobert Bild und Lied p. 129 sqq., Bergk Herm, 
XVHI p. 481 sqq., Wecklein flber eine Trilogie des Aeschyloa 
und die Trilogie Hberhaupt in Sitzungsber. d. Akad. in Mtin- 
chen 1891 p. 327 sqq. >In Myrmidonibus , quantum coUigi 
potest, Achilles cum precibus et necessitate victus tandem 
Patroclum in proelium ire passus esset, isque esset ab Hec- 
tore occisus, mortuum deflebat. Nereides pugnam Achillis 
qui nova a matre arma accepisset necemque Hectoris viden- 
tur continuisse. In Phrygibus Priamus corpus filii ab Achille 
redemitc Hermann. Futilia sunt quae de Achille in Myrmi- 
donibus velato et tacitumo et de legatis ad eum missis scho- 
lia recentiora habent: ad Aristoph. Ran. 911 aXX<oQ' ebcdQ rbv 
iv toIq 0pu^tv 'A^tXkia ^ ^'ExropoQ XuzpoiQ (I. iv toIq 0pu^ 129 Anecd. Oxon. I p. 122, 17 Soupe* nevxe ij[et donxdg . , 
^ 86pet nap^ Ala^CX<p iv ^AYopdpvovt (JUe/ivovi Lehrs) ^abv Sopei 
aTpaT6v€, 

130 yovtag* edj^ep^Q. Ala^OXoQ ^Ayo^pvovt. Wagner correxit 
Mipvovt^ sed glossam ad Cho. 1065 spectare patat Blomfield (praef. 
Agam. p. Xsq.) FABULAROM FRAGMENTA. 537 

§ ^ExTopoQ XurpoiQ ^A^Mia)' ^ rhv iu Mopfitddaiv 8c /lijfpc 
Tpt&v jjp^pwv odiku ^MjyErai (cfr. Hermann opnsc. in p. 42)^ 
ad einsdem fabulae v. 1264 tooto dno rJiu npicfiecav npbq 
Aj^tXXia Ala^uXoQ TttmiTjxev ian 3k ix Mopptdovmv et ad 
Prom. 452 &Q ij AtdfiTj dtd. xijy dnepfidXXooaay Xoioj^f iatr 
wTta^ xai otou Td tou ^A](tXXia)Q Sts ioTdXTjaav npdQ ixetvou 
6 TaXdufitoQ xai EdpufiaTTjQ xaXouvTeQ elQ pd)[7}u [iaiYTjotv], 
Qiiod autem Bergk suspicatur, vetus scholium ad Aristoph. Ban. 
911 ^ ^Aj^tXXebQ di xabijpevdQ iau xai ohx dnoxptvdpeuoQ nap* 
Ala](6X(p ip dpdpan int^pa^opeyq} 0pu^cv ^ ^ExxopoQ XuTpotQ, 
oddkv di 6 *A;(tXXtbQ f^exxeTat lacunosum esse, suppletque 
^diyytTat ^xac iv toIq MupptdSaivy^ de lacuna illa quidem 
recte sentit, sed supplementum ohdlv 8i 6 'A)[tXXebQ f>9i}jeTat 
(nXiiv iv dpj[dtQ dXiya nphQ 'Epp^p dpotfiaTay sumendum est 
ex Vita Aeschyli iv piv yiLp t^ ^^^fijj Ntoprj Iwq TpiToo 
fiipouQ intxa&TjpeyTj r^ Tdiptp twu naidwv ouHv fdeffeTat 
eyxexaXoppevTj* iu re toTq ^ExTopoQ XoxpotQ 'Aj^tXXebQ SpoiwQ 
iyxexaXoppiuoQ oo ip9eYYeTat nXiju iu dp)[dtQ dXiya nphQ ^Ep^ 

fi^if d/wtfidia. — Myrmidonibus tribuit fr. 143 Strabo XIII 
p. 616 per errorem. — Euripidis fragmentum (888 N.) fii- 
fiXTjx' 'A;(tXXebQ doo xofiw xat TiTTapa Myrmidonibus schoL 
rec. ad Aristoph. Ban. 1400 aXXwQ' Ix Mopptdouwv nennlTjxe 
yip adTobQ xofieoouTaQ temere adscribit Ei scholio ne hoc 
quidem tribuendum esse, ut taiorum ludum in Myrmidonibus 
memoratum credamus, monet Nauck. Gfr. Bergk 1. 1. — 
Respicit ad hanc fabulam Aristoph. Ran. 1040 o9eu i/pi) ^piju 
dnopa$apiv7j noXXaQ iLpexaQ inoirjaeu ITaTpSxXwu Ttoxpwu 
9opoXe6vTwv et, ut Butlero et Hermanno videtur, schol. Hom. 
16, 380 (infra fr. 380). Vide ad fr. 489. — Ad Myrmidones 
etiam xponatiTooQ ^(aXxTjXdTooQ Aristoph. Ran. 960 spectare 
suspicatur Butler. — Quod Aeschyli trilogiam Accium in Mur- 
midonibus et in Epinausimache secutum esse Hermann putat, 
de Murmidonibus errare videtur, quorum argumentum in Pala- 
medis fabiila yersatam esse probare conatus sum 1. 1., Epinau- 
simache autem argumentum totius trilogiae emensa esse videtur. 

Aetchylus ed. Weckleio. 36 
538 AESGHYLI 

131 

(JiO^ rdie fskv XButnretQ^ <paldtfA ^Aj^tUiBZ^ 
dopiXofidvTooQ Aavawv /zAjrSooQ^ 
o5q (jcponEitwxi)^ elato xXurioQ 
(j^daatt^ 
Dramatis (parodi) initium. 

132 

(XO,y 09ta)T* *A](tXied^ ri jror', dvSpoSdtxrou dxouwu 
l^ xSttou^ od 7rXd9etQ iiz dp(oydu\ 
Haec ex altera (melica) parte parodi sumpta videntur. 131 Harpocr. npoTtem^xSreQ dvr\ roZ 7rpo8e8atx6Tec . . iv 
dpxi 8e Twv Mupfu86vwv Ala^uXoQ >n£de . • oSc eTaw xXtafac^, 
Aristoph. Ran. 992 Td8e . . ^A^^tXXeu^ schol. laTt 8i dp^ij cujtjj 
Mup/it86v<ov AlaxoXoo, £ustath. Od. p. 1941, 46 rh 8k ^TovTa ye 
Xeuaae^ ndrep iptlt^ pjeTaXa^mu AlajuXoq etpr/ to i^Td8e . . 'A)[tXXe!o€^ 
B xecTat napdi Ttp xtopxx^ 

132 Aristoph. Ran. 1264 09twT* . . lijxoTtov {l^ x6noy Heath) 
ob neXdBetQ in' dptuYay; schol. ioTt 8k ix MopfjLt86vcjv Ala^uXoo^ 
schol. rec. touto dnb twv Trpeafietov nph^ ^A^tXXea AlaxoXoQ Ttenoi' 
i^xev {touto nphg 'A^tXXda dnh rcuv npia^emv wq Ala^uXoQ nenoajxsy 
Fritzsche). iart 8k ix Muppt86v<ov (cfr. schol. rec. Prom. 452 su- 
pra allatum, at verba sunt Myrmidonum chori, non legatorum vel 
praeconum). Verba Hjxonov oh neXdbetg in' dptoirdv ephjmnii in- 
star comicus repetit 1267, 1271, 1276, 1277, cfr. schol. 1267 lardov 
Sn Th ^lijxonov oh neXd&eiQ in dpojydvt natZtov navTa^ou int^e- 
pet^ xupiiOQ ixeivm twv lapfieiwv Sv^ tou 3 0BtwT' 'A^tXJ(eu€^ schoL 
1275 wQ i^upvitp 8k xexpyjTat Ttp ^ajxonov oh neXdBetQ€^ Suid. v. 
lij. Athen* XII p. 55lD Ijv 8k uvTwg paxp6TaTOQ xal XeTtT^Tart^ 
6 KtvTjaiaQ^ fifc dv xal 8Xov 8papa yiypatpe HTpdTTtg 0&ttonjv 131 y. 3 o8$ npontniuxdfg Heath, eor» xlteiac Mems (vel ^e^b- 
vtis) Hermaui. 

132 T. 1 *AxtXeu libri deteriores. V. 2 TtXd^eic pro nMXd^tc Naock 
M^Ianges Gr^co-Rom. lU p. 61. FABULARUM FRA6MENTA. 539 

133 
134 

in alerbQ ik (oo^dQ Innalexxpowv 
ardCei . . dewroii; fapfidxtov noibQ nSmQ 
Aliqnem de naye ab Hectore incensa loqui vidit Hennann. 

135 

(,AX,y ^AvTcXnj^*^ dnoipw^Sv pe zoo Te^vrjxSroQ 
Tou C^i/ra paXXov Thpd ydp dtol^^erai, 

'AxiXkda aurbv xaXatv 8ed ro iv zfj abrou noajirei avvej^ioQ zb 
0BewTa Xeyeev. na/^eov ouv elg r^v ISeav aurou e^rj 08ewT^ ^A^eXXeo, 
• 183 Schol. Aristoph. Av. 1256 rpeefifiokov . . fxi^ore Sk xal 

nXoioo Ttg ^v xaTaaxeo"^. xal ydp dexifi^Xov Ala^bXoQ eene rijv 
rdb NeoTopoQ vabv iv MopiuSoatv, Gfr. Suid. v. TpeeiifioXov. 

184 Aristoph. Pac. 1177 x^ra ipebyee npanoQ Stanep ^ooBhg 
ennaXexTpocjv tooq X6^ooq aelmv^ schol. Ven. too nap^ Aia^bXtp 
noXXdxeQ {iv MoppxSoae Fritzsche) xXt^Mvtoq htnaXexTpoovoQ dv 
de\ xtofupdobaev f iv MoppeSoae (noXXdxeg Fritzsche) fjJpvi^at, 
dXXwQ, b Ala^bXoQ »dnb S' aoTe ^ooBbg . . OTdZee xrjpdBev Ttov 
(sic apud Dindorfinm, apnd Bekkemm xTfpSevTtov) ^apfidxtov 
TtoXoQ novoQv, Aristoph. Av. 800 e?r' i^ obSevbQ fieydXa TtpdTTet 
xdare vov\ ^ooboQ emtaXexTpomv^ schol. naph rd ypaipevTa ix Mop^ 
pjtSovmv (1. iv MoppeSdatv) Ala^b^oo. Aristoph. Ran. 932 AION, 
iyto yobv t^tj noT* kv paxp& }[p6vtp voxTog Setjypbnvi^aa tov $oo&bv 
htnakexTpo6va C^ro/v r/ff ioTtv opvtQ, AI2X. ai^pzTov iv roTc vow- 
civy wpaBeaTaT\ iveyeypaTtro ^ schol. itpoeiprjTae 8Te ix Ttbv Mop' 
fuSovwv (1. iv ToeQ MoppeS6atv) iarev ine veeoQ 9in\ S* alcTbc • . 
htnaXexTpoebv. Gfr. etiam Aristoph. Ran. 973 (infra fr. 444). 

136 Aristoph. Eccl. 392 AvriXoj^' . . pe too Tptwj36Xoo rov.. 
Stoi^eTaty schol. napd Tb i^ Ala^bXoo MoppiSbvwv ^AvTiXoj^ . . 
paXXov€, Gfr. Snid. v. dnoifuo$6v fie. EUarn verba Tdpd yAp 

134 y. 1 in' alsri^g Sk pro M S" alerdi (dnd S' abre) NaacL 
y. 2 tnd^Bt xpt^iuTtju ^apfidxwv nokbv n6vov Hermann, fort xpa^vTa 
noXX&y ^apfidxwu erdZat n6voy. 

36» 540 AESCHYLI 

Achillem haec dicere Antilocho qui primus ei Duntium 
Patrocli interfecti attulerit (Hom. i^ 18), monuit Porson ad 
Eur. Med. v. 750. 

136 

itXTjyivz^ ixpdxctp ro^txfj} rbu alerby 

elneh l86uTa ftTJXOL^^ meptbfxaTOQ' 

zdS^ o^x ^^' aXka}v^ dXXa toXq auTwv mepoiQ 

&Xiax6pec9a, 
Verba Achillis esse sese Patroclo occiso commiserantis 
monuit Welcker. Pertinent autem verba ad arma Achillis 
ab Hectore reportata. 

■ 

Stofj^erai Aeschyli esse probavit Oataker Adv. misc p. 505 C, 
negat EAJAhrens. 

186 Aristoph. Av. 808 raor} iikv fjxdafUtrBa xarh. rbv 
Ala](6Xov' i^Td8\ . Trrepoeg^, schol. v. 807 ixeTvog yhp Ai^arii^v 
o&n^v xaXei •napotpiav »dtg 8^ iart . . Aefiuartxmv XoYog^ nXi^ 
yivr' . . dXiax6fie&a€, nenohjxe ydp 6 Ala^uXoQ alerbv rerpwp£vo¥ 
Xfyovra raura^ ineeSij el8e rb fieXoc inrepmjjLivov xdi ipTtenapjMvov 
abrq}' xa} fjpeec ouv, ^afv^ ou^ bn SXXwv 7tda)[opev raura^ dXXik 
r^ iatorofv pfwfijj, schol. v. 808 8Xov rouro ix MuppeSovwv Aiaj^U' 
ioo. Gfr. Suid. V. rac^r^ pAv^ ubi B8* iare . . XoyoQ et dXtaxo» 
(ieoBa ezhibetur, et v. od/ bn' dXXtov^ ubi v. 1 omissus est et in 
V- 8 rijv /iJ^/ovi^v rou nrepeoparoQ legitur. Diogenianus praef. 
p. 180 Aefiuxb^ 8k aJvoQ dnb rou iBvouQ elpijaBae Xeyerat dnb 
A(fiu6g rtvoc' o7 8k Kufitaaov ebperijv yeveaBae rou etSouQ rourou^ 
&C Ahf^uXog Seauaaipee %&V iare puBwv rtov At/Suxojv rb xXeo^t, 
y. 4 respiciunt Athen. XI p. 494 B, Aristid. vol. II p. 17, Dionys. 
Hal. de admir. vi Demosth. c. 7 vol. YI p. 971, Galen. vol. V p. 895, 
Philo lud. vol. II p. 501, Eust. II. p. 632, 85, Suid. v. ndjrag sive 
sebol. Ag. 818 ndYoc] 8exrua^ nayeSaic, xal rouro 8^nou rb Aia][th 
Xou* roec iaurou nrepoTQ nepeneaebv xai iva^efiel^ roTc ndyatc Ac 
SXXiotc u^xe^ alii quos affert Nauck (p. 46 et XXIII). 

186 y. 4 pro €LdT&v volgatar adr&v. FABULARUM FRAOMENTA. 

137 

(^AX,y SttXwu SnXwv det 

138 

(^AX.y xdt fJtijVy ^tXw ydp^ dpdikoxv^ ifiol rdie. 
>Sive talia dicta (fr. 139. 140) sive quod alio modo im- 
moderatius dolori indulgeret reprehendenti cuipiam, fortasse 
Archilocho, respondebat Achilles haecc Hermann. Videtur 
vero Achilles his verbis corpus Patrocli sibi revelari et mem- 
bra sibi contrectanda permitti (quod Euripides in Bacchis 
imitatus est) iussisse. 

139. 140 

(^AX,y oifiaQ ik fxrjpwv &j'vou odx iTqjdiaw^ 
& dua^dpuns rwv nuxuwu ftXyjpdvwu, 137 Aristopb. Av. 1420 itrtpwv Ttrepwv dec- fiiji nuBj^ xh 
deinepov^ schol. napdi rb Ala^^uXou ix MopptSovwv tSnXwv . . 8ehm 

188 Anecd. Bekk. p. 321, 22 et Snid. d^iXoxra- dfiuaaxra^ 
dfjJavra^ rdi pi) fuaivovra^ 8t oix dv rtg ^deXu^^BetTf xal Suaj^ef^d- 
uete. rpaytxwrepa Se ^ Xi$eg, Ala^uXoc MuppiSoatv {JUupp, om. 
Anecd.) ^xae . . rdSet, Similia Zon. Lex. p. 9 et Anecd. Paris. 
vol. IV p. 85, 23 omisso fabulae et poctae nomine (dfiSeXuxrd fioe 
exhibetur io Anecd. Paris.). Hesych dfiSiXuxra* dfiiavra, 

139 Athen. XIII p. 601 A odSel^ ^yeero ^oprtxouQ rouQ ipan 
rtxouc, ware xdi Aea^uXoQ, piyag wv •noeT^rijg^ xa} Zo^oxX^q Jjyov 
eic rh Biarpa Sed, raiw rpaytfjStwv rouQ ipwrag^ Z pev rbv 'A^^tX' 
XiwQ nphQ IldrpoxXov^ d S' iv rg NiojSf^ rbv rSiV miSwv et 
p. 602 £ Ala^uXog re xdt ZoipoxXrjg dvafavSbv S^aaav 8 fikv iv 
AlupfJuSoat 3aifiaQ . . dytov obx iT^jfSiaw , . ftXrjfidrwv^ ^ B S^ i» 
KoXxiat xri. Plut Amator. c. 6 p. 75lC Ttpdalafa Sk r<p ZoXwvt 
xa} rbv Ala^uXov Xiyovra taifiac Sk pTjpwv ob xarjjSiaw • . nexfmu 
^tXijfuirwv^^ de adul. et amico c. 19 p. 61 A *w Suaj^dptare rwv 139 V. 1 djTifbv pro drtov Canter. 542 AESGHYLI 

fojp&v re r^p awu edtrefiiiQ dfuiia 
Ad Patrocli cadayer haec dicta esse ab Achille pntat 
Porson ad Eur. Med. 750. dypifiova iu xoopddt 141 142 fiuxvoiv fpiXrjfjLdTwV€ oSrwQ 'Avrcjvwv oi ^iXot xrL Plat. Symp. 
p. 180 A Ala^oXog Bk ipXjuapu ipdaxiuv A^i^tX)^ [larpoxXoo ipa^ 
xrL Cfr. Ovid. Trist. 11 409-412. 

140 Lncian. Amor. c. 64 vol. II p. 467 oo8k y^ 6 IldrpO' 
xXo^ bn^ ^AxtXXiai^ ^yanaro pd^pt roo xaravrtxpb xa&iCsirBat . . 
dXA* ^ xal ri^c ixetvwv ftXtag peaTrtc ^8ovi^' arivwv yoov A}(iXi' 
Xebc t6v HarpoxXoo Bdvarov drapueurtp nd&et irpb^ rijv dX^Betav 
daseppdffj tpjijpwv . . 6ptXta€ xXaltov (pro xXoduv libri xaXXfcov yel 
xaXjUio habent, corr. Dobree). Ad Aeschyli fabulam rettnlit Por- 
Bon, Sophocli mavuit tribuere MSchmidt Zeitschrift f. Altert. 1856 
p. 866. 

141 Hesych. dypepov {dypipova Alberti)' rbv xdpaxa^ dnb 

Too alpelv (dypetv Nauck) xtx} Xapfidvetv [^yoov dypeuetv]' ^ Xap^ 

d 
mi8a 9 86po, Ala^bXo^ 8k MupptSotrtv Qwppi^ cod.) dypipova rbv 

intpijvtov. Novam glossam esse dypipova rbv intpvjvtov et antea 

AkfxbXoQ iv Mupfu86atv scribendum putat Hermaun. 

142 Hesych. iYxoupd8eg* rd iv rip npoatbmp artyfiara xctt 
ol iv rdtg bpo^aT^ ypaj(ptxo\ \npoaiim»}v\ ntvaxe^. iart ybip xoupojs 
ij xopof^ (bpo^ij Struve) xal 6 ^paTnbg ntva^^ iyxoupa^ 8k 6 ye- 
Ypapp£vog (b YpanrbQ ntva$ iv xoupdSt Xiyerat YeypijipfUVitQ 
MSchmidt). Alir^^uXoQ Muppt86atv. el pjj dpa iaoSuvapee wq xoxtp 
(xorw MSchmidt) xa\ ivex6rouv napd 2o^oxXet. £x Hesych. xou^ 
pdg' ij iv roTg dpoipibpaat (dpo^i^paat cod ) fpaipri^ bpiHptxbq ntva^, 
ftapd 8k Ala^uXip iv Muppx86atv tip^tfidXXet (dp^tfidXXerat Her- 
mann) ivxoupddt, iart 8k iYxouphg dpo^txbQ rUva^ cognosci- 
tur dubitatum esse utrum iv xoupd8t an i^rxoupdSt voluisset FABULABUM FRAOMENTA. 543 

Aristot Poet c. 24 p. 1460 a 32 rooq re IdyooQ (joj au- 
vUnaadat (iet) ix /xtp&v dXdjwv^ diia fxdXtara fikv firjdku 
fyetv SXoj^ou, el dk fdj^ i$w too /audeo/iaroQ j &c7rep OldinooQ 
rb /xiji eldivat nwQ 6 AdtoQ dni^avevy dXkd fdj Iv rtp dpdfjLari^ 
&mep ly ^HXixrpq. ol rd IKdta dna^iXiopreg ^ iv MuaotQ 
o dfwvoQ ix Te^iaQ eiQ riju Muaiav ^xcou ad Aeschyli MysoB 
argamentumqae Mysorum ad Telephum spectare cum Tyrw- 
hitto statuit Welcker TriL p. 562 et Gr. Trag. p. 53sqq. Cfr. 
Amphis fr. 30 K. Iji&uonwiag . . oRq du ipwn^ajj uq . . ixu^ 
ipev wanep TijXeipoQ np&rou aiwjz^. xat dtxaiwQ rourS ^e* 
dxavreQ dudpofdvot ydp elaiv iui idyfp^ Alexis fr. 178 Setnuet 
d* atpwuoQ Ti^iefOQ ueuwu pduou npoQ robQ inepwr&urdQ ru 
De argamento vide etiam ad Tijie^ou. Ad hanc fabulam 
refert fr. 239 Wagner, 354 Welcker, 379 Droysen. 

143 

i& Kdtxe Muatai r* intppoai 

Snnt verba famuli Telephi initio prologi Mysiam salu- 
tantis. Idem dicit ea quae sequuntur. Aeschylns. luxta xoupaQ videtar iyxoupdg vox nihili esse atque 
Hermannus suspicatnr xoupdSa summam fronteni, in qaa resecari 
cnnes soleant, esse appellatam. 

143 Strab. Xm p. 61^ pee 8' ix rou Ti^pvou noraiioQ Mu* 
atoQ ipfidXiwv elQ rbu Kdexou unb toTq mjYoSQ abrou^ dxp* ou 8£^ 
Xouroi riueQ ehtelu Aia^uXou xard, n^ elafioi^u rou iv Mupfu86at 
(memoriae errore Strabonem MupfxeSoat pro MuaoTg scripsisse mo- 
nuit Pauw) npoXoyou >/a» . . intppoa/^. Macrob. Sat. Y 20, 16 
ad Jidem faciendam quod tdiginoea sini . . universa Mysiae arva^ ad^ 
hiberi potest testis Aeschylus »?ai . . intppoou€, Schol. Hephaest. 
p. 176 ixreByjiit xaSapbu Xapfiou rouSe >?a» . . intppooJ^, Cfr. 
etiam Mar. Plot. Gramm. Lat YI p. 518, 7 ed. Keil. 544 AESCHTU 

144 

mrafioti Katxoo /a?oe irp&roQ dpyedv^ 
ed][atQ 8k cfpQoiQ dtcnSzaQ TtatwAatf^. 

145 

OIOQ 

NEANIIKOI. 

De hac tetralogiae Lycurgeae fabnla tertia vide ad 
Bassaras. Neaviaxooq intellegit Welcker satyros seria agentes, 
rectius ut videtur Hermann iuvenes Edonos rocepto novi dei 
cultu sacra Bacchica celebrantes. Ad Neaniscos fr. 355 per- 
tinere putat Hermann, fr. 283 MSchmidt, (fr. 319, 341, 382, 
480 Hartung). 

146 

aSpaQ UTToaxioiatv iv ipuxTTjpiotQ 144 Phot. lex. p. 344, 19 et Suid. v. dpyewvec' . .^Sij 8k 
fiera^ipovreg xal roug lepeoQ outwq xaXooaev . . 6 Ala^okoQ iv 
MuaoiQ rbv lepea rou Katxoo npoaayopeboiv imorapou . . naxoh' 
viatQt (awaetQ vel BwaetQ et dwaotQ Suidae codices). Harpocra- 
tion V. dpyewvoQ . . ol pivrot Tron^rar erarrov rouvopa dnXwQ inl 
rwv iepewvy wq 'Avr/pa^og re nou xat AlaxoXoQ iv MuaoiQ. 

146 Stephan. Byz. p. 487, 5 OtoQ^ noXe^vtov TeYeoQ. Alaj^u- 
koQ MuaolQ, 

146 Athen. XI p. 503 C Ntxav8poQ 8' 6 OuaretpfjvoQ xaXeZ- 
abal fifjat ^uxn^pta xal rouQ dXawSetQ xal auaxtouQ ronouQ roi^Q 
rotQ fieotQ dvetpevouQ^ iv oIq eartv dva<pu(at, Ala^uXoQ NeaviaxoiQ 
^aaJupaQ unoaxlotatv (sic E, uinjxootatv A) iv ijfuxnjpiotQt {^uxrr^ 
ptotat A). 144 V. 2 malim dtanoniv i. e. dominum meum. 

145 a^pa/g pro caipag Yalckenaer. FABULARUM FBAOMENTA. 54S 

147 dpei^axov iSjfia 148 dfoifiavrov 149 Oxrwnaq NEJUEA. Conuneinoratur haec fabula in Catalogo (ubi Nefiia ex 
Neaviai i. e. Neaviaxoi corruptum putat Hartung^ Nifiea cor- 
rigit Wagner). Cfr. schol. Pind. praef. Nem. p. 9 ra Ni/ied 
jpaatv iYea^ai im ^OfiXrj) . . akiot de^ wv iazt xat Ala)(6koQ^ 
kii* ^Ap/efiopw T<p NefiiaQ natSt. Titulus igitur ad matrem 
Archemori spectat. £x ApoUod. in 6, 4 coUigit Hermann 147 Hesych. dpec^arov X^/m- hj^upov^ dvTc "Apet iotxoQ {ioc' 
xa»c cod.). Ala^ulog NeavcaxocQ^ Etym. M. p. 139, 20 dpecfaroQ 
b nolefuxoQ . . ^ 6 ne^oveupevo^^ addit Etym. Flor. ed. Miller 
p. 41 : e^ofuv 8k ri)v XP^J^*^ ^^' AlaxuAcp iv NeavtaxocQ' xaH xa^p^ 
reptxbQ xdt noXefitxbg dpel^aroQ. Cfir. Eum. 914 rcDv dpetfdrwv 
. . hywvwv, 

148 Hesych. d^ocparov dxdBaprov (dvaxdBaprov cod.). 
Ala^dkog Neavtaxotq. Cfr. Eum. 237 ob npoarponatov ob8' d^of- 
fiavrov j^^o. 

149 Phot. lex. p. 326, 15 Vxrwnav norofibv Alaj[uXoQ Scane' 
TtXeuxe (TtinXaxe Friebel, dcanenXftxe Cobet, dvaninXaxe Nauck) 
NeavcaxocQ. 147 d^ifiavTov pro d^oifioTov Alberti, d^oifiaarov eum Salmasio 
xeqairit Nauck. 

149 VxTtonooi OCrusius GOtting. Gel. Anz. 1890 p. 690. 546 AESCHYLI 

Opusc. VII p. 205 sq., argumentum fabulae ad Hypsipylen 
spectasse eamque ad illam pertinuisse trilogiam, in qua fae- 
rit tragodia Hypsipyle. Vide supra ad Gabiros. NHPEIAEI. 

Argumentum huins fabulae vel Patrodi vel potius Achillis 
interitum fidsse suspicatur Butler. Sed cfr. supra ad Myi^ 
midones. Huc refert fr. 296 Welcker, (350 Hartung). 150 

Achillis verba ad Patrocli corpus velandum spectantia. 
Cfr. Hom. 2'343sqq., praecipue 352 sq. 

151 

(,XO.y 8eXfeuoip6pov nourou nedtou 
dtapetipfiptevat 

Pars parodi Nereidum chori. 160 Excerpta ex libris Herodiani technici ed. AHilgard 
Lips. 1887 p. 22, 31 acvSwv atvdoyoQ' Xeyercu yap xal dpaevcx&c 
iv Nfjpetac (vrjprjcac cod.) Ttoip^ Aia^uXcp tXenzdc • > XP^^^' ^fr. 
EHiller Deutsche Literaturzeitung 1888 p. lOsq. 

151 Schol. £ur. Phoen. 209 dxdpncara 8k neBca r^ MXaaad» 
^atv . . wQ . . Aia/OXoQ Nrjpetac * ^SeX^cvi^pbv {Bel^ivrjpov Pal* 343, 
hehpcvopov MTAB) neScov novrou Scapecipdpjevat^. 161 dtk^tvo^opov Bames, dtX^tvovo/juty Nauck, xnalim deA^o» 
rp6^ov, — xovrou ntdioy pro xsSiov ndvrou Valckenaer. FABULARUM FRA6MENTA. 547 

152 

(,XO.y iuapoxrdvraQ dk fi^ojy . . . x6ro^ (Kpou 
xiXoQ i9audTwv dnoiei^et 

153 

(,XO.y zd/xaxoQ eltn xd/iaxoQ yXwparjfia dtnXdatov 

154 152 Hesych. hapaipopoQ* axoXofopo^* i^ivapoxTdvTag . . 
dnoXdfpetM {dnokedjfet Musuras). AUr^uXoQ iv Nf^petatv. ol uno^ 
fiwjfiaTtoTa} napi Tb ^ob^ batjj fBtpevotatv in* dvSpdatv (iTtadpdaw 
cod.) eb)^eTdaaBat€ (Hom. X 412), 7va ^6 vou^^ o dk ivapoxTavTOQ 
BdvaTdg pot (BdvaTov p^ cod.) intxau^wpevog ro ix twv Betov ri- 
Xog b<pou dnoXetfpet^ Td twv dBavaTtov u(/n)f xdt inl touc i^BpouQ 
(ivepouQ Friebel) ^^ei. Eustath. U. p. 437, 20 ix tou ivatpetv 
xal XTelvetv ivapoxTavTaQ b BdvaTog. 

153 Schol. Pind. Nem. VI 85 bixpouv yhp ZaTe Suo dxpd^ 
(al^pdc Hermann) i^^etv xat pt^ fioXjj btaad Td Tpaupara dnep* 
YdZeaBat. xal AlaibXog iv Nrjpetat ^xdpaxo^ . . 8tnXdatov€. 

154 Hesych. dBr/p' intbopaTtg^ pzTafoptxwQ, Ala^uXos N/f' 
petat (vr^pet cod.). Eustatb. II. p. 1206, 10 oTt Sk dB^p xal htf 
SopaTlQ XeyeTat dnb peToipopdg Ttbv dara^bwv^ Sr^Xouatv ol na- 
XaioL Anecd. fiekk. p. 853, 17 XeyeTcu Sk x<xl ^ intSopailQ dBrp. 152 ivapoxTdvTag dk ^p&ouog abxatg \ fyxoToq btpou \ TiAog dBa» 
tfdTotv dnoUiilfei \ ij^st r' i^^^l^poug Hermann (cfr. opasc. VHI p. ISOsqq.), 
at apparet verba xai inl tous ixtfpoug yj^si interpretationis causa ad- 
iecta esse. Videtur iyapoxTdfTag ad ^Bo/Youq referri debere. 

153 tXetv xdptaxog YXdnFinitia StnXouv Bothe, xd/uixog S' sTaiv 
/Aibffatj/ia dmXouv (nisi dixpouv, at, a quo haec sumpta esse dicit scho- 
liastes, Lesches in parva lliade dtxpoog dpSa posuit V. Lob. ad Phryn. 
p. 233) Hermann (dUpouv Jacobs). — Ulq pro tHatv Heimsoeth. Scri- 
bendum snspicor xd/iaxoi d* Itig yXotxtva dixpouv. 548 AESCHYLI NIOBH. De mytho cfr. Hygiu. fr. 9, ApoUod. III 5, 6, schol. 
Hom. £602, Ov. Met. VI 146sqq. De argumento vide Her- 
mann opusc. III p. 37sqq., qui haec efficit: >Argumentum 
tragoediae, ut videtur, in eo versabatur, ut postquam pro- 
pinqui amicique consolari Niobam atque a tumulo abstrahere 
frustra conati essent, illa, cum rupto tandem silentio iniqui- 
tatem deorum incusasset, vocante deo in Sipylum abiret, de- 
bitum fatis soluturac. At quae Hermann de exitu fabulae 
ex Diog. L. VII 28 heXeora 3k (scil. Zeno philosophus) o5- 
TWQ* ix T^Q ^oA^g ama}V Tcpoaiircaiae xac Tbv ^dxrtjkov 
TrepiippTj^e' naiaaQ de tt/v y^v ttj x^tpl (pTjai zb ix t^q 
NiSfiTjQ' ^lp^^ofiai^ Tt fi' a'jetQ<; coniecit, ea refutantur loco 
Machonis apud Athen. VIII p. 341 C allato: d TtpoHou Xdpwu 
aj^oXdCeiv odx i^ oux t^q Sto^Tjg^ X^P^^^ ^^ nopltpid^ dya- 
fioqi^ xakel 8e poTpa voytoq^ unde cognoscitur, illa verba ex 
Timothei dithyrambo Nioba sumpta esse. Praeterea vide de 
argumento Fritzsche de Aesch. Niobe 1836, C E J Burmeister 
de fabula quae de Niobe eiusque liberis agit. 1836 (p. 44 — 
63 de Aesch. Niobe), ASch611 Tetral I p. 504 sqq., Welcker 
Tril. p. 341 sqq., Nachtrag p. 143 sq. (qui fabulas Tpofai, 
Ntn^Tj^ IlpoTro/inoi coniungit), Buchholz Niobe Erfurt 1868, 
Preller Gr. Myth. II p. 380» sqq., CBStark Niobe und die 
Niobiden 1863 p. 35sqq. 

Scaenae locum in Lydia esse putat Hermann, Thebis 
Welcker: Thebis eum esse, in quara urbem Tantalus ex Lydia 
venerit, chorum autem ex virginibus alienigenis i. e. Lydiis 
constare, ex fr. 155 et 156 efficitur. Cfr. schol. Hom. Q G02 
(Eustath. II. p. 1367, 22) ij dk au/i^opi air^Q (scil. AV^^jyc), 
wQ pev TiueQ hv Audia^ wq 3k iutot iv drjfiatQ, llofoxifjQ 
^3ky TobQ pku 7ra}3aQ ku 6i^fiatQ iinoXiadat^ unaxrjaat (3k} 

aiTTju elQ A'j3iav, Venisse autera virgines videntur Thebas, 
ubi Amphion eas alloquitur fr. 155, ad consolandam Niobam 
nuntio de liberorum nece allato. De numero Niobidanim cfr. FABULAKUM FRAQMENTA. 549 

schol. Eur. Phoen. 159 nepi dh tou nX^^ouQ twp Niofii3&v 
adroQ fjjatu Ehptnidrj^ h hpeafduTj] yxat diQ iTtr^ adT^g 
Tixua NiS^TjQ (1. ^tou) davSpTa Ao&oo To$s6fiiaatv€. Spoltog 
xat AliTj^okoQ iv Nt(ffi7j xai ^ApicTofdvrjq iv Apdpaaiv ^ Nidfitp 
{dpdpaatv vid^q Yel dpdpart vtSfijjQ libri, corr. Dindorf). 
In priore parte dramatis ostenditur Nioba velata sepulcro 
Hberorum adsidens et altissimum silentium nonnumquam eiu- 
latione interrumpens. Gfr. fr. 158 et Aristoph. Ran. 911 
npwTurra pkv -jrap Iva Ttv' &v xadJasv ij^xaXu^aQ^ ^A/tiiia 
Tiv' ij Ntd^Tjv^ xd npSaoiTtov oh)[i SeixvuQ^ 7tp6a]^7jpa r^g Tpa^ 
Ytpdiaq^ Yp6^ovTaQ oddk xoori^ vit. Aesch. (supra p. 467) 
diii Tb nXeovdZetv T<p fidpet twv Ttpoawizwv xwptpdeTrai itap^ 
^AptaTOfdvet' iv pkv yap rj Nto^r^ (^NtoPij) IwQ Tpizou pepouQ 
imxa&TjpivT] T<p Tdfip twv naidwv oddkv fdi^jeTat iyxexa* 
Xuppevrj^ schol. Aesch. Prom. 452 aiwnwat yap napd notTjraiQ 
tA npnawna ^ 8t^ ahddduav wq ^A^tkXeoQ iv toIq 0pu^ 2o- 
jpoxXeoug {AlajfuXou Menagius) ij dta aup^opdv wq i/ NtSfiij 
Tcap' Alax6X<p, Eustath. II. p. 1343, 62 o ItxuwvtoQ Ttpdv^ 
rijv iv AdXiSt ypdipwv a^ajrijv t^q 'Iftj^eveiaQ ixdXiMpe rdv 
^Apaplpvova^ Snep xdt Ala](6XoQ ptpjjadpevoQ Tijv re Ntofirjv 
xdi dXXa npSawna SpotwQ ia^^Tjpdxtae, 

Aristot Poet c. 18 p. 1456 a 17 XP^ di . . paj notetv 
inonottxbv a6anjpa Tpaytpdiav • . ixet pkv ydp dtA rd p^xoQ 
Xap^dvet rd putpyf Tf) npinov peye&oQ^ ev dk toiq dpdpaat 
noXb napd rijv OnSXrj^tv dnofiaivet, arjpetov di' 3aot Ilipatv 
^lXiou SXtjv inotfjaav xai pij xard pepoQ &anep EdptnidjjQ 
NtSfijjv xdt pc^ &anep Alaj(6XoQ (alii verba NtSfijjv . . Aiaj[6Xo^ 
ezpungunt, alii ^ NtSfiijv^ alii ^ Oyjfiatda, alii deletis verbis 
xdi pij wanep Ala^^XoQ scribunt ^ExdfijjVy cfir. Hermann opusc. 
Vm p. 132 sqq., scribendum videtur: &anep EdptniSijQ 'Exd- 
^v ^ 07jPatda SXtjv xdi pij &a7rep Ala;(6Xog Nto^v)^ ^ ix- 
iditrouaiv Jj xaxwQ ic^wviCovTat. — Aristoph. Yesp. 579 xiv 
(Kaj-poQ elaiXi^iQ fe^ywv^ ohx dnofe^yet^ npiv iv ijpiv ix ri^c 
Nt6fi7jQ eiTtjj ji^aiv^ schol. 5rt TpaftxbQ bnoxptrijz i Cfajrpo^ 
eipTjTat npSrepov . . ix t^q NtSfiijQ di* xdi yap bnexpiihj rijv 550 AESCHTLI 

Ntiprjv ^ Zo^oxiiouQ ^ Aioj^oiou. Aeschylum respici putat 
Hennann, Sophoclem Nauck. 

Phot lex. p. 301, 15 vofiaxxlCetv (vtfiaviCeeu Friebel cL 
Hesych. gl. vifianafioQ et Athen. XIV p. 629 D)* ro 6pjo6iiz- 
uov ToiQ daxToXoiQ iTrt^ofsiu' atiafihQ Ni^^tj quo pertineat in- 
certum (Alaj^oJioQ Nwfij/ cum Ruhnkenio Naber). — Plut. 
Consol. ad ApoU. c. 28 p. 116C e? youv ij Neofiij xaxa zobQ 
fiuifouQ itp/t][eipov tl^e ttju UTToXTj^tu TauTTjv Srt xdi ij 

AaXidovTt fiitp 
fiidaratQ re Tixuwv fiptdopiua 
xXuxtpbu fdoQ bpwaa 

Ttkturijatt^ odx iu ouTotQ iduaj^ipatutu wq xaix Tb C^u idikttu 
ixktntJu Sia zo piytSoQ t^q aup^opdg xai touq dtouQ imxa-' 
Xttu dudpnaaTou adv^u 'j^tuiai^at TrpoQ aitwkttau riju jfaXtntih' 
TdTTju, Versus istos, in quibus iMXXoun et ir^uxtpbu tlao- 
pmaa tpdoQ conicit Nauck, Wyttenbach aut ex Aeschyli aut ex 
Sophoclis Nioba aut ex Euripidis vel alius poetae loco sump- 
tos esse suspicatus est, ab Aeschylo abiudicat Hermann, ly- 
rico poetae tribuit Bergk. — Fragmentum alicuius Niobae 

XtiTcoana^ijTQ^u j^Xautdioiu ipttntotQ 
i^dXnouaa xoLt (pu)[ouaa xat nSutp ft6uou 
ix uuxrbQ dXXdaaouaa Tbu pt&' ijfxipau 

conservavit Plut quaest conv. VI 6, 2 p. 691 D ij zpa^ftx^ 
TpofbQ ixtluTj ri ttjQ Sid^rjQ Tixua TtiPrjuttTat yXtmoana9ijTmu 
. . (pu^ouaai. et de am. prol. c. 4 p. 496 E pyjStu r^8u xapnou- 
pivTj prjdh XP^^f^^*^'^ ^^^' intnouwQ xal TaXatnwpwQ dnodtj^o^ 
pivrj T(bv anapydvwv "^ipeeniotQ SdXnouaa . . xad' (/ictf * Co- 

bet) i/pipaui. Hos versus ex Sophoclis Nioba repetitos esse 
probavit Valckenaer in Phal. p. X. — (Ad Nioben refert 
fr. 354, 359, 399 Hartung, 478 Burmeister). FABULABUM FRAGMENTA. 551 

155 

^I(npoQ TOiouTaQ nap9iyouQ i$e6j[erai 
rpifetv S tf' ip^c <P«<hc 

Dicta haec de choro virginnm, ab Amphione ut viden- 
tur. Cfr. Sappl. 287. 

m 157 

(^TANT.y OTtelpw d^ apoopav ioide'^ ijfxepwv id6v^ 
BepixovTa ][<opov^ evd^ 'AdpatneiaQ idoz 

155 Choerob. Exeg. in Hephaest Enchir. p. 41, 10 (ed. Hoer- 
schelmaDn in Anecd. var. Gr. mus. metr. gramm. ed. Stndemnnd. 
1 886) lariov 8k Sre ob^ oZtojq fyee ndaa ^ XP^t^^^ xarA to reXog^ 
dXXit ^IoTpoQ . . 0duTeQ€. Hephaest p. 7 (ostendens diphthongnm 
etiam in media voce ante vocalem corripi posse) AIo^uXoq iv Nedfiu 
^larpog . . napBevouQ (oearpoQ roeauTTjQ napBevoo deteriores libri) 
XoxeOeTae€. Friscianus Inst. I 52 vol. I p. 88, 17 oe quoque idem 
patUur (ut corripiatur) apud Graecos, Aeschyltu ^loTpoQ . . naip- 
SivouQ XoxeueTcu*. Eundem versnm afferunt omisso poetae et b- 
bulae nomine Eustath. Od. p. 1665, 38, ubi napBevouc fivijaTeueTcu^ 
grammaticus in excerptis post Prisc. Inst. 1. V ed. Hertz vol. I 
p. 192, ubi oloTpog ToedaSe napBivou^ ^^eueToi^ in schol. Tzetzae 
ad Soph. O.R. 1264, in schol. Soph. vol. II ed. Dindorf p. 46, ubi 
napBivoug XoxeTae, 

156. 167 Strabo XII p. 580 keyeTae di Teva fpula Opuyea 
ob3apou Seexvufuva wanep ol BepixuvTeg. xal 'AXxfiAv Xiyee ^Of^ 
yeov jjuXijae /jteXog to Kep^aeov€. xal fioBuvdQ r/f ^yeTae Kep^ 
pifieoQ fywv 6XeBp(oui dno^opdc dW outoq ye SeixvuTou^ oe 8^ 
ivBpomoi ahxeB* outw XiyovTae, Alax^^^C 6e aufiee iv Tfj Ne6- 
fy ' fr^a\ yhp ixeivrf iLvrfaB^aeTai (iiVTjaBi^aea&ae Casaub.) twv nepl 
TdvTaXov 3oIq iv IdaJtp ndyfp Aeo^ naTpwou fieofwc ioTit (fr. 162, 
2 et 8) xai ndktv ^ZenuXov *I8aeav dvd xB6va€ (fr. 163), xal 6 156 y. 3 Vdji pro V^q Casftubonas. — V. 4 fipifiouae pro ipnooee 
GasauboDUS. lepinooaa WeUauer, npinooat HLAhrens. — ipij^^^rat 
Paaw, intppoBBt Goerlitz. ndv r' ^Epix^tov nidov Meineke (Vind. 
Strab. p. 198 sq.). Fort. ndv S* dpexMxat niSov, 552 AESCHTLI 

'Idrj re fiorfj^fidtai talt fipu][i^fiaatv 
Ppifiooai ftijXtov^ Trdu d^ ipij[9et Ttidov, 

odpbg dk TrJrpoQ odpauqi xupwv avw 
Ipa^t Trcnret xai pe npoa^wvel rdde * 
yij^vwaxe zdv&pwTreia fxij aifieiv a^av, 

158 

ifTjpivrj 
rd<pov rixvoiQ iizwQe toU re&VTjxoatv 

159 

w. ^ebg fikv ahiav <p6et ^porolQ^ 
irav xaxwaat dwpa TrapTrfjdTjv Mkjj. TdvraXoQ Xiyei ^aneipw . . ^lBrjQ re . . ipmuat (i^Xwv^ ndv i^ ip^Z" 
Bet (sic G g 1 r V w, ipix^eov D h i) mSov€. Plot. de exil. c 10 
p. 608 A r/ irap ^ nXareta X^pa npbi rbv dXunov fi^ov; obx dxouetQ 
rou TavrdXou Xeyovroc iv r^ rpay<p8eqL ^aneipm . . x^pov€^ eha 
fier* dkeyov kirfOvroQ ^Bu/ibff 8e noB^ dfJubQ obpav& . . dyav€, Plot 
com princip. esse philosophandam c. 3 p. 778B omisso poetae et 
fab. Domine 3ane(pw . . ^^povt, 

158 Hesych. inwCeev inexaB^a&eu roec <ioeg, AlaxuXoQ 
Neofy pzra^opexwQ ^kfefuvyj {k^pevrj Mnsnras) . . InwZe . . re^ 
V7jx6aev€. 

169 Plat. Reip. II p. 880 A (indeqne Euseb. Pr. Ev. XIII 
p. 648 C) ob8* oS, ^Q AiaxtAoc Xeyee, iareov dxoueev roug viooc 
8re ^Bebc , . BiXjjt , dXA* idv re^ noe^ iv oeQ raura rd la/ifieiia 167 y. 1 o6pibg 8k nornoq pro Bofjtbq 8i noB* dpJbq Porson. — 
Pro odpavf Ttupwv dvw Aeschylom obpav^ xP^f'^^^ ^^ dedisse poto. 

168 Hesychxi interpretationem verbi ineoCtev falsam esse monnit 
Famr ineoUtv ab interiectione & dedncens. Gfir. dtj^fiSg et SUeg Enm. 
124. ixipU d. verbo Sueoi^w Nanck (cfr. Bergk Herm. XVni p. 487), 
lirA»C«, imperativnm esse ratns, Hermann. FABULARUM FRA6MENTA. 55S 

160 

xac 86/iooQ ^AfiipiovaQ 
xaTatSaX(oa<o mpfdpotatv (^aazpaitaS^. 

161 

/iSvoQ Sewv yap OdyaroQ od dwpwv ipf,' 
odd* av rt docov odd* imoTtivSatv dvoiQ^ 
odd^ iart fiwfidQ oddk Ttatavl^eraf 
povoo dk nei9io datpovwv dnoazazet. tvsare^ rd r^c Neofiijg nd^ xrL Omisso poetae et iiabiilae nomine 
aifeniiit fragmentum Plat de andiend. poet. c 17 p. 17 B, de oom* 
nran. sent c. 14 p. 1066 E et Stob. Flor. II 7. 

160 Aristoph. Av. 1247 ip' olaB^ Zrt ZeoQ el fie Xon^t 
nipa peXaBpa fxkv abroo >xa2 SofiooQ . . mp^dpoeatv olermQ^^ 
schol. xal SopooQ *AiifiovoQ] ix Neofir^Q Ala^uXou, i^epptTtrae (ivip^ 
pafrcae Hermann) dk rd ^Apu^eovoQ (8e r aixfeovoQ cod.) ix povep^ 
8ea/Q (napqt8e'aQ Hermann). Verba Sp* ota&' Zre ZeuQ ex Soph* 
Ant V. 2 snmpta snnt 

161 Stob. Flor. 118, 1 Aia^OXou Neo^Q (eclogam ezhibet 
S, om. MA) ^pdvoQ . . ip^ oor^ av . . ouv* ineaidv8(ov vooTq^ ob 
^poQ iariv ob8k naewviZerae . . dnoarareU, Scbol. Hom. I 158 
(Enstath. II. p. 774, 3) Iv ob8epe^ noXee %8ou fitofiSQ iartv. Ala}[(H 
XoQ ff^aiv 9p6voQ . . ipf^ ob8' av . . od8' imaniv^eov XdfiotQ oM* 
iare fieopbQ ob8k nmeoveZerat^, Yersum primnm affert Aristoph* 
Ban. 1892, nbi schol. rec (ad v. 1386) rh 8' £^q ix Ne6fitjQ 
Alaj^uXou^ et sine fab. nom. schol. Soph. El. 139 (it/i6voQ j^ 
Beatv . . ip^t) et Suid. v. ^avarwv, v. povoQ fiewv (^fwvoQ Bemv 160 y. 2 airzoX^ nt ez comici parodia profectmn abied et darpa- 
naU snpplevi. — Utmm prima perscna xarai^akwcm servanda an xa- 
rat^Xwate reponendnm sit, parum liquet 

161 y. 2 dfvo<( pro ^aoXq (Xdfioti) Dobree. Cfr. Anecd. Bekk. 
p. 406) 9 dvot^ dvrl ro5 dv6ott. 0p6vt)[oq, — y. 8 naiavKerai pr» 
natmy(Urat Dindort 

Aeschylns ed. WecUeia. 86 554 AESGHTLI 

162. 183 

ol Zijui^ ^TT^^i ^^ *^^* ^ldatou nifov 
dibQ narpipoo PotpdQ ier^ iv al9ipt 
xoSttw oftv i&T7jXov alfjta datpSuofu. 

♦ »»#*♦ 

* * * HhruXou 'Idaiav dui 
j(p6va 

164 

Philostr. V. Apoll. IV 16 idXdL au^ £^^ 'ATtoXXmvte^ aofoiQ y^ 
ftpbc aofouQ incr^SetOf ubi Morellns >senarias iambicus ex Aeschyli 
Nioba, aotpdtz iart ydp Ttpdg aofobg intn^deta, Pradentibas affi- 
nia inter se pleraqaec Quae unde sumpserit ignotum. Hinc tri- 

Bdvaroe , . ipf^)^ v. myxotvoQ (MpSvoc ^ewv fe . . ipf^)^ sine 
poetae et fab. nom. schol. £ur. Alc. 55 (jwvoq ybp ^ewv . . i/o^, 
^etuv ybp Bewv A, /iSvog yhp ^ewv B). Huc fortasse spectat 
Eustath. de captiv. Thessal. p. 504 ed. Bonn. /jLaxaptZovTee . . 
rbv Odvarov xard, roug dnb FaSetptjjv^ nap" otQ 6 ^AtSi^Q ixrsrf- 
fijyTo, el pij pr^SepJav /fly?«v olSe Bdvarog xard. rbv rpaytpSdv. 

162 Plat. Reip. III p. 391 E na^ yhp iaurw auyyvtupijv i$et 
xoLxtp ovrt netaBeiQ wq dpa rotaura npdrrouai re xaX enparrov -^oi 
beSiv . . Satp6vwv€, Ex Aeschyli Nioba v. 2sq. otQ iv ISattp rai- 
ytp . . fiwpoc iart affert Strabo (vide fr. 158). Cfr. Lucian. exc 
Demosth. 13 yoI. III p. 501 rwv jju^wv Zaat Zijvb^ i}jug xal Bewy 
dy/^ianopoty ^atv 6 rpaytxog. Vocem dfitanopot praeterea respi- 
ciunt Phot. lex. p. 6, 7 sive Anecd. Bekk. p. 332, 25 dfiianopof 
iyyuQ yevouc Svreg^ Philo lud. vol. II p. 124 et p. 338, Synesius 
Dion. p. 5lC, Damascius in Phot. Bibl. p. 336 b 19, p. 350 a 9, 
p. 838 a 16, Suid. v. djiianopoq et noXu^xoog, Eustath. Opusc. 
p. 357, 27. 

163 Vide fr. 158. 163 Zinokov 'Idaiau x^6va Bothe. FABULARUM FBAGlfENTA. 555 

buit Aeschylo a^ aofpolai Ttpbg co^pwQ \ ian xijdsia Hermaiin 
opnsc. III p. 49. Atqne xi^de{a ex Aeschylo commemoratar in 
Anecd. Barocc. in Mns. Philol. Gantabr. II p. 114 xi^&i ^ int' 
/dfifipeuaeg Ttap* Ala^oXip, 

165 
166 

xdxaka 

167 

xparaUewQ (?) 

SANTPIAI. 

Schol. Eum. 26 vSi/ tprjdiv iu Ilapvaa^ ehat ra arard 
IJevMa^ h dh TatQ SavTplaiq iu KiSaipwui. Elmsley (ad ar- 
gmn. Baccharum Euripidis) refert ad Aeschyli Xantrias Philo- 
str. Imag. I 18 xal fjSe aot ij iidTrj x^F^^^ xuvatxwv Ipyov ix 
Atovoaoo fiiYa (trimetrum /a/^a^ yovatxwv ix Atwvoaoo /liya 
agnovisse sibi videtur MSchmidt Zeitschr. f. Altertw. 1856 
p. 364), Ttimwxe dk rbv IlevHa dnoaetaapLevrj rauQ fidx^atQ 
iv eidet XiovroQj cS dk xai ^uiuouat zh ^•ijpafia^ f^V^P ixetvrj 
(1. ixeivoo) xou ddeX^al pyjtpoQ^ cS fiiv dizopprjyvbaat r&Q 
Xelpaq^ 9/ Si imanwaa rhv t/tbv t^q /afr^C Ct ^avxpiaQ in- 
tellegit disceptrices (Penthei). Cfr. supra ad Bacchas. 

At ex recta Musgravii interpretatione ^dvzptat sunt >mu- 
lieres lanificaec et SavTpiag Boeckh. Gr. trag. princ. c. III 

165 Hesych. ^/lop/Q' xev^, iarepijfiivij, Ala^o^Q Ne6fy. 
Cfr. Phot. lex. p. 70, 11 et Hesych. ^fiopos* dfwepoQ, 

* . 166 Hesych. xdxaAa' re/^j;. Ala^oXog Nto^. Phot. lex. 
p. 125, 4 xdxaXov reTxoQ. 

167 Hesych. xparaihwv {xparatXewQ Schow)* if Ned^ 
(AlaxoXog Neofy MSchmidt). 

36* 556 AESCHTU 

moiiiut esse MinyeKdes, quae >iDtus intempestiYa turbantes 
fefita Minerva ant dneunt lanas aut stamina pollice versantc 
(Ovid. Met. IV 32sqq., Aelian v. h. III 42 xai ai twv Botm- 
Twv dh &Q hl^twTaTa e/jLdv7jaavy xdt ij Tpaytpdia Poqi, fiSvag 
di dfrjvtdaat t^q j^opelaQ tuottjq XiYooat too Jtovuaoo tolq 
Mtvuoo duyaTipaQ AeoxlTnnjv xut lipahnnjv xai ^Alxil^dijv xrLy 
Ant. Lib. 10, Plut. Qu. Gr. 38). Verba Aeliani de Miny- 
eldibus narrantis: kvTaudd Tot xdi nd^oQ elpYdaavTo i$(o 
KtltatpwvoQ^ oh peiov tou iv Kidaiptovt videntur ad fabulam 
Aeschyli spectare, in qua puellae Junoni deditae (ln69ouv 
TobQ r^fiiTaQ) — haec dea in Xantriis partes habebat fr. 168 
— exemplo mulierum in Cithaerone bacchantium et Penthei 
casu monerentur. Fritzsche, ut olim Boeckh, hanc fabulam 
satyricam fuisse et ex fr. 168 et ex fr. 171 efficit. Ncque 
absonum fuerit, ut Lycurgus drama fuit satyricum Lycurgeae 
tetralogiae, ita hanc satyricam fabulam tetralogiae ad Bac- 
chas Thebanas pertinenti tribuere. — Ad hanc fabulam Butler 
refert fr. 382, Hartung fr. 330, eandem ac Penthea fabulam 
esse ratus. Vide etiam ad fr. 359. 

168 

dpeaatYdvotm 
vup^atQ xpjjvtdaiv xudpalat i^edtatv ii^eipat 
^lvdj^oo ^Apyelou iroTapou Ttaunv fitodwpoiQ 168 Aristoph. Ran. 1344 Nup^ae Speaafjrovoe^ schol. ix t&v 
SavTpttov Ahj[uXou (sic RV, ceteri EbpmiBou\ ^rjalv ^AaxXijnedSijQ' 
ehpe 8k AB^aev Iv Ttve twv 8eaBivTeov {Sea^reodivrcjv adToypdfo^v 
Dobree) T^vdfjL^ae dpeaeyoveae (dpeaeyoveoe V) ^edeatv iyeipeo^ Ivd' 
Xoo ^Apyeeou bnb noTo/iou naeal fieoSebpotQ*. His adroovit yalcke<- 
naer Diatrib. p. 11 Plat. rei publ. II p. 381 D (quem locnm repetit 168 y. Isq. dpBaatfSvotat ¥6pt^patQ jepnivuietv Meineke. Y. 2 «#- 
dpatct Dindorf. FABULARUM FRA6MENTA. 557 160 

iATIS/t) Ix fcodwu d' iva^ 

bmpj^eTat tmapayjutb^ el^ axpou xdpa^ 
xiuTTjpa kiaofjQj axopTtioo fiiXoQ XiYm. 1 
I 1 170 

xdfiaxei neuxiji ol nuplfXexrot 

171 

8tQ ouTS nepft^ ijXiou npoadipxetat 
oot' darepwTrbv Sppa AijKpaQ xdpijQ 

» 
Euseb. Praep. Ev. 13, 8 p. 645 G) fja^dk IJpwTewg xal Bextiog 
xaTO/fpeudiaBw fi^det^ fUjS^ iv tocq dXXoeg mei^fiaaaf elaa^firw 
^Bpoof ijXXoewfievTfv wg lipeeav d^feepooaav lihdyoo ^Apyeloo fforo» 
/ioD iiaxaX fieoBeopoegt. Accessit Diogen. Epist 34, 2 p. 248 r&¥ 
rpaYeiiSonoewv oTreveg Tlpav re n^v ^ebg napdxoeTtv fyaaav elg 
eipeeav fieTapop^wBeTaav ToeouTov fieou a^^pa dvaXaJhev 3v6fi^atQ 
xpijvaeaev xuSpaTg BeaTQ dye/pouaav Ivd^ou 'Apye/aeg mTapou meahf 
fieo8wpoeC' Cfr. Paus. VIII 6, 6 6 d^ ^lva^og i^' Zaov fikv npoetae 
xaTd T^v oSbv Tijv 8ed tou opoug^ touto ioTev ^Apyeioeg xa\ Mav^ 
Ttveuaev 8pog T^g )[<opag, dnooTpiijfag Sk ix T^g bSou tS ZSwp Sth 
Tijg 'ApyelaQ ijSif tS dnb toutou xaTeeae xoH inl TouTti» rbv ^lvaj^ov 
aXXoe Te xat Ala^uXog noTapbv xaXouaev 'ApyeTov. 

169 Phot lex. p. 326, 22 et' Snid. v. SxTeoTtouv Kparevog 
Bp^TToeg* 9dxT(bnouv dveyeepeeQt dvTl tou axopneov napotfxia yhp 
-^axopneov \SxTwnouv\ dveyeepeeg^, iv Sk Toeg Alaj^uXou SavTplatg fj 
Auaaa intBetdCouaa TaTg ^dx^atg tpffaiv »ix . , xivTfjfui yXwaaif^ . • 

170 Poll. 10, 117 Tag fiivToe XapndSag xoi xdfmxag elpi^xev 
iv SavTpiaeg Ala^ifXog ^xdfiaxeg . . nupi^XexToet. 

171 Galen. vol. 17, 1 p. 880 inl Sk ra/v dxTivwv abTwv Soxei 
j^fD^a&au Ttp T^g nifju^tyog dvopoTe 2t)foxX^g iv KoX^oeg . . ohw 
xal Alax^Xog i$ dvTeaiatg (iv SavTpiatg r^dtc Bentley, iv AlTvaiatg 169 y. 8 Xuaaifg pro yXtocaijg Lobeck ad Soph. Ai. 60 p. 103*. 
171 y. 2 dartpanedv Sfifia pro daripwy arSfia Bentlej. 558 AESCHYLI 

Ad Minyeldas . in vespertiliones conversas haec refert 
Fritzsche in Aristoph. Ran. 415. 

172 

Twvde fiouXeuuQ n6vwy{7) 

o/Jinori\ 

De hac secunda tetralogiae Oedipodeae fabula vide 
supra ad Laium, de mysteriis in ea profanatis ad ^lepeia^. 
Fr. 173, quod Oedipo tribuit Valckenaer (cfr. Ulrichs Reisen 
und Forschungen in Griechenland I p. 155, Schneidewin Phi- 
loL ni p. 352), ad nuntii narrationem sub finem Laii fabulae 
ponendam referri debet. (Ad hanc fabulam pertinuisse putat 
fr. 303, 337, 401 Hartung, 376 Butler. Vide etiam ad fr. 
364 et 386). 

173 

(Jinetr^y iTr^fieu ttjq idoH rpojiyjiaTov 

i&' Gataker) oire . . oSr' darepwv ardpa Aijr^c x6pi^€, Phot 
lex. p. 409, 10 nefjL^e^ (nep^e$ cod.)* mo^. Ala^uh>Q Bavrpiiug 
M rwv dxrevwv. 

172 Etym. M. p. 696, 40 od povov dk dnb fiapur6vou yiveroLi 
ek I napwvupov^ otov nXavrjnjQ nkdvijrtQ^ dXXik xol dnb d$ur6voUj 
ohv fiouXeur^g fiouXeuriQ^ otov ^ratvde • • n6va}V€ iv raig Savrpiatg, 
Ad Aescbylum rettulit Stanley. Sed cum Savrpiag etiam Plato 
comicus scripserit, dubiam utrius poetae fabula intellegatur. 

173 Schol. Sopb. Oed. R. 738 mpl dauXida ^a\ r^v axtarijv 
686v' b Sk AlaxOXog nep\ UorviaQ ourwg ^inea^pev ijhr^etpjev G) 173 Pro inehjfitv Brunck iir^/vck, Schneidewin Arccr' iicffiev, 
Yocabiilam ofhwg non verbis poetae adscribendum esse, quibns adscrip- 
sit Valckenaer, intgflegitar ex eis quae schol. addit: rtvkg Sk n^v ^ao- 
ilda *Avazplda Xiyooatv o5rat 'iKpiccav xxkx, — y^i 8pot£ pro r^c bdou 
Hartong. FABULARUM FRAGMENTA. 559 

aj^tin^Q xeh69ou rpiodov^ iv&a aufifioiiQ 
rpmv xeXeu&wv lloTvtddwv ^fieifiofisv, 

OnAQN KPIII2. 

Axgnmentum fabulae ad certamen inter Aiacem et 
XJIixem de Achillis mortui armis ortum spectabat. Gfir. sn- 
pra ad Bpf^aaaQ et GRobert Bild und Lied p. 221. (Hoc 
certamen partem Opjjaawv fabulae faisse putat Hartung). 
£x Troianis chorum compositum fuisse Welcker putabat, ex 
Nereidibus (cfr. fr. 174) Hermann, ex Graecis choro a iudi- 
cibus Nereidibus ut in Eum. fabula distincto EAJAhrens. 
Ad hanc fabulam fr. 350 refert Em. Schneider. 

174 

deanotva nevx^xovra Nijpi^wv xopdv 

175 

(^AI^ iXX^ ^AvTocXetaQ iaaov ^i&e ZlaofOQ^ 

r^c a^Q Xbyw roi pTjrpdQ^ ^ a* ixelvaxo, 
VerbahaecAiacemUIixidiceremonuitButler. Gfr. Ov.Met 
Xin 31 sq. Aiaci etiam quae sequuntur (176 et 177) tribui solent. 

ri^C ^oo rpo^fjXarov . . ^fieefiofievt, Ad Glaucum Potniensem retta- 
lerat hoc fr. cum Spanhemio HermaDn (cfr. Bernhardy Berl. Jahrb. 
1828 I p. 237 sqq.). 

174 Aristoph. Ach. 883 Ttpiafieepa rtevri^xovra Kmn^dwv xopav^ 
schoL 6 arixoQ dnb Spdparoc Aia^6Xou ^OnXwv xpiaewQ oSrwQ ini' 
yejfMifLiuevou ^ iv w intxaketrai rdc NvjpetdaQ riQ i$eX9ouaaQ xpcvtu 
"npbQ r^v Oertv Xiywv ^Sianotva . . xopdvt. 

176 Schol. Soph. Ai. 190 rbv 8e *OSuaaia Stau^ou auv^BwQ 
ffr^\ ZofoxlriQ xaX iv 2uvSehtvtp . . xa\ Ala^^uXoQ iv "OnXwv xpiaet 
^dXX^ • iyeivarot, 

174 /o/M^v Ald., nnde /o/ood Yalckenaer. — Addit ixfia^t ex 
Aristophane WH van de Sande Bakhnyzen de parodia in Aristoph. 
com. p. 24. 560 AESCHTU 

176 

Ania Yap ian ri^g dhi9slaQ eTnj. 

m 

Tt yap taXbv ^v fiiorov Sc Mnac fipet; 

178 

](ii/doyTa 

OITOAOrOI. 

Phot. lex. p. 353, 15 60x0X6^0^' nap* ^Emkixq}^ xai 
dpdfia Ala^uXou ^OazoXoyoi, ^OaroXoj^ouQ intellegebat S.Petitas 
Misc. Vn 13 mendicos cenas proconun Penelopae circum- 
sedentes, cum fragmenta fabulae Hom. Od. 18, 394 sqq. et 
20, 299 sqq. in meraoriam revocent. Hunc secutus Welcker 
Tril. p. 452 sqq., Nachtrag p. 161 sqq., Trag. p. 29 trilogiam 
ex fabulis ^OaroX^yot^ Zovdetnyot (fabula falso ex Ari$toph. 
Geryt versu apud Athen. VIII 365 B allato sumpta) , /Z^^ye- 
XoTOj componebat. At daToXoyotjQ homines esse mortuorum 
ossa coUigentes Stanley censuit et Nitzsch Sagenpoes. d. Gr. 

176 Stob. flor. 11, 8 AlaxuXou '^OnXwv xpeaemg (fabulae no- 
men om. L) ^dnXa . . IVn^c. Gfr. Eur. Phoen. 469 dnXous 6 /alh 
^oc T^C dXT^&eeoQ e^u, 

177 Stob. flor. 121, 33 Alaj^uXog iv ''OnXwv xpeaee ir/. . 
Jjeov Sg ^epeet, 

178 Etym. Gud. p. 667, 85 j^Xt^SovTo^ Z^'^V^* awpi^Sov, dijXm 
nX^Bouc ep^aaev. Ala^uXoQ "OnXwv xpiaet (0 nXouxpeaee cod.) kox 
XepeSovra {xe^^Xn^ora Hermann, xal ^Xn^Sovra HLAhrens fieitr. z. 
griech. und lat. Etym. I p. 184 sq.) dvrl rou nXv^&uvovra^ p. 667, 
42 xal ^XeSovra dvre rou nXijMvovra. Cfr. Hesych. ;(f^Wv /w- 
Sijv^ awpijSoVy nXi^fiuovra, 177 fiioTO¥ pro fiiov Stanley. Nauck C7V ^ fiiog Adieas ^ipot cL 
Men. mon. 291 xaldv rd ^vfjnBw oJq f^fiptv t6 C^v ^ipee. FABULARUM FRA6MENTA. 561 

p. 596 sqq. demonstravit. Itaque Hennanno (opusc. III p. 40) 
hanc fabulam satyricam fuisse ex fr. 180 (ndpdvTjii) cum 
aliis efficienti recte oblocuti sunt Welcker et Nitzsch. Hic 
II/jyeXdTniv alteram, ' Oaroif^Youg tertiam trilogiae fabulam, 
chorum autem tertiae fabulae propinquos occisorum procorum 
fnisse, quibus caedem procorum Ulixes iustam probaret fr. 
1 79 et 1 80, non sine probabilitate coniecit. Praeter illam tri- 
logiam Welcker alteram ad Ulixem pertinuisse putavit, cuius 
primam cum antea Palamedem fuisse suspicatus esset, post- 
remo ignorabat, secundam ferebat Vuyaj^wyouQ ^ tertiam 
^Oduaaia ixav&oTrAr^^ra ex fr. 275 tcmere fictam. Droysen 
' OazoXdyouQ et flijveXoTtrjv eandem fabulam habuit, quamquam 
utraque in catalogo nominatur, et trilogiam ex fabulis 0pu- 
jiat^ WuyaywYoi^ IT:f}ueXd7n] sive ^OazoXojoi componit. Non 
sine probabilitate videntur fabulae Vuyarioyoi^ IlTjveXoTnj^ ^Oaro' 
kiyoi ad eandem trilogiam referri posse Ulixis fata complexam. 
Argumentum primae fabulae ex Necyia Homerica, in qua 
Tiresias Ulixi futura fata et interitus modum vaticinatur, re- 
petitum esse iam Valckenaer Diatr. p. 286 ex fr. 275 collato 
cum Hom. X 121 — 137 coUegit. IlTjveXoTrri agnitionem 
Ulixis uxorisque et ut videtur caedem procorum proponebat, 
in 'OawXoyoiQ Ulixi res erat cum propinquis procorum ad 
exemplum Eupithis Homerici {w 422 sqq.) sanguinis poenas 
ab Ulixe expetentibus. Cfr. etiam Crusius N. Rhein. Mus. 
vol. 37 p. 310, JOSchmidt Ulix. Posth. p. 44. — Ad 'Oazo- 
XofouQ fr. 367 pertinuisse suspicatur Dindorf, fr. 435 Mekler. 

179. 180 

<^OJri'i;.} S8' iaviv Sq hot' dfx^' ipol fiiXoQ 
yeXanoTZOioVj riju xdxoafxov oupdurjv^ 

179 Athen. I p. 170 (ex eoque Eustath. Od. p. 1626, 28) 
Ala^uXoQ youv drrpeTtwQ nou napdyee peBuovraQ roug "EXXsjvac 179 y. 1 od* l<rr* ixttifOQ Jacobs. — V. 4 parttd^* Schneidewin. 562 A£8CHYLI 

ippvjftv odi* ^fjtapxtv' Jrspc d^ ip^ xapq. 

izXrfjfzia^ iuaodpiaev darpaxoopivyi 

][wp\q popijpibv Teo][iwif ityiooa^ i/ioL 5 

Edp6pa](0Q odt aXXoQ oddkv ^aaou . . 

SfiptC IffiptapobQ odx ivoumooQ ifioi 

^y ptku yap a'jT{p oxoTtoQ dei Todpdv xdpa^ 

Tod d* hyxokyiToo xoaadfitoQ iauv axonbq 

exTepwv ijpwaa yeip iipiexo. 5 

(1. ^ipwaq^ cfr. Atben. X p. 428 F), wQ xaX rdc dpida^ dUi^Xocc mpt- 

xaTaxvuvat. Xeyet fouv 38S* . . fwpaptov . . ifioet. Schol. et Tzetz. 

in Lycophr. 778 nap* Ala^^uXtp ipaiveToi TtQ Tbv VSoaaea n;^^ 

daTpdx^. Poll. II 223 fj 8k Tpaytpdea Ti}v dpJda obpdvijv ixdXeaev 

(cfr. Eustath. opusc. p. 296, 51 Saa xa} oupdvatQ^ eawt &v ^ Tpa^ 

ytpdia) et X 44 (quae repetunt grammaticus in Anecd. Paris. IV 

p. 12, 14 et schol. Hermog. in Rhet VII p. 735 sive Anecd. Oxoa. 

IV p. 60) xal dpJg^ 9jv I!o<poxXiJQ iv UavSwp^ ivoupijl^pav xaXet xat 

AlayuXoQ obpdvi^v. Cfr. Anonymus nepl notr^pdTwv in Hercul. vol. 

coll. alt. IV f. 192 Tou 8k T^v xd^jto^afiov oupdvijv eppt(jf^v to 

nep\ T^v xe^a^v tou *08uaaewQ dpuSa auvTeTpt^&at. Haec quae ad 

Argivos Valesius ad Harpocr. p. 135 et Boeckh Graec. trag. princ. 

p. 30, ad KafieipouQ Butler rettulerat, ad VoToXd^ouQ pertinere 

vidit Welcker. Simillimos Sopboclis versus ex A^^atwv (jooXXdyw 

9) auvSetnvtp sumptos (fr. 140 N.) subicit Athenaeus hos: 

dXX* dp^l ^upijj Tijv xdxoapov oupdviiv 

eppttpev ou8* ^papTe' nep\ 8* ipxp xdpq. 

xaTdyvuTat Tb TeuyoQ ob pjupou nveov 

iSetpaToufiiiv {^Svifiovoufiev Weil) S^ ob ^ihjQ dafii^Q Zito. 

180 Athen. XV p. 667 C xax AiayuXoQ 8' kv VoToXoyotQ dy- 

xuX}i^TobQ Xeyet xorcdfiouQ 8td toutwv * »Ebpupa^oQ . . aiveaiooQ 180 V. 1 o^Tog dXXoi (malim olroq adrdg) Hermann, od jrdp SXXo^ 
Meineke. — ijoaopa^ Musnms, ii<ra6ywq Nauck, ^^eaov aS EaibeL — 
y. 2 iuataioug pro aiuBoioug Porson. — V. 3 ffxondg pro x^rrafioQ Do- 
bree. — xoiffibv pro rou /uv Petitus. — V. 48q. rolg S* djrxuXijrot^ 
xocedfiotq iitiaxona Saauȴ ifiwy iffiibca )[9ip i^itro Dobree, fort rou 
6* djrxuXTjroifq xotredfiouq ini«rx6nwg dxourica<y* ^fi&ca /tJ/9 i^ro. FABULARUM FRAGMlia^TA. 563 nAAAMHAH}:. 

In catalogo non commemoratur. De argumento fabulae 
cfr. Welcker Tril. p. 466 sqq. (v. supra ad ^OoToXdyooQ^ 
JOSchmidt Ulix. Posthom. p. 49. (Hanc fabulam et /7/oo- 
TTOfinouQ eandem fuisse hariolatur Hartung). Schol Prom. 
473 TouTwv (ratiocinationis ortus et occasus astrorum) Ti/v 
eBpeaiv xdi IlaiatifjdTj npooTjijfev^ lawQ dk xdxelv<p (fort xot- 
vwytp) npopTjdetoQ, Prom. 475—477 ex Palamede in Prom. 
iUatos esse opinatur Kiehl. Ad hanc fabulam refert Blom* 
field versus apud Stob. Ecl. 1 prooem. coroll. \ a versibus 
Prom. 470 — 475 subiectos: 

eTtetza Tcdarjq ^EiiddoQ xai ^u/JLfid^wv 
piov 8t(pxrja'* ovza nph netpijppivov 
^Tjpaiv if Spoiov, Tcp&Ta pev tov ndvao^ov 
dptl^pov TjZprjx^ [l^Oj^ov aoiptapdTa»v\ 

Cfr. Plat. Reip. VII 522 D TtayxiXotov o5v^ ^9>V^y aTpa- 
TTjybv ^Afapipvova iv toiq Tpay(pdiatQ UaXaprjdTjQ ixd" 
aroTe dmipaivet. Jj oux iwev^jjxaQ fnt frjdiv kpt^pbv e(h 
pwv TdQ Te Td^etQ T(p OTpaToizidip xaxatrn^aat iv *Iki(p aror 
i^aptdp^aat vauQ Te xoLi ToXXa ndvTa^ diQ npd too dvaptS'- 
ptijTwv SvTwv xdi Tou ^AyapipvovoQ ^ qjq iotxev^ oid* SaouQ 
7t68aQ thj^ev tldoToQ^ eHnep dptdpetv pij iniaraxo\ Similia 
ludit Aristides vol. II p. 340. Recentioris cuiusdam poe- 
tae, fortasse Astydamantis minoris, Palamedi fabulae eos 
versus tribuit Wagner. ipjo{ . . abTip xdTTafioQ del tou pev xdpa . . i^/eroc, XI p. 782 £ 
ivreuSev vooupev touq nap^ Ahrx^Xif^ dyxuhjTouQ xoTrdfiouQ, 
Enstath. II. p. 344, 24 ouq Sij xoTrdfiouQ dyxuhjTouQ Al(rj[uXoQ 
£^9 schol. Aristoph. Pac. 1244 xal dyxuhjTouQ Ihyov xoTrd- 
fiouQ, 564 AESCHTLI 

181 

(/lAA,y xa} Ta^idp^aq ^&kazovTdpj^aQ aTpanp 
tta^a^ alTou S* eldhat dtwptaa 
aptara^ delnua d6pna 9' aipelafiac Tpha. 

182 

TtuoQ xaTixTaq ivexa naW iphv fiidfiijg; 
Nauplii ea verba esse putant Butler et Vater in Eur. 
Rhes. p. 233, Ulixis Palamedi consilium Telemachi interiiciendi 
exprobranti Welcker. 

Aristophanes grammaticus in argum. Eur. Bacch. Jtd- 
uuat)Q d7To{^e<oi^etQ pij ^oolopivou flevlHwQ ra opyta adToo 
dyaXapfidyetv elQ pavtav d^^aj^wv tolq t^q pTjTpoQ ddel^dq 
ijvdyxaae IlevtHa dtaandaat. i) pudozotta xeaat nap* Ala^uX(p 
iv nev9el Cfr. supra ad Bacchas et Xantrias. (Xantrias 

181 Athen. I p. 11 D 0eX:^fi<ov de ^aev 5u Tpo^alg Texrap^ 
atv i^poiVTO ot naKatoi , . eart 8^ ^ Taqtg xal nap* Ala^oXtp to/v 
dvopj&Twv iv otg [laAafii^dfjQ nenotrjTat Xeytov ^xal Ta^tdp^aQ xae 
OTpardpj^aQ xal ixarovTdp^ag era^a . . 86pna 8* alpeea&ae TpeTa^, 
Inde sua bausit Eustath II. p. 242. 22, p. 1358, 4, Od. p. 1432. 5, 
p. 1791, 42, p. 1833, 4. Versum tertium ex Aeschylo afferunt schol. 
11. B. 308 in Anecd. Par. III p. 7, 15 et p. 154. 6, schol. B 381, 
schol. y9 20, Etym. Gud. p. 159, 19, quibus locis vel 86pna 9' (vel 
etiam 86pna) ^epeta&ae^ omisso vocabulo rpefa, vel 86pna B' af- 
peeaBae Tpea exhibetur. Gfr. Phrynich. Bekk. p. 23, 23 b 8k Alaj^tn 
koQ Tpeig (scil. rpo^dg) oI8ev^ d^ekwv t^v 8eeehvfjv, 

182 Schol. Hom. J 319 ixxav . . iv XP^^^^ SpaTat^ATTtxotg . . 
Alaj^uXoQ 8e nakapyj^j) ^Ttvog . . fiXdjSjjgt, 

181 Y. 1 ;)f^xarovrd^^/ac arpar^ pro xai arpardpx^ ^^^ knaTov- 
rdpxa^ Porson. V. 2 sq. Fort. alrov d^ tlddffn^ 8twpt<ra dptcra xr^. FABULARUM FRAGMENTA. 565 

et Penthemn eiusdem fabulae duo nomiDa esse suspicatur 
Hartung et Kausche 1. 1. p. 174. Vide etiam ad fr. 359). 

183 

Gfr. Eur. Bacch. 837. Bacchi verba esse videntur, sensus 
autem verborum hic: >et cave ne vulnererisc. 

nEPPAIBIdEZ. 

Vide supra ad U&ova, Aut ad hanc fabulam aut ad 
Laium pertinet fr. 354. Praeterea ad hanc fabulam refert 
(fr. 285 Hecker), fr. 327 Hermann, (fr. 394 Hartung). He- 
sych. di^ma' ij /euxij^ Ilsppsfioi (Ueppatfioi Musurus, Ala^o- 
XoQ Ueppaifilatv MSchmidt, cfr. ad fr. 185 et 186). 

184 

TtoH poi xd. itoXXa dwpa xdxpoOhta^ 
Ttoti ^puadvsoxTa xipyupd axofmpaza^ 

His verbis dona nuptialia, quae se daturum Ixion promiserat, 
exigere Deioneum putat OMUller. 

185 

dpYupyjldroi^ 
xipaat XP^^^ aTd/ua npoafiifiXiifjtivotQ 

188 Oalen. vol. XVII p. 880 nsfifft^ . . im Si r^ Jiavidoc S 
ctbrdc fflc^ iv IlpofjLijBet . . xal iv IlevBet ^fjo^* . . ySoE^cc* 

184 Athen. XI p. 499 A Alaxukoc S' iv Ueppatfi{<Tt fffol 
3nou • . axufwfjLarat; Eustath. Od. p. 1776, 22 Alax^Xoc /i^ <n/ip 
vbvu rh axeooQ iv rip ^nou , . axufatfiarat^ 

186 Athen. XI p. 476 C Alax^^s ^' '^ Deppatfilat {neppM* 
fiotQ superscr. at m. rec A, correxit Diodorf) roug lleppatfiohQ 
{nsppefiouc A) itaplanjaiv dvrl Tumjplwv rotc xipaat jjr/^oi/Litvooc 
ith ro(nm ^dpyup^Mrotc . . nf>oafiefihjfUvotQ9 (npofiefiijiiUvoic E). 
Cfr. Enstath. II. p. 917, 13. 566 AESCHYU 

186 
186 a 

£z Etymologici Magni libro Yaticano 1818 edidit RReitzen- 
stein in Ind. lect. hib. Rostoch. 1890 p. 4 Sn Sk xa\ fye&ovTo roo 
alfiaro^ xal dTtenruov Aia^u^og iv ralg Ileppaefitaev {roeg jrpbaXi" 

JJeaev cod.) laropee xal iv rS^ Aatip (ra; nkateo cod., r^ nepi Aatoa 
vel r^ Ao^ep Reitzenstein). Hinc cognoscitor, fr. 354 altemtri 
fabulae tribuendum esse. 

nHNEAonn. 

Ex fr. 187 cognoscitur, fabulam ad Ulixis et Penelopes 
cognitionem spectasse. Vide supra ad 'OaroUfooQ. Ad 
hanc fabulam referendos esse versus apud Stob. Ecl. 1, 8, 
19 servatos 

ohx iari npdaaovzdQ zi po^^Tjpov XaHelv 
d$u ^Aenet yap o ^pdvoq^ ?)Q va Tzdvff bpqi^ 

ad quos referunt lemma edptrrS' mveXon {MeXaviniqj Mus- 
grave) in cod. P ad eclogam 20 adscriptum, suspicatur Wag- 
ner lemma Ala^6?^ou IlrjveAoTrg fuisse ratus. At illud lemma 

cum eis quae in marg. cod. F illic leguntur euptna o con- 
sociat et Euptmdou 'AkoTOj cum Coningtono interpretatur 
Wachsmuth. 

186 Eustath. II. p. 352, 34 dnb rou ^i^BivroQ aioUev xaJt 
dnatoXrj ^everae ^ dndryj xa\ dnoariprjatQ, Ala^uXog 9riB)fi]xey 
dia^pb^ . . dnatohfj^.. Hesych. dnatoXrj* dndrjj^ dnoarepyjaei, Ala^u- 
XoQ Ueppi^r^v (IJeppatfioeg Musurus, IJeppaefieaev Dindorf). Anecd. 
Bekk. p. 419, 12 dnouoXij' dndrjj ^ dnoariprjatq. 186 alxw^ scripsi pro alt/xpoq. alt/xptoi Butler, dxrpwg yel 
olxrp6i FWSchmidt FABULARUM FRAGMENTA. 567 187 

£^0) jBvoQ fjti\f elfiu KpTjQ dp^kaTazov 
Ulixis esse verba cam uxore coUoquentis et initio se 
iinum ex Gretae principibus esse simulantis viderunt Wex in 
Soph. Ant. II p. 80 et Lobeck Pathol elem. I p. 337. Cfr. 
Hom. Od. XIV 199. 

noArAEKTHi:. 

Gommemoratur in catalogo. Vide supra ad AtxruoDhcouQ. 

npoMH0Eri\ 

Excerpt. ex music. hist. supra p. 469 toutj] xal 
apioTOQ zIq Tpay<f}3iau Alaj^uXoq xpiueTai^ Sn eladYei npdawna 
/jLeydXa xoix d$t6/pea. xal uveQ T^drj twv Tpajipdtcav adrq} dta 
fidvwv olxovopouuTat twv Aewv^ xa&dnep ol npop7j9etQ, Aristot. 
Poet. c. 18 1456 a 2 r^ ^i TepaTwdeq olov al re Oopxtdeq 
xai npoprji^eut; {xat o\ ITpopTjdetQ Bergk Philol. XXX p. 679). 
In catalogo commemorantur deapwTTjQ^ Xu6pevoQ^ nup<pdpoQ. 
Harum fabularum Prometheum vinctum exceptum esse Pro- 
metheo soluto, constat ex schol. Prom. 527 h yhp T(p k^Q 

187 Ex Etymologici Magni cod. Vaticano 1818 et cod. Flo- 
rentino RReitzenstein Ind. lect. hib. Rostoch. 1890 p. 5 edidit 
baec <cfr. editi Etymologici M. p. 31, 6): d^&ovearaTov lareov 

Zti Tb dp^iaraTov^ wq nap* Ala^uXw iv rj^ nrjveXonji {iv neXw 
Vat.) ^iyw . . dp^earaTov^ xai r^ alSotearaTov wQ nap* 'AXxfidve 
otov 9atotat xdvBpwnoiaev {auoeae Yat., vaoeaev dvBpwnoeaev Flor.) 
aidoeiarazovt xal Tb d<pBoveazepa xtL (vide ad fr. 72). Cfr. quae 
sub voce alBoeaxaTov cod. Flor. et inedita Etymologici epitoma 
a Simeone grammatico confecta et edit. Etyro. M. p. 31, 6 habct: 
aiSoeiaraTOV ' laziov Zze zb dp^iaraTov wq nap* Ala^uXw iv Tjj 
IlvfveXonjf oeov ^eyw . . dp^iaraTOv^ xa\ zb alSoeiaraTov xal d^Bo- 
viaraTov noo]Texd eare xrl. 568 AESCHYU 

dpdfiau XoBTOi^ 8 Ttapeju^alvei Ala^uXog et schol. v. 538 t^j 
i$^Q dpdpari fuXdrret rouQ XdyouQ. Inde mp^dpov^ ds^rfui' 
TTjv^ Xuopeifop trilogiam effecisse, fabulam autem, quam IJjm- 
pif&ia irupxaia Pollux IX 156 et X 64 nominat, eam saty- 
ricam fuisse, quam cum 0tpei^ IlipaatQy FXauxfp Aeschylus 
coniunxerit (v. Argum. Pers.) et simplici nponrjhiwQ nomine 
inscripserit, coniecit Welcker die Aesch. Tril. Prometheus. 
1824 et Nachtrag 1826. Assenserunt multi ut Hermann opusc. 
Vni p. 156 sqq., ratus illam de perdendo aut servando genere 
humano controversiam (Prom. 247sqq.) in ignifero Prometheo 
agitatain esse, cum antea opusc. IV p. 253 sqq. Welckeri 
opinionem impugnavisset , Nitzsch Sagenpoesie p. 561 sq., 
WVischer tJber die Prometheustragoedien des Aesch. 1859, 
Van de Sande Bakhuyzen de parodia in com. Aristoph. 
p. 89 sq. Contra Westphal Prolegom. ad Aesch. p. 207 sqq. 
et scholio Prom. 94 TtoXuez^* iv Yop rtjj 7tup<pop(p y' pjuptir 
dag fTjae dedeabat adrov et aliis rebus nixus Prometheum 
igniferum tertiam trilogiae fabulam fuisse atque ad Promethei 
cultum in Attica institutum et AapTradodpopiag spectasse 
suspicatus est. EAJAhrens ex fragmentis colligit, tantam 
fuisse Prom. vincti et soluti similitudinem , ut si una doctae 
fuerint tragoediae, taedium non movere non potuerint. Alii 
denique cum Cantero (Nov. lect. VII 21 , cfr. Casaub. de 
satyr. Graec. po. p. 127) censent, nomen flpopyjdeuQ nupfo- 
poQ a nomine IIp. nupxaeuQ non diversum et Prometheum 
igniferum illam fabulam satyricam fiiisse. Cfr. etiam J Caesar 
Zeitschr. f. d. Altertw. 1845 No. 41 et 1846 No. 113, Schoe- 
mann vindiciae Jovis Aesch. opusc III p. 95sqq. et p. 120sqq., 
WVischer, tTber die Prometheustragoedien des Aesch. 1859, 
HKeck in N. Jahrb. f. Philol. 1860 p. 459sqq., WSTeuffel 
tJber d. Aesch. Promethie und Orestie 1861, THMartin, La 
Prom6th6ide. 1875, AKolisch, Der Prom. d. Aesch. 1876. — 
Ad has fabulas fr. 369 refert Hermann. FABULARUM FRAGMENTA. 569 

188 
7roUo7Q ydp iari xipdoQ ij irq^ fiporatif 

189 

npoMHeEri ayomenos. 

Schol. Prom. 527 oSnw fiot Xu&^uat fispoiparar iv xAp 
rq} k(^Q dpdpart Xuerat^ 9 napepfolvei AlaxuXoz* Philodem. 
nep\ edatfi» ed. Gomp. p. 39 Ala^uXoQ iv rw X(uoypiv(^(p np^o- 

/jajdei (bnyd AtbQ ded(ia$aty (Jlpoprji^el, adrbv &7rb 

JibQ dediadat fpTjaivY). Ib. p. 41 8(aa 9)k UpopTjfiebQ od 
^ex)ef^da)c, dXkd. poptddaQ (ir&v lica^ev S^nb AtbQ ehzo^v 
(ebXafieiyal^ai p^ nore (xpelrreo xyaraaxeud^aj] rtQ ff)nka. 
xai rbv (Jlpopi^^ydia Xueadai (iprjatvy Ala^uXoQ S(rt ro X^ytov 
ipij(vuai)v rb Trept 9e(rtdoyQ^ wq ^pe(ia)v e?<(7) rbv i^ abriJQ 
Yev(vyfjMvra xpEir(r^ xaraa(r7jvyat (ryou narpoQ* (89ev 
xydt (^V7jr(q} auvotxt)Zouatv a^brr/yv d(v8pt). In schol. Prom. 
94 TToiueTTj' iv fdip rq» nupipSpw y' puptddaQ ipr}a\ deSia&at 
aurdv Welcker Auopivtp pro nupySptp scribendum esse con- 
iecit. Cfr. Hygin. Poet. astr. II 15 p. 456 Prometheum 
autem in monte Scythiae nomine Caucaso ferrea catena vin- 188 schol. Aristid. p. 501, 17 xal AlaxuXog Sk ev Ilpopii^ec 
deapwrjj ^noiXbTQ , . J3por<uv€ (sic ed. Dind., fiporocQ Frommel). 
Hic versos in Prom. vincto non legitur, cum autem ex Prom. ig- 
nifero versus afferatur aiywv ^' 3nou 8ei xal Xiywv rd xalpia 
(fr. 208), hoc fr. aut ad Igniferum referendum aut Aeschylo abiudi- 
candum videtur. Cfr. Carcini fr. in Stob. flor. 33, 1 itoXkoiQ yhp dv- 
Bpwnotat <pdppjaxov xaxwv aiyr/, pdXtara 8^ ktrcl aw^povoQ rpoTtou. 

189 Antiattic. p. 116, 7 x^P^' '^^ M T^otpyo^pjeva. AIa^6* 
XoQ Ilpopi)^eT. 

Aeschylus cd. Weckleiii. 37 570 AESCHYLl 

xit: quem adUgatum ad trigmta miUia annorum Aetchyhu 
tragoediarum scriptor ait^ et descriptionem tabulae, qua in 
templo Jovis Pelusiotae Promethei liberationem Euanthes 
pinxerat, apud Achillem Tatium de Glit. et Leuc in 8. Vi- 
detur huic fabulae tribuendum esse fr. 206. Cfr. etiam ad 
fr. 312, 369, 370, 379, 381, 431, 441, 487. 190. 19L 192 

(,XO,y ^xo/iev • • * 

TobQ aouQ ddiouQ Touade^ Upo/ai^eu^ 
dea/iou re Ttd&oQ rdd* iitoip6pe\fot. r^ pev iidufwv ][&oudQ EdpiUTnjQ 
pfyav ijd* *AataQ rippoua 0dmy 190. 191 Arrian. Peripl. Pont Eoz. p. 99, 22 ed. Herch. et 
Anonym. Peripl. Ponti Eux. et Maeot in Mttlleri frg. histor. Y 
p. 184 xairoi AUrj^OloQ i¥ npofU}^e7 Xoofjdvip rdy 0dm¥ ipov r^g 
EdpiOTnjQ xal t^q ^AatoQ noter leyooiTi youv (^nap^^ olnip ol T^ravec 
nphQ rbv Upopj^&ea Srt »^xop£y . . eno^opsvoit. ineera xaraXe- 
yooinv Sinjv )[iopav in^X9ov »njj pkv (r^ piv ed.) . . peyav ^ d* (rg 
S* Anon.) *AireaQ . . 0durev (Odatv nortxp6v Anon.)c. Procop. hist. 
Goth. lY 6 vol. II p. 484, 16 tiXXd xa} 6 rpayq^SonothQ Alax^Xo^ 
iv Ilpopj^Bet Tip Aoopevip edduQ dpj^opsvoQ riJQ rpaytpdiaQ r&v no* 
raphv 0datv reppova xaXeT y^Q r^Q re AatnQ xa} r^Q Ebpam^. 
Pro Phasi per errorem ut videtur Tanaim memorat schol. Dionys. 
Per. X p. 828, 23 Aia^u^c 8e iv Upopjij^et hjopivtp xal So^xXr^Q 
iv HxOBatQ Imb rourou (scil. Tavdidoo) StoplZeif^ fijtn rdQ 
Tpte/pouQ. 190 y. Isq. ijxofiev d^Aoog (verbis tou^ 00^ expulsis) Bothe. FABULARUM FRAGMENTA. 571 

fotPtxdneSSv r ipudpdg ttpby 

}[supa 9akda<njQ^ 

j[aixoxipaup6v re nap^ ^Qxtavqi 

XifJOfTjv nayTorpofov AWtdTca^v^ 

fv' 6 TravtdTmjQ ^HXtoQ aht 5 

XpSiT^ dddvazov xdfiardv ^' fTCKwv 

&eppaiQ SdatoQ 

paXaxou npoxoatQ iivanauet 
Partes sunt parodi chori Titanum in initio dramatis 
positae. Ad hos anapaestos pertinuisse fr. 370 suspicatur 
Hermann. 

193 

(JUPOM.y Titanum auboUa^ aocia noatri sanguinis^ 

generata Caelo^ adspidte religatum asperis 
vinctumque eaxis^ navem ut horrisono freto 
noctem paventee timidi adneetunt navitae, 
Satumius me sic infixit Juppiter^ 5 192 Strabo I p. 33 ^Jjfil . . ra fuaij/ifipcviL ndvra AlBumiav 
xaXetaBat rdi npbc wxeavw, fAaprupee Sk rd rotduTa, 8 re yhp 
Aic}[ukoQ iv npofu^fiet T<p kuofuvq} ffjaiv ourm 9^otvtx6nedov . . 
Xifivav . . navTsnonTa/s . . npoxoaxQ r' dvanaiuet^, 

193 Cic. Tusc. II 10, 23 veniat Aeschylus wm poeta eohm^ 
sed etiam Pythagoreua: eic enim accepimue. Quo modo fert apud 
eum Promeiheus dolorem quem excipit ob fwtum Lemniumf . • ad- 
Jixus ad Caucasum didt haec: ^Titanum . . Caucasi^* Ad v. 10 
glossam Phot lex. p. 606, 24, Anecd. Bachm. I p. 390, 13, Soid. 
Tpcrq} fder Tpirj^ if^P9 spectare putat Nauck, ad v. 11 fr. 204 
elacupdaiiaTa refert SchUtz. 192 V. 3 ^^akxoftdpaoyov Hennann, /cUxo<rri/>o]roy Weil. — ^xea" 
vou Wieseler. — V. 4 JHpLififv pro Xi/ufav Dindorf. — ndvTwv rpo^v 
Lobeck. — V. 6 navxdnra^ pro navren&nraq Tyrwhitt, iravrcJ^i^c Din- 
dorf. 

37» 572 AE8CHYLI 

Jovisque numen Muleiberi adacivit manua. 

hoB iUe cuneos fabrica crudeli inserens 

perrupit artua^ qua miser solUrtia 

transverberatus caetrum hoc Furiarum incolo, 

Jam tertio me quoque funesto die 10 

trieti advolatu aduncia Uicerans unguibue 

Jovis sateUea pastu dilaniat fero; 

tum xecore opimo farta et aatiata adfatim 

clanqorem fundit vaatum^ et subUme avolans 

pinnata cauda nostrum adulat sanguinem, 15 

cum vero adesum infiatu renovatum eat iecur^ 

tum rursum taetroa avida ae ad pastus refert. 

Sic hanc custodem maeati cruciatus alo^ 

quae me perenni vivum foedat miseria; 

namque^ ut videtia^ vincUs conatrictua Jovis 20 

arcere nequeo diram vohicrem a pectore, 

Sic me ipse viduus peatia excipio anxiaa^ 

amore mortia terminum anquirena maU; 

sed longe a leto numine aspellor Jovia, 

atque haec vetusta aaecUa glomerata horridia 25 

bictifica cladea noatra infixa eat corpori^ 

e quo liquatae aoUa ardore excidunt 

guttae^ quae aaxa adaidue instiUant Caucaai, 

194 

fTTTcwv Sywv t' ^^e?a xai xaopwv yovaQ 
douQ duzidouXa xai 7idv<op ixdixropa 

194 Plat. Moral. p. 98 C odx dnb ro^r^Q oW auTO/MTwc ne- 
pteofiev oAtwv (twv drjpcwv) xal xpaTou/iev^ dU* 6 Ilpopa^fisif^ 
TooTiariv 6 Xoytapibg oxtcoq ^vnnwv . . 8ouq dvTidwpa . . ix8dxTopam 
xar* Ala^ukov, Idem p. 964 F ^ettnwv,, dyetav , , yovaQt^ wv 6 
A}a}[ukou IIpopjj^euQ Souvac fjplv ^i^aiv ^dvTcSouXa xa\ novwv dy- 
dexTopat, Porphyr. de abst. III 18 ^cTmwv ovwv r' d^ecav . . 
YovdQ€^ WQ Ala^OXog (pr/aiv^ ndvTlhouXa xoX novwv ixdixTopat ^Si" 
pwadfjLevot xal xaTaCeu^avTeg, FABULARUM FRAGMENTA. 573 

195 
196 

(^UPOJI/.y k]^»potj narpoQ poi touto fiXTOTOv tsxuov 

197-200 

(JIPOA/.y ebt^ecau ipne Trjude^ xai TipioTiaza pku 

BopeddaQ Tj^etq npoQ TruouQ^ fv' ehXafiotj 
OTpSfifiou xaTatylZouTa^ pLrj a^ duoLpiidajj 
doa/eipepip ni/Kptyt aooTpitpaQ aipuo}. 195 Plat. Mor. p. 757 E o S* ^Hpaxk^g irepov Bebv Taxpaxa- 
XeT peXXuiV ine zov upvtv aTpea&at zb toSov^ wq AIo^uXoq ^aev 
•dypeus . . l&uvoe fiiXog^. Ad Prometh. sol. rettulit hoc fragmeii- 
tiuii Schtktz. 

196 Plut. Pomp. C. 1 npbg fJofiTV^eov ioexe rouro mSdv b 
"^Pwpmoiv hr^pjoQ thboz i^ dpirfi onep 6 Ala^bkou DpoprjBebQ itpbQ 
rov 'UpaxXea atoBetQ bn abrou xae Xe^tov ^i^Bpou , . rixvovt. 

197 Galen. vol. XYII 1 p. 879 sq. de nomine nepipt^ disse- 
rens (cfr. fr. 1 83) : SoxeT fikv yhp ahr^v ine rijg nvoTJQ Sofox^Q . . 
keYeev . . , Ala^ukog 8k iv npoprjBet Seapmrj} (per errorem pro 
kuop£Vip) *eb&etav ipner^v Sk . . TtvodTaev ebXafiou fipopov . . au- 
arpsipaQ ivw€^ inl dk r^Q ^aveSoQ 6 abroQ ^jjaev iv UpopjjBeT ^i^eo- 
kafiou . . npoa^dkkrj arofxa . . nexpdi . . drpoU (fr. 206). Yersns 
quattnor ebBelav . . a^vw ad Prom. vinctum refert EAJAhrens 
et post Prora. 817 inseri vult Paley. 195 ebBovot pro l&ovot Nauck. 

196 nou rd pro rouro Hermann. 

197 ipxt n7vdff(l), nvodq, ^v^{^)i ^vai(4) restituerunt post HSte- 
phaanm et MSophianum (xvoatg rv') Gasaubonus et Bentley. — Y. 3 

p6ftfiov (vel itrpofiov) pro fipofiov scripsi. 574 AESCHYLI 

inetra S* ^S^iQ d^fiov ivdtxioraxoy 
(9vijTQ}uy &ndvT(ov xat ftXo^evwrarov^ 
rafiiouQ ?w* oSt^ apozpov oSTe yaTopoQ 
Tifxyet dixeiJC apoopav^ iikX^ aSTomopot 
y&ax ipipouat ptoTov d^ovov fipoTOtQ. 
« ♦ « ♦ ♦ 

d?.X' ImtdxTjQ fipwT^peQ eSuopot 2!x69at 

• » ♦ ♦ ♦ 

i}$etQ dk Aq^uofv etQ dTapfiijTov orpaTdv^ 

£i/d' oh pd/TjQ^ adf^ olda^ xat ^oupoQ nep &v 198 Steph. Byz. v. ""Afieoe p. 7, 5 Alax^Xo^ Sk rafieous Sea 
rou r iv Xuofievq) npofOjBet nlnetra 3* ^$et . . rifivee Sexikh^ . . 
^oToTg€, Schol. Hom. N 6 ^APtwv . . rourtHjg Alaj^uXog rafitoug 
^^e, Idem fere Eustath. II. p. 916, 24. 

199 Strab. YII p. 301 xal Ala^uXoQ 8' ipj^cuvee auvrffopwfV 
r«v noa^j f^aag Ttepl rwv £xuBwv ndXX^ . . HxuBaet, Ad Prom. 
sol. rettalit Butler. Cfr. Hesych. v. emdxff ct Hippocr. rtepe di" 
(mv bSdrtov rontov p. 291, 41 de Scythis dicentem: aurol d* 
ia^{ouat xpia i^Bd xal nevouae ydka Tnneov xae InTidxfjv rpwyouae' 
rouro S^ iarl rupbg Tnnwv et ib. 49 de Scythia: xeerae ydip 6r' 
aifratQ rcug dpxroeg xa\ roeg Speae roTg 'Penaeoeaev^ SBev 6 fiopir^g 
nviee. 

200 Strab. IV p. 182 /iera$u ybip rijg Maaaakeag xde teov 
ixfioXwv rou *PoSavou neSeov eare rrjg BaMaaTjg Sei^ov elg kxaxov 
araiSettug^ roaourov Sk xae rijv Sed/ierpov^ xuxXorepkg rb irjr^a* 198 V. 1 Ij^etg pro ij^si Stanley, 2?«« Meineke. V. 2 ^yTjr&v 
BQpplevit Heath, dvdp&v Holstenius, Zxu^wv yalckenaer, fiporw» Her- 
maim. — Y. 4 SixtXX ' pro StxiAAijg Holstenius. 

200 V. 2 Fort. ad^* fa&t. — V. 3 JLtfffj^ H Diels. — fiiJiTj ^xXtxeev 
Madvig. — y. 6 <re Zebg olxrepit Meineke, c* otxrtpel leari^p Cobet 
olxrtptt ex Eirchhoffi praecepto scribi solet; sed cfr. Soph. Philol. 1071. 
— V. 7 vi^ pro ve^ihjv H Wolf. — dnepax^v pro bKocj^wv Casaubo- 
nus. — y. 8sq. cb fiaAttfv pro auftfiaXwv Salmasius. — dtwast pro 
&jQw<nt Dobree {dtwaetq Leopardus). FABULAKUM FRAGMENTA. 575 

/£^/i^' ninpwrai xdp at xat fiikyj XtmTy 
ivrau^' ' kXia^at d^ oSuu^ ix yalaQ Xi^ov 
i^eiQ^ int\ naQ Z&p^Q e^« fiaXdaxoQ. 5 

Idtou d^ dfzTj^avouvTa a* b Zebg olxrepet^ 
i^sfiiyju d* If7tepa/Q}u vtfddt j^oyj-uiwv nirpwv 
bnSaxioy 9^aet j(&6u\ otQ hreera ab 
fiaiwu dtwarj jiijLdiwQ Aiyuu arpardv. jcaAe?Ta< 8k AtBwSeQ dnd rou aufifiefit^xoroQ, fiearbv ydp iaze 
AeBwv ^eeponhjBwVy unoTte^uxueav ij^ovrwv obxoeQ &Ypwaztv^ d(p^ 
T^Q S^Bovot vopdi fioax^ifjMa^v elatv . . Sta^epovrwQ 8^ elg rb ne- 
8eov rouTO rb peXapfiopetov xaraup^Cee nveupa ^taiov xdi ipptxw8eQ 
' . Tb pevToe SuaanoXoyvjTov Ala^^uXoQ xarapaBwv 1j nap^ aXkou ia- 
jdctfv elQ fiu&ov i^eToneae* ^ae youv UpopffieuQ nap^ abTtp^ xa^- 
youpevoQ 'BpaxXee roiy 68wv twv dnb Kauxdaou npbQ t&q iaTtep^SoQ 
*^etQ, . pip^ (alii libri nepip]j): v&pihjv 8* unoaj^wv . . yoffuhov 
(deteriores libri aTpoyyuXwv) . . enetTa auptfiaXwv 8jjwaet . . OTpa- 
t6v€. Dionys. H. Ant. Rom. I 41 8i^Xoe 8k tov noXepjov T6v8e roiv 
dp][aewv nov^Twv Ala^^ukoQ iv IJpopji^BeT Xuoydvtp. nsTiotyycat ybp 
aintp 6 npopyjBeuQ *^BpaxXee ra re aXXa npoXeywv wq ixaunov 
ahrip Te aup.prjaea^at epskke xard t^v in\ fi^puovi^v arpaTeeav xau 
89} xal nepl tou AeyuaTexou nokipjou^ wg ob (>qi8eoQ 6 dywv earae^ 
ScfjYoupjsvoQ' rd 8k notyjpaTa w8e e^et '•^^etQ . . pep(pj^ (pjepijftv 
B) . . hnelv^. Hygin. Poet. astrom. II 6 p. 437 AMchylua autem 
in fabfda quae inscribitur UpopyjBebQ XuopevoQ Herculem ait esse non 
cum dracone sed cum Liguribus depugnantem. DicU enim quo tem- 
pore Hercfdes a Oeryone boves abduxerit Uer fedsse per lAgurum 
Jines: quos conatos ab eo pecus abducere manus contulisse et comphtres 
eorum sagittis confixisse^ sed postquam Herculem tela deficerent^ muUi- 
tudine barbarorum et inopia armorum defessum se ingeniculasse muUis 
iam tmlneribus acceptis. Jovem autem misertum fiUi curasse ut drca 
eum magna lapidum copia esset^ quibus se Herculem defendisse et ho- 
stes fugasse. Itaque Jovem simUitudinem pugnantis inter sidera con- 
stituisse. Schol. Arat. 74 toutov (sc ^BpaxXda) yhp Al^uat noXe- 
pLouvTa^ intXtn6vTwv abTtp twv To^eupdTwv inl yovu neaovTa X/BotQ 
JSdXhtv, ouQ abTw ZeuQ uaev eb^apdvtp. 576 AESCHYLl 

201 

Schol. Apoll. Rh. IV 284 rbv '^larpov ^aiu ix ra>v ^rnsp- 
fiopdwv xara^dpea^au xal rwv ^Ftnacwv opwv. ourw Sk ehtsv dxo- 
Xoufiwv Ala)[uX<p iv Xuofiivtp JJpopijBee kiYovrt rooro» Cfr. Apollod. 
11 b^W^ll wQ 8k ^XBV (scil. ^Hpax^Q) ei^ ^Tnepfiopioug itpoQ '^Jr- 
^vro, ehtovroQ IJpopjjBiwg r^ ^HpaxXeT aurhv ird rd p^Xa pJ} tto- 
peueaBai^ deade^dpevov 8k '^Arkavrog rdv n6kov dnoariXJieev ixeevoVy 
neea9elQ Sk 8ee8i$aro. 

202 

Athen. XV p. 674 D Ala^uXog 8* iv rSt Xuopivw llpofjajBeT 
aa/^wQ ^ahf Zrt inl rep^ rou UpopvjBiwc rov ari^avov TKpereBe- 
fiev rg xe^aXjj dvrenoeva rou ixeevou 8eafxou. Hygin. Poet. astr. 
II 16 p. 457 nonnulU etiam coronam habuuse (sc. Promethea) dixe- 
runt^ ut se victorem impune peccasse diceret ; ttaque homines in maxima 
Uxetiiia mctorHsgue coronas habere instituerunt; id in exerdtatiombus 
et eonvivHs perspicere Ucebit, Cfr. Apollod. II 5, 11, 10 nepaew&elc 
(sc. 'BpaxX^c) inl rijv ^neepov rijv dvrexpu xarero^euaev inl rou 
Kauxdaou rbv ia&eovra rd rou npopyj&iwQ ^nap alerov^ Svra 
*E^(8v7jQ xal Tu^wvog* xal rbv Upopij&ia eXuae Seapbv iXopevov 
(sic pro ikdpevoQ scripsit Galeus) rbv r^g iXaeaQ (1. kuyou), xal 
napia][e rw dee Xeepwva fiv^axeev dBdvarov dvr* adrou Bikovra, 

203 

dpeti^uaavoe 

204 

elaaipdapaTa 

203 Eustath. II. p. 600, 43 dpetBuaavoe xard Uauaavhv 
^ApeoQ Buaavoe^ olovee dnoa^tapxira^ nap ' Aia)[ukq} iv Ilpo/ja^BeT kuo- 
pdvtp. Hesych. dpBuaavoe' dnoa^^apara xax dnoxXdapxira (dno- 
aj[7jpara . . dnoffXaar^para cod. , corr. Sopingus et Nauck) et 
dp(j£)eBuaavoe * ^eo^oe. Cfir. Hermann opusc. IV p. 283 et Lobeck 
Pathol. elem. I p. 340 sq. 

204 Hesych. elaaj^dapara' elanrijpuara dnb rou elaa^eivae^ 204 sttra^itrfAara OCrusius. FABULARUM FRAGMENTA. 577 

nPOMHeEY^ nrPKAETE. 

In catalogo non commemoratur. PoU. IX 156 6 *' 
ifjotp-^aaQ Td][^ du nopxaebQ dvoptdCotzo xar* Alayilov xou 
Ho^oxXia ouTWQ imypd^avTag tcl SpdpaTa^ tAv pkv Tbv IIpo- 
fjtjj^ia^ Tdv dk Tov Saonhov. Vide supra p. 568. De argu- 
mento fabulae vide Welcker Tril. p. 119sq., 507, Nachtrag 
p. 30sq., 75, 314, qui id ad institutum lapnaSrjtpopiaQ festum 
spectasse putat. Aliquem cum Persarum fabulae argumento 
conexum videntur ea praebere quae narrat Plut. Aristid. c. 20 
de igne novo post pugnam Plataeensem ex ara Delphica 
portato. Ad hanc fabulam sunt qui fr. 288 pertinere putent, 
fr. 309, 310, 311 refert Hartung. 

205 

Xtva Sk Triaaa xwpokivou paxpoi Tovot 

206 

l$suiaj3ou Sk pr/ ae npna^dXifj aropa 
Ttipipt^' TTtxpd ^dp^ xou Sed 0'tTJQ dTpoi. 9 anapdyfiaTa. AlayuXoQ IJpofv^BeT Xuopsvo). Nomen elad^aofia 
com ducatnr a verbo eeaa^daaeev^ interpretationem aitapdyimTa 
magis probari monuit Panw. Confert aduncis lacerans unguibus fr. 
193, 11 Schtltz. 

205 Poll. X 64 tS^v Sk jv/ivaatoec Ttpoar^xovTtuv axeuwv . . 
iJjfjLoXiVOVy ob KpaTevou fidvov ebrovTog to itpokevov^ dXXd xa\ Ala^u- 
Xou iv IlpofVfjBee itopxauee i^Xeva Sk {XevdSeg P) . . Tovoe^. 

206 Galen. XYII 1 p. 880, vide ad fr. 197. Huc rettulit cum 
Goningtono Nauck; at perdubia res est, cum nominis rrefi^t^ inter- 
pretatio non ad ignivomum, sed ad sangnivomum animal spectare 
videator. 206 Y. 1 «poafidXjf pro icpoefidXXjf Casaubonus. — V. 2 ntxpoi 
vnlgo. — X06 dlxa ZdXyfi HDiels. 578 AESCHYLl 

207 

zpdyoQ ^iueeov ipa ney^ijaetQ au ye» 

npoMHBEri nrp0opoi\ 

Schol. Prom. 94 nokoez^' iv ^dp zq} mpf6p<p rpeiQ 
popiddaQ fTjoi dtdia^at adzou, Goniecit HartuDg ded^aeaSat, 
Gobet 8e^r)aea9ai^ LSchiller suspicatus est ^e^i<fdae ad verba 
poetae dedea^ai ae j^pij spectare, Welcker corrigit iv rtp Xoo- 
piv(p. Vide supra p. 569 sq. Hygin. Poet. astr. H 15 p. 456 

Prometheum autem in mx)nte ScytHae nomme Caucaso ferrea 
catena vinxit'. quem adligatum ad triginta milia annorum 
Aeschylua tragoediarum scriptor ait. Vide supra p. 568. 

208 

atfwu {y STtou de7 xac Xiywv za xaipia. 

207 Plut. Mor. p. 86 F tou 8k aazupou rh nup, 6»g npwrov 
wfp&ij^ pouXopdvoo ^eX^aat xal nepefiaXeTv (TrepeXafieTv Nauck Philoi. 
IV p. 533), 6 npoiiTjBeuQ MTpdyog^ e^ '•yeveeov . . auyet. Eustath. 
n. p. 416, 7 i^eXeog . . dvTe tou & ^^«e, bnoTov auv aXkotQ xaJe rb 
MTpdyog . . auye€, dvTl tou Jj Tpdye^ Ttdvo aTeprjajj yeve/oUy el t^v 
<p\6ya ^eXrjaeeg. Epiphanius Ancor. p. 109 A Z^vec Sk ou^ ^ic ^ 
3uo^ dXXdt xae TpeTg xal Teaaapeg yey6vaae tov dpeBpov. 6 pkv 
ydp eec adTwv Kpovedijg 6 npoeeprjpevoc . . aUog 8k 6 TpaywSog 6 
xal Tijv X^^pa auTou xaoaac Td;(a dk &ebg wv iizekdBeTO 8Te Sdx- 
vee To mjp xal oux el^^e tijv 7yo6yvwaev tou XiyovTog Tpdyqt tw 
aaTupep eup6vTe np6Tepov (bpwvTe npwTov Meineke) t^ nup xaJi 
npoaeXBovTe ^eX^aae ^p-^ Snjfjj^ Tpdye* d</fd/ievog ydp pou (aoo Mei- 
neke) ipnpijaeeg tol yeveeat. Aeschylo versum dedit Stanley. Ob- 
loquitur Kausche 1. 1. p. 202. 

208 Gell. XIII 19, 4 id quoque animadvertimue ^ aput Aesdiy' 
lum iv Ttp nup^opw UpopTjBeT et aput Euripidem in tragoedia quae 
inscripta est Ivw^ eundem esse versum abeque paucis syUabis. Aeschf' 
lus sic •saeywv . . xaxpea^ , Euridides ita taeydv B^ onoo SeT xa} Xe- 
yeev ?v* da^aUg^. Cfr. Cho. 580, Sept. 606, 1. Gellium erravisse 
et pro Choephoris Prometheum memorasse putat Hartung. FABULARUM FRAGMENTA. 579 

nponoMnoi. 

Memoratur haec fabula in Gatalogo. Alciphr. III 48^ 1 
afoiVOQ etjj AtxdfiVMQ 6 t^q rpaywdlaQ bnoxptrfjQ, wq ydip 
ivlxa TouQ dyTiTi/vouQ Kpalav rbu KXecouatou xai ^lmtaao)^ rdv 
\ip^paLxi(iyc7jv TobQ Alaj^ikoo IJponopnobQ Toptp Ttut xat yt- 
YOi)f(p T€p fwvijpaTt j^prjndptyoQ ^ yaupoQ ^v xai xtTTo^rrefiiQ 
^r^ aopndatov. Cfr. Welcker Tril. p. 346 et supra ad Nioben 
et ad Palamedem. 

209 

dinoXot 

nPQTET^ oaTuptxdQ. 

Argum. Agam. k8tdd]^dfj to dpapa int dpjfovzo^ 0tkox- 
XiooQ dkopntddt rq {dydoyjxoarf^ Meursius) het fi (i. e. anno 
a. Chr. 458). npwToQ AIo/uXoq ^AYaidpvoyt XorjipdpotQ Edpe- 
viat IlpQfTet aaTuptx(p ' ix^PVT^' SevoxkfJQ 'A^idveuQ. Cfr. 
fragmentum tabulae in qua vTxat Atovuataxai perscriptae 
erant in Acropoli inventum et in Ephem. archaeol. 1886 
p. 267 editum: (int 0tko)xkio'jQ . . Tpaytpdwv. Sevoxl^Q^Atptd- 
vafJoQ) ixop:^{iret). Ala^uioQ idiSaaxev. Schol. Aristoph. Ran. 
1124 TeTpoXoylav (pipouat tt^v ^Opiaxetav aSt dtdajoxdkiat ^ Aya- 
fdfivova XoyjfdpouQ EhpeviduQ IlpwTia aaTuptxdv. ^Apiarap- 
yoQ xoLi ^AnoilwvtoQ TptXoyiav liYoutn /tti/oJc '^^^ aazuptxwv 
(1. Tibv aaTupwv aut tou aaTuptxou). Fabulam spectasse ad 
illa quae Menelao in Aegypto accidisse Homerus Od. IV 
349 sqq. narrat, cognoscitur ex fr. 212. Cfr. Ag. 622sqq. 
Disseruerunt de hac fabula Boeckh gr. tr princ. p. 28 et 
268, Hermann opusc. II p. 307, Welcker Tril. p. 508, Nach- 
trag p. 297, ASchSll Tetral. p. 12 sq., Gruppe Adriadne p. 52. 
(Vide etiam ad fr. 285, 286, 287). 

209 Hesych. dmokot* BtnXcu» Ala)[ukoQ Upfmopnolg (StnoAot 
aUr^OXoQ itnXal npSnofinotQ cod., corr. Musurus). 580 AESCHYLI 

210 

mxoouiyyjv SdffTf^vov d9Xiav ipdfia 
fiiaaxxa Ttieupa npbQ itzioiQ neTtki^yfiivTji^ 

211 

xat Tov Ij^^owv fdpou ElSci deXTTTOQ 212 213 210 Athen. IX p. 394 A iv Ss TiifiTtTq} nepl C^v fwpiaiv r^v 
^dfia o&x dvofidCee (sc. 'AptOToreX7jg\ xairot Ala^uXoo iv rw aarth' 
ptxfp {rpaYtxip A , corr. Casaubonus) fJpwret ourw pvi^fjLoyeoovrog 
rou opvtBoQ MOtroufxevT^v . . npoanxuotg nenXeyfiew^v, 

211 Herodian. n. fiov. Xe^, p. 35, 19 ydpoQ, Ala^oXoQ /Ipw' 
ret aaroptxip txa\ . . jdpovt. Athen. II p. 67 C 2« ^' dpaevtxov 
iart rouvofia (sc. jdpog)^ Ata^ukog dijXot ebtdtv ^xal . . ydpovn. 
Herodian. Piersoni p. 437 6 ydpoQ dpaevixwg' »tov i^Buwv ydpov*. 

212 Schol. Hom. S 366 ElSoBii^^ dnb t^c eld^aewQ xal iTzc' 
arijfjofQ rou narpbg rb ovofia* xal Ala^uXoQ 8k iv IJpwret IdSo- 
Beav auT^v xaXet. Etym. Gud. p. 316, 30 e cod. Paris. 2638 cor- 
rectum: xep8(u unoxoptartxwQ, wg nap'* Ala^uhp if E\8w xak 'Tfl^w 
dvr\ rou EI8oBea xa\ TffftnuXT^. Cfr. Anecd. Bekk. p. 867, 9 rwv 
8k BtjXuxwv (scil. unoxoptOTtxwv) runot rpetg^ 6 e/f Q, otov ^Ttpw 
^T^tmXv}, Ei8w EI8oBea xa\ *A^pw ^ AtppoStrTj^ schol. Arist. Equ. 
1068 xep8<o . . wq Ei8o»ea Ei8w xa\ 'TiptnuXjj T(p<u. 

213 Hesych. deXnrof 8etvoi xai daixrot. Aia^uXoQ Ilpatrer 
Vocabulum daTtrot non novam vocis deXTrrot explicationem , sed 
diversam eius lectionem esse coniecit Ktlster. Gfr. ad Ag. 147. 210 y. 2 npbg nruot pro npoanruot^ Gasaabonas, fort. npd^ 
KTomv. — fctnhfYtiivyfv pro ntnltytiivTfv Schweighaeuser. V « FABULARUM FRAGMENTA. 581 

214 
215 

SAAAMINIAI. 

^alafxivioi in catalogo. De argumento vide ad 6pfjff(raQ 
p. 511. Aeschyli Teoxpwv ^ofjLoXedvrtDv meDtionem facit Ari- 
stoph. Ran. 1041 (vide supra ad Myrmid. et infra ad fr. 489). 
Huc refert fr. (289, 307, 358 Hartung,) 404 Wagner. 

216 

el fxoi ^ivotTo ipapoQ Htrov iv oipavfp 

217 

dvappoifiiel 

214 Hesych. afiaXa' rijv vauv^ dnb rou dfidv Tijjv dXa. 
Ahrj^o^oQ npiDTBi aarupixip, Cfr. Etym. M. p. 75, 22 d/idSa rijv 
vauv Ala^uXoQ^ nbi dyiaXa emendat Pauw. Gfr. Snppl. 855, 860. 

215 Hesych. indaw Ixrijaat. Ala^uXog IlpwTe? aaruptx^ 

216 Herodian. n. pov. Xi^, p. 86, 22 ol pivrot Tpaytxol ini- 
<i^C ixTslvouac Tou npoxeepivou ivoparog (^dpo^) Tb A xa\ au' 
ariXkouat^ wg nap^ Aia}(6Xip iv ZaXapcuiat^ (aaXapiivatQ cod.) >er 
IJLot • . odpav^, Similiter Herodian. nepl Si^pSvtov in Anecd. 
Oxon. III p. 295, 15 et Grammat. Herm. p. 444, nisi quod laov 
obpavip exhibent et Herod. ipx}\ pro eT pjot. 

217 Hesych. dvappotfiSer dvappofet (dvapotSot' dvapofet 
cod.). Alaxuko^ HaXofitviatQ (aaXafjLtve^ cod.), dvT\ tou StanveTv 
{dvanvet Meineke Philol. XIII p. 515). '^Opijpog Sk dvanivet xat 
dvapo^paTa notouv Ij^^ov (xa\ dvappo^et peTb. notou ^}[0u LDin- 
dorf). ^aX 2ofoxk^g iv Nauatxdqt dvT\ tou dvappinret. 216 Uov hv odpapf EAJAhrens, olov odpav^ Dindorf. For- 
tasse Aeschylus scripsit: «rt^e /lot | /ivotro ^pot dyrtfejrjrkg odpav^. 582 AESCHYLI 

218 dyijp etQ ixloYov 219 220 

xavduiaQ (?) 

>Fortasse id scriptum fuit, ubi narrabatur, quomodo 
Aiax, cedere coactus, crebris ictibus hastarum contusus fue- 
rit, quae splendide exornavit Homerus Iliad. XI 554—574« 
Hermann (opusc. VII p. 376). 

[l'EMEAH ^] rAPO0OPOI 

lefieJiT] ^ bdpoifSpoQ in catalogo. Schol. Apoll. Rh. I 
636 Buidatu (bpofiopotQ: Matudaev^ iudsu xae ttju Uepeiijv 
OtjciuTjU xaiouaiu^ iiietdij Ala^uXoQ eyxuou aurr^u Ttapetoijj^aYev 
ouaav xat iu&eaCopevTjV ^ bpoiwQ de xoli xaQ iifaircopeuaQ ttjq 
yaarpbQ aur^Q iv&eaZopevaq, Cum autem ad partum Bacchi 
fr. 222 spectet, argumentum id erat quod ApoUod. HI 4, 3 
et Hygin. fr. 179 exponunt. Nomen chori, quod ad incen- 
dium regiae Jovis fulmine efifectum referendum esse suspi- 
catur Welcker Tril. p. 328 sq., ad aquam, qua Bacchus recens 
natus perlueretur, afferentes famulas (rac ifpaitzopevaQ ttjq ya- 
orpbQ adz^Q) spectare vidit EA J Ahrens et probavit EMaass de 218 Hesych. dv^pi^g' dvSpatSi^g. Ala^uXoQ UaXofuveaeQ (aaXap.? 
cod.). Cfr. £tym. M. p. 108, 5 dv^pi^Q' dvavSpoQ^ o? 8k dvdpfw 
OTOQ. Ut Soph. Trach. 460 fiienint qui dv^ efQ pro dvijpee^ 
acciperent et dvdvSpouQ napBevouQ interpretarentar (vide Dind. 
annot. ad schol. Soph. II p. 71), ita quod Aeschylo tribuitur dv}^- 
pijQ, ex dvijp etQ corruptum esse vidit Nauck. 

219 Hesych. exXoyov Seijffjatv. AIoj^uXoq SaXeiievecuQ (daa' 
Xafi-fjveaeQ cod.). 

220 Hesych. xavBuXaQ' r^c dvoeSyjaeeQ» AIoj^uXoq HaXafie- 
veaeQ, Ibid. xovBTjkae* ae dvoeS^aeeQ. FABULARUM FRAGMENTA. 583 

Aesch. Suppl. 1890 p. 10 conlato Sorano izept yuuaixeiapv p. 298 
ed. Rose zobQ dk jrdvouQ rb fiku npwTov r^ dta ^epfiatu rwu 
^eipwu npoaaip^ npaouetu et Plaut. Amphitr. 1002 poetquam 
peperit, pueros lavere iuesit no8. De trilogiae fabulis vide 
supra ad Bacchas. Et hanc Aeschyli fabulam et Sophoclis 
quae ^Tdpo^Spot inscribitur satyricas fuisse opinatur Har- 
tung, qui huic fabulae tribuit fr. 288 et 360. 

221 

ZeuQ Sc xarexTa toutou 'Ap^idpopoQ duTala aoTexra 222 223 224 221 Schol. Hom. J 319 Ixrav . . (vide ad fr. 181) xal iv 
2efi£}f^ 9 ' rBpofopotQ »ZeuQ . . roSrovc. Etym. M. p. 805, 81 r^ 
Tpfrov &ra, ohv »ZeuQ 8c xarexrac. 

222 Hesych. dpjpfSpoiwQ. AIc^OXoq Hefii^ enXaae Saifiova 
xoivbv (xal cod., corr. Musnrus) nepl (nap^ Nauck) rd dp^tdpo- 

fua^ &ael {wSel cod.) iXeyec (1. ehye) tov reveBhov, Gfir. supra 
ad fr. 66. 

228 Hesych. dvraia' ivavria^ ixdatoQ. Ala^^uXoQ Sefukfj. 
afjfudvet Sk xai Satfwva (SatfiSvta Lobeck Aglaoph. p. 121, cfr. 
Pers. 607)* xaJ rijv 'ExaTTjv Sk hvTalav ^eyouatv dnb too intnipr 
netv abTd. Cfr. Etym. M. p. 111, 49 dvTaia xa\ ^ ^Exdv^ int&e- 
TtxwQ. dtoyevetavdQ^ Ixiatog. 

224 Hesych. SmepxTa (SaTexTa Guyetns)' rd oi Suvdfieva 
xaTaa][eB^vat. AlaxOXoQ lefidXjj. Cfr. Anecd. Bekk. p. 456, 1 
&iT£xra* dfidaTaxTaj dvunofi6vi^Ta^ oh Sovdfieva xaTaa^eB^vat. 584 AESCHTLI 

£I2r0Oi: [APAHETHZl 

liaufou dpanetjjv, qnod nomen catalogus habet, drama 
satyricum faisse, Casaubono (d. poes. sat p. 166) adsentiimt. 
Nomen a poeta ipso datum simplex Zitru^oc fuisse videtnr. 
De argumento cfr. Pherecyd. in schol. Hom. Z 153 sire 
fr. 78 ed. Mftller, schol. Soph. Phil. 625, Welcker Tril. 
p. 555 sqq. Fabula versata esse videtur in Sisypho dolo ex 
inferis fugitivo et a Mercurio ad inferos reducto ex ipsis 
epulis, quas satyri laetantes arriperent. 

225 

xai uiTTTpa dij ^pij ^toipdpwv nodmv ^ipetv ' 

ieouTofidpwu Ttou axdfi^ ]^alxjjXaToq\ 

Solent haec verba Sisyphi ad superos reducis habere^ 

at sensus est: >et si lavacrum pedum deum ferentium ad- 

ferri debet, ubi pelvis aenea leoninis pedibus stans invenitar?€ 

Verba igitur ab aliquo alio, fortasse famulo procaci, dicuntur. 

226 

ai) 3' 6 (naifpoo)[oQ ed xauXAoi^aQ d&pet 

227 

dXX* dpoupaloQ Tig iau apiui^oQ wd^ onepipuijq^ 
Ad Sisyphum haec e solo emergentem spectare monuit 
Welcker. 

225 PoU. X 78 e^eart 8k xal axd^v dvofidaat xar* Ahr}[ih- 
k)V [ttow axiffjv] eimvra iv Iiaofii» txal . . )[aXx^Xarog€ ; PoU. 
VII 40 t6 dk rwv TToSibv vArrpov vfftrpa fikv Aia^OXoQy ^Aptaro^ 
^YfjQ Bk dTzovtnrpov, Gfr. Hor. sat. II 3, 21 olim nam quaerere 
amabamf guo vafer Ule pedes lavisset Sisyphua aere. 

226 PoU. X 20 etpTjrai ro(vuv iv Ala^uXou 2iaufip ^au . . 
d&pet^, 

227 Aelian. N. A. XII 5 ire ydip xal rouc AloUag xa\ rouQ 

227 dpoupdiog rlg , . bTtsp^oijq] pro dpoupatog rcc . . 6«c/Pf»M^ 
Hennann. — tlirt pro ^^e Bothe. FABULABDM FRAGMENTA. 555 

228 

Zaqfpzi re vljv /le xal noiu^ii^tp (^narpt^ 
^aipttv 
Sisyphas haec dicere videtar. 

229 

xai ^aifJuTwu loiv oux ivear* IxpaQ 

230 

aol f odx iveoTt xlxuQ odd^ alpdppuTot 
ipkifieq 

TpwoQ rbv fAuv npoaa/opeuetv aptv&ov^ &anep ouv xal AIo^uXoq iv 
rip Ztaii^ »<U^' dpoupiuoQ nc • • • • bnep^u^g^» 

228 Cramer. ADecd. Oxon. vol. II p. 448, 11 aive Etym. Gnd. 
p. 227, 40 TtvkQ dk rbv Zaypea uibv ^AeSou ^curev, Apq Ala^dAoc iv 
JStaufw (iv axuifip Etym. Gud. et cod. Paris. Larcheri in Etym. 
Orion. p. 213, emend. Fiorillo, om. cod. Barocc.) %Zaypei xe vuv 
pM (pjot Anecd. Ox.) xa\ noku$ev<ft j^aipetvu. Vide ad fr. 5. 

229. 230 Etym. Gnd. p. 321, 68 x{xuq' ^ duvaptq. ^AnoXXo- 
Swpoc htpj&Q . . xat Ala^^uXoQ iv Utau^ »xa2 Bavovrwv elah obx 
iveoTt/iidaet^ ra aol 8* obx iveare xextg ohS* aHpdppurot ^XdfieQ^. 
BavovTwv ^ahf difnt^otQ. Etym. in Anecd. Paris. vol. IV p. 35« 22 
xtxuQ ^ Suvapig. AnoXXodwpoQ ixfid . . xal Ala^^uXoQ iv Ztawpip 
^xojt ^avovTwv e\a\v obxere epdae Ta ao\ 8* oux ioTe xexuQ obdk 
aipdppuTot ^AefieQ€. BavovTwv ^a\v dipu^wv. Haec Boeckh ad 
fragm. Pind. p. 653 emendavit sic: xa\ AIoxuXoq iv Hetru^ip »xa2 
^vovTwv olaev (h\v Nauck M61anges Gr^o-Rom. IV p. 717 sqq.) 
o&x IveoT* lxpdQ€. eha tao\ S* obx Iveint xTxuq obS* alpoppuTOt 
^XefieQ BavovTet * Zv fr^aev &pu)^ov. Mahm »ao\ S* . . ^XifieQt nep\ 
BavovTwv iprja\v dfpu/wv. 228 naTpt' snpplevit Hermann. 

229 rwv xax^)f6vri»v pro xal 6av6vriuv Bergk, xal rwv ^avov^ 
Tiov Dindorl 

230 Fort ao\ ^ obx iv M xlxuc 

Aeschylus ed. Wecklcin. 38 A86 AESCHYU 232 

dlonoq 

l'I£r0O£ nETP0KrAI2THl\ 

In catalogo non commemoratur haec &bQla. Drama 
saiyricum fuisse putat Hartung. De argumento cfr. Welcker 
Tril. p. 550 sqq., qui fabulam ad Asopi filiam a Joye fiirtim 
abductam et a Sisypho patri detectam (ApoUod. I 9, 3 et 
in 12^ 6, 5j schol. Hom. A 180) spectasse putat De mysteriis 
in hac fabula evulgatis vide supra ad ^lepeiaQ p. 514. 

233 
234 

dw^eiQ 

281 Vide ad fr. 108. 

282 Erotianus Gloss. Hippocr. p. 62, 2 dedrtqf t^ t^ m^c 
intfuhjrfj^ naph rh dionreueiv, *ATTexii 8k ^ ^d$iQ xetfwnj . . nap* 
Ahr][6hp iv ^ead^ xal EbpenlBji iu ^htnoXvTq} (scil. xaJlvnro/tiv^). 
Eust Od. p. 1706, 68 Seeneev rd ivepyecif Xsyee^ 8Bev xa} 8eonoc S 
olxovo/ioc nap* AhrioXip, Cfr. Pers. 45 PamX^ Seonoe (sebol. 
BeAnTat xak SeenovTe^ f/jrefiSvec) et ad fr. 269. 

288 Schol. Ar. Pac. 78 pjeydXoe XdptvTae elvat xaTdi t^ Afr' 
Mj^v xdv9apoe. pjapTupooatv Bk ol ine^wpeoe . . Tp^Tcov de Ttva xa} 
Alaj[6XoQ inej[iopeoc- Xeyee 8k hv Seaufip neTpoxuXeoT^ »Ahv<uoc, . 
nSvwvt. 

284 Hesych. Bw^eeg* BomeOaeeg. AhfxOXog £ea6fip nsTpoxo* 
XnnfH (aeufu^ nsrpaxuXtaBe^g cod.). 238 now&v pro n6vwv Dindorf. FABULARUM FBAGMENTA. 587 

Drama satyricum Oedipodeae tetralogiae. Vide supn 
ad Adioy. Ad Sphingem fr. 282 pertinere censait Fritzsche. 
In fr. 235 (ei^o^ intellegitur Oedipus propter oppressam Sphiii- 
gem coronandns. 

235 

r^ 3k H^(p ye (rri^auo]/ iip^alou ariipoQ^ 
ietrp&u apt<rroQ ix /IpopnjdiwQ X6yoo. 

236 

Z^lyya duaapeptav npirayt^f xuva 

237 

THAE0O2;. 

Schol. Ar. Ach. 332 d TijkefOQ xard tou TpaY(pdoitotbv 
Ala)[6lov^ ha t6j(J] napa toIq ^Elkrjm awTTjpiaQ^ Tbv 'Opionjv 

286 Athen. XY p. 674 D Aloxokog S' iv r^ Auopev<p Ilpop^ 
Bet oojpwg ^atv 8rt inl [re] rtpjj rou Dpoprfiiiog rbv arifa^ov 
TTeptr/Bepev rfj xefaXf^ dyrfnotva tou kxeivou deapoUf xairot iv rg 
imYpafopivjj * ^ffTf^ ehttov mtoi, , IJpopij&etug {Ttpopij&eoQ A) 
Ji6you€. 

286 Aristoph. Ran. 1287 Zipiffa duaapepiav Ttpuravtv xuva 
nipnet^ Bchol. liplyya 8k 8uaapepcav rijv iTrl xax^ XP^^H* Sijfia&n^ 
^vetaav^ ndpoj^ov BavaTou, rojuTa 8k ix U^tYybc Ala^ukoo. 
Yerhnm nipnet ex Agamemnone, nnde proximns Aristophanis ver- 
sns snmptns est, repetivit comicus. 

287 Hesych. xvou^' b ix tou o^ovoq i(/oc. XiyeTat 8e xal 
xvo^. xal 6 T&v rto8a>v ipofog^ iag Alaj^uXog Hftyyc, Gfr. Sept 
868 mprtlpoug j[v6aQ 7to8<bv, 286 y. 1 XiYtvov dpxalov ori^ Weil Retue critiqne 1876 p. 46. 

286 Soaafuptdv pro doaafup(av evm Bergkio, qni etiam Suaeh 
fiepkLf proponit, Dindorf. 

38* 588 AE8CHYLI 

£^e auUafitiu. Hoc probatur fr. 239. Itaqae non recte ar- 
bitrantur quod Vater de Soph. Alead. p. 19 suspicatus est, 
ad Aeschylum translata esse quae de Euripidis Telepho did 
deoerent Argumentum igitur ad Telephum vulneratum ab 
Achille sanandum spectabat Gfr. Geel de Euripidis Tdepho 
p. 12sqq., Welcker Tril. p. 562sq., 6r. Trag. p. 31 sq., OJahn 
Telephus und Troilos p. 36sqq., Wecklein flber drei verlorene 
Tragoedien des Euripides. Sitzungsb. der Akad. in Mdnchen, 
phiIos.-hist Gl. 1878. II p. 201 sqq., GRobert Bild und Lied 
p. 146 sqq., Pilling quomodi Telephi fabulam et scriptores et 
artifices veteres tractaverint Halle 1886 p. l^sqq., Ribbeck 
die Rom. Trag. p. 345 sqq., Robert Bild und Lied p. 146 sq.^ 
WH van de Sande Bakhuyzen de parod. in com. Aristoph. 
p. 9. Fortasse ad Telephi de rebus suis narrationem refe- 
rendus est versus quem Strab. XII p. 572 et alii comme- 
morant : 

^wpiQ Ta Moawv xat (PpuYibv hptofiaTa^ 

quem versum Aeschyleum esse Hermann in Soph. O.G. 808 
coniecit Gfr. schol. Greg. Naz. in Gatal. cod. Glark. 1 p. 37 
^EXXrjveQ im ttjv Tpoiav dvankiovTeQ inXayi^ihjtrav xai (Ppwjriav 
xa[Ta}.t7r6vTeQ rj Moaia TtpoaifiaXov. TijXeipoQ dk 6 tou "^Hpor 
xXiouQ ndiQ toutouq dtwxiov iXeyev T^xej^wptarat twv 0puywv 
xat 7WV Moawv tcl dpta^. toutov iv auarddr^v pdjrj] uTpwth 
xooatv ^Aj^tXXeuQ xai Ataq' dXyouvTa 8k detvwQ ^HpaxXiouQ ulhv 
ahTov etvat pa&dvTeQ xa} peTapeXjjiHvTeQ ol twv ''EXXtjvwv fia- 
etXetQ intaxiTTTovTat xai XoyotQ napaxaXouaiv luTpouQ ohceioi^ 
loQ ivov i7itpLeX.oufievot, tou 8e ^pTjpaual^ivTOQ pij ^wa^^vat 
Tou ^A](tXXiwQ dveu npoQ a^hhv d^txSpevoQ ^epaneuexat. — 
Welcker Gr. Trag. p. 56 sq. componit trilogiam, cuius altera 
fabula Muaoiy tertia Telephus fuerit, prima autem caedem 
Aleadarum, matris fratrum, a Telepho perpetratam tractaverit 
Obloquitur Droysen qui inter Muoouq et aliam fabulam ali- 
quam rationem intercedere negat Vide etiam ad ^lepeioQ. 
Fr. 361 huc refert Schtttz. FABDLABDM FBAOMENTA. 589 

238 

joidtar^ 'dj^oucip ^Arpiwq noXoxoipave fidvbaui fJLOo Tcdi 

239 

• . aTzX^ Yop olpoQ elQ ^Atftou ipipti 
Haec dicere videtur Telephus minitans se Orestem 
parvulum correptum continuo interfecturum esse, si salus 
edbi negetur. 

240 

dp^iSe^iocQ ](ep<n 

TOSOT/JKl'. 

Argumentum fabulae, de quo erravit Welcker TriL 
p. 431, Nachtrag p. 27, 291 (cfr. Griech. Jrag. p. 49), ad 
Actaeonis funestum exitum spectasse ex fr. 241 et 244 sq. 
cognovit Droysen et To^aridaq nymphas Dianae comites fuisse 
monuit Hermann (opusc. VII p. 344). Cfr. Apollod. HI 4, 4. 

238 Aristoph. Ran. 1270 xuStar . . tto?, schol. R ix 7];Ae- 
^oo Ala^6h>o^ schol. aliorum librorum ^AptarapioQ xal ^AnoXhovto^^ 
inc(Txi</faaBe ndBev elac. Ttpa^cSag 8k ix TyjUfoo Ala^uh)o^ Aa- 
xhjfncdBy^Q 8k i^ l^cyeuecag, Incerta igitur huius versus sedes. 

289 Plat. Phaedon. p. 108A (Stob. Ecl. I 49, 58 p. 434, 26 
ed. Wachsm.) larc Se dpa f/ nopeca ohi otq b Ahr^oloo TiiXe<poQ 
XsYec ixeevoQ fieu yhp dnX^v olpou ^acv el^ "AcSou ^epecv^ 9j 8* 
oure SinX^ oure pca ^a/verac poc ecvac. Dionys. Hal. Rhet. c 6, 5 
YOl. V p. 265 fjua ydip xcic tj ahrij olpog xardi zbv Ala][uXov eic 
^'AcSoo tpepoxtaa, Clem. Alex. Strom. lY p. 583 ohx larcv ouv xazbL 
rbv Ala^ukoi} TijXe^ov voecv dnA^v olfxov eig ^AcSoo ^ipecv^ bSol 8k 
mUal xal dndyouaac dpapTcac. Mysis hunc locum vindicat Wagner. 

240 Hesych. dpfcSe^cotg ^epar ralg rwv zo^ozwv (voicov 
cod.) 8cdi rb ixazepav x^^P^ ivepyecv iv rai zo^euetv. Alaj[uXog 
TfjXdfip, Cfr. dpjipc8e&ocg dxpalg Soph. O.R. 1243. 240 x^P^^^ dfi^i89^iot£ Aeschylom scripsisse suspicatur Nauck. 590 AESCHYLI 

Fuenuit qni fabnlam satyricam putarent, ut Friebel satyrogr. 
6r. fr. p. 131 sq. De mysteriis hac fabula evulgatis vide 
supra ad 'hpeiaQ p. 514, de persona Actaeonis Poll. IV 141 
za d^ Ixaxeua npJatona 'Axrala^ iffri xepaa^opoQ xri. Vide 
etiam ad fr. 333. 

241 

oSncj UQ ^Axzaiwv* adrjpoQ ijfiipa 

xtpdif nSifou nououuz^ inepfffty iQ ddpooQ. 

Ex prologo haec repetita videntnr. 

242. 243 

(^AKT.") sj zaiQ Kj iqcuatQ napl^iifOtQ yafiTjAiofU 

iixxpwu affzet pjj fiXeppdrwu fiinet fioXi/. 

• • « « « 

uiaQ yuuatxbQ ou pe pij Xd&jj fXeywu 
dfpbaXpoQ^ TJztQ dudpbQ fj ftyeopiui^' 
ij^wu 3e Tooztou 9ophu Innoyuwpoua, 

241 Anecd. Bekk. p. 351, 9 aBi^poQ ^fiepa . . 6 j^pijadpsuoe 
rfj ^ojujj xa} Tjj ippdaet Alaj^u^Q iartu iv To^ortat (zo^ozpat cod.). 
npoaeart 8k zb aefiubu z^q Ae$e<oQ xdt zb noktztxov» ^]rezai Se 
in\ ^AxzatwvoQ »ounw . . novou nXouzouvz* . . dofwuQt. ijYpdjipwu 
XP^t ^alv b ^puvt^oQ. 

242. 243 Antigonus Hist. mir. c 116 zwv 8k BjjXdwv C^^ 
fiontxwzepov frjatv elvat rtpbg zijv auvouatav Tnnov xcd htTtofjuxuetu 
Iaj[upwQy SBev xal rtpbQ zijv JSXaa^i^tav dnb zouzou fieza^epeaBat 241 y. 1 'i4xrc<tfv' Dindorf. V. 2 ndvoy novouvr* pro nSvou nAoO" 
ToOvz* Oomperz. 

242 y.l dfg zawv vel zaU /ikv )rdp Conington. aldoT yap Bothe, 
ndzut ydp Toup (iv ralc To^6Tiaiv ddotv raU apud Antigonam legen* 
tes). — V. 2 kixTpwv d:jrtuffToi£ Toap , XixTpwv dnBtpotq Heath. — /^c* 
irtf PoX"^ pro l^tntfiouXif Salmasius. 

243 V. 1 r**^aixdQ 8* Gataker. — V. 3 l/a» 8k Salmasias, ixtfvza 
Welcker. FABULARUM FIUGIIENTA. 59} 

244 

xupeQ dajfid9uvoif ivdpa demSniv 
INeit famulus interitnm eri nnntians. 

245 

Poll. y 47 rd fiiv ii^ Twv 'AxraioviK xava»y Svofiara xarA 
T^ Aia}[uXou SoSav K6pa$ ^Afntoia {dpoJa A) Xdpoty AoxoxraQ. 

248 

nt^o^6potq (^dpaatu 

TPO0OI vide dlONYXOY TPO0OL 

YWinYAH. 

Schol. Apoll. Rh. I 769 5rt 8k iplpjoavf ol ^Apyouaurcu 
TotQ AijpuiatQ^ *Hp6do}pnQ Itnopet iv ToXq *ApyouauTtxoTQ. 

xal rdkc npog tA di^poSiata xextyiffiivaQ oveedtZeofiai. ^aiveTat Sk 
xa} Ahf^Oloc linoptxfbg (taToptjxw^ OCrasius) Td TotouTov ohw^ 
nmg elpj^xivat TipoQ rdc napBivooQ iv ra?c To^6Ttatv SSwv {^8<ov 
ConiDgton). >Tarc.. fienefiooXij* xae SeaXenwv TtpoaiBijxev >oS pe,. 
htnoYVwpova9. Plut Amator. c. 21 p. 767 B xai ydp Alaj^uXog dp* 
BwQ inohjae »viaQ . . /eYeupivTjt, Mor. p. 8lD »viaQ pkv ydp yo' 
vaix^Q^ <bc Ala^uXoQ ipr^aev^ oS Te XavBdvet ^Xiywv d^BaXpjoQ . . 
Yeyeopjivfi*, Etym. M. p. 209, 47 dnb Sk tou 7n7too hmoaiXevov 
xol ^Buphv htnoyvwfjLovat Tdv fAeyaXoyvwpova , p. 474, 43 (Etym. 
Flor. ed. Miller p. 171) efwBe yhp f/ TtpoaB^xij r<Dv toiootwv 
Ctpwv t6 pifeBoQ tou bnoxeetiivou SijXouv wq »9upbv htnajrvwfwva€ 
Tbv lUjdkffQ Y^wpofQ^ xa\ fiounaiQ* Cfr. etiam schol. Soph. Ai. 148. 

244 Schol. Hom. I 698 S Sk AlaxuXoQ inl tou Sta^Beepetv 
(ptXwg TiTa^e (scil. Tb dpaBuvetv) nepl tou AxTatwvog Xiywv txu» 
veQ . . Sean6Ti^9, 

246 Hesych. neCo^opotQ C<opaatv. Alaj^uXoQ To^oTtatv^ upanep 
TtiCov i)^6vTwv ro>v ^^eTwtwv TivkQ Sk noS^peae, CfOfia Sk tS Iv^ 
Sufia. Phot. lex. p. 405, 15 neCo^opouaev (corraptum ex fteZofO' 
poeQ)' iJToe niCav i)[6vTwv rcuv j^tTwvwv ^ '^'Q noS^peatv. Poll* 
VII 61 To Sk Ctofid ioTt fikv intT^Setov ivSuvae^ niCaQ Sk i^ee^ 
c&C Alaj^OXoQ Si^Xoe neCof6pa rd Cwfiara dnoxaXwv^ VII 68 ol Sk 
neCo^pot j^tTwveQ Ij ol noSifpetQ ij oi niCaQ Ij^ovTeQ. 592 AESCHYLl 

Alaj^uXoQ di h ^Yipiitokiij ip StvXoiq ipr^aiv arWaQ ineX^oiacoQ 
][UftaCofi£votQ dneipyeiu^ f^^XP^ Xafietv 5pxov nap* oAtwv dm^ 
PdvxaQ fjtxfijaeadat adraiQ, ^oipoxk^Q dk iv raiQ AijpuiatQ xa} 
pdpjv la)ruf>dp oAxobQ (!• otATdo) aovdipat ^jjiriu. Gfr. supra 
ad KafiipooQ p. 519 et Nefiiap p. 545. Ad hanc fabulam 
fr. 289 pertinere suspicatus est Valckenaer^ (fr. 20 Bntler). 

247 248 

dTToxopawaapiuaiQ 

0/AOKTHTHl\ 

Argum. Soph. Phil. xeiTat xdi nap* Alaj^ui^ ij po^ 
TTotia, Aspasius in Arist Eth. Nic. ed. VRose Herm. V 
p. 105, GHeylblut p. 133 od ydp ei uq bnepPaXkooa&v dXyTQ' 
doviou ijTxdTai ^ XuTtwu^ &aupdatou dXXd auj"iruwpj]Q dStou^ 
oTou ei TCQ &07tep 6 napd T(p BeoSixTjj 0tXoxTT}T7]Q bnh t^q 
i^ewQ nenappiuoQ xpunTetu fiouXSpeuoQ touq nept Tdu SeoTtr&^ 
Xepou fii^pt piu uuoq duej^et {duTij^ei Nauck), Sarepou Sk 
oijf bnopeuatu Th peyeboQ xwu iXyTjdduwu ipauepoQ ^iuerat. 
rdu auTbu 8k Tponou elarjYayeu adTOU xat ^o^oxXrJQ (Phil. 
732 sqq.) xai AlaxuXoQ. De Aeschyli Philocteta v. Hermann 
opusc. ni p. 113sqq., Schneidewin PMlol. IV p. 650, Welcker 
Tril. p. 563, Kl. Schriften IV p. ISOsqq., Gr. Trag. p. 39sqq., 
qui temere trilogiam ex fabulis Aijputot (^ ^tXoxrijTri^ ^ 0tr 
XoxrfjTTjQ (iu Tpoia)y flipatQ componit (cfr. Hermanni disser- 
tationem >non videri Aeschylum 7Xiou nepatu scripsissec 
Opusc. Vin p. 1298qq.), Nitzsch S^genpoesie p. 644 sqq., 

247 Yide ad fir. 212. 

248 Hesych. dnoxopatoaafiivae^, dnoxetpap.evaeQ' xofxraQ 
jdp rp{][ag. Alaj^uXog 'YjftnbXji (bilfrjnobXf} cod.). FABULARUM FRAOMENTiL 593 

NWecklein, tJber die Stoflfe und die Wirkung der Gr. Tra- 
goedie. Mtinchen 1891 p. 7sqq. Aeschyli et Sophoclis et 
Euripidis Philoctetas inter se comparavit Dio Chrys. or. 52, 
cnius verba emendavit Hermann 1. 1. p. 113sq. Dio de argu- 
mento trium fabularum: ^v x^P ^ ^^'^*^ ^tXoxr^rou t6$wu ecre 
TtXoTtij BtTE &p7tap) dei Xeyetu xii. , de Aeschyli fabula haec 
dicit: ^ ze yap tou Ala^oXou pejaXofppoou^^Tj xat xb ap)[atov^ 
iri dk rb aS9a8eQ ziJQ StavoiaQ xat ^pdaewQ npinovTa iipad- 
vero zpaYipSia xa\ toIq naXmolQ ij^eat twv fjpwofv^ oddkv 
^ijfOPTay imfiefioukeupevoif oAdk ffreopuXov odSk Tanetv^p' 
inei Tot xai xby ^Oduaaea ela^ye Sptpup xac ioXiou toQ iv 
TotQ rr>re, Ttoku Sk aTre^ovTa t^q vuv xaxoijdeiaQ^ S}axe xtp 
3uTi ap^atov 9v S6$at napi, touq vuv &7rXouQ ehat fioukopevouQ 
xui peyaJLoippovaQ. xoLt odSew ye itXkaTTOuaijQ t^q ^Af^rjvaQ 
TtpoaeSeijl^Tj npoQ to pij yvwa^yjvat SaztQ iauv unb tou 01" 
koxTTjTou^ xa^dnep "OpijpoQ xdxeiu<p Sij kndpevoQ EdptmSrjQ 
inoijjaew ware tu^ov au TtQ iyxaXeaat Ta;y oh ftXouvTwv Tbv 
avSpa^ oTt ohSkv a'jT(p ipiXrjaev SnwQ ntbavbQ earat & 
^OSuaaeuQ otj ytj^vwax^fievoQ bnb tou 0tXoxT7jTou . . xaii uijv 6 
^opoQ aJuTw napatTTjaewQ wanep b tou EuptniSou odSkv iSei^ 
i^Tj' iipipw yap ix twv Ai^pviwv inoirjaav Tbv j^op6v, aXV 8 
ptkv EfjptniSrjQ ed&uQ dnoXoyoupivouQ nenoirjxe nepi t^q np^" 
Tepov apeXeiaQ^ STt Srj toooutwv kTwv ouTe npoaiXi^otev npbQ 
tov 0tXoxTrjT7jv ouTe fioTji^eijaetav odSkv adTtp, i Sk Ala^uXoQ 
itnXwQ elaijYaye Tbv ^opiiv^ 8 T<p navri TpaytxdiTepov xoi 
inXouaTepov Tb S* iTepov noXtTtxwTepov xai dxptfiiarepov . . 
od Totvuv odSk ixetvo Soxet pnt StxaiwQ dv UQ alTtdaaaifat^ 
ro Striyeiabat npoQ Tbv ^opov^ wq dyvoouvTa Td nepi ttjv 
dnoXetiptv T7JV twv ^A^atwv xat rd xa&oXou aupfiaivovTa adTqj 
. . xoii pijv ij dndTTj ij tou ^OSuaaiwQ npbQ tov 0iXoxt^tt]v 
xai ol X6pti^ St wv npoarpfdyexo adTdv^ od pdvov edirpjpo' 
viiTrepot xal ijpwt npenovTeQ, dXX* odx Edpu^dTip ^ llaTat- 
xiwvt^ iiXX^ 6}Q ipoi Soxouaty xai nttavilnepot. Ti ydp eSet 
noixiXTjQ Te^vTjQ xai intfiouXiJQ npbQ dvSpa votrouvTa xiu TauTa 
To^oTTjv^ ip et UQ povov ixxhQ napiifTTj^ ij^petoQ ij dlxij ixbxou 594 AESGHYU 

iyeyupet'y xat rd dnaYyiXXttv dl zaQ vwv ^Aj^atwv eofiipopajQ 
xai rby ^Axayakfivova xti^vyfx^ra xaix xhv ^Oduaaia in^ alrttf. wQ 
otov re alaj^iarrj tui xa&Skoo ro arpdreufia dtsf^apfiivoy oi 
ft/tvov ipiiaipo^f^ Siore ed<ppavat rAw 0tXoxrrjxifj)f xai Trpoadi^a-- 
ff9at poMoif rijV rou '^Odoaaiwq bpdiay^ dXX* odd* a7:i9aya 
rpoTiop rtyd dtd ro p^xoQ riJQ orparelaQ xai 3td rd aupfiefiTj^ 
xdra od TtdXat xard n^v bpyijv xij)^ rou ^A^tXkiwQ^ 3i^* "Exrwp 
rrapd ptxpbv ^Xi^ev ipTipijaat rb)/ vafjarai^pov . . ou povoy Sk 
nenotTjxe (scil. fyjptmdr^Q) xbv ^Oduaaia 7xapacfCfv6peyov ^ dXXa 
pexd xou AtoprjHouQ^ bprjptxwQ xdi rouro. Quem Accius in 
Philocteta potissimum imitatus sit, incertum. Cfr. Ribbeck, 
Die Il5m. Trag. p. 377. Ad hanc fabulam pertinuisse fr. (361 
suspicatur Butler), 332 Hermann, (302, 322) 352, 353 Hartung. 
Fragmentum, quod Plut adv. Goloten c. 2 p. 1108B asser- 
vavit, Cicero de or. IH 35, 141 et Quint Inst. or. 3, 1, 14 
ex fabula Philocteta sumptum esse significant, 

bnip ye piuxot naurbQ ^EXXi^vwu (nparou 
alaj^pby atwndv, pap^dpouQ d^ idv Xiyetv^ 

Euripidis esse monuerunt Grotius et Gataker. Aliud frag- 
mentum ex fabula Philocteta excerptum 

rtQ 3' av ae ifjp^jj, riQ dk Txapi^ivoQ uia 
f 8i^atr* av; eu youv wq yapeh i^etQ xdXaQ^ 

quod habet Plut an seni sit gerenda resp. c. 9 p. 789 A 

b yapelv TrapaaxeuaCo/iepou yipo^^ra iare^auwpiuou xdi pupt- 
Zopevoy dnorpiruov xdt Xiywv rd rrpbQ rbv 0tXoxxTJX7ju >r/g . . 
rdXaQt odx dronoQ iart et vit. Sol. c. 20 dXXd yipovrt viav 
djopivtp ipair] rtQ dv ippeXijQ dpj(wu ^ uopoi^iryjQ rb npoQ 
rbv (PtXoxrfjrrjv >e5 y' o5v . . rdXaQi^ alii poetae alius tribuit 
(Aesch^Io priores editores, Euripidi Musgrave, Sophocli Her- 
mann, Strattidi comico Matthiae), tribuendum esse videtur 
Antiphonti, cuius vide fr. 3 p. 793 N. FASULARUM FRAQMENTA. 595 

249 

Zmp^tA noTa/ik fiouvofioi r' iitiaTpofpai 

>Philoctetes mala saa lamentaturus ita infitc (Hermann). 

250 

251. 252 

(^PIA.^ oh yap daxwp dv^xev^ aiX* ivtpxiaev 

8siu7ju aTopdzwu exipuatu^ no8bQ fikdfirju 

• « « • ♦ 

ipayidaiu^ iei pou odpxaQ ia&iei TtodoQ 

249 Aristoph. Ban. 1388 ETP. elB' SnptV 'ApyooQ fi^ Sta- 
mdaBai axojfpoQ. A12X, i^Znep^etk . . intazpo^ai* , schol. (mb 
fiowu MaTtxarpe^opevat ^yoov xarauepdpeuat. iau de ix 0tXoxT^' 
Tou Aia)(OXot/, 

260 Saidas ^iuB^ * . . i^c , inl rtuu SuiTj^pi^aTotq neptneaSurmu. 
f^\ ik alnb nap^ AlaxOXtp b fitXoxn^n^c, Yersus proYerbialis 
apad Plttt. Mor. p. 476 B. Gfr. P8.-Diogen« IV 88. Greg. Cypr. 
Mosq. 8, 20. ouT ixnXetv cum Suida Diogen., ceteri oure TtAeof. 
Aristaenetas I 27 luBa, ^aaiu^ AuepoQ oure pdvetu oure nXeTu if, 

261 Plat. Mor. p. 1087 F pdprue b AlaxuXou 0tXt>xt^g 
Ixauoq* 3od yhf} b Spdxwv^ ^aiu^ >ai^x«v . . ix^uatu (ipftHTtv 
Harl.) noSbQ Xafielu (alii libri Xdfieu)^. 

262 Aristot Poet c. 22 p. 1468 b 23 rb a&rb nocijaauroQ iap- 
fietau Alaj^bXou xat Euptn(boUy iu 8k pouou Suofia peraBeuroQ dvr2 
xuplou elwBoroc yXwrrau^ rb pku ^atuerat xaXou, rb 8* ebreXdC' 
Ah}[OXoQ pku yhjp iu rtp 0tXoxri^ inohjoe M^airdSatua (alii iibri 
jpapi8atva^ ^yddeua) ^ pou . . no86Q€, 8 8k durl rou iaBiet rb 
9otuarau periBijxev (i. e. adipxa Boeudrat no86Q scripsit Earipides). 261 V. 1 ob yap Spdzwv Valckenaer, ob yap daxwv Musgrave. — 
V. 2 6d6vxotv Heath et Jacobs, arofiatxbif Hermann. — ixxruaiv Her- 
werden. — fiXdfijjv pro Xafittu (Xdfi^v) Schneidewin. 

262 ^oYidatv* dtt fioo pro ^ayidatua fj fiou Boissonade {(payidatva 
^ jnou Pauw, ^ajridtuvav ^ jaoo Butler). 596 AESCHYU 

253 

xpsfidaaQ ^j rd^ov nizvoQ ix fjtzXavdpoou 

254 

((P/A.y & TtouQ^ afjL-^ao» ae 

255 

((P/A.y <o &fIuaTe TratdPy fiif fi dufidtrgQ fioXeh' 
fidvoQ ydp el aif rdfu dvTjxiazwv xaxdfy 
larpoQ^ dkyoQ 3^ ob^kv ditreTat uexpou. 263 Schol. Hom. ( 12 6 8k KpdrrjQ r^ Saaunjra ro>y ^ji- 
Xwv /uMvdpu6v ffjatv^ wq xat Ala^oXoQ ipt^ai 0tXoxr^rji ^xpepud- 
aaaa rdSov . . fieXavSpuou*. Eustath. Od. p. 1748, 67 ipeperajt Sk 
xa} Ala^uXou }^p^atQ iv ^tXoxr/jrjj •xpepdaoQ ro^ov . . fuXacvSpu€W€, 

264 Maximus Tyrius XIII p. 241 xu nouQ^ d^p^to ae^ 6 
^tXoxrjjniQ Xeyet. dvBpa^ne^ dfpeQ xoLt p^ fioa fujSe XotSopdu vd^ 
^tXrdrotQ pj/)8k ivo^Xet rijv Ai^/ivtaav y^v. la» Bdvare mtdv^ 
(fr. 266, 1). ei fikv raura XeyetQ dXXarropevoQ xaxbv xaxw^ oox 
dnoSe^opat riJQ ed}[^Q. 

266 Stob. flor. 120, 12 AhrxuXou (sic SA, eclogam om. M). 
»& Bdvare . . /jlovoq ydp (ydp om. SA) ei , . vexpou^, Gfir. Plut 
Mor. p. 106 1) rourov ydp dnept/i^aaro xal 6 ehttov >a» Bdvare 
mtdv^ larpbQ fidXotQ* {n&Q dv iarpoQ fjuoXotQ Cobet), Theodor. Me- 
toch. p. 347 ro rou Ala^uXou ^&eyyea^t^ & ddvare Troudv, larf^bQ 
fidXe^ Plut. Mor. p. 109 F dXyoQ ydp ovrtoQ ahSev ditrerat vexfwu, 
Soph. O.C. 966 Bavovrtov S* ouSkv dXyoQ dnrerat^ £ur. Alc 937 
riJQ fikv ydp ouSkv dXyoQ d(/fera/ nore. 263 xp%iidcaq xb ro^ov Bothe, xpBfnmd ro^a Hermaan, xptfid^ 
eoQ dk To^ov Kaack. 

264 dfiTiew pro dfn^tfvtf scripsi. Cfir. Soph. Phil. 749. FABULARUM FRA6MENTA. 597 dxopvouQ ^afiwu 256 257 In catalogo non commemoratur. Yide supra ad Glau- 
cum Potniensem p. 492. Ad Harpyiamm et Argonautamm 
iabulam (cfr. ApoUod. I 9, 21) spectant fr. 258, 258a, 260. 
Cfr. Welcker Tril. p. 477 sqq. et quas supra p. 489 de 61au- 
ds collegimus commentationes. Hesych. xatapdmiQ' ^;^er^c, 
/i6a$. xai S iezoQ. 2'o^oxX^q Aaoxdwvri {Xaox6oyrt cod.) 
xou rapTtoiaq iv ^lvij^ ubi xai roQ iipmlaQ iv ^tuBt restituit 
Musurus, WH van de Sande Bakhuyzen de parodia in co- 
moed. Aristoph. p. 189 xdt ij dpmta Alo;(. 0tvti coniecit 

258 

w_ duTjomQ d' odx dnoffrareJ ydoQ 

266 Phot. lex. p. 326, 9 dxopvwQ' rouQ TidpyonaQ. Ala^^uXoQ 
0eXoxr^Tff' oe Sk ^Iwvsq drreXefiouQ, Hesych. dxopvouQ' rouQ drre- 
XefiooQ. xal rd dxpewSij (dxpe8wSij Guyetus, dxpiSta Pierson) 
oSrw Xiyoooev, 

257 Athen. IX p. 394 A xdv (PeXoxrr/rjj Sk xard Yevexfjv xJIA 
aev ^afiwv eepijxev (scil. AIoj^OXoq), 

258 Ex Etymologici Magni libro VaticaDo 1818 et Floren- 
tino edidit R Reitzenstein Inedita poet. 6r. fr. Ind. lect. Rost 
1890 p. 4 dvi^oreQ' 6 daeroQ' KpartvoQ iv deovuoaXe^dvSptp i^foe- 
rfQ in\ Seertvov dvi^oreQt (fr. 45 Ko.) xal Ala^uXoQ iv 0evee »dv7^ 
areQ . . y6oq€ (verba iv 0eveT . . yooQ omisit cod. Flor.). napdi 
rd iSw iaroQ^ napwvupov lareQ^ wq rnarhQ neareQ^ xa) xard auv^ 
Beaev dveareQ xal dvnjartQ, 1} nap^ rd v^areQ dwjoreQ^ 6 iarepfj" 
pivoQ aerlwv * ourwQ TlpwSeavhQ nep\ nafiwv. 598 AESCHYLI 

258a 

(0/\.y xau ipiododetJtva noXXa fxapywajj yvd^ 
ippumaOfy arofiaToQ iu npdtTfj X^P^ 

259 

TtiXkixzp* i^otiaiv thbiroi^ iu dpfiuiaiQ 

m 

Philodem. de pietate p. 18 AIoxoXoq 8* <iv 0tvety xal Et- 
Twy Bopiou naTydwfv. Sapplevit Gomperz. 

0OPKIAEX. 

Aristot. Poet. C. 18 p. 1456 a 2 to dh TeparwdeQ olev 
al re 0opxi8eQ xai IIpopTj^ebg xat Saa iu ZttSou. De mytho 
ad Perseum pertinente cfr. schol. ApoU. Rh. IV 1515. In 

268 a Athen. X p. 42lF 6 8* EdpeniSijQ ^ijae ^^au^ 8tatqi 
TtpoafiaXtov ^oBij ardpat . . Ala}[uXoQ r' iv 0tvet »xal . . papyaHn^ 
jydBou eppuaeag oeov oropaTOQ iv Trpanto^^apatt. 

259 Poli. YII 91 8t 8k no8ela KptTioQ xaXs;t^ ehe ntTouQ 
aiTd. ohj[Teov etre neptetXrjfjuoTa no8a>v^ ToJJTa TtiXXuTpa xaXst iv 
0tvet (sic corr. MSchmidt Pbilol. XYIII p. 228 verba ad Boie»- 
dum Harpyias venantium calceamentum spectare ratus, ^puvt A, 
^tviaaatQ vulgo, 0pu^ Bekker) AlaxuXog imeXXuTp* . . dfi^Xatc^. 
Poll. II 196 7to8eta touq nepl toIq noal mXouQ KptTioQ^ Snep Ala^t^ 
XoQ neXXuTpa xaXet et X 60 TtdXXuTpa' outw yhp rd 7m8eta Zofo^ 
x^^c (debebat Ala^uXog dicere) xaXet. Cfir. Hesych. TtiXXuTpa. 
Ad Phoenissas Phrynichi olim (Opusc. VII p. 191) hoc fragmentum 
referebat Hermann. 268 a y. 1 fAapywajQ Yvd^ pro ftapYu>aiii /vd^ Kaack (pap' 
ywaatg yvd^tq Hartung). — ¥.2 ippuciaZov pro ippuatoi otov Im- 
beck. — nptorj^ X^P^ P^^ xpantoxapat Mttsurus. FABULARnif F&AGMENTA. 599 

catalogo didascaliarum tragicarum Gorp. I. Att II Nr. 973, 
30 sq. 0t»pxiSBQ commemorantur ut fabula satyrica alicuius 
poetae posterioris aetatis: fbrtasse etiam Aescbyli fabula sa- 
tyrica fuit. Vide supra p. 496 ad JtxTuo'j}ixo6Q. 

261 

idtj d^ i^ ayvpou da)[idwpoQ &Q 

262 

Erastoth. Catast. c. 22 nepatOg . . Soxti Se xa2 Sipmjv nap' 
^HfaJaroo Aotfieev i$ dSdpavvoc^ i»K Ahj^uXo^ ^^iyrcv 6 xwv xpa^ftp- 
Simf noajri^ iv 0opxtatv. Si/Q iFpaAxc Oale) etj^ov Ttpo^dXaxa^ ai 
lop^vec. Hygin. Poet astr. 11 12 p. 445 nd ui aU AeachyUu 
iragoediarum scriptor in JPhorcisi, Oraeoe fuerunt Gorgonum cusiodee. 
ScboL Germ. Caes. Arat p. 82, 16 Aeschylus harpen adamaniinam 
a Volcano dicii eum (scil. Perseum) accepisse, 

0prrRi: [^ kktopoi aytpa\ 

TitulttS 0p&yt(i 9 ''HxiopoQ Xirpa commemontur etiam 
in catalogo. Cfir. Hippenstiel 1. L p. Sisqq. De trilogia cuios 
extrema haec fabula fuerit, vide supra p. 536 ad Myrmido- 
nes. De argumento cfr. schoL Hom. A 351 umpfioktxiaQ 
Xiftt' b Si Ala][6koQ In^ dktjt^eiaQ dvrtaraSpitv j^poabv rc- 

261 Athen. IX p. 402 B ol nepl ri^v ZtxeXta^ xarotxoovzeQ 
dtFj[eSatpov xaXooat rdv aoajpov. Alaj[6XoQ youv iv 0opxtat Tutpei" 
xtxCtov rbv llepaea r^ dypUp rounp trut^atv •eSu. . a^c Eastath. 
Od. p. 1872, 8 6 Se au^y oic xal ahrh iv pjjroptxw xetvat Xe^txip 
(Aelii Dionysii), xai daj^eStopog Xejr^rtxt. ^al yap' daji^iiSojpoQ 6 
cuaqfpoQ itapS, IraXtwroug . . xp^atg Se^ ^paatVy daj^eStupou nap* 
Aitrj^uXtff StarpitJMivrt iv 2txeX[^ xa2 eiSort' ^al ydp ^tSu . . &c«* 
Hesyeh. dtrj^iSwptJC' ^ auafptjc mpdi 'IraXolQ. 362 Aeichyloi fortasse dizit: ddofiavrivfiy Spxijy ^ap* 'Hfoiaroo 
Xafitsv. 600 AESCHYLl Trohjxe npdq to ExropoQ mbfia hf 0pu&\f. Aliud scholion 6 
p£vTot Ala^uXoQ ^ExxopoQ XoTpoiq dXjj&kQ adTo i^edi$aTo. Cfr. 
CRobert, Bild und Lied p. 96 n. 28. De nomine chori 
0puy6Q i. e. Troiani cfr. Welcker Tril. p. 425, Hermann 
opusc. V p. 156. Ad hoc nomen sive ad titulum fabulae fr. 
446 spectare videtur. De accessu et carminibus chori cfr. 

Athen. I p. 21 F 'Apuno^dvi^Q ro3i/, Tcapk dk to2q xwpuxotq ;y 
nep\ Twv Tpaytxwv dmxetTat itiuTtq^ rrotet ahTov AlajruXov ie- 
^ovTa ^Tolat ^opolQ adTOQ tol ifyrjpacr^ inoiouifi xcu TrdXtv 
'^ToltQ 0p6iraQ olda (^ewpwv^ 3xe T<j} Uptdpip ofMoa^pevot Tbv 
naJi^ ^Xdov Tei^vemxa^ noXXa rotauTt xae TotauTl xai deupo 

ap)paTloavTaQ€, Initio fabulae Achilles pauca cum Mercu- 
rio de Priamo ad Achillem deducto coUocutus diu silet velato 
capite. (Alia fingit Fritzsche ad Aristoph. Ran. 912). De 
hoc silentio vide locos supra ad Ntdfijjv p. 549 et ad Myrmi- 
dones p. 536 allatos Aristoph. Ran. 911 sqq., Vita Aesch., 
schoL Aesch. Prom. 452, schol. Aristoph. Ran. 911. Ad hanc 
fabulam pertinuisse putat fr. (259 Bekker), 296 Hermann^ 
322 Welcker, (380 Wagner). Ei sermoni qui inter Priamum 
atque Achillem fuit vindicat Hermann (cfr. opusc. V p. 159sq.) 
ex Stob. flor. 4, 15 et 4, 19, quod ibi (4, 21) versui heroico 

noXXdxi Tot xde pwpbQ dv^p xaTaxaiptov eJnev lenuna Alaj^iXoQ 

iv 0pu(iv praescriptum est, mutata versuum notatione duo 
fragmenta: 

od ^pij nodwxTj tov Tpdnov Xiav ipopeiv* 
a(paXe\Q ydp odSetQ eu ^e^ouXeua&at Soxet 

To <J' ihxu TouTo xdi To XattpTjpbv ippevwv 
etQ TDj/jtovaQ xa9^xe no).Xd iij fiptnouQ. 

Haec coniectura maxime est incerta, nisi quod, ut Nauck 
putat, versus o'j j^prj nodioxrj xbv xponov Xiav ipopelv Aeschylo 
recte tributus esse videtur. Atque huic fragmento apud Sto- 
baeum inter duos versus Chaeremonis (Nauck p. 789 fr. 25 
et 26) translato illud AlaxuXoQ kv (PpuSi praeponendum vide- 
tur, quia nodioxjj alludit ad nodibxea UTjXettova, FABDLARUM FRA6MENTA. 60j 

293 

foptriYO¥ S0T1Q ffwnov i^djfBt j^ihvdQ 

Haec yerba ad Priamnm spectantia Adiilles Mercurio di- 
cere Yidetnr ^ prologo), non Mercurins AchilC qnae aliorum 
sententia est. 

264 

^Avdpai/iouoQ Yivt^Xov (^jv^ AopvTjcolou^ 
S9ev mp ^ExTOip aiojfov T^a:fBv ^iXrjv. 

Haec Priamns narrare videtur in primo episodio. 

m 

(/IP/AM.y dvi/p d* ixeivoQ ^v rctnairepoQ pSpa^v 

His verbis mite olim Bectoris ingenium praedicat Pria- 
mns. Cfr. Victor Hehn Kulturpflanzen u. Haustiere p. 315. 

268 PoU. Vn 131 TcD fidvrot fopryiyift In} rSfV rdi foprta 
d/6vTwv ipxoptov xd)[pi^rai AIo^^uXoq iv ^pu^^v J^ (^ExropoQy Xu- 
rpQtg %dXM, . . ^Bov6g€, 

264 Schol. Ear. Androm. 1 n^v iv Aaiq^ Xiytt t^v ^YwmXd' 
xiov A^yft^ . . ivtoi Sk xa} r^v Xputn^v xod t^v Aupvn^abv iv rtp 
T^^ AfH^C ns^A^ rdaaotHftv^ 6mq i Ah^uXoQ AupvvjaaSa i^ioaaxo' 
pt6cag T^v ^AvSpopd^^i^v iv rtnQ 0pu(tv^ Ma xdt $evwQ toropei 
^AifSpaiiwvoQ airij^ Xijtav ^'AvSpaqjtovoQ (dvSpi/wvoQ MN) • . nep 
txruap (gic M, nap' ixropoQ 6T) . . ^/^^vc (^yaye iptkriv M, tplhjiv 
^ya/mt NO). 

266 Atlieiw n p. 51 C pjdpa ik truxdfuva xal Ttap* Akr^uXqk 
iv ^po$» ind rou "Bjrrofoc ^M^ . . pdpwv^. Eustath. II. p. 211, 
19 mmakopov^ 8mp i^hf wptpwrepev. AIo^uXoq ^d^v^p . . fAopwv*^ 
Phot lex. p. 276, 19 popov rb ouxdptvov. Aio)^6XoQ, Meiaeke 
contoht Theocr. YII 120 dMoto nemirepoQ, 

MS SemM hkm ▼idetBr:. obn, dvdp* bpA axijnroOxovj dJM vatt-' 
fidtniv f0pngjrbif xri. 

264 T. 1 i^y «Qpfpfevit Dindorfl 

Aetchylni ed. Wecklein. 39 602 AESCHYLI 

266 

(JIPIAM^ xaUt TobQ &auoi^aQ el 9iXeiQ edep^eretu 
eh* oiv xaxoopY^^^^ d/jbptSe^lo^ fyet 
rd foJTe ^alpetv fjajxe Xoneiaf^at f^txouQ, 
ifpip fe pivrot NipeatQ la9^ bnepzipa 
xai To5 daifdvToQ ij Jixij npdaaet x6tou, 6 

287 

dtan€(ppo6p7jxat filoQ 
Haec dicere videtur in stichomythia Achilles Priamo 
respondens ad verba tppovpet fiiov. Cft. Sept. 1038. 

268 

dyaoTd 

269 

idlono]^ 

266 Stob. flor. 126, 7 AlaxOXou ^ExropoQ >xa2 . . ebepyeretv 
d youv xaxoupYetv . . i^ec xal fJL^re . . XuTieeaBcu fiporoO^ . . xJtovc. 

267 Hesycb. dtaTte^poupyjrat fi/o^. Alaj^uXo^ 0pu$fv, otov 
^ dtdL rou fitou fpouph {^Bopdi cod.) aovrereXearat ^ ^ SteXi^XuSev 
b }[p6voQ. 

268 Hesycb. dyourrd' 8, dv rtg dydaatro^ otov dpeard, Ahj^u^ 
Xoc (Ppu^tv {ippa^' cod., corr. Meursius). dyard ex literarum serie 
repetit Alberti. 

269 Hesych. djSlonov avap^ov xa2 d^uXaxrov. Aia)[uXo