Skip to main content

Full text of "Flavii Arriani Anabasis Alexandri"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ ί'.ΙΡ•; • 

βΟΚΙΡΤΟ&ϋΗ ϋΚΙΕΟΟΕΟϋ 
ΕΤ ΒΟΜΑΝΟΕϋΜ 

ΤΕϋΒΝΕΚΙΑΝΑ ΙΙ€-ΝΙΙΙ^ ΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙ 

ΦΒ 210 115 
Ι,ΙΒΚΑΚΥ υΝΙΥΕΚΒΙΤΥ ΟΡ ΟαΙ,ΙΓΟΚΝΙΑ. .151 , Οαίί \ ί^οη ^^ 
νεηίΑβ νοΝ β. ε. τευΒΝΕβ ιν ιειρζιβ ΟΙΕ ΗΕίίΕΝίεοΗΕ κυιτυβ 

ΡΒΓΓΖ ΒΑαΜβΑΒΤΕΗ, ^ ίΐΑΜΖ ΡΟΙΑΝΟ, ΝΙΟΚΑβΟ «Α6ΙΙΕΙΙ αϊ η 

ΤΙ . 1 ^ . ■ . . Ιί^ίύίί ^1ι« ^ιτηίίϊαΔΙβΓ ?φτ*ιΐ9ϊ)«ρνυΙΐβ^ιύ ιτιπ^ νοΓίΒα νοη Β. β• ΤοαΙιηβΓ ίίΐ ίβίρζια. Ηοίη1οΙΐ6π-νίΕ0Βη6Γ; Ιβίβίη. 8οίΐϋΙ^θΓΐβΓΐ). 


|Ι•ΙηΙιϋια«ΐ ΙΛμ μ1 *ί^ΰ 


§*!. Λ ικ ΐϋ ΕοιίϊΙβΓ-ννβΗβΓίιηοΗβΓ ζϋ εΐ83Γ 

Η" 
«η•ι1 Ι. ΐΐι 


ΕΙ^ΑΥΙΙ ΑΕΕΙΑΝΙ 

ΑΝΑΒΑ8Ι8 ΑΙ;ΕΧΑΝΒΕ1 ΕΟΙΒ1Τ Α. α. Κ008 ΕϋΙΤΙΟ ΜΙΝΟΕ ΗΟΗΤΠ 

1ΙΡ81ΑΕ 
ΙΝ ΑΕΒΙΒϋδ Β. β. ΤΕϋΒΝΕΚΙ /π Γ-, ^!1ν ί. ΙιΙΡβΙΑΒ: ΤΥΡΙ8 Β. Ο. ΤΕϋΒΝΚΚί. ΑΡΡΙΑίίΟΤ ^^ 
ΑΑΕ^ΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΠΡΆΤΟΝ, 

Πτολεμαίος 6 Αάγον χαΐ Άριότόβονλος δ Άριόχο- 1 
βονλον Ζόα μϊν ταντά &μφω περί Αλεΐ^άνδρου τοϋ 
Φίλιππου όυνέγραφαν^ ταντα έγώ ώς Λάνττι άλη%Ίί 
αναγράφω^ δόα δ^ ού ταύτας τούτων χά Λΐότότερα 
5 έμοί φαινόμενα χαΐ αμα άξίΜψηγητότερα έΛίλεΙ^άμενος. 
άλλον μίν ίή άλλα ύπίρ Αλεξάνδρου άνίγραφαν^ ούδ^ 2 
εότιν 'ϋΛΪρ οτον πλείονες ^ άξυμφωνόχεροι ές άλλή- 
λονς' άλλ' έμοΙ Πτολεμαίος τε καΐ Αριστόβουλος Λ^^- 
ότότεροι εδοξαν ές τίιν άφήγη^ιν^ 6 μ^ν Ζτι όυνεότρά- 

ιοτ£ν<ίθ βαύιλεΐ -έλεξάνδρω^ Ίριότόβουλος ^ Πτολεμαίος 
δ\ Λρ6ς τφ ξυύτρατεϋύαι 8τι χαΐ αύτω βαβιλεΐ 'όντι 
αΐβχρότερον ^ τφ &λλω ψεύ6α6ϋ•αι ίιν' αμφω δέ^ Άτι 
τετελευτψΔτος ί^δη Αλεξάνδρου ξυγγράφουΰιν [οτί] 
αύτοϊς 'ζ τε ανάγκη χαΐ ό μΐ6ϋ'6ς τοϋ άλλως τι 'ή ώς 

15 όυνηνέχϋ'η ξυγγράψαι άπην. €6τι δί & οίαΐ Λρός άλλων 3 
ξυγγεγραμμένα^ 8τι καΐ αυτά άξιαφήγητά τε μοι §δοξε 
τίοΐ ού Λάντχι &πι6τα^ ά}ς λεγόμενα μόνον ύηϊρ ^Αλεξ- 
άνδρου ανέγραφα. Ζύτις δΐ β'αυμάβεται άνϋ'" ζτου επΙ 
τούοΐόδε βυγγραφεϋόι καΐ έμοΙ έπΙ νουν ίιλϋ'εν ^δε ή 

25 όυγγραφή^ τά τε εκείνων πάντα τις άναλεξάμενος καΐ 
τοΐόδε τοις ίιμετ^ροις έντυχών ούτω ϋ'αυμαζετω. 

ΑκΒίΑΐτχ ΑιτΑΒΧΐη θφ Βοο§. Έά. χηΐηοτ. 1 

Ιβ4533 4 I^IΒΕΒ Ι 

έξέωόεν έκ της χώρας άν^ρώτΰους ψιλούς χάΐ τοαχως 
ώπλίόμίνσνς βαρβάρους ^ Άότε Άλέξανδρον άϋϋό τον 
ευωνύμου έπάγοντα ούκέτι έδεξαντο^ αλλά ^ίφαντες 
ώς έχάατοις Λρούχώρει τά δ^αλα κατά τον ϋρονς ίφν- 
18 γον. καΐ άΛέ%•ανον μ\ν αυτών ές χιλίονς καϊ πεντα- 5 
κοόίονς^ ζ&ντες 61 Άνδρες μ\ν 6 λόγοι έλ^ήφ^όαν δι 
ώκύτητα καΐ της χώρας έμπειρίαν^ γυναίκες δ% δ^α^ 
ξυνείΛοντο αύτοίς εάλωόαν παόαι^ και τά παιδάρια 
καϊ ή λεία Λαόα έάλω. 
2 Ιέλέξανδρος δΐ τήν μίν λείαν 6πΐ6ω άπέΛεμ'ψεν ές ίο 
τάς Λόλεις τάς ίηϊ %'αλά66χι^ Αυβανίί} καϊ Φιλώτί^ Λα- 
ραδούς διατΙ%•ε6%^αι* αυτός ίέ τό Άκρον ύπερβαλων 
ΛροΎίει διά του Αίμου ές Τριβαλλούς^ καΐ άφικνείται 
έπΙ τον Αύγινον Λοταμόν* απέχει δϊ ούτος ά%ό του 

2 'Ίότρου ώς έϋΐΐ τον Αίμον Ιόντι 6τα%•μούς τρεις. Σύρ- ΐ5 
μος δϊ ό τών Τριβαλλων βαόιλεύς^ έκ Λολλοϋ πυν- 
%•ανόμενος του ^Αλε^άνδρου τ6ν ότόλον^ γυναίκας μίν 
καΐ ΛαΙδας τών Τριβαλλων προϋτΐεμφεν έ^ά τόν 'Ίότρον 
διαβαίνειν κελεύόας τον Λοταμόν ές νηβόν τίνα τών 

3 έν τω "Ιότρφ' Πεύκη ζνομα τή νήόω έβτίν. ές ταύ- 2ο 
την δ^ τήν νηόον καΐ οΐ Θράκες οί Λρό6χωροι τοις 
ΤριβαλλοΙς Λροόάγοντος ΙίλεΙάνδρου έκ πολλού ϋυμπε- 
φευγότες Ι^βαν καϊ αυτός ό Σύρμος ές ταύτην ξυμπε- 
φεύγει ^ύν τοΙς άμφ* αυτόν* το ίέ Λολύ ϋΐλτ^ϋΌς τών 
Τριβαλλων ϊφυγεν 6πίόω έπϊ τόν ποταμόν^ ενϋ'ενπερ 25 
τ^ Λροτεραίΰ/, ώρμ^ή^η Αλέξανδρος. 

4 'ίΐς δ^ έμαβ'εν αυτών τήν όρμήν^ κάί αυτός ύπο- 
ότρέψας τό εμπαλιν έηϊ τους Τριβαλλούς ίιγεν^ καϊ 
καταλαμβάνει καταότρατοΛεδεύοντας ί^δη, κοΧ οί μέν 
καταληφ^έντες Λρός τω νάπει τω παρά τόν Λοταμόν βο 
παρετάόύοντο' Αλέξανδρος δ^ καϊ αυτός τ^ιν μ^ν φα- 1,18 — 8,1. 6 

λαγγα ες βά%•ος έκτάΙίας έπηγε^ τους τοξότας δ^ καΙ 
τους όφενδονήτας Λροεχ^έοντας έχέλενϋεν έχτοξεύενν 
τε καΐ βφενδον&ν ές τους βαρβάρους^ εί' Λως Λροτίαλέ- 
όαντο αυτούς ές τά φιλά έχ τον νάπονς. οί δ\ ώς 6 
5 έντος βέλους έγένοντο^ τίαιόμενοι έξέ^εον έΰά τους 
τοξότας^ δτίως ές χείρας ξνμμί^είαν γνμνοίς ούόι τοις 
τοξόταις. Αλέξανδρος δ% ώς προήγαγεν αυτούς έχ της 
νάπης Ιξω, Φιλώταν μ\ν άναλαβόντα τους έχ της &νω- 
ϋ'εν Μακεδονίας [^πέας ϋΐροβέταξεν έμβάλλείν χατά τδ 

10 χέρας τό δεξίόν^ ψιερ μάλιβτα Λρονχεχωρήχεβαν έν τ§ 
έχδρομ/ξΐ' ^Ηραχλείδην δί χαΐ Σώπολιν τους έχ Βοτ- 
τιαίας τε χαΐ /ίμφιπόλεως ΐΛΛέας χατά τό εύώνυμον 
χέρας έπάγειν εταί,ε. τί^ν δ^ φάλαγγα τ&ν Λεξών χαΐ 6 
τήν άλλην ΐΊίΛον προ της φάλαγγος παρατείνας χατά 

15 μέβονς επήγε, χαΐ εβτε μίν άχροβολί6μ6ς παρ^ έχα- 
τέρων ^ν, οί ΤριβαλλοΙ ού μείον εΐχον' ώς δΐ ^ τε 
φάλαγξ πνχνή ένέβαλλεν ές αυτούς έρρωμένως χοϋ οί 
Ιππείς ούχ άχοντιύμψ ετν^ άλλ^ αύτοϊς τοις ΐπποις 
ώ%•ονντες άλλχι χαΐ αλλΐ^ προβέπιπτον^ τότε ίή έτρά- 

20 πηόαν δνά τοϋ νάπονς εΙς τί)ν ποταμόν, χάΐ άποϋ'νή- 7 
ύχονβι μ\ν τρνόχίλιον έν τ^ ψνγ^^ ζώντες δ^ όλίγοί χαΐ 
τούτων έλι/ιψ%•ηβαν^ 8τί νλη τε δα6εΙα προ τον ποτα- 
μού ^ν χαΐ νύξ επιγενόμενη τήν άχρίβεναν της διώ- 
ξεως άφείλετο τους Μακεδόνας, αυτών δ^ Μακεδόνων ^^^ 

25 τελεντήβαι λέγει Πτολεμαίος ιππέας μϊν ένδεκα^ πεζούς 
δε άμφΐ τους τεόύαράκοντα, 

*Απ6 δ^ της μάχης τριταίος άφικνεΐται !^λέξανδρος 3 
έπΙ τί)ν ποταμών τ6ν 'Ίύτρον^ ποταμών τών κατά τί^ν 
Ενρώπην μέγι6τον 'όντα καΐ πλειότην γήν έπερχό- 

30 μενον καί Ιϋ•νη μαχιμώτατα άπείργοντα^ τά μ\ν πολλά 
Κελτικά^ 8^εν γε χαΐ αί πηγαΐ αύτω άνίΰχονβιν^ ών β υΒΕΒ Ι 

2 τελενταίσνς Κονάδους χάΐ Μαρχομάνονς' έπΙ δ\ Σαν- 
ροματ&ν μοΐραν^ ^Ιάζνγας ' έΰά δΐ Γέτας τους άηα^ανα- 
τΐζονταζ' έπΙ δ% Σαυρομάτας τους Λολλονς' έπΙ δΐ 
Σκύλας ίότε έπΙ τάς έκβολάς^ ίνα έχδ^δοΐ κατά πέντε 

3 ότόματα ές τόν ΈΆ^εννον πόντον, ένταϋϋ'α καταλαμ- δ 
βάνει αύτφ Ίμούόας νανς μακράς έκ Βυζαντίου δίά 
του πόντου του Εύξ,είνου κατά τόν ηοταμόν. ταΰτα^ 
έμπληβας τοξοτών τε καΐ οπλιτών τγι νήόω έπέπλει^ 
ίνα οί Τριβαλλοί τε καΐ οί Θράκες ^υμπεφευγότες 

4 ίιόαν^ καΐ έπειρατο βιάζε6%'αν τήν άπόβαόιν. οΐ δ^ ίο 
βάρβαροι άπήντων έπΙ τον ποταμ))ν^ δττ^ αΐ νηες προό- 
πίπτοιεν' αΐ ίέ όλί!^}/α^ τε ίιβαν καΐ ή ότρατιά ού 
πολλή <ή]> έπ* αυτών, καΐ της νήόου τά πολλά από- 
τομα ές προόβολ'ήν^ καΐ τό φεϋμα του ποταμού το 
παρ' αύτήν^ οΙα δή ές ότενόν 6υγκεκλει6μένον^ όξύ ΐδ 
καΐ ϋπορον προόφέρεό^αι. 

6 'Ένϋ'α δίι Ιίλέ^ανδρος άπαγαγων τάς ναϋς Ιγνω 
διαβαΐνειν τόν "Ιότρον έπΙ τους Γέτας τους πέραν 
του 'Ίότρου φκιβμένους^ Βτι τ ε όυνειλεγμένους εώρα 
πολλούς έπΙ τη ίχ^η του 'Ίβτρου^ ως εΐ^ρΐ^οντας^ εΐ 2ο 
διαβαΐνοι^ — ί^όαν γάρ Ιππείς μ^ν ές τετρακΐ6χιλΙους^ 
πεζοί δΐ πλείους τ&ν μυρίων — χαΐ &μα πό%•ος έλαβεν 

6 αύτ))ν έπέκεινα του Ύότρου έλ^εΐν. τ&ν μίν δή νε&ν 
έπέβη αυτός ' τάς δ^ διφϋ'έρας^ ύφ' αίς έόκτ^νουν^ της 
κάρφης πληρώόας καΐ Ζόα μονόξυλα πλοία έκ της 25 
χώρας ^υναγαγών — -^ ίέ καΐ τούτων εύπορία πολλής 
Ζτι τούτοις χρώιητα^ οΐ πρόόοικοι τω'Ίότρφ έφ^ αλιείς 
τε τ^ έχ του 'Ίότρου καΐ εϊποτε παρ αλλήλους άνά τόν 
ποταμόν ότέλλοιντο καΐ ληότεύοντες άπ' αυτών οΐ πολ- 
λοί— ταύτα ώς πλεΐότα ^υναγαγών διεβίβαζεν έι£ αυτών ζο 
τής ότρατιας Ζ(5ους δυνατ)>ν ήν έν τω τοιφδε τρόπφ, καΐ 8,2-«4.6. 7 

γίγνονται οΐ δίαβάντες &μα Ιέλεξάνδρω ΙπΛΒίς μϊν ές 
χίλίονς χαΐ Λενταχούίουζ^ Λεξ,οϊ δΐ ές τετρακιόχνλίονς. 

^νέβαλον δΐ τή5 νν%τΙ)ζ ^ λήνσν ^ όίτσν βα%^' 4 
καΐ ταιίτ^ μ&λλόν χν ελαϋΌν Λροόχόντες τ^ δχ-θ^. 

δ ύτΰό ίέ τήι/ &) !/ίλέξανδρος δι,ά τσν ΧηΙον ^ί, Λαραγ- 
γείλας χοίς ΛεζοΙς Λλαγίαις χαΐς όαρίόόαις ^ιχλίνσν- 
τας τί)ν όίτσν οντω Λροάγειν ές τά ούχ έργάόιμα. οΐ 
δ^ ΐΛΛεΙς ϊότε μ^ δνά τον ληίσν ΛροΊ^εν ή φάλαγξ 
έφείΛοντο' ώς δ^ έχ τ&ν έργαόίμων έ^ήλαόαν^ χήν 2 

10 μΜ^ ΪΛΛον έπΙ χ6 δε^ιί>ν χέρας αύχ))ς !Αλέζανδρος Λαρ- 
ήγαγεν, χίρ/ φάλαγγα ίέ έν ΛλαιόΙφ Νιχάνορα &γειν 
έχέλενόε. χαΐ όί Πχαι ούδΐ χήν Λρώχην έμβολήν χ&ν 8 
Ιπηέων έδέξανχο' παράδοξος μ^ γάρ αύχοΐς ή χόλμα 
έφάνη χοϋ !Αλεξάνδρον^ Ζχι εύμαρώς σΰχως τόν μέγίτ- 

15 όχον χ&ν Λοχαμών δίεβεβήχει έν μν^ ννχχΐ χ6ν Ύόχρσν 
ού γεφνρώόας χ6ν Λόρον^ φοβερά δ^ χαΐ χτις φάλαγγος 
ή ^ύγχλειόις^ βιαία δϊ ή χ&ν Ιππέων εμβολή, χαΐ χά 4 
μ^ Λρ&χα ές τήν Λόλιν χαχαφεύγονόνν^ ή δή άπεΐχει/ 
αύχοίς Ζόον Λοίραόάγγην χον ^Ίόχρον' &ς δ^ ^άγονχα 

20 εΐδον όΛονδγι !/ίλέ^ανδρον Χ'ήν μ^ φάλαγγα παρά χον 
Λοχαμόν^ &ς μή χνχλω^εΐέν Λίβ οί ΛεζοΙ ένεδρενόάνχων 
χων Γεχων^ χους ΐΛ^έας δϊ χαχά μέχω%ον^ λείπουόνν 
α{> χαΐ χ^ιν τίόλιν οΐ Γέχαι χαχ&ς χεχειχκίμένην^ άνα- 
λαβόνχες χ&ν Λαιδαρίων χαϊ χ&ν γνναιχ&ν ίιά χους 

85 ΐΛΛονς ΰόα φέρειν όί ?^π:ο( ήδννανχο' ^ ίέ αύχοΐς 5 
ή 6ρμ/ίΐ &ς Λορρωχάχω άτΰ)) χοϋ Λοχαμοϋ ές χά ^ρημα. 
ϋλέ^ανδρος δ^ χήν χβ τΰόλιν λαμβάνει χαΐ τήι/ λείαν 
τίαόαν δόην οΐ Γέχαι ύΛελίτΰονχο. χαϊ χ^ιν μ^ λείαν 
Μελεάγρω χαΐ ΦιλΙ^Λψ έπαναγαγεΐν δίδωόιν, αύχός 

80 ίέ χαχαβχάφας Χ'^ν πόλιν %^ει χε άτΙ χ^ ^Χ^ ^οΌ 
'Ίϋχρον /ίιΐ Σωχηρι χαΐ ^Ηραχλεϊ χαϊ αύχφ χφ'Ίύχρφ^ Ζχι 8 Ι^ΙΒΕΚ Ι 

ούκ αΛορος αύτω έγ ενετό ^ χαΐ έ^ανάγει αύτης ίιμεροίς 
όώονς όύμΛαντας έπΙ το 6τρατΟΛεδον. 

6 Έι^ταν%'α άφίκοντο Λρέόβεΐζ ώς Ιέλί^ανδρον Λαρά 
τε των Άλλων 86α αυτόνομα ε^η τΰροόονκεΐ τω'Ίότρω 
καΙ παρά Συρμον τον Τριβαλλών βαόνλέως' χαΐ Λαρ& 5 
Κελτών δϊ των έπΙ τω ^Ιονίφ κόλΛψ φκιόμένων ^χον 
μεγάλοι οΐ ΚελτοΙ τα δώματα χαΐ μέγα έπΙ όψΐόν φρο- 
νονντες' ζάντες δ^ ψΜας της Ιίλε^άνδρον έφιέμενοι 

7 ί^χειν Ιφαόαν. οίαΐ Λαόιν έδωκε πίπτεις Ιίλέ^ανδρος 
καΐ ελαβε' τους Κελτονς ίέ καΐ ^ρετο^ 8 τι μάλΐ6τα ίο 
δεδίττεταν αυτούς τ&ν άν%'ρωΛίνων^ έλϋϋίόας 8τί μέγα 
'όνομα τδ αύτοϋ καΐ ές Κελτούς καΐ ετι Λροόωτερω 
ν^ει καΐ δτι αυτόν μάλιβτα πάντων δεδιέναι φήόονόν. 

8 τω δ^ Λαρ έλ^νίδα ^υνέβη τών Κελτών ή ά%όκρΐ6ις' 
οία γάρ πόρρω τε φκνόμένοι Αλεξάνδρου καΐ χωρία η 

. δύόΛορα οίκονντες καΐ Ιέλεξάνδρον ές Άλλα τί^ δρμίιν 
δρώντες εφαόαν δεδιέναι, μ/ήΛοτε ό ούρανΙ>ς αντοίς έμ- 
ιχέόοι^ Άλέξανδρόν τε άγα6%•έντες οΰτθ δέει (Λτε κατ 
ώφέλεναν Λρεόβενόαν %αρ αυτόν. καΧ τούτους φίλους 
τε όνομάόας καΐ Συμμάχους ϋϋοιηόάμενος 6Λί6ω άτί- 2ο 
έΰνεμψε, τοόοϋτον ύπειπών ίτι αλαζόνες ΚελτοΙ εΐβιν. 

5 Αχ>τί)ς δ^ έπ^ Ιίγρνάνων χαΐ Πανόνων ^ρούχώρεν. 
Ινϋ'α ίή δ^'Τ'*^^^ άφίκοντο αύτφ ΚλεΙτόν τε τί)ν Βαρ- 
δύλεω άφεότάναν άγγέλλοντες καΐ Γλαυκίαν Λρο0κεχω- 
ρηκέναι αύτφ τ6ν Τανλαντίων βαόιλέα' οΐ δΐ καΐ τονς 25 
Αύταρνάτας έΛΐ%"ή6ε6%'αν αύτφ κατά τίιν ΛορεΙαν έξ^ήγ- 
γελλον' &ν δή ένεκα κατά όπονδίιν έδόκει άναξευγνν- 

2 ναι,. Αάγγαρος δΐ ό τών Ιάγρνάνων βασιλεύς ί^δη μ^ 
καΐ Φνλί%Λου ζώντος άόΛαζόμενος !Αλέ^ανδρον δήλος 
^ν καΐ ΙδΙο^ έτίρέόβενόε %αρ αυτόν, τότε δί τΰαρήν ζο 
αύτώ μετά τών ύτιαόΛΐότών, Ζόονς τε καλλίστους καΐ 4, β — 5, 7. 9 

εύοΛλστάχονς άμφ α-έτόν εΐχε' χάΐ έΛειδίι εμαϋ'εν ύΰν^ρ 8 
χών Αύχαριαχων πνν^ανόμ^ενον Ιέλέξανδρσν^ οΐηνές τε 
καν 1)Λ06ον εΐεν^ ούκ εφη χρήναι έν λόγφ τί%•ε6%'αι 
Αύχαριάταζ' είναι γάρ άπολεμωτάτονς χών χαύχγ καΐ 
5 ανχοζ έμβαλεΐν ές χήν χώραν αύχ&ν^ &ς άμφΐ χά όφέ- 
χέρα μαλλόν χι εχοιεν. καΐ κελεύόανχος ΐΑλε^άνδρον 
έόβάλλει έζ ανχούς καΐ έμβαλών ^γε καΐ έφερε χί^ν 
χώραν αυτών, 

Αύχαριαχαι μίν ίή άμφΐ χά αυτών εΐχον' Αάγγαροζ 4 

10 ίέ χά χε 'άλλα έχψ'ήϋ'η μεγάλως ϋΐρός Αλεξάνδρου καΐ 
δώρα ελαβεν^ ο6α μέγνόχα οναρά βαόιλεΐ χφ Μακεδόνων 
νομίζεχαΐ' καν τήν άδελφί^ν χ'^ν Αλεξάνδρου Κύναν 
τίαϊ χαύτην ώμολόγηόε δώόειν αύχφ ές Πέλλαν άφνκο- 
μένφ Αλέξανδρος. 

15 Αλλά Αάγγαρος μ^ν έτίανελϋ'ών οΐκαδε νόόψ έχε- 5 
λεύχηόεν, Αλέξανδρος ίέ τίαρά χον ^Ερνγόνα Λοχαμον 
Λορευόμενος ές Πέλλνον πόλνν έόχέλλεχο, χαύχην γάρ 
τοαχενλτίφεν δ ΚλεΙχος ώς όχυρωχάχην χης χώρας ' καν 
Λρϊ>ς χαύτην ώς 'ίικεν Αλέξανδρος^ καχαβχραχοΛεδεύόας 

20 ίτρδ^ χω Έορδαϊκφ ποταμω χγι ύότεραία έγνώκεν Λροό- 
βάλλειν τφ χείχεν, οΐ δε άμφΐ χον Κλενχον χά κύκλω 6 
χης Λόλεως ϋρη ύτ^ερδέξνά χε 'όντα καΐ δαόέα καχενχον, 
ώς πάνχο^εν έΰννχύ^εόϋ'αν χονς Μακεδόόνν^ εΐ χγι πάλει 
ΰζροόβάλλοιεν' ΓλαυκΙας δΐ αύχφ ό χών Ταυλανχίων 

25 βασιλεύς ουΛω Λαρην. Αλέξανδρος μϊν ίή χ^ πάλει 7 
προόηγεν* οΐ δί πολέμιοι ΰφαγιαόάμενοι παΐδας χρενς 
καΐ κάρας ΐόας χί)ν άρ^-Ο'/ϋόι/ καΐ κριούς μέλανας χρεΐς, 
ώρμηνχο μίν ώς δεξάμενοι ές χείρας τους Μακεδάνας^ 
6μοϋ δ^ γενομένων έξέλιπον καίτοι καρτερά 'άντα τά 

30 τίαχειλημμένα πρ))ς όφών χωρία ^ ωύχε και χά (^ςρά^^^^ 
αύχ&ν καχελήφ^η εχι κείμενα. 10 ΜΒΒΕ Ι 

8 Ταύχ'ξ} μ^ν ίι) τ|} ή/^^(>9^ κατα'κλΒίόας αύτσύζ ές 
τήν ΛΟλνν χαΐ ότρατοΛεδεν^άμενος τΰρός χω χείχεν 
έγνώκει Λερνχειχιϋμφ αΛΟ'κλεΙόαν αύχούζ' τ§ ίέ ύόχε- 
ραΐψ παρην μεχά ποίλτίς δυνάμεως Γλανχίας 6 χών 
Τανλανχίων βαόνλεύς. 6νϋ•α δή Αλέξανδρος τ^ μ^ν 5 
πόλί,ν άπέγνω έλεΐν &ν |ύι/ χ^ τϋαρούόΐβ δυνάμει^ Λολ- 
λών μ^ν ές αύχήν καΐ μαχίμων ξνμπεφενγόχων, πολ- 
λών ίέ είμα χψ Γλανκία Λροόκειόομένων^ εΐ αύχ))ς χφ 

9 χείχεν Λροόμάχονχο, Φιλώχαν δΐ άναλαβόνχα χών Ιλ- 
Λεων Ζόονς ές προφυλαχί^ν καΐ χά υποζύγια χά έχ χον ίο 
όχραχοΛέδου ές έΛΐόνχνβμον έπεμπε, χαΐ ό Γλανχίας 
μαΰ^ών χί^ όρμ/ί/ν χών άμφΐ Φιλώχαν έξελαύνει έπ 
αύχούς^ χαΐ χαχαλαμβάνει χά χύχλφ 'όρη χον πεδίον^ 

10 ο%^εν οΐ ί,ύν Φιλώχφ έπιόιχιεΐό^αι εμελλον. ΐΛλίξαν- 
δρος δέ^ έπειδ'^ άπηγγέλϋ^ αύχφ^ Ζχι κινδννεύονόιν ΐ5 
οι χε Ιππείς χαΐ χά υποζύγια^ εΐ νύξ αύχοϋς χαχα- 
λ'ήψεχαν, αύχ6ς μ^ άναλαβών χους χε ύπαόπιόχάς χαΐ 
χους χοξόχας καΐ χους Ιίγριανας χαΐ Ιππέας ές χεχρα- 
χο(ίίονς έβσήϋ'ει όπονδγι' χ6 δ^ Άλλο όχράχενμα προς 
χ^ πόλει άπέλιπεν^ ώς μή άποχώρήόανχος πανχ))ς χον 2ο 
όχραχον χαΐ οΐ έχ χης πόλεως έπιδραμόνχες χοΐς άμφΐ 

11 Γλανχίαν όνμμίξειαν, εν%•α δίι Γλανχίας προόάγονχα 
^λέξανδρον αΐόϋ'όμενος έχλείπει χά ΰρη' οΐ ίέ |ύι/ 
Φιλώχφ άόφαλώς έπΙ χ6 όχραχόπεδον διεόώ^όαν. 
έδόχονν δ* εχι χί)ν Ιέλέξανδρον έν δν6χωρίφ απειλή 25 

12 φά/α^ οί άμψΐ τόν ΚλεΙχον χαΐ Γλανχίαν χά χε γάρ 
ίρη χά ύπερδέξια χαχείχον πολλοίς μ^ Ιππεϋόι, πολ- 
λοίς δ^ άχονχιόχαΐς χαΐ όφενδονήχαις χαΐ 6πλίχαις δ^ 
ούχ ολίγοις^ χαΐ οΐ έν χγι πόλει χαχειλημμένοι προόχεί- 
6ε6%^αι άπαλλαχχομένοις ^μελλον' χά χε χωρία δι' &ν 80 
ή πάροδος Ι^ν χω Ιίλεξάνδρφ 6χενά χαΐ ύλώδη έφαί- δ,8-β,6. 11 

1/5Τ0, τ§ μ^ Λρ})ς τοϋ ποταμον άΛειργόμενα^ τ§ ί^ 
ζρος ύΛΒρύφηλσν ί}γ χαΐ χρημνοί τνρός τοϋ ϋρονς^ 
&6τε σόίέ έπΙ τεόόάρων άόΛίδων &ν τφ όχρατεύματι 
ή Λάροδοζ έγένετο. 

5 'Έν^α ίή έκχάόόει χί>ν 6τρατον ΐΛλίί,ανδρος ξως β 
εκατόν καΐ εϊκοόι, το βά%Όζ της φάλαγγος. έτΰΐ τό κέρας 
ίέ εκατέρωθεν διακοόίονς Ιππέας ίπιτά^ας Λαρήγγελλε 
όιγ'ξι εχειν τ6 παραγγελλόμενσν ό^έως δεχόμενους, καΐ τά 2 
μ^ν πρώτα έό'ήμηνεν ορθά άνατεΐναν τά δόρατα τους 

10 6πλίτας^ ϊπειτα άπί) ξνν^ματος απότειναν ές προβολήν^ 
καΐ ννν μ^ν ές τό δε^ών έγκλΐναν τών δοράτων τί^ν όύγ- 
κλενόιν, αίθις δ^ έπΙ τά άριότερά. καΐ αύτίρ/ δ^ τήν 
φάλαγγα ^ς τε τό πρόβω όξεω^ έκίνηόε καί έπΙ τά 
κέρατα Άλλοτε ϋλλτ^ παρήγαγε, καΐ οντω πολλάς τάξεις 3 

15 τάΐ^ας τε καί μετακοόμήόας έν δλίγφ χρόνω^ κατά τί) 
εύώννμον οίον εμβολον ποίήόας τ^ς φάλαγγος έπί^γεν 
έπΙ τους πολεμίους, οΐ δ^ πάλαι μ^ν έϋ•αύμαζον τ^ήν 
τε οξύτητα 6ρώντες καΐ τί)ν κόόμσν τών δρωμένων* 
τότε δ^ προσάγοντας ^δη τους άμφΐ !Αλέξανδρον ούκ 

20 έδέξαντο^ άλλα λεΙπου(5ι τους πρώτους λόφους. 6 ίέ 4 
καΐ έπαλαλάξαι έκέλευύε τους Μακεδόνας καΐ τοΙς δό- 
ραόν δουπηόαι προς τάς άόπίδας' οΐ ίέ Ταυλάντιοι 
ϊτι μάλλον έκπλαγέντες πρ6ς της βοής &ς πρ6ς τί^ν 
πόλνν έπανήγαγον όπουδγι τον ότρατόν. 

85 !Αλέξανδρος ίέ λόφον τινάς κατέχοντας Ιδών ού 5 
πολλούς τών πολεμίων^ παρ δν αύτφ ή πάροδος έγί- 
γνετο^ παρήγγειλε τοΙς όωματοφύλαξι καΐ τοις άμφ' 
αύτί)ν έταίροις, άναλαβόντας τάς άόπίδας άναβαίνειν 
έπΙ τους ίππους καΐ έλαύνειν έπΙ τον γήλοφον έκεΐόε 

30 ί^ έλθόντας^ εΐ ύπομένοιεν οΐ κατειληφότες τδ χωρίον^ 
τους ήμίόεας καταπηδη6<α άπ6 τών ίππων καΐ άνα- 12 I^IΒΕΕ Ι 

6 μιχ^έντας τοις Ιτίτίενόί Λεξούς μάχεόϋ'αι. οΐ ίί Λολέμιοί 
τήν δρμίιν χήν Αλεξάνδρου Ιδόντες λείτίον^ν τον γήλο- 
φσν καΐ ΰναρεκκλίνονβι,ν έφ' έχάχερα τ&ν 6ρών. εν^α 
ίή Τίαταλαβώνΐέλέξανδρος τον γήλοφον 6νν τοΙς έχαίροΐζ 
χούζ τε Άγριανας μεχαΛεμΛεχαν καΐ χους χοξόχας^ 'όνχας 5 
ίζ διόχΜονς' χους δ^ νΛα6Λΐ6χάζ διαβαίνειν χον λο- 
χαμον έκέλευΰε καΐ έτζΐ χούχοις χάς χάνεις χών Μακε- 
δόνων δτΐύόχε δ^ διαβάνχες χνχοιεν^ Ιι£ άό^Ιδα έκχάό- 
όεΰϋ'αι^ ώξ τζυκν^ν εύ^ζ διαβάνχων φαίνεόϋ'αι χήν 
φάλαγγα' α'ύτό^ ίέ έν τζροφνλακγι &ν άοΐό χον λόφου ίο 

7 άφεώρα χών τίολεμίων τήν δρμήν. οΐ ίε, 6ρώνχες δια- 
βαόνουόαν χ^ν δύναμιν, καχά χά όρη άνχετίψόαν^ ώς 
χοΐζ μεχά ^Αλεξάνδρου έταϋ'ηόόμενοί χελευχαΐοΐξ άτίο- 
χωρονβιν. ό ίέ τζελαξόνχων ίίδη αύχ6ς έτοϋ'εΐ 6ύν χοίς 
άμφ αύχόν, καΐ ή φάλαγξ^ ώς διά χον Λοχαμον έπ- η 
ιον6α^ έ^ηλάλαξεν οΐ ίέ Λολέμνον τίάνχων έτίΐ όφας 
έλαυνόνχων έγκλύνανχες εφευγον' καΐ έν χούχφ έΰΐηγεν 
Αλέξανδρος χους χε Άγριάνας καϊ χους χοξόχας δρόμω 
ώς έτίΐ χόν Λοχαμόν. καί πρωχος μίν αύχός φ^άόας 

8 διαβαΐνεΐ' χοίς χελευχαίοις ίέ ώς εΐδεν έΰΐΐκενμένους 2ο 
χους πολεμίους έτΰΐόχ'ήόας έτΰΐ χγι όχϋ'γι χάς μηχανάς 
ίξακονχίζειν ώς Λορρωχάχω άτΰ' αύχών έκέλευόεν ό6α 
άτΰ)) μηχανών βέλη έξακονχόξεχαι^ καί χους χοξόχας ίέ 
έκ μέΰου χοϋ Λοχαμον έκχοξεύειν^ έτίεΰβάνχας καΐ χού- 
χους. καϊ οΐ μϊν άμφΐ χόν ΓλαυκΙαν εΪ6ω βέλους 25 
Λαρελϋ'εΙν ούκ έχόλμων, οΐ Μακεδόνες ίέ έν χούχφ 
άΰφαλώς έΰΐέραόαν χον Λοχαμόν^ ωόχε ουδείς άυνέϋ'ανεν 
έν χγι άΛοχωρήόει αύχών. 

9 Τρύχΐβ ίέ άτΰ^ εκείνης ^ΐμέρε^ καχαμα%'ών Ιέλέξαν^ 
δρος κακώς αύλνζομένους χους άμφΐ Κλεϊχον καΐ Γλαυ- 8ο 
κίαν^ καΐ οϋχε φνλακάς έν χγι χάξει αύχοίς ψυλαχχο- β, 6-7, 2. 13 

μένοξ οΰτί χάρακα τ] τάφρον Λροβεβλημενονζ^ οΙα ί^ 
ξύν φόβφ άπηλλάχϋ-αν οίομένων !Αλέ^αν6ρον^ ές μ/ήκοζ 
τδ σύκ ώφέλίμσν άΛοτ8χα[γ]μΒνην αύχοΐς τήν τά^ιν^ 
ύΛ6 νύχτα ετν λα^ών διαβαίνει τ6ν Λοταμόν, χσύ$ τε 

5 Ί)Λα6Λΐ6τάς &μα οΐ Άγων καΐ τσύς Ιέγριανας καΐ τους 
τοξότας χαΐ χ^ιν Περδίκχον καΐ Κοίνον τά^ιν. καΙ 10 
τίροότέτακχο μ^ άκολσν^εΐν τήν &λλην ΰτραχιάν' ώς 
6^ καιρόν εΐδεν εΙς ίχίϋ'εόιν^ σύ %ρο<5μείνας 6μον γε- 
νέ6%•αι Λάντας έφηκε τσύς τόξ,όταξ καΐ τους ΐΑγριανας' 

10 οΐ δϊ άΛροόδόκψοί τε ^ΛίΛε^όνχεξ καΐ φαλάγγι κατά 
κέραξ^ ψΰερ άβ^ενεότάτοις αντοΐς καρτ^ρωτοίτ]/ τ^ έμτ- 
βολ^ Λροόμό^ειν εμελλσν^ τσύς μ^ ετι έν ταϊς εύναΐς 
κατέκτεινον^ τους ίέ φεύγοντας εύμαρώς αίρονντες, 
&6τε ΛολλοΙ μ^ν αύτοϋ ίγκατελ'ήφ%^6αν καΐ ά%έ%'ανον^ 

15 πολλοί δϊ έν τ^ άποχωρήόει άτίίκτω καΐ φοβερψ γενο- 
μένη* ούκ δλίγοι δΐ καΐ ζώντες έλ'ήφ%^6αν. ίγένετο 11 
ί^ ή δίω^ις τοΙς άμφΐ ί4λεξανδρον μέχρι προς τά ίρη 
των ΤανλαντΙων' Ζόοι δϊ καΐ άχέφνγον αύτών^ γυμνοί 
των ΖΛλων διεόώ^όαν. Κλεΐτος ίέ ές τήν πόλιν τό 

20 Λρωτον καταφυγών έμΛρήόας τήν πόλιν άτίηλλάγη παρά 
Γλανκίαν ές ΤαυλαντΙους. 

*Εν τούτω ίέ των φυγάδων τ^νέ^ των έκ Θηβών 7 
φευγόντων Λαρελϋ'όντες νύκτωρ ές τάς Θήβας ^ έτί- 
αγζαγ^ομένων Τίΐ/(5ι/ αυτούς έτΰΐ νεωτεριόμφ έκ της %6- 

85 λεως^ ^Αμύνταν μ^ καΐ Τιμόλαον τών Τ'^ν Καδμείαν 
εχόντων ούδ^ ύΛοτοπήόαντας πολέμιον Ι|ω ττ^ς Καδ- 
μείας άΰίέκτειναν ^υλλαβόντες' ές δ^ τήν έκκληόίαν 2 
%αρελ%'όντες έτιηραν τους Θηβαίους άίτο^τ-ζι/α^ άΛο 
ϋλε^άνδρου^ έλεν^ερίαν τ ε ΰνροϊόχόμενοι, ^αΑα^ά καΐ 

80 καλά ονόματα^ καΐ ττ^ς βαρύτητος τών Μακεδόνων ΙΙδη 
ατοτέ άΛαλλαγήναι. %1%'ανώτεροι δΐ ές το %λη%Ός έφαί- 14 Ι^ΙΒΕΒ Ι 

νοντο τδϋνηκέναν Ιέλε^ανδρσν Ιόχνριζόμενον έν 'Ιλλν- 

3 ρίοΐς' χαΐ γάρ χαΐ Λολύς 6 λόγος οϋτος χαΐ παρά 
Λολλών έφο/^τα, ΰη τε χρόνσν άπην ούκ 6λΙγον χαΐ 
Ζχι ουδεμία αγγελία %αρ^ αύχου άφίκτο^ &6τε, ^Λερ 
φιλεϊ έν τοις το^οΓ<ίί£, ού γιγνώβκονχεξ τά '&ιηα τά 5 
μάλιύχα κα%^ ί^δονήν όφιΰιν εϊτοαξον. * 

4 Πνϋ^ομένφ 6^ !Αλε^άνδρφ τά τών Θηβαίων ουδα- 
μώς έδόκεί αμελητέα είναι, τήν τε τών !Α^ναΙων %όλιν 
δι υποψίας έκ πολλού εχοντι καϊ τών Θηβαίων το 
τόλμ/ημα ού φανλον ποιονμένψ, εΐ Λακεδαιμόνιοι τε ίο 
πάλαι ίΊδη ταΐς γνώμαις άφεΰτηκότες και ηι/£^ και 
Άλλοι τών έν Πελοποννήΰφ καΐ ΑΙτωλοΙ ού βέβαιοι 
Άντες ύννεπιλ'ήφονται τον νεωτερισμού τοις Θηβαίοις. 

5 Άγων δίι παρά τ^ιν ^ΕορδαΙαν τε καΐ τήν ^Ελιμιώτιν 
καΐ παρά τά της Στνμφαίας καϊ Παρζα^ναίας &κρα ΐ6 
έβδομαίος άφικνεΐται ές Πέλινναν της Θετταλίας. 
εν^εν ίέ ορμηθείς εκτίει ή/^^'99^ έόβάλλει ές τήν Βοιω- 
τίαν, &6τε ού πρόό^εν οΐ Θι?/3αΓο^ Ιμα^ον εΪ6ω Πν- 
λών παρεληλνϋ-ότα αύτον πρΙν έν ^Ογχηότφ γενέόϋ'αι 

6 ^ύν τ^ ότρατι^ πάότβ. καϊ τ($τβ ίέ οί πρά^αντες «ο 
τήν άπόΰταΰιν ΰτράτενμα έκ Μακεδονίας Ιίντιπάτρον 
άφίχ^αι εφαόκον, αύτον δ^ ΐΑλέξανδρον τ^Ότ/άι/α^ 
Ιόχνρίζοντο, καΐ τοΓ^ άπαγγέλλονόιν 8τ^ ούτος αύτό^ 
προόάγει !Αλέξανδρος χαλεπώς εΐχον' Άλλον γάρ ηι/α 
ί^κειν !Αλέξανδρον τόν !Αερόπον. ΐ5 

7 Ό ίέ Αλέξανδρος έξ Όγχηότον &ρας τ^ ύΰτεραίί} 
προόηγε πρ6ς τι^ πόλιν τών Θηβαίων κατά τό τον 
Ιολάον τέμενος' ού ίή καΐ έότρατοπέδενόεν, ένδιδούς 
Β%ι τοΓ^ Θηβαίοις τριβΊί^ν, εΐ μεταγνόντες έπΙ τοΙς κα- 

8 τίώς έγνωόμένοις πρεΰβεύόαιντο παρ αύτί^ν. οί ί^ 80 
το6οντον έδέηΰαν ένδόόιμόν τ^ παραΰχεϊν ές ξύμβαόιν^ 7,8-8,1. 15 

&6τδ έ7ίϋ•έοντες έκ τί^ς πόλεως οι τε Ιππείς καΐ %&ν 
ψιλών ουκ ολίγοι εότε έπΙ τ6 ότρατόπεδον ^ικροβολί- 
ζονχο ές τάς προφνλακάς^ χαί ΤΜ/α^ ^^^ άπέκχειναν ού 
πολλούς χ&ν Μακεδόνων, καΐ Αλέξανδρος εκπέμπει 9 

δ των ψιλών καΐ τοξοτών^ ώ6χε αυτών άναΰτείλαι τίιν 
έκδρομι^ν' καΐ ούτοι ού χαλεπώς ανέστειλαν ίίδη τω 
βτρατοπέδφ αύτω προσφερόμενους, τ§ ίέ ύότεραίψ 
άναλαβών τήν ^τραηάι; πάϋαν καΐ περιελ^ών κατά 
τάς πνλας τάς φερούΰας έπ^ ^Ελεν^εράς τε καΐ τήν 

ίθ!Αττικ'ήν^ ούδ^ τότε προΰέμιξε τοΙς τεόχεόιν αντοίς^ άλΧ 
έότρατοπέδενόεν ού πολύ απέχων της Καδμείας^ ω6τε 
εγγύς είναι ώφέλειαν τών Μακεδόνων τοϊς τήν Καδ- 
μείαν 6%ου(ί^ι/. οί γάρ Θηβαίοι τήι/ ΚαδμεΙαν διπλφ 10 
χάρακι έφρούρονν άποτειχίόαντες^ ώς μήτε εξω^έν τίνα 

15 τοΙς έγκατειλημμένοις δνναό%^αι έπωφελεϊν^ μήτε αυτούς 
έκ^έοντας βλάπτειν τι 6φάς^ 6πότε τοί^ εξω ^τοΧ^μώ^^ 
προόφέροιντο. Ιέλέξανδρος δέ — ετι γάρ τοις ΘηβαΙοις 
διά φιλίας έλϋ'είν μαλλόν τι -ζ διά, κ^ι/ίιίι/ου ή%'ελε — 
ί^€Τ^&|8« πρ^ς τγι Καδμεία κατεΰτρατοπεδενκώς, εν^α ιι 

20 δή τών Θηβαίων οί μ^ν τα βέλτιότα ές τό τίοινόν 
γιγνώόκοντες έί,ελϋ^είν ώρμηντο παρ ^Αλέί,ανδρον και 
εύρέόϋ-αι όνγγνώμην τφ πλήϋ'ει τών Θηβαίων της 
άποότάβεως' οί φυγάδες δϊ καΐ 8(^ο^ τους φυγάδας 
έπικεκλημένοι ίι6αν^ ούδενός φιλανθ'ρώπου τυχείν αν 

25 παρ* Ιέλεξάνδρου άξιοϋντες^ ϋλλως τε καΐ βοιωταρχοϋν- 
τες εότιν οΐ αύτών^ παντάπαόιν ένηγον τό πληϋΌς ές 
τ6ν πόλεμον. !Αλέξανδρος ίέ ούδ* ώς τ^ πόλει προό- 
έβαλλεν. 

Ρ^ο1θζη. 

Ιέλλά λέγει Πτολεμαίος ό Αάγου^ Ζτι Περδίκκας, ίτ- » 
80 προτεταγμένος της φυλακής του Στρατοπέδου 6ύν τγι 
αύτοϋ τάξει καΐ του χάρακος τών πολεμίων ού πολύ 16 Ι^ΙΒΕΕ Ι 

άφεότηκώς^ σύ Λροόμείνας Λαρ Άλεί,άνδρου τ6 ές την 
μάχην ξ/ύνϋ^μα αύτ^ξ χρωτός Λροόέμι^ε χφ χάρακι 
Τίαΐ δναόπάόας αύτ6ν ένέβαλεν ές των Θηβαίων χ^ιν 

2 Λροφνλακήν. τούτω δ^ επόμενος !Αμύντας 6 ΐΑνδρο- 
μένονς^ ζτί καΐ Συντεταγμένος τω Περδίκοίψ ^, έπ- 5 
τίγαγε καΙ αύτό^ Τ'ίιν αύτον Τέίξ^^, ώ^ είδε τΙ>ν Περ- 
δίκκαν Λροεληλν^ότα εΐΰω τον χάρακος. ταντα δ^ 
Ιδέον Ιέλέξ,ανδρος^ ώς μ/ί^ μόνον άτίοληφϋ'έντες πρΙ)ς των 
Θηβαίων κινδννεύβειαν^ έ^ηγε τήν ϋλλην ότρατιάν. 

3 καΐ τού^ μ^ τομάτας καΐ τους Ι4γριανας έκδραμεϊν ίο 
έόήμηνεν εΪ6ω τον χάρακος^ τό ίέ &γημά τ ε καΐ τού^ 
ύπαόπιότάς ετν εί,ω κατείχεν. εν^α ίή ΠερδΙκκας [/λ^] 
τον δευτέρου χάρατίος εΐόω Λαρελ%^εΙν βιαζόμενος αύτί)ς 
μίν βλη^είς ΛίΛτεν αύτοϋ καΐ αποκομίζεται κακώς 
έχων έπΙ το ΰτρατότζεδον^ καΐ χαλεΛώς διε6ώ%^η ά%ο ΐ5 
τον τραύματος' τους μώ/το^ Θηβαίους ές τήν κοίλην 
6δί)ν τ^ιν κατά τό ^Ηράκλειον φέρουόαν οΐ αμα αύτω 
εΙόΛεύόντες δμον τοΙς παρ ΐ4λε%άνδρου το^όταις όυν- 

4 έκλειΰαν, καΐ εΰτε μίν τζρ^ς τ6 ^Ηράκλειον άναχωροϋ- 
6ιν είΛοντο τοΙς Θηβαίοις^ έντενϋ'εν δ^ έΜΰτρεψάν- 2ο 
των αίϋΊς 6ύν βο^ των Θηβαίων φυγ^^ τ&ν Μακεδόνων 
γίγνεταΐ' καΐ Εύρυβώτας τε ό Κρίις πίτύτει ό τοί,άρχης 
καΐ αντών των τοξοτίδι/ ές έβδομηκοντα' οί ίέ λοιποί 
κατέφυγον πρ))ς τδ Άγημα τό των Μακεδόνων καΐ 

5 τού^ ύπαόπίΰτάς τού^ βαόίλικούς. κάν τούτφ ^ίλϋΕ,αν- 25 
ίρο^ τού^ μϊν αύτοϋ φεύγοντας κατιδών^ τους Θη- 
βαίους δϊ λελυκότας έν τ^ διώκει τ^ιν τά^ίν^ εμβάλλει 
ές αυτούς ΰυντεταγμέντι τ^ φάλαγγί' οί ίέ ώ^ονόν 
τού^ Θηβαίους εϊόω των πυλών καΐ τοΓ^ Θηβαίοις ές 
το60νδε ή φυγή φοβερά έγίγνετο^ ωατε διά τών πυ- 80 
λών ώϋ^ούμενον ές τήι/ πάλιν ούκ εφϋ'ηόαν 6υγκλεΐ6αι 8, ίί - 9, 2. 17 

τάς πύλας. άλλα όννεόΛίπχονόι γάρ αύχοΐς εΪ6ω χον 
τείχους δόον χ&ν Μακεδόνων εγγύς φενγόνχων εϊχονχο^ 
ατε χαΐ τ&ν χενχ&ν 6νά τάς προφυλακάς τάς Λολλάς 
έρτίμων Ζνχων. καΐ παρελθόντες ές τήν ΚαδμεΙαν οί β 

5 μ^ν εκείθεν καχά τό ΐΛμφεΙον όύν χοίς κα%έ%ου6ι χ^ιν 
Καδμείαν ί^έβαινον ές τήν Άλλην πόλιν^ οΐ δϊ καχά 
χά χείχη^ έχόμενα ΙΙδη Λρ6ς χών 6ννει6%ε60νχων χοίς 
φεύγονόιν^ ύ^ερβάνχες ές χήν άγοράν δρόμω έφέρονχο. 
καΐ ολίγον μέν χινα χρόνον εμενναν οί χεχαγμένον 7 

10 χών Θηβαίων καχά τό ΐ4μφεΙον' ά)ς δΐ πανχαχόϋ-εν 
αύχοϊς οΐ Μακεδόνες καΐ !Αλέξανδρος ϋλλοχε ίίλλτβ επι- 
φαινόμενος Λροόέκεινχο^ οΐ μ^ν ΐΛΛεΙς χών Θηβαίων 
διεκπεόόνχες διά χης Λόλεως ές χ6 Λεδίον έ^εΛίΛχον^ 
οί ίέ πεξοί ώς ί^κά^χοις προύχώρει έΰώξονχο. ενϋ'α 8 

ΐδ ίή 6ργ^ ούχ οϋχως χι οί Μακεδόνες^ άλλα Φωκεις τ ε 
καΐ Πλαχαιεΐς καΐ οί έίΑΛο^ ίέ ΒοιωχοΙ ονδΐ αμυνόμε- 
νους χους Θηβαίους Ιχι ούδενΐ κ06μφ εκχεινον^ χους 
μ^ έν χαϊς οΐκίαις έ%ει6Λΐ%χονχες^ ο^ς δϊ ές άλκίιν 
χεχραμμένους^ χους ίέ καΐ Λρ))ς ΙεροΙς Ικεχεύονχας^ 

20 οϋχε γυναικών οϋχε παίδων φειδόμενοι. 

ΚαΙ Λάθος τοντο ^Ελληνικον μεγέθει χε χ^ς άλού- Ο 
6ης %όλεως καΐ ό^ύχηχι χοϋ εργου^ ούχ ^ικι^χα δΐ χω 
τζαραλόγφ ες χε χους τίαθόνχας καΐ χους δράόανχας^ 
ού μεΙόν χι χους Άλλους "Ελληνας ^ καΐ αύχούς χους 

25 μεχαβχόνχας χοϋ έργου έ^έτνλη^ε, χά μ^ν γάρ ΛερΙ 2 
Σικελίαν ΐΑθηναίοις ξυνενεχθενχα^ εΐ καΐ Λλήθει χών 
ά%ολομένων ού μείονα τήι/ ^,υμφοράν χ^ πόλει ί^νεγκεν^ 
άλλα χω χε ΛΟρρω άτώ χης οΙκεΙας διαφθαρηναι αύχοϊς 
χόν όχραχόν^ καΐ τ6ν ϋΐολύν ^υμμαχικ))ν μάλλον ή 

80 οίκείον 'όνχα^ καΐ χω χήν πόλιν αύχοίς Λεριλειφθηναι^ 
ώς καΐ ές ϋόχερον έπΙ πολύ χω τίολέμω άνχιόχεΐν Λα- 

Αββιανι Αιταβαβιβ βά. Βοοι. Έά. ιηΙηοΓ. 2 18 υΒΕΕ Ι 

'ΚΒδαιμονίοις τε καΐ τοΙς ξ,νμμάχονς καΐ μεγάλψ βα6ι- 
λεϊ Λολεμοννχαξ^ οντε αντοίς τοις %α%^ον6ιν ϊόην τί^ν 
αΐό^ηΰιν της ί,νμφορας προόεϋ-ηκεν^ οϋτε τοϊς Άλλοις 
"Ελλη^ιν τίιν έτίΐ τω Λά%'ει εκτίλη^ιν όμοίαν Λαρέόχε. 

3 καΐ το έν ΑΙγος ΛοταμοΙς ανϋΊς !Α^να(ων τΰταΐόμα 5 
ναντικόν τε ^ν καΐ ή ΛΟλνς ονδ^ν &λλο Ζχι μίι των 
μακρών τειχών κα^^αιρέ^εν καΐ νεών τών Λολλών 
Λαραδό6ει καΐ βτερήόευ της άρχης ές τατΰεννότητα άφ- 
ίκομένη τό τε όχημα τό λάτρων όμως έφύλα^ε καΐ τι)ι/ 
δνναμιν ον δνά μακρόν τήν τίάλαν άνέλαβεν^ ώς τά τε ίο 
μακρά τείχη έκτειχίόαί καΐ της %^αλά66ης αν%Ίς έπν- 
κρατηόαι καΐ τους τότε φοβερούς 6(ρι0ν Λακεδαιμο- 
νίους καΐ Λαρ ολίγον έλκοντας αφανίόαι τί^ν Λόλιν 
αντονς έν τω μέρει έκ τών έόχάτων κινδύνων διαβώ- 

4 ΰαό^αι. Λακεδαιμονίων τε αν τό κατά Λεύκτρα και ΐ5 
Μαντίνειαν ΛταΙϋμα τφ τίαραλόγφ μάλλον τι της 
^νμφοράς η τω τζλήϋ'ει τών [τε] άπολομένων τους 
Λακεδαιμονίονς έ^έτίλη^εν* ^ τε ξ,ύν ^Ετναμεινώνδο^ 
Βοιωτών καΐ !Αρκάδων γενομένη τζροόβολή Λρ6ς τί^ν 
Σ^άρτην καΐ αντίι τω άήϋ'ει της ϋψεως μάλλον η τ§ 2ο 
ακρίβεια τον κινδύνον αντονς τε τους Λακεδαιμονίονς 
καΐ τονς ^νμμεταΰχόντας αύτοΐς τών τότε αραγμάτων 

5 έφόβηόεν. ή ίέ ίή Πλαταιών αλωΰις της τΰόλεως τ^ 
όμικρότητι .... τών έγκαταληφϋ'έντων^ 8τι οί πολλοί 
αντών διατνεφεύγεόαν Λοίλα^ ές τάς !Αϋ"ήνας, ού μέγα 25 
τίάΰ'ημα έγένετο. και ή Μήλον καΐ Σκιώνης αλω^ις^ 
νησιωτικά τε Λολίόματα ^ι/ καΐ τοΓ^ ίράίία^^ι/ αΐύχύ- 
νην μάλλον τι προόέβαλεν η ές το ί,ύμτίαν Έλληνικον 
μέγαν τ))ν Λαράλογον παρέόχε. 

6 Θηβαίοις ίέ τά της αΛοότάόεως ό^έα και ξ,νν δο 
ονδενΐ λο^'ί^ίί/^ω γενόμενα^ και ή δλω(?&5 δι ολίγον τε 9, 3 — 10. 19 

καΐ ού ξ,ύν ΛΟνφ χών έλόντων ^ννενεχΰ'εΐόα^ καΐ ό 
φόνοξ ζί)} πολύς ^ οία δή έ^ δμοφύλων τε καΐ τίαλαιάς 
άΛΒ%%^είας έπε^ιόντων, καΐ 6 της πόλεως πανχελίις άν- 
δραποδνΰμός^ δυνάμει τε καΐ δόί,τβ ές τά πολέμια των 
5 τότε προεχονόης έν τοΙς "Ελληόιν^ ουκ έ'Ιω τον εΙκότος 
ές μ/ηνιν τ'^ν άπί) τοί3 ϋ'είου άνηνεχϋΐ]^ ώς της τε έν 7 
τφ Μηδικω πολέμφ προδοσίας των ^Ελλ'ήνων διά μα- 
κρού ταντην δίκην έκτίόαντας Θηβαίους^ καΐ της Πλα- 
ταιών εν τε ταΐς όπονδαίς καταλτγψεως καΐ του παν- 

10 τελονς ανδραποδιύμον της πόλεως^ καΐ της των παρα- 
δόντων 6φας Αακεδαιμονίοις ονχ ^Ελληνικής γενομένης 
διά Θηβαίους ΰφαγης^ καΐ του χωρίου της έρημώΰεως, 
έν 8τφ οΐ "Ελληνες παρατα^άμενοι Μηδοις άπώΰαντο 
της ^Ελλάδος τον κίνδυνον^ και 8τ^ ΐΛ^ναίονς αύτοΙ 

15 τ^ ψήφω άπώλλυον^ 8τε ύπερ άνδραποδιόμον της πό- 
λεως γνώμη προύτέϋ^ έν τοις Λακεδαιμονίων ξ,υμμά- 
χοις. έπεί και πρ() της ξ,υμφορας πολλά άπ6 του 8 
^εύον ^3ΐ;&^7^μί)ι/α^ έλέγετο^ & δή έν μ^ν τφ παραυτίκα 
Ύΐμελη%^η^ ιίί^τ^ροι/ ί^ ή μντίμη αυτά ές λογι0μΌν του έκ 

20 πάλαι έπΙ τοις ^υνενεχϋ^ειόιν προ6ημαν%^ηναι άνήνεγκεν. 

ΤοΙς ίέ μεταΰχονόι τον βργου ^νμμάχοις^ οίς δή 9 

καΐ έπέτρεψεν !Αλέξ,ανδρος τά κατά τάς Θήβας δια%^ει- 

ναι^ τίιν μϊν Καδμείαν φρουρά κατέχειν έ'ίοξδ, τήι/ 

πόλιν δϊ καταόκάψαι ές έδαφος καΐ τήν χώραν κατα- 

25 νείμαι τοις ^υμμάχοις^ ζόη μή Ιερά αύτης' παΐδας ίέ 
καΐ γυναίκας και ο6οι ύπελείποντο Θηβαίων^ πλ'^ν των 
Ιερέων τε καΐ Ιερειών και δΰοι ξένοι Φιλίππου η !Αλε^- 
άνδρου η ο6οι πρόί,ενοι Μακεδόνων έγένοντο, άνδρα- 
ποδίόαι, καΐ τήν Πινδάρου ίέ του ποιητοϋ οΐκίαν 10 

80 καΐ τού^ απογόνους του Πινδάρου λβ/ου^ιι; οτι διεφύ- 
λα^εν !^26ξαι/ίρο5 αΐδοι τ^ Πινδάρου. έπΙ τούτοις 20 I^IΒΕΕ Ι 

*Ορχόμενόν τε καΐ Πλατοαάς άναότηόαό χε καΐ χειχίόαι 
οΐ Σύμμαχοι εγνωόαν. 
10 ^Ες ίέ τους ϋλλους '^Ελληνας ώς έξ,ηγγέλθ^ τών 
Θηβαίων τό %ά%^ος^ !Αρχάδες μ^, 56οι βοη^6οντες 
ΘηβαΙοΐζ άπ)) της οίχείας ώρμίί^^όαν^ θάνατον τοατεψη- δ 
φίΰαντο τών έπαράντων 6φας ές τήν βοήϋ'εναν' ΉλεΙοι 
δϊ τους φυγάδας 6φών τοατεδέ^αντο^ Ζχι έΛΐτήδειοί 
2ΐέλε^άνδρω ίιΰαν' ΑΙχωλοϊ ίέ ΛρεόβεΙας 6φών κατά 
εϋψη ϋΐέμψανχες ξ,νγγνώμης τνχεΐν έδέοντο^ Ζη τίαΐ 
ανχοί χι %ρ})ς χά Λαρά χών Θηβαίων άΰίαγγελϋ'ένχα ίο 
ένεωχέρνΰαν' ^έϋ^ναΐοι δέ^ μν^χηρίων χ&ν μεγάλων 
αγομένων ώς ίίκόν χινες χών Θηβαίων ^ξ αύχον χον 
έργου ^ χά μ^ μυόχί^ρια έκτίλαγένχες έ^,έλίΛον^ έκ δί 

3 χών αγρών έόκευαγώγουν ές χίιν %όλιν. ό δήμος δΐ 
ές έκκληΰίαν όυνελ^ών ^ημάδου γράψανχος δέκα η 
τίρέόβενς έκ τίάνχων Ιέ^ναίων έ^ιλε^άμενος χέμΛει 
παρά Άλέ^ανδρον^ οϋόχινας έπιχηδειοχάχους Ιέλεξάν- 
δρω έγίγνωόκον^ Ζχι χε 6ώος έξ ^Ιλλυριών καΐ Τρι- 
βαλλών έτίανηλϋ'ε χαίρειν χόν δτίμον χών !Αΰ^ναίων 
ούκ έν καιρώ άπαγγελοϋνχας Τίαΐ 8χι Θηβαίους χοϋ 3ο 

4 νεωχεριΰμοϋ έχιμωρήόαχο. ό ίέ χά μ^ν άλλα φιλαν- 
%'ρώΛως %ρΙ>ς χίιν τίρεόβείαν άηεκρίναχο^ έτίΐόχολίιν δ^ 
γράψας Λρ6ς χ6ν δημον έξ,ψει χους άμφΐ ^ημοόϋ'ένην 
και Αυκοϋργον' καΐ ^Τπερείδην δ^ έ^ψει καί Πο- 
λύενκχον καί Χάρηχα καΐ Χαρίδημον καΐ ^Εφιάλχην 25 

δ καΐ /Ιιόχιμον καϊ Μοιροκλέα' χούχους γάρ αΐχίους 
είναι χης χε έν Χαιρώνεια ^υμφορας τ§ Λόλει γενο- 
μένης καϊ χών ϋΰχερον έπΙ χ^ ΦιλίΛΛου χελευχ^ 
πλημμεληϋ'ένχων ες χ ε αύχ6ν καΐ ές ΦίλίΛΛον' και 
Θηβαίοις δϊ χης \χε'\ άποόχάόεως ά%έφαινεν αΐχίονς ζο 

6 ού μείον η χους αύχών Θηβαίων νεωχερίόανχας, !Α^' 10,1-11,4. 21 

ναΐοί δ^ τους μ^ν Άνδρας ούκ έί,έδοόαν^ πρεόβενονταί 
ίέ α'δθ'νς παρά Ιέλέξανδρον^ άφεΐναν δεόμ$νοι τήν όργίιν 
τοΙς έ^αίτηϋ-δΐόν χαΐ Αλέξανδρος άφηκε^ τνχ6ν μ^ 
αΐδοϊ χής Λόλεως^ χνχον ίέ ΰπονδ^ τον ές χ^ιν Ι46ίαν 

5 6χ6λου^ ούκ έ^έλων ούδ^ν ν^οτίχον έν χοΐς "Ελλ^όιν 

ύπολείΛεόϋ'αν. Χαρίδημου μένχοι μόνον χών έξαιχη- 

%•ένχ(αν χε καΐ ού δο^ενχων φεύγειν έκέλενόε* καΐ 

φεύγει^ Χαρίδημος ές χί^ν Ιέόίαν παρά βαόιλέα ^αρείον. 

Τανχα δ^ διαπραξάμενος έπανήλϋ'εν εΙς Μακεδο- 11 

10 νίαν' καΐ χφ χε /ΙιΙ χω 'Ολνμτζίφ χήν ϋνόίαν χ^ιν αιί 
^Αρχελάου εχι κα^εβχώΰαν εϋνόε καΐ χΙ>ν αγώνα έν 
ΑΙγαΙς διέΰ^κε χά ^Ολύμπια* οΐ ίέ καΐ χαΐς Μονόανς 
λέγονόίν Ζχι αγώνα έποίηόε. καΐ ίν χούχω άγγέλλεχαι 2 
τό ^Ορφεως χον ΟΙάγρον χον Θρακος Άγαλμα χό έν 

15 ΠιερΙδι Ιδρώΰαι ξννεχώς' καΐ &λλον Άλλα έτίεϋ'είαξον 
χών μάνχεων, ΐ4ρί6χανδρος δέ^ άνήρ Τελμι,όόεύς^ μάν- 
χις, %'αρρεΐν έκέλενόεν ΐ4λέ%ανδρον' δηλον6%'αι γάρ^ 
Ζχι Λοιηχαΐς έπων χε καΐ μελών καΐ Ζόοι άμφΐ φδ^ιν 
Ιχονίί^ τίολύς ΛΟνος εόχαν ΛονεΙν χε καΐ ^δειν Άλεθαν- 

20 δρον καΐ χά Ιίλεξάνδρον έργα, 

Ζίμα ίέ χω ^ρν άρχομενφ έξελαύνεν έφ' ^ΕλληόΛόν- 3 
του, χά μίν καχά Μακεδονίαν χε καΐ χους "Έλληνας 
ΐ4νχΐΛάχρφ έπιχρέψας^ αύχ6ς δ^ άγων Λεζούς μϊν 6ύν 
ψιλοίς χε καΐ χοί,όχαις ού πολλφ πλείονς χών χρνόμν- 

25 ρίων^ Ιπτΰέας δ^ ύπ^ρ χους πενχακνόχνλίους. ^ν ί^ 
αύχω ό 6χόλος %αρά χ^ιν λίμνην χίιν ΚερκινΙχιν ώς 
έ% ΐ4μφίΛθλιν καΐ χον Σχρνμόνος ηοχαμον χάς έκβολάς. 
διαβάς δ^ χί)ν Σχρνμόνα παρήμειβε τό Πάγγαων ϋρος 4 
χίΐν ώς έχ' '!4βδηρα καΐ Μαρώνειαν^ Λόλεις ^Ελληνίδας 

80 έ%1 %'αλά66τ^ φχίΰμένας. εν^εν ίέ έπΙ χον ^Εβρον 
ποχαμΙ>ν άφικόμενος διαβαίνει καΐ χί)ν "Εβρον εύπεχώς. 22 ΊΛΒΈΚ Ι 

5 έκεΐϋ^εν δ^ ί^ά της Παίπκηξ έ^Ι τον Μέλανα Λοταμόν 
Ιρχεταί. ί^α/βά^ ίέ καΐ τον Μέλανα ές 2}η6τ))ν άφ- 
ικνεϊχαι έν εϊκο6ι χαΐζ Λάόαι,ς ήμέραίς άπί) της οϊκοΘ•εν 
έ^ορμήόεωζ, έλϋ^ών 6^ ές ^Ελαιοννχα %ΐύει Πρωτεόι- 
λάφ έτζΐ χφ χάφω χον Πρωχεόιλάον^ οχί καΐ Πρωχεόί- 5 
λαός Λρώχος έδόκει έκβ^ναι ές χ^ιν ^Αόίαν χων ^Ελλή- 
νων χών αμα ΐ4γαμέμνονι ές 'Ίλνον όχραχενόάνχων. 
καΐ ό νονς χτ^ς %^6ίας ^ν έτζίχυχεόχέραν οΐ γενέ6%^αι 

-ζ Πρωχεόιλάφ χήν άηόβαόνν, 

6 ΠαρμενΙων μίν ίή χών χε τίεζών χους Λολλοϋς ίο 
καΐ χίιν ΐ^τίον ί6α/3ι/3έί(ίαΛ έχάχΰΊ] έκ 2}η6χον ές '!4βν- 
δον* και δνεβηόαν χρνήρεόι μίν έκαχ))ν καΐ έ^ήκονχα^ 
ΛλοΙοις ίέ Άλλοις Λολλοΐς όχρογγύλοις. Ιέλέξ,ανδρον 
ίέ έ^ ^Ελαιοϋνχος ές χ6ν !Αχαιών λιμένα καχαραι ό 
τζλεύων λόγος καχέχει^ και ανχόν χε κνβερνωνχα χήν ΐ5 
ΰχραχηγίδα νανν διαβάλλειν καΐ, έπειδίι καχά μέόον 
χον Λόρον χον ^Ελληόπόνχον έγένεχο^ όφά^ανχα χαϋρον 
χφ Ποόειδώνι καΐ Νηρηύόι ό^ένδειν έκ χρνόης φιάλης 

7 ές χί)ν Ίίόνχον, λβ'τΌυίί^ ίέ καΐ Λρώχον έκ χης νεώς 
6νν χοΐς 8:;τ2ο&5 έκβηναι ανχον ές χήν γην χήν Ιί6ΐαν 20 
καΐ βωμούς Ιδρνόαόϋ'αι δϋ'εν χε έόχάλη έκ χης Ευρώ- 
πης καΐ 8Λου έ^έβη χης Ιέόόας ^ώς άτίοβαχηρίον καΐ 
!Αϋ^νας καΐ ^Ηρακλέους. άνελ%^όνχα δϊ ές 'ϊλ^ον χγι χε 
14%'ην^ 'θ^^α^ χ'ξ] ^Ιλιάδι^ και χην ηανοηλίαν χίιν αύχον 
άνα%'εΙναι ές χ6ν νεών^ και καϋ'ελειν άνχι χαύχης χών >5 
Ιερών χινα Ζήλων εχι έκ χον Τρωικον έργον όωζόμεί^α. 

8 καΐ ταύτα λε^ουί^Μ/ δχι οΐ ύτίαΰτζιόχαΐ εφερον Λρο 
αύχον ές χάς μάχας. ϋνΰαι δ^ ανχον καΐ Πριάμω έπΙ 
χον βωμον χον /ίώς χον ^ΕρκεΙον λόγος καχέχει^ μηνιν 
Πριάμον Λαραιχονμενον χω ΝεοΛχολέμον γένει^ δ ΐ']^ 50 
ές ανχ6ν κα%^ηκεν. 11, δ - 12, 5. 23 

Ι4νι6νχα ί' αύχ^ν ές 'Ίλιον Μενοίηός τ ε ό χνβερ- 12 
νήτης χρν0ω ΰτεφάνω έότεφάνωβε καΐ έτίΐ τούτω Χάρης 
ό !Αϋ^ναΐος έκ ΣνγεΙον έλ^ών καΐ τίνες καΐ 'άλλοι^ οΐ 
μίν "Ελληνες^ οΐ δε έτζνχώρίοι' οί ίέ, 8η καΐ τον 

6!Αχιλλέως &ρα τάφον έότεφάνωόεν* ^Ηφαν6τ(ωνα ίέ λέ- 
γονΰυν Ζτν τον Πατρόκλου τον τάφον έΰτεφάνωΰε' 
χαΐ ενδαιμόνιόεν &ρα^ ώς λόγος ^ !Αλε^ανδρος Ι4%ιλλέα^ 
οτι Όμηρου κήρυκος ές τήι/ έπειτα μνήμην ετνχε. 
καΐ μέντοι καΐ ίιν ^ίλεί,άνδρφ ούχ τ^κιότα τούτου ένεκα 2 

10 εύδαιμονιβτέος ^Αχιλλεύς^ Ζτν αύτω γ ε ^Αλεί,άνδρφ^ ού 
κατά τ^ιν ϋλλην ίηιτυχίαν^ το χωρίον τοντο έκλιπες 
ί,υνέβη σέίέ έ^ηνέχϋ•η ές άνϋ'ρώπους τά !Αλε^άνδρου 
έργα έπα^ίως^ οντ ονν καταλογάδην^ οντε τις έν μέτρω 
έτίοίη^εν' άλλ' ούδ^ έν μέλει ^6%^ !Αλέξανδρος^ έν οτω 

ι^^Ιέρων τε και Γέλων καΐ Θηρών καΐ πολλοί 'άλλοι 
ουδέν τι !Αλε^άνδρω έπεοικότες, ω6τε πολύ μείον 
γιγνώϋκεται τά ^Αλεί,άνδρου τ) τά φαυλότατα των πάλαι 
έργων ' δπότε καΐ ή των μυρίων ί,ύν Κύρω άνοδος έπΙ 3 
βαόιλέα Άρτο^έρ^ην καΐ τά Κλεάρχου τε καΐ των αμα 

20 αύτω άλόντων παθήματα καΐ ή κατάβαύις αυτών εκεί- 
νων^ τ^ν ΐΞίενοφών αυτούς κατήγαγε^ πολύ τι επιφανέ- 
στερα ές ανθρώπους Ξενοφώντος ενεκά έΰτιν η Αλέξ- 
ανδρος τε καΐ τά Αλεί,άνδρου έργα. καίτοι Αλέί,ανδρος 4 
σ8τ£ ί,ύν άλλω έότράτευΰεν^ ούτε φεύγων μέγαν βαύι- 

25 λέα τους τγι κα^όδω τγι έπΙ %^άλαύ6αν έμποδων γιγνο- 
μένους έκράτηόεν' άλΧ ούκ ίότιν οβτις άλλος εις άνίιρ 
τοΰαϋτα ^ τηλικαϋτα έργα κατά πληϋΌς ί} μέγε^Ός έν 
"Ελληόιν -^ βαρβάροις άπεδείξ,ατο. ενϋ'εν καΐ αύτος 
δρμη^ηναί φημι ές τήνδε τήι/ ξυγγραφήν^ ούκ άπ- 

30 αξιώΰας έμαυτον φανερά καταότηβειν ές άνϋ'ρώπονς τά 
Αλεξάνδρου Ιργα. Ζπτις δϊ ών ταύτα ύπερ έμαντοϋ 6 24 ΠΒΕΚ Ι 

γι,γνώόκω^ τ6 μ^ν 'όνομα ούδϊν δέομαι άναγράψαι^ 
ούδ^ γάρ ούίέ &γνω6τον ές άνΘ•ρώπονς έότόν^ ούδ^ 
πατρίδα ί^ης μοί έότιν ούδ^ γένος τδ έμόν^ ούδί βΙ 
δή ηνα άρχίιν ίν τ$ έμαντον ίΐρ^α' άλΧ έκεΙνο ανα- 
γράφω^ οτν έμοί ΛαχρΙς χβ οίαΐ γένος τοαΐ άρχαΐ οΐδε 5 
οΐ λόγοι Βΐ<5ΐ %Β %αΙ άτίό νέον ίιι ίγένονχο. καΐ έπΙ 
χφδε ούχ άτζα^ιώ έμανχΌν χ&ν πρώχων έν χ^ φων^ 
χ^ Ελλάδι, ΒΪΛΒρ ο^ν και Άλέ^ανδρον χ&ν έν χοίς 
οΛλοις. 

6 Έ| Ίλίον δ^ ές ΆρΙββην 'ξκΒν, οϋ Λαβα ή δύναμις ίο 
αύχω ί^α/3£/3ι^κυία χον Έλλήόπονχον έόχραχοΛεδενκει, 
καΐ χ^ ύόΧΒραία ές Περκώχην' χγι δΐ Άλλγι Αάμψακον 
τΰαραμείψας Λρ6ς χφ ΠρακχΙφ Λοχαμφ έόχραχοΛέδενΰεν, 
ος ρέων έκ χών 6ρών χ&ν ^Ιδαίων έκδιδοί ές %'άλα6- 
όαν χ^ιν μεχα^ν χον Έλληότίόνχον χβ καΐ χον Εύΐ^εΐνον ΐ5 
Ίίόνχον, ενϋ-εν ίέ ές "Ερμωχον άφόκεχο, Κολώνας 

7 Λόλιν ΛαραμεΟφας. ΰκοποί δ^ ανχφ έχέμΛονχο Λρ6 
χον όχραχεύμαχος' καΐ χονχων ^ιγεμων ^ν ίΑμύνχας 6 
ΐΛρραβαίον, έχων χών χβ έχαίρων τήν ΐλην χ^ιν έ| 
'ΑΛολλωνΙας, '^ς Ιλάρχης ^ν Σωκράχης ό Σά^ίονος, καΐ 20 
χών προδρόμων καλονμένων ΐλας χέΰΰαρας, καχά δ^ 
χην π:ίίροίοι/ Πρίαχον τίόλιν ένδοϋ'Βΐ6αν Λρός χών 
^νο^κουι/τωι/ χους παραληψομένονς άπέόχειλε 6ύν Παν- 
ηγόρφ χω Ανκαγόρον, ένΐ χών έχαίρων. 

8 Περσών ίέ όχραχηγοί ^6αν !Αρ6άμης καΐ ^Ρεομί- 25. 
ϋ'ρης καΐ Πεχήνης καΐ Νιφάχης καΐ ξύι/ χούχοις Σλι- 
ϋ^ριδάχης ό ΑνδΙας καΐ ^Ιωνίας όαχράχης καΐ Άρόίχης 

ό χης ,Λρί)ς ^Ελληόπόνχφ ΦρνγΙας ντίαρχος. οίχοι ίέ 
πρ})ς Ζελεύο: τίόλει καχεΰχραχοτίεδενκόχες ίιόαν ^ύν χγι 
ΐτίπω χε χ^ βαρβαρική καΐ χοίς "Έλληόι χοϊς μιό^ο- 8ο 

9 φόρους, βονλενομένοις δ^ αύχοίς ύπ^ρ χ&ν παρόνχων. 12,6 — 18,». 25 

έΰίδίδίι Αλέξανδρος διαβεβηκώς ήγγέλλετο^ Μέμνων ό 
'Ρόδιοζ παρψ/δΐ μ/ίι δίά κινδύνου Ιέναν πρ6ς τους Μα- 
κεδόνας^ τφ τε τίεξφ ϋΐολύ ιιεριόντας υφών καΐ αύχον 
^ίλεξάνδρον παρόντος^ αύτοίς ίέ άγοντος Δαρείου* 
δ Λροϊόνχας δϊ τόν %ε χΜν άφανίζειν καχα%ατονν%ας 
τγι ΪΛπω καΐ τδν έν τ$ 7ν ^^^ον έμΛίπράναι^ μηδ^ 
χ&ν Λόλεων αύχων φειδομενονς. ού γάρ μενείν έν 
χ^ χώρί^: Ιέλέξανδρον άπορος χών έ^ιχηδεύων. ΐΛρβίχΎΐν 10 
ίέ λέγεχαι εΙπεΙν έν χω όνλλόγφ χών Περΰών, οχι ούκ 

10 οίν %εριΙδοι μίαν οΐκίαν έμΛρηό^εΙόαν χών ύίτό οΐ 
χεχαγμένων άνϋ'ρώπων' καΐ χους Πέρύας ^Αρ^ίχτ^ προό- 
%'έ6%'αι^ Ζχι καΐ νποΛχόν χι αύχοϊς ^ ές χόν Μέμνονα 
χριβάς έμ^ΐ^οιεΐν έκόνχα χφ Λολέμψ χής έκ βασιλέως 
χιμης οννεκα. 

16 ^Εν χονχφ δ^ Αλέξανδρος Λρούχώρει έτά χΌν Γρά- 13 
νικον Λοχαμ))ν ΰννχεχαγμένφ χφ όχραχφ^ δίΛλην μ^ 
τήν φάλαγγα χών δπλιχών χάξας^ χους ίέ 1%%έας καχά 
χά κέραχα Άγων, χά ΰκευοφόρα ίέ καχόΛΐν ^Λ^τάξας 
εΛεόϋ'αΐ' χους ίέ Λροκαχαόκεψομένους χά χών %ολε- 

20 μΐων ίιγεν αύχώ ^Ηγέλοχος^ ΙχΛεας μ^ έχων χους 
6αρΐ66ο(ρόρους^ χών ίέ "ψιλών ές Λενχακοόίους. καΐ 2 
!Αλέξανδρός χε ού τίολύ άτίεΐχε χοϋ ποχαμοϋ χου Γρα- 
νίκου και οΐ ά^τό χών ΰκοΛών όΛουδγι έλαύνονχες 
άΰνήγγελλον έχΐ χφ Γρανίκω Λέραν χους Πέρόας έφ- 

35 εΰχάναι χεταγμένους ώς ές μάχην. εν%^α ίή Αλέξανδρος 
μίν χίιν ΰχραχιάν Λαΰαν όυνέχαχχεν ώς μάχου μένους* 
Παρμενίων δΐ τζροόελϋ^ών λέγει Ιέλεξάνδρω χάδε. 

^ΕμοΙ δοκεΐ^ βαΰιλεϋ^ άγαϋ^^ν είναι έν χω Λαρόνχι 3 
καχαόχραχοΛεδεϋόαι έτΰΐ χοϋ ΛοταμοΌ χ^ '^χ^τ[1 ώς 

80 εχομεν. χους γάρ πολεμίους ού δοκώ χολμήόειν Λολϋ 
χφ τίεζφ λερ^ομένους πληόίον ί^μών αύλι6%Ίίν€α,^ καΐ 26 Ι^ΙΒΕΚ Τ 

ταύττ} Λαρέί,ειν εωϋ'εν εύτίετώζ χω ΰτρατω διαβαλείν 
τόν Λόρον' ύΛοφϋ'άόομεν γάρ αντοί τζεράβαντες πρΙν 

4 εκείνους έζ τά^ιν 'αα%'ί6χα6%^αι, νυν δϊ ούκ ακινδύ- 
νως μοι δοκονμεν έτίίχειρήόειν %φ εργφ^ Ζχι ούχ οϊόν 
τε έν μετώτίω διά χον τζοχαμοϋ ϋγενν χ6ν όχραχόν. 5 
πολλά μίν γάρ ανχον 6ραχαι βαΰ'έα^ αΐ ίέ 'όχϋ'αί α^χαν 
δρ^ς Ζχν ύπερνψηλοί καΐ κρημνώδεις εΐύΐν αϊ αύχών' 

5 άχάκχως χε οίν καΐ καχά κέρας ^ '^τζερ άβΰ'ενεόχαχον^ 
έκβαίνουΰιν ίΐίΐκεΐ6ονχαι ές φάλαγγα ^ννχεχαγμένοι 
χών τίολεμίων οΐ Ιτίτίεΐς' καΐ χο τίρωχον 6φάλμα ες χε ίο 
χά Λαρόνχα χαλετίόν καΐ ές τήν υτί^ρ τίανχος χον πο- 
λέμου κρίϋιν όφαλερόν.^ 

6 Ιέλέ^ανδρος δέ^ ^χανχα μέν^^ βφι^, ,,ώ Παρμενίων^ 
γίγνώβκω* αΐΰχύνομαι ίε, εΐ χον μϊν ^Ελλήότίονχον 
δίέβην εύπεχως, τούτο ίε, ^μ^κρόι/ ρενμα^ — ονχω ΐ5 
χω 6νόμαχι χον Γράννκον έκφανλίόας^ — εΐρ^εί ίιμ&ς 

7 τό μή ον διαβήναι ώς εχομεν. καΐ χονχο ονχε προς 
Μακεδόνων χης δόί,ης ονχε πρ6ς χης έμ/ης ές χους 
κινδννονς 6^ύχηχος ποιούμαι* άνα%^αρρή6ειν χε δοκώ 
χους Περόας ζώς^ ά^ιομάχονς Μακεδόόιν 'όνχας^ Ζχι 20 
ούδϊν ά^ιον χον όφών δέονς έν χω παρανχΐκα επα%^ον.^ 

14 Τανχα εΙπών Παρμενίωνα μίν έπΙ χο εύώννμον 
κέρας πέμπει ίιγηΰόμενον^ αύχος δ^ έπΙ χο ίεξ^όι/ 
παρήγε, προεχάχϋ^όαν ίέ ανχω χον μϊν δεί,ιον Φι- 
λώχας ό ΠαρμενΙωνος^ έχων χους εχαΐρονς χονς Ιππέας 25 
καϊ χους τοΙότα^ καΐ χους Ιέγριάνας χους άκονχιΰχάς' 
!Αμννχας ίέ ό ^Αρραβαίον χους χε όαριόόοφόρονς Ιπ- 
πέας έχων Φιλώχο^ έπεχάχϋ^ καϊ χους Παίονας καΐ 
2 χ^ιν ΐλην χί^ν Σωκράχονς. ^;^({μ,5ΐ/ο^ ίέ χούχων έχάχ^- 
6αν οΐ ύπαόπιόχαΐ χών έχαίρων^ ών ί^γείχο Νικάνωρ »ο 
ό Παρμενίωνος' έπΙ δ^ χονχοις ή Περδίκκον χον ^Ορόν- 18,4-14,6. 27 

τον φάλαγξ' έΰίΐ δε -ή ΚοΙνον τον Πολεμοκράτονς' 
[^π:1 ίέ ή Κρατερού του ΐΑλεζάνδρον'] έϋίΐ ίέ ί^^έμύν- 
τον τον ΐΛνδρομένονξ' έ^Ι ίέ ων ΦίλίΛΛος ό ίΑμνντον 
^ρχε, τον ίέ ευωνύμου Λρώτοι μίν οί ΘετταλοΙ ί%- 3 

6 ΛεΙς έτάχ^ηόαν^ &ν ίιγείτο Κάλας ό ^Αρπάλου' έτίΐ ίέ 
τούτοις οΐ ξύμμαχοι ΙτίΛεΐς^ ων ^ρχε ΦΙλίΛΛΟξ ό Με- 
νελάου* έΰίΐ δε τούτους οΐ Θράκες ^ σ)ν ^ρχεν !Αγά^ων' 
έχόμενον δ^ τούτων χεξοί ^ τε Κρατερού φάλαγ^ καΐ 
ή Μελεάγρου καΙ ή Φιλί%Ίίου εότε έτνΐ το μεόον της 

10 ^υμτίάόης τάξεως. 

Περόών δ^ Ιτίτίεΐς μίν ^6αν ές δι6μυρΙονς^ ξένοι 4 
ίέ %εζοΙ μι6%^οψόροι ολίγον άΛοδέοντες διό μυρίων 
έτάχ^όαν ίέ την μ^ν ΪΛΛον παρατείναντες τω Λοταμω 
κατά τήν ϋχ^ην ίτά φάλαγγα μακράν^ τους δ^ Λεξούς 

15 τίατόΛΐν των ΐΛΊίέων καΐ γάρ ύτίερδεξια ^ν τά υΛίρ 
τίιν ϋχ^ν χωρία. ^ ίέ !Αλέξανδρον αύτον καϋ'εώρων 
— δήλος γάρ ^ν των τε δτίλων τ^ λαμτίρότητι και 
των άμφ αύτον τ^ 6ύν έκτνλήξει ϋ'ερατνεία — κατά το 
εύώνυμον [μ^νΐ όφών επέχοντα^ ταύττ^ %υκνάς έτίέτα- 

20 ξαν τ^ ^όχ&ί^ τάς ΐλας των ΙτίΛεων. 

Χρόνον μίν ί-ή αμφότερα τά Στρατεύματα Ιιί άκρου 5 
τον %οταμού έφεότωτες ύ^τό του τό μέλλον όκνείν 
ί^όυχίαν ίιγον και όιγ^ι ^ν Λολλή άφ' έκατέρων. οΐ 
γάρ Πέρόαι Λροόέμενον τους Μακεδόνας, δ^ότε έ^β'ή- 

36 όονται ές τ6ν Λόρον, ώς έτίΐκειόόμενοι έκβαίνουόιν 
Αλέξανδρος δ^ άνατνηδήόας έ^ι τδν ΐπτίον καΐ τοις 6 
άμφ* αύτον έγκελευ^άμενος ετνε^ϋ'αί τε καΐ άνδρας 
άγαϋΌύς γίγνεό^αι, τους μίν προδρόμους ΐΛτίέας καΐ 
μίΐν καΐ τους ΠαΙονας προεμβαλειν ές τον Λοταμον 

80 έχοντα !Αμύνταν τόν !ΑρραβαΙου ζεταξε^ καΐ των πεζών 
μίαν τάξιν, καΐ 3Τρό τούτων τήν Σωκράτους ϊλην Πτο- 28 I^IΒΕΕ Ι 

λεμαΐον τον ΦιλίΛΛον Άγονχξί^ 9ΐ δί} καΐ ετύγχανε τίιν 
ίίγεμονίαν τον Ιτίπικον Λαντος ^χον6α\ν] έκείντι τχι 
7 '^μερα" αύτ})ς δ^ άγων τό δε^ών κέρας νχο όαλΛίγγων 
τε καΐ τω^Ενναλίφ αλαλάζοντας ίμβαΐνεν έζ τον ΛΟρον^ 
λο|ι)ν άεΐ Λαρατείνων τίιν τάξιν, ^ παρείλκε το ^ενμα^ 5 
ίνα δή μή έκβαύνοντι αύτψ οί Πέρ6αι κατά κέρας 
ΛροόΛίΛτοιεν^ αλλά καϊ αντος ώς άνυότόν τγι φαλάγγι 
ΛρούμΙί,Ύΐ αύτοΐς. 
15 01 δ^ Πέρόαι^ ^ πρώτοι οΐ άμφϊ Ιιίμύνταν καϊ 
Σωκράτην Λροόέβχον τγι 8^-9^, τανττβ καΐ αύτοΙ Άνω- ίο 
ϋ'εν εβαλλον^ οί μεν αυτών «λο της Άχ^ς έ^ ύΛερ- 
δε^Ιον ές τ6ν Λοταμ6ν έόακοντίζοντες^ οί ίέ κατά τά 
χ^αμαλώτερα αντης εΰτε έπΙ τό νδωρ καταβαίνοντες. 

2 καΐ ^ν των τε Ιτντίέων ώϋ^ιόμός^ των μίν έκβαίνειν έκ 
του Λοταμον^ των ί' εΐργειν τήν εκβαόιν^ καΐ Λαλτών ΐ5 
ά'Λο μϊν των Περΰών Λολλί} &φε6ις^ οί Μακεδόνες δ^ 
ξύν τοις δόραύιν έμάχοντο, άλλα τω τε Λλ'ή^ει Λολύ 
έλαττούμενοι ^οί> Μακεδόνες έκακοτνάϋΌνν έν τ^ 
τίρώτ^ι προόβολγ;, καΐ αντοί έ^ ού βέβαιον τε καϊ αμα 
κάτωϋ'εν έκ τον Λοταμον άμννόμενοι^ οί ίέ Πέρόαι ^| 2ο 
νΛερδε^Ιον της όχ^ς' Άλλως τε καΐ τ6 κράτιότον της 
Περϋικης ΐτίΛον ταύττι έ%ετέτακτο^ οι τ ε Μέμνονος 
Λαίδες καϊ αύτ6ς Μέμνων μετά τούτων έκινδύνενε, 

3 καΐ οΐ μεν πρώτοι τών Μακεδόνων ξνμμί^αντες τοΙς 
Πέρόαις κατεκόπηύαν προς αντών^ άνδρες αγαθοί γε- η 
νόμενοι, ο(?ο^ γε μ^ι τνρός Ιέλέξ,ανδρον πελάξοντα απ- 
έκλιναν αυτών. Αλέξανδρος γάρ ί^δη πληϋΐον ί}ν, &μα 
οϊ Άγων τό κέρας τ6 δεξιόν^ καϊ εμβάλλει ές τους 
Πέρσας πρώτος^ ίνα το παν ύτίψος της ΐππον κοΧ 
αντοΧ οί Ί^γεμόνες τών Περόών τεταγμένοι ί^όαν και 80 

4 περί αύτον ξννειότ'ήκει μάχη καρτερά' καΐ έν τούτφ 14, 7 — 15, 8. 29 

αλλαι έπ^ ϋλλαις τ&ν τάξεων τοΙς Μακεδόόι, διέβαινον 
ού χαλεΛ&ς ί^δη. καΐ ^ μ^ άΛ6 τών ΐπΛων ή μ^χν^ 
ΛΒζομαχΙί} δΐ μαλλόν η έφκεν. Συνεχόμενοι γάρ ΐτνΛοι 
τ ε ?3ΤΛ065 καΐ &νδρεξ άνδράβιν ήγωνόξσντο^ οΐ μ^ν 

5 έξώόαι εΙς άπαν άΛ6 τ^ζ 'όχ^^ηζ καΐ ές τό ΛεδΙον βιά- 
όαό^αν τους Περρας^ οί Μακεδόνες ^ οΐ ίέ δΓρ|αί τ ε 
αυτών τήν Ικβαΰνν, οΐ Πέρόαι^ καΐ ές τον Λοταμόν 
ανϋΊς αΛώβαό^αν, καΐ έκ τούτον ^3Τ>1«οι^^κτονν Ι^δη 5 
οΐ όύν Άλεξάνδρφ τ^ τε Άλλτβ ^ώμγι καΐ έμπειρόί^ καΐ 

10 8τ^ Ιυ^τοΓ^ κρανεΐνοις Λρ6ς Λαλτά έμάχοντο, 

"Ε^^α δ^ι Τίαΐ ^Αλείάνδρφ Συντρίβεται τ6 δόρυ έν 6 
τ^ μάχγ ό ί^ Ιέρετην ψεν δόρυ έτερον^ αναβολέα τών 
βαόιλικών' τω ίέ καΐ αύτω Λονουμένω όυντετριμμένον 
τό δόρυ ^, 6 ίέ τφ ίιμίόει κεκλαόμένου του δόρατος 

15 ούκ άφανώς ^μά;^£Τ0, καΐ τούτο δείξας ΐΑλεξάνδρω 
&λλον αΐτείν έκέλενεν Δημάρατος δέ^ άνήρ Κορίνθιος, 
τών άμφ' αύτ6ν εταίρων^ δΙδω6ιν αύτω τό αύτου δόρυ. 
καί ^ς άναλαβών καΐ Ιδών Μι^ριδάτην τ6ν Δαρείου 7 
γαμβρ})ν Λολυ Λρ6 τών Άλλων ΛροϊΛΛεύοντα καΐ έπ- 

20 άγοντα αμα οϊ &6Λερ εμβολον τών ΐΛΊίέων έξελαύνεν 
κοΧ αύτος 3Τρό τών ϋλλων, καΐ ΛαΙόας ές τό ΛρόόωΛον 
τω δόρατι καταβάλλει τόν Μι^^ριδάτην, έν δΐ τοντξ» 
^Ροιόάκης μ^ έΛελαύνει τω ^έλεί,άνδρφ καί ΛαΙεν ^Αλεξ- 
άνδρου τήν κεφαλ'^ν τ^ κοΛίδί' καΐ του μ^ν κράνους 8 

25 τί άΛΒ^ραυόε^ τήν τίληγ^ιν δΐ εόχε τ6 κράνος, καΐ 
καταβάλλει καΐ τοΌτον Ιέλέξανδρος Λαίύας τω ξυότω 
διά του ϋ-ώρακος ές τό βτέρνον. Στα^ριδάτης δ^ 
άνετέτατο μ^ν ^δη έτί *Αλε%ανδρον 'ό'Λΐ6%^εν τήν κο- 
%ίδα^ ύΛοφϋ'άόας δ^ αύτ6ν Κλεΐτος ό ^ρωτνίδου Λαίει 

80 κατά του (ύμου καί άτνοκότίτει τόν &μον του Σπι^ρίτ- 
δάτου ξϋν τ^ κοπίδΐ' καΐ έν τοιίτω έπεκβαίνοντες άεΐ 30 υΒΕΕ Ι 

τών ΙτίΛΒων ϋόοίς Λρονχώρεν κατά τον Λοιταμδν τίροό- 
ΒγΙγνονχο τοίζ αμφ Ιέλέ^ανδρον. 
10 ΚαΙ οΐ Πέρόαι ΛαιόμΒνοί τε Λαντα%ό%'εν ί^δη ές 
τά τνρόβωτνα αυτοί τε καΙ ΐΛτνοι τοις ^νότοΐς καΐ Λροζ 
τών ΐΛτνεων έ^ω^ούμενοί, Λολλά ίέ καΐ Λρός τών 5 
ψιλών αναμεμιγμένων τοις ΐΛΛενβι βλα%τ6μενοι έγκλί- 
νονόι ταύττ^} τνρώτον^ ^ Ιίλέξ,ανδρος Λροεκινδννενεν. 
ώς δ^ το μέΰον ένεδεδώκει αντοίς^ τίαρερρήγνντο ίή 
καΐ τά έφ' έκάτερα της ΐτντίον^ καΐ ί^ν ίι) φνγί^ καρτερά. 

2 τών μίν ίή Ιτντίεων τών Περόών άηέ^ανον εΙς χνλίονς, ίο 
ον γάρ Λολλίι ή δύωΐ^ις έγενετο^ 8τι έζ,ετράχη !Αλέξαν- 
δρος έτϋΐ τους ^ενονς τους μισθοφόρους ' ων το ότίφος^ 

^ το Λρώτον έτάχϋ'η^ έκχλ'ή^ει μαλλόν τι τον παραλόγου 
ί) λογιύμφ βεβαίω εμενεν καΐ τούτοις ττ^ν τε φάλαγγα 
έ^αγαγών καΐ τους ΐΛΛεας τίάνττ} Λρο6Λε6εΙν κελεύβας ΐ6 
Ιν μέόω δι ολίγου κατακΟΛτει αυτούς^ ωότε διέφυγε 
μϊν ουδείς , οτν μ/^ ί^^λα-^^ τις έν τοις νεκροΐς^ έξω- 

3 γρ'ήϋ'ηόαν δε άμφϊ τους διύχιλίους, ετίεόον δί καΐ 
ίίγεμόνες τών Περόών Νιφάτης τε καΐ Πετ^ήνης καΐ 
ΣΛίθριδάτης ό Λυδίας όατράπης καΐ ό τών ΚαΛτία- 2ο 
δοκών ϋτίαρχος Μιθροβουξάνης καΐ Μιϋ'ριδάτης ό 
Δαρείου γαμβρός καΐ ίίέρβουτίάλης ό Δαρείου του 
^Αρτο^έρξ,ον %αις καΐ Φαρνάκης ^ αδελφός ο{)τος της 
Δαρείου γυναικός^ καΐ 6 τών Ιένων ^ιγεμων 'ίΐμάρης. 
^Αρόίτης δΐ έκ μίν της μάχης φεύγει ές Φρυγίαν^ έκει 25 
ίέ αΛοϋψήΰκει αύτος Λρός αύτοϋ^ ώς λόγος^ οτι αϊτιος 
έδόκει Πέρόαις γενέόθαι του έν τφ τότε τίταίΰματος. 

4 Μακεδόνων ίέ τών μίν εταίρων άμφϊ τους €Γκο(^^ 
καΐ τνέντε έν τ^ τίρώττ} τίροόβολ^ άΐίέθανον καΐ τού- 
των χαλκαΐ εΙκόνες έν ζ/ίω έόταόιν^ ^Αλεΐ^άνδρου κε- 8ο 
λεύβαντος Λύ6ι%%ον ποιηΰαι, Ζβπερ καΐ Άλέϊ,ανδρον 1β, 1 - 17, 2. 31 

μόνος προκριθείς έποόεΐ' τών δ^ Άλλων Ιτίχέων ύ^ώρ 
τους 6ξι}κοι/τα, ΛεξοΙ δ^ ές τους τριάκοντα, χαΐ του- δ 
τονς τ^ ύότεραίΰί εθαψεν !Αλέ1^ανδρος ί,ύν τοΙς δχλοι^ 
τε καΐ &λλφ κόόμψ' γονενΰι δ^ αυτών χαΐ ΛαιόΙ τών 

δ τε κατά τήν χώραν άτέλειαν έδωκε καΐ δόαι ϋλλαν ίι 
τω όώματί λειτονργίαι -ζ κατά τάς κτήόεις έκάότων 
εΐόφοραΐ. καΐ τών τετρωμένων δ^ Λολλ'^ν Λρόνοναν 
εόχεν^ έχελϋ'ών τε αύτος έκάότονς καΐ τά τραύματα 
Ιδών καΐ όπως τις έτρώ^ έρόμενος καΐ 8 τι πράττων 

10 εΙπεΙν τε καΐ άλαζονενόαόϋ'αί οί παραόχών, ό ί^ καΐ 6 
τών Περόών τους ί^γεμόνας εϋ-αφεν ΙθΌ/ψε δϊ καϊ 
τους μΐ6%Όφόρονς "Ελληνας^ οϊ ξνν τοΙς Λολεμίοις 
ότρατενοντες απτε-^αΐΌ!/• ^όόονς δε αυτών αιχμαλώτους 
ελαβε^ τούτους δ^ δήόας έν Λ^ία^^ εΙς ΜακεδονΙαν 

16 άπέπεμψεν έργάξεόθαι^ Ζτι παρά τά κονν^ δόξαντα 
τοις "Ελλη^ιν "Ελλτινες 'όντες εναντία τ^ Ελλάδι ύτώρ 
τών βαρβάρων έμάχοντο. αποπέμπει ίέ καΐ εΙς ΐΛθιίι- 7 
νας τριακοόύας πανοπλίας Περόικάς άναμμα είναι τγι 
Ιί^ν^ έν πόλεΐ' καΐ επίγραμμα έπιγραφηναι έκέλενόε 

ίοτόδε' Ιέλέ^ανδρος Φιλίππου καΐ οί "Ελληνες 
πλίΐν Λακεδαιμονίων άπο τών βαρβάρων τών 
τίιν ^Αόίαν κατοικούντων. 

Καταότήόας ίέ Κάλαν όατραπεύειν '^ς !Αρόίτης 17 
'^ρχε καΐ τους φόρους τους αυτούς άποφερειν τάξας^ 

25 ουόπερ /Ιαρείψ εφερον^ δόοι μέν τών βαρβάρων κατ- 
ιόντες έκ τών ορών ένεχείριξον όφας^ τούτους μϊν 
άπαλλάττεόϋ'αι έπΙ τά αυτών έκάότους έκέλευεν^ Ζε- 2 
λείτας δ^ άφηκε της αίτιας^ οτ^ πρ^ς βίαν εγνω 
όυΰτρατεϋύαι τοΙς βαρβάροις' ^αόκύλιον ίέ παραλη- 

30 ψόμενον Παρμενίωνα έκπέμπεί' και παραλαμβάνει 
^αόκύλιον Παρμενίων εκλιπόντων τών φρουρών. 32 ίΑΒΕΒ, Ι 

8 Αύχοζ δΐ έΰΐΐ Σάρδεων τίρουχώρε^' καΐ άτίέχοντος 
αύτον Ζόον έβδομήκοντα όχαδίονζ Σάρδεων ίίκον Λαρ* 
αύτί)ν Μν^ρήνης χε ό φρούραρχος της ακροπόλεως της 
έν Σάρδεόν καΐ Σαρδιαν&ν οΐ δννατώχαχοι^ ένδιδόντες 
οί μΜ^ τίΐν Λόλι,ν, ό ίέ Μιϋ'ρ'ήνης χί^ν ακραν καΐ χα 5 

4 χρίίμαχα. Αλέξανδρος ίέ αύχός μ^ν κατε6χραχοΛέδεν6εν 
έχΐ χω '^Ερμφ ποχαμω' ά%έ%εν δΐ 6 "Έρμος &λο Σάρ- 
δεων όχαδίονς Ζόον εϊκο6ίν' ΐΛμύνχαν δΐ χί)ν Ιίνδρο- 
μένονς τήν ϋκραν Λαραληψόμενον έκΛέμτνει ές Σάρδεις ' 
και Μιϋ'ρήνην μϊν έν χιμ/ζΐ αμα οί ί^εν^ Σαρδιανούς ίο 
ί^ καΐ χους Άλλους Ανδούς χοΐς νόμοις χε χοΐς πάλαν 
Ανδών χρτ\6^αι εδωκεν καΐ έλεν^'έρονς είναι άφηκεν. 

5 άνηλϋ'ε δ^ καΐ αύχί)ς εΙς τήν &κραν^ ίνα τό φρούριον 
^ν χων Περόών' καΐ εδοξεν αύχω 6χνρί)ν τ6 χωρίον 
ύ^ερύψηλόν χε γάρ ^ καΐ άπόχομον ϋίάνχτβ καΐ χριπλω ΐ5 
χεύχει Λεφραγμένον αύχ6ς δ^ έϋίΐ χη άκρα ναόν χε 
οίκοδομτΐόαι Ανος ^ΟλνμΛίον έπενόει κχύ, βωμον Ιδρν- 

6 όαό^αι, όκοΛοννχν δ^ αύχω χής ϋκρας ΖΛερ έπιχη- 
δειόχαχον χωρίον Άρα εχονς εξαίφνης χειμών έπιγίγνε- 
χαι καΐ βρονχαΐ όκληραΐ καΐ ϋδωρ έξ ουρανού ΛίΛχει^ 20 
σδ χά χων Αυδών βαόίλεια' Ιέλεξάνδρφ ίέ εδοξεν έκ 
^εον βημανϋ'ηναι^ ίνα χρίι οΙκοδομεΙ(5%'αι χω Αά τόν 

7 νεών^ καΐ οϋχως έκέλευόε. καχέλυνε ίέ χης μίν άκρας 
χης Σάρδεων έτνιμεληχ'^ν Παυόανίαν χών έχαίρων, χων 
ίέ φόρων χης όυνχάξεώς χε καΐ άϋίοφοράς Ννκίαν^ κ 
Άόανδρον ίέ χ6ν Φιλώχα Αυδίας καΐ χής Άλλης χής 
Στίΐ^ριδάχου αρχής ^ δοϋς αύχω Ιππέας χε καΐ ψιλούς 

8 οόοι Ικανοί πρ^ς χά Λαρόνχα έδόκουν. Κάλαν δϊ καΐ 
Άλέξανδρον χ6ν 'Αερότνου έτίΐ χήν χώραν χήν Μέμνο- 
νος έκτνεμτνει^ άγονχας χους χ ε ΠελοΛοννηόίους καΐ βο 
των άλλων ξυμμάχων χους τνολλοϋς Λλήν 'Αργείων' 17,8 — 18,1. 33 

οίτοι δί έν Σάρδεόι τίατελεόφ^όαν τήν ϋκραν φυ- 

^Εν τούτω ίέ, ώς τά ύτί^ρ της ΐΛΛομαχίας έξηγγέλ^η^ 9 
οι τε τίιν "Εφεόον φρουρονι^ί^ μιόϋΌφόροι ωχοντο 

5 φεύγοντες^ δύο τρ^ι^ρε^^ τδ^ν ^Εφεόίων λαβόντες^ χαΐ 
ξύν αύτοΐς ΐΛμύνταζ ό ^Αντιόχον^ δ^ εφνγεν έκ Μακε- 
δονίοίξ Άλέξ,ανδρον^ Λα^ών μ^ν ούδΐν Λρός Ιέλεί,άν- 
δρον, δνόνοί^ ίέ τ§ Λρί)ς Ιέλέξ,ανδρον καΙ αντ6ς 
&Λο&,ιώ6αζ τί, Λαβείν Λρ6ς αύτοϋ Άχαρι. 

10 Τετάρτ'^^, δ^ '^μ^ρ^ ^9 'Έφεόον άφικόμενος τους τε 10 
φυγάδας^ 8<ίο^ δι αύτόι/ έ^ε^εόον της πόλεως, κατ'ήγαγε 
καΐ τίιν όλιγαρχόαν καταλύόας δημοκρατίαν κατέότηόε' 
τους ίέ φόρους , ΰόονς τοΙς βαρβάροις άπεφερον, τ§ 
^ρτ£/ι^ί^ %νντελεΙν έκέλενΰεν. ό ί^ δτίμος ό των ΐι 

λίί^Εφεόίων, ώς άφηρέ&η αύτοις ό «Λτό των ολίγων φό- 
βος, τοΰ^ τε Μεμνονα εναγομένους καΐ τού^ το ίερον 
όνλήόαντας της ΐΛρτέμιδος καΐ τού^ τήν εΙκόνα τήν 
ΦιλίτίΛου τί^ν έν τω Ιερω καταβαλόντας καΐ τ6ν Τίίφοι^ 
έκ της αγοράς άνορύί,αντας τϊ)ν ^ΗροΊίύ%Όυ του έλεν- 

20 Ο'ερώΰαντος τήν Λόλιν ωρμηόαν άτνοκτεΐναι. καΐ Σύρ- 12 
φάκα μ^ και τί)ν Λαΐδα αύτοϋ Πελάγοντα καΐ τον^ 
των αδελφών τον Σύρφακος ΛαΙδας έκ του Ιεροϋ 
έ^αγαγόντες κατέλευόαν τού^ ^^ Άλλους διεκώλυόεν 
^Αλέ^ανδρος Λρο6ωτέρω έχιζητείν καΐ τιμωρείό^αι, 

25 γνούς 8τ^ ί)μοϋ τοΙς αΐτίοις καΐ ού |ύι/ δίκη τ^ι/ίί^, 
τοί>5 μ^ι/ κατ' εχϋ•ραν, τού^ ί^ κατά άρτναγίιν χρημά- 
των άχοκτενεΐ, ζυγχωρηϋ'^ν αύτω, ό δήμος, καΐ εΐ δή 
τφ 'άλλψ, καΐ τοΙς έν ^Εφέβφ Λραχ%'εΐ6ιν Αλέξανδρος 
έν τω Τ(ίτβ ευδοκιμεί. 

30 Έν τούτφ δ^ έκ ΜαγνηΰΙας τε καΐ Τράλλεων %αρ 18 
αντον 'ίμον ένδιδόντες τάς χόλεις' καΐ &ς Λέμ%ει Παρ- 

Αββιακι Ακαβαβχβ βά. Βοοβ. Έά. ιηΙηοΓ. 8 34 ΟΒΕΕ Ι 

μενίωνα^ 6ούς αύτω δίόχΜονς καΐ Λίΐ/τακο^/^ον^ Λβξούς 
τ&ν ξένων καΐ Μακεδόνας Λαραχληόίονς^ Ιπχέας ίέ 
τών έταόρων ές δνακούίονς. ^Αλκίμαχον ίέ τόν ^Λγα- 
%Όκλέονς έτίΐ τάς ΑΙολίδας τε Λόλεΐζ ί,νν δυνάμει ούκ 
έλάττονί έξεχεμψε καΐ ΰόαι ^ΙωννκαΙ ύτώ χοΐζ β(£ρ- 5 

2 βάροίς ετι ^όαν. καΐ τάς μίν ολιγαρχίας Λανταχον 
καταλνειν έκέλενόεν^ δημοκρατίας δ^ [τί] έγκα^ιότάνείν 
και τού^ νόμους τους όφών ίκάίίτο^^ άχοδοϋναι^ και 
τους φόρους άνεΐναι^ δόους το?^ βαρβάροις άχεφερον. 
αύτ6ς ίέ υΛομείνας έν ^Εφέόφ %ν6ΐαν τε ε^υόε τ^ ίο 
^^ρτεμ^ί^ ^^^ ΛομΛίιν έπεμψε ξύν τ^ ότρατι^ Λάατ^ι 
ό)Λλιόμένΐβ τε καΐ ώς ές μάχην ξυντεταγμενίβ, 

3 Τ^ ίέ ύότεραία άναλαβών τών τε πεζών τους λοΛ- 
πούς καΐ τους τοξότας καΐ τους ^Αγριανας καϊ τους 
Θράκας Ιππέας και των εταίρων ττ^ν τε βαόιλικίιν ϊλην ΐ5 
καΐ προς ταύτΐβ τρεΙς 'άλλας έπΙ Μιλήτου έότέλλετο' 
καΐ τ^ιν μ^ βξω[ίοι/] ο^αλουμένην πόλιν έξ εφόδου 
ελαβεν έκλιπούόης της φυλακης' ένταϋ^α δ^ κατά- 
ότρατοπεδευόας εγνω άίτοτ^^χίξε^ι/ τήν εΐ6ω πόλιν. 

4 ^ΗγηβΙβτρατος γάρ^ Ζτφ ή φρουρά ή Μιληόίων έκ 20 
βασιλέως έπετέτραπτο^ πρόό^εν γράμματα παρ ^Αλέϊτ 
ανδρον επεμπεν ένδιδοϋς τ^ιν Μίλητον' τότε δΐ άνα- 
ϋ'αρρ'ήόας έπΙ τω Περόών ότρατφ ού μακράν ΰντι 
διαόώξειν τοΓ^ Πέρόαις έπενόει τ^ιν πόλιν. Νικάνωρ 
δϊ τό ^Ελληνικον ναυτικίίν Άγων ύποφ^άνει τους 26 
Πέρόας τριόΐν Ίιμέραις πρότερος καταπλεύβας -ζ τους 
Πέρόας Μιλήτφ προόχεΐν, καΐ δρμίξεται ναυόΐν ανή- 
κοντα τίοί έκατΙ)ν έν τ^ νήόψ τ§ Αάδίβ' κείται δ^ αυτή 

5 έπι τ^ Μιλήτω. αΐ ίέ τών Περόών νηες ύΰτερήόαόαι^ 
επειδή εμαϋΌν οΐ ναύαρχοι τών άμφΐ Νικάνορα τήν βο 
έν τ^ Αάδΐβ προκαταγωγήν, προς τ^ Μυκάλ'^ τψ Βρει 18, 2 — 1», 1. 36 

ώρμίόϋτιόαν. τ^ γάρ Αάδην τήν νί^ΰον προκατενΧ^ή- 
φει ^Αλέ^ανδροζ^ ού χ&ν νεών μόνον τ^ έγκα^ορμίόεν^ 
άλλα καΐ τους θρ^χοίς οίαΐ χ&ν Άλλων ί,ένων έξ τεχρα- 
τίΐόχιλίονς διαβιβάόαζ ές αυτήν, ίιόαν δί τ&ν βοίρ- 

6 βάρ(ον αΐ νί^ες άμφΐ τάς τετραχοόίοίς. 

Παρμενίων μ^ ί^ χαΐ Άς παρψεν ΙίλεΙάνδρω 6 
νανμαχείν, χά χ$ Άλλα οφαχ'ήόενν χφ νανχιΐίφ τους 
'^Ελληνας έπελΛίξων καί χι καΐ ^εΐον άνέ%ει%•εν αύχόν^ 
Ζχι άεχ^ς &φ^ χίί&ήμενος έπΙ χοϋ αΙγιαλου καχά 

10 ΰίρύμναν χ&ν ^Αλεί,άνδρου νε&ν. χαΐ γάρ ίή νιχ'ή' 
όανχας μ^ν μεγάλα ώφελη^όεό^αν ές χά δλα, ννκψ 
Ο'έΙόι δϊ ού χαρά μέγα ε6ε6%'αν τό %χαϊ6μα' καΐ &ς 
γάρ %'αλα66οκραχεΙν χους Πέρόας. καΐ αύχ6ς δ^ εφη 
έπιβήναι έϋ•έλειν χ&ν νε&ν καΐ χοϋ κινδύνου μεχέχειν, 

αΐέλίί,ανδρος δΐ χ^ χε γνώμτβ άμαρχάνειν εφη Παρμε- 7 
νΐωνα καΐ χοϋ 6η μείον τ§ ού καχά χΙ> εΙκί)ς ί,νμβλτίόει,' 
6λΙγανς χε γάρ νανόΙ Λρ6ς Λολλω Λλείονς ί,ύν ούδενΐ 
λογνόμφ νανμαχήόενν οοαΐ ού μεμελεχηκόχν χφ 6φων 
νανχικφ ζμρ}}ς} χροηόκημένον χ6 χ&ν ΚνΛρΙων χε καΐ 

90 Φοινίκων χήν χε έμπειρίαν χ&ν Μακεδόνων καΐ τήν 8 
χόλμαν ά/ άβεβαΐφ χωρίφ ούκ έϋ'έλειν Λαραδοϋναι χοίς 
βαρβάροις' καΐ Ίιχχηϋ^είόι χχι ναυμαχία ού μικράν τήν 
βλάβην ε6ε6%•αι ές χοϋ Λολέμον χίρ; Λρώχην δόξαν^ χά 
χε Άλλα καΐ χους "Ελληνας νεωχεριείν πρ6ς χοϋ ναν- 

η χικοϋ Λχαίόμαχος τήν έ^αγγελίαν έΛαρ%•ένχας, χαϋχα 9 
μ^ χφ λογιόμφ ξυνχΦεΙς ούκ έν καιρφ ά%έφαινε ναν- 
μαχείν' χ6 %'εΐον δϊ αύχός ϋλλγι έξηγεΐό^αΐ' είναι μ^ 
γάρ Λρί>ς αύτοϋ τόν άετόν^ άλλ* Ζτι έχΐ γ^ καημένος 
έφαίνετο^ δοκείν οί μαλλόν χι όημαίνειν^ Ζτι έκ γης 

ίοκρατ'ήόει χοϋ Περό&ν νανχικοϋ. 

Καϊ έν χούχφ ΓλαύκίΛπος, άν^ρ χ&ν δοκίμων έν 19 36 ΕΙΒΕΕ Ι 

Μιλήχψ^ έχΛΒμφ^δΙς παρά Ιέλέξανδρον παρά τον ί'ήμσν 
ΧΒ καΐ των ί,ένων τών μι6%Όφόρων^ οίς μαλλόν χι, 
έπετέχραΛχο ή πόλΐξ, χά χε χείχη εφη έϋ'έλενν χους 
Μνληόόονς καΐ χους λιμένας ΐίαρέχειν κοινούς Ιέλεζάν- 
δρφ χαΐ Πέρόαις χαΐ ιγι)ι/ τίολιορτ^αν έτά χούχοις 5 

2 λύειν ι}ξίον. !Αλί^ανδρος δ^ ΓλανχΙπίίφ μ^ %ρο6χά6- 
όει άπαλλάχχεό^αι καχά χάχος ές Χ'ίιν πάλιν χαΐ Μι- 
ληόίοις άπαγγέλλειν παραΰκενάζεόϋ'αι ώς μαχονμένονς 
ξωϋ-εν. ανχός ί* έπιόχήόας χω χείχει μηχανάς^ χαΐ χά 
μ^ν καχαβαλών δι ολίγου χών τειχών^ χά δ^ καχαόεί- ίο 
όϋίς έπΙ πολύ προόηγε τι^ όχραχιάν ώς έπιβηόομένονς 
^ τίαχερήριπχο ή έόεΰάλεντο τό χείχος^ έφομαρχούνχων 
καΐ μόνον ού %'εωμένων χ&ν Περόών άπ}) χης Μυκά- 
λης, πολιορκονμένονς χους φίλονς όφ&ν καΐ Συμμάχους. 

8 ^Εν χούχφ δ^ καΐ οΐ άμφί Νικάνορα άπί) χης Λά- ΐ5 
δης χίρ; 6ρμ/^ χ&ν |ύν ί4λε1^άνδρφ καχιδόνχες ές χί)ν 
λιμένα έπέπλεον χών Μιληβίων παρά γην χί^ν είρεόίαν 
ποιούμενοι ^ καΐ καχά χ6 6x6 μα χοϋ Λ^μ^νο^, ^περ χ6 
όχενόχαχον ^, άνχιπρώρονς βύξην χάς χρι^ήρεις ί)ρμΙ- 
όανχες άποκεχλείκεόαν χφ μ^ Περόικφ νανχικφ χον 2ο 
λ^μή/θ(, χοίς Μιληόόοις δ^ τήν έκ χών Περόών ώφέ- 

4 λειαν. ίνϋ•α οΐ Μιλ'ήόιοί χε καΐ οΐ μιϋ^οφόροι παν- 
χαχόϋ•εν ίίδη προόκειμένων όφΐΰι χών Μακεδόνων οΐ 
μ^ αύχών ^ιπχοννχες όφας έν χχι %'αλά66^ έπΙ χών 
άόπίδων ύπχίων ές νηόΐδά τ^να άνώννμον χ^ πόλει 35 
έπικειμένην Λ£ΐ/ι}%οι^το, οί ίέ ές κελ^ήχια έμβαίνονχες 
καΐ έπειγόμενοι ύποφ^άόαι χάς τρ^τ^ρβ^ί '^ών Μακεδό- 
νων έγκαχελήφΰτιόαν έν χω όχόμαχι χοϋ λιμένος προς 
χών χριήρων' οΐ δ^ πολλοί έν αύχ^ χ^ πόλει άπώλονχο. 

5 ^Αλέξανδρος δ^ έχομένης ^δη χής πόλεως έπΙ χους 8ο 
ές τήν ν^ΰον καχαπεφενγόχας έπέπλει α'Ιηός^ κλίμακας 19, 2 — 9. 37 

φερενν έχΐ τάς Λρώρας χ&ν τρι^ήραον κελεύόας^ &ς 
κατά χά ά^ότομΜ της νήόου^ καϋ'άπερ Λρ6ξ τείχος ^ έχ 
τ&ν νε&ν τίιν άπόβαόιν ποιηόόμενος. ώς ί^ διατίΐν- 6 
δννεύενν 1%'έλοντας τους ίν τ§ ν^όφ έώρα^ οΓκτο^ 
δ λαμβάνει αύτί)ν των ανδρών^ Ζτν γενναΐοΐ τε καΐ 
ΛΐότοΙ αύτ^ έφαΐνοντο^ χαΐ βΛενδεται Λρί)ς αυτούς 
έπΙ τωδε ώς αύτω ί,νβτρατεύειν' ^6αν δ^ οίτοι μνόϋΌ- 
φόροί '^Ελληνες ές τριαοίοόίους. αυτούς ίέ Μιλη^ίονς^ 
8<ίο^ μ^ ίν ΤΎ} καταλήψει της Λόλεως ε%ε6ον^ άφηκεν 

10 οίαΐ έλευϋ•έρονς είναι εδωκεν. 

01 ίέ βάρβαροι άπ6 της Μυκάλης ορμώμενοι τάς 7 
μ^ ίΐμέρας έ^έχλεον τω ^Ελληνικφ ναντ^κ^, Λροκαλέ- 
(^«(ί'&'α^ ίς νανμαχύαν έλπόξοντες' τάς δ^ νύκτας Λρος 
τ^ Μνκάλΐ[ΐ ούκ έν καλώ ώρμίξοντο^ δτ^ ύδρεύεό^αι 

16 άΰνί) του Μαιάνδρου ποταμού των έκβολ&ν διά μακρόν 
ήναγκάζοντο, !Αλέ^ανδρος δ^ ταΐς μ^ν ναυόΐ τ6ν λι- 8 
μένα εψύλαττε τών ΜιληύΙων^ &ς μ/ί} βιάόαιντο οΐ 
βάρβαροι τί)ν ϊόΛλουν^ εκπέμπει ί' ές τήν Μνκάλην 
Φιλώταν^ Άγοντα τοιί^ '^^ Ιππέας καΐ τών πεζών χτάξί^^ 

20 τρεις ^ παραγγείλας εϊργειν της άποβάόεως τού^ άπο 
τών νεών. οΐ δέ^ ύδατος τε όπάνει καΐ τών άλλων 
επιτηδείων ούδϊν άλλο δτ^ μ/ίι πολιορκ^νμενοι έν ταΐς 
νανόίν^ ές Σάμον απέπλευσαν, έκεΐϋ'εν ίέ ^Λ^ιϊ^τ^^ίί- 
μ£ΐΌ^ αύ^ις έπέπλεον τχι Μιλήτφ' καΐ τάς μέν πολλάς 9 

25 τών νεών προ του λ^μ^νο^ έν μετεώρω παρέταξαν^ ει 
πγι έκκαλέ6αιντο ές το πέλαγος τού^ Μακεδόνας^ πέντε 
δΐ αυτών εΐόέπλευόαν ές τ6ν μεταξύ της τε Λάδης 
νΥ^^ου καϊ του ότρατοπέδου λιμένα ^ έλπίόαντες κενάς 
καταλ'ήψεβϋ'αι τάς Αλεξάνδρου ναϋς, διτ^ τους ναύτας 

30 άποόκεδάννυόϋ'αι τό πολύ άπο τών νεών τού^ μ^ν έπΙ 
φρυγανιόμψ^ τού^ ^^ ^^^ ί,υγκομιδ^ τών επιτηδείων^ 38 υΒΕΕ Ι , 

τους α χαΐ ές Λρσνομάς χαχτομένονξ^ %Β%υ6μ4νοι ίιόαν, 

10 άλλα μέροξ μέν χι άχην χών νανχών^ έκ δ^ χ&ν ηαρόν- 
χων ξνμπληρώόίΧζ !Αλί^ανδρος δέκα νανς, &ς τΰρο^- 
Λλεούόας χάς Λένχε χών Περόών καχΒίδΒ^ ΛέμΛει άτ* 
ΰΐύχάς κατά όπονδήν, έμβάλλδνν άνχντνρώρονς κελεύόίχς. 6 
οΐ ίέ έν χαΐξ %ένχΒ νανόΙ χών Περόών^ ώς τίαρ Ιλτίίδα 
αναγόμενους χους Μακεδόνας έτίΐ 6φ&ς είδον, ^λο- 
όχρέψανχες ^κ πολλού εφενγον Λρί)ς τ6 ϋλλο νανχικόν. 

11 καΐ ή μ^ν ^Ιαΰύέων νανς &λί6κεχαι α'ίηοίς άνδράόνν 
έν τ§ ψ'^γ^^ ού χαχννανχονόα' αΐ δ^ χέόόαρες εφ^α- ίο 
6αν καχαφνγείν ές χάς οΙκείας χρνήρεις, οϋχω μΜ^ ίι) 
άπέΛλενΰαν &Λρακχοι έχ Μίλήχον οΐ Πέρόαι. 

20 ^Αλέ^ανδρος ίέ καχαλνόαι Ιγνω χ6 νανχνκόν χρη- 
μάχων χε έν χφ χόχε άπορος καΐ &μα ούκ άξιόμαχον 
6ρών τ6 αύχον νανχικ6ν χφ Περόικω, οϋκονν έϋ'έλων η 
ούδ^ μέρει χινί χΫ^ς όχραχιας κινδννεύειν. Άλλως χε 
έτΰενόει^ καχέχων ί^δη χω Λεζφ χ^ ΙέόΙαν^ Ζχν σ6τ€ 
νανχικόν $χι δέοιχο^ χάς χε ΛαραλΙονς πόλεις λαβών 
καχαλνόει τ6 Περβών νανχικόν^ οίητδ οπόθεν χάς υπη- 
ρεσίας όυμπληρώόονόιν οϋχε δ^ο^ χης Ιέόύας προόέ^,ον- 20 
όιν ίχονχας. καί χόν άεχόν χαύχγ[ όννέβαλλεν^ Ζχι 
έό^ήμηνεν αύχφ έκ χης γης κραχ^ήόειν χών νεών. 

2 Ταϋχα ίέ διαπρα^άμενος έπΙ Καριάς έόχέλλεχο^ Ζχι 
έν Ιίλικαρναόόω όννεόχηκέναι ού φανλην δύναμιν χών 
χε βαρβάρων καϊ ^ένων έί,ηγγέλλετο. δ<^α^ ΐ^ έν μέόφ 85 
πόλεις Μιλί^χον χε καί ^Αλικαρναόόον^ χαύχας ^ έφό- 
δον λαβών καχαόχραχοπεδεύει προς Αλικαρναύόφ^ απ- 
έχων χΫις πόλεως ές πένχε μάλιόχα όχαδίονς^ ώς έπΙ 

3 χρονίφ πολιορκί^ ^ χε γάρ φύόις χον χωρίον 6χνρί}ν 
έποίει αύχί) καί Ζπη χι ένδείν ώς προς άόφάλειαν 5ο 
έφαΐνεχο^ Ιύμπανχα χανχα Μέμνων χε αύχ^ς παρών^ , 19, 10 — 2θ; 7. 39 

^δη άτίοδεδειγμένοξ Λρος Δαρείου της τε κάτω Ιίόίας 
χαί τον νανηχοϋ 7ΰανχί)ς ί^γεμών^ έχ τνολλσϋ Λαρεόχεν- 
άχεν^ χαΐ ότραη&ται ΛολλοΙ μ^ ^ένα μι6%•οφ6ροι έν 
χγΐ Λόλει ^γχαχεΧεΙφ%Ύΐ6αν^ %ολλοΙ δΐ χαΐ Περόών αύτών^ 
δ α? Τ£ τρ^ι^ρί^ί έφώρμσνν χω λιμενν^ ώς χαΐ άτΰό χ&ν 
νανχ&ν πολλ^ ώφέλευαν γίγνε6ϋ•αν ές χά έργα. 

Τ^ μ^ν δή ΛρώχΎΐ ^ΐμέρα 3Τρο<?ά7Όντο? ^Αλεί,άνδρον 4 
χφ χείχει χαχά χάς έ^Ι Μνλαόα φερούόοίς Λνλας έχδρομτΙ 
χ ε γίγνεχαι χ&ν έχ χ^ς πόλεως χαΐ άχροβολιόμός' χαΐ 

10 χονχονς ον χαλετν&ς άνέόχειλάν χε οί Λαρ ^Αλεί,άνδρον 
άνχεχδραμόνχες χαΐ ές τήι/ Λόλιν τίαχέχλειόαν, 

Ού τΰολλαϊς δ^ ϋόχερον ήμέραις ^Αλέ^ανδρος άναλα- 6 
βών χους χε ύ^αόΛΐόχάς χαΐ τήν χ&ν Χαίρων ΐΛΛον 
χώ, χ^ν Αμύνχου χε καΐ ΠερδΙχχον χαΐ Μελεάγρου 

16 χάί,νν τήν Λεζικί^ν χαΐ ΛρΙ>ς χονχοις χους χοί,όχας οίαΐ 
χους Αγριανας περιήλθε χης πόλεως ές χ6 προς Μυν- 
δον μέρος, χό χ ε χείχος χαχοψόμενος, εΐ χαύχ'^ έταμα- 
χώχερον χνγχάνει 8ν ίς τήν προόβολίιν, καΐ &μα εΐ 
χ^ Μύνδον ^1 επιδρομής δνναιχο λα%'ίον χαχαόχείν' 

20 εόεό^αν γάρ ού όμιχράν χ^ιν ώφέλειαν ές τι)ι/ χ^ς 
Αλνχαρναόόον πολιορχίαν Χ'ήν Μύνδον οίχείαν γενο- 
μένην' καί χ ν (χαΐ^ ένεδίδοχο αύχω έχ χών ΜννδΙων, 
εΐ λά'&Ό^ νυχχ})ς προόελ^ών. αύχ6ς μϊν ίή χαχά χά 6 
ξνγχείμενα άμφΐ μέόας νύχχας προόηλ^ε χω χείχεί' 

25 ώ^ ί^ ούδϊν ένεδίδοχο άπ6 χ&ν ένδον, αΤ χε μηχαναί 
χαΐ αΐ χΧίμαχες αύχω ού παρηόαν, οΙα ίή ούχ έπΙ 
πολιορχίαν όχαΧένχι, άλΧ ώς έπΙ ηροδοόία ένδιδομένης 
χης πόλεως, προόήγαγε χαΐ &ς χ&ν Μακεδόνων τήα/ 
φάλαγγα, ύπορύχχενν χελεύόας το χείχος. καΐ ενα γε 

30 πνργον χαχέβαλον οΐ Μακεδόνες, ού μενχοί έγύμνωόε 
γ ε χ6 χείχος πεόών' καΐ οί έκ χης πόλεως &μα εύρώ- 7 40 υΒΕΚ Ι 

6χως άμννόμενοί καΐ ά^ της ^Αλνχ€ίρναό6σϋ χατά θ'ά- 
λαόόαν ΛολλοΙ ΙΙδη παραβεβοη&ηχότες &Λορον ίτϋοίψ 
6αν χω Άλδξάνδρφ τήν αύτο(ί;|<£ίΜ5ν τδ καΐ έ^ έ^ιδρομ^ς 
κατάληψιν τί^ς Μύνδον. οϋτω μΜ^ ίή ίχανέρχεται 
ΆλέΙανδροξ ούδϊν Λράί,ας^ &ν ένεκα ώρμήϋΐ]^ χαΐ χ^ 5 
πολιορχίίΐί χης Ιάλνχαρναόόον αί^νς προόεΐχε. 

8 ΚαΙ Λρώχα μ^ τήν χάφρον^ ί^ Λρ6 χης πόλεως 
όρώρνκχο αύχοίς^ Λλάχος μ^ν χριάκονχα μάΧιόχα Ληχ&ν, 
τό ίέ βά%Ός ές Λενχεκαίδεκα^ έχώνννε, χον φοίδίαν 
είναι χίιν Λροόαγωγίιν χων χε Λνργων^ &ψ &ν έμελλε ίο 
χους άκροβολίβμούς ές χους Λρομαχομένονς χοϋ χείχονς 
ΛοιεΙΰ^αν^ καΐ χ&ν Άλλων μηχανών^ ϋΐς καχαόείενν 

9 έτίενόει χί) χεΐχος. καΐ ^ι χε χάφρος αύχφ έχώό^ ού 
χαλεΛώς καΐ οί %νργοι Λροόήγονχο ί^δη. οΐ δ^ έκ χης 
Άλίκαρναόόον ννκχος ίχδραμόνχες^ ώς έμϋίρήόαν χους ΐ5 
χε Λύργονς καϊ Ζβαν 'άλλαι μηχαναί ΛροΰΎίγμέναν ή οιύ 
Λόρρω χον τνροζρ^άγεβ^αι ίιύαν^ ύτίί) χ&ν φνλακ&ν χε 
χων Μακεδόνων καΐ Ζόοι έν αύχφ χφ εργφ έ^εγερ- 
ϋ•ένχες Λαρεβοή^όαν ού χαλεΛώς καχεκλεί6%^6αν ές 

10 χά χείχη αί^ις. καΐ άπέ^ανον ανχών Άλλοι χε ές έβ- 2ο 
δομήκονχα καΐ έκαχ6ν καΐ Νεοτίχόλεμος ό ΐΛρραβαΙον^ 
χον Ιάμύνχον αδελφός^ χων τίαρά ^αρεΐον ανχομολη- 
όάνχων' χων ίέ !Αλε^άνδρον όχραχιωχών ά%έ%'ανον μ^ν 
ές έκκαΐδεκα^ χρανμαχίαι δϊ έγένονχο ές χριακοόίονς^ 
3x1 έν ννκχΐ γενομένης χης έκδρομ/ης άφνλακχόχεροι η 
ές χ6 χιχρώ6κε6%'αι ίιόαν. 

21 Ον ΛολλαΙς δϊ ίιμέραις ϋόχερον δύο χ&ν Μακεδό- 
νων δτίλίχαυ έκ χης [νόχερον] Περδίκκον χάξεως %ν6κη- 
νοννχές χε καΐ &μα ξνμϋίόνονχες αύχόν χε καΐ χά αύχον 
έκάχερος έπΙ μέγα χφ λόγψ ίιγεν. ενϋ'α ί^ φ^λοτ^μία 30 
χε έ^ΛίΛχει αύχοίς^ και χι καϊ ό ^νος ύπε^έρμαινεν^ 20, 8 - 21, δ. 41 

&6τΒ δΛλιόάμενον αύχοί έΐίΐ όφ&ν Λροββάλλονόι τω 
τείχει κατά τήν ϋχραν τήν Λρ6ς Μύλαόα μάλι6τα τε- 
τραμμένην, ώς έ^όδει^ίν τίίς όφών φώμ/ης μάλλον τ^ 
ή 7ΰρ6ς ΛοΙεμίονς μετά χινδύνον τ6ν αγώνα Λονηόό- 

6 μενον. καΐ τοΛσυ^ κατιδόντεξ τ^ν^^ τ&ν έκ της πό- 2 
λεωζ δύο τε Ιίντας καΐ ού |ύι/ λογν($μω Λροόφερομένονς 
τφ Τ£ίχ«^ έΛεκ^έονόιν. οΐ ίέ τσύς μ^ έγγύζ Λελά- 
όαντας άιιέκτενναν^ Λρί)ς δί τούξ άφεότηκότίΐξ ί^κροβο- 
λίξοντο^ Λλεονεκτούμενον τφ τε τίλ'ήϋ'ει καΐ τον χωρίον 

10 τ|} χαλεΛότητί^ &α έ^ ύΛερδεξόον τοΐξ Λολεμόοις ή 
έΛνδρομή τε καΐ ό άκροβολιόμος ^^ι^^το. καΐ έν 3 
τούτφ &ντεχ%'έον6ΐ τίνες καΐ Άλλοι τ&ν τον ΠερδΙκκον 
ότρατνωτ&ν^ καΐ άχό τί}ς Ιάλικαρνα66ον Άλλον καϊ ^νμ- 
ΛίΛτει μάχη Τίαρτερά Λρος τφ τείχει' καΐ κατακλείονται 

16 αν%Ίς Λρ6ς τών Μακεδόνων εϊόω τ&ν Λνλ&ν οΐ έ^εκ- 
δραμόντες. %αρ ολίγον δ^ ^λ%'ε καϊ άλωναν ή Λόλις. 
τά τε γάρ τείχη έν τφ τ6τε ούκ ίν άκριβεΐ φνλακ^ ^ 4 
χαΐ δύο Λύργον καΐ μεόοΛύργιον ές Εδαφος καταχεΛτω- 
κότα ού χαλεχί^ν &ν τφ ότρατεύματι^ εΐ &Λαν Λροό- 

20 ήψατο τον έργον ^ τίιν ές τ6 τείχος Λάροδον Λαρέόχε, 
χαΐ 6 τρίτος πύργος καταόεόεκίμένος ούδϊ ο^ος χαλέ- 
Λώς &ν ίιρίφϋΎ} ύ^ορνόόόμενος' άλλα εφ%^6αν γάρ 
άντΙ τον ΛεΛτωκότος τείχονς ε6ωϋ•εν ΛΗν%Ίνον μη- 
νοεΜς άντονκοδομηόάμενον ού χαλεΛώς ύ^δ π;ολν- 

86 χειρίας. 

ΚαΙ τοιίτ^} έΛτ^γε τ^ ύότεραΐϋ^ τάς μηχανάς Ιάλϋ^- 5 
ανδρός ' καϊ εκδρομή αί^ις γίγνεται τ&ν έκ της πό- 
λεως έπΙ τφ έμπρηόαν τάς μηχανάς. καΐ μέρος μέν τι 
τ&ν ΛληΰΙον τον τείχονς γέρρων καΐ έν})ς τ&ν πύργων 

30 τ&ν ^νλίνίον οοατεκαύϋΎΐ^ τά δ^ Άλλα διεφύλα^αν οΐ 
^ερί Φιλώταν τε καϊ ^Ελλάνικον^ οίς ή φνλακίι «^^ 42 υΒΕΚ 1 

έΛΒτέτραΛχο' ώς δ^ καΐ Άλί^ανδρος έ^εφάνη έν τ^ 
εκδρομή ^ χάς χβ δάδας ^ 86ας ^χονχες έχβεβοηΰ^κεόαν^ 
άφένχες χαΐ χά ΰπλα οΐ ΛολλοΙ αύχών φίψανχεξ εΐ<ίω 

6 χον χείχονς ϊψενγον. καίχον χά γε πρ&χα χ^ φύόει 
χε χον χωρίον^ ύηερδε^Ιον ϋνχος, έινεχράχουν καΐ ού δ 
χαχά μέχωπον μόνον ήκροβολίξονχο ές χους πρόμαχο- 
μένους χών μηχανών^ άλλα καΐ έχ χών πύργων^ οι ϋ^ 
έκαχέρωϋ'εν χον έρηρψμένον χείχονς αύχοί ύπολελειμτ- 
μένοι έχ πλαγίον χε χαΐ μόνον ον χαχά νώχον παρεΐχον 
&χροβολΙζε6%•αι ές χους χω άνχψχοδομημένφ τείχει ίο 
ηροόάγονχας. 
22 Ού ΛολλαΙς δϊ ϋόχερον ίιμέραις έπάγονχος αύϋ•ις 
Ιέλε^άνδρον χάς μηχανάς χω Λλνν%'ίνφ χω ένχός τείχει 
χαΐ αύχον έψεόχηχόχος χω εργω^ έο^δρομ/^ γίνεται παν- 
δημεί έχ χής πόλεως^ χών μ^ν χαχά τό έρηριμμένον ΐδ 
χείχος^ ^ αΰτό^ ^Αλέί,ανδρος έπετέταχτο^ τών ϋ χατά 
τό Τρίπνλον^ ^ ούδϊ πάνυ τι προόδεχομένοις τοΖς 

2 Μαχεδόόνν ^ν. χαΐ οΐ μίν δ^δάς τε ταΐς μηχαναΐς 
ένέβαλλον χαΐ Ζόα Άλλα ές τό έβαψαν τε φλόγα καΐ 
έχΐ μέγα προ%αλέ6α6%'αι^ χ&ν δ^ άμφ* Άλέξανδρον 2ο 
αύτ&ν τε έμβαλλόντων ές αυτούς έρρωμένως χαΐ ταΐς 
μηχαναϊς άπ6 τών πύργων λΐ^ων τε μεγάλων άψιεμί- 
νων χαΐ βελών έ^αχονχιξομένων ού χαλεπώς άπεότρά- 

8 ψηόάν τε χαΐ εφνγον ές τι)ν πόλίν. χαΐ φόνος ταύτη 
ούχ ολίγος έγένεχο^ Ζόφ πλείονες χε χαΐ ξύν μείξονι 26 
χ^ χόλμτι έ^έδραμον. οΐ μ^ γάρ εΙς χείρας έλ^όντες 
τοΙς Μαχεδόόιν &πέ%•ανον^ οΙ δϊ άμφΐ χω χείχει τω 
χαχαπεπχωχόχι^ όχενοχέρας τε ^ χαχά χί) πληϋ-ος αυτών 
τ^Ις παρόδον οΰόης χαΐ τών χατερηρνμμένων τον τεί- 
χους χαλεπίιν χίρ/ ύπέρβαόνν αύχοίς παρεχόνχων. ζο 

4 ΤοΙς ίέ χαχά τί> Τρίπνλον έχδραμονόνν άπήντα 21,6-28,1. 43 

ΠχολεμΜοζ 6 6ωματοφύλα^ 6 βαόίλικός^ χήν χβ 
Ά6αΙ(γν χαΧ Τιμάνδρου αμ4ΐ οΐ χά^ιν Άγων καΐ εόχιν 
σϋς χών ψιλών' χβά οίχοι, σύδ^ αύχοί χαΧεχ&ζ έχρέ- 
ψανχο χσύς έκ χης πόλεως, ^ννέβη 6^ καΐ χούχοις έν 5 
5 χχί άποχωρήόΒί χαχά όχενίρ/ γέφνραν χίρ/ έχΐ χης χά- 
φρσυ πεχοιημένην φενγσυόν χήν χε γέφνραν αύχίιν 
ύπό πλήθους ξννχρίψαι χαΐ Λολλούς αύχ&ν ές τι)ν 
χάφρον έμπεόόνχας χους μ^ ύπο 6φ&ν οοαχαχαχη^έν- 
χοίς διαφ^αρηναι^ χσύς δ^ καΐ Άνωθεν ύη:6 χών Μά- 
ιο τίεδόνων βαλλόμενους, 6 ^λεΐ^χος δ^ φόνος ^ερί χαΐς 6 
πύλαις αύχαΐς ^ννέβη^ Ζχι, ή ξύγχλείόις χ&ν ϋίνλων 
φοβερά χε καΐ Λρί> χον χοίΐρον γενομένη ^ δει^άνχων 
μ/ή 6ννει6Λέ6οίεν χοϊς φεύγουόιν έχόμενοί αύχ&ν οΐ 
Μακεδόνες ^ ϋ^ολλούς καΐ χ&ν φίλιων χ^ς εΐόόδον 
16 άΛέκλεν<ίεν^ οϋς χρός αύχοίς χοίς χείχεόιν οΐ Μακε- 
δόνες διέφ%•ενραν. τίοΐ %αρ όλΐ/γον ^κεν άλ&ναι ή 7 
πόλις, εΐ μίι !Αλέ^ανδρος άνεκαλέόαχο χί) όχράχενμ^ 
ϊχι δια6&6αι έΰ•έλων χίρ/ Ι4λικαρνα(ί6όν^ ει χι φίλνον 
ένδο%'εΙη έκ χ&ν ΐ4λνκαρνα66έο3ν. άπέ^ανον δϊ χ&ν 
20 μ^ έκ χης Λόλεως ές χίλίονς^ χ&ν δ^ ^ύν !Αλεξάνδρω 
άμφΐ χους χεόόαράκονχα^ καΐ έν χούχοις Πχολεμαΐός 
χε ό όωμαχοφύλα^ καΐ Κλέαρχος 6 χοξάρχης και 
^Αδάίος <ό> χ^λίάρχης^ ο^χοι τίοΐ Άλλοι χ&ν ούκ "ήμελη- 
μένων Μακεδόνων. 
26 'Ένϋ'α ίι) ξννελ^όνχες οΐ ηγεμόνες χ&ν Περβων, 28 
*Ορονχοβάχης χε καΐ Μέμνων^ καΐ έκ χ&ν παρόνχων 
γνόνχες όφας χε ού δυναμένους έηϊ ηολύ άνχέχειν χη 
πολιορκία: καΐ χου χείχους χ6 μέν χι καχαπεΛχωκΙ)ς 
ίΐδη 6ρωνχες^ τό ίέ καΐ καχα6ε6ει6μένον^ Λολλούς δϊ 
30 χ&ν 6χραχιωχ&ν έν χαΐς έκδρομαϊς χους μ^ν διεφ%•αρ- 
μένονς^ χους δ^ καΐ ύτώ χου χεχρ&όϋ'αι απομάχους 44 ΙΙΒΕΕΙ 

2 δντας^ χανχα έν νψ λαβόνχες άμφΐ δενχέραν φυλακήν 
χηξ ννκχοξ χόν χε ξνλίνον πύργον^ Άν αύχοί άνχ- 
φκοδόμηόαν χαΐξ μηχαναΐς χών πυλεμίων^ ίμπιπραΰι 
καΐ χάζ ύχοάς, έν αΐξ χά βέλη αύχοίς άΛέχενχο. ^έβα- 
λαν δϊ χαΐ χαΐς οΐκίαις Λνρ χαΐς πληόίον χον χείχονς' 5 

3 χών ίέ καΐ Λροόήψαχο ή φλό| &ΐίό χε χών ϋχοών καΐ 
χον Λύργον Λολλίι άτνενεχϋ^εΐόα καΐ χι καΐ χον άνέμον 
χαύχΎΐ έταφερονχος' αύχών δ^ οΐ μ^ν ές χήν &κραν 
Χ'^ν έν χχι νήόω άινεχώρηόαν, οΐ δ^ ές χήν Σαλμακίδα, 

4 ακραν ονχω καλονμένην. Άλεξ,άνδρφ δ^ ώξ έΙηγγέΧ^-η ίο 
χανχα πρόξ χννων αύχομοληόάνχων έκ χον έργον καΐ 
χ6 πνρ πολύ καβ•εώρα αύχός^ καίχον άμφΐ μεόας πον 
νύκχας ^ν χο γιγνόμενον^ 6 ίέ καΐ &ς έξαγαγών 
χον£ Μακεδόνας χους μϊν εχι έμπιπράνχας χήν πάλιν 
εκχεινεν, 8ΰοι δ^ έν χαΐξ οΐκίαις καχαλαμβάνοινχο χών ΐ5 
^Αλικαρναβόέων^ χονχονς δ^ όώξειν τϋαρήγγειλεν. 

5 'Ήδη χ ε ήώς ^ΛίφαΜ/β καΐ καχιδών χάς Άκρας , δ§ 
οι χε Πέρόαι καΐ οΐ μΐ(ίβ•οφόροι καχειλήφεόαν^ ται5τα^ 
μίν άτίέγνω ΛολιορκεΙν^ χριβ'ήν χε έτίΐνοών ούκ όλίγην 
εϋε6%^αΙ οί άμφ αύχάς χ^ φύόει χών χωρίων καΐ ού 2ο 

6 Λαρά μέγα είναι έξελόνχι οΐ τήν πόλιν ί^δη Λάόαν. %'άφοίς 
δϊ χους άΛο^ανόνχας έν χ^ ννκχΐ χάς μ^ μηχανάς ές 
Τράλλεις &ΛαγαγεΙν έκέλενύε χους έπ' αύχαΐς χεχαγμέ- 
νονς, αύχος δ^ χ^ν Λόλιν ές έδαφος καχαόκάψας αύχης 
χε χαύχης καΐ χης Άλλης ΚαρΙας φνλακήν έγκαχαλιπών 25 
ξένονς μ^ πεζούς χρκίχιλίονς^ Ιππέας δΐ ές διακο^Ιονς 
καΐ ΠχολεμαΙον ί^γεμόνα αύχών έπΙ ΦρνγΙας έόχέλλεζο. 

7 χης δ^ Καρίας ξνμπάόης (^ατρα^βΰβΜ/ εχα^εν Ζίδαν 
%^γαχέρα μ^ν ^Εκαχόμνω^ γνναΐκα δ^ ^Ιδριέως^ 8^ τίοΛ 
αδελφός αύχ^ &ν καχά νόμον χών Καρών ϊ,ννώτίει. 3ο 
καΐ ό μ^ν 'Ιδριεύς χελενχών χαύχ^η έπέχρεψε χά πράγ- - 4 ^.<3ι ΐ Υ 
Ι ^^^ΡΟ^Ν^ ^^^ 28, 2 — 24, 3. 45 

μαχα^ νενομ4,(ίμίνσν έν χ^ ^Αόία ετι άπό Σεμιράμεως 
χαΐ γυναίκας ϋρχειν άνδρων. Πι^ώδαρος ί^ τήν μ^ 
έχβάλλδί της άρχης, αύτος 6^ κατείχε τά αράγματα, 
χελενχήόανχος δΐ Πι^ωδάρον ^Οροντοβάτης χ^ιν Καρ&ν 8 

5 άρχ^ιν έκ βαόνλέως ινεμφϋ'είς εΐχε^ γαμβρός Άν ΙΛ|ω- 
δάρσν. Ζίδα δ^ '^λ^νδα μόνον κατείχε^ χωρίσν της 
ΚαρΙας έν τοις δχνρώταχον^ καΐ έόβαλόντί !Αλε^άνδρφ 
ές ΚαρΙαν άπ^ήντα^ χά χε ϋίλΜ/ία ένδίδονόα καΐ τίαΐδά 
οί τιθεμένη ΐΑλέ^ανδρσν. καΐ Αλέξανδρος χά χε '!άλννδα 

10 αχηγι έη:έχρεψε καΐ χο 9νομα χον Λαι,δ6ς ούκ άΛηξίωόε, 
καΐ έπεοδή ^Αλι,καρναόόόν χε έξείλε καΐ χης Άλλης Κα- 
ριάς έΛεκράχηόεν^ αύχ^ &ρ%ειν άπάόης έδωκε. 

Των Μακεδόνων δ^ εΰχιν οι όννεόχραχενμένοι 24 
ΐΛλεξάνδρφ ίι6αν νεω6χΙ ^ρί) χης όχραχιας γεγαμηκό- 

15 χες' καΐ χονχων εγνω ούκ άμεληχέα εΙναΙ οΐ ^Αλέξαν- 
δρος^ άλΧ εκπέμπει γάρ αύχοϋς έκ Καριάς δναχειμά- 
όονχας έν Μακεδονί^ αμα χαΐς γνναιξίν^ ^Λΐχάΐ^ας 
ανχοίς Πχολεμαΐόν χε χ6ν Σέλευκου^ ενα χ&ν 6ωμα- 
χοφνλάκων χών βαόιλικών^ καΐ χών όχραχηγων ΚοΙνόν 

20 χε χ6ν Πολεμοκράχονς καΐ Μελέαγρον χί)ν ΝεοΛχολέ- 
μον^ Ζχι καϊ αύχοί χ&ν νεογάμων ^<ίαν, Λροόχάξας, 2 
έΰίειδ&ν αύχοί χε έΛανίωόι καΐ χους μεχά 6φ&ν έκτ- 
Λεμφ^ένχας έχαναγάγωόι^ καχαλέξαι Ιππέας χε καΐ 
πεζούς έκ χης χώρας ΰόονς πλείόχονς. χαΐ χφ εργφ 

25 χωδε^ εΐχερ χινϊ 'άλλφ^ εύδοκίμηόε παρά Μακεδόόιν 
Αλέξανδρος, ίπεμψε \δ^ καΐ Κλέανδρον χόν Πολεμο- 
κράχονς έπΙ ξνλλογ^ όχραχνωχών εΙς Πελοπόννηόον. 

ΠαρμενΙωνα δϊ πέμπει έπΙ Σάρδεων^ δούς αύχφ 8 
χών χε έχαίρων Ιππαρχύαν καΐ χους Θεχχαλούς Ιππέας 

30 καΐ χους Άλλους ξυμμάχους καϊ χάς άμαξας ϋγειν' καϊ 
κελεύει προϊέναι άπ6 Σάρδεων έπΙ ΦρυγΙαν. αύχός 46 Ι-ΙΒΒΕ Ι 

<¥^ έτνΐ Ανχίας χβ καΐ Παμφν}Χα£ ψί^ &ς χτ^ζ χα^α- 
λΐον κραχήόας άχρείον καχαόχ^όαν χοΐς Λολεμίοΐζ τ6 

4 νανχίκόν, χαΐ πρ&χον μϊν έν Λαρόδφ ^Τπαρνα^ χωρίον 
όχνρόν^ φνλακίιν έχον γένους μιόϋ^οφόρουο^^ έ^ έφόάον 
ελαβεν' οΐ ί* έχ χής &χρας ξένοι ύπόόΛονίοί έξηλ^ον. 5 
ετίΒίχα εΐόβαλών εΙς Ανκίαν Τελμιόόέας μ^ν όμολογί^ 
τίροόηγάγεχο^ περάόας δ^ χον 3άν%•ον Λοχαγών ΠΙναρα 
χαΐ βάν^ον χήν Λόλιν καΐ Πάχαρα ένδο^ένχα έλαβε 
καΐ Άλλα έλάχχω Λολόόμαχα ές χριάκονχα. 

5 Τανχα καχατίράξας έν άκμ^ ί^δη χον χειμώνοξ ές ίο 
τι)ι/ Μνλνάδα καλονμένην χώραν έόβάλλει^ ^ έ6χν μ^ν 
χ^ς μεγάλης Φρυγίας^ ξννεχέλεί δ^ ές χήν ΑνκΙαν 
χόχε^ ονχως έκ βαόιλέως μεγάλου χεχαγμένον, καϊ έν- 
χαν^α Φαόηλιχών τίρέόβεις ^κον περί φιλίας χε καΐ 
χρν6ώ όχεφάνφ όχεφανώβαι ΐΑλέξανδρον' καΐ ύπϊρ χων ΐδ 
ανχ&ν έτίΐκηρνκενόμενοι έπρέββευον ΑνκΙων χών κάχω 

6 οί Λολλοί. ^Αλέξανδρος δ^ ΦαύηλΙχας χε καΐ Ανκίονς 
Λαραδονναι χάς Λόλεις χοίς έπϊ τούτο όχελλομένοις 
έκέλενόε' καΐ Λαρεδό^ηόαν ξύμτίαύαι, αύχ6ς δ^ ολίγον 
νόχερον ές χήν Φαΰηλίδα Λαραγενόμενος <ϊιη/£ξα^(»€Γ 2ο 
αύχοΐς φρούριον όχνρόν^ έχιχεχειχιόμένον χ^ χώρα 
πρ6ς Πιΰιδων^ ο%'εν (ορμώμενοι οί βάρβαροι Λολλά 
εβλαΛχον χ&ν Φαόηλιχών χους χήν γην εργαζομένους. 

25 'Έχι δ^ αύχω ΛερΙ χήν Φαόηλίδα 'όνχι έξαγγέλλεχαι 
Άλέξανδρον χον Άερόινου έπιβουλεύειν^ χά χε Άλλα χών 25 
έχαίρων 'όνχα καΐ έν χφ χόχε Θεόόαλ&ν χης ΐΰίπου 
ϋρχονχα. ί^ μ^ν δ^ ό Αλέξανδρος ο5χος αδελφός 
^Ηρομένους χε καΐ ΐΑρραβαίου χ&ν ξυνεπιλαβόνχων χης 

2 όφαγης χίΐς ΦιλίΛτίου' οίαΐ χόχε αΐχίαν όχόνχα αύχόν 
Αλέξανδρος άφηκεν^ Ζχι έν Λρώτο^^ χε άφίκεχο χών ^ 
φίλων %αρ αύχόν, έπειδίι Φίλιππος έχελεύχηόε, καΐ 24, 4 — 25, 7. 47 

τόν θώρακα όννενδνς όννηκολού^ΰεν αύχψ εΙς τά 
βα^Ιλβια' ΰότερον δ^ χαΐ έν χνμ/^ άμφ' αύτ6ν εΐχε^ 
&νρατηγόν χβ έπΙ θρφκης ότείλαζ καΐ έΛΒίδίι Κάλας 6 
χών θεχχαλών ΐχπαρχοζ έχΐ όαχροΛείί} έ^ετνέμφ^η^ 

5 αύχί>ν ά^έδει^εν Άρχειν χης θεόΰαλιχης ΐ%%ον. χά ίέ 
χης επίβουλης έξηγγέλϋ^ίΐ &δε. 

Δαρείος ^ ίΛε^δή Ι4μννχας αύχομΌλ^ήόαζ %αρ αύχόν 3 
λόγους χέ χινας καΐ γράμμαχα χαρά χοϋ Ιίλεξάνδρου 
χούχου έχόμι,όε^ καχατϋέμπεν έπΙ %•άλα66αν Σιόίνψ^^ 

10 Άνδρα Πέρόην χών άμφ^ αύχ6ν Λΐόχων^ Λρόφαόιν μϊν 
παρά Ι4χιξύην χον Φρυγίας όαχράχην^ χ^ δ^ άλΎΐ%'εΙ()^ 
χφ Ιάλεί,άνδρφ χούχω όυνεόόμενον καΐ Λΐόχεις δώ- 
6ονχα^ εΐ άτίο^χείνει^ε^ βαόιλέα ΐΑλέξανδρον^ αύχον 
/?α<7^Λ£α τίαχαΰΧΊί^όενν Μακεδονίας καΐ χρυόίου χάλανχα 

16 πρΙ)ς χγι βαΰιλείο/. ί%ιδώ6ενν χίλια. 6 ίέ Σιόίνης άλούς 4 
προς ΠαρμενΙωνος λέγει προς Παρμενίωνα &ν ένεκα 
άπεόχάλη' καΐ χοϋχον έν φυλακή πέμπει Παρμενίων 
παρ ^Αλέ%ανδρον^ καϊ πυν^άνεχαι χαύχά παρ αύχου 
Αλέξανδρος, ξυναγαγών δε χους φίλους βουλ'^ν πρού- 

20 χί^ει^ 8 χι χρή υπ^ρ Ιίλεξάνδρου τ^^/ωνα^. καΐ έδόκει 6 
χοίς έχαίροις μήχε 3^άλα^ εί βεβουλεν6%'αι χ6 κράχι- 
όχον χοϋ Ιππικού άνδρΐ ού πιόχω έπιχρέψας^ νυν χε 
;υ()ή1/α^ αύχί)ν καχά χάχος εκποδών ποιεΐόϋ-αι, πρΙν καϊ 
έπιχηδειόχερον γενόμενον χοίς ΘεχχαλοΙς ξύν αύχοίς χι 

25 νεωχερίόαι. και χι καϊ %'εΐον έφόβει αύχούς. εχι γάρ 6 
πολιορκοϋνχος αύχοϋ ί4λεξάνδρου Ι4λικαρναύ6ϊ>ν άνα- 
παύεό^αι μ^ έν μεόημβρί^ χελιδόνα δ^ περιπέχε6%'αι 
ύπ^ρ χης κεφαλής χρύξουόαν μεγάλα καϊ χης εύνης 
άλλγι καϊ άλλγι έπικαΰ'ίζειν^ ^ορυβωδέόχερον ^ καχά τό 

30 εΐω^^^ς ^δουόαν χί)ν δ^ ύα6 καμάτου έγερϋ^ίναι μίν 7 
άδυνάχως ϊχειν έχ χοϋ ϋπνου^ ένοχλούμενον ίέ πρ6ς 48 ΊΛΒΕΒ. Ι 

χηζ φωνηζ τ§ Ζ«^Ρ^ ο^ βαρέως &Λθ6οβΫ^6αι τι)ι/ χβλ^ 
ίόνα* τι)ι/ ί^ χοΰούτου ϋρα δεηόαν άποφνγείν ΛληγέΙ- 
όαν^ &6ΧΒ έτίΐ της κεφαλής αύτης τον *Αλ6^άνδρον 
χα^μένην μή πρόό^εν άνεΐναι τίρϊν παντελώς έ^εγερ- 

8 ϋ-ίΐναί !Αλε%ανδρον. καΐ ^Αλέξανδρος ού φανλον Λονψ 5 
όάμενος τό τΎΐς χελνδόνος άνεκοΐνω^εν Άρι6τάνδρφ τφ 
ΤελμνόόεΙ, μάντεΐ' Ιέρίότανδρον δϊ έΛίβονλίιν μ^ν εχ 
τον τών φίλων όημαίνεό^αι αύτω εΙΐΛεϊν^ 6ημαίνε6%'αι 
δϊ χαί^ ΰτν καταφανίις εόταν. τ^^ν γάρ χελιδόνα όύν- 
τροφόν τε είναι Ιίρνιϋ•α χαΐ εννονν άνϋ^ρώχοις καΐ ίο 
λάλον μάλλον ί) ϋλλην βρι/^'^α. 

9 Ταντά τε οι>ν χαΐ τά άΛ6 τον Πέρόον ξννϋ•εΙς 
Λέμπει ώς ΠαρμενΙωνα Ιίμφοτερόν τον ΐΑλεξ,άνδρον 
μ^ παΐδα, άδελφον δ^ Κρατερού, καΐ ξνμπέμχει αύτφ 
των Περγαίων τινάς τήν 6δί)ν ί^γη^ομένονς. καΐ 6 ΐδ 
Άμφοτερος ότολ'^ν ένδύς ^5Τ^;^ώρ6ον, [καΐ] ώς μ/ί} γνώ- 
ριμος είναι κατά τίιν δδόν^ λανϋ'άνει άφικόμενος παρά 

10 Παρμενίωνα' καΐ γράμματα μ^ν ού xομ^^ζ£^ Λαρά Ιέλεξ- 
άνδρον' ού γάρ εδοξε γράφειν ύχ^ρ ούδενός τοιούτον 
ές τί) εμφανές ' τά ίέ άπό γλώ66ης οΐ εντεταλμένα 8ο 
έξήγγειλεν^ καΐ οντω ξ,νλλαμβάνεται 6 ^Αλέξανδρος ούτος 
καΐ έν φνλακγι ^ν, 

26 ΐΑλέξανδρος δϊ &ρας έκ Φα6ηλΙδος μέρος μέν τι 
τΨ^ς Στρατιάς διά τών ορών Λέμχει έπΙ Πέργης, ^ 
&δθΛθΐηκε(ίαν αύτω οΐ Θρψκες χαλεπίιν Άλλως καΐ μα- 85 
κράν Ο'δίίαΐ' τήν πάροδον' αύτΙ)ς δέ Λαρά τίιν ^άλαό- 
6αν διά τοϋ αίγιαλον ^γε τους άμφ^ αυτόν, εατι δΐ 
ταύττβ ή όίό^ ούκ Άλλως Ζτι μ/ίι τών &£ Άρκτον άνε- 
μων πνεόντων* εΐ δ^ νότοι κατέχοιεν^ άπόρως ^χει 
2 διά τον αίγιαλον 6δοΐΛορεΐν. τφ δ^ έκ νότων όκληροί 80 
βορραΐ έπιπνεύ^αντες, ούκ Άνεν τον %'εΐον^ ώς αυτός 26, 8 — 27, 1. 49 

τε τίάί οΐ άμφ^ αύτον έ^ηγσνντο^ εύμαρί} χαΐ ταχείαν 
τι)ν ΰΐάροδον ^αρεόχον, ίκ Πέργης δ^ ώς Λροτβει^ ίν- 
τνγχάνσυόιν αύτφ χαχά χίρ/ 6δ6ν ϋίρέόβενς ΐΛόΛενδΙων 
αύχοτίράτορες^ χίρ/ μ^ ΛΟλνν ένίίδόντες^ φρονράν ί^ 
5 μ/ίι εΐόάγειν δεόμενοι. τοαΐ ϋ^ερί μ^ χψ^ξ φρουρ&ς δ 
πράξανχες ώτ-^λ^ον, 8<ία ήξίσυν* πενχφίονχα δ^ χά- 
λανχα κελεύει χ^ όχραχι^ δονναι, αύχοΐς έξ μι,ό^όν καΐ 
τσύς ΐΛτίονζ^ οΰ^ δαόμόν βαόνλεΐ Ιχρεφσν. οΐ δ^ ύτϋέρ 
τε χον αργυρίου %αΙ χσύς ίππους παραδώόειν ξυν^έ- 

10 μενοί άπηλ^ον. 

ΐΑλέξανδρος δ^ έπΙ Σίδης ψν. εΐόΐ δ^ οΐ Σιδηχαι. 4 
ΚυμαΙοί έχ Κύμης χτ^ς ΑΙολΙδος' καΐ οϋχοί λύγουόνν 
ύπ^ρ 6φών χόνδε χ)>ν λόγον^ Ζχι^ ώς οίαχήράν χ ε ές 
χίξν γί^ν ίκείνην οΐ πρ&χοί έχ Κύμης όχαλένχες χαΐ 

15 ίτά οίχιΰμξ έξέβηόαν^ αύχίχα χ^^ μ^ ^Ελλάδα γλ&6- 
6αν έ^ελά^ονχο^ εύϋ^^ς δ^ βάρβαρον φωνίρ/ ΐεόαν^ 
ούδ^ χ&ν προόχώρων βαρβάρα)ν^ άλλα Ιδίαν 6φών 
ουπω πρό6%•εν οΐόαν χί^ν φωνήν χαΐ εχχοχε ού χαχά 
χους &λλους προόχώρους Σιδηται έβαρβάριξον, χαχα- ^ 

20 λιπών ίέ φρονράν έν ΣίδΊ[ΐ προ^εν έπΙ Σύλλιον^ χω- 
ρίον όχυρόν χαΐ φρουράν έχον ^ένων μιύ%Όφόρων χαΐ 
αύχ&ν χ&ν έπιχωρίων βαρβάροίν, άλλ^ ούτε τό Σύλ- 
λνον ^1 εφόδου αύχοόχεδίου ^ιδυνιί^^ λαβείν^ ίπεί χ 
ήγγέλϋ^ίΐ αύχφ χαχά τ^ιν όίόι/ χους Ιέόπενδίους 8τ^ 

35 ούδ^ χ&ν ^υγχενμένων πρα^αι έΰ•ελονεν^ οϋχε χους 
ίππους παραδουναν χοίς πεμφ%'εΐ6ιν ουχε άπαρν^μ^ί^ααν 
χά χρ'ήμαχα^ χαΐ χά έχ χης χώρας Ζχι άναόχευαόάμενοι 
ές χίρ/ πόλιν χάς χε πύλας άποχεχλείχαόι χοίς παρά 
Ι^λε^άνδρου χαΐ χά χείχη^ ΰπτβ πεπονηχόχα ^, έπνόχευά- 

30 ξσυόί, χαϋχα πυϋ'όμενος έπΙ Άόπένδου άνεξεύγνυεν. 

"ίΐνχιόχαι δϊ χ^ς Άϋπένδου χά μ^ πολλά έπΙ &χρψ 27 

Αββιανι ΑπΑΒΑβιβ βά. Βοο8. Εά. ιηίηοΓ. 4 50 υΒΕΒΙ 

6χνρ^ καΐ ά%οχόμφ χαΐ Λοφ' αύτίιν τήν &χραν 6 Εύρν- 
μέδ(ον ποταμός φεί' ^όαν δ^ αύτοίς καΐ περί τ^ &κρ^ 
έν χφ χ^αμαλφ σύχ 6λΙγαι οΐχ^όεις χαΐ τείχος Λερνεβέ- 

2 βλψο (χύχαϊζ σύ μέγα. ιτ6 μ^ν ίι) τείχος εν%ύς^ ώς 
Λροόάγοντα Ιίλέξανδρον ίγνωόαν^ έκλείΛουόιν Ζόοι δ 
έΛφχουν χαΐ τάς οΙκίας^ ίΙ<ίας ίν τφ χ^αμαλφ ωχνόμέ- 
νας ούκ έδόχονν ίιαφνλάξαν &ν δύναό^α^ αύτοΙ δ^ 
ές τίρ/ &χραν ^υμφεύγονόίν. Αλέξανδρος δ^ ώς άφ- 
ίκετο ξύν τ^ δυνάμει^ εΪ6ω τον έρημου τείχους ΰίαρελ- 
ϋ'ών 7οατε6τρατοΛέδεν6εν έν ταΐς οΐκίαις ταΐς καταλβ- ίο 

8 λενμμένανς πρ6ς τών ^ίόΛενδΙων. οΙ δΐ ^Α6%ένδνοι &ς 
είδον αυτόν τε ^Αλέξανδρον ιναρ* ελπίδα ί^κοντα οίοΙ 
τό 6τρατΟΛεδον έν κύκλφ όφών Λάνττβ^ πέμψαντες 
Λρέόβεις έδέοντο έφ* οΐόχερ τό Λρότερον ξυμβηναι. 
καΐ ^4λέξανδρος τό τε χωρίον 1(ίχνρί)ν Ιδών καΐ αυτός ΐ5 
ώς ούκ έτνΐ χρόννον τίολιορκίαν παρε6κευα6μένος έπΙ 

4 τοις αύτοίς μ^ ούδ^ &ς ξννέβη Λρός αυτούς ' ό^ι^ρσυ^ 
ίέ δούναι 6φών τους δυνατωτάχους έκέλευόεν χαΐ 
τους 1%Λους^ ο^ς 7ίρ06%•εν ώμολόγηόαν^ καΐ εκατόν 
τάλαντα άντΙ τ&ν τίεντήκοντα^ καΐ πεί^εό^αι τφ όα- 20 
τράχτβ τφ ζύπ^^ Αλεξάνδρου ταχ%•έντι καΐ φόρους 
άποφέρειν Ζύα ετη Μακεδόόι^ καΐ ύτώρ τη^ς χώρας 
δνακρι^ναν^ ^ν τ^ν Λρούχώρων ούόαν βίψ κατέχειν 
έν αΐτί^ ίιόαν, 

5 ^Λς δϊ χάντα οΐ έπεχώρηόαν^ άνέξευξεν ές Πέργην, 25 
κάκεΐ^εν ές ΦρυγΙαν ώρμψο' 1^ ίέ αύτφ ή ΛορεΙα 
παρά Τελμιύύόν πόλιν. οΐ δϊ Άνθρωποι σδτο^ τό 
μ^ γένος ΠνόΙδαι εΐαΐ βάρβαροι^ χωρίον δ^ οίκοϋόιν 
ύπερύψηλον καΐ Λάνττ[ΐ άπότομον^ καΐ ή 6<^ό^ παρά 

β τήι/ Λόλιν χαλεπή, καϋ^κει γάρ έκ τής πόλεως ϋρος 8ο 
ίότε έπΙ τι^ 6δόν^ καΐ τούτο μ^ν αυτού έν τ^ 6δω 27,2 — 28,8. 51 

αΛοΛαύεται,, &ν%1%ο^ον 9^ (χύτφ Άλλο δρο^ ίόχΙν ού 
μείον άΛότομσν. %αΙ χαντα χά ϋξ^ &6Λερ τίύΧοξ ΛονεΙ 
έτά τ§ 6ίω, χαΐ ε&χιν 6λίγ]] φνλαχ^ χαχέχονχας χά 
ΰ^ χανχα &ΰίορσν ΛονεΙν χίιν χάροδον. χαΐ χόχε οΐ 

5 ΤελμιόόεΙς πανδημεί έκβεβοη^&ηχόχεξ άμφόχερα χά ίρη 
οίαχεΐχσν. χανχα ί^ Ιδών Ιέλεξανδρος όχραχοΛεδεύεό^αί 7 
αύταν, ϋχως εΐχον^ έχίλενε χονς Μαχεδάνας^ γνούς, 
Ζχι ού μενουόι χανδημεί οΐ ΤελμνΜεΙζ αύλιζομένους 
6φάς Ιδόνχες^ άλλ^ άτίοχωρ'ήόονόιν ές χφ ΛΟλιν Λλη- 

10 <^^σν οίόαν οΐ ΛολλοΙ αύχ&ν^ Ζόσν φνλαχ'^ν χαχα- 
λνπόνχες έχΐ χοΐς Άρε^ι,. χαΐ ξννέβη, δπως εΐκαξεν οΐ 
μ^ γάρ ΛολλοΙ αύχ&ν ά^ηλ^ον^ αΐ φνλακαΐ δ^ έγκαχ- 
έμειναν. χαΐ έπΙ χσύχσυς εύΰ^)ς άναλαβών χσύς χε 8 
χοξόχας χαΐ χάς χων άχσνχιόχων χάνεις καΐ χ&ν δ^λίτ- 

16 χ&ν ίΐόοί τίονφόχεροί έπήγαγεν. οΐ δ^ ουκ έμειναν 
βαλλόμενοι^ άλλα ϊλιτίον χ6 χωρίον* καΐ ^Αλέ^ανδρος 
ύχερβαλών χά όχενά Λρ6ς χ^ Λόλει 7ΐαχε6χραχοΛέδεν6ε. 

ΚαΙ ένχανϋ-α άφικνοννχαν χαρ* αύχ)>ν Σελγέίον 28 
τίρέόβείξ. οΐ δέ εΐόι καΐ αύχοί ΠκίΙδαι, /3£^/3α(»ο& καϊ 

80 %όλιν μεγάλην οίκουόιν καϊ αύχοΙ μάχιμοί εΐόιν' Ζχν 
δϊ χολέμνοι χοϊς Τελμι66εϋ<ίνν έκ παλαιού έχύγχανον^ 
ύπ^ρ φιλίας χρΙ>ζ !Αλέξανδρον Λεηρεόβενμένοι ί^ύαν. 
%αΙ χρΙ>ς χούχους 6πένδεχαι Άλέ^ανδρος^ καΐ έκ χού- 
χου αιόχοίς ές &Λανχα έχρήϋαχο. τήν Τελμιό6ί)ν δ^ 2 

η άχεγνω ίλείν &ν έν όλίγφ χρόνφ^ άλλ* έτνΐ Σαγαλαό- 
6ου έόχέλλεχο. ^ δ^ καΐ αϋχη ού μικρά ^όλις' Πι- 
όίδαι καΐ χαύχην φκουν^ καϊ έδόκουν Λάνχων Πιόιδ&ν 
μαχίμων ϋνχων αύτοΙ είναι [οί] μαχιμώχαχοΐ' καϊ χόχε 
χϊίν λόφον χϊ>ν Λρό χί^ς χόλεως^ Ζχι καΐ οίχος ού μείον 

30 χοϋ χείχους οχυρός ές τό άΛομάχεό^αι ^ι/, καχειλη- 
φόχες Λροΰέμενον. Ιέλέ^ανδρος δ^ χίιν μ^ φάλαγγα 3 52 υΒ£β Ι 

χ&ν Μαχεδόνίον χάχτει &6β' έτνΐ μ^ τον δε^κ^ χίρως^ 
ίνα χαΐ αύτόζ άτβτ^αχτο, χους ύπαόΛΐόχάς εΐχεν^ έχο- 
μένονς ίΐ τούτων τους Λβξεταίρονς ϊύΧΒ άτΙ τό εύώ- 
ννμον ΛαρατεΙνας^ ώς έκάότοίς τ&ν 6τρατηγ&ν ή ή}^*- 

4 μονύα τής τάξεως έν τ^ τότε ^ΐμ^ρψ Ι^ν. έπΙ 8^ τφ 5 
εύωνύμφ έχέταξεν ηγεμόνα *4μύνταν τ6ν *Αρραβαίου. 
Λροετάχϋ^όαν ϋ αύτφ του μ^ δεξωϋ χέρως οι τε 
τόί,όταν καΐ οΐ !Αγριανες, τον 9^ ευωνύμου οΐ άχον- 
τνϋταϊ οΐ Θράκες , &ν ί^γείτο Σιτάλχης' οΐ γάρ Ιππείς 
αύτφ ούχ ωφέλιμοι έν τ^ δυόχωρί^ Ι^όαν. τοΙς ΠιύΙτ- ίο 
ία^5 ίέ χαΐ ΤελμιόόεΙς προόβεβοη^ψίότες ξυνετά^αντο. 

6 ΐΒδη τε οΐ άμφ' Αλε^ανδρον χροόβεβληκότες τφ 
Ζρει^ ίπερ κατεϊχον οΐ Πιόίδαι^ χαχ αυτό τ6 άποτο^ 
μώτατον τΫίς ανόδου ^όαν^ χαΐ ίν τούτφ επιτίθενται, 
αύτοίς οΐ βάρβαροι >1((20&$ χατά χέρας έοίάτερον^ ^ ύφΐΰι, ΐ5 
μ^ν εύπροόοδώτατον ^, τοΙς πολεμίοις δ^ χαλεπωτάτη 
ή πρόόβαόις. χαΐ τους μ^ το^ότας^ οία δή οϋτε άχρι- 
β&ς ύπλιόμένους χαΐ πρώτους πελάόαντας^ έτρέψαντο^ 

6 οΐ ί^ Ιίγριανες ίμειναν. εγγύς γάρ Ι^δη χαΐ ή φάλαγξ 
τ&ν Μακεδόνων προόηγε χαΐ πρί) αυτής *Αλέ^ανδρός 8ο 
έφαίνετο. ώς δ^ έν χερόΐν ή μάχη έγένετο^ γυμνοί τε 
οΐ βάρβαροι ϋντες 6πλίταις προόεφέροντο χαΐ πάντγι 
κατατιτρωόκόμενοι επιπτον [ίέ], ίνταϋ%'α δή έγκλίνου- 

7 όιν' χαΐ άπέθανον μ^ αύτ&ν ές πεντακόσιους^ .... 
κουφοί γάρ ίντες καΐ έμπειροι τ&ν %ωρί(ον ού χαλέ- 25 
πώς άπεχώρουν καΐ οΐ Μακεδόνες διά βαρύτητα τών 
Ζπλων καϊ άπειρίαν τ&ν 6δ&ν ού θαρραλέοι ές τό 

8 <^&(όκ£(ΐ/ ^<ίαν, !Αλέ^ανδρος δ^ έχόμενος τ&ν φευγόν- 
των τι)ν πόλιν αύτ&ν αΙρεΙ χατά τιράτος, τ&ν ίέ ξύν 
αύτφ Κλέανδρός τε 6 6τρατηγ6ς τ&ν το^οτ&ν άποθι^- βο 
6κει καΐ τ&ν &λλ(ον άμφΐ τους εΐκοόιν. Ιίλέξανδρος 28,4 — 29,5 63 

ί^ έπΙ χούζ Άλλους ΠιόΙδοζ ^«• χαΐ τά μέν χινα τ&ν 
φρουρίων βί^ έ^είλε^ τά δ^ δμολογί^ Λροόηγάγετο. 

^Εντεϋ^εν ϋ ψν έπΙ Φρυγίας Λαρά τίρ/ λίμνην^29 
ζ ϋνορΜ ^ΑόΐΜχνία^ έν ζ &λδς Λ'ήγνυνται αύτόμαχοί^ καΐ 

δ τούτοις %ρ&νχαι οΐ έτΰΐχώριον ούδ^ ϋ'αλάόόης χι έτΛ 
χούχψ δέονται"^ χαΐ &φι%νΒΐχαι ές Κελαινάς ΛεμΛχαΙος. 
έν δ^ χαΐς ΚελαιναΙς &χρα 1^ πάντγι άχόχομος^ καΐ 
χαύχην φυλαx^ι ^^^τ^Γ^βν έχ χοϋ όαχρά^ου χης Φρυγίας 
Κάρες μ^ χίλιοι ^ '^λληνες δ^ μιό^Όψόροι ίκαχόν. 

10 οίαΐ οϋχοι Λρεΰβεύονχαι %α^ ΐΑλέ^ανδρον^ έοαγγελλό- 2 
μ^οι^ δΐ μ/ίΐ άφίχοιχό <Τφ6<7& βοήϋ'εια έν ^ΐμέρο^ ^ 
ξυνέχειχο, φράόανχες χήν ήμεραν, ζχι Λαραδώόουόι χΙ> 
χωρίον, χαΐ Μοξε χαυχα ^Αλε%άνδρψ ώφελιμώχερα ^ 
πολιορκείν &Λορον Λάνχγι Λρο6φέρε6^αι Χ'^ν &κραν. 

15 Λρί)ς μ^ δίι χαΐς ΚελαιναΙς φυλαχίιν χαχαλείχει όχρα- Β 
χιώχας ές χίλιους χαϊ Λενχαχοόίους. μείνας δ^ αύχοϋ 
ίΐμέρας δεχα χαΐ όαχρίίπην άχοδεί^ας Φρυγίας !Ανχί- 
γονον τ6ν ΦιλίΛΛου^ έχΐ δ^ χους Συμμάχους &νχ έχεί- 
νου 6χραχηγΙ>ν Βάλαχρον χί)ν ΐ4μύνχου ίχιχά^ας^ αύχος 

Μ έπΙ Γορδίου έ&νέλλεχο. χαΐ Παρμενίωνι έχέόχειλεν, 
ϋγονχα &μα οι Χ'^ν ^ΰι/αμ^^/ έχείόε άχανχαν χαΐ 
άπίίνχα ί,ύν τ§ δυνάμει Παρμενίων. χαΐ οΐ νεόγαμοι 4 
ί^ οί έτΰΐ ΜαχεδονΙας όχαλένχες εΙς Γόρδιον ί^χον χαϊ 
|ύν αύχοίς Άλλη <7τραΐΓ&ά χαχαλε%%'εΙύα^ ί|ν ίιγε Πχο- 

26 λεμαΐός χε δ Σελεύχου χαΐ Κοινός ό Πολεμοχράχους 
χαΐ Μελέαγρος 6 Νεοτίχολέμον^ τίεζοϊ μ^ν Μαχεδόνες 
χρι6χίλιοι^ ΙτίΛεϊς δ^ ές χριαχοόίους χαΐ Θεόόαλ&ν Ιη- 
ΛεΙς διαχόόιοι^ ^Ηλείων δ^ έχαχΙ>ν χαΐ τίενχήχονχα^ &ν 
ίίγείχο Άλχίας ΉλεΙος. 

30 ΊΆ δ^ Γόρδιον εύχι μ^ν χης Φρυγίας χίΐς έφ^ Έλ- 5 
ληόχόνχου^ χείχαι δϊ έΛί χοϋ Σαγγαρίου Λοχαμοϋ' 54 υΒ£Ε Ι :29, 6. 

χσϋ δ^ Σαγγαρίου οΛ μ^ πηγαΐ ίκ Φ^νγΙας Βΐόίν^ 
αύτί)ζ #^ ί«4 της Θρακών χ&ν ΒιΟ'υνών χώρας έ^ίη- 
6ΐν ές τ6ν Εΰ^εννσν ηόνχσν. ένηχϋ^α καΐ ΐΛ%Ύ(ναΙων 
Λρδ6β60α 9Γοφ' *Αλέ%ανδρον άφίκετο^ δδόμενοι ΐΑλε^άν^ 
δρσυ άψΒΪναί <ίφι6ι, τσύς αίχμαλώτονς^ οι έτνΐ ΓρανΙχψ 5 
Λοταμφ έλήφ^όαν Ιέ^ηναίων ^υ&νρατενόμ^ον τοίξ 
Πέρόανς χαΐ χόχΒ ίν Μακεδονίψ ^ύν τοις διϋχιλίοΐζ 
6 δεδεμένοι ί^ύαν' καΐ ύτν^ρ αύτ&ν &Λραχχοι έν χω χόχΒ 
άπηλϋ•ον. ού γάρ έδόχει ά^φαλ^ς είναι, ΐΛλεί,άνδρφ 
Βχν ξυνεόχώχοζ χοϋ Λρ6ς χ()ν ΐΠρόην χολέμον άνεΐναί ίο 
χι χον φόβου χοϊς ^λληόιν^ 5όθί ίνανχία τ§ ^Ελλάδι 
6χραχεύε6%'αι, ύτάρ χών βαρβάρων ούκ άχηξίωόαν 
άλλ* άχοχρίνεζαι^ έτνειδάν χά Λαρόνχα καλώς γένηχαν, 
χόχε ^κειν ύπ^ρ χών αύχών Λρεόβενομένονς. ΑΡΡΙΑΝΟΤ 

ΑΑΕ^ΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕείΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ^ΕΤΤΕΡΟΝ. 

Εκ ίλ χούμου Μέμνων τον Χ8 ναντνκον ηανχοζ 1 
ί^γεμών έχ βαόνλέως Αα^ε^σν ΟΜΧ^εόχηχίος χαΐ τήξ 
ΰ€αραλΙον Ινμχάόης^ ώς ές Μαχεδονόαν χε καΐ τι^ν 
^Ελλάδα άΛοόχρέψων χϊ>ν Λόλεμον^ ΧΙον μ^ν λαμβάνει 

5 ΛροδοόΙί}, ένδοϋ-εΐόαν^ εν^εν ίέ έτά Αέόβον πλευόας^ 
ώς σύ ΛροόεΙχσν αύχω οΐ Μιχνληναϊοι^ χάς Άλλος πό- 
λεις χ^ς Αέόβσυ χροόηγάγεχο, χαύχας ίέ ^αραόχηόά- 2 
μενοζ χαΐ προέχων χ^ Μίχυλ^ήνη χίμ/ μ^ χόλιν χάρακν 
διχλφ έκ ϋ•αλά6όη$ ές %•άλα66αν άπεχείχιόε^ όχραχό- 

10 τίεδα δϊ Λένχε ^οικοδομηόάμενος χ^ίς γης έκράχει ού 
χαλεΛώξ. κοΛ μέρος μέν χι χ&ν νε&ν χί)ν λιμένα 
αύχ&ν έφύλαόόε^ χάς ίέ έτνΐ τήν &κραν χης Αέόβον 
τό Σίγριον^ ίνα ή χροόβολ^^ μάλι6χά έόχι χαΐς άχό χε 
Χίου καΐ άχί> Γεραιόχσϋ καΐ Μαλέας δλκάόιν^ άΛοϋχεί- 

16 λας χον Λαράπλουν έν φυλακή εΐχεν, ώς μ^ή χινα 
ώφέλειαν καχά ^άλαόόαν γίγνεό^αι χοίς ΜιχυληναΙοις. 
καΐ έν χσύχφ αύχός μ^ν νό6φ χελενχψ^ καϊ ^ΐχερ χι 3 
Άλλο καΐ χσνχο έν χφ χόχε έβλαψε χά ,βαόιλέως χράγ- 
μαχα. Αύχοφραδάχης δ^ κα\ Φαρνάβαζος 6 Ιίρχαβάξσυ^ 

20 Ζχφ καΐ έτνέτρεψε χελενχών 6 Μέμνων χίρ/ αύχοϋ άρ- 
χίρ/ εόχε Ααρεΐόν χι ύχ^ρ αύχης γν&ναι^ άδελφιδφ 
αύχον ϋνχι^ σίχοι χ^ πολιορκία ούκ άρρώϋτως προό- 
έκεινχο. καϊ οί Μιχνληναΐοι χης χε γης είργόμενοι 4 56 1ΔΒΕΒ, Π 

χαΐ ώτό ϋ•αλά66ης Λολλαϊς νανόΐν έφορμονόαις φρον- 
ρούμενοί Λεμψαντες παρά χ6ν Φαρνάβαξσν ομολογίας 
ίχονήόανχο^ τους μεν γένους τού^ Λαρ* !Αλεξάνδρσν 
ύφΐόι οίαχά (ίνμμαχίαν Χρίοντας άΛελ%•εΙν^ Μοτνληναίονς 
α χίΦελεΙν μ^ τάς Λρί)ξ ΐΑλέξανδρόν όφιόν γενόμενος 5 
ϋχ'ήλας^ Συμμάχους δ^ είναι ^άαρείον κατά τήν είρήνην 
χί[ν ίτί Ιίνταλκίδου γενομένων Λροζ βαόνλέα /ίαρείον^ 
χους φυγάδας δ^ αύχ&ν τ^αχιέναν έπΙ χοίς ήμίόεόί χ&ν 

6 χόχε ϋντων^ 8χε εφενγον. έπΙ τούτοις μ^ ίι) ή ^ύμ- 
βαόνς χοΐζ Μιχνληναίοΐξ προζ τους Πέρόας ^ννέβη. ίο 
Φαρνάβαζος δΐ καΐ Αύτοφραδάτης^ ώς Λαρ^λ^ον άπαξ 
εϊ6ω της Λόλεως^ φρονράν τε ές αύτίιν εΐόήγαγον οίαΐ 
φρούραρχον Ιτέ αύτ^ Ανκομ^ήδην ^Ρόδιον^ καϊ χύραν- 
νον έγκατέότηόαν τγι Λόλεν Αιογένην^ ενα τ&ν φυγά- 
δων^ χρήματα τε εΙΰέΛρα^αν τους ΜιτυληναΙονς τά ΐ5 
μ^ν βόψ άφελόμενοι τους έχοντας^ τά δ^ ές τό κοννΙ>ν 
έχίβαλόντες. 

2 Ταντα δ^ δναΛραΙάμενοι Φαρνάβαξος μ^ν εχλεν έπΙ 
ΑνκΙας &γων τους ξένους τους μνό^Όψόρους^ Αύτο- 
φραδάτης δ^ έπΙ τάς ϋλλας νήόους. καΐ έν τούτφ 2ο 
καταΛέμχεν ΑαρεΙος Θυμώνδαν τον Μέντορος^ αύτ6ν 
μϊν τους ξένους Λαρά Φαρναβάξου παραληψόμενον καΐ 
άνάξοντα τίαρά βαόιλέα^ Φαρναβάζφ (βϊ^ έροΰι/τα δρ- 

2 χειν ΰόων Μέμνων ^ρχεν' καΐ Λαραδούς τούτφ τους 
ξένους Φαρνάβαζος επλει %αρ Αύτοφραδάτην έπΙ τάς 25 
ναϋς. ώς ίέ 6μον έγένοντο^ δέκα μέν ναϋς (ίτέλλουόνν 
έπΙ τάς Κυκλάδας νήόους Αατάμην Άνδρα Πέρ&ην 
Άγοντα^ αύτοΙ δε ναυαίν ίκατ^ον ^λϊ Τενέδου ^λεν- 
όαν' κατακομΐ6%'έντες δΐ της Τενέδου εΙς τί)ν Βόρειον 
χο;Χοΰμ£ΐ/οι/ λιμένα πέμπουόι ^αρά τους Τενεδίους καΐ βο 
κελεύουαι τάς ότήλας τάς Λρϊ)ς *Αλέξανδρον καΐ τους 1,6-8,1. 57 

"Ελληνας γενόμενος 6φί6ι^ χαύτας μ^ν χα^ελείν^ χρΙ)ς 
^άαρέΐον 8ϊ Άγειν χήν $ιρήνην^ φ^ έπΙ ΐΑνχαλτίΙδου 
^αρείφ όννέϋ'εντο. ΤενείΟονς ίέ χ& μ^ της εύνοιας 3 
^ς ΐΑλέ^ανδρόν τε τμϊ τσύς "Ελληνας ^ΛοΙεν μάλλον^ 

^ έν δ^ τφ Λαρ&ιηι Άπορσν Άλλως έίόχει, Ζτι μ/^ Λροό- 
χωριΙΙόαντας χοίς Πέρόανς όώξεόϋ'α^ έπεί οΰίέ ^Ηγε- 
λόχφ^ Ζχφ Λροόεχέχακχο ζύη^^ *4λε^άνδρου αΊ)^νς 
^νναγαγείν ίύναμιν νανχΐ'ϋ'ήν^ χοόαύχη ^υνηγμένη ^ν 
ώς 8ν όλΙγου χροόδσκ&ν εόεό^αι &ν 6φν6ν Λοίρ* αύχον 

10 χι,να ώφέλειαν. οϋχω μ^ν Οι οΐ άμφΐ Φαρνάβαξον 
χους Τενεδίους φόβφ μάλλον ^ ίϋ•ελονχάς ΛαρεόΧ'ήόανχο. 

*Εν δ^ χούχφ Πρωχέας δ ^ΑνδρονΙτίον έχύγχανε μ^ν 4 
^νναγαγών ί| Ευβοίας χε χαΐ ΠελοΛοννιίιαον νανς 
μαχράς ύατό ^ΑνχίΛαχρου χεχαγμένος^ ώς εΙναΙ χινα 

16 χάίς χε νι/^όοις φυλακήν χαΐ αύχ^ τ$ ^Ελλάδι^ εΐ^ 
ΤΜ^άπερ ί^ηγγέλλεχο^ ^ΛίΛλέοιεν οΙ βάρβαροΐ' χυ^ό- 
μένος δ^ ^άαχάμην ΛερΙ Σίφνον δρμεΐν δέκα νανόίν^ 
αύχ6ς Ιχων Λενχεκαίδ^κα νυκχ6ς ανάγεται, &λ6 Χαλκί- 
δος χ^ς έτΐΐ χφ ΕύρίΛφ' καΐ Λροόχών ίω^εν Κνϋνφ δ 

20 τ$ νήόφ χί^ν μ^ν ήμέραν αύχον αύλίξεχαί, &ς όαφέ- 
όχερόν χε διαΛυ^έό^αι χά περί χ&ν δέκα νε&ν καΐ 
&μα έν ννκχΐ φοβερώχερον ΛροόΛεόεΙν χοϊς Φοίνν^ιν* 
ώς δ^ ίμα%'ε όαφ&ς χ6ν ^αχάμην ^ύν χαΐς ναυόΐν έν 
Σίφνφ 6ρμοϋνχα^ έ^ίΛλεύόας εχν ννκχός ύη^ αύχήν χί^ν 

26 εω καΐ άχροόδοκτίχοις έΛίΛεόών όκχώ μ^ν νανς αύχοΐς 
άνδράόιν ελαβε^ ^αχάμης δ^ μεχά δνοΐν χρι^ήροιν έν 
χ^ Λρώχΐβ Λροόμί^ει, χών &μα Πρωχέφ νεών ύχεκφν- 
γών άΛεόώ^ ΛρΙ>ς χ6 Άλλο νανχικόν. 

Άλέΐ^ανδρος δ^ ώς ές Γόρδιον παρί^λ^'ε, ΰνόϋΌς λαμ- Β 

30 βάνει αύχΐίν άνελϋ'όνχα ές χίιν ϋκραν, ίνα καΐ χά βα- 
0ΐλεια ί^ν %ά Γορδίον καΐ χον παιδός αύχον ΜΙδον^ 58 I^IΒΕΒ Π 

τήν &μα%αν Ιδεΐν χί^ Γορδίου καΐ τον ξνγον τηζ 

2 αμάξης τόν δεόμόν. λόγοζ δΐ περί τής αμάξης έχείνης 
χαρά τοϊς χροόχώροις πολύς κατείχε^ Γόρδιον είναι 
τών πάλαι Φρνγών ϋνδρα πένητα χαΐ 6λΙγην είναι 
ούτω γην έργάξεό^αι καΐ ζεύγη βοών δύο' χαΐ τω μ^ 5 

3 άροτριαν^ τφ δΐ άμαξενειν τ6ν Γόρδιον. καί ποτέ 
ί^ρουι/το^ αύτον έπιότηναι έπΙ τί>ν ζνγ6ν άετ6ν καΐ 
έπψεΐναι Ϊ6τε έπΙ βονλυτ(>ν κα%"ήμενον' τον δΐ ^χ- 
πλαγέντα τ^ Άψει Ιέναι κοινώόοντα ύπ^ρ τον %'εΐον 
παρά τονς Τελμιόόέας τους μάντεις* είναι γάρ τους ίο 
Τελμιόόέας όοφούς τά ^εΐα έξ,ηγεΐό^αι και 6ψι6ιν άπό 
γένονς δεδόό^αι αύτοίς καΐ γνναιξίν καΐ παιόΐ τίιν 

4 μαντείαν, προόάγοντα δϊ κώμι^ τινί τών Τελμιόόέων 
έντνχεΐν παρ^ένφ ύδρενομένΐβ καΐ πρί)ς ταύτην εΙπεΙν 
δπως οί ιγ5 τον άετον εόχε' τήν δέ^ είναι γάρ καΐ ΐ5 
αύτίιν τον μαντικον γένονς, %^ειν κελενόαι τφ ^ιΐ 
τφ βαόιλεΐ, έπανελ^'όντα ές τ^ν τόπον αντόν. καΐ, 
δεηϋ•ήναι γάρ αύτης Γόρδιον τ^ιν %ν(ίΙαν ί,ννεπιόπο- 
μένην οΐ αυτήν έί,ηγ'ήόαό^αι, ^όαό τε ζπως ^Ινη 
ύπετίϋ'ετο τον Γόρδιον καΐ Ινγγενέό^αι έπΙ γάμφ τγι 2ο 

6 παιδί καΐ γενέό^αι αύτοΐν παΐδα Μίδαν Άνομα, ί^δη 
τε ϋνδρα είναι τόν Μίδαν καλοί/ καΐ γενναΐον καΐ έν 
τούτφ ότάόει πιέξεόϋ'αι έν όφίόι τους Φρύγας, οιαΐ 
γενέόϋ'αι αύτοίς χρηόμόν, 8τι &μαξ>α ϋΐ^ει αύτοΐς βασι- 
λέα καΐ Ζτι οίτος αύτοΐς καταπαύόει τήν ότάόιν, ετι 25 
ίέ περί αυτών τούτων βονλενομένοις έλ^εϊν τόν Μί- 
δαν 6μον τω πατρί καΐ τγι μητρί καΐ ^Λί^^τ^να^ τ^ 

6 έκκληόίψ αύτ^ άμά^Ί^. τους δ^ Ι,νμβαλόντας τ5 μαν- 
τείον τοντον εκείνον γνώναι 'όντα, ΰντινα 6 ^ε6ς 
αύτοΐς ^φραξεν, Ζτι &ξ>ει ή Άμαΐ^α' καϊ καταΰτηόαι μ^ βο 
αυτούς βαόιλέα τ5ν Μίδαν, Μίδαν δ^ αύτοΐς τήν ΰτά- 8,2-4,2. 59 

όι,ν %α%αΛαν6αι^ χαΐ χήν &μαΙαν %ον ΛατρΙ>ς έν τφ 
ίίκρε^ άνα^δίνα^ χείρι^ότ'ήρΜ τφ ^ά χφ βαόιλΒΪ έ^Ι τοϋ 
άετοϋ χ^ ΛομΛ^. πρί>ς δ^ ίή χσύχοις χαΐ χόδε ΛερΙ 
χης άμάίης έμνϋ'εύετο, ΰότίς λύόειε χον ξυγον τ^5 

δ αμάξης χί)ν δεόμόν^ χονχσν χρίίναν ϋρξαν της ΐΑόίας. 
ίΐν δ^ 6 δδόμος έχ φλοι,ον χρανίας καΐ χούχου σΰχδ 7 
χέλος σΰχ8 αρχή έφαίνεχο. !Αλέ]^ανδρος δ^ ώς άπόρως 
μ^ είχεν ίξευρείν λύόιν χον δεόμοϋ^ Άλνχον δί 
Λεριιδεϊν ούκ Ι^ϋ'ελε, μ/ή χινα χαΐ χονχο ές χούζ %οΧ- 

10 λουξ τίίνηόιν έργάόηχαι, οί μ^ λέγονόιν^ 8τ* Λαίόας 
χφ Ι^Ιφει δίώίοψε χΙ>ν δεόμ^ν καΐ λελύόϋ'αι Ιφη' ^^ρ^-^**^** 
όχόβουλος δ^ λέγει, έξελόνχα τόν Βόχορα χον ^μον, 
δ^ ^ χύλος διαβεβλημένος διά χον ^μοϋ ^^μ^£^|, 
^ννέχ(ον τόν δεόμόν, έξ,ελχύόαι, ε^ω χον φνμον χ))ζν^ 

15 ξνγόν. δπως μ^ δή ^ράχ%^ χά άμφΐ χφ δεόμω 8 
χούχω ^Αλεξ,άνδρφ ούκ 1%ω ΙόχνρΙόαό^αι. απηλλάγη 
ί* οδν &λ6 χ^ς &μάΙης αύχόζ χε καΐ οΐ άμφ' (χύχΐϊν 
ώς χον λογίον χον έπΙ τ§ λύόει, χοϋ δεόμον ξνμβεβη- 
κόχος. χαΐ γάρ ζαΐ χήζ ννχχός εκείνης βρονχαί χε 

20 καΐ όέλας έ^ ούρανον έπεό'ήμηναν' καΐ έπΙ χούχονς 
ί^ε τ§ ύόχεροίίφ Ιίλέ^ανδρος χοΐς φήναόν ^εοίς χά 
χε όημεΐα καΐ χον δεόμον τήι/ λνβιν, 

Αύχ^ς δ^ χ^ ύόχεραία έχ* Άγκυρας χης ΓαλαχικτΙς 4 
ίόχέλλεχο' κάκεΐ αύχφ ΛρεόβεΙα άφικνείχαι Παφλαγό- 

25 ν(ον^ χό χε εϋ'νος ένδιδόνχων καΐ ές 6μολογίαν ξ,νμ- 
βαινόνχση/' ές δί χήν χώραν ξύν τ^ δννάμει μή έόβα- 
λείν έδέονχο. τοΰτο^^ μ^ν δή προόχάόόει Αλέξανδρος 2 
ύπακούειν Κάλα χφ όαχράχ'η χφ Φρνγίας. αύχ6ς δ^ 
άτΙ ΚαΛΛαδοκίας έλάόας ξ,ύμχαόαν χήν ένχός ϋί^λνο^ 

80 ΐίοχαμο^ Λροόηγάγεχο καΐ ίχι, ύυϋ^ρ χ6ν Ζίλνν Λολλ'ήν' 
καχαόχήόας δ^ ΚαχΛαδοκ&ν Σαβίκχαν όαχράπην αύχ6ς 60 ΊΛΒΕΆ Π 

8 χροηγεν έπΙ χάς χνλας %&ζ ΚιλιΐίΙας. χαΐ άφι^οοόμενος 
έχΐ τό Κύρου τον ξύι/ ΐΕίενοφ&νη ότραχόχεδον^ &ς 
χαχεχομένοζ τάς χυλας φνλαχαίς ΙόχυραΙς είδε^ Παρ- 
μενίωνα μ^ν αύτσϋ χαταλείΛει 6ύν χαΐς χάΐ^εβν χ&ν 
Λβζ&ν^ Ζόον βαρύχερον ώπλνόμένοι, ί^ϋαν. ΰώχ\)ξ 61 5 
άμφΐ πρώχην φνλακήν άναλαβών χούξ χε ύπαόπι,όχάς 
καΐ χους χο^όχϋίς καΐ χους Ιέγριανας χροί^ε χης 
νυκχΙ>ς έχΐ χάς χύλας^ ώς σύ χροόδεχομένονς χοίς ψύ- 

4 Χϋύίιν έχίχεόεΐν. χαΐ χροόάγων μ^ ούκ ΙΧα^εν^ ές 
ϊόσν ί^ αύχφ καχέόχη ή χόλμα, οΐ γάρ φύλαχες αΙόΟ'ό- ίο 
μενοι ΐ4λέ^αν8ρον αύχ6ν χροόάγσνχα λι,πόνχες χίμ/ φν- 
λακίιν φχσνχο φεύγσνχες. χ^ δ^ ύόχεραίψ &μα τ§ εφ 
ί,νν τ§ δυνάμει χάόΐβ ύχερβαλών χάς πύλας χαχέβαινεν 

5 ές τήν Κιλικίαν. καΐ ένχανϋ'α άγγέλλεχαι αύχφ '^ρ- 
όάμης Ζχι χρόό^εν μίν έχενόεί δναόώζειν Πέρόανς ΐ5 
χίΐν Ταρόόν, ώς δ^ ύπερβεβληκόχα Ι^δη χάς χύλας 
έχύϋ'εχο !ΑλέΙανδρον έκλιχεΐν έν νφ ξχειν χήν χόλιν* 
δεδιέναι (Λν χους Ταρόέας μή έφ* άρχαγίρ^ χραχείς 

6 ονχω τήν άχόλενψιν χης Ταρόον χοιτίόηχία. χανχα 
άκούόας δρόμφ ίιγεν έπΙ τι)ν Ταρόόν χους χε Ιππέας «ο 
καΐ χών ψίλ&ν 8<?οι κονφόχαχοί^ &6χε 6 ^Αρόάμ/ης μα- 
%'ών αύχον χήν δρμήν 6Λονδ^ φεύγει έκ χ^Ις Ταρόον 
παρά βαόιλέα ^αρεΐον ονδ^ν βλάψας χί^ πόλιν. 

ΑτίϋοΙ ^^λέξανδρος δε^ ώς μέν Άριύχοβούλφ λέλεκχαι, ύπο 
''• * καμάχον ένόόηόεν, οΐ δ^ ές χον Κύδνον [τόν] ποχα- 85 
μ6ν λέγουόι ^ίψανχα νή^αόϋ'αι^ έπιϋνμ/ήόανχα χον 
ΰδαχος^ Ιδρώνχα καΐ κανμαχι έχόμενον. 6 ί^ Κύδνος 
^έει διά μέόης χ^ς πόλεως* οΙα δ^ έκ χοϋ Ταύρον 
ΰρους χ&ν πηγών οΐ άνκίχουό&ν καΐ διά χώρον 
καϋ'αρον ^έων, ψυχρός χέ έόχι καΐ τό ϋδωρ οίαϋΌρός' 9ο 
8 όπαόμφ χε σδν εχεό^αι Ιίλϋ^ανδρον καΐ 9'έρμαις Ιόχν- *,»-δ,2. 61 

ραΐς χαΐ άγφ)ΛνΙ()^ Ι^ννεχέΙ* χαΐ χσύς μ^ν &λΙους Ιατρούς 
ούχ οΐεό^εα είναι βιώόνμον^ ΦίλίΛΛον 8ϊ ΐΑχαρνανοί^ 
Ιαχρόν^ ^ννόντα Ιέλεΐ^άνίρφ χαΐ τά χε άμφΐ Ιατρικί/ν 
ές τά μάλιόχα Λΐότενόμενσν καΐ χά Άλλα ούχ άδάκιμον 

5 έν χφ όχραχφ Ιίνχα^ καϋ^ίραι ί%'έλειν Άλέ^ανδρον φας- 
μάτιφ' χαΐ τόν κελεύενν κα&ηραί. τόν μ^ 9ή Λαρα- 9 
όκευάξειν χίιν χύλιχα^ έν χούχφ ί^ ^Αλεί,άνίρφ δο%^ναν 
έΛίόχολίιν Λαρά ΠαρμενΙωνος φνλάξαό&Μ ΦΙλίΛΛον' 
άκούενν γάρ !ίιεφ%'άρ%'αι, ύπό Δαρείου χρι^μαόιν &(ίχε 

10 φαρμάκφ άχοκχείναν *Αλέξανδρον. τον ίέ άναγνόνχα 
τί^ν έτνιόχολίμ/ καΐ εχι μεχά χεϊρας εχονχα αύχ6ν μ^ν 
λαβείν χί^ν κύλικα έν ^ ί^ χ6 φάρμακον^ χήν έΛΐόχο- 
λίιν δ^ χω ΦιλΙτίΛψ δούναι άναγν&ναι. καΐ 6μού χόν 10 
χε Ιίλέξανδρον Λίνειν καΐ χΙ)ν ΦίλίΛΛον άναγινώόκειν 

16 τά Λαρά χοϋ ΠαρμενΙωνοζ. ΦίλιιΐΛον δϊ εύ^ς Ιν- 
δηλον γενέό^αι^ Ζχι καλ&ς οΐ έχει χά χού φαρμάκου* 
ού γάρ έκ^λαγηναι Λρός χήν έΰαόχολτίν^ άλλα χοόόνδε 
μόνον Λαρακαλέόαν Ιίλέ^ανδρον^ τμϊ ές χά &λλα οΐ 
ΛεΙ%'ε6%'αι ΰόα έΛαγγέλλοιχο' 6ω%^6ε6^αι γάρ πεΦό- 

20 μενον. χβΛ τόν μ^ν κα^αρ%^αί χε καΐ ^οΛόαι αύχω ΐι 
χ6 νόόημα^ ΦιλίΛΛψ δΐ έχιδεί^αι^ Ζχι Λΐόχός έόχιν αύχω 
φ^λος^ καΐ χοΐς έίλΧο^ δ^ χοΐς άμφ* αύχ6ν^ Ζχι αύχοίς 
χε χοίς φίλοις βέβαιος εΙς χ6 άνύ^οπχον χυγχάνει ών 
καΐ Λρ6ς χ6 άΛο%•ανεΙν έρρωμένος. 

85 ^Εκ δί χούχου Παρμενίωνα μ^ πέμπει έπΙ χάς 5 
&λ'λας πύλας^ οΛ ίή ()ρΙζου6ι χήν ΚιλΙκων χε καϊ ^Αό- 
6υρίων χώραν^ Λροκαχαλαβεΐν κοΧ φυλάόόειν χί^ν Λάρ- 
οδον, δούς αύχφ χ&ν χε Ιζ,νμμάχων χους πεζούς καΐ 
χους ΤΕλληνϋίς χους μισθοφόρους καϊ χους θρψκας^ 

80 &ν Σιχάλκης ί^γείχο^ καϊ χους ΐΛΛέας δΐ χους Θεσσα- 
λούς. αύχ6ς δ^ ΰσχερος ϋρας ^ Ταρόοϋ τ§ μ^ν πρώττ} 2 62 υΒΕΕΠ 

ί^ Ιίγχίαλον Λόλιν άφικνεϊτΰο,. χαύτην ϋ Σαρδανά- 
παλον κτίόαι τόν !Α66ύρίσν λόγος' χαΐ τφ Λεριβόλφ 
δ^ χαΐ τοΙς ^εμελίους τ&ν τειχών δήλη έόχΐ μεγάλη τε 

3 Λόλΐξ κτνό^εΐόα καΐ έπΙ μέγα έλ^οϋόα δυνάμεως, καΐ 
τό μνήμα τ&ν Σαρδαναχάλου έγγύζ ^ τ&ν τειχών δ 
της Ιίγχιάλον' καΐ αΰτό^ έφειότήκει έπ* αντφ Σαρδα- 
νώναλος όνμβεβληκώς τάς χείρας άλλήλαις ώς μάλιότα 
ές κρότον Συμβάλλονται^ καΐ έΰνίγραμμα έπεγέγραπτο 

4 αύτω Άόόύρια γράμματα* οΐ μ^ν !Αόόύριοι καΐ μέτρον 
εφαόκον έΰνεΐναι τφ έΰνιγράμματι^ δ ίέ νους ^ αύτω ίο 
8ν έφραξε τά ετνη^ δτι Σαρδανάχαλος ό Ιένακυν- 
δαράξου ΛαΙς Άγχίαλον καΐ Ταρόόν έν ίΐμέρ(} 
μι^ έδείματο. όύ δέ^ & ^ένε^ ε6%Ίε καΐ %1νε 
καΐ ΰναιζε, ώς τίλλα τά άνϋ^ρώχινα ούκ ϋντα 
τούτου άξ,ια' τον ψόφον αΐνιόόόμενος, Ζνχερ αΐ χείρες η 
έτίΐ τφ κρότφ Λοιοϋόΐ' καΐ τό χαΐξε ^^διουργότερον 
έγγεγράφϋ'αι εφαόαν τφΐ466υρΙφ ονόματι. 

5 ^Εκ ίέ της Αγχιάλου ές Σόλους άφίκετο' καΐ φρου- 
ράν έόήγαγεν ές Σόλους καΐ έχέβαλεν αύτοίς τάλαντα 
διακόόια αργυρίου ζημίαν^ 8τι Λρ6ς τους Πέρόας μαλ- μ 

6 λόν τι τον νουν είχον. εν^εν δ^ άναλαβών τών μ^ 
πεζών τών Μακεδόνων τρεις τάξεις^ τους τοξότας δ^ 
πάντας καΐ τους Ιέγριανας έ^ελαύνει έπΙ τους τά 6ρη 
κατέχοντας Κίλικας. καΐ έν έχτά ταΐς ^Τ£ί<^α^^ Ίιμέραις 
τους μ^ν βΐϋ^ έί,ελών^ τους δί 6μολογύψ παραότηόά- 2δ 

7 μένος έ%ανηκεν ές τους Σόλους, καΐ ένταϋ&α μαν- 
^άνει Πτολεμαΐον καΐ '!46ανδρον Ζτι έκράτηόαν Όρον- 
τοβάτου του Πέρΰου^ δ^ τήν τε Άκραν της ^Αλικαρναόόου 
έφύλαόόε καΐ Μύνδον καΐ Καϋνον καΐ θήραν καΐ 
Καλλίπολιν κατ είχε ' προόήκτο ίέ καΐ Κώ καΐ ΤριόΛίον. 5ο 
τούτον ίμτηύ^'αι εγραψον μάχτβ μεγάλίβ' καΐ άπο^ανεΐν 5, 8 — β, 8. 63 

μ^ χ&ν άμφ* αυτόν Λεξους ές έπταχοόίους χαΐ ΙπΛεας 
ές ΰ^είηφίοντα, άλωναν ίέ σύκ έλάττους τών χιλίων. 
Αλέξανδρος 9^ έν Σόλοις ^6ας χδ χφ ΙέόκληΛνφ καΐ 8 
ΛομΛεύόοίξ αύχός χδ %αΙ ή βχραχιά Λαβα καΐ λαμπάδα 

δ έΛίχδλέόας καΐ αγώνα διαβείς γνμνιιών χαΐ μονόικόν 
Σολεϋόι μ^ δημοκραχΒΐ6ϋ•αι εδωκεν' αύχ6ς ϋάναξενξοίς 
έξ ΤαρόΙίν χσύς μ^ν Ιππέοζ άπέόχειλεν Φνλώχψ δούς 
&γειν διΛ χον *Αλη\ν\Ιου πεδίον έπΙ τόν Λοχαμόν χόν 
Πύραμον, αύχ6ς δ^ όύν χοΐς πεξοίς χαΐ τ§ ϊλ'^ι τ§ βα- 9 

10 όιλικ^ ές Μάγαρόον '^κεν καΐ χ^ Ιέϋψ/ψ τ§ Μαγαρ- 
6ίδι εϋνόεν. εν%'εν δϊ ές Μαλλόν άφίκεχο καΐ Ι^μφι-- 
λόχφ ΰόα ίίρωι ένήγιόε' καϊ όχαόι,άξονχας τίαχαλαβών 
χί^ν όχάόι,ν αύχοίς καχέΛανόε' καΐ χους φόρους^ οϋς 
βαόίλεΐ ^αρείφ άχέφέρον, άντίκεν^ Ζχί Ιίργείων μ^ 

15 ΜαλλωχαΙ Άποικοι ίιόαν^ αύχός ίέ άΰ^ άεργους χ&ν 
Ηρακλείδων είναν 4ι%ίον. 

'Έχι δ^ έν Μαλλω ϋνχι αύχφ άγγέλλεχαι ^αρεΐον 6 
έν 23ίό%ο^5 |ύι/ τ§ πάόΐβ δυνάμει όχραχοπεδεύειν. 6 ίλ 
χ&ρος οίηός έόχι μ^ χης ΐΑόόνρίας γης, απέχει δ^ 

20 χ&ν πυλών χ&ν *Α66υρίων ές δύο μάλιόχα όχα^μσύς. 
ίνϋ'α δή ξνναγαγών χους έχείίρονς φράξει αύχοίς χά 
^ηγγελμένα ύπίρ Δαρείου χε καϊ χ^ς όχραχιας χης 
^άαρείον. οΐ δΐ αύχό%'εν &ς είχεν ϋγειν έκέλευον. 
δ δ^ χόχε μ^ έπαινέόας αυτούς διέλνόε χ6ν ξύλλογον, 2 

2δ τ§ ί^ ύβχεραίί^ προ\ρ]ηγεν ώς έπΙ /ΙαρεΙόν χε καΐ χους 
Πέρόας. δενχεραίος δ^ ύπερβαλ&^ν χάς πύλας έόχρα- 
χοπέδενόε πρ6ς Μυριάνδρφ πόλεΐ' καΧ χης νυκχός 
χειμών έπιγίγνεχαι όκληρός καΐ ϋδωρ χε έξ ούρανον 
καϊ πνεύμα βίαιον' χοϋχο καχέόχεν έν χφ όχραχοπέδφ 

ΒοΙάλέξανδρον. 

^οίρείος δΐ χέως μ^ν ξύν χ^ όχραχιφ διέχριβεν, 3 64 υΒΕΕΠ 

έπιλε^άμενος της Ιίόόνρίας γης πεδίον Λάνττβ άναπεπτα- 
μένον καΐ τφ χβ Λλ'ή%'Βΐ χ^ς όχραχίας έπιχ'ήδειον χαΐ 
^ΐΛΛάόαό^αι τφ ΐππφ ^ύμ4ρορσν. καΐ χονχο %6 χωρίον 
ΙννεβονλΒνεν αύχω μ/^ άπολείπειν ^Αμύνχας ό Ιίν- 
χιόχον^ 6 Λαρά ΐΛλε^άνδρου αύχόμολος' είναι γαρ χήν 5 
εύρνχωρίαν Λρ6ς χον πλ'ή^ονς χε χαΐ χί^ζ όκενης χών 

4 Περόών. χαΐ ίμενε Δαρείος, ώς δ^ ΐΑλεΙ^άνδρφ πολλ*^ 
μ^ν [ή] έν Ταρόφ χριβί^ έπΙ χ^ νό6φ έγίνετο, ούκ όλίγη 
δ^ έν Σόλοίς^ ίνα ϊ^έ χε καΐ έπόμπενε, καΐ έπΙ χους 
ορεινούς Κίλιοίας διέχρνψεν ί^ελάΰας^ χονχο εόφηλεν ίο 
^αρεϊον χ^ς γνώμ/ης' χαΐ αύχός χε, δ τί περ ^διόχσν 
ί^ν δο^αόϋ'έν, ές χοϋχο ούκ άκουόίως ύι^ήχ^^ καΐ ύπό 
χ&ν καβ•* Ίιδονί^ν ^ννόνχων χε καΐ ^ννεόομένων Ιπϊ 
κακφ χοίς άεΐ βαόιλεύουύιν έπαιρόμενος εγνω μηκέη 

5 ΐΑλ^ανδρον έ^έλειν Λροϊέναι χοϋ Λρόόω, άλλ* όκνεΐν ΐ5 
γάρ Λνν%'ανόμενον Ζχι αύχΙ)ς Λροόάγοί' καχοΛαχ'ήόειν 
χε χ^ ΐππφ χ&ν Μακεδόνων χήν <?τρατ&άι/ Άλλος 

6 Άλλο^εν αύχφ ^τίο^ρονχες ελεγον' καίχοι γ ε !Αμύνχας 
%ειν ΧΒ *Αλέξανδρον Ιόχυρίξεχο, ίπον &ν πύ^χαι 
^αρείον ϋνχα, καΐ αύχον Λροβμένειν έκέλενεν. άλλα 8ο 
χά %είρω μάλλον, δχι κάί έν χφ Λαραυχίκα ίιδίω άκον- 
6<α ίιν, ϊλβΦβ' καΐ χι καΐ δαιμόνων χνχ6ν ίιγεν αύχόν 
εΙς εκείνον χί>ν χ&ρον, σί μτ^χε έκ χης ΐππον πολλίι 
ωφέλεια αύχφ έγένεχο, μήχε έκ χοϋ πλήθους αύχοϋ 
χών χε άνϋ'ρώπων καΐ χών άκονχίων χε καΐ χοί^ευμά- 95 
χων, μηδϊ χίιν λαμπρόχηχα αύχήν χ^ς όχραχιας έπι- 
δεΐΐαι 'ήδνντίϋ^, άλλα *ΑλεΙάνδρω χε καΐ χοίς άμφ^ 

7 αύχ6ν εύμαρώς τήν νίκην παρέδωκεν. έχρ^ν γάρ ΙΙδη 
καΐ Πέρ6ας προς Μακεδόνων άφαιρεϋ^ίναι χ^ς Ιέόίας 
χήν αρχήν, κα^άπερ ούν ΜΨ^δοι μ^ν προς Περόών 80 
άψί[ΐρέ%η6αν, ΛρΙ)ς Μήδων δ^ εχι Ιμπροόϋ'εν ΐΑό&όριοι. β, 4-7, 4. 65 

^Τπερβαλών δή τό ϋρος ^είρεΐος τό κατά τάς πύλας 7 
τάς Ιίμαννκάς κάλου μέναζ &ς έχΐ ^ΙόΰΙ^ν Λροηγε' καΐ 
ίγενετο κατόΛΐν ΐΑλε^άνδρον λαϋ'ών. τήν ίέ ^Ιόόόν 
καχα^χών^ Άόονξ 8ιά νόόσν ύΛολελεψμένους αύτον 

δ των Μακεδόνων κατέλαβε^ τούτονς χαλεπώς αΐκκίώ- 
μενοζ άπέκτεινεν έ$ δ^ τ^ ύότεραίαν προύχώρει έχΐ 
τί)ν Λοταμόν τ6ν Πίναρον, καΐ ^Αλέΐ^ανδροξ ώξ ί^κονϋεν 2 
έν τψ '6Λΐ6%^ν αύτον ϋντα ^αρείον^ έ^εΐ ού Λΐότος 
αντψ^ & λόγοξ έφαίνετο^ άναβιβάόας εΙς τρίακόντορον 

ιοτών εταίρων τινάζ άχοΛύμπει όπίόω έπΙ ^Ιΰόόν^ κατά- 
βκεψομένονξ εΐ τά δντα εξαγγέλλεται, οΐ δ^ άναχλεύ- 
όαντες τ§ τριακοντόρφ, Ζτν κολπώδης ^ν ή ταύττι 
%'άλα66α^ μάλλον τ^ εύί$ετώξ κατέμα^ον αύτοϋ ότρα- 
τοΛεδενοντας τούζ Πέρόας' καΐ άπαγγέλλονόνν !Αλε1^- 

15 άνδρψ έν χερόΐν είναι, ^αρεΐον. 

Ό ί^ όνγκαλέόαξ Στρατηγούς τε καΐ Ιλάρχας καΐ 3 
των ξνμμάχων τους Ί^γεμόνείζ Λαρεκάλεί ϋ•αρρεΙν μ^ν 
έ» των ^δη 6φί6ι καλώς κεκινδννενμενων καΐ Ζτι 
προς νενικημένονς ό άγων νενικηκόόιν αύτοίς εΰται 

80 καΐ Ζτι ό ^έ6ς ύΛΪρ όφών ότρατηγεί ϋμεινον^ έπΙ 
νουν ΛαρεΙφ άγαγίον κα%^1ρξαι τ-ήν δύναμιν έκ της 
ευρυχωρίας ές τά ότενόΛορα^ ίνα 6φ(6ι μϊν ξ,νμμετρον 
τό χωρίον άναΛτύξαι τήν φάλαγγα^ τοΙς δε άχρείον 
τό ΰΒλη^χ)^ [βτι] εόταν τ^ μάχτ}^ οϋτε τά ϋώματα ο^ε 

26 τάς γνώμας τιαραΛληβίοις, Μακεδόνας τε γάρ Πέρ- 4 
<ί(ας καΐ Μήδοις^ έκ πάνυ ^τολλοΰ τρυφώόιν^ αυτούς 
έν τοις πόνοις τοΙς Λολεμικοις ?τάί1αι ί^δη μετά κινδύ- 
νων άόκουμένους^ Άλλως τε καΐ ^αΰΧοι^ άν^ρωΛοις 
ελευθέρους ^ εΙς χ^ρας ί^ξείν' 5όον τε "Έλληνες "Ελλη- 

30 αιν^ ούχ ύπ^ρ των αυτών μαχείόϋ'αν^ άλλα τους μ^ν 
Ιύν /άαρείψ έτίΐ μιβθω καΐ ούδϊ τούτφ Λολλφ κινδυ- 

ΑΒΒΧΑΙΠ ΑΝΛΒΛ8Χ8 βΑ. Βθ0 8. Εά. ΙϋίηΟΓ. 6 66 I^IΒΈΒ Π 

νενοντας, τους ίέ ξύν όφίόιν ύπ^ρ της ^Ελλάδος έχον- 
6 τας αμυνόμενους* βαρβάρων τε αί Θράκας καΐ ΠαΙο- 
νας χαΐ ^Ιλλυριούς καΐ Ιίγριανας τους ευρωότοτάτους 
τε τών κατά τ^ν Εύρώπην καΐ μαχνμωτάτους Λρ6ς τά 
άτνονώτατά τε καΐ μαλακώτατα ττ^ς ^ΑόΙας γένη άντν- δ 
τά^ε6%'αΐ' έτύ δΐ Άλέξ,ανδρον άντυότρατηγεΐν ^αρείφ. 

6 ταϋτα μίν ουν ές πλεονε^ίαν του αγώνος έπεξ^ψι. 
τά δ^ ά^λα Ζτι μεγάλα έόται 6ψί6ν του τανδύνου 
έΛεδεΙκνυεν. ού γάρ τους βατράπας τους Δαρείου έν 
τφ τότε κρατήόειν^ οΰίέ την ΐππον τί^ν έπΙ Γρανίτοφ ίο 
ταχ^εΐόαν^ οΰίέ τους διόμνρίους γένους τους μνα^^ο- 
φόρους^ άλλα Περόών τε 3 τι περ 'όφελος καΐ Μήδων 
καΐ 8όα &λλα έ^νη Πέρόαις καΐ Μήδονς ύτίτ^κοα 
έχοικεΐ τήν ^4ό(αν καΐ αύτον μέγαν βαόιλέα Λαρόντα^ 
και ώς ουδίν ύπολειφΰ^ηόεταί (ίφ^^Μ/ έπΙ τωδε τφη 
άγώνι δτι μή κρατείν της Ι46ΐαζ ^υμτίάόης καΐ Λέρας 

7 τοις ΛολλοΙς Λόνοις ^Λί.'9'θίι/α^. έΛί τούτοις δϊ τ&ν 
τε ές το κοινόν ^ύν λαμχρότητι ΙΙδη πεπραγμένων 
ύπεμίμνηόκεν καΐ εΐ ίι} τφ Ιδίί^ τι διαπρεπές ές κάλ- 
λος τετολμημένον^ όνομαότΐ εκαύτον έπί τφ έργφ άνα- 20 
καλών, καΐ τό αύτοϋ ούκ άκίνδυνον έν ταΐς μάχαις 

8 ώς άνεπαχΰ'έότατα έπεί,ψι. λέγεται δϊ καΐ Ξενοφών- 
τος και τών αμα ί^ενοφώντι μυρίων ές μνήμην έλ^ειν, 
ώς ουδέν τι ούτε κατά πλήθος οϋτε κατά τήν ϋλλην 
άξίωόιν όφΐόιν έπεοικότες^ ούδ^ Ιππέων αύτοίς παρόν- 86 
των Θεόόαλών^ ούδ^ Βοιωτών τ) Πελοποννηΰίων^ ούδϊ 
Μακεδόνων η Θρψκών^ ούδ^ ΰόη 'άλλη όφίόιν ίππος 
ξυντέτακται^ ουδ^ τοξοτώι/ τ) όφενδονητών^ Ζτι μ/ή 
Κρητών η "Ροδίων ολίγων^ καΐ τούτων έν τφ κινδύνφ 

9 ύπ6 ΐΕίενοφώντος αύτοόχεδιαό^έντων^ οΐ ίέ βαΰιλέα τε 80 
|ύι/ πάύτίΐ τ'ξι δυνάμει προς Βαβυλώνι αύτγι έτρέφαντο 7,5-8,4. 67 

6δόν 6ψι6ιν έπεγένετο νιχώντες έπηλ^Όν Ζόα χε Άλλα 
έν χω τοίώδε Λρό τ&ν κινδύνων ές Λαράχληόιν άν- 
δράόιν άγαϋΌΪξ έ^ άγαϋΌν ήγεμόνος Λαραινεϊ6%•αι 

5 είτίόζ. οΙ 81 Άλλος ϋλλοϋ'εν δεξ,ίούμενοί τε τ6ι/ βασι- 
λέα ΤΜΪ τω λόγω Ιπαίρονχες Άγειν Ι^δη έκέλευσν. 

*0 δ^ χότε μ^ν δεΐΛνοΛοιεΐ6%'αι παραγγέλλει^ χρο- 8 
πέμΛει δΐ ώς έπΙ χάς πύλας χών χε ΐΛΛέων όλίγονς 
καΐ χ&ν τοξοτών ^ροκαχαόκεψομένους τήν όίόν τι^ν 

ΐ(^6Λΐ6ω \ως ίπΐ χάς πύλας^ καΐ α'ύχ)>ς χ^ς ννκχ6ς 
άναλαβών χί^ν όχραχίάν Λ&όαν ψι^ ώς χαχαόχεΐν αίϋΊς 
χάς Λύλας. ώς δ^ άμφΐ μέΰας νύκχας έκράχηόεν αί^Ίς 2 
χ&ν ΰίαρόδων^ άνέΐίανε τήν όχραχιάν χΌ λοίπΙ)ν χτίς 
ννκχΙ>ς αύχσν έχΐ χών Λεχρών, Λροφνλακάς ακριβείς 

16 καχαόχηόάμενος. ύχό ίέ τήν εω καχψι άχ)) χών Λυ- 
λων καχά χ^ 6δόν' χαΐ εως μ^ Λάνχτ[ΐ 6χενΟΛορα ^ν 
χά χωρία ^ έπΙ κέρως ί^εν^ έας δϊ ^&£%ώρ£^ ές Λλάχος^ 
άνέΛχνόόεν άεΐ τό κέροίς ές φάλαγγα, Άλλην καΐ Άλλην 
χών όπλιχών χάξιν παράγων, τ§ μ^ν ώς έπΙ τό Ζρος, 

20 έν άριόχερ^ δ^ ώς έΰίΐ τήι/ ^άλαόόαν. οΐ δϊ ΐΛΛεΙς 3 
αΊηω χέως μ^ καχόΐίΐν χών πεζών χεχαγμένοι ^όαν, 
ώς δ^ ές χίιν εύρνχωρίαν προψόαν, όννέχαόόεν ί^δη 
τήν όχραχιάν ώς ές μάχην, πρώχονς μίν έπΙ χοϋ δεξιον 
κέρως Λρ))ς χω Άρει χών πεζών χό χε Άγημα καΐ χους 

26 ύπαβπιόχάς, &ν ί^γείχο Νικάνωρ 6 Παρμενίωνος, έχο- 
μένην δ^ χούχων χήν Κοινού χά^ιν, έπΙ δ^ χούχονς 
τήν Περδίκκον, οίτοι μίν εόχε έπΙ τό μέόον χών 
όπλιχών άπ6 χοϋ ^ΰξ^οΰ άρξαμένω χεχαγμένοι ίιύαν. 
έπΙ δΐ χοϋ ευωνύμου πρώχη μ^ν ή !Αμύνχον χάξ,ις ^ν, 4 

30 έπΙ δ^ ή Πτολεμαίου, έχομένη δ^ χαύτης ή Μελεάγρου, 
χοϋ δ^ ευωνύμου χοίς πεξοΐς μ^ν Κρατερός έπεχέτακτο 

' δ* 68 ΙΙΒΕΒ Π 

&ρχξΐν, τον δϊ ξ^ύμπαντος εύ(Όνύμον Παρμενίων ίιγείτο' 
χαΐ Λαρήγγελτο αύχφ μίι άπολείΛειν τήν %'άλα66αν^ ώς 
μ/ίΐ κυχλω^είεν έχ τ&ν βαρβάρων^ Ζτι ^άντίβ ύπερ- 
φαλαγγήόει,ν αύτ&ν ίιά Λλί^^ος ί^μελλον. 
δ ^αρείοζ 8έ^ ^Λειίίι έξ,ηγγέλϋτι αύτφ προόάγων ί^δη 5 
Ιίλέ^ανδροζ &ς έζ μάχην^ τών μ^ν ΐΛΛέϋον διοψνβάζει 
Λέραν τον Λοταμον τον Πινάρον ές τριόμνρίονς μά- 
λιστα τ6ν άρφμόν χαΐ μετά τούτων τών ψιλών ές 
διΰμνρίονζ^ ΖΛως τήν λοίΛίιν άνναμιν κα#' ήόνχίαν 

6 ϋνντάϊ,ειε. καΐ ΰνρώτονς μ^ τον όΛλιτι,κον τους "Ελ- ίο 
ληνοίς τους μίόϋΌψόρονς εταξεν έζ τριόμνρίονζ κατά 
τήι/ φίίλα^^'α τ&ν Μακεδόνων έτνΐ δί τοιίτο^^ '^&^ 
ΚαρδάκΙκ^ων καλονμένων ενϋ'εν καΐ ενϋ'εν ές ί^ακκίμν- 
ρίονς' 6Λλΐταν ίέ ^6αν καΐ οίτοι. τοιούτους γάρ έΛΐ 
φάλαγγος ά^λί^ς έδέχετο το χωρίον^ ίνα έτάόόοντο, ΐδ 

7 έπέτα^ε δ^ καΐ τφ 'όρεν τω έν άριότερ^ 6ψ&ν κατά τ6 
!Αλε^άνδρον δε^ί)>ν ές δίόμ/νρίονς' καΐ τούτων εότνν 
©ϊ κατά νώτον έγένοντο της Ιίλε^άνδρον ΰτρατιας. το 
γάρ ϋρος ίνα έχετάχ^όαν λ^ μ^ν ^ΐ£;ι;(6^^ ές βά%:ος 
καΐ κολΛώδες τι αΰτσΟ &6%ερ έν ϋ'αλάόότ} έγίγνετο, 90 
εΰϋειτα ές έΛίκαμΛίιν ^νροϊόν τους έτνΐ ταΐς ύχωρείαις 
τεταγμένονς κατόχιν τον δεξ,ίον κέρως τον Ιίλε^άνδρσν 

8 έΛ0^ει. τό δί &λλο %λΎΐ%Ός αύτον ψιλών τε καΐ 6πλΐ' 
τών, κατά εϋψη βνντεταγμένον ές βά%Ός ούκ ώφέλι- 
μον, '6Λΐ6^εν ^ν τών ^Ελλ^ήνων τών μι6%Όφόρων και κ 
τον έιά φάλαγγος τεταγμένον βαρβαρικού, έλέγετο 
γάρ ή Λα6α |ύν ^αρείφ 6τρατιά μάλιότα ές έί,ήκοντα 
μνριάδας μαχίμονς «Γι/α^. 

9 ^Αλί^ανδρος δέ, ώς αύτψ χρόόω Ιόντι τί> χωρίον 
διέόχεν ίλίγον ές πλάτος, παρ'ήγαγε τονς ΐΛχέας, τους βο 
τε έταίρονς χαλονμένονς καΐ τους Θεόόαλούς καΐ τους 8,6~»,2. 69 

ΜαχΒβόνας. χαΐ τούτους ρΑν ίχΐ χφ δ^ιφ χέρΰ^ &μα 
οι 6X4x^8^ τους ϋ έχ Π^λοΛοννήόον καΐ ιγ6 &λλο τό 
6νμμαχιιών έχΐ χί) εύώννμον ΛέμΛΒΐ ως Παρμενίίοναί. 
/ία^Βίος δε, ώς όννχεχαγμένη ί^δη ί^ν αύχφ ή φά- 10 

6 λατΊ, χους ΙπΛεας, ο^χίχινας πρ6 χοϋ ποχαμοϋ έπΙ χώδ^ 
προχεχάχει δπως άόφαλώς αύχω ή εχχαξις χης 4ίχγαχν&ς 
γένοιχο, άνεκάλεόεν άα)) Ι^νν^ι^μαχος. ζαΐ χούχων χους 
μ^ν Λολλούς έπΙ χω δε^ίφ τοεραχί Λρ6ς τ$ ϋ'ΰύίάόό^ 
χαχά ΠαρμενΙωνα εχαξεν^ ϋχι χαύχτ^^ μάλλον χι Ιχπά- 

10 (ίιμκ ^, μίρος δέ χι αύχών καΐ έ^ χο εύώννμον Λρ^ς 
χά Άρη Λο^τΙγαγεν. ό)ς δ^ αχρείοι ένχανϋ•α διά όχενό- 11 
χηχα χ&ν χωρίων έφαίνονχο^ καΐ χούχων χους πολλούς 
ΛαρίΰίΛενόαι έχΐ χ6 δεΙιί)ν κέρας 6φών έχέλενόεν. 
αύχ6ς ϋ ^άοίρειος χ6 μεόον χης πάϋης χάΐ^εως έπείχεν^ 

15 χαϋ'άπερ νόμος χοίς Περ6ων βαόιλενόι χενάχ^αΐ' καΐ 
χον νονν χης χά^εως χαύχης ^ενοφ&ν 6 χοϋ Γρύλλον"^^^-^• 
άναγέγραφεν, 

^Εν χούχω δΐ ΐ4λε^ανδρος χαχιδών δλίγου Λα<ίαν 9 
τι^ χ&ν Περόών ΐαπον μεχαχεχωρηκυίαν έπΙ τό ενώ- 

2β ννμον χ6 ίανχον &ς πρ6ς χίιν ^άλαόόαν^ αύχω δ^ χους 
ΠελοΛοννηόίονς μόνονς χαΐ χους ϋλλονς χ&ν ^νμ^ιά- 
χων Ιππέας χαύχτ^ χεχαγμενονς^ πέμπει χαχά χάχος χους 
Θεόόαλούς Ιππέας έπΙ τ6 εύώννμον^ χελενόας μίι πρ6 
χον μεχώπον χης πά&ης χά^εως παριππενϋαι^ χον μίι 

25 οίαχαφανείς χοίς πολεμίοις γενέ6%^χι μεχαχωροννχας^ 
αλλά χαχόπιν χί^ς φάλαγγος άφανως διελ^εΐν. προ- 2 
έτα^ε δ^ χ&ν μ^ Ιππέων χαχά τό δεί,ών χους προ- 
δρόμους^ ων ήγεΐχο Πρωχόμαχος^ χαΐ χους Παίονας^ 
&ν ί^γείχο Ιίρίόχων^ χ&ν ίέ πεξων χους τοξότα^, &ν 

90 ^ΐρχεν Άνχίοχος* χονς δϊ Άγριάνας^ &ν ^ρχεν "Αχχαλος^ 
χαΐ χ&ν Ιππέων χινάς χΰΛ χ&ν χοξοχ&ν ές έπιχαμπίιν 70 I^IΒΒΕ Π 

Λρ6ζ τό Ζρος χΌ κατά νώτου εταΐ^εν, Άότε κατά τ6 
δεξνόν αύτφ τήι; φάλαγγα ές 9ύο κέρατα διεχουόαν 
τετάχ^αι^ το μ^ν ώς Λρ))ζ ^αρείόν τε καΐ τους Λέραν 
τον ΐίοταμον τους χάντας Πέρόας^ τό ίέ ώ^ ΰνρ))ς τους 

3 άτΙ τω ϋρεν κατά νώτον όφών τεταγμένους, τον δϊ 5 
ευωνύμου προετάχϋ'ηόαν των μ^ν πεζών οι τε Κρητες 
τοξ>όται χαΐ οΐ Θρψκες^ &ν ήγεΐτο Σιτάλκης^ Λρ6 τού- 
των δΐ ή ΪΛΛος ή κατά τ5 εύώνυμον. οΐ δΐ μνόϋΌ- 
φόρον ^ένοι τιαβιν ίΛετά%%^6αν. έπεί δ^ οϋτε χυκνίι 
αύτω ή φάλαγξ κατά τό δεξών τ6 έαντον έφαίνετο, ίο 
Λολύ τε ταύττι ύπερφαλαγγι^όενν οΐ Πέρόαι έδόκονν, 
^ τον μέόον έκέλευόε δύο ϊλας τών εταίρων, τ'ήν τε 
Ιένϋ'εμον(ίίαν, ίίς Ιλάρχης ί^ν Περοίδας ό Μενεό^έως, 
καΐ τίιν Αενγαίαν καλονμένην, ^^ ήγείτο Παντόρδανος 

4 6 Κλεάνδρον, έτίΐ τό ίίξ^όι/ άφανώς Λαρελϋ-εΙν. καΐ ΐ5 
τους τοξ>ότας δ^ καΐ μέρος τών ^Αγριάνων καΐ τών 
^Ελλ'ήνων μιό^οφόρων εότιν οϋς κατά τό δε^ών τ6 
αύτοϋ έΰνΐ μετώπου παραγαγών έ^έτευνεν ύτν^ρ τό τών 
Περΰών κέρας τήν φάλαγγα, έπεί γάρ οΐ ύτί^ρ του 
'όρους τεταγμένοι οϋτε κατψόαν, έκδρομ/ης τε έπ^ 20 
αυτούς τών Αγριάνων καΐ τών τοξοτών ολίγων κατά 
πρόόταΐ^ιν Αλεξάνδρου γενομένης ^ψδίως άπί) της 
ί)Λωρ(ε}ίας άναόταλέντες ές το Άκρον άνέφυγον, εγνω 
και τοις κατ αυτούς τεταγμένοις δυνατ))ς &ν χρί^όα- 
ό^αι ές άναπλί^ρωόιν της φάλαγγος' έκείνοις δ^ Ιχ- 25 
πέας τριακοόίους έπιτάξαι έξί^ρκεί^εν. 

10 Οΰτω ίή τεταγμένους χρόνον μέν τίνα προήγεν 
άναπαύων, &6τε καΐ πάνυ εδοξε όχολαία γενέΰΟ'αι 
αύτω ή πρόΰοδος' τους γάρ βαρβάρους, δπως τά 
Λρώτα έτάχϋ'ηόαν, ούκέτι άντ επήγε Δαρείος, άλλ^ έπΙ 30 
του ποταμού ταΐς 'όχ^'αις^ πολλαχ^ μ^ν άποκρ^ήμνοις 9,8 — 10,6. 71 

οί5<ία^^5 εόχι 9^ Ζηον χαΐ χάραχα τναρατείνας αύχαΐς 
ίνα εύεφοδώτερα έφαίνεχο, σβτω^ εμενεν χαΐ ταύχΐ[ΐ 
εύ%^)ζ δτιλος έγενετο τοις άμφ' !Αλέξανδρσν τ§ γνώμγι 
βεδονλωμενος. ώς 9^ ό/Αον Ι^δη ^ χά ότρατόπεδα^ 2 

5 ένχανϋ•α Λαρι%%εύ(ον Λάντίζΐ ^Αλεί,ανδροζ Λαρεκάλει 
οίνδρας άγαμους γίγνεόϋ'αι, ού τών ηγεμόνων μόνον 
τά ονόματα |ύι; τω πρεποντι κό6μφ άναχαλών^ άλλα 
χαϊ Ιλάρχας χαΐ λοχαγούς όνομαότΐ καΐ τ&ν ξενση/ 
τ&ν μνό^οφόρων^ 56οί κατ ά^όωόίν ^ τίνα άρετίιν 

10 γνωριμώτεροί ίιόαν' χαΐ αύτω Λανταχόϋ'εν βοή ίγίνετο 
μ/ίΐ διατρίβειν^ άλλα έόβάλλει,ν ές τους πολεμίους, ό ίέ 3 
^εν έν τάξει ετι^ τά μίν Λρώτα^ καΙ%ερ έν άχόχτφ Ι^δη 
έχων τήν ^αρείον δύναμιν^ βάδην^ τον μ/ή δια6Λα6%^ 
ναΙ τι Ιν τ§ ί,νντονωτέροι: Λορεία χνμ^ναν της φάλαγ- 

15 γος' &ς δ^ έντ))ς βέλους έγύγνοντο, πρώτοι δή οί κατά 
!Αλεξανδρον καΐ αΰτό^ ^ίλέϊ,ανδρος έπΙ τον δεξ,ιοϋ τε- 
ταγμένος δρόμφ ές τον ποταμών ένέβαλον, ώς τ^ τε 
όξύτητι τής έφόδον έχΛλήξαι τους Πέρΰας καΐ τον 
ϋ'&όόον ές χείρας έλκοντας ολίγα 7€ρ))ς τών τοί,οτών 

30 βλά^τε6ϋ•αι. καΐ ξ,ννέβη δπως εΐχαόεν *Αλέξ,ανδρος. 
εύ^ς γάρ ώς έν χερόΐν ή μάχη έγένετο^ τρέπονται 4 
τον Περόικον στρατεύματος οί τω άριότερω κέρ(^ έπι- 
τεταγμένοΐ' καΐ ταύττ^ι μ^ν λαμπρ&ς ένίκα Αλέί^ανδρός 
τε καΐ οΐ άμφ* αντόν. οί ί^ "Ελληνες οί μιόϋ^οφόροι 

25 οί ξύν /ίαρείφ^ ^ διέόχε των Μακεδόνων ή φάλαγί, 
ώς έχΐ τό δεξών κέρας παραρραγεΐόα^ Ζτι ΐΛλ&,ανδρος 6 
μ^ όπονδγΙ ές τ))ν Λοταμον έμβαλών καΐ έν χερόΐ τήν 
μάχην Ίΰοιήόας έί,ώ^ει ήδη τους ταύτη τεταγμένονς 
τών Περόών^ οί ί^ κατά μέόον τ&ν Μακεδόνων οϋτε 

30 τη Ϊ6η όΛονδ^ ή;ψαντο τον έργον καΐ πολλαχη κρη- 
μνώδεόι ταΐς 'όχ%'αΐξ έντνγχάνοντες τ6 μέτωπον τήξ 72 Ι^ΙΒΕΒ Π 

φάλαγγας ού δυνατοί έγίνοντο ίν τ^ αύτ^ Τί&,Βΐ 
διααώόαόϋ'αι^ — χανχΎΐ έμβάλλοναιν οί ^Ελληνες τοΙς 
Μαχ6δΟ€ιν ^ μάλιϋχα δΐΒό%α€μένιγν αύχοίς χήν ψύ- 

6 λαγγα οίοτείδον. χαΐ τό 6ργον ένταν^α »αρχ£ρί)ν ιξν, 
τ&ν μ^ ές χΐη^ ποταμόν άΰνώααβϋΌΐ τους Μακεδόνας δ 
χαΐ χήν νύχην χοίς ίίδη φεύγονόι ίίψών άναϋώόαβ%^ν^ 
ν&ν Μακεδόνων δ^ χης χβ ^ΑΙεί,άνδρσν ψίη φαννομίνης 
Β'6%ραγόας μ/ίι λευφ^ναι καΐ χίιν δόί,αν της φάλαγγας^ 
ά>ς αμάχου δ'^ ές τό χόχε δναβεβοημενης^ μή &φανΙ<ίϋοι. 

7 χα/ χι χαΐ χοΐς γένεόι χφ χε Έλληνιτψ καΐ τψ ΜαχΒ- ίο 
δοννκφ ψιλοχνμίας έι^έπεαεν ές αλλήλους, χαΐ ένχαν^α 
λΙλχβι Πτολεμαίος χε 6 Σέλευκου^ άνίιρ άγαμος γενό- 
μενος^ »αΙ Άλλοι ές εϊχοόι μάλιότα χαΐ έχατί^ν τ&ν ούχ 
ήμελημένση/ Μακεδόνων. 

11 *Εν τοΊ^τ^Φ ^^ αΐ ά%6 τον δεξιού χέρως τάί,Βΐς^ τε- ΐδ 
τψιμμένονς ήδη τους χατά ϋψας τ&ν Περόών ίρ&ντες^ 
έΛΪ τους %ύνονς τε τοιύς μισθοφόρους τοί>ς Δαρείου 
χαΐ τ6 χονούμενον βφών έπιχάμψαντες &ΛΟ τε ΤΌν 
ποταμού άχώααντο αυτούς^ χαΐ χατά τ6 Λαρερρωγ6ς 
του Περϋιχοϋ Στρατεύματος ύχερφαλαγγήΰαντες ές τάιο 

2 Λλάγια έμβεβληχότες Ι^δη εχοπτον τους ^ένους' Χ€Λ οΐ 
ΐΛ%εΙς δϊ οΐ τ&ν Περό&ν χατά τους Θεόόαλούς τε- 
ταγμένοι ούχ Ι/^^β^ι/αι^ έντ6ς τον Λοταμοϋ έν αύτψ τφ 
^ργφ, άλλ^ έΰίΐδιαβάντες εύρώότως ένέβαλον ές τάς 
ϊλΰίς τ&ν θετταλ&ν. χαΐ ταύτ^η ξυνέότη ΙχΛομαχία 26 
χαρτερά^ ούδϊ Λρό<ίϋ'εν ένέχλιναν οί Πέρ<ίαι %ρΙν 
^αρεΐόν τε Λεφευγότα ^(^Ό-οντο χαΐ αρίν άπορρίχγήναι 
<ίφ&ν τους μιόϋΌφόρους όυγχοχέντας ύχ6 τί^ς φάλαγ- 

3 γος. τίίτβ ί^ ήδη λαμπρά τε χαΐ έχ πάντων ή φυγή 
έγίγνετΌ' χαΐ οί τε τ&ν Περ6ών ΐΛΧοι έν τ^ άναχω- 8ο 
ρή<ίει έκ(>^x^7(^άϋνυν βαρέωξ &χλι6μένονξ τού$ άμβάτα$ 10,6-11,8. 73 

6φών φέροντες, χοΛ αύχοί οΐ ΙαπεΙς κατά {ίτενάς Μούς 
χλή^Βΐ ΧΒ ΛολλοΙ τίαΐ χεφοβημένως ^ύν άταΐ^ άπο- 
χωρονντες ού μείον άτν άλλ/ήλων οοαταπατούμενοι ^ 
πρ)>ς τ&ν διωχόνταον πολεμίων έβλάχτονχο, χαΐ οί 

5 θε<ί(!ί43ίλοΙ εύρώότως αύτοίς ίΰίέχειντο, &ότε ού μείων 
ή τ&ν χεξ&ν φόνος έν τ$ φ'^γχΐ '^&ν ΐΛΛεων ίγίγνεχο. 

Δαρείος &έ, ώς αύτφ τ6 πρώτον ύ«' ^ΑΙεί,άνδρον 4 
έφοβήϋιιΐ τ6 κέρας τό εύώννμον ηαΐ ταύτγι άπορρηγνύ- 
μενον %αχΒΐ6ε τον ϋλλον 6τρανοχ46ον, εύ&ύς ώς εΐχεν 

ίο έχΐ του βρματος ξύι/ τοΙς ^ώτο^^ έφευγε, χαΐ εότε 5 
μ^ ίμαΐοίς χωρίονς έν τ^ ψ'^^ν ^^ετύγχανεν, άτΙ του 
Άρματος δίε<ίώξετο, ώς δ^ φάραγξί τε χαί ΆλΙαις 
δυόχιορίαίς ^έχυρόε, τό μίν αρμβ; άπολείχεν αύτοϋ 
χαΐ τήν &6Λΐδα χαΐ τόν χάνδυν έχδύς' 6 ίέ χαί τ6 

15 τό^ον απολείπει έπΙ του Άρματος* αύτί>ς δ^ ίππου ίπν- 
βάς εφευγε' χαΐ ή νύ| ού διά μαχρου επιγενόμενη 
έφΦ^Λβτο αύτΙ>ν τ6 προς Ιίλε^άνδρου άλώνία. Ιέλέ^αν- 6 
ί^^ γάρ εότε μ^ν φάος ^ άνά οοράτος έδίωκεν, ώς 
ίέ όυνεόχόταζέ τε ίΐδη χαΐ τά προ ποδών αφανή ^ν, 

20 εΙς το εμπαλιν άπετρέπετο ώς έπΙ τό ότρατόπεδον' τ6 
μίντον άρμα τοΰ Δαρείου έλαβε χαΐ νήν άϋπίδα έατ' 
αύτω Χ€Λ τί)ν χάνδυν χαΐ το τ<$|ον. κοά γάρ χαΐ ή 7 
δίωΙ^ς βραδύτερα αύτφ έγεγόνεν, 8τ^ έν τ^ πρώτ^ 
παρνερρι^ει της φάλαγγος έπιότρέψας χαΐ αύτΙ)ς ού 

25 πράϋ%'εν ές τ6 δνώχειν έτράπ^^το πρΙν τους τε μιό%•ο- 
φόρους τους γένους χαΐ τ6 τών Περόών Ιππιχον άπο 
τον ποταμού άπωό^έντας χατείδε. 

Τών δί Περύών άπέϋ'ανον Ιίρόάμης μίν χαΐ Άο- 8 
ρΜ'ρης χ(ά Ιίτίξύης τών έπι Γρανίοίφ ίιγηόαμένων νοΰ 

Μ Ιππιχου* άποϋ'νήόχεν ίέ χαΐ Σαυάχης 6 ΑΙγύπτου 6α- 
τράπης χαΐ Βουβάχης τών εντίμων Περόών' τ6 ί;^ 74 I^IΒΕΒ Π 

&λλο ΛλτΙ^ος Βίς ίώία μάλνότα μυριάδας χαΐ έν τοιί- 
^Λ^Τ' "^^^^ Ι^ΛΒίς νπ^ρ τους μνρίονς^ &όχε λέγει Πτολεμαίος 
ό Αάγον ^υνεΛίαπόμενος τότε Ι4λεξάνδρφ τους μετά 
υφών διώκοντας ^αρειον, ώς έπΙ φάραγγί τι^ι/ι^ έν τ^ 
^^ώξβ^ ίγένοντο^ έχΐ των νεκρ&ν διαβηναι η)ν φάραγγα. 6 

9 τό τε ύτρατόχεδον τό /Ιαρείον εύ%^)ς ^| εφόδου έάλω 
και ή μ^^τηρ καϊ ή γννή^ αύτί^ δ^ καΐ αδελφή ^αρείον, 
καΐ νΙ))ς Δαρείου ντόπιος* καϊ %^γατέρες δύο έάλωόαν 
καϊ ϋλλαι άμφ^ αύτάς Περό&ν των δμοτίμων γυναίκες 
ού Λολλαί. οΐ γάρ Άλλοι Πέρϋαι τάς γυναίκας αφών ίο 
ξύν τ^ &λλΐβ τίαταόκευγι ές ^αμαόκον ετυχον έόταλ- 
10 κότες ' έ^εΐ καϊ Δαρείος τ&ν τε χρημάτων τά πολλά 
καΐ Ζόα ϋλλα μεγάλψ βαόιλεϊ ές πολυτελή δίαιταν καν 
ότρατευομένφ 8μως Συνέχεται πεπόμφει ές ^αμαόκόν, 
ωότε έν τω ότρατεύματι ού πλείονα ^ τριόχίλια τά- ΐ5 
λαντα έάλω. άλλα καϊ τά έν ^αμαόκω χρήματα ολίγον 
ΰότερον έάλω ύπί) Παρμενίωνος έπ^ αύτ6 τοϋτο ϋχα- 
λέντος. τοϋτο τό τέλος τ§ ί^%]2 εκείνη έγένετο έπΙ 
άρχοντος Ιίϋι^ναίοις Νιτίοκράτους μην6ς Μαιμαχνη- 
ριώνος. 8ο 

12 Τη δ^ ύατεραίΰ^, καίπερ τετρωμένος τ6ν μ/ηρΙ)ν 
ξίφει Ιέλέ^ανδρος^ 6 δ^ τους τραυματίας έπτ^λ^ε, κοΧ 
τού^ νεκρούς ξυναγαγών Ιϋ'αψε μεγαλοπρεπώς ξύν τ^ 
δυνάμει πάόγι έκτεταγμέντβ &ς λαμπρότατα ές πόλεμον* 
καϊ λόγφ τε έπεκόόμηόεν δόοις τ^ διαπρεπές έργον έν 26 
τ§ μάχτβ ί} αυτός ξυνέγνω είργαόμένον τ) άχο$ <ίυμτ- 
φωνούμενον εμαϋ'εν^ καϊ χρημάτων έ^(^($(^£^ ώ^ έκά- 

2 ότους |ύι/ τ§ άξίοτ έτίμηόεν. καϊ Κιλικίας μ^ απο- 
δεικνύει όατράπην Βάλακρον τ6ν Νικάνορος, ίνα τ&ν 
Σωματοφυλάκων τ&ν βαόιλικων^ άντΙ δ^ τούτου ές 8ο 
τους Σωματοφύλακας κατέλεΙ^ε Μένητα τόρ /Ιιονυ0ΐον* 11,9-12,6. 76 

άντΙ δ^ Ώχολεμαίον τον Σελεύχον τον άτνο^ανόνχος 
έν τ§ Ρ'^ΧίΙ Πολυπέρχσνχα χ6ν Σψμύον ϋρχειν απ- 
έδειξε τής εκείνον χάξεωζ. χαΐ 2]ολεν6ί τά %ε πενττ^- 
οωντα χάλανχα^ δ εχι ένδεα ^ν έχ χών έχιβληϋ'ίνχων 

5 όφίχίι χρημάχων^ άνηχεν χαΐ χσύς δμ'ήρονς άτΰεδωκεν, 

Ό ίέ σύδ^ χης μηχροξ χης Δαρείου ούδ^ χης γν- 8 

ναί^ς ή χών Λοίδων ήμέληόεν. άλλα λεγονόί χννες 

χών χά Ιίλεξάνδρον γραψάνχων χίΐς ννχχ6ς ανχτις^ ^ 

άίτό χης διώξεως χί^ς Δαρείου έπανηχεν^ ές χίιν όχηνίιν 

10 Λαρελϋ'όνχα αύχΌν τι^ν /ίαρείον^ ί^χις αύχφ έξτβρημένη 
^, άχονόαι γνναιτίών οίμωγίιν χαΐ Άλλον χοιονχον 
ϋ'όρνβον ού ΛΟρρω χ^ζ όχηνί}ς' Λυϋ'έόϋ'αι σδν αϋχινες 4 
γνναίχεζ χαΐ άνϋ'^ 3χον οϋχως έγγϋς Λαραόχηνονόι' χαί 
χινα έξαγγείλαι, Ζχΐ' & βαόιλεν^ ή Μ^^Ρ ^^ ^ ή γννίι 

15 Δαρείου χαΐ οΐ παίδες ^ &ς έξηγγέλϋΐ] αύχαΐς Ζχι τ6 
χόξον χε χον ^αρείον έχεις χαΐ τδν χάνδνν τόν βαόι- 
λιχ6ν χαΐ ή ά<ίΛΐς 8χι χεχόμιόχαι όπίόω ή /ίαρείον^ 
ώς έπΙ χεϋνεώχι /ίαρείφ άνοιμώζονόιν. χανχα άοοού- 5 
όανχα Ιέλέξανδρον πεμψαι πρ})ς ανχάς Αεοννάχον, ενα 

20 χών εχαίρων, ένχειλάμενον φράύαι Ζχι ξ§ Δαρείος, 
χά δ^ Ζπλα χαΐ χϊ)ν χάνδνν Ζχι φεύγων άπέλιηεν ί%1 
χω &ρμαχι χαΐ χανχα Ζχι μόνα έχει ΐΛλ^ανδρος. χαΐ 
Αεοννάχον Λαρελϋ'όνχα ές χ^ν όχηνίιν χά χε ΛερΙ ^α- 
ρείον είχεϊν χαϊ Ζχι χ^ιν %'εραπεΐαν αύχαΐς ξνγχωρεί 

2Βΐ4λέξανδρος χίιν βααιλιχί^ν χαϊ τόν Άλλον χόϋμον χαΐ 
χαλεΐ6%'αι βαόΜόόας^ έχεΙ ούδ^ χαχά εχϋ'ραν οΐ γενε- 
ϋ%•αι χί)ν πόλεμον προς ^αρείον^ άλλ' ντν^ρ χης άρχης 
χης ^Αόίας διαχεπολεμηό^αι έννόμως. χανχα μίν Πχο- ίϊ.Τ 
λεμαίος χαϊ Ιέριόχόβονλος λέγονόΐ' λόγος ίέ έχει χαΐ γγΛ» 

80 αύχί>ν Ιέλέξανδρον χ^ ύόχεραία έλ^εϊν εΐόω ξύν ^Ηφαι- ^ 
ύχίωνι μόνω χών έχαίρων* χαΐ χίιν μηχέρα χήν ^αρείον 76 Ι^ΙΒΕΒ Π 

άμφνγνσήύαύαν Ζ<ίης 6 βαόιλεύς εΐη αύχοΐν^ έότάλϋ^ι 
γάρ ϋμφω χφ αύχφ χόόμφ^ τήν ί^ ^Ηψίαόχίωνι ΐίροό- 
ελϋ'Βΐν ΐΛοί Λροόχυνηόαι^ Ζχι μείζίύν έφάνη εκείνος, 

7 ώς 6^ 6 ^Ηφαιόχίων χβ όπΐϋω ύχεχώρηόε %ΰ(ί χνς χών 
άμφ* «ώχ'ήν^ χον Ιίλβ^ανδρσν δείΙ^ας^ εκείνον εφη είναι. 5 
ΐ4λέξανδρον^ χί^ν μ^ν οίαχϋαδεό&εΐόαν τ§ διαμαρχία 
ύΛοχωρεΙν^ Ιίλέΐ^ανδρον δ^ ού φάναι αύχίιν άμαρχείν 

8 χαΐ γάρ §κεΙνον είναι, Ιέλε^ανδρον. χαΐ χανχα ^ώ 
οΰΌ-' ώς άλη^η οϋχε ά>ς Λάνχτβ &%ν6χα ανέγραψα, άλ£ 
έΙχε ονχως έπράχ^^ έπαινω ΐ4λί^ανδρον χής χε ές χάς ίο 
γνναίχιας ΧΛΧΟΜχίόεως χαί Χ7}ς ίς τόν έχαΐρον χίόχεως 
χαΐ χιμ/ής' εϊχε Ία^ανί)ς δοχεί χοΐς 6νγγρώψα6ιν Ι4λέξ- 
ανδρος ώς χαΐ χανχα &ν πράξ,ας χαΐ εΙπών, χαΐ έχΐ 
χφδε επαινώ ^Αλέξανδρον. 

18 Δαρείος ίέ τι^ν μ^ν ννκχα ξνι/ ολίγοις χοΐς άμφ ΐ5 
αύχ})ν εφνγε^ χ^ δ^ ή^^(>9^ άναλαμβάνων άεΐ χών χε 
Περύών χους δναόω^ενχας έχ χης μάχης τίοί χών 
^ενων χών μιόϋ-οφόρων^ ές χεχραχιύχιλίονς έχων χους 
πάνχας, ώς έπΙ Θάψαχόν χε πόλιν χαΐ χ6ν Εύφρύχην 
χοχαμ^ν όχονδ^ ί^λαννεν^ ώς χάχιόχα μέόον ανχον χε 2ο 

2 X€^ι Ιέλε^άνδρον χ6ν Ενφράχην Λοίήόαι. ^Αμννχας δϊ 
ό ΐΛνχιόχον χαΐ Θνμώνδας ό Μένχορος χαΐ ^Αριόχομ^Ι- 
δης ό Φεραίος χαΐ Βιάνωρ ό ^Αχαρνάν^ ^νμχάνχες 
οίχοι αύχόμοΧοι^ μεχά χών άμφ^ αύχούς /ίχραχιωχών 
ώς όχχαχιόχΜων εύ^ς ώς χεχαγμένοι Ι^όαν χαχά χά κ 
&ρη φεύγονχες άφίχονχο ές Τρίπολιν χι^ς Φοινίκης ' 

8 χαΐ ένχανϋ'α καχαλαβόνχες χάς νανς νενεωλκημένοίς 
έφ' &ν Λρόϋίϋ'εν έκ Αέόβον διακεχομιόμένοι ^όαν^ χού- 
χων Ζϋαι μ^ν Ικανοί <ίφ&<ίΜ/ ές χί^ν χομιδί^ν έδόκονν^ 
χανχας χαϋ'ελχνόανχες, χάς δ^ &λλας αύχον έν χοΐς βο 
νεωρίοις χαχαχαν^ανχες^ ώς μ/ή παραόχεΐν χαχείαν 12, 7 — 18, 7. 77 

όφ&ν χίιν δίω^ιν^ έχΐ Κύ^Βρον εφενγϋν χαΐ ^δΐ^εν 
Βίς Αϊγνατον^ ΐναπερ ολίγον ΰόχερον πολυπραγμόνων 
XI, ^Αμύντας άπο^ή^κει ύτνο χ&ν ^χωρίων. 

Φαρνάβαζος ίέ καΐ Ανχοφραδάτης τέως μ^ ιηρΐ 4 

δ τήν Χίον διέχριβον' καταόχτίόανχες ίέ φρονράν της 
Χίου χάς μέν χινας χών νεών ές Κ&ν χαί ^Αλιχαρ- 
ναΜον εόχειλαν, αώχοί ίέ έκαχ6ν νανόΙ χαΐς &ρι&να 
ΰΐλεούααις άναγ(αγ}όμενοι ές Σίφνον χαχέόχον, %αΙ 
Λαρ αύχονς άφιχνεΐχαι ^Αγνς 6 Λακεδαιμονίων βαόι- 

10 λείτς άτΙ μιας χριήρους, χρί^μαχά χε αΐχήόων ές χόν 
πόλεμον χαΐ δύναμιν νανχιχ^ήν χε χαΐ Λεζιχ^ν Ζϋ'ην 
χλεί&την ά1ίιώό(ον όνμπέμψαν οΐ ές τήν Πελοπόννηόον. 
καΐ έν χονχφ αγγελία αύχοίς ερχεχαι της μάχης χ^ς 6 
Λρί>ς ^Ι66ψ γενομένης, έχχλαγένχες δϊ Λρϊ)ς χά έξαγ- 

15 γελ^ένχα Φαρνάβαξος μ^ν όύν δώδεκα 'τρ^ι{^£(^ι^ χαΐ 
χών μιό^οφόρων ^ένων |ύί/ χιλίοις χαί Λενχακούίοις 
έπΙ Χίον έόχάλη^ δείόας μ/ή χι χρός χί/ν άγγελίαν χί^ς 
ί^χχης οί Χίοι νεωχερίόωόιν. Ι4γις δί %αρ Αύχοφρα- 6 
δάχον χάλανχα άργνρίον λαβών χριάχονχα καΐ χριί^ρεις 

30 ^^χο^, χαύχας μ^ν ^Ιππίαν Άξονχα ατίοόχέλλει, χαρά χ6ν 
άδελφόν χον αύχον Αγηόίλαον έχΐ Ταίναρον* καΙ 
Λαραγγέλλειν έχέλευόεν Αγηόιλάω, διδόνχα χοΖς ναύ- 
χαις ένχελή χί>ν μΐ(ίϋ'))ν %λεΙν χήν χαχίαχιγν έπΙ Κρή- 
χης^ ά}ς χά έχει χαχαόχηόόμενον. αύχ6ς ίέ χόχε μ^ 

25 αύχον έν χαΐς νήϋοις ύτνέμενεν^ ϋόχερον δ^ εΙς Αλι- 
χαρναόόόν Λαρ^ Αύχοφραδάχην άφίχεχο. 

Αλέξανδρος δ^ όαχράχην μ^ν Συρία χ^ χοιλγι ^^ '^ 
νωνα χον ΚερδΙμμα έχέχαξε δοϋς ανχφ εΙς ψνλαχ^ν 
χης χώρας χους χών ξνμμάχων Ιππέας, αύχός ίέ έπι 

30 Φοινίκης ψι. καΐ άπανχ^ αύχφ τίαχά χίιν ί>δ))ν Σχρά- 
χων 6 Γηρούχράχον παΙς χον Αραδίων χε καΐ χών 78 I^IΒΕΕ Π 

Άράδφ προόοίκων βαόνλεως' 6 δ^ Γηρόότρατος αντος 
μεχ Αντοφραδάτον βλΧβι έ^Ι τών νεών^ χαΐ οΐ άλλοι 
οι τε τών Φοννίχων χαΐ οΐ τών ΚνΛρΙων βαόίλείς χαΐ 

8 αύχοί Αύτοφραδάττβ ^ννέπλεον. Στράτων δϊ Αλεθαν- 
δρω ένχυχών ότεφανοί χρνόφ ύχεφάνφ αύχ6ν καΐ Χ'ήν δ 
χε Άραδον αύχω τι)ν νηόον χαΐ χήν Μάρα%•ον χίιν 
χαχανχικρν χης Άράδον εν χγι 'ήπείρφ φχιόμένην, %6λιν 
μεγάλην καΐ ενδαΐμονα^ καΐ Σιγώνα καΐ Μαρνάμμην 
Λόλιν καΐ χάλλα 86α χης όφών έχικραχείας ένδίδωόιν. 

14 "Εχι ίέ έν Μαράϋ'α) ^Αλε^άνδρον 'όνχος άφίκονχο ίο 
Λαρά ^αρείον τΰρέββεΐζ^ έχιόχολήν χε χομίζονχεζ 
^αρείον καΐ ανχοί άΛί) γλώόόης δεηόόμενον άφεΐναι 
^αρείφ τήν μηχέρα καΐ τήν γυναίκα καΐ χους Λαΐδαξ. 

2 έδήλον ίέ ή έπιόχολή^ 'όχν ΦΜτνπφ χε ΛρΙ)ς Ιέρχοξ,έρ- 
^ην φιλία καΐ Συμμαχία ίγένεχο καΐ^ έΛειδίι Ιέρόης 6 ΐ5 
νΙος Αρχοξέρ^ον έβαόίλενόεν^ Ζχι Φίλιππος αδικίας 
Λρώχος ές βαόιλέα Ιέρόί^ν ίιρ^εν ούδ^ν Άχαρι έκ Περ- 
6ών τναϋ'ών. έ^ οΰ ί^ αύχί>ς βαόιλενει Περόών^ οΰχε 
πέμψαι χινά Αλέξανδρον %αρ αύχον ές βεβαΐωύιν χΨις 
;τίίλα^ ονόης φιλίας χε καΐ ξνμμαχίας, διαβηναί χε ξύν 20 
όχραχι^ ές την Αόίαν καΐ πολλά κακά έργάόαόϋ'αι 

3 Πέρόας. χούχου ένεκα καχαβηναι α'ύχί)ς χχι χώρ(} αμυ- 
νών καΐ την άρχ'^'^ Ί^^ί^ Λαχρφαν άναόώόων. χήν μ^ν 
δή μάχην ώς %'εών χω εδοξεν οϋχω κ(>ί.'9'ί}ι/α^, αύχ6ς 
ίέ /δαίί^λδ'ύ^ Λαρά |3ί)ί(ί&λ£ω5 τ'^ι/αΓκά χε τήν αύχοϋ 2δ 
αίχείν καΐ μηχέρα καΐ ΛαΙδας χους άλόνχας^ καΐ φι- 
λίαν έ^έλειν Λοιήόαόϋ'αι ΛρΙ)ς Αλέξ,ανδρον καΐ Σύμ- 
μαχος είναι Αλε^άνδρφ' καΐ ύπ^ρ χούχων Λέμπειν 
^Ι^ίου Αλέ^ανδρον %αρ αύχον |ύι/ Μενίόκφ χε καΐ 
!Αρ6ίμ^ χοίς ά^^τ^^^ο^^ χοΐς έκ Περόών ^κον<ίί. χους χά 80 
Λΐόχά ληψομένους χε καΐ ύπ^ρ Αλεξάνδρου δώόονχας. 18, 8 — 14, 7. 79 

Πρ6ς ταϋχα αντιγράφει *4λί^αν9ρος χαΐ ^νμ%έμΛΒΐ 4 
χοϊς παρά ^αρδόον έΐ^σνόι ΘέρόίΛΛον, Λαραγγείλας 
τήν έπιότολίιν δοννεα, ^ύαρείφ^ αντόν δ^ μ/ί^ διάλεγε- 
^'θ'αι^ ύτν^ρ μηδενός, ή ί^ έπκίτολίι ή Αλεξάνδρου Ιχει 

5 ωδε* οι υμέτεροι πρόγονοι έλ^όντες εΙς Μαχεδονίαν 
τκά εΙς τήν ϋλλην ^Ελλάδα κατοώς ^3Τοίι^^αν ίιμας ούδ^ν 
Λροηδικημένοΐ' έγώ δ^ των ^Ελλ^ήνων ί^γεμών κατά- 
6τα%^είς καΐ τιμωρ'ήόαόϋ'αι βονλόμενος Πέρόας διέβην 
έζ τίιν Ι46ΐαν^ ύπαρξάντων υμών. χαΐ γάρ Περιν%Ίοΐζ 5 

10 έβοη^όατε^ οι τόν έμ6ν πάτερα ίιδίτοονν^ καϊ εΐξ 
Θρφχην^ '^ζ ίΐμείς ^ίρχομεν, δύναμιν επεμψεν ^ίίχος. 
τον δ^ πατρός αποθανόντος ύπο τών έπιβονλευόάν- 
των^ οϋς ύμείς όννετάξατε^ &ς αντοί έν ταΐς έπιότο- 
λαΐς προς απαντάς έχομπάύατε^ καΐ ^Αρόί^ν άποκτεί- 

15 ναντός 6ον μετά Βαγώον, τοαΐ τ'^ν αρχήν τιαταύχόντος 
ού δικαίως ούδ^ κατά τ6ν Περόών νόμον^ άλλα άδι- 
κονντος Πέρύας^ καΐ ύπϊρ έμον πρ))ς τους '^Ελληνας 
γράμματα ούκ έπιτ^ήδεια διαπέμποντος^ Ζπως προς με 6 
πολεμωόι^ καΐ χρήματα άποότέλλοντος πρί)ς Αακεδαι- 

20 μονίους τιαΐ αλλονς τινάς τών ^Ελλήνων, καΧ τών μ\ν 
άλλων πόλεων ουδεμιάς δεχόμενης^ Λακεδαιμονίων ίέ 
λαβόντων^ χαΐ τών παρά 6ον πεμφϋ'εντων τους έμούς 
φίλους διαφϋ'ειράντων καΐ τήν είρήνην^ ^ν τοΙς "Ελληόι 
κατεόκεύαόα^ διαλύειν έπιχειρούντων — έότράτευόα 

25 έπΙ 6^ ύπάρ%αντος 6οϋ της εχϋ'ρας. έπεί ίέ μάχη 7 
νενίκηκα πρότερον μ^ν τους όούς ότρατηγοϋς καΐ βα- 
τράπας^ νυν δΐ 6Ϊ καΐ τήν μετά όοϋ δύναμιν^ καΐ τήν 
χώραν εχω τών ϋ'εών μοι δόντων^ 5όοι τών μετά 6οϋ 
παραταξ,αμένων μή έν τη μάχη άπέθανον, άλλα παρ* 

30 έμί κατέφυγον^ τούτων έπιμέλομαι «αΐ ούκ άκοντες 
παρ έμοί εΐόιν, άλλα αύτοΙ έχοντες ξυότρατεύονται 80. ΙΙΒΕΕ Π 

8 μεχ έμοϋ. ώς σνν έμον τ^Ις *Α<ίΙας άτνά&ης κνρόον 
'όνχος ^κ« προζ ίμέ. εΐ δ^ φοβ^ μίΐ έλϋ'ών πά^ς χι 
^1 ίμον &χαρι, χέμπε τιν&ς χών φίλων χά πιόχά Χηψο- 
μένους, έλϋ'ών 9^ προς με τήν μηχέρα καΐ χί^ν γυ- 
ναίκα καΐ χους παΐδας καΐ εΐ Άλλο χι ϋ-έλεις αϊχει καΐ 6 

9 λάμβανε, δ χι γάρ &ν Λεί%Ύΐς έμ^ Ι^όχαι <^ο^. καΐ χον 
λοίΛον Ζχαν Λεμπίβζ %αρ^ έμ^^ ώς Λρ6ς βαόιλέα χης 
'Αόίας πέμπε ^ μηδϊ [δ] ί| Ϊ6ον έπίόχελλε^ άλλ^ ώς 
κνρΐφ 'όνχι Λάνχων χών ό&ν φράξε ει χον δέτβ' εΐ δ^ 
μτί^ έγο) βονλεύόομαι περί όον ώ^ άδικοννχος. εΐ ί* ίο 
άνχιλεγεις περί χψ^ζ βαϋιλεΐαζ^ ύπομείνα^ Ιχι άγώνιΟαι 
περί ανχτ^ς καΐ μι) φενγε, ώς έγώ έπΙ όϊ πορεύόομαι 
σδ &ν ^ς. 

15 Πρ6ς μ^ν /ίαρείον χανχ έπέόχειλεν. ίπεί ί* ίμαϋ•εν 
χά χε χρήμαχα ο<ία όύν Κωφηνι χφ Ιίρχαβάξον άπο- ΐ6 
πεπόμφει εΙς ^αμαόκον Δαρείος ϋχι έάλωκε, τ^αΐ Ζύοι 
Περό&ν άμφ^ αύχά έγκαχελείφ^όαν |ύί/ τ§ δλλ]^ β{»6ι- 
λικχι καχαόκεν^ Ζχι καΐ ούχοι έάλωόαν^ χαϋχα μίν 6πί(ΰω 
κομίόανχα ές ^αμαόκ^ν Παρμενίωνα φυλάϋόειν έκέλενε^ 

2 χους δ^ πρεόβεΐζ χών Ελλήνων οι προς ^αρείον πρ6 2ο 
χήζ ί^άχης άφιγμενοι ίι^αν^ ίπεί καΐ χούχονς έαλωκέναι 
εμαϋ'εν^ παρ* αύχί)ν πεμπειν έκέλενεν, ^όαν δί Εύ%^' 
κλης μ^ν Σπαρχιάχης^ θεόύαλίόκος δϊ ^Ιόμηνίον χαΐ 
^ιοννόόδωρος ^Ολυμπιονίκης Θηβαίοι, ^Ιφικράχης δϊ 6 

3 ^Ιφικράχονς χον όχραχηγον ^Α^ναϊος. καϊ ο^οι ώς 25 
ίίκον παρά Ιίλέξανδρον, Θεόόαλίόκον μ^ν καΐ Αιοννϋό- 
δωρον καίπερ ΘηβαΙονς Άνχας εύ&ύς άφί^κεν, χ6 μύν 
χι καχοικχΐύει χών Θηβών, τ6 ίέ &νι όνγγνωόχά δε- 
δρακέναι έφαίνονχο, ήνδραποδιόμένης ύπΙ> Μακεδόνων 
χί^ς παχρίδος όφΐόιν χε ί^νχινα ήδννανχο ώφέλειαν^ 
εύριόκόμενοι τοαΐ εΐ δή χινα καϊ χ^ παχρίδι έκ Περ- 14, 8 — 1β, 1. 81 

όών χαΐ ^α^Βίον' ταϋτα μ^ ύπ^ρ άμφοΐν ίπιειχτί 4 
έν^μηϋ'δίς, Ιδύψ ίέ θεόόαλίόκον μ^ν αΐδοί τον γένους 
άψίέναι εΐχεν^ Ζτι χ&ν επιφανών Θηβαίων ί/ν, ^άιονν- 
ΰόύωρον ίέ έπΙ τ^ νίκτβ χ&ν ^Ολυμπίουν. ^Ιφιχράτην 

5 ίέ φιλία ΧΒ της ^Α%^ναΙων πόλεως τοαΐ μνήμτβ της 
6ό^ης τον πατρός ζώντά τε άμφ* αυτόν Ιχων ές τά 
μάλιότα έτίμηόε χαΐ ν66ω τελεντήόαντος τά όότά ές 
τάς *Α^νας τοις προς γένους άπέπεμψεν. Εύ^υχλέα 5 
ί^ Αακεδαιμόνιόν τε 'όντα^ πόλεως περιφανώς έχϋ'ράς 

ίο έν τω τότε, «αΐ αυτόν ούδ^ν Ιδό^ εύρι6κόμενον ές 
ξνγγνώμην 5 τι καΐ λόγου Άξιον, τά μ^ν πρώτα έν 
φυλακτ} άδέπμφ είχεν, ϋότερον δέ, ώς έπΙ μέγα εύτύχει, 
καΐ τούτον άφηκεν. 

*Εκ Μαρά%Όυ δΐ όρμηϋ'είς Βύβλον τε λοίμ|3£έι/€^ 6 

15 δμολογί^ ένδο^εΐόαν καΐ Σιδώνα αυτών Σιδωνίων 
έπικαλεόαμένων κατά ε%%Ός τό Περύών καΐ Δαρείου, 
^εϋϋ'εν δ^ προύχώρει ώς έπΙ Τύρον' καΐ έντνγχά- 
νουόιν αύτφ κατά τήν όδόν πρέσβεις ΤυρΙων άπό του 
κοινού έόταλμένοι ώς έγνωκότων ΤυρΙων πράύύειν 8 

20 τι αν έπαγγέλλτβ Ιέλέξανδρος. 6 δ^ τήν τε πόλιν ^ατα^- 7 
νέόας καΐ τους πρέσβεις {καΐ γάρ ίι6αν τών έπ^^φαι/ι&ΐ' 
έν Τνρφ ο? τε έίλλο^ καΐ ό του βασιλέως τών ΤυρΙων 
παις, αυτός δϊ ό βασιλεύς ΐΑζέμιλκος μετ* Αύτοφρα- 
δάτου ίπλει) έκέλευόεν έπανελ^ντας φρά6αν Τυρίοις, 

25 δτί. έϋ•έλοι παρελ%'ών ές τήι/ πόλιν 9'ϋϋαι τω ^ΗρακλεΙ, 

"Εότι γάρ έν Τνρφ Ιερόν Ηρακλέους παλαιότατον 1β 

ών μνήμη άνϋ'ρωπίνη διασώζεται, ού του Αργείου 

Ηρακλέους του Αλκμήνης ' πολλαΐς γάρ γενεαίς πρό- 

τερον τιμάται έν Τύρφ ^Ηρακλής ί/ Κάδμον έκ Φοινί- 

30 κης όρμηϋ'έντα Θήβας καταόχειν καΐ τήν παΐδα Κάδμφ 
τήν Σεμέλης γενέόϋ'αι, έξ ^^ καΐ ό του ^ιός ζ:/^όι/ν<ί05 

Αββιλιπ Αηλβαβιβ «ά. Βοοβ. Εά. ιηίιιοΓ. 6 82 Ι.ΙΒΕΕ Π 

2 γΙγνΒΧϋίΐ. ^ύιόννόοζ μ^ν ίι^ τρίτος &ν άΰΐο Κάδμου 
δΐη^ τοατά Αάβδαχον τον Πολυδώρου του Κάδμου 
Λαΐδα^ ^Ηρακλής ίέ ό Ιέργεΐος χατ' ΟΙδίχοδα μάλνότα 
τ6ν Λαίου, όέβουόι ίέ καΐ ΑΙγύπτιοι Άλλον Ήρακλέοί, 
κβτοά,ονχ δνπερ Τόρνοι. ^ "Έλληνες, άλλα λέγει Ηρόδοτος, 5 
^^^ 8τί των δώδεκα ϋ'ε&ν ^Ηρακλέα 'άγουόιν ΑΙγύΛτιοι, 
καϋ'άπερ καί Α%^ναϊοι /ίιόνυύον τΙ>ν ^άώς καΐ Κόρης 
όέβουόνν, ϋλλον τούτον ^ιόνυόον' καΐ ό 'Ίακχος ό 
μυότικος τούτω τφ ^ιονύόφ, ούχΙ τφ Θηβαίψ, έπ- 

4 φδεται. ώς τόν γε έν Ταρτηόόφ πρ6ς ^Ιβτίιρων τιμώ- ίο 
μενον Ήρακλέα, ίνα οίαΐ ότηλαΐ τίνες ^Ηρακλέους ώνο- 
μαόμέναι εΐ6ΐ, δοκ& έγώ τ6ν Τύριον είναι Ήρακλέα, 
Άτι Φοινίκων κτίύμα ή Ταρτη66ΐ)ς καϊ τφ Φοινίκων 
νόμφ 3 τε νεώς αεΛοίηται τφ Ήρακλει τφ έκεΐ τοαΐ αΐ 

6 %'υ6ίαι %ύονται. Γηρυόνην δέ, έφ^ 'όντινα ό ^ΑργεΙος ΐ6 
^Ηρακλής έότάλη Λρ))ς Εύρυόϋ'έως τάς βοϋς άπελάόαι 
τάς Γηρυόνου καΐ άγαγείν ές Μυκήνας, ουδέν τι προό- 
&*849 ^^*^^ ^ ?ν '^ίΐ 'Ιβήρ^^ ^Εκαταίος ό λογοποώς λέγει, 
ούδ^ έπΙ νηπόν τίνα ^Ερύ^ειαν ζτίΐς} ε^ω της μεγάλης 
^αλάό^ης όταληναι ^Ηρακλέα, άλλα της ήτνείρου ττίς 2ο 
ΛερΙ ΑμΛρακΙαν τε καϊ Ιέμφιλόχους βαόιλέα γενέό^αι 
Γηρυόνην καϊ έκ της ηπείρου ταύτης άπελάόαι ^Ηρα- 
κλέα τάς βοϋς, ούδ^ τούτον φαϋλον α^'λον τιϋ'έμενον. 

6 οΐδα ίέ έγώ καΐ εΙς τοϋτο ετι εύβοτον τί^ν ί^πειρον 
ταύτην καΐ βοϋς τρέφουϋαν τοαλλίότας' καΐ ές Εύρυ- 85 
όϋ'έα των μ^ν έ^ ^Ηπείρου βοών κλέος άφΐχϋ•αι τοαΐ 
τοϋ βαόιλέως τής ^Ηπείρου τό ϋνομα τ))ν Γηρυόνην 
ούκ Ι|ω τοϋ εΙκότος τί^εμαΐ' τ&ν ίέ έόχάτων της 
Ευρώπης ^Ιβήρων οϋτ αν του βαόιλέως τ6 ϋνομα 
γιγνώόκειν Εύρυόϋ'έα, ούτε εΐ βοϋς καλοί έν τ^ χώρψ 80 
ταύτη νέμονται, εΐ μή τις τήν "Ήραν τούτοις έπάγων. 16,2 — 17,3. 83 

ώ^ αυτήν ταντα ^ΗραχλεΙ δι Εύρυ6ϋ•έως έπαγγέλλουόαν, 
τ6 ού Λΐ6τΙ)ν τον λόγου άΛοκρύτντείν έϋ'έλον χφ μύϋ'φ. 

Τούτω τω Ήραχλεΐ τφ ΤνρΙφ εφη έ^έλειν ^6αι 7 
^Αλεί,ανδροζ. ώς ίέ άπηγγέλ^η ταντα Λρ))ς τών πρέό- 
δ βεων εΐζ η^ν Τύρον^ τά μ^ Άλλα εδοξέ όφιόι ΛοιεΙν 
8 τν περ έπαγγέλλον Ιέλέ^ανδρος^ ές ίέ τ-ήν τνόλνν μΐ^τε 
τινά Περόών μήτε Μακεδόνων δέχεαϋ'αι, ώς τοντο ες 
τε τά παρόντα τω λόγω εύπρεπέότατον καΐ ές τον Λολέ- 
μον τίιν Τίρίόιν^ Άδηλον ετι οίόαν^ ά^φαλέότατόν 6ψι6ι 

10 γνωόόμενοι. ώς δ^ έΐ^ηγγέλ^ Ιέλεξ,άνδρφ τά έχ της 8 
Τύρον^ τους μ^ν πρέσβεις Λρί)ς όργήν 6πί6ω άχ- 
έΰΐεμψεν^ αυτός δί όνναγαγών τονς τε έταίρονς χαΐ 
τους ίιγεμόνας της 6τρατιας χαϊ ταξιάρχας χαΐ Ιλάρχας 
ελεξεν &δε. 

15 Άνδρες φίλοι χαΐ ξύμμαχοι^ ί^μίν οϋτε τήν έπ^ 17 
ΑΙγύπτον χορείαν άόφαλη 6ρ& %'αλα66οχρατούντων 
ΠερΠ&ν^ ^αρείόν τε δνώχενν ύΛολειπομένονς αύτίιν τε 
όπίόω τίιν τών Τνρίων πόλιν άμφίβολον χαι ΑΐγνΛτον 
χαΐ Κύΰΐρον έχομένας Λρί)ς Περ6ών^ ούδ^ τοντο άόφα- 

20 λες ες τε τά Άλλα χαΐ μάλιότα ί-ή ές τά ^Ελληνιτίά 
πράγματα^ μί^ Λοτε &ρα έΛίχρατ'ήόαντες αί%Ίς τών έχΐ 2 
%^αλά66ΐιι χωρίων οί Πέρόαι, προχωρηόάντοίν ί^μών ξ,ύν 
τ§ δυνάμει ώς έπΙ Βαβνλώνά τε χαΐ ^αρείον^ αύτοΙ 
Ιύί/ πλείονι ότόλφ μετ\αγ]άγονεν τδν Λόλεμον ές τι^ν 

25 Ελλάδα^ Λακεδαιμονίων μίν έχ τον εύϋ'έος ί^μΐν τνολε- 
μονντων^ της δ^ Ιέϋ'ηναίων τ^όλεως φόβφ μαλλόν τι η 
εύνοιες τχι Λρ6ς ί^μας προς τ6 Λαρ6ν κατεχόμενης, 
έξαιρεϋ'είόης δ^ Τύρον 9^ τε Φοινίκη εχοιτο αν Λαόα 3 
καΐ τί) ναντικ6ν δχερ ΰΐλεΐότόν τε καΐ κράτιότον τον 

80 Περύιχον^ τό Φοινίκων^ %αρ^ ^ιμας μεταχωρήόειν εΐκός' 
ού γάρ ανέχονται οντε οΐ έρέται οΰ^^ οί έπιβάται 

6* 84 υΒΕΒ π 

Φοίνικ€ξ έχομένων όφίόν τών ΛόΧεων αύχοί ύη^ρ Άλ- 
λων πλέοντες χινδυνεύενν Κντίροζ δ^ έπΙ τωδε η ού 
χαλεΛ&ς ήμίν προόχωρήϋει, η έξ έπί%λου εύμαρώς 

4 ληφϋ^6εχαί. χαί χαΐζ τε ίκ Μακεδονίας νανόΙ χαΐ 
χαΐς ΦοννΙόύαις πλεόντων ίιμ&ν τίιν %•άλα6<ίαν καΐ 5 
Κύπρου Ζμα προύγενομενης %'αλα6όοχρατοΙμέν τε &ν 
βεβαίως χαΐ ό ές Αΐγνπτον ότόλος εύμαρώς ήμίν ίν 
ταύτω γίγνεται. Αϊγυπτον δ^ Λαρα6τη<ίαμένοις υπέρ τε 
της Ελλάδος καΐ τίΐς οΙκείας ούδ^ν ϊτι νποπτον υπο- 
λείπεται^ τόν τε έπΙ Βαβνλώνος ότόλον μετά τον ές τά ίο 
οΐτίΟί ασφαλούς χαΐ |ύν μείξονι αμα αξιώνει ποιηόό- 
μεϋ'α άποτετμημένον τήν τε ^άλαόόαν Περσών ^ύμ^- 
παόαν τοαΐ τίιν έπΙ τάδε τον Εύφράτον γην. 

18 Ταντα λέγων ού χαλεπώς έπει%'εν έπιχειρείν τγι 
Τύρφ' χαί τι χαΐ ϋ'εΐον άνέπει^εν αύτόν^ Ζτι Ιί/ώη/^ον ΐ5 
αύτης έχείνης της ννχτ))ς έδόχει αυτός μ^ τψ τείχει 
προβάγειν των Τνρίων^ τ6ν δ^ ^Ηραχλέα δείιονό^οίί 
τε αυτόν χαΐ άνάγειν ές τίιν πόλιν. χαΐ τοντο έέ,ηγεΐτο 
ΐ4ρίότανδρος ώς ^ϋν πάνω άλωόομένην τίιν Τύρον^ Άτι 
χαΐ τά τον ^Ηραχλέονς έργα ^ύν πάνω έγένετο. χαΐ 8ο 
γάρ χαΐ μέγα έργον της Τνρον ή πολιορχία έφαίνετο. 

2 νηόός τε γάρ αύτοΐς ή πόλις ^ν χαΐ τείχεόιν ύψηλοίς 
πάνττι ώχνρωτο χαί τά άπό ϋ'αλάόόης προς τών Τυ- 
ριών μαλλόν τι έν τω τότε έφαίνετο^ των τε Περόών 
έτι %'αλαϋ6οχρατονντων χαΐ αύτοίς τοΙς Τνρίοις νεών 25 
έτι πολλών περιονόών. 

3 *ίΙς δ^ ταντα δμως έχράτηόε^ χώμα έγνω χωννύναι 
έχ τί^ς ήπείρον ά}ς έπί τήν πόλιν. έότι δϊ πορθμός 
τεναγώδης τό χωρίον χαΐ τά μ^ν προς τ§ ήπείρφ τί^ς 
ϋ'αλάόόης βραχέα χαι πηλώδη αύτον^ τά δ^ προς αύτ^ μ 
τ^ πόλει^ ίνα τό βα%υτατον τον διάπλον, τριών μά- 17,4-19,1. 85 

λίότα όργνιών τό βά^ος. άλλα λί^ων η τίολλ&ν 
άφ%ΌνΙα ίιν χαΐ ϋλης, ί^ντινα τοΙς λίϋΌΐς &νω%'6ν 
ίΛΒφόρονν, χάρακες χβ ού χαλεΛώς χαχεχήγννντο έν 
τφ πηλφ καΐ α'ύτΙ)ς ό Ληλ6ς Ιννδε(ίμος χοίς λίϋνις ές 

5 το έτΰΐμένειν έγίγνετο. χαΐ Λρο^μία τών τε Μαχε- 4 
δόνων ές χ6 έργον χαΐ Ιίλεξάνδρον πολλίι ίιν παρόν- 
τος τε οοαΐ αύτον ^τοαότα έ^ηγονμενον χαΐ τά μ^ν λόγφ 
έχαόροντος^ τά δ^ χαΐ χρ'ήμα^ι τους τι ίηχρεΛεότερον 
κατ αρετών ΐίονονμόνονς έΰατίουφίζοντος. άλλ^ εότε 

10 μ^ν το Λρος τ^ ήχεόρφ έχώννντο^ ού χαλεΛώς ΰΰρού- 
χώρει τ6 Ιργον, έπΙ βά%Ός τε ολίγον χωννύμενον 
Οίαΐ ούδεν)>ς ^είργοντος. ώς δ^ τω τε /3α0^τδρ$) Ιίδη 6 
έχέλαξον καΐ &μα τ^ ΰΐόλει αύτγι εγγύς ίγίγνοντο^ άχό 
τε τ&ν τειχών ύψηλ&ν ίντων βαλλόμενοι έχακοΛάϋΌνν^ 

15 &τε καΐ ϊτί ίργα6ΐ(} μαλλόν τ^ ^ ώς ές μάχην ακριβώς 
έόταλμένοι^ καΐ ταΐς τ(>^ι^ρ£(^Μ^ Άλλτι καΐ ϋλλτι τον χώ- 
ματος έχιτνλέοντες οΐ Τύριοι^ ατε δίι %'αλαό(ίοκρατονν- 
τες Ιγ^, &Λορον %ολλαχ^ τήν Λρ06χω6ιν τοις Μακε- 
δόόιν έχοίονν. καΐ οί Μακεδόνες Λύργονς έ^ &οιρον 6 

80 του χώματος ^ 8 τ^ Λερ Λροκεχωρ'ήκει αύτοίς έπΙ πολύ 
τ^ς ϋ'αλάόόης^ έπέ(ίτη(ίαν δύο οιαΐ μηχανάς έχΐ τοΙς 
πύργοις. προκαλύμματα δ^ δέρρεις καΐ διφϋ'έραι αύτοΐς 
ίΐ<ίαν^ &ς μήτε χνρφόροις βέλεόιν άπο τον τεύχους 
βάλλε6%αι^ τοΙς τε ίργαζομένοις προβολήν έν τφ αύτφ 

85 είναι ΐίρΙ)ς τά τοί^εύματα' &μα τε 3(ίοι ΛροΠπλέοντες 
τών ΤνρΙων εβλαπτον τού^ χωννύντας^ ά%6 τών πύρ- 
γων βαλλόμενοι ού χαλεπώς άνα6ταλ'ή6ε6%'αι εμελλον. 

οι δ^ Τύριοι προς ταντα άντιμηχανώνται τοιόνδε. 19 
νανν Ιππαγωγόν κλημάτων τε ξηρών καΐ Άλλης νλης 

90 εύφλεκτου έμπλ'ήόαντες δύο Ιστούς έπΙ τ^ πρώρες 
καταπηγνύουΰι καΐ έν κύκλψ περιφράόόουόιν ές ΰόον 86 I^IΒΕΕ Π 

μαχρόχατον^ ώς φορντόν τε χαύττ^ καΐ 9α9ας ζόας 
τΰλεΐΰταξ δέ^αό^αν ονρος δ^ Λΐ66αν χε τκύ ^εΐον καΐ 
Ζόα Άλλα ές το Λαρατίαλέόαι μεγάλην φλόγα έπΙ χανχτι 

2 έτνεφόρτι^αν. χαρέχειναν δϊ καΐ κεραίαν δίΛλην ίτά 
χοΐζ ΐ6χοΙς άμφοχέροίς, καΐ άτνό χαύχης έξήρχηόαν ίν 5 
λέβηόιν Ζ(5α ίπιχν%'ένχα τ/ έ^ίβλη^ένχα έπΙ μέγα χί^ν 
φλόγα έζάψειν εμελλεν, ερμαχά χε ές χήν Λρύμναν 
ένέϋ'εόαν^ χον έ^άραί ές ν^Ι^ος τήν Λρώραν Λίεξομένης 

3 τίαχά Λρύμναν χης νεώς. εΛειχα ϋνεμον χηρήόανχες 
ώς έπΙ χ6 χώμα έπιφέρονχα έξάψανχες χριήρεόι την ίο 
νανν χαχ* ούράν είλχον. &ς δ^ έπέλαζον ί^δη χω χε 
χώμαχί καΐ χοΐς πύργοις, Λνρ έμβαλόνχες ές η^ν νλην 
χαΐ ώς βιαιόχαχα αμα χαϊς χρνήρεόιν έΰνανελχνόανχες 
χήν νανν έν6εΙον6ίν &κρφ χω χώμαχί αύχοί δ^ οΐ έν 

4 χχι νηΐ χαιομέντβ Ι^δη έξενήξανχο ού χαλεΛώς. χαΐ έν ΐ5 
χούχω 9^ χε φλόξ Λολλίι ένέΛίΛχε χοΐς Λνργοίς καΐ άί 
κεραΙαν Λερνκλα6%'ει6αι έ^έχεαν ές χ6 Λϋρ 86α ές 
εξ,αψίν χης φλογός Λαρεόχεναόμένα ^ν. οΐ ί* «λο χών 
χριήρων τΰληύΐον χον χώμαχος άνακωχενονχες έχόξενον 
ές χους πύργονς^ ώς μίι άόφαλ^ς είναι Λελάόαι Ζποί ίο 

5 ΰβεβχ'ήρνόν χι χγι φλογΐ έονέφερον. καΐ έν χούχω χαχ- 
εχο μένων ί^δη έχ χον τννρός χών Λνργων έχδραμόνχες 
έχ χης πόλεως τνολλοί χαΐ ές χελήχια έμβάνχες αλλτ^ 
καΐ ϋλλτβ έποχείλανχες χον χώμαχος χόν χε χάραχα ον 
χαλεΛώς διέ6%α6αν χόν ΰΐρό αι^του Λροβεβλημένον χαΐ 85 
χάς μηχανάς ^νμπάόας χαχέφλε^αν, Ζόας μί^ χό άπό 

6 χης νεώς Λϋρ έπέόχεν. ^Αλέξανδρος ίέ χό χε χώμα 
άίτό χης ήπείρον άρξαμένονς Λλαχνχερον χωνννναι^ 
ώς Λλ£^ι/α5 δέ^αόϋ'αι πνργονς^ χαΐ χους μηχανοΛοιούς 
μηχανάς 'άλλας χαχαόχενάζειν έκέλενόεν. ώς δ^ χανχα 8ο 
τναρεόχενάζεχο, ανχός χους χε ύοίαόΛκίχάς άναλαβών 19, 2 - 20, δ. 87 

χαΐ τούζ ^Αγριανας έΰΐΐ Σνδ&νος έότάλη^ ώς ά^ροίόων 
έτοεί Ζόαι ί^δη ίιόαν αύτω τριήρεις^ Ζτι απορότερα 
τά της Λολωρκίας έφαίνετο %'αλα66οχρατούντων τών 
ΤνρΙίον. 

5 'Ει/ χούτφ ίέ Γηρόότρατός χβ ό ΐ4ράδου βασιλεύς 20 
χαΐ 'Ένυλος δ Βύβλον ώς εμα^ον χάς Λόλείς 6φ&ν 
ύπ* Αλεξάνδρου έχομένας^ άΛοΧίΛόνχες Αύχοφραδάχην 
χε καΐ χάς ξύν αύχφ νέοξ παρ* Άΐέξανδρον ξύν χω 
νανχικφ χω όψετέρφ άφίχονχο καΐ αΐ χ&ν ΣιδωνΙων 

10 χρί'ήρενς όύν αύχοίς^ &6χε ΦοινΙχων μ^ν νηες όγδο- 
τίχονχα μάλιόχα αύχφ παρεγένονχο. '^κον δ^ έν χαΐς 2 
αύχαΐς Ί^μερανς χαΐ έχ ^Ρόδον χρίίίρεις ^ χε περίπολος 
καλούμενη καΐ ξύν χαύχι^ &λλαι ^νέα^ καΐ έκ Σόλων 
καΐ Μάλλον χρεϊς καΐ Αύκιαι δέκα^ έκ Μακεδονίας ίέ 

ΐδ πενχηκόνχορος, έφ* ^ Πρωχεας 6 ^Ανδρόνικου έπέπλει. 
ού πολλφ δΐ ϋόχερον καΐ οΐ χης Κύπρου βαόίλεϊς 3 
^5 χίΐν Σίδ&να καχέόχον ναυόΐν ίκαχον μάλιόχα καΐ 
εΐκοόιν^ έπενδίι χήν χε '^όόαν χί^ καχ *ΐ66\>ν Ααρείου 
Ιπύ^ονχο καΐ ή Φοινίκη παόα έχομένη ί^δη ύπ6 ΐΑλεξ- 

20 άνδρον έφόβεν αύχούς. καί χούχοις παόιν εδωκεν 
^Αλέί,ανδρος Άδειαν χών πρό6%'εν^ Ζχι ύνί ανάγκης 
μάλλον χι ή ΤΜχά γνώμην χίιν 6φ&ν έδόκουν ξυν- 
χα%%Ύΐναι χοίς Πέρόαις ές χ6 ναυχικόν. 

*Εν ω δ^ αϊ χε μηχαναί αύχω ί,υνεπί^γνυνχο καΐ αΐ 4 

35 νί^ες &ς εΙς επίπλουν χε χαΐ ναυμαχίας άπόπειραν 
έξηρχύονχο^ έν χούχω δ^ άναλαβών χ&ν χε Ιππέων 
Ιλας εόχιν &ς καΐ χους ύπαόπιόχάς καΐ χους Ιίγριανάς 
χε καΐ χους χοξόχας έπ* Αραβίας όχέλλεται εΙς χ6ν 
ΐΛνχιλίβανον καλού μενον χ6 ϋρος' καΐ χ& μ^ν βία χών 6 

30 χαύχγι έξελών^ χά ίέ 6μολογίο: παραόχηόάμενος έν δέκα 
ίΐμέραις έπανηγεν ές τήν Σιδ&να^ χαΐ καχαλαμβάνει 88 ΙΙΒΕΒ Π 

Κλέανδρον τ6ν Πολεμοκράτονς έκ Πελοπσννήόσν ί^χοντα 
καΐ ϊ,νν αύτφ μνΰ^οφόρονς "Έλληνας ές τετραχιόχίτ- 
λίονζ, 
β 'β^ ί^ 6ννετετακτο αύχψ το νανηκόν^ ίΛίβιβάόας 
τοις καχαότρώμαΰι των ύπαότννότών 56θί Ικανοί έδό- 5 
κουίζ έ£ το έργον, εΐ μ^ι διέκΛίοις μαλλόν η ^ έν 
χερόΐν ή ναυμαχία γίγνοιχο, &ρα% ^ της Σιδωνοζ 
έπέαλει τγι Τύρφ ξ,ννχεταγμεναις ταΐζ νανύίν, αιύτ^ς 
μ^ν κατά τί> δε^ιΌν κέρας, 8 ίή έξ τό πέλαγος αύτφ 
άνεϊχε, καΐ ξύι/ αύτψ οι τε ΚντίρΙων βαόνλεϊς τίοΐ ζό9ΐ ίο 
Φοινίκων, τνλί^ν Πννταγόρον. οίτος δ^ καΐ Κραχε^ος 

7 τό εύώννμον κέρας είχον της ζάόης τάξεως. τοΓ^ ίέ 
Τνρίοις %ρότερον μεν νανμαχείν έγνωόμένον ^ι/, εΐ 
κατά ϋ•άλα(ί6αν ^ΛίΛλέοι 6ψΐ6ιν Αλέξανδρος, τότε δ^ 
τνληϋΌς νεών Λολύ ά^ιροαύοκήτως τίατνδόντες (ον γαρ ιβ 
Λω Λεπνόμένοί ίιόαν τάς τε Κν%ρΙων νανς καΐ τάς 

8 Φοινίκων ξνμ^όας ΐΑλέξανδρον έχοντα) χαΐ &μα ξνν- 
τεταγμένως τον έπίαλον γνγνομένον (ολίγον γάρ ΛρΙν 
ΛροΰχεΙν τ^ Λόλει άνεκώχενόαν &ζι Λελάγναι αΐ ξνν 
^Αλεξάνδρφ νηες, ει χως &ρα ές ναυμαχίαν τους Τν- μ 
ρίονς Λροκαλέόαιντο, εΛειτα όντως ξ,υνταί,άμενον, ώς 
ούκ άντανήγοντο, Λολλφ τφ ρο%'ίφ έτνέτίλεον) — ταντα 
6ρ&ντες οΐ Τύριοι νανμαχεϊν >μ^ν ά^έγνωόαν, τριήρεύι 
ίέ 5^ας τών λιμένων τά Στόματα έδέχοντο βνξην τόν 
εΰπλονν φραξ,άμενοι έφύλαόόον, ώς μ/ίι ές τών λιμέ- 85 
νων τινά έγκα^ορμιΰϋ'ηναι τών πολεμίων τ6ν ότόλον, 

9 . ^ίλέξανδρος δέ, ώς ούκ άνταντίγοντο οΐ Τνριοι, 
έπέ^λει τ§ η:όλεΐ' καΐ ές μ^ν τον λψένα τόν χρος 
Σιδώνος ]8^<ίζβ(ί'9'α^ άπέγνω διά ότενότητα τον ότό- 
ματος καΐ &μα άντιπρώροις τ(>^7^ρ£(^( χολλαΐς 6ρών χε- βο 
φραγμένον τί)ν εόχλονν, τρεΙς δ^ τάς έξωτάτω έφορ- 20, 6 - 21, 4. 89 

μούόας χψ 6χ6μ4χχι τριήρεις Λροόπεΰόντες οΐ Φοόνιχες 
Χ€ίΙ άντίχρωροι έμβαλόνχες τιαταδνουόιν' οί $ϊ ίν 
χαΐξ νανόΐν ού χαλεπώς άπενή^αντο ές τήν γην φιλίαν 
σίόαν. τότε μ^ν δή ού Λόρρω του Λοιτγνοϋ χώμαχοξ 10 

5 τοατά τ6ν αίγιαλόν^ ίνα ότοεΛη των άνεμων έφαίνεχο, 
οΐ όύν ^Αλε^άνδρφ ώρμόόαντο' τ^ ίέ ύόχεραίΰ^ τους 
μ^ν ΚνΛρίονς ξ,ύν ταΐς όφετέραις νανόΙ καΐ Άνδρο- 
μάχφ χψ νανάρχφ χαζά τ6ν λιμένα τόν έκ 2^ίώνο^ 
φέροντα έκέλενόεν έφορμείν τ^ %όλει^ τους δ^ Φοί- 

10 νιο^^^$ κατά τον έπέκεινα τον χώματος τον Λρος Αίγνπτον 
άνέχοντα^ ίνα «αΐ αντώ ή ύκην^ ^. 

"Ηδη δ^ χαΐ μηχανοη:οιών αύτψ Λολλών εκ τε 21 
Κνπρον καΐ Φοινίκης άπάόης όνλλελεγμένων μηχαναί 
ΛολλαΙ όυμπεπηγμέναι ίιΰαν^ αΐ μ^ν έπΙ τον χώματος^ 

15 αΐ ίέ έΰίΐ των ΐΛΛαγωγών νεών^ &ς έκ 27ιίώνο^ αμα 
οΐ έκόμιόεν^ αΐ ίέ έχΐ των τρ^ι^ρωι/ 8<ία^ αύιτωι/ ού 
ταχνναντον^αι ^0αν. ώς ίέ Λαρε6κεύα6το Ι^δη ^ύμτ- 2 
Λαντα^ Λρο6ηγον τάς μηχανάς κατά τε τ6 Λοιητον 
χώμα καΐ άπο τ&ν νεών &λλΐβ καΐ ϋλλίβ τον τείχονς 

80 Λροόορμιζομένων τε καΐ άχοΛειρωμένων τον τείχονς. 

01 δ^ Τύριοι έτεί τε τ&ν έχάλξ,εων τών κατά το 3 

χ&μα Λύργονς ^νλίνονς έτίέότηόαν^ ώς άη:ομάχε6ϋ•αι 

«Λ* αύτ&ν^ καΐ εΐ Λίβ αλλτιι αΐ μηχαναΙ χροόήγοντΌ^ 

βέλεόί τε ήμύνοντο καΐ πνρφόροις οΐΰτοίς έβαλλον 

25 αύτά^ τάς νανς^ &6τε φόβον Λαρίχ^ιν τοΙς Μακεδόόι 
Λελάξειν τφ τείχει. ^ δ^ αύτοΐς καΐ τά τείχη τά 4 
κατά τ6 χώμα τό τε νψος εΙς Λεντήκοντα καΐ εκατόι/ 
μάλιστα ΛΟδας καΐ ές πλάτος ξ,ύμμετρον λί^οις μεγά- 
λοις έν γνψφ κειμένοις ί,νμΛεχηγότα. τάίς δΐ ΐΛΛα- 

30 γωγοΐς τε καΐ ταΐς τρ^ίρ^ίί^ τών Μακεδόνων^ Ζόαι τάς 
μηχανάς Λροόηγον τφ τβίχβ^, καΐ ται5τ|ί ούκ ε&Λορον 90 Ι'ΙΒΕΒ Π 

ίγίγνΒΧο ΛΒλάζειν τ^ τρόλεϊ , Ζχι λί^Όΐ χολλοί ές χ6 
Λελαγοζ αροβεβλημένοι έξεΐργον αυτών τήν έγγύξ 

5 Λροόβολ'ήν. ΟίαΙ τούτους Ιέλέί,ανδρος εγνω έξελκύόαν 
έκ της ϋ•αλά06ης' ήννετο δ^ χαλετν&ς τοντο το εργον^ 
οία δίι &Ίώ νεών καΐ ούκ αΛο γης βέβαιον γιγνόμενον δ 
ϋλλως τε καΐ οΐ Τνριοί νανς καταφράξαντες χαρά τάς 
άγκυρας έπηγον τών τρ^ι^ρων καΐ ύποτεμνοντες τάς 
6%οΙνονς των άγκνρ&ν αΛορον τήι/ Λροόόρμκίίν ταΐς 

Γ) τίολεμίαις νανόΐν έποίονν. Αλέξανδρος δ^ τριακον- 
τόρονς πολλάς ίς τ6ν αύτον τρόπον φράξ,ας έΛεότηόεν ίο 
ίγκαρόΐας πρ)) τών άγκνρών, ώς άα' αυτών άναότέλ- 
λίίί'θ'αι τ6ν ίπίΛλονν τών νεών, άλλα καΐ ώς ϋφαλοΰ 
κολνμβηταΐ τάς όχοίνους αύτοίς ύτΰέτεμνον, οΐ ίέ 
άλύβεβιν άντΙ 6%οΙνων εΙς τάς άγκυρας χρώμενοι^ οΐ 
Μακεδόνες^ κα%'ίεύαν^ ωότε μηδίν Ιτ^ Λλέον τοις κο- ΐ5 

7 λυμβηταΐς γίγνε6%'αι, έξάπτοντες οίν βρόχους τών 
λίϋ'ων άαΐ) τον ;υώματο5 άνέβΛων αύτοϋς εξω της 
^'αλάόΰης^ Ι^^ίτα μηχαναΐς μετεωρίΰαντες κατά βάθους 
άφίεόαν^ ίνα ούκέτι ηροβεβλημένοι βλώφειν εμελλον. 
οΛου ίέ κα^αρ()ν ΛεΛοΙητο τών %ροβόλων το τείχος^ 20 
οΰ χαλεΛώς ί^δη ταύτΐβ αΐ νηες Λροΰεΐχον. 

8 01 δ^ Τύριοι %άντΐίΐ Άτΰοροί γιγνόμενον εγνωόαν 
έτνύτνλουν Λοί'ήΰαΰϋ'αι ταΐς Κυπρίαις ναυόίν^ αϊ κατά 
τ\)ν λιμένα έφώρμουν τ6ν ές 27κϊωνα τετραμμένον έκ 
Λολλον δίι χαταΛετάόαντες τό ότόμα τον λ^μει/ο^ 1(ίτίοις^ «δ 
τον μίΐ καταφανή γενέόϋ'αι τών τριτ^ρων τήν τνλτίρω- 
6ιν^ άμφΐ μέόον ίιμέρας, δτεότε οι τε ι/αυτα^ έαΐ τά 
αναγκαία έβκεδαόμένοι ^όαν καΐ ^Αλέξανδρος έν τούτω 
μάλιότα άτΰί) τον έ%1 ϋ'άτερα της Λόλεως ναντικον έιά 

9 τίιν ύκην^ιν άπεχώρει, Λληρώβαντες Λενττ^ρεις μ^ν τρεις 30 
καΐ τ^δτρτίρει^ ϊόας, τρ^ηρ«6^ ίέ έτντά ώς άκριβξ0τάτοι$ 21,6-22,4. 91 

Χ8 τοις Λληρώμαόν χαΐ τοίζ &λ6 τών χαταότρωμάνων 
μάχΒ6%'αι μέλλονόιν ΒύοΛλοχάτοΐζ καΐ &μα ενϋ'αρΰεότά- 
τοις ές τσνς ναυτικούς αγώνας, τά μ^ν Λρ&χα άτρεμα 
τ§ είρεόΐα άτΙ μιας νείας έ^έτίλεον Άνευ χελενΰτ&ν 
5 τάς κώΛας παραφέροντες' &ς ίέ έπέότρεφον ί^δη έτ^Ι 
τους Κυπρίους καΐ εγγύς τον κα^οραΰ^αι ίιόαν, τότε 
ίι^ ξύι/ βο^ τε ΛοΧλχι καΙ έγκελενόμώ ές αλλήλους καΐ 
&μα τ^ είρεβία ^υντόνφ έχεφέροντο. 

ΐΕΐυνέβη δ^ ^κείντ^ τ^ '^μ^ρο^ !Αλεί,ανδρον άΛοχωρτΙ- 22 

10 (ία* μ^ ^ΛΪ τ^ιν όκηνήν, ού διατρίψαντα δ^ κατά τό 
εΙω%'^ς δι* ολίγου έχΐ τάς ναϋς έπανελϋ'εΐν. οΐ ίέ 2 
Τύριοι ΛροόΛεύόντες άπροΰδοκήτως ταΐς νανόΐν δρμού- 
6αις καΐ ταΐς μϊν Λοίντ^^ κεναΐς επιτυχόντες, τών δ* 
ύιί αύτ'^ τ^ιν βο^ τζαΐ τον επίπλουν χαλεπώς έκ τών 

15 Λαρόντων %ληρουμένων, τήν τε Πνυταγόρου του βα- 
όιλέως τνεντ'ήρη εύϋ^)ς ύ^τό τ^ Λρώττι έμβολγι κατέδυ- 
6αν καΐ τήν Ιίνδροκλέους τοΌ ΐ4μα%Όυ6ίου καΐ τήν 
Παόικράτους του Κουριεως, τάς δ^ ίίλλας ές τί>ν 
αί^'^ί^^οί^ έ^ίο^οϋντες εκοπτον. 

20 Ιίλέ^ανδρος δ^ &ς τ^ΰ^ετο τόν ίκπλουν τών Τνρίων 3 
τρί'ήρων, τάς μ^ν ^ζολλάς τών ^ύν αύτώ νεών, Ζχως 
ίκάότη η:ληρωϋ'είη, έτίΐ τφ <ίτ(5ματ* του λιμένος άνα- 
κωχεύειν ετα^εν, ώς μίι καΐ αλλαι έκτΰλεύΰειαν τών 
Τνρίων νηες' αύτος δ^ πεντήρεις τε τάς ϊ,ύν αύτφ 

25 άναλαβών καΐ τών τρί'ήρίον ές Λέντε μάλιότα, 8<ία* 
εφ%"η6αν ούτω κατά τάχος η^ληρωϋ'εΐόαι, ΛεριεΛλει τήν 
Λόλιν ίος έπΙ τους έκπεχλευκότας τών Τνρίων, οΙ δΐ 4 
ά%ο του τείχους, τόν τε έ^ί^ίλουν τών Λολεμίων κατ- 
ιδόντες καΐ Άλίξανδρον αύτί>ν έ^Ι τών νεών, βογι τε 

80 έηανάγειν ένε%ελεύοντο τοΙς έκ τών όφετέρων νεών 
καΐ ώς ούκ έ^ακου6τί)ν ^ν ύ^ό %Όρύβου Συνεχόμενων 92 ΙΛΒΕΒ, Π 

έν τφ Βργφ^ όημείοΐξ Άλλοις χαΐ Άλλονς έπεκάλονν έ$ 
τίΐν άναχώρηόιν. οΐ δ^ ύφέ Λστε αΐό^όμενοι τον έτνί- 
Λλονν τών άμφ ΐ4λέ^ανδρον ύΛοότρέψαντες ές τ6ν 
δ λιμένα εφενγον. καΐ όλίγαι μ^ τ&ν νε&ν φϋ'άνονόιν 
ύΛεχφνγονύαι^ ταΐς ϋ αλείοόιν έμβαλσνόϋίΐ αΐ ξ'ύι; 5 
Ιέλε^άνδρφ τάς μέν αυτών &Λλονς εποίησαν, Λεντήρης 
δε ης χαΐ τετρ^ήρης αυτών Ιτί αύτω τω ύτόματι τον 
λιμένος έλτ^φ^ύαν. φόνος δ^ τών επιβατών ού τνολνς 
έγένετο. ώς γάρ τ^ϋ^οντο έχομένας τάς νανς άΛε- 
νή^αντο ού %αλε%ώς ές τί>ν λ^/^β^α. ίο 

6 ^Λς δ^ ουδεμία ετι τοΙς Τνρίοις έκ τών νεών ωφέ- 
λεια ^1/, έΛηγον Ι^δη οΐ Μακεδόνες τάς μηχανάς τω 
τείχει αυτών, κατά μ^ν ίή το χώμα αροόαγόμεναι 
διά Ιύχύν του τείχους ούδΐν ί^ννον 8 τι καϊ λόγου 
Ά^ιον, οΐ ίέ κατά τ6 χρός Σιδώνα τετραμμένον τΨ^ς 1 5 
Λόλεως τών νεών τ^ι/αρ τών μηχανοφόρων Λροόηγον, 

7 ώς ίέ ούδ^ ταύττι ί^ννεν^ ές το αρος νότον αύ ανεμον 
«αΐ ΛρΙ>ς Αΐγν%τον άνέχον τείχος μετίβει αάνττβ άτνο- 
χειρώμενος του έργου, καΐ ένταϋϋ'α πρώτον κατεόεόό&η 
τε τί) τείχος έπΙ μέγα καί τι καΐ κατηρίφ^η αύτοϋ 2ο 
παραρραγέν. τότε μ^ν ίι) δόον έτειβαλων γέφυρας ^ έρή- 
ρίΛτο του τείχους άτίεπειράΟ^ ές ολίγον της χροό βολής ' 
καΐ οΐ Τύρωι ού χαλεΛώς άΛεκρούόαντο τους Μακεδόνας. 

28 Τρίτοι δ^ ά%6 ταύτης ί^μέρα νηνεμίαν τε φνλάξας 
καΐ Λαρακαλέόας τους ί^γεμόνας τών τάξεων ές τί> η 
έργον έπ^γε τ^ πόλει έπΙ τών νεών τάς μηχανάς. καΐ 
ηρώτα μέν κατέόειόε τον τείχους έπΙ μέγα^ ώς δ^ άπο- 
χρών εΙς Λλάτος έφάνη τ6 χαρερρηγμένον^ τάς μέν 
2 μηχανοφόρονς ναϋς έτίανάγειν έκέλενόεν' 6 ίέ δύο 
&λλας έπηγεν, αϊ τάς γέφυρας αύτφ έφερον^ &ς ίή 8ο 
έΛΐβάλλειν έΛενόει τφ κατερρηγμένω του τείχους. 22, 6 — 28, 6. 93 

χαΐ χίιν μίν μίαν τ&ν νε&ν οΐ {)Λα€Λΐ6χαΙ Ιλαβον, ^ 
έ^ετέτακτο '^δμητος, τήι/ έτεραν δ^ ή Κοίνον τάί,ΐξ οΙ 
πεξέταιροί τοαλονμενοι^ τοαΐ αυτός ξύν τοις ύ^ιαόΛΐόταΐς 
έχίβήόεόϋ'αί τον τείχους ^ η:αρείχοι εμελλεν. τάς 3 
5 τριήρεις δ^ τάς μ^ έ^ίΛλεΙν κατά τους λιμένας αμφό- 
τερους έκέλευόεν^ ει Λως Λρος όφας τετραμμένων τών 
Τυρίων βιάόαιντο τον εόΛλονν' ΰύαι ίέ αύτ&ν βέλη 
άτίό μηχανών βαλλόμενα είχον ^ δόαι τομάτας έη:1 τών 
καταστρωμάτων εφερον^ ταιίτα^ ίέ έκέλευόεν έν κύκλω 

10 ΛερίΛλεούόας το τείχος έη:οκέλλειν τε Ζ%ύι ΛαρεΙκοι καΐ 
άνακωχενειν εντός βέλους^ εότε τό έΛοκεΙλαι Άκορον 
γίγνοιτο, ώς Λανταχόϋ'εν βαλλόμενους τους Τυρίονς 
έν τω δεινω αμφιβόλους γίγνεό^αι. 

^ίΐς δ^ αϊ τε νηες αΐ όύν Ιέλεξάνδρφ τ^ροόέόχον τ^ 4 

15 η:όλει καΐ αΐ τ^εφνρα^ έπεβλή^όαν τω τβί%«^ άπ' αυτών, 
ένταϋϋ'α οΐ ύχαόΛΐόταΙ εύρώότως κατά ταύτας άνέβαι- 
νον έΛΐ τό τείχος. 8 τε γάρ ^έδμητος άν^ρ άγαϋ'ός έν 
τω τ(5τ« έγένετο καΐ &μα Ιέλέ^ανδρος «Γ^ετο αύτοίς^ 
του τε έργου αύτοϋ χο^ρτερώ^ άχτόμενος τοαΐ %'εατίις 

20 τών Άλλων Ζτφ τ^ λαμ^ρόν κατ άρετ^ιν έν τω κινδύνω 
έτολματο, καΐ ταύτΐβ πρώτον ^ έ^ετέτακτο Ιίλέ^ανδρος 5 
έλήφ^ τό τείχος^ ού χαλεπώς άη^οκρουόϋ'έντων έ^ίτ' 
αύτον τών ΤυρΙων^ έπειδ^ι πρώτον βεβαΐφ τε καΐ &μα 
ού η:άνττ[ΐ άποτόμω τγι Λροόβάόει έχρήόαντο οΙ Μακε- 

85 δόνες, καΐ "Αδμητος μέν πρώτος έπιβάς του τείχους 
καΐ το?5 άμφ* αυτόν έγτιελευόμενος έπιβαΐνειν βλη^είς 
'λόγχτι &%ο%νή6κει αύτοϋ* έπΙ δ^ αύτω ^Αλέ^ανδρος έόχε 6 
τό τείχος %ύν τοις έχαΐροις. ώς δ^ εΐχοντο αύτφ πύρ- 
γοι τε «(ίτιν οϊ τοαΐ μεταχύργια^ αυτός μ^ν παργίει διά 

30 τών έπάλ^^εων &ς έπΙ τά βαόίλεια^ δτ^ ταύτΐβ εύπορω- 
Τ6ρα έφαΐνετο ές τήν %όλιν ή κάθοδος. 94 υΒΕΕ π 

24 01 δ^ έπΙ χών νεών, οι χδ Φοίνικες κατά τόν λι^ 
μένα τον Λρ6ς ΑΙγνίίτον^ κα%^ ΰνπερ καΐ έφορμονντες 
έτύγχανον, βιαόάμενοι καΐ τά κλεΐϋ'ρα διαΰΛάόαντες 
εκοΛτον τάς νανς έν τω λψένί^ ταΐς μ^ν μετεώροις 
έμβάλλοντες^ τάς δ^ ές τήν γην έ^ωϋ^οϋντεξ, καΐ οΐ δ 
ΚνΛριοι κατά τ6ι/ άλλον λιμένα τ\)ν έκ Σιδώνος φέ- 
ροντα ούδ^ κλεΐϋ'ρον τοϋτόν γε έχοντα εΐόπλενβαντες 

2 είλον εν&ύς ταντίβ τίιν Λόλιν. τό ίέ πλΎΐ%Όζ των Τν- 
ρΐων τ6 μ^ν τεϊχοζ, ώς έχόμενον είδον^ έκλείπονΰιν^ 
άϋ'ροιόϋ'έντες ίέ κατά το ΐΛγηνόριον καλούμενον έπ- ίο 
έότρεψαν ταύτ^} έπΙ τους Μακεδόνας, καΐ Ιέλέ^ανδρος 
^ύν τοΙς ύΛα6Λΐ6ταις έτά τούτους χωρήόας τους μίν 
αύτον μαχόμενους διέφ^ειρεν αύτών^ τοις δΐ φεύγου- 

8 6ιν έφείπετο. τοαΐ φόνος ^ν πολύς , τών τε άπο του 
λιμένος εχόντων ί^δη τί^ν ΛΟλιν καΐ ττίις ΚοΙνου τάξεως ΐ5 
Λαρεληλυ^υίας ές αυτήν. 6ργ^ γάρ έχώρουν έτίΐ παν 
οΐ Μακεδόνες^ της τε πολιορκίας τ^ '^ρφ^ άχ^όμενοι 
καΐ Ζτι λαβόντες τινάς αυτών οί Τύριοι πλέοντας έκ 
Σιδώνος έπΙ τό τείχος άναβιβάόαντες, δπως αποπτον 
εΐη άπϊ) τον Στρατοπέδου^ όφά^αντες έρριψαν εΙς τίιν 2ο 

4 %'άλα66αν, άπέ^ανον ίέ τών μίν Τυριών ές όκτα- 
κιόχιλίους^ τών Μακεδόνων ίέ έν τ^ τότε προόβολ^ 
"Αδμψός τε 6 πρώτος ελών το τείχος ^ άνίιρ ^γο^^'ος 
γενόμενος^ καΐ ^ύν αύτω «Γκο^ι τών ύπαΰπιότών' έν 
δΐ τγι πάΰτβ πολιορκίΰ^ μάλιστα ές τετρακοβίους. 25 

6 ΤοΙς δ^ ές τό ΙερΙ)ν του ^Ηρακλέους καταφυγοϋόιν 
{ίΐΰαν δΐ αυτών τε τών ΤυρΙων οΐ μάλιΰτα έν τέλει- 
καΐ ό /3α(ί^λ«ν5 ΐ4ξέμιλκος καΐ Καρχηδονίων τιν^ς θεω- 
ροί ές τιμήν του ^Ηρακλέους κατά δη τιΐνα"] νόμιμον 
παλαών εΙς τήν μητρόπολιν άφικόμενοι) τούτοις ί,ύμ- θο 
Λα^^ι/ ϋδειαν δίδωΰιν !Αλέ^ανδρος' τους δ^ Άλλους ήν- 24,1 — 25,8. 95 

δροΛόδιόδ^ χαΐ έΛρά&ηόαν Τνρύων χβ χαΐ χ&ν %Βνων 
Ζόοι έγκατδλ'ήφ&τιόαν μάλιότα ές τρν6μΑ)ρίον£. Ιέλέ^- β 
ανδρός ίέ τφ ^ΗρακλεΙ ε&νόέ τε τοαΐ πομπίιν Βότειλβ 
ξύν τ^ δυνάμει όίπλίόμέντα' χαϊ αΐ νηες ξ,ννεπόμΛενόαν 

δ τω ^ΗρακλεΙ^ καΐ αγώνα γνμνιτών έν τω Ιερώ χαΐ λαμτ- 
πάδα έποόηόε' καΐ τήν μηχανήν^ ^ τό τείχοξ καχεΰεόό^η, 
&νέ%Ύΐκ^ ές τΙ>ν νέων χαΐ τί^ νανν τί^ν ΤνρΙαν τί^ν 
Ιεράν τον ^Ηρακλέους^ ί^νχννα έν χφ ^Λΐ^Χψ ελαβε^ καΐ 
χαύτην χφ ^ΗραχλεΙ άνέ&ηχεν καΐ επίγραμμα ^ίτ' αύτ§, 

10 ί) αύχΙ)ς Λονήόας ^ ζχον ίή Άλλον Λονήόανχος^ ούκ 
ϋ^ιον μνήμης χ6 έπίγραμμα' διά χονχο καϊ έγώ αύχί> 
ανάγραψαν άΛη^ίωόα. Ί?ύρος μ^ν ίή ονχως έάλω έχΐ 
οίρχονχος Νικ'ήχον Ιέϋφηιόι μ/ψΙ)ς ^Εκαχομβαν&νος. 

'Έχι δΐ έν τ§ ΛολιορκΙΰ/, χης Τύρον ξ,ννεχομένον 25 

15 Αλεξάνδρου άφίκονχο παρά /^Ιαρείου πρέόβεις ώς αύχΙ)ν 
άΛαγγέλλονχες μύρια μϊν χάλανχα ύπ^ρ χης μηχρός χε 
χαϊ χ^ις γυναικάς καΐ χων Λαίδων δούναι έ^έλειν 
Ιέλεξάνδρφ ^αρεΐον τήι/ ίέ χώραν Λαίίαν τήι/ ένχος 
Εύφράχου Λοχαμου εόχε έπΙ ^άλαόόαν χί^ν ^Ελληνικίιν 

2θΙίλεξάνδρου είναΐ' γήμανχα ίέ η)ι/ Καρδίου ΛαΙδα 
^Αλέί,ανδρον φίλον χε είναι ^αρείψ καϊ ξύμμαχον. 
καΐ χούχων έν χω ξυλλόγω χων έχαόρων άτζαγγελϋ'έν- 2 
χων ΠαρμενΙωνα μ^ν λέγουόιν Ιέλεξάνδρφ εΙ^εΙν Ζχι 
αύχΌς &ν ΐΑλέΙ^ανδρος &ν έπΙ χούχοις ίιγάΛηόεν καχα- 

85 λύόας χ6ν Λόλεμον μηκέχι χί> Λρό6ω κινδυνεύειν' 
ΐΛλϋ^ανδρον δΐ Παρμενίωνι άτνοκρίναό^αι Ζχι καΐ 
αύχί)ς &ν^ εΪΛερ Παρμενίων ^, ονχως εΛραξεν^ έπεί 
δί ^Αλέξανδρος έόχιν, άποκρινειό^αι /^αρείφ &περ δίι 
καΐ άτίεκρίναχο. εφη γάρ ονχε χρημάχων δεΐ6%'αι τναρά 3 

30 Δαρείου οϋχε χης χώρας λαβείν άνχΐ χης η:άόης χ6 
μέρος' είναι γάρ χά χε χρήματα καΐ χήν χώραν αύχοϋ 96 Ι^ΙΒΕΚ Π 

Λ&6αν' γι\μαΙ χβ εΐ έϋ'έλοι τίιν Δαρείου %αΙδα^ γτ^μοα 
&ν καΐ ού διδόρτος ζ/αρείον έκέλενέ χβ αύχόν ί^Βΐν, 
βΙ χι εύρέό^αν 1%'έλοι φιλάνϋ'ρωΛον Λαρ α^τον. 
χανχα ώς ί^κονόε Δαρείος, χάς μ^ν ^νμβάόΒΐς άπεγνω 
χάς προς ΐΛλέΐ,ανδρον^ έν ααραύκεν^ δ^ χοϋ Λολέμσν 5 

4 ^Αλέξανδρος δ^ ^λ' ΑΙγύΛχον εγνω ΛοιεΙόϋ'αν τόν 
όχόλον, χαΐ ίιν αύχω χα μίν Άλλα χης Παλαίόχίτ^ς 
τοαλονμένης ΣνρΙαζ Λροόχεχωρηχόχα ^ίι^, ευνούχος δε 
χις^ ω Άνομα ίιν Βάτις^ χραχών χης ΓάζαΙων Λόλεως, ίο 
ού ΛροόεΙχεν !Αλε1^άνδρω, άλλα '!4ραβάς χε μι6%'ωχ€τνς 
έτναγαγόμενος τοαΐ όίχον ίκ Λολλον παρεόκενακώς 
διαρκή ές χρόνιον Λολιορκίαν καΐ χφ χωρίω τίΐ&νεύων 
μήτίοχε Αν βία άλωναν ^ εγνω μή δέχεΰ^αι χχι πόλεν 
ΐ4λέξανδρον. η 

26 ΐΛ%έ%ει δΐ ή Γάζα χτ^ς μίν ϋ^αλάόόης εΐκοόι μάλι&ζα 
όχαδίονς^ καΐ ε6χι ψαμμώδης καΐ βαρεία ές αύχίιν ή 
Άνοδος καΐ ή %'άλα66α ή κατά τήν %6λιν χεναγώδης 
%α6α, μεγάλη δΐ Λόλις ή Γάζα ^ν τοαΐ έχΐ χώμαχος 
ύφηλον ωκιόχο καΐ χείχος τίεριεβέβληχο αύχ^ όχνρόν, 20 
έόχάχη δ^ φκεΐχο ώς έ^ΰ' Αΐγντίχον ^κ Φοινίκης Ιόντι 
έτά χγι άρ%^ χης έρημου. 

2 Αλέξ,ανδρος δ^ ώς άφόκεχο Λρος τήι/ ϋΐόλιν^ χ^ μ^ν 
^ρώχτ^ καχεύχραχοΛέδευόεν ^ /*άλ^<ίτα έτνίμαχον αύνώ 
έψαΐνεχο χο χεϊχος^ καΐ μ/ηχανάς όυμπηγνύναι έκέλευϋεν. 25 
οί ίέ μηχανοΛοιοΙ γνώμην άΛεδείκνυνχο άαορον είναι 

3 βία έλείν χο χείχος διά ϋψος χοϋ χώμαχος. άλλα Αλεξ- 
άνδρφ αίρεχέον έδόκει είναι Ζόφ άπορώχερον έκπλ^ή- 
ξειν γάρ χους πολεμίους χο έργον χω Λαραλόγφ έπΙ 
μέγα^ καΐ χ6 μίΐ έλεΙν αΐ6χρί>ν εΙναί οί λεγόμενον ες ζο 
χε χους "Ελληνας καΐ ές ^αρεΐον. έδόκει δή χώμα έν 25, 4 - 27, 3. 97 

κύχλω τΨις ΛόλΒως χωννύναν^ ώς έ^ ϊόον άπό του 
χωό^έντοξ ί%άγΒ6^αι χάς μηχανάς τοΙς ΧΒΐχΒόι, χαΐ 
έχώννντο κατά το νότιον μάλιόχα χηξ ^ζόλΒως ΤΒίχος^ 
ίνα έΛΐ,μαχώτΒρα έφαίνετο. &ς δ^ έδόχΒΐ έ^ηρ^αι όνμ- 4 

6 μέτρωζ τό %ω/Αα, μηχανάς έ^ζιόχ'ήόαντΒξ οΐ ΜακεδόνΒζ 
έΛηγον ώξ έπΙ τό τείχος των Γαζαίων. καΐ έν τούτω 
-^^οντ^ !Αλε^άνδρω καΐ έότεφανωμένω τβ καΐ κατάρχε- 
6%'αι μελλοντι του πρώτον Ιερεόον κατά νόμον τών 
τ^ρ όαρκοφάγων ορνίθων ύπερΛετόμενος ύ^ι^ρ του 

10 βωμον λί^ον εμβάλλει^ ές τίΐν κεφαλήν, δντινα τοίν 
ΛοδοΙν έφερε, καϊ ΐΛλϋ^ανδρος ί^ρετο ΐ4ρί6τανδρον τΙ>ν 
μάντΰν, 8 η νοοΐ 6 οΙωνός. 6 ίέ αποκρίνεται Ζτΐ' ω 
βαόίλεν, τήν μ^ Λόλιν αίρήόεις, αύτφ δέ 6οί φνλακτέα 
έότίν έπΙ τ^δε τ^ '^μέρα. 

15 Ταντα άκονόας Αλέξανδρος τέως μ^ν η:ρός ταΐς μη- 27 
χαναΐς εξω βέλους αύτί>ν εΐχεν ώς δ^ έκδρομτΙ τε έκ 
της Λόλεως καρτερά έγίγνετο καΐ πυρ τε έπέφερον 
ταΐς μηχαναΐς οΐ ^έραβες καϊ τους Μακεδόνας αμυνό- 
μενους κάτωϋ'εν αύτοΙ έξ ύπερδεξίου του χωρίου εβαλ- 

90 λόν τε καϊ &ϋ•ουν κατά τον Λοιητοϋ χώματος, ένταϋϋ•α 
^ έτίων άπει^εΙ !Αλέξανδρος τω μάντει ^ εκπλαγείς έν 
τω έργω ούκ έμνημόνευόε της μαντείας, άλΧ άναλαβών 
τους ύπαόπίότάς παρεβοτΙ^ει, ίνα μάλιότα έπιέξοντο οΐ 
Μακεδόνες, καΐ τούτους μίν έόχε τ6 μ^ι ούκ αΐβχρα 2 

25 φυγ^ ώόϋ'ηναι κατά του χώματος, αΰτό^ ίέ /ίΰίΧΧ^Τύ^ύ 
καταπέλτΎΐ δι^ά της άύπίδος διαμπάξ καΐ του ϋ'ώρακος 
ές τ6ι/ ωμον. ώς δ^ έγνω τά άμφΐ τ6 τραΌ/^α άλη^εύ- 
6αντα !/ίρί6τανδρον, έχάρη, οτ^ χ«1 τήν πόλνν δή 
αίρτ^όειν έδόκεν ΐ4ρι6τάνδρου ένεκα. 

30 ΚαΙ αύτος μϊν το τραύμα έ^εραπεύετο χαλεπώς' 3 
άφνκνοϋνταί ί* αύτφ μετάπεμπτοι από %'αλάϋ6ης αΐ 

Αβκχληι Ακαβαβ» •ά. Βοοι. Εά. ιηίηοχ. 7 98 Ι^ΙΒΕΕ II 27, 4 — 7. 

μηχαναί^ αΐζ Τύρον δΙλΒ. χαΐ Χ&Ι^ χωνννναι έν χύκλφ 
Λάντοϋ'Βν τί^ς χόλεως έκέλενόεν^ εύρος μ^ ές δύο 
ύταδύονς^ ϋψος 6^ ές αόδας Λεντήχονχα χαΐ δνατίοόίονς. 

^ ώς δ^ (Λ χε μηχαναί αύτφ ^νοιτί&ηόαν χαΐ έχαχϋ'εΐόαι, 
κατά τί> χώμα τοατέύείύαν του τείχους έχΐ Λολύ^ ύ^ο- 5 
νόμων τε &λλτβ τίαΐ Άλλ^β 6ρν66ομένων χαΐ του χον 
άφανώξ έχφερομένου τ6 τείχος ινολλαχ^ ήρείΛετο ύφ- 
ιζάγον κατά τ6 χενούμενον^ τοΙς τε βέλεύιν έχΐ Λολύ 
ΤΜτεΙχον οΐ Μακεδόνες άνα6τέλλοντες τους Λρομαχο- 
μένους τών χύργων^ ές μ^ τρεΙς χροόβολάς οΐ έκ ίο 
τί^ς Λόλεως άχο^ηόκόντων τε αύχοίς Λολλών τοαΐ 

δ τιτρωόκομενων Ζμως άντεϊχον. τ^ τετάρτι^ι δϊ των 
Μακεδόνων τι)ν φάλαγγα %άντο%'εν Λροόαγαγων Αλέξ- 
ανδρος τ^ μ^ν ύΛορυό^όμενον τ6 τείχος καταβάλλει^ 
τ^ ίέ χαιόμενον ταΐς μηχαναΐς καταόείει έτΙ Λολύ^ ώς ΐ5 
μίΐ χαλεη^ ταΐς κλίμοά,ιν τί^ν Λροόβολίιν κατά τά 

6 έρχ^ριμμένα ένδοϋναι. α? τε ο&ν κλίμακες ΛροότΙγοντο 
τφ τείχει καΐ ίρνς χολλίΐ ^ τών Μακεδόνων^ δόον τι. 
άρετης μετεΛοωϋντο, δότνς αρώτος αΙρή(ίει, τό τείχος* 
κίά αΙρεΙ πρώτος Νεοπτόλεμος τών εταίρων του Αίακι- μ 
δών γένους' έχΐ δϊ αύτψ ϋλλαι καΐ Άλλοι τάί,ει,ς 6μοϋ 

7 τοΙς ί^γεμόόιν άνέβαι^νον. ώς δ^ Άπαξ χαρί^λϋ-όν τίνες 
έντί>ς του τείχους τών Μακεδόνων^ καταύχίόαντες 'άλλας 
καϊ &λλας Λυλας^ ϋόαις εκαότοι έπετύγχανον^ δέχονται 
εΐόω τι^ ύτρατιάν παόαν, οΐ δ^ Γαξαΐοι καΐ τίις χό- η 
λεώς όφιόιν ί^δη έχομένης ξυνεότηκότες &μως έμάχοντο^ 
κοΧ άχέ^ανον πάντες αύτοϋ μαχόμενοι ώς εκαότοι 
έτάχ^όαν' παϊδας δ^ καϊ γυναίκας έξηνδραπόδιόεν 
αυτών !Αλέξανδρος. τήν πόλιν δί ξυνοικίόας έκ τών 
περιοίκων έχρψο &6α φρουρίφ ές τον πόλεμον. ^ο ΑΡΡΙΑΝΟΤ 
ΑΛΕ^ΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΛΣ 

ΜΒΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ, 

ΑΧί^ανδρος 9^ έχ^ ΑΙγνχχον^ ΐναη$ρ τίϊι Λρώτον 1 
ώρμή%^^ έόχέΐλ^το^ χαΐ έβδόμ^^ ^ΐμ^ρ^ άζ)> τής Γάζης 
έΧαύρ&¥ ^Ηβν $1ς Πηλσύ€ίσρ τ^^ ΑΙγύΛτον. 6 ίέ 
νανζίχ^ς ^τρατο^ ΛαρεΛλει αύχφ έκ Φθ(,ν(χη$ ύς έττ' 

δ Αΐγνχτον' χαΐ χαταλαμβάνεν τά$ νανς έν Πηλσνϋίφ 
(>ρμαύ6ας. Μαζάχης δ^ 6 Πέρόης^ δ^ ^1/ ^ατράχτ^ς 2 
ΑΙγύχτου έκ Α αρτίου χαϋ'εότηκώς, τι}ν τε ίν ^Ιόόώ 
μάχψ^ δπως όννέβη ΛΒΛνόμίνος χαΐ ΑαρέΙσν ζτν 
αΐ6%ρ^ φνγ^ βφνγεν^ χαΐ Φοίνίκην χβ χαΐ ΣνρΙαν καΐ 

10 της ΑραβΙοξ τά πολλά ύπό Αλεξάνδρου έχόμει^ αΰτ^ 
τε ούχ ο&6ηζ δυνάμεως Περόνκ^Ις^ έδέχετο χαΐς χε 
η6λε6ΐ φίλίως χ^Λ χ^ χύργ Αλέ^νδρον. δ ^^ εΙς μ^ν $ 
Πηλού(ίιον φυλακίων εΐ&ήγαγε^ χους δ^ άτΙ τών νεών 
άναχλείν χαχά χ6ν ποχαμόν χελεύόας εόχε ίπΐ Μέμφιν 

16 ηόλΐιν «ύτόί ίφ^ ^Η^ουτίόλεως ^ει^ έν δεξνψ Ιχων χόν 
Λ0Χίψί>ν χί>ν ΝεΙΙον^ καΐ δόα καθ' όίοΐ' χωρζα ένδι^- 
δόνχων χ&ν ένοικούνχων χαχαόχών δίά χη9 έρήμον 
άφζχεχο ές *Ηλιούχολνν έκεϊϋ'εν δί δναβας χόν Λόρον 4 
^ν ^ Μέμφιν χαΐ ϋ^ι έχει χοίς χε Άλλοις ^εοϊξ 

80 ^^€^^ χψ Αχιδι χαΐ αγώνα έχοίηόε γνμννχόν χε καΐ μου- 
0ίκόν Ί^κον δ^ αύχφ οΐ άμφΐ χαϋχα χεχνΐχαι έχ Χ'ής 
^Ελλάδος οΐ δοκιμώχαχοί, έκ δ^ Μέμφιος καχέχλεί 100 ΙΤΒΕΚ ΙΠ 

κατά τ6ν Λοταμον ώς έπΙ ^άλαΰΰαν τούζ %β ύπαόΛν- 
βτάς έχΐ τ&ν νε&ν λαβών καΐ τους το^ότας καΐ τους 
ΐΑγρί&νας χαΐ τ&ν Ιππέων τήι/ βαύίλικ'ίΐν ΐλην τήν των 

δ έταόρων. έλϋ'ών δ^ έζ Κάνωβον καΐ κατά τι^ λίμνην 
τίΐν Μαρίαν αεριτίλεύΰαξ αποβαίνει^ Ζπου ννν ΐΛΧε^άν- δ 
δρεια Λόλΐζ ψκιΰχαι^ ^Αλεί,άνδρον επώνυμος. υλΑ ε8ο\εν 
αύχφ ό χώρος κάλλιστος κτίόαι έν αύχω πόλιν καΐ 
γενέα^αν &ν εύδαίμονα η)ι/ πόλιν. πό%Ός σδν λαμβά- 
νει αυτόν τον ϊργον^ καΐ αυτός τά βημεΐα τ^ πόλει 
εϋ^κεν^ ίνα χε άγοράν έν αντ^ δείμα6%'αι έδει καΐ ίο 
Ιερά Ζύα καΐ ϋ'εών &νχινων^ χων μ^ *Ελληνΐ70&ν^ 
'Ίόιδος δ^ Αίγνπχίας^ καΐ τό χείχος ^ περιβεβληόϋ'αι. 
καΐ έπΙ χούχοις έ^εχο^ χαΐ χά Ιερά καλά ίφαΐνεχο. 

2 Αέγεχαι δέ χις καΐ χοιόόδε λόγος ^ οΰκ οίπιόχος 
εμοιγε' έ^έλειν μ^ν !Αλεξανδρον καχαλείπειν αύχ6ν χά ΐ5 
όημεΐα χον χειχιβμον χοίς χέκχοόιν^ ονκ είναι δ^ 5χφ 
τήν γήν έπιγράψονόιν' χων ίή χεκχόνων χινά έπι- 
φραΰ^ένχα^ Ζόα έν χεύχεόιν ϋλφιχα οΐ όχραχι&χαι 
έκόμιξον \νναγαγόνχα έπιβάλλειν χύι γ^^ ΐναπερ ό βα- 
ύιλεύς ύφηγείχο^ κοΧ χ6ν κύκλον ονχω περιγραψ^ναι %α 

2 χον περιχει%ι6μον^ Ζνχινα χ^ πόλει ^οίει. τούτο ί^ 
έπιλε^αμένονς χους μάνχεις καΐ μάλιόχα ίι^ ^Αρίόχαν- 
δρον χΙ>ν Τελμιόόέα, &ς ίι) πολλά μ^ν καΐ Άλλα άλη- 
ϋ'ενΰαι έλέγεχο Ιάλεί,άνδρω^ φάναι εύδαίμονα ^6ε6ϋ'αι 
χίΐν πόλιν χά χε ϋλλα καΐ χων έκ γης καρπ&ν εΐνεοία. κ 

8 ^Εν χούχφ δΐ καΐ ^Ηγέλοχος καχέπλεναεν εΙς Αΐγν- 
πχον καΐ απαγγέλλει Αλεξάνδρφ ΤενεδΙονς χε άποόχάν- 
χας Περ6ών 6ψΐ6ι προό^έό^αι (καΐ γάρ καΐ Άκονχας 
Πέρόαις προ6χωρη<ίαι) καΐ ΧΙων Ζχι δ^ι 6 δ^ιμος έπ- 
ηγάγεχο 6ψας βίψ χ&ν καχεχόνχων χίιν πόλιν^ ο9ς βο 

4 Αύτοφραδάχης χε καΐ Φαρνάβάζος έγκαχέύχηόαν' άλω- 1,6-8,2. 101 

ναν δ^ αύχό^ι χάΐ Φαρνάβαζον έγχα'ταληφ^έντα καΐ 
!Αρι6τόνίχον Μηϋνμναΐον χον χύραννον έότνλενόαντα 
ές τί>ν λιμένα Τ'ης Χίου ^ύν ίιμιολίαις λτβότρικαΐζ τίένχΒ^ 
Ί)λ6 όφών έχόμενον τ6ν λψενα ού γνόντα^ άλλ' έ|- 

5 απατη^εντα γάρ Λρ6ς τ&ν τά κλείθρα ίχόντων τον 
λιμένοζ^ Ζτν τό Φαρναβάξου &ρα ναυτικών δρμεΐ έν 
αντώ' χαΐ χους μ^ λ^βότάς ζάντας αύτον κατακοχ^ναι 5 
Λρος 6φών^ ^ίριόχόνιιων δΐ ηγε παρά Άλε^ανδρον τοαΐ 
!ΑΛθλλωνύδην τί)ΐ/ Χΐον καΐ ΦηόΙνον καΐ Μεγαρέα καϊ 

ιατσύξ ϋλλους^ Ζόοι της τε άΛούχάόεως τί^ς ΧΙων ξνν- 
εΛελάβσντο καΐ έν χψ τότε τά πράγματα τί^ς ντ^όσυ 
βΐϋ^ ξίχον' καΐ Μίτνλήνην δ^ Χάρψα έχοντα Ζτι άφεί- 6 
λεχο καϊ τάξ ϋλλας τάς έν Λέαβφ πόλεΐζ καΐ αύτάς 
δμολογίΰΐί προ(5ηγάγετο ^ ^Αμφοτερί>ν δ^ 6ύν έί,'ήκοντα 

15 νανύΐν έπΙ .Κ& επεμψεν έπικαλεΐό^αι γάρ όφάξ τους 
Κφονς' καϊ αυτός καταπλενόας Ζτι είρε τήν Κώ προς 
Άμφοτερον ίίδη έχομενην, καϊ τους μ^ν Άλλους Ζόοι 7 
αίχμάλωτον ^γεν ^Ηγέλοχος^ Φαρνάβαζος δ^ άπέδρα έν 
Κω λα^^^ν τους φύλακας. Αλέξανδρος δ^ τους τυράν- 

20 νους μ^ τους έκ των πόλεων ές τάς πόλεις πέμπει 
χρήόαό^αι Ζπως έ^έλοιεν, τους δ^ άμφΐ Άπολλωνόδην 
τους Χίους ές Έλεφαντίνην πόλιν ΑΙγυπτΙαν |ύι/ φν- 
λακ^ ακριβεΐ επεμψεν. 

ΈπΙ τοΰτο65 ί^ πό^ος λαμβάνει αύτ\)ν έλ%'εΙν παρ 8 

2δ .Αμμωνα ές Αιβύην^ τδ μέν τι τω %'εω χρηόόμενον^ 
Ζτι άτρεκίς έλέγετο είναι τό μαντείον του Ζέμμωνος 
καΐ χρ'ήόαό^αι αύτω Περόέα καϊ ^Ηρακλέα^ τ6ν μ^ν 
έπΙ τ^ιν Γοργόνα Ζτε πρ(>ς Πολυδέκτου έότέλλετο^ τ6ν 
δ^ οτε παρ' !Ανταΐον ψι εΙς Αιβύην καϊ παρά Βού- 

80 (ί^ρ^ν εΙς Αϊγυπτον. !Αλεξάνδρφ δ^ φιλοτιμία ί^ν προς 2 
Περαέα καΐ *Ηρακλέα^ άπί> γένους τε 'όντί τον άμφοίν 102 υΒΕΒ ΙΠ 

καί η καΐ αύχ6ς τίΐς γ$νέ6Βως χΨ^ς έαντσν ί$ '!4μμωνα 
άνέψΒρΒ^ χαϋ'άΛΒρ οΐ μϋ^οι, χί^ν ΉραχΙίουξ Χί ταά 
Περόέως ές ζ/£α. «αΐ σίν χαρ* '!4μμωνα χανχτι χ^ 
γνώμ^γΐ έόχέλληο^ ά}$ χαΐ χά αύχοϋ άχρ$κ4ί^ΧΒρσν εΐαό- 
μένος ^ φή^ίσν γε ίγνωΐίέναι, 5 

3 Μέχρι μ^ν ίή ΠαρανχονΙσυ χαίρε ϋ'άλα66αν ^Βΐ δι 
ίρήμου^ ού μένχοι δι άνυδρου χί^ς χώρας, €Χαιίί(ϊνς ές 

^^^ χιλίονς χαΐ έξακο^ίονς, ώς ΙέγΒΐ ΆριόχόβουΧος. έν- 
νΒϋΰ'Βν δ^ ές χήν με^όγαιαν έχράχΒΧΟ, Ζνα τ6 μαν- 
ΧΒίον ^ χοϋ '^μμωνος. Ιόχι δϊ έρημη ΧΒ ή όίό^ χαΐ ίο 

4 ψάμμος ή πολλίι αύχίΐς καΐ Άνυδρος, ΰδϋϊρ δ^ ί| 
ούρανον πολύ !ΑλΒΐίάνδρφ έγίνΒχο, χαΐ ιτσΟτο ές χ6 
ΰ'Βίορ άνηνέχϋ^. άνηνέχ%η δϊ ές χ6 %'Βΐον χαΐ χόδΒ' 
Άνεμος νόχος έχάν πνεύπτ^ έν έκείνφ χψ χώρφ, χ9^ς 
ψάμμου έπιφορεί χαχά χψ^ς 1>δοϋ έηΐ μέγα, καΐ &φανί- ΐ5 
ζεχαι χΨις 6δοϋ χά ί^ημεία ούδί έόχιν εΐδένοί ίνα χ^ 
%ορεύε6%'αι χαϋ-άπερ έν πεΧάγΒΐ χ^ ψάμμω, Ζχι όημεΐα 
ούκ Ι&ζΐ χαχά χ'ήν 6δ6ν οϋχε Λου &ρος ουχε δένδρον 
οϋχε γι^λοφοι βέβαιοι άνεόχηκόχες, οΙςχι6ιν οΐ 6δΙχαι 
χεκμαίροινχο αν χήν Λορείαν, %α%'άΛερ οί να^αι χοίς μ 

, Ά^χροις' άλλα έπλαναχο γάρ ή όχραχιά Ιίίλε^άνδρω χαΐ 

ρίοΐβιη. οΐ Ίιγεμόνες χί^ς 6δοϋ αμφίβολοι ί^6αν. ΠχολεμαΙος 

μ^ν δίι 6 Αάγου λέγει δράκονχας δύο Ιέναι Λρό χοϋ 

6χραχεύμαχος φωνήν Ιένχας, τιαΐ χούχοις !Αλ^ανδρον 

χελεϋ^αι ίπεόϋ'αι χους ίιγεμόνας ια^χεύόανχας χώ %'εΐω, η 

χους δί 'ί^^όαϋϋ'αι χί(ν 6δ6ν χήν χε ές χ6 μανχείον 

Αή»*ο\>.9ίαΙ όχίόω α^ΰΊς' Ι^ρι^όβουλος δέ, χαΐ ό τίλείων λόγος 

^' * χαύχτβ χαχέχει, κόραχοίς δύο χροΛεχομένους χρ6 χής 

όχραχιας, χούμους γενέό^'αι ^Αλε%άνδρφ χους ί^γεμόνας. 

χ€ώ Ζχι μ^ %'εΐ6ν χι ^υνεχέλαβεν αύχω Ιχω Ι6χυρΐ6α6%•αι, ίο 

Ζχι χαΐ τ6 είχός χαύχιι^ ϊ%ει, τό ^^ άτρεχίς χον λόγου »,8-4,6. 103 

άφείλοντο οΐ &λλτβ χαΐ &λλΐβ ύπερ αύτοΰ έ^ηγηόά- 
μενοί. 

Ό ί^ χωρος^ ΐνκΛερ τον Άμμωνος τ6 Ιεράν έόη^ χά 4 
μ^ ηύχλφ χάντα Ιρημα χαΐ φάμμον τό ^ν ίχει χαΐ 

5 &ννδρσν^ αντ^ς ί> έν μέόφ ολίγος &ν (Βϋον γάρ 
ΰίΧεΙ&ίσν αύτσϋ ές πλάχοξ ^ίιέχεν ές τεϋόαράχοίηα μά- 
λιότα όταάίσνς ερχεχαί) χα'νάπλεώς ί^χι,ν ήμερων ίεν- 
δρων^ έλαν&ν χαΐ φοινίκων, %αϊ ίνδροόος μόνος τ&ν 
περί^. %αΙ Ληγή ^| αύτοϋ άνίόχει ουδέν χι έοιχνία 2 

10 ταΐς ΛηγαΙς, Ζϋαι, &Χλαι έχ γί^ς άνίόχονόιν. έν μ^ν 
γάρ με&ημβρία ψυχρ6ν χ6 ΰδωρ γευόαμένφ χβ χαΐ ίχι 
μάλλον άψαμένω οίον ψνχρόχαχον' έγχλίνανχος δ^ χοϋ 
ήλίον ές έϋΛέραν ^ερμόχερον, χαΐ «ίτ6 χΨ^ς έόπέρας εχι 
ϋ-ερμόχερον ίόχε έπΙ μέαας χάς νύκχας, μεϋων δ^ ννχ- 

ΐδ χων έανχοϋ ϋ'ερμόχαχον' άπό δ^ μεόων ννχχ&ν ψύχε- 
χαι έν χά^ει, χαΐ εωϋ-εν φυχρον ίΐδη έόχί, ψνχρόχαχον 
δ^ μεόημβρίοίς' χαϊ τοΰτο αμείβει έν χά^ει ^Ι έχάόΧ'υ 
[τ§] Ίΐμέρ€^• γίγνονχαι δϊ χαΐ &λες αύχόμαχοι έν χω ^ 
χορίφ χούχω όρνχχοί' κάΙ χούχων ίόχιν ο&ς ^ ^Ιγν- 

30 Λχον φέρον6ι χων Ιερέων χινϊς χοϋ ^^μμωνος. έχειδάν 
γάρ άτ' Αίγύπχον ϋχέλλωνχαι, ές χοιχίδας χλεχχάς έκ 
φοίνιχος έόβαλόνχες δώρον χφ βαόιλεϊ άποφέρουόιν ^ 
ει χφ &λλω. Ι6χι δϊ μαχρός χε ό χόνδρος {ί^δη ζδί} 4 
χινες αύχ&ν χαΐ ύπίρ χρείς δαχχύλους) χαΐ χαΰ'αρός 

25 ω^ΐίερ χρύόχαλλος' χαΐ χούχω έπΙ χαΐς %Λ}6ίαΐς χρ&ν- 
χαι, ώς χα^αρωχέρφ χών άΐίο ϋ-αλά^όης άλ&ν, ΑΙγύπ- 
χιοί χε χαΐ 36οι Άλλοι χοϋ ^είον ούχ άμελώς Ιχου- 
6ΐν. ένχαϋ^α Αλέξανδρος χόν χε χ&ρον έϋ-αύμαόε 5 
χαΐ χφ ϋ-εφ έχρήόαχο' χαϊ άχούόας Ζόα αύχω %ρος 

80 ^μοϋ ήν, &ς ίλεγεν, άνέξενί^εν έπ' ΑΙγύΐίχου, ώς 
μ^ Αριόχόβονλος λέγει ^ τ^ αυτήν όπίόςα 6δόν^ ώς^^^ο 104 ΙΛΒΕΚ ΠΙ 

^ί?!Τ *^ Πτολεμαίος 6 Αάγον, &λλην εύ^εΙαν ώς έπΙ 
Μέμφνν, 

5 ΕΙς Μέμφιν 6ϊ ανχφ ΛρεόβεΙαί τε ΛολλαΙ έχ της 
^Ελλάίος ^χον, χαΐ ούχ εότιν ονχινα άτνχηόαντα &ν 
έδείτο άχέχεμψε, τοαΐ (ίτρατιά τίαραγίγνεχαν παρά μ^ν δ 
ΐΛντίΛάχρον μιό^οφόροι "Ελληνες ές τετραχοόίονς^ &ν 
Ίίγεΐτο Μενοίτας ό ^Ηγηόάνίρον^ έχ Θρφχης δ^ Ιππείς 
ές πενταχοόίονς^ &ν ^ρχεν Ιίόχληπιόδωρος 6 Εύνίχον. 

2 ενταύθα ^εί χφ ΑΛ χω βαόίλεΐ χαΐ πομπεύει^ |ύν τ§ 
όχραχίψ έν χοίς δπ:Αθ6^ χαΐ αγώνα ποιεί γνμννοών χαΐ ίο 
μονόιχόν, χαΐ χά χαχά χί^ν Αϊγνπχον ένχαν^α έχόόμηόε' 
δύο μ^ν νομάρχας ΑΙγνπχου χαχέ6χη6εν ΑΙγνπχΙονς^ 
Αολόαόπιν χαΐ Πέχιόιν^ χαϊ χούχοις διένειμε τήν χω- 
ράν τήν ΑΙγνπχίαν Πεχίόιος δ^ άπειπαμενον τήν 

8 αρχήν Αολόαόπις έχδέχεχαι πα^αν. φρουράρχους δ^ ΐ6 
χών έχαίρων έν Μέμφει μ^ν Πανχαλέονχα χαχέόχηόε 
χ6ν Πυδναΐον, έν Πηλουόίω δ^ Πολέμωνα χ)>ν Μέγα- 
χλέους Πελλαΐον' χών ξένων δ^ Άρχειν Αυχίδαν ΑΙχω- 
λόν^ γραμμαχέα δ^ έπΙ χών ξένων Εΰγνωαχον χί)ν 
ΐΕίενοφάνχου χών έχαίρων* έπιόχόπους δί αύχών ΑΙόχύ- 20 

4 λον χε χαΐ "Εφιππον χί>ν Χαλχιδέως. Αιβύης δί χης 
προόχώρου ϋρχειν δίδωόιν !Απολλώνιον Χαρίνου, !Αρα- 
βίας δ^ χης πρ6ς ^Ηρώων πόλει Κλεομένην χ)>ν έχ 
Ναυχράχιος' χαϊ χούχω παρηγγέλλεχο τους μ^ν νομάρ- 
χας έαν Άρχειν χών νομών χών χαχά ϋφας χα%'άπερ 25 
έχ παλαιού χα^ειόχήχει, αύχ6ν δ^ έχλέγειν παρ* αύχών 

5 χους φόρους ' οΐ δί άποφέρειν αύχω έχάχ^ηόαν, όχρα- 
χηγούς δ^ χ^ όχραχι^ χαχέϋχηόεν^ ί^νχινα έν ΑΙγύπτφ 
ύπελείπεχο, Πευχέόχαν τε χ6ν Μαχαρχάχου χαΐ Βάλα- 
χρον χ6ν ' ίμύνχου^ ναύαρχον δ^ έπΙ χών νεών Πολέ- 3ο 
μωνα χί>ν Θηραμένους* όωμαχοψύλαχα δ^ άνχΐ Αρρύβα 5, 1 - β, 3. 105 

[τδν] Αεοννάτον τόν γΟνάόου εταξεν' Άρρύβας γάρ 
νό6φ άχέΰ'ανεν. άπέϋ'ανε 6^ χαΐ Ιίντίοχος 6 Άρχων 6 
τ&ν χο^οτ&ν^ χαΐ άνχΐ χονζχον} Άρχειν έπέότηόε χοίς 
τοξ,όχαίς ^Ομβρίωνα ΚρίΙχα. άτΙ ίί χους Συμμάχους 

δ χους πεζούς, ων Βάλακρος ήγεΐχο, έπεί Βάλαχρος έν 
ΑΙγνπχφ ύπελείπεχο, Κάλανον χαχίόχηόεν Ίιγεμόνα. 
χαχανέΐμαι 6ϊ λέγεχαν ές πολλούς χήν άρχίιν χί^ς 7 
ΑΙγντίχον Χ'ήν χε φύόιν χης χώρας ^ανμάόας καΐ χ^ιν 
όχνρόχψα, Ζχι ούχ άόφαλές οΐ έφαίνεχο ένΐ ίπιχρέφαι 

10 οίρχείν ΑΙγύπχον πάόης. χάί ^ΡωμαΙοί μοι δοχονόι 

παρ ΑλεΙ,άνίρον μα^όνχες έν φυλακή εχειν Αΐγυπχον 

καΐ μηάένα χ&ν άπό βουλί^ς έπΙ χωδε ίκπέμπειν υπάρχον 

ΑΙγύπχον, άλλα χών εΙς χους Ιππέας ϋφίόί ξυνχελούνχ(ον, 

"Αλέξανδρος ίέ αμα χφ ^ρ^ ύποφαίνονχι, έχ Μέμφιος 6 

15 ψι έπΙ Φοινίκης ' χαΐ έγεφνρώ^ αύχφ 8 χε καχά 
Μέμφιν πόρος χον Νείλου καΐ αΐ διώρυχες αύχου 
παϋαί. ώς δ^ άφίχεχο ές Τύρον, χαχαλαμβάνει έν- 
χαϋϋ-α ^κον αύχφ Ιίδη χαΐ χο ναυχιχόν, έν Τύρφ δϊ 
αύ%Ίς ϋύεί χφ ^ΗραχλεΙ χαΐ αγώνα ποιεί γυμνιχόν χε 

20 καΐ μονόικόν. ένχαϋϋ'α άφικνεΐχαι παρ" αύχ6ν έξ 2 
Αϋτινών ή Πάραλος πρέόβεις ϋγουόα Αιόφανχον χαΐ 
Αχιλλέα ' ξυνεπρέόβευον δ^ αύχοΐς χαΐ οΐ Πάραλοι 
ίρίμπανχες. χαΐ ούχοι χών χε Άλλων εχυχον &ν ενεχα 
έόχάληόαν χάΐ χους αίχμαλώχους άφηχεν Α%^ναΙοις 

85 Ζόον έπΙ Γρανίχφ Α%^ναΙων έάλωόαν. χά δ^ έν Πελο- 3 
ποννι^αφ Ζχι αύχφ νενεωχερίόϋ'αι άπήγγελχο, Αμφο- 
χερΙ)ν πέμπει βοη^είν Πελοποννηόίων Άϋοι ες χε χ6ν 
Περόιχον πόλεμον βέβαιοι ^όαν χαΐ Ααχεδαιμονίων 
ού τιαχ^ήχουον. Φοίνιξι δ^ χαΐ Κυπρίοις προόεχάχϋτ} 

30 έκαχόν ναϋς Άλλας προς ο^ς εχονχα Αμφοχερί)ν έπεμπε 
0χέλλειν έπΙ Πελοποννήόου, 106 Ι^ΙΒΕΚ ΠΙ 

4 Αύτοζ ί^ ί^δη &νω ώρμ&το ώς έπΙ Θάψαχόν χβ %αΙ 
τί>ν Εύφράχην ηοταμόν^ έν Φοινίχτι μ^ν έπΙ χ&ν φόρων 
χ^ ^νλλογ^ τοαχαόχήόας Κοίρανον ΒεροναΙσν^ ΦΜξενον 
α χ^ς ' ί6ί^^ς χά έχΐ χάδε χύϋ Ταύρου εκλέγειν, χών 
ξ,ύν αύτα ί^ χρημάχων τήν φυλαχ'ήν άνχΐ χσύχων 5 
έΛΒχρεψεν ^ίρπάλφ χφ Μαχάχα &ρχι έχ χης φυγι^ς ^χονχι. 

5 "ΑρΛαλοξ γάρ χά μ^ν πρ&χα ^φυγε, Φιλίππου εχι βαόι- 
λεύονχος^ Ζχι ηι6χ\)ς ^, χαΐ ΠχολεμαΙος ό Αάγου έχΐ 
χφ αύχω έφυγε χαΐ Νέαρχος ό !Ανδροχίμου χαΐ ^Εριγύϊοζ 

ό Ααρίχόυ χαΐ Ααομέδων 6 χούχου αδελφός, Ζχι ΰποπχα ίο 
^ν Άλεξάνδρφ ές ΦΙλιππον, επειδή Εύρυδίχην γυναίχα 
ήγάγεχο Φίλιππος, ^Ολυμπιάδα δ^ τήν Αλεξάνδρου 

6 μηχέρα ήχίμαόε. χελευχήόανχος ίέ Φιλίππου χαχελϋ-όν- 
χας άπί> χής φυγής δόοι δι αύχόν εφευγον Πχολεμαϊον 
μ^ν (Ηύμαχοφύλαχα χαχέόχηόεν, Ζίρπαλον δϊ έπΙ χών ΐδ 
χρημάχ(ον, 5χι αύχω χ6 0ώμα ές χά πολέμια άχρεϊον 
ίγν, ^Εριγύϊον ίέ Ιππάρχην χών ξυμμάχων, Ααομέδ&ι^χα 
δ^ τ6ν χούχου άδελφόν, Ζχι δίγλωόόος ^ιγ ές χά βαρ- 
βαριχιά γράμμαχα, έπΧ χοίς αίχμαλώχοις βαρβάροις, 
Νέαρχον ίέ όαχραπεύειν ΑυχΙας χαΐ χτ^ς έχομένης Αυ- 2ο 

7 χίας χώρας έόχε έπΙ χ6ν Ταϋρον χί) Άρος. ολίγον δ^ 
πρόό&'εν χ^ς μάχης χψ^ς έν *Ιόόφ γενομένης άναπείίίϋ'είς 
πρ6ς Ταυρίόχου ανδρός χαχοϋ Αρπαλος φεύγει |ύν 
Ταυρίόχω. χαΐ ό μ^ν Ταυρίόχος παρ* Άλέξανδρον χον 
^Ηπειρώχην ές ΊχαλΙαν ϋχαλεϊς έχεΙ έχελεύχηόεν, Ι4ρ- 85 
πάλφ δϊ έν χ^ ΜεγαρΙδι ή φυγίι ^ν. αλλά !Αλέξαν- 
δρος πείθει αύχον χαχελ^είν πίόχεις δούς ουδέν οΐ 
μείον έόεόϋ'αι έπΙ χ^ φνγγί' ούδ^ έγένεχο έπανελϋ'όνχι, 
άλλα έπΙ χών χρημάχίον αί^ις έχάχ&η Ζίρπαλος. ές 
Αυδίαν δ^ όαχράπην Μένανδρόν ^πέμπει χών έχαί- 3ο 

8 ρων έπΙ δ^ χοίς ξένοις^ &ν ήγεΐχο Μένανδρος^ Κλέαρ- β, 4- 7, 6. 107 

χος οίύχώ ίνάχ^. άντΙ ά^ !Αρίμμ>α όατράπην Σνρίοξ 
ΙίόκληΛίόδωρον τί>ν ΕύνίΜν άΛέάεί^Η^^ δτι !ΑρύμμΦί£ 
βλαχ$ν6αι έδότίβι^ αύτφ έν %^ χαραόχενγΙ^ ν^ινα έτάχ^ 
ΛϋίρΜχΒνάόϋίν τ§ 6τρα%νψ χαχά τι^ όίόν τήν &νω. 

5 ΚαΙ άφίχετο ί$ θάψακον Ι^λέ^ανδρος μψ^ί>ς ^Εχα- 7 
χομβαι&νος ίχΐ Άρχοντος Ι^^ι^νηόιν !Αρι6χοφάνον£' χαΐ 
χαταλαμβάνΒΐ ίνοΐν γεφύριχιν έζενγμένορ τον Λόρον. 
χαΐ γάρ χαΐ ΜαξαΙος^ ϋτφ ή φυλαχί) τον χοταμον έχ 
^αρείύν ^ετένροχτο^ 1π:;τ^α^ μ^ν ίχων περί τρνςχιλίους^ 

10 ζΛ$ζούς ^έ . . . .^ χαΐ τούτων "Ελληνας μνό^οφόρονς 
δι6χιλ^ους^ τέως μ^ν αύτον ίχΐ τφ Λοταμψ έφύλαϋόε, 
χαΐ έχΐ χφδΒ ού ^ννεχίις ή γέφυρα έξενγμένη ^ εότε 2 
έπΙ τ^ άντι,χέρας ϋχ&τιν τοΙς Μαχεάόόι^ δειμαίνονόι 
μ/ίΐ έχιϋΌΐντο οί άμφΐ ΜαξαΙον τ^ γέφυρα ίνα έπ;ΐ)ίΐ$£Τ0* 

15 ΜαζαΙο^ 61 Ας ίιχουόεν ί^ϋη Λροόάγοντα Άλέξανίρον, 

ωχετο φεύγων |νν τ§ ότρατι^ χάόΐ]. χαΐ εύ^ς ώς 

έφυγε ΜαζαΧος έχεβλίί&ηόαν αί γέφνρξα τ^ ^χβ^Ι '^ν 

πέραν χαϊ ί^έβη έ^' ο(ύτ&ι/ ^ύν τ^ ότρατιψ ^Αλέξανδρος. 

"Έν^Βν δ^ έχώρεί &νω^ έν άριότερψ έχων τ6ν 3 

)0 Εύφράτην Λοταμψ χαϊ τ^ Αρμενίας τά ϋρη^ διά τί^ς 
Με6οχοταμίας οίαλονμένης χώρας, ούχ εύ%'εΙαν δϊ έχΐ 
Βαβυλ&νος ίιγεν άπ6 τοϋ Εύφράτου όρμηΟ'είς^ Ζτι τ'^ν 
έτερον 16ντι εύηορώτερα τά Σύμπαντα τω ότρατφ ^^, 
χαί χι>λΙ>ς τοΙς ϊχΛονς χαΐ τά έχιτ'ήδεια έ% της χώρας 

Μ λαμβάνει/ν χαί τό χανμα ούχ ώόαύτως έχιφλέγον. 
άλόντες δέ τίνες χατά τί^ν 6δον τών άπ6 τον /ίαρείου 4 
(Στρατεύματος χαταόχοχης ίνεχα άχεόχεδαόμένων έξ- 
'ήγγειλαν^ Ζτι Δαρείος έχΐ τοϋ Ίϊγρητος χοταμοϋ 
χάϋτιτΜ έγνωχώς εΐργειν ΐΑλέξανδρον, εΐ δι^βαίνοΐ' 

30 χαΐ είναι αύτφ ότρατιάν χολύ μείζονα ^ ξύι/ ^ έν Κι- 
λιχίψ έμάχετο, ταϋτα άχούόας Αλέξανδρος ψν όχονδ^ δ . 108 ΙΛΒΕΒ. ΠΙ 

ώ^ έπΙ τί)ν Τίγρηχα. &ς δ^ άφίκετο, σϋτε αυτόν ^α- 
ρείσν χαχαλαμβάνει σϋτδ τίιν φνλατίήν, ί^ντινα άπο- 
λελοίΛδΐ Δαρείος ^ άλλα διαβαίνει τόν πόρον, χαλεπώς 
μ^ δι οξύτητα τον φον, ούδενος δί εϊργοντος. 

6 'Ερταϋϋ'α αναπαύει τΙ>ν 6τραχόν' χαΐ χίίς όελήνης 5 
τό Λολύ έχλιπ^ς έγένεχο* χαΐ Ιίλέ^ανδρος ε^ε χ^ χε 
ί^ελι^ν^ χαΐ χω ήλίφ τιαΐ χ^ γ^^ δχων χ6 ϊργον χονχο 
λόγος είναι %αχέχει, καΐ έδόχει Άριϋχάνδρφ Λρϊ>ξ Μα- 
κεδόνων χαΐ ΐΑλεξάνδρου είναι χψ^ς 6ελήνης χ6 πά^μα 
χαΐ εκείνον χον μηνός 1<^£(^'θ'α( ή ί^Χν^ ^^^ ^ ^^^ ^® 

7 Ιερών νίκην όημαΐνεα^'αι ^Αλε^άνδρφ, &ρας δϊ άχο 
χον Ίϊγρηχος ^ει διά χης ΙίόόνρΙας χώρας^ έν άρνόχερα 
μίν έχων χά Γορδνηνών ϋρη^ έν δεξιά ίέ αύχον χί>ν 
Τίγρψα. χεχάρχτβ δί ή/Μ^θ'ί>9 ^^^ '^^ν^ διαβάόεως οΐ 
πρόδρομοι αύχω έξαγγέλλονόιν, Ζχι Ιππείς οίχοι πολέ- ΐδ 
μιοι άνά τό πεδίον φαίνονχαι^ 8<ίο^ δέ^ ούκ εχειν 
εΐκάααι. ξννχάξ,ας ούν χί^ν ϋχραχιάν προύχώρει &ς ές 
μάχην' καΐ 'άλλοι αΰ χων προδρόμων προόελάόανχες 
άκριβεότερον οϋχοι καχιδόνχες εφαόκον δοκείν είνίΐί 
6φι6ιν ού πλείονς ι) χιλίονς χους Ιππίας. ίο 

8 ^Αναλαβών οίν χήν χε βαόιλικ'ήν ϊλην καΐ χών Αταί- 
ρων μίαν καΐ χ&ν προδρόμων χους Παίονας Ι^λαννε 
όπονδ^, χίΐν δ^ Άλλην ίΤττρατΜ^ν βάδην ίπεό^αι έκί- 
λενόεν. οΐ δ^ χ&ν Περόών Ιππείς καχιδόνχες χους άμφ* 
^Αλέί,ανδρον οξέως έπάγονχας εφενγον άνά κράχος, ^β 

2 καΐ Αλέξανδρος διώκων ένέκειχο* καΐ οΐ μ^ν πολλοί 
άπέφνγον^ χους δέ χινας καΐ άπέκχειναν, Ζόοις οί ίπ- 
ποι έν χΨι φνγ^ εκαμον, χους δ^ καΐ ξώνχας αύχοΐς 
ΐπποις ίλαβον καΐ παρά χούχων Εμα^ον, δη ού πόρρω 
εΐη Δαρείος ξϋν δννάμει πολλ^, βο 

3 Βεβοη^^κεόαν γάρ /ύαρείω ^Ινδων χε Ζ6οι Βακχρίοις 
υ.-..\ι , 
ί ^ίΙΕΟΒΝΐ ^ 7,6-8,7. 109 

Βμοροί χαΐ αύτοΙ Βάχχριοι τοαΐ ΣογδιανοΙ* τούτων μ^ν 
Λάνχων ήγεΐτο Βτ^ό^ίος 6 τή^ Βακτρίων χώρας ϋατρά- 
Λης, εϊποντο 6^ αύτοίς χαϊ Σάκαι — Σχυ^ΊΧ^ν χοντο 
χ6 γένος τ&ν τίρ^ ΐΛϋίαν έποιχούντων Σκν%^ών — ούχ 

5 ύπήχοοί οίτον Βτ^όόου, άλλα κατά όνμμαχίαν τήι; ^α- 
ρείου* 4^εΙτο δϊ αυτών Μανάχης' αύτοΙ δ^ Ιλλοχο^ο- 
ταν ^6αν. Βαρόαέζν^της δ^ ΐΑραχωτών όατράπης !Αρα- 4 
χωτούς τε ^γε καΐ τους όρεόονς ^Ινδούς καλουμένους. 
2]ατίβαρζάνης δ^ 6 ^ίρείων όατράπης ΐΑρείους ίιγεν. 

10 Παρ^υαίους δ^ καΐ ^ΤρκανΙους καΐ ΤοπεΙρους^ τους 
πάντας Ιππέας, Φραταφέρνης ^γεν. Μήδων δϊ ίιγείτο 
Ιέτροπάτης' ξυνετάττοντο δί Μήδοις ΚαδούόιοΙ τε καΐ 
Αλβανοί χαΐ ΣακεόΙναι. τους δ^ προόοίκους τ§ έρυ- 6 
ΰ•ρ^ %'αλά66ΐ[^ Όροντοβάτης καΐ !Αριοβαρξάνης τοαΐ 

15 Ό<ρ>|ίι/ι^5 έκόόμουν. Ουί^ων ίέ καΐ ΣουόιανοΙ Ί^γε- 
μόνα παρείχοντο ^Ο^ά^ρην τον !Αβουλίτου. Βουπάρης 
δ^ Βαβυλωνίων Ί^γεΐτο, οΐ ζδ*"} άνάόπαύτοί Κάρες 
καΐ ΣιττακηνοΙ όύν Βαβυλωνίονς ^ετάχατο. ^Αρμενίων 
δ^ ^Ορόντης καΐ Μι^ραύότης ίΐρχε, καΐ ΐΑρνάκης Καπ- 

90 Λαδοκών. Σύρους δΐ τους τε έκ της κοίλης καΐ Άόοί 6 
της μεταξ,ύ των χοταμών Συρίας ΜαξαΙος ίιγεν. έλέ- 
γετο δ^ ή παόα ότρατίά ή Δαρείου Ιππείς μ^ν ές τε- 
τρακνόμνρίους, πεζοί δϊ ές εκατόν μυριάδας, καΐ άρ- 
ματα δρεπανηφόρα διακόόια, ελέφαντες δ^ ού πολλοί, 

85 άλλα ές πεντεκαίδεχα μάλιότα 'ΙνδοΙς τοις έπΙ τάδε 
του ^Ινδοϋ ί^ύαν. 

ΐΕΐύν ταύτΐ] τγι δυνάμει έότρατοπεδεύκει Δαρείος έν 7 
Γαυγαμήλοις προς ποταμφ Βουμήλω, απέχων ^Αρβήλων 
τίΐς πόλεως Ζόον έ^αχοόίους όταδίους, έν χώρω δμαλω 

80 πάντ'^ι» καΐ γάρ καϊ 56α ανώμαλα αύτοϋ ές Ιππαόίαν, 
ταύτα ί^ έκ πολλού οΐ Πέρόαι τοις τε αρμαόιν έπ- 110 ΙΙΒΕΒ ΙΠ 

δλαννδίν δύπετη πεποΐ'ήχαίαν ηοΛ χ^ ϊχΛψ ΪΜχάόψκ. 
ί}(ίαν γάρ οι άνέπεί^ον ^άαρείσν {)Χ^ρ τί^ Λρ)>ς ^Ι6όω 
γενομένης μάχης, Ζτι &ρα έμειονώίχη(ίε των %ο>ρίων τ§ 
όχενότητί' χαΐ /Χοίρειος ού χαλεΛ&ς έπεί^εχο. 
9 Τανχα ώς έξ,ηγγελ^ !ΑλεΙίάνάρφ ορός χών χαχα- δ 
όκόχων χών Περόων οόον έάλω6€ίν, εμεινεν οώχον ίνα 
έξηγγέλϋ^ι ^ίμερος χέόόαρας' χαΐ χήν [χε] όχραχνάν έχ 
χης 6δοϋ άνέπανόε, χό δ^ όχραχόπεάον χάφρφ χε χαΐ 
χάραχί έχείχιόεν. εγνω γάρ χά μ^ όκενοφάρα άχο- 
λείΛειν χαΐ Ζόοι χών όχραχιωχών άπάμαχοι ^όαν, αύχος ίο 
^^ ξ^ι/ χοίς μαχίμοις ούδεν Άλλο δχι μ/ί} Άπλα φέρον- 

2 6ιν Ιένοα, ές χ6ν άγωνα. άναλαβων οίν χ^ιν δύναμιν 
ννχχός ^γεν άμφΐ δευχέραν φνλαχίιν μάλίόχα, &ς αμ 
ήμέρ^ ΛροόμΙ^αι χοίς βϋίρβάροις. /Δαρείος δε, ώς 
χροόηγγέλ^ αύχψ προόάγων ίΐδη !Αλέξξίνδρος, έκχύό^ει η 
χ^ν όχραχίάν ώς ές μάχην' καΐ !Αλέ^ανδρος ί^εν ώιίαν- 
τω^ χεχαγμένονς, καΐ άηείχε μ^ν αλλήλων χά €χρα- 
χόπεδα οόον έξ,ήκονχα όχαδίονς, ού μήν ταω 7ία%εώρο^ 
άλλιίιλονς' γιίιλοφοι γάρ έν μέόφ έαίπροό^εν άμφοίν 
ίΐύαν. η 

3 'είς δϊ άπείχεν !Αλε^ανδρος Άόον ές χριάχωηα όχα- 
δίονς καΐ καχ ανχ&ν ί^δη χών γηλόφων ψι αύχω ό 
ϋχραχός, ένχαν%•α, ώς είδε χους βαρβάρους, ίόχηόε τήν 
αύτου φάλαγγα* καΐ ζνγκαλέόας αύ χσύς χε εταίρους 
καΐ όχραχηγούς καΐ Ιλάρχας καΐ χών 6νμμά%ων χε καΐ 96 
χών μιόϋΌψόρων ^ένίον χους ηγεμόνας έβουλεύεχο, εΐ 
αύχόϋ^εν έτίάγον ίΐδη χήν φάλαγγα, ώς οΐ χλεΐόχοι 
&γειν έκέλευον, η καϋ'άπερ Παρμενίωνι [καλώς] έδόκει^ 

ί χόχε μ^ αύχοϋ καχαόχραχοΛεδεύειν, καχαόκέψαύ^ι δϊ 
χόν χε χώρον %νμΰίανχα, εΐ δ'ή χι, ί^ΛΟΛτον αύχοίυ. ^ βο 
Άΐίορον, ^ εϊ λύι χάφρον -ή όκόλοΛες καχαΐίεηηγάχες 9,1-8. 111 

αφανείς, χαΐ τάς τάξεις τών ΛολεμΧων άχρφεότδρον 
χαηδείν. χαΐ νιτ^ Παρμενίων τ§ 7^(^1^119 ^ τίατα- 
ότρατσπεδενουόνν αύτον Άζω$ τεταγμένοι εμελλον Ιέναι 
ές τι^ν μάχην. 

5 Αλέξανδρος δ^ άναλαβών τους ψιλούς χαΐ τ&ν Ιλ- 5 
πέων τους εταίρους Λερνψι έν 96ύχλφ όκοπ&ν τ'^ν 
χώραν χάόαν, ϊνα τ6 έργον αύτφ εόεόΟ'αι εμελλεν. 
έχανελ&'ών δ^ χαΐ ξνγχαλέϋας αίΟ^ς τους αυτούς ίιγε- 
μόνας, αυτούς μ^ ούκ εφη χρΎΐναι πίΐραχαλεΐόϋ'αι ΰ€ρί3ίς 

10 οϋ ές τόν αγώνα* Λάλαι γάρ είναι, δι άρετν^ν τ,ε τί^ν 
όφ&ν ηαραηεχλημένονς χαΐ ύ«1) τών π^οΛίΙάχ^ ^^ι^ 
τίαλών έργων αποδεδειγμένων, τους τιατά άψας δϊ 6 
έκάότους έξορμαν ήξίον, λοχαγόν τε λοχίτας χαΐ Ιλάρ- 
χην τίΐν ϊλην τ^ιν αύτον ίχαότον χαΐ ταξιάρχους τάς 

15 τάξεις, τους τε Ίιγεμόνας τών πεζών τί^ν φάλαγγα 
εχαότον τ^ήν οΐ έπιτετραμμένην, ώς έν τ^δε τ$ μάχ^ι 
ουχ ύπ^ρ Κοίλης Συρίας ή Φοινίκης, ούδ^ ύπίρ 
ΑΙγύπτου, ά}ς πρόό^εν, μαχουμένους, άλλα ύπίρ της 
ξυμπάόης Ιάόίας, οϋότινας χρί^ ϋρχειν, έν τφ τότε τιρι- 

30 ^ϋόμενον. ούκουν τί^ν ές τά χαλά έξόρμηόιν διά 7 
πολλών άναγχαίαν αύτοίς είναι οΐχοϋ'εν τούτο εχονϋιν, 
άλλα χόόμου τε έν τφ χινδύνφ Ζπως τις χα#' αύτον 
έπιμελτίόεται χαΐ αιγί^ς άχριβοϋς, οπότε <^^^ώ^τα^ έπ- 
&^^/α^ δέοι, χαΐ αύ λαμπρας ττίς βοής, ίνα έμβοίΐόαι 

35 χαλόν, χαΐ αλαλαγμού ά>ς φοβερωτάτου, 6πότε έπαλα- 
λάξαι καιρός, αυτοί τ ε ζπως οξέως κατακούοιεν τών 8 
[τ«] παραγγελλομένων καΐ παρ αυτών αύ Ζπως ές 
τάς ταΐζεις 6ξέως παραδιδώνται τά παραγγέλματα* έν 
τε τω κα^^ αύτΙ>ν εκαότον καΐ τό παν μεμνηό^αι 

Μ ξυγκινδυνεϋόν τε άμελουμένφ καΐ δι επιμελείας έκ- 
πονονμένφ ξννορ%•ονμενον. 112 Ι^ΒΕΕ ΠΙ 

10 Ταντα χαΐ τοιαύτα Άλλα ού Λολλά Λα^αααλέόαζ τε 
καΐ άντιπαραχληϋ'Βΐς προς των ίιγΒμόνων ϋ-αρρείν Ιλϊ 
όφίόι^ δείΛνοΛοιεΙό^Όΐ τ ε καΐ άναπαύεόϋ'αι έτίέλευόε 
τ6ν ότρατόν. Παρμενίων δ^ λέγουόιν Ζτι άφνκόμενος 
Λαρ αΰτον ίΰά τίιν όκηντ^ν^ νύχτωρ ΛαργΙνει έχίϋ'εό^αι 5 
τοΙς Πέρόαις' άπροόδοχ^ήτοίς τε γάρ χαΐ άνατεταραγμέ- 

2 νοις χαΐ αμα έν ννχτί φοβερωτέροις έπί^ήόεΰ^αι. 6 
δ^ ίχείνω μίν άποχρίνεται, Ζτι χαΐ £ΑΛο^ χατι/^χονον 
των λόγων, αΐ6%ρ\>ν είναι χλέψαι τ^ιν νίχην, άλλα φα- 
νερώς χαΐ 'άνεν όοφίόματος χρηναι ι/^κ'ί}<ία& ' λέ^ανδρον. ίο 
χαΐ τό μεγαλήγορον αύτον τοντο ον% ύπέρογχον μάλ- 
λον τι τ) ε'ύ%'αρ6ΐς έν τοΙς χινδύνοις έφαίνετο' δοχεΐν 
δ* εμοιγε, χαΐ λογιόμφ άχριβεΐ έχρήόατο έν τω τοιφδε' 

.5 έν ννχτΙ γάρ τοις τε άποχρώντως χαΐ τοις ένδεώξ 
Λρόξ τάξ μάχας Λαρεόχεναόμένοΐξ Λολλά έχ τον πάρα- ΐ5 
λόγον ^νμβάντα τους μ^ν εόφηλε, τονς χρείϋόονας, τοις 
χείροόι δ^ παρά τά έ% άμφοΐν έλχι6^έντα τί^ν νίχτιν 
Λαρέδωχεν. αύτφ τε χινδννενοντι τό πολύ έν ταΐς 
μάχαις όφαλερά ή ι/ύ| χατεφαίνετο, χαΐ αμα Ίιόόη^εντι 
τε αί-^^^ /ΙαρεΙω τί^ν ξνγχώρηύιν τον χείρονι 'όντι 3ο 
χειρόνων ^ιγεΐό^αν ή λαΰ'ραία τε χαΐ ννχτερινίι έχ 

4 όφών έπίϋ'εόις άφι^ρεΐτο, ει τέ τι έχ τον παραλόγον 
πταΐόμα ϋφίόι ξνμπέόοι, τοΙς μίν πολεμίοις τά χύχλφ 
φίλια χαΐ αύτοΙ τΎ^ς χώρας έμπειροι, όφείς δε έί^^^ρο^ 
έν πολεμίοις τοΙς παόιν, &ν ον μιχρά μοίρα οΐ αίχμά- 25 
λωτοί ί^6αν, ξννεπι^όόμενοι έν ννχτΙ μίι Ζτι πταί- 
(^α(^Μ/, άλλα χαΐ εΐ μι) παρά πολύ νιχ&ντες φαίνοιντο, 
τούτων τε τ&ν λογιόμών ενεχα επαινώ !Αλέ^ανδρον χαΐ 
τον ές τό φαι^βρόν ύπερόγχον ού μείον. 

11 /ΙαρεΙος δΐ χαΐ ό ίύν ^αρείφ ότρατος όντως Ζπως 30 
τήν άρχίιν έτάξαντο έμειναν της ννχτος ξνντεταγμένοι. 10,1-11,6. 113 

3τ^ σϋχ€ όχρατόπεδον αύτοϊς περιεβεβληχο άχρφ^ς καΐ 
αμα έφοβσνντο μ/ή 6φΐ6ΐ νύκτωρ έπί^οΐντο οΐ Λολέμιοι. 
τίαΐ €ΪΛ€ρ XV &λλο, χαΐ τοντο έκάχωόε τοΙς Πέρόαΐζ έν 2 
χφ χόχΒ χά πράγμαχα, ή όχάϋις ή πολλ'ή ή ^ύν χοΐς 
5 ζπλοις %αΙ τό ϋοζ^ Ζ χι περ φιλεΐ προ χών μεγάλων 
κινδύνων γίγνεό^αι^ ονκ έκ χον Λαρανχόκα 6%εδια6%^έν^ 
άλΧ έν Λολλω χρόνω μελεχηϋ'έν χε καΐ χάς γνώμας 
αύχοΐς ίονλωόάμενον. 

^Εχάχ%Ύΐ 8ϊ αύχφ ή όχραχιά &δε' έάλω γάρ ϋόχερον 8 
10 ή χά^ις, ^νχίνα εχαξε Δαρείος, γεγραμμενη^ ώς λέγει 
!Αριόχόβσυλος, χ6 μ^ εύώννμον αύχω κέρας οι χε 
Βάχχριοι ΙπχεΙς είχον καΐ |ύν χονχοις -^(ία^ καΐ Ιέρα- 
χωχοΐ' άτΙ ί^ χούχοις Πέρόαι έχεχάχαχο, ΐΛΛεΐς χε 
δμον καΐ ΛεξοΙ αναμεμιγμένοι , καΐ Σούόιοι έπΙ Πέρ- 
α όαις, έπΙ 6^ Σουόύοις Καόούόιοι. αϋχη μ^ν ή χον 4 
ευωνύμου κέρως εόχε έπΙ χ6 μέόον χης χάόηξ φάλαγ- 
γοζ χά^ις ^' καχά ίέ τό δεξιόν οι χε έκ Κοίλης 
Συρίας καΐ οΐ έκ χης μέόης χών ποχαμων έχεχάχαχο, 
καΐ Μηβοι εχι καχ& τό δεί,ιόν^ έπΙ δ^ Παρ^αΙοι καΐ 
90 Σάκαι^ έπΙ δ^ Τόπειροι καΐ ^Τρκάνιοι, έπΙ δ^ ΐΛλβανοϊ 
καΐ Σακε6\ε\ϊναι^ ούχοι μ^ εόχε έΛΪ τό μέόον χΨ^ς 
ηά6ης φάλαγγος. καχά χο μέόον ίε, ίνα ^ν /ϊαίί^λβύ^ 6 
Δαρείος, ο? χε 6νγγενεΐς οί βαύιλέως έχεχάχαχο και οί 
μηλοφόροι Πέρόαι καΐ ^ΙνδοΙ καΐ Κάρες οΐ άνάόπαόχοι 
η τίαλούμενοι χαΐ οΐ Μάρδοι χο^όχαΐ' Ουξ,ιοι δ^ καΐ Βα- 
βυλώνιοι τίαΐ οί Λρος χ^ έρνΰ'ρα ^αλάόόγι καΐ Σιχχα- 
κηνοί εΙς βά%Ός έΛίχεταγμένοι ^όαν. ηροεχεχάχαχο δ^ 6 
έΰνΐ μ^ χοϋ ευωνύμου καχά τό δε^ών χοϋ Ιέλεξάνδρου 
οι χε 2]ίκι5'9•α^ ΙτίταΙς καΐ χών Βακχριανών ές χιλίους 
30 καΐ δρ/ι^ατα δρεπανηφόρα έκαχόν. οΐ δ^ έλέφανχες 
εόχηόαν τιαχά τι^ν Δαρείου ΐλην Χ'ήν βαόιλικ^ιν καΐ 

Α^κίΑΝί Αηαβαβιβ βά. Βοο8. Εά. ιηΙηοΓ. 8 Ατίβϊοΐ). 
&.12 114 ΠΒΕΚ ΠΙ 

7 Άρματα ές κενχ^ήχοντα. του ίϊ δβ^ιον οΐ τ$ ^ίρμ^νίων 
τοαΐ ΚοΛχαδοχών ΙχΛεΙς χροεχετάχατο %αΙ άρματα 6ρε- 
Λανηφόρα χεντήχοντα. οΐ ϋ "Έλληνες οΐ μίόϋΌψόρον 
χαρά /ίαρείόν χε αύχόν ίχαχέρω^εν χαΐ χσύς &μα αύχφ 
Πέρόας τιαχά χί^ν φάλαγγα αύχίΐν χ&ν Μ€^κε^όνων ά)ς 6 
μόνοι δή άνχίρροποι χγι φάλαγγί έτάχ^όαν. 

8 Ιίλεΐ^άνδρω δ^ ή ϋχραχιά έχοόμή^ ώδε. τ6 μ^ν 
δεΙ^ών αύχφ είχον χ&ν Ιππέων οΐ έχαΐροι^ &ν ηροεχέ- 
χαχχο ή Ιλη ή βαόνλίκή, ^ Κλεϊχοξ 6 /ίρωπίδον Ιλάρ- 
χης -^, ίπΐ δ^ χαύχ^ι ή Γλανκίον ϊλη^ έχομενη ί* αύχίΐς ίο 
ή Άρύόχωνος, έπΙ δ^ ή Σωπόλιδος χοϋ ^Ερμοδώρου^ 
έχΐ δί ή Ήρακλείδου χοϋ Άνχιόχον^ έπΙ χανχτβ δϊ ή 
^ημηχρίον χοϋ ΐΑλ^αψένους , χαύχης δ^ έχομένη ή 
Μελεάγρου^ χελενχαΐα δϊ χών βα6νλιχ&ν Ιλών ^ς Ήγί-- 
Χοχο^ ό ^Ιπποόχράχου Ιλάρχηζ ^ν. ξνμπάόης δ^ χης ΐδ 
ΐπχου χ&ν έχαίρων Φίλώχας "^ΐρχεν 6 ΠαρμενΙωνοξ. 

9 τ^ί δϊ φάλαγγος χών Μακεδόνων έχόμενον χ&ν Ιπ- 
πέων πρ&χον τ6 Άγημα έχέχακχο χών ύπα^ίταόχών καΐ 
έπΙ χονχφ οΐ Άλλοι ύπαόπκίχαί' Ί^γεΐχο δ^ αύχών Ν^ 
κάνωρ ό Παρμενίωνοξ' χονχων δ^ έχομένη ή ΚοΙνον 8ο 
χοϋ Πολεμοκράχους χάξις ^, μεχά δ^ χούχονς ή Περ- 
δίκκον χοϋ ^Ορόνχον, επειχα ή Μελεάγρου χοϋ Νεοπχο- 
λέμον^ έπΙ δ^ ή Πολνπέρχονχος χοϋ £ιμμίον^ έπΙ δ^ 

ή Άμύνχου χοϋ Φιλίππον' χαύχης δ^ ί^γεΐχο Ζιμμ/α^, 
Ζχι Άμύνχας έπΙ Μακεδονίας ές Ι^υλλογί^ν όχραχιας » 
ΐοέόχαλμένος ί^ν. τό ί^ εύώνυμον χης φάλαγγος χών 
Μακεδόνων ή Κραχεροϋ χοϋ !Αλείάνδρον χάΐις είχε^ 
καΐ αύχΙ)ς Κραχερός έ^^ρχε χοϋ ευωνύμου χών πεζών 
καΐ Ιππείς έχόμενοι αύχοϋ οΐ ^ύμμαχοι^ &ν ΊιγεΙχο 
*Εριγύΐος ό ΛαρΙχου* χούχων δΐ έχόμενοι ώς έπΙ χ6 μ 
εύώνυμον κέρας οΐ Θεόόαλοι Ιππείς, &ν ίιρχε Φίλιππος 11,7-12,4 116 

6 ΛίΒνδλάσν. %ύμ%αν 6ϊ το εύώνυμσν ίιγε Παρμενΐων 
ό Φιλώτα^ χαΐ άμφ' αύχΐ^ν οΐ χ&ν ΦαρΠαλΙων ΙχΛεΙς 
οί χράηότοζ χβ χαΐ ηλδΐϋτοι τί^ς θΒϋόαλιχιής ϊλλοό 
άνΒόχρέφονχο, 

5 ^Η μ^ν έχΐ μ€χώΛσν χάξις Ι/έλε^άνίίρφ ϋ}δΒ κΒχό<ί- 12 
μψο' έπέτα^Β β^ τοαΐ δΒντέραν τά^ιν ώ$ ΒΪναν τήν 
φάλαγγα άμφί(ίτομον. χαΐ χαρηγγέλλεχο χοίς Ί^γεμόόι 
χ&ν ΐΛίχΒχαγμένων^ βΙ κνχλονμένους χσύς 6φ&ν Λρ6ς 
χον ΠΒρ6ν9ζσν όχραχΒνμαχος xαx^9οιΒν^ ΐΛΐόχρέψανχας 

10 ίς χ6 ΒμχαΧνν ϋχεό^ία χσΰς βαρβάρους* έ§ ^ιχαμπ^ήν 2 
δέ, βΙ χον άνάγχη χαχαλαμβάνοί ^ άναπχύ^ιχι ή ξνγ- 
χλΒΪόαν χί^ φάλαγγα^ τοαχά μ^ χ6 άεξών χέροξ έχόμενοί 
χής βα6ιλικίΙξ ϊλης χ&ν ^Αγριάνων έχάχ^όαν οί ήμί- 
όΒΒς^ &ν ΊιγΒίχο Ζίχχαλοζ^ χαΐ μεχά χούχων οΐ ΜακΒ- 

16 δόνες οί χο^άχαι^ &ν Βρί6(ον ^ρ%Βν^ ^^όμ-ίνοι ί^ χ&ν 
χοξοχ&ν οί άρχαΙοί καλούμενοι ^ένον χαΐ Άρχων χού- 
χων Κλέανδρος. χροεχά%%^(ίαν δϊ χ&ν χε ^Αγριάνων 8 
καΐ χ&ν χοΐ^οχ&ν οι χε χρόδρομον ΙχχεΙς καΐ οί Παίονες, 
&ν ΐΑρέχης καΐ ^ίρΐόχων ίξγουνχο. ^νμχάνχων δ^ χρο- 

Μ ΧΒχαγμένον ^όαν οί μνόϋΌφόροι Ιχχεΐς^ &ν Μενίδας 
^ρχε. χής δ^ βασιλικής Ιλης καΐ χ&ν Άλλων έχαίρων 
χροχΒχαγμένον ί^βαν χ&ν χε Αγριάνων καΐ χ&ν χοΐ^οχ&ν 
οΐ ΊιμίόΒΒς^ καΐ οί Βαλάκρον άκονχιόχαύ' ο^οι τκχχά 
(χά} αρμαχα χά δρεχανηφόρα ^εχάχαχο. Μενίδψ δ^ 4 

η καΐ χοίς άμφ* αύχϊ>ν χαρήγγελχο^ εΐ χεριΐχχενοιεν οί 
χολέμιοι χί κέροζ 6φ&ν^ ές χλαγίονς έμβάλλειν αύχ&ΰς 
έχικάμψανχας. χά μ^ν έχΐ χον δε^ιον κέρως οΰχως 
έχέχακχο ΐΑλεξάνδρφ' κατά δ^ χ6 εύώννμον ές έχικαμτ- 
χίΐν οι χε Θρ^ζ -ίζεχάχαχο^ &ν ή^^ίτο Σιχάλκης, καΐ 

30 ΙχΙ χούχοις οί Σύμμαχοι Ιχχεΐς^ &ν ^ρχε Κοίρανος^ 
έχΐ δ^ οί ^Οδρύόαι ΙχχεΙς, &ν ίιγείχο Άγαμων ό Τν- 116 ΙΙΒΕΒ ΠΙ 

5 ρίμμα. Συμπάντων δ^ χαντΐ[ΐ χροετάχϋτ} ή ^ενικί} ΐχΛος 
ή των μι^ό&Όψόρων, &ν Άνίρόμαχος ό ^Ιέρωνος ^ΐρχεν. 
έπΙ ίέ τοϊς όκενοφόροις οΐ άπί) Θρφκης χεξοί ές φυλα- 
κίων έτάχ^όαν. <^ ίέ> ή Λ&όα ότραηά ^Αλδΐ^άνάρον 
ΙχτίεΙξ μ^ν ές έΛτακίόχΜονς, πεξοί ϋ άμφΐ τάζ τέό" 5 
όαροζ μυριάίαξ. 

1Β ^Λς β^ 6μον Ιίδη τά 6χρατΟΛΒ6α ίγίγνΒ'€ο^ &φ^ 
/ΙαρΒίός χβ καΐ οΐ άμφ* αύχόν, οι χβ μηλοφόροι Πέρ- 
6αν καΐ *ΙνδοΙ καΐ ^Αλβανοί καΐ Κάρες οΐ άνάόΛαόχοι 
καΐ οΙ Μάρδον χοί,όχαι, καχ αύχον Άλέξ,ανδρον χεχαγ- ίο 
μενοι καΐ χήν ϊλην τ^ι/ βαόιλίκήν. ^γε δ^ &ς έπΙ τό 
δβ^νίτν τό αύχον Αλέξανδρος μάλλον^ καΐ οί Πέρόαν 
άνχιπαρήγον, ύπερφαλαγγοννχες πολύ έπΙ χφ όφών 

2 εύωνύμφ. Ι^δη χβ οί χών Σκν%'ων Ιππείς παριππεύ- 
ονχες ν^πχονχο χών προχεχαγμένων χης Ιέλεξάνδρον ΐδ 
χάξ,εως τίαΐ ^Αλέξανδρος εχι Ζμως ^γεν έπί δόρν^ καΐ 
εγγύς ^ν χοϋ έξαλλάόόειν χ6ν ώδοποίημενον προς χών 
Περόών χώρον. Ιν^α ίι) δείόας Δαρείος μ'ή προχωρη- 
όάνχων ές χά ούχ 6μαλά χών Μακεδόνων άχρεΙά όφιόι 
γένηχαι χά &ρμαχα, κελΒυει χους προχεχαγ μένους χοϋ μ 
ευωνύμου περνίππεύειν χο κέρας τό δεξιόν^ ^ !Αλέξαν- 
δρος 'ίιγε, χοϋ μηκέχι προόωχέρω αύχούς έξάγειν τδ 

3 κέρας, χούχου δί γενομένου ^Αλέξανδρος έμβάλλειν 
κελεύει ές αύχούς χους μι6%Όφόρους Ιππέας^ &ν ΜενΙ- 
δας ίιγείχο. άνχεκδραμόνχες δ^ έπ^ αύχούς οι χε Σκύ^ 25 
^αί Ιππείς καΐ χών ΒακχρΙων οΐ ξυνχεχαγμένοι χοίς 
Σκύϋ'αίς χρέπουόιν ολίγους 'όνχας πολλφ πλείονες. 
Αλέξανδρος δΐ χους περί Ιάρέχην τ£, χους Παίονας, 

4 τοαΐ χους ξένους έμβαλείν χοίς Σκύ^ανς έκέλευόε- καΐ 
έγκλίνουόιν οΐ βάρβαροι. Βάκχριοι δ^ οΐ Άλλοι πελά- 3ο 
όανχες χοίς ΠαΙοϋΙ χε καΐ ξένοις χους χε όφών φεύ- 12,5-14,3. 117 

γοντας ί^δη άνεότρεψαν ές τήι/ μάχτίν καΐ χ^ιγ Ιλλτο- 
μαχίαν ^νότηναν έποίηόαν. χαΐ επίΛτον μ^ν πλείονες 
των !Αλε^άνδρον, τω τε ^λήϋ'εί τών βαρβάρων βιαξό- 
μενοι καΐ Άτι αύτοΙ τε οΐ Σκύ^'αι καΙ οΐ ΐ%%ον αύτοΐζ 
δ άκρνβέότερον εΙς φνλαχίιν Λεφραγμένοι ^όαν. άλλα 
χαΐ ώς τάς τε Λροόβολάς αυτών έδέχοντο οΐ Μακεδό- 
νες καΐ βίο^ κατ ΐλας Λροόπίπτοντες έ^ώϋΌνν έκ της 
τάξεως. 

ΚαΙ έν τούτω τά άρματα τά δρεΛανηφόρα έφηκαν 5 

10 οΐ βάρβαρου κατ αυτόν !Αλέξανδρον, ώς άναταράξοντες 
αύτω τήι/ φάλαγγα, καΐ ταύττβ μάλνότα έψεύ6ϋ•η6αν' 
τά μ^ν γάρ εύϋ^)ς ώς Λροόεφέρετο κατηκόντιόαν οι τε 
Αγριάνες καΐ οΐ ξύν Βαλάκρφ άκοντιόταΐ οΐ τίροτεταγ- 
μένοι της ΐΛτίον τών εταίρων τά ίέ τών φντ'ήρων 

ΐδ αντιλαμβανόμενοι τους τε άναβάτας κατέό^ων καΐ τονς 
ΐππονς %εριϊ6τάμενοι εκοΛτον. εότι δ^ & καΐ διεξέηεόε 6 
διά τών τάξεων ί6ε(ί;|τον γάρ^ &67ίερ Λαρήγγελτο αύτοίς^ 
Ινα %ρο6έΛΐπτε τά αρματα' χαΐ τανττβ μάλιότα ξννέβη 
αυτά τε όώα καΐ οίς έπηλάϋ^ί} άβλαβώς ί^^λ-θ-^Γι/• άλλα 

20 τοαΐ τούτων οι τε ΙτίΛοκόμοι της ΐΛλεξάνδρον ότρατιας 
καΐ οΐ ύ^αόΛΐόταΙ οΐ βασιλικοί έκράτηόαν. 

'α,ς ίέ /ΙαρεΙος έπηγεν ί^δη τίιν φίίλατ'Τ'^ Λαόαν^ 14 
έντανϋ'α Αλέξανδρος Αρέτην μ^ν κελεύει έμβαλειν τοΙς 
ΛεριϊΛπεύονόι τό κέρας όφών τό δεξών ώς ές κύκλω- 

85 (ίιν αυτός ίέ τέως μ^ν έπΙ οοέρως τους άμφ^ αυτόν 2 
ίίγε, τών δ^ έκβοηϋ•η6άντων Ιππέων τοΙς κνκλονμένοις 
τό κέρας τό δεξιόν Λαραρρηξάντων τι της πρώτης φά- 
λαγγος τών βαρβάρων έπιότρέψας κατά τό διέχον καΐ 
&($7ίερ εμβολον τ^οιήόας της τε ιπΛον της εταιρικής 

30 καΐ της φάλαγγος της ταύττ^ τεταγμένης ^γε δρόμω 
τε καΐ άλαλαγμφ ώς έπΙ αυτόν /:ίαρεΙον. καΐ χρόνον 3 118 ΠΒΕΕ ΠΙ 

μέν χννα όλίγσν ίν %Βρ6ΐν ή (^^χν ίγένεχο* ώς ίέ οι 
ΧΒ ΙητίΒΐς οί άμφΐ !Αλέ^ανδρσν %αΙ αντος Ιέλέ^ανδρος 
εύρώότως ένβχει^νχο ώϋ•ι6μοΙς %β χρώμΒνοι χαΐ χοΐς 
^νόχοίς τά Λρόόωχα χ&ν ΠΒρ6&ν χόπτοντΒς^ ^ χβ φά- 
λαγί ή ΜαχΒδσνι^χ'^ χνχνίι χαΐ χαΐς 6αρί66(ας Λεφρι- $ 
χνία έμβεβλήχΒν ί^άη αύχοίς^ χαΐ Λάνχα 6μον χά δΒΐνά 
χαΐ αάλαν ί^δη φοβερψ Ζνχν ^αρΒίψ έφ<κίνΒΧ0^ χρώχος 
αύχός έπνόχρέψας ΒψΒνγΒν' έφοβ'ήϋΐίΐόαν ίέ καΐ οί περίτ- 
ϊχχεύονχΒς χ&ν ΠΒρό&ν χ6 χέρας έμβαλόνχων ές αύχονς 
εύρώόχως χών άμφΐ !Αρένην, ίο 

4 Ταύχτβ μ^ν ίή χ&ν ΤίΒρΠ&ν φυγί^ τοαρχερά ^ι/, χαΐ 
οΐ ΜαχεδόνΒς έψΒχόμΒνον έφόνενον χσύς ψΒνγονχας. 
οΐ ίέ άμφΐ Σιμμίαν χαΐ ή χούχον χάΐ^ΐζ ούχΒχν ξνν- 
Β^ορμηόαι !Αλ£ξάνδρφ άνναχοί έγένονχο ές χί^ν δίω^νν^ 
άλλ' έχίότήόανχΒς τήν φαΐΐατ^τ^α αύχον "ί^γωνίζονχο^ Ζχι ιβ 
τό ενώννμον χών Μακεδόνων χονΒΐ6%ηι ήγγέλλεχο. 

δ οίαΐ χανχΐ[ΐ ΛΟίραρραγείόης αύχοίς χης χάΐ^εως χαχά τ6 
δί,έχσν δίΒΧΛαίονόι χ&ν χβ ^Ινδών χινες χαΐ χης Περ- ' 
όίχΫις ΐχΛον ώς έχΐ χά 6χενοφόρα χ&ν Μακεδόνων* 
χαϊ τό έργον ίκεΐ χαρχερον έγίγνεχο. οΓ χε γάρ Περ- μ 
6αν ϋ'ραόεως Λροόέκεινχο άνόχλονς χοϊς ΛολλοΙς χαΐ ού 
προόδοχίίόαόίν έχΐ όφας διεκ%ε6εΐ6^αΙ χννας δνατοόψαν- 
χας δίχλην χί^ν φάλαγγα^ χαΐ οί αίχμάλωχοι βάρβαροι 
έμβαλόνχων χ&ν Περ6&ν ^ννεχεϋ'ενχο χαΐ αύχοί χοΐς 

6 Μαχεδόόνν έν χφ ϊργφ. χ&ν δΐ έχιχεχαγμένων χ^ 2δ 
χρώχ^ι φαλάγγι οΐ ί^γεμόνες ό^έως μα^όνχες τό γιγνό- 
μενον μεχαβαλόνχες^ ψίερ τΰορήγγελχο αύχοίς^ χί^ν χάΐ^ιν 
έχιγίγνονχαι χαχά νώχον χοίς Πέρόαις^ χαΐ χολλονς 
μ^ν αύχ&ν αύχοϋ άμφΐ χοίς 6χενοφόροις Συνεχόμενους 
άχέχχειναν^ οΐ δϊ αύχ&ν έγχλίνανχες εφευγον. οΐ δ' βο 
έχΐ χοϋ δε^ιοϋ χερως χ&ν Περό&ν οϋχω χής φυγί^ς 14,4-15,3. 119 

της Δαρείου τιόϋ^ημένοί περνίΛπενόαντες τό ΐΑλεξάνδρου 
ενώννμον χατά τιέραζ χοΐξ άμφΐ τ6ν ΠαρμενΙωνα έν- 
εβαλλον. 

ΚαΙ έν χούχφ αμφιβόλων χά ίνρώχα γενομένων τ&ν 15 

5 Μακεδόνων πέμπει Παρμενίων παρ !Αλέ^ανδρσν όπουδγΙ 
άγγελονντίί^ Ζχι ίν άγώνι ^ννέχεχαι το κατά όφας χαΐ 
βοη^είν δεΙ. χανχα ώς έΐηγγέλ&η !Αλε^άνδρφ^ χον μ^ν 
διώκειν εχι άπεχράπεχο^ έπνόχρέψοζ δ^ ^ύν τ$ ΐππφ 
τ&ν έχαίρων ώς έπΙ τό δε^ών χων βαρβάρων ^γε 

10 δρόμφ. καΐ τίρ&χα μ^ν χοίς φενγονόι χ&ν πολεμίων 
ίπτίενόι^ χοίς χε Παρϋναίοις χαΐ χων ^Ινδών ε6χιν οίς 
καΐ Πέρόαΐξ χοΐς πλείόχοις χαΐ χραχίόχονς εμβάλλει, 
και Ιππομαχία ανχη καρχερωχάχη χοϋ ίταντό^ έργον 2 
^ννέόχη. έξ βά^οζ χε γάρ οία δ^| Ιληδόν χεχαγμένοι 

15 άνέόχρεφον οΐ βάρβαροι καΐ άνχιμέχωποι χοις άμφ^ 
!Αλέ^ανδρον ^νμπεόόνχες οϋχε άκονχιόμω εχι σ&τ' ^- 
ελιγμοΐξ χών ΐΛτίων^ ί^τίερ Ιππομαχίας δίκη^ έχρώνχο^ 
αλλά διεκτίαίΠαι Λ&ξ χις τό καϋ"^ αύχόν, ώς μόνην 
χανχην όωχηρίαν 6ψΐ6ΐν ούόαν, έ^β^^όμ^ι/ο^ εκοπχόν χε 

20 και έκόΛχονχο αφειδώς , οία ίή ούχ ύπ^ρ νίκης άλλο- 
χρίας εχι^ άλλ^ ύπ^ρ 6ωχηρΙας οΙκεΙας αγωνιζόμενοι, 
καΐ ένχανΰ'α πίπχονόι μ^ άμφΐ έ^ήκονχα χ&ν έχαίρων 
τον !Αλε1ίάνδρον^ καΐ τ^τρώ^κ^τα^ ^Ηφαιόχίων χε αύτό^ 
καΐ Κοινός καΐ ΜενΙδας' άλλα έκράχηόε και χονχων 

26!Αλέ1^ανδρος. 

ΚαΙ χονχων μ^ν Ζ6οι διε^έτίαιόαν διά χ&ν άμφ^ 3 
Άλέΐ^ανδρον έφενγον άνά κράτος ' !Αλέ!^ανδρος ίέ έγγνς 
ΐΐν %ρο6μΐί,αι ί^δη χω δεξιφ κέραχι χων πολεμίων, καϊ 
έν χονχφ οΐ Θε66αλοΙ Ιππείς λαμπρ&ς «^ων^ίίοίμει/ο^ 

30 ονχ ύπελείπονχο Ι4λε^άνδρφ χον έργον άλλα έφενγον 
γάρ ί^δη οΐ άπί) χον δε^ιοϋ κέρως χων βαρβάρων^ 120 Ι^ΙΒΕΒ ΠΙ 

δονότΒ ^Αλέξανδρος αύτοΐς ξ,ννέμίξεν, &6τβ άΛΟχραΛό- 
μενος Ιίλέξανδρος ές το διώχειν αν%'νς ^αρείον ^|- 

4 ώρμηόδ' χαΐ έδίω^Βν εότε φάος ^ν' χαΐ οί άμφΐ Παρ- 
μενίωνα τό χα%^ αυτούς διώχοντες «Γλουτό, άλλα 
Άλέξ,ανδρος μεν διαβάς τόν ποταμόν τ6ν Ανκον κατ- 5 
ε6τρατο7ίέδεν6εν αΰτου, ώ^ άναηανόαι ολίγον τους τε 
Άνδρας τίοί τους ίππους ' ΠαρμενΙων δϊ τό τε ότρατό- 
πεδον των βαρβάρων είλε καΐ τα 6χενοφόρα χαΐ τους 
ελέφαντας χαΐ τάς καμήλους, 

5 !Αλέξανδρος ίέ άναπαύόας τσυς άμψ αντόι/ Ιππέας ίο 
ε6τε έπΙ μέόας νύκτας προυχώρει αυ%Ίς κατά όπουδίιν 
έπ' '^ρβηλα^ ώς ^αρείόν τε αίρήόων έκεΐ καΐ τά χρή- 
ματα καΐ τήν ϋλλην καταόκευίιν τί^ν βαόνλνκήν, καί 
άψίκετο εΙς '^ρβηλα τ^ ύότεραία διώξας τους πάντας 
έκ της μάχης όταδίους μάλνότα ές έΐ^ακοόίους. καΐ ΐ5 
^αρεϊον μίν ού καταλαμβάνει έν ^Αρβ'ήλοίς^ άλλα εφευ- 
γεν ουδέν τν έλινύΰας /ύαρεϊος' τά χριίιματα δϊ ίγκατ- 
ελήφϋ'η καϊ ή καταόκευή παΰα^ καΐ τό άρμα τό Δα- 
ρείου αίΰ^ις έγκατελΐι\φ%'η καΐ ή άόπίς αυϋ^ς και τά 
τόξα έάλω. 20 

6 ΐΛπέ%'ανον δΐ των άμφ' ΐ4λέξανδρον Άνδρες μ^ ές 
έκατί)ν μάλιότα^ Γλλο^ ί^ εκ τ ε των τραυμάτων καΐ 
της κακοπα%'είας της έν τ§ ^^ώξθ^ ύπίρ τους χΜους^ 
καϊ τούτων της ίτοί^()^κί^^ ίππου 6χεδόν τι οΐ ίιμίόεες. 
των βαρβάρων δ^ νεκρών μ^ ^λβ^^οντο ές τρ^άκοι/τα 85 
μυριάδας, έάλωόαν δΐ πολύ πλείονες των αποθανόντων 
καΐ οί ελέφαντες καϊ των αρμάτων ο6α μίι κατεκόπη 
έν τχι μάχΐβ. 

7 Τοϋτο <τό> τέλος τβ μάχτι ταύτττι έγένετο έπΙ Άρ- 
χοντος ^ί%^ναίοις Άρι6τοφάνους μηνί)ς Πυανεψι&νος* 80 
και !Αρΐ6τάνδρφ ξυνέβη ή μαντεία έν τφ αύτφ μηνΐ, έν 16,4-16,5. 121 

δτφ ή όελήνη έκλιπίις έφάνη^ τήν τε μάχην ΆλδΙάνδρφ 
καΐ χ^ιγ νίκην γΒνέ6%'αι. 

Δαρείος μ^ν 6ίι εύ&ύς έχ της μάχης Λαρά τά ζρη Ιβ 
τά ^Αρμενίων ί^λαννεν έπΙ Μηδίας^ καΐ ξνν αύχφ οι χε 
. δ Βάχτριοι ΐΛΛεΙζ^ ώς τότε ίν τ^ μάχίζΐ ξννετάχϋΐίΐόαν^ 
εφευγον καΐ Περόών οι χε όνγγενείς οί βαΰιλέως καΐ 
τών μηλοφόρων καλουμένων ού τίολλοί. π:()θ(ί67'ά/οι/το 2 
ί^ αύτω κατά τί^ν φνγίιν καϊ τών μΐ6%Όψ6ρων ^ένων 
ές δνόχνλίονς^ οϋς Πάζτ^ρων τε 6 Φωκεύζ καΐ Γλανκος 

10 6 Α1τωλ6ς ί^γον. τανττι δϊ αύτω ή φνγίι έπΙ Μηδίας 
έγίγνετο^ Ζτι, έδόκεν τήι/ έ^Ι Σονΰων τε καΐ Βαβνλώνος 
ί^^ενν Άλί^ανδρον ίκ της μάχης^ Ζτι οίκονμένη χε εκείνη 
παόα ί^ν καί ό^ό^ τοΙς όκενοφόρονς οΰ χαλεπιί^^ καΐ &μα 
τον πολέμου το α^λον ή Βαβνλών καϊ τά Σονόα 

ΐδ έφαίνετο' ή ί^ άτΙ ΜηδΙας μεγάλφ ότρατεύματν ούκ 
εύπορος. 

ΚαΙ ούκ έψεύ(ί^ Δαρείος. ΐ4λέ^αν6ρος γάρ έ^ Άρ- 3 
βήλων δρμη^είς τήν έπΙ Βαβνλώνος εύϋ^}ς προύχώρεν. 
ί^δη τε ού πόρρω Βαβνλώνος ^ καΐ τί^ν δύναμιν |νι/- 

20 τεταγμένην ώς ές μάχην ^γε^ καΐ όί Βαβνλώνιον τίίϋν- 
δημεί άπήντων αύτω ^ύν Ιερενόί τε όφών καϊ Άρχονόί, 
δώρα τε ώς εκα6τοι φέροντες καΐ τήι/ πόλνν ένδιδόντες 
καΐ τίιν Άκραν καϊ χά χρήμαχα. !Αλέ!^ανδρος δ^ παρ- 4 
ελϋ^ών εΙς τίιν Βαβνλώνα τά Ιερά^ & ΐΕΐέρξης καϋ'είλεν, 

35 άνονκοδομείν προόέτα^ε Βαβνλωνίοις^ τά τε &λλα καϊ 
τον Βιίιλον τό Ιερόν^ δν μάλιότα %'εών τψώόι Βαβυ- 
λώνιοι, όατράπην δ^ κατέ6τη6ε Βαβνλώνος Μαξαΐον^ 
!Απολλόδωρον ίέ τ6ν ^ίμφνπολίτην 6τρατηγΙ>ν τών μεϊά 
Μάζαίον υπολειπομένων ότρατιωτών^ καϊ ΐΛόκληπιόδω- 

30 ρον τ6ν Φίλωνος τους φόρονς εκλέγειν, κατέπεμψε 6 
δ^ καϊ έ$ Άρμενίαν Μι^ρήνην 6ατράπην, 8ς τί^ν έν 122 Ι^ΪΒΕΕ ΙΠ 

Σάρδεόνν άκρόπολιν ΐΑλε^άνδρω ένεδωχεν. ενΰ•α ίή 
καΐ τοις ΧαλδαΙοΐξ ένετνχεν^ χαΐ 56α έδόχεί Χαλδαίοις 
άμφΐ χα Ιερά τά έν Βαβνλωνι ε%ρα^ε^ χά χε &λλα τ^αΐ 
χφ Βήλω χα^' & έκεΐνοί έ^ηγοννχο ε^νόεν. 

6 ΑύχΌς δ^ έπΙ Σονόων έόχέλλεχο' καΐ ένχνγχάνει δ . 
αύχω κατά τήι/ 6δ6ν 8 χε ΛαΙς χσϋ Σονόίων όαχράτίον 
χαΐ παρά Φιλόξενου έΜ6χολεύζ. ΦΜ^ενον γάρ εύϋνς 

έχ χή£ μάχης έπΙ Σούόων ίύχάλχει Αλέξανδρος, χ^ δε 
έπιόχολ^ χ^ παρά Φιλόξενου ένεγέγραπχο^ Ζχι χήν χε 
πόλιν οΐ Σον6νοι παραδεδώχαόιν χαΐ χά χρήμαχα πάνχα ίο 

7 ύώά έόχιν !Αλεξάνδρφ. άψίχεχο δϊ ές Σον6α ^Αλέξαν- 
δρος έχ Βαβνλώνος έν ήμέραις εΐχοόΐ' χαΐ παρελϋ'ών 
ές τήν πάλιν χά χε χρήμαχα παρέλαβεν ίνχα αργυρίου 
χάλανχα ές πενχαχιόμύρια χαΐ τήν ϋλλην χαχαόχευ^ιν 
χίΐν βαόιλιχήν. πολλά ίέ χαΐ &λλα χαχελήφ^ΐ] αύχοϋ^ ΐδ 
Ζόα ΐΞΐέρξης άπ6 χης ^Ελλάδος ϋγων ^λϋ'ε, χά χε άλλα 

8 χαΐ ^Αρμοδίου χαΐ Αριόχογ είχονος χαλχαΐ είχόνες, χαΐ 
χαύχας Α%ηναίονς 6πΐ6ω πέμπει Αλέξανδρος ^ οίαΐ νυν 
χείνχαι Α^νηόιν έν Κεραμειχω αΐ είχόνες^ ^ ϋνιμεν 
ές- πόλιν^ χαχανχιχρύ μάΑ(<5τα του Μηχρφου, (ου)> «ο 
μαχράν χων Εύδανέμων χοϋ βωμοϋ' ΰΰχις ίέ μεμύη- 
τα^ χαΐν ^εαΐν έν ^ΕλευόΙνι^ οΐδε χοϋ Εύδανέμου χον 
βωμόν έπΙ χοϋ ία^βίον ϋνχα. 

9 ^Ενχαϋ^α θ^ίόας χφ παχρίψ νόμω Αλέξανδρος χαι 
λαμπάδα ποιήόας χαΐ άγ&να γυμνιχόν, τοαχαλιπών η 
6αχράπην μ^ χης Σουόιανης Αβουλίχην Άνδρα Πέρ- 
6ην^ φρούραρχον δ^ έν τ§ αχρ^ χών Σούόων Μάξαρον 
χων έχαίρων χαΐ όχραχηγον Αρχέλαον χ6ν Θεοδώρου, 
προύχώρει ώς έπΙ Πέρόας' έπΙ %'άλα06αν δΐ οίαχέπεμψεν 
νίτοφχοι/ Συρίας χαΐ Φοινίχης χαΐ ΚιλιχΙας Μένψα. 30 

10 χαΐ χούχφ εδωχεν αργυρίου χάλανχα ές χριόχίλια φέ- 16,6 — 17,3. 123 

ρενν έχΐ %'άλα66αν^ καΐ άπ ανχ&ν αΛοότεΙλαν παρ' 
ϋντίπατρον 56ων &ν δέψαι !ΑνχίΛατρος ές τον ονρός 
Αακεδαιμονίσνς Λόλεμον. έντανϋ•α ΤίαΙ Αμύντας 6 !4ν- 
6ρομίνοχ)ς Ιύν τ$ 8ννάμει, άφίκετο^ {{ν έχ Μακεδονίας 

5 ^«. χαΐ τούτων τους μ^ν Ιππίας ίς τι^ ΐ^χον τήνΐΐ 
ίτανρνκίΐν τ^ατίτα^εν !Αλε^αν6ρος^ τους πεζούς ίέ η^ροό^ 
έϋηρίεν ταΐς χά^εόν ταίς Άλλαις^ κατά εϋνη έχάότονς 
ξ,νντά^ας. χατέατηαε 6ϊ χαϊ λόχους δύο έν έχά6τΐ[ΐ 
Γλ^, ού χρό6ϋ•εν ϋντας λόχους ΐΛπνκούς, καΐ λοχαγούς 

10 έχίότηόε τους χατ άρενίιν ΛροχρΦένταξ άί τ&ν ίταίρων, 

Ζέρας ί^ έχ Σούόων χαΐ δναβάς τ6ν ΠααντΙγριν 17 

ποταμόν έμβάλλεν εΙς τήν Ούξίων γ^ν. Ούριων ίέ οΐ 

μ^ν τά Λεδία οίκοϋντες του τε όατράπου τών Περ6ών 

ΙΙχουον χαΐ τότε !Αλεξάν6ρφ όφας ένεάο6αν οΐ 6^ 

15 Άρενοι^ καλούμενοι Ούριοι Πέρόαις τε ούχ υπήκοοι, ίιόαν 
χαΐ τότε πεμψαντες παρ* Ιίλέ^ανδρον ούκ ϋλλως παρ- 
ήόειν Ιφαόαν τι^ ίπΐ Πέρόας Ιόντα ξύν τ§ δυνάμει ^ 
λαβείν^ Ζόα καΙ παρά του Περ6&ν βαόιλέως έπΙ τ^ 
παρόδψ έλάμβανον. καΐ τούτους αποπέμπει Άλϋ^αν- 2 

90 6ρος^ ί^κειν κελεύόας έπΙ τά ότενά^ &ν κρατούντες έπΙ 
όφίόνν ϋόκουν τήι/ πάροδον εΐναν τήν ές Πέρ6ας^ ίνα 
καϊ παρ αΊηοϋ λάβονεν ζτά"} τεταγμένα, αύτ))ς ίέ άνα- 
λαβών τους όωματοφύλακαίς τους βαόιλνκούς καΙ τους 
ύπαόπιότάς καΐ της Άλλης ότρατιας ές όκτακνόχνλίους 

16 της νυκτ6ς τ^ει ϋλλην τ^ τήν φανεράν ίιγηόαμένων 
αυτφ τ&ν ΣουαΙων. χαΐ 6νελϋ•ών 6ά6ν τραχείαν καϊ 3 
δύόπορον έν μι^ ^ΐμέρ^ επιπίπτει ταΐς κώμαις τ&ν 
Ού^ίων^ χαΐ λείαν τε πολλήν έλαβε καΐ αύτ&ν ετι έν 
ταΐς εύναΐς 6ντων πολλούς κατέκτεινεν- οΐ ίέ άπέφυ- 

80 γον ές τά Άρη. αύτΙ>ς ϋ ψι όπουδγι έπΙ τά 6τενά^ 
ίνα άπαντήόεό^'αι οΐ Ούριοι πανδημεΐ έδόκουν ληψό- 124 ΕΙΒΕΒ ΠΙ 

4 μενοι, τά τεταγμένα. Κρατερών δε ετι Λρό6%'εν αΛ- 
έότειλε τά &κρα καταληψόμενον^ εν%'α ωετο βΜχξομενονς 
τσύς Ού^^ονς άΛοχωρί^όενν, αύτ)>ς 6^ πολλφ τάχεν ψν' 
χαΐ φ%'άνει τε κρατήόοίζ τ&ν %αρ66ων καί Συντεταγμέ- 
νους τους άμφ* αυτόν ίχ(ον έ^ ύΛερδε^ίίον χωρίων 6 

5 έτίηγεν ώς έχΐ τους βαρβάρους, οΐ 61 τψ τε τάχεν τφ 
^Αλε^άνδρον έκπλαγέντες καΐ τοις χωρίονς^ οίς μάλιότα 
δίι έπεΛοΙ%'ε6αν^ τίλεονεκτούμενοι Ιφυγον ούδί εΙς 
χεϊρας έλ&όντες' καΐ οΐ μ^ν αυτών ύ^ό τών άμφ' 
ΐΑλέ^ανδρον έν τ§ φυγ^ &Λέ%ηνον^ ΛολλοΙ ίέ καΐ κατά ίο 
τίιν όίόν κρημνώδη ουόαν οΐ τίλεΐότοι δϊ έπΙ τά ϋρη 
άναφεύγοντες έμπίπτουόιν ές τους άμφΐ Κρατερών και 

6 {)Λ0 τούτων άτίώλοντο, ταϋτα χά γέρα τίαρ Αλεξάν- 
δρου λα/ίόι/τδ^ χαλεπώς εϋροντο βεόμενον %αρ αύτον 
τι)ν χωράν τ^\ν όφών έχοντες φόρους Ζόα ετη !Αλεξάν- ΐδ 

^^^Τ ^^Ρ αποφέρειν, Πτολεμαίος δϊ 6 Αάγου λέγει τήι/ 
ΑαρεΙου /^ι^τερα δεη^ηναι ύπερ αυτών Αλεξάνδρου 
δούναι 6φι6ι τι)ι/ χώραν οίκεΐν. 6 φόρος ίέ 6 (ίυν- 
ταχθείς ^ Ζ^ποι ές έτος έτοατον καΐ υποζύγια Λβντα- 
χ(5(ί^α καΐ πρόβατα τριόμύρια. χρήματα γάρ ουκ ^ν 20 
Ουξίοις ούδ^ ή γη οια έργάζεόϋ^αι^ άλλα νομείς αύτώι/ 
οΐ πολλοί ίι6αν, 
18 '^Κ>^ ίέ τούτου τά μίν όκευοφόρα καΐ τού^ Θεΰόα- 
λούς Ιππέας καΐ τους ξυμμάχους καΐ το-ύ^ μι6%Όφόρους 
χους ξένους καϊ 86οι Άλλοι του 6τρατεύματος βαρύ- η 
τερον ώπλιόμένοι ξύν Παρμενίωνι εκπέμπει ώς έπΙ 
Πέρόας ϋγειν κατά τήν άμαξιτόν τι^ ές Πέρόας φέ- 
2 ρουόαν. αύτ6ς δ^ τους χε Μακεδόνας τους πεζούς 
άναλαβίον καϊ τήν ΐππον τήν εταιρικών καϊ τους προ- 
δρόμους Ιππέας καΙ τον^ Αγριανας καΐ τού^ τοξότα^ βο 
ψι όπουδη τήν διά τών ορών. ώς δ^ έπΙ τάς πύλας 17,4-18,6. 125 

τάς Περόόδοίς άφίκετο^ τίαχαΐαμβάνεν αύτον Άριοβαρ- 
ξάνην τον Περόών όαχράτίην τίεζούζ μϊν έξ τετρακιό- 
μνρίονζ έχοντα^ Ιππέας ίέ έξ έπταχοόίονς^ διατεχενχιχόχα 
τάς Λνλας χαΐ αύτον πρ))ς τω τείχει έότρατοπεάευκότα^ 

δ &£ εΐργειν της παρόδου Άλέί,ανδρον. 

Τότε μ^ν ίι) αύτον χατεότρατοπεδεύόατο* τ^ ίέ 3 
νότεραί^ ^νντάξας τήν 6τραχνάν έπηγε τω τείχεν. &ς 
δ^ 'άπορόν τε δνά δνόχωρίαν έφαίνετο αίρεϋ^τίναν οίαΐ 
πολλάς πληγάς οΐ άμφ αυτόν έλάμβανον έ^ ύπερδε^ίον 

10 τε χωρίον τίαΐ άπο μηχαν&ν βαλλόμενοι^ τότε μ^ν απο- 
χωρεί ές τό ότρατόπεδον' των δ^ αΙχμαλώτων φραόάν- 4 
των αλλην 6δί)ν περιά^ειν αντόν^ ώς εΪ6ω παρελϋ'είν 
των πυλών, έπεί τραχείαν τήν όίόν καΐ 6τενί^ν έπύ- 
^ετο, Κρατερον μίν αύτον καταλείπει έπΙ 6τρατοπέδον 

15 τι/ιν τε αύτον τά^ιν έχοντα χαΐ τήι/ Μελεάγρον και 
τών τοξοτών όλίγονς καΐ τών Ιππέων ές πεντακοόίονς, 
καΐ προότάττεν αύτω, έπειδάν έκπεριεληλνϋ•ότα αύτ6ν 5 
αΐ6%^ται καΐ προόάγοντα Ι^δη τω ότρατοπέδω τών Περ- 
6ών (αΐό^όεόΰ^αν δ^ ού χαλεπώς, όημανείν γάρ αύτω 

20 τάς 6άλπνγγας), τότε δϊ προόβαλείν τω τείχεί' αΰτό^ 
ίέ προνχώρεν ννκτωρ καϊ διελ%'ων δόον εκατόν 6τα- 
δίονς αναλαμβάνει τους ύπαόπιβτάς καΐ τήν Περδίκκον 
τάξιν καΐ τών τοξοτών τονς κονφοτάτονς καϊ τους 
!Αγριανας καΐ τών εταίρων τήν ΐλην τίιν βαόιλικίιν καΐ 

25 τετραρχίαν πρ6ς τανττι μίαν Ιππικήν, καΐ ξύν τοΰτο^^ 
ψι έπικάμψας ώς έπΙ τάς πνλας, ιν οϊ αΙχμάλωτοι 
^γον. Άμύνταν δ^ καϊ Φιλώταν καΐ ΚοΙνον τήι/ άλλην 6 
ότρατιάν ώς έπι τό πεδίον ϋγειν καΐ τόν ποταμόν, δι/ 
έχρην περαόαι Ιόντα έπΙ Πέρόας, γεφνρονν έκέλενόεν 

80 αντος ίέ ψι 6δόν χαλεπίιν καϊ τραχείαν καΐ ταύτην 
δρόμφ τό πολν ίιγε. τ^ιν μίν δη πρώτην φνλακ'ήν 126 Ι^ΙΒΕΚ ιη 

των βα(^βάρων τίρίν φάονς έπίτίεόών άίέφ^Βίρε χαΐ 

7 τ&ν άεντέρων το'ύς πολλούς ' της τρίτης ίέ οΐ Λλείονς 
δνέφνγον^ καΐ ο^δϊ οντοι ές τό ότρατόπεδον τό !Αρίθ- 
βαρζάνου εφνγον^ άλλ' αύτό^εν ώς είχον ές τά 'όρη 
Λεφοβημένοι^ Άότε ϊλα^εν ύπί) τίρ^ εω έπίΛεόών τώ 5 
ότρατοπέδφ τ&ν πολεμίων, τ^αΐ &μα μ^ χροόέβαλλε 
τ§ τάφρω^ &μα ίέ αΙ όάλπιγγες έόήμαννον τοΙς άμφΐ 
Κρατερόν^ καΐ Κρατερός Λρο<ί^ίγε τφ χροτειχίόματι. 

8 οΐ Λολέμιον δϊ πάντο^εν αμφίβολοι, γιγνόμενοι ούδϊ 
ές χείρας έλ&όντες ίφνγον^ άλλα πανταχόθεν γάρ εϊρ- ίο 
γοντο^ τγι μίν ^ίλε%άνδρον έπιχεψένον^ ϋλλ'^ι ^^ '^^ 
άμφΐ Κρατερον παραθεόντων^ ω6τε ήναγ7θά6^(ίαν οΐ 
πολλοί αντών ές τά τείχη άποότρέψαντες φεύγενν 
εΐχετο ίέ οίαΐ τά τείχη προς των Μακεδόνων ί^δη. 

9 Αλέξανδρος γάρ τοντο αντί) δπερ ξννέβη ύποτοπ'ήόας η 
ΠτολεμαΙον άπολελοίπεν αύτον^ έχοντα των πεζών ές 
τρίόχίλίονς^ ωΰτε οΐ μϊν πλε16τοι, τ&ν βαρβάρων έν 
χερόΐ πρ6ς τών Μακεδόνων κατεκόπηόαν^ οΐ δϊ κάΙ έν 
τ^ φνγ^ φοβεροί γενομέντ[ΐ κατά τ&ν κρημνών φίψαντες 
άπώλοντο* αύτος δ^ 6 Άριοβαρζάνης ξύν ολίγος Ιπ- 2ο 
πενόνν ές τά 'όρη άπέφνγεν. 

10 Ιίλέξανδρος ίέ όπουδγΙ αίθνς ί^γεν ώς έπΙ τί>ν λο- 
ταμί>ν και καταλαμβάνει ί^δη πεποιημένην έπ' αντον 
γέφνραν καΐ διαβαίνει ξνν τ^ ότρατι^ εύπετ&ς. έν- 
τενϋ'εν ίέ αύθις όπονδ^ ίΐλαννεν ές Πέρόας^ Άζό^τε 36 
εφ%^ άφικεόθαι πρΙν τά χρήματα διαρπάόαόθαι τους 
φύλακας, έλαβε δί καΐ τά ^ Παόαργάδαις χρτίματα 

11 ^ τοις Κύρον τον πρώτον θηόανροΐς. Πατράχψ/ μ^ 
δή Περό&ν κατέότηόε Φραόαόρτην τ6ν ^Ρεομί&ρον 
παΐδα' τά βαόίλεια δ^ τά Περόικά ένέπρηόε^ Παρ- 3ο 
μενίωνος όώζειν ξνμβονλεύοντος^ τά τε άλλα καΐ Ζτι 18, 7 - 1», 3. 127 

ού καλόν αύτον κτίσματα ί^δη άπολλνναι, %αϊ δτ* ούχ 
ά)6αντως προ6έ1^ον6ίν αύτφ οΐ κατά τ^ιν ^ΑόΙαν ϋν^ρο)- 
Λ04, ώς ονδ^ αντω ίγνωκόχι κατέχενν τη^ ^ίόΐας τήν 
άρχήν^ άλλα έπελϋ-είν μόνον νικ&ντα. 6 ί^ τ*μωριί-ΐ2 

5 όαόϋ'αί ί^'έλειν Περόας εφαόκεν άνϋ•^ &ν έχΐ χίιν ^Ελ- 
λάδα έλάόανχες χάς χε Ά^ηνας καχέόκαψαν καΐ χά 
Ιερά ένεΛρηόαν^ καΐ Ζόα Άλλα καχά χους "Ελληνας είρ- 
γάόανχο^ ύπ^ρ χούχων δίτ^ας λαβείν, άλλ* ούδ* έμοί 
δοκεΐ όύν νφ δρα0αι, χονχό γε Αλέξανδρος ούδ^ εΙναΙ 

10 χνς ανχη Περ6ων χών Λαλαι χιμωρία. 

Τανχα δ^ δνατίραξάμενος προνχώρει έη^Ι Μηδίας' 1^^ 
έκεΐ γάρ έχννϋ'άνεχο είναι /άαρείον. γνώμην δ^ χε- 
Λοίψο Δαρείος ^ εΐ μ^ν έΛΪ Σονόων καΐ Βαβνλ&νος 
μενον ^ίλέξανδρος^ αύχον Λρο6μενειν καΐ αύχ6ς έν 

15 Μήδονς^ εΐ δί^ χι νεωχεριόϋ^είτι χών άμφ^ Άλέξανδρον 
εΐ ί* έλαύνοι άτ' αύχόν^ αΰτό^ ί^ ανω Ιέναι τήν άτΙ 
Παρ^αίους χε καΐ ^ΤρκανΙαν εόχε έπΙ Βάκχρα^ χήν χε 
χώραν φ^εΙρων π&όαν καΐ ϋπορον ποιών ^Αλεξάνδρω 
τήι/ χρόόω 6δόν. χάς μ^ δη γυναίκας και χί^ν ϋλλην 2 

20 χί/ν εχι αμφ αύχ6ν καχαόκενί^ν καΐ χάς αρμαμάξας έπί 
χάς Κα07ίίας κάλου μένας τίύλας πέμπει^ αύχος δ^ ξύν 
τ§ δυνάμει, ^τις έκ χών παρόνχων ξυνείλεκχο αύχψ, 
προόέμενεν έν Έχβαχάνοις. χαϋχα άκούων Αλέξανδρος 
προύχώρει έχΐ ΜηδΙας. καΐ Παρζα^ιχάκας μ^ εΙς τήν 

25 χώραν αύχών έμβαλών τίαχεόχρέψαχο καΐ . ^ατρα^τ^ν^^ι/ 
εχαξεν αύχών Όξ[ο]άϋ'ρην τον !Αβουλίτου του [ρνρό- 
χερον'\ Σούόων όαχράχου χαιδα. αύχί>ς ίέ ώ^ ήγγέλϋ•η *^ 
καχά χίιν 6δόν^ 8χι έγνωκώς εΐη ΑαρεΙος άτίανχαν χε 
αύτφ ώς ές μάχην και αί^ις διακινδυνεύειν, Σκύϋ-ας 

30 τε γάρ αύτω ί^κειν καί Καδουόίους όυμμάχους, τά μϊν 
υποζύγια καΐ τους τούτων φύλακας και την αλλην 128 Ι^ΙΒΕΕ ΠΙ 

&λλην άναλαβών ί^γεν έόχαλμένονς ώς ές μάχην. χαΐ 

4 άφνκνείταν δωδεκάχτ[} Ίιμ^^ψ ίξ ΜηδΙαν. ^ν^α Ιμ€ίϋ•εν 
ούχ σδ(ίαν άξνόμαχσν δύναμιν ^αρείφ ούδ^ Καδονόίους 

^ Σχύϋ'ας αύτφ όνμμάχονξ ί^κοντας^ άλλ' Ζχι ψεύγενν 5 
έγνωκως εΐη Δαρείος ' 6 ί^ ^ί μάλλον ίιγε όΛονδ^. 
ώς ίέ άπεϊχεν Έκβατάνον Ζόον χρι&ν ίιμερών 6δόν^ 
ένχανϋ'α άπήντα αύτω Βι6%'άνης 6 "Άχον πχίΐζ τον ^ρό 

5 Δαρείου βαόιλεύόαντος Περόών' καΐ οίκτος άπήγγειλεν^ 
Ζχι Δαρείος ές οΐέμΛτην ί^μέραν εΐη Λεφενγώς έχων χά ίο 
χε χριίιμαχα <τά> έκ Μήδΰον ές έπχακι6%1λια χάλανχα 
καΙ 6χραχι&ν Ιππέας μ^ ές χριόχιλίονς, ονεξούς ίέ ές 
έί,ακιόχιλίονς. 

Έλϋ^ών δ^ ές Έκβάχανα Αλέξανδρος χους μ^ν Θεχ- 
χαλούς Ιππέας καΐ χους &λλονς ξνμμάχονς αποπέμπει ΐ5 
6πί6ω έπΙ %'άλα66αν, χόν χε μι6%'ον άποδονς αύτοΐς 
ένχελίΐ χ6ν ξννχεχαγμένον καΐ διόχίλια παρ αύχον 

ο χάλανχα έπνδούς' δόχι,ς δ^ Ιδία βούλονχο εχι μίό^ο- 
φορεΐν παρ" αύχφ^ άπογράφε0%'αι έκέλενόε* καΐ έγένονχο 
οΐ άπογραψάμενοί ονκ ολίγον. 'Επόκνλλον ίέ χόν Πο- «ο 
λνενδονς εχαξε καχαγαγείν αύχούς ώς έπΙ ϋ'άλαόόαν^ 
Ιππέας ϋλλονς εχονχα ές ψνλακ^ιν αύχων οί γάρ Θεό- 
όαλοί χους ίππους αύχον άπέδονχο. έπέόχειλε δϊ καΐ 
Μένηχν, έπειδάν άψίκωνχαι έπΙ %•άλα66αν^ έπιμελη%^αι 

7 Ζπως έπΙ χριήρων κομνόϋΊ^όονχαν ές Ενβοιαν, Παρμε- 85 
νίίονα δ^ προόέχα^ε χά χρήμαχα χά έκ Περό&ν κομι- 
ξόμενα εΙς τήν ϋκραν τήι/ έν ^Εκβαχάνονς καχα^έόϋ'αι 
κώ, ^Αρπάλψ παραδονναΐ' "Αρπαλον γάρ έπΙ χ&ν χρη- 
μάχων άπέλιπε καΐ φνλακίιν χων χρημάχων Μακεδόνας 
ές α^ακνόχνλόονς καΐ Ιππέας καΐ ψιλούς όλίγονς' αύχον ζο 
ίέ Παρμενίωνα χους ξένους άναλαβόνχα καΐ χους Θρα- 19,4-20,4. 129 

χας χαΐ οόοί Άλλοι, Ιππείς Ι|ω της ίππου της εταιρικής 
παρά χίξν χώραν τήι/ Καδονόίων έλαννειν ές ^Τρκανίαν. 
Κλείχω δϊ τφ της βαόνλνκίΐς Ιλης ί^γεμόνι έπέότενλεν^ 8 
έπενδάν έχ Σου6ων εΙς Έχβάτανα άφίκηταν^ κατελέλειπτο 

δ γαρ έν Σούόοίς άρρωότών^ άι/α>1α/3($ι/τα τους Μακεδόνας 
τους έπΙ τών χρημάτων τότε ύπολενφ^εντας Ιέναι τίιν 
έπΙ Παρ%η)αΙους^ ίνα καϊ αύτ))ς ν^%ειν εμελλεν. 

^ίντός ά^ άναλαβών ττ^ν τε ΐππον τ&ν εταίρων 20 
χαΐ τους προδρόμους καϊ τους μν6%Όφόρους Ιππέας^ 

10 ων ^Εριγύϊος ί^γείτο, καΐ τήι/ φάλαγγα τήι/ Μακεδονι- 
κήν Ι|ω τ&ν έπΙ τοις χρήμαόι, ταχ%•έντων καΐ τους 
τοί^ότας καΐ τους !Αγριανας ί^λαυνεν ώς έπΙ ^αρείον, 
καΐ αύτω κατά τήν δδ6ν όπουδη γιγνομένην τ&ν τε 
ότρατιωτ&ν πολλοί κάμνοντες ύπελείποντο καΐ ίπποι, 

ΐδ άπέϋ'νηόκον' άλλα καϊ Άς ^γε^ καϊ άφικνείται ές 'Ράγας 2 
ενδεκάττβ ίΐμέρο^. διέχεν δ^ 6 χώρος οίτος άπο τών 
Καόπίων πυλών όίόν ήμερας μιας έλαύνοντι, ώς Αλέξ- 
ανδρος ίιγε. Δαρείος ίέ έφ^άκει ί^δη παρεληλυ^ίος 
εΪ6ω τ&ν πυλών τ&ν Καόπίων. τ&ν δ^ όυμφευγόν- 

20 των ^αρείω πολλοί μ^ν άπολιπόντες αύτ6ν έν τ§ ψνγ^ 
έπΙ τά αύτ&ν ίκα^το^ άπεχώρουν^ ουκ ολίγοι ίέ καΐ 
Άλεξάνδρω όφας ένεδίδοόαν. ΐΛλέί,ανδρος δΐ ώς άπέγνω 8 
κατά πόδας αίρήόειν ^αρείον^ μείνας αύτοϋ πέντε ί^μέ- 
ρας καΐ άναπαύόας τ6ν 6τρατΙ>ν Μηδίας μ^ν όατράπην 

25 άπέδειξεν ΌΙ^υδάτην Περόην άνδρα, &ς ετύγχανε πρΙ>ς 
Δαρείου ξυνειλημμένος καϊ έν Σούόοις είργόμενος' 
τοϋτο αύτφ ές πΐατνν ^ν προς !Αλέξανδρον αντό^ ί^ 
ώς έπΙ Παρ^^αίους ^γε. καΐ τ^ μ^ πρώττβ πρ6ς ταΐς 4 
ΚαόπΙαις πύλαις έότρατοπέδευόε, τβ δευτέρψ δ^ εΐόω 

30 παρήλθε τ&ν πυλ&ν ε6τε οίκούμενα ^ι/. έπιόιτιόάμενος 
ίέ αύτό^εν, Ζτι ερημον τι)ν πρόόω χώραν ί^κουεν, ές 

Αββιλχι Αηλβαβιβ βά. Βοοβ. £<1. ιηίχιοτ. 9 130 ΕΙΒΕΕ ΙΠ 

Λρονομίιν εκπέμπει ΚοΙνον ί,νν Ιππενόί χη καΐ χών 
πεζών όλ/^ο^^. 
21 ΚαΙ έν χονχφ άφιχνείχαι παρ αύχον άπ6 χοϋ Δα- 
ρείου όχραχοπέδον Βαγιόχάνης Βαβυλώνιος άν^ιρ χών 
γνωρίμων καΐ ^ύν χονχφ Άνχίβηλος χών Μαξαίον παί- 5 
8ων. 0^X01 άπήγγενλαν Ζχι Ναβαρζάνης τ«, χ^^λιάρχης 
χών ξνν ^αρείφ φενγόνχων Ιππέων^ καΐ Βηόόος 6 
Βακχρίων όαχράπης καΐ Βαρόαένχης 6 Άραχωχών και 

2 ^ραγγών όαχράπης ^ννειληφόχες εΐεν ^αρείον. χανχα 
άκονόας !Αλέ1ίανδρος εχι μάλλον ^γε όπονδ^, χους ίο 
έχαίρονς μόνους έχων άμφ^ αυτοί/ καΐ χους προδρόμους 
Ιππέας και χών πεζών χους ευρωόχοχάχους τ« καΐ κου- 
φοχάχους έπιλε^άμενος^ ούίέ χους άμφΐ ΚοΙνον προ6- 
μεΐνας έκ χής προνομ4}ς έπανελ^εΐν. χοίς ίέ ύπολειπο- 
μ^ι/0^5 έπιόχήόας Κραχερον προόχάχχει ζεπε6%'αι} μί} ΐδ 

3 μακράς οδούς έ^τΌΐ/τα. οΐ ίέ άμφ' αυτόν τά δπλα εΐχον 
μόνον καΐ δύο ίιμερών ϋιχία. έλϋ'ών 6^ χήν χε νύκχα 
Άλην καΐ χης έπιούόης ^ιμέρας μέχρι μεσημβρίας ολίγον 
χρόνον «ι/οΛαν^α^ χ6ν όχραχον αίϋΊς ^ει 5λην νύκχα^ 
καΐ αμα ήμερα ύποφαινούότ} παρην εΙς τό ΰχραχόπεδον, ίο 

4 8^εν άφωρμήκει όπίόω Βαγιόχάνης. καΐ χους μ^ν πο- 
λεμίους ού καχ έλαβε, Δαρείου δ^ πέρι έπύΰ'εχο αύχον 
μ^ν 6υνειλημμένον αγε6%'αι έφ* άρμαμάξης, Β'ήόόω δ^ 
άνχΐ Δαρείου είναι τό κράχος καΐ ί^γεμόνα ώνομά6%•αι 
Βήόόον προς χε χών Βακχρίων Ιππέων κοϋ χών Άλλων α 
ΰόοι βάρβαροι ΐΕ,υνέφευγον ^αρείφ, πλην Ιέρχαβάζου 
καΐ χών ΐΛρχαβάζου παίδων καϊ χών ^Ελλήνων χών 
μιό^οφόρων τοντον^ ίέ Λκίτού^ βΓι/α^ ^αρείφ, καϊ 
εϊργειν μϊν χά γιγνόμενα ού δυναχούς είναι , έκχρα- 
πένχας δ^ ε^ω χί^ς λεωφόρου οίον ώ^ έπΙ χά Άρη Ιέναι ζο 
καχά ΰφας, ού μεχέχονχας χοίς άμφΐ Βηόόον χοϋ έργον. 21,1-9. 131 

γνώμην δ^ πβΛοι,ηόϋ'αν τους ^νλλαβόνταξ ^αρείον^ εΙ δ 
μ^ν δίώκοντα 6φας !Αλέ^ανδρον Λνν%'άνοννχο^ παρα- 
δονναι ^αρείον Άλε^άνδρω καΐ όφίόι, τι ά)^α#6ι/ βύρί- 
6'αε6%'αί,' εΐ δϊ τό ΙίμΛαλιν έπανεληλνϋ'ότα μά^Όΐεν^ 

5 χονς ίέ ύχραχιάν χε ^νλλέγειν δ6ην Λλείόχην δνναινχο 
καΐ δίαόώξείν ές τό κοινών χήν αρχήν. Βί^όΰον δ^ έν 
χω Λαρόνχί έξ,ηγεΐόΰ'αί, χαχ' οίχειόχψά χε χήν Δαρείου 
καΐ Ζχν έν χ^ αύχοϋ όαχραπεία τ6 έργον έγίγνεχο. 

Τανχα άκονόανχι Ιίλε^άνδρφ ανά κράτος διωκχέα 6 

10 έφαίνεχο, τίοί ήδη μ^ν έ^έκαμνον οι χε Άνδρες καί οί 
ΐτίΛοι 'όλΙ) χ^ χαλαΐΛωρΙα τ^ ^ννεχεί* άλλα καί ως ήγε^ 
και διελ^ών δδον Λολλήν χής χε ννκχί)ς καί χής έχΐ 
χανχ'^ι ήμερας εύχε έπΙ μεόημβρίαν άφικνείχαι ες χινα 
κώμην^ ίνα χ^ Λροχεραία έόχραχο^εδενκεόαν οΐ /ίαρείον 

15 ϋγονχες. ένχανΰ•α άκονόας Ζχι ννκχος ΛοιεΙόϋ'αι χήν 7 
πορείαν έγνωόμένον εϊη χοις βαρβάροις^ ^^^7Χ^ '^ονς 
Λροόχώρονς, εΐ δή τ^να είδείεν έ^Γ^τομωτβραι/ όίόν ^ΛΪ 
χους φενγονχας. οί ί^ εΐδέναι μϊν εφαόαν, ερήμην 
ίέ είναι χήν δδόν δι άννδρίαν, ό ίέ χαύχην ϋγειν 

20 έκέλενόε' καί γνονς δχι ούχ ί'ψοι^οί^ οί πεξοί αντω 
όΛονδγι ^λαΰι/οντ6 των μίν Ιππέων ές πεντακοόίονς 
κατεβίβαόεν άπ6 των ΐππων^ το'^ς ηγεμόνας δε των 
πεζών καΐ των Άλλων έπιλε^άμενος τονς κρατιύτεν- 
οντας ^Λ^/ϊί^ι/αι- των ίππων έκέλενόεν όντως όπως οί 

25 πεζοί ά>πλΐ6μένοι ήόαν. Νικάνορα δε τον των ύπαόπι- 8 
ΰτών ηγεμόνα καί '!4τταλον τον των ^Αγριάνων κατά 
τήν ί>δόν^ ήντινα οί άμφΐ Βήόόον προνκεχωρήκεόαν^ 
τους ύπολειφϋ'εντας Άγειν έκέλενόε^ καΐ τοντον^ ώ^ 
κουφότατα έόταλμενονς, τους δ^ άλλους πεζούς έν 

30 τά^ει επεόϋ'αι, αντος δ^ άμφΐ δείλην άγειν άρί,άμενος 9 
δρόμψ ήγείτο' δΐ6λϋ•ών δί της νυκτός ΰταδίους ές τ ε- 132 υΒΕΕ ΙΠ 

τραχοόίονς ύ^ο την εω ίπιτυγχάνει τοΙς βαρβάροις 
άτάχτως Ιοϋόί χαΐ άνόχλοίς^ Άότε ολίγοι μέν τίνες 
αυτών ώς άμννονμενοι &ρμη6αν^ οΐ ϋ τνολλοί εύ^ς 
ώς Ιίλέ^ανδρον αντόν κατείδον ονδ^ ές χείρας έλ%•όντες 
εφενγον' χαΐ οΐ τραπέντες ές άλχίιν ολίγων Λεβάντων 5 

ΐΟκαΙ οίτοι εφνγον. Βί^όόος δ^ χαΐ οΐ ^ϋν αντω τέως 
μίν έφ' άρμαμά^ης ^αρείον μετά όφών έκόμιξον ώς 
δ^ 6μον Ι^δη ^ν !Αλέ^ανδρος^ ^αρείον μεν Σατιβαρζά- 
νης καΐ Βαρόαεντης κατατρώόαντες αντοϋ &Λέλι%ον^ 
αύτοΙ ίέ εφνγον |ύι/ ΐΛ%εν6ιν έί,ακοόίοις. Δαρείος δ^ ίο 
άΛοϋντ^όκεί ολίγον ϋότερον έκ των τραυμάτων πρΙν 
όφ^ναί !Αλε^άνδρω, 

22 Ιίλέ^ανδρος δ^ τ6 μ^ν ό&μα τον ^αρείον ές Περ- 
βας απέπεμψε^ ϋ•άψαι κελενόας έν ταΐς βα6ιλικαΙς %ύι- 
καις^ κα^άπερ καΐ οΐ άλλοι οΐ Λρ}> /Ιαρείον βαόνλεΐς' ΐ5 
όατρά^ην δ^ απέδειξε Παρϋναίων καΐ 'Τρκανίων !Αμ- 
μινάπην Παρ^ναΙον' ί^ν ίέ οίτος των ΑίγνΛτον έν- 
δόντων ΐΑλε^άνδρω μετά Μαξάκον. Τληπόλεμος δ^ 
Πν^Όψάνονς των εταίρων ^ννετά%%Ύΐ αύτφ όκοπείν τά 
έν Παρ%ναίοις τε καΐ 'ΤρκανΙοις. μ 

2 Τοντο τό τέλος /ΙαρεΙω έγένετο έπΙ άρχοντος !Α0^- 
ναίοις !Αρίότοφώντος μηνός Έκατομβανώνος^ άνδρΐ τά 
μ^ν Λολέμια^ εΪΛερ τννϊ άλλω^ μαλϋ'ακω τε χαΐ ού 
φρενήρει^ εΙς δ^ τάλλα ονδ^ν ανεπιεικές έργον άπο- 
δει^αμένφ ί^ ονδ^ έγγενόμενον αντφ άποδεί^αόϋ'αι^ Άτι η 
6μον μϊν ές τι)ι/ βαβιλείαν παρελϋ'είν^ 6μον ίέ προό- 
Λολεμεΐ6%'αι %ρός τε Μακεδόνων και τών ^Ελλήνων 
ξννέβη. οϋκονν ούδ^ έϋ'έλοντι έ^^ν ετι νβρίξειν ές 
τους ύπηκόονς έν μείζονι κινδννω Ι^Λερ εκείνοι κα%'- 

3 εότηκότι. ζώντι μίν ίι) %νμφοραΙ αύτω £Λλα& έπ' άλλαις 30 
ί,ννηνέχ%^6αν^ ουδέ τις άνακωχί] έγένετο επειδή πρ&- 21,10-28,2. 133 

τον ές τι^ι/ άρχ^^ Λαρηλ%•εν' άλλα ενϋ^)ς μεν τ)> των 
(ίατραπ&ν έχΐ Γρανίτψ πταΐόμα Ι^ννέβη τό ΐΛΛίχόν^ 
ενϋ^)ς δ^ ^Ιωνία τε καΐ ΑΙολΙς είχοντο καΐ Φρύγες 
αμφότεροι καΐ ΑνδΙα καΐ Κ&ρες πλί^ν Άλικαρνα66έων' 
5 6λΙγον δ^ ϋότερον καΐ Ι4λικαρνα66ΐ)ς ίί,τιρψο^ έπΙ ίέ 4 
ή παραλία Λ&6α εότε έΰΐΐ Κνλικίαν ενϋ'εν δ^ ή αντον 
έπ' ^Ιόόφ ^66α^ ίνα τήν τ ε μητέρα αίχμαλωτίόϋ'εΐόαν 
καΐ τήν γυναίκα καΐ τους ΛαΙδας έπείδεν' έπΙ τωδε 
Φοινίκη τε άχώλετο τίαΐ Αΐγνητοξ πάόα' έπΙ δε αντ}>ς 

10 ίν Ιίρβί^λοις Ιφυγέ τε έν πρώτοις αΐόχρώς καΐ ότρα- 
τιάν Λλείότην Λαι^ό^ τον βαρβαρικού γένους άπώλεόε' 
φυγάς τε έκ τούτου τ^ς αύτοϋ άρχης πλανώμενος καΐ 6 
τελευτων προς των άμφ* αύτον ές τά εόχατα προδο- 
^είς^ /8α(ί^λ€υ5 τε έν τω αύτω κυϋ δεόμώτης ^νν ατιμίες 

15 αγόμενος^ τέλος δϊ προς των οίκειοτάτων επιβουλευ- 
τείς άπώλετο, ξώντι μ^ ^αρείφ τοιαύτα ^υνηνέχϋ'η^ 6 
τελευτήόαντι δ^ ταφή τε ή /βα^^λ^κι^ καΐ τών παίδων 
6ποία καΐ βασιλεύοντος αύτοϋ τροφή τε ζπαρ)^ Αλεξ- 
άνδρου καΐ παίδευβις^ χαΐ γαμβρός !Αλέ^ανδρος. 6πότε 

30 ί^ έτελεύτεί^ έγεγόνει άμφΐ τά πεντήκοντα ετη. 

Αλέξανδρος ίέ τους ύπολειφϋ'έντας έν τ^ ^^ώξβ^ τής 28 
ότρατιας άναλαβών ές 'Τρκανίαν προύχώρει. κείται δ^ 
ή 'Τρκανία χώρα έν άριότερα της ^δοϋ της έπι Βάκτρα 
φερούόης* κ>αΙ τ^ μίν 'όρεόιν άπείργεται ία(ί£(ί^ καϊ 

85 ύψηλοίς^ τό πεδίον ίέ αυτής κα^ήκει έότε έπΙ τήν 
μεγάλην τήν ταύτΐ[ΐ %•άλα6όαν. ταύτην δ^ ήγεν, Άτι 
ταύτΐβ τους ξένους τους άμφΐ ^αρείον διαπεφευγέναι 
ές τά τών Ταπούρων 'όρη έπύ%'ετο καΐ αυτούς άμα 
τους Ταπούρους χειρωόόμενος. '^ρ^^χη ^^ διελών τον 2 

30 (ίτρατόι/ αύτος μ^ν τήν έπιτομωτάτην καΐ χαλεπωτάτην 
ήγήόατο^ τό πλειΰτον καΐ άμα τό κουφότατον της δυ- 134 Ι.ΙΒΕΕ ΠΙ 

νάμεως Άγων Κρατερον δ^ τ^ήν χβ αύτον τά^ι,ν έχοντα 
οίαΐ τήι/ Ιίμύντον χαΐ τών τοξοτών εότιν ονς 'καΐ ολί- 
γους των Ιππέων έπΙ Ταπονρων εότειλεν ^Εριγνϊον 
δ^ τους τε γένους χαΐ τήι/ λοιπίιν ΐππον άναλαβόντα 
τίΐν λεωφόρον τε χαΐ μακροτέραν 'ίιγεΐ6%'αι έκελενόε^ δ 
τάς άμαξας χαΐ τά όχενοφόρα καΐ τί)ν ϋλλον ομιλον 
άγοντα. 

3 ^Τπερβαλών δ^ τά πρώτα δρη καΐ καταότρατοπε- 
δεύόας αντον άναλαβών τους τε ύπαόπιότάς χαΐ της 
Ματοεδονικης φάλαγγος τονς κουφότατους καΐ τών ίο 
τοξοτών ε6τιν οϋς τ^ει χαλεπίιν 6δ6ν καΐ δύόπορον^ 
ψύλα/κας τών 6δών καταλιπών^ Ινα όφαλερόν τι αύτψ 
έφαίνετο^ ώς μί} τοις ίπομένοις κατ έκεΐνα ίπι%Όΐντο 

4 οΐ τά ΰρη έχοντες τών βαρβάρων, αύτ}>ς ίέ μετά τών 
τοϊ,οτών διελϋ'ών τά ότενά έν τω πεδίφ κατεότρατο- η 
πέδευόε πρ)>ς ποταμφ ού μεγάλψ. καΐ ένταϋϋ'α δν- 
τος αύτοϋ Ναβαρζάνης τε ό /ύαρείου χιλιάρχης καϊ 
Φραταφέρνης ό 'Τρκανίας τε τίοί Παρϋναίων όατράπης 
καΐ Άλλοι τών άμφΐ /^αρείον Περόών οΐ έπιφανέότατον 

5 άφικόμενοι παρέδοβαν όψας αυτούς, ύπομείνας ίέ έν 20 
τω ότρατοπέδφ τέόόαρας Ίιμέρας ανέλαβε τους ύπο- 
λειφ^έντας κατά τίιν 6δόν^ τους μΜ^ Άλλους άόφαλώς 
διελ^όντας^ τοις δ^ Ιέγριαόιν 6πι6^οφυλακοϋ6ιν έπ- 
έ^εντο οΐ 'όρειοι τών βαρβάρων^ καϊ μείον έχοντες τφ 
άκροβολίόμω άπηλλάγηόαν. κ 

6 '^ρας δί έντεϋϋ•εν προψν ώς έφ* 'Τρκανίαν εΙς 
Ζαδράκαρτα πάλιν ^Τρκανίων. καΐ έν τούτω οΐ περί 
Κρατερών ί,υνέμιϊ,αν αύτω^ τοις μ^ Ιβι/οί^^ τοις Δα- 
ρείου ούκ έντετυχηκότες^ τίιν χώραν δ\ Άόην ίια- 
πεπορευμένοι ^6αν τήι/ μ^ν /8^, τήι/ ί^ ένδιδόντων 30 
τών κατοικούντων προόπεποιημένοι. ένταϋϋ'α καΐ Έρι- 28, 8 - 24, 2. 135 

γύϊος '^κε όύν τοΙς όοίενοφόροις χαΐ ταΐς άμά^αις, 
ολίγον δ^ ΰότερον ΐΑρτάβαξος άφίκετο %αρ Άλεθαν- 7 
δρον καΐ τών παίδων αντον Κωφί^ν καΐ Ιίρίοβαρζάνης 
χαΐ Άρϋάμης χαΐ ^ύν τούτοις Λαρά τ&ν Ι^ένων τών 

5 ξϋν ^αρείω πρέόβεις καΐ Αντοφραδάτης ό Ταπούρων 
όατράπης. ΑύτοφραδάτΎ^ μ^ν δί} τί^ βατρατίείαν άπ- 
έδωκεν^ Αρτάβαξον δ^ καΐ τού^ %αΙδας αμα οΐ έν τιμ^ 
ίίγε^ τά τε ϋλλα έρ τοις πρώτοις Περόφν δι/τα^ καΐ 
της ές ^αρείον πΐότεως ένεκα. τοΙς πρέββεόι δ^ τ&ν 8 

ιοΈλλήνων δεομένοις 6πεΐ6α6%'αΙ (5φι6νν ύπϊρ τον παν- 
τό^ Ιδί/^κοΌ άπεκρίνατο δμολογίαν μ^ ούκ αν πουτ^όα- 
ό^αν πρ}>ς αύτονς ούδεμίαν' άδικείν γάρ μεγάλα τους 
ότρατευομένους εναντία τγι ^Ελλάδι παρά τοις βαρβάρους 
παρά τά δόγματα τών ^Ελλ^ήνων' έκέλενόε δ^ ^ικειν 

16 |ι5/Λ3Ται/τα5 καί παραδιδόναν όφάς αυτούς επιτρέποντας 
Αλε^άνδρφ χρήόϋ'αι 8 τί βονλοίτο^ η όώξε(ί%•αί ϋπτι 
δύναιντο. οΐ δ^ ίπιτρέπενν εφαόαν 6φας τε αυτούς 9 
καΐ τους Άλλους Αλε^άνδρφ' Ι^υμπέμπειν τε ίκέλευον 
τ6ν Ίιγη^όμενον αύτοίς^ ώς άόφαλώς δνακομι6^εΙεν 

20 παρ αύτόι/' είναι δΐ έλέγοντο ές χιλίους καΐ π:«ητα- 
κοόίους. χαΐ Αλέξανδρος πέμπει Ανδρόνικον τ6ν Αγέρ- 
ρου καϊ Αρτάβαξον παρ^ αυτούς. 

Αύτ))ς ίέ προηγεν ώς έπΙ Μάρδους^ άναλαβών 24 
τους τε ύπαόπιότάς καΐ τους τοξ,ότας χαΐ τους Αγρια- 

25 νας καΐ την Κοινού καΐ Αμύντου τά|Μ/ καΐ τών εταί- 
ρων Ιππέων τους ίιμίόεας καΐ τους Ιππακοντιότάς* 
ν^δη γάρ αύτω καί ΙππακοντιόταΙ τίί|^5 ίιόαν. έπελ^ών 2 
ί^ τό πολύ μέρος τ^ς χώρας τών Μάρδων πολλούς 
μίν άπέκτεινεν αυτών φεύγοντας ^ οί^ς δέ τ^να^ ές 

30 άλκ^ν τετραμμένους^ πολλούς δ^ ζώντας ελαβεν. ού 
γάρ Ιίίτ^ί' 8(ίτ^^ χρόνου έμβεβλήκει ές τήν γην αύτφρ 136 Ι^ΙΒ£Ε ΙΠ 

έπΙ πολέμφ διά τε δνόχωρίαν χαΐ Ζτι Λένητεξ οΐ 
Μάρ9ον καΐ μάχιμοι ί%1 τ^ πενία ί^όαν. οϋχονν ούδ^ 
!Αλέξανδρον έμβαλείν &ν Λοτε δείόανχες^ Άλλως τε χαΐ 
Λροκεχωρηκότα ί^δη ές τό πρόόω^ ταύτ'^ι μαλλόν χι 

3 αφύλακτοι Ίιλίόχοντο. ΛολλοΙ ίέ αυτών καΐ ές τά &ρη δ 
κατέφνγον^ & δή ύπερύψηλά τε καΐ απότομα αντοίς έν 
τ^ χώρα έότίν^ ώς πρ6ς ταντά γε ούχ ί^^οντα !Αλεξαν- 
δρον. έπεί δ^ καΐ ταντίίΐ προόηγεν^ οΐ δ^ πέμφαντες 
πρέόβεΐζ 6φας τε αυτούς ένέδοόαν καΐ τήν χώραν' 
οοαΐ Αλέξανδρος αυτούς μϊν άφηκεν^ όατράπην δ^ άπ- ίο 
έδειί,εν αυτών Αύτοφραδάτην^ &νπερ καΐ Ταπούρων, 

4 Αύτ)>ς ίέ έπανελ^ών εΙς τό ότρατόπεδον^ εν^ενπερ 
ώρμή^ ές των Μάρδων τι)ν γτ^ν^ κατέλαβε τους ^Ελ- 
ληνας τους μι6%Όφόρονς ν^κοντας καΐ τους Αακεδαιμο- 
νΙων πρεόβεις^ όί παρά /^αϋΤ^λ^ο; ^αρείον έπρέόβενον, ΐ5 
Καλλιότρατίδαν τε οοαΐ Παύόιππον καΐ Μόνιμον καΐ 
^Ονόμαντα, καΐ Ιέϋ'ηναίων ^ρωπίδην. τούτους μ^ν ίή 
ξυλλαβών έν φυλακή εΐχε^ τους Σινωπέων δϊ άψτ^κεν^ 
Ζτι ΣινωπεΙς ούτε του κοινον τών Ελλήνων μετείχον^ 
ύπ}> Πέρόαις τε τεταγμένοι ούχ <ί:π;£(Χ(5τα ποιείν έδό- μ 

5 κονν παρά τόν /ία^ί^λβα όφών πρεσβεύοντες, άφ^κεν 
ίέ καΐ τών Άλλων Ελλήνων^ Ζόοι πρό της εΙρήνης τε 
καΐ της Συμμαχίας τ^ς προς Μακεδόνας γενομένης παρά 
Πέρόαις έμι6ϋ•οφόρουν^ καΐ Καλχηδονίων ^Ηρακλείδην 
τον πρεόβευτήν άφηκεν τους δ^ Άλλους ξυότρατεύεόϋ'αί κ 
οΐ έπΙ μι6%•φ τω αύτω έκέλευόε' καΐ έπέταξεν αύτοίς 
Ιίνδρόνικον^ Ζόπερ ί^γαγέ τε αυτούς τίαΐ Μήλος γεγό- 
νει ού φανλον ποιούμενος όώόαι τους Άνδρας. 

25 Ταύτα δ^ διαπραξάμενος ίιγεν ώς έπΙ Ζαδράκαρτα^ 
τήν μεγίότην πόλιν της 'Τρκανίας^ ίνα καΐ τά /3α(ϊ^>ΐ£&α 80 
ΧΟίς 'Τροοανίοΐξ ί(ν. κα\ ένραϋ^α διατρίψας ήμέραξ 24,8 — 26,6. 137 

ηΒνχΒχαίδεχα οίοΙ &ύ(ίας τοΙς ϋ•εοΙς ώς νόμος χαΐ αγώνα 
γυμνικών Λονήόας ώς έπΙ Παρϋ^αίονς ίιγεν' εκείθεν 
δί έϋνΐ τά της Ιίρείϋίς ΰρια χαΐ ΣονόΙαν^ ΛόΧιν %^ς 
!Αρείας^ ίνα χαΐ Σατιβαρζάνης ί^χε Ίίαρ αχη6ν ό των 

ι^ίρείων όατράπης. τονχφ μ^ν Οι τήν όατραΛείαν 2 
αΛοδούς ^νμπέμΛει αύτω Άνάί,ΐΛΐίον %&ν εταίρων δούς 
αύτω των Ιππακοντνότών ές τε66αράκοντα^ ώς εχοι 
φύλακας καϋ'ίότάναν τών τόπων^ τον μή άδνκεΐ6%•αν 
τους ^ίρείονς %ρος τ%ς ότρατιας κατά τήν πάροδον, 

10 ^Εν τούτω δ^ άφικνοϋνται %αρ αντ6ν Περόών 8 
τννες^ οι ί^γγελλον Βηόόον τήν τε τιάραν 6ρ%^^ εχειν 
καΐ τίιν Περόικίιν ότολίιν φορονντα Άρτο^ερ^ην τε 
καλεΐ6^αν άντΙ Β^ήόόον καΐ /)α(ϊ^>1^α φάόκειν είναι της 
Άόόας* εχειν τε άμφ* αυτόν Περόών τε τους ές Βάκτρα 

15 διαφνγόντας καΐ αυτών Βακτρνανών Λολλούς' Λροό- 
δοκαόϋ'αι ίέ ί^Ι^ειν αντφ καΐ 2}κύ%•ας Ι^νμμάχονς, 

!Αλε^ανδρος δ^ 6μον ί^δη έχων τήν Λάόαν δύναμνν 4 
ψι έπΙ Βάκτρων^ Ινα καΐ ΦΙλίΛΛος 6 Μενελάου παρ 
αύτ)>ν άφίκετο έκ Μηδίας^ έχων τους τε μι6^οφόρονς 

20 Ιππέας^ &ν ίιγεΐτο αυτός ^ και Θεόόαλών τους έΰ-ελον- 
τάς ύπομείναντας καΐ τους ^ενονς τους !Ανδρομάχον. 
Νικάνωρ δϊ 6 Ποίρμενίωνος 6 τών ύπαόπιότών Άρχων 
τετελεντήκει Ι^δη νό6φ. Ιόντι ίέ ^Αλε^άνδρφ τί^ ίπΐ 6 
Βάκτρα έ^ηγγέλ^Ύΐ Σατιβαρξάνης ό ΐΛρείων όατράπης 

2^!Ανάξιππον μ^ν καΐ τους Ιππακοντιότάς τους ξύν αύτω 
άπεκτονώς^ όπλίξων δ^ τους !Αρείονς καΐ ξννάγων εΙς 
!Αρτακόανα Λόλιν, ίνα τό βαόίλειον ^ν τών Ιέρείων' 
έκεΐϋ'εν δ^ Ζτι εγνωκεν^ έπειδάν τνροκεχωρηκότα !Αλε^- 
ανδρον %ύ%Ύΐται^ Ιεναι ^ύν τ^ δυνάμει Λαρά Βηόόον^ 

30 ώ^ ξύν έκείνω έΛΐϋΎΐόόμενος ολύ^ &ν τύχΐβ τοις Μακε- 
$00ΐ, τ^ντα ώ$ έ^ηγγελϋ•η αντψ^ τήν μ^ν έχΐ Βάκτρα 6 138 ΙΙΒΕΒ ΠΙ 

όίόι/ οΰκ ίιγεν^ άναλαβων ί^ τους τ ε εταίρους Ιππεαζ 
καΐ τοϋξ ΙπΛακοντιότάς καΐ τους τομάτας χαΐ τους 
!Αγρίανας χαΐ τι^ Άμύντον τε καΐ ΚοΙνον τά%ιν^ τήι/ 
ί^ ϋλλην δυναμιν αύχον καταλνπων καΐ Ιιί οώχΎ^ Κρα- 
χερον ίιγεμόνα^ όΰΐονδγι ίιγεν ώς έ^Ι Σαηβαρζάνην τ ε 5 
καΐ τους Ιίρείονς καΐ διελ^ών έν δνόΐν ίιμέραι,ς 6χα- 
δίονς ές έί,ακοόίουξ Λρ)>ς !Αρταχόανα ήκβι/. 

7 Σαηβαρξάνης μίν ονν^ ώς εγνω εγγύς &ντα !Αλέ^- 
ανδρον^ τ§ όξ,ύτηη της έφόδον εκπλαγείς ξύν ολίγοις 
Ιππενόί των !Αρείων εφνγε' πρ6ς γάρ τών πολλών ίο 
(ίτρατιωτ(5ι^ κατελείφ^ έν τ^ φνγ% ώς κάκεΐνοι εμα- 
^ον προόάγοντα !Αλέ1^ανδρον, Ιίλέ^ανδρος δε^ ζόονς 
ξνναιτίονς της άποότάόεως καχέμα^ε καΐ έν τω τότε 
άπολελοιπόχας χάς κώμας^ χούχονς δ^ 'άλλτι καΐ Άλλτι^ 
6ί,είας χάς ί^ώξβ^^ ποιηόάμενος^ χους μϊν άπέκχεινε^ ΐ5 
χους δϊ ήνδραπόδαίε' όαχράπην ίέ !Αρείων άπέδειί,εν 

8 Άρόάκην^ Άνδρα Πέρ6ην. αύχΙ)ς δ^ ί,ύν χοίς άμφΐ 
Κραχερ6ν ύπολελεψμενοις^ 6μον ονβιν ί^δη^ ώς έπΙ 
χήν Ζαραγγαίων χώραν 'ήγε' καΐ άψνκνείχαι ίνα τα 
^α<^/>Ιβ&ο( χ&ν Ζαραγγαίων ίγν. Βαρόαένχης δέ^ &ς χόχε 20 
καχείχε τι)ν χώραν^ εΙς &ν χών ^ννεπι^εμενων ^αρείω 
^ χγΐ φνγ^^ Λροόίόνχα !Αλέ^ανδρον μα^ών ές ^Ινδοί)ς 
χονς έπΙ χάδε χον ^Ινδον ποχαμον εφνγε. ^νλλαβόνχες 
δ^ αύχόν οΐ ^ Ινδοί παρ^ Ιέλέ^ανδρον άπέόχειλαν^ χαΐ άπο- 
^ήόκεν πρ)>ς !Αλε^άνδρον χης ές ^αρείον αδικίας ένεκα. »5 

2β Ένχανϋ'α καΐ τι)ι/ Φνλώχα έπιβονλήν χον ΠαρμενΙωνος 

^^^^εμα%'εν Αλέξανδρος ^ και λέγει ΠχολεμαΙος καΙΆριόχό- 

^^■βονλος^ Ζχι προόηγγελμένη (^ών ^> ^δη οί καΐ πρόχερον 

έν ΑΙγύπχω^ ού μίντο^ πι<5χ7^ γε έφάνη χης χε φ^ίΐ^α^ 

χης πάλαι ένεκα καΐ χης έξ αύχον ές Παρμενίοονά χε 3ο 

χον παχερα χ6ν Φιλώχα χιμης καΐ έ^ αύχον φιλώχαρ 26,7-27,1. 139 

χίϋτεως. Πτολεμαίος 6^ 6 Αάγον λέγει εΙ<5αχϋ'ηναί 2 
εΙς Μακεδόνας Φνλώταν χαΐ τίατηγορηόαι μ^ν αύτον 
1(ίχνρ&ς ΐ4λ4ξανδρον^ άΛθλογ'ήόα6%•αι ίέ αύτόι/ Φνλώ- 
ταν καΐ τους έπιμηνντάς τον έργον Λαρε λιόντας έξ- 

5 ελέγξαί Φνλώταν τε καΐ τους άμφ αύτον ϋλλονς τε 
έλέγχονς ούκ άφανέόν χαΐ μάλνότα ίή Ζτν αύτ6ς Φνλώ- 
τας πεπύόϋ'αν μ^ν έπνβονλ'ήν τννα ^Αλεξάνδρω πάρα- 
ότίεναξομενην όννέφτ}, έ^ηλέγχετο δ^ οίαταόνωπήόας 
ταύτην Λρος Αλέξανδρον^ καίτον δΙς ^λΙ τήι/ όχηνί^ν 

10 όόημέραν τήν Αλε^άνδρον φοντών. καΐ Φνλώταν μ^ν 8 
χατα'κοντν6%Ί]ναι προς τών Μακεδόνων χαΐ δόον Άλλον 
μετέόχον αύτω της έχνβονλης' έπΙ Παρμενίωνα δ^ 
όταληναν Πολνδάμαντα^ ενα τών εταίρων^ γράμματα 
φέροντα Λαρ ΐΛλείάνδρον Λρ^ς τους Στρατηγούς τονς 

15 ίν Μηδί^^ Κλέανδρόν τε καΐ Σντάλκην καΐ Μεν\ν]ίδαν' 
οντον γάρ ί%ν της ότρατνας^ ί^ς Παρμενίων ηρχε^ τεταγ- 
μένον ίιόαν' καΐ Λρος τούτων άποϋ•ανενν Παρμενίωνα^ 4 
τνχόν μ^ν 3τν ού πνότόν έδόκεν εΐναν Αλέξανδρος Φν- 
λώτα έ^νβονλεύοντος μί} ξνμμεταόχενν Παρμενίωνα τω 

«ο ΛανδΙ τον βονλενματος^ τνχί)ν δ^ οτν^ εΐ κάί μή ξνμ- 
μετέΰχε^ όφαλερός Ι^δη ^ν περνών Παρμενίων τον παν- 
δός αύτον άνηρημένον^ έν τοόαύττίΐ ών άξνώόεν παρά 
τε αύτω Αλεξ,άνδρφ καΐ ές τό Άλλο ότράτενμα^ μίι δτν 
τό Μακεδοννκόν^ άλλα καΐ τών Άλλων ξένων^ §}ν %ολ- 

96 λάκνς καΐ έν μέρεν καΐ παρά το μέρος κατά πρόότα^νν 
τ^ιν Αλεξάνδρον ξύν χάρντν έί,ηγείτο, 

Αέγονόν ίέ καν Αμύνταν τον Ανδρο μένονς κατά 27 
τ6ν αύτον χρόνον νπαχϋ'ηναν ές κρίβνν καν Πολέμωνα 
τοαΐ Ατταλον καν Σνμμίαν τους Αμνντον αδελφούς^ ώς 

30 ξνμμεταόχόντας καί αυτούς της έπνβονλης της κατ 
Αλεξάνδρον κατά πίότνν τε κάί έτα^ρ/^αν τήν Φνλώτα. 140 ΙΙΒΕΕ ΠΙ 

2 χαΐ έδόκεν πιότοτέρα ή έΛίβουλί) ές τ6 Λλη&ος^ οη 
Πολέμων^ εΙς χ&ν αδελφών των !Αμύντον^ ξ,νλληφ^έν- 
τος Φιλώτα εφνγεν ές τους Λολεμίονς. άλλ^ !Αμνντας 
γε ξνι/ τοΙς άδελφοΐς ύπομείνας τι)ι/ δίκην χαΐ άπο- 
λογηόάμενος έν Μαχεδόόν χαρτερως άψίεχαν της αΐτίαξ' 6 
χαΐ εύ^ς έ>ς άπέφνγεν έν τ^ έχκληόί(^ ήξίωόεν έφεϋ•η- 
ναί οΐ έλ^είν παρά, τον αδελφών χαΐ έπαναγαγείν 

3 αυτόν %αρ Άλε^ανδρον' χαΐ οί Μακεδόνες ^υγχωρονόνν. 
ό ίέ άπελ^ών αύτ^ τ^ '^ί^^9^ ^^^^ Πολέμωνα έπανήγαγε' 
χαΐ ταύτγι πολϋ ετι μάλλον ^ πρόό^εν ε^ω αίτιας έφάνη ίο 
^Αμύντας, άλλα ολίγον γάρ νότερον κώμην τινά Λο- 
λιορκών τό^εν^εις έκ της πληγής έτελεύτηόεν^ &6τε 
ούδ^ν Λλεον αύτω γίγνεται τήν κρί6νν άποφνγόντν Ζτι 
μίΐ άγα^ω νομιζομένω άχο^ανεΐν. 

4 Ιίλέ^ανδρος ίε', χαταότήόας έπΙ τους εταίρους Ιπ- ιβ 
ΰνάρχας δύο, *Ηφαι6χΙωνά τε τ}>ν Ιέμύντορος χαΐ ΚλεΙτον 
τον ^ρωΛίδου, χαΐ δίχα δνελων τήν τάί,νν των εταίρων, 
οτν ούδ^ φίλτατον &ν ήβούλετο ?να τοβούτων Ιππέων, 
ϋλλως τε χαΐ τών κρατίότων του παντός Ιππικού κατά 
τε ά^ίωόίν καΐ τ^ιν 'άλλην άρετήν, έί,ηγεΐ6%•αν, άφικνεΐ- ίο 
ταν ές τους πάλαι μ^ ^ίριάβπας καλουμένους, ύότερον 
δϊ Εύεργέτας έπονομα6%•έντας, οτν Κύρω τω Καμβύόου 

5 ^υνεπελάβοντο της ές Σκύϋ'ας έλάόεως. τίοί τούτους 
Αλέξανδρος &ν τε ές Κϋρον υπήρξαν οί πρόγονοι 
αυτών τψ^ή^ας καΐ αυτούς καταμα^ών Άνδρας ού κατά κ 
τους άλλους τους ταύττ} βαρβάρους πολιτεύοντας, άλλα 
του διτίοΐου ΐόα καΐ τοις κρατίότοις τών ^Ελλτ^νων 
μεταπονου μένους, έλευϋ•έρους τε άφηκεν καΐ χώραν ττ^ς 
6μόρου δόην αύτοΙ όφίόιν τιτηόαν, ού πολλήν ίέ οΰί' 
αύτοΙ τρηόαν, προόέ^ηκεν» ενταύθα ϋιίόας τω Ιέπόλλωνυ 9ο 
^ημήτριον μ^ ενα τών (Σωματοφυλάκων ύποπτεύόας 27,2-28,6. 141 

μεταόχεΐν Φιλώτ^^της επίβουλης Ιννέλαββ' Σωματοφύλακα 
δ^ άντΙ ^άημητρίον άπεδει^^ε ΠτολεμαΙον τον Αάγον, 

Τανχα δϊ δίαπραΐ^άμενος προψυ ώς έπΙ Βάκτρα τε 28 
καΐ Βηόόον^ /ίράγγας τε καΐ Γαδρωόούς έν τ§ παρόδω 

6 Λαραότηόάμενος. παρεότηόατο δ^ καΐ τους Ιέραχώτας 
καΐ όατράπην τοατεότηόεν έπ αντοίς Μένωνα. έπηλ^ε 
δε καΐ των ^Ινδών τονς προόχώρονς ^έραχώτανς. ξι5μ- 
παντα δ^ ταντα τά εΰψη δίά χιόνος τε Λολλης καί 
ξύν άπορίί} των έτατηδείων καΐ των ότρατιωτών τα- 

10 λαΐΛωρΙα έπηλϋ•ε. μαϋ'ών ίέ τους ΐΛρείονς α%)%•ις άφ- 2 
ί<?τίίι/α^, Σατιβαρζάνου ές τ^ιν χώραν αυτών έμβαλόντος 
όνν ΐΛΛενβι δι6χιλίοις^ ο^ς Λαρά Βήόόον ελαβεν^ 
άποότέλλεί Λαρ αυτούς Ιέρτάβαζόν τε τί>ν Πέρόην 
καΐ Έριγύϊον καΐ Κάρανον των εταίρων, προόέταξε 

15 ί^ καΐ Φραταφέρνην τον των Παρ^'ναΙων όατράπην 
ξννεμβαλείν αντοίς ές τους ΐΛρεΙονς. καΐ γίγνεται μάχη 3 
τοΙς άμφΐ ^Εριγύϊον καί Κάρανον προς Σατιβαρξάνην 
καρτεράς ούδ^ πρόβϋ'εν οΐ βάρβαροι ένέκλιναν %ρΙν 
Σατιβαρζάνην Ι^νμπεόόντα ^Εριγνΐφ πρ6ς ^Εριγνΐον 

20 πληγέντα δόρατι ές τό πρόβωπον άποϋ•ανεΐν. τότε δ^ 
έγκλίνανχες οί βάρβαροι προτροπάδην εφενγον. 

Έν τούτω ίέ !Αλέ^ανδρος προς τον Κανκαόον το 4 
ζρος 'ήγεν^ ίνα καΐ πόλιν εκτιόε καΐ ώνόμαόεν ^ίλε^άν- 
δρειαν καΐ %^βας έντανϋ'α τοις ^εοίς Ά<5οις νόμος 

26 αντω ύπερέβαλε τό ϋρος τον Καύκαόον^ όατράπην μ^ 
τ^ χώρο: έπιτά^ας Προέ^ην^ άνδρα Πέρβην^ τών δ^ 
εταίρων Νειλόΐ^ενον τόν Σατύρου έπίόκοπον ξύι/ ότρα- 
τι^ άπολιπών. 

Τ6 δ^ όρος ό Καύκαόος ύψηλόν μεν έότιν ωόπερ 6 

30 τι άλλο της Άόίας^ ώς λέγει Άριότόβονλος^ ψΜν δ^^^^• 
τό πολ'ί\ αντον τό γε ταύττβ, μακρόν γαρ όρος πάρα- 142 I^IΒΕΕ ΠΙ 

τέταχαν 6 Καύκαόος^ Άότε χαΐ τον Τανρον το Άρος, 
δ^ ίή τίιν Κίλνκίαν τε καΐ Παμφνλίαν αΛείργεν^ ά%ο 
τον Κανκάόον είναι λέγονόν καΐ 'άλλα 'όρη μεγάλα^ 
άπ;ί) τον Κανκάόον διακεκριμένα &λλτβ καΐ αλλτβ ίπ- 

6 ωννμίί}, κατά ^%"η τά έκάότων. άλλα εν γε τούτω τω 5 
Κανκάόω ούδ^ν άλλο οτ& μή τέρμιν^οι τνεφύκαβι κάί 
βίλψιον^ &ς λέγει Ιέριότόβονλος* άλλα καΐ ώς έπωκεΐτο 
ΰίολλοίς άνϋ'ρώποις και πρόβατα πολλά και κτήνη 
ένέμοντο^ δτι και χαΐρονόι τω 6ιλφίφ τά πρόβατα^ καΐ 
εΐ έκ πολλού πρόβατον (ί^λφίον αΪ6%Όΐτο^ καΐ ϋ'ει έπ ίο 
αύτο καΐ τό τε άν^ος έπινέμεται και τήι/ ^ίζαν άν- 

7 ορύττον καΐ ταντην κατε6%'ίει. έπΙ τωδε έν Κυρ^ήντ^ 
ώς μακροτάτω άπελαννονόι τάς ποίμνας των χωρίων^ 
ίνα αντοϊς τό όίλφιον φύεται, οί ίέ και περιφράόόονόι 
τόν χωρον, τον μηδ^ εΐ πελάόειεν αντω πρόβατα^ ΐ5 
δννατά γενέόϋ'αι εΪ6ω παρελ^ειν^ ϋτι πολλον ϋΐ^ιον 
Κνρηναίοις τό όΐλφιον. 

8 Βηόόος δ^ έχων άμφ' αντόν Περόών τε τού$ μετα- 
όχόντας αύτψ της ^αρείον όνλλήψεως καΐ αντών 
Βακτρίων ές επτακιόχιλίονς και ^άας τονς έπΙ τάδε 2ο 
τον Τανάϊδος πόταμου έποικονντας έφθειρε τήι/ ύπό 
τω 'όρει τω Κανκάόψ^ ώς έρημίο: τε της χώρας της ίν 
μέόω αύτον τε καΐ !Αλεξάνδρον οίαΐ απορία των επι- 
τηδείων άπείρξων Ιίλέ^ανδρον τον μ^ή έλαύνειν πρόόω. 

9 άλλα Αλέξανδρος ί^λαννεν ονδ^ν μειον^ χαλεπώς μίν 95 
διά τε χιόνος πολλής καΐ ένδεία των αναγκαίων^ ψι 
δ^ δμως. Βηόόος δέ^ έπεί έξηγγέλλετο αντω ού πόρρω 
ί^δη ών ^ίλέξανδρος^ ί^α/ίά^ τόν 'Όξον ποταμόν τά μ^ 
πλοία έφ' ών διέβη κατί'κανίίδΐ/, αντός δ^ ές Ναύτακα 

ίΟτης Σογδιανής χώρας άπεχώρει. εΐποντο δ^ αύτω ο?8ο 
τε άμφΐ Σπιταμένην καΐ 'Οξνάρτην^ έχοντες τους έκ 28, 6 — 29. 4. 143 

της Ι^ογδιανης ΙπΛεας^ χαΐ /^άαν οί «λο τον Τανάϊδοξ. 
οΐ ίέ των Βακτρί(ον ΐΛχεΙζ ώξ φεύγειν ίγνωκότα εμα- 
^ον ΒτΙόόον^ ϋλλοξ οίλλτβ έπΙ τά όφών ίχαΰτοι άΛηλ- 
λάγηόαν, 
5 Ιίλέ^ανδροζ ίέ ές ^ράψακα άφίχόμενος καΐ άι/αΛαυ- 29 
6αζ τήι/ 6χρατιΛν ές *^ορνόν τε ^γε χαΐ Βάκτρα^ οΛ ίή 
μεγνόταί εΐ6ι πόλεΐζ έν τγι Βακτρίων χώρ<^, καΙ ταύ- 
τας τε ^1 έφόδον ϊλαβε καΐ ψνλακ^ιν έν τ^ Άκρα της 
!Αόρνσν άπέλίΛε χαΐ ^λΙ ταύτης !Αρχέλαον τον !Ανδρό- 

10 κλον τών εταίρων τοις δ^ ϋλλοι,ς Βακτρίονς ου χαλε- 
%&ς προόχωρήόαόιν έπέταξε όατράπην ΐΛρτάβαζον τ6ν 
Πέρβην. 

Αντ}}ς δ^ ^γεν ως ίχΐ τον 'Όξον Λοταμόν, ό ίέ 2 
'Ό^ος ^έεί μ^ν έκ τον 'όρους τον Κανκάόον^ εότι δΐ 

16 Λοταμων μέγνότος των εν τγι !Α6ίο:^ 56ονς γε δη Αλέξ- 
ανδρος κάί οί |νι/ ^ίλεί,άνδρω έΛηλ^Όΐ^^ Λλί^ν τών ^Ιν- 
δών Λοταμων' οί δϊ ^ΙνδοΙ Λάντων Λοταμών μέγι6τοΙ 
εΐόιν, έξίηόί ίέ 6 'Όξος ές τήν μεγάλην ϋ'άλαόόαν 
τήι/ κατά ^Τρκανίαν. διαβάλλενν δϊ ίΛίχειρονντι αντώ 3 

20 τ6ν ποταμον πάντίβ &%ορον έφοίίνετο' τό μ^ν γαρ ε{)ρος 
^ν ές ?ξ μάλιότα όταδίονς^ βά^ος δί ον προς λόγον 
τον ενρονς^ άλλα τνολϋ δή τι βα%ύτερος και ^αμμώ- 
δης οοαΐ φενμα όξύζ^ς^^ ώς τά καταπηγνύμενα προς 
αΰτον τον ^ον έκότρέφεόϋ'αι έκ της γης ον χαλετίώς^ 

25 οΙα δί} ούδ^ βεβαίως κατά της ψάμμου Ιδρνμένα. 
ϋλλως τε καΐ απορία νλης έν τοις λοι/ο^^ ^ν καΐ τριβή 4 
πολλί} έφαίνετο^ εΐ μακρό^ί'εν μετίοιεν δόα ές γεφύρω- 
(5ΐν τον χόρον. ξνναγαγών ονν τάς διφϋ'ερας, νφ' αίς 
έόκήνονν οΐ (ίτρατ^ωτα^, φορντον έμπληβαί έκέλενόεν 

30 ώς ξηρότατου καΐ καταδηόαί τε καΐ ξυρράψαι ακριβώς^ 
του μι) έόδύεόϋ'αι ές αύτάς του ύδατος, έμπληόϋ'εΐόαι 144 Ι.ΙΒΕΕ ΙΠ 

ί^ χαΐ ξνρραψδΐόαν ΙκαναΙ έγένοντο διαβιβάόαι τι)ν 
(ίτραηάι/ ^ πέντε ήμέραις. 

5 ΠρΙν δ^ διαβαΐνειν τον Λοταμί>ν των τε Μακεδό- 
νων ^Λί^λεξα^ τους πρεόβντάτονς καΐ ^ιδη απολέμονζ 
καΐ των Θεόόαλών τους έϋ'ελοντάξ καχαμείναντας ^λ' δ 
οίκον άπέότενλεν, έκχέμΛει δ^ καΐ Σταόάνορα^ ενα 
των εταίρων^ ές Ιέρείονς, προ6τά%αζ Ιέρόάκην μ^ τον 
όατράΛην των ΐΛρείων ^νλλαβείν^ δτι έ&ελοτίακείν αντω 
'4ρ6άκης εδοξεν^ αντον δε 6ατράπην είναι άντ εκείνον 
Ι4ρε1ων, ίο 

6 Περάόας δ^ τ))ν "Οί,ον τίοταμον ^γε κατά ΰπονδήν^ 
ίνα Βη^όον είναι ξύν τγι δννάμει έπννϋ'άνετο, καΐ έν 
τούτω άφικνοννται παρά Σπιταμένονς καΐ ^αταφέρνον 
προς αντί)ν άγγέλλοντες^ δτ& Σπιταμένης καΐ ,άαταψέρ- 
νης^ εΐ πεμφϋ'είη αύτοΐς καΐ 6 λίγη ότρατιά καΐ ήγεμών ΐ5 
τ^ ΰτρατια^ ί,ηλλήψονται Βηίίόον και παραδώόονβιν 
!Αλε^άνδρφ' έπεί καΐ ννν άδέόμω φνλακτι ψνλάόόεόϋ'αι 

7 Λρ6ς αντών Βηόόον, ταϋτα ώς ί^κονόεν Ιέλέΐ^ανδρος^ 
αύτ)>ς μ^ν άναπανων '^γε τήν (ίτρατ^άν όχολαίτερον ^ 
πρόό^εν^ ΠτολεμαΙον δϊ τον Αάγον άποότέλλει τών 2ο 
τε εταίρων Ιππαρχίας τρεις 'άγοντα καΐ τους Ιππακον- 
τιότάς ^ύ μπάντας^ πεζών δ^ τ^ήν τ ε Φιλώτα τάξ,ιν καΐ 
τών ύπαόπιότών χιλιαρχίαν μίαν οοαΐ τους Άγριανας 
πάντας καΐ τών τοί,οτών τους ίιμίόεας^ όπονδ^ έλαν- 
νειν κελενόας ώς Σπιταμένην τε καΐ ^αταφέρνην. καΐ κ 
Πτολεμαίος ψι ά>ς έτέτακτο^ και διελϋ'ών έν τ^μέραις 
τέτταρ6ι ότα^μούς δέκα άφικνείται ές το ότρατόπεδον^ 
σδ τ^ προτεραία τ^ύλκίμενο^ ^ιόαν οΐ άμφΐ τον ^/ΛΜτα- 
μένην βάρβαροι. 

ΒΟ 'Εντανϋ'α εμαϋ'ε Πτολεμαίος Ζτι ού ι^ε^α^β; τω «ο 
2^3^^^αμώ/ε^ καΐ ^αταφέρντ} ή γνώμη έότίν άμφΐ τ§ 29, 5 - 30, 6. 145 

%αραδ06Βΐ χον Β'ήόόον. τονξ μίν ίή %Βζο^)ζ χατέλίτνε, 
προότά^ας επβόϋ'αι έν τά^εν^ αντί)ς ίέ ^νν τοΐξ ΙΰΐΛδϋ- 
6ιν έλάόας άφίχετο Λρος ο^ώμην τινά^ ίνα ό Βηόόος 
ην ξ,ύν ολίγοις βτραχιώταΐζ, οί γαρ άμφΐ χόν Σπιχα- 2 

6 μένην μεχακεχωρί^τίΒόαν ί^δη έκεΐ&εν^ τίαχαιδεόϋ'ένχες 
αύχοί Λαραδονναν χ6ν Βηβόον. ΠχολεμαΙος δ^ περι- 
όχ'ήόας έν κύκλω χί^ς κώμης χους ΐΛπέας {ί^ν γάρ χι 
καΐ χείχος Λεριβεβλημένον καΐ πνλαι καχ αύχό) έπεκη- 
ρνκεύεχο χοΐς έν χ^ κώμγι βαρβάροις άΛα^εΙς όφ&ς 

10 άπαλλάόόεό^αι παραδόνχας Βηόβον. οί ίέ έδεχονχο 
χους ξύν Πχολεμαίφ ές τήι/ κώμην. καΐ ΠχολεμαΙος 3 
Συλλαβών Βηόόον όπίόω ^^αι/τ^^^, Λροπέμψας δ^ ί^ρεχο 
!Αλέξανδρον^ όπως χρί} ές 'άψιν &γειν Αλεξάνδρου Βηόόον. 
καΐ !Αλέξανδρος γυμνον έν κλοιω ίτ^'^αιητα οϋχως ϋγειν 

15 έκελενόε χαΐ καχαόχήόανχα έν δεξιά χης οίου, ^ αύχός 
χε καΐ ή (ίτρατ^ά παρελενόεόϋ'αι έμελλε, καΐ ΤΙχολε- 
μαίος οιίτω^ έποίηόεν, 

Αλέξανδρος δ^ Ιδών χ6ν Βήόόον έπιόχήόας χο άρμα 4 
ί^ρεχο άν%^ δχον χ6ν βαόιλεα χον αύχον καΐ &μα καΙ 

20 οίκείον καΐ εύεργέχην γενόμενον ^αρείον χά μ^ν %ρώχα 
ξννέλαβε καΐ δήόας ^γεν^ επειχα αΛεκχεινε. και 6 
Βηόόος ον μόνω οΐ ταντα δόξανχα Λραξαι εφη^ άλλα 
ξύν χοίς χόχε άμφΐ ,άαρειον ονόιν^ ώς όωχηρίαν όφίόιν 
ενρέ6%•αι Λαρ' ^ίλεξάνδρον, ΐΛλέξανδρος δ^ έπΙ χοιβδε 6 

26 μαόχιγονν έκέλενεν ανχον καΐ έπιλέγειν χ)>ν κήρυκα 
χαύχά έκεΐνα Άόα αύχος χω Βήόόω έν χ^ %ύ6χει ώνεί- 
διόε, Βηόόος μ^ν δί} οϋχως αΐκιόϋ'είς άποπέμπεχαι ές 
Βάκχρα άποϋ'ανού μένος, χαΐ χαϋχα ΠχολεμαΙος 'ίΛερ ^^°^®^ 
Βήόόου άνέγρα'φεν' !Αριόχόβουλος ίέ χους άμφΐ 2]λι-^^^• 

30 χαμένην χε καΐ ^αχαφερνην Πχολεμαίφ άγαγείν Βηβόον 
και παραδοϋναι Άλεξάνδρω γυμνον έν κ>Ιο^ω δήόανχας. 

ΑκΒί^Ηΐ ΑΝΑΒΛΒΙ8 βά. Βοο8. Εά. ιηίηοτ. 10 146 Ι^ΙΒΕΚ ΠΙ 

6 Ιέλέί,ανδρος δ^ άναΛληρώόας τό Ιπτνικον έκ των 
αύτό^εν ΐΛ%ων (Λολλοί γάρ αύτω ΙτίΛοι εν τε τ^ υπερ- 
βολή τον Κανκάόον καΐ έν τ^ έχΐ χ6ν "Ο^ον χε καΐ 
άπο χον "Ο^ον πορεία έ^έλιπον) ώς έπΙ Μαράκανδα 

7 ίιγε' χά δε έόχί βαόίλενα χης Σογδιανών χωρείς, εν^εν δ 
ίέ ίπΐ χον Τάναϊν Λοχαμ6ν προτβει. χφ δ^ Τανάϊδι 
χούχω^ δι/ ίι^ και ^Ορ^άνχην αλλω όνόμαχν προς χ&ν 

^^^^Ι^' έπίχωρίων βαρβάρων καλεΐόϋ'αι λέγει Ιέριόχόβονλος, 
αΐ πηγαΐ μ,^ν έκ χον Καυκάόον 'όρονς καΐ αύχφ εΐόιν 
έ^ίηόί ίέ καΐ ούτος ό ποταμός εΙς χί^ν ^Τρκανίαν ϋ'ά- ίο 

8 λαόόαν. Άλλος δ^ &ν εΐη Τάναϊς ύπ^ρ 3χον λέγει 
^^^^•^Ηρόδοχος ό λογοπονί)ς ΰγδοον είναι χών ποταμ&ν των 

2}κν%Ίκων Τάναϊν^ κάί ^έειν μίν έκ λίμνης μεγάλης 
άνίόχοντα^ έκδιδόναι δί ές μείξω ετι λίμνην^ τήι/ κα- 
λόν μενην Μαιώτιν' καΐ τόι/ Τάναϊν τούτοι/ εΐβΐν οΐ ΐ5 

9 Ζρον ποιονβι της Ιέόίας καΐ της Ευρώπης^ οίς ίή άπο 
τον μνχον τον πόντον τον Εύ^είνον ή λίμνη τε ή 
Μαιώτις καΐ ό ές ταύτην ^|^«1^ ποταμός ό Τάναις 
ούτος ίιβ/^ρ;/^^ τήι/ Ιέίίίαν τίοί τήι/ Εύρώπην^ κα^άπερ 

ή κατά Γάδειρά τε καΐ τους άντιπέρας Γαδείρων Αϊ- 2ο 
βνας τονς Νομάδας %'άλα66α η^ Αιβύην αί καΐ τήν 
Εύρώπην διείργει^ οΐς γ ε ίή ή Λιβύη άπ6 τής Άόίας 
της άλλης χω Νείλφ ποχαμω διακέκριχαι. 

10 '^ι/ταν-Ο'α άποόκεδαόϋ'εντες τιν^ς των Μακεδόνων 
ές προνομ/ίιν κατακόπτονται προς των βαρβάρων οΐ 25 
ίέ δράόαντες το έργον άπέφνγον ές &ρος τραχύτατον 
καΐ πάνττι άπότομον' ^όαν δ^ τό πληϋΌς ές τριόμν- 
ρίονς. καΐ έπΙ τούτονς Αλέξανδρος τους τωνφοτάτονς 

11 της (ίτρατ^α^ άι/αλα/}ώι/ ίιγεν. ενϋ'α δή προόβολαΐ 
πολλαΐ έγίγνοντο τοις Μακεδόόιν ές τό ^όρος' οοαΐ τά δο 
μίν πρώτα άπεκρούοντο βαλλόμενοι έκ χών βαρβάρων^ 30,6-11. 147 

χαΐ Άλλον τε ΛολλοΙ τρανματίαν έγένοντο καΐ αντος 
Ιέλέ^ανδροζ έζ την χνήμην το^Βυεταν διαμΛαΙ καΐ της 
τνερόνης τν άΛο^ραύεταν αντω έκ τον το^ενματος. 
άλλα καΐ &ς ελαβέ τε τί> χωρίον^ καΐ των βαρβάρων 
5 οΐ μ^ν αντοϋ κατεκόΛηόαν Λρος των Μακεδόνων^ 
πολλοί δ^ καΐ κατά των πετρών φίψαντεξ όφάς άπ- 
έ^ανον^ ωότε έκ τριόμνρίων ον πλείονς άΛ06ω%ηναι 
6κτακΐ6χνλίων, 10* ΑΡΡΙΑΝΟΤ 
ΑΑΕβΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ. 

1 Ού ΛολλαΙς δ^ ^ιμεραυς νότερον άφνκνοννται, τίαρ 
!Αλεξανδρον Λρέόβεις Λαρά χε Σχνϋ'ών των !Αβίον 

^^^ καλουμένων^ (ους καΐ '^Ομηροξ διχαιοτάτονζ άν^ρώ%ονς 
εΙπών έν χγι Λονήόει έ^ψ/εόεν οίκονόι δ^ έν τγι ΑύΙα 
οίτο^ αυτόνομοι^ ονχ ί}χιότα διά Λενίαν χε καΐ δικανό- 5 
ΧΎΐτα) χαΐ Λαρά χών έκ χης ΕνρώΛης Σκν%•ών^ οΓ ίι) 
τ6 μ^τ'*^^^^ ε%^θξ \Σκν%'ίκ6ν^ έν χ^ ΕνρωΛΎΐ ΐΛοικονύνν. 

2 καΐ τοντοι^ ^νμΛέμΛεν !Αλέ^ανδρος χών έχαίρων^ Λρό- 
ψαόιν μϊν καχά ΛρεόβεΙαν φιλίαν ξννϋΐίΐόομένονς ^ δ 
δ^ νους χης ΛομΛ^ζ έζ καχαόκοτί'ήν χι μάλλον έφερε ίο 
φύόεώς χε χης χώρας χης Σκνϋ'ίκής καΐ Λλ'ήϋ'ονς αύχών 
καΐ νομαΐων καΐ δπλίόεως^ ^νχινα εχονχες 6χέλλονχαι 
ές χάς μάχας. 

8 . Ανχδς δ^ Λρος χω Τανάϊδι Λοχαμω έτίενόει Λόλιν 
οΐκίόαι^ καΐ χαύχην έανχοϋ έ^ώνυμον. 8 χε γάρ χώρος ΐ5 
έπίΧ'ήδειος αύχφ έφαίνεχο αΰξήίίαι έτίΐ μέγα χήν Λόλιν 
καΐ έν καλώ οΙχν6ϋ^όε6ϋ•αν χης έτίΐ ΣκνΘ•ας, έΐΛοχε 
ί,υμβαΐνον^ έλάόεως καΐ χης προφυλακής χης χώρας 
προς χάς καχαδρομάς χών πέραν χον ποχαμοϋ έπ- 

4 οικούνχων βαρβάρων, έδόκεν ί' αν καΐ μεγάλη γενέόϋ'αν 20 
ή πόλις πλήϋ'ει χε χών ές ανχήν ί,ννοικιζομένων οίαΐ 
χον όνόμαχος χ^ λαμπρότηχι, καΐ έν χονχω οΐ πρόό- ΙΙΒΕΕ IV 1,1 — 2, 8. 149 

χώροι τω πσταμω βάρβαροι τους χβ τά φρούρια έν χαΐς 
Λ0λε6ΐ όφών έχοντας ότρατιώτας τ&ν Μακεδόνων ξνλ- 
λαβόντες άτίέχτειναν καΐ τάξ Λόλεις ές άόφάλειάν χινα 
μάλλον ώχνρονν. ί,ννεηελάβονχο δ^ αύτοΐζ ττις άΛο- 6 

5 όχάόεως χαΐ των Σογδιανών οί ΛολλοΙ^ έτναρϋ'έντεζ 
Λρ))£ των ξνλλαβόντων Βηόόον^ ώότε τίαΐ των Βαχ- 
τριανών εότιν ονς <ίφ^<ί^ι/ ούτοι ξννατνέότηόαν, είτε δίι 
χαΐ δείόαντες Ιίλέξανδρον^ είτε καΐ λόγον έ^Ι τ§ άτνο- 
ότάόει διδόντεξ, Ζτι ές ενα ^ύλλογον έ^ηγγίλχει ΐΑλείτ 

10 ανδρός ^ννελϋ'εΐν τους ύτίάρχονς τίΐς χώρας εκείνης 
εΙς Ζαρίαόπα^ τήν μεγύότην %όλιν^ ώς έΛ* άγαϋ'ώ 
ονδενΐ τον ζ,νλλόγον γιγνομένον. 

Ταντα &ς άτνηγγέλ^Ί^ι Άλε^άνδρω, ΛαραγγεΙλας τοΙς 2 
πεζοίς κατά λόχονς κλίμακας ΛοιεΙό^αι Ζ6αζι} έκάότω 

15 λόχω έΛηγγέλ%Ύΐ6αν^ αύτ6ς μ^ν έη:1 τί/ν πρώτην άπο 
τον ότρατοϋίέδον 6ρμηϋ'έντι Λόλιν Λρούχώρει^ ^ 'όνομα 
^ Γάζα' ές γάρ έ%τ& Λόλεις ^νμ^εφευγέναι ^λ^^'^ι/το 
οΐ έκ τή5 χώρας βάρβαροι* Κρατερών δ^ εκπέμπει Λρος 2 
τήν χαλονμένην ΚνρονΛολιν, ί^Λερ μεγίότη Λαόών 

20 καΐ ές ορύτην οΐ Λλεΐότοι ξννειλεγμένοι ίιόαν τών βαρ- 
βάρων. Λαρ'ήγγελτο δ^ αύτω ότρατοτνεδενόαι τνληόύον 
τή5 Λόλεως καΐ τάφρον τε έν κύκλω αντ^^ς όρύ^αι καΐ 
χάρακα 7ίεριβαλέ6%•.αι καΐ τάς μηχανάς οόαις χρηόϋ'αι 
ξνμπηγνύναι^ ώς Λρός τους άμφΐ Κρατερών τήν γνώ- 

36 μην τετραμμένοι οΐ έκ τ^ς Λόλεως ταύτης αδύνατοι 
ω6ΐ ταΐς ϋλλαις χόλεόιν έπωφελεΐν, αύτος δ^ έπΙ τήν 8 
Γάξαν έΛεΙ άφίκετο^ ώς είχεν έ^ εφόδου 6ημαΙνει 
προόβάλλειν τφ τείχει γηΐνφ τε καΐ ονχ ύψηλω 'όντι^ 
7ίρο6%•έντας έν κύκλω πάντοϋ'εν τάς κλίμακας ' οί ίέ 

50 όφενδονηται αύτω καΐ οί το%όται τε χαΐ άκοντιόταΐ 
όμον τ^ έφόδφ τ&ν Λεξών έύηκόντιξον ές τους τίρο- 160 ΗΒΕΕ IV 

μαχόμενους άιώ χσϋ τείχους καΐ βέλη ά^δ μηχανών 
ήφόετο^ &6χβ ύί,έως μ^ν ύτνο τον τίλ'ή^ονς τών βελών 
έγνμνώϋι^ τί> τείχος τών Λρομαχομένων, ταχεία δ^ ή 
Λρόόϋ•ε6ις τών κλιμάκων καΐ ή άνάβαύΐς τών Μακε- 

4 δόνων Ίι έΰίΐ τ6 τείχος έγίγνετο. τους μ^ν ίή Άνδρας 5 
Λάντας άτίέκτειναν^ όντως ^| ^ίλεΐ,άνδρον τίροότεταγ- 
μένον^ γυναίκας δϊ καΐ τίαΐδας καΐ τ'^ν Άλλην λείαν 
δνήρχαΰαν. Ινϋ'εν δ^ εύϋ^)ς ίιγεν έ^Ι τήν δεντεραν 
άτι εκείνης Λόλιν φκιόμενην, καΐ ταντην τω αύτω τε 
τρόϋίω καΐ τ^ αύτ^ ΉΡ^έρε^ λαμβάνει καΐ τους άλόντας ίο 
τά αντά ετίρα^εν. ό ίέ ίιγεν έπΙ την τρίτην πόλιν^ 
καΐ ταύτην τ^ ύΰτεραίψ έ^Ι τ§ Λρώτγ^ Λροόβολγί 
εΐλεν. 

5 *Εν ω δ^ αντος |ύι/ τοΙς ΛεξοΙς άμφΐ ταντα είχε, 
τονς ΐΛΛεας εκπέμπει ές τάς δύο τάς Λλη(5ίον πόλεις ΐ5 
τνροότά^ας παραψνλάττειν τους ανθρώπους τους ένδον, 
μ/ηΛοτε τήν αλωόιν αΙόθ•όμενοι τών πλησίον Λόλεων 
καΐ &μα τήν αντον ού διά μακρόν εφοδον οί ίέ ές 
φνγίιν τραΛεντες Άποροι αντω ίιώκβ^ι/ γένωνται, καϊ 
ζυνέβη τε όντως όπως είκαόε, και έν δέοντι έγένετο 20 

6 αύτω ή πομπίι τών Ιππέων, οΐ γαρ τάς δυο τάς ονπω 
έαλωκνίας πόλεις έχοντες τών βαρβάρων, ώς καπνόν 
τε είδον άπό της πρ6[ς'] όφών πόλεως έμπιπραμένης καΐ 
τίνες καί άπ6 τον πά%Όνς αντον διαφνγόντες αύτάγ- 
γελοι τ^Ις άλώόεως έγένοντο, ώς τάχονς εκαότοι εΐχον η 
άθ•ρόοι έκ τών πόλεων φενγοντες έμπίπτονόιν ές τ6 
ότΐφος τών Ιππέων ^υντεταγμένον καΐ κατεκόπηόαν οΐ 
πλεΐότοι αυτών. 

3 Οντω ίή τάς πέντε πόλεις έν δυύΐν Ίιμέραις ελών 

τε καί έ%ανδραποδι6άμενος ι^ει έπΙ τήν μεγίότην αυτών βο 
τήν Κύρου πόλιν. ή ίέ τετειχιόμένη τε ^ ύψηλο- 2,4-8,4. 151 

τερω τείχεν ^Λερ αΐ &λλαι, οία ίή ύπ6 Κύρον οίκνύ- 
9•εΐ6α, καΐ του ΊίλεΙΰτον καΐ μαχψωτάχον τ&ν χαύχιιι 
βαρβάρων έζ ταύτην όνμΛεφενγότος ονχ ώύαντως 
φ€ί6(α έ^ εφόδου έλείν τοις Μαχεδόόιν έγίγνετο. άλλα 
5 μηχανάς γάρ ΰίροόάγων τφ τείχει !Αλέξανδροξ ταντ^ 
μ^ν χαταόείειν έπενόει το τείχος καΐ χατά τό άεΐ 
τίαραρρηγνύμενον αύτοϋ τάς προόβολάς ΛονεΙό^αν. 
αύτ6ς ίέ ώ^ κατεΐδε τους εχρους του Λοταμοϋ^ δ^ 2 
δνά της ΰνόλεως χείμαρρους &ν διέρχεται^ ξηρούς έν 

10 τφ τότε ΰίατο^ χαΐ ού ^υνεχείς τοις τείχε6ιν^ άλλ^ 
οΓον^ ΛαραόχεΙν Λαροδον τοις ότρατιώταις διαδϋναν 
ές τίιν πόλιν^ άναλαβών τους τε όωματοφύλακας καΐ 
τους ύΛαότίίότάς καΐ τους τομάτας καΐ τους Άγριανας 
τετραμμένων τ&ν βαρβάρων ΛρΙ>ς τάς μηχανάς καΐ 

16 τους ταύτη Λρο6 μαχόμενους λανθάνει κατά τους εκρους 
ξύν όλίγοίς το Λρωτον παρελ%'ων ές τήν Λόλίν' άναρ- 3 
ρή^ας δε ενδοϋ'εν των Λυλων^ αϊ κατά τούτο τδ χωρίον 
ίΐόαν^ δέχεται οίαΐ τους Άλλους ότρατιώτας ευτίετώς. 
εν^α ίή οΐ βάρβαροι έχομένην ί^δη τήν πόλιν αΐόθ'ό- 

20 /ιΐίνο^ έτίΐ τους άμφΐ Ιίλέζ,ανδρον δμως έτράΛηόαν και 
γίνεται Λροΰβολίι (^ντ&ν καρτεράς καΐ βάλλεται λί%•φ 
αύτ6ς !Αλέξανδρος βιαίως τήν τε κεφαλί^ν καΐ τον 
αυχένα καΐ Κρατερός το^εύματι καΐ ΛολλοΙ άλλοι των 
^ΐγεμόνων' άλλα καΐ Άς έ^έωόαν έκ της αγοράς τους 

85 βαρβάρους, καΐ έν τούτω οί κατά τό τείχος προό- 4 
βεβληκότες ερημον ^δη τό τείχος των προμαχομένων 
αίροϋόιν. έν μ^ν ίή τη πρώτη καταληψει της πόλεως 
άπέ^ανον τ&ν πολεμίων μάλιστα ές δκτακιόχιλίους , 
οί ί^ λοιποί (ίιόαν γάρ οί πάντες ές μύριους καΐ 

30 πεντακιόχιλίους μάχιμους οί ^υνεληλυΜτες) καταφεύ- 
;/ου<ί^ι/ ές τήν ακραν. χαΐ τούτους περιύτρατοπεδεύόας 152 ωΒΕΕ IV 

!Αλέ^ανδρος Ί^μέραν μίαν έφρονρηόεν' οί ίέ ένδεί^ 

5 ϋδατοξ ένεχείριόαν όφ&ς Άλε^άνδρφ. 

Ρίοΐβπ,. ^ ί^ έβδόμην Λόλιν έξ έφόδον έλαβε, Πτολε- 
^^^^•μαΙθ£ μ^ν λέγει, δτ^ αύχούζ όφας ένδόντας,Ιέριύτό- 
βουλος δέ, Ζχν βί(^ χαΐ χαύτην έ^εΐλεν χαΐ οτν πάνχας 5 
χούζ καταληφϋ'έντας έν αύτ^ άπεκτεινε. Πτολεμαίος 
δ^ κατανεΐμαν λέγει αύτ6ν τούζ άνϋ'ρώΛονς χ^ όχραχιά 
καΐ δεδεμένονς χ^Χ^υι^ο;^ φνλάόόε<ίϋ•αι Ιίόχ αν έκ της 
χώρας άΛαλλάχχηχαι αύχός, ώς μηδένα ά'Χολείηε6%'αι 
χ&ν χήν άΛόόχαόιν Λρα^άνχων. ίο 

6 'Εν χούχφ δϊ χών χε έκ χης ^Α6ίας Σκνϋ•&ν όχρα- 
χιά άφικνείχαι Λρ6ς χάς ΰχϋ^ας χοϋ Λοχαμον χον Τα- 
νάϊδος, άκούόανχες οΐ ΛολλοΙ αύχών, Ζχι εόχιν οι καΐ 
χών έπέκεινα χον Λοχαμον βαρβάρων άπ* Αλεξάνδρου 
άφεόχαόιν, ώς, εΐ δή χι λόγου 8ν Άξιον νεωχερύξοιχο, ΐ5 
καΐ ανχοί έπιϋ^ηόόμενοι χοΐς Μακεδόόι. κοΧ οϊ άμφΐ 
ΣΛίχαμένην ίέ άχηγγέλ^ηόαν Ζχι χους έν Μαρακάν- 

7 δοις καχαλειφθ'ένχας έν τ§ ϋκρ^ τίολιορκονόιν. ενϋ•α 
ίή ^Αλέξανδρος έπΙ μ^ν χους άμφΐ ΣΛίχαμένην ^Ανδρό- 
μαχόν χε άτίοόχέλλει καΐ Μενέδημον καΐ Κάρανον, 20 
ΐΛΛέας μ^ν εχονχας χών έχαίρων ές έξ'ήκονχα καΐ χών 
μι6%Όφόρων όκχακοόύονς, &ν Κάρανος ί^γείχο, Λεξούς 
δ^ μιόϋΌψόρονς ές χΜονς Λενχακοΰίονς* έχιχάόόει δ^ 
αύχοίς Φαρνούχην χ6ν έρμηνέα, τ6 μ^ γένος Αύκιον 
χ6ν Φαρνούχην, έμ^είρως δϊ χης χε φωνίΐς χών χαύχτ] 25 
βαρβάρων εχονχα καΐ χά Άλλα 6μιλή6αι ατηοΐς δεξιί>ν 
φαινόμενον. 

4 Ανχ6ς δ^ τήν Λόλιν, ^ί^ν έπενόει, χειχίόας έν Ίιμέραις 
εΐκοόι καΐ ξννοικίόας ές αύχίιν χών χε Έλλ'ήνων 
μι6ϋ•οφόρων και οόχις χών Λροΰοικούνχων βαρβάρίον 8ο 
έϋ'ελονχίις μεχέόχε χης ξννοικ^ήόεως και χινας καΐ χών 3,6-4,4. 163 

έχ τον ότρατοΛεδον Μακεδόνων, ϋόοι απόμαχοι ί^δη 
ίΐ6αν, ^6ας τοις ϋ^εοΐζ ώς νόμος αύτψ καΐ αγώνα 
ΙτίΛΐκόν ΧΒ χαΐ γνμννίών τίονήόας, ώς ονχ αΛαλλαόόο- 
μένους εώρα τους Σκνθ•ας άπο της ^χ^^ζ τον ηοχαμον, 

5 άλλ' ^χχοί,ενονχΒζ ές χον Λοχαμον έωρώνχο ού Λλαχύν 2 
ταιίττ^ δι/τα, καί χινα χαΐ Λροξ ϋβριν χον ^/ίλε^άνδρον 
βαρβαριχώς έϋ'ραόννανχο, ώζ ούχ αν χολμήόανχα 
Αλέ^ανδρον αψαόϋ'αν Σχνϋ'ών ^ μαϋ•όνχα αν Ζχν %ερ 
χο διάφορον Σχνϋ•αις χε χαΐ χοΐζ ^ΑόιανοΙζ βαρβάροις, 

10 — ύπί) χονχων τίαροί,ννόμενος έΛενόει διαβαίνειν 1% 
αύχούς χαΐ χάς διφθέρας Λαρε^κεύαζεν έπΙ χφ ΛΟρφ. 
%'υομενφ δ^ ^πΐ χ^ διαβάζει χά Ιερά ούκ έγίγνετο' 8 
6 ί^ βαρέωζ μ^ν εφερεν ού γνγνομένων, δμως δ^ 
ίκαρχέρεν καΐ ϊμενεν. ώς δ^ ούκ άνίε^αν οΙ Σκν^εα, 

16 αύϋ•ίς έτίΐ χ^ διαβάζει έϋ^εχο, καΐ αν ές κίνδννον 
αύχω όημοίίνεόϋ'αι ^Αρί6χανδρος 6 μάνχνς εφραζεν' ό 
ίέ κρεΐόόον εψη έξ ε6χαχον κίνδννον έλ^εΐν ^ καχ- 
εόχραμμενον ξύμΛαόαν ολίγον δείν τήν Άόίαν γέλωχα 
είναι Σκνϋ•αΐζ, κα%'ά%ερ ^αρειοζ 6 ΐΞίερ^ον Λαχήρ πάλαι 

20 έγενεχο. Ιίρίόχανδρος δ^ ούκ εψη Λαρά χά έκ χον 
%'είον Σημαινόμενα Άλλα άποδεί^εό^αι, Ζχι Άλλα έϋ'έλει 
άκον6αι ΐΛλέ^ανδρος, 

Ό ίβ, ώ^ οίί χε διφϋ'έραι αύχω παρεόκευαόμέναι 4 
^6αν έτνΐ χω τίόρφ καΐ 6 (Ττρατό^ έί,ωτίλιό μένος έφειόχ'ή- 

25 κει χφ Λοχαμω, αϊ χε μηχαναί άΛ6 ξννϋ'ημαχος έξηκόν- 
τιξον ές χονς Σκύ%•ας ΛαριΧΛεύονχας βλΙ χ^ 'όχ%Ύΐ καΐ 
εόχιν οι αύχ&ν έχιχρώόκονχο έκ χ&ν βελ&ν, εΙς ίέ ίή 
διά χον γέρρον χε καϊ χον ϋ'ώρακοξ ί^αμΛτά| ΛληγεΙς 
τίΪΛχει &Λ0 χον ?ΛΤΛΤον, οί μ^ν έ^ετίλάγηύαν ^ρός χε 

30 χών βελών τήν διά μακρόν αφεόιν καΐ Ζχι άν^ρ άγα- 
μος αύχοΐς χεχελευχ'ήοιει, καΐ ολίγον άνεχώρηόαν άτνο 154 ΐ^ΙΒΕΕ IV 

5 της Άχϋΐί}ς' ^Αλε^ανδρος δ^ τεταραγμένονς ίτρδ^ τά βέλη 
Ιδών νπο όαλπίγγον έΰνέρα τ6ν Λοταμον αυτός ίιγού- 
μενος' βΙλβχο δΐ αύτω καΐ ή &λλη όιραχιά. τιρώχον 
μίν ίι) χους χο^όχας χαΐ όψενδονήχας άποβιβάόας 
όφενδοναν χε καΐ έκχο^εύενν έκέλενόεν ές χονς Σκν- 5 
ϋ'ας^ ώς μίι πελάζειν αύχούς χγ} φαλάγγι χών Λεξών 
έκβαννούόΐβ^ ΛρΙν τήν ΐΛΛον αύχω διαβίωναν χαόαν. 

6 ώ^ ί^ ά-Ο-^χίοι έπΙ χ^ 'όχ^Ίβ έγενονχο^ έφηχεν έ^Ι χους 
υκνϋ'ας χ6 μ^ν πρώχον μίαν ΙϋίΛαρχίαν χών %ένων 
καΐ χών όαριύόοφόρων ΐλας χεόόαρας' καΐ τοντον^ ίο 
δε^άμενον οΐ Σκν^αι καΐ ές κύκλους τίεριϊΛΛενονχες 
εβαλλόν χε πολλοί ολίγους <καΙ> αύχοί ού χαλεπώς 
δνεφύγγανον, Ιέλέ^ανδρος ίέ χους χε χοί,όχας καΐ χους 
Άγριανας καΐ χους Άλλους ψιλούς^ ων Βάλακρος ^ρχ^ν, 

7 άναμίί,ας χοίς Ιππεϋόιν έπηγεν έπΙ χους Σκύϋ'ας. ώς η 
ίέ 6μοϋ ί^δη έγίγνονχο^ έλάύαι έκέλευόεν ές αύχούς 
χών χε έχαίρων χρείς Ιππαρχίας καΐ χους Ιππακονχν- 
όχάς ^ύμπανχας' καΐ αυχός δϊ τι)ι/ λοίΛ^ι^ν ΐπχον Άγων 
ότίουδ^ ένέβαλεν όρϋ•ίαις χαΐς ϊλαις. οϋκουν ετι οΙοί 
χε ίιόαν έ^ελίβόειν τήν Ιππαύίαν ές κύκλους^ ώς 2ο 
πρόύϋ^εν εχν 6μοϋ μίν γαρ ή ΐΛΛος προόεκειχο αύχοΐς^ 
6μοϋ δ^ οΐ ψιλοί αναμεμιγμένοι χοίς Ιππεϋόιν ούκ 
εΐων χάς έπιόχροφάς άόφαλεΐς ηοιεΙ(5%αι, εν^α λαμπρά 

8 ί^δη φυγίι χών Σκυ^ών ^ν* και πίπχουόι μεν αύχών 
ές χιλίους καΐ εϊς χών ί^γεμόνων, Σαχράκης^ εάλωόαν 25 
ίέ ές έκαχΌν καΐ πενχήκονχα. ώς δ^ ή δίωξ,ις όί,εΐό 
χε καΐ διά καύμαχος πολλού χαλαιπώρως έγίνεχο^ δίψει 
χε ή (ίτραηα: πάόα εϊχεχο καΐ αυχος Αλέξανδρος έλαύ- 

9 νων πίνει δποΐον ^ν ϋδωρ έν χ^ γ^ έκείν^}, καΐ ίιν 
γαρ πονηρόν χ6 ϋδωρ^ ^εϋμα άϋ'ρόον καχαόκήπχει 5ο 
αύχω ές χην γαόχέρα' καΐ έπΙ χωδε ή δίωξις ούκ έπΙ 4,5 — 5,4. 155 

Λάντων Σχνϋ'ών έγενετο' εΐ ίέ μ^ή, δοκοϋόίν ϋν μοι 
χαΐ τίάντες διαφ^αρτ^ναι έν τγι φνγ^^ εΐ μί} !Αλεξάνδρω 
το 6ώμα εκαμεν, χαΐ αύτος έζ εόχατον κίνδυνου έλϋ^ών 
έκομίό^Ίίΐ όπίόω ές τό ότρατοΛεδον. και οϋτω Ι^υνέβη 

δ ή μαντεία Ιέρκίτάνδρφ. 

^Ολίγον ίέ ϋότερον παρά του Σκνθ•ών βασιλέως 5 
άφικνοϋνται παρ ΐ4λέ^ανδρον πρέόβεις^ ύπ^ρ των 
πραχϋ•εντων ές άπολογίαν έκπεμφϋ'εντες^ οτι ούκ άπο 
<^τον> κοινού των Σκυϋ'ών ίπρά%%Ύΐ^ αλλά κα%^ άρ- 

10 παγήν λτβύτρικω τρόπω όταλέντων^ καΐ αύτ^ς Ζτι 
ί%•έλοι ποιείν τά απαγγελλόμενα, καί τούτω φιλάν- 
%'ρωπα έπνότέλλει 'Αλεί,ανδρος^ 5τι οϋτε άπιότοϋντα 
μίΐ έπεί,νέναι καλόν αύτφ έφαίνετο^ οϋτε κατά κβ^^ρόί/ 
-ζν έν τω τότε έπε^ίέναι, 

15 01 δ^ έν Μαρακάνδοΐζ έν τ^ Άκρο^ φρουρούμενοι 2 
Μακεδόνες προόβολης γενομένης τγι 'άκρϋί έκ Σπντα- 
μένους τε καΐ των άμφ αυτόν έπεκδραμόντες άπέκτει- 
νάν τε των πολεμίων εότιν ο^ς καΐ άπώόαντο %ύμ- 
παντας^ καΐ αντοί άπαθ•εΙς άπεχώρηόαν ές τήν ϋκραν. 

20 ώ^ ί^ καΐ οί ύπ' !Αλε^άνδρου έόταλμένον ές Μαρά- 3 
κανδα ί^δη προόάγοντες Σπιταμένεν έξηγγέλλοντο^ τήν 
μεν πολιορκίαν εκλείπει της 'άκρας^ αύτό^ ίέ ώ^ ές τά 
βόρεια της Σογδιανής άνεχώρει. Φαρνούχης δ^ καΐ 
οί |ύν αυτω ότρατηγοί όπεύδοντες έί,ελάόα,ι αντόν 

86 παντάπαόιν έπί τε τά 8ρια τής Σογδιανής ξυνείποντο 
ύποχωροϋντι και εΙς τους Νομάδας τους Σκύϋ'ας 
ούδενΐ λογιόμφ ^υνεόβάλλουόιν. ενϋ'α ίή προό λαβών 4 
ό Σπιταμένης των Σκυϋ'ών Ιππέων ές έ^ακοόίους 
προόεπήρϋΐίΐ ύπο τή^ ί,υμμαχίας της ΣκυϋΊκης δέξα- 

30 69'αι έπιόντας το'ύς Μακεδόνας' παρατα^άμενος δϊ έν 
χωρύω δμαλω πρ6ς τ$ έρήμω της ΣκυϋΊκης υπομεΐναι 156 Ι^ΙΒΕΕ IV 

μΑι/ τους τνολεμΧονς ί) αντος ές αχησύς έμβαλείν ουκ 
1ίϋ•ελδ, %ΒρνϊΛ%Βνων δΐ ίτό^ενεν ές τήν φάλαγγα χών 

5 Λεξ&ν. χαΐ έΛελαννόντων μ^ αύτοίς των άμφΐ Φαρ- 
νονχην εφενγεν ευπετώς^ οΙα δή ώχντέρων χε ανχοίς 
καΐ έν χω χόχε άκμαωχέρων 'όνχων χών ΙτίΛων^ χοΐξ 5 
ίέ άμφΐ Ιένδρόμαχον ύτίό χε χτ^ς Ι^ννεχονς πορείας καΐ 
αμα χιλον άτνορία κεκάκωχο ή ΐΛΛΟζ' μένον6ΐ δε ί} 

6 ύΐίοχωρονόιν έχέκεινχο εύρώόχως οί Σκύϋ'αι. εν^α ίή 
Λολλών μ^ν χιχρωόκομένων έκ χών χο^ενμάχων^ εόχι 
δΐ &ν καΐ τίΐτίχόνχων^ ές Λλαίόιον ΙόόΛλενρον χά^ανχες ίο 
χους όχραχιώχαζ άνεχώρονν ώς έχΐ χον ποχαμον χον 
Πολνχίμηχον^ Ζχι νάπος χαύχΐβ ^ν, ως μήχε χοΐξ βαρ- 
βάρους εύΛεχίς εχι είναι ^χο^εύειν ές ανχονς^ όφίόν 
χε οΐ τίεξοί ώφελψώχερον ω6ι. 

7 Κάρανος ίέ 6 Ιππάρχης ούκ άνακοινώόας ΐΛνδρο- η 
μάχφ δναβαίνειν έπεχείρηόε χον ποταμών ώς ές άόφαλ^ς 
χαύχτ^Ι καχαόχήόων τι)ι/ ΐπΛόν καΐ οί ΛεξοΙ αύχω έΛηκο- 
λού%Ύΐ(5αν^ ούκ έκ παραγγέλμαχος^ αλλά φοβερά χε καΐ 
ούδενΐ κόόμφ έγένεχο ανχοίς ή εόβαόις ή ές χ6ν Λοτα- 

8 μον κατά κρημνώδεις χάς αχϋ•ας. καΐ οί βάρβαροι 80 
αΙόϋ•όμενοι τήι/ αμαρχίαν χών Μακεδόνων αύχοίς ΐΛ- 
Λοις εν^εν καΐ ενϋ•εν έϋβάλλονόιν ές χ6ν Λόρον, και 
οΐ μ^ν χών ί^δη διαβεβηκόχων καΐ αποχωρούντων 
εΐχονχο, οΐ δ^ χονς διαβαΐνονχας άντιμ-^τω^τοί^ χαχ^ένχες 

9 άνείλονν ές χ6ν Λοτα/ι^ν, οί ίέ άπο χών πλαγίων έ^εχό^- κ 
ενόν ές αύχονς^ οί ί^ χοΐς εχι έόβαίνουόιν έπέκεινχο^ 
&6χε απορία πάνχο^εν Συνεχόμενοι οί Μακεδόνες ές 
ν^6όν τ^να χών έν χω ποχαμω ^υμφεύγουόιν ού μεγάλην. 
καΐ περιόχάνχες αυτούς οί Σκν%•αι τε καΐ οί ξύι/ Σπι- 
ταμένει Ιππείς έν κύκλφ πάντας κατετό^ενόαν ολίγους δ^ 3ο 
^ίνδραποδίόαντο αύτών^ καΐ τούτον^ πάντας άπέκτειναν. δ, 6 - β, 4. 157 

Αριότόβονλος δ^ ένέδρ^ το χολν τήξ όχραχίος ^ 

• Λ Αηβιοο. 

οναφϋ'αρ'ηναι λέγεις τών.Σκνϋ'ων εν Λαραοείόφ κρυφ- λ. 2 1 
ϋ•έντων^ οι έχ τον αφανούς ίπεγένοντο χοίς Μακεάόύνν 
έν αύχω χφ έργω* ίνα χ6ν μ^ν Φαρνούχην ΛαραχωρεΙν 

δ χης ^ιγεμονίαξ χοίς ξνμΛεμφϋ'εΙόί Μαχεδόόίν^ ώξ ούκ 
έμΛείρως ϊχονχα ϊργων Λολεμικών^ άλλ^ έΰίΐ χω τίαϋΌμι- 
λ^6αι χους βαρβάρους μάλλον χι %ρος ^Αλεί,άνδρον ^ 
^λΙ χω έν χαΐς μάχαις έξηγείόϋ'αί έόχαλμενον, χους δ^ 
Μακεδόνας χε είναι καΐ έχαίρονς βαόιλεως. Ιένδρό- 2 

10 μαχον δ^ καΐ Κάρανον καΐ Μενέδημον ού δέία<ίϋ•αν 
χήν ίιγεμονίαν^ τό μεν χι ώς μ/ή δοκεΐν παρά χά 
έτεηγγελμένα ύΛΟ ^ίλε^άνδρον αύχούς χι καχά όφας 
νεωχερίξειν^ τό ί^ καΐ έν ανχφ χφ δεινφ ούκ έ^ελ^ή- 
(ίαι/τα^, εΐ ίι} χι ΐίχαΐ6ειαν^ μίι δϋον καχ Άνδρα μόνον 

16 μεχεχειν αύχον^ άλλα καΐ ώς τό χαν ανχονς κακώς 
έ^ηγη<ίαμένονς. έν χονχω ίή χφ ϋΌρνβω χε καΐ τ§ 
άχαΐ^ί^ έπΦεμένονς αύχοίς χους βαρβάρους καχακόψαι 
τίάνχας, ωόχε ΐΛπέας μ^ μ/ή πλείονας χών χεόόαρά- 
κονχα άπούω^ηναι^ Λεξούς δ^ ές χριατίο^ίους, 

90 Ταϋχα ίέ ώς ήγγέλϋ^} Ιέλε^άνδρφ^ ί^λγηϋέ χε χω 8 
πάϋ'ει χών όχραχκοχών καΐ εγνω 6Λουδ^ έλαύνειν ώς 
έπΙ Σπιχαμένην χε καΐ χους άμφ' αύχον βαρβάρους, 
άναλαβών οίν χών χε έχαίρων ΐΛπέων χους ^ιμιόέας 
καΐ τού^ ύ%α6Λΐ(5χ&ς ^ύμ^ανχας και χους χοί,όχας καΐ 

26 τον^ ^Αγριανας καϊ χης φάλαγγος χους ο^ουφοxάxους 
ί^ει ώς έτύ Μαράκανδα^ ίνα έπανήκειν Σπιχαμένην 
έπυνϋ'άνεχο καϊ αυϋ•ις %ολιορκεΙν χους έν τ^ άκρο^, 
καΐ αύχ6ς μίν έν χριόΐν ήμέραις διελΰ•ών χίλιους καϊ 4 
Λειηακο6ΐους 6χαδΙους τ§ χεχάρχτβ ύπο τήι/ εω προύί^γε 

30 Τ5 πόλει. Σπιχαμένης ίέ καΐ οί άμφ' αύχόν^ ώς έξ- 
Ύΐγγέλ%Ύΐ προβάγων Ιέλέ^ανδρος^ ούκ έμειναν^ άλλ' 158 ΙΙΒΕΕ IV 

5 έκλιχόντες τήν %όλιν φενγονόιν. 6 ί^ έχόμενος αυτών 
έδίωκεν ώς ά^ έΰίΐ ζτϊ>ν} χ&ρσν ίμεν^ οί ή 1^1^ 
έγ ενετό, ϋ'άψας τσύς ότρατίώτας ώς έχ τ&ν Λαρόντων 
είΛετο εότε έ^Ι τ^ιγ ερημον τοις φεύγονόνν. έκεΙ^εν 
δ^ &να6τρέφ€ον έ^όρ^ει τήι/ χώραν καΐ τσύς ές τα δ 
έρύματα κατατίεφενγότας τ&ν βαρβάρων εκτεινεν, ΰτι 
ί,ννεΛί^έύ^'αι ^ηγγέλλοντο καΐ αύτοΙ τοις Μακεδόαν 
καΐ έΛηλϋ'ε χαόαν τήν χώραν ΰόην ό χοταμ6ς ό Πο- 

6 λντίμητος έχάράων ίχέρχεται. ίνα 61 αφανίζεται τφ 
Λοταμω το ΰάωρ, έντενϋ•εν ί^δη τί> έτΐέκεννα έρημος ή ίο 
χώρα έότίν' αφανίζεται δ^ καΐηερ πολλον ών νδατος 
ές τήν ψάμμον. καΐ Άλλοι ΛοταμοΙ ωσαύτως έκεΐ αφανί- 
ζονται μ^/^λο^ καΐ ά^[ν]ναοι, 8 τε "Επαρδος, &ς φεει 
διά Μάρδων τίΐς χώρας , καί "Αρειος, ότου έτίώννμος ή. 
τών *Αρείων γη έότιν, καΐ *Ετνμανδρος, 8ς δι Ενεργέ- ΐ5 

7 τών φέει, καΐ εΐόΐ ί,ύμ%αντες οίτοι τι^λ^κουτο^ ποταμοί 
&6τε ούδεΙς αυτών μείων έότΐ τον Πηνειον τον Θε6- 
όαλικον Λοταμον, ^ς διά τών Τεμπών φεων έκδιδοί ές 
Θ•άλα66αν' 6 ί^ Πολντίμητος %ολν ετι μείζων ί^ κατά 
τόν Πηνειον Λοταμόν έύτι. 2ο 

7 Ταντα δ^ διαπραξάμενος ές Ζαρίαόπα άφίκετο' καΐ 
αύτον κατέμενεν εότε παρελϋ•εΐν τό άκμαιον τον χει- 
μώνος, έν τούτω δ^ άφίκοντο παρ* αυτόν Φραταφέρ- 
νης τε 6 Παρ^αίων όατράπης καΐ ΙΙταόάνωρ ό ές 
*4ρείονς άποπεμφϋ'είς &ς Ιέρόάκην ^νλληψόμενος, τόν 2^ 
τε Ιέρόάκην δεδεμένον άγοντες καΐ Βραζάνην, δντινα 
Βηόόος της Παρϋ•ναίων ύατράτίην κατέότηόε, καί τινας 

2 ϋλλονς τών τότε ί,νν Βήύόω άποότάντων. ίμον δϊ έν 
τω αύτω Έπόκιλλος καί Μελαμνίδας καί Πτολεμαίος 
ό τών Θρακών Στρατηγός άπό ϋ•αλά66ης, οι τά τε 8ο 
χρήματα <τά]> ^νν Μένητι Λεμφ^εντα καΐ τους ξνμ- β, 5 - 7, 6. 159 

μάχονς ώς έπΙ %•άλα66αν κατ^ήγαγον. χαΐ '^όανδρος 
δ^ έν τούτφ ίιχδν καΐ Νέαρχος^ 6χραχνάν ^Ελλήνίον 
μιόϋΌφόρων Άγοντες^ καΐ -^Βη^όός τ ε 6 Συρίας όα- 
χράπηζ χαΐ ΐΑύκληταύδωροξ 6 ΰΛαρχοζ άιώ ϋ'αλάόόης^ 
5 καΐ σίτοι, 6χραηάν Άγοντες, 

"Εν%^α ίή ^ύλλογον έκ τών παρόντων ξνναγαγών 3 
Αλέξανδρος Λαρ^ήγαγεν ές αυτούς Βήόόον' καΐ κατ- 
ηγορήόας τήν Δαρείου Λροδοόίαν τήν τε ^Ινα Βτ^όόον 
άτίοτμη^Ύΐ^ναν καΐ τά &τα Άκρα έκέλενόεν, αύτί)ν δ^ ές 

10 ^Εκβάτανα &γε6%•αι^ ώς έκεΐ έν χψ Μήδων τε καΐ Περ- 
όών ξνλλόγφ άΛοϋ'ανούμενον, καΐ έγώ ούτε τήι/ &γαν 4 
ταύτην τιμωρίαν Βτ^όόον έτΰαινώ^ άλλα βαρβαρικίιν 
είναι τΐ^'εμαι των ακρωτηρίων τ^ λώβην καΐ ύΛαχ^- 
ναι !Αλέξανδρον ξνμφημι ές ζψ^λον του Μηδικού τε καΐ 

15 Περόικοϋ Λλούτου καΐ τ^ς κατά τους βαρβάρους βαόι- 
λέας ούκ ϊόης ές τους υπηκόους ξυνδιαιτηόεως, έόϋ'ητά 
τε 5τι Μηδικήν άντΙ της Μακεδόνικης τε καΐ %ατρΙου 
^Ηρακλείδης ών μετέλαβεν, ούδαμ^ έΛαιν&, καΐ τι)ν 
κίταριν τίιν Περόικίιν τών νενικημένων άντΙ &ν αύτος 

30 ό νικών Λάλαι έφόρει άμειψαι ούκ έΛΤβδέόϋΐίΐ^ ούδ^ν 6 
τούτων έχαινώ^ άλλ' εΪΛερ τι 'άλλο^ καΐ τά ^Αλεξάνδρου 
μεγάλα τίράγματα ές τεκμηρίωύιν τΜ'εμαι ώς ούτε τ6 
6ώμα δτω εΐη καρτερόν, ούτε δότις γένει έΛίφανής^ 
ούτε κατά Λόλεμον εΐ δή τις διευτυχοίη ετι μάλλον ^ 

%^^Αλέξανδρος^ ούδϊ εΐ τήν Αιβύην τις Λρ))ς τ§ 'Αόίο:, 
καϋ'ά^ερ ούν έτίενόει εκείνος^ έκΛεριτνλεύόας κατάόχοι, 
ούδ^ εΐ τήν Εύρώΰνην έχΐ τχι !Α6ί€ί τε και ΑιβύΊ[} τρί- 
την, τούτων Λάντων ουδέν τι ϋφελος ές εύδαιμονίαν 
άν^ρώΛου^ εΐ μή όωφρονειν έν ταύτφ ύπτάρχο^ τούτω 

30 τφ άνϋ'ρώπω τφ τά μεγάλα^ ώς δοκεΐ^ πράγματα 
Λράξαντι. 160 ΙΙΒΕΚ IV 

8 *Ένϋ•α ίι) καΐ τ6 Κλείτον ίου ^ρωϋίίάον %ά%'Ύΐμα 
καΐ τήι/ ΐΑλε^άνδρον Ιτί αύτω ξνμφοράν, βΐ χ«1 ολίγον 
νύτερον έ^ράχϋτ}^ ούχ Ι|ω τον καιρόν άφηγί^6ομαι. 
είναι μ^ν γάρ ^ιμέραν Ιεράν τον ^ιοννόον Μαχεδόόι 

2 κ«1 %^ειν ^ιοννόω δόα ετη έν αύχγι ΐΛλέί,ανδρον τον 5 
ί^ τον ^^ϋΐ/ι}(ίου μ^ έν χφ τότε άμελΎΐύαι λέγονόι^ 
^ιοόκούροιν ίέ Θ•ν6αι^ έξ 8τον ίή έΛίφραόϋ'έντα τοϊν 
^ιοόκονροιν τήν ϋ'νόίαν' τίόρρω ίέ του Λόχον προϊόν- 
τος (καΐ γάρ καΐ τά των Λόχων ί^δη !Αλε^άνδρφ ές χό 
βαρβαρικώχερον νενεωχεριόχο) άλλ' έν γε χω ΛΟχφ ίο 
χόχε ύΛΪρ χοΐν ^ιοόκονροιν λόγονξ γίγνε<ίθ•αι^ οχως 
ές ^Ια άνηνεχ^ ανχοιν ή γένεόις άφαιρεϋ'εΐόα Τνν- 

3 δάρεω. και χινας χών Ίΰαρόνχων κολακείΰ^ τ§ ^Αλε%άν- 
δρον^ οϊοι ίή Άνδρες διέφϋ'ειράν χε άεΐ καΐ ονποχε 
τίανόονχαι έπιχρίβονχες χα χών άει βαόιλέων Λράγμαχα^ ΐ5 
κατ' ούδΐν άΙ^ουν όνμβάλλειν ΐΑλεί,άνδρω χε καΐ χοίς 
^Αλεξάνδρον εργοις χί)ν Πολνδενκην καΐ τόν Κάόχορα. 
οί ίέ ονδ^ τον ^Ηρακλέονς άπείχονχο έν χω ΛΟχω* άλλα 
τόν φϋ'όνον γάρ έμποδών ι6χα6%'αι τοί^ ζωύι χο μή ού 
χάς δικαίας χιμάς αύχοις έκ χών ^ννόνχων γίγνεόϋ'αι. βο 

4 Κλεΐχον δ^ δηλον μ^ν είναι πάλαι ^δη άχ^όμενον 
χον χε !Αλεί,άνδρον χ^ ές τ6 βαρβαρικώχερον μεχακινή- 
όει καΐ χών κολακενόνχων ανχόν τοί^ λόγοις χότε δ^ 
καΐ αύχόν Λρός χον οΐνον Λαροί,ννόμενον ούκ έαν 
ονχε ές χ6 ϋ•εΙον νβρίξειν^ οϋχε [ές^ χά χών ΛάΧαι 25 
ηρώων έργα έκφανλίξονχας χάριν χαύχην ϋχαριν προ6- 

5 τΐ'9'ίναΛ Άλεξάνδρω, είναι γάρ οίν ονδϊ χά ΐΛλεί,άν- 
δρον ονχω χι μεγάλα καΐ ϋ•ανμα<ίχά &ς έκ£Γι/θ( έχ- 
αίρονόιν ονκονν μόνον καχαΛραϊ,αι ανχά, αλλά χο Λολύ 
γάρ μέρος Μακεδόνων είναι χά έργα. καΐ χονχον χον 80 
λόγον άνιάόαι Ιέλέί,ανδρον λεχϋ'ένχα, ονδ^ έγώ επαινώ 8, 1 - 9. 161 

χ6ν λόγον^ άλλα Ιχανϊ)ν γάρ είναν τΙ%^Βμαι έν χον^δε 
ϋίαροινίίχ τό καϋ•* αύτ6ν 6ιγώνχα εχειν μηδ^ τά αντά 
τοΪ£ £ΧΛθ(^ ές χολακείαν Λλημμελεΐν. ώς δ^ καΐ χ&ν β 
ΦΜτίΛον χι,ν^ς έργων, Ζχι ού μεγάλα ούδ^ %•ανμα6χά 

5 ΦνλΙτίΛψ χαχεΛράχϋ'η, ούδεμιφ ^ύν δίκΐβ έχεμνήόϋΎΐόαν, 
χαριξόμενοι χαΐ οντο^ Ι4λεξάνδρω, χ6ν ΚλεΙχον ^δη 
ούκέχν έν ίαντου ϋνχα Λρεόβεύενν μ^ χά χον ΦιλίΛ- 
Λον, καχαβάλλειν ίέ Ιίλ^ανδρόν χε καΐ χά χονχον 
έργα, παροινοννχα ^δη χί>ν ΚλεΙχον, χά χε Άλλα καΐ 

10 Λολ'ύν εΙναν έ^σνευδίζονχα !Αλεί,άνδρφ, Ζχι προς αύχον 
ϋρα έόώϋι^, δτίόχε ή ΐΛΛομαχΙα ή ^λΙ Γρανίκω |νν- 
ειόχ^ήκεί Λρ6ς Πέρόας' καΐ δ'ή καΐ χ^ν δεί,ίάν χήν 7 
αύχσϋ όοβαρώζ άναχείνανχα, ανχη 6ε ή %ί^9> ψάναι, 
& Ιίλεξανδρε, έν χφ χόχε εόωόε. καΐ Ιέλέ^ανδρον 

ΐδ ονκέχι ψέρενν χον Κλείχον τήν Λαροινίαν χε καΐ νβριν, 
άλλα άναπηδαν γάρ ^ύν 6ργ^ έπ αύχόν, καχεχεό^αν 
δ^ ύ^δ χών ξνμΛννόνχων. ΚλεΙχον δϊ ούκ άνιέναν 
ύβρίζονχα. !Αλέζανδρο£ δ^ έβόα ϋρα καλών χους 8 
ύΛα6Λΐ6χάξ' ούίβνό^ ί^ ύΛακονονχος ές χανχά εφη 

20 κα%•ε6χηκέναν ^αρείψ, 6ΛΟχε :η:ρος Β'ήόόον χε καΐ χ&ν 
άμφΐ Βηόόον ί,νλληφϋ'είς ^γεχο ούδ^ Άλλο Ζχι μίι 
Ζνομα Αν βαόιλέως. ονκονν εχι οΐονς χε είναι καχέχειν 
αυτόν χους έχαίρονς, άλλ^ άναΛηδ'ήόανχα γάρ οΐ μ^ 
λόγχην &ρ%ά6αι λ^^'^'*^^* '^^^ 6ωμαχοφνλάκων χινος 

25 καΐ χαύχΎΐ Λαί6ανχα ΚλεΙχον άΛοκχεΙναι, οΐ δϊ όάριό- 9 
όαν %αρά χών φυλάκων χινός καΐ χανχην. Άριόχό-^*^^ 
βονλος δ^ Ζθ'εν μ^ν ή ΛαροινΙα ώρμήϋι^ ού λέγει, Κλείχον 
δ^ γενέόϋ'αι μόνον τήι/ άμαρχίαν, Ζν γ ε ώργιόμένον^ίλεί,- 
άνδρον καΐ άνατίηδήόανχος έΛ^ αύχόν ώς διαχρηόομένον 

80 ά^αχ^ναι μ^ διά %^ρών εί,ω ύΛ^ρ τό χείχός χε καΐ τήν 
χάφρον χης ϋκρας, ίνα έγίνεχο, Λρ^ς Πχολεμαίον χον 

Αββιαηχ ΑΗΛΒΛβιβ θά. Β 00 Β. Εά. ιηΙηοΓ. 11 162 υΚΕΒ IV 

Αάγου του όωματοφύλακος' ού καρχερήόανχα δ^ άνα- 
ότρέψαι αύ^ις καΐ Λερίτνετη Ιίλε^άνδρφ γενέόϋ'αί ΚλεΙτσν 
άναχαλονντι^ καΐ φάναι Ζχΐ' ο^όξ τον έγώ 6 ΚλεΙτος^ ω 
Άλέξανδρε' χαΐ έν χονχφ πληγέντα τ§ όαρίόότβ άπο^ανεΐν. 
9 ΚαΙ έγώ ΚλεΙτον μ^ χής νβρεως της έξ τδν /8α- β 
όιλέα τ6ι/ αύτον μεγαλωότΐ μέμφομαι !Αλέξανδρσν δ^ 
της όνμφορας οίκτείρω^ οτυ δνοΐν κακοΐν έν τφ τότε 
ήττημένον έπέδειξεν αυτόν, ύφ* Ζτων δή καΐ τον έτερον 
ούκ έτνέοίκεν Άνδρα όωφρονονντα έ^ητταό^αι, ^ργης 

2 τε καΐ παροινίας. άλλα τά έπΙ τοίόδε αί επαινώ ίο 
^Αλε^άνδρον, οτι παραντίκα έγνω όχέτλιον έργον 
έργαόάμενος. καΐ λέγονόνν εΐόΐν οι [τά !Αλεξάν- 
δρον] Ζτν έρείόας τι)ν 6άρΐ66αν πρΙ)ς τδν τοίχον 
έτίΐτίίπτειν έγνώκει αντη, ώς ού καλΙ)ν αύτω ζην 

3 άποκτείναντι φίλον αντον έν οϊνφ, οί πολλοί δ^ ΐδ 
Συγγραφείς τοντο μ^ν ού λέγονόυν, απελθόντα δϊ ές 
τήι/ εύν'ήν κεΐό^αν όδνρόμενον, αυτόν τε τ6ν ΚλεΙτον 
όνομαότΐ άνακαλονντα καΐ τ^ ΚλεΙτον μίν άδελφτ^ν, 
αύτ^ν δί άνα^ρεψαμένην, ΑανΙκην τί^ ^ρωπίδον 
παΐδα, ώς καλά 'άρα αύτγι τροφεία άποτετικώς εΐη άν- 20 

^ δρω^είς, ^ γε τους μϊν παΐδας τους έαντης ύπ^ρ αύτον 
μαχομένονς έπείδεν άπο^ανόντας, τ6ν άδελφ^ϊν ίέ 
αυτής αυτός αυτοχειρία έκτεινε* φονέα τε τών φίλων 
ού διαλείπειν αύτον άνακαλονντα, ϋόιτόν τε καΐ άποτον 
καρτερεΐν έότε έπΙ τρεις ημέρας, ουδέ τίνα ϋλλην %5 
%'εραπείαν ^εραπενόαι τό όώμα. 

5 ΚαΙ έπΙ τούτοις των μάντεων τίνες μηνιν έκ 

Αιοννόον τιδον, Ζτι ή %^6ΐα έ^ελείφ^ Ιίλεξάνδρφ 
ή τον Αιοννόον, καΐ Ιέλέ^ανδρος μόγις προς τών 
εταίρων πειό^είς όίτον τε ί^ψατο καί τ6 6ώμα οίακώς βο 
έ^εράπενόε' καΐ τω Αιονύόω τήι/ ^νόίαν άπέδωκεν, 9,1-10.1. 163 

έΛδΙ ούδ^ αύτφ &χοντι ην ές μηνιν τον %'Βίον μαλλόν 
%ι τ) τήι/ αύτον τοακότψα άναφέρεό^αι τήν ξνμφοράν. 
χανχα μεγαλωότΐ επαινώ ^Αλεξάνδρον^ τ6 μ^ήτε άπαντα- β 
διάόαό^αι έπΙ χαχω, μ'ήτε προόχάχην χε καΐ ^νντ^γορον 

Β χακ/ονα εχί γενέό^αι χον άμαρχη^ενχος^ άλλα ξ,νμφηόαι 
γάρ έΛχαικέναν ϋν^ρωΛόν γε 'όνχα, 

ΕΙύΙ δΐ οϊ λέγουόιν !Ανάξαρχον χον όοφιόχίιν έλ^εΐν ι 
μ^ν Λαρ Ιίλέξανδρον κλη^ενχα^ ώς τΰαραμνϋτιόάμενον 
εύρόνχα ίέ κείμενον καΐ έπιόχένονχα^ άγνρεΐν^ φάναι 

10 ^Λίγελάόανχα^ δυόχι έπΙ χώδε οΐ τίάλαι όοφοί Άνδρες 
χί^ν ^ίκην πάρεδρον χφ ^Λ έποίηόαν ώς 8 τ^ &ν προς 
χον ^ιος χνρω-θ•^, τούτο ί,νν δίκτβ πεπραγμένον. οίοΙ 
(Λν καΐ χά έκ βαόνλέως μεγάλον γνγνόμενα δίκαια 
χρηναι νομίζεό^αι^ πρώχα μ^ προς αύχον βαόνλέως^ 

16 ΪΛενχα προς χων Άλλων ανθρώπων, χανχα είπόνχα 8 
Λαραμν^(5α6%'αι μ^ν ΐΑλέξανδρον έν χω χόχε^ κακϊχν 
ίέ μέγα, ώξ έγώ ψημν^ έξεργάόαό^αι Άλεξάνδρφ καΐ 
μείζον εχι ^ Ζχφ χόχε ^ννείχεχο^ εΐπερ οίν 6οψοχ> 
ανδρός χ^ήνδε Ι^γνω τήν δόί,αν^ ώς ού χά δίκαια αρα 

20 %ρίΐ 6Λονδ^ έπιλεγόμενον Λράχχειν χί>ν βαόιλέα, αλλά 
8 χι είν καΐ ΖΛως οίν έκ βαόιλέως πραχϋ•^^ χονχο 
δίκαιον νομίξειν. έχεΙ καΐ Λροόκννεΐό^αι έ^έλειν 9 
*Αλέ^ανδρον λόγος καχέχει^ ύπούόης μ^ ανχφ και χης 
άμφΐ χον Άμμωνος Λαχρ6ς μαλλόν χι -ή ΦιλΙτίτίον 

86 δά^ης^ %'ανμάζονχα δϊ ίιδη χά Περόών καΐ Μήδων χης 
ΧΒ ί(5%Ύΐχος τ§ αμείψει χαΐ χης Άλλης ϋ'εραπείας χη 
μεχακοόμ/ήόει, ούκ ένδεηόαι δ^ ούδί Λρ6ς τούτο αύχω 
χονς κολακείες ές αύχΐ) ένδιδόνχας^ Άλλονς χέ τ^να^ 
καΐ ίή καΐ χών 6οψι6χων χών άμφ ανχΌν Ανάξαρχόν 

80 χε καΐ ^4γιν !Αργεΐον^ ^ΛΟΛο^όν. 

Καλλιόϋ'ένην δ^ χ6ν *Ολνν&ιον ΐΑριόχοχέλονς χε 10 

11* 164 Ι.ΙΒΕΕ IV 

ι 

χ&ν λόγων διακηκοότα καΐ τ\)ν τρόπον δντα ύχ- 
αγρο^κότερον ούκ έπαννείν χανχα. τοντον μ^ν δή ένεκα 
καΐ ανχοζ Καλλι6%'ένει ξνμφέρομαν^ εκείνα δ^ ούκέχι 
έΛοεικτ} δοκώ χον Καλλιό^ένονς ^ εΐπερ άλη^ ξνγ- 
γέγραΛχαι^ Ζχι ύφ' αύχψ είναι άπέφαννε καΐ τ§ αίηου δ 
ί,νγγραφ^ Αλέξανδρόν χε καΐ χά ^Αλεξάνδρου εργα^ 

2 ουκονν αύχί>ξ άφΐχ^αι έξ Αλεξάνδρου δόξαν κχηόόμενος^ 
άλλα εκείνον ενκλεα ές άν^ρώοίους ποιήόων' καΐ ούν 
καΐ χοϋ ^βίου χήν μεχουόίαν Αλεξάνδρφ ούκ ^| &ν 
"Ολυμπιάς ύπ^ρ χης γενέόεως αύχοϋ ψεύδεχαι άνηρ- ίο 
χήό^αι^ άλλα έξ ων οίν αύχ6ξ ύπ^ρ Αλεξάνδρου ξυγ- 

3 γράψας έξενεγκτβ ές ανθρώπους, εΐόΐ ίέ οϊ κοΧ χάδε 
ανέγραψαν^ ώς 'άρα ίιρεχο αύχόν Λοχε Φνλώχας Ζνχι,να 
οϊοιχο μάλιόχα χιμη^ηναι πρΙ)ς χης Α^ναίων Λόλεως* 
χ6ν δ^ άϋΐοκρίναόϋ'αί Αρμόδίον καΐ ΑριύχογεΙχονα^ Ζχν 1 5 
χον εχερον χοΐν χυράννοιν &κχειναν καΐ χυραννίδα 

4 Ζχι καχέλυόαν. έρέό^αι δ^ αυΰΊς χ6ν Φιλώχαν εΐ χω 
χύραννον κχείνανχι ύϋΐάρχοι παρ* οϋόχινας έϋ'ελει χών 
^Ελλήνων φυγόνχα όώζεό^αΐ' καΐ άποκρίναό^αι αυ^ις 
Καλλνό^ένην^ εΐ καΐ μή παρ" Άλλους^ παρά γε Αϋΐ]- μ 
ναΐους 5χί φυγόνχν ύπαρχοι^ όώξεό^αι. τοι5τον? γαρ 
καί προς ΈΛρυ6%'έα ΛολεμτΙόαι ύπ^ρ χών παίδων χ&ν 
^Ηρακλέους, χυραννοϋνχα έν χω χόχε χης ^Ελλάδος. 

δ ^Τπ^ρ ίέ χης προόκυνήόεως ΰπως ήνανχιώ^Ύ^ 

Αλεξάνδρα)^ καΐ χοΐόόδε καχέχει λόγος, ξυγκεΐ6%^αν μ^ 85 
γάρ χφ Αλεξάνδρφ προς χους (5οφΐ(5χάς χε κχά χους 
άμφ αύχόν Περό&ν καΐ Μήδων χους δοκιμωχάχους 

6 μνήμην χοϋ λόγου χοϋδε έν πόχω έμβαλεΐν' ϋρξαι δ^ 
του λόγου Ανάξαρχον^ ώς πολύ δικαιόχερον αν %'έ6ν 
ι/ο/ι^^ζ($/ι^£ΐ/οι/ Αλύξανδρον /ύιονύόου χε καί ^Ηρακλέους^ βο 
μίΐ Ζχι χ&ν έργων ένεκα δόα καΐ ί^λίκα τιαχαπέπρακχαι 10,2-11,4. 165 

!ΑλΒ^άνδρφ^ άλλα καΐ 8τ^ /ίιόνν6θξ μ^ν Θηβαίος ^ι/, 
ούδεν χι προόήχων Μακεδόόι^ καΐ ^Ηρακλής ΐΑργεΐος^ 
ούδ^ σίτος τίρούήκων Ζτι μή κατά γένος τΙ>ΐ4λε^άνδρον' 
^ΗρακλεΙδην γάρ είναι !Αλέξανδρον' Μακεδόνας ίέ αν 7 

5 τΙ)ν όφών βαόιλέα δικαιότερον %'είαις χιμαΐς κοΰμοννχας. 
καΐ γάρ ούδ^ έκεΐνο είναι άμφίλογον οη άχελϋ'όντα 
γε έ^ άνΰ'ρώΛων ώς ^εί)ν ημηόονόΐ' Λ06φ ίή δικαι- 
ότερον ξώντα γεραίρειν ίΐΛερ χελεντιίιόανχα ές ούδ^ν 
όφελος %φ ημωμένω, 

10 Λεχθέντων δ^ τούτον τε κοΧ το^οντων λ6γων 11 

%ρος ^Αναξ,άρχου τους μ^ μετεόχηκότας της βουλής 
έπαινεϊν τ6ν λόγον καΐ δί^ έ^έλειν 'άρχεό^αι της 
Λρο6κννή(5εως , τους Μακεδόνας ίέ τους πολλούς άχϋΌ- 
μένους τφ λόγφ (ίιγγι εχειν. Καλλιό^ένην δ^ ΰ^ο- 2 

16 λαβόντα^ ΐ4λέί,ανδρον /ών, είτίεΐν^ & Άνάξαρχε^ ουδεμιάς 
άνάξιον άποψαίνω τιμής Ζόαι Σύμμετροι άν^ρώπφ' 
άλλα διακετορύό^αι γάρ τοΙς άν^ρώποις 8<ία^ τε «ν- 
^ρωΛίναι τιμαΐ καΐ δ<7€ί(^ ^βΓο^ύ Λολλοις μϊν καΐ Άλλοις^ 
τία^αΛερ ναών τε οίκοδομ/ήόει καϊ αγαλμάτων άναότάόει 

20 καϊ τεμένη Ζτι τοις ^εοίς εξαιρείται τοαΐ ϋιίεται ίκεΐνοις 
καΐ ότίένδεται^ καΐ ν/ι^ι/ο^ μεν ές τους ϋ-εούς Λοιοϋνται^ 
έπαινοι ίέ ές άνϋ'ρώχους^ — άτάρ ούχ ί^κιότα τφ της 
Λροόκυνήόεως νόμφ. τους μ^ν γάρ άν^ρώΛους φιλεΐό^αι 3 
ΛρΙ)ς τών άόΛαξομένων^ τ6 ^εΐον δέ^ Ζτι άνω οίου 

85 Ιδρυμένον καΐ ούδε ψαϋόαι αύτοϋ %'έμις^ έτνΐ τωδε &ρα 
τ§ Λρο<?κυι/ιί<ί£^ γεραίρεται^ καΐ χοροί τοί^ #£θί5 ΐόταν- 
ται καϊ παιάνες έπΙ τοις %'εοΐς Ιίδονται. καϊ ούδϊν 
ϋ'αυμαότόν^ δπότε γε καϊ αυτών τών %'εών έίΛλο^^ 
άλλαι τιμαΐ Λρόόκεινται^ καΐ ναΙ μά ^(α ί^ρωόιν Άλλαι^ 

30 καΐ αύται άποκεκριμέναι του %'είου. ουκουν εΙκ6ς 4 
ξύμπαντα ταϋτα άναταράόόοντας τους μ^ν ανθρώπους 166 ΠΒΕΒ IV 

έ$ ^χήμα Ί)Λέρογκσν χαϋ•ί6τάναί τ&ν ημών %αΙζ ύχερ- 
βολαΐς, χους ^εονς δ^ %ό γε έπΙ 6φΐ6ΐν ίς ταΛεινότητα 
ον %ρέΛον6αν καταβάλλειν τά Ϊ6α άν^ρώΛΟίς τιμ&ντας. 
οΰκουι/ ούδϊ ^Αλέ^ανδρον άναόχέόϋ'αι &ν^ εΐ τ&ν Ιδιω- 
τών ης εΙόΛοιοΐτο ταΐς βαόιλνχαΐς ημαΐς χενροτονίφ 5 

5 7\ ψτίφφ ού διτίαύψ. Λολύ δι/ ούν δι,καιότερον τους 
ϋ'εονς δυόχεραίνενν Ζ6οι ϋν^ρωΛΟί ές τάς %'εΐας χιμάς 
όφ&ς εΙόΛοιονόιν ί\ Λρ6ς 'άλλων εΙόΛοιονμενοι αν- 
έχονται. ΐΛλέί,ανδρον δϊ πόρρω τον Ικανον ανδρών 
άγαμων τ6ν 'άριΰτον εΙναΙ τε καΐ δοκεΐν, καΐ βαΰιλέων ίο 
τ\)ν βαόίλικώτατον καΐ ότρατηγών τον άζιοότρατηγό- 

6 τατον. καΐ όέ^ εϊπερ τινά 'άλλον^ & Άνάξαρχε^ εΐόηγψί'ήν 
τε τούτων τών λόγων ίχρτιν γόγνεό^αι καΐ κωλυτίιν 
τών εναντίων^ έπΙ όοφί^ τε καϊ Λαιδεύόει Ιέλεξάνδρω 
^ννόντα, οίίκονι/ ϋρχειν γε τονδε τον λόγον ΛρέΛον ΐ5 
^1/, άλλα μεμνηόϋ'Οίΐ γάρ ού Καμβύ(ΰτ[ΐ ούδ^ ίαϋρ^,'^ 
ξννόντα 7\ ξνμβονλεύοντα^ αλλά ΦιλΙππον μ^ παιδί^ 
^Ηρακλείδτ[1 ί^ άπϊ) γένονς καΐ ΑΙακίδτι^ Ζτον οΐ πρό- 
γονοι ^1 Ζέργονς ές ΜακεδονΙαν ίιλ%Όν^ ούδΐ βΐφ^ άλλα 

7 νόμφ Μακεδόνων Άρχοντες διετέλεσαν, οΰκονν ούδ^ 2ο 
αύτω τφ ^ΗρακλεΙ ξώντι ετι ^εΐαι τιμαΐ παρ ^Ελλ'ήνων 
έγένοντο^ άλ£ ούδί τελεντήόαντι πρό6%'εν -^ πρϊ)ς τον 
ϋ-εον τον έν ^ελφοΐς έπι^ε6πι6ΰ"ηναι ώς ^εόν τιμ&ν 
^Ηρακλέα. εΐ δέ^ Ζτι έν τ^ βαρβάρω γγι οΐ λ(ί;/ο^ 
γίγνονται^ βαρβαρικά χρίι εχειν τά φρονήματα^ και κ 
έγώ της Ελλάδος μεμνηό^αί 6ε ά^ιώ^ ώ Αλε^ανδρε^ 
ίΐς ένεκα 6 πας ότόλος 6οι έγένετο^ προ6%'εΙναι τήν 

%1ί6ίαν τγι Ελλάδι, καϊ ούν ένϋνμίί^τι^ έκε16ε έπαν- 
ελ^ών άρά γε καϊ τους "Ελληνας τους έλενϋ'ερω- 
τάτονς προ6αναγκά6εις ές τήι/ προ6κύνη6ΐν, ^ Έλλ'ή'ηο 
νων μ^ άφέξ'^ι, Μακεδό6ι ίέ προ6ϋ^6εις τ^ήνδε τ^ν 11,6-12,4. 167 

άχιμίαν^ ^ διακεχρι,μίνα ϊόται 6οι αύτφ τά τ&ν τιμών 
ές αχαν^ ώς πρ6ς ^Ελλήνων μ^ καΐ Μακεδόνων άν^ρω- 
Λίνωξ ΧΒ καΐ ^Ελληνικώς τιμαόϋ'αι^ Λρ6ς δ^ των βαρ- 
βάρων μόνων βαρβαρικ&ξ\ βΙ δϊ ύπίρ Κύρσυ τον 9 
δ Καμβνόον λέγεται πρώτον Λρο6κυνη%^αι ανθρώπων 
Κνρον καΙ έπΙ τωδε έμμεΐναι Πέρόαις τε καΐ Μήδοις 
τήνδε τήν ταπεινότψα^ χρίι ένϋνμεΐό^αι Ζτι τ6ν 
Κνρον εκείνον 2}κν%'αι έόωφρόνιόαν, πένητες Άνδρες 
καΐ αυτόνομοι^ καΐ /άαρείον Άλλοι αύ Σκύ^αι^ καΐ 

10 ΐΕίερξην ^Αϋψ^αΙοι καΐ Λακεδαιμόνιοι^ καΐ !Αρτοζερ^ην 
Κλέαρχος καΐ Ξενοφών και οΐ ξύν τούτοις μύριοι^ καΐ 
^αρείον τοντον Αλέξανδρος μίι προόκννονμενος. 

Ταντα δίι καΐ τοιαύτα είπόντα Καλλιόϋ'ένην άνιαόαι 12 
μ^ μεγαλωότΐ *Αλέξανδρον, Μακεδόόι ίέ προς ϋ-νμον 

16 είπεϊν. καΐ τοντο γνόντα ^Αλέξανδρον πέμψαντα κωλνόαι 
[Μακεδόνας] μεμνηό^αι ετι ττ^ς προόκννήύεως. αλλά 2 
(5ιγ^ς γάρ γενομένης έπΙ τοις λό^Ό^^ άναότάντας Περόών 
τους πρεόβντάτονς έφεί^Ψ^ς προόκννεΐν. Αεοννάτον 
δέ, Βνα τών εταίρων^ έπειδ'ή τις έδόκει των Περύών 

20 αύτφ ούκ έν κόβμω προ6κνν^6αι^ τΙ>ν δϊ έπιγελάόαι 
τφ όχ^ήματι τον Περόον ώς ταπεινφ' καΐ τούτφ 
χαλεπήναντα τότε ΐΑλέί,ανδρον ξνναλλαγηναι αύϋΊς. 
άναγέγραπται δ^ ίή καΐ τοίόόδε λόγος, προπίνειν φιάλην 3 
χρνόίίν έν κύκλφ ΐΑλέ^ανδρον πρώτοις μϊν τοιίτοι^ 

85 πρ^ς ονί^τινα^ ξννέκειτο αύτφ τά της προόκννήόεως ^ 
τί>ν ίέ πρώτον έκπιόντα τήι/ φιάλην προ6κνν^6αΙ τε 
άναΰτάντα καΐ φιλη^τ^ναι πρ6ς αντον, καΐ τοντο έφ- 
έξης διά πάντων χωρήόαι. ώς δ^ ές Καλλιό^ένην 4 
ί^κεν ή πρόποόις^ άναότ^ναι μϊν Καλλιό^ένην καΐ 

80 έκπιείν τήν φιάλην^ καΐ προόελ^όντα έ^έλειν φιλψ 
0αΐ ού προόκννήόαντα^ τόν δε τνχείν μ^ν τότξ δια- 168 ΜΒΕΒ IV 

λεγόμενον ^Ηφαίότίωνί' ονκονν προόέχειν τδν νοϋν^ 
εΙ καΐ τά της τΰροόκυντ^όεως επιτελή τω Καλλνό^ένει 
6 έγένετο. άλλα ^τιμ'ήτριον γαρ τ6ι/ Πν^ώνακτος, ενα 
τών εταίρων^ ώς Λροίί^δΐ αύτφ ό Καλλιό^ένης φιλ'ήύων^ 
φάναι Ζτι ον προόκυντ^όας πρόόειόιν. καΐ τον Ιίλέξ,αν- δ 
δρον ού παραόχείν φιλη(5αι εαυτόν τ6ι/ δ^ Καλλνό^ενην^ 
φολήματι^ φάναι^ ελαττον έχων ϋπεψι. 

6 ΚαΙ τούτων έγώ, ΰόα ες νβριν τε την Άλεί,άνδρου 
τίιν έν τω παραντίοία καΐ ές ύκαιότψα τί^ν Καλλι- 
6%'ένονς φέροντα^ ονδϊν ούία/ι*^ επαινώ^ αλλά το κα-Ο-' ίο 
αύτον γάρ κοόμίως τί%'ε6%'αι ίΐ^αρκείν φημί^ αύξοντα 
ώς άνν6τ6ν τά βαόιλέως πράγματα δτω τις ξννεΐναι 

7 ονκ άπηξίωαεν, οϋκονν άπεικότως δι απέχθειας 
γενέό^αι Άλεξάνδρφ Καλλιό^ενην τίθεμαι έπΙ τ^ 
άκαΐρφ τε παρρηόί^ καΐ ύπερόγκφ άβελτερία:. έφ* Ζτφ ΐ5 
τεκμαίρομαι μ/ίι χαλεπώς πιότευϋ-ηναι τους 'κατειπόντας 
Καλλι6%'ένονς^ Ζτι μετεόχε της επίβουλης της γενομένης 
Άλεξάνδρφ έκ τών παίδων^ τους ίβ, δτι καΐ έπήρεν αντος 
ές το έπιβονλενόαι. ξννέβη ίέ τά της επίβουλης ώδε. 

18 *Εκ Φιλίππου ^ν ί^δη κα^εότηκος των έν τέλει 2ο 
Μακεδόνων τους παΐδας 8<ίο^ ές ήλικίαν έμειρακιεύοντο 
καταλέγεό^αι ές %'εραπεΐαν του βαόιλεως^ τά τε περί 
τήι/ Άλλην δίαιταν του όώματος διακονεΐό^αι βαόιλεΐ 
καΐ κοιμώμενον φυλάόόειν τούτοις έπετέτραπτο, καΐ 
δπότε έξελαύνοι βαόιλεύς^ τους ίππους παρά τών 25 
Ιπποκόμων δεχόμενοι εκείνοι προόήγον καϊ άνέβαλλον 
οίτοι βαόιλέα τον Περ<5ικ6ν τρόπον καΐ της έπΙ ^ρ^ 

2 φιλοτιμίας βαόιλει τιοινωνοί ίιόαν. τούτων καΐ Έρμο- 
λαός ^ν, Σωπόλιδος μ^ παϊς^ φιλοόοφίψ δ^ έδόκει 
προόέχειν τ6ν νουν καΐ Καλλιό^ένην %'εραπεύειν έπϊ 5ο 
τώδε. ΊπΙρ τούτου λόγος κατέχει^ 8τι έν ϋ^ρα προό- 12,5-13,6. 169 

φερομένου Ιίλεξάνδρφ 6ν6ς βφϋΐίΐ βαλίον χί>ν 6νν ό 
Έρμο λαός ' χαΐ 6 μ^ν 0νς πίπτει βλη^είς, ΐΑλέξανδρος 
ίέ του χαιροϋ υύτερ'ήύας έχαλέπηνε τφ Έρμολάφ καΐ 
κελεύει αυτόν προς όργήν πληγάς λαβείν 1)ρώνχων 

Β %&ν ϋλλων παίδων^ καΐ τ)>ν ΐππον αύχοϋ άψείλετο. 

Τούτον τ6ν Έρμόλαον άλγήόανχα τ^ ΰβρει φρά- 8 
6αι προς Σώόχραχον τ6ν ΐ4μύνχου^ ήλικιώτην τε έαντοϋ 
χαΐ έραότί^ν '&ιηα^ Ζχι ού βιωτόν οϊ έόη μίι τιμώ- 
ρηόαμενω Άλε^ανδρον της ύβρεως, καΐ τί>ν Σώότρατον 

10 οΰ χαλεπ&ς όυμπείόαι μεταόχεΐν του έργου, ατε έρ&ντα. 
ύπ6 τούτων δ^ άναπειό^ήναι Ι4ντίπατρόν τε τον 4 
Ιέόχληπιοδώρου του Συρίας όατραπεύόαντος καΐ Έπι- 
μένην τον ΐΛρόαίου χαΐ Άντνκλέα τόν Θεόκριτου καΐ 
Φιλώταν τ6ν Κάρόιδος του Θρϋίί,κός. ώς οίν περιηκεν 

16 ές ΐΑντίπατρον ή νυκτερινίι φυλακ'ή, ταύττι τ^ νυκτΐ 
ζυγκείμενον είναι άποκτειναι Άλε^ανδρον, οίοιμωμένφ 
έπιπεόόντας. 

ΐΕΐυ μβηναι δ^ οί μ^ν αυτομάτως λ^τ'^^*^^^ ^^^"^^ ^^Ψ*^ δ 
Ίΐ/ιεραν πίνειν *Αλε^ανδρον, !Αρι6τόβουλος δί ώδε^^^' 

80 ανέγραψε. Σύραν γυναίκα έφομαρτείν Άλεξάνδρφ 
κάτοχον έκ του ^είου γιγνομένην' καΐ ταύτην το μ^ν 
πρώτον γέλωτα είναι Άλεξάνδρω τε καΐ τοις άμφ 
αυτόν ' ώς δί τά πάντα έν τ§ τιατοχτι άλη^εύουόα 
έφαίνετο, ούκέτι άμελεΐό^αι ύπ' '4λεί,άνδρου, άλλ* είναι 

25 γάρ τ^ Σύρ(^ Λρόίίοίοι/ προς τί)ν βαύιλέα και νύκτωρ 
καΐ με^' ίιμέραν, καΐ κα%'εύδοντι πολλάκις ^δη έπιότη- 
ναι. καΐ δίι καΐ τότε άπαλλαόόομένου έκ του πότου 6 
κατεχομένων ^κ του ^είου έντυχεΐν, καΐ δει6%'αι 
έπανελ^όντα πίνειν δλην τι^ν νύκτα' καΐ Ιέλέ^ανδρον 

80 ^εΐόν τι είναι νομίααντα έπανελ^εϊν τε καΐ πίνειν, 
καΐ ούτως τοις παιΰΐ διαπεΰείν τί) έργον. 170 ΜΒΒΕ IV 

7 Τξι δ^ ύότεραί^ Έπίμενης ό !Αρ6α(ον %&ν μετ- 
εχόντων τι\ς επίβουλης φράξει τήν προ&,ιν Χαρνκλεΐ τψ 
Μενάνδρου ^ έραότγι έαυτοϋ γεγονότα Χαριχλης δ^ 
φράξει Εύρυλόχφ τω άδελφω τω ^ΕΛψένους. χαΐ 6 
Εύρύλοχος έλ^ών έπΙ τήν όκην^ν τήν ί4λεξάνδρου 5 
Πτολεμαίφ τω Αάγου τφ όωματοφύλαχι τίαταλέγει 
&Λαν τ6 πραγμα' 6 ί^ ^Αλεξ,άνδρω εφραόε. κ«1 ό 
Αλέξανδρος ξυλλαβεΐν κελεύει &ν τά ονόματα εΐπεν 6 
Εύρύλοχος' καΐ σδτοι ότρεβλούμενοι 6φων τ ε αύτ&ν 
κατεϊΛον την έπιβουλ'^ν καΐ τινας χαΐ Άλλους ώνό- ίο 
μαόαν. 

14 Άριότόβουλος μ^ν λέγει Ζτι χαΐ Καλλιό^ένην ίπαραι 
^^^^'όφας εφαόαν ές τ6 τόλμημα' καΐ Πτολεμαίος ώόαύτως 
ρίοΐβιη. λέγει, οί ί^ ΛολλοΙ ού ταύττ^ λεγουΰιν, άλλα διά 
μΐόος γάρ τ6 ί^δη 8ν πρ6ς Καλλιό^ένην έξ ^Αλεξάνδρου ΐδ 
χαΐ Ζτι ό ^Ερμόλαος ές τά μάλιύτα ^Λ^τι^ίδ^ο^ ^ τφ 
Καλλιόΰ'ένει^ ού χαλεπώς πιότεϋόαι τά χείρω ύχ^ρ 
2 Καλλΐ6%'ένους Άλέξανδρον. ί^δη δέ τίνες χαΐ τάδε 
ανέγραψαν^ τ6ν ^Ερμόλαον Λρο(^%%'έντα ές τους Μακε- 
δόνας δμολογεΐν τε έΛίβουλεϋόαι — καΐ γάρ ούκ είναι 8ο 
ετι έλευ^έρφ άνδρΐ φέρειν τήι/ ϋβριν τί^ν Αλεξάν- 
δρου — ϋΐάντα καταλέγοντας τήν τε Φιλώτα ούκ ^δικον 
τελευτίιν καΐ ζτ^^ν^ του Λατρ6ς αύτου ΠαρμενΙωνος 
ϊτι έκνομωτέραν καΐ τ&ν Άλλων τών τότε άΛο^ανόντων^ 
καΐ τήν ΚλεΙτου έν μέϋγ άναίρεόιν^ καΐ τί^ν έό^ήτα 25 
τ^ν Μηδικήν^ καΐ τήν Λροόκύνηόιν τήν βουλευ^εΐόαν 
καΐ οϋΛω πεχαυμένην^ καΐ Λότους τε καΐ ϋπνους τους 
Αλεξάνδρου* ταϋτα ού φέροντα ετι έλευ^ερώόαι 
έ^ελίΐόαι εαυτόν τε καΐ τους άλλους Μακεδόνας. 

8 τούτον μϊν δή αυτόν τε καΐ τους ξύν αύτω ξυλληφ- ζο 
μέντας καταλευόϋ'ηναι Λρ6$ των Λαρόνχων, Καλλί- Ρίοίθΐη. 
&. 14 18,7-15,4. 171 

αϋ'ένην δ^ ^Αρίότόβονλος μ^ν λέγει δεδεμένον έν Λεδαις^^^^^^' 
ξ,νμπερνάγεό^αί τ^ ότρατι^^ έπειτα νόβψ χελενχ^βαι^ 
Πτολεμαίος δϊ ό Αάγον 6τρεβλω%'έντα καΐ κρεμαό- 
%•έντα άποϋ'ανεΐν. όντως ούδ^ οί πάνυ πιότοί ές τήν 

δ άφήγηόιν χαΐ ^νγγενόμενον έν τφ τότε ^Λλε^άνδρω 
νπϊρ τ&ν γνωρίμων τε καΐ σύ λα^όντων 6φάς όπως 
έπράχ%Ύΐ ξύμφ(ονα ανέγραψαν, πολλά ίέ καΐ άλλα νπϊρ 4 
τούτων αύτ&ν άλλον άλλως άψηγιίιόαντο^ άλΧ έμοί 
ταντα άποχρώντα έότω άναγεγ ραμμένα, ταντα μ^ν 

10 δίι ού πολλφ ϋότερον πραχ^έντα έγώ έν τοΐΰδε τοις 
άμφΐ Κλεΐτον ^ννενεχ^εΐόιν Άλεξάνδρφ ^έγραψα^ 
τούτοις μάλλον τι οΙκεΙα ύπολαβίον ές τήν άφ'ήγηίίιν. 

Παρ Άλέ^ανδρον δ^ ^κεν καΐ αν%Ίς Σκνϋ-ών τ&ν 15 
έκ ττις Ευρώπης πρεόβεΐα ^ύν τοΙς πρέόβεόιν οϊς 

15 αύτ6ς ές Σκύλας έότειλεν. ό μ^ν δί^ τότε βαόιλενς 
των Σκν^&ν δτε ούτοι νπ6 ^Αλεξάνδρου έπέμποντο 
τετελεντηκώς έτύγχανεν^ αδελφός ίέ εκείνου έβαόΐλευεν. 
^ν δ^ ό νους της πρεόβείας έΰ'έλειν ποιείν πάν τ6 ^ξ 2 
ΐ4λε%άνδρου έπαγγελλόμενον Σκύ^'ας* καΐ δώρα εφερον 

2θ\4λεξάνδρφ παρά του /3α<ί^λ6ω^ των Σκυ^ών Ζόα 
μέγι6τα νομίζεται έν Σκύ%'αις' καΐ τήν %^γατέρα Ζτι 
έ^έλει ^Αλεί,άνδρω δούναι γυναίκα /3£/3α40τι^το^ οΰνεκα 
της πρ6ς Άλέξανδρον φιλίας τε καΐ Συμμαχίας, εΐ ίέ 8 
άπαί,ιοΐ τήι/ Σκυ^ών βαόίλιόόαν γημαι Αλέξανδρος^ 

25 αλλά των γε ύατραπών τών της ΣκυΰΊκής χώρας καΐ 
ΰόοι άλλοι ίνι/£ί<?τα^ κατά τί^ν γίιν τήν Σκυ^ίδα^ τού- 
των τάς παΐδας έ^έλειν δούναι τοΙς πιότοτάτοις τών 
άμφ ΐΛλέξανδρον' %ειν δ^ καΐ αύτος εφαόκεν^ εΐ 
χβλΰΰούτο, ώς παρ αύτοϋ ^Αλεξάνδρου ιίχο'υίϊοίύ Ζόα 

80 έπαγγέλλοι. άφίκετο ί* έν τούτω παρ ΐ4λέξανδρον 4 
ΤζάΙ Φαρα6μάνης ό Χοραόμίων βαόιλεύς ξ'ύν Ιππεϋόι 172 I^IΒΕΚ IV 

χιλίοις καΐ πεντακοόίοις. εφαόκεν δ^ 6 Φαραόμάνης 
δμορος οίχεΐν τω τε Κόλχων γένει καΐ ταΐς γνναιξ,Ι 
χαΐξ ^Αμαζόΰι^ καΐ εΐ ^έλοι Άλέί,ανδρος έπΙ Κόλχονς 
τε χαΐ Αμαζόνας έλάόας χαχα6%ρέφα6%•αι χά έ^Ι χ6ν 
Λόνχον χον Ενί,εινον χανχτι καϋ'ήχονχα γένη^ 6δών χε 5 
^ΐγεμων εόεό^αι έπηγγέλλεχο καΐ χά έπιχ^ήδεια τ§ 
(ίχραχι^ παραόκενάόειν, 

5 Τοις χε οίν παρά χων Σκνϋ'ών ^κονόι φιλάν- 
ϋ'ρωπα άΰίοκρίνεχαι Αλέξανδρος καΐ ές χί)ν χόχε καιρΙ)ν 
ξνμφορα^ γάμον ίέ ούδ^ν δεΐ6%'αι Σκν%Ίκον^ και ίο 
Φαραόμάνην έπαινέόας χε καϊ φιλίαν καΐ ξνμμαχίαν 
ΰίρος ανχον ξννΰ'έμενος αύχω μίν χόχε ουκ εφη έν 
καιρώ είναι ^λανι/«ν έπΙ χον Πόνχον' Άρχαβάξω ίέ 
χφ Πέρ6% Ζχφ χά Βακχρίων εξ Αλεξάνδρου έπεχέχακχο, 
καΧ 86οι άλλοι πρόόχωροι χούχω όαχράΐίαι ξνόχήόας η 

6 Φαραόμάνην άτΰοΛέμΛει ές χά Ι^^η χά αύχον, αύχω 
ίέ χά ^Ινδών εφη έν χφ χόχε μέλειν, χονχονς γάρ 
καχαόχρεψάμενος Λάόαν &ν Ι^δη εχειν Χ'ήν Ι4.6ΐαν' 
έχομένης ίέ χής ^Αόίας έανανιέναι &ν ές Χ'ήν ^Ελλάδα, 
εκείθεν δ* έφ ^Ελληόπόνχον χε και χης ΠροΰίονχΙδος 20 
Ιύι/ χγι δυνάμει ϋΐάότ} χγι χε ναυχικ^ καΐ χ^ Λεξικγι 
έλάόειν εϊ6ω χοϋ Πόνχου' καΐ ές τ6 χόχε ήξίου άπο- 
^έό^αι Φαραόμάνην 8όα έν χω παραυχίτοα έΛηγγέλλεχο. 

7 Αύχος δ^ έπΙ χον 'Όξον χε Λοχαμόν ψι αί^ις και 
εΙς χίιν Σογδιαν^ν προχωρεΐν έγνώκει^ Ζχι Λολλούς 25 
χων Σογδιανων ές χά έρύμαχα ξυμπεφευγέναι ήγγέλ- 
λεχο ούδ^ έϋ'έλειν καχακούειν χοϋ όαχράπου^ Ζόχις 
αύχοίς έξ Αλεξάνδρου έχεχέχακχο. (ίχραχοτΰεδεύονχος 
ίέ αύχοϋ έπΙ χω Λοχαμω χω 'Όξφ ού μακράν χίίς 
ύκην^ς χι^ς αύχοϋ Αλεξάνδρου πηγή ΰδαχος καϊ άλλη βο 

8 έλαΐου πηγίι πλ^όίον αύχης άνέόχε. καϊ ΠχολεμαΙφ 15,5 — 16,4. 173 

χφ Αάγου χω όωματοφνλαχι ίπΒΐδίι έβηγγέλϋ'η τ6 χερας^ 
ΠχολεμαΙος ^Αλεΐ^άνδρφ εφραόεν. Άλέξ,ανδρος ίέ ε%^εν 
έπΙ χφ ψάόμαχι Ζ6α οί μάνχείζ έξηγοννχο. '4ρΐ6χαν- 
δροξ δ'ε πόνων είναι όημεΐον χον ελαίου χ^ιν πηγήν 
5 εψααχεν^ αλλά χαΐ νίχην έχΐ χοΐζ Λόνο^^ όημαίνειν. 

^ιαβας ούν ^ύν μέρει χης βχραχιαξ ές Χ'^ν Σογ- 1β 
διανήν^ ΠολυΛερχονχα ίέ καΐ '^χταλσν χαΐ Γοργίαν 
και Μελέαγρον ανχον έν Βάκχροις ύτίολιπόμενος χον- 
το^5 μίν Λαρήγγειλεν χ^ήν χε χώραν έν φυλακή ^%^^^? 

10 ώ^ μή χι νεωχερίόωόιν οί χανχτβ βάρβαροι^ καΐ χους 
εχι άφεόχηκόχας αύχών έζαιρείν' αύχος δ^ ές πενχε 2 
μέρη διελών χί^ν αμα οΐ ύχραχι&ν χών μέν ^Ηφαΐ6χίωνα 
ϋρχειν εχαξε, χών ίέ Πχολεμαΐον χον Αάγον χον 
βωμαχοψνλακα' χοΐς χρίχοις δ^ Περδίκχαν έπέχαΐ^ε' 

15 τ^5 ίέ χεχάρχηζ χάϊ,εωζ Κοινός καΐ *Αρχάβαξος ηγονντο 
αύχω' χ^ιν ίέ χέμπχην μοίραν άναλαβών αύχ6ς έπι^ει 
τήν χώραν ώς έπΙ Μαράκανδα, καΐ οί 'άλλοι ά)ξ 8 
εκάόχοΐζ χρούχώρει ίπψόαν^ χους μέν τ^να^ χών ές 
χα έρνμαχα ^υμπεφευγόχων βία έξ,αιροννχες^ χους ίέ 

20 καΐ δμολογία προόχωροννχάς 6ψι6ιν άναλαμβάνονχες, 
ώς ίέ ξνμπαόα αύχφ ή δνναμις έπελϋΌϋβα χών Σογ~ 
διανών χΨ^ς χώρας χήν πολλ'ήν ές Μαράκανδα άφίκεχο^ 
Ήφαιόχίωνα μ^ εκπέμπει χάς έν χ^ Σογδιανή πόλεις 
όυνοικίξειν^ ΚοΙνον δ^ καΐ Ιέρχάβαζον ώς ές Σκν^ας^ 

25 8x1 ές Σκύλας καχαπεφενγέναι Σπιχαμένης αύχφ 
έ^ηγγέλλεχο^ αύχ6ς δ^ ξνν χγι λοιπ^ ^τρατ^^ επιών 
χης Σογδιανής 86α εχι πρΙ)ς χών άφεόχ^κόχων χατ- 
είχεχο χανχα ού χαλεπώς έξ,τβρει. 

^Εν χούχοις δ^ Άλεί,άνδρον ίνχος Σπιχαμένης χε 4 

30 τίαΐ όνν αύχφ χών Σογδιανών χινες φυγάδων ές χών 
Σκυ%'ών χών Μαόόαγεχών καλουμένων τήν χώραν 174 I^IΒΕΕ IV 

^νμπεφευγότες ^νναγαγόντες χών Μαόόαγετ&ν ΙχΛεας 
έξακοόίονς άφίκονχο προς χι φρούρίον χ&ν κατά την 
6 Βακτρνανήν. χαΐ τω χε φρουράρχω ούδ^ν ίτολβμ^οι/ 
Λρούδεχομένφ έΰνΐΛε(50ντες χαΐ χοίς ξύν χσύχφ τήν 
φνλαχ'ήν εχονόιν τονζ μ^ν ότραχιώχαξ διέφ^ειραν^ χί>ν 6 
φρούραρχοι/ ί^ έλόνχες ^ν φυλακή εΐχσν. ^αρότ^όανχες 
δ^ έπΙ χον φρονρ^ον χ^ καχαλ'ήφεν όλίγαις ήμέραις 
ΰόχερον Ζαρνάόποις πελάόανχες χ^ μίν πάλει προό- 
βαλείν άπέγνωόαν, λείαν ίέ πολλ'ήν περφαλλόμενον 
ί^λαννον. 10 

6 ^Ηόαν ίέ έν χοΐς Ζαρίάόπας νό6φ ύΛολελειμμένοι 
χ&ν έχαίρων Ιππέων σύ πολλοί χαΐ ^ύν χούχονς Πείθων 
χε 6 Σωόικλέους^ έπΙ χίΐς βαΰίλίχήξ ϋ-εραπείας χίΐς έν 
Ζαριάαποΐξ χεχαγμένοζ^ χαΐ Ιέριόχόνικοζ 6 χίϋ'αρφδός. 
καΐ οίτο^ αΐύ^όμενοι χ&ν Σκν^&ν χί^ν καχαδρομήν ΐ5 
{ί^δη γάρ έκ χης ν06ον άναρρωό^ένχες Ζπλα χε έφεραν 
καΐ χων Ιππων επέβαιναν) ^νναγαγόνχες χους χε 
μι6%Όφόρονς Ιππέας ές ό^^ίοι^κοι/τα, οι έπΙ φυλακή 
τ&ν Ζαριάΰπων ύπολελεψμένοι ^6αν^ καΐ χ&ν παίδων 
χινάς χ&ν βαόιλίκ&ν έκβοη^ονόιν έπΙ χους Μαό- μ 

7 όαγέχας. καΐ χγι μϊν πρώχΐβ προόβολ'^ι αύδ^ν ύποχο- 
πήόαόι χοΐς Σκνϋ-αις έπιπεόόνχες χήν χε λείαν ζύμπαόαν 
άφείλονχο αύχούς καϊ χ&ν άγόνχων χήν λείαν ούκ 
ολίγους άπέκχειναν. έπανιόνχες δ^ ανχοί άχάκχως^ &χε 
ούδεν)>ς έξηγονμένον^ ένεδρεν^ένχες πρ6ς Σπιχαμένονς •δ 
καΐ χ&ν Σκνϋ'&ν χ&ν μ^ν έχαίρων άπαβάλλουόιν έπχά^ 
χ&ν δ^ μΐ6%Όφόρων Ιππέων έ^^ήκανχα. καΐ !Αρν6χόνίκος 

6 κνϋ'αρωδ6ς ανχοϋ άπο^τ^όκει^ αύ τίαχά κι&αρφδόν 
άνήρ άγα^6ς γενόμενος. Πείθων δ^ χρωϋ-είς ξ&ν 
λαμβάνεχαι προς χ&ν Σκν^&ν. 30 

Μ ΚαΙ χαϋχα ώς Κραχερψ έ^ηγγέλ^^ όπουδ^ έπΙ 16,6-17,4. 175 

τους Μαόόαγεταξ Ι^λαυνεν. οΐ δ^ ώς έτνύϋΌντο τνληόίον 
έΛδλαύνοντά 6φι,6ι Κρατερόν, Βψενγον άνά κράτος ώς 
εΙς τήν έρ^ήμην. χαΐ Κρατερός έχόμενος αντών αύτοΐς 
τε ίχείνοις ΛεριχΙχτει ού αόρρω της έρ^ήμου %αί ΰ!λλονς 

δ Ιτΰζενόι Μαόόαγετών ύτΰ^ρ τους χ^λίον^. καΐ Ι^χν ^ 
γίγνεταν τ&ν τε Μακεδόνων χαΐ τ&ν Σκυΰ'ών τίαρτερά' 
καΐ ένίκων οΐ Μακεδόνες, τ&ν δϊ Σκν%•ών άχέ^ανον 
μϊν εκατόν καΐ πεντήκοντα Ιππείς ' οΐ δε Άλλοι ού 
χαλεπώς ές τήν έρτ^μην διεόώ^όαν^ Ζτι 'άπορον ^ 

10 προόωτέρω τοις Μακεδόόι δνώκειν. 

ΚαΙ έν τούτω Αλέξανδρος ^Αρτάβαζον μίν τΨ^ς 8 
όατραπείας της ΒακτρΙων άπαλλάττει δεη^εντα διά 
γ^ΐρας^ Ιίμύνταν δ^ τόν Νικολάου όατράπην άντ 
αύτον κα%Ί0τη6ι, ΚοΙνον δϊ απολείπει αντον τί^ν 

16 τε αύτον τάξιν χαΐ τ^ιν Μελεάγρου έχοντα καΐ τ&ν 
έταίρϋον Ιππέων ές τετρακο6ΐους καΐ τους Ιππακον- 
τιότάς πάντας καΐ των ΒακτρΙων τε καΐ Σογδιανών 
καϊ 8<ίο^ έίλλού μετά Ιίμύντου έτάχ^όαν^ προΰτάί,ας 
απαόιν άοίούειν Κοινού καϊ διαχειμάζειν αύτοϋ έν τ^ 

20 Σογδιαν% της τε χώρας ενετία της φυλακής καΐ εϊ πΐβ 
&ρα Σπιταμένην περιφερόμενον κατά τον χειμώνα 
ένεδρεύόαντας ξυλλαβεΐν. 

Σπιταμένης δ^ καϊ οί άμφ^ αυτόν ώς φρουραΐς 4 
τε πάντα κατειλημμένα έώρων έκ των Μακεδόνων και 

86 0φιν άπορα πάντίβ τά της φυγής έγίγνετο^ ώς έπΙ 
Κοϊνόν τε καΐ τίιν |ύι/ τούτφ ότρατιάν έτράποντο^ 
ώς ταύτη μαλλόν τι αξιόμαχοι έόόμενοι. άφικόμενοι 
δ^ ές Γαβάς^ χωρίον της Σογδιανής όχνρόν έν με%Όρίφ 
της τε Σογδιανών γης καΐ τ^ς Μαόόαγετών Σκνϋ'ών 

80 φκιόμένον^ άναπεί%Όυ6ιν ού χαλεπώς τών Σκυϋ'ών 
Ιππέας ές τρΐ6χιλΙους βυνεμβάλλειν όφίΰιν ές τήν 176 Ι.ΙΒΕΕ IV 

5 Σογδιανήν. οΐ δϊ Σκνΰ'αι οϋτον άπορί^ τε πολλ^ 
1%01/τα^ Τίαΐ αμα 5η οί>ΤΒ τίόλεΐζ εΐόΐν αύτοΖς οντε 
έδραΐοί οίκονόιν^ &ς δεψαίνειν &ν ΛερΙ των ψιλχάχων^ 
ού ^^αλεΛοΙ άναΛΒίό^ηναί εΐόιν ές Άλλον χαΐ Άλλον 
πόλεμον, ώς ίέ Κοινός τε χαΐ οί άμφ^ αύτον εμα^ον δ 
Λροόι,όντας χονς ξνι/ ΣΛίταμένει Ι^Λεας^ αΛτινιων χαΐ 

6 αύχοί μετά της όχρατιας. καΙ γίγνεχαι ανχών μάχη 
καρχερά^ καΐ νικώόυν οί Μακεδόνες^ ωόχε χών μίν 
βαρβάρων ΐΛΊίέων ύπίρ χους όκχακοόίουξ πεόείν έν 
χγΐ μάχτ}^ χών δ^ ^ύν ΚοΙνψ Ιππέας μίν ές εϊκοόι ίο 
καΐ %ένχε^ Λεξούς δ^ δώδεκα, οι χ ε ονν ΣογδνανοΙ 
οΐ εχν ύΛολεΐΛόμενοι ξνν Σ%ιχαμένει καΐ χών Βάτο- 
χρίων οί ΛολλοΙ αΛολεΙ^ονόιν έν χχι φνγ^ ΣΛίχαμένην 
καΐ άφικόμενοι Λαρά ΚοΙνον παρέδοόαν 6φας αύχούς 

7 ΚοΙνφ^ ο? χε Μαόόαγεχαν οί Σκνΰ'αι κακώς πεπρα- ΐ6 
γόχες χά μίν όκενοφόρα χών ξνμΛαραχα^αμένων 6φΐ6ΐ 
Βακχρίων χε καΐ Σογδιανών δί^ρπαΰαν^ αύχοί δ^ |ύι/ 
Σ%ιχαμένει ές τήν ερημον εφενγον. ώς ίέ έξηγγέλ- 
λεχο αύχοίς * Αλέξανδρος έν 6ρμ^ &ν έπΙ τήι/ ερημον 
έλαύνειν άτνοχεμόνχες χον ΣΛίχαμένονς τήν κεφαλί^ν 2ο 
παρά ^Αλέί,ανδρον Λεμπονόνν^ ώς άϋΐοχρεψονχες ά^ό 
0φών ανχών χονχω χω εργφ. 

18 ΚαΙ έν χούχω ΚοΙνός χε ές Ναύχακα τίαρ 'Αλέ^- 
ανδρον έχανέρχεχαι καΐ οί άμφΐ Κραχερόν χε καΐ 
Φραχαφερνην χόν χών Παρϋναίων όαχράπην καΐ 25 
Σχαόάνωρ ό ΑρεΙων^ πεπραγμένων 6ψΐ6ι πάνχων Ζύα 
2 ^1 Αλεξάνδρου έχέχακχο. Αλέξανδρος ίέ περί Νανχακα 
αναΛαύων χήν ύχραχιάν 8 χο περ άκμαΐον χον χενμώ- 
νος, Φραχαφερνην μίν άποΰχέλλει ές Μάρδονς καΐ 
ΤαΛζ^ο}νρονς (^Αύχο^φραδάχην έπανάξονχα χον όαχρά- βο 
πην^ Ζχι πολλάκις ί^δη μεχάπεμπχος έξ Αλεξάνδρου 17,6-18,6. 177 

γιγνόμενος ούχ ύπήκονε καλοννη. Σχαόάνορα δϊ ές 3 
^ράγγας όατράπην εκπέμπεις ές Μήδονς δε ^Αχροπάτην 
ίΛΐ όαχραπείο^ καΐ τοΌτον τ^ Μτ^δων^ Ζχι ^Ο^νδάχης 
έ^ελοκακείν αύχω ίφαΐνεχο. Σχαμένην ίέ έ^Ι Βαβν- 

5 λώνος όχέλλει^ Ζχι ΜαζαΙος 6 Βαβυλώνιος νπαρχος 
χεχελενχηκέναι αι>χω έ^ηγγέλλεχο. ^ώιη^ολ^ι/ ίέ καΐ 
^Επόκιλλον καΐ Μεν\ν]ίδαν ές Μακεδονίαν εκπέμπει, 
χ^ΐν όχραχιάν τήν έκ Μακεδονίας ανχω άνάξονχας. 

Ζίμα δΐ χω ίιρν ύποφαΐνονχι προυχώρει ώς έπΙ τήν 4 

10 έν χ^ Σογδιανή πέχραν, ές ^ν πολλούς μϊν χών 
Σογδιανων ξνμπεφενγεναι, αύχω έξηγγέλλεχο' καΐ ή 
*Οξνάρχον δ^ γννίι χον Βακχρίου καΐ αΐ παίδες αΐ 
Ό|νάρτον ές Χ'^ν πέχραν χανχην ξνμπεφευγέναι έλε- 
γονχο, ΌΙνάρτον α'ύχάς ώς ές άνάλωχον δή^εν χ6 

15 χωρίον εκείνο ύπεκΰ•εμένον, Ζχι καΐ αύχ^ς άφειόχ'ήκει 
απ Αλεξάνδρου, χανχης γάρ έξαιρε^είόης ούκέχί 
ονδεν ύπολείφ^όεό^αι, έδόκεν χ&ν Σογδιανων χοΐς 
νεωχερίζειν έ%'έλον6ιν. ώς δ^ έπέλαόαν χ^ πέχρψ, δ 
καχαλαμβάνει πάνχτβ άπόχομον ές χήν προόβολήν όιχία 

20 χε ξ,νγκεκομι6 μένους χους βαρβάρους ώς ές χρόνων 
πολιορκίαν. Τίαΐ χιών πολλοί έπιπεόονόα Χ'ήν χε πρό6- 
βα6ΐν άπορωχέραν έπ:ο^€6 χοις Μακεδόόι καΐ αμα έν 
άφ^ονί^ ϋδαχος χους βαρβάρους διηγεν. αλλά καΐ 
ω^ προόβάλλειν έδόκει χω χωρίφ, καΐ γάρ χι και 6 

26 ύπέρογκον ύπ)) χών βαρβάρων λεχ^^ν ές ψιλοχιμίαν. 
ϊ,ύν 6ργΎΐ έμβεβλήκει ^Αλέξανδρον. προκλη^ένχες γάρ 
ές ξύμβαόιν καΐ ^ροτ^Μ/ομενον 6φΐ6ιν, 8χι (ίώοί^ 
υπάρξει έπΙ χά όφέχερα άπαλλαγηναι παραδοϋόι το 
χωρίον, οί ίέ όϋν γέλωχι βαρβαρίξονχες πχηνούς 

80 έκέλευον ξηχεΐν όχραχιώχας Αλέξανδρον, οΓτΜ/β^ αύχω 
έξαιρήόουόι χ6 ΰρος, ώς χών γε άλλων άνϋ'ρώπων 

Αββιακι ΑΝΛΒΛ8Ι8 βά. Β 00 Β. Έά. ιηΙηοΓ. 12 178 I^IΒΕΕ IV 

7 ονδεμίαν ώραν όφίόιν οίόαν. εν^α δή έκήρν^εν 
^Αλέξανδρος τω μ^ν %ρώτφ άναβάνχι δώδεχα τάλαντα 
είναι το γέρας^ δεντέρφ δϊ έπΙ τούτω τά δεύτερα καΐ 
τρίτω τά ^φεί,τ^ζ^ ώς τελενταΐον είναι τφ τελενταίω 
άνελΰ•όντι τρια'κοόΐονξ ^αρείίκΛξ τό γέρας. %αι τοντο δ 
τό %'^ρνγμα %αρώ%ννεν ετι μάλλον ΤίαΙ ϋλλως τονζ 
Μακεδόνας ώρμημένονς. 

19 ΐΕΐννταξάμενοι δί} ο6οι πετροβατείν έν ταΐς Λολι- 
ορχίαις αντω μεμελετ'ήκεόαν^ ές τριακο6ίονς τόν άρι%•- 
μόν^ καΐ %α66άλονς μικρο'ϊ)ς (5ιδηρονς^ οίς αΐ όκηναί ίο 
κατα%εΛ'ήγε6αν αύτοίς^ Λαραύκενάύαντες^ τον κατά- 
πηγνύναι αυτούς ες τε τήν χιόνα Ζπον πεπηγνία 
φανείτ} καΐ ει Λού τι της χώρας ερημον %^(ίνο? ύπο- 
ψαίνοιτο^ καΐ τοντον^ καλωδίοις έκ λίνον ΙόχνροΙς 
έκδήόαντες της νυκτός προύχώρουν κατά τό άτίοτομώ- ΐδ 
2 τατόν τε της πέτρας και ταύττβ άφυλακτότατον. καΐ 
τούτους τους %α66άλους καταΐίηγνύντες τους μ^ν ές 
τ^ιν γην, Ζπου διεφαίνετο^ τους δϊ καΐ τι\ς χιόνος ές 
τά μάλιότα ού ^ρυφ^ηόόμενα^ άνείλκον 6φας αυτούς 
&λλοι Άλλη της πέτρας, καΐ τούτων ές τριάκοντα μ^ν 9ο 
έν τη άναβάόει διεφ^άρηόαν^ &6τε ούδ^ τά όώματα 
αυτών ές ταφίιν εύρέϋΐ] έμπεόόντα Άλλη καΐ Άλλη τ^ς 

8 %ΐ(ίι^05. οΐ δ^ λοίΛοΙ άναβάντες ύ%ο τήν &} καΐ το 
Άκρον του 'όρους καταλαβόντες όινδόνας κατέβειον ώς 
.έπι τί) βτρατόπεδον τών Μακεδόνων^ ούτως αύτοις έξ 25 
Άλεξ,άνδρου Λαρηγγελμένον. Λέμψας δή κήρυκα έμ- 
βοηβαι έκέλευόε τοις Λροφυλά66ου6ι τ&ν βαρβάρων 
μίΐ διατρίβειν έτι^ άλλα παραδιδόναι όφας' έξευρίΐό^αι 
γάρ δ'^ τους πτηνούς άν^ρώχους καΐ έχεό^αι ύίτό 
αυτών του 6ρους τά &κρα' καΐ αμα έδείκνυεν τους δο 
ύπϊρ τ^ς κορυφής ότρατιώτας. 18 7, - 20, 2. 179 

οι ίέ βάρβαροι έκ^λαγέντες τω χαραλόγω της 4 
Άψεως καΐ πλείονας χε ύποτοπή^αντεζ είναι τσύς 
Οίατέχονταξ τά &κρα καΐ άχρνβώξ ώ^ίλιόμένους έν- 
έδοόαν 6φα£ αΰτοι}^• οντω 3Τρί)? τ-ήν ^ιν τ&ν ολίγων 
5 εκείνων Μακεδόνων φοβεροί έγένοντο. εν^α άή Άλ- 
λων τε Λολλων γυναίκες καΐ παίδες έλ'ήφ^όαν καΐ 
ή γυνή ή Όξυάρτσυ καΐ οΐ παίδες, καί ^ γάρ Ό|ν- 5 
άρττβ %αΙς παρϋ'ένος έν &ρψ γάμου ^ ^Ρωξάνη ονόματι^ 
τίν ίή καλλίότην τ&ν ^Αΰιανων γυναικ&ν λέγουύνν 

10 6φ^Ύ^αν οί ξνι/ ^ΑλεΙ,άνδρω ότρατεύόαντες μετά γε 
τίιν Δαρείου γυναίκα, καΐ ταύτην Ιδόντα Ιίέλεξαν- 
δρον ές ίρωτα έλ^είν αύτης' έραό^εντα δ^ ούχ 
έΰ•ελη6αι ύβρίβαι κα%•άπερ αίχμάλωτον^ άλλα γημαι 
γάρ ούκ άπαξιώόαι. καΐ τούτο έγώ Ιέλεξάνδρου τό 6 

ΐδ έργον επαινώ μαλλόν τι ^ μέμφομαι, καίτοι της γε 
Δαρείου γυναικός^ *ή καλλίότη ίι) έλέγετο των έν τ§ 
Άόία γυναικ&ν^ ^ ουκ ίιλ%•εν ές έπιϋνμίαν ^ καρτερός 
αύτ6ς αύτοϋ έγένετο^ νέος τ ε ών καΐ τά μάλιύτα έν 
άκμγι της ευτυχίας^ 6πότε ύβρίζουόιν οΐ ϋν^ρωποΐ' 6 

20 ίέ καττβδέό^ τε καΐ έφείόατο^ όωφροόύντ} τε πολλτ} 
διαχρώμενος καΐ δόξης άμα άγαϋ^ίς ούκ άτόπφ έφέόει. 

ΚαΙ τοίνυν καΐ λόγος κατέχει ολίγον μετά τ^ιν 20 
μάχην, ί) πρί)ς ^Ι66ω /ίαρείφ τε καί *4λεξάνδρφ ξυν- 
έβη^ άποδράντα έλ^είν παρά ζίαρείον τ))ν εύνοϋχον 

25 τ))ν φύλακα αύτω της γυναικός, καί τούτον ώς είδε 
^αρεϊος^ πρώτα μίν πυ^έό^αι εΐ ζ&6ΐν αύτω αΐ παίδες 
[καΐ οΐ υΐοϊ] καΐ ή γυνί^ τε και ή μψηρ* ά}ς δ^ ξώόας 2 
τε έπύ^ετο καΐ βαόίλιύόαι Ζτι καλούνται καΐ ή %'ερα- 
πεία Ζτι άμψ αύτάς έότιν^ ^ντινα καΐ έπΙ Δαρείου 

80 έ^'εραπεύοντο^ έπΙ τωδε αυ πυ%'έ6^αι εΐ όωφρονεΐ 
αύτω ή γυνίι ετι. &ς δ^ όωφρονούόαν έπύ^'ετο, αυϋΊς 

12• 180 I^IΒΕΒ IV 

έρέό^αι μ'ή τι βίαιον ^| ^ΑλΒί,άνδρον αύτγι ές νβριν 
ξ,υνέβη' καΐ τον βύι/ον%ον έΛομόόανχα ψάναι οτΐ' & 
βαόίλεν^ οϋτω του ώς άΐίέλίΛΒζ ίχει ή (ίή γννή^ χαΐ 
Αλέξανδρος ανδρών &ρι6τός τέ έότι καΐ όωφρονέύταχοζ. 

3 ί%1 τοίόδε άνατεΐναν /ύαρείον ές τόν ούρανον τάζ 5 
χείρας χαΐ ενξ,αό^αι, ωδε' άλλ^ & Ζεν βαόνλεν^ Ζτφ 
έπιτέτραπταυ νέμειν τά βαόιλέων αράγματα έν άν^ρώ- 
Λοις^ 6ν ννν μάλιβτα μίν έμοί φύλαξον Περύ&ν τε 
χαΐ Μι^δων τήν άρχ^ήν^ ω6%ερ ούν χαΐ εδωκας' εΐ δ^ 
ίή έγώ ονκέτί (5ον βαβιλεύς ττις ^ΑύΙας^ 6ύ δ^ μηδενΐ ίο 
&λλω Ζτι μί} Ιέλεξάνδρω Λαραδονναι τ6 ίμ^)ν κράτος, 
όντως ονδΐ Λρος των πολεμίων &ρα αμελείται ίίόα 
^ώφροι/α έργα. 

4 ^Οξνάρτης δ^ άκούόας τους %αΙδας έχομένονς^ άκον- 
6ας δϊ καΐ ύΛ^ρ ^Ρωξάνης της ^νγατρ))ς οτι μέλει αύτης ΐ5 
^ίλεξάνδρω, ^•αρό'ήόας άφίκετο Λαρά ^Αλέξανδρον^ καΐ ^ 
έν τιμ^ παρ αύτφ^ ψύερ εΙκος έπΙ ξνντνχίϋ^ τοναντ^ι. 

21 ^Αλέξανδρος δέ^ ώς τά ίν ΣογδιανοΙς αύτφ δνεπέ- 
πρακτο^ έχομένης ί^δη και της πέτρας ές Παρειτάκας 
προνχώρει^ Ζτι καΐ έν Παρειτάκαις χωρίον τι όχνρόν^ 2ο 
ϋλλην %έτραν^ κατέχειν έλέγοντο ΛολλοΙ τ&ν βαρβάρων, 
έκαλείτο ίέ αντη Χορ^ι^νον ή πέτρα' καΐ ές αντήν 
αυτός τε 6 ΧορΜ^νι^^ ξνμπεφενγει καΐ ίίλλο^ τών 
2 υπάρχων ούκ δλίγοι. ^ν δϊ το μϊν νψος της ηέτρας 
ές βταδίονς «Ι'κοίί^, κύκλος δϊ ές έξήκοντα' αύτ^ι δϊ 25 
απότομος %άντο%•εν^ δι/οίο^ ί^ ές αύτίιν μία καΐ αύτ^ι 
ότενιίι τε καΐ ούκ βνΛορο^, οΙα ίή παρά τήν φύόιν 
τον χωρίον Λεποιημένη, ώς χαλεΛ^ι είναι καΐ μηδενός 
εΐργοντος καΐ κα%^ ενα άνελ^ειν^ φάραγξ τε κύκλω 
χεριειργε τί^ν Λέχραν βαρεία ^ ωότε δ^τ^^ Λροόάξειν 8ο 
ότρατιάν τγι Λέτρα έμελλε^ Λολν πρόό^εν αντω τί^ν 20,3 — 21,6. 181 

φάραγγα είναι χωότεον, ώς έξ, δμαλον δρμάό^αι προ6- 
άγοντα ές ^ροόβολί^ν τόν 6τρατόν. 

Ι4λλά καΐ ώ$ Άλίξανδροζ ί^πτετο τον έργον όντως 3 
Λάντα ωετο χρηναι βατά τε αύτφ καΐ εξαιρετέα είναι^ 

δ ίζ τοόόνδε τόλμης τε καΐ ευτυχίας προκεχωρήκει. 
τέμνων δή τάς έλάτας (ρίολλαΐ γάρ χαΐ ύπερύψηλοι 
έλάται ί^όαν έν κύχλφ τον ϋρους) κλίμακας έκ τούτων 
^Λοίβ^, ώ^ χέέ-θΌίον είναι ές τήν φάραγγα τγι ότρατι^' 
ού γάρ ^ άλλως κατελ^εΐν ές αυτήν, καΐ τάς μ^ν 4 

10 ^ΐμέρας αυτός Αλέξανδρος έφειότήκει τφ ^ργφ τό ^μιόν 
τον ότρατον έχων έργαξόμενον^ τάς ίέ νύκτας έν μέρει 
οΐ όωματοφύλακες αντω είργάξοντο^ Περδίκκας τε καΐ 
Αεοννάτος καΐ Πτολεμαίος δ Αάγον^ τφ >Ιο^^^ μέρει 
τής ύτρατιας τριχγι διανενεμημένω^ 8χερ αύτω ές τήν 

ΐδ νύκτα άπετέτακτο. ί^νντον δ^ της ί^μέρας ού πλέον 
Ι^περ β?κο(ί^ πήχεις καΐ της ννκτός ολίγον άποδέον, 
καίτοι ξνμπάόης της ότρατιας εργαζομένης" οντω τό 
τε χωρίον άπορον ί^ν καΐ τό έργον έν αύτφ χαλεπόν. 
κατιόντες ί* ές τίιν φάραγγα παόόάλονς κατεπήγννον 5 

20 ές το όξύτατον της φάραγγος^ διέχοντας αλλήλων ο6ον 
ξύμμετρον προς Ιόχύν τε και ξννοχήν των επιβαλλο- 
μένων, έπέβαλλον δ^ πλέγματα έκ λύγων εΙς γέφυρας 
μάλιβτα Ιδέαν^ τίοί ταύτα ξννδονντες χονν άνωϋ'εν 
έπεφόρονν, ώς έξ 6μαλον γΙγνε6%•αι τ^ ότρατιψ τήν 

35 πρόόοδον τήν προς τήν πέτραν. 

01 ίέ βάρβαροι τά μ^ν πρώτα κατεφρόνονν ώς 6 
άπόρον πάνττβ τοϋ εγχειρήματος ' ώς δ^ τοξεύματα 
ήδη ές τήν πέτραν έξικνείτο καΐ αντοί αδύνατοι ίιβαν 
άνωθεν έξείργειν τους Μακεδόνας (έπεποίητο γάρ 

30 αύτοίς προκαλύμματα προς τά βέλη^ ώς νπ' αύτοΐς 
άβλαβώς έργάζεα^αι) εκπλαγείς 6 Χορ^ι^ι/ι^^ προς τά 182 Ι.ΙΒΕΚ IV 

γιγνόμενα κήρυκα πέμπει προς Ιέλέξ,ανδρον, δεόμενος 
'Ο^νάρχην οΐ άναπεμ'ψαι. καΐ ΛέμΛει ^Ο^υάρτην ΐΑλέί- 

7 ανδροζ. 6 ίέ άφικόμενος πείθει Χορίήνην έΛίτρε'ψαι 
^Αλεξάνδρφ αυτόν τε καΐ το χωρίον, βί^ μ^ν γαρ 
ονδ^ 8 η ούχ άλωχ))ν είναι Ιέλεξάί^δρφ καΐ χτι 5 
ότραχι^ χ^ εκείνου^ ές πΐύχιν δϊ έλ^όνχος χαΐ ψνλίαν^ 
χήν πίόχνν χε καΐ δνκαιόχΎίχα μεγαλωύχϊ έΛψ/ει χοϋ 
βαόιλέωξ^ χά χε Άλλα καΐ χο αύχον έν ιη^ρώτο^^ έζ 

8 βεβαΐωύιν χον λόγου προφέρων, χούχοΐξ %ει6%•εΙζ δ 
Χορνήνης αύχόξ χε '^κε %αρ ^ΑΧέ%ανδρον καΐ χών ίο 
οΙκείων χινίξ καΐ έχαίρων αύχοϋ. έλ^όνχΰ δ^ χω 
Χοριήντι ψιλάν^ρωχά χε άποκρινάμενος καΐ %ί6χιν ές 
φιλίαν δούς αυτόν μ^ν καχέχει^ Λεμψαι δ^ κελεύει 
χων όυγκαχελ^όνχ ων χινάζ αύχφ ές τήν Λεχραν χους 

9 κελεύόονχας ίι/ίοννα^ το χωρίον, καΐ ίνδίδοχαν ύπο ιβ 
χών ξ,υμπεφευγόχων^ ωβχε καΐ αύχ()ς !Αλέ^ανδρος άνα- 
λαβών χών ύπαόΛίόχών έξ Λενχακοόίους άνέβη καχά 
%'έαν χης Λεχρας^ καΐ το^οι5του έδεηόεν ανεπιεικές χι 
ές χ6ν Χορ^^ί^ι^ έργον άποδείξαό^αι^ ωβχε καΐ αντό 
το χωρίον έκεΐνο επιτρέπει Χορ^τ^ι/τ^ καΐ ν^αρχον είναι 2ο 
ΰόωνπερ καΐ πρόόϋ'εν έδωκεν. 

10 ΐΕΐυνέβη δ^ χειμώνί χε κακοπα^η6αι αύχφ τήν 
(ϊτρατ^άι/ πολλής χιόνος έπιπεόούόης έν χγι πολιορκίες 
καΐ αμα άπορί^ χών έπιχηδείων έπιέ6ϋΐ](ίαν. άλλα 
Χορ6ΐίι^5 ^$ δίμηνον ύιχία έφη δώόειν τ§ όχραχι^ καΐ 25 
έδωκεν όΐχόν χε καΐ οΐνον χών έν χγι πέχρί): άπο^έχων 
κρέα χε χαριχηρά καχά όκηνήν. και χαϋτα δούς ούκ 
έφαόκεν άναλώ6αν χών παρεόκευαό μένων ές χήν πολι- 
ορχ^αι/ ούδ^ χήν δεκάχην μοΐραν. έν^εν έν χιμ^ 
μάλλον χφ ^Αλε^άνδρω ^ν ώς ού πρ))ς βίαν μάλλον ή 8ο 
καχά γνώμην ένδούς τήν πέχραν. 21,7-22,6. 183 

Τανχα α κατα^ραΐ^άμενος Ιίλε^ανδρος αύτος μίν 22 
Ιξ Βάκτρα ψί^ Κρατερών ίέ Τ(&ι/ εταίρων Ιππέας 
έχοντα έ^ακοόίσνξ καΐ τ&ν πεζών χήν χε αύτον χά^ιν 
καΐ Χ'ήν Πολνπέρχονχος καΐ ΐΑχχάλον καΐ χήν ^ίλκέχα 

δ ίπΐ Καχάνην χε καΐ Αύόχάνην εκπέμπει ^ οϊ ίή μόνον 
εχι ύπελείπονχο έν τ§ Παρενχακηνών χώρα άφεβχψ 
κόχες, καΐ μάχης γενομένης πρ6ς αύχούς καρχερας 2 
νικώόνν οί άμφΐ Κραχερόν χ^ ί'^χν' ^ Καχάνης 
μ^ν άποϋι/ήόκεν αύχον μαχόμενος^ Αύύχάνης δϊ %νλ- 

10 ληψ%'εΙς άνήχ%^ παρ* ΐΑλέξανδρον' χών ίέ |ύν αύχοΐς 
βαρβάρ<ον Ιππείς μΜ^ άπέ^ανον έοίαχΙ>ν κα\ εΐοοοόί^ 
πεξοί δ^ άμφΐ χονς χιλίονς πενχακοόίονς. χανχα ίέ 
ώ^ έπράχϋτ^ χοίς άμφΐ Κραχερόν^ κοΧ οίχοι ές Βάκχρα 
ίΐ6αν. καΐ έν Βάκχρονς τό άμφΐ Καλλΐ6%•ένην χε καΐ 

15 χους παΐδας πά^μα !Αλεξάνδρω ξννηνέχ^η. 

Έκ Βάκχρων ίέ έί,ήκονχος ί^δη χον ίιρος άναλαβών 3 
χίΐν ύχραχιάν προνχώρεν ώς έπ' ^Ινδονς^ Ιέμύνχαν 
άπολίπών έν χ^ χώρα χ&ν ΒακχρΙων καΐ %ύν αύχω 
Ιππέας μ^ χριύχιλίονς καΐ πενχακούΐονς^ πεζούς δΐ 

20 μνρίονς, ύπερβαλών δ^ χ\)ν Κανκαόον έν δέκα ίιμέραις 4 
άφίκεχο εΙς ^ίλεξάνδρειαν πάλιν χήν κχι6%'εΐ6αν έν 
Παραπαμιόάδαις^ οχε τό πρώχον έπΙ Βάκχρων έόχέλ- 
λεχο. καΐ χί)ν μ^ν υπάρχον^ οόχις ανχω έπΙ χής πόλεως 
χόχε έχάχϋ'η^ παραλύει χης άρχής^ Ζχι ού καλ&ς ^- 

25 ηγεΐό^αι έδο^ε' προ6καχοικΐ6ας δϊ καΐ Άλλους χών 5 
περιοόκων χε καΐ Ζόοι χών όχραχιωχών απόμαχοι ί^όαν 
ές χήν Άλεξάνδρειαν Νικάνορα μέν, ενα χών έχαίρων^ 
χήν πόλιν αύχήν κοβμείν έκέλενύε^ όαχράπην ίέ 
ΤυρΙεύπιν καχέύχηόε χης χε χώρας χ^ς Παραπαμιόαδών 

80 καΐ χης ϋλλης έόχε έπΙ χ^ν Κωφηνα ποταμόν. άφ- 6 
^κ(5μ€ΐ/05 ίέ ές Νίκαιαν πόλιν καΐ χη Ά^ηνα ^όας 184 ΜΒΕΕ IV 

Λρσνχώρδί ώξ έπΙ τί>ν Κωφήνα, ΛροΛεμψας κ^ήρυκα 
ώς Τα^ίλην ΧΒ καΐ τους έπΙ τάδε τον 'Ινίον Λοταμον^ 
κελεύόας άΛανταν ΖΛωξ &ν έκάότονς Λροχωργι. καΐ 
Τα^ίλης τε καΐ οΐ Άλλον ϋχαρχοι άπήντων^ δ&ρα τά 
μεγιότα %αρ^ 'ΙνδοΙς νομνξόμενα κομίζοντες ^ καΐ τους δ 
ελέφαντας δώόειν εψαβκον τους παρά όφίόίν Ζντας^ 
αριθμόν ές Λεντε καΐ εΐκοόιν. 

7 "Εν^'α δή δίελών τήν ότρατίάν ^Ηφαιότίωνα μ^ 
καΐ Περδίκκαν έκΛεμπεν ές τήν Πενκελα&τιν χώραν 
ώς έχΐ τί)ν ^Ινδον 5Τοταμ(ίι/, έχοντας τήν τε Γοργίον ίο 
τά^ι,ν καΐ ΚλεΙτον καΐ Μελεάγρου καΐ των εταίρων 
ΐΛτίέων τους ί^μίόεας καΐ τους μΐ6%•οψόρονς ΙτίΛέας 
^ύμπαντας^ Λροβτάξας τά τε κατά τήν 6δί)ν χωρία ή 
βίψ έξ,ανρείν τ) 6/ιιολθ7'ί9^ Λαρίΰταό^αι καΐ έχΐ τ)>ν 
^Ινδόν Λοταμί)ν άφικομένονς %αρα6κενάζειν Ζόα ές τήν ΐ5 
διάβαόιν τον Λοταμον ξύμφορα. ξύν τούτοις ίέ καΐ 

8 Ταξίλης καΐ οΐ Άλλον νχαρχον Στέλλονταν, καν οΰτο^ 
ά)ς άφίκοντο Λρος τ\)ν *Ινδ6ν Λοταμόν^ εΛρα66ον ο6α 
έ^ ^Αλεί,άνδρον ^ν τεταγμένα. '!46τνς δ^ ό ττ^ς Πευ- 
κελαώτνδος ϋ%αρχος νεωτερίύας αυτός τε άτίόλλνται 2ο 
καΐ τίιν πόλνν προόαπώλεόεν^ ές ^ντννα ^νμπεφενγεν. 
έξείλον γάρ αύτί^ν έν τρνάκοντα ίιμέρανς Λροόκα&ήμενον 
οί ξύν ^Ηφανότίωνν, καΐ αύτ^ς μϊν '!46τνς άΰϋοϋψ'ήόκεν^ 
ττίς πόλεως ίέ έΛνμελεΐ6%'αν έτάχ^η ΣαγγαΙος^ ^ς ετν 
%ρ6(5%•εν Λεφενγώς '!4^τνν %αρά Τα^ίλην ηύτομολήκεν' 25 
καΐ τοντο ίιν αύτφ τό πνότον Λρ6ς Ιίλέΐ^ανδρον. 

28 Ιίλέ^ανδρος ίβ, Άγων τονς ύ^αόΛνότάς καΐ τών 
εταίρων 1%%έων δόον μ/ί} όύν ^Ηφανότίωνν έτετάχατο 
καΐ τ&ν τίεξεταίρων καλουμένων τάς τάξενς καΐ τους 
τομάτας καΐ τους ^Αγρνανας καΐ τους ΐΛτνακοντνότάς^ δο 
Λρούχώρεν ές τίιν ^Α6Λ(β6^ίων τε καΐ Γονραίων χώραν 22, 7 - 28, δ. 185 

καΐ ΐΑόόακηνών» Λορεν^εΙξ δ^ Λαρά τον Χόην καλού- 2 
μενον Λοταμόν όρεννήν χε δδον καΐ τραχεΐαν καΐ τού- 
τον δναβάς χαλεΛώς των μ^ν πεζών το Λλη^ος βάδην 
εΛε6%'αΙ οΐ έκελενόεν^ αντί)ς δ^ άναλαβών τονς Ιππεαζ 

δ ^ύμΛανταξ καΐ τών πεζών τών Μακεδόνων ές 6κτα- 
κούΐονξ έπνβυβάόαζ τών ίππων ξύν ταΐζ άόπίόι ταΐς 
πεζικαΐξ όπονδγι ίιγεν^ Ζτι τονς ταύτΊ[ΐ οίκονντας βαρ- 
βάρους ί,νμπεφευγέναί ες τε τά ΰρη τά κατά τήν 
χώραν έ^ηγγέλλετο αύτω καΐ ές τάς πόλεις Ζόαν 6%νραΙ 

10 αυτών ές τό άπομά%ε6%^αι. καΐ τούτων τγι πρώττ[ΐ κα%^ 3 
6ί6ν πόλει ωκι6μεντ[ΐ προόβαλών τους μίν πρί) τής * 
πόλεως τεταγμένους ώς εΐχεν έ^ εφόδου έτρέψατο καΐ 
κατέκλειόεν ές τήν πόλιν^ αύτ})ς ίέ τιτρώύκεται βέλει 
διά τον θώρακος ές τον ωμον' τό ίέ τραύμα ού 

15 χαλεπών αύτω έγένετο' 6 γάρ ^ώραξ εόχε τό μή ού 
δίαμπάξ δνά τον ώμου έλϋ'είν τό βέλος ' καΐ Πτολε- 
μαίος 6 Αάγου έχρώ%^ καΐ Αεοννάτος. 

Τότε μίν δίι ίνα έπιμαχώτατον τον τείχους έφαί- 4 
νετο έότρατοπεδεύόατο πρ))ς τχι πόλει* τγι δ^ ύότεραίί^: 

20 ύπ() τίιν εω, διπλούν γάρ τείχος περιεβέβλητο τγι πόλει^ 
ές μ^ν τί> πρώτον ατε ούκ ακριβώς τετειχιόμένον ού 
χαλεπώς έβιάύαντο οί Μακεδόνες^ πρ))ς ίέ τω δευτέρω 
δλίγον άντιόχόντες οΐ βάρβαροι ^ ώς αΖ τε κλίμακες 
προαέκειντο ί^δη καΐ ύπο τών βελών πάντο^εν έτιτρώ- 

35 όκοντο οΐ προμαχόμενοι^ ούκ Ιμ£6ΐ/αι/, άλλα κατά τάς 
πύλας ώς έπΙ τά ϋρη έκπίπτουύιν έκ της πόλεως, καΐ ι 
τούτων οΐ μ^ν έν τ^ ψνγγι άπο^νί^όκουόιν^ 56ους δ^ 
ζώντας ελαβον αυτών, ^ύ μπάντας άποκτείνουβιν οί 
Μακεδόνες, Ζτι έτρώ%^ ύπ^ αυτών Ιέλϋ^ανδρος όργιζό- 

30 μενοΐ' οΐ πολλοί δ^ ές τά ϋρη, 5τι ού μακράν της 
πόλεως τά ϋρη ^ν, άπέφυγον, τί^ν πόλιν δ^ κατά- 186 1.ΙΒΕΚ IV 

όκάψας έ$ '!4ν6α'κα 'άλλην τίόλιν ίιγε. ταύτην ϋ ό/*ο- 
λογ^α ίνδο^εΐόαν καταόχών Κρατ€ρί)ν μϊν |νν χοίς 
δλίο^^ ίίγεμόόι τών πεζών καταλείπει ανχον έ^αιρείν 
Ζόαι &ν ϋλλαν πόλεις μ/ίι έκονύαι προ6χωρώόν κοΧ χά 
καχά χήν χώραν 3πως ξνμφορώχαχον έξ χά παρόνχα 5 
κοόμείν, 

24 Αύχόζ ίέ ϋγων χούξ νπα0πΐ(5χάς χε καΐ χους 
χοξόχας καΐ χους ^Αγριανας καΐ τήν Κοινού χε καΐ 
^Αχχάλον χάξιν καΐ χών Ιππέων χί> Άγημα καΐ χών 
Άλλων έχαίρων ές χέύύαρας μάλιύχα Ιππαρχίας καν ίο 

* χών Ιπποχοξ,οχών χους ί^μίόεας ώς έπΙ χ6ν Λοτα/ι*6ν 
τόν Ί* Εύαό .... πόλεως προύχώρει^ ίνα 6 χών ΐΑόπα- 
6ίων ύπαρχος ^ν' καΐ άνελ^ών πολλί^ν όίόν δευχε- 

2 ραΓο^ άφίκεχο πρ})ς χήν πόλιν, οΐ δϊ βάρβαροι προ6- 
άγονχα αΐό^όμενοι Αλέ^ανδρον έμπρ'ήόανχες χήν πόλιν ΐδ 
εφενγον πρ6ς χά ΰρη, οΐ ί' άμφ' Άλέξανδρον εΐχονχο 
χών φενγόνχων εόχε έπΙ χά ϋρη^ καΐ φόνος πολύς 
γίγνεχαν χών βαρβάρων^ πρΙν ές χάς δνόχωρίας φ^άόαν 
άπελ^όνχας, 

3 Τον δ^ ίιγεμόνα αύχ6ν χών χαύχίζΐ ^Ινδών Πχολε- 2ο 
μαΐος 6 Αάγον προς χινι Ι^δη γηλόφω ϋνχα καχνδών 
καΐ χών ύπαόπνόχών εόχιν οϋς άμψ αύχΌν ξύν πολν 
έλάχχοόιν ανχός ών Ζμως έδίωκεν εχι έκ χοϋ ΐππον 
ώς ίέ χαλεπ))ς ό γήλοφος χω Ιππφ άναδραμείν ^ν, 
τούτον μϊν αύχον καταλείπει παραδούς χινι χών 25 
ύπαόπιόχών 'άγειν^ αύχός δ^ ώς είχε πεζός χω '/νίω 

4 εΐπεχο. 6 δ^ ώς πελάζονχα ί^δη καχείδε χί>ν ΠτολεμαΙον, 
αύχός χε μεχαβάλλεν ές χ6 εμπαλνν καΐ οί ύπαύπιόχαΐ 
ξνν αύχω. καΐ ό μ^ν ^Ινδος χοϋ ΠχολεμαΙον διά χοϋ 
ϋ'ώρακος παίει έκ χειρός ές χό όχη^ος ^νόχω μακρω^ 3ο 
καΐ ό ^ώραξ εόχε χίιν πληγτ^ν' Πχολεμαΐος δ^ χόν 24, 1 - 9. 187 

μηρον διαμπά^ βαλων χον ^Ινδον τίαταβάλλει τε χαΐ 
όκνλενεί αντόν. ώς ί^ τον ί^γεμόνα 6ψων κείμενον 5 
οί άμφ* αντον εΐδον^ οίτο^ μ^ν ονκέη εμενον, οί ί^ 
έκ χων 6ρ&ν αΐρόμενον τον νεκρον τον υπάρχον 

5 Ιδόντες Λρος των Λολεμίων ί^λγηβάν τε καΐ καταδρα- 
μόντες ^ννάπτονόνν έπ αύτω μάχην καρτεράν Λρος 
τω γηλόφω. ί^&η γάρ καΐ Άλέϊ,ανδρος έχων τους «λο 
τών ΐτίΐίων καταβεβηκότας πεζούς προς τφ γηλόφφ ίιν. 
καΐ οΊτνον επιγενόμενοι μόγις έξ,έωόαν τους ^Ινδούς ές 

10 τά Άρη καΐ τον νεκρον έκράτηόαν. 

^Τπερβαλών δε τά ϋρη Ιέλε^ανδρος ές πόλνν κατ- 6 
ηλ^εν, ^ δνομα ίιν ^4ριγαΙον' και ταντην καταλαμβάνει 
έμπεπρηόμένην ύπί> τών ένονκονντων και τονς άνΰ•ρώ- 
πονς πεφενγότας. ένταν^α δε άφίκοντο αντω και οΐ 

16 άμφΐ Κρατερόν ξύν τ^ ότρατι^ πεπραγμένων όφίόι 
ξ,νμπάντων Ζύα ύπο τον βασιλέως έτέτακτο. ταντην 7 
μ^ν δ'^ τίιν πόλιν^ Ζτι έν έ^ύχο^^ρ^^ χ(^9^φ έδόκει 
ωκίό^αι^ έκτειχίόαι τε προότάόόει Κρατερω καΐ |νι/θί- 
κίΰαι ές αύτίιν τους. τε προόχώρονς ο6οι έϋ'ελονταί 

20 καΐ εΐ δή τίνες απόμαχοι της ότρατιας. αυτός ίέ 
προνχώρει ίνα ^νμπεφενγέναι έπννϋ'άνετο τους Λτολίον^ 
τών ταύττι βαρβάρων, έλ^ών δ^ προς τι ϋρος κατ- 
εότρατοπέδενόεν ύπο ταΐς ύπωρείαις τον ίρονς, 

ΚαΙ έν τούτψ Πτολεμαίος ό Λάγον έκπεμφ%'εΙς 8 

86 μ^ ύπό Ιίλεξάνδρον ές προνομ'ήν^ προελ^ών δε προ- 
όωτέρω αυτός ξνν ολίγοι^ ώς ές καταόκοπήν, απαγγέλλει 
Άλε^άνδρφ πνρά κατιδειν τών βαρβάρων πλείονα ή 
έν τω ^ίλεξάνδρον ότρατοπέδω. καΐ Ιέλέξ,ανδρος τφ 9 
μ^ν πλιΙ^ει τών πνρών Ίιπίόττιόεν^ είναι δέ τι ξνν- 

80 εότηκος τών ταύττβ βαρβάρων αΐό^όμενος μέρος μ^ν 
της ότρατιας αύτον καταλείπει προς τφ 'όρει ώς εΐχον 188 1.ΙΒΕΒ IV 

έότρατοτιεδενμένονς' αύτος δ^ άναλαβών οόοί άπο- 
χρώντεξ ές τά άπηγγελμένα έφαίνοντο^ ώζ πληύίον ^ίι^ 
ΐοάψεώρων τά χνρά^ τρίχο^ διανέμει τι)ν ότραχιάν, καΐ 
τω μϊν ένΐ έπέταξε Αεοννάτον τί)ν Σωματοφύλακα^ 
ξνντάξας αύτω τ'ήν τε Ιέττάλον χαΐ τ-ήν Βαλάκρον 5 
τά^ιν τήν δεντέραν δΐ μοιραν Πτολεμαίω τω Αάγον 
ϋγειν εδωκε^ των τε νπαόΛΐότών των βαόιλικων τό 
τρίτον μέροξ και τήν Φιλί^τίον καΐ Φιλώτα τά^ιν καΐ 
δύο χιλιαρχίαζ των τοξοτών καΐ τονς Ιέγριανας καΐ 
τών Ιππέων τους ί^μίόεαξ' τήν ίέ τρίτην μοιραν αύτος ίο 
^γεν ίνα οί ΛλβΓ^το^ τών βαρβάρων έφαίνοντο. 
2δ 01 δ^ ώς ^6^οντο προόάγονταζ τονς Μακεδόνας^ 
κατειχον γάρ χωρία ύπερδέξια^ τω τε πλήξει όψων 
^αρόήόαντες και τών Μακεδόνων^ Ζτι δλίγοι έφαί- 
νοντο, καταφρονηόαντες ές τί> πεδίον ύποκατέβηόαν' ΐδ 
και μάχη γίγνεται 7^αρτερά. άλλα τοντου^ μ^ν ού 

2 ξύν πόνω ένίκα ^4λέξανδρος' οΐ δ^ άμφΐ Πτολεμαιον 
ούκ έν τω 6μαλω παρετάξαντο, άλλα τ^ι^λοφον γάρ 
κατειχον οί βάρβαροι^ όρ^ίονς ποιτ^όαντες τονς λόχονς^ 
Πτολεμαίος προόηγεν ψνερ ^πιμαχ[ιμ\ώτατον τον λόφον «ο 
έφαίνετο^ ού πάνττβ τί)ν λόφον κνκλωόάμενος^ άλλ^ 
άπολιπών^ εΐ φεύγειν έΰ•έλοιεν οί βάρβαροι^ χώραν 

3 αύτοΓ^ ές τίιν φνγ'ήν. καΐ γίγνεται καΐ τοντο^^ ί^Χν 
καρτερά τον χωρίον τγι χαλεπότητι καΐ Ζτι ού κατά τους 
άλλονς τονς ταντίβ βαρβάρονς οί ^Ινδοί^ άλλα πολύ δή 26 
τι άλκιμώτατοι τών προόχώρων εΙ(5ίν, έ^ώ6ϋιτ]6αν ίέ 
καΐ οί^το^ άπο τον ίρονς ύπο τών Μακεδόνων καΐ οΐ 
άμφΐ Αεοννάτον τγι τρίττ[ΐ μοίρ^ της ότρατιας ώόαύτως 

4 έπραξαν ένίκων γάρ καΐ ούτοι τους κατά 6φας. καΐ 
^Λ^^ιΤ' λέγει Πτολεμαίος άν^ρώπονς μ^ν ληφϋ^|ναι τονς 8ο 

πάντας ύπ^ρ τετρακιόμνρίονς^ βοών ίέ νπ^ρ τάς τρεις 24,10 — 26,2. 189 

ΟίαΙ ΒΪκοόν μυριάδας* χαΐ τούτων τάς χαλλΐ6ταζ έΛΐ- 
λεξάμενον !Αλέξανδρον^ Ζτι διαψέρονύαν αύτω τίάλλει 
τε χαΐ μεγέ%'ει έφαίνοντο^ πίμψαι έ^έλειν ές Μαχε- 
δονίαν έργάζεό^αν τ^ χώραν. 

6 ^Εντεν%•εν έχΐ τίιν τ&ν Άόόακηνών χώραν ^«ν* 5 
τούτους γάρ έξηγγέλλετο Λαρε6κευά6^αν ώς μαχου- 
μένουξ^ 1%Λέας μ^ν ές δνόχΜους έχοντας^ Λεξούς δ^ 
ύΛ^ρ τους τριόμυρίονς^ τριάκοντα δϊ ελέφαντας. 
Κρατερές μ^ν ίι) έκτετειχικώς ί^δη τίιν χόλιν^ έφ* ^ς 

10 τω οίκιόμω κατελέλει%το^ τους τε βαρύτερον έΜλιό- 
μένους της ότρατιας ^Αλεί,άνδρφ ίιγεν καΐ τάς μη- 
χανάς^ ει Λου Λολιορτίίας δεήόειεν. αύτος ίέ *Αλέξ- 6 
ανδρός τους τε εταίρους ΐΛΛέας &γων καΐ τους 
Ιχπακοντιότάς καϊ τήν Κοινού καΐ Πολυ%έρ%οντος 

16 τά^ιν καΐ τους Αγρνάνας τους χνλίους και τους τομάτας 
ψι ώς έχΐ τους ΐΑόόακηνούς' ^γε δ^ διά της Γουραίων 
χώρας, κοϋ τόν Λοταμον τ^ν έΐίώνυμον της χώρας 7 
τόν ΓουραΙον χαλεΛώς διέβη^ διά βαθύτητα τε καΐ 
Ζτι όξύ^ ό ^οϋς ί^ν αύτω καΐ οί λί-θΌ^ (ίτρο^'Τ'ΐίλο^ έν 

20 τω Λοταμω 'όντες όφαλεροί τοΙς έΛίβαίνουόιν έγίγνοντο. 
οΐ δ^ βάρβαροι ώς προόάγοντα ^ό^οντο Αλέ^ανδρον^ 
αθρόοι μϊν ές μάχην καταότηναι ούκ έτόλμηόαν^ ί^α- 
λυ^έντες δ^ ώς εκαβτοι κατά Λόλεις ταύτας έπενόουν 
άπομαχόμενοι διαόώζειν. 

85 ΚαΙ Αλέξανδρος πρώτα μΜ^ έπΙ Μάόόαγα ίιγε^ τ'^ν 2β 
μεγίΰτην των ταύτΐβ πόλεων, ώς δ^ προόηγεν ί^δη 
τοις τείχεόι^ ^αρρήόαντες οί βάρβαροι τοις /ιι^(Τ'θΌφ(5ρο^^ 
τοίς έκ των πρόόω ^Ινδών^ ί^όαν γάρ σδτο^ ές έπτα- 
κιόχΜους, ώς ότρατοπεδευομένους εΐδον τους Μακε- 

30 δόνας^ δρόμω έπ* αυτούς τ^εόαν. και Αλέξανδρος Ιδών 2 
πληόίον της πόλεως έόομένην τήι/ μάχην προόωτέρω 190 Ι^ΙΒΕΕ IV 

έχκαλέ6α6ϋ•αι, αύτούζ βονλη^είς των τειχών^ ώζ εΐ 
τροπίι γίγνοιχο^ έγίγνωόκεν γάρ έόομένην^ μ/ίι δν 
ολίγον έξ τήν πόλνν τιαχαψνγόνχεξ εύμαρώς διαόώ- 
ξο^ιητο, ώ^ έκΰ•ίοντας είδε χους βαρβάρουξ, μεχαβαλ- 
λο/ι*ενον5 οίελενει χους Μακεδόνας ό^ίόω άποχωρείν 5 
ά)ς η:ρ()ς γήλοφόν χινα άπέχονχα άπΐ) χον χωρίον^ 
ΐνα%ερ όχραχοΛεδεύενν έγνώκει, έ%χά Λον μάλιόχα 

3 όχαδίονς. καΐ οΐ ^οΛ^/ι^60^ άνα^αρότ^όανχες ^ ώς έγ- 
κεκλνκόχων ί^δη χ&ν Μακεδόνων^ δρόμω χε καΐ ξύν 
ούδενΐ χόόμφ έφέρονχο ές ανχονς. ώς δ^ έ^νκνείχο ίο 
ί^δη χά χοξεύμαχα^ ένχαν^α !Αλέξανδρος ά^ο ξνν^- 
μαχος ίτίΐβχρέψας ές ανχούς χίιν φάλαγγα δρόμω άνχ- 

4 εΛηγε. Λρώχοι ίέ οΐ ΐΛ%ακονχι6χαΙ χε αύχω καΐ οΐ 
^Αγριάνες καΐ οΐ χο^όχαν έκδραμόνχες ^ννέμι^αν χοίς 
βαρβάροις' αύχΌς δ^ χίιν φάλαγγα έν χάξ,ει ^γεν. οΐ ΐδ 
ίέ ^ΙνδοΙ χω χε παραλόγω έκπλαγενχες καΐ αμα έν 
χερόΐ γεγενημένης χής μάχης έγκλίνανχες εφενγον ές 
χήν %όλιν. καΐ άχέ^ανον μϊν αύχών άμφΐ χους διάκο- 
όίονς^ οΐ ίέ λοίΛοΙ ές χά χείχη καχεκλεΐ6%^6αν. καΐ 
Ιέλέ^ανδρος προόί^γε χφ χείχεν χήν φάλαγγα ^ καΐ 2ο 
ένχεν^εν χοξ,ενεχαν μϊν ά^ώ χον χείχονς ές χο όφνρον 

δ ού χαλεπ&ς. έπαγαγών δϊ χάς μηχανάς χγι ύόχεραία: 
χών μ^ν χενχών χι ενμαρώς καχέόειόε^ βιαζομένονς δϊ 
χανχΎΐ χους Μακεδόνας ^ Λαρέρρηκχο χον χείχονς ούκ 
άχόλμως οΐ 'ΙνδοΙ ήμύνονχο^ &6χε χανχΐβ μ^ν χ^ '^ΐμερα 25 
άνεκαλέόαχο χήν όχραχιάν. χ^ δ^ νόχεραί^ χ&ν χε 
Μακεδόνων αύχών ή Λροόβολή καρχερωχέρα έγίγνεχο 
καΐ Λνργος έϋ^ήχ^ ξύλινος χοΐς χείχεόιν^ ΰ^εν έκ- 
χοξενονχες οί χοξ,όχαι καΐ βέλη άΛο μηχανών άφιέμ^α 
άνέύχελλεν έπΙ πολύ χους ^Ινδούς, άλλ* ούδ^ &ς ζο 
βιά6α6%'αι εΪ6ω χον χείχονς οΙοί χε έγένονχο. 26,3-27,3. 191 

Ι^ ί^ τρίττΐ προόαγαγων αί^ις χήν φάλαγγα καΐ β 
άπί> μηχανής γεφνραν ίπιβαλίον τον τείχους ^ Λαρ- 
ερρωγος ^ν, τανττι έ^ήγε τους ύχαόΛΐότάς^ οΐΛερ αντψ 
καΐ Τύρον ωσαύτως έξεΐλον. χολλ&ν δ^ ύ^ό Λροϋυ- 

5 μίας ωθουμένων &χ%•ος λαβονβα μείζον ή γέφυρα κατ- 
ερράγη καΐ πίπτονόν ξύν αύτ^ οΐ Μακεδόνες, οΐ ίέ 7 
βάρβαροι Ιδόντες το γιγνόμενον λΐ^οις τε ^ύν βο^ 
άπο των τειχών καΐ τοξενμαόι καΐ &λλφ Ζτφ τις μετά 
χείρας έχων έτνγχανεν ^ οτω τις έν τφ τότε ελαβεν 

10 έ^ηκόντιξον ές τονς Μακεδόνας* οΐ ίέ καΐ κατά ^νρας^ 
αΐτινες αύτοις κατά τά /ιιβίίοΛνρτ/^α μικραΐ ^^αν, έκ- 
δέοντες έκ χειρός βίτα^ον τεταραγμένονς. 

"Αλέξανδρος δ^ %έμΛει Ιίλκεταν ξύν τ§ αύτον τάξει 27 
τονς τε κατατετρωμένονς άναλαβείν καΐ Ζόοι %ρο6- 

16 εμάχοντο έτίανακαλεόαό^αι ώς έτνΐ τί> 6τρατό%εδον. 
και τγι τέταρτοι ώόαντως ά^' άλλης μηχανής άλλη έπι- 
βά^ρα αύτφ προόήγετο προς το τείχος. 

Και οΐ ^Ινδοί^ εως μϊν αύτοίς 6 ήγεμών τον 2 
χωρίον Λεριήν^ ά^εμάχοντο τιαρτερώς' ώς δ^ βέλει 

20 άπό μηχανής τνΛεΙς άΛοϋνήόκει εκείνος^ αύτ&ν τ ε 
οΐ μέν τίνες ΛεΛτωκότες έν τ^ ξννεχεί πολιορκία, οΐ 
ΛολλοΙ ίέ τρανματίαι τε καΐ απόμαχοι ^όαν^ έπεκηρν- 
τίΒυοντο Λρός ΐΑλέΙ^ανδρον. τω ίέ άόμένφ γίνεται 3 
άνδρας άγαμους διαόώόαΐ' καΐ ξνμβαίνει έπΙ τωδε 

85 Ιέλέξανδρος τοις μΐ6%Όφόροις ΊνδοΙς ώς καταταχΰ•έντας 
ές τήν άλλην (ίτρατ^άι/ ξνν αύτφ 6τρατεύε6ϋ•αι. οί 
μ^ δή έξήλ^ον |ίψ τοις Ζπλοις^ καΐ κατεότρατο- 
πέδενόαν κατά 6φας έπΙ γηλόφω^ &ς ^ άντίπορος 
τον των Μακεδόνων ότρατοπέδον. ννκτός ίέ έπενόονν 

30 δραόμω διαχρηόάμενοι ές τά όφέτερα ήϋ^ άπαναότήναι 
ούκ εθελοντές εναντία αϊρε6%'αι τοις έ(Αλο^^ "Ινδοΐς 192 Ι^ΙΒΕΒ IV 

4 δπλα. καΐ ταντα ώξ έξηγγέλϋ'η !Αλε^άνδρω^ περνόττΙόας 
της ννχτος τω γηλόφω την 6τρατν&ν παόαν κατα- 
χόΛτει τονς ^Ινδούς έν μέόω απολαβών^ την τε ΰίόλιν 
αΙρεΙ κατά κράτος έρημω^εΐ6αν των τίρομαχομένϋον^ 
καΐ τήν μητέρα τ^ν Άό^ακάνον καΐ τ'ήν παΐδα ελαβεν. 5 
άτίέϋ'ανον δ^ ίν τ^ πάότ} πολιορκί^ τών ξνν Ιίλε^- 
άνδρω ές πέντε καΐ εϊκοόνν, 

5 "Εν%'εν δ^ ΚοΙνον μ^ν ώς ίπΐ Βάζιρα ^κπέμπεν^ 
γνώμην τίοιηόάμενος Ζτι μα^όντες τών Μα66ακανών 
τίιν αλωόνν ένδώόουόν 6φας αυτούς. Ζέτταλον ίέ καΐ ίο 
Ιίλκέταν καΐ /Ιημιίιτρνον τον ΐΛΛάρχην έχΐ ^ίίρα 6τέλλει^ 
'άλλην Λόλνν^ ΛαραγγεΙΧας περιτενχίζειν τ^ν πόλνν ε6τ 

6 ϋίν άφίκηταν αυτός, καΐ γίγνεταν ίκδρομ^ι τ&ν έκ της 
πόλεως έπΙ τους άμφΐ ^έλκέταν. ού χαλεπώς ίέ 
τρεψάμενοί αυτούς οΐ Μακεδόνες εΪ6ω του τείχους ές ΐ5 
τήν Λόλιν άΛοότρέφουόν, και Κοίνω ού ΛροχωρεΙ τά 
έν τοΙς Βαξίρονς^ αλλά Λΐότεύοντες γάρ του χωρίον 
τη όχυρότητν^ Ζτι ύπερύψηλόν τε ^ν καΐ πάντη άκρφώς 
τετειχνόμένον^ ούδΐν ξυμβατνκί)ν ενεδίδοόαν. 

7 Ταύτα μαϋ'ών ΐΑλέξανδρος \ ωρμητο μ\ν ώς έπΙ «ο 
Βάζιρα, γνούς δ^ Ζτι τ&ν προόοΐκων τινίς βαρβάρων 
Λαριέναι ές τά ^£1ρα τι)ν Λόλιν λαϋ'όντες μέλλουόι, 
Λρ6ς Ιέβιόάρου έχΐ τωδε έόταλμένοι, έπΙ τά ^£1ρα 
πρώτον ίιγε* ΚοΙνον δϊ έπιτειχίόαι τη Λόλει τών 
Βαξιρέων τίαρτερόν τι χωρίον Λροόέταξε, καΙ έν τούτω η 
φυλακήν καταλιπόντα άποχρώόαν, ώς μίι Άδεια εΐη τοις 
έν τγι Λόλει χρη6ϋ•αι τ^ χ(όρο:, αύτον άγοντα της ότρατιας 

8 τίιν λοίΛίιν Λαρ αύτί)ν Ιέναι. οΐ δ^ έκ τών Βαξίρων 
ώς είδον άΛΐόντα ϊ,ύν τω ΛλεΙότω τ^ς ότρατιας τον 
ΚοΙνον, καταφρονήόαντες τών Μακεδόνων, ώς ού ^ 
γενομένων 'άν (ίφ^ίίιν αξιόμαχων, έΛεκ%'έου6ιν ές το 27, 4 - 28, 3. 193 

πεδίον χαΐ γίγνεχαν αντων μάχη καρτερά, καΐ έν 
τανττ} πίπτονόι, μϊν των βαρβάρων έξ ηενχακοόΐουζ^ 
ζώντες δϊ έλήφϋΎΐόαν ύπερ τους έβδομήκοντα* οΐ δ^ 
λοίΛοΙ έν τ^ πόλεν ^νμφνγόντεξ βεβανότερον ί^δη 

5 εϊργοντο της χώρας ύπο των έκ τον ί^ίΐτενχΐϋματος. 
καΐ ^Αλεϊ,άνδρω δϊ των "ίίρων ή τωλιορκία ον χαλεπ^^ 9 
έγένετο, άλλ^ εν^ς έξ εφόδου προόβαλων τοις τείχεόν 
της Λόλεως έκράτηόε^ καΐ τους ελέφαντας τους έγκατα- 
λειφ^έντας έλαβε. 

10 ΚαΙ ταύτα οΐ έν τοΙς Βαξίροις ώς εμαϋΌν^ άπο- 28 
γνόντες τά όφέτερα πράγματα άμφΐ μέΰας νύκτας τ^ν 
Λόλνν έκλείπονόνν, εφνγον δ^ ές τίιν πέτραν, ως δϊ 
καΐ οΐ άλλοι βάρβαροι επραττον' άπολιπόντες τάς 
πόλεις Σύμπαντες εφενγον ές τ^ν πέτραν τ^^ν έν τγι 

15 χώρα τίιν '!Λορνον καλονμένην. μέγα γάρ τι τοντο 
χρήμα πέτρας έν τγι χώρο/, ταντΐ[ΐ έότί^ καΙ λόγος νπ^ρ 
αυτής κατ6;|Τ6^ ούδ^ ^Ηρακλει τω ^ι6ς άλωτον γενέΰ^αι 
τήν πέτραν. εΐ μ^ν ί^ καΐ ές ^Ινδούς άφίκετο ό ^Ηρακλής 2 
6 Θηβαίος ^ ό Τύριος ^ ό ΑΙγύπτιος ές ουδέτερα εχω 

20 1<$χυρΐ6α6%'αΐ' μάλλον δϊ δοκώ Ζτι ούκ άφίκετο^ άλλα 
πάντα γάρ Ζόα χαλεπά οΐ &ν%'ρωποι ές τοόόνδε άρα 
αϋξουόιν αυτών τ^ν χαλεπότητα^ ώς καΐ τω ^ΗρακλεΙ 
αν άπορα γενέ6ϋ•αι μυ^εύειν, κάγώ ύπ^ρ της πέτρας 
ταύτης οΰτω γιγνώόκω, τΙ)ν ^Ηρακλέα ές κόμπον 

36 του λόγου έπιφημίξεό^αι, τ6ν μ^ δή κύκλον της 3 
πέτρας λέγουόιν ές διακοόΐους όταδίους μάλιΰτα 
είναι ^ υψος δ^ αυτής, ΐναπερ χϋ•αμαλώτατον, όταδίων 
ένδεκα ^ τ^Ι άνάβαόιν χειροποίητον μίαν χαλεπήν' 
είναι δ^ τμΛ ύδωρ έν άκροι: τ^ πέτρψ πολύ καΐ 

30 κα^ΰίρόν, πηγήν άνίόχουόαν, ώς και άπορρεΐν από 
τής πηγής ύδωρ, και ύλην καΐ γήν άγα^ήν έργάόι- 

Αββιαιπ Α1ΓΛΒΛ8Ι8 βά. Βοο8. Έά. ιηίηοΓ 13 194 Ι^ΙΒΕΒ IV 

μον 8όην καΐ χΜονς άνϋ'ρώποις άποχρώόαν &ν είναι 
έργάζεό^αν. 

4 ΚαΙ ταύτα άκούοντα !Αλέξανδρσν ΛΟ%Όζ λαμβάνει 
Ιί,ελεΙν καΐ τοντο τό 6ρος^ ούχ ί^κιΰτα έπΙ τφ άμφϊ 
τόν ^Ηρακλέα μνϋ•ω Λεφημνόμένφ, τά μϊν ίή ^£1ρα δ 
καΐ τά Μάόόαγα φρούρια ίΛοΙηόεν έπΙ τγι χώρα^ τά 

6 Βάξιρα ϋ <τήι/> Λόλιν έξετείχιΰε. καΐ οΐ άμφΐ ^Ηφαι- 
ότίωνά τε καΐ Περδίκκαν αύτφ &λλην πόλιν έκτενχί- 
ΰαντες^ ^Οροβάτι,ξ ϋνομα τγι πόλει ^ν, καΐ φρονράν 
καταλνπόντες ώς έχΐ τον '/νίόν 7ίοταμ6ν ψ6αν' ώς ίο 
ί^ άφίκοντο, επραόόον ΙΙδη Ζόα ές τό ζεϋξαι τόν 'Ινίόν 
ύπο "Αλεξάνδρου έτετακτο. 

6 ΐΑλίξανδρος δ^ ττ^ς μ^ν χώρας της έχΐ τάδε τον 
"Ινδοϋ Λοταμον όατράχην κατέότηόε Νιτοάνορα των 
εταίρων. αντ6ς δ^ τά μ^ν πρώτα ώς έπΙ τόν "Ινδόν ΐ5 
Λοταμόν ίιγε^ καΐ Λόλνν τε Πενκελα&τιν ού πόρρω 
τον "Ινδον ωκίόμένην όμολογίψ παρεΰττΙ^ατο καΐ έν 
αντχι φρονράν καταόττ^όας τών Μακεδόνων και ΦίλίΛΛον 
έπΙ τγι φρονρ^ ίιγεμόνα^ ό ί^ καΐ &λλα ϋνροόηγάγετο 
μικρά πολίόματα %ρός τω ^Ινδψ Λοταμφ ψκιόμένα. 2ο 
ί,ννείποντο δΐ αντω ΚωφαΙός τε καΐ "Αόόαγέτης οΐ 

7 νπαρχοι της χώρας, άφικόμενος δ^ ές '^μ/ϊό^^/ιο; πόλιν^ 
ί) ξύνεγγνς της πέτρας της 'Αόρνον φκεΐτο^ Κρατερόν 
μ^ ξύν μέρει της ότρατιας καταλείπει αύτον^ 61τόν 
τε ές τήν πόλιν ώς πλεϊότον ξννάγειν καΐ Ζόα Άλλα 25 
ές χρόνιον τριβήν^ ώς έντενϋ'εν όρμωμένονς τους 
Μακεδόνας χρσνίφ πολιορκίζ/, έκτρνχώόαι τους κατ- 

8 έχοντας τήν πέτραν^ εΐ μ/ίι έξ έφόδον ληφΰ'είη, αυτός 
ίέ τον^ τοξότας τε άναλαβών καΐ τονς ^Αγριανας καΐ τίιν 
ΚοΙνον τάϊ,ιν καΐ άπό της άλλης φάλαγγος ^^λ^α^ τους δο 
κονφοτάτονς τε και άμα εύοπλοτάτονς καΐ τών εταίρων 28,4 — 29,4. 195 

Ιππέων ές δναχοόίονς τ^αΐ ΐΛΛοτοξότας ές έσχατοι/ Λροό1}γΒ 
χγΐ Λετρ^, καΐ χαύττι μϊν τγι ^ιμέρα χατεότρατοΛεδδύύαχο^ 
ίνα έΛΐτήδεων αύτω ίφαΐνετο^ τ$ ίέ ύότεραί^ 6λΙγον 
Λροελ^ών ώς Λρ6ς τί^ν πέτραν α{>ϋ•ι$ έότρατοΛεδεύόατο. 

δ ΚαΙ έι/ τούτω ^κον παρ* αντ6ν τών προόχώρων 29 
ΤΜ/ε'^, όφας τε αυτούς ένδνδόντες καΐ ίιγ'ήόεό^αι 
φάότωντες ές της χέτρας τό έπιμαχόηατον ^ Ζ%'εν ού 
χαλεπών αντω Ϊ6ε6%'αι έλείν τό χωρίον, καΐ %ύν 
τούτοις πέμπει ΠτολεμαΙον τόν Αάγον τόν όωμα- 

10 τοφύλαΐία τους τε ΐΑγριανας Άγοντα καΐ τους ψιλούς 
τους Άλλους τμΛ τών ύπαόπιότών επίλεκτους^ προ6- 
τάί^ας^ έπειδάν καταλάβΐβ το χωρίον^ κατέχειν μ^ αύτο 
Ιαχυρ^ φυλακή, οι δ^ όημαίνειν Ζτι ίχεται. καΐ Πτολε- 2 
μαίος έλϋ'ών 6δ6ν τραχεΐάν τε κάΙ δύόπορον λαν%'άνει 

16 τους βαρβάρους τ^αταόχών τον τόπον • καΐ τούτον 
χάρακι έν κύκλω καΐ τάψρω όχυρώόας πυρόον αίρει 
άπο του 'όρους ενϋ'εν 6φ^ή6ε6ϋ•αι ύπό ΐ4λε^άνδρου 
εμελλεν. καΐ ωφ^η τε αμα ή φλό| καΐ ^Αλέξανδρος 
επήγε τ^ ύότεραΐα τ'ήν ότρατιάν αμυνομένων δ^ τών 

20 βαρβάρων ούδ^ν πλέον αύτω ύπί) δυόχωρίας έγίγνετο. 
ώς δ^ !Αλεξάνδρφ ϋπορον τήν προΰβολ'^ν κατέμα%Όν 8 
οΐ βάρβαροι^ άναότρέφαντες τοΙς άμφΐ Πτολεμαΐον 
αύτοΙ προόέβαλλον' καΐ γίγνεται αυτών τε καΐ τών 
Μακεδόνων μάχη καρτεράς τών μ^ν διαόπάόαι τ6ν 

26 χάρακα όπουδίιν ποιούμενων^ τών ^Ινδών^ Πτολεμαίου 
δΐ διαφυλάξαι τό χωρίον* καΐ μείον όχόντες οΐ βάρ- 
βαροι έν τφ άκροβολιΰμω νυκτός επιγενόμενης άπ- 
εχώρηόαν. 

^Αλέξανδρος δ^ τών ^Ινδών τίνα τών αυτομόλων 4 

80 πιότόν τε Άλλως καΐ τών χωρίων δα'ήμονα έπιλεξά- 
μένος πέμπει παρά Πτολεμαΐον τής νυκτί)ς^ γράμτ- 

18• 196 ΠΒΕΒ IV 

ματα φέροντα τ6ν ^Ινδόν^ ίνα ένεγέγραΛΤΟ^ ίχδίίάν 
αύτος προόβάλλι^ τ^ πέτρΰ^^ τον ϋ ίπνέναι χοίς βάρ- 
βαροι^ κατά τό ίρος μηδ^ άγαπαν ^ φνλακγι έχοντα 
τ6 χωρίον^ &ζ άμφοτερωϋ'Βν βαλλόμενους τού^ ^Ινδούς 
δ αμφιβόλους γίγνεό^Όΐ. καΐ αύτό^ αμα τ^ ^ΙΡ^ρφ &ρ€^9 & 
έκ τον ότρατοΛεδου προόηγε τί^ν ότρατιάν κατά τήν 
πρόόβαόνν^ ^ Πτολεμαίος λαΰ'ών άνέβη^ γνώμην ηοιού- 
μενος^ ώς^ εΐ ταύττι βιαόάμενος ^υμμίί,ει τοίς άμφΐ 
ΠτολεμαΙον^ ού χαλεπών ετι έόόμενον αύτφ τό έργον. 

6 καΐ ^υνέβη οϋτως. εότε μ^ γάρ έητί μεόημβρίαν ίο 
ξυνειότί^κει καρτερά μάχη τοις τε *ΙνδοΙς καΐ τοί^ 
Μακεδόόιν^ τών μ^ ^βιαξομένων ές τήν ηρόόβαόιν^ 
τ&ν δ^ βαλλόντων άνιόντας' ώς δ^ ουκ άνίεόαν οΐ 
Μακεδόνες^ ϋλλοι Ιί£ 'άλλοις 1%ιόντες^ οΧ δ% πρόό^εν 
άναΛαυόμενοι^ μόγις ί^ άμφΐ δείλτιν έκράτηόαν τί^ς ΐδ 
παρόδου καΐ ξυνίμιξαν τοις ξί^ ΠτολεμαΙω. ίκεΙ%'εν 
δ^ 6μοϋ ί^δη γενομένη ή ότρατυά ηαόα έπ^ήγετο αύ^ις 
ώς έπ^ αυτ^ιν τήν πέτραν' άλλα γάρ ^ν Άπορος ί^ν 
αύτγι ή προόβολή^ ταύττι μ^ν ίή τ$ ή/^(>9^ τοϋτο τό 
τέλος γίγνεται. 2ο 

7 'Ι^ό ί^ τ^ν ίω παραγγέλλει ότρατιώτΐ[ΐ εκάότφ 
κόπτειν χάρακας εκατόν κατ^ άνδρα, καΐ οίηοι κεκομ- 
μένοι ?ι6αν καΐ αντό^ έχώννυεν άρξάμενος άπ6 τ^ς 
κορυφής του λόφου^ Ινα έότρατοπεδευκότες ^όαν^ ώς 
έπΙ Τ'^ν πέτραν χώμα μέγα^ εν^εν το^εύματά τε &ν » 
έ^ικνεΐόϋ'αι ές τους προμαχομένους [ίνι/ατά] αύτ^ 
έφαίνετο τιαΐ από μηχανών βέλη άφιέμενα' καϊ έχων•- 
νυον αύτω πάς τις αντιλαμβανόμενος του Ιργου' καϊ 
αυτός έφειότι/^κει Θ'εατ'ής καΐ επαινετής του |ύι/ προ- 
^μί^ περαινομένου ^ κολαότί^ς δ^ του έν τω πάρα- 8ο 
χρήμα έκλιποϋς. 29, δ - »0, 4. 197 

Τη μ^ν ί^ Λρώτΐβ ^ίμερα ώς έπΙ ότάδισν εχωόεν 80 
αντφ 6 ότρατός. ές δ^ τίιν ύότεραίαν οι τε όφεν^ 
δονηταί όφενδονώντες ές τού$ ^Ινδονς έκ τον ί^δη 
χεχω0μενσυ χαΐ άπΐ) χών μηχανών βέλη άφιεμενα 
δ άνέόχελλε χών ^Ινδών χάς έχδρομάς χάς έπΙ χους 
χωνννονχας. χαΐ έχώννυχο ανχφ ές χρείς ήμερας 
ξ,ννεχώς τό χωρίον, χ^ χεχάρχτι δϊ βια6άμενον χών 
Μακεδόνων ού πολλοί καχέόχον ολίγον γήλοφον Ιόό- 
Λεδον τ§ Λεχρ^. καΐ Ιέλέξανδρος ουδέν χι έλιννων 

10 έΛηγε τό χώμα %ννάψαι έϋ•έλων τό χωννύμενον χψ 
γηλόφφ^ δαητινα οΐ ολίγοι αύχφ ί^δη καχεΐχον, 

01 δ^ ΊνδοΙ προς χε τι^ άδιήγψον χόλμαν χών 2 
ές χον γ'ήλοφον βιαόαμένων Μακεδόνων έκπλαγένχες 
καϊ τό χώμα ξννάπχον ίΐδη όρώνχες^ χον μ^ν άπο- 

15 μάχεό^αν εχι άπείχονχο^ πέμψανχες δ^ κ'ήρν7^ας όφών 
παρά ^Αλέ^ανδρον έ%'έλειν εφαόκον ένδονναι χήν πέχραν^ 
εϊ 6φι6ΐ όπένδοιχο. γνώμην δ^ έπεποίηνχο έν χφ εχι 
διαμέλλονχι χών ύπονδών διαγαγόνχες χί^ν Ίιμέραν 
ννχχ6ς ώς εκαόχοι διαόκεδάνννό^αι έπΙ χά 6φέχερα 

Μ ί^β^. καϊ χονχο ώς έπνϋ-εχο ΐ4λί^ανδρος^ ένδίδωόιν 3 
αύχοίς χρόνον χε ές τήι/ άποχώρηόιν καϊ χης φνλακίΐς 
χίΐν κνκλωόιν χίμ/ πάνχΐβ άφελεΐν. καϊ αύχ6ς εμενεν 
εόχε ίΐρ^ανχο χ^ς άποχωρήόεως' καϊ έν χούχφ άνα- 
λαβών χών ϋωμαχοφνλάτίων καϊ χών ύπαόπιύχών ές 

25 επχακοόίονς καχά τό έκλελειμμένον χίίς πέχρας ανέρ- 
χεται ές αύχ^ν πρδηος^ καϊ οΐ Μακεδόνες &λλος Άλλτβ 
άνιμώνχες αλλήλους άνψόαν. καϊ ούχοι έπϊ χους 4 
άποχωροννχας χών βαρβάρων χραπόμενοι άπ6 ^νν- 
ΰ^μαχος^ πολλούς μ^ν ανχών έν χ^ φνγ^ άπέκχειναν^ 

30 οΐ δϊ καϊ πεφοβημένως άποχωροννχες καχά χών κρημνών 
^ψανχες όφάς άπέ9'ανον. εϊχεχό χε Άλε%άνδρω ή 198 Ι-ΙΒΕΒ IV 

Λύτρα ή χω ^ΗρακλεΙ &Λοροζ γενομένη χαΐ ?θν«ν έπ 
αύχ^ ^Αλέ^ανδροζ καΐ κατε6κεύα6ε φρούρι,ον^ Λαραδονς 
Σιόνκόχχφ έπνμελεΐόϋ'αι χ^ς φρουράς^ 8ς έ^ ^Ινδ&ν 
μ^ν πάλαι ηύχομοίτίκει, ές Βάχχρα παρά Βηόόσν^ Ιίλεΐί- 
άνδρον δΐ τοαχαόχόνχοξ χήν χώραν χήν Βαχχρίαν 5 
^υνεόχράχευέ χε ανχφ καΐ Λκίχός ές χά μάλιόχα 
έφαίνεχο. 

5 '^ρας ί* έκ χης Λέχρας έ$ τ^ι/ !Αόόακηνών χώραν 
εμβάλλει. Τ5ν γάρ αδελφών χ6ν ΐΑΰόακάνον έξηγγέλ- 
λεχο χους χε έλίφανχας εχονχα καΐ χών προόχώρων ίο 
βαρβάρων Λολλοϋς ^νμΛεφενγέναι ές χά χανχτι Άρη. 
καΐ άφνκόμενοζ έ$ ^ύρχα πάλιν χών μ^ν (ίν^οικούνχων 
ονδένα καχαλαμβάνει ονδ^ ίν χ^ χώρ^ τ$ πρ6ς χ^ 
πόλεΐ' ές δ^ τήν ύόχεραίαν Νέαρχόν χε καΐ Ι4νχίοχον 

6 χονς χιλιάρχονς χών ύπα6πι6χών έκπεμπεί' καΐ Νεάρχφ ΐδ 
μ^ν χους Άγριανας χους ψ^λού^ &γειν εδωκεν^ ^4νχιόχφ 
δ^ χτίν χε ανχον χιλιαρχίαν καΐ δύο έπΙ χανχτ^ &λλας. 
έΰχέλλονχο δ^ χά χε χωρία καχοψόμενοι καΐ εϊ πού 
χινας χών βαρβάρων Ι^νλλαβεΙν ές ελεγχον χών οίαχά 
χήν χώραν^ χών χε Άλλων καΐ μάλιόχα ίή χά άμφΐ 2ο 
χονς έλέφανχας εμελεν ανχω μα^ειν. 

7 Αύχ6ς δ^ ώς έπΙ χον ^Ινδόν ποχαμί)ν ί^δη ίιγε, και 
ή 6χραχιά αύχφ ώδοποίει χ6 πρόόω Ιοϋ(ία ϋπορα 
'άλλως 'όνχα χά χαύχΐβ χωρία, ένχαν^α ξνλλαμβάνει. 
ολίγους χών βαρβάρων^ καϊ παρά χούχων εμαϋ'εν^ οχι 25 
οΐ μ^ν έν χ^ χώρο^ ^ΙνδοΙ παρά ^Αβιόάρτ^ άποπεφενγόχες 
εϊεν^ χονς δ^ έλέφανχας δτ^ αύχον καχέλιπον νέμεό^αι 
πρ6ς χω ποχαμω χω ^Ινδφ' καί τούτον^ ί\γή6α6^αί οί 

8 χί\ν 6δΌν έκέλενόεν ώς έπΙ χους έλέφανχας. εΐόΐ δ^ 
Ινδών πολλοί κννηγέχαι χών έλεφάνχων^ καΐ χούχονς ζο 
όπονδ^ άμφ^ ανχ6ν εΐχεν ι^λέ^ανδρος^ καΐ χόχε έ^^α 80,6-9. 199 

|ύι/ τσύτοίξ τούζ ελέφαντας ' χαΐ δύο μϊν αυτών 
άπόλλννταν κατά κρημνού ΰφάς ρίψαντες έν τ$ δί,ώ^ει^ 
οί ί^ ϋλλοί Ι^νΧληφϋ'εντες εφερόν χε τούξ άμβάτας 
χαΐ τ$ όχραχν^ ξννεχάόόονχο. έπεί δ^ χαΐ ϋλΐβ έργα- 9 
δ όίμω ίνέχνχε Λαρά χί)ν Λοχαμόν^ χαΐ ανχη έκΟΛη 
αύχφ ύχ)) χ^ξ όχραχνας καΐ νανς έποντ^ϋι^όαν. καΐ 
αίχαν χαχά χ6ν Ίνδ6ν Λοχαμόν ί^γονχο ώς έ^Ι χήν 
γέφνραν, ^ινχινα Ήφανόχίων καΐ Περδίκχας αύχφ έζ- 
φκοδομηκόχες Λαλαν ίιόαν. ΑΡΡΙΑΝΟΤ 
ΑΑΕ^ΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

1 ^Εν δ^ τ$ Χ^99^ τανττβ^ ν^ινα μεταξύ τον χ β 
Κωφηνος καΐ χον ^Ινδον Λοχαμον έπήλϋ'εν Ιίλεξαν- 
δρος^ καΐ Νν6αν Λόλιν φκ((ίϋ•αν λεγονόΐ' χ6 δ^ κχίόμα 
είναι Αωννΰον Αιόννόον δ^ κχί6αι τ^ν Ννόαν έπεί 
χε ^Ινδοϋξ έχειρώόαχο^ δόχις ί^ οίχος 6 Αιόννόος καϊ 6 

2 !)πόχε -ή Ζ%'εν Ι^ί *Ινδονς έόχράχενόεν' ού γάρ εχω 
όνμβαλεΐν εΐ ό Θηβαίος Αιόννόος \8ς] έκ Θηβών ^ 
έκ Τμώλου του ΑνδΙον 1>ρμη^εΙς έπΙ ^Ινδούς ίΐτζε 
όχραχι&ν ϋγων^ χοόανχα μ^ν ε^νη μάχιμα καΐ &γνω6χα 
χοίς χόχε 'Έλληόιν έπελ^ών^ ούδ^ν δ^ αύχών Άλλο Ζχι ίο 
μίΐ χο ^ Ινδών βίο^ χειρωόάμενοξ' Λλήν γε ίι^ Ζχν ούκ 
άκρνβη έξεχαόχίιν χρίι είναι χών ύ^^ρ χον %'εΐον έκ 
παλαιού μεμνϋ-ενμένων. χά γάρ χοι καχά χ6 εΙκός 
ξννχι^ένχι &ύ Λΐ6χά^ έπειδάν χ6 0'ειόν χις Λροό^ χφ 
Χόγω^ ού Λάνχτβ &Λΐ6χα φαΐνεχαι. ιβ 

8 'είς δ^ έπεβη τ§ Νύότ^ Αλέξανδρος , έκπέμπονόι 
παρ* αύχόν οΐ ΝνόαΙοι χ6ν κραχιόχενονχα όφών, 'όνομα 
δϊ ίΐν αύχφ "Ακονφις^ καΐ ξύν αύχω Λρέόβεις χών 
δοκιμωτάτων τριάκοντα ^ δεηόομένονς ^Αλεξάνδρου άφ- 

4 είναι τφ %'εφ τ^ν πόλιν, παρελθ-είν χε ί^ ές χ^ιν «ο 
όκηνί^ν χ^ιν ^Αλεξάνδρου χους πρεΰβεις καΐ καχαλαβείν 
κα^μενον κεκονιμένον εχι έκ χης οίον ξύν χοίς ζπλοις 
χοίς χε Άλλοις καΐ τό κράνος [αύχψΊ περικείμενον καΐ I^IΒΕΒV 1, 1 — 2, 2. 201 

τό δόρυ εχοντα' %'αμβτ^6αΙ χε ίίίίντα^ ^^^ 8ψ^ν χαΐ 
πεόόντοίξ έζ γ^ν έτΐΐ πολύ 6ιγ^ Ιχειν. ώς ϋ έ^αν- 
έόχηόέ ΧΒ αύχονς ^Αλεΐ^ανδρος %αϊ ^αρρδίν έκέλενόε^ 
χόχε δ'^ χον '^χονφιν άρ^άμενσν λέγειν &δε. 

δ ^ βαόνλεν^ δέονχαΐ όον ΝνόαΙοι ίάόαι όφας έλευ- 5 
βέρους χε χαΐ αύχονόμονς αΐδοί χον ^νονύόον. ^νό- 
ννόος γάρ Ιχειδ'^ χενρωόάμενος χό ^Γνδών ε^ος έΰίΐ 
ϋ'άλαόόαν όπύόω τΜχτιεν χήν ^Ελληνν^ιί^^ έχ χών άπο- 
ράχων 6χραχνωχ&ν^ οϊ ίή αύχω καΐ βάχχοί ίι6αν^ χχίξει 

10 χί/ν πόλιν Χ'ήνδε μνημόόννσν χ^ς αύχοϋ πλάνης χε καΐ 
νίκης χοίς ϊπενχα έόόμενον^ χαϋ^άπερ ούν χαΐ (Λ αύχος 
^Αλεξάνδρειάν χε εχχιόας χήν Λρός Κανχάόφ ϋρει χαί 
ϋλλην ΐΑλεξάνδρειαν έν τ§ Α1γν%χ1ων γ^^ χαΐ &λλας 
Λολλάς χάς μ^ν εχχι,χας ίίδη^ χάς δ^ χαΐ χχίόεις άνά 

ΐδ χρόνσν^ οία ί^ πλείονα ^ιονύόον έργα άΛοδενξάμενος. 
Ννόάν χε οίν Πάλευε χί^ν πόλιν ^ιόνυόος έπΙ χης 6 
χροφον χί^ς Νύόης χαΐ τ^ν χώραν Ννόαίαν' χο δ^ 
ϋρος 8 χι περ πληόίον έόχΐ χής πόλεως χαϊ χονχο 
Μηρί)ν έπωνόμαόε ^ιόννόος^ Ζχι ίή χαχά χον μν%Όν 

20 ίν μηρφ χφ Χον ^ώς ην^'ή^. χαϊ έχ χούχον έλεν- 
%'έραν χε οίχονμεν χί/ν Ννόαν χαΐ ανχοί αύχόνομοι 
χαϊ έν χόόμφ Λολιχεύονχες' χης δϊ έχ /ίιονύόον 
οΐχίόεως χαΐ χόδε 6οι γενέόϋ'ω χεχμ^ριον' Χίχχ6ς γάρ 
ούχ Άλλτι χης ^Ινδών γης φνόμενος ηαρ* ί^μΐν φνεχαν. 

35 ΚαΙ χανχα Λάνχα ^Αλε^άνδρφ Λρ6ς ϋνμον έγίγνεχο 2 
άχούενν χαΐ ί^^ελε Λΐ6χά είναι χά ύπ^ρ χοϋ Αιοννόου 
χης πλάνης μνϋ'ενόμενα' χαΐ χχίόμα είναι Αιονύόον 
χί^ν Νν6αν 1ί^%'ελεν^ ώς Ι^δη χε ί^χειν αύχ6ς ενθ'α ίιλ^ε 
^ιόννόος χαΐ έπέχεινα (&ν^ έλϋ•εΐν Αιονύόον' ούί' 

30 &ν Μαχεδόνας χό Λρό6ω άΛαξνώόαι όνμπονεΐν οΐ εχι 
χαχά Ιηλον χ&ν ^ιονν^ον έργων, χαΐ δίδω6ιν έλεν- 8 202 Ι^ΙΒΒΕ V 

ϋ'έρονς χβ είναι χούζ οΙ'Κ'ήχοροζ χί^ς Νύόης χαΐ αύχο- 
νόμονς. ώς δ^ καΐ χους νόμους ίπύθ-εχο αύχών χαΐ 
Ζχι Λρ))ς χών άρΐόχίον χ6 Λολίχενμα Ι;υ6τα*, χανχά χβ 
ίπψΒόΒ καΐ ή^ίω(ίΒ χών χβ Ιππέων οΐ ^νμπέμψαι ές 
χριαχοόίονς τίαΐ χών προΒόχώχων χον πολιΧΒύμαχος^ β 
ίΐ(ίαν ί^ χαΐ ανχοί χριαχόόιοί^ έοίαχΙ>ν χους άρίόχονς 
έπιλΒ^αμένονς' '^χονφιν ί^ είναν χί)ν έπιλεγόμενον^ 
Ζνχινα καΐ υπάρχον χης χώρας χης Ννόαίας καχεόχη^Βν 

3 αύχός. τόν ίέ '^χονφνν χανχα άκούόανχα ίπιμΒίδιαϋία 
λέγεχαι χφ λόγφ' χαΐ ΐΑλέ^ανδρον έρέό^αν έφ* 8χφ ίο 
έγέλαόΒν' ύποκρίναό^αυ ί* ^ίκονφνν' καΐ πώς &ν^ & 
βαόιλΒϋ^ μία πόλις έκαχ6ν ανδρών άγαθ-ών έρημωϋ'Βΐόα 
ϊχι καλώς ποΧιΧΒύονχο\ αλλά 6ν^ εΙ 6οι μέλει ΝνόαΙων^ 
χους Ιππέας μ^ν Άγεόϋ'αι χους χριακοόΐονς καΐ εΙ 
βούλει ^ι χούχων πλείονας^ άνχΐ δ^ χών έκαχόν^ η 
οϋόχινας χους άρίόχους έπιλ^αι όύ κελεύεις^ δίπλα- 
οίους χών Άλλων χών κακών ϋγεόϋ'αι^ Γ<(ι/α> όοι καΐ 
αί%Ίς άφικομένφ δεϋρο ίν χφ αύχω χούχφ κόόμφ 

4 φανείη ή πόλις. χαϋχα λέγονχα^ λέγειν γάρ ^((ξα^ 
φρόνιμα , π:βΓ<^αι !Αλέξανδρον. καΐ χους μ^ν Ιππέας 20 
%υμπέμπειν οΐ έκέλευ6ε^ χους δ^ έκαχί)ν χους έπι- 
λέκχους μηκέχι αΙχ^6αι^ άλλα μηδϊ άνχ αύχών &λλους' 
τόν ί^ παΐδα &ρα χοϋ ΐ4κούφιος καΐ χής ϋνγαχρός 
χον παΐδα ^υμπέμψαι αύχφ '!4κουφιν. 

5 ^Αλέ^ανδρον δϊ πό%Ός Ιλαβεν ΙδεΙν χϊτν χώρον^^^ 
Ζπου χινα ύπομνήμαχα χοϋ ^ιονύόον οΙ ΝυϋαΙοι 
έχόμπαξον. έλ^είν χε ές τδ ϋρος χί)ν Μηρί)ν ^ύν 
χοΐς έχαΐροις χοϊς Ιππεϋόι οιαΐ χω πεξικω άγτ^μαχι καΧ 
ΙδεΙν ταόόοϋ χβ άνάπλεων καΐ δάφνης τό ^ρος καΐ 
ϋλόη πανχοΐα' καΐ ΙδεΙν (ίύόκιον^ καΐ ΰ^ρας έν αύτέ530 

6 ^Γνα^ %^ρΙων πανχοδαπφν, καΐ χού$ Μακεδόνας ήδέως 2,8-8,4. 208 

τον κιόόόν Ιδόντας^ οία δή διά ματίρον 6φ%'ένχα (ού 
γ&ρ είναι, ^ τ^ ^ Ινδών %ώ(>ς; χι6(56ν^ ούδϊ ΐναΛερ 
αύτοΐς Άμπελοι ^6αν) όχεφάνους όπονδγι &.ί£ ανχον 
Λοιεΐό^αν^ ώς καΐ ότεφανώόαόΰ'αί εΐχον^ έφνμνονντας 

δ χ6ν /ίιόννόόν χε χαΐ τάς επωνυμίας τον ^εοϋ άνα- 
καλονντας. ^6αι, χε αύχοϋ ΐΑλέξανδρον χω /ίιοννόφ 
καΐ εύωχηθ-ηνΰα 6μον χοίς έχαίρονς. οΐ δΐ καΐ χάδε 7 
ανέγραψαν^ εΐ δή χφ Λΐ6χά χαΐ χανχα, πολλούς χ&ν 
άμφ' αύχ6ν χ&ν ούχ ήμελημένων Μακεδόνων χφ χε 

10 κι66φ όχεφανωόαμενονς χαΐ ύπί) χ^ καχακλήόει χοϋ 
^εον καχα6χεϋ^}να( χε προς χοϋ ^ιονύόον χαΐ άν- 
ευάόαι χ6ν ^ε6ν καΐ βακχενόαι, 

Καϊ χανχα Ζπως χις έ^έλει νπολαβών άπν6χεΙχω Β 
ί) χιόχενέχω. ού γάρ εγωγε ^Εραχο6%'ένει χφ Κνρψττ,ΐΒ, 

ηναΐφ πάνχΎΐ ξυμφερομαι^ 8^ λέγει πάνχα 56α ές χοβ^τ^βτ 
ϋ'είον άναφέρεχαι ίκ Μακεδόνων προς χάριν χί^ν 
!Αλε^άνδρου ές χ6 ύπέρογκον ίπιφημιό^'^ναι, καΐ γάρ 2 
τίαΐ όπτίλαιον λέγει Ιδόνχας έν Παραπαμιόάδαις χους 
Μακεδόνας %αί χινα μν^ον έπιχώριον άκούόανχας ^ 

30 καΐ αύχούς ^ννΰ'ένχας φημίόαι, 8χι χονχο &ρα ^ν χοϋ 
Προμηΰ'έως χ6 Άνχρον ίνα έδέδεχο^ καϊ 6 άεχος οτί 
έχεΐόε έφοίχα δαιόόμενος χών όπλάγχνων χοϋ Προ- 
μη%'έως^ καΐ ό ^Ηρακλτις 5χι έκεΐόε άφικόμενος χόν χε 
άεχΙ)ν άπέκχεινε καΐ χ6ν Προμηθέα χών δεόμων άπ- 

95 έλνόε. χόν ίέ Κανκαόον τό ΰρος έκ χοϋ Πόνχον ές 8 
χά πρ)>ς β» μέρη χης γης καΐ τ^ν Παραπαμιόαδών 
χώραν ώς έπΙ ^Ινδούς μεχάγειν χω λόγω χους Μακε- 
δόνας^ Παραπάμιόον 'όνχα χ6 'όρος αύχούς καλοϋνχας 
Καύκαόον χης ΐ4λεί,άνδρον ενετια δόξης ^ ώς ύπ^ρ χόν 

30 Καύκα6ον &ρα έλϋ•όνχα !Αλέξανδρον. εν χε αύχγι χ^ 4 
Ινδών γ^ βοϋς Ιδόνχας έγκεχανμένας ρόπαλον χεχ- 204 ΠΒΕΚ V 

μηρωνόθ'αν έ^Ι τφδε, Ζχι 'ίίρακλή^ ^9 ^Ινδούς άφίχετο. 
Ζμοια δϊ καΐ ύΛ^ρ ^νονύόου της Λλάνης άταότεί 
^Ερατο00'ενης' έμοί ί' Ιι^ μέόφ χ€(6ϋ•ων οΐ ύπ^ρ 
τούτων λόγοι. 

5 ^ίλέ^ανδρος δ^ ώς άφίκετο ίτά χ\>ν ^Τνδ6ν Λοταμόν^ δ 
τοαταλαμβάνεν γεφνράν χε Ιτί αύχω ΰΐεΛοιημενην προς 
^Ηφανότίωνος χαΐ πλοία Λολλά μ^ν όμικρόχερα^ δύο 
δ^ χρναχονχόρονς^ χαΐ παρά Τα^ίλον χον ^Ινδοϋ δώρα 
ί^κονχα αργυρίου μ^ν χάλανχα ές διακ06ΐα^ ΙερεΙα δϊ 
βοϋς μ^ν χριόχιλίαξ^ πρόβαχα δ^ ύπ^ρ μύρια, έλέφαν- ίο 

(5 χας δ^ ές χριάχονχα' καΐ Ιππείς δ^ έπχακόπιοι αύχω 
Ινδών ές ξνμμαχίαν παρά Ταξύλου '^χον' χαΐ Χ'^ν πάλιν 
Τά^ιλα, τήν μεγίόχην μεχα^ϋ ^Ινδου χε ποχαμοϋ καΐ 
'Τδάόπου, Ζχι αύχφ Ταξίλης ένδίδωόιν. ένχαϋϋ•α ϋύει, 
Ιέλέ^ανδρος χοΐς ϋ'εοΐς Ζόοις αύχω νόμος καΐ αγώνα ΐδ 
ποιεί τ'υμι/^κόι/ καΐ Ιππικον έπΙ χφ ποχαμφ' καΐ 
γίγνεχαι αύχφ έπΙ χ^ διαβάζει χά Ιερά. 

4 Ό δ^ ^Ινδ6ς ποχαμός δχι μ^τ^^ίίτο^ ποχαμών ίότι 
χών καχά τ^ν Άόίαν χε καΐ τήι/ Εύρώπην, πλ'^ν 
Γάγγον, καϊ χούχου ^Ινδοϋ ποχαμοϋ, καϊ οτ^ αΐ πηγαί 2ο 
εΐ6ιν αύχω έπΙ χάδε χοϋ ϋρους χού Παραπαμίόου τ^ 
Καυκάσου, καϊ Ζχι έκδ(δω6ιν ές Χ'^ν μεγάλην %^ίλα66αν 
χήν καχά ^Ινδούς ώς έπΙ νόχον 'άνεμον, καϊ δτ^ 
δίόχομός έΰχιν 6 ^ΙνδΙ)ς καϊ αΐ έκβολαΐ αύχον άμψόχεραι 
χεναγώδεις, καϋ'άπερ αΐ πένχε χοϋ 'Ίόχρου, καΐ 8χι 95 
/ίέλχα ποιεί καϊ αύχός έν χ^ ^Ινδών γ^ χφ ΑΙγυπχίφ 
/ίέλχα παραπλ'ήόιον καΐ τοΌτο Πάχαλα καλείχαι τ^ 
^ Ινδών φ(ον^, χαϋχα μ^ν ύπ^ρ χοϋ ^Ινδοϋ χά μάλκίχα 

2 ούκ άμφίλογα καϊ έμοΙ άναγεγράφ^ω. έπεί καϊ δ 
^Τδάόπης καΐ !Ακεόύνης καΐ ^Τδραώχης καΐ "Τφαόις, καϊ 3ο 
ούχοι ^ Ινδοί ποχαμοί 'όντες, χών μίν &λλ(ον χών !4(ίιανών 3, δ~4,δ. 205 

ποταμών πολν χν κατά μέγΒ%Όζ ύπερφέρον^ι^^ τον 
Ίνδον δ^ μΒίονέζ Βΐόνν χαΐ πολύ ίή μείονε^^ ϋπου καΐ 
αύτ6ξ 6 Ίνδος τοϋ Γάγγον. Κτηόύας μ^ν ίι^, εΐ δή ^^ 
τω Ικανός καΐ ΚτηόΙας έ$ τεο^μη^^ω6^ν^ ίνα μΜ^ 

5 ότενότατος αύτος αύτον ό ^Ινδός έότι,, τεόόαράκοντα 
όταδίονς (φλέγει} Ζτν διέχονόνν αύτω αΐ 6χϋ•αι,, ίνα δ^ 
χλατύτατος^ καΐ εκατόν τ6 πολύ δ^ είναι αύτον τό 
μεόον τούτονν. 

Τοντον τόν ποταμύν τόν *Ινδ6ν ύπΙ> τ^ν εω διάβαινε 3 

10 ^ύν τ^ ότρατια Αλέξανδρος ές τών * Ινδών τ^ν γίγι/' 
ύπ^ρ &ν έγώ οϋτε οΐότιόι νόμοις διαχρώνται έν τ^δε 
τ§ 6νγγραφ^ ανέγραψα, οϋτε ζφα εΐ δή τίνα Άτοπα 
ή χώρα αύτοίς εκφέρει, οντε Ιχϋιίας ^ κτίτη 3όα ί^ 
οΙα 6 Ινδός ^ 6 'Τδάόπης ^ ό Γάγγης ^ οΐ Άλλοι 

ΐ5*Ινδών ποταμοί φέρονόιν, ούδ^ τους μύρμηκας τους 
τόν χρνόόν 6φι6ιν εργαζομένους, ούδ^ τους γρνπας 
τους φύλακας, ούδ^ Ζόα Άλλα έφ^ ήίον^ μάλλον τι 
πεποίηται ^ ές άφήγηόιν τών 'όντων, ώς τά γε κατ 
^Ινδούς Ζόα οίν Άτοπα ψεύόωνται, ούκ έξελεγχϋ^ιόάμενα 

90 προς ουδαμών. άλλα ^Αλέξανδρος γάρ καΐ οΐ ξύν 4 
τούτφ ότρατεύόαντες τά πολλά έξ'ήλεγξαν, Ζόα γε μ/ίι 
κα\ αυτών εότιν οι έψεύόαντο' άχρνόονς τε είναι 
*Ινδούς έξτίλεγξαν, ζ6ους γε ίή Αλέξανδρος ξύν τ^ 
ότρατι^ έπτ^λ^'ε, πολλούς δ^ επήλθε, καΐ ί^κιότα 

2δ χλιδώντοίς κατά τίιν δίαιταν, άλλα μεγάλους μ^ν τά 
όώματα, οίους μεγίότους τών κατά τ^ν ^ΑόΙαν, πεντα- 
πήχεις τους πολλούς ^ ολίγον άποδέοντας, καΐ μελαν- 
τέρους τών Άλλων ανθρώπων, πλίιν ΑΙ%ΊΟπων, καΐ τά 
πολέμια πολύ τι γενναιότατους τών γε ίή τότε 

30 εποίκων τί^ς ^ΑόΙας. τό γάρ Περόών τών πάλαι, ξύν 5 
οίς ορμηθείς Κϋρος ό Καμβύόου Μήδους τε τίιν ΟίΒΒ. 

58 206 Ι^ΙΒΕΕ V 

άρχίιν της ^Α€(ας άφείλετο καΐ οίλλα ίϋ^η χά μ^ν 
χατεότρέψατο, χά δ^ ΰίροόχωρήόανχά οί ίκόνχα χαχεόχεν^ 
ούκ εχω άτρεκώς &ς γε ίή Λροξ χά ^Ινδών Ι^νμβαλεΙν, 
καΐ γάρ καϊ Πέρ6αι τότε πένψές χε ^6αν καΐ χώρας 
τραχείας οίκιίχορες, καϊ νόμιμα 6φι6ιν ίιν οία έγγντάτω δ 
είναι τ§ Αακωνικ^ Λαιδεύόει, χο δΐ τραύμα τ6 
γενόμενον Πέρύαις έν τγι Σκνϋ•ικ^ γ^ ονδ^ χοϋχο εχω 
άχρεκώς ^νμβαλεΐν Λόχερα δνόχωρίανς ξννενεχϋ•εΐ6νν 
ίΐ χννν &λλΐ[ΐ Κύρον αμαρχίί} ^ννέβη ί) Σκνϋ•&ν γε χών 
χαύχγι κακίονς χά πολέμια Πέρ6αι ίι6αν. ίο 

5 ΐΛλλά ύπ^ρ *Ινδ&ν Ιδία μον γεγράψεχαν Ζ6α %ι6χό- 
χαχα ές άψ'ήγηΰνν οι χε ξ,ύν ^Αλε^άνδρφ όχραχενόανχες 
καϊ ό έκΛεριπλεύόας χης μεγάλης ^αλάόόης χ6 καχ 
^Ινδούς Νέαρχος ^ έπΙ δ^ 8όα Μεγα6ϋ•ένης χε καΐ 
^Εραχοό^ένης, δοκίμω ϋνδρε^ ^ννεγραψάχην^ καϊ νόμιμα ΐ5 
άχχα ^Ινδοϊς έόχι καϊ εΐ δή χννα άχοπα ζψα αύχό^ι 
φι$£Τ0(ΐ καΐ χ6ν παράπλονν ανχον χ^ς Ι|ω θ-αλάόύης. 

2 νυν δ^ δόον ές χά ΐΑλεΙ^άνδρου έργα άποχρών έφαίνεχο^ 
χοΰόνδε μον άναγεγράφϋ'ω' χ6ν Τανρον χο Άρος 
άπείργειν χίιν ΐΑόίαν^ άρχόμενον μ^ν άπο Μυκάλης 2ο 
χον καχανχικρύ Σάμου χής νήόου όρους^ άποχεμνό- 
μενον δΐ τι}ι/ χε Παμφύλων καϊ ΚιλΙκων γψ^ν εν%'εν 
μϊν ώς ές ^ΑρμενΙαν παρ^ήκενν^ άπο δ^ ^ίρμενίων ώς 
έπϊ Μηδίαν παρά Παρ%'υ<^α)^Ιους χε καϊ Χοραύμίους^ 

3 καχά δϊ ΒακχρΙους ^υμβάλλενν χφ Παραπαμίόω ϋρεν^'2Β 
δ ίι^ Καύκαόον έκάλουν οΐ ΐΑλεξάνδρφ ξυΰχραχεύόανχες 
Μακεδόνες, ώς μ^ν λέγεχαι χά Αλεξάνδρου αϋξονχες, 
Ζχι ί^ καϊ έπέκεινα άρα χοϋ Καυκάσου ταραχών χοίς 
δπλοις ίιλϋ'εν *4λέξανδρος' χυχ6ν δ^ καϊ ξυνεχες 
χυγχάνεν 8ι/ χουχο τό 'όρος χφ &λλφ χω ΣκυϋΊκωιο 
Καυκάΰφ, κα^άπερ οίν αύχφ χούχω ό Ταύρος* καϊ 5, 1 - 6, 2. 207 

έμοί αύτφ πρότερόν Λοτε άτΙ %ωδΒ λέλεκται ίΓανκα<ίο^ιΠ28,4•. 
τό Άροζ τούτο χαΐ ϋότερσν χφδε χω ονόματι κλψ 
^•'ή^εταν' τόν ίέ Καύκαόον τονχον κα^'ή'κενν εότε έχΐ 4 
<τήι/> μεγάλην τί^ν προς εω τε χαΐ Ινδούς ^άΧαόόαν. 

5 τους ούν ποταμούς^ Ζ6ον χατά τήν Άόίαν λόγου οιί,νον^ 
έκ τον Ταύρου τε καΐ τον Καυχάόου &νΐ6%οντας τους 
μ^ν ώς ίτί ϋρκτον τετραμμένον εχειν τό νίωρ, καΐ 
τούτων τους μ^ν ές τί^ν λίμνην έκδιδόναν τήν 
Μαιώτιν^ τους δΐ ές τήν ^Τρκανίαν καλουμένην ϋ-άλαό- 

10 <ίαν, οίαΐ ταύτην κόλπον ονόαν τ^ης μεγάλης ϋ•αλά6όης^ 
τους ίέ ώς ίπΐ νότον ϋνεμον τ6ν Εύφράτην τε είναι δ 
καΐ τΙ>ν Τίγρητα καΐ τ))ν ^Ινδόν τε καΐ τον 'ΤδάόΛην 
καΐ Ιίκεόίνην Τίαΐ 'Τδραώτην καΐ "Τφαόνν καΐ οόοι 
έν μέόφ τούτων τε καΐ τον Γάγγου ποταμού ές 

15 ^άλαόόαν καΐ οϋτοι έόβάλλουόιν ^ εΙς τενάγη άναχε- 
όμενοι αφανίζονται^ καϋ•άπερ 6 Ευφράτης ποταμός 
αφανίζεται• 

"Οτφ δίι τά της ΙίόΙας &δε έχει ώς πρ))ς του β 
Ταύρου τε καΐ του Καυκάόου τέμνε(ί%'αι άπ6 άνεμου 

20 ζέφυρου ώς έπΙ άπηλιώτην ϋνεμον τί^ν Ιέόίαν^ τούτφ 
δύο μ^ αίται μέγιόται προς αύτοϋ του Ταύρου της 
^Αόίας μοΐραι γίγνονται^ ή μ^ν ές μεόημβρίαν τε καΐ 
πρ\>ς νότον ϋνεμον [τον Ταύρου"] κεκλιμένη^ ή ίέ έπ' 
ϋρκτον τε καΐ ϋνεμον βορραν, της ίέ ώς έπΙ νότον 2 

^ιΆόίας τετραχ^ αί τεμνόμενης μεγίότην μ^ μοΙραν{^ταΒ, 
τήν Ινδών γην ποιεί Έρατοό^ένης τε χαΐ Μεγαΰ^-ένης^ Ββ^τ 
&ς ξυνην μ^ν ΣιβυρτΙψ τφ όατράπτβ της Ιέραχωόίας^^^^^ 
πολλάκις δ^ λέγει ι^φ(Χ£'<ϊ'9'α^ παρά Σανδράκοττον τον 
^ Ινδών |3α<ί^λ^α, έλαχίότην ίέ δόην 6 Ευφράτης 

90 ποταμός άπείργει ώς προς τήν έντος τήν ίιμετέραν 
^άλαόόαν. δύο δ^ αΐ μεταξύ Εύφράτου τε ποταμού 208 ΕΙΒΕΕ V 

καΐ τον 'Ινδον άπειργόμεναι αΐ δύο ξυντε^εΐόαι, μόλι,ς 
Β α|Μ«^ χγι 'Ινδων γ^ ξνμβαλΒΪν. &Λεί^γΒ6%•αν δΐ τήν 
'Ινδ&ν χώραν Λρ6ς μ^ν £ω τε καΐ άχηλίώτην ϋνεμον 
Β6ΧΒ έπΙ μΒόημβρίαν τ^ ί^^Τ^ά^'ίΙ ^αλάόόγ τό Λρος 
βορρ&ν δ^ αύχΎΐς άπείργειν τ6ν Καντίαόον τό 'όρος 5 
εόχε έπΙ τον Ταύρου χίιν ξνμβολήν' τι^ ίέ ώ^ Λρ6ξ 
έόπάραν χε χαΐ ϋνεμον ^Ιάπνγα εότε ΙλΙ χήν μεγάλην 
%'άλα66αν 6 ^ΙνδΙ)ς Λοχαμός άχοχέμνεχαι, χαΐ εόχι 
πεδίον ή Λολλί} α'ίηίίς^ χαΐ χονχο^ ώς είχάξονόι,ν^ έχ 
χών Λοχαμών Λροζό^κεχωόμένον. είναι γάρ οίν καΐ ίο 

4 χης ϋλληξ χώρας Βόα πεδία ού χρόόω ϋ'αλάόόης χά 
πολλά χών ποχαμ&ν παρ* έκάόχοις ποιήμαχα' &ς ίέ 
χαΐ Χί^ς χώρας χί^ν έπωννμίαν χοίς ποχαμοίς έχ 
παλαιού προόχείό^αι^ χα&άπερ "Ερμου χέ χι πεδίον 
λέγε6%•αι^ ^ς χαχά χήν ^ίόίαν γ^ν άνίόχων ί| Άρους η 
Μψρος ^ινδυμήνης παρά Σμύρναν πόλιν ΑΙολιχήν 
έτίδιδ οΐ ές %•άλα66αν^ χαΐ 'άλλο Καυόχρου^ πεδίον 
Αύδιον χαΐ Αυδίου ποχαμοϋ^ χαΐ Κάίκου Άλλο έν 
Μυόίΰ^ χαΐ Μαιάνδρου χ6 Καριχ6ν εόχε έπΙ Μίλψον 

5 πόλιν ^Ιωνιχήν. Αϊγυπχόν χε ^Ηρόδοχός χε χαΐ 20 
^ηΙ^ΈχαχαΙος οΐ λογοποιοί^ τ) εΐ δή χου Άλλου ί) ^Εχαχ<χίου 
2*279 ^^^^ '^^ ^^^ '^δ ^δ '^ν ΑΙγυπχίΰί ποιήμαχα^ δ&ρόν χε 

χοϋ ποχαμοϋ άμφόχεροι ώόαύχως 6νομάξου6ΐν χαΐ ούχ 
άμαυροίς χεχμηρίοις Ζχι χαύχτ^ έχει ^Ηροδόχφ έπι- 
δέδειχχαι^ ώς χαΐ χήν γην αύχ^^ τυχόν χοϋ ποχαμοϋ η 
είναι έπώνυμον. Αϊγυπχος γάρ τό παλαών 6 ποχαμος 
Ζχι ^λεϊχο^ δντ^να νϋν ΝεΙλον ΑΙγύπχιοί χε χαΐ οΐ 
Ι|ω ΑΙγύπχου Άνθρωποι όνομάξουόιν^ Ιχαν^ς τ«χ- 
IV 581 1^ν9^^^^^ "Ομηρος^ λέγων έπΙ χ^ έχβολ^ χοϋ ΑΙγύπχου 

6 ποχαμοϋ χόν Μενέλεων όχ^όαι χάς νέας. εΐ ίι^ οίν μ 
εϊς χε ποχαμ6ς παρ έχάόχοις χαΐ ού μεγάλοι ούχοι β, 3 - 7, 2. 209 

τίσταμΌΐ ΙτοανοΙ γήν πολλίιν ποιηόαι ές %•άλα66αν 
προχεόμΒνοι^ 6πότ€ Ιλνν χαχαφερονεν χαΐ Ληλόν έχ 
των &νω τόπων εν^ενπερ αύτοΐς αΐ πηγαζ εΐόι,ν^ ούδ^ 
ύτώρ της Ινδών ϋρα χώρας έζ άπκίτίαν Ιέναν &^ων, 

δ δπως πεδίον τε ή πολλή έότν χαΐ έκ των ποταμών το 
πεδίον έχει προόκεχωόμένον. "Ερμον μίν γάρ καΐ 7 
Κάνότρον χαΐ Κάϊχόν τε χαΐ Μαίανδρον ^ Ζόον πολλοί 
ποταμοί ττ^ς ΐΛόΙας έξ τήνδε τήν έντ6ς ϋ'άλαόόαν 
έκδιδοϋόίν ούδ^ όύμπαντας ^νντεϋ'έντας ένΐ τών Ινδών 

10 ποταμών &^ιον ^νμβαλεΐν πλτΙ^ονς ένεκα του ύδατος, 
μίΐ Ζτι τω Γάγγίβ τω μεγίότφ, Ζτφ οΰτε <τό> τον 
Νείλου ϋδωρ του ΑΙγυπτίον οχ>τε ό'Ίότρος 6 χατά τήν 
Εύρώπην ^έων Άί,νοι ^νμβαλεΐν, άλλ' ούδ^ τφ ^Ινδω 8 
ποταμω έκεΐνοί γε πάντες ^υμμνχ^έντες ές ϊόον έρχονται, 

15 δ^ μέγας τε εύ%^)ς άπ6 τών πηγών άνίόχει χαΐ πέντε- 
καίδεκα ποταμούς πάντας τών Ιέόυανών μείξονας Λαρα- 
λαβών καΐ τ^ έπωνυμίψ κρατήόας οϋτως έκδιδοί ές ^άλαό- 
όαν. ταϋτά μοι έν τω ποίρόντι περΠνδών της χώρας λελέ- 
χ^ω' τά δ^ Άλλα άποκείό^ω ές τήν'Ινδικήν ^υγγραψήν. 

90 Τ& ίέ ξεϋγμα τό έπΙ του ^Ινδοϋ ποταμού 8πως 7 
μ^ν έπονή^ Ιίλεξάνδρφ ούτε ^Αριστόβουλος οΰτε 
Πτολεμαίος, οίς μάλιστα έγώ έπομαι, λέγουόιν ούδΐ 
αυτϊ}ς εχω άτρεκώς εΐκάόαι, πότερα πλοίοις έζεύχ^ 6 
πόρος, τίαϋ'άπερ ούν 6 ^Ελλήόποντός τε προς ΐΞΐέρ^ου 

25 καΐ 6 Βόόπορός τε καΐ 6 "Ιότρος πρ\>ς Δαρείου, ^ 
γέφυρα κατά του ποταμού διηνεκίις έποιτ^^ αύτω' 
δοκεΐ ί* Ι/ιο^£ πλοίοις μάλλον ξευχ^ναΐ' ού γάρ 
αν δέζαό^αι γεφυραν τό βά^ος του ΰδατος, ούί* αν 
έν το6φδε χρόνω έργον οϋτως Άτοπον ^υντελεόϋ^ηναι. 

30 εΐ δ^ δίι πλοίοις έξεύχϋ^ 6 πόρος, πότερα ^υντε^εΐόαι 2 
αΐ νήες όχοίνοις καΐ κατά, ότοίχον όρμιόϋ-εΐόαι ές τ6 

ΑΚΒΤΛΗΙ ΑΝΛΒΑβΙβ ΟΑ. Βθ0 8. Ε4. ΧΟίχίΟΤ. 14 210 ΠΒΕΕ V 

^^^ ξεϋγμα άπήρκεόαν^ ώς λεγεν ^Ηρόδοτος ξενχ^νοίί τον 
^^^^^Έλλήόποντον^ ^ 8τρ τρόπφ 'Ρωμαίοις έπΙ τφ 'Ίότρφ 
Λοταμψ ίενγμα ΛοιεΙχαν χαΐ έπΙ χφ ^Ρήνφ τφ Κελ- 
τικών χαΐ χ\>ν Ενφράτην καΐ χ6ν Τίγρηχα, 6(ίάοας 
χαχέλαβεν αύχούς ανάγκη^ έγεφύρωόαν^ ούϋ χονχο δ 
8 εχω ^νμβαλεΐν. καίχον χαχνχάχη γε 1)ν ίγώ οϊδα 
^Ρωμαίοις ή γεφύρωόνς ή διά χ&ν νε&ν γίγνεχαι^ καΐ 
χαύχην έγώ άφηγ'ήόομαι έν χω παρόνχι^ Ζχι λόγου 
αξία. αΐ νηες αύχοίς καχά ηόρον άφίενχαι άαό %νν- 
^μαχος^ ούκ έπ εύ&ύ^ άλλα τία^ώνερ αΐ πρύμναν ίο 
κρσνόμεναι. χαύχας υποφέρει μεν^ οία εΐκός^ 6 ^οϋς^ 
άνέχεν δΐ κελήχιον έπηρες, εόχ οίν καχα^χήότι ές χ6 
χεταγμένον χωρίον καΐ ^ι/ταΌθα ^ίι^ κα%Ίεχαι ηλέγ- 
μαχα έκ λύγου πνραμοειδη πλήρη λΙ%'ων λογάδων άπ6 
πρώρας έκά6χης νεώζ^ χον άνέχειν χίιν νανν πρόζ χ6ν ΐδ 

4 ^ονν. &μα δ^ δίι μία χΐξ χών νε&ν [&μα ίέ ίι^] 
έόχέϋ^ι^ καΐ Άλλη άπ)> χαύχης διεχονόα Ζ<ίον ξύμμεχρον 
προς Ιόχύν χών επιβαλλομένων άνχίπρωρος πρ6ς χ6 
^εϋμα 6ρμίξεχαΐ' καΐ άπ' άμφοίν ξύλα χε ές εύ^ 
οξέως έπιβάλλεχαι καΐ όανίδες έγκάρόιαι ές χ6 ξννδείν. » 
καΐ διά παόών οΰχω χών νεών^ Ζόαι ΙκαναΙ γεφνρώόαι 

5 χ)>ν πόρον^ χωρεϊ χ6 έργον, έτοαχέρω^εν δί χον 
ζεύγμαχος κλίμακες προβάλλονχαι καχαπηγνύμεναι^ χον 
άόφαλε6χέραν χοίς χε ΐπποις και χοίς ζεύγεόι χί^ν 
εφοδον γίγνεό^αι^ καΐ αμα ώς όύνδεόμος είναι χον η 
ξεύγμαχος. δι ολίγον χε ξννχελείχαι &παν καΐ ξύν 
πολλφ %•ορύβφ^ καΐ το χεχαγμένον έν χω δρωμένφ 
Ζμως ούκ ϋπεόχιν^ οι^ χ ε παρακελενόμοί ώς τι^χο^βι/ 
τίαχά ναϋν έκάόχην καΐ αί έπιχιμΑίι^εις χον έκλιπονς 
(Λχε χίιν καχάκονόιν χών παραγγελμάχων οί5τβ χί^ν 8ο 
όξύχηχα χον έργον άφαιροννχαι. 7,8-8,6. 211 

^ΡωμαΙοίζ μίν ί-ή ο^χω χανχα έχ οίαλαιον έ^ήόκηχαν* 8 
Ιέλε^άνδρω δ^ ζπωζ έζεύχ^ΐ] 6 ^Ινδός ποχαμί>ς ούχ 
Ιχω ΒΪΛΒίν^ Ζχν μηδϊ οΐ όνόχραχεύόανχες αύχω εΐοίον, 
άλλα μοί δοκεΐ ώς έγγνχάχω χονχων έξενχ^αν^ ^ εΐ 

5 δή χννι Άλλγι μ'τίχο^νγι^ ίκεΐντι έχεχω. ώς δ^ διέβη πέραν 2 
χον 'Ινδον ποχαμον^ χαΐ ένχαν^α αί ϋιίεν τίαχά νόμον 
Αλέξανδρος. &ρας ίέ άπ)) χον ^Ινδον ές Τά%νλα 
άφίχεχο^ πάλιν μεγάλην χαΐ εύδαίμονα^ χ'^ν μεγίόχην 
χών μεχα^ϋ ^Ινδοϋ χε ποχαμοϋ χαΐ ^Τδάβπον. καΐ 

10 έδέχεχο αύχ6ν Ταξίλης 6 ύπαρχος χίΐς πόλεως καΐ 
αύχοί οΐ χ^δε ^ΙνδοΙ ψΜως, %αΙ Αλέξανδρος προό- 
χί^όιν αύχοίς χώραν χης 6μόρον Ζόης έδέονχο. ^κον 3 
ίέ ένχανϋ'α παρ ανχ6ν καΐ παρά ^Αβιόάρον πρέόβενς 
χον χών όρείων Ινδών βαόιλέως 8 χε αδελφός χον 

'^^Αβνόάρον καΐ 'άλλον ξύι/ ανχψ οΐ δοκιμώχαχον^ χαΐ 
παρά ^οξάρεως νομάρχον ϋλλοί^ δώρα φέρονχες, χάΐ 
ένχαν^α αί ^Αλέξανδρος έν Ταξίλοις %'ύεν Ζόα οΐ νόμος 
χαΐ αγώνα ποιεί γνμνιχόν χε και Ιππιχόν. καΐ άπο- 
δείξας όαχράπην χών χανχτι Ινδών Φίλιππον χ6ν 

20 Μαχάχα φρονράν χε απολείπει έν Ταξίλοις καΐ χους 
άπομάχονς χών 6χραχιωχών διά νόόον* αντό^ ίέ ίιγεν 
ώς έπΙ χΙ>ν ^Τδάόπην ποχαμόν. 

*Επέκεινα γάρ χον 'Τδάόπον Πώρος αύχφ είναι 4 
έξηγγέλλεχο ξύν χ^ όχραχια πάότβ έγνωχώς εϊργειν χον 

25 πόρον αύχόν ή περώνχι έπιχί^εα^αι, χανχα ώς εγνω 
Ιέλέξανδρος^ Κοΐνον μ^ν χον Πολεμοχράχονς πέμψας 
όπίόω έπΙ χΙ)ν ^Ινδον ποχαμ6ν χά πλοία 8όα παρ- 
εότοεύαόχο αύχφ έπΙ χον πόρον χον ^Ινδον ξννχεμόνχα 
κελεύει φέρειν ώς έπΙ χ))ν ^Τδάόπην ποχαμόν. καΐ 6 

80 ξννεχμιίι^^ χε χά πλοία καΐ έκομίβϋΐ] αύχώ^ ο6α μ^ν 
βραχύχερα διχ^ διαχμη^ένχα^ αΐ χριακόνχοροι δΐ χρι%^ 

14* 212 Ι^ΙΒΕΕ V 

έτμτ^ϋτιόαν^ χαΐ τά τ μίγματα έχΐ ζευγών διεκομίβϋΐ] 
εόΧΒ έπΙ νήν 'ό%%"ην τον ^ΤδάόΛον τίάκεΐ ^νμΛηχϋ'ένχα 
ναυτνκόν αί^νς δή 6μσν &φ^ έν χφ ^Τδύόπγι. αντος 
δ^ άναλαβών ^ν %ε δνναμιν έχον ί^κεν ίς Τά^ίλα 
καΐ πενταταόχΜονς χ&ν ^Ινδών, οϋς Τα^ζλης τε καΐ δ 
οΐ χαύχίζΐ ϋχαρχοι ίιγσν^ ^ει ώς έχΐ χ6ν ^Τδάόχην 
Λοχαμόν. 
Ο ΚαΙ ΙέΙέ^ανδρόξ χε καχεόχραχοχέδενόεν άτΙ τ§ 
'όχ^ χον ^ΤδάόΛου^ καΙ Πώρος χαχά τήν άνχι^Λερας 
ίχ^ηγμ &φ^ ^ύν πάότβ χ^ 6χραχί^ χαΐ χών ίλεφάνχων ίο 
χω (ίχίφει. χαύχΐ[ΐ μ^ν δή ^ καχεόχραχοπεδενχόχα 
εΐδεν ^Αλίζανδρον α'ύχόξ μένων έφύλαχχε χ6ν Λόρσν* > 
δόα δ^ ϋλλα χον Λοχαμον εύχορώχερα^ έπΙ χανχα 
φρουράς διαπέμψας χαΐ ί^γεμόνας έΜόχ^όας έκάόχοις 
εϊργειν ίχενόει [λλο] χον πόρον χους Μακεδόνας, ΐ5 

2 χανχα δ^ όρώνχι ^ίλε^άνδρω κννηχέα καΐ ανχω έδότοευ ή 
όχραχνά πολλα%^^ ώς χ6ν Πώρον άμφίβολον γίνεόϋ'αι. 
διελών δή ές πολλά χ6ν όχραχόν χους μ^ αύχός ϋλλτβ 
καΐ ϋλλτβ ^γε χί^ς χώρας χά μ^ν ποριών Ζ<ία πολέμια^ χά 
ίέ <ίκοΛών Ζπτι εύπορώχερος αύχω 6 η:οχαμ))ς φανεϊχαι^ 2ο 
xο^)ς ίέ, χών ηγεμόνων έίλΧο^^ [καϊ] Άλλονς έπιχά^ας^ 

3 καΐ αύχούς πολλαχί} διέπεμπε. όΐχος δ^ αύχω πάνχο^εν 
έκ χης έπΙ χάδε χον ^Ιδάόπον χώρας ές χ6 όχραχό- 
πεδον ^ννεκομίξεχο^ ώς δήλον είναν χφ Πώρφ Ζχι 
έγνωκώς εΧη ΛροόλίΛαρεΙν χ^ ^χ^^ ^<*^« 'Γί> ϋδωρ χον 25 
ποχαμον μείον γενόμενον χον χειμώνος πολλαχτι παρα- 
δονναί οί τόι/ πόρον' χά χ ε χλοΐα αύχω &λλτι καΐ 
άλλτ} Λαραπλέονχα καΐ αΐ διφ%'έραν χτ^ς κάρφης έμπι- 
πλάμεναν καΐ ή 'όχ%^ πα6α πλήρης φαινόμενη χ^ μ^ν 
Ιππέων^ χ^ δ^ πεζών, ούκ εϊα ήρεμείν χόν Πώρον, 3ο 
ούδ^ εν χι έπιλεξάμενον ές φνλακήν ξύμφορον ές 9, 1 - 10, 3. 213 

τοντο έκ πάνχων Λ^^^α6xδνάξΒ6ϋ•αί. Άλλως χβ έν μ^ν 4 
χω χόχδ οΐ ΛοχαμοΙ πάνχες οΐ *ΙνδίχοΙ %οΛΧοΰ χε 
ΰδαχος χαΐ '^οΐΐ^ροΰ ίρρεσν καΐ οξέος χσν φεύμαχος' 
^ν γάρ &ρα εχονς ^ μεχά χροιάς μάλκίχα ζχάς^ έν 

κ ^έρεν χρέπεχαι 6 ί^λιος* χαύχΎΐ δΐ χ^ Άρο/ί ϋδαχά χε 
έξ ουρανού ά^ρόα χε τίαχαφέρεχαι ές χήν γην τι)ι/ 
^Ινδιχ'^ν καΐ αΐ χιόνες <χΙ χον Κανχάόον^ εν%•ενπερ 
χών πολλών Λοχαμ&ν αΐ πηγαΐ εΐ6ι, χαχαχηχόμεναν 
ανξονόιν αύχοίς χ6 ϋδωρ έπΙ μέγα' χενμώνος ίέ 

10 εμπαλνν ΐόχουόιν ολίγον χε γίγνονχαι χαΐ Τίαϋ-αροί 
ΙδεΙν καΙ εόχιν Ζπον Λεράόνμον^ πλην γ ε ίή χον 
*Ινδον καΐ Γάγγου καΐ χνχον χαΐ ϋλλον χον άλλ' 8 
γε ^Τδάόπης περαχ6ς γίνεχαι. 

Ταύχην οίν χί^ν &ραν χον εχονς προΠμένειν ές 10 

15 το φανερ))ν εφαόκεν^ εΐ έν χω χόχε εΐργοίχο' ό ίέ 
ούδ^ μείον έφ εδρεύων εμενεν, ει πΐβ λάϋΌΐ ύφαρ- 
πάόας ϋξέως τ6ν πόρον. ^ μ^ν δή αύχ^ς Πώρος χαχ- 
εόχρατοπεδεύκεί πρΙ>ς τ§ ^Χ^ "^οϋ ^Τδάόπον^ εγνω 
άδύναχος &ν πέραναν ύπ6 πλ'ή^ονς χε χών έλεφάνχων 

20 χαΐ Ζχν πολλή όχραχνά τίαΐ αύχίι χεχαγμένη χε καν 
ακριβώς ώπλιόμενη έκβαίνονόιν α'ύχοΐς έπι^6ε6%'αι 
εμελλεν' οι χ ε Γ^τ^ο^ ούκ &ν έδόκονν αύχφ έϋ'ελί^όαι 2 
ούδΐ έπιβηνοα χίΐς (ίχ^ς χί^ς πέραν ^ προσκειμένων 
όφί6ιν εύ^ς χών έλεφάνχων καΐ χ^ χε ίψει αμα καΐ 

15 χ^ φωνγι φοβούνχων^ οΰί' αν εχι πρόό^εν μεΐναι έπΙ 
χών διφθέρων τιαχά χον πόρον, άλλ^ έκπηδαν γάρ ές χ6 
νδωρ άφορώνχες πέραν χους έλέφανχας [καϊ] εκφρονες 
γιγνόμενοι. χΧ^α^ οίν έπενόει χήν διάβαόιν &δε πράχ- 3 
χων. νύκχωρ παραγάγουν ϋλλι^ καΐ &λλΐβ χτ^ς ϋχ^ς χους 

80 πολλούς χών Ιππέων βοήν χε έ^ο^£( καΐ ήλαλάξεχο 
χω ^ΕνναλΙψ καϊ χαλλα Ζόα έπΙ διαβάόει όνόκευαξο- 214 υΒΕΕ ν 

μένων θόρυβος ΛανχοδαΛος ίγίγνεχο. χαΐ 6 Πώρος 
ΤΒ άντίΛαρίβΒΐ, Λρ))ς τήν βοίιν έπάγων τονς ελέφαντας 
χαΐ ίίίλδ^ανδρος ές εϋΌς αύτον της άντι,παραγωγής 

4 καϋΊότη. ώς ί^ έχΐ πολύ χονχο ίγίγνεχο χαΐ βοίι 
μόνον 9ίαΙ άλαλαγμ4ς ^ν^ ούκέτι 6 Πώρος μεχεκινείχο δ 
τίρός χάς έτίδρομάς χών Ιππέων ^ άλλα κεν6ν γάρ 
γνούς χον φόβον τίαχά χώραν έπΙ όχραχοπέδον εμενε' 
όκοποί δ^ αύχφ πολλαχον χής ϋχ^ς χα^εζι^όχήχεόαν, 
Αλέξανδρος δΐ ώς έξείργα6χο αύχφ Άψοβον χ6 χοϋ Πώρου 
εΙς χάς νυκχερινάς έΛίχειρ^ί^όενς μηχαναχαί χι, χοιόνδε. ίο 

11 Ζέχρα ^ν άνέχουόα χ^ις 'όχ^ς χον ^Τδάύπον^ ίνα 
έπέχαμΛχεν ό ποχαμϊ^ς λόγον άξίως^ αύχή χε δασεία 
ϊδτβ πανχοίων δένδρων χαΐ χαχ' αύχήν νί^όος έν χφ 
Λοχαμφ ύλώδης χε καΐ άόχιβής ύίτ' έρημίας. χανχην 
χαχαμα^ών χήν ντ^όον χαχανχίχρν χίΐς ϋχρας^ άμφόχερα 1 6 
νλώδη χά χωρία χαΐ οία χρύψαι, χης διαβάσεως χ^ιν 
έπιχείρηόι,ν^ χαύχγι εγνω δίαβίβάζενν χ6ν όχραχόν. 

2 απέχει ίέ -^ χε αχρα χαΐ ή νΎΐόος χον μεγάλον 6χραχο- 
πέδον ές πενχτ^χονχα χαΐ έχαχί^ν όχαδίονς. παρά 
Λαίίαν ίή χήν 'όχ%"ην ψνλαχαΐ χε αύχφ χαϋ'εόχηχνίαι 2ο 
ίΐόαν^ διαλείπονόαι 86ον ξνμμεχρον ές χο ξννοράν χε 
άλλΊ^λονς χαΐ χαχαχούειν ενπεχώς όπόϋ'εν χι παρ- 
αγγέλλοιχο^ χαΐ πανχαχό%^εν βοαί χε νύχχωρ έπΙ πολλάς 
ννχχας έγίγνονχο χαΐ πνρά έχαίεχο. 

3 Έπειδί^ δΐ εγνω έπιχειρείν χφ πόρφ^ χαχά μίν 25 
το όχραχόπεδον φανερώς αύχφ χά χτ^ς διαβάόεως 
παρεόχενάξεχο. χαΐ Κραχερος ύπελέλειπχο έπΙ όχραχο- 
πέδον χήν χε αύχον έχων Ιππαρχίαν χαΐ χους έξ 
!Αραχωχών χαΐ Παραπαμιόαδών Ιππέας χαΐ χης φάλαγ- 
γος χών Μακεδόνων χήν χε Άλχέχον . χαΐ χήν Πολν- 9ο 
πέρχονχος χάξιν χαΐ χους νομάρχας χών έπΙ χάδε 10,4-12,8. 215 

*Ινδών καΐ χούζ &μα χούχοΐζ χούζ ΛενχακιόχΜονς. 
παρηγγέλλεχο ίέ Κραχδρω μή πρΙν διαβαίνενν χον 4 
τίόρον αρίν άπαλλαγί^ναν Πώρον ξ,ύν χ^ δυνάμει &$ 
έπΙ όφ&ς ^ φεύγονχα μαϋ'εΐν^ αύχσύξ δ^ ννχ&νχας' 
6 τιν δϊ μέρος μέν χν χής όχραχιας άναλαβών Π&ρος 
Ιτί έμ^ &γγι^ μέρος δέ χν ύπολειφϋ•^ αύχφ έχΐ όχραχο- 
πέδον χαΐ έλέφανχες^ 6ύ δ^ δ ή καΐ &ς μένειν καχά 
χώραν' εΐ ίέ χους έλέφανχας ξύμπανχας αμα οί &γον 
Πώρος ^λ' έμέ^ χης ίέ Άλλης όχραχιας ύπολείΛοιχό χν 

10 ΙλΙ 6χραχο%έδον^ όύ δΐ διαβαΐνειν όπονδ^' οΐ γάρ 
έλέφανχες μόνον^ εφη^ Άποροι εΐόν Λρ6ς χους έκβαΐ- 
νονχας ίππους^ ή ίέ &λλη όχραχνά εύπορος. 

Τανχα μ^ν Κραχερώ ένεχέλλετο. έν μέόφ δϊ χης 12 
νήόον χε χαΐ χον μεγάλου όχραχοπέδου^ ίνα αύχφ 

15 Κραχερ6ς ύπελέλενπχο, Μελέαγρος χε καΐ "Αχχαλος χαΐ 
Γοργίας ^ύν χοίς μνό^οφόρονς ΙππενόΙ χε καΐ πεξοϊς 
^εχάχαχο' χαΐ χούχονς δναβαΐνενν παρηγγέλλεχο τοαχά 
μέροξ, δνελόνχας χ6ν όχραχόν^ 6πόχε Συνεχόμενους ΙΙδη 
έν χγι μάχη χους ^Ινδούς ϊδονεν. 

20 Αύχ6ς δ^ έπνλεξάμενος χών χε έχαίρων χ6 Άγημα 2 
χαΐ χήν ^ΗφανβχΙωνος Ιππαρχίαν χαΐ τ^ Περδίχτοου 
χε καΐ ^ημηχρίον χαΐ χους έχ Βάχχρον χαΐ Σογδνανών 
χαΐ χους Σχύ%•ας Ιππέας χαΐ ^άας χους Ιπποχο^όχας 
χαΐ χης φάλαγγος χους χε ύπαόπνόχάς χαΐ χίιν Κλείχου 

25 χε χαί ΚοΙνου χά^νν χαΐ χους χο^όχας χε χαΐ χους 
^ίγρνανας ^γεν άφανώς πολύ χν απέχων χίΐς Άχ^ς^ 
χοϋ μ/ίι χαχαφαν^ς εΐναν Άγων έπΙ τήν νη6ον χαΐ Χ'ήν 
&χραν^ εν%'εν δναβαΐνενν αύχφ ^ν ίγνωόμένον, χαΐ 3 
ένχαϋϋ'α έπληροϋνχο χίΐς νυχχος αΐ δνφ^έραν χης 

30 χάρφης^ έχ πολλού Ι^δη παρενηνεγμέναν^ χαί χαχ- 
ερράπχονχο ές άχρίβεναν' ϋδωρ χε έ^ ουρανού χης 216 I^IΒΕΕ V 

νυκτός λάβρον ίπιγίγνεχαι. χαύτ^ι χαΐ μαλλόν χν ή 
παραόχΒχτή χε ανχφ καΐ ή έπιχείρηόις ή ές χίιν διά- 
βαόιν ού φανερά χαχέόχη, χφ χχνπφ χφ ά%6 χών 
Ζπλων χαΐ χφ ^ορνβφ χω άπο χών Λαραγγελμάχων 
χ&ν χε βρονχών χαΐ χον Άμβρον άνχίΛαχαγούνχων, δ 

4 καΐ χών ΐίλοΐων 8ϊ χά Λολλά αύχφ ξννχεχμημένα παρ- 
εχετίόμνόχο ές χί>ν χώρον χοϋχον χαΐ άφανώς αί^ι,ς 
^νμτνεπηγμένα έν χγι νλ^ι έκρύπχεχο^ χά χε &λλα χαΐ 
αΐ χριαχόνχορον. ύπο ίέ χίιν Ιω 8 χε Άνεμος χαΐ 6 
Άμβρος χεχοΐμηχο, χαϊ ή μ^ν Άλλη (ίχραχιά αύχώ ή ίο 
ΐΛΛίχίΐ χών δνφϋ'ερών έχιβαόα χαϊ Ζόονς χών πεζών 
χά πλοία έδέχεχο έπέρα χαχά χ^ιν νηόον^ &ς μίι πρόό- 
^εν όφϋ'εΐεν πρϊ)ζ χών όχοπών χών έχ Πώρου κα#- 
εόχηχόχων πρΙν παραλλάξανχας χήν νηόον ολίγον εχν 
άπέχειν τη^ '6%%Ύΐς. ΐ5 

18 Αύχ\}ζ δΐ έπνβάς χρναχονχόρον έπέρα χαΐ αμα αύχφ 
ΠχολεμαΙός χε χαΐ Περδίχχας χαΐ Ανόίμαχος οί 
όωμαχοφύλαχεξ χαϊ Σέλευκος χών έχα(ρων^ 6 βα^ν- 
λεύόας ϋόχερον, χαΐ χών ύπαόπιόχών οΐ ήμίόεες' χους 
δ^ Άλλους ύπαόπιόχάς έίΛΑα^ χρνακόνχορον εφερον. ώς μ 
ί^ χίΐν νηόον παρήλλαξεν ή (ίτρατ^έέ, φανερώς ί^δη 
έπείχον χ^ δχ-θτ^' καΐ οΐ βκοποί χαχιδόνχες αύχών 
χίΐν όρμήν ώς έκάόχονς χάχους οί ίπποι, εΐχον ί^λαυνον 

2 &ς έπΙ χ6ν Πώρον. έν χούχφ ίέ !Αλέ^ανδρος πρώχος 
αύχΙ)ς έκβάς καΐ χους άπο χών Άλλων χρνακονχόρων 95 
άναλαβών ^υνέχαχχε χους άεΐ έκβαίνονχας χών Ιππέων, 
οΐ γάρ Ιππείς πρώχοι έχεχάχαχο αύχφ ίχβαΐνενν' χαϊ 
χούχους Άγων προψν έν χά^ει. ελα%•ε δΐ ούχ ές 
βέβαιον χωρίον έκβάς άγνοια χών χόπων^ άλλα ές 
νηόον γάρ χαΐ αύχήν μ^ν μεγάλην^ ^ δή χαϊ μάλλον 9ο 
νήόος ούόα ελα^εν^ ού πολλφ δ^ ϋδαχι πρ)>ς χοϋ 12,4-14,2. 217 

ποταμού άποχεμνομένην άπο της Άλλης γης. χαΐ &μα 3 
ηύ^'ή'ΚΒΐ %Ό νδωρ 6 ^μβρος λάβρος τδ καΐ έπΙ πολύ 
τίΐς ννχτ6ς χαχαόχών^ &6χβ ονκ ί^εύρι,<ί7ίον (χύχφ οΐ 
Ιππείς τ6ν πόρον^ καΐ δέος ^ αί'^^^ Άλλον δετίόΰο, 
δ αύχω έπΙ τ^ διαβάζει Ϊ6ον τω πρώτφ πόνου, ώς δί 
έ^ενρέ^ ποτ^ 6 πόρος ^ ^γε κατ αύτ6ν χαλεπ&ς' ^ 
γάρ των μ^ν πεζών ύπ^ρ τους μαότούς τ6 ΰδωρ ΐναπερ 
το βα&ύτατον αύτον^ τών δ^ ίππων δόον τάς κεφάλας 
ύπερί^χει,ν τον ποταμού, ώς δ^ καΐ τούτο έπεπέρατο 4 
10 αύτφ τ6 ΰδωρ^ έπΙ μ^ν τό δε^ιίτν κέρας παρήγαγε τό 
τε Άγημα τ&ν Ιππέων καΐ τών Άλλων Ιππαρχιών τους 
κρατίϋτονς έπνλε^άμενος' τονς ίέ Ιπποτο^ότας της πάόης 
ΐππον προέτα^ε* τών δ^ πεζών πρώτονς μ^ν τους 
ύπαόπι,ότάς τους βαόνλνκούς^ &ν ήγείτο Σέλενκος^ έπ- 
α έτα^ε τ^ ΐππψ' έπΙ δϊ τούτοις τό Άγημα τό βαόιλικόν 
έχομένονς δ^ τούτων τους Άλλονς ύπαόπιότάς^ ώς 
έκάότονς αΐ ίιγεμονίαι έν τω τ(5τ£ ξννέβαινον κατά δί 
τά Άκρα τίΐς φάλαγγος οΐ το^όται αύτφ καΐ ο\ Αγριάνες 
[καϊ] οΐ άκοντιόταΐ εκατέρωθεν έπέότη^αν. 
20 Οντως έκτά^ας τ6ν μ^ πεζον ότρατόν έν κόόμφ 14 
βάδην ξπε<ί%•αι έκέλενόεν^ ού πολύ άποδέοντας τών 
έΐ^ακιόχιλίων αύτ6ς δέ^ Ζτι κρατειν έδόκει τ^ ιππφ^ 
τους Ιππέας μόνονς άναλαβών όπονδγι '^γείτο^ 'όντας 
ές πεντακι6χιλίονς. Ταύρωνι δΐ τφ το^άρχίβ προ6- 
25 έτα^ε τους τομάτας έπάγειν τ^ ΐππφ καΐ αυτούς 6Λονδγι. 
γνώμην δ^ έπεποίητο^ ώς εΐ μ^ν προόμί^ειαν αύτφ οΐ 2 
άμφΐ τόν Πώρον ^ύν τ^ δννάμει άπά6^ι^ ^ χρατ9{<5€Μ/ 
αυτών ού χαλεπώς τ§ ΐππφ προόβαλών ^ άπομα%εΐ6%'αΙ 
γ ε εότε τους πεζούς έν τφ εργφ έπιγενέόθαι' εΐ δ^ 
30 προς τήν τ(ίλμαι/ τίίς διαβάσεως Άτοπων γενομένην οΐ 
^ Ινδοί έκπλαγέντες φεύγοιεν^ ού πόρρωθεν ε^εόϋ-αι 218 υΒΕΒ V 

οίύτών χατά τήν φυγήν^ ώξ πλείονα έν χ^ άποχωρήόδν τί)ν 
φόνσν γενόμενον ολίγον εχι ύπολείπεόϋ'αι αύτφ το έργον. 

3 Άρίότόβονλος ίέ λέγει, τ6ν Πώρον παϊδα ψ%•ά6αν 
ίη^τ άφνχόμενον όύν αρμαόνν ώξ έξήτίοντα πρΙν τό ϋότε- 

ρον έχ της νήόον τήξ μνκρας περ&6<χι !Αλέ^ανδρον' β 
χαΐ χονχον δννη^ήναν &ν εΐρξαι !ΑλέΙανδρον της 
δναβάόεωξ χαλεπώς καΐ μηδενός εϊργονχος περάνω- 
%•ένχα^ εΐπερ ούν χαχαπηδ'ήόανχες οΐ ^ Ινδοί έχ χ&ν 
άρμάχων προόέχεινχο χοίς πρώτοις χ&ν έχβαινόνχων' 
άλλα παράλλαξαν γάρ ξύν χοΐς Άρμαόν χαΐ άχίνδννον ίο 
πονηόαν Ιίλεξάνδρφ χίιν διάβαόιν' χαΐ έπΙ χούχονς 
άψείναι ^ίλέϊ,ανδρον χους Ιπποχοξόχας^ χαΐ χραπηναι 

4 αύχούς ού χαλεπώς^ πληγάς λαμβάνονχας, οΐ ίέ χαΐ 
μάχην λέγουόνν έν χ^ έχβάόεν γενέόϋ'αν χών Ινδών 
χών ξύν χω παιδί χψ Πώρον άφιγμενων προς ΐΑλέξ- ΐ5 
ανδρόν χε καΐ χους ξύν αύχω Ιππέας, χαΐ γάρ χαΐ 
άψιχέ6%'αι ξύν μ£^ξοι/^ δυνάμει χ6ν Πώρον παΐδα^ χαΐ 
ανχόν χε ΐ4λέξανδρον χρωϋ"ηναι πρϊ)ς αύχον χαΐ χ6ν 
ΐππον αύχοϋ άπο^ανείν χ6ν Βονχεφάλαν^ φίλ^ατον 
Άλεξάνδρφ 'όνχα χον ϊππον^ χαΐ χονχον χρω%•ένχα ύπό ιο 

^^^^Ι^χοϋ ΛΤα^ίό^ χον Πώρον. άλλα Πχολεμαΐος ό Αάγον^ 
6 ϋχφ χαΐ έγ&) ξ,νμφέρομαι^ Άλλως λέγει, έχπεμφϋ'ηναι 
μίν γάρ χ6ν παΐδα ύπ)) χον Πώρον λέγει χαΐ ονχος^ 
άλλ^ ούχ έξτ^χονχα μόνα αρμαχα Άγονχα. ούδϊ γάρ 
είχος Πώρον άχούόρ^νχα έχ χών όχοπών^ δχι δή η 25 
α'ύχ))ς Ιέλέξανδρος διαβέβηχεν χον 'ΟΠίίίίίΛΤου χον πόρον 
ί μέρος γέ χι χης όχραχιας^ ξύν έξήχονχα &ρμα6ι 
6 μόνοις έχπέμψαι χ})ν αύχοϋ παΐδα' δ δί} ώς μεν έπΙ 
χαχαόχόπίιν έχπεμπόμενα πολλά χε χαΐ ούχ εϋξωνα ές 
χίΐν άποχώρηόιν ^ι/, ώς δΐ εΙς τ6 εΐρξαί χε χους οϋπω ζο 
πεπεραχόχας χών πολεμίων χαΐ χοΐς ΙΙδη έχβεβηχόόιν 14,8-16,4. 219 

ίχν^έό^'αν ούδαμ^ ά^νόμ^χα. άλλα διόχΜονς γάρ 
λέγει ΐΛχέαζ Άγοντα άφικέό^αι τον Πώρου τ\)ν Λαΐδα^ 
άρματα δ^ ίτίατον χαΐ εϊκοόι* φϋ'άόαν δ^ Λεράόαντα 
Ιέλέ^ανδρον ΟΜά τόν έχ τίΐς νήόον τόν τελενταϊον 

δ χόρον. 

ΚαΙ έχΐ τούτους τά μ^ν πρ&τα έκπέμφαι Ι^λϋΕ,- 15 
ανδρον τίαΐ ούτος λέγει τους Ιπποτο^ότας^ αυτόν ίέ 
&γενν τους Ιηηέας' τνροόάγειν γάρ οΙη^Ύΐναι Πωρον 
^ύν τβ πάό'^ι δυνάμει* τι^ ίέ ΐππον ταύτην Λρο- 

10 τεταγμένην αύτωπροΛορεύεόϋ'αι προ του Άλλου ότρατοϋ. 
ώς δΐ κατέμα^εν άτρεχώς τ6 πλήθος τ)> των '/ι/ίών, 2 
ένταϋ%•α δή 6^έως ^ιπεόείν αύτοίς ί,ύν τγι άμφ αύτ\>ν 
ΐΛΛφ' τους ίέ έγκλΐναι^ ώς Ιίλέ^ανδρόν τε αύτ^ν 
κατείδον καΐ τό 6τΙφος άμφ* αύτον τών Ιηχέων ούκ 

16 έΛΪ μετώχου^ άλλα κατ ϊλας έμβεβληκός, καΐ τούτων 
Ιχΐίέας μ^ν χεόεΐν ές τετρακοόίους^ ΛεόεΙν δΐ καΐ του 
Πώρου τον παΐδα' τά δ^ άρματα αύτοίς ΐΛΛοις 
άλώναι Εν τε τγι αποχωρήσει βαρέα γενόμενα καΐ έν 
αντω τφ Εργψ ύπτό πηλού άχρεΙα, 

20 Πώρος δέ^ ώς αύτφ 56οι Ιππείς έκ τ^ς φύγεις 3 
διεόώζοντο ΐΑλέξανδρόν τε αύτον πεπερακότα ξύν τχι 
ότρατι^ ές τό καρτερώτατον καΐ τον παΐδα έν τχι 
μάχίΙ τετελευτηκότα Ιίγγειλαν^ έγίγνετο μ^ν καΐ 8)ς 
αμφίβολος τ^ γνώμ^ι, Ζτι καΐ οΐ άπ6 του καταντικρύ 

85 του μεγάλου Στρατοπέδου οί ^ύν Κρατερω ύπολελειμ- 
μένοι έπιχειροϋντες τ^ ίΜ)ί|3ά<ίβ^ έφαίνοντο' εΐλετο ί* 4 
ούν έπ αύτΙ>ν ΐ4λέ^ανδρον έλάόας ^ύν τ^ ότρατι^ 
πάό'^ι πρΙ)ς τό καρτερώτατον τε τών Μακεδόνων καΐ 
αύτόι^ τόν βαόιλέα διαγωνίόαό^αι, άλλα καΐ ώς ολίγους 

80 τών ελεφάντων όύν ου πολλ^ (ϊτρατ^^ αύτοϋ έπι του 
όιίρατοπέδου άπέλιπεν^ ώς φοβεΐν άπ6 της ίχΟ^ης τους 220 Ι^ΤΒΕΚ ν 

ξύν Κρατερω Ιππέας, αύτος ίέ χήν χε ΐππσν άναλαβων 
π&6αν, ές χεχραχίόχνλίονζ Ιππέας^ χαΐ χά άρματα πάντα^ 
χρναχόόια 'όνχα^ καΐ χών έλεφάρχίον άιακοόίονς καΐ 
χών πεζών 8 χι περ ϋφελοζ^ ές χρι6μνρίονς^ ί^Χαννεν 
6 ώ^ άτ' ^Αλε^ανδρον. ώς δΐ ένέχνχε χ(ορίφ^ ίνα ού 5 
πηλό ξ αύχφ έφαίνεχο^ άλλα ύπί) ψάμμον γάρ ξύμπαν 
^ν ϋπεδον χαΐ όχερεον ές χάς εφόδους χε χαΐ άνα- 
όχροφάς χών ΐππων^ ένχαν^α εχαόόε τήν όχραχιάν^ 
πρώχονς μ^ν χονς έλέφανχας έπΙ μεχώπον, δνέχοντα 
έλέφανχα έλέφανχος ού μείον πλέ^ρον^ ώς πρ6 πάόης ίο 
χε χης φάλαγγος χών πεζών παραχα^^ναι, αύχφ χους 
έλέφανχας έπΙ μεχώπον χαΐ φόβον πάνχΐβ παρέχενν 

6 χοίς άμψ Άλεΐ^ανδρον Ιππενόνν. Άλλως χε ούδ^ ι^ξίον 
ές χά δναλείπονχα χών έλεφάνχων χολμηόαι &ν χινα 
&6α6^αν χών πολεμίων^ οϋχε ξύν ΐπποις δνά χ6ν φόβον ΐ5 
χών ΐππίον^ πεζούς χ ε εχι μείον ' χαχά 6χόμα χ ε γάρ 
&ν πρ6ς χών όπλιχών προόβαλλόνχων εϊργεό^αν χαΐ 
χαχαπαχηϋ^όεόϋ'αι έπυόχρεψάνχων &τ' αύχούς χών 

7 έλεφάνχων, έπΙ χονχοις δϊ οΐ πεζοί αύχφ έχεχάχαχο^ 
ούχ ΐόον χ6 μεχωπον χοίς %Ύΐρίοις έπέχονχες^ άλλ* έν «ο 
δενχέρφ μεχώπφ μεχά χους έλέφανχας ^ Ζόον ές χά 
διαλείπονχα έπ ολίγον έμβεβληό^αι, χους λόχους. ^<ίαν 
δ^ αύχφ χαΐ χαχά χά χέραχα εχι ύπϊρ χους έλέφανχας 
πεζοί έφεόχηχόχες^ έχαχέρωϋ'εν δΐ χών πεζών ή ίππος 
αύχφ έχέχαχχο χαΐ πρ6 χαύχης χά αρμαχα έχαχέρω^εν. » 

1β ΑύχΎΐ μ^ν ή Πώρου χάξις ί}ν. Ιέλέΐ^ανδρος δ^ ώς 
ΙΙδη χα^εώρα χους ^Ινδούς έχχα66ομένους^ έπέϋχηόΒ 
χους Ιππέας χου πρόόω^ ώς άναλαμβάνειν χών πεζών 
χους άεΐ προόάγονχας. ώς δ^ χαΐ ή φάλαγξ αύχφ 
δρόμφ 6υνάψα6α 6μοϋ ΙΙδη ^, ό ίέ ούχ εύϋύς έχχάξϋίς 30 
έπίίγεν^ ώς μ/^ χαμαχηρούς χε καΐ πνευόχιώνχας άχμήόι^ 15,6-17,1. 221 

χαραδονναν χοίς βαρβάροις, άλλα ές κύκλους Λαρ- 
ιππεύων άνέπανε τους πεξονζ β6χβ καχα<ίτΨ^ναι αύχοϊζ 
τ6ν ϋ'νμόν. ώς ίέ τίιν τάξιν χατείδε τ&ν Ίνδ&ν^ κατά 2 
μέόον μή/, ίνα οΐ ελέφαντες προεβέβληντο καΐ πνκνίι 
δ ή φάλαγ^ κατά τά διαλείποντα αυτών έπετετακτο^ ούκ 
εγνω προάγενν^ αντά έκεΐνα όκνήόας απερ 6 Πώρος 
τφ λογνόμφ Ι^υν^εΙς ταύτγι εταξεν άλλα αυτός μ^ν 
ατε Ιπποκρατών τί^ν πολλ'ήν τίΐς Ιππου άναλαβών έπΙ 
τό εύώνυμον κέρας τών πολεμίων παρήλαυνεν^ ώς 

10 ταύτΐβ έπι^όόμενος. ΚοΙνον δϊ πέμπει ώς έπΙ τό 8 
δεξιόν^ τ^ιν Δημητρίου καΐ τίιν αύτοϋ έχοντα Ιππαρχίαν^ 
κελεύόας^ έπειδάν τό κατά όψας ότίφος τών Ιππέων 
Ιδόντες οΐ βάρβαροι άντιπαριππεύωόιν, αυτόν κατόπιν 
ε%ε6%•αι αυτών* τών πεζών δΐ τίιν φάλαγγα Σελεύοιφ 

15 καΐ ΐΑντιγένει και Ταύρωνι προόέτα^εν άγειν^ μ/^ 
πρόό^εν ίέ άπτεό^αι του έργου πρΙν ύπ6 τίίς ίππου 
της άμφ^ αυτόν τεταραγμένην τήν τε φάλαγγα τών 
πεζών καΐ τους Ιππέας κατίδωόιν. 

"Ηδη τε εντός βέλους έγίγνετο καΐ έφί^κεν έπΙ τό 4 

40 κέρας τό εύώνυμον τών Ινδών τους Ιπποτο^ότας^ 
'όντας ές χιλίους^ ώς ταρά^αι τους ταύτγι έφεότηκότας 
τών πολεμίων τ^ πυκνότητί τε τών το^ευμάτων καΐ 
τών ίππων τ^ έπελάόει, καΐ αυτός δϊ τους εταίρους 
έχων τους Ιππέας παρ'ήλαυνεν ό^έως έπΙ τό εύώνυμον 

15 τών βαρβάρων^ κατά κέρας ετι τεταραγμένοις έμβαλείν 
όπουδίιν ποιούμενος^ πρΙν έπΙ φάλαγγος έκταϋ-ηνΜ 
αύτοΐς τί^ν ΐππον. 

Έν τούτω δϊ οΓ τ ε ^ Ινδοί τους Ιππέας πάντο^εν 17 
^υναλίόαντες παρίππευον Ιίλε^άνδρω άντιπαρε^άγοντες 

30 τ^ έλά6ει^ καΐ οΐ περί ΚοΙνον^ ώς παρήγγελτο^ κατόπιν 
αύτοΐς έπεφαίνοντο. ταντα ^υνιδόντες οΐ ^ΙνδοΙ άμφί- 222 I^IΒΕΒ V 

6τομον ήναγκά6^η6αν ποίηόαι, την χάί,ιν ΧΊ\ζ ΐππου^ 
χίΐν μϊν ώς ίχ^ !Αλέξ,ανδρον τί^ν πολλ^ήν τε καΐ 
κρατίότην, οΐ ίέ έπΙ ΚοΙνόν χβ χαΐ χούζ αμα χούτφ 

2 έ^έόχρεφον. χοϋχό χβ οίν εύ^ς έχάραξε χάς χάξΒΐς 
ΧΒ καΙ χάς γνώμαξ χών Ινδών χαΐ ί4λέ^ανδρος Ιδων 5 
χον καιρόν ίν αύχ^ χγι έχΐ %'άχΒρα έπιόχροφ^ χΫ^ς 
ΪΛΛου ίΛίχίΟ'Βχαν χοίς κα-θ•* αύχόν, ωόΧΒ σόίέ χήν 
έμβολ'^ν έδέ^ανχο χών άμφ* !Αλεξανδρσν ΐΛΛέων οΐ 
'ϋ/ίο/, αλλά καχηρ^ρ^άχ^βαν &6ΛΒρ Βίς χείχός χι, φίλιον 

8 χους ελέφαντας, χαΐ έν χονχφ οί έπιόχάχαι χών έλε- ίο 
φάνχων άνχετίηγον χγι ΐϋίΛψ χα ϋ^ρία^ καΐ ή φάλαγξ 
«ύτή χών Μακεδόνων άνχεΛτίεν Λρος χσύς ελέφαντας^ 
ες χε χους ίπιβάχ^ίς αύχών άκονχίζονχες καΐ αύχά χά 
ϋ^ρία Λερι6χαδϊ>ν Λάνχο%'εν βάλλονχες. καΐ ίγν τό 
έργον ούδενΐ χών ΛρόβΟ'εν αγώνων ^ο^κ($^• χά χε γάρ ΐ5 
ϋ^ιρόα έπεκ^εονχα ές χάς χάξ,εις χών πεζών , ολί^ 
έπιόχρέψειεν^ έκεράΐξε καΐΛερ Λνκν^ν οίόαν τήν χών 
Μακεδόνων φάλαγγα^ χαΐ οΐ ΐΛπείς οΐ χών Ινδών 
χοίς ΛεξοΙς Ιδόνχες ξννεόχηκ^ς χ6 έργον ίπιόχρέψανχες 

4 ανϋ•ίς καΐ αύχοί έχήλαυνον χγι ΐ^Λω. ώς ίέ πάλιν 2ο 
έκράχη6αν αύχών οί άμφ* !Αλέξ,ανδρον τ§ χε φώμγι χαΐ 
χγΐ έμπειρίϋ/ί ΰίολύ προέχονχες, ώς ζέπΐ} χους έλέφανχας 
αίϋΊ,ς καχειλ'ή%^6αν, καΐ έν χούχφ πα6α ή ΪΛΤίος 
^Αλε^άνδρφ ές μίαν ΐλην ί^δη ξυνηγμένη^ ούκ έκ Λαρ- 
αγγέλμαχος^ άλλα έν χφ άγώνν αύχφ ές χήνδε τήν 9δ 
χάζιν καχαόχαόα., Άλτ} ηρο6%έ6ον χών ^Ινδών χαΐς 

5 χάζε6ι, ξύν Λολλφ φόνφ άπελύονχο, καΐ ές 6χεν6ν 
ί^δη καχείλημ[μ^ένων χών ^ρΐων ού μείω προς αύχών 
οί φίλ^ο^ ^Λερ οί πολέμων έβλάπχονχο έν χαΐς έπιβχρο- 
φαΐς χε τοαΐ χοίς ώϋΊ,όμοΐς καχατναχονμενοι. χών χε μ 
ονν Ιππέων^ οία ίή ^ όχενώ ΛερΙ χους ελέφαντας 17, 2 - 18, 2. 228 

είλονμένων, Λολύς φόνος ίγίγνετο καΐ οΐ Ί^γεμόνες 
χών ελεφάντων οΐ πολλοί χαχη'κοντνόμένον ί^βαν^ οίαΐ 
αντοί οΐ ελέφαντες τά μ^ν τντρω6κόμενον^ τά 6^ ύπό 
τε τών πόνων χαΐ έρημί^ ί^γεμόνων ούχέτι δνακεχρι- 

5 μενοι έν τ^ Ι^Χ'η ^(^ο^ν, άλλ^ οΙα ίή ύπο τον κακόν 6 
εκφρονες φΜόις τε δμον καΐ πολεμίοις προσφερόμενοι 
πάντα τρόπον ίί,ώ%Όνν τε καΐ κατεπάτονν καΐ κατ- 
έκαννον. άλλ' οΐ μ^ν Μακεδόνες, ατε έν εύρν%ωρί(} 
τε καΐ κατά γνώμην τ^ όφών προσφερόμενοι τοΙς 

10 ^ηρίοις, Ζπτ^ι μϊν έπιφέροιντο εΐκον,' άποότραφέντων 
ίέ εΐχοντο έόακοντίξοντες* οΐ ίέ ^ Ινδοί έν αύτοϊς 
αναστρεφόμενοι τά πλείω ^δη πρί)ς εκείνων έβλάπτοντο. 
ώς δ^ καματηρά τε ί^ν τά ^Ίτιρία καΐ ονκέτι αύτοίς 7 
έρρωμέναι αΐ έκδρομαΐ έγίγνοντο, άλλα όνριγμω μόνον 

15 βιαχρώμενα &6περ αΐ πρύμναν κρονόμεναι νήες έπΙ 
πόδα νπεχώρονν, αύτος μ^ν ΐ4λέ^ανδρος περιβάλλει 
έν κνκλφ τ^ιν ΐππον τ^ πάότ^ τά^ει, τους πεζούς ίέ 
ζνναόπίόαντας ώς ές πνκνοτάτην ζνγκλειόιν έπάγειν 
τίΐν φάλαγγα έόιΙ^μηνε. καΐ όντως οΐ μϊν Ιππείς τών 

2θΊνδών πλίιν ολίγων τίατεκόπηόαν έν τω έργω* έκό- 

πτοντο δ^ καΐ οί πεξοί πανταχόθεν ί^δη προ(5κειμένων 

6φί6ΐ των Μακεδόνων, και έν τούτω ίνα διέόχεν ή 

ίππος ή Ιίλεί,άνδρον ές φνγίιν πάντες έπεότράφηΰαν, 

ΚαΙ έν χφ αύτω Κρατερός τ ε καΐ οΐ έίΧΑοί' ο6οι 18 

26 της ότρατιάς [τε] της ^Αλεί,άνδρον έπΙ ττ^ 'ό%%Ύ^ τον 
'Τδάόπον ύπολελειμμένοι ί^γεμόνες ίιβαν, ώς νικών- 
τα λαμπρώς κατείδον Άλέξανδρον, έπέρων καΐ αύτοΙ 
τον πόρον. καΐ ο^τοι ού μείονα τόν φόνον έν τγι 
αποχωρήσει τών ^Ινδών έποόηόαν, άκμήτες άντΙ κεκμψ 

30 κότων τών άμφ' !Αλέ^ανδρον επιγενόμενοι τ§ διώί,ει 
ΐ4πέ%'ανον ίέ τών Ινδών πεζοί μΙν ολίγον άπο- 2 224 I^IΒΕΒ V 

δέοντες των διβμνρίων^ ΙτίΛεΐς δ^ ίς τρνόχι,λόονξ^ τά 
ίέ άρματα Σύμπαντα χατετίόπη* τοαΐ Πώρον δύο παίδες 
άπέϋ'ανον χαΐ Σπιτάχης 6 νομάρχης τών τανττβ Ινδών 
τοαΐ τών ελεφάντων τοαΐ αρμάτων οΐ ίιγεμόνες χαΐ οΐ 
ΙηΊίάρχαι χαΐ οί ύτρατηγοί της ότρατιας της Πώρου 5 

^ύμΛαντες έλήφ^6αν δ^ χαΐ οί ελέφαντες, οόοι 

8 γε αυτών μ/^ι αύτον άπέ^ανον. τών δ^ άμφ^ !Αλέξ- 
ανδρον πεζοί μ^ν άπί) ί^αταόχιλίων τών έν τ§ πρώτη 
π;ρο<7|3ολ|} γενομένων ές όγδοιΙ^^ντα μάλνβτα άπέ^ανον 
Ιππείς δ^ τών μίν Ιπποτο^οτών, οι ίή καΐ πρώτον τον ίο 
έργον ί^ψαντο, δέκα' της δ^ εταιρικής ΐππον άμφΐ τονς 
εΐχοόι' τών δί Άλλων Ιππέων &ς διακόσιοι. 

4 Πώρος ίέ μεγάλα έργα έν τ^ μάχη άποδει^άμενος 
μ'^ ΟΤΙ- ατρατηγον, αλλά καΐ (ίτρατιώτον γενναΐον, ώς 
τών τε Ιππέων τί)ν φόνον κατείδε καΐ τών ελεφάντων η 
τους μΜ^ αντον πεπτωκότας, τους ίέ έρήμονς τών 
ί^γεμόνων λνπηροϋς πλανωμένονς, τών δί πεζών αντφ 
οί πλείονς άπολώλεααν, ονχ ηπερ Δαρείος ό μέγας 
βαόιλεύς έξάρχων τοις άμφ* αύτ^ν τίις φνγης άπεχώρει, 

5 αλλά εβτε γάρ ύπέμενέ τι τών ^Ινδών έν τη μάχη 3ο 
ξννε6τηκός, ές το6όνδε άγωνιβάμενος, τετρωμένος ίέ τί>ν 
ί^Ι^δν ωμον, 8ν ίή γνμνον μόνον έχων έν τη μάχη άν- 
εΰτρέφετο (άπο γάρ τον άλλον ΰώματος ^ρκει αντω τά 
βέλη ό ϋ'ώραξ περιττ})ς &ν κατά τε τήν Ι6χύν καΐ τήι/ 
αρμονίαν, ώς ν6τερον καταμαϋ'ειν ^εωμένοις ^ν\ τότε η 

6 ίή καΐ αύτί)ς άπεχώρει έπι6τρέψας τ6ν ελέφαντα, καΐ 
!Αλέ^ανδρος μέγαν τε αύτί>ν καΐ γενναΐον άνδρα Ιδών 
έν τη μάχη αώόαι έπε%•νμη6ε, πέμπει δίι παρ αυτόν 
πρώτα μΙν Ταξίλην τον 'Ινδόν' καΐ Ταξύλης προό- 
ιππεύόας έφ^ Ζβον οί άβφαλ^ς έφαΐνετο τφ έλέφαντι 80 
δ^ έφερε τον Πώρον έπι6τη6αί τε ήξίον το %^ρΙον^ 18, 3 - 19, 8. 225 

ού γάρ εΙναΙ 61 βχι φεύγειν^ χαΐ άτίον^αι των Λαρ 
ΐΛλεί,άνδρον λόγων, ό ίέ Ιδϊον Άνδρα έχϋ'ρον έκ 7 
παλαιού τον Τα^ίλην έπι6τρέψας άντ^γετο ώς άχοντί- 
6ων* καΐ &ν χαΐ χατεχανε τυχόν ^ εΐ μή ύτνοφ^ά^ας 

»; εκείνος άΛήλαόεν &λ6 τον Πώρου Λρό6ω τον ΐπχον» 
!Αλέίίανδρος ίέ ονδ^ έτίΐ τωδε τφ Πώρω χαλετν^ς έγέ- 
νετο^ άλλ^ Άλλους τε έν μ,έρει εΛεμ,^ε καΐ ίή καΐ 
Μερόην Άνδρα ^ Ινδόν^ οτι φίλον εϊναν ίκ Λαλαιον τφ 
Πώρω τον Μερόην εμα^εν. Πώρος δ^ ώς τά παρά 

10 τον Μερόου ίίκου6ε καΐ έκ τον δίψονς αμα έκρατεΐτο^ 
έπέότηόέ τε τ6ν ελέφαντα καν χατέβη «λ' αντον' ώς 
δ^ επιέ τε καΐ άνέψυξεν^ 'άγειν αύτί>ν (ίπουδ^} έκέλενόεν 
παρά Άλεϊ,ανδρον. 

ΚαΙ 6 μ^ν ί^γετο* Ιίλε^ανδρος δ^ ώς προόάγοντα 19 

15 έπν^ετο^ προόνππεναας πρ6 της τάί^εως ^'ύν ολίγοις 
τών εταίρων άπαντ^ τω Πώρω' καΐ έπιότήόας τον 
ΐχπον τό τε μεγεϋΌς έ^ανμαζεν^ ύπ^ρ πέντε πήχεις 
μάλιβτα ξυμβαΐνον^ καΐ τό κάλλος τον Πώρου καΐ ΰτι 
ού δεδονλωμένος τ^ γνώμ^ι έφαίνετο^ άλλ* ωΰπερ ζαν"} 

30 άνίιρ άγαϋ'ός άνδρΐ άγαϋ'ώ προ6έλ%Όΐ ύπίρ βασιλείας 
ττί^ς αύτον πρ6ς βαόιλέα Άλλον καλώς ήγωνι6μένος, 
ενϋ'α ίή ΐΑλέ^ανδρος πρώτος προβειπών αυτόν λέγειν 2 
έκέλενόεν 5 τι οί γενέ6^αι ^'β'^λοΓ. Πώρον δ^ άπο- 
κρίναό^αι λόγος Ζτΐ' /3ο;<^^λ(κω$ μοι χρη^αι^ ώ Ιέλέ^- 

25 ανδρε. καΐ !Αλέξανδρος ί^ό^είς τω λόγφ, τοντο μ^ν 
εβται <ίο^, Ιφι^, & Πώρε^ έμον ενεκα' (5ύ ίέ βαντον 
ένεκα 8 τι όοΐ φίλον άξίον. ό ί^ πάντα εφη έν τούτφ 
ένεΐναι. καΐ !Αλέ^ανδρος τοντψ ετι μάλλον τφ λόγφ 8 
ίΐ^^'είς τήν τε άρχίιν τω Πώρφ τών τε αυτών ^Ινδών 

50 εδωκεν καΐ Άλλην ετι χώραν προς τγι πάλαι οΰότι 
πλείονα της πρόόϋ'εν προόέΰ^κεν τοαΐ όντως αυτός 

Αββιακι ΑΚΑΒΑ8Ι8 θά. ΒοοΒ. Εά. ιηΙηοΓ. 15 226 Ι-ΙΒΕΒ V 

ΤΒ βαβιλνχ&ζ κεχρημένος ^ν άνδρΐ &γα%'ψ χαΐ ίκείνφ 
έκ τούτον ές αχανχα Λΐόχω έχρι/Ιόατο. τούτο τ6 τβλο^ 
τ^ μάχΐ[ΐ τ§ Λρός Πώρόν %β καΐ τσύς έπεκείνα τον 
^Τδάαπον ποταμού ^Ινδούς !Αλε^άνδρφ έγένετο έπ^ 
Άρχοντος !ΑΰΊίΐναίοΐζ Ήγήμονος μηνός Μονννχίώνος. δ 

4 Τνα ίέ ή μάχη ξννεβη καΐ ενϋ'εν 6ρμη^εΙς ίπέ- 
ραόε τόν ^Τδάόπην ποταμον ΛΟλ$ι^ ϊκτιβεν !Αλέξ,ανδρος. 
καΐ τήν μ^ν Νίκαναν της νίκης τ^ς κατ *Ινδών έπώ- 
ννμον ώνόμα(5ε^ τήί/ ίέ Βονκεφόλαν ές τον ίππου τον 
Βουκεφάλα τ^ μντ^μην, 8^ άπεϋ'ανεν αύτου, ού βλη^είς ίο 

δ πρ6ς ούδενός, άλλα ύπί) καύματος τ ε καΐ ίιλικίας (^ι/ 
γάρ άμφΐ τά τριάκοντα ετη) καματηρ\>ς γενόμενος^ 
πολλά δϊ πρό6%'εν ί,υγκαμών τε καΐ βυγκινδυνεύόας 
^Αλεί,άνδρφ^ άναβαινόμενός τε πρ6ς μόνον Ιίλεξάνδρον 
[ό Βουκεφάλας οίίτο^], Άτι τους άλλους πάντας άπη^ίον η 
άμβάτας, καΐ μεγέ^εν μέγας καΐ τφ %'υμω γενναίος. 
0ημε1ον δε οΐ ^ν βοί>ς κεφαλ'^ έγκεχαραγμένη^ έφ* 
&τψ καΐ τ6 &νομα τοντο λέγονβνν οτν ίφερεν' 61 δϊ 
λέγονβνν Ζτν λευκον (ίί^μα εΐχεν έπΙ τΨ^ς κεφαλ^ς^ μέλας 

6 &!/ αύτός^ ές |3ο6^ κεφαλήν μάλι6τα είτίαβμένον. ούτος χο 
ό ίππος έν τγι Ονξ,ίίον χώρ^ άφανίις έγένετο Άλεξάνδρφ, 
καΐ ΐΑλέ^ανδρος προεκήρυξεν άνά τήι/ χώραν πάντας 
άποχτενείν Ούξίους^ εΐ /^ή άπάξουόίν αύτω τόν ΐππον' 
οοαΐ άπήχϋ'η εύϋνς έπΙ τφ κηρύγματι, τοβήδε μ^ν 
όπουδίι ^Αλεί,άνδρφ άμφ' αύτον ^ν^ τόόος δ^ Ιίλε^άνδρου η 
φόβος τοΙς βαρβάροις. χαΐ έμοί ές τοόόνδε τετψήόϋ'ω 
ό Βουκεφάλας οϋτος Αλεξάνδρου ίνεχα. 
!0 Ι4λεξάνδρψ δϊ έπειδί} οΐ άποϋ'ανόντες έν τ§ μάχΐβ 
κεκό6μηντο τω πρέποντι. κόαμφ^ ό ίέ τοί^ Ο'εοΙς τά 
νομιζόμενα έπννίκια ε%νε^ καΐ άγων έποιείτο αύτω^ο 
γνμνι,κός τίοί Ιππικός αύτον έπΙ τ§ '6χ^ τον ^Τδάόπον^ 19,4 — 20,6. 227 

ΐναπερ τί> πρώτον άιέβη &μα τω ότρατφ. Κρατερών 2 
μίν ίή ξνν μέρει τί^ς ότρατιάς ύπελείπετο τάς πόλεις 
αότινας ταύττ} εκτιξεν άναότήόοντά τε χαΐ έχτειχιονντα' 
αύτ^ς ίέ ί^λαυνεν ώ$ έπΙ τους προ6χώρονς τ§ Πώρου 
δ άρχ^ ^Ινδούς. Άνομα 9^ ^ τω ίϋνεΐ Γλανγανΐχαι^ ίϊ. 28 * 
ώ^ λίγεν !Αρι6τόβουλος^ ώς ϋ Πτολεμαίος, Γλαϋ6αι.^^^^^' 
δποτέρως δ^ Ιχεν τ6 ϋνομα οΰ μοι μέλει, έπψι δ^ 8 
τήν χώραν αύτ&ν Ιέλέΐ^ανδρος τών τε εταίρων Ιππέων 
έχων τους ίιμίόεας χαΐ των πεξ&ν άπ6 φάλαγγος 

10 έκάότης επίλεκτους καΐ τους Ιπποτό^ότας όύμπαντας 
τοαΐ τους Ιέγριανας χαΐ τους τομάτας* χαΐ προόεχώρουν 
αύτω ί>μολογΙί} πάντες, καΐ έλαβε πόλεις μ^ ές τριά- 4 
τίοντα χαΐ επτά, &ν ίνα 6λίγι6τοι ^(ίαν οίκτ^τορες 
πεντακιόχιλόων ούκ έλάττους ^όαν, πολλών ίέ τοαΐ ύπ^ρ 

16 τους μυρΙους* καΐ κωμας πλ'ήϋ'ει τε πολλάς έλαβε καί 

πολυανΰ'ρώπους ού μείον τών πόλεων, καΐ ταύτης της 

χώρας Πώρφ ϋρχειν εδω%εν. καί Ταξόλΐβ δ^ ^ιαΛλϋίττΰ^ 

Πώρον καΐ Ταξίλην αποπέμπει όπίόω ές τά ί^ΰΐ] τά αύτον. 

*Εν τούτφ δϊ παρά τε ΐ4βι6άρου πρέββεις ^κον, 5 

80 ένδιδόντες αυτόν τε Ιίλε^άνδρφ Ι4βΐ(5άρην καί τήν 
χώραν Ζ6ης ^ρχε. καίτοι πρό γε της μάχης της προς 
Πώρον γενομένης ΐΑλε^άνδρφ έπενόει ΐΑβιόάρης καΐ 
αύτ6ς ξ,ύν Πώρφ τάττεόϋ•αΐ' τότε ίέ καΐ τόν αδελ- 
φών τόν αύτον ξύν τοΙς Άλλοις πρέββε^ι παρ ΆλέΙ- 

25 αι/ίρον έπεμψε, χρήματα τ ε κομίζοντα καΐ ελέφαντας 
τεόόαράκοντα δώρον !Αλε^άνδρφ. '^κον δ^ καΐ παρά β 
τών αυτονόμων ^Ινδών πρέσβεις παρ !Αλέ^ανδρον καΐ 
παρά Πώρον άλλον τον υπάρχον ^Ινδών. ΐΑλέ^ανδρος 
ίέ Ιίβιόάρην δια τάχονς Ιέναι παρ αυτόν κελεύει 

30 έπαπειλήόοίς, εΐ μή ΙλϋΌΐ, &νι αυτόν 8ψβτα6 ήκοντα 
ξύν τ^ ότρατι^ ίνα ού χαιρήόει Ιδών. 

16* 228 Ι^ΙΒΕΒ V 

7 ^Εν τούτφ δ^ Φραταφέρνης τ€ 6 Παρϋναόων χαΐ 
^Τρχανίας όατράπης τονς τίαταλΒίφ^'ένχας χαρά οι 
Θρ^χας &γων '^χΒν ώς !Αλέ1ίανδρον χοΧ παρά Σναιχόχτον 
τον ΐΑόόαχηνών όατράτίον Άγγελοι^ Ζχν χόν χβ ϋίΐαρχον 
6φών άΛΒΧΧονόχΒς εΐεν οΐ !Α66αχηνοΙ χαΐ άπ Ι/ίλε^άν^ δ 
δρον άφεόχηχόχΒς. χαΐ έχΐ χούχονς ΦΙλίΛπον εκπέμπει 
χαΐ Τυρίεόπιν όύν όχραχι^ χά περί τήν !Α6όαχην&ν 
χώραν τοαχαόχηόομένσυς χαΐ χοόμήόονχας. 

8 Αύχός ίέ ώς έπΙ χον ΐΑτοεόίνην ποχαμόν πρσύ- 
χώρεν. χούχον χον !Αχε(ίίνον χ6 μέγεϋΌς μόνον χών ίο 

^^^^νδ' Ινδών Λοχαμων ΠχολεμαΙος ό Αάγον άνεγραψεν' 
εΐναν γάρ ίνα έπεραόεν αύχόν Αλέξανδρος έπΙ χ&ν 
πλοίων χε χαΐ χ&ν διφθέρων ξύν τ§ βχραχι^ τ6 μ^ 
φενμα ό|ύ χον !Αχε6ίνον πέχρανς μεγάλαΐξ χαΐ όξείαις^ 
χα^' &ν φερόμενον βία χί> νδωρ χνμαΙνε6%•αΙ χε χαΐ ΐ5 
χαχλάζειν^ τ6 ί^ είρος όχαδίονς έπέχειν πενχεχαίδεχα. 

9 χοΐξ μ^ δίι έπΙ χ&ν διφϋ'ερ&ν περ&όίν εύμαρί^ 
γενέό^'αι χ6ν πόρον, χονς ίέ ίν χοίς πλοίοίς δια- 
βάλλονχας έποχειλάνχων πολλ&ν πλοίων έπΙ χαΐς 
πέχραις χαΐ 6νναρ[ρ']αχϋ^ένχων ούχ όλίγονς αύχον έν μ 

10 τω ϋδαχί διαφ^'αρηναι. εϊη &ν ονν έχ χονδε χον 
λόγον ξννχί^ένχι χεχμηρων(ί%'αί^ οχν ού πόρρω χοϋ 
άληϋΌϋς άναγέγραπχαι χον ^Ινδον ποχαμον τό μέγε&ος^ 
&0οΐζ έξ χε66αράχονχα όχαδίονς δοχεί χον ^Ινδον είναι 
χ6 είρος^ ίνα μέ6ως έχει ανχί)ξ αύχον ό Ινδός* ίνα δ^ » 
όχενόχαχός χε τιαΐ διά όχενόχψα βα0ιίχαχος ές χους 
πενχεχοΜεχα ξννάγεόϋ'αΐ' χαΐ χανχα πολλαχ^ είναι χον 
^Ινδοϋ. Τίαΐ γάρ χαΐ χον !Αχε6ίνον Τ€χμ«(^ρο^( ίπι-- 
λέξαόϋ'αι ΐΑλέξανδρον^ ΐναπερ χ6 πλαχύχαχον ^ τον 
πόρον^ ώς όχολαιχέρω χρήόαόϋ'αι χφ ^εύμαχι. ίο 

21 Περάόας ίέ χον ποχαμον ΚοΙνον μ^ν ξύν τ§ αύχον 20,7-21,6. 229 

τά^εν άπολδίΛδΐ αύτον έχΐ τ^ ^Χ^ προ^ίτά^οίς ίπίτ- 
μελεΐόϋ'αι, χ^ΐς ύΰΐολελδψμένης όχρατιας της δι^βάόεως^ 
οι τόν τε βίχον αΊηφ τον έκ της ίίάη ύπηχόον των 
Ινδών χώρας χαΐ τά Άλλα επιτήδεια ΛαραχομΧξειν 

δ εμελλον. Πώρον ίέ ές τά αύτον ί^^ άτίοτίέμΛει^ 2 
ιαελεύόας ^Ινδών τε τους μαχιμωτάτονς έπιλε^άμενον 
χαΐ εϊ τινας Λαρ αύτφ εχοι ελέφαντας^ τούτους ίέ 
άναλαβόνταΐβ] Ιεναι παρ αυτόν, αυτός άέ Π&ρον 
τόν έτερον τόν καχόν, Ζτι ^ηγγέλ&η Λεφενγέναι 

10 άΛολιπίίίν τίιν χώραν ί^ς ^ΐρχεν^ έΛενόει διώκειν όύν 
τοΙς κονφοτάτοις τ^Ις ότρατιας. ί> γάρ Πώρος ούτος^ 3 
ε6τε μ^ν Λολέμια ξυνειότήκει !Αλε^άνδρφ τά χρός τόν 
Άλλον Πώρον^ πρέόβεις Λαρ !Αλέξανδρον πεμτεων 
αυτόν τε καΐ τήν Ί)ΛΟ οΐ χώραν ένεδίδον !Αλε^άνδρφ, 

ΐδ κατά εχ%Ός τό Πώρου μάλλον -ζ φίλιος τ^ ί4λε^άνδρον' 
ώς δί άφειμένον τε εκείνον καΐ Λρός τ§ αύτον καΐ 
Άλλης Λολλης Άρχοντα εμα^ε, τότε ίή φοβη%'εΙς^ ούχ 
οντω τι ί4λέξανδρον, ώς τόν Πώρον εκείνον τόν 
όμώννμον^ φενγει τ'^ν έαντον άναλαβών δόονς τών 

80 μαχίμων ξνμπεΐόαι '^δνντ^^ μεταβχείν οί ττί^ς φνγτίις. 

ΈλΙ τούτον έλαύνων Άλ^ανδρος άφικνείται έπΙ 4 

τόν ^Τδραώτην Λοταμόν^ Άλλον αύ τοντον *Ινδόν 

Λοταμόν^ τό μ^ εύρος ού μείονα του ΐ4κεόίνον, 6^ύτητι 

ίέ τον φον μείονα, δόην δί τίις χώρας εότε έΰΐΐ τόν 

26'Τδραώτην έχηλϋ•ε^ φνλακάς ύπέλίΛεν έν τοϊς έπι- 
καιροτάτοις χωρίοις^ Ζπως οΐ άμφΐ Κρατερόν τε καΐ 
ΚοΙνον δι ασφαλείας έπέρχοιντο της χώρας τήν πολλήν 
ΰίρονομεύοντες. έντανϋ'α ^Ηφαιότίωνα μ^ν ίκΛέμΛει 5 
δούς αύτφ μέρος της ότρατιας^ Λεξών μ^ φίίλατ'τ'α^ 

50 δύο^ Ιτνπέων ίέ τήν τε αύτου καΐ τίιν ^ημητρίον 
ΐΊίΛαρχΙαν καΐ τών τοξοτών τους ίιμΧόεας^ ές τήν 230 ΠΒΕΒ V 

Πώρου του άφεόχηκότος χώραν^ κελενόας παραδιδόναν 
ταύχην Πώρφ τφ ϋλλω^ καΐ εΐ δή ΤΜ/α Λρ6ς ταΐς 
Ζχ^ανς του ^Τδραώτου Λοταμοϋ αυτόνομα ε%νη ^Ινδών 
νέμεται^ καΐ χαυχα προόαγαγόμενον τω Πώρφ &ρ%ειν 
6 ίγχειρόόαι. αΰτό^ ί' έτεέρα τόν ^Τδραώτην τνοταμόν^ δ 
ού κα%'άπερ τον !Ακε6ύνην χαλεΛώξ. Λροχωροϋντι, δ^ 
αύτω έ;Τ€Χ€Μ/α ττις 'όχ%Ύΐς του ^Τδραώτου τους μ^ν 
Λολλοϋς κα^^ Ι^μοΧογίαν προόχωρείν ξυνέβαινεν, ί^δη 
δέ τινας Ιύν ^Λλοις άπαντή^αντας^ τους ίέ καΐ ύποφεύ- 
;^οι/ταί ελών βό^ κατε^ίτρέψατο. ίο 

22 ^Εν τούτφ ίέ έξ,αγγέλλεταί !Αλε^άνδρφ των αυτο- 
νόμων ^Ινδών Άλλους τέ τινας καΐ χους καλουμένους 
Κα%'αΙους αυτούς τε Λαρα(5κευάζε6%'αν ώς Λρί>ς μάχην^ 
εΐ %ρο6άγοι τ§ %ώρα αυτών !Αλέ^ανδρος^ καΐ Ζόα δμορά 
6φιόιν ζβϋνη^ ώόαύτως αυτόνομα^ καΐ ταύτα Λαρα- ΐδ 

2 καλείν ές τ6 έργον είναι δ^ τήν τε πόλιν όχυράν 
Λρ6ς ^ έπενόουν άγωνί6α6%'αι^ Σάγγαλα ^ν τ^ πόλει 
'όνομα^ καΐ αύτοΙ οΐ ΚαΟ'αΙοι ευτολμότατοί τε τοαΐ τά 
Λολέμνα κράτιβτοι ένομίξοντο^ καΐ τούτοις κατά τά 
αυτά ^Οξυδράκαι^ Άλλο Ινδών ε%νος^ καΐ Μαλλοί^ Άλλο >ο 
καΐ τούτο • ίτίεΐ καΐ όλίγφ Λρόόϋ'εν ότρατεύόαντας ίι£ 
αυτούς Πώρόν τε καΐ Ιέβιόάρην ξύν τε τ§ όφετέρε^ 
δυνάμει καΐ πολλά &λλα εϋνη τών αυτονόμων ^Ινδών 
άναότήόαντας ούδ^ν Λρά^αντας τ^ς τίαραόκευτις α^ιον 
ξυνέβη ά%ελ%'εΙν, >δ 

3 Ταύτα ώς έ^ηγγέλ^ Άλεξάνδρφ^ όπουδ^ ί^λαυνεν 
ώς έπΙ τους Καϋ'αίους. καΐ δευτεραϊος μ^ν άπο του 
Λοχαμού του ^Τδραώχου ίνρ6ς Λόλιν ί^κεν ^ Ζνομα 
Πίμπραμα' χ6 δ^ εϋ'νος τούτο χών Ινδών ί4δραϊ6χαΙ 

4 έκαλοϋνχο. οΰτο^ μΜ^ ίή Λροόεχώρηόαν 1>ρίολογΙί} 3ο 
^Αλε^άνδρω. καΐ ί4λέ^ανδρος ανάπαυλας τ^ ύόχεραία 21, β — 28, 1. 231 

τήν ότρατίάν τ§ τρίτΐβ Λρούχώρεί έχΐ τά Σάγγαλα^ 
Ινα οΐ Κα^αΙοΙ χβ κάΙ οί €ί>1>Ιο^ Λρόόχωροι αύτοίς 
ξννελτιλνΰ^ότες πρ6 της πόλεως Λαρατεχαγμένον ίιόαν 
έπΙ γηλόφον ον Λάνχτι άποχόμον χύχλφ ίέ χον 
δ γηλόφον άμάί,ας περίόχήύανχες ένχός αύχ&ν έόχραχο- 
Λέδενον^ ώς χριπλονν χάρακα Λροβεβληύ^αν [Λρο] χών 
αμαξών. Άλεξανάρος ίέ χό χε πλήθος καχνδίον χών 6 
βαρβάρων τοαΐ χον χωρίον τ-ήν φύβιν^ ώς μάλίόχα προς 
χά παρόνχα έν τοαιρφ οί έφαίνεχο Λαρεχά66εχο* καΐ 

10 χους μ^ν ίπΛοχοί,όχας εύ%Λ)ζ ώς εΐχεν ίκπέμΛει ίτί 
αύχούς^ άχροβολίξεόϋ'αι, τίελενόας Λαρντίτιεύονχας^ ώς 
μήχε έκδρομήν χννα ποιήόαό^αί χους ^Ινδούς πρΙν 
ξννχαχΰ'ηναι αύχω χίιν βχραχιάν καΐ ώς Λληγάς γίγνε- 
6%'αι αύχοϊς καΐ πρί) χης μάχης ένχί)ς χον όχνρώμαχος. 

ΐδ αύχ6ς δ^ έπΙ μ^ν χον δεξνον κέρως χών ΐΛπέων τ6 6 
Άγημα καχέβχηόε καΐ τήν Κλείχον ΙτίΛαρχΙαν^ έχομενονς 
ίέ χονχων χονς ύΛαβτίνόχάς^ καΐ έχΐ χούχονς χους 
Ιίγριανας' καχά ίέ το εύώννμον Περδίκκας αύχφ έχέ- 
χακχο χήν χε αύχον έχων ΙχΛαρχίαν καΐ χάς χών 

80 %εζεχαΙρων χάνεις ' έΰΐΐ κερως δ^ έκαχέρον οί τοξ(5τ£ΐ^^ 
αύχφ διχγι διακριϋ'ενχες έχάχ^όαν. έκχά66ονχι δ^ 7 
αύχφ Λαρεγένονχο καν οί ά%ο χης δΛν6%ΌφνΧακίας 
πεζοί χε καΐ Ιππείς, καΐ χούχων χους μ^ν Ιππέας έπΙ 
χά κέραχα δνελών παρήγαγεν, &π6 δΐ χών πεζών χών 

25 προαγενομένων πνκνοχέραν τήι/ ξύγκλειόνν χης φά- 
λαγγος ποι^όας αύχος άναλαβών χίιν ΐππον τήν έπΙ 
χον δεξίον χεχαγμένην παρ'ήγαγεν έπΙ χάς καχά τ6 
εύώννμον χών ^Ινδών αμάρας, χανχγι γάρ εύπροό- 
οδώχερον αύχφ έφαίνεχο χί> χωρίον καΐ ού πνκναί 

30 ώόανχως αΐ αμαξαν έφει6χήκε6αν. 

^ίΐς ίέ έπΙ χήν ΐππον προβαγαγονβαν ούκ έξέδραμορ 28 232 Ι^ΙΒΕΒ V 

οί ^ΙνδοΙ β|ω των άμα^ών^ άλλ^ έπιβεβηχότες αι>τ&^ 
άφ' ύψηλον ήχροβολίξοντο^ γνοϋς !ΑλέΙανδρος Ζχι ονθ€ 
εϊη χών Ιππέων τ6 έργον χαχαπηάήόας άπο του ΐππον 

2 Λεξός έπηγε τ&ν Λεξών τήν φάλαγγα, χαΐ ά^τδ μίν 
τ&ν Λρώτων αμαξών ού χαλεπως έβίάΰαντο οΐ Μαχε- 5 
9όνες τους ^Ινδούς ' πτρό ίέ των δευτέρων οΐ ^ΙνδοΙ 
Λαραταξάμενοι φ^ον όανεμάχοντο^ οία δή Λυκνότεροί 
τε έφεότηχότες έλάττονν τφ κύκλφ καΐ τ&ν Μακεδόνων 
ού κατ εύρυχωρίαν ώόαύτως Λροόαγόντων όφίόίν, έν 

φ τάς τε Λρώτας άμαξας ύπεξήγον καΐ κατά τά δνα- ίο 
λείμματα αυτών &ς έκά(ίτοις Λρούχώρεν άτάκζως 
Λροόέβαλλον' άλλα καΐ άπ6 τούτων όμως έ^ώ<ί^6αν 

3 οί ΊνδοΙ βια6%'έντες προς της φάλαγγος. οΐ δί ούκέτν 
έπΙ τών τρίτων εμενον^ άλλα ώς τάχους είχον φυγ^ 
εΙς τ^ιν πόλνν κατεκλείό^όαν. καΐ ^Αλέξανδρος ταύχην ΐ5 
μ^ν τίιν ^ιμέραν Λεριεότρατοπέδευόε τοΙς ΛεζοΙς τήν 
ΛΟλνν 66α γε 'ίιδυντ^ϋ'η αύχω τνεριβαλείν ή φάλαγξ' 
έπΙ πολύ γάρ επέχον τ6 τείχος τφ ατρατοπέδψ κυκλώ- 

4 όαόϋ'αν ού δυνατές έγένετο' κατά δΐ τά διαλείποντα 
αύτου^ ίνα καΐ λίμνη ού μακράν του τείχους ^ν, τους >ο 
Ιππέας έπέταξεν έν κύκλφ της λίμνης, γνούς ού βα^είαν 
ούόαν τήν λίμνην καΐ αμα εΐκάόας δτν φοβεροί γενό- 
μενοι οΐ ^ΙνδοΙ άπό της προτέρας ^ττης άπολείψουόι 

6 της νυκτός τίιν πόλιν. καΐ όυνέβη ούτως Άπως εϊκα^εν' 
άμφΐ γάρ δευτέραν φυλακίιν έκπίπτοντες έκ του τείχους >5 
οί πολλοί αυτών ένέκυρόαν ταΐς προφυλατιαϊς τών 
Ιππέων* καΐ οί μ^ν πρώτοι αυτών κατεκόπηόαν 
προς τών Ιππέων , οί ίέ έπΙ τούτοις αΐ6ϋ•όμενοι δτι 
φυλάόόεται έν κύκλφ ή λίμνη ές τήν πόλιν αύϋΊς 
άνεχώρηααν. βο 

β ΐΛλέξανδρος δΐ χάρακί τε διπλφ περιβάλλει ΐναπερ 28, 2 - 24, 2 233 

μή εΐργεν ή λίμι^ τι)ν Λτόλ^ί/ καΐ φύλακας ^1/ χύχλφ 
της λίμνης άοί^ιβεύτερας χατέ6τη6εν. ανχ)>ς δ^ μηχανάς 
Λροόάγειν χφ χείχεν έπενόει^ ώς ι^αχαβείειν τό χείχος. 
αύχομσΐήόανχες ίέ αύχφ χών έ» χης πόλεως χινες 
6 φράξσνόνν^ 8τ* έν νφ εχοιεν α'ύχ^ς εκείνης χης ννκχος 
έχΛίΛχειν άί χής Λόλεως οί ^ΙνάοΙ καχά τήν λίμνην^ 
ΐνοΛερ το έχλνχ^ς ^ χοϋ χάρατίος. ό ίέ Πχολεμαΐον 7 
τόι/ Αάγον έΛίχάχχει ίνχαϋ^α^ χών χε ύΛαόΛίόχ&ν 
αύχφ δούς χιλναρχίας χρείς χαΐ τους ΐΛγριανας ί,νμ- 

ΙΟ Λανχοίς τοαΐ μίαν χάξιν χών χο^οτών^ άποδεί^ας το 
χωρίον, ψνερ μάλιόχα εΐτοαζε βιάβεβ^'αν χους βαρβάρους* 
όύ ίέ έχενδάν αΐό^, εφη, βιαξομένονς χαύχΐβ, αύχός 
μ^ν ^νν χ^ όχραχι^ είργενν χους βαρβάρους χοϋ 
πρόόω, χ6ν ίέ βαλπι/^κχίιν κέλευε 6ημαίνειν' ύμείς 

15 δε, άνδρες ίιγεμόνες, έπειδάν όημαν^γι, ξύν χοίς κα^' 
αύχούς εκαόχοι Χυνχεχαγμένοι Ιέναν έπΙ χόν %'όρυβον, 
ίνα οίν ή όάλΛίγ^ Λαρακαλ^. άΛ06χαχή6ω ίέ ούδ^ 
έγώ χοϋ έργου. 

Ό μ^ν χαϋχα Λαρήγγενλεν' ΠχολεμαΙος δϊ άμαξας 24 

90χε έκ χών άπολελεψμένων έν χγι πρώχγι φυγ^ αμα- 
ξών χαύχτ[ΐ ξυναγαγίον ώς %λεί6χας καχέβχηόεν ίγκαρ- 
βίας, ίνα Λολλά έν νυκχΐ χά άπορα φαΐνηχαν χοϊς 
φεύγουόι, καΐ χοϋ χάρακος χοϋ. κεκομμένου χε καΐ ού 
καχαχηχ^'ένχος 6υννη6αι άλλ^} τοαΐ άλλτ^ι έκέλευ(5εν έν 

26 μέβψ χης χε λίμνης κάί χοϋ χείχους. καΐ χαϋχ αύχφ 
οί όχραχιωχαν έν τ§ νυκχΐ έξει,ργάόανχο. ί^δη χε ί^ 2 
άμφΐ χετάρχην φυλακίων χαΐ οΐ βάρβαροι,, τοα^άπερ 
έξηγγέλλεχο Άλεξάνδρφ, άνοίξανχες χάς ώς έπΙ χί^ν 
λίμνην Λυλας δρόμω έχ' αύχί^ν έφέρονχο. ού μήν 

80 ελαϋ•ον χάς χαύχτ} φύλακας ούδ^ Πχολεμαΐον χόν έπ 
α'ίηαΐς χεχαγμένον, άλλα έν χούχψ οΓ χε βαλπι/^κχαΐ 234 ΊΛΒΈ,η V 

έόήμαι,νον αύτφ χαΐ αύχος τι)ν όχρατνάν ώ^ίλίόμένην 
ΖΒ χαΐ όνντεταγμενην έχων έχώρεν έπΙ τσύς βαρβάρονς. 

3 τοϊς ίέ αΓ τε αμαξ,αι έμποδών ίιόαν χαΐ ό χάρους έν 
μέόφ τοαταβεβλημένος' ώς δ^ ίΙ τε όάΧηνγ^ έφϋ'έγ^ατο 
χαΐ οί άμφΐ Πτολεμαΐον Λροόέτίεννχο αύτοίς τσύς άεΐ 5 
έκΛίτίτοντας δίά τών αμαθών χαχα'καΐνονχες^ ένταϋ^α 
δή άΛοότρέφονται αΊ>ϋΊς ές τήν τνόλ^ν. χαΐ άτίέϋ'ανον 
αυτών έν τ^ άχοχωρ'ήόεί ές χεντακοόίονς, 

4 ^Εν τοντφ ίέ χαΐ Πώρος άφόκετο τους τε ύπολοί- 
Λονς ελέφαντας αμα οι &γων καΐ τών ^Ινδών ές πεντα- ίο 
κνβ%νλΙονς^ αϊ τε μηχαναί ^Αλε^άνδρφ ξνμΛεΛηγμέναν 
^(ίαν χαΐ Λροβ'ήγοντο ί^δη τω τείχει. άλλα οΐ Ματίε- 
δόνες^ ΛρΙν καΐ οοατα6ει6^να( τι τον τείχους^ ύηορύτ- 
τοντές τε αύτοΙ ΛλΙν%Ίνον 8ν τ6 τείχος καΐ τάς 
κλίμακας έν κνκλφ πάνττβ %ρο6%'έντες αίρονόι κατά, η 

5 κράτος τήν πόλιν. καΐ άπο^ψήόκονόν μ^ έν τ§ 
καταλ'ήψει τών ^Ινδών ές μυρίονς καΐ ίΛτακι,όχιλίονς^ 
έάλωόαν δ^ ύπϊρ τάς έτντά μυριάδας καΐ δρ/^β^τα τρία- 
κόβια καΐ ίπποι πεντακόόιοι. τίΐς ίέ |ύν !ΑλεΙάνδρω 
ότρατιάς άπέϋ'ανον μΜ^ ολίγον άποδέοντες τών έτοατόν 8ο 
έν τ$ πά6ΐ[ΐ πολιορκία^ τρανματίαι, δϊ ού κατά το 
πλτι^Ός τών νεκρών έγένοντο^ άλλα ύπίρ τους χιλίους 
καΐ διακοβίονς^ καΐ έν τούτοις τών ί^γεμόνων έίΙΧο^ 
τε καΐ Ανβίμαχος 6 όωματοφύλα^. 

6 Θώψας δ^ ώς νόμος αύτφ τους τελεντή6αντας 25 
ΕύμενίΙ τ6ν γραμματέα εκπέμπει ές τάς δύο πόλεις 
τάς ^υναφεότώόας τοΙς Σαγγάλοις δούς αύτφ τών 
Ιππέων ές τριακόσιους^ φρά6οντα[β] τοις εχον<ίι τάς 
πόλεις τών τε Σαγγάλων τ^ιν αλωόιν καΐ &νι αύτοίς 
ούδ^ν Ιββται χαλεπόν ζέξ) ^Αλεξάνδρου ύπομένουόό τε 8ο 
καΐ δεχομένοις φιλίως ΐ4λέ^ανδρον' ούδ^ γάρ ούδ^ 24, 8 - 26, 2. 235 

έίΧ^ΟΓ^ ΤίόΙ γΒνέ6%'αν των αυτονόμων ^Ινδών δ6ον 
έκόνχες όφας ένεδοόαν. οΐ ϋ (ί^δη γάρ έξήγγελτο 7 
αύχοΐς κατά κράτος έαλωκότα Λρί>ς ΐΑλεξάνδρον τά 
Σάγγαλα) φοβεροί γενόμενον εφευγον άπολιπάντεξ 
6 τάζ τίόΧείξ. καΐ ^Αλϋ^ανδρος^ ίπειδ^ι έ^ηγγέλ^ αυτών 
ή φνγή^ όπονδ^ έδίωκεν' άλλα οΐ πολλοί μΜ^ αυτών 
εφ%'αβαν άποφυγόντες, διά μακρόν γάρ ή δίω^ις 
ίγίγνετο^ Ζόοι δϊ κατά τ'^ν άχοχώρηόίν άόϋ'ενεί^ 
ύπελείΛοντο^ οίτοι έγκαταληφ^έντες Λρ)>ς ττ^ς ότρατιάς 

10 άπέϋ'ανον ές πεντακοόίονς μάλιότα. ώς ίέ άπεγνω 8 
διώκειν τον %ρό6ω τονς φεύγοντας^ έπανελ^ών ές τά 
Σάγγαλα τήν πόλνν μ^ν κατε6καψε^ τήν χώραν ίέ 
τών Ινδών τοις χάλαι μίν αύτονόμοις^ τότε ίέ εκονόίως 
Λροαχωριίιβαβι Λροβέ^Ίτικεν. καΐ Πώρον μ^ν ξύν τ§ 

15 δννάμει τ§ άμ(ρ' αντόν εκπέμπει έπΙ τάς πόλενς αϊ 
προόκεχωρήκεόαν, φρονράς εΐβάί,οντα εΙς αύτάς^ αύτος 
ίέ ξ,ύν τγι ότρατια έπΙ τόν'^Τφαόιν ποταμόν προύχώρει^ 
&ς καΐ τους έπέκεινα ^Ινδούς καταότρέψαιτο. ούδϊ 
έφαίνετο αύτφ πέρας τι τον πολέμον εβτε ύπελεόπετό 

20 τι πολέμιον. 

Τά ίέ ίή πέραν τον ^Τφάόιος εύδαίμονά τε τί^ν 25 
χώραν είναι έξ,ηγγέλλετο καΐ άν^ρώπονς άγα^Όύς μ^ν 
γ^ζ έργάτας^ γενναΐονς ίέ τά πολέμια καΐ ές τά ίί^α 
ίέ (ίφών έν κό6μφ πολιτεύοντας (προς γάρ τών 

25 άρίότων &ρχε6%'αι τους Λολλοΰ^, τους ίέ ονδ^ν εξω 
τον επιεικούς έξ,ηγεΐ6^αι\ πλη^ός τε ελεφάντων είναι 
τοΙς ταντγι άνϋ'ρώποις πολύ τι ύπ^ρ τους ϋλλονς 
^Ινδούς^ καΐ μεγέϋ'ει μεγΐ6τονς καΐ ανδρείος ταϋτα ίέ 2 
εξαγγελλόμενα ί4λέξανδρον μίν παρώξννεν ές έπιϋνμίαν 

30 τον πρόβω Ιέναΐ' οΐ Μακεδόνες ίέ έξέκαμνον ί^δη 
ταΐς γνώμαις, πόνονς τε έκ πόνων καΐ κινδύνονς έκ 236 ΜΒΕΒ ν 

χινάννων έϋναναιρούμενον δρώντες τί>ν βαόιλέα' |νλ- 
λογοί τε ίγίγνοντο κατά τ6 (ίχρατόπεδον τών μέν τά 
βφέχερα όδνρομένων^ Ζ6οι έπιειχέότατοι^ τών ίέ ούκ άχο- 
λονϋ^6ειν, ούδ' ί^ν Άγτι Αλέξανδρος, άϋαόχυρνξομένων. 
ταντα ώς έχνϋ'ετο Αλέξανδρος, %ρΙν χαΐ έπΙ μείζον δ 
Λροελ^εΐν χ^ιν χαραχίιν τοϊς βτρατνώχαις τίαΐ τήν άϋ^- 
μίαν, ξνγχαλέόας τους ηγεμόνας τών τάξεων ελεξεν &δε. 

3 Όρων ύμας, & Άνδρες Μακεδόνες τε χαΐ ξύμμαχοί, 
ούχ δμοίί)^ ετι τ§ γνώμτι έΛομένονς μοι ές τους χινδν- 
νους, ξννήγαγον ές ταύτα, ώς 7\ Λείόας &γειν τον η 
Λρόβω ^ Λειό^εΙς ότνίόω άποβτρέφεό^αν. εΐ μ^ δή 
μεμ%τοΙ εΐόιν ύμΐν οΐ μέχρι δενρο ίΐονη^έντες χόνοι 
καΐ αύτ6ς έγώ ηγούμενος, ούδ^ν ετι χροϋργον λέγειν 

4 μοί έότιν. εΐ δ^ ^Ιωνία τε πρ6ς ίιμών διά τούόδε 
τους πόνους εχεται καΐ *Ελλή(5ποντος καΐ Φρνγες ΐδ 
αμφότεροι καΐ Καππαδόκαι καΐ Παφλαγόνες καΐ ΛνδοΙ 
καΐ Κάρες κοΧ Δύκιοι καΐ Παμφνλύα δ^ καΐ Φοινίκη 
καΐ Αϊγνπτος ξνν τ^ Αιβύι^ τ^ Ελληνική καΐ Αραβίας 
εότιν & καΐ Συρία ^ τε κοίλη καΐ ή μέόη τών ποταμών, 

δ καΐ Βαβυλών δ^ εχεται καΐ το Σουβίων ίϋνος καΐ μ 
Πέρόαι καΐ Μήδοι καΐ οβων Πέρόαι καΐ Μηδοι 
έπηρχον, καΐ Ζόων δϊ ούκ ?ΐρχον, τά ύπίρ τάς Καόπίας 
πύλας, τά έ^^κεΜ/α του Καυκάόον, 6 ΤάναΙς, τά πρόόω 
ετι του Τανάϊδος, Βακτριανοί, ^Τρκάνιοι, ή ϋ'άλαόόα 
ή ^Τρτοανία, Σκύ%'ας τ ε άνε6τείλαμεν Ιίότε έπΙ τήν » 
ερημον, έπΙ τοντο^^ /^βντοΓ καΐ 6 Ίνδί>ς ποταμός διά 
τίις ίιμετέρας φεί, ό 'Τδάόπης διά τΨις ίιμετέρας, 6 
Άκεόίνης, ό ^Τδραώτης, τί όκνεΐτε καΐ τον '^Τφαόιν χαΐ 
τά έπ:^χ£Μ^α του ^Τφάόιος γένη προ6^εΙναι τ^ ήμετέρ^ 

6 Μακεδόνων τε άρχ^; ί) δέδιτε μίι ί^ίοί/τα^ ύμας Ιετι 80 
δλλο6 βάρβαροι έπιόντας] &ν γε οΐ μ^ν προ6χωροϋ6ιν 26, 8 — 2β, δ. 237 

έχόνχΒξ^ οί ίέ ψΒύγονχΒξ άλί6χονχαν, οί ί^ άποφυγόντες 
χήν χώραν ήμίν Ιρημον παραδιδόαόιν^ -ή δή τοΙς |υμ- 
μάχοις τ« καΐ τοις έχονόν προόχωρήόοίόι προύτίϋ'εταν. 
Πέρας δ^ χ&ν πόνων γΒνναίφ μ^ άνδρΐ ούδΐν 2β 
5 δοχώ ϊγωγΒ Ζχι μή αυτούς χους Λόνονς^ 8<Λ)^ αύτ&ν 
ές χαλά €ργα φέρονόιν, βΙ δέ τις χαΐ αύχω χω 
ΛολεμεΙν λο%'βΙ άχονόαι δ χν τίερ 1<!χαν Λέρας^ μα^έχω 
Ζχι ού Λολλίι Ιχι ίιμΐν ή λοιχή έόχνν ίόχε έτίΐ ^τοταμόι/ 
χ Β Γάγγην χαΐ χήν έφαν &άλα66αν' χαύχτι ίέ, λέγω 
10 ύμϊν^ Ινναφής φανείχαι ή ^ΤρτίανΙα %'άλα66α' έχχερι- 
έρχεχαι γάρ γην ΐίέρι πα€αν ή μεγάλη %'άλα66α. χαΐ 2 
έγώ επιδείξω Μαχεδόόν χε χαΐ χοίς ^υμμάχοις χον μ^ 
^Ινδιχ6ν χόληον ^νρρουν ίνχα χφ Περόνχψ^ χήν ίέ 
'Τρχανίαν <^%'άλα66αν^ χφ ^Ινδιχω' άπ6 ίέ χ&ν Πέρ- 
α όνχοϋ εΙς Αίβνην περιπλευό^ήόεχαν όχόλφ ί^μεχερφ 
χά μέχρι Ήραχλεονς Σχηλων' ά^ό ίέ Σχηλών ή ένχός 
Αφνη πάόα ί^μεχέρα γίγνεχαι χαΐ ή Άϋία δή οϋχω 
πάόα, χαΐ 5ροι χής χαύχί} άρχίΐς σϋόπερ χαΐ χ^ς γ^ς 
Ζρονς ό &ώς έποίηόε. νυν δ^ δί} άχοχρεπομένων 8 
20 Λολλά μ^ μάχιμα ύπολείΛεχαι γένη έαέχεινα χον 
^Τφάόιος Ϊ6χε έπΙ τ^ν έ^'αν ^άλαόόαν^ Λολλά δ^ άπΐ) 
χούχα>ν εχι έπΙ τ^ 'Τρχανίαν ώς έπΙ /^ο^ραι/ ανεμον^ 
χαΐ χά 2}χν%Ίχά γένη ού πόρρω χούχων^ &€χε δέος 
μή άχελ&όνχων όπίόω χαΐ χά ννν χαχεχάμενα ού 
25 βέβαια ϋνχα έπαρ^ πρ6ς άπόόχαόιν «ρος χών μήχω 
έχομένων. χαΐ χόχε δή άι/όι^το^ ί^μίν ίόονχαι οί 4 
ΛολλοΙ πόνοι -ζ άλλων αί^ις έ^ άρχης δε^ήόει πόνων 
χε χαΐ χινδννων, αλλά παραμείναχε^ άνδρες Μαχε- 
δόνες χαΐ Σύμμαχοι, πονοννχων χοι χαι χινδννενόνχων 
30 χά χαλά εργα^ χαΐ ζην χε ^ύν άρεχγι ήδϋ χαΐ άπο- 
^ήόχειν χλέος ά%'άναχον υπολειπόμενους, η ούχ ΐόχε δ 238 Ι^ΙΒΕΚ ν 

δτ^ ό πρόγονος 6 ^ιμέχερος ουκ ^ν ΤΙρνν%Ί ούϋ'^ργεν^ 
άλλ' ούδ^ έν ΠΒλοΛοννήόψ η Θήβαί^ μένων ές τοόόνδε 
κλέος ^λϋ'εν ώς ϋ'εός έ^ άν^ρώχον γδνεΰϋ'αί ί) δοκείν; 
ού μ^ δίι ούδ^ ^νοννόον^ άβροτέρου τούτου %'εον η 
κα^* ^Ηραχλέα, δλίγον Λόνον. άλλα ΊιμεΙς γε καΐ 6 
έπέκεννα της Νύόης &ψίγμε%'α καΧ ή Ζίορνος πέτρα ή 

6 τφ ΉρακλεΙ άνάλωτος προς ήμων εχετοα. ύμείς δ^ 
καΐ τά ετν υπόλοιπα της Άόίας πρόόϋ'ετε τοΙς ίΐδη 
έκτημένονς καΐ τά όλΙγα τοις πολλοίς, έπεί καΐ ήμίν 
αύτοίς τΐ &ν μέγα χαΐ 7^αλ6ν κατεπέπρακτο^ εΐ έν ίο 
Μακεδόνιος κα^ήμενοι^ Ιοίαν))ν έποιούμε%'α άπόνως τί^ν 
οίκείαν δι^αόώζειν^ Θράκας τους όμορους ^ Ιλλυριούς 

^ Τριβαλλούς -ζ καΐ τ&ν Ελλήνων, 8(ίον ούκ επιτήδειοι 
ές τά ίιμέτερα^ άναότέλλοντες; 

7 ΕΙ μ^ δίι ύμας πονοϋντας καΐ κινδυνεύοντας η 
αύτ^ς άπόνως καΐ ακινδύνως έ^ηγούμενος ίιγον, ούκ 
άπεικότως &ν προεκάμνετε ταΐς γνώμαις^ τ&ν μ^ 
πόνων μ<$ΐΌ^ ύμίν μετόν^ τά δί α^λα αυτών £Χλο&^ 
περιποιοϋντες' νυν δί τιοινοί μ^ ί^μΐν οΐ πόνοι^ Ιόον 
δϊ μέτεότι τ&ν κινδύνων, τά δί ά%'λα έν μέόω κείται μ 

8 ζύμπαόιν, ^ τε χώρα υμετέρα καΐ ύμείς αύτης όατρα- 
πεύετε, καΐ τ&ν χρημάτα^ν τ6 μέρος νυν τε ές ύμας 
τ6 πολύ έρχεται καΐ έπειδάν έπεξέλ^ωμεν τήν ΐΛόίαν, 
τότε ούκ έμπλήόας μά ^άι ύμας, άλλα καΐ ύπερβαλων 
86α ίκαότος έλΛ^ξει άγαϋ'ά έόεό^αι τους μ^ν άπιέναι 86 
οϊκαδε έ%'έλοντας εΙς τ^ν οΙκεΙαν αποπέμψω ^ έπανάξω 
αυτός, τους δ^ αύτοϋ μένοντας ξηλωτούς τοις άπερχο- 
μένοις »0(ΐ}<^ω. 

27 Ταύτα καΐ τοιαύτα είπόντος Αλεξάνδρου πολύν 
μ^ν χρόνον όιωπή ^ν ούτε άντιλέγειν τολμώντων ζο 
πρ^ς τόν βαόιλέα έκ του εύ^'έος ούτε ξυγχωρείν 2β,β-27, δ. 239 

έϋ'ελόντ(ον. έν δ^ χούχφ πολλάχνς μίν ΐΛλέί,ανδ^οζ 
έχέλενε λέγειν τΙ>ν βονλόμενον, $1 δή τις τά έναντόα 
τοις ύπ^ αύχον λεχϋ'Βΐόι γιγνώόχΒΐ' εμενΒ δ^ χαΐ &ς 
έπΙ Λολύ ή όιωΛή' 6ψ^ δέ Λοτε ^αρόήόας ΚοΙνος 6 
6 Πολεμοκράτσνς ελε^ε χοιάδε. 

^Επείδίι αυτός ^ & βαόιλεϋ^ ού κατά χρόόταγμα 2 
έ%'έλεις Μακεδόνων έξηγεΐό^αι, άλλα Λεόόας μ^ν &^ειν 
φτ[ΐξ^ πειό^είς δ^ ού βιά6ε6%'αν^ ού% ύπ^ρ ίιμών χ&νδε 
Ίΰοιήόομαν έγώ τού^ λόγους^ οϊ καΐ ηροημώμενοι των 

10 Άλλων χαΐ τά άϋ'λα των πόνων οΐ πολλοί ί^δη 
χεχομιόμένον χαΐ τφ οίρατίόχεύενν παρά τονς ϋλλουζ 
πρό%^μοΙ 6ον έξ πάντα έόμέν^ άλλ^ ύπίρ της <^τρατ(α$ 
τ^ς πολλής, ούδ^ ύπ^ρ ταύτης τά χα#' ήίον^ν έχείνοις 8 
έρ&^ άλλα & νομίζω όνμφορά τέ 6οι ές τά παρόντα 

16 χαΐ ές τά μέλλοντα μάλνότα άόφαλή είναι, δίχαιος 
δέ εΙμι χα-^' ίιλιχίαν τε μ^ι άΛοκρΰπ;τ6(ί'θ'α^ τά δοχοϋντα 
βέλτιότα χαΐ χατά τήν έχ όον μοι οίόαν χαΐ ές τους 
Άλλους ά^1ω6ΐν τίαΐ χατά τήν έν τοις Λίίι/ο^^ τε χαΐ 
κ^ι/ίι}ι/ο^5 ές τόδε άπροφάόιότον τόλμαν. 5(ίφ γάρ 4 

20 τοι πλεΐότα καΐ μέγιότα 6οΙ τε ίιγονμένψ τοαταπέπραχται 
χαΐ τοΙς άμα <^οΙ οΐχο%'εν 6ρμη%'εΐ6ΐ, το<^ω^£ μαλλόν 
τ^ ^ύμφορόν μοι δοχεί πέρας τ^ έπιϋ'εΐναι τοΓ^ ;τ((ι/ο^^ 
χαΐ χινδννοις. αύτος γάρ το^ 6ρας^ δόοι μ^ν Μακε- 
δόνων τε χαΐ ^Ελλήνων άμα όοΐ ώρμήϋημεν, ο<ίοι δ^ 

25 ύπολελείμμεϋ'α' &ν Θετταλούς μ^ν άπί) Βάκτρων 6 
εύ^ς ού προϋΊίμους βτ^ ές τού^ πόνους αΐόϋ'όμενος 
οΐκαδε^ καλώς λο^^ άπέπεμψας' τ&ν δ^ Άλλων ^Ελλή- 
νων οί μ^ν έν ταΐς πόλεόι ταΐς πρΙ>ς 6οϋ οΙκΐ6%'εΐ6αις 
κατφκιόμένοι ούδ^ οίτο^ πάνττζΐ έκόντες μένουόιν' οί 

30 ίέ ^υμπονοϋντές τ ε Ιτ^ καΐ ^υγκινδννεύοντες^ αύτοΙ 
τε καΐ ή Μακεδόνικη ότρατιά^ τους μ^ν έν ταίς μάχαις 240 ΕΙΒΕΚ Υ 

άΰνολω?.Βχα6ιν^ οί ί^ έχ τραυμάτων απόμαχοι γεγενη- 

6 μένοι Άλλοι ϋλλι^ χίΐς ΐΛόίαξ ύχολελειμμένον Βΐ6ίν^ οΐ 
πλεόονς δ^ νόόφ άχολώλαόιν^ 6λ^γοι δ^ έχ πολλών 
υπολείπονται,^ καΐ οντε τοΙς <$ώμα6ιν ετι ώόαντως 
έρρωμενου^ ταΐς τε γνώμαις πολύ Ιχι μάλλον προ- 5 
χεχμηχότες, χαΐ τούτοΐζ ^νμπα6ΐν πό0Ός μ^ γονέων 
έότίν^ ^ονς ετι όώξονται^ πό%Ός δ^ γνναιχ&ν τοαΐ 
παίδων^ πό%Ός δ^ δή της γ^ς αύτης τ^ζ οίχείας^ ί)ι/ 
|ύι/ τφ έχ 6οϋ ποριό^έντι όφΐόιν χ66μφ μβ^οίΧο^ χε 
άντΙ μιχρ&ν χαΐ πλούόιοι έχ πενήτων άναότρέφοντες ίο 

7 ^ύγγνωότοί εΐόιν ^^^^Γ^ ποϋΌϋντες. <$ύ δϊ ννν μή 
'άγειν Άχοντας' ούδ^ γάρ 6μοίοΐξ ετι χρ^ότι ές τονς 
χινδύνουξ^ οΐζ τ6 έχούόιον έν τοίζ άγωόιν άπεϋταΐ' 
έπανελϋ'ών δ^ αύτόζ [τβ], εΐ δοχεΐ^ ές τήν οΙθ6<^ε)>ίαν 
χαΐ τ^ μητέρα τί^ν όαυτον Ιδων τίαΐ τά τών ^Ελλ^ήνων ΐ6 
χατα&τηόάμενος χαΐ τάς νίχας ταύτας τάς πολλάς χαΐ 
μεγάλος ές τΙ>ν πατρφον οίχον χομίόας οΰτω δί^ ^ 
άρχης Άλλον ότόλον ότέλλεό^αι^ εΐ μ^ν βούλει^ έπ^ 
αυτά ταντα τά πρ6ς τήν εω φχΐ6μένα ^Ινδών γενη^ 
εΐ δ^ βούλει^ ές τ6ν Εϋ^εινον πόντον^ εΐ δέ^ έπΙ 20 
Καρχηδόνα χαΐ τά έπεχεινα Καρχηδονίων της Αίβύης. 

8 ταντα δ^ 6ΐ>ν Ι^δη έ^ηγείό^αι. εφοντία δε 6οι Άλλοι 
Λ^χεδόνες χαΐ £λλο^ "Ελληνες^ ν^Ό^ τε άντΙ γερόντων 
χαΐ ^μητες άντΙ χεχμηχότων^ χαΐ οίς τά τον πολέμου 
διά τ6 άπείρατον ίς τε τ6 παραυτίτία ού φοβερά χαΐ 26 
χατά τι^ του μέλλοντος ελπίδα έν 6πονδ^ Ιίόταΐ' οί)^ 
χαϊ ταντ^ Ιτι προϋνμότερον άχολουϋ^όειν 6οι είχός^ 
δρώντας τους πρότερον ξυμπονή6αντάς τε χαΐ ξυγ- 
χινδυνεύ6αντας ές τά 6φέτερα ί^ϋη έπανεληλν^'ότας^ 
πλου6ΐους τε άντΙ πενήτων χαΐ άντΙ άφανων τδ^ν 30 

9 πάλαι εύχλεεΐς. χαλ6ν δέ^ ω βα6ιλεϋ^ εΐπερ τι χαΐ Άλλο^ 27, β - 28, 5. 241 

καΐ ή έν χω δύτνχεΐν όωφροόύνη, 6οΙ γάρ αύτω ήγον- 
μένφ χαΐ ότρατιάν χοιαύτην ϋγονχι, έκ μ^ν Λολεμίων 
δέοζ ούδέν^ τά ίέ έκ τον δαιμονίου αδόκητα τε καΐ 
ταύττι καΐ αφύλακτα τοΙς άν%•ρώΛ0ΐξ έότί. 

5 Τοιαύτα εΐΰνόντος τον Κοίνον %'όρνβον γενέόϋ'αι 28 
έκ τών παρόντων έπΙ τοΙς λόγοις' πολλοίς δ^ ίή καΐ 
δάκρυα προχυ^εντα ετι μάλλον δηλώόαι τό τε άκούόιον 
της γνώμης ές τού^ πρόόω κινδύνους καΐ τό χα-θ•* 
{(δονήν (ίφ^ίίιι/ είναι τήι/ άποχώρηόιν. !/ίλε^ανδρος δ^ 

10 τ<5τ£ μ^ άχϋ'εό^είς τον τε Κοινού τ^ πϋ^ρρηόίψ καΐ 
τφ ϋκνφ τ&ν Άλλων ηγεμόνων διέλυόε τ)>ν ξύλλογον' 
ές δ^ τήν ύϋτεραίαν ^υγκαλέόας αυ%Ίς |ύι/ όργ^ τους 2 
αύτ(Λς αύτ6ς μ^ Ιέναι εφη του πρόόω^ βιάόεό^'αι 
δ^ σύδένα Άκοντα Μακεδόνων ^υνέπε6%•αΐ' ε^ειν γάρ 

ΐδ τους άχολου^όοντας τφ βαόιλεΐ όψων ίχίίττα^• τοΙς 
δ^ χαΐ άπιέναν οΐκαδε έ^έλονόιν ύπάρχειν άπιέναι καΐ 
έξαγγέλλειν τοϊς οίκείοις, 8η τ6ν βαΰιλέα όφ&ν 
έν μέόοις τοΙς ^ολ^μ^ού^ έπανφιουόιν άπολιπόντες, 
ταϋτα είπόντα άπελ^ειν ές τί^ν όκηνήν μηδέ τίνα των 3 

80 εταίρων προόέύ^'αι αύτης τε εκείνης της ίιμέρας καΐ 
ές τήν τρΑτι^ν &ι άπ εκείνης^ υπομένοντα^ εΐ δ'ή τ^§ 
τροπή ταΐς γνώμαι^ τ&ν Μακεδόνων τε καΐ ^υμμάχων^ 
οία ίή ά/ 'όχλω ότρατιωτών τά πολλά φιλεΐ γίγνεόϋ^αι^ 
έμπεόοϋόα εύπεΦεϋτέρους ^ο(()^ξβ( αυτούς, ώς δ^ 4 

25 (ίιγίί αί πολλή <ίν> άνά τ6 ότρατόπεδον καΐ άχϋ'ό- 
μενοι μ^ τ^ 6ργ^ αύτοΌ ί^λο^ ήόαν^ ού μ/ήν μετα- 
βαλλόμενοι γε -έΛ* αυτής, ένταϋ^α δή λέγει Πτολε-^^^^ 
μαίος 6 Αάγου, 8τ^ έπΙ τ$ διαβάόει ούδ^ν μείον 
έ^ετο, ^ομένφ δϊ οΰκ ^ί^ν«το αύτφ τά Ιερά. 

30 τ<ίτ« δή τους Λρ£<ί/ϊντ(ίτον5 '^^ '^^'^ ίτα^()ων καΐ 5 
τους μάλιΰτα επιτηδείους αύτφ όνναγαγών, ώς πάντα 

ΑκΒίΑνι ΑΝΑΒΛβη βά. Βοοβ. Έά. ταίηοτ. 16 242 ΕΙΒΕΚ V 

ές τήν όπίόω άναχώρηόνν αύχω Βψερεν^ έχφαίνει ές 
τήν ΰτρατνάν^ Ζχι 1ίγνω6χαν 6%ΐ6ω άπο6τρέφ$ίν. 
29 01 δ^ έβόων χβ οΙα &ν 'όχλος ^νμμιγίΐζ χαίρων 
βοηΰειε χαΐ έδάκρυον οΐ ίίολλοί αύχ&ν' οΙ δ^ τίαΐ χΐβ 
όκηνγι χ^ βαΰιλικ^ πελάζονχες ηϋχονχο Ιίλεξάνδρφ δ 
πολλά χαΐ άγαϋ'ά^ Ζχι τίροζ 6φ&ν μόνων νικη^ναι 
ίΐνέβχεχο. Ιν^α δ'^ διελών χαχά χάζενς χήν όχραχνάν 
δώδεκα βωμούς καχαόκενάζειν τίρούχάχχει^ νψος μ^ 
καχά χους μεγίόχους πύργους^ εύρος δ^ μείξονας ετι 
ί) καχά πύργονς^ χαρίϋχήρια χοΐς ϋ'εοΐς χοίς ές χοΰόνδε ίο 
άγαγόνόιν αύχ6ν ννκώνχα καΐ μνημεία χ&ν αύχον 

2 πόνων, ώς δ^ καχεύκεναύμένοι αύχφ οΐ βωμοί ^6αν^ 
%^ει δί} έπ αύχών ώς νόμος καΐ αγώνα ποιεί γνμ- 
ννκόν χε καΐ Ιππνκόν. καΐ χήν μ^ χώραν χ^ Ρ^^χρ^ 
χον 'Τφάόιος ποχαμον Πώρφ ϋρχειν προόέ^κεν^ αύχ))ς ΐδ 
ί^ έπΙ χ6ν 'Τδραώχην ανέόχρεφε. διαβάς δ^ χ6ν 

3 'Τδραώχην^ έπΙ χ6ν ΐΛκεόίνην αν έπανψί όπίόω. τίάί 
ένχανϋ'α καχαλαμβάνει τήν πόλνν έ^φκοδομημένην, 
ί^νχινα Ήφανΰχίων αύχφ έκχενχίύαν έχάχ^'ψ καΐ ές 
χανχην ξυνονκίόας χ&ν χε προόχώρων ΰόον έ^ελονχαΐ 20 
καχψκίζονχο καΐ χ&ν μι6%^οφόρων 8 χν περ άπόμαχον^ 
αύχί)ς χά έπΙ χφ καχάπλψ παρεΰκευάζεχο χφ ές χί^ν 
μεγάλην %'άλα66αν, 

4 '-Βτ χούχφ δ^ άφίκονχο πρ6ς αύχον Άρύάκης χε 6 
χης δμόρου Άβιόάρτ^^ χώρας ΰ^το^ρχο^ τίαΐ ό αδελφός 95 
Άβί^όάρον καΐ οΐ Άλλον οΙκεΙοι^ δ&ρά χ ε κομίξονχες α 
μέγν6χα παρ ^ΙνδοΙς καΐ χους παρ ^Αβιύάρον ελέφαντας^ 
άρι^μ))ν ές χρνάκονχα' Άβιόάρην γαρ ν06φ άδύναχσν 
γενέό^αν έλ^'εΐν. ξυνέβαινον δ^ τοι5το^5 καΐ οί παρά 
^Αλεξάνδρου έκπεμφ^ενχες πρεόβεις προς ΐΛβιόάρην. 3ο 

5 καΐ χανχα ού χαλεπ&ς πιόχεύβας ονχως εχειν Ι4βν6άρτ] 29,1-6. 243 

τε της αύτον χώρας όαχραΛενειν εδωκεν καΐ !Αρ6άκην 
τ^ ^Αβίόάρον επικρατείς %ρο6έ%^κεν* καΐ φόρους 
ονότινας άτίοίύονόι τάξας ^ει αύ καΐ έπΙ τφ ΐΑκεόίντβ 
ί^ίοτα/ιι^. καΐ τον ΐΛκεύίνηγ αί δναβάς έτίΐ τ6ν 'ΤδάόΛην 
δ {χ£ΐ/, ίνα καΐ τών πόλεων τΫίς τε Νικαίας καΐ τών 
Βουκεφάλων 86α προς τ&ν 'όμβρων πεπονηκότα ^ |ύι/ 
τγΙ βτρατια ίπεόκεύαΰε καΐ τα άλλα τα κατά την χώραν 
έχόόμει. 16• ΑΡΡΙΑΝΟΤ 
ΑΑΕ&ΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ. 

1 Αλέξανδρος ί^, έπενδίι 7ίαρΒ6%Βνά6%^6αν αύχώ έπί 
τον 'Τδάόπου ταΐξ &χϋ'αίς πολλοί μ^ν τριαχόντορον χαΐ 
ήμιόΛ^αι, πολλά δ^ χαΐ Ιππαγωγά πλοία χαΐ ϋλλα δϋα 
ές παραχομνδ^ιν ότρατνας ποταμφ εύπορα^ βγνω χατα- 
πλεΐν κατά τον 'Τδάόπην ώς έπΙ χήν μεγάλην %'άλα6- δ 

2 6αν, πρόχερον μέν γε έν χφ Ίνδφ ποταμφ κροκοδείλους 
Ιδών^ μόνφ χ&ν ϋλλων ποχαμων πλ^ιν Νείλου, πρ6ς 
δ^ χαΐς δχϋ^αις χοϋ Ακεβίνου χυάμους πεφυκότας 
οποίους ή γη ίκψέρει ή ΑΙγυπχία, καΐ [6] άκούόας 
δτ^ ό Ατοεΰίνης εμβάλλει, ές χ6ν ^Ινδόν, εδοξεν έξευρη- ίο 

3 κεναί χοϋ Νείλου χάς αρχάς, ώς χόν ΝεΙλον έν^ενδε 
πο^^ν έξ ^Ινδ&ν άνίόχονχα καΐ ί^' έρ^ήμου πολλής γΫ^ς 
^έονχα καΐ χαύχτζΐ άπολλύονχα χον '/ι/ίόν τ6 Άνομα^ 
επειχα, 6πό^εν ϋρχεχαι δια χης οΙκουμένης χώρας φεΐν^ 
Νεΐλον ί^δη προς ΑΙ%ΊΟπων χε χ&ν χαύχτ} κοΧ ΑΙγν- η 

Γ?58Ϊ ^'^^^'^ καλούμενον <^>, ώς "Ομηρος έποίηόεν, έπώνυμον 
χής ΑΙγύπχου Αϊγυπχον, ουχω ίή έόδιδόναν ές χήν 

4 ένχος %'άλα66αν. χαΐ ίή καΐ πρ6ς "Ολυμπιάδα γράφοντα 
ύπ^ρ τών "Ινδών της γης ϋλλα τε γράψαι καΐ δτ* 
δοκοίη αύτφ έξ^νρι^κ^ι/α^ του Νείλου τάς πηγάς, μικροίς μ 
δτ^ τΐ6ΐ καΐ φαύλοις ύπ^ρ τών τηλικούτων τεκμαιρό- 

6 μενον, έπεί μεντοι άτρεχέότερον έξ'ήλεγξε τά άμφΐ I^IΒΕΕ VI 1, 1 — 2, 8. 245 

τφ %οχαμφ χω '/νίω, οντω ίή μα%'Βΐν παρά των Ιλι- 
χωρίων τον μ^ν ^Τδάΰπην χω Ιίχεόίν^^ χ6ν !Αχ€βίνην 
δδ χω Ίνδω χό χε νδωρ ξνμβάλλονχας χαΐ χφ 6νόμαχι 
ί,νγχωροννχαζ^ χον 'Ινδον δϊ ίχδιδόνχα Ι^δη ές τήν 
5 μεγάλην ϋ'άλαόόαν^ δίόχομον τόν 'Ινδόν ΰνχα^ ούδε(ν} χι 
ανχω Λρο6Ύΐ%ον χης γης χης ΑΙγνπχΙαζ' χηνιτίανχα δ^ 
χης έπιόχολής χης Λρί)ς τήν μηχέρα τούτο ^τδ^ άμφϊ χφ 
Νείλφ γραφών άφελεΐν. καΐ τδν οοαχάπλονν χον κατά β 
τον^ ΐΛοχαμοϋς εΰχε έχΐ χήν μεγάλην %'άλα66αν ίπι- 

10 νοοννχα %αρα($χενα($%Ύΐναί οί ίπΐ χωδε χελενΰαι χάς 
νανς. αί ίέ ΊτίηρεαΙαι αύχω ές χάς νανς ^ννετίληρώ- 
ΰ^όαν έχ χών %ννεπομένων χγι όχραχια ΦοινΙχων χαΐ 
ΚνπρΙων χαΐ Καρών χαΐ Αίγνπχίων, 

^Εν δ^ χούχφ Κοινός μ^ν έν χοίς Λΐόχοχάχονς 2 

χϊί^Αλεί,άνδρψ Άν χών εταίρων νόόω χελενχ^' χαΐ χονχον 
%'άΛχει έχ χών παρόνχων μεγαλοπρεπώς, αύχ6ς ίέ 
ξυναγαγών χους χε ίχαίρονς χαΐ δόον ^Ινδών πρέόβεις 
παρ αύχί>ν άφιγμένοι ίιύαν βασιλέα μϊν χης εαλωχνίας 
Ι^δη ^Ινδών γης απέδειξε Πώρον^ έπχά μ^ν έϋ•νών χών 

20 ξνμπάνχων^ πόλεων δί έν χοίς ε^εόιν ύπ^ρ χάς 
διόχιλίας. χίιν όχραχνάν δϊ δνένειμεν &δε' αύχος μ^ 2 
τού^ ύπαόπιΰχάς χε αμα οΐ ^ύμπανχας έπΙ χάς νανς 
άνεβίβαβε χαΐ χους χοξόχας χαΐ χους ΐΛγριανας χαΐ χο 
άγημα χών Ιππέων. Κραχερ6ς δ^ αύχφ μοΐράν χε χών 

?5 πεζών χαΐ χών Ιππέων παρά τήν ϋχϋ^ν του ^Τδάόπον 
χ'^ν έν δεξι^ ^εν' χαχά δ^ χί^ν εχέραν '6χ%^ν χο 
πλεΐΰχόν τε χαΐ χράχιόχον χης όχραχιας χαΐ χους 
έλεφανχας ^ΗφαΐϋχΙων προύχώρεν ϋγων^ ί^δη 'όνχας ές 
διαχοόΐονς' χούχοις ίέ ^ν παρηγγελμένον ώς χάχιόχα 

80 ϋγενν Ιναπερ χά Σωπεί^ον βαύίλενα. ΦιλΙππω δ^ χφ 3 
(ίαχράπι^ χ^ς έπέχεννα χον ^Ινδον ώς έπί Βαχχρίονς 246 ΕΙΒΕΕ VI 

γης ίιαλ^Λίόι/τι τρεϊς ί^μέρας τίαρήγγελχο ίΛΒ6%'αι Ι'ύν 
τοίζ άμψ αύχόν. τσύς Ιππέας δ^ χους ΝυόαΙονς 
όπίόω αποπέμπει ές χί^ν Ννόαν. χον μ^ δί} νανχιτίον 
πανχ^ς Νέαρχος αύχω έξηγεΐχο^ χης δί αύχον νεώς 

^^^Ι^χυβερν^ήχης <ίι/> ^ Ονηόίκριχος^ <&ς έν χ^ ^νγγραφ^^ δ 
ν^νχινα ύπ^ρ Αλεξάνδρου Συνέγραψε, χαΐ χονχο έψεν- 
6αχο^ ναύαρχον έανχόν είναι γράψΰίς^ χνβερνήχην 
4 $νχα. ίιν δϊ χο ξύμπαν πλήθος χων νεών^ ώς λέγει 

^19» Π'^ολεμαΙος ό Αάγον^ φ μάλιόχα έγώ έπομαι^ χρια- 
χόνχοροι μ^ν έζ όγδοήκονχα, χά δ^ πάνχα πλοία <ίύν ίο 
χοίς ΙππαγωγοΙς χε χαΐ χερχονροις χαΐ ζ(ία Άλλα 
ποχάμια η χ&ν Λίίλα^ πλεόνχων χατά χους ποχαμσύς 
^ έν χφ χόχε ποιηϋ^ένχων ού πολύ άποδέονχα χών 
διύχιλίων. 
8 ^είς δϊ ξύμπανχα αύχω παρεόχεύαόχο^ ύπί) τ-ήι/ 16 
Ιω 6 μ^ όχραχος επέβαινε χών νεών^ αύχΗς ίέ εϋ^ε 
χοΐς ^εοίς ώς νόμος χαι χφ ποχαμφ χφ ^Τδάόπγι Ζπως 
οΐ μάνχεις έξηγοννχο. χαΐ έπιβάς χής νεώς άπο χης 
πρώρας έχ χρυόης φιάλης εόπενδεν ές χον ποχαμόν^ 
χόν χε ΐΛχεόΙνην ξννεπιχαλονμενος χφ 'Τδάόπτι^ Ζνχινα 2ο 
μέγιόχον αύ χών Άλλων ποχαμών ξυμβάλλειν τφ 
'Τδάόπτβ έπέπυόχο χαΐ ού πόρρω αύχών είναι χάς ξυμ- 
βολάς, χαΐ χ6ν Ίνδόν^ ές Ζνχινα 6 ^ΑχεόΙνης ξύν χω 
2 ^Τδάόπ'^} εμβάλλει. έπΙ δ^ ΉρακλεΙ χε χφ προπάχορι 
όπείόας χαΐ Άμμωνι χαΐ χοίς άλλοις %'εοΐς δ<^ού^ αύχφ 25 
νόμος όημηναι ές άναγωγίιν κελεύει χ^ ΰάλπιγγι. αμα 
' χε δή έ(5ημάν%η χαΐ άνηγονχο έν κόόμφ. παρ^ήγγελχο 
γαρ έφ^ 56ων χε χά ότίενοφόρα πλοία έχρην χεχάχ&αι 
χαΐ έφ* 56ων χά Ιππαγωγά^ έφ* 56ων χε χάς μαχίμσνς 
χών νεών^ ώς μή 6νμπίπχειν άλλ'/^λαις χαχά χόν πόρον ζο 
είχ^ πλεού6ας' χαΐ χαΐς χαχννανχού6αις φϋ'άνειν ούκ 2,4-4,1. 247 

ίφίετο ε|ω της τάξεως. ^ δ^ 8 χβ χτύπος τ^ς δίρε- 8 
οίας ούδενΐ &λλφ έο^κώ^, Άτε άπ6 χολλών νεών έν 
ταύχφ έρεόόομενων^ %αΙ βοίι άπό τε τ&ν χελευότών 
ένδίδόντων τάς αρχάς τε χαΐ ανάπαυλας τβ είρεόί^ 

5 χαΐ τ&ν έρετών δπότε ά%'ρόθ!, εμπίπτοντες τψ φο^ίφ 
έπαλαλάξεναν αϊ τε ϋχ^αι^^ ύψηλότεραι τ&ν νέων 
πολλαχ^ ο^όαι^ ές ότενόν τε τήν /ϊσήν ξννάγουόαι 
χαϊ τ^ ξνναγωγχι αύτ^ έπΙ μέγα ηύ^ημένην ές άλλήλίίς 
άντέπεμπον^ χαί που χαΐ νάπαν έκατέρωϋ'εν τον 

10 ποταμού τ$ τε έρημί^ τιαΐ τ^ άντιπέμψει, του κτύπου 
καΐ αύταν ξυνεπελάμβανον' οι τε ίπποι διαψίανόμενον 4 
δνά τ&ν Ιππαγωγ&ν πλοίων, ού πρό6%'εν ϊπποι έπΙ 
νε&ν όφϋ'έντες έν τ^ ^Ινδ&ν γ^ (καΐ γάρ %αΧ τόν 
^ίονύόου έπ^ *Ινδούς ότόλον ουκ έμέμνηντο γενέό^αν 

16 ναυτικόν), Ικπληξιν παρείχον τοις %'εωμένονς τ&ν 
βαρβάρων, &6τε οΐ μ^ αύτό^εν τ^ αναγωγή πάρα- 
γενόμενοι ίπΐ πολ'ύ έφωμάρτονν, ές Ζόους δ^ των δ 
ί^δη !Αλεξάνδρφ προ^ίκεχωρηκότων ^Ινδων ή βοίι τ&ν 
έρετ&ν η ό κτύπος τΨις είρεόΐας έξίκετο, καΐ σίτνοι 

Μ έπΙ τ^ ^%^ κατέ^εον καΐ ξννείποντο έπάδοντες βαρβα- 
ρικ&ς. φιλωδοί γάρ, εϊπερ τιν^ς £ΧΧο^, ΊνδοΙ καΐ 
φιλορχήμονες άπί) /ίιονύύον ετι καΐ τ&ν αμα ^ιοννόφ 
βακχενόάντων κατά τήν ^Ινδ&ν γην. 

Οϋτω δή πλέων τρίττ^ ήμέρψ κατέόχεν, ΐναπερ 4 

η^Ηφαιΰτίωνί τε καΐ Κρατερω κατά το αυτό ατρατο- 
πεδεύειν έπΙ ταΐς άντιπέρας '6%%'αις ποίρτ^γγελτο. μείνας 
δ^ ένταϋ%'α ί^μερας δύο, ώς καϊ Φίλιππος αύτφ ξύν 
τί} λοιπτι ότρατια άφίκετο, τούτον μ^ν έπΙ τόν ΐΑκεόί- 
νην ποταμόν εκπέμπει ξύν οίς έχων '^κε, τάξας παρά 

30 τον Ιίκεόίνον ποταμού τήν 6χ%ψ/ 3Γορ6ΐ5β(ί'9•αΛ• τους 
δ^ άμφΐ Κρατερόν τε καϊ ^Ηφακίτίωνα αύ^ις εκπέμπει, 248 Ι.ΙΒΕΚ VI 

2 ΐζαςαγγείλοξ Ζηως %ρή τήι/ Λορείαν χοΐΒΐύ^αι, ούτος 
δϊ βλΧβι χατά χον ^Ιϋάόπην Λοχαμον ούδαμον μείονα 
έν χφ τίαχάπλφ εΐχοόν ΰχαδίων τό είρος. ηροί^ορμιζό- 
μένος 6ί ΖτίΤβ χύχον χαΐς ϋχϋ'αι.ς χους προόονχοννχας 
χφ * Τάά(ίΰνΊ[ΐ Ινδούς χους μ^ν ένδι^δόνχίίς όφας 6μο- 5 
λογίαίς τίαρελάμβανεν^ ί^δη δέ χινας χαΐ ές άλχί^ν 

8 %ωρή6ανχας βΙε/, χαχεόχρεψαχο. αύχΌς δ^ ώς έχΐ τήν 
Μαλλων χ ε χαΐ ^Οίνδραχ&ν γην όΛονδ^ ί^ίλεν^ χλεό- 
(ίχονς χε καΐ μαχψωχάχους χών χανχτβ ^Ινδων Λυνϋ'ανό- 
μένος χαΐ Άχν έ^ηγγέλλονχο αύχφ ΛαΙδας μ^ χκΐ ίο 
γνναίχας άποχε^εΐό^'αν εΙς χάς όχνρωχάχας χών Λόλεαη/^ 
αύχοί δ^ έγνωχίνοα δνά μάχης Ιέναν Λρ6ς αύχόν, ίφ* 
Ζχψ δή χαΐ ότϋουδ^ πλείονι έτΐοιείχο χ))ν χλοϋν^ Ζχως 
μ/ίΐ χα^εόχηχόόνν αύχοΐς^ άλλα έν χφ ένδεεΐ χε εχι 

4 χγις Λαραόχεν^ς χαΐ χεχαραγμένφ προύφέρψαι. εν^εν η 
δΐ ώρμή^ χ6 δεύχερον^ \χαϊ] πέμτίχτβ ^ΐμέρν^ άφίχεχο 
έχΙ χήν ξνμβολήν χον χε ^Τδάόπον χαΐ χον Άκεόίνον. 
ίνα δ^ ^νμβάλλουόνν οί ΛοχαμοΙ οϋχοι^ όχενόχαχος εΙς 
%οχαμ6ς έχ χοΐν δυοΐν γίγνεχαν χαΐ τό φεϋμα ανχω 

. όξύ έΰίΐ τ$ βχενόχψν χαΧ δίναι 'άχοηον ύποόχρέφονχος μ 
χον ^οΰ, χαΐ χ6 νδωρ χνμαίνεχαΐ χε χαΐ χαχλάξει έχΙ 
μέγα^ ώς χαΐ Λόρρω εχν δνχων έξακοΰ£<^'θ'α^ χ6ν χχνπον 

δ τον χύμαχος. χαϊ ί^ν μ^ν Λροε^ηγγελμένα χαϋχα 
Άλεξάνδρφ έχ χ&ν έγχωρόίον χαΐ <^|> Αλεξάνδρου τ§ 
όχραχιψ' Ζμως δ^ έπειδί} έχέλαζεν αύχφ χαΐς ξυμ- η 
βολαΐς 6 (ίχραχός^ ές χοόόνδε ό άπί) χον ^ον χχύΛος 
χαχείχεν^ &6χε έτίέΰχηΰαν χάς είρεόΐας οί ναϋχαι^ ούχ 
έχ Λαραγγέλμαχος, άλλα χών χε τοελενύχών ύίτό -^α^ 
μαχος έχόνωπη^άνχων χαΐ αύχοΙ μεχέωρον πρΙ)ς χί>ν 
χχύχον γενόμενοι. ζο 

5 *ίΙς δ^ ού πόρρω χών ξνμβολών ^6αν^ ΙιηΓαυΌ'α 4, 2 - δ, 4. 249 

δη οΐ κνβερνηται παραγγελλονόιν ώς βιαιοχάχΎΐ ΒίρεβΙϋ^ 
χρωμένον^ έξελαύνενν έχ των βτενών, τον μίι ίμπι- 
πτούόας τάς νανς ές χάς δίνας άναόχρέφεό^αι πρ^ς 
αύχ&ν^ άλλα χραχείν γάρ χ^ είρεόΐφ χ&ν έχίόχροφ&ν 
δ χον ϋδαχος. χά μ^ν δή όχρογγύλα πλοία οόα καΐ 2 
εχυχεν αύχών Λεριόχραφένχα πρ()ς χον ^ον, ουδέν τ^ 
παϋ•όνχα έν χ^ έχίόχροφ^ Ζχι μή χαράί,ανχα χους 
έμτνλεονχας^ χαχεόχη ές εύϋ•ν, προς αύχον χον φον 
όρϋ•ω^ένχα' αΐ δί μαοοραΐ νίΐες ούχ ώύανχως ά7ία%•εϊς 

10 άΛ^λ^Όν έν χ^ έΰίΐόχροφ^^ ούχε μεχέωρον έχΐ χον 
έΛίκαχλάξονχος κύμαχος ώόανχως οί(5αν^ Ζόαν χε δίχρο- 
χον αύχων χάς κάχω χώπας ούχ έτίΐ Λολν εΐ^ω εχονΰαι 
χον ϋδαχος' χαΐ αΐ χωπαι δ^ ανχοίς χλαγίοις έν χάίς 3 
δίναις γενομένοις (ίννεχρίβονχο ^ δόων γε έγχαχ- 

16 ελήψ%^6αν ύπό χον ϋδαχος ού φ^αόάνχων αύχάς 
μετεωρίύαι^ ώς Λολλάς μ^ν πονηόαν χ&ν νεών, δύο δ^ 
δίι περνχεόούόας άλλ^ήλανς αύχάς χε δναφϋ'αρήναν χαΐ 
χών έμ^λεόνχων έν αύχαΐς πολλούς. &ς δΐ ές χλάχος 
ί^δη 6 Λοχαμος διέύχεν, ένχαν&α δή 8 χε ^οϋς ούχέχν 

20 &)<ίαύχως χαλεη^ς ^ χαΐ αΐ δίναν ούχ 6μοί^ χ^ βΐ€^ έτί- 
έόχρεφον. προόορμίόας οίν χ^ έν δεί^ν^ ^Χ^ !^λέξ' 4 
ανδρός τδν όχραχόν, ίνα όχέπη χε ^ν χον φον χαΐ 
προΰβολ'^ χαΐς νανόΐν χαί χις χαϊ ϋχρα χον Λοχαμοϋ 
έπιχηδείως άνεΐχεν ές χ&ν ναναγίων χε χήν ξνναγω- 

25 γήν χαϊ εΐ χινες έτι αύχ&ν ξ&νχες εχν έφέρονχο, χούχονς 
χε διέόωόε χαϊ έχιόχευάόας χάς χεΛονηχνίας χ&ν 
νε&ν Νεαρχον μ^ τίαχαχλείν χελεύεν εόχ^ &ν άφίχηχαι 
έπΙ χά δρια χον Μαλλ&ν ε%νονς^ αύχ6ς δί χ&ν βαρ- 
βάρων χ&ν ού Λροόχωρούνχων χαχαδρομήν χης χώρας 

30 Λθίη(ίάμενος χαΐ χωλύόας έπιχονρτίόαν αύχούς χοΐς 
ΜαλλοΙς, οϋχω δίΐ αΐ^'νς ξννέμιξε χψ νανχιχφ. 250 Ι^ΙΒΕΚ VI 

δ ΚοΛ ένταν^α ^ΗψαιόχΙων χε αύτώ καΐ Κρατερός 
καΐ Φίλιπποζ ξύν τοις άμφ' αυτούς 6μον ί^άη ίι<$αν. 
6 ίέ τούζ μ^ν ελέφαντας καΐ τί^ν Πολνπέρχοντος 
τά^ίν χαΐ τους ΙπΛοτοξότας καΐ ΦΙλίΛπον ^ύν τγΙ άμφ* 
αύτ6ν ύτραχι^ διαβιβάόας τί)ν ^ΤδάόΛην Λοταμον 5 
Κρατερω &γειν προόέτα^ε' Νέαρχον δ^ ξύν τφ ναντικω 
%έμ%ει τριόΐν ί^μέρα^ς τήν ότρατίάν χελενόας φ%'άνειν 

6 κατά τ6ι/ Λλονν. τον ί^ Άλλον βτρατόν τρ^%^ ί^- 
ένενμε' καΐ ^Ηψαΐ6τίωνα μ^ν %έντε ίιμέραις Λροϊέναι 
εταξεν^ ώς ει τίνες τού^ |ύι/ αντφ τεταγμένους φεύ- ίο 
^οντβ^ ές το πρόόω κατά όπονδίιν ΙΌΐΰΐ/, τοΓ^ άμφΐ 
Ηφαιύτίωνα ^μιτίΛΤτοντδ^ αλίόχωνταΐ' Πτολεμαΐον δ^ 
τον Αάγον δούς καΐ τούτφ τΫίς ότρατιάς μέρος 
τρι^όΐν ήμέραις ύΛολειπόμενον ε%ε6%'αν έχέλενόεν^ ώς 
δόον τό εμ^αλιν ύτΰοότρέφοιεν αυτόν φεύγοντες, ΐ5 

7 οίτο^ ίέ ές τους άμφΐ τον Πτολεμαΐον έμΛί'Χτοιεν. 
έΐίάν δΐ άφίχωνταν ές τάς Ι^νμβολάς τοΌ τε Άκε- 
αίνον χαΐ τον ^Τδραώτον ποταμού^ ένταν^α δή τον^ 
τε φθάνοντας ύπομένειν έχέλενόεν^ εύτ αν ^χύι 
αΰτό^, καΐ τού^ άμφΐ Κρατερόν χαΐ Πτολεμαΐον αντώ 2ο 
ξυμβαλεΐν. 

β Αντός δΐ άναλαβών τού^ ύΛαΰτα^ότάς τε χαΐ το-ύ^ 
τομάτας χαΐ τού^ Άγριανας χαΐ τών πεξεταίρων χαλάν- 
μένων τ^ν Πεί^ωνος τάξιν χαΐ τους ΙπΛοτοξότας τε 
ζάντας χαΐ τών Ιππέων τ&ν εταίρων τους τιμίβεας βδ 
δίά γης άνύδρον ώς έτά Μαλλονς ^γεν^ έ^νος ^Ινδιχόν 

2 Ινδών τών αυτονόμων, χαΐ τ^ μίν Λρώτ^^ χατεβτρατο- 
πέδενόε προς νδατι ού πολλω^ 8 ίή άπεΙχε τον 
ΐΑχεόίνον ποταμού όταδίονς ές έχατόν δειπνοποιη^ά- 
μενος δϊ χαΐ άναπανβας τήν ότρατνάν ού πολνν βο 
χρόνον παραγγέλλει, 8 τ^ τ^ έχον Άγγος έμπληόαι, 5, δ -β, 6. 251 

ϋδατοξ. δίελϋ'ών δ^ τή^ τβ ήμερας τ6 ετι. νπολζβ^ιπό" 
μενον καΐ η^ν νύκτα Άλην ές τεχρακοόόους μάλιΰχα 
όχαδίους &μα ίΐμερψ Λρος %όλιν άφίκεχο, ές τ^ν ^νμ- 
πεφενγεόοίν πολλοί χ&ν Μαλλών. οΐ δ^ οΰποχ' &ν 3 

δ οΙη%'ενχεξ διά χης άνυδρου έλ^εΐν έχΐ όφας Ιίλεξαν- 
δρον εξω χε χης πόλεως οΐ πολλοί χαΐ ϋνοπλον^όαν. 
έφ' οχφ χαΐ δήλος έγένετο χανχην άγαγ&ν Αλέξανδρος^ 
ί)ι/ οχί ανχψ άγαγείν χαλεπόν ^ν, έπΙ χωδε ούδ^ χοΐς 
πολεμόοις Ζχι &ξει πι^όχόν έφαίνεχο. χούχοις μ^ν δή 

10 ου προόδοκ'ήόαύιν έπιπεόών χους μ^ πολλούς άπ- 
έκχεινεν αύχων ούδ^ ές άλκήν οία ίή άνόπλονς χρα- 
πένχας' χών δ^ &λλων εΙς χί^ν πόλιν χαχενλη&ένχων 
κύκλφ περίόχήόας χφ χείχει χους Ιππέας^ Άχν μήπω ή 
φάλαγξ χών πεξ&ν ^ήκολονϋ^^τοει^ αύχφ^ άνχΐ χάρακος 

ΐΒ έχρ'ήόαχο χγι ΐππφ, ώς δ^ τ«;|τ«ίτα οί πεζοί άφίκονχο^ 4 
ΠερδΙκκαν μ^ν χήν χε ανχον ΙππαρχΙαν εχονχα καΐ 
τήι/ Κλείχον καΐ χους ΐΛγριανας πρί)ς &λλην πόλιν 
εκπέμπει χών Μαλλών, οΐ ξυμπεφευγόχες ίιόαν πολλοί 
χών χαύχΐβ 'Ινδών^ ψνλάύύειν χους έν χ^ πόλει κελεν- 

80 ϋας^ έργου δ^ μή εχεόϋ'αι εόχ' &ν άφίκ^χαν αύχός, ώς 
μηδ^ άπό χαύχης χης πόλεως διαφυγόνχας χινάς 
αύχών αγγέλους γενέό^αν χοίς &λλοις βαρβάροις Ζχι 
προόάγει ^δη ΐΑλέξανδρος' αύχ6ς δ^ προόέβαλλεν χφ 
χείχει. οί ί^ βάρβαροι τ6 μ^ν χεΐχος έκλείπουόιν, ώς δ 

25 ουκ Ιίν διαφυλάί,ανχες αύχ6 εχι, πολλών έν τί} οοαχα- 
λήψει χεϋνηκόχων^ χών δ^ καΐ άπί) χραυμάχων απο- 
μάχων γεγενημένων* ές δΐ χήν ϋκραν ξυμφυγόνχες 
χρόνον μέν χινα ήμύνορχο έξ ύπερδεξίου χε χωρίου 
καΧ χαλεπίΑ) ές προόβολ^ήν, προΰκειμένων δ^ πάνχο^εν 

80 εύρώόχως χών Μακεδόνων τιαΐ αύχου ^ίλεί,άνδρου 
Άλλοχε &λλτ[ί επιφαινομένου χω έργω ί^ χε &κρα καχά 262 Ι^ΙΒΕΚ VI 

κράτος έάλω καΐ οΐ ^νμφνγόντεζ ές αύχί^ν πάντες 
άχέ^ανον* ί^όαν δϊ ές δι,αχΜονς, 

6 Περδίχχας δ^ ές τήν πόλίν έφ* ^νχινα έότάλη 
άφιχόμενος χί^ν μ^ν πάλιν έρι^μην καταλαμβάνει, 
μα^ών ίέ δη ού προ πολλον πεφεύγεόαν έξ, αύτης 6 
οί ένοικσνντες δρόμφ ί^λαννε κατά 6τίβον τ&ν φεν- 
γόντων' οί ί^ ψιλοί ώς τάχους ποδών είχον αύτω 
^φείποντο. καταλαβων δϊ τ&ν φενγόντων κατεκοψεν 
οόοι γε μ/^ 1ίφ%'α6αν ές τά ελη ^νμφνγόντες, 

7 Ιέλε^ανδρος δ^ δειπνοποιηόάμενός τε καΐ ανάπαυλας ίο 
τους άμφ' αυτόν ε6τε έπΙ πρώτην φυλακίων ψι τον 
πρό6ω' καΐ ττι)ν νύκτα διελϋ'ά)ν πολλίιν 6δ)>ν αμα 
ίΐμερψ άφίκετο προς τόν 'Τδραώτην ποταμόν. εν%•α 
δίι των Μαλλών τους μϊν πολλούς διαβεβηκότας ί^δη 
εμα^εν, τοΙς δ^ και διαβαΙνον6ιν επιγενόμενος περί η 

2 αυτόν τόν πόρον πολλούς αυτών διέφϋ-ειρε. καΐ αυτός 
^8 ^ΐχε ξ,υνδιαβάς καχά τόν αυτόν πόρον διώκων 
εϊχετο τών φ%•α6άντων ίς τήι/ άποχώρη6ιν. καΐ πτοΑΑού^ 
μ^ άπέκτεινεν αυτών, τους δ^ καΐ ζώντας ελαβεν, οί 
πλεόους δ^ κατέφυγον ες τι χωρίον όχνρόν καΐ τετει- «ο 
χιϋμένον, ΐΛλέ^ανδρος δε, ώς οί πεξοί άφίκοντο αύτφ, 
άποότέλλει ίπΐ τούτους ΠεΙ^ωνα τήν τε αύτοϋ τά^ιν 

3 έχοντα καΐ τών Ιππέων δύο ίππαρχίας, καΐ οΰτο^ ίι^ 
έ^ εφόδου προόβαλόντες λαμβάνουόι τό χωρίον καΐ 
τους καταπεφευγότας ίς αυτό 'ήνδραπόδιόαν, Ζΰοι γε η 
μίΐ έν τ^ προόβολ^ διεφ^άρηόαν. ταϋτα δ^ οί άμφΐ 
τόν ΠεΙ^ωνα διαπρα^άμενοι έπαντ^λϋΌν αίϋΊς ές τό 
ότρατόπεδον. 

4 Αυτός δ^ ^ίλέ^ανδρος &ς έπΙ τών Βραχμάνων τινά 
πόλιν ^εν, Ζτι καΐ ίς ταύτην ξυμπεφευγέναι τινάς μ 
τών Μαλλών εμαϋ'εν. ώς δ^ άφίοιετο προς αυτήν, β, 6-8, 3. 253 

• έΛηγΒ τω χβΙ%βι ηάντο^εν χνκνίιν την φάλαγγοί, οΐ 
δε ύχορν66όμΒνα τά τείχη Ιδόνχες χαΐ ίκ τών βελ&ν 
αναστελλόμενοι χά μ^ν τείχη χαΐ οίχοί ίκλείΛον^ιν^ 
ές ίί τι^ν αχραν ξ,νμφνγόντες έκεΙ^εν ήμύνοντο' 
5 ξννειόΛεόόντων δ^ αύχοΐς ολίγων Μακεδόνων μετα- 
βαλλόμενοι χαΐ ξνότραφέντες τους μ^ν ϋ^έωόαν αντών^ 
άχέκτειναν δ^ ίν τ^ ύ^οότροφ^ ές πέντε καΐ εΐκοόι. 
καΐ έν τούτω Ιέλέ^ανδρος τάς τε κλίμακας χάντο^εν 6 
κελεύει Λροϋτι^έναι τ^ ϋκρϋ^ καΐ ύΛορύττεψ το τείχος. 

10 ώς δ^ πύργος τε επεΰεν ύπορυόόόμενος χαΐ τον μετά- 
πνργίον τι παραρραγϊν ^ιμαχωτέραν ταύτγι ίποίηόε 
τίιν ϋκραν, πρώτος Αλέξανδρος έπιβάς τον τείχονς &φ^η 
έχων τ6 τείχος, καΐ τοντον Ιδόντες οί ϋλλοι Μακεδόνες 6 
αΐ6χνν%'έντες Άλλος ϋλλτβ άντ^εόαν. εϊχετό τε ί^δη ή Άκρα, 

15 καΐ τών ^ Ινδών οΐ μ^ν τάς οΙκίας ένεπίμπραόαν καΐ έν 

ανταΐς έγκαταλαμβανόμενοι άπέ%νη6%ον^ οΐ πολΧοι δϊ 

μαχόμενοι αυτών, άπέϋ'ανον ίέ οί πάντες ές πεντα- 

κ^ίίχ^λίον^, ζώντες δ^ δι άνδρζε)ίαν ό^ι^^ο^ έλήφ^όαν. 

Μείνας δ^ αύτοϋ μίαν ίιμέραν καΐ άναπαύόας τί^ν 8 

30 ότρατιάν τ^ ύότεραί^ προύχώρει ό^ς έπΙ τους ϋλλονς 
Μαλλούς. καΐ τάς μίν πόλεις έκλελοιπότοίς κατα- 
λαμβάνει ^ αυτούς δ^ εμα^εν 8τι πεφενγότες εΐεν ές 
τήν ερημον. καΐ ένταν^α α{>^ις μίαν ίιμέραν άνα- 2 
παύόας τήι/ ότρατιάν ές τ^ έπιονόαν Πεί^ωνα μ^ 

η καΐ ^ημήτριον τ6ν Ιππάρχην πρ6ς τ6ν ποταμών όπίΰω 
άπέπεμψεν^ &ν τε αύτοΙ ί^γοϋντο ϋγοντας καΐ προς 
τούτοις ψιλών τάξεις δούς αύτοίς δόαι ίκαναί πρ6ς 
τ6 ίργον. προαέταξε δ^ παρά τγι 'όχ^ τον ποταμού 3 
Ιόντας^ εϊ τι6ΐ περιτνγχάνοιεν τών ές τάς ϋλας ξνμ- 

30 πεφενγότων^ αϊ δί^ πολλοί προς τή 'όχ^ τον ποταμού 
ίΐΰαν^ τούτονς κτείνειν^ οόοι μίι έ%'ελοντα\ όφας 254 1.ΙΒΕΒ VI 

ένδίδοΐεν. χαΐ Λολλονς καταλαβόντες ίν ταΐς ΰλ€ίΐς » 
οΐ άμφΐ Πείϋ'ωνά τε καΐ ^ημήχρνον άπέκχειναν, 

4 Αυτός δ^ ίιγεν έπΙ τί^ν μεγί6χην χ&ν ΜαΧλ&ν 
Λάλιν^ ίνα χαΐ Ικ χ&ν Άλλων πόλεων Λολλούς ίνμ- 
Λεφενγέναι αύχφ έξηγγέλλεχο. άλλα καΙ χαύχην ίξέλι- δ 
Λον οί ^ΙνδοΙ ώξ προόάγονχα Άλεξανδρον ίμα^ον. 
διαβάνχεζ δΐ χ6ν ^Τδραώχην ποχαμόν έχΐ χαΐς ϋχϋ'αι^ 
αύχσϋ, &η ύψηλάΐ αί &χ^αι ίι^αν, παραχεταγμένοι 

δ εμενον^ ώς εΐρΐ^σνχες χοϋ πόρου !Αλε^ανδρον. χαΐ 
χανχα ώς Ι^κουόεν, άναλαβών χί^ν ΪΛΛον χί^ν &μα οώτω ίο 
πάΰαν ψι ώς έτνΐ χ6ν ^Τδραώχην, ΐναπερ Λαραχεχάχ&αν 
χους Μαλλούς ί^ηγγελλεχο. οΐ δ^ πεζοί επεαϋ'αι αύχφ 
έχάχ^όαν. ώς δ^ άφίκεχό χε έπ^ αύχΌν καΐ έν τω 
Λέραν χους Λολεμίονς χεχαγμένονς χαχείδεν^ ώς εΐχεν 
ίκ χης 6δον εμβάλλει ές χόν πόρον ^ύν τ$ ΐΛΛω μόνγ^. ΐ6 

6 οί ί^ Ιδόνχες έν μέόφ χον Λοχαμον 6νχα ί^δη Ιέλ^ξ- 
ανδρον καχά όπονδίιν μέν, ξννχεχαγμένοι δ^ ίμως 
άπεχώρονν άπ6 χης ΰχ^ς' καΐ Ιίλέΐ^ανδρος Ι^ύν μ6ντ[ΐ 
χ^ ΪΛΛφ εΪΛεχο. ώς δϊ χαχείδον Ιππέας μόνους^ έπι- 
όχρέψανχες οΐ ^ΙνδοΙ οίαρχερώς ^μάχοιητο πλη^Ός 6νχες 2ο 
ές πένχε μυριάδας, και ^Αλέξανδρος ώς χήν χε φάλαγγα 
αύχών πνχνί^ν οίαχείδε καΐ ανχω οΐ πεζοί άπ%6αν^ 
προΰβολάς μ^ν έποιείχο ές κύκλους παριππεύων, ές 

7 χείρας δ^ ούκ ^ει χοίς 'ΙνδοΙς. καΐ έν χούχφ πάρα- 
γίγνονχαι αύχφ ο? χε ΐΛγριανες καΐ άλλαι χάνεις χών 25 
ψιλών, &ς δίι έπιλέκχους &μα οΐ ^γε, καΐ οΐ χοξόχαΐ' 
ού πόρρω δ^ ούδ^ ή φάλαγξ έφαίνεχο χ&ν πεζ&ν. καΐ 
οί ^ΙνδοΙ 6μοϋ 6ψΐ6ΐ πάνχων χών δεινών προσκειμένων 
άποΰχρέψανχες ΙΙδη προχροπάδην εφευγον ές πόλιν 

8 όχυρωχάχην χ&ν πληΰίον. καΐ Αλέξανδρος επόμενος μ 
χε ανχοίς πολλούς εκχεινε καΐ ώς ές χήν πόλιν οί 8, 4 - 9, 3. 26δ 

διαφυγόντες οίατειλ'ή^ηΰαν^ πρώτα μ^ τοΙς ΐΛΛ6ν6νν 
έξ ίφόδου έχνκλώόατο τι)ι/ πόλιν' ώς δ^ οΐ πεξοί 
αντφ παρτί^αν^ ταύττβ μ^ν ττ§ '^μερ^ περίότρατοπεδενει 
έν κύκλφ τον τείχονξ^ Ζτι ού Λολν τε τί^ς ημέρας 

δ νπελείΛετο ές τι^ προόβολ^^ χαΐ ή ότρατιά αύτω ύπό 
τε πορείας μακράς οί πεζοϊ καϊ ύπό διώΐ^εως όννεχονς 
οΐ ίπποι καΐ ονχ ί^κιότα κατά τόν πόρον τον ποταμον 
τεταλαιπωρήκεόαν. 

ΤζΙ δϊ ύότεραίψ διχ^ διελών τόν 6τρατ6ν τον μ^ 9 

10 έτερον αύτΙ>ς ί^γούμενος προσέβαλλε τω τείχει^ τό ^^ 
έτερον ΠερδΙκκας προ6^γε. χαΐ έν τούτω ού δε^ά- 
μενοι οΐ *ΙνδοΙ των Μακεδόνων τί^ν όρμήν τά μ^ 
τείχη της πόλεως λείπονόιν^ αύτοΙ δί ές τήν Άκραν 
^ννέφενγον. ^ίλέξανδρος μ^ν ούν καί οί άμφ αύτ))ν 

15 πνλίδα τινά καταόχίόαντες παρηλ0Όν ές τήν πόλιν πολύ 
πρ)> τών Άλλων οί ί^ 6μον Περδίκκψ τεταγμένοι ύ6τέρη- 2 
€αν υπερβαίνοντες κατά τά τείχη ούκ εύπετώς^ ούδ^ 
τάς κλίματιας 61 πολλοί αυτών φέροντες^ Ζτι έαλωκέναι 
αύτοίς έδόκει ή πόλις^ έρημούμενα τών προμαχομένων 

20 τά τείχη ώς κατείδον. ώς δί ή Άκρα έχομένη πρί)ς 
τών πολεμίων καϊ πρ6 ταύτης τεταγμένοι εΙς τό άπο- 
μάχεΰ^αι πολλοί έφάνηύαν^ ένταν^α ίι) οί μ^ν ύπ- 
ορύόόοντες τό τείχος ^ οί ί^ προό^έόει δπτβ παρείκοι 
τών κλιμάκων βιά<ία6%αι έπειρώντο ές τήι/ 'άκραν, 

2^ Αλέξανδρος δέ^ ώς βλακενειν αύτφ έδόκονν τών Μακε- 8 
δόνων 61 φέροντες τάς κλίμακας^ άρπάόας κλίμακα 
έν))ς τών φερόντων προ€έ^κε τφ τείχει αύτ6ς καΐ 
είλη^είς ύπο τ^ άόπίδι άνέβαινεν' έπΙ δ^ αύτφ Πεν- 
κέότας ό τι)ν Ιεράν άΰπίδα φέρων^ ί)ι/ έκ τον νεώ της 

»ο!Α&ηνας της 'Ιλιάδος λαβών &μα οί εΐχεν !Αλέξανδρος 
καϊ πρί) αύτον έφέρετο έν ταΐς /«ίχαι^' έπΙ δΐ τούτω 256 ί^ΙΒΕΒ VI 

Αδοννάτος άντίΒΐ κατά τήι/ αυτήν χΧΙμαχα 6 όωματο- 
φύλαξ,' κατά δ^ Άλλην κλίμακα Ιίβρέας τ&ν διμοιριτών 

4 τις όχρατενομενίον. ί^δη τ« προς τ§ έπάΧ^ει τον 
τείχους ό βαόιλεύς ^ καΐ έρείόας ^λ' αύτ^ τι)ν ασπίδα 
τους μέν δ^β^ «Γ(ίω του τείχους τ&ν ^Ινδ&ν, τους ίέ δ 
καΐ αΰτον τρ Ι^ίφει άποκτείνας γεγυμνώκει τό ταύττ^ 
τείχος ' καΐ οί ύπαόπιόταΐ ύΛ^ρφο/8θ4 γενόμενοι ύχ^ρ 
του βαόιλέως ΰΛουδ^ ωθούμενοι κατά τι^ αντ^ χίΐί- 
/ιαχα όυντρίβουόιν αύτήν^ &6τε οΙ μ^ ί}δη ανιόντες 
αυτών κάτω επεόον^ τοϊς δϊ Άλλοις &ηορον ^π:οίι^(ίαι/ ίο 
τι^ ϋνοδον, 

δ Αλέξανδρος δ^ ώς έπΙ του τείχους (ίτάς κύκλω τε 
άίτό τών πληόίον πύργων έβάλλετο^ ού γάρ πελάόίη 
γε έτόλμα τις αύτω τών ^Ινδών^ τοαΐ ύπ6 τών έκ ττ^ς 
πόλεως, ούδ^ πόρρω τούτων γε έόακοντιξόντων (έτυχε η 
γάρ τι καΐ προόκεχωόμενον ταύττι προς το τεΙχος\ 
δτιλος μ^ ίιν Ιίλέΐ^ανδρος ών τών τε ΰπλων τ$ λαμ- 
πρότψι καΐ τω άτόπω της τόλμης, εγνω δ^ Ζτι αύτον 
μ^ μένων κινδυνεύσει μηδ^ν 8 τι καΐ λόγου έί^^οι/ 
άποδεικνύμενος, καταπηδήαας δ^ εΪ6ω του τείχους μ 
τνχόν μ^ αύτω τούτω εκπλήξει τους ^Ινδούς, εΐ δ^ 
μ/ή, καϊ κινδυνεύειν δέοι, μεγάλα έργα καΐ τοις έπειτα 
πυ^έΰϋ'αι &ξια ίργαόάμενος ούκ άύπουδεί άπο^ανεΙ- 
ται — ταντα γνούς καταπηδψ άπ6 του τείχους ίς τήν 

6 Άκραν. Ιι/^α δή έρειό^είς πρΙ)ς τφ τείχει τους μέν η 
τινας ές χείρας έλκοντας καϊ τόν γε Ί^γεμόνα τών 
Ινδών προόφερόμενόν οΐ ϋ'ραόύτερον παίόας τω 
ξίφει άποκτείνεΐ'• Άλλον δ^ πελάζοντα λί^φ βαλίαν 
εόχε καΐ Άλλον λί^φ, τ))ν δ^ έγγυτέρω προό- 
άγοντα τω ξίφει αύθι^. οΐ δ^ βάρβαροι πελάξειν μ 
μ^ν αύτω ούκέτι ή^ελον, εβαλλον δϊ πάντο^εν περί- 9, 4 - 10, 4. 257 

66χηκότ8ς δ η ης έχων βέλος ετύγχαναν ^ έν χφ 
τότε ελαβεν, 

*Εν χοντω δ^ Πενχέ^τας χβ χαΐ 6 δνμοίρίχης 10 
Άβρέας καΐ έηί' αύτοίς Αεοννάχος^ οϊ ίή μόνοι εχνχον 

δ η;ρΙν Ι^ννχρνβηναι χάς χλίματιας άναβεβηχόχες έπΙ τ6 
χεΐχος, τίαχαχηδ'ήΰανχες χαΐ ανχοί χρό χον βαβνλέως 
ίμάχονχο. χαΐ !Αβρέας μ^ν ό διμοιρίχης ΛίΛχει αύχον 
χο^εν^είς ές χ6 πρ06ωπον^ ΐΑλέ^ανδρος <ίέ> βάλλεχαι 
χαΐ αύχος διά χον θώρακος έξ χ6 ΰχη^ος χο^εύμαχι 

10 ύΛΐρ χόν μαόχόν^ &€χε λέγει Πχολεμαΐος Ζχι 'μχΙ^^^^ 
Λνενμα 6μοϋ χφ (άμοιχι ^χ χον χραύμοεχος έξεπνείχο. 
ό δέ, ε6χε μ^ Ιτι ^ερμόν ίμ^ αύχω τ6 αίμα, καίπερ κακώς 2 
έχων ί^μύνεχο' Λολλον δ^ δί^ χον ϋ&μαχος καϊ &%'ρ6<^ 
οϊα δ'ή ξ,ύν Λνενμαχι έχρνένχος, ίλιγγος χε αύχ6ν χαΐ 

15 λείΛοψνχύα καχέόχε καϊ πίπχει αύχον έπΙ χ^ιν άϋπίδα 
ξνννενόας, Πενκέόχας δ^ περιβάς πετνχωκόχι καΐ υπέρ- 
οχων χίιν Ιεράν χί^ν έξ ^Iλ^ον άότνίδα πρί) αύχον [εΐχε']^ 
τιαΐ Λεοννάχος ές χά έπΙ %'άχερα^ ούχοί χε βάλλονχαι 
άμφόχεροι καΐ ^Αλέξανδρος εγγύς ^ ^δη ύπο χον 

20 αΐμαχος έκλίΛεΙν. χοϊς γάρ Μακεδ06ν καΐ χανχτ^ έν 8 
άχόρφ γεγένηχο χά χί^ς προό βολής ^ Ζχι οΐ τον Άλέξ- 
ανδρον βαλλόμενόν χε έπΙ χφ χείχει Ιδόνζες καΐ 
πηδώνχα εόω ές χίιν ϋκραν^ ύΛΟ όΊίονδτις χε καΐ φόβον 
μή χι αύχοίς ό βασιλεύς πάϋ^ ού ξύν νόω κινδννενων^ 

26 χοίς κλίμακας ξννχεχριφόχες έίίΙΑο^ Άλλας μηχανάς ές 
τό άνελ^εΐν έπΙ χ6 χείχος ώς έν άπόροις έμηχανώνχο^ 
οί μΜ^ Λαβ($άλονς έμπηγννονχες ές τό χεΐχος γήϊνον 
8ι/, καΐ καχά χούχονς έκκρεμαννύμενοι χαλεπώς άνεϊρ- 
πον^ οί δϊ έίΑΑο^ έΛ^ ϋλλονς έπιβαίνονχες. ό ίέ χρώχος 4 

30 άνελϋ'ών ένρίΛχει αύχ6ν καχά χον χείχονς ές τήν 
Λόλιν, ϊναπερ χον βασιλέα έώρων κείμενον, ξύν οίμωγ^ 

Αββιανι Ακαβλιιβ Θ4ΐ. Βοοι. Ε4ΐ. ιηΐηοχ. 17 258 Ι.ΙΒΕΒ VI 

χαΐ άλαλαγμφ ηάνχες. ί^δη χε άμφ* αύτω ΛΒΛχωχότι 
καρτερά μάχη ^ννενότήκει Ιίλλον έπ' ϋλλφ των Μακε- 
δόνων προαόΛίξσντος, καΐ έν χούχφ οί μ^ν χον μοχλον 
Ζχψ εϊχεχο ή καχά ιτό μεχαπνργνον πύλη καχαΰχίόανχες 
έχ' όλύγονς παρψΰαν^ οΐ δ^ καϋ'" δ τ^ ή πύλη διέόχε 5 
χους Άμονς ύχο^ένχες καΐ ώόανχες ές χ6 εόω χό χεΐχο$ 
άνεχέχαόαν χαύχγι χί^ν &κραν. 
11 ^Εν χούχφ δϊ οΐ μεν εκχεννον χους ^Ινδούς^ καΐ 
άπέκχεινάν γε πάνχας ούδ^ γυναίκα ί) παΐδα ύπ- 
ελείχονχο^ οί ί^ ίΐί,έψερον χ6ν /3α^^Λ£α έπΙ χης άαπί- ίο 
δοζ κακωζ έχοντα^ οΰπω γιγνώόκονχες βνώόνμον 'όνχα. 
ΧΟ δϊ βέλος έ^ελκύόαν έκ χον χραύμαχος έπίχεμόνχα 
τήν Λληγίιν οί μέν Κριχόδημον ανέγραψαν, Ιαχρόν 
Κ&ον, ττ6 γένος χών Άόκληπιαδών, οί δ^ ΠερδΙκκαν 
χ6ν Σωματοφύλακα, ον παρόνχος έρ χφ δεινφ Ιαχρον, ΐδ 
έγκελενύαμένον ^Αλεξάνδρου χφ ξ^φεν έτνιχεμείν χίμ/ 

2 Λληγ"^ καΐ κομίόαό^αν χ6 βέλος, έν δ^ χ^ κομιδ^ 
φορά αΐμαχος πολλού γίγνεχαν, ωΰχε λειχοψυχηόαι 
α'ί^νς ^ίλέΐ^ανδρον καΐ οϋχω βχε^ηναι αύχω χο αίμα 
{}λ6 χ^ λει,ποψυχίίΐ^. πολλά δ^ καΐ &λλα άναγέγραπχαι >ο 
χοίς ί,νγγραφεϋβιν ύπϊρ χοϋ παϋ^μαχος, καΐ ή φήμη 
παραδεί^αμένη αύχά καχά χους πρώχονς ψενόαμένους 
ϊχι καΐ εΙς ίιμας δίαόώζεί, ούδ^ άφήόεν παραδίδοντα 
καΐ έφεσης άλλοις χά ψευδή, εΐ μή ύπό χηΰδε χτίς 
ξ,υγγραφης παύαεχαι. η 

3 Αύχίκα έν ^Οξυδράτία^ς χ6 πά^μα τούτο γενέΰ^ία 
!Αλε1^άνδρω 6 πας λόγος καχέχεί' τό ίί έν ΜαλλοΙς 
έϋνει αύχονόμω 'Ινδνκω ξυνέβη, καΐ ^ χε πόλις Μαλλών 
^ν καΐ οί βαλόνχες Άλέξανδρον ΜαλλοΙ, οΓ ίή έγνώ- 
κεΰαν μ^ν ξυμμΟ^ανχες χοίς ^Οξυδράκαις οϋχω Λ- 3ο 
αγωνίζε6%'αι, εφ%^ δΐ διά χης άνυδρου έπ' αυτούς ^ ^ 11,1-7. 259 

έλάόας ΛρΙν χινα ώφέλειαν αντοΐζ παρά τ&ν Ό|νίρα- 
κών γενέύ^αι τι αντονς έχείνοίς χι ίχωφεληΰαι,. έπεί 4 
καΐ τήν χελενχαίαν μάχην τήν προς ^αρείον γενο- 
μένων^ κα^' ίΐνχινα έφυγε /Δαρείος ούδϊ Λρόό^εν ελη^ε 

5 ΧΎΐζ φνγ^ξ πριν ξνλληφϋ'ηναι ύπο χών άμφΐ Βτιόόον 
καΐ προόάγονχοζ Ι^δη ^Αλεξάνδρου άπο^ανεΐν^ πρ(>ζ 
Ιίρβήλονς γενέόϋ'αι 6 πάς λόγοζ χαχέχει, κα^άπερ οίν 
καΐ χίιν προ χανχης έν 'Τ66ω καν χήν πρώχην Ιππο- 
μαχίαν πρ))ς Γρανίκω. άλλα προς Γρανίκω μ^ν ξννέβη 6 

10 <(ή> μάχν ή ί^ΤΛ^κι) καΐ πρ})ς ^Ι66ω ή αί^ις προς ^αρείον 
μάχη, Άρβηλα δϊ χον χώρου, έν ω τήν έβχάχην μάχην 
βαρείας χε καΐ ^Αλέξανδρος έμαχέβανχο, οΐ μ^ χά 
πλεϊϋχα ξνγγράψανχες λέγονβιν 8χι έξακοόίους ϋχαδίονς 
απέχει, οί δϊ χά έλάχιόχα, Ζχι ές πενχακο6ΐους. άλλα 

16 έν Γανγαμήλοις γάρ γενέό^αι χί^ν μάχην προς ποχαμω 
Βουμήλφ λέγει ΠχολεμαΙος καΐ Ιέριόχόβουλος. πόλις 6 
ίέ ούχ ίμ/ χά Γαυγάμηλα, αλλά κώμη μεγάλη, ούδ^ «τ. » 
6νομαόχ6ς 6 χ&ρος ούίέ ές άκοί^ν ήδύ τό Άνομα' Ιν^εν &. π* 
δή μοι δοκεΐ πόλις ούόα χά '!4ρβηλα άπηνέγκαχο χήν 

20 δόξαν χης μεγάλης μάχης, εΐ δ^ π;ρ6ς ^ρ^δι^λο^^ χρ'^ 
οΐεό^αι γενέόϋ•αι χ6 έργον έκεϊνο ές χοβόνδε !Αρβήλων 
άπέχον, καΐ χί^ν έν ΣαλαμΙνι γενομένην ναυ μαχίαν 
πρ))ς ΙόΟ'μψ χω Κορινθίων έξεϋχι λέγειν Ζχι έγένεχο, 
καΐ χίιν έπ^ ΙάρχεμιόΙφ χης Ευβοίας προς ΑΙγίντβ ί} 

η ΣουνΙφ, 

ΚαΙ μ/^ν ύπ^ρ χων ύπεραβπιόάνχων έν χω κινδννω 7 
Αλεξάνδρου, Πευκέόχαν μέν γενέό^αι ξύμπανχες 6μο- 
λογονόιν, ύπ^ρ Λεοννάχου δϊ ούκέχι ξυμφέρονχαι ούδ^ 
ύπ^ρ Άβρέον χον διμοιρίχον. καϊ οΐ μ^ ξύλφ πλη- 

80 γένχα καχά χον κράνονς !Αλέξανδρον καΐ Ιλιγγιάόανχα 
πεόεΐν, ανϋΊς δ^ άναόχάνχα /βλι^Ό-ήι/α^ βέλει διά χον 

17* 260 Ι^ΙΒΕΒ VI 

^^^Ι^• ϋ'ώρακος ές τό όττί^ος* Πτολεμαίος δ^ ό Αάγον ταύτην 
μόνην τί^ν πληγην ^ίληγηναί λέγει τήν ^ τό ϋΧΎΐ^ς. 
8 τό ίί δ^ι μεγιόχον πλημμέλημα τών Ι^νγγραψάντων τά 
άμφΐ !Αλέ^ανδρον έκεΙνο τίθεμαι εγωγε, Πτολεμαΐον 
γάρ τ))ν Αάγον ε6χιν οϊ ανέγραψαν ^νναναβηναί τε δ 
ΐΑλεί,άνδρφ χαζά τήν κλόμακα 6μον Πενκέ6χ€^ χαΐ 
νΛεραόηίόαι κειμένου^ χαΐ έΰίΐ χψδε Σωχ^ρα έτΟτ- 
κλη^ηναι χ)>ν ΠχολεμαΙον' καίχοι αύχ6ς ΠχολεμαΙος 
άναγέγραφεν ονδ^ χαραγενέύ^αι χούχφ χω εργω^ άλΙά 
6χραχιαζ γάρ αύχός ί^γούμενος ϋλλας μάχεόϋ^αι μάχα$ ίο 
χαΐ Λρός ϋλλονς βαρβάρους, χανχα μίν ίι) έν έκβολγ^ 
χον λόγου άναγεγράφϋ'ω μοι^ ώς μ^ άχαλαίοΐωρον 
γίγνε6%'αι χοίς εΛειχα άν^ρώπονς χήν ύΛ^ρ χών χηλι- 
χονχων έργων χε καΐ %α%"Υΐμάχων άφήγηόι,ν, 
12 'Εν ω δ^ Αλέξανδρος ανχον μένων το χρανμα η 
έϋ'εραπενεχο^ ές τό όχραχότνεδον^ εν^εντίερ ώρμτΙ^ έχΐ 
χους Μαλλούς^ ό μ^ν πρώχος λόγος ίικεν οχι χε^ηκέος 
εΐη έκ χον χραύμαχος, καΐ χά μϊν %ρ&χα οίμωγίι ^ 
χί^ς όχραχιάς ξνμτνάόης 'άλλον &λλφ Λαραδιδόνχος τήι/ 
φήμην' Λαναάμενοι ίέ χης οΙμωγής ϋΰ'νμοί χε χοώ βο 
Άΰίοροί ίι<$αν^ Ζόχις μϊν ^ηγούμενος ε6χαι χης βχραχι&ς 
2 {ΛολλοΙς γάρ δίι έν Ϊ6ω χά χής άξιώόεως έδόκει χρός 
χε ανχον Ιέλεξάνδρον χαΐ χρί)ς Μακεδόνων χοί^εόχ'η- 
χέναν)^ Ζπως δϊ άποΰω^τίβονχαι ές τήι/ οίκείαν, 
το^οντωι/ μ^ν έϋνών μαχίμων Λεριειργόνχων όφας έν %ι 
χύκλω^ χών μϊν οϋΰνω Λροβκεχωρηκόχων ^ & ίι) νπ^ρ 
χης έλεν^ερίας είκαξον άγωννεΐό^αι καρτερως^ χ&ν δϊ 
άποόχηόομένων άφαιρεϋ•ένχος ανχοΐς χοϋ Άλεξάνδρον 
φόβον, Λοχαμών χε έν μέόω άδιαβάχων χόχε ί-ή έδόχονν 
είναι χαΐ πάνχα όφΐόιν ϋτΐορα χαΐ αμήχανα έρήμοις μ 
ζΐέλεξάνδρον έφαίνεχο. ώς δϊ ^κέ ποχε λόγος δτι ξ^ 11, 8 — 18, 3. 261 

Ιέλέξανδρος^ χούχφ μ^ν μόγις Ι^ννεχώρηόαν^ εΐ ίί καΐ 
βίώόιμός ίόχνν^ ονΛω ίΛΚίχενεχο. ώς δ^ χαΐ γράμμαχα 
Λαρ' αύχον ί^χεν Ζχι δόον οντνω χαχδλεν6εχαν έχΐ το 
όχραχΟΛεδον, ούδ^ χαϋχα χοίς πολλοίς ύΛο χον &γαν 

δ δέους ηιόχά ίφαίνεχο^ άλλα χλάχχεό^αν γάρ Λρος 
χων άμφ' αυτόν 6ωμαχοφνλάκων χε καΐ 6χραχηγών 
εΐκάξεχο, 

ΚαΙ χαϋχα έννοή^αςίέλεξανδρος, μή χν νεωχεριόϋ'είη 1Β 
έν τ^ όχραχια, οχε Λρώχον ηδννήΰΎ} κομίζεχαι έπΙ χον 

10 ποχαμον χον 'Τδραώχον χάς δχϋ'ας' καΐ Λλέων καχά 
χ6ν 3Τοταμ($ι/ (ίιν γάρ τό 6χραχ6πεδον έπΙ χαΐς ξ,νμ- 
βολαΐς χον χε ^Τδραώχον καΐ χον ΐΛκεόίνον^ Ινα ^Ηφαν- 
ύχίων χ ε άτΙ χής βχραχιας ίμ/ τίαΐ Νέαρχος τό ι/αντ^κόν 
αύχω εΐχεν\ ώς [δ^] ίπέλαξεν ή νανς ίΐδη χφ <$χραχο- 

15 Ίίέδω τόν βαόνλέα φέρονόα^ κελεύει ίή άφελείν τήν 
6κηνίιν άζ)) χής Λρνμνης^ ώς καχαφανί^ς είναι Λα6ΐν, 
οί δ^ εχι ήπίΰχονν^ ώς νεκρού δή^εν κομιξομένον 2 
Ιέλεξάνδρον^ πριν γε δή ΰνροόχονόης χής νεώς τ§ 8χ^ 
ό μ^ χ^ιν χείρα άνέχεινεν ές τό πλήθος ' οί δ^ άν- 

2) εβόηόαν, ές χον ούρανόν άναβχόνχες χάς χείρας^ οΐ δ^ 
Λρ6ς αύχ))ν Αλέ^ανδρον' ηολλοίς δΐ καΐ δάκρυα έπΙ 
χφ άνελ%ί<$χψ Λροεχν^ άκονόια. και οΐ μ^ χ&ν 
νχαόΛΐΰχ&ν κλίνην Λροόέφερον ανχφ έκκομιζομένω έκ 
χής νεώς^ ό ί^ χον ΐη:Λον ΛροβαγαγεΙν έκέλενβεν. ώς 3 

25 ίέ Ιηιβάς χον ΪΛη:ον ωφ^η αΰθ-ι^, κρόχφ ίή ΰΐολλφ 
ΒΊίεκχνΛηόεν ή όχραχιά Λαόα, έϋνήχηόαν δ^ α? χε ϋχ^αι 
καΐ αΐ πληόίον ανχών νάχαι. προόάγων δϊ ί^δη χγι 
6κην^ καχαβαίνει άη:6 χον ΐππον^ &βχε καΐ βαδίζων 
όφϋ'ήναι. οί ί^ έπέλαξον άλλος άλλο^εν^ οί μ^ χειρ&ν, 

80 οί ί^ γονάχων^ οί ίέ χής έό^ήχος ανχής άϋΐχόμενοι^ 
οΐ δ^ τίαΐ Ιδεϊν έγγύ^εν καΐ χι καΐ έΛευψημήβανχες 262 ΠΒΕΕ VI 

άπελ^δΐν οΐ ίέ ταινίαις εβαλλον^ οΐ δ^ &ν%'Β6ιν^ Ζ<ία 
έν τω χόχΒ ή ^Ινδών γη παρείχε. 

* Νέαρχος ϋ λέγει^ ΰη χαλεποί αύτφ των φίλων 
ίΓ. 17 έγένοντο 86ον έκάχνζον^ 5τν αύτος προ τί^ς 6τραχιάς 
χινδννεύον' ού γάρ ότρατηγοϋ ταύτα, άλλα όχραχιώτον 5 
είναι, καί μοι δοκεΐ 'άχ%^ε6%'αι ΐΑλέξανδρος τοΐόδε τοις 
λόγονς, Ζχι άληϋ•εΙς χε 'όνχας έγίγνωόκε καί αύχόν 
ύπαίχιον χγι έπιχψήβει. καν 8μως ύπΐ) μένους χε χον 
έν χαΐς μάχαίς καΐ χον ερωχος χης δόξης, καϋ•άπερ οί 
Άλλης χιν))ς ί^δονής έξηχχώμενοι, ού καρχερος ^ν άπ- ίο 

6 έχεό^'αι χών κινδύνων. Άν^ρωπον δε χννα πρεϋβύχερον 
λέγει Βοιώχιον, τό ίέ 'όνομα χοϋ άνϋ'ρώπου ού λέγει^ 
ώς άχΜμενόν χε προς χάς ^Λίτιμ-ι^ίί^^ί χών φίλων 
καχέμαϋ•εν !Αλέξανδρον καΐ έόκνϋ'ρωπακόχα, προό- 
ελ^όνχα χονχον βοιωχιάξονχα αμα χ^ φωνγι χαντα ΐ5 
φίίνα^• ω ^Αλέξανδρε, ανδρών χά εργα' καί χι χαΐ 
ΙαμβεΙον ύπειπειν, χον δ^ νουν είναι χον Ιαμβείον 
Ζχι χω χι δρώνχι καΐ παϋ•εΐν έόχιν όφειλόμενον. καΐ 
χονχον εν χε χω παρανχίκα εύδοκιμηβαι και έπιχη- 
δειόχερον ές τό επειχα Άλεξάνδρω γενέόϋ'αι. μ 

14: Έν χονχω ίέ αφίκονχο παρά ί4λέξανδρον χών 
Μαλλών χών υπολειπομένων πρέσβεις ένδιδόνχες τό 
εϋ'νος, καί παρά ^Οξνδρακών ο? χε ίιγεμόνες χών πόλεων 
καί οί νομάρχαι αύχοί και ^λλο^ αμα τοΰτο^^ ίκατόν 
καΐ πενχήκονχα οί γνωριμώχαχοι αύχοκράχορες περί 85 
σπονδών δώρα 'ίε Ζΰα μέγιόχα παρ ΊνδοΙς κομίζονχες 

2 καΐ τό ε%'νος καΐ οίχοι ένδιδόνχες. όνγγνωόχά δ^ 
άμαρχεΐν εφαόαν ού πάλαι παρ αύχί)ν πρεόβενόά- 
/ι^^νοι* έπι^νμείν γάρ, &6περ χινϊς άλλοι, εχι μάλλον 
αύχοί έλεν^ερίας χε καί ανχόνομοι είναι, ^νχινα έλεν- 30 
θ•ερίαν έξ δτον /Ιιόνν^οζ έ$ ^Ινδού^ '^κε 6ώαν 6φί€ιν 18, 4 — 14, 6. 263 

εΐναί ές Άλέξανδρον' εΐ δ^ Άλεξ,άνδρω ίοκουν έ6τιν, 
Ζτι καΐ !Αλέ^ανδρον άπο ϋ-εον γενέόϋ'αν λόγος κατέχει^ 
όατράϋΐην τε άναδέΐ^εόϋ^αι^ Ζντινα τάχτοί Αλέξανδρος, 
χαΐ φόρονς άηοΐόενν τους !Αλεξάνδρφ δόΐ^αντας' διδόναι 

5 ίέ χαΐ δμτίρονς έϋ'έλειν δβους αν αΐχγι Αλέξανδρος. 
6 δ^ χΜονς ψηόε τους χραχνβχεύονχας του ϊ%^ονς, 3 
ονς^ εΙ μ^ν /^οΰΛο^το, άντΙ ομήρων χα^έξείν, εΐ δ^ 
μή, ξνόχραχενονχας εξειν εόχ" &ν διαΛολεμη^^ αύχφ 
Λρός χους Άλλους Ινδούς, οΐ δ^ χους χε χνλ^ονς 

10 έπεμψαν, χους χραχίόχονς χαΐ μεγΐ6χονς 6φων έτΟτ- 
λεξάμενοι, χαΐ αρμαχα πενχαχόόια ονχ αΐχη^ένχες χαΐ 
χους άμβάχας χών άρμάχων. !Αλέξανδρος δ^ όαχράπην 
μ^ν χούχοις χε χαΐ χών Μαλλων χοίς εχι βωξομένονς 
έπέχαξε ΦΙλιτΐΛον' χους δμ/ήρονς δ^ αύτοίς άφηκεν, χά 

16 ^£ ϋίρμαχα ελαβεν. 

'£1ς δ^ χαϋχα αύχφ χεχόόμηχο χαΐ πλοία έχΙ χ^ 4 
διαχριβχι χ^ έχ χον χραύμαχος πολλά αροΰενενανπή- 
γηχο, άναβιβάύας ές χάς νανς χ&ν μ^ν εχαίρων Ιππέας 
έπχακο6ίονς χαΐ χιλίονς, χων ψνλ&ν δ^ 5(ίον6περ χαΐ 

20 πρόχερον, πεζούς δ^ ές μνρίονς, 6λΙγον μέν χι χφ 
^νδραώτίζ^ ποχαμω χαχέπλενόεν, ώς ίέ βννέμιξεν 6 
^Τδραώχης χφ !Αχε(ίόντ[}, Ζχν ό !Αχε6ίνης χραχεί χον 
^Τδραώχον [βν"] τή έπωνυμίο^, χαχά χ6ν ^Αχεόίνην αί 
επλει, εΰχε έπΙ χ'ήν ξνμβολί^ν χον Άχεόίνον χαΐ χον 

ϊΒ^Ινδον ίμεν. χέόόαρες γάρ ούχοι μεγάλοι ποχαμοί χαΐ δ 
νανόίποροι οΐ χέόόαρες εΙς χον Ίνδ6ν ποχαμ6ν τ6 
νδωρ ξνμβάλλονόιν, ού ξύν τ$ όφεχέρο^ εχαόχος έπω- 
ννμία, άλλα ό 'Τδάόπης μ^ν ές χον ΑχεόΙν'ψ εμβάλλει, 
έμβαλων δϊ τό παν νδωρ !Αχε6ίνην παρέχεχαι καλού- 

80 μενον' αν%Ίς δ^ ό Ιάκεόίνης οίίτο^ ξνμβάλλει χφ 
^ΐδραώχ'^, καΐ παραλαβών χονχον ε'Ρΐ Ι4κε6(νηξ έόχζ' 264 υΒΕΒ VI 

χαΐ τον "Τφα6ιν έΰίΐ τούτω ό ^ΑκΒ^ίΙντίζ παραλαβών τω 
αύτοϋ δίι ονόματι ές τ6ν 'Ινδον εμβάλλει* ξνμβαλών 
6^ ^νγχωρεί ίή τω Ίνδω. εν%'εν ίή ό ^Ινδοζ πρΙν ές 
το /Ιέλτα 6χν6ϋ'ηναν ονκ άπνότώ οτι χαΐ ές έτοατον 
όταδίονς έρχεται καΐ ύ%ϊρ τ&ύζ έ'κατον τνχόι/, ΐναχερ 6 
Λ^/ΐΊ/αζθύ μάλλον. 
15 Έντανϋ•α έΰζΐ ταΐς ξνμβολαΐς τον ΐ4κε6ίνον καΐ 
^Ινδον Λροΰέμενεν εότε άφίκετο αύτω ί,νν τ^ βτρατνψ 
Περδίκκας καταότρεψάμενος έν παρόδω το Ι4βα6τανών 
εϋψος αντόνομον, έν ττοι5τω ί^ ϋλλαι τε %ρο6γίγνονταν ίο 
^4λεί,άνδρφ τριακόντοροι καΐ πλοία (ίτρο^^^λα ϋλλα^ δ δ^ή 
έν ΐΞΐά^ροις ένανπηγή^ αύτω^ καΐ ζ^Σόγδοι} &λλο εβ-νος 
Ινδών αντόνομον προόεχώρηόαν. καΐ παρά ^066αδΙων^ 
καΐ τούτον γένονς αυτονόμου ^Ινδικον^ πρεόβεις ^κον^ 

2 ένδιδόντες καΐ ο^τοι τονξ ' ΟόόαδΙονς, Φιλίππφ μέν ί-ή ΐδ 
τηζ όατραπείας Ζρονζ ετα^ε τάς όνμβολάς τον τεΐ4κε6ί- 
νον κανίνδον καΐ απολείπει ξνν αντω τούξ τε Θραχας 
πάντας καΐ έκ των τάξεων δ^οί- ές φνλαχ'ήν της χώρας 
Ικανοί έφαόνοντο^ πόλιν τε ένταν^α κτ(6αι έκέλενΰεν έπ 
«ύτ§ τ^ ^νμβολ^ τοίν ποταμοΐν^ έλπίόας μεγάλην τε 20 
ε(5ε6^αι καΐ επιφανή ές άν^ρώπονς^ καΐ νεω6οΙκονς 

3 ποιη^ηναι. έν τούτφ ίέ και ^Οί,νάρτης ό Βάκτριος^ 
ό ^Ρω^άνης της γνναικος της Άλεξάνδρον πατηρ^ '^κε 
παρ Ιίλέ^ανδρον καΐ προ6τί%^6ιν αύτω Παραπαμΐ6α- 
δών όατραπενειν^ άπαλλά^ας Τνρίεόπιν τίτν πρόό^εν η 
όατράπην^ Ζτι ούκ έν κό6μω έξι^^ίΓ^'^'α^ αύτφ 6 
Τνρίεόπις έξήγγελτο. 

4 'Ένϋ'α ίή διαβιβάόας Κρατερόν τε καΐ της Στρα- 
τιάς τίιν πολλίιν καΐ τους ελέφαντας έπ^ άρ^^τ^ρέί τον 
'Ινδον ποταμούς 8τ^ ευπορότερα τε ταύττ^ τά πταρ(!:3ο 
τορ ποταμόν ότρατια βαρεία έφαίνετο καΐ τά ί^νη τά 15, 1 - 7. 265 

Λρο(ίοικονντα ού πάνττβ φίλια ^ν, αύτος κατέΛλει ές 
των Σόγδων τό βαόΐλειον. καΐ ένχανϋ'α Λόλιν τε 
έτείχιξεν οίλλην καΐ νεωόοίοωνς έποίει &λλονς τιαΐ χα 
Λλοΐα αύτφ τά χεΛονηκότα ^ε6χενάό^η, τηζ δ^ άπο 

6 των ξνμβολών τσν τε 'Ινδον χαΐ Άκεΰίνον χώρας εόχε 
έπΙ %^άλα66αν όατράπην &Λέδει1^ε\ν 'Οξνάρτην χαΐ] 
Πείϋ'ωνα ξνν τ^ παραλίψ πάόι^ι της ^Ινδών γης. 

ΚαΙ Κρατερον μ^ν εκπέμπει αν^ις ί,ύν τ$ ότρατια 5 
[βνά της ΐΑραχωτών καΐ ^ραγγών γης^^ αύτό^ ίί 

10 κατέπλει ές τήν Μονόιτοανον έπικράτεναν, ί^ντινα 
ενδαιμονεότάτην ττ^ς ^Ινδών γης είναι έξηγγέλλετο, 
ΰτι ονπω οντε άπηντήκει αντώ Μονόικανός ένδιδούς 
αντόν τε καΐ τι)ν χώραν οϋτε πρεββεις έπΙ φιλία 
εκπέμπει^ ουδέ τι οντε αύτος έπετΐόμφει & δί} μεγάλφ 

15 βαριλεΐ εΐκός^ οντε τι γιζήχει ^ξ !Αλεξάνδρον, καΐ 6 
γίγνεται αντψ ό πλονς κατά τον Λοταμον ές τοόόνδε 
έόπονδαόμένος &6τε εφ^η έτϋΐ τοις όρίοί^ί γενέόϋ'αι 
της Μονόικανον χώρας^ %ρΙν Λν%'έ6%'αι Μονβικανον 
Ζτι Άρμηται ώς έτν^ αύτον !Αλε!^ανδρος, οντω δί^ 

20 εκπλαγείς κατά τάχος άπ^ήντα !Αλεξάνδρω^ δωρά τ ε τά 
πλείότον αξ,ια παρ 'Ινδοΐς κομίζων καΐ τους ελέφαντας 
^νμπαντας ϋγων καΐ τό ε^νος τε καΐ αύτον ένδιδούς 
Τίαΐ δμολογών άί^κείν, όπερ μέγι6τον παρ^ ^ίλεί,άνδρψ 
ίΐν ές τό τνχειν &ν τις δέοιτο. καΐ ονν καΐ Μονόι- 7 

26 κάνω έπΙ τοίβδε Άδεια έδό%η Ιξ ^Αλε^άνδρον^ καΐ τι)ι/ 
πόλιν έϋ'αύμαόεν ^Αλέξανδρος καΐ τι)ν χώραν ^ καΐ 
&ρχειν αντης Μονόικανω εδωκεν' Κρατερός δ^ έν τ^ 
πόλει έτάχ^η τήι/ ϋκραν έκτειχίόαΐ' καΐ παρόντος ετι 
έτειχί6%η Άλεί,άνδρον καΐ φνλακίι κατε6τάϋ•η, 5τι έπι- 

30 τι^ίί^ον αύτω έφάνη το χωρίον ές τό κατέχε6%'αι τ4 
^νκλφ ε^νη φνλαττόμενα^ 266 ΙΔΒΈ& VI 

1β "Εν^εν δ^ άναλαβών χους τβ χοί,όχαζ χαΐ χονς 
^Αγ^ιανας χαΐ χί^ν ΐζΛον χίιν &μα οΐ πλέονόαν έξ- 
ελαννει έχΐ χΌν νομάρχην χης χανχτ} γης^ ϋνομα δ^ ί^ν 
^Ο^ικανόξ^ Ζχι μήχΒ αύτο^ άφίκχο μήχε πρέόβεις Λαρ* 

2 αύχον ^χον ένδίδόνχες αύχόν χε χαΐ τήν χώραν. δύο 5 
μ^ν ίι^ χάς μεγί6χας πόλεις χών ύχο χω ^Ο^ιχανφ ^ 
έφόδον χαχά χράχοζ ελαβεν^ έν δ^ τ§ έχέρφ χούχων 
καΐ αύχος Όξ^κανό^ έάλω, ό ί^ τήν μ^ν λείαν χ^ 
6χραχια δίδω6ι^ χους έλέφανχας δ^ &μα οΙ ί^γε' "χαΐ <αί> 
&λλαι δϊ πόλεις αύχω αί έι/ χ^ αύχ^ Χ^99 ^νεδίδονχο ίο 
^Λ^όντ^ ονδέ χις έχρέπεχο ίς άλχήν' οΰχω χαϊ 'ΙνδοΙ 
πάνχες έδεδούλωνχο ί^δη χ^ γνώμτβ πρ6ς Ιέλεξάνδρον 
χε χαΙ ΧΎΐς Αλεξάνδρου χύχης. 

3 *0 ί^ ίπΐ Σάμβον αν ίιγε χ&ν δρείων ^Ινδών 
^αχράπην ύπ αύχον χαχαόχα^ενχα^ 8^ πεφενγέναι ΐδ 
αύχω έξ,ηγγελλετο Ζχι Μον6ιχαν6ν άφειμένον προς 
Ιέλεξάνδρον έπν^εχο χαΐ χης χώρας χης έανχον Άρχονχα' 

4 χά γάρ προς Μον6ιχανϊ>ν αύχω πολέμια ^ν. ώ^ ί^ 
ίπέλάζεν Ι^δη χ^ πόλει ^Αλέξανδρος, ί^νχινα μψρόπολιν 
εΐχεν ή χον Σάμβον χώρα, 'όνομα δϊ ί^ν χ^ πόλει 2ο 
ΣινδΙμανα, α? χε πνλαι αύχφ άνοίγονχαι προόάγονχι 
χαΐ οί οΙκεΙοι οΐ χον Σάμβον χά χε χρήμαχα άπηρί^'^ 
μηόαν χαΐ χους έλέφανχας μεχά όφών Άγοντες 
άπήνχων' ού γάρ ίι) Αλεξάνδρω γε πολεμίως εχονχα 
Σάμβον φνγεΐν, άλλα Μονόιχανον τήν Άφεόιν δείβανχα. 95 

6 ό ίί χαΐ 'άλλην πόλιν έν χονχω άποόχαόαν είλεν χαΐ 

χών Βραχμάνων, οϊ ίή όοφιόχαΐ τοΙς ^ΙνδοΙς εΐόιν, 

ζόοι αΐχιοι ΧΎΐς άποόχάύεως ί^'ενοΐ'το άπέχχεινεν. ύπϊρ 

ΐηά. 11 ξ^ν έγώ χί^ς όοφίας, εΐ δή χ (ς έόχιν, έν τ§ ^Ινδιχ^ 

ξνγγραφ^ δηλώόω, 30 

17 ΚαΙ έν χούχψ ΜονόικανΙ)ξ αύχψ άψεόχάναι ^ηγ- 1β, 1-17,4. 267 

γελλετο. χαΐ έχΐ τοντον μ^ν έκτΰέμΛεν Πεί^ωνα τον 
^Αγ^ήνορος όατράπην ξϋν (ίτρατι,ά άποχρώόΐβ^ αντος δ^ 
τάς πόλεις χάς ύ^ό Μονόι,κανω τεταγμένας έπελ^ών 
τάς μ^ έξανδραΛοδίόας αύτων χατεόκαψεν^ εΙς &ς δ^ 
5 φρουράς εΐόήγαγε καΐ &χρας έξετείχιόε. ταύτα δ^ 
διαπραξάμενος έπΙ το ότρατόπεδόν τε έπανηχε καΐ τ6ν 
ότόλον. εν%'α δίι Μονόιχανός τε ί,νλληφ%'εΙς Άγεται 2 
Λρ\)ς Πεί%'ωνος^ χαϊ τούτον χρεμάόαι κελεύει ^Αλέξ- 
ανδρος έν τγι αύτον γ^^ χαΐ των Βραχμάνων δ6οι 

10 αίτιοι της άΛο6τά6εως τω Μονόικανφ τίατέότηόαν. 
άφίχεχο δϊ αύτφ χαΐ ό των Πατάλων της χώρας 
Άρχων, δ ίή το ^έλτα ϊφην είναι τό Λρ^ς τον ποταμού ν 4, ι 
του Ινδού ποιου μενον, μείζον ετι τού ^έλτα τού 
ΑΙγνπτίον, χαΐ ο^τος τ^ήν τε χώραν αύτω ένεδίδου 

15 παόαν καϊ αυτόν τε χαι τά αυτού έπέτρεψεν. τούτον 8 
μ^ ίή έπΙ τγι αυτού άρχ^ εκπέμπει α^^ις παραγ- 
γείλας παραύκενάζειν δόα ές ύποδοχίιν τ^ ότρατια' 
αυτός δ^ ΚρατερΙτν μϊν τ^ήν τε ^Αττάλου τά^ιν Άγοντα 
χαϊ τ'^ν Μελεάγρου χαϊ ^Αντιγένονς χαϊ των τοξοτών 

30 Βότιν ονς χαϊ τών εταίρων τε χαΐ Άλλων Μακεδόνων 
36ους ές Μαχεδονίαν απομάχους 'όντας ^δη εότελλε 
τίιν ίπ^ 'Αραχωτων χαϊ Ζαραγγ&ν επεμπεν ές Κάρμα- 
νίαν, χαϊ τους ελέφαντας τούτφ Άγειν εδωχεν τί^ν ίέ 4 
Άλλην ότρατιάν, δ6η γε μ/ί^ ξύν αύτω χατέπλει ώς έπϊ 

85 %'άλα66αν, Ήφαιότίων έπετάχϋΐ], Πεί^ωνα δ^ 

τους τε Ιππαχοντιότάς Άγοντα χαϊ τους Αγριανας ές 
τήν έπεχεινα 'όχ^ν τού Ινδού διαβιβάόας, ούχ '^περ 
^ΗφαιϋτΙων τήν ότρατιάν Άγειν Ι^μελλε, τάς τε έχ- 
τετειχιόμένας Ι^δη πόλεις ^υνοιχόόαι έκέλευόε καϊ εΐ δή 

30 τ^να ι/βωτ€()ίξοιτο πρ6ς τ&ν ταύτ^ι Ινδών καϊ ταύτα ές 
κό6μον χατ(Κ^τή0αντα ξυμβάλλειν οΐ ές τά ΤΙάχΟτλα, 268 ΜΒΕΕ VI 

5 "Ηδη ίέ τρίτην ήμέραν αύτω τον πλου εχοντι 
έί,αγγέλλεταί, Ζτι 6 τ&ν Πατάλων νπαρχοξ ξνλλαβών 
τ&ν Παχαλέων τους ηολλούζ άΛο9εδραχ&>ς οΐχοι/ζο 
(^π;ολ(:Γαη/ τι)ν χώραν ερημον' τίοί έΰτΐ τούτω ηλείονι 

^ Λρόό^εν (ίΛονδ^ κατέχλει !Αλέί,ανδρος, &ς δ^ αφ- 5 
(κετο έξ τά Πάταλα^ τφ/ τε Λόλι/ν χαΐ τ'^ν χώραν ερημον 
καταλαμβάνει τών ένακούντων τε καΐ έπεργαζομενων, 

6 6 ί^ κατά δίωξιν τ&ν φενγόντων έκπέμψας ττίς 
ότρατιας τους κουφότατους^ έπεί τίνες αυτών ξ,υν- 
ελήφ^η^αν^ αποπέμπει τούτους Λαρά τους άλλους, ίο 
έντενλάμενος έ^ανιεναι ϋ-αρροϋντας' είναι γάρ αύτοίς 
τήν τε πόλιν οίκείν ώς πρόό^εν οίαΐ τήν χώραν ίργά- 
ζεύϋ'αι. καΐ έπανί^λ^ον οΐ πολλοί αύτΰάν. 

18 Αύτ})ς δ^ ^Ηφαι6τίωνι προότά^ας τειχίζειν ίν τοΙς 
Πατάλοις Άκραν αποπέμπει ές τήν Άννδρον τΫις πληβίον ΐ5 
γης φρέατα τε 6ρύί,οντας καΐ οΐκήόιμον τ^ν χώραν 
καταόκευάόοντας. καΐ τοι5τοι§ έπέ^εντο τ&ν προ<ί- 
χώρων τινίς βαρβάρων, καΐ εότι μ^ οϋς διέφ^ειραν 
αύτ&ν &φνω προόπεόόντες, πολλούς δ^ καΐ 6φών 
άποβαλόντες εφυγον ές τήν ερημον, &6τε έπιτελε- μ 
6ϋ^ιναι τοΙς έκπεμφ^εΐόι τά ίργα προόγενομενης αύτοίς 
καΐ Άλλης ότρατιας, ί\ν Αλέξανδρος πυ^όμενος τ&ν 
βαρβάρων τήν έπί%'ε<ίιν έότάλκει μεϋ'έξοντας τοϋ έργον. 

2 Περί ίέ τοΙς Πατάλοις όχίζεται τον ^Ινδον τ6 
νδωρ ές ζδύο^ ποταμούς μεγάλονς, καΐ ούτοι άμφό- κ 
τεροι όώξονόι τοϋ ^Ινδον τ6 ϋνομα ί&νε έπΙ τήν 
%'άλα66αν, ένταν^α ναύότα^μόν τε καΐ νεωόοίκονς 
έποίει Αλέξανδρος* &ς ίέ προύκεχωρήκει αύτψ τά 
έργα, 6 4^ καταπλείν έπενόει έ<ίτε ^πΐ τί^ έκβολί)ν 
τον έν δεξι^ ρέοντος πόταμου ές τ^ν ^άλαόόαν. 3ο 

3 Λ^οννάτον μ^ν δή δούς αύτω τ&ν τε Ιππέων ές 17,5-19,% 269 

χΜονς καΐ χ&ν όχλι,τών τε καΐ ψυλ&ν ές όχτακκίχι- 
λίονζ κατά τί^ν ν^όον χά Πάχϋίλα εκπέμπει άνχίΛοίρ- 
άγειν χω 6χόλφ^ αύχος 9^ χάς μάλι6χα χών νε&ν χαχν- 
νανχούόας άναλαβών δόαν χε ίιμιόλιαι χαΐ χάς χρια- 
5 κονχόρονς Λαόας καΐ χων κερκούρων εόχιν οί)§ ετίΧει 
καχά χίίν ποχαμόν χ6ν έν ίεΐ^ιά. σνκ εχονχι δϊ «ύτω 4 
^ΐγεμόνα χον ίτλοΌ, Ζχι Λεφεύγεόίΐν οΐ χαύχ^ι Ινδοί, 
άπορώτερα χά χον καχάχλον ^ν χειμών χε έπιγίγνεχαι 
ές χήν '{}€χεραίαν άπό χτ^ ανάγωγης καΐ ό Άνεμος χω 

10 ^όω τίνέων ύπεν^ενχίος κοΙλόν χε ίποίει χ6ν ποχαμ^ν 
χΰΛ χά όκάφη δνέΰειεν^ &€χε έπόνηόαν αύχω αΐ 
χλεΐόχαν χ&ν νε&ν, χών ίέ χρΐ€£Χονχόρων εόχιν αϊ και 
χάνχΎΐ διελν^όαν. εφ^ύαν δΐ έποκείλανχες αύχάς 
ΛρΙν Λανχάπαόιν διαπεόεΐν έν χω ϋδαχι. ^τ^^αι οίν 5 

15 ΙίννεΛ'ήγνυνχο. καϊ χων ^ιλ&ν χσύς κονφοχάχονς 
έκπέμψας ές τήν προόωχέρω χης ϋχ^ς χώραν Συλ- 
λαμβάνει χινάς χ&ν ^Ινδ&ν^ καΐ οΊ)χοι χ6 άπί) χονδε 
έ^ηγοννχο αύχω χον πόρον, ώς ίέ ^ί^κον ΐναπερ άνα- 
χεϊχαι ές ενρος 6 ποχαμός, ώς καΐ διακοόίονς χαύχι^ι 

20 ϋχαδίονς έπέχειν τμερ εύρύχαχος αύχ6ς αύχοϋ ^ί/, χό 
χε πνεύμα καχψι μέγα Λλο χής εξω ^αλάόόης καΐ αΐ 
κώπαι έν κλνδωνι χαλεπώς άνεφέρονχο, ξνμφεύγουόιν 
αχ) ές διώρνχα, ές ^χινα οΐ ηγεμόνες αύχω κα^ηγτ^- 
όανχο. 

85 Ένχαν^α δρμιόάνχων χ6 πά^μα έπιγίγνεται χης 10 
μεγάλης %'αλά6ϋης ή ϋμπωχις, &6χε έπΙ ίηρον άπελ'ή- 
φ^ϋαν αύχοΐς αΐ νί^ες. καΐ χονχο οϋπω πρόχερον 
έγνωκόόι χοίς άμφ^ Άλέξανδρον εκπληξιν μ^ καϊ 
αυτό οΰ ϋμικράν παρεόχε, πολύ δ^ ίή ίχι μείζονα, 

30 6πόχε διελ^ούόης χης ώρας προϋψι χε χο νδωρ καϊ 
χά ύκάφη ζ^έ^μεχεωρίζονχο. 6όας μ^ν ίή χ&ν νε&ν 2 270 . ΙΙΒΕΒ VI 

έν τφ ηηλφ εδραίας κατελαβεν^ αύται δ^ άβλαβώς τε 
έμετεωρίόϋ^όαν καΐ ούδ^ν χαλεΛον Λα%Όν6αι εχλεον 
αν^ίξ' ο(ίαί δί έν ξηρότερη τε τ$ γ^ καΐ ού βεβξίίως 
τίΐν 6τά6ιν εχον6αι ύπελείφ^η^αν ^ 4)ώται δΐ άϋ'ρόον 
έΰίελϋ'όνχος τον κιίματο^ αΐ μ^ν αύτ&ν ίμΛεόονβαν έ§ ε 
άλλ'ήλας^ αΐ δ^ προς τ^ γ^ άρ[ρ'\αχ^εΐ6αί όννετρίβηόαν, 

3 ταύτας τε οι>ν έπε6χεύαόεν Αλέξανδρος έκ τών παρόν- 
των καΐ έν κερκονροιν δνοΐν προπέμπει κατά τ6ν ποτα- 
μον τους καταόκεψο μένους τήι/ νηόον, ές ί^ντινα οΐ έπίτ- 
χώρωι εφαβκον 6ρμΐ6τέα είναι αύτφ κατά τον πλουν ίο 
τον ές τίιν ^άλα66αν' Κίλλοντα δ^ τ^ ν^ήόω τό ^ομα 
ελεγον. ώς 6^ έξηγγέλ&η δτι ορμον τε έν τγι ν^όφ 
εΐύΐ καΐ αύτίι μεγάλη και νδωρ εχονϋα^ ό μίν Άλλος 
αύτω ότόλος ές τήν νηόον κατέόχεν, αύτος δ^ ταϊς 
&ρΐ6τα πλεούόαις τών νεών έ^£κ£(ΐ/α προύχώρει, &ς ιβ 
άπιδεΐν τον πόταμου τήν έκβολ'^ν τίιν ές τίιν ^άλα<ί- 

4 όαν^ εΐ παρέχει τον εκπλονν ενπορον, προελ^όντες 
61 άπ6 της νήόον (ίταδίονς 56ον διακόσιους άφορώόιν 
αλλην νηόον^ ταύτην Ι^δη έν τ^ %'αλά66η, τότε μ^ 
6ή έπανηλ^ον ές τίιν έν τφ ποταμφ νηόον, καΐ προς %ο 
τοις ακροις αύτης κα^ορμιό^είς ϋ'ύει τοΙς ^εοίς 
Αλέξανδρος οόοις εφαβκεν Ζτι παρά τον Άμμωνος 
έπηγγελμένον ^ν %Ίύ6αι αύτω. ές δϊ τήν ύότεραίαν 
κατέπλει ώς έπΙ τήν &λλην τήι/ έν τφ πόντφ νηόον, 
καΐ προύχών καΐ ταύττ[ΐ ε^νε καϊ έντανϋ'α ϋλλας αί 85 
%ν6ίας Άλλοις τε ^εοίς καΐ ϋλλφ τρόπφ' καϊ ταύτας 
ίέ κατ έπι^'εόπιόμόν %^ειν <^1φα6κε^ τον '!4μμωνος. 

5 αύτΙ)ς δΐ ύπερβαλών τον 'Ινδον ποταμού τάς έκβολάς 
ές το πέλαγος άνέπλει^ ώς μ^ν ελεγεν^ άπιδείν εϊ πού 
τις χώρα πλησίον άνί6χει έν τφ πόντφ, έμοί δ^ δοκεΐ, 3ο 
ούχ ^κιότα ώς πεπλενκέναι την μεγάλην τί^ν ίξω 19,3 — 20,3. 271 

Ινδών %'άλα6ί%αν, ένταν^α ταύρους χβ όφάξας τω 
Ποόευδώνι άφηκεν ές η)ί/ ^άλαόόαν καΐ (ίΛείόας έπΙ 
τγι %'ν6ίαί τήν τε φιάλην χρν^ην οίχίαν χαΐ τίρατηρας 
χρν0ονς ένεβαλεν ές τον τΰόντον χαρκίτήρια, ευχόμενος 
5 όωόν οΐ τναραΰΐεμψαυ τ6ν 0τρατ6ν τόν ναντικόν^ δντινα 
^ύν Νεάρχω έπενόει ότέλλειν ώς έΰίΐ τον κόλπον τ6ν 
Περβικον καΐ τάς έκβολάς τον τε Εύφράτον καΐ τον 
Ίϊγρψος. 

Έπανελ^άίν ίέ όπίόω ές τά Πάταλα τήν τε Άκραν 20 

10 τετείχνόμένην καταλαμβάνει^ καΐ ΠείϋΌ^να ξύν τ^ 
ότρατι^ άφνγμένον καΐ τοντφ ξύμπαντα κατατίεΛραγ- 
μένα έφ' οΐόπερ έότάλη. ^Ηφαιότίων μ^ν 5ι) έτάχ^Ίί} 
Λαρα6κενάζειν τά ΛρΙ>ς τόν έκτειχιόμόν τε τον ναν- 
(ίτά%'μον καΐ των νεωύοίκων τίιν καταόκενή^ν' καΐ γάρ 

16 καΐ ά^ταυ-θ-α ί^ενόει ότόλον ύπολείχεβϋ'αν νεών ούκ 
6λίγων τΐρός τ^ ΛΟλει τοις Πατάλοις^ ΙναΛερ έόχίζετο 
6 Λοταμος 6 Ινδός. 

Αυτός δ^ κατά τό ίτερον 6τόμα τον 'Ινδον κατ- 2 
έπλει αί^νς ές τήί/ μεγάλην %'άλα66αν^ ώς καταμαϋ'είν, 

20 δΛΤβ εύχορωτέρα ή έκβολίι τον ^Ινδον ές τ6ν %όντον 
γίγνεταΐ' ά^εχεν ίέ άλλ'ήλων τά Στόματα τον ποταμού 
τον 'Ινδον ές 6ταδίονς μάλιότα όκτακοόίονς καΐ 
χΜονς. έν δε τω κατάηλω αφίκετο της εκβολής τον 3 
πόταμου ές λίμνην μεγάλην, ί^ντινα άναχεόμενος 6 

25 ποταμός, τνχόν δ^ καΐ έκ τ&ν περι^ υδάτων έμβαλ- 
λόντων ές αύτιί^ν, μεγάλην τε ποιεί και κόλπω ϋ•αλά(ί- 
6ης μάλιότα έοικνίαν' καΐ γάρ Ιχ^νες Ι^δη έν αύτη 
τ&ν άπό ^αλάόόης ^φαίι/οντο, μείζονες των έν τηδε 
τ^ ήμετερψ %'αλά66η. προόορμιό^'είς ονν κατά τίιν 

80 λίμνην ΐναπερ οΐ καϋΐίίγεμόνες έ^ηγονντο, των μ^ν 
ότρατιωτ&ν τονς πολλούς καταλείπει 6νν Αεοννάτφ 272 Ι^ΙΒΕΕ VI 

4 αΰτου χαΐ τους χερχούρονς ξύμπαντας^ αυτός ίέ ταΐς 
τριαχονχόροις τε χαί ίιμιολίαις ύπερβαλών τί^ν έχβολίιν 
τον ^Ινδον χαΐ Λροελ^ων χαΐ τανχγι ές τ^ιν ^άλαόόαν 
εύπορωχέραν χε χαχεμαϋ'εν τίιν έπΙ χάδε τον 'Ινδσϋ 
^βολήν χαΐ αΰτό^ προόορμ^ίό^είς χφ αίγναλφ χαΐ χών κ 
ίΛηέίύν χινάς αμα οΐ έχων Λαρά ^άλαϋύαν ^ει όχα- 
^μούξ χ ρ εις ^ χτ^ν χ ε χώραν ()ΛοΙα χΐς έόχι,ν ι^ έν 
χω ΛαράΛλφ έτίνϋχεΛχό μένος χαΐ φρέαχα 6ρν66ε6%'αι 

5 χελενων^ δπως εχοιεν ύδρενε6^αν οΐ Λλέονχες. αΰτό^ 
μέν δίι ^Λανελ^ών έτίΐ χάς ναϋς άνέπλει ές χά Πάχαλα' ίο 
μέρος δε χι χης όχραχιας χά ανχά ταύτα έργαόο- 
μένονς χατά τήί/ Λαραλίαν επεμψεν^ έπανιέναι χαΐ 
χούχοις Λροόχά^ας ές χά Πάχαλα. αί%Ίς δϊ &ς έπΙ 
τήί/ λίμνην χαχαΛλεύόας άλλον νανόχα^μον χαΐ &λλονς 
νεω6οίχονς ένχανϋ'α χαχε6χενα6ε^ χαΐ φνλαχ'^ν χαχα- ΐ5 
λιπών χφ χωρίω όϊχόν χε Βόον χαΐ ές χέχχαρας μήνας 
έξαρκεόαι χγι όχραχια έόηγάγεχο χαΐ χάλλ' 86α [έν] 
χω παράπλφ Λαρεόχεύαζεν. 

21 ^Ην δ^ έν μ^ν χφ χόχε Άπορος ή &ρα ές τ6ν 
Λλοϋν' οΐ γάρ ^ι^^ί^α^ Άνεμοι χαχείχον^ οι δί^ χ^ &ρη^ η 
έχείντβ ού χα^άπερ Λορ ίιμίν &% Άρχχον, άλλ^ άχ6 
χί^ς μεγάλης ^αλάόόης χαχά νόχον μάλιόχα Άνεμον 

2 ΐόχανχαι. άπό δί χον χειμώνος χί^ς άρχης χό άχο 
Πλειάδων δύόεως ε6χε έπΙ χροΛάς^ &ς έν ;|Τ£^μ&ν^ ό 
ί^λιος έπιϋχρέφει^ πλόϊμα βΓι/α^ ταντ|^ έ^ηγγέλλεχο. χόχε μ 
γάρ χαχά γήν μάλλον οΙα ίή Λολλφ νδαχι έζ ούρανον 
βεβρεγμένην αϋρΐίς ΐόχα6^αι μαλ^ακάς χαι ές χον 
Λαράπλονν χαΐς χε χώπαις χαΐ χοίς ΙϋχΙοις ξνμμέχρονς. 

8 Νέαρχος μ^ δίι έπιχαχ^είς χω νανχιχφ προόέμενε 
χίΐν &ραν χον Λαράπλον^ αΰτό§ ί^ &ρας έχ Παχάλων 3ο 
εότε μίν έπΙ χον ποχαμον χ6ν Άράβιον ^ύν χ^ 6χοαχν& 20,4-21,6. 273 

Λάό'ξΐ προύχώρει. έκεΙ^εν δ^ άναλαβων των ύϋίαόπι- 
ότων ΧΒ καΐ τών τοξοτών τονζ ίιμίόδας καΐ τών πεζέ- 
χαίρων καλουμένων τάς τάξευς καΐ της ΪΛΛον τί^ς 
έταιρικί^ς τό χε ϋγημα καΐ Ιλην αψ ίκάϋχης \%%αρ%1αζ 

δ χαΐ χ(Λζ ΐΛΛοχο^όχας ξύμΛανχας ώς έπΙ τήν 0'άλα66αν 
έξ άρΐί%χερά έχράπεχο, ϋδαχά χε 6ρν66ειν^ ώς καχά χ6ν 
τίαράΛλονν &ψ%'σνα εϊη χ^ <7τ(>ατ(^ τ^ Λαραπλεονότι^ 
καΐ αμα ώς χοίς 'ίίρείχαις χοίς χανχτβ 'Ινδοΐς αύχονόμοις 
έκ πολλού οί^ιν ϋφνω έΛίπεόεΐν^ Ζχι μηδ^ν φίλ^ον 

10 αύχοΐς ές αύχόν χε καΐ χίιν όχραχνάν έπέΰίρακχο. χης 
δ^ {)Λολενφ%'εΐ6Ύΐς δυνάμεως *Ηφαΐ6χίων αύχω άφηγείχο. 
Άραβΐχαν μ^ν ίι}, ε^ος καΐ χοϋχο αύχόνομον χ&ν 4 
περί χον ^Αράβιον ποχαμόν νεμομένων, οϋχε άΐ^ιόμαχον 
δόξανχες είναι Άλεξάνδρφ ονχε ύποδϋναν έ^ελτ^όανχες, 

ΐδ ώς προόάγονχα έπύϋΌνχο Άλέξανδρον^ φεύγου6ιν ές 
χίΐν ερημον. Αλέξανδρος ίέ διαβάς χ6ν ^Αράβιον 
Λοχαμον 6χενόν χε καΐ ολίγου ϋδαχος καΐ διελ^ών έν 
νυκχΐ χης έρτ^μου χί^ν πολλ'^ν υπό χίιν εω προς χ^ 
οίκου μέν^ ίΐν' καΐ χους μ^ πεζούς έν χάξει έκέλευύεν 

20 επεόϋ'αι, χους δ^ Ιππέας άναλαβων αύχος καΐ ές ϊλας 
καχανείμας^ δπως έπΙ πλεϊύχον χοϋ πεδίου έπέχονεν^ 
έπτίιει χίιν χώραν χών ^ίίρειχών. ο(?ο^ μ^ν δή ές'άλκ'^ν 6 
αύχών έχράπονχο καχεκόπη^αν προς χ&ν Ιππέων^ 
πολλοί δ^ καΐ ξωνχες έάλωύαν, ό ίέ χόχε μ^ν καχ- 

2δ εόχραχοπέδευόε πρ6ς ϋδαχι ού πολλω, ώς δ^ καΐ οΐ 
περί Ήφαιόχίωνα αύχφ ό/ιου ^δη ίιόαν^ προύχώρεν ές 
χό πρ06ω. άφνκόμενος δ^ εΙς κώμην^ ^περ ίιν μεγίόχη 
χοϋ έθνους χοϋ 'ίίρενχών^ ^Ραμβακία έκαλείχο ή κώμη^ 
χόν χε χωρον έπτμ/εόε καΐ έδόκεν αν αύχω πόλις ξυνοι- 

30 κνό^εϊ6α μεγάλη και ευδαίμων γενέό^αι. ^Ηφαιόχίωνα 
μ^ν ίή έπΙ χούτοις ύπελείπεχο. 

Αββιλκι Ακαβαβιβ βά. Βοοβ. Έά. ιηίιιοτ. 18 274 ΙΙΒΕΕ VI 

22 Αύχ})ς 9^ άναλαβών α'ί^ίξ χών ύΛαόΛΐότων καΐ 
των Ι4γριάνων τους ίιμίόεας χαΐ τ6 ϋγημα χ&ν ΙτίΛεων 
τίαΐ τους ΐΛΛοτοξότας προψι> ώξ έπΙ τά Άρια των τε 
Γαδρωό&ν χαΐ 'ίίρειτων^ ιναΛερ 6τενή τε ή Λάροδος 
αύτω είναι έξηγγέλλετο καΐ οί 'ίίρείται τοΙς ΓαδρωόοΙς δ 
Συντεταγμένου Λρ6 των 6τενών ότρατοΛεδεύειν^ ώς 

2 εΐρϊ,οντες της ίταρόίον Άλέ^ανδρον, καΐ ^6αν μ^ 
ταύττβ τεταγμένοι, ώς δ^ Λροάγων Ι^δη έ^ηγγέλλετο, οΐ 
μεν ΛολλοΙ εφνγον έκ των 6τεν&ν λΐΛόντες τι)ν 
ψνλα'κιίιν, οΐ δϊ ίιγεμόνες των ^ίίρειτών άφίκοντο Λαρ^ ίο 
αύτ\)ν (ίφάς τε αυτούς καΐ τό ε&ψος ένδνδόντες. 
τούτοις μίν δ^ι Λρούτάττει ξυγχαλέόαντας τ6 Λλη^Όζ 
των 'ίίρειτών Λέμτίειν έτίΐ τά όφέτερα ^-9^, ώ^ δεινών 
ονδ^ν πειόομένονς' όατράπην δ^ καΐ τούτοις έΛΐτά66ει 

3 ΐΑΛολλοφάνην χαΐ |ύν τούτω άΛολείπει Αεοννάχον ΐδ 
τον Σωματοφύλακα έν 'ϊ^ρο^^, έχοντα τους τε Άγριανας 
ξύμΛαντας καΐ των τοξοτών εβτιν ο\^ς καΐ τ&ν ΙτϋΛέων 
καΐ Άλλους πεζούς τε καΐ ΙτίΛέας "Ελληνας μι6%Ό- 
φόρους, τό τε ναυτικών ύπομένειν εβτ &ν Λεριπλενότι 
τί^ χώραν καΐ τήν πόλιν ^υνοικίζειν καΐ τά κατά μ 
τους 'ίίρείτας κο6μεΙν, Ζπως μαλλόν τι Λ:()θ^ε%οι«ν τω 
όατράάί^ι τ6ν νουν. αύτος δ^ ^ύν τ^ ότρατιψ τ§ 
πολλ^, καΐ γάρ καΐ ^Ηφαιότίων άφίκετο &γων αύτω 
τους ύΛολειφ^έντας, προύχώρει ώς έπΙ Γαδρωόούς 

^^^^^•ερημον τίιν πολλ'ήν» η 

4 ΚαΙ έν τγι έρημω ταύττ} λέγει ^Αριστόβουλος Σμύρνης 
Λολλά δένδρα Λεφυκέναι μείζονα η κατά τί^ν 'άλλην 
όμύρναν, καΐ τους Φοίνικας τους κατ έμΛορ[ε]ίαν τ^ 
ϋτρατι^ ίυνεπομένους Συλλέγοντας το δάκρυον της 
όμύρνης (πολύ γάρ είναι, οϊα δή έκ μεγάλων τε τ&ν 80 
πρέμνων καΐ ονπω πρόό^εν Σ'^λλελεγμένον) έμχλ'ή- 22, 1 - 23, 1. 275 

όαντας τά υποζύγια Ιϋγειν, εχειν δΐ τήν ερημον ταύτην 5 
καΐ νάρδον φίζαν Λολλι^ν χε χαΐ ενοδμον χαΐ ταύτην 
ξνλλεγειν τονς Φοίνιτίας' πολύ ίέ εΐναν αύτη^ το 
χαταπατούμενον προς της ότρατιάς, καΐ άπ6 τον πατον- 
δ μένον όδμήν ίιδείαν χατέχειν έπΙ πολύ της χώρας, 
τοΰόνδε είναι το πλήθος ' είναι δ^ καΐ Άλλα δένδρα 6 
Μ/ τ§ έρ'ήμφ^ τί> μεν τι δάφντ^ έοικος το φνλλον^ χαΐ 
τοντο έν τοί§ προόκλνζομένοις τγι ϋ'αλάόότ^ χωρίοις 
πεφνχέναΐ' καΐ άπολείπε6%'αι μ^ν τά δένδρα προς της 

10 άμπώτεως έπΙ ^ηρον, έπελϋ'όντος δ^ τον νδατος έν 
τχι ϋ'αλάόόΐβ πεφνκότα φαΐνεό^αΐ' τών δ^ καΐ άεΙ τάς 
φΐζας τγι ^αλάόόΐβ έπικλύζεό^αι^ Ζόα έν κο^λοις χωρίοις 
έπεφνκει, εν^ενπερ ονχ ύπενόότει τό νδωρ^ καΐ 8μως 
ον διαφ%'είρε6^αι το δένδρον προς ττίς ^αλάόόης. 

15 είναι δ^ τά δένδρα ταύτΐ[ΐ πήχεων καΐ τριάκοντα εϋτιν 7 
& αύτ&ν^ τνχείν τε άν%^ονντα έχείντβ ττι ωρ^^ καΐ τ6 
&ν%Ός «ίι/α^ τφ λενκω μάλιστα Ιφ προύφερές^ τήν 
όδμίιν δ^ πολύ τι ύπερφέρον. καΐ άλλον «Γνα^ κανλον 
έκ γης πεφνκότα άκάν^ης, και τούτφ έπεΐναι Ιόχνράν 

20 τί^ν ακαν^αν^ &6τε Ϋ^δη τινών καΐ παριππενόντων 
έμπλακείόαν τ^ έό^ητι κατα^πάόαι άπο τον ΐππον 
μαλλόν χι τον Ιππέα η αντίιν άποβχιόϋ'ηναι άπο τον 
κανλον. και τών λαγών λδ^^δτα^ 8τι παρα%'εόνχων 8 
είχοντο έν ταΐς ^ριί,Ιν αΐ ϋκαν^αι καΐ Ζτι ούτως 

25 ίιλίβκοντο οΐ λαγώ^ κα^άπερ ύπό Ιί,ον αΐ ΰρνιϋ'ες ^ 
τοΙς άγκίότροις οί Ιχ%^ες^ όιδί^ρφ δ^ Ζτι διακοπηναι 
ού χαλεπίι ί^ν' καΐ 6π6ν Άτι άνίει πολύν 6 κανλος 
της άκάνΰ^ς τεμνόμενης, ετι πλείονα ^ αΐ όνκαΐ τον 
^ρος καΐ δριμύτερον. 

30 ^Εν^εν δ^ διά της Γαδρωόών χώρας ^ει όίόν 28 
χαλεπ'^ν καΐ Άπορον τών επιτηδείων, τών τε Άλλων 

18* 276 Τ^IΒΕΕ VI 

καΐ νδωρ χολλαχον τ^ ύτρατια ούκ ^ν' άλλα ννκχωρ 
ήναγκάζοντο γην Λολλίιν τίορεύεόϋ'αί τίαΐ προόωτέρω 
άχ6 ^αλάόόηζ, έπεί αντώ γε έν ύπονδ^ ίιν ίλ%'εΙν χά 
παρά τήι/ ϋ•άλα66αν τ7}ς χώρας χαΐ λιμένας τε ΙδεΙν 
το'ύς 'όνχας χαΐ Ζ6α γε έν παρόδφ δυνατά γένοιτο τω δ 
ναντικώ Λαραόκενάύαι^ -ή φρέατα 6ρν1^αντας -ζ άγορας 

2 τίον ί} δρμον έπιμεληϋ'έντας. άλλα ^ γάρ έρημα 
Λαντάπαόιν τά προς τχι ^αλά^ύτι της Γαδρω(ίών γης, 
6 ί^ Θόαντα τον Μανδροδώρον τοαταΰνέμχει έηΐ ϋ'άλαό- 
6αν ξύν ολίγοις ΐΛΛενόιν, καταόκεψόμενον εΐ Λού τις ίο 
όρμος &ν τυγχάνει ταύτη ί} ϋδωρ ού Λόρρω άπο 

3 ^αλά66ης ^ τι Άλλο τών επιτηδείων, καΐ ο'Βτος έπ- 
ανελϋ•ών άχήγγειλεν αλιέας τινάς καταλαβείν έπΙ του 
αίγιαλοϋ έν καΖι5|8α^5 πνιγηραΐς' Λεποιηό^αι δ^ τάς 
καλύβας ξυν^έντας τάς κόγχας' ότέγην ίέ €?ι/α^ αύταΐς ΐ5 
τάς άοίάν^ας τών Ιχθύων καΐ τοιίτον^ τους αλιέας 
ϋδατι όλίγω διαχρηό^αι χαλεπώς διαμωμένους τόν 
κάχλητια, καΐ ονδ^ τούτω πάντη γλυκεΐ τω ίίίαη. 

4 ^£1ς δ^ άφίκετο Αλέξανδρος ές χώρόν τ^ι/α της 
Γαδρωβίας ίνα άφ%Όνώτερος ^ 6ΐτος, ^6αι/€'/ι^£^ ές χά 2ο 
υποζύγια τον καταληφ%'έντα καΐ τούτον όημηνάμενος 
τη ίαντου όφραγίδι κατακομ(ξε6ϋ'(α τιελεύει ώς έπι 
%'άλα66αν. έν ω δ^ ιί^ει ως έπΙ τ6ν όταΰ'μόν, ενΰ'ενπερ 
έγγντάτω ^ν ή ^άλαόόα, έν τούτω ολίγα φροντίόαντες 
οί ότρατιωται της όφραγιδος αυτοί τε οΐ φύλακες τω 25 
6ίτφ έχρήόαντο και οϋοι μάλιότα λιμψ έπιέζοντο και 

δ τούτοις μετέδωκαν. ές το60νδε γάρ Λρ6ς του κατιοϋ 
ένικώντο, ώς τ6ν πρόδηλον καΐ παρόντα ί^δη &λε^ρον 
του αφανούς τε καΐ πρόόω ετι 'όντος έκ του βαόιλέως 
κινδύνου ξύν λογκίμω εδοξέ (ίφ^(ί*ι/ έμπροόϋ'εν ζο 
ποιήόαόϋ'αι, καΐ Αλέξανδρος καταμαϋ'ών τί^ν ανάγκην 28, 2 ~ 24, 4. 277 

ξ,ννέγνω τοΙς Λράξ,αόιν. αντος δε, 8(ία έκ της χώρας 
έΛίδραμών ξυναγαγείν ήδνντΙ^η εΙς έπυόιηόμόν τ^ 
ϋτραηα χ^ Λεριπλεούότι ί,ύν τω ότόλφ, ταντα κομί- 
ζοντα Λεμπει Κρη^έα τδν Καλλατνανόν. καΐ τοις 6 
5 ^γχωρίοις προόετάχ^η έκ των &νω τόπων όΐτόν τε 
ο6ον δυνατοί ίιόαν κατακομί6αι άλέόαντας καΐ τάς 
βαλάνους τάς των φοινίτίων καΐ πρόβατα ές άγοράν 
τω ότρατω. καΐ ές Άλλον αυ τόπον Τηλεφον κατ- 
έπεμψε τών εταίρων 6ύν 6ίτφ ού πολλω άληλεόμένφ. 

10 ^ύτ6ς δ^ προύχώρει ώς ές τά βαόίλεια τών Γαδρω- 24 
όών, ό ίέ χώρος Ποϋρα ονομάζεται, ΐναπερ άφίκετο 
έ^ "Ω/ρων 6ρμηϋ'εΙς έν Ίιμέραις ταΐς πάόαις έξήοίοντα, 
καΐ λέγουόιν οί πολλοί τών ξ,υγγραφάντων τά άμφ 
Άλέϊ,ανδρον ούδΐ τά ξ,ύμπαντα δόα έταλαιπώρηόεν 

16 αύτω κατά τί^ν !Α6ίαν ή ύτρατιά ^υμβληϋ•ηναι αί,ια 
είναι τοΙς τ^δε πονη^εΐόι πόνοις. ού μίιν άγνοήόαντα 2 
ΐΛλέί,ανδρον της 6δοϋ τίιν χαλεπότηχα ταύτη έλϋ'εΐν, 
τοϋτο μ^ μόνος Νέαρχος λέγει &δε, άλλα άκούβαντα £*'23 
γάρ δτι ούπω τις πρόύ^εν διελ^ών ταύτη ξ,ύν ότρατια 

80 άπε6ώ%^, Ζτι μή Σεμίραμις έ^ Ινδών έφυγε, καΐ 
ταντην δ^ ελεγον οΐ έπιχώριοι 6ύν είκοβι μόνοις της 
ότρατιας άποόω^ηναι, Κϋρον δ^ τον Καμβύϋου ύύν 
επτά μόνοις καΐ τούτον, έλϋ'είν γάρ δίι καΐ Κϋρον 3 
ές τους χώρους τούτους ώς έόβαλοϋντα ές τι^ν Ινδών 

25 γην, φϋ'άόαι ίέ ύπο τ^ς έρημίας τε καΐ απορίας της 
δδοϋ ταύτης άπολέύαντα τ^ν πολλίιν της 6τραχιάς. 
καΐ ταντα ^Αλε^άνδρω εξαγγελλόμενα εριν έμβαλεΐν 
πρί)ς Κϋρον καΐ Σεμίραμΐν, τούτων τε ουν ένεκα και 
&μα ώς'τω ναυτικω έγγύ^εν έκπορίξεόϋ'αι τά αναγκαία, 

30 λέγει Νέαρχος ταύτην τ^α?Τ'ζι/α6 ΐΑλέξανδρον. τό τε 4 
ούν καϋμα έπιφλέγον καΐ τοϋ ΰίατο^ τίιν άπορίαν 278 I^IΒΕβ VI 

Λολλήν τηζ ότραη&ξ ίίαφ^εΐραν καΐ μάλΐ6χα ί-ή τά 
ύΛοζνγια' ταντα μέν Λρόξ τον βά^ονξ χ ε της ψάμμον 
τίοΐ της θέρμης, Ζτι χεκανμένη ^, τά Λολλά δ^ χαΐ 
δί'ψει ά%6λλν6%'αΐ' χαΐ γάρ χαΐ γηλόψοις έχιτυγχάνειν 
ν^ψηλοΐξ ψάμμον βαρείας, ού νεναγμένης^ άλλ^ οίας 5 
δέχε6%'αι χα^άπερ ές Ληλόν τ^ ετι μάλλον ές ;υ^(ίνα 

δ άπάτητον έΛίβαίνοντας. καΐ αμα έν ταΐς Λρο6βά6Β6ΐ 
τε χαΐ καταβαίνοντας τους τε ΐΛΛονς χαΐ τους ίιμιόνονς 
ετι μάλλον χαχοπα^είν τφ άνωμάλφ της 6δον χαΐ αμα 
ον βεβαΐφ^ των τ ε (ίτα^μων τά μτ^χη Λΐέϋαι ού% ίο 
^κιότα τήν ότρατιάν απορία γάρ ϋδατος ού Σύμμετρος 
οίόα μαλλόν τι ^γε χρος άνάγχην τάς ΛορεΙας Λοι- 

6 εΙΰ%'αι. 6ΛΟτε μίν δή τ^ς ννχτος έπελ^όντες τ-ήν 
6δ))ν ^ιντινα άι/ΰ^αι ^χρην εω^εν τιρός νδωρ ελ^οιεν^ 
ού πάνττβ έταλαιπωρονντο ' προχωρονόης δ^ της ^ΐμέροίς ΐδ 
ύπο μήχονς της 6δον^ εΐ 6δοΐΛορονντες ετι έγτοαταλη- 
φΰ'εΐεν^ ένταν^α αν έταλαΐΛώρουν πρ6ς τον χαύματόξ 
τε χαΐ αμα δίψει άπαύύτφ ϋννεχόμενοι. 
25 Των δΐ δή ύποζνγίων πολύς ό φ^όρος χαΐ έτιονόιος 
τ§ ϋτρατια έγίγνετο' ξννιόντες γάρ^ οπότε έπιλίποι ίο 
6φας τά ύιτία^ χαΐ τ&ν ίππων τους ^οΗού^ άποόφά- 
ζοντες χαΐ των ήμιόνων τά χρέα έόιτονντο χαΐ ελεγον 
δίψει άπο^ανείν αυτούς ^ ύπό χαμάτον ίχλιπόνχας* 
χαΐ ό τίιν άχρέχειαν τον έργον έ^ελέγ^ων ύπό τε τον 
πόνον ονδείς ^ν χαΐ οη ξύμπαντες τά αυτά ήμάρτανον. «δ 

2 χαΐ !Αλε^ανδρον μ^ν ούχ έλελήϋ'ει τά γιγνόμενα, ϊαόιν 
δ^ τ&ν παρόντων έώρα τήν της αγνοίας ^ρο^2π;ο^ΐ7<^^ι^ 
μαλλόν τι -ξ τι^ι/ ώς γιγνωϋχύμένων έπιχώρηόιν. οϋχονν 
ούδ^ τους νόϋφ κάμνοντας της ϋτρατιας ονδϊ τσύς 
διά χάματον ύπολειπομένονς έν ταΐς 6δοΙς &γειν ετι 9ο 
^ εύμαρ&ς άπορίψ τε τ&ν ύποζνγίων χαΐ Ζτι τάς 24, 5 - 25, 5. 279 

άμαξας αύτοΙ κατδ'κοΛτοί/, άΰΐόρονς σϋόας αύχοΐς ύ^ό 
βάϋΌνς τ^ς φάμμον 'άγεύ^αι καΐ δη έν τοΐξ Λρώχοις 
όχα^μοΐζ διά ταντα έ^ηναγκάζοντο ού -τά^ βραχντάτας 
Ιέναι τών 66ών, άλλα τάς εύΛορωζάταξ τοΙς ξενγεόι. 
5 χαΐ οντω^ οί μ^ νόϋω κατά τάς δδοϋξ ύΛελείΛοντο^ 8 
οΐ ^^ ύ^ό καμάτου '^ χανματοζ τ} τφ δί'ψει ούκ άνχ- 
έχοντες, καΐ οϋτε οΐ Άγοντες ίι6αν οντε οΐ μένοντες ΰ'ερα- 
Λεύόοντες' 6ΛονδγΙ γάρ Λολλ^ έγίγνετο ό 6τόλος, καΐ έν 
τφ ύπ^ρ τον Λαντος Λρο^ύμφ τ6 καθ' έκάότονς ^ύν 

10 άνάγκίβ ήμελείτο' οΐ δ^ καΐ ϋπνφ κάτοχοι κατά τάς 6δοϋς 
γενόμενοι οϊα ίι^ νυκτός τό πολύ τάς πορείας ποιού- 
μενοι, Ι?Τ£(τα έί,αναότάντες, οίς μ^ν δύναμις Ιτι ^ 
κατά τά Ιχνη ττις ότρατιας έφομαρτήόαντες ολίγοι άπό 
Λολλ&ν έόώϋ-ηόαν, οί πολλοί δί ωόπερ έν πελάγει 

16 έκπεϋόντες έν τγι ψάμμφ άπώλλνντο. 

ΐΞΐυνηνέχ^η δ^ τγι ότρατια καΐ Άλλο πά%Ύΐμα, δ ί^ 4 
ούχ ν^κιότα έπίεόεν αυτούς τε καΐ τους ίππους καΐ τά 
υποζύγια, ΰ^τα^ γάρ ή Γαδρωόίων γη ύπ^ άνεμων 
τών έζηόίων, κα^άπερ ο^ν καΐ 4ι Ινδών γη, ού τά 

20 πεδία τών Γαδρωόίων, άλλα τά 'όρη, ΐναπερ προό- 
φέρονταί τε α\ νεφέλαι έκ του πνεύματος καΐ άνα- 
χέονται, ούχ ύπερβάλλουόαι τών ορών τάς ΤΜρυφάς. 
&ς δ^ ηύλί6%Ύΐ ή Πτρατιά προς χειμάρρφ ολίγου ϋδατος, 5 
αύτοϋ ίι) ένεκα τοϋ ύδατος, άμφΐ δευτέραν φυλακίιν 

25 της νυκτός έμπληό^είς ύπ6 τών 'όμβρων ό χείμαρρους 
ό ταύτη ^έων αφανών τ^ ότρατι^ γεγενημένων τών 
Άμβρων τοόούτφ έπί^λ^ε τφ ΰ^ατ^, ώς γύναια καΐ 
παιδάρια τά πολλά τών επομένων τ^ ότρατι^ δια- 
φ%'εΙραι καϊ τ'^ν καταόκευίιν τ^ιν βαόιλικίιν ί,ύμπα6αν 

30 άφανίόαι καΐ τών υποζυγίων Ζύα άπελείπετο, αυτούς 
δϊ μόλις καΐ χαλεπώς ^ύν τοις 5ιπ;Αο^$ ούδ^ τούτοις 280 I^IΒΕΕ VI 

6 Λάόίν άπο6ω%Ύΐναι, οΐ πολλοί δ^ καΐ Λίνοντες, 1)7ίότε 
έκ καύματος τε καΐ δίψονς νδατν ά%'ρόφ έταχνχοιεν, 
Λρ6ζ αύτον τον άχανότου ποτον άπώλλνντο, και 
τούτων ένεκα ^Αλέξανδρος τάς 6τρατοΛεδείας ού Λρος 
τοις νδαόνν αντοίς τ6 Λολύ ΙηοιεΙτο^ άλλα απέχων 5 
ο6ον εϊκοόι <5ταδίονς μάλιότα^ ώς μ^ ά^ρόονς εμπί- 
πτοντας τφ ΰδατι αυτούς τε καΐ κτήνη άπόλλν(ί^αν 
καΐ &μα τους μάλνότα άκράτορας υφών επεμβαίνοντας 
ές τάς πηγάς -ζ τά γεύματα διαφϋ-είρειν καΐ τ^ &λλ'η 
ότρατιψ το νδωρ, ίο 

2(5 "Εν%'α δ'ίι έργον καλόν εϊπερ τι Άλλο τών Άλεί,- 
άνδρον ούκ εδοξέ μοι άφανίϋαι^ -ζ ίν τ^δε τΤ^ χάρα 
πραχ^Ίν ί) Ιτι εμπρο6^εν έν Παραπαμιύάδαις^ ώς 
μετεξέτεροι ανέγραψαν. Ιέναι μ^ν τίιν <^Τ(>ατ^<3ι/ διά 
ψάμμον τε καΐ τον καύματος Ι^δη έπιφλέγοντος^ δτι η 
πρ6ς νδωρ έχρην έξανύόαΐ' τό ίέ ^ πρόόϋ-εν της 
6δον' καΐ αντόν τε ^^λέξανδρον δίψει κατεχόμενον 
μόλις μίν καΐ χαλεπ&ς^ πεζον δΐ δμως ίιγείό^αΐ' ως 
ίέ καΐ τους ϋλλονς ύτρατιώτας^ οΐάπερ φιλεΐ έν τω 
το(^€, κονφοτέρως φέρειν τονς πόνους έν Ιόότητι 8ο 

2 τί^ς ταλαίπωρτ^όεως. έν δΐ τούτφ τ&ν ψιλών τινας 
κατά ξτ^τηόιν ύδατος άποτραπέντας άπο τ^ς Στρατιάς 
εύρείν ύδωρ όνλλελεγμένον εν τ^ι/^ χαράδρα ον βα^εία^ 
6λΙγην καΐ φαύλην πίδακα* καΐ τούτο ού χαλεπώς 
όνλλέξαντας (ίπονδ^ Ιέναι παρ Άλέξανδρον^ ώς μέγα 2δ 
δτΙ τι άτ'αθόι/ φέροντας' ώς δ^ έπέλαζον ^δη^ έμβαλόν- 

3 τας ές κράνος το ύδωρ προόενεγκείν τφ βαόιλεΐ. τ6ν 
δ^ λαβείν μ^ν καΐ έπαινέόαι τους κομίόαντας^ λαβόντα 
δ^ έν 'όψει πάντων έκχέαΐ' καΐ έπΙ τφδε τφ Ιργφ ές 
το6όνδε έπιρρωόϋ-ηναι τίιν 6τρατιάν ^,ύμπαύαν &6τε9^ 
εΐκάόαι &ν τίνα πότον γενέόϋ'αι παόιν έκεΐνο το νδωρ 25, 6 - 27, 1. 281 

το Λρος Αλεξάνδρου έκχνϋ'εν. χονχο έγώ^ εΐτΰερ τι 
&λλο^ το έργον εΙς τ^αρτερύαν τε καΐ αμα ότρατηγίαν 
έΰίαι,νώ ^Αλεξάνδρου. 

ΐΕΐυνηνέχ^ δε τι καΐ το^ίίΐ'ίδ τ^ 6τρατι^ έν τ^ γγι 4 
5 έχεόν^ι, οΐ γάρ ίιγεμόνες της δδοϋ τελευτώντες ούκέτι 
μεμνηόϋ'αι εφαόκον τήν 6δόν^ άλλ' άφανιόϋ^ιναι τά 
βημεΐα αύχΎΐζ %ροξ του άνεμου έτνίΛνεύόαντοξ' καΐ — 
ου γάρ είναι έν τ§ ψάμμφ πολλγι τε χαΐ δμοίο: πάντ^^} 
νενημέντ} δτω τεκμ'ηριώόονται τ^ν 6δόν^ ουχ ουν 

10 δένδρα ξυντ^ϋ^ %αρ αύτί\ν Λεφυκότα, ούτε τινά γτίλο- 
φον βέβαιον άνεότηχότα* ούδϊ Λρος τά &6τρα έν νυκτΐ 
η με%^ ίιμέραν Λρός τον -^λ^ον μεμελετηό^αί <^φ^<^( 
τάς Λορείαξ^ καϋ-ά^ερ τοις ναύταις Λρ6ς τών άρκτων 
τήν μ^ν Φοίνιξι^ τήν ^λίγην^ τήν ίέ τοΙς έίλλο^^ 

15 άν^ρώχοις^ τ^ιν μείζονα' — εν%'α ίή Ιίλέξανδρον 5 
ξυνέντα οη έν άρι6τερ^ ζδεΐ} ά^οκλίναντα άγειν^ 
άναλαβόντα ολίγους αμα οΐ Ιππέας ζχροχωρηόαι^' ώς 
ίέ χαΐ τοι^των οΐ Ιλλοι &,έκαμνον ύπ6 του τ^αύματος^ 
άΛολίΛεΙν καΐ τούτων τους πολλούς^ αυτόν δ^ ξύν 

80 τζέντε τοις Λαύιν άφίΛχάόαό^αι καΐ εύρεΐν τήν ^άλαό- 
6αν^ διαμηόάμενόν τε αύτον έΰίΐ του αιγιαλού τον 
κάχληκα έΛίτυχείν ΰίατ^ γλυκεΐ καΐ κα^αρω καΐ οΰτω 
μετελ^είν τήν ότρατιάν Λάόαν καΐ ές έτίτά ίιμέρας 
Ιέναι Λαρά τι)ν %'άλαϋ(ίαν ύδρευομένους έκ της 'ήϊόνος. 

96 ένΰ'εν δέ, Ι^δκ; γάρ γιγνώόκειν τι)ί/ όίόι/ τους Ίιγεμόνας^ 
έ%1 της μεόογαίας %οιεΐ6%'αι τ6ν ότόλον. 

'£1ς ίέ άφίκετο ές των Γαδρωϋύων τά βαϋίλεια^ 27 
άναΛαύει ένταϋϋ-α τήν ότρατιάν. καΐ !ΑΛθλλοφάνην 
μ^ Λαύει της 6ατραΛείας^ δτι ούδενος εγνω έτΰΐ- 

80 μελη^έντα τ&ν χροεΛηγγελμένων^ Θόαντα ίέ 6ατρα- 
πεύειν τών ταιίτ]^ εταξε' τοΰτον ίέ νό6ω τελευτήόαν- 282 Ι-ΙΒΕΕ VI 

τος Σφνρχιοζ τήν όατραπείαν ίκδέχδχαι,' 6 αυτός δ^ 
καΐ Καρμανίας όατρά^ης ^ν νεωόχΐ έ| ^ΑλεΙ^άνδρον 
χα%%'Βΐζ* χάχΒ δϊ τούτω μ^ν Άραχωτών τε καΐ των 
ΓαδρωόΙων Άρχειν ^δό^^ Καρμανίαν δϊ β6%β Τλη- 

2 πόλεμος ό Πν^οφάνονς. 1\δη τε έπϊ Καρμανίας προν- δ 
χώρει ό βαόιλενς καΐ άγγέλλεται ούτω ΦΙλιπηον τον 
όατράπην της Ινδών γης έπιβονλενϋ'εντα πρί)ς τ&ν 
μΐ6%Όφόρων δόλφ άτίοϋ'ανείν^ τους δ^ άΛοκτείναντας 
οτί οΐ όωματοφνλακες τον ΦιλΙπΛον οΙ Μακεδόνες 
τους μ^ν έν αύτω τφ εργψ^ τους δΐ χαΐ νότερον ιο 
λαβόντες άπέκτείναν. ταντα ίέ ώ^ εγνω^ εκπέμπει 
γράμματα ές Ίνδονς παρά Ενδαμόν τε καΐ Ταξίλην 
Βπιμελεΐ6%'αι της χώρας της πρόό^εν ύπο ΦνλΙππφ 
τεταγμένης εότ αν αντ6ς όατράπην έκπέμψ^ άτ' 
αυτής. ιβ 

3 'Ήδη δ* ές ΚαρμανΙαν ί^κοντος Αλεξάνδρου Κρατερός 
άφικνείται^ τήν τε Άλλην ότρατιάν αμα οΐ Άγων τίαΐ 
τους ελέφαντας καϊ ^Ορδάνην τον άποότάντα καΐ νε(ύ- 
τερίόαντα 6ννειληφώς. έντανϋ'α δ^ Σταόάνωρ τε ό 
^ΑρεΙων καϊ ό Ζαραγγ&ν 6ατράπης ίικεν καϊ |ύν αύτοίς βο 
Φαριόμάνης ό Φραταφέρνον τον Παρ%ναΙων καΐ 

^Τρκανίων όατράπον παΐς. ίικον ίέ καΐ οΐ ότρατηγοί 
οΐ ύπολενφ^'έντες αμα ΠαρμενΙωνι έπΙ της ότρατνας 
της έν ΜηδΙα^ Κλέανδρός τε καϊ Σιτάλκης καϊ ^Ηράκων, 

4 τήν πολλ'^ν της βτρατιας καΐ οϋτοι Άγοντες, τους η 
μ^ν ίή άμφΐ Κλέανδρόν τε καϊ Σιτάλκην πολλά έπίτ- 
καλούντων αύτοίς των τε εγχωρίων καϊ της ότρατιας 
αύτής^ ώς Ιερά τε προς αυτών όεόνλημένα καΐ -β^κα^ 
παλαιάς κεκινημένας καΐ Άλλα άδικα έργα (^ές^ τονς 
νπηκόονς τετολμημένα καΐ άτάό^αλα^ ταντα ώς έξηγ- 3ο 
γέλ%'η^ τους μ^ν άπέκτεινεν^ ώς καϊ τοΙς άλλοις δέος 27, 2 - 28, 2. 283 

εΐναν, Ζόοι όατράπαι ^ ϋτίαρχοι ί) νομάρχα^ άπολεί- 
Λοινχο^ τά ΐόα έκεΐνοις Λλημμελοϋνταξ Λείόεσϋ'αΐ' (χαΐ 6 
τονχο, εΐτίερ χι &λλο^ χατέόχεν έν κόόμω τά ε%'νη τά 
έξ ^Αλε^άνδρον δοριάλωχα ί) έχοντα Λροόχωρήόαντεί^ 

5 τοόαντα μ^ν Λλ'ήϋ'ει 'όντα^ τόόον δΐ άΧλ'ήλων άφεότψ 
κότα, ΰτι ούχ ^ξήι/ ύτίό τ^ Ιέλε^άνδρον βαόιλεί^ 
άδΐ7ίεΐ6%'αν τσύς αρχόμενους ύτίό τών αρχόντων) 
Ήράκων δ^ τότε μ^ν άφεί^ της αΐτίας' 6λΙγον δΐ 
ϋότερον εξελεγχθείς Λρ6ς ανδρών ΣονόΙων 6ε6νλψ 

10 χέναι τί) έν 2^ον<ίοί5 Ιερί)ν χαϊ ούτος εδωκεν δίκην. 
οΐ δΐ 6ύν Σταόάνορί καΐ Φραταφέρντβ τίληϋ'ός τε 6 
υποζυγίων παρ Ιέλέξανδρον Άγοντες ίιλϋΌν καΐ καμ/ή- 
Χους Λολλάς^ ώς εμα^Όν Ζτι τίιν ίτά Γαδρωόίων &γει^ 
εΐκάόαντες Ζτι τά αυτά έκεΐνα Λεΐ6εται αύτω ή ότρατιά 

15 δ ίή εΛαϋ'ε* καϊ ο\)ν καΐ έν καιρφ μ^ν καΐ οίτοι 
άφίκοντο, έν 'καιρφ δϊ αΐ κάμηλοι τε καΐ τά ύΛοξύγια' 
διένειμε γάρ ξύμπαντα ^Αλέξανδρος τοις μ^ν ίιγεμόόι 
κατ 'άνδρα^ τοις ίέ κατ Ιλας τε καΐ έκατοότύας, τοις 
ίέ κατά λόχους^ Ζϋίως τό πλήθος τών υποζυγίων τ ε 

80 καΐ καμήλων αύτφ ξυνέβαινεν. 

"Ηδη δέ τίνες καΐ τοιάδε άνέγρα'ψαν^ ου πΐ6τά 28 
έμοί λέγοντες ^ ώς 6υζεύξας δύο άρμαμάξας κατακεί- 
μένος ξύν τοις έταΐροις καταυλούμενος την διά Καρ- 
μανίας ίιγεν^ ή (Στρατιά ίέ αύτφ έότεφανωμένη τε καΐ 

85 ααίζουόα ειπετο, προϋκειτο δ^ αύτγι 6ΐτά τε καϊ Ζόα 
Άλλα ές τρυφ^ήν παρά τάς 6δούς όυγκεκομιόμένα προς 
τών Καρμανίων^ καϊ ταΰτα προς μίμηόιν της ^ιονυόου 
βακχείας άπεικάόθη !Αλεξάνδρω^ Ζτι καϊ ύπϊρ εκείνου 2 
λόγος έλέγετο καταότρεψάμενον ^Ινδοϋς /ίιόνυόον ούτω 

30 τήν πολλίιν της Άόίας έπελθεϊν^ καΐ Θρίαμβόν τε 
αύτ^ν έπικληθήναι τ6ν ^ιόνυόον καϊ τάς έπΙ ταΐς 284 I^IΒΕΕ VI 

νΙΐΜας χαΐξ έκ πολέμου Λομπάζ έπΙ τφ αύχφ τούτω 
^ρνάμβονς. ταντα δ^ ονχε Πτολεμαίος 6 Λάγον οντε 
Ιίρίότόβονλος ό !Αρι,ότοβούλον άνέγροιψαν ουδέ τις 
&λλθξ οντινα Ιχανον &ν τΐζ πονή^αιτο τεκμηριώόαν 
ύπ^ρ τών τοιώνδε^ και μοι ώς ού Λίότά άναγεγράφ^αί 5 

3 έ^τίρχεόαν. άλλα εκείνα ί^δη ΐ4ρι6τοβονλψ επόμενος 
ίΓ.*36 ^νγγράφω^ ϋ^όαι έν ΚαρμανΙί/, *Αλέ^ανδρον χαρνότηρί,α 

της κατ ^Ινδών νίκης καΐ ύπίρ της βτρατιας^ οχν 
άπεόώϋτ} έκ Γαδρωόίων^ καΐ αγώνα δια%'εΙναι μονβικόν 
τε καΐ γνμνικόν* κατάλεξαν ίέ καΐ Πενκέόταν ές τους ίο 
Σωματοφύλακας , 'ήδη μ^ν έγνωκότα όατράπην κατά- 
6τ^6αι τής Περόίδος^ έϋ'έλοντα ίέ προ τ^ς Σατρα- 
πείας μηδ^ ταύτης της τιμής καΐ πΐότεως άπείρατον 

4 είναι έπΙ τω έν ΜαλλοΙς εργω' είναι ίέ αντω επτά 
εΙς τότε Σωματοφύλακας^ Λεοννάτον ^Αντέον^ ^Ηφαι- α 
ότίωνα τί>ν ^Αμύντορος^ Ανόίμαχον ^Αγα%Όκλέονς^ !Αρι- 
ότόνονν Πειΰαίον^ τούτους μίν Πελλαίους^ ΠερδΙκκαν 
ίέ ^Ορόντου έκ της ^Ορεΰτίδος^ ΠτολεμαΙον δϊ Αάγου 
καΐ Πεί^ωνα Κρατεύα Έορδαίους' 'όγδοον δϊ χρο($- 
γενέόϋ'αι αύτοίς Πενκέόταν τλν ^ίλεί,άνδρσν ύπερ- «ο 
αόπίόαντα. 

δ ^Εν τούτω ίέ καΐ Νέαρχος περιπλεύόας -τήν "£Ιρ(ον 
τε καΐ Γαδρωόών γην καΐ τί^ν τών ^Ιχ%^οφάγων τοατηρεν 
ές τ^ς Καρ μανίας τά πρ6ς %'άλα66αν φκιόμένα' εν^εν 
δ^ άνελ^ών όυν ολίγοις Άλεξάνδρφ άπήγγειλε τά άμφΐ κ 
τί>ν περίπλουν τον γενόμενον αύτω κατά τίιν Ιξω 

6 ^άλαΦίαν. τούτον μ^ν ίι) χαταπτ^/ι^ττ^^ αί^Ίς έκπερι- 
πλεύόοντα εότε έπΙ ιτ-ήν Σονϋιανών τε γ^ καΐ του 
Τίγρητος ^τοταμου τάς έκβολάς' Ζπως δϊ έπλεύ6%^ 
αύτφ τά άπί) του ^Ινδοϋ ποταμού έπϊ τίιν %'ύλα66αν 30 
τίιν Περόικ'^ν χαΐ τ6 ότόμα του Τίγρητος^ ταϋτα ϋίψ 28,8-29,4. . 285 

αναγράψω αύτω Νεάρχω έϋίόμενος^ ώς χαΐ Χ'^νδε είναι 
ύπίρ Αλεξάνδρου Έλληνικήν τ-ήι/ όυγγραφτ^ν. χανχα 
μ^ν δίι έ% ύόχέρφ εόχαν χνχόν^ εΙ[ς] 8 χε %'νμός [χέ] 
με χαΐ 6 δαίμων χαύχτι ϋγοι. 

5 ΐΛλ£ί,ανδροζ δΐ ^Ηφαν6χίωνα μεν όύν χε χ^ πλεόόχΐβ 7 
μοίρα χης όχραχιας χαΐ χοΐζ νποζνγίοΐξ καΐ χους έλέ- 
φανχας αμα οΐ ίχονχα τήν χαρά ϋ'άλαόόαν ά%1) Καρμα- 
νίας άίξ έτνΐ η)ν ΠερόΙδα &γειν ίκέλενύεν^ Ζχι χειμώνοζ 
ωρα γιγνομένον αύχω χον όχόλου χά Λρ6ς χ^ ^αλάόότι 

10 χης Περόίδοξ άλεεινά χε ^ χαΐ χ&ν έπιχηδείων 
άφϋύνως εχονχα. 

Αύχος δϊ Ιύι/ χοΐζ κονφοχάχοις χ&ν τι^εξών καΐ 29 
|νν χών Ιτΰπέων χοΐς έχαΐροις χαΐ μάρεί χννΐ χών 
χοξοχών ψι χ'^ν έπΙ Παόαργάδας χης Περόίδος, 

15 Σχαόάνορα ίέ καχαπέμπεν έπΙ τήν άρχίιν τ-ήν ίαντον. 
ώ^ ί^ έΛΐ χοίς 5ροΐζ ^ι/ χης Περΰίδος^ Φραΰαόρχην 2 
μ^ν ού τίαχέλαβε όαχραπενονχα εχι (νόόφ γάρ χε- 
χελενχηκώς έχύγχανεν ^ Ίνδοΐς εχί Ιίλεξάνδρον ανχος\ 
Όρξίνης δ^ έπεμελεχο χης Περόίδος^ ού χρός '4λεξ- 

90 άνδρον καχα6χα%'εΙς^ άλλ^ δχν ούκ ά^ηξίωόεν αύχόν 
έν κό6μφ Πέρόας διαφνλάξαι ΐΑλεξάνδρω ούκ 'όνχος 
Άλλον Άρχονχος. ίιλ^ε δ^ ές Πα6αργάδας καϊ Άχρο- 3 
πάχης ό Μηδ[ε]ίας όαχράϋίης^ Άγων Βαρνάξην Άνδρα 
Μηδον 6ννενλημμένον ^ Ζχι όρ^ν τ-ήι/ κίδαριν περι- 

26 τέμενος βαβιλέα προόείπεν αύχον Περόών καϊ Μήδων^ 
κοΧ %νν χούχω χους μετα^χόνχοίς αύχψ χον νεωχερι6- 
μον χε καϊ χης άΛοόχάόεως. χούχονς μίν ίή &Λέκχεινεν 
Αλέξανδρος. 

^Ελύ%η6ε ίέ αύχί>ν ή παρανομία ή ές χ6ν Κνρον 4 

30 χον Καμβνόον χάφον^ Ζχι διορωρνγμένον χε και 
όεόνλημένον καχέλαβε χον Κνρον χον χάφον^ ώς λέγει 286 ΜΒΕΕ VI 

^^^'Άρί,ότόβονλοζ. είναι γάρ έν Παόαργάδανς έν χξ πάρα- 
δείΰψ χω βαόιλίχω Κνρον έτοείνου χάφον καΐ περί 
αυτόν &λ6οξ Λεφυχενόϋ'αι δένδρων πανχοΐων καΐ νδαχν 
είναι χαχάρρνχον χαΐ %όαν βα^είαν Λεφνχέναι έν χω 

6 λειμώνι^ καΐ αύχ6ν δί χ6ν χάφον χά χάχω λί^Όν χεχρα- δ 
πέδον έξ χεχράγωνον ^χήμα ηεΛοΐΎΐ<ί^(α^ &νω%'εν δϊ 
οίκημα έπείναι λί^ινον έόχεγαόμένον^ ^ρΐδα έχον 
φερονΰαν εΰω ότενήν^ ώς μόλις αν (β,ναι) ένΐ άνδρΐ 
ον μεγάλω πολλά καχοπα%Όννχι παρελ^εΐν. έν ίέ χω 
οΐκήμαχι πνελον χρνόην κείύ^αι^ Ινα τό 6ώμα χον ίο 
Κνρον έχέϋ'απχο^ καΐ κλίνην παρά χ^ πνέλφ' πόδας 
δΐ είναι χγι κλίντ} χρν^ονς 6φνρηλάχονς και χάπηχα 
έπίβλημα χών ΒαβνλωνΙων και τίαννάκας πορφνρονς 

β ύπούχρώμαχα. έπείναι δϊ καΐ κάνδνς καΐ Άλλονς χιχώνας 
χής ΒαβνλωνΙον έργαΰίας. και άναξνρίδες ΜηδιτίαΙ καΐ ΐ5 
όχολαΐ ύακ^ι/'9'^ι/ο/3αφβί5 λέγει Ζχι εκεννχο^ αΙ δΐ πορ- 
φύρας αΐ δ^ άλλης καΐ Άλλης χρόας^ καΐ όχρεπχοί οοαΐ 
έίχ&ι/οίχαύ καΐ ένώχια χρνόον χε καΐ λί^'ων κολληχά, κοΛ 
χράπεζα εκειχο. έν μέόω δ^ χης κλίνης ή πύελος 

7 εκειχο ή χ6 όώμα χ6 Κύρον εχονόα. είναι ίέ ένχός μ 
χον περιβόλον προς χ^ άναβάόει χ^ έπΙ χί)ν χάφον 
φερούόιιι οίκημα όμικρόν χοίς Μάγοις πεποιημένον, οΓ 
ίή έφύλαόΰον χον Κύρον χάφον εχι άπο Καμβύόον 
χον Κύρον^ παΙς παρά παχρΙ>ς έκδεχόμενος τήν φνλα- 
κήν. καϊ χούχοις πρόβαχόν χε ές ί^μέραν έδίδοχο έκ η 
βαόιλέως καΐ αλεύρων χε καϊ οίνον χεχαγμένα καϊ 

8 Ιππος καχά μ/ηνα ές ϋνόίαν χφ Κύρω, έπεγέγραπχο δ^ δ 
χάφος Περόικοΐς γράμμαόι' καΐ έδήλον Περ6ΐ6χΙ χάδε' 
& ανϋ'ρωπε, έγώ Κνρός εΙμι ό Καμβύόον ό τ-ήν 
άρχίιν Πέρόαις καχαβχηβάμενος καΐ χής 1ί60ας ζο 
βαόιλεύόας. μ-ή ονν φϋΌνήότβς μοι χον μνήμαχος. 29,6 — 80,2. 287 

*Αλέ^ανδρος ίέ (έχψΒλ^ς γάρ ^ν ^^'ί>xω^ Ι^ηόχΒ βΧοι 9 
Πίρόας^ τύαριέναι, ές του Κύρον τ6ν χάφον) χά μ^ν 
&λλα χαχαλαμβάνΒΐ έχΛΒψορημένα Λλίιν χής Λνέλον καΐ 
τ^ς κλίνης ' οί ί^ καΐ τό 6ώμα του Κνρσυ έλωβήΰανχο 
5 άψΒλόνχΒς χ6 Λώμα χ^ς Λνέλον καΐ χόν ΡΒχρον επ- 
έβαλαν ' αύχίρ/ 9^ χ^ιν πύελον έπεί,ρώνχο εϋσγχόν 6φν6ν 
Λοίήόαό^αι χαΐ χαύχ^ι ενφορον χά μΜ^ παρακόΛΧονχΒς^ 
χά δ^ ξνν^λώνχΒζ αύχης. ώς ίέ ού προζύ^χώρΒί 
αύχοΐς χονχο τό ίργον^ οϋχω δη έάόανχΒξ χίιν τνύΒλον 

10 άπηλϋ^ον. καΐ λέγΒΐ ^Αριόχόβονλος αύχ6ς χαχϋ'ήναί 10 
Λρ6ς Αλεξάνδρου χοόμ^όαι έξ ύχαρχής χω Κνρφ τ6ν 
χάφον. χαΐ χον μίν όώμαχος Ζόαπερ ίχι 6&α ί^ν 
καχα%'Βΐναι έζ τήν πύελον καΐ τό Λώμα έπί^εΐναί^ Ζ6α 
δϊ λελώβηχο αύχης καχορ%'ώ6αν' χαΐ χίιν κλίνην 

15 ένχεΐναι χαινίαΐζ χαΐ χαλλα Ζβα έξ κόΰμον εκείτο κατά 
αριθμόν τε καΐ χοΐζ Λάλαι Ζμοια άΛο%'εΙναι καΐ χίιν 
θυρίδα δΐ άφανίύαι χά μ^ αντης λΐ^φ ένοικοδομτ^ΰαντα^ 
χά δ^ Ληλψ έμτνλάόανχα, καΐ ίτίΐβαλείν χω Λ7]λφ το 
όημείον τό βα6ιλικόν. ^Αλ&,ανδρος δΐ ξνλλαβών τους 11 

20 Μάγους τους φύλακας του τάφου έόχρέβλωόεν, ώς κατ- 

ειπείν τους δράόαντας^ οΐ ίέ ουδ^ν ούτε όφών ούτε Άλλου 

κατείπον ότρεβλούμενοι^ ούδϊ άλλτβ ΛΤβ έξηλέγχοντο ξυν- 

είδότες τωεργφ' καΐ έπΙ τφδε &φεί%^6αν ^| ^Αλεξάνδρου. 

"Εν%^εν δϊ ές τά βασίλεια ψι χά Περόών^ & ίι^ 80 

25 πρ06ϋ'εν καχέφλεξεν αύχός^ ώς μοι λέλεκχαι^ Ζχε ούκπιιβ,ιΐβ. 
ίπψ/ουν τό έργον άλλ* ούί' αύχ()ς Αλέξανδρος έπανελ- 
^ών έπψ^εν, καΐ μίν ί•ή και καχά Όρξίνου πολλοί 
λόγοι έλέχ^ηόαν προς Περόων^ ^ς ίιρξε Περόών έπειδη 
Φραόαόρτης έχελεύχηόε. καΐ έξηλέγχ^ Ορξίνης Ιερά 2 

80 χε 5x1 όεόυλήκει καΐ χάφους βασιλικούς ^ καΐ Περΰών 
πολλούς Ζχι ού ξύν δίκΐ[ΐ άπέκχεινε. τούτον μεν ίή 288 ΙΙΒΕΕ VI 80, 3. 

οίς έτάχ^ ύ%6 ΆλεΙάνδρον έκρέμαόαν^ ΰατράπην 9^ 
Πέρόαΐζ έταξβ Πενκέόταν τόν Σωματοφύλακα^ Λΐ6χόν 
τέ οΐ ές χά μάλιότα τιθέμενος χά χε Άλλα καΐ έτίΐ χω 
έν Μαλλοΐς εργφ^ Ινα προεκινδύνευΰέ χε καΐ 6νν- 
ε^έόωΰεν Ιέλέ^ανδρον^ καΐ Άλλως χφ βαρβαρικω χρόπω 5 
3 χΎΐξ διαίχης ούκ ά^νμφορον' έδήλωόε δ^ έΰ^χά χε 
εν^ς ώς καχεόχάϋ'η όαχραΛεύειν Περόών μόνος χών 
Άλλων Μακεδόνων μεχαβαλών τι)ι/ Μηδικί^ν καΐ φωνί^ν 
χ^ΐν Περανκ'^ν ^μα^ών καΐ χαλλα ξνμτίανχα ές χρότίον 
χον Περ6ικ6ν χαχαόκεναόάμενος, έφ' οίς Ιίλέξανδρός ίο 
γε έπ^νει ανχΌν χαΐ οΐ Πέρόαί ώς χά παρά ύψίύι 
τίρο χών Λατρίων πρεββενονχι έχαιραν. ΑΡΡΙΑΝΟΤ 

ΑΑΕ^ΑΝ^ΡΟΤ ΑΝΑΒΑΣΕίΙΣ 

ΒΙΒΑΙΟΝ ΕΒ^ΟΜΟΝ, 

1 'ίΐς δί ές Παόαργάδας τε χαΐ ές Περ^έπολιν 
άφΙχΒΧΟ Ιίλ^ανδροξ^ Λό^οξ λαμβάνει αύτον χαχα- 
Λλενόαι κατά τ6ν Εύφράτην χε καΐ κατά χον Τίγρηχα 
έπΙ τήν %'άλα66αν χίιν Περόικίιν χαΐ χών χε Λοχαμών 
ΙδεΙν χάς έχβολάς χάς ές χ6ν πόνχον^ χα^άτίερ χον 5 

2 '/ι/ίον, καΐ χίιν χαύχτ^ ^άλαόόαν. οΐ ίέ χαΐ χάδε 
άνέγρα'ψαν^ Ζχι ^Λενόει !Αλέ^ανδροξ ΛερίΛλενόαν χήν 
χε ^ΑραβΙαν χήν Λολλίιν καΐ τήν ΑΙ%ΊΟΛων γην καΐ 
χίΐν Αιβνην χε καΐ χους Νομάδας ύπ^ρ χ6ν "Αχλανχα 
τό ϋρος ώς έπΙ Γάδειρα εόω ές τήι/ ί^μεχεραν %άλα6- ίο 
6αν καΐ ιη)ν Αιβύην χε καχαόχρεψάμενος καΐ Καρχη- 
δόνα οϋχω δίι χίΐς ΑόΙας πάόης δικαίως &ν βαύιλεύς 

3 καλεΐό^αΐ' χους γάρ χον Περόών καΐ Μήδων βαβιλέας 
Ο'ύδΙ χον Λολλοόχον μερονς χης Ι46ίας έπάρχονχας ον 
όύν δίκτ[ΐ καλείν ΰφας μεγάλονς βαόιλέας. ϊν^εν δΐ ΐ6 
οί μέν^ 8x1 ές χόν πόνχον χ6ν Εν^εννον έϋπλείν 
έτνενόει ές Σκύλας χε καΐ τ^ λίμνην χ^ιν Μαι&χιν^ 
οΐ δέ^ 0X1 ές Σικελίαν χε καΐ ϋκραν Ίαπνγίαν ί^δη 
γάρ καΐ ύΛοκινεΙν ανχον χο ^Ρωμαίων ϋνομα προ- 
χωρούν έ%1 μέγα. 20 

4 ^Εγοί) ίέ ότΓοΓα μίν ^ν ^ΑΧεί,άνδρον χά έν%^μ'ήμαχα 
ο^ε εχω άχρεκώς ξνμβαλεΐν ονχε μέλει εμοιγε είκάξειν^ 

ΑκΒΤΑΤίι ΑιΤΑΒΛίΐΒ βά. Βοοι Έά. ιηίηοΓ. 19 290 Ι^ΙΒΕΚ VII 

έκεΐνο ίέ χαΐ αύτος &ν μον δοχώ Ι6%νρΐ6α6%'αι^ οΐ>ΧΒ 
μιχρόν %ι καΐ φανλον ί%ινοεΙν ^Αλέ^ανδρον ονχΒ μεΐνοίν 
&ν άτρεμονντα ίνί ούδενΐ χ&ν ί^δη τοεκτημίνων, σύδ^ 
εΐ χίιν Εύρώτΐην τ^ ΐΛόΙί} %ρο<ίέ%ΐίΐκεν ^ οΰί' εΙ τάς 
Βρετταν&ν νήόονς τγι Εύρώπ^ι^ άλλα ετι &ν ^Λέχεινα % 
ξητείν τι, χ&ν ίιγνοτιμένων^ εΐ καΐ μ/^ &λλφ τφ^ άλλα 

6 αντόν γε αύτω έρίζοντα. χαΐ ίηΐ χφδε έτναίνώ τους 
6οφι6τάζ τών ^Ινδών^ ων λέγονόιν εόχιν ονζ χαχα- 
ληφ^ένχας ύ^' ^Αλε^άνδρον υπαιθρίους έν λει,μώνν, 
ΐναΛερ αύτοΐς διαχρφαΐ ί^όαν^ άλλο μ^ν ονδϊν ποιτ^όαι ίο 
προξ τ-ήι/ 'όψιν αύχοϋ χε καΐ χης ΰχραχίας^ χ(>οι5€ΐτΐ/ ίέ 
χοΐς ποΰΐ χίιν γην έφ^ ίίς βεβηκόχες ^6αν. ώ$ ίέ 
Ι^ρεχο ΐΑλέ^ανδροζ ,δί έρμηνέων 8 Χί νοοΐ αύχοίς τό 

6 εργον^ χους ίέ ύποκρίναό^οα ωδε' βαόίλεϋ ^ίλεξανδρε, 
(ίνϋ'ρωΛος μ^ν εκαόχος χούόνδε χτ^ς γτ^ς κατέχει οόονπερ ΐί 
χονχό έόχιν ίφ 5χω βεβήκαμεν' 6ύ δ^ Άνϋ'ρωπος ών 
Λαρατίλτ^όιος χοΐς ϋλλοις^ πλην γε ίή δχί ΛολνΛράγμ4ον 
καΐ άτάΰϋ'αλος, άπό χής οΙκείας χοόαύχην γην έΛεζέρχτ} 
ηράγμαχα έχων χε καΐ παρέχων ϋλλονς. καΐ ούν χαί 
ολίγον νότερον άποθ^ανών χοόονχον κα^'έ^εις χής γής η 
Ζβον ίί,αρκεΐ ίντε%^άφ%'αι τω όώμαχί. 

2 Κάνχαν^α έπίβνεΰε μ^ν Αλέξανδρος χους χε λόγους 
αυτούς καΐ τους είπόντας^ επραόόε ίέ 8μως Άλλα καΐ 
τάναντία οίς ίπψ^εόεν. έπείκαΐ ^ ιογένην τον έκ Σινώπης 
9'αυμάΰαι λέγεται, έν ^Ιόϋ'μω έντυχών τω ^ιογένει καχα- η 
κειμένφ έν ήλ^ω, έπιότάς όύν τοΙς ύπαόπιδταΐς καΐ τοις 
πεξεταίροις και έρόμενος ει του δέοιτο' ό ίέ /Διογένης 
&λλου μϊν εφη δεϊ6%^αι ούδενός, άπο του ί^λίου δΐ 
άπελ^είν έκέλευόεν αυτόν τε καΐ τους όύν αύτφ. 

2 οϋτω τοι ού πάνττ^ «ξω του έπινοείν τά κρείττω ^μ 
Αλέξανδρος, άλλ' έκ δόξης γάρ δεινώς έκρατείτο. έπεί 1,6-3,1. 291 

καΐ ές Τάί,νλα ανχφ άφικομένφ καΐ Ιδόντν των όοφι- 
ότών ζτών^ ^Ινδών τους γνμνούζ ΛΟ%Ός έγένετο |νν- 
Βΐναί τίνα οΐ των ανδρών τούτων^ Ζχι χ^ιν καρτερίαν 
αυτών έ^αύμαόε' καΐ ό μ^ν πρεόβντατος τών όοφιότών, 

6 Άτον 6μιληταΙ οΐ &λλοι ίι^αν^ /ίάνδαμίζ 'όνομα^ ούτε 
αΰτό^ εφη Λαρ !Αλέ^ανδρον ί^^ειν οντε τους ϋλλονς 
εϊα, άλλα ύΛοκρΙναό^αι γάρ λέγεται ώξ ^ώς νΙί)ς καΐ 8 
αύτ6ς εϊη^ εΐχερ ο^ν καΐ Ιίλέ^ανδρος^ καΐ Ζτι οντε 
δέοιτό τον τών %αρ ΐ4λε%άνδρον^ εχειζν} γάρ οΐ εί 

10 τα παρόντα^ καΐ αμα 6ραν τονζ ^ύν αύτω Λλανωμένονς 
τοόαντην γήν καΐ %'άλαϋύαν ^3γ' άγα%^ω ούδενΐ^ μηδ^ 
Λέρας τι αύτοίς γινόμενον τών πολλών πλανών, οντ 
ονν πο^εΐν τι αύτ6ς 5τον κύριος ^ Αλέξανδρος 
δούναι^ οντε α^ δεδιέναι^ Ζτον κρατοίη εκείνος^ εότιν 

15 σδ εΐργεΰϋ'αΐ' ζώντι μίν γάρ οΐ τ^ιν ^ Ινδών γην έξ- 4 
αρκειν φέρονΰαν τά ώραΐα^ άποϋ'ανόντα δ^ άπαλ- 
λαγ'ήόεόϋ'αι ονκ επιεικούς ξννοίκον τον ΰώματος. 
ονκονν ουίέ Άλέξανδρον ^Λί;^5^ρί2(?αι ^££έ<5ο(^'9'θ(£ γνόντα 
ελεύθερον 'όντα τ6ν 'άνδρα^ άλλα Κάλανον γάρ άνα- 

80 πειό^ηναι τών ταύτΐβ όοφιύτών^ δι/τ^ι/α μάλιβτα δή 

αύτον άκράτορα Μεγα6%'ένης άνέγραψεν αυτούς τους ^^//*3*^• 
6οφι6τάς λέγειν κακίζοντας τον Κάλανον^ Ζτι άπολιπών 
τήν παρά ϋφΐύιν ενδαιμονίαν 6 ίέ δεόπότην άλλον -ή 
τ6ν ϋ'εόν έ^εράπενε. 

86 Ταντα έγώ ανέγραψα^ οτ^ καΐ ύπ^ρ Καλάνον έχρην δ 
εΙπεΐν έν τγι περΙΙίλεξάνδρον 6νγγραφ^' μαλακιΰϋ'ήναι 
γάρ τι τφ (Σώματι τόν Κάλανον έν τ§ Περόίδι γ^^ 
ονπω πρόό^εν νοόήόαντα' ονκονν ούδ^ δίαιταν διαι- 
ταόϋ'αι %'έλειν άρρώότον άνδρός^ άλλα εΙπεΙν γάρ προς 

^οίΛλέξανδρον^ καλώς αντω εχειν έν τω τοιφδε κατά- 
ότρέ'ψαι^ πρΙν τίνος ές πεϊραν έλ^εΐν παθήματος ο τι 

19* 292 Ι-ΙΒΕβ νπ 

περ έξαναγχάϋεν αντον μεταβάλλειν χ^ιν πρόό^εν 
2 δίαιταν. χαΐ Ιίλεξανδρον άνχείΛεΙν μ^ αντφ έπί 
πολν' ώς ί' ούχ ί^ττηόόμενον έώρα^ άλλα &λλως αν 
άτίαλλαγένχα^ εΙ μή ης ταύχτβ ύπειχά^ον^ ονχω άίΐ 
δτΰ'ξΐ έτΰήγγελλεν αύτός^ κελενόαί νη6%^7^ναν αύτω Λνράν, 5 
χαΐ χανχΎΐζ έΛψεληϋ"ηναι, ΠτολεμαΙον τ6ν Λάγον τόν 
όωματοφύλαχα. οΐ δί χαΐ Λομπήν τίνα προΛομηενόαι 
αντον λέγονϋιν ΐππονς τε χαΐ Άνδρας ^ τους μ^ 
ώπλίόμένονς^ τους ίέ ^μιάματα παντοία τ§ πνρά 
έταφέροντας' οΐ δ^ Οίαΐ έχΛώματα χρνόα χαΐ άργνρά ίο 
8 χαΐ έΰ^ητα βαόιλιχ'ήν λέγονόιν Ζτν εφερον, αντφ ϋ 
7ίαρα0χενα6%Ύΐναι μ^ν ΐππον^ οτι βαδίβαι άδννάτως 
εΐχεν ύχό της νόόον' ον μίιν δννη&ηναί γε ούδϊ τον 
Ιππον έπιβηναί^ άλλα επΙ κλίνης γάρ χομιόϋ'ηναι 
φερόμενον^ έότεφανωμένον τ ε τω ^ Ινδών νόμφ καΐΐδ 
ξδοντα τ^ ^Ινδών γλώύό^}. οΐ ίέ ΊνδοΙ λέγονόιν Ζτι 

4 νμνοι ^εών ίιόαν καΐ αντ&ν ε^ίαινοι. καΐ τον μ^ν 
ΪΛΛον τοντον 5τον έπιβήόεόϋ'αι, έμελλε^ βαόίλίχον δντα 
τών Νηόαίων^ τνρίν άναβηναι έπΙ τ^ν τννράν Ανόι- 
μάχω χαρίόαό^αι, τών τινι ϋ•εραΛενόντων αύτον έπΙ » 
όοφίΰ^' τών δ^ δίι έχΛωμάτων ^ 6τρωμάτ(ον 56α 
έμβληϋ^ηναί εΙς τήν πνραν χόόμον αύτφ τετάχεν Ιέλε^- 

5 ανδρός^ Άλλα άλλοις δούναι τών άμφ' αυτόν, οΰτω 
ίι) έπιβάντα τ^ πνρ^ χαταχλιϋ'ηναι μ^ν έν χόόμφ^ 
!)ραΰ%'αι δΐ Λρος της ότρατιας ξ,νμπάόης. Άλεξάνδρω » 
δ^ ούκ έ:π^&£&χ^^ φανηναν τ6 %έαμα έτΰΐ φίλω άνδρΐ 
γιγνόμενον' άλλα τοΙς γάρ ϋλλοις %'ανμα Λαραόχέό^Όΐ 

6 ονδέν τι παραχιν^όαντα έν τφ τίνρϊ τον όώματος. ώς 
ίέ το Λϋρ ές τ^ιν Λνράν ένεβαλον οίς τίροότεταγμένον 

^ί*57^^^> τά^ τ ε σάλπιγγας ςρ'Ο'β^^ξαίί'θ'αί. λέγει Νέαρχος, 30 
οΰτως έ^ Άλε^άνδρον %ρο6τεταγμένον, χαΐ τ^ιν βτρατιάν 8, 2 - 4, 4. 293 

έτΐαλαλάξαι %α6αν όποΙόν χι χαΐ ές τάς μάχαξ Ιονόα 
ίτί^λάλαζε^ χαΐ τους ελέφαντας όυνεπηχηίίαν τ6 ό|ν 
καΐ Λολεμοκόν^ τιμώντας Κάλανον, ταύτα χαΐ τοιαύτα 
ύπ^ρ Καλάνον τον ^Ινδον Ικανοί άναγεγράφαόιν^ ονκ 

5 άχρεια τίάντα ές άνϋ'ρώτΰονς^ δτφ γνώναι έ^ιμελές^ 
. [οτι] ώς καρτερόν τέ έότι καΐ άνίκητον γνώμη αν%'ρω- 
πίνη ο τι περ έϋ'έλοι έξεργάόαόϋ'αι. 

^Εν τούτω ίέ !ΑλέΙανδρος !Ατρο7ΐάτην μ^ν έπΙ τήν 4 
αύτον όατραπείαν ίκΛεμΛει παρελθών ές Σοϋόα^ 

ιοίίβουλίτην ίέ καΐ τ6ν τούτον παιδα ^Ο^ά^ρην^ Άτι 
κακώς έπεμελείτο τών Σονόίων^ 6νλλαβών ά^έκτεινε. 
Λολλά μεν ίι) έη:εη:λημμέλητο έκ τών κατεχόντων τάς 2 
χώρας Ζόαι δορίκτητοι ΰίρός Ιίλε^άνδρον έγενοντο ες 
τε τά Ιερά καΐ τάφονς καϊ αυτούς τους ύτνηκόονς^ 

15 8τι χ()(5ι/605 6 εΙς Ινδούς ότόλος έγεγένψο τω βαόιλεΐ 
καΐ ού Λΐότόν έφαίνετο άπονοότήόειν αυτόν έκ 
τοΰώνδε έ^νών καϊ τοόώνδε ελεφάντων^ νπ^ρ τ6ν 
'Ινδόν τε καϊ ^Τδάόχην καΐ τον Άκεόίνην καΐ "^Τφαόιν 
φϋ'ειρόμενον. καΐ αΐ έν Γαδρω6ΐοις δϊ αύτώ ί,νμ- 8 

20 φοραΐ ζννενεχϋ'εΐόαι ετι μάλλον εξήραν τους [έν] 
ταύττι όατραΛεύοντας καταφρονηόαι αύτον της οίκοι 
άπονοότήόεως. ού μ-ήν άλλα καΐ αύτό^ ^Αλέξανδρος 
οξύτερος λε'τ'δται γενέόθ^αι έν τω τότε ές το %ΐ6τεν6αΙ 
τε τοις έπικαλονμένοις ώς ταϋ'ανοίς ίή έν τναντί οί^^, 

25 καΐ έπΙ το τιμωρήόαό^αι μεγάλως τους καΐ έπΙ μικροΐς 
έξελεγχ^έντας^ 8τι καϊ τά μεγάλα αν έδόκονν αύτφ 
τ^ αύτ^ γνώμτι έξεργάόαό^αι. 

Ό δ^ καΐ γάμονς έΛοΙηόεν έν Σούόοις αύτον τε 4 
καΐ τών εταίρων ' αύτος μ^ν τών /ίαρείον ϋ^γατέρων 

30 τήν %ρε6βντάτην ΒαρόΙνην ηγάγετο^ ώς δ^ λέγει 
Ιίριότόβονλος^ κα\ άλλην Λρος ταύττ}, τών "Λχου^^'*^* 294 υκΕΒ νη 

θυγατέρων τήν νεωτάτην Παρνόαπν, 1\δη δ^ ^ 
αύτω ήγμένη χαΐ ή Ό^υάρτον του ΒακτρΙον ΛαΙς 

5 'Ρώξάνη. ^ρντίετιν ϋ ^ΗφαιόχΙωνι δίδωβν^ Δαρείου 
παΐδα χαΐ χαύχην^ άδελφίιν τί}^ αύτον γυναικός* έ^ε- 
λειν γάρ οΐ ανεψιούς τών χαίδων γενέό^αι το'ύς 5 
^ΗφανβχΙωνος Λοίδας' Κραχερφ δΐ ^ΑμαόχρΙντιν χί^ν 
'Ο^νάτρον χον ζ/αρβίον άδελφον τίαΐδα' Περδίκτοα δε 
χίΐν Άχροπάτον χον Μηδίας 6αχρά3ίου παΐδα εδωκεν' 

6 ΠχολεμαΙω δϊ χω όωμαχοφνλακι καΐ ΕνμενεΙ χψ γραμ- 
μαχεί χω βαόίλικω χάς Ιέρχαβάξον ΛαΙδας χφ μϊν ίο 
ΐΛρχακάμαν^ χφ δΐ ^έρχωνιν' Νεάρχω ίέ τήν Βαρόίντ^ς 
χε καΐ Μενχορος παΐδα' Σελεύκφ δΐ τ-ήι/ Σπιχαμένονς 
χον ΒακχρΙον παΐδα' ώόαύχως δ^ καΐ χοίς Άλλοις 
ίχαΐροις χ&ς δοκιμωχάχας Περόών χε καΐ Μήδων 
Λοίδας ές όγδοήκονχα. οί γάμοι ίέ έποιή^ι^όαν νόμφ ΐ5 

7 χω Περόικφ' θρόνοι έχέ^όαν χοΐς ννμφίοις έφεσης 
καΐ μεχά χ6ν Λόχον ^ικον αΐ γαμούμεναι καΐ Λαρ- 
εκα%'έζονχο έκάόχη χω έανχίΐς' οΐ δ^ έδε^ιώόανχό χε 
ανχάς καϊ έφίληόαν' Λρώχος ίέ ό βαόιλεύς ίιρξεν 
έν χφ ανχφ γάρ τίάνχων έγίγνονχο οΐ γάμοι, καϊ 20 
χονχο^ εΐπερ χι &λλο^ εδοί,ε δημοχικόν χε καΐ φιλε- 

8 χαιρον Λραξαι Άλέ^ανδρον. οΐ ίέ τίαραλαβόνχες άπτίγον 
χίΐν αύχον εκαόχος' Λροΐτίας δ^ ^νμπάόαις έπεδωκεν 
Αλέξανδρος, καϊ Ζόοι δϊ Άλλοι ήγμένοι ίι6αν Μακε- 
δόνες χ&ν ^Αόιανών χινας γνναικών^ άπογραφψ^ναι » 
ίκέλενόε καϊ χούχων χά όνόμαχα^ καΐ έγένονχο ύπ^ρ 
χους μνρίονς^ καϊ χούχοις δωρεαϊ !Αλεξάνδρον έδόϋι^όαν 
έπΙ χοΐς γάμοις. 

5 ΚαΙ χά %ρέα έτίΐλύόαόϋ'αι χής όχραχιας Ζϋοις χρεα 
ίΐν έν καιρφ οΐ εδοξε^ καΐ κελεύει άπογράφεόΰ-αι ολο- 3ο 
6ον οφείλει ?κα6χος^ ώς ληψομένονς, καϊ χά μ^ 4, δ - 5, 6. 295 

Λρώτα 6λΙγοι άπέγραψαν 6φών τά ονόματα δεδίότες 
έξ Αλεξάνδρου μ/ί^ πείρα αντη εΐη κα^εψενη^ Ζχφ σόκ 
αΛοχρώόα ή μιό^Όψορά τών 6%ρατιωχ&ν έόη καΐ &νφ 
πολνΊ;ελ^ις ή δίαιτα, ώς ίέ έξήγγελτο Ζχι οΰκ &λο- 2 
δ γράφονόι όφας οΐ ΛολλοΙ^ άλΧ ίηιχρύΛΧονόιν δτω χι 
εΐη όυμβόλαιον^ τι)ν μ^ν άηιβχίαν χών 6χραχιωχών 
έκάκιόεν' ού γάρ %ρ^ναι οΰτ' σδν τόν βαΰιλία άλλο 
χι ^ άλη^εύειν πρί>ς χους υπηκόους^ οϋχε χών αρχο- 
μένων χινά Άλλο χι ί\ άλη^εύειν δοκείν χ6ν βαόιλέα. 
10 καχα^εΐζ δϊ χραΛέζας έν χω ^χραχοΛεδω χαΐ ^Ι 3 
χούχοη/ χρυόίον καΐ χους έΛίμεληόομένονς χης δόόεως 
έκάόχοις^ δόχις όνμβόλαιον έπεδείκννχο^ έπιλύεό^αι χά 
χρέα έκέλενεν ουκ απόγραφο μένους Ιχι χά όνόμαχα. 
καΐ οΰχω ίή έπίόχευόάν Χ8 άλη^εύειν ' λϋΕ,ανδρον τοαΐ 
15 6ύν χ(ίρ^Τ4 /ϋ£ίζοι/6 έγίγνεχο αύχοίς τ6 μίι γνω6%^ναι 
μαλλόν χι η τό Λαύόαόΰ'αι όφείλονχας. λέγεχαι δϊ 
γενεόϋ'αι ή δόϋίις αϋχη χ^ όχραχιψ ές χάλανχα διόμύρια. 

*Έδωκεν ίέ καΐ δώρα ϋλλοις &λλα, οΛως χις καχ 4 
άξίωόιν έχιμαχο ^ καχ* άρεχίιν ει χις έπιφανίις έγε- 
90 γόνει έν χοίς κινδύνοις. καΐ έόχεφάνωόε χρνόοίς 
όχεφάνοις χους άνδραγα^Ία διατίρέτίονχας^ Λρώχον μ^ν 
Πευκέόχαν χί)ν ύτίεραόΛίόανχα^ εΛειχα Λεοννάχον^ καΐ 6 
χονχον ύΛεραόπΙόανχα^ καΐ διά χους έν ^ΙνδοΙς κινδύ- 
νους καΐ χήν έν ^'ίΐροις νίκην γενομένην^ Ζχι παραχαξά- 
κ μένος ΰύν χ^ ύπολειφ^είό^ι δυνάμει Λρός χους νεωχερί- 
ζονχας χών χε ^Ω,ρειχών καΐ χών πληόίον χούχων 
ωκιόμένων χ^ χε μάχΐβ έκράχηόε καΐ χά, Άλλα καλώς 
εδοί,ε χά έν '^ίΐροις κο6μηόαι, έτνΐ χούχοις ίέ Νέαρχον 6 
έχΐ χφ ΊίερίΛλω χω έκ χΫ^ς ^ Ινδών γτ^ς καχά τήν μεγά- 
λο λην ^άλαόόαν έόχεφάνωόε' καΐ γάρ καΐ οίχος ί^δη 
άψιγμένοξ ές Σοϋόα ^ν' έηΐ χούχοις δ^ ^Ονηόίκριχον 296 I^IΒΕΕ νΠ 

τ6ι/ κνβερνήτην τ^ζ νεως ΧΎΐζ βα^ιλικής' εχν ίέ 
^ΗφαιότΙωνα καΐ τούξ Άλλους τους όωματοφνλαχας, 
β ^Ηκον ίέ αντω καΐ οί όατράηαι οΐ έκ τών πόλεων 
τε τών νεόκτιστων καΐ ττίζ Άλλης γης της δορι,αλώτον 
ΛαΙδας ίιβάότίοντας ί^δη ές τριόμνρίους Άγοντες την 5 
αύτ^^ν ίιλικίαν γεγονότας^ ονς Επιγόνους έκάλεί Αλέξ- 
ανδρος^ κεκοόμημένους ΜακεδονικοΙς οπλοις καΐ τά 
πολέμια ές τ6ν τρόπον τόν Μακεδονικον ήόκημένους. 

2 καΐ ούτοι άφικόμενοι λέγονται άνιαόαι Μακεδόνας^ 
ώς πάντα ίή μηχανωμένου !Αλε^άνδρου ύπ^ρ τον ίο 
μηκέτι ώόαύτως δεΐ6%'αι Μακεδόνων* είναι γάρ ούν 
καΐ Μηδικ^ιν τήν ^ίλεξάνδρου ότολίιν Άλγος ού (^/ϋ^κροα^ 
Μακεδόόιν δρωμένην καΐ τους γάμους έν τψ νόμφ 
τω Περόικω ποιηϋ'έντας ού προς ϋ^μοϋ γενέ6%'αι τοΙς 
πολλοίς αύτών^ ούδ^ τών γημάντων εότιν οϊς^ καίτοι ΐ5 
τ^ Ιόότητι τγι ές τόν βαόιλέα μεγάλως τετιμημένοις. 

3 Πευκέότας τε ό Περΰών όατράπης τ^ τε όκευγι καΐ 
τ^ φων^ περύίζων έλύπει αυτούς^ Ζτι τω βαρβαρΐ6μώ 
αύτοϋ έχαιρεν ι4λέξανδρος^ οοαΐ οί ΒακτρΙων δΐ καΐ οΐ 
Σογδιανών καΐ ^Αραχωτών Ιππείς καΐ ΊΑΧ,ραγγών δ\ «ο 
%α\ Άρείων καΐ Παρ%'υαΙων καΐ έκ Περόών οί Ενάτίοι 
καλούμενοι Ιππείς καταλοχιό^έντες εΙς τίιν ιππον τήν 
έταιρικίιν Άόοι αυτών κατ άξίωόιν καΐ κάλλει τον 
όώματος ι] τ§ Άλλ'ξΐ άρετ^ νπερφέροντες έφαίνονχο^ 

4 καΐ πέμπτη έπΙ τούτοις Ιππαρχία προόγενομένη^ ού η 
βαρβαρικίι ή πα6α^ άλλα έπαυξη^έντος γάρ τον παντός 
Ιππικού κατελέγηόαν ές αύτ6 τών βαρβάρων^ τφ τε 
άγήματι προΰκαταλεγέντες Κωφτ^ς τε 6 !Αρταβάξον καΐ 
'Τδάρνης καΐ ^4ρτιβόλης οί Μαξαίου^ καΐ Σιόίνης καΐ 
Φραδαόμένης [καΐ] οί Φραταφέρνου τον Παρϋναίων 80 

5 καΐ ^Τρκανίας ^ατρ^^ου παίδες^ καΐ ^Ιτάνης 'Ο^υάρτον β, 1 — 7, 8. 297 

μίν ΛαΙς, 'Ρίο^άνης δ^ της γυναικάς Αλεξάνδρου αδελ- 
φός ^ καΐ ΑΙγοβάρης καΐ ό τούτον αδελφός Μι^ρο- 
βαίος, καΐ ί^γεμών έπΙ τούτοις έΛΐόταϋ'εΙς 'Τότάόπης 
ό Βάκτρίος^ και τούτοις δόρατα Μακεδόνικα άντΙ τ&ν 

δ βαρβαρικών μεόαγκύλων δο%•έντα^ — ταντα Λάντα 
έλύπει τους Μακεδόνας^ ώς %άνττ[^ δή βαρβαρίξοντος 
τ^ γνώμτι !Αλεξάνδρον, τά δ^ Μακεδόνικα νόμιμα τε 
καΐ αντονς Μακεδόνας έν άτίμψ χώρο^ Άγοντος. 

^Αλέξανδρος δί της μ^ν Λέξης ότρατιας τήν Λολλήι/ 7 

ιοΉφαιότίωνα 'άγειν κελεύει εότε έϋίΐ τί^ν %'άλα66αν 
τήν Περΰικ'ήν^ αύτ^ς δε άναηλεύόαντος αύτω τον 
ναντικον ές τήι/ Σονβίαν γην έτίΐβάς τών νέων ξύν 
τοΙς ύπαόπιόταις τε καΐ τω άγιίιματι καΐ τών Ιππέων 
τών εταίρων άναβιβαόάμενος ού πολλούς κατέτίλει 

16 κατά τον Ενλαϊον Λοταμον ώς έπΙ ϋ'άλαόόαν. ί^δη 2 
ίέ Λληύίον &ν της εκβολής της ές τί>ν πόντον τάς 
μίν ϋίλείονάς τε καΐ πεπονηκνίας τών νεών καταλείπει 
αντον, αύτος δί ταΐς μάλιότα ταχνναντούόαις παρ- 
έΰίλει άΰίο τον Εύλαίον Λοταμον κατά τί^ν %'άλα(5ύαν 

90 ώς έπΙ τάς έκβολάς τον Τίγρητος ' αΐ δ^ &λλαι αύτω 
νηες άνακομιόϋ'εΐόαι κατά τ6ν ΕύλαΙον εότε έϋίΐ τ^ιν 
διώρνχα^ ίΐ τέτμηται έκ τον Τίγρητος ές τον ΕνλαΙον, 
ταύττι διεκομίόϋ'ηόαν ές τ6ν Τίγρητα, 

Τών γάρ δ'ή Λοταμών τον τε Εύφράτον καΐ τον 3 

25 Τίγρητος ^ οϊ τί^ν μέόην όφών Αόόνρίαν άπείργονόιν^ 
ΰ^εν και το 'όνομα ΜεόοΛοταμία προς τών έπιχωρίων 
κληΐξεται^ ό μ^ν Τίγρης πολύ τι ταπεινότερος φέων 
τον Εύφράτον διώρνχάς τε πολλάς έκ τον Εύφράτον 
ές αύτον δέχεται καΐ πολλούς άλλονς ποταμούς πάρα- 

30 λαβών καΐ έξ αυτών αύξηϋ'είς έόβάλλει ές τον πόντον 
τον Πε^βικόν^ μέγας τε καΐ ούδαμον διαβατός εότε 298 υΒΕΒ νπ 

έπΙ την έχβολί^ν, καϋ'όη ού καταναλίΰχεταν αύτον 
4 ούδίν ές τήν χώραν, ε6χι γάρ μεχεωροχέρα ή χαύττ^ 
γτΙ χον βίοίτο^ ονδ^ έχδίδωόιν Ο'δχος κατά χάς διώρνχας 
ούδΐ ές 'άλλον Λοχαμόν^ άλλα δέχεχαι γάρ εκείνους 
μάλλον^ ΆρδεόϋΌί χε άπ6 οΰ χί^ν χώραν ούδαμ^ παρέχει, ι 
6 ό ί^ Εύφράχης μεχέωρός χε ^εΐ καΐ Ιόοχείλης πανχαχγι 
χγΐ γ^, καΐ διώρνχες δ^ ΛολλαΙ άιί ανχον ΛεΛοίηνχαι^ 
αΐ μ^ αέναοι^ άφ' άν νδρεύονχαι οΐ Λαρ έκάχερα 
φκιόμένοί^ χάς δ^ καΐ Ή:ρ6ς καιρόν Λοισννχαι, δΰίότε 
(5φΐ6ιν νδαχος ένδεώς εχοι^ ές τ6 έτίάρδειν τήν χώραν ίο 
ού γάρ ΰεχαί χ6 πολύ ή γη ανχη έ^ ονρανον' καΐ 
οϋχως ές ού πολύ ϋδωρ ό Εύφράχης χελενχ&ν τοαΐ 
χεναγώδες [ές^ τοντο ονχως άποπανεχαν, 

6 Αλέξανδρος δΐ Λεριπλεύ(5ας καχά χί^ν %'άλα6ϋαν 
οόον μεχαί,ύ χον χε ΕύλαΙον ποχαμον καΐ χον Τίγρηχος ΐ6 
έπείχεν ό αΙγναλΙ)ς χον κόλπον χον Περόνκον άνέπλει 
καχά χ6ν Ίϊγρηχα Ιέβχε έπϊ τ6 βχραχόπεδον^ ίνα ^Ηφαΐτ- 
όχίων αύχφ χήν δνναμιν παόαν έχων έόχραχοπεδεύκει. 
έκεΐϋ'εν δ^ αύ^Ί,ς επλει ές ^ίίπιν, πόλιν έττΐ χον 

7 ΤΙγρηχος φκιόμένην. έν δ^ χω άνάπλψ χους κα- μ 
χαρράκχας χους καχά χ6ν Λοχαμον άφανίζων δμαλον 
πάνχη έποίει χον ^ονν, οι δή έκ Περό&ν πεποιημένοι 
ίΐ6αν χον μ'ή χινα άπί) ϋ'αλάόόης άναπλενόαι εΙς χήν 
χώραν αύχών νηΐχ'^} όχόλφ τίραχήόανχα. χανχα δ^ 
μεμηχάνηχο αχε ίή ού νανχνκοίς χοίς Πέρΰαις* ονχω 35 
ίή όννεχείς οΐ καχαρράκχαι πεπονημένοι ϋπορον τόν 
άνάπλονν έποΐονν τ6ν καχά χί>ν ΤΙγρηχα. !Αλέ^ανδρος 
δ^ ούκ εφη χ&ν κραχοννχων χοίς δπλοις είναι χά 
χοιανχα ύοφίόμαχα* οΰκονν προς αύχοϋ έποιείχο χανχην 
τήν άόφάλειαν, ί^ινα ίργφ ούδ^ λόγον άξίαν άπέφηνε 3ο 
ού ^(^αλεπώξ διακόψαξ χ&ν Πε^ό&ν %ά ^τζονδάό^ιαχα. 7,4-8,8. 299 

'ίΐς δ^ ές τήν ^ίΐΛΐν άφΙηΒΧο^ όνναγαγών τους 8 
Μακεδόνας ΛροεΙτίεν Άτι τους ύχό γτ^ρως ί\ πηρώόεως 
τον όώματος άχρείονς ές τά Λολέμια 'όντας χαραλνει 
μίν τΐ^ς ύτρατνας^ άΛΟΛέμΛει δΐ ές τά όφέτερα ^-0^, 

δ έτνιδώόει δ^ [μένονόιν] δόα αυτούς τε ξηλωτοτ^ρονς 
Λονήόει τοις οϊκοι καΐ τους ϋλλονς Μακεδόνας έ^- 
ορμήόεί ές τ6 έ%'έλειν τών αυτών κινδύνων τε και 
πόνων μετεχενν, ΐ4λέξανδρος μίν ώς χαριούμενος 2 
δηϋ'εν τοις Μακεδόόιν ταντα ελεγεν οΐ δ^ ώς νπερορώ- 

10 μενοί τε ί^δη Λρί>ς ^Αλε^άνδρον καϊ άχρείον Λάνττβ ές 
τά Λολέμνα νομιζόμενοι ονκ άλόγως αν τω λόγφ 
Ύΐχ^^ό^'ηόαν τω πρ6ς Αλεξάνδρου λεχ^έντι^ κατά τήν 
ϋτρατιάν ταύτην Λαβαν πολλοίς καί άλλοις άχϋ'εό^έντες^ 
δτ^ πολλάκις ί^δη έλύπει αύτονς ^ τε έόϋ^ις ή Περόική 

16 ές τοντο φέρονόα καΐ τών Επιγόνων τών βαρβάρων 
<ή ές} τά Μακεδόνικα ^-0^ κόόμηόις καΐ έ^ι/(ίμύξ(^ τών 
αλλοφύλων Ιππέων ές τάς τών εταίρων τάί,εις. οϋκονν 3 
όιγγι έχοντες έκαρτέρηόαν, άλλα πάντας γάρ άπαλλάτ- 
τειν ότρατιας έκέλευον, αυτόν ίέ μετά του πατρός 

80 ότρατεύεόϋ'αι, τον '!4μμωνα ίή τω λόγφ έπικερτο- 
μοϋντες. ταϋτα άκούόας ^Αλέξανδρος (^ν γάρ ίι^ 
οξύτερος τε έν τψ τότε καί άπο της βαρβαρικής θερα- 
πείας ούκ^τ^ ά}ς πάλαι έπιειχ'^ς ές τους Μακεδόνας) 
καταπηδ^ήόας όύν τοις άμφ^ αυτόν ίιγεμόόιν άπο του 

36 β'ήματος ξυλλαβείν τους επιφανέστατους τών ταρα- 
ξάντων τό πλη^Ός κελεύει, αΰτό^ τ$ >υ*^9^ επιδεικνύων 
τοις ύπαόπιόταΐς ουότινας χρη όυλλαμβάνειν καΐ 
έγένοντο ούτοι ές τριόκαίδεκα. τοιίτον^ μ^ν ίή 
άπάγειν κελεύει τήν έπΙ ϋ'ανάτω. ώς δ^ κατεόιώπψ 

30 όαν οΐ δλλο^ έκπλαγέντες, άναβάς α'Ι^θις έπΙ το βήμα 
Ι^λεί,εν &δε^ 300 I^IΒΕΒ νπ 

9 Ούχ ύΛ^ρ τον %αταΛαν6αν ύμών^ & ΜαχΒδόνες^ 
τί^ν οϊκαδε δρμήν λεχϋΊ^όεταί μοι Άδε ό λόγος, εξεόη 
γάρ ύμίν άοίνέναι Άϋίοί βούλεόϋ'ε έμον γε ενεχα, άλλα 
ώς γν&ναι ύμας Λρ)>ς ότίοόους ηνάς ί^μας 'όνχαζ δχοΐοό 

2 χινες αύχοί γενόμενοι ά^αλλάόΰεόϋ'ε, χαΐ Λρώτά γε δ 
άτίο Φιλίππου τον Λατρός, ν^^9 ^^^ εΙκός, τον λόγον 
Άρΐ^ομαι. Φίλιππος γάρ παραλαβών υμάς πλάνητος 
χαΐ άπόρονς, έν διφϋ'ίραις το'ύς πολλούς νέμοντοίς άνά 
τά ϋρη πρόβατα όλΙγα χαΐ ύπ^ρ τούτων χαχώς μαχο- 
μένονς ^ΙλλνριοΙς χαΐ ΤριβαλλοΙς χαΐ τοΙς όμόροις ίο 
Θραΐ^ίν, χλαμύδας μ^ν ύμίν άντΙ των διφ^'ερών φορεΐν 
εδωχεν, χατ'ήγαγε δ^ έχ τών ορών ές τά πεδία, &%ιο- 
μάχονς χαταότήόας τοις προόχώροις τ&ν βαρβάρίον, 
ώς μίΐ χωρίων ετι όχνρότητι πιότεύοντας μάλλον η τγι 
οίχείί} άρετ^ όώζεόϋ'αι, πόλεων τε οΐχήτορας άπέφηνε ΐ5 

3 χαΐ νό|ϋθ^? χαΐ εϋ'εόι χρηότοίς ίχόβμηβεν, αντών δ^ 
έχεόνων τών βαρβάρων, ύφ' &ν πρόόϋ'εν ί^γεόϋ'ε χαί 
έφέρεόϋ'ε αυτοί τε χαΐ τά υμέτερα, ί^γεμόνας χατέότηόεν 
έχ δούλων χαί ύπηχόων, χαί ττις Θρφχης τά πολλά τ§ 
Μαχεδονίο^ προ6έ%"ηχεν, χαί τ&ν έπΙ ϋ'αλάτττβ χωρίων» 
ζά έπιχαιρότατα χαταλαβόμενος τήν έμπορίαν τ§ χώρα 
&νεπέτα6ε, χαΐ τών μετάλλων τ^ιν ίργαόίαν άδετι παρ- 

4 έ6χε, Θεό6αλών δ^ Άρχοντας, οϋς πάλαι έτε^ήχειτε 
τφ δέει, άπέφηνε, χαΐ το Φωχέων εϋ'νος ταπεινώόας 
τίιν ές τίιν Ελλάδα πάροδον πλατεϊαν χαί εύπορον %% 
άντΙ ότενίΐς τε χαΐ άπόρον ύμίν έποίηόεν, Ιί^ναίονς 
τε χαΐ Θηβαίονς έφεδρεύοντας άεΐ τ^ ΜαχεδονΙα ές 
τοόόνδε έταπείνωόεν, ίίδη ταντά γε χαΐ ίιμών αύτω 
ξ,νμπονούντων, ώς άντΙ τον φόρονς τελειν Ά^ναίοις 
χαΐ ύπαχούειν Θηβαίων, παρ ίιμών έν τω μέρει έχει- δο 

6 νον$ τήν άόφάλειάν <ί^^<ί^ πορίξεδ^'αι» έ$ Πελοπόν- 0,1-9. 301 

νηόον δ^ ϋίαρελϋ'ών τα έχΒΐ αν έχόόμηόΒ τοαΐ ί^γεμών 
αυτοκράτωρ όνμ^άόης της άλλης Ελλάδος ά^οδείχϋ-είς 
της έττΐ τον Πέρόην ότρατιας ούχ ίαντψ μάλλον τι 
τήν δό^αν τήνδε ^ τω κοινω τών Μακεδόνων Λροό- 

6 έ%Ύΐκεν. 

Ταντα μ^ τά έκ τον Λατρ6ς τοϋ έμον ές ύμας 6 
ύπηργμένα^ ώς μ^ν αυτά έφ' έαντών 6κέ'ψα6%'αι μεγάλα^ 
μικρά δΐ ως γε ίή Λρ6ς τά ί^μέτερα ^νμβαλεΐν. ος 
παραλαβών παρά τον πατρός χρν6α μ^ν και άργνρα 

10 έκπώματα 6 λίγα ^ τάλαντα δ^ ούδ^ έξήκοντα έν τοΙς 
%'ηύανροΐς^ χρεών δΐ οφειλόμενα 'ίπο Φιλίππου ές 
πεντακόσια τάλαντα^ δανεΐ(5άμενος έπΙ τοντο^^ αΰτό^ 
άλλα όκτακόόια δρμηϋ'είς έκ της χώρας της γε ούδ^ 
ύμας αυτούς βοόκούόης καλώς εύ^ς μίν τον Έλλη- 

15 πόντου ύμίν τον πόρον ϋ'αλα66οκρατονντων έν τω 
τότε Περόών άνεπέτα6α' κρατήόας ίέ τ^ ΐππω τους 7 
όατράπας τονς /ίαρείον τήν τε ^Ιωνίαν πάόαν τ^ 
νμετέροί άρχγι προ(ίέ%'ηκα και τήν ΑΙολίδα παόαν Οίαΐ 
Φρύγας αμφότερους καΙ Λυδούς^ καΐ Μίλητον είλον 

90 πολίορκίί)^* τά ίέ άλλα πάντα έκόντα προόχωρ'ήόαντα 
λαβών ύμΐν καρποϋό^αι εδωκα' καΐ τά έί, ΑΙγύπτου 8 
καΐ Κυρήνης άγα^ά^ ΰόα αμαχ^Ι έκτηόάμην, ύμίν 
έρχεται^ ^ τε κοίλη Συρία καΙ ή Παλαιστίνη καΐ ή 
μέβη τών ποταμών ύμέτερον κτήμα εΐ6ΐ^ καΐ Βαβνλών 

'25 χαί Βάκτρα και Σοϋόα υμέτερα ^ καΐ ό Αυδών πλούτος 
οοαΐ οΐ Περσών ϋ^6αυροΙ και τά ^Ινδών άγαϋ•ά καΙ ή 
β|ω θάλασσα υμετερα' ύμείς όατράπαι^ ύμείς στρατηγοί^ 
ύμεις ταξιάρχαι. ώς εμοιγε αύτω τί περίεότιν άπο 9 
τούτων τών πόνων Ζτι /*ή αυτή ή πορφύρα καΐ το 

30 διάδημα τούτο; κέκτημαι δ^ Ιδία ούδέν^ ούδΐ έχει τις 
απ^ο^ΰΓξα^ %Ύΐ6αυρούς έμούς Ζτι μί^ ταντα^ υμέτερα 302 Ι-ΙΒΕΒ νπ 

χτήματα ^ δόα ^νεχα υμών φνλάττΒται. έΰΐεΐ οτ>δ^ 
Β6τιν Ιδί(} μοι ές 8 τί φυλάξω αυτούς, όντονμένω τε 
τά αυτά ύμίν 6ιτΙα καΐ ϋπνον τ6ν αυτόν αίρουμενω' 
χαΐτοι ούδϊ όιτία έμοί δοκώ τά αυτά τοις τρνφωόιν 
υμών 6ντεΐ6%'αι* τνροαγρνπνών ίέ υμών οίδα, &ς 5 
χαΟ'ενδειν εχοίτε ύμεΐς. 
10 ΙάΧλά ταντα γάρ υμών Λονούντων καΐ ταλαΐΛωρον- 
μένων έκτηόάμην αύτΙ>ς άπόνως οοαΐ άταλαΐΛωρως βξ- 
ηγούμενος, χαΐ τις υμών ί) Λονήόας οΐδεν έμον 

μάλλον ί\ έγώ νπϊρ εκείνου; &γε ίή καΐ οτω ίο 

τραύματα υμών έότν γυμνώόας αυτά έπιδειξάτω καΐ 

2 έγώ τά έμά έϋίΐδείξω έν μέρεί' ώς ^μοιγε ούκ ίϋτιν 
8 τι του όώματος τών γε δή εμπροόϋ'εν μερών Άτρωτον 
ύπολέλείΛταί, ούδ^ Ζπλον τι ϊότιν -ξ έκ χειρός η τών 
άφιεμένων οΊ) γε ούκ ϊχνη έν έμαυτφ φερω' άλλα καΐ η 
ξίφει έκ χειρός τέτρωμαι καΐ τετόξευμαι ίίδη καΐ άχό 
μ/ηχανής βέβλημαι, καϊ λί^οις πολλαχ^ καΐ ί,ύλοις 
ί;ταΜ5μθΐ/05 ύ%1ρ υμών καΐ τΨ^ς υμετέρας δόξης καΐ του 
υμετέρου πλούτου νικώντας ύμας &γω διά ϋίάόης γης 
καϊ ϋ'αλάόόης καΐ Λάντων ποταμών καϊ 6ρών καΐ 2ο 

3 Λεδίων πάντων, γάμους τε ύμϊν τους αυτούς γεγάμηκα 
καΐ πολλών υμών οΐ παίδες όυγγενείς εόονται τοΙς 
παιόΐ τοΓ^ έμοΐς. ετι δ^ φ χρέα ^ν, ού πολυπραγ- 
μονήόας έφ^ 8τω έγένετο, τοϋαϋτα μ^ν μ^ί^-^Όφοροι^ι/των, 
τοόαϋτα δί αρπαζόντων, οπότε έκ πολιορκίας αρπαγή η 
γίγνοιτο, διαλέλυμαι ταύτα, ότέφανοί τε χρυϋοΐ τοις 
πλείότοις υμών εΐ6ΐ μνημεία της τε αρετής τής υμετέρας 

4 καΐ τής έξ έμοϋ τιμής άϋ'άνατα. δότις δί δή καΐ απ- 
έ^ανεν, εύκλεής μ^ν αύτω ή τελευτή έγένετο, περιφανής 
δϊ ό τάφος, χαλκαΐ δΐ αΐ εΙκόνες τών πλείστων οίκοι 3ο 
έόταόιν, οί γονείς ί' Ιί/τιμο^ εΐόι λειτουργίας τε ξυμ- 10, 1 - 11, 1. 303 

Λαόης καΐ εΐβφορας άπηλλαγμένοι* ού γάρ τίζ γε 
φεύγων υμών έχελεντα έμον Άγοντος. 

ΚαΙ ννν τονς άπολεμονς υμών ζηλωτούξ τοΙς οίκοι 6 
αΛοπέμψείν ίίμελλον' άλλ* επειδή πάντες ίίί;ΤΛ6να^ 

δ βονλεό^ε^ απιτε πάντες , καΐ απελθόντες οΓκο^ άπαγ- 
γείλατε δτ^ τί>ν βαόιλέα υμών !Αλέξανδρον^ νιτοώντα 
μ^ν Πέρβας καΐ Μήδονς καΐ Βακτρίονς καΐ Σάχας^ 
καταότρεψάμενον δ^ Ονξίονς τε καΐ ^^ραχωτού^ καΐ 6 
/Ιράγγας^ κεκτημένον δΐ καΐ Παρθναίονς καΐ Χορα6- 

10 μόονς καΐ ^Τρκανόονς εότε έπΙ τήν %'άΧα66αν τήν 
Καόπίαν, ύπερβάντα δ^ τον Κανκαόον ύπ^ρ τάς 
Καόπίας πύλας^ καΐ περάόαντα Ό|ον τε ποταμών και 
Τάναϊν^ έτΛ ίέ τόν ^Ινδ6ν ποταμόν^ ούδενΐ αλλω δτι 
μή ζ/ιονΰίίξ» περαϋ^έντα^ καΐ τ6ν 'Τδάόπην καΐ τ6ν 

ι^Άκεόίνην καΐ τόι/ ^Τδραώτην^ καΐ τ6ν "Τφαόιν ίια- 7 
περά6αντα &ν, εΐ μί^ ύμείς άπωκνήόατε^ καΐ ές τήν 
μεγάλην ϋ'άλαόόαν κατ αμφότερα τον ^Ινδον τα 
ότόματα έμβαλόντα^ καΐ διά της Γαδρωόίας της έρήμον 
έλϋ•όντα, ^ ουδείς πω πρόόΘ'εν όύν 6τρατι^ ^λ^β, καΐ 

20 Καρμανίαν έν παρόδφ προόκτηόάμενον καϊ τήν ^Λρει- 
των γήν^ περιπεπλεντοότος δί ίίδη αύτφ τον ναντικον 
τήν άιί ^Ινδών γης εΙς Περόας ϋ'άλαόόαν^ ώς εΙς 
Σονόα έπανηγάγετε^ άπολιπόντες οΐχεόϋ'ε, παραδόντες 
φνλάόόειν τοις νενικημένοις βαρβάροις. ταντα ύμϊν 

36 καϊ προς άνϋ'ρώπων ΐόως εύκλεα και προς ϋ•εών ο6ΐα 
ίι^ίτου εόται άπαγγελ%'έντα, ϋίί;ΤΜΤθ. 

Ταντα εΙπων κατεπτίδηΰέ τε άπ6 τον βήματος 11 
ό^εως καϊ ές τά βαβίλεια παρελθών οΙ5τ« έθεράπενόε 
τό όώμα οΰτθ τφ ωφθη των εταίρων άλλ^ ούδ^ ές 

ζο τήν ύότεραίαν ίόφθη. τ§ τρίτ]] ί^ καλέ^ας εϊόω τών 
Περόών τού^ έπιλέκτονς τάς τε ηγεμονίας αύτοΐς τών 304 I^IΒΕΕ νπ 

τάξεων διένειμε οίαΐ δόονς όνγγενείς άπέφηνε, τούτοις 

2 ίέ νόμιμον έτνοίηόε φιλείν αυτόν /^όνοι^. οΐ δε Μαοίε- 
δόνες ϊν τε τω Λαραντίχα άκούόαντες των λόγων 
έχΛεΛληγμένοι όιγ^ εμενον αύτον Λρος τφ βήματι 
ουδέ τις ήκολούϋΎ]6ε τω βαόιλεΐ άτίαλλαττομένω Ζτι δ 
μ^Ι οί άμφ^ αύτον εταίροι τε χαΐ οί Σωματοφύλακες^ 
οΐ ίέ πολλοί οντε μένοντες 8 τι πράττωβιν ί) λέγωόιν 

3 εΐχον^ οντε άπαλλάόόεό^'αι ί^^'ελον. ώς ίέ τα Περόών 
τε χαΐ Μήδων άντοίς έξηγγέλλετο, αΖ τε ηγεμονίαι 
Πέρ6αις ί^ί(5μδνα^ καΐ ί} ότρατιά ή βαρβαρικίι ές ίο 
λόχους τε καταλεγομένη καΐ τα Μακεδόνικα ονόματα 
Άγημα τι Περόικον καλούμενον καΐ πεζέταιροι Πέρόαι 
[καΐ ά(ί%'έτεροι 'άλλοϊ] και άργνρα6%ίδων τάξις Περϋικ^ι 
καΐ ή των εταίρων Γλλο^ καΐ ταύτης Άλλο Άγημα 

4 βαόιλικόν^ ούκέτι καρτεροί 6φων ίιόαν^ άλλα ξννδρα- ΐδ 
μόντες ώς Λρί>ς τά βασίλεια τά μεν οΛλα αντον προ 
τών %'νρων έρρίπτονν, ΙκετηρΙας ταύτας τφ βαόιλεΐ^ 
αύτοΙ ί' έβόων πρό τών ϋνρών έότηκότες ^θόμ^ι/ο^ 
παρελϋ'εΐν εΐόω' τους τε αΐτίονς της έν τω τότε 
χαραχ^ς καΐ τους 'άρξαντας της βοΫ^ς ^κί^ί(ίι/α^ 1%'έ- «ο 
λειν' ονκονν άπαλλαγήόεόϋ'αι τών %'νρών οντε ίιμέρας 
(η>τε νυκτός^ εΐ μή τίνα οίκτον 6φών εξει ^Αλέξανδρος. 

5 Ταντα ώς άπηγγέλλετο αύτφ^ ό ίέ όπονδγι εξ- 
έρχεται καΐ Ιδών τε ταπεινώς διακειμένονς καΐ άκούόας 
όύν οίμωγ^ τών πολλών βοώντων καΐ αύτω προχείται 35 
δάκρνα, καΐ 6 μίν άνήγετο &ς τι έρών^ οί ί^ εμενον 

6 Χ^;Γαρουι^Γ5$. καί τις αυτών καϋ•' Ί]λικΙαν τε καΐ 
Ιππαρχίαν της ΐππον της ίταιρ^κη^ ουκ αφανής^ Καλ- 
λίνης 'όνομα^ τοιαντα εΐπεν' ω /3α<ί6λίν, τά λυπονντά 
έότι Μακεδόνας οη 6ν Περόών μέν τινας ί^δη πεποίη- ίο 
(ία^ 6αντφ βνγγενείς καΐ καλούνται Πέρόαι όνγγενείς 11, 2 - 12, 2. 305 

!Αλ€ξάνδρον καΐ φιλονβό 6ε ^ Μακεδόνων δϊ οϋπω η,ς 
γέγενχαι ταύτης της τιμ^ς, εν%'α δή ύτίολαβών ΐΛλί^- 7 
ανδρός^ άλλ' ύμας τε, εφ% ^ύμπαντας έμαυτφ τΐ^'εμαι 
όνγγενεΐς καΐ τό γε άϋίό τούτον οΰτως καλέσω, ταντα 

5 είπόντα χροόελ^ών ό ΚαλλΙνης τε έφίληόε καΐ 86τις 
ϋλλος φίληόαί ήϋ'έληόε. καΐ οντω δή άναλαβόντες τα 
ΖΛλα βοώντας τε καΐ τίαιωνίζοντες ές το ότρατόπεδον 
αΛ'^εϋαν. ^Αλέξανδρος ίέ έ^Ι τούτοις ϋνόύαν τε ϋ'ύει 8 
τοΙς ϋ'εοίς οίς αντφ νόμος χαΐ ϋοόνην δημοτελη 

10 έχοόηόε, χαϋ-ήμενός τε α\>τ))ς χαΐ Λάντων καημένων, 
άμφ' αύτον μ^ν Μακεδόνων, έν ίέ τω έφεσης τούτων 
Περόών, έπΙ δ^ τούτοις τών Άλλων έ^νων Ζόοι κατ 
άξίωόιν ^ τίνα Άλλην άρετίιν Λρεόβενόμενοι, καΐ άχό 
τον αΰτον κρατ'ήρος αντός τε καΐ οί &μφ^ αυτόν άρνό- 

15 μενοι εόπενδον τάς αύτάς όΛονδάς καταρχομενων τών 
τε Έλλήνίον μάντεων καΧ τών Μάγων, ^ιεχο δϊ τά 9 
τε Άλλα [καΐ τά] άγα%'ά καΐ 6μόνοιάν τε καΐ κο^νω- 
νίαν της άρχης Μακεδόόι καΐ Πέρ6αις. είναι δΐ 
κατέχει λόγος τους μεταόχόντας της %Όίνης έννακιόχι- 

20 λΐονς, καΐ τούτονς ζάντας μίαν τε ό^ονδί^ν 6Λεΐ6αι 
καΐ έ% αύτ^ ΛαιωνΙόαι, 

"Ε^%'α δ^ι έϋ^ελονταΐ ί^δη αντφ άπψόαν τών Μακε- 12 
δόνων Ζόοι διά γήρας ^ τίνα Άλλην ^νμφοράν &ΛΟλε- 
μο^ ίιααν καί οίτοι αύτω έγένοντο ές τους μνρίονς, 

25 τούτοις δϊ τήν τε μι6%Όψοράν ον τον έ^ιί^κοντος ί^δη 
χρόνον εδωκεν Ιίλέ^ανδρος μόνον , άλλα καΐ τον ές 
τήν άτνονόότηόιν τήι/ οϊκαδε ξ,νμβαίνοντος. έπέδωκεν 2 
ί^ καΐ τάλαντον έκάότφ ύϋί^ρ τήν μιόϋ-οφοράν Λαίδες 
ίέ εϊ τφ ίιόαν έκ τών '-<^(^^ανί5ν γνναικών, Λαρά οΐ 

80 καταλίΛεΙν έκέλενόε μηδί ότάβιν οίατάγειν ές Μακε- 
δονίαν άλλοφύλονς τε καΐ έκ τών βαρβάρων γνναικών 

Λββιαιπ Αηαβλβιβ βά. ΒοοΒ. Έά. ιηίΒοτ. 20 306 Ι^ΙΒΕΕ νΠ 

ίζαΐδας τοΙς όΐκοί ύπολελειμμενοις Λαιόί τβ τοαΐ μ/ητράόίν 
αυτών ' αυτός ϋ έχψελ'ήόεό^αι ώς έκτρέφονντο Μακβ- 
δσνικώς τά τε Άλλα χαϊ Ιζ τά πολέμια τίοόμούμενοι,^ 
γενομένους ίέ Άνδρας Άξειν αυτός ές Μακεδονίαν χαΐ 

3 Λαραδώ6ειν τοϊς πατράόιν. ταντά τε ά^αλλαττομενοις 5 
άότάϋ-μητα καΐ άτέκμαρτα έΰίηγγέλλετο^ οίαί Ζτίως εχεν 
φΜας τε καΐ ΛόϋΌν ές αυτούς τό άτρεκέότατον τεκμ^ή- 
ριον έκεΐνο ΛοιεΙ(5%•αι ήξίον, Ζτι τον πιότότατόν τε 
αύτφ τίαΐ οντινα Ϊ6ον τχι έαντον κεφαλή &γει, Κρατερόν^ 
ξνμτίέμΛει αύτοίς φύλαοίά τε καΐ Ί^γεμόνα τον ότόλου. ίο 
οϋτω ίή άόχαόάμενος ^νμΛαντας αυτός τε δακρύων 

4 καΐ δακρύοντας εκείνους ά^ό οϋ άχήλλα^ε, Κρατερώ 
δ^ τοι5του^ τε 'άγειν έκέλευόε καΐ ά^αγαγόντί Μακεδονίας 
τε καΐ Θρί^κης καΐ Θετταλών έΐηγείό^'αι, καΐ τ&ν ^Ελ- 
λ'ήνων της έλευϋ'ερίας* Ιέντί^ατρον δ^ διαδόχους τοις ΐ5 
ά^οΛεμΛομένοίς Άγειν Μακεδόνας τών ακμαζόντων 
έκέλενόεν. εότειλε δ^ καΐ Πολυπέρχοντα 6μοϋ τω 
Κρατερώ, δεύτερον δ^ άπό Κρατερού ί^γεμόνα, ώς εΐ 
τι κατά χορείαν Κρατερώ 6υμπίπτοι, Ζτι καΐ μαλακώς 
το όώμα έχοντα άχεΛεμ^εν αυτόν, μή Λοϋ'τ^όαι ύτρα- 9ο 
τηγόν τους Ιόντας. 

5 Λόγος δε τις οϋτος έφοίτα άφαν^ις παρά τοις τά 
βασιλικά αράγματα, Ζβω 1%ικρύ%τεται, τοόώδε φιλοτι- 
μότερον έξηγουμένοις, καΐ το Λΐότόν ές το χείρον 
μάλλον, '^ τ6 εΙκός τε καΐ ή αυτών μοχϋ'ηρία Άγει, ^ κ 
ΰίρός τό άληϋ'^ς έκτρεΛου6ιν, έξηττώμενον ^Αλέ^ανδρον 
ί^δη τής μητρός τών διαβολών τών ές ^ΑντΙχατρον 

6 άπαλλάξαι έ%'έλειν έκ Μακεδονίας ^ΑντίΛατρον. καΐ 
τυχόν ούκ ές άτιμίαν τήν 'ΑντίΛάτρου ή μετάπεμψις 
αύτοϋ εφερεν, άλλ^ &ς μτ^ τι έκ της διαφοράς αύτοίς μ 
γένοιτο Άχαρι ές αλλήλους καΐ ούδ^ αύτφ Ιάόιμον, 12, 8 - 1Β, 2. 307 

έΛεΙ <γ{ίδ^ έτίαύοντο Ιίλε^άνδρω γράφοντες 6 μ^ν τήν 
ανϋ'άδείάν χε της ^Ολυμ^ιάδος οίαΐ οξύτητα καΐ Λολν- 
ϋίραγμοόννην, ί^κιότα ίή τγι ΐ4λε1^άνδρον μητρί εύβχ'ή- 
μονα^ ω6τε καΐ λόγος τις τοΜί(^ίθ έφερετο Ιέλεξάνδρον 
5 Ιφ' οίς Ί)Λ^ρ της μητρ))ς αύτφ έξηγγέλλετο, βαρϋ δ^ 
το ίι/οίκ^ον τ&ν δέκα μηνών εΐ6%ράττε6%'αν αύτον τήν 
μητέρα* ή δέ^ ύπέρογκον είναι τγι τ ε αξιώαει καΐ.τ^ 7 
ΆλλΊβ %^εραΛεΙ<(, Ιέντί^ατρον ονδ^ μεμνηόϋ'αι τον κατά- 
6τή6αντος ετι, άλλ^ αντον γάρ άξιονν τά %ρωτα 
10 φέρεόϋ'αι έν τοΙς Άλλοις Μακεδόόι τε καΐ "Ελληβι, καΐ 
ταντα μάλλον τι Ιόχνειν Λαρ^ Ιίλεξάνδρω έφαίνετο 
δόα ές τον Άντιπάτρον τήν διαβολί^ν φέροντα ^ν, 
οία ίή Τίαΐ φοβερότερα έν βαόιλείο^ ϋντα. ον μέντοι 
καταφανές γέ τι η έργον η λόγος έξηγγέλλετο Αλέξ- 
ιε άνδρον έφ' οτω &ν τις ΰννέϋ'ηκεν ονχ ώόαντως 
είναι αύτφ τνρος ΰ'νμον ^ΑντίΛατρον ^ΗφαιβτΙων. 

20 Τούτω τω λόγω ντίοΛτήξαντα ^Ηφαιότίωνα όνναλ- 18 
λαγηναι Ευμενείς ονχ έκόντα έκόντι. έν ταύτττι τγι 
6δω καΐ το Λεδίον λέγεται Ιδεϊν \4λέξανδρον το άνει- 
μένον ταΐς ΐΛΛοις ταΐς βαόιλικαΐς^ αντό τε πεδίον 
ΝηβάΙον καλούμενον καΐ αϊ Γλλοι 'ότι ΝηόαΙαι κληΐ- 

85 ξονται λέγει ^Ηρόδοτος' είναι δΐ πάλαι μ^ν ές Λδΐ/τθ- πι ιοβ; 
καίδεκα μνριάδας των ΪΛ%ων^ τότε δΐ Ιίλέξανδρον ού 
πολύ πλείονας των πέντε καταλαβειν πρ)>ς λτβότών 
γάρ διαρπαγηναι τάς πολλάς αυτών. 

^Εντανϋ'α λέγονόιν 5τι !Ατροπάτης ό της ΜηδΙας 2 

30 όατράπης γνναΐκας έκατ))ν αύτφ εδωκεν^ ταντα^ φάβκων 
είναι των !Αμαξόνων^ και ταύτας όκεντ} ανδρών Ιππέων 

20* 308 Ι^ΙΒΕΕ νπ 

έόταλμένας^ χλήν γ€ ίή 5η Λελέκεις άντν δοράτων 
έφόρονν καΐ άντΙ άότίΐδων Λελτας' οί ίέ καΐ τον 
μα(ίτί>ν λεγονόι,ν Ζτι μείονα είχον τον δέ^ιόν^ ον ίή 

3 και εϊ,ω εΙχον έν ταϊξ μάχαΐζ. ταντα^ μ^ν ίή άχαλ- 
λάί,αι της ότρατιας ΐΑλέί,ανδρον, μή τι νεωτερι6^είη 5 
κατ αντάς ές ϋβριν Λρί>ξ των Μακεδόνων ή βαρβά- 
ρων' κδλ£ΐ)^αί ίέ άτίαγγεϊλαι Λρί>ς τήι/ βα6ΐλι66αν 
όφών ϋτι αντί>ς η^ει Λρος αύτ^ιν ΛαιδοΛοιηόόμενος, 
ταντα δ^ οντε Ιέριότόβονλος οϋτε Πτολεμαίος οϋτε τις 
Άλλος άνέγραψεν δ<ίΐΓ65 Ικανός νΛ^ρ των τηλικοντων ίο 

4 τεκμΎΐριω(5αι. ούδΐ δοκεΐ μοι έν τω τότε όώξεόθ'αι τό 
γένος των Αμαζόνων, οΰί* ετι χρο !Αλεξάνδρον, ί} 

χβη^.!Ξ!ενοφ&ν αν έμντ^ό^η αυτών, Φαόιανών τε μνηόϋ-είς 
Χθϋ^Αη^^^ Κόλχων καΐ οόα Άλλα άπί> Τραπεξονντος δρμώ- 
^\%^ μ«νο^ η πρΙν ές Τραπεζούντα κατελϋ•ειν οΐ '^Ελληνες η 
έπηλϋΌν ε^νη βαρβαρικά, ΐναπερ καΐ ταΐς Άμαζόόιν 
έντετνχήκεόαν ζαν^, εΪΛερ οί>ν ετι ίιόαν ^Αμαζόνες. 
6 μί} γενέ6%'αι μίν γάρ παντελώς το γένος τούτων των 
γυναικών ού ΛίΜ^τόν δοκεΐ ^μο^τ^β, προς τοόούτων καΐ 
τοιούτων νμνηϋ^έν, ώς ^Ηρακλέα τε ίι£ αύτάς λόγος 2ο 
κατέχει οτ^ έότάλη καΐ ζωότηρά τίνα ^Ιππολύτης της 
βαόιλίόόης αυτών 8τι ές τίιν Ελλάδα έκόμιόε, καΐ οΐ 
ξ,ϋν Θηόεΐ !Αϋ'ηναΐοι 8τι έπιούόας τάς γυναίκας ταύτας 
τ'^ν Ευρώπην πρώτοι μάχτβ νικήόαντες άνέότειλαν' 
καΐ γέγραπται ή !Αϋ•ηναίων καΐ ^Αμαζόνων μάχη προς «δ 
Μίκωνος ού /ΐίΓοι/ ί^περ ή !Αϋ'ηναίων καΐ Περόών, 
6 καΐ Ήροδότω ί;το2λάκ65 περί τών γυναικών τούτων 
IV πεποίηται, καΐ δόοι ΐΛ^ηναίων τους έν πολέμψ τελευ- 
IX α^τηΰαντας λόγψ έκόβμηόαν, και του προς ^Αμαζόνας 
έργου Άϋ^ναίων έν τοΙς /ΐίίλ^ίίτα μνήμην έποιηόαντο. $ο 
εΐ δϊ Ιππικάς δή τ^ναρ γυναίκας Ιίτροπάτης εδει^εν 18,3-14,4. 309 

Άλε^άνδρφ^ βαρβάρους χιν&ζ Άλλας γυναίκας Ιππεύειν 
ήόκημένας δοκφ Ζχν εδει^εν ές τον λεγόμενον ίή των 
Αμαζόνων κόόμον έόταλμένας. 

Έν Έκβατάνοί,ς δ^ ϋνόίαν τε εϋ'υόεν ^Αλε^ανδρος, 14 
5 Άόπερ αντω έϋίΐ ^υμφοραΐς άγα^αΐς νόμος^ καΐ αγώνα 
έΛετέλει γυμννκόν τε καΐ μουΰικόν^ καΐ πότοι αντω 
ίγίνοντο παρά τοις εταΐροις. καΐ έν τοντφ ^Ηφαιύτίων 
έκαμε το όωμα' εβδόμη τε ήμερα ί^δη ^ αύτω της 
νόόον καΐ λέγουόι τό μ^ν ότάδίον πλήρες είναι: 

10 παίδων γάρ άγων ^ν έκείντι τ^ '^μέρα γυμνικός" έπεί 
δε έ^ηγγελλετο Άλε^άνδρφ ϋτι κακώς εχοι ^Ηφαιότίων^ 
ό ίέ παρ^ αύτον έλϋ'ών όπουδ^ ούκέτι ξώντα κατ- 
έλαβεν, 

'Ένϋ'α ίή καΐ Ιίλλοι ϋλλα ανέγραψαν ύπ^ρ τον πένθους 2 

ΐδ τον Άλε^άνδρον' μέγα μίν γενέό^αι αύτω τό πέν^ος^ 
πάντες τούτο ανέγραψαν^ τά δ^ πραχ^έντα έπ αντω 
Άλλοι &λλα^ ώς εκαβτος -ξ εύνοιας προς Ήφαιότίωνα 
ί^ φϋ'όνον είχεν η καΐ προς αύτ))ν !Αλέ^ανδρον. &ν 3 
οί τά άτάύ%'αλα άναγράψαντες οί μ^ν ές κόόμον 

20 φέρειζν} μοι δοκονβιν οίηϋ^ναι Ιέλεξάνδρω οόα νπερ- 
αλγήόας εδραόεν ί} είπεν έπΙ τω πάντων ίή άνϋ'ρώπων 
φιλτάτφ^ οί ί^ ές αΐόχννην μάλλον τι ώς ού πρέ- 
ποντα οϋτ ονν βαβιλεΐ οντε !Αλεξάνδρω^ οΐ μέν^ τό 
πολύ μέρος της ίιμέρας εκείνης έρριμμένον έπΙ τον 

25 <ίώματο5 τον εταίρον όδνρεόϋ'αι ούδ^ έϋ•έλειν άπαλ- 
λαγηναι^ πρΙν γε δή πρ))ς βίαν άπηνέχ^ προς τών 
εταίρων οί δέ, τήν τ ε ίιμέραν Ζλην καΐ τήν νύκτα 4 
5λην έρρΐφϋ•αι έπΙ τω (Σώματι* οί ίέ κα(^ τόν Ιατρί>ν 
Γλανκίαν 8τι έκρέμαόε^ καΐ τρυτο[ν] ώ^ έπΙ φαρμάκω 

80 κακώς δοϋ'έντι, οΐ ίε, 5τι οΐνον περιειδεν έμπληό^έντα 
%'εωρών αυτός* καϊ κείρα6%•αι ^Αλέξανδρον έπΙ τω 310 Ι.ΙΒΕΕ νΠ 

νεκρω τήν κόμην χά τε Άλλα ούκ άΛΒίτίότα τίθεμαι, 
καΐ κατά ζηλον τον Ιίχιλλέως, ^ρος Ζνχινα έκ παιδος 
φιλοτιμία αύτψ ^ν' οΐ ίέ καί, τό άρμα έφ^ 8τω το 
6 όώμα έφέρετο αύτος εότιν ϋτε <^δτι} ίινιόχει^ τούτο 
ονία/1^ Λκίτόν εμοιγε λέγοντες* Άλλοι δε, 8τι καΐ τον 5 
ΐΑ^κληπιον τ6 εδοζ έν ^Εκβατάνοις κατα&κάψαι έκέλευόε, 
βαρβαρικον τοϋτό γε και ούδαμγι !Αλε^άνδρφ Λρόό- 
φορον, άλλα τγι ΐΕίερξον μάλλον τι άταόϋ'αλύ^ τγι ές το 
ϋ'είον και ταΐς Λεδαις εις λέγονόιν ές τόν ^Ελλήόποντον 
καϋ'εΐναι ΐΞΐέρξ,ην, τιμωρονμενον δηϋ-εν τον Έλλήό- ίο 

6 ποντον. άλλα καΐ εκείνο ον πάνττι εξω τον εΙκότος 
άναγεγράφϋ'αι μοι δοκεΐ, ώς έπι Βαβνλώνος ΙΙλαννεν 
^Αλέϊ,ανδρος, έντνχεΐν αντώ κατά τήν δδον Λολλάς 
ΛρεββεΙας άΛο της ^Ελλάδος, είναι δ^ ίι^ έν τούτοις 
'ΕΛίδανρίων Λρέββεις* καΐ τούτονς &ν τε έδεοντο έ^ η 
Άλε^άνδρον τνχεΐν καΐ άνάΟ'ημα δονναι αύτοις Ι4λέξ- 
ανδρον κομίξειν τω Ιέόκληπιω, έπείΛόντα Ζτΐ' καίπερ 
ονκ έϋίίεικως κέχρηταΐ μοι ό Άόκληπιός, ού βώόας μο^ 
τον εταΐρον 8ντινα Ϊ6ον τ^ έμαντον κεφαλγι ^γον. 

7 έναγίζειν τε Ζτι άεΐ ώς ηρωϊ έκέλενεν ^Ηφαιατίωνι, 2ο 
τοντο μίν Λρος των ΛλεΙατων άναγέγραΛταΐ' οΐ δ^ 
λε'Τ'ο^^^^^ δτ^ και εΙς '!4μμωνος επεμψεν έρηόομένονς 
τον ϋ'εον εΐ καΐ ώς %'εφ %"ύειν βνγχωρεί ^ΗψαιότΙωνι, 
τ6ν ίέ ού ^νγχωρηόαι, 

8 ^Εκείνα δΐ τίρος πάντων ξνμφωνονμενα, ές τρίτην η 
άτϋο τον θάνατον τον ^Ηψαιβτίωνος ^ιμέραν μ^ήτε όΐτον 
γεύόαόϋ'αι Άλέξανδρον μήτε τινά ϋ'εραπείαν Άλλην 
^εραΛενβαι τό 6ωμα, άλλα κεΐ6%'αι γάρ ί) όδνρόμενον 

η ΛενϋΊκώς όιγώντα' και Λνράν κελεν6αι αντψ έτοίτ- 
μάξεό^αι έν Βαβνλ&νι άπο ταλάντων μνρίων^ οΐ ίέίο 

9 καΐ πλειόνων ανέγραψαν καΐ 5τι πένϋΌς ΛοιεΙό^αν 14,6-15,3. 311 

περιηγγέλη κατά Λάόαν τήν χώραν τήν βάρβαρον χαΐ 
οη ΛολλοΙ τών εταίρων τ&ν Αλεξάνδρου ές %'ΒραΛεΙαν 
τ'ήν εκείνον όφας τε αυτούς καν τά ΖΛλα ^ΗφαιύτΙωνι 
άνέϋ'Βόαν άΛο^ανόντν' Λρώτον δ^ Ευμενή &ρξαί τον 
δ όοφύόματος^ Ζντννα όλίγφ πρόόϋ-εν εφαμεν 8τν δίψ 
νέχ^ Λρ6£ ^Ηφαι,ότόωνα* καΐ τοϋτο δΐ δραόαι^ τω 
ΐΛλεξάνδρφ ώς μή έφήδεόϋ'αί δοκοΐη τελευτήόαντι 
^ΗφαιότΙωνι. οϋκουν ονίέ ϋλλον τινά εταξεν άντίΐο 
^Ηφαιστίωνος χΜαρχον έτνΐ τ^ ΐΛΛω τγι εταιρική 

ιο!Αλε%ανδρος^ &ς μή άπόλοιτο τό Άνομα τον ^Ηφαιστίω- 
νος έκ ττ^ς τάξεως^ άλλα Ηφαιστίωνος τε ή χιλιαρχία 
έκαλειτο καΐ το όημείον αύτης ήγείτο <τό) έξ ^Ηφαι- 
στίωνος ΛεΛοιημένον, άγωνά τε έχενόει Λοιηόαι γνμ- 
νικόν τε καΐ μονόικΙ>ν Λλήϋ'ει τε τών αγωνιζομένων 

15 καΐ τ§ εΙς αύτον χορηγία Λολν τι των ίϋλλων τών 
πρόό^εν άριδηλότερον τριόχιλίους γάρ άγωνιότάς 
τους βύμΛαντας Λαρεβκεύαβε. καΐ ούτοι ολίγον ύστε- 
ρον 1% ^Αλεξάνδρου τω τάφω λέγουόιν Ζτι ήγωνίόαντο. 
Χρόνος τε ίιν 6υχν))ς τω Λενϋ'ει καΐ αυτός Τ£ΐ5 

20 αυτόν ί^δη μετεκάλει άίτ' αύτοϋ καΐ οΐ εταίροι μαλλόν 
τι έν τφ τοιω^θ ί^νυτον. εν%'α ίή έξέλαόιν ποιείται 
έπΙ Κοόόαίους^ ε^νος Λολεμικον Ζμορον τφ Ούξίων. 
εΐόΐ δ^ Ιίρειοι οΐ Κο66αΐοι καΐ χωρία οχυρά κατά 2 
κώμας νέμονται ^ δτίότε Λροόάγοι δύναμις ές τά άκρα 

25 τών 6ρών αποχωρούντες άΘ'ρόοι ή ζχως αν προχωρά 
έκάότοις οϋτω διαφεύγον(5ιν^ ές άοίορίαν βάλλοντες 
τους ξύν δννάμει 6φί6ιν έπιχειρονντας' άπελϋ-όντων 
δ^ αύ&ις εΙς τό λγ^ότενειν τρεφόμενοι ά^ό τούτον τον 
βίον ποιούνται. !Αλέξαν6ρος δ^ έξεΐλεν αντών τό 3 

30 ε^'νος καίπερ χειμώνος ότρατεύόας, άλλ' οντε <ό> χειμών 
έμποδών έγένετο ούτω ούτε αΐ δυόχωρίαι, ούτε αύτω 312 ΕΙΒΕΒ νΠ 

σΰχ6 Πτολεμαίω τω Αάγον^ δ^ ιI'έ^ος της ότρατι&ς ί% 
αντονς ^γεν. όντως ονδίν απορσν Αλεξάνδρα) των 
πολεμικών -ξι/ ές 8 τι όρμηόειε. 

4 Κατιόντι δ^ αντφ ές Βαβυλώνα Αιβνων τε χρεό- 
βεΐαι ένετύγχανον έπαινούντων τε καΐ 6τεφανονντΰ3ν 5 
έπΙ τγι βαόιλείψ της ^ΑόΙας^ καΐ ^| ^Ιταλίας ΒρέττιοΙ 
τε καΐ Αεντ^ανοΙ καΐ ΤνρρηνοΙ ίτά τοις αντοϊ^ έπρε- 
όβενον. καΐ Καρχηδονίους τότε πρεόβενόαι λέγεται 
καΐ αΛο ΑΙ%ΊΟΛων πρέόβεις έλ^είν καΐ Σκν%•ων των 
έκ της Ευρώπης, και Κελτονς καΐ "Ιβηρας, νπ^ρ φιλίας ίο 
δεηόομένονς' ων τά τε ονόματα καΐ τάς όκενάς τότε 
πρώτον όφϋ^ίναι προς ^Ελλήνων τε καΐ Μακεδόνων, 

5 τους δ^ καΙ ύπίρ τών ές αλλήλους ^ιαφορώι^ λέγονόιν 
δτι Ιίλεξάνδρφ διακρίναι έπέτρεπον' καΐ τότε μάλιότα 
αυτόν τε αύτω ^Αλέξανδρον καΐ τοΓ^ άμφ* αύτον φανη- η 

^^^ ναι γης τε άπάόης και ^αλάόόης κνριοι/. Άριότος δ^ 
καΐ Αβκληπιάδης τών τά ^Αλεξάνδρου άναγραψάντων 
καΐ ^Ρωμαίους λθ^Όυίί^ι/ Ζτι έπρεόβευόαν' και έντυ- 
χόντα ταΐς πρεΰβείαις ^Αλεξανδρον νπϊρ "Ρωμαίων τι 
της ές το έπειτα έόομένης δυνάμεως μαντεύόαό^αι, 2ο 
τόν τε κόύμον τών ανδρών Ιδόντα καΐ το φιλόπονόν 
τε καΐ έλευ^έριον και περί του πολιτεύματος αμα 

6 διαπυν^ανόμενον. καΐ τοΌτο οϋτε ώς άτρεκ^ς ούτε 
ως ϋπιότον πάντγι άνέγραψα' πλην γε ίή ούτε τις 
"Ρωμαίων ύπϊρ της πρεϋβεΐας ταύτης ώς παρά ^Αλέξ- 35 
ανδρον όταλείόης μνήμην τινά έποιήόατο, οϋτε τών 
τά Αλεξάνδρου γραψάντων, οϊότιόι μάλλον έγώ ξυμ- 
φέρομαι, Πτολεμαίος 6 Αάγου και Άριότόβουλος' ούδ^ 
τω "Ρωμαίων πολιτεύματι έπεοικ})ς ^ν έλευ^έρω δ^ι 
τότε ές τά /ϋίίλκίτα 'όντι, παρά βαόιλέα άλλόφυλον μ 
ϋλλως τε καΐ ές τοόόνδε άπ6 ττ^ς οΙκείας πρεόβεϋόϋο^ 15, 4 - 1β, δ. 313 

ονχδ φόβου έΐ^αναγχάξοντος ονχε κατ' ελπίδα ωφελείας^ 
μίόεν χε^ εΐχερ τ ίνας Άλλους ^ του τυρανννχοϋ γένους 
χε χαΐ όνόμαχος χαχεχομένους. 

*Εκ χούχον Ο} Ήραχλείδην χί)ν ^ίργαίου εκπέμπει 1β 

5 ές 'Τρκανίαν ναυπηγούς αμα οι &γονχα, κελεύόας ΰλην 
χεμόνχα έκ χών όρ&ν χών ^Τρτ^ανίων ναυπηγεΙόϋ•αι 
ναϋς μακράς άφράκχους χε και πεφραγμένας ές χον 
κόόμον χον ^Ελληνικόν, πόϋ•ος γάρ εΐχεν αυχον καΐ 2 
χαύχην έκμαϋ'εΐν χ^ν ϋ•άλαό6αν τήν ΚαόπΙαν χε καί 

ιο'ΤρτοανΙαν οίαλουμένην ποίψ τιι/1 Συμβάλλει ^αλάόότβ^ 
πόχερα χ^ χοϋ πόνχου χοϋ Ευξείνου η άπΐ) χης έωας 
χης καχ Ινδούς έκπεριερχομένη ή μεγάλη ^άλαόόα 
άναχεΐχαι εΙς κόλπον χον ^Τρκάνιον^ κα^άπερ ουν και 
χον Περόιτών έ^εϋρε, τήν ^Ερυϋ•ράν ίή καλουμένην 

15 %'άλα66αν^ κόλπον ούόαν χης μεγάλης %•αλά6όης. ού 8 
γάρ πω έ^εύρηνχο αΐ άρχαΐ χης Κα6πίας %•αλά66ης^ 
καίχοι έϋ^&ν χε αύχήν <^περι}οικούνχων ούκ ολίγων 
καί ποχαμων πλοΐμων έμβαλλόνχων ές αύχ^ήν' έκ 
Βάκχρων μίν "Οξο^, μέγιόχος χών Άόιανων ποχαμ&ν^ 

20 πλην γε δί} χών 'Ινδών^ έ^ίηόιν ές χαύχην χί^ν ϋ'άλαό- 
6αν^ διά Σκυ%'ών δΐ ^Ι(χ!^άρχης' καΐ χον Ιέράξην δ^ 
τόν έ^ ^Αρμενίων ρέονχα ές χαύχην έββάλλειν ό πλείων 
λόγος καχέχει. μβ^'^^^^^ /^^^ οίχοΐ' πολλοί δϊ ίή καί 4 
δίΐίΐο^ 1^ ^« τούτον^ έμβάλλονχες καί αύχοί έπΙ όφών 

25 ές τήν ^άλαόόαν χαύχην έ^ιαόιν, οί μΜ^ καί γίνω- 
όκόμενοι πρ6ς χών άμφ ΐΛλέί,ανδρον έπελϋ•όνχων χά 
ε^νη χαϋχα^ οί ί^ καχά χά έπέκεινα χοϋ κόλπου ^ ώς 
εΙκός, καχά χους 2]κύ^ας χους Νομάδας^ 8 ίή Άγνωβχον 
πάνχτβ έόχίν. 

80 ΐΛλέί,ανδρος δϊ ώς χ6ν Τίγρηχα ποχαμ6ν ξύν τ§ 6 
όχραχι^ διέβη έλαύνων έπί Βαβυλώνος, ένχαϋ^α ένχυγ- 314 υΒΕΚ νπ 

χάνονόιν αύτω Χαλδαίίον οί λόγιοι^ καΐ άπαγαγόντες 
άπό τών εταίρων έδεσντο ^ΛίβχεΙν τ^^ν έχΐ Βαβυλώνας 
ελαϋιν. λόγιον γάρ γεγονέναι 6φΐ6ιν ίκ τον %'εον 
τον Β'ήλον μ/ίι Λρ))ς &γα%Όν οί είναν τήν πάροδον τί^ν 

6 ές Βαβυλώνα έν τφ τότε. τ6ν δ^ άποκρίναό^αί αντοίς 5 
ι? 963*15^^^^^ του ΕύρίΛίδου του Λοιψοϋ εΛος' έχει δϊ το 

^Λος ΕύριπίδΎΐ ωδε' 

Μάντίζ ί' ϋριβτος Ζότίζ εΐκάξει καλώς. 
6ύ δέ, ω βαβίλεϋ^ εφαόαν οΐ ΧαλδαΙοι^ μή Λρ))ς δυόμάς 
άφορων αυτός μηδ^ τίιν βτρατνάν ταύττ^ έΛεχονόαν ίο 
ϋγων παρελ^είν^ άλλα ίκ%εριελ%'ων %ρος εω μάλλον. 

7 τφ δ^ ούδ^ τοΌτο εύμαρ^ς δια δυόχωρίαν ^υνέβη' 
άλλα ίιγε γάρ αύτον ταύττ} τ6 ίαιμ^ν^ον ^ παρελθόντα 
έχρην ί^δη τελευτί^όαι. και Λου τυχόν καν οίμεινον 
αύτφ ί^ν έν άκμ^ της τε Άλλης δόξης καΐ του πόθου τον ΐδ 
παρ^ ανθρώπων άπηλλάχθαν^ πριν τίνα ξυμβήναι αύτω 
ί,υμφοράν άνθρωπίνην^ '^ς ένεκα καΐ Σόλωνα ΚροΙόφ 
παραινέβαι εΙκός τέλος δράν μακρού βίου μηδ^ πρόόθεν 

8 τινά ανθρώπων άποφαίνειν εύδαίμονα. έπεί καΙ αύτφ 
^Αλεξάνδρφ ή ^Ηψαιότίωνος τελευτίι ού όμικρά |νμ- μ 
φορά γεγένητο, 'ής καΐ αυτός ^Αλέξανδρος προαπελθείν 
αν δοκεΐ μοι ίθβλ'ζίία^ μάλλον ί) ζών πειραθΨ^ναι^ ου 
μείον ί] καΐ '/4;υι>Ιλ6α δοκώ &ν έλέβθαν προαποθανείν 
Πατρόκλου μάλλον -ή του θανάτου αύτφ τιμωρόν 
γενέόθαν. κ 

17 ^Ην δε τι οίαΐ ϋποπτον αύτφ ές τους ΧαλδαΙους^ 
ώς ού κατά μαντείαν τι μάλλον ^ ές ώφ^λβ^αι/ τί^ν 
αυτών φέροι αύτοΐς ή κώλυόις της Ιέλεξάνδρου ές 
Βαβυλώνα έν τφ τότε έλάύεως. ό γάρ του Β'ήλου νείος έν 
μέόη τ^ πόλει ίιν τών Βαβυλωνίων^ μεγέθει τε μέγιότος ίο 
2 καΐ έκ πλίνθου όπτης έν άβφάλτφ ίιρμοόμένης. τούτον 1β, 6 - 18, 1. 315 

τον νεών^ ωόΛερ καΐ τά ϋλλα Ιερά τά Βαβυλωνίων^ 
ΐΞίερ^ηξ κάτεόκαψεν^ 8τε έκ της ^Ελλάδος όΛίόω άΛ- 
ενόότηόεν' ^Αλέί,ανδρος $^ έν νω είχεν άνοικοδομεΗ 
οΐ μ^ν λέγονόίν Ζχι ίτά τοις ^εμελίοις τοΐξ χρόό^εν^ 

5 καΐ τούτον ένεκα τόν χονν έκφέρε^ν έκελενε τους 
Βαβυλώνιους^ οΐ δέ^ ^ότι καν μ^^ξοι/οι; ετι του Λάλαι 
'όντος. έπεί ίέ άχοότάντος αντοϋ μαλϋ•ακώς άν^ήψαντο 3 
του έργου οίς ταϋτα έΛετέτραπτο^ ό ί^ τγι βτρατι^ 
πάόΎΐ ίηενόει το έργον ίργά6α6%'αι. είναι δΐ τω %'εω 

10 τω Β'ήλφ Λολλί^ν μ^ν τί^ν χώραν άνειμένην έκ των 
Ι4(56υρ1ων βαβιλέων^ Λολύν δΐ χρυβόν. καΐ άπο τούτου 4 
η;άλαί μ^ν τόν νέων ^τίΐβκευάζεό^αι καΐ τάς ϋ^όίας 
τφ %'εφ %^ε6%'αι^ τότε δΐ τους ΧαλδαΙους τά. του %'εοϋ 
νέμεό^αι, ούκ 'όντος ές 8 τι, άναλωϋ"ήόεται τά Λεριγιγνό- 

16 μένα. τούτων δή εΐνεκα ϋΛθΛτοι!Αλε^άνδρω ^6αν ούκ έϋ^ε- 
λενν Λαρελ^εΙν εϊ6ω Βαβυλώνος ^έλέ^ανδρον, ώς μ^ δι 
ολίγου τόι/ νεών έ^ατελεόϋ'εντα &φελέ6%'αι αύτο^)ς τάς 
έκ τών χρημάτων ωφελείας, δμως δ^ τά γε της 5 
έΰΰΐότροφης της κατά τ^ν εϊόοδον τ^ν ές τήν Λόλιν 

20 έϋ•ελήύαι αύτοΐς Λειό^ίΙναι λέγει Ιίριότόβουλος^ καΐ '^γΐ'^^^^^ 
Λρώττι μΜ^ ηαρά τ6ν ποταμον τον Εύφράτην κατά- 
ότρατοΛεδεϋόαι, ές δ^ τήν ύύτεραίαν έν δεί,ι^ έχοντα 
τον Λοτα/ϋόν Λαρ* αύτόι^ Λορβΰε^^α^, %'έλοντα ύΛερ- 
βάλλειν της πόλεως τ6 μέρος τό ές δυόμάς τετραμ- 

85 μένον, ώς ταύττ^ι έπιότρέψαντα Λρ6ς εω Άγειν' άλλα 6 
ού γάρ δυνηϋ^ιναι ύπο δυΰχωρίας οϋτως έλάόαι ξύν 
τ§ (5τρατι^^ Ζτι τά άπο δυόμων της πόλεως εΐόιόντι^ 
εΐ ταύττ} πρ!)ς εω έπέότρεφεν^ έλώδη τε καΐ τεναγώδη 
^ν. καΐ οϋτω καΐ έκόντα καΐ άκοντα ά^δ^-Ο'^ίία^ 

30 τφ %'εψ. 

^ΕπεΙ καΐ τοΐόνδε τινά λόγον ^Αριστόβουλος άνα- 18 316 υΒΕΚ νπ 

γέγραψΒν^ ΐ4Λολλόδωρον χον ^ΑμφίΛολΙχην των ίζοζίρων 
των Αλεξάνδρου, όχρατηγόν της όχραχιας τ^ν παρά 
ΜαζαΙω τω Βαβυλώνας βατράπτι απέλίΛεν ^Αλεί,ανδρος^ 
επειδή όυνέμιξ,εν έπαννόντι αύτω έξ Ινδών, ^ρώντα 
πικρώς τιμωρούμενον τους όατράπας Ζόον Ιπ ϋλλτι τιαΐ 5 
ϋλλτίΐ χώρο: χεχαγμένοι ίίόαν, έπιόχείλαι Πει^αγόρα τω 
άδελφω, μάνχιν γάρ είναι χ6ν Πεν%'αγόραν της άπο 
όπλάγχνων μανχείας, μανχεύόαόϋ'αι χαΐ ύπ^ρ α'ύχον 

2 χί^ς 6ωχΎΐρΙας. άνχεπιόχείλαι δΐ αύχω ΠειΘ'αγόραν 
πυνϋ'ανόμενον χΐνα μάλι6χα φοβούμενος χρηόαόϋΌίΐα 
έ^ελοι χη ][^αι/τ«^α. τ6ν δ^ γράψαι αυϋ•ις 8τι τόν τε 
/3α<ί6λία αυτόν καΐ ^Ηφαιότίωνα. ϋ^εόϋΌν ίή τον 
Πει^αγόραν πρώτα μϊν έπΙ τφ ^Ηφαιότίωνί' ώς δ^ 
έπΙ του ί^πατος του Ιερείου ό λοβός άφανίις ίρ/, οΰτω 
ίή ίγγράφαντα καΐ οίαταόημηνάμενον το γραμμάτιου ΐ5 
πέμψαι παρά τ6ν Άπολλόδωρον έκ Βαβυλώνας εΙς 
^Εκβάτανα, δηλούντα μηδέν τι ίίί^βνα^ ^Ηφαιότίωνα' 

8 ε6ε6%'αι γάρ αύτοίς δλίγου χρόνου εκποδών, καΐ 
ταύτην τήν έπιότολ'^ν λέγει Αριστόβουλος κομΧόαύ^αι 
Απολλόδωρον μια πρόόϋ•εν ίΐμέρο/• η τελευτηόαι ^Ηφαι- ίο 
6τίωνα, αυ^Ίς δϊ ϋ'ύεβϋ'αι τον Πειϋ'αγόραν έπΙ τω 
Αλεξάνδρφ <καΙ> γενέ^ϋ'αι καΐ έπ' Αλεξ,άνδρω ϋλοβον 
το ^παρ του Ιερείου. καΐ Πει^αγόραν τά αυτά τίάί 
υπϊρ Αλεί,άνδρου γράψαι Απολλοδώρφ. Απολλόδωρον 
δ^ ού καταόιωπηόαι, άλλα φράόαι γάρ πρ6ς Αλέξανδρον κ 
τά έπεόταλμενα, ώς εϋνοιαν μαλλόν τι έπιδειξόμενον 
τω βαόιλεΐ, εΐ φυλάττεόϋ'αι παραινέόειε μή τις αύτω 

4 κίνδυνος έν τφ τότε ξυμπέόοι. καΐ Απολλόδωρόν τε 
λέγει Ζτι Αλέξανδρος έπι^νεβε καϊ τόν Πειϋ'αγόραν, 
ίπειδ^ι παρηλ%'εν εΙς Βαβυλώνα, ί^ρετο δτον γενομένου ζο 
αύτφ όημείου ταύτα έπέότειλεν προς τόν άδελφόν* 18, ί — 19, 2. 317 

τον 6^ είΛΒΪν Ζχι ϋλοβόν οΙ τό ^Λα^ έγένετο τον 
Ιδρείσν' έρομένον ίέ 8 τι νοοΐ τ6 όημείον μέγα είΛεΙν 
είναι %αλε%άν. Ιέλέ^ανδρον ίέ το^οντου δετ^όεα χαλέ- 
πηναι τω ΠεΦαγόρα^ ώς καΐ δι ίΛίμελεΙα^ εχειν 
5 αύτον πλείονος^ Ζτι άδόλως τήι/ άλή^ειάν οί έφραζε, 
ταντα αύτοξ ΐ4ρι6τόβονλος λέγει %αρά ΠεΦαγόρον 6 
Λν^έόϋ'αΐ' οίαΐ Περδίκταχ δ^ μαντενβαόϋ^αι αύτον λέγει 
τοαΐ Ι4ντιγόνφ χρόνφ νότερον' χαΐ τον αντον όημείον 
άμφοίν γενομένον Περδίκκαν τε έχΐ ΠτολεμαΙον 

10 (ίτρατίΰ^αΐΑτα άχο^ανεΐν καΐ ^ΑντΙγονον έν τχι μάχτ] 
τ^ Λρος Σέλενκον καΐ Ανόίμαχον τ^ έν 'Ιψφ γενομέντ}. 
καΐ μ^ν δή καΐ νΛ^ρ Καλάνον τον 6ο(ρι6τον τον 'Ινδον 6 
τοΐόόδε τΐξ άναγέγραχται λόγοζ^ δΛΟτε έΛΪ τί^ν τννράν 
'^ει &Λθ^ανούμενος^ τότε τους μ^ν ϋλλονς έταΐρονς 

16 ά(5Λάζε6^αι αύτόν^ ^Αλεί,άνδρω δ^ ονκ έϋ'εληόαι %ρο6- 
ελ^εΐν άόΛαόόμενον^ άλλα φάναι γάρ Ζτι έν Βαβνλωνι 
αύτω έντνχών ά6%ά6εται. καΐ τοντον τον λόγον έν 
μίν τω τότε άμεληϋ^ναι, νότερον δέ, έπξΐδίι έτελεν- 
τηόεν έν Βαβνλωνι Αλέξανδρος ^ ές μνήμην έλϋ'εΐν 

20 τών άκονβάντων^ Ζτι έπί τ\ι τελεντ^ &ρα τγι Αλεθαν- 
δρον έ^ειάόΰ^η. 

Παρελϋ'όντι ί' αύτω ές Βαβνλώνα πρεόβεΐαι %αρά 19 
των ^Ελλήνων ένέτνχον^ ύπ^ρ 8των μ^ν εκαβτοι πρεό- 
βενόμενοι ούκ αναγέγραπται^ δοκείν ί* Ι/ϋο^^'* αΐ 

86 ΛολλαΙ ότεφανονντων τε αύτον ίιύαν καΐ έΛαινονντων 
έτά ταΐς νίκαις ταΐς τε Άλλαις κάί μάλκίτα τάίς ^Ινδι- 
τίαΐς, καΐ Ζτι όώος έξ Ίνδ&ν ^Λαι/ι}κ«* χαίρειν φα- 
όκόντων, καΐ τούτον^ δεξιωόάμενός τε καΐ τά εΙκότα 
τιμηόας άτνοπέμψαι όπίόω λ^^'δτα^. δόονς δ^ άνδρι- 2 

80 άντας '^ Ζόα αγάλματα ί} εΐ δή τι Άλλο άναμμα έκ 
της Ελλάδος ΐΒΐέρξης άνεκόμιόεν ές Βαβνλώνα ί] 4* 318 Ι.ΙΒΕΕ νΠ 

Παόαργάδας τ^ έξ Σονόα ^ ολ^ Άλλίβ της ^Αόίας^ χαντα 
δούναι αγενν χοΐζ Λρέόβεόο' καΐ χάς ^Αρμοδίου καΐ 
Άριόχογείχονος εΙκόνας χάς χαλκάς ονχω λέγεχαι 
άπενεχ^ήναι όπίόω ές Ι4ϋ"ήνας καΐ της Ιίρχεμιδος χής 
Κελκέας χ6 εδος. & 

8 Καχέλαβε ίέ έν Βαβνλώνι, ώς λέγει Άρι6x6βονλος^ 
ίτ. 40 * ίί«^ '^ο νανχικόν, χ6 μίν καχά χον Ενφράχην Λοχαμόν 
ανατίεΛλενκος ατώ ϋ'αλάόόης ΧΎΐς Περόικής, ο χι περ 
όϋν Νεάρχω ίιν^ τό ί^ ίκ Φοινίκης άνακ^κομκί/ϋενοι/, 
πενχήρεις μ^ν δύο χών έκ Φοινίκων ^ χεχρήρεις δ^ ίο 
χρείς^ τρ^ι^ρ^ι^ ί^ δώδεκα , χριακονχόρονς δ^ ές χριά- 
κονχα' χανχας ξ,ννχμηϋ'είόας κομι6%Ύΐναι έΛΐ χί)ν Εν- 
φράχην Λοχαμον έκ Φοινίκης ές Θώφακον Λόλιν^ έκει 
δ^ ^νμΛηχϋ'είβας α\)%Ίς καχατίλενόαι ές Βαβυλώνα. 

4 λέγει ίέ 5χι και Άλλος αντω ένανΛηγεΙχο όχόλος χέμ- η 
1/οντ^ χάς κνπαρίόόονς χάς έν χ^ Βαβυλωνίε^' χούχων 
γάρ μόνων χών δένδρων εύτίορίαν είναι έν χ^ %ώρα 
χών Ιίέόόνρίων^ χών δ^ Άλλων ΰόα ές νανπηγίαν άχόρως 
εχειν τήι/ γην χαύχην πληρώμαχα δ^ ές χάς νανς καΐ 
χάς Άλλας ύτιηρεόίας Λορφνρέων χε τΐληϋΌς καΐ χών 2ο 
Άλλων 8<ίο^ ^ρτ'^'^^^ ^ί^ ϋ'αλάόόης άφΐχ^αι αύχω έκ 
Φοινίκης χε καΐ χής Άλλης τναραλίας' λιμένα χε Ζχι 
προς Βαβνλώνι έχοίει όρυκτόν Ζ6ον χιλίαις νανόΙ 
μακραΐς Ζρμον είναι καΐ νεωόοίκονς έτνΐ χον Λ^/ϋβι/ο^. 

6 καΐ Μίκκαλος ό Κλαζομένιος μεχά Λενχακοόίων χαλάν- «δ 
χων έπΙ Φοινίκης χε καϊ Συρίας έόχέλλεχο, χους μ^ 
μιό^φ Λείόων^ χους δϊ καϊ ώνηόόμενος Ζβοι ϋ'αλάχχιοι 
Άνϋ-ρωΛοι. χήν χε γάρ παραλίαν χ^ν Λρ))ς χω κόλΛψ 
χω Περόικφ καχοικίζειν έπενόει καϊ χάς ντ^όονς χάς 
χανχη. έδόκει γάρ αύχω ού μείον ζοίν^ Φοινίκης 30 

6 ευδαίμων ή χώρα ανχη γενέό^αι. '^ν δ^ αύχω χον 19,3-20,3. 319 

νανηκον ή Λαραόκενί^ ώς έ^Ι Άραβας χους Λολλούξ^ 
%ρόψα6ιν μέν^ οτί- μόνοι χών χανχγι βαρβάρων οντε 
Ίίρεόβείαν άτίέύχειλαν ονχε χι &λλο ^Λ^δ^χέ^ ί) ^λΙ χιμγι 
έπεπρακχο ^έραψιν ές ανχόν' τό ίέ άληϋ'ές, &ς γέ μοι 

5 δοκεΐ, ϋπληόχος ^ι/ του κχαό^αΐ χι άεΐ Αλέξανδρος, 

Λόγος δΐ καχέχει Ζχι Ι^κονεν '!4ραβας δυο μόνον 20 
χιμαν %'εονς^ χον Ούρανόν χ ε καΐ χον ^ιόννόον^ χον 
μ^ν Ούρανον ανχόν χε δρώμενον καΐ χά ϋόχρα έν οΐ 
εχονχα χά χε Άλλα καΐ χον ^λιοι/, άφ^ δχον μεγίόχη 

10 Οίαΐ φανοχάχη ώφβλε^α ές Λανχα ί^κει χά άνϋ'ρώ^εια^ 
^ιόννβον δΐ καχά δόξαν χης ές 'Ινδονς όχραχιας. 
ουκουν αΛαξιονν καΐ αύχ^ν χρίχον &ν νομιόϋ'ηναι 
τνρος Αράβων ϋ•εόν, ού φανλόχερα έργα ^ιονύόον 
άχοδειξάμενον, εΐπερ οίν χαΐ ^Αράβων κραχτ^όας έπι- 

15 χρέψειεν αύχοΐς, καΟ'άΛερ ^ΙνδοΙς^ Λολ^τβΰβΜ/ καχά χά 
όψων νόμιμα, χης χε χώρας ή ευδαιμονία ύΛεκΙνει 2 
αύχόν^ Ζχι ί^κονεν έκ μ^ν χών λιμνών τήν καόίαν 
γίγνεόθ'αι αύχοΐς^ άτώ δΐ χών δένδρων χ^ν όμύρναν 
χε καΐ χόν λιβανωχόν^ έχ δ^ χών %'άμνων το κιννάμω- 

20 μον χέμνεόϋ'αι^ οί λειμώνες ίέ 8χι νάρδον ανχόμαχοι 
έκφέρονόΐ' χό ^χε^ μέγεϋ^ος χης χώρας, οχ ι ονκ έλάχ- 
χων ή παράλιος χης Αραβίας ί^Λερ ή χης Ινδικής αύχω 
έξηγγέλλεχο^ καΐ ν^όοι ανχ^ Λρο6κεΐ6^αι Λολλα^, και 
λιμένες Λανχαχον χης χώρας ένεΐναι, οίοι παραόχεΐν 

25 μεν δρμονς χω ναντικω, ΛαραόχεΙν ίέ καΐ πόλεις 
ένοικιό^ηναι καΐ χανχας γενέό^αι εύδαίμονας, 

^ύο δΐ ν^ίίο^ καχά τό 6χόμα χον Ενφράχον 3 
πελάγιαι έξηγγέλλονχο ανχω, ή μ^ν πρώχη ού πρ06ω 
χών εκβολών χον Ενφράχον, ές έκαχ))ν καΐ εΐκοβι 

30 όχαδίονς άΛί;υοι>^α άπο χον αίγιαλον χε καΐ χον όχό- 
μαχος χον πόταμου, μικροχέρα αϋχη καΐ δαόεια λντ} 320 ΏΒΈΚ νΠ 

ΛαντοΙα' είναι δ^έν αύτ^ καΐ Ιερόν !Αρτέμίδος καΐ τους 
οΐχήτορας αυτής άμφΐ τό Ιεροί/ τήι/ δίαιταν Λοιεΐ6%'αΐ' 

4 νέμεόϋ'αί τ ε αύτ'^ν αΐ^ί τ ε άγρίαις καΐ έλάφοίς, χαΐ 
ταύτας άνεΐό^αι άφετονς τ^ Άρτέμνδι^ ονδΐ είναι 
^εμις ϋ'ήραν ποίεΐό^αι ά% αυτών, δτι μή ϋ'ϋόαί τίνα δ 
τ^ ^εω έϋ'έλοντα ίτά τφδε ^ράν μόνον έΰΐΐ τφδε 

6 γάρ ούκ είναι ά^έμιτον, καΐ ταύτην τήν νηόον λέγει 
^^Άριότόβονλος "ότι 'Ίκαρον έκέλευόε καλεΜϋ'αι "Αλέξαν- 
δρος έχΐ της νήόον τής "Ικάρου της έν τφ ΑΙγαίψ 
αόντφ, ές ί^ντινα "Ικαρον τόν δαιδάλου τακέντος του ίο 
κηροϋ 8τφ Λροβήρτητο τά τντερά ΛεόεΙν λόγος κατέχει, 
Άτι ού κατά τάς έντολάς του τνατρός Λρ6ς τ^ γη 
έφέρετο, άλλα μετέωρος γάρ ύπ)) άνοιας πετόμενος 
παρέόχε τω ήλίο) ϋ•άλψαι τε καΐ άνεΐναι τον κηρόν, 
καΐ άΛο έαυτοϋ τ6ν 'Ίκαρον τη τ ε νήόφ καΐ τω πελάγει ΐδ 
τήι/ έτίωνυμίαν έγκαταλίΛεΐν τήν μϊν 'Ίκαρον καλεΐ6%'αι, 

6 τό ί^ 'Χκάρ^ον. ή ίέ έτερα νήόος άπέχειν μ^ν άτώ 
του βτόματος του Εύφράτου έλέγετο δόον πλουν 
^ΐμέρας καΐ νυκτός κατ οίρον ^εούόη νηΐ' Τύλος 
ίέ αύτη είναι 'όνομα ' μεγάλη ίέ εΓι/α^ καΐ ούτε τραχεία «ο 
ή Λολλίι ούτε υλώδης, άλλ' οία καρπούς τε Ί^μέρους 
έκφέρειν καΐ πάντα ώραΐα. 

7 ΤαυτΙ άπηγγέλ^η Άλεξάνδρω τά μεν προς !Αρχίου, 
8ς ξύν τριακοντόρω έκπεμφϋ'είς έπΙ καταόκοπί^ν του 
παράπλου του ως έπΙ τους !!^ρα/?α5 /^£'%(>^ μ^ν της «δ 
νήόου της Τύλου ^λ^ε, τό πρόόω ίέ οΰκβτ^ περαι- 
ω%Ύΐναι έτόλμηόεν "Ανδροό^ένης δε ξύν Άλλη τριακον- 
τόρφ όταλείς καΐ της χερρονήόου τι των Αράβων 
παρέπλευόε' μακροτάτω ίέ των έκπεμφϋ'έντων πρού- 
χώρηαεν Ίέρων ό Σολεύς 6 κυβερνήτης, λαβών καί 80 

β ο'δτοί Λαρ' Αλεξάνδρου τριακόντ^ρον. ^ μ^ν γάρ 20,4 — 21,2. 321 

αύτω προόχεταγμένον ΧΒ^ίΛλενόαι τήι/ χΒ^^όν^ι6ον τήν 
!Αράβων Λ&όαν βοχβ έπΙ τον κόλΛον τον Λρος ΑΙγύΛτφ 
τον Ιάράβιον τί)ν καϋ'" Ηρώων Λόλιν' ού μ'^ν έτόλμηόέ 
γΒ το τίρόόω έλϋ'Βΐν^ καίτοι έχΐ το Λολύ παραΛλενόας 

δ τήν Αράβων γην' άλλ' άναότρέψας γάρ παρ* Άλεθαν- 
δρον έξήγγενλεν τό μέγΒϋ'ός τΒ τΎΐξ χερρον^ήβου Ό"αυ- 
μαότόν τι είναι καΐ Ζβον ού πολύ άποδέον τΨ^ς ^Ινδών 
γής^ ϋκραν τε άνέχειν έχΐ πολύ τίΐζ μεγάλης ^αλάόόης' 
ί)!/ δίΐ Τίαΐ τούζ 6ύν Νεάρχω άπί) της ^Ινδικής τΐλέοντας^ 9 

10 ίνρίν ^Λί-χάμψαι ές τον κόλΛον τόν Περόικόν, ού ίίόρρω 
άνατείνονόαν ΙδεΙν τε καΐ %αρ ολίγον έλ^εΐν διαβαλείν 
ές αύτ'ήν^ καΐ 'Ονηόικρίτφ τφ κυβερνήτη} ταύττι ίοχουν 
άλλα Νέαρχος λέγει οτι αυτός διεκώλνόεν, ώς έκπερι-^^Ι^^^^ 
πλεύ^ας τον κόλπον τον Περόικον έχον &ΛαγγεΙλαι 

χ^^Αλε%άνδρφ έφ' οΐότι^ι Λρός αύτου έότάλη' ού ;^άρ 10 
έπΙ τω Λλενόαι τίιν μεγάλην ϋ'άλαόόαν έότάλϋ'αι^ άλλ' 
έπΙ τφ καταμαϋ'είν τί^ν χώραν τί^ν Λροόεχή τγι ^αλάόύτι 
καΐ τους τίατοικονντας αύτ'^ιν άνϋ'ρώπονς^ ορ/ϋου^ τ ε 
έν αύτγ} καΐ ϋδατα καΧ τά νόμαια τών ανδρών καΐ ει 

80 τις άγαϋ-'^ καρπούς έκφέρειν ί} ει τις κακή' καΐ ούν 
καΐ τοντο αίτιον γενέβϋ'αι άποόωϋ'ηναι Ι4λεί,άνδρω 
τον ότρατόν' ού γάρ &ν όωϋ'ί^ναι Λλενόαντας ύΛΪρ 
της Αραβίας τά ϊρημα^ έφ' 5τω καΐ ό 'Ιέρων έπιβτρέψαι 
όπίόω λ^^^'δτα^. 

85 ^Εν φ δ^ αύτω έναυπηγουντο μ^ν αΐ τρί'ήρεις, 6 21 
λιμί^ν δ^ Λρ6ς Βαβνλ&νι ώρύββετο^ έκπλει έκ Βαβν- 
λώνος κατά τ6ν Εύφράτην ώς έτνΐ τον Πολλακόπαν καλού- 
μενον Λοταμόν, άτνέχει δ^ ούτος της Βαβνλ&νος 6τα- 
δίονς ζόον όκτακοόίονς, και έβτι διωρνϊ, αύτη [ό Πολλά- 

80 κΟΛας^ έκ τον Εύφράτον^ ούχι δ^ έκ Ληγ&ν τις άνίβχων 
ποταμός. 6 γάρ Ευφράτης ποταμός ^έων έκ τώνΐ4ρμενίων 2 

ΑΚΒΙΛΚΙ ΑΝΑΒΑ8Ι8 βά. ΚοΟβ. Εά. ΙΠΙΠΟΓ. 21 322 Ι.ΙΒΕΚ νΠ 

6ρών χεψ&νος μ^ν &ρ^ ΛροχωρεΙ χατά τάς ϋχ^ας^ 
οΙα δή ον Λολλον ϋνχοξ αύτφ τον νδατοζ' ίΐροξ ίέ 
ύποφαίνοννος οίαΐ Λολύ δί) μ4ίλι6χα ύπ;6 χροχάς^ αόχιναξ 
τον βέρους ό ί^λιος έΛίβτρέφει^ μέγας τε ίτίέρχεχαι καΐ 
ύΛερβάλλει ύΛ^ρ τάς ΰχ^ας ές τήι/ γην τήν Ιέόόυρύαν' & 

3 τηνικαντα γάρ αΐ χιόνες αΐ έπΙ τοις 'όρεόι τοΙς Άρμε- 
νίοις χαταχηκόμεναί αΰ^ονόιν αύχφ χ6 ϋδωρ έχΐ μέγα. 
Ζχι δ^ έπιπολης έόχνν ούτω χαΐ ύψηλ6ς ό φονς^ υπερ- 
βάλλει ές τήι/ χώραν^ εΐ μή χις άναόχομώόας αυτόν 
καχά χόν Πολλακόπαν ές χά ελη χε έκχρέψειε καΐ χάς ίο 
λίμνας, αϊ ίή άρχόμεναν άίτό χαύχης χης διώρνχος 
(δίήκονόιν^ έόχε έηΐ χήν ^ννεχή τ§ ^Αράβων γγι^ καΐ 
έν^εν μ^ν ές χέναγος έπΙ πολύ, έκ δ^ χον ές ϋ'άλαό- 
όαν καχά πολλά χε καΐ άφανΨ^ όχόμαχα έκδίδωόι, 

4 χεχηκνίας ίέ της χιόνος άμφι Πλειάδων μάλιόχα δύ^ιν ΐ6 
ολίγος χε 6 Εύφράχης ^έει καΐ ούδ^ν μείον χ)> πολϋ 
αΰτου καχά χ6ν Πολλακόπαν έκδιδοι ές χάς λίμνας. 
εΐ δή χις μί} άποφράξειζ^ε^ χ6ν Πολλακόπαν αί%Ίς^ ώς 
καχά χάς 'όχϋ•ας έκχραπ^ν φέρεόϋ-αι χ6 ϋδωρ κατά 
πόρον, έκένωόεν &ν χόν Εύφράχην ές αύτόν^ ώς μηδ' 20 

5 έπάρδεόϋ'αι άτί ανχον τι)ι/ ^ίόβνρίαν γην. άλλα ώτ- 
εφράόόονχο γάρ αΐ ές χόν Πολλακόπαν χον Εύφράχου 
έκβολαΐ προς χον όαχράπον χης Βαβνλωνίας πολλψ 
πόνφ, καίπερ ού χαλεπώς άναύχομονμεναι^ Ζχι Ιλνώδης 
χε ή χαύττβ γη καΐ πηλός ή πολλοί ανχης^ οία δεχόμενη η 
χό νδωρ χον ποχαμον μ/^ εύμαρή τήι/ άπο^χροφίιν 
αύτον παρέχειν' άλλα καΐ ές τρίτον μήνα ^ίόόνρίων 
Άνδρες ύπίρ τους μνρίονς έν τφδε τψ πόνφ ^νν- 
είχοντο. 

6 Ταντα άπαγγελϋ•έντα έπήγαγεν Άλέξανδρον ώφε- ζο 
ληβαΐ τι τ^ν χώραν Χ'^ν Άβόνρίαν. ενϋ'εν μ^ δη 21, δ -22, 2. 323 

ές χ6ν ΠολλακόΛαν έτρεΛετο τον Ενφράτου 6 ^ονς, 
τανχΎΐ δϊ εγνω βεβαίως άΛοκλεΐόαι τί^ν έκβολήν προ- 
ελϋ'όντί δ^ Ζ6ον ύχαδίονς τριάκοντα νπόπετρος ή γη 
έφαίνετο, οία διακοΛεΐόα, εΐ ^υναφί^ς έγένετο τ^ πάλαι 

5 διώρνχν τγι κατά τον Πολλακόπαν^ οϋτ αν διαχεΐ6^αι 
παρέχενν τ6 νδωρ ύπο ότερρότητος της γης, τήν τε 
άποότροφίιν αύτον τ^ τεταγμέντ[ΐ &ρ(χ μ^ χαλεπώς 
γίγνεόϋ'αι. τούτων ένεκα έπί τε τ6ν Πολλακόπαν 7 
επλενίίε καΐ κατ αύτον καταπλεΐ ές τάς λίμνας ώς 

10 έπΙ τ^ν ^Αράβων γην. ενϋ'α χ&ρόν τίνα έν καλώ Ιδων 
πάλιν έξφοωδόμηβέ τε καΐ έτείχιόε^ καΐ έν ταύττ} κατ- 
ώκΐ(5Β τών ^Ελλήνων τινάς τ&ν μι6%Όψόρων^ Ζ6οι τε 
ίκόιηες καΐ 8<ίο^ Ί)π6 γήρως -ή χατά πήρωόιν άπόλε- 
μοι ίιόαν, 

16 Αύτ))ς δ^ ώς έ^ελέγξας δίι τών ΧαλδαΙων τ'ήν 22 
μαντείαν^ Ζτι ούδ^ν πεπ6ν%Όΐ έν Βαβνλώνι &χαρι^ 
οίαϋ'άπερ εκείνοι έμαντεύόαντο, άλλα εφϋ•η γάρ έλάβας 
Ι|ω Βαβνλωνος πρΙν τι πα^εϊν^ άνεπλει αί^ις κατά 
τά Ιλη %'αρρών^ έν άριότερα έχων τ^ν Βαβνλ&να' ίνα 

20 ίή καΐ έπλανηϋ•η αύτφ μέρος τον ναυτικού κατά τά 
ότενά απορία ίιγεμόνος, πρΙν γε ίή αύτος πέμψας τον 
ίίγηόόμενον έπανήγαγεν αυτούς ές τί)ν πόρον. λόγος 
ίέ λέγεται τοίόόδε. τ&ν /ϊα<ί^λβωι; τών !Α66νρίων 2 
τους τάφους έν ταΐς λίμναις τε είναι τους πολλούς 

25 καΐ έν τοΙς ίλεόι δεδομημένους. ώς δ^ επλει Ιέλέ^- 
ανδρος κατά τά ελη, κυβερνάν γάρ αύτί)ν λόγος τήι/ 
τρί'ήρη^ πνεύματος μεγάλου έμπεόόντος αύτφ ές τήι/ 
καυβίαν καΐ το διάδημα αύτ^ όυνεχόμενον^ τήν μ^ν 
ίή οϊα βαρυτέραν πε(5εΙν ές τό ύδωρ^ τ6 διάδημα δΐ 

30 άπενεχϋ'^ν προς της πνοής όχεϋ•ηναι έν καλάμφ' τί)ν 
κάλαμον δ^ τών έπιπεφυτιότων είναι τάφω τινί τών 

21* 324 I^IΒΕβ νπ 

3 τΐάλαι βαόίλέων. χοντό χε ονν αύχ6 Λρί) χων μελ- 
λόνχων (5Ύΐμ^ναι καΐ Ζχι χων χΐζ νανχών έχνη^άμενος 
ώς έχΐ χ6 διάδημα άφελων χον καλάμου αύχο μεχά 
χείρας μ^ν ούκ Ι^νεγχεν^ Ζχι νηχομένον &ν ανχον 
έβρεχεχο^ Λερι^εΙξ ίέ χ^ κεφαλγι χγι αύχον ονχω δι- 5 

4 ήνεγκε. και οΐ μϊν Λολλοι χών άναγραψάνχων χα 
^4λεΙάνδρον λβ^Όνίίιν 8χι τάλαντον μ^ν έδωρήόαχο 
ανχω Αλέξανδρος χης προϋ^μίας ένεκα, άΛοχεμεΙν δΐ 
έχέλενόε τήν κεφαλήν, χών μάνχεων χανχτι έξηγηόα- 
μένων, μή χεριιδείν όώαν έκεΐνην τήν κεφαλήν ^ις ίο 

^Λ*4?"^^ ίκίίί^μα έφόρηόε χ6 βαόίλειον' Άρΐ6χόβουλος δε 
χάλανχον μίν οχ ι έλαβε λέγει αύχόν, άλλα πληγάς 

5 λαβείν χηξ περιϋ^έόεως ένεκα χον διαδτίμαχος. !Αρι6χό- 
βονλος μίν ίή χών χινα Φοινίκων χών νανχών λέγει 
8x1 χ6 διάδημα χω !Αλεξάνδρω έκόμι^εν, εΐβΐ δ^ οι ΐ5 
Σέλενκον λέγονόιν, και χονχο χφ χε !Αλεξάνδρω 
(ίτ^/ί^^ναΐ' χ^ν χελενχ^ν καΐ χφ Σελενκφ τήν βαόιλείαν 
τήν μεγάλην. Σέλενκον γαρ μθ^'κίτον χών μεχά !Αλέξ- 
ανδρον διαδεξαμένων χήν άρχί^ν βασιλέα γενέόϋ^αι 
χήν χε γνώμην βαόιλικώχαχον καΐ πλείόχης γης έ%- »ο 
ίέρξα^ μεχά γε αύχον ^Αλέί,ανδρον οΰ μοι δοκέ Ιέναι 
ές άμφίλογον, 

23 Έπανελϋ•ών ίέ ές Βαβνλώνα καχαλαμβάνει Πεν- 
κέύχαν -^κοντα έκ Περόών, άγονχα ^χραχιάν Περόών 
ές διόμνρίονς' '^γε δ^ καΐ Κοόβαίων καΐ Ταπούρων κ 
ονκ όλίγονς, 8χι καΐ χαϋχα έϋ'νη χών Λροόχώρων χ^ 
Περόίδι μαχιμώχαχα είναι έξηγγέλλεχο. ^κε δϊ αύχω 
καΐ Φιλόξενος <?Τ()ατ^άι/ Άγων άτώ ΚαρΙας καΐ Μέναν- 
δρος έκ Ανδίας άλλους καΐ Μενίδας χους Ιππέας άγων 
2 τού? αύχω ξννχαχϋ'ένχας. καΐ πρεόβεΐαι δ^ έν χούχω δο 
έκ χης Ελλάδος ^ικον, και χούχων οΐ πρέύβεις αύχοί 22, 8 - 28, 6. 325 

τε έότεφανωμενοι !Αλεξάνδρω Λροόηλ^ον καΐ έότε- 
φάνονν αυτόν 6χεψάνοΐζ χρνόοΐξ^ ώς ϋ'εωροί δηϋ'εν 
ές ημ^ν ϋ'εον άφιγμένοί. τω δ^ ού πόρρω &ρα ή 
τελενχ'ίι ^ι/. 

δ "Ενϋ'α δ'^ τονς χε Πέρβο^ξ έΛαννέόας της Λρο^- 8 
μίας^ Ζχι πάντα Πενχέότψ έπεί^οντο, καΐ αυτόν Πεν- 
τοεόταν της έν κόόμω αυτών έξηγ^όεως, κατάλεγεν 
αυτούς ές τάς Μακεδονιτοάς τάξεις, δεκαδάρχην μ^ν 
της δεκάδας ήγεΐ6ϋ•αι Μακεδόνα καΐ έπΙ τοντφ διμοι^ 

10 ρίτην Μακεδόνα καΐ δεκαότάτηρον^ οϋτως όνομαζό- 
μενσν &%Ό τι\ς μιό^οφορας, ^ι/τ^ι/α μείονα μ^ν τον 
διμοιρίτον^ πλείονα ίέ των ούκ έν τιμ^ ότρατενο- 
μενων εφερεν έπΙ τούτοις δ^ δώδεκα Πέρόας καΐ 4 
τελενταΐον τ^ς δεκάδος Μακεδόνα^ δεκα6τάτηρον καΐ 

15 τούτον, &6τε έν τη δεκάδν τεβόαρας μ^ν είναι Μακε- 
δόνας, τονς μίν τη μιό^οφορα προύχοντας, τ6ν ίέ τ^ 
άρχ^ της δεκάδος, δώδεκα ίέ Πέρόας, τονς μ^ν Μακε- 
δόνας τήι/ πάτρνον Ζπλνόιν ώπλιόμένονς, τους δ^ 
Πέρόας τους μ^ν το^ότας, τονς ίέ καΐ μεόάγκνλα 

80 έχοντας. 

Έν τούτω δ^ πολλάκις μ^ τον ναντικον άπε- 5 
πειράτο, πολλαΐ δ^ έριδες αντω των τριηρών καΐ Ζβαι 
τετρήρεις κατά τον Λ^οταμόν έγίγνοντο, καΐ αγώνες 
των τε έρετών καΐ τών κνβερνητών καΐ ότέφανοι τών 

26 νικώντων. 

^Ηκον δ^ καΐ παρά *!4μμωνος οΐ θεωροί ονότινας 6 
έότάλκει έρηβομένονς όπως %'έμις αύτω τιμαν ^Ηφαι- 
ότίωνα' οΐ δ^ &ς ^ρωί εφηόαν Ζτι ^ειν ϋ'εμις 6 
"Αμμων λέγει, ό ί^ έχαιρε τε τη μαντε((χ καΧ τό άπο 

30 τονδε ώς ί^ρωα έγέραιρε. καΐ Κλεομένει, άνδρΐ κακω 
καΐ πολλά αδικήματα άδικήόαντι έν ΑΙγύπτω^ έπιότελλει 326 ΊΛΒΈΚ VII 

έΛίότολήν. καΐ χαύτην ττ^ς μ^ ές ^Η(ραΐ(5τΙ(ονα χαΐ &Λο- 
%'αν6ντα φιλίας ένεκα χαΐ μνήμης ού μέμφομαι εγωγε^ 

7 Άλλων α πολλ&ν ?νεκα μέμφομαι, ^λεγε γάρ ή έτίΐόχολίι 
καταόκεναό^ναι ^Ηφαιότίωνι ίιρφον έν Ι4λε1ανδρε1α τ^ 
ΑΙγνΛχία^ εν χε χ^ Λόλει αύχ^ καΐ έν χ^ ντ^όφ χγι Φάρφ^ & 
ίνα 6 Λνργος έόχΐν ό έν χ^ ντ^όφ, μεγέ^ει χε μέγιότον 
και 7ίολνχελεί<} έχΛρεπέόχαχον^ καΐ ΰπως έΛίκραχή&τι 
έΛίκαλεΙόϋ'αι &Λο ^ΗφαιόχΙωνος^ καΐ χοίς όνμβολαίοις 
καϋ•' ϋόα οί εμχοροι άλλ^ί^λοις ^υμβάλλονόιν έγγρά- 

8 φ6<ί#α^ τδ ϋνομα ^Ηφαιόχίωνος. χαϋχα μ^ν ούκ εχω ίο 
μέμψαβ^αι^ ίίλήν γε ίή δτ^ ούκ άτΙ |ϋ£;^(]ίίΙο(^ μεγάλως διε- 
6Λον8άζεχο. εκείνα δ^ καΐ Λάνν μέμφομαι, ί^ν γάρ καχα- 
λάβω έγώ^ έλεγε χά γράμμαχα^ χά Ιερά χά έν ΑΙγύΛχφ 
καλώς καχεόκεναβμένα τίοί χά ήρωα χά ^ΗφαιόχΙσϊνος^ 
εΐ χέ χι Λρόχερον ημάρχηκας^ άφ'ήόω 6ε χούχον^ καΐα 
χ6 λοιπόν^ δπηλίκον &ν &μάρχτ[ίς, ούδ^ Λε06τ[ί έ^ έμον 
Άχαρι, χονχο άνδρΐ έίρχονη Λολλης μ^ χώρας^ πολ- 
λ&ν δ^ ανθρώπων έκ βαόιλέως μεγάλου έπεβχαλμένον^ 
Άλλως χε καΐ κακφ άνδρί^ ούκ έχω έ%αινέ(5αι. 

24 ^Αλλά γάρ αύχψ ί^δη ΐΛλεί,άνδρφ εγγύς ^ν τ6 χέλος. 20 
τιοίί χι καΐ χοΐόνδε Λρο χών μελλόνχων όημίΐναι λέγει 
^^^'ΐ4ρι6χόβουλος' καχαλοχίξειν μέν αύχ6ν χήν όχραχιάν 
χ^ν όύν Πενκέόχψ χε έκ Περσών καΐ άχό ϋ'αλάόόης 
ξύν Φιλοξενώ καϊ Μενάνδρφ ί^κονβαν ές χάς Μακε- 
δονικάς χάξεις' διψήόανχα δ^ άΛοχωρ^όαι έκ χης έδρας «δ 
2 καχαλίΛόνχα έρημον χί)ν ϋ'ρόνον χ6ν βαόίλειον. είναι 
δ^ κλύνας έκαχέρω%'εν χον θρόνου άργνρόΛοδας, έφ 
&ν οΐ άμφ* αύχ))ν έχαΐροι έκά^νχο. χ&ν χινα ούν 
ήμελημένων άνϋ^ρώπων^ οΐ δ^ καϊ χ&ν έν φυλακή 
άδέόμφ ϋνχα λέγονίίιν, έρημον Ιδόνχα χί)ν ϋ'ρόνον καΐ μ 
χάς κλόνας, ΛερΙ χφ ϋ'ρόνφ ίέ έόχηκόχας χους εύνού- 28,7-25,2. 327 

χονς^ καΐ γάρ καΐ οΐ έταΐρον ΐΕ^ννανέότηβαν τω βαόνλδΐ 
άτίοχωρονντν, δίΒλ^όνχα 6ιά των ευνούχων άναβηναί 
ΧΒ έπΙ τον ϋ'ρόνον χαΐ κα&'έξεβϋ'αί. τους ίέ ούκ 8 
άναόττ^όαι μ^ αντον ίχ τον ϋ•ρόνον κατά δη τίνα 

δ νόμσν Πδρβνκόν, Λεριρρη^αμένονς 9^ τντίτεβ^αι τά τε 
όττΙ^ καΐ τά Λρόβωοία ώς έΛΪ μεγάλω κακω. ταντα 
^9 έ^ηγγελ&η ί4λεξάν9ρφ^ κελενβαι ότρεβλω^ηναι τόν 
7ία%'ί6αντα^ μ^ήποτε έ^ ίΛίβονλης ξ,νντεταγμενον τούτο 
εδραβε γνώναι έϋ'ελοντα. τ6ν 6ε ούδ^ν άλλο κατείΛεΙν 

10 Ζτι μ/^ έΛΪ νουν οί ίλ%'ον οντω τίραϊ,αι' ^ ίι) καΐ 
μάλλον έ^ ούδενΐ άγαϋ'ώ ^υμβηναι αύτφ οΐ μάντεις 
έξ,ηγονντο. 

^Ημέραι τε ού ΛολλαΙ έτνΐ τούτω έγένοντο καΐ 4 
τεϋνκώς τοΙς %'εοΐς τάς τε νομιξομένας ^ν6ΐας 1%1 

15 ί,νμφοραΐς άγα^αΐς και τινας καΐ έκ μαντείας εύωχείτο 
αμα τοΙς φίλοις καϊ εΛίνε πόρρω των ννκχών. δονναι 
δ^ λέγεται καϊ τγι ότρατια ΙερεΙα καΐ οΐνον κατά 
λόχους καΐ έκατοβτύας. &%1) δΐ τον πότου αύτον μ^ν 
άΛαλλάττε6%'αι ί^έλειν έπΙ κοιτώνα εΐόΐν οι άν- 

20 έγραφαν* Μ^ήδιον δ^ αύτω έντυχόντα^ των εταίρων έν 
τψ τότε τόν Λΐ%'ανώτατον ^ δεηϋ"ηναί κωμάβαι παρά 
οΐ' γενέ6%'αι γάρ &ν ήδϋν τον κώμον, '^^^^^' 

ΚαΙ αΐ βαόίλειοί εφημερίδες &δε εχουβιν Λίνειν 25 
παρά ΜηδΙω αΰτόι/ κωμάβαντα' έπειτα έξαναβτάντα 

25 καΐ λουβάμενον καϋ'εύδειν τε και αί^ις δειπνεΐν παρά 
ΜηδΙω καΐ αύ^Ίς πίνειν πόρρω τών νυκτ&ν' άπαλ- 
λαχ^έντα δ^ του πότου λούόα6ϋ•αΐ' καΐ λουβάμενον 
ολίγον τι έμφαγεΐν καϊ κα^εύδειν αύτον^ Ζτι ^δη 
έπύρεόόεν. έκκομιΰϋ'εντα δ^ έπΙ κλίνης πρ6ς τά Ιερά 2 

80 %^6αι &ς νόμος έφ" έκάβτη ημέρο/^^ καϊ τά Ιερά έπι- 
%'έντα κατακε16%^αι έν τω άνδρώνι εότε έπΙ κνέφας. 328 Ι/ΙΒΕΕ νπ 

εν χονχψ 6ϊ χοΐξ ίιγεμόβι τίαραγγέλλειν ύΰί^ρ της 
ΰίορείαξ καΐ τον %λον^ τους μίν ώς πεξγι Ιόντας %αρα- 
6κενάξεόϋ•αι ές τεχάρτην ί^μέραν^ χσνς δε αμα οΐ 

3 Λλέονχαζ ώς εΙς πέμτίχτιν τίλενβονμένονζ. έτοεί^^εν δε 
χαχα'κομι6%Ύΐναι έϋίΐ χης κλίνης ώς ίτά χ6ν Λοχαμόν, ι 
καΐ Ίίλοίον έπνβάνχα διατΰλεϋβαι %έραν χον Λοχαμον 
ές χ6ν παράδειόον, κάκεΐ αί^Ίς λονβάμενον άνα- 
παύεβ^'αι. ές δ^ τήν ύΰχεραίαν λού<5α6%'αΙ τε 
αίϋΊ,ς καΐ ϋ'ϋβαυ χά νομίζόμενα* καΐ εΙς χήν καμάραν 
είβελ^όνχα καχακείβ^αι διαμυ^ολογοννχα 7€ρ))ς Μήδιον' ίο 
Λαραγγεΐλαυ ίέ καΐ χοίς ίιγεμόόιν άΛανχη^αι εω^εν. 

4 χανχα ΰίρά^ανχα δείΛντιβαι ολίγον κομι6%'ένχα δε 
αίϋΊς ές χήν καμάραν %νρέ66ειν ^δη ί,ννεχώς τι)ν 
νύκχα δλην' χγι ίέ ύβχεραία λον6α6%'αν καΐ λονόάμενον 
%^ν6αι, Νεάρχω δ^ καΐ χοίς Άλλοις ^ιγεμόόι Λαραγ-η 
γείλαι χά άμφΐ χί>ν Ίίλονν οΰίως εόχαι ές χρίχψ 
ίΐμέραν. χγι ίέ ύβχεραίί^ λονβαβϋ'αι αί^νς καΐ %Ί!)6αι 
χά χεχαγμένα^ καΐ χά Ιερά έ%Φένχα ούκέχι έλιννειν 
πνρέββονχα. άλλα καΐ ως χους ίιγεμόνας εΐβκαλέόανχα 
παραγγέλλειν χά προς χον εκτίλονν δπως αύχω εόχααο 
Ιτοι/ιια• λονβαβϋ'αί χε έτά χγι έ6Λέρ<^, καΐ λονβάμενον 

5 εχειν Ι^δη κακώς, χγι ίέ ύΰχεραία μεχακομνό^ηναι ές 
χήν οΐκίαν χίιν προς χγι κολνμβήϋ•ρα καΐ %Λ)6αν μεν 
χά χεχαγμένα^ εχονχα δ^ πονήρως 5μως έύκαλέ6αι χών 
ίίγεμόνων χους έπικαιριωχάχονς καΐ ύπ^ρ χον Λλον Ι5 
αν^ις Ίίαραγγέλλειν. χ^ ί* έπιονύγι μόγις έκκομι6%Ύΐναι 
τίρός χά Ιερά καΐ %'ν6αι^ καΐ μηδϊν μείον εχι Λαραγ- 

6 γέλλειν ύτώρ χον %λον χοίς ίιγεμόβιν. ές 6ϊ χί^ν 
ύϋχεραίαν κακώς ^δη εχονχα Ζμως %^6αι χά χεχαγ- 
μένα. ΊίαραγγεΙλαι δΐ χονς μίν βχραχηγονς διαχρίβειν 50 
καχά τήν αύλήν, χιλιάρχας δΐ καΐ πενχακοΰνάρχας τίρ^ 25, 3 - 2β, 3. 329 

τών ϋ^ρών. ί^δη ίέ %αντά%α6ΐ ΰίονήρως έχοντα δια- 
κομιύ^ήναι έκ τον ΰίαραδείόον έξ τά βαβίλεια. εΐό- 
ελϋ'όντων δ^ τών ίιγεμόνων γνωναι μεν αντονς^ ψωντιβαι 
δ^ μηδίν ετι^ άλλα είναι ϋνανδον' καΐ τίιν νύκτα 

5 Λνρέό^ειν κακώς καΐ τήν ήμέραν^ τοαΐ τήν &λλην ννκτα 
καΐ τήν ίιμέραν. 

Οντως έν ταΐς έφημερίβι ταΐς βα6ιλείοις άνα- 2β 
γέγρατίται^ καΙ έπΙ τούτοις Άτι οΐ βτρατιωται έπόϋ'ηόαν 
Ιδειν αντόν^ οΐ μέν^ ώς ξώντα ετι Ι'ίοΓ^ν, οί δε^ οτι 

10 τεϋψηκέναι ^^δη έ^ηγγέλλετο^ έτνικρύϋίτεβ^αι ίέ αντον 
έτόΛαξον ϋΐ^ρος τών όωματοφνλάκων τον %'άνατον^ ως 
εγωγε δοκώ' τους τνολλονς ^δε} ύΛο %έν%Όνς και 
ΛΟ%^ον τον βαβιλέως βιάβαβϋ'αι Ιδεΐν Ιέλέ^ανδρον. τον 
ίέ ϋφωνον μϊν είναι λέγονόι τίαρατίορενομένης της 

15 ότρατιας^ δε^ιον6%'αι δϊ έ)ς έκάότονς την τε κεφαλίιν 
έτεαίροντα μόγις καΐ τοΐν όφϋ'αλμοΐν έτειύημαίνοντα. 
λεγονόι δ^ αΐ εφημερίδες αΐ βαόίλειοι έν τον Σαρά- 2 
3Τ^ίο^ τφ Ιερφ ΙΙεί%'ωνά τε έγκοιμηϋ'έντα καΐ "Λτταλον 
χαΐ /άημοψώντα και Πενκέόταν^ τνρος ίέ Κλεομένην 

20 τε καΐ Μενίδαν καΐ Σέλενκον^ έτιερωταν τον %'εΙ)ν εΐ 
λωον καΐ ϋμεινον Ιίλε^άνδρω εΙς το Ιερον τον ϋ'εον 
κομιό9•έντα καΐ Ικετεύβαντα ^ερα^νεύεόϋ'αι ΰίρός τον 
ϋ'εον* καΐ γενέ6%'αι φήμην τινά έκ τον ϋεον μίι 
κομίξεόϋαι εΙς το Ιερόν^ αλλά αύτον μενοντι εόεβϋ'αι 

25 ϋμεινον. ταντά τε αΛαγγεΙλαι τονς έταίρονς καΐ 3 
Ιέλέ^ανδρον ον τίολν νβτερον άτίοϋανείν^ ως τούτο 
α,ρα ^δη δν το δ/ι^£^ι/οι/. ον %6ρρω δϊ τούτων οντε 
^Αρι^τοβονλω οντε Πτολεμαίω άναγέγραοίται, οΐ δε 
και τάδε ανέγραψαν^ έρέόϋ'αι μΙν τους έταίρονς αντον 

30 5τω τι)ι/ βαβιλείαν απολείπει^ τον δΐ νποκρόναόϋαι 
8τι τφ κρατίβτω' οί ίδ, 7ίρο6%'ειναι %ρΙ>ς τούτω τω 330 I^IΒΕΕ νπ 

λόγω Ζχι μέγαν έΰίίχάφιον άγ&να όρ^ έφ ανχω 
έβόμενον. 
27 Πολλά ίέ χαΐ Άλλα οΐδα άναγεγραμμένα νπ^ρ της 
Αλεξάνδρου τελευτης^ καΐ φάρμακον οη έπέμφΰ^ Λαρα 
^Λνχι%άτρον ^Αλεϊ,άνδρω καΐ ^κ τον φαρμάτων Ζτι 5 
ά%έ%'ανε' καΐ τό φάρμακον Ζχι ΐΛριόχοχέλης μ^ 'ένχι^ 
τίάχρφ ίί,ενρε δεδοικώζ ^δη Ιίλεξανδρον Καλλίβϋ'ένονς 
ένεκα, Κάβανδροξ δϊ ό ^Λνχιτίάχρον έκόμιόεν' οΐ δί 
καΐ Ζχι έν ίιμιόνον ί>7ίλ^ έκόμνόε καΐ χονχο άνέγρίχψαν. 

2 δονναν δ^ αύχο Ίόλλαν χ6ν άδελφον χόν Καόάνδρονιο 
χον νεώχερον' είναι γάρ οίνοχόον βαβνλικον χον ^Ιόλ- 
λαν και χι καΐ λελυπη^ϋ^αι Λροξ Άλεξ,άνδρον όλίγω 
%ρ66%'εν χΨ^ζ χελευχτ^ξ' οΐ δΐ καΐ Μήδιον μεχαόχεΐν 
χον έργον , έραΰχήν 'όνχα χον ^Ιόλλα' καΐ αύχον γάρ 
«Γνα^ χ6ν είβηγηχ'^ν γενόμενον !Αλεξάνδρφ χον κώμου ' ΐ5 
όδύνην χε αύχω έτίΐ χγι κύλικι γενέόϋ'αι όξείαν, καΐ 

3 ^ΛΪ χγι όδύντβ άΛαλλαγηναι έκ χον Λόχου, ί^δη δέ χις 
ούκ 7]6χύνϋΐ] ανάγραψαν Ζχι αΐβϋ'όμενος ού βιώόιμον 
'όνχα αύχόν ^Αλέξ,ανδρος έ$ χον Εύφράχην Λ(ηαμ6ν 
^ει έμβαλών, ώς αφανής έξ άνϋ'ρώπων γενόμενος ^ 
Λΐόχοχέραν χήν δόξαν %αρά χοίς εΛειχα ^καχαλείΛοι 
Ζχι έκ ϋ•εον χε αύχφ ή γένεβις ξ,ννέβη καΐ παρά 
ϋ'εούς ή ά^οχώρηόις. ^Ρωξάνην δ^ Χ'ήν γνναΐ^α ου 
λαϋ'εΐν έξιόνχα, αλλά είργόμενον γάρ προς αύχτ^ς έτ- 
οιμώξανχα εΙπεΙν 8χι έφϋ'όνηόεν αρα αύχω δόξης χηςκ 
ές είπαν, ώς %'εω δή γεγενημένω. καΐ χανχα έμοί ώ^ 
μ/ίΐ άγνοείν ^έξο^^μ^ μάλλον Ζχι λεγόμενα ίόχιν ^ &ς 
πιόχά ές άφήγη^ιν άναγεγράφ^ω. 

28 ^Ενελεύχα μ^ν ίι) ^Αλέξανδρος τ§ χεχάρχ^^ καΐ 
δεκάχγ καΐ έκαχοόχ^ ΌλνμΛίάδι άτΙ Ήγηόίον &ρ-9Λ 
χονχος Ι4ϋ•ήνη6ιν' έβΐω δΐ δύο καϊ χριάκονχα ^χη καΐ 27,1 — 29,2. 331 

τον τρίτον μή^νας έπέλαβεν οχτώ, ώς λέγει, Άρίΰτό-^Ι^^^ 
βονλος' έβαόίλενόε 9^ 6ώ9εκα ετη καΐ τους οκτώ 
τούτους μήνας ^ τό τε 6ωμα κάλλιβτος χαΐ φιλοΛονώ- 
τατος χαΐ όξ,ύτατος γενόμενος καΐ τί^ν γνώμην ανδρείο- 

5 τατος καΐ φιλοτιμότατος καΐ φιλοκινδννότατος χαΐ τον 
%'είον ίτίΐμελέΰτατος' ηδονών δ^ των μ^ν τον βώματος 2 
εγκρατέστατος^ των ίέ της γνώμης επαίνου μόνον 
&Λλη6τότατος' ξννιδεΐν δ^ τό δέον ετι έν τω άφανεΐ 
δν δεινότατος^ καΐ έκ τών φαινομένων το εΙκος |νμ- 

10 βαλείν έΛίτνχέότατος^ καΙ τάί,αι 6τρατίάν κοΧ 6ΰίλί6αι 
τε καΐ κοβμήόαί δαημονέότατος' καΐ τί)ν ϋνμον τοΙς 
ότρατιώταις έπαραι καΐ ελπίδων άγαϋ'ών έμπλΨιβαι καΐ 
το δείμα έν τοις κννδύνοις τφ άδεεί τω αύτον άφανίβαν, 
ξ,νμπαντα ταντα γενναιότατος, καΐ ούν καΐ Ζβα έν 3 

15 τω έμφανεΐ πράξαν^ ξ,ύν μεγίβτψ %'άρ6ει επραξεν^ Ζ6α 
τε φϋ'άβας ύφαρτνάβαί τών πολεμίων^ πρΙν καΐ δείβαί 
τίνα αυτά ώς έόόμενα^ προλαβείν δεινότατος* καΐ τά 
μίν ^νντε^έντα ί) δμολογηϋ-έντα φνλάξ,αι βεβαιότατος^ 
πρί)ς δ^ τών έί,απατώντων μι) άλώναι άβφαλέότατος^ 

20 χρημάτων τε ές μ^ν ί^δονάς τάς αύτον φειδωλότατος^ 
ές ίέ ενποιΐαν τών πέλας άφ%Όνώτατος. 

ΕΙ δέ τι έπλημμελ^ή^ Άλεξάνδρφ δι οξύτητα ί) 29 
νπ' όργης, ί) ει τι ές τό ύπερογκότερον προήχθη βαρ- 
βαρίόαι^ ού μεγάλα τίϋ'εμαι έγωγε, εΐ τίξν νεότητα τέ 

85 τις τ^ιν ΐΛλεί,άνδρον μι) άνεπιεικώς έν%νμη%'είη καΐ τό 
διηνεκές της εύτνχίας καΐ τονς προς '^δονήν, ούκ έπΙ 
τφ βελτίβτφ^ τοις βαβιλενόι ξννόντας τε καΙ έπΙ κακω 
ξννεόομένονς' άλλα μεταγνώναί γ ε έφ' οϊς έπλημ- 
μέληβε μόνφ οίδα τών πάλαι βαόιλέων ΐΛλεξάνδρφ 

30 ί)πάρί,αι ύπί) γενναιότητος. οΐ δ^ πολλοίς εΐ καί τι 2 
έγνωβαν πλημμελη6αντες^ οΐ ίέ τω προηγορείν αύτον^ 332 Ι^ΙΒΕΕ ΥΠ 

ώς τιαλώς 9ίι πραχϋ'έντος^ έΰΐ:ικρνψειν οΐονται τί^ν 
άμαρχίαν^ τίακώξ γιγνώβτίοντΒς. μόνη γαρ εμονγε δοκεΐ 
ΐαόυς αμαρτίας &μολογεΙν χε αμαρτόνχα Τίοί δηλον είναι 
έϋί^ αύτω μεταγιγνώόκοντα^ ώς τοΙς τε Λα%Όν6ΐ τι &χαρι 
ον %άνχΎΐ χαλεΛά χά ΰία^ματα φαινόμενα^ εΐ ό δράόας 5 
ανχά ^νγχωροίη Ζτι ον καλά εδραόεν^ ανχφ χέ χινι 
ές τό μέλλον χαύχην έλΰίίδα άγαϋ"^ν ύ^ολείΛομένην^ 
μή %οχε &ν ΰίαραΰίλ'ήβιόν χι άμαρχείν, εΐ χοίς Λρόΰϋ'εν 

3 ΰίλημμελη^εΐόιν άχϋ'όμενος φαίνοιχο. Ζχι δϊ ές ϋ-εον 
χίΐν γένεβιν χήν αύχον άνέφερεν^ ούδ^ χονχο ^/*οΙ ίο 
^οχεΓ μέγα είναι ανχφ τό Λλημμέλημα^ εΐ μί} και 
βόφιβμα ^ν χνχον ές χους νοίηκόονς χον 6εμνον ένεκα, 
ονκονν δοκει Ιμοι^^δ η Μίνωος γενέΰϋ'αι βαόιλενς 
άφανέβχερος η ΑΙακον -ζ ^Ραδαμάνϋ^ος^ οίς δ'ή ές άΐα 
άνενεχ^εΐΰα ή γένεβις %ρος χών %άλαι ανθρώπων η 
ούί^μ^^ ανχών ν βρει Λρο6χί%'εχαι^ ούδΐ Θησέως χον 

4 Ποσειδώνος ονδϊ 'Ίωνος χον Απόλλωνος, ώς Ιμο&7^£ 
καΐ ή Περβικίι βκενίι 6όφι6μα δοκεΐ είναι προς χε 
χους βαρβάρονς^ ώς /μ) πάνχτ} άλλόχριον αυτών 
φαίνεόϋ'αι χον βαβιλέα^ και η:ρ6ς χους Μακεδόνας^ ώς 2ο 
άποόχροφην χινα είναι αύχω άπο χης ό^νχηχός χε και 
νβρεως χης Μακεδόνικης ' έφ* οχφ ίι) καΐ έγκαχαμΐξαΐ 
μοι δοκεΐ χαΐς χάί,εβιν αύχών χους Πέρβας χους μήλο- 
φόρονς καΐ χοίς άγήμαόι χο^)ς δμοχίμονς. καΐ οΐ 

^^^^ τίόχοι ίβ, ώς λέγει Άριόχόβονλος^ ού χον οΐνον ενεχα η 
μακροί αύχω έγίγνονχο^ ού γάρ %1νειν πολύν οΐνον 
Ιέλέ^ανδρον, άλλα φιλοφροβννης χης ές χους έχο^ίρονς, 
80 "^Οόχις δ^ κακίξει 'Αλέξανδρον, μ/ίι μόνον Ζόα ϋξια 
κακίξεβϋ'αί έβχι προφερόμενος κακιζέχω^ άλλα ξνμ- 
%ανχα χά Ιίλεϊ,άνδρον εΙς ?ι/ χωρίον ΐΕ,νναγαγών ονχω μ 
ίή έκλογιζέ6%^ω οβχις χε ών αύτό^ καΐ 6Λοία χνχτι 2», 3 ^ ΒΟ, 3 333 

κεχρημένος Άντυνα γενόμενον εκείνον καΐ έξ ο6ον 
εντνχίας της άνϋ•ρωΛ(νηζ έλϋ'όντα βαβιλέα χε άμφοίν 
τοΐν ήπείρουν άναμψιλογώτατα γενόμενον τίαΐ ί%1 τίαν 
έξ,ικόμενον τω αύτον ονόματι κακίζει^ βμικρότερός χε 

5 ων ανχος καΐ έπΙ ΰμικροΐξ Λονονμενος καΐ ονδΐ χανχα 
εν κόβμω χιϋ'εμενος. ώς εγωγε δοκω οχι ονχε χι 2 
ε^νοξ άνϋ'ρώπων ονχε χις τνόλις έν χω χόχε ^ν ονχε 
χΐξ εΐξ ανϋ'ρωτνοξ εΐξ ον ού Λεφοιχ^ήκει χ6 Άλεξ,άνδρον 
'όνομα. ονκονν ούίέ έμοί εξ,ω χον %'εΐον φνναι οίν 

10 δοκεΐ άνήρ ούδενΐ 'άλλω άν^ρώτίων έοικώξ. καΐ χαϋχα 
χρηβμοί χε έπιόημηναι ίτά χγι χελενχγι χ^ ^Αλε^άνδρον 
λέγονχαι καί ψάβμαχα &λλα ϋλΧοΐξ γενόμενα καΐ 
έννΛνια φανένχα ϋλλα έίλλο^^ καΐ ή ές χονχο έξ 
άν%'ρώ%ων χιμή χε αύχοϋ καΐ μνήμη ονκ άνϋ'ρωτίόνη 

15 ον^α^ και νϋν δ^ δια χοόονχον Άλλοι χρι^ίίμοί έπι χγ} 
ημγΐ αύχον χω ε%^ει χφ Μακεδόνων χρηόϋ'ένχεξ, έπεί 3 
καΐ αύτό^ έμεμψάμην εόχιν & έν χ^ ξνγγραφγι χών 
"Άλεξάνδρον εργων^ άλλα ανχόν γε Άλέξανδρον ονκ 
αΐόχννομαι ϋ'ανμάξων χά δ^ έργα εκείνα έκάκιβα 

20 άλη^εόας χε ένεκα χης έμης καΐ αμα ωφελείας χης ές 
άνϋ'ρώπονς' έφ^ 8χφ ώρμήϋΊίΐν ονδ^ ανχοξ ϋνεν ϋ'εον 
ές χηνδε Χ'^ν ξνγγραφην. 
■1 


3ίίϊίϊ«ΙΙ. ύ^η 4|ο^ϊί|| 


»ιί* ιιίίτ 


' ιφ4ΠιΕ)£η Ιΐΐιΐ• ^^.ΐ|ϋ.ϊ^ αιιώ β^Ι^ΙΙΐΙ, 5ατη ηιΐΐί Εϋ ιρ ϊ(|θ ιι ί) • §? πιοΐϊΐ ογ γ 1 ητοΓϊ; 3Λ€δ Β€πΙ?43<»ι 1|Ι Ηι ίΐφ α^ Ι ΐίϊ**,•! »? ΒιΐΙ'ν 

*Η» ί Ντ >ΙίίΤί: 
1 


Ι υΝίνΕΕ&ΙΤΥ Οϊ" ΟΑΙίΙϊΌΚΝΙΑ Ι^ΙΒΒΑΒΥ ^<ί|φΝ 'Μ Ηνίί ^€^« ϋ' Β; ΤΗΙ8 ΒΟΟΚ ΙΒ ΒΤΤΐ: ΟΝ ΤΗΕ Ι^ΑδΤ ΒΑΤΈ 
8ΤΑΜΡΕΒ ΒϋΙιΟ^ Οίε ώίί "Κ 15 1θκ 


Β0ΐη-1/1& ^ υ. 0. ΒΕΡΚΕΙΕΥ ίΙΒΚΑΡΙΙΕδ ^^Μι> 1,05311 'ΐ 


ΓΐτιήΙ)*η ^ΰίαϊΐί ^ΐήά^ίι^ί ί^ίίΐ, *1η• ΪΤΪ^ηΐ* ϊ>η*ίπίίίΛί 

ϋοη Ρ^οί. Μι ιτοίΐ) ίΐηηίΐιίϊ ίνα* ΟίΓΠ £ 7) 


1(>43!ί:5 ■ϊίοΙΙί^ίαηιβΓ. 
/ 


.' 1 η.^ΠϊΙΤΛΙΙ Ιτΐ-Ίνί^ΙΐΓΪΛ ?ΓΐΙ• "Ι'Γτΐ,^Τ^ΛΗ ΤΙ/Λ*