Skip to main content

Full text of "final"

See other formats


GENElOASmM 


final y ay in Ian ■ 
F ,::: ' 


www.final.com.tr I ^lisj oc\ ki /da \ \ > ilkogrctim 4. Sinif final yaymlan www.final.com.tr F£N VE TEKNOLOJI VUCUDUMUZ BILMECESiNi QOZEUM - 1 (4. S!NIF)-01 1. Asagidakllerden hangisi iskeletimizin gorevlerin- 
den biri dfifljldjtf A) Vucudun dik durmasim 

B) Qogalmayi safiiar. 

C) lc organlanmizi korur. 

D) Hareket etmemizi saglar. 3f KBmlkQeflidi 


Bulundu€u Yer 


Yap-3' 


Uzun KemiWer 


II 


BoylBf' uzun 
sillndlrflekllnde 


1 


B ve ayaklarda 


Boylar > K>sa 


Yass- Kemikler 


Kafatas-r>da 


" Yukandaki grafikte verilenlere gore I, II ve III nolu 
kisimlar a^agidakilerden hangisi glbl olmalidir? II A) 
B) 
C) 
D) Kisa kemlk 
Yassi kemlk 
Kisa kemik 
Uzun kemik Kollar 
Kaiatasi 
Bacaklar 
Bacakiar Sllindir ^eklinde 
Silindir sekilnde 
Levha seklinde 
Boylan kisa 3. Aaagidaki kemlklerden hangiai karsjsinda verllen 
bdlgede bulunmaz? 

A) Uzun kemikler — Kollarda 

B) Ktsa kemikler » Kaburgalarda 

C) Yassi kemikler — G6Qus kafesinde 

D) Kisa kemikler — Omurgada 4. Eklemler aeag^dski kiaimlann hangl IklBl arasmda 
bulunur7 A) Kemik - Kemik 
C) Kemik -Organ B) Kemik - Kas 
D) Kes - Kas 5. i 
j 7. Eklemler oynar. yan oynar ve oynamaz eklemler 

olmak Qzere 3'e aynlir. 

Bu eklemler vtlcudumuzun hangi kisimlannda bu- 

lunur? 

Oynar 


Yan oynar 


Oynamaz 
eklem 


eklem 


eklem 


A) 


Dlz bolgesi 


Omurga 


Kafatasi 


B) 


Kafatasi 


Diz bOlgesi 


Omurga 


C) 


Omurga 


Kafatasi 


Diz bolgesi 


D) 


Diz bOlgesi 


Kafatasi 


Omurga Asagido verllen rfadelerden hanglsl yanliettr? 

A) Kaslann tutunma yiizeyi kemiklerdlr. 

B) Kemikler ic organlan korur. 

C) Kemikler ve kaslar viicuda esneklik saglamaz. 

D) Kaslar ve kemikler hareketi saglar. * Beyin 

* Kalp 

* Akciger 

* Mlde 

Iskeletimiz yukandaki organlardan ka$ tenesmi 
dis etkilerden korur? 

A) 4 B)3 C)2 D)1 

I. Besinler 

II. Vitamin 

III. Hormon 

IV. Karbon dlokslt 

Yukandakilerden hangislnln kemlk gelislminde 
etklel voktur? 

A) I B) II OJ lit D)IV I. Kafatasi 

II. Omurga 

III. Alt cene 

IV. Bacaklar 

Yukandaki kemlklerden hangislnde bulunan ek- 
lemin hareket yetenegl voktur? 

A) I Bill QUI 0)IV 

10. Assgidaki iskeletemlzfn bCIQmlerinden hangisinin 
hayati bir organi koruma gorevi voktur? A) Kafatasi 
C) Omurga B) Gogtts kafesi 
D) Kol ve bacaklar 


11. tnsan vOcudunda akciger, kalp gibi ic organlann H 
tutundugu lakelet bOIGmu asagidakilsrdan hangl- 

aidir? A) Kafatasi 
C) Omurga B) GOgOs kafesi 
D) Kurek kemigi 12. Ba? iskeletl lie llglli olarak, 

I. Yassi kamikierden olu§ur. 

II. Oynar va oynamaz eklemlerl tasir. 
III. Uzun kemik bulunur, 

yukandaki ifadelarden hangllerf dogrudur? 

A) I veil B) I velll 

Q II ve III Dj I, II ve III 13. Aaagidakl kemlklerden hangisl uzun kemikler 
arasmda yer alir? A) Kafatasi 

8) El parmak keniiklari 

C) BaWir kemigi 

D) Bllekkemikleri 

14. Asagidakilerden hangisi iskelet sistemindekl 
omurgamn gOrevidir? 

A) Govdemlzln dlk durmasint saglar. 

B) Beynimizi dis etkenlerden korur. 

C) Kalbimizl olUfturur. 

D) Yuriimemizi saglar. 15, Yassi kemikler vucudumuzun hangl bOlgestnde 
bulunmaz? A) Kalca kemigi 
C) Gogus kafesi B) Kafatasi 
D) Omurga 18. I. Kafaiaai 

II. Gogus kafesi 

III. Kol ve bacak parmakten 

Yukandaki Iskelet bfilQmlerinden hangileri ic or- 
ganlanmizi korumakla gfirevll degitdir? 

A) Yalnizl B) Yalniz III 

C) I veil D) I, II velll 17. Aaagidaktlerden hangisi eklemlerin gdrevidir? 

A) Kamiklerf biriblrlne baglar. 

B) KanQretir. 

Q Nefes aimamizi saglar. 
D) Organlanmtzi korur. 


IS, 


Iskelet sistemimiz, 
I, Kan Uretme 
II. Mineral dapolama 


III. Hareketl Kolaylastirma 
gorevlerinden hangisini yapar? 
A) Yalnizl 
C) 1 velll 


B) Yalniz III 
D) 1.11 velll 81 V'U 9 9t O'S* vn o'St tf'21 B'll O'Oirfi G'8 fl'Z D'9 VS YP 8'fi 32 81 M> - (dINIS 'fr) lfOnON>43i3AN3d 
I 
www.final.com.tr FENVETEKNOLOJl VUCUDUMUZ BlLMECESINI QOZEUM - (4. SIN(F) - 02 Insanlar, 

- Besin bulmak 

- Dusmanlanndan Korunmak 

- £ogalmak 

- Bannak kurmak 

durumlarindan kas tanesi isin harekel ederler? 
A) 1 BJ2 C)3 0)4 
3t)K89 
Hi' -■*■ Yukandaki sekilde kolun yukanya dogru bukulmesi 
hareketl gflstefllmistlr. 

Kolun yukanya dogru bukulmesi airasinda asagi- 
dakilerden hangisi gerceklesms*? 

A) icteki kas kasilir. 

B) Icteki Kasin boyu kisaJir. 

Gi Dtstaki kaain boyu de§ismez. 
D) Distakl kas gevser, 

3. AsaQida verilen Szelliklerden hanglsl karsieindakl 
dokuya ait dag ildir? 

A) Istemslz cahsir. — * Duzkas 

B) Hareketi kolayiastmr. — » Cizgili kas 

C) Kalbi oiusturur. — • Kalp kasi 

D) istemsiz caltsir. — iskelet kasi 

4. I. Kasilip gevserter. 

II. istemli calisirlar. 

III. Kasilirken enerji harcarlar. 

Yukandaki olaylardan hangileri turn kaslar Icln or- 

laktir? 

A) Yalmzl B) I veil 

C) I ve III D) II ve III c 

\ insan vucudunda, 

I. Damarlarda 

II, Sindlrlm borulannda (ba&rsakta) 
Hi. Kol ve bacaklarda 

yukandaki kisimlarm hangllerinde kaslar bulu- 
nur? 

A) I veil B) I velll 

C) II veil) 0)1, II velll 

Kaslan olusturan ipliksi yapiya ...(I).... kemlklerln 
ba§lanti yerterineise .,.(11)... denir. 

Yukandaki cOmlede bo* biraktlan yertere aBafii- 
dakilerden hanglsl getlrllmelidir? A) 
B) 
C) 
D) kemik 
lif 

eklem 
tendon kas 
eklem 
dlrsek 
kiri§ 7. Oynar eklemlere aeagidaki yapilann hanglslnde 

rastiamaviz? A) B 

C) Kafatast B) Bacak 
D)Kol - Istemll calisirlar. 

- Harekali kolaylastmriar. 

- Bacaklar ve kollarda bulunuriar. 

Yukanda ozellikleri verilen yapi asagidakilerden 
hangisi olabilir? 

A) Qlzgillkas B) Kalp kasi 

C) Damarlar D) Duzkas 

Kolumuzu yukanya dogru hareket ettirdigimizde, 

I. Icteki kas kasilir. 

II. Disteki kas kasilir. 

III. Kastaki isi mlktan artar. 
olaylanndan hanglsl gerceklesir? 

A) Yalnizl B)Yalmzll 

C) I veil D) I velll 


10. DiJ2 kaslar, 

I. Damarlar 

II. Bagirsaklar 
III. Bacaklar 

yapilanndan hangllerinde bulunur? 

A) Yalmzl B)Yatnizlll 

C) I veil D) II velll 11. Kaslanmtx kasilirken asagidaki olaylardan han- 
gisi garcekles ir? 15. Mlde, bacak ve kalbin yapiama hangi kaslar kati- Hr? Micie Bacak Kalp A) 


Kalp kasi 


Qizgill kas 


Duz kas 


B) 


Duz kas 


Kalp kasi 


Cizgili kas 


C) 


Duz kas 


Qizgill kas 


Kalp kasi 


D) 


Cizgili kas 


Duz kas 


Kalp kasi A) Kasrlirkan enerjl harcamaz. 

B) Kasm boyu kisahr, 

C) Kasm yapisi bozulur. 

D) Kas erlyerek yok olur. 12. Asagidakilerden hangisi kaa dokunun gdrevlerin- 

dan degildjr? 

A) Kan uretmek 

B) Organlann yapisina katitmak 

C) KerniklerB destek olmak 

D) Hareketi kolaylastirmak 13. Egaarsiz iskelet ve kas sistemln*. 

I. Esneklik 

II. Qeviklik 

III. Dayanikhlik 

durumlanndan hangilari kazandrnlir? 

A) Yalmzl I C) Ive B) Yalniz I 
D) I, II vs 14. I. DOz kas -* Mlde 

II. QizQUi kas — Bacaklar 

III. Diiz kas — Kalp 

IV. Kalp kasi -* Damarlar 

Yukanda bazi kaslar ve katildigi yapilardan nan- 
glleri yaniis verilmistir? 

A) Yalniz III B) I veil 

CJ III ve IV 0) I, III ve IV 16. I. Hizli kasilir. cabuk yorulur. 

II. Hareketi rltmiktir. 

III. Istemli caJisir. 

Yukandakl flzelllklerden hangileri duz kasa amir? 

B) Yalniz II A) Yalmzl 
C) I veil DJIve 17. I. (plftler hallndeki kasiardan bin kastlirken. dlgeri 
gevseyeblllr. 

II. Kaslar kasilirken enerjl depolar. 

ill. Kaslar kasilirken boylen kisalir. 

Yukandakl kaslaria llgill verilen bilgllerden hangi- 
leri dogrudur? 

A) I veil B) I velll 

C) II ve III D) I. II ve III 18. Aaagidakilerden hangisi clzgili kasm dzelligi de- 
gi |dir7 

A) istemli calis/tr. 

B) Damarlann yapisina katilir. 

C) Qabuk yoruluriar. 

D) Hizli kasilirlar. 19. Asagidakilerden hangisi gizgili kasm gfirevi glg- A) Iskeletle biriikte vucudumuza sekll verlr. 

B) Kemiklere desteklik verir. 

C) Kemikleri ve ekiemleri hareket ettlririr. 

D) Mlde, ba&rsak gibi sindirim organlanni ofusturur. G'6t 8'8l 8U 8'9l SI 3H Q'Ei VZl 8'U 301 0*6 V'8 3£ 89 OS 3> O'C 3'Z Ql 30-GflNIS-fr) IfOIONXai 3A N3d ; - 


www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJl VUCUDUMUZ BiLMECESlNi qOZEUM - III (4. SINIF}-03 1. 3. Soluk werirken kammizda bulunan ksrbon dioksit 
disanya atilirken asagidakl yapilann hangisinden 
en son gecer? A) Akciger 

C) Solukborusu B) Brons 
D) Bron^cuk 


Alman havayi isrtan, nemlendlren ve kokusunu algi- 
tayabtien organtmiz dir. 

Yukandaki cumlede bos birakilan yere asaQtdaki- 
lerden hangisi getirilmelidir? A) Akciger 

C) Soluk borusu B) Burun 

C) Girtlak Soluk alirken, 

I. Oksijen akcigerlsrden kana gecer. 

II. Karbon diokslt kandan karacigtwe gecer. 

III. Akcigerlerin basinet degismez. 
olaylanndan hangisi goruiiir? 

A) Yalnizl B) Yalniz III 

C) I ve II D) 1 ve III 4. Soluk vardigimizde hava asagidakl yapilann han- 
gisinden aecm£i2 A) Soluk borusu 
C) Yutak B) Akciger 

D) Yetnek borusu 5. Burun veya agizdan alman havayi soluk bonjsuna 
asagidaki yapilsrdan hangisf tasir? A) Yutak 
C) Brons B) Alveol 

D) YemeK borusu 


6. Soluk aiirken hava, 

I. Burun 

II. Brons 

III. Akciger 

IV Soluk borusu 

kisimlanndan gacerken hangl yolu izler? 


A) I -II -III -IV 
C) ll-l-IV-lll B) I -IV- II- 111 
D) III - II - IV - 1 7. Sea tellerlnln bulundugu, 3oiuk borusunun baslangici 

tir. 

Yukandaki ctimlede bos birakilan yere asagida- 
kilerden hangisi gettrilmalidir? A) Nefes borusu 
C) Girilak B) Yutak 
D) Brons 8. Nefes borusu akcigete girerken ikiye aynlir. Bu yapi- 
|a/a denir. 

Yukandaki cumlede bos birakilan yere asagidaki- 
tarden hangisi getirilmelidir? 

A) Brons B) Yutak 

C) Girtlak D) Hava kesesi 


9. I. VOcudumuzda Iki adettir. 

II. Buyuklukleri insan insana derjisir. 

III. Oksijen ve karbon diokslt adsverisjinin yapildigi or- 
gandir. 

Yukanda bzellikleri verllen organimiz asagidaki- 
lerden hangisidir? 

A) Bobrek B) Kalp 

C) Akciger D) Karaclger 10. Asagidaki haataliklardan hangiai colunum siate- 
minde oluaan hastaliklardan djpgljdjg A) Astim 
C) Brongit B) Kolera 
D)Grip 11. Akcigerlerimiz vOcudumuzda hangi iakelat kiami 
ile korunur? A) G6guskaf»si 
C; Uyalar B) Kafaiaai kemlgi 
D) Omurilik Soiuk-ilip 
vsrmshtzi 


Normal 


Dtnlenme Afiir ij 
yoprna Hsyacanisnin.-. — yuiiiT Yukandaki grafiga gore, asagidaki verilen ifade- 
lerden hangiai yanli gti r? 

A) Dlnlendigimiz zaman soluk alip verme hizimiz 
norrnaldlr. 

B) AgV is yaparken soluk alip verma hizlanir. 

C) Dinlenirken soluk alip vermemiz durur. 

D) Heyecanlandigtmizda daha cok nefes atip veririz. 13. VUcudumuz loin gerekli olan oksijenl disandan 
alan, kanimizda klrienmeye nedon olan karbon dl- 
okarti ise disanya atan orgammiz hangisidir7 A) Akciger 
C) Mide BJKalp 
D) Bobrek 14. Soluk verdigimiz zaman disanya asagidaki gaz- 
lerdan hangiaini atariz? A) Okaijen 
C) Hidrojen B) Karbon dioksil 
D)Azot 15. Soluk alip vermemizi, 

I. Kosmamtz 

II, Yemek yememiz 
III. Uyumarmz 

olaylanndan hangileri hizlandinr? 

A) Yalnizl B)Yalmzlll 

C) I ve II D) I, II ve ill 

16. Asagidaki yapilardan hangiainin sayist blrden faz- 
ladir? A) Qirtlak 
C} Brons B) Yutak 

D) Soluk borusu 17. 
Yukanda numara Ile verilen kisimlardan hangiai 
akcigarlBri gbaterir? A) I B) C) D)IV 18. Egzereiz yaparken vOcudumuzda asagidaki degi- 
aikliklerden hanglsl aSrulmez? 

A) Soluk alip verme sikligi artar. 
B} Akcigerlerimiz oksijeni alamaz. 

C) Kalp an?: hizlamr. 

D] Nabiz hizi artar. fl 8t 8'U 3'9l V'St 8'frl VEt d'ZV V'U fl'Oi 0"6 V8 0*1 fl'9 V'S 0'* V'8 fl'3 31 EO-tdlNlSf) irO!ONM3i 3A N3J in a I y ay ml an 
www.final.com.tr FENVETEKNOLQJI VUCUDUMUZ BJLMECESlNi QOZEUM - IV (4, S1NIF) - 04 

1. Kalp alis hizim. 

- Sicaklik 
-Korku 

- Heyecan 

- Karbon dioksit miktari 
faktorierinden kac tanesl etkiler? 

A) 1 B)2 C)3 D>4 2. 


Ncma Nubv. fi-iyisi 

r 


_ 4. Dolasim Blstemi, 

I. Dokulara oksijen tasima 

II. Vucut yapilannin besln Ihtiyacmi karsilama 

III. Mlkroplata kanji vucudu koruma 
yukandaki otaylardan hangisini gerceklestfrroeyl 
ama^iar? 

A) Yalmz I B) Yalniz III 

C) I ve II D) I, II ve III Kani organlardan kalbe gabren damarlar hanglle- 
ridir? Afltf Ko?ms Dinieiimo Hareiwl 

durjruLi Yukandaki grafige gore a§aQ)dakl yargilardan 
hangislne ulasjtamaz? 

A) Agir egzeraiz durumunda nabzimiz yijksalir. 

B) Koaarken kaip ati§imiz normalin Ostune cikar. 
CJ Dinlenirken kalp attsimiz durur. 

D) Kalbimiz agir hareketlerde daha cok kan pompa- 


A) Atardamarlar 

B) Kilcal damariar 

C) Toplardamarlar 

D) Bobrek atardaman 


1 
I 
fc 6. 

I A§agidakllerden hangisi kanin gorsvi degildir? 

A) Hormonlari hedef organlara taaima 

B) Okajeni dokulara tafima 

C) Dokulardan karbon dioksiti uzakiastirma 

D) Vucuda destsklik saglama 7. 3. • Sol 
\\\ 


vL 


id 


kuiaHph 

i— . ?,: 
« kanncik 


Sa& « ^ 
IV 
■awvak Kalpte numaralarla gdsterilen boJgelerin hangile- 
rinde temlz kan bulunur? Yukanda numaralandinlan kisimlardan hanglsl 
kani vUcudumuza pompalar? A) I 8)11 C)HI D}IV A) I veil 
C) live IV B) I ve III 
D) III ve IV 8. 1. Soguk ortamda kalp atis hizi artar. 
II. Sicak ortamda kalp atis hizi azalir, 

III. Qevre sartlan nabiz hizini degistirir. 

Yukanda vertlen Ifadelerden hangileri dogYudur? 

A) Yalnrzl BJYalnizlll 

C) I veil D) I, live III 

9. Saglikli bir insanda, 

I. Sicakliga bagli olarak kalp atisi hia her zaman ya- 
vaslar. 

II. Akcigerlerle aldigimiz oksljen gazi dokulara kanla 
yayilir. 

III. Kan beslnl butun viicuda tasir, 

durumlanndan hangilari gdrultlr? 

A) Yalnizl B> Yalniz III 

CJ I veil D) II velll 

10. Kanimizda asagidakl yapilardan hangisi bulun- 
maz? 

A) Karbon dloksit B) Basin 

C) Sindlrim enzimi D) Su 

11. Asagida verllen ifadelerden hangisi yanlisttr? 

A) Kan vQcuda gerekli maddeferi tasir. 

B) Kalbimiz 4 odaciktan olusur. 

C) Kalbtn kasilip gevsemesi sonucunda. kan vucuda 
pompalanir. 

D) VQcuda pompalanan kan kalbe geri gelmaz. 12. Viicut BI«lW>gi ♦Drlam 

Saglikli bir Insanda grafige gore, asagidakl so- 
nuflardan hangisi cikanlmaz? 

A) Inaanlann viicut 5icakllg"l sabittif. 

B) Sicak ortamda vGcut stcakli§imiz arlar. 

C) Soguk ortatnda kaiblmlz daha hizli calisir. 

DJ Kaibimiz vucut 3icakligimizm sablt olmasi icin ga- 
lisir. 13. Dolasim sistemindeki yapilara bakarsak asagida- 
kllerden hangisi dogru pjmaz? 

A) Biiyuk kan dolasimi kalbin sol kanncigindan bas- 
lar. 

B) KUcGk kan dolasimi kalbin sag kulakcijjinda biter. 

C) Katbimlz Ikl kulakcik ve iki kannciklidir. 

D) Damarlar kani vticudumuza dagrtir. 


14. Saglikli bir insanda, 

I. Yaslanma 

II. Heyecanlanma 
III. Yuk tasima 

olayiardan hangileri ger$ekle$irse nabiz sayisi 
artar? B) I ve III 

D) I. II VO III 

* bieb^z say is i 
A) I veil 
C) II velll 

15. Saglikli bir insamn za- 
manla nabiz sayismin 
degisimi grafikleki gibi- 
dir. 

Bu bireyta Kglll a^agi- 

dakilerden hangisi ' ► zsma-i 

soytenemeg? 

A) Ko§uyor 

B) Merdlventeri gikryor 

C) Dlnienlyor 

D) Basketbol oyrtuyor 

16. *Besin 

* Okaijen 

* Karbon dioksit 

* Su 

Yukandakilerden kac tanesi kan ile doku va or- 
ganlara tasintr? 

A) 1 B)2 C)3 D)4 

17. Asagidakl gorevlerden hangisi kalbe aittir? 

A| Kani damariara pompalar. 

B) Oksijanin kana aktanlmasim saggar. 

C) Vucuttaki atiklan uzaklastinr. 

D) Harekell saglar. tfU tm 3*91 3'frl . fl'fil 9-21 d'U 301. QB Q'8 fl'i Q'9 3'fi " 0> 0.8 3Z at K)-(jlNIS'fr) irO10NM31 3A N3d 
www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJf VUCUDUMUZ BILMf CESffll COZEUM (4. SIN!F)-Q5 DOGRU-YANU$ 

DoQni ve y&nti$ ifadeterin noma 
1. Qizgili kaslar istemsiz cali§irfar. 2. Go&us kafesi lc organlan korur. 3. DQ2 kaslar damarlanrruzin yaptsma katilir. 


4. Duz kaslar hizli caii?ir ve gabuk yorulur. 5. Iskelettmiz mineral madde dapolar. B. El bilek kemikteri kisa kemiklerdtr. 


10. Nefes alirken akctgertertmize doidurdugumuz gaz 
oksijendir. 1 1 . Ko&an bir insanin nabiz sayisi azalir. 12. Alyuvarlar oksljenl dokulara tagir. I 

13. Bflbrek toplardamart temlz kan ia?ir 6. Ba§ iskeletimizde yan oynar eklemtfir bulunur. C 14. Kani vOcudumuza damariar dafiitir. 


7. Solunum organimiz karacigerlerimlzdlr. 

8. Kalp kasi ratemli calisjr. 15, insan kalbi dftrt odaciktan olusmustur. 18. Kalbimlzin sol kulakpgi ve sol kanncigi kirli kan tasir. 
Dogru Van!.? 
UMHI'MfcllTilimiHiilMiilliiaii ..-■ 

■ A§a§tda verilen tsmmlan kar$i$tndaki kaknalerie aja^daW tabloda e$fe$tmniz. 1. Istemli cali§an kas cesjtl 

2. Kalbl olusturan kaa sesiti 

3. Kani vOcuda pompalayen organ 

4. El, ayak, bacak ve kolun elemani oldu§u iskelel kismt 5. Beyni koruyan iskelet ktsmi 


6. Savunma sisteminds gorevli kan hilcresi 

7. Soluk verirken disanya btrakilan gaz ce§itt 

8. Omurgada bulunan aklem ce§ldt 

9. BakJir kemiginin s<*k< i 

10. Bobrege kant getlren damar 

11. Organlara kandaki baslnl yayan damarlar 

12. Damariann yapisma kablan kas cegiti 

13. Katatasini olusturan eklem cestti 

14. Solunum organi 

15. Bo§altim organi 
i^9"ik 

t 

■ Akclger 


1 JAkyuv* 
RBRWf" 1 

m \ < Kafsusi 


■K;\c= ,; 
1 
6 
11 
2 
7 
12 
3 
8 
13 
4 
9 
14 
5 
10 
16 

>i8«19a*$l 'iO&aww 'uiapie ^tuwuAo 'El •nmarOQ'Zl 'ffiyeuieQ jeon» >». 'uixuepji^ w;qgg -oi ^UJfl* ur>?ri '6 

'Bt 'CI UL '8 'I '9 > 'L = &IUOA Qt 'n '£l '& '$ '9 'g ' 3 : n#oq 90 - (JINIS >) JPOIONJHl 3A N3d 
•::■ 

www.final.corn.tr FEN VE TEKMOLOJI MADDEYlTANIYALlM-i (4.SMIF)-06 1. 3. 4. 5. Taneclkll yapiya sahip, hacmi ve kQtlesI olan butun 
varliklara dentr. 

Yukandakl cumlede bog birakilan yere asaflidakl- 
lerden hangisi getirilmelidir? 6. A) Ctsim 
C) Atom B) Madde 
D) Egya 2. Maddonin gekll almig haline denir. 

Yukandakl cumlede bog birakilan yere a^agidakl- 
larden hangisi getirilmelidir? 

BJ Hacim A) Cislm 
C) Madde D) Kiitle Asagidaki rfadelerden hangisi yanlisbr? 

A) Miknatis ile maddelert birbirinden ayirabiliriz. 

B) Miknattsm cekme veya itme kuweti temas ge- 
rektlrmez. 

CJ Miknatialar demiri ceker. 

D) Miknatis tahtayi ceker. 

I. Deniz alti 

li. Suzgeg 

III. Semslye 

Yukandakl maddelerden hangilerl suvu ooctr- 

meme dzelligine gore yapilmigtir? 

A) I ve II B) I ve III 

C) II valll D) I, II velll I. Miknatislar butiln maddelan ceker. 

II. Miknatisin her iki kutbuda demiri ceker. 

III. Miknatislann cekim kuweti gcVQnmezdlr. 
Yukandaki ifadelarden hangileri yanlistir? A) Yalmz 
C) I velH B) I ve II 
D) II ve B 

i 7- * Tag 

* Demir cubuk 

* Saman copu 

* Zeytinyagi 

* Gumug yuzQk 

Yukandaki maddelerden kac tanesi su ioerlslnde 
yOzer? 

A) 2 B)3 C)4 D)5 

Havfu ve kagit pecete icin, 

I. Ikislde maddedir. 

II. Iklside ciaimdir. 

III. Ikiside suyu Iclne ceker. 

yukandakl Ifadelerden hangileri dogrudur? 

A) I veil B) I valtl 

C) II ve III D) I, II ve III * Demir cubuk 

* Plastik tarak 

* Insan ali 

* Gumugyuzuk 

Yukandakilerden kac taneaini miknatis cehemez? 

A) 1 B)2 C)3 D)4 


9. 


* Ses 
* Igik 
*Hava 
* ISI 
Yukandaki varliklardan kac tanesi madde dfigjl- 
dir? 
A) 1 B)2 CJ3 D)4 10. I. Belirgin sekli yoktur. 

II. Belirgin hacmi vardir. 

III. Belirgin kutlesi vardir. 

Yukandaki ozelliklerden hangileri maddenin SIVI haline aittir? 
A) I vail 


B) I ve III 


C) II velll 


0) I, II ve 1 1. Asagidaki ifadelerden hanglsl vanlistir? 

A) Gaz halindeki maddenin hacmi vardir. 

B) Sivi haldeki maddenin belirli haclm ve sekli vardir. 

C) Kati halde tanecikler birbirine gok yakmdir. 

D} Gaz halindeki madde, bulundugu kabm ssklini ve 
hacminj ahr. 1 2. Su vb geker birtilrlne kanstmlinca olu?an kansim 
icin a?agtdakilerden hanglsl vanltstir? 

A) QOzeltl olusur. 

B) Homojan kansirn olu§ur. 

C} $eker kendi dzelligmi kaybeder. 
D) Su kendi ozeiligmi kaybetmez. j 13. I. Sllgl 

II. Kalem 

III. Tebesir 

IV. Altin 

Yukandaki maddelerden hangileri clslmdir? 

A) I ve II B) I, II ve III 

C) II, III ve IV 1 S. Kati ve sivi haldeki maddeler ipin, 

I. Sikt$tinlamazlar. 

It. Belli haclmleri vardir. 

III. Belli sekilieri vardir. 

yukandaki ozelliklerden hangileri dogrudur? 

A) I ve II B) I ve III 

C) II ve III D) I, II ve III 16. Asagidaki maddelarden hanglelnln belirgin hacmi 

ve §ekli yoktur? Aj Buz 
C) Su B) Yagmur 
D} Hava 17. Asagidaki maddelerden hangisinin belirgin hacmi 

ve «ekli vardir? A) Buz 
C) Su B) Hava 

DJ Su buhan 


* 16. Sllgl Icln, 

I. Maddedir. 

II. Cisimdtr. 
III. Eanektir. 

yukandaki rtadelerden hangileri dogrudur? 

A) I veil B) I velll 

C) II ve III D) I, II ve III 19. It n D) I, II. Ill ve IV 14. I. Havlu 

II. Temlzllk bezi 

III. fnsan vQcudu 

IV. KaQit pecete 

Yukandaki varhklardan hangiai suyu cekm ez? 

A) I B.Hi QUI D)IV §eklldeki K, L, M miknatislanna X demir kuresi ya- 
pismi^tir. 

Damir kureleri miknatislardan ayirmak igin uygu- 
lanacak kuwetler Icln asa$idakilerden hangiai 
dogrudur? 

A) K miknatisinda en fazla kuwet uygulanmalidir. 

B) L miknatisinda en fazla kuwet uygulanmalidir. 

C) M miknatistnda en fazla kuwet uygulanmalidir. 

D) 0c miknatia iginoa ayni kuwet uygulanmalidir. vm aai vu rm vst an aei dzi b'll <roi a*c oe az V9 rs o oe rz bi. 90 y (dINIS -P ) irOIONHlL 3A N3d Final yaymlan 
www.final.com.tr FENVETEKMOLOJI NMDDEYI TANIYMJM - II (4.SlNIF)-07 1. 


Bir bardak su $ekildeki farich kaplara birakiliyor. Su 
kaplartia$ekildeki gibi duruyot. 

Bu durumdan asagidaki sonuclardan hangisl $i- 
kanlir? 

A) Sivilarsikistinlamaz. 

B) Smlann yogunlugu deglskendir. 

C) Sivilar bulunduklan kabm seklini alir. 

D) Sivilann agiriiklari degi§kandlr. 


2. "Tanecikll yapiya sahip kfrtlesi ve (I) dan her 

varliga (II) denir." 

Yukandaki cUmled© bos birakilan yerlere a§agi- 
dakilerden hanglsi gettrilmelidlr? j 

I 

i A) 


hacmi 


cisim 


B) 


haGml 


madde 


C> 


madde 


hacim 


D> 


cisim 


hactm 

Qikolatali pasta yaptminda kulanilan yumurta Icln. 

I. Beslndlr. 

It. Madded ir. 

111. Malzemedir. 

yukandaki Kadelerden hangllerl dogrudur? A) I. live 
C) I velll B) II ve II 
D) I ve II 4. Aeagidakilerden hangisl kati bir maddenln 6zel- 

llgi ol a r naz? 

A) Bern sekli vardir. 

B) Taneclklerl ansi uzakhk yok denecek kadar azdir. 

C) Siki§tiriiabillrler. 

D) Belli hacmi vardir. 5. Kau ve sivi bir madde icin, 

I. Sikistinlamazlar. 

II. Akiskandirlar, 

III. Belli seklllari var. 

Yukandaki ifadolerden hangllari ortBk degiltfir? 

A) Yalnizl BjYalntzll 

C) I veil D) II velll 
§sgkin baton serbset birakilinca u?ar H- 
Ytelpaeeyi salioyinca sfirtnllk hisaedilir. , 4 jtap 

Bog kap ters oevrilip 


Su dik konumda su icenstne 
batmlmak istenince ifine 
su doliitaz. Yukandaki olaylardan hangileri havanin varligiru 
kanittar? A) I veil 
C) llvslil B) I ve III 
DJ I, II ve 7. |. Plastik OrtO 

II. Pecete 

III. Kagit havlu 

IV. Semsiye 

Yukandaki maddelerden hangileri auyu ceker, 
hangileri suyu cek mez? 

Suyu ceken Suyucekmeyen 3. A) 
BJ 
C) 

D) I veil 
III v© IV 
ivelV 

II Vft hi III ve IV 
I veil 
II vs III 
IvelV 

Sandalye iskeletinin demlrden yapilmasimn 
amaa, 

I. DayaniKlilik 

II. Esnekllk 
III. Pealanma 

yukandaki lerden hangiai olablllr? 

A) Yalnel B) I veil 

C) 1 ve III D) II ve III 11. Ta§ Ta$ Tag 
'•uykel taOaK Tag 

9V Bardak Sioahi Pmioete §8kit - A Kagtt Ortun Ahgap fflU 
KJ 
5ak"-B 

ev $ekil - C $ekll A da madde olarak las kullanilip tartan yapilan 
bazi cislmler yazilmtsfcr. 

Buna gore, sekll B ve C de I ve II kismina asagi- 
dakiierden hanglsl getirilmelidir? 

I II 

A) Plastik 

B) Cam 

C) Cam 

D) Plastik Kurutulmu? agac 
Plastik 

Kuruiulmus. agac 
Cam 

Gunumuzde pencereler artik pimapen kullanilarak « 
yapilmaktadtr. Eskiden darnir veya tanta cerceveler 
kullanilmaktaydi. 

Pimapen kullamlmasinin sefaabi, 

I. Daha uzun omGrlQdur. 

II. Sea yaiitimt saglar. 
HI. Ryati daha coktur. 
yukandakllerden hangilert olabilir? 

A) I veil B) I velll 

CJ il ve III D) I. II ve III 


12. Maddenin kutlesini (i)._. He hacmini (II) Ha 

dlceriz. 

Yukandaki ciimlede bo$ btrakilan yerlere asagi- 
dakilerden hBngiai getirilmelldlr7 10. 


* Demir 
* Vida 
* Tahta 
kullanilarak masa yapiliyor. 
Yukandaki cislmler Kultamtis amacina gore hangi 
ainif icerisinde yer ahr? 
A) Esya B) Malzeme 
C} Cisim DJAIet A) 
B) 
C) 
D) esit kollu terazi 
yayii kantar 
dereceli kap 
lermometre dereceli kap 
e$it kollu lerazi 
termometre 
dereceli kap 


13. Hacmln biriml (I) ktitlenin birimi (II).. 

Yukandaki cQmlede bos birakilan yeriere 
dakilerden hangisl getirilmelidir? 

( II 


.. dir. 
a^agi- A) 


gram 


litre 


B) 


metrekup 


metre 


G) 


litre 


kilogram 


D) 


metro 


ton DEI V'Zl OH S'OJ- V6 V'8 Q'l Q'd fl'fi 3fr V C 82 3 1 10 - 0IINI8 'P) IPO10NM31 3A N3J final yaymlan {^ www.final.com.tr FEN VE TEKN0L0J1 MADDEYITANIYAL1M-M (4. SINIF) - 08 1 . Asagidakl maddelerden hsngrainin belirgin hacml 
olup belirgin sekll yokiur? 5. A) Buz 
C) Su B) Su buhan 
0) Hava 2. ikl maddeden hangisinin daha sicak veya soguk 
oldugunu anlamBk ipin asagidakllerden hangiaini 
kullaninz? A) Kalorl metre 
C) Deraoati kap B) Termometre 
D) Esjt kollu terazi 3. "Tek clns atomdan olusan, kendisinden baska 
madde Igermeyen maddaye madde denlr." 

Yukandakl cumlede bo? birakilen yere asagidaki- 
lerden hangisi getirtlmelidir? A) homojen 
C) heterojen B) kansim 
D)saf Kali bir maddenln sicakligi artmlinca, 

I. Isisi 

II. Hacmi 

III. Kutiesi 
yukandakllerden hangisi artar? 

(Hal deglslmi yoktur.) 

A) Yalnizl B)ivell 

C) I ve HI D) t, II ve III 


* $ekerli su 

* Gazoz 

* Saf su 

* Toprak 

* Hava 

Yukandaki maddelerden ka$ tarmsi kansimdir? 

A) 2 B)3 C)4 0)5 -3 t 7. i 

* 

I 

I 

t B. 
Sicakligi 50"C olan su kjerislne sicakligi 20"C olan 
demir kure atilinca su ve demir kiire arasinda isi alt$- 
varisi gbzleniyor. 
Bu olsyla ilglll asagidakllerden hangisi yanljstir? 

A) Suyun isisi azaiir. 

B) Suyun sicakligi azalir. 

C) Demir ktlrenin isisi azalir. 

D) Demir kurenin sicakligi artar. I. Demlikte sQzgec kullanilmasi 

II. Sekerli su cdzeltlsinl sQzgecten gecirmek 

III. Saman cOpii su kansimini suzge$ten gecirmek 
Yukandaki ayirma yontemlerinln hanglslnde kati 
madde sivi maddeden ayrilir? A) Yalniz 
G) I velll B) I ve I 
0) II ve 

I. Saman cdptl - su kansiminin aynimasi 

II. Zeytlnyagi - su kansiminm aynimasi 

III. Demir tozu - kum kansimmin aynimasi 
Yukandaki ayirma yontemierlnde blrbirindan ay- 
nlan maddelerin halleri asaijidakllerln hangisinda 
dogru verilmistir? I A) 
B) 
C) 
0) SlVHSIVI 

Katt-sivi 
Kat»-kati 
Kati-sivi Kati-sivi 
Sivi-sivi 
Stvt-sivi 
Kath-kati Kab-kati 
Kati-kati 
Kati-sivi 

SlVi-QtVI 9. fki sivi maddeden olusan kansimi ayirmak l$in 
asagidaki ayirma yontemlerindcn hanglsl kullam- 

labllir? A) Suzme 

C) Miknatisla ayirma B) YGzdurme 
D) BuharJastirma 10. I. Erime 

II. Donma 

III. Kaynama 

Yukandakl hal degisim olayianmn hangllerlnde 
maddenln tanecikleri arasmdaki uzaklik artar? 

B) I ve III A) I ve I 
C) live D) I, II ve 


11. I. Suyun buza dfinusmesi 

II. Karlarin sulan olusturmast 

III. Su buhannin yagmura donusmesi 

Yukandaki olaylann hangiterinde madde isi kay- 
betmlstlr? A) Yalmzl 
C) I velll B) Yalniz li 
D) II ve III 3 

I 

I 12. Kati <U Sivi M Gaz Yukandaki ok He gdaterilen olaylar hangl hal de- 
glslmrdir? II A) 


Erlme 


Buharlasma 


B> 


Erime 


Donma 


C) 


Donma 


Yogunlasma 


D) 


Yogunlasma 


Buharlasma 14. "Sivi brr maddenin isi alarak hal deglstlrmesi olayina 
dentr,'" 

Yukandaki cOmlede bos birakilan yere asagidakl- 
lerden hanglsl getirilmelidir? A) Donma 
C) Kaynama B) Erime 

D) Yogunlasma 15. "Kati bir maddenin isi alarak hal dsgistirrnesi olayina 
denir." 

Yukandaki cumlede bos birakilan yere aeagtdakl- 
lerden hangisi getirilmelidir? A) Erlme 
C) Kaynama B) Donma 
D) Yogunlasma 


1 6. "Sicakiiklan farkli iki madde arasmda gerceklesen isi 

alisverlsindo isinin akis yonti olen maddeden 

olan maddeye dogrudur," 

Yukandaki cOmlede bos birakilan yerlere sirasiyla 
asagidakllerden hangtel getirilmelidir? 

A) sicak - so§uk B) soguk - sicak 

C} cok - az DJ isisi fazla - isisi az 17. 2 kilogram 500 gramin kac kabdir? 

A) A B}2 CJ1 0)1 


13. "Sicakiiklan farkli olan iki sivi kanstinlinca sicak olan 
sivi soguk olan sivi " 

Yukandaki cumlede bos birakilan yerlere sirasiyla 
asaQidakilerden hanglsl getirilmelidir? A) sogur-ismir 
C) soijur- softur B) ismir - soflur 
D) ismir - istnir 18. I. Kulle 
II. Sicaklik 

III. Kaynama sicakliQi 

IV. Hacim 

Yukandakilerden hangisi maddenin ayirt edlcl 
ozellikleri araainda yer alir? 

A) I B)ll QUI D] IV o/si ra ru vsi. o'n m azt oh aoi oe «b 3i D's ds at at bz 3i eo - (dlNIS •*) !r010NM3i 3A N3d FEN VE TEKNOLOJi MADDEYITANIYALIM-IV (4.SINIF)-09 1. Buz. au va au buhan Icln, 
I, Maddedirler. 

II. Belli sekilleri vardit 

III. Belli hacimleM vardir. 

yukandakl tfadelerdan hangilerl dogrudur? 

A) Yalnizl B) I veil 

C) I velll D) »™ HI "Birstvi icerisine atilan kati maddenin cozunmesi so- 
nucu olusan homojen kan§ima cbzelti denir." Su ice- 
risine seker atilarak cOzetti olusturuluyor. 

Bu kansimda cozen, coxunen ve karisim sekll 
aeagidakilerden hanglsidir? 4, 

Cozen 


£6zunen 


Kansim Sekll 


A) 


Su 


Homojen 


Seker 


B) 


Seker 


8U 


Homojen 


CJ 


Su 


Sflkef 


Homojen 


D) 


Homojen 


Seker 


Su Plrinc taneleri ve su Icln. 

I. Bulunduklan kabm seklini alirlar. 

II. Sikistmlamaziar. 

III. Beliril hactmlen vardir. 

yukandakl Ifadelerden hangileri dogrxidur? 

A) I veil B) We III 

C) II velll D) I, II velll Sivili birtermometrede aicakligi olcmek l?ln mad- 
denin hangl ozelliginden faydalanilmistir? A) Sicaklik 
C) Erlme B) Genlesrne 
D) Donma "En ez iki maddenin isienen oranda homojen vaye 

heterojen olarak bir araya gelmesl lie olusur." 

Yukandakl cOmlede bos birakilan yens asagidaki- 
larden hanglsl getirilmelidir? 

B) Sat madde A) BHesiK 
C) Kansim 0) Qozelti 

1 

II 

■ ► 
« 
K 


. 


m 
L Sekildeki cisimlerden K ciami I olayi sonucunda 

hacml artiyor, L cisml II olayi sonucunda hacmi aza- 

liyor. 

Buna gore, I ve II olayi asagidakilerden hangisl- 

dir? A) 


Sogutma 


Isitma 


B) 


isitma 


Sogutma 


C) 


Isrtma 


Isitma 


D) 


Sogutma 


Sogutma 


7. I. Musluk suyu 
II. Yagmursuyu 
HI. Sekerli au 
IV. Tuzlu su 
Yukandakl maddelerden hangisl saf maddedir? 

A) I B) II C) III D) IV 8, Kansimi olusturan maddeler icin, 
[. fstenen oranda almablllrter, 

II. Kendi ozelliklerini Kaybetmezler. 

III. Kendi ozelliklerini kaybederier. 
yukandaki ozelliklerdan hanglleri dogrudur? 

A) Yalmzl B) I veil 

C) tvelll D) Yainiz III 9. "Kati bir maddenin sivi Iceristnde gOzle gdrulemeve- 

cek sekilde dagtlmasi sonucu olusan kansima 

denlr." 

Yukandaki cumlede bo? birakiian yere asaQidaki- 
lerden hangisi getirilmelidir? A) Qozelti 

C) Heterojan kan§im B) E ! - 5 ■ ■ 
D) Ala§im 10. &j * Kap = 100 Qr lOgrseKer Sg av\ wtyw! i AVW.WSW Su. Kap-§eker « I to ©r 
S»kll-il $flkit-t dekl kap Icerlsinde su varkan toplam kOtle 
100 gr galiyor. Kap icerlslne sekil~ll deki 10 gr seker 
atilinca. seker su icerisinda $6zGn0yor ve kabin lop- 
lam kQtles1 1 1 gr geliyor. 

Buna gOre, 

I. Q6£unen ^eker gorunOr. 

II. $eker kutlesi azalir. 

III. Su ve §ekerin kutlesi degi§mez. 
yukandaki Ifadelerden hangileri dogrudur? 

A) Yainiz I B) Yainiz III 

C) I ve II D) I ve III 11. Asagidakl Ifadalerden hanglsl vanlistir? 

A) Su He cozelti olusturan kati madde su Icertsinde 
coztlnGr. 

B) Su iie kum cozelti olusturamaz. 

C) Su ile tuz ^ozelti o!u?turur. 

D) Su ile zeytinyagi cozelti olusturur. 12. Asagidakl tfadelerden hangisi vanlistir? 

A) Saf madde kendlnden baska maddeye aynsa- 

B) Kansimdaki maddeler kendi ozelliklerini korur. 

C) Kansimda her zaman cozunme gozlenir. 

D) Kan$imlar f basit ayirma yontemlerlyle aynlabilir. 13. Kati va sivi maddelerden olusan kansimi aytrmak 
iyln, 

I. Yuzdurme 

i, ... 

II. Suzme 

III. Miknatisla ayirma 

yukandaki ayirma yontemlarinden hanglleri kul- 
lanilablHr? 

A) Yainiz 
C) I veil 14. B) 


Yainiz II 


D) 


, II va III I. Tuz 
li.Sefsu 

III. Tuzlu su 

Yukandaki maddelerden hanglleri kansim glegll 
djr? A) I veil 
C) II velll B) I ve III 
D) I, II ve I 

15. §ekerll su (I) kansim, tebes.ir tozu-su kansimi 

(II) kansimdir, 

Yukandaki cumlede bos birakilan yarlere asag> 
dakllerden hangisi getirilmelidir? I II A) 

B) 
C) 
D) homojen 
heterojen 
heterojen 
saf heterojen 
homojen 
saf 
homojen vat vm aei 371 <m sot ve as az 89 as ev at n vi 60 - UlNIS ■*> irO10N>!31 3A N3d final yaymlan 
FEN VE TEKN0LQJ1 MADDEY1TANIYAUM www.finaLcom.tr {4.SINIF)-10 DOGRU-YANU§ 

Do§nivayanli$ ifedetetlri mimarafanm 1 . Maddeieri gorerak ve dokunarak taniyabiliriz. 

2. Tuz ve ?ekeri koklayarak ayirtederiz. 

3. Ctsmin jekit almi? haline madde denlr. 

4. ButOn clsimler maddedir. 9. Agac kulukteri su dlblne batar. 


10. Cam. plastik gibl maddeler suyu cekmez. 11. Malzemelerin birle?meslnden esya olu^ur. 12. Demir dayantkh bir madde defilldlr. 5. Hacmi ve ktrflesi olan her vailiga madde denlr. ^ 13- Demirin paslanma flzeHiQi yoktur. 
6. Maddeler i^lenerek e§ya haline getirilir. 7. Miknatis cam ve tahtayi ceker. 8. Miknatis sayesinde kan§imlan eyirabiliriz. 14. Kati va siviiar bulunduklan kabin $ekllnl ahr. 15. Gazlar siki§t»nlabllir. 


16. Katilann ktitlesi dereceli kap i!e dlculur. Dognj Yanli$ E$U=§TiRME 
1. Hacml ve kiitlesi olan her varliga denlr. 

2. De£]t§meyen macida miktanna denlr. 

3. Maddanin sekil almi? hallne denir. 

4. Dayanikli. sert, i$i§i gegiren bir cisimdir. 
3. Demir, nlkel glbi cisimleri geker. 

6. Miknatislann kutup sayisidir. I Hacim 
1**1 7. Miknaitsin 9akemedi§i bir maddedir. fl. Tahtanin su igeriaindeki honumudur. 9. Su igerisinde yOzabilsn canli bir variiktir. 10. En duzanli madde halidlr, 11. Siki$tinlabilir madde halidir. 12. Dereceli kap ile blgufiip, birimi litredir. 13. Kati halden sivi hale gogme olayidir. 14. Dogada l|lenmemi$ halde bulunan maddedir. % Cisim 

Vfl&TM 
T* 
* Entru 
Pamult Kan 15. SicakJigi filtfug^muz aiettir. 


Jl^ 
H * 


1 
6 
11 
2 
7 
12 
3 
B 
13 
4 

14 
5 
10 
16 

sjiBUJoujiai -si 'sppwij |80oa >t tttM&tt 'WiOeH'Bj. 
*&&%$ "WM-qv -uwufe 'ewzrjA'S '*K«y/ f9 •amtyft "fi '.u*o >■ "UWOT '•JHWT! '»PP«W "l : euuij5&iS3 

"81 >l '6L '£1 '6 'L '$ "£:*HU»A fit 'U 'OL "8 '9 '5 > 'l J njBoQ Qt - (JIMS ■*) irOIONMHX 3A N3J 

www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJI TARAMA-t (4.SINIFJ-11 1 . Qocuklann yetiskinlere gore. 

I. Kemlk sayisi 

II. Kalp ati? sayisi 

III. Soluk alia-veris sayisi 

yukandaki ozelliklerden hangllerl daha fazladir? 

A) Well B) I vo III 

C) II velll D) I. II vein B. I. Kemikler 

II. Kaslar 

III. Eklemler 
IV Sinlrler 

Yukandaki yapilardan hangileri hareket etme- 
mizde gorev alir? 

B) I. II ve III A) I veil 
C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV 6. Egeersiz yapmak sisieminin saQligi icin 50k 

Gnemlidlr. 

Yukandaki cumlede bos birakilan kisma asagi- 
dakl Ifadelerden hanglsl getirilebilir? A) Dola^im 
C) Ureme B)Kaa 
D) Solunum Vucudumuzun her taratina yayilan. besln ve oksijeni 

lasiyan yapiya denlr. 

Yukandaki cumlede boa birakilan yere asagidaki- 
lerden hangisi getlrllmelidir? 


A) Kalp 

C) Nefesborusu B) Akciger 
D) Damar 3. Asagidaki organlardan hangisi tekolot sistemlmlz 
tarafindan fr prunmaz? A) Kalp 

C) Ba§ifsaklar B) Akciger 
D) Beyin 4. Vucudumuzu olusturan kemikler sekillerine gfire Oce 

aynlir. Bu kemikler , kemikler- 

die 

Yukandaki cumlede bos birakilan yerlere asagi- 
dakilerden hanglsl getirilmelidir? 

A) dOz. cizgili. kalp 

B) uzun, yasat, kisa 

C) kafatast, kol, bacak 

D} el parmak. kUrak, kaval 7. Bazi meslekierde kas gOcQna dafia fazia thtlyac du- 
yulur. 

Buna gore, asagidaki meslek gruplanndan han- 
gisinde kas giicu dfiha_az. gereklr? & A) insaat iacisi 
C) Sekreter B) Yuk tasiyicisi 
D) Sporcu 


Asagidaki madde eiftlermden hangl Ikisinln ka- 
nstmlmasi sonucunda cdzetti glus maz ? 

A) Su 1 Seker 

B) Tuz ♦ Su 

C) Su + ZeytlnyaQi 

D) Oksijen gazi + Hidrojen gazi 9. Bir miknatis asagidaki cislmlerden hangiaini hem 
ceker hemd* iter? A) Demir 
C) Miknatis B)Altin 
D) Gumiis 10. Evlerde bulunan perda, bardak ve hali icin, 
I. Madde 

II. Cisim 

III. Esya 
yukandakllerden hangileri ortaktir? 

A) Ivel 

C) II ve 6) I vu III 
O) I. II ve II * Serttir. 

* Clslmdlr. 

* Maddedlr. 2 

* Kinlgandir. 

Asagidakilerden hangisi yukandakl flzellikleri I Uair? 
A) Sitgf 


B) Pamuk 


C) Ayna 


D)Su 


12. * Qlvi 
* Plastik top 
* Cakil 
* Silgi 
* Saman cfipu 
yukandaki maddelerden ka? tanesl su icensinde 
batar? A) 2 B)3 C)4 D)5 13. * Cisimdir. 

* Suyu cekemez. 

* Su iclnde yuzer. 

Yukandakl fizelliktere sahlp madde hanglsldir? 

A) Agacdaii BJAnahtar 

C) Tas D) Plastik top 14. I. Meyve suyu 

H. Kolonya 

III. Kumas 

Yukandaki maddelerl asagidaki ydntemlerden 
hangisini kullanarak tan tvamayiz? 

A) Koklayarak 

B) Tadina bakarak 

C) Miknatis kullanarak 

D) Dokunarak 15. Aeagidakl Ifadelerden hangiai yanligttr? 

A) Gazlar siktshnlabilir. 

B) Qezlarm hacmi vardir. 

CJ Stvilar bulunduklan kabm sekllni alir. 

D) Katilan olusturan tanecikler birbirine uzaktir, 16. Asaflida verllen madde-cisim eslestirmelerlnden 
hanglsl vanltgbr? A) 
B) 

C) 
D) Madde 

Tahla 

Agac 

Alton 

Demir Cisim Tahta sandalye 
Kok 

Altin kolye 
Demir clvl 


17. I. Madde olma 

II. Hacmi olma 

Ml. Betirgin sekli olma 

IV. Bellrgin hacmi olma 

Yukandakl fizelliklerden hangileri kati, sivi ve gaz- 
lar i^in ortaktir? 

A) I veil B) I, II velll 

C) I. Ill ve IV D) I, II, III ve IV va 8'9i erst an aei m ou oot oe o*8 ol as bs b-* ac oz <n u-yiNis>) IP010NM31 3A N3d final yaymlan 
www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJI KUVVETVE HAREKET -J (4. S1NIF) - 12 1. Csniilar; 


l. Bannmak 


II. KorunmaK 


III. Beslenmek 


yukandaki olaylardan hangilerini gercekle$tirmek 


Icln hareket eder? 


A) Ivell 


B) 1 ve III 
CJ live III 


D) 1, II ve III 


4. Cansiz varlikJar igin, 

I. Kendiliginden hareket edebiltr. 

II. RCizgar etkisiyl© hareket edebilir. 

III. Canli bir varligm ilmesi sonucunda hareket ede- 
bilir 

IV. Canli bir varligm cekmesi sonucunda hareket 
adebilir. 

yukandaki ifadelerden hangiai yanlistir? 

A) I B)ll QUI D(IV 5. 

Bastcet top u 1 

I "Bayragt gbklerde dalgafandiran kuwet (I). 

basketboi topunu hareket ettiren kuwet (II) 

dm" 

Yukandaki cumlede bos birakilan yerier* asagi- 
dakllerden hangisi getlrllmetldir? A) 
B) 
C) 
D) Kas kuvvetl 
Yercekim kuweti 
Ruzgar kuvvetl 
Ruzgar kuweti 


RQzgar kuweti 
Kas kuweti 
Kas kuweti 
Yflr98kim kuweti 3. Miknatislar asagidaki clsimlerden hangisine 
cekim kuweti uygulavamfli? A) Mtknattsa 

C) Plastlk eldivene 8) Demir cubuga 
DJ Metal plviye 


t. Futbol topu 

II. Kltap 

III. Kedl 

IV. Bitki 

Yukandaki varliklardan hanglleri hansketli hartgi- 
leri hareketsizdir? A) 
D) Hareketli 
Ivell 
I ve III 
IvelV 
III ve IV Hareketsiz 
111 ve IV 
live IV 

II VB III 

ivell Demlr Wir* 
K _Q N 5 Oemlr KQre & &c™ 1 o -. ~ Seklldeki sabit tutulati miknatisin 5 cm ve 1 cm uza- 
flma birakilan bzdes K ve L demlr kOrelerlnden K run 
daba cabuk miknatisa yapt§ti§i gdzleniyor. 

Bu olaydan asagidaki sonuclardan hangiai cikar- 
tilabilir? 

A) Miknatislar buyudukcs cekim kuweti artar. 

B) Miknatiam gekim kuweti yakinindaki cisimlere 
karsi daha bOyQktur. 

C) Miknatislar kuculdiikce cekim kuweti azalir. 

D) Mtknatislann N kutbu demiri cekerken S kutbu 
iter. ft - 


www.final.com.tr FENVETEKNOLOJI KUWETVEHAREKET-H {4. SINtfJ-13 1. Durmakta olan blr clsme stki eden kuwet, 

I. Cismi hizlandmr. 

II. Cismi yavaslatir. 

III. Cismln sekllnl de§istirir. 

yukandakl etkllerdan hangiaini gerceklestirebilir? 

A) I veil B) I velll 

C} II ve III D: I, II ve III 2. Cekirge -* Zipiama 

Kartal -• Ucma 

Balik -* Surunme 

Yilan -" SOrOnme 

Yukandaki hayvanlardan hanglslnin yaptigi hare- 
ket vanhs verilmi§tlr? 3. 


A) Cekirge 
C) Bahk - Oi-ar B) Kartal 
D) Yilan Bonzirlioia^yroiii I 

I 
I 

X 

I 
Benzlni bitmts arabayi benzin istasyonuna ulastirmak 
l^ln Yavuz itince araba hareket etmiyor. Yavuz He 
Ozkan itince arabayi biraz hareket ettiriyorlar. Yavuz, 
Ozkan ve Ali birlikte itince arabayi benzin istasyo- 
nuna ulasttrabillyorlar. 

Bu olaylardan aaagidaki sonuclardan hangisi ci- 
kartilabiltr? 

A) Arabaya uygutanan kuwet artttkca araba yavaa- 
lar. 

B) Arabanin agirligi arttikca hareket ettlrecek kuv- 
vette artar. 

C) Arabaya uygulanan kuwet arttikca araba hare- 
ketl koiaylasir. 

D) Araba tekerlegi arttikca hareketi koiaylasir. 5. 
I. Hizla riiisen lasi tutmak 

II. Topu tutmak 

III. Hizla gelen bisikleti durdurmak 
Yukandaki olaylardan hangisinl yapmak tehllkeli 
dlr? A) I veil 
C) II velll B) I ve III 
D) I. II ve - I. Agac 

II. Yaprak 

III. Hava 
Yukandakilerden hanglleri yerdegistirmistir? 

A) I veil B) I velll 

O II velll D) U II ve III 6. * Sel 

* Yagmur yagmasi 

* Erozyon 

* Firtma 

Yukandaki doga otayfanmn kac tanesinde madde 
yerdegistirebilir? S. 
A) 1 B)2 C)3 D}4 I. Balkondan dQsen sakst (a) 

IL Hali uzerinde yuvarlanan mlsket (b) 

til. Sira uzenndeduran silgi (c) 

Yukandaki cijmlelerin sonuna asa§ idakilerden 
hangisi getirilebilir? c A) 

B) 
C) 
0) htzlanir 
yavagiar 
hizlantr 
yavaslar yavaslar 
hizlanir 
haraket etmez 
hizlanir hareket etmez 
yavaslar 
hizlanir 
hareket eder ^aman 

sanr/e 


in. 

saniye 


20. 

sanlye 


30. 

sanlye 

30 m/s 


He 5 m/s 


10 m/s 


20 m/s Bir arabamn hiziran zamanla defijsjml tablodaki gibi- 
dir. 

Buna g 6 re. 

I. Arabs siirekli hizlanm!$tir. 

II. Araba hizi zamanla azalmi^ttr. 
HI. Arabanm hizi de^ismemlstir. 
yukandaki tfadelerden hangisi dogrudur? 
A) Yalnizt B)Yalmzll 

C) Yalniz III D) I ve II 

9. Yasemin. KObra vo Nazan Isimll up dgrencinin evleri 
He okullan arasindakl uzaklik esittir. Yasemin yuruye- 
rek, Kubra hizlica yOrOyerek, Nazan ise ko§arak okula 
vanyor. 

Buna gore, bu ogrencilerin okula vans surelerinln 
bii yukten kucuq ft dofiru siralamai hsngi sece- 
nektedlr? 

A) Nazan - KObra - Yasemin 

B) Kubra - Nazan - Yasemin 

C) Yasemin - KObra - Nazan 

D) Yasemin - Nazan - KObra i 

i -— * Zumun (sj Bir cismin hizinm zamanta degi§im graflg"l seklldeki 
gibidir. 

Buna gore, asagidaki ifadelerden hangisi yjinlis- 
tir? 

A) Cisim baslangicta hareketsizdir, 

B) Cismin hizinm en yuksek de^eri 5. saniyededir. 

C) Cisim ilk S san*yede htzlanmistir. 

D) Cisim once hizlanmis, sonra yavaslamtstir. 11. Zaman 


5. 
saniye 


10. 
saniye 


15. 
sanlye 


20. 
sanlye 


Hiz 


5 m/s 


10 m/s 


10 m/s 


5 m/s Duran bir cismin hizinm zamanla degisimi tablodaki 
gibidir. 

Buna g6re, asagidaki ifadelerden hangisi dogru- 
dur? 

A) Cisim 5 lie 10. saniye arasinda yavaslamistir. 

B) Clslm 10 lie 15. sanlye arasinda hizini degistir- 
memistir. 

C) Cisim surekli hizlanmistir. 

D) Clslm 10. saniyeden itibaren yavaslamigur. 12. Asagtdakilerden hangisi dis etki olmadan hareket 
edebilir? A) Ucak 
C) Kartal B) Otomobil 
D) Futbol topu 13. Asagidakilerden hangisi dis etki olmaketzin hare- 
ket edemas? A) Kedl 
C) Solucan B) Riizgar gulu 

D) Bank CI - IdlNIS *H asv rzv ail- voi oe ve vi a*9 09 fit oe O'z 8i 

ir010N^3i 3A N3 J final y ay in Ian www.final.corn.tr FEN VE TEKNOLOJI KUWtT VE HAREKET (4. SINIF) - 14 QOGRU-YMU§ 

Oogtv v&yanhs ifadeietln numa&iartni papatya yaprakian iiQine yasno. 
1. Cansiz varliklar canlilar gibi kendiliginden hareket 

eder 

2. Yapraklar riizgar otmadan da hareket ©debitir. 3, Ceklrgeler ziplayarak harekel eder. 4. Topac dfinerek lledeyebllir. 9, Kuwet duran bir cismi yavaslatablllr. 10. Hareket ydnunde uygulanan kuwet clsmi hizlandinr. 


11. Cisme uvQuianan kuwet orladen kalkinca eski ha- 
line dflnen cisim esnektir. 12. TeneKs kutu esnek bir maddedir. I 5 13. Tahta. sira, sandatye durgun cisimlerdir. 
5. Agasiar yefdegi§tlrmezfer fakat hareket ederler. 


6. Kuwet sadece cisrnin aeklini degistlrir. 7. Cekme kuvveti aadece cisimleri durdurur. 8. Cansiz varliklan hareket eltiren, kuwettir. « Hareketine zit yonde kuwet uygulanan clsim once hizlanir sonra durur. 

15. Kurbaga aunjnerek hareket eder. 16, Sleekier hareketsiz canlilardir. 
-'-■,■'■ Vanli? final y ay Mian 
www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJI ISIKVESES-I (4.SiNIF)-15 i. 2. I. Bltkllerin besin uretmesinde 

II. Geceleri yolu gormede 

III. Domatesin kizarmasinda 

Yukandaki olayfann hangilerinde Gunes isifji etkln 
blr rol oynar? A) Yalnizl 
C) I velll B) I ve II 
D) II ve II "isik ismlanmn pariaK bir yuzeye carptiktan sonra yon 
degi$tirmeslne denir." 

Yukandaki cumlede bo? birakilsn yere asa&daki- 
lerden hanglsl getlrilmelldlr? A) Yanki 
CJ Yansima B) Enerji 

D) Yapay igtk kaynagi I. Kuslar 

II. Tasitlar 

III. Eglence merkezlerl 

IV Fabrikalardakl maktnalar 

Yukandaki lerden hangileri sea kiriilifii olu^turur? 

A) I, II velll B)l, IIIvbIV 

C) II, III ve IV D) 1, 11, III ve IV * Ruzgar 

* Horoz 

* $imsek 

* Insan 

Yukandakilerden kac tanesl 868 liretebilir? 

A) 1 8)2 C)3 D)4 3. 4, "KendlliQlnden i$ik yayabilen cisimlere (I) 

i§ik kaynagi. yaymayan cisimlera (II) 191k 

kaynagi denir." 

Yukandaki cumlede bo* birakilan yere a^agidaki- 
lerden hanglGi getirilmetidir? 

I II A) 


dofjal 


yapay 


B) 


yapay 


dogal 


C) 


yapay 


yapay 


D) 


dogal 


dogal 7. I. Perdenin renglnln bozulmasi 

II. Acikta birakilan yiyeceklerin tadmm bozulmasi 

III. Meyve ve sebzelerin ktzarmasi 

Yukandaki olaylardan hangileri igioin olumsuz et- 
kileri arasinda yeralir? 

A) Yalnizl B) I veil 

C) I ve III D) II ve III 1. El fenerl 
II, Mum 
III. Gunee 
IV. Yanan odun 
Yukandaki isik kaynaklanndan hangiai en 


parlak 


tsik yayar? 
A) 1 B)ll 


C> 111 


D)IV 
1. YtWlZ 
II. Ate? bbcegi 
III. Mum 
IV Lamba 
Yukandaki isik kaynaklanndan 


hangisi 


yapay 


hangisi dogal 191k kaynagidir? 


Yapay 


Dogal 


A) 1 ve II 


III ve IV 


B) II ve III 


IvelV 


C) 1 ve IV 


II ve III 


D) III ve IV 


1 ve II 9, I. Calar saat sesi > Uyuma 

II. Araba korna sesi — Uyarma 

III. Kapi zlll sesi -» Kapiyt a?ma 

IV. Ambulans sesi — Ara$larin yolu acmasi 

Yukandaki seslera karsi verilen tepkllerden nan- 
gisi y an jiatir? 

A) I B) II QUI D)IV 10. I. Ayna 

H.Ay 

III. Alumlnyum folya 

Yukandaki cisimlerden hangileri kendiliginden 
rsik yaymayip, isigi yansrtip isik kaynagrymis gibi 
gdrOnurier? 

A) I ve II B) I ve III 

C) II ve III 0) I, II ve III 11. * Odunun yanmasi 

* Kandil 

* Floresan 

Yukandaki isik kaynaktanni gegmlsien giinumuze 
dogru ainalaniai hangi ss^snekte verllmistir? 

A) Floresan. kandil, odunun yanmasi 

B) Odunun yanmasi, floresan, kandil 

C) Kandil. floresan, odunun yanmasi 

D) Odunun yanmasi. kandil, floresan 12. I. Kus sesi 

II. Tasit sesi 

III. GflkgurultOsO 

IV. Piyano sesi 

Yukandaki ses kaynaklanndan hanglsl yapay 
hangiai dogal aea kaynagidir? 

Dogal Yapay i 

1 
I A) 1 veil 


III ve IV 


B) 1 ve III 


II ve IV 


C) II velll 


IvelV 


D) IvelV 


II ve III 


13. I. Ayna 

II. Yol gizgileri 

III. Uyan labelalan 

Yukandakilerden hangileri Insanlan uyanci ntte- 
likte olup isigi yansrtici Ozelllge sahiptir? 

A) I veil B) I velll 

C) II velll D) Ml velll 

14. Inssnlar icin, 

I. Duyduklan sese gore tepkl gdsterlrler. 

II. Ses kaynagma yaklasiikca sesi daha iyi isltlrler. 

III. Ses kaynagmdan uzaklasliksa sesi daha iyi Isitir- 
ler. 

yukandaki ifadalerden hangileri doQrudur? 

A) I veil B) I velll 

C) II ve III D) I, II ve III 

15. I. Trafikte ambulans sestni duyan sofor 
II. Zllin seslnl duyan 5grenci 

HI. MOzik aietlerinin seslnl duyan orkestra sefi 

Yukandaki sesleri duyan sofOr, ftgrenci ve orkes- 
tra seflnin ortak Ozelllgl asaQidakllerden hangisi- 
dir? 

A) Duyduklan sesten etkitenmezler 

B) Cikan sese gore tepki verlrler. 

C) Cikan sasin yoniine dogru bakarlar. 

D) Seslere karsi bir tepki vermezler. 

19. I. ROzgar sesi 

II. §alale sesi 

III, Gdk gurultusu 

Yukandaki seslerden hanglsl doga olaylan sonu- 
cunda olusur? A) I veil 
C) II velll 


B) I ve III 
D) I. II ve III 


17. I. Tasit sesleri 

II. Kus sesleri 

III. Is makinalan sesleri 

Yukandaki seslerden hangileri insanlar uzerinde 
rahatsiz edlci blr etkl birakir? 


A) I veil 
C) II velll 


B) I ve III 
D) I, II ve in ■.- ■ - . 


871 0"9t 8'5l vn QEt 8"2t Q'tt 0.IU tf'6 0'8 


07 


Q'3 


0*8 8'fr tf'S 3'Z 01 


9l--tdlNI8f) 
ironoNxai 3A N3d final y ay ml an 
*ni www.final.com.tr FENVETEKNOLOJI I§IK VE SES - II (4.SINIF)~16 1. 2. 3. I. Tltresim hareketi sonucu ses olusur. 

II. MQzik aleilerine uflenlnce veya vurunca 
kartir. 

III. Ses tek yone yayitir. 

IV. Ses blr enerjidir 

Yukandaki ifadelerden hanglsl yanlisfrr? 

D)IV V" A> B)ll C)lli "Kendiliginden ses uretebilen ses kaynagina ...(I)... 
ses kaynagi. kendiliginden ses uretemeyen ses kay- 
nagina (II) ses kaynagi denlr. 

Yukandaki cumlede bos birakiian yerierer asagi- 
dakilerden hangisi getlrtlmelldlr7 A) 


Dogal 


Yapay 


B) 


Yapay 


Dogal 


C) 


GurOtO 


Yapay 


D) 


Dogal 


Gurultu I 

I 

I Simsek caktigi zaman ilk once simsek gorGlur, daha 

sonra sesl duyulur 

Bii olaydan asagtdaki sonuclardan hangtaini ci- 

kannz? 

A) Ses hiZl 151k hizindan coktur. 

B) Ses ve isik boslukta yaytlir. 

C) l§ik hizi sea haindan coktur. 

D) Ses boslukta yayilmaz, tsik yayilir. Kope* Kedi 1 Selvi KuS Kare seklindeki bir bahcenin kosesinde bulunan Selvl 
asit siddette sos $ikaran kopek, kus ve kedlnln ses- 
lerini isjtiyor. 

Kopek, kus ve kedl ayni anda ses iirettlglne g6re 
asagidaki ifadelerden hangisi dogrudur? 

A) Selvi seslerl ayni anda isitir. 

B) Selvl kedi sesini en gee isitir. 

C) Selvi Ilk onca kopek seslnl Isltfr. 

D) Selvi ilk once kus. seslnl Isitir. 


I. Telefon sestni duyan Alt 

II. Tenetus zilini duyan ogrencl 

ill. Kapi zilini duyan Ozkan 

Yukandaki seslerl duyan AH, ogrencl ve Ozkan 
sese karsi nesil tepkl verlr? All Ogrenci Ozkan Telefonu 


Sinifa 


Kapiyi 


acar 


girer 


kapatir 


Tetefonu 


Bahceye 


Kapiyi 


kapatir 


cikar 


kapatir 


Telefonu 


Bahceye 


Kapiyi 


acar 


cikar 


acar 


Telefonu 


Sinrfa 


Kapiyi 


kapatir 


girer 


acar A) C) D) I. Tttresim sonucu ses olusur. 

II. Ses bir enerjl TOrOdOr. 

III. Ses madda degildir. 

Yukandaki ozelliklerden hangisi dognjdur? A) Ivel 

C) II VB B) I ve III 
D) I, II vs 7. Konusarak ses uretiriz, davula tokmakia vurarak sea 
uretiriz, flute ufleyerek ses uretiriz. 

Yukandaki olaylarda sesin olusmasi 1911-1 ger^ek- 
lesen ortak olay asagidakilerden hangisidir? 

A) Titresim harekati 

B) Sesin hsr ortamda yayilrnasi 

C) Sesin boslukta yayilmarnasi 

D) Sesin yansimasi a. Sesin yayilma hizi ile ilgjli, 

I. Katilarda en fazladir. 

II. Stcaklik arttikca artar. 
Ill, Gazlarda en fazladir. 

yukandaki ozelllklerden hangileri dogrudur? 

A) Yalmzi B) I veil 

C) I velll D) It ve III " Sey?na 


ft Gvk T«!ha 

1 \ n 
KsQir I Bir bahcenin ortasinda bulunan Bork bagmnca bah- 
cenin kenarlannda bulunan Hilai, Seyma. Taiha ve 
Kadir, Berk'in sesinl duyuyor. 

Bu olayda sesin asagidaki dzelliklerinden hangl- 
slni Cikarabiliriz? 

A) Ses enerjidir, 

B) Ses her ortamda yayiiir. 

C) Sasheryoneyayihr, 

D) Ses bir yOzeye carpinca yansir. 11. I 

10. 


I. Enerji turudtlr. 

II. Maddedirler. 

III. Boslukta yayilirlar. 


Yukandaki ozelliklerden hangllerl isik 


ve ses 


Icln 
ortak ozelliktir? 


A) Yalnizi 


B) Yalntz II 
C) Iveli 


D) II ve III 12. I. Yarasa 

II. Kartal 

III. Guvericin 

IV. Kanarya 

Yukandaki canhlardan hanglsl yonOnQ bulmak 
icln sesin yansmiasmdan yarartanir? 

A) I B)ll C> III D)IV I. Yarasanin yOnOnO bulmasinda 

II. Balik avciligmda 

III. Radar sistemlerinrie 

Yukandaki olaylann hangilerinde sesin yansimasi 
ozelliginden faydslamhr? A) Yalniz 
C) live III B) I ve II 
D) I, II ve 1,, Ses kaynagindan uzaklastikca sesin siddeti ...(I)..., 
yaklastikca (II) 

Yukandaki cQmlede bos birakilan yeriere asagi- 
dakilerden hangisi getirilmelidir? I II A) azalir 

B) deglsmez 

C) artar 

D) azalir 

artar 
azalir 
azalir 
degismez 

14. m 

ksynoy. 5m M K. L, M noktalannda bulunan ^ocuklann ses kay- 
nagindan 9<kan sesi duyma airasi asagidakilerden 
hangisinde dogru verilmistir? 

A) Ilk 6nce L deki cocuk duyar. 

B) En son M deki cocuk duyar, 

C) En son K deki cocuk duyar. 

D) L deki cocuk K daki cocuktan once duyar. 9* -(dims » — - — .v ■■ Bfrt VE! Q'Z* V'U V'OI. 0*6 fl'8 Vi Q9 3'S 8fr 0*£ VZ 0*1 |rOnONM3i 3A N3 J 
-••■v, 
FENVETEKNOLQJi l§IK VE SES www.final.com.tr (4. SINIF)-17 1 . Varhklan gfirmek i^ln isiija ihtiya$ duymaytz. 2. G»celeri GOnes olmadanda cislmlerl gorebiliriz. 

3. Ciplak gdzle Gune$'e bakmak faydatidir. 

4. Cislmlerdan g6ze isik isinlari getdiQi i<;in gfirOnurler. 

5. Evterde kullanilan 151k kaynaklan dodaldir. 

6. El feneri. mum yapay 151k kaynagidtr. 

7. Ay. ayna gtbi igigi yansitir. 9. Giine§ isinlarmm zarart yoktur. 


10. Teknolojideki gelisim 151k kaynaklanni etWlememi§tir 11. "Hayatta en haklkl mursit ilimdir." Bu s6z Ataturk'e 
altlif. 12. Mum alevi odayi iambadan daha lyi aydmlatir. 


J 13. Ta?it aesleri yapay ses kaynaQidir 
4 

ur. 


8. En bQyOk ist ve 191k kaynaQi Giiraa'tir. * 14. Seskayna&nayakiastik<?azorduyut 15. Ciaimter tttres im hareketi sonucu ses olusturur. 16, BQtiin sesleri duyabiliriz. 


Dogru 
Yanh$ E§LE$TiRME 

Ajag/tfa veiiien tmmtert kar$tstndaki kefim&lerie e$agtdaki tebloda e$le$tinniz 
1 . En buyuk isi ve 151k kaynagidir. 

2. Varliklan gorebilmemiz i£in gerekli ortamdir. 

3. Cislmleri g6remedl§lmiz ortamdir. 

4. G0ne§. yildiz, ate§ bSceQinin bulundugu isjk kaynagi 
seklldir. 

5. Mum, elfeneh, lamhanm bulundugu i?ik kaynagi §ek- 
lidir, 

6. I§tgi yansitir, Dunya'nm uyduaudur. 

7. 151k tsinlannin aynada yfln deglstirmesi olaytdir. 

8. Akla va ilme dayalt gali^malar yapip, insanliga hizmet eden insandir. t 9. "Biiim, ge^egi bilmeklir." sfiziinu 3dylemi$tir. J 

10. Titreslm hareketi sonucunda olu§ur. 

11. Kusun, riizgann, yaQmurun $ikardt§i seslerdlr 

12. Miizik aleti, tasitlar, mlkserin gikardigi seslerdlr 

13. Sesi duymamizi sagiayan ses ozelliQldir. 

14. Ses sayesinda yonunu bulabilen bir hayvandir. 

1 5. Sesin siddetini arltran blr alettlr. Dttaol 
Ay 


JY&nsima f Vauey 

1 ' 


6 
11 
2 
7 
12 
3 
a 
13 
4 
9 
14 
5 
10 
15 

■9t 'H 'Zl 'Ol 'fi 'S 'E 'l :&W"W SI 'SI 'll '8 7 . *9 > 'Z : njgoa n-UiNis>) irOIONMSl 3A N3d FENVETEKNOIOJI TARAMA-II (4. SINIFJ-18 

1 , Hareket hallndeki varliklar, 

I. Yava§lama 

II. Hizlanma 

III. DOnme 

IV. Ucma 

yukandaki hareket sekillerinden hangilerini yapa- 
blllrler? 

A) I veil B) l. ll vein 

C) It tl ve IV D) I, II, III ve IV 

I. Yafjmur 

II. Ruzgar 

III. Durgun su 

IV, Sel 

Yukandakllerden hanglleri canaix variiklon hare- 
ket ettlreblllr? I. SOnger 

II, Siskin balon 

III, Kagtt poeet 

Yukandakilerden hanglleri Qzerlne uygulanan 
kuwet ortadan kalkarsa eskl hallne dfineblllr? A) Yalntz 
C) I velll B) I ve II 
D) II VH in 2. "Butun canlilar hareket eder.' 
Bilfc A) I. II velll 
C) II, III ve IV B) I, II ve IV 
Dj I, II, Hive IV 5 4S_ 3. Asagidaki dzelliklerden hangi&i canli ve cansiz 
varliklar igin ortak ozellik da gildir? 

A) Kendiliginden hareket etme 

B) Hanme sahip olma 

C) Kutleye sahip olma 

D) Yerkaplama I Yukandakllerden hangisl dis etki olmadan hare- 
ket edemez? A) Bitki 
C} Araba B) Kdpek 
DJ Insan 4. * Agac 

* Ta§ 

* Salincak 

* Araba 

* Kedi 

7. 

Yukandaki varliklardan hanglleri kendiliginden 
hareket edebilir? 

A) Salincak, araba, kedi 

B) Agac, salincak. araba 

C) Agac, kedi 

D) Agac;, salincak, kedi I. Duz yolda ilerleyen otobtis 

II. Donme dolap 

III. Saat yelkovam 

Yukandakllerden hanglleri surekli yon degtytirir? 

A) I veil B) I velll 

C) II velll D) Ml velll 8. A§agtdakilerden hangisi cevre kiriiligine yol O&OBSZ 

A) Isi 
C) Sas BJIsik 
D) Pillsr 


I. Bilgisayar basinda uzun sure kalma 

II. Televtzyonu uzaktan seyretme 

III. A§in i^iKIt ortamda uzun stire bulunma 
Yukandakl olaylardan hangllerl gozlere zarar 
verir? A) Well 
C) II velll B} I ve III 
D) I, II ve A) Giines 
C) Simsek BJMum 
D) Yildiz 14, "Ciaimleri gorebilmek icin (I) duyabllmek Icin 

(II) gerekir." 

Yukandaki Gtlmlede bo? birakilan yerlere hangisi 
getirilmelldlr? 

I 11 
10. Gunumttzdekl aydinlatma teknolojllerl lie ilglli 
asagidaki ifadelerden hanglsl yantistir? 

A) Dogaya zarar vermez. 

B) Kullanimi tehllkelidlr. 

C) Temiz bir enerjidir. 

D) Kokusuzdur. 

11. Isik ve sesln maddelerin hangi ozeliiginde ysptik- 
lart deQIsIm ortaktir? 

A) Rengini dagistirir. 

B) Tadmi degislirir. 

C) Saklini defjistirir. 

D) Kokusunu degistirir. 12. Asagidakllerden hanglsl isi, isik ve sesin ortak 
dzelliQidlr? 5 

A) Maddedir. 

B) Bosiukta yayilir. 
D) Kiitlesl vardir. 
D) Enerjidir. 

13. Asagidaki isik kaynaklanndan hanglsl dogal isik 
kaynagi deflildtr? A) 


ses 


ISjk 


BJ 


hava 


ses 


C) 


istk 


ses 


D) 


6BE 


hava 15. Asagida ses kaynaklanndan hangisi dogal ses 
kaynafii defliidlr? 

A) Yaflmursesi 
BJ ROzgarsesI 
C) Kus sesi 
DJ Kemansesi 16. Sea insanlar uzerinde, 

I. Korkme 

II. Sires 
III. Dinleme 

yukandakl etkilerden hangilerinl yapabilir? 

A) (veil B) I velll 

C) II velll D) I, II velll 17. Asaqtdakilerdan hangisi isik ve ses icin ortak 
Ozellik degi.ldjr? 

A) Yankt 

B) Yansima 

C) Erwji 

D) Maddeolmama 18. insanlar, 

* HapsirdiQinda 

* Konustugunda 

* OksurduQUnde 

* Ishk caldigmda 

* Alkis caldiginda 
yukandaki olaylann kac taneslnde ses uretir? 

A) 2 B)3 C)4 D)S 


19. "Sesirwi uzakta bulunan birisine duyurmak Icin elle- 

rimizi agzimiza koyanz boylece sesln 

azalmaz." 

Yukandakl cOmlede bos birakilan yere asagidaki- 
lerden hangisi getiriimelidir? A) titresimi 
C) uzakli£i B) slddeti 
D) yayilmasi _____—. — ■ — 8t-UlNIS'fr) B'6l Q'U V'U Q'9t O'fil f*% 8'El Q'Zt OIL H"8V 8"5 V"8 O'i 3*9 B'fi 3'* tf"E fr-e SH* 

irOIONMBi 3A N3J FEN VE TEKNOLOJI GE2EGENlMtZDUNYA-l (4. SINIFJ-19 1. 


3. I. Dunya Kara ve sulardan olusur. 

II. Dunya dOz blr levha seklindedir. 

III. Dunya'nin qoQu 6Ulardan olusur. 
Yukandaki Ifadelerden hangileri dogrudur? A) Yalniz 
C) t ve III B) I ve I 
D) II ve Asagidakilerden hangisi maden deglldir? 

A) Demir B) Alton 

C) Toprak D) Bakir Insanlan 
1. Yasam 
II. Basin uretimi 
III. Ulasim 
yukandakllerden 


hengi 


erin 


gerceklestlrmek (91 


karalan kullanir? 
A) Ivetl 
B)l 


velll 


C) II velll 
D)l 


II ve III 6. j 

I 

I 

I 3. 4. Aaagidaki ifadelerden hangisi yanltStir? 

A) Dunya'miz alttan ve ustten basiktir. 

B) Gune§ do§maya bastadiginda tamami gOzlentr 

C) DUnya'miz ortastndan §isklndlr. 
D} Dunya'mizin sekli kOreye benzer. 


5. 1, Kaldinm 

II. Bahce duvan 


III. Yd 


Yukandakllerden 


hangilerinin yapiminda tas 


kul- 


lanihr? 


A) Yalniz 1 


B> 1 ve II 
C| Weill 


D) 1, 11 ve III 

I. Oksijen 

II. Su 

ill. Toprak 

Batik, Insan ve bitkiier yukandakllerden hangile- 

rine yaeamlan icin dogrudan Ihtiya? duyartar? 

A) I veil B) I velll 

C) II ve III D) I. H ve III 

"MineralcB zengin buyuk tas kutlelerine 

denir." 

Yukandaki ciimlede bos birakilBn yere asagidakl- 

lerden hangisi getlrilmelidir? 

B) Toprak A) Tas 
C) Kayac D) Cakil 


"Dlger ismi yer kabuQu olan, karalarla kapli alana 
(I) sularia kapli alana 00 tentr." 

Yukandaki cOmlede bos birakilan yertere asagi- 
dakilerden hangisi getlrilmelidir? A) hava kure 

B) su kure 

C) tas kure 

D) tas kure su kiire 
ia§ kure 
su kQre 
hava kure 9. Asagidaki ifadelerden hangisi yaniiattr? 

A) YerkOrenm u sularia kaphdir. 

B) Sadece toprakta yasayan canli sudaki oksijenle 
solunum yapabilir. 

C) Yerkurenin sekli kOreye benzer. 

D) Suda ve toprakta hava bulunur. 10. DOnya'da, 

* Deniz 

* Akarsu 

* Okyanus 
*Gol 

* Kaynak sulari 

yukandakilerden kac tanesl sulan olusturur? 
A) 2 B)3 C)4 D}5 15. Have olaytarmin asagidaki mesiek gruplanndan 
hanglslnl etkllemesi en azdir? A) Gemi kaptani 
C) Berber B) Pilot 
D) gittci 


11. Insanlar yasamlannda 


suyu, 


I. Beslenme 
II. Bosaltim 
III. Barmma 
yukandakl olayiarm hangilerinde kullanir? 


A) Yalnizl 


B) I ve II 


C) l vein 


D) II ve III 

12. Asagidaki lerden hangisi islenabilen, degerli mi- 
neraller arasinda var almaz? A) Toprak 
C) Demtr 


B)Bor 
D) Bakir 13. Asagidaki ifadalardan hangileri madanler icin 
yaplt s bir ifededlr? 

A) Madenler tglenebillr. 

B) Her yerde ckanlabiltrler. 

C) Ekonomlk de$eri olan minerallerdir. 

D) Maden ctkan yerde 9ahsma alani olusur. 14. "Ounyamizt saran hava tabakaKina dentr Yukandaki cumlede bog birakilan yere asagidaki- 

lerdan hangisi gatirilmeiklir? A) Ozoo 
C) Sukure B) Atmoafer 
0) Ales kurs 16. Hava bulundugu ortamlar, 

I. Yeryuzu uzerinde 

II. Yeryuzu altinda 
III, Su icerisinde 
yukandakilerden hangllerl olablllr? 

A) I, II velll B) II velll 


C) Ive D) I ve II 17. I. Hava 
II. Su 
III. Toprak 
Yukandakilerden hangllerl blryasam atamdir? 

A) I veil B) I velll 

C) II velll D) I, II velll 18. Asagidaki kirlilik nedanlarinden hangisi doga! 
kaynaklidir? A) Depremler 
8) Tibbi attklar 
C) Plansiz sehlriesme 
O) Asin gubrelame 

19. Agagidakilerden hangisi Dunya'nin gozleneme- 
yen katmanlanndan birisldlr? A) Havakure 
C) AflirkOra B) Su kure 

D) Tas kQre 

0'6t V81 


ail rat 


Ofil AH 


act v 2i vu 


Q 81 8"6 


38 


ri 


ve 


as 


8't> 


Q£ 


32 


n 


6L 


- (JINIS >) 


troiorwai 3A N3d H 
www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJl GEZEGENfcMlZDUNYA-ll (4. SINIFj-20 1. Hava kOre (I) Su kure (II) 

Agir kOre 

Yeryuzu katmanlannm distan Ice dogru siralanisi yu- 
kanda veritmi^tir. 

Bo? birskilan I ve II nolu Kisimlara asaQidaki se- 
ceneklerden hangiBl getirllmelldlr-? 


5. I II A) 


Ta§ kure 


Ates kure 


B) 


Atmosfer 


Tas kiiro 


C) 


Ate? kure 


Tas kOre 


D) 


(pekirdek 


Ales kure 2- Yeryuzu farkli ozelliktaki katmanlardan olusmaktadir 

Bu katmanlardan en sicak olani , en tnce olani 

en dista olani din I. Ozerinde ve igerisinde canlilar yasar. 

II. Su kure ile icicedlr. 

III. En kalm katmandir. 

Yukandaki ozelliklerden hangiai tas kureye alttir? 

A) I veil B) I vein 

C) II vein D) I, II velll 

I. Yerln merkezine dodjru stcaktik artar. 

II, Dagdk bdigelerde tas kUre kalmligi dana fazladir. 
III. Dunya'nin cogu karalarla kaplidir. 
Yukandaki rfadelerden hangllerl dogrudur? 

A) I veil B) I velll 

C) II ve III D) I, II ve III Yukandaki cumlede bos biraktlan 
dakilarden hangisi getirllmelldlr? 

1 1) 


yeriere asagi- 

III 


I 


A) Ates Kure 


Tas kure 


Hava kiire 
B) Agir kure 


Su kure 


Tbs kure 


£ 


C) Agir kOre 


Tas kure 


Hava kiire 
D) Agir kOre 


Su kure 


Hava kure 


'U w.$ '■ $ekildekt yeryuzG katmanlanndan bazilan gosteril 
mistir. 1, II ve III ile gostarilenler acagi dak Harden hangl 


sidir? 


1 


II 


III 


A) Hava kure 


Ta^kure 


Su kure 


B) Hava kure 


Ates kOre 


SukOre 


C) Tas kiire 


Ates kiire 


Su kure 


D) Tas kure 


Su kiire 


Ales kiire 
Yukandaki eglmll tepelerde erozyonu finlemek icln 
teraslama calismalan yapilmistir. 

Teraslama sekillerinden hangisi dogru yapilmis- 
tir? I B) 0) III D)IV 7. Asagidakllerden hangisi DQnya'nin gftzlemlene- 
bilir katmanlan arasmda ver almaz? A) Ta§ kure 
C) AgirkOre B) Su kiire 
D) Hava kOre 6. Dunyamn gozlenebilir katmanlarmdan olup, en 
di$taki katman asacjidakllerden hangisidir? A) Su kure 
C) Atesktlre B) Tas kure 
D) Hava KOre * Bitk'ler 

* Baliklar 

* insanlar 

* Yengecler 

Yukandaki canlilardan kac tanesl yasamlanm su 
Icjnde devam ettlreblllrler? 

A) 1 B)2 CJ3 D)4 13. Asagidakllerden hangiainin olmayisi Insan yasa- 
mini en kiea sOrede bitirir? A) Su 
C) Kara B) Hava 
D) Daglar 


14. Barajlarda blriken su; 

I. Elektrlk Oretlmi 

II. Bank Oretlmi 

III. Sulama 
yukandaki olaylardan hanglierlnde kullamlir? 

A) I veil 8} I velll 

C) II ve III D) I. II ve III 10. I, Deniz dlplerlnde 

II. Akarsu kenarlannda 

III. Kaldinmlarda 

Yukandaki ortamlann hangilerinde farkli ta$lara 
rastlayablllriz? 

A) I veil B) I velll 

C) II vein D) I, II velll I 

e 

i 

I 1 1. Insanlenn yasami icin, 

I. Su 

II. Kara 

III. Hava 

yukandakilerdan hangileri onemli bir yertutar? 

A) I, II velll B) II velll 

C) I ve III D) I ve II 12. Suda yaeayan canlilar i^in, 

I. Solunum icin gerekll oksl)eni Sudan alirlar. 

II. Su ortamina uyum saglayamazlar. 

III. Besinlerinl karadan karsilarlar. 
yukandaki tfadelerden hangileri dogrudur? 

A) Yalnizl B) I veil 

C) I veil! D) II velll 15. Inaanlar su ortarmni asagidaki amaclHrdan han- 

gfsi icin KuHunmazlar? 

A) Ulasim 

B) Besin iiretimi 

C) Yasamalani 

D) Enerji urettmj 

16. Suda yasayan canlilar icin su ortami, 

I. Bartnma yeridir. 

II. Besin bulma yeridir. 

III. Oksljen alma yeridir. 

yukandaki dayiardan hangllerlnl safilar? A) I veil 
C) II velll 


B) I ve III 
D) I. live 


17. Asagidakilarin hangisi icariainde okaijen (hava) 

bulunmaz? A) Suda 
C) Boslukta B) Karada 

D) Insan vucudunda 18. AsaOidakilerden hangiainde erozyon olayi en 
fazla gortitur? 

A) Duz arazi 

B) Egimli arazi 

C) Ormanlikalan 

D) Kayalikbolge 8'8l O'U Q/9L • — — r. — ; : | 

"Si fl-n fl'fil V21 V'H a'Ql 0*6 0/8 01 V9 9'S V» VE O'Z VI 05.-- fcMNtS >J jrO10NM31 3A N3d final yaymlan 
www.finaLcom.tr FENVETEKNQIOJI GEZEGENEMIZDUNYA- (4. -SINIF) - 21 i. 3. "Topra§m: ruzgar. ya§is gibi eevresel etkenler sonu- 

cunda bir yerden baska bir yere tasinmasina 

denir," 

Yukandaki cumlede bos birakilan yere a$agidakl- 
lerden hangisi getirilmelldlr? 6. A) kaya$ 
C) erozyon Bjta$ 
D) deprem 


Farkh mlnerallerin, 
I. Sekilleri 

II. Agirhklan 

III. Renkteri 

yukandaki ozalliklsrinden hangileri farkh olablllr? 

A) Yalnizl B) Yalntz II 

C) I ve II D) I ve III i AsaQidaki madenlerden hanglslnln rezervi (bu- *■ 
lunma orani) ulkemlzde en coktur? A) Demir 
CJ Elmas B) Bakir 
D)Bor 'Yer kabugunu olualuran btiyuk kaya pargalanna 

(I) ekonomik desert olan mineral maddelere 

(II) dentr." Yukandaki ciimleda boa birakilan yeriere asagi- 
dakilerdan hangisi getirilmelidlr? 


A) kaya? maden 

B) ioprak maden 

C) maden topraK 

D) kaya$ toprak Bazi yerlerde kurulan barajlar, 

I. Elektrik uretimi 

II. Tarimda sulama 

III. k;me suyu depolama 

yukandaki lerden hangilerini gerceklostirrrtek i$ln 
kurulmuatur? 

A) I vail B) I velll 

C) II ve III 0) I, II vb III 

"Yerkura rnodslinde veya haritalarda karalar (I)..... 

rank ile, sular (II) rank He gosterllir." 

Yukandaki cumlede bos birakilan yerlere a$agi- 
dakllerden hangisi getirilmelidir? A) mavi 


kahverengi 


B) san 


mavi 


C) kahverengl 


mavi 


D) mavi 


san 


Insanlar auyu. 
I. Elektrlk 

II. Besin 
III. 151k 
yukandakilerder 


hangilerinin uretiminde kullana- 


bllir? 
A) Yalnizl 


B) Yalntz II 


C) 1 veil 


D) 1 ve III Dunya'nm katmanlanndan en so§uk ve en sicak 
olan katmanlar asaQidakllerden hangisidir? 

En steak En soguk 
Su kure 
Ta? ktire A) 
B) 

C) Ta§ kure 

D) Su kure Atesj kure 
Ates kure 
Agir kure 
Aflir kQre 


9. I. Agir kQre 

II. Ates kQre 

III. Su kQre 

Oiinya'nin yapisinda bulunan yukandaki katman- 
lann IctfetLdiaa dogru siralamai hangi sepenekte 
verllmlstir? A) I -II -III 

C) III -I- II 10. *Ate$k0re 

* Su kOre 

* Agir kOre BJII-III-I 

D)|ll-||-| 


* Tas kure 

Yukandaki katmanlardan ka<? tanasl oSzlemlan g- 
mez? A) 1 B)2 C)3 D)4 11. *Azot 

* Su buhan 

* Karbondioksit 

* Oksijen 

Yukandaki gazlardan kac tanesi atmosfer i?Bri- 
slnde yeralir? A) B)3 C)2 DJ1 12. Asagidakl meslek gruplanndan hanglsl kaya?lan 
kui(anmaz2 A) Mlmar 
C) rerzi B) Haykeltras. 

D) Irtsaat Mtlhendisi 13. Hava kirllligi, 

I. Brtki 

II. Insan 
III. Ku§iar 

yukandaki canlilann hangilerinln yasamim olum- 
buz etkller? A) I vail 
C) II velll B) I ve III 
D) I, II ve III 14. * Kum tasi 

* Mermer 

* Granit 

* Su 

Yukandakilerden kac tanesi yerkabugunu olu$tu- 
ran kayaplar arasinda yarajrnaz? A) 1 BJ2 C)3 Dj4 IS. I. Teraslama 

II- Agacfandirma 

Ml. Agaclan kesme 

Yukandakilerden hangilerl erozyonu onlemek icin 
yapilir? A) Yalmz 
C) I velll B) I va I 
D) II ve 16. Qevreyi kirleten kimyasallann (lanm (laclan, deier)an- 
lar... vs) biraktifr etkl 50k uzun yillar boyunca devam 
etmektedir. 

Kimyasallann etkisini an aza Indirgemek icin, 

I. Tek kullanimlik plastik tabaklar terclh edilmalidir. 

II. Tanm ilaclan kulfantmi azaltilmaltdir. 
III. Dogai boyalar tercih eriHmelidlr. 
uyguiamalanndan hangileri yapiiablllr? A) Yalmz I 
C) live III BJ Yalmz II 
D) I. II ve III 17. A5agidakilerden hangisi hava klrllligini engelle* 
mek i$ln yapilan palismalardan biri degjldjrj 

A) Fabrika bacalanna filtre takmak 

B) Ormanlik alanlan arttirmak 

C) Fabrlkalan sehir merkezine kurmak 

D) Dogal gaz kullemmini yayginlastirmak 18. Asagidakilerden hanglsl cevre kirliliglnl azalti 
yonde etkl gosterir? 

A) Evlarda yakacak olarak komOr kullamlniasi 

B) Deodorantlann 90k kullanilmasi 

C) Toplu taenia arac larinm torcih edilmesi 

D) Ormanlik alanlanniahrip edilmesi c 

38t 3U 3tl B9 > VHjmjm ru 80t V6 36 >i n OS V» 0£ -"ifsT 

fVff •it ^inm 


www.finalxom.tr FEN UE TEKNOLOJI GEZEGENIMIZOUNYA dq8ru-yanu§ 

Do$ru ve yanlt§ Ifadelerin numaralarttv papatyti yapraklan l$tne yazmtz. (4.SiNIF)~22 
1. Dunya'nin §ekll kOreye bender 


2. Uzaktan gelen gemiyi bir anda gbrGniz. 3. Gune^'in yava? yava§ dogmasi Dunya'nin kureselli- 
gini kanrtiar, 4. Hep ayni yonds giden bir ucak ayni noktadan tekrar 
ge^emez. 9. Kaya?lar mineral deposudur. 


10. Yakut, zGmriit, elmas degerelz madenle(dlr. 


1 1 . Bakir madeni Bazig/da ^tkanlir. 1 2. Ulkamizde bor rezarvi gok azdir. 


5. Dunya'nin yaklasik u karalarfa kapltdir. 13. Madenler l§lan«bilir. 


6. YeryO?unde karatar yer kabugunu, okyanus, defilz. £ 14 fidan ekiml erozyonu hiztendinr. 
gflller Dunya uzerlrtdeki sulan olusturur. 


7. Toprak ve su ipinde bava yokt ur. 8. Toprak alttnda canh ya^ayamaz. 
Dognj 15. Suda ya§ayan caniilar havadakl oksijenl kullarur. 


16. En sicak katman Agir kuredlr. . ■■ E§L£?TIME 

A$agtda veritentenifntm kar$istndaki k&lirndlerte a$a§idak! tabloda e$festiriniz. 


1 . Dunya'nm benzeri olar> geometrik $ekildir, 

2. Dunya uzerinde en 50k bulunan maddedir. 

3. Eski insanlann Ounya'yi benzettikieri §ekildir. 

4. Dunya'nm diger bir ismidir. 

5. Toprakta va suda bulunan gaz kansimidir. 

6. insanlann ya?arni icin havada bulunan en Onemll 
gazdir. 

7. Havadaki yogunlugu arttikca insanlar icin zararli olan 
gazdtr. 9. DOnya'mizin — onunla kaplidir 
4 9. Mineral depo eden bOyOk kuttelerdlr. 

10. Degerli bir madendir. 

1 1 . Toprak olusuniunda onsmli bir etkendir. 

12. Toprak kutteslntn bir yerden ba$ka bir yere ta§inma- 
sidrr. 

13. Yerkiireyi distan saran gaz kan§imidir. 
1 
14. Dunya'nin merkezindaki katmandir. 

15. Dtger bir adi manto olan kuredir. 


K*bo 
f 
1 * Kara 
I 

Ai«5 '.In 


'EBtUQ-ot 'iBAey-fi *BiBM-9 i!«|0!puoeiie» -i 'uafis>io'© 'bach '9 'a*BHJ^> 'fsdQi'e 'ns'3 'aiOM'k '• ouunfeffta 

'Sl'VV'a 'tH 'B 'Z > 'S :*i|uba Ut 'CI '11 '6 '9. "S 'C '1 : nj$OQ 52 - (JINIS f ) ir010N*31 3A N3d 
avmlah 
■ www.final.com.tr FEN VE lEKNOLOJI CANL1LAR DUNYASINI GEZELiM TANIYAUM - 1 (4,S(NIF)-23 1. z. 3. 4. Yasam alanlanni incelerken asagidakilerden han- 
gisini yapmama genjkir? 

A) Canlilann yasama hakkina saygtli olmaliyiz. 

B) Yasam alanindakl canltlann sayisini azaltarak or- 
tami klrletmelenni engellemeiiyiz, 

C) Yasam alaninin yapismi bozmamahyiz. 

D) Canlt ve cansc etmenlerin zarar gtJrmesini en- 
gellemefiyiz. I. Kurbaga 

II. Yosun 

III. Ordek 

IV. Tavsan 

Yukandakl canhlardan hangilerinln yasama alam 
sulak alanlar deQlldlr7 

A) Yalniz IV B) I veil 

C) I, III ve IV D) I, II. Ill ve IV I 

I 

£ 5. Bir tohumu uyku halinden cikarmak Icln, 

I. Isik 

II. Toprak 
III.Su 

IV. Uygun sicakhk 

taktorlerinden hangileri gareklidlr? 

A) Yalniz 111 B) III ve IV 

C) II, III ve IV DJ II, III vs IV 6. Canlilann yasam alam ile ilgili olarak verilen asa- 
gidakl Ifadelerden hanglsi yanli stir? 

A) Canli ve canaiz varhklar yasam alanlarinda blra- 
rada bulunur. 

B) Su icerisinde bitkilerln yasam alanlan buiunmaz. 

C) Hayvanlar ve bitkller yasam alamnda blrllkle ya- 
sayabilirler. 

D) Toprak, su ve hava yasam alanlartndaki cansa 
variikiardir. Yasam alanlan Incelendlglnde, 


7. 1. Kfipek 


i Tasidigi canli ce§idi 


II. Ordek 


II. Sicakhk 


III. Bank 


III. Nem 


Yukandaki canlilann hangileri dogurarak cogaiir- 


glbl fakWrterden hangileri farkli oiabilir? 


lar? 


A) Yalniz 1 B) Yalniz II 


A) Yalniz 1 B) 1 ve II 


C) 1 ve II D) 1, II ve III 


C) II velll D) 1,11 velll Asejjidaki hayvanlard3n hanglsi karsismdakl tep- 
kiyi qer ceklestirem ez? 

A) Kedi — Avimn pesjnden kosnia 

B) Leylek — Sicak Olkeiere gog etme 

C) Bukalemun «* Tehiike anmda renk degi^tirme 

D) Solucan -* Isiga yonelme 8. Canlilann tamami solunum aonucunda otusan bos- 
altim maddesini vucuUanndan uzaklastirmak zorun- 
dadir. 

Asagidakl canhlardan hangisi bo^altim sirasmda 
bdbreklerini kullanir? A) BRKIIer 
C) Insanlar B) Bocekler 
D) Solucaniar Uygun kosullarda fasulye tohumlari clmlenerek $e- 
kildekl gibi yeni bitkilerl oluatumrlar. 
11. 


Buna g6re, asagidakl Ifadelerden hanglsi vanhg - 

m 

A} Bitki tohurnlan cimlenmeye basladi§i andan Iti- 
baren besin uretir. 

B) Cimlenme strasmda ilk 6nce kok olusur. 

C) Uygun olmayan kosullarda fasulye tohurnlan 
uyku halindedir. 

D> Uygun kosullarda fasulye tohurnlan uyku halln- 
den cikarfar. 10. Fas'Olya Sir fasulye bitkisinin bOyOmesi ve gelismesi yukanda 
sematize edilmistir. 

Buna gore, 

I. Tohumun cimlenmesl 

II. Meyve vermesi 

III. Qk;ek acrnast 

olaylannin meydana gelme sirasi nasil olmalidir? 
A) l-ll-m BJII-I-IH 

C) l-lll-ll DJIII-II-I I Variik 


Hareket 
yetene^l 


Solunum 
yapabilrne 


Belli bir 

hacime sahlp 

olma 
I 


War 


Var 


Var 
II 


Yok 


Yok 


Var 
III 


var 


Var 


Var 
IV 


Var 


Var 


Var 

Yukandaki tabloda bazi variiklara ait ozelllkler veril- 
mistir. 

Verilen varliklardan hangisi cansizdir? 

A) I B)ll QUI D)IV 

12. AsaSidaki canhlann hangisi karaisinda verilen ha- 
reketi aejsgkfeBtjrenigzl Canl. 

A) Balina 

B) Serge 

C) Bitki — 

D) Timsah — HarekeTl Yuzma 

Ucma 

Yurume 

Surunme 13. Qicekli bttkllerln ureme durumlartna bakil 
gidskilerden hangisi soyjenemei? irsa asa- A) Qicekli bltkller tohumla cogalir. 

B) Tohum uygun olmayan kosullarda uyku halinde- 
dir. 

C) Uyku halindekl tohum cansizdir. 

D) Uygun kosullarda tohum cimlenerek yenl blr bit- 
kiyl olusturur. 

14. Asagidaki canlilardan hangisi hem suda hem ka- 
rada yasayablllr? 

A) Balina BJKurbaga 

C) Yarasa D) Inek 


15. BQtiin canhlar gellsmek icin, 
I. Uygun sicaklik 

II. Su 

III. Besln 

gibi faktorlerdan hangilerine Ihtiyec duyariar? 

A) Yalmzll BJYalnizlll 

Q Well D) I. II velll e? - (diNis » trsi an ou rzi ru am ve as n as as err q'c rz si ircnoNaai 3a Nad Final yaymlan 
www.final.com.tr FEN VE TEKNOLOJI CANLILAR OiiNYASINi GEZEMM TANIYAUM - II (4.SINIFJ-24 1. Bazi canlilar gtlne? 1513ml Kultanarak kandi beainle- 
rini uretlrler. 

Asagidaki canlilann hangiei kendi beainini kendisi 
uretir? 4, A) Inek 
C) Tavuk B) Elrna agaci 
D)Serce 2. Asagida verilen ozelliklerdan hangisi canli varlik- 
lara att degildjr? 

A) Boslukta yer kaplar. 

B) Disartdan etki olmadan hareket edemezler. 

C) Sotunum yaparlar. 

D) Enerji tuketirler. 

3. Bitki ve hayvanlar karstlastinhrsa bealenme se- 
killeri asagidaklisrden hangisi gibi olur? 

Brtkiler Hayvanlar A) Oretici 

B) Oretici 

C) Tuketici 

D) Tuketici Oretici 
Tuketici 
Tuketici 
Oretici Bitkilerde asagidaki uyartilar ve bu uyartiiar so- 
nucunda olusan tepkllerden hangisi v anlistir? Uyartf Tepkt A) Havanin sogumasi 

B) Havanin isinmasi 

C) Isikli ortamda 


O) Karanlik ortamda Yaprak dokme 
Yapraktanma 
Isiga yfinelme 
Qiceklenme 6, 1 7. 6. Hayvanlar haraketi, 

I, Besin bulma 

it, Tehlikelerden korunma 

III, Kendllerlne uygun yasam alani bulma 

nedenlerlnden hanglleri Icfn yaparlar? 

A) Yalmzl BJYalnizll 

C) I ve II D) I. II ve III 


Asagidaki canlilann hangisi kargisinda verilen 
yasam alanina uyum safllavamaz? A) Balik 


— * Su ortami 


B) Solucan 


Toprak alti nemli ortam 


C) Tirtil 


— » Yaprak yQzeyi 


D) Salyangoz — * Q6I ortami 


1. Toprak 
II. Solucan 
III. Bocek 
IV. Balik 
Yukandaki yasam aianlannda goriilan varliktar- 


dan, hangisi canlilik yonuyle digerierinden farkli- 


dir? 
A) 1. 


B)ll. C> III. D)IV 8. Asagidaki canlilann hangisi mikroakobik canlilar- dan osgjldjr?. 

A) Terllksl hayvan 
C) SWrlsinek B) Kamcili hayvan 
D) Bakteri 


9. I. Verilen toplama ve goztem 

II. Deneyier yapma 

III. Probleml tesbit etme 

IV. Sonuc ve yoaimlama 

Biiimsel bir calisma yapilirken yukandaki ttadele- 
rin meydana gelme sirasi nasil olmaiidir? 

A) I -II -III -IV B) I -III -IV- II 

C) in- l -|| -IV D) IV- III -II -I 

10. Asagidakilerden hangisi digerierinden larkli bir 
yasam alamdir? A) <?ot 

C) Nehir B) Magara 
D) Orman 11. Mikroskopla gozle gftremediglmiz blr canliyi in- 
celerken asad,idaktlerden hangisini kullanmamua 
gerek voktur? A) 151k 
C) Lamel B)Cam 
D) Igne 16. Gozle gorulmeyen mlkroplan incelamek istereek 
asagidaki aletterden hangiaini kyggniQzZ A) Mikroskop 
C) DOrbQn B) Teleskop 
DJ Mercek 12. Asagida vertlen yargilardan hangisi kesin yanliy 

tir? 

A) Canhlann tamami enerji iiretmek icin solunum 
yapar, 

B) Canlilarm tamami dogurarak cogalir. 

C) Beslenme butun canhlann ortak ozelllgKirr. 

D) Butun canlilar hareket eder. 17. Asafiidakl yapilardan hanglsl topragin bilesimlnde 
b ulunmaz? A) Su 

C) Mikroorganlzmalar B) Oksljen gazi 
D) l§ik 13. 13. Kurbagalar asagidaki ya!#8m alanlanndan hsngf- 
slnde dans ryi uyum saglayarak ya^arlar? 


A) Sazhklar 

B) Derin donizler 
C} gdller 

D) Topragm derinlikteri I. Dogma, buytime ve dime 

II. Hareket etma 

III. Solunum ve bosaltim yapma 

IV. Hacmfl sahlp olma 

Yukandaki dzelllklerden keg tanesl canlilar He 
cansu varliklar arasindaki ortak dzelllklerdendir? A) 1 B)2 C)3 D)4 


14. Hayvanlar aleminde bulunan asagidaki canlilar- 
dan hangilari yumurtalanni vucut disma biraka- 

rak fggalmaz? A) Ordek 
C) Kurbaga B)Keci 
D) Balik 19. Bitkilerin hangl dzelligl, hayvanlara alt ozc-llikleri- 
aynidir? 

A) Beslenme $ekiiieri 

B) Hareket sekilltwi 

C) Enerji Oretme sekilleri 

D) Uyarilara kar§i verllen tepki sekilleri 15. Canlilann bosaltim yapmasimn nedenl asagidaki- 
lerden hangisidlr? 

A) Enerji urettne 

B) Metabolizma sonucu olusan atikfan uzakfastirma 

C) Sindinlmeyen besinleri vucuttan uzaklasttrma 

D) Hucre sayiami arttirma 20. Asagidaki canlilarden hangial yavrusunu sutie 

bealer7 

A) inek 

B) Serce 
CJ Balik 
D) Tavuk VQg 36t V81 Qll m 8-Sl 8tt Vtl fl Zi flU Q'U 38 Q8 Yt 06 Q~S Q'fr 8£ 82 fli « - (dINtS >) ir010N>»3J.3ANad final y a 

www.final.com.tr FENVETEKNOLQJI CANLILAR DONYASINI GEZELiM TAMIYAUM - HI (4.SINIF)-25 1. Asagidaki hayvanlardan hangisi hem etle hamde 
oiid beslenlr? A) Koyun 
C) Geyik B) Asian 
D) Tavuk 

2. Asagidaki ifadelerden hangisi canlilar He cansiz 
varhklar arasindaki farklilikJardan degildir? 

A) Kutieleri vardir. 

B) Beslenirier. 

C) Hareket edebilirter. 
D} Solunum yapabilirler. 3. Asagidakilerdon hangisi su kirtiligini engellemek 
l$in uygun deQHd lr7 

A) Kanalizasyonlan antmak 

B) Evierde gerekaiz su kullanimini engellemek 

C) Asm gubrelemeyi engellemek 

D) Su Kaynaklanni kurutmak 
Yemek Yukandakllerden hangisi kalici klrlilige neden 

olmaz? 

A) Petsiseler 

B) Filler 

C) B6cek dldurucu ilaclar 

D) Yemek artiklan 5. Asagidaki faallyetlerdan hangisi gevre ve Orman 
Bakanligi'nin sorumlulugunda d_eglldir7 6. A) Ormanhk alanian koruma 

B) Aga$landirma ?altsmalan yapma 

C) Qevreyi kirletenleri denetleme 

D) Ormanlann tanma a$ilmasini aaglama 


3. 


I. Yeralli sulan 

II. Kanalizasyon sulan 

III. EndOstiyei aitklar 
iV. Evsel atiklar 

Yukandakllordan hangisi su klrliligine digerlerirt- 
den farfcli bir sekilde etkl eder? 

A) I B)ll C> III 


D)IV Asagidakilerden hangisi hava kirliligini engelle- 
mek icin alinan 6nlemlerden blri degildir? 

A) GGne$ enerjisinden yararlanmak 

B) Fosil yakil kullanimini azaltmak 

C) Orman saytsini azaltmak 

D) Fabrika bacalanna filtre takmak Qevre kiriiligin© asagidaki faktorterden hangisi di- 
gerterine g&re farkli bir etki yapar? 

A) Asm gubreleme yaprfmasi 

B) Fabrikalasmanin artmaat 
CJ Fosil yakrttann yanmasi 

D) Toplu tasima aractannm yaygmlasmasi 


1. Hizfi yapila§ma 

ll.Sei 

III. Fosil yakitlar 
Yukandakilorden hangtlerl yasam alanlarmm bo- 

zuimasir.da etkilldlr? A) Yalntz 
C) I veil B) Yaimz 
D) I, II ve 10. I. Egim fazlaligi 

II. Bftkl ortOsOnDn azhgr 

III. Duzensiz yagisiann gorGlmesi 

IV. Aga^landirmanm artmasi 

Yukandakl etmenlerin hangisi erozyona yol 

a$maz? 14, Asagidakllerden hanglsl yasam alanlanni koru- 
mak Icln Insanlara dQsen gdrevlerden degildir? 

A) Ormanlan koruma atona alma 

B) Erozyonu engellemeye caiisma 

C) Canli tOrlerlni koruma altina alma 

D) Su kaynaKlanni kurutma 

A) 3: i! C) 0)IV 16. Karbon diokslt gazinin birikmasi sonucunda. 
I. Seraetkisi 

II. Kuresei isinma 

III. Havanin temlz kalmasi 
oiaylanndan hangiferl g&zlenir? 

A) Yalniz I B) I ve II 

C) I ve III D) I, II ve Hi 11. Akarsular ve riixgarlar erozyona nasil etkl eder? 
Akareular Ruzgarlar A) 


Arttinr 


Azaltir 


B) 


Azaltir 


Arttmr 


C) 


Arttinr 


Arttinr 


D> 


Azaltir 


Azaltir 12. Qevrede blreysel olarak hava, su ve toprak kirtili- 
gine karsi asagidakilerden hangislnl yapablllriz? 

A) Pet s!§e kullantmmi atttirmalryiz. 

B) Toplu tasima araclanni tercih etmeiiyiz. 
CJ Isinmak i?in 50k komur yakmaltyiz. 

D) Topragi ?ok gubrslemeliyiz. 13. Dogada kalici kiriilige , neden olur. 

Noktali kisma asa$idakilerd*n hangisi yazilamaz? 

A) Pel siseler 

B) Filler 

C) Karton kutular 

D) Tarim ilaclan I 

1 

I 16. Dogai dengenin hizla bozulup bltkllerln sayisinm 
hizle azaldigi dusOnQIflrce asagidakilerden han- 
gisi gersefelesmez? 

A] Besin miktari azalir. 

B) Etcil hayvan sayisi azalir. 
G) Atmosferdekl oksijen miktan artar. 
D) Besin krtligi olusur. 17. 8uyu kirlelen etkanler asagidakilerden hangisi 
otamaz? 

A) Fabnka etiklan 

B) Asit yagmurlan 

C) Lagamsulan 

D) Akareulann denlzlere baglanmasi 18. Aaagidaki canlilardan hangisi hazir besinlerle 

beslenmez? 

A) Mantariar 

B) Baliklar 

C) Yosunlar 
O) Kuslar 


O'U Qii 3'fll a'SL O'H 3BI. 921 3U O'Ol 0"8 Q'8 3£ V'9 Q"9 d'fr Q'E VZ Ql SB - tdlNIS '*■) IPOIONXai. 3A N3d 

" : www.final.com.tr FENVETEKNOLOJI CANULAR DUNYASMI GEZEUM TANIYAL1M - IV (4.SINIFJ-26 1. Bir yasam alanmda cevre ktrliligi artisma bagli 
olarak ureticllerin tamami yok olursa, 

I. Otijul hayvan sayisi azalir. 

II. Besin maddesl Oretilir. 

III. Oksijen mlklan azaltr. 
veriienlerden hangileri g£rOlrnex? 

A) Yalmzl BJYalnizll 

C) I velll D) I. live III Qevre kirlilifllnin azalmasmda asagidaki etmen- 
lerden hangisi etklll degjldir? 

A) Fabrlka bacalanna filtre takilmaai 

B) Toplu tasima ara$larinm kullantlmasi 

C) Isinmak icin komOr kulianiminm arttinimasi 

D) Gen d&nusCimlG urunlerin tercih edilmesi 3. Kiriilige naden olan, 

I. Ev ve labrika atiklan 

II. Deterjanlar 

III. Asm gubreieme 

faklorierden hangileri hem toprak hemde su kir- 
liligine neden olur? 

A) Yalnizl B> YalniZ III 

C) It velll D) I. M velll 

4. Canlilann daha rahat yaaamak icin yaptiklan asa- 
gidakl durumlardan hanglai gevremizl Whelm"? 

A) Soguktan korunmak icin yapilan evler 

B) Su ihtiyacmi karsiiamak icin kurulan barejlar 

C) Hayvanlartn yasamasi Icin arttinlan ormanlar 

D) Ulasim Icm yapilan yollar 5. 1 Asit yagmurlan sonucunda meydana gelen a?a- 
gidakl olaylardan hangisi difierlerinden sonra or- 
taya cikar? 

A) Toprak ve suyun asltliginin artmasi 

B) Bitkllerln kurumasi 

C) Etclllerin besln kitligtndan filmesi 

D) Havadaki kQkurt dioksrt miktannm artmast Asagidaki klrleticilerden hangisi dogada uzun 
sure parcalanmadan kalir? 

A) PHIer 

B) Kopmus yapraklar 

C) Yemek artiklan 

D) Mayve parcalan Hem hava, hemde su kirtdlgine bagli olarak asa- 
gidaki hastaliklardan hangisi ortaya cikar? A) Aatim 
C) Kolera B) Kanaer 
0) Bronslt 

I. Karbon dloksit aazi 

II. KOkurt diokstt gazi 
HI. Oksijen gazi 
Yukandakllerden hangileri have kirtiligfne yola- 
car? 

A) Yalnizl B) Valniz 111 

C) I veil D) I velll 9. AsaQidakilerden hanglai su kiritliglne neden olur? 

A) Gunes istnlan B) Yesil bilkiler 

C) DeodoranUar D) Fabrika atiklan 10. Hava klrllliginl engellemek icln asag.dakilerden 
hanglsl yapilmalidir? 

A) Toplu tasima araclan tercih edllmemeli 
BJ Ormanlann sayisi azaftilmali 
C> Deodorant ve sac spreyleri az kullanilmali 
D) DtisOk kalori yakrtlar kullanilmali 11. Yasama ortammin bozulmasmda etklll olan aaa- 
fiidaki faktSrlerdan hanglsi sadace Insan kaynak- 
tadir? 

A) Carpik kentiesme 
8) Deprem 

C) Volkanik patiama 

D) Ero2yon 15. I. BuzuUarin erlmesi 

II. Iklimferin deQismesi 

HI. Icilebilir su kaynaklanmn azalmasi 

Yukandaki deQIslmlerden hangisi aatn hava klrli- 
liSi sonucunda ortaye cikar? 

A) Yalnizl BjYalmzlll 

C) I veil D) I, II vein 


16. Asa^idaki enerji seklllertnden hanglsl cevre kirll- 
llgine neden olur? AJ GOnes Enetjiai 
C) Niikleer Enerji BJ Ruzgar Enerjlsl 
D) Jeotermal Enerji 12. Asagidakllerden hanglsl covrede kalici kirlilige yol 
a$ar7 

AJ Oksijen gazi 

BJ Tanm ilaclan 

C) Dokulen bitki yaprakian 

D) Yemek artikfan 13. Topragm korunmasi sirasinda asagidakllerden 
hangisi uygu lanmamalidi r? 

A) Afjaglandirma azaftilmali 

BJ Piller topraga birakilmamali 

C) Geri donusumlU urunleri tercih edilmBli 

D) Ormantar korunmali 14. - Orman yanginfan 

- Sera atkisi 

- Adac dikilmeai 

- Astt yagmurlan 

- Zlrai ilaclar I 
I 17. Sulann temizlenmesinde, 
I. Klorlama 

II. Cokturme 

III. Suzme 

IV. Havalandirma 
glbi islemier kulfaniltr. 

Bunlann kullanilma siralamasi nasi! olmalidir? 

A) I, ". HI, IV B) II. Ill, I, IV 

C) HI, II, I, IV DJ IV, I, HI, II 18. Dogal dengenin bozulmasinda asaSidakllerden 
hangisi etkill deaildir? 

Yukandakilerden kac tanesi yasam alamndakl 
canhlann hayatini tehdlt eder? AJ 2 BJ3 CJ4 DJ5 A) Tanm Ilaclan 

B) Qarpik kentiesme 

C) Foaii yakitlar 
DJ Aynattncilar 18. Hava kiriiligi sonucunda esagidakl hastaliklardan 
hangisi maydana gelebilir? 

AJ Kolera 

B) Kizamik 

C) Sigil 

D) Astim q si cm 8'a osi osi a-n m %n ru y01 o*8 ae at ve ds a* at 37 ri 9Z - UlNIS tf) IP010NM313AN3J final yaymlan FEN VE TBKNOL0J1 CANULAR DUNYASINI GEZELIM, TANIYALIM www.final.com.tr (4.SINIFJ-27 DOGRU~YANU§ 

Dq$w ye yanli$ tfadeienn numaratan 

9. Piastikter dogada gecici kirlilige neden olur ;" -': ; 1. Qicek canh bir vartiktir. 

2. Kurbagalar sadece suda yasarlar. 

3. Bttkiier yerdegi?tirerek hareket ederler. 

4. Hayvanlar hazir besinlerte heslenirier. 10. Sera etkiaine karbon diokslt gazi neden olur, 


11. Pet slsete' topraflm kirlenmesine neden olmaz. 12. Hava kirllligini engellemenin en etklll yolu ormanian 
atttirmakHr. 5. BOtOn canlitar beslenirter. 6, Cansiz varliklar kendiliQinden hareket ederler. 7. Astim haataltgi hava kiriil^i sonucunda olusur. a. Sanayinin gelismesi cevrenin kirlenmestni engeller. J 13. ROzgar topragin olusumunda etkHidir. 


14. Mikroorganizmalar. cansiz doge icerlslnde yeralif. 
15. Kolera su kirlili§l sonucunda olusur. 16. Toprak canlilik fizeHkji gosterir. 

Doyru 
Vanli? . E$LE$TiBME 

*}*#<& Triton tammtar, *a W /xfcfe- hamster** a^dakr tabloOa efifetfM 

- ■ ■ ■ ■■ 
1 . Hem su ortamina hemde kara ortamwa uyum sagla- 
mi$ bir hayvan 2. Bltkilerin hareket sekli 3. Bltkilerin beslenrne gekli 4. Aslt yagrnurlannm sonucunda olu§an kiriilik 
6. Hava kirllli§lnin olusturduQu hastalik 

6. Su kiriilidj sonucunda olusan bir hastalik 

7. Havada karbon dloksitln artmasiyla oluaur. 

8. Kakci kirillige neden olur. 

9- Havada kuktirt gazimn artmasiyla olu§ur. 

10. Ku$lann hareket sekll 

1 1 . Bltkilerin solunum organlan 

12. Pet §l§e ve plllerin olujturdu^u klrfilik 

13. Bltkilerin Drams organi 

14. Atmosferde en fazia bulunan gaz gesltl 

15. Hayvan artiklannin olusturdugu klrllllk I 
j 


Kofcra 

L .0*3 


/■■■.Tun 

Ufma 
Ps&n r^ffiKei 
Va&3k ■ -," t 

setklfl I 

m 

% 
■ Aily.iQTiijit-i 
Aroiga7i 

% G*v* Ktjviik % 1 
6 
ii 
2 
7 
12 
3 
a 
13 
4 
& 
14 
5 
10 
15 
3* >l U '6 'S '9 £ £ :St|U»A St 'Ei 'Zl '01 "Z "S 'p 'l : mBoa 


1 ■ ■ |r010N)<3JL 3A N3d 
final vz 
rir ri 
www.final.com.tr FENVETEKNOLOJi YA$ANHMI20ArU ELEKTRIK -I (4.SMlF)-28 1. Evlertmizde kullandigimtz elektrikll ev aletleri, 

I. Isinma 

II. Sogutma 

III. Tamizlik 

yukandaki olaylardan hangilerinl gercaklestirmek 
^ in kullanilir? 

A) I veil B) I velll 

C) II ve III D) '. II ve I" 2. Bastt bir elektrik devresinde lambanm yanmama 
sebebi, 

I. Anahtar acik durumda is© 

II. KablO kopuk ise 

III. Anahtar kapali durumda ise 

IV. Pil bo? ise 
yukaridakilerden hanglleri olabilir? 

H velll B) I, live IV * Bir elektnk devresinde lambanm yanmast icin 
anahtar (I) olmalidir. 

* Elektrik enerjisinl tsiga dbnusWren devre elemani 
00 

* (Ill) Ozerinde elektnk enerjisi tasmtr. 

I, || vfl HI nolu kisimlara avaQidakilerdan hanglleti 

getlrllmelidir? 

I II HI A) actk 

B) kapalt 

C) kapali 

D) acik pil 

Pi" 
larnba 

lamba duy 
kablo 
kabio 
kablo 


A) 

C) II, III ve IV D) I. II. I" ve IV E 
j 

•a 
I I 

i 3. AgagidaWlerden hangisi elektrik devresi elemani 
dsflildjr? 7. A) Pil 
C) Ampul B) Termometre 
DJ Anahtar 4. I. El feneri - Pil 

II. Cep telefonu - $ehir cereyani 

III. Saai-Aku 

Yukandaki esleatirmelerden hangileri yanlistir? 

B) I ve III * Kablo 

* Duy 

* Lamba 
w Anahtar 

* Pil 

Ygkandakilerden ka<; tanesi baslt bir elektrik dev- 
resi elemamdir? 

A) 2 B)3 C)4 D)5 

I. Isik enerjisi uretir. 

II. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjlsine dbnu§tQrOr. 

III. Iki kutupludur. 

Piller He llglli yukandaki tfadeierden hanglleri dog- 
rudur? AJ I veil 
C) II veil B) I ve III 
D) I, II ve 8. AJ I veil 
C) II velll O) I, II ve III Qevreye atilan plllerin zararii olmasinin aebebl 
asagidakilerden hangisidir? 

A) Renklerlnin parlak olmast 

B) iki kuluplu olmast 

Cj icindekl kimyasal maddelerin etrafa daQilmasi 
D) Kuciikotmasi 9. Elaktrik enerjisiyle cali§an asag^ldakl aletlerden 
hangisindan goruntu elde edllmeZ? 

A) Televizyon 

B) Ceptelefonu 

C) Digital kamera 
0) Muziksetl 10. I. Odamizdaki lamba 

II. Buzdolabmdaki lamba 

III, Geca lambasi 

Yukandaki lamba gesilierinden hanglsl bulun- 
dugu ortamdaki ciaimleri gormemlze yardimci 
olur7 

A) I, live "I C) I velll B) II ve 
DJIvel 11. * Radyo 

* Televizyon 

* Radar 

* Lamba 

Yukandakilerden kag tanesl haberlesmek igin 

kullanilir? A) 1 8)2 C)3 D)4 12. Aea^idaki aletlarden hangiai haberleyme araci 
defllidlr? A) Telefon 
C) Televizyon B) Radar 
D>0tu 


13. "Elektrlk enerjlslni, ktmyasal enerji olarak dapo eden 
araca denir," 

Yukandaki eumlede bos birakilan yere asagidaki- 
lerden hangisi getlrilmelidir? A) Lam Da 
C) Kablo B) AkuniulatCi) 
D) Anahtar I 

I 
I 
i 

i 14. I. Teyp 

II. Oyuncak araba 

III, Buzdolabi 

Yukandakilerden hangileri hem elektrikle hem de 
pille cali§tinlir? 

A) Yalnizl B) I veil 

C) I ve III D) II ve III 


1 5. A$a$idaki ev aletlerinin hanglslnde elektrik ener- 
Jlsi hareket enerjiaine donusQr? A) Mikaer 
C) Otu B) Televizyon 
D) MUzIk seti 16. I. UtQ 

II. Kllma 

III. Finn 

Yukandaki elektrikii ev aletlerinden hangileri elek- 
trlk enerjisini isi enerjisine d6nO?10rQr? 

A) I veil B) I velll 

C) It ve III D) I, II va III 17. Asagidakilerden hanglsl elektnkli ev aletl degii- 
dir? 

A) Televizyon 

B) Mikser 

C) Sup urge 

D) Camosir maklnasi 18. Aeagidaki ev aletlerinden hanglelnin caliemaei di- 
gerlerine gore tfllkjidir2 A) Buzdolabi 
C) K'umande B} £ama§ir maklnasi 
D) Bllglsayar 

381 


Oil 


0/91 vet 


r« fl*ei ozt on 


VOl 06 


38 


3i 


rj'9 


OS 


Of 


fl'E 


fl'Z 


01 


re 


(dINIS "*) 


jpoionmbi 3A N3d FENVETEKNOLOJI YA§AMIMIZDAKI ELEKTRIK -11 (4. SINIF) - 29 1. Pi! 


II. Lamba 

III. Akumulatfir 

YukaridakJIerden hangileri klmyaaal enerjl depo- 
layip, bu enerjiyi elektrik enerjistne dSnOstGrebi- 6. A) Yalntzl 
C) I vein B) I ve II 

D) II ve III I. Dizustu bilgisayar 

II. Cep telefonu 

III. mp3 calar (cd calar) 

Yukandakl ta$mabilir cihaziann hangileri pllle ga- 
lisabilir? 

B) I ve III A) Ivel 
C) II ve DJ I, II ve 1 3. Piller He llglli asagidaW ttadelerden hanglai y_sn- 

Ualul 

A) Pahali enerjl kaynaklan arasinda yeralir. 

B) Bazi piller §arj edilip tekrar kullanilabilir. 

C) Cevreye atilan piller Insan sagligi icin tehllke oius- 
turur. 

O) Elektrik ener t istni depo edip, kimyasal ener|lye 
dfinu^turur. 4. Pll denilince akla gelen bilim adami kimdir? 

A) Oktay Sinano§lu 
C) Newton B) Votta 

D) Hulusl Beh?et B. I. Bazi piller sarj edilip tekrar kuilanilabilir. 

II. Bazi piller kullanildiktan sonra atilir. 

III. Piller kalici kirlllige yol agar. 

Piller ile ilgili yukandaki ifadelerden hangileri dog- 
rudur? A) 1,11 ve lit 
C) I velll B) II ve 
D) I ve I 
V/olkrti'T- OlC^Oil BHgi3flyat 

Yukandakl ara?lann hangi tur enerjl ile ?alistieji 
hangi secenekte dogru olarak vertlmlstir? 

Otomobil Bilglsayat 

A) PiT" 

B) Sehlr 
eleklrigi 

C) Pil 

OJ $ehlr 
elektflgi Wolkman 

§enir 
elektrigi 

Pll 
Akumulator 

Pil Akumulator 

$ehir 
elektrigi 

Sehir 
elektrlfji 

AkQmOiatbr Asafiidakl tfadeterden hangisi dogrudur? 

A) Piller enerji kaynagi degildir. 

B) Umondan pil Qretllebilir. 

C) Cevreye atilan piller zararsizdir. 

D) BOtOn piller sari edlllr. 

I. Qalisfna surest 

II. Kapasitesi 

III. BuyUklukleri 

Yukandaki ozelliklerden hangileri plllerde farklilik 
gosterebilir? A) I veil 


8) 1 ve II 


C} 11 velll 


D} 1, II ve 


III 


■ 


9. * Kumanda 
* Isitme cihazi 
* Saat 
* Cep telefonu 
* Hesap maklrast 
Yukandaki ara$lardan kao tanes 


pit lie cahsablllr? 


A) 5 B)4 


C)3 
D)2 10. I. Yuksek veya algak gerllim 
II. Elektrik iie temas sOresi 
III. Vucut direnci 

Yukandakilerden hangileri elektrik carpmastnda 
vucutta olu§acak hasann dereceslnl etkiler? 

A) I vail B) I velll 

C) II vslll D) I. Jive III 11. A§agidakilerden hanglsl kalici kirlilige yol acar? 

A) Sea B)PH 

C) Yaprak D) Meyve artiklan 1 2. Plllerte ilgilj a^agidaki ifadelerden hanglai yanli?- 
tir? 14. Blr elektrik devresinde lambanin yanmasi 1910 
a$agidakilerden hangisi bulunmayabilir? A) Lamba 
C) Anahtar B) lletken kablo 
D)PII 15. Asagidakilerden hanglsini yapmak tehlikelidlr? 

A) Ralen kablosundan tutarak cekmek 

B) Anzalanan elektrikfi aletlerl servisine flulurmak 

C) Lamba yanarkan ampul deg!$tirmemek 
D} Civi gibi claimlari prize sokmamak 

A) Yuksek enerjlye sahiptirter. 

B) Iki kuTbu vardir. 

C) Kucuk ev aletleri cali§tirabilirler. 

D) Elektrik enerjiai uretirler. 13. Pit yatagi $ekildeki gibl olan 
bir kumandayi cab$tirmak 
igin; 
Yukandaki K, L, M, N pillerinden hangi ikisi P ve R 
gfizlerine sekildeki konumda yehe?tirilmelidir? 


16. I. Solufium durmast 

II. Kalbln $alismamaai 

III. Kaa felci 

Elektrik carpmaci sonucundo yukandakilerden 
hangileri gozlenebflir? 

A) I veil B) I velll 

C) II velll D) I. II velll 

17. * Beyin 

* tester 

* Deri 

* Slnirler 

* Kalp 

Elektrik carpmaBi sirasinda yukandaki vucut bo- 
lumlerinden kac tanesl etkilenebilir? 

A) 2 B}3 CJ4 D)5 

P 


R 


A) 


L 


K 


B) 


M 


K 


Q 


N 


M 


D) 


M 


L 


18. Santrallerde Oretllen elektrik evlerimize aeagida- 
kilerden hanglsl ile tasimr? 

A) Pillar ile 

6) lletken teller lie 

C) Yalitkan teller ile 

D) Havafle am an cm rsi. o*n <ra vzi ru nu vs q-s wi a-9 vs a> oe qz ol 6S - tdlNIS -*) JfXnON*3± 3A N3d 


FEN V£ TEKNOLQJf YA^AMlMtZDAKtaEKTRIK www.finai.com.tr (4. SJH1F) - 30 D0G8U-YANU§ 

Dogm ve yan^Hsdelerin nmu&nru papatya yaprakian $fitfejfeAe 

I 9. AraWar olmayan devrede lamba yanablllf. AS* 

1 . Cep tetefonunu salistiran en«rji elekttlk enarjiaidir. 

2. Aydinlatma ve smma »<?in elektrlk anerjisi kullanilir. ^ ^^ bjf ^^ de0(|dir L Elektrikli ev alelleri aym amac k;ln kullanilir. 


4. Elektrikli ev aletleri elektrlk enerjisini hareket ve ist 
enerjiaine dfinQ^tOrebilir. 


11 . Televizyon. buzdolabi ?»hir cereyam ile calismaz. 12. §arjli el fenerinin enerji kaynaQi Gune§'tir. 


>, Otomobiiin $ali$masmda elektrlk enerjiai gerekll de- C 13< Baktri K devresmde kablo kopuk Ise ampul yanmaz. gildlr 


6. Ciplak (izole edilrnemis) tellers alia dokunmak fayda- 14. PiHer kalici kirtiliQe yol a$maz. 


7. Plllerln tek kutbu vardir. I. Ampulun yeriestlrildlgl devre elemani duydur. 15. Pi! uzertnda yazan potanaiyal blrlmi volttur. 
18. Filler fcinde zehlrli maddeter bulunur. Dd9"j 
Yanlis 
E§L£§TiRME 

veriten tarnmlan kar$tstfidskiKelimQteri$a§a3idaHi tgblodg &$fe$tirini2. KS^HnSI^^^BBSIflllpWc'' ' 
1. Buzdoiabi, firm, utu gib) atetlerin gsli^lifji enerjidir. 

2. Lambenin elektrik enerjisini donusturdugu enerjidir. 

3. Elekink devreatnde isi ve tstk yayan elemandir, 

4. Telefon, telgral, televtzyon, radar gibi aletlBrin insan- 
lar ic-r gecrekiestirdidj olaydtr. 

6. Beslnleri bozulmadan muhafaza eden ev aletldlr. 

6. GorOntl), ses ve i$ik olu$turan ev aletidir. 

7. Lambanin yanmast i?ln kapatiimasi garekir, 

8. Saat, hesap maklnasi, radyo gibi aletleri 5ali§tiran ft 
enerji kaynagidir. 

9. Ta$rtlann ^ali^masi l$ln elektrik enerjisl sa^Iar. •» 

10. is ve evlerda kullantlan elektrikttr. 

11. Insan hayati i$ln tehllKell blr davrani^tir. 

1 2. Pillerin sahip olduiju kutup 3ayisidif. 

13. Pflln blr ucundaki $tkintili ktsmin gostertiigl kutuptur. 

14. Elektrik enerjisinin tastndigi yoldur. 

15. Ampulun takildigi yuvadtr. »UfJD 

m 


Lamb3 

Flr,lrl. ^--r.-. t 1 
6 


11 


2 
7 
12 


3 
a 
13 


4 
6 
14 


5 
10 
15 '0W6 'ltd'B AnQ-fii '0|qbx>i "dmnsiwci '2*31 ^BUAninAo|qe>iiiSK3i3-u 'tuetawD jma§ *<H 

'H 'Zi %\ '01 'L '9 'S t :*'|uba 91 'SI 'SI- '8 'B > 'C H j ™§°Q OE-UlNlS-f) lf010NM31 3A N3d i nal yaymlari 
www.final.corrur FENVETEKNOLOJl TAftAMA-HI 1 , GQnea ile DUnys arasindaki benzerllk odamtz He 
aeagidakllerden hanglsl arasindaki iliekiye ben- 
zer? 6. A) Mass 
C) Televizyon 8) Ampul 
D) Koltuk :. |. Firtmalar 

II. GundQzva gece arasindaki sicaklik tarki 

til. Bltkller 

IV Seller 

Yukandekilerden hangllerl toprak oluaumunda 

etkln ml oynar? 

A) I, live III B) i. HI ve IV 

C) II, I" ve IV D)I.H,ltlvelV 

8. |, Sicakligi en yuksektir. 

II. En kalin katmandir. 

III. En le katmandir 

Yukandaki ozelllklere sahip DOnya'nm katmani 

hangleidir? 

A) Ateskilre BJHavakure 

C) AfiirkOre D)Sukiire 

4. Asafiidakilarden hangiai canlilann ortak Ozelllk- 
leri arasinda BiilurirnaE? : 
l A) Beslenme 
C) Kosma B) Grume 
D) Bosaltim 6. Farkli yasam alanlan araamda, 

I. Sicaklik 

II. Nam 

III. Ikllm Szeltikleri 

IV. Canlt cesitl 

Yukandakllerden hangilerl farklilik gosterebilir? 

A) I, II velll B) I, live IV 

C) II. Hive IV D)t.ll,IHve!V (4.SINIF)-31 I. Suyu isitma 

II. Odayi aydmlatma 

III. Otu yapma 

Yukandaki olaylardan hangllerini gerceklestirmek 
join elektrik enerjiai kullaniiabilir? 
B) II ve III A) I, live 
C) Weill DJIve 


8, Basil bir elektrik devresi olusturan Bukat lambanm 
yanmadigmi gdruyor. 

Buna gdre, 

I. Anahtan acmak 

II. Anahtan kapamak 

III. Kabloyu deQIstirmek 

yukandakllerden hanglslnl yaparsa lamba yan3- 

blllr? 

A) Yeinizl BJYalmzli 

C) I va III D) H ve III Evlerde calisan televizyon etraf a, 

I. Isi 

II. Isik 

III. Sea 

yukandakllerden hangilerini yayar? 

A) I veil B) I velll 

D) I, II ve III 


C) live 9. Bastt bir elektrik devresi oiu$tururken lambanm 
igik yaymasi Icln asagidakl devre elemanlanndan 
hangiaine mutlak ihtiyac yokiyi? A) Rl 

C) Anahtar B) Lamba 

D) lletKen kablo 10. A$a9idakiferden hangileri mikroorganizmalar ta- 
rafmdan meydana gelir? 

I. SQtun bozulmast 

II. Yapraflin curumesi 

III. EkmeQln 'kOflenmesi 

IV. Yo§urdun mayalanmast 

A) Yalnizl B) I. II ve III 

C) II. Ill ve IV D> I. II. Ill ve IV Ounce 

-.&- Bftk'al 
Cam 
Bitkiat Yukandaki $ekle gore, 

I. Farkli tur bitkiler aym ydne dogru hareket edebi- 
lir. 

II. Bitkiler hareket ederken yer degistirmezler. 

III. Koklerde yapraklar gibi isrga dogru ydnslir. 
Ifadelertnden hangileri aoyJenomeil 

A) Yalnizl BJYeinizlll 

C) I ve M dj i, M ve III 12. Oretioilerin buhin yasam alanlannda bulunma ne- 
deni asaflidakilerden hanglsidir? 

A) Qok hizli cogalmalan 

B) Solunum yapmalan 

C) BOtun canlilann besln temelint olusturrnalan 

D) Bircok turu lasimaian 13. I. Insanlar solunum sirasinda havadaki karbon 
dloksltl alip oksijeni vender, 

II. Bitkiler yapraklari yardimi ile solunum yaparlar. 

III. Biitun hayvanlar solunum sirasinda havadaki ok- 
sijeni kullaniriar. 

Yukandaki Hadelerden hangilerl do^aidur? 

A) Yalnizl B) Yalmz II 

C) i ve II D) I, II ve III E 
I 

i 14. I. Gunes 

II, Dunya 

III. Ay 

Yukandakilerden hangileri 191k kaynagi de QIIdir? 

A) Yalmz II B) Yalniz III 

0) I veil D) II velll 15. * Madenler 

* Toprak 

* Hava 

* Mikroorganizmalar 

Yukandakilerden kac tanesi dogal denge icert- 
sinde yeralir? 

A) 4 B)3 02 D)1 ie. I bogiukta yayiiir. 

II - enerji turudiir. 

"I blryOzeyecarptncayanBtr. 

Yukandaki cQmlelerde boa birakilan yerlerden 
hangisine hem ses hemde isik yazilablllr? A) Yalniz 
C) I velll B)lve| 
D) II ve 


17. I. Her odada isik yakilmali 
II. GundGzferl isik yakilmali 
III. Tasarruflu piiier kullanilmali 

Yukandakilerden hangilerl isik (asarrufu aagta- 

mai2 

A) Yalnizl B) I veil 

C) I velll D} II velll 


sa am vst an sst 321 su aot oe as <rz vs as o> o's az a 1 lE-(dlNIS>) iroiON>*313AN3J 
www.finaf.com.tr SHEETINGS /VERB "to Be |4. SlNIF)-<n 1. 


Good 

A) nice 
C) very B) evening 
D) finB 


4. What your 


A) am /name 
C) name /is 


A) My /is name C) Is /My B) is /name 
D) name / are 06 khan. B) My / name 
0) What /is A£^&K*jfe!fe^ 


Good 

A) fine 
C) night B) nice 
DJ morning 3. !My Is Ceren. A) My /name 
C) Hello /name B) Name /hello 
D) Good /hello I A) Good 
C) Very 


7. What is Her name to meet you 

B) Nice 
D) What A) your /are 
C) her /is name? 
Ayae. 

B) my / are 
D) his /is a. Is his name? 
is Kenan A) What /He 
C) Name /I B) What /She 
DJ What /I Complete the sentences 

14. Canan: Hi! 

Ayse: Hi! Canan. 9. They 
A) is IlkerandGflkhan. 15. Canan: _ B) am Q are D) you 10. It 

A) IS Zipir. B) am C) are D) you 16. Ayse: Fine are — ,Ayse? and_ 


17. Canan: I'm fine, . you. Ay§e: Good bye Canan. 18. Canan: bye 


11. We_ Czlem and Derya. I is 8) are C) am D) they 


12. What is 
it 

A) Is/it 
C) is /Its name? 

Paylak. 

B) it/ is 
D) its /is * 19. All: Good l 13. are you today? am A) How /tine 
C) How /you B) What /fine 
D) What /name 20. Pinan 21. All: - 22. Pmar: I'm All: - Pmar. afternoon, Ali. are you, Pmar? . And you? , thanks. Pmar Nice to meet you! 24. Ali: to - UlNIS W ret Q'tv ru voi a*e ve n fl'9 vs a> n qz %•% 
• aozniQNi i nal yavmlan 
www.final.com.tr Look at the pictures and write their numbers. 1- 
cats 6. 


pencils balloons 3. apples 
trees 7. 2 + 5 = 

A) ten 

C) six 8. 10 + 2 = 

A) two 
O sixteen 


B) seven 
D) nine B) thirteen 
D) twelve 
book 9. 16 - 5 = 


A) ten 


B) fifteen 


C) five 


D) eleven 10. 3x3 A) six 

CJ nineteen B) nine 
D) sixteen 11. 12 + 2 = 
A) eight 


B) seven 


C) six 


D) eleven 


12. 10 + 10 = 
A) twenty 


B) twelve 


C) TWO 


D) thirteen 13. How old are you? (10) 

A) I am ten years old. 

B) She is ten years old. 

C) He is ten years old. 

D) I is ten years old. 14. old She is eight she? (B) 
old. A) How / ere / years 

B) What / Is / years 

C) How /is /old 

D) How / Is / years 16. TOIay Is eleven years old. 

A) How old is she? 

B) How old is he? 

C) How old am I? 

D) How old are you? 


1 7. My dog is seven years old. A) How old Is She? B) How old is he? 

C) How old are you? 

D) How old is It? 1 18. How old ia your cat? {1) 

A) You are ten years old. 

B) It Is one years old. 

C) She is one year old. 
DJ He is ten years old. 19. 15. How old is your brother? (3) 

A) She is three years old. 

B) He Is three years old. 

C) He i6 four years old. 

D) She is four years old. old 


taken 


and 


Sema? (15) 


are 


years 


old 
A) How / Is / he / fifteen 
B) How /Is /she /fifteen 
C) How /are /they /fifteen 
D) How /are /we/ fifteen 
20. How old is Cemll? (12) 

A) He is twenty years old. 

B) You are twenty years old. 

C) She is twelve years old. 

D) He is twelve years old. O'OZ QUI H'81 Oil V9t BSl Q'H V El V'Zl 311 801 V'6 Q"8 8£ 20-(JINIS>) 30Zni5N| 
www.final.com.tr iNGiLiZCE FAMILY" TRU I CLOTHES i POSS 1 

Avlin 

(grandmother) 


4. 
5. 


Her uncle's name is 

A) Sinan 
C) Ege 

Who is Sinan? 
S-nan 
iSranofHhir) 


B) Ozgur 


1 
OzflOr EOa 
( uncial (ourrli 


Ahmet — A3J1 
llallMaJ (mother) 

I 


D) Ahmet 
| ! 

Cg« D/j! 

A: I'm Eyliii. This is my family tree. 1. AbIi is Eyiiil's 

A) sister 
C) mother B) father 
D) aunt A) He )s her grandfather. 

B) He is her grandmother. 

C) He is her father. 

D) He is her uncle. 
e. 


Who ia Aylin? 


She is her 


A) mother 


B) grandmother 
C) aunt 


D) sister 2. Who is Eda? 

A) She is her aunt. 

B) She is her mother. 
C} She ia her teacher. 

D) She is her grandmother. 3. He is her brother. 

A) Who is Sinan? 

B) Who Is Ozgur? 

C) Who is Ege? 
DJ Who is Ahmet? 

7. 


Eda is Ahmet's 


A) mother 


B) aunt 
C) sister 


D) grandmother 8. Ash is Ege's 

A) sister 
C) aunt B) brother 
D) mother 0. Eylul is Ahmet and Asli'9 

A) aunt B) mother C) daughter D) sister 10. _ He ia Ahmet's brother. 

A) WhoisEge? 

B) WhoisOzgOr? 

C) Who is Sinan? 

D) WhoisEda? B: Match them 

J^ a. t-shirt • 12. 
o. trainors 13. 
c. gloves 14. d. dress m — e, skirt eo-UiNis-H 16. 
17. 
: _ 20. 
f, trousers g. sweater h - tie I. hat . SOCK* 


8'Oi 3*6 fl'8 07 8*9 V*S 8'> 3£ V'3 01 30Zli!ONI 
final yaymlari •lNIFj-04 A - Classroom Instructions: 
1. Stand A) to 
Q up B) down 
D) the 2. Sit 3. A) down 
B) up 


C) to 
D) the 
the door. 
A) sit 


B) close 


C) stand 
Q) look 4. A) o 

C) close out. B) open 
D) listen 
_ at the blackboard. 


A) stand 
C) look 


B: listen 
D) go 


to me. A) stt 
C) look B) clean 
D) listen 7. 

after me. 
A) go 
B) repeat 


C) listen 
D) look 8. the blackboard. A) sit 
C) look 8) stand 
0) clean I up your book. A) hold 
C) look B) clean 

D) sit 


B- at an 

10. It IS book. a) a b)an 11. It is 

a) a 


12. It is 

a) a 13. His 

a> a 14. It is 16. It IS waste basket b) an 
16. It is 

a) a 


— alarm clock. 

b) an 


-egg. 

b) an _ computer, 
b) an 


apple. aj a b) an 
: 17. It is. 
a) a 
20. It is ruler. b) an eraser, 
b) an 


18. It is 


tahta 


a) a 


b) an 


19. It Is 


ek?p*iRnt. a) a b) an pen. a) a b) an 


W) - (dlNtS '*) V6 0'8 87 Q'9 D'S V* B*£ Tl O'i aozpfONi www.finaLcom.tr (NGitiZCf IS10S t4.SI«IF}-05 A. Keiimelerin Dogru Anlamlanni Seyiniz. 1. (stand up) 

A) oturmak 
C) kalkmak 


B) okumax 
D) sdylemek 2. 


(notebook) 


A} pencere 


B) defter 
C) kitap 


D) silgi 


B. Dogru Kelimeyi Beciniz. 


6. 

afternoon! 
A) bow 
B) good 


C) fine 
D) very 7. Sit A) up 
C) door please B) down 
D) name 
3. 


(student) 


A) ogretmen 


B) Sgrenci 
C) cetvel 


D) kapi 4. (eraser) 

A) ctfpkutusu 
C) masa 6. (pencllsharpener) 

A) kalemtras 
C) kalem B) tahta 
D) silgi are you? A) Good 
C) How B) Fine 
0) What 


9. What 


A) am 
C) are your name? 

B) is 

D) am not 


B) kalemllk 
D) doima kalem 
10. We A) am 
C) are Darya and Serpil. 
B) IS 

D) am not 11. old l* she? 
A) what 


B) good 


C) fine 


D) how 12. This Is my brother. A) his 
C) your name is Goktan. 


B) her 
D) my 16. 


How old ? 
He is eight years old. 


A) is he 


B) is she 
C) are you 


D) ami 17. 5 + 4 = A) three 
C) nine 


B) one 
D) five 13. Seher Is my sister. 
Is my sister. 

A) he 
Q I B) she 
D) you 14. Its name c*efc A) am 


B) are 


C) is 


D) am not 


18. 1+3 = _ 


A) two 


B) four 
C) six 


D) ten 


ia. s*9. 


A) ten 


B) eight 
C) eleven 


D) seven 
is. How old are you? 

A) he is 


— ton years old. 

B) lam 


20. 9*1 = 


A) ten 
B) one 


C) you are 


0) she is 


C) nine 
D) five 


JfK a*W. 8*8* 3U 

r— - — ' — 


¥'9l a'9t O'H 8'tt r» Oil 3*01 8'6 3'8 


P 8'* 


V'S G'f 8"S 82 31 


SO-UlMIS*rt 


30ZPJSNI final vmmlari 
www.final.com.tr 1. What is A) this /an 

B) this /a 

C) that /a 

D) lhat/an L What is 
It Is A) this /a 

B) this /an 

C) that /an 

D) thai /a chair. 


apple. 
■V-' 
5. Is that a bag? 

A) Yes. H isn't 
C) No, it isn't 6. What is 
It is B) Yes, it is 
D) No, it is pencHbox. 


A) this /a 

B) this /an 

C) that/a 

D) that /an 7, a 
3 What is that? 

A) II is a dog, 

B) It is an elephant. 

C) It is a table. 
0) It is an eraser. 4. Is this a board? 

A) Yes, it isn't 

B) Yes. It Is 

C) No, it isn't 

D) No, It is 


I ■ ■ ------- \s a classroom? A) that / Yes, it is. B) that / No. it isn't, 
C) this / Yes, It Is. D) this / No. it isn't. 8. 

A) that / Yes, rt is. B) that / No, it isn't. 
C) this /Yes. it is. D) this / No, it isn't 9. What is 
It is a A) this /door 

B) that /window 

C) this /window 

D) that /board 12. Are these books? 

A) No. they are not. 

B) Yes. this is. 

C) Yes. they are. 

D) No. thay aren't. 
10 
^ What Is 
it Is a __ ? 


_ are balls. 
A) It 
B) This 


C) Those 
D) That 


* 14. 


i A) this /dog 
C) this /cat B) that /duck 
D) that /cat 11. What are these? A) They are pencil sharpenera. 

B) They are pencils. 

C) They are rulers. 

D) They are erasers. 


Are 

Yes, they are. 

A) that chair 
C) this chair 15. What are 
They are 

A; that / ruler 

B) this /ruler 

C) these /rulers 

D) those /rulers 


B) those chairs 
D) It chair 
3'SL 8'H XSt 321 ru.fffll V'6 D'8 87 V9 0*9 8'* V'B 37 8E 90-(dlNtS>) aozniONt yayi IH& COLOURS (4.$IMF)--«7 Raad and match the words. 


1. Red 2. Blue 3. Purpla 4. Gray a. Beyaz b. Kahverengi c, Turuncu d. Pembe 13. What colour is a Turkish flag? 

A) red and pink 

B) red and white 

C) white and pink 

D) pink and yellow 3. Navy 6. Black 7. Yellow $. Green 9. Orange 10. Pink 11. Brown 12. White e. Mor f. Gri * g. Kirmizi h. Mavi i, Lacivert j. Yesil k. San I. Siyah 14. What colour is the snow? ^s * ® .^ *s» I A) blue 

B) gray 

C) white 

D) black 
1 6. What colour Is an orange? 

A) brown B) red C) pink D) orange 


16. What colour is a banana? 

A) green B) yellow C) gray D} orange 17. 


r -» 4 > ??-#. ■<£ l > V What colour Is the grass? A) navy 
C) green B) yellow 
0) gray 18. What colour is a strawberry? 

A) red B) white 

C) purple D) pink 19. Is the sun yellow? 

A) Yes, it is green. 

B) Yes, it is. 

C) No. It Isn't. 

D) No. it tent yellow. 20. Is an elephant blue? 

A} Yes, It is blue. 

B) Yes, it is. 

C) No. It Is blue. 

D) No. It isn't. 21. Is an apple brown? 

A) Yes, it is brown. 

B) Yes, it is. 

C) No, it isn't. 

D) No. it is brown. 


22. What colour is a cloud? 

A) grey 

B) blue 

C) yellow 

D) black 
23. What colour Is sugar? 

A) pink B) white 

C) gray p) brown 24. What colour is a tree? 

A) gray and yellow 

B) brown and red 

C) green and black 

D) green and brown 25. Is the salt white? 

A) Yes.it is white. 

B) Yes, it isn't. 

C) No, it isn't. 

D) No. It is. 26. Is the sea blue? 

A) No. it Is blue. 

B) No. it isn't. 

C) Yes. it is. 

D) Yes, it Is brown. 

£0-&MS» D'flZ VBZ Q'tZ 8 82 V'ZZ 13 O'OZ 8"6t V'9t 3'il fl'Qt QSt 3'U 8'Sii 

' i " - ' — : : M 

aozntONi 
www.final.com.tr 

Hair 


Eyes 


Sister 


Brother 


Canan 


Brown 


Brown 


1 


- 


Kenan 


Brown 


Hazel 


1 


1 


Luiza 


Black i Green 


2 


1 


Carmen 


Yellow 


Green 


- 


2 1. Kenan A} have got 
C) Is one brother. 

B) has got 
D) are 2. Canan and Kenan 

A) has got 
C} have got brown hair. D) te 3. Has Luize got three sisters? 

A) Yes, she have. 

B) Yes. she has. 

C) No, she haven't. 

D) No. she hasn't. 9. i How many brothers has Carmen got? 

A) She has got two brothers. 

B) She has got two sisters. 

C) She has got green eyes. 

D) She have got two brothers. 


ft Has Kenan got hazel eye6? 

A) No. he hasn't. 

B} Yes. he has. 

C) No, he haven't. 

D) No, she hasn't. i. Yes, she Canan got brown eyes? A) Has / has 
C) Has /hasn't B) Have /has 
D) Have /haven't Has Luiza got black hair? 

A) She hasn't got black hair. 

B) No. she hasn't, 

C) She has got black hair. 

D) Yes. she has got black hair. 


4. _ Luiza and Carmen got green eyes? Yes, they A) Have /has 
C) Have / haven't B) Has /hasn't 
D) Have / have 9. Have they got a computer? 
No, they 

A) haven't 

B) hasn't 

C) have 

D) has 
10. Has Alice got a baby? 
Yes, she 

A) haven't 

B) hasn't 

C) have 

D) has 11. Mehmet _ 

A) has 
C) have 

got a bicycle. 

B) hasn't 
D) haven't 
Id. Betul p*** 
A) is 
C) have 
15. My friend's mother 
A) is 
C) have B)got 
D) has got _ a red skirt. 

B) have got 
D) has got 16. Osman and Enes's father A) has 

C) have got B) has got 
D) are a car. 


12. What has Pinar got? 

A) She has got a dog. 

B) She has got a car. 

C) No, she hasn't, 
DJ Yes, she has. 


13. Yes, they have got two balls. 

A) What have they got? 

B) Have they got two balls? 

C) What have Yesjm and Nurdan got? 

D) Have we got two balls? I — 


I Serkan's friends 


a kit*. 
AJ have got 


B) has got 
C) Is 


D) has 18. The children 

A) are 

C) has got ■ maths lesson, B) have got 
0) has 


eo-f=iiNisw 8'8t tf n 8'9l SI O'tt 8'C t 8'Zl V'H d'Ol V'6 0*8 V'i 8'9 VS 0> O'E 3'Z 81 

- ' ■ ■ ' " ■'■■ " " '■ ■ ; » ' ■ ■ f •./.-. I - ' , 30ZI1IONI 
final yayml 


1, Where is the vase? 

It Is the table. 

A) in 

B) on 

C) near 

D) behind 
2. Whore are the flowers? 
The flowers are the vase. A) near 

B) under 
C> in 

D) on 
Where is the map? 

It la the wall. 

A) on B) in 

C) under D) behind 


4. Where is the ball? 

The ball Is 
table. 

A) near 

BJ in front of 

C) in 

D) under the 5. 
'WHOSE 


(4.SWTR- 


-m 


Where is the bird? 


The bird is 


the tree. 
A) in 


B) on 
C) near 


D) over 
The kite is 


the sky. 
A) on 


B) next to 
C) in 


D) under 

7. I 
~M Where Is my bag? 

It Is my bad. 

A) on B) near C) in D) under fi. Where Is Ayse? 
She is A) near the tree. 

B) in the car. 
CJ In th« class, 
D) on the bed. 
9. Whose is this cat? 

A) ItisCihan. 

B) They are Sibel's. 

C) It is Cihan's cat. 

D) lamCihan. 10. Whose are these bikes? 

A) They are my friend's bikes. 
B} It is my friend, 

C) It is my friend's. 

D) My friend. 16. Whose is this clock? 

A) It is Bob. 

B) It is Bob's, 

C) It Is clock Bob's. 
DJ It Bob's Is clock. 16. Whose table is thiB? 

A) It is Ayhan's table. 

B) It Is Ayhan's tables. 

C) They are Ayhan's, 

D) They are Ayhan's table, 11. It is Aylin's. 

A) Whose are these dog? 

B) Whose Is this dog? 

C) Whose Is those dog? 

D) Whose this is dog? 1 7. Whose brothers are these? 

A) She is Hlkmet's. 

B) He is Hikmefs. 

C) They are Hikmefs. 

D) They are brothers. 


I 12. is this? 
Is Ece's. 
A) Who /It 

C) Whose /They 


B) Whose/ It 
D} Who /They 13. Is this skirt? This is Scrap's 

A) Who /it 
C) Whose /it B) Who /skirt 
D) Whose /skirt 14. Whose are 
These A) they /Is 
C) these /is Sally's. 

B) these /are 
D) this /is 18. computer is this? 

It is oomputer. 

A) Who /Ash's B) Whose /Ash's 

C) Whose /Ash D} Who /Ash 1fl. Whose lathis? 

baby is GOT*. 

A) this /Baby B) baby /These 

C) baby /This D) baby /It 


20. Whose are these? 

A) They are Necdet's. 

B) They are suitcases. 

C) They Necdet's suitcases. 

D) It is Necdet's suitcase. 

JTK_^6i 8'B* 3'il V'9l fi 61 9H 081 821 fl'tl VOi 3*6 3'8 87 0"9 8'9 ff* **£ 3'2 81 90~idINIS'fr) 30ZniON| final yaymlan 
www.final.com.tr Reminder: 
Days of the week; 

Sunday - Monday - Tuesday * Wednesday - Thursday 
Friday -Saturday 

Months of the year; 

January - February - March - April - May - June 
July - August - September - October • November 
December 

1, Today ia Thursday. 
What is tomorrow? 

A) Saturday B) Tuesday 

C) Wednesday D) Friday 2. Today is Sunday. 
What is tomorrow? 

A) Saturday B) Monday 

C) Tuesday D) Friday ! 

ft i 6. ft Is cold. It is 

A) August 

B) January 

C) May 

D) June 6. It is hot H is 

A) July 

B) January 

C) February 

D) December 7. March, April, _ 

A) Wednesday 
C) May P B) June 
D) Monday 3. Wednesday , , Friday 

A) Saturday 

B) Monday 

C) Thursday 

D) Tuesday 4. This month ts September. 
What is the next month? 

A) February 

B) November 

C) January 

D) October 8. This month is August. 
What is the next month? 

A) September 

B) October 

C) November 

D) December Today is Saturday 
What is tomorrow? 

A) September 
BJ Sunday 

C) Monday 

D) Friday Farkli olan kelimeyi bulunuz. 10. 
A) March 
C) Juty B) April 
D) May 11. 


A) December 


B) November 
C) January 


D) February 


12. 


AJ Wednesday 

B) Thursday 

C) Monday 


0) March 
13. 


A) June 


B) October 


C) Sunday 


D) August 
14. A) January B) August 

C) July D) June 15. 
A) September 
C) December B) November 
D) October 


16. A) Sunday 

B) July 

C) Thursday 

D) Friday 


17. A) November 

B) March 

C) Wednesday 

D) May 

01 - (J1N1S '*) 3'u a 9i rst rn 3- ei o'zi au o ot 35 rz o l V9 as o> os wz Qi 

j 30ZnfQNI www.finaI.com.tr 
This Is a dock 

minuw hand 
quarter past 1. What time Is ft? 

A) It is three o'clock. 

B) It is two o'clock. 

C) It Is one o'clock. 

D) It is four o'clock. 

2. What time is it? 

A) It is eleven o'clock. 

B) It is ten o'clock. 

C) It is twelve o'clock. 

D) It is nine o'clock. 3. What is the time? 

it o'clock. 

A) is five 

B) Is four 

C) is for 

D) is twelve 

4. What time is it? 
His 

A) five o'clock. 

B) five ociock. 

C) five' ociock. 
D} five oc'lock. 

5. What time is it? 
It Is 

A) half past two 

B) twelve o'clock 

C) ten o'clock 

D) half past ten 

6. What time Is ft? 

A) It is half past tree. 

B) It is half past three. 
G) It is half past two. 
D) It Is six o'clock. 


7. What time Is It? 

A) It Is half past six. 

B) It is half past eight. 

C) It is half past nine. 

D) It half past nine. 8. What is the time? 
It is 

A) half past one 

B) half past six 

C) six o'clock 

D) three o'clock 

9, What is the time? 

it is 

A) six o'clock 

B) halt past six 

C) half past eight 

D) half past seven 10. What time is it? 
It is 

A) half past two 

B) half past twelve 

C) six o'clock 

D) half past twenty 11. What time 
It Is A) is it I six o'clock 

B) is it / six oclock 

C) is tt / half past six 

D) is it / past six 12. What tima Is ft? 

A) It is eight o'clock 

B) It is eight oclock 

C) It eight o'clock 

D} ft is eight past o'clock 13. It is half past ten. 

A) 14. ft Is nine o'clock. 

A) B) 


15. it is half past four. 

A) 
I 16. It Is half past twelve. 

A} B> 
— ; — 

.. . 
tl~kJINlS>> rn 8'st rn ra vzi ou aot (re vs oi 8'3 3's rt re rz si aoznioNi 
www.final.corn.tr 1. ft is hot We are in 

A) Winter 

B) Summer 

C) Spring 

D) Autumn 2. It is cold. It Is 

A) Spring 

B) Autumn 

C) Winter 

D) Summer 3. 


It is rainy today. 
wp «"*• '" 
A) Summer 
BJ Winter 
G) July 
0) Aulumn 


■1 


H- Ik 
A) rainy 
B) cloudy 
C} windy 
D) snowy 
6. It Is A) sunny 

B) windy 

C) rainy 

D) foggy * 
I 

C 
It is 
A) snowy 
C) rainy B) windy 
D) sunny 

7. It is A) rainy 

B) snowy 

C) windy 
0) foggy 

His A) sunny 
C) cloudy B) foggy 
D) thunder 13. GPSIRN 14. MYRTSO 15. DOLC 9. 
16. QQOFY i It Id 

A) foggy 
CJ sunny B) winter 
D) rainy 17. RETNIW * "Harfleri anlamli k«llme olusturacak sekilda aira- 18. RAWM 

layiniz." 10. WONSY 
11. NNYSU 


12. MMSEUR 


19. NMAUUT 20. WDNYI 

V6 0*0 V'i B'9 VS Q'V Q"£ 3'2 8't Zl - tdfNIS "« ■aozniONi 
www.final.com.tr A. Match the words: 
1. empty a. old 2. tight 3. long 


b. thin cfat 7. hot 8. thin 


0. thick 


g. happy h. closed 


I. big 


4. small d. wide 


5. open e. dry 6. sad f. cold I 10. young J. short 


11. wet k. heavy 12, narrow I. full 

B. Choose the right adjective: 13. Mary isn't ugly. 
She is 
A) sad 


B) beautiful 


C> young 


D) handsome 


14. Slmge Is happy. 
Sh* l*n't 
A) beautiful 


B> ugly 


C) old 


0) sad 18. He is rich. 
He isn't A) poor 
C) ugly B) handsome 
D) fat 


19. This room isn't dirty. 
It is 


A) new 
B) clean 


C> hot 
D) narrow 


15. 


Cam isn't tall. 

Hvi4 


A) long 


B) short 
C) fat 


D) thin 
16. The bottle is empty. 
)t Want 
A) long 


B) full 


C) wet 


D) heavy 17. Beyza Isn't fat. 
$tw I* 
A) short 


BJ thick 


C) thin 


D) small 20. This bike is old. It isn't A) young 
C) small B) new 
D} short 
21. This towel isn't dry. 
tti« 
A) empty 


B) cold 


C> wide 


D) wet 


ei.-UiNis>) Q'U fl'OZ 8*61 V'St 3*U fi'9l 3SI fl'frl fl Et ■ — 30ZHIQNI mtbict 14 ! Ray football 


read book 


swim 


ride bike 


Mary 


X 


7 


? 
Pam 
V 


X 


? 


Mural 


j 


') 


X 
Sinem 


X 
? 


7 1. Can Murat play football? 

A) Yes. he can. 

B) Yes. he can't. 

C) No, he can. 

D) No, he can't. 


Pam and Sinem 


ririP a hikp 


A) are 


B) cannot 


C> can 


D) can't ! 6. Murat swim? 

No, he 

A) Can't /cant 

B) Can't /can 

C) Can /can 

D) Can /can't 


Z, Mary, Pam anri Murat p^arf their 


books. 
A) can't 


B) can 


C> have got 


D) are 


Can Sinem play football? 


A) Yes, she can, 
B) Yes. she cant. 
C) No. she can. 
D) No, she can'l. 

Z 7. A turtle run. i A) has got 
C) cant B) can 
D) is A fish ._ 


swim. 


A) can 


B) cant 


O cannot 


D) Is 

4. Pam swim. A) can 
C) is B) cant 

D) are 


No, she she speak English? A) Can /can't 
C) Cant /can B) Can /can 
D} Is /cant 10, Yes, ha he make a cake? A) 19/ can 
C) Can /can't B) Can /can 
D) Can't /can't 1 1 . Can they drive a car? 
Yes, 

A) they cant B) they can. 

CJ he can. D) she can't 

12. Can Tom climb a tree? 
No, 


A) she can. 
C) ho can't. 13. Brenda and Jack B) she can't. 
DJ he can. wash dishes. A) are 
C) cannt BJ can 
D) is 14. 
What can they play? 
A) They can play football 15. 
Can he use a computer? 
Yes, 

A) he can't. B) he can. 

C) he can not. D) he is. fe 

| 16. loan 

I I A) do 
C) play volleyball. 

B)fiy 
D) make 


17. My brother can 

A) ride 
C) drive a car. B) run 
D) swim 18. An elephant run. 

C) They can nde a bike. 

D) They can ride a horse 


A) can B) can't 
C) is D) has 
8'8L 3'u o'fli asv rn fl'Et ozi ait aoi ra va a* Q'9 rs a't .a"? a*z vt 
n-&m-n. aozmoNi 
naff 

www.final.com.tr 


MATEMAT1K DQGALSAY1LAR (4.SINIFJ-01 1 . 400204 sayiwnin okunusu asagidakilerden hangi- 
slnde dogru olarak verilmistlr? 6. 


A) DGrt yuz bin Iki yuz 

B) Dort yuz bin iki yuz kirk 

C) Dort yuz bin iki yOz dort 
D> Dort yOz Ikt bin d6rt 2, (2 x 100.000) + (3 x 10.000) + (2 x 100) + (3 x 10) 
(Jozumlenml? sekilde verilen sayi asagidakiler- 
den hanglsldir? 

A) 230230 B) 203230 

C) 230203 D) 232203 3, 4, 0, 6 rakamlenm kullanarak yazilabllecek ra- ^ 
kamlan farkll en bUyuk citt sayi rakamlan farkll J en kOcuk tek sayidan kac fazladir? 

A) 209 BJ175 G)15S DJ 135 

4. 308: 405; 803; 504 sayilannin kiicukten bQyOge 
dogru atralanist asagidakilerden hangisidir? 

A) 308 < 504 < 405 < 803 

B) 504 < 308 < 803 < 405 
CJ 308 < 405 -; 504 < 803 
D) 504 < 308 < 405 < 803 

5. Oc basamakli rakamlan farkll en buyiik cnt sayi 
Mb dort basamakli en kOcuk tek sayinin toplami 
kactir? i A) 1987 
CJ 1990 B) 1989 
D)1992 


£. Ortim BW vtiz On Sit 


Yukandaki abakQate gosterllen aayi asagidakiler- 
den hangisldlr7 

A) 30520 B) 31521 

O 31420 D) 30520 7. Sayi degeri toplami 8 olan rakamlan tekraraiz en 
bOyiik ilc basamakli cltt sayi asagidakilerden 
hangisidir? 

0)512 A) 800 8)710 0)602 


8. Asagidakilerden hangiai 3257 sayiaina en yakin- 
dir? 

A) 3330 B)3220 

Q3210 0)312? 9. a bir cift do$al sayi ilmak uzere asagidakilerden 
hangisl tek dogal sayidir? 

A) a*a B)2xa 

C) 3xa *"• ' 

10. 23473-1 aayiaindakl 3 rakammin baaamak deO,er- 
lerl toplami kactir? 

A) 33030 B) 30033 

C) 30030 D) 30003 11. 

$uval Iclndeki rakamlerla yazilabilecek en biiyuk 

saymin blnler bolugundeki sayi kactir? 

A) 854 B)541 C)421 DJ210 


-. 12, 128547 sayisindakl 5 rakami hangi baaamakta- 
dir? 16. Ardisik iki dogal saymin toplami 97 olduguna gtfre 
bijyiik aayi kactir? 

A) 94 B}5fi C)49 D)47 17. 45972 aayiaimn birler baaamaQina 7 ekleyip yuz- 
ler baaema§indan 7 ctkanlirsayenl sayi kac olur? A) 46679 
C) 45202 B) 45279 
D) 45309 A) Birler 


B) Onlar 


C) Yuzier 


D) Binier I 
1 

18. Ardtaik uc tak saymin toplami 69 olduguna gore 
J ortanca sayi ka$br? 

5 A) 21 B)23 C)25 D)27 13. 23 ila 45 arasmdakl dogal sayilar kac tansdir? 
A) 21 B)22 C)23 D)24 14. 7a5a sayisinda "a" lann basamak degerleri farkr 
396 iaa a nm depart kactir? A) 4 B) 5 C) 6 D)7 

15. 8 dan 44 e kadar kac tan© dogal aayi vardir? 

A) 34 B)35 C)36 D)37 1 9. Birblrtnden farfcli 0? basamakli dort dogal saymin 
toplami 764 Ise bu sayilardan blri en fazla kac 
olur? 

A) 461 BJ462 C)465 DJ471 20. Birbirindsn farkli iki baaamakli O9 doQal sayinin 
toplami 254 ise bu sayilardan kuciigu en az kac 
olablllr? 

A) 57 B)58 C)59 D)60 voz vet asi. au a*9i a'SL vn rei rzi yu aot ae 6'8 az a*9 vs o> os rz at to - tdlNtS v) IH|IVW3iVfrM 

www.final.com.tr MATEMATIK ORUNTU. SUSLEMELER VEGEOMETRlK CISIWLER (4. SINIFJ-02 1. (4xl0Q00M3x10O0) + (5xl00)t<7x10) + (1x1> 

£6rumlenmls hall verilen sayi asaSidakilerden 
hangisidir? A) 43071 
C) 40531 B) 43571 
D) 43507 2. Uc basamakli en buyuk sayimn rakamlan toplami 
kactir? 

D)24 A} 27 B)26 C)25 3. "Bes yOz t>ir bin bes* okunusu varilen sayi asagi- 
dakilerden hangisidlr? A) 510005 
C) 500105 B) 501005 
0)500015 8. 94 lie 109 arasinda kac tane tek sayi vardrr? 
A) 8 B)7 C)6 D)5 

9. Sayi degerieri toplami 4 olan iki basamakli sayi- 
lardan kac tanesl cltt sayidir? 
A) 2 B)3 C)4 D)5 10, 4872 sayisimn blrler basamagtna 3 ekleyip yiizler 
basamagindan 2 cikanlirsa yenl sayi kac olur? 

AJ 4675 B)4754 

C) 4852 D) 4855 11. 84 den 218 e kadar kac tane dogal sayi vardir? 
A) 130 B)132 CJ134 D) 135 4. Rakamlan toplami 17 olan sayi asagidakilerden * 
hangisidlr? 

A) 5554 B)4901 

CJ 3852 DJ2S70 5. a blr tek dogal sayi lee asagidakilerden hangiai 
cltt dogal sayidir? A) a + 4 
C) axa B)a*3 

D)a + 2 6. Onlar basamagi dort olan Ikl basamakli rakamlan 
farkli kac tane pift sayi yazilabilir? A) 4 B)5 C)8 D)7 7. Ardisik dBrt sayimn toplami, rakamlan farkli tic 
baaamakli en kticuk sayiya eslt olduguna gore bu 
sayilardan buytik olani kactir? A) 25 B)26 C)27 0)28 12. Ardisik ddrt cift sayimn toplami 116 Ise bu sayi- 
lardan buytik olani kactir? 

A) 32 B)30 C)28 D)26 

13, Asagirakl Ipuclanni kullanarak uc basamakli sa- 
yiyi tahmln edlniz. 

- ButQn rakamlan birbirinden iarkhdir. 

- Yilzler basamagmdakl rakamm basamak degeri 
900 dur. 

- Sayi deQreleri toplami 1 8 dir. 

A) 856 BJ873 C)934 D) 945 14. 5,7,9.7.13,15,7 

YUkandakl sayi CrtlntGsunde -?" ile bellrtilen yer- 
lere sirasiyla hangl sayilar getirilmelldlr? 

B)10;16 A) 12:17 
C) 11; 17 D}11;16 15. 


Sayilar 


en yakm onluga 
yuvarlama 


en yakin yuzluge 
yuvarlama 
3276 


3280 


3300 
4863 


4850 


4900 


7200 

19. Yukandaki tabloda bir grup sayi verilml§tlr. Bu sayi- 
lan en yakm onluga ve yuzluge yuvarlant§i olarak ve- 
rilmistir. 

Yukandaki yuvariayi§Iardan ka? taneei hatali ya- 
pilmisbr? 
Siyah rankli kup yapidan cikanldigmda yenl yapi 
asagidakilerden hangisfne benzer? A)1 C)5 D)6 63ta - 16. 15,21.24,30,33,39,7 

Yukandaki sayi oruntiisu belirii blr kurala gSre yazil- 
mistir. 

Bu aayi oruntueQnde "?" yere asagidakilerden £ 
hangtai getirilmelldlr? 5 

A) 51 B)47 C)45 PI 
D) D)42 17 ' 5 


10 


;s 


3 


6 


9 


4 


* 


12 1 20. Yukandaki tabloda her satirdaki sayilar beiiril bir ku- 
rala gore yazilmt§tir. 

Bu kurala gore * yerine hangi sayi galmelidlr? 

A) 8 B)7 C)6 DJ5 \ 
3^ S^ 


18. B)7 Slyah yuzleri kapatacak aakilde blrer kOp ekJedl- 
glmlzde yapinin yeni hali asagidakilerden hangisi 
olur? 
Yukandaki oruntu belirii bir kurata gfire yaztlmistir. 

Soru Isaretii yere eaagidaki sayilardan hangisi g 
tjrilmelidir? 

A) 22 B)24 C)25 D)28 A) B) 
fffl ftfa 
0} r# . o'oz vet aei vu V9t vsi on qu vzt ait voi re ra D'i v*9 as q> ae vz at final 

www.final.com.tr MATEMATIK UZUNLUKLARI OLQME (4.SlNIF)-03 1 . Aeagidakilerden kac taneai dogrudur? 

I. 50 dm- 5 m 

II. 1250 m =125 dm 

III. 2460 cm ■ 246 dm 

IV. 1000 km = 1 m 

A) 1 BJ2 C)3 D)4 


2, 160 hm - 400 dam kac. km eder? 

A) 1,2 B)12 0)120 0)1200 7. 270 dm ~ m 

81 km- - hm 

Yukandakl bosluklara asaQidakilerden hangisi 
gelmelidlr? 

A) 2,7 m B)27m 

BiOOhm 8,1 hm 

C) 27 m D> 270 m 

810 hm 81 hm 8. 1 metresi blr lira olan kurdeleden 870 dm alan bir 
oflrenol kac. lira vermBlidir? 

A) 21 B)47 C)B7 D) 174 3. 384 mm + 67 cm +■ 2 dm kac. dm eder? A) 12.54 
C) 1254 B) 125.4 
D) 12540 4. (2,03 km . 4 dam + 0,5 dm) ka$ mm eder? 

A) 207050 B) 2000750 

C) 2OD7D50 D) 2070050 S. 0,24 hm 4 2.6 dam + 30 dm Isleminin sonucu kac 
metredlr? A) 5.3 B)53 C) 270 D) 530 6. 2m, 500 cm ve 40 dm nin toplami kac. metredir? 

A) 7 B)10 C)11 DJ15 9, Blr dakikada 24 m kosan bir ogrenci 24 dam kac. 
dakikada ko^er? 

A) 10 B)12 C)1S D)24 10. Bir ogrencl evden okula gitmek icln Ikl vasrta degi?- 
mektedir. 

Otobiia He 1260 dam. tran ile 300 m yol aldiktan 
aonra okuluna varan bu ogrenoi kac hm yol al- 
mistir? 

A) 129 B)426 C) 1230 D)1560 11. 8,7 m uzunlugundaki iki kumas, ikl parcaya beMu- 
nunce, birinci panjanin uzunlugu 6,4 m Ise, Ikinci 
parcanin uzunlugu kac. cm dir? A) 230 B1240 CJ250 D)260 


12. Benim boyum, ablamm boyundan 17 cm kisadir. 
Benim boyum 1 75 cm olduguna gflre, ablamm boyu 
kac cm dir? 

A) 190 BJ192 C)195 D)197 1 3. Nimet evde oynarken 45 cm'lik cetveli 24 cm, 44 mm'yi 
gosteren cizgislnden kinldi ve dustu. 

Nimetin elinde kalan cetve! parcasimn uzunlugu 
kac milimetredlr? 

A) 244 B)228 C)212 D)206 


14. 876 m'lik bir yolun 537 metreslnl yiiruyen bir ki$i- 
nin yolun 9onuna gelmesl icin ne kadar daha yQ- 
rOmesi gerekir? 16. Ecem evdan markete kac metre uzakliktadir? 

A) 928 m B)876m 

C) 712 m D)697m 
17. Hastane ile okul arasr kac metre uzakliktadir? 

A) 1024 m B) 1042 m 

CJ 1440 m D) 1555 m A) 424 m 
C) 402 m B)415m 
D) 339 m 18. Havaalam ile hastane arasi kao metre uzaklikta- 
dir? A) 3984 
C) 4354 16. 12 m iizerine aaagidakflerden hangisini akledigl- | 
mlzde uzunluk 1290 cm olur? B)4205 
D) 4504 A) 9 cm 
CJ 9 mm BJ9dm 
D)9m 


19. Ecemin evi ile okul arast kao metre uzakliktadir? A) 4012 
C) 12409 B) 5846 
D) 28501 

A$agidaki 5 aoruyu yukandakf sekle gore cevap- 
layimz. 

20. Otopark lie havaalani kac metre uzakliktadir? A) 0,084 
0)8,4 B) 0,84 
D}84 


d'OZ V'6l O'fll flit 0*91. 8'St Qtt O'El 9ZL V'll YU V'6 08 XL 3'9 Bfi 0'fr VE 87 a*i eo-UiNisri *LLVW3iVlA| final y ay ml an 
www.final.com.tr MATEMATlK AQIVEAQ10LCME (4.SINIF)-04 1 , Asagida 6l 9 uleri vertlen a^ilardsn hangisi genl§ 5. AsaQidakllerden hangisi dlk a^idir? 391 olamaz? 

A) BO* B)91 e C)125° D)179* A) B) S\ x 2. Asagidaki geometrlk eekillerin hanglslnde a9i 
vardir? C) -' 

/m 180 1 

J& * 8. Asagidaki aaatlarde akrep He yalkovan arasinda 
gSstertlen afilardan hangisi tam a9idir? 3. 


i 


?* 


o 
141 


/ 

Yukandaki sekilde D a^iamin gosterdigi 091 icin 
asagidakilerden hangiai dogrudur? A) Dar 
CJ Dogru B)Dlk 
D) Genis 4. Asagidakilerden hangisi bir a9i pesldl belirtmez7 

A) Dar 391 BJQenlsagi 
7. A 
C) Tam 891 D) Do$ru parsasi A, 0, B noktalan doQrusaldir. Yukandaki sekilde ve- 
rilenlere gOre, a( AOfc ) ka9 derecedir? 

A) 115' B}125 B C)135° D)145" s. 
A, 0, D noktalan dog*ruda§tir. $ekilde s{ COD ) = 20" 
ve s(BOC ) - 90- olarak verilmi$ijr. 

Buna gore s( AOB } acisi ka<? derecedir? 

A) 70 r B)60* C)50° D)40" 12. A ™M Sekilde 5{ AOB) = 123° ve s(AOC) =90° olarak ve- 
rilmistir. 

Buna gore, s( BOC ) ka9 derecedlr? 

A) 130° B) 147 6 C)152 c D)157° 13. o Kf '40 ■ «*1 A, O t B noktalan dogrudastir. §ekilde a( DOC) = 30° 

ve s( COB ) = 40" olarak ver iiml$tir. 

Buna gore, AOD acisi kac daracedlr? 

A) 100 B)110 G)11S D)120 j 

j d, ve d ? dogrulan K noktasmda keaismsktadlr. 

Verilen yekllde e lie m acilarinin toplami 153° ol- 
duguna gore a acismin olcuaii kac derecedlr? 

A) 17 s B)19 B Q21* D)27° 10. \ C D \ 5><^ 37' 14. 
AOB 

A, O, B noktalan dogruda?tir. Sekllde sf AOC )= 24", 
s( BOD ) = 87* olduguna gor, 9 s( COD ) kac dere- A, O, B noktalan dog>uda?tir. $ekilde s{ BOC ) = 37 c 
ve s(COD ) = 90° olarak verilmistir, 

Buna flfire, s( AOD ) kac derecedlr? 

A) 47* B)51 C)53< D)56° 11. Kesiaen iki dogrunun kac ortak noktaai vardir? 
A) 7 B)5 C)3 D)1 cedir? 
A) 52 B) 58 C) 69 D)75 15. IK 


\ 


n 


n Evin iclnde kac. tana dlk aci Oldu^unu bulunuz? 
A) 14 B)17 C)1B D)20 OBI 3VI O'St 821 O'U 301 SB VB 07. 3*9 fl'S Of V'£ QZ V't t-0 - (dINIS 'fr) MI1VW3XVW 


final yaymtan 


D06AL SAYILARDA TOPLAMA ISLEMI (4. SlNIF)-05 1. 21425 

+ 1302 Toplama (sleminin sonucu kacttr? A) 21627 
C) 22727 B} 21 727 
D} 22B27 5. Sayi dogrusu iizerinde 11 sayisina en yakm iki 
dogal sayinin toplami kactir? A) 12 B)19 C}22 D)25 


6. Yanda verilen toplama l$lemine gore 
A + B toplami kactir? 165 


A) 15 BJ13 C)8 0)5 3845 

2721 

-■ • • • • 

9782 £ 

Yukandaki toplama isleminda noktali yere a$agi- 
daki sayilardan hangisi getirilmelidir? 

A) 3216 B)3218 7. Yandakl Isleme gore 

Q + * + A toplami kactir? P62 A 
2*37 6462 A) 14 B)13 C)12 D}10 C) 3220 D) 3224 3. 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 
i^lemlnln sonucu kactir? 

A) 176 BJ177 C)173 0)180 


I 

£ 8. Ardisik 4 sayinin toplami 486 dir. 

Bu sayilardan bOyOk olam kactir? 

A) 121 B)122 C)123 0)124 9. iki basamakh dflrt dogal aayinin toplami 321 Ise 
bu aayilann en kOctlgu en az kac olabilir? 


A) 24 BJ25 C)26 D)27 

4. 32 < M < 39 Ise M yerlne yazilabilacek cttt aayila- 
nn toplami kactir? 

A) 108 BJ110 C)112 D)114 10. 4521 +324 t 12 sayilannin toplami kactir? A) 4857 
C) 4790 B) 4830 
D) 4757 11. 141 28 $41 27 © ' U] — ?> Yukandakl semada islemler yapildi§mda •*?" He 
bellrtllen kutuda hangi sayi bulunur? A) 1003 
C) 10137 B) 1037 
D) 10147 


18. Yandaki toplama 
kacbr? 


ieletnine gdre "a" 


aaa 

aa 

aaa 

+ aa 97^ A) 8 B)6 C)5 D)4 12. 5 + 3 toplama ialeminin aayi dogrusu Ozerinde 
aosteriliai asa&idakilerden hangisidlr? 

A) GJ 17. 2 ile3 katinin topiami 160ofQn aayi 
A) 13 B)19 C}24 kactir? 
0)32 
H 1 1 1 I -I 1 1 1- 

1 2 3 4 5 6 / R 4 1 I -t 1 H- 1 2 3 A f. fl ? I D) ^ 
13. AB 
BA CD 

DC 132 110 

olduguna gdre A + B + C + D toplami kactir? 

A) 23 B)22 C)21 D)20 14. 21 + (24 + U) = (21 + 24) + 23 sartiiginin dogru ola- 
bilmosi 15m Vf yerine hangi sayi yazilmalidir? A) 19 B)21 C)23 D) 24 15. c < 9 * a ifadeslnf dogrulayan en bOytik c dogal 
sayi si kactir? A) 15 6)16 C)17 D)18 18. Iki terimli bir toplama isleminda birinci toplanana 
134 ekter iklnci toplanandan 84 akailtirsek top- 
lamda neaif bir degtsiklik olur? A) 40 azalir. 
C) 50 attar. B) 50 azBlir. 
D) 40 arlar. 19. "9B3A21" dogal sayisi alti basamakli bir do§al sayi 
ve rakamlarmin sayi degerleri toplami 23 tur. 

A run basamak degeri 300 iso B nin sayi degeri ila 
A nin sayi degeri toplami kactir? A) e B)6 C)4 D)3 20. Bir aile bir oncekt yiltarda sirasiyla 1 094, 1 224 ekmek 
tOketmlstfr. Bu yil tee son Ikl yilin toplamimn yansi 
kadar akmek tiikatmi^lflfdir. 

Bu ailenin son uc yilda tiikettikieri ekmek sayiat 
kactir? 

B)41t)2 A) 4336 
C) 3587 D) 3477 qui vai.o-81 Q7i am m on rst 82i wiv ™ ve o'g rt vs 


as rv 8'c tz 3-i 


SO-UlNlS'*) 


MUVW31VW final y ay in I an 
www.final.com.tr MATEMATIK DOGAL SAY1LARU giKARMA l§LEMI (4. SINtF) - 06 1 . Yandaki ialemin sonucu kactir? 7523 
2864 A) 4759 
C) 4657 BJ4659 
D) 4649 2. Yandaki cikarma Ialeminde noktali 
yere a^agidak Harden hangisi getl- 
rilmelldlr? A) 4328 
Q 4228 B)4318 
D)4218 6591 
■ • • « 2373 7. Ekailen He cikanm toplami 1208 dtr. Fark 134 iae 
cikan sayi kaptir? 

A) 408 B)439 C)489 D)537 8. 5-3 cikarma isleminin sayi dogrusu uzarinde 
gflstariliai a^agidakilerden hangisidir? 3. Bir gikarma Islemlnde cikan 64, fark 48 ise eksllen 
sayi kactir? 

A) 112 B)108 C)96 D)84 B 

I 


>. 1 3 * § a t B) 9 Dl -. 1 1- ^ 1 

i i 3 4 -f S t 1 u. _i 1 . 1- \ (- 

1 2 3 A 5 -* > •- ■A t- 1 2 3 * 5 B 7 


4. iki saymm farki 218, toplami 428 iae buyiik sayi 
kactir? 

A) 323 B)210 C)165 D)105 5. <3 + 2)<A<(25-5) 

ifadesinde "A" dogal sayisinm alablleceQI en 
buyiik ve en kuciik dagarin farki kactir? 

A) 5 B)8 Q12 D)13 6. A > (84 - 47) esitslzHglnl saglayan on kiicuk A 
dogal sayisi kactir? 

A) 39 B)38 C)37 D)36 9. Yandaki Qfkarma l$lemlnd« AAA ve 
BBB uc. basamakli sayilardir. 

A ve B icin asaQidakttorden hangisi 
dogru olamaz? AAA 
- BBB 

6 6 fi A) At- 7 

C) A = 8 
B = 2 B)Arr9 
B = 3 

D)A = 1 
B = 7 10. 7 2 1 
- A+-J 


1 3 9 
Cikarma l^ominda A + * + u toplami kactir7 

A) 15 B}16 CJ17 D)1B 1 1. Eda, yaptigi cikarma isleminde farkin cikanm Iki kali 
oldugunu gordU. 

Bu cikarma isleminde fark 196 ise eksllen sayi 
kactir? A) B)264 C)196 D)98 16. Buketin yaptigi blr cikarma isleminde fark ile cikanm 
toplami 94 olarak hesaplanrmstir, 

Bu cikarma l$Ieminde ekailen sayi kactir? 
A) 13 B)47 C)94 D) 128 12. Icinda 4500 g sOt bulunan btr kabm kutlesi 5418 g 
dir. 

Buna gore bldonun bo? agirligi ka9 gram dir? 
A) 908 B)915 CJ918 0)228 


17. 6 3 4 

- 1 29 ABC 
- 1 07 ABC An* 

Cikarma l$leminde A +D + * toplami kactir? 
A) 3 B)11 C)17 D)20 13, Elrf markerten aldtgi 327 tane yumurtanin 83 lanesini 
tasima airasmda kirmistir. 

Gertyo katan yumurtalann yansi bozuk ciktigma 
gfire EIHrn kac tane sagJam yumurtasi vardir? A) 244 B)240 C)122 D)112 


14. Ikl sayimn farki 50 dir. Eksllene 16 eklanip cikan 9 
azalnliraa yani fark ka$ olur? A) 75 8)72 71 D}69 15. 


65U 

-ma 
Cikarma isleminde 
hangiai gelmolidlr? 


"G 


yer 
A) 1 B)2 
03 


18. Uc basamakli rakamlan farkh en bQyQk dogal sayi 
ila iki baaamakli rakamlan farkli en bOyUk tek aayi 
eraamdaki fark kactir? A) 889 B)890 C)891 DJ893 19. Meral kalemlerinden 8 taneslni ablasina verince 
kalem sayilan esit oiuyor. 

Meralln 24 kalemi oldugu blllndlglne gore iki kar- 
desin kalemleri arasindaki fark kactir? 

A) 16 BJ18 C':20 D)24 20. A, B va C birer dorsal sayi olmak U2ere 
A 
- B ve A+B + C = 48 Ise'Tv" kactir? D)4 A) 48 B)40 0)38 D)24 O'OZ V» B«t QU 39t 3St VK Ml M l tfti vm 0-6 V8 QL fl'9 OS O VC Q2 8t 
90-(*N.S» XIIVW31VW 
_»_J 

www.final.com.tr MATEMATIK UtJGfcN (4. SINIF}-07 1. Asagidakilarden kac taneai kesin doSrudur? 

I. Bir Gcgenin Ic acilannin ol^uleri loplami 180° dlr. 

II. BtttUn kenarlan ash olan ucgenlere ikizkenar 
u<;geri denir. 

III. Bir dlk Ocgenln iki acismin olculerin toplami 90' 5- A.: B) I ve II C) I ve III D) II ve III 2. i5qy tail Yukandaki u^genter asagidakilerden hanglsi glbl 
adlandinlmaz? 

A) AMC B)CBA C) BAC DJ BMC 3. Asagidakilerden hanglsi genls acili Qcgandir? ABC Ocgeninda a( DBA ) = 150* ve S( ACE ) = 135* 
olduguna gore, s( BAC ) kac darecedir? 

B)80 CJ90 D)105 A) 75 A) B) ^5 


sr 7S1 
I 

8 

i 
$ekildeki ABC Ocgeninda |AB| r= |AC| ve B dis aci 6l- 
gegi 150° tee A acismin olciisti kac derecedfr? A) 120 B)110 CJ100 D)90 Q 
P» 
4. ABC bir u^gen 
s(ACB)-65° 

Cevre ( ABC ) = 27 cm 

|AC| = 11cm 

!BC| = 5 cm 

Yukanda vertlenlere gore, 3( BAC ) kac derecedlr? 

A) 35° 8)45° C)50* D)60 a 
7. Bir acisi 34" olan dlk Ucgenin diger ic acisi ka-; 

derecedlr? 

AJ 54 BJ56 C)58 D) M 8. AsaQidakllerden hangiai e^kenar ucgene ait bir 
Szelllk degildfr? 

A) BOttin kenartari birbirine e^ittir. 

B) Her bir i? acismin dlcOsu 60° dir. 

C) Herhangi iki Ic acismin Glcilleri toplami 120 1 dir. 

D) Kenar uzunluklan birbirinden farklidir. 9. 
B D C 

§eklldekl ABC ucgeninde s ( BAD ) kac derecedir? 
A) to B)45 C)50 D)55 
14. 
Sekilde s( BAC ) = 40 p ve s ( ACE > = 1 25° olduguna 
gore. s( ABD ) kac derecedir? 

A) 85 B)90 C)95 D>100 „. B C E 

|AC|, |CD| = |DE|. s{ ABC ) - 30° ye 

s( DE6 ) = 80° olduguna gore, s( ACD ) kac dere- 
cedir? 

A) 50 y 


<JV Sekilde 3( CAB ) - 70', s( ABC ) = 80* ;■•- B)60 C)70 D)80 11. s( BCE ) = 75° olduguna g6rB, s( DCE ) kac dere- 
cedir? 

A) 80 B)7S C)70 D)B5 
y— 16. ABC ikizkenar dik Gcgen, ADC e§kenar G$gen oldu- 
guna gore, s( DCB ) kac derecedir? 

AJ 100 BJ105 C)110 D)115 12. Bir Gcgentn bir 15 aciKimn olcOsG 110° dir. DIQer Ikl lc 
acidan birinin olcusu digerinden 12° tazladir. 

OlcGsG en kGcGk olan 391 kac derecedir? 
A) 29' B)32 u CJ35 S D) 42° 13. Bir ABC ikizkenar ucganm kenar uzunluklan toplami 
24 cm dir. 

Esii kenar uzunluklanndan bin 8 cm iso esit ol- 
mayan diger kenar uzunlugu kac cm dir? K \ 35V ABC Ocgenlnde verllenlere gore s( CAB ) kac dere- 
cedir? A) 12 BJ14 C)17 D)19 A) 11b B)1Q5 Q100 D)90 17. Bir ABC ucgeninin acilannin olculert ardiaik cift 
dogal aayi olduguna gore bu ecilardan oIqusu en 
biiyuk olan kac derecedir? A) 58 B)60 C)62 D)64 18. Tepe acisi 46° olan Ikizkenar Gcgenln e$lt lc aci- 
larmdan blrl kac dereGedlr? 

A) 63 d B)66 h CJ67 U D)69* D 81 D7L V91 flSt D H VU V IV Bit 01 08 0'8 87 


V'9 OS 


3"> 


oe at vi 


Z0-(dlNIS>) 


*|1VW31VW 


www.final.com.tr MATEMATIK KARE (4. S1NIF) - 08 1. 3. Asagidakllerden kac tanesi dogrudur? 

I. Karenln Ic acilan e§ ve 90 v dir. • 

II. Karenin if; aciiartoplami 360° dir. 

III. Karenin kosegen uzunluklan blrblrine esittir. 

IV. Karenin bOtOn kenarlan blrbirina asittir. 

A] 1 B)Z C)3 OJ4 
YukandaM kare asagidakilerden hanglsi gibi ad- 
land inlamaz? A) ABCD 
C) BDAC B) BCDA 
DJCBAD Asagidakilerden hangisl karenin ozelligi degildfr? 

A) BOtun kenarlannm uzunluklan e^tttrr. 

B} Butun 'k acilan eslttlr. 

CJ K&segen uzunluklan e^ittir. 

DJ Bir ic acinm 6I9USU 60° dir. 


5 

i Bir kenar uzunlugu 20 cm olan karenin cevresi 
kac dm'dir? A) 4 B)8 C)40 D)80 Kara safcfindekl bir bahcenin ceweslnl 240 adimda 
rfola$an bir ogrencinln her adimi 55 Gm dir. 

Bahcenin bir kenari kac om'dlr? 

A) 2800 BJ2900 

C) 3100 D)3300 6. Bir karonln ic acilan toplami, dis acilann olculerin 
toplaminm kac/ katidir? 9. A) 1 B)2 C)3 D| 7. Asagidakl geometrik gekillerin hangisl bir kflse- 
gen clzildiginde 2 tane ikizkenar dlk Gcgen olu- 
sur? 

A) BJ 
Dikdortgt" Paraislksna' Q D) Alison Karo 


Bir kenari 5 cm olan 5 kare yan yana eklendiginde 
olusan seklln cevreei kac cm'dir? 

A) 75 BJ70 C)65 DJ60 Asagidakilerden hangiai bir duzgun cokgendlr? 

A) . , B> Parol* «n&- DHRtttWI 

Kara 10. £evresi 376 m olan kare aeklindeki bir tarlamn 
kenar uzunlugu kac m'dlr? A) 94 8)95 C)96 D)97 11. 

1 


. 
- Tarali sekil birbirine es karelarden oluemaktadir. 

Tarali bolgenin cevreainin uzunlugu karelerden bl- 
rinin cevreainin uzunlugunun kac katidir? A) 2 B}3 C)4 D)5 12. Yukandakl eekle gore asaQidakllerden hangisi 
ko$egendlr? A) [AB] 
C) [MA] B)[BD] 
D)EBC} 13. 


D 


c "S u §ekildoki CMB e?kenar ucgen ABCD bir karedir. 

Eskenar Ucgenin cevresi 24 cm uenldigine gore 

tarali bolgenin cevresi kactir? 

A) 32 B)24 C)16 D) 8 14. Qevreslntn 2 katinin 10 ekslgl 110 cm olan karenin 
bir kenar uzunlugu kac cm'dir? A) 12 B) 13 C)15 0)16 15. Bir kenan 16 m olan kare seklindekl bir tarlanin cev- 
resina 4m araiiklarla tide dikilecaktir. Tarlaye kac fide dikilmiatir? 
A) 12 B)14 C)16 D)1B 16. Yandaki sekil 4 kare bir 
araya getirilerek olustu- 
rulmustur. 

Karenin bir kenar 
uzunlugu 4 cm ise ta- 
rali seklin cevresi kac 17. cm air r 

A) 36 


B)40 


044 


\ B 4 
4 

4 
4 

1 
4 


4 


4 4 4 

D)48 


ABCD karesfnln bir kenan 13 cm olduguna gore, 
cevresi bir kenanndan kac cm uzundur? A) 28 C)39 Di 52 18. E !- ABCD ve ECQF birer karedir. 

ABCD kareslnin cevresi ECGF karesinln cevresi- 
nin kac katidir? A) 2 B)3 C)4 0)5 


19. ECD eskenar ucgen ve ABCD bir karedir, 

|DC| = 6 cm ise tarali seklin cevresi kac cm'dir? 

A) 30 B)24 C)21 D)1B V61 V81 Oil 881 O'fil 3"H rfil B ZV Bll VOl 3'6 08 at V9 G/S 0'fr u£ 3 2 0*1 80 - UlNtS T> X|iVW31VW final y ay in Ian 
www.final.com.tr MATEMATIK DIKOOftTGEN {4. smiF) - 09 1. Bir dikdortgen asagidaki ozelliklerden hangislnl 
tasimaz? 

A) ic acilann olcOlerl toplami 360 u dir. 

B) Kargilikli kenarlan e§<ttir, 

C) En az bir acisi 90' buyuktur. 

D) Dikdortgenin ko?egenlerinin uzunluklan birbirine 2. Yandakl dikdortgen aga- 
gidakiterden hangisi gibi 
adlandinlamaz? Asagidakilerden hanglai dikddrtgenin dzelllkle 
rinden bin deQIIdlr? 

A) Kbaegenler birblrtnt dik kesmez. 

B) Ic acifann toplami 180" dir. 

C) K6$egenler birbirini orlalar. 

D) Kar§ilikli kenariar birbirine paraleldlr. 6. Yandakl sekilde cevresi 
ve bir kenan verifen dik- 
dfirtgenin difier kenan 
kac em'dir? C=24 iom A) 5 B)6 C)7 D)8 A) ABCD 
C) DCBA B) ADBC 
D> BCDA 1 
I 7. Uzun kenan kisa kenannin iki katt olan dikddrtgenin 
cevresi ^8 cm dir. 

Dikddrtgenin kisa kenan kac cm dir? 

A) 2 B)4 C)6 D)8 3. Bir dikdortgenin ic acilann toplami dt§ acilann 
toplaminm kac katidir? 

D)4 A) 1 B)2 C)3 4. 


ABCD bir dlkddrtgendsn 

ADB ve DEC lerin ainif- 
landinlmasi sirasiyla aga- 
Qldakllerden hangisinde 
dogru olarakjmrjimigjic2 

A) Dar acili iicgen - Dik iicgen 

B> Geniaacili ucgen - Dar acilt ucgen 

C) Dik iicgen - Genis acili iicgen 

D) Dik ucgen - Dar acili iicgen 3 


c 


>* 


*r" 


../ 


\. 


A 


B C 

Yukandaki gekilde kac tane iicgen vardir? 
A) 3 B)4 C)5 D)6 


9. Cevresi 46 cm olan dikdortgenin uzun kenan kisa ks- 
narmin 4 katindan 3 cm fazladir. 

Bu dikdortgenin uzun kenan kac cm Dir? 
A) 28 B)19 C)12 D)4 10. 24 em M :c~ 14. Cevresi 200 cm olan dikdortgenin kisa kenan 38 
cm iae, uzun kenan kac cm'dir? A) 50 B)60 Bom C)65 D)70 Yukandaki sekllde ABMN ve BCDE birer dikdort- 
gon olmak flzere, 

|ME| = |DC| 

|MN| = 2A cm 

|ED| = 12cm 

|DC| = 8 cm ise 

tarali seklln cevresi kac cm dlr? 

A) 104 B)102 C)96 D)84 15. ABCD bir dikdortgen 
olmak Gzere s(BDC) 
actsi kac derecedlr? 54 
<£L A) 54 B}42 C)36 DJ27 11. 16. A E 4cm B M A 


c 


S 
■j 


/'\ 


\i 
w 
35; 


D 
c 


$ekildeki ABCD blr dlkd6rtgen 
s( ADE ) = 29" 


s{BCE)-35°iae 


s( CED ) acisi kac derecedir? 
A) fM B 


60 


C)58 


Bern C 5 cm P P Gem Yukandaki aekikJe ABCD ve EMNP bir dikdortgen 
olmak Ozere EBCP dikdortgenin cevresi kac 

cm'dir? A) 24 B)16 Cl D) 48 12. Asagidakilerden hangiai kare He dlkddrtgenin 
oj^kblr6zeiligidk2 

A) Kanar uzunluklan birt>irine esittir. 

B) Ic acilan toplami 270'' dir. 

C) Kbaegenlar birblrlni dik keser. 

D) Dis acilar toplamt 360° dlr. 13. Bir dikdortgenin kisa kenan 5 cm dlr. Uzun kenan 
kisa kenanndan 4 cm daha (azla olduguna gore, bu 
dikdortgenin cevresinin uzunlugu kac cm'dir? 17. Yandakl sekilde 
ABCD bir dikdort- 
gen ve DEC Ocge- 5cf ^ 
ninin yukaekligi kac 
cm'dir? 
B)9 C)12 D) *-J A) 24 18. Nurcanin bir adimi 35 cm dir. Boyu, enlnln 4 kati olan 
dikdortgen seklindeki blr bahcenin cevresinin uzun- 
lugu 1 04 adtmdir. 

Bancenln enl kac cm dir7 A) 182 ri 354 C)452 DJ728 B) ?n C)30 D)34 19. Kisa kenan 21 cm, uzun kenan 34 cm olan dik- 
dortgenin uzun kenan 4 cm, kisa kenan 2 cm kis- 
altilirsa, dikdortgenin cevresi kac cm kisalir? 

A) 4 B) CJ10 D)12 o 6i m ru m vat m ru qz i ru voi ae a~8 trz 3- 9 8*s d* ve bz ft 

80 - (dINIS » MJJ.VW3J.VW ■S' 

final yaymlan f <| www.final.corn.tr MATEMATIK DOGAL SAYILARU (JAHPMA l§LEMJ (4:-5INfF)-10 1. 789 

x 8 7 isleminin sonucu ka$tir7 A) 67643 
C) 68675 B) 68643 
DJ 68692 6. (8 + 4)x(5 + 2)<A 

Yukandaki kar^iiastjmianin dogru olabilmesi i$ln 
A yarine gelebilecek en kO$uk dofcsl aayi kactir? 

A) 83 B)84 C)85 DJ86 


2. Sadik hesap maklnesi lis iki sayiyt garparak 91 sayi- 
sini buldu. 

Sayilardan bin 13 olduQuna gflra diger sayi ase- 
gidakilerdan hangrsidir? 

D)7 AJ 13 B)9 C)8 7. Sir ijarpma i§lefrilnde garpanlann lopiami 24 tOr. 
Qarpanlardan biri digerinden 4 fazla oldugunB 
g6re parpim kagtir? 

D)140 A) 84 B)100 C) 120 I 3. (_x4)x2 = (5x2)x8 

esitligin; s; 
hangisldlr? esitH§lni saQlayan XT da^eri agagidakllerden 

B)13 C)16 0)17 8. 16 sayisimn 4 kali il« 3 katmm toplami kagtir? 
A) 112 BJ108 096 DJ92 A) 10 

©.©.©.0 Yukandaki sayilar belirii bir kurala gOra dizilmistir. 
Soru i$aretli yere hang! sayi gelmelidir? A7 
x 3* 

68 
51 


A) 1280 
C) 2450 B)2360 
D) 2560 5. Toplamlan 35, farklan 13 otan ikl sayimn garpimi 
kastir? 

A) 257 B>264 C)288 0)272 576 
Yukandaki l^lamda A + + kagtir? 

A) 1 B)4 C}5 D)7 

10. (454 x 0) + (1 1 1 x 1 ) l$iaminin aonucu ka$tir? 
A) 111 B)233 CJ343 0)585 11. 
ABC 
X 


12 


248 
+ 


• • • i$leminin sonucu kactir? 

A) 1488 BJ1280 C) 744 D)372 12. X 


12 


15 
b 


8 
6 


30 
* 


10 


120 


□ 
11 


A 


88 
13 


65 
156 Yukandaki tabloda carpma islemi tanimlanmaktadir. 
Tabtadaki nerhangi nocrenm solundaki ve ustiindski 
hucredeki sayiiann carpimimn yaziIacaQi antatilir. 

Buna gore (* + n) x A iatominln sonucu kactir? A) 12210 
C) 11210 B) 12100 
D) 11400 13. Bir carpma islemlnde carpanlardan bin dlgerinin 3 
katidir. Carpanlann toplami 52 olduguna gore, car- 
pim kactir? A) 13 B)39 C)203 DJ507 14. 312 


x 23 


a • a 


4 ABC Carpma Ialsmine gfire ABC sayisi kactir? 
A) 624 B)627 C)634 D)644 

15. Ax3 = 21 

— x4 = 12 ise A x n carpimimn sonucu kactir? 
A) 3 B)7 C)10 D)21 1 
i 16. Aeagidakilerden hanglsl doQrudur? 

A) 14 x A = 1 Ise A = 

B) 17x*=0 tee * = 1 

C) Dx*-0 ise *veyaQenazbirisffir 
D} l2xn = H ise Q=1 17. 39 x 27 carpimimn sonucu asagidaki araliklann 
hangisi icerlslnde yer alir? 

A) 900 He 950 arast 

B) 1000 ile 1050 arasi 

C) 1050 ile 1100 arasi 

D) 1100 ile 1150 arast 


18. 1 —4 

5-20 

7 »28 

10-*? 

Yukandaki SrOntO belirli bir kurala gors yazilmigtir. 

"?" yerine hengi sayi gatirilmelidir? 

A) 42 B)40 0)38 D)32 

19. Carpimlan 38 olan iki sayinin toplami encok kac- 
tir? A) 19 B)21 C)38 D)39 20. Z2D 
x _) 
9 6 • 
carpma i^lemini saglayan " 


" degeri icin 


Ui_ 
x D 

islemlnin sonucu kactir? 

A) 99 BJ88 C)77 D)66 

VQZ 061 fl'8l Oil 3'9l QSt V'H QU V'Zt V'U V'Ol 3'6 


V'S 


Q'L 


3'9 


8'fi U't ve a-z at 


01-fcHNiS'*) 
Mlivwaivw final y ay ml an 
www.final.com.tr MAlfcMATlK CEVRE (4. SINIF)-11 1. Yandaki diiz- 
lemsel seklin 
cevresinin 
uzunlugu kac 
cm'dir? 12 cm,~~" -•^ 4 on Scr- A) 40 B)43 /7 cm C) 45 sum D)47 6. 5ekildeki duzgOn alttgenin 
bir kenen 4 cm dlr. 5 cm 2. Yandaki seklin cev- 
resi kac cm'dir? 

2 cm 

Wan Gem iticm Tarali bolgenin cevresi 
kac cm dir? 
A) 52 B)56 C)60 D)64 


6. A) 52 B)48 C)40 D)36 7 cm 


B 


n acm 
12cm 
3 E- 
a 


-£ 4 .;■ - 19cm 

Is*** 3 \ 

. ... ~rp — *— - — ■ • 
; ■ Sen-. E 
| 

I 

i Yukandaki aekitde bir dlkdortganden, kenar uzunluflu 
4 cm olan 4 kare kesiiwak crkartlmisttr. 

Kalan seklin cevresi kac cm'dir? 

A) 74 B)62 C)50 D)42 Yukanda es karelerden olusturulmus tarali 9eklin 

cevresi kac cm'dir? 

A) 38 B)40 C)42 D) 44 

4. Bir kenar uzunlugu 5 cm olan as kareler bir araya ge- 
tirilmesi ile olusan seklin cevrasi 70 cm dir. 
Aaagidaki sekillerden hangisi bu sekil olabilir? 
A) BJ 7. ABCDE dtlzgun besgen ve 
ABF eskenar uggertdir. 

|FB| = 5 cm olduguna gCre 
ABCDE duxgun besgenln 
cevreai kac cm'dir? 


eg » 

A) 15 B)20 C)25 D)30 3. Sekilde birbirine esit 
iki eskenar ucgende 
AB kenanmn uzunlugu 
11 cm lae tarali seklin 
cevreai kac cm'dir? 
A) 22 B)33 C144 D)55 9. 
Yukandaki dikdortgenln kenarlan araamdaki uzaklik 
3 cm dir. En digtaki dikdflrtgenin cevreai 72 cm ve 
uzun kenan 20 cm'dlr. 

En igteki dikddrtgen cevresi kac cm 'dir? 
A) 16 B)24 C)28 D)32 10. §ekildekl masanm 
yQzeyi dikdortgensel 
botgedir. Bu masanin 
her kenanndan 8 cm 
tasacak sekilde Ortii 
tskilacaktir, 

Bu ortuniin gevreslnln uzunlugu kac cm'dir? 

A) 196 BJ202 C)208 DJ214 
14. 
ABCDEM duzgiin altigen ve EMKF blr karedir. 
|ME| = 3 cm ise tarali seklln cevresi kag cm'dir7 

A) 15 B)17 C)21 DJ24 


15. §ekildeki ABC ve CDE 
ucgenlerl eskenar iig- 
genlerdlr. ABC ucgeni- 
nin bir kenan 12 cm ve 
EDC uggeninln bir ke- 
nan 6 cm olduguna b 
gore tarali eeklln gevresl kag cm'dir? 
A) 44 B)48 Q52 D)50 11. Bir dikdortgenln uzun kenan kisa kenannin 3 katin- 
dan 4 cm fazladir. 

Dikdortgenln gevresi 188 cm ise dikddrtgenln 
uzun kenan kag cm'dir? A) 84 B)56 C)42 D)38 12. Seklin cevresi 
kac metredir? 

6m 


[• 


d 


Is 


12m 


■I 

3- 


q <m 
2] an tam A) S2 B)60 C)65 DJ 70 13. Qevresi 384 m olan kare seklindeki bir bahgenln 
bir kenar uzunlugu kac m'dir? A) 48 B)54 C)72 D)96 18. Qevraei 49 cm olan blr uogende en kiiguk kenar 
diger kenarlann blrlnden 4 cm digerinden 6 cm 
kuguk ise bu Qcgenln en buyuk kenan kac 
cm'dir? A) 19 B)17 17. 5«kllde ABCve 
ACD eskenar ug- 
genlerdir. 

|AC| ■ 7 cm oidu- 
Quna g6re, 
(ABCD) dortge- 
nin cevresi kag 
cm'dir? CJ1S D)13 < 7 cm C A) 28 B)3b C)42 D)48 18. ?evresl 21 cm ikizkenar iicgenin e?ii kenarlann- 
dan blrl 8 cm ise diger kenannin uzunlugu kag 

cm'dir? A) 2 B)3 CM D)5 0'8i rn V9i vst on cm rzi vn qui bb 88 yi a*9 as o> ae vz 31 U-UlNIS'f) XI1VW31VW final y ay mi an 
www.finaI.com.tr ALAN (4. SIN1F)-12 1. YandakJ ef karelerden olusmus 
dikdortgenin alam kac birim ka- 
redir? : — «*' 

3 A) 36 B)48 C)ft6 D) 72 2. Qevresi 268 birim olan bir karenln alam kac birim 
karedir? 4. Alam 9 cm kare olan karelerden 6 tane yan yana 
ekleyerek olu§turulan dikdortgenin alam kac cm 
kare olur? 

A) 63 B)54 C)52 D) 45 3 birim 

«• n i"i>- 4 bum i A) 4356 
C) 4624 8) 4489 
D) 4761 B HflfD 3. I 

I Yukandaki $ekll e§ karelerden olusturulmustur. 

A^agidakl $eklllerden hangisinin alam yukandaki 
geklin alanina eaiftir? 

A) B) Verilanlere gore, yukandaki $eklin alam kac birim 
karedir? 

A) 42 B)48 C}52 D)56 8. Kisa kenan 15 cm, alam 270 cm kare olan dik- 
dortgenin kenarian — kisaltrtiraa alani kac cm 

kare olur? 

A) 150 BJ140 CJ130 D) 120 


7. o: D) 
$ekildeki kucuk kareterln alanlan eslttir. 

Her kutu 4 birim kare tse boyali alan kac birim ka- 
redir? 

A) 20 BJ24 C)2B DJ32 f Yukandaki ?ekildfc ABO /e GDEM birer dikdortgen, 

|BC| * |CD|. |FC| = |CM| |BD| - 24 cm. |FM| = 16 cm 
<se tarali seklllerin alanlan toplami kac om kare olur? 

A) 148 B}186 C) Ifl? D)218 14. 
$ekildeki kucuk karelerln alanlan e§ittir. 

Boyali kisimlann alani ABCD dikdortgenin alanma 
oram kactir? «\ ■i -I o) 35 9. Cevresi 68 cm olan bir dikddrtgenin uzun konan kisa 
kenanrtdan 4 cm fa^iadrr. 

Bu dikdortgenin alani kac cm karedir? 

A) 265 B)274 CJ285 D)294 


10. Alani 768 metre kare olan dikdortgen seklindekl J 
bir bahcenin uzunlugu 24 m tae genisligi kac m "1 
dir? A) 32 B)3D C)28 D)26 11. Kisa kenan 6 cm, uzun kenan 15 cm olan dik- 
ddrtgenin uzun kenan 2 cm artinlirsa alan kac cm 
kare artar? A) 24 B)21 fj)17 D)12 12, Bir kenar uzunlugu 3 cm olan karelerden 5 tan© 
yan yana konularak bir dikdortgen olusturulursa 
bu dikdortgenin alani kac cm kare olur? A) 36 B)42 C>45 0)54 13, Eni He boyunun toplami 24 farki 8 olan dikdortge- 
nin alani k3c metre karedir? A) 128 B) 146 Q158 0)192 15. ■1 C-.'~- . '.' 17 bmm Yukandaki §ekilde ABCD ve NBEM birer karedir. 

Verilenlere gore, ABCD kareslnln alani kac birim 
karedir? A) 289 B)441 C}529 D) 525 16. 
DC kenan, DN kenannin 4 katidir. |DN| = 3 cm ise 
ABCD kareslnln alani kac cm kare dir? A) 16 B)64 CJ144 0)196 1 7. Alani 72 birim olan dikdortgenin uzun kenan 9 blrlm- 
dlr. 

Bu dikdortgenin cevresi kac birimdir? 
A) 32 B)34 C)38 0)42 n'U 391. 0*91- OH- tf'Et 3Zt QU V'Ol 36 3'8 VI Q'9 OS flf 8*C 8*2 0*1. *5l--(dlNISf) MUVW31VW final y ay mlar i 
www.final.com.tr NAlEMATiK DOGAL SAYILARLA BOLME i§LEMI (4. SINIF1-13 i. 14 Yukandaki bolme isleminde b&IOnen kaptir? 
A) 98 B)100 C)102 D) 104 2. A > 72 : 9 esltslxllgini saglayan A nm en kupuk 
dogal sayi degerl kaptir? A) 8 B)9 CJ10 D)11 > 5. Bir bOlme isleminde botunen 207 bfilOm 15, kalan 
12 ise bolen acagidakilerden hanglsldlr? A) 13 B)14 C)15 D)16 Ddrt basamakli en kupQk sayinin iki basamakh en 
kQpOk sayiya bolumii kaptir? 

A) 100 B)80 Q50 D) 10 7. Bir bolme istomlnde WIGnenle botailn farki 63 bolOm 
8dlr. 

Kalanin olmadigi bu bolme fslemlnde bdlen aayi 
kaptir? 

A) 6 B)7 C)8 D)9 Yukandaki bolrne islemlnde A: Bolunen. B: Bfilen. C: 
BoHlm, D: Kalan denlr. 

Aaagidakilerden hangiteri keslnll kle dogrudur? 

I. D>C 

II. B>D 

||I.A«BxC + D 
IV. A-CxB-0 

A) I veil B) live IV 

C) II velll DUVvel 


4. 


Bolunen 7 WMOm '<£ 8. Bir bolme islemlnde bSlunen 149, bolen 8 bolflm 
18 ise kalan kaptir? 

C)5 D)7 Yukanda verilen bolme islemlnde kalan yerini 
a sagidak Harden hangisi getirilemez? 

A) 4 B)5 C)6 0)7 A) 1 B)3 9. Iki saymin toplami 398, bdlumleri 21 ve kalan 2 Ise 
bQyOk sayi kaptir? 

A) 380 BJ374 CJ348 0)320 10. Bir sayinin 37 e bolumunden WilQm 41 dir. 

Bu sayi asagidaki sayilann hanglslnden kuptik 
olamaz? 

A) 1527 BJ1522 

C) 1519 D)1517 11. abab2 sayiaimn ab sayisi ife bolurnGrKlen kalan He 
bolOmOn toplami kactir? 

A) 103 BJ1010 Q1012 D) 1022 12. 303030 : 30 ialemlnln sonucu kactir? 

A) 10011 B) 10101 

C) 10110 D) 10111 16. 25:0 25 
18: A -6 

ise A : iateminin sonucu kactir? 
A) 1 BJ2 C)3 D)4 13. Bir bolme i?leminde b5len 27. b6lum 28 dir. 

Boliinan Ha kalanin toplami en cok kac olabilir? 

A) 782 B)783 

C) 806 D)80B 17. 317 B 

Yukandaki verilen bdlme i^leminde bdlum A ka(an B 
dir. 

Buna gore A + B toplami kactir? 

A) 59 B)61 C)63 D) 63 

I 

r ij 14. Bir bolme iglaminde bolQnenle bOIQmun toplami 98, 
bolen 7 ve kalan 2 dir. 

Bu bolme i$lemmde bolum kactir? 

A) 12 B)42 C)86 DJ94 15. 
Yukandaki $emaya gore A : B kactir? 

A) 20 B)40 C)120 0)200 Yukanda verilen bOIme i^leminde A yerine gala- 

bllecek an kuctik dogal aayi kactir? 

A) 77 BJ87 C)97 D)104 


19. Bir saytnin 29 He bdlumunden b6lum 17 dir. 

Bu sayi asagidaki sayilarm hangisinden bQyOk 
olamaz? A) 507 B)513 CJ519 DJ521 20. Bir bolme Islemlnde; bolen lie bolOmOn oarpimi 186 
ve kalan 3 dur. 

Bolunen kactir? 

A) 180 BJ183 C)189 0)194 ooz <m fl'Di ovi O'oi fl-fii v*n oxt wzi on trw v*6 3's q'l vs va a> oe 87 3 1 e*. - (dlNIS *fr) M|1VW3J.VW 

www.final.com.tr MATEMATIK FARTMA (4. S1NIF>- 14 

1. A$agidakl esitliklerden kag tanesl dogrudur? 
1.3t145kg = 3145kg 
2. 12 kg 85 g = 1285 g 

3. 2t 184 kg = 2184 g 

4. 5t + 3g = 5300 kg 
A) 1 B}2 C)3 D)4 I. 


1 kernal 


o 100 kg 
II, 


1 ton = 


00 kg 
III. 


1 ceki - 


250 kg 
IV 


1 gram 


= 1000 kg 
Yukandakilerden hanglleri dogrudur? 


A) 


I ve III 
B) II va III 


C) 


1, II ve III 


D) II ve IV 

/• 7 Yukandaki terazlnin dengede kalmasi ujin safi ke- 
feya asagidakilerden hangisi gatirilmelidir? A) 8 kg 43 g 
C) 80 kg 3 g B) 80 kg 43 g 
D) 8043 kg 7. SUt dolu bir §i?s tartilinca 470 g gellyor. 

Si^enln darasi 84 g olduguna gore sttun not kut- 
lesi kac gramdir? 

A) 380 B)382 C)384 D)386 3. 21 kg + 30 g Islemlnln aonucu keg gramdir? 

A) 21300 B) 21030 

C) 2130 DJ213 I. 5407 g = 5 kg 407 g 

II. 1025g = i kg25g 

III. 27 t = 27000 kg 

IV 4275 kg = 4 1 275 kg 

Yukandakilerden Kag taneai dogru olarak veril- 

miatir? 

A) 1 B)? C)3 D)4 5. 2,4 dag - 8 g thiamin in sonucu kag gramdir? 
A) 23 B)21 C)16 D)1,6 9. Bir feribot en 50k 12 ton yuk tasiyabtlmektedlr 

Blr arabamn agirligi 1300 kg olduguna gore an 
faxla ka? tan© araba teribotun icina girebillr? 

B)8 CJ9 D)10 A) 7 


"IT 949 ** A " BO 


i, Tea*. ITerul B, Cb A^ & 

Sol ~j£ Sag 

ilUtrazl I. ve III. terazller dangede olduguna gore II. terazl 
dengede olmaai icin sag kefeye ? kac tana ge- 
reklldlr? 

A) 2 B)3 C)4 D)5 10, 5t 400 kg kum ile 700 kg pimento kanattnlirsa kac 
kg harp olusturulur? A) 6t100kg 
C> 61200 kg B)6t150kg 
D) 6t 250 kg 11. Yanm kilogram ile ^eyrok kilogram toplam ka9 
gramdir? 

A) 800 B)750 C)B50 D)600 12. Zt + 127 kg + 12000 g kac kg eder? 

A) 2334 BJ2139 Q2107 D)2029 16. Birtopun a§irltgi 120 gramdir 

Blr filenin icine 200 top koyan Fatih Kac kg fileyi 
kaldirmaktadir? A) 24 B)21 C)20 17. Bir kilogramin — kac gramdir? 

5 A} 200 BJ400 C}600 DJ17 D)800 


18. 500 grami 4 TLolan pirincten belli bir mikiar aiip 
16 TL odflyoruz. 

13. 2t 450 kg odundan once 750 kg satiliyor daha sonra „ Alinan pirinc kac kg'dir? 

1 1 1 05 kg daha satildiflina gSra, 

A) 6 B)4 CJ3 D)2 Geriye kac kg odun kalir? 

A) 595 BJ600 C)605 0)610 14. Bir kolids her blrl 300 g olan 21 adet tuz pakati var- 
dir. 

Koli tartilinca 6 kg 500 g geldigine gora, kolinin 
darasi kac gramdir? 

A) 300 B)250 0)200 D) 150 

16. Elmali $eker saian bir satici kilogrami 1 ,5 YTL ya aj- 
di$i elmali $ekerlerin 500 gramini 2 VTL ye sattyor. 

Bu aatici 4000 g elmali gekerden kac VTL kar 
eder? A) 10 B)11 Q12 D)13 19. 46 kg elma 400 gramhk keselere dolduruldu- 
qunda kac tane keseye Ihtlyag vardir? A) 140 B) 135 Q120 


0)115 


20. Marketten 4 kg pekmez aldik. Bunun. 400 grami d6- 
kuldugune gore, geriye ka$ gram pekmezimiz 
kalir? A) 3200 
C) 3800 B) 3600 
D) 3900 8'0Z Q"6l Q'Vl OH V'M V*9t 3*H V'El BZt fl'll VOt fl'6 3*B QL V9 Q'fi O't 8'6 V2 V t M - (JINIS '*) MI1VW31VW final yayinlan 
www.final.com.tr MATEMATIK KES1RLER (4.SINIFM5 ■ 
J ■ Yukanda verilen sakildekl boyali kismi gdsteren 
kasir asagidakilerden hangisldlr? a. «-k < °>lr < Baslt keslrin tanimi aaagidakilerden hangisinde 
dogru olarak verilmistir? 

A) Payi, paydaaindan bGyiik olan kesirlere denlr, 
B> Bir sayma sayisi vc basit kesir He birllkte yazilan 
kesirlere denlr. 

C) Payi. paydasmdan kiicuk oian kesirlere denir. 

D) Payi, paydaana egrt olan kesirlere denir. 
Yukandaki §»kil es upflenlerden ofusmustur. 
Boyali kismi gdsteren kesir degeri nedir? »li B) T2 C) 12 6. Aaagidakilerden hanglsl dogrudur? < 


'4 25 


D12 5 12 
5 


7. .-. — ,— kesirierinden an buyiigu hangisidir? 

o 5 O o 3. Aaagidakilerden hanglsl bilesik keairdir? 

»« < c >3 2 ; *? *.i «i C) *t 


8. — kesrine denk olmayan kesir asagidakilBrden 
hangisidir? 4. AsaQidakl ceklilerdan hangisi lam sayili kesirdir? 

A) a B) 
c )/ 
D) 
3. < < c >f °>f Verilen sayi dogrusunda, 1 ile 2 arasi 6 es par$aya 
b0IOnmii?tur. 

A noktasina karsilik gelen kesir sayisi hanglaldir? A) l| B,i; C)1| •ll 84 
10 " 30 b,le5ik kesirin en sade $ekll agagidakilerden hanglcldlr? B 'if •3 < «■ '•! IV, 5 Yukandaki keslrlercten hangileri bilesik kesirdlr? 

A) I velll B)tVvel 

C) I veil D) live IV 3 7 7 
12. — , — . — keslrterfni buyukten kiicuge nralayimz? 
5 6 3 15. Asa^idakl keslrlerden hangisi birim keairdir? A) B,2| •I «! 16. — kesrlnln baslt kesir olmasi icin D'nin alabile- 

6 

cegi dogal sayi degerleri toplami kactir? 
A) 20 B)15 C) 11 D)7 17. — kesrinin bilesik kesir olmasi icin D'nin alabi- 
leco^i en buyuk dogal tsayi degerl kactir? 

A) 5 B)4 C)3 D)2 A) > > 
^635 ' 3 6 S 
ru 7 . 3 7 


18. I a a 12 
5 = 15 

A) 8 clenkligini saglsyan a degerl kactir? B)5 C) D)3 13. A$agidakilerden hangisi tamasyili kesirdlr? 

AiaJ B)l of D,l 14. Asagidaki boyali bolgelerden hangisi — kesrinl 

3 
19. 2 kesrine ait sakil asagKJakitarden hanglsldlr? 


B) 

D) A) 
BJ 


: 
-T"l [TT* 
i I : 


C) 
I 
t t t : 


I t I 


D) 
•■ 


r-r 


i I ' 20. 430 b^renclai olan bir okulun — kizdir. 

Buna gore okuldakl erkak ogrenci say is i kactir? 
A) 142 B)172 C)212 D)258 802 VW 38t Til 9'BV 3St 8'H V'El 8'Zl <TU D'Ql Vfi 


a*B az rs rs a* 


flfi fl'Z 81 


SL-ldlNIS**) 
MM.VW31VW final y ay in Ian 
www.final.com.tr MATEMATIK KESIRLERLE TOPtAMA i$L£Mi (4. SINIF>-18 2 3 
1. — 4 isleminln sonucu kacfor? A) * B)f C,l D) 24 Kesri 3 lama eatt ise r yerine asagtdakller- 4 + r 

den hanglsl gelmalidir? 

A) 3 B)4 C)5 D}6 rj C 7 

6. ±*_4-— islaminin sonucu ka^tir? A» if B,1* «f °'f 


7. - < * < ? rfadeslnl saglayan "*■" degerleri top- 
5 5 o la mi ka^tir? 

A) B B) 12 C)18 D)25 3. — + A= esitligini sagtayan "^"yerine a$a- *2 
1 * i* 

gidaktlerden henglai yasiimahdir? o 

>. 8. sl 30 olan aayinin tamami kactir? 

^JL B) i| q," D»« | 7 

17 1? 17 £ A) 120 B)10B Q105 0)110 17 4. j — - — ) + — isiaminin sonucu kacttr? A) - *! °>f °»i 


12 5. — kasrinin payina 4 eklenlr ve paydaemdan 1 

cikanhrsa elde edilecek kearin defieri asagidaki- 
lerden hanglsl olur? A) 1 B)1 C)3 < 9. 1 -t- 3— l§lemlnin aonucu kactir? 

« 5 5 B) 4 C,3 I D)2 -5 


10. Kac tane — toplaraak 2 tami elde ederiz? A) 8 B)9 CJ10 D)12 


11. 
Yukartdaki sakillerdeki boyali kismi gSsteren ke- 
sirierin toplami kactir? A) S B) 17 
'36 '18 < < 12. i i 
1 Verilen sayi dogrusu uzerinde 1 ile 2 ara&i 5 6$ par- 
caya bdlunmugtur. 

Bu sayi dogrusu uzerinde gdsterilen toplama is- 
leml a§agidakllerden hangiaidir? 10. H (- H* Yukandaki sayi dogrusu es parcalara bBIOnmOstur. 
Bu sayi dogrusu uzerinde, A noktasinda bulunan 
sayi ile B noktasinda bulunan sayimn toplami 
nedir? C)4 D)5 

17. i 48 olan sayimn — kactir? 

5 5 A) 42 B) 36 C)24 *> 1 M- 2 «<H 14 
5 '555 
' 5 5 


I 100 100 100 100 isteminin sonucu kactir? 

A|2 ^ B » ? ^ c > 3 D)ie D)4 13. 2 He 3 unun toplami 99 olan sayi kactir? A) 9 B)11 CJ13 DJ 18 3 1 

14. — He nln toplami 1 6 olan sayi kactir? 

D 3 A) 20 BJ18 CJ16 D)12 16. 1 1 — + 2— I + — isleminin sonucu kactir? 

V O ' o 

-»? %% c,f o»f 19. Emetbirisin sini 6 gunde yapiyor. 

Kalan i?i Emel ka? gunde tamamlar? 
A) 12 B)10 - C)8 D)6 20. Bir bahctvan evlerinin onundeki bahcenin tririnci gun 

3 4 1 

— sini, ifcinci gun — , uciincu gun — - capalamis- 

tfc 

Ug gun sonunda bahcenin ne kadan capalanma- 
mistrr? 

»1 B >i c >i D >il 8*02 obi- tm nu o'9t vsi. vn oet vzt <m ooi 86 


OS 


VL 


¥9 


V'S 


Q-* 


tf'E 82 Q'l 


91 - fcflNIS t) 


MUVW31VW final yaymlan 
www.final.com.tr MATEMATIK KESIRLERLE C1KARMA ISLEM! (4.SINIF)-17 1. — - — isleminin sonucu kactir? 
6 6 «* E] 1 •I °>t 


2. ( 3 - j) Islemlnin sonucu kactir? A) 2 B>3 CM D) 5 3. 2— -2— islaminln sonucu kactir? 
4 4 A) °>t •i D)1 


0. Emln'ln dogum gunu icin alinan pastanin — lukeiil- 

mistir. 

Gariye paslanin kacta kact kalmistir? 

4 *i Bi c >f "i 7 ' - — - -— asittiginde a yerine hangl sayi 
15 15 15 ^ galmelidir? 

A) 6 8)5 C)4 D}3 


S 8. 4 3 — isleminln sonucu kactir? *i B) c >! *{ 


4. — kesrinin basft keslr olmaaini aagiaysn "Cnin 

12 

an biiyuk doflal sayi degerl He en kucuk dagari 
arasindaki fark kactir? A) 9 B)10 C)11 DJ12 9. d— -=x + 2-- isleminde ' x" ka?hr? 

(W *f 1 2 \ 

— + - toplaminin sonucu kactir? 3: *>? m 10. A$a§idaki keairlerden hanglslnln farki — dir? • 4-1 
•I I 


11. 4 metre kumafin 2— metreaini satan bir tucca- 
nn slinde geriye kac metre kuma§ kaimistn'7 12. kesrfnden a^aQidakllerden hangisi c,ikartthrsa 1 e§It olur? *>! ^ D)1 16, K 


\ 
Yuksndaki seklllerdekl boyali kismi gosteren ke- 
airtere ait i§lem a$a§idakllerden hangisidir? 


B) 8 8 8 ' 8 8 8 3 1 
17. — l^lemlnln sonucu ka^tor? < B >l < D >! 13. Umui parasimn nin yansi il© misket almi$tir. Umut'un 60 lirasi olduguna gore mlskete odedigi \ 
para keg liradir? 

A) 8 8)12 C)24 D)36 ^ 18. i 3 1 - — ) l^leminm Eonucu kBe/tir? 

A) B) "I D) 5 3 

14. — U lie — u araemdaki fark 40 olan sayi kactir? 

10 10 A) 200 BJ400 Q600 D) 800 


15. A i 1 Yukandakl sayi dogrusu e? parcalara bdlunmuetur. 
Sayi dogrusundan B - A farki ka$tir? < Ej C)1 D) 19. Fatih 75 sayfalik blr kltabin Once — nl, sonra kata- nin ' ni daha okuyor. 
5 

Geriye kap sayfa kalmi§tir? 

A) 12 8)18 C)24 


D)36 

20. 270 saytsimn — He — i arasmdaki fark keptir? A) 39 B)38 C)36 DJ34 3'flZ H '61 0'8i Va V91 851 VH 8 El 3 21 8U 01 V 6 Q'fl V 7 Q 9 V'9 3 'fr 3. '8 8 2 Vt final yaymlari 
www.final.com.tr MATEMATIK ZAMANI OLCME (4.SIMIF)-1B 1. Yandaki saate bakarak 
asagidaki kisilerden ka? 
tanaai, saati dogru olarak 
sttyiemiatir? 

|, Mahmet 1 epeyrekge- 
$iyor. 

II. Nimet 1 igeyrekvar. 
ill. Bukat 2 ye 15 var. 
IV. Necmiye: 2 ye 45 var. 

A) 1 BJ2 C)3 
D)4 2. I. i dk = 60 an 
||, 2 saal a 3600 sn 
III. 1 hatta = 7 gQn 
IV. 1 asir = 1000yildir. 
Yukandakilerden hangi 


ari dogrudur? 


A) I velll 


8) I! ve III 


C) I veil 


D) I ve IV 


3. 3 saat 20 dakika kag dakikadir? 


A) 190 B)200 


C) 210 I D)220 4. 96 saat kag gundur? 

A) 2 B)3 C)4 5. 4 saatln ~ ka? dakikadir? D)5 


A) 70 B)80 CJ120 DJ140 6. Asagidaki lerdan hangiai yanlistir? 


AJ — saat^24dk 
C} -sn = 160dk B) — dk - 50 sn 
6 

D) 4 saat = 45 dk 
4 


7. Giivenlik gOrevllal Fethi 3 gflnde bir 16 saat n6bet 
tutuyorea 1 ayda ka$ saat nfibet tutar7 

(1 ay = 30 gun) 

A) 128 BJ132 CJ150 D)160 2 8. Blr aaatta 3 dakika gerl kalan bir aaat, 2 giinde 

5 ka$ dakika gari kalir? 

A) 2 saat 36 dk 
C) 1 saat 36 dk Bj 2 saat 24 dk 
D) 1 saal 24 dk 


9. Fatih, birinci gun 2 saat 1 2 dk 54 sn, ikinci gOn 1 saal 
21 dk 13 sn ders gatismistir. 
Fatih Iki gOnde kag saat ders calismtstir? 

A) 3 saal 33 dk 07 sn 

B) 3 saat 34 dk 07 sn 

C) 3saat33dk17sn 
D} 3saat34dk17sn 10. Asagidakllerden hangiai ogleden sonra 2:40 ge- 
giyor demektir? 

A) 2:40 B) 13:40 

C) 14:40 D) 15:40 11 Birattet. plst uzerindeki bif turu 15 dk. da tamamliyor. 
Aym htzla 12 turu, no kadar zamanda bltJrir? 

A) 3 saat B) 3 saat 30 OK 

c ) 4 saat DJ 4 saal 30 dk 


12. 23.35 goateren saat, 275 dakika sonra saat ka$i 
gostarir? A) 02.55 
C) 03.55 BJ 03.10 
D) 04.10 13. Omer bey 15.03.06 tarlhlnde 18 ay garantlyle bilgi- 
sayar almisttr. 

I 
Bu bilglsayann garanti silresi hangf tarihte dolar? 

(1 ay = 30 gun) J 

A) 15.10.08 B) 15.09.08 

G) 15.09.07 0)15.08.08 


14. Saat 10.30'da Elazigdan navalanan ugak 1 saat 20 
dk. sonra Istanbula Inmistir. 

U?ak Istanbul'a IndigJnde saat kaci gfiaterir? 
A) 11.50 B) 11.15 C) 12.00 D)12.05 


15. Aaafiidakilsrden hangisi artik yil olarak kabul edi- 
lir? 16. Mafatya-Diyarbakir aresi 240 km'dlr. 

Saatteki hizi 90 km olan bir motorsiklet bu yolu 
ne kadar zamanda alir? 

BJ 2 saat 40 dk 
0) 3 saal 40 dk A) 2 saat 30 dk 
C) 3 saat 30 dk 


17. Ayas 1998 yilinda dogmuatur. 

2007 yilinda Ayse kac yasmdadir? 
A) 7 B)8 CI 9 D)10 

18. Erdai bey In kizi 26.04.07 tarihinde 18 ayfik oldu- 
fluna gore hangl tarihde dogmuatur? 

(1 Ay - 30 gOn) 

A) 26.11.05 B) 26.10.05 

q 26.10.06 0)26.04.06 19. Mustafa Cuma gunu 22.40'da uyumu§tur. 

Cumartesl saat 07.30'da uyanan Mustafa toplam 
kac saat uyumustur? 

A) 7.50 B)8.30 

C) 8.50 D)9.10 A) 2001 
C) 2003 B) 2002 
D)2O04 20. Bir ogrenci aabah 8.30 okula giden bir ogrencl 7 
saat 45 dakika okulda kaldigina gore okuldan 
saat kagta cikmistar? A) 16.15 
C) 16.45 B) 16.30 D) 17.15 


VDZ 361 881 yq 8'9t Q'St m 3'Cl U'ZV V'U 301 8/6 98 Ql 3"9 V'9 3» B *E V'2 W 91 - UlNIS 'V ) mvnaivfcM 
WMMi 
www.finaLcom.tr MATEMATIK GRAFIKLER (4.SINIF)-19 Taksi 


***■ *£% 


Otoous 
Kamyonflt 


SS ^^ ^^» 


Motorsiklet 


3i& rimri «T-|— 1 40 
30" 


Yukandaki semadaki her resim 50 araci gdstermak- 

tedlr. 

1 , 2, 3, 4. ve 3. sorulan semaya bakarak c&zGniiz? 1 . YukandBki grafik hangi ce§lt grafiktir? 
A) Cizgi B)S0tun 20 ■•-;" 

: 

10 + 
8 • 

C) Daire D) $«kil 2. Yukandaki grafikte otobOs sayisi kactir? 

A) 100 B)150 C)200 D)250 3. Yukandaki grafikte taksi sayisi, kamyonet sayi- 

Bindan kac tazladir? E!ma Karpuz Kjraz Muz Cilek Meyve Yukandaki sema bir ailenin Wr yilda Orettigi meyve 
miktanni gostermektedir. 6, 7, 6, 9- ve 10. sorulan yukandaki grafige gore 
cBzOnuz. 

5 

6. Yukandaki grafik hangi ceslt grafiktir? 

B)§ekii A) Daire 
C) Sutun D) Cizgi 7. Grafige gdre, en 90k uretilen meyve hangisidir? A) 50 B)100 C)150 DjHicbiri A) Karpuz 
CJ Cilek B) Kiraz 
D) Elma 4. Yukandaki grafikte, hangi araglann sayisi blrbi- 
rine esfttir? 

A) Taksi -utobus 

B) Otobus - Motorsiklet 

C) Taksi - Motorsiklet 

D) Kamyonet - OtobOs 5. Yukandaki grafikte, toplam arac sayiat kacur? 

A) 300 B)400 C)250 D)800 8. GrafiQe gBre, karpuz aayisi muz sayisindan ka? 
kg fezladir? 

A) 20 B)15 C)10 D>5 


9. Grafige gore, 40 kg Oretllen meyve asagidakiler- 
den hangisidir? A) Muz 
C) Cilek B) Kiraz 
D) Karupz 


10. Grafige gore, toplam uretilen meyve miktart kac 
kg'dir? 

A) 80 B)110 C)120 D)150 
Yukandaki grafik bir kOmesteki hayvan sayisini g5s- 
termektedir. Kumesfe 360 hayvan bulunmaktadir 

11, 12. ve 13. aorulan yukandaki grafige gore ce- 

vaplayiniz. 11. Yukandaki grafik hangi cesit grafiktlr? 

A) Dalre BjButun 

C) (?izgi D)5ekll 

12. Grafige gore, kOmesteki horoz sayisi, kaz aayi- 
sindan kag fazladir7 A) 20 B)30 CJ40 D)50 13. Grafige gore, kllmeste en cok bulunan hayvan sa- 
yiai an az bulunan hayvan aayisindan pok fazla- 
dir? 

AJ 80 B)100 CJ120 D)140 Soruaayrst 
.;..,■ ■■, i 
I 15. Grafige gore, hangl gunlerde pozulen soru sayi- 

lan birbirino esittir? 

A) Caraamba - Persembe 

B) Qarsamba - Cuma 
O Cumartesi - Pazar 
D) Sah - Persembe 

16. Grafige g8re, ogrencinln blr haflada cozdOfiu 
soru sayisi kactir? A) 530 B)600 CJ650 D)605 4 O&renci Sayi* 
15--- 10 5 ■ 3 ■ ~n 


12 3 4 5 Nottar 

$akildekl grafik bir smiftaki ogrencllerln aidiklan not- 
lann dagilimini gOstermektedir. 

17, 18, 10. ve ZO. sorulan yukandaki grafige gdra 
cevaplandmniz. 

17, Yukandaki sintfta toplam kag dgrenci vardir7 
A) 43 B)41 C)40 D)39 

18. GraflQe gore 3 alan ogrenci sayisi 4 alan ogrenci 
aayisindan kac ekslktir? A) 5 B)6 C)7 D) Yukandaki grafik bir ogrencinin cozdugu som sayi- 
smi gostermektedir. 

14, 15. ve 16. sorulan yukandaki grafige gore ce- 
vaplayiniz. 14. Yukandaki grafik, hangi cesit grafiktir? 

A} <?izgi B)$akil 

C) Sutun D) Daire 19. Grafige gore, 3 den az not alan Ogrenci sayisi 
kactir? A) 18 B)21 C}23 0)28 20. Sinitta en diiauk notu alan ogrenci aayismin en 
yuksek notu alan ogrenci sayisina orani kactir? A) ? B)3 C)4 D)5 Q-oz oh m aa out asi vn a e t on v» q-qi a-e q-b o* 3-9 8*9 r* \tt rz vi 
et-UiNis-f) ~ XI1VW3IVW final yaymlan 


www.final.com.tr MATEMATtK 0HDAL1K KESIRLtR (4,SINIF)-20 1. 12,05 ondalik kearinin okunusu asagidakilerden 
hangisldlr? 

A) Sir tarn bmrie iki yuz beg 
B} On iki tain onda bo? 

C) OnlW tam yuzde be$ 

D) On Iki 1am binda iki yuz bes 6. 41,85 ondalik kesrinin onlar baaamagmdaki 
rakam He yuzde birler basamagmdaki rakamm 
yerterl degisirae ilk sayi nasil degisir? 
Yukandaki aakil ee parcalara bolUnmOstOr. 

Tarali bolgeyi veten ondalik keslr asagidakilerden 
hangiaidir? 

A) 0,2 B)0,3 C)0,4 DJ0.5 3. Aaagidakilerden hangisi 0,5 sayiama denk degil- 
dir? A) 9.99artar. 
C) 8.98artar. B) 9,99 azalir. 
D) 8,99 azaiir. 7. Asagidaki aayilardan hangislnin onda birler basa- 
magi 3 diir? 

A) 10,3 BJ 12,03 

C) 14,13 D) 30,02 I 

| 

J 8. Asagidaki ondalik kesirlerden hangisi en kiicuk- 
tOr? A) 8,1 
C) 8 B> 8,01 
0) 8,001 A) *>§ < < 


4. Asagidakilerden kac taneai dogrudur? 

100 

II. 2,12 = Iki tam yDzde iki 

III. 0.968 < 0.986 

IV. 4,75 = dort tam yOzde yetrm? be? 

AJ 1 B}2 C)3 D)4 5. Asagidakilerdan hangislnin degeri bir tama daha 
yakindir? 

A) 0.99 BJ1.02 C)1,13 D) 1,54 9. "On tam yuzde bir" 

Okunusu verilen ondalik kestr asagidakilerden 

hangiaidir? 

AJ 1,11 B) 10,01 

C) 10,11 D) 11,01 


10. 14,57 ondalik kesrinin kesir kismindakl rakamla- 
nn sayi degertert toplami kactir? A) 4 B)5 C)7 D)12 11. 3,2 ondalik sayisimn bileeik keslr olarak yaalmia 
sekti asagidakilerden hanglsldir? A) 6 ^ Q 16 o.f 18. "Yirmi bir tarn binde yOz sekiz H 

okunusu verllen ondalik kesir asagidakilerden 
hangisidir? A) 21,108 
C) 20,118 B) 21,018 
D) 20,108 12. 1,02; 2,3; 1.2; 2.03 

Yukanda verllen ondalik keairleri bOyUkten kii- 
ciige dogru siralamsi asagidakilerden hangisidir? 

A) 2,03 >2,3> 1,02 > 1,2 

B) 2,3 > 2,03 > 1,2 > 1,02 

C) 2,03 > 1.2 > 2,3 > 1,0? 
D} 2,3 > 1.2 t* 1,02 > 2,03 

17. 13,764 sayisindaki 6 nin basamak dageri ka^tir? A) 6 B)A 
10 C) 100 D) 1QQ0 13. 0,23 S a yi smaaaag 1 dakUerdenhangisiak!anlr S e | 18 . Yuzler baaamag, 4, onlar basameg, 5 ve binde 
bir dogal say, aide edHIr? 5 birler baaam ^ f 2 olan onda| , k k&sir nangi9jdir? A) 0,71 
C> 0.75 B) 0,73 
D) 0.77 14. -r* ' -t — i — i — l — I — l — r- i h — r* 
0,6 f i 1,2 Yukandakl sayi dogrusunda B noktaeina karsilik 
gelen ondalik kesir asagidakilerden hangisidir? A) 0,4 B)0,6 C)0,8 D)0,9 13. A$a§idakllerden hangisi yanlistor? A) -^- = 0,25 c > 100 = ' 07 1000 
D)|=0,8 I A) 405,02 
C) 450.02 B) 405,002 
D) 450.002 19. 0.7A > 0.A8 •sitsizliginde A yerine yazilabllecak 
en buyuk rakam kactir? A) 6 B)7 


C)8 D)9 

20. Asagidaki ondalik keslrlerden hangisi en buyiik- 
tiir? 

A) 6.05 B)6,99 CJ6.51 DJ8.5 3BZ V6 1 G'flt 371 V'flt 3'St 3'H 0SV 821 Q'U QQl 9'6 3B ¥'i V9 VS 8t fl'fi fl*Z 31 final yayinlan 
www.final.com.tr MATEMATIK ONDALIK KESiRLERDE TOPLAMA VE QfKARMA i§LEMI (4.S1N1F)-21 1. 17,04 ondalik kesrinln tarn kicmi He kesir kismi- 
nin toplami kactir? A) 12 B)17 C)21 DJ23 2. 5 + 2.7*21,4 l^leminin sonucu kactir? 
A) 28,2 B)29,1 C) 29,7 D)30,1 6. 407,15 ondalik kesrinin birier basamagmdakl 
rakam ile yuzde birler basamagindaki rakamm 
basamak degarlerinin toplami kactir? A) 7.8 B)7,5 C)4,5 D)0,S 7. A = 154.6 ve 8 = 10,2 olduguna gfire A + B kactir? A) 164,8 
C) 160,8 B) 162,6 
D)180 3. 2,476 < 2,47a <= 2,480 rfsdeainde tf ye"ne yazi- 6 - °- 537 + 0.1 36 + ? - 0.925 labilecek rakamlann toplami kactir? 

A) 16 B)17 C)22 D)24 


4. 13,5 + 23,07 raleminin sonucu kactir? 

A) 36,57 B) 36.51 

C) 35.51 D) 30,57 


I 

I toplama ialaminde "?" yerine a?agidakl aayilardan 
hanglsl gelmeJidir? A) 0,142 
CJ 0,243 B) 0.152 
D) 0,252 9. Verilen toplama islemine g6re, 
a + b kactir? 


A) 13 BJ14 Q15 


5. 3.A4 > 3,56 Hadesinin dogru olmasi icin A yerine 
gelebtlecek kac rakam vardtr? 0,8 

a,04 
+ a.308 
1a,1b8 

D)16 10. 0,37 + 0.18 < O.ab ise ab yerine asagidaki sayilar- 
dsn hangisi geleblllr? A) 6 B)5 C)4 D)3 A) 53 B)54 C)5S D)56 11. 73,58 ondafik kesrlnln yuzde birler basamafiin- 
dakl rakam ile onlar basamagmdaki rakamin sayi 
dtfgarieri sarpimi kactir? A) 15 B)24 C)56 D)81 12. 13.4-10,7 isleminin sonucu kactir? 

A) 2.7 B)2,9 Q3.1 DJ 3,4 16. 

4, + 8 
■ U,75 
2,63 


iateminde A - C 


degeri kactir? 


A) 2 B)3 


C)5 0)7 


17. 4 - 2,18 iS/leminin sonucu kactir? 

A) 1.98 6)1,92 

CJ 1,84 D)1.82 


13. 412,04 ondaliksayisinda 4 rakamlannm basamak C 
defierlerlnin farki kactir? | 

AJ 399 96 B) 399 06 £ 18, t 2 - 17 + 3,15) -(2,14 + 1,13) iaieminin sonuGU ka?- 

I tir? CJ 39,96 D)3906 i A) 1,09 
C) 2,17 B) 2,05 
D)2,53 14. 


23,15 
7,17 


pikarma Isleminin sonucu kactir? 

A) 15,89 B) 15,98 

C) 16,89 D) 16,98 15. 0,8 - 0,698 ci karma ialaminde etde edllen sonu- 
cun onda birler basamagmdaki rakam kactir? 

A) 3 B>2 C)1 D)0 19. A + 3,19 - 6,48 esiiiiginda J £" yerlne hangi sayi 
galrnelidir? A) 2,29 
C) 3.20 B) 2.98 
DJ3.29 0,04 0,6 0,12 , ( . . 
20. . ■ ; ■— + - — isleminin sonucu kactir? 0,002 U,3 0,06 
A) 20 B)16 C)14,2 D) 12,88 rK 081 fl"8i OU V9t. 0'91 8 H VEt VZl 3U OV V6 OB ft 8'9 DS VV OS 82 $| 
www.final.com.tr MATEMAT1K SIVI OLQULERI (4. SIN1F) - n 1. 12000 It kacm 3 ti)r? 
A) 1,2 B)12 Q120 DJ1200 


2. 0,47hl+3.7dal-4,8dl topleminin sonucu ka? cl 
dlr? 6. Bir bardak su yaklasik 200 ml'dir. 

12 litre suyu, 4 kisi herkes estt miktarda su icmek 
sartiyta yaklasik kac bardak su l^orek tukatirler? 

B)10 C>15 A) 4785 
C) 12842 B)8448 
D) 14687 3. 600 litre kas dm 3 tur? 

A) 0.06 B}0,6 C}60 D)600 


i 


4. 4 dal + 0,1 It + 30 dl laleminin aonucu kac litredir? 
A) 34,1 B)39,4 C) 43.1 DJ45.3 


6. 32 dm 3 aivi kac yanm litre eder? 

A) 16 B)32 C)64 D)138 A) 5 DJ20 7. 150 ml. su siselerindan 300 tanesi kac litre eder? 
A) 49 B)45 C>42 D)40 


7300 ml * 7 It 300 ml 

3 It 24 ml = 3024 ml 

15 It = 1500 ml 

5000 ml =■ 1 dm 3 

Yukandaki verilenierden kac tancai yfloiiaUC? 

A) 1 B)2 C)3 D)4 9. 60 litralik zeytin yagmin yansi 300 ml si§elere, yens* 
da 200 ml ai^eiere dolduruluyor. 

Kac Rise zeytinyagi eldc edllir? 

A) 300 B)250 C)150 D) 100 10. 1 litre sOt 800 kurus olduguna gore 200 ml. sOt 
kac kuruatur? 

A) 400 B)200 CJ160 D)S0 11. Bir araban w deposu 60 It. hacimdedir. 

1 km'de 0,4 dsl benzin harcadigma gore bu arac 
dolu depoyla kac km yol alir? A) 15 B)30 C)150 D)300 12. Doktor. Sareye 216 ml'lik bir 
surup vererek sabah ogle ve 
aksam her o^unde blrer 
ol$ek icmesini, surubu 12 
gOnde bltlrmesini soyluyor. 

Buna gore bir 6lcek surup 
kac ml dir? 
Suu.p >'\'i- - A) 6 B)5 C)3 D)2 13. 40 litre sul 250 ml'lik slselere doldurularak satilmak 
istenmekledir. 

Bu is if in kac tane slse ahnmasi gerekir? 
A) 148 B)152 C)158 DJ1B0 14. 3 tane 300 ml lie 10 tane 110 ml kac litre eder? 

A) 3000 B)300 

C) 20 0)2 16. I 

i 
I 

i 
Zeyiinyaflt Su 

B25ml bfs-t-i 

»" VI Yukandaki hangi ikilinin toplami 1 dm 3 eder? 

A) IvelV B> live III 

C) I ve II D) I ve III 16. Bir gergedan blrinci gun 46 litre, ikinci giin 420 desl- 
litre, ucuncii gOn 6200 santllitre su iciyor. 

Bu gergedan, ortalama Oc gOnde kac litre su tU- 
ketmistir? A) 150 B) 151 CJ152 DM 53 


17. Bir otomobilin benzin deposu 0,03? m ;< tur. 

Benzinln litresi 2 YTL ise bu otomobilin deposu kac llraya dolar? 
A) 52 BJ54 


C)62 


D)64 


18. Bir ficida 21 ,6 dl mByvs suyu vardir 

Bu meyve suyu 8 cl lik kac tane slseyi doldurur? 
A) 27 B)25 C)22 D)18 19. Birsaticmm 102 litre sutiive Blinds A litre ve 7 litre sut 
olan bidonlan vardir. 

Bu bldonlardan en az bir tane kullanarak, en at 
kac bldon sut elde edilebilir? A) 27 6)21 C)15 D) 14 

20. Benzin yOklO bir tankerin pompasi, dakikada 140 litre 
benzin hosaltmaktadir. Saat 12.15 de yiikunu bo- 
saitmaya basteyan bu tanker, saat 13.40 da yOkOnii 
tamamen bo§altiyor. 

Bu tankerin bosalttigi benzin kac m 3 tur? 
A) 10,5 BJ 11,2 Q 11,9 DJ 12,3 DOZ 0'6l tf'St Q'li V'9l QSt O'H 0/81 Vll V'U 301 fl'6 8'S B*Z 39 VS 3* Q'E 9'Z 8*1- 2Z-UlNIS*fr) Mjivwaivw 


www.finalcom.tr MATEMATIK OLASILIK VE SiMETRI (4.S1NIFI-23 1. Asagidakllerdan hangisi olasidir? 

A) Elazig'da gole girmek 

B) Gune§in batidan dogmasi 

C) Bir gunun 25 saat olmasi 

D) Diyarbakirda denize girmek 

2. Bir pars aulditfmda yazi gelme otaailigi icin han- 
gisi aoyienemos? 

A) Olasidir B) Mumkundur 

C) Keslndlr D) GelobHir 

3. Bir torbada kirmizi, mavi va yegil misketler vardir. 

Bu torbadan hangi rankta misket cekmek imkart- 
sizdir? 4. 5. A) Beyaz 
C) Yesil 8) Kirmizi 
D) Mavi 6'llk not aisteminde bir ogrencinin smavda ala- 
cagi not icin asa&idakilerden hanglsl Imkanaiz- 
dtr? 

A) Smavda ba§anfi olmujtur, 

B) Sinavdan ba§ansiz olmu§tur. 
Q Sinavdan 5 alrni§tir. 

D) Sinavdan 7 almistir. A miili fufbol takimimn yapacaQi mac icin a$agi- 
dakilerden hangisi kosindir? 

A) Macin berabere bitmesi 

B) Maci kazanmaai 
C} Maci kaybetmesi 

D) Maca 1 1 kl§iyle cikmasi Btr madeni para atildiginda yazi gelme ihtimali 
kactir? 7. 


I A>T Bh •i o,l Smifiar 


Mevcut sayi 
4-A 


13 
4-B 


15 
4-C 


17 

Yukandaki labloya g6re bir okuldaki 4. smiflann mev- 
cutlari veri!mi§tir. 

Asafiidakilerden hangisi keaindir? 

A) Okuldaki toplam fjgrenci sayrsi 

B) Okuldaki 6§retmenlerin aayisi muhtemelen 15 dir. 

C) Okuldaki 4. smtt A, B ve C subelerlnde toplam 45 
dgrenct vardir. 

D) Okulun muduru Zeynullah Bey'dlr. 

Bir zar atildiginda Ost zann yuzeyinde gSrtilen sa- 
yinin 3 olma olasihgi k39tir? A) 1 B< 1 ** -) 1 
Yukandaki torbalann hanglalnde kirmizi cakme 
ihtimali an faziadir? A) B> C) D)IV 10. Bir dik ucgenin ic acilardan blrlnln 30' olmasi du- 
rumu asagidakilerden hanglci ile Hade adilir? 

A) Olabitir B)lmkanaiz 

C) Kesln D)Herzaman 

11. Asagidaki harflerden hangfainin simetri ekseni 
yoktur? A) E:Z C)M D)H 12. Dikdortgenin kac simetri ekseni vardir? 

A) 2 B)3 C)4 0)5 

13. Eskenar tipgenln kac simatri eksenf vardir? 

A) 5 B)4 C)3 D)2 14. 
18. B f C, H.O.8 

Yukandaki rakam ve harflerden kac lanesinda 
birden fazla simetri dogrusu vardir? A) 1 BJ2 C)3 D)4 


Yukandaki cadir resmi simetnktir. Sag taraftakl pen- 
ceranin simetri dogrusuna olan uzakilg* 60 cm dir. 
iki pencere arasmdakj uzsklik kap cm'dlr? 

A) 60 B)80 CJ1D0 D) 120 

16. Asafiidaki harflerden hangisinln simetri dogruau 

G)L D)N 19. vardir? 

A) B S)S * 
B 


• y 


t? . . 


• • 16. i.., 

Yukandaki sekillerden hangllerlnde simetri dog- 

rulan vardir? A) I 
C) I ve II 8)111 

D) ill ve I 17. Asagidakl seklller uzerinde verilan dogrulardan 
hanglsl, seklln simetri dogruau degildir? 

A) B) Yukandaki ABC ucgeninin verllen d dogrusuna 
gore simetrisi asagidakilerden hanglsfdlr? A) 
c 

A B' & m 

c) -» * » ./. • • • 

* 0) 


c •X A X . . 


0*61 0"8l Qll 091 V'fil an 3*81. ¥Zt 811 V'Ol 38 0.8 3'i V'O OS Q> V'€ O'Z Vt ez - GiiNis •*•) >U±VW31VW final yaymlan 
www.final.com.tr MATEMATIK KABMA-I (4. S!NJF)-24 1. (5 x 10000}+ (3 x 1000) + (0 x 100) + (2 x 10) + (6 X 1) 

aeklinde cozOmlenm!? olan dogal sayi asegidaki- 
lerden hanglsldlr? 

B) 50326 2. A) 53026 
C) 5280 D) 503206 B>10, b<21 

olduguna gore, rakamlan farkli en kucuk a dogal 
sayisi ile en bOyOk b dogal sayisimn topfami kac- A) 30 6)31 DJ33 6. 4 5 2 6 dort basamakli saytsmda 5 in basamak de- 
Qeri ile 6 nin sayi degerlnln toplami kagtir? 7. A) 506 B)56 C)42 D)11 
5 + * = 12 

* + A = 21 

6 + D = 20 

egitliklerini saglayan *, A, II degerieri icin asagi- 
dBkilerden hanglsl doflrudur? 

A) _>*>A B)A >L>* C) A > * >D D)G>*>A 


3. 145 63 bos basamakd saytsinin yuzler basamagi 
Ho onlar basamagi yar degiatirirse sayinin degeri 
ne kadar artar? A) 102 B)B7 C)90 D)84 

4. Biri digetlnln 3 kato olan iki sayinin toplami 112 ol- 
duguna gore kiiciik sayi asagidakiterden hangisf- 

dlr? A) 28 B}42 C)84 D)92 5. 4 tane 8 ila 5 tane 7 nin toplami kactir? 
A) 98 B)67 C)35 D)32 8. 46 sayismdan once gelen ardi§ik G$ erft sayinin 
toplami en 90k kac olabilir? A) 126 B)132 CJ142 DJ144 

9. Rakamlan toplami 5 olan kac tana ikl baaamakii 
dogal sayi vardir? A) 8 B)5 C)4 D)3 


1 0, Ardisik bes cift sayinin toplami 1 20 olduguna g&re 
bu sayilardan buyiik olani kaetjr? A) 24 B)26 C)28 DJ30 11. Asatjidaki dogal sayilardan hangisinin okunusu 

yanlis olarak verilmi$tir? 

A) 4215 = Dort bin iKi yQz on bes 

B) 8701 - Sekiz bin yedl yuz bir 

C) 251 = ikr bin bes yQz on 

D) 4206 = Dort bin iki yuz aftmis. 


16. 67 den sonra gelen ardi^ik iic 91ft sayinin toplami 
en az kaptir? 

A) 210 BJ212 C)214 D)216 


12. Asagidski sayilardan nanglsl ardisik ug dogal sa- 
yinin toplami olabilir? A) 34 B)63 C)94 D)99 17. Asafiidakilerdsn hangisi 1460 cm ye esittir? 

A) 2m 460 cm B)1m460cm 

C) 14m 6 dm D) 146 m 1 

C 18, Bir adimi 45 cm olan Mustafa, evden okula 90 
? adimda vanyor. 

13. m bir dogal sayi olmak Oxers m + 3 < 1 1 sartmi * Ev ile okul arasi kac dm'dlr? saQlayan kac tane m sayiai vardir? 

A) 7 8)8 C)9 D)10 


14. 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 
isjeminin sonucu ksgtir? 
AJ 75 B)80 C)95 


D)105 15. 4 lie 27 araamda ka? tan© ctft dogal sayi vardir? 
A) 9 B)10 C)11 D)12 1 A) 40.5 
C) 4050 8)405 
D)4500 19. Hangi sayinin 2 katimn 8 fazlasimn yansi 24 tQr? 
A) 18 B)20 CJ24 DJ32 

20. Aklimda tuttugum sayinin 2 katimn 4 fazlasimn yan- 
smin 5 eksigi 84 tur. Bu sayi kactir? A) 72 B)78 C)87 D)89 3'oz am est 3a vgt ost on an ozi au m 86 


V'8 


yi V9 


8'S Vfr 3*8 3Z rt 


W-UlNIS'W 


XliVN3iVW 
www.final.com.tr MATEMATIK KARMA - II (4. SIN1F) - 25 1. 4 + a 12 + a 2 

Yukandaki e$ltHQe gore a'nin degeri asagidaki- 
lerden hanglsldlr? 

D)6 A) 3 BJ4 C)S 6. •♦* • I 2 + -■ j isleminln sonucu kactir? 

B)2^ Q5y D)6| 

2. 

Yukandaki sekilde bovali olmavan kismin keslr 
degeri kactir? 7. 3-10-31 -94-283-? 

Yukandaki SrilntO balirti bir kurala gore dizilmi§tlr. 

Bu kurala gore '?* yere asagidakilerden hanglsl 

gelmelldlr? 

A) 567 B)732 C)850 D) 861 8. (— -0,75) + — ialaminin sonucu kactir? 
\5 ' t ** B 'i *f »S *>i «» *i ^ 3. Bir butunun nln — I, bOtOnQn kacta kacidir? 
5 8 ? 9. 2 2 + 2 1 + 2° ialeminln sonucu kactir? 

A) 4 B)6 07 0)8 A) 20 ml. q JL d) — 

' 13 ' 10 ' 8 10. SnnjK- 4. 60 kasrinln en sade sekli asagidakilerden han- 148 
gisidlr? 


•f ' 37 5. Hangi sayi ila - toplandifimda 6 eder? A ,ai BJ5 c )5 l D»3f 4B 

4C 
4D -l ■■■ 1~ _ 21 34 3& 42 Ofiraocl 

sayisi Yukandaki graflkte bir okuldaki 4 smifta okuyan 6s* 
rencllerin santflara gore dagilimini fl&stermektedir. 

QraflQe gore AvsB subelerinde okuyan 6grencl- 
ler C ve D cubelerinde okuyan dgrertcilerden kac 
faziadir? A) 12 B)18 C)20 0)23 11. 
B C 

$ekilde ABC bir ucgen olmak Ozere 

s( ABC J = 33* 

s{ BAG ) = 37° 

s( ACS ) nin dageri kactir? 

A) 50 B)70 C}80 D)110 12. 
ABC bir iicgen olmak Ozere, 

s( ABC } = 40° 

S( ACS ) = 38° 

s(DAC)«& 

a( ACE ) a a oiduguna gore 

s( DAC ) + sf ACE ) toplami kactir? 

A) 78 BJ142 CJ220 DJ250 13. 
I 

14. Bir ABC ucgenintn cevresi 27 cm dlr. 

Buna gdreasagidakilerden hanglsf bu Ucgen ola- 
bitir? 

A) a = 5, b = B,c = 4 

B) s-7,b = 12,c = 13 

C) a = l3,b = 8,c = 4 

D) a-8.b = 13,c = 6 15. ABCD karesinln atani 49 birim kare ise bu kara- 
nin cevresi kac cm dir? A) 7 B)14 Q21 DJ28 16. 12240 aaniye kac saattlr? < B)3| O 2- D) 3| 17. 7 hm + 5 dam + 24 m kac mstra ader? 

A) 774 B)752 C) 707 Dies'! 


y B C 

ABCD dikdortgen 

%{ ABE ) = 35° olduguna gore s( BED ) ka9 dere- 
cedlr? 

A) 115 BM25 CJ135 DJ145 18. Sekilde |AB| = 3. |BCj = 5. |CD| - 7, |DE| = 6, 

|EF| = 3, |FM| = 12, |AM| = 5 olarak verlldi§ine gore 
seklin cevresi kac cm dir? A) 41 BJ3S C)34 DJ31 
ABC bir ucgen, |AB| = (AD|, s( BAD ) = 40" 

b{ ACB ) = A5 U olduguna gore s( CAD J kac dere- 
cfldir? A} 15 B}20 C)25 D)30 3'8t 88i ra a*9t ast trn ra rzi qu am 3*e 


BB 


34 0*9 VS 


or 


V'E 32 8'J- 


S3 - UlNIS •*) 
XUVW3JVW final yayinlan 

www.finalcom.tr SOSYAL RiLfiltfft KEND1M! TANIVORUM - > 14. StNIF' 1. 4. sinrf ogrenciai Ali, babasi ve kendlsinin resmi 
kimlik belgesini karsilastirdigmda, asaQidakiler- 
den hangislnln farkli oldugunu soylevemez? 

A) T.C. kimlik numaralannin 

B) Kimlik bekjasinin renglnln 

C) Medenl hallerinin 

D) Dogum yillannin 


3. 4. A$agidaki duygulardan hangisl olumfiUldUE? 

A) Sevgi B)£efkat 1. 1.51 cmboyundayim 

II. Kiviruk sa$liyim 

III. 45 kg agirligmdayitn 

Yukanda verilenler bir kl§lnin hangi ozellikterini 
oluaturmaktadir? 

A) Fiziksel B) Kimlik 

C) Sosyal D)E§itim j 

l 
C) Kin D) Ozlem 5. A$agidBkilerden hangiai AtatOrk'On resml kimlik 
belgasinde yer almgz? 

A) Babasimn adi 

B) VatanSavgisi 

C) Dogum yerl 

D) DoQumtarihi I. Okulunuzun ismi 

II. Smitina 

III. O^rsimenlnlzin ismi 

IV. Nelerden ho§iamyorsunuz 

Egttim ozellikterini anlatan blr kisi yukanda soru- 
lan sorulardan hangiaini eevapei* birakacaktir? 

A) Yalnr/IV B) I ve II 

C) I velll D) ll. HI ve IV Merhaba ben Ceren, 4. siniflar arasmda yaptlan 
yOzme yansmd3 birinct oldum. Bu benim hlg unut- 
mayacagim blr andt. Yapttgim bo spor ayni zamanda 
boyumun uzamasindadaetkili oldu. Smif arkadasle- 
rim bana "Uzun Ceren" dlye seslenirier. 
Yukandakl a v tklamada Caren'in hangl ozelligin- 
den bjih^edilmarniaiir? A) Duygusai 
C) Fiziksel B) E^itim 

D) Doflum yen 7. - Buyukanne. buyOkbaba ve bunlann evli eocuklan 
lie torunlardan olusan alleya genis alle denir. 
- Anne, baba ve evlenmemis cocuklann olustur- 

du§u aileye ceklrdekaile denlr. 
Bu durumda asaQidakiierden hangisi bu iki alio 
grubunun da birer iiyesidir? 

A) Evfenmi? cocuk 

B) BQyukbaba 

C) Buyukanne 

D) Anne a. Aile yapisi duzenti olan toplumlarda. huzurlu bir 
ortam vardir. Turk aile yapisi da diizenli bir sekilde 
kurulmustur. Aile icindeki blreyler birbirine saygilidir. 

Bu anlatima gore, asagidakllerden hangislne ula- 

silablllr? 

A) Aile blreyferinin hepsi aile butcesme katkida bu- 
lunmalidir. 

B) Akraba evliiigi toplumumuzda yaygmdir. 

C) Toplumun d02enli bir yapida olusabilrnest alleye 
bagltdir. 

D) Aile danilen kurum, drf ve adetler tarafindan ko- 
runur, 1928'de yeni Turk aifabeslnln kabulu ile AtatOrk'e 
Bas&gretmen unvam verilmi§tlr. Bu nedenle her yil 
ugratmenler gunO belli bir gunde kutlanmakladir. 

Buna gdre, dgretmenler gunu her yitin hangi 

ayinda kutlamaktadir? A) Aguatos 
C) $ubat B) Kasim 
D)Mari 12. Asagida Ataturk'un hayatmdan bir baiQm verllmistir. 

1881 yilintn Mayis ayi: Ahmet subasi mahallesinde iki 
katlt. pembe boyah bir evln Ikinci katt, ocakli odada 
bir bebek dogdu. Babasi All Riza Efendi bebegin ku- 
tagma "Mustafa" diye ug kez seslendi. 

Buna gdre, Atalurk ile ilgili asagidakilerden han- 
gisine ulasamaviz? A) DoQumyih 
CJ Dogumyeri B) Baba adi 
0) Kan grubu 13. Olkemizde egitim ve egretim islarini hangl ba- 
kanhk yurutmektedir? 

A) Dts islcri Bakanligi 

B) Mill) Egltlm Bakanlig. 

C) Sanayl Bakanligi 
D> Saglik Bakanl^i 10. Mustafa Kemal Ataturk; 

- "Ogretmenler, yen! nesil siziri eserinlz olacaktir." 

- "Ogretmenler, Cumhurlyetl biz kurduk. Gnu yO- 
ceJteceK sizlerslniz." 

diyerek kimlere gereken dnemi vordlglni goster- 
mistir? 

A) Ogrenciler© B) Qocuklara 

C) VelilerB D) Ogretmenlew 11. Inaanlan bircok dzelllkleriyle blrblrinden ayirabilirlz. 
Ancak temelde hepst Insandir. TQm Insantarin ortak 
olan bazi ihtiya^ian vardir. 

Bu durumda asagidakilerden hangisl Jnsaniann 
ortak ihtiyatplan arasinda yer almaz? 

B) Besienme A) Giylnme 
C) Oyun D) Barinma 14. Kar^iiastigimiz olaylara farfcli tepkiler gostorebilinz. 

Buna gore, asagidakilerden hangiBi duygu ve du- 
suncelerimiz arasmdakl iliskiyi ifade ajmez? 

A) Klml olayiar karsiainda dfketenlr, kimi olaylara Oa 
guleriz. 

B) Yasanilan olayisria llglli daha fazla biigi edlndlgi- 
mizde dusuncelerimiz da deglsebllmektedir. 

C) Duygu ve dusuncelarimizi ifade etmede gunluk 
de kulianilabilir. 

D) Klsllerln duygu ve duauncelerin farkli olmasina 
izin vermemellylz. 15. Asagidaki meslek gruplanndan hanglsl bir 
ekmegin soframizi gelinceye kedar ge^irdlgl ev- 
relerde gorev almistir? A) Marangoz 
C} Finnci B) Terzl 
D) Mimar tO-(dlN(Sfr) 3-9t QHaeiaziau cot 8 8 os ql vs fls a*> a-sv*z at 031)01)8 1VAS0S final www.final.com.tr SOSYM BILGitEH KEN01MI TAN1Y0RUM - » 14 SINIF) ~ 02 A§a§idaki cumlelarde bo$ birakilan yerlera, vari- 
len s6zc0klerdan uygun olani yazimz. 1. "Burada 50k ?ey ogrondlm. Bu nedenle okulumu 
50k sevlyorurn. Benim icin 511 ana kadar iki y»r 
50k dnemli oldu. Biri evim, dlgerl ise ." A) okulum 
C) altem B) arkada§lanm 
D) bah$em 4. AtatUrk'On kabldigi savaslar y«r almaz. 

A) hayatmds 

B) klmlik belgesinde 

C) yaptiyi i§ler iginde 

D) okul kitaplannda 


6. Sevdigimiz insanlarm do§urn gununu kutlamak 
bir davranift ornegidlr. A} uziicu 
C) yanlig B) guzel 
D) uyumsuz 2. Bir ki?inin; okulunun adi, smrfi, ognatmeninin adi 

bize o klslnin ozellikleri hakkinda bllgl 

vartr. A) sosyal 
C) klmlik B) egitlm 
D) fizikael 6. Toplum icinde yasayan insanlar arasinda dovamh 
olan IllfkJIar olusturur. 

A) toplumda kuralciligi 
B} loplum hayatmi 

C) toplumda sabtrstzligi 

D) toplumda deategi 


3. Anne, baba, buyiikanne, biiyukbaba evlenml? 90- 
cuklarvetorunlardan olusan toplum blrimlna A) Kalabalik alle 
C) Qeklrdek site B) l :*io- • ■ c. aile 
D) Geni$ alle 7. ogrenci aorumlu degildir. 

A) ftdevindan 
BJ okul kiyafetterinden 
C) okul yOnetimiriden 
DJ gantasmm duzenlnden 


8 toplum hayatini dGzenleyenyazili kurallar- 

dandir. 

A) Ahlak kurailan 

B) Gefenek ve gdrenekler 

C) Alie terbiyesi 

D) Hukuk kurallan 9. Marhaba ben Meltem, okulurnuzda eksik olan 
bazi are? we gereclerln teminl i'9in mOdUrUmuz 
dQn Bakanligi'na blr yazt yazdi. 

A) Sagdk 

B) MilllEgitlm 

C) Adalet 

D) KGIliirveTurizm A?a§idaki cumlelarden doQru olana (D), yanli§ 
olana (Y) yazimz. 13. Kiicukleri sevmek, buyukferi aaymak gerekir. ( ) 14. Hasta olan blrinf ziyaret etmek iyi blr davrams 6r- 
negidir. ( J 16. Okullanmizin amaclanndan bin de, her Turk va- 
tandaainin okur yazar olmasini saglamaktir. ( ) 


10 cekirdek allenin bir uyeai degildlr. 

A) Anne B) Baba 

C) Cocuk D)Buyukanna 11. Ulkemtee gelen turistlere Turk 

mlz gerekir. 

A) misafirpervertigini B) inancmi 
C) anayasasini DJaagligmi 16. Ya§imiz ve boyumuz fizlki Ozelliklerimizden degll- 17. Saglikli yaaamak icln temlzllk §arttir. ( gftsterme- 1B. Sir insani tanimak J9in ona fince okulunun adini 
aormahyiz. { J 12 ails ve toplum fcindeki davraniclan- 

mizda her zaman olmalidir. A) Ho§g(*ru 
C) Nefret B) Korku 
0) Uzuntu 


19. Toplum kurallanna uymayanlan uyarmaliyiz. 
QOnkii, toplum kurallanna uyulmadiginda top- 
lumda diizen bozulur. ( ) 20. Yolda yuriimskte zorlanan yaslilara yardimci ol- 
maliyiz.() QZ U A -flt 71 A 91 St Q H U y H y •» g pi a 6 0*9 37 9 '9 8 S 8 'fr Q '£ 8*2 VI 
SO - UlNIS >) 
www.final.com.tr SOSYAL BtLGILEB GECMiSiMiOGBENlYORUM- (4.SmiF)-03 1. Atalanmizdan kalan gunumiizde de hala oynanan 
bazi ata aporlan vardir. 

|. Clrit 

II. Giires 

III. Futbol 

IV. Golf 

Buna gOro, yukanda verilenterden hanglleri ata 
sporlanmizdandir? 

A) Ivali B) II vii III 

C) Weill 0) Hive IV M Bir uluaun, uzerlnde yasamini sOrdurdugO, kOItu- 
rflnQ olugturdugu yalniz karasal alanlardan degil 
karayi $eviren denizlerdende olusan yeryOzO par- 
caema ne denllmaktedir? 3. A) Toprak 
C) Krt'a B) Millet 
D) Vatan 4 19 MayiB 1919'da Ataturk'un Samsun'a pikma- 
siyla baslayen mflcadele asagidakilerden hangl- 

aidir? 

A) I. Dunya Savasi 

B) Kurtutus Savas. i 

C) I. ln6nG MuharebBai 

D) Sakarya Meydan Muharebesi Blrincl inonu Muharebesi'nde, Ismet inbnu ko- 
mutasindaki Turk Ordusu dogrudan kimlerle sa- 
va^mistir? 

B) Franaizlada A) Ingilizlerie 
C) Yunanlilarla D) Ermenilerle 5. Kurtulus Sava?i sirasinda Dogu cephaai ve Bati 
cephesinde Turk ordueu airasiyla kimlerle savaB- 
mistir? 

A) lnglllzl«rle - Ermenllarle 

B) ErmenBorte - Yunanlilarla 

C) Fransizlarla - Yunanlilarla 

D) Yunanlilarla- Ermenilerta 6. A&agidBki antlasmalardan hangisiyte TUrk milteti 
bagima.zligini kazanmis ve biitiin devletler, yeni 
TQrk devletini resmen tanimislardir? 

A) Lozan Bans Antiasmasi 

B) Mondros Atsskes Antiasmasi 

C) Ankara Antiasmasi 

D) GOmrii Antiasmasi 7. Mebuslar Meciistnln kapatilmasfyla Mustafa Kemal. 
Ankara'da yenl bir medisin a^itmasina karar verdi. 
Yapilan Becimlerle bellrlenen milletvekillBriyte ilk 
Turkiye BQytik Millet Meeltsi ka$ yilinda acilmis- 
tir? 

A) 23Ocakt920 

B) 23Nlsanl920 
CJ l9Mayia1921 
D) 30 Agustos 1922 Asagtdaki tarihi olaylardan hangisi gunumuze 
daha yakmdir? 

A) Mustafa KemaTin Samaun'a cikisi 

B) Turkiye Buyuk Millet Meclisi'nln aplist 

C) Buyuk Taarruz ve Baskumandan Meydan Muha- 
robesi 

D) Cumhuriyet'in ilam www.final.corn.tr SOSYAL fiiiGILEB GECMiSiMiOGRFNiVORUM- It (4. StMft-04 A§agtdaki cumlelerde bo§ birakilan yeriere vert- 
len sQzcuklerden uygun olani yazmiz. 1 , ge$mts zemanlarda ya$amis insan top- 

luluklannin ya§adiklan oleylan yer ve 2aman ba- 
lirtmek neden - sonu$ ili$kileri i$lnde bslgalerB 
dayalt olarak Inceleyen bilimdir. A) Tarih 
C) Fen 


B) Biyoloji 
D) Cogratya 4. Millet egemaniigine dayanan, yOneticilerin, halkm 
oyu il© bellrii bir sure igin se$ildigi devlet §ekll A) padisahliktir 
CJ kralliktir B) cumhutlyettlr 
D) haiifellktir 5. Peri bscalan Boigesi'nde bulunan 6namil 

turizm merkezlerlridendir. A) igAnadolu 
C) Akdeniz 6)Ege 

D) Dogu Anadolu 

2. Yardimseveritk, cesaret, dogruluk ve ^aliskanlik 
gibi ozellikler TUrk mtlletini olu§turan birayleri 
ve basanli kilmaktadir. I A) uzuritulu 
C) uyumsuz B) ! lasts 
D) mutlu 

3. Cumhuriyet yilinda ilan edilmistlr. 6. 


A) 1991 
C) 1923 Bp922 
DJ1938 7. TQrklye Cumhuriyetl, cagdaalaamayi edln- 

mistir. Bu nedenle devlet bayatimn her alanmda 
yeni ve kSWil duzentemeler yapilmiBtir. A) kural 
C) yasa B)amag 
D) bilqi 


Mondros Ate^kea Antla$masi tarihinde im- 

zalanmi§tir. A> 29Eklm1923 
C) 30Ekiml918 B) 23 Nisan 1920 
D) 19 Mayo 1919 8. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra TBMM, 
Baskomutan Mustafa Kemal Pasa'ya riitbesu 

verilmistir. A) Halifelik 

C) Genel Kurmay B) Gazilik 
D) Maresalllk 


9 bayrami mllll bayramlarimizdan deglldlr. 

A) Zater B) Kurban 

G) Cumhurlyet D) Cocuk Asagidaki cumlelerden dog>u olana (O), yanlis 
olana (Y) yazimz. 13. Ulkemizin zengln kulturu, halk oyunlanmiza ve 
halilanmiza da yansirru$tir. ( ) 14. Karagfiz ve Haclvat bir golga oyunudur. ( J 


5. Ails tarihimfzl yazarken fotograflardan faydalana- 
mayiz- ( ) 10. Akdeniz Bolgeet'nln Ikllmi etkilemez, 

A) madonteri B)tanmi 

C) turfzml D)uta?imi 16. Aile tarfhlmlzln finemli olaylanm zaman sirasme birakarak kronoloji olus^turabiliriz. ( ) I 11. Gezlsinl Akdenix kiyilannda ve Karadeniz kiyila- 
nnda yapan AH Mini gSrmQs olamaz. 

A) Antalya B) Mersin 

CJ Rlze DJSivas 17. Cumhuriyetimizin 10. yil kutlamalan 1943 tari- 
hinde yapilmsttir. ( ) 18. Turkiye Buyuk Mfllet Meclist, 19 Mayia 1919 yt- 

finds acilmistir. { ) 12. Turkiye'nin her bolgeslnde ge^itli turizm laaliyet- 
leriyle karsila?tlir. Ancak turlzmde Bolgesi 

ilk siradadir. A) Ege 

C) Karadeniz B) Dogu Anadolu 
DJ Marmara 19. Ayasofya camil blr Insan eseri, Pamukkale Tra- 
vertenleri bir doga eserldlr. ( ) 20. Ege Bolgesl'nde kl Efes Antik Kenti bir doga eseri 
degildlr.() o ogg-s t abe a a gat Ast on a smz t an vot se rrs 3i 89 vs 8f nt az vt' 

TO-UlNIS-tf - U31101I81VASOS itial y ay ml an 
www.final.com.tr SOSYALBilGilER 1 . Qevre, insan veya bagka blr canUnm ya&amt boyunca 
lli^kilerini sUrdQrdugu blr ortamdir. 
Buna gdre, cevredeki dogal dengentn bozulmasi 
asagidakllerden hanglslnden eikjlfiftmez? 

A) gevreyl oluaturan faKtdriBrden blrlnin yok olma- 
sindan 

B) Cevreyt olusturan faktorierden birtnin zarar gor- 
meslnden 

CJ Insanin gevredeki au ve topragi yanhs kullanma- 

aindan 
D) Qevredaki hayvanlann ve bttkllerin korunmasm- 

dan 

2. Heplmiz bir yerlesim birimiiide yastyoruz, Bu yerle- 
sim bmnii blr kent. bir kasaba veya blr koy olabilir. 
Buna gore, a$a§idaki yerieaim birimlerinden han- 
gisl digar yerle$lm birimlerlndan hepsinl kapaa- 
maktadtr? A) Kay 

C) Caddo B) Sokak 
DJ Kanl 3. Coflrafi yoniar, herhangi bir yerin. biltnen baska bin 
yera gfire nerede bulunduflunu belirtmeye yarar. 

Buna gore, tilkemlzln cevresinde bulunan deniz- 
lerden hangisi daha guneydeyer almaktadir? 4. A) Karadeniz 
C) EgeDenizl Asa^idakt y6n gbs- 
tergesinde Ali, 6nce 
kuzeydogu sonrada 
giineybati yoniinde 
hareket etmi?tir. 
Buna gore, Ali'nln 
hareket ettigi yon- 
leri siralayiniz? B} Akdaniz 

O) Marmara Denizi -'.-17. ' (4.SINlF)-05 5. Bulundugumuz yerde yonumuzO ce?i«i yontemlerle 
bulabiliriz. 

I. Pusula 

II. Kutup Yildtzi 

III. Kannca yuvalan 

Buna gdre, yukanda verilenterden hanglleri Ma yo- 
numUzu bulabiliriz? 

A) I veil 
C) live III I 

I 

C fcjll — 'Ah — rv^ii A) XveY 
C) YveZ , Giinay 

BJXveZ 
D) Y va T ,, '*■ B) I ve III 
D) I, II ve III Yon bulurken Gunes'ten da yarartanabilirfc. 
?i Mart tarihinde sabahleyin bahceye cihip sa§ ko- 
lumuzu Gunes'ln dogdugu tarafa gelecek sekilde 
koiianmizi acahm. 

Bu durumda sag kolumuz aaagidaki yonlerden 
hanglsini gostermektedir? 

A) Bauyi B) Kuzeyl 

C) Doguyu D)Guneyl Krokl cizimlerinde aaaQidakJIerden hanglslnden 
e6z firiilernez?. 

A) Kus baki§i gortlnusten 

B) Beiirli blr alandan 
Q Olcekten 

D) Blrcizimden 8. Olcek. harita uzuniugunun gercek degere gore, ne 
kadar kuvultuldugunu gosterir. 
Buna g6rB, asaftidaki oloeklerden hangisinde ha- 
rlta Ozerindeki 1 cm gercekte 10 km yl goster- 
mektedir? A) 1Q 20 B)°_ c»« 1 om 
2 km 
4 1 cm i cm 
kn ' "Tern 20 40 

— I ■ *m 'final yaymlan 
SOSWLSiLGllEfl YASAOIGIMVER- n (4.S1NIH- 06 1. I. Kuzeydogu 

II. Guneydogu 

III. Bali 

IV. Kuzeybati 

Yukanda vorilenlerden ka$ tanasi ana yonlerden 

defilldltf 

A) Blr B)tki 

C) Uc D)D6rt 2. - Blr yerin kus baki§i gorOnOsune gore ^izdlfllmiz 
ol^Osuz laalak cizlmlerdir. 

- Gstten gorunustOr. 

- Kulup Yildizi'nm diger adidir. 

AsagidBki kavramlardan hangisinln aciklamast 
yukanda venlmemlst lr? 4, 


A) Harita 

C) Demlrkazik B) Kroki 

D) Kus bakisi 3. Ekvator'un kusrayinde kalan yerlerde yani Kuzey 
Yanm KUre'de, agacjanh ve kayalarm kuzeye bakan 
yGzlerl yoaun tutmaktadir 

90' Dere. ?ay, irmak, nehir, got. deniz, okyanus ve Du- 
zullaryeryOzu sulanm olustorur. 

Buna gore, 

I. Kizilirmak. 

II. Van Golu, 

III. First, 

IV. Buyiik Menderes 

gibi sulardan hangileri Gtkemlz Binirlannda bulu- 
nan yeryuzu sulanndandir? 

A) I veil B) live IV 

C) Ml VSIII D) I, II, Hive IV 


Buna gore, Dunya harltasi uzerinde verilen mer- 
kezlerden hangisinde bulunan kayalarm kuzaye 
bakan yuzleri yosun tutmaktadir? A) I. B) II. C) III. DJIV. Yangmlar, ormanlann en buyuk dO§manidir. Yurdu- 
muzda, yarfann kurak geptigi yoreierde sikpa orman 
yangmlan cikmaktadir. 

Buna gdre, asagidaki bQIgelerimizin hangisinde 
orman fazla olmasma ragmen orman yangmlanna 
dahaaz rastlanmaktadir? 

A) Akdeniz 

B) DoguAnadolu 

G) Guneydogu Anadoiu 
D) Karadeniz Oevrc sorunlannin QozQmunde bize dD$en gbrevler 

vardir. 

Buna gdre, aaagidakllerdan hangisl bozulan cev- 

renin lyilestirilmesl ve cevrenin komnmasi i?in 

bize dOsen gorevler arasinda yer almaz? 

A) (Ropier agzi kapali poaeiierde biriMinimeli ve ge- 
liaiguzel yerlere atilmamalidir. 

B) Fabrika attkian en yakin akarsu i$lne atilmahdir. 

C) Ormanlar korunmalidtr. 

D) Cevreyl kirlatenler uyanlmali, gerekirse llgllllere 
haber venlmelidir. 7. Aaagidakl dofial afetlerden hangisi toprak kay- 
masi olarak bilinmaktedlr? A) Erozyon 
C) Heyelan B)$.g 

D) Sel baskmi 8. Su kirliligi. tOm diinyada oldugu glbl ulkemizde de 
onemlr bir cevre sorunudur. Ozeltikle sanayinin yo- 
gunlastigi ydreler. kirlenmenin en fazla g6ruldugu 
yerierdir 

Buna gore, Olkemizi cevrsleyen denizlerden han- 
giainde aanayllesmeye bagli su klrienmesi daha 
tazladir? A) Karadeniz 
C) Akdaniz 


B) Ege Denizi 

D) Marmara DenlzS 9. I. isrtme bozuklugu 
II. Uykusiiziuk 

III. Solunum bozuklugu 

IV. Ogrenmeye ilginin artmasi 

Yukanda verllenlerden kac tanesl gGrultunun et- 
kilsrinden de flildjrj Aj 1 B)2 C)3 D)4 10. Karayollanrniz boyunca yer yw loprak kaymalan go- 
rulrnektsdlr Bu nedenle bu batgelerde "heyelan bol- 
gesi" lavhalan konulmasi gerekmektedir. 
Buna gore, haritada Isaretll yollardan hangislnde 
bu levhalar djaha f azla gSrulmektadir? AJ B)ll. Q D)IV. 11. Ya^amsal bir oneme sahip topraflimizi, erozyona 
kar§i korumak igin sivil ergOtler cahsmalar yapmak- 
tadirlar. 

I. Greenpeace (DHKD) 

II. TEMA 

III. gEKOL 

Buna gdro, verllenlerden hangilert bu sivil kuru- 
luslardandir? A) IvbI 
C) live B) I ve III 
D) I, II ve 


12. Asa0idakilerden hangisi bir Insan yapiai djegjldlr? 

A) lamba B)bardak 

C) tas D) makas | 13. Asagidak Harden hangisi bir hava olayi deqildir? 

A) Kar 
C) Yagmur B) Deprem 14. Kuzey Kn^ij.'C-iili N* Rftti Dogu Yukandakl sekilde verilen Kuzey ana yonu ile ku- 
zeybati ara ydnu arasmdaki x acisi kac derece- 
dir? AJ 180" B)BD V Q60 fl D)45 v 15. AsaQidakl olceklerden hangisi gar$ek uzunluga 
gore dahg fazla kucultuimustur? A) 1/750.000 
C) 1/1.000.000 BJ 1/100.000 
D)1/50 3 'fit OH 8 EL 3 21 OIL 3 01 V '6 '8 O't 8 9 Q'S O'V V'C VZ 0't 90 - (dlNlS *> 031101(8 1VASOS final yaymlan 
www.final.com.tr' SOSVAt BILGiLER A§agtdaki cumlelerde bo? birakilan yerlere gele- 
bilecek uygun s&zcQkleri belirieyinir. 


6. 


Yeri hiQ degismeyen t 
yonunu gOsterir. 

A) kuzey 
C) guney 


,utup Yiiaizi 

BJdogu 
DJbati 
1 . Ilk dafa gideceginm 
geraklidir. 

A) 6lcek 
C) adres 


B> Giineg 
D) iklim 
6. 


YomimOzO en kolay $ekilde bulmamizi saglayan, 
har an ve h«r tiirtu hava koaulunda kutiamlabilen 
alate denir. 


2. KutupYildizisabtto 
denlr. 


B) gbkkusagt 
D) Domlrkazik 


I 

ft 

5 


A) Yfinbulucu 
CJ Saat 


B) pusula 
D) Atlas 
A) krokl 

C) pUSUlB 3. Buhariasma sonucu havada olu§ur. 

A) nem B)iWim 

CJ havadurumu DJenarji ..„..., aikemlztn ki^mevslmi aylanndandir. 

A) Aralik B) Hazlran C) Eylul D] Ntsan 4. YOksek basingtan al^ak basmca dogru olan hava 
okimma denlr. A) harita 
C) yagmur B) rOzgar 
D) Ikllm Bir yerin hava durumu, giinden gOne, hatta gOn 
l^lnde bile farklidklar gbsterlr, 
Bu farkliliklann uzun yillar i?inde gdsterdigi orta- 
lame degerier, o yerin belirier. A) yafllStni 
C) Ikltminl B) konumunu 
D) haritasini 9 - Qo'u dogal olu^umlu defjildir. 

A) Van bjtuz C) Hazar D) Keban Baraj 

10 BCIgesinde gortJIen toprak kaymasi digei 

bolgelerden daha fazladir. Aaagidakl cumleierden dofiru olana (DJ, yanha 
olana (Y) yazimz. 13. ( ) Olcek, plan ve haritalarda gorcek 6lciilarin ka? 
kez kuculdugunQ gCsteren kusumri© oramdir. 14. ( ) Kuxey yonQ blr ana yondur. A) Akdeniz 
C) Karadenlz B) Dogu Anadolu 
DJ Marmara 16. ( ) Qevre eorunlarmin insan Ozerinde olumBUZ 
hi$blr etklsi yoktur. 16. ( ) EQimll arazlleri seki sekllnde yapip a&agian- 
dirma erozyonu Onlemed* stkflldlr. i 


11. Yurdumuzun kuzey kryilannda dagiann denize 
bakan yama? lannda gonilen Karadeniz iklim tlpl- 
nln goruldiigu alanlar, en 90k alan yerlerdir. 17. ( ) l?evreyi korumak sadeca devletin gorsvidir. A) gog 
CJ yogis B) acaklik 
D) heyalan 


18. ( ) Elazi§ ve Erzincan ?evreai, Ulkemizin daprem- 
den an az etkllenen yorelaridlr. 


1 2 Cilkemizdeki dogal unsurlardandir. 

A) Perl bacalan 

B) ishak Pa?a Sarayi 
CJ Sumala Manastm 
D) Seiimiye Camll 19. ( ) Karadaniz Bdlgesl'nde meydana gelen toprak 
kaymast, hayelan set gSllerin oluamasina neden 
olur. 20. ( ) Ankara, Elazig'm dogusunda izmir'in iss batr- 
ainda yer almaktadir. A PS Q-6l A' Bl A a Q 91- A 9 t Q H Q Si V 21 3 il Q Qt 6 o ' 8 V L 8 '9 VS 8 V V£ 4&&% inal yayinlan 
www.final.com.tr SQSttL BILGiUR UaETIWOEN TUKETIME - \ (4.SIN1FS-08 1. Aile butcesi, bir ailenin giderlerinln gelirierine gore 
ayarlanmasidir. 

Buna gore, bir ailenin butceslnln hazirlanmasi o 
aileye asagidakilerden hanglslni paglama s? 

A) Aile bireylerinin, paranm degarini anlamalanna 
yardimci Otur. 

B) Ailenin gelir ve glderleri hakkmda all© blreyleri 
bifgi sahibl olur. 

C) Ailenin giderlerinin daha fazla olmasina neden 
olur. 

DJ Ailenin ihtiyaclannin 6nem derecesins g6re gide- 
nlmesine Qlanak verir. 


Ahmei, aile butceslne katktda bulunmak Ictn kum- 
barosinda para biriktirmektedir. Gereksiz masraflan 
kisarak koiu gunler icln tasarruf yapmakladir. 

Buna gore, Ahmet'ln yapmia oldugu bu davrams 
aaagidaki atasozierimizden hangislnl deetekle- 
mez? 

A) "Darnlaya darnlaya got olur." 

B) "Sizin basanniz. Cumhuriyetin ba$ansi olacaktir." 

C) "AkakcekaragOnicindir." 

D) "Aya§tm yorganma g6re uzat. 3. Ailedeki turn bireyler hem ureierek hem de olgUlu tu- 
keterek aile biitceaine katkida bulunabilirier. 

Buna gore, 

I. tutumlulugu. 

II. savurganhgi, 

III. gereksiz harcamalan 
gibi Ozelliklerden hangilerinl azattmj 
cesine yarar aaglayacaktir? 

A) Yalnizl B) I veil 

C) I ve III D} II ve III 4. A§agidakilerden hanglel bir kiainin temel IMlyac- 

lanndan defljidir? I 
I 

HI 

h 
': 
I 


A) giyinme 
C) ytizme aile bflt- 7. B) ban n ma 
D) bestenme 

"Qukurove'da yasayan bir ciftci larlasmi sUrdG , oraya 
bizi ekti. Daha sonra yegerdiK ve urunOmGzGn top- 
lanrna zamani geldi§inde inaanlar bizi tek tek toptadi. 
Quvallara doldurulup kamyonlara yQklendik, dokuma 
fabrikalanna gnnderilip ijlenerek kurnas olduk." 

Yukanda bir tohumken kumaa olmeya kadar ge- 
clrdlgi aureci anlatan tanm urunii asagidakilerden 

hanglaidir? A) Bugday 
C) Pamuk B> Kenevlr 
D) Yulaf Olkemizde her gun milyonlarca ekmek israf edilmek- 

tedlr. 

Bu durumu Snlemek loin asagidakilerden hangi- 

aini y^iimamajiyjzj 

A) TOketecegimiz kadar ekmek almaliyiz. 

B) Artan ekmekleri baska bir yemekte degerlendir- 
meliyiz. 

C) Artan ekmeklen hayvancihkla ugraaanlara ver- 
meiiyiz. 

D) Ekmek tilketimini azaltmaliyiz. A^agidaW mealek gruplanndan hengisi Milll EQI- 
tim Bakanligi'na baglidir? A) Terzi 
C) Pilot B) Doktor 
D) Ogretmen 8. Oya. anne ve babesiyla birllkte cikardigi aile bOtcesi 
listesine baktigmda bu ay mutfak igin yapilacak har- 
camanm 100 YTLoldugunu g5rmu§tur. 

Buna g6re, ailesi ite ali$ verije ^ikan Oya a$agi- 
dakl harcama listelerlnden hangisine uymalidir? 

iweyve 


bebze 


Mutfak gentler! 


A) 


60YTL 


25YTL 


35YTL 


B) 


40YTL 


35YTL 


25YTL 


CJ 


45YTL 


45YTL 


50YTL 


D) 


80YTL 


40YTL 


20YTL Zaytin. muz ve turuncgiller glbl bazi tanm uriinleri ki§ 
ilikhgini severler. 

Buna gdre, a§a^idaki bdlgelerden hangisine gitti- 
gimizde bu G$ urunu de birarede gdrebtllrlz7 

A) GQneydogu Anadolu 

B) Akdeniz 
Q Ege 

D) Do^u Anadolu 12. I, Sabirli ve yardtmseverdirier. 

II. Konusma ve davrani$lanyla topluma Crnektiriar. 

(II. Milli EQrtim BakanltgVna bagli olarak $ali$makta- 
dtrlar. 

Yukanda ban ozelliklerl anlabian mestek grubu 
asafiidakilerdan hanglsldlr? A) Doktor 
C) Matbaaci B) Marangoz 
D) Ogretmen 

13. Tanm urunlarini ekenler, onlan toplayip Isleyerek 
aoframizi tamamlayanlar bizlerin hangl Ihtryacla- 
nm kar^ilamaktadirlar? A) glyinme 
C) beslenme B) bannma 
D)esya 10. Ahmet, babasmm verdigi alisveris listesiyle markete 
glftl ve listedekilsri almaya basjadi. 

Buna gore, Ahmet; 

I. A!isveri§ listesine kendi iateklerini ekiemelidir. 
II. Aliaveriai bittikten sonra faturasim aimalidir, 

III. AJdfgi urOniarinsonkullanmatarihlerinedikkatet- 
melldlr. 

yukandakllerden hangilarinl yap mamalidir? 

A) Yalnizl B) I ve III 

C) II ve III D) I, II ve III 


11. Yurdumuzda bircok kist madenlerin eikanmmda, ?a- 
sinmasinda ve isletilmesinde $altsmaktadir. 

Buna gflre, ta§ kdmiiru ocaQmda gali^an bir 
maden l^clsl a^agidaki illerden hangisinde bulun- 
maktadir? A) Antalya 
C) Malatya B) Zonguldak 
D) Istanbul 14. Alisveris yaptigimtz iaman paket uzerinde gbrdugil- mui, 
isaratinln anlami a§a{jidakilorden hanglsldir? 

A) Turk Standartlan Enstitueu onaylidir. 

B) Geri dfinii?uml0d0r. 

C) Kuru temizlemeys varilmelidlr. 

D) Serin yerde saklanmasi gereklldir 


15. Alisveris sirasinda son kullanim tarihi ge$mie 
olan bir urunu gSren bir tOketlcl asagidakilerden 
hanglslni yapmaltdir? 

A) Onemsememelldif. 

B) Saticiyi uyarmalidir. 

C) Polise sikayet etmelidir. 

D) Ahsverisi birakip oradan aynlmalidir asurnaei qzv sh vet as ae at as as at at sz sa 90 - UlNIS » UBiiDiia ivasos I 

www.final.com.tr SOSYAL BIL6ILER OBmMOEN- ratnw-H (4 SIWF>-09 A$aQidaki cumlelerde bo$ btrakilan yerlere, veri- 
len sOicuklerden uygun olani yaziniz. , zoninlu ihtiyaglanmiz arasinda yer 

almas. 

A) Giylnme B)Bes!enme C) Bannma D) Televizyon izleme 5. Aile geHrinin zorunlu ihtiyaglara aynlan kismin- 
dan, arta kalan kismmin birlktlrilmesine 

dartir. A) israf 
C) cimrl 


B) lasarruf 
D) biit^e 6. insanlar areainda para ve mal karsiligi yapilan 
ali^verise denir. A} biriik 
C) ticaret B) ekonoml 
D) sanayi 2, Ulkomtida mavsim ya$anmaktadir. 

A) Ikl B ) Q $ 

C) dOrt Djyedi a. BHIn$li bir tuketlci Onlar. 

A) istati BJkaiiteyi 

C) tasarrufu 0) gerekli uretimi 


4. Alle butpesine katkida bulunma tairtun alia 

gflrevidir. 

A) babalannin 8) biraylerinin 

C> 9ocuklannin D) annetednln 7. AldiQimiz bir iirOn aorunlu ise ba§vurabili- 

riz. 

A) bOyuklerimlze 

B) karakola 

CJ KQItOrveTurizmBakanligina 

D) TOketiciyl Koaima Demegine 

8. Bir misir tohumunun akiminden aoframizdakl yafi 
oluncaya kadar ge^lrdigi sure$te, galisanlardan 
biride 

A) gida miihendlBldir BJ mimardir 
C) marengozdur D) ftgretmendir 8. Olkemizde bugday eklm alanlarma yakin yerlerde 
fsbrikalan da bulunmaktadir. A) dokuma 
C) makarria B)ya$ 
D) sigara 
10. Toplum hayatmda klalsel lliskilerde yerl yok- 

tur. • A) nefretin 
C) basannm B) gtivenin 
D) sevginin A$a§idakl cumlelerden dogru olana (D), yanlis 
olana (Y} yazmiz. 13. ( J Bilincli blr tOketlci ucuz va kalitali Qrtln alir. 


14. ( ) Ailenin glder harcamasmda once Istekler 
Bonra Ihtlyaclara 5nem verilmelidir. 15. ( ) Aile icinde uretici olmak, sadece para kazan- 
mak de§Hdir. 


3 16. ( ) Alle icinde uretici olma konusunda turn birey- 
lere gorev dOsmektedir. 11. Gerekslnlmlmlz olan cesitli maddeler. at6lyelerde 
veya birer sanayl kurulusu olan fabrikalarda Qretillr. 

Bu iiretimin gerceklesebilmeai icin sanayt kuru- 
luslanmn ,. Ihtiyaci yoktur. I 17. ( ) Alisveris sonrasmda fiB almak tGketici olarak 
hakkimizdir. A) sermayeye 
C) isgucune B) ham maddeye 
D) cok katii olmasma 


12. dokumada kulanilan blr sanayi bitkisidir. 

A) TOtQn B)Pamuk 

C) §ekerpancan D)Aycicegi 18. ( ) Olkemizde, insanlann e§yalanni veya haberle- 
rini bir yerden baska bir yere tasimasmda sadece 
kara yolu terclh edllmektedir. 


19. ( } Ulkemlzde yetlstlrilen incir, Cizum ve findik gibl 
tanm urunleri die tlcaretimizde onemlidir. 20. ( ) Marmara Bdigesl'nde sanayi gelistigi icin 
enerji tukatimi de fazladir. 


Q'OZ QU K'U O'U 091 Q SI AH Q 'fit 8 'Zi- U V 01 3'6 V8 i 3 9 B'S 8'* VE 3 '2 1 60 - GttNfS *) w3n|oi|8 hvasos final y ay ml an 
www.final.corn.tr SOSYAl 8iLGH.Efl 1. Okuldan ciktiktan sonra okul Bervisiyle eve gelen AN. 
once biraz dinlenlp annesinin fmnda pisirdigl yeme§l 
yedi. Yemekten sonra biraz televizyon izleyerek ders 
calismak Icln odasma cekildl, odastndakl lambayi 
yakti ve ders caii?acagi kitabi aldi. 

Yukandaki anlatimda AH, asagidaki ijrunlerden 
hangisini kullanmamistir? 

B) bilgisayan A) krtabi 

C) televizyonu D) lambayi A^agidakilerdon hangisi ulasimi kolayla?lirBn bir 
teknolojl Urunii deftildjr? A) Otobus 
C) Minibus B)Tren 
D) Telefon 5. Takvim, 2amanimtzi gbsteren araclardan biridir. 
Buna gore, 

I. Hicri 

II. Rum? 

III. MiladT 

verilen takvimlerden hangiai gunes yili esas alt- 


I 

I & narak h2«irlanmistir7 

A) Yalniz 
C) II velll B) I ve II 
D) I. II velll TQrkler, bugune kadar ce§ltll takvimler kullanrmstar- 
dir. BugOn i3e miladi takvimi kullanmaktayiz. 
Buna gore, milad? takvlmde hangi peygambertn 
dogumu baalangic olarak kabul edilmiatir? 

A) Hz, Isa BJ Hz. Muhammed 

C) Hz. Muaa D) Hz. Ibrahim 


3. Dunya'nin kendi eksoni etrafindakl tam bir dfi- 
nu?u ile asagidakilerden honglsl olueur? 4. A) gun 
C) y.l BJyOzyil 
D) takvim 

Bir ytlm ilk ve son aylan asagidakllerden hangi 
sinde siraeryla verilmietir? A) Aralik - Subat 
CJ Ocak- $ubat B) Ocak - Aralik 
D) Nisan - Haziran 7. Aaagidakllerden hangisi gunumDze en yjak olan 
iletisim seklldlr? A) telgraf 
C) duman B) telefon 
D) mektup I, Telefon 

|l. Televizyon 

III. Bllgisayar 

Yukanda verilen teknolojik urtinlerden hanglleri- 

nln bireylere faydasmin yamnda zaranda olmak- 

ladir? A} I vail 
C) II veil B) I ve III 
D) I, II ve 9, A$agida bazi teknolojlk Urunlerin kronolojlsl verilmis- 
ilr. 

I. mum -* !amba 

II. komurlu QtQ - eJektrikll utu 

III. kum saati -* duvar saatl 

IV. benzinli araba -• fayton 

Bu durumda hangi GrtinOn kronotojik sirssi yanlis 
verilmtstir? 

A) I. BJII. QUI. DJIV 13. Ankara'da oturan All, Istanbul'daki haJasmi ziyarat 
etmek Istlyor. 

Buna gore. Ali asagidaki ulasim araclanndan han- 
glslnl kuHamraa daha kisa sOrede Istanbul'a ula- 
saoaktir? A) Tramvay 
CJ Taksl B) OtobOs 
D)Ugak 
10. Acil bir durumda telefon etmek zorunda kalirsak ne- 
reyi ve nasil arayacagimizi bilmemiz gerekir. 

Bu durumda aniden yammizda rahatsizlanan biri 
oldugunda asagidaki numaralardan hanglslnl ara- 
mama garakir? A) 155 B) 112 C)110 D)116 14. Kagit uretimini rnerak »den Aytug*. babasma kagidin 
hammaddesini sofdugunda ag"ac olduQunu ogren- 
misti. Babasi ona; 

- oQlum oQer kaQit uretimini gdrmek istiyorsan se- 
ninle yaz tatlHne bir kagit fabrikawni ziyaret edo- 
biliriz. 

dedl. 


i 
11. Topluma ait bazi numaralan aramak tstegimlze bagla 
degildir. 

Buna gore, asagidaki telefonlardan hanglslnl ara- 
mamiz istegimtze ba^il deoildir? Buna gdre, Aytug ve babasi yaz tstilinde harltada 
isareHI olan yerlerden hengiaine gitmelldlr? A) Itfaiye 

C) Arkadaginnz B) Evimiz 
D( Akrabamiz A) L B) G] D)IV. 


12. Gunumuzda zamam bellrlemek icin asagidaki 
aletlerden hangisi kullanilmaktadir? 

A) Kum saali 

B) GQnes saati 

C) Uluslararasi saat 

D) Su saati 15. Yukseltisi ve e^lml fazfa olan yerlerden akan sulann 
enerji potansiyelleri yOksektir. Dolayisiyla bu akarsu- 
lar uzerinde kurulan barajlardan elektrlk enerjiai yanl 
hldroeiektrik elde edilebilir. 

Buna gore, asagidaki bolg«lerden hangisinde bu- 
lunan akarsulann hidroelektrlk enerji potansiyeli 
daha fazladir? A) Ege 
C) Marmara B( Dogu Anadolu 

0) Guneydogu Anadolu 


01- (dINIS >) flsi 8n aet ozt v u floi oft as oi vs o*s a* ve qz %i d3H|011B 1VXSOS 

www.final.com.tr SGSYAL BitGitER mtUVAR- « (4, SIN1FJ-11 A^aQidaki cumlelerde bo? birakilan yeriere uygun 
olan sdzciifiu yaziniz. 1. Qevramizde gardiigumOz bir yengin olayim, 
numarali talefona blldlrebiliriz. 

A) 118 BJ112 CJ110 0)155 5. Okula baalayacak olan birlnln cantasinda 
bulunmasi zorunlu degildir. A) detterin 
CI kalemin B) kilabin 

D) cap telefonunun 2 kullanim alani bakimmdan otobus'ten 

farklidir. 

A) Tranvay B) BUglsayar 

C) Vapur 0) Ucak 6. Elektrigin bulunmasi va lambayi gell?tir- 

mesl He elektrlkll aydmlatma araclan kullamlmis- 
tir. 

A) Edinon'un B) Graham Befl'ln 

C) Newton'un DJ tori Sina'nm £ 3. HBm maddest agac olan Israf yapmamBl.- 

yiz. 

A) cami BJiambayi 

C) suyu 0) kagidi 7. insanlar atesi bulduktan sonra onu uanmanin yam 
stra ictn de kullanmislardir. 

A) aydtnlatma 

B) zaman belirieme 

C) yangm gikarmak 

D) oyun oynamak 


4. Bir seyi icat elmek icin, 6nce ona 
geraktr. 

A) kararm B) Ihtiyac 

C) ke?i( D) zaman olmasi 8 haberlesme eskl llatigim yollanndan 

blridir. 

A) Tetefonla B)Telgrafla 

Q GOvercinla D)lntemetle yilmda Graham Bell telefonu icat ettl. 

A) t870 8)1919 CJ1876 D) 1965 


'0 saati, belirli bir yiizeya blr metalin ko?esi 

veya blr cubukla gblge dusiirme prensibiyle pall- 
or. A) Kum 
C) Su B) Gunes 
DJKol Asagidakl cQmlelerden dogru olana (D), yanlis 
olana (Y) yaziniz. 13. ( ) Mliadl takvim gunea yili esas alarak hazirian- 
mi$tir. 14. ( ) Cumhuriyetten sonra mllSdi takvim kullantl- 
maya baslBnmistir. 13. ( ) Telefon ula^imda kullandigimtz blr teknolojik 
urttndGr. I * 16, { ) Kara yolu ulagimi ulkamizde en fazfa geli^en 
i, ula$im yoludur. 11. Bir yil iceriainde yer alan en kisa zaman dillml 
olarak ifade edlllr. A) ay 
C) gQn Blhafta 
DJsaat 17. ( ) Mum, cevreai balmumu ya da hayvan yagtyl* 

sanlmi§ bir fitilden olu^ur. 


1fl. ( ) Bilgisayar, otomobll gibi araclann faydalan ol- 
dugu gibi zararlan da vardir. 
12 saglik alanmda kullandigimtz teknolo- 
jik urOnlerden blrldlr. 19. ( ) Bir yil 356 gunden olusur. A) BilgiRayar 
C) Otomobil B)A 9 i 
D)0tG 20. ( ) Saat, dakika olarakta ifade edileblllr. Ornegin 
blr saat 60 dakikadir. OQZ A 6L 091 Oil Q 'Si A *S|. *W Q'U B'Zi QU 8 'Gi D'6 '8 VZ V9 0"S Sfr Qt B'Z &V 
H- - (dlNIS ■*) 
www.finat-com.tr 1 . Qocukiann alle l^lnde yaslarma g6re blrtakim gorev- 
leri ve sorumluluklan vardir. 

Buna gore, agagidakilerden hangisi bir cocugun 
aits- i$indeki sorumluluklan arasinda yer almaz? 

A) Sabahleyin uyandigmda odasini dQzeltmssi 

B) Her konuda tulumlu olmast 

0) E : b : se!&nr, :<-v sslntn /fifdJITl y's glyrnesi 
D) DDzenti bir sekilde ders calismasi 


2. 3, Ail© blreylerl arasinda guclii bir dayamsma olmalidir. 
Alle hem toplumsal hem de ekonomik bir biriiktir. 
Buna gore, aile blreyleri arasinda asaQidakllerden 
hangisi kesinlikle olmalidir? 

A) Sorumluluklan paylasma 

B) Sorumluluklan isteksiz yerlne getirme 

C) Kinvenefret 

O) Yasina dikkat etmeden gorev dagilimi i 

i 


4. Okulundaki tiyalro kulUbuna uye olan Omit arkada?- 
lanyla yapacaklan calismalar hakkmda konu%uyordu. 

Buna gtire. asagidakllerden hangisi Omit'ln g5- 
revlerl arasinda ver ahr? 

A) Balirli gun ve haftalarta llgili programlar haztrla- 
mak 

B) Okula alinmasi gereken kitaplann listesini cikar- 
mak 

O Kiztlay icln pullBr satmak 

D) Okulun agaglandirma Qaiismaianni planlamak 5. Asagidakllerden hangisi bir yardim kurumu deg i l- 
djr? 

A) Turkiye Yesllay Camiyeti 

B) TOrkiye Kizitay Derne^l 

C) TOrkiye Cumhuriyeti Deviet Demir Yollan 

D) Turk Kalp Vakfi Asacjidakl eslestirmelerden hangisi dogrudur? 

A) Egitim - Yesilay 

B) Agaylandirma - TOkodar 
C} Saglik - Hastane 

D) Yemek-TEMA 

Asagidakl resmi kurum ya da sosyal orgfltlerden 
hangisi, alkol uyusturucu ve sigara glbl bagimlilik 
yapici zararli madde aliskanliklan lie mucadele 
etmektedir? A) TEMA 
C) AKJT B) QEKOL 
D) YESllAr* 

7. Toplumu olusturan bireylerln duygu, dusunce ve 
ortak cikarlarda, birblrierine karsilikli olarak bag- 
lanmasi asagidakllerden hangisiyle mumkun de- 

gildir? 

B) Is bfclumu A) Dayantsma 
C) Paylasma D) Bencilllk 8. Toplum Iclnde yasayanlann blrbirini sevmesi. birbl- 
rine Inanmasi. guvenmesi ve bunu davranisfanyla 
yansrtmasi 50k dnemlidir. 

I- Tokalasma 

II. GOnaydin sozcUgu ile selamlasma 

III. Gulumsema 

Buna gore, yukanda verilenlerden hanglleri bu 
davramslardandir? A) Yalnizl 
C) II vein B) I ve II 
D) I, II ve 
A) Akdenir 
C) Keradeniz B) Ig Anadolu 
D) Marmara Ulkemizde meydana gelen erozyonu bnlemek ama- 
ciyla kurulan TEMA Vakti. erozyonun gorulebitecegi 
alanlarda agaclandrrma yaparak caltsmalanni aOr- 
durmektedir. 

Buna grtre. bu sivil toplum orgutunun asa$idaki 
bolgelerden hanglslnde bu cali^malan daha fazla \ 
yapmast gerekmektedir? 12. Aeagidakilerden hangisi toplum hayatinda hos 
goriilen bir davroms de gfl dir? 

A) Yardimlasma 

B) Isbolumu 

C) Toplumdan uzakleama 

D) Dayanisma 13. Okul icinde yapabiieceglmtz bazi sosyal etkinlikier 
vardir- 

Buna gore, 

- Basketbo! 

- Voleybol 

- Rafting 

- Futbol 

verilenlerden kao tanosi okul icinda yapabilece- 
gimiz sosyal etkjnllklerden dedildir? A) Bir 
C) Oc B)lkl 
D)D6rt 10. Okulumuzdakl maddi soronlan olan ogrencilerlmize 
yardimnt oJmak amaciyla okul aile birli^i uyeleri cesltll 
calismalar yapmaktadir. 

Buna gore, bu sivil toplum drgirtu hangl t(lr yar- 
dimlasma calismalan yapmi? olabilir? A) Kermes 
C) Dayanisma B) Konut 
D) Anket 11. Okulda olusturdugumuz 10 kisillk bir grupla zlyarot 
edecegimlz yere gittik. Burda hastalann nasil karst- 
landiQim. onlann hangi areolar va gentler kullanilarak 
tedavl edildigini gfirdOk vo saglik hizmetlerinln neler 
oldugu hakkmda hilgilendlrildlk. 

Buna gore, bu grubun ziyaret ettlgl kurum asagi- 14, 15. I. Dayanisma 

II. Demokraai 

Hi. Paylasan 

IV. Kiskanclik 

Yukanda verilenlerden hangileri bir alia iclnde ol- 
malidir? A) I veil 
C) I. live B) III ve IV 
D) II, III ve IV Deprem ve erozyon gibi afetler siraainda asagi- 
dakl sivil toplum 5rgutlerinden hangisinden yar- 
dim istememlz uygun de Qild . i f? A) Okul 

C) Hastane 


B) KGtupriane 
D) Adllye 


A) KIZILAY 
C) TEMA 


B) LOSEV 
DJAKUT 
8 St 3'H V'U O'ZV 3'U VOl 8 O'B qy 3 


•fl 3"S Vfr QE V'Z O'J- 


SI - UlNIS '*) 
d31|01|a TVASOS 
www.finalxom.tr A$agidaki cQmielerde bos birakilan yerlara uygun 
Olan aozcugQ yazimz. 

4. Toplumda klsllor arastnda olmalidir. 

A) ktskanghk B)saygi . t> ..., bir toplulugu olu^turanlann 

duygu, dQsDnce ve ortak cikBriarda birbirlerine 
karsilikli baglanmasidir. A) Isbolumu 
C) Yardim 


B) Demokrasi 
D) Dayarugma C} kin D) nefret 5. Bir okuldaki kfltOphanenin dOzaninden va yeni 
gelen kitaplann uyeliglnden kulubQ sorumludur. 

A) aaghk 
C> Yo§ilay B) kutOphaneciiik 
D) Qevre Duzenleme 

- 
2. Alia i<?inde her bireyin betirli vardir. 

A) sorcimlulukten B]Ofkeleri 

C) uzuntuieri D) sevintferi 3_ bir aivil toplum orgutudtir. A) Havayolu 
C) Kizilay BJPTT 
0) Okul toplum hayabnda ho§ gorulen birdavra- 

ni5 degtldtr. 

A) Sevincleri payla§mak 

B) 1? bfiiumO yapmak 

C) Yardimlasma 

D) K&tOIGk yapmak 7, Diizenli ders caliamak her gorevidir. A) annenin 

C) babaanneiiin B) babanin 
D) Sgrencilerin 8. Toplumda 
dir. 

A) eQltlm 
C) saglik hizmeti veren kurumlar okullar- 

B) ulaaim 
D) egience Asagidaki cOmlelerden dogru olana (0), yanlts 
olana (Y) yazmiz. 12. (J Dar gelirli vatanda^larm aaghk ihtiyaclarim kar- 
silamak Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Teafik 
Fonu'nun gdrevlerlndendir. 


9. Toplum icinde bulunan buttin kurum ve sosyal 6r- 
girtler toplumun degi?ik dogmustur. 

A) sagltk 

8} ihtiyaclanndan 

C) efiltim 

D) gorevierinden 


10 • »•■ saglik htzmstlerinde calisan gorevll- 

lerdendir. A) Haslalar 
C) Hemsirelef B) Marangozlar 
D) Mimarlar 11. Toplumda hizmeti veren kurumlardan bin 

kara yollandir. A) ula$im 
C) egitim B) haberiesme 
0) aaglik 13. ( ) Toplumda saglik hizmeti veren kurumlar has- 
tanalerdir. 14. ( ) Turk toplumunda is bolumu, demokraat ve da- 
yanisma yoktur. 15. ( ) Toplumda yardtma muhtac olan Insanlar yalniz 
birakilmalidir. I 
i 

* 16. ( ) TEMA'mn acilimi, Turkjye Erozyonla Mucadele 

ve Agaclarvdirmadir. 17. ( ) Aile icinde aevincin ve Ozuntuniin paylasilmasi 
blr dayanisma cVnegidir. 18. ( ) Toplum icinde yer alan hukuk kurallan yazrsiz 
kuraflardandir. 19. ( J Erozyonu azaltmanin yollarmdan bin ds egimll 
arazllerin egime dik yonde sQrtllmesidir. 20. ( ) Yannin umudu olan cocuklann egitimlnde ai- 
lelerede buyiik sorumluluk dOsmektedir. 


O-'W 'S i * '81 Q a Q "9L A *9t A H Q £i Q H tf \\ 01 
CI- - UlftfS Vt V'8 GL a '9 fl'S 8'fr O'S V'Z Q'l a3-llO-1|8 TVASOS final yaymlan % n §f www.final.com.tr 
-:-:Y-: w : 

iH^Hi ■■ Kill I IHH 
1. Anayasarwa gore it. en buyuk yfinetim binrnidir. 
Buna gftre, liter kimter tarafindan yorwtilir? 

A) Muhtar BJVali 

C) Kaymakam 0} Belediye baskam 3. 4. 


2. Asagidakl yOnettm birimlerinden hangisi digerli 
rindon daha buyuktur? A) tl 

C) l!?e B)Koy 
D) Olke Asagidakllerden hangisi bir eQltlm kOltiir mudur- 
lufiunQn dOzenlByacegl etklnllkier araainda i££i 

nloiaiJ 

A) Uluslararasi tek kislllk oyun feslivalleri 

B) Edebiyat bGltenleri 

C) Insaat onay calismalannin yOrfflulmest 

D) §llrgu"nlari I 7. ■ 

. Belediyelerdeki denetim birimlerl He ilf;etefde ya$a- 

yanlara hizmet verilmektedir. 

Buna gore, asagidakilerden hangisi beiediyeye 

bagli mOdOrluklarin yapaca§i demstfmlerden dfi- 

gildir? 

A) Milti Egitim MudUrtu§u denetirnleri 

B) Saglik IsleH MOdurlugu denetirnleri 

C) (pevre l^leri Mudurlugu denetlmlari 

D) Zabita MudurlOQO denatirnleri Kurtulus Savasi, Gazi Mustafa Kemal'tn baganli yo- 
nelinii ve I. TQrkiye Biiyiik Millet Meclisinde ahnan 
kararlarla ger$eklB?tlri!mistir. 

Buna gore, asagidakilerden hangisi bu kararlar- 
dandsgjldjr? 

A) IstlklSI Manji'tun kabulO 

B) Cutnhuriyot'in Hani 

C) Saltanatin kabui edilrneai 

D) Ankara'nin ba?kent olu§u o- 


Heryil TQrklye Biiyuk Millet Meclisi'nin apilisi aga- 
gidaki gQnlerden hangisinde kirtlanmBkiadir? A) 23Nlsan 
C) 30A§ustos B) 19Mayis 
D) 29 Ekim 


Daniokratik blr ya$am kuraHarta mOmkundur. Ailede 

yesamm blr diizen icinde aktp grtmesi icin bir takim 

kurallar vardir. 

Buna gore, asagidakilerden hangisi bu kuraliar- 

dandefli!dk2 

A) Aile bOyOWQklenylft saygili konusmak 

B) Aile disinda da herkesle nazlk konusmak 

C) Cocuklari kucuk yasta agir Islerde calistirmak 

D) Yaptlan yanlisjan. hosubru ile dOzettmak 

Ali, simflannda yapilan baskanlik se^immde en fazla 
oyu aldiQi l$tn sihtf baskani oldu. 

Buna gore, Ali'nin katildigi ba?kaniik seclmlnde 
oy bfrllgl ite baskan secllmeai asagidakilerden 
hangisryle a^iklanir? 

A) Demokratik bir davranistir. 

B) Okul kurallanndandir. 

C) Toplumun gelencklerlndendir. 

D) Turk aileslnin Orf va adetlortndendir. 9. Demokrasi i ? in asagidakilerden hangisl sovlene - 
mez? 

A) Qagdaslamamn bir geregidlr. 

B) Insana saygi ve insantn yOce bir varl.k olarak gb- 
rulmesi dusQncesi temeline dayariir. 

C) Sadece okullarda yasanan bir olgudur. 

D) Kl§i hak ve ozgurluklen'ne onem verilir. 13. 1918 yili lie 1923 yillan arasindaki bazi olaylann 
tarihi siralamasf yapildigina asagidakl olaylardan 
hangtslnln giinumuze daha yakm oldugu soyle- 
nir7 

A) Mondros Ateskes Antlasmasi 

B) AtatOrk'un Samsun'a $tki§i 

C) Cumhurtyet'in item 

D) TBMM'in kurulmasi 


10. E3ma, yafadiyi ilin 9 avre kirtlligi ile tlgili bir arte yap- 
miatir. 

Buna gore, Esma'mn bu anket sonucunu asagi- 
dakl ydneticilerden hangiaiyle payfa§masi daha 
dogru olacaktir? 

A) Muhtar 

B) Mill! Egitim Mudurf) 

C) Okul Mudiiru 

D) Betedlye Bagkani 11. Murat Bey'ln oglu Ahmet, bu yil okula basiayacagi 
icin okulun ondan istedigi bazi belgeler vardi, bu bal- 
gelerden binds ikametgah belgesi IdL 

Buna gore, Murat Bey bu belgeyi cikarmak i$in 

asagidakl y6neticilerden hangisine mOracaat et- 
meitdlr? 
14. Ilk Medfs'ln temellen 23 Nisan 1920'de mllletle bir- 
likte attlmistir. Kisa bir sOre sonra ikinci Meclls blnaai 
yapiimistir. Fakat bugun GguncG Media binasi kulla- 
nilmaktadir. 

Buna gore, gQnumuide kullamlan Meclis binasi 
asagidaki ilterlmizden hangislnde bulunmaktadir? A) Izmir 
C) Ankara B) Istanbul 
D) Konya A) Valilige 

B) Muhiarliga 

C) Saglik Mudurlugtine 
D} Belediye bafkanligina 
12. Asagidakl kavramlardan hangisl demokrasi ile II- 
gilidir? 

A) Oyverrnek 

B) Kroki 

C) Gelenek ve gorenekler 

D) Orfveadetler 15. 23 Nisan Ulusal Egemanlik ve tpocuk Beyrami dOn- 
yada h\$bir Ulkedo bulumayan ikl farkli Szelligi btr 
arays getiren mill! bir bayramdir. 

Buna gdre, bu bayram, 

I. Turkiye Cumhuriyetin temellerinin atildigi gunun 

II. Egemenligtn ilan edildigi giinOn 

III. AtatarK'On Samsun'a ciktigi gunun 

IV. Saltanatin kaldinldigi gunun 

verilenlerden hangilerinin bir arada kutlandigmt 
gdsterir? 

B) I ve III 
D) III ve IV A) I veil 
C) live IV tf'St 3 H 3 El VZl 8 it Q Pi- 3 6 i '8 37 V9 OS V > 3 e Q '2 8 'l www.final-com.tr SQSYAl BitGILER mSA«URVEYON£TtM- II 14.SIN»F)-15 1. AsaQidaki cumlelerde bos birakilan yeriere uygun 
otan sozcugu yaziniz. 5. Olkamizde seclmle i? bajma galmezler. 

A) Betediye baakanlan 

B) Basbakanlar 
C> Muhtarlar 

DJ Okul mudurieri Anayasamiza gore, en kflcQk idari birimler 

dlr. A) koyler 
C) iilkeler B) iliar 
D) ilcalet 2 devtetin koydeki temsllclsldir. 

Aj Vali B) Kaymakam 

C) Muhtar p) Belediye ba?kani l 

6. Aauman, Cln'dik arkadaaim iilkemlzde har yil 

da kutlanan Ulusal Egomenllk va Qocuk 

Bayramina davet etmi§tlr. A) 19Mayis 
C) 2dKaaim B) 23 Nisan 
D) 1 Kaaim 3. insan veya ba?ka blr canlmin yasami boyunca 
ili^kilerlni aurdurdQgtl ortama denir. 

A) vatan BJcevre 

C> toprak D) kifa 7. ilk defa gidece$imlz bir yarin kolay bulunmaamda 
dnemll olan adreslerde bulunmaz. 

A) sokakadi BJcaddeadi 

G) apartman adi D) anno adi 


4. 


TBMM'nin actlifi 1920 yilmm 

gekieamijlir. 

A} Agustos B)Mayis 
C) Kasim D) Nisan 


. ayinda ger- Yasjadigimix ilin yfineticiai dir. 

A) vallter B) kaymakamlar 

C) muhtarlar D) safillk mudurieri 9. Ulkemlzde sanayinin gellfmeslne bagli olarak nfl- 

fusu fazla olan istanbul'im $evre eorunla- 

nndan bin degildlr. 

BJ hava kirliligi 
D> trafik yogunlugu A) su kirlilf 
C) iklimi 
Asagidaki cUmleterden dogru olana (D), yanli$ 
olana (Y) yaziniz. 13. { ) Dernokratlk toplumlarda klsisel hak ve hurrt- 
yetler devtet larafindan gUvence aftma almmi§t)r. 14. ( ) OzgQrIOk, insanin d0?0ndugun0 ve dlledigini 
tarn olarak yapabilmesidir. 10. Heryil ogretmenler gOnu kuUanmaktadir. 

A) 19Mayis'ta B)10Kssim'da 

C> 30 Aguatas'ta D) 24 Kasim'da 1 5. ( ) TopJumumuzda AtatQrkcu dGsunea, h«r zaman 
yol gosterlcl ortak blr degerdir. 

J 

11. AtaWrk'un Cumhurt>a§kani secilmeai TOr- 

kiye Biiyuk Miiet Meclisinde alinan kararlardan- 
d,r. 

A) 1. B>2. Q3. D)4. 16. ( J ik?©, yfinetim birimlerinin en kucugOdOr. 


17. ( Jlller, kaymakamlartaraftndanyflnetllir. 18. ( } AtatOrk'On Samsun'a cikist 1923 yilmdan dnce 
olmustur. 12. 1. TBMM, 1981 yihnda Baksnhgi taraftn- 

dan restore edilerak "Kurtulu? Savasi Muzesi" 
adiyla ziyarete agiimisNr. 

A) Saglik B) Midi Egitim 

C) KultOr ve TUrlzm D) Dig isiarl 18. ( ) Kan bagisi calismalanni yurutmek Egltlm ve 
KOItQr MUdOrlugu'nun elkinliklarindendlr. 20. ( ) Daglar, fevredekl do*jal unsurlardendir. 


G'flZAa G81 Alt A'9t 9t *M €L Zt tf'Ll Ot 3 6 VQ L BS Q 5 OP 9 E 3T V't fit - UlNIS ■>) uaTpim ivasos final yayinlari 
www.finaLcom.tr SOSYAlSiLGIlEft 


1. Asa$idaki ulkelerden hanglsl TQrkiye'nin smir 

komaulanndan blrl daqildir? 5. Asagidaki ulkelertn hangislnde cahsan TUrk lecisi 
daheJloifldir? A) Giifcistan 
C) Yunanistan B) Iran 

D) Kazakhstan A) Brezilya 
C) Italya B) Kanada 
D) Almanya 


2. DQnyada piramitlerl Ha bilinen ulke aaa&idakiler- 
den hangisidir? 6. Asagidaki ulkelerden hangisl AoyB Krt'asi Qze- 
rinde yer almaktadir? 

A) Fransa BJABD 

C) Azerbaycan DJAvustraiya AJ Brezilya 
C) Almanya B) Misir 
D) Hollands 5 7. Turkiye'den yola ctkan Gozde, once Asya Krt'aana 
aonrada Amerika Krt'asina gitmistir. 


S I 3. Asagidaki ulkelerden hangisi He Ulkemlzin ticarl 
illsklleri daha fazla gelismistir? 
A) Ermenlstan 
C) Bulganstan B) Almanya 
D) Hollands 

4. Asagidakilerden hangisi bir Avrupa iilkeai dfigJl- 
dlr2 

A) Tunus B) Almanya 

Q Inglltere DJ Fransa Buna gore, Gbzde sirasryla hangi oklar yoniinde 
haraket etmlatir. 

A) ll-IU B) III -IV 

O IV- I D)V-II 

8, Aaafiidakllerden hanglsl bir Kafkas Olkeai d£flil- 
djr? 

A) Giircistan B)lran 

C) Ermenlstan D) Azerbaycan 9- Turkiye, asafrdakl kit'alardan hangiaina daha 
jgaktir? A) Amerika 
CJ Avrupa B)Asya 
D) Afrika 10. Pirinc. bol su Icinde yetisen blr tarmi uriinOdOr. Tahii- 
lar grubu GrOnlerlnden biridir. 

Buna gdre, pirinc a?agidakl Oikelerin hanglsinde 
temel tiiketim maddoaidir? A) Ingirtere CJ gin B) Suriye 
D) TUrkiye 13. Asafiida bazi Ulkeler ve bazi baskenthn- verllmis- 
tin I. Azerbaycan 

II. Gurcistan 

III. Japonya 

IV. Suriye A. Baku 

B. Tokyo 

C. Sam 

D. Err van 

Buna gOre, yapdan Qlke ve baskent eslestirmele- 
rinden hangisi y_anfi§iir? 

A) I - A B) II - D C) III- B D)IV-C 


14. 1 11. Asagidakl 5zel gunlarden hangisi iilkemlzde milli 
bayram olarak kjtflan mamaktadir? 

A) Zafer Bayrami 

B) Ulusal Egemenlik ve £ocuk Bayrami 

C) Cumhuriyet Bayrami 

D) Vilba?i 
Yukandaki haritada l$aretli alandaki amir kom$u- 
muz asagidakilefden hangisidir? A) Suriye 
C) Bulgaristan B) Yunanisten 
D) Ermenlstan 


12. C*fl balik yemagl olarak billnen Sushi (Su§i), esa- 
gidaki ulkelerden hangisinin yerel yemegidir? 


15. TQrkiye'dan dogup Azerbaycan'dan gecerek 
Hazar Danizi'ne dokOlen akaraulardan blri asadj- 
dakilerden hanglsldlr? A) Azerbaycan 
C) Almanya 


B) Japonya 
D)lrak 


A) Kizilimiak B) Buyuk Menderes 
C) Kura D) First 

* 
o 'si »'u aei 8*zi o'i 


■ D'8HT6 8*8 D'i 3'9 OB W't 8"8 fl'2 O'l 


91 - (JINI8 » 


tmio-ira tvasos 

www.final.com.tr SOSYAL BlLQIUR 1. Turklye'nin en kisa sinir komsusu aaagidakiler- 
den hangialdir? 

A) Azerbaycan B)Yunanlstan 

C) Suriye D)lrak 


A§agidakilerden hanglsi Japonya'ntn ozelliWarm- 
den hiri deoildlr? 

A) Bir ada Olkesidir. 

B) Bir Avrupa ulkesidlr. 

C) SiK 8ik depremier gorulur. 

D) Baskenti Tokyo'dur. 5. Azerbaycan'da petrole dayali sanayi ve bu sana- 
yiye bagh diger sanayi kollennin gelismis. olmasi 
agagidakilerden hangiaiyle actklanabilir? I 3. Memaba arkadaslar ben Aybala, Askabattan TOrkl- 
ye'ye geldim ve Ulkenizi cok begendlm, 

Buna gore, Aybala asagidaki Olkalerin hanglsln- 
den ulkemize gelmi§tir? A) Almanya 
Q Turkmenistan 


B) Azerbaycan 
D) Ozbekistan A) Sermayealnin (azta olmasiyla 

B) Turkiye'ye yaKin oimaaiyia 

C) Ulasimm gelismis olmasiyla 

D) Petrol uretiminln tazia dmasiyW 
4. Nam istegi fazla olan bir tanm Ortlnunu asagtdaki 
Olkelarin hanglslnde yeti?tirmek daha guctQil A) Japonya 
C) Hollanda B) Ubya 
D) Ingiltere 7. 


- Baskenti Ttflis'tir. 

- TOrkiyenin kom§ulanndandir, 

- Kafkas ulketerinden bifidir. 

Yukanda bazi ozellikleri verllen Glke asagidakl- 
lerden hangisidir? 

A) Gurcistan B)Suriye 

C) Yunanlstan D) Almanya 


i. Bulgarian 

II. Yunanistan 

III. GQrclstan 

IV. Ermenislan 

Yukanda veriten ulkelerden kac taneainin Kara 
denlz'a kiyisi vardir? 

A) bir B>tki 0)0$ D)d6rt 8. Asagidaki lerden hangisi Turkiye'nin Almanya'dan 
aldigi Qrtinler arasinda dediktir? A) elektronik 
C) otomobil B)pamuk 
D) ilac 


12. Osman. Almanya'da calisan dayisim 2iyaret etmek 
istemektedir. 

9. Berlin, aaagidaki Olkelerden hangisinin bajkentl- 
dir? A) Ingiltere 
C) Almanya B)ABD 

D) Bel g Ka 
Buna gore, Oaman'm haritada isaretfl olan yerler- 
den hangisine gitmesi dogru olur? A, I. B))l. C) III. DJIV. 13. Nil Nehri, asagidaki Olkelerden hangisinin tanmi- 
nin gelismesinde onemli bir etkendlr? A) Iran 
C) Brezilya B) Misir 
DJKKTC 10, TGrklye'yl $evreleyen denizleri en gOneyden en 
kuzeye dogru siraledifiimizda hanglsl blrinci si- 
rada yer almaktadir? A) Akdenlz 

C) Marmara Denizi B) Ege Denizi 
D) Karadeniz 


11. Asagidakilerden hanglsl TOrk Milleti'nin ozellikle- 
rinden deglldlr? 

A) (pali§kanlik 

B) Konukseverlik 

C) Kavgaci 

D) KtlcGklerlnl seven, buyuklerini sayan 14. AH, DGnya ulkelerinin nufUBunu en faziadan en aza 
dogru gosteren bir tablo haziriamistir. 

Buna gore, Ali'nin hazirladigi tabloda asagidaki 
ulkelerden hangiai ilk sirada yer almaktadir? A) Almanya 


B)ABD 
C) Qin 


D) Yunanistan 

15, I. Kahve ulkes! olaraK bllinir. 

II. Ada Olkesl olarak bllinir. 

III. Piramitler Olkesl olarak bilinir. 

Asagidaki Ulkelerden hangisinin ozelliQi yukanda 

vertlmemlstlr? 

A) Brezilya BJJaponya 

C) Miair D) Rusya Federasyonu 
Q'SL 3'tl S'£l V'ZL D'H-VOl 3'6 8 '8 S"£ V'9 OS fl'» DC 8 2 »'l Haipiia ivasos final yaymlan 
www.final.com.tr SOSYAl BtLfitLER UZAKTAKlABKAQASL Afafiidakl cumlelerde bo? birakilan yerlere uygun 
olan sozcUgtl yazintz. 


1 kom6U Glkelerimizden biridir. 

A) InglKere B) Almanya 

C) Yunanistan 0) Misir 5. Azerbaycan dogai gaz ve rezervlerl baki- 

mmdan oldukca zengindir. A) Krom 
CJ Bakir B) Oemir 
D) Petrol 
2 , , Baitik ve Kuzey Denizi'ne kiyisi olan blr 

Avrupa Olkwidm A) Almanya 
C) Japonya B) Turkiye 
D) Avustralya 6. Nijer Qlkelerfnden biridir. 

A) Avrupa B)Afrika C) Amerika D) Avustralya 


3, Elbe, Ren ve Weser 

dandir. 

A) Almanya'nin 
C) Iran'in Snemll akareulann- B) Azerbaycan'in 
D) Irak'm 7 'da yaseyan halkin bQyQk bir kismi Tur- 

klyede'ki gibi Ramazan ve kurban bayramlanni 
kutlamaktadir. 

A) Erroenistan BJ Avustralya 

C) Almanya D) Turkmenistan 


4. Azerbaycan'in baskenti 


A) Nahcivan'dir 
C) §am*dir B) Baku'dur 
D) Atina'dir 


8. Japonya, bir devletl oldugundan etrafi d«- 

nizleria csvrilidir. A) ada 

C) orman B) yarimada 
D) geltffmi§ 9. Bulgsrfstan, TOrkiye'nin bulunan amir 

komsusudur. A) KuzeydoQusunda 
C) Kuzeybatisinda B) Guneydoguaunda 
D) Guneybatismda 10. Nahcivan, bagli dzerk bir bolgedfr. 

A) Irak'a B) Azerbaycan'a 

C) Suriye'ye DJAJmanya'ya Assgidaki cumlelerden dogru olana (D), yanlis 
Diana (Y) yaztntz. 14. ( J Dunya'da depremin aik^a gOrQIdugu iilkaler- 
den blrl tie Japonya'dir. 15. ( ) Turkiye, Dunya'da findik Oretlminde birinci si- 
radadtr. 


16. ( ) Tflrkmenistan'm baskenti Baku'dOr. 1 1 . Nijer, Orta Afrika ulkesidir. Burada hava 50k sicak ve 

topraklardakuraktir. 

1 
Koylori au kaynaklarma yafan yerlere kurmaya $a- 

lijirlar, funku ozelllkle ve agustos aylannda *« 


au kaynaklan kurur. 

A) Tommuz BJAralik 

C) Mart D)Ocak 17. ( ) Tunus'un Karadenlz'e kiyisi verdir. i 


18. ( ) Azerbaycan ile Turkiye karde§ bfrer Cumhuri- 
yettir. 12, Almanya, Fransa ve Ingiltere 
dendlr. ulkelerin- A) Amerika 
C) Asya B) Avrupa 
D) Afrika 


19. ( ) Hamburg, MQnih ve Kdln Almanya'nin ftnemli 
sehlrterlndendir. 13. Turkiye'nin en urun kara stnir komsuau 

A) Bulgarlstan'dir. 

B) iran'dir. 

C) Iraki* 

D) Suriya'dlr, 20. ( ) Atlas Okyanusu DQnya'nin en buyuk au kutte- 
aidir. A 02 0"6lD'9l A'U A "91 St a >l Q £t fl 2t VU 8 OV 3 6 tf'8 fl'l S'9 fl S 8'* VE V "2 O'l 9l-(dlNIS>) U31101IB TVASOS IbbbI SOSYAL BILGILER KARMA '%P#f^ ; '"^^ : 0^ 1. z. I. Tamdigimtz birlne salam vermek 

II. Hamile bayanlara bncelik tanimak 

III. Hasta ziyaretine gilmck 

Yukanda veriienlerden hanglleri toplum hayatmt 
duzenleyen yazisiz kurallanndandir7 A) Yalnizl 
C) II velll B) I ve II 
D) I, II ve 


Ailarniz, yasadigimiz loplumun en kuQiik birimini 
olii§turmaktadir. 

Buna gore, aaa&idakilerden hangisi bir aite iginde 

olmamalidir? 

A) Blrllk ve beraberllk 

B) Saygi ve aevgi 

C) Gorev paylagimi 

D) Kiskan^lik ve beneillik i 


Yandakl $ekllde ve- 
rllen yonlere bagh 
olarak X ve Yile 
gosterilen yerier 
hangl ara yonlere 
denk gelmektedir? A) Kuzeybati 

B) Kuzeydo§u 
Q GOneydogu 
D) GOnaybab 

Kuzay 
1 eat- Guneydogu 
Guneybati 
Kuzeydogu 
Kuzeybati -* Dogu S. Cumhurryetimlzln, 10.yil kutlamalan 
rihlerln hanglslnde genpekleamistir? 

A) 23 Nisan 1920 

B) 29Ekim1933 

C) 29 Eklm 1923 
0) 23Nlsan1930 idaki ta- 


3. Turk milletinl olu§turan blreylerl. muttu ve ba§anh 
kilan llkeler vardir. 

I. YardimsavBrlik III. Dogruluk 


IV. Qali^kanlik 


Buna gore, yukanda verilenlerden hanglleri 


bu 


keler arasindadir? 


A) I veil 


B) II ve III 
O I. Ill ve IV 


D) I, II. Ill ve IV 

6. Aaagtdaki bilgilerden hanglel TUrklye lis ilglli 
dogru bir bllgl deglldlr? 


A) 0$ tarati denizlede cevrilidir. 
BJ Kuzey Yanm Kurede'dir. 
C) lliman ikllm ku§agindadir. 
DJ Yurdumuzun i<j kaBimlerinde dort mevsim yagis 
gdrOlmektedir. 7. A$a§idakllerden hangiai blr dogal afet degildir? A) Deprem 
C) HeyeJan B) Qig dusmesi 
D) Vol yapimi 8. Asagidakilerdon hangisi bir yerdimlasma ornegl 

degildir? 

A) Annemlze bulasik yikamasinda yardim otmek 

B) Yasli blr amcayi arkadastenmizla zorla kar§iya ge- 
girmek 

C) Evdeki gopleri her gees di$arrya $tkarmak 

D) Okumak isteyen ogrencllere burs vermek 12. I. Ulasim getlsmlstir. 

IL Qevre kiriillgl fazledir. 

lit. Sana! etkinliklerl fazladir. 

Yukanda verilonlerden hangileri kenti koyden ayi- 
ran olumlu ozelliklerlndendir? 

A) Yalnizl B) I ve II 

C) I veil! D) II velll 


13. Vatanini korumak icin hayatini kaybedenlore ne 
denlr? A) Gazi 
C) Er 8) §ehit 
0) Pasa 9. Akdeniz ve Karadeniz, Olkemlzin siraaiyla hangl 
yonierinde yer almaktadtr? A) GOney- Dodu 
C) GOney-Kuzey B) GOney - Bati 
D) Dogu - Bati 10. |. Herkesln bir kimli#i vardir. 

II, Her insanin bir parmak i2i vardir. 
III. HosgonllQ olmak guzel bir ozellik dagiklir. 
Yukunda varilen flzelllkierden hangisi y anhftir? 

A) Yalniz III B) I ve II 

C) I velll D) II velll 11. lyl blr dost asagidaki ozelliklarden hang 1st nl tasi- 
malidir? A) Fedekar 
C} Kiskani; B) Oyun bozan 
D) Bencll 5 


14. Aaagidaklierden hangisi okulda vapilmama si ge- 
reken davrsni$lardan blrldlr? A) OQretrnenin sdzilnu kesmemak 

B) Kondorda ko§mamak 

C) Okula zamaninda gitmemek 

D) Okula temiz gilrnek 


15. Ban Ayse. atlem: babam, annem, ablam ve oenimle 
birlikie dort kisiden olu$maktadir. Arkadasim Elif'in 
allesinl ise babast. annesi, ayabeyi, ablasi, bOyflkba- 
basi. hahannesl ve kendlsl olusturuyor. 

Buna gdre, a?sgidaki blreylerden hangisi hem 
Ayse'nin hem de Elif'in ailesinin ortak Qyelerlnden 

birt degildir? A) Anne 
C) Abla B) Buyukbaba 
DJBaba 8*51 3'H flCt 21 V U V01 3 '« 8 '8 7. 0'9 8 S 8'fr l Z G t 61 - (dINtS '*) 

• aaiisiia TtfAsos SOSVAL BiLGlLER KARMA 1. 3. Hants He kroKi arasindaki en onemli fark a$agi- 
dakilerden hangisidir? 

A) Krokinin blceksiz ^izilmesi 

B) Krokinin ku§bakisi gbrunuse gore cizilmesi 
CJ Haritamn dlcekslz cizilmesi 

D) Krokinin beiirll bir dl$ege g6re cizilmesi Aysegul, asagida alle tarihi hakkinda kisa bir bilgi vw- 
mlstlr, Babaennem, 1945 yihnda Dunya'ya gelmis;. 

1 962 yihnda on yedl yasmdayken dedetnie evlenmls, 

1 963 yihnda Emlne halam dunya'ya gelmi?. 1 988 yi- 
linda babam dogmus. 

Buna gore, Aysegul aile tarihlni anlatirken hangt 

tarihi kullanmamistr? 

A) 1938 BJ1945 CJ1963 D) 1968 Turkiye Cumhuriyeti, cafjdaslasmayi amac edinmis- 
lir. Bu sebeple devlet dUzenlemeler yapilmistir. Bu 
yenilikler, toplumsal hayali da etkitemis ve deQistfr- 
rnistir. 

Buna g6re, asaQidakilerden hangtsi toplumsal 
alanda meydana gelen dagisikliklerden blri g"egi|- 

A) Kiyafette degisiklik 

B) Sanayi ve baymdtrlik alanmda gelismeier 

C) Takvlmde degisiklik 

D) Soyadi kanunu 4. I S. Gene) nufus sayimlarini Devlel Istatistik EnstitusQ 
yapar. 

AsagJdakilerden hangiai genel nufus sayimi ile 

beltrl enemez? 

A) Okuma yazma bilenlerin sayisi 

BJ Kbyde yasayanlarm sayisi 

C) Qalisan ve isslzlerin sayist 

D) Kbylerd© beslenen hayvan sayisi Turkiya'nin ikinci buyiik g6IO asagtdakilerden 
hangiaidir? 

A) Van 

B) Sapanca 
C)Tuz 

D) Kus - Turizrni 

- Tanmi 

- Hayvanciliji 

- Konut tlpini 

- NOfusun dagilismt 

- Bitki onusunu 

iklim yukanda veillen eielliklardan kap tanesini 
etkiter? 

D)6 A) 2 BI3 C)5 Toplumun en kQcUk blrimi aeagidakilerden han- 
gisidir? A) Okul 
C) Millet BJAile 
D) Qevre 8. Asagidaki sinir komsulanmizdan hangisinin Ka- 
radeniz'e kiyisi vardir? AJ Gurcistan 
C) Suriye B) Irak 

D) Azerbaycan 9. Babamizin kiz kardesl blzim nayimiz o!ur? 

A) Teyzemiz B)Halamiz 

C) Yengemiz D)Ablamiz 


10. Yolda karsilasan IKI insanin aaagidakllerden han- 
gislni birbirlerlne sdylemeleri dogru degildlr? A) Gunaydm 
C) Yinemisan B) lyi aksamlar 
D) Merbaba n. Aaagidakllerden hangiai blr allede mutlaka bu- 
lunmaai gereken birdzelliktir? 

A) Dayanisma va Is bOIOmu 

B) Kavga 

C) Tartisma 

DJ Alls fertlerinin birbirleriyle konusmamalan 12. Olkamtzde ta§ ktfmuru yalaklannda meydana gelen 
gdkme sonucunda olusan sarsinttlara "cSkiintu dep- 
remi" dentr. 
Buna gore, haritada isaretll alanlardan hanglclnde 
bu depremlere rastJanilmaktadir? AJ I. B} II. C) D)IV. 13. Yonumdzu bulmak icln kullandiflimw pusulanin 
renkll uou asa$<daki ydnlerden hangislni gftster- 
mektedlr? A) Kuzey 
C) Dogu B) Guney 
D) Bati 14. All. kardesi Ahmel ile birllkte a(i$veri$ icin markete 
gittl. SQt alirken uretim ve son kullanma tarihlerlne 
bakmadan aldi. Eve gittifjinda bir sOtun son kullanma 
tarihinin bes gun gectigini gdrdu. 

Buna gore, All asagidakilerden hangislni yapma- 
lidir? 

A) SOtOn kullanma suresi dana yenl doldugu igin 
bnemsameden Icmelidir. 

B) Siilii hemen cope atmalidir, 

C) Markete gidip sQtti gen vermeil ve saticiyi uyar- 
malidir. 

D) Bir dahe aiit almamalidir. 15. I. Terazi 
II. Dag 

III. Ev 

IV. Ta§ 

V. Olomobil 
VI. Agac 

Yukanda verilenlert dogal unaur ve insan yapisi 

olarak gruplandinniz? Doga! unsur 

A) II, IV, VI 

B) I, III, IV 

C) II, III, V 

D) III. IV, VI Insan yapisi 

I. Ill, V 
M. VI. V 

I, IV. VI 

WW? vsi. an vu bzi v as - (jiNis » us'iin vs z'l a '9 os a* ae vz vt 

■ — ' ■ " ' ■ — traip-iia 1VASOS 

• ■ 
final yaymlan 
TURKQE TENIA BIREYVETOPLUM-1 (4 SlNin-01 Sir milletl dustligu k6t0 durumlardan kurtaracak olan 
degerierden biri de efllttmdir. Egitlm, insanlara Wtgiyle 
birlikte dUsunme yetenegi kazandinr. Bu yetenekle 
insanlar kendileri ve toplumlan 19m kurtulus yolian 
aray.p buturtar. Egltim. topluma milli benllQI a^aya- 
rak llerleme yoilanm gostermektedir. 
(1., 2. ve 3- soruyu yukandakl pan?eya gflre ce- 
vaplayiniz.) 
1. Bu parcadan agaSidakilerden hanglsl cjkaals- 
maz? 

A) Egltim, bir milleti kotu durumlardan kurtanr 

B) Egitim. insanlara bilginin yanmda riiiaunme yeta- 
negi de kazandinr. 

O Toplumun iieriemfwi icin egitlm tak basma yeter- 

lldir. 
D) Egitim toplumda milti benligin oiusmasint saglar. Bu parsanm ana duauncesl a?agidakilerln hangi- 

sldlr? 

A) Saglam bir egitlm sisteminin olusmasi zaman alir. 

B) Egitlm. bireym ve toplumun ileriemesinde basrolO 
oynar. 

C) Egitime onem vermeyen ioplumlar da vardir. 
D} Egitimin 50k r^illi ama$lan vardir. 3. Asagidakllerden hanglstnin bu papaya baslik ol- 
masi uygun degjldir? 

A) Egitimin Islevlari 

B) Egitim ve Birey 
O Eflitim ve Toplum 
D) Egitimin Aksakliklan 

4. Asagidaki curnlelerin hangislnde att. cuili sOzcflk, 
mecaz anlsmiyta kullamlmistir? 

AJ Sabahin ilk saatted biraz serin olur. 

B) Ogretmen asfl bir sss tonuyia bizi uyardi. 

C) Annem ak$am yemeoinl ats$ten indirdl. 

D) Butiin cocuklar aeyajye. muhtactir. 6. "Dusuncelerini dobra dobta sdylerdi. 11 

AHi clzilt adziin bu ciimleye kattigi aniam, asafli- 
dakiterln hangisfnda vardir? 

A) Sabah olunca aiinem perdelen" a$ar. 

B) Butiin blldiklerini hlc gekinmeden yazdi. 
Q Ceklngen tavirlanyia dikkat $ekiyoidu. 
D) Bu ki$ cikinca sikintnanmiz bltacak. f 1. A?agidaki curnlelerin hangisindo deyim Maryl- 
mamj§Jir? 

A) Boyla davrani§lara gbz yummami beklemsyin. 

B) Babasi kizinca dut yemis bOtbOle ddndO. 

C) tigretmenin soyledlklanni can kuiagiyla dinlerdl. 

D) Smtfta herkes neseliydi gun. 


"Garip" hareketl su sairle anilir I ) Orhan Veil Kanik { ) 
Bu cumlede bo§ parantezle belirtilen yerlere asa- 
g!daki1erin hanglsinde verilen noktaiama iaaret- 
lerl getirflmelldlr? 

A) (H-» B)(;)0 Cj {:)(•) D> UO 8. Aaagidaki curnlelerin hangislnde -ki" bagiacimn 
ya da "-W? ekinin yazimiyla ilgili bir yanlislik yapil- 
mistir? 

A) KardHsim agactaki kirazlart topiadi. 

B) Bu kazak seninkinden daha ucuz. 

C) Haibu ki biz de seni dost bllmistik. 

D) Yannki maca babamla gidece^iz. 8. "£ikmak" eozcUgu, asagidakt cumlelerln hangl- 
slnde "elde etmek, saQlamak" anlaminda kullanil- 
mistir? 

A) ikt yildir bu dergi duzenli gikiyor. 

B) SOtten bol mlktarda yaQ $ikar. 

C) Sonunda dedikferim bir bir Qikti. 

D) Bu konuda pesilli adylentiler gikit. 

10. Asagidakilerdan hangisi, sebep - aonuc iliskisi 
bildiron bir cumledir? 

A) Hasta gun ge#lk$e erlyordu. 

B) Yagmur yaQmazsa plknig© gideriz. 

C) Hastalandigi ifin okula gidememis. 

D) Oniar da bizimle sinemaya gelebilir. 1 1 . Odovlerini 6zenmodon yaptigi, hemen aniasihyordu. 
Alti gizili soziin bu cumleye kattigi anlain, asagi- 
daklleHn hanglslnde vardir? 

A) Yenl evlmlze ufak tefek e$yalar aldik. 

B) Bu sinava $ok iyi hazirlanmistim. 

C) GclisigGzel yazilan metinler okuyucu butamaz. 

D) Qe$t\\ gucliikiere ragmen i$ini helfetti. 1 2. Pazann ortast - $iyah Sam kumasm - bir parsaf gly- 
ml?, altmi§lik bir buyuk hanim gozGm - lllslf. 

Bu cumledeki bosluklare strasiyla hangi aag«- 
nekteki ©Wer golirilmelidir? 

A) -a. -in, -de B) -da, -dan, -e 

C) -da, -dan, -de D) -a, -dan, -e 13, "kapli - kitap - sari - Ozerindekl - masonin - senin 
ml?" sozcOkleriyle onlamh ve kuralh bir cumle 
olusturuldugunda bastan ikinci sozcuk hangist 
olur? A) masanin 
C) Senin mi? B) kitap 

D) Ozeflndek! 1 

| 

1 

I 14. "Estrgemek, korumak, muhafaza etmek" adzcukle- 
rinin ortak anlamim asagidaklierden hanglsl kar- 
silar? 

A) deriemek 

B) kaplamak 

C) saklamak 

D) kolleksiyon yapmak 15. Annemler $abucak. aGele hazirianip yola cjktoar. 
12 3 4 

Bu cumleden numaralanmis sozcuklerden han- 
gisi gikanlirsa cumlenin anlaminda degisme 
ol.maz? A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. 18. Asagidaki cumlelerin hangisinde eytemin gerpek- 
lesmesi bir kosula (sarta) baglidir? 

A) SozumQ dinlersen azar isltmezsin. 

B) Aileslni gecindireeek parayi kazaniyor. 

C) Yorgunluktan ayakta duramiyordu- 
0) Krtaplanmdan bazilan okulda of mail. 17. "Sevinmek" sdzcuguniin zrt fkarsit) anlamlist, asa- 
gidaklierden hangisidir? A) sevinmemek 
C) DzOlmek 


B) agtamak 

D) heyecanlanmak 18. Asagidaki cumlelerin hangisindeki alti cizili soz- 
cufiun sestesi vardir? 

A) Yann sen da kiituphaneye gej. 

B) Sorulan yanna kadar cgz. 

C) QOpleri suraya at. 

D) Dogayt ve hayvantan sev. 

3'tt 


3U 


VSi. 


8 Si 


3 


n 


a 


CL 


*zt 


3 


U 


3 


01 


a 6 


3't 


O'l 


Q'9 


as 


«** 


o*e 


8Z $i 


to- 


CdlNIS 'P) 
36MU01 


yaymlari 
www.final.com.tr TURKCE TEMA:BIREYVET0PlUM-2 (4 SIMIFJ-02 1. Sana yapilmasmi istemedigini sen de baskasma 
yapma ... Kolay gibi gordnur: ama bu kolay degildir. 
Size yapilmasmt istomediginiz seyi slz de baskasma 
yapmayacaksmiz. Yani kwidtnizi onun yerine koya- 
caksiniz. Sizin bir ettniz kemifilniz oldugu gibl onun 
da bir eii kemlgl oldugunu. onun da aci cekecegini 
dOsunecekslniz, 

Bu par?ada yazar aaagidaWlerdan hanglslne 
karsi cikmaktadir? 

A) Baska insaniara iyi davranmarmza 

B) Bize yapilmasmi istemedlgimtzi baskalarma yap- 
marniza 

C) Insanlartn her zaman clddl olma&na 

D) Kbtu davranislanmizt dOzeltmemize 

Tath dil. msan i?in ba$l> basins, bir kuwettir. insanlar 
baskalan hakkmda hukumlerirti yuzlerlne bakarak ve- 
rirler. Guter bir yuz tatlt bir dille tamamlandigi zaman, 
insana butun kapilar acilir. TatH dilin apamayagmi 
kapi. cozemeyecegi dugum yoktur. G&iulterl kazan- 
mada latli dltin etkiai biiyuMGr. 
(2. v« 3. soruyu bu parcaya gore cevaplaymiz.) 

2. Asagidakilerden hangisi tatfi dilin ozelliklerlnden 
bin deaiidjr? 

A) Basil basina bir kuwet olmasi 

B) G6nul kazanmada eikilt olmasi 

C) Soguk yuzleri bile cana yakin kilmasi 

D) Insanlan kandirmada etkili olmasi 3. Bu parcadan cikanlabilecek en genel yargi asa- 
gidakilerden hangisidir? 

AJ Tath dilln kisi ve toplum Uzerinde bnemll etkileri 
vardir. 

B) Tath dil topiuma sevgi tohumlan eker. 

C) Insaniara her zaman tath dille yaklasilmalidir. 

D) En gii? isler bile tatli dille yaptmlabilir. 4. Asagidakilerin hangisinde karait (zit) kavramlara 

yer verilmistir? 

A) Ataiurk, biiyOk dusuncell bir insandi. 

B) Uzuri sorulann cevabi kisa olur. 

C) Televizyonun baainda saallerce oturdu. 

D) Yorgunluktan her taratt agnyordu. 

5. "ates - kirmizi" sozcukleii arasindaki anlam Ms- 
kiBi, "kar" sozcugiiyie asagidakilerin hangiai ara- 
smda vardir? I 
C 

I A) soguk 
C) beyaz B) yumusak 
D) kis 5. "Biz - - - gahsirken baslaymca iceri kactik." 

cflmlesindeki bos yariere asagidakilerin hangi- 
sinde varilenler siraaiyia getirllmelidir? 

A) tarlada - yagmur 

B) arkadasiarta - vakti 

C) bahgode- misafir 

D) okulda - ogretmen 

Ataiurk der ki () O Millet savgisi kadar biiyOk bir 

aevgt yoktur. ( ) 

Bu cllmiede pararrtezie belirtilen yerlere sirasiyla 

hangi se^enekteki noktalama tearetlen getlrllme- 

lidlr? 

B) (:)f)(.) 

D) oon A> (ijnn 

C) (:)00 6. Asagidaki cumlelerin hangisinde bir yazim yanhsi 
yapilmistir? 

A) Arkadasini bllmiyarek OzmOssun. 

B) Elrafma bakarak karsiya gegti. 
C} Bu pazar sizde bulusalim. 

D) Aradigim kltap burada yokmus. 9. "Isini giinunde yapmayan insan sonunda . - . ." 
cOmlesi a$agidakllerden hanglslyle tamamlana- 
bllir? 

A) daha ba§anh olur. 

B) zengin olur. 

C) daha cok calismak zorunda kalir. 

D) bo? vakitleri harcar. 

10. "Ordumuz bu sava$ta da aslanlar savasti." 

ollmleslnde bo? birakilan yere a§a§tdaki!erden 
hanglsl gettrlllrse benzetme yapilir? 

A) (cin B) gibi C) gore D) sadece 11. A$agidakl cOmtelerln hangtslnde atti cizili sozciik 

soyut anlamli degjldlr? • A) Her inaanda biraz ceaaret vardir. 
3) Sen do dusuncelerinde haklisin. 

C) Hay.3 bugQn olduk^a sicakti. 

D) Ba§an. riUzenlt cali§mayla gerceklesir. Qiizel yurdum, daglanni 
Uzaktan goresim gsllr 
Ksskln esen yellerine 
Kendiml varesim gellr 
Gozumde ttiter damlarin 
Sakiz kokulu camlann 
TUrkU soyler aksamlann 
Bana kandi sasim gellr 

(12. ve 13. soruyu yukandakl sllre gore cevaplayi- 

niz.J 

1 2. Sinn tamasi asagidaktlerden hangistdir? 
A) Yasama 3avinci B) Dogassvgisi 

C) Umudunu yitirme D) Vatan hasrati 


13. Bu dlzelenn salrt loin aaagidakilarden hangisi 
sSyienebillr? 


I 

I 

i A) Karamsardif. B) Neselidir. 

C) Hasret cekmektedir. D) Mutludur. 14. Asagidaki cumlelerin hangisinde alti cizili sozciik 
terim anlamli dagjldir? 

A) Turkce dersinde kokieri isiedik. 

B) Odanin oerdeleri solmustu. 

G) Carpma ve ftpjf pfi islemlerini ogrendik. 
D) Bu ciimlenin ogalerini bulalim. 

15. "Ne zamandir seni Qdrmemfrtim." 

Alb cizili sozun bu cumleye kattigi anlam, asagi- 
dakilerden hangisinde vardir? 

A) Dun aci bir haber aldik. 

B) Cok iyi calisarak bihnci oldu. 

C) Coktandirsporyapmiyorum. 

D) Olayi fazla ciddiye almi^sin. 18. "Mustafa sifHikten uzaklagmigti." cumleslnde 

boa birakilan vara asagidak Harden hanglsl getlrt- 
lirse anlam degisir? A) birhayli 
C) cok B) epeyce 
D) biraz 17. " eve - hava - oerakir - gitrnak - karannca " 
12 3 4 5 

sozcukleriyle anlamli ve kuralli bir cumle otustu- 
rulmak istenirse dogru stralama nasi! olur? 

A 2-5-1-4-3 

B) 2- 5- 4- 3- 1 

C) 4-3-1-2-5 

D) 1-4-3-2-5 vzt am on i » o ei a'zi-a'u eot ob vs 3/ vr ds bp ve ai si zo-Uinis>) aSxuru final 
n 

www.finai.com.tr tUrkce TfMA ATMURK-1 |d SINIF)-03 AtatOrk bir konusmasmda i "Millet sevgisl kadar 
bOyiik sovgl yoktur. istlklai Savasi'nda benim de mit- 
letime yapt»g.m bazi hizmetler olmustur. Fakat bun- 
lardan hicbirini kendime mat etmedim. Yapilanlann 
heps) millet esorldir." der. 

Bu parcaya gore AtatOrk icin asagidakiierden 
hangis' aoylenebilir? 

A) Savaslan aadece kendisi kazanmistir. 

B) Surekll yenilik pesjnde kosmaktadir. 

C) Basonyi Turk milletlrte bafllamaktadir. 

D) Halkin gOvanint kazanmistir. 

AtalurK TOrk kadinma buyOk deger vermi§tir Onun 

Kurtulu$ Savasi'nda gbatermis. oldugu ustGn cesa- 

rBt, fedakarlik ve calismayi her 2aman dile getirmis- 

lir. 

Bu parcaya gore, a$agi dak Harden hangiai TOrk 

kadmimn ozelllklerinden btri degMr? A) fedakarftk 
C) cesarat 8) kiskanchk 
D} caliskanltk 3. -Hasret" BozciigOnun eaanlamlmi aaagidakilerdan 
hangisidir? 

B) Sevgl A) Ozlem 
C) Bagtilik D} Duygu 4. Asafrdaki ciimlelerln hangisinde arb ciziii sozcuk 
tiirunQn tamamini kareilamaktadir? 

A) Bu agafi yapraklanni dokuyor. 

B) Kitao . insana an yakin dosllur. 

C) EvtD duvarlanni sanya boyadik. 

D) Rjiman.^ukblrrnahalieyianlatrnis. 5. Asagtdakilerln hangisinda alb ciziii B6zcu$Un ses- 
tet (eeBeslisI) vardir? 

A) Bu ya? ailece BodmnVdaydik. 

BJ BOtOn kby fceyazg boyanmisti. 

C) Babam yenj bir araba aid). 

D) QocuWardan SS5 cikrmyordu. 

6. A5ag.dakile.in hangisinde alti clzlli aozcugOn ya- 
ztmi yjaoliatir? 

A) Bu kasabada yalna yascyor. 

B) A£a$taJ<! kus blrdan ugtu. 
CJ Prnu&iDda bir agn varmis. 
D) Birkac kist benimle galsin. 
1* AsaQidaki cumlelertn hangisinde alti cizlll aSzcuk 
yapim ©W almi^ttr? 

A) Bazitan bu koyden tasmmis. 

B) Oteki yol daha kisayjlL 

C) EvimlzinkucukbirbahCfiSJvardi. 
0) Slz bu yan§i kazanacaksmtz. ft "Konferans salonunda bjdik kisilere rastlad.m." 
cumleslnda alti ciziii sozcOWe anlablmak iatenen 
a^agidakilerden hangiaidir? 

A) yabanct B) dost 

C) tamdik °) W 9. AtatGnYGn bir azeMgi de insan sevgisi ve evrensel- 
liktir. Onun davasi yafniz Turk mllletinin kurtulusu 
degil. zor durumda olan milletlerin de kurtulusu ve 
cagdas uygarlik dunyasi ile butunlesmesidir. 

Bu parcaya bakiiarak Atatllrk'le ilgili asaStdaki- 
lerden hangisl sdyienebillr? 

A) Sadece TGrk milietini dOsundugti 

B) Ulkesinl sOrekli kalkindirdigi 

C) BOtOn insanhgi dusunen bin olduQu 

D) insanlara herkesten farkli davrandigi 

10. 1 , Bas basa vermeyince tag yerinden kalkmaz. 

2. BugunUn (sjrfl yanna birakina. 

3. Isleyen demir isildar. 

4. Yalniz tas duvar oimaz. 

Yukandakl ataaozlerinden hangi ikisi anlamca blr- 
birine en yfikjpdir? 

A) I.ve2. B) i.ve4. 

CJ 2.vo3 D) 3.ve4, 11. 1. HayirdQngeldik. 

2. Burada ne kadar kaiacaksmiz? 

3. iki hatta kalacagiz. 

4. Buraya bugOn mu galdiniz? 

Yukandaki cumleler naail saralaniraa iki klsinin 
karsilikli konujmasi olur? 

A) 1-?-3- 4 

B) 4-3-2-1 

C) 3-4-1-2 
0) 4-1-2-3 12. "Kitabi oku kitabin ozetlnl de cikar." cumle- 

slnde bos birakilan yere, a sagidaki lerden hangisl 
getirUemsa? 

A) ve B) ama C) yalniz D) $unku ( 

I 13- 1 . Ara sira burada top oynardrk. 

2. YiHardir ogretmenllk yapiyor. 

3. Bazen sessiz sesslz agliyor. 

4. He/ zatnan bana destek verdi. 

Yukandaki cumlalerln hangi ikisjndeki alt. cizlll 
Boiler anlamca birblrlne en vak indir? 

A) i-ve2. B) 1.ve3. 

C) 2. ve 3. D) 3. V© 4. 14. Asagidaki cQmlelerden hangfslnin sonuna soru 
Isanti flatirileme?? 

AJ Kac klsl benimla galecek 

B) Hangi salonda oturalim 

C) Nasi! bfr ev aradtgmi bllmiyorum 

D) Gunde kac saat ders palisiyorsun 15. Asagidaki cflmlelerin hangiainde alti cizili sbzcOk 
yapim eki ajmamisiu? 

A) YpJeuiaryerlerinialdilar. 

B) Masanmdjiasakirlenmis. 
G ) Su yazj kime ait? 

D) Hayaiini 5 Hre adamistt. 16. Asagidaki cOmlelerin hangisl bir paragrafm giris 
oumlasi olablllr? 

A) Bu nedenle sana cok kizdim. 

B) tponku ben buna katilmiyonjm. 

C) Oyaaki saltier de bir insandir. 

D) Guzel ahlfik. en gOzel yuzlerden lyidlr. 17. Asagidaki cumlelerden hangisi netmeldlr? 

A) Bahceda kiraz agaglan vardi 

B) BencebuarabacokguzeL 

C) 0. siiri cok iyl okudu. 

D) DUnku sinavda zor soruiar vardi. [eo-t«NfS» y a- o ai am rn Bet o •» o n B - nt 3 - 6 o'B a 39 rs ■ •* vs 9? ai 

www.final.com.tr TURKQE TEMA : ATATURK - 2 (4 SUMF) - 04 1 Ataturk. bos zamanlannda tarihle ilgill kttapian 
okurdu. Bu kitapian okurken oytesine dalardi ki gev- 
resinde olup bttentari fark etrnezdl. Onun kitap 
okuma tutkusunu bilenler bu duruma pek sasirniazdi. 
Bu papaya gore AtatOrk icln asagidakilerden 
hangisl novlenem ez? 

A) Tarihla ilgili kltaptar okudugu 

B) Kitap okumayi tutku halino getlrdigi 

C) Qevresindekilare kitap okuttugu 

D> Kitap okurken cevresinde olanlan fark etmedigi 


2. AtatOrk : "En Gnemli nokta egitim Isldir. Egitim bir 
miiieti ya bagimsiz, sanli, yiice bir topium hallnde ya- 
$atir ya da bir milletl esirlige ve safalete terk eder." 
demistlr, 

Bu parcan.n basligi, asagidakilerden hangiai ola- 
bilir? A) Ataturk ve Insan 
C) Ataturk va E&tim B) Ataturk ve Dunye 
D) AtatOrk ve Topium 3. "Yiizu slrke satmak" deyimiyie anlatilmak Istenen 
asagidakilerden hangiaidir? 

B) Asik yuzlu olmak A) Sevecan olmak 
C) Neseli olmak D) Uzgun olmak 5. i . Gozlerindan yas suzuliiyordu. 

2. Qocuk. kapi arahgmdan disan suzuldu. 

3. Ugak, yavasca suzOldu. 

4. Babam. hastaliktan auzutmuatu. 
"Suzulmek" aozcQgfi, numaralanmi§ cumlelerd. 
kac defalk anlamda kultanilmistir? 

A) ! B) 2 C) 3 D) 4 6. Asagidaki cumlelerin hangisinde iklleme farkli bir 
yolla olusmustur? 

A) Bu sorunu er gee hallederlz. 

B) Seninla lyi koti) gunlerlmiz otdu. 

C) Yolun ortasmda Irlll utakh taslar vardi. 
DJ Aylarca dogru durust bir 1? aradim. 


4. Asagidaki cUrnlelerin hangisinde "karst gelmek. di- 
renmek* antaminda bir deyim kullan.lrm9tir7 

A) Sokakta goz gozO gSrmuyordu. 

B) Bu isi cocuk oyuncagma cevirdiler. 

C) Her Online gelene kafa tutuyor 

D) Selim, kendlsini dev aynasinda gbrQyor. a. Asagidaki cumlelerin hangisinde yansima bir soz- 
ciik kulianjlmamistir? 

A) Bu cocuk cok uslu duruyor. 

B) Bahcedekikdpekbirdenhavladi. 
CJ Sen sOrekli horlayarak uyuyoraun. 
D) Dare sml sml aktyordu. 1 . Hepimiz kitap okumak istiyoruz. 

2. Hepimiz kitap okuduk, 

3. Hepimizin kitap okumasi garekiyor. 

4. Hepimiz kitap okumaliyiz. 

Yukartdaki ciimlelerden hangiteri aym anlamda- 

dir? 

A) 1.ve2. B) 1.ve3. 

C) 2.ve4. D) 3 - ve4, 9. 1 . Avlunun ilarisinde Ku^Ok bir bah^e vardi. 

2. Okul tek katliydi. duvarlan badanasizdi. 

3. Kaptdan giriiince avluya gikilird). 

4. Bahcenin sonundaysa DOyOk blr odunluk bulu- 
nurdu. 

Numaralanmis cumlelerfe bir paragraf olusturu- 
lursa dogru sirafama naail olur? 

A) 2-3-1-4 

8) 3-7-4- 1 

C) 2- 1 -3-4 

D) 1 - 4 - 2 3 10. 1 Ankaraf ) mn havaai bana yaramadi. 

2. Testiaki 3 ( ) aatuyu cozefnadim. 

Numaralanmis ciimlelerde bos birakilan yertere 
BgagidokJlerin hangisinde verilen noktatama isa- 
retleri getirilmelidir? 

A) (,)(.) B) f:.- G) 0Q O) (')<:) 11. Asa^idaki sozcuklerden hangisi, otekilere gore 
daha genel anlamhdir? A) Futbo! 
C) Tenls B) Spor 
D) Voleybol 12. Hasan durgun (1) sakin (2) tikanikli (3) susuyor (4) su- 
suyordu. 

Bu cumtede numaralanmts. yerlerin hangisine 
otekllerden farkli blr noktalama isareti getirilme- 
lidir? A) 1. B> 2. C) 3. 0) 13. Asagidakl cOmlolerin hangisinde "mi" nin yaxi- 
miyfa llglll blryanli§lik yapiimisttr? 

A) Guzelmi guzal blr ev almis. 

B) Parayi bulduk mu bore biter. 

C) DQn aldigim kitap sende mi? 

D) Yannki konsers gelecek miaitiiz? 

14. "Planli gahstigi icin sirtavi " oOmteslnin sonuna 

asagidakilerden hanglsl getirilmefldir? A) kazandik 
C) kazandi B) kozandiniz 
D) kazandin 16. "Nasi! olur da bu konyd^n bana soz etmez, 
1 2 3 

antarriiyorum ." cumlesinde numaralanmis aozctik- 

■1 lerden hangisi birlasik yapilidtr? 
A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. 16. "Odasini temizledi." cumlesinde bos birakilan 

yere asagidakilerden hanglsl getlrlllrse , ciimle 
"fizenmeden yapilan 15" anlanimi karsilar? 

A) dikkatlice 

C) OstQnkorD 


B) etraffica 
D) gOzelce 17, Asagidakl cumlelerln hangisinde "abartma" an- 
lami vardir? 

A) DOnya sale gitti gdzumun yasindan. 

B) Sabahtan aksarna kadanarlada califti. 
Cj Soguk ve yagisji gtinler tekrar ba§ladi. 

D) Qocuklar karnelerini dgleden sonra alacak. WJ-UlNISH VU 3 9L tftl 3tt V £1 3 2L 8 U SOI VB 0*8 V'L Q '8 0*9 3* 8 £ 3 Z 3*1 3dxaox 

www.final.com.tr TUHKQC ItMA URfTIM TUKETIM Vt VER1ML1L1K 14 SINIFI Ob 


1. Bir balct, dukkanini eni iyi ballarla doldurdurju htfcte. 
gelsn mO§terilere hie bal satamazmis. Bir gun, tec- 
rubeli bir insana stkayat etml?. "En iyi ballar benim 
dukkamrnda olduSu halde, gelen musteriier ballanmi 
begenmeyerek g.d.yortar. Hatbuki kom 9 uiarimm bai- 
tan iyi deQil: fakat mu § tenterl hi? sKaife. oimy^t 
Bunun aebebi nadir?- demls. Adam gultlmseyerek : 
"Sen bal satryorsun; ama yOziin airke satiyor." daml?. 

(1. ve 2 soruyu yukandaki parcaya gore cevapla- 

yiniz.) 

Bu parcadan cikanlabilecek sonu?, asaQidakiler- 

den hanglsidir? 

A) EsnaHikta en koto mesiek balohktir. 

B) GUiumaeme bOtOn mesleklerin basart anahtandir. 

C) Baioilik, caba islayen bir mesiek dahdir. 

D) Esnafltkta mO?tari memnuniyeti esastir. Par9ada gecan •'Mu$teri1eri hie el^i|L_cJmuyQt." 
cumleslndeki afti clzlli sozle anlatalmak istenen, 
a^agidakiferden hangisidlr? 

A) artmamak B) yukaelmek 

C) azalmamak D) duamek S, 


i -Sinemaya blzden once gitmtslerdi." cQmle- 

slnde bo$ b.rakilan yare asa$.dakilerdan hangtsl 

getirilebiltr? 

A) slz B) aen 

C) o D > onlar Aaagidaki aozcuk gruplanndan hangtetyte anlaroli 
ve kuralli bir cumle kuryJaffiaz? 

A) heryerde-aradim- aeni-bugun 

B) bahann - geliaini - ku?iar 

C) da^iann-gOnOn-yolunu-birinde- tutmu? 

0) gunessiz- bir- so§uk- cok- gOndli Komutan ( ) askenem aert bir sasla aordu ( ) () Nereye 

kacryorsunuz ( ) (> 

Bu cOmlade parantazie belirtiten yeralera s^aQi- 

daklterin hanglainde varllen noktalama iaaretleri 

getlrtlmelidir? 

a) own on * 8*0 WW 

o oonwn »tt*mftw 3. "Yaz aylannda agacian sulamaliyiz." cQmle- 

sinde bos birakilan yare aaagidaki lerden hangiai 
gatirilirae anlam de§i8ir? A| devamli 
Q hap B) herzaman 
D) atasira 4. "Berber - makas" sflzcukleri arasmdaki anlam ilis- 
kisinin benzari asaQidakilerin hangisinde vardir7 A) firca - ressam 
C) ulus- millet B) hiz-direnc 
D) meyve- aQac 8. AsafiKlaW afizcuklerden hanglslnin yazimi yanbS- 
ttt? 

A) yalnrt* BJ asvalt 

C) kibrit D) ®$ 9. "Cocuk, ilaclanni icmek Istemiyordu: . - - - buna- 
mecburdu." cOmioainde boa birakilan yere agagi- 
dakiterden hangisi geWnlemfiZ? 

A) ama ® fakal 

0) cOnku D > y aln,z 10. Asagidaki cumielerln hangisinde slti gizili sozcuk 
yapim ekl almistir? 

A) Yash kadin ate$ler icinde yaniyordu. 

B) Sabahtan duzenli olarak ko guyoft lu. 

C) Tekhayali. bir eve sahip olmaktl. 

D) Babamin aldigi tarti bozuk cikti. 11. "Dedem bolluk icinde yaaayan bir koy agasrydi." 

cumlesinde alti cizlli sozun zit (karsit) anlamhsi 
asa£idakilerden hangisidir? 

A) zenglnllk B) barakst 

C) krtlik D) huzur 12. Getin tanis olalim 

isi kolay tutahm 

Sevetim sevllefim 

Bu diinya kimseye kaimaz 

YUNUS EMRE 

Bu dortluktB sairin iletmek istedigi mesaj asagi- 
dakllerden hangisidir? 

A) Yalnizlik 

B) Oretkenlik 

C) Blrllk ve baraberlik 

D) Sorumsuzluk I 13. Cumhuriyet. Ataiurk Turk haiki butlin 

olumsuztuklara itan edilmistir. 

Bu cOmlede bos birakilan yerlere aaagidakilerln 
hanglsinde verilenler srrasiyla getirilrnelidir? 

A) ve. He. gfire 

B) ve, tarafmdan, ragmen 

C) ile, gibi, ragmen 

D) ve, gbre. taraftndan 14. Ilkbahar gelmisti. Kirlar; papatyaiar, kir menekseleri 
ve topraktan fiskiran yemyesil cayirMa bezenmlsti. 
GfikyGzu masmavi ve pin! pmldi. Ucurtmalannt gok- 
yOzOnOn englnlkjine saliveren cocuklar 

Anlam bOtunlugQ dlkkate alinarak bu par9anm 
son cumiesl asa§idakilerin hangisiyie surdCirule- 
blllr? 

A) mutluluk icinde kendilerinden geciyorlardi. 

B) pek mutlu gorunrnuyoriardt. 
G) herzaman sorumsuzdu. 

D) ur;urlmayapmakistiyorlardi. 16. "Sakin eve bir daha gee gelsyim deme !" cOmle- 
sinde asagidaki duygulardsn hangisi hakimdlr? A) Endlse 
C) Sitem B) Uyarma 
D) Korku 16. 1. Bize sOrekli calismamizt ogOtlerdl. 

2. Babam, Izmir'den bugun .yann gellr. 

3. Oraya gittiginde hemen mektup yaz. 

4. Koyiuter, larlada dump dinlanmed en calisti 

Yukandaki cumlelerin hangi ikisindaki am cizlli 
s6zler yakin anfamhdir? 

A) 1.ve2. B) i.ve3. 

C) 1,ve4. D) 3.ve4. 

17. "Dereterirnlzde basanya ula§abiliriz." cumle- 
sinde bos birakilan yere asafiidakilerden hangisi 
getlriHrse oOmlenin anlamt degisir? A) gayretle 
C) rahatltkla B) cabayla 
D) emekle SO - UlNIS "*) o u o n a si v n a *ei a n 3 u a i 

' 6 3*8 3 "4 8 "9 OS V* 6 2 B't 33*uru 
www.final.com.tr rURKCE TEMA URHIM TUKETIM VE VEBIMULIK - 2 (4 SINIF1-06 1 . Insan. makineler yaratan bir varliktir. Her gun kol ye- 
rine i? gorebilecek yenl bir makine icat ediiiyor. Bu 
makineler, dOnya ustilnde andiistrlnin suratle geli?- 
maaini mOmkun klimistir. Buhann. etektrigin kesfi, bu 
suratl hayaie sigmaz derecede artirmistir. Esk ( den 
be? vitda yapilacak bOyuk bir binay- bugun toprak 
ka/an. baton doken makinelerle birkac ayda kuru- 
yoriar. 

Bu parcada "makinelerle" UgHi olarak asagidakile- 
rin hangiaine flgginilmemlsttr? 

A) Endustrinin gelisrnesineyardimci olduklanna 

B) Her gun yenl bir makinenin yapildigma 
O GOnluk islerde kolaylik sagladigina 

D) Makinelerln yapimintn zor olduguna Aaagidaki ciimlolertn hangisinde aoyut anlamn bir 
aozcOk kulleniimistir? 

A) Goliin ortasmda bir adacik vardi. 

B) Aldigt kalemlerin hepsini kaybetmia. 
C} Biz Insanlik gorevlmizi yerine getirdik. 
D) Ciceklerin hemen hepsi kurumustu. 3. "Dag yolunda aracimiz llerliyordu." 

cQmieainde boa birakilan yere asaQidaki iklleme- 
lerden hangisl getiritirse, cumle "guclUkle* anlamt 
kaianir? 

B) zarzor 

D) yavasyavas A) derecederece 
C) adimadim 


4. 

5. Aaag.daki cOmlelerden hangisl sbyteyenln kiaisel 
dusQncesini lsermtDlfiW*dJt? 

A) Yazar eserini etkileyici bir dilla yazmis. 

B) Kitap sekiz bolOmden olusuyor. 

C) Kilabm koiiusu da ?ok gOzeldi. 

D) Kitabm herkesi bOyiileyen bir havasi var 6. "Yola ciktigtmizdan - . - - tek keJime konusmadi." 
Bu cumlede bos b.rak.lan yere asag.dakilerden 
hangiai getlrilmelidlr? 
A) dek B) *** ] 

C} kadar 0) gibi 7. i Aaafjidakiierin hangisinde "bir nesnenin degiserek 

yeni bir gbrunum kazandigi" anlami vardir? 

A) Yaprakiar tamamen sarardi. 

BJ Anladigim kadanyla 50k aci cekiyor. 

C) Annem yalniz katmaktan 50k korkar. 

D) Gunes. yawa? yava? doguyordu. Is hakkmda bjlgi almak Icin kiOuphaneye. flM- 

12 3 4 

Bu oumlede numaralanmis sozcutierden hangisl hicblr ek aimamistic? 

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. "Soguk" sozcugu, asagidakilerin hangisinde mecaz 
anlamiyla kullanilmiabr? 

A) Asm aoguk nedeniyie okuliar xatil edlldi. 

B) Bu adam soguga aliskindtr. 

CJ Onlar bizi 50k soguk karsiladilar. 

D) Soguk hava yerini sicak havaya birakti. 9. "Benimle gelebilirsin: her dedigimi yapacak 

am." 

Bu oQmlade bos b.rakilan yore asagidaki baglac- 

lardan hangisi getirilemez? 

A) ama B> fakat 

Q ancak D) YS* 10, 1, Buraya gelipde beni aramamis 

2. Koyiuler kahvenin 6ntlnde toplanmisti. 

3. Sabah ki oturuma ben de katildtm. 

4. Bu aynliga hkjbir zaman atifamam- 

Numaralanmis cumlelerln hangi ikiainde ye2im 
yanliai yspilmistir? 

A) 1. ve2. B) 1.ve3. 

C) 2. ve3. D) 3. ve4. 14. A$agidaki ciimlelerin hanglslnde iinlem KflJslur? 11. "0, butun arkada?lanni ha? taci ederdi." 

Alti cjzlll 55z(in bu cOmleye kattifii anlam, a$ag> 
dakllerln hangisinda vardir? 

A) In6anlarda her zaman bir kusur bulurdu. 

B) Kitabi daha okumadan ela§tiriyor. 

C) Yazara, ariebiyat dunyasi cok deger verlyor. 

D) Onunla zoruntu olarak jalijiyoruz. A) Imdat, boguluyoruz 

B) Oiey, stnavi kazanmi§ 

C) Yann, onunla gtfril? 

D) Eyvah. yamegi fmndS unuttum 

15. "Her zaman va her yerde dayani$manin Onemi <?ok 
buyuklOr." anlamma gelen atasttzO a^agidakilsrin 
hanglsldir? 

A) Irmak ge$arkan at dedjstirilmez. 

B) SGrOdan aynlani kurt yer. 

C) Meyveii agaci ta§lar|ar 

D) Egri aijacaiz orman olmaz. 12. 1 . ya$adtklanndan 

2. sanat^i 

3. olu§turur 

4. yararlanarak 
b. eserini 

Numaralanmis sSzcOklerte anlamli ve kuralli bir 
cunile olu$turdugunda dogru airslama nasil olur? 

A) 2-4-5-1-3 

B) 2-5-1-4-3 

C) 2- 1- 4- 3- 5 

D) T-4-5-3-2 13. Aoagidaki cumlelerden hanglsl anlamca olumlu- A) Begendigim kazak bu degil 

B) Bu araba gOzel degil. 

C) Soruyu cdzmedim degil. 

D) Cocugun sesi guzel degil. 16. aabun - sabah - saat - wygi 
1 2 3 4 

Yukandaki sSzcUkierln sdzlukteki siralamasi na- 
sildw? 

B) 2 - 1 - 3 - 4 
D) 4- 3- 2- 1 A) 3 - 2 - 1-4 
C) 1 - 2 - 3 - 4 17. "BugUnku matematik derslnde bSlma i§lemini 6g- 
rendtk." 

Bu cumlede hangi sozctik "tertmset" anlamiyls 
kullamlrnistir? 

A) Bugiinku B) bdlme 

C) dersinde D) agrendlk 90 - (JINI6 'f ) au vat ssto n anazi- a it- aoi q-b v e vi a 9 as ot a e 3 2 qi 
www.final-com.tr TURKgE TEMA YENIUKLER VE GEU§MElER - 1 (4. SINtF)-07 GunOmuzde bilgt edlnme ve dDnyadan haberdar ol- 
manin bir^ok yolu var. Internetten yararlanma bu yol- 
lardan aadece blridir. internet sayesinde IstediQimiz 
herhangi blr konuda kisa surede bilgl sahibi olablll- 
yoruz. DOnyanm herhangi bit yerindeki gelismelerden 
haberdar olabillyoru?. 
(1. we 2. aoruyu bu parcaya gfire cevaplayiniz.) 

1. Asagidakilerden hangisi, bu parcanin baaligi ol- 
maya en uyqu ndur? 

A) Internetin Zararlan 

B) Internal ve Egience 

C) Bllgl Edinme ve Internet 

D) ZamanmOnemi 

2. Bu parcadan asagidakilerden hangisi £ikanl@- 
max? 

A) Internet sayesinde dDnyadan haberdar oluruz. 

B) GunumDzde miernet yeterince kullaniimamakta- 
dir. 

C) Bilgi edinmanin yoltanndan biri intemettir. 

D) Internet sayesinde bilgilem ktsa surede ulasilabi- 
lir. 

3. "Cocuk kaldinmda dUsunce * cumlesinde boa 

birakilan yere asagidakilerden hangisi getirlllree 
cQmle "$ok korkma" anlami verlr? 

A) agzim acikta kaldi. 

B) gozOrn dondO. 

G) yuregim a^zima geldi. 
D) burnumdan soludum. 

4. Asagidakilerln hangisinde "oyun" aozcOgOnun ye- 
rlne "tuzak* sozcugu getlrlllrse, ciimlenln anla- 
minda bir deglsme gJmaz? 

A) CoGuklar bahcede oyun oynuyordu. 

B) Bu oyun Oc perdeden olusuyor, 

C) Bu oyuna dusacegiml ml sandiniz? 

D) Sikildigimiz Icln oyunu de$istirdik. 


MDdDr Bey'in soyledikJerini sicfiflLaicagma not edl- 

yordu. 

Atti cizlll aozun bu cumleye kattigi anlam, asagi- 

dakilerln hangisinde vardir? 

A) Bu haberi ona vakrt gegirmeden ulastmn. 

B) Fazla titiziik gfisteriyorsun. 

C) islenmi neseyle yapiyordum. 

D) GOnlerce ayni seyi tekrariadi. 6 Salt Faik ; "Blr insani ssyjne&le £aa!3r hg£3fiy/ 

1 2 3 

dlyor. 

4 
Bu cOmlede numaralanmis aozcuklerden hangl- 
slnin yazimi yantiaiu? 

C) 3. D) 4. A) 1. B) 2. 7. Ali { ) lei ezilerek sordu ( ) "Gidlyor rnusun ( )" 
Bu ciimlede perantezle bellrtllen yerlere asagida- 
kilerin hangisinde verllen noktalama i?aretleri si- 
rasiyla getirilmelidir? 

A) (;)(:> B)0(:)t?) 


"Bu oneriyi ... - dusundOkten sonra karar verece- 
§im." ciimleclnde bos birakilan yere asagidakiler- 
den hangisi getiriiirse ciimle otekllerden farkli 
anlam kazamr? A) kill kirk yararcasina 

B) inceden inceye 
CJ enineboyuna 

D) kisa bir sure 


9. "Onun gibi dUlJ^afali birinf tanimiyorum." 

Alti cizili sozun bu cumleye kattigi anlam, asagV 
dakilerdan hangisi pjamaz? 

A) Lafanlamaz 

B) Gilvsnilir 

C) Bildiginden sasmayan, matci 

D) Kendi biidiglnl yapan 10. ^DM, t^yatio l^inde olup bjtejtt aktarrna (sidiL 
12 3 4 

Bu ciimlede numaralanmis eozoGklerden hangisi 
ek almam'gttr? A) 1. B) 2 O a. Dj 4. 11, Ataturk. butOn yapicilik. yaratrctlik Islerinde zamanm 
buyuk etken oldugunu cok iyl bilirdi. Onun icln ka- 
rarlanni yildinm hizi ile gerceklestlrmeyi bilen bu 
tnsan. gerekince durmayi. beklemeyl de bilmistir. Iste 
bu gercek anlayi? ife giristigi yurt, devlet t kuftiir isle- 
rinde olabilecsklen yapmis, olrrtayacaklan da zorla- 
msya kalkismamistir. 

(11. ve 12. soruyu yukandaki papaya gore ce- 
vaplaymiz.) 

Bu parcada asagidakilerden hanglslnln cevabi 
yoktur? 

A) Ataturk, i?lerln yapilmaswda bfiytlk etken olarak 
neyl gorurdu? 

B) Ataturk, kararlanni nicln yildmm hiziyla alirdi? 

C) Ataturk, olmayacak isleri zortamaya kalkismia mi? 

D) AtatOrk'Qn en buyiik ozelll^l yaratictligi midir? 12. Bu parcadan cikanlabilecek sonuc aaagidakHer- 
dan hanglsldir? 

A) Ataturk'un dOsOncelerinin kaynagi bagimsizliktir. 

B) AtatOrk zamanm sartianna g5re ha/eket etmlstir. 

C) Ataturk yurdunun kalkmmasini istemlstir. 

D) Ataturk'un en buyuk dzailigl yaraticiligiydi. 

13. "Saatterce konu?sa . yorulmaz," cOmlesinde 

bos birakilan yera asagidakilerden hangisi getirj- 
lemez? A) da 
CJ dahl B) bile 
O) kt e 

i 14. "de. da" bagiaci asagidaki cumlelerin hanlslne 
"baskalanna yaptiQimiz gibi" anlammi kazandir- 
mistir? 

A) Sana bir de kazak alalim. 

B) Sana da bir kazak alaiim. 
Q Sana bu kazagi da alalim. 
DJ Sir de kazak aladm sana. 15. "Yaptiklanni inkar etmiyor bizi aucluyordu." 

cumleainde bos birakilan yere asagidakilerden 
hangisi getirillree kar5rtlik anlami olusjnai? A) Ostelik 
C) madam B) hemde 
D) natta 16. Kus seslen, yocuk sesferi 
Motor, makine sesleri 
Siner Kose bucaga 
Ne flOzel, ah ne gGzel 
Calisan dunya 

Bu sllrln temasi asagidakilerden hangiaidir? 
A) Calismazevki B) Dogayaozlem 

C) 5ehlr hayati D) Birlikte yasama 17. Dunyada hicblr dost, insana kitaptan daha yakin de- 
gildir. Sikmtilarimizi unutmak, hayatimiza biraz rank 
katmak icin tek caremiz kitaplara sanlmaktir. Her- 
hangi bir yolculuga cikarken yanimiza bir Ikl roman, 
blr Ikl siir kitabi almaliyiz. OOnku 

DGsGncenin akisma gore, asagidakilerden hangisi 
parcanin sonuna ge tjrjieme.z? 

A) kitap en de^erll esyamizdir. 

B) onlarcan yoldasidir. 

C) kitaplar sadece yolculukta okunur. 

D) kitap bizim icin en degerti hazinadir. 10 ~ (JINIS 'H 3-av9t3SMnaeia giquvfli8-6 as s*z 39 rs o> ae flz v\ 35xani liJRKCE TEMA : YENILIKLER VE GEU5MELER - 2 (4.SIN1FI-08 Eskiden ulasim otanaklan kisitliymis. insanlar gitmek 
iaiedikleri yerfere at strtinda gidermls. Sonralan tren- 
ler. otomobilier, otobualer kultanilmaya baslanmts. 
GOnumuzde ucaklar, hizli trenlar ulasimi hem daha 
hizli aaflliyor hem de Insanlar bir yerden baeka bir 
yere giderken coksikinti cekmiyor. Ulasim alanindaki 
bu gelismeler teknolojt sayesinde gerceklesiyor. 
Bu parcanm konusu aeagidakilerden hangisidir? 

A) Gecmis zamantn giizelliklerl 

B) Ulasim alanindaki getiameler 
C} Teknolojinin olumsuz yonleri 
D) Tren yolculuklannm neseai 

Turk gencleri sporun gayesini iyi anlamalidirtar; ctinku 
medeniyet yolunda baska milletlorden geri kalmama- 
mtz. Dtraz da buna baghdir. Spor artik dOnyanin her 
taratmda mllletca onem verilen faaliyetler arasina gtr- 
mtsiir. Yasama savasmda buyuk rolu olan bu zevkll 
faatiyetln fayda ve zarar simnni iyi kavramamiz gere- 
kir; Oyle olmazsa spor bize fayda saglamak yerine 
zarar verebilir. Spor. iki agzi keskin bir kilictir. kullan- 
mayi bilmeyenierin parmaklanni dograr. 
Bu parcadan aaagidaklterden hangisi cikar da- 
rnaz? 

A) Spor, medeniyet yolunda gelismemizl sagtar. 

B) Turk gen^lerl sporun onemtni kavramalidtr. 

Q Spor dunyanm her tarafinda onem verilen bir ug- 

rastir. 
D) Spor musabakalan ciddiyetle gercekiestirilmeli- 4. "Saglam kafa, saglam vtlcutta bulunur." 

Bu atasozuyle anlatilmak tstenen, a§agidakilerin 
hangisidir? 

A) Spor her yasta yapilabilen bir ugrastir. 

B) Saglikl. dusunmek icjn sagiikli bir vucuda sahip 
olmaliyiz. 

C> Sporyapmayan insan isinde basarm nlamaz. 
D) Miikemmel insan once bir sporla mesgul olur. E 
I 

I 

I 3. "El" sozcugu, aaagidaki cOmlelerin hangiainde 
deyim ipinde yer aJmflmi5fir7 

A) Haberi. al attindan babama duyurdular. 

B) Herkese el bag^iyor, yardim latiyordu. 

C) Bu islerden artik eiini cekmefein. 

D) Eiiyle su tarlayi Isaret etti. 

Asagidaki 9 6zcuklerdsn hanglsinin sestesl yojt- 

tur? 

A) sa? B) yaz 

C) tas °) ^P 


O gun, insanlar - gorebiimek amaciyia oiel - kaptsini 
acttgtm zaman karsim - ilk cik - Insan, bir bufeci co- 
cugu oldu. 

Bu cumlede boe birakilan yeriere asaflidaknerln 
hangisinde verilen ekier sirasiyla getlrllmelidir? 

A) -a, -den, -da. -an 

B) -i. -in. -a. -an 

C) -dan, -den, -da, -an 

D) -i, -den, -a, -an Oil ml kOlturii yaratmistir ( ) yoksa kultur mu dill ya- 

ratmtstir ( > Aslinda her ikisi de dogru ( ) 

Bu cumlede parantezle belirtilen yerlera asag> 

daki noktalama isaretlerinden hangilari airastyU 

getirilmeiidlr? 

A) (?>(?)(•> B) {:)(?)(-) 8. 1 . Kaalffl sen de blzlmle gelsen! 

2. Hie olmazsa kahvaltini yap. 

3- Odevlerini yap barj. 

4. Onunla bazen kavga ederdik. 
Yukandaki cumlelerin hangl Ikislnde atti ^izili soz- 
ler yakin anlamlidir? 

A) 1.ve2. B) 1.vb3. 

C) 2.va3. D) 2.vb4, Asagidaki cumlelerde gecen deyimlerden hangisl 
"sir saklayamamak" anlamindadir? 

A) BOyle davraniglarla g$Z boyu yor. 

B) nnnn a^7inria baklfl laianmaz. 

C) Etrafi dolasarak kofocan etUL 

D) Kimsaaiz cocuklara kucak acti. 10. "Anlatukiann dogru & bunlar benim iaime yaramaz." 
cumlesindekl "Qe" baQIacmm yerine asa$idakl- 
larden hangisl getlrilemez? 

A) ama B) fakat 

C) yeterkl D) gelgetelim 11. "Okulun yeni mOdOrQ . ise koyuidu." cumle- 

slnde bo? birakilan yere asagidakilerden hangisl 
getlriliraa ciimla "gelir geimez, dinlenmeden" an- 
lami kazamr? 

A) ayafiinin tozuyla 

B) okula uyum saQlamadan 

C) henuz etrafmi tanimadan 

D) cesitli gbzlemler yaparak 12. "TQrklye'de butun halk Ilk6§eretim dgrencileri 

Turk edebiyatmm onemii isimlarini ve yaprtla- 

nni cok iyi bilmelldir," cumlasindeki bog yerlere 
asagidaki lerin hanglslnde verilenler sirasiyta ge- 
tirilmelidir? 13. Karli dagfann basinda 
Salkim salkim olan bulut 
Sacm coztlp benim icin 
Gizll glzii aglar rnism 

Bu dlzelerde, inaana ait "agJama" ozelligi aoagi- 
dakilerden hangisine aktarilmistir? 

AJ daga BJ kara 

C) bulula D) saca 14. Asagidaki cumlelerin hanglsinde yazim yanlisi 
vardir? 

A) Toplantiya onu da cagimns. 

BJ Herkez uzerine dOsen gorevi yapmali. 

C) Bahcedekl kiraz aQaci kurumus. 

D) llkbanarda tabiat ana canlanir. 1 5. Bircok insan bu konjida uzerine dusen g&revleri yap- 
1 2 3 4 

miyor. 

Bu ciimledeki numaralanmis aozcuklerin hanglsi A) cOnku-zira 
C) sankl-hatta B) oysa- kisacasi 
D) hatta-blle I 

bilesik yapiiidir? 
* A) I. B) 2. C) 3. D) 4. 16. Asagidaki cumlelerin hangisinde "abartma" var- 
dir? 

A) Sesinin yankisi daglan, laslan devirdl. 

B) Agaciaryemyesilofmustu. 

C) Ondan gertye bu kttap kaldi. 

D) Yasami boyunca bu sehirdeydL 

17. Ormanm tepesine dikilen gQnesin ismlan yapraklara 
carptikca bin bir cesit. bin bir renklt pinltilar cjkiyor. 
Sanki bir masal dunyasi. Ne giizei memleketlmiz var! 
Bir yandan tabiatm yarattigi bu gOzel resme liayran 
olurksn, bir yandan da bu renkler dunyasini yaratan 
agaclann hunerine sasinyorum ... 

Bu parcanin yazan icin asagidakilerden hangisi 
soyleneblllr? 

A) Dogayia ic i^e yasmayi begenmez. 

B) Doga guzeliiklerlne hayran bir insandir. 

C) Yalnizligini dogayia payla^mak ister. 
DJ Dogamn zarar gormaainden korkar. 8'av9i vsia'no'w azivn30ta'8 q-b n as Q'9 a» o s oz a-i 80.- (JINIS f) abauru final y ay ml an 
www.finaLcom.tr TURKQE TENIA : SAGLIK VE QEVRE - 1 (4. SIN1F) - 09 l. Sagltkii bit yasamm bircok geregl vardir. Duzenll 
lenmek bunlardan biridir. Yedlklerimiz, ictlklenmiz 
sagligimizt dogrudan etkiler. Spor yapmak da saghkli 
yasam icin sarttir. Aynca stresten uzak durmak. uyku 
duzenine uymak da gereklidir saglikli ya§am icin. 
Bu parcaya gore asagidakilerden hangisi saQHkli 
ya$amm gereklerlndan biri dfigjldlr? 

A) Spor yapmak 

B) Diizenli beslenmek 

C) Siresten uzak durmak 

D) latil yapmak -Onu karsimda tanimistim." cOmleainde bos 

birakilan yere asagidakilerden hangisi getirilirse, 
cumle "hemen, o anda" anlarm kazanir? A) gdrdQkce 
C) gfirOrgormez B) bulunca 
D) tutunca 

>, Tlim dunyada otdudu gibi Olkemizde do orman yan- 
gtnlannin buyuk bir cogunlugu dogal nedenlarle or- 
taya cikmiyor. Oaha 50k insan etklslyle orlaya cikan 
bu yangmlar, ormanda yasayan bircok canhnin da 
yok olmasina neden oluyor. Bu nedenle yangtnlan 
onlemenin careteh araniyor. 
Bu parcada asagidakllertn hangisinden so« ed il- 

A) Olkemlzde ormanlar cok buyuk yer kapiamakta- 
dir. 

B) Orman yangmlan bircok canhnin yok olmasina 
sebep olmaktadir. 

C) Orman yangmtenni onlemeye yonellk careler 
aranmaktadir. 

D) Yangmlann cikmasmda Insanlann buyuk blr e;kisi 
vardir. 3, Asagidakiierin hanglsinde ikileme, oluaumu baki- 
mindan digerlerinden larklidir? 

A) $irketin durumunu kara kara dusundii. 

B) Bu ails, iyi kdtu geciniyordu. 

CJ Gorev icabi diyar dlyar dolasttm. 

D) Bahcemizde buyilk buyuk agaclar vardi. 1 . Mum dlbina iyik vermez. 

2. Terzl kendi sbkugunO dikemez. 

3. Isjeyen demir pas tulma2 

4. Ac ayi oynamaz. 

Numaralanm.s atasozlerinden hang! ikiai, yakm 
anlamlidir? A) 1.ve2. 
C) 1.V6 4. B) 1.ve3. 
DJ 3. ve 4. _* 6. s 


"^"rt imi bildim bi teti bu isle ugrasiyor.' 
Aiti clzili adziin bu eOmleye kattig)i anlam, asagi- 
dakiierin hanglsinde wardir? 

A) Ben, ona bel baglamt?tim. 

B) Oldum olaai bu sabre ismamadim. 
CJ Yemyesil agaciann arasinda gezdik. 
D) Ara aira bana ugrar. hal natir sorardi. 1. Bu kazak sana no kadar yakismis. 

2. Onu blrden karsimda gormeyeylm mtf 

3. Arkadasimt kirdigim Icin 90k UzgOnOm. 

4. Blr siir kltabi daha yazmatistn bence. 
Numarslanmis cumleierde asagideki anlamlardan 
hangisi yofeiur? 

A) Piamanlik B) Begenme 

C) Saakinlik 0) Sitem 8. "Ordumuz aslanlar gibi savasti. 1 " 

Bu cumlede "ordu", "aslan"a benzetilmistlr. 

AsaQidakilerin hanglsinde buna benzer bir kulla- 
nim vardir? 

A) Ben senin kadar basari degilim. 

B) Qocugun ellen buz gibiydl. 
CJ Kadincagiz surekil agliyordu. 

D) Aksama dogru kasabaya vardik. 9- I . Bu adam ikids bjr sorun stkanyor, 

2. KesinliKle bu rna$i Kazanmaliyiz. 

3. Bu kltabi niullaka okumalismiz. 

4. KbyiOler aia_Sira, sehrs inerdl. 

Numaralanmis ciimlelerln hangi ikiaindekl afti qi- 
zill sozler yakin anlamlidir? 

A) 1.ve2. B) live 4. 

C) 2.ve3. D) 2. veA. 

10. Asafjidakilerin hanglsinde biiyuk harflerln kulla- * 
nimryla ilgili bir yazim yanlisi vardir? .£ 

A) Yazann "Falaks" oykusunu ©kuyorum. 

B) Gazi caddesi yina 50k kalabalikii. 

C) Dogu Karadeniz bol yagis aim 

D) Agn Dagi, Turkiye'nin en btiyuk dadidir. 11. " bu aikmtiyi cekocegiz." cumleslnde bos bi- 

rakilan yere asagidakllerden hangisi getlrllirse, 
cOmle "mecburen, careslz" anlamini tasir? A) Isterietemez 
C) Tarn lamina B) Seveseve 
D) Guleoynaya 12. "Onun ne kadar birl olduQunu bilirsiniz." cOm- 

leslndeki bosluga asagidakllerden hangisi getlrl- 
lirse cumlenin anlami degjslr? A) cOmert 

CJ gonlOzengin B) eli acik 
D) clmrt 13. Asagidaki cQmlelerin hangisinde kisa ctzgi (-) 
ysnlis kultanilmtstir? 

AJ 2000 - 2001 sezonunda sampiyon olduk. 

B) "-kl" eki unlu" uyumunu bozar. 

C) Kirsehir - Kayseri yolu Iraflge kapanmis. 

D) Qamurlara bata - gika llerliyorduk. 

14. "BugOn Bizi gordugtim iy-in » cumleaindeki 

bosluga asaQidakilerden hangisi getlrilirse, cumle 
"50k heyecanlamp mutlu olmak" anlami taair? 

A) icirn daraliyor. 

B) icirn acihyor. 

C) Iclm icime sifjmiyor. 

D) icirn gidiyor. 13. Sgn saslaonj deli giinlOme 

12 3 * 

Baglamisim cozulmuynr Mlhrlban 
4 

Bu dizelerde numaralanmts sozciiklarden hangisi 
ek al mamis tif? A) 1. B) 2. C) 3. DJ 4. 18. 1 . Ama cok din9 gOrDnOyordu. 

2. leeriye bir adam girdi. 

3. Adam elli yaslannda vaiti), 

4. Kapfagildx 

Numaralanmis cOmlelere anlamli bir paragraf 
olu^lurulmak Istense dogru airalama nasi! olur? 

A) 4 - 2 - 3 - 1 B) 4-1-2-3 
C) 4-3-2-1 D) 4-3-1-2 

17. Ben, slnlrll Insanlan dairna yuzlerlnin guliimser olup 
olniHmasiyia taninm. Sinirli insanlann yOzleri gUlmez. 
GGIumseme, ruhun saglamligi kadar, saadetin de 
mujdecisidlr. Besikteki cocugun gulmeye basladicji 
gun, Rile saadetlnln tamamlandigi gundur. Dostlar 
arasindaki samimlftgi gosteren de gulumsernedir. 

Bu parcadan asagtdakilarden hangisi cjkanla- 
maz? 

AJ Gulumseme. mutlulugun mujdecisidir. 

B) Dostlar arasindaki samimiyet gufumsemeyle d> 
culOr. 

C) Aile mutlulugunun tamamlanmasi cok zordur. 

D) Sinirli Insanlann yUzlori gulmez. 3 U Vm VSI 3-H UQZV V U fl *0l 3 *8 8 "8 Q'l 8*9 » S 3 fr 8*8 tf'Z 01 

36mhol 
nal y ay Mian 
www.final.com.tr TURKQE TEMASAGUKVECtVRE-2 (4. SINIF)-10 1. GOnQmuzde sehirlerln atik sulan antilmadan akarsu- 
lara birakilmaktadir. Bu sulardaki kimyasal maddstler 
balik neslinin en buyQk dusmanidir. Temiz ve berrak 
sulan seven blnlerce balik da bu kimyasal kirlilikten 
dotayi yok olmaktadir. Geriye Ise az sayida birkac 
balik turO kalmistir. 
Bu parcada asagtdakilerln hangiainden s6z edll- 

memistir ? 

A) Balik turlerinin azalmasmdan 

B) Kimyasal attkiann zararlanndan 

C) Insanlann dustiigO zor durumdan 

D) Akarsularirmzin asm derecede klrlenmasmden 

2. Aaagidaki cllmlBlBrin hangisinde lain en az iki kez 
yapildigi anlami yoktgr? 

A) Bizim takim bu yd da sampiyon oldu. 

B) Bu filml gecen hafta da Izledik. 

C) Bent yine beklettln. 

D) Onumuzdeki hatta piknige gldellm. 

3. "Bu alle kazandigi parayla geclntyordu." 

Bos birakilan yere asagidak Harden hangisl getiri- 
lirae, cumlenln anlami degi$/ir? 

B) zarzor 
D) kitkanaat A) iyi 

C) giiclukle 4. Asagidakl cumlelerin hangisinde "rnerak" s5z ko- 
nusudur? 

A) Onu birden karsimda gSrme-yeyim mi! 

B) Bizim gocugun sinavi nasil gecti acaba? 

C) Krtabin sonunda fair de sdztuk vardi. 
0) Dostluk boyle giinlerde belli olur. 

5. "duygulara - siir - blr - seslenen - turdur" soz- 
cOkleriyle anlamli ve kurslli bir ciimle olusturul- 
dugunda sondan Ikinci sozcuk hangisl olur? 
A) siir B) duygulara 

O bir D) seslenen 6. Asagidakllerin hangisinde deyim, anlamina uygun 
kull anilmamist r? 

A) Yasodiklannin hepstnl anlattu icinl doktO. 

B) SOrekli calisiyor, gecesim gunduzQne katiyordu. 

C) iscilere cok Iyi davramr, tas yOrekli bir insandir. 

D) Belgelen dikkatlice inceler, ince eleylp sik do- 
kurdu. 7. " Buauns kadar c avabini bilmedl oj hlgbir scai olmadi " 
1 2 3 4 

Bu cUmlede numaralanmis sdzcGklerdan hangi 

iklsl bilasik yapilidir? 

A) 1.ve2. B) l.wA 

C) 2, ve 3. D) 3. ve 4. I 

c 

! 8. "Blr Isl yapmamak Icin sOrekii bahane Hen surtnek" 
anlamina gelen deylm, asagidakilerden hangiai- 
dir? 

A) Bin deredan au getirmek 

B) Ince eleyip sik dokumak 

C) Avcunun icine almak 

D) Aktl sir erdirememek 

9. Duydunuz mu ~ 

Bu ufuktar 

Ozerinde 

Ai seslnl 

Yukandakl ddrBukte bos birakilan yerlere hangl 
secenekteki adzcuklerln siraaiyla getirtlmesl uy- 
gundur? 

A) Insanlar - yemyesfl - uean - bulutun 

B) cocukiar - masmavl - yuzen - geminln 

C) cocuklar - maamavi - sallanan - bayragm 

D) insanlar - yemyesil - sallanan - bayragm 10. "Annem. kOtO seyler olacagim hlssetmigtl." 

Bu oQmledekl atti cizlil sflzcOQun zit (karsrt) an- 
lamhsi asatjidakllerden hanglsldlr? A) lyl 
C) yavaa B) guzel 
D) sevimti 11. Asagjdakl cGmlelerin hanglslnde iklleme vardir? 

A) Sana bu kazagi begendik. 

B) Kardesjm bu okulda okuyor. 

C) Bu, sana 90k yakisacak. 

D) Bu Isten az 50k anlanm. 

14. °Bu kflyde gunes dogarken herkes ayakta olurdu." 

Bu cumlade aaagidaki sorulardan hangisinin ce- 
vabi yoktyr? 

A) Kim? 8) Nezaman? 

C) Nerede? D) Neyi? IS. I.Kiz. 

2. Evet. 

3. Qocuk aizin mi? 

4. Allah bagislasin. 

5. Kizlar kisrnetli olur. 

6. Oglan mi. kiz mi? 

Yukandaki karsilikli konusmamn dogru airalam$i 
asagidakilardan hangiaidir? 

A) 4- 5-3-2- 6-1 

B) 6-1-5- 2-3 
; Q3-? -6- 1- 4-5 

D) 3- 2-4-5-6- 1 


12. "Bu dunyada yalniz sana guvenryorum.'' 

Bu cumleda alti cszili aozcugun yerine, a^agidi 
kilerden hangiai getirilemez? A) blr 
CJ tek B) sadece 
D) veya 1 3. Izmir Valiligi asilan bu sergide bir$ok $e- 

sitli yagtiboya vardi. 

Bu cumtedeki bosluklara asagidakllerln hangl- 
slnde verilen sozcukler getirilmelldlr? 

A) araciltgiyla - sanat$mm - fotograflan 

B) tarafindan - tessamin - lablolan 

C) tarafindan - mOzisyanlerin - karikaturlerl 

D) sergllenen - ressamm - tabtoian "Yikmak" sozciigG asagidakllerln hanglslnde, 
"Odevleri benim ustume yikti." cQmleslndekl anla- 
miyla kullamlmistir? 

A) Bahge duvanni yikip garaj yapti. 

B) Bu ac« onu yikar. 

C) Dunku ftrtina agaijlan yikti. 

D) Bfitfln olanlan ona yikmamaliyiz. 17. "Bu is igin gerekll parayi erge$ bulacagim." 

Alti pizili ikilemenin bu cQmleye kattigi anlam, 
asagidakilerin hangisinde vardir? 

A) Hemen hemen yolu yaniadik, 

B) Ara aira bu kasabaya ugranm. 

C) Bu Isi aninda sonunda dgrenecegim. 
DJ Disarda hafrf blr ruzgar esiyor. ozi Q*9t ost Qnaei azt a*u vov o*6 vs at 0-9 o*q %'v vs orri 01 - UIN18 p ) aiMani 

www.final.com.tr TURKCF TENIA GUZEL SANATLAR - 1 (4 SINIFI ■ 11 1. Roman.n en $ok sevilen ectobiyat tOrO oldugu ger- 
gektir. Nereye giderseniz gidtn, en cok onun okun- 
dugunu goruraunuz. $»r icin de bdyledir. Qalisip 
didinmeterimlzden tirsat bulduk mu, elimize aldigimiz 
5 ey. ya bir roman ya da blr siir kitabtdir. Bir geziye 
gikugimiz zaman, cantamizm blr kosasme yerlestir- 
meyi unulmadiSimiz yine onlardir. 
Bu pargadan asag.dakilerln hangisine ulaa.labi- 
Hr? 

A) ?iir. romana gore daha cok okunur. 
BJ Romanin siire gore daha agtk blr dili vardir, 

C) Roman ve aiir, insanlann en begendigi turierdir. 

D) Roman ve siirler sadece gezllerda okunur. L A$agidakl cOmlelerin hangiainde terim anlamli blr 
sozeiik yoktur? 

A) Takimimiz defansta gok hata yapti. 

B) Tiirkce deretnda 6gelen igledtk. 

C) Olaya bir de bu acidan bakatim. 

D) Qarpma ve b6ime istemlertni yapiyorum. 

3. -bu cocuk tllki g«b» kumazdff." cumlesinde "cocuk" 
"tilkl" ye benzfitlimistir. 

Asagidaki cOmtetorin hangiainde buna banzer bir 
kullamm vardir? 

A) Agaglar blzi selamladi. 

8} Sekergibiportakallaryedik. 

C) Bize karst yumusak sozler kuliamr. 

D) Daireden aoi bir giglik duyuldu. 

4. 1 . Gonlstorinize uifiJ"! bj£ katilmiyorum. 

2. A ?* 5 ' vukan bir yildir buradaytm. 

3. Odevleiimi hamen hemen bilirdim. 

4. Usiflfi blr bent elestlriyor 

Numaralanm.s cUmlelerdekl aiti gizili s6zlerden 
hangi Iklai yakin anlamlidir? 6. AsaQidaki cOmlelerin hangiainde "karsLiastirma" 
anlamt vardir? 

A) Bozkir. bu boigenin bitki ortOsQdur. 

B) Seni ozledigim igin buraya geidim, 

C) Yeni evimiz eskislnden daha buyiik. 

D) Qunes, isi vo 151k kaynagidir. Insanlar belli bir yasa geldlgmde, bir otgunluga ulas- 
tifiirtda ailelerinden aynlarak kendi yuvalanni kurar- 

lar. 

Aaagidakilerden hangisi anlamca bu cOmleye ya- 

ktndir? 

A> Meyve. zamani getince agacini terk eder. 

B) Agag. agag icinde buyiir. 

C) Afjag ya? rkafl eglllr. 

D) Agac yapragiyia gurler. A) 1.ve2. 
C) 2.ve3. B) 1.ve3. 

D) 2.ve4. 


Ii Olanlarm farkindayim; ama bize yaptiklarim 

Boa birakilan yere asagidakilerln hangisi getiri- 
lirse, cQmle "istenmeyen bir durumu kabullenme' 
anlamim verir? 

A) gok bnemsedim. 

B) slneye gektim, 

C) unuttum. 

D) zamana biraktim. 


8. -Haberi alinca cok mutiu oldum " 

cOmlesind* bo? birakilan yere asag.daki deyii 
lerden hangisi getlrilmelidlr? 

A) icimezlldi. BJ igimdaraldi. 

C) Igim igime sigmadi. D) iclm agiidi. 9. Asagidaki cumlelerin hanglslnde bir yazim yanlisi 
vardir? 

A) Benimlo ni?in gel miyorsun? 

B.i Insanlara tiostca davranirdi. 

C) Menu? kimseyletanisamadim. 

OJ Onunlaiersdusmekistemlyorum. 

10. ( ) Hey { J Sen kimsin 00 diye sordu, 

Bu oumlede parantezle beltrtilen yerlere asagi- 
daki noktalama Isaretlerinden hangileri sirasiyla 
getirllmelidlr? 

A) (-)(.)(?)(-) B) 00(7)0 

cj o (!) un d) no (?)n 13. "Bu sinifa yeni geldim. Zamanla sinrtin on $a- 

liskan dgrenci oldum." 

Bu ctlmtede bos birakilan yere asaQidakilerden 
hangisi gettrllmelldlr? 

A) kendimi arayarak 

B) kendimi birakarak 

C) kendimi gfistererek 

D) kendimi zora sokarak 

14. "Tekrar tekrar soyiemekten usanma" anlammi kar- 
silayan deyim, asaflidakllerden hanglsidir? 

A) dill dflnmemek 

B) din tutuimak 

C) difini yutmak 

D) dilinde [Qy biimek 


■ 


11. Calisma g6revi ve genclerin caligkan olmalari, Ala- 
turk'un Ozerinde en 50k durdugu konulardan biridir. 
Ataturk'a gfire, her ki§! kendi yeteneklerl ve gOcO 6I- 
Cusunde kendisinin, ailesinin, miltetinin, msanltgm ge- 
lecegi acismdan yararli sonuctar doguracak sekilde 
galismak zurundadir. 

Bu pBnpaya gore Alaturk'un Ozerinde durdugu 
konu asagidakilerden hangisidir? A) Egernenlik 
C) Caiismak B) Ban? 
D) Gencllk 
12. ■'Cevreslnde yasananlan gormezliktcn g oliyordu/' 

Alt) cizili sdzun bu cumteye katiigi aniam, asagi- 
dakllerln hanglslnde vardir? 

A) Kimsenin di? gfiruntisune aldanma?. 

B) Yapilan hakstzliklara goz yumdu. 

C) Oiaylar gBzOmQn onunden gltmlyordu. 

D) Kimsenin parasmda gozOmuz yok. I 
I 

I 15. Asagidaki cOmleierln hanglslnde "abartma" an- 
lam 1 vardir? 

A) Ta§i siksa suyunu cikanrdi. 

B) ^Ir.coskulubirtOrdQr. 

C) Qocugun sirtinda agir bir yuk vardi, 

D) Sinifm basansi glttlk$e yukseliyordu. 

. 

1 8. Yeni uyanmis gunes 

Gflzlerini avu$turuyor 

Blrazdan isitacak her yen 

Vaktini bekltyor 

Bu dortiiikte inaana ait ozellikler hang! variiga ak- 
tanlmisbr? 

A) Gflz B) Gunes 

C) Vakit D) Yer 17. "S6zunQ ettlglmiz romam o da " oQmleslnde 

bog birakilan yere asagidakilerden hangisi getirll- 
melidlr? A) okuduk. 
C) okumuslar. B) okudular. 
D) okumua. 

O'iH'91 V'St an DSL 9Zt 3U QU V6 38 8 Z V9 3 6 3'» 8 £ 2 01 


U-lJINISf) 


33>mru 

www.final.com.tr TURKCE TFMA;GUZELSANAUAR-2 (4 SINIF) - 12 1 . Sir sanat eseri karsisinda onu gorecek insan gozleri, 
heyecan duyacak insan kalbi durmadikca o sanat 
aaeri bo$ bir ugrastir. Ona sanat degerinl veren. sanat 
eseri damgasmi vuran, insan mhunda uyandirdigi he- 
yecandir. Insan duygutanna hrtap edsn eser ve onu 
canlandirmayi bllen sanat?! ne kadar dnemliyse, onu 

taktir eden 

Ousuncenln akisma gore bu parca. a^agidakile- 
rin hanglslyle aiirdurulebilir? 

A) elestirmanier de cok onemlldir. 

B) Oslup da cok dnemlidlr. 

C) sanataaver de bunlar kadar degarlidir. 

D) cocuklat da bence cok degertidir. 2. "Bu koltuk i?in gjsJi raklpteriv ie yansarak birinci oldu." 

12 3 4 

Bu cumlede numaralanmi? soicuklerin hangller! 

mocaz anlamiyla kullanilmi§t)r7 A) 1.ve2. 
C) 2. ve4. 8) 1.ve3. 

D) 3. ve 4. S. Sevinlyorum 

Memnunum yasadigima 

Ak§am gGnesi vuruyor 

Havadakl kuswn kanadma 

Bu dizelerin aairi icin asagidakilerdan hangisi 
soylenebHir? 

A) Karamsar B> OzgOn 

CJ Mutlu D) Qeklngen 1. Kflyden apevce uzaklasmistik, 

2. Onlara da biraz yardim ettlk. 

3. Bu Is. bir havll zamanimtzi aldi. 

4. OtobOsu a? kalstn kacmyorduk. 

Numaralanmi? cumlelerln hangi ikiaindeki alt cl- 
zlll sdzler yakin anlamlidir? 

A) 1.ve2. B) 1. ve3. 

C) 2. ve 3. D) 3. vo 4. 3. 4. Asagidaki cumlelerln hanglsinde olasilik (ihtimal) 
an! ami y oktur ? 

A) Belkt o da bizimle pefir. 

B) Oraya bir daha grtmeyebilirim. 

C) Kardesjm bu saata kadar uyumu§tur. 

D) Konu artik kapanmi§tir. 

Sabah bir bayram baslardi. Ogleye artin 

gibi pariayan gOnes. hatit ruzgarta birlikte tenlmlzl ok- 

sardi. 

Bu parcada bos. birakilan yerlere, asa§idakllarin 

hangisinde verllenlar airasiyla getirilmelldlr? 

A) kadar, dek 

B) glbi. dognj 

C) gibi, veya 

D) kadar. veyahut 7. Aaagidaki cQmlelerden hangisinin sonuna soru 
iaareti qetjrilem ez7 

A) Bu krtabi sen ml yazdin 

B) Bizden ne Istlyor. aniayamadim 

C) KoyUn yolunu hernen aclilar mi 
0) Kardesln yurt distnda mi okuyor a. "Qiftligin ihtiyar sahibinin hayatda ancok sevdigi say- 
lerden biride guverclnieriydi." 

Bu cUmledo ka? yazim yanlisi yapilmistir? 
A) 1 B) 2 C> 3 D) 4 Meslek hayatimzda parlak basanlar gozierinizi ka- 
mastirmamali, ba$ansiz!ikfar da sizi umltstelige dii- 
surmemelidir. Hayatiniz boyunca her Ikisiyte da 
karsilasmaniz dogaldir. Basanlt oldugunuz zaman kt- 
birtenmeyinlz ve cevrenizin saygismi toplayiniz. Ba- 
aansiz zamanlarda da 

Bu parcanm sonuna asagidekilerden hangiai gg- 
lir ilemaz ? 

A) savasmayi birakmaytmz. 

BJ umitsiztige dtlsmeyiniz. 

C) sGrekli arayis ifinde olunuz. 

D) artik pes etmelisiniz. 14. Asagidaki cumleterln hangisinde "isi gtlcu olma- 
mak"anlamina geten birdeyim kullanilmistir? 

A) Demek ki verdiglmiz emekter bo§a gitmis. 

B) Bu adam, iki aydtr bo? geziyor. 

C) Surekli cali§iyor, hi<; bo? durmuyordu. 

D) Bos gozlerle etrafim suzilyordu. 

10. 1 . Ister her zaman duzgiin gilmez. 

2. Kitabm sonuna bir aoztuk koymaltsin. 

3. Onun gibilarini cebimden gikannm. 

4. Uyarsam da beni dinlemez ki! 
Numaralanmis cumlelarln hangisinde bir oneri 
so? konusudur? 

A) 1. B) 2. CJ 3. D) 4. 1 1 . "Sucu kendisinde aramiyor Ostelik bize kizryordu." 

Bu cumlade alti clzili sozcugun yerine, asagida 
kilerin hangiai geflrilebilir? 

A) ama b) vain* 

C) hatta D) fakai 12. Asagidaki kavramiardan hangisi anlamca dlger- 
lerlne gore daha ozeldir? 
I 

I 


A) canh 
G) brtkl B) gicek 
D) late 13. Sumbul kokan bahcelerden dert kenanna indik. 
CaCjii $agil akiyordu su. Sema ran sesi, auyun gagil- 
tisina karif lyordu, 

Bu parcada asagidaki duyulardan hanglslyle ilgili 
aynntilarxfiktur? 

A) Gorme B) Koklama 

C) tytme D) Tatma 15. 1. yogurt 

2. yigidin 

3. bir 

4. her 

5. vardir 

6. yiyisi 

Numaralanmis sSzcuklerJe anlamli ve kuralli bir 
cQmle olusturuldugunda doQru siralama nasil 
olur? 

A) 4-2- 1-6-3- 5 

B) 4-2-3- 1-8-5 

C) A - 2 - 5 - 3 - 1 - 6 

D) 3-2- 4- 1-6-5 Bllgt kazanmak, kasifler, icatlaryapmak icin pok cahs- 
mak gerekir. Her basan; binlerce basanstzlik, umrtslz- 
lik ve uykusuz geceler sonunda elde edilir. BugunkO 
uygariiga erisebHmgk. icin dusunarek ve deneyerek 
nice saatler harcandi. Eger bunlar yapilmasaydi, 
bugun tnsanlar ucaga binemezierdi; ne Blekirik isi 
gma sahip olabilirlerdi ne otomoblle... 

(16. ve 17. aoruyu yukandaki parcaya gore ce- 
vaplayimz.) 

16. Bu parcada asagidaki sorulardan hangisinin ce- 
wabi yokt ur? 

A) Uygartiga erlsmek icin neler yapilmalidir? 

B) Btlgi kazanmanin ko§ullan nelerdir? 

C) Herhangi bir alanda basan nasil elde edilir? 

D) Ca<Jda§ uygarlik igm kimier ernek harcamiatir? 1 7. Parpadakl aiti cizili sdzcugun yerine asagidakile- 
rin hangisf getirilebilir? 

A) yakalamak B) utasmak 

C) kosmak D) bulmak Zl"fc«NIS-rt 8 a a si s si a n a n a n 3-unto 6 d*» 8i g-g os b> ae vz at 3o«anx TURKCF TEMA OFfif RLERIMI/ - 1 
(4 SINIF) - 13 1. ialemeciiik. insanlann susleme arzusundan dogan 
cok eski sanaltardan biridir. Memleketimizde isjeme- 
cilige yuzyillardan beri dnern verildtgi biiinmektedlr. 
Isteme. her esyaya uygulanmi$. halk arastnda da 90k 
yayilmtstir. Eskiden gelin olan kiziann on krymetii ce- 
yizlerini el i§iameleri olustururdu. BIr kiz. yatak taki- 
mindan kasik torbasina kadar her esyasmi isleyerek 
suslerdl. Buniar bazi sehirlerimizde dugun gunu, bir 
ko$ede sergllenlr. 

Bu parcadBn Islemecilik" le itgill olarak a§agida- 
kilerin hangiai cjkjrUamaz? 

A) fstame butun e$yalara uygulanabilir. 

B) Sus esyalan bazi sehirlerde sergilenir. 

C) Isleme, tbplumun susleme arzusundan dogar. 

D) Olkemizde islemecilige onam verilmez. Turk ulusu cok eski ve zongln bir tarihe sahlpttr. Bunu 
binlerce yilliK yazili belgelerimjzden anliyoruz. Yazar- 
lanmizin, bllginlerimizln ve tarihcjlerimizin yazdiklan 
kitaplardan tarihteki gelismeieri ogrenebiiryoruz. Ta- 
rihgiierlmizin TQrk tarlhinin arastinlmasma verdigi 
bnemle, tarihimizi en lyi eekilde ogrenme sanai bulu- 
yoruz. 

Bu parcaya gCre tarihteki gelismaleri asagidaki- 
lerden hanglsl blze fl&&memektedjr? AJ Avrupalilar 
C) Bilginlerimlz B) Tarihcllerimlz 
D) Yazariarimiz 


3. "Bu sair stirlerinde sert. afiir bir dll kullanmis." 

Bu ctimlede asagidaki sozcUklerden hangllerl 
gercak anlammdan tamBmen uzaklaearak yenl 
bir anlam kaxanmistir7 

A) salr-sert BJ sair- agir 

C) sert-aQir D) aflir- dil 4. Asag.dakllerden hanglsl sebep - sonu? cQmlesl- 
dir? 

A) Yafimur yagmazsa pikni§e glderiz. 

B) Bu sorulan b*n de cozerim. 

C) Aksam size de u§rayabitirim. 
D> Sicaktan son deface bunaldim. 5_ » bu smavi kazandim, ne oiacak?" 

Bu cumlede bos yere asafiidaWlerden hangisl ge- 
tirilirse, cumte "varsayim" anlamim yaaffiffflB? 

B) Diyelimkl 
D) Oysaki A) Farz edelim ki 
C) Tulkt 


I 
I 

i i "Her suclu, kendisinin yargtcidir." 
Asagidakilerden hanglsl, bu cumleyle yakin an- 
lamhdir? 

A) tnsanlar her zaman baskatanni suclar. 

B) Her suclu mutlaka bir gun kendisini yargilar. 

C) Sucjulan adalele tesilm etmefiyiz. 

D) Toplumumuzda sug orani azalmaktadir. "Cadde ustufi - siralan - dOkkanlar - bir - finOnde 

durdu." 

Bu cumlede bos birakilan yerlare getlrllecek 

ekler, asa$idakllerln hangislnde airasiyla veril- 

mistir? 

A) -el/-an/- da/-nln 

B) - de / - an / - dan / - nln 

C) - de/- an/-da /- nln 

D) - Q / - an / - in / - nln 8. "Kadm zayiftir; ama anneler gucludur." 

Bu cumleden aaagidakilerden hangisi cika nla- 
maz? 

A) Annelik, kadma gtic verir. 

B) Kadinlan guglu yapan anneliktir. 
CJ Anne otmayan kadiniar zayrttir. 

D) Kadmlar anneolmadan da guclGdUr. 9. "Hastantn blr an once lyilesjp ?lfa bulmasi icln dua 
edetim." cumlesinde hangi sdzcuk gereksiz kulla- 
nilmistir? A) an 
C) lyile§ip B) once 
D) Icin 1 0. Asagidaki cumlelerin hangisinde arb cixili aozciik 
zaman anlami bildirmez7 

A) Demtn biri sizl sordu. 

B) Adam azo nce buradan aynidi. 

C) Stnav yaon yapilacakmi§. 

D) Bunca yotu yufuyerek gelmij. 11. "He" sozcOQu, asaSidakl cOmlelerln hanglslne 
"birliktelik" antami katmt$ttr? 

A) Topragi eli ile kan$tirdi. 

B) Gecimini pazarctlik ile sagliyor. 

C) Kardesim ile carsjya ciktik. 

D) Kazak ile etek almia. i 13. Gene ( ) doktora bir s,eyler sordu. 
Hay ( } Buraya baksana! 

Yukandeki cumlelerde parantezle belirtllen yer- 
lera hangi noktalama iaaretleri getiriimelidir? 

A) 00 B) {;)()) C) {.)(!) D) {;)(.) 14. Asagidakl sdzcflk clftlerinden hangisi, anlam ill6- 
kisi bakimindan dlgerlertnden farklidtr7 

A) problem - sorun B) yanit- cevap 

C) diyar- Glke D) sert - yumusak 15. Btr hattaya kadar her gey belli olur, 

"Kadar" sSzcGQOnOn bu cQmleyo kattigi anlam, 
asagidakllerden hanglsldlr? 

A) Zaman B) Karsilastirma 

C) Benzelnie D) Esitlik 16. "Bahgada arkada^larla top B cumlesi a$agida- 

kllarden hangisiyla tamamlamrsa, gecmi^te yapi- 
lan bir eylemi Hade eder? A) oynayacagiz. 
C) oynadik. B) oynamaliyiz. 
D) oynuyonj?. 


12. AsaQidaki cOmlelerln hangisinde yazim yanlisi 
vardir? 

A) Toprak, bu aylarda cosar. 

B) Fihrni buyuk btr heyecanla izledik. 

C) Saat bir hayli gag olmustu. 

DJ Balkondaki gigeklar kurumustu. 


17. Ayakkabilarimi gikarip usulca suya. Yosunlu 

teslar ayaklanmm altindan Battigim yerden 

camur suyun yOzGnu 

Yukandaki cGmleleri tamamlamak igin bosluklara 
agagidakiterin hangisinde verilenler getiriimelidir? 

A) glrdlm - kayiyordu - kalkiyor - bulandtnyordu. 

B) daldim - kayiyormus. - kalkar - bulandirmts. 

C) glrdlm- kaymis- kalkti- bulandiracak. 
DJ daldim - kayacak - kalkti - bulandirdi vu 3 '« vsi anaei. zzv on. aot oo a'8 o'z as qs q» as vz tn ei-tHNIS't-) 36>iani 

www.final.com.tr 


turkce TENIA : UEfcERLEhMMiZ - ? GQnlOk hayattmizda hos olmayan bittakim durum- 
larla karsilasiyoruz. Ozuluyorut Bu, sabah evden 
cikttktan sonra bastiyor. Dolmusiar. duraklarda dur- 
muyor. Otobuse. dolrnusa blnefken kimse siraya gir- 
miyot. Gstellk bu durumlara herkes ahsmis. hie kimse 
ses cikartmiyor. 
(1. ve 2. soruyu yukandaki par?aya gore cevapla- 

yiniz.) 

Bu parcada yazann uzulmeainin nedenl asagida- 
kilerden hangiaidir? 

A) Sabahlan erken kalkmasi 

B( Kimsentn kendisini anlamamasi 

C) Hos olmayan durumlarle karsilasmasi 

DJ DolmusJa yoicuiuk yapmak zorunda kalmasi 2. Bu parcada asagidakilerden hangisi belirtilme- 
memlst ir? 

A) Dolmuslann. duraklarda durmadigi 

B) Otobuse binerken kimaenin siraya girmediQi 

C) Gunliik hayatta hos olmayan durumlaria karsila- 
sildigi 

D) Herkesta hayatindan memnun oldugu Agagidakl cumlelerin hangisinde alti clzili sdzcuk 
aoyut anlamli de qildlr ? 

A) Bu ister igin cssarei garekir. 

B) Qevresinden marhamei dileniyordu. 

C) Bu gece kotu bir ruya gordiim. 
D» Bu yolua sonu bizlm koye cikar. 4. "Daha" sozcugO, a^agidakl cumlelerin hangisinde 
"hentiz" anlammda kullamlmistir? 

A) Daha iyi blr Is bulmahyim. 

B) Bu, dlfler cocuklardan daha cesurdu. 

C) Bekiedtgimiz konukiar daha gelmedi. 
D} Bu pastadan daha var mi? J 

E i (4. SINIF) - 14 bize strt 5. "Onunta bunca yilltk arkadasligimiza 

cevirdi." cumlesinde bos birakilan yere asagida- 
kilerden hangisi getirllmelidir? 

B) kadar 
D) hatta A) bile 
CJ ragmen 6. Asagidakilarin hangisinde alti clzili aozcflk cum- 
leden atilirsa cOmlenin anlami bozujniflz? 

A) Yava yuruyerek kbye vardik. 

B) Erken kalkarak ise yetisiyor. 

C) Hizll adimiarla burdan uzakiasii. 
O) ^.-.n^ yavag ^avas vukseliyordu. Uzun ince blr yoldayim 

Gidiyorum gOndQz gece 

Bilmiyorum ne haldeyim 

Gidiyorum gundtiz gece 

Bu d5rtlukte karsrt (zrt) anlamli kullan.lan sozcuk- 

lar a^agidakilerin hangisinde verilmiatir? 


A) uzun - ince 

B) gundOz - gece 

C) gidiyorum - bitmlyorum 

D) uzun-yol 


8. Emrah'm hatin Q'ada kaldim. 

Tepeye giden yol yoktu. 

Bu cumlelerde bos birakilan yertere asagidaki 
sozciik ciftierinden hangisi getirilmelidlr? 

A) ve- bile 
BJ yuzunden-ki 

C) icin-blle 

D) iein- sonra 9. "Ku§ sesteri birdenbjre kasildi." 

Alti 9'ziU sozun bu cOmleye kattigi enlam, asagi- 
dakilerin hangisinde vardir? 

A) Yolcuiar bannacak bir yer anyordu. 

B) Daglarm tepelerlndeki karlan seyretti. 

C) Sakin duran deniz aniden kabardi. 

D) Siirekli konuyla ilgili soru soruyordu. 10. Bir insanm ici cirkinse, ipeklet giyinse de sustene- 
mez, Kabaysa f duyarsizsa insan erdemlerine ulasa- 
maz. Ki9i ancak kalbiyle guzel olabilir. I? inde gizledigi 
zenglnliklerle gOz aiabiltr. insan kalplerinl kazanablllr. 
Bu parcaya bagii olarak asagidakiierin hangisine 
ulasilabiHr? 

A) Insaniann kaibini kazanmak kolaydir. 

B) Di§ guzsllik har zaman onamiidir. 

C) Bireyin guzelllgl lc gDzelllQiyle saQlanablllr. 

D) Guzsllik kisiden kisiye degisen bir kavramdir. 11. "Odadakilertn heps! „ gibi. hlc kimse konusmu- 

yordo." 

Bu cumlede bos birakilan yere asagidakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

A) bagirryor 

B) agiz birligi etmis 

C) mutlu 

D| hastalanmis 12. Asagidaki sozcuklerden hangiainin yazimi y anlia - 
fcr? 

A) yalniz B) tombul 

C) filim D) apor 13. Asagidaki cumlelerln hanglslnde parantezle be- 
lirtilen yere vlrgQI (,) getlrllemez? 

A) $ehrin solgun { ) isiklan bana huzur ■■err. 

B) Terbfyeli ( ) zaki ve cali§kan bir cocuktu. 

C) Bu ( ) eslme aldigim ilk hadlyeydi. 

DJ Cocuk ( ) kadina bir seyler soyluyordu. i 
i 

i 


14. "Bizi yillarca ne aradi ne de sordu." 

A§a§idakllerden hangisi bu cumleyle ayni anlam- 

dadir? 

A) Bizi hem aradi hem de sordu. 

B) Bizi aramayi hie <nmal etmedi. 

C) Bizi yillarca aramadi ve sormadi. 

D) Btzi baskalanndan sordu; ama aramadi. 


16. "Bir isi yapacak kadar gucumuz yoksa, baskalannin 
yaptigi kucuk yardtrnlarla o is yurumez." antamina 
gelen atasozu, asagidaki lerden hanglsldlr? 

A) Annul dibine duser. 

B) Su testisi su yolunda kinlir. 

C) Mum dibine i$tk vermez. 

D) Tasima su He deglrmen donmez. 16. "Bjj gJsuJ. bjzim evimize oldukca uzakti." 
12 3 4 

Bu ciimledekl numaralanmis. sfizcuklarls ilgili ola- 
rak, asagidakilerden hangisi yanli stir ? 

A) 1 . si isaret srtatidir. 

B) 2. si iaimdir. 

O 3. SO klsl zamlrldlr. 
D) 4. su fiitdir. 17. Asagidakiierin hangiainde talma duyusuyia ilgili 
aynntilar veri'mistir? 

A) Gbzlerinden yagmur gibi yas. akiyordu. 

B) Vemek cok guzel ; ama biraz aci. 

C) Sazlikiardan birtaktm sasler geliyordu. 
D} RQzgar. cam kokusunu yayiyordu etrafa. au osiasion wet ozi fl'u 30t a*6 as bz vs os 3* oe az oi M - tdlNIS » 3^>4«ni 'anal yaymlan www.final.com.tr TURKQE TEMA EGITSEL Vf SOSYAL HKINUKLER - 1 I4.SINIFJ-15 1. "MHIetteri kurtaranlar ancak dgreimanlerdir. O^ret- 
menden, egitimclden yoksun blr millet, henOz millet 
olma yetenegl kazanmarmsttr. Ona baslt bir kitle 
denir, millet denemez. Blr kitle millet olabllmek icin 
mutiaka egitimcilere. egretmenlere muhtactir." 

Bu parcaya gore, milletleri kurtaranlar klmlerdir? A) Ogretmenler 
C) Bilim adamlan B) Gentler 
D) Styasetciler 


"Arabayi sana veririm." 

Bu ciimlede boe birekilan yere a$agdakilerden 
hangiei ggiirflemez? 

A) sadece B) yainiz 

C) ancak D) veya "Hastalandigi Icin Istanbul'a yann gidecekmls. ,, 
Bu ciimlede asagidaki sorulardan hangtsinin ce- 2. Asagidakllertn hangisinde, "Savilen blr klmssyi oz- 
lemle beklemek" anlamina gelan bir deylm kulla- 
nilmiBtir? 

A} Bazen davranistennda blcuyO kacinyor. 

B) Yasananlardan sonra gdzden uzaMasmak iatedi. 

C) Kac gOndOr nerdesin? Gdzlerimiz yollarda kaldi. 
□} Bir haftadir ayni seyi diline do!ami§ti. 3. "Ankara' - kalkan ucak saat 5' - Bazig' - indl." ciim- 
lesinde bo? birakilan yeriere hangi ekler sirasiyla 
getirillrse ciirnle, anlamli oluf? vabi yoktur? 

A) Nicin? 
C) Nereye? B) Nezaman? 
D) Neyi? 7. "Kadmcagiz, sUrekli agliyordu." cQmlesindeki 
"-cagiz" eki, eklendifli sSzcQge hangi anlam. kat- 
mistir? j 

i 
I A) sevgi 
C) end is. e B) actma 
D) korkma 


A) -ya.-te r -a B) - dan, -te. -dan C) -dan, -den.- a D) -dan.- te,- a 

4. "Yillardir sana ayni seyi soylernekten uaandirn" 

Bu cumledeki ahi cizili sozcOgun esanlamlw 
gidakilerden hangisidir? 

A) yorulmak B) sizlanmak 

Q bikmak D) uzulmek Blzcok biralleyiz 

Hep -seviniriz 

okmcacok 

Hep uzulOrGz 

Bu dortlUkte bos birakilan yeriere aeagidakilertn 
hangisinde verilen sozcukler sirasiyla getirilmell- 
dlr? 

A) k6t0, birlikte, sevinclenmiz, cok 

B) lyl. birlikte. acilanrmz, birlikte 

C) seviyeli, berabsr. isimiz. birlikte 

D) kotu, birlikte. Isimiz, birlikte 9. "Annem dOn btzi slnemaya gotOrecek." ctimletsin- 
dekl anlatim bozuklugu nasi! glderlllr? 

A) "Annem" sdzcU§0 yerlne "babam" yazilarak 

B) "blzi" s6zcu§u yerine "onu" yazilarak 

C) "sinemaya" sdzcugii yerine "parka" yazilarak 

D) "gotOrecek" sSzcugO yerine "gdturdu" yazilarak 10. Agagidaki sozcuklerden hanglsl hlcblr ek ajma- mistir? 
A) sazlik 
C) terllk B) yazlik 
D; aylik 1 3. Asagidaki ciimtelerin hangisinde bir yazim yanlisi 
yoktur? 

A) Arkadaslarla Anitkablr'l zryaret ettik. 

8) Anlatilanlara sende inandin mi? 

C) Sen geldinmi birlikte gideriz. 

D) Bahcede ki cicekter kurumus. 

14. 1 . dili dolanmak 

2. cok dilll olmak 

3. dilinden dusmemek 

4. diline dolarnak 

Numaratanmis deytmlerden hangi ikisi yakin an- 

lamlidir? A) I.ve2. 
C) 2. ve 4. B) 2. ve 3. 
DJ 3. ve 4. 11. I.oba 

2. duman 

3. eg" da 

4. cikar 

5. baca 

€. dogru 

Numaralanmis eozcOklerle anlamli ve kuralli bir 
cumle olusturuldugunda sondan iklnci sozcuk 
hangisi olur? 

8} duman A) baca 
C) doom D) olsa 12. "Bahcemlzde ce§ltll clcekler vardi ( ) gOiler, menek- 
seler, nergisler ( ) 

Bu cumlede parantezle bellnllen yertere asagi- 
daki noktalama isaretlerlnden hangllerl getlrllme- 
lidlr? 

A) (.)(.) B} (,)(...) C) (:)(.) D) (:)(...) 15. "Bu" sozcOgQ, a§a§idakilerin hangisinde zamir 
olarak kullanilmistir? 

A) Bu okula aiisamadim. 

B) Bu meyve buralarda yetfsamez. 

C) Bu, aana 90k yakisacak. 

D) Bu bina i^>k eskidir. 

16. "Bu program beni cok satdj." 

Alt cizili adzcugun bu ciimleye kattigi anlam asa- 
gidakilarden hangisidir? A) cah$mak 
CJ sevmemek B) begenmok 
D) ku^atmak 17. "Raham lay aii^aa suyunu cikaracak bir adamdi." 

Bu cQmlede alti ctzilf sozle anlatilmak istenen 
a&ag ida k Harden hangisidir? A) tembel 
C) kuwetli B) caliakan 
D) korkak 3lt fl 91 BL Q'H V*et Q'ZIO'U 3 "Ot Q"5 8 '8 91 '9 O'Q O'fr Q "B 2 -VI si-ytNisi) aiwaru 
yinlan 

www.final.com.tr TURKQE TEMA E6ITSELVES0SYAIETKINLIKLER-2 (4.SIN1F1-16 Du?undukler1rnizi. duyduklanrmzi, g6rup yasadiklan- 
mizt derll toplu ve duzenli bir blotmde anlatmak 
buyuk 6nem tasir. Bu bakimdao duzgun yazmaya 
eok ozen gostermek gerekir. Yoksa kendlmizi tarn 
olarak aniatamayiz. baskalanyla sagltkh bir iliskl ve 
ilelisim kuramayiz. lyi bir yazili anlatim, hern okul ba- 
sansi Icin hem de hayatia basari kazanmak Icin 50k 
dnemlldir. Bu nedenle kendi dillmizl 50k lyl Ogrenmek 
ve dOzgiin anlatim becerisini eld© etmek gerekir. 
(1. ve 2. soruyu bu parcaya ga™ cevaplayimz.) 
Papaya gore okulda ve hayatta basanli olmak, 
asagidskilerln hangisi sayesinde gerceklesir? 

A) DGzaiili kitap okumak sayesinde 

B) lyl bir anlatim becerisi sayesinde 

C) lyl bir dinleyici olmak sayesinde 

D) Qevrsyi tammak sayesinde Asagidakilerden hangisi, bu parcemn baskgi 
olmak igin §n uygugdur? 

A) Konusma Kurallan 

B) Egitim Etklnlikleri 

C) Yazili Anlabmm Onemi 

D) Cevreylo lletlsimin Yoltan 

iyi bir dinleyici, turn dikkatini konuya. sdyienenlere 
vermeil, tek sozcOSQ kacirmamaya calismaltdir. lyl bir 
dinleyici konusanm sozunu kesmez. TGrlu davranis- 
tarla konusani ve cevresindekileri rahatsiz etmez. lyi 
bir dinleyici. soyienenleri oldugu gibl kabullenmez. 
Bu parcadan asagidaki lerin hanglsl cikanlamOZ? 
Aj Dinleyici konusmaciyi rahatsiz etmemelidir. 

B) lyi bir dinlecl dikkatli olmahdir. 

C) Dinleyici konusmacmm soylediSi her seyi kabul- 
lenmelidlr. 

D) Dinleyici, konusmacmm sozunu keamemeiidir. 4. Asagidaki cumlelerln hangislnde "oecimlni sagla- 
mak" anlammda bir deyim kullanilmistir? 

A) Kavga edince ekmeglnds" oldu. 

B) Bu araba benim ekmek kapimdir. 

C) Yillardir ekmek elden su golden yasjyor 

D) Yasli kadm bizden ekmek parasi istedl. 5. V 

5 

t 

I « 

i 6 " 7. "Babam kos - kurtardik - sonra bas asagi silkele - 
benr cumlesinde bos yeriere getirilecek ekler, 
asagidakilerin hangislnde sirasiyla verilmiatir? 

A) - arak/-ca/-d) 

B) - up / - tan / - dik 

C) -up/- lan/-di 

D) - arak / - da / - cfi Asagidaki cumlelerln hangislnde Ikileme, anlanv 
sal kurulueu bakimmdan otekilerdan farWidir? 

AJ Geml yavas yavas uzaklasiyordu. 

B) Cebindedestedesteparavardi. 

C) Yanlislar birer birer oriaya cikti. 

D) Seninle lyi k6tu gDnlerimiz oldu. 

Asagidaki cumlelerin hangtstnde karert (zit) kav- 
ramlar bir arada kullanilmistir? 

A) Yen! aldigim radyo bozukctkti. 

B) Guvenme varltga dusersin dariiga. 

C) Evln In^aali icin kum gerekiyor. 
DJ Esyalan yukan kata tasidik. Asagidaki cumlelerin hanglslnde yazim yanlisi 
vardir? 

A) Kis, bu yil erken geldi. 

B) Pastanin tarifini aldm mi? 

C) Yansmada 2. Inci olduk. 

D) Bu yil tatiie ^ikacakmts. 9. Asagidaki cumlelerden hangisinin sonuna farkli 
bir noktalama isareti gatirilmelidir? 


A) Kitap, bir hazlnedlr 

B) Uzun zamandir gorusemedik 

C) Bahcede kiraz agaplan vardi 

D) Ni$in benl anlamiyorsun 


13. 1 . feKid en biz de burada oturuyorduk. 

2. Onunla ara atra mektuplafjiyoruz, 

3. Kardesim bjjgtjn yann gelir. 

4. Bir za manlar ben de §iir yazardtm. 

Yukandakl cumlelerin hangi ikrslnde atti 5I2III a6z- 
laryakm anlamlidir? 

AJ 1. ve2 B) 1,ve3. 

C) 1.V6 4. D) 2. ve3. 

14. "Kardegim ders galismadigi . . _ _ azar isitti." 

Bu cumledeki bosluga agagidukiterden hangisi 
getirilirse cumle anlamh olur? A) ve B) fakat C) i$in D> cunkii 10. "Cikarmak" sozougii, asagidaki cumlelerin hangi- 
elnde "tanimak" anlaminda kullanilmistir? 

A) Bu adami dogrusu $ikaramadim, 

B) Ogretmen, bizl di§an cikardi. 

C) Arabayi garajdan gikardik. 

Dj Babam. ofkesini benden cikardi. 11. olaylar- gtiniOk- sanatcivi - etkiler - surekli 
12 3 4 5 

Numaralanmis sozcuklerle anlamh ve kuralh bir 
cumle olusturulurea dogru siralama naeil olur? A) 2-1-5-4-3 
C) 1-2- 3- 5- 4 B) 2-1- 3- 5-4 
D) 2-1-4-3-5 12. A§agidakllerden hangisi neden - sonuc bildiren 
bir cumle degildir? 

A) Onunla tartistigimiz 15m blze kusmQs. 

B) Anneml gordugum icin cok sevindim. 

C) Calismadigindan sinavi kaybatti. 

D) Oman alanian gOn gectlkce azaliyor. E 16, Asagidakilerden hangisi saglikli otmak icin bir 
kosul degildlr? 

A) Dengeli beslenmek 

B) Sporyapmak 

C) Slgara l^memek 
DJ Alisverlj yapmak 


16. "Agir ag> akan cay, £gy bahcelerini suluyordu.™ 

Bu cumledeki altt cizili sc-zcukler arasinda goru- 
len anlam ili§kist asagidakilerden hangisidir? A) Esanlamlilik 
C) Essesiilik B) Zit anlamlilik 
D) Yakin anlamlilik 17. Asagidaki sozcuklerden hangisi "- BO" Bkini ala- 
rak tureyemez? A) ken 
C) have 


B) act 
D) gel 

QU3"9t OSi-OH OCt O'Zl 8'U V'01- 0'6 3 '8 8 7 Q '9 3 S 8 fr 3 £ 3 2 Bt 


91- - IdlNIS V) 


ai»*aoi 

www.final.com.tr TURKCE YAZIM KURALLARI (4 SINIFi 1. Asagidakl cumlelerir. hangisinde kisaltmalann ya- 
zimiyla ilglll bir yanlislik yapilmistir? 

A) TV'deki fllmi seyrediyordu. 

B) OSl'yo Isci alimi yapilacakmis. 

C) Suttertmizi SEK'dan aiiyoruz. 

D) MEB'ln yeni sbzlilgO hazirmis. 


2. "Sogukdan bQtOn agaglar kurumusdu." cGmlaainde 
ka$ soicukte yaam yanlist yapilmistir? 
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 3. Aaagidakllertn hangisinde buyuk harflarin kulla- 
nimryla Hgili bir yanlislik yapilmistir? 

A) Avukat Orhan Bey da geldi. 

B) Saglik Bakanligi. yetkilileri uyardi. 

C) KaradenizBOIgasigokyagislidir. 

D) galtkusu Rornanini okuyorum. 4. Asagidaki ciimlelerin hangislnde yazim yanhsi 
vardir? 

A) Yazar, 1964'dedGnyayagelmls. 

B) AQactn altmda bir sOre oturduk. 

C) Masadaki bardagi du$Grdu. 

D) Tatilde bircok yen gezdik. 

5. Asagidakl ciimlelerin hangiainde "-de" ekinin ya 
da "de" bagtacinin yazimryla ilgili bir yanlislik ya- 
pilmistir? 

A) Salonda buyiik bir gOrijltu koptu. 

B) Evdeki her sey darmadaginikti. 

C) Bende bu konuyu anlamiatim. 

D) Kills de kalkinan iller arasindadir. j 6. Aaagidakiierin hangiainde am cizili sSzcOgiin ya- 
zimi yafllistir? 

A) BatgenlnguneyicoksicaWi. 

B) bfiLgiin buraya geilrdt 

C) Bircok kitao okudum tatilde. 

D) Har sev bir anda oldu. 7. Aaagidakilerln hangislnde bir yazim yantisi var- 
dir? 

A) Omzunda bir agn varmis. 

Bi Bize dostca uyanlarda bulundu. 

Q Dogdugu kttyu terk etmlsti. 

D) Onlar 2'lnci katta oturuyor. I 8. 1 . Tatilde Ayvahg'a gltttk. 

2. Mustafa Kemarier tukenmez. 

3. Yagmuryagdimi igeri kacanz. 

4. Yirtik pirttk bir ayakkabisi vareii. 

Yukandaki cumlelerin hangl ikiainde yazim van- 
lisi yapilmistir? 

A) 1.ve2. B) 1 ve3. 

C} 2.ve3. D) 3.ve4. 8. Asagidaki sozcOklerden hangisinin yazimi yaoUS- 
Ur? A) film 

C) pirogram B) spor 
D) yalniz 10. A^agidoki cumielerin hangisinde alti ciziii sozun 
yazimi yanliaiir? 

A) Su?lu oldugurnu kaart atti . 

B) HastaJandifrni fark etmistlm . 

C) Dukkamni bana ti evreitf . 

D) Yasli kadm, iizuntuden kahroldu . 11. Asagidakllerln hangisinde "-kr eklnln ya da "kl" 
baglacmm yazimiyia llgili btr yanlislik yapiimistir? 

A) Sen ki blzlm en yakin dostumuzdun. 

B) Tui ki smavi kazanamadm. 

C) Bu kazak seninkinden daha ucuz, 

D) Yann ki rna$ erteienrm§. 14. Asagidakilerin hangisinde ay ve gun adtarimn ya- 
zimiyla ilgili yanlislik yapiimistir? 

A) Okullar Haziran'da kapaniyor. 

B) Cumhuriyet29 Ekim 19231s ilan edild). 

C) En sevdigim aytardan bin nlsandir. 

D) Onun do§um gOnO aralik ayinda. 13. Asagidakilerin hangisinde yazim yanlisi vardir? 

A) Ara sira burada toplanirdik. 

B) Boya&lik, zor blr ugrastir. 

C) Sorulan $6zmlyenlerl uyardi. 

D) KdyOmuz dumduz bir ovadaydi. I 12. Agagidakl cGmlelertn hangisinde yazim yanhsi 
voktur ? 

A) Ogrenciler sicakdan bunalmis. 

B) Bu atkiyi babam almis. 

C) Bugunde sinemaya gldellm. 

D) Disanda ruzgar hafifce esiyordu. 


16. AsagidakJIerln hangisinde "mi / mi" nin yazimiyl* 
ilgiii blr yanlislik vardir7 

A) Bahar gekli mi kira ^tkanz. 

B) Neden benimle konu? muyorsun? 

C) Sen d» mr bana katilmiyorsun? 

D) Sinn mi sirin bir kizi vardi. 
13. Asagidakilerin hangisinde blr yazim yanhsi var- 
dir? 

A) Ay. Dunya'nm uydusudur. 

B) Bu oda hiq: Gunes almiyor. 

C) >'-.-■■■;■*•■' hafta Ay tutuldu. 

D) Elindeki gazeieyi oKuyordu. 17. "Pisa jidaki kegflln ruzgar henjeyj dagitti." 
12 3 4 

Bu cumledfl numaralanmis sozcuklerden hangl 
Ikislnin yazimi yanjisiir? A) 1.ve2. 
C) 2. ve 3. B) 1.vb3. 
DJ 2. ve 4 ru e'Birsi vnaeiazi aw vol db as q-mis os v* ae %:z 3't U-(dlNIS» 36><«0-L 
TURKQE NOKTALAMA ISARFTLERI www.final.com.tr (4.SWIH-18 1 . "Kitabi alabilirsln ( ) ama geri getir." 

Bu cilmlede parantez icindeki yere hangi nokta- 
lama l§areti getirilmelidir? 

C) D) (...) AU) B) (:) 


2. Asagidski cumlelerin hanglBinde virgOl yanl<3 kul- 
lanilmiatir? 

A) Gunes yavaa, yavas. doguyor. 

B) Okulunu. smrfini ve arkadaslanni bzlemls. 

C) Cocuk, Ihtiyann tartf sttigi magaraya gilti. 

D) Evet, dusuncelerinize katiliyorum. 

3. Sizden tkt say istiyorum ( ) $ok calism ( ) sabirli dun { ) 
Bu ciimiede parantezle belirtilen yartere asagi- 
daki noktalama i$aretlarinden hangileri getlrtlme- 
lidir? 

A) (;)(H) B) (:)(.)(.> 

C) {:)(;){.) D){.)(;)0 5. Bu sofa dan kosedir ( ) Ortada sokak kapisi { J iki ya- 
nmda blrer pencere var ( ) 

Bu parcada parantezle belirtilen yerlere asag-daki 
noktalama isaretlerlnden hangileri fl etirilmelidir? A) I.H.H) B) (HUM 

DM.) (,)(•> i 

I 
I 

I 4. ( ) Dede 1 

( J Soyle tontonum. 

( J Surta blr bakar misin? 

( ) Neymis o ylne? 

{ ) Hatamin getirdigi oyuncak Iran. 

Yukandaki karBiltkli konusma cumlelerinin basina 

hangi noktalama iaareti getirilmelidir? 

A) Tirnak isansti BJ Konusma gizgiai 

C) Onlem Iaareti D) Kesme iaareti 6. "Omer { ) Emel, Oguz va Kaya'dan daha cali6kand.r." 
Bu cQmlede parantezle beilrtllen yere hangi nok- 
talama Iaareti getlrtlmelidir? 

A) (,) B) (:) C) (!) 0) (...) 

7. A§a9«daki ciimlelerin hangiamde noktalama yan- 
l^ligi yapilmistir? 

A) Ben ders calisacagim, dedi. 

B) En sevdigim ders Tiirk'cedlr. 

C) Bu saatte nereye gidocek&imz? 

D) Buralarda btrcok yayla (pteto) vardi. 

Asagidaki ciimlelerin hangteinde soru i?are« yan- 
lis kullantlmi$tir? 

A) Odevlerlni brtirdin mi? 

B) Nlcln agladi§imi sardu? 

C) Bani gok mu ozledin? 

D) Bizi birakip nereye gidiyorsun? 

6zel adlara getirilen ceklm eklerinl ayirmak icin 
kutlamlan noktalama igareti asagidakllerden han- 
gisldir? 

A) Noktaii virgOl (;) 

BJ Timak iaareti ("") 

C) Onlem isareti (!) 

0) Kesme isaieti ('} 10. Asagidakl cumlelerden hangisinin sonuna farkli 
bir noktalama isareti getlrllmelidir? 

A) Di$anda kizgin bir gune§ 

B) Vatan topraklanmiz §ok verimlidir 

C) gun kSyde garip $eyler ofmustu 

D) Buralarda banim gibi balik£i yoktur 11. Bu adamin yalniz bir dusuncasi vardi ( ) Ailea'mi 
mesut etrnak ( ) 

Bu cQmlede bog birakilan yerlere sirasiyla hangl 
noktalama IsareUeri getirilmelidir? A) (;)(-) 
C) (.)(...) 


14. "Bu oykOnun (1) yazari (2) kftyu (3) k6y insarwni (4) 
yoksullu§u anlatmia." 

Bu cumlede numaralanmi§ yerlerin hangtsine vlr- 
gOI (,} getirilema g? A, 1. 8) 2. C) 3. D) 4. 

15. Bahcemtzde geail casit sleekier vardi ( ) papatyalar, 
zambaklar. guller ( ) 

Bu cumtede bo$ birakilan yerelere hangi nokta- 
lama isaretlerl getirilmelidir? A) g (...) B) (l)(...) 

12. 1 . E§ gorevtl sozcukleri ayirmada kullanthr. 

2. Tarnamlanmi? cGmlelerin aonunda kulianilir. 

3. Ozel adlardan sonra gelen ekleri ayirmada kulla- i rilir. Numaralanmis cQmlelerde hangi noktalama isa- 
retiyte Hgili bilgi yerllm emlstir? A) Soru ijareti (?) 
C) WgGIU B) Nokta(.) 

D) Kesme isareti (') 13. Asagidaki cumlelerden hangisinin sonuna tlnlem 
i$areti (I) konmalidir? 

A) Onu birdenbire karsimda gordOm 

B) Mustafa Kemal haykirdi : llerle 

C) Bu cocuk nicm agliyor 

D) Bahce kapisindan iceri girdik 16. BOyOk Ataturk () Mifli benligini bllmeyen mllleiler ( ) 
baska mill&tlere yem oiur. ( ) der. 

Bu cumlede bo? birakilan yerlere hangl nokta- 
lama isaretlerl getlrllmelidir? a) (;i nun 
c) on on B) (:)(")<;> O 
DJODOO 17. "Ankara ( ) Esklsehir arasindaki yol yapim cali^malan 
devam ediyormus." 

Bu cumlede parantez Iclndeki bosluga hangi nok- 
talama isareti getirilmelidir? A) (,) B) (;) C)H D) 3 7tagt3'SL V'H 8 El VZl O'tl vot a '6 8 '8 S 'I 3 '9 0*9 fl'fr 8*E V-'Z OH 8l--UlNIS'f) adxyoa. 
inlan 
TURKCE KARMA TEST - 1 |4 SINIFI-19 1. Ormanlarin hukumdari oiarak bildigimiz aslan, ger- 
$ekien de gosterisiyle bu unvana hak kazanmaktadir. 
Basmdan kuyruk ucuna kadar u2unlu$u 2.50 metreyl 
bulur. AQirligi 180 - 250 kilo kadardir. Yerden yuk- 
sekligi blr metredir. Asianm viicudu diger kedi clns- 
le<in© gore daha kalin ve kiaadir. Poslu sanya calan 

kul rengindedir. Erkek aslan, dort metre yukseklige 

3tcrayabilecek kadar ceviklir. Fakat agaclara tirma- 

nanw. 

(1., 2. vs 3. soruyu yukandaki parceya g6re ce- 

vaplaymiz.) 

Asians ormanin hukiimdan unvantni kazandiran 

6zelli§l bangisidir? 

A) GOclUolmasi B) Actmaaizligi C) Gosterisi D) Dostiugu Aaegtdakilerden hangisi aalanin ozelliklerinden 
biri deqitdir? 

A) Yerden yOksekligi ikl metradir. 

B) Atfjrli§i 180- 250kito kadardir. 

C) Uzunlu^u 2.50 metredir. 

D) Cevlktir. Aslam diger kedi cinslerinden ayiran ozelUQI asa- 
gidakilerden hangiaidir? 

A) Daha acimasiz olmasi 

B) VOcudunun kaim ve kisa olmasi 

C) Daha gilclu olmasi 

D) Postunun sanya salmasi - yammiza geldi. bizimie sohbete basladi." 

Bu cQmled* bos birakilan yere aaagidakilerden 
hangisi gatirilirse. cumlenin antamt d8$isir? 
A) Cekine cekine B) Utana utana 

C) Gule oynaya D) Mahcup mahcup 5. Bir gOn sivrisinek. caka satan aslant gSrmus. Gidip 
karsistna dikilerek ona meydan okumus. Kanallanni 
germ ( s, igneslni sivhltmls; viz v* diye saidirmis as- 
lana. Asianm en yumusak yeri olan bumunu sokmus. 
Asian, sivrtsinekten kurtulayim derken pengeteriyle 
bumunu kan icinde birakrnis ve aman diiemis. Sivri- 
sinek aslam yandim dlye cok sevlnmis- Ucarken basj 
donmOs ve drumcek agina takilmis. Cabalamis ama 
canim kurtaramamis. Inim inim Inlerken : "Hey koca 
Allah'trn! Ben, koskaca aslana pes ettireyim de simdi 
suradkta blr orumcegin agmda can vereyim. Hak 

reva mi yani?" deml§. 

Bu parcadan cikanlabilecak eo genel yargi asa- 

gidakilerden hanglsidir? 

A) Tabiatin belli kurallan vardir. 

B) Hayatta gucsOzler hep yenilir. 

C) Kuwet canlilann kaltbinda deglidir. 

D) Guglulerin da bir gucsOz yam vardir. r 7. 1 . Sevincten ucuyordu adata, 

2. Araba dereye ucmus. 

3. Perdelerln rengi ucmustu- 

4. Kuslar havada ucuyordu. 

"Ucrnak" sozciigu, numaralanrms cumlelerde kac 
farkli anlamda kultanitrmstir? 

A) 1 B) 2 O 3 D) 4 "Ogretmenin sdylediklehne Kulak asmadj." cOmle- 
sinde alb cizili sdzte anlablmak ietenen asagida- 
kilerden hangisldlr? A) Snemsemek 
C) dinlememek B) ilgilenmek 
D) dlkkate almak 8, l . Bu yaz tatll icin Bodrum'a gldecegiz. 
2. Sen de arkadasma bir maktup yaz. 

Numaralanmis cQmlelerde alb eizlll sfizcukler 

arasmdaki anlam lllskisi asagidakllerden hangisi- B) Esseslilik 

D) Yakm anfamitlik A) e&anlamlihk 
C) Zitanlarnlilik Asian, avcilarm pususuna duserek agir bir yara alir. 
Yuvasina ddnerken tilkiye rastlar. Tilki hal hattr sorar. 
Aslanin yaralandigirn gdriince : "Satan bizim $ocuk- 
lar bir yaramazlik yapmis olrnasm. sabahleyin ava 
gikmislardi da..." der. Bu patavaisiz sbze pen$esiyle 
karsilik vermeyecek duruma dusmus oian yarali 
aslan; "Bern bu yara belkl oldurmez; ama bu soz 61- 
durur." der. 

{9., 10. ve 11. soruyu yukandaki parcaya gore ce- 
vaplayiniz.) 

9. Asian nicin yaralanmistir? 

A| Ormanda kayboldugu igin 

B) Tilkiyle kavga etligi i?in 

C) Avci pususuna dustQgO i^in 

D) Hastalandifji icin 10. Asagidakilerden hangislnln bu papaya baslik ol- 
masi uygundur? 

A) Orman Hayali 

B) Asian ve Orman 

C) Yara Degil Sbz 

D) Hayvanler Alemi 12. Cok eayida ziyaretct icin istanbul Qlkenln cesttli yer- 
lerinden galen, gelenek ve gOrenekleri birbirinden 
farkli olan Insanlann olusturdugu renkli bir lablodur, 
Gsrcek blrkargasa halini almis traflgl ve gurultusiiyle 
jnsani saskina cevirir. 

Bu parcaya g6re, istanbul icin asagidakilerden 
hangisi soylenemez? 

A) Oldukca kalabaliktir. 

B) Trafigi kansiktir, 
0} Ziyaretcisi azdir. 
D) GurultusU fazladir. 13. Dalgalara uzun ve korku vehci bir mOcadeleden 
aonra isiandigimizi fark ettiglmiz zaman heplmizin 
agzi hayrettsn acik kaldi. Agaclar, cina cins kuslarla 
doluydu. Qirip motoru durdurdum ve ses cikarma- 
rnaya calisarak l$eri dogru kurek cekmeye basladik. 

Bu parcada aaagidakl duyutanmizdan hangisfyj© 
ilgifi bir aynnbya yar yjMllmemisiir? A) Koklama 
C; Dokunma B) Isitme 
D) Q6rme 


1 1. Bu paragraftaki olayi diotleyacak atasSzii asagi- 
dakilerden hanglsldir? 

A) Kalem kilictan keskindir. 

B) Btcak yaraai gecer.dll yarasi gecmez, 

C) Tasima su ile degirmen ddnmez. 

D) Yalniz ta| duvar olmaz. 14. lyl seyler dustinuyorum dostlarim 

Sizin (gin lyl seyler 

Insan in sari i sevmez de bu dUnyada 

Baska seyler sever 

Bu siire hakim olan duygu asagidakllerden nan- 
gisidir? 

A) Yurtsevglsl 

B) Dogruluk 

C) lyilik 

D) Yasama sevinci OH Vfit o-zi 8U D-01 3fi 9 '8 £ Q '9 '9 0* 86 ¥2 3U ■r, 
www.final.com.tr iurkce KARMA TEST- 2 14. SINIHj-20 1. Kma gibl darter o taraflarda iyl isienrnis topraklara. 
SeHm'ln bahgesindekl toprak da kina glbtydi. Su bas- 
masm diye dort yantnda bele kadar handekier ac- 
misti tarlaana. Daminm hemen Qc be? adtm oteslne 
blr kuyu acmi§. bir motor oturtmustu. Motordan iki 
bilBk kalinhgmda gur bir su fiskinyordu, bu su kanal- 
lara dogru akiyordu. 

(1., 2. ve 3- soruyu bu parlays gore covaplaymiz.) 
Bu parcaya g6ra T iyi i§'enmia topraklara oralarda 
ne deriermis? A) tepslgibt 
C) hamurgtbi Bj ayna gibl 
Dl kinaglbl Asagidaki cOmlelerin hangiainde yazim yanlisi 
yoktur? 

A) Masada ki kttaplamni lopladim. 

B) Babam. gevre bakaniiQinda calisiyor. 
CJ Isden avnlalt yanm saat oldu. 

D) Sen de bizlmle geliyor musun? 2. Parcaya gore Sellm, bahceslnde asagidaWlerdan 
hangiaini y^aflmamiatir? 

A) Qltcekmistk 

B) Kuyu katfnishr. 

C) Kuyaya motor koymustur. 

D) Hendek kazmistir. 3. Bu papaya g6re Selim, bahceslnde nicin hendek 
kazmiatir? 6. Kbylulen etrafma loplayan muhtar ( J "Herkes bu ca- 
hsmaya katilacak." demi?. 

Bu cumlede parantezle belirtilen yere hangi nok- 
tatama Isareti getirilmelidir? 
A! (.) B) (;) C) D) (:) 


I r 


A) Su baarnasin dlye 

B) Verlm artsm dive 

C) Kimse girmeain diye 

D) Yol gocmesin diye "Selim; blr o konuyu. blr bu konuyu anlatiyor, " 

cumleslnde bos biraKitan yere asag.deki deylm- 
lerden hanglsi gettrilmelidir? 

A) ele avuca sigmiyordu. 

B) datdan data atiltyordu. 

C) elden ayattan dusOyordu. 

D) gununu gun ediyotdu. 


4. "Bugun size gelecektim is"" ciktigi ge- 

iemedlm." cumleslnde bo? birakilan yeriere asa- 
gidaki sozcuk clftterlndan hanglsi gstirilmelldlr? a. A) ve-ama 
C) ama-icin B) ile-lcin 
D) cunku-ve aiabayja - ilk - yoia- safcab - xasa - eisacsgiz 

-, 3 3 4 5 6 

Numarelanmis sozcuklerle anlamli ve kuralli bir 
cumle olusturuldugunda aondan Iklnci sozcuk 
hanglsi olur? 

BJ arabayla A) yanfi 
C) yola D) ilk 9. Tohumlar 

agaca 

Agaclar 

Donmeli yurdumda 

Bu dortlukte bos birakilan yeriere asagidakllerin 
hangisinde verilenlar sirasiyla getirilmelidlr? 

A) agaca. ag"aclar, fidana 

B) fidana. fldanlar. ormana 
C} fidana, ormanlar, agaca 
D) ormana. fldanlar, fidana 10. "Bundan sonra saninle gdrusmek Istemiyo- 

rum." cumlesinde bos birakilan y&re a$agidakiler- 
den hangisi getirilirse cumlenin anlami farkli olur? A) asla 

B) birdaha B) kesinlikle 
D} bazen I 
i 

i 

j 

i 11. Asagidaki cumlelerin hangisinde terim anlamli 
sozcGk vardir? 

A) Bugunferde cok yoruluyor. 

B) Sllr, misralardan otusur 

C) Kalamligiml okulda unutmusum. 

D) Dayimlar Urfa'da oturuyor. 12. 1, Buraya neli r celmez seni sordu. 

2. Kapidan girdig i anda. bunlan soyledl. 

3. ilaclanni gun_saiij kullamyor. 

4. Onunla hgi_gOn gor0§uyoruz. 

Numaralanmis ciimlelorde alti cizili sozlerin hangl 
Iklsl yakm anlamlidir7 13. "Der3lBhne 90k cahsti sinifini gecl*." cOmle- 

sinde bos birakilan yere asagidakilerden hangisi 
gatirilebilir? A) fakat 

C) buna ragmen 6} doiayisiyla 
DJ cCinku 14. Asafiidaki cumlelarin hangisinde bir adzcuk yan- 
lis bir ek almistir? 

A) Bir kus yanima kondu. 

B) Cadde bugiin 50k kalabalikti. 

C) Elindekl kltaplara yere birakti. 

D) Traflk kurallanna uymalryiz. 1 S. "Yangmdan kacar - — merdtvenlen ucer Ocer atla- 
yarak indim." cumlesinde bos birakilan yar© asa- 
gidakilerden hangisi geleblllr? 

A) kadar B) gibl 

C) sanki 0} karsi 16. A^agidaki cumlelerin hangisinde deyim yfiktur? 

A) Kulaktan dolma bilgilerie bizi aldatiyor. 

B) Biraz daha disimizi sikmaliyi2. 

C) §iirlerinf bu kitapta toplamisti. 
O) Bu sorunu da dile gatlrdlk. 


A) 1.ve2, 
C) 2. ve 4. B) l.va3. 
D) 3. ve 4. 


17. Cok - yavas - yumusak - sert - hizli - kalm - ince 
Vukanda bazi sdzcukler karsrti {zit) anlamlilanyla ve- 
nlmlstir. 

Karsrt (zit) anlamhsi verilmeyen sozcGk, asagida- 
kilerden hanglsidir? 

AJ yava? B) sert 

C) Ince D) 50k ira at b si 3 n b -n v n a u a oi a 6 D'8 8i ao q S a> ve vs at 03 - (dINIS fr) 35MU0X 
www.finat.com.tr TORKCE KARMA TEST 3 (4 SINIFi 1. Dedeleremiz, omOrleri boyunca verimli arkadaf say- 
diklan agaci her yerde arayip yeti$tirmis, ona gonulle- 
rinin en derin sevgisini ve saygtsmt armagan etmi§lerdir. 
Agaclanmiz. halkimizin ruhuna. dusunceslns girmis, 
sinmi^tir. Agaci sadece tabiabn bir varitgi olarak gor- 

memek gerekir. Agaclarda bizi, bizde agaclan gormek 

mumkundur. 

«. us 2. soruyu yukendaki parcaya g6re cevapla- 

yiniz.) 

Bu parcadan aaagidakllerden hanglsi cikania- 

maj? 

A) Atalanmiz, aQacian taydali blrer varlik olarak 
gormOgtur. 

B) Ag"ac ssvgisi, kOltOrumuzun onemli bir panjasidtr. 

C) Agac, Turkcenln en esk! sOzcuklerinden biridir. 

D) Agaclar, halkimizin duygu ve dusQncesinde hayat 
bulmustur. 2. Bu parcada agac, asaflidakilerden hangiaine ben- 
zetilmistlr? 

A| Varlmll arkadaja 

B) (Culture 

C) Hayat irmagma 
O) Tablatanaya 3. "Ates - kirmizr adzcuklerl araBindaki anlamaal 
lllski asagidaki aozcuk clttlerinenin hanglainde vardir? 

A) 6grencl - ogretman 

B) San - laclvert 

C) Kar - beyaz 
0) DoMor- naeta 


4. Asagidakilerden hangisl soyut ad degildjr? 

A) Zeka B) ^* C) Kiskanclik D) 5. Asagidaki cOmlalsrin hangiainde alti clzili aflzcuk 
mecaz anlamlidir? 

A) BugunevdakjliB5 all ? ,irn - 

B) Haliyi guzelce yilssd.Ua& 

C) Qocugun laiilB bir sesi vardi. 
DJ rim i goriince hemeo saklandi. 6. Aaagidakilerin haglsinda "insan admin yerini tulan" 
bir sSzcOk kullamlmishr? I 

I 

1 


7. A) Onun hayallen 

B) Agacin yapraklan 

C) Ormandaki huzur 

D) Beklentller ve umutlar "Elssc yaz gelacek. buradan gidecegiz." cflmtesin- 
deki alti clzili adzun yerina aniamca asagidakller- 
don hanglsi gotiri|emez? A) Elbet 

C) Eninde sonunda B) Mutiaka 
D) Araaira 8. Asagidaki aozcuklerden hangisl kucflk until uyu- 
muna ayktndir? A) oduncu 
C} birikim B) yagmurluk 
D) kurak 'de okulunu bftirmi$." cOmtesindeki bos yere 

asagidakllerden hangisi getlrilirse yazim yanlisi 
meydana gelir? Aj 2000 
CJ 2002 B) 2001 
D) 2003 13. Asagiadaki sozcuklerden hanglslnln turn Qnsiiz- 
leri serttlr? A) Yumu§ak 
C) GUzelce B) Kitapta 
0} KGcOkler 10. (l) Annesl sorar : 

(2) Yeterll degJI, tekrar galisrnam gerek. 

(3) Sugun ne flgrendlniz? 

(4) Cocuk cevaplar ; 

(5) Cevremlzi. 

(6) Konuyu iyi anladin mi? 

Bu oiimlelerin kar^iiikli konuama oluaturacak se- 
kilde siralamai aaagidakllerden hengiaidir? 

A) 3-5-6-1-4^2 

B) 1-3-4-5-6-3 

C) 1- 4- 3-2-5- 6 

D) 4-2-5-3-6-1 14. "Horozu 50k olan koyOn gee olur." atasOzUn- 

deki bos yere a?agidaki sozuklerden hanglsl ge- 
tiriimelidlr? A) guvanligi 
C) sabahi B) hayati 
D) mutlulugu 


15. 


yavas 
elbise 
yeryiizu 
§ekerii 


kirii 
5USUZ 
sabun 
clcekci 


cabuk 
uykucu 
oduniuk 
cizgi Numaralannns kumalerin hanglslnde turn sdz- 
cOWer yapim eki elmiatnr? A) X, 2. C) 3. 0} 4. 11. Asagidakilerdan hangial afizlukte digsrferinden 
once yer ahr? A) Yarti 
CJ Yerte^ik B) Yerlesim 
D) Yaraiz 1 6, "l^leyen demir i?i!dar. " atasflzOnde vurgulanan kav- 
ram a§agidakilerden hangisidtr? A) Cali§ma 
C) GOven BJ Ihtiyac 
D) Za/nan 


12. Asagidaki ciimlelerin hangiainde "neyl" sorusu- 
nun cevabi yoktv ,r? 

A) Ikimiz da olayi g5rm0$tuk. 

B) GdzlGgunu, gantasindan usulca gikardi. 

C) Sonucu arttk yann ogreninz. 

D) Cocuklar bahcede. saatlerce oynadi. 17. "Goz" sozciigu, asagidaki cUmlelertn hangisindi 
blr deyim icinde kullamlmarniattr ? 

A) olaydan sonra gdzumden duatih 

B) Kitaba go? gezdlrdlm. 

C) Uykusuzluktan gozleri kizarmts, 

D) Bu hareketleriyle gOz boyamaya calistyor. 

QU V ^ fl'SU'tl ACL 21 3'll 9 Ot 0'E 8 8 Qi V9 3 S Q '» 3 B V? U'l. l.2-(JINJS>) 33»uru 

www.final.com.tr TUKKQE KARMA TEST - 4 (4 SINIFI-22 1. Sir zamanlar kendi hatinde yasayart kueQk bir isti- 
ndye vardi. Zamamni mercan ormanlarmin aiunda 
huzurla siizulen baltklan seyrederek gecihrdi. Bu ses- 
slz, sakin istiridyenin yasami bir gOn bir anda kabusa 
ddniistu. KapaQmi actigi anlardan birinde bir kum ta- 
necegi gtriverdi ipine. Bu kum tanecegi gidarek oyle 
aci verdi ki istiridyeye, aciaina gfizyaslan kensti. 
Fakat sonunda doga. Istiridyenin bu kederini bir kur- 
tutusla bitirdi ve kum taneckji, onun engin dayanma 
gOcO sonunda muhtesem bir inclye donuatu. 

(1, 2. ve 3. soruyu yukandaki parcaya gore ce- 

vaplaymiz.) 

Bu par9ada inclye dfinu^en varlik asagidakiierden 

hangiaidir? 3- A) Mercan 

CJ Kum tanecigi B) latiridye 
D) Bahk 2. Bu parcadaki "engin" sozcQQO yerine aniamca 
asagidakiierden hangisi getlrilebilir? A) sonsuz 
C) aakin B) kapaii 
D) uzun 6. Aaagidakl ciimlelerin hangisinde kareit (zrt) an- 
lamli sozcukler bir arada kullamlmistir? 

A) Bizi gorunce hemen yanimiza geldi. 

B) Yann sizin evde topiamyoruz. 

C) laleklerimizi yazili olarak bildirdik. 

D) Gece gllndiiz demeden cahsiyordu. 6. "&3ZJ bi tince heolm lz rahat bir nefas algjk/ 
12 3 4 

Numaralanmia aozcukierden hangisi bu cumlenin 
oznesidir? 

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. 7, 4. Bu parcaya gore Istiridyenin yasammin kabusa 
ddnOsmesinin nedeni nadir? 

A) Baliklarla konusmamasi 

B} Icine kum taneclQInln girmest 

C) Aktntinin onu sGruklemesI 

O) Mercan ormanlarmin iclnda kaybolmasi "Duvartann boyasi rutubetten KalhT-" cumlesindekl 
atti QlziH sozcugun yerine anlamoa aeagidakiler- 
den hangisi getirileblllr? 6. A) suzuidu 
C) kabardi BJ inceldi 
D) eskldl Aaa&idaW sezcuklerden hangisi soyut anlamhdir? 

A) Bencfllik B) Is* 

C) KamQrluk 0) Gunes "Ismmak" sozoOQu, asagidakl ciimlelerin hangi- 
slnde mecaz {degiamece) anlamiyla kullanilmia- 
tr? 

A) Havalat isminca biz de cikartz. 

B) Yen! mudtlre hemen isindik. 

C) Arabamn motoru henOz ismmarnts. 

D) Demlikteki su yaterince isinmis. 9. u ikf giindur onu ikna etmek icin ugrasiyor." ciimla- 
aindeki hangi sflzctlk kiicuk unlu uyumuna yy- 
mamaktadir? A) gundOr 
C) i9»n B) ctmek 
D) ugrasiyor 10. AsaQidBki aozcuklerden hanglsi UnlU lie baslayan 
bir ek aldiginda aon seslnde degl^me oJmaz? A) sepet 
C) kagit B) agac 
D) gocuk 


11. Asagidaki siicuklerdan hangiai digerlerine gflre 
daha geneldir? 14. 1 . Zgrrian zaman mektup yaz. 
2- 5jk_£& gorusOruz onunla. 

3. Eskidan cok gezerdik. 

4. Ara sira bize ugrar. 

Numaralanmis cumlelerin hangi ikislndekl alti ciz 
ili sdzler aym anlamdadir? A) 1-2 
C) 2-3 B) 1-4 
D) 3-4 

A) Reslm 
C) Sanat B) Edebiyat 
D) Tlyatro 16. Asagidaki cumlelerin hangisinde parantezle bos 
birakilan yarn virgul {,) gB linlemez ? 

A) Babam ( ) cok guzel realm yapar. 

B) Bahcedeki ( ) agaci dedem budadi. 

C) GOzel ( ) zekl blr kizdi Esma. 

D) TOrkce ( ) zengin bir dlldlr. 

12. "Iatli bir gulumserne gonQI kazandinr.' 
1 2 3 4 cumlesindeki numaralanmis aozcuklerden han- 
giai hicbir ek ajmamiafir? ) 1- B) 2. C) 3. D) 4. 16. AsaQidakllerden hangisi atasozu deoildir ? 


13, Asagidaki cumlelerin hangisinde alti sozctik ger- 
cek anlamda kullanilmistir? 

A) Biz© karsi davarnislan sogu.kly. 

B) Onu dyle gdrunce aklim cikti . 

C) Cok !qc_£ espriler yapiyordu. 

D) Finndan tazs ekmekler aklim. A) Ac ayi oynamaz. 

B) Bos cwal dfk durmaz. 

C) Arkadasm kiymetl blltnmelidir. 

D) Hamama giren terler. 

17. Asagidaki BflzcOkleHn hangisinde sadece dar tln- 
luler bulunmaktadir? A) Cuval 
C) KornQr B) Odun 
D) Civl it 3'9i 8 '91 fi'H £13*21 3 11 V'Ot G"6 8 '8 Vi O'fl "S 3'* 8 £ V 'I 3't SS-tdlNIQ'fr) aSMani