Skip to main content

Full text of "Flora Atlantica, sive, Historia plantarum quae in Atlante, agro Tunetano et Algeriensi crescunt"

See other formats


UE3RARY 

THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN 

BRONX, NEW YORK 10458 F L O R A ATLANTICA. 'J:- FLORA ATLANTICA. S I V E 


HISTORIA PLANTARUM 


Q^UiE IN ATLANTE , AGRO TUNETANO 
ET ALGERIENSI CRESCUNT. 

AucTORE RENATO DESFONTAINES , Instituti 
nationalis Scientiarum Galliae socio , necnon in Museo 
Historiae naturalis Parisiensi Botanices professore. 

TOMUS PRIMUS. 
P A R I S I I S , 

Apud BLANCHON , Bibliopolam , via Palmulas , ( vulgo , rue 

du Battoir ) , N° i et 2. 

Typis C. PANCKOUGKE. M. DCCC. P R yE F A T I O. 

-r\.NNO 1783 consilium susceperam oras Africae septentrionalis 
qux nunc Barbaria dici solent peragrandi pro HistoriiE naturalis 
et prxsertim Botanices incremento. 

LiTTERis et exhortationibus Civis Kercy Consulis Algeriensis, 
amici a teneris annis dilectissimi , qui domum et diversas commo- 
ditates oflTerebat innixus , desiderium quo vehementer ardebam 
Academias Scientiarum communicavi , quas benigne excepit litte- 
rasque commendatitias et stipendium etiam libenter obtulit , ita ut 
sub auspiciis Societatis celeberrima; iter suscipere datum fuerit. 
Massiliam celeriter petivi et octavo die a portus discessu , auris 
faventibus , Tuneti et antiquae Carthaginis littora salutavimus. 

In Barbaria duos annos et ultra commoratus regnum Tunetanum 
et Algeriensem , non sine molestiis tamen et difficultatibus in omnem 
fere partem perlustravi , ditissimam Plantarum messem collegi, 
quarum pkires Europeoe sunt , alix rariores et trecentx circiter 
novae. Has omnes cum adnotationibus propriis evulgandas operae 
pretium duxi. 

Regnum Tunetanum inter Tripolitanum et Algeriense situm , 
incipit in oriente ab insula Gerbi et versus occidentem ad flumen 
Zaine prope Tabarque desinit. Longitudo 60 — 70 miriametrorum. 
Regnum Algeriense duplo circiter longius , a pra^dicto flumine ad 
occidentem pergit usque ad montes Trara , quibus a Marocano 
dividitur , utriuique ad meridiem desertum Sahara dictum et in 
septentrione mare Mediterraneum limites ponunt. 

Pars regni Tunetani qux austrum versus protenditur arenosa, 
vix montosa et sole ardentissimo exsiccata parum ferax ; ea qux 1 ij P R iE F A T I O. 

. mari vicinior pulcherrimis Olearum satis ditissima, ibique frequen- 
tissiraas occurrant civitates et pagi populosi. Regio autem qux 
omnino ad occidentem vergit, montibus collibusque referta, rivis 
et rivulis irrigata , omnium feracissima messes quotannis pulcher- 
rimas gignit. 

Sal marinum cum terra tanta quantitate mixtum ut fontes 
aquarum dalcium longe infrequentiores quam salsi , et nitraria 
naturalia non desunt etiam abundantissima. Solum Algeriense minus 
arenosum, si regionem deserto conterminam excipias, longe adhuc 
fertilius ; montes altiores sunt et numerosiores , pluvise majori 
abundantia cadunt , aquarum scaturigines et rivi frequentiores , 
coelum magis temperatum , indeque raajor plantarura numerus. 

Atlantici raontes in duos tractus praecipuos dividuntur , quo- 
rum unus deserto conterrainus Atlas magnura , alter mari Medi- 
terraneo vicinus Atlas parvum appellatur ; parallele currunt ab 
oriente in occidentem : inter utiumque plurima juga intermedia 
et valles fluminibus rivisque multis irroratae et fertilissiraas. 

MONTES nimbos a septentrione appellantes sistunt, qui in eorum 
summitatibus condensati , in pluvias resolvuntur ; inde causa est 
cur rarissime in deserto decidant , dura e contra in regione septen- 
trionali creberrimce et abundantissimae. Montium altitudinera 
coraraensurare non datum est , sed nulli in Algeriensi regno 
nivibus xstate obteguntur et altiores vix ni fallor 2400 metr. supra 
mare elevantur : in vicinio deserti sicciores et minus fertiles ; 
hi vero qui ad septentrionem positi feracissirai et sylvis densis 
obumbrati. Tn his magna copia crescunt Pinus alepica, Qiiercus 
suber , Q_. pseudo-suber Q^. ilex Q^. coccifera. Q^. ballota cujus 
glandes incolis facilem victum praebent, Pistacia lentiscus , P. Atlan- 
tica , Thuia articulata , Rhus pentaphyllum , Cupressus raraos in 
metam fastigiatos ad coelura attollens , Olea sylvestris quas fructus P R ^ F A T I O. iij 

sponte optimos parit , Juniperus Phocnicea , Myrtus , Arbutus 
unedo baccis suave rubentibus et Fragam aemulantibus conspicua, 
Erica arborea odorem suavissimum late spargens, Cistus ladaniferus. 
Nerium oleander frequentissimum locis liumentibus , et aestate dum 
alix omnes plant?e solis arstuantis ardore exuruntur , laete floret 
et a summo montium cacumine usque in valles profundissimas 
colore vividissimo rivulorum fluminumque ripas et ambitus pingit. 

Saxa omnia quoe observavi calcaria. In montibus benemultis et 
etiam deserto vicinis , longeque a mare distantibus , immensas con- 
chyliorum marinorum congeries detexi. Minera ferri a torren- 
tibus pervoluta non raro reperiuntur. Fodinas plumbi ditissimas , 
incuria et ignorantia Maurorum prorsus neglectas prope Mascar 
vidi, nec cupreae etiam in ea regione et aliis desunt. Aqux thermales 
plurimae et qu:Edam calidissimae , quales sunt quae Hamam Miscroutin 
appellantur , ab urbe Bone non longe distantes ; hx thermometrum 
Reaumurii usque ad gradus 77 elevant. 

TERRyE motus non infrequentes in regno Algeriensi , et prope 
Oran saxa porosa innumera antiquis volcanibus eructata obser- 
vantur. 

Flumina fere omnia a meridie ad septentrionem fluunt et intra 
montes viam peregrinatoribus pandunt. SchcHf in regno Algeriensi 
et Megerdah in regno Tunetano omnium maximi , nec tamen 
cEstate navigabiles. 

BarbarIvE temperies calida sed salubris et gratissima in regione 
septentrionaH. Hyems dulcis Primi Veris refert imaginem.Amygdali, 
Pruni , Persicx , Armeniacae florent , herbas virescunt et campi 
innumeris luxuriant floribus. Reaumurii thermometrum ad 10 — 15 
gradus supra congellationem elevatur. Mense Brumario cadere 
incipiunt imbres qui per intervalla pergunt usque ad mensem 
Florealem ; quo abundantiores sunt , eo spes ubertatis major et iv P R iE F A T I O. 

notatu dignissimum quod venti septentrionales nimbos agglome- 
rant , dum australes e contra eos dispellunt et resolvunt. A Floreali 
mense usque ad Brumalem coelum constanter serenum et nitidum. 
Thermometrum aestate a 26 gradibus usque ad 32 ascendit , sed 
calores ventis circa horam nonam matutinis e mare spirantibus 
nocturnisque roribus temperantur. 

In parte autem meridionali, trans Atlantem sita, summe arenosa 
et rarissime imbribus irrigata , ocstate ccclum ardens et torridum. 
Domos incolx deserunt et sub umbra Palmetorum vivunt. In tam 
dira regione nonnisi de nocte suscipiuntur itinera ; sxpe arenarum 
inflammatarum nimbi elevantur qui viatores subito gradum sistere 
cogunt , iique suflFocari aut etiam arenis circa tentoria in tumulum. 
elevatis sepeliri summo in periculo versantur , si intra breve tem- 
poris intervallum venti non remittant. 

In Barbariae plagis septcntrionalibus cohmtur Triticum durum , 
grano corneo nec farinaceo , spica villosa , cuhno farcto distinctum, 
Hordeum vulgare Equis alendis pro avena inserviens , Zea mais , 
Holcus sorghum , Holcus saccharatus , Oriza sativa in terrenis inun- 
datis , Nicotiana rustica , Nicotiana tabacum , Oleas plurimas , 
Aurantia pulcherrima , Ficus , Punicae , Amygdali , Vites , Pruni , 
Armeniacas, Pistacice, Zizyphi, Melones in regione cahda et arenosa 
suavissimi , Citrvxlh benemuki summe aquosi et refrigerantes , 
Crocus vernus , Morus alba pro Bombycibus alendis , Indigofera 
glauca tincturis inserviens , Gossypium herbaceum , Saccharum 
officinale in hortis , Hibiscus esculentus et pleraque demum olera 
Eurcpaea. 

Triticum et Hordeum conserunt Autumno ; colhguntur sub 
finem mensis Florealis. Primo Vere seruntur Mais et Sorghum 
qui yEstate demetiuntur. 

CuLMOS Hordei et Tritici superne resecant, grana conculcando 
eximunt , vel supra trahendo tabulam subtus clavis et laminis ferreis P R iEL F A T I O. V armatam et pondere onustam. Palea^ contritse ct dispertitx Armentis 
gratissimae. Grana- in fossas maximas solo sicciori excavatas coa- 
cervant , ibique per plures annos absque ullo detrimento servari 
possunt. 

RuiN/E antiquE benemulta^ occurrunt in regno Algeriensi prope 
Constantine , Bone , Scherchelles , Tedelis , Bougie ; in Tunetano 
circa Zowan , Spitolam , Cafsam , Phradise , Hammamet , Thapsam, 
Africam , Elgem ubi amplissimum et miratu dignissimum superest 
Amphitheatrum. Aquxductus Carthaginis antiquce qui aquas a 
monte Zowan adducebat , hinc et inde adhuc stat. Civitas autem 
olim clarissima et magnae Romae cxmula funditus deleta , ita ut vix 
agnoscas campos ubi fuerit. NonnuHa Uticx vestigia reperiuntur 
prope flumen Mergerdah , ab antiquis Bagrada dictum. Utica 
quondam urbs maritima fuit , hodie 7000 ad 8000 metr. intervallo 
a mare distant ruinae. 

Flora Atlantica 1600 fere Plantas in regno Tunetano et Alge- 
riensi observatas continet , juxta LinncTsi methodum distributas. 
Synonyma auctorum adjeci qui Iconibus aut descriptionibus rem 
herbariam illustrarunt , sed nullum fide aherius. Ditissima Lhtri- 
tieri bibliotheca libere uti per pkires annos quantum libuit datum 
est , quae operi perficiendo summoe utihtatis fuit, id.eoque collegas 
amantissimo gratias memori animo palam hic persolvere jucun- 
dissimum ; plurimum acque debeo Civi Ddcmc qui in castigandis 
typographiae mendis , constanter et indefesse adjuvavit , adnota- 
tionesque utiles amice communicavit. Errores magni Linncci non- 
nullos emendavi, non ut tantum virum deprimerem sed pro scientiae 
emolumento. Toiirnefortii ^ Vaillantii , Bocconi et Poiret synonyma 
fida et certa ; plantx enim nostrae cum eorum herbariis sedulo 
comparatcTe. Plantas quasdam incertas ad CI. SmitJi , Li7mcEi\\exhd.rn 
possessorem mandavi , qui dubia libenter resolvit. vj P R i£ F A T I O. 

Descriptiones aiit notas in omnibus fere speciebus , etiam 
vulgatissimis adhibui , Genera quasdam nova condidi et alia nonnulla 
reformavi aut emendavi. Si in errores inciderim , et spero tamen 
eos non fore frequentissimos , in re tam difficili veri Botanici 
veniam facile concedent. 

MuLTUM abest quin omnes Plantas Atlanticas ediderim. Plurimae 
adhuc supersunt detegendae , in regione septentrionali , prsesertim- 
que in regno Tripohtano et Marocano quae non peragravi. Octo 
annos integros huic operi absolvendo totis viribus incubui et plu- 
rima tamen desideranda supersunt. EXPLICATIO TABULARUM. Tabula prima. 

1 i^ALYx. 2 Corolla. 3 Stapiina pedicello 
aniculata. 4 Pistillum. 5 Semina. 

Tab. 2. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Stamen pcdicellaium. 
4 Pistillum. 5 Semina. 

Tab. 3. 

1 Calyx. 2 CoroUa. 3 Stamen pedicellatum. 
4 Pistillum. 

Tab. 4. 

I Stamina. 2 Pistillum. 3 Capsula. 4 Sectio 
transversalis capsulas. 5 Semina. 

Tab. 5. 
I Pistillum. 2 Coroli^e diyisio. 

Tab. 6. 

I Lacinia inferior coroilse. 2 Laclnia supe- 
rior. 3 Pistillum. 4 Capsula transversim 
et hinc longitudinaliter secta. 

Tab. 1 1 . 

I Semen. q Pistillum. 3 Calyx interlor cum 
staminibus. 4 Calyx exterior. 

Tab. 12. 

1 Flos. 2 Calyx exterior. 3 Calyx interior 
clausus. 4 Calyx interior patens cum sta- 
minibus. 5 Pistillum. Tab. i3. 

I Flos. 2 Calyxexteriorpatens cum floribus 
duobus interioribus. 3 Flores duo inte- 
riores lente vitreo aucti. 4 Calyx inieriot 
patens cum staminibus. 5 Calyx interior 
lente vitreo auctus. 6Pistillum. 7 Pistilluni 
lente auctum. 8 Semen. 9 Semcn lente 
auctum. 10 Semen , parte altera sulcata 
visum. 

Tab. 14. 

I Calyx exterior. 2 Calyx interior cum sta- 
minibus. 3 Pistillum. 4 Semen. 

Tab, i5. 

1 Semen. 2 Pistillum. 3 Calyx interior cum 
staminibus. 4 Spicula lente aucta. 5 Spi- 
cula magnitudine naturali. 

Tab. 16. 

I Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Calyx interlor 
cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Semen. 

Tab. 17. 

I Ramulus florum lente auctus. 2 Pistillnm. 
3 Stamen. 4 Flores interiores. 5 Ramulus 
florum magnitudine naturali. 

Tab. 18. 

I Spicula. 2 Calyx cxtetior. 3 Calyces tres 
inteiio es. 4 Calyx interior patens cum 
stamin.bus. 5 Pistillum. viij EXPLI CATIO 

Tab. ig. f. i. 

1 Pistillum. 2 Calyx interior cum stamini- 
bus. 3 Calyx exterior. 

Tab. ig. f. 2. 

I Pistillum. 2 Calyxinteriorcum staminibus. 
3 Calyx exterior. 4 Semen. 

Tab. 20. 

I Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Flores inte- 
riores. 4 Flos interior patens cum stami- 
nibus. 

Tab. 21. f. 1. 

I Pistlllum. 2 Calyx interior uniglumis. 
3 Calyx exterior. 

Tab. 21. f. 2. 

1 Semen. 2 Pistillum. 3 Calyx interior uni- 
glumis cum staminibus et aristis tribus 
terminalibus. 4 Calyx exterior. 

Tab. 2 2. 

I Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Calyx interior 
cura staminibus. 4 Pistilium. 

Tab. 23. 

I Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Calyx interior 
cum staminibus. 

Tab. 24. f. 1. 

1 Calyx exterior. 2 Calyx interior cum sta- 
minibus. 3 Pistiilum. 

Tab. 24. f, 2. 

I Calyx exterior. 2 Caiyx interior cum sla- 
minibus. 3 Pistillum. 4 Semen. 

Tab. 25. 

1 Calyx exterior. 2 Calyx interior cum sta- 
minibus et arista infra gluma; exterioris 
apiccm. 3 Pistillum. T A B U L A R U M. 
Tab. 26. 

I Calyx exterior. 2 Calyx intcrior cutn sta- 
minibus et arista infra glumae exterioris 
apiccm. 3 Pistillum. 4 S»men. 

Tab. 27. 
I Calyx exterior. 2 Calyx interior cum sta- 
minibus et arista. 3 Pistillura. 

Tab. 28. 

1 Calyx exterior. 2 Calyx interior cum Sta- 
minibus et arista. 3 Pistillum. 

Tab. 29. 

1 Calyx exterior. 2 Calyx interior clausus. 
3 Calyx interior patens cum staminibus et 
arista. 4 Pistillum. 5 Semen. 

Tab. 3o. 

I Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Calyx interior 
cum staminibus etarista. 4 Pistillura. 

Tab. 3i. f. 1. 

I Calyx exterior. 2 Calyx interior cum sta- 
minibus ct arisla. 3 Pistillum. 4 Semen. 

Tab. 3i. f. 2. 

1 Calyx exterior. 2 Spicula integra. 3 Calyx 
interior cum staminibus et tribus aristis 
quarum longior dorsalis. 4 Pistillum. 

Tab. 32. 

1 Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Calyces tres 
interiores. 4 Calyx interior patens cum 
staminibus et arista infra apiceni gluma: 
exterioris. 5 Pistillum. 

Tab. 33. 

1 Galyx exterior. 2 Calyx intcrior cum sta- 
miiribus. 

Tab. 34. 

I Calyx interior basi villosus , patens cum 
staminibus et pistillo. 2 Calyces spiculx 
unius interiorcs. 3 Calyx exterior. 4 Spi- 
cula intesta. 5 Pistillum. 6 Stamen unum. EXPLICATIO TABULARUM. IX Tab. 35. 

t Semen. 2 Pistillum cum duabus squamulis. 
3 Calyx interior uniglumiscum staminibus 
ct uibus aristis plumosis. 4 Calyx exterior. 

Tab. 36. 

I Rachis floribus denudata. 2 Pistillum. 
3 Stamen unum. 4 Calyx inlerior. 5 Calyx 
exterior. 6 Flos integer patens cum stami- 
nibus et pistillo. 

Tab. 37. 

I Flores terni. 2 Flos unus lateralis masculus. 
3 Calyx interior ejusdem floris patens cum 
staminibus. 4 Flos centralis. 5 Calyx inte- 
rior floris centralis patens cum staminibus, 
pistillo et arista ex apice glumx exterioris 
prodeunte. 

Tab. 38. 

1 FIosculus marginalis cum staminibus, gcr- 
mine et pappo. 2 Pistillum. 3 Flosculus 
centralis. 4 Semen marginatum cum calyce 
interiori quinquesetoso. 

Tab. 3g. f. 1. 

I Semen cum duabus squamis et pappo latis- 
simo campaniformi. 

Tab. 3g. f. 2. 

1 Capsula circumscissa. i Capsula integra 
cum stylo. 3 Corolla cum staminibus qua- 
tuor. 4 Calyx cum squamulis baseos. 

Tab. 39. f. 3. 

I Capsula circumscissa. 2 Capsula integra. 

3 Corolla cum quatuor staminibus. 4 Calyx 
cum squamula baseos. 

Tab. 40. 

1 Corolla lente vitreo aucta. 2 CoroIIa mag- 
nitudine naiurali. 3 Pistillum auctum. 

4 Pistillura naturali magnitudme. 

1 Tab. 41. 

I Semen unum. 2 Semina quatuor aggregata. 

3 Pislillum. 4 CoroUa aperta longitudina- 
liter cum staminibus quinque. 5 CoroUa. 

6 Calyx quinquepartitus. 

Tab. 42. 

I Semen unum denudatum. 2 Seminis invo- 
lucrum. 3 Semina quatuor echinata non- 
nihil sejuncta. ^Semina quatuor approxi- 
mata. 5 Corollalongitudinaliierapertacum 
staminibus quinque et squamis totidem 
supra incumbentibus. 6 CoroUa integra. 

7 Calyx quinquepartitus. 

Tab. 43. 

I Calyx quinquepartitus cum stylo proemi- 
nente. 2 CoroUa. 3 Corollalongitudinaliter 
aperta cum staminibus quinque. 4 Pistil- 
lum. 5 Semina. 

Tab. 44. 

I Calyx cum quatuor seminibus et stylo per- 
sistente. 2 Pistillum. 3 Stamen. 4 Corolla 
cum staminibus quinque. 

Tab. 45. 

I Semina distincta. 2 Semina approximata 
cum stylo. 3 CoroIIa cum staminibus quin- 
que. 4 Calyx quinquepariitus. 

Tab. 46. 

I Calyx quinquepartitus. 2 Corolla. 3 Pis- 
tillum. 

Tab. 47. 

1 Calyx quadripartitus cum stylo. 2 Calyx 
cum corolla. 3 Corolla longitudinaliter 
fissa cum staminibus quiuque et siylo. 

4 Stamen. 5 Pistillum. xy EXPLICATIO 

Tab. 93. * I Flos. 2 Calyx cum squamis basim cingen- 
tibus. 3 Petalum. 4 Stamina et stylus. 
5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Capsula patens , 
trivalvis. 8 Semina. 

Tab. 94. 

I Calyx. 2 Calyx longitudinaliter fissus cum 
staminibus octo. 3 Stamen alterum mag- 
nitudine naturali , aherum lente auctum. 
4 Capsula cum stylo. 5 Capsula secta 
transversim semen ostendit. 

Tab. 95. 

I Calyx. 2 Calyx longitudinaliter fissus 
stamina profert. 3 Pistiiium. 

Tab. 96. f. 1. 

1 Calyx cum staminibus. 2 CoroUa cum sta- 
minibus. 3 Petalum. 4 Stamen. 5 Calyx 
cum duobus stylis. 

Tab. 97. 

I Calyx. 2 Petala quinque cum staminibus 
totidem basipetalorum adnexis. 3 Stamina 
quinque, pistillum, styli duo. 4 Capsula 
apice quadrivalvis. 5 Receptaculum cum 
nonnuUis seminibus. 6 Seniina. 

Tab. 98. 

1 Petalum. 2 Stamina. 3 PistiUum. 4 Calyx 
cum capsula. 5 Capsula a calyce separata. 
6 Capsula transversim secta. 7 Recepta- 
culum. 

Tab. 99. 

1 Calyx. 2 Petalum unum. 3 Stamina cum 
pistiUo. 4 PistUlum. 5 Calyx cum capsula 
6 Capsula a calyce separaia. 7 Capsula 
transvetsim secia. 8 Rcccptaculum. TABULARUM. 
Tab. 100. 

I Stamen. 2 Petalum cum stamine basi ad- 
hcerente. 3 Pistillum. 4 Capsula apice de- 
hiscens. 5 Capsula transversim et longitu- 
dinaUter unaparte resecta. 6 Semina. 

Tab. 101. 

I Calyx. 2 Stamina et pistillum. 3 Capsula. 
4 Capsulse valvuls tres. 5 Semina. 

Tab. 102. 

I Flos. 2 Floslenteauctus. 3 Capsula tricocca. 
4 Semina. 

Tab. 104. 

1 Varietas. 2 Calyx cum staminibus. 3 Calyx 
cum pistillo. ^Petalum. 5 Stamen auctum. 

6 Pistilium. 

Tab. io5. 

1 Caiyx. 2 Petalum. 3 Stamina et pistillum. 
4Stamina duo, unum magnitudine laterali, 
alterum auctum. 5 PistiUum. 6 Capsula. 

7 Capsula aperta. 8 Semina. 

Tab, 106. 

1 Calyx cum staminibus. 2 Petalum. 3 Sta- 
men. ^Pistillum. 5 Capsula calyce cincta. 
6 Capsula patens. 7 Semina. 

Tab. 107. 

1 Calyx cum capsula. 2 Capsula aperta. 

3 Semina. 

Tab. 108. 

I Calyx. 2 Petalum. 3 Stamina duo , unum 
magnitudine naturali , alterum auctum. 

4 Capsula. 5 Capsula patens. 6 Semina. 

Tab. log. 

I Petalum. 2 Stamen. 3 Stamen auctum. 
4 Calyx cum pistiUo. 5 PistiUum. EXPLICATIO 

Tab. 110. 

I Calyx cum staminibus. 2 Petalutn. 3 Sta- 
men auctum. 4 Pistillum. 

Tab. 111. 

I Petala. 2 Petala interiora. 3 Nectaria 
petaio superiore involuta. 4 Nectaria duo. 
5 Stamina. 6 Germina quinque. 

Tab. 112. 

I Petalum. 2 Nectarium. 3 Stamen. 4 Pis- 
tillum. 

Tab. 114. 

I Calyx cum staminibus. 2 Petalum. 3 Sta- 
nien. 4 Capsula immatura. 5 Semen. 

Tab. 11 5. 

I Calyx cum staminibus. 2 Petalum. 3 Spica 
seminum. 4 Capsula. 5 Semen. 

Tab. 116. 
I Calyx. 2 Petalum. 3 Stamen. 

• Tab. 117. 

I FIos in statu naturali. 2 Calyx cum pistillo. 

3 Corolla. 4 Pistillum. 

Tab. 118. 

1 Flos cum calyce. 2 CoroIIa. 3 Calyx. 

4 Pistillum. 

Tab. iig. 

1 Calyx. 2 Corolla. 3 Corolla fissa cura 
staminibus. 4 Pistillum. 

Tab. 120. 

1 Flos. 2 Corolla fissa longitudinaliter cum 
staminibus. 3 Pistillum. ^ TABULARUM. xiij 

Tab. 121. f. 1. 

1 FIos magnitudine naturali. 2 Flos lente 
aucius. 3 Calyx auctus. 

Tab. 121. f. 2. 

I Flos magnitudine naturali. 2 FIos auctus. 
3 Calyx aucius. 

Tab. 122. 

1 FIos. 2 Calyx. 3 Corolla longitudinaliter 
fissa cum staminibus. ^Pistillum. 

Tab. 123. 
X Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 

Tab. 124. 
1 Flos. 2 Calyx cum pistillo. 

Tab. 125. 

1 FIos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Corolla longi- 
tudinaliter fissa cum quatuor staminibus. 
5 Pistillum. 

Tab. 126. 
1 Flos. 

Tab. 127, 

I FIos magnitudine naturali. 2 Flos alter 
cumlabiosuperiorecorollx naturaliterfisso 
et staminibus quatuor. 3 Calyx. 4 Stamen 
unum. 5 Pistillum. • ; 

Tab. 128. 

1 Flos. 2 Corolla. 3 Calyx. 4 Pistillum. 
5 Folium. 

Tab. 129. 

1 Flos. 2 Calyx. 3 CoroUa longitudinaliter 
fissa cum staminibus quatuor. 4 Pistillum. 
5 Semina. xn' E X P L I C A T I O T A B U L A R U M. ■Tab. i3o. 

1 Calyx. 2 Corolla. 3 Capsula. 4. Capsula 
apice aperta roramiue duplici, 5 Semina. 
6 Semen auctuni. 7 Folium. 

Tab. i3i. 

1 Calyx. 2 CoroUa. 3 Stamina qualuor stylo 
adpressa. 4 Pistillum. 5 Capsula. 6 Cap- 
sula apice foramine duplici aperta. 7 Se- 
mina. 

Tab. i32. 

I Flos. 2 Calyx. 3 Stamina quatuor. 4 Pis- 
tillum. 5 Capsula. 6 Capsula apice fora- 
mine duplici dehiscens. 7 Semina. 

Tab. i33. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Pistillum. 4 Semina. 
5 Capsula. 6 Capsula transversim et per- 
pendiculariter secta. 7 Stamina. 

Tab. i34. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina stylo per paria 
admota. ^Pisiillum. 5 Capsula. 6 Capsula 
transversim secta. 7 Semina. 

Tab. i35. 

I Calyx. 2 CoroUa. 3 Stamina per patia stylo 
admota. 4 Pistillum. 

Tab. i36. 
1 Flos. 2 Gorolla aperta ut stamina pateant. 
3 Calyx. 4 Pistillum. 

Tab. 137. 

I Capsula calyce cincta. 2 Capsula patens. 
3 Semina. 

Tab. i38. 

I Flos. 2 Corolla aperta cum quatuor stami- 
nibus. 3 Calyx pistillum includens. 4 Pis- 
tillum. b Capsula. 6 Capsula transversim 
secta. 7 Semina. Tab. i3g. 

1 Calyx. 2 Corolla. 3 Capsula. 4 Capsula 
foramine duplici apice dchiscens. 5 Se- 
mina. GSemen unum lente vitreo auctum. 

Tab. 140. 

1 Calyx. 2 Corolla. 3 Siamina per paria stylo 
approximata. 4 Pistillum. 5 Capsula. 
6 Capsula transversim secta cum semini- 
bus infra positis. 

Tab. 141. 

1 Calyx. 2 CoroUa. 3 Stamina quatuor 
didynama. 4 Pistillum. 

Tab. 142. 

I FIos paululum auctus. 2 Corolla longitu- 
dinaliter fissa cum quatuor staminibus. 

3 Capsula. 4 Capsula transversim secta. 
5 Semina. 

Tab. 143. 
I Calyx cum pistillo. 2 Corolla cum stami- 
nibus quatuor. 3 Stamen. 4 Capsula. 
5 Capsula aperta cum seminibus recep- 
taculo centraii affixis. 6 Semina. 

Tab. 144. 

I Flos. 2 Calyx cum bractea. 3 Stamcn. 

4 Pistillum. 

Tab. 145. 

1 Cal)'x cum tribus bracteis. 2 CoroIIa. 
3 Stamen. ^Pistillum. 5 Capsula. G Capsula 
transversim secta et aperia. 7 Semina. 

Tab. 146. 

I Calyx cum tribus bracteis. Q Corolla. 
3 Stamen. 4 Pistillum. 

Tab. 147. 

I Corolla. 2 Petnlum. 3 Siamina. ^Pistillum. 

5 S;licula. 6 Silicula paiens cum dissepi- 
meuto intermcdio. EXPLICATIO 

Tab. 148. 

i Petalum. 2 Staminasex cumpistillo. 3 Sili- 
cula patens. 4 Semina. 

Tab. 149. 

I Silicula patens. 2 Semiiia. 

Tab. i5o. 

I Petalum. 2 Stamina. 3 Calyx. 4 Valvula 
uiia siliculx cum stylo persistenie. 5 Val- 
vula altera. 6 Scmen. 

Tab. l5l. 

I Flos. 2 Calyx. 3 Petalum. 4 Stamina. 
5 Stamen auctum cum filamento apice 
bifurco. 6 Stamen aiterum cum fiiametuo 
simpiici. 7 Pisiiilum. 

Tab. i52. 

I Petalum. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Siliqua 
patens. 5 Semen. 

Tab. i53. 

I Calyx. 2 Petalum. 3 Stamina. 4 Pistillum. 
5 Siliqua patens cum dissepimcnto. 6 Se- 
mina. 

Tab. 154. 

I Flos. 2 Petalum. 3 Calyx cum staminibus. 
4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Siliqua. 7 Sili- 
qua patens cum dissepimento. 8 Semina. 

Tab. i53. 

1 Flos antice visus. 2 Idem postice. 3 Petalum. 
4 Calyx et stamina. 5 Stamen. 6 Pistillum. 
7 Siliqua. 8 Siliqua patens. gSemina. 

Tab. i56. 

I Flos, Calyx. 3 Petalum. 4 Stamina. 5 Pis- 
tilium. eSiliqua. 7 Dissepimentum. 8 Se- 
mina. TABULARUM. 

Tab. 157. XV I Calyx cum seminibus. 2 Petalum. 3 Stamina. 

4 Pistillum. 5 Siliqua patens. 6VaIvuIx 
duae cum dissepimento. 

Tab. i58. 

I Siliqua Iscviter patens. 

Tab. i5g. 

I FIos. 2 Petalum. 3 Calyx. ^Stamina. SPistil- 
lum. 6SiIiqua. 7 Siliqua patens. 8 Semina. 

Tab. 160. 

I Flos. 2 Petalum. 3 Stamina. 4 Pistillum. 

5 Siiiqua patens seminibus referta. 6 Dis- 
sepimentum basi fenestratum. 7 Semina. 

Tab. 161. 

I Flos. 2 Calyx cum staminibus. 3 Petalum. 

4 Stamina. 5 Siliqua. 6 Eadem patens. 
7 Semina. 

Tab. 162. 

I Calyx. 2 Peialum. 3 Semina. 4 Pistillum. 

5 Legumen patcns. G Semina. 

Tab. i63. 

I Calyx. 2 Pctalum. 3 Stamina. 4 Pistillum. 
5 FIos. 

Tab. 164. 

I Calyx cuni staminibus. 2 Petalum. 3 Sta- 
mina. 4 Pistilium. 5 Siliqua pateiis cum 
dissepimento. 

Tab. i65. 

I Calyx cum staminibus. 2 Petalum. 3 Pis- 

tillum. 

Tab. 166. 

I Flos. 2 Petalum. 3 Stamina. 4 Calyx cum 
pistillo. 5 Siliqua. 6 Siliqua patens. 7 Se- 
mina. , ■ XVJ E X P L I C A T I O T A B U L A R U M. Tab. 167. 

I Calyx. 2 Petalum. 3 Stamina. 4 Pistillum. 
5 Siliqua patens cum dissepiraento. 6 Se- 
mina. 

Tab. 168. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Peta- 
lum. 3 Pistillum. 4 Stamina. 

Tab. i6g. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Peta- 
lum. 3 Capsula matura. 

Tab. 170. 

I Calyx. 8 Stamina cum pistillo. 3 Pistillum. 

Tab. 171. 

1 Calyx. 2 Stamtna. 3 Pistillum. 4 Semina. 
5 Semen unum nudum. 

Tab. 172. 

1 Calyx. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Semina. 
5 Semen unum nudum. 

Tab. 173. 

1 Flos. 2 Calyx. 3 Petala quatuor. 4 Stamina 
duo cum pistillo. 

Tab. 174. 

I Flos. 2 Corolla aipce fimbriata. 3 Calyx 
cum pistillo. 4 Calyx cum capsula. 6 Se- 
mina duo. 

Tab. 175. 

I CoroIIa fimbriata apice. 2 Calyx cum 
pistillo. 3 Capsula. 

Tab. 176. 

I Flos. 2 Calyx. 3 CoroIIa apice fimbriata. 

4 Eadem antice visa cum octo stamin<b'(S. 

5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem latere 
utroque dehiscens. 8 Semina. 

Tab. 177. 

1 CoroIIa patens. 2 Calyx cum staminibus. 

3 Tubus staminum longitudinaliter fissus. 

4 Pistillum. 5 Legumen. Tab. 178. 

1 FIos. 2 Corolla. 3 Calyx cum staminibus et 
pistillo. 4 Tubus staminum longitudina- 
liter fissus. SPistillura. 

Tab. 179. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Corolla. 

3 Tubus staminum longitudinaliter fissus. 

4 Pistillum. 

Tab. 180. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Corolb. 

3 Staminum tubus longitudinaliter fissbs. 

4 Pistillum. 5 Legumen. 6 Legumen aper- 
tum. 7 Semen. 

Tab. 181. 

I Calyxcum staminibus etpistillo. 2 Corolla. 

3 Staminum tubus longitudinaliier fissus. 

4 Pistillum. 5 Legumen apertum cum semi- 
nibus. 

Tab. 182. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Corolla. 
3 Staminum tubus apertus. 4 Pistillum. 

5 Legumen. 6 Semina. 

Tab. i83. 

I Corolla. 2 Staminum tubus fissus. 3 Calyx 
cum pistillo. 

Tab. 184. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Corolla. 
3 Pistillum. 4 Legumen. 5 Semina. 

Tab. i85. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina. 4 Pistillum. 
3 Legumen. GLegumen patens. 7 Semina. 

Tab. 186. 

1 Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Corolla. 
3 Tubus staminum fiisus. 4 Pistillum. 
5 Legumen apertum. 6 Semina. EXPLICATIO TABULARUM. XVIJ Tab. 187. 

1 Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Corolla. 
3 Staminum lubus longitudinaliter lissus. 
^Pistillum. SLegumen cum calyce. 6 Le- 
gumen apertum. 7 Semina. 

Tab. 188. 

I CalyK cum staminibus et pistillo. 2 CoroUa. 

3 Staminum tubus fissus. 4 Pistillum. 

Tab. i8g. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Staminum tubus fissus. 

4 Legumen. 5 Legumen apertum. 6 Se- 
mina. 

Tab. 190. 

iCalyx. 2 Corolla. 3 Staminum tubus fissus. 

4 Pistillum. 5 Calyx cum legumine aperto. 
6 Semina. 

Tab. 191. 

1 Calyx cum staminihns et pistillo. 2 Corolla. 
3 Tubus staminum fissus. 4 Pistillum. 

5 Capsula patens. 6 Semina. 

Tab. 192. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina. ^Pistillum. 
5 Legumen. 6 Legumen apertum. 7 Se- 
mina. 

Tab. 193. 

I Flos. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Carina. 5 Sta- 
mina. 6 Pistillum. 7 Legumcn apertum. 

Tab. 194. 

I FIos. 2 Corolla. 3 Stamina. 4 Legumen 
pedicellatum. 3 Semina. 

Tab. 195. 

I Corolla. 2 Calyx fissus cum staminibus ct 
pistillo. 3 Stylus. 4 Legumen. 5 Scmen. 

Tab. 196. 

1 Caiyx cum staminibus et pistillo. 2 CoroIIa. 
3 Pistillum. Tab. 197. 

I Corolla. 2 Calyx fissus cum staminibus et 
pisiillo. 

Tab. 198. 

I Legumen. 2 Legumen apertum. 

Tab. 199. 

I FIos. 2 Calyx. 3 Corolia. ^Stamina. 5 Pis- 
tillum. 6 Legumen apertum. 7 Senien. 

Tab. 200. 

1 Calyx cum staminibus etpistillo. 2 Corolla. 
3 Stamina. Calyx cum pistlllo. 

Tab. 201. 

1 Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina. 4 Pistillum. 
5 Legumen. 

Tab. 202. 

1 Corolla. 2 Caiyx fissus cum staminibus. 
SStaminacumpistillo. ^Legumen. SLegu- 
men apertum. 

Tab. 2o3. 

I Corolla. 2 Calyx fissus cum staminibus et 
pistillo. 3 Legumen cum septo iongitu- 
dinaii. 4 Legumen cum seminibus. 5 Sc- 
mina. 

Tab. 204. 

1 Calyx cum staminibus. 2 Corolla. 3 Tubus 
siaminum fissus. ^Pistiilum. 5 Legumen. 
6 Legumen apertum. 7 Semina. 

Tab. 206. 

I Calyx cum staminibus et pistillo. 2 Coroila. 

3 Staminum tubus longitudinaiiter fissus. 

4 Pistiiium. 5 Legumen. 6 Legumen aper- 

tum. 7 Semina. 

* % -X- XVllJ EXPLICATIO 

Tab. 206. 

1 Flos. 2 Calyx cum staminibus. 3 Corolla. 
4 Pistillum. 5 Staminum tubus fissus. 
6 Legumen apertum. 7 Semen. 

Tab. 210. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Legumen. 4 Legumen 
apertum seraina exhibet. 

Tab. 212. 

I Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina cum pistillo. 
4 Pistillum. 5 Legumen. 6 Legumen aper- 
tum. 7 Semina. 

Tab. 21 3. 

I Ligula cum staminibus et pistillo. 2 Semen 
cum pappo. 

Tab. 214. 

i Ligula cum pistillo staminibus et pappo. 
2 Pisiillum. 3 Semen. 

Tab. 21 5. 

I Calyx perpendiculariter sectus semina 
ofFert. 2 Semen. 

Tab. 216. 

i Semiflosculus cum germine et pappo. 2 Se- 
miflosculus auctus. 3 Pistillum. 4 Calyx 
cum paleis receptaculi. 5 Semen cum palea. 

Tab. 217. 

I Semiflosculus. 2 Semen paleolis coronatum. 

3 Squama calycina. 4 Calyx patens villos 
receptaculi offert. 

Tab. 218. 

1 Flosculus cum squama germen involvente. 
2 Stamina. 3. Germen cum pappo bisetoso. 

4 Semen absque pappo. 5 Reccptaculum 
calyce cinctum. TABULARUM. 

Tab. 2ig. 

1 Flosculus cum pistillo. 2 FIosculus longi- 
tudinaliter fissus stamina et stylum exhibet. 

3 Pistillum. 

Tab. 220. 

I Flosculus cum germine et pappo. 

Tab. 221. 

I Squama calycis exterior. 2 Squama inte- 
rior. 3 FIosculus cum germine et pappo. 

4 Flosculus longitudinaliter fissus stamina 
exhibet. 5 Semen cum pappo et stylo. 

Tab. 222. 

I FIosculus cum germine et pappo. 2 Flos- 
culus longitudinaliter fissus stamina exhi- 
bens. 3 Pistillum. 5 Semen cum pappo. 

Tab, 223. 

I Flosculus cum germine pappo coronato. 

2 Flosculus longltudinaliter fissus ostendit 
stamina. 3 Semen cum pappo. 

Tab. 224. 

I Squama interior calycis coronata. 2 Flos- 
culus cum getmine et pappo. 

Tab. 225. 

1 Folium. 2 Folium calycinum exterius. 

3 Squama calycis interioris. 4 Pistillum 
cum germine et pappo. 5 Flosculus lon- 
gitudinaliter fissus stamina exhibens. 
6 Semen pappo coronatum. 

Tab. 227. 

1 Flosculus cum germine. 2 Flosculus fissus. 
3 Semen cum stylo et pappo coronante. 

Tab. 228. 

1 Flosculus. 2 Flosculus fissus stamina osten- 
dit. 3 Pistillum. EXPLIC^TIO TABULARUM. XIX Tab- 229. 

1 Flosculus cum germinc. 2 Flosculus fissus 
stamina ostendit. 3 Semen pappo coro- 
natum. 

Tab. 23o. . 

I Flosculus cuni germine ct pappo. 2 FIos- 
culus fissus. 

Tab. 23i. 

I FIos magnitudine naturali. 2 Flos idem 
lente aucius. 3 Flosculus hermaphroditus. 
4ldcm lente auctus. 5 Idcm fissus stamina 
quatuor ostendit. 6 Flosculus fcemincus. 
7 Ideni auctus. 8 Scmen cum stylo et 
pappo plumoso. 

Tab. 232. 

I Floculus hermaphroditus. 2 FIosculus hcr- 
maphroditus auctus et fissus semina exerit. 
3 Pistillum. 4 Pistillum lente auctum. 
5 Semen cum pappo. 6 FIosculus fcemi- 
neus. 7 Idcm auctus. 8 Pistillum auctum. 

Tab. 234. 

I FIosculus. 2 Semiflosculus. 

Tab. 235. f. 1. 

1 Calyx. 2 Semiflosculus. 3 FIosculus. 4 FIos- 
culus fissus cum staminibus quinque, 3 Pis- 
tillum. 

Tab. 235. f. 2. 

1 Calyx. 2 Semiflosculus. 3 FIosculus cum 
germine et membranula oblique coro- 
nante. 4 FIosculus fissus cum staniinibus 
quinque. 5 Pisiillura. 

Tab. 236. 

I Semiflosculus. 2 Flosculus. 3 Pisiillum 
cum membranula coronante. 4 Semen. 
5 Squama calycis. Tab. 239. 

I Semiflosculus. 2 Pistillumcum membranul.i 
hinc coronante. 3 Flosculus cum squa- 
mula. ^Flosculus fissus stamina exerens. 
5 Semeu. 6 Squamula receptaculi. 

Tab. 240. 

I Flosculi duo, alter magnitudine naturali , 
alter lente auctus , cum squama reccpta- 
culi et germinc setis apice plumosis coro- 
nato. 2 Semiflosculus foemineus cum ger- 
minc pappo dcstituto. 3 Flosculus auctus 
et fissus stamina exerens. 4 Semen pap- 
posum. 

Tab. 241. 

I Flosculus abortivus. 2 Flosculus disci her- 
maphroditus fertilis. 3 Pistillum. ^Semen. 

Tab. 242. 

1 Calycis squama, 2 Flosculus radii sterilis. 
3 Flosculus disci hermaphroditus. 4 Pis- 
tillum. 5 Semen pappo coronatum. 

Tab. 243. 

I Flosculus radii sterilis. 2 Flosculus cen- 
tralis hermaphroditus fertilis. 

Tab. 244. ' 

I Squama calycis. 2 Flosculus disci herma- 
phroditus. 3 Flosculus fissus stamina 
exerens. 4 Pistillum. 5 FIosculus radii 
sterilis. 

Tab. 246. 

1 Flos. 2 FIos laciniis corollx superioribus 
denudatus antlieram exhibet. 2 PoUinis 
massulse duas pedicellatae. XX EXPLICATIO TABULARUM. Tab. 247. 

1 Flos. 2 Flos laciniis destitutus antheram 
exhibens. 3 Massulse duse pollinis. 

Tab. 248. 

1 Flos. 2 Flos laciniis superioribus destitutus 
loculamenta staminum ostendit. 3 Mas- 
sulx poUinis pedicellatae. 

Tab. 249. 

1 Calyx basi fissus stamina et stigmata exhi- 
bens. 2 Pistillum. 3 Capsula. 4 Capsula 
transversim secta. 5 Capsula valvulis sex 
longitudinaliter dehiscens. 6 Semina duo, 
quorum unum extus, aheruni intus visum. 

Tab. 25 1. 

1 Flos poslice visus. 2 Squamx exteriores. 
3 Flos antice visus. 4 Stamen auctum. 
5 Calyx cum pistillo. 6 Squamse cum 
calyce et stylo. 7 Calyx longitudinahter 
fissus. 8 Germen. 

Tab. 252. 

1 Ramulus floriferus lente vitreo auctus. 

2 Squama antherifera latere visa. 3 Ahera 
squama antice. 4 Flos fcemineus. 5 Fructus 
quadrivalvis. 6 Fructus apertus. ^Semen, 

Tab. 253. 

1 Spica mascula. 2 Flos masculus auctus. 

3 Columna staminum antheris coronata. 

4 Flos fccmineus. 5 Semina duo. Tab. 2^4. 

I Spicula floribus septem composita ; mascu- 
lis quatuor sessilibus ; duobus pedicellatis ; 
centrali hermaphrodito aristam exserente. 
2 FIos masculus. 3 Masculi duo pedicellati. 
4 Flos hermaphroditus patens cum pis- 
tillo , staminibus et arista e lundo gluma- 
rum emergente. 

Tab. 255. 

I Spicula. 2 Calyx exterior. 3 Calyx inte- 
rior. 4 Calyx interior floris alterius. 5 Flos 
tertius terminalis. 6 Pistillum. 7 Semen. 

Tab. 257. 

r Ramulus lente vitreo auctus et parte ad- 
versa visus. 2 Ramulus idem naturali 
magnitudine. 

Tab. 258. f. 1. 

I Planta naturali magnitudine. 2 Eadem 
lente vitreo aucta. 

Tab. 258. f. 2. 
I Planta magnitudine naturali. 2 Eadem 
aucta. 

Tab. 258. f. 3. 

I Ramulus lente auctus. 

Tab. 25g. 

I Ramulus lente auctus. 

Tab. 260. 
I Folium. 2 Folium lente auctum. C L A S S I S I. M O N A N D R I A. MONOGYNIA. C A N N A. 

lALYX persistens, tripartitus ; laciniis subaequalibus , lanceolatis, 
erectis, adpressis , corolla brevioribus. CoroUa sexpartita ; laciniis 
tribus exterioribus lanceolatis , erectis , acutis ; tribus interioribus 
majoribus , superne dilatatis ; altera reflexa. Stamen unicum. Fila- 
mentum petaloideum. Anthera adnata, apice libera , unilocularis , 
hinc longitudinaHter dehiscens. Stylus petaloideus , ensiformis , 
inferne coroUas et filamento adhaerens. Stigma lineare in margine 
styli. Capsula scabra , infera , trilocularis , trivalvis , polysperma. 
Semina globosa , receptaculo centrali affixa. 

CANNA INDICA. 

CannA foliis ovatis , utrinque acuminatis. Lin. Spec. i. — Millcr. Ilhistr. Ic. 

— Gartner. i. p. 3-]. t. 12. /. 3. — Lamarck. Illuitr. n. i. t. i. 
Cannacorus latifolius vulgaris. T. Inst. 36"]. t. 192. — Schaiv. Specim. n. log. 
Canna indica. Clus. Hist. 2. p. 81. Ic. 
Gladiolus indicus. Camer. Epit. "jSl. Ic. 
Arundo indica laufolia. C. B. Pin. ig. — Thcat. 322. Ic. — Matth. Com. 

701. Ic. — J. B. Hist. 2. p. 48g. 
Arundo seu Canna indica Clusii. Dalech. Hist. 1001. Ic. 
Canna indica rubra. H. Eyst. Autum. 2. p. i' j''g- i. 

1 1 2 MONANDRIA MONOGYNIA. 

Arundo indica florida. Lob. Ic. 56. — Ger. Hist. 3g. Ic. 

Arundo indica latifolia sive florida. Tabern. Ic. 256. — Moris. s. 8. t. 14./. i. . 

Katu Bala. Rlieed. Malab. \\. p. 85. t. 43. 

Cannacorus. Rumph. Amb. 5. p. 177. t. 72./. 2. 

Canna indica. Rivin. 1. /. 112. 

Canna indica flore rubro punclato. Debry. Flor, t. 18. — Siuert. t. 32. 

Caulis herbaceus , erectus , 6 — 10 decimetr. , crassitie digiti , nodosus , 
subcompressus , simplex , quandoque superne divisus. Folia alterna , basi 
vaginantia , 3 — 6 decimetr. longa , i3 — 22 centimetr. lata, ovata, glabra , 
nitida, inteo-errima, utrinque angustata, acuminata ; nervis transversis , obli- 
quis , parallelis ; juniora convoluta. Flores laxe spicati , terminales , sessiles 
aut subsessiles , solitarii vel bini , ex singula bractea. Bracteas ovatas , breves, 
deciduce. Corolla rubra, sirpe punctata, quandoque flava; laciniis 3 exierio- 
ribus calycem mentientibus. Capsula subrotunda, exasperata, calyce persis- 
tente coronata. Semina plerumque 4 — 5 , globosa, lasvia , in singulo loculo. 

COLITUR in hortis. V 

SALICORNIA. 

Calyx monophyllus , truncatus , persistens. Corolla nulla. 
Stamen unicum aut duplex, calyce longius. Stylus bifidus. Semen 
unicum , superum , calyce tectum. 

SALICORNIA FRUTICOSA. 

SalicORNIA caule erecto, fruticoso. Lin. Spec. 5. — Lamarck. Ilhistr. n. 84. 

t. 4. /. 2. 
Sahcornia geniculata sempervirens. "L. Cor. 5 1 . /. 485. — Schaw. Spccim. n.5^1, 
Kali. Camer. Epit. 246. Ic. hona. 
KaU geniculatum majus. C. B. Pin. 289. 

Frutex 3 — 6 decimetr. , ramosus , erectus. Rami oppositi , numerosi , 
erecti, teretes, glabri, obtusi, articulati ; articuHs apice vaginula urceolata, 
utrinque emarginata coronatis. Flores dense spicati , terminales , sessiles , 
parvi , plerumque terni. Stylus exserius. Semen exiguum , ovoideum. 

HabitaT ad maris littora. 5 MONANDRIA DIGYNIA. 3 

SALICORNIA HERBACEA. 

Salicornia patula ; articulis apice compressis , emarginato-bifidis. Lin. 

Spcc. 5. — CEd.Dan. t. 3o3. — Pallas. Itin. i. p. 479. t.A.J. 1. — Lamarck. 

Iliustr. n. 33. t. 4. f. 1. 
Salicornia oreniculata annua. T. Cor. 5 1 . 
Kali. Matth. Com. 364. Ic. — Camer. Epit. 247. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 7o5. 

?}. I , 2 , 3. Ic. — Moris. s. 5. t. 33. f. 8. Exclns. syn. C. B. 
Salicornia sive Kali geniculatum vermiculatum. Lob. Adv. 170. Ic. bona, — 

Gcr. Hist. b3b. Ic. 
Salicornia. Dod. Pempt. 82. Ic. 
Kali geniculatum. Barrel. t. 192. — Do7iati. Trat. p. 55. Ic. 

DiFFERTaprcecedenti caule herbaceo,vix Sdecimetr. longo,ramosissimo. 

Habitat ad maris littora. © 

Ex utraque specie et ex aliis plantis maritimis , in foveola coacervatis , ubi 
fere exsiccantur , sal alkali combustione obtinent Tunetani IUud mercato- 
ribus gallis venduni qui Massiliam mittunt. Saponi conficiendo inservit. 

SALICORNIA ARABICA. 

Salicornia articulis obtusis , basi incrassatis ; spicis ovatis. Lin. Spec. 5. 

Kali Arabum secundum genus. Dalech. App. 20. Ic. 

Kali geniculatum alterum vel minus. C. B. Pin. 289. — Moris. s. 5. t, 33. f. 7. 

Habitat ad maris littora. 5 

D I G Y N I A. 

GALLITRICHE. 

Calyx inferus , diphyllus. Corolla nulla. Stamen unicum vel 
duplex. Styli duo. Semina quatuor , nuda , hinc membranaceo- 
marginata. Flores hermaphroditi aut monoici. 

CALLITRICHE verna. 

Callitriche foliis superioribus ovalibus; floribus androgynis. Lin.Spec. 6. 
—CEd.Dan.t,i22>—Gartner,\.p.33o.t.b^.f.\.—Lamarck,Ill.n.\5. t.5. 4, MONANDRIA DIGYNIA. 

Lentlcula palustris bifolia , fructu tetragono. C. B. Pin. 362. 
Callitriche Plinii. Col. Ecphr. i. p. 3 16. Ic. 
Alsine aquatica surrectior. J. B. Hut. 3. p. 786. Ic. 
Stellaria foliis petiolatis , subrotundis. Hall. Hist. n. bb3, 

A. Alsine aquis innatans , foliis longiusculis. J- B. Hist. 3. p. 786. Ic, — 

Vail. Bot, t. 32. /. 10. Flos depictiis, 
Stellaria aquatica. Lob. Ic. 792. 
Stellaria foliis imis linearibus ; superiorlbus subrotundis. Hall. Hist. n, 55/^. 

Caules ramosi , filiformes , 3 decimetr. et ultra , aut breviores , pro 
natali solo. Radices longae, capillares, argentese, plerumque binse ex singulo 
nodo. Folia parva , petiolata , opposita , glabra , subcarnosa , obtusa , 
integerrima •, inferiora sensim remotiora , longiora , angustiora , immersa ; 
superiora orbiculatim in rosulas conferta , in superficie aquarum natantia. 
Flores sessiles , solitarii , axillares , monoici. Masc. Calyx diphyllus , 
candidus ; foliolis oppositis , concavis , lunatis. Stamen 1 , rarius 2. Fila- 
mentum album,nitidum,teres,erectum , calyce longius. Anthera reniformis 
ex apice filamenti , unilocularis , transversim superne dehiscens. FcEM, 
Calyx idem. Styli 2 , exserti , albi , subulati. Germina 4 , supera. Semina 
totidem , nuda , approximata , minima , hinc convexa et membranaceo- 
marginata. Planta polymorpha. Folia mire ludunt pro locis ubi crescit. 
In nonnuUis floribus stamina 2 vidi. Alii flores hermaphroditos observa- 
verunt ; ego constanter monoicos, licet in diversis locis et tempore diverso. 

Habitat in aquis stagnantibus Algerise. 

CALLITRICHE AUTUMNALIS. 

Callitriche foliis omnibus Ilnearibus , apice bifidis ; floribus herma- 
phroditis. Lin. Spec. 6. — Gmel. Sib. 3. p. i3. t. 1. /. 2. 

Stellaria quae l.enticula palustris angustifolia , folio in apice dissecto. Locs. 
Prus. 14'>. Ic. — Vail. Bot. igo. . 

Stellaria foliis omnibus linearibus. Hall. Hist. n. 555, 

DiFFERT a prascedenti foliis linearibus , apice truncatls et emarginatis. 
Floret Autumno. An species distincta ? C L A S S I S II. D I A N D R I A. MONOGYNIA. MONGORIUM. Juss. 

V><ALYX octofidus , inferus. CoroUa infundibuliformis ; limbo 
patente , octopartito. Bacca disperma. 

MONGORIUM SAMBAC. 

NyctaNTHES Sambac ; foliis Inferioribus cordatis , obtusis ; superioribus 
ovatis , acutis. Lin. Spec. 8. — Hort. Ups. /^. — Gartjier, 2. p. 109. t. 106. 

Jasminum arabicum. Clus. Cur. post. 6. Ic. bona. 

Syringa arabica , foliis Mali aurantii. C. B. Pin. 3g8. 

Jasminum sive Sambach Arabum. J. B. Hist. 2. p. 102. Ic 

Sambac. Alpin. jEgypt. 3g. t. 20. 

Flos Manor^E. Rumph. Amb. 5. p. 62. t. 3o. 

Jasminum seu Sambac Arabum , folio acuminato etc. till. Pis. 87. t. 3i. 

Jasminum Limonii folio conjugato , flore odorato etc. Burm, Z.cyl, 128. 

t. 38. /. 2. 
Mongorium Sambac. Lamarck. Illustr. n. 52. t. d. f, i. 

Flores suavissimum spirant odoremt 
In hortis coUtur. 5 6 DIANDRIA MONOGYNIA. 

J A S M I N U M. 

Calyx quinquedentatus aut quinquepartitus. Corolla tubulosa; 
limbo quinquepartito , patente. Stamina intra tubum. Bacca supera 
disperma. Semen alterum saepe abortivum. 

JASMINUM GRANDIFLORUM. 

Jasminum foliis opposltis , pinnatis ; foliolis extimis confluentibus. Lin. 

Spec. g. 
Jasminutn hispanicum , flore majore externe rubente. J. B. Hist. i. p. loi 

et 102. Ic. — T. Inst. 5gi . 
Gelsiminum catalonicum. Camcr. Epit. 3] . Ic. bona. — •//. Eyst. Arb. ast. i. 

p. i3.J. 1. 
Jasminum candidiflorum. Tabern. Ic. 885. 
Jasminum puniceum. Dalcch. Hist. \/^3y. Ic. 
Pitsjegam-MuUa. Rheed. Malab. 6. p. gi. t. 52. 

DlFFERT a J. officinali Lin. caule non scandente ; follolis ovatls , obtu- 
sls , lasvibus ; corollis duplo majorlbus •, laclnlls elliptlcis , obtusis , subtus 
saepe purpurascentlbus. Frutex elegans. Flores odorall , amoeni. E ramls 
fistulas ad hauriendum tabacum parant. 

In hortls colitur. 5 

JASMINUM FRUTICANS. 

Jasminum follls ahernls , ternatis simphcibusque ; ramls angulatis. Zm. 

Spec. g. — Gartner. i. p. 196. t. 42. /. 1. — Lamarck. Illustr. 11. 63. t. 1 . J. 2. 
Jasminum luteum , vuigo dictum bacclferuin. C. B. Pin. 3gS. — T. Inst. 5g] . 

— Schaw. Specim. n. 35o. 
Polemonium Monspehenslum. Lob. Adv. 38g. Ic. — H. Eyst. Arb. vcrn. 1. 

p. 11. /. 4.^ 
TrlfoHum fruticans. Dod. Pcmpt. 5-ji. Ic. 
Ruta baccifera. Tabern. Ic. i36. et Trifolium fruticans. 53o. 

FruTEX 1 — 2 metr. Rami virgati , erecd , vlrides , angulosl , glabrl. 
Foha petiolata , aherna ; fohohs ternls , quandoque quinis aut etiam DIANDRIA MONOGYNIA. 7 

simplicibus , parvis , ellipticis , oblusis , nitidis. Gcmma tuberculosa , axillaris. 
Flores corymbosi e summitate ramorum. Pedunculi uni aut multiflori. 
Calyx quinquepartitus ; laciniis linearibus , tubo corollse triplo brevioribus. 
CoroUa flava. Bacca elliptico-globosa , lucida , atropurpurea. Semina 2 , 
elliptica , compressa ; altero sspe abortivo. 

Habitat in Atlante. h LIGUSTRUM. 

Calyx quadridentatus. Corolla tubulosa , quadrifida. Stamina 
tubo vix longiora. Bacca supera , bilocularis , tetrasperma. 

LIGUSTRUM VULGARE. 

LlGUSTRUM foliis lanceolatis , acutis ; paniculas pedicellis oppositis. Liti, 

Syst. veget. 56. — Spcc. 10. — Miller. Dict. t. 162. — Bcrgeret. Phyt. 1. 

p. i85. — BuUiard. Hcrb. t. 296. — Ciirtis. Lo7id. Ic. — Gartner. 2. p. 72. 
~ t. gi. f. 6. — Lamarck. Illintr. n. 69. t. 7. 
Ligustrum. Camer. Epit. 8g. Ic — Fuchs. Hist. 480. Ic. — Lob. Ic. a. p. i3i. 

— y.B. Hiit. 1. p. 628. — Matlh. Com. \b3. Ic. — Trag. ioo5. Ic. mala. 

— Tabern. Ic. 1040. — H. Eyst. Arb. vern. 1. p. i3. / 2. — Ger. Hist. 

1394. Ic. — 7". Inst. 596. t. 367. — Blakw. t. 140. — Swert. 2. 

t. 38. /. 4. 
Phillyrea. Dod. Pempt. TjS. 
Le Troene. Rcgnault. Bot. Ic. 

Frutex 2 — 3 metr. , ramosissimus. Rami oppositi , teretes , patentes ; 
juniores glandulis subasperis conspersi. Folia opposita, lanceolata, integer- 
rima , glabra , la^via , nunc obtusa , nunc acuta , 3 — 6 centimetr. longa, 
i3 — 16 millimetr. lata. Flores thyrsoidei,conferti,odorati. Calyx minimus, 
urceolatus. CoroIIa alba, tubulosa; laciniis ovoideis , obtusiusculis. Stamina 
2 , opposita , tubo corollce longiora. Antherx candida; , crassiusculae , 
oblongx. Stylus 1 , brevissimus. Stigma crassiusculum. Bacca subrotunda , 
atropurpurea , bilocularis ; loculis dispermis. Semina oblonga , hinc con- 
vexa , inde angulata ; uno altero-ve SLcpe abortiente. 

Habitat in collibus Algerix. 5 8 DIANDRIA MONOGYNIA. 

PHILLYREA. 

Calyx persistens , quadridentatus. Corolla quadripartita. Bacca 
bilocularis ; loculis monospermis. Nucleus unus saepe abortivus. 

PHILLYREA MEDIA, 

Phillyrea foliis ovato - lanceolatis , subintegerrimis. Lin. Spec. lo, — ■ 

Gariner. 2. p. 71. t. 92. /. 5. 
Phillyrea folio Ligustri. C. B. Pin. 476, — T. Imt. 5g6. — Schaw. Specim. 

n. 474. 
Phillyrea 3. Clus. Hist. 52. Ic. — ■Tabern. Ic. 1041. — Matth. Com. \b5, Ic, 

— Camer. Epit. go. Ic. bona. 
Phillyrea narbonensis. Lob. Ic. 2. p. \3i. 
Phillyrea angustifoha 1 . Park. Theat. 1 444. Ic. 
Phillyrea latiore foho. Ger. Hist. i3g5. Ic, — J. B. Hist. 1. p. 53g. 

Arbor 6 — 8 metr. , dense ramosa ; ramis oppositis , erectis ; junioribus 
tuberculosis. Foha opposita , perennantia, rigida, Isvia , glaberrima, subtus 
tenuissime punctata , lanceolata , nunc profunde , nunc Isviter serrata. 
Petioli brevissimi. Flores axihares , numerosi , racemoso - corymbosi , 
conferti. Peduncuh breves. Squamulce ovatse , concavae , coriacese, deciduas, 
ad basim pedunculorum. Calyx minimus , urceolatus , quadridentatus. 
Corolla brevis , quadrifida , paUide flava. Stamina longitudine coroU^. 
Antherie crassiuscula;. Bacca rotunda; matura nigricans. Semina 2 , ovata , 
hinc convexa ; ahero stepe aboriiente. 

Habitat in Atlanie. 6 

PHILLYREA LATIFOLIA. 

PhillyreA fohis cordato-ovatis , serratis. Lin. Spcc. 10. — Lamarck. Illustr. 

n. 71. t. 8. /. 2. 
PhiUyrea latifoha spinosa. C. B. Pin. 476. — T. Inst. 5g6. — Schaiv. 

Specirn. n. 47 5. 
PhiUyrea 1. Cliis. Hist. 5i. Ic. — Ger. Hist. 1600. Ic. 
PhiUyrea foho Ihcis. J. B. Hist. 1, /;. 532. Ic. D I A N D R I A M O N O G Y N I A. Q 

A Ltevis. 

Phillyrea folio lceviter serrato. C. B. Pin. 476. — T. InsL 5g6. — Park. 

Theat. 1444. Ic. Inferior ramulus dextrorsum speclans. 
Phillyrea 2. Clm. Hist. 62. Ic. — Tabern. Ic. 1040. — Ger. Hist. i3q5. Ic. 
Phillyrea. Camcr. Epit. go. Ic. * 
Phillyrea foUo Alaterni. J. B. Hist. 1. p. 532. Ic. 

DiFFERj foHis cordato-ovatis , brevioribus, obtusioribus. Ex accurata 
observatione mihi innotuit nullos naturam posuisse limites inter P. mediam, 
latifoham et Ixvem. 

Habitat in Atlante. 5 

PHILLYREA A N G U S T I F O L I A. 

PhillyreA fohis Hneari-lanceolatis , integerrimis. Lin. Spec. 10. — Lamarck. 

Illustr. n. 72. /. 8. /. 3. 
Phillyrea angustifoHa. Matth. Com. \55. Ic. — J. B. Hist. 1. p. 338. Ic. 

— Lol}. Ic. 2. p. i32. 
Phillyrea 4. Clus. Hist. 5<2. Ic. — Camer.Epit. 90. Ic. bona. — Tabcrn. Ic. 1041. 
PhiUyrea angustifoHa 1 et 2. C. B. Pin. 476. — T. Inst. 696. — ■ Schaw. 

Spccim. n. 473. 
Phihyrea angustifoHa 2. Park. Thcat. H44.. Ic.infcrior. — Ger.Hist. i3g5. Ic. 

MiNOR prascedenti. FoHa angusto-lanceolata , nunc integerrima , nunc 
serrulata. Varietas P. medias. Gerard. 

Habitat in Atlante. 5 

O L E A. 

Calyx quadridentatus. Corolla quadrifida. Drupa supera , focta 
nucleo plerumque monospermo. Nucleus bilocularis ; loculo altero 
saepe obliterato. G/ERTNER. 

OLEA EUROPiEA. 

Olea foHis lanceolatis. Lin. Spec. 11. — Gartner. 2. p. l5. t. g3. /. 4. — • 
, Lamarck. Illustr. n. 73. t, 8./. 1. 

1 2, 10 DIANDRIA MONOGYNIA. 

Olea. trag. 1061. Ic. — Dalcch. Hht. 342. Ic, 

Olea sativa. C. B. Pin. 472. — Clus. Hist. 26. Ic. — Lob. Ic. 2. p. l35. — 

J. B. Hiit. i.p. \. Ic. — T. Imt. 5gg. — Park. Thcat. 1438. Ic. 
Oiea domestica. Matth. Com. 177. /c. — Camer. Epit. 110. Ic. — Tabcrn. Ic. 

io36. — Ger. Hist. i3g2. Ic. 1. 

A. Olea sylvestris , folio duro subtus incano. C. B. Pin.i^^. — T. 

Inst. igg. 
Olea sylvestris. Clus. Hist. 26. Ic. — Matth. Com. 177. Ic. — Camer.Epit. 

log. Ic. — Park. Thcat. i^SS. Ic. — Ger. Hist. i3g2. Ic. 2. 

COLITUR Olea per totam Harbariam et praesertim in regno tunetano. 
Pulclierrimas Olearum plantationes vidi circa Tunetum , Souse , Hammamet, 
Sfax, Cafsam, Neftam et Tozzer. Oleum in Barbaria non optimum , incolis 
perficiendi artem ignorantibus. Magnam quotannis olei copiam ad sapo- 
nes parandos mercatores galli Massiliam e Barbaria mittunt. 

In vallibus humidis et solo pinguiori ad altitudinem 1 3 metr. et ultra 
sponte crescunt Oleas sylvestres , et licet incultas oleum tamen non sper- 
nendum praebent. V E R O N I C A. 

Calyx persistens , quadri aut quinquepartitus. Corolla rotata , 
quadripartita ; lacinia inferiore minore. Capsula supera, obcordata, 
raiius ovata vel didyma , bivalvis , bilocularis, polysperma. 

''* Corymboso-racemoscs. 

VERONICA SERPYLLIFOLIA. 

VeronicA racemo terminali , subspicato ; foliis ovatis , glabris , crenatis. 

Lin. Spec. i5. — CEd. Dan. t. 4g2. — Bergcret. Phyt. 1. p. 2i5. Ic. — 

Krocker. Silcs. Ic. t. 4. — Curtis. Lond. Ic. 
Veronica pratensis serpyllifolia. C. B. Pin. 247. — T. Inst. 144. 
Veronica minor serpyllifolia. Lob. Ic. 472. 
Veronica pratensis. Dod. Pempt. 41. Ic. DIANDRIA MONOGYNIA. 11 

Veronica foemina qulbusdam. J. B. Hist. 3. p. 285. Ic. 

Veronica minima repens. Rivin. i. t. gg. 

Veronica pratensis Nummularise folio , flore cceruleo. Pluk. t. 233./. 4. 

Caules repentes, ascendentes , 1 — 2 decimetr. , graciles. Folia parva , 
glabra , ovata , obtusa; inferiora opposita -, superiora alterna , lcevissime 
denticulaC(§, rarius integerrima. Flores interrupte racemosi , solitarii . axil- 
lares , pedicellati ; pedicellis folio brevioribus. Calycis laciniae ovatas , obtusae. 
Corolla coerulea, quandoque alba. Capsula glabra, obcordata , compressa. 

Habitat in agris incultis. ¥ 

VERONICA BECCABUNGA.' 

Veronica racemis lateralibus ; foliis ovatis , planis ; caule repente. Lin. 

Spec. 16. — CEd. Dan.t. b\\. — Bergeret. Phyt. 1. p. 211. Ic. — Curtis. 

Lond. Ic. 
Anagallis aquatica major , folio subrotundo. C. B. Pin. 2^2. — t. Inst. 14^. 
Sion non odoratum. Trag. 188. Ic. 
Berula seu Anagallis aquatica. Tabern. Ic. 719. 
Sium. Fmhs. Hid. "J^S. Ic. 

Anagallis aquatica. Lob. Ic. 466. — Blakw. t. 48. 

Anagallis aquatica vulgaris , sivc Beccabunga. Park. Theat. 1236. Ic. 
Beccabunga. Rivin. \. t. 100. 
Anagallis sive Beccabunga. Gcr. Hist. 620. Ic. 

Veronica foliis ovatis , serratis , glabris ; exalis racemosa. Hall. Hist.n. b3\, 
Le Becabunga. Rcgnault. Bot. Ic. 

Caulis farctus , inferne repens , teres , glaber. Folia opposita , ovata , 
glabra , nitida , L-evissima , subcarnosa , denticulata , obtusa. Petiolus bre- 
vis. Racemi florum axillares , laxi, solitarii. CoroIIa coerulea , calyce paulo 
longior. Capsula globosa , biloba. Semina minutissima. 

Habitat in rivulis Algeriae. V 

VERONICA ANAGALLIS. 

Veronica racemis lateralibus ; foliis lanceolatis , serratis ; cnule erecto. 
Lin. Spec. 16. — ■ (Ed. Dan. t. goS. — Bergeret. Phyt. 1, p. 209. Ic. — 
Curtis. Lond. Ic. 12 DIANDRIA MONOGYNIA. 

i 

Anagallls aquatica major et minor, folio oblongo. C. D. Pin. 252. — Ger. 

Hist. 620. lc. 
Veronica aquatica major et minor , folio oblongo. T. Inst. 145. — Schaiv. 

Specim. n. 612. — Moris. s. 3. t. 24. /. 25. 
Berula major, Tabcrn. Ic. 7 1 g. 

Anagallis aquatica flore coeruleo. J. B. Hist. 3. p. "jgi. Ic. 
Beccabunora minor. Rivin. 1. t. 100. # 

Veronica foliis lanceolatis , serratis , glabris; ex alis racemosa. Hall. Hisi. 

n. 533. 

Caules fistulosi , nunc erecti, nunc fluitantes , lEeves , radicularum fas- 
ciculos inferne saepe emittentes. Folia opposita , sessilia , lanceolata 
aut ovato-lanceolata , glaberrima, serrata. Flores laxe racemosi. Racemi 
axillares , longi , ascendentes. Corolla longitudine calycis , coerulea aut 
alba et venis roseis picta. Capsula didyma , subemarginata , polysperma. 
Semina minutissima. 

Habitat Algeria ad rivulorura ripas. © 

VERONICA SCUTELLATA. 

Veronica racemis lateralibus •, pedicellis pendulis ; foliis linearibus , inte- 

gerrimis. Lin. Spec. \6.—(Ed. Dan. t. 2og. —Bcrgcrct. Phyt. 1. p. 207. Ic. 

— Curtis. Lond. Ic. 
Anagallis aquatica angustifolia scutellata. C. B. Pin. 2^2. — J. B. Hist. 

2. p. 791. Ic. — Moris. s. 3. t. 24. /. 27. 
Veronica aquatica angustiore folio. T. Inst. 1^5. 
Anagallis aquatica 4. Lob. Ic. 467. 
Veronica palustris angustifolia. Rioin. 1. t. g6. 
Veronica foliis lineari-lanceolatis; racemis ex alis paucifloris. Hall. Hist. 

n. 532. 

PlANTA glabra , rarius villosa. Caulis debilis , procumbens , basi radi- 
cans. Folia horizontalia , sessilia , opposita, lineari-lanceolata aut lanceo- 
lata , acuta , subdenticulata. Racemi axillares , laxi , filiformes , flexuosi. 
Pedicelli capillares. Bractex minimje. Corolla alba vel rosea , calyce duplo 
longior. Capsula plana , orbiculata , biloba , polysperma. 

HabitAT Algeria in paludibus. V^ DIANDRIAMONOGYNIA. l3 

VERONICA ROSEA. 

Veronica caule ascendente , fruticoso •, foliis pinnatifidis ; racemis termi- 
nalibus. 

CauleS fruticosi , teretes , filiformes , pubescentes , ascendentes, i — 2 
decimetr. , plures ex eodem cespite. Folia i — 2 centimetr. longa , 5—7 
millimetr. lata , glabra ; inferiora cuneiformia , dentata , oblusa , in peiio- 
lum decurrentia ; media et superiora pinnatifida ; laciniis inacqualibus , 
acutiusculis ; lobo tcrminali paulo majore. Racemi terminales , plerumque 
bini aut terni , 6 — 8 centimetr. , inferne nudi. Flores numerosi , conferti, 
pedicellati. Bracteola linearis , pedicello paulo brevior. Calyx quadrlpar- 
titus ; laciniis lineari-lanceolatis , ina-qualibus. Corolla rotata , rosea , 
magnitudine V. Teucrii Lin. ; laciniis ovatis , obtusis ; inferiore minore. 
Capsulam non vidi. Affinis V. austriacas Jacq. DifFert caule fruticoso , 
ascendente ; racemis terminalibus ; coroUa rosea. Floret yEstate. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. 5 

''' '''" Pedunculis unijioris, 
VERONICA AGRESTIS. 

VeRONICA floribus solitariis ; foliis cordalis , incisis ; pedunculo brevio- 

ribus. Lin. Spcc. iS. — (Ed. Dan. t. 449. — CAirlu. Loncl. Ic, — Bcrgcrct, 

Phyt. 1. /;. g. Ic. 
Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus , Chamasdryos folio. 

T. Inst. 145. — Moris. s. 3. t. 24. /. 22. 
Alsine chama^drifolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. C, B, Pin, 

260. 
Alsine media. Fuchs, Hist, 22. Ic. bona. 
Alsine spuria altera. Dod. Pcmpt. 3i. Ic. 
Alsine foliis Trissaginis. Lob. Ic. 464. — tabern. Ic, 7 11. — Park. theat,')^^. 

Ic. — Ger. Hist. 616. Ic. 
Alsine spuria altera. Dod. Pempt. 3i. Ic. 
Alsine serrato folio glabro. J. B. Hist. 3. /;. 366. Ic, 
Veronica foliis Chamtedryos. Rivin. 1. /. gg. 
Veronica caule procumbente ; foliis petiolatis , ovatis , crenatis, Hall. 

Hist. n, 34g. 14 D I A N D R I A M O N O G Y N I A. CAULES ex eodem cespite plures , villosi , teretes , graciles , procumbentes 
aut prosirati, 1—2 decimetr. Folia inferiora opposita, superiora alterna , 
nunc glabra , nunc hirsuta, ovata aut cordata , obtusa , parva , dentata ; 
dentibus obtusiusculis. Petiolus brevis. Flores solitarii, axillares. Pedicellus 
filiformis , maturo fructu deHexus , folio plerumque longior. Calyx quadri- 
partitus; laciniis ovatis. CoroIIa coerulea, rarius alba , parva . calycem vlx 
superans. Capsula pubescens , calyce brevior , biloba; lobis subrotundis. 
Semina 12— 13 , minima, hinc convexa , inde excavata. Florei primo Vere. 

Habitat in arvis. O 

VER.ONICA ARVENSIS. 

VeRONICA floribus sohtariis ; foUis cordatis , incisis , pedunculo longio- 
ribus. Lin. Spec. 18. — 6Ed. Dan. t. bib. — Curth. Lond. Ic. — Bcrgcrd. 
Phyt. 1 . p. 2i3. Ic. 

Alsine Veronicse fohis , flosculis cauliculis adhxrentibus. C. B. Pm. 25o. 

Veronica flosculis caulicuhs adhsrentibus. T. Inst. 146.— Sc/mu;. Specim. 

n. 614. 
Alyssum. Col. Phytob. f. S. \ 

Alsine serrato folio hirsutiori etc.J. B. Hist. 3. p. 36]. Ic. 
Alsine fohis subrotundis Veronicx. Park. Thcat. 662. /c. 
Alsine foliis Veronicce. Tabern. Ic. 712. — Ger. Hist. 61 3. Ic. 
Veronica caule erecto ; fohis ovatis , subhirsutis , dentatis ; petiohs bre- 

vissimis. Hall. Hist. n. b^S. 

Caults erectus , simplex vel basi tantum ramosus ,1 — 2 decimetr. , 
subvillosus, filiformis. Folia parva ; inferiora opposita , ovata aut cordata, 
obtusa , in^^qualiter dentata , brevissime petiolata; media sessilia , alterna ; 
superiora lanceolata , integerrima. Flores sohtarU , axillares , sessiles. Calycis 
lacinia; sublineares , acutas, distinctae.CoroUa calyce brevior. Capsula obcor- 
data, plana. Seraina compressa. Caules nonnunquam ramoso-paniculati. 

Habitat in arvis incultis. O 

VERONICA HEDERiEFOLlA. 

VeRONICA floribus sohtariis ; foliis cordatis , planis , quinquelobis. Lin. 
Spec. iQ.—CEd. Dan. t. /^^S.—Bcrgerct. Phyt. \. p. 11. Ic. Semina male 
expressa. — Curtis. Lond. Ic. D I A N D R I A M O N O G Y N I A. l5 

Alsine Hederulse folio. C. B. rin. 2 5o. 
Veronica Cymbalari:^ folio verna. 1. Inst. \\b. 
Alsine hederacea. tabern. Ic. 711. — Ger. Hist. 616. Ic. 
Morsus gallinze , folio Hederula:. Lob. Ic. 463. 
Alsine folio Hederul^e rainor. Park. Theal. 762. Ic. 
Alsine spuria prior , sive Morsus gallince. Dod. Pempt. 3\. Ic. 
Alsine genus Fuchsio , foho Hederulae hirsuto. J. B. Hist. 3. p. 368. Ic. 
Veronica Hederuls foHo. Moris. s. 3. t. 24. /. 20. 
Veronica folio Hederas. Rivin. 1. t. gg. 

Veronica caule procumbente-, fohis lobatis ; pctiohs unifloris. Hall. Hist. 
n. 55o. 

Planta tota villosa , prostrata. Foha omnia petiolata , cordata aut 
ovata , tri ad quinqueloba \ lobo intermedlo majore. Pedicellus petiolo 
longior. Calyx tetragonus. Lacinias ovatae , margine conniventes , cihatie. 
CoroUa palhde ccerulea, calyce brevior. Capsula biloba •, lobis rotundatis. 
Semina bina in singulo loculo , hinc rotundata , inde umbihcata , longe 
majora quam in V. agresti Lin. 

Habitat in arvis Algerice. O V E R B E N A. 

Calyx persistens , quinquefidus. Corolla tubulosa, inaequalis ; 
limbo quadri aut quinquelobo. Stamina duo vel quatuor, didynama. 
Semina duo aut quatuor , nuda aut vestita. Folia opposita. 

VERBENA NODIFLORA. 

Verbena tetrandra; spicis capitato-conicis ; fohis serratis; caule repente. 

Lin. Spec. 28. 
Verbena nodiflora. Matth. Com. 742. Ic.— C. B. Pin. ^6g. —Prodr. 125. 

—Dodart. Icones.—Imperati. 673. Ic—J. B.Hist. 3. p. 444- Ic—Moris. 

s. i\. t. 25. /. 8. 
Verbena repens nodiflora. Park. Thcat. 61 5. Ic. 

Verbena nodiflora capite oblongo , seu V. nodiflora Imperati. Barrcl. t. 855. 
Zapania nodiflora. Lamarck. Illustr. n. 248. /, 17./ 2. iG D I A N D R I A M O N O G Y N I A. 

Caules repentes , ramosi , graciles , pubescentes. Folia obovata seu 
cuneifonnia , parva , rigidula , crassiuscula , superne dentata , petiolata. 
Pedunculi axillares , solitarii , filiformes. Capitula florum densissima , 
nunc oblonga, nunc rotunda , basi involucrata. Bracte<E ellipticae , obtus^. 
Calyx parvulus , compressus. CoroUa minuta , rosea aut alba. 

Habitat ad rivulorum ripas prope Cafsam. ?^ 

VERBENA OFFICINALIS. 

Verbena tetrandra ; spicis filiformibus , paniculatis •, foliis multifido- 

laciniatis ; caule solitario. Lin. Spec. 29. — CEd. Dan. t. 628. — Bulliard. 

Herb. t. 2i5. — Curtis. Lond. Ic. — Lamarck. Illxistr. n. 236. t. 17. /. l. 
Verbena communis coeruleo flore. 6'. B. Pin. 269. — T. Inst. 200. — • 

Dudart. Iconcs. — Moris. s. ii. t. 25./. 1. 
Verbena vulgaris. Clus. Hist. 2. p. ^5. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 443. Ic. 

— Rivin. 1. t. 56. — Blakw. t. 41. — Park. Thcat, 675. — Gcr. Hist. 

718. Ic. 
Verbena erecta sive mas. Dod. Pempt. i5o. Ic. — Tabern. Ic. i32. 
Vei"bena mascula. Brunsf. 1. p. 119. Ic. 

Verbenaca. Matth. Com. 742. Ic. — Camcr. Epit. 797. Ic. — Trag. 210. Ic. 
Verbena foliis tripartitis , rugosis ; spicis nudis , gracilissimis. Hall. Hist. 

n. 219. 
La Verveine. Rcgnault. Bot. Ic. 

Caules ex eadem radice plures , erecti , tetragonl , striati , lasves aut 
subvillosi , nunc virides , nunc purpurascentes, 3 — 6 decimetr. Rami oppo- 
siti , brachiati. Folia opposita , patentia , quandoque reflexa , rugosa , 
liirsuta villis brevibus , in petiolum decurrentia , ovata , plerumque 
triloba ; lobis insequaliter inciso-dentatis ; laciniis obtusis ; lobo interme- 
dio longe majore. Spicas terminales , tenues , interruptie. Flores solitarii , 
sessiles , parvi. Bractea minima , calyci adpressa. Calyx pubescens , quadri- 
partitus ; laciniis strictis , erectis , acutis , tubo corolUe brevioribus. Co- 
rolia parva , pallide coerulescens, quinqueloba; lobis rotundatis. Faux villis 
clausa. Stamina 4 , in summitate tubi. Filamenta nulla. Antherae lutes. 
Stylus brevis. Stigma capitatum. Semina 4, minuta, oblonga , extus rotun- 
data , striata , calyce tecta. 

Habitat in arvis Alo-eria;. V 

O DIANDRIA MONOGYNIA. IJ 

VERBENA SUPINA. 

VerbenA tetrandra ; spicis filiformibus , solitariis •, follis bipinnatifidis, 

Lin. Spec. 29. 
Verbena tenuifolia. C. B. Pin. 269. — T. Imt. 200. — Moris. s.w.t. ih. J. 7. 
Verbena supina. Clus. Hist. 2. p. 46. Ic. — Dod. Pempt. i5o. Ic. 
Verbenaca supina sive foemina. Tabern, Ic. i32. — -J. B. Hist. 3, p. 444. /c. 

— Park. Thcat. 61 b. Ic. 
Sacra Verbena hispanica minor. Lob. Ic. 535. — Ger. Hist. 7 18. Ic. 2. 

Affinis prascedenti, sed longe minor. Differt caulibus prostratis, villosis ; 
foliis parvis , pinnatifido-laciniatis ; floribus densius confertis , duplo 
minoribus. Varietatera vidi in Horto Parisiensi erectam et fere glabram. 

Habitat in arvis incultis Algerice. O 

L Y G O P U S. 

Calyx persistens , quinquefidus ; dentibus setaceis. Corolla 
subaequalis , quadrifida. Stamina distantia. Germeo superum. 
Semina quatuor , calyce tecta. 

LYCOPUS EUROPiEUS. 

LycopuS foliis sinuato-serratis. Lin. Spec. 3o. — Bcrgcrct. Phyt. 2. p. i53. 

Ic. — Curtis. Lond. Ic. — Lamarck. Illustr. n. 262. t. 18. 
Marrubium palustre glabrum. C. B. Pin. 23o. 
Lycopus palustris glaber. T. Inst. igi. — Schaw. Specim. ?i. 404. 
Marrubium aquaticum. Trag. g. Ic. — Dod. Pe^npt. 5g5. Ic. — Gcr. Hist. 

700. Ic. 
Sideritis 1. Malth. Com. 711. Ic. — Camer. Epit. 746. Ic^ 
Marrubium aquaticum vulgare etc. Lob. Ic. 524. — Park. Thcat. i23o. 
Pseudo-Marrubium aquaticum. Moris. s. w. t. g. J. 20. — Rivin. 1. t. 22. 
Lycopus foliis acute serratis et appendiculatis. Hall. Hist. n. 220. 

Caulis erectus , 3 — 6 decimetr. , tetragonus , quadrisulcus. Rami oppo- 
siti , patentes. Folia lato-lanceolata , rugosa , acuta , transversim sulcata , . 
profunde serrata , pubescentia aut glabra. PetioU brevissimi. Flores dense 
1 3 l8 DIANDRIA MONOGYNIA. 

vertlcillati , sessiles. Bracteas minimae. Corolla parva , alba , punctis rubris 
conspersa. Stamina 2 , saepe coroUa longiora ; 2 alteris emarcidis et 
aborlivis. 

HabitAT in paludibus Algeriae. V 

Z I Z I P H O R A. 

Calyx persistens, gracilis, elongatus, striatus, quinquedentatus. 
Corolla labiata ; limbo quadrilobo ; lobis rotundatis. Germen 
superum. Semina quatuor , calyce tecta. 

N\ Idem genus cum Cunila. Stamina in utroque 2 fertilia , 2 sterilia. 

ZIZIPHORA TENUIOR. 

ZlZlPHORA floribus lateralibus -, foliis lanceolatis. Lin. Spec. 3i. — Lamarck. 

Illmtf. n. 268. t. 18. /. 2. 
Acinos syriaca folio tenuiore , capsulis hirtis. Moris. s. \l. t. ig./. 4. 
Clinopodium orient. hirsutum , fohis inferioribus Ocymum , superioribus 

Hyssopum referentibus. 2". Cor. 12. 

Planta 10 — 16 centimetr. , ramosa , erecta. Caules tetragoni , superne 
incrassati , pubescentes. Foha lanceolata , ciliata , denticulata aut iiiteger- 
rima , in petiolum decurrentia , subtus nervosa ; nervis obhquis. Flores 
verticillati , spicati , singuh pedicellati. Spica 2 — 5 centimetr. Calyx teres, 
gracihs , elongatus , striatus , qninquedentatus ; dentibus subulatis. Faux 
viUis clausa. CoroUa parva. Tubus fihformis, calyce paulo longior. Labiura 
superius iategrum ; inferius trilobum •, lobis circinatis. Bracte;^ lanceo- 
latae , opposita: , floribus longiores. Stamina 2 fertUia , 2 steriha. 

Habitat in coUibus incuhis. O 

ZIZIPHORA CAPITATA. 

ZiZlPHORA capituhs terminahbus ; fohis ovatis. Lin. Spcc. 3i. — Lamarck. 

Illustr. n. 266. /. 18./. 3. 
Thymus humihs ladfohus. Bnxb. Ccnt. 3. p. 28. t. b\. J. 1. 
Chnopodium fistulosum pumilum Indias occidentahs , summo caule flori- 

dum, Pluk. t. 164. /. 4. DIANDRIA MONOGYNIA. 19 

Clinopodium humile chalepense purpureum , breviori folio , Ziziphorum 
dictum. Morii. s. 11. t. 8./. 5. 

DiFFERT a prascedenti floribus capitatis , terminahbus ; bracteis quatuor, 
ovatis , acutis , capitulum cingentibus. 

Habitat in coIHbus arenosis. V 

ROSMARINUS. 

Calyx persistens. Corolla labiata. Labiiim superius bifidum. 
Filamenta arcuata , dente laterali instructa. Germen superum. 
Semina quatuor , calyce tecta. 

ROSMARINUS OFFICINALIS. 

ROSMARINUS. Li}i. Spec. 33. 

Rosmarinus spontaneus latiore folio. C. B. Pin. 217. — T. Imt. ig^. — ■ 
Schaw. Specim. n. bi3. 

Habitat in montibus arenosis et incultis. 5 

S A L V I A. 

Calyx persistens , quinquedentatus. Corollse labium superius 
falcatum. Filamenta staminum transversim pedicello adnexa. 
Germina quatuor , supera. Semina calyce tecta. 

SALVIA ^GYPTIACA. 

Salvia foliis lineari-Ianceolatis, denticulatis ; floribus pedunculatis. Lin. 

Spec. 33. — ■Jacq. Hort. t. lo8. 
Horminum segyptium minimum ratnosissimum. Bocrh. Index. 166. 
MeHssa perennis ; floribus verdcillatis, utrinque ternis , pedunculatis ; foliis 

oblongis , crenatis. Forsk. Arab. 108 

Planta cincrei coloris, 16 — 27 centimetr. , ramosissima, erecta. Rami 
graciles , hirsuti pihs brevibus , retroversis. Foha angusto - lanccolata , 20 DIANDRIA MONOGYNIA. 

rugosa , undulata , denticulata , in petiolum decurrentia , 4 — 7 millimetr, 
lata , 18 — 27 longa. Verticilli distincti , inferiores sexflorf , superiores 
biflori; floribus pedicellatis ; terminalibus abortivis. Bracte;^ minimas , 
ovatje , acutas , pedicello breviores. Calyx villosus , striatus. Labium 
superius brevius , bidentatum ; ore ciliato. CoroUa alba, parva , punctata. 
Labium superius brevissimum. 

COLITUR in arenis prope Cafsam. © 

SALVIA OFFICINALIS. 

Salvia foliis lanceolato-ovatis , integris , crenulatis ; floribus spicatis ; 

calycibus acutis. Lin. Spec. 3^. — Bergeret. Phyt. 2. p. 8g. lc. 
Salvia major , an Sphacelus Theophrasti? C. B. Pin. 287. — T. Inst. 180. 
Salvia latifoHa. Trag. 32. Ic. — Camer. Epit. 475. Ic. — Rivin. 1. t. 71. 
Salvia majpr. Matth. Com. 524. Ic. — Tabern. Ic. Sio. — Fuchs. Hist. 248. Ic. 

— Dod. Pempt. 290. Ic. — Lob. Ic. b5\. — J. B. Hist. 3. p. 304. Ic. 

Frutex ramosus , 6 — 7 decimetr. Rami juniores tomentosi , candidi. 
Folia lanceolata , opposita , rugosa , brevissime petiolata , i3 — 22 miUi- 
metr. lata , 5 centimetr. longa , saspe basi biaurita , cinereo - candida. 
Verticifli sexflori , approximati , distincti. Bracteae ovatse , acutae, deciduas. 
Calyx bilabiatus, striatus , quinquedentatus , denticulis acutis ; tribus supe- 
rioribus subasquaUbus , minoribus. CoroUas labium superius obtusum , 
emarginatum ; inferius trilobum ; lobis lateralibus retroflexis ; intermedio 
majore, bilobo. 

Habitat in coflibus. 5 

SALVIA VIRIDIS. Tab, 1. 

Salvia foliis cordato-ovatis ,obtusis,asqualiter crenatis; calycibus quadri- 

dentat's , teretibus ; fructiferis nutantibus. 
Salvia fohis oblongis , crenatis; coroflarum galea semi-orbiculata ; calycibus 

fructiferis reflexis. Lin. Spec. 34. — Ja<^(J- Misc. 1. p. 366. et Icones. 
Horminum Salvise fohis ac sativi facie , viscosum purpureo - violaceum 

rigidius. H. Cath. Suppl. Alt. 38. Vail. Herb. 

A. Horminum orientale annuum saiivo simile , coma carens , flore vio- 
laceo. T, Cor, 10. — Aubriet, Pict. piANDRIA MONOGYNIA. 21 

FaciES omnino S. Hormini Lin. Caulis erectus vel basi decumbens , 

ramosus , hirsutus villis longiusculis. Folia cordata et ovata , obtusa , rugosa , 

pubescentia , ccqualiter et laeviter crenata , i 8 — 26 millimexr. lata , 2- — 4 centi- 

metr. longa; inferiora longe petiolata ; petiolis hirsutis. VerticiUi sexflori ; 

infcriorcs distincti et sa:pe remoti; supcriores confluentes. Bracteie magn:c , 

cordatcX , acutx , hirsutx ; inferiorcs crenata; , calyce longiores ; interiores 

alix plerumque quatuor , hneari-subulatas , cihatas. Flores S. Hormini Lin. 

Pedicelh breves. Calyx villosus , elongatus ; profunde striatus , quadriden- 

tatus ; dentibus acutis , brevibus ; perfecti fructificatione nutans. Labium 

superius emarginatum. CoroUa parva , rosea , calyce tertia parte longior. 

Labium supcrius scmi-orbiculatum , obtusiusculum ; inferius trilobum ; lobo 

intermedio concavo , emarginato, dilutiore. FUamenta arcuata, transversim 

pediceUata. Stylus 1 , corolla brevior. Stigmata 2 , minima. Semina 4 , fusca , 

subcompressa. Adde comain coloratam et S. Horminum erit. An non 

vavietas ? Species hic descripta eadem ac Tourncfortii Cor. In Salvia 

viridi Lin. et Jacq. labium superius coroUx coeruleum , in nostra roseum. 

Csterum simiUimas. 

Habitat in coUibus circa Tunetum. © 

SALVIA VERBENACA. 

Salvia fohis serratis , sinuatis , laeviuscuhs ; coroUis calyce angustioribus. 

Lin. Spcc. 2>b. — Bcrgcrct. Phyt. 2. p. gg. Ic. bona. 
Horminum sylvestre Lavandul^e flore. C. B, Pin. 23g. — T. Imt. 178. — 
Schaw. Spccirn. n. 335. 

A. Horminum Verbenacae laciniis angustifohum. TriimJ. Obs. 66. Ic. bona. 
■ — Schaw. Specim. n. 336. 

B. Horminum sylvestre minus , inciso foho, flore azureo. Barrcl. t. 208. 

C. Horminum minus , subrotundo scabro foho. Barrel. t. 207. 

Cauus 3 — 6 decimetr. , erectus , hirsutus , ramosus, quandoque simplex. 
Foha glabra aut vix hirsuta , rugosa , ovato-oblonga seu eUiptica , sinuata , 
saepe erosa , inasquahter dentata, dentibus obtusis , 5 — 8 centimetr. longa , 
2 — 5 lata , petiolata ; petiohs superne planis ; superiora sessiha. VerticiUi 
sexflori. Calyx parens , viUosus , striatus , subcompressus , bilabiatus. La- 
bium superius bi aut tridentatum; dentibus vix conspicuis. CoroUaparva, 22 DIANDRIA MONOGYNLAjl 

dilute coeruiea, calyce duplo longior. Labium superius emarginatum ; infe- 
rius trilobum ; lobo intermedio excavato. Bractes cordata: , acutae; infe- 
riores longitudine florum ; superiores breviores. 

A. Minor. Folia in^qualiter et profunde laciniata. 

B; Folia nunc ovata , nunc ovato-oblonga , sinuato-repanda , paululum 
rugosiora. Flores intense coerulei. 

C. DifFert foliis cordato-rotundatis , inciso-Iobatis. Flores omnino prae- 
cedentis. 

HabitAT in arvis. 

SALVIA BICOLOR. Tab. 2. 

Salvia foliis cordato-oblongis ; ramis virgatis •, bracteis reflexis ; caly- 
cibus nutantibus ; corollas lobo inferiore intermedio saccato. 

Salvia foliis cordato-hastatis , iniequaliter dentatis ; spicis nudis , praelongis; 
corollarum barba candida, saccata. Lamarck. lllustr. n. 3oo. 

. FOLIA cordato-oblonga , rugosa , subvillosa , 5 — 12 centimetr. lata , 
1 — 3 decimetr. longa; inferioraobtusa, petiolata, in petiolum decurrentia, 
in;EquaIiter sinuato-dentata , scepe eroso-laciniata ; laciniis acutis , inse- 
qualibus ; caulina superiora connata , sessilia , acuta. Caulis 9 — 12 deci- 
metr. , pubesccns , tetragonus ; angulis obtusis. Rami floriferi virgati , 
erecti , pubescentes, cubitales et ultra. Bracte^E ovato-lanceolatas , acuminatas, 
deflexDe , pubigerce , pedicellis longiores. Verticilli plerumque sexflori , 
approximati. Flores pedicellati , ante et post florescentiam nutantes. Calyx 
quinquedentatus ; dente superiore intermedio brevissimo. Corofla magni- 
tudine S. pratensis Lin. Labium superius falcatum , coeruleo-violaceum , 
viflosum , sa;pe punctis albidis conspersum ; inferius album. Lobi late- 
rales productiores , acuminati ; intermedius maximus , saccatus , non- 
nunquam emarginatus. Filamenta arcuata, pedicellata; pedicellis brevis- 
simis. Stylus exsertus. Stigmata 2 , acuta. Semina fusca , Ixvia , subro- 
tunda. Species pulcherrima. Floret primo Vere. In hortis folia inferiora 
non erosa , sed crenato-sinuata. 

Habitat inter segeies circa Tlemsen. q^ # DIANDRIA MONOGYNIA. z3 

SALVIA ALGERIENSIS. Tab. 3. 

Salvia foliis inferioribus ovatis , crenatis , in petiolum clecurrentibus ; 
calycibus dentato-spinosis , nutantibus ; bracteis reflexis. 

A. Sclarea africana prsecox annua. Vail. Hcrb. 

Caulis erectus , hirsutus, 6 — g decimetr. , tetragonus; angulis obtusis. 
Rami longi , virgati , erecti. Folia glabra; inferiora ovato-oblonga , crenata , 
obtusa, 2 — 5 centimetr. lata , 8 — 16 longa, in petiolumbrevem decurrentia; 
media et superiora pauca , sessilia , lanceolata , acuta , sspe integerrima. Ver- 
ticilli bi quadri aut sexflori, distincti. Flores pedicellati , ante ct post flores- 
centiam nutantes. Bracteas ovatx, acutce , reflexiE. Calyx hirsutus , striatus , 
quinquedentatus ; dcntibus apice setaceo-spinosis ; tribus superioribus 
brevioribus. Corolla coerulea , magnitudine S. pratensis Lin. Labium 
superius villosum , falcatum , compressum ; inferius trilobum ; lobo 
intermedio majore , concavo. Filamenta arcuata , transversiui pedicello 
brevi affixa. Styhis exsertus. Semina fusca , subrotunda , calyce tecta. 
Affinis pnecedenti. Diff"ert caule hirsuto ; foUis ovato-oblongis , crenatis , $ 

nec erosis aut sinuato-crenatis. 

Habitat in Atlante propc Maiane Algerix. O 

SALVIA CLANDESTINA. 

Salvia foliis serratis , pinnatifidis , rugosissiniis ; spica obtusa ; corollis 

calvce angustioribus. Lin. Spcc. 36. 
Horminum sylvestre inciso foho, c;£sio flore , italicum. Barrcl. t. 220. 

FOLIA radicalia petiolata , rugosissima , subtus tomentosa , margine 
reflexa , pinnatifida; pinnuhs subhnearibus, distinctis, inaequalibus, obtusis, 
injequaliter dentatis. Cauhs 16 — 22 centimetr. , erectus, inferne ramosus , 
hirsutus , tetragonus. Verticilli approximati , sexflori. Flores subsessiles. 
Bractea; ovatse , calyce breviores. Calyx brevis , hirsutus. Labium superius 
compressum , rotundatum , emarginatum ; inferius bidentatum ; dentibus 
acuminatis. Coroha coerulea , calyce triplo fere longior. 

IcON Barreheri folia minus profunde pinnatifida et plnnulas latiores 
repriEsentat. An varietas aut species distincta ? 

Habitat in arenis prope Cafsam. 24 D I A N D R I A M O N O G Y N I A. 

SALVIA FCETIDA. 

SalviA fruticosa ; foliis cordato-ovatis , rugosissimis , villosis ; floribus 

verticillato-spicatis ; calycibus fructiferis compressis. 
Salvia foliis cordatis , insqualiter dentatis , rugosissimis ; bracteis cor- 

dato-acutis , ciliatis , longitudine calycum. Lamarck. Illuslr. 7i. 2g5. 
An Marum zegyptiacum ? Alpin. jEgypt. 212. Ic. — Exot. 262. Ic. 
Sclarea tingitana fcetidissima hirsuta , flore albo. T. hist. 179. — Vail. Hcrb. 

Frutex 10 — 13 decimetr. , ramosus, erectus.Raml villosi, tetragoni ; an- 
gulis obtusis. Folia opposita, cordata, nonnunquam ovata , petiolata, rugo- 
sissima , villosa , crenato-denticulata , dentibus nunc acutis nunc obtusis , 
5 — 12 centimetr. longa , 5 — Slata; inferiora obtusa; ramea superiora acuta. 
VerticiUi quadri ad sexflori. Flores subsessiles. Bracteae cordatae , concavas , 
mucronat£E , hirsut^e. Calyx bilabiatus , villosus , punctis albidis scepe cons- 
persus , post florescentiam utrinque compressus et clausus. Dentes tres supe- 
riores subcequales; inferiores subspinosi. Corolla S. pratensis Lin., sed alba 
et duplo minor. Labium superius villosum , arcuatum ; inferius trilobum ; 
lobo intermedio excavato , emarginato. Stamina 2 sterilia minima; ferti- 
ha 2 sspe exserta. Filaiuenta arcuata. Stylus exsertus. Semina subrotunda. 
Tota planta odorem gravissimum spirat. 

Habitat in asjro Tunetano. 6 o SALVIA .EtHIOPIS. 

Salvia foliis oblongis , erosis , lanatis ; verticillis lanatis ; bracteis recur- 
vatis , subspinosis. Lin. Spcc. 3g — -Jacq. Austr. 3. t. 211. bo7ia. 

JLthiopis foliis sinuosis. C. B. Pin. 241. 

iEthiopis phlomitis. H. Eyst. ^st. 8. /;. 3./. 1. 

Sclarea vulgaris lanuginosa , amplissimo folio. "t, Inst, 179. — Schaiu. 
Specini. n. 538. 

.^thiopis multis. J. B. Hist. 3. p. 3i5. Ic. 

CauliS erectus , 3 — 10 decimetr. , firmus , tetragonus, lana candida 
vestitus , inferne simplex , superne in ramos nuraerosos , paniculatos 
divisus. Folia radicalia jacentia , ovata , 2 — 3 decimetr. longa , 8 — ^12 ccn- 
timetr. lata , petiolata , sinuata , crenata , rugosissima , lanata , candida , 
obtusa; caulina superiora sessilia , dentata , acuta ; summa nonnunquam DIANDRIA DIGYNIA. 25 

ad ramos reflexa. Bracteas concavse , nervosie , conniventcs , subrotunda:, 
mucronatie , calyce brevlores , lanat^ vel subvillosa;. Verticilli quadri aut 
sexflori. Flores breviter pediceflati. Calyx junlor lanatus , striatus , qulnque- 
dentatus ; dentibus In aculeolum abeuntibus ; maturo fructu clausus, utrlnque 
compressus. Corollaalba , pubescens.Lablum superlus angustum , falcatum ; 
inferiustrilobum;Iobislateralibus minutIs;Intermedio excavato, cmarginato. 
Antherx lutece. Semina fusca , Isevla , inde subcompressa , hlnc subtrlquetra. 

Habitat in arvis. cf 

SALVIAPATULA. 

SalviA folils radicalibus cordatis , lanatis , slnuato-erosis ; caule calyci- 
busque villosis , glutinosls ; bractels concavls , mucronatis ; florlbus sum- 
mis evanldls. 

Sclarea lusltanlca glutinosa amplisslmo follo. T. Inst. lyg. — Vail. Hcrb. 

Affinis prxcedenti. Dlff^ert caule , ramls , calycibus glutinosis , vIUosIs 
nec lanatls ; corolla duplo fere majore ; floribus summis evanidis. Folia 
etlam tomentosa , in orbem jacentla profert. Varlat folils fere glabris. 

Habitat in arvis Incultis. cf 

D I G Y N I A. 

ANTHOXANTHUM. 

Calyx exterior uniflorus , biglumis ; glumis inasqualibus. Calyx 
interior biglumis; gluma alteramajore, acuminata. Semen unicum , 
superum , calyce tectum. 

ANTHOXANTHUM ODORATUM, 

AnthoxAnthum spica ovato-oblonga ; flosculis subpedunculatls , arista 
longlorlbus. Lin. Spec. 40. — CEd. Dan. t. 666. — Miller. lUustr. Ic. — • 
Schrcb. Gram. t. 5. — Curiis. Lond. Ic, — Lamarck. Illustr. n. 35 1. /. 23. 
— Leers. Herb. 6. t. 2.J. i. 

1 4 26 DIANDRIA D I G Y N I A. 

Gramen Anthoxanthon spicatum. jf. B. Hht. 2. p. 466. Ic. — T. Inst. 5 18. 

— Schaw. Specirn. n. 272. 
Gramen pratense spica flavescente. C. B. Pin. S.—theat. 44. Ic, — Scguier. 

Ver. 1. t. 4. /. 2. Flos depictus. — Scheu. Gram. 88. 
Gramen avenaceum odo.ratum , spica flavesvente. Monti. Prodr. 5]. t. 84. 
Avena diantha ; folHculo villoso ; calycis gkmais inasquaUbus •, altera de 

imo dorso , altera de summo aristata. Hall. Hist. n. 1491. 

CuLMUS erectus , gracihs , nodosus , lcevissime striatus , 3 — 6 decimetr. 
Spica cyhndracea , 3 — 6 centimetr. , ramosa , laxiuscula. Calyx exterior 
biglumis ; gluma exteriore membranacea ; interiore carinata , acuta, duplo 
longiore. Calyx interior biglumis. Glumze exigux , obtusas , extus villosje , 
inaequales , involutce ; exteriore basi , interiore infra apicem aristata ; 
aristis setiformibus. Semenminimuin , lceve , oblongum. Radices odoratas. 

Habitat prope La Calle in pascuis. O C L A S S I S III. T R I A N D R I A MONOGYNIA. VALERIANA. 

v_>< ALYX marginatus, superus. Corollamonopetala, tubulosa, basi 
hinc gibba aut calcarata , quinquefida. Stamina plerumque tria , 
rarius unum , duo aut quatuor. Germen inferum. Semen unicum 
nudum , aut Pericarpium bi vel triloculare , non dehiscens ; 
locuhs monospermis. 

N\ Genus polymorphum. In aliis margo calycis brevissimus ; in aliis 
longior , dentatus , aut partitus. In nonnuUis tubus corolte calcaratus ; 
in plurimis basi gibbosus. Limbus nunc rcgularis , nunc irre<^ularis. 
Stamina i , 2 , 3 , aut 4. Stigmata 1 vel 3. Semina figura varia. 

VALERIANA R U B R A. • ' 

ValeriANA floribus monandris, caudatis ; foliis lanceolatis , integerrimis. 

Li7i. Spec. 4i. — Bergeret Pliyt. 1. p. 141. Ic — Gctrtncr. 2. p. 35. t. 86. 

/. 1. — Lamarck. Illustr. n. 3g<2. t, 24. /. 2. 
Valeriana rubra. C. B. Pin. i65. — T. Inst. \3\ Schaw. Specim. n. 610. 

— Dod. Pempt. 35 \. Ic. — Matth. Com. 40. Ic—J. B. Hist. 3. /). 211. 
Ic. — Moris. s. 7. /. 14./. i5. mala. — Bonan. Microgr. Ic. 81 , 82 , 83, 

— H. Eyst. JEst. \.p. 3. J. i. — Ger. Hist. 678. Ic, 
Phu peregrinum. Camer. Epit. 24. Ic. 

Ocimastruin. Lob. Ohs. 184. Ic. . , ..- , .- - 

Polemonii species. Dalech. Hist. \\8-j.Ic. ..''^ - ^ 28 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Valeriana marina. Rivin. i. t. 3. 

Valeriana foliis glaberrimis ; floribus cakaratis. Hall. Hist. n. 21 3. 

Caules ramosi , l^eves , teretes ,6 — g decimetr. , nunc erecti , nunc 
basi decumbcntes. Folia opposita , glauca , glaberrima ; inferiora et media 
lanceolata , integerrima , in petiolum decurrentia ; superiora sessilia , con- 
nata, ovata , dentata , quandoque lanceolata. Flores paniculato-corymbosi , 
conferti , terminales. Bracteje minimDe , subulatje , adpressiE. CoroUa rubra , 
rarius alba. Tubus filiformis , compressus , 9 — 1 1 millimetr. longus-, calcare 
subulato , recto , descendente. Limbusinsequalis. LacinicC quinque ,ellipticas, 
obtusa2,patentes;unicadistincta.Stamen 1 , exsertum,emis30pulverenutans. 
Anthera versatilis. Stylus coroUa longior. Stigma simplex. Semen i , nudum , 
tenue, oblongum , compressum, superne attenuatum , corticatum, pappo 
plumoso , sessili , radiato , evoluto coronatum. 

Habitat in fissuris rupium Adantis. V 

VALERIANA AN G U ST IFO L I A. 

Valeriana foliis angusto-lanceolatis , integerrimis •, floribus monandris , 

calcaratis. 
Valeriana rubra angustifolia. C. B. Pin. i65. — I". Inst. \3\.—J. B.Hist. 3. 

p. 21 1. /c. 
Valeriana marina angustifolia. Moris. s. 7. t. 14./. 16. — Hall. Hist. 

n. 21 3. B. 

DiFFERT a prxcedenti foliis angusto-lanceolatls , integerrimis. Utram- 
que semper distinctam observavi. 

Habitat in fissuris rupium Atlantis. V 

VALERIANA CALCITRAPA. 

Valer,1ANA floribus monandris; foliis pinnatifidis. Lin. Spec. 44. 
Valeriana foliis CalcitrapuD. C. B. Pin. 164. — 2'. hist. l32. — Moris. s. 7. 

t. 14./. 7. — Schaiv. Spccitn. n. 6og. 
Valeriana annua altera. Clus. Hist. 2. p. S^. Ic. 

Caulis lasvis , erectus , fistulosus , ramosus , quandoque simplex , 
3 — 6 decimetr, Folia opposita , glaberrima •, inferiora minora , longe TRIANDRIA MONOGYNIA. 2Q 

petiolata, petiolo canaliculato , ovaia , obtusa , nunc integra , nunc inaequa- 
liter dentata ; dentibus obtusis ; media et superiora pinnatifida ; pinnulis 
dentatis. Flores corymbosi , deinde paniculati , secundi , sessiles in ramulis 
dichotomis. Bractea; subulat:e , adpressas. CoroUa minuta , dilute rosea , 
tubulosa-, tubotenui, utrinque sulcato, basi hinc gibboso. Limbus quinque- 
fidus,patens , subxquahs ; lobis oblongis , obtusis ; unico distincto.Semen i , 
oblongum, compressum , superne attenuatum , striatum , pappo evoluto , 
radiato , phmioso coronatum. Variat fohis inferioribus pinnatifidis. Floret 
primo Vere. - • 

HabiTAT in arvis. © ... 

VALERIANA CORNUCOPI.£. 

Valeriana floribus diandris , ringentibus •, fohis ovatis , sessihbus. Liii. 

Spcc. 44. 
ValerianeUa cornucopioides flore galeato. T. Inst. i33. — Rivin. 1. t. b. 
Valeriana peregrina purpurea albave. C. B. Pin. 164. — Proclr. 87. Ic.—~ 

Matth. Com. 40. Ic. 
Valeriana indica. Clm. Hist. 2./). 64. Ic. hona. 
Valeriana peregrina seu indica. J. B. Hist. 3. p. 2 12. Ic. 
Pseudo-Valeriana cornucopioides , etc. Moris. s. ■]. t. 16. J. 27. 

Caults 16 — 27 centimetr. , fistulosus, striatus , glaber , procumbens , 
dichotomus ; peduncuhs valde incrassatis. Foha opposita , glaberrima , 
subcarnosa ; inferiora ovato-oblonga , obtusa , in petiohim decurrentia ; 
superiora sessiha , ovata. Flores aggregati , terminales , sessiles. Bracte^ 
subulatae. Calyx marginatus , maturo fructu urceolatus. Corolla magnitu- 
dine V. rubrcX Lin. , subbilabiata. Lacinias inaequales , obtuss. Tubus basi 
hinc gibbus nec calcaratus. Stamina 2 , exserta. Filamenta capiharia. Styhis 1 . 
Stigmata 3, minima. Semen 1 , oblongum , calyce clausum ct coronatum. 
Pappus nuUus. Floret primo Vere. 

Habitat in arvis. O . - 

VALERIANA PHU. 

Valeriana floribus triandris ; fohis cauhnis pinnatis ; radicahbus 
indivisis. Lin. Spcc. 46. _ 3o TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Valeriana hortensis Phu folio Olusatri Dioscoridis. C. B. Pin. 164. — 7". 

Inst. i32. — ■Mom. j. 7. ^ 14. /. 1. 
Phu magnum. Fusch. Hist. 856. — Matth. Com. 38. Ic. — Camer. Epit. 21. /f. 
Valeriana hortensis. Dod. Pempt. 349. Ic. 

Valeriana major Phu. Lob. Ic. 714. — H. Eyit. ^st. g. p. ii-/. i. 
Phu ponticum. Tabern. Ic. 164. 

Valeriana major, odorata radice. /. B. Hist. 3. p. 209. Ic. 
Valeriana hortensis flore albo. Rivin. 1 . t. 3. 

FOLlA glaberrima , opposita; radicaha longe petiolata, oblonga , 5 — 8 
centimetr. longa , 2 — 5 lata , integra , margine glandulosa et nonnunquam 
subcrenata. Petiolus canaUculatus. Foha cauUna remota -, inferiora sxpe bi 
aut triloba ; media et superiora pinnatifida ; pinnulis lanceolatis , acuds , 
integerrimis ; extremis nonnunquam dentatis. CauUs erectus , glaber , 6 — g 
decimetr. Flores corymbosi. Bractes Uneari-subulat^e. Corollaalba; tubo 
hinc basi gibbo. Lacinia^ oblongje, obtusa?., crenulata:. Stamina 3, Stigmata3. 

Habitat prope La CaUe. V 

VALERIANA LOCUSTA. 

ValeriANA floribus triandris ; caule dichotomo ; foUis Unearibus. Lin. 
Spec. 47. 

A. OUtoria. 

Valeriana caule dichotomo ; foUis lanceolatis , integris ; fructu simpUci. 

Lin. Spcc. 47. 
Valeriana campestris inodora major. C. B. Pin. i65. 
ValerianeUa arvensis pr^cox humilis , semine compresso. Mom. s."] . /.16. 
f.36. 

B. Coronata. 

Valeriana caule dichotomo ; foliis lanceolatis , dentatis ; fructu sexdentato. 

Lin. Spec. 48. 
Valerianella semine stellato. C. B. Pin. i65. 
Valeriane)' \ altera tenuifolia , semine Scabiosce stellato hirsuto et etiam 

umbiUcato. Col.' Ecphr. 2og. Ic. 

C. Echinata. 

Valerianella cornucopioides echlnata. Col. Ecphr. \. p. 206. Ic. — Moris. 
s. 7. t, 16. / 28. TRIANDRIA MONOGYNIA. 3l 

D. Veslcaria. 

Valeriana caule dichotomo ; foliis lanceolatis , scrratis •, calycibus inflatis. 

Lin. Spcc. 47. 
Valerianella cretica , fructu vesicario. T. Cor. 6. — Boerh. Lugd. 76. Ic. 

Habitat in arvis cultis et incultis. O 

C N E O R U M. 

Calyx persistens , tridentatus. Corolla tripetala. Stamina tria. 
Stylus unicus. Gennen superum. Capsulx tres , exsuccas , coalitx , 
nucleo foctse biloculari. 

N''. QjLiarta pars sa^pe fructlficationi additur. 

CNEORUM TRICOCCUM. 

C^EORVM. Lin. Spcc. 49. — Miller. Dict. /.98. — Lamarck. Illustr.n. 422. t. 27. 
Chamela^a tricoccos. C. B. Pin. 462. — t. Inst. 65i. /. 421. — Schaiv. Spec. 
n. 184. — Matth.Com. 87 i./f. — Camer.Epit.g-] 3.1c. — Dod.Pempt.S&S.Ic. 
Mezereum Arabum. Lob. Adv. ibl. Ic. 

Frutex 2 — 3 declmetr. , ramosus , erectus , glaber. Rami juniores 
virides , teretes. Foha perennantia , nitida , aherna , elhptico-lanccolata , 
integcrrima, obtusa, 3 centimetr. longa, 7 — 9 mihimetr. lata. Petiohis bre- 
vissimus. Flores axihares , subsessHcs. Petala lutea , hneari - hnceolata. 
Stamina3 , petahs breviora , iisdem aherna. Stylus 1 , persistens. Stigmata3. 
Drup3e3, rugos^e , subrotunda:. 

Habitat in cohibus incuhis. 5 

O R T E G I A. 

Calyx persistens , pentaphyllus. Corolla nulla. Stylus unus. 
Stigma unicum aut triplex. Capsula apice trivalvis , unilocularis , 
polysperma. . 

ORTEGIA HISPANICA. 

Ortegia. Lin. Spec. /^g.—LoeJl. Hisp. \6i. — Ga;rtner, 2. p. 224. t, 129. 
/. 8. — Lamarck. Illustr. n. 436, t. 29. 32 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Ortegia caule tetragono ; ramis oppositis ; floribus axillaribus , solitariis. 

Cavanil. Ic. n. 53. i. 4"] . 
Juncaria salmantica. Ciiis. Hist. <2. p. 174. Ic. — Tabcrn. Ic. 838. — Lob. Ic. 

797. — J. B. Hist. 3. p. 723. Ic. 
Rubia linifolia aspera. C. B. Pin. 333. , 

Radix descendens , nodosa , inferne in ramulos fibrosos partita. Cau- 
les ex communi casspite plures , 2 — 3 decimetr. , erecti , tetragoni , 
glabri , nodosi ; nodis rubentibus , crassiusculis. Rami oppositi , erecti. 
Folia opposita , sessilia , glabra , linearia , acuta , integerrima. GlanduldE 
bince , rubr^e , inter foliorum oppositiones , stipulas totidem setaceas , 
deciduas emittentes. Flores ex summitate ramorum , numerosi , parvi , 
axillares , solitarii, sessiles aut brevissime pedicellati , confertissimi et quasi 
glomerati. Calyxpersistens , ovoideus , pentaphyllus ; foliis ovatis, concavis, 
striatis ; duobus exterioribus alia tria includentibus. Corollanulla. Stamina 3. 
Antheras acutse. Stylus tenuis. Stigma capitatum. Capsula parva , supera , 
ovata , superne obsolete triquetra, apice trivalvis , unilocularis , polysperma, 
calyce tecta. Semina minima, subteretia, utrinque attenuata , ferruginea. 

Habitat in arvis prope Mascar. O 

LOEFLINGIA. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala , calyce 
brevior. Stamina tria. Stylus unicus. Capsula supera , trivalvis , 
unilocularis , polysperma. 

LOEFLINGIA HISPANICA. 

LOEFLINGIA ramis difFusis •, foliis oppositis , subulatis , mucronatis , basi 
bisetosis ; floribus sessilibus ; petahs calyce brevioribus. 

Loeflingia. Z-tK. .S/^cc. 5o. — LocJl.Hisp. 162. t. I./.2. — ■Act.Holm. \ib%.p.\&. 
t. \.J. 1. — Cavanil. Ic. n. \o3. ^. 94.' — Lamarck. Illiistr. n. 4.38. t. 29. 

Planta tota cinerea , pubescens et viscida , 8 — 16 centimetr. , ramosa. 
Ramidivaricati, diff^usi , leretes , s:?pe procumbentes , nodosi. Foha oppo- 
sita , parva , semiteretia, basi bisetosa , apice mucronata; superiora confer- 
tissima. Flores minimi , sessiles , axihares , ex summitate ramorum. Calyx TRIANDRIA MONOGYNIA. 33 

persistens , quinqueparlitus ; laciniis erectis , lanceolatis , concavis , margine 
membranaceis , interne bisetosis. Corolla pentapetala, alba, calyce dimidio 
brevior. Petala obovata , laciniis calycinis alterna. Stamina 3 , longitu- 
dine coroUie. Stylus i , brevis. Stigma simplex, obtusum. Capsula ovata , 
subtrigona, trivalvis , unilocularis , polysperma. Semina minutissima. 

Habitat prope Mascar in arvis arenosis. O 

C R O G U S. 

Calyx spathaeformis , monophyllus. Corolla tubiilosa , regularis. 
Limbus campanulatus , sexpartitus. Stigmata iria. Capsula infera , 
trivalvis , trilocularis , polysperma. 

CROCUS VERNUS. 

CrocuS staminibus pistillo longioribus ; limbo parvo , tubo muhoties 

breviore. Lamavck. Illustr. n. 444. t. 3o. /. 2. 
Crocus vernus. Lin. Spcc. 5o. — Jacq. Amtr. app. I. 36. — Curlis. Magazin. 

t. 45. — Bergcrct. Phyt. 2. p. i5g. Ic. — Clus. Hist. 2o3. Ic. — Moris. s. 4. 

/. 2. /. 3 ^; 4. 
Crocus montanus vernalis. H. Eyst. Mst. 3. /). 10, /. 3. 
Crocus tuba brevissima , trifida. Hall. Hist. n. 1257. 

BULBUS soHdus , subrotundus , basi compressus et umbillcatus , tunicis 
fuscis , fibrosis obductus , inferne radiculas , superne bulbum unicum aut 
plures articulatos emittens ; hi vaginas et flores proferunt , et nonnun- 
quam elongantur in radicem carnosam , crassam , fusiformem. Folia 
quatuor , quinque aut plura , subulata , Levia , glabra , 3 milHmctr. lala , 
canahculata , nervo medio longitudinah albo , inferne cincta vaginis dua- 
bus ad quatuor ina:quahbus, monophyhis , striatis , obhque truncatis , sese 
mutuo involventibus. Scapi solitarii , duo aut trcs , simphces , triquetri , 
interne attenuati , vagina communi argentea , radicah involuti. Coroha 
longe tubulosa , violacea , huea , alba aut variegata. Tubus singulus 
vagina duphci e basi germinis cmergcnte involutus ; ahera interiore , 
hbera , angustiore. Limbus campanulatus , sexpartitus ; laciniis ehiptico- 
lanceolatis ; tribus interioribus minoribus. Stamina 3. Filamenta summo 
tubo inserta, Anthera; sagittatx , lutex , erectic , filamento adnata: , 

1 5 34 TRIANDRIA MONOGYNMA. 

utrinque longitudinaliter dehiscentes. Stylus i , tubo longior, apice trifidus. 
Stigmata 3, crocea , superne latiora, apice bilamellata , cristata , antheras 
superantia. Germen inferum , oblongum , triquetrum , venis sspe sex 
violaceis pictum. Capsula trilocularis , trivalvis , polysperma. 

Habitat in Atlante. V 

CROCUS SATIVUS. 

Crocus staminibus pistillo brevioribus ; stylo apice profunde trifido. 

Lamarck. Illustr. n. 442. /. 3o. /.1. 
Crocus officinalis. IJn. Spcc. 5o. — Blakw. t. 144. — Bergerct. Phyt. 

161. /c. 
Crocus sativus. C. B. Pin. 65. — T. hist. 35o. — Moris. j. 4. t.2.J.\. 

— Camer. Epit. 33. Ic. — Fuchs. Hist. \^\. Ic. — Dod. Pempt. 2 1 3. Ic. 

— Lob. Ic.\3-]. — J. B. Hist. 2. p.63i. Ic. — Matth. Com.ii, Ic. — 
H. Eyst. JEst. 3. p. 10. /. 4. — Miller. Dict. t. iii. 

Le Safran. Regnault. Bot. Ic. 

COLITUR in regno Tunetano. V I X I A. 

COROLLA regularis ; limbo sexpartito. Stigmata tria. Capsuia 
infera, trivalvis , trilocularis , polysperma. 

IXIA BULBOCODIUM. 

IxiA scapo unifloro , brevissimo ; foliis linearibus. Lin. Spec. 5i. — 

Jacq. Icones. 
Bulbocodium crocifolium , flore magno violaceo , fundo luteo. 1". Cor. 

5o. — Schaw. Specim. n. 88. 
Sisyrincliium minus angustifolium , flore majore variegato. C.B. Pin.41. 
Crocum vernum angustifolium, violaceo flore. Cliis. Hist.2oS. Ic. — Lob. 

Ic. 141 — Gcr. Hist. i55. Ic. 
Sisyrinchium asprensium angustifoHum aherum. Col. Ecphr.2 p.5, t. 7. 

Habitat in Atlante. V TRIANDRIA MONOGYNIA. 35 

GLADIOLUS. 

COROLLA irregularis , sexpartita. Stamina ascendentia. Stigmata 
tria. Capsula infera, trivalvis , trilocularis , polysperma. 

GLADIOLUS COMMUNIS. 

GlADIOLUS foliis ensiformibus •, floribus distandbus. Lin. Spec. b<2. 

— Curtii. Magazin. t. 86. — BulUard. Herb. t. 8. 
Gladiolus floribus uno versu dispositis major et procerior, flore purpuro- 

rubente. C. B. Pin. 41. — T. hnt. 365. — Schaiu. Specim. n. 264, — Moris. 

s. 4. L 4. /. 4. 
Gladiolus. Dod. Pempt. 209. Ic. — Rivin. 1. t. 110. 
Gladiolus narbonensis. Lob. Ic. 98. — H. Eyst. JEst. 4. p. 10./. 4. 
Gladiolus sive Xyphion. J. B. Hist. 2. p. ]oi. lc. mala. 

Caulis 3 — 8 decimetr. , erectus , teres, arcuatus, simplex, glaber. Folia 
ensiformia , erecta , nervosa , vaginantia. Spatha persistens , diphylla ; 
foholis inxquahbus , lanceolatis , carinatis , acutis. Flores sessiles , gemino 
ordine uno versu dispositi. CoroUa ringens , rosea, profunde sexpartita ; 
lacinia superiore majore ; iribus inferioribus linea alba , longitudinaU dis- 
tinctis. Filamenta staminum arcuata , corolke palato admota. Anthera; 
lineares , hinc biloculares. Capsula erecta , obtuse trigona , torulosa. 
Semina subrotunda , gemino ordine disposita. Floret primo Vere. 

Habitat inter segetes. V 

I R I S. 

Spatha basim corollas involvens. Corolla sexpartita ; laciniis 
tribus erectis ; alternis tribus deflexis. Stamen singulum sub singulo 
stigmate reconditum. Antheras filamentis adnatae , extus bifariam 
dehiscentes. Stigmata tria , petaloidea , fornicata. Capsula infera, 
trivalvis , trilocularis , polysperma. 36 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

'•' CorolliS harhatce. 

IRIS FLORENTINA. 

Iris corollis barbatis ; caule foliis altiore , subbifloro ; floribus sessilibus. 

Lin. Spec. 55. — ■ Blaho. t. 414. 
Iris alba florentina. C. B. Pin. 3\. — Theat. 577. Ic. — t. Inst. 358. 

— Moris. s. 4. t.5.J.5. — H. Eyst. Vcrn. 8. p. 4. /. 3. 
Iris flore albo. J. B. Hist. 2. p. 7 19. Ic. 
Llris de Florence. Regnault. Bot. Ic. 

Caults foliis longior, 3 — 6 decimetr. Flores bini aut terni ; inferiore 
s^epe pedunculato. Corolla alba , magnitudine I. germanicje Lin. Laci- 
nias inferiores 'venis pallide luteis pictce. Stigraata crenulata. Radix sicca 
suaviter odora. 

Habitat Akeria. V^ o^ IRIS GERMANICA. 

IriS corollis barbatis ; caule foliis longiore, multifloro ; floribus inferio- 
ribus pedunculatis. Lin. Spcc. 55. — Bulliard. Hcrb. t. 141. 

Iris vulgaris gerraanica sive sylvestris. C. B. Pin. 3o. — Theat.5]i. Ic. 
— r. Inst. 358. 

Iris latifolia vulgaris ccerulea. H. Eyst. Vcrn. 8. p. 5. f. 1. ct 2. 

Iris sylvestris. Matth. Com. 17. L. — Camer. Epit. 2. Ic. mala. — Tabcrn. 
Ic. 648. 

Iris vulgaris violacea sive purpurea sylvestris. J. B. Hist. 2. /;. 709. 

L'Iris ou Flambe. Regnanlt. Bot. Ic. 

DiFFERT a przecedenti , caule bi aut quadrifloro ; floribus inferio- 
ribus pedunculatis ; coroUa violacea aut ccerulea. Radix sicca odora- 
tissima. An species distincta ab I. florentina ? Utraque seritur et colitur 
ad tumulos. 

Habitat Algeria. V TRIANDRIA M O N O G Y N I A. S'] 

'•' '•' Corolla imherhes. 

I R I S X I P H I U M. 

Iris corollis imberbibus-, floribus binis •, foliis subulato-canaliculatis , caule 

brevioribus. Lin, Sjicc.bS. 
Xiphion latifolium caule donatum, flore cceruleo. T. Imt. 363. 
Iris bulbosa latifolia caule donata , flore cceruleo. C. B. Pin. 3S, 
Iris bulbosa versicolor. Clus. Hist. 212 e/! 214. Ic. — Moris, ;. 4. t, j . 

/. 6, 7, 8, g, 10. — Gcr. Hist. 100. Ic. 
Iris bulbosa anglica , flore coeruleo. H. Eyst. JEst. 4. /;. g. /. 1. 
Iris bulbosa tota violacea vel coerulea. J. B. Hist. 2. p. 7o3 cl 704. Ic, 

FOLIA subulata , striata, extus convexa, superne canaliculata. Caulis 
3 — 6 decimeir., foliis longior, uni aut triflorus. CoroUa coerulea, magna. La- 
cinise tres inferiores apice dilatatas, obtusas •, superiores lanceolatce. Stigmata 
profunde bifida. Variat flore variegato , luteo aut albo. Floret primo Vere. 

Habitat in coUibus incultis Algerioe. V 

IRIS PSEUDO-ACORUS. 

IriS corollis imberbibus ; petalis interioribus siigmate minoribus ; foliis 
ensiformibus. Lin. Spcc.56. — Bnlliard. Hcrb. t. i3g. — -CEd. Dan. ^.4^4. 
' — Curtis. Lond. Ic. 

Iris palustris lutea. Tabern. Ic. 6\3. — L. Inst. 36o. — J. B. Hist. 2. p. 7 32. 
Ic. viala. 

Acorus adulterinus. C.B. Pin.3\. — Theat.633. Ic. — Blakio. t.261. 

Pseudo-Iris palustris. H. Eyst, Vern. 8. p. "]. f. 3. 

Pseudo-Iris. Dod. Penipt. 248. Ic. 

Acorum falsum. Camcr. Epit. 6. Ic. bona. 

Iris caule inflexo -, foliis ensiformibus ; petalis erectis minimis ; reflexis 
imberbibus. Hall. Hist. n. 1260. 

FOLTA longa, ensiformia, apice plerumque incurva. Corolla lutea. Laci- 
nia; inferiores apice ovatce ; superiores erect^e , minimas. Stigmata dentata. 
Folia luci opposita maculis conspersa observantur. 

Habitat in paludibus et ad ripas rivulorum Algerise. V 3S TRIANDRIA MONOGYNIA. 

I R I S F CE T I D I S S I M A. 

Iris coroUis imberbibus ; petalis inferioribus patentissimis ; caule uni- 
angulato ; foliis ensiformibus. Lin. Spec.b']. — Bergeret. Phyt.2. p. i85. /c. 

Iris foetidissima seu Xyris. T. Inst. 36o. 

Gladiolus foetidus. C. B. Pin. 3o. — Thcat.56o.Ic. 

Spathula foetida. Dod. Pempt. 247. lc. — Tabern. Ic.65o. — J. B. Hist. 2. 
p. 73i. Ic. — Blakw. t. i58. — Fuchs. Hist. 794. Ic, absque Jlorc. — H. Eyst. 
Vern. 8. p. 8. /. 1. 

Xyris. Lob. Obs.3-j. Ic. — Matth. Com.702. Ic. — Moris. i.4. t.5.f.2. mala. 

FOLIA ensiformia, intense viridia. Caulis foliis paululum brevior , 
quandoque altior. Corolla dilute coerulea. Stigmata bifida , laciniis corolla: 
inferioribus dimidio breviora. Antherse stigmatibus paululum longiores. 
Tota planta contrita odorem ingratum spirat. 

Habitat in coUibus Algerice. V 

I R I S S P U R I A. 

IriS corolUs imberbibus ; germinibus sexangularibus ; caule tereti ; foUis 
subUnearibus. Lin. Spcc. 58. — Jacq. Austr. 1. /. 4. — Curtis. Magaiin. f. 58. 
Iris pratensis angustifoUa foUo foetido. C. B. Pin. 32. — T. Inst. 36o. 
Iris Angustifolia prima. Clus.Hist.22S.Ic. 
Iris foUis angustis. H. Eyst. jEst. 3. p. \ J.3. 

Caulis erectus, foUis paulo brevior, bi aut triflorus. FoUa ensiformia , 
3 — 6 decimetr. longa, 7 — 11 miUimetr. lata, firma, erecta. CoroUa coerulea ; 
laciniis inferioribus canaUculatis , infra apicem angustatis. Limbus ovatus. 
Laciniae tres superiores erectae , lanceolatse , semi-infundibuUformes. Capsula 
oblonga , hexagona. 

Habitat in paUidibus Algerise. V 

IRIS SISYRINCHIUM. 

Iris coroUis imberbibus ; foUis canaUculatis ; bulbis geminis superimpo- 

sitis. Lin. Spcc. 5g. 
Sisyrinchium medium. C. B. Pin. 41. — T. Inst. 365. — Schaw, Specim. 

n, 56o. T R I A N D R I A M O N O G Y N I A. 3g 

Slsyrlnchium majus et minus. Cliis. Hist. 216. Ic. — Dod. PempL 210 Ic. 

— Lob. Ic.g-i. — H. Eyit. ALst. 3. p. 9. Ic. — Ger. Hist. io3. Ic, 
Iridi bulbosa; affine Sisyrinchium majus et minus. J- B. Hist,2. p.708. Ic. 

BULBI sxpe bini, subrotundi , superimpositi , tunlcis fibrosls , reticu- 
latis involuti. Folia subulata , canaliculata , arcuata et nonnunquam 
contorta , foliis Croci slmiUima , scapo longiora. Scapus 1 — 2 decimetr. , 
plerumque uniflorus. Corolla parva , pallide ccerulea -, laciniis tribus infe- 
rioribus macula lutea pictis ; superioribus tribus erectis , paulo brevloribus. 
Stigmata bifida. Floret Hyeme. 

Habitat In arvis Algerias. V 

IRIS JUNCEA. Tab. 4- 

Iris bulbo tunlcato ; caule subbifloro ; foliis subulatls , canaUculatls ; 

spatha diphylla , acuta ; tubo corolla; clongato. 
Iris imberbis ; follis junceis , filiformibus ; scapo unifloro ; spathls mu- 

cronatis. Poiret, Itin. 2. />. 85. Icon lacinias omnes erectas et asquales 

reprassentat , dum interiores tantum erectas sint et exterlores duplo tri- 

plove majores. 
Xiphlon mlnus , flore luteo inodoro, 1", Inst, 364. — Schaw, Spccim. 

n. 628. 
Iris bulbosa lutea inodora mlnor. C. B. Pin. 3g. 
Irls mauritanlca. Clui. Cur, post, 24. 

BuLBUS subrotundus , tunicis membranaceis , siccls , rufescentibus invo- 
lutus. Caulis erectus, 3 — 6 decimetr. , unl aut trlflorus ; fiorlbus sessilibus, 
termlnalibus. Folia 3 declmetr. , angusta , subulata , canaliculata , sxpe 
reclinata aut arcuata, lievlter striata. Spatha di aut triphylla , acuta; fohis 
carlnatis , in:Equalibus. Corolla lutea , imberbls , magnltudine I. palustris 
Lin. Laclnlas tres superiores erectse , lanceolatx , obtusas ; inferiores longe 
majores ; apice ovato , acuto , aut obtuso. Tubus corolla: 5 — 8 centlmetr, 
Stylus longltudine tubi. Stigmata bifida ; lacinlis acutis , denticulatis. 
Capsula 3 — 4 centlmetr. longa , gracills , triangularls , trivalvis , valvulls 
obtusls , polysperma. Semina fusca , parva , rugosa , rotunda. Floret 
prlmo Vere. 

Habitat in coUIbus aridis et in Atlante. V 40 T R I A N D R I A M O N O G Y N I A. 

IRIS STYLOSA. Tab. 5. 

Iris acaulis ; foliis ensiformibus ; corollie laciniis subasqualibus ; tubo 

lonsiissimo. 

Iris imberbis ; tubo filiformi, longissimo ; petalis omnibus erectis , sub- 

asqualibus. Puirct. Itiii.2.p.86. — Lamarck. Illustr. n.5-j2. 

Radix tuberosa, crassitie poUicis aut digiti. Folia I. spuria; Lin. , ensifor- 
mia, erecta, 3 decimetr. longa, 4 — 9 millimetr. lata, acuta. Caulis nullus. 
Spatha e foliolis pluribus, membranaceis, acutis , in^equalibus , sese invicem 
involventibus. CoroUa cocrulea , imberbis , magnitudine I. pumils Lin. 
Tubus tenuis, 2 — 3 decimetr. longus. Lacinia; sex, sub^equaies , superne 
ellipticje , obtusce , jnferne sensim angustiores. Stylus filiformis , longi- 
tudine tubi. Stigmata 3 , angusta , fere linearia , bifida ; laciniis acutis, 
Germen oblongum , teres. Capsulam non vidi. Hyeme floret. 

Habitat Algeria , in sepibus. V 

IRIS SCORPIOIDES. Tab. 6. 

Iris acaulis , foliis canaliculatis ; coroUcC laciniis tribus erectis minimis ; 

tubo longissimo. 
Iris microptera , imberbis ; foliis ensiformibus ; tubo longo , filiformi ; 

petalis interioribus minimis , paienti-retlexis. Lamarck. Illustr. 71. 5] i. 

BULBUS tunicatus, e basi emittens radices plures , inxquales, fusiformes , 
obliquas , crassitie minimi digiti , in radiculam Hexuosam, longam abeuntes. 
Folia subtriquetra , canaliculata , acuta,basi vaginantia, 8 — 16 millimetr. 
lata. , 11 — 27 centimetr. longa. Caulis nuUus, Spatha composita e mem- 
branis pluribus involutis. Corolla coerulea , magniiudine fere I. germanicje 
Lin. Tubus tenuis ,1 — 2 decimetr. Laciniae tres inferiores imberbes , 
eUipticce , crenulatje , apice rotundata^ ; superiorcs tres minimcC , lanceo- 
latas , patulce , hinc convexee. Stigmata maxima , laciniis corollas inferio- 
ribus paulo breviora , profunde bifida , denticulata , acuta. Capsula 
elongata , subtrigona , angulis rotundatis , trivalvis , polysperma. Semina 
rugosa, pallide rubra , subrotunda. Hyeme fioret,locis humidis. 

Habitat Algeria. V TRIANDRIA MONOGYNIA. 41 

S C H (E N U S. 

Glum.e in fasciculum congestae , univalves , subsequales. Stylus 
unicus. Stigmata tria. Semen unicum , superum , glumis tectum. 

SCHCENUS MUCRONATUS. 

ScHCENUS culmo tereti , nudo ; spicis fasciculatis , divaricatis •, involucro 

triphyllo , subulato. Lin. Spec. 63. 
Scirpus maritimus capite glomerato. "T. Inst. 528. — Scheu. Gram. 36j. 

t. 8./. 1. 
Gramen cyperoides maritimum. C. B. Pin. 6. — T/ieat, gi, Ic. 
Juncus maritimus. Lob. Ic. 87. 

Gramen marinum cyperoides. J. B. Hist. 2. p. 498. 
Cyperus asgyptiacus. Gioxin. 20. t. 3. bona. 

Radices tortuosas , albas , horizontales , 3 decimetr. et ultra. FoHa 
radicalia glauca , cylindrica , junciformia , aspera , decumbentia , anguste 
canahculata , sspe arcuata ,2 — 3 decimetr. longa , inferne vaginantia. 
Culmus nudus , rigidus , teres , erectus , farctus , foliis brevior. Involucrum 
tetra ad hexaphyllum ; fohis incequalibus , basi latioribus et vaginantibus , 
acutis ., canaliculatis. Spiculs plures , acut:e , in capitulum densum , subro- 
tundum congestae. Squamulas concavas , ovoidex , mucronatce , imbricatas , 
rufescentes. 

Habitat ad maris littora. V 

SCHCENUS NIGRICANS. 

ScHCENUS culmo tereti , nudo ; capitulo ovato ; involucri diphylli valvula 
altera subulata, longa. Lin. Spcc. 64. — Lamarck. Illmlr. n. 626. t.38.f. 1. 

Gramen spicatum Junci facie , Lithospermi semine. T. Inst. 5 18. 

Juncus capitatus Lithospermi semine. Moris. s. 8. t. 10. f. 28. — Magn. 
Monsp. 144. Ic. 

Junco affinis , capitulo glomerato nigricante. Schcu. Gram. ^49. t. 7./. 12, 
i3 , 14. 

^ Habitat in paludibus prope La Callc. V 

1 6 42 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

SCHCENUS MARISCUS. 

ScHCENUS culmo tereti ; foliis margine dorsoque aculeatis. Lin. Spec. 62. 
Scirpus palustris altissiraus , foliis et carina serratis. T. Inst. 628. 
Cyperus longus inodorus sylvestris. Lob. lc. 76. — J. B. Hist. 2. p. 5o3. Ic. 
Cyperus longus inodorus germanicus. C. B. Fin. 14. — ■ Theat. 221. Ic, 

f. 24. 
Cyperus longus major et elatior , foliis et carina serratis. Moris. s. 8. /. 11. 
An Cyperoides altissimum foliis et carina serratis ? Boc. Sic. 72. t. 3g. 

/•2. 
Pseudo-Cyperus palustris , foliis et carina serratis. Scheu. Gram. 3"] 5. t. 8. 

J. 7. Descriptio bona •, Icon mala. Icones omnes excepta Moris. flores 

rariores reprsesentant. 
Mariscus panicula ramosa ; foliorum oris dorsoque serratis. Hall. Hist. 

n. 1343. 

Habitat in paludibus prope La Calle. V 

C Y P E R U S. 

SPlCULyE compressae. Glumas distiche imbricatoe. Stylus uuus. 
Stigmata tria. Semen unicum , superum , calyce tectum. 

CYPERUS JUNCIFORMIS. Tab. 7. fig. 1. 

CyperuS culmo junciformi , subtereti , basi monophyllo ; spiculis aggre- 
gatis , sessilibus ; spatha diphylla ; foliolo altero spiculis breviore. 

Cyperus culmo mucronato ; spiculis lateralibus , nigris , sessiiibus, absque 
involucro. Cavanil. Ic. n. 223. t, 204. /. 1. 

CULMUS junciformis , teres , laevis , acutus , simplex , erectus , saspe 
3 decimetr. et ultra. Folium unicum , tereti-subulatum , culmo brevius , 
inferne vaginans ; vagina integra nec canaliculata , culmum involvente. 
Spiculae tres ad sex , lineares , saepe arcuatas , obtusae , fuscce , sessiles , 
glomeratse , 2 millimetr. latze , g — 16 longas. Glumae concavas , obtusas. 
Spatha diphylla , subulata ; foliolo altero spicuHs breviore ; altero longiore , 
erecio , subulato, Habitus omnino Junci. Affinis C. pannonico Jacq. TRIANDRIA MONOGYNIA. 43 

Austr. App. t. 6. DifFert culmo altiore , erecto , tereti ; spiculis longloribus ; 
folio involucri altero spiculis breviore. An non varietas ? 

Habitat ad rivulos. V 

CYPERUS LONGUS. 

Cyperus culmo triquetro , folioso ; umbella foliosa , supradecomposita; 

pedunculis nudis •, spicis alternis. Lin. Spec. 67. — -Jacq. Icones. 
Cyperus odoratus radice longa , sive Cyperus officinarum. C. B, Pin. 1 4. 

— Theat. 216. Ic —T. Imt. 627. — Scheu. Gram. 378. t, 8. /. 12. — 
Monti. Prodr. 1 2. 

Cyperus longus odoratior. Lob. Ic. 76. — Tabern. Ic. 656. —Matth. Com. 

26. Ic. 
Cyperus. Camer. Epit. 9. Ic. — Trag. 9i5. Ic. — Fuich. Hiit. \b3. Ic. — 

Ger. Hiit. 3o. Ic. 
Cyperus longus major, panicula sparsa speciosa. Moris. s. 8. t. 11. /. i3. 
Le Souchet. Regnault. Bot. Ic. 

CULMUS 6—1 3 decimetr. , superne nudus , triqueter ; angulis licvibus , 
acutis. Folia basi vaginantia , carinata , margine dorsoque serrata ,4 — 7 
millimetr. lata ,3 — 9 decimetr. longa. Flores corymbosi , terminales ; 
corymbo laxo , magno , patente. Pedunculi triquetri , graciles , inxquales ; 
interiores breviores ; exteriores elongati , saepe supradecompositi. Spiculie- 
quinque ad decem , terminales , 1 millimetr. lats , 1 1 — 13 longae , acuts , 
ferruginea: , gemino ordine arcte imbricatae. Glumae parvae , cannata: , 
cbtusiusculje ; dorso viridi , prominulo. Involucrum tri ad hexaphyllum; 
foliis serratis , ina^quahbus , acutis ; nonnuUis panicula duplo tnplove 
longioribus. Radix crassa , tortuosa , extus fusca , radiculas fibrosas in 
ramulos capillaceos iterum divisos emittens. Odorem aromaticum spirat. 

Habitat in pratis humidis et ad rivulorum ripas. V 

CYPERUS ESCULENTUS. 

Cyperus cuhno triquetro , nudo ; umbella foUosa ; radicum tubenbus 

ovatis ; zonis imbricatis. Lin. Spcc. 67. 
Cyperus rotundus esculentus angustifoUus. C. B. Pin. 14. — ■Theat. 222. Ic. 

— T. Inst. 527. —Scheu. Gram. 382. — Moris. s. 8. /. 11. / 10.— 
Monli. Prodr. 12. 44 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Dulicliium. Dod. Pempt. 340. Ic. 

Cyperus rotundus. Camer. Epit. 1 0. Ic. bona. 

Trasi. Matth. Com. 412. Ic. — Lob. Ic. 78. — J. B. Hist. 2. p. 3o4. Ic. 

Cyperus dulcis. "Tabern. Ic. 65]. 

Radices fibrosae , tortuosas, hinc et inde incrassantur in tubera parva, 
oblonga, articulata, radiculas undique emittentia. Culmus l^evis, triqueter, 
aphyllus , erectus , 3 — 6 decimetr. Foha carinata , margine versus apicem 
subserrulata , 4 miUimetr. lata. Flores corymbosi , terminales. PeduncuU 
tenues , triangulares , sxpe supradecompositi ; cenlrales brevissimi vel nuUi. 
Spiculce quinque ad duodecim in eodem pedunculo , hneari-subulatEe , 
compressas , ferrugine^e , 1 miUimetr. latas , 11 — 18 longas , arcte imbri- 
cats. Involucrum subtetraphyUum •, fohis nonnuUis panicula longioribus. 
Radix eduhs. 

Habitat ad rivulos. V 

CYPERUS FASCICULARIS. 

CyPERUS cuhno triquetro , nudo, Izevi ; spicuhs hnearibus , acutis , corym- 

boso - fasciculatis ; involucris subpentaphyUis , corymbo longioribus. 

Pluk. t. 416. 
Cyperus polystachyos ; involucro polyphyUo ; panicula terminah , subsessih, 

ramosissima ; spicis hneari - lanceolatis , complanatis , confertissimis. 

Rottb. Cyper. 3g. ^ 11. /. 1. 
Cyperus culmo triquetro ; umbeUa composita , fasciculato-capitata ; spicuhs 

hnearibus , acutis. Lamarck. Illiistr. n. 708. t. 38. /. 2. 

Radices numeroscE , fibrosx , tenues , fasciculatae. Foha glabra , carinata , 
2 miUimetr. lata , 18 — 27 longa, apice serrulata , quandoque integerrima. 
Cuhnus fohis longior , 3—6 decimetr. , simplex , erectus , glaber , Ijevis- 
sime strlatus , superne sensim attenuatus , triangularis ; anguhs acutis , tevi- 
bus. Involucrum penta aut hexaphyUum ; fohis inasquahbus , carinatis , 
corymbo muho longioribus. Spiculae numerosas , corymboso-capitatc-e , 
terminales , paUide ferrugineze aut virides , hneares , acutse , complanatae , 
1 miUimetr. latas , g — 11 longse , gemino ordine arcte imbricatae. Gluma^ 
rainimcE , carinatce , acutas. Peduncuh breves , scepe d^^-compositi. Flores iii 
nonnuUis individuis sessiles et capitatos observavi. ioret^state. 

Habitat ad rivulorum ripas prope La Calle. TRIANDRIA MONOGYNIA. ^5 

CYPERUS BADIUS. Tab. 7. fig. 2. 

Cyperus corymbo terminali ; foliis margine dorsoque serrulatis ; spiculis 
lineari-subulatis , dense confertis ; involucro pedunculis longiore. 

CULMUS triangularis , 3 — 6 decimetr. , ercctus , nudus , la:vis. Folia 
carinata, margine dorsoque serrulata, 4 millimetr. lata , culmi basim invol- 
ventia. Corymbus terminalis , laxus. Pedunculi quinque ad octo , tenues , 
triquetri , inxquales ; nonnuUi supradecompositi ; centrales brevissimi aut 
nulli. Spiculae numerosissim^ , confert^e , terminales , lineari- subulatas , 
intense fcrruginex , vix 1 millimetr. latce , 9 — 1 1 longce , arcte imbricatx. 
Gluma; obtusce , carinatas. Involucrum tetra aut pcntaphyllum ; foliis 
incequalibus , nonnuUis panicula duplo , triplo , aut quadruplo longiori- 
bus. Affinis C. tenuiHoro Rottb. Cyper. 3o. t. 14. f. 1. Differt culmo et 
foliis majoribus ; spiculis numerosioribus , densius congestis. 

HabiTAT ad ripas rivulorum Algeriae. V 

CYPERUS TETRASTACHYOS. Tab. 8. 

CVPERUS culmo triquetro ; involucris subtetraphyllis , coryrabo breviori- 
bus ; spiculis subquaternis , arcuatis , acutis. 

Radices numerosje , fibrosce , capillares , fasciculatae. FoHa glabra , 
carinata , tenuissime serrata , 1 milHmctr. lata , cuhno duplo triplove bre- 
viora. Culmus erectus , tcnuis , triqueter , l;£vis , substriatus , 3 — 6 decimetr. 
Involucrum tri aut tetraphyllum ; foliolis inxqualibus , subulato-carinatis, 
corymbo plerumque brevioribus. Pedunculi tres aut quatuor ; interiores 
brevissimi ; exteriores 2 — b centimetr. longi. Spiculze tres , quatuor, rarius 
quinque , ex eodem pedunculo, terminales , sessiles, subulatse , 2 millimetr. 
latas , 18 — 2 2 longce , sxpe arcuatx , compressoe , ferrugine;E , distiche 
imbricatas. Glumx parvce , acutcC , carinatce ; dorso viridi , prominulo. 
Floret primo Verc. 

Habitat Algeria ad ripas fluminis Faddah. 

CYPERUS PALLESCENS. Tab. 9. 

Cyperus culmo triquetro , basi folioso ; pedunculis supradecompositis ; 
spiculis lineari - subulatis , rectis , distinctis ; involucro subtetraphyllo , 
umbella breviore. 46 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

CuLMUS basl crassitie fere minimi digiti , superne sensim decrescens , 
6 — 12 decimetr. , triangularis ; angulis inferne obtusis , superne acutis , 
lEcvibus. Folia pauca , vaginantia , basim culmi involventia , 4 millimetr. 
lata , carinata , culmo longe breviora , margine tenuissime serrata. Involu- 
crum tri aut tetraphyllum; foliolis insequalibus ,carinato-subulatis ,corymbo 
brevioribus. Flores laxe corymbosi , terminales. Pedunculi quinque ad 
duodecim , iuiEquales , triquetri, tenues, erecti ; alii simplices ; alii supra- 
decompositi ; centrales brevissimi aut nulli. SpIculEC quatuor ad duodecim 
in eodem pedicello , acutas , primum albse , deuide pallide rufcE , distinct^e , 
9 — 11 milllmetr. longce , arcte imbricatas , 1 millimetr. latze , liorizontales ; 
terminall erecta. Gluma; mlnutas , concav^e , obtuslusculx , marglne mem- 
branaceas. Floret yEstate. 

Habitat prope La Calle ad lacuum rlpas. V 

CYPERUS FLAVESCENS. 

Cyperus culmo triquetro, nudo;umbeIIa triphylla ; pedunculis slmplicibus, 

in2equalibus ; spicis confertis , lanceolatis. Lin. Spcc. 68. — Krocker. Siles. 

lc. t. 11. — Lamarck. Illuitr. n. 709. t. 38. /. 1. 
Cyperus minlmus , panicula sparsa subflavescente. T. Inst. ^27. — Scheu. 

Gram. 385. — •Monti. Prodr. \3. 
Gramen cyperoides minus , panicula sparsa subflavescente. C. B. Pin. 6. 

— Thcat. 89. Ic. 
Cyperus longus minor pulcher , panicula lata compressa subflavescente. 

Moris. s. 8. t. 11. f. 3] . 
Cyperus umbella trlfolla ; splcis sessilibus , umbellatis ; glumis oblusis. 

Hall. Hist. n. 1348. 

CULMUS nudus , obtuse triqueter , 1 — 2 declmetr. Folia radlcalia 
casspltosa , subulato-canallculata , 2 millimetr. lata. Involucrum subtriphyl- 
lum ; folils Iniequalibus , umbella longioribus. Pedunculi simpllces , rarius 
composlti, inasquales , breves. Spiculae pallide luteae , lineares , termlnales , 
planJE , versus apicem attenuata: , 7 — 1 1 milllmetr. longse, quinque ad duo- 
declm ex eodem pedunculo ; alise sessiles ; alias brevissime pedicellatae. 
Flores novem ad quindecim. Calyces uniglumes , gemino ordine imbricatl. 
GlumiE parvae , concavas, obtusiusculre. Semen minlmuni, ovoideum. 

Habitat ad oras paluduin prope La Calle. V TRIANDRIA MONOGYNIA. 47 

CYPERUS FUSCUS. 

CypERUS culmo trlquetro, nudo ; umbella trlfida ; pedunculis simplicibus , 

in^equalibus ; spicis conferlis , linearibus. Lin. Spec. 69. — (Ed. Dan. 

t, lyg. — Lctn. Hcrb. g. ^. i- /• 2. — RoUb. Cyper. t. 33. — Krocker. SiUs. 

Ic. /.12. 
Cyperus minimus , panicula sparsa nigricante. T. Jnst. 527, — Schcu. Grarn. 

384. — Monti. Prodr. i3. 
Gramen cyperoides minus , panicula sparsa nigricante. C. B. Pin. 6. 
Gramen 4. Trag. 676. Ic. 6-jg.Jig. ininor. 
Cyperus longus minimus pulcher , panicula compressa nigricante. Moris. 

i. 8. /. 11. /. 38. 
Gramen parvum pulchrum aUud , panicula compressa nigricante. J. B. 

Hist. 2. p. 47 1. Ic. 
Cyperus umbella trifoha ; spicis petiolatis , congestis ; glumis ovato-lan- 

ceolatis. Hall. Hist. n. iS^g. 

Affinis oranino praecedenti. DifFert spiculis fuscis , fere duplo tenuio- 
ribus ; panicula magis ramosa. Semina in C. flavescente Lin. punctis 
impressis scrobiculata ; in C, fusco Lin. non punctata. Scop. Carniol. 1. 
p. 41" et 42, 

S C I R P U S. 

Spicul.e subovatae , undique imbricatae. Corolla nulla. Stigmata 
tria. Semen unum , superum , squamis tectum. 

N^. Semina in plurimis basi setulis cincta. 

SCIRPUS PALUSTRIS. 

SciRPUS cuhno tereti, nudo ; spica subovata , terminali. Lin. Spcc, 70. — ■ 

Lamarck. Illnstr. n. 65o. t. 38. /. 1. — CEd. Dan. t. 2)3. — Lcers. Hcrb. 

10. t. \. J. 3. 
Scirpus Equiseti capitulo majori. T. Inst. 628. — Scheu. Gram. 36o. — 

Monti. Prodr. i5. 
Juncus capituhs , Equiseti raajor. C, B. Pin, 12. — Thcat. 186. Ic. — Moris. 

s. 8. t. 10. /. 32. 4^8 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Juncus aquaticus minor , capitulis Equiseti. Lob.Ic. 86. — Ger.Hist. l63l. Jc. 

Juncus cyperoides , capitulo simplici. Loes. Pruu i36. t. 36. 

Scirpus caule tereti ; spica unica , tereti , multiflora. Hall. Hiit. n. i336. 

CULMUS teres , aphyllus, junciformis, erectus, szepe 3 decimetr. et ultra, 
inferne vaginis membranaceis , truncatis arcte involutus. Spica unica , teres , 
erecta , acuta aut obtusa , g — 13 millimetr. longa , aphylla , terminalis. 
Squamse fuscse , oblongs , imbricat;E. Semen nitidum , subrotundum , basi 
setis nonnuUis longioribus cinctum , apophysi conica coronatum. 

Habitat in paludibus prope La Calle. V 

SCIRPUS LACUSTRIS. 

SciRPUS culmo tereti, nudo ; spicis ovatis , pluribus, pedunculatis , termi- 

nalibus. Lin. Spcc. 72. 
Scirpus palustris ahissimus. T. Lnst. 628. — Scheu. Gram. 35^, — Mich. 

Gen. 49. t. 3\. — Monti. Prodr. i5. 
Juncus maximus , sive Scirpus major. C. B. Pin. 12. — Theat. 178. Ic. 
Juncus palustris major. Trag. 674. lc. absqne Jlore. Descript. p. 685. — 

Tabern. Ic. 249. 
Juncus aquaticus marinus. Lob. Ic. 85. — Gcr. Hist. 35. Ic. 
Juncus Holosclioenos. Dod. Pempt. 6o5. 
Juncus maximus Holoschoenos. J. B. Hist. 2. p. 522. Ic. 
Juncus lcevis maximus. Moris. s. 8. t. 10. J. 1. 
Scirpus caule tereti ; panicula laterali, raraosa •, locustis ovatis. Hall. Hist. 

n. i33-]. 

Radix crassa , repens , nodosa. Radiculas candidic , plurim^, fihformes. 
Culmus lasvis , teres , simplex , virgatus , nudus , crassitie digiti , 1 — 2 
metr. , a basi ad apicem sensim decrcscens , acutus , inferne vaginis mem- 
branaceis involutus , medulla moUi , candida , cellulosa farctus. Flores 
paniculati , terminales , nutantes ; peduncuHs inasquahbus , compressis , 
ramosis et simphcibus. SquamuLne nonnuU^ basim pedunculorum vagi- 
nantes. Involucrum subdiphyhum ; fohis concavis , acutis , ina^quahbus. 
Spiculce ovatcE , fuscce aut rufescentes, una ad quatuor ex eodem pedicello. 
Squamx scarios;^. Semen subtrigonum , nitidum , basi setulis cinctum. 

Habitat in paludibus prope La Cahe. V TRIANDRIA MONOGYNIA. 49 

SCIRPUS HOLOSCHGENUS. 

SciRPUS culmo tereti , nudo ; spicis subglobosis , glomeratis , peduncu- 

latis ; involucro diphyllo , inasquali , mucronato. Lin. Spcc. 72. (Ed. 

Dan. t. 454. 
Scirpus maritimus , capitulis rotundioribus glomeratis. t. Imt. 628. • 

Scheu. Gram. 3] i . t. S. f. 2 , 3 , 4 , 5. — -Monti. Prodr. 16. 
Juncus acutus maritimus, capitulis rotundis. C.B. Pin. li. — Theat. 174. /c. 

— Moris. s. 8. /. 10. /. 17. — Pluk. t. 40./. 4. 
Holoschoenus. Dalcch. Hist. 987. Ic. 

CULMUS simplex , nudus , junciformis , subcompressus , erectus , 3 — g 
decimetr., farctus, solidus, inferne vaginis membranaceis involutus. Spiculx 
terminales , fusca> , congests in globulos compactos , pedunculatos ; uno 
aherove sessih. Peduncuh inxquales , hinc compressi , striati. Involucrum 
ngidum , diphyHum , mucronatum ; foho ahero deflexo ; akero erecto , 
longiore , subulato. 

Habitat in pahidibus Algerise. V 

SCIRPUS SETACEUS. 

SciRPUS cuhno nudo, setaceo ; spicis laterahbus , subsohtariis , sessihbus. 

Lhi. Spcc. 73. — ■(Ed. Dan. t. 3ii. — Lccrs. Herh. 10. t. i . /. 6. — 
Rottb. Cyper. 47. t. i3. /. 4 , 5 , 6. optima. — Gartner. i. /;. 10. /. 2. 
/ 3. 

Scirpus omnium minimus , capitulo breviore. T. Inst. 528. — Schcu. Gram. 

338. 
Juncehus inutihs. C. B. Pin. 12. — Prodr. 22. 
Juncehus oranium minimus. Moris. s. 8. t. 10./ 23. bona. 
Mariscus setaceus ; capituhs laterahbus , paucissimis. Hall. Hist. n. 13^5. 

FOLIUM unicum , fihforme , basim ctdmi involvens. Cuhni plures ex 
communi csspite , fihformes , 8 — 27 centimetr. , nudi , glabri , erecti, foho 
longiores. Spiculs una ad tres , minutx , ovatas , obtusx aut subrotunda: , 
paUidas , paulo infra cuhni apicem scssiles. 

Habitat ad lacuum ripas. O 

» 7 5o TRIANDRIA MONOGYNIA. 

SCIRPUS MARITIMUS. 

SciRPUS culmo triquetro ; panicula conglobata , foliacea ; spicularum 
squamis trifidis ; intermedia subulata. Lin. Spec. 74. — CEd. Dan. t. gSy. 
— Cnrtis. Lond. Ic. 

Cyperus vulgatior , panicula sparsa. T. Imt. b-ii . 

Gramen cyperoides , panicula sparsa majus. C. B. Pin. 6. — Theat. 86. Ic. 

Gramen cyperoides aquaticum vulgatius. Lob. Ic. 20. — Ger. HiU. 22. Ic. 

Gramen cyperinum majus. Tabern. Ic. 221. 

Gramen cyperoides vulgatius aquaticum. J. B. Hist. 2. p. 496. Ic. 

Cyperus longus inodorus latifolius , spicis tumidioribus. Moris. i. 8. ^.11. 
/ 25. _ 

Cyperus panicula compacta , e spicis teretibus crassioribus composita. 
Scheu. Gram. 400. /. g. /• g , 10. 

CULMUS 8 — 12 decimetr. , erectus , superne nudus , triangularis ; angulis 
acutis , serratis aut laevibus. Folia 3 — 6 decimetr. , glabra, caiinata , acuta , 
7 — 9 milllmetr. lata , margine dorsoque serrata. Involucrum polyphyllum; 
foliis conformibus, inaequalibus , corymbo longioribus. Flores corymbosi, 
terminales. Pedunculi in^Equales, triquetri; centrales longe breviores , quan- 
doque nulli. Spicul^e plures ex apice singuli pedunculi , aggregatae, ovato- 
oblongse , obtusx , fuscre. Squamulae ovoidex , membranace;^ , tridentatse; 
dente intermedio productiore , setiformi. Semen triquetrum , nudura , 
nitidum , basi attenuatum et setigeium. 

Habitat prope La Calle ad lacuum ripas. V 

SCIRPUS TUBEROSUS. 

SciRPUS radice rotunda ; culmo triquetro ; spiculis congestis ; squamis 

trifidis ; lacinia intermedia longiore. 
Cyperus rotundus inodorus germanicus. C.B. Pin. 14. — Prodr. 24. — 

Thcat. 21 5. Ic. — T. Inst. 627. 
Cyperus rotundus inodorus aquaticus septentrionalis. Moris. s. 8. t. 11. 

J. g. bona. 
Cyperus panicula sparsa , e spicis longioribus tenuioribus teretibus 

composita. Scheu. Gram. 3g8. t. g. /. 7 , 8, Excliisis syn. qua priorem 

spcctant. TRIANDRIA MONOGYNIA. 5l 

An species distinctaaS. mariiimo Lin. ? Differt radicibus nodosis ; nodis 
SLibrotundis ; spiculis paucioribus , confertis , angusiioribus , sessilibus aut 
breviter pedunculatis. 

Habitat in lacubus prope La Calle. V 

SCIRPUS MICHELIANUS. 

SciRPUS culmo triquetro ; capitulo globoso ; involucro polyphyllo , longo. 

Lin. Spcc. 76. — Allion. Pedcni. n. sSyo. 
Scirpus italicus omnium minimus. TiU. Pis. b\, t. 20. f. 5. 

CULMUS triqueter, 5 — 8 centimetr. quandoque longior. Folia carinata, 
2 millimetr. lata , hcvia. Involucrum subpentaphyllum ; fohis inasquahbus , 
capitulo muho longioribus. Flores capitati , densi , terminales ; capitulo 
nunc simphci , nunc composito. Spiculae pallide virescentes , ovatae , 
imbricatie squarais acuminatis , laxiusculis. 

Habitat ad flumen Sebou in regno Marocano. Broussonet. 
SCIRPUS ANNUUS. 

SciRPUS culmo triquetro , nudo ; involucro diphyllo ; pedunculis nudis ; 

spicis solitariis. Al/ion. Pedcm. n. 287 1. t. 88. /. 5. 
Scirpo-cyperus aquaticus annuus minimus , capitulis ferrugineis , semine 

striato pulchro. Mich. Gcn. 49. 
Cyperus supinus minor , sparsa panicula ex rarioribus locuslis conferta. 

Monti. Prodr. \3. - 

Radices capiUares. Folia pubescentia , 2 millimetr. lata , acuta , mollia, 
margine la^vissime serrata. Culmus triqueter , striatus , erectus , foliis 
paululura ahior, 11 — 16 centimetr. Involucrum subpentaphyllum ; fohohs 
inaequalibus ; nonnuUis corymbo longioribus. Pedunculi polystachii ; 
centrales brevissimi aut nulh ; laterales supradecompositi ; pedicelhs 
inaequalibus , brevibus ; spicula centrali sessili. Spiculas ovatje , rufescentes. 
Squama; ovoidea; , mucronatiE , marglne membranaceae ; linea dorsah 
elevata. Semen striatum. Numcrus pedunculorura variabihs a duobus 
ad octo. 

Habitat in pratis inundatis. © 52 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

SCIRPUS PUBESCENS. Tab. lo. 

ScTRPUS culmo folioso , triquetro , superne pubescente •, spiculis paucis , 

secundis , terminalibus , ovatis ; glumis mucronatis. 
Scirpus culmo triquetro , folioso ; spiculis ovatis , congestis , sessilibus , 

pubescentibus. Lamank. Illustr. n. 663. 
Carex pubescens. Poiret. Itin. 2. p. 264. 

CULMUS simplex , pubescens , erectus , 3 — 6 decimetr. , foliosus , 
triangularis ; angulis acutis. Folia vaginantia , 4 millimetr. lata , 8 — 13 
longa , carinata , acuta , striata , integerrima ; inferiora breviora. Spiculae 
tres ad sex , ovats , obtus^e , pallidae , terminales , unilaterales , solitari^e 
aut binas ex apice pedunculorum. Pedunculi triquetri , pubescentes , in;E- 
quales , breves ; inferiores longiores. Squamas imbricatie , ovatas , concavas , 
striatas, mucronatas, margine membranaceas. Spiculae nonnunquam sessiles, 
Floret iEstate. 

Habitat ad lacuum ripas prope La Calle. 

L Y G E U M. 

SpATHA biflora , maxima , monophylla , acuta , involuta, hinc 
rongitudinahter dehiscens. Calyces duo, externe villosi , basi cohae- 
rentes ; singuhis biglumis ; gkima akera majore. Stykis unus. 
Stigma simplex. Semina duo , supera, calyce indurato tecta. 

LYGEUM SPARTUM. 

Lygeum Spartum. Zm. Spec. 78. — Loejl. Hisp. 365. /. 2. 

Lygeum spathaceum. Lamarck. Illustr. n. 761. t. 3g. 

Gramen spicatum sparteum , spica sericea ex utriculo prodeunte. 7. Inst, 

5i8. 
Spartum herba akerum. Chis. Hist. 2. p. 220. Ic.-^Lob. Ic. 88. — Obs. 45. 

— Labcrn. Ic. 2 38. 
Gramen sparteum 2, panicula brevi foUiculo inclusa. C. B. Pin. 5. — Moris, 

s. 8. t. 5. J. 3; TRIANDRIA DIGYNIA. 53 

FOLIA glauca,dura, convoluta , fere filiformia. Culmus tcnuis , rectus , 
solidus , concolor , gracilis , Ixvissime striatus , 3 — 6 decimetr. , parte 
media nudus , superne binodosus ; nodo inferiore folium vaginans ; 
superiore spatham floriferam emittente. Folia et culmi aqua macerati 
funibus conficiendis inserviunt. 

HabiTAT in collibus aridis et incultis. V 

D I G Y N I A. 

SACCHARUM. 

Calyx exterior nullus aut biglurais , externe villosus , uniflorus. 
Calyx interior biglumis , aristatus vel muticus. Semen unum , 
nudum , superum. 

SACCHARUM OFFICINARUM. 

Saccharum floribus paniculatis. Lin. Spec. 79. 

Arundo saccharifera. C. B. Fin. 18. — Theat. 29^. — Sloan.Jam. l. t. 66. 

— Riunph. Amb. 5. p. 1 86. t. 74. /. 1. — DiUrone, Precis snr la Canne, etc. 

Ic. bona.—Monti. Prodr. 33. —J. B. Hist. 2. p. 53i. Ic. 
Le Sucre. RcgnanU. Bot. Ic. 

COLITUR in hortis. V 

SACCHARUM RAVENN^. 

AndropoGON Ravennse ; panicula laxa ; rachi lanata ; flosculo utroque 

arista recta. Lin. Spec. 1481. 
Graraen paniculatum arundinaceum ramosum plumosum , panicula densa 

seiicea. T. Lut. 523. 
Gramen arundinaceum , ramosum plumosum album. C. B. Pin. 7. — 

Prodr. 14. — Lheat. g5. — Scheu. Gram. i36. t. 3. f. 7. a, b. 
Gramen paniculatum arundinaceum ramosum , panicula densa sericea. 

r. hist. 5i3. 
Arundo farcta vaUium Ravenna?. j^an. HiU. 3o. /. 19./. 3. mala. — Monti. 

Prodr. 32. 
Arundo cava de Ravenna. Moris, j. 8. t. 8. J. 32. mala. 54 TRIANDRIA DIGYNIA. CULMUS crassitie digiti aut poUicis , erectus , loevis , 2 metr. Folia glabra, 
magnitudine Arundinis Donacis Lin. margine serrata; costa media candida. 
Flores numerosissimi , paniculati. Panicula elongata , 3 — 7 decimetr. , laxa , 
sericea, argentea, ramosissima. Calyx uniflorus , biglumis. Glumas angustae, 
concav^ , oblongae , acuminatae , subasquales , externe villosa; ; villis argenteis , 
flore longioribus. Calyx interior biglumis , exteriore brevior ; gluma altera 
loncriore , aristata. Arista brevis , setiformis. Planta pulcherrima. E culmis 
fistulas ad liauriendum tabaci fumum parant Arabes. 

HabiTAT in Atlante ad rivulorum ripas. 5 

SACCHARUM CYLINDRICUM. 

LagURUS spica cylindrica, mutica. Lin.Syst. vegd. 123. — Larnauk. Illustr. 

n. 769. t. 40. /. 2. 
Gramen tomentosum creticum spicatum , spica purpurea. 1". Cor. 3g. — 

Scheu. Gram. 5j . t. 2./. 4. a. 
Gramen tomentosum spicatum. C. B. Pin. 4. — T. Lnst. 5 18. Eadern ac 

Cor. 
Gramen alopecuros , spica longa tomentosa candicante. J. B. Hist. 2. 

/;. 474. Ic. mala. — Monti. Prodr. 5g. t. 88. 
Gramen alopecuros maritima rcpens , spica longiore. Moris. s. 8. t. 4. /. 4. 
Gramen pratense alopecuros , sericea panicula. Barrcl. t. 11. 

RadiceS longa;, graciles , tortuosae , candids. Culmus 6 — 10 decimetr. , 
erectus , firmus , nodosus , basi saspe ramosus. Folia glauca , glabra , 
dura , convoluta. Spica cylindrica , argentea , sericea , 8 — 16 centimetr. 
longa , densa , ramosa. Calyx exterior biglumis. Glumce concavcx , mutics , 
suba^quales , setis niveis , numerosis , longioribus cinctie. Calyx intenor 
brevissiimis , biglumis. AntheriE violacece. StyU concolores. Arenas mobiles 
coercet. 

HabitAT ad marls Uttora. ¥ 

P H A L A R I S. 

Calyx exterior biglumis, uniflorus, carinatus; interior brevior , 
bidumis , muticus. Seraen unum, nudum, superum. Spica ramosa. TRIANDRIA DIGYNIA. 55 

PHALARIS CANARIENSIS. 

PhaLARIS panicula subovata , spiciformi ; glumis carinatis. Lm. Spec. 79. 

— Lamarck. Illustr. n. 836. t. 42. — Schrcb. Gram. 83. /. 10./. 2. — ' 

Gcertner. 2. p. 6. t. 80. /. 6. 
Gramen spicatum , semine miliaceo albo. T. hisl. 5 18. 
Phalaris Dioscoridis. Irag. 66g. Ic. 
Phalaris major semine albo. C. B. Pin. 28. — Thcat. 53,^. Ic. — ■Moris. s. 8. 

/. 3. f. 1. — Schcii. Gram. t. 2. f. 3. a , c , c ^f. 
Phalaris. Camer. Epit. 661. Ic. bona. — J. B. Hist. 442. Ic. — Tabcrn. Ic. 

240. — Matth. Com. 65g. Ic. — Lob. Ic. ^3. — Gcr. Hist. 86. /':. 
Gratnen phalaroides verius , bulbosa radice. Barrcl. t. g. /. 2. — Monti. 

Prodr. 46. 

A. Phalaris canar. , seinine miHaceo nigro. T. Inst. 5i 8. — Monti. Prodr. 47. 
Phalaris jnajor semine nigro. C. B. Pin. 28. — J. B. Hist. 2. p. 443. 

CuLMUS erectus, 3 — 7 decimetr. Spica ovata, i3 — 22 millimetr. longa. 
Calycis exterioris glum^e compressce , semicirculares , carinata; , conni- 
ventes , hneoHs duabus viridibus pictas. Calycis interioris gluma; inasquales. 
Semina alba aut fusca , ovata , compressa , glumis adh;£rentia. 

Habitat intcr segetes. O 

P H A L A R I S B U L B O S A. ; 

PhalariS panicula cylindrica ; glumis carinatis. Lin. Spec. 7g. 

Phalaris bulbosa semine albo. Rai. Hist. i24g. — Schcu, Gram, 53. — 

Park. Thcat. ii63. Ic. 
Phalaris akissima. Gcr. Vail. Hcrb. 

Affinis P. canariensi Lin. DifiFert spica tenuiore , cyHndracea , 5 cen- 
timetr. circiter ionga ; seminibus duplo minoribus , griseis nec glumas 
adhasrentibus, Species nostra radices fibrosas absque bulbis emittit. Caste- 
rum P. bulbosse Lin. similHma, qu:E varietas videtur distincta tantum bulbis 
radicaHbus. Semina utriusque , a Mauris coHecta , in Europam mittuntur 
pro avium domesticarum nutrimento. Hsc grana GaHice dicuntur : 
Escayole ou Graines dc Canari. 

Habitat inter segetes. O ; 56 TRIANDRIA DIGYNIA. 

PHALARIS AQ,UATICA. 

PhalaRIS panicula ovato-oblonga, spiciformi; glumis carinatis, lanceolatis. 

Lin. Spcc. 79. Exclus. Syii. Buxbaumii. 
Gramen typhinum phalaroides majus bulbosum aquaticum. Barrel. t. 700. 

f''- . ... ... 

Gramen spicatum perenne , semine miliaceo , tuberosa radice. 7. hut. 5ig. 

— Monti. Prodr. 47. 

Radices bulbosx. Spica teres , crassa , 5 — 11 centimetr. Glumas P. 
canariensis Lin. 

Habitat in pratis aquosis. V 

PHALARIS CCERULESCENS. 

PhalaRiS cuhno superne nudo ; spica tereti, laxiuscula ; glumis carinatis , 

acutis. 
Gramen phalaroides hirsutum , spica longissima. Buxb. Ccnt. 4. p. 3o. 

/. 53. 

CULMUS erectus , 7 decimetr. , nodosus , superne nudus , fiUformis. 
Foha glabra , 5 miUimetr. lata. Spica ramosa, teres , laxiuscula , 3 — 8 cen- 
timetr. Calyx exterior biglumis,uniflorus. Gkim;E membranaceiE, carinatas, 
acuminatas , conniventes , subsequales , paUide coerulea;. Calyx interior 
biglumis. Ghims parvae , acutas , subiequales , calyce exteriore breviores. 
Affinis P. bulbosse Lin. differt spica laxiore , glumis coerulescentibus. 

Habitat in arvis Algeriae. 

PHALARIS PARADOXA. 

PhalariS panicula cyhndrica ; floscuhs mucronatis ; neutris phirimis ; 

infimis przemorsis. Lin. Spec. i665. — Lin. Fil. Dccad. 35. t. 18. — Schreb. 

Gram. g3. /. 12. 
Gramen spicatum perenne , semine mihaceo , radice repenie. t. Inst. 5ig. 

— T. ct Vail. Hcrb. 
Gramen phalaroides , spica brevi rcchnata ex utriculo prodeunte. Plnk. 

t. 33. J. 5. 
Gramen phalaroides lusitanicum. Moris. j. 8. t. 3.J. 6. — Monti, Prodr. 47. T R I A N D R I A D I G Y N I A. 67 

CULMUS 3 — 4 dccimetr. , erectus. Spica cylinclrica, ramosa , 3 — 5 cen- 
timetr. longa, vagina hinc involuta. Ramuli muhiflori. Flos centrahs fertihs ; 
laterales abortivi. Calyx exterior uniflorus , biglumis. Gluma: planas , 
carinata: , acuminatze, conniventes , calycem biglumem includentes. Flores 
inferiores steriles , rigidi, pr^emorsi, brevissimi, Semen compressum , niti- 
dum , acuminatum. 

Habitat in arvis. O P A N I C U M. 

Calyx uniflorus, triglumis ; gluma exteriore miuima. Semen 
unum , nudum , supervmi. 

PANICUM VERTICILLATUM. 

Panicum spica verticillata ; racemuhs quaternis ; involucelhs unifloris , 

bisetis; culmisdifi^usis. L/«.S/;a-.82. — Lamarck. lUiislr. ?i.S] i . t. 43./. 1. 

— Curtis. Lond. Ic. 
Panicum vulgare spica simpHci et aspera. L. Insl.bib. — Monii. Prodr. 10. 
Gramcn paniccum spica aspera. C.B.Pin.S. — Thcat.i3g.Ic, — ' Schcu. 

Gravi. 47. 
Gramen geniculatum. Ger. HiU. i5. Ic. — Schaw. Spccim. n. 292. 
Gramen paniceum spica aspera simphci. Moris. j. 8. t. \. f. 11. 
Panicum spica unica, paniculata; setis paucioribus. Hall. Llist. n. \5j[3. 

CuLMUS teres, 3—7 decimetr. , diff"usus. Spica inferne subverticiUata. 
BractecE asperce, setiformes, floribus longiores. Variat flore viridi et coeru- 
lescente. 

Habitat in arvis cukis Algeria?. O 

PANICUM GLAUCUM. 

PanicUM spica tereti ; involuceHis bifloris , fiisciculato-setosis ; seminibus 
undulato-rugosis. Lin. Spec.SS. — Schrcb. Gram.<2. p.1\. t. 20. — Lccrs. 
Hnh. 12. 1.0../. 2. — Gartncr. \. p. 2. t.\.f.3. 

Panicum vulgare spica simphci et mohiori. J. Insl.S\b. — ■Monti, Prodr. 10. 

1 8 58 TRIANDRIA DIGYNIA. 

CULMUS erectus, superne striatus, 3 — 6 decimetr. Spica cylindrica, 5 — 8 
centimetr. , non interrupta. Bracteas setiformes , Iseves , primum virides , 
deinde flavescentes , apice plerumque purpurascentes , floribus longiores. 
Antherse violacere. Semina transverse sulcata. Afiine P. viridi Lin. 
Magna apud auctores synonymorum confusio de P. viridi et glauco quce 
tamen species distinctas. 

Habitat in arvis Algerfe. © 

PANICUM VIRIDE. 

Panicum spica tereti ; involucellis bifloris , fasciculato-pilosis ; seminibus 
nervosis. Zm. Spec.83. — Curtis. Lond. Ic. — (Ed. Dan. /.852. — Lcers. 
Herb. i3. /. 2./ 2. 

Affine P. verticillato Lin. DifFert spica regulai-i nec inferne verticil- 
lata ; bracteis setaceis, moUibus. Variat colore viridi et purpurascente. 

Habitat inter segetes Algerias. O 

PANICUM CRUS GALLI. 

I^ANICUM spicis alternis conjugatisque ; splculis subdivisis ; glumis aris- 

tatis , hispidis ; rachi quinquangulari. Lin. Spec. 83. 
Panicum vulgare spica multiplici asperiuscula. T. Inst.bib. — Monli. 

Prodr. g. 
Gramen paniceum spica divisa. C. B. Pin. 8. — Scheu. Gram. ^g. 
Gramen paniceum seu Panicum sylvestre spica divisa. Moris. s. 8. /. 4./. i5. 
Panicum spica ramosa ; setis nullis. H.all. Hist. n. 1544. 

A. Aristatum. Lcers. Herb. i3. /. 2./. 3. 

Panicum vulgare spica muItipHci, longis aristis clrcumvallata. /. Inst.bib. 

— Monti. Prodr. g. 
Gramen paniceum, spica aristis longis armata. C. B. Pin. 8. — Thcat, iS"]. 

Ic. — Schcu. Grfl??i. 48. t.2.f.2. — Moris. s. 8. /. 4./. 16. 
Panicum sylvestre. Camer. Epit. ig6. Ic. 
Gramen paniceum 2. Tahern. IC.22S. 

CULMUS compressus, geniculatus , saepe basi decumbens. Folia den- 
ticulata. Vagina membranula coronante destituta. Spicas paniculatte ; infe- TRIANDRIA DIGYNIA. 69 

riores patentes ; superiores rachi approximatre. Flores ciliati , unilaterales , 
sa;pe purpurascentes. Valvula altera calycis nunc mutica , nunc subaris- 
tata. In varietate A calyx longe aristatus. 

Habitat inter segetes. O 

PANICUM SANGUINALE. 

Panicum spicis digitatis, basi interiore nodosis ; flosculis geminis , mu- 

ticis ; vaginis foliorum punctatis. Lin. Spec. 84. — CEd. Dan. t. 388. 

mala. — Schreb. Gram. iig. /. 16. — Lecn. Hcrh. 14. t. 2. /. 6. — 

Ciirtis. Lond. Ic. 
Gramen dactylon folio latiore. C. B. Pin.8. — Thcat. i\\. lc. — "T. Imt. 

620. — Moris. s.S. t.3.f.2. — Schcu. Gram. 101. 
Ischsmon Plinii. Cliis. Hist. 2. p.^i]. Ic. — Lob. Ic. 24. — Ger. Hist. 27. 

Ic. — Monti. Prodr. 6<2. 
Ischirmum gramen sanguinarium. Tabern. Ic. 222. 
Graminis genus dens caninus tertius , sive gramcn priorum vel Galli crus. 

J. B. Hist. 2. /;. 444. Ic. 
Gramen dactylon majus repens , foliis hirsulissimis. Bxixb. Ccnt.5. p. 34. 

/. 65. 7nala. 

A. Digitaria foliis subhirsutis ; caule debili ; spicis verticillatis ; scapo an- 
cipite. Hall. Hist. n. i5<26. 

CuLMUS basi geniculatus , 3 — 7 decimetr. Folia 7 — 9 milhmetr. lata; 
margine serrato , plerumque purpurascente. Vaginas compressx , viilosse , 
membranula coronatx. Spicas quinque ad novem , graciles, erectze, digi- 
tatje , purpurete , 8 — 11 centimetr. , terminales. Flores parvi , unilaterales , 
adpressi, ovoidei , acuti , compressi. Rachis flexuosa. 

Habitat in honis. O - 

PANICUM DEBILE. 

Panicum spicis digitatis , interruptis , subquinis , filiformibus ; floribus 
binis, secundis , adpressis ; altero sessili , altero pediccUato. 

CuLMUS filiformis , debilis , 3 — 7 decimetr. , superne nudus. Folia 
pauca, glabra, 2 millimetr. lata, 5 — 16 centimetr. longa. Spica; quatuor 
ad septcm, terminalcs, digitatas, filiformes, interruptie, n — 13 centimetr. 6o TRIANDRIA DIGYNIA. 

longce. Rachis flexuosa , capillaris. Flores binati , adpressi , compressi , 
minimi , oblongi , acuti; altero sessili , altero pedicellato \ pedicello brevi. 
Affine P. lineari Lin. 

Habitat in pascuis prope La Calle. 

PANICUM NUMIDIANUM. Tab. ii. 

PANICUM culmo erecto •, floribus racemosis , secundis , geminis ; altero 

sessili ■, racemis laxe paniculatis , nutantibus. 
Panicum numidianum. Lamarck. Illustr. n. 902. 

CULMUS erectus , 3 — g decimetr. , simplex aut ramosus , nodosus ■, 
nodis pubescentibus. Folia 5 — 7 millimetr. lata , 14 — 27 centimetr. longa, 
acuta , glabra , margine serrata. Flores racemosi , unilaterales. Racemi 
plures , distincti , 3 — 8 centimetr. , laxe paniculati ; panicula elongata. 
Rachis flexuosa , tenuis , angulosa. Flores parvi , conferti , unilaterales , 
ovoidei , magnitudine P. viridis Lin. , plerumque bini ; aUero sessiU aut 
subsessili , akero brevissime pedicellato. Calyx exterior trigkuiiis. Gluraie 
extus convexs , obtusx , virides ; exteriore minima. Calyx interior bre- 
vior, bigkmiis, muticus. Antherae parvas. Stigmata fusca. Semen exiguum, 
nitidum , keve , subrotundum. Floret Autumno. 

Habitat prope La Calle in arenis humidis. 

PANICUM REPENS. 

Panicum panicula virgata ; fokis divaricatis. Lin.Spec.%1. — Cavanil. Ic. 

V. 1 ig. /.110. 
Mikum angustifokum , panicula perampla sparsa et erecta. "T, Cor. 3g. 
5, — Vail. Hcrb. 

CULMI basi repentes , geniculali, sa:pe ramosi , nodosi, 3 — 6 decimetr. , 
ascendentes. Foka striata , rigidula , 3 — 7 miUimetr. lata,acuta, margine 
denticulata , erecta. Vagins subvUlosiE , cuknum involventes et obte- 
gentes. Flores paniculati ; panicula erecta , subcontracta. Rami capiUares , 
numerosi , flexuosi , asperi. Flores parvi , ovoidei , nunc soktaru , nunc 
bini ; akero subsessik , akero pediceUalo. Calyx paUidus , uniflorus ; 
gluma exteriore minore ; duabus akeris aequaUbus , acuminatis , convexis. TRIANDRIA DIGYNIA. 6l 

Calyx interior biglumis , brevior. Stigmata violacea. Semen minimum , 
laeve , ovoideum. Affine P. capillari Lin. DifFert radice perenni •, cul- 
mis basi decumbentibus , repentibus ; vaginis subvillosis nec pilosis et 
asperis ; panicula longe minori nec patente. Spccies distinctissima a P. 
colorato Lin. 

Habitat in Barbaria. V 

P H L E U M. 

Flores spicati , sessiles. Calyx exterior biglumis , triincatus , 
unifiorus ; interior brevior , biglumis , muticus. Semcii unum , 
ntidum , superum. 

PHLEUM PRATENSE. 

Phleum spica cylindrica, longissima; culmo recto. Lin. Spcc.%-]. — Schreb. 

Grain. 102. t. 14. /. 1 ct 2. — Lecrs. Hcrb. 16. t. 3. f. 1. — Lamarck. 

Illustr. 71. 85 1. /. 42. 
Gramen spicatum , spica cylindracea longissima. T. hvsl. 5ig. 
Gramen typhoides maximum , spica longissima. C.B. Pin. ^. — Prodr. 10. 

Ic. — Thcat. 4g. — Moris. s. 8. t. 4. /. 1. Schcu. Gram. 60. t. 2. /. 5. 

rt, b. — Monti. Proclr. 4g. Ic. n. 5^. 
Gramen cum cauda muris majoris longa, majus. J. B. Hist.<2. p.472. Ic. 
Phleum caule erecto ; spicis cyUndricis , longissimis •, glumis calycinis 

obhque truncatis. Hall. Hist. n. 1628. 

CULMUS 6 — 10 decimetr. , ereclus, nodosus. Foha margine denticulata. 
Spica cyhndrica , truncata , 5 — 16 centimetr. , densissima. Flores parvi , 
sessiles •, superiores inferique abortivi. Calyx compressus , bighimis , 
uniflorus. Glumce aequales , truncatx , hinc apice mucronatx , mucrone 
brevissimo , horizontahter conniventes , margine interiore membranaceo. 
Calyx interior muticus , brevior. Glumas inxquales , membranacea:. An- 
theras minuta: , violaceas. Semen minimum , ovoideum. Pecori pabulum 
optimum prcrbet. Spicam 3 decimetr. s£epe vidi. 

Habitat in pascuis humidis. V 6a TRIANDRIA DIGYNIA. 

C R Y P S I S. 

Calyx exterior biglumis , oblongus , uniflorus. Calyx interior , 
biglumis , exteriore longior. Flores spicati aut capitati. 

CRYPSIS SCHCENOIDES. 

CrypSIS splcis obovatis , glabris , basi vaglna foliacea cinctis ; caulibus 
ramosis , procumbentibus. Lamarck. Illustr. n.S55. t. ^2. f. i. 

Phleum spicis ovatis , obvolutis ; foliis brevissimis , muticis , amplexicau- 
libus. Lin. Spec.SS. — Jacq. Icones. —Cavanit. Ic. n.58. t.52. V. 

Crypsis. Hort. Kew. 1. p. 48. 

Gramen aquaticum typhinum supinum itahcum rainus. Barrcl. t. 54. 

CULMi procumbentes aut prostrati, ramosi, geniculati. Spica compacta, 
ovata, obtusa, inferne subramosa , foho spathiformi basi involuta. GlumiE 
parva;, compressae , oblongae nec apice truncatas. 

HabiTAT Algeria in arenis. O 

CRYPSIS ACULEATA. 

CRYPSIS spicis capitato-hemispha^ricis , glabris •, vaginis mucronatis , sub- 
pungentibus cinctis; cauhbus ramosis. Lamarck. Iltustr. ?j. 856. /f.^s./. 2. 

Schcenus aculeatus ; cuhno tereti , ramoso •, capituhs terminahbus; involucro 
triphyUo, brevissimo , rigido, patente. Lin. Spec.63. — Schreb. Gram. 2. 

p.62. t.Si. 
Anthoxanthum aculeatum ; spicis subglobosis ; invokicro fohaceo , brevi , 

mucronato. Lin. Snppl. 89. 
Gramen album capituhs aculeatis itahcum. C. B. Pin. 7. — Theat. 108. Ic. 

— Moris. s. 8. t. 5. f. 3. — Scheu. Gram. 85. 
Gramen spicatum , spicis in capitulum fohatum congestis. 3. Inst. 5 ig. 
Gramen aculeatum. Camer. Epit.i\5. Ic. — Matth. Com. 709. Ic. 
Gramen supinum aculeatum. J. B. Hist. '■2. p.461. Ic. 
Gramen typhinum aculeatum. Z.anich. Ist. t. 69. 
Gramen typhinum aculeatum , spica ex utriculo vix prodeunte. Monti. 

Prodr. 5o. TRIANDRIA DIGYNIA. 63 

Phleum schoenoides. Jacq. Amtr. App. t.i .—Cavanil. Ic. n.58, t.b2.~~ 

Pallas. Itin. 2. p. -,33. t. k. f. 1. 
Antitiagus aculeatus. Gartner. 2. />. 7. t.So.f.j. 

CULMi flexuosi, procumbentes , 16 — 17 centimetr. , ramosi ; ramulis 
strictis. Foha glabra , acuta ; superiora brevia , rigidula , patentia. Spic:E 
parviis , subrotundcC, densissimiE , sohtariae, ex apice ramorum , fohis spa- 
thaceis duobus aut tribus cinctse. Flores minimi, compressi. Calyx exterior 
uniflorus ; ghmiis carinatis , acutis ; interior biglumis , paulo longior. 
Stamina 2—3. Semen minimum , oblongum , compressum. Species a 
prscedenti distincta. lU. Jacq. utramque descripsit ct dehneavit sub 
eadem denominatione. 

Habitat Algeria in arenis. V 

CRYPSIS ARENARIA. 

Crypsis spica ovato - cyHndrica , utrinque attenuata ; glumis acutis 

cihatis ; culmo subramoso. Lamarck. Illuitr. n.S5]. 
Phleum spica ovata , cihata ; caule ramoso. Lin, Spec. 88. — CEd. Dan. 

t. 9i5. 

Gramen spicatum maritimum minlmum, spica cyhndracea. T. Imt. 520. 
— Schcu. Grain. 63. 

Gramen typhinum maritimum minus. Rai. Hisi. 1267. — Pluk t 33 
/.8. 

Gramen phalaroides maritimum minimum. Monti. Proclr. 48. t. 47. 

Planta parva, cxspitosa. Cuhni \3 — 27 centimetr. , basi decumbentes. 
Spica densa, ovato-cyhndrica, 19—22 milhmetr. longa. Calyces cihati , 
acuti. Antherx minimx , palhde lutea% 

Habitat in arvis. ALOPECURUS. 

Calyx exterior uni aut biglumis ; interior uniglumis. Semen 
unum , nudum , superum. Flores spicati. 64 T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

ALOPECURUS PrxATENSIS. 

AlOPECURUS culmo spicato , erecto ; glumis villosis. IJn. Spec. 88. — 
Schreb. Gram. i33. t. ig. /. i. — Lcers. Herb. i5. t. 2. /. 4. — Curtis. 
Lond. Ic. 

Gramen spicatum , spica cylindracea longioribus villis donata. T. hist. 

520. 

Gramen plialaroides majus sive italicum. C. B. Pin. 4. — Monti. Prodr. 41 . 
Gramen alopecurinum majus. Gcr. Hist. 11. Ic. 
Gramen alopecuroides. Lob. Ic. 8. 

Graraen alopecuroides spica longiore medium vulgare. Moris. j. 8. t. 4. 
/8. 

CuLMUS erectus, 6 — 10 decimetr. , nodosus. Spica densa , cylindrica , 
3 — 6 centimetr. longa, ramosa ; ramulis brevissimis. Calyx exterior biglu- 
mis. Glums: carinatce , compressae , acut:e , villosx , lineolis viridibus 
longitudinaliter variegatx. Arista setiformis, flore triplo longior , emergens 
e basi glumae calycis interioris. Morbo qui gallice dicitur Ergot obnoxius. 

HabiTAT in pratis humidis. V 

ALOPECURUS AGRESTIS. 

AlopecurUS culmo spicato , erecto ; glumis nudis. Lin. Spcc.Sg. — CEd. 
Dan. f.6gi. — Schrcb. Gram. 14^0. t. ig. /. 2. — Leers. Herb. ib. t. 2. 

Gramen spicatum , spica cylindracea tenuissima longiore. T. Inst. 5 ig. — • 

Schcu. Grani. 6g. 
Gramen typhoides spica angustiore. C. B. Pin. 4. — Thcat. 53. Ic. — 

Monti. Prodr. 4g. Ic. ?i.5i. 
Gramen alopecuroides minus akerum. Lob. Ic. g. 
Gramen alopecurinum minus. Ger. Hist. 11. Ic. 

Gramen cum cauda muris purpurascente. J. B. Hist.'2. p.4l3. Ic. 
Gramen alopecuroides , spica longa tenuiore. Moris. s.8. t. 4. f. 12. 
Gramen typhinum Piantaginis spica , aristis geniculatis. Barrel. t. Ggg. / 2. 
Alopecurus cuhno erecto, spicato ; calyce ciliato. Hall. Hist. n. 1040. 

CulmuS gracihs, erectus, 3 — 6 centimetr. Spica lenuis , densa, superne 
attenuata, glabra , 3 — Scentimetr. , basi subramosa. SpicuL-e compressas , T R I A N D R I A. D I G Y N I A. 65 

intus concav^. Calyx exterior uniglumis , acuminatus , semibifidus ; inte- 
rior uniglumis ; glumd hinc longitudinaliter fissa. Arista setiformis triplo 
Jongior ex ejusdem basi. 

HabitAT in pratis Algeriae. V 

ALOPECURUS GENICULATUS. 

Alopecurus culmo spicato, infracto. Lin. Spcc. Hg. — Leers. Herb. 16. 
t. 2. /.7. — Curtis. Lond. Ic. — CEd. Dmi. t. 861. — Hall. Hist. n. i5^i. 
Gramen spicatum aquaticum , spica cylindracea brevi. T. Inst. b<2.o. 
Gramen aquaticum geniculatum spicatum. C. B. Pin. 3. — Lhcat. ^x. Ic. 
Gramen fluviatile album. Tabern. Ic.^i"]. 
Gramen aquaticum spicatum. Lob. Ic. i3. 

Gramen typhinum aquaticum molle , spica glauca. Monli. Prodr. 49. 
Gramen alopecurum fluviatile geniculatum procumbens. Mom.i. 8. /. 4./. 1 5. 

CULMUS basi repens , geniculatus , infra spicam subinflatus , 3 decimetr. 
Folia mollia , glauca. Spica 2 — 3 centimetr. longa , cyUndrica , obtusa , 
densa , ramosa ; rainulis brevissimis. Flores exigui. Calyx exterior ciliatus ; 
glumis truncatis ; interior uniglumis. Arista sctiformis, flore vix longior, 
e basi valvuls emergens. Antherce minutas , albae aut luteae. 

Habitat in pratis humidis. V M I L I U M. 

Calyx exterior biglumis , uniflorus , ovatus ; interior brevior , 
biglumis , aristatus aut muticus. Semen unum , nudum , superum. 

N\ GenUS vix distinctum. 

MILIUM LENDIGERUM. 

MlLlUM panicula subspicata ; floribus aristatis. Lin. Spec. gi. Exclus. Syn. 

Moris. el Pluk. — Sclireb. Gram. 2. p. 14. t. 23. /. 3. 
Agrostis ventricosa. Goiian. H. Monsp. 3g. Ic. mala. 
Agrostis panicea , panicula spicata ; flosculis subulatis , subnitidis , basi 

nodulo instructis ; aristis rectis , brevibus. Lamarck. Illiistr. n. 811. 66 T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

Panicum serotinum arvense , spica pyramidata. T. Inst. 5i5. — Vail. Herh. 

— Alonti. Prodr. lo. 
Gramen serotinum arvense , panicula contractiore pyramidali. Rai.Syjiops. 2. 

p. 25g. — Schaio. Specim. n. 297. 

CULMI plures ex eodem cjespite , graciles , 2 — 3 decimetr. , basi saepe 
geniculati. Folia linearia , glabra , acuta. Panicula subspicata , 5 — 8 centi- 
metr. , erecta. Calyx exterior biglumis. Glumas glabrae , incequales , subulatze, 
membranaceas , nitidce. Calyx interior brevior , parvus , villosus, Glum^ 
subasquales ; altera aristata. Semina parva , oblonga , hirsuta ; matura 
protuberantia. 

Habitat in agro Tunetano inter segetes. O 

MILIUM CCERULESCENS. Tab. 12. 

MlLlUM panicula laxa ; pedunculis caplUaribus ; calyce exteriore mem- 

branaceo , acuto ; interiore subaristato. 
Gramen miliaceum saxatile angustifolium , panicula non aristata fusca , 

semine nigro splendente. Vail. Hcrb. 

CULMI erecti , graciles , 6 — 10 decimetr. , superne nudi. Folia glabra , 
glauca, 2 — 5 millimeir. lata, remota. Vagina membranula coronata. Flores 
laxe paniculati. Rami capillares , flexuosi , divaricati , ramosi , insquales. 
Calyx exterior biglumis , uniflorus. Gluma; subasquales , apice membra- 
nacese , acutse , convexae , basi coerulea:. Calyx inlerior biglumis ; glumis 
obtusis ; altera aristata. Arista terminalis , brevissima , caduca. Semen 
oblongum , fuscum , nitidum , hinc sulco longitudinaU exaratum. Affine 
M. paradoxo Lin. Difiert foliis duplo triplove angustioribus , glaucis ; 
glumis calycinis exterioribus basi coerulescentibus ; semine tenuiore ; aristis 
calyce brevioribus. 

Habitat in fissuris rupium Adantis. V POLYPOGON. 

Calyx exterior biglumis , uniflorus ; glumis aristatis. Calyx 
interior brevior , biglumis ; gluma altera aristata ; arista terminali. TRIANDRIA DIGYNIA. 67 

POLYPOGON MONSPELIENSE. 

Alopecurus monspeliensis ; panicula subspicata ; calycibus scabris ; 

corollis aristatis. Lin. Spcc. 8g. 
Gramen alopecurum majus , spica virescente divulsa , pilis longioribus. 

Barrel. t. ii5. /. 2. bona. — Scheu. Gram. l55. 
Alopecurus maxima Anglias paludosa. Moris. j. 8. (. 4. f. 3. mala. 
Alopecuros maxima anglica. Park. Theat, 1166. Ic. 
Gramen alopecuroides maximum. Schaw. Spccim. n. 27 1. 
Phleum crinitum. Schreb. Gram. i5i. t. 20. f. 3. 

A. Alopecurus paniceus ; panicula subspicata ; glumis villosis ; corollis 
aristatis. Lin. Spcc. go. — Schreb. Gram. i5i. Variet. B. 

Panicum maritimum spica longiore villosa. T. Lnst. 5 i5. — Monti. Prodr. 10. 

Gramen alopecuros minus spica longiore. C. B. Pin. 4. — Theat. 5i . — 
Scheu, Gram. \5\. 

Gramen alopecurum minus , spica virescente divulsa. Barrel. t. \\b. f. 1. 

CULMUS 3 — 7 decimetr. , simplex , erectus. Folia rigidula , 2 — 7 milli- 
metr. lata. Panicula spicata , pallide flavescens ,2 — 5 centimetr. Flores 
minimi, numerosissimi. Calyx exterior biglumis , uniflorus. Glumae ciliatse, 
oblongas, acutas ; singula aristata ; arista terminali , alba , setiformi. Calyx 
interior brevior, biglumis ; gluma altera apice aristata ; arista brevi, erecta, 
tenuissima. A. paniceus Lin. , varietas certissime prcecedentis , difFert spica 
minore et arctius contracta. 

Habitat inter segetes. O 

A G R O S T I S. 

Calyx exterior biglumis , unifloius ; inteiior biglumis , muticus 
aut aristatus. Semen unum , nudum , superum. Flores rainimi, 

AGROSTIS SPICA-VENTI. 

AgroSTIS petalo exteriore exserente awstam rectam , strictissimam , longis- 

simam. Lin. Spcc. gi. — (Ed, Dan, t. 853. — ■Leers. Hcrb. 18. t. 4. /. 1. 
Gramen capillatum paniculis rubentibus et viridantibus. T. Ifist, 524. 68 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramen capillatum. J. B. Hist. 2. p. 462. Ic. mala. 

Gramen segetum altissimum , panicula sparsa. C. B, Pin. 3. — Theat. 34. 

dcscriptio bo7ia. Exclud. Ic. Jlores majorcs nec aristalos reprasentans. — 

Schcii. Gram. 144. /. 3. /. 10. 
Avena monantha ; panicula ascendente , multiflora ; calyce la^vi ; florali 

arista longissima. Hall. Hist. n. 14S0. 

CULMUS erectus, gracilis, 3 — 6 decimetr. Folia margine et pagina supe- 
riore denticulata. Panicula maxima , regularis , patens , saspe 3 decimetr. ; 
junior contracta. Rami numerosi , multifariam divisi , insequales , verti- 
ciflati, capillares. Flores minimi. Calyx exterior biglumis ; glumis acutis , 
glabris. Calyx interior biglumis ; glumis in^rqualibus ; altera aristata ; 
arista setiformi , flore multo longiore. Panicula nunc viridis , nunc 
purpurascens. 

Habitat inter segetes. O 

AGROSTIS PUNGENS. 

Agrostis culmo basi procumbente , ramoso ; foliis subulatis , rigidulis , 

convolutis ; panicula coarctata , mutica. 
Agrostis panicula coarctata , mutica ; foliis involutis , rigidis , pungentibus; 

superioribus oblique oppositis ; culmo ramoso. Schreb. Grarn. 2. p. 46. 

t. 27. /. 3. 
Gramen paniculatum maritimum narbonense , radice repente. T. Inst. 5^3. 

— r. ct Vail. Hcrb. 
Agrostis panicula parva , conferta , subovata ; foliis convolutis , pungen- 

tibus ; culmo ramoso , repente. Lamarck. I/lustr. n. 817. 
Agrostis radice repente ; foliis subulatis , rigidis , suboppositis. Cavanil. Ic. 

n. 120. t. 111. 

CULMUS basi procumbens , 3 decimetr. , ramosus. Folia glauca , appro- 
ximata, striata, subulata , glabra, rigidula , pungentia , culmum obtegentia, 
margine convoiuta. Flores parvi , pallidi. Panicula coarctata , ovata , 
5 — 8 centimetr. Calyx exterior uniflorus. Glumse ovoideas , approximatce , 
membranaceae , mutic;£ , hinc convexce , inaequales , pallide virescentes. 
Calyx interior muticus , biglumis. 'Glumce concavy , iniequales. 

Habitat in arenis ad maris littora et aliis locis. V TRIANDRIA DIGYNIA. 6g 

A G R O S T I S M I N I M A. 

AgrOSTIS panicula mutica , filiformi. Lin. Spec. g3. 

Gramen loliaceum minimum elegantissimum. T. Inst. 5i]. — Monti. 

Prodr. 43. 
Gram.en minimum, paniculis elegantissimis. C.B. Pin. 2. — Schcii. Gram. 40. 

t. \. f. ■]. I. 
Gramen minimum. J. B. Hisf. 2. p. 465. Ic. 
Gramen minimum unciale aut biunciale. Moris. s. 8. /. 2./. 10. — Icones 

C. B. Theat. 26. et Dalech. Hist. 426, mala;. 

CULMi filiformes , enodes , 3 — 8 centimetr. , simplices , erecti , plures 
ex eodem csspite. Spica gracilis , simplex. Flores minimi , sessiles , uni- 
laterales, siepe purpurascentes. Calyx exterior bigluinis , obtusus ; martrine 
membranaceo ; interior villosus , biglumis. 

Habitat Algeria. O 

AGROSTIS STOLONIFERA. 

Agrostis panicukc ramis divaricatis , muticis ; culmo ramoso , repente ; 

calycibus sequalibus. Lin. Spec. g3. — CEd. Dan. t. 664. 
Poa monantha , stolonifera ; calycibus exasperatis. Hall. Hist. n. 1473. 
Gramen panicula fere arundinacea , locustis brevissimis. T. Inst. 521. — 

T. Hcrb. 

■ i 

CULMUS 3 — 6 decimetr. , basi prostratus , geniculatus. Panicula 
inferne coarctata ,5 — 8 centimetr. Pedunculi ina^quales , capillares , 
verticillati. Flores mutici , scepe purpurascentes. Panicula tota coarctata 

fructu maturo. 

j - ■ 

Habitat in arvis. V 

AGROSTIS CAPILLARIS. 

AgrOSTIS panicula capillari , patente ; calycibus subulatis, cequalibus , his- 
pidulis , coloratis ; flosculis muticis. Lin. Spec. g3. — (Ed. Dan. t. i63. 
Leers. Herb. 20. t. 4. /. 3. mo TRIANDRIA D I G Y N I A. 

Gramen miliaceum minus , panicula rubente. Monti. 52. Ic. 64. 
Poa manantha ; caule erecto ; panicula difFusa ; calycibus dorso exasperatls. 
Hall. Hist. n. 1475. 

CULMUS filiformis , erectus , 3 decimetr. Panicula patula , nec basi 
coarctata ut in prcecedenti. Rami capillares. Flores omnium minimi , 
mutici , ssepe purpurascentes. 

HabitAT in arvis. V 

A I R A. Calyx exterior biglumis , membranaceus , biflorus ; interior 
biglumis. Semen unum , nudum , superum. 

AIRA ARTICULATA. Tab. 1 3. 

AiRA paniculata ; calyce flosculo longiore , acuto , nitido ; arista medio 
nodosa e basi glumze prodeunte. 

A. Gramen panicula miliacea , locustls minimls. T. Inst. 622. — T.Hcrb. 

Radices capillares. Culml plures ex communi csspite , erecti , glabri , 
tenues , inferne ramosi , geniculati , 3 decimetr. , superne filiformes. Folia 
1 millimetr. lata , glauca , glabra ; sicca convoluta et filiformia. Flores 
paniculati. Pedunculi capillares , plerumque bini , ramosi , superne floriferi. 
Flores aggregati , parvi. Calyx exterior biflorus , biglumis , flosculo longior. 
Glumse angustae , elongatdC , acut:E , subsequales , membranaceae , nitidse. 
Calyx interior biglumis. Glumx minimee ,ovatas, inferne villosas , subcequa- 
les. Arista superne clavata, alba ; inferne crassior , fusca ; medlo nodosa , 
articulata et villis cincta , e basi glumse exterioris , ut in A. canescente Lin. 
Stamina 3. Antherse oblongas. Styli 2 barbatl. Semen minimum, oblongum, 
obtusum , hinc sulco longitudinali exaratum. Varietas A simiUima difFert 
floribus duplo fere minoribus. 

Habitat in arvis prope Mascar. V TRIANDRIA DIGYNIA. 71 

M E L I C A. 

Calyx exterior biglumis , triflorus ; flosculo interraedio sterili , 
pedicellato. Aristae nuUae. Semen unum , nudum , superum.. 

MELICA CILIATA. 

Melica flosculi inferioris petalo exteriore ciliato. Lin. Spcc. 97. 
Gramen avenaceum montanum lanuglnosum. C.B. Pin. 10. — T. Insi. ^24. 

— Monti. Prodr. 58. t. 83. 
Gramen montanum Avenas simile. Clm. Hist. 2. /;. 219. Ic. 
Gramen cum locustis parvis candidis pilosis , semine avenaceo. J. B. 

Hist. 2. p. 434. Ic. 
Gramen avenaceum spica simplici , locustis densissimis candicantibus et 

lanuginosis. Scheu. Gram. 174. t. 3. f. 16. g ■, h ■, i , k. — ■Itin. Alp. 174. 

t. 3. /.16. 
Arundo locustis bifloris, spicatis •, gluma florali exteriore ciliata, Hall.Hist. 

n. i5i7. 

CULMUS 6 decimetr. , erectus. Folia 2 miflimetr. lata , glauca. Vagina 
aspera , internodiis longior. Spica interrupta , 8 — 11 centimetr. , ramosa. 
Pedunculi tenues , rachi adpressi. Calyx exterior subtriflorus. Gluma; 
acuts , inaequales, membranaceae. Flos unicus fertilis. Gluma exterior setis 
numerosis , argenteis , moflibus , maturo fructu patentibus conspersa. 

Habitat in Atlante. V 

MELICA ASPERA. 

Melica foliis angustis , convolutis , asperis ; panicula patente, pyramidata; 

2;lumis imberbibus. 
Gramen avenaceum angustifoHum paniculatum pyramidale. Barrcl. t. g5. 

J. 1. — Schcu. Gram. 173. 
Gramen avenaceum saxatile , panicula sparsa , locustis latioribus candican- 

libus et nilidis. T. Inst. ^24. — T. Herb. 

CULMUS simplex , quandoque basi ramosus , erectus , 3 — 6 decimetr. , 
filiformis , superne nudus. Folia glabra , glauca , aspera , convoluta , y 2 T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

filiformla. Vaginas striatas. Flores paniculati. Panicula laxa. Pedunculi 
capillares ; inferiores patentes. Flores distincti , terrainales , racemosi , 
unilaterales. Calyx exterior triflorus , scariosus , biglumis. Glumse 
oblongje , convexx , subcequales. Calyces interiores biglumes ; glumis 
iniequalibus , imberbibus. 

HabitAT in fissuris rupium. V 

MELICA PYRAMIDALIS. 

Melica panicula patente , pyramidata ; glumis variis ; foliis convolulis. 

Lamarck. Illmtr. n. 936. 
Gramen avenaceum majus gluma rariore virginianum. Muris. s. 8. /. 7. 

y. 5i. quoad Iconcm. 
Gramen avenaceum latifolium minus , panicula sparsa. Barrcl. t. g5. f. 2. 
Melica nutans, Cavanil. Ic. n. 192. t. 11 5. f. 2. non Linnai. 

Pr/ECEDENTI simillima. Folia latiora nec aspera. An varietas ? 
Habitat in Adante. V 

P O A. 

Calyx exterior biglumis , multiflorus ; interior biglumis. Glumae 
obtusiusculse , muticae. Spiculae plerumque ovoidex , nunc longio- 
res , nunc breviores. Semen unum , superum. 

P O A A N N U A. 

POA panicula diffusa ; angulis rectis ; spiculis obtusis ; culmo obliquo , 
compresso. Lin. Spec. 99. — Leers. Hcrb. 29. ^.6. /. 1. — Cnrtis. Lond. Ic. 

Gramen pratense paniculatum minus. C. B, Pin. 2. — Lheal. 3i. Ic. — 
Scheu. Gram. 189. t. 3. f. i-j . 

Poa culmo infracto ; panicula triangulari ; locustis trifloris , glabris. Hall. 
Hist, n. 1466. 

RadiceS capillares. Culmi semiprocumbentes , compressi , tenues , 
lasves , 16 — '40 cendmetr. , saepe geniculati , infra paniculam nudi. Folia 
glabra , 2—3 millimetr. lata , margine asperiuscula, Vaginx compress^e , T R I A N D R I A D I G Y x\ I A. 7.3 

membranula alba , siepe lacera coronatje. Panicula patens , laxa , subse- 
cunda. Pedunculi binati , capillares , ina^quales , horizontales , divergentes , 
ante florescentiam erecti , maturo fructu demissi. Spiculas unilaterales , 
inferce nonnullas s^epe pendulas , ovatce aut ovato-oblonga; , obtusce , com- 
pressce , pallide virescentes , quandoque amoene purpurea^. Calyx exterior 
tri ad quinqueflorus , biglumis ; glumis in^equalibus , ovatis , margine 
membranaceo , albo cinctis. Glumas calycum interiorum consimiles. An- 
theriE Ra\3£. 

Habitat ad vias et in hortis Algerix. V 

POA ATROVIRENS. Tab. 14. 

POA glabra ; culmo erecto ; foliis rigidulis ; vagina internodiis breviore ; 
panicula patente ; spiculis planis , linearibus. 

CULMUS erectus , 3 — 6 declmetr. , superne nudus , nodosus , glaber , 
firmus. Foha glaberrima , acuta , rigidula , i millimetr. lata , l3 — 22 cen- 
timetr. longa. Vagina internodiis brevior , absque corona membranacea. 
Flores laxe paniculati. Pedunculi longi , capillares , angulosi , flexuosi , asperi , 
ramosi, solitarii, bini aut terni. Rachis flexuosa, angulosa, aspera. Spicula: 
singul;£ pedicellata: , 2 millimetr. lat^ , 6 — g longs , plans , obtusas , fusco- 
virescentes. Calyx exterior octo ad decemflorus , biglumis ; glumis inx- 
qualibus , subacutis. Calyces interiores biglumes ; gluraa exteriore carinata, 
majore, alteram includente. Antherce minimLE. Semen cxiguum, oblongum. 
Affinis P. verticillatx Cavanil. Ic. t. g3 ; diff"ert spiculis duplo latioribus ; 
culmis erectis ; vaginis membranula coronante destitutis ; radice perenni. 
Floret iEstate. 

Habitat in arvis incultis prope La Calle. V 

POA BULBOSA. 

POA panicula secunda, patentiuscula ; spiculis quadrifloris. Lin. Spcc. 102. 
Poa foliis bulbosis ; panicula difFusa ; locustis quadrifloris ; folliculis sub- 

villosis. Hall. Hist. ?j. 1461. 
Gramen paniculatum proliferum. T. Insi. SaS. 
Grainen loliaceum , panictila variegata , radicibus bulbosis. Moidi. Prodr. 

3S. /. i3. 

1 10 74 TRIANDRIA DIGYNIA. 

A. Gramen arvense panicula crispa. C. B. Pin. 3. — ■ Thcat. 32. Ic. — 

Prodr. 6. lc. — Schaw. Specim. n. 2] 3. 
Gramen cuni panicula moUi rubente. J. B. Hiit. 2. p. 464. Ic. mala. 
Gramen.- Matlh. Com. 707. Ic. 
Gramen arvense , panicula crispa hiante , foliis geniculatis , rainus et majus. 

Barrel. t. 7o3. 
Gramen arvense angustifolium , panicula densa foliacea , foliolis in pani- 

cula angustissimis. Scheu. Gram. 211. t. ^. f. la. a , b , c. 
Gramen loliaceum, panicula bulbis foliaceis donata. Monti. Proclr. 38. 

BULBI plures radicales , aggregati. Folia angusta, brevia, glabra. Culmus 
erectus , gracilis , 3 decimetr. , superne nudus. Panicula ovata , seu ovaio- 
oblonga ,2 — 5 centimetr. longa , laxiuscula , purpurascens. Pedunculi 
plures , inzequales , capillares , ex eodem nodulo. Spicul:e ovatas , tri aut 
quadriflorce. Glumas margine membranacea;. Corollce valvula exterior 
mucronata. Flores saepe bulbiferi. 

COLITUR in arvis. V 

POA ERAGROSTIS. 

POA panicula patente •, pedicellis flexuosis ; spiculis serratis , decemfloris. 

Lin. Spec. 100. — Schreb. Gram. 2. p. Si. t. 38. 
Gramen paniculis elegantissimis minimum. T. Imt. 522. — Scheu. Gram. 

192. t. 4. /. 2. 
Gramen phalaroides , sparsa Brizas panicula, minus. Barrel. t. 44. J. 2. 

CuLMi plures ex eodem caespite, tenues , basi procumbentes , nodosi, 
sxpe geniculati , 1 1 — 27 centimetr. longi. Folia 2 millimetr. lata, subvillosa. 
Vagina setulis coronata. Panicula elongata , angusta ,5 — 8 centimetr. 
Pedunculi capillares , flexuosi. Spiculte compressae , Hneari-subulat^ , fusco- 
purpure;E , 1 miUimetr. lat^e , g — 11 longae , gemino ordine arcte imbri- 
cat£E. Calyx exterior octo ad quindecimflorus. Glum^ calycum exteriores 
carinatas , obtusiusculie. 

Habitat in arenis. O 

P O A R I G I D A. 

POA panicula lanceolata , subramosa ; floribus alternis , secundis. Lin. 
Spcc. 101. — Curtis. Lond, Ic. T R I A N i:) R f A D I G Y N I A. 76 

Gramen minus vulgare , panicula rigida. t. Insl. 622. 

Gramen panicula muhiplici. C. B. Pin. 3. —Prodr. 6. Ic. —theat. 32. Ic. 

Schcu. Gram. 27 1. /^. 6. /. 2. 
Gramen loliaceuin murorum duriusculum, spica erecta rigida. Morii. s. 8. 

f. 2. /. g. 
Gramen arvense filicina duriore panicula gracilius. Barrel. t. 49. hona. 
Gramen filiceum rigidiusculum. Vail. Bot. 92. t. 18. / 4. 

Radices capillares. Culmus erectus, 1 1—27 cenlimetr. , gracilis , glaber, 
compressus , nodosus. Folia glabra , 2 millimetr. lata , denticulata. Vagina 
membranula laciniata coronata. Panicula rigida , angustata , elongata , 
unilateralis , 2—8 centimetr. longa. Pedunculi breves. SpicuLx graciles , 
acutJE , o-emino ordine dispositx , primum coarctat^ , deinde divaricatas. 
Calyx exterior , sex ad decemflorus. Glumx parvx , acuts ; interiores 
consimiles. Rachis angulosa , flexuosa. 

Habitat in Atlante. O 

POA DIVARICATA. 

POA panicula ramosissima •, peduncuhs capiUaribus, divaricato-patentibus , 

apice trichotomis ; pediceUis superne incrassatis. 
Poa paniculze ramis geminatis, divaricatis •, spicuhs subquadrifloris. Gouan. 

Ilhutr. 4. t. 2. / 1. 
Gramen perexile marcoticum humiUimum , locustis eleganter atque dis- 

tincte positis. Lippi. Mis. 
Gramen paniculatum maritimum apulum oranium minimum elegantissi- 
mum. Vail. Herl>. 

RadiceS capiUares. Culmi phires ex eodem ccespite , fihformes , erecti , 
glabri, 16 — 27 centimetr. , nodosi. Foha sububta , glabra , 1 miUiraetr. 
lata,2 — 8 centimetr. longa. Panicula raraosissima. Rami capiUarcs,sohtarh, 
bini aut tcrni, in^equales , patentes, divaricati, apicc ramosi, subtrichotomi; 
ramuhs iniequahbus. PcdiceUi superne sensim incrassati. Spicukc oblong^, 
parvx , laxiuscukc , albo-virescentes , in fasciculos laxos dispositx. Calyx 
exterior minimus , biglumis •, glumis inaequalibus , membranaceis. Calyces 
interiores conformes. Flosculi maiuro fructu cadunt , calycc exteriorc 
supersiite. Gramen elegans. Florct primo Vere. 

Habitat in arvis cultis prope Mascar. -yg TRIANDRIA DIGYNIA. 

POA CRISTATA. 

POA panicula spicata ; calycibus subpilosis ; subquadrifloris , pedunculo 
longioribus ; petalis aristatis. Lin. syst. veget. ii3. — ■ Leers. Herb. 3o. 

t. 5. /. 6. 
Aira cristata ; calycibus subtrifloris , pedunculo longioribus ; petalis sub- 

aristatis , insequalibus. Lin. Spec. g5. 
Gramen spicatum , spica purpuro-argentea moUi. T. Inst. 5ig. 
Gramen avenaceum , spica simplici , locustis candicantibus splendentibus 

et densioribus. T. Herb. 
Festuca locustis bifloris , mucronatis , confertis , imbricatis , paniculatis , in 

spicam congestis. Hall. Hist. n. 1444- 

Habitat in arvis incultis prope La CaUe, V 

POA SICULA. 

POA culmo superne incrassato ; rachi flexuosa ; spicuUs distichis , sessiUbus , 

planis , rigidis , ovato-lanceolatis. 
Gramen paniculis elegantissimis densis , siculum. T. Inst. 522. 
Gramen fiUceum panicuUs integris. Boc. Sic. t. 33. f. 2. — Moris. s. 8. 

t. 6. /. 53. 
Cynosorus siculus. Jacq. Obs. 2. p. 22. t. 43. 
Poa sicula. Jacq. Icones. 
Briza cynosuroides. Scop. Insub. 2. /;. 21. ^ ii. 

Radices capiUares , viUosce. Cuhni phires ex eodem casspite , erecti , 
firmi, teretes, striati, superne nudi et incrassati , ii — 21 ceniimetr. longi. 
FoUa glabra , 2 — 5 miUimetr. lata , culmo breviora. Vagina; membranula 
alba coronatas. Rachis simplex , flexuosa , striata , hinc et inde ahernatim 
excavata. Spiculs gemino ordine , sessiles , ahernx , glaberrims , plan^e , 
ovato-lanceolaias , subacut^e , rigidas , arcte imbricatx , g — 13 mUUmetr. 
longae , 4 — 3 latas , duodecim ad vigintiflorze. Gluma exterior carinata , 
subacuta ; interiore n^iinore. 

Habitat in arvis. O TRIANDRIA DIGYNIA. 77 

B R I Z A. 

Calix exterior biglumis , mukiflorus. Spiculae ovatcc , obtusae , 
distiche imbricatas. Calyces interiores biglumes ; gluma exteriore 
apice rotundata, mutica ; interiore minima. Semen untim, nudum, 
superum. 

BRIZA MINOR. 

BriZA spiculls triangulis ; calyce flosculis longiorc. Lin. Spcc. 102. 
Gramen tremulum minus , locusta dehoide. Moris. s. 8. t. 6. /. 47. 

CULMUS ereclus , simplex, 26 — 27 centimetr. Folia moUia, pubescentia, 
2 millimetr. lata. Membranula alba vaginam coronans. Panicula patens , 
ovata. Pedunculi capillares , plerumque bini , ramosi ; ramulis divaricatis. 
Spiculas singuls pedicellatas , pendulas, parvas, triquetrx, obtusce. Calycum 
gluma exterior rotundata, concava ; margine membranaceo , albo ; interior 
orbiculata , plana , minima. Anthera: exiguce. 

Habitat in arvis. © 

BRIZA VIRENS. 

Briza spicuhs ovatis ; calyce flosculis ^quah. Lin. Spec. io3. 

Gramen tremuhun minus,panicula parva. C.B.Pin. 1. — Mom.j. 8. /. 6./. 46. 

Gramen eranthemum palustre et sparsa Brizce panicula. Barrcl. t. "] 48. 

VarietaS prascedentis. DifFert spicuHs ovaus. 
Habitat in arvis. O 

B R I Z A M A X I M A. 

Briza spicuhs cordatis ; floscuhs septemdecim, Lin. Spcc. io3. — J^'^^!^ 
Obs. 3. p. 10. /. 60. — Laniarck. Iliustr. n. ioi3. t. 43. f. 2. — Gartner. 
1. p. 4. l. 1. J. 6. 

Grainen paniculatum , locustis maximis candicantibus tremuhs. T. Lnst. J23. 

Gramen tremulum maximum. C. B. Pin, 2,, — Prvdr, 5. Ic, — Tlicat, 24, Jc. 7 8 T R 1 A N D R 1 A D I G Y N I A. 

— Siheu. Gram. 202. /. 4./. 7. — Moris. s. 8. /. 6. /. 48. — Schaw. 
Spcciin. n. 3o2. 

. Gramen tremula panicula longlorc et laxiore , colore candicante. Clus. 
Cur. Post. 
Phalaris pratensis altera. Ger. Hist. 8] . Ic. 
Gramen tremulum maximum. J. B. Hist. 2. p. 490. Ic. 
Gramen iremulum seu phalaroides majus. Barrel. t. 23./. 1 , 2. f/ t. i5.f. 1. 

— Monti. Prodr. 46. /,34. 

CULMUS erectus , s^epe 3 decimetr. et uhra. Flores laxe paniculati. 
Spiculs maximaj , ovatce , obtusas , g — 13 miUimetr. longa: , penduls , 
sohtarix aut bince ex singulo pedunculo. Pcdunculi capillares. Gluma 
exterior magna , convexa , elhptica , hneohs virescentibus et pahidioribus 
variegata ■, interior orbiculata , plana , inclusa. Spicula? nunc paucas , nunc 
numerosiB , majores aut minores , saepe purpurascentes. 

HABITAT in arvis. O 

P>RIZA ERAGROSTIS, 

Briza spicuhs lanceolalis •, floscuhs viginti. IJn. Spec. io3. — Schrcb. Gram. 

<2. p. 83. /.39. 
Gramen panicuhs elegantissimis , sive Eragrostis majus. C. B. Pin. 2. — ■ 

Theat. o5. Ic. — T. Inst. 522. — Scheu. Gram. 194. t. 4. / 4. 
Gramen Amourettes. Clus. Hist. 2. p. 21 8, Ic. 
Ciramen paniculatum sativum. Tabcrn. Ic. 204. 
Gramen paniculosum phalarioides. Lob. Ic. 7. 

Gramen fihcinum sive panicuhs elegantissimis. Moris. s. 8. /. 6. / 5<2. 
Gramen eranthemum seu Eragrostis , etc. Barrcl. t. ^3. — Monti. Prodr. ^5. 
Poa Eragrostis ; paniculata ; paniculas ramis ahernis , sohtariis ; corolhs 

trinerviis •, spicuhs lato-lanceeolatis. Cavanil. Ic. n. loi. t. 92. 
Poa locustis distichis , decemHoris •, calycibus aciitis. Hall. Hist. n. i\5o. 

CULMi ascendentes , geniculati , 2 — 3 decimctr. , saspe ramosi. Foha 2—4 
miUimetr. lata. Panicula patens. Peduncuh ramosi , plerumque solitarii. 
SpiculcE hneari-lanccolatas , compressce , fuscae aut atro-virescentes, 9 — 13 
miUimetr. longce , 2 lata: , arcte bifariam imbricatce. Calyx quindecim ad 
vigintiflorus. Anthers ininimx , albx. Semen reticulato-rugosum. 

HabitAT in arvis. © TRIANDRIA DIGYNIA. 79 

DACTYLIS. 

Calyx exterior biglumis, multiflorus. Glumas inaequales, acutas, 
carinatx. Calyces interiores consimiles. Flores secundi. Semen 
unum , nudum , superum. 

DACTYLIS GLOMERATA. 

DactyliS panicula secunda, glomerata. Li7i. Spec. io5. — CEd. Dan. t. 748. 

— Leers. Hcrb. 22. t. 3. f. 3. — Schrcb. Grani. 72. t. 8. /. 2. — Lamarck. 

Illuitr. n. 963. t. 44. /. 1. 
Gramen paniculatum , spicis crassioribus et brevioribus. t. Imt. 321. 
Gi-auien spicatum folio aspero. C. B. Pin. 3. — Prodr. g. Ic. — Theat. ^5. 

Ic. — Moris. s. 8. t. 6. f. 38. — Schcu. Gram. 299. t. 6. f. i3. — Schaic. 

Specim. n. 3oo. 
Gramen spicatum. Dalcch. Hist. 417. Ic mala. 
Gramen asperum. J. B. Hist. a. p. 467. Ic. mala. 
Gramen arvense spica compacta divulsa. Loes. Prus. 110. t. 23. 
Gramen spicatum folio aspero , spica grumosa longiore et breviore. Barrel. 

t. <26. f. i , a. mala. 
Bromus locustis tetrandiis , fasciculatis , imbricatis. Hall. Hist. n. i5i2. 

CULMUS erectus , 6 — 10 decimetr. Folia 4 — 7 millimetr. lata , glauca. 
Panicula unllateralis , ante et post florescentiam coarctata. Flores glomerati ; 
glomerulis crassis , densis. Pedunculi inferiores unus aut duo , distincti , 
patentes. Calyx exterior trl ad quinqueflorus. Glumas carinatas , acuta? , 
mucronatae , saspe violaceas. 

HabitAT in arvis et ad maris littora. V 

DACTYLIS REPENS. Tab. i5. 

Dactylis culmo repente ; ramis fasciculatis ; foliis villosis , subulads , 

rigidis ; floribus spicato-capitatis , secundis. 
Gramen humile marcoticum hirsutius , caule sanguineo , spica densa bre- 

viori. Lippi. Vail. Herb. 
Gramen maderaspatanum rainus Eryngii capituHs. Petiv, Vail. Hcrb. So T R 1 A N D R I A D I G Y N I A. 

CULMi longi , repentcs , teretes , vaginis membranaceo-coriaceis involuti. 
Rami plures ex singulo nodo , erecti , 8 — 16 centimetr. , simplices aut 
ramosi. Folia rigida, disticha, approximata, villosa, horizontalia, subulata, 
1 — 3 centimetr. longa , 2 miUimetr. basi lata. Flores sessiles , capitato- 
spicati , unilaterales , dejisissimi. Spica ovata , 7 — 13 millimetr. longa. 
Spiculx parvae , pubescentes , compressc-e , subquadriflor^e. Calyx exterior 
bi"^lumis ; glumis inctquahbus , carinatis , mucronatis. Calyces interiores 
biglumes ; gluma exteriore majore , consimih. Anthera: minimae , palHdx. 
Semen exiguum , subrotundum. 

Habitat in arenis ad maris Uttora et in deserto. V 

DACTYLIS PUNGENS. Tab. 16. 

Dactylis culmo erecto , superne nudo ; spicuhs terminahbus , sessihbus, 

in capitulum congestis ; involucro squamoso. 
Dactyhs pungens ; capitulo globoso ; calycibus muUifloris ; culmis erectis. 

Schreb. 2. p. 42. t. 27. 
Gramen humile , capituhs glomeratis pungentibus. Schaiv. Specim. n. 286. 
Sesleria echinata ; spica subrotunda , involucrata ; spicuhs subquinque- 

floris ; floscuhs aristatis. Lamarck. Illustr. n. 1097. f.^-j.f. 2. 

Radices capiUares , viUosx , in fasciculum congesta;. Cuhni ex eodcm 
casspite phires , fihformes , erecti , inferne nodosi , fohacei , superne nudi , 
lasviter striati , 1 — 3 decimetr. , firmi. Foha glabra, acuta , moUia , 2 miUi- 
metr. lata , 2 — 8 centimetr. longa , margine serrulata. Membranula alba 
vaginam coronans. Flores in capituhim subrotundum dense congesti , 
terminales , sessiles. Involucrum communc e squamuhs pluribus , ovatis, 
Spicultc dense congestx , ovato-oblongce , compressze ; floribus gemino 
ordine dispositis. Calyx exterior sex ad decemflorus , biglumis. Gku.ise 
ovatae , mutics , sub.Tquales. Calyces interiores biglumes ; gluma exteriore 
carinata , margine membranacea. Arista brevis , rigida , terminahs. Gluma 
interior, minor, mutica. Stamina 3. Antherce luteas. Styh 2 barbati. Semen 
unum , exigimm , ovoidcum , glabrum. 

Habitat in arenis prope Mascar. © TRIANDRIA DIGYNIA. 8l 

CYNOSURUS. 

Calyx exterior biglumis , raultiflorus. Flores secundi, bracteati. 
Semeii unum , nudum , superum. 

CYNOSURUS CRISTATUS. 

CynoSURUS bracteis pinnatifidis. Liii. Spec. io3. — (Ed. Dan. t. 238. — ■ 

Schrcb. Gram. 6g. t. 8. /. i. — Leers. Herb. 47. l. 7. /. 4. — Lamarck. 

Illuslr. 11. 1092. t. 41. f. 1. 
Gramen pratense cristatum, sive Gramen spica cristata laeve. C.B. Piti. 3. 

— Prodr. 8. Ic. — Thcat. 43. Ic. 
Gramen spicatum glumis cristatis. t. Imt. 3ig. — Scheu. Gram. 7g. 
Gramen cristatum. J. B. Hist. 2. p. 468. Ic. mala. 
Graraen loliaceum , spicae locustis cristatis. Monti. Prodr. 42. t. l3. 
Gramen pratense cristatum. Moris. s. 8. t. 4. /. 6. 
Gramen ty.phinum Plantaginis spica glumosa heteromalia digitata majus. 

Barrel. t. 27. 
Cynosurus involucris pinnatis , retusis. Hall. Hist. n. ib^b. 

CULMUS erectus , 3 — 6 decimetr. Folia 2 miUimetr. lata. Spica tenuis. 
Rachis flexuosa. Flores unilaterales. Bractece pinnaufidae , flabelhformes. 

Habitat in pratis humidis prope La Calle. V 

CYNOSURUS ECHINATUS. 

Cynosurus bracteis pinnato-paleaceis,aristatis. Lin. Spcc. io3. — Gartner. 1. 

p. 5. t. \. f. 8. 
Gramen spicatum echinatum , locustis unam partem spectantibus. T. Inst. 

319. 
Gramen alopecuroides , spica aspera. C. B. Pin. 4. — Theat. 5gi. Ic — 

Park. Theat. ii68./c. — Schcu. Grani. 80. 
Gramen cum cauda leporis aspera , sive spica muYma.J. B. Hist. 1. p. 41 -i.Ic. 
Gramen alopecurum , spica aspera. Barrcl. l. 123. / 2. 
Gramen paniceum , spica aspera latiore. Moris. s. 8. t. 4. /. i3. 
Cynosurus dentibus bracteae lanceolato-Hnearibus. Hall. Hist. n. 1346. 

1 11 - Bz TRIANDRIA DIGYNIA. 

CULMUS erectus , 16 — 40 centimetr. , filiformis , superne nudus. Folia 
rigidula. Vagina membranula coronata. Spica brevis , ovata , compacta , 
secunda. Bracteas subulatas , numerosas. Arista setiformis , floribus longior, 
ex apice singuls bractex. Calyx exterior bi aut triflorus , biglumis •, glumis 
acutis. Calyces interiores bigluraes ; gluma altera aristata, Aristc-e albas . 
setiformes. 

Habitat in arvis. O 

CYNOSURUS ELEGANS. Tab. 17. 

Cynosurus panicula ovata , laxa ; floribus fasciculatis *, calycis valvula 
altera aristata ; bracteis setiformibus." 

Radices capillares , in fasciculum collectae. Culmus erectus , 3 decimetr. , 
filiformis. Folia glabra, moUia , 2 millimetr. lata. Flores paniculati. Panicula 
ovata , unilateralis , 6 — '10 centimetr. longa. Flores minuti , glomerati , 
flavescentes ; glomerulis inferioribus saepe remotis. Pedunculi capillares , 
superne multifidi. Bracteae setiformes , flore multo longiores , e basi pedi- 
cellorum. Calyx exterior biglumis , bi aut triflorus. Glumre sub;EquaIes , 
membranaceae , setiformes. Calyces interiores biglumes ; gluma exteriorc 
aristata ; arista setacea , fere 3 decimetr. , albida , moUissima ; gluma 
interiore mutica. Antherje oblongae , parva; , flavas. Styli 2 barbati. Semen 
minutum , la?ve , subrotundum. Species pulcherrima et elegantissima. 

HabitAT in Adante prope Mayane Algeriae. O 

CYNOSURUS PHLEOIDES. Tab. 18. 

Cynosurus foliis villosis ; floribus dense spicatis ; spiculis trifloris , aris- 
tatis , pubescentibus. 

CULMUS erectus , 16 — 32 centimetr. , simplex , superne nudus. FoUa 
plana , mollia , viflosa , 5 — 7 millimetr. lata , 8 — •i3 centimetr. longa. 
Spica ovato-cylindrica , densa , obtusa , 3 centimetr. , pubescens , ramosa; 
ramulis brevissimis. Bracteolas membranace^e , acutae. Calyx communis 
triflorus , biglumis. Glumze inasquales , parvas , concava; , acutae. Calyces 
interiores biglumes. Gluma exterior subcarinata , ciliata , aristata ; arista 
brevi , setiformi , terminali , calycem adasquante. Antherae parvas , alb^e. 

Habitat in arenis ad maris littora. TRIANDRIA DIGYNIA. 83 

CYNOSURUS LIMA. Tab. 19. 

Cynosurus culmo filiforml , superne nudo ; spica rigida ; spiculis sub- 

quinquefloris. 
Cynosurus spica secunda ; calycis gluma interiore spiculis subjecta. Lin. 

Spec. io5. — •Cavanil. Ic. n. 100. ^.91. 

Radices capillares , in fasciculum aggregatse. Culrai plures ex eodem 
caespite , erecti , fere filiformes , basl nodosi , superne aphylli , 16 — 32 
centimetr. , laeviter striati. Folia giabra , lineari-subulata. Vagina membra- 
nula coronata. Flores spicati , secundi. Spica 2 — 5 centimetr. , rigida , 
glabra. Calyx exterior bracteiformis , biglumis , muticus ; glumis inxqua- 
libus , divergentibus ; gluma altera majore , subulata , postice ad spicula: 
latus posita ; altera minore sub spicula. Spicula compressa , flabelliformis , 
quadri ad octoflora. Calyces interiores mutici , biglumes. Gluma exterior 
carinata , angusta ; interior plana , minor , elongata , inclusa. Antherse 
parvae , oblongce. Styh 2. Semen gracile. 

Habitat in arenis prope Mascar. © 

CYNOSURUS DURUS. 

CyNOSURUS spicuhs akernis , secundis , sessihbus , rigidis , obtusis , adpressis. 

Lin. Spec. io5. — Krockcr. Silcs. Ic. t. 28. — Pollich. Palat. 1. /;. 98. 

t. 1 . /. 1 . 
Gramen arvense Polypodii panicula crassiore. Barrel. t. bo. 
Lohum procumbens ; spica disticha ; locustis teretibus , trifloris. Hall. 

Hist. n. 1419. 

CuLMUS 8 — -19 centimetr. , compressus. Spica erecta , secunda , 2 — 5 
centimetr. Bracteas hneares , obtusae , rigidas. Semen exiguum , fuscum , 
oblongura , rugosum, 

Habitat in arvis. © 

« 

CYNOSURUS AUREUS. 

CynoSURUS paniculas spicis sterihbus penduhs, ternatis ; floribus aristatis. 
Lin. Spec. 107, 84 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramen barcinonense , panicula densa aurea. T. Inst. 523. — Schaw. 

Specim. n. 279. Ic. — Schcu. Gram. 149. 
Gramen sciurum seu alopecurum minus, heteromalla panicula. Barrcl. t. 4. 

FOLTA mollia , glabra vel pubescentia , 4 — 7 millimetr. lala , 11 — 24 
centimetr. longa. Vagina membrana alba , pellucida coronata. Culmus 
16 — 27 centimetr, , compressus, inferne nodosus. Panicula secunda, flaves- 
cens , subspicata , 5 — 8 centimetr. Rachis flexuosa. PeduncuU capillares , 
erecti , adpressi , ramosi ; ramulis villosis. Spicula; in fasciculos approxi- 
matos collectJE. Fasciculus singulus e spicuHs quinque compositus , quarum 
tres steriles, elongatae, graciles, nutantes,sex ad octofloras. Calyx communis 
biglumis , setiformis. Calyces interiores uniglumes. Gkimas parvje , ovatas, 
inembranaceae , obtusae , ahernas , gemino ordine laxe imbricatce absque 
floris rudimento. Spicula; fertiles du;E , parviE , longe breviores. Calyx 
exterior bighmiis , setaceus , subbiflorus , longitudine spiculiE. Calyx interior 
biglumis ; gluma exteriore oblonga , raargine membranacea , paulo infra 
apicem aristata ; arista setiformi ; gluma interiore minima. Stamina 3. 
Styh 2. Rudimentum secundi floris pedicellatum ; pediceUo tenuissimo , 
e basi floris hermaphroditi prodeunte. 

Habitat in arvis. O ELEUSINE. Gcertner. 

SPlCiE digitatas. Flores secundi , mutici , rachi impositi. Calyx 
multiflorus. Semen unum , arillatum ,-superum. 

ELEUSINE CORACANA. CynoSURUS spicis digitatis , incurvatis ; cuhno compresso , erecto ; fohis 
suboppositis. Lin. Spec. 106. — Schreb. Gram. 2. p. 71. t. 55. — Gartner. 
1. p. S. t. 1. f. 2. — Lamarck. Illustr. n. 1122. t. 48. /. 1. 

Tsjetti-PuUu. Rhecd. Majab. 12. p. 149. t. 78. 

Neiem el Sahb. Alpin. jEgypt. 2. p. 201. Ic. w.ala. 

Panicum gramineum seu Naatsjoni. Riimph. Amb. 5. p. 2o3. t. 76. /. 2. 

Gramen dactylon orientale majus frumentaceum , semine Napi. Pluk. t, gi. 
/.5. TRIANDRIA DIGYNIA. 85 

CULMI plures cx eodera cxspite, decumbentes, crassi, compressi. Folia 
ciliata , dentata , carinata. Vagins magnie , compresss. Spicas digitatse , 
erect^ , subarcuatae , crassse, obtusce. Flores secundi , sessiles. Calyx cora- 
munis muticus , subquadriflorus. Colitur circa Sphax in regno Tunetano. 
Optimum pecoribus pabulum przebet. 

Habitat in arenis ad maris littora. © 

ELEUSINE vEGYPTIA. 

Cynosurus spicis quaternis , obtusis , patentibus , diraidiatis ; calycibus 

mucronalis ; caule repente. Li7i. Spec. 106. 
Neiem el Salib. Alpi^i. JLgypf.^. p. 56. Ic. 
Gramen dactylon zegyptiacum. C. B. Pin. 7. — Theat. 110. — T. Imt. 5<2l. 

Moris. s. 8. /. 3. /. 7. — Pluk. t. 3oo. /. 8. — Schcu. Grarn. log. 
Gramen crucis sive Neiem el Salib. J. B. Hist. 2. p. 460. Ic. 
Eleusine cruciata. Lamarck. Illustr. n. 11 25. t. 48. /. 2. 

CULMi basi procumbentes , 1 — 2 decimetr. Spicje quatuor, horizontales, 
planae , obtusce , cruciatim dispositas. Flores secundi , conferti. Glumse 
mucronatas. 

Habitat in arenis deserti et ad maris littora. 

F E S T U C A. 

Calyx exterior biglumis , multiflorus. Spiculae oblongas , com- 
pressae. Calycum interiorum gluma exterior apice mucronata aut 
aristata. Semen unum , superum , nudum. Flores plerumque 
paniculati. 

FESTUCA DURIUSCULA. 

FestucA panicula secunda, oblonga; spiculis sexfloris , oblongis, laevibus ; 

foliis setaceis. Lin. Spec. 108. — Leers. Hcrb. 32. t. 8. /. 2. 
Gramen pratense , panicula duriore laxa unam partem spectante. Rai. 

Synops. p. 41 3. t. 19./. 1. 

Habitat Algeria. V 86 T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

F E S T U C A M Y U R O S. 

FesTUCA panicula spicata,nutante', calyclbus minutissimis, muticis; floribus 

scabris , longius aristatis. Lin. Spec. log. — Leen. Hcrh. 38. t. 3. /. 5. 
Gramen loliaceum murorura , spica longissima , aristis tenuissimis donata. 

T^. Imt. 5 17. 
Gramen murorum spica longissima. Ger. T. Herb. 
Gramen avenaceum murorum , spica longissima nutante aristata. Moris. 

i. 8. t. 1. f. 43. 
Gramen spica nutante longissima. Park. Theat. 1162. Ic. 
Gramen festucum myurum , minori spica heteromalla. Barrd. t. gg. f. 1. 

— Schcu. Gram. 294. /. 6. /. 12. 
Fesiuca foliis setaceis ; panicula erecta •, locustis glabris , longius aristatis. 

Hall. Hist. n. 1443. 

Radices capillares , pubescentes. Folia glabra , 1 millimetr. lata , con- 
voluta , filiformia. Culmi plures ex eodem casspite , erecti , graciles , 
nonnunquam ad nodos geniculati , 2 — 3 decimetr. Panicula tenuis, stricta, 
elongata , arcuata , subunilateralis , 8 — 16 centimetr. Pedunculi solitarii aut 
bini , rachi admoti , nunc simphces , nunc in breves ramulos divisi. Rachis 
tenuis , angulosa. Pedicelh hinc compressi , superne pauhilum incrassati. 
Spiculse tenues , elongatx , primum teretes , deinde laxiusculas ; fioribus 
gemino ordine dispositis. Calyx exterior tri aut quadriflorus , biglumis. 
Glum^e longce , angustx , carinats , margine membranaceie , singulx aris- 
tatce ; arista akera longiore. Caiyces interiores conformes ; gluma exteriore 
aristata ; interiore mutica , inclusa. Aristas setiformes. Variat glumis glabris 
et hirsutis ; panicula viridi et purpurascente. 

Habitat in coUibus Algerias. V 

FESTUCA PATULA. 

FeSTUCA peduncuhs binis , elongatis , superne floriferis ; calycibus sub- 
quinquefloris ; gkjmis acuminatis. 

CuLMUS ercctus , l^vis , 6 — 10 decimetr. Panicula magna , laxa , pa- 
tentissima. Peduucuh longi , plerumque bini , tenues , angulosi , asperi , 
superne ramosi ; inferioribus remotis. Flores ex eorum summitate plures. 
Spiculas glabra- , compressae , pedicellatae , 9 milhmetr. longas , 5 latas , in TRIANDRIA DIGYNIA. 87 

racemos terminales, laxos dispositx. Calyx communis tri ad quinqueflorus, 
biglumis ; glumis inxqualibus , oblongis , acuiis , carinatis. Calyx interior 
singulus biglumis ; gluma exteriore majore , acuminata. - 

Habitat prope Bone et La Calle. V 

FESTUCA CCERULESCENS. 

FesTUCA foliis hinc striatis , rigidis ; panicula secunda , coarctata ; spiculis 
subtrifloris ; glumis acutis , muticis. 

Planta glabra. Vagin:e plures , sicca: , basim culmi involventes. Foiia 
dura , 2 millimetr. lata , 2 — 3 decimetr. longa , hinc striata , inde laevia. 
Culmus 6 decimetr. , erectus , nodosus. Panicula 3 — '8 centimetr. , coarctata , 
secunda , spicsformis , ramulos breves , floriferos, emittens. Rachis angu- 
]osa,aspera. Calyx communis biglumis , subtriflorus. Glumas concavce , 
oblongse , acutse , subtequales , ccErulescentes. Calyces interiores biglumes; 
glumis oblongis , acutis , muticis. Affinis F. spadice^ Villars. An varietas? 
Panicula coerulescens aut virescens nec aurea. 

Habitat in arvis Algerije. V 

FESTUCA TRIFLORA. Tab. 20. 

FesTUCA panicula nutante, elongata ; spiculis subtrifloris , acutis , muticis , 
teretibus. 

FOLIA glabra , margine serrulata , 2 millimetr. lata. Vagina membrana 
alba coronata. Culmus erectus, 6 — 7 decimetr. , glaber. Panicula elongata, 
coarctata , nutans. Rami multifidi , tenues , flexuosi. Spicula; subteretes. 
Calyx exterior biglumis , tri rarius quadriflorus. Glumx membranaceie , 
ovatiE, acutae, pallidas, subcequales. Calyces interiores longiores, biglumes, 
mutici , glabri ; gluma exteriorc convexa , oblonga , acuta , mutica. 

Habitat in arvis. 

FESTUCA FLUITANS. 

FeSTUCA panicula ramosa , erecta ; spiculis subsessilibus , teretibus , 
• muticis. Lin. Spcc. 1 1 1..— Cwr/M. Lo7id. Ic. — CEd. Dan. t. ^3j . — Schreb. 

Gram. Sy. t. 3. — Leers. Herb. 3b. t. 8. J. 5. 
Gramen paniculatum aquaticum fluitans. T. Imt. 521. 88 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Grarnen aquatlcum fluitans , muliipllci spica. C. B, Pin. 3. — Theat. 41. Ic. 

— Scheu. Gram. igg. t. 4. J. 5. — Monti. Prodr. 46. 35. 
Gramen fluviatile. Tabern. Ic. 216. — ■ Ger. Hist. 14. Ic. 
Gramen aquis innatans. Lob. Ic. 12. 

Gramen aquaticum cum longissima panicula. J. B. Hist. 2. p. 490. Ic. 
Gramen mannce esculentum prutenicum. Locs. Prus. 108. ^ 21. mala. 
Gramen loliaceum fluviatile , longissima panicula. Moris. s. 8. t. 3. J. 16. 
Poa locustis teretibus , multifloris ; glumis floralibus exterioribus truncatis ; 

interioribus bifidis. Hall. Hist. n. \\b3. 

CULMUS basi decumbens , 6 — 10 decimetr. Geniculi inferiores radicantes. 
Folia glabra , 4 — 6 milliraetr. lata. Panicula laxa , sa^pe 3 decimetr. et ultra. 
Spiculae teretes , pedicellatas , 2 — 3 centimetr. longas •, alias axi admotas ; alias 
horizontales aut nutantes. Calyx exterior oclo ad decemflorus. Calycum 
interiorum glumas exteriores obtusae , muticiE , margine membranacex. 

Habitat ad rivulos AlgeriLE. V 

F E S T U C A C A L Y C 1 N A. 

FeSTUCA panicula coarctata ; splculis linearibus ; calyce flosculis longiore; 

foliis basi barbatis. Lin. Spcc. 110. — Cavanil. Ic. n. 49. t. 44-/. 2. 
Festuca panicula contracta ; spiculis linearibus, muticis,Iongitudiue calycis. 

Loejl. Hisp. 166. 

Radices capillares, pubescentes, in fasciculum collecta;. Culmi plures ex 
eodem c^espite , filiformes , nodosi, nunc erecti, nunc decumbentes , 8 — 16 
centimetr. Folia lineari-subulata, glabra, aut versus apicem hirsuta, brevia. 
Vaginje foliorum apice barbatse.PanicuIa contracta, \3 — 22 millimetr.Ionga. 
Ramuli breves , inasquales. Spiculie parvx , oblong.-e , quadri ad sexflorie , 
hneares. Calyx communis glaber, biglumis. Glumte suba?quales , carinatx, 
acuts , margine niembranaceae , longitudine spiculce. Calyces interiores 
minimi , biglumes , mutici. Gluma exterior concava, obtusa , extus villosa. 

HabitAT in arenis. O 

FESTUCA CYNOSUROIDES. Tab. 21. 

Festuca spiculis solitariis, compressis , secundis , sessilibus ; glumis acutis, 
subaristatis. T R I A N D R T A D I Cx Y N I A. 89 

Radtces capillares , fasciculatx. Folia casspitosa , conferta , lineari-subu- 
lata , glabra , 1 millimetr. lata , 2 — 5 centimetr. longa. Cuhni filiforraes , 
superne nudi , basi nodosi , 8 — 13 centimetr. , erecti vel decumbentes. 
Spica unilateralis , 2 — 3 centimetr. longa. Spiculx compressae , glabrae , 
laxiusculae ,7 — 11 millimetr. longas , superne sensim latiores , solitariae , 
sessiles aut subsessiles. Flores gemino ordine dispositi. Calyx communis 
biglumis , sex ad octoflorus. Glumie subulatae , subaequales , canaliculatne , 
muticas. Calyces interiores consimiles. Gluma exterior apice membranacea, 
aristata. Arista brevis , terminalis. Gluma altera tenuis , brevior, inclusa , 
mutica. Rachis hinc et inde denticulata. 

Habitat in arenis prope Cafsam. O 

FESTUCA INTERRUPTA. 

FeSTUCA culmo fihformi •, spica secunda, interrupta ; pedicelhs brevibus , 
adpressis ; spiculis subquinquefloris ; glumis acutis. 

FOLIA glabra , vix 2 millimetr. lata ; superiora angustiora. Culmus gra- 
cilis , erectus , 6 decimetr. , nodosus , superne tetragonus , tenuissime striatus. 
Spica tenuis , 8 — 16 centimetr. longa , unilateralis , interrupta. Spiculae 
glabras , oblongae , mutica; , sessiles , aut pedicellis brevibus , iii^qualibus 
innix:E , axi admota? , 2 millimetr. latae , 7 — 9 longas. Calyx communis 
biglumis , quadri ad sexflorus ; glumis subulatis , subaequalibus. Calyces 
interiores biglumes ; gluma exteriore elongata, subulata ; interiore breviore, 
inclusa. Affinis F. loliacece Hudson. 

Habitat in arvis. 

FESTUCA DIVARICATA. Tab. 22. 

FeSTUCA culmo basi geniculato ; spiculis compressis , elongatis , muticis , 

paniculato-divaricatis. 
Gramen maritimum panicula loliacea, locustis strigosioribus unciam longis. 

Vail. Hcrb. 

RadiceS capillares. Culmi plures ex eodem ciespitc , tenues , 1 3 — 27 cen- 
timetr. , basi geniculati , nodosi. Folia glabra, 2 millimetr. vix lata. Spicula^ 
graciles, compresScE, i3 — 22 millimetr. longae ,patentes, divaricatx , glabrae , 
alias sessiles , aliae pedicellatx , solitaria^ , bince aut phires ex communi 

1 1 2 go TRIANDRIA DIGYNIA. 

pedunculo , sex ad duodecimflorae. Glumae calycum exterlores obtusius- 
cuLb , oblongc-e , mutics , apice membranaceae , arcte imbricatae. Rachis 
angulosa , nodosa , aspera. Diversa a Tritico maritimo Lin. 

HabitAT in arenis ad maris littora. O 

FESTUCA PHLEOIDES. Tab. 23. 

FesTUCA panicula spicata •, glumis ciliaiis ; spiculis quinque ad octofloris ; 

arista infra apicem brevissima. 
Festuca panicula spicata •, calycibus subtrifloris , dorso ciliatis ; coroUis sub 

apice aristatis. Villars. Dclph. i. /;. g5. 
Poa panicula spicata , typhina ; spiculis compressis , villosis , subaristatis, 

Gcrard. Gallop. 92. 
Gramen spicatum , spica cyhndracea moUi et densa. T.lmt. 620. — T. Hcrb. 
Gramen typhoides molle. Schcu. Gram. 2^5. t. 5. /. 5. sed non C. B. 
Gramen alopecurum viridi et molh spica. Barrcl. t. 123. /. 1. 
Gramen lohaceum moUe , spica viridi ex pluribus spicis congesta. Monli. 

Prodr. 42. ^. 22. 

Radices capiUares , pubescentes , in fasciculum cohectae. Cuhni sa^pe 
plures ex eodem casspite , 2 — 3 decimetr. , erecti , fere fihformes , inferne 
nodosi , sa?pe ramosi , superne nudi. Foha 2 — 4. miUiraetr. lata , moUia , 
viUosa ; vilhs brevibus. Vagina membranula , brevi laciniata coronata. 
Spica 2 — 5 centimetr. , erecta, densa, obtusa, cyhndrica aut ovato-cyhn- 
drica, ramosa •, ramuhs brevissnnis •, ila ut Phleum aut Alopecuruni referat. 
Spiculas parvce , compresscE , ovatas , utrinque imbricatse. Calyx communis 
parvus , biglumis , quinque ad octoflorus. GlumiE acutas, inaequales, mutics. 
Calyces interiores biglumes. Gluma exterior carinata, dorso cihata , acuta , 
aristata ; arlsti setiformi , brevissima , paulo Infra apicem. Gluma interior 
minor, membranacea , mutica. Stamina 3. Antherae mlnlmiE , lutea;. Stjh 2 
barbati. Semen minimum , ovoideum. Ramuh inferiores nonnunquam 
distinctl. Variat spicuhs tri aut quadrifloris. Eadem certo ac ViUarl et 
Gerardi qul speclmina communlcaverunt. 

Habitat In arvis. 

FESTUCA STIPOIDES. 

Festuca panlcula erecta , secunda ; spicuhs subquinquefloris ; ghimis 
breviter aristatis ; pedicelhs enslformlbus. TRIANDRIA DIGYNIA. gl 

Bromus stipoides ; panicula erectiuscula ; pcdunculis ensiformibus. Lin. 

Mant. 55-]. 
Bromus incrassatus ; panicula erecta, ovato-pyramidata ; spiculis glabris ., 

subquadrifloiis ; pedicellis superne incrassatis. Lamarck. DicL i. p. 469. 

CULMUS erectus, filiformis, 2 — 3 decimetr. Folia angusta , 2 millimetr. 
latav niollia , acuta. Panicula erecta , laxa , 5 — 8 centimetr. Spiculae 
glabrre , graciles , alternae , secunda;. Rachis aspera. Pedicelli ensiformes , 
superne incrassati. Calyx communis biglumis. Glumas subulatae , canali- 
culata; , quadri ad sexflora? , spicida breviores. Calycum interiorum gluraa 
exterior major , subulata , canaliculata. Arista brevis , setiformis , ter- 
minalis. 

HabiTAT in arcnis prope Mascar. © 

FESTUCA MADRITENSIS. 

FeSTUCA panicula secunda , coarctata , erecta ; pedicellis triquetris , supernc 

incrassatis ; glumis aristatis. 
Bromus sterilis erecta panicula major. Barrcl. t. lO. f. 1. 
Bromus madritensis ; panicula patulo-erecta ; spiculis linearibus ; interme- 

diis geminis ; pedicellis incrassatis. Liiu Spcc. 114. 

CuLMl basi s£Epe ramosi , erecti , 2 — 3 decimeir. Folia glabra , angusta. 
Panicula erecta , coarctata , secunda , 3 — 8 centimetr. Rachis aspera. 
Pedicelli breves , soHtarii aut bini , triquetri , scabri , superne crassiores. 
Spiculaj glabrcT , 2 centimetr. longa;. Flores distincti. Calyx exterior quadri 
ad quinqueflorus , bighunis ; glumis subulatis , concavis , aristatis , spiculara 
a;quantibus aut longioribus. Calyx interior bighuTiis ; gluraa exteriore 
subuUua , aristata. Arista tenuis , recta , aspera , terminahs , 3 — 4 centi- 
metr. longa. Semen gracile , elongatum. Facies omnino Brorai , sed arista; 
terminales. 

Habitat in arvis. O 

FESTUCA CiESPITOSA. Tab. 24. f. 1. 

FeSTUCA culrao fihformi ; fohis capiUaribus , convolutis; spicuhs elongatis 

compressis , subaristatis. 
Bromus pinnatus. Li?i. Varict. B. Smit/i. Lin. Hcrb. g2 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramen loliaceum corniculatum veluti fruticosum , foliis angustissimis. 

T. Imt. 5i-j. — T. Herb. 
Gramen loliaceum minus , spica Brizae praslonga , capillaceo folio. T, Inst. 

5iy._7-. et Vail. Herb. 

CULMi erecti , basi saepe ramosi , 3 — 7 decimetr , filiformes , superne , nudi. 
Folia glauca,numerosa,capillaria,caEspitosa,convoluta. VaginiE radicales sic- 
cs , membranaceae. Spiculas terminales , solitaric-e aut paucs , glabras , erecta;, 
20 — 22 millimetr. longcE, 1 lata;,compressa;,spiculis Bromi pinnati Lin. simil- 
limiE, gemino ordine imbricatas. Calyx communis biglumis. Glum^ injequa- 
les , acutie , concavse , novem ad quindecimfloroe. Calyces interiores biglu- 
mes. Glumie oblongae , striatas , extus convexae , subacutas , margine membra- 
nacecE ; interiores breviores , lineares , obtusas , membranaceas. Flores infe- 
riores mutici ; superiores subaristati. Arista; setiformes , breves , terminales. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

FESTUCA MONOSTACHYOS. Tab. 24. f. 2. 

FeSTUCA culmo filiformi •, foliis ciliatis ; spicula subsolitaria , terminali , 

erecta , barbata. Poiret. Itin. 2. p. 98. 
Festuca spicula unica , terminali •, aristis longis ; foliis margine ciliatis. 

Lamarck. Illustr. n. 1027. 

CULMUS filiformis , debilis , erectus , simplex , scepe geniculatus , nodulis 
intersectus , 14 — 22 centimetr. Folia plana , 2 millimetr. lata , 3 centimetr. 
longa , villosa , mollia. Spiculae una aut dua; , complanata? , terminales , 
erectcE , sessiles , 9—1 1 millimetr. longas , 3 lataj , superne dilatatas. Calyx 
exterior subsexBorus , biglumis. Glumas subulats , mutica; , inxquales. 
Calyces interiores biglumes ; gluma exteriore aristata , margine ciliata. 
Arista setifoVmis , erecta , terminalis , spicula paulo longior. 

Habitat in arvis prope La Calle. O 

B R O M U S. 

Calyx exterior biglumis, multiflorus; interior singulus biglumis, 
gluma exteriore arisata, arista infra apicem. Semen unum , nudum, 
superum. T R I A N D R I A D I G Y N I A. g3 

B R O M U S M O L 1. I S. 

BromuS panicula erectiuscula ; spicis ovatis , pubescentibus ; aristis rectis ; 

foliis moUissime villosis. Lin. Spec. 112. — Lccrs. Herb. 36. f. 11./. 1. 

Schreb. Gram. t. 6. /. i. — Wcig. Obs. 7. /. 1. /. 4. — Cnrlis. Lond. Ic. 
Gramen avenaceum , locustis villosis crassioribus angustis candicantibus et 

aristatis. T. Inst. 5^5. — Scheu. Gram. 254- t. 5. f. 12. 
Gramen avenaceum pratense , gluma breviore squamosa et villosa. Moris. 

s. 8. t. 1. / 18. 
Bromus hirsutus ; locustis septifloris , ovato-conicis. Hall. Hist. n. \bo\. 

CULMUS 3 decimetr. , quandoque brevior aut altior. Folia moUi lanu- 
gine pubescentia , 4 — 7 millimetr. lata. Panicula erecta , deinde nutans. 
Spicula: ovatie , pubescentes , subcompress:e , gemino ordine imbricatse. 
Calyx comrminis biglumis , quinque ad novemBorus. Glumas obtuSc-e , 
lineatx •, margine membranacea;. Calycum interiorum gluma exterior aris- 
tata ; arista seiacea , recta , longitudine glumce. Gluma interior mutica , 
minor , inclusa. 

Habitat inter segetes. O 

BROMUS SOUARROSUS. 

BrOMUS panicula nutante •, spicis ovatis ; aristis divaricatis. Lin. Spcc. 112. 
Gramen avenaceum , locustis amplioribus candicantibus glabris et aristatis. 

t. Inst. 525. — f. Hcrh. 
Gramen phalaroides acerosum , nutante spica. Barrel. t, 24. /. 1. Anstas 

rigidiores rcpnescntat. — Monti. Prodr. 44- j^» 32. 
Festuca graminea glumis vacuis. Scheic. Gram. 25i . t. 5. J. 11. 

CULMUS erectus , 3 decimetr. , filiformis , superne nudus. Folia 2 — 4 
milhmetr. lata , pubescentia. Vagina viUosa. Spicids crassce , subcyhn- 
dricE , obtus.e , unilaterales , 2 — 3 centimetr. longx , 7 — g milhmetr. htx , 
obtusas , paniculatx , nutantes. Peduncuh sohtarii , bini aut terni , capil- 
lares , asperi. Calyx exterior biglumis , decem ad quindecimflorus. Glumx 
inasquales , ovato-oblonga: , acutiusculas , muticie , striatx. Calyces inte- 
riores bighimes. Gluma exterior ovata , obtusa , striata , glabra , margine 
membranacco cincta , nunc integra , nunc apice bidentata. Arista patens , 
setiformis , longitudine glumx. Gluma interior membranacea , linearis , g^ T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

obtusiuscula. Differt a B. grandifloro, glumis laxioribus, mollioribus •, spicis 
longe pedicellatis ; aristis setiformibus , dimidio brevioribus ; vaginis 
foliorum viilosissimis. 

Habitat iu Atlante. © 

B R O M U S S T E R I L I S. 

BrOMUS panicula patula ; spiculis oblongis , distichis ; glumis subulato- 

aristatis. Lin. Spec. 1 13. — Lccrs. Herb. 3]. t. 1 1. /. 4. — Weig. Obs. 9. 

t. i i. f. 6. — Curtis. Loncl. Ic. 
Gramen avenaceum , panicula sparsa , locustis majoribus aristatis. t. Itist. 

526. — Schcn. Gravi. 258. /. 5. /. 14. . 
Festuca avenacea sterilis elatior. C. B. Pin. g. — Theat. 146. 
Gramen loliaceum , locustis longissimis , modo purpurascentibus , modo 

viridibus. Monti. Prodr. 35. t. 1. ^f 

Festuca graminea annua sterilis , spicis dependentibus. Moris. s. 8. /. 7./. 1 1. 

Panicula magna , laxa , nutans , deinde pendula. Pedunculi longi , 
tenues , angulosi , asperi , s^epe ramosi , plures ex eodem nodulo. Spiculce 
compressa;,lineares, 2 — 3 centimetr, longae,a basi ad apicem sensim latiores. 
Calyx communis biglumis. Gluma: ina?quales , subulatee , elongatas. Calyx 
interior singulus biglumis. Gluma exterior longa , subulato-carinata,striata, 
aspera, glabra , margine membranacea , membranula bicorni aucta. Arista 
tenuis , recta , gluma duplo fere longior. Gluma interior niinor , ciliata. 

Habitat in arvis Algeriae. O 

BROMUS RUBENS. 

Bromus panicula fasciculata; spiculis subsessilibus , villosis ; aristis erectis. 

Lin. Amcenit. 4. p. 265. — Spec. 14. 
Gramen avenaceum , spica simplici breviori et crassiori , locustis densissi- 

mis longius aristatis. T. Inst. ^24. — T. Hcrb. 

CULMUS erectus , 3 decimetr. Folia 2 millimetr. lata , pubescentia. Pani-^ 
cula terminalls , erecta , in fasciculum ovalum coarctata. Spicul^ sessiles , 
17 — 22 millimetr. longje, septem ad octoflorae , villosas, compresss, erecta:, 
lineares , saspe purpurascentes. Arists rectae , setiformes , spicula breviores. 

Habitat in arvis. O T R I A N D R I A D I G Y N I A. 96 

BROMUS CONTORTUS. Tab. 25. 

BrOMUS foliis villosis ; panicula coarctata , erecta ; spiculis quindecimfloris , 

subsessilibus , pubescentibus ; aristis basi contortis. 
An Bromus alopecuros ? PoircL Itin. 2. p. 100. 

CULMUS erectus , 6 decimetr. et ultra , superne nudus. Folia moUia , 
villosa , 4 millimetr. lata. Panicula coarctata , elongata , erecta. Spicul^ 
subteretes , 3 — 4 centimetr. longx , pubescentes ; aliae sessiles ; alias pedi- 
cellatas ; pedicello brevi. Calyx communis quatuordecim ad quindecim- 
florus , biglumis. Glum;c carinata? , acut;E , ina^quales. Calyces interiores 
biglumes , elongati , conferti. Gluma exterior acuta , ciliata ; apicc bicornis , 
membranacea. Arista rigidula , basi arcuata , contorta , erecta , spiculd 
duplo triplove brevior. Gluma interior minor, acuta, n\embranacea, ciliata, 
mutica. Distinguitur a B. grandifloro , spiculis congestis , erectis ; foliis 
villosis ; glumis pubescentibus , paululum minoribus ; gluma interiore acuta 
ncc truncata ; aristis tenuioribus , erectis. Facies B. rubenus Lin. ; 
diff^ert spiculis duplo majoribus ; racemo elongato ; aristis contortis , bre- 
vioribus. 

Habitat prope La Calle. © 

B R O M U S M A X I M U S. Tab. 26. 

Bromus foiiis villosis ; panicula patulo-erecta ; aristis longis , rectis ; rachi 

pubescente. 
Gramen avenaceum paniculatum , locustis spadiceo-albidis. T. Cor. 3g. 

— Vail. Hcrb. 

CULMI 3 — 6 decimetr. , erecti , superne nudi , pubescentes. Folia villosa , 
4 — 5 millimetr. lata. Panicula secunda , erecta , patentiuscula , dcinde 
coarctata. Spiculae binas aut terniE , 2—3 centimetr. longa: , primum teretes , 
maturo fructu subcompressje , a basi ad apicem sensim latiores ; alias 
sessiles ; alias pedicellats ; pedicello brevi , anguloso , superne crassiore. 
Calyx exierior biglumis. Gluma: laxx , subulat^e , canaliculata; , subaequales, 
apice membranacea; , spiculam adaequantes. Calyces interiores biglumes. 
Gluma exterior elongata , acuta , margine membranacea , apice bicornis. 
Arista 5 — 8 decimetr. , rigida , recta. Gluma interior brevior. Semen 
elongatum , glabrum , teres , hinc sulco longitudinah exaratum. Rachis g6 TRIANDRIA DIGYNIA. 

et pedunculi pubescentes. Affinis B. sterili Lin. Distinguitur panicula erecta, 
nec propendente et patente •, spiculis rotundioribus , majoribus. 

HabiTAT in arvis. 

BROMUS MACROSTACHYS. Tab. 19. f. 2. 

BroMUS culmo basi geniculato ; spiculis maximis , teretibus ; aristis rigidis, 
patentibus. 

CULMUS erectus , gracilis , nodosus , 3 — 6 decimetr. , inferne geniculatus, 
superne nudus. Folia 2 — 5 miiiimetr. lata, 5 — 17 centimetr. longa ; vagina 
hirsuta. Flores paniculati , secundi. Spiculas teretes , maximae , acutas , 
glabras , 3 — 4 centimetr. long^e ; inferioribus nutantibus. Pedicelii breves , 
solitarii , bini , quandoque terni. Calyx exterior quatuordecim ad sexdecim- 
florus , biglumis ; glumis inasqualibus , carinatis , acutis , muticis. Calyx 
interior singulus biglumis ; gluma exteriore majore , convexa , margine et 
apice scariosa , bifida. Arista rigida , horizontalis , g — 13 millimetr. longa. 
Gluma interior minor , obtusa , linearis , ciliaia , apice membranacea. 
Semen oblongum , Iseve , obtusum , hinc convexum. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. © 

BROMUS DISTACHYOS. 

Bromus spicis duabus , erectis , alternis. Lin. Spcc. 1 15. — Wdg. Obi. 16. 

t. 1. /. 6. 
Gramen loliaceum minus , spica Brizce praelonga aristis donata. T. Insl. 

617. —T. et Vail. Herb. 
Gramen spica Brizas minus. C.B. Pin. g. — Prodr. ig. — J. B. Hist. 2. p. 477. 
Bromus spiculis subbiuatis , compressis , sessilibus. Gcrard. Gallop. g8. 

t. 3. /. 1 . 

CULMUS erectus , 16 — 32 centimetr. Folia ciliata. Spiculce plerumque 
duJE , tres , quandoque quatuor , sessiles , erectx , compressx , i3 — 2 2 
millimetr. longcT. Calyx exterior biglumis. Glum^e canaliculatae , acutae. 
Calyx interior singulus biglumis ; gluma exteriore aristata , rigida ; arista 
paulo infra apicem. Gluma interior ciliata , minor, plana , membranacea. 
AristJE erectce , duplici serie. Semen oblongum , compressum. Varietateiu 
vix 3 centimetr. observavi. 

Habitat in coUibus Algeriie. O TRIANDRIA DIGYNIA. 97 

S T I P A. 

Calyx exterior biglumis , uniflorus. Glumas laxae , membra- 
naceas, acutx, flosculo longiores. Calyx interior biglumis. Glumae 
coriaceae , involutac , truncatx. Arista terminalis , basi contorta, 
decidua. Semen unum , nudum , superum , calyce tectum. 

STIPA PENNATA. 

Stipa foliis fillformibus •, aristis pennatis , infernc glabris. 

Stipa aristis lanatis. Lin. Spcc. ii3. — Hall. HiJ. n. 1.3 14. — ■ Lamarck. 

Iliustr. n. 783. /. 41. /. 1. 
Granien spicatum , aristis pennatis. T. Imt. 5 18. — Schcu. Gram. i53. t. 3. 

/. i3. b. 
Gramen sparteum pennatum. C.B. Pin.b. — thcat. 7 1. Ic. — Monti. Prodr. 

5]. t. 68. 
Spartum austriacum pennatum. Clin. Hist. 2. p. 221. Ic. — Ger. Hiit. 42. 
Gramen pennatum , aliis Spartum. J. B. Hist. 2. p. 5 12. Ic. 
Avena capillacea austriaca, aristis longissimis pennatis. Moris. s. S. t. 7./. g. 
Gramen sparieum pennatum majus. Barrcl. t. 46. 
Gramen pennatis aristis. T^anicJi. Ist. t. 48. 
Gramen plumeum. Munting. t. i] 3. 

CULMUS tenuis , erectus. Folia 3 — 7 decimetr. , convoluta, capillaria , 
sa?pe arcuata. Flores e vagina spathlformi emergentes , paniculati. Pedun- 
culi longi , fillformes. Calyx exterlor uniHorus , blglumis. Glums mem- 
branaces , subulatJE , acutce , muticae , 3 cendmetr. Calyx interior biglumls. 
GlumjE corlacea: , 11 — 16 mlUimetr. longs ; exteriore alteram arcte Invol- 
vente. Arista 3 decimetr. , artlculata , angulosa , Inferne contorta , superne 
plumosa , basl nuda , arcuata. Semen gracile , glabrum , longltudine fere 
calycis interlorls. 

Habitat in coUibus arenosis. V 

STIPA BARBATA. Tab. 27. 

Stipa folils rlgidis , hinc strlatis ; panlcula laxa , elongata ; aristis lon- 
glssimis , a basl ad apicem barbatis. 

1 i3 gS TRIANDRIA DIGYNIA. 

DlFFERT a S. plumosa Lin. , foliis rlgidis , glaucis , planiusculis , hinc 
striatis , latioribus , margine serratis ; arista longissima , a basi ad apicem 
undique hirsuta. 

Habitat in colHbus incultis circa Mascar et Tlemsen. V 

STIPA JUNCEA. Tab. 28. 

Stipa foliis convolutis , filiformibus ; panicula laxa , elongata -, aristis longis , 
pubescentibus. 

A. Stipa aristis nudis , rectis ; calycibus semine longioribus. Lin. Spec. 1 16. 
Gramen avenaceum maximum , utriculis cum lanugine alba et longissimis 

aristis. Magn. Bot. 121. — T. Inst. 5^5. — T. et Vail. Herb. 
Festuca junceo folio. C. B. Pin. 9. — Prodr. 19. — thcat. 146. — J. B. 

Hist. 2. p. 480. — Scheu. Gram. t. 3. /. i3. a. 

FOLIA glabra , convoluta , lasvia , rigida , teretia ^ fere filiformia , 3 — 6 
decimetr. Membranula lacera , acuta , alba , vaginam coronans. Culmus 
erectus , gracilis , inferne nodosus , 3 — 9 decimetr. Panicula laxa , elon- 
gata , S£Epe 3 decimetr. Pedunculi capillares , longi , angulosi . asperi , pau- 
ciflori , axi admoti ; floribus pedicellatis. Calyx exterior biglumis. Glumx 
membranaces , laxas , subulatas , 2 centimetr. , calyce interiori duplo lon- 
giores. Calyx interior biglumis , teres , coriaceus , truncatus , gracihs , 
1 centimetr. longus. GlumiE arcte involutce , basi villosae. Arista terminalis, 
inferne contorta , pubescens , 11 — 16 centimetr. longa. Semen gracile , 
elongatum. Varietas S. juncece Lin. ; difFert aristis undique pubes- 
centibus. Stipa juncea et capillata Lin. eadem species apud Hallerum et 
Scheuchzerum. 

Habitat in coUibus aridis. V 

STIPA PARVIFLORA. Tab. 29. 

Stipa foHis radicahbus rigidulis , fiUformibus ; panicula difFusa ; aristis 
nudis , capillaceis. 

Radtces fibrosae , flexuoss , longae. Culmi plures ex eodera czespite , 
3 — 6 decimetr. , tenues , erecti. Folia glabra ; radicalia rigida , filiformia , 
convoluta , brevia. Panicula elongata , diffusa , arcuata. Pedunculi longi , TRIANDRIA DIGYNIA. gg 

plures ex singulo nodo , capillares , inzequales , multiflori ; floribus pedi- 
cellatis , tenuibus , elongatis. Calyx exterior uniflorus , biglumis. Glumas 
inazquales , membranaceas , canaliculatas , angustse , acutse. Calyx interior 
brevior, gracilis , glaber , teres , 4 — 5 millimetr. longus. Glumas coriaceae , 
arcte involutas. Arista capillaris , nuda , 8 — 1 1 centimetr. , basi contorta. 
Semen tenue , elongatum , glabrum. 

Habitat in coUibus aridis prope Mascar et in regno Tunetano. V. 
STIPA TENACISSIMA. Tab. 3o. 

StiPA aristis basi pilosis ; panicula spicata ; foliis filiformibus. Lin. Spec. 

116. — Lamarck. Ilhistr. «.788. /.41./. 2. 
Spartum herba Plinii. Clus. Hist. 2. p. 220. Ic. mala. 
Gramen sparteum panicula comosa. C. B. Pin. 5. 

H ABiTUS Avenae. Culmus erectus , nodosus , 6 — 1 o decimetr. Folia dura , 
glabra , convoluta , 3 — 6 decimetr. Flores paniculati , approximati , nume- 
rosi. Panicula 16 — 27 centimetr. , erecta , coarctata , flavescens. Calyx 
exterior biglumis. GlumiE concava: , elongata? , acuta: , sub^equales, margine 
et apice membranaceae , 3 centimetr. longae. Calyx inierior brevior , 
elongatus , teres , coriaceus , viUosus ; villis candidis. Gluma exterior arcte 
involvens alteram. Arista geniculata , 5 — g centimetr. , inferne contorta et 
villosa , superne nuda. Semen tenue, elongatum. Denso cjespite crescit. 
E foliis funes et tapetes conficiunt incol^e. 

Habitat in coUibus incultis. V . 

STIPA TORTILIS. Tab. 3i. f. 1. 

Stipa panicula spicata , basi involuta ; calyce interiore villoso ; arlstis 

contortis , inferne villosis. 
Spartiura spica et setulis tenuissimis , caudam equinam zemulantibus. Boc. 

Mus. t.g-j. — Scheu. Gram. 162. 
Gramen avenaceum supinum minus , spica densissima cum longis aristis 

lanuginosis tortiHbus. T. Inst. b<2\. — t. Herb. 

CULMi erecti, 3 decimetr. , plures ex eodem ccespite. Folia glabra , con- 
voluta ; radicalia fere capillaria ; caulina 2 — 5 millimetr. lata. Panicula 
spicata, flavescens, 8 — 1 1 decimetr. , basi folio vaginante involuta. Ramuli 100 TRIANDRIA DIGYNIA. adpressi. Flores decidui. Calyx exterior biglumis, Glumas subulatae , mem- 
branaceae , alb^e , nitidx , 16 — 18 millimetr. longze , acutae , subsquales , 
laXcE. Calyx interior deciduus , teres , extus villosus , biglumis ; glumis arcte 
convolutis. Arista basi villosa , tortilis , superne glabra , maturo fructu 
geniculata , terminalis. Semen elongatum , tenue , hinc sulco longitudinali 
exaratum. 

Flores decidui , numerosissimi , vestimentis viatorum adixxrent , perfo- 
rant, cutimque incommode titillant et pungunt. 

HabitAT in arvis. O A V E N A. 

Calyx exterior biglumis , multiflorus. Calyces interiores bi- 
glumes ; gluma exterioie aristata. Arista dorsalis contorta. Semen 
vnium , nudum , superum. 

AVENA ELATIOR. 

AVENA paniculata ; calycibus bifloris ; flosculo hermaphrodito mutico ; 

masculo aristato. Lin. Spec. 117. — (Ed. Dan. t. l65. — Schreb. Gram. 25« 

/. 1. — Lcers. Herb. 40. t. 10. /.4. — Cnrtis. Lond. Ic. 
Gramen avenaceum elatius , juba longa splendente. Schcu. Gram. ^3g. 
Gramen non nodosum. Monti. Prodr. 53. 
Gramen avenaceum elatius , juba argentea longiore. Morii. i. 8. if. 7./. Sy. 

A. Gramen nodosum , avenacea panicula. C. B. Pin. 2. — Prodr. 3. Ic. — 

Theat. 18. Ic. — Schcii. Gram. '23i . /.'4. f. 27 , 28. — Monli. Prodr. 

b3. t. 76. 
Gramen nodosum. J. B. Hiit. 2. /;. 466. Ic. mala. 
Gramen avenaceum elatius , radice tubercuHs praedita. Moris. j. 8. ^.7. 

/.38. 
Avena diantha ; foUicuHs basi villosis , majoris arista geniculata. Hall. 

Hiit. n. 1492. 

Optimum pecoribus pabulura. 
Habitat in arvis. V TRIANDRIA DTGYNIA. 101 

A V E N A F A T U A. 

AvENA paniculata ; calycibus trifloris ; flosculis omnibus basi pilosis •, 

aristis totis lievibus. Lin. Spcc. 118. — SJircb. Gram. 109. t. i5. — Lecrs. 

Herb. 42. l. 9. / 4- 
Gramen avenaceum , utriculis lanugine flavescentibus. T. Init.52^. — Scheu. 

Gram.^Sj. t.b. J.\. 
iEpilops quibusdam , aristis recurvis , sive Avena pilosa. J. B. Hist. 2. 

p. 433. Ic. 
Festuca dumetorum , utriculis lanugine pubescentibus. C. B. Pin. 10. — 

Theat.i^g. Ic. — Barrcl. t.-]5.f.2. — Monti. Prodr.6. 
Avena mauritanica , aristis longioribus binis. Pctiv. Gazoph. t.SS.f."]. 
Avena triantha ; locustis patulis , villosis. Hall. Hist. n. 1495. 

SPlCULiE pendulx , triflorae •, fertiles biniE , aristatas , pilosas. Calyx 
spicula longior. 

Gramen summe nocivum et agricolis detestabile. Segetes suff^ocat et vix 
eliminari potest ex agrls ubi semel radices egit. Est ^Egilops et Bromos 
Plinii. Antiqui nonnulli Avenam appellaverunt. Sic Virgilius : 

Exspectata seges vanis elusit avcnis. 

Infelix loliuni et steiiics doniinautur avenae. 

CoNSULATUR opusculum Gerardi dictum : Rccherchcs sur la naturc 

de la folle Avoinc. . / 

Habitat inter segetes. O . 

AVENA FLAVESCENS. 

AvENA panicula laxa ; calycibus trifloris , brcvibus •, flosculis omnibus 

aristatis. Lin. Spcc. iiS. — Schrcb. Gram.'6. /. g, 
Gramen avenaceum pratense elatlus , panicula flavescenie , locutis parvis. 

Rai Hist. 1284. — T. Inst. 5^5. — Scheu. Gram. 223. t. 4. /. i8. — 

Monti. Prodr. p. 55. t.-jg. 
Gramen avenaceum, spica sparsa flavescente , locustis parvis. Moris. s.8. 

t. 7. /.42. 
Avena triantha; locustis teretibus; calycina gluma minima; peiiolo villoso. 

Hall. Hist, n. 1497. 102 TRIANDRIA DIGYNIA. 

CULMUS filiformis, 3 — lo decimetr. Folia 2 millimetr. lata, villosa. Pa- 
nicLila nunc laxa, nunc coarctata, pro letate. Pedunculi capillares , flexuosi, 
ramosi , injequales , brevissime pubescentes. Spiculae parvjE, pallide luteje, 
primum teretes , deinde compressse. Calyx exterior tri aut quadriflorus. 
Glumae iniequales , acutse. Calyces interiores biglumes, acuti , apice mem- 
branacei, bicornes. Arista setiformis , spicula duplo longior. Variat flo- 
ribus binis. Optimum pecori pabulum prsbet. 

Habitat in pascuis. V 

AVENA PANICEA. 

AVENA panicula contracta; spiculis subquadrifloris , glabris , niudis , sub- 
sessilibus ; aristis dorsalibus rectis. Lamank. Illiisir. n. 1117. 

CULMUS erectus , tenuis , 3 decimetr. Folia villosa , 2 — 5 millimetr. lata. 
Vagina metnbranula coronata. Panicula coarctata , quandoque patens , 
ovata , 2 — 5 centimetr. , maturo fructu in fasciculos confluentes collecta. 
Pedunculi in^quales , terni aut quaterni. Spicul^e parvae , magnitudine A. 
flavescentis Lin. , compressje , numerosas , flabelliformes. Calyx exterior 
biglumis , tri aut quadriflorus ; glumis acuminatis. Calyces interiores 
biglumes ; gluma exleriore sxpe biaristata; aristis brevibus , setiformibus ; 
altera terrainali , altera dorsali longiore. 

HabitAT in arvis. O 

A V E N A ^N I T I D A. Tab. 3i. f. 2. 

AVENA panicula spicata ; glumis membranaceis , nitidis , pubescentibus , 
triaristatis. 

Radices capillares , pubescentes , fasciculat;^. Culmus erectus, 3 deci- 
metr. , superne nudus , filiiormis , glaber. Folia 3 millimetr. lata , pubes- 
centia. Panicula spicata , 2 — 3 centimetr. longa. Ramuli breves , adpressi. 
Rachis pubescens. Spiculce 7 millimetr. longie , 2 latce , pubigene , luteo- 
pallescentes. Calyx exterior biglumis , tri aut quadriflorus. Glumas cari- 
natae , subiEquales , apice scariosas , acutiE , spicula longe breviores. Calyces 
interiores biglumes , membranacei ; gluma exteriore concava , oblonga , TRIANDRIA DIGYNIA. lo3 

acuata , triaristata. Arista terminalis brevissima ; dorsalis setiformis , 
gluma duplo , triplove longior. Gluma interior subulata , mutica. 

HabiTAT in arenis prope Mascar. 

AVENA PARVIFLORA. Tab. 32. 

AvENA foliis pubescentibus ; panicula patula •, spiculis bi aut trifloris ; 
arista brevi , setiformi , infra glumce apicem emergente. 

FacieS Agrostidis. Culmus 3 decimetr. , erectus , filiformis , basi saspe 
ramosus. Folia pubesccntia , 2 millimetr. lata , 5 — 11 centimetr. 
longa. Flores numerosi , minimi , flavescentes , paniculati, Panicula 8 — 20 
centimetr. Calyx exterior bi aut triflorus, biglumis ; glumis ina;qua!ibus, 
concavis , acutis ; glumd longiore spiculam adaequante. Calyces interiores 
biglumes. Glumx acutce. Arista brevis , setiformis , recta , infra glumx 
apicem. 

Habitat inter segetes. © 

AVENA PUMILA. 

AVENA floribus paniculato-spicatis; spiculis subquadrifloris; gluniis dorso 
ciliatis ; arista setiformi , longitudine glumce. 

Radices capillares , pubescentes , fasciculatae. Culmi plures ex eodem 
ca-spite , filiformes , 8 — 16 centimetr. , basi nodosi , sjepe geniculati. Folia 
2 millimetr. lata , mollia, pubescentia. Flores paniculati. Panicula erccta , 
coarctata , 2 — 6 centimetr. Rachis pubescens. Ramuli breves , capillares , 
inasquales. SpicuI^E parvse , compressa; , subquadrifloras , 2 millimetr. long^e, 
1 latas , pallide flavescentes. Calyx communis biglumis. Glums sub- 
xquales , carinatae , dorso ciliats, apice et margine membranaceiE. Calyces 
interiores biglumes ; gluma exteriore consimili , aristata. Arista setiformis , 
recta , infra apicem , 4 millimetr. vix longa. 

Habitat in arenis prope Mascar. © 

AVENA FRAGILIS. 

AvEN A spicata; flosculis subquaternis , calyce longioribus. Lin, Spec. 1 ig. 
— Schreb. Gram. 2. p. ig. t. 24, /.3. 104 T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

Gramen loHaceum , angustiore folio et spica , aristis donatum. T. lmt.5\6. 
Gramen loliaceum lanuginosum , spica fragili articulata , glumis pilosis , 

aristatum. Schcu. Gram.32. t.\. [."]. g. 
Gramen loliaceum spurium hirsutum , aristis geniculatis. Barrd. t. ^ob . 

/•1,2,3. 

A. Gramen loliaceum lanuginosum, spica fragili articulata, glumis glabris , 
aristatum. Schcu. Gram. 33. — Schrcb. Gram- 2. /;. ig. Variet. B. 

CULMUS gracilis , 3 decimetr. , erectus. Folia moUia , villosa. Spica 3 — 27 
centimetr. Spiculs gemino ordine , axi admotae , graciles, sessiles , com- 
pressiE. Calyx exterior quadri ad sexflorus. GlumiE insquales , angusta: , 
elongatx. Calyces interiores biglumes. Arista dorsalis , setiformis , patula. 
Rachis nodosa , articulata , ahernatim excavata. 

Habitat in arvis Algeriae. © 

AVENA BRO M O I D E S. 

AVEN A subspicata. ; spiculis binatis; ahera pedunculata; arislis divaricatis; 

calycibus octofloris. Lin. Spec. 1666. 
Gramen avenaceum montanum , spica simphci, aristis recurvis. Rai. Synops. 

262. — T. Inst.b'2.5.^ — "T. et Vait. Hcrb. — Schaw. Specim. ji.q-j^. — Monli. 

Proclr.bb. t. 66. 
Gramen avenaceum alpinum glabrum angustifohum , locustis aristatis in 

spicam dispositis. Schcu. Gram. 228. /. 4. /. 2 1 , 22. 
Gramen avenaceum distichon , locustis longioribus cum aristis nigrican- 

tibus inflexis. T. Lnst.b^b. — Vail. Hcrb. 

CULMUS erectus , superne nudus, 3 — 6 decimetr. , inferne nodosus. Foha 
glabra , brevia. Flores spicati ; spica 3— 1 centimetr. , interrupta. Rachis 
nodosa , lasviter flexuosa. Spiculs subteretes , glabrx , i3 — 16 miflimetr. 
longs ; inferiores bince ; ahera sessih ; ahera pedicehata ; superiores soH- 
tari^e. Calyx exterior quadri ad octoflorus , bigiumis. Gluma: insquales, 
acutae, elongatse , mutica;, apice membranacex. Calyces interiores biglumes, 
paUidi , supcrne meinbranacei , nitidi. Aiistas geniculatae , basi tortiles , 
rigidulae , spiculiE longitudine , e dorso glumie exterioris prodeuntes. 

Habitat in cohibus Algeris. V TRIANDRIA DIGYNlA. lo5 

L A G U R U S. 

* 

Calyx exterior biglumis , uniflorus ; glumis aristatis. Calyx 
interior bigluniis ; gluma exteriore triaristata ; arista intermedia 
dorsali. Semen unum , nudum , superum. Flores lanigeri. 

LAGURUS OVATUS. 

Lagurus spica ovata , aristata. Lin. Spec.wg. — Schrcb. Gravi.14,3. t.ig. 

f.3. — Lamarck. lUmtr. 71. i55. )f. 41. — Gart?ier.i. p.3. t.if.5. 
Gramen spicatum tomentosum longissimis aristis donatum. T. Inst.^if. 

— Schcu. Grani. 58. 1.9.. /.4. h, c. 

Gramen alopecuros spica rotundiore. C. B. Pin. 4. — Thcat. 56. Ic. — • 

Moris. i. 8. t. 4. f i Monti. Proclr. 5g. t. 8] . 

Alopecurus Tabern. lc. 240. 

Alopecurus altera Lobelii. J. B. Hist. 2. p. ii5. 

Gramen alopecurum molle , spica incana , etc. Barrcl. t. 116. /. 1 , 2. 

CULMUS 3 decimetr. Folia mollia , villosa , 7 — g millimetr. lata. Spica 
ovata , villosissima ; villis candidis , tenuissimis , numerosissimis , lanam 
mollissimam referentibus. 

Habitat in arvis. O 

A R U N D O. 

Calyx exterior biglumis , uni aut multiflorus ; interior biglu- 
mis , extus villosus , muticus. Semen unum , nuduin superum. 

ARUNDO DONAX. ' 

AuUNDO calycibus quinquefloris ; panicula difFusa ; culmo fruticoso. Lin. 

Syst. veget. laS. 
Arundo sadva quas Donax Dioscordis et Theophrasti. C. B. Pin. 17. — 

Thcat.o-ji, ic. — t, Inst.526. — Scheii. Grarn. i5g. t.3. f.i^. a,b,c. 

— Monti. Prodr. 3i. t. A. 

Arundo domestica. Matth. Com, 187. Ic. 

1 ' 14 i 06 T R I A N D R I A D I G Y N I A. 

Arundo domestica. Tabern. Ic. 253. 

Arundo Don;ix sive Cygria. Lob. Ic.bx. — Dod. Pempt. 602. Ic. 
Arundo maxima et hortensis. J. B. Hist. 2. p. 486. Ic. 
Arundo caule lignoso, geniculato •, foliis latissimis •, locustis trifloris. Hall. 
Hist. n. i5i6. 

CULMUS 2 — 4 metr. , nodosus , lignosus , fistulosus, crassitie pollicis. 
Folia conferta, gemino ordine disposita, glauca, dura , perennantia , Isvia, 
glabra , reflexa , 3 — 6 decimetr. longa, 2 — 5 centimetr. lata , nunc serru- 
lata , nunc iutegerrima. Membranula nulla aut brevissima. Flores panicu- 
lati i panicula erecta. Rachis et pedunculi angulosi, asperi. Flores nume- 
rosbsimi. Calyx exterior tri ad quinqueflorus , biglumis. Glumce elongatce , 
acuts , subaequales, spiculam adaequantes. Calyx interior biglumis , extus 
villosus •, glumis insqualibus , oblongis , acutis , muticis. 

Habitat Algeria. b 

ARUNDO MAURITANICA. 

Arundo culmo fruticoso ; Horibus paniculatis ; calycibus uni ad trifloris ; 

gluma exteriore subaristata. 
Arundo Rheni bononiensis Plinio. ^aw. Hist. 62. — Monti. Prodr. 32. 

t.D, F. 

Affinis prcecedenti ; diff^ert culmo graciHore ; foliis duplo triplove angus- 
tioribus ; floribus minoribus ; calycibus uni ad trifloris ; ghima exteriore 
calycum interiorum- breviter aristata. Hortis sepiendis inservit. 

Habitat Algeria. B 

ARUNDO ARENARIA. 

Arundo calycibus unifloris ; fohis involutis , mucronato - pungentibus. 

Lrn. Spcc. 121. — (Fd. Dan. t. 917. 
Gramen spicatum secaUnum maritimum maximum, spicalongiore. L.Inst. 

5i8. — Schcu. Gram.\3S. t.3. f.8. a,b,c. 
Granien sparteum spicatum , fohis mucronatis longioribus , vel spica 

secahna. C. B. Pin. 5. — ■Lhcat.^-j. Ic. 
Spartum herba 3 maritimum. Clus. Hist. 2. p.221. Ic. 
Spariium spicatum pungens oceanicum. J. B. Hist.2. p.5ii. Ic. 
Gramen sparteum juncifohum non aristatum , spica secahna. Moris, 5,8. 

t.4. f. 16. TRIANDRIA DIGYNIA. 107 

Radices longe repentes. Culmus 7 — 10 ciecimetr. , erectus. Folia glauca, 
longa , convoluta , striata , rigida , pungentia , 4 millimetr. lata. Vagina 
membrana longa , soepe bipartita coronata. Spica cylindrica , 16 — 27 
centimetr. , ramosa ; ramulis brevibus , rachi adpressis. Calyx exterior 
biglumis , uniflorus. Gluma^ glabras , subiequales, elongatas , margine mem- 
branaceze. Calyx interior biglumis , longitudine fere calycis exterioris. 
Glumx mutics , involutce , extus villosa:. Semen tcnuc , oblongum. Arenas- 
mobiles coercet. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

ARUNDO BICOLOR. Tab. ^?>. 

Arundo panicula coarctata , elongata; calycc bifloro ; flosculo altero ste- 
rili ; glumis subaristatis. 

CuLMUS erectus , firmus, basi nodosus , 6 — 10 decimetr. Folia glabra , 
dura, striata, 3 — 6 decimetr. longa, 4 millimetr. lata, margine convoluta , 
serrata , secantia. Vagina membrana lacera coronata. Panicula angusta , 
elongata ,2 — 3 decimetr. Pedunculi angulosi , asperi , stricti. Rachis 
aspera. Spiculse oblongae , teretes , coerulescentes. Calyx exterior biflorus, 
bighimis. Gkimas suba?quales, glabra; , canahculatie , acuminatiE , margine 
membranacea;, spiculam adsquantes. Calyces interiores consimiles ; gluma 
exteriore basi villosa, subaristaia. Flos alter abortivus. 

Habitat prope La Calle. V 

ARUNDO PHRAGMITES. 

ArundO calycibus quinquefloris ; panicula laxa. Lin. Spcc. 120. — Leers. 

Htrb. 44. t. ■]. f. i. 
Arundo vulgaris sive Phragmites Dioscoridis. C. B. Pin. il . — T/ieat. 'zQg. 

lc. — Scheu. GrcDii. \6i. ^3. /. 14. d. — Moiiti. Prodr. 32. t. B. 
Harundo. Lrag. Hist.6i:\. — Lob. Obs.^S. Ic. 
Arundo Phragmites. Dud. Penipt. 602. Ic. 
Arundo palustris. Canier. Epit. 73. Ic. 

Arundo vulgaris palustris. J. B. Hist.2. p.^SS. Ic. — Moris. s.8. t.S.f. 1. 
Arundo vellatoria sive Phragmites. Lob. Ic. 5i, 
Arundo fohis secantibus ; locustis trifloris , papposis , muticis. Hall. Hist. 

n. \b\b. 108 TRIANDRIA D I G Y N I A. 

Radtces late repentes. Culmi firmi , i — 2 metr. Folia glauco-viridantia , 
2 centimetr. lata , siriata ; oris tenuissime serratis , secantibus. Vagina villis 
longis , albis coronata. Panicula erecta , patula , scepe 3 decimetr. , cceru- 
lescens. Rami filiformes , angulosi , multifidi. Rachis angulosa. Flores nu- 
merosissimi. Spiculas graciles , acutissimcX. Setae longx , alb;E , tenuissi- 
mde , calycem interiorem involventes. Calyx exterior tri ad quinqueflorus. 
Haller. 

Habitat ad lacuum ripas prope La Calle. V 

ARUNDO FESTUCOIDES. Tab. 3^. 

Arundo foliis asperis , striatis ; floribus paniculatis ; spiculis compressis, 

subquadrifloris ; glumis mucronatis. 
Gramen avenaceum lignosum sylvaticum. T. Iiist. 626. — T. el Vail. 

Hcrh. 

CULMUS erectus , glaber , lasvis , 6 — 9 decimetr. , firmus , crassitie pennae 
anserina: aut minimi digiti. Folia dense ca^spitosa , 6 — 9 decimetr. longa , 
4 — 7 millimetr. lata , glabra , superne striata , aspera , muricata , dura , 
margine denticulata. Vagina membranula coronata. Rachis aspera , angu- 
losa. Pedunculi phues , fasciculati , flexuosi , ina^quales. Panicula magna, 
elongata , 16 — 27 centimetr. longa , unilaterahs. SpicuL-e compressae , pedi- 
ceUatx , 12 milhmetr. longze , 4 — -7 lata:. Calyx exterior quadri aut quin- 
queflorus , muticus , biglumis ; glumis inxquahbus , coriaceis , concavis ; 
gluma longiore acuminata. Calyces interiores biglumes , mutici ; gluma 
exteriore carinata , acuta , extus basi vihosa ; interiore minore. AntheriE 
flavaj , elongatJE. Semen oblongum , subcyhndricuin. Densissimo casspite 
crescit. Ex ejus fohis aqua maceratis funes et varia opera textiha conficiunt 
Arabes. 

Habitat in cohibus incuhis. V 

A R I S T I D A. 

Calyx exteiior biglumis , uniflorus. Calyx interior uniglumis ; 
gluraa apice triaristata. Semen unum , nudum , superum. X TRIANDRIA DIGYNIA. - log 

ARISTIDA PLUMOSA. 

AriSTIDA paniculata; arista intermedia longiore,lanata ; culmis villosis. Z.?«. 

Spcc. 1666. — Valh.Symb. \.p. i 1. t.3. — Lamarck. lllnslr. n. 778. /.41. f. 1. 
Gramen orientale , tomentosum spicatum minus , aristis pennatis. T. Cor. 3g. 

RadiCES longse , fibrosse , flexuosie , albx. Folia glabra , subulato-filiformia , 
riaiclula , convoluta , brevia, sa;pe arcuata. Culmus 6 decimetr. , nodosus, 
gracilis , superne ktvis ; nodis ciliatis. Panicula clongata , contracta, 1 1 — 27 
centimetr. longa •, ramis capillaribus. Calyx exterior , uniHorus , biglumis , 
glaber , membranaceus. Glumas elongatx , sub^equales. Calyx imerior 
uniglumis. Gluma glabra , cartilaginea , tenuis , teres , acuminala , hinc 
longitudinaliter fissa , basi villosa. Arista terminalis , articulata, tripartita; 
aristis duabus latcralibus , setitormibus , nudis ; intermediii longiore , 
candida , plumosa , inferne nuda. Semen gracile , elongatum , glabrum. In 
speciminibus in Oriente a Cl. Tournefortio coUectis vagina^ foliorum 
tomcntosas ; in nostris glabrie ; ccterum adeo similes ut ad eamdem speciem 
pertinere omnino videantur. 

Habitat in montibus aridis prope Kerwan in regno Tunetano. V 
ARISTIDA PUNGENS. Tab. 35. 

IDA culmo pcrennante ; foliis subulatis , rigidis , pungentibus ; pani- 
cula laxa ; aristis tribus plumosis , subcequalibus. 

CULMUS fructicosus , erectus , 6 — \3 decimetr. , glaber , Lxvis , inferne 
ramosus. Folia glabra , rigida, subulata , acutissima, patentia , canalicu- 
lata, pungentia , i — 3 decimetr. longa. Flores paniculati; panicuki patente. 
Pedunculi capillares , ramosi. Calyx exterior biglumis , unillorus. Glumie 
membranacae , acutas , concavcX , subasquales , i3 — 18 millimetr. longx. 
Calyx interior uniglumis ; gluma coriacea , acuta , hinc longitudinaliter 
fissa. Arista terminalis , tripartita , articulata ; setis omnibus pIumo;,is , sub- 
aequalibus , spicula duplo triplove longioribus. Semen gracile , elongatum. 

Habitat in arenis humidis prope Sfax et in deserto. 5 
ARISTIDA CCERULESCENS. Tab. 21. f. 2. 

AristidA foliis glabris ; panicula coarctata , elongata, arcuata, subsecunda, 
interrupta ; aristis Ixvibus , subttqualibus. 110 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Radtces fibroscE, tortuosa?. Culmus fere filiformis , basi ssepe ramosus , 
3 — 9 decimetr. , Irevis , nodosus. Folia glabra , i millimetr. lata. Panicula 
elongata , coarctata, unilateralis , arcuata , interrupta , l6 — 26 centimetr. 
longa , coerulescens. Rachis subaspera. Pedunculi capillares , stricti , inee- 
quales. Spiculs teretes , graciles, acuts. Calyx exterior biglumis. Glum;^ 
subulatae , ina;quales. Calyx interior longior, uniglumis. Gluma gracilis , 
acuta. Arista tripartita; setis glabris , subrequalibus , gluma vix duplo lon- 
gioribus. Semen tcntie , elongatum , glabrum. 

HaBITAT in arvis propre Kerwan. V 

ROTTBOLLA. 

Calyx exterior uniglumis , integer aut bipartitus , uni aut 
biflorus. Flores sessiles , alterni. Rachis flexuosa, articulata. Semen 
unum , nudum , superura. 

ROTTBOLLA FASCICULATA. Tab. 36. 

ROTTBOLLA spicis axillaribus , aggregatis , arcuatis ; floribus quadrifariam 

dispositis. 
Rottbolla altlssima. Poiret. Iti^i.a. p. io5, 

CULMUS erectus, 6 — g decimetr. , nodosus , la^vis , ramosus , alternatim 
ex nodo uno ad alterum compressus et canaliculaius. Folia glabra , 4 — 7 
millimetr. lata , vaginantia. Vagina internodiis brevior. Spic^ tres ad sex , 
fasciculatas , axillares , pedunculatce. Pedunculi vagina involuti , adpressi. 
Membran;E plures , interiores, acut^r, e singulo nodo prodeuntes. Spicae 
arcuatae , glabree , 2 — 11 ceniimetr. longae. Florcs quadrifariam dispositi , 
arcte adpressi. Calyx exterior uniflorus , uniglumJs ; gluma coriacea , ovata, 
compressa , subacuta. Clyx interior bigkimis , membranaceus , mulicus , 
brevior. Stamina3. Styli^ barbati. Rachis articulata, quadrifariam excavata. 

Habitat ad lacuum ripas prope La Calle. V 

ROTTBOLLA INCURVATA. 

Rottbolla spica tereti , subulata , glauca ; gluma calycina subulata , ad- 
pressa , bipartita. Lin. Suppl. 11 ^ — (Ed. Dan. L g38. — Lamarck. Iliuslr. 
n. 1129. ;. 48. /. 2. — Cavanil. Ic. n.^So. /.21 3. T R I A N D R I A D I G Y N I A. 1 1 1 

^gilops incurvata. Lin. SfJfc. i^go. 

Grameii loliaceum maritimum , spicis articulatis. T. Imt.Sl-]. — Moris. s.S. 

t.n,f,s.Schcu. Grarn. ^3.—'Mo7iti. Prodr. ^3. /!. 29. 
Gramen loliaceum junceum majus et minus. Barrcl. t.b. 

A. Gramen myuros erectum rainimum arundinaceum. Boc. Miis. t. 3g. 

Graraen loliaceum junceura rainus. Barrcl. t. 6. 

Phcenix acerosa aculeata. Park. Theat.- 11^6. 

Gramen loliaceutB , spicis articulosis erectis. T. Inst.bxf. 

CULMI ramosi , basi procumbentes , geniculati , 3 decimetr. , nodosi. 
Folia glabra , 2 raillimctr. lata. Spicie graciles , subulata; , incurvx , 1 — 2 
decimetr. longas. Rachis flexuosa , nodosa , striata , alternatira hinc et 
inde excavata. Flores sohtarii , sessiles . adpressi. Calyx exterior biHorus , 
unifdumis ; gluma coriacea , bipartita , subulata ; laciniis margine conni- 
veiJtibus , cequahbus. Calyx interior membranaceus , biglumis , brevior , 
muticus ; flore akero pleruraque abortivo. Varietas A spicuhs rectis 
distinguitur. 

Habitat in arvis. O L O L I U M. 

Calyx exterior iiniglumis , multiflorus ; gluma raclii opposita. 
Calyces iiiteriores biglumes. Semeu unum , nudum , superum. 
SpicuLx sessiles. 

L O L I U M P E R E N N E. 

LOLIUM spica mutica ; spicuhs compressis , muhifloris. Lin. Spcc. 122. — • 
CEd. Dan. (". 747. — Lecrs. Hcrh. 46. t. 12, /. 1. — Schrcb. Gram. 2. 
/;. 79. /.37. 

Gramen lohaceum, angustiore foho et spica. C. B. Pin.g. — Theat. 127. Ic. 
— T. Inst. b 16.— Scheu. Gram.ib. t. \. f. -^ .—Munli. Prodr.40. t. ig. 

Phcenix sive Lohum raurinum. Dod. Pcnipt. b^o. 

Hordeum murinum. Lob. Ic.34. 

Phcenix Loho simihs. J. 5. Hist. 2. p. 4,36. 112 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Gramcn loliaceum spica simplici vulgare. Moris. s. 8. t. 2. f. 2. 
Loliuin radice perenni •, locustis coniiguis, octifloris. Hall. Hiit. n. 141-6. 

Variat spiculis in summo caule approximatis et rachi ramosa. 
Habitat in arvis. V H O R D E U M. 

Calyx exterior biglumis , uniflorus , ternus. Calyx interior 
biglumis. Flores spicati. Semen unum , nudum , superum. 

HORDEUM VULGARE. 

HORDEUM floribus omnibus hermaphroditis , aristatis -, ordinibus duobus 

erectioribus. Lin. Spec. i^S. 
Hordeum polystichum vernum. C. B. Pin. 22. — ■Theat. 439. Ic. — Monti. 

Prodr. 4. 
Hordeum polystichum CEStivum. Tabern. Ic. 21^. 

AvEN;E loco jumentis alendis inservit. 
COLITUR in Barbaria. O 

HORDEUM MURINUM. 

HORDEUM floscuhs lateraHbus mascuhs , aristatis ; involucris intermediis 
cihatis. Lin. Spec. ^26. — (Ed. Dan. t. d^g. — Curtis. Lond. Ic. 

Gramen spicatum vulgare secahnum. T. Inst.5i~. — Monti. Prodr. 60. t.go. 

Gramen hordeaceum minus et vulgare. C. B. Pin. g. — Theat, 1^4. Ic. — 
Scheu. Gram. 14. • 

Hordeum spontaneum spurium. Lob. Ic. 3o. 

Hordeum murinum. J. B. Hist. 2. p. 481. 

Gramen secahnum vulgatissimum viarum. Moris. s. 8. /. 6. f. 4. 

CULMUS nodosus , saspe basl geniculatus , erectus , glaber, L-evis. Foha 
margine denticuUita , pubescentia vilhs brevissimis , 4 — 3 mihimetr. lata. 
Membranula nuUa , aut brevissima vaginam coronans. Spica erecta , sub- 
compressa ,5 — 8 centimetr. Rachis compressa , nodosa. Flores tcrni TRIANDRIA DIGYNIA. Il3 

ex singiilo nodulo ; laterales duo masculi steriles. Calycis exterioris 
glumas setacea?, compressce , aristats , erectas , divergentes. Calyx interior 
oblongus , tenuis, acutus ; gluma exteriore aristata. FIos medius herma- 
phroditus , fertilis. Calycis exterioris glumae paululum latiores , ciliatse , 
aristatx ; interioris gluma exterior longius aristata. 

Habitat in agro Tunetano et Algeriensi. © 

HORDEUM STRICTUM. Tab. Sy. 

HORDEUM flosculo hermaphrodito aristato ; aristis utrinque adpressis ; 

masculis duobus muticis , subpedicellatis. 
Gramen creticum spicatum secalinum altissimum , tuberosa radice. T. Cor. 

3g. — T. et Vail. Hcrb. 

CULMUS 6 — lo decimetr. , erectus , glaber , nodosus. Folia aspera, hir- 
suta pilis brevibus , 4 millimetr. lata. Vagina membranula brevi coronata. 
Spica Secalis cerealis Lin. , compressa , glabra , 8 — 1 1 centimetr. Flores 
terni. Calyx exterior uniflorus, biglumis. Glumas setiformes , divergentes , 
flosculo longiores. FIos intermedius sessilis , hermaphroditus , aristatus ; 
arista rigidula, 3 — 4 centimetr. longa, serrata, erecta , adpressa. Flores duo 
laterales masculi, brevissime pedicellati, mutici. Rachis compressa, nodosa, 
glabra. Synon. Tournefortii ad Secale creticum inconsulte retulit Cl. Lin- 
na?us , plantam omnino distinctam. Utriusque specimina possideo , et 
servantur etiam in herbario Tournefortii , lecta in oriente. 

Habitat prope Biserte in regno Tunetano. 

HORDEUM CRINITUM. 

HORDEUM floribus geminis fertilibus ; calycibus subbifloris ; florc altero 

sterili ; aristis longissimis , asperis. 
Elymus crinitus ; spicuHs unifloris, scabris ; involucris erectis. Schrcb. Gram. 

2. /;. i5. ^. 24./. 1. 
Gramen hordeaceum , spica aristis longissimis circumvallata. Buxb. Ccnt. 1 . 

p. 33. t. 52. J. 1. — Schcii. Gram. 20. 

CULMUS 3 decimetr. , erectus. Folia 2 millimetr. lata , striata , villosa. 
Spica erecta ,2 — 5 centimetr. Flores bini fertiles ex singulo nodo. 
Calycis exterioris glumae tenues , divergentes , in aristam setiformem 
1 i5 114 TRIANDRIA DIGYNIA. 

abeuntes. Calyx interior pubescens , biglumls ; gluma exteriore aristata. 
Arista rigida , aspera , hinc compressa, lo — 13 centimetr. , erecta, superne 
divergens. Rudimentum floris alterius pedicellatum. Diversa ab H. jubato 
Lin. Species intermedia inter Hordeum et Elymum. 

Habitat in collibus arenosis prope Mascar. © 

T R I T I C U M. 

Calyx exterior biglumis , multiflorus. Spiculae obtusiusculoe , 
muticas aut aristatoe. Flores spicati. Semen unum , superum. 

TRITICUM DURUM. 

Triticum cubno farcto ; glumis pubescentibus , aristatis ; spiculis qua- 
drifloris. 

CULMUS farctus, 1 1 — 14 decimetr. Spicaio — 15 centimetr. longa,vilIosa. 
Arist^E longissimie. Semen longius quam in T. zestivo et hyberno. Seritur 
autumno , colligitur abeunte vere. Culmi s^Epe ex eodem ciEspite , 3o , 40 et 
plures. Substantia grani cornea; farinosa fere nulla;prior panem optimum ; 
posterior nigrum , vilem et neglectum suppeditat, 

COLITUR in Barbaria. O 

TRITICUM JUNCEUM. 

TriTICUM calycibus truncatis , quinquefloris ; foliis involutis. Li7i. Spec. 

i2H. — (Ed. Dan. t. gi6. 
Gramen angustifolium , spica Tritici muticce simili. C. B. Pin. g. — Thcat, 

i32. Ic. — P-roclr. 17. Ic. — Moris. 5. 8. t. x.J. 5. — Scheu. Gram. 7. 
Gramen caninum maritimura , spica triticea. Rai. T. Herb. 
Triticum radice repente ; culmo duro ; foliis hirsutis ; locustis quinque- 

floris. Hall.Hiit. n. 1428. 

Planta glauca, glaberrima. Culmus 10 — i3 decimetr. Folia5 — 7 mil- 
limetr. lata , saepe convoluta , dura , retrorsum aspera. Spiculae sessiles , 
gemino ordine axi admota: , compressie , utrinque attenuatas , mutica;. TRIANDRIA TRIGYNIA. Il5 

Calyx exterior biglumis. GlumiE subiEquales , virides , Ixvissime striatas , 
acuminatce , margine membranaceas , spicula triplo breviores. Calyces 
interiores , biglumes. Glumce oblong^E , obtusiusculae. Antheras vio- 
lacex. 

Habitat in arenis ad maris littora. V T R I G Y N I A. POLYCARPON. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala, calyce 
brevior. Styli tres. Capsula supera , unilocularis , trivalvis , poly- 
sperma. : 

POLYCARPON TETRAPHYLLUM. 

POLYCARPON. Lin. Spcc. i3i. — Lamarck. Illustr. n. 1194- t- •^i- — Gartner. 

2. p. 224. t. 129. /.9. 
Mollugo tetraphylla •, foHis quaternis , obovatis •, panicuHs dichotomis. Luu 

Hurt. clif. 28. 
Herniaria Alsines foho. T. Iiisf. Bo"]. , 

AnthylUs maritima Alsinefoha. C. B. Pin. 282. 
Marina incana AnthylHs Alsinefoha Narbonensium. Lob. Ic. 468. — Adv. 

195. Ic. — Ger. Hist. 622. Ic. .• -• 

Paronychia ahera. Dalech. Hist. I2i3. /c. 
Anthylhs Alsinefoha polygonoides major. Barrel. t. 534. 
Paronychia Alsinefoha incana. J'. B. Hist. 3. p. 366. Ic. bona. Planta glabra , 10 — 16 centimetr. Caules nunc erecli , nunc basi pro- 
cumbentes , ramosi , teretes , nodosi , articulati , fere fihformes. Foha 
ovata , obtusa , lcevia , integerrima , brevissime petiolata , 4 — 7 mihimetr. 
lata , 9 — 12 longa , plerumque quaterna , verticihata , incequaha. Stipula; 
parvx ; intcrmedix membranacea; , candidas , integric aut lacer^e. Flores Il6 TRIANDRIA TRIGYNIA. 

parvi , numerosi , paniculato-corymbosi , termirjales. Calyx persistens , quin- 
quepartitus ; laciniis carinatis , acutis , margine membranula alba cinctis. 
Petala 5 minima. Stamina 3 , calyce breviora. Filamenta tenuissima. Styli 
3 brevissimi. Stigmata totidem simplicia. Capsula supera , ovata, tenuis , 
trivalvis , unilocularis , polysperma. Semina minutissima. Petala nonnun- 
quam abortiva. 

Habitat in arvis. © 

M I N U ART I A. 

Calyx persistens , quinqiiepartitus ; laciniis subulatis. Corolla 
nulla , rarius tri ad quinquepetala. Styli tres. Capsula supera , tri- 
valvis , unilocularis , polysperma. 

MINUARTIA CAMPESTRIS. 

MlNUARTlA floribus confertis , terminalibus , alternis , bractealongioribus. 
Lin. Spec. i32. — Locjl. Hisp. 174. 

Radix tenuis , descendens , simplex aut vix ramosa , tortuosa , fibrillas 
emittens. Caulis erectus, ramosus , nodosus , pubescens , 2 — 5 centimetr. 
Foliasessilia, opposita, rigida, subulata, erecta, margine saepe ciliata, basi 
striis quinque ad septem alternatim minoribus exarata. Flores numerosi , 
glomerati , erecti , terminales et saepe axillares , sessiles aut brevissime 
pedicellati. Calyx persistens , profunde quinquepartitus ; foliolis subulatis , 
rigidis , extus striatis. Corolla nulla. Stamina 7 — 8 numeravi. Filamenta 
capillaria , calyce triplo breviora. Anther^e parvae , didymas. Styli 3 tenuis- 
simi. Capsula calyce tecta, oblonga , membranacea, trivalvis , unilocularis. 
Semina septem ad novem , minima , fusca , reniformia , vix rugosa. Bracteas, 
calyce breviores ; nonnullis saepe longioribus. Variat caule simplici , 
ramoso , i5 millimetr. ad 5 centimetr. longo. 

Habitat in coUibus et in arvis incultis prope Mascar, O C L A S S 1 S IV. TETRANDRIA. MONOGYNIA. GLOBULARIA. A^LORES capitati. Calyx communis polyphyllus ; proprius quin- 
quefidus. Corolla infundibulifomiis , quinquefida , inaequalis. Semen 
unum , superum , calyce tectum. Receptaculum paleaceum. 

GLOBULARIA ALYPUM. 

GlobulARIA caule fruticoso ; foliis lanceolaiis , tridentatis , integrisque. 

Lin. Spec. i3g. 
Globularia fruticosa Myrti folio tridentato. 7". Ins(. 467 . — Schaw. Spccim. 

n. 267. 
Thymelaea foliis acutis , capitulo Succisas , sive Alypum Monspeliensium, 

C. B. Pin. 463. 
Hyppoglossum valentinum. Clus. Hist. 90. Ic, 
Alypum montis Ceti Narbonensium, Herba terribilis vulgo. Lob. Adv, i58. 

Ic. — Ger. Hist. 5o6. Ic. • , ' 

Alypum Herba terribilis. Tabcrn. Ic. 5g6. 
Ptarmice quorumdam. Gesner. Ic. lign. t. 6.f.5o. 

Alypum Monspeliensium , sive Frutex terribilis. jf. B, Hist, 1. p. 5gH, Ic 
Frutex terribilis. Mss, Acad, 1712. p, 3^\, t, iS. Il8 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Frutex 6 decimetr. , erectus , ramosus ; ramis angulosis. Folia parva 
alterna, glabra , glauca, perennantia , spathulata , quandoque cuneiformia , 
nunc integerrima et mucronata , nunc apice tridentata , 2 — 7 millimetr. 
lata, 1 1 — 16 longa. Calyx hemisphasricus , arcte imbricatus squamis ovatis , 
niargine ciliatis. CoroIIie cocrulece. 

Habitat in coUibus aridis et incultis. 5 

D I P S A C U S. 

FloreS capitati , conferti. Calyx persistens ; communis poly- 
phyllus ; proprius minimus. CoroIIa tubulosa , quadrifida. Seraen 
unum , nudum , inferum. Receptaculum paleaceum. 

DIPSACUS SYLVESTRIS. 

DiPSACUS foliis sessihbus serratis. Li7i. Spcc. 140. — Ja<:q- Aiutr. t. 402. 

— Curtis, Lond. Ic. — CEd. Dan. t. 965. 
Dipsacus sylvestris aut Virga pastoris major. C B. Pin. 385. — L. Lmt. 

466. — Mom. s.T.t. 36. /. 3. 
Carduus fullonum. Brunsf. 3. p. 32. Ic. 

Dipsacus sylvestris. /)o(:/. Pcmpt. -jSS. Jc. — Ger. Hist. 1167. /c. 
Labrum veneris alterum. Matth. Coni. 493. Ic. — Camer. Epit. 432. Ic. 
Labrum veneris. Lob. Ic. 2. p. 18. 
Dipsacus purpureus. Fusch. Hist. 2 25. Ic. 
Dipsacus sylvestris sive Labrum veneris. J. B. Hist. 3. p. 74. Ic. 

■ HabitAT in arvis Algerice. (;f 

S C A B I O S A. 

Calyx communis polyphyllus , partitus aut imbricatus. Calyx 
proprius duplex , seiTien coronans. Corolla tubulosa , quadri aut 
quinquefida. Stamina quatuor aut quinque. Semen unum , nu- 
dum , inferum. Receptaculum paleaceum vel setosum. 

N*. Calyx proprius exterior plerumque scariosus ; interior setosus , 
quandoque plumosus. Folia opposita. T E T R A N D R I A M O N O G Y N I A. i i g 

SCABIOSA ARVENSIS. 

ScABIOSA coroUulis quadrifidis , radiantibus ; caule hispido ; foliis pin- 

natifidis; lobis distantibus. Lin. Spec. 143. — CEd. Dan. t. 447. — Curtis. 

Lond. Ic. 
Scabiosa pratensls hirsuta quas officinarum. C.B. Pin. 269. — T. Imt. 464. 

— Moris. S.6. t. i3. /. 1. 
Scabiosa. Trag. 242. Ic. — Fiisch. Hist. 716. Ic. 
Scabiosa sylvestris. Blakw. t. i85. 
Scabiosa arvensis sive segetalis. Tabern. Ic. i5g. 
Scabiosa inajor communior hirsuta , folio laciniato. J. B. Hist. 3. 

p. 2. Ic. 

Scabiosa officinarum , flore purpuro-cceruleo. Vail. Acad. 1722. /7. 177. 
Scabiosa foHis petiolatis , ovato-lanceolatis , dentatis ; superioribus semi- 
pinnatis. Hallcr. Hist. n. 206. 

Habitat in arvis. V 

SCABIOSA PARVIFLORA. 

ScABiOSA caule dichotomo ; fohis inferioribus obovatis , crenatis ; co- 
rolluhs subicquahbus , quadrifidis ; capituhs ovatis ; calyce proprio 
interiore brevissimo. 

Scabiosa sicula Cardiac^e folio. T. Inst. 465. 

Scabiosa alpina Hieracii folio. Boc. Mus. t. 120. 

Asterocephalus annuus , foliis imis Senecionis retusis. Vail. Acad. 1722. 
/). 181. . . 

Caulis villosus , erectus , 6 decimetr. , dichotomus. Foha subvillosa ; 
inferiora obovata , crenata , aut crenato-incisa ; crenuhs latis , incequa- 
libus , obtusis ; supcriora basi pinnatifida ; lobo extimo majore. Capitula 
florum parva, densa,maturo fructu oblonga, in singula dichotomia; inferiora 
sessilia ; superiora pedunculata. Calyx multipartitus ; foliolis linearibus , 
capitulo brevioribus, absoluta florescentia deflexis. Corohula; parvas , irre- 
gulares , subsquales , quadrifids , subvillosas. Calyx proprius duplex , su- 
perus ; exterior membranaceus , parvus ; interior minimus , radiatus. Semen 
sulcatum , subviUosum. Receptaculum tenue , elongatum , setigerum. 

Habitat Akerii. 120 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

SCABIOSA GRAMUNTIA. 

ScABiOSA coroUulis quinquefidis \ calycibus brevissimis ; foliis caulinis 

bipinnatis, filiformibus. Lin. Syst. vegct. l\b. 
Scabiosa capitulo globoso , foliis in tenuissimas lacinias divisis. C. B. Pin. 

271. — Vail. Herb. 
Asterocephalus subincanus Sophiae foUis. Vail. Acad. 1722. p. 179. — 

Schaw. Specim. n. b3b. 

FOLIA radicaUa viUosa , cinerea , profunde pinnatifida ; pinnuUs obtusis , 
distinctis ; inferionbus Unearibus , integris ; superioribus sensim latioribus, 
obtusis , inciso-dentatis. FoUa cauUna bipinnata ; foUoUs Unearibus an- 
gustis , in^equaUbus , vix pubescentibus.PeduncuU longi, fiUformes, aphyUi , 
pubescentes. Calyx communis coroUis brevior , muhipartitus ; foUoUs 
Unearibus , acutis. CoroUulas radiantes , quinquefidae. Semina in capitulum 
parvum , rotundum aggregata , profunde sulcata. Calyx proprius duplex ; 
exterior brevis , membranaceus ; interior quinquesetosus , fuscus. Recep- 
tacuhim paleaceum. Affinis S. columbarije Lin. An varietas ? difFert 
caule breviore ; foUis inferioribus viUosis , cinereis ; capitulo florum duplo 
minore. 

Habitat in arvis. 

SCABIOSA COLUMBARIA. 

ScABlOSA coroUuUs quinquefidis , radiantibus ; foUis radicaUbus 

ovatis , crenatis ; cauUnis pinnatis , setaceis. Lin. Spcc. 143. — CEd. Dan. 

t. 314. 
Scabiosa capitulo globoso major. C. B. Pin. 270. — T. Inst. 465. — Moris. 

s. G. t. 14./. 20. 
Scabiosa minor. Camer. Epit. 711. Ic. — Malth. Com. 688. Ic. 
Scabiosa 5. Clus. Hist. 2. p. 2. Ic, 
Phyteuma.. Cot. Phytob. t. 22. 
Scabiosa media. Dod. Pcmpt. 122. Ic. 
Scabiosa minor sive Columbaria. Lob. Ic. bSb. 
Asterocephalus vulgaris , flore coeruleo. Vait. Acad. 1722. p. 179. 
Scabiosa glabra , carnosis foUis virentibus. Herm. Parad. t. 221. 
Scabiosa foUis imis ovatis ; superioribus pinnatis ; pinnis semipinnatis , 

acutis ; ciUis flosculorum longitudine. Halt. Hist. n. 202. TETRANDRIA MONOGYNIA. 121 

FOLIA radicalia pubescentia , ovata seu ovato-oblonga , scrrata , in 
petiolum longum decurrentia ; nervo medio candido. Caulina media 
bipinnatifida, superiora pinnata. Pinnula: lineari-lanceolatx , acutae , inx- 
quales , distincta: , crassiusculce , glabrce aut subvillosc-e. Caulis 3 — 6 deci- 
metr. , erectus , l^vis. Rami brachiati. Pedunculi longi , nudi , uniflori. 
Capitulum florum convexum. Calyx communis decem ad duodecimpar- 
titus ; laciniis lineari-subulatis , adpressis , deinde reflexis. Corollula; ra- 
diantes , ccerulei- aut violaceas , tubulosa; , quinqucfidce , subxquales in 
disco , irregulares in radio. Semina in capitulum subrotundum congesta, 
sulcata, pubescentia, teretia , calyce duplici coronata ; exteriore membra- 
naceo , campanulato-patente , parvo , striato ; interiore e setis quinque , 
fuscis , coroUa brevioribus. Receptaculum oblongum. Paleas angusts , 
superne latiores , semine breviores, 

Habitat in arvis. V . . 

SCABIOSA PROLIFERA. 

ScABIOSA corollulis quinquefidis , radiantibus ; floribus sessilibus ; caule 
prolifero ; foliis indivisis, subserratis. Lin. Spec. 144. — Mant. Sag. 

Scabiosa stellata prolifera annua. Acad. 1666-98. t. 4. — Dodart.Ic. 

Scabiosa steUata humilis , integrifoHa prohfera. Hcrm. Parad. 223. Ic. 

Asterocephalus annuus , humihs , integrifohus. Vail. Acad. 1722. /^ 182. 
— Sthaw. Spccim. n. 532. 

Caulis 2 — 3 decimetr. , erectus , villosus , striatus , dichotomus. Foha 
opposita , viUosa , ovato-oblonga , in petiohun decurrentia integerrmia 
aut inasquahter dentata , 5 — 8 centimetr. longa, 2 lata. Florcs in dicho- 
tomia sessiles aut brcviter pedunculati. Calyx communis TOuUipartitus ; 
laciniis angusto-lanceohuis , obtusis. CoroUuhe tubulosx, radiantes , irregu- 
lares , quinquefida;. Calyx proprius duplex ; exterior magnus , membra- 
naceus , campanulatus , striatus , dendculatus ; interior quinquesetosus , 
basi viUosus , pediccUatus , vix longior. Semen teres , profunde sulcatum , 
viUosum. Reccptacuhun subrotundum. Paleic setace^e , apice viUosa:. 

Habitat in arvis. O 

SCABIOSA ARGENTEA. 

ScABIOSA coroUuhs quinquefidis ; fohis pinnatis ; laciniis lanceolatis ; pe- 
duncuhs nudis , lasvibus , longissimis. Lin. Spec. 1^5. 

1 ■ 16 ■ . 122 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Scabiosa orlentalis argentea , foliis inferioribus incisis. T. Cor. 34, 
Asteroccphalus perennis argenteus laciniatus , caule tenui eburneo. Vail. 
Acad. 1722. p. 181. 

A. Scabiosa orientalis hirsuta tenuissime laciniata , flore parvo purpureo 
et albicante. T. Cor. 3^. — Vail. Tlerb. 

FOLIA villosa; radicalia, spathulata, angusta, obtusa, dentata,in petiolum 
decurrentia ; cauhna profunde pinnatifida •, laciniis lineari-lanceolatis , dis- 
tinctis , integerrimis aut rarius dentatis. Caulis asper , villosus , erectus , di- 
chotomus. PeduncuU fiUformes , elongati , uniflori. Calyx communis 
hirsutus , floribus longior , profunde mukipartitus. Laciniae inDequales , 
Uneares , erectas-, maturo fructu deflexie. CoroUulas radiantes , quinquefidce 
sericeae , albas aut rosece. Semina in capitulum subrotundum aggregata. 
Calyx proprius duplex ; exterior scariosus , rotato-campanulatus , denti- 
culatus , striatus •, interior quinquesetosus , longior ; setis rufescentibus. 
Semen teres , inferne viUosum , foveoUs octo ad novem profundis ins- 
culptum. Variat foUis et caule glabro. Descriptio varietatis A. 

Habitat Algeria. V 

SCABIOSA URCEOLATA. 

ScABlOSA calyce mukifido , urceolato ; coroUis quinquefidis , radiantibus; 

foUis subcarnosis , pinnatifidis. 
Scabiosa maritima, Rutse caninas foUis. Boc. Sic. 74. t. 40./. 3. et g5. t.b'2. 

Certo ex Herbario Boc. — Moris. s. 6. /. i3. /. 24. — In herbario Vail. 

diversa species sub eadem denominatione. 
Scabiosa divaricata; coroUuUs quinquefidis; calyce communi monophyUo ; 

foUis subbipinnatis. Lamarck, lllustr. n. i3ii. 

Caules erecti , glabri , teretes, 6 — 10 decimetr. Rami numerosi , oppo- 
siti , divaricati , graciles , dichotomi. FoUa opposita , glabra, lucida , cras- 
siuscula ; radicaUa lanceolala , dentata; inferiora et media profunde pinna- 
tifida ; pinnuUs Unearibus , integris aut dentatis ; ramea superiora Uneari- 
subulata , integerrima. Flores parvi , capitati , terminales , longe pedun- 
culati; peduncuUs aphyUis , striatis. Calyx communis simplex,cyathiformis , 
coroUa brevior , semi sex aut octofidus ; laciniis angustis , acutis; alternis 
sspe minoribus. CoroUuke radiantes , quinquefidas, infundibuliformes , pal- 
Ude flavescentes , irregulares in radio , regulares in cUsco. Stamina 5 exserta ; TETRANDRIA MONOGYNIA. 123 

filamentis capillaribus. Stylus i. Stigma i. Calyx proprius duplex; exterior 
brevis , quadridentatus ; dentibus obtusis •, interiorparvus, quinquesetosus. 
Semen oblongum , tetragonum , glabrum , sulcatum. Receptaculum palea- 
ceum •, paleis hinc convexis , mucronatis. 

Habitat ad maris littora. 

SCABIOSA DAUCOIDES. Tab. 38. 

ScABlOSA coroUulis quinquefidis , radiantibus ; foliis bipinnatis ; calyce 
communi villoso , pinnatifido. 

Caulis erectus , 6 decimetr. , striatus , subvillosus , asper, simplex aui 
ramosus ; ramis paucis , erectis. Folia opposita , pubescentia ; radicafia 
ovata aut ovato-oblonga , dentata , obtusa , basi pinnatifida , petiolata ; 
caulina inferiora pinnatifida ; lobo terminali ovato , obtuso , dentato ; 
media bipinnata ; laciniis insequalibus , linearibus , acutis ; superiora pin- 
nata ; pinnulis fineari-subulatis. Pedunculi longi , striati. Calyx commu- 
nis corollis brevior , hirsutus , polyphyllus ; foliolis pinnatifidis. Flos mag- 
nitudine S. coIumbariiE Lin. CoroIluL-e ccerules aut violacece, radiantes , 
quinquefidiE , irregulares in radio , regulares in disco. Stamina 5. Stylus i. 
Stigma 1. Calyx proprius duplex ; exterior subcampanulatus ; interior 
quinquearistatus. Germen oblongum , subtetragonum. Receptaculum con- 
vexum. Paleas membranacea; , subulats , hinc convexx. Semen maturum 
non vidi. Affinis S. columbarice Lin. ; dilFert calyce villoso , pinnatifido. 

Habitat in collibus Algeriae. 

SCABIOSA GRANDIFLORA. 

ScABIOSA corollulis quinquefidis , radiantibus ; foliis radicahbus oblongis , 
crenatis ; caulinis pinnatifidis ; pinnis lanceolato-linearibus , patulis. 
Scop. Insub. 3. p. 29. /.14. 

Scabiosa pyrenaica villosa cinerea , magno flore. T. Lnst. 465. 

A. Asterocephalus tomentosus cinereus , foliis dissectis. Vail. Acad. 1722. 
p. 180. ..... . - 

FOLIA nunc villosa , nunc fere glabra ; radicalia petiolata, ovata , ob- 
tusa , dentata ; caulina pinnatifida ; lobo extremo majore , in inferioribus 
ovato , in superioribus lanceolato. Caules pubescentes , ramosi , surculos 124 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

e basi saspe emittentes. Pedunculi longi. Flos magnitudine S. atropur- 
purex Lin. Calyx communis multipartitus •, laciniis ina^qualibus , linea- 
ribus , flore brevioribus. CoroUula; radiantes , magns , pallide flav:e aut 
albx , quinquefidae ; tubo subvilloso. Calyx propiius duplex ; exterior 
membranaceus , denticulatus ; interior pedicellatus. Setie 5 longae , fuscae 
aut rufescentes. Semina in capitulum ovatum conferta. Affinis S. colum- 
barice Lin. ; difFert foliis caulinis, simpliciter pinnatis aut pinnatifidis ; lobo 
terminali lanceolato ; coroflis tertia parte majoribus. 

Habitat in arvis. 

SCABIOSA STELLATA. 

ScABiOSA coroUulis quinquefidis ; foliis dissectis ; receptacuHs florum sub- 

rotundis. Lin. Spec. 144. 
Scabiosa steUata , foUo laciniato major. C. B. Pin. 271. — T. Inst, 465. 

— Schaw. Spccim. n. 533. 
Scabiosa major hispanica sive 1. Clus. Hist. 2, p. 1. Ic — Tabern. Ic. 

i5g. — Lob. Ic. 53g. 
Scabiosa peregrina. Dod. Pcmpt. 122. /c. 
Scabiosa major cum pulchro semine. J. B. Hist. 3. p. g. 
Asterocephahis major annuus laciniatus , capite pulchro globoso. Vail, 

Acad. i-]22. p. 182, 

tOLTA viUosa ; radicalia, spathulata, obtusa , serrata, petiolata ; cauUna 
pinnatjfida ; laciniis angusto-lanceolatis ; aUis integerrimis ; aUis obtusis , 
apice dentatis aut incisis. CauUs 3 decimetr. , erectus , ramosus , striatus, 
viUosus. PeduncuU aphyUi , elongati , asperi. Calyx communis floribus 
longior, polyphyUus ; foUoUs Unearibus. CoroUute subiequales, tubulosre , 
qumquefidiE. Calyx proprius duplex ; exterior magnus , scariosus , rotato- 
campanulatus , striatus ; interior floribus longior , quinquesetosus. Semina 
in capiiulum aggregata ,viUosa, profunde sulcata, Receptaculum paleaceum. 

HaBiTAT in arvis. O 

SCABIOSA GRAMINIFOLIA. 

Scabiosa coroUuUs quinquefidis ; foUis Uneari-lanceolatis , integerrimis; 

caule herbaceo. ^in, Spcc. 145. 
Scabiosa argentea angustifoUa. C. B. Pin. 270. — Prodr. 127. Ic. TETRANDRIA MONOGYNIA. 125 

Scabiosa graminea argentea. J. B. Hisf. 3. p. 12. Ic 
Scabiosa stcUata argentea angustifolia. Moris. 5. 6. t. i5.f. 36. 
Asterocephalus argenteus graminifolius , flore cocruleo. Vail. Acad. i"] ■22. 

p. i83. 
Succisa foliis grramineis , tomentosis. Hall. Hiit. n. 2o3. 

Caules basi ramosi, procumbentes , nodosi. Folia conferta , opposita, 
angusto-lanceolata , integerrima, utrinque attenuata , basi vaginantia , ar- 
gentea , nitida ; villis adpressis. Pedunculus terminalis , longus , aphyllus , 
pubescens , teres nec striatus , uniflorus. Calyx communis villosus , multi- 
partitus ; laciniis hnearibus , subxquahbus , flore duplo fere brevioribus. 
Capitulum planum. CoroUulEe coeruleas, tubulosa; , quinquefldcT , longiores , 
irregulares in radio •, laciniis denticulatis. Calyx proprius duplex •, exterior 
membranaceus , campanulatus , striatus ; interior quinquesetosus , vix 
longior. Semen viUosum , cyhndricum. Receptaculum oblongum , palea- 
ceum ; paleis concavis , mucronatis. 

HabiTAT in collibus. V 

SCABIOSA SIMPLEX. Tab. 09. f. 1. 

ScABiOSA caule superne nudo •, fohis bipinnatis , viUosis; fohohs hnearibus, 
acutis ; calyce seminis maximo , campanulato. 

Caulis 3 decimetr. , erectus , simplex aut vix ramosus , viUosus , las- 
viter striatus , superne aphyUus. Foha opposita , internodiis longiora ^ 
vUlosa , bipinnatifida ; pinnuhs iniequahbus , hnearibus , acutiuscuhs. Calyx 
communis muhipartitus ; laciniis ina^quahbus , hneari- subulatis. Calyx 
proprius duplex ; exterior , maturo fructu , maximus, membranaceus , cam- 
panulatus , patens , flavescens , nervosus ; nervis plurimis , radiantibus ; 
interior pauluhim longior, quinquearistatus. Semen teres , profunde sul- 
catum , viUosissimum, Receptaculum convexum , paleaceum, Palece mem- 
branaceae , ovatas, concavte , acuminatae, Florem non vidi. v 

Habitat in coUibus Algerice. Q 126 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

SHERARDIA. 

Calyx persistens, quadri aut quinquedentatus. CoroUa infun- 
dibuliformis ; limbo quadrifido. Semina duo , hinc convexa , inde 
plana , infera ; calyce persistente coronata. 

SHERARDIA ARVENSIS. 

SheraRDIA foliis omnibus verticillatis ; floribus terminallbus. Lin. Spec. 

149. — CEd. Dan. t. 43g. — Lamarck. Illustr. 71. i3gg. t. 61. — Curtis. 

Lond. Ic. — Gartner. i. p. 110. t. 24./. 2. 
Aparine pumila supina , flore coeruleo. T. Inst. 114. 
Rubeola arvensis repens coerulea. C. B. Pln. 334. — Prodr. 1^5. 
Rubia parva , flore coeruleo , se spargens. jf. B. Hist. 3. p. 719. Ic. injcrior. 
Sherardia foliis senis , lanceolatis ; floribus sessilibus , umbellatis. Hall. 

Hist. n. 734. 

Habitat inter segetes Algerise. © 

ASPERULA. 

Calyx quadridentatus. Corolla infundibuliformis, quadrifida. 
Semina duo, nuda, infera , conniventia. 

ASPERULA CALABRICA. 

AsPERULA foliis quatemis , oblongis , obtusis , lcevibus. Lin. Suppl. 120. 
Rubeola cretica fcetidissima frutescens myrtifolia , flore magno suave- 

rubente. T. Cor. 5. 
Thymelcea siipina hgnosior cretica ingrati odoris major. Z.(Jn. Hist. 21 5. 

t. 166. 
Nerium OleiE folio viridi , foetidissimum , incarnato flore. H. Cath.Suppl.3. 

— Vail. Hcrb. 
Sherardia foetidissima. Cyril. Char. 69. t. 3.J. 7. 
Asperula fohis oppositis , hneari-lanceolatis ; caule fruticoso. Lhcrit, Stirp. 

63. t. 32. T E T R A N D R I A M O N O G Y N I A. 127 

CaULES prostrati , fruticosi , ramosi ,3 — 6 decimetr. , grisei. Rami 
oppositi , teretes. Folia opposita , glabra , lineari-lanceolata , integra , cras- 
siuscula , utrinque attenuata , 2 — 3 centimetr. longa , 2 — 5 millimetr. lata , 
subsessilia , subtus pallida. Stipula; dux , exiguas , acutas , adpresScC. Flores 
octo ad duodecim , corymbosi, terminales , sessiles , erecti. Calyx superus , 
minimus , quadridentatus , erectus , persistens. CoroUa rosea , infundibu- 
liformis , supera. Tubus tenuis , 1 centimetr. longus , superne vix am- 
pliatus. Limbus quadrifidus. Lacinias patentes , acutce , saspe revolut^e. 
Stamina 4. Filamenta summo tubo imposita , exserta. Antherie oblongse, 
versatiles. Stylus filiformis. Stigmata 2. Baccje 2 adnata; , graciles , vix 
carnosas , rubras , semiteretes. Semina totidem oblonga , hinc convexa. 
Tota planta contrita odorem foetidum spirat. Floret primo Vere. 

Habitat in Atlante. 5 

ASPERULA HIRSUTA. 

AsPERULA foHis senis , Hnearibus , acutis , denticulatis ; inferioribus 

hirsutis ; floribus aggregatis , terminalibus. 
Rubeola lusitanica aspera , floribus purpurascentibus. T. InU. i3o. — 

Vail. Herb. 

Facies Galli uhginosi Lin. CauHs 3 decimetr. , erectus , gracihs , lasvis , 
ramosus , tetragonus , inferne hirsutus , superne glaber. Foha sena , glauca , 
angusta , subhnearia , a basi ad apicem sensim latiora , acuminata , den- 
ticulato-serrata ; inferiora hirsuta pihs brevibus , rigiduhs. Verticilh infe- 
riores approximati ; superiores remoti. Flores capitati , terminales. Coroha 
pahide rosea , infundibuhformis , 9 — 1 1 milhmetr. longa ; hmbo quadri- 
fido ; laciniis ovoideis. Semina glabra. 

Habitat in colhbus Algerix. 

ASPERULA L^VIGATA. 

ASPERULA fohis quaternis , ehipdcis , la^viuscuhs ; peduncuhs trichotomis ; 

seminibus la:vibus. Lin. Mant. 38. 
Cruciata lusitanica latifoha glabra , flore albo. T. Inst. 11 5. 
Cruciata minor glabra , flore Mohuginis albo. Barrel. t. 323. Semina hir- 

suta reprsesentat ceterum simiUima. 128 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Caulis glaber , lcevis , tetragonus , ramosus , 3 — 6 declmetr. Folia qua- 
terna , glabra , elliptica , liEvissima , integra , obtusa, 7 — 9 millimetr. lata , 
10 — i3 longa , brevissime petiolata. Flores pauci , terminales. CoroUze 
parvze , albie , quadri aut quinqueiid£e. Semina l^evia. 

Habitat in sepibus Algerix. 

G A L I U M. 

Calyx subquadridentatus , persistens. Corolla rotato-campanu- 
lata , quadrifida. Semina duo , infera , conniventia. 

G A L I U M S Y L V A T I C U M. 

Galium foliis octonis , Isevibus , subtus scabris ; floralibus binis ; pedun- 

culis capillaribus •, caule lcevi. Lin. Spcc. i55. 
Gallium raontanum latifolium ramosum. T. Insf. ii5. — Vail. Hcrb. 
Mollugo montana latifolia ramosa ? C. B. Pin. SS^.. 
Galium caule tereti ; foliis octonis , ellipticis. Hall. Hist. n. 712. 

Caulis glaber , Isevis , 6 — 10 decimetr. , basi s^pe decumbens , obtuse 
teliagonus ; geniculis incrassatis. Verticilli inferiores octo ad decaphylli 
ramei superiores diphylli. Foha elHptico-lanceolata , glabra , acuminata. 
Flores distincd , laxe paniculati. Panicula patens , magna. Peduncuh ca- 
pillares, ramosi. Flores bini aut terni , distincti , pedicellati. CoroUa alba. 
Lacinias ovatce , acutce. Semina subrotunda, l^via. 

Habitat in Atlante. V 

GALIUM GLOMERATUM. Tab. 40. 

Galium glabrum; fohis octonis , hnearibus , serratis ; caule aspero , pa- 

niculato ; seminibus nudis. 
GaUium flore luteo , annuum , lusitanicum. Grisley. Virid. n. 53'j . — T, Inst. 

11 3. — T. Hcrb. 

Planta glabra , \5 — 22 centimetr. CauHs tetragonus , acutangulus , 
erectus , asper , a basi ad apicem ramosus. Rami paniculati. Foha 6 — 8 TETRANDRIA MONOGYNIA. I29 

verticillata , 2 millimetr. lata , g — 11 longa , internodiis breviora , nunc 
obtusa , nunc acutiuscula , margine serrata. Flores parvi , glomerato- 
corymbosi, terminales; glomerulis numerosis. Corolla pallide flava ; laciniis 
aristatis. Semina glabra. 

Habitat inter segetes. O 

G A L I U M L U C I D U M. 

Galium toliis senis , rigidis , obscure virentibus-, floribus c summo caule 
prodeuntibus. Allion. Enum. nic. 4. — Miscd. 5. p. 5] . — Pcdem. 1. p. 5. 
t. 11. /. 2. 

G A L I U M T U N E T A N U M. 

Galium caule tereti, canescente •, foliis octo ad decem, linearibus , pubes- 
centibus , margine revolutis , asperis •, seminibus hispidis. 

Galium tunetanum. Poirct. Itin. 2. p. 110. 

Galium tunetanum ; foliis octonis , denisve , lineari-setaceis , margine 
revolutis, glabriusculis ; floribus paniculatis ; pedunculis germinibusque 
hirtis. Lamarck. Illustr. n. i38o. 

Facies G. veri Lin. Caulis 3 — 6 decimetr. , teres , ramosus , erectus , 
incanus , tomentoso-pubescens. Folia octo ad decem , verticillata , lineari- 
subulata, internodiis breviora , margine subtus reflexa , aspera , mucro- 
nata , brevissime pubescentia. Panicula , elongata, patula. Ramuli filifor- 
mes , pubescentes. Flores numerosissimi. Pedunculi 2 axiflares , breves , 
oppositi , ramosi , multiflori. CoroIIa parva , rotata , extus pubescens , 
quadripartita ; laciniis ovoideis , acutis. Germen hispidum ; villis brevissi- 
mis. Semina hispida , subrotunda. Floret primo Vere. 

Habitat in sepibus Algerice. *' . ■ . \, 

G A L I U M S E T A C E U M. :vi Galium foliis senis , lineari-subulatis , glabris , denticulatis ; caule la:^ 

subtereti; fructibus hispidis. Lamarck. Dict. 2. p. 684. — Illustr. 11. i3S3. 
Gahum creticum annuum tenuifohum , flore albido. T. Cor. 4. 

' 17 l3o TETRANDRIA M O N O G Y N I A. 

Caulis 8 — \3 centimetr. , erectus , iLcvis , glaber , gracilis , subro- 
tundus , ramosus ; ramis filiformibus. Folia sena , plana , glabra , linearia , 
angustissima , g — ii millimetr. longa , acuta. Flores minimi , terminales , 
corymboso-paniculati , distincti. Pedunculi capillares. Corolla alba. Semina 
parva , subrotunda , hispidula. 

Habitat in collibus Algerias. 

GALIUM MICROSPERMUM. 

Galium caule aspero ; ramis divaricatis; foliis senis , linearibus , acutis , 
denticulatis ; semine hispido. * 

Radices fibroste , tortuosas. Caules i5 — 32 centimetr. , plures ex com- 
muni crespite , tenues , tetragoni , asperi , erecti , glabri. Rami paniculati , 
divaricati. FoUa plerumque sena , glabra , aspera , acuminata; inferiora 
obtusa , 9 — 1 1 miUimetr. longa , i lata , rigidula. Flores numerosi , in 
glomulos parvos , laxiusculos aggregati. PeduncuU terminales et axiUares. 
CoroUas minutse , albie. Semina minima, hispida. SimiUimum G. pivari- 
cato Lamarck -, difFert seminibus hispidis. An varietas ? 

Habitat in arvis prope Mascar. 

GALIUM APARINE. 

Galium foUis octonis , lanceolatis , carinatis , scabris , retrorsum aculeatis ; 

genicuUs viUosis; fructu hispido. Lin. Spec. iS]. — (Ed. Dan. t. ^gS. — 

Curtis. Lond. Ic. — Bergeret. Phyt. 2. p. 3g. Ic. — Bulliard. Herb. t. 3i5. 

— -Gartner. i. p. iio. t. 24./. 1. 
Aparine vulgaris. C. B. Pin. SS^. — T. Inst. 114. — Dod. Penipt. 353. 

Ic. — Loh. Ic. 800. — Fusch. Hist. 5o. Ic. — T^fng. 494. Ic. — J. B. 

Hist. 3. p. 713. Ic. — Matth. Com. ^go. Ic. — Blakw. t. 3g. 
Aparine vulgaris , semine hirsuto. Moris. s. g. /. 22./. 1. 
GaUum caule serrato ; foUis senis , Unearibus , serratis ; petioUs unifloris. 

Hall. Hist. n. 723. 

CAules ramosi, tetragoni,fragiles, procumbentes, intertexti et adhxren- 
tes. AnguU dentati ; dentibus asperis , retroversis. ArticuU viUosi. FoUa 
octo ad decem , verticiUata , Uneari - lanceolata , tuberculosa , margine TETRANDRIA MONOGYNIA. l3l 

dorsoque retrorsum aculeata , mucronata. Flores capitati , pedicellati ; 
pedicellis tenuibus. CoroUa pallide flava. Semina globosa , aculeis unci- 
natis conspersa. 

Habitat in hortis Algeriae. O CRUCIANELLA. 

COROLLA infundibuliformls , quadrifida. Bractea: tres carinatx 
ad basim germinis. Semina duo , nuda , infera , conniventia. Flores 
spicati. * 1 - ... 

CRUCIANELLA AN GU STI F O LI A. 

Crucianella erecta ; foliis senis , linearibus •, floribus spicatis. Li?i. Spec. 

ib]. — Gartner. \. p. \\\. t. '2\. f. 3. , . 

Rubeola angustiore folio. T. Imt. i3o. 
Rubia angusdfolia spicata. C. B. Pin. 33\. — Prodr. 145. — Barrel. l. 55o. 

CaULIS erectus , ramosus , tetragonus , rigidulus , 16 — 26 centimetr. , 
nodosus. Folia quaterna aut sena , glauca, verdcillata , subulata , erecta , 
rigidula , aspera , mucronata , utrinque cardlaginea ; inferiora breviora. 
Spicx tetragonce, aspera; , quadrifariam imbricats. Flores conferti, sessiles , 
cruciatim oppositi. Bractex ternx , carinato-subulatdC , margine membra- 
nacex. Corolla pallide lutea. An distincta species a C. Monspeliaca Lin. ? 

" Habitat in arenis ad maris littora. O 

CRUCIANELLA LATIFOLIA. 

CrucianELLA procumbens •, foliis quaternis , lanceolatis ; floribus spicatis. 

Lin. Spec. i58. 
Rubeola latiore folio. T. Inst. i3o. .. ' 

Rubia ladfolia spicata. C. B. Pin. 33^. — Barrcl. t. 52o et b\g. 
Rubia spicata credca. Clus. Hist. 2. />. \-ii.Ic. — Ger. Hist. iiig. Ic. 
Rubia spicata. Impcrali. 666. — J. B. Hist. 3. p. I2\.lc. 
Pseudo-Rubia spicata latifolia. Moris. s. 9. t. 22./. 2. 
Crucianella latifolia spicata St7tni;V^. /f. p. 87. t. 23. • 102 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

CAULIS erectus , tetragonus , 16 — 32 centimetr. , nodosus , asper , ra- 
mosus ; ramis patulis , virgatis. Folia inferiora quaterna , elliptica , obtusa , 
serrulata ; superiora sena , patentia , lanceolata , acuta , mucronata. Spicae 
tenues , acutje , imbricatie , subtetragonx. Bractea: terniE , carinato-subu- 
lat;c , adpressa^ ; exteriore majore; lateralibus duobus oppositis. Flores 
bini, oppositi , sessiles. CoroUas pallide lutece , infundibuliformes. Tubus 
tenuis. Limbus quadrifidus, parvus ; laciniis apice aristatis. Semina oblonga, 
hinc compressa, laevissime rugosa , obtusa. 

Habitat ad maris littora. O 

CRUCIANELLA MARITIMA. 

Crucianella procumbens , suffruticosa ; foliis quaternis ; floribus oppo- 

sitis , quinquefidis. Lhi. Spec. i58. 
Rubeola maritima. T. Inst. i3o. 
Rubia maritima. C. B. Pin. 33^. 
Rubia marina. Clus. Hist. 2. p. 176. Ic. — Dod. Pempt. 35"] . Ic. — Tahcrn. 

Ic. 789. — Gir. Hist. iiig. Ic. 
Rubia marina Narbonensium. Z,0(^. lc. 799. — Adv. 35]. Ic. — J. B. Hist. 

3. p. 721. Ic. — Moris. s. g. /.21./. 1. 
Rubia marina strigosior , flore rubello. Barrcl. t. 355. 

CauleS sufiVuticosi , procumbentes aut prostrati , nodosi , articulati , 
l^Eves , albidi , ramosi , subtetragoni. Folia quaterna , rarius sena , glauca , 
glabra , integra , lanceolato-elliptica , mucronata ; margine cartilagineo. 
Bractece terna; ; media majore ; lateralibus opposilis. Flores gemini, oppo- 
siti , sessiles. Corolla lutea aut rubra ; limbo quadri aut quinquefido ; laciniis 
mucronatis. Styli sa:pe 2. 

Habitat ad maris littora. 5 

R U B I A. 

Calyx minimus, quadridentatus. Corolla rotato - campanulata, 
quadri aut quinquefida. Stamina quatuor aut quinque. Stylus unus. 
BaccK duce coadunatx , InferDe. TETRANDRIA MONOGYNIA. l33 

RUBIA TINCTORUM. 

RUBlA foliis subsenis. Lin.Spec. i58. — Bergerd. Fhyt. 2. p. iSi. Ic. 
Rubia foliis quinis senisque , lanceolatis , marginc et carina asperrimis ; 

caule aculeato. Lamarck. Illnstr. n. i385. L Go. J. i. 
Rubia tinctorum sativa. C. B. Pin. 333. — T. Imt. 114. t. 38. — Schaw, 

Spcciin. n. 5i6. 
Rubia. Trag. 498. Ic. — Dod. Pcmpt. 3o2. Ic.-di4orii. s. g. /. 21./. 1. . 
Rubia major. Lob. Ic. 798. — Clus. Hiit. 2. p. XTj. Ic 
Rubia sativa. Fuscli. Hist. 280. Ic. — Matth. Com. 65g. Ic. . 

A. Rubia foliis ellipticis , asperis , quinis senisque. Halt. Hist. n. 708. 
Rubia sylvestris aspera. Z^an. Hisl. ig2. t. 145. 

Radices late repentes. Caules tetragoni , nodosi , articulati , tuber- 
culis rigidis , acutis conspersi. Folia sena ei quaterna , lanceolata, margine 
dorsoque exasperata. Flores paniculati. Corollx patentes , flavje , quadri 
aut quinquepartitx ; laciniis ovato-oblongis. Stamina 4 — 5 corolla bre- 
viora. Baccx 2 subrotundas •, maturx , nigras , nitidx ; altero S3epe abor- 
tivo. Tincturis inservit. 

Habitat in Atlante. V 

RUBIA LUCIDA, 

RuBlA foliis perennantibus , senis , ellipticis , lucidis ; caule la;vi. Lin. 

Syst. vcgct. \b'2. 
Rubia quadrifolia asperrima lucida peregiina. T. Inst. 114. 

AffiniS prascedenti. Folia quaterna , ovata aul ovato-oblonga , nitida. 
Habitat in rupibus ad maris littora. V P L A N T A G O. 

Calyx persistens , quadrifidus. Corolla persistens , tubulosa , 
quadririda, membranacea. Filamenta staminum longissima. Capsula 
supera , circumscissa. ■ ' \ l34 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

PLANTAGO MAJOR. 

PlaNTAGO foliis ovatis , glabris ; scapo tereti ; spica flosculis imbricatis. 
Li7i. Spcc. i63. — Gartner. i. p. 236. t. b\. f. 3. — • (Ed. Dan. t. 461. 

— Bcrgcrct. Phyt. i. p. i3i. Ic. — Curtis. Lond. Ic. — Lamarck. Illmtr. 
n. i65o. t. 85. 

Plantago latifolia sinuata. C.B.Pin. 189. — "T. Inst. 126. 
Plantago rubra. Trag. -i^dfklc. — Brunsf. 1. p. 25. Ic. 
Plantago major. Fusch. Hist. 38. Ic. — Dod. Pempt. 107. Ic. — Camer. Epit. 
261. Ic. — Matth. Com. 3] 5. Ic. — Moris. s. 8. t. \b.J. 2. — Blakw. t.35. 

— Tabcrn. Ic. ] 3i. 

Plantago latifolia lasvis. Lob. Ic. 3o3. 

Plantago major , folio glabro non laciniato. J. B. Hist. 3. p. 5o2. Ic. 
Plantago foliis petiolatis , ovatis , glabris •, spica cylindrica. Hall. Hist. 
n. 660. 

FoLlA ovata , obtusa , in petiolum canaliculatum decurrentia , qulnque 
ad septemnervia , margine denticulato - glandulosa ; dentibus remotis. 
Scapus teres , non striatus , conspersus villis adpressis. Flores dense spi- 
cati ; spica l — 3 decimetr. Capsula ovata , bilocularis ; dissepimento per 
maturitatem libero. Semina plerumque 9 , pallide fusca , oblonga , hinc 
convexa , receptaculo carnoso, scrobiculato affixa. G.ertner. 

Habitat Aigeria. V 

PLANTAGO LANCEOLATA. 

Plantago foliis lanceolatis ; spica subovata , nuda ; scapo angulato. Lin. 

Spcc. 164. — (Ed. Dan. t. 43] . — Bergcret. Phyt. 1. p. i33. Ic. — Curtis. 

Lond. Ic. 
Plantago angustifolia major. C. B. Pin. 189. — T. Inst. 127. 
Plantago lanceolata. Trag. 225. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 5o5. Ic. — 

Tabern. Ic. 7 35. — Blakw. t. 14. 
Plantago longa. Matth. Com. 3] 6. Ic. — Camcr. Epit. 263. /c. 
Plantago minor. Dod. Penipt. 107. Ic. — Fiisch. Hist. 3g. Ic. — Briinsf. 1. 

p. 24. Ic. 
Plantago quinquenervia sive lanceolata. Lob. Ic. 3o5. — Ger.Hist. 422. Ic» 
Plantago foliis lanceolatis , quinquenerviis ; scapo nudo ; spica ovata. 

Hall. Hist. n. 656. . _ TETRANDRIA MONOGYNIA. l35 

FOLIA lanceolata , pubescentia , 16 — 26 centimetr. longa , 16 — 22 
millimetr. lata, in petiolum canaliculatum decurrentia, denticulata, quinquc 
ad septemnervia. Scapus 3 — 6 decimetr. , pubescens , rectus , sulcatus , 
hcptagonus. Spicadensa , ovato-cylindracea , 2 — 5 centimetr. Stamina alba. 

Habitat Algeria. V 

PLANTAGO LAGOPUS. 

PlanTAGO foliis lanceolatis , obsolete denticulads ; spica subrotunda , 

hirsuta ; scapo tereti. Lin. Spec. i65. 
Plantago angustifolia , panicuUs Lagopi. C. B. Pin. i8g. — Prodr. gS. — 
T. Inst. 127. — ■ Moris. s. 8. l. 16./. i3. — Schaiv. Specim. n. 484. 

FOLIA lanceolata , denticulata , pubescentia , quinquenervia. Scapus 
pubescens , striatus , tenuis. Spica brevis , ovata , densa , sericea ; villis 
incanis , moUissimis ; matura cyUndracea. <• <i 

Habitat Algeria. V 

PLANTAGO LAGOPOIDES. Tab. 3g. f. 2. 

Plantago foUis lanceolatis , nervosis , ciUatis , denticulatis ; caule foUoso ; 
peduncuUs axillaribus ; spicis ovatis ; bracteis , membranaceis. 

Caulis 5 — 11 centimetr. , simplex , viUosus. FoUa P. Lagopi Lin. , lan- 
ceolata , acuta , nervosa , ciUata , denticulata aut integerrima , 8 — 13 cen- 
timetr. longa, g — 13 miUimetr. lata , in petiolum basi vaginantem decur- 
rentia. PeduncuU axiUares , tcretes nec striati , viUosi , foUo duplo aut 
triplo longiores. Flores dense spicati. Spica ovata , 1 3 — 'i 8 miUimetr. longa. 
Bracteae ovat^e , concavae , eUipticce , margine scariosse, calyce longiores. 
CoroUs lacinias ovatas. Affinis P. amplexicauU Cavanil. Ic.n. i^y.t. 125.; 
differt foUis ciUatis nec undique hirsutis. An varictas ? 

Habitat in arenis prope Tozzer. 

PLANTAGO LUSITANICA. 

PlantAGO foUis lato-lanceolatis , trinerviis, subdentatis , subpilosis ; scapo 

angulato ; spica oblonga , hirsuta. Lin. Spcc. 1667. , 
Plantago trinervia latifoUa minor incana hispanica. Barrel. L 745. l36 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

FOLIA ovali-oblonga , nervosa , dentlculata , in petiolum brevem , basi 
tomentosum decurrentia , 5 — ii centimetr. longa , 2 — 5 lata , utrinque 
attenuata. Scapus striatus , glaber , superne parum villosus; villis adpressis. 
Spica fere P. Lagopi Lin. , ovato-cylindracea, molli lahugine obducta. 

HabitAT in arvis incultis prope La Calle. V 

PLANTAGO ALBICANS. 

PlANTAGO foliis lanceolatis , obliquis , villosis ; spica cylindrica , erecta •, 

scapo tereti , foliis longiore. Un. Spec. i65. 
Holosteum hirsutum albicans majus. C. B. Pin. igo.- — Matth. Com. 687. /c. 
Holosteum salmanticense majus. Cltis. Hist. 2. /;. 110. lc. — Lob. Ic. 3o- . 

— Tabcrn. Ic. 7 35. — Ger. Hist. 423. Ic. 
Plantago angustifolia albida hispanica. T. Inst. 127. 
Holostium. Camcr. Epit. 707. Ic. 
Plantago angustifoUa albida. Dod. Pempt. iii. Ic. 
Holosteum Plantagini simile. J. B. Hist. 3. jb.5o8. Ic. 
Plantago moUis seu Holosteum hirsutum albicans majus. Moris. s. 8. t. 16. 
/. 23. 

FOLIA angusto-lanceolata, 5 — 7 millimetr. lata, 8 — 16 centimetr. longa, 
in petiolum decurrentia , tri ad quinquenervia , integerrima , rarius denti- 
culata , villosa •, viUis albis , confertissimis , adpressis. Scapus teres , pu- 
bescens , vix striatus , erectus , 2 — 3 decimelr. Spica 2 — 8 centimetr. longa, 
cyUndrica ; aduUior nonnihil interrupta. Rachis viUosa. Bractex concav:E , 
ovatLE, marginemembranaceas, longitudine calycis. Laciniae coroUxovoidece, 
aciuiusculas , rufescentes. Antheras crassx , lute.-e. StyUis exsertus , fiUformis, 
pubescens. 

Habitat in coUibus arenosis. V 

PLANTAGO ARGENTEA. 

PlantaGO foUis angusto-lanceolatis , integerrimis , sericeis , incanis ; scapo 
non striato ; spica tereti ; floribus confertissimis. 

FOLIA angusto-lanceolata , integerrima , canescentii , sericea viUis ad- 
pressis , 2 — 4 miUimetr. lata, g — 1 1 longa , acutissima , inferne attenuata. 
Scapus teres , pubesccns , graciUs , nec striatus ; foUis paulo longior. Spica TETRANDRIA MONOGYNIA. iS? 

vix 3 decimetr. ; junior ovata ; maturo fructu cylindrica , densissima. 
Bractece ovatic , acutx , margine membranaceas , flore breviores. Corolla 
pallide rufescens ; laciniis ovoideis , glabris. Affinis P. albicanti Lin. ; 
difFcrt spica breviore , tereti , confertissima nec maturo fructu interrupta. 

HabitaT in arenis prope Cafsam. 

PLANTAGO HOLOSTEA. 

Plantago foliis angusto-lanceolatis , nervosis , ciliatis , integerrimis ; scapis 

hirsutis ; floribus dense spicatis ; bracteis subulatis. 
Plantago BeUardi , pubescens ; foliis sublinearibus, planis, pctiolatis ; scapo 

tercti , foliorum longitudine ; spicis cylindricis. Allion. Pcdcm. n. 3oo. 

l. 85./. 3. 
Plantago Holostea , villosa ; foliis linearibus , subintegerrimis ; scapo tereti; 

spica oblonga , densa , lanuginosa. Lamarck. Illustr. n. 1667. 

FOLTA angusto-lanceolata, acuta , ciliata , integerrima , tri ad quinque- 
nervia, 4—6 millimetr. lata, 5—8 centimetr. longa. Scapus teres ncc striatus, 
foliis paulo longior , viUosus ; villis longis , patulis. Spica dcnsa ,2 — 5 
centimetr. , pubescens. Bracteae subulatx ; inieriorcs flore longiores. Calyx 
villosus. Corollarum laciniae parva: , acutx. Affinis P. albicanti Lin ; difl^crt 
villis patulis nec adpressis ; spica breviore , densiore ; bracteis subulatis ; 
corollas laciniis minimis. 

Habitat in arenis. O 

PLANTAGO CILIATA. Tab. 39. f. 3. 

PlantAGO foliis incanis , angusto-lanceolatis ; scapo folia ada;quante , 
hirsuto; capitulis florum rotundis , aphyllis ; coroUis cUiatis. 

Planta 2 — 5 centimetr. Caules cx codem cxspite plures , brevissuui. 
FoHa integerrima, incana , sericea viUis adpressis , angusto-lanceolata , 
acuta , inferne attenuata , 2 — 7 miliimetr. lata , 1 — 5 centimetr. longa. 
PeduncuU axiUares , soUtarii , viUosi , teretes nec striati , foUis breviores 
aut paululumlongiores. Flores in capitulum subrotundum, aphyUum aggre- 
gati. BractecE ovata; , concavx , pubescentes , margine mcmbranace^ , 
apice ciUatie, longitudine calycis. Calyx viUosus, quadripartitus ; laciniis 

18 l3S TETRANDRIA MONOGYNIA. 

ellipticis. Corolla pallide rufa , tubulosa, quadrifida •, lobis acutis , ciliatis. 
Stamina exserta. Capsula ovata , circumscissa. 

HABlTATinarenisdesertiprope Cafsam et Elhammah. O 

PLANTAGO MARITIMA 

PlantAGO foliis cylindraceis , integerrimis , basi lanatis ; scapo tereti. 

Lin. Spec. i65. — CEd. Dan. t. 248. 
Plantago maritima major tenuifoha. T. Imt. 127. 
Coronopus maritima major. C. B. Pin. 190. 
Plantago angustifoha. Dod. Pcmpt. 108. Ic. 
Plantago marina. Lob. Ic. 3o6. — Moris. s. 8. /. 17./. 3^. 

A. Coronopus maritimus nostras. J. B. Hist. 3. p. 5il. Ic, 

FoLiA subulata , carnosa , semiteretia , glabra , integerrima , rarius den- 
tata, basi tomentosa, ccespitosa , 8 — 16 centimetr. longa. Scapus 16 — 32 
centimetr. , teres nec striatus , glaber aut pubescens. Spica tenuis , densa , 
8 — 1 1 centimetr. AntherLe lutese. 

HabitAT ad maris httora. V 

PLANTAGO SUBULATA. 

I 

Plantago fohis subulatis , triquetris , striatis , scabris; scapo tereti. Lin. 

Spec. 166. 
Plantago gramineo foho minor. T. Insl. 127. 
Holosteum strictissimo foho minus. C. B. Pin. 190. 
Serpentaria omnium minima. Lob. Ic. 4^9. — Gcr. Hist. 426. Ic. — -J. B. 

Hist. 3. p. 5i 1. Ic. 

A. Coronopus maritimus Rainaudeti. J. B. Hist. 5ii. Ic. 
Plantago maritima minima, gramineo foho rigido. L. Inst. 127. 

Folia subulata, striata, integerrima ,2 — 5 centimetr. longa , rigidula , 
plura ex eodem cxspite , confertis&ima. Scapus fihformis, non striatus , fohis 
muho longior. Spica gracihs , densa , 1 — 2 centimetr. longa. Denso 
caespite ciescit in arenis. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. V 5 TETRANDRIA MONOGYNIA. l3g 

PLANTAGO GRACILIS. 

PlantAGO foliis lanceolatis , demiculatis , obtusiusculis ; scapo tereti , 
non striato; spica densa , longissima. Poiret. Ilin. 2. p. ii5. 

FOLIA lanceolata, glabra , denticulata , basi tomento rufescente invo- 
luta. Scapus sxpe 3 decimetr, , teres , non striatus. Spica gracilis ,5 — 8 
centimetr. , tenuis nec interrupta. 

Habitat prope La Calle. 

PLANTAGO SERRARIA. 

Plantago foliis lanceolatis , quinquenerviis , dentato - serratis ; scapo 

tereti. Lin. Spcc. i66. 
Plantago apula laciniata bulbosa. Col. Ecphr. i. p. 258. Ic. — Moris. 

s. 8. t. i6. /. ig. 
Plantago angustifolia serrata hispanica. Barrel. t. 749. absque Jlore. — 

Schaw. Specim. n. 485. 
Plantago angustifolia serrata hispalensis. C. B. Pin. i8g. — • Vail. Herb. 
Plantago angustifolia altera. Clns. Cur. post. 65. 

FOLIA fere P. lanceolati Lin. , villosa , quinquenervia , serrata ; dentibus 
subulatis , longiusculis , remotis , patentibus. Scapus non striatus , foliis 
longior, villosus ; villis adpressis. Spica densa , gracilis , 10 — i6centimetr. 
CoroUarum lacinia^ parvas , acutae. 

Habitat Algeria. V . 

{' - ^ 

PLANTAGO CORONOPUS. 

PlantaGO foliis linearibus , dentatis ; scapo tereti. Lin. Spcc. ib6. — 

CEd. Dan. t. 272. — ■ Bergcret. Phyt. i. p. i35. Ic. 
Coronopus hortensis. C. B. Pin. 190. — T. Inst. 128. 
Coronopus. F«jc/;. ///j/. 449. /c. — Trag. gg. Ic. — Tabern. Ic. 102. — 

Camcr. Epit. 276. Ic. — Matth. Com. 383. Ic. — Blakw. t. 460. — 

H. Eyst. JEst. 7. p. 8./. 3. 
Cornu cervinum. Lob. Ic. 437. — Ger. Hist. 427. Ic. 
Hcrba Stella , sive Cornu cervinum. Dod. Pempt. log. Ic. 140 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Plantago ceratophyllos , slve Coronopus hirsutus bortensis. Moris, s. S. 

t. 17. /. 3i. 
Coronopus sive Cornu cervinum vulgo , spica Plantaginis. J. B. Hist. 3. 

p. 609. lc. 
Plantago foliis subhirsutis , semipinnatis ; pinnis raris , lanceolatis. Hall. 

Hist. 71. 658. 

A. Coronopus massiUensis hirsutior latifohus. 7". Inst. 12S. 
Coronopus Prochytx. Col.Ecphr. 1. p. 258. 

Semina in singulo loculamento 4 , parva , angulata. G.ERTNER. 
Habitat in arvis. O 

PLANTAGO CRITHMOIDES. 

Plantago hirsuta; foUis spathulatis , carnosis , dentatis ; floribus dense 

spicatis. 
Coronopus sicukis fruticosus platyphyllos. Boc. Sic. 3o. t. \b.f. 2. — Moris. 

s. 8. /. 17./. 36. 
Plantago macrorhiza. Poirct. Ilin. 2. p. 114. — Lamarck. lllustr. n. 1677. 

Planta humihs , crespitosa , hirsuta , ramosa , basi decumbens. Radix 
crassa , tortuosa , sufFruticosa. Foha conferta, spathulata , carnosa , in pe- 
tiohim decurrentia , hirsuta , profunde dentata ; dentibus acutis , remo- 
tiuscuhs. Petioh basi tomentosi , vaginantes. Scapus viUosissimus , erectus , 
teres , fohislongior. Spica 2 — 5 centimetr. , densissima , viUosa. Bracteas 
subulatie , flore paulo longiores , apice setaceas. CoroUa rufescens. Lacinias 
parva? , ovatie , acutx. 

Habitat ad maris httora in fissuris rupium. V 

PLANTAGO PSYLLIUM. 

Plantago caule ramoso, herbaceo ; fohis subdentatis , recurvatis ; capi- 

tuUs aphyUis. Lin. Spcc. 167. — Bergerel. Phyt. i. /). 201. Ic. 
PsyUium majus erectum. C.B.Pin. 191. — J-B. Hist. 3. p. 5i3. — T. Inst. 

128. — Schaw. Spccim. n. 494. 
PsyUium. Trag. \6-j . Ic. — Matth. Com. iSS. Ic. — Fusch. Hist. 8SS. Ic. 

— Dod. Pempt. 1 15. Ic. — Blakw. t. 412. 
PsyUium Herba puUcaris. Tabcrn. Ic. 145. — -Ger. Hist. SS-j . Ic. TETRANDRIA MONOGYNIA. 141 

Pulicaris herba. Lob. Ic. 436. 

Plantago caulibus erectis , herbaceis ; foUis linearibus , patulis ; capituhs 
ovatis , hirsutis. Hall. Hist. n. 661. 

HabiTAT in arvis. O 

PLANTAGO CYNOPS. 

Plantago caule ramoso , fruticoso ; fohis integerrimis , fihformibus , 
strictis ; capituhs subfohatis.I?«. Spec. 16- . —Bcrgerct. Phyt. i.p. 2o3. Ic. 

Psyhium majus supinum. C. B. Pin. igi. — r. Inst. 128. —J. B. Hist. 3. 
p. 5i3. Ic. 

Psyhium phnianum forte , radice perenni supinum. Lob. Ic. 437. 

Plantago caule hgnoso , prostrato ; fohis hnearibus , erectis ; capituhs sub- 
hirsutis. Hall. Hist. n. 662, 

CauleS basi procumbcntcs , suffrulicosi , ramosi. Foha opposita , vihosa, 
subulata , integerrima aut vix denticulata. Peduncuh nudi , axihares , tere- 
tes, vihosi, foho longiores. Flores capitati , terminaies. Bractea? ovatae, 
acutse , concava: , margine membranacecE ; inferiores sa^pe apice fohacea^ 

HabiTAT in cohibus incuhis Algerix. V 

PLANTAGO AFRA. 

PlantaGO caule ramoso , fruticoso ; fohis lanceolatis , dentatis : capituhs 

aphyhis. Lin. Spcc. 168. 
Psyhium Dioscoridis vel indicum , fohis crenatis. C. B. Pin. 191. — t. 

Inst. 128. 
PsyUium laciniatis fohis. Boc. Sic. t. 4./. A. — Moris. s. 8. /. 17./ 4. 

Habitat in regno Tunetano. V ' 

PLANTAGO PARVIFLORA. 

PlANTAGO fohis oppositis , hnearibus , cihatis ; pedunculis foho breviu- 
ribus -, capituhs rotundis ; bracteis adpressis , calycem a^quantibus. 

Radix longa , tenuis , tortuosa , descendens , fibriUas hinc et inde ca- 
pUlares emittens. Caules herbacei , plures e communi ca;spite , tenues , 
pubescentes , 5 — 1 i centimetr. Foha opposita , hnearia , sxpe arcuata , 
rigidula, crassiuscula. Capitula florum parva , subrotunda , stricta, sessiha 1^2 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

aut pedunculata ; pedunculis folio brevioribus. Bractene lineari-subuiatae , 
minima; , adpressas , longitudine calycis. Corolla minuta. Laciniae ovoideDe , 
acutiE , pallide rufescentes. 

Habitat in deserto. O 

SANGUISORBA. 

Calyx persistens,basi tetragonus , quadripartitus ; laciniis ovatis, 
coloratis. Stylus unus. Stigma capitatum. Germen squamulis duo- 
bus cinctura. Semina bina , calyce indurato tecta ; altero saspe 
abortivo. Folia pinnata. 

SANGUISORBA MAURITANICA. 

SanguisORBA villosa; foliis profunde serratis ; spicis ovatis , virescenti- 

bus ; calyce rugoso. 
Pimpinella tingitana , semine rugoso majore et minore , foliisque magis 

incisis. Moris. s. 8. t. 18./. 4. 

Caulis erectus , 6 decimetr. , striatus , hirsutus. Folia pinnata ; foliolis 
lanceolatis , profunde serratis , subtus villosis. Pedunculi longi. Spica 
terminalis , priiBum rotunda , deinde ovata aut ovato-cylindrica. Calyx 
maturo semine rugosus. Lacinias virescentes. Stamina exserta. Affinis 
S. officinali Lin. ; differt hirsutie; foliolis profundius serratis ; calyce 
virescente , basi rugoso. 

Habitat Algeria in sepibus. V 

I S N A R D I A. 

Calyx quadrifidus , persistens. Corolla nulla. Capsula supcra , 
tetragona, quadrilocularis , polysperma. 

ISNARDIA PALUSTRIS. 

ISNARDIA palustris. Lin. Spec. i-j5. — Lamarck. Illustr. n. i55']. f. 77. 
Isnardia altera subrotundo folio. Boc. Mus. t. 84. TETRANDRIA MONOGYNIA. 1^3 

Donatia palustris. Petit. Epist. p. 49. Ic. 

Alsine palustris rotundifolia repens, foliis Portulacac pinguibus , binis ex 

adverso nascentibus , fllosculis virescentibus rosaceis , seu Portulaca 

aquatica. Lindern. Tourncf. nlsat. t. 2./. 6. 
Ocymotriphyllum. Buxb. Act. pctrop. 4. p. 277. t, 27. 
Dantia palustris. Z.(in. Hiit. 96. t. 67. 

Caules repentes , ramosi. Folia parva , ojjposita , petiolata , glabra , 
ovata, integerrima, obtusa, in petiolum decurrentia.Flores parvi, axillares , 
oppositi , sessiles , solitarii. Calyx persistens , oblongus , tetragonus , qua- 
dridentatus. Capsula quadrilocularis. Semina minuta , numerosa, oblonga. 
Habitus Peplidis Portidas Lin. 

Habitat ad lacuum ripas prope L.a Calle. O 

ELiEAGNUS. 

Calyx tubulosvis , coloratus , quadrifidus. Corolla nulla. Sta- 
mina laciniis calycinis altema. Germen inferum. Drupa focta nucleo 
monospermo. 

EL.£AGNUS ANGUSTIFOLIA. 

EL;EAGNUS foliis lanceolatis. Lin. Spcc. 176. — Pallas. Ros. 1. p. 10. t. 4. 

— Lamarck. Illustr. n. i5i2. t. 73./. 1. 
Elieagnus orientalis angustifolius , fructu parvo olivceformi subdulci. T. 

Cor. 53. — Duharn. Arb. 2i3. /.89. 
Ziziphus alba. Clus. Hist. \. p. 29. /(. 
Oliva bohemica sive EIiEagnos. Matth. Com. 174. Ic. 
Olea sylvestris , folio molli incano. C. B. Pin. 472. 
Elasagnos. Camer. Epit. 106. Ic. " 

Ziziphus cappadocica. Dod. Pempt. 807. Ic. — J.B. Hisi. 1. p. 27. 7i. 
Olea sylvestris Septentrionalium. Lob. Ic. 2. p. i36. 
Oliva bohemica sive Elasajrnus. Dalcch. Hist. 111. Ic. "^a Arbor 6 — 10 metr. Rami juniores candidi , teretes. Folia alter- 
na , breviter petiolata , lanceolata , nunc obtusa, nunc acuta , integerri- 
ma , squamulis argenteis obtecta. Flores solitarii et aggregati , axiliares , ' 144 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

subpedicellati. Calyx tubiilosus , extus argenteus , interne luteus , quadri- 
fidus -, laciniis ovatis. CoroUa nuUa. Filamenta staminum brevissima.Drupa 
parva , subrotunda , candida. Calyx nonnunquam quinque ad octofidus et 
stamina quinque ad octo. Folia mire ludunf, junior cordata , obtusa , pu- 
bescentia et viridantia profert •, in adultd a;tate candidissima , lanceolata , 
duplo triplove angustiora. Flores odorem late spargunt. 

HabITAT in hortis. 5 CAMPHOROSMA. 

Caiyx parvus, persistens , urceolatus , quadripartitus ; laciniis 
duobus oppositis majoribus. Corolla nulla. Stamina exserta. Cap- 
sula supera , non dehiscens , monospenna , calyce tecta. 

CAMPHOROSMA MONSPELIACA. 

Camphorosma foliis hirsuds , Unearibus. Lin. Spcc. 178. 
Camphorosma fohis hneari-subulatis , villosis ; floribus glomeratis , axilla- 

ribus. Lamarck. Illustr. n. 1698. t. 86. 
Camphorata hirsuta. C. B. Pin. 480. — T. Acad. i-]o5. p. 238. /. 4. 
Camphorata monspehaca. Tabern. Ic. 17. — Lob. Ic. 4o3. mala. — J. B. 

Hist. 3. p. 379. Ic. 

Habitat in colhbus incukis. 5 

PTERANTHUS. 

Calyx persistens, quadripartitus ; laciniis concavis ; duobus ma- 
joribus extra apicem cristatis ; duobus oppositis minoribus apice 
subulatis. Filamenta basi monadelpha. Corolla nuUa. Stylus unus. 
Stigmata duo. Germen superum. Capsula membranacea, non dehis- 
cens, monosperma, calyce tecta. Pedicelli plani, obovati, multiflori. 

PTERANTHUS ECHINATUS. 

Pteranthus ramis articulato-nodosis ; fohis verticillatis , hnearibus ; 
pedicelhs planis , obovatis ; floribus aggregatis , terminahbus , echinatis. TETRANDRIA MONOGYNIA. 1^5 

Campliorosma Pteranthus , ramosissima ; pedunculis ensiformibus, dila- 

tatis •, bracteis aristatis. Lm. Mant. 41. 
Pteranthus. Forsk. Arab. 36. 
Louichea cervina. Lherit. Stirp. i35. t. 65. 

RADlXalba, rainosa ; ramis capillaribus. Caulcs ex communi ca?spite 
plures , ramosi , geniculati , basi procumbentes , subtetragoni , graciles , 
glabri , articulato-nodosi , 1 — 2 decimetr. Folia plerumque sena , verti- 
cillata , Unearia , glabra , moUia , obtusiuscula , integerrima , subglauca , 
8 — 18 mUlimetr. longa ; duobus oppositis majoribus. Stipulae minima; , 
membranaceie , acutce. Caules in summitate furcati. PediceUus commu- 
nis planus , obovatus , striatus. Flores glomerati , terminalcs , echinati. 
Calyx persistens , quadripartitus ; laciniis duobus majoribus extra api- 
cem cristatis ; duobus aUis minoribus apice uncinato-subulatis. CoroUa 
nuUa. Stamina 4. Filamenta setacea , inferne latiora, calyce breviora, 
ejusdem laciniis opposita. Antherae exiguas , subrotundaj , biloculares. 
Stylus 1 , fiUformis , bifidus , staminibus brevior. Stigmata 2. Germen 
superum , turbinatum. Capsula membranacea , non dehiscens , calyce tecta , 
monosperma. Semen parvum , obovatum , glabrum. Hyeme et primo Vere 
floret. 

Habitat prope Cafsam et Mascar in arvis argiUosis et arenosis. O 

ALC HEMILLA. 

Calyx persistens, octofidus ; laciniis alternis minoribus. Corolla 
nulla. Stylus unus e basi germinis. Stigma simplex. Semenunum, 
superum , calyce tectum. 

ALCHEMILLA APHANES. 

Aphanes arvensis. Li?i. Spec. 179. — Lamarck. Illmtr. n. 1708. t. 87. — 
(Ed. Dan. t. g-] 3. — Leers. Hcrb. b\. — Gcertncr. 1. p. 346. t. l^.f. 2. 

AlchimiUa montana minima. Col. Ecphr. 146. Ic. — L. Imt. 5o8. — Moris. 
s. 2. /. 20. /. 4. 

Cha^rophyUo nonnihil simiUs. C. B. Pin. i52. 

Perchpier- Anglorum. Lob. Ic. 727. — Adv. 3l\. Ic. — Gcrard. Hist. i5g4. 
Ic. — J. B. Hist. 3. p. 74. Ic. — Dodart. Icones. 

1 19 146 TETRANDRIA DIGYNIA. 

Scand"x minor. Tabcrn. Ic. g6. 

Alchemilla hirsuta , fohis trilobatis ; lobis bi et tripartitis. HalL Hist. n. 1 56g. 

PlaNTA 8 — 13 centimetr. , erecta , tota villosa , ramosa. CauhcuU 
erecti , phires ex eodem ca^spite. Foha parva, aherna , flabelhf umia, sub- 
triloba; lobis laciniatis. Stipul;E dentata^. Flores glomerati, sessiles , axilla- 
res , minuti. Calycis lacinias apice setos^e. Stamina 4 calyci inserta. Stigma 
capitatum. Semen minimum. Scopoh, Gcertner et Lamarck semina duo 
numerant. Leers semen unum , nunquam duo , centies repetita fructus 
anatome se observavisse affirmat. Ego semper unicum vidi. Stamina sspe 
3 abortiva •, unico antherifero. 

Habitat in arvis Algeria?. © 

D I G Y N I A. 

C U S C U T A. 

Calyx quadri aut quinquefidus. Corolla globosa , quadri aut 
quinquefida. Stamina quatuor ad quinque , laciniis alterna , squa- 
mulis totidem opposita. Capsula supera , basi circumscissa , bilo- 
cularis ; loculis dispermis. 

N". Semina sphericea , imo dissepimento affixa supra persistentem 
capsuUe basim pehatam. Juss. gen. p. 1 35. Lmbryo monocotyledoneus. 
GyERTNER. 

CUSCUTA EUROP.EA. 

CuscUTA floribus sessihbus. Lin. Spec. 180. — CEd. Dan. t. igg. — Gartner. 

1. p. sgy. t. 62. f. 6. — Lamarck. Illmtr. n. 1716. t. 88. 
Cuscuta major. C. B. Pin. 2ig. — T. Inst. 652. 
Cuscuta. Camcr. Epit. ^84. Ic. — Matth. Com. Syg. Ic. — Blakiv. t.bbj^. 

— Gcr. Hist. b-ji . Ic. 
Cassitha. Tal)crn. Ic. goi. — Lob.Ic. 427. 
Androsaces vulgo Cuscuta. Trag. 810. Ic. 
Cassutha. Fiisch, Hist, 3^8. Ic.—Dod. Pempt.55i.—J.B. Hist.3. p.266. Ic. TETRANDRIA DIGYNIA. 147 

A. Cuscuta epithymum ; floribus sessilibus , quinqucfidis ; bracteis obval- 

latis. Lin. Syst.vegct. 167. — (Ed. Dan. t. 427. 
Cuscuta minor. T. Inst. 652. 

Epithymum sive Cuscuta minor. C. B. P/n. 2ig. 
Epithymum. Tabcrn. Ic. 35 -j . — Camcr. Epit. g83. Ic. 

Planta parasitica, aphylla , in terra germinans , caulem dextrorsum 
volubilem , fihformem emittens , papillas hinc et inde proferentem , quarum 
ope plantis affigitur et nutrimentum haurit. Radix cito perit , planta 
superstite et vigente. 

Habitat in arvis Algerix. ' w H Y P E C O U M. 

Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala. Petala duo exteriora 
plana , opposita , obtusa , approxiinata ; duo interiora tripartita ; 
lacinia media erecta, compressa. Stamina quatuor ; antheris in co- 
lumnam coalitis. Siliqua supera , torulosa , bi\al\is, polysperma. 

H Y P E C O U M P R O C U M B E N S. • 

HypecOUM sihquis arcuatis , compressis , articulatis. Lin. Spcc. 181, — 

Gartncr. 2. p. 164. /. ii5./. 4. — Lamarck. Illuilr. n. 1720. /. 88. 
Hypecoon lanore foho. T. Inst. 23o. 
Hypecoum. C.B.Pin. 172. — Dod. Pcmpt. 449. Ic. — Gcsncr. Ic. lign. t. \3. 

f. log. 
Cuminum sylvestre akerum sihquosum. Lob. Ic. 744. — Camer. Epit. 620. 

Ic. — Tabcrn. Ic. 65. 
Cuminum sylvestre 2. Matth. C<nn. 556. Ic. 
Hypecoum sihquosum. jT. 5. Hi\t. 2. />. 8gg. O^uoad descriptionera. Icon 

Papaver reprassentat. 

Habitat in arvis. © 

HYPECOUM LITTORALE. 

Hypecoum sihquis articulatis , compressis , arcuatis ; petahs integris ; exte- 
rioribus longioribus, lineari-spathulatis.^at,/. Coliect. 2. /;. 2o5. ctlconcs. 
Habitat ad maris httoia. O ... 148 TETRANDRIA TETRAGYNIA. TETRAGYNIA. POTAMOGETON. 

Calyx persistens , quadripartitus. Corolla nulla. Stylus nuUus. 
^Stigmata quatuor. Drupae totidem superas , monospermae. 

POTAMOGETON NATANS. 

POTAMOGETON foliis oblongo-ovatis , petiolalis , natantibus. Lin. Spec. 

182. —Mill. Illustr. Ic. — (Ed. Dan. t. ioib.~Hall. Hist. n. 843.— 

Gartncr. 2. p. 23. t. 84./. 5. — Lamarck. Illustr. n. 1736. t. 89. 
Potamogeton rotundifolium, C. B. Pin. ig3. — T. Inst. 233. — Moris. s, 

3. t. 29. f. 1. mala. 
Potamogeton. Fusch. Hist. 65 1. Ic. — Matth. Com. 796, Ic. — Trag. 

688. Ic. 
Potamogeton spicata. Tabern. Ic. 73g. 
Potamogeton latifolium. Ger. Hist. 821. Ic. 

FOLIA insuperficie aquarum natantia , longe petiolata , opposita, firma , 
ovata, ovato-lanceolata, seuelliptica, integerrima, obtusa; nervis arcuatis 
utrinque confluentibus. Vagina axillaris magna , canaliculata , angusto-lan- 
ceolata. Pedunculi axillares , erecti, crassi , firmi , solitarii. Spica florura 
teres , densa. Folia in nonnuflis lanceolata et acuta observavi. 

Habitat in lacubus prope La Calle. V ^ , . 

POTAMOGETON PERFOLIATUM. 

Potamogeton foliis cordatis , amplexicaulibus. Lin. Spec. 182. — (Ed. 

Dan. t. 196. — Hall. Hist. n. 8^5. 
Potamogeton foliis latis splendentibus. C. B. Pin. ig3. — L. Inst. 233. 
Potamogeton terda. Dod. Pempt. 582. Ic. 
Potamogeton altera Dodonsi. J. B. Hist. 3. p. 778. Ic. 
Potamogeton rotundifolium alterum. Locs. Prus. 2o5. t, 65. TETRANDRIA TETRAGYNIA. 149 

FOLIA alterna , ad exortum pedunculorum conjugata , sessilla, caulem 
amplectentia, ovata , ovato-oblonga aut lanceolata , obtusa , nervosa , pel- 
lucida , undulata , integerrima. Vaginic nulla:. Pediuiculi crassi, axillares. 
Flores dense spicati. 

Habitat in aquis. V 

POTAMOGETON DENSUM. 

POTAMOGETON foliis ovatis , acuminatis , oppositis, confertis \ caulibus 

dichotomis ; spica quadriflora. Li7i. Spcc. 182. 
Potamogeton minus,foIiis densis mucronatis non serratis. Magn. Bot. So^. 

— T. Inst. 233. 
Fontinalis media lucens. J. B. Hist. 3. p. 777. Ic. 
Potamogeton caule dichotomo •, foliis conjugatis , ellipticis , complicatis , 

imbricatis. Hall. Hist. n. 849. 

Caules dichotomi. Folia opposita , sessilia , lanceolata, acuta , undu- 
lata, conferta, integerrima. Pedunculi breves , axillares , reflexi , subqua- 
driflori. 

Habitat in rivulis Cafsa?. V 

POTAMOGETON LUCENS. 

Potamogeton foliis lanceolatis , planis , in petiolos desinentibus. Lin. 

Spcc. i83. — CEd. Dan. t. igi. 
Potamogeton alpinum Plantaginis folio. T. Inst. 233. 
Fontinalis lucens major. J. B. Hist. 3. p. 'j']'j . Ic. 
Potamogeton altera. Dod. Punpt. 582. Ic. 
Potamogeton foliis tenuibus , longissime lanceolatis. Hatl. Hist. n. 847. 

FOLIA eUiptica seu lanceolata , acuminata , pellucida , alterna , subun- 
dulata , in petiolum decurrentia , nervosa ; nervis confluentibus. Stipula 
magna , membranacea , canaliculata, ad basim singuli petioli. Flores spicati. 
Pedunculi incrassati. P. serratum Lin. hujus varietas videtur distincta foliis 
angustioribus , longe lanceolatis. 

HabitaT in lacubus prope La Calle. V l5o TETRANDRIA TETRAGYNIA. 

POTAMOGETON MARINUM. 

POTAMOGETON foliis linearibus , akernis , distinclis , inferne vaginantibus, 
Lin. Spec. 184. — CEd. Dan. t. 1S6. 

Habitat in aquis. V 

POTAMOGETON CONTORTUM. 

POTAMOGETON caule filifortni ; foliis alternis , subulato-filiformibus , 
contortis. 

Habitat in rivulis Cafsce. V C L A S S 1 S V. PENTANDRIA. MONOGYNIA. HELIOTROPIUM. C lALYX persistens , quinquepartitus. Corolla hypocrateriformis, 
quinquefida. Stamina intra tubum. Semina quatuor nuda , supera. 
Flores spicati, unilaterales. Spicas convolutas. 

HELIOTROPIUM C R I SPU M. Tab. 41. 

Heliotropium caule fruticoso , procumbentc ; foliis lanceoUitis, hirsutis, 

margine crispis , revolutis. 
An Heliotropium undulatum ? ValiL Symh. 1. p, \3. 

Planta aspera. Caules fruticosi, teretes , ramosi , procumbentes , 3 — 6 
decimetr. Rami graciles , hirsutl , cinerei. Folia lanceolata , 5 — S miUimclr. 
lata, 11 — 18 longa , rugosa , utrinque attenuata, petiolaia, scabra , cinerea; 
margine unduhito , crispo , revoluto. Spicse axillares , soUtaria; , peduncu- 
latae ; terminales sspe conjugat^e. Flores parvi. Calyx pilosus , qulnque- 
partlius. CoroUa alba. Seinlna 4, subcordata , acuta , hinc convexa ; uno 
aut aliero sa^pc abortivo. » 

Habitat in arenis prope Tozzcr et EUiammah. ^ l52 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

HELIOTROPIUM EUROP^UM. 

HelioTROPIUM foliis ovatis , integerrimis , tomentosis , rugosis ; spicis 

conjugatis. Lin. Spec. 187. — Jacq. Austr. t. 207. — Bcrgerct. Phyt..2. 

p. i5. Ic. — Lamarck. lllustr.n. i^iS. t. 91./. 1. 
Heliotropium majus Dioscoridis. C. B. Pin. 253. — T. Inst. i3g. — Schaiv. 

Specim. n. 320. — Dodart. Icones. 
Heliotropium. Clus. Hist. 2. jb. 46. Ic. — Dod. Pempt. 70. Ic. 
Heliotropium majus. Camcr. Epit. 1000. Ic. — Matth. Com. 893. Jc. — ■ 

Lob. Ic. 260. — Dalech. Hist. i35o. Ic. — tabcrn. Ic. 5^8. — Ger. Hist. 

33j[. Ic. — Moris. s. 11. t. 3i.f. 7. 
Heliotropium majus flore albo. jf. B. Hist. 3. p. 604. Ic. — Boc. Sic. 91, 

^•49- 
Heliotropium foliis petiolatis , ovatis ; spicis inferioribus simplicibus ; 

supremis gemellis. Hall. Hist. n. 5g3. 

C AULIS erectus , dichotomus , asper , villosus ; villis brevibus. Folia 
ovata , obtusa, integerrima , cinerea , villosa , nervosa ; nervis obliquis. 
Petiolus longitudine folii. Spicas inferiores solitariae ; terminales gemelte. 
CoroUa alba. Denticuli quinque laciniis interjecti. Semina hirsuta. 

Habitat in arvis. O 

HELIOTROPIUM SUPINUM. 

Heliotropium foUis ovatis , integerrimis , tomentosis , plicatis ; spicis 

sohtariis. Lin. Spec. 187. 
Hehotropium minus supinum. C. B. Pin. 253. — T. Inst. i3g. 
Hehotropium supinum. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. — Dod. Pcmpt. 70. Ic. — 

Tabern. /t.548. — Gerard. Hht. 335. Ic. — Moris. s. 11. t. 3\.J. 10. 
Hehotropium minus quorumdam sive supinum. jf. B. Hist. 3. p. 6o5. 

Caules ex eodem cxspite phires , prostrati , vihosi , asperi , ramosi , 
3 — 6 decimetr. Fohaparva, ovata, obtusa, integerrima, petiolata , cinereo- 
canescentia; ncrvis transversis , obhquis , profundioribus. Spicae laterales 
sohtariae , rarius binas , pedunculatae ; terminales s:epe conjugatie. Flores 
parvi. Calyx vihosus , maturo fructu clausus. Coroha alba. Semina sub- 
cordata , acuta ; uno aherove scepe abortivo. 

Habitat in arenis. O PENTANDRIA MONOGYNIA. ' l53 

HELIOTROPIUM C U R ASS AVI C UM. 

Heliotropium foliis lanceolato-linearibus , glabris , aveniis ; spicis con- 

jugatis. Lin. Spcc. iSS. — Gart7ier. i. p. 829. t. 68. /. 2. — Lamarck. 

Illnstr. 7K 1767. /. 91. /. 2. 
Hcliotropium curassavicum , folio Lini umbilicati. 7. hut. i3g. — Herm. 

Parad. 18 3. Ic. — Moris. s. 11. t. 3i. J. 12. 
Heliotropium monospermum indicum procumbens glaucophyllon, floribus 

albis. Pluk. t. 36./. 3. 
Heliotropium marinum minus , folio glauco , flore albo. Sloan. Hut. 1. 

p. 3i2. t. i32./. 3. 

Planta glauca et glaberrima. Caules ramosi, ascendentes. Folia laevia , 
carnosa , integerrima, angusto-lanceoiata , obtusiuscula. Spic^ conjugats , 
recurv^e. CoroUa alba , vix calyce longior , absque dentibus interjectis. 

Habitat in arenis ad maris littora. O 

M Y O S O T I S. 

Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla hypocrateriformis , 
quinquefida ; laciniis obtusis. Faux glandulis clausa. Stamina intra 
tubum. Semina quatuor, supera. 

MYOSOTIS SCORPIOIDES. 

MyoSOTIS seminibus nudis ; foliorum apicibus callosis. Lin. Spcc. 188. — 

CEd. Dan. t. 583. 
Lithospermum arvense minus. T. Inst. iS^. 

Echium scorpioides arvense. C. B. Pin. 264. — Rai. Synops. 128. /. g./. 2. 
Auricula muris cocrulea. Tahern. Ic. ig^. 

Scorpioides tertium. Dod. Pempt. 72. Ic. — Gesner. Ic. lign. t.^l.f. 187. 
Alsine Myosotis sive Auricula muris. Lob. Ic. 461. 
Myosotis scorpioides arvensis hirsuta. Ger. Hist. 33]. Ic. 
Echium scorpioides solisequum , flore minore. jf. B. Hist. 3. p. 58g. Ic. 
Scorpiurus arvensis hirsutus annuus. Moris. s. il. t. 3\.J. 1. 
Scorpiurus annuus ; radice exigua. Hall. Hist. n. 5go. 

1 20 l54 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Planta tota pilis hirsuta. Caulis ramosus, erectus , 16 — 32 centimetr. , 
quandoquebrevissimus.Folialingulata, integerrima,apice callosa-, inferiora, 
petiolata , obtusa -, superiora sessilia.Racemi incurvi. Flores pedicellati. Calyx 
hispidus. Corolla coerulea. Faux lutea. Semina nigra , ovata , acuminata. 

Habitat in arvis Algerize. O 

MYOSOTIS APULA. 

MyOSOTIS seminibus nudis ; fohis hispidis ; racemis fohosis. Lin. Spec. 189. 

Buglossum luteum annuum minimum. T. Inst. 184. — Schaw. Specim.n.SS. 

Echioides lutea sylvestris minima. Col. Ecphr. 1. p. l83. Ic. 

Anchusa lutea. Lob. Ic. 678. — Pliik. t. 6. f. 5. 

Anchusa huea minor. J". B. Hist. 3. p. 583. 

Lithospermum luteum annuum , hirsuto foHo. Moris. s. 11. t. 28./. 8. 

CauleS ex eodem casspite plures , erecti, 11 — i5 centlmetr. , pilosi, 
teretes , simphces aut ramosi. Foha pilosa, tuberculosa , aspera , 2 — 7 milh- 
metr. lata, 1 — 5 centimetr. longa , quandoque breviora aut longiora ; infe- 
riora spathulata , obtusa , in petiolum decurrentia ; cauhna superiora 
hneari-lanceolata , acuta , sparsa. Flores racemoso-paniculati , axiUares , 
approximati. Calyx quinquepartitus ; laciniis subulatis , hispidis , corollce 
tubo paulo brevioribus. CoroUa parva , lutea. Semina glabra, tuberculosa , 
calyce tecta. 

HabiTAT in arenis prope Cafsam. © 

LITHOSPERMUM. Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla infundibuliformis ; 
limbo quinquefido , obtuso. Faux pervia. Stamina intra tubum. 
Semina quatuor , nuda , supera. 

LITHOSPERMUM ARVENSE. 

LlTHOSPERMUM seminibus rugosis ; corohis calycem vix superantibus. Lin. 

Spec. igo. — CEd. Dan. t. 466. 
Buglossum arvense annuum , Lithospermi foho. t. Inst. 134. PENTANDRIA MONOGYNIA. l55 

Lithospermum arvensc , radice rubra. C. B. Pin. 25S. — Matth. Com. 

658. /(. 
Echioides alba. Col. Ecphr. i. p. i85./c. 
Lithospermum sylvestre. Camer. Epit. 660. Ic. 
Anchusa degener , facie Milii soHs. Lob. Ic. 469. 
Anchusa arvensis minor , facie MiUi soUs. tabern. Ic. 849. 
Lithospermum nigrum quibusdam , flore albo , semine Echii. J. B. Hut. 3. 

p. 592. 
Echioides flore albo. Rivin. 1. t. 9. 
HeUotropium foUis Ugulatis ; floribus tubulosis. Hall. Hist. n. 5g4. 

Habitat in arvis. O 

LITHOSPERMUM ORIENTALE. 

LlTHOSPERMUM ramis floriferis lateraUbus •, bracteis cordatis , amplexi- 

cauUbus. Lin. Syst. veget. i85. 
Anchusa orientaUs. Lin. Spec. 191. 
Buglossum orientale, flore luteo. T. Cor. 6 — Buxb. Cent. 3. p. \]. t. 29. 

— D;7/. Elth. 60. t. 52./. 60. 
Asperugo divaricata. Murray. Gott. 1776. p. 25. /. 2. 

Caules procumbentes, 3 — 6 decimetr. , ramosi , hirsuti. FoUa villosa, 
lanceolata , denticulata ; inferiora 1 — 2 decimetr. longa aut longiora , in 
petiolum decurrentia; cauUna minora, sessiUa, caulem amplectantia, cordato- 
lanceolata. Flores axiUares , soUtarii , subsessiles , foUo breviores. Calyx 
hirsutus , quinquepartitus ; laciniis Uneari-subulatis. CoroUa lutea , infun- 
dibuUformis , parva. Limbus quinquefidus ; lobis obovatis. Faux patens. 
Tubus inferne subinflatus. Filamenta brevissima. Stylus fiUformis. Stig- 
mata 2. Semina subrotunda. 

Habitat in arenis Cafsse. V 

LITHOSPERMUM FRUTICOSUM. 

Lithospermum foUis Unearibus, hispidis ; staminibus coroUam subxquan- 

tibus. Lin. Spec. 190. 
Buglossum fruticosum Rorismarini foUo. T. Inst. 1 34. — Garicl. Aix. 68./. 1 5. 
Anchusa angustifoUa. C. B. Pin. 255. 
Anchusa Ugnosior angustifoUa. Loh, Ic. 578. — Moris. s. \\. t. 27./. 7. i56 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Libanotidis species Rondeletii. J". B. Hist. 2. p. ^b.Ic. 
Anchusa lignosior Monspeliensium. Barrel.t. 1168. 

Lithospermum umbellatum angustifohum. Boc. Sic. 76. /.41. /. 2. Certo 
ex herbario Bocconi. 

Habitat Algeria. 5 

A N C H U S A. 

Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis ; limbo quin- 
quefido. Squamulce quinque ex apice tubi. Stamina intra tubum. 
Semina quatuor, supera, basi insculpta. 

A N C H U S A T I N C T O R I A. 

Anchusa tomentosa •, foUis lanceolatis , obtusis ; staminibus corolla bre- 

vioribus. Li7i. Spec. 192. 
Buglossum radice rubra , sive Anchusa vulgatior floribus coeruleis. T. Inst. 

134. — Schaw. Specim. n. 84. 
Anchusa puniceis floribus. C. B. Pin. 255, — Morii. s. 11. t. 26./. 5. 
Anchusa monspeUana. J. B. Hist. 3. p. 584. Ic. 

Radices longs , tortuosae , extus fuscae , subHgnosse. Caules ex eodem 
caespite plures , prostrati aut procumbentes , 2 — 3 decimetr. et uhra, nunc 
simphces, nunc ramosi , pilosi. Foha tubercuhs minimis , pihsque albidis, 
numerosis conspcrsa , 4 — g miUimetr. lata , 2 — 4 centimetr. longa; infe- 
riora petiolata, spathulato-lanceolata , obtusa , integerrima , in petiolum 
decurrentia; superiora sessiha , acuta. Flores racemosi , secundi , terminaks. 
Calyx hirsutissimus , quinquepartitus. Lacini^e hneari-lanceolats , acut^ , 
tubo coroUiE paulo breviores. CoroUa coerulea aut violacea , infundibuh- 
formis , quinquefida ; lobis rotundatis, Stamina intra tubum. Variat fohis 
cauhnis ovato-lanceolatis , vix pilosis. Radix tincturis inservit. 

Habitat in arenis prope Spitolam et in Atlante. V 
ANCHUSA MACROPHYLLA. 

Anchusa verrucosa ; fohis radicahbus eUipticis ; cauhnis lanceolatis . sessi- 
libus; caule debili ; racemis laxis. PENTANDRIA MONOGYNIA. 167 

Anchusa foliis radicalibus maximis •, caule debili ; calyce subpentaphyllo ; 
bracteis hnearibus , minutis. Lamarck. Illusir. n. 1816. 

Planta tota tubercuhs albis , numerosis conspersa , nec pilosa. Foha 
integerrima ; radicaha ovaha , petiolata , 3 — 6 decimeir. longa , i3 — 22 
centimetr. lata ; cauhna superiora lanceolata , semiamplexicauha. Cauhs 
debihs , ramosus , 6 — i3 decimetr. Flores laxe paniculati , pediceUati. 
Calyx quinquepartitus ; lacimis hneari-lanceolatis , obtusiuscuhs. CoroUa 
pahide flava , parva , calyce paulo longior , glabra , tubulosa , quinquefida ; 
laciniis obtusis. 

Habitat in regno Marocano. 

ANCHUSA OFFICINALIS. 

AnchusA fohis lanceolatis ; spicis imbricatis , secundis. JLm. Spec. igi. — 
CEd. Dan. t. 5-] 2. mala. — ■ Lamarck. llluitr. n. iSog. /. g2. 

Buglossum angustifolium majus, flore coeruleo. C. B. Pin. 256. — T. Inst, 
134. /. 53./. A. — Moris. s. 11. t. 26. /. 1. mala. 

Cirsium itahcum. Fusch. Hist. S^S. Ic. 

Buglossum vulgare. Camer. Epit. gi5. Ic. — ■Matlh. Com. 825. Ic. 

Buglossum angustifohum. Lob. Ic. 5-]6. — Schaw. Spccim. n. 80. 

Anchusa Alcibiadum. Dod. Penipt. 62 g. Ic. 

Buglossum vulgare majus. J. B. Hist. 3. p, 5] 8. Ic. mala. 

Buglossum. Blakiv. t. 5oo. 

La Buglose. Regnaidt. Bot. Ic. 

Planta g — 12 decimetr. Caules pilosi , asperi , ramosi ; ramis paten- 
tibus , numerosis. Fohapilosa, integra, acuta ; inferiora lato-lanceolata, in 
petiolum decurrentia ; cauhna superiora sessiha , lanceolata. Flores soh- 
tarii , racemosi , unilaterales. Calyx pilosus , quinquepartitus ; laciniis 
hneari-subulatis , tubo corohx longioribus. CoroUa hypocrateriformis , 
coerulea, violacea, aut alba. Liinbus quinquefidus ; laciniis apice circinnatis. 
Squamulas 5 laciniis oppositx , erectae , conniventes , hirsut^e , intus forni- 
catK , tubum corohae claudentes. Stamina in summitate tubi. Filamenta 
brevissima. Antherae oblonga? , versatiles. Stylus unus. Stigma bilobum. 
Semina crassa , oblonga , obhque sulcata , tuberculosa , basi strangulata. 

Habitat in arvis Algerias. V l58 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ANCHUSA LANATA. 

Anchusa tomentosa ; foliis lanceolatis ; staminibus corolla longloribus. 

Lin. Spec. 192. 
Auchusa foliis tomentoso-incanis , obtusiusculis •, calycibus lanatis ; stami- 

nibus corolla sublongioribus. Lamarck. llhistr. 11. i8i3. 

Facies Cynoglossi cheirifolii Lin. CauUs erectus , simplex, sulcatus , 
2 — 3 decimetr. Folia lanceolata , incana , integerrima , obtusa ; inferiora 
longe petiolata , in petiolum decurrentia ; superiora sessilia. Flores race- 
mosi ; racemis convolutis. Calyx quinquepartitus ; laciniis lanceoiatis , 
obtusis , tomentosis , candidis ; tomento breyi , densissimo. CoroUa tubu- 
losa , rosea , calyce paulo longior ; Umbo quinquefido ; laciniis obtusis. 
Stamina paululum exserta. Stylus longior. Stigma capitatum. Semina non 
vidi. 

HabitAT in arvis prope Sbibam. 

GYNOGLOSSUM. Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla tubulosa , quinque- 
fida. Faux squamulis coronata. Germen superum. Semina qtiatuor, 
arillata, depressa aut urceolata , interiori latere stylo affixa. 

CYNOGLOSSUM OFFICINALE. 

CynoglOSSUM staminibus corolla brevioribus ; fohis lato-lanceolatis, 

tomentosis , sessihbus. Lin. Spcc. 192. — Ciirtis. Lond. Ic. — Lamarck. 

Illustr, n. 1793. t. 92. /. 1. 
Cynoglossum majus vulgare. C.B. Pin. 2^7. — T. Inst. 1^9. — Moris. s.w. 

t. 3o. /. 1 . ^ 

Cynoglossa major. BrunsJ. \. p. 176. Ic. 
Cynoglossum vulgare. Camcr. Epil. 917. — Matth. Com. 827. Ic. — Lob. 

Ic. 58o.— jf. B. Hist. 3. p. 598. Ic.—Clus. Hist. 2. p. 161. — Gcr. Hist. 
■ 804. Ic. —H. Eyst. jEst. 8. p. 6. /. 2. 
Cynoglossum. Dod. Pcmpt. 5^. Ic. — Tabern. Ic. •] 3-j . — Blakw. t. 249. PENTANDRIA MONOGYNIA. l5() 

Cynoglossum foliis ellipticis , lanceolatis , sericeis •, caule folioso. Hall. 

Hht. n. SS-j . 
La Cynoglosse. Regnault. Bot. Ic. 

FOLIA pubescentia , mollia , integerrima ; iuferiora ovato-oblonga, in 
petiolum decurrentia •, caulina numerosa; media et superiora sparsa,sessilia, 
lanceolata, acuta. Caulis erectus, 3 — 6 decimetr. , villosus,crassus,sulcatus. 
Flores racemosi ; racemis paniculatis. Bracteae nuUx. Calyx villosus ;, laci- 
niis lanceolatis. CoroUa duplo longior, tubulosa , cocruleo-violacea, quin- 
quefida ; laciniis obtusis , erectis. Stamina exserta. SquamuliE 5 alterna;. Se- 
mina obovata , superne plana , aculeolis apice peltato-uncinatis muricata. 

Habitat in arvis AlgeriiE. V 

CYNOGLOSSUM CLANDESTINUM. Tab. 42. 

CynoglOSSUM foliis lanceolatis, villosis ; coroUis calycem aequantibus , 
apice tomentoso-pubescentibus. 

Radices fusiformes. Folia lanceolata, integerrima, 7 — 11 millimetr. lata, 
ii_22 centimetr. longa , villosa ; villis brevibus , moUibus , numerosis- 
simis; radicalia obtusa, in petiolum longum , canaliculatum decurrentia ; 
caulina media et superiora sessilia. Caulis erectus , villosus , teres , 3 — 6 
decimetr. , superne ramosus; ramis paniculatis , floriferis. Flores laxe race- 
mosi , secundi , solitarii , pedicellati. Calyx persistens , villosus , quinque- 
partitus ; laciniis ovato-lanccolatis , obtusis. CoroUa violacea , vix calyce 
longior, infundibuliformis. Limbus quinquefidus ; lobis apice tomentoso- 
villosis , obtusis. Tubus brevis , glandulis clausus. Stamina intra tubum. 
Filamenta brevissima. Anthera: parvas , acutJE. Stylus i. Semina 4 , arillata, 
obovata , depressa, echinata spinulis apice peltato-uncinatis. 

Habitat ad hmites agrorum Algeria?. 

G E R I N T H E. 

Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla cylindrica. Tubus 
a parte media ad apicem ampliatus , quinquedentatus. Antherae 
hastata; , approximatae. Faux intus foraminibus quinque pervia. 
Drup3C duae , superx , bilocttlares ; loculis monospermis. l6o PENTANDRIA MONOGYNIA. 

CERINTHE MAJOR. 

CerinTHE foliis amplcxicaulibus •, fructibus geminis ; coroUis obtusius- 

culis , patulis. Lin. Spec. ig5. — Lamarck. lllustr. n. 1844. t. g2). — ■ 

Gartner. i. p. 32i. t. 6-] ./. \. 
Cerinthe quorumdam major, versicolore flore. J. B. Hist. 3. p. 602. — Clus. 

Hist. 2. p. 167. Ic. — t.Inst. 80. t. 56./. C. — Schaio. Specim. n. 182. 

— Tabern. Ic. 420. — Lob. Ic. 897. — Mill. Dict. t. g\. 
Cerinthe seu Cynoglossum montanum majus. C. B. Pin. 258. — Moris. 

s. \\. t. 29./. 1. 
Maru herba. Dod. Pempt. 632. Ic. 
Cerinthe major. Ger. Hist. 538. Ic. 
Cerinthe foUis amplexicauhbus , ovatis ; floris denticulis brevissimis , revo- 

lutis. Hall. Hist. n. 602. 

Habitat inter segetes Algerias. O 

CERINTHE MINOR. 

CerinTHE foliis amplexicauUbus, integris; fructibus geminis; corollis acutis, 

clausis. Lin. Spcc. 196. — Jacq. Austr. t. 124. 
Cerinthe quorumdam minor,flavo flore. jf. B. Hist. 3. p. 6o3. Ic. — Clus. 

Hist. 2. p. 168. Ic. 
Cerinthe minor. C.B. Pin. 258. — Ger. Hist. 53S.Ic. — T. Inst. 80. t. 56. 

DiFFERT a praecedenti corollis luteis , acutis , semiquinquefidis; laciniis 
subulatis , rectis , canaliculatis , approximatis et raro patentibus. 

Habitat Algeria. © 

O N O S M A. 

Calyx quinquepartitus , persistens. Corolla campanulato-cylin- 
drica , quinquedentata. Faux intus foraminibus quinque pervia. 
Antherx approximatas. Semina quatuor , supera. PENTANDRIA MONOGYNIA. l6l 

ONOSMA ECHIOIDES. 

OnoSMA foliis lanceolatis , hispidis ; fructibus erectis. Lin. Spec. 196. — ■ 

Jacq. Austr. 3. /. sgS. — Qartner. 1. p. 326. 
Symphytum Echii folio angustiore , radice rubra, flore luteo. T. Inst. i38. 
Anchusa kitea minor. C. B. Pin. ^55. 

Anchusa echioides lutea , cerinthoides montana. Col. Ecphr. \.p. i83, /c. 
Anchusa tertia. Camer. Epit. 736. Ic. 
Symphytum foUis Ungulatis, hispidis. Hall. Hist. n. 601. 
Onosma caule superne ramoso ; foUis lanceolato-Unearibus , hispidis ; 
fructibus erectis. Lamarck. Illustr. n. i838. /. g3. 

Caulis 1 — 3 decimetr. , erectus , pilosus , superne ramosus , tubercuUs 
conspersus. FoUa aspera , hispida , angusto-lanceolata ; superiora plerum- 
que latiora. Flores soUtarii , pediceUati , racemosi ; racemis junioribus 
convolutis. Calycis laciniie Uneari-hinceolats , hispidas. CoroHa lutea;den- 
tibus 5 reflexis. Stylus exsertus. Stigma emarginatum. Semina dimidio 
majora quam in O. simpUcissima Lin. , tota ex cinereo spadicea, haud raro 
duobus ocelUs albicantibus , fusco annulo cinctis , ad latera dorsi notata , 
nitidissima , glaberrima , argute rosteUata. G.ertner. 

Habitat Algeria. ¥ 

ONOSMA ECHINATA. Tab. 43. 

OnOSMA pilosissima ; foUis angusto-lanceolatis , verrucosis ; fioribus nu- 
tantibus ; semine tuberculoso. 

Planta hispida piUs longis , albis , pungentibus , numerosissimis. FoUa 
media et superiora sessiUa , angusto - lanceolata , integerrima, tubercuiis 
caUosis conspersa , 4 — 7 miUimetr. lata , 2 — 5 centimetr. longa ; inferiora 
obtusa , in petiolum decurrentia. CauUs 16 — 22 centimetr. , erectus , 
superne ramosus. Flores pediceUati , unilaterales , racemosi ; racemis 
convolutis. Calyx persistens, quinquepartitus ; laciniis Uneari-Ianceolatis , 
obtusiusculis , laxis. Corolla flava , calyce paulo longior , tubuloso-cam- 
panulata , quinquedentata; dentibusreflcxis. Stylus exsertus. Semina magna, 
ovata , hinc convexa , rufescentia , tuberculis exasperata ; uno alterove 
sxpe abortivo. 

Habitat in arenis deserti prope Cafsam. Qj* '; 

!• 21 ■ l62 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

B O R R A G O. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla rotata ; tubo brevis- 
simo ; limbo quinquepartito ; laciniis ovatis. Antherae approximatae. 
Semina quatuor , supera. 

BORRAGO OFFICINALIS. 

BORRAGO foliis omnibus alternis ; calycibus patentibus. Lin.Spec. 197. 
Borrago floribus coeruleis. J^. B. Hist. 3. p. 574. — t. Imt. i33. t. b3. 
Buglossum latlfolium , Borrago flore coeruleo. C. B. Pin. 256. 
Buglossum. Fusch. Hist. 142. Ic. 

Buglossum sive Borrago. Matth. Com. 825. Ic. — Camer. Epit. 914. Ic. 
Borrago. Brunsf. 1. p. 1 1 3. Ic. — Trag. qS] . Ic. — Dod. Pcmpt. 627. Ic. 

— Blakiv. t. 36. — Gcr. Hist. 797. Ic. 
Borrago floribus albis. Tahern. Ic. 417. 

Buglossum latifolium sive Borrago. Lob. Ic. 5-] 5. — Moris. s. w.t. 26./. 1. 
Borrago foliis asperis, lanceolatis ; palis florum duplicatis. Hall. Hist. n. 607 . 
La Bourrache. Rcgnault. Bot. Ic. 

FOLIA radicalia et caulina inferiora magna , ovata , rugosa , pilosa , 
aspera, in petiolum decurrentia. Caulis 3 decimetr. , teres, pilosus, scaber, 
ramosus , patulus. Flores paniculati , pediceflati , nutantes. Calyx patens , 
quinquepartitus ; laciniis lineari-lanceolatis , pilosis. CoroUa rotata , coe- 
rulea aut alba. Laciniie ovatie , acutas , horizontales. Glandula emarginata 
ad basim singulte lacinias. Filamenta carnosa , arcuata , inferne dilatala , 
antheris apice admota. Staminum filamenta brevissima. Anther^ hastats , 
in fasciculum pyramidatum collectas. FoUa aqua ebuUiente cocta cum oleo, 
aceto et sale condita comedunt Mauri. 

H ABITAT Algeria. 

BORRAGO LONGIFOLIA. Tab. 44. 

BoRRAGO caule erecto , piloso ; foliis sparsis , sessilibus, lanceolatis ; ca- 

lycibus hispidis; floribus paniculatis. 
Borrago foliis lineari-lanceolatis , sessiUbus , alternis ; calycibus basi hirsu- 

tissimis. Poiret. Itin. 2. p. 119. — Lamarck. Illustr. n. 1847. PENTANDRIA MONOGYNIA. l63 

Radix perennis , ramosa , longa , tortuosa, sublignosa. Caulis erectus , 
simplex, 6 — lo decimetr. , hispidus , asper. Folia alterna , sessilia , ner- 
vosa , integerrima , lanceolata , acuta , pilis brevibus , numerosis conspersa , 
9 — 11 millimetr. lata, 8 — 2 2 centimetr. longa. Flores paniculati , termi- 
nales , pedicellati , nutantes. Calyx basi pilosissimus , persistens , quinque- 
p^rtitus ; laciniis angusto-lanceolatis , hirsutis , corollam iequantibus. Co- 
rolla B. officinalis Lin. Squamulic intus 5 , obtusa; , emarginatx , absque 
filamentis arcuatis. Filamenta staminum brevia. AntheriE hastatse , acutse , 
in fasciculum pyramidalem approximatze. Stylusi. Stigma l. Seraina 4 , 
oblonga, obtusa , laevia, hinc teretia. Floret primo Vere. 

Habitat Algeria et prope La Calle adrivulorum ripas. V 

E G H I O I D E S. ^ 

Calyx persistens , iiiHatus , quinquefidus. Corolla infundibuli- 
formis ; limbo quinquefido. Stamina intra tubum. Faux pervia. 
Semina quatuor , supera. 

ECHIOIDES NIGRICANS. 

EcHiOiDES caule procumbente ; foliis integerrimis ; calycibus fructiferis 

pendulis ; corollis calyce brevioribus. 
Buglossumalterum sylvestre flore nigro. Camer. Epii. 916. Ic. A. — Schaw. 

Spccim. n. 85. 
Buglossum sylveslre majus nigrum. C. B. Pin. 256. — T. Inst. 1^4. 
Buglossum procumbens annuum , pullo minirao flore. Z,(in. Hist. 56. 

t. 3S. — Moris.s. 11./. 26./. 11. 

Caules procumbentes , ramosi , pilosi , asperi , 3 — 6 decimetr. Folia 
alterna, cinerea , sessilia, lanceolata , integerrima , pilosa. Flores axillares , 
solitarii , pedicellati. Calyx persistens , hirsutus , maturo fructu inflatus , 
cernuus , quinquefidus; laciniis erectis , ovatis , acutis. CoroIIa infundibu- 
Uformis , calyce paulo brevior ; limbo nigricante , parvo , quinquefido ; la- 
ciniis obtusis. Tubus rectus. Stamina summo tubo inserta. Antherae fuscze. 
Stylus 1. Stigma simplex. Semina tuberculosa, acuminata, basi insculpta. 

Habitat in arenis prope Tozzer. © j . ■ l64 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ECHIOIDES VIOLACEA. 

ECHTOIDES foliis lanceolatis ; caule prostrato ; calycibus fructiferis nutan- 

tibus •, corolla calyce longiore. 
Lycopsis vesicaria; foliis integerrimis; caule prostrato ; calycibus frutescen- 

tibus inflatis , pendulis. Liii. Spcc. ig8. 
Buglossum alterum sylvestre , flore purpureo. Camer. Epil. gi6. lc. B. 
Echioides flore puUo. Rivin. \. t. %. 

DiFFERTapr3ecedentilimbocoroIl2eviolaceo,calycempaululumsuperante. 
Habitat in deserto. O 

E C H I U M. 

Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla infundibuliformis ; 
tubo superne ampliato , conoideo. Limbus irregularis , quinque- 
fidus. Faux patens. Stamina distincta. Semina quatuor , supera. 
Flores racemosi , secundi. 

ECHIUM VULGARE. 

EcHiUM caule tuberculato , hispido ; foliis caulinis lanceolatis , hispidis ; 

floribus spicatis , lateralibus. Lin. Spcc. 200. — CEd.Dan. t. 446. — Lamarck. 

lUmtr.n. iS53. t. g^./. 1. 
Echium vulgare. C. B. Pin. 254. — J. B. Hist. 3. p. 586. Ic. — t. Inst. 

i35. — Clus. Hist. 2. p. i63. Ic. — Dod. Pcmpt. 63 1. Ic. — Matlh. Com. 

'job.Ic. — Moris. s. w.t. 2"] . f. i. — Rivin. 1. t. "] , — Blakw, i. 29. — 

Ger. Hist. 802. /c. 
Echium sive Buglossum sylvestre. Lob. Ic. 5 79. 
Buglossum vulgare. H. Eyst. jEst. 8. p. 6./, 1. 
Buglossa sylvestris. Brunsf. \. p. i\\. Ic. 

HabiTAT in arvis Algerias. cf 

ECHIUM PYRENAICUM. 

ECHIUM pilosissimum , asperum ; ramis patulis ; foliis lanceolatis , tuber- 
culosis ; corolla villosa ; staminibus exsertis. PENTANDRIA MONOGYNIA. 1 65 

Echiuin itullcum Lin. Manl. 33\. varicl. B. 
Echium majus ct aspeiius , fliore dilute purpurco. T. Jmt. i35. 
Lycopsis monspeUaca flore dilute purpureo. Muris. Bles. 284. 
Echium asperrimum ; caule ramoso , pilosissimo ; corolhs calyce longio- 
ribus ; staminibus exsertis. Lamarck. Illnslr. n. 1854. 

CauliS 3 — 6 decimetr. , ramosus , scaber , pilosissimus ; pihs rigidis , 
albis , pungentibus. Rami patentes. Folia angusto - lanceohua , pilosa , 
tuberculosa, aspera ; cauhna sessiha. Racemi breves , axillares. Calyx his- 
pidus , quinquepartitus ; laciniis lanceolato-subulatis. CoroUa villosa , di- 
lute purpurea, calyce duplo triplovc longior. Limbus subregularis, quinquc- 
fidus ; laciniis obtusis. Stainina exserta , coroUa duplo longiora. 

Habitat in agro Tunctano et Algeriensi. (^ 

ECHIUM FLAVUM. Tab. 45. 

EcHlUM caule simpHci ; fohis lanceolatis , hirsutissimis; staminibus corolla 
subrcgulari duplo longioribus. 

Planta lota pihs numerosissimis , flavescentibus obtecta. Foha radicaha 
lanceolata , 14 — 22 milhmetr. lata, 10 — 16 centimetr. longa , integerrima; 
cauhna sparsa , angusto - lanceolata , sessiha. Cauhs simplex , striatus , 
erectus , i3 — 16 decimetr. , crassitie digiti. Racemi floriferi numero- 
sissimi , axiUares , in spiram convoluti; fructiferi , erecti. Bracteas hncari- 
lanceolatiE. Calyx persistcns , quinqucpartitus. Laciniae subulatx. Coroha 
flava, calyce duplo longior. Tubus tcnuis , subarcuatus. Limbus quinque- 
fidus. LaciniiE parvse , suba^quales , obtusas. Stamina 5. Filamcnta fihfor- 
mia , coroUa duplo longiora. Anthcne cxiguas. Stylus longitudine stami- 
num. Stigmata 2 , minima. Semina 4 ,parva, tubcrculosa , ossea, cordata. 
Affinis E. ahissimo Jacq. Austr. 5. t. 6. Diff"crt pihs flavescentibus ; corolhi 
lutea nec alba. 

Habitat in Adantc propc Tlcmsen. (f 

ECHIUM HUMILE. 

EcHiUM fohis angusto-lanceolatis , pilosis , scabris , in petiolum decurren- 
tibus ; calycibus hasutissimis. l66 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Caules ex communi cassplte plures , erectl, palmares, simplices, hirsuti 
pilis rigiclis , albis , longis , pungentibus. Folia angusto-lanceolata , pilosa, 
iuberculosa,scabra-, inferiora 3 — 7 millimetr. lata,5 — 11 centimetr. longa, 
in petiolum decurrentia •, superiora sessilia , minora. Racemi axillares , 
revoluti. Calycis laciniae lineari-subulat^e , hirsutissimtc ; pilis candidis , 
mollioribus. Flores apertos non vidi. 

Habitat in arenis deserii prope Cafsam. 

ECHIUM GRANDIFLORUM. Tab. 46. 

EcHiUM foliis, pubescentibus , vix pilosis ; caulinis inferioribus ovato- 
oblongis; caule piloso , tuberculoso •, corolUs calyce quadruplo longio- 
ribus. 

Caulis erectus , simplex aut parce ramosus , scaber , pilosus , 3 — 6 de- 
cimetr. Folia integerrima, vix pilosa , pubescentia, moUia ; inferiora ovato- 
oblonga , in petiolum producta; media et superiora , nunc acuta , nunc 
obtusiuscula. Racemi florum axillares , pilosi , convoluti. Calyx pilosus, 
quinquepartitus ; laciniis lineari-subulatis, coroUa quadruplo aut quintuplo 
brevioribus. Corolla magna violacea , 3 centimetr. longa ; limbo irregu- 
lari , oblique truncato. Tubus striatus. Stamina non exserta. Stylus filifor- 
mis , villosus. Stigmata 2. Afiinis E. Australi Lamarck. Illustr. Diffen foliis 
Isvibus , aut tuberculis vix conspicuis conspersis ; coroUa duplo triplove 
majore. Distinctissima ab E. plantagineo Lin. © ECHIOCHILON Calyx persistens , quadripartitus ; laciniis subulatis. Corolla 
tubulosa ; limbo patente , bilabiato. Labium superius bilobum ; 
inferius trilobum ; lobis rotundatis. Tubus gracilis , arcuatus. Sta- 
minaquinque. Filamenta brevissima ex summitate tubi,non exserta. 
Stylus unus. Stigmata duo. Germina quatuor, supera. Semina toti- 
dem nuda. Flores solitarii , axillares. Etymolog. ab iX'^^ Echium , 
;)(^eiAog Labrum. Echium labiatum. PENTANDRIA MONOGYNIA. 167 

ECHIOCHILON F RU TI C O S U M. Tab. 47. 

EcHIOCHILON caule fruticoso •, ramis hirsutis ; foliis subulatis , asperis ; 
floribus solitariis , axillaribus , sessilibus. 

Frutex 3 decimetr. , erectus. Rami graciles , teretes , alterni , sub angu- 
lum acutum prodeuntes , inaequales , szepe tortuosi , piiis brevibus , ad- 
pressis , candicantibus obtecti. Folia alterna, perennantia, sparsa , lineari- 
subulata, hispida, rigidula , 8 — 1 1 centimetr. longa-, inferiora reflexa; supe- 
riora cauli adpressa. Flores axillares , solitarii , sessiles. Calyx quadripar- 
titus. Lacinix subulatae , subaequales , hirsutas. Corolla coerulea , parva , tu- 
bulosa , bilabiata. Tubus filiformis , subarcuatus , villosus , calyce longior. 
Faux flava. Labium superius longius , bilobum ; inferius subtrilobum ; lobis 
omnibus rotundatis. Stamina 5 fauce corolls inclusa. Filamenta brevis- 
sima e tubi summitate. Antherae parvas , acutas , versatiles , biloculares , 
hinc longitudinaliter dehiscentes. Stylus 1 gracilis. Stigma bilobum. Ger- 
mina 4 , supera , minuta. Semina totidem glabra , exigua , tuberculosa , nuda 
in fundo calycis. Hyeme floret. 

Habitat prope Kervvan in regno Tunctano. 5 

C Y C L A M E N. 

Calyx persistens, quinquefidus. CorolLne tubus globosus,brevis ; 
iimbo quinquepartito ; laciniis lanceolatis , retroflexis. Capsula 
supera , mollis , subrotunda , unilocularis , quinquevalvis , poly- 
sperraa. ' ■ 

CYCLAMEN EUROP^UM. 

Cyclamen corolla retroflexa. Lin. Spcc. 207. — Jatq- Anstr. 5. ^.401. — 

Bergerct. Phyt. p. 281. Ic. — Bulliard. Hcrb. t. 6. 
Cyclamen corolla retroflexa ; foliis cordatis , suborbiculatis , dentatis. 

Lamarck. Itludr. 71. ig58. t. 100. 
Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente. C. B. Pin. 3o8. — L. 

Imt. \b\. t. 68. — Moris. i. \3. t.-j . f. \ , 7 , 17. etc. 
Cyclaminus. Trag. go6. Ic. — Fusch. Hist. ^5 1 . Ic. — Camer.Epit.35j. 

Ic, — Matth, Com. 444. Ic, l68 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Cyclamen vernum. Lob. Ic. 6o5. 

Cyclamen Umbilicus terrie. Tabern. Ic. jSS. 

Cyclamen orbicularis. Dod. Pcmpt. 33]. Ic. 

Cyclamen romanum. H. Eyst. AiUumn. 3. p. 3. f. i. 

Cyclaminus folio rotundiore vulgatior. J. B. Hist. 3. p. 55 1. Ic. 553 etb5\. 

Cyclamen vulgare. H. Eyst. Autumn. 3. p. 4./. 3. Cum varietatibus. 

Artanica Cyclamen. Blakw. t. 147. 

Cyclamen flore cernuo ; segmentis sursum reflexis. Hall. Hist. n. 635. 

FOLIA cordata , denticulata aut integra , superne plerumque variegata , 
subtus violacea , crassa , rigidula , longe petiolata. Scapus gracilis , ante 
florescentiam spiraliter convolutus , uniflorus. Flos nutans. CoroUa alba 
aut violacea. Tubus subrotundus. Antheras acutae , approximat^. Radix 
tuberosa, maxima, solida , irregularis , nunc depressa , nunc subrotunda. 
Plurimas varietates cultura hortulani obtinuerunt. Hyeme floret. 

Habitat Algeria. V 

ANAGALLIS. 

Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla rotata, quinquefida. 
Capsula supera , unilocularis , circumscissa, polysperma. Semina 
affixa receptaculo centrali , libero , fungoso , alveolato. 

ANAGALLIS ARVENSIS. 

AnAGALLIS foliis indivisis •, caule procumbente. Lin. Spec. 211. — (Ed. 

Dan.t.SS.—Bergeret.Phyt. i.p. ii5.it. — Curtis. Lond. Ic. — Gartncr. 1. 

p. 23o. t. 5o.f. 6. 
AnagaUis phoeniceo flore. C. B. Pin. 252. — T. Inst. 142. — Schaw. Specim. 

n. 34. 
AnagaUis. Trag. 388. Ic.—Brunsf. \.p. 238. Ic. — Blakw. t. 43. et t. 242. 
AnagalUs mas et foemina. Fusch. Hist. 18 et 19. — ■Camer. Epit. 394. Ic. — 

Matth. Com. 464. Jc. — Lob.Ic. ^65. — Dod.Pempt. 3^. Ic.—J. B. Hist. 

3. p. 369. Ic. — Ger. Hist. 617. Ic. 
AnagaUis phcenicea et coerulea. Tabern. Ic. 716. 
AnagaUis purpurascente flore. Clus. Hist. 2. p. i83. Ic. PENTANDRIA MONOGYNIA. 169 

Anagallls caule procumbente ; foliis ovato-lanceolatis ; calycis segmentis 
lanceolatis. Hall. Hist. n. 625 et 626. 

Caules ex communi caespite plures , prostrati aut procumbentes , tetra- 
goni , subcompressi ,1 — 2 centimetr. Folia opposita , sessilia, glabra , 
subcarnosa, ovata , integerrima , saspe punctis fuscis conspersa. Pedunculi 
filiformes , solitarii , axillares. Corolla rubra aut coerulea , crenulata. Cap- 
sulcE nutantes, lasves , rotundx. Semina punctato-scabra. A. coerulea cer- 
tissime varietas A. rubras. Sspe corollam partim coeruleam , partiiu rubram 
observavi. 

Habitat in arvis Algeriae. O 

ANAGALLIS MONELLI. 

AnAGALLIS foliis indivisis; caule erecto. Lin. Spec. 211. 

Anagallis corrulea , foliis binis ternisve ex adverso nascentibus. C. B. 

Pin. 252. — T. Inst. 142. — Schaia. Specini. n. 32. 
Anagallis foliis lineari-lanceolatis , basi angustioribus ; caule erecto. Lamarck. 

Illiistr. n. 1986. 
Anagallis tenuifolia. Ger. Hist. 618. Ic. 
Anagallis lusitanica flore coeruleo. Dodart. Icones. 
Anagallis tenuifolia Monelli. Moris. s. 5. t. 26./. 3. 

FOLIA lanceolata, sa:pe terna. CoroUa coerulea , rarius rosea. 
Habitat inter segetes Algerix. O : . 

ANDROSACE. 

InvolUCRUM unlversale polyphyllum. Flores umbellati. Calyx 
persistens , quinquefidus. Corolla infundibuliformis ; limbo quin- 
quefido ; lobis obttisis. Stamina intra tubum. Capsula supera, uni- 
locularis , quinquevalvis , polysperma. 

ANDROSACE MAXIMA. 

Androsace perianthiis fructuum maximis. Z.ni. Spec, 2o3. — Jacq. Austr. 
4. t. 33i. 

1 22 lyo PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Androsace vulgaris latifolia annua. T. Imt, 123. 

Alsine affinis Androsace dicta major. C. B. Pin. 201. 

Androsaces altera. Cavur. Epit.d3g.Ic. — Clm. Hht. 2. p. 184. /c — 

J. B. Hist. 3.p. 368.—Morii. s. 5. t. 25./. 1. 
Androsace annua spuria. Ger. Hist. 53i. Ic. 
Androsace stipulis quinis , amplissimis. Hall. Hist. n. 624. 
Androsace foliis ovatis , dentatis; involucri foliis latissimis •, coroUis calyce 

minoribus. Lamarck. lllnstr. 11. 1943. ^ 9^* /• ^- 

FOLTA radicalia , elliptica aut lato-lanceolata , dentata , in orbem ja- 
centia , i3 — 27 millimetr. longa , 9 — 12 lata , nunc acuta , nunc obtu- 
siuscula. Scapus teres , gracilis , pubescens ,1 — 2 decimetr. , aphyllus , 
umbellifer. Involucrum maximum , penta aut hexaphyllum •, fohis ovatis , 
dentatis , patentibus , coriaceis. Calyx quinquepartitus. Lacinia; magns , 
ovatCE , patentes , denticulatce. Corolla alba , parva. Limbus quinquefidus , 
patens ; laciniis obtusis , integerrimis. Tubus inferne amphatus. Stamina 
basi coroUce inserta. Stylus brevissimus. Stigma capitatum. Semina trigona , 
receptaculo alveolato adhaprentia. 

HabitAT in arvis. O P R I M U L A. 

Calyx tubulosus, persistens,quinquedentatus. Corolla tubulosa; 
limbo patente, quinquefido. Stamina intra tubum. Capsula supera, 
calyce tecta , unilocularis , apice decemvalvis , polysperma. 

PRIMULA OFFICINALIS. 

Primula foUis dentatis , rugosis. Lin. Spec. 204. — (Ed. Dan. t. 433. — 
Bergcret. Phyt. \. p. 61. Ic. — Bulliard. Herb. t. 17 1. — Gartner. \.p. 233. 
t. 5o./. 10. — ■ Curtis. Lond. Ic. — Lamarck. Illustr. n. 1928. t. 98./. 2. 

Primula veris odorata , flore luteo simpUci. J. B. Hist. 3. p. 495. — T. 
Inst. 124. 

Herba paralysis. Brunsf. 1. p. 96. Ic. 

Primula veris flavo flore elatior. Clus. Hist. 3oi, Ic. 

Verbascum pratense odoratum, C. B.Pin. 241. PENTANDRIA MONOGYNIA. 171 

Verbascum odoratum. Fiisch. Hiit. 85o. Ic. 

Primula pratensis. Lob. Ic. 56l . 

Primula veris. Camer. Epit. 883. Ic. — Gcr. Hist. 780. /c. — H. Eyst. 

Hycm. p. 4. /. 5. 
Primula sylvestris 3. Tabern. Ic. 32o. — Renealm. Specim. 114. Ic. — 

Gcsncr. Ic. an. 64. 
La Primevere. Rcgnault. Bot. Ic. 

FOLlA ovato-oblonga , obtusa , rugosa, subtus nervosa et pubescentia , 
crenato-dentata , in petiolum decurrentia; juniora marginerevoluta. Petioli 
carinati. Scapus simplex , pubescens , teres , non striatus , foliis longior. 
riores umbeilati , terminales , pedicellati , nutantes. Involucrum polyphyl- 
lum ; foliolis subulatis , pedicello brevioribus. Calyx pallescens, tubulosus , 
subinflatus , pentagonus , quinquefidus ; angulis acutis. LaciniiE ovatas , 
erectas. Corolla infundibuliformis. Tubus longitudine calycis, a parte media 
ad apicem paululum ampliatus. Limbus luteus , quinquefidus ; laciniis ob- 
cordatis , emarginatis , basi macula aurantia insignitis. Faux pervia. Stamina 
medio tubo inserta. Antheras sessiles , oblongas. Stylus fihformis , longi- 
tudine tubi. Stigma capitatum. Germen rotundum. Capsula glabra, ovato- 
oblonga, apice decemvalvis. Semina numerosa , subrotunda , fusca , ru- 
gosa. Receptaculum centrale, liberum , globosum , scrobiculatum , subpe- 
dicellatum. 

HaBITAT Algeria. V 

P L U M B A G O. 

Calyx persistens, tubulosus, quinquedeutatus. Corolla infundi- 
buliformis. Tubus calyce longior. Limbus quinquefidus. Stylus 
unus. Stigmata quinque. Semen unum, superum, arillatum , calyce 
tectum. 

PLUMBAGO EUROP^A. 

PlumbaGO foliis amplexicaulibus , lanceolatis , scabris. Lin. Spcc. 2i5. — 

Lamarck. Illustr. ?t. 2141. t. io5. 
Plumbago quorumdam. t.Inst. 141. — Clus. Hist. 2. p. 124. Ic. — tabcrn. 

Ic. 858. — Schaio. Spccim. n. 486. 172 P E N T A N D R I A M O N O G Y N I A. 

I.epidium Dentellaria dictum. C. B. Pin. 97. 
Tripolium Dioscoridis. Col. Ecphr. 1. p. 161. Ic. 
Dentaria vel Dentillaria Rondeletii. Lob. Adv. i36.Ic. 
Plumbago Plinii. Moris. s. \5. t. \. 
La Dentelaire. Rcgnault. Bot. Ic. 

Caulis erectus , glaber , angulosus , 6 — 10 decimetr. , ramosus ; ramis 
paniculatis. Folia alterna , lanceolata , glabra , plumbea , margine denticu- 
lata, et integerrima , caulem amplecteiitia , basi biappendiculata ,2 — 5 
centimetr. longa , 1 1 — 2 2 millimetr. lata •, caulina inferiora obtusa ; ramea 
superiora acuta. Flores aggregati , terminales. Calyx oblongus , teres , 
quinquepartitus. Lacinix lineares , approximatas , pilis brevibus , apice 
glandulosis, gemino ordinedispositis exasperatae. Corolla coeruleo-viclacea, 
pentapetala ; unguibus linearibus, margine in tubum conniventibus , calyce 
duplo longioribus ; limbo obovato , integerrimo. Stamina 5 , unguibus 
breviora. Filamenta capillaria. Anther^e parvas , erectce , oblongx. Stylus 1 , 
infernepubescens.Sigmata 3, villoso-glandulosa. Germen superum,ovatum. 
Floret Autumno. 

Ex foliis cum sale et oleo contritis unguentum pro scabie et herpetibus 
sanandis parant Arabes. 

Habitat in agro Tunetano. V 

CONVOLVULUS. 

CALYXpersistens, qvtinquefidus. Corolla campanulata, quinque- 
plicata. Stylus unus. Stigmata duo. Capsula supera , multilocu- 
laris , polysperma. 

CONVOLVULUS ARVENSIS. 

CONVOLVULUS foliis sagittatis , utrinque acutis ; pedunculis unifloris. Lin. 
Spcc. 218. — CEd. Dan. t. 459. — Bnlliard.Herb. t. 269. — Curtis. Lond.Ic. 
Convolvulus minor arvensis , flore roseo. C. B.Pin. 294. — T. Inst. 83. 
Volubilis minor. Trati. 806. 
Convolvulus niinor. Clus. Hist. 2. p. bo. Ic. 
Helxine Cissampelos. Camer. Epit. i53. Ic. — Fusch. Hist. 258. Ic. PENTANDRIA MONOGYNIA. l^a 

Sinilax Isevis minor. Dod. Pcm'pt. 3g3. Ic. — Gcr. Hht. 861. Ic. 
Volubilis arvensis flore roseo. Tabern. Ic. 877. 

Convolvulus minor purpureus. Lob. Obs. 840. Ic. — Adv. 27 2. — Ic. 6ig. 
Helxine Cissampelos multis sive Convolvulus vcanor.J.B.Hiit. ^.p.iS"]. Ic. 
Convolvulus vulgaris minor arvensis. Moris. s. 1. t. 3.f. g. 
Convolvulus foliis sagittatis , latescentibus •, petiolis unifloris •, stipulis re- 
motis , subulatis. Hall. Hist. n. 664. 

FoLlA hastata , glabra , petiolata , dente setaceo terminata. Caulis 
gracilis , volubilis. Pedunculi axillares , solitarii , uni ad triflori. Bracte^ 
duiE, subulatiE, a calyce remotx. Filamenta staminum basi barbata. Variat 
foliis cordatis , sagittatis , angustissimis ; flore albo •, pedunculis uni aut 
trifloris. 

Habitat in sepibus prope La Calle. V 

CONVOLVULUS ALTH^OIDES. 

CONVOLVULUS foliis cordatis , palmatis , sericeis ; lobis repandis; pedun- 

culis subbifloris. Lin. Spcc. 222. 
Convolvulusperegrinus pulcher, foHo Betonicce. J'. B.Hist. 2. p. iSg.Ic. 

— T. Inst. 85. 
Convolvulus argenteus Ahhex foUo. C. B. Pin. 2g5. — Moris. s, 1. t. 3. 

f. 10. 
Convolvulus Ahheas foho. Cliis. Hist. 2. p. 49. Ic. — Schaw. Specim. 

n. i65. 
Scammonium minus. Tabern. Ic. 879. 
Convolvulus peregrinus. Lob. Ic. 623. 
Convolvulus Betonicce Ahhejeque fohis repens argenteus , flore pur- 

pureo. Barrcl. t. 3 12. 

Caulis hirsutus , vohibihs. Foha cinerea , villosa , petiolata ; petiolo 
fohis breviore ; inferiora cordata , inxquahter dentata ; media incisa aut 
inciso-lobata ; superiora pahnato-pinnatifida ; laciniis inasquahbus, incisis , 
acutis. Peduncuh axillares , hirsuti , foho longiores , uni aut biflori. Stipulas 
duas , hneari-subulatx , ad ortum singuh pedicelh. Calycis laciniae ovato- 
oblongae , concavas , obtusas , vihosas , margine membranacea^. CoroUa 
amoene rosea , magnitudine C. sepium Lin. 

Habitat in scpibus Algeria?. V . • ' 174 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

CONVOLVULUS SICULUS. 

CONVOLVULUS foliis cordato-ovatis ; pedunculis unifloris ; bracteis lan- 

ceolatis ; flore sessili. Lin. Spec. 223. 
Convolvulus siculus minor , flore parvo auriculato. Boc. Sic. t. 48. — T. 

Imt. 83. 
Convolvulus siculus , flore coeruleo minimo. Dodart. Iconcs. 

CaULES fere filiformes , volubiles , 3 — 6 decimetr. , hirsuti pilis bre- 
vibus. Folia cordata , acuta , breviter petiolata , integerrima. Pedunculi 
solitarii, axillares , filiformes , uniflori , folio breviores. Bracteae bins 
ad basim calycis , lanceolato-subulatae , patentes. Coroila parva , coerulea 
aut alba. 

Habitat Algeria in arenis. © 

CONVOLVULUS LINEATUS. 

ConvOLVULUS foliis lanceolatis , sericeis , lineatis , petiolatis ; peduncuiis 
bifloris ; calycibus sericeis , subfoliaceis. Lin. Spec. 224. 

Convolvulus minor argenteus repens , acaulis ferme. T. hnt. 84. 

Convolvulus serpens maritimus spicasfoiius. Triumf. Obs. gi. Ic. — 
Lobel. Ic. 622. Absque nomine. 

Convolvulus marinus repens , angusto et oblongo folio , flore purpureo. 
Barrel. t. 11 32. 

Caules procumbentes nec scandentes , villosi , flexuosi ,5 — 16 centi- 
metr. Folia lanceolata, incana , sericea villis adpressis , afia obtusa , alia 
acuta ,9 — 11 miUimetr. lata ,5 — 8 centimetr. longa. Flores solitarii , 
axillares. Pedunculi breves. Calyx laxus , sericeus ; laciniis duabus mino- 
ribus. CoroUa pallide rosea , crenulata , magnitudine C. arvensis Lin. 

Habitat ad maris littora in arenis. V 

CONVOLVULUS CANTABRICA. 

Convolvulus fofiis linearibus , acutis ; caule ramoso , subdichotomo ; 

calycibus pilosis. Lin. Spcc. 225. — Jacq. Austr. 3. t. 296. 
Convolvulus LinariiE foUo humilior. T. Inst. 84. PENTANDRIA MONOGYNIA. 176 

Cantabrica quorumdam. Clus. Hist. 2. p. 49. Jc. 
Convolvulus minimus spiczefolius etc. Lob. Ic. 622. 

Caules ramosi , procumbentes , villosi. Folia villosa , integerrima, 
lanceolata , 5 — g millimetr. lata , 5 — 8 centimetr. longa , in petiolum 
brevem decurrentia ; superiora linearia aut lineari-lanceolata. Pedunculi 
axillares , folio duplo triplove longiores , solitarii , subtriflori , villosi. 
Flores terminales, aggregati. BracteiE binas,lineares, acutae, e basi pedicello- 
rum. Calycis lacinia: subulatx, villosissims. Corolla rosea , magnitudine 
C. arvensis Lin. , externe villosa. 

Habitat in coUibus aridis. V 

CONVOLVULUS SU FFRUTICOSUS. Tab. 48. 

CONVOLVULUS caule erecto , villoso ; foliis angusto-lanceolatis ; pedun- 
culis unifloris , folio longioribus. 

Caules plures suff^ruticosi ex eodem casspite , graciles , sa?pe basi de- 
cumbentes , 3 decimetr. , villosi ; villis albis , patentibus , longis , molli- 
bus. Folia angusto-lanceolata , integerrima , hirsuta , acuta, 4 — 7 milli- 
metr. lata , 2 — 3 centimetr. longa. Pedunculi solitarii , axillares , filifor- 
mes , villosi , folio duplo triplove longiores , uniflori. Bractex dux, subu- 
lat£e , a calyce distinctse. Calyx hirsutus. LaciniiE ovato- oblongas , acutae , 
membranaceas. Corolla pallide rosea aut alba. Diff~ert a C. Cantabrica Lin. 
caule suff^iuticoso •, pedunculis unifloris ; coroUa duplo triplove majore ; 
villis patulis nec adpressis. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. B ■ 

CONVOLVULUS TRICOLOR. 

CONVOLVULUS foliis lanceolato-ovatis , glabris ; caule decHnato ; floribus 

solitariis. IJ71. Spec. 225. — Curlii. Magazin. t. 27. 
Convolvulus lusitanicus , flore cyaneo. T. Imt. 83. 
Convolvulus peregrinus coeruleus , folio oblongo. C. B. Pin. 296. — J. B. 

Hist. 2. p. 166. 
Convolvulus longifolius azureus , niveo umbilico, erectus. Boc. Mus. l. 63. 

et t. io5. — Barrel. l. 321 ct 32 2. 
Convolvulus peregrinus coeruleus , foliooblongo. Moris. s. 1. t. 4./. 4. 176 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Caulis nunc erectus , nunc basi decumbens , plerumquc slmplex , 3 — 6 
declmetr. Folia spalhulata , obtusa , petlolata , Integerrlma , subviUosa , 
in petlolum decurrentia ; superiora sessilla. Flores solltarii , axillares. Pe- 
dunculi uniflori , 2 — 5 centlmetr. Calycis lacinis ovatze , vlUosas. Corolla 
patens , margine azurea , media parte alba, fundo lutea. Germen villosum. 
Varlat flore albo. 

Habitat In arvls cultis. O 

CONVOLVULUS EVOLVULOIDES. Tab. 49. 

CONVOLVULUS caule non scandente , prostrato; folils spathulatls , villosls 
obtusis, integcrrimls ; floribus sessilibus. 

Radix tenuls , longa, ramosa ; ramis filiformlbus. Caules plures ex 
eodem cxsplte , tcretes , villosi , simplices , prostrati aut procum- 
bentes. Folia alterna , sparsa , spathulata aut spathulato - lanceolata , 
obtusa , villosa , Integerrima , g mllllmetr. lata , 11 — 22 longa , infernc 
angustata; Infcriora minora. Flores solitarii , axillarcs , sesslles , ex sum- 
mitate caulis. Calyx qulnquepartitus. Laclnls ovato-oblongce , acuts , 
iniequalcs , erectas , adpressas. Corolla coerulca , tubulosa , parva ; limbo 
quinquefido ; lacinils ovoidels , parvulls , acutls , cxtus villosis. Stamlna 5. 
Filamcnta filiformla , supernc attenuata. AnthercE oblongs , erectx. Stylus 
perslstcns , fillformls. Stigmata 2 , acuta. Capsula spha^rlca , villosa , mem- 
branacea, unllocularls, polyspcrma. Semina fusca , angulosa. 

Habitat in rcgno Tunctano prope Sbibam. 

CONVOLVULUS SOLDANELLA. 

CONVOLVULUS foHIs renlformlbus ; pedunculls uniflorls. Lin. Spcc. 226. 
Convolvukis marinus nostras rotundifolius, Moris, s. 1, t. 3. f. 2. — T. 

Inst. 83. — Schaw. Specim, n. i6g. 
Soldanella marltima mlnor. C. B. Pin. 2gb. 
Brassica marlna. Matth. Com. 368. lc. — Camcr. Epit. 253. Ic. 
Soldanclla. Dod. Pempt. 3g5. Ic, — Tabern. Ic, 8-/T,-~Ger, Hist, 838. Ic. 
Soldanclla sive Brasslca marina. Lob. Ic. 6o3. 
Brasslca marina slve Soldanclla. jf. B. Hist. 2. p. 166. Ic. 
Convolvulus maritimus rotundifohus. Zanich. Ist. t. 6, 
La Soldanelle. Rrgnaiilt. Bot. Ic. • PENTANDRIA MONOGYNIA. 177 

A. Soldanella marina longo et sinuoso folio. Barrel. t. 856. 
Convolvulus major italicus , sinuato vel potius auriculato folio. Morii. 
s. \. t. 7. 

CAULESprostrati, 8 — 27 centimetr., glabri. Folia glaberrima , carnosa , 
reniformi-orbiculata, sxpe angulosa. Pedunculi axillares , longi, filiformes, 
uniflori. Calycis lacinix ovatse , lata;. Bracteas duas majores. CoroUa mag- 
nitudine C. sepium Lin. , rosea aut alba. Stigmata incrassata. Varietas A 
difFert foliis sinuato-laciniatis. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

I P O M CE A. 

Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis aut campa- 
nulata , quinqueplicata. Stylus unus. Stigma unicum , capitatum. 
Capsula supera , multilocularis , polysperma. 

IPOMCEA SAGITTATA. 

Ipomcea caule volubili ; foliis glaberrimis; inferioribus cordatis -, superio- 

ribus sagittatis. 
Ipomcea foliis sagittatis ; pedunculis unifloris. Poiret. Itin. 2. p. 122. Ic. — 

Lamarck. Illustr. n. ixSi. t. 104./. 1. — Cavanil. Ic. n. 116. t. 107, 

Planta glaberrima. Caulis volubilis , 3 — 4 metr. Folia petiolata , inte- 
gerrima; inferiora cordata ; superiora sagittata , acuta ; angulis postice 
elongatis , nunc obtusis , nunc acutis. Pedunculi solitarii , axillares , uni 
aut biflori , 3 — 7 centimetr. Calyx persistens. Lacinice ellipticas , coriacex, 
obtuss ; exterioribus duobus minoribus. Corolla magnitudinc C. sepium 
Lin. , amcenerosea , campanulata. Stamina5, Filamenta basi viilosa. Stylus 
filiformis. Stigma capitatum. Capsula rotunda , quinquevalvis , polys- 
perma. Semina fusca , angulosa , tomentosa. Planta pulcherrima , Au- 
tumno et primo Vere florens. 

Habitat adlacuum ripas prope La Calle. V 

1 23 iy8 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

CAMPANULA. 

Calyx persistens, superus , quinquepartitus. Corolla campanu- 
lata, quinquefida , summo calyci inserta , marcescens. Staminum 
filamenta basi dilatata. Stylus unus. Stigmata tria aut quinque. 
Capsula tri aut quinquelocularis , poris totidem latere dehiscens , 
polysperma. 

CAMPANULA RAPUNCULUS. 

CAMPANULA foliis undulatis ; radicalibus lanceolato-ovalibus ■, panicula 
coarctata. Lin. Spec. 282. — Gartner. \. p. \5^. t. 3i.f. 1. 

Campanula radice esculenta. T. Inst. 111. — Schaw. Specim. n. 108. 

Rapunculus esculentus. C. B. Pin. 92. — Moris. s. 5. t. 2./. i3. mala. 

Rapunculum vulgare. Trag. 726. Ic. 

Rapunculum sylvestre. Fusch. Hist. 214. Ic. 

Rapunculus. Cainer. Epit. 221. Ic. — Matth. Com. 347. Ic.—Dod. Pempt. 
i65. Ic. 

Rapuntium pa.rvum.Lob. Ic. 328. — Gcr. Hist. 4^3. Ic. 

Rapunculus vulgaris campanulatus. j^. B. Hist. 2. p. 1()5. Ic. 

Campanula foliis ellipticis , serratis , subhirsutis ; caule aspero ; floribus 
paniculatis. Hall. Hist. n. 699. 

Radix fusiformis , alba. Cauhs erectus , 3 — 6 decimetr. , sulcatus , su- 
perne ramosus ^ ramis erectis , strictis. Foha hirsuta , undulata , dentata •, 
inferiora petiolata , ovato-oblonga ; superiora lanceolata , sessiha , acuta. 
Panicula elongata , coarctata. Flores pediceUati. Calyx pentagonus. La- 
cinix laxie , subulatas , angustissimas , germine triplo longiores. Coroha 
semiquinquefida , coerulea aut alba. Capsvda trigona , obverse pyramidato- 
ovata , trilocularis , poris tribus latere dehiscens. Semina phuima , parva , 
ehiptica , compressa , glaberrima , nitida , pahide ferruginea. G/ERTNER. 

Habitat Algeria. cf 

CAMPANULA ALATA. Tab. 5o. 

Campanula caule simphci-, fohis lato-lanceolatis , glabris , decurrentibus •, 
floribus sessihbus; terminahbus. .PENTANDRIA MONOGYNIA. 179 

Caults erectus , simplex , 10 — 16 deciraetr. , angulosus ; angulis ob- 
tusis. Folia glabra , rugosa , dentata ; inferiora 4 — 8 centimetr. lata , 
16 — 27 lonora ; caulina sessilia , decurrentia , lanceolata , serrata. Flores 
in summitate caulis sessiles , racemoso capitati , conferti ; inferioribus ple- 
rumque distinctis. Calyx quinquepartitus , persistens. Laciniae lineari- 
lanceolatas, acutce , subciiiatce. CoroUa coerulea , magnitudine fere C. py- 
ramidalis Lin. , semiquinqueflda ; laciniis ovatis , obtusis. Filamenta 
basi dilatata. Antherse flavescentes. Stylus 1. Stigmata 3 , crassiuscula. 
Capsula trilocularis , poris tribus basi dehiscens. Semina parva, numerosa. 
Floiet primo Vere. 

Habitat in Ailante prope Maiane. 

CAMPANULA DICHOTOMA. 

CampANULA capsuhs quinquelocularibus , obtectis; caule dichotomo; flo- 

ribus cernuis. Lin. Spec. 23]. 
Campanula hirsuta Ocymi foUo caulcm ambiente , flore pendulo. T. Inst. 

112. — Boc. Sic. t. 45. bona. — Moris. s. 5. t. 3. J. 26. — Schaiv. Specim. 

n. lob. 

Caules crecti, pilosi , striati , superne dichotomi , 16 — 32 centimetr, 
Rami patentes , hispidi. Foha , sessiha , hirsuta , denticulata , g — 1 8 milh- 
metr. lata , 1 — 2 centimetr. longa; inferiora obovata , obtusa ; superiora 
ovata , acuta , quandoqvie huiceolata. Flores nutantes , ex bifurcatione 
ramorum , sohtarii , axiUares et terminales , singuh pediceUati. Pedi- 
ceUi fihformes , hirsuti , in:equales. Calyx persistens , hispidus. Lacinia^ 
sagittatJe , acutse. CoroUa cocrulea , cyUndrica , campanulata, calyce duplo 
fere longior. Limbus quinquefidus ; laciniis ovatis , obtusis. Capsulam 
maturam non vidi. 

Habitat in Atlante. O . . 

CAMPANULA SPECULUM. 

CampanULA caule ramosissimo , difFuso ; fohis oblongis , subcrenatis ; 
calycibus sohtariis, coroUa longioribus ; capsuhs prismaticis. Lin. Spsc, 
238, — Curtis. Magaiin. l. 102. l8o PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Campanula arvensis erecta. t. Inst. 1 12. — Dodart. Icones. — Moris. s. 5. 

t. 2./. 21. 
Onobrychis arvensis vel Campanula arvensis erecta. C. B.Fin. 2i5. 
Pentagonion. Tabern. Ic. 3 16. 
Campanula caule procumbente ; fructibus prismaticis ; floribus rotatis , 

longissime petiolatis , solitariis. Hall. Hist. 71. "joS. 

Calyx prismaticus , triangularis , elongatus. CoroUa subrotata. Capsula 
poris tribus infra apicem dehiscens. 

Habitat in agris cukis Algerice. © 

CAMPANULA HYBRIDA. 

CampANULA caule basi subramoso , stricto ■, foliis oblongis , crenatis ; ca- 
lycibus aggregatis, corolla longioribus ; capsuUs prismaticis. Lin.Spec.^Sg. 

Campanula arVensis procumbens. T. Inst. 112. 

Campanula arvensis minima. Dod. Pempt. 168. — Moris. s. 5. t. 2./. 22. 

Speculum Veneris minus. Ger. Hist. 43g. Ic. 

Onobrychis altera Belgarum. Lob. Ic. 418. 

Avicularia Sylvii quibusdam. jf. B, Hist. 2. p. 800. Ic. 

Campanula caule erecto; fructibus prismaticis ; floribus rotatis , sessihbus , 
congestis. Hall. Hist. n. 704. 

HaBITAT in arvis. O 

CAMPANULA PERFOLIATA, 

CAMPANULA caule simpHci ; foliis cordatis , dentatis , amplexicauhbus ; 

floribus sessihbus , aggregatis. Lin. Spec. 23g. 
Campanula pentagonia perfohata. Moris. s. 5. t. <2. J. 23. — T. Inst. 112. 
Rapunculum miniraum rotundifolium verticillatum , flore purpureo. 

Barrel. ^. 11 33. 

Habitat in arvis. O 

CAMPANULA V E L U T I N A. Tab. 5i. 

CampANULA caule basi decumbente ; foUis obovatis , incanis , moUissi- 
mis ; floribus paniculatis ; laciniis calycinis sagittatis. PENTANDRIA MONOGYNIA. l8l 

Caules plures ex csespite communl , graciles , villosissimi , basi pro- 
cumbentes , 16 — 32 centimetr. , superne ramosi , quandoque simplices. 
Folia mollissima , incana , villosa :, villis brevissimis , numerosissimis •, ra- 
dicalia in orbem jacentia , subspathulata , in petiolum decurrentia , l^evis- 
sime denticulata ; dentibus remotis ; caulina obovata , 10 — iSmillimetr. 
longa , 6 — 8 lata; inferiora et media petiolata ; petiolo brevissimo ; su- 
periora sessilia , saspe ovato-oblonga , integerrima. Pedunculi foliosi , 
paniculati. Calyx pubescens , cinereo-candicans ; laciniis sagittatis , acutis. 
Corolla campanulata, pallide coerulea , calyce duplo longior. Limbus 
quinquefidus ; laciniis obtusis. Filamenta basi dilatata. Stylus 1. Stig- 
mata 5 , crassiuscula. Capsulam non vidi. 

Habitat in fissuris rupium Adantis prope Tlemsen. V 
CAMPANULA ERINUS. 

CampanuLA caule dichotomo ; foUis sessilibus , utrinque dentatis ; flora- 

Hbus oppositis. Lin. Spec. 240. 
Campanula minor annua, fohis incisis. T. Inst. 112. 

Rapuncuhis minor fohis incisis. C. B. Pin. 92. — Moris. i. 5. t. 3. J.^iS. 
Erinus. Col. Phytob. 2. p. 3\. Ic. 
Alsine oblongo foho serrato , flore coeruleo. J. B. Hist. 3. p. 36]. Ic. et 

Erinos Columnx. Hist. 2. /'. 799. /c 

CauliS ramosus , viUosus , 16 — 28 centimetr. Rami dichotomi , fihfor- 
mes , sub anguhim acutum prodeuntes. Foha parva , viUosa , sessiha ; 
inferiora spathulata ; superiora ovata , profunde dentata ; dentibus remo- 
tis. Flores laxe racemosi , pediceUati , in ramulorum bifurcatione sohtarii. 
Calyx persistens , hirsutus. LaciniiE hinceolatas, patentes. CoroUa minuta , 
calyce vix longior , quinquefida ; laciniis ovatis , obtusis. Stylus triangu- 
laris. Sigmata 3. Capsula parva , turbinata , trilocularis. 

Habitat inter segetes. O 

R O E L L A. 

Calyx persistens, superus, quinquefidus. Corolla summo calyci 
inserta. Stigmata duo. Capsula bilocularis , infera , polysperma. l82 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

ROELLA CILIATA. 

ROELLA foliis ciliatis , mucrone erecto. Lin.Spcc. 241. — Hort. Clif. t. 35. 

— Lamarck. Illusfr. n. oiSiG.t. i23. /. 1. — Gtsrtner. \. p. \b\.t. 3i.f.3. 
Campanula africana frutescens aculeosa , flore violaceo. Commcl. Hort. 

2. /;. 77. t. 39. — Fluk. t. ^b^.f. 4. 
Campanula africana , humilis , pilosa ; flore exalbido , languide purpureo, 

Scha. Thcs. 25. t. 16./. 5. 

TRACHELIUM. 

Calyx minimus, persistens , superus, quinquedentatus. CoroUa 
infundibuliformis. Tubus filiformis. Limbus quinqueiidus. Stamina 
intra tubum. Stylus unus. Stigmata tria. Capsula infera , trilocu- 
laris, polysperma. 

TRACHELIUM CCERULEUM. 

TrACHELIUM ramosum , erectum; foliis ovatis , serratis , planis. im. Sjippl. 

143. — Gcrrtncr. \. p. \55. t.3\.f. 4. — Lamarck. Illustr. n. 2^99. t. 126. 
Trachelium azureum umbelliferum. T. Inst. \3o. t. 5o. — Schaw. Spccim. 

n. 593. 
Cervicaria valerianoides coerulea. C. B. Pin. g5. 
Rapunculus valerianoides cocruleus. Moris. s. 5. t. 5.J. 52. 
Trachehum valerianoides umbeUiferum. Dodart. Iconcs. 

Caulis teres , 3 — 6 decimetr. , glaber , superne ramosus •, ramis pa- 
tentibus. Folia alterna, ovata, petiolata , glabra , acuta, inaequaliter serrata. 
Flores numerosissimi , corymbosi ; corymbo regulari , convexo. Corolla 
coerulea , rarius alba , infundibuhformis ; tubo fihformi, 10 — i^miUimetr. 
iongo. Limbus quinquefidus •, laciniis parvis , concavis , eUipticis. Filamenta 
capillaria , basi coroUie inserta. Stylus exsertus. Stigmata 3 , minima. 
Germen obtuse trigonum , glabrum. Capsula parva , subrotunda , polys- 
perma , poris tribus basi dehiscens. Semina minima , eUiptica , glabra, 
compressa , nitida. 

HabitAT in fissuris rupium Atlantis, o' PENTANDRIA MONOGYNIA. 1 83 

S A M O L U S. 

CALYXpersistens, quinquefidus , germini adnatus. Corolla tubu- 
losa, quinquefida, cum denticulis quinque interjectis. Stylus unus. 
Stigma simplex. Capsula calyci accreta, unilocularis , apice quin- 
quevalvis , polysperma. 

SAMOLUS VALERANDL 

SamoluS Lin. Spec. 2^3. — LEd. Dan. t. 198. — Bcrgcrct. Phyt. 1. p. 3g. 

Ic. — Curtis. Loncl. Ic. — Hall. Hist. n. 707. — Gartner. 1. p. 146. 

/. 3o.f. 1. 
Samolus Valerandi. J. B. Hist. 3. p. 791. Ic. — T. Inst. 143. t, 60. — • 

Schaiv. Spccim. n. 5^3. 
Anagallis aquatica , folio rotundo non crenato. C. B. Pin. 252. 
Anagallis aquatica tertia. Lob. Ic. 467. — Ger. Hist. 620. Ic. 
Alsine aquatica perennis , foliis Beccabungae. Moris. s. 3. t. 2^.f. 28. 

FOLIA poris numerosis conspersa. CoroUa alba , parva. Stamina basi 
inserta. Capsula subrotunda. Semina minima , angulosa, punctata. 

Habitat ad rivulorum ripas Algerise. V 

L O N I C E R A. 

Calyx minimus, persistens, quinquedentatus. Corolla regularis, 
quinqtiefida. Bacca infera. Folia opposita. Caulis frutescens. 

LONICERA CAPRIFOLIUM. 

LONICERA fioribus verticillalis , terminalibus , sessilibus ; foliis summis 
connato-perfoliatis. Zm. Spcc. 246. — Jacq. Austr. 4. l. 35]. — Lamarck. 
Illustr. t. i5o. f. 1 . 

Periclymenum perfoliatum. C. B. Pin. 3o2. — J. B. Hist. 2. p. 104. Ic. — 
Tabcrn. Ic. 898. — H. Eyst. Vcrn. 9. p. 4. f, 2, l84 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Caprifolium italicum. T". Inil. 608. t. SyS. — Dod. Pempt. 411. Ic. 
Periclymenum perfoliatum calidarum regionum. Lob. Ic. 632. — Ger. Hist, 

8gi. Ic. 
Periclymenum Matth. Com. 691. Ic. — Camcr. Epit. "] i3. Ic. 
Periclymenum italicum. Rivin. 1. t. 123. 

Habitat in Atlante. 5 

LONICERA BIFLORA. Tab. 62. 

LoNiCERA caule volubili; foliis cordatis, petiolatis; pedunculis axillaribus . 
bifloris, petiolo longioribus. 

CAULIS teres , fruticosus, volubilis, junior pubescens. Folia opposita , 
cordata , breviter petiolata , integerrima , pubescentia , 3 — 4 centimetr. 
lata , 5 longa. Pedunculi axillares , solitarii , filiformes , petiolo longiores , 
biflori. Bracteas binas , lineares , ad basim florum. Calyx superus , quinque- 
dentatus. Corolla irregularis , tubulosa. Germina 2 , distincta. Fructum ma- 
turum non vidi. 

HabitAT in monte Trara. 5 

M I R A B I L I S. 

InvolucRUM proprium quinquefidum. Calyx rotundus , per- 
sistens , integerrimus. Corolla infundibuliformis , summo calyci 
inserta. Stamina quinque. Filamenta basi squamosa , receptaculo 
insidentia , nec corollae nec calyci adhasrentia. Stylus unus. Stigma 
capitatum. Germen superum. Semen unum , globosum , calyce 
tectum. 

N^. BoeRHAAVIA valde affinis Mirabili ; diff"ert involucri proprii 
defectu ; calyce obverse pyramidato ; staminum numero pauciori ; coroUa 
campanulato-patente. In utraque stamina sub pistillo inserta. Vera corolla 
adest in Boerhaavia et Mirabili , cito enim marcescit et cadit , calyce 
persistente et crescente. Germen inferum Cl. Linnasus et alii autores in 
Boerhaavia dixerunt , sed perperam. PENTANDRIA MONOGYNIA. 1 85 

MIRABILIS JALAPA. 

MlRABlLlS floribus congestis , terminalibus , erectis. Lin. Spec. 252. — ■ 

Lamarck. Illustr. n. 21 36. t. io5. 
Jalapa flore purpureo. T. Inst. 129. /. 5o. 
Solanum mexicanum florc magno. C. B. Pin. 168. 
Viola peruviana. Tabern. Ic. 3i5. 
Admirabilis peruviana rubro flore. CIus. Hist. 2. p. 89. Ic. — Ger. Hist. 

343. Ic. 
Jasminum mexicanum , sive Flos mexicanus. J. B. Hist. 2. p. 804. Ic. 
Jasminum indicum flore rubro et variegato. H. Eyst. Autumn. 2. p. 3.f. i. 
Mirabilis. Rumph. Amb. 5. p. 253. t. 89. 
La Belle de nuit. Regnault. Bot. Ic. 

COLITUR in hortis. O 

C O R I S. 

C AL YX persistens , quinquedentatus , barbatus. Corolla irre- 
gularis , quinquefida ; laciniis bifidis. Capsula supera , quinque- 
valvis , polysperma. 

CORIS MONSPELIENSIS. 

CORIS. Lin. Spec. 2^2. — Lamarck. Illustr. n. 1996. t. 102. 

Coris coerulea maritima. C.B. Pin. 280. — T. Inst. 652. t. 423. — Schaw. 

Spccim. n. \i \ . 
Coris quorumdam. Clus. Hist. 2. p. 174. Ic. 
Symphytum petr;£um. Camer. Epit. 699. Ic. 
Coris Monspehaca. Tabcrn. Ic. 840. — Lob. Ic. 402. — Moris. s. 11. t. 5. 

J. ultima. 
Coris monspessulana coerulea et purpurea. J. B. Hist. 3. p. 434. Ic. — 

Ger. Hist. 5 44. Ic. 

Caules plures ex communi radice , basi sa^pe procumbentes 
teretes , ramosi , 16 — 20 centimetr. Foha sparsa , numerosa , Hnearia , den- 

1 24 l86 PENTANDRIA M O N O G Y N I A. 

ticulata; dentibus saspe in setam rigidulam abeuntibus. Flores dense race- 
mosi , terminales , subpedicellati. Racemus teres , 2 — 5 centimetr. Calyx 
persistens , oblongus , striatus , obliquc truncatus , maturo semine basi 
gibbus , quinquedentatus ; dentibus ovatis , puncto rubello distinctis. 
BarbuliE rigidas , inasquales , ex laciniarum basi prodeuntes. CoroUa tubu- 
losa , irregularis , quinquefida ; laciniis bifidis , roseis ; superioribus paulo 
longioribus. Stamina brevissima ex apice tubi. Stylus brevis. Stigma orbi- 
culatum. Capsula pyriformis , quinquevalvis , calyce tecta , polysperma. 
Semina parva , fusca , subrotunda , angulosa. 

Habitat in^ collibus incultis. © 

VERBASCUM. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla rotata , quinque- 
partita ; laciniis rotundatis ; duabus superioribus minoribus. An- 
thera; uniloculares , apice transversim dehiscentes. Capsula supera, 
bilocularis , bivalvis , polysperma. 

N" In Verbasco Myconi Lin. antherae biloculareslongitudinaliter dehis- 
cunt. An ejusdem generis ? 

VERBASCUM CORDATUM. 

Verbascum fohis tomentosis ; radicahbus cordalis , petiolatis , crenulatis , 
obtusis ; cauhnis amplexicauhbus , integerrimis. 

FoLTA crassa, tomentosa , incana ; inferiora cordata, crenulata , petio- 
lata ; cauhna semiamplexicauha , acuta , integerrima. Cauhs simplex , vel 
parum ramosus , 5 — g decimetr. , tomentosus , erectus , crassitie digiti. 
Florem nec fructum vidi. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. 

VERBASCUM SINUATUM. 

Verbascum foliis radicalibus pinnatifido-repandis , tomentosis ; caulinis 
amplexicaulibus , nudiusculis ; rameis primis oppositis. Lin. Spec. 25^, 
Exchs, Syn. T, Cor. et Itin, qua ad ypcciem diitinctam pcrtinent. PENTANDRIA MONOGYNIA. 187 

Verbascum nigrum folio Papaveris corniculati. C. B. Piii. 240. — T. Insf. 

147. — Moris s. 5. t. g.f. 6. 
Verbascum aliud. Camcr. Epit. 882. Ic. — Matth. Com. 8oi./c. 
Verbascum intubaceum. tabern. Ic. 565. 
Verbascum laciniatum Matthioli. Dalcch. Hist. i3o2. Ic. 
Verbascum crispum et sinuatum. J'. B. Hist. 3. App. 872. Ic. 

FOLIA tomentosa •, radicalia elongata , undulata , sinuato - repanda , 

5 10 centimetr. lata , 3 — 6 decimetr. longa ; caulina sessilia , subde- 

currentia. Caulis 6 — 13 decimetr. , erectus , tomentosus. Rami numerosi, 
graciles , virgati , erecti , tomentosi. Flores sessiles , glomerati , interrupte 
spicati. Corolla parva , lutea. Bracteie cordatiE , acuminatae , refracts. 

Habitat in arvis. V 

D A T U R A. Calyx tubulosus , quinquedentatus ; maturus supra basim 
circulariter discedens ; parte inferiore superstite et crescente. Co- 
rolla ttibulosa. l.imbus campanulatus , quinquangularis. Capsula 
supera , quadrilocularis , polysperma. Semina reniformia. 

DATURA STR AMONIUM. ' 

Datura pericarpiis spinosis , erectis , ovatis ; foliis ovatis , glabris. Lin. 

Spec. 255. — (Ed. Dan. t. 436. — Bulliard. Hcrb. t. i3. — Gartjier. 2. 

p. 243. /. i32./. 4. — Lamarck. Illustr. n. 2289. t. ii3. 
Stramonium fructu spinoso oblongo , flore albo. T". Inst, iig. t. 43. ct 

44. — Blakw. t. 3\3. 
Solanum fcEtidum , pomo spinoso oblongo , flore albo. C. B. Pin. 168. 
Solanum maniacum. Col. Phytob. 47. /c. 
Datura Turcarum. H. Eyst. Autiimn. 1. p. 12./. 1. 

Tatula. Camcr. Epit. 176. Ic. \^^ :.,: . J ,._;..•. 

Datura. Clus. Exot. 289. Ic. 

Stramonium spinosum. Gcr. Hist. 3^8. Ic. ' ' 

Stramonium foliis angulosis ; fructu erecto , muricato ; calyce pentagono, 

Hall. Hist. n. 586. ' ^ 

La Straraoine. Regnaxdt. Bot. Ic, ._ ...... --- , . ■ -. - iSS PENTANDRIA MONOGYNIA. 

CauLES glabri , teretes , erecti , 6 decimetr. , ramosi ; ramis patentibus, 
dichotomis. Folia glabra , ovata , sinuato-angulosa ; angulis acutis , inas- 
qualibus ; lobo baseos ahero in petiolum longius producto. Calyx tubu- 
losus, pentagonus; anguhs acutis. CoroUa alba , calyce duplo longior. 
Capsula erecta , ovata , quadrisukata , obiuse tetragona , spinis vahdis 
undique echinata , inferne quadri , superne bilocularis. 

Habitat Algeria. O 

HYOSCYAMUS. 

CALYXpersistens , campanulatus , quinquedentatus. Corolla tu- 
bulosa ; limbo subirregulari , quinquefido. Laciniae duas inferiores 
remotiores. Capsula supera , operculata , bilocularis , polysperma. 

HYOSCYAMUS NIGER. 

HyOSCYAMUS fohis amplexicauhbus , sinuatis ; floribus sessihbus. Lin.Spec. 

^Sj . — Bidliard. Herb. t. g3. — Hall. Hist. n. 58o. — Storck. Hyosc. 1. 1. 
Hyoscyamus vulgaris vel niger. C. B. Pin. i6g. — T. Inst. 1 18. — Moris. 

s. 5. t. 11./. 1. 
Hyoscyamus. BrunsJ. 1. p. 224. Ic. — Camer. Epit. 807. 7c. — Trag. i33, 

Ic. — Rivin. 1. t. 102. — Lob. Ic. 268. 
Hyoscyamus niger vulgaris. Cliis. Hist. 2. p. 83. Ic. — Dod. Pempt. 460. 

jc. — Z,aniih. Ist. t. abb. — Ger. Hist. 353. Ic. 
Hyoscyamus vulgaris. J. B. Hist. 3. p. 627 . Ic. — H. Eyst. Mst. 8. p. 8./. 1 . 
Hyoscyamus flavus. Fiisch. Hist. 833. Ic. 
La Jusquiame. Regnault. Bot. Ic. 

CoROLL-€ tubus fusco-violaceus ; hmbo venis atro-violaceis reticulato. 
Capsute secundae. Odor gravis. 

Habitat in arvis Algerise. 0* 

HYOSCYAMUS ALBUS. 

HyoSCYAMUS fohis pedolatis , sinuatis , obtusis ; floribus subsessilibus. 
Lin, Spcc. 267, — Bulliard, Herb. t. gg, PENTANDRIA MONOGYNIA. 189 

Hyoscyamus albus major vel tcitius Dioscoridis. C. B. Pin, l6g. — T. 

Iml. 118. 
Hyoscyamus albus vulgaris. Clm. Hist. <2.p. 84. Ic. — Schaw. Specim. n. 338. 
Hyoscyamus albus. Dod. Pcmpt. \b\. Ic. — Lob. Ic. 269. — Matth. Com. 

760. Ic. —Camer. Epit. 808. Ic. —J. B. Hist. 3. p. 627. Ic. — Ger. 

Hist. 353. Ic. — H. Eyst. jEst. S.p. 8./. 2. 
Hyoscyamus candidus. Trag. iS^. /c. 
Hyoscyamus major albo similis , umbilico floris virenti. Mill. Dict. t. 149. 

CauliS villosus , ramosus , 3 decimetr. Folia cordata , obtusa , villosa, 
sinuato-dentata; dentibus obtusis. Flores subsessiles , solitarii. Calyx cya- 
thiformis , villosus , decemstriatus. Corolte tubus nigro-violaceus -, limbo 
albo nec venoso. 

HabitAT in Barbaria. O 

HYOSCYAMUS AUREUS. 

Hyoscyamus foliis petiolatis , eroso-dentatis , acutis •, floribus peduncu- 
• latis ; fructibus pendulis. Lin. Spcc. 267. — Butliard. Herb. t. ^o. 
Hyoscyamus creticus luteus major. C. B. Pin. 169. — Prodr. 92. Ic. — 

T. Inst. 118. ■ - 

Hyoscyamus albus creticus. Clus. Hist. 2. p. 84. — Ger. Hist. 35^. 
Hyoscyamus creticus luteus minor. J^. B. Hist, 3. p. 628. Ic, 

Habitat in agro Tunetano. V 

N I C O T I A N A. 

Calyx tubulosus , quinquefidus. CoroUa tubulosa , quinque- 
plicata. Stigma capitatum. Capsula supera , bilocularis , bivalvis, 
polysperma. • 

NICOTIANA TABACUM. 

NicotiaNA foliis lanceolato-ovatis , sessilibus , decurrendbus ; floribus 
acutis. Lin. Spcc. 258. — BuUiard. Herb. t. 285. — Gartner. i. p. 264. 
t. 55. f. 11. — Lamarck, Illustr, n. 2280. t, ii3. igo PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Nicotiana major latifolia. C. B. Pin. 169. — T. Inst. 117. — Matth. Com. 

75 1. lc. — Tabern. Ic. 677. — Moris. s. 5. t. n./. 1. 
Hyoscyamus peruvianus. Camer. Epit. 810. Ic. — Dod. Pempt. 46 2. Ir. — 

Ger. Hist. 35 1 . Ic. 
Tabacum latifolium. H. Ejst. Autumn. 2. p. g.f. i. 
Herba sancta , sive Tabacum. Lob. Obs. 3 16. 
Pontiana. Ges7i. Schmid. g. t. 4. n. 67. 

Nicotiana major , sive Tabacum majus. J. B. Hist. 3. p. 629. Ic. 
Petum Tabacum. fi/flA'u'. t. 146. 
Le Tabac. Rrgnault. Bot. Ic. 

Planta tota pubescens lanugine brevissima. Caulis teres, 1 — 2 metr. , 
crectus. Folia ssepe 3 decimetr. aut eiiam longiora , ovata seu ovato- 
oblonga, integerrima , semiamplexicaulia ; superiora nonnumquam lan- 
ceolata. Flores paniculati , terminales. Calyx persistens, viscidus , quinque- 
fidus ; laciniis ovatis , erectis. Corolla infundibuliformis ; tubo superne 
ampliato. Limbus patens , roseus , quinquangularis ; angulis acutis. Fila- 
menta basi viliosa , tubum ad^equantia. Stylus longitudine staminum. 
Stigma capitatum, crassum ,virescens, sulco transversali exaratum. Capsula 
ovata , extus longitudinaliter quadrisulca , bilocularis. Dissepimentum 
valvulis parallelum , suturis adhserens , utrinque instructum receptaculo 
fungoso , capsulam implente , foveolis excavato , tecto seminibus nume- 
rosissimis , parvis , subrotundis , fuscis , rugosis. 

COLITUR in Barbaria sed rarius quam N. rustica. © 

NICOTIANA RUSTICA. 

NlCOTIANA foliis ovatis , petiolatis , integerrimis ; floribus obtusis. Lin. 

Spec. 258. — Bcrgerct. Phyt. 2./;. 5-]. — BuUiard. Herb. t. 289. 
Nicotiana minor. C.B.F//1. 170. — t.Inst. 1 17. — H.Eyst.Autum^i.^.p.io.f.S. 
Hyoscyamus luteus. Dod. Pempt. 460. Ic. — Gcsn. Schmid. 7. /. 16. n. 56. 
Dubius Hyoscyamus luteolus solanifolius. Lob. Ic. 269. 
Hyoscyamus tertius. Matth. Com. 760. — Camer. Epit. 809. Ic. 
Priapeia , quibusdam Nicotiana minor. J. B. Hist. 3. p. 63o. Ic. 
L'Herbe a la reine, Regnault. Bot. Ic. 

PlaNTA villosa , glutinosa. , 6 — 14 deciraetr. Folia petiolata, cordato- 
ovata , integerrima , obtusa. Flores paniculati. Corolla e viridi flavescens. PENTANDRIA MONOGYNIA. IQl 

Tubus inflatus , villosus , infra limbum horizontaliter patentem , orbicula- 
tum strangulatus. Staminum filamenta basi villosa. Calycis laciniae ovatiE. 
Capsula roLunda. Dissepimentum ut in praecedente. 

COLITUR in Barbaria solo pingui et humido. Seritur ineunte Vere. © 

/ 

A T R O P A. 

Calyx quinquefidus , persistens. Corolla campanulata , quin- 
quefida. Bacca supera , polysperma. 

ATROPA MANDRAGORA. 

Atropa acauHs •, scapis unifloris. Lm. Spcc. ^5g. — Miller. Dict. t. 17 3. 

— Bulliard. Hcrh. t. 146. 
Mandragora fructu rotundo. C. B. Pin. 169. — t. Inst. 76. t. 12. 
Mandragora. trag. 890. Ic. — Camcr. Epit. 818 €tS\g. Ic.—Matth. Com. 

ibq. Ic. — Fmch. HiU. 53o. Ic. — Blakw. t. 364. — Dodart. Icones.— 

Hall. Hist. n. SjS. 
Uandragoras. Dod. Pcmpt. 4^7. Ic. — Lob.Ic. 2^1 . —J. B. Hist, 3. p. 617. 

/,-. _ Gcr. Hist. 352. Ic. 
Mandragora fcemina flore cccruXeo. Barrel. t. 2g. — H.Eyst. Vern. g.p. i./.i. 
La Mandragore. Rcgnault. Bot. Ic. 

FOLIA ovata , rugosa , jacentla , i3 — 22 centimetr. lata, 2 — 3 decimetr. 
longa. Caulis nullus. PeduncuU fihformes , uniflori. Calyx cihatus. CoroUa 
coerulea aut violacea ; laciniis acutis , trinerviis. Filamenta basi vihosa. 
Tota planta Musci odorem spirat. Floret Hyeme. 

Habitat in arvis. V 

AIROPA FRUTESCENS. 

Atropa caule fruticoso •, peduncuhs confertis ; fohis cordato - ovatis , 
obiusis. Lin. Spec. 260. — Lamarck. Illustr. n. 23o5. t. 114./. 2. 

BeUadona frutescens rotundifoha hispanica. t. Inst. 77. 

Solanum frutex rotundifohum hispanicum. Barrcl. L. \\-j3. 

Alkeken<ri frutescens fohis rotundis sibi invicem incumbendbus , etc. 
Schaw, Specim, n, ig. 102 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Physalis suberosa ; caule fruticoso , decumbente ; cortice suberoso ; foliis 
orbiculatis , nitidis , integerrimis. Cavanil. Ic. n. \i\.t. 102. 

Frutex 10— i 3 decimetr. , erectus , ramosus , glaber. Cortex in ramis 
vetustioribus fungosus et flssus. Folia alterna , cordata , petiolata, lievia, 
integerrima , subciliata. Flores axillares , solitarii , nutantes , pedicellati ; 
pedicellis brevibus , flliformibus. Calyx quinquefidus ; laciniis acutis. Co- 
roUapallide flava, campanulata, semiquinquefida. Lacini^ angustas , acut^ , 
reflexjE, extus pubescentes. Filamenta brevissima. Antherae approximat^E. 
Calyx PhysaUdum more crescit absoluta florescentia. Bacca sphasrica , 
subpentasperma. 

Habitat in coUibus circa Mascar. h P H Y S A L I S. 

Calyx persistens , inflatus , quinquefidus. CoroUa rotato- 
campanulata. Bacca supera , rotunda , polysperma. 

PHYSALIS SOMNIFERA. 

PhysALIS caule fruticoso ; ramis rectis ; floribus confertis. Lin. Spec.26\. 

Gartner. 2. p. sSg. — Cavanil. Ic n. ii3, t. io3. 
AlkekenCTi fructuparvo veriicillato. T. Imt. i5i. — Schaio. Spccim. n. iS. 
Solanum somniferum verticillatum. C. B. Pin. 166. 
Solanum somniferum. Camcr.Epit. 8i5. Ic.—Matlh. Com.lbb.Ic. — Clm. 

Hist. 2. p. 85. Ic.—Dod. Pcmpt. ^bb. Ic.—Lob. Ic. 263.— Gcr. Hist. 339. 
Solanum vesicarium coralloides. Barrcl. t. 149. 

Frutex 10 — 16 decimetr. Rami flexuosi , villosi ; viUis brevibus , den- 
sissimis. FoUa ovato-oblonga , petiolata , pubescentia , integerrima; infe- 
riora obtusa; superiora acuta. Flores parvi , glomerati , axiUares , subses- 
sUes. Calyx pubescens , pentagonus , maturo fructu ovato-pyramidatus , 
quinquedentatus ; dentibus acutis. CoroUa paUide flava , viUosa , calyce 
duplo longior. Tubus brevissimus. Laciniae acutx , patentes. Bacca ro- 
tunda, coccinea , pisi magnitudine. Scmina subcompressa. 

Habitat in arvis incuhis. 5 PBNTANDRIA MONOGYNIA. 1 g3 

S O L A N U M. 

Calyx persistens , quinquelidus. Corolla patens , quinquefida 
aut quinquepartita. AntherK approximatas , apice poro gemino 
dehiscentes. Bacca supera polysperma. 

SOLANUM DULCAMARA. 

SoLANUM caule inermi , frutescenie , flexuoso ; foliis superioribus has- 

tatis -, ratemis cymosis. Li?i. Spec. 264. — CEd. Dan. t. 607. — Curtis. 

Lond. Ic. — Bulliard. Herb. t. 23. — Bergerct. Phyt. \. p. 11 3. Ic. 
Solanum scandens seu Dulcamara. C. B.. Pin. 167. — T. Imt. 149. — 

Duham. Arb. 2. /^. 72. 
Dulcis amara flore coeruleo et albo. H. Eyst. yEst. 2. p. 16./. 2 c^ 3. 
Duicis amara. Trag. 816. h. — Blakw. t. 34. 
Vitis sylvestris. Camer. Ejiit. 986. Ic. — Matlh, Com. 881. Ic. 
Dulcamara. Dod. Pempt. 402. /c 

Amara dulcis Circasa. Lob. Ic. 266. — Tabern. Ic. 8g3. — Gcr.Hist. 35o. Ic. 
Glycypicros sive Dulcamara. J. B. Hist. 2. /). log. Ic. 
Solanum caule flexuoso , frutescente ; foliis supremis tripartitis et cordato- 

lanceolatis. Hall. Hist. n.5j5. 
La Morelle grimpante. Rcgnault. Bot. Ic. - . 

Caules sufl^ruticosi , scandentes , angulosi. Folia ovata , cordata et 
hastata ,2 — 3 cendmetr. lata ,4 — 5 longa , petiolata. Foliola sxpe 
duo distincta ad basim majoris. Flores cymosi. Pedunculus communis 
brevis. Calyx quinquedentatus; dentibus ovatis , adpressis. Corolla patens , 
violacea •, laciniis basi intus biglandulosis. Bacc^ ovata; , propendcntes • 
maturiE rubras , nitids. Semina reniformia , alba. 

Habitat Algeria. 5 • 

SOLANUM TUBEROSUM. 

SolANUM caule inermi , herbaceo ; foHis pinnatis , integerrimis ; pedun- 
culis subdivisis. Lin. Spcc. 265. — Bcrgcret. Phyt. i. p. 23i. h. 

Solanum tuberosuin esculentum. C. B. Pin. 167. — Prodr.8g.Ic. Moris. 

s. i3. 1. 1 .J. ig.—T. Inst.i ^g.—Matlh. Com.-j 58. Ic.—Blakio. t. 523 ct 5S-J . 
1 -5 ig4: PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Papas peruanorum. H. Eyst. Auttmn. 3. p. i.f. i. 

Batata virginiana. Ger. Hist. 927. Ic. 

Papas americanum. J. B. Hist. 3. p. 621. Ic. 

La Pomme de terre. Rcgnault. Bot. Ic. . ■ 

COLITUR Algeria. V 

SOLANUM LYCOPERSICUM. 

Solanum caule inermi , herbaceo •, foliis pinnatis , incisis ; racemis sim- 
plicibus. Liii. Spec. 265. — Lamarck. Illustr. 11. 233o. t. ii5.J. 2. 

Lycopersicon Galeni. T. Inst. i3o. t. 63. 

Solanum pomiferum fructu rotundo striato moUi. C. B, Pin. 167. — Malth. 
Com. 761. Ic. 

Poma amoris. Camer. Epit. 821. Ic. — Lob.Ic. 270. — Moris. s. 1 3. /. 1. 
/.7. — Ger. Hist. 346. Ic. 

Aurea Mala. Dod. Pcmpt. 458. Ic. 

Pomum amoris fructu rubro. H. Eyst. Autiimn. \.p. 2./. 1. 

Malaaurea odore foetido , quibusdam Lycopersicon.j^. B. Hist.S.p. 620. /c. 

Pomum amoris. Rumph. Amb. 5. p. 416. t. \b\. J. 1. — Blakiu. t. \33. 

La Pomme d'amour. Regnault. Bot. Ic. 

Caules villosi , 6 — lodecimetr. , ramosi, asperi, nodosi , erecti , quan- 
doque basi decumbentes. Folia magna, pinnata aut bipinnata; foliolis petio- 
latis, inxqualiter inciso-dentatis , rugosis , nervosis ; minoribus interjectis. 
Flores pauci , cymosi. Calyx villosus , quinquepartitus -, laciniis angustis , 
acutis. CoroUa flava , quinquepartita ; lobis aculis.Staminum filamenta bre- 
vissima. Antherx acutae ,longitudinahter dehiscentes , apice appendiculatas. 
Bacca magna, subrotunda, profunde sulcata ; matura nitida , ruberrima , 
muhilocularis ; locuhs in^quaUbus. Semina reniformia. Fructus eduHs» 

COLITUR in hortis. O 

SOLANUM NIGRUM. 

SOLANUM caule inermi , herbaceo ; foUis ovatis , dentato-angulatis ; um- 
beUis nutantibus. Lin. Spec. 266. — CEd. Dan. t. 460. — Bulliard. Hcrb. 
t.6j. — ■Bergerct. Phyt. \. p. 111. Ic. — Curtis. Lond. Ic. — Hall. Hist. 
n. 5] 6. — Grcrt7ier. 2. p. 2^9. t. \3\.J. 4. 

Solanum officinarum acinis nigricantibus. C, B, Pin, 166. — 7". Inst. 148, PENTANDRIA MONOGYNIA. ig5 

Solanum hortense. Fuscli. Hist. 686. Ic.~Trag. 3oi. Ic. — Camcr. Epit. 

812. Ic.—Matth. Com. 7 54- Ic. — Dod. Pcmpt. 464. Ic.—Lob. Ic. 262. 

— Blakio. l. 107. — Ger. Hisl. 33g. 
Solanum sativum. Tabcrn. Ic.5]-]. 

Solanum hortense sive vulgare acinis nigris. J. B. Hist. 3. p. 608. Ic. 
Solanum vulgare sive officinarum. Moris. s. i3. t. l.f. i. 
Solanum vulgare officinarum. Dodart. Icones. 
La Morelle a fruit noir. Regnanlt. Bot. Ic. 

Caulis ramosus , 3 — 6 decimetr. , angulosus ; anguhs denticulatis , sca- 
briuscuUs.FoHaovata, dentato-angulata aut integra. Flores cymosi, pauci, 
nutantes. Pedunculus communis brevis. Corolla alba ; laciniis ovato-lan- 
ceolatis. Baccx nigrce, rotundas , nitid^E. Semina parva , reniformia , con- 
vexa. Variat baccis luteis ; fohis pubescentibus. 

HabitaT in arvis. © 

SOLANUM MELONGENA. 

Solanum caule inermi , herbaceo ; foUis ovatis , tomentosis , integris ; cau- 

hbus aculeatis ; fructu pendulo. Lin. Spcc. 266. 
Melongena fructu oblongo violaceo. T. Inst. i5i. t. 65. 
Solanum pomiferum fructu oblongo. C. B. rtn. 167. 
Malainsana. Trag. 894. Ic. — Fusch. Hist. 533. Ic.—Dod. Pempt. 458. 

Ic. — Ger. Hist. 3^5. Ic. 
Melongena. Matlh. Com. 760. Ic. — Camcr. Epit. 820. Ic. 
Melongena Aristolochias fohis , fructu longo violaceo. Schaui. Specim. 

n. 410. 
L'Aubergine. Rcgnault. Bot. Ic. 

COLITUR in hortis. O 

C APS I C U M. 

Calyx quinquefidus. Corolla patens , campanulata , quinque- 
fida. Antheroe longitudinaliter dehiscentes. Bacca exsucca , polys- 
perma , supera. 196 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

CAPSICUM ANNUUM. 

CAPSICUM caule herbaceo ; pedunculis solltariis. Im. Spec. 270. 

Capsicum siliquis longis propendenlibus. T. Inst. i52. 

Piper americanum vulgatius. Clui. Cur. Post. lo3. Ic. 

Piper indicum vulgatissimum. C. B. Pin. 102. 

Siliquastrum. trag. 928. Ic. — Tabern. Ic. S^g. 

Capsicum Actuarii , sive caninum Zingiber , etc. Lob. Ic. 3 16. 

Piper indicum. Camcr. Epit. 347. Ic. — Matth. Corn. 4^4. Ic. — H. Eyit. 

Autumn. i. p. 6 et "] . f. i. 
Le Poivre dlnde. Regnault. Bot. Ic. 

Fructus elongatus, conoideus , propendens ; maturus ruber. 
COLITUR in hortis. O 

CAPSICUM GROSSUM. 

CapSICUM caule sufFrutescente ; fructibus incrassatis , variis. Lin. Syst. 

veget. 226. 
Capsicum fructu longo , ventre tumido per summum tetragono. T. Imt. 

l52. 

Fructus oblongus , obtusus , irregularis et quasi truncatus. 
COHTUR in hortis. 5 

L Y C I U M. 

Calyx quinquedentatus. Corolla infunclibuliformis , quinque- 
fida. Filamenta basi barbata. Stylus unus. Stigma simplex. Bacca 
supera , polysperma. 

LYCIUM EUROP.EUM. 

Lycium spinosum ; foUis obhquis ; ramis flexuosis , teretibus. Lin. 

Mant. 47. 
Jasminoides aculeatum , Sahcis foho , flore parvo ex albo purpurascente. 

Miclu Gcn. 224. /. lob.J, 1. — Schaw, Specim, n, 348. PENTANDRIA MONOGYNIA. 197 

Rhamnus primus. Dod. Pempf. iS^.Ic. — CIus. Hist. 109. /c 
Rhamnus spinis oblongis , flore candicante. C. B. Pin. 477. 
Rhamnus cortice albo monspehensis. J. B. Hist. 1. p. 3i. Ic. 

Frutex i3 — 20 decimetr. , erectus. Rami juniores recUnati , albi , spi- 
nosi. Spinse vahdx , horizoniales. FoUa lanceolata , 4 — 3 miUimetr. lata , 
g — 16 longa , glauca, carnosa , integerrima , obtusa. CoroUa alba aut 
paUide ccerulea. 

HabitAT in arenis ad maris Uttora. 5 R H A M N U S. 

Calyx quadrifidus. Corolla quadri aut quinquepetala , calyci 
inserta. Stamina totidem , petalis opposita. Germen superum. 
Bacca mono aut polysperma. 

RHAMNUS OLEOIDES. 

Rhamnus spinis terminaUbus •, foUis oblongis , integerrimis. Lin. Spcc. 

279. _ _ • . 

Rhamnus hispanicus Olece foUo. T. Inst. igS. 

A. Rhamnus hispanicus Buxi foUo minor. t. Inst. bq3. — Schaw. Spccim. 
n. 607. — T. Hcrb. 

Lycium quorumdam. Clus. Hist. 111. 

Lycium hispanicum foUo Buxi. C. B. Pin. 478. — T. Herb, 

Lycium quorumdam foUo Myrti tarentinx. J- B. Hist. \.p. 61. 

B. Lycium hispanicum foUo oblongo. C. B. Pin. 478. — Lob. Ic. 2. p. 
129. 

FrutexG — 10 decimetr. , erectus , ramosus; ramis spinescentibus. FoUa 
rif^idula , perennantia , lanceolata aut ovata , obtusa , laevia , petiolata , 
subtus paUidiora et venoso-reticulata , apice saspe mucronata ; mucrone 
brevissimo , 7 — ^g miUimetr. lata , i3 — 27 longa , integerrima. Flores 
axiUares , singuU pediceUati •, pedicelUs foUo brevioribus, Bacca cxsucca » iqS pentandria monogynia. 

utrinque sulco exarata , subbiloba , bivalvis , bilocularis ; loculis monos- 
permis. Semen oblongum , convexum , subtriquetrum. Varietas A diifert 
foliis minoribus , ovatis aut ovato-oblongis. In varietate B folia lineari- 
lanceolata. 

Habitat in Atlante. 6 

R H A M N U S L Y C I O I D E S. 

Rhamnus spinis terminalibus ; foliis linearibus Li7i. Spcc. 279. — Cavanil. 

Ic. n. 200. t. 1 82. 
Rhamnus tertius , flore herbaceo , baccis nigris. C. B. Pin. 47 7 . — T. Inst.SgS. 
Rhamnus tertius forte niger Theophrasti. Clui. Hiit. 110. Ic. 
Rhamnus tertius. Dod. Pcmpt. -jbb. Ic—J. B. Hist. i. p. 3b.Ic. — Tabern. 

Ic. 1081. 
Rhamnus prima: speciei tertius. Lob. Ic. 2. p. 129. — Gcr. Hist. i334. Ic. 

Habitat in Atlante. 5 

RHAMNUS AMYDALINUS. 

RhAMNUS spinescens ; fohis rigidis , perennantibus , lanceolatis , obtusis , 

integerrimis , utrinque lasvibus. 
Rhamnus creticus Amygdali folio minori. T. Cor. 4. — T. et Vail. Herb. 

Frutex ramosissimus , spinescens ; cortice fusco. FoUa perennantia , 
lanceolata , obtusa , integerrima , rigida , utrinque laiivia , breviter petio- 
lata , superne sensim latiora , 2 — 6 miUiraetr. lata , 11 — 16 longa. Flores 
axillares , pedicellati. Affinis R. oleoides Lin. ; differt foUis subtus non re- 
ticulatis. Fructum non vidi. An varietas ? 

Habitat in fissuris rupium Atlantis. 5 

RHAMNUS ALATERNUS. 

Rhamnus floribus dioicis ; stigmate triplici; foUis serratis, Lin. Spec. 281. 
Alaternus 1. Clus.Hist.bo. Ic. — T. Inst. bgb. — Lob. Ic. q. p. iS^. — Tabern. 

Ic. 1042. 
Phylica elatior. C. B. Pin. 476. — Schaiu. Specim. n. 16. 
Spina Bourgi Monspeliensium. J. B. Hist. 1. p. 542. Ic. PENTANDRIA MONOGYNIA. igg 

FOLTA alterna, lucida , perennantia, ovata , ovato-lanceolata aut lan- 
ceolata , sa;pe basi glandulosa, serrata; serraturis remotis. Flores parvi , 
numcrosi, axillares , racemosi ; racemis brevibus , obtusis. Bractea minima 
e basi singuli pedicelli. Flores dioici aut monoici. Masc. Calyx quin- 
quefidus •, kriniis ovatis, patentibus , sa;pe deflexis, 'flavis aut subfuscis. Sta- 
mina 5, laciniis calycinis alterna , erecta. Corolla nulla. FcEM. Calyx id. 
Rudimenta 5 staminum. Stylus tripartitus. Bacca parva , rotunda , primum 
rubra , matura nigricans , subtrisperma. Semina hinc convexa , inde an- 
gulosa. Floret primo Vere. 

Habitat in Atlante. 5 

P A L I U R U S. 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina quinque.Styli 
tres. Drupa supera , depressa, exsucca , trilocularis , marginata. 

PALIURUS ACULEATUS. 

RhamnUS Paliurus ; aculeis geminatis ; inferiore reflexo ; floribus tri- 
gynis. Lin. Spcc. 281. — Pallas. Ros. 2. ^64. — ■ Garlncr. 1. p. 2o3. t. ^3. 
f. 5. — Lamarck. Illusfr. t. 210. 

V-dYmrus,. Dod. Pcmpt. -jbG.Ic. — ■ Lob. Ic. i.p.i-g. — ■ T. Inst. 6\6. t. SSj . 
— Ger.Hist. i336. Ic. — H. Eyst. Autumn. 3. /;. 9. /. 1. 

Rhamnus folio subrotundo , fructu compresso. C. B. Pin. 477. 

Rhamnus tertius. Camer. Epit. 80. Ic. — -Matth. Com. 144. Ic. 

Rhamnus sive PaUurus foho jujubino. J. B. Hist. 1. p. 35. Ic. 

Frutex 16 — • 23 decimetr. , ramosissimus. Rami tortuosi , rechnati. 
Aculei gemini , axillares ; altero breviore , recurvo. PoHa cordato-ovata , 
trinervia , serrata , glabra. Flores lutei , numerosi , aggregati , axillares. 
Pedicelh breves , fihformes. Petala saccata , minuta , deflexo - patentia. 
Stamina petahs inclusa. Drupa exsucca , margine membranaceo , lato , 
undulato , horizontah , persistente coronata , trilocularis; locuhs monos- 
permis. Semen subovatum compressum. 

Habitat in Atlante et in cohibus incukis, 5 200 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Z I Z I P H U S. 

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Styli duo. Drupa 
supera , nucleo fccta biloculari. 

ZIZIPHUS LOTUS. 

ZlZlPHUS aculeis geminis ; altero recurvo ; foliis ovatls , crenatls ; drupa 
rotunda. Dcsf. Acad. 1788. /J. 443. t. 21. — Lamarck. Illnstr. t. i85./, 2. 

Ziziphus sylvestris. Schaio. Spccim. n. 632. non vcro C. Banhini et Tour- 
nejortii. 

Frutex i3 — 22 decimetr. , ramosissimus ; ramis recllnatls , flexuosis. 
Aculei gemelli ; altero recto ; altero breviore , Incurvo. Folla parva, alterna , 
ovata , obtusa , crenata , trlnervla , glabra , rigidula, 7 — g mllllmetr. lata, 
g — l3 longa. Petlolus brevissimus. Flores solltarli aut glomerati axil- 
lares , singuli pedlcellatl ; pedlcelio brevi. Calyx qulnquepartitus. Laclnise 
parvse , ovatie , patentes , petalis alterna:. Corolla pentapetala. Petala mi- 
nuta , semiinfundlbullformia. Stamina 5 , petalls opposlta. Styll 2 , breves, 
approximati. Drupa sphierica , magnitudlne prunellx sylvestrls ; nucleo 
parvo , osseo , rotundo , blloculaii foeta, prlmum vlridis , matura croceo 
colore tlncta. Frequens ad rlpas Syrta; mlnorls , prope Cafsam , Tozzer, 
Kervvan , et allls locls. Floret prlmoVere , fructus perficlt Autumno. Suavls, 
innocuus. Est Lotos vera Lotopliagorum. Conf. Act. Acad. Scient. Parls. 
1788. 

ZIZIPHUS SATIVA. 

RhAMNUS Zlzlphus ; aculels geminatls , rectls ; florlbus dlgynis ; follis 
ovato-oblongis , glabrls. Lin. Spcc. 282. — Garlncr. \. p. 202. t. 43. 
J. 4. — Lamarck. Illnstr. t. ]S5.J. 1. 

Ziziphus. Dod. Pempt. 807. — T. Inst.62']. ^. 4o3. — Schaxo. Specim. n. Q)3\. 

Jujuba: majores oblongx. C. B. Pin. 446. 

Jujubx. Trag. io23. — Tabern. Ic. io32. 

Zizlpha. Camer. Epit. 167. Ic. — Matlh, Coni. 2ig. Ic. — J. B. Hist. 1. 
p. 40. Ic. 

Jujubae Arabum. Lob. Ic. 2./). 178. PENTANDRIA MONOGYNIA. 201 

Arbor 5 — 6 mctr. , ramosa. Aculei gemini ; aUero recto •, altero bre- 
viore iiicurvo. Folia glabra , lucida , ovato-oblonga , serrata , trinervia. 
Petiolus brevissimus. Flores luteo-pallescentes , axillares , solitarii et aggie- 
gati , singuli pedicellati ; pedicellis brevibus. Petala laciniis calycinis alter- 
na , parva , saccata. Drupa olivasformis , glabra -, matura crocea ; nucleo 
oblongo , biloculari. 

COLITUR in hortis. 5 

ZIZIPHUS SPINA CHRISTI. ., 

ZlZlPHUS caule arboreo ; aculeis geminis ; altero recurvo ; foliis ovatis , 

crenulatis , glabris ; fructibus oblongis , pedicellatis. 
Rhamnus aculeis geminatis , rectis ; foliis ovatis. Lin. Spec. 282. .. 

CEnoplia seu Napeca Bellonii forte. Clus. Hist. ^] . Ic. 
Nabca Paliurus Athen^i cTedita. Alpi7i. ^gypt. 2. p. 10. Ic. 
CEnopIia spinosa C. B. Pin. 477. ::..'; . ' 

Ziziphus minor alexandrina latifolia. Lippi. Mss. — Vail. Herb. 

A. Ziziphus latifolia memphitica gigas , majori fructu forma cerasi purpu- 
rascente. Lippi. Mss. — Vail. Herb. 

Arbor 8 — 10 metr. , erecta. Folia perennantia , alterna , glabra , 
ovata , obtusa , margine crenulato-dentata , breviter petiolata , trinervia, 
2 — 3 centimetr. lata , 3 — 4 longa ; juniorasubtus pubescentia. Aculei 
gemini , breves ; altero recto , altero recurvo. Drupa oblonga , magnitu- 
dine Pruni sylvestris Lin. , breviter pedicellata , nucleo fceta subrotundo. 
Fructus edulis, gratus. 

Habitat in sylvis Dactyliferarum prope Tozzer. 5 . ■- 

H E D E R A. , 

• - • ■■ • -;-■--■. -- j:J 

Calyx quinquedentatus ; dentibus deciduis. Corolla penta- 
petala. Stamina quinque , petalis alterna. Bacca supera , pentas- 
perma , basi calycis persistente coronata. 

1 26 202 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

HEDERA HELIX. 

Hedera foliis ovatis lobatisque. Lin. Spec. 292. — • Curtis. Lond. Ic, — 

Bnlliard. Herb. t. i33. — Hall. Hist. n. 164. — Gartncr. i.p. i3o.t. 26. 

f. g. — Lamarck. Illustr. n. 2819. /. 145. 
Hedera arborea. C. B. Pin. 3o5. — L. Inst. 6i3. t. 384. 
Hedera. BrunsJ. 2. p. 6. et 7. Ic. — Trag. 801. Ic. — Fusch. Hist. 422. Ic 

— Dod.Pempt. 413. Ic. — Camer. Epit. 399. /c. — Malth.Com. 466. Ic. — 

Blakw. /.188. 
Hedera corymbosa communis. Lob. Ic. 614. — Ger. Hist. 857. Ic. 
Le Lierre. Regnault. Bot. Ic. 

Varietas insignis , distincta ab Europcea foliis constanterduplo majo- 
ribus ; umbellis florum terminalibus , paniculatis. Fructum non vidi. 
Arbores scandit. 

Habitat Algeria. 6 

V I T I S. 

Calyx minimus. Corolla pentapetala ; petalis approximatis , 
basi transversim secedentibus. Stamina quinque , petalis opposita. 
Stylus nullus. Stigma unicum. Bacca supera , bilocularis , polys- 
perma. Cirrhi foliis oppositi. 

VITIS VINIFERA. 

VlTlS foliis lobatis , sinuatis , nudis. Lin. Spec. 2g3. 

Vitis vinifera. C B. Pin. 299. — ■ Matth. Com. 902. Ic. — Fiisch. Hist. 

84. Ic. 
La Vigne. Rcgnault. Bot. Ic. 

A. Vitis apiana. 'T. Inst. 61 3. 

B. Vitis pergulana , aciriis prunorum niagnitudine et forma. T. Inst. 61 3. 

COLITUR ubique. 5 PENTANDRIA MONOGYNIA. 2o3 

ACHYRANTHES. 

Calyx persistens, quinquepartitus. CoroUa nuUa. Capsula su- 
pera , non dehiscens , monosperma. 

ACHYRANTHES ARGENTEA. 

ACHYRANTHES caule herbaceo ; foliis ovatis , acutis , pubescentibus , 

subtus argenteis •, calycibus glabris. Lamarck. Dict. i. /;. 545. 
Amaranthus spicalus siculus perennis. 5oc. Su. i 7 . /.9. — Pluk. t. 260./. 2. 

CAULES herbacei , erecti , tetragoni, striati , pubescentes. Rami oppo- 
siti, patentes. Foha opposita , ovata , acuta , petiolata , integerrima , sub- 
tus argentea , transversim nervosa ; nervis in pagina inferiore prominuUs. 
Flores spicati , terminales. Calyces maturo fructu deflexi , cauH adpressi. 

Habitat Algeria. O . . , . . ■ 

G Y M N O C A R P O S. - 

Calyx persistens, coloratus , mucronatus , quinquepartitus. 
CoroUa nulla. Staminum filamenta decem , alterna quinque ste- 
rilia. Stylus unicus. Stigma simplex. Germen superum. Peri- 
carpium membranaceum , monospermum. / ' 

GYMNOCARPOS DECANDRUM. . 

Gymnocarpos. Forsk. Arab.-65. t. 10. - ■ '' 

Trianthema fruticosa ; filamentis ahernis antheriferis. Vahl. Symb. 3'2. ■ 

Frutex 2 — 3 decimetr. , erectus , nodosus , ramosus; ramis diff"usis. 
Cortex in ramis vetusdoribus cinereo-candicans. Foha ad nodos opposita , 
carnosa , teretiuscula , subulata , glabra , mucronata , g milHmetr. longa. 
FascicuU foUorum axiUares. Stipula interraedia , parva , ovata , acuta , 
membranacea. Flores aggregatv, tres ad quinque in ramulorum summitate 
sessiles ; bracteoUs interjectis. Calyx parvus , violaceo - purpurascens , 204 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

4 millimetr. longus , quinquepartitus. Lacinice lineares , margine membra- 
nacex , apice tomentosce , mucronatas. Corolla nuUa. Stamina i o , calyce 
paulo breviora ; alterna 5 sterilia \ b opposita fertilia. Antherae parva: , 
lutese , versatiles. Stylus i , tenuis. Stigma simplex , acutum. Germen su- 
perum. Pericarpium membranaccum , monospermum. Floret Hyeme. 

Habitat in deserto prope Cafsam. O ILLECEBRUM. 

Calyx quinquepartitus , persistens. Corolla nulla. Stylus unus. 
Capsula supera , quinquevalvis , monosperma , calyce tecta. 

ILLECEBRUM ECHINATUM. 

IlleceBRUM glabrum ; foliis oblongis ; floribus glomeratis , axillaribus , 

sessilibus ; laciniis calycinis setaceis. 
Paronychia lusitanica Polygoni foUo, capituHs echinatis. t. Irut. 5o8. 
Polygonum capituUs inter genicula echinatis. Buc. Sic. 40. t. 20./. 3. — 

Moris. s. 5. t. 29./. 5. Syn. Boc. ad I. Cymosum inconsulte retuUt 

Linnceus , speciem omnino distinctam. 
lUecebrutn fioribus axiUaribus lateraUbusque conglomeratis ; cauUbus 

procumbentibus. Gcrard. Gallop. 33]. 
IUecebrumcauUbusramosissimis,prostratis ;capituUs axiUaribus , sessiUbus , 

echinatis. Poiret. Itin. 2. p. 128. 

Planta glabra. CauUs erectus , ramosus , nodosus, 10 — \5 centimetr. 
FoUa opposita, eUiptica , integerrima , 3 — 4 miUimetr. lata , 8 — 10 longa. 
Stipulze parvas , membranaceae. Flores glomerati , axiUares , sessiles, Calyx 
persistens , quinquepartitus ; laciniis superne setaceis , rigiduUs. 

Habitat prope La CaUe. © 

ILLECEBRUM PARONYCHIA. 

Illecebrum floribus bracteis nitidis obvaUatis ; cauUbus procumbentibus. 

Lin. Spcc. 299. ... PENTANDRIA MONOGYNIA. 2o5 

Paronycliia hispanica. t. Inst. boi . — • Clui. Hist. 2. p. 182. Ic. — Lob. Ic. 
420 J. B. Hist. 3. p. 374. Ic. 

Caules filiformes , ramosi, prostrad , nodosi. Folia glabra , opposita , 
elliptica , subacuta , 2 millimetr. lata ,4 — 7 longa. Stipulas ovoideze , 
membranaces , albce , nitidce , ex singulo nodo. Fiores aggregati , sessiles 
vel pedicellati , axillares , bracteis argenteis , folio longioribus obvallati. 

Habitat Algeria in coUibus aridis. V 

ILLECEBRUM CAPITATUM. 

Illecebrum floribus bracteis nitidis occultantibus capituia terminalia ; 

caulibus erectis ; foliis ciliatis. Li7i. Spcc. 299. 
Paronychia narbonensis erecta. T. Imt. 5o8. — Schaw. Specim. n. 463. 
Polygonum montanum niveum minimum. Loti. Ic. 420. . . 

Caules erecti , quandoque procumbentes , 5 — 1 1 centimetr. Folia op- 
posita , cihata , 2 mihimeir. lata , 4 ionga, acuta. Stipulce argenteje , seti- 
formes. Flores capitati , terminales , bracteis ovatis , argenteis obvallati. 

Habitat in arenis. ^ . - - 

. T H E S I U M. 

'^ ■ ' •■'■ ■■'-.'•:.'■;'■•"" ■ 

Calyx persistens , quinquefidus. Stamina laciniis calycinis oppo- 
sita. Germen superum. Capsula raonosperma , non dehiscens,- 
calyce tecta. 

THESIUM LINOPHYLLUM. 

Thesium panicula foliata; foliis lineari-Ianceolatis. Z,m. S;&^^. 3oi. 
Alchimilla Linariae foho , calyce florum albo. T. Inst. 5og, — Schaw, Specivu 

n. \3. 
Linaria montana , flosculis albicantibus. C. B. Pin. 21 3, 
Anonimos Lini folio. Clus. Hist. 324. Ic. ■ ^ ' ' 

Linaria adulterina. Tabern. Ic, 826, • • 206 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Linarise similis. J. B. Hht. 3. p. 461. Ic. 

Sesamoides procumbens nosiras Linariae foliis , floribus albicantibus.Mom. 

s. i5. t. \.J. 3. 
Thesium caule erecto , paniculato •, foliis lanceolatis. Hall. Hist. 11. 15] 3. 

Habitat Algeria. V 

THESIUM ALPINUM. 

Thesium racemo foliato ; foliis linearibus. Lin. Spec. 3oi. — Jacq. Aiistr. 

5. t. 416. — Gartner. 2. p. 40. L 86./. 6. 
Alchimilla Linaris foho , floribus et vascuhs in fohorum ahs. Schaio. Specim. 

71. 14. 

Thesium floribus subsessihbus; peduncuhs fohosis", fohis hnearibus. Gerard. 

Gallop. 442. t. 17./. 1. 
Thesium caule diff^uso ; floribus alaribus •, fohis hneariSus. Hall. Hist. 

n. 1^74. 

Habitat in Atlante prope Mascar. V 

V I N C A. 

Calyx quinquepartitus. Corolla hypocrateriformis ; limbo 
quinquefido ; laciniis obliquis. Stamina ex apice tubi. Filamenta 
brevissima , squamiformia. Stylus filiformis. Stigma planum , or- 
biculatum. Glandulce duae ad basim germinis. Capsulx binas , elon- 
gatae , superae , hinc longitudinaliter dehiscentes , polyspermce. 
Semina pappo destituta. . 

VINCAMAJOR. 

VlNCA cauhbus erectis ; fohis ovatis ; floribus pedunculatis, Lin. Spcc. So^. 

— Curtis. Lond. Ic. • 

Pervinca vulgaris latifoha , flore caruleo. T. Imt. 119. t. 46. — Garid. Aix. 

/.81. PENTANDRIA MONOGYNIA. 207 

Clematis daphnoides major. C. B. Pin. 3o2. — Dod. Pempt. 406. Ic. — • 

y. B. Hist. <2.p. i32. Ic. — Moris. s. i5. ^ 2. /. 1. 
Clematis seu Pervinca major. Lob. Ic. 636. 

Clematis daphnoidis latifoha. Cliis. Hist. 121. Ic. — Ger. Hist. 894. L. 
Pervincacauhbus erectis; fohis ovato-lanceolatis , cihatis ; petiohs unifloris. 

Hall. Hist. n. 5i 3. 
La grande Pervenche. Regnault. Bot. Ic. 

Caules 3 — 6 decimetr. , teretes; juniores erecti,deinde rechnati autpros- 
trati. Foha opposita , cordata , margine l;Evissime serrato-glandulosa. Pe- 
tioh breves. Flores solitarii , axihares. Pedicehus fihformis , 2 — 3 centi- 
metr. Calycis laciniie subulatae , tubum corohas ad^rquantes. Coroha hy- 
pocrateriformis.Tubus quinquesulcatus, infernc angustatus, intus vihosus: 
fauce pentagona. Limbus quinquepartitus. Lacinis apice latiores , obhquce. 
Stamina intra tubum. Filamenta geniculata , brevia. Squamulae 5, arcuatie , 
obtusiE , conniventcs, ex apice singuh filamenti. AntheriE pubescentes, bilo- 
culares , intus longitudinahtcr dcliiscentes. Pohen granulosum, congestum , 
ovoideum. Stylus fihformis. Stigma latum , planum , orbiculare , sulco 
circulari exaratum , pappo plumoso , pentagono , centrah , stipitato 
auctum. CapsulcE 2 , long^e , acutae , longitudinahter hinc dehiscentes. Se- 
mina plana , nuda , receptaculo longitudinah affixa. 

Habitat Algeria. V 

* VINCAROSEA. 

VlNCA caule sufFrutescente , erecto ; floribus geminis , sessilibus ; fohis 
oblongis , petiolatis , basi bidentatis. Lin. Spec. 3o5. — Gartner. 2. 
p. i-j2. t. l\1.f. 5. 

Vinca fohis oblongo-ovatis , integerrimis ; tubo floris longissimo ; caulc 
ramoso , fruticoso , Mill. Dict. f. 1 86. 

Caulis sufi^ruticosus , erectus , 3 decimetr. , ramosus. Poha opposita , 
ovata, basi bidentata. Flores gemehi , axihares. Calycis lacinias subulata; , 
patentes. Coroha rosea aut alba. Tubus gracihs , infra hmbum penta- 
gonus. Faux cihata. • ■ . 

COLITUR in hortis. 6 2o8 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

N E R I U M. 

Calyx quinquefidus. Corolla infundibuliformis , quinquefida ; 
laciniis obliquis. Faux coronata corona lacera. Antheras hastatae , 
filis in fasciculum collectis terminatas. Capsulae binze , superae , 
approximatie , hinc longitudinaliter dehiscentes. Semina papposa. 

NERIUM OLEANDER. 

Nerium foliis lineari-lanceolatis , ternls. Lin. Spec. 3o5. — MiUer. Illustr. 

Ic. — Lamarck. Illmtr. t. 174. 
Nerion Horibus rubescentibus. C. B. Pin. 464- — ^- ^'^^^- 6o5. t. 374. — 

Schaw. Specini. n. 420. 
Nerion. Trag. 918. Ic. — Fmch. Hist. b\\. 
Neriura sive Rhododendron. Matth. Com. 776. Ic. — Camer. Epit. 848. /c. 

— H. Eyit. Frut. jEst. i.p. 5./. 1. 
Oleander Laurus rosea. Lob. Ic. 364. 
Nerium sive Oleander. Gcr. Hist. 1406. Ic. 
Tsjovanna-Areli. Rhced. Matab. g. t. 1. 
Le Laurier rose. Regnault. Bot. Ic. 

CAULIS 3—6 metr., ramosus , erectus. Folia ternata , rigida , lanceo- 
lata , integerrima , perennantia. Peuolus brevissimus. Flores numerosi , 
corymbosi. Calyx quinquepartitus ; laciniis acutis , tubo corolL-e brevio- 
ribus. CoroUa rosea ; fauce intus cincta corona quinquepartita ; laciniis 
dentatis. Filamenta brevissima , arcuata. Antheras hastatas , villosiE , appro- 
ximatze , fasciculo filorum longo , contorto auct^E. Capsute 2 , elongatx , 
obtuss.Arbor pulcherrima. Crescit ubique ad ripas fluviorum , et a:state , 
dum agri sohs £Estuantis ardore exsiccantur et comburuntur , la;te floret 
vividisque coloribus fluminum gyros et ambitus pingit. Arabes ex ejus 
carbone pulverem pyrium conficiunt. 

Habitat in Atlante et in arvis. h PENTANDRIA DIGYNIA. 209 D I G Y N I A. PERGULARIA. 

Calyx quinquefidus. Corolla hypocrateriformis ; linibo quin- 
quefido ; lobis obtusis. Squamulae quinque , mucronatoe , sagittatae. 
Antherae stigmate immersx. Capsulse duae , foUiculosa: , superae. 
Semina pappo coronata. Caract. ex Linn^eo. 

PERGULARIA TOMENTOSA. 

Pergularia foliis cordatis , tomentosis. L?n, Mant. 53. Exclus. Syn. 
Burmanni. — Vahl. Symb. 1. p. 23. 

Caulis suffruticosus , ramosus, volubilis , 6 — 9 decimetr. Rami juniores 
pubescentes. Folia opposita , breviter petiolata , pubescentia , cinerea , 
cordata , quandoque reniformia. Capsul^e 2 , folliculosse , inflat^e , ovatx , 
acutae , muricatze , magnitudine capsularum Asclepiadis frudcosa: Lin. ; 
altera sspe arbortiva. Semina plana , numerosa. Pappus niveus. CoroUam 
non vidi. 

Habitat in coUibus aridis prope Kervvan. 6 

PERIPLOCA. 

■ ■- • » 

Calyx quinquedentatus. Corolla patens , quinquepartita. Fila- 
menta quinque, laciniis alterna. Capsulae binae, superae, hinc longi- 
tudinaUter dehiscentes. Semina papposa , receptaculo longitudinali 

atfixa. 

PERIPLOCA ANGUSTIFOLIA. 

Periploca fruticosa; foliis perennantibus , glabris , lanceolatis , integer- 
rimis ; folUcufis acutis , horizontaUbus. .... 

1 27 210 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Periploca fruticosa -, foliis aveniis , glabris , angusto-lanceolatis, perennan- 
tibus; foUiculis horizontalibus , basi opTposids. Billard. Dcc. 2. p. \3. t. 7. 

Frutex 1 — 2 metr. , erectus , ramosus, volubilis. Folia opposita, peren- 
nantia , lanceolata, aut spathulato-lanceolata, glabra , avenia , integerrima , 
acuminata, breviter petiolata , q — 3 centimetr. longa , 4 — 9 miUimetr. lata. 
Pedunculi axillares. Flores corymbosi. Calyx parvus , quinquepartitus ; la- 
ciniis ovatis ,obtusis. Corolla magnitudine P. grscze Lin. , rotata, quinque- 
partita ; laciniis elHpticis , emarginatis , intus purpureis , macula alba parte 
media pictis , extus et margine flavescentibus. Squamulae 5 , parvs , pur- 
purece , laciniis oppositce. Filamenta tot.idem , incurva , concolora , ex sinu- 
bus coroll^e prodeuntia. Capsulas binas , l^ves , elongatiE , acuts , basi 
oppositze , horizontales , hinc longitudinaliter dehiscentes. Semina nu- 
merosa , oblonga , compressa , imbricata , pappo setoso , niveo coronata , 
receptaculo longitudinaU , striato hinc et inde imposita. 

Habitat in Atlante. h 

ASCLEPIAS. 

Calyx quinquedentatus. Corolla quinquepartiia. Nectaria quin- 
que interiora, nunc solida, nunc excavata. Squamulae totidem , 
triangulares , intus biloculares , conniventes ; margine membrana- 
ceo, erecto ; admotae stigmati carnoso , crasso , truncato, cen,trali, 
intus cavo , extus longitudinaliter quinquesulcato ; sulcis intersti- 
tio squamularum correspondentibus. Stamina quinque. Antheras 
corneae , exigux , extus longitudinaliter fissae , rima angustissima , 
sinf^ulre intra singulam squamulam foveola insertae supra stigmatis 
fissuras. Ex uttoque antherce latere nascitur filamentum gracile , 
pendulum, contortum, corneum, elasticum, compressum , inferne 
latius; singukim in proximo vicinioris squamulae loculo hinc et inde 
immersum. Germina duo , supera , stigmate inclusa. Capsulae toti- 
dem , uniloculares , hinc longitudinaliter dehiscentes ; altera sspe 
abortiva. Semina plana , papposa, imbricata, receptaculo centrali, 
compresso , longitudinaUter sulcato imposita. 

N^ CORPUSCULUM fuscum , corneum Antheram dixi ex eo quod inferne PENTANDRIA DIGYNIA. 211 

fissum , humore madidum , ct insenum intra squamas supra fissuras stigmatis 
qux summitati germinum correspondent. Ubinam anthera si non haec ? 

Diversae Asclepiadum species muscas capiunt pedes aut tubam in fissu- 
ram antherae immitentes , non vi constringente sed ipsa conformatione 
organi. 

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. 

ASCLEPIAS foliis ovatis , basi barbatis ; caule erecto ; umbellis proUferis. 

Lin. Spec. 814. — Blakiu. L 96. — Bulliard. Hcrb. t. b\. 
Asclepias albo flore. C. B. Pin. 3o3. — f. Imt. 94.— Gcr. Hiit. 898. 
Hirundinaria. Brunsf. 2. p. 3g. Ic. 
Vincetoxicum. Matth. Com. 692. Ic. — Dod. Pempt. 407. /f. — Camer. 

Epit. 55g. Ic. ' 

Asclepias. Fusch. Hist. 129. Ic. = ■ ■ 

Asclepias sive Vincetoxicum. Lob. Ic. 63o. 
Asclepias sive Vincetoxicum muhis , floribus albicantibus. j^. B. Hist. 2. 

p. i38. lc. 
Asclepias ex aUs racemosa; cauUbus simpUcibus , erectis ; foUis ovato-lan- 

ceolatis. Hall. Hist. n. b-ji. 
Le Dompte-venin. Rcgnault. Bot. Ic. ^" 

HabitAT in Atlante prope Bougie. V ' ' 

ASCLEPIAS FRUTICOSA. 

ASCLEPIAS foUis revolutis , lanceolatis ; caule fruticoso. Lin. Spcc. 3i5. 
Apocinum erectum africanum , viUoso fructu , SaUcis foUo lato glabro. 

Hcrm. Parad. 23. t. 11. — T. Inst. 92. — Millcr. Dict. t. ^5. 
Apocinum erectum elatius , SaUcis angusto foUo , immaculatis floscuUs in 

umbeUam , foUicuUs pilosis. Pluk. t. i38. /. 2. 

Caulis erectus, teres , virgatus , ramosus , suff^ruticosus , i3 — i8deci- 
metr. FoUa opposita et aUerna , glabra , lanceolata, subtus paUida ; peciolo 
brevissimo. Flores umbeUati , nutantes. Calyx quinquedentatus. CoroUa 
alba.Nectariacompressa ,urceolata, marginata, absque appendice interiori. 
Capsul^ inflatcE , muricatae , acuta?. 

HabitAT in regno Tunetano. 5 '* 212 PENTANDRIA DIGYNIA. 

GYNANCHUM. 

DiFFERTab Asclepiade appendicibus quinque interioribus peta- 
loideis , forma variis. 

CYNANCHUM ACUTUM. 

CynaNCHUM caule volubili , herbaceo •, foliis cordato-oblongis , glabris. 

Lin. Spcc. 3io. 
Periploca monspeliaca, foliis acudoribus. T. Inst. gS. 
Scammonix monspeliaca; affinis, foliis acutioribus. C, B, Phl, 294- 
Apocinum tertium. Clus. Hist. 125. Ic. 
Periploca prior. Dod. Pcrnpt. 408. Ic. 
Scammonii monspeliaci varietas. Lob. Ic, 621. 

Caulis volubilis, teres , gracilis. Folia cordato-oblonga, acuta, glabra , 
glauca , integerrima , opposita, petiolata. Flores umbellati , albi , pauci. 
Pedunculus communis petiolo brevior. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

CYNANCHUM EXCELSUM. 

Cynanchum caule volubili-, foliis glabris , cordato-lanceolatis •, capsulis 
longis , angustis , acutis. 

Caulis volubilis , gracilis , ramosus , glaber , 4 — 6 metr. Folia fere C. 
acuti Lin. glauca , cordato-lanceolata , acuta , opposita , petiolata , 5 — 8 
decimetr. longa , 2 lata , integerrima. Folliculi angusti , acutissimi , 2 deci- 
metr. longi. Semina pappo candido coronata. Florem non vidi. 

Habitat in Palmetis prope Tozzer. V 

STAPELIA. 

Calyx quinquefidus. Corolla rotata, quinquepartita. Nectarium 
duplici stellula tegente genitalia. Caract. EX LinN/EO. PENTANDRIA DIGYNIA. 2l3 

STAPELIA HIRSUTA. 

Stapelia denticulis ramorum erectis. Lin. Spec. 3i6. — Jacq.Misc. t. 3. 

— Lamarck. Illustr. t. 178./. 2. 

Asclepias africana aizoides , flore pulchre fimbriato. Com. Rar. ig. t. ig, 

— Bracll. Succ. 3. /). 5. t. 23. — Roa. Imcct.Musc. t. g. 

Habitat in regno Tunetano prope Kervvan. V 

H E R N I A R I A. 

Calyx persistens , qtiinquepartitus. Corolla nuUa. Stamina 
quinque. Filamerita totidem sterilia interjecta. Styli duo. Capsula 
supera , monosperma, non dehiscens , calyce tecta. 

HERNIARIA HIRSUTA. 

Herniaria hirsuta. 7. B. HiU. 3. p. 37g. lc. — 7". hut. 5o-j .—Lin. Spec. 

317. — Z.anich. Ll. t. 254. 
Polygonum minus sive Millegrana major hirsuta. C. B. Pin. 382. 
Herniaria hirsuta ; glomeruUs paucifloris. Ha//. Hist. n. i553. 

CauleS prostrati , fihformes , npdosi , ramosi ; ramis numerosis , supra 
terram expansis. Foha parva , ovata , seu ovato-oblonga , obtusa , vihosa , 
cinerea. Flores numerosi , minimi , sessiles , axillares , glomerati. Calyx 
quinquepartitus, persistens ; laciniis ovatis, concavis. CoroUa nuUa. Styh 2. 
Capsula membranacea, monosperma. Semen 1 , minimum, lenticulare. An 
varietas H. 2;labrx Lin. ? 

Habitat Algeria. V 

. HERNIARIA FRUTICOSA. 

HerniARIA cauhbus fruticosis ; floribus quadrifidis. Lin. Spcc. 3i7. 
Herniaria fruticosa viticuhs Hgnosis. C. B. Pin. 282. — t. Imt. bo-j. — 

Schaw. Specim. n. 324. 
Polygonum HerniariiE fohis et facie, perarapla radice. J. B. Hist. 3.p. 3-]S. 

— Lob. Ic. 2. p. 85. . ■ , - 214 PENTANDRIA D I G Y N I A. 

CaULES fruticulosi , prostrati , ramosissimi *, ramis villosis , flliformibus. 
Folia parva , villosa , ellipiica , conferta. Flores numerosi , sessiles , glo- 
merati, axillares. Calyx quadripartitus ; laciniis apice villosis. Stamina 4 , 
fertilia. 

Habitat in arenis prope Mascar. 5 

HERNIARIA ERECTA. 

Illecebrum suffruticosum ; floribus lateralibus , solitariis ; caulibus suffruti- 

cosis. Lin. Spec. 298. 
Paronychia hispanica fruticosa Myrti foho. T. Itist. 5o8. 
Herniaria polygonoides; caule suffruticoso; fohis ovato-acutis , apice setosis, 

glaberrimis. Cavanil. Ic. n. i\S. t. i3i. 

Frutex i6 — 27 centimetr. , erectus, ramosus ; ramis fiiiformibus , pu- 
bescentibus. Foha parva , ehiptica , acuminata , integerrima , perennantia , 
brevissime petiolata. Flores minuti ; axihares aggregati , sohtarii ex ra- 
morum bifurcatione. Calyx quinquepartitus. Lacini^e concavx , obtusce. 
Coroha nuha. Stamina 1 o , quinque steriha aherna. 

Habitat in cohibus incuhis prope Mascar. 5 

CHENOPODIUM. 

Calyx persistens , quinquepartitus ; laciniis concavis , ovoideis. 
Corolla nuUa. Stigmata duo. Germen superum.Semen unum, laeve, 
lenticulare , calyce tectum. 

CHENOPODIUM MURALE. 

Chenopodium fohis ovatis , nitidis , dentatis , acutis ; racemis ramosis , 

nudis. Lin. Spec. 3i8. — Bcrgerct. Phyt, 1. p. i3j. Ic. 
Chenopodium Pes anserinus i. Tabcrn. Ic. 427. — T. Inst. 5o6. 
Atriplex sylvestris latifoha sive Pes anserinus. Gcr. Hist. 328. /t. 
Atriplex sylvestris 3. Matth. Com. 362. Ic. 

HabiTAT in hortis Algeriie. O PENTANDRIA DIGYNIA. 2 1^5 

CHENOPODIUM BOTRYS. 

ChenOPODIUM foliis oblongis , sinuatis ; racemis nudis , multifidis. Lin. 

Spec. 320. 
Chenopodium ambrosioides , folio sinuato. T. Inst. 5o6. 
Botrys ambrosioides vulgaris. C. B. Pin. l38. 
Botrys. trag. 887. Ic. — Dod. Pcrnpt. 3.[. Ic. — ■Fmch. Hist. 179. /c. — Matth. 

Com. 620. Ic. — Camer. Epit. 5g8. Ic. — Dodart. Icones. 
Chenopodium foHis oblongis , semipinnatis , viscidis , rotunde dentatis. 

Hall. Hist. n. i585. 

H ABiTAT in arenis. O - 

CHENOPODIUM VULVARIA. 

ChenoPODIUM foliis integerrimis , rhombeo-ovatis ; floribus conglome- 
ratis , axillaribus. Lin. Spcc. 621. — Bnlliard. Herb. t. 323. 

Chenopodium ohdum. Curlis. Lond. Ic. " • 

Chenopodium foetidum. T. Inst. 5o6. „ 

Atriplex foeuda. C. B. Pin. 1 19. — J. B. Hist. 2. p. 974. Ic. — Moris. s. 5. 
/. 3i./. 6. 

Vulvaria. Tabcrn. Ic. 425. — Blakw. t. 100. 

Garosmus. Dod. Pcmpt. 616. Ic. 

Atriplex olida. Lob. Ic. 255. — Ger. Hist. 321 . ^^' 

Chenopodium caule difFuso -, fohis obtuse-lanceolatis. Hall.Hist. n. i5-]-]. 

L'Arroche fetide. Regnault. Bot. Ic. Caules prostrati aut procumbentes. Foha parva , ovato-triangularia , 
integerrima , punctis lucidis plurimis conspersa. Flores glomerati , termi- 
nales. Odor foetidissimus. 

Habitat Algeria. © 

B E T A. 

Calyx persistens , quinquepartitus ; laciniis carinatis. Corolla 
nulla. Stylus trifidus. Capsula unilocularis , supera , calyce tecta. 
Semen unum , reniforme. 21 (i. PENTANDRIA DIGYNIA. 

B E T A V U L G A R I S. 

Beta caule erecto. Lm. Spec. 322. — Gartner. \. p. 36o. t.-jb.f.S. 
A. Beta rubra vulgaris. C. B. Pin. 118. — t. InU. 5o2. 
Beta rubra. Dod. Pempt. 620. Ic. 

COLITURin hortis. (^ 

BETA MARITIMA. 

Beta caulibus decumbentibus. Liii. Spec. 322. 

Beta sylvestris maritima. C. B. Pin. 118. — T. Inst. 5o2. 

Habitat ad maris littora. cf 

S A L S O L A. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla nulla. Styli duo 
aut tres. Capsula supera. Semen unicum , cochleatum. 

SALSOLA KALI. 

SalSOLA herbacea, decumbens ; foUis subulatis , spinosis ; calycibus mar- 
ginatis, axillaribus. Lin. Spec. 322. — CEd. Dan. t. 818. — Gartner. 1. 
p. 359. t. 75./. 4. 

Kali spinosum fohis crassioribus et brevioribus. J. Inst. 247. — Schaia. 
Spccim. n. 3b3. 

Tragum. Camcr. Epit. 779. Ic. — Matth. Com. 7 3i. Ic. 

Kah spinoso affinis. C. B. Pin. 289. — Moris. s. 5. t. 33./. 11. 

Caules ramosi , asperi , procumbentes , striati ; ramis patentibus , diva- 
ricatis. Foha carnosa , subulata , subtus convexa , basi dilatata et canah- 
culata -, aculeo terminah. Flores sessiles , sohtarii , axillares -, bracteis 
ternis , apice aculeatis. 

HabitaT ad maris httora. © 

SALSOLA SODA. 

Salsola herbacea patula ; fohis inermibus. Lin. Spcc. 3^3. — J<^<^(1' Hort. 
t. 68. PENTANDRIA DIGYNIA. 217 

Kali majus cochleato semine. C. B. Pin. 289. — T. Inst. 247. — Moris. 

s. 5. t. 33. f. 1. 
Soda Kali magnum Sedi medii folio , semine cochleato. Lob. Ic. 394. — 

Adv. i6g. Ic. 
Cali vulgare. J. B. Hist. 3. p. 702. 

Caules procumbentes aut erecti, 3 decimetr. , ramosi; ramis patentibus. 
Folia carnosa , subulata , longa , horizontalia , glabra , mutica , subteretia , 
basi diiatata, striis duabus , longitudinalibus , oppositis superne et subtus 
exarata. Flores axillares , sessiles , soUtarii , bini aut terni. 

Habitat ad maris Uttora. 

SALSOLA TRAGUS. 

Salsola herbacea, erecta ; foHis subulatis , spinosis , laevibus ; calycibus 

ovatis. Un. Spec. 32 2. 
KaU spinosum foUis longioribus et angustioribus. T. Inst. 247. 
Tragon MatthioU. Lob. Ic. ■] g-j . 

Habitat ad maris littora. O 

SALSOLA FRUTICOSA. 

Salsola erecta, fruticosa; foUis fiUformibus , obtusiuscuUs. Lin.Spcc.32i. 
AnthyUis chamcepithyides frutescens. C. B. Pin. 282. . . .. . ; 

KaU species vermicularis marina arborescens. J. B. Hist. 3. p. 704. Ic. 
Sedum minus arborescens. Mimt. t. i3o. . . - . 

Frutex 6 — 9 decimetr. , erectus. Rami numerosi , approximati. Folia 
subteretia , carnosa , glauca , superne planiuscula , obtusa. Flores axiUares , 
sessiles , soUtarii , bini aut terni. . 

Habitat ad maris littora. 6 - 

SALSOLA MURICATA. 

SALSOLA fruticosa , patula; raimiHs hirsutis; calycibus spinosis. Im.Man;. 

34. et 5i2. 
KaU segyptium incanum et viUosum , calyce steUato ct aculeato. Lippi. 

Mss. — Herb, Vail, 

1 28 . 2l8 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Caulis sufFruticosus ,6 — 9 decimetr. , pubescens , a basi ad apicem 
floriferus, ramosus. Rami graciles, paniculati. Folia alterna, linearia, villosa, 
mutica. Flores parvi , solitarii , bini aut terni , axillares, sessiles. Calyx to- 
mentosus , quinquepartitus, maturo fructu in stellulam expansus , quinque- 
aristatus ; aristis rigidis, patentibus , apice saepe uncinatis. Semen exiguum, 
cochleatum , calyce tectum. 

Habitat in deserto prope Cafsam. 5 

SALSOLA CAMPHOROSMOIDES. 

Kali orientale fruticosum spinosum , Camphoratse foliis. t. Cor. 18. — 
T. Herh. 

Caules fruticosi , glabri , erecti , ramosissimi ; ramis paniculatis , spi- 
nosis ; spinis aciformibus. Cortex in junioribus albus , in vetustioribus 
fuscus. Foha glabra , aherna , fihformia , cum fascicuUs axiUaribus. Flores 
perfectos non vidi. 

Habitat in arvis incuhis prope Tlemsen. 5 

SALSOLA BREVIFOLIA. 

Salsola fruticosa, ramosissima ; foUis ovatis , confertis , brevissimis , pu- 

bescentibus. 
KaU siculum Ugnosum , floribus membranaceis. Boc. Sic.bg. — Vail. Herb. 
An KaU vermiculatum incanum fruticans. Barrel. t. 2o5 ? 

Frutex 6 — 9 decimetr. RamuU numerosi , pubescentes. Foha akerna , 
viUosa , brevia , obtusa ; ramea confertissima , magnitudine et forma Sedi 
acris Lin. Flores axillares , sessiles , soUtarii , numerosi. Calyx persistens , 
maturo fructu membranaceus. 

Habitat in arenis prope Cafsam. 5 

SALSOLA MOLLIS. 

Salsola fruticosa ; ramis patentibus ; foUis teretibus, carnosis , glaucis , 
obtusis. PENTANDRIA DIGYNIA. 219 

FruTEX 3 — .6 dccimetr. , erectus , ramosisslmus •, ramis patulis. Folia 
teretia , obtusa , glauca , carnosa , raoUissima , glabra , succosa, Sedi albi 
foliis simillima, at paululum breviora et tenuiora , 9 millimetr. longa. 

Habitat in arenis prope Cafsam. 5 

SALSOLA OPPOSITIFOLIA. 

Salsola fruticosa ; foliis subulatis , inermibus , oppositis. 

Kali siculum lignosum , floribus membranaceis. Boc. Sic, 5g. t. 3i. — 

T. Inst. 247. 
Kali minus tenuifolium fruticosum siculum. Barrcl. t. 79. 
Kali floridum semine cochleato et floribus membranaceis. Moris.s.b. t. 33. 

Kali membranaceum foliis angustis conjugatis. Schaw. Spccim. n. 35^. 
Salsola fruticosa. Cavanil. Ic. n. 3i2. i. 2 85. 

Frutex 12 — 18 decimetr. , ramosissimus ; ramis oppositis , erectis , 
nodosis , glabris. Folia opposita , subulata , glabra , carnosa , mutica , 
superne depressa , i3 — 22 millimetr. longa. Flores axillares , solitarii , bini 
aut terni , sessiles. Bracteas 3, subulatce , parv^e ; inferiore majore. Calyx 
parvus , persistens , quinquepartitus ; laciniis ellipticis , obtusis , erectis , 
persistentibus. Membranse totidem , rose^E , latie , flabelliformes, apice ro- 
tundatas , inasquales , in campanam patulam conniventes , infra apicem sin- 
gulse laciniiE maturescente fructu emergentes. CoroUa nufla. Stamina 5 
exserta. Antheras tetragonae ,luteie. Styli 2. Stigmata totidem , acuta. Semen 
cochleatum , membranula laevi obtectum. Floret ineunte Hyeme. Species 
pulcherrima et a congeneribus omnino distincta. 

Habitat in agro Tunetano. 5 

C R E S S A. 

Calyx quinquepartitus. Corolla hypocrateriformis. Filamenta 
staminum tubo insidentia. Capsula supera , basi dehiscens , bi- 
valvis , monospeniia. 220 PENTANDRIA DIGYNIA. 

CRESSA CRETICA. 

Cressa. Lin. Spec. Sib. — Lamarck Ilhistr. t. i83. 
Qiiamoclit minima humifusa palustris , Herniaria? folio. t. Cor. 4. 
Anthyllis. Alpin. Exot. i56. Ic. 

Lysimachix spicatas purpurea^ affinis Thymifolia , flosculis in cacumine 
plurimis quasi in nodis junctis. Pluk. t. ^3. f. 6. 

Planta cinerei coloris , tota pubescens. Caules erecti , ramosissimi , 

1 2 decimetr. Folia numerosa , aherna, parva , sessilia •, cauHna ovata , 

acuta -, ramea lanceolata. Flores parvi , capitati , in summitate ramorum. 
Bracteze duoe ad basim calycis. Calyx persistens, quinquepartitus ; laciniis 
elhpticis , sibi invicem incumbentibus. Corolla tubulosa , quinquefida , 
calycem vix superans. Capsula ovata, hevis , calyce longior , apice villosa , 
monosperma. Semen fuscum , ovoideum , subangulosum. 

Habitat ad maris littora prope Tunetum. 

U L M U S. 

Calyx quinquefidus. CoroUa nulla. Stamina quinque ad 
septem. Capsula supera , monosperraa , margine membranaceo 
cincta. 

ULMUS CAMPESTRIS. 

UlmuS fohis duphcato-serratis , basi in^quahbus. Li7i. Spec. 325. — CEd. 

Dan. t. 632. 
Ulmus carapestris et Theophrasti. C. B. Pin. 426. — T. Inst. 601. t. 3-ji. 
Ulmus. Camer. Epit. 70. Ic. — Matth. Com. i35. Ic. — Dod. Pempt. 83] , 

lc. — Lob. Ic. 2. p. 189. — tabcrn. Ic. 979. — Evclin. \. p. 114. Ed. 2" — > 

Park. theat. 1404. Ic. — Ger. Hist. 2480. Ic. — J. B. Hiit. i.p. i3g. Ic. 
Uhnus fohis scabris , ovato-lanceolatis -, dentibus serratis. Hatl. Hist. 

71. i586. 

HabiTAT Algeria. b PENTANDRIA DIGYNIA. 231 

V E L E Z I A. 

Calyx persistens , gracilis , quinquedentatus. CoroUa penta- 
petala. Capsula supera , unilocularis , apice quadrivalvis , polys- 
perma. Semina receptaculo centrali , filiformi , libero affixa. 

VELEZIA RIGIDA. 

Velezia. Lin. Syst. vcgct. 266. — Gartner. 2. /;. 226. t. 129. /. 12. — • 

Lamarck. Iltustr. t. 186. 
Lychnis corniculata minor sive angustifolia. Barrel. t. ioi8, — Boc, Mus. 5o. 

t. 43. 
Knavel majus foliis caryophylleis. Buxb. Ccnt. 2. p. 41. t. 47. 
Lychnis minima rigida Cherleri. J. B. Hist. 3. p. 35 2. Ic. 
Paronychia oricntahs humifusa , SerpiUi foUo. T. Cor. 38. 

Caults erectus , nodosus , teres , pubescens, 11 — 26 centimetr. Rami 
graciles , sjepe divaricati. Foha opposita , subulata , striata, pubescentia, 
basi vaginantia. Flores axillares , sohtarii , rarius bini aut terni , juxta cauhs 
et ramorum longitudinem , breviter pediceUati. Calyx gracihs , pubescens , 
teres , tubulosus , persistens , Ixvissime striatus , 16 — 22 miUimetr. longus , 
quinquedentatus ; dentibus setiformibus , erectis. CoroUa parva , calyce 
paulo longior , pentapetala; unguibus fihformibus , longitudine calycis. 
Limbus roseus. Stamina 5 — 6. Filamenta capiUaria. StyU 2. Capsula tenuis , 
cyhndrica , calyce tecta. Semina fusca, oblonga. 

Habitat in arvis prope Mascar. . 

G E N T I A N A. 

Calyx quinquepartitus. Corolla quinquefida , rarius quadri- 
fida. Stamina quatuor aut quinque. Stigmata duo. Capsula su- 
pera , bilocularis , bivalvis ; valvis intus margine reflexis , polys- 
perma. 222 PENTANDRIA DIGYNIA. 

GENTIANA MARITIMA. 

GentiANA corollis quinquefidis , infundlbuliformibus ; stylis geminis ; caule 

dichotomo, paucifloro. Li?i. Mant. 55. — Cavanil. Ic. n. 3^3. t. 296. /. 1. 

Centaurium luteum minus angustifolium non perfoliatum. Barrel. t. 467. 

— Boc, Mu5. t. 76. 

Planta filiformis , 7 — 13 centimetr. CoroUa lutea. 
Habitat Algerii ad marls littora. O 

GENTIANA CENTAURIUM. 

GentianA coroUis quinquefidis , infundibuliformibus ; caule dichotomo. 

Lin. Spec. 332. — (Ed. Dan. t. 617. — Bergcrct. Phyt. i. p. 3].Ic. — 

BuUiard. Herb. t. 253. 
Centaurium minus. C.B. Pin. 278. — Camer. Epit. 426. Ic. — Fusch. Hiit. 

387. Ic. — Rcnealm. Spcc. t. 76. — Trag. 140. Ic. — Matth.Com. 488. /c. 

— Dod. Pempt. 336. Ic. — Lob. Obs. 218. Ic. — /c. 401. — Blakw. t. ^52. 

— 7". Inst. 122. — Schaw. Spccim. n. 128. — J. B. Hist. 3. p. 353. Ic. — 

Ger. Hist. 5\i. Ic. 
Gentiana caule dichotomo ; floribus infundibuHformibus , striatis , quinque- 

fidis. Hall. Hist. n. 648. 
La petite Centauree. RegnauU. Bot. Ic. 

CAULIS erectus , ramosus , dichotomus , i — 3 declmetr. , tetragonus ; 
anguHs per paria approximatis. Folia opposita , glabra , sessiUa ; inferiora 
elhptica , obtusa ; superiora lanceolata. Flores corymbosi. Calycis lacinix 
angustae , acutas. Corolla infundibuhformis , rosea , rarius alba. Antherie 
contortcE. 

Habitat prope Mascar. © 

GENTIANA SPICATA. 

Gentiana corolhs quinquefidis , infundibuhformibus ; florlbus ahernls , 

sessihbus. Lm. Spec. 333. 
Centaurium minus spicatum. C B. Pin. 27 8. — Prodr. i 3o. Ic. — T. Inst. 1 S23. 

— Matth. Com. 488. Ic. 

Centaurium minus flore spicato. Dodart. Icones. PENTANDRIA DIGYNIA. 223 

FacieS G. CentauriiLin. Caulis erectus, 3 decimetr. , glaber , tetragonus. 
Rami graciles , virgati , numerosi. Foliaopposiia, glabra, lanceolata, integer- 
rima , caulem amplectentia , tri ad quinquenervia. Flores sessiies , solitarii , 
laxe spicati , ramis adpressi. Bractea: subulatic. Calyx oblongus , quinque- 
partitus ; laciniis angustis , acutis. Coroiia rosea , quinquepartita. Lacinias 
angustas , acutae. Tubus longitudine calycis. Stamina 5 •, antheris contortis. 
Stylus brevis , filiformis. Stigmata 2. Capsula elongata , bivalvis , polys- 
perma. 

Habitat AlgeriA. O 

E R Y N G I U M. Flores capitati. Involucrum persistens , polyphyllum. Calyx 
proprius pentaphyllus , superus. Corolla pentapetala. Semina 
duo , nuda , infera , hinc conniventia , bipartibiha. 

E R Y N G I U M P U S I L L U M. 

Eryngium foliis radicalibus oblongis, incisis ; caule dichotomo; capitulis 
sessilibus. Lin. Spec. 33"]. • - 

Eryngium planum minus. C. B. Pin. 386. — T. Inst. 327. — Moris. s. 7, 
t. 36./. 11. — Schaiu. Spccim. n. l^b. 

Eryngium pusillum planum Moutoni. Clus. Hist. 2. p. l58. Ic. — Lob. Ic. 
2. p. 22. — Gcr. Hist. i\6b. Ic. 

Caulis 1 — 2 decimetr. , glaber , striatus , plerumque dichotomus. Folia 
lanceolata, 5 — 13 centimetr. longa, g — 14 miUimetr.lata, glabra , margine 
denticulato-spinosa , quandoque crenata et inermia ; inferiora longe pe- 
tiolata, obtusa; caullna pauca , consimilia. Flores umbellati , approximati. 
Capitula rotunda ; centralia sessilia aut subsessilia. Involucellum penta aut 
hexaphyllum ; foliolis rigidis , lineari-lanceolatis , acutis , dentato-spinosis. 
Palea3 receptaculi floribus quadruplo quintuplove longiores , lineari-subu- 
latze , rigids , simplices , apice spinosa?. 

Habitat in pratis humidis Algerix, V 224 PENTANDRIA DIGYNIA. 

ERYNGIUM MARITIMUM. 

Eryngium foliis radicalibus subrotundis , plicatis , spinosis ; capitulispe- 

• dunculatis. Lin. Spcc. 33]. — (Ed. Dan. t. 875. 

Eryngium maritimum. C. B. Phi. 386. — Moris. s. ■]. t. 36. f. 6. — T. 

Inst. 326. — Blakiv. t. 297. 
Eryngium marinum. Clus. Hist. 2. p. i5g. Ic. — Dod. Pcmpt. ]3o. Ic. — 

Matlh. Com. 5o5. Ic. — Lob. Ic. 2. p. 21. — Camcr. Epit. 448. Ic. — 

J. B. Hist. 3. p. 86. Ic. — Donati. Lratt. 41. Ic. — Gcr. Hist. 1162. 

Ic. — H.Eyst. jEst. 11. p. 9./. 1. 

Caules albi, ramosi , teretes , procumbentes. Folia glauca , undulata , 
lobata , margine dentato-spinosa , venis albidis picta-, inferiora sa^pe orbi- 
culata, petiolata, petiolis semicylindricis •, superiora sessilia , flabelliformia. 
Involucrum universale triphyllum-, partiale pentaphyllum, floribus longius ; 
foUis cuneiformibus , dentato-spinosis. Capitula florum primum rotunda , 
deinde ovata. Pale2e receptacuh tricuspidatx. 

Habitat ad maris Uttora. V 

ERYNGIUM TRICUSPIDATUM. 

Eryngium foHis radicahbus cordatis ; caulinis pahiiatis ; auriculis retro- 

flexis ; paleis tricuspidatis. Lin. Spec. 33]. 
Eryngium capituhs Psylhi. Boc. Sic. 88. t. 47. — Moris. s. ]. t. 36./. 12. 

Caulis simplex , erectus , albus , 3 — 6 decimetr. Foha inferiora longe 
peiiohita ; petiohs basi vaginantibus. Fohum cordato-orbiculatum , siepe 
sublobatum , glabrum , venoso-reticulatum , inasquahter dentatum ; den- 
tibus apice spinosis. Foha superiora amplexicauha , pahnato-muhipartita ; 
laciniis rigidis , angusto-lanceolatis , acutis , nervosis , in^equahter dentatis; 
dentibus spinosis. Flores umbeHati. Peduncuh in.-equales , striati , saepe de- 
compositi. Capitula florum rotunda , parva. InvoluceUum hexa ad octo- 
phyUum ; fohohs angusto-lanceolatis , rigidis , dentatis , spinosis , acutis , 
2 — 5 centimetr. longis ; margine cartilagineo. Palece tricuspidatx, spi- 
nosce , floribus longiores. Floret primo Vere et ^Estate. 

HabitAT in sepibus prope Mascar et Tlemsen V PENTANDRIA DIGYNIA. 225 

ERYNGIUM ILICIFOLIUM. Tab. 53. 

ErynGIUM caule dichotomo ; foliis obovatis , dentato-spinosis , margine 
cartilagineis ; involucris foliaceis ; paleis tricuspidatis. 

Radix simplex , gracilis , tortupsa. Caulis 5 — ■ 1 1 centimctr. , albus , 
striatus , dichotomus. Foha glauca , obovata , dentato-spinosa. , i3 — 22 
milhmetr. lata , 18 — 3^ longa -, hmbo cartilagineo ; inferiora petiolata ; 
petiohs basi vaginantibus. Capitula florum ovata ; primordiaha ses- 
siha in bifurcatione ramorum. Invohicrum universale subpentaphyhum ; 
foholis dentatis , basi angustatis , margine cartilagineis , spinosis ; dente 
terminah longiore. Paleas receptacuh flore paulo longiores , apice tricus- 
pidata?. 

Habitat in arvis prope Mascar. "^ , 

ERYNGIUM TRIQ,UETRUM. Tab. 54. 

EryngiUM fohis radicahbus trilobis ; floribus corymbosis ; involucehis tri 

aut tetraphyhis , subulato-canahculatis ; pediceUis triquetris. 
Eryngium batrachioides capitulo tricuspidato sicuium. Boc. Vail. Herb. 

Radix fusiformis , crassitle minimi digiti. Foha radicaha petiolata , 
glabra , plerumque triloba ; lobis superne latioribus , dentato - spinosis , 
SiEpe apice incisis ; cauhna digitato-pahnata. Laciniae angustae , rigidie , 
acut^fi , dentatce; dentibus paucis , injequahbus , aculeo terminatis. Cauhs 
teres , glaber , striatus , erectus , crassitie pennas anserina: , 3 — 4 decimetr. 
Raminumerosi , divaricati , striati, laxe corymbosi. Capitula florum nume- 
rosa , parva. Pedicehi triquetri , striati, superne sensim incrassati. Invohicel- 
lum tri aut tetraphyUum ; fohis subulato-canahculatis, rigidis , patentibus , 
integerrimis , rarius dentatis , i3 — 2 5 miUimetr. longis , apice spinosis. 
Calyx quinquedentatus ; dentibus subulatis , ercctis. PetaLa 5 , inflexa, acu- 
minata. Stamina totidem ; filamentis capiharibus, exsertis. Anther^ oblongae, 
versatiles, bilocuiares. Styh 2 , capiUares , longitudine staminum. Semina 2, 
semicyhndrica , striata. Palex receptaculi parvx , subulatx , simphces , 
apice spinosae , floribus vixlongiores. Caules, rami , flores colore intense 
amethystino spectabiles. 

Habitat in arvis. V ■ 

1 29 226 PENTANDRIA DIGYNIA. 

ERYNGhUM PLANUM. 

ErynGIUM foliis radicalibus ovalibus , planis , crenatis ; capitulis peduncu- 

latis. Z.m. Spcc. 336. — Jacq. Austr. 4. t. Sgi. 
Eryngium latifolium planum. C. B. Pin. 386. — T. hist. 827. 
Eryngium pannonicum latifolium. Chis. Hist. 2. p. 108. Ic. 
Eryngium planum. Matth. Com. 5o5. Ic. — H. Eyst. ^Est. 11. p. 10./. 1. 
Eryngium spurium primum. Dod. Pcrnpt. 782. Ic — Gcr. Hist. 1164. Ic. 
Eryngium coeruleum primum. Tabcrn. Ic. 692. 
Eryngium planum latifolium , capitulo rotundo parvo. J. B. Hist. 3. 

p. S8. Ic. 

FOLIA radicalia cordata , seu cordato - elliptica , plana , obtusa , cre- 
nata , nervosa , longe petiolata ; petiolis canaliculatis ; caulina superiora 
sessilia , caulem amplectentia , palmata ; lobis in^equaliter serratis , quan- 
doque incisis , margine spinosis. Caulis 6 — 13 decimetr. , firmus , erectus, 
profunde striatus. Umbella e radiis tribus ad quinque ; centrali breviore , 
simplici ; lateralibus plerumque trichotomis. Involucella hexa aut octo- 
phylla ; foUis angusto - lanceolatis , margine spinosis , capitulo florum 
ovato longioribus. Receptaculuin conicum. Pales simphces et tricuspidatae. 
Pars superior cauhs , peduncuh , involucra , flores colorem amethystinum 
induunt. 

Habitat in arvis. V 

ERYNGIUM DICHOTOMUM. Tab. 55. 

ErynGIUM fohis radicahbus cordato-oblongis , crenatis ; umbeUis dicho- 
tomis ; capitulo florum rotundo , involuceUis breviore ; paleis tricus- 
pidatis. 

Eryngium planum medium , fohis oblongis. Schaiv. Spccim. n. 227. 

FOLIA radicaUa cordato-oblonga , obtusa , crenata , petiolata, 5 cen- 
timetr. longa, i5 — 22 miUimetr. lata ; caulina sessiUa, muhipartita, ligida ; 
laciniis lanceolatis , dentatis , spinosis. CauUs erectus , albus , glaber , 
striatus , s:Epe tortuosus , 2 — 3 decimetr. et uUra. UmbeUa dichotoma ; 
pedunculo centrah breviore. InvoluceUum penta aut hexaphyUum , rigi- 
dum ; fohoUs hneari - subulatis , basi et apice spinosis , capitulo florum PENTANDRIA DIGYNIA. 22) 

parvo , rotundo duplo triplove longioribus. Calyx superus , penta- 
pbyllus -, foliolis ovaiis , mucronatis ; mucrone spinoso ,- setiformi. Palese 
subulatae , simplices , bi aut tricuspides , curvx , rigids , flore lon- 
giores. AfEne E.plano Lin. , sed omni parte minus. Caules longe tenuiores, 
albi. Capitula florum rotunda , parva. Paleze receptaculi tricuspidata^. 

HabitaT in collibus incultis circa Mascar. V 

ERYNGIUM TENUE. 

Eryngium foliis spinosis ; radicalibus inasqualiter dentatis ; caulinis digi- 

tatis ; foliolis angusto-lanceolatis ; involucellis subulatis , serrato-spinosis , 

capitulo longioribus ; paleis tricuspidatis. 
Eryngium montanum pumilum. C. B. Pin. 386. — T. Inst. 327. — Schaw. 

Specim. n. 2 25. 
Eryngium pumilum hispanicum. Clus. Hiit. 2. p. i3g. Ic. — Tabern. Ic. 694, 

— Dod. Pempt. 7^2. lc. — J. B. Hist. 3. p. 87. Ic. — Gcr. Hist. 1 164. Ic. 

Caulis gracilis , erectus , 2 — 3 decimetr. Folia spinosa ; radicalia parva , 
oblonga , in orbem jacentia, insqualiter dentata ; caulina sessilia , digi- 
tata , serrata. Foliola inferiorum angusto-lanceolata ; superiorum lineari- 
subulata. Flores pedunculati. Pedunculi tenues , sxpe decompositi , inse- 
quales. Involucellum octo ad decaphyllum ; foUoUs subulatis , serratis , 
spinosis , capitulo longioribus. Capitulum subrotundum , parvum , echina- 
tum. Paleie receptacuU floribus longiores , apice tricuspidatJe. 

HabitAT in colUbus incuhis. O 

HYDROCOTYLE. 

Umbella simplex. Involucrum subtetraphyllum. Semina semi- 
orbiculata , compressa , infera. 

HYDROCOTYLE VULGARIS. 

Hydrocotvle foUis pehatis ; umbeUis quinquefloris. Lin. Spec. 33S, — 

(Ed. Dan. t. go. — Lamarck. Illustr. t. 188. J. i. 
Hydrocotyle vulgaris. T. Inst. 328. — Lindcrn. Hort. 266. /. 12. oog PENTANDRIA DIGYNIA. 

Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio. C. B. Pin. 180. 
Cotyledon aquatica. J. B. Hist. 3. p. 781. 
Aquatica Cotyledon acris Septentrionalium. Lob. Ic. 387. 
Cotyledon palustris. Dod. Pempt. i33. Ic. — Ger. Hist. 629. Ic. 
Hydrocotyle foliis rotundis , emarginatis -, petiolis centralibus ; umbellis 
fastigiatis. Hall. Hist. n. 812. 

FOLIA longe petiolata , orbiculata , peltata , medio umbilicata , cre- 
nata. Petiolus teres , fere filiformis. Caules repentes , graciles. Flores pe- 
dicellati , glomerato-capitati. Umbella parva , simplex. Petala 5 ovata , 
minuta , acuta , integra. Seminabrevia , complanata , longitudinaliter bipar- 
tibilia. 

Habitat prope La Calle ad lacuum ripas. V^ 

BUPLEVRUM. 

INVOLUCRUM universale polyphyllum ; partiale subpentaphyl- 
lum. Petala involuta , flavescentia. Semina oblonga , hinc con- 
vexa, striata. Folia simplicia , integerrima. 

BUPLEVRUM ROTUNDIFOLIUM. 

BUPLEVRUM involucris universalibus nullis ; foliis perfoliatis. Lin. Spec. 

3^0. — Gartncr. \. p. gi . t. 22. /. 7- — Lamarck. Illustr. t. 189./. 1. 
Buplevrum perfoliatum rotundifolium annuum. J'. Inst, 3io. t. 463. — ■ 

Schaw. Specini. n. 89. 
Perfoliata vulgatissima sive arvensis. C. B. Pin. 277. — Moris. s. 9. t. 12. 

VerioVma. Camer. Eptt.SS^. Ic — Trag. ^S^. Ic. —Fusch. Hist. 632. Ic. 
— Matth. Com. 8o5. Ic. — Moris. Umb. t. 8. — Rivin. 3. /. 46. — 
Tabcrn. Ic. -^bg. — Blakw. t. gb. — DocL Pempt, 104. /c. — Gcr. Hist. 
536. Ic. — H. Eyst. jEsl. 4. p. 3.J. 3. 

Perfoliatum vulgatius. Lob. Ic. 3g6. 

Perfoliata simpliciter dicta annua vulgaris. J. B, Hist, 3. p, igS. Ic. 

La Perce-feuille. Rcgnault, Bot, Ic, PENTANDRIA DIGYNIA. 229 

A. Buplevrum perfoliatum , longifolium annuum. 7". Inst. 3lo. 
Perfoliataminor, ramis inflexis. C. B. Pin. -2-j -j ,-^Prodr. l3o. 
Perfoliata annua longioribus foliis. jf. B. Hist. 3. p. 198. /c. 
Buplevrum caule brachiato , ramosissimo -Joliis ovato-lanceolatis , amplexi- 
caulibus. Hall. Hisl. n. 767. 

Planta glabra. Caulis Ixvis , ramosus , erectus , 3 — 6 decimetr. Folia 
integerrima, nervosa, fere orbiculata, perfoliata , mucronata. Involucrum 
universale nuUum ; partiale quinquepartitum •, laciniis ovatis , coloratis , 
mucronatis, umbelluhl longioribus. Umbella tri aut quadriradiata. Varietas 
A. distinguitur foliis ovato-oblongis. 

Habitat Algeria inter segetes. O 

BUPLEVRUM ODONTITES. 

BUPLEVRUM umbellis lateralibus oppositifoliis , subsessilibus; radiis mx- 
qualibus ; involuccUis pentaphyllis , lanceolato - Hnearibus , coloratis , 
umbella longioribus. Jacq. Hort. t. gi. — Gartncr. 1. p. 98. 

Buplevrum invokicelUs pentaphylUs , acutis ; universaU triphyUo ; flosculo 
centraU aUiore; ramis divaricatis. Lin. Spec. 342. 

Buplevrum annuum minimum angustifoUum. T. Inst. 3io. 

PerfoUata minor angustifoUa , Buplevri foUo. C. B. Pin. 211. 

PerfoUatum angustifoUum montanum. Col. Ecphr. 1. p. 84. t. 247. 

Auricul^ Leporis affinis Odontites lutea Valerandi et DalecUampii. J. B. 
Hist. 3. /). 201. Ic. 

Buplevrum caule brachiato ; invokicris utrisquc pentaphylUs , aristatis , 
petiolos excedentibus. Hall. Hist. n. 772. 

Caulis teres , dichotomus , kevissime striatus , erectus , i3 — 22 centi- 
metr. , quandoque 3 decimetr. FoUa graminea , nervosa , glabra; inferiora 
angusto-lanceolata ; superiora Uneari-subulata. UmbeUce aUas subsessiles 
aut pedunculatie , foUis oppositx ; aUcT terminales. Involucrum universale , 
tri aut pentaphyUum ; foUoUs angusto-lanceolatis , acutis , nervosis. Invo- 
luceUa minora, conformia , venoso-reticulata,flavescentia, umbeUula sspe 
duplo triplove longiora. UmbeUa universaUs parva , irregularis. UmbeUuliE 
nonnuUce sessiles ; aUie inaequaUter pedunculatas. Flores parvi, hitei , sessiles 
et pediceUati ; pcdiceUis inasquaUbus. Semina semiteretia , striata , \x\'i..\. 

Habitat inter segetes. O . _ 23o PENTANDRIA DIGYNIA. 

BUPLEVRUM SEMICOMPOSITUM. 

BUPLEVRUM foliis lanceolatis, mucronatis ; inferioribus obtusis ; involucris 
subulatis ; partiali floribus longiore ; umbellce radiis insequalibus ; semine 
aspero. 

Buplevrum umbellis compositis simulque simplicibus. Lin. Spcc. 3\2. 

Buplevrum caule herbaceo ; foliis lanceolatis ; umbellis axillaribus termi- 
nalibusque; seminibus scabris. Gouan. Illustr. g. t. "] ./. \. 

Planta glauca , erecta. Caules graciles , glabri , angulosi , 2 decimetr. , 
ramosissimi ; ramulis filiformibus. Folia rigidula ; caulina inferioraet media 
spathulato-lanceolata, in petiolum longum decurrentia, obtusa cum acumine; 
ramea lineari-subulata. Pedunculi angulosi, tenues. Umbellx parvs. Radii 
quatuor ad sex, breves , filiformes , injequales; umbelluhs centraHbus sub- 
sessilibus. Involucrum universale pentaphyllum ; fohohs subulatis ; partiale 
consimile, umbellula longius. Flores minuti , palhde lutei; pedicelhs inae- 
qualibus.Semina parva, brevia ,ovoidea, rugosa. Varietatem foliis caulinis 
inferioribus lanceolatis , acutis distinctam possideo. 

Habitat in arvis Algerix. O 

BUPLEVRUM PROCUMBENS. Tab. 56. 

BUPLEVRUM caule procumbente ; fohis lineari-subulatis ; ramulis panicu- 
latis ; involucellis , subovatis, acutis , brevissimis ; semine rugoso. 

Radix longissima, tenuis, alba , ramosa, tortuosa, perennis. Caules pro- 
cumbentes aut prostrati , plures ex eodem ccespite , saepe 3 decimetr. et ultra. 
Rami filiformes , numerosi , paniculati , floriferi. Folia rigidula , nervosa ; 
inferiora angusto-lanceolata ; superiora subulata , brevissima , semi-am- 
plexicaulia , Peduncuh capiUares. Umbella universahs parva. Radii duo 
ad quinque tenuissimi , inaequales , angulosi. Umbellulas distinctre. In- 
volucrum universale tri ad pentaphyllum , brevissimum , acutum ; 
partiale pentaphyllum , umbeUula brevius ; foliolis ovatis , acutis. Petala 
minima , involuta , alba. Stamina 5. Styh 2 , brevissimi. Semina brevia , 
ovoidea , parva , fusca , exasperata. Affine B. tenuissimo l.in. differt 
radice perenni ; caule procumbente ; involuceUis minimis , ovatis nec 
subulatis , umbeUula brevioribus. 

Habitat prope Tunetum. V PENTANDRIA DIGYNIA. 23 1 

BUPLEVRUM RIGIDUM. 

BUPLEVRUM caule dichotomo ; involucris minimis , acutis. Lin. Spcc. 342. 
Buplevrum folio rigido. C. B. Pin. 278. — T. Iml. Sog. 
Buplevrum alterum latifolium. Dod. Pcmpt. 633. Ic. — Lob. Ic. 466. 
Buplcvrum perenne , folio rigido latiore. Moris. s. g. t. 12. /. 2. 

FOLIA radicalia obovata aut lanceolata , nunc obtusa , nunc acuta , 
erecta , coriacea , rigida, nervosa nervis prominulis , sa?pe contorta et undu- 
lata, longepetiolata,in petiolum decurrentia; caulina angusto-lanceolata; 
superiora subulata. Caulis la^vis , ramosus , erectus , 6—9 decimetr. Pedun- 
culi filiformes , laxe paniculati. Umbella e radiis duobus ad quatuor. Invo- 
lucrum universale parvum , subulatum , di ad tetraphyllum; partiale quin- 
quepartitum , minimum. Flores exigui , lutei. Folia radicalia mire ludunt 
pro natali solo. 

Habitat in coUibus incultis. V 

BUPLEVRUM FRUTICESCENS. . 

BUPLEVRUM frutescens; foliis striatis , lineari-subulatis , rigidis ; inflores- 
centia ramosa ; involucris subpentaphyllis ; involucello umbellula bre- viore. Buplevrum frutescens; foliislinearibus; involucro universah partialibusque. 

Lin. Spcc. 344. — • Cavanil. Ic. n. \\b. t. 106. bona. 
Buplevrum caule fruticoso ; foliis hnearibus ; involucro duplici , penta- 

phyllo. Loejl. Hiip. 188. ' ' . 

Buplevrum hispanicum arborescens , gramineo folio. T. Inst. 3 10, 
Buplevrum fruticans angustifolium hispanicum. Barrcl. t. i255. 

Frutex 3 — g decimetr. , erectus, ramosus. Rami floriferi graciles , striati, 
ramosi. Folia lineari-lanceolata, longitudinahter utrinque nervosa, rigidula, 
perennantia, semiamplexicaulia, 2 millimetr. lata, 2 — 8 centimetr. longa, 
acutissima , glabra, integerrima , in ramis vetustis conferta, in junioribus 
remota. Pedunculi tenues. Umbellas radii quatuor ad octo, filiformes , inx- 
quales. Involucrum parvum , tri ad pentaphyllum , adpressum ; foliis parvis , 
acutis ; partiale consimile , pentaphyllum , umbelluhl brevius. Umbeliula^ 
disiincta^.Petala involuta , paUide lutea, Semina semiteretia, striata. Speci- 632 PENTANDRIA DIGYNIA. 

mina in herbario Vaillantii servata et in Hispania olim collecta , foliis bre- 
vioribus, magis confertis-,ramis floriferis longe minus elongatis distinguntur, 
sed nuUam aliunde differentiam specificam obtulerunt. 

Habttat in collibus incultis prope Tlemsen. 5 

BUPLEVRUM SPINOSUM. 

BUPLEVRUM frutescens; ramis paniculae sessilibus , nudis , spinescentibus ; 

foliis linearibus. Lin. Suppl. 178. 
Buplevrum hispanicum fruticosum aculeatum , gramineo folio. 7". /?ij);. 3io. 
Buplevrum caule fruticoso ; ramis seniUbus spiniformibus , divaricatis ; 

involucris universaUbus partiaUbusque. Gouan. Illustr. 8. t. 2. /. 3. 

Frutex ramosissimus, i3 — 27 centimetr. , rigidus ; cortice rugoso. Rami 
superiores tortuosi , striati , intertexti , divaricaii , rigidi , apice spinosi , 
floriferi , flavescentes. FoUa Uneari-lanceolata , rigida , perennantia , con- 
ferta in summitate ramorum vetustiorum. UmbeUce parvce , terminales , 
plerumque triradiatas ; radiis brevibus , patentibus. Involucra minima. 
Petala flava. Semina oblonga, semiteretia , glabra , profunde sulcata. 

HabitAT in colUbus arenosis et incukis. 5 

BUPLEVRUM FRUTICOSUM. 

BlPLEVRUM frutescens ; foliis obovatis , integerrimis. Li7i. Spcc. 3^3. 
Buplevrum arborescens SaUcis foUo. T. Imt. 3 10. — Schaio. Spccim. n. 90. 

— Millcr. Dict. t. 74. 
Seseli cethiopicum Salicis folio. C B. Pin. 161. 
SeseU Eethiopicum frutex. Dod. Pcmpt. 3 12. Ic. — Loh. Ic. 634. — Morn. 

s. g. t.&.J. 1. — Matth. Com.bbv. Ic. — Camcr.Epit. b\2. Ic — Tabern. 

Ic. io5. — Ger. Hiit. 1421. Ic. 
SeseU ajthiopicum fruticosum , folio Periclymeni. J. 5. Hist.o. p. 197. Ic. 

Frutex 1 — 2 metr. , ramosus, glaber, Isevis. Folia sparsa , perennantia , 
lanceolata , obtusa, mucronata, superne laivia , nitida , subtus venoso-reti- 
culata , 9 — 13 milUmetr. lata , 8 — 1 1 centimetr. longa. Involucrumreflexum; 
foIioUs incequalibus , ovatis aut eUipticis. Partiale consimile. Umbella regu- 
laris, convexa. Petala flava , convoluta. Semina semiteretia , Levia , striata. 

HabiTAT in Adante et in collibus aridis. 5 PENTANDRIA DIGYNIA. 233 

BUPLEVRUM GIBRALTARICUM. 

BUPLEVRUM fruticosum -, foliis rigidis , lanceolatis , obliquis , erectis , mu- 

cronatis ; involucris reflexis. 
Buplevrum frutescens ; foliis longis , acutis , aristatis •, involucris et invo- 

lucellis reflexis. Lamarck. Dict. i. p. 5^0. 
Buplevrum coriaceum , frutescens ; foliis lanceolatis , coriaceis , obliquis ; 

inflorescentia ramosa. Lhcrit. Slirp. i3g. t. 67. 

Frutex 10 — i3 decimetr. , parum ramosus ; ramis teretibus. Folia 
18 — 22 millimetr. lata , 10 — 13 centimetr. longa , lanceolata perennan- 
tia , utrinque attenuata , glauca , coriacea , obliqua , mucronata , integer- 
rima , margine cultrata , uninervia , sparsa , conferta ; in ramis floriferis 
remota. Umbelhe pedunculatx ; inferiores minores. Involucrum penta 
aut hexaphyllum , deflexum ; foholis ovato -oblongis, mucronatis ; par- 
tiale minus, pentaphyllum , ovatum. Umbella convexa, uniformis , 5 — 8 
centimetr. lata. Corollse luteje. StyU brevissimi. Semina oblonga , hinc 
teretia , sulcata. Affine B, fruticoso Lin. , difFert fohis utrinque glaucis , 
obhquis , nec superne lcevissimis , nec inferne reticulatis ; ramo flori- 
fero ramoso. 

Habltat in Capite Bon diclo apud Tunetanos. 5 

BUPLEVRUM PLANTAGINEUM. Tab. 57. 

BUPLEVRUM fruticosum ; fohis perennantibus , lanceolatis , nervosis , 
mucronatis ; ramis floriferis ramosis , striatis ; involucris subulatis , 
adpressis. 

Frutex i3 — 16 decimetr. , ramosus. Foha perennantia , coriacea , 
Uuiceolata , nervosa , integerrima , mucronata , i3 — 22 mihimetr. lata , 
10 — i3 centimetr. longa , utrinque attenuata , in vetustis ramis con- 
fertissima; petiolo lato , brevi , caulein amplectente. Rami floriferi longi , 
striati , glauci , erecti , ramosi ; ramuhs strictis. UmbeUEe convexs , 5 — 8 
centimetr. latae ; umbeUuUs distinctis. Radii quatuor ad decem , tcnues , 
angulosi , insquales. Involucrum universale penta ad heptaphyUuin ; 
foUoUs subul^tis , adpressis ; partiale consimile , minus , floribus bre- 
X 3o 234 PENTANDRIA DIGYNIA. 

vius. Flores minuti. Petala 5 , pallide lutea, convoluta. Stamina 5 , minima. 
Styli 2 , breves. Semina scmiteretia, striata , glabra. Floret iEstate. Species 
a B. fruticoso et B. Gibraltarico omnino distincta. 

Habitat in Atlante propc Bougie. 5 

ECHINOPHORA. Involucra polyphylla. Flores centrales abortivi. Semen unum , 
inferum ; altero evanido. 

ECHINOPHORA SPINOSA. 

EcHlNOPHORA foliis subulato-spinosis , integerrimis. Liti. Spec. 3/^/^. — 

Lamarck. Illustr. t. igo. /. i. — Caxumil. Ic. n. i3g. t. 127. 
Echinophora maritima spinosa. T. Inst. 656. t. 42^. 
Crithmum maritimum spinosum. C.B. Pin. 288. — Magn.Bot.8o. — Moris. 

5. 9. t. 1./. 1. 
Crithmum secundum. Matth. Com. 38 1. Ic. — Camer. Epit. 21 3. Ic. 
Crithmum spinosum. Dod. Pempt. 706. Ic. — Tabern. Ic. 101. — Ger. Hist. 

533. Ic. 
Pastinaca marina. Lob. Ic. 710. — Donati. tratt. 69. Ic. — J. B. Hist. 3. 

p. I 96. Ic. 
Pasdnaca marina , seu Crithmum spinosum. Rai. Hist, 469. 
Echinophora maritima. Z,ani(-h. Ist. t. i5. 

Caulis erectus , pedahs , tortuosus , firmus , crassus , pubescens , striatus j 
ramosus , rarius simplex ; ramis divaricatis. Foha pinnata aut bipinnata , 
basi vaginantia , patentia. Petiolus teres , striatus. Fohola , rigida, hneari- 
subulata, mucronata, subtus convexa, superne planiuscula. Umbella plana; 
umbeUuhs distinctis. Involucrum hexa ad decaphyhum ; fohohs simphci- 
bus , quandoque pinnatifidis , mucronatis , rigidis. InvoluceUum penta ad 
heptaphyllum , mucronatum , in:Equale. Petala alba , inaequalia , emarginata. 
Floret iEstate. 

Habitat ad maris httora. V^ PENTANDRIA DIGYNIA. 235 

TORDYLIUM. 

InvoluCRA polyphylla. Semina plana , orbiculata , infera , 
margine incrassato coronata. 

TORDYLIUM H U M I L E. Tab. 38. 

TORDYUUM foliis inferioribus pinnatis ; foliolis lobatis , incisis ; caule in- 
fernepiloso; involucris minimis, setaceis ; seminibus margine crenatis. 

Caules ex eodem csspite plures , erecti , striati , 16 — 22 centimetr. , 
inferne pilosi. Folia inferiora pinnata ; pinnulis subsessilibus , ovalo- 
rotundatis , inr^qualiter inciso-lobatis , obtusis ; ramea pauca , muhipar- 
tita ; foholis hneari - subulatis. Peduncuh glabri , sulcati. Involucra et 
involuceha minima ; fohohs subulato-setaceis. Umbella universahs plana, 
e radiis quinque ad novem. Petala 5 , inaequaha , candida , in ambitu ma- 
jora , bifida. Flores centrales abortivi. Semina 2 , magna , plana , or- 
bicuiata , bipartibiiia ; margine cartilagineo , incrassato , crenato ; super- 
ficie rugosa. 

Habitat inter segetes prope Hamamelif , apud Tunetanos. O 

C A U C A L I S. 

PetalA inaequalia. Flores centrales abortivi. Semina duo,infera, 
oblonga , hinc convexa , muricata. Involucrum nullum aut poly- 
phyllum. 

CAUCALIS DAUCOIDES. - 

CaucaliS umbehis trifidis , aphylhs ; umbehulis trispermis , tripliyllis. 

Lin. Syst. vcgct. 2l^.nonvcro Lin. Spec. — Jacq. Austr. 2. t. 167 . -^ Leers. 

Hcrb. 71. • 

Caucalis involucro universali nullo ; umbella trlfida ; involuccllis triphyllis. 

Gerard. Gallop. 236. 
Caucalis leptophyha ; foliis trlpinnatis , tenuissimis ; umbellis subtrifidis , 

aphyllis ; umbelluhs triphylhs. Lamarck. Dict, i. p. 65]. 236 PENTANDRIA DIGYNIA. 

An Caucalis Dauci sylvestris folio , echinato magno fructu ? Magn. Bot. 

292. — • T. Inst, 323. 
Echinophora tertia lcptophyllon purpurea. Col. Ecphr. 1. p. 96. t. 97. — ■ 

Moris. 5. g. t. 14./. 6. 
Echinophora. Rivin. 3. t. 24. 
Caucahs fohis triphcato-pinnatis •, involucris hgulatis ; universah unifoho. 

Hall. Hist. n. 7^9. - 

RADiXtenuis , alba, fusiformis. Cauhs erectus, striatus , 1 — 3 decimetr. , 
pihs raris conspersus , quandoque glaber. Foha tri aut quadrifariam de- 
coraposita ; pinnuhs extremis angustis , uniformibus , saepe dentatis aut 
incisis; inferiorapetiolaia; petiolo canahculato ; superiora sessiha aut subses- 
siha, basi vaginantia, caulem amplectentia ; costis omnibus dorso spinosis. 
Peduncuh firmi , striati , fohis oppositi. Involucrum universale nuhum , 
rarius mono aut diphyUum ; partiale plerumque triphyhum; fohohs hneari- 
subulatis , persistentibus. Umbena e radiis tribus aut quatuor , striatis , pa- 
tentibus. Flores in singula umbehula mascuh abortivi , hermaphroditi 
fertiles. Calyx proprius persistens , pentaphyUus. Petala obcordata, carnea 
aut alba ; in hermaphroditis majora , incequaha. Semina magna , semite- 
retia , sulcata , aculeis rigidis , uncinatis echinata. 

Habitat in agris cuhis. O 

CAUCALIS MAURITANICA. 

Caucalis invokicro universah monophyUo ; partiahbus triphyhis. Lin. 

Spec. 347. 
Caucahs mauritanica vulgari simihs , semine majore. Walth. Hort. 127. 

HabitaT in Barbaria. 

CAUCALIS NODOSA. 

TORDYLiUM nodosum ; umbehis simphcibus, sessihbus ; seminibus exterio- 
ribus hispidis. Lin. Spec. 346. — Jacq. Anstr. App. t. 24. 

Daucus annuus ad nodos floridus. T. Inst. 3o8. 

Caucahs nodosa, echinato semine. C. B. Pin. i53. — Prodr. 80. — Matth. 
Com. 404. /(. — Moris. s. 9. /. 14./. lo. — J, B, Hist. 3. p. 83. lc. — 
Ger. Hist. 1022. Ic. 

Caucahs ad alas fiorens. Rivin. 3, t. 36. PENTANDRIA DIGYNIA. 207 

CauLES gracUes , procumbentes aut prostrati , ramosi , asperi. Folia 
villosa bi aut trifariam pinnatifida-, laciniis angustis , confertis , linearibus , 
acutis. Flores aggregati , axiUares. Umbella simplex , parva ; pedunculo 
brevissimo. Semina minuta ; radii echinata , majora -, disci brevissuue 
muricata. 

HabitAT Algeria ad llmites agrorum. © 

CAUCALIS PLATICARPOS. 

Caucalis umbellis trifidis ; umbellulis trispermis ; involucris triphyllis. 

Lin. Spec. 347. — Jacq. Hort. 3. p. 9. /• 10. 
Caucalis umbeUis trifidis , invokicris et involuceUis triphyUis ; umbeUuhs 

dispermis. Lamarck. Dict. 1. p. 63"]. 
Caucahs Monspehaca, echinato magno fructu. C. B. Pin. ib3. — l.Imt. 

323. — Moris. s. 9. t. M-/- 2- 
Echinophora ahera asperior platicarpos. Col. Ecphr. 1. /. 94. 
Caucahs invohicri fohohs muhifidis; umbeUa conferta ; petahs exterioribus 

majoribus , longitudine invohicri. Gerarcl. Gallop. 238. 
Echinophora semine magno. Rivin. 3. t. 25. 

Caulis 2—3 decimetr. , striato-angulosus , glaber aut vix hirsutus. FoHa 
muhifariam decomposita, pihs raris conspersa. Pinnuke incisae ; laciniis 
acutis. Petiolus canahculatus. Vagina brevis. Peduncuh longi , firmi , an- 
gulosi, glabri. Involucrum universale tri ad pentaphyUum; fohohs conca- 
vis , acutis , ina^quahbus , integerrimis , umbeUa brevioribus; partiale con- 
simile. UmbeUa e radiis duobus aut tribus , crassis , brevissimis , confenis. 
Petala subsquaha ; in floribus mascuhs sterihbus minora ; in hermaphro- 
ditis fertihbus obcordata et inaequaha. Semina ovata , magna , subcom- 
pressa , aculeis rigidis , iniequahbus , uncinatis echinata. 

Habitat in arvis. O 

CAUCALIS LATIFOLIA. 

CAUCALIS umbeUa universah trifida; partiahbus pentaspermis ; fohis pinna- 

tis , serratis. Lin. Syst. veget. 276. — J<^<:q- Hort. 2. t. 128. 
Tordyhum Uiiifohum. Lin. Mant, 33o. 238 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Caucalis arvensis echinata latifolia. C.B.Pin. 162. — T. Inst.323. — Moris.s.g. 

jf. 1 ^. — Schaw. Specim. n. 1 20. — Garid. Aix. 90. t. 22. Florcs male exprcssi. 
Echinophora tertia major platiphyllos. Col. Ecphr. 1. ^ 97. 
Lapula canaria latifolia, sive Caucahs. J. B. Hist. 3. p. 80. Ic. 
CaucaUs foUis asperis pinnatis ; pinnis serratis ; involucris ovato-lanceo- 

latis. Hall. Hist. n. 338. 

Caulis erectus, 6 decimetr. , striatus , ramosus , asper , tuberculoso- 
muricatus. FoUa pinnata •, foUoUs lanceolatis , asperis , remotis , serratis , 
in petiokun decurrentibus. PeduncuU longi , striati , erecti , muricati , 
aphyiU , foUis oppositi. UmbeUa e radiis tribus ad quinque , scabris. Umbel- 
lulae remotae. Involucrum universale tri ad pentaphyUum ; folioUs subulatis , 
margine membranaceis •, partiale minus , consimile. Flores centrales abortivi. 
Petala rubra. Semina magna , semiovata , acuta , profunde sulcata , setis 
densis , rigidis , apice scepe violaceis echinata. 

Habitat inter segetes prope Tlemsen. © 

CAUCALIS MARITIMA. 

Caucalis involucro universaU diphyUo ; pardaUbus pentaphyUis. Gcrard. 

Gallop. 23-j. t. 10. 
Daucus maritimus. Lin. Spec. 849. quoad Synon. C. B. ctj. B. 
CaucaUs pumila maridma. C. B. Pin. i53. — T. Inst. 328. — Moris. s. 9. 

t. 14. /. 7. — Schaio. Spccim. n. 124. 
Lapula canaria sive CaucaUs maritima. J. B. Hist. 3. p. 81. Ic. 
CaucaUs pumila. Clus. Cur. Post. 71. 
CaucaUs maridma caule prostrato , pubescente ; foUis tripinnatis , viUosis ; 

aculeis fructuum compressis , hueis. Cavanil. Ic. n. 110. t. 101. 

RadiceS ramosas, longs, fibrosa:. Caules viUosi , 10 — 16 cendmetr. , 
nodosi , striati , decumbentes , ramosi •, ramis patentibus. FoUa petiolata , 
viUosa, cinerea , bipinnata:, foUoUs exiguis , brevibus , Unearibus , obtu- 
siuscuUs , inaequaUbus. PeduncuU aphyUi , folio longiores, viUosi , striad. 
UmbeUa e radiis duobus aut tribus. Involucrum universale di aut triphyl- 
lum •, foUis Uneari-subulatis , patentibus , apice saspe muhifidis ; partiale 
subpentaphyUum. Petala rosea , bifida. Semina magna, semiteretia , viUosa 
et echinata aculeis rigidis , uncinatis , insequaUbus. 

HabiTAT ad maris Uttora in arenis. O PENTANDRIA DIGYNIA. 2^9 

C A U C A L I S H U M I L I S. 

CaucALIS caule retrorsum hispido ; umbella biradiata ; involucro nullo •, 

involucellis subpentaphyllis; seminibus elongatis^pihs confertis, pehato- 

uncinatis. 
CaucaHs involucro universah nuUo ; umbeUa bifida ; involuceUis penta- 

phyUis. GerarcL Gallop. 236. Exclus. Syji. J. B. 
Caucahs humihs. Jaccj. Hort. 2. /. ig^. 
Caucahs parviflora •, involucro universah nuUo ; umbeUis parvis , bllidis et 

trifidis ; fructibus teretibus , undique hispidis. Lamarck. Dict. 1. p. 656. 

An Caucahs leptophyUa ? Lin. Mant. 3b 1 . Descriptio convenit. Sed 
excludenda sunt Rivin. et J. B. synon. quas ad species non solum inter 
se , sed etiam a nostra distinctas pertinent. Mira ahunde synonymorum 
confusio pro C. leptophyUfi in Syst. Veget. p. 296. C. procumbens Rivin. , 
C. humihs Jacq. et Moris. s. g. t. 1 4. f. 7 quze pro eadem planta affe- 
runtur , toto coelo discrepant. Nostra certe C. humihs Jacq. 

CauliS 16 — 22 centlmetr. , dichotomus , scaber, hirsutus pihs brevibus , 
adpressls , retroversis. Rami divarlcatl , strlati. Foha hirsuta pihs brevibus 
adpressls , tripinnata \ fohohs Inccquahbus , angustissimls. Involucrum unl- 
versale nuUum , raro monophyUum , partlale heptaphyUum , subulatum. 
LhnbeUcE fohis opposltx , pedunculata: , blradlatce. Petala mlnima , alba aui 
pallide rosea. Semen tenue , elongatum , teres , setls confertis , numerosis, 
rlgiduhs , subphunosls , aplce pehato-unclnatis , echlnatum. 

Habitat inter segetes. 

CAUCALIS ANTHRISCUS. 

TORDYLIUM Anthrlscus ; umbeUis confertls ; fohohs ovato - lanceolatis , 
pInnatIfidIs.Z/?i. Spec. 846. — J(^<^'}- Austr. 3. t. 261. — CEd.Dan. t. cjig. 
Daucus annuus minor , florlbus rubentlbus. "T. Inst. 3o8. 
Caucahs seraine aspero , florlbus rubentlbus. C. B. Pin. 1 53. — Prodr. 80. Jc. 
Caucalis arvensls echinata , parvo flore et fructu. Moris. 5. g. /. 1 4./. 8. 
Anthriscus quorumdam semine aspero hispldo. J. B. Hist. 3. p. 83. Ic. 
Caucahs. Rivin. 3. /. 32. 
Caucahs fohis duphcato-pinnatis,nervo muhodeslatioribus.//rt//.Hu/.«.7 41 . 

Habitat Algeria. o* 240 PENTANDRIA DIGYNIA. 

D A U C U S. 

Involucra pinnatifida. Umbella clensa ; matura concava. 
Semina bina, infera , villosa aut muricata. 

DAUCUSCAROTA. 

DaucUS semlnibus hispidis ; petiolis subtus nervosis. Lin. Spcc. 348. — 

(Ed. Dan. /f. 7 2 3. 
Daucus sativus radice lutea. T. Imt. 307. 
Pastinaca sylvestris. Camer. Epit. 5o8. ct 5og. Ic. — Mntth. Com. 648 et 

549. /c. — Ger. Hiit. 1028. Ic. 
Pastinaca sativa Dioscoridis , Daucus Theophrasti. Lob. Ic. 123. 
Daucus. PauU. Dan. t. 219. — Blakiu. t. 546. — Fmch. Hist. 684. Ic. 
Pastinaca tenuifolia sativa , radice huea vel alba. C.B. Pin. i3i. — Moris. 

s. 9. t. i3./. 1. — Umb. 3. /. 2. —Dod. Pcmpt. 678. Ic. 
Staphyhnus sativus. Rivin. 3. t. 29. 

Pastinaca sativa , sive Carota lutea. J. B. Hist. 3. p. 64. Ic. 
Daucus involucris cavis ; communibus pinnatis ; pecuUaribus lineari-lan- 

ceolatis. Hall. Hist. n. 746. 

Habitat Algeria. cf 

DAUCUS GRANDIFLORUS. Tab. 59. 

DaucuS caule piloso ; foliis decompositis ; folioHs hneaiibus ; umbelhs 
lateraUbus, foho brevioribus ; coroUa radiante ; aculeis seminum pel- 
tato-stellatis. 

Habitus Caucahdis grandiflorce Lin. Radix fusiformis. Cauhs 3 — 6 de- 
cimetr. , striatus , ramosus , scaber , hispidus pihs longis , albidis. Foha 
tri seu quadrifariam pinnata ; fohohs numerosis , angustis , confertis , 
hnearibus , acutis , subhirsutis aut glabris. Petioh basi vaginantes. UmbeUa; 
10 — 14 centimetr. , plame ;, umbeUuhs distinctis ; inferiores sessiles ; supe- 
riores pedunculatce. Pedunculus foho oppositus , brevior. Involucrum 
universale pinnatum ; laciniis longis , angustis , subulatis , remotis; partiale 
minus , consimile , umbeUula longius , subdimidiatum. Radii umbeikc PENTANDRIA D I G Y N I A. 241 

centrales , brevissimi. Petala candida-, in ambitu maxima , inxqualla ; cen- 
tralia parva , subajqualia. Stamina 5. Filamenta capillaria. Antherce albae , 
subrotundiE. Slyli 2 , filiformes , breves. Semina teretia , aculeis rigidis , 
apice peltatis , stellatis , numerosis echinata. Primo Vere floret. 

Habitat Algeria inter segetes. © 

DAUCUS PARVIFLORUS. Tab. 60. 

Daucus fohis muhifariam pinnatis ; pinnuhs inferlorum ovato-oblongis , 
incisis •, superiorum hnearibus, acutis ; caulescabro ; umbeUulis chstinctis ; 
petalis minutissimis , flavescentibus. 

Facies D. Carotas Lin. Cauhs erectus , tuberculosus , scaber, striatus , 
ramosus, 6 — g decimetr. Foha glabra; inferiora bipinnata ; fohohs ovato- 
oblongis , inxquahter incisis aut pinnatifidis ; cauhna superiora profundius 
et tenuius divisa ; laciniis hnearibus , acutis. Peduncuh longi, striati, tuber- 
culosi , saspe superne pilosi. Umbella plana, magna ; umbeUuhs distinctis. 
Radii fihformes; centrales brevissimi. Involucrum universale pinnatifidum ; 
foliolis remotis , subulatis ; partiale simplex, subulatum. Petala 5, minima , 
subxquaha,paUide flava. Stamina 5. Filamenta capillaria. Styh 2 ,brevissimi. 
Semina parva , teretia , echinata pilis brevibus , apice pehatis. Affinis D. 
Carota: Lin. , diff^ert umbelluhs distinctis ; petahs , minimis , flavescen- 
tibus. iEstate floret. 

Habitat ad maris httora prope Arzeau. 

DAUCUS MAXIMUS. 

Daucus caule scabro; foliis bi aut tripinnatis ; inferiorum foliohs ovatis , 
injequahter incisis ; laciniis obtusis , mucronatis ; superiorum hnearibus , 
acutis ; coroUis radiantibus ; flosculo centrah carnoso. 

Daucus hispanicus, umbella maxima. T'. Inst. 3oS. — Schaiu. Specim. 11, igy. 

An Daucus mauritanicus ? Lin. Spcc. 34S. 

Caulis 6 — 13 decimetr. , erectus , firmus, scaber ; junior pilosus ; in 

adulta zetate sxpe calvus , striatus , ramosus. Folia inagna , nunc hirsuta , 

nunc glabra; inferiora bi aut trifariam pinnata; foliohs ovatis , inasqualiter 

incisis , laciniis obtusis , mucronatis ; superiora bipinnata aut pinnata ; 

-1 . ' 3i 242 PENTANDRIA D I G Y N I A. 

foliolis distinctis , linearibus , acutis , inacqualibus. Petioli pilosi , basi vagi- 
nantes. Pedunculi longi, aphylli, asperi , hispidi. Umbella 8 — \5 centimetr. 
lata , plana, densa, uniformis. Invokicrum magnum , pinnatifidum \ fohoUs 
remotis , angusto-hnearibus , acutissimis , mucronatis. InvohtceUum consi- 
mile , umbella longius. Radii nuinerosissimi , centrales brevissimi. Petala 
alba; in ambitu majora, bifida. Flores in disco abortivi, caraosi, violacei. 
Semina echinata. Affinis D. Carotae Lin. sed omni parte major, difFert 
fohohs inferioribus ovaiis , obtusis , latioribus ; petahs radiantibus , majo- 
ribus. Floret priino Vere. 

Habitat Algerid ad hmites agrorum. cf 

DAUCUS AUREUS. Tab. 61. 

Daucus caule dichotomo , piloso , scabro *, corohis radiantibus , flavis ; 
aculeis rigidis , apice pehato-uncinatis. 

Caulis erectus , dichotomus, pilosus , scaber , striatus , 3 — 6 decimetr. 
Foha multifariam pinnata ; foholis numerosis , confertis , injequalibus , 
angustis , acutis , glabris. Petiolus hirsutus , basi vaginans. UmbelI.E late- 
rales , longe pedunculatce. Pedunculi aphylli , simphces , folio oppositi. 
Umbella plana,8 — 11 centimetr. lata ; umbellulis confertis. Involucrum 
universale longitudine fere umbellce , pinnatifidum ; pinnulis subulato- 
filiformibus. Involucellum minus, consimile. Petala flava;in ambitu majora, 
insqualia. Semina semi-cylindrica , aculeis validis , flavescentibus , longis, 
numerosissimis , apice pehato-uncinatis echinata. 

Habitat inter segetes circa Mascar. © 

DAUGUS CRINITUS. Tab. 62. 

Daucus foliolis verticillatis , muhifariam pinnatifidis , rigidulis , acutis ; 

involucris apice multipartitis ; semine crinito. 
Caucalis lusitanica Mei folio. T. Insl. 323. 
CEnanthe ahera minor africana. Park. Theat. i333. — Vail. Herb, 

Caulis asper , erectus , simplex aut parce ramosus , Isviter striatus , 
6 — 10 decimetr. Folia remota , 1 1 — 22 centimetr. longa ; foliolis glabris , 
rigiduhs , multifariam pinnatifidis et quasi verticillatis. Lacinia: subulato- 
fihformes , numerosa; , breves , injequales , acutas , divaricatje , rigiduls. PENTANDRIA DIGYNIA. 243 

Pedunculi nudi, keves , simplices , saepe 3 decimetr. Involucrum oclo ad 
dodecaphyllum. Folia linearia , apice muhifida ; laciniis acutis , mx- 
quahbus. Involucelhmi polyphyUum , simplex aut partitum. Umbella 
magnitudine D. Carotas Lin. densa , plana. UmbeUula: confertJE. Flores 
centrales plurimi abortivi. Petala candida ,suba;quaha. Filamenta staminum 
capiUaria. Anthera? parvx ,alba; ,dydyma; ,subrotundas. Styh 2,divergentes. 
UmbeUa fructu maturescente excavata ut in congeneribus. Semnia semi- 
tereua, setis plurimis , longis , moUibus , violaceis aut albis undique echi- 
nata. Fiores contriti odorem spirant aromaticum. Floret primo Vere. 

Habitat iu Atlaule ct in coUibus incuhis prope Mascar et Tiemsen. 

DAUCUS HISPIDUS. Tab. 63. 

Daucus caule hispido ; pihs inferioribus retroversis •, fohis subbipinnatis ; 
fohohs ovatis , inciso-Iobatis , viUosis ; aculeis seminum pehato-steUatis. 

Caulis erectus , firmus , striatus , ramosus , 3 — 6 decimetr. , hispidus •, 
pUis numerosis , candidis ; inferioribus retroversis. Folia inferiora bi aut 
trifariam pinnata ; superiora simphciter pinnata. Fohola ovata, obtusa, 
viUosa,in2equahter inciso-lobata; Laciniis obtusis. Petioli hispidi, vaginan- 
tes. Umbellce pedunculats , densissima; , 5—8 centimetr. latx , uniformes , 
subconvexce. Radii numerosi ; centrales brevissimi. Involucrum vUIosum, 
pinnatifidum ; laciniis linearibus , inxqualibus, acutis , mucronatis ; partiale 
simplex aut apice dentatura. Petala minuta , sub^equaha , palhde flava. 
Styli 2 , brevissimi , erecti. Semina parva , semiteretia , echinata aculeis 
apice peltato-steUatis. Affinis D. maritimo Lin. 

Habitat in fissuris rupium ad maris littora. 

DAUCUS MURICATUS. 

Daucus seminibus aculeatis. Liii. Spec. 849. 

Artedia niuricata. Lin. Hort. Clif. 89. 

Caucalis major daucoides tingitana. Moris. s. g. /• 14'/- 4- — ■Uinb. 65. 

Caucahs daucoides. Hcrm. Parad. 111. Ic. Pinnula angustiorcs. 

Echinophora tingitana. Rivin. 3. /. 27. 

FOLlA fere Cari Carvi Lin. , bi aut trifariam decomposita ; laciniis inx- 
qualibus , acutis , nunc glabris , nunc pilis raris conspersis. Caulis 3 — ^6 244 PENTANDRIA D I G Y N I A. 

decimetr. , eiectus , striatus , pilosus, asper. Pedunculi foliis opposlti; infe- 
riores breviores. Involucrum pinnatifidum •, foliolis distantibus , angustis , 
acutis. Involucella pinnatifida aut integra. Corollas alba^, ante florescentiam 
purpurascentes.Umbella octo ad decemradiata; radiis interioribus brevissi- 
mis. Flores plurimi abortivi. Semina Caucalidis , crassa, oblonga, sulcata; 
aculeis validis , acutis, basi latis , paleaceis , compressis , apice peltato-unci- 
natis echinata. 

HabiTAT in arvis. V- 

D A U C U S G I. A B E R R I M U S. Tab. 64. 

DaucuS glaber ; foliis pinnatis ; foliolis ovatis , incisis; terminali trilobo ; 
laciniis obtusis ; umbellulis distinctis ; seminibus muricatis. 

Caulis erectus , gracilis , glaber , flexuosus , nodosus , lcevissime striatus , 
ramosus, 3 — 6 decimetr. Folia glaberrima , pinnata ; foliolis parvis , ovatis, 
incisis ; laciniis obtusis , incequalibus. Pedunculi longi , fere filiformes , 
nudi , Leviter striati , foliis oppositi. Umbella parva ; umbellulis distinctis. 
Radii inxquales ; centralesbrevissimi. Involucrum universale pinnatifidum; 
laciniis subulatis ; paruale plerumque simplex ; foliolis setiformibus. Petala 
alba , exigua. Semina parva, semiteretia, aculeis brevibus muricata. 

Habitat prope Tozzer in sylvis Palmarum. 

DAUCUS SETIFOLIUS. Tab. 65. 

Daucus caule Isevi ; foliolis setaceis , pubescentibus ; seminibus semicy- 
lindricis ; angulis ciliato-echinatis. 

Radix fusiformis , crassitie digiti. CauHs 6 — 10 decimetr. , erectus , 
ramosus , kfvis , striatus. Foha inferiora 16 — 3'2 centimetr. longa, muki- 
fariam pinnata ; fohohs subverticiUatis , angustissimis , pubesceniibus. Pe- 
tiolus tenuis , basi vaginans. Foha cauhna distantia , minora. Umbellas 
terminales , pedunculatas , 2 — 5 centimetr. latae, convexae. Involucrum uni- 
versale polyphyhum ; fohohs apice muhifidis ; pai tiale simplex vel partitura. 
Flores centrales abortivi. Petala alba , subaequaha. Staminum filamenta 
capiUaria. AntheriE candidas , parva;. Styh 2 , horizontales, setacei. Semina 
crassiuscula , semicylindrica, pubescentia, cinerea ; anguhs cihato-echinatis. 

Habitat prope Mascar in colhbus incultis, V PENTANDRIA DIGYNIA. 246 

A M M I. 

InvolucRUM pinnatifidum. Semina duo , infera, lasvia. 

A M M I V I S N A G A. 

Daucus seminibus nudis. Lin. Spcc. 848. — 'Jacq. Horl. 3. t. 26. 

FcEuiculum annuum , umbella contracta oblonga. T. InU. 3ll. 

Gingidium umbella oblonga. C. B. Pin. i5i. 

Gingidium alterum. Dod. Pempt. 702. Ic. 

Seseli. Trag. 8'-]. Ic. 

Visnaga. Matth. 401. Ic. — Camer. Epit. 3o3. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 3i.Ic. 

— Lob. Ic. 726. — Rivin. 3. t. 84. 
Gingidium. Tabcrn. Ic. g5. 

Caulis erectus , ramosus , glaber , striatus , firmus , 6 — 10 decimetr. 
Folia glabra , multifariam pinnata ; foliolis numerosissimis , fere filiformi- 
bus , acutis. Umbella magna , densa •, umbellulis confertis ; ccntralibus 
compactis. Involucrum pinnatifidum. Lacinice subulatas , capillares. Involu- 
cella saspe simplicia. Radii numerosissimi , la^ves ; centrales brevissimi 
aut nulli. Petala minuta , candida. Semina parva , oblonga , lcevia, angu- 
losa. Planta sicca odorem aromaticum Anisi affinem spirat. 

HabiTAT in agris cukis. © 

A M M I M A .1 U S. 

AmMI foliis inferioribus pinnatis , lanceolatis , serratis ; superioribus mul- 

tifidis , linearibus. Lin. Spcc. 349. 
Ammi majus. C. B. Pin. i5g. — T. Inst. 804. — Schaiv. Specim. n. 3o. — 

MiU. Dict. 17. /. 25. 
Ammi. Fusch. Hist. 67. Ic. — Trag. 874. Ic. — Blakiu. l. 447. 
Ammi vulgare. Dod. Pcmpt. 3o\. Ic. — Lob. Ic. 721. — Gcr.Hist. io36.it, 
Ammioselinum. Tabern. Ic. 92. 
Ammi vulgare majus latioribus foliis , semine minus odorato. J. B. Hisl. 

3. p. 27. Ic. 
Ammi annuum latiore folio. Muris. s. g. t, S.f. 4. 
Daucus apulus. Rivin. 3. t, 41. 246 PENTANDRIA DIGYNIA. 

A. Ammi majus foliis plurimum incisis et nonnihil crispis. C. B. Pin. i5g. 

— t. Inst. 3o5. 
Ammi majus exoticum , foliis per ambitum eleganter incisis. Plnk. t.ii.J.i . 

mala. — Vail. Herb. 

Caulis glaber , l^evis , erectus , striatus , 3 — 6 decimetr. , ramosus ; ramis 
erectis. Folia glabra \ inferiora bipinnata-, foliolis lanceolatis, acute serratis ; 
superiora s^pe mullifida ; foliolis iniEqualibus , linearibus aut lineari- 
lanceolatis , acutis , nunc serratis , nunc integris. Pedunculi aphylli , fohis 
oppositi. UmbeUa 5 — S centimetr. lata , lasviter convexa. UmbeUulie dis- 
tinctEe. Radii fihfurmes. Invohicrum universale magnum , pinnatifidum ; 
fohohs fihformi-subulatis , remotis ; partiale simplex aut rarius divisum. 
Petala alba , subsequaha. Semina parva , oblonga , glabra , striata. Varietas 
A distinguitur fohis omnibus tenuissime divisis et saepe nonnihil crispis. 
Floret primo Vere. 

Habitat inter segetes. O 

C O N I U M. Involucra polyphylla. Semina ovata autglobosa, sulcata ; costis 
tuberculosis vel muricatis. 

CONIUM DICHOTOMUM. Tab. 66, 

CONIUM caule sulcato , dichotorao ; seminibus oblongis , compressis , 

sulcatis , tuberculosis. 
Tordyhum hisitanicum Cicutse foho , semine striato. 7". Imt. 320. 
Gingidium seu Visnagra pumila montana hisitanica. Grisley. 

Caulis glaber , erectus , 3 — 6 decimetr. , dichotomus ; ramis divaricatis. 
Foha glabra , bi aut tripnrnata ; fohohs parvis , brevibus , acutis , angustis , 
inaequahbus. Petioh basi vaginantes. Umbehx terminales , et in bifurcatione 
ramorum sessiles aut breviter pedunculatas. Umbella universahs e radiis 
tribus ad quinque, angulosis. Umbelhikc distinctse. Involucrum tri ad pen- 
taphyllum , quandoque nuhum ; fohohs brevibus , subulatis , inxquahbus ; 
pariiale rainus , consimile. Semina 2, ovato-oblonga , compressa, profunde PENTANDRIA DTGYNIA. 2^7 

sulcata , glabra , 4 millimetr. longa , 2 lata ; angulis hinc et inde tuberculosis. 
Corollam non vidi. 

Habitat intcr segetes prope Mascar. O 

C O N I U M M A C U L A T U M. 

CONIUM seminibus striads. Lin. Spcc. 349. — Jacq. Austr. 2. t. i56. — 

Bulliard. Hcrb. t. 53. — Curtis. Lond. Ic. 
Cicuta major. C. B. Pin. 160. — T. Inst. 3o6. — Schaw. Specim. n. i5o. 
Cicuta. Clns. Hist. 2. /y. 200. Ic. — Fusch. Hist. 406. Ic. — Camcr. Epit. 

83g. Ic. — Matth. Com. -Ji^.Ic. — Dod. Pcmpt. 461. Ic. — Lol?. Ic. 732. 

— Gcr. Hist. 1061. Ic. — Rivin. 3. t. -jb. — Halt. Hist. n. 766. — Blahv. 

t. 461. — Storck. Cicut. Ic. buna. 

Caules 10 — 16 decimetr. , Lxves , ramosi , fistulosi , vix siriati , maculis 
atro-purpureis conspersi. Folia inferiora maxima , obscure viridantia ,mul- 
tifariam pinnata -, pinnulis acutis , inciso-pinnatifidis , in setulam albam 
abeuntibus ; extimis confluentibus. PetioU teretes , maculau , fistulosi. 
UmbelLe subconvexx. Petala alba , obcordata , iii;cqualia. Semina parva , 
obtusa , hemisphcxrica , trisulca ; anguUs tuberculosis. Tota planta contrita 
odorem gravissimum et soporiferum spirat. 

Habitat in hortis Algeri^e. cf 

ATHAMANTA. 

Involucra polyphylla. Umbella convexa , uniformis. Semina 
oblonga , striata , hinc convexa , pubescentia. 

N\ Ad genera altera repellendae sunt species quas seminibus glabris 
donantur. 

ATHAMANTA SICULA. 

AthamANTA foliis inferloribus nitidis ; umbellis primordialibus sub- 

sessilibus ; seminibus pilosis. Lin. Spcc. 352. 
Chuerophyllum siculum, Sophias foho , semine villoso. 7". Inst, 3i4, — Z.an, 

Hist. 70. /. 48, ^ 248 PENTANDRIA D I G Y N I A. 

PlantA cinereo-pubescens. Caulis erectus , ramosus , lasviter striatus , 
5 — 10 decimetr. Folia magna , tri aut quadrifariam decomposita •, foliolis 
parvis , numerosis , confertis , nunc acutis , nunc obtusiusculis , Sisymbrii 
Sophias Lin. nonnihil simihbus. PctioU basi vaginantes , margine membra- 
nacei.Umbella: numerosx, in corymbum fastigiatum, irregularem disposits ; 
primordiales brevius pedunculatx aut sessiles. Umbella universalis densa , 
convexa , regularis , 5 — 8 centimetr. lata. Radii nnmerosi , pubescentes , 
tenues. Involucrum polyphyllum ; foUis angustis , acutis ; partiale minus , 
consimile. Petala candida , subxquaUa. Semina semiteretia , striata , bre- 
vissime pubescentia , cinerea. 

HabiTAT in fissuris rupium Atlantis. V 

C R I T H M U M. 

Involucra polyphylla. Semina duo , ovato-cylindrica , infera, 
striata ; angulis obtusis. 

CRITHMUM MARITIMUM. 

CritHMUM foUis lanceolatis , carnosis. Lin. Spec. 35^. — Jacq. Hort. l.iSi. 

— Lamarck. lUuitr. t. 197. 
Crithmum sive Foenicukim marinum minus. C. B. Pin. 288. — T. Inst. 3i]. 

t. i6g. — Moris. s. g. t. 7./. 1. 
Crithmum 1. Camer. Epit. 272. Ic. — Matth. Com. 38]. h. 
Crithmuin marinum. Dod. Pcmpt. -job. Ic. — Ger. Hist. b33. Ic. 
Foeniculum marinum. Lob. Ic, 3g2. 
Crithmum mukis , sive Fceniculum marinum. J. B. Hist. 3. p. ig^. Ic, . 

PlANTA glaberrima. FoUa inferiora triiernata ; superiora simpUciter 
pinnata aut ternata. FoUola Unearia , carnosa , moUia , integerrima , rarius 
divisa , utrinque angustiora. Petiolus teres , superne sulco angusto, longitu- 
dinaU exaratus , loEvissime striatus , basi vaginans. CauUs Isvis , simplex , 
3 deciraetr. UmbeUa 5 — 8 centimetr. lata, plana.Radu inasquales^centrales 
brevissimi. Involucrum penta aut octophyUum ; foUoUs lanceolatis. Involu- 
ceUa brevia. Semina glabra , convexa , ovato-oblonga , obtuse striata. 

Habitat in rupibus ad maris Uitora. V PENTANDRIA DIGYNIA. 249 

C A G H R Y S. 

InvolucRA polyphylla. Semina duo , magna , fungosa , hinc 
convexa , infera. 

CACHRYS TOMENTOSA. 

Cachrys foliis lobatis , villosis , dentatis ; semine tereti , tomentoso. 
Myrrhis annua lusitanica, semine villoso , Pastinacae sativa; folio. T". Insl, 

3i3. — Schaw. Spccim. n. 417. 
Panax siculum semine hirsuto. Boc. Sic. t. 1. 
Cachrys sicula , semine fungoso striato lanuginoso exterius candido , foliis 

Pastinac^E latifohse. Morii. s. g. t. 1. /. 4. 

FOLiA fere Heraclei Sphondihi Lin. , clnerea , subtus pubescentia ; radi- 
calia maxlma, biplnnata ; pinnis Inasquahter lobatls •, lobls obtusis, margine 
dentato-crenads. Cauhs 8 — 16 decimetr. , firmus , Icevis , ramosus, erectus , 
Iseviter striatus , crassitie digiti aut poUIcis. Folia remota , plnnaufido-lobata. 
Petloh lad , vaginantes , saccaU. Umbella primordiahs maxima , convexa , 
laterallbus brevior •, dlametro 2 — 3 declmetr. Involucrum polyphyllum , 
deHexum •, fohohs angusto-lanceolads , aplce sa:pe lobatls aut dentads. Invo- 
lucellum poIyphyUum ; follohs hnearibus , acutls. Petala 5 , alba , obovata , 
subasquaha. Stamina 3,concoIora, corolla longlora. Styh 2, erecti, persisten- 
tes. Semina candlda, semiteretia, strlata, villoso-tomentosa •, vilhs brevlbus. 
Planta pulcherrlma , et omnino a congeneribus distincta. Floret primo Verc. 

Habitat Algeria. V 

CACHRYS SICULA. 

CachryS follls multlfariam plnnatis ; follohs subulatis, rigldis, divaricatis ; 

semlnibus sulcatis , ovatis , echinatis. 
Cachrys fohls blplnnatls ; foliohs hnearlbus , acutis ; semlnlbus sulcatis,his- 

pldis. Lin. Spec. 355. 
Cachrys seinine fungoso sulcato aspero minore, follis Peucedani. Moris, s, g. 

t. x.J. 3. — Umb. t. 3.J. o. — T. Inst. 3^25, 
Hippomarathrum siculum. Boc. Sic. 3]. t. 18. 

1 33 25o PENTANDRIA DlGYNIi^. 

FOLIA inferioia magna , multifariam pinnata •, foliolis glaucis , rigidis , 
subulatis, divaricatis-, lanugine brevissima pubescentibus. Petiolus teres , 
striatus , basi vaginans. Caulis 3—6 decimetr. , crassus , firmus , striatus , 
erectus,' asper. Umbellce uniformes , convexcE. Radii angulosi , ina:quales. 
Involucmm polyphyllum , reHexum ; foliolis lineari-subulatis , SJepe pin- 
natifidis •, partiale minus , consimile. Flores plurimi abortivi. Petala pallide 
flava. Semina 2 , maxima , ovata , fungosa, sulcata , rauricata. 

Habitat in campis arenosis prope Mascar. 

CACHRYS PEUCEDANOIDES. 

CACHRYS foliis filiformibus , laevibus •, involucris pinnatifidis -, semine lasvi , 

non sulcato , semitereti. 
Cachrys semine kcvi fungoso , folils ferulaceis. Moris. Umb. 62. t. 3. J. i. 

— t. Inst. 325. 

Caulis 3 6 decimetr. , erectus , crassus , firmus , Ixvis , striatus. Foha 

muhifariam pinnata , laete viridantia nec glauca ut in prascedenti. Petiohis 
teres , superne canahculatus , striatus. Pinnula: numeross , distmctae , 
filiformes , acut;E , rigidulae, subpubescentes , 27—33 millmetr. longs. Um- 
bella magna , convexa. Invokicrum pinnadfidum. Involucellum simplex. 
Petala flava. Semina magna , la^via nec sulcata , glabra, fungosa , semi-teretia. 

Habitat in arvis AlgeriiE. V 

F E R U L A. INVOLUCRA polyphylla. Umbella hemisphaerica. Petala flava , 
involuta. Semiiia duo , infera , compressa, ghabra, Ixvia aut sulcata. 

FERULA TINGITANA. 

FerulA foliis laciniatis ; lacinuhs tridentatis , inaequahbus , nitidis. Lm. 

Spcc. 355. 
Ferula lucida hispanica. T. Iiist. S^l. 

Ferula tingitana hicida , foliis Laserpitii. Moris. s. g. t. i5.f(g. ultima. 
Ferula tingitana hicida. Hcrm. Parad, i65. Ic, 
Ferula tingitana. Rlvin. 3. /. 10. PENTANDRIA DIGYNIA. 25l 

FOLIA magna , multifariam decomposita. Foliola fere Laserpitii gallici 
Lin. , lucicla , multipartita ; lobis inxqualiter incisis , sspe apice triden- 
tatis , rigidulis. Vagin^E pctiolorum maximic. Semina glabra , plana , ellip- 
tica , 12 — 16 milliinetr. longa, 7 — 9 lata , sulcis tribus parallelis , parte 
media , longitudinaliter exarata. 

Habitat in arvis. cf 

FERULA FERULAGO. 

Ferula foliis pinnatifidis ; pinnis linearibus , planis , trifidis. Lin. Spec. 356. 

Ferula galbanifera. Lob. Ic. -Jig. — T. InU. 32 1. — Schaw. Spccini. n. 23]. 

Ferulago. Dod. Penipt. 32 1. Ic. — • Gcr. Hist. io56. Ic. 

Ferula latiore folio. Moris. s. g. t. i5. f. 1. 

Ferula. Rivin. 3. t. g. , , 

An Ferula tingitana ? Scop. Insub. 3. p. iS. t. g. ' 

C aulis 1 6 — 26 decimetr. , teres , Isevis , glaber , meduUa farctus , crassitie 
digiti , quandoque brachii. Folia maxima , plura ex eodem c^spite , gla- 
berrima , multifariam decomposita ; foliolis plerumque ternis , linearibus , 
apice attenuatis , subtus glaucis , superne l:evissimis , nitidis. Petioli basi 
vaginantes ; vagina maxima , concava. Umbella; numerosce , pedunculatse , 
hemisphxricas , laxe paniculatas. Petala lutea , involuta. Semina plana , 
elliptica, IiEvia, glaberrima. Caules exsiccati et accensi lente uruntur et in 
usu sunt apud Arabes ad ignem servandum. 

HabitAT in arvis. V , 

FERULA COMMUNIS. 

FeRULA foliolis linearibus , longissimis , simplicibus. Lin. Spcc. 355. -. 

Ferula foemina Plinii. C. B. Pin. 148. — T. Inst. 321. 

Ferula. Dod. Pcmpt. 32 1. Ic. — Lob. Ic. 778. — Camcr. Epit. 5\g. Ic, — 

Mattli. Com. 5-;8. Ic. — Gcr. Hist. io56. /c. , . ,. 

Ferula tenuiore folio. Moris. s. 9. t. \5. J. 3. 

Distinguitur foliolis tenuioribus ct longioribus. 

Habitat in aivis. V " x - 252 PENTANDRIA DIGYNIA. 

FERULA SULCATA. Tab. 67. 

FeRULA foliolis linearibus ; umbella primordiali sessili , lateralibus bre- 
viore •, seminibus longe ellipticis , profunde sulcatis. 

FOLTA radicalia magna , glaberrima , plura ex communi casspite , multi- 
fariam decomposita ; foliolis numerosissimis , linearibus , vix 1 millimetr. 
latis , acuminatis ; acumine brevissimo. Petioli sulcati , basi vaginantes. 
Caulis firmus , erectus , ramosus , sulcatus , glaber , lasvis , crassitie digiti , 

5 10 decimetr. Umbella primordialis magna , convexa, regularis, sessilis ; 

lateralibus minoribus , pedunculatis , akioribus. Involucrum e foliis 8 — 12 , 
linearibus ,reflexis, inaequalibus; partiale minus consimile. Petala 5 , lutea , 
convoluta. Styli 2 , filiformes. Germen inferum , ovatum. Semina 2, glabra , 
plana, elliptica ,6 — 9 millimetr. lata , 12 — 16 longa , profunde trisulca. 
Floret primo Vere. Distincta a F. nodiflora Lin. cui affinis. 

HabiTAT Algeria in coUibus incultis. V 

LASERPITIUM. 

Involucra polyphylla.Semina duo, sulcata, semi-teretia, infera; 
angulis alatis. 

LASERPITIUM THAPSIOIDES. Tab. 68. 

LaserPITIUM glabrum; foliis multifariam decompositis ; foliolis rigidulis , 
nitidis , subulatis ; coroUis luteis. 

Planta glabra. Caulis 5 — 9 decimetr. , erectus , Isevissime striatus , 
firmus , crassilie minimi digiti. Folia tri quadri aut quinquefariam decom- 
posita ; foliolis numerosis, nitidis, parvis , confertis , divaricatis , subulatis , 
inxqualibus , rigidulis , uno versu dispositis, vix semimillimetr. latis. Pe- 
tiolus teres, basi vaginans. Umbellae solitariae , binas aut terns , subro- 
tundiE. Involucrum universale penta aut hexaphyllum. , deflexum ; foliolis 
in;£qualibus , lineari-lanceolatis , canaliculatis. Involucella minora , consi- 
milia.Umbellul;E distinctae , subrotundiE. Radii centrales longiores. Petala5 , 
aequalia , lutea , oblonga , utrinque attenuata , inflexa. Stamina totidem PENTANDRIA DIGYNIA. 253 

alterna , concolora. Styli 2 , brevisslmi , absoluta florescentla longiores , 
apice crassiusculi. Flores plurimi abortivi. Calyx proprius superus , parvus , 
quinquedentatus. Semina crassa, semicylindrica ; costis alatis. 

Habitat in Atlante. V 

LASERPITIUM MEOIDES. Tab. 6g. 

LaserpitiUM caule glabro ; petiolis hispidis ; foliis multifariam decom- 
positis ; foliolis numerosissimis , confertis , acifoririibus ; umbellis late- 
ralibus primordiali longioribus. 

Peucedanum Sicilix , foliis hirsutis , floribus lutcis. jf. B. HisL 3. p, 3], — 
Vail. Hcrb. 

FoLiAmaxima denso crespite crescunt , multifariam decomposita; foliolis 
numerosissimis , confertis , aciformibus , divaricatis , petiokun undiquc 
obtegentibus. Petiokis kispidus , inferne canaiiculatus , basi vaginans. 
Caulis erectus, simplex , glaber, lasvis , crassitie digiti, 6 — 10 decimetr. , 
inferne foliosus , ex summitate umbellas plures emittens. Vagina concava , 
elongata , membranacea, basim singuU peduncuk involvens. Umbella con- 
vexa, densa , rcgularis, 8 — \3 centimetr. lata ; primordiali laterakbus bre- 
viore ; radiis suba:quakbus. Invokicrum polyphylkmi , deflexum ; fokohs 
linearibus , acutis , concavis. Invokicellum minus , consimile. Petala kuca , 
inflexa. Germen glabrum. Semina immatura observavi, Floret iEstate. 

Habitat in monte Lazar Algerias. V 

LASERPITIUM D A U C O I D E S. Tab. 70. 

Laserpitium fokis imis bipinnatis ; cauhnis pinnatls ; fohohs hnearibus : 
umbeUa fructificante urceolata ; alls seminum denticulatis. 

Planta glaberrima. Folia inferiora biplnnata ; foliohs llnearlbus ; 
caullna plnnata , parva , remota , subsesslha , basl vaglnantla. Plnnula^. 
linearl-lanceolateE. Vagina; breves , adpressa^. CauIIs erectus , graclhs , 
strlatus , 6 — 10 declmetr. , ramosus ; ramls ercctls. Peduncuh nudl , ferc 
filiformes , lceviter strlati , longi , aphylll. Involucrum universale penta aut 
hexaphyllum ; foliohs hneari-subulatis , Inipqtialibus , adpressls ; partiale 
mlnus, consimile. UmbcIIa plana , 2 — 3 centlmetr.; umbellulls distinctls ; 
fructifera excavata ut in Dauco. Pcdunculi inxquales ; cenirales brevisslmi 254 PENTANDRIA DIGYNIA. 

aut nulli. Petala 3 ,alba, suba?qualia. Stamina totidem ; filamentis capil- 
laribus. Antheiie subrotundas, didymac. Styli 2, tenuissimi , maturo fructn 
deflexi. Semen parvum , semicylindricum , striatum ; angulis membra- 
nula brevi , denticulata auctis. Species intermedia inter Daucum et Laser- 
pitium. 

Habitat in arenis ad maris littora prope Bone. % 

LASERPITIUM PEUCED ANOIDES. Tab. 71. 

Laserpitium glabrum ; caule subdichotomo ; foliis inferioribus longe 
petiolatis ; foliolis angusto-linearibus ; umbelluhs distinctis. 

PlantA glaberrima. Caulis erectus , l^Eviter striatus , plerumque di- 
chotomus, 3 decimetr. Folia radicalia et caulina inferiora longe petiolata, 
multifariam decomposita ; folioUs angusto-Unearibus , nunc obtusiusculis , 
nunc acutis; superiora pinnata ; foliolis longioribus. Pedunculi foliis oppo- 
sid. Umbella plana , 5 — 8 centimetr. lata ; umbellulis distinctis. Radii inas- 
quales. Involucrum universale hexa ad octophyllum ; foliolis inJEquahbus , 
lineari-subulatis; partiale minus consimile.Petala alba,sub£equalia. Semina2, 
semicylindrica , striata. Anguli alati ; alis brevibus. Floret primo Vere. 

Habitat in arvis prope Sbibam. 

LASERPITIUM GUMMIFERUM. Tab. 72. 

LASERPItium glabrum ; fohis planis ; foliolis angustis , acutis , rigiduhs ; 

umbellulis hemisph:Ericis , distinctis ; coroUis candidis. 
Thapsia Apii folio lusitanica foetidissima , flore albo. 7". 7ni/. 322. 

Caulis erectus , 6 — 10 decimetr. , teres , Isvis , vix ramosus , crassitie 
penniE anserin:e , quandoque minimi digiti. Folia inferiora 3 — 6 deci- 
metr. longa , 16 — 22 centimetr. lata , plana , glaberrima , multifariam 
dccomposita ; foholis extremis parvis , acutis , planis , patentibus , rigi- 
dulis. Petiolus leres , lceviter striatus , basi vaginans. Folia caulina pauca. 
Vagina membranacea , concava , lanceolata ad basim singuli pedunculi. 
Umbelkc pedunculatze , hemisphEcricze , regulares , terminales , 8 — 13 centi- 
inetr. lata: ; lateralibus minoribus. Umbellulce subrotundre , distinctce. Invo- 
lucriuB universale hexa ad decaphyllum ; foliolis insqualibus , lanceolato- 
linearibus, canaliculatis; partiale minus consimile.Petala5, alba , suba;qualia, PENTANDRIA DIGYNIA. 255 

emarginata , parte media plicata. Stamina 5 , petalis longiora. Antherae 
didymze , s^epe purpurascentes. Styli 2 , erecti , filiformes.Germen glabrum , 
striatum. Semina 2 , semicylindrica, sulcata. Floret iEstate in collibus aridis 
et incultis. Rami succum glutinosum et graveolentem fundunt. 

HabitAT circa Algeriatri et Arzeau. V 

S I U M. 

INVOLUCRA polyphylla. Semina duo , infcia, semiovata, glabra, 
striata. 

SIUM FALCARIA. 

SiUM foliis linearibus, decurrentibus , connatis. Lin. Spec, 362. — Jacq. 

Jnstr. 3. t. 25-]. — Gartncr. i. p. 104. t. 23./. 4. 
Ammi perenne. /. Inst. 3o5. — Scliaxa. Specim. n. 3i. 
Eryngium arvense , foliis serr;E similibus. C. B. Pin. 386. 
Crithmum 4. Camer. Epit. 21 5. Ic. — Malth. Com. 382. Ic. — J. B. Hist. 3. 

p. 195. Ic. .,. 

Crithmum chrysanthemum. tabcrn. Ic. 101. 
Ammi quorumdam. Dalcch. Hist. 696. Ic.—Moris. Umb. t. 7. 
Ammi perenne repens , foHis longioribus angustioribus serratis. Moris. 

s. 9. t. 8. /. 1. 
Falcaria. Rivin. 3. t. 48. 
Sium fohis firmis , pinnatis ; nervo foUoso , latescente. Hall. Hist. n. 782, 

PlANTA glauca, glaberrima. Cauhs erectus,3 — 6 decimetr. , quandoque 
ahior , ramosus •, ramis patentibus , dichotomis , kevissimis. Foha pinna- 
tifida •, fohohs rigidis , lanceolatis , acute serratis , in petiolum decur- 
renubus •, terminahbus ternis. Umbehx numerosa: , planiusculs, ante flo- 
rescentiam nutantes , 7 — 9 centimetr. lata;. UmbehuhE distinctas. Invohi- 
crum polyphyhum ; fohohs setiformibus , inaequahbus , acuminatis ; par- 
tiale minus , consimile. Radii fihformes. Petala alba , parva , obcordata , 
subxquaha. Stamina concolora. Styh 2 , persistentes , deflexi. Semina 
oblonga , glabra , striata, utrinque depressa, calyce persistente coronata. 

Habitat in arvis. V 256 PENTANDRIA DIGYNIA. 

SIUM SICULUM. 

SlUM folils radicalibus ternatis ; caulinis bipinnatis. Lin. Spec. 362. — Jo.cq, 

Hort. 2. /. i33. 
Myrrhis foliis Pastinacas l;Ete virentibus. T. Cor. 22. — X.an. Hisi. 171. 

t. 128. 

Planta glaberrima. Caulis erectus , 3 decimetr. , basi ramosus , lasviter 
striatus. Folia iuferiora bipinnata ; foliolis ovatis , saspe antice excisis , 'mx- 
qualiter dentatis , obtusis , rarius acutis ; superiora pinnata; pinnulis lan- 
ceolatis , inasqualiter serratis. Petioli basi vaginantes , canaliculati ; vagina 
margine membranacea. Pedunculi longi , superne aphylli. Umbella piana , 
11 — 13 centimetr. lata ; umbellulis distinctis. Radii iniEquales. Involucrum 
polyphyllum ; foUohs lineari-filiformibus , acutis ; partiale consimile. Petala 
lutea. Stamina5. Anther^e dldymx , lutex. StyH 2 , breves, Semen elon- 
gatum , glabrum , strlatum , semicyhndricum. 

Habitat in colhbus Algeria;. V 

B U B O N. 

Involucra polyphylla. Semina duo , infera, ovata, villosa. 
BUBON MACEDONICUM. 

BUBON follis rhombeo-ovatis , crenatis ; umbellis numerosissimis. Lin. 

Spcc. 364. — Lamarck. Illusfr. 194. 
Apium macedonicum. C. B. Pin. 164. — T. hut. 3o5. 
Petrosehnum macedonicum. Camcr.Epit. 52g. Ic. — Matth. Com. 563. Ic. — 

Lob. Ic. 708. — Dod. Pcmpt. Gg-j.Ic. — Blahv.t. 382. — Park. Thcat.g^i. 

Ic. — Dalcch. Hist. 7o3. Ic. — Ger. Hist. 1016. Ic. 
Apium Petroselinum macedonicum multis. j^. B. Hist. 3. p. 102. Ic. 
Daucus macedonicus. Rivin. 3. t. 42. 
Le Persil de Macedoine. Rcgnault. Bot. Ic. 

Habitat in Atlante. V PENTANDRIA DIGYNIA. 267 

BUBON TORTUOSUM. Tab. 7 3. 

BUBON caule fruticoso ,nodoso •, ramis tortuosis , divaricatis •, involucro 
minimo ; seminibus globosis , striatis , hirsutis. 

CauliS sufFruticosus , glaucus , Isviter striatus , glaber , nodosus , 
ramosus , aphyllus. Rami divaricati, rigidi , tortuosi, intertexti, membra- 
nula minimd , scariosa basi stipati. Umbellie parvse , planx , 2 — 3 cen- 
timetr. latze. Radii 4 — 8 , fihformes , insquales. Involucrum universale 
et partiale parvum , deciduum. UmbeUulje approximatas. Corolla alba , 
pentapetala. Stamina 5. Filamenta capillaria. Antherae didymae , subro- 
tundiE. Styli 2, persistentes , reflexo-patentcs. Semina 2 , brevia , parva , 
semiovata , obtusa , sulcata , hirsuta vilhs brevibus. Tota planta odorem 
aromaticum spirat. Denso casspite crescit. Floret Autumno. 

Habitat prope Kerwaii in regno Tunetano. 5 

(E N A N T H E. 

Involucra polyphylla. Semina duo , infera , semicylindrica , 
striata , dense congesta , calyce proprio quinquedentato coronata. 
Styli persistentes. 

N^. InvOLUCRUM universale nullum in CE. fistulosa Lin. 

CENANTHE GLOBULOSA. 

CEnanthe fructibus globosis. Lin. Spcc. 365. 

CEnanthe lusitanica, semine crassiore globoso. T. Inst.3l3. 

CEnanthe foHis bipinnatis ; fructibus globosis. Gouan. Illustr. 18. t, g. 

Caulis 3 decimctr. aut ahior , ramosus, superne angulosus , firmus. 
Foha radicaha pinnata ; fohohs tribus ad quinque , lanceolatis aut cunei- 
formibus , glabris , integris , bifidis vel trifidis ; cauhna inferiora bipin- 
nata ; pinnuhs lanceolatis , acuminatis , integris bi aut trifidis ; superiora 
pinnata ; pinnuhs hncaribus , integcrrimis , longioribus , utrinque 
attenuatis. Peduncuh fohis oppositi. UmbeUa e radiis tribus ad quatuor, 
firmis , subcequahbus , striatis. Invokicrmn universale nuUum , rarius mono 
1 33 . . . 258 PENTANDRIA DIGYNIA. 

aut diphyllum. Semina crassa , ovata , in capitulum subrotundum aggre- 
gata , vix striata , s^epe purpurascentia, superne distincta. Styli 2 , erecti , 
persistentes. Floret primo Vere. 

Habitat in regno Tunetano ad radices montis Zowan. V 

CORIANDRUM. 

Involucrum universale nulliim ; partiale polyphyllum. Flores 
minuti in disco , majores in radio. Petala quinque , bipartita. Se- 
mina duo , laevia , infera , hemisphaerica, calyce proprio, quinque- 
dentato coronata. 

CORIANDRUM SATIVUM. 

CORIANDRUM fructibus globosis. Lin. Spec. 867. — Hall. Hist. n. 764. 
Coriandrum majus. C.B.Pin. i58. — T. Inst. 3i6. — Moris.s.g. t. ii.f.i. 

• — Rivin. 3. t.-ji. — Fusch. Hist. 3/^b. Ic. — Lob. Ic. 'job. —Dod. Pempt. 

3o2. Ic. — Lrag. 1 1"5. Ic. — Park. Theat. 7 35. Ic. — Tabcrn. Ic. 70. — 

Camer. Epit. 5^3. Ic. — Matth. Com. 55g. Ic. — Dalech. Hist. 735. Ic. 

— Ger. Hist. 1012. Ic, — J. B. Hist. 3. p. 8g. /c. — Blakw, t, 176. — 

Dodart, Icones. 

FOLIA inferiora pinnata ; foliolis subtrilobis, incequaliter incisis -, caulina 
superiora linearia. Involucrum universale nuUum ; partiale dimidiatum. 

Habitat inter segetes. O 

S C A N D I X. 

Involucrum universale nullum ; partiale polyphyllum. Petala 
quinque.Semina duo, elongata, acuminata, lasvia aut villosa, infera. 

SCANDIX PECTEN. 

SCANDIX seminibus lasvibus ; rostro longissimo. Lin. Spec. 368. — > CEd, 
Dan, t, 844. — Cnrtis, Lond, Ic — Jacq. Austr. 3. t. 263. PENTANDRIA DIGYNIA. 269 

Scandlx semine rostrato vulgaris. C.B. Pin. iSi. — t. Imt. 326. t. \-]3. 
Pecten Veneris. Matth. Com. 4o3. Ic. — Camcr. Epit. 304. Ic. — Dod. Pcmpf. 

701. Ic. — Lob. Ic. 7 26. —Dalcch. Hist. 7 i 3. Ic. — Ger. Hist. 1 040. Ic. 1 . 

— J. B. Hiit. 3. p. 71. Ic. mala. 
Scandix herba Scanaria. Tabern. Ic 96. 
Scandix vulgarls sive Pecten veneris. Park. thcat. 916. Ic. 
Scandix. Rivin. 3. t. 38. 
Myrrhis semlnis cornu longissimo. Hall. Hist. n. 704. 

Habitat inter segetes. © 

SCANDIX AUSTRALIS. 

SCANDIX seminibus subulatis , hispidls ; Horibus radiatls ; cauUbus Isvibus. 

Lin. Spcc. 36g. 
Scandix rretira niinor. C. B. Pin. i32. — T. Imt. 326. 
Scandix semine rostrato italica. C. B. Prodr. 78. /c. 
Anisomarathrum. Col. Ecphr. 90. Ic. 
Scandix italica. Matth. Com. 4o3. Ic. 
Pecten veneris tenuissime dissectis foliis , slve Anthriscus Casabonae. ^. B. 

Hist.3.p.l3. 
Scandix minor. Gcr. Hist. 1040. Ic. 

Caulis erectus , inferne ramosus , 2 — 3 decimetr. , villosus ; villis albis , 
patentibus. Folia muitifariam decomposita •, foliolis capiUaceis. Petiolus 
hirsutus. PeduncuU longi, aphyUi, foUIs opposlti. UmbeUa uni ad triradiata. 
InvokiceUa polyphyUa •, foUoUs Unearl-subulatis. Semina in acumen longum, 
subulatum , asperum abeuntia. 

Habitat inter segetes. O 

SCANDIX CEREFOLIUM. 

ScANDiX scmlnlbus nitidis , ovato-subulatls ; umbeUis sessIUbus , latera- 

libus. Lin. Spcc. 368. — Jacq.Aiistr. 4. t. 3go. 
Chsrophyllum sativum. C. B. Pin. ibi. —t. Inst. 314. — Moris. s. g. 

t. 11./. 1- — -Rivin. 3. t. 43. 
Glngidium. Fusch. Hist. 216. Ic. 
Cerefolium. Matth. Com. 402. Ic. — Camcr. Epit. 3o2. Ic. — ■rabern. Ic. 

93. —Dalcch. Hist. 711. Ic. —Park. thcat. 91 3. Ic. — Gcr. Hist. io38. Ic. 26o PENTANDRIA DIGYNIA. 

Cha:refolium. Trag. Al^- ^^- — Dod. Pempt. 700. Ic. —J. B. Hisl. 3- 

p. -jb. — Blakw. t. 236. 
Ch^Eiophyllum. Panli. Dan. t. igg. 
ChcErophylhuTi fohis glabris , tripUcato pinnatis ; lobuHs obtusis. Hall. 

Hist. n. '1^1. 
Le Cerfeuil. Regnault. Bot. Ic. 

FoLiA glabra , trifariam decomposlta ; foholis obtusis. Cauhs 3 — 6 
decimetr. , ad exortum ramorum villosus. UmbeUc-e e ramorum nodis ses- 
siles ; terminales longe pedunculatas. Semen tenue , elongatum , Ixve , 
niiidum. Styh erecti. 

Habitat in hortis. O 

SCANDIX GLABERRIMA. Tab. 74. 

SCANDIX fohis radicahbus bi aut triternatis ; fohohs ovatis obtusis ; cau- 
hnis lanceolatis ; involucris subnuhis ; seminibus laevibus , acutis. 

FOLIA radicaha et cauhna inferiora longe petiolata , bi aut triternata •, 
fohohs ovatis , incisis , lobatis et inasquahter dentatis ; dentibus obtusis ; 
cauhna media et superiora pinnata ; pinnuhs lanceolatis. Cauhs erectus , 
ramosus , glaber , 3 — 6 decimetr. , Isevissime striatus. Umbell^ fohis 
opposita; , pedunculatx,laeviter convexae , uniformes, 5 — 8 centimetr. lat^; 
umbelluhs distinctis ; radiis filiformibus. Involucrum universale et partiale 
nuUum , vel mono aut diphyllum ; foholis angustis. Flores centrales plurimi , 
abortivi. Petala alba. Siyh erecti. Semina glabra, tenuia , elongata , acuta. 

Habitat prope Tlemsen in Atlante. 

S E S E L I. 

InvOLUCRUM universale subnullum ; partiale polyphyllum. 
Semina duo, infera , hinc convexa , striata. Folia tenuissima. 

SESELI VERTICILLATUM. 

SeSELi fohohs fihformibus ; radicahbus , subverticillatis , brevioribus ; 
umbeUuhs dislinctis ; radus centrahbus brevissimis. PENTANDRIA DIGYNIA. 261 

Foeniculum lusitanicum mininum acre. t. Imt. 3i2. — Schaio. Specm, 

71. 232. Ic. 

Ammi. Dalcch. Hist. 6g5. Ic. hona. 
An Seseli ammoides ? Lin. Spcc. 3j3. 

Planta glabra. Folia decomposita , filiformia , mucronata mucrone 
albo , minimo •, radicalia et caulina inferiora numerosa , brevia, conferta , 
subverticillata ; caulina media et superiora longiora , distincta , divaricata. 
Petioli brcves , basi vaginantes , adpressi , margine membranacei. Caulis 
3 — 4 decimetr. , erectus , gracilis , glaber , lievissime striatus , ramosus. 
Rami tenues , patuli. Umbellce 2 — 3 centimetr. lata; , foliis opposita? , pe- 
dunculatie; pedunculis filiformibus. Radii tenuissimi , inasquales;, centra- 
les brevissimi aut nulli. Umbelluke distincta: ; pedicellis inazqualibus. 
Involucrum universale nuUum. Involucella penta ad heptaphylla ; foUohs 
setiformibus , acutissimis. Petala 5,parva, alba , obcordata. Stamina toti- 
dem. Filamenta tenuissima. Styh 2 , setiformes. Flores plurimi abortivi. 
Semen parvum , semicyhndricum , breve , glabrum , Ixviter striatum , 
obtusum. Species diversa a Seseh ammoide Jacq. Hort. 1. t. 62. Eadem 
certe ac Tournefortii ut patet exemplariis in ejus herbario et VaiUantii 
servatis. Eadem etiam ac Schaw cujus synon. ad Sium Ammi perperam 
retuht Cl. Linna;us. Floret jEstate. 

Habitat ua arvis Algerice propc Belide. O 

T H A P S I A. InvolucrA nulla. Fetala flava. Semina duo , semicylindrica 
striata, infera , margine utrinque bialata. 

THAPSIA POLYGAMA. Tab. 75. 

ThAPSIA fohis decompositis •, fohohs acutis; involucro apice pinnatifido ; 
floribus centrahbus evanidis. 

FOLIA bi aut trifariam decomposita ; laciniis extimis parvis , acutis , 
inxquahbus ; pkiriiuis apice tridentatis , aliis simphcibus. Cauhs crectus 262 PENTANDRIA DIGYNIA. 

3 — 6 decimetr. , lasvlter strlatus , parce ramosus , glaber. UmbcU^e 5 centl- 
metr. latce , plan^ , pedunculatLC. Umbellulx dlstinctae. Radli Inasquales. 
Involucrum universale penta aut heptaphyllum ; follolls linearlbus , apice 
plnnatifidis, s^Epe trlfurcatis , rarius simplicibus ; partlale , simplex, tenue. 
Corollapallide flava. Flores polygaml; centrales masculi, abortivl, mlnores, 
brevius pedicellati •, hermaphroditi fertiles in radlo. Stamina 5. Filamenta 
capillaria. Antherx dldymcjc , subrotund^e. Styll 2 , dlvergentes. Semina 
semlcylindrica. 

Habitat prope Bone ad maris llttora. 

THAPSIA GARGANICA. 

Thapsia follls pinnatis ; foliolls pinnatifidls ; laclniis lanceolatls. Lin. 

Manl. 5]. 
Thapsia sive Turblth garganlcum , semlne latisslmo. J. B. Hist. 3. p. 5o. 

Ic. — T. Imt. 322. — Schaw. Specim. n. 5-]6. 
Thapsia Thalictri folio. Magn. Monsp. 286. Ic. 
Thapsia Libanotidls folio glutinosa glabra. Pluk. t. 6"] . f. 3. mala. 
Thapsia foliis tripinnatls ; foliolis alternls , llneari-lanceolatls , integerrimls , 

trlfidisve , decurrentibus. Goiian. Illustr. i8. t. 10. 

FoLiA nltida , glabra ; primordialia longe petiolata , ovata aut ovato- 
lanceolata , Integerrima , quibus succedunt alia, nunc ternata , nunc qui- 
nata aut septena , dcmum tri aut quadrifariam decomposlia ; foliolis 
angusto-lanceolatls aut linearibus , acutis , glaberrimls , superne lucidis , 
subtus pallldioribus , In petiolum decurrentlbus. Petioll teretes , basi vagi- 
nantes. Vagina magna. CauUs 6 — 12 centlmetr. , crassus , glaber , erectus , 
lcEvIter strlatus. Umbella \3 — 26 centimetr. , hemisphierica ; umbelluhs 
distinctis , rotundis. Vaginas concavae , aphyllas ad baslm pedunculorum. 
Involucrum nuUum. Petala palllde lutea. Semen elongatum , semicyllndri- 
cum , dorso strlatum , marglne utrlnque ala membranacea , flavescente coro- 
natum. Radix contrlta tumorlbus resolvendls Idonea. 

HabitAT In arvis. V 

THAPSIA VILLOSA. 

ThapsiA follls dentatls , villosis , basl coadunatis. Lin. Spcc. 3"] 5. 
Thapsia latifoliavillosa. C. B. Pin. 148. — T.Inst. 322. — Mom.j.9./. 18./. 3. PENTANDRIA DIGYNIA. 263 

Thapsia. Clm. Hist. 2. p. 192. Ic. — Ger. Hist. lo3o. Ic. 
Peloponense Seseli majus. Lob. Ic. 736. 
Thapsia Carotce foho. Park. Theat. 878. Ic. 

Thapsia quorvimdam hirsuta et aspera , Cicuta; folio , flore luteo , semine 
lato , ahis Seseli peloponesiacum. J. B. Hist. 3. p. i85. Ic. 

FOLIA magna , villosa , muhifariam decomposita ; folioHs rugosis , inas- 
quaUbus , hnearibus aut hneari-lanceolatis , subtus palhdioribus , margine 
reflexis. PetioH teretes , basi vaginantes. Cauhs cyhndricus , glaber , Ixvis , 
crassitie digiti, 6 — 10 decimetr., pulvere glauco conspersus. Vaginx magns, 
concavae , integrae ad ortum pedunculorum. Umbehas magnx , regulares , 
globosae ; umbeUuhs distinctis, rotundis. Petala flava. Semina semicyhndrica , 
sulcata , magna , utrinque margine alata , calyce persistente coronata. Va- 
rietatem semine duplo minore disiinctam observavi. 

Habitat in arvis incuhis et in cohibus Algerias. V 

PASTINACA. 

INVOLUCRA subnulla. Petala flava, involuta. Semina duo, plana, 
laevia , elliptica , infera. 

PASTINACA SATIVA. 

Pastinaca fohis simphciter pinnatis. Lin. Spec. 3^6. 

Pastinaca sativa latifoha. C. B. Pin. 1 55. —t. Inst. 3 1 9. — Gcr. Hist. 1 025. Ic. 

Pastinaca domestica. Matlh. Com. 648. Ic. — Camcr. Epit. 607. Ic. — Fusch. 

Hist. 733. Ic. 
Elaphoboscum sativum. Tabcrn. Ic. 76. 

Pastinaca sativa latifoha germanica , luteo Qove.J. B. Hist, 3. p. i5o. Ic, 
Pastinaca. Rivin. 3. t. 6. 

COLITUR in hortis. O 

S M Y R N I U M. 

Involucra nulla. Semina brevia, hinc convexa, infera; angulis 
tribus elevatis. 2f)4 PENTANDRIA DIGYNIA. 

SMYRNIUM OLUSASTRUM. 

Smyrnium foliis caulinis ternatis , petiolatis , serratis. Lin. Spec. 3-] 6. — 

Lamarck. Illuslr. t. 204. 
Smyrnium. Matth. Com. 566. Ic. — L. hut. 3 16. — Rivin. 3. t. 69. — Camer. 

Epit. 53o. Ic. — Blakw. t. 408. 
Hipposelinum. Dod. Pcmpt. 6gS. Ic. — Ger.Hist. loig. Ic. — Lob. Ic. 708. 

— Park. Lhcal. g3o. Ic. 
Petroselinum alexandrinum. trag. 436. Ic. 

Hipposelinum Theophrasti , vel Smyrnium Dioscoridis. C.B.Pin. 1^4. 
Macerone quibusdam Smyrnium , semiue magno nigro. J. B. Hist. 3. 

p. 126. Ic. 
Le Maceron. Regnault. Bot. Ic. 

FOLlA cauHna ternata -, fohoUs ovatis , lucidis , dentatis , quandoque 
lobalis. Petiolus basi vaginans. Radii umbeUx breves. Petala alba. Semma 
crassa brevia ; anguhs tribus dorsahbus elevatis. 

HabitaT in arvis Algerix. O 

A N E T H U M. 

Involucra nulla. Petala flava, involuta. Semina duo , oblonga, 
infera. Folia filiformia. 

ANETHUM fceniculum. 

AneTHUM fructibus ovatis. Lin. Spcc. 3-]1. — Millcr. Illustr. Ic. 
Fccniculum dulce , majore et albo semine. J. B. Hist. 3. p. 4. Ic. — T. 

Inst. 3i 1. 
Focniculum dulce. C. B. Pin. 147. 

Foeniculum. Camer. Epit. 53^. Ic. — Matth. Com. 568. Ic. — Blakiu. t. 2S8. 
Fceniculum sive Marathrum vulgatius dulce. Lob. Ic. 775. 
Fccniculum majus. Rivin. 3. t. 62. 
Le Fenouil commun. Rcgnault. Bot. Ic. 

HabiTAT in arvis. V PENTANDRIA D I G Y N I A. 265 

PIMPINELLA. 

InvoluCRA nulla. Semina glabra , hinc convexa , striata , infera. 

PIMPINELLA LUTEA. Tab. 76. 

PlMPlNELLA foliis pinnatis , pubescentibus ; foliolis cordatis , dentatis , 

antice excisis ; pedunculis filiformibus , paniculatis. 
Tragoselinum africanum aUissimum. T. Imt. 3og. 
Pimpinella saxifraga maxima africana. Magn. Bot. App. 

FOLIA fere P. magncE Lin. •, radicalia pubescentia , petiolata , pinnata. 
Foliola cordata, saepe antice excisa, inajqualiter dentata •, dentibus obtusis. 
Foliolum terminale plerumque trilobum. Caulis 10 — 16 decimetr. , gluber , 
lievis , inferne foliosus , superne aphyllus et ramosus ; ramis dichotomis ; 
ramulis filiformibus , paniculatis. Vaginae canaliculatce , integrx , membrana- 
ceas , deciduas. Pedunculi nutantes. Umbellee parvze. Radii tres ad quinque,- 
capillares. Involucra nulla. Petala lutea , minima. Stamina 5, concolora. 
Styli 2 , setiformes. Semina glaberrima , parva , semiovata , vix striata. 
Flores centrales abortivi. Floret iEstate, Odorem aroraaticum spirat. 

Habitat in Atlante. V 

A P I U M. 

Involucra tri aut tetraphylla. Semina oblonga, convexa, hinc 
striata. 

APIUM PETROSELINUM. 

Apium foliis caulinis linearibus ; involucellis minutis. Lin. Spcc. Sjg. 
Apium hortense, Peiroselinum vulgo. C. B. Pin. i53. — 7". Iiist. 3o5. 
Apium hortense. Dod. Pcmpt. 694. Ic. — Lob. h. 706, — Matth. Com. 562. 

Ic. — Camcr. Epit. 5^6. Ic. — Dalcch. Hist. 700. Ic. — Gcr. Hist. ioi3. Ic. 
Petroselinum. trag. 460. /t. — ■ Pauli. Dan. t. 2i-j. — Piirk. thcat. g23. 

Ic. — BrunsJ. 3. p. 1 2 i . /f. v 

1 04 266 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Apium Selinum sativum domesticum. Tabern. Ic. 89. 

Apiuin hortense muliis quod vulgo Petroselinum. J. B. Hist. 3. p. 97. Ic. 

Le Persil des Jardins. Rcgnault. Bof. Ic. 

FOLiA radicalia petiolata, pinnata ; foliolis ovalis , inxqualiter incisis et 
dentatis ; dentibus apice albidis; superiora linearia. Caulis erectus, striatus, 
teres. Umbell^e saspe nutantes. Involucrum mono aut polyphyllum ; par- 
tiale polyphyllum ; fohohs subulatis. Umbella plana. Petala paUide kuea. 

COLlTURin hortis. Q^ 

APIUM GRAVEOLENS. 

Apium fohohs cauhnis cuneiformibus ; umbehis sessihbus. Lin. Spec. 879. 

— (Ed. Dan. t. 790. 
Apium pahistre et Apium officinarum. C. B. Pin. 164. — T. Inst. 3o5. 
Vulgare Apium. Trag. 464. Ic. 
Apium. Fusch. Hist. 7 44. Ic. — Blakw. t. 443. — Rivin. 3. i. 87 . — Bninsf. 3. 

p. 107. Ic. 
Eleosehnum. Dod. Pcmpt. 6g5. Ic. 
Apium palustre. Carner. Epit. b^-j. Ic. 
Apium fohis pinnatis ; pinnis trilobaiis. Hall. Hist. n. 784. 

Caules sulcati. Foha superiora ternata ; fohohs flabehiformibus ,incisis. 
UmbeUa centrahs sessihs. Involucrum laciniatum ; partiale subnuUum. 

COLITUR in hortis. cf T R I G Y N I A. 

R H U S. 

CALYXquinquepanitus. Corolla pentapetala. Germen superum. 
Bacca mono aut trisperma. 

RHUS CORIARIA. 

Rhus fohis pinnatis , obtusiuscuhs , serratis , ovahbus , subtus viUosis. 
Lin. Spec, 3ig. PENTANDRIA TRIGYNIA. 267 

Rhus folioUlmi. C. B. Pin. ^ii. — T.Inst. 611. — Duham. Arbr. 218. 

t. 52 — Schaiv. Specim. n. 5og. 
Rhus Obsoniorum et Coriariorum. Lob. Ic. 2. p. 98. — Clus. Hist. 17. Ic. 
Rhus. McUlh. Com. 186. Ic.—Camcr. Epit. 121. Ic.—Park. Thcat. h^o, 

Ic. —Blahu. t. 486. 
Coriaria. Dod. Pempt. 779. Ic. — Ger. Hist. 1474. Ic. 
Rhus sive Sumach. J. B. Hist. 1. /;. 553. Ic. 
Le Sumac. Regnault. But. Ic. 

Habitat Aigeria. 5 

RHUS PENTAPHYLLUM. Tab. 77. 

Rhus spinosum ; foliis digitatis ; foliolis lineari-lanceolatis , supcrne la- 

tioribus , obtusis , apice dentatis integrisve. 
Rhamnus siculus pentaphyllos.^Sof. Sic. 48. t. 2\.—Schaw. Spccim. n. 5o8. 

Certe ex Herb. Bocconi. 
Rhamnus pentaphyllus ; spinis lateralibus ; foliis sohtariis quinatisque. 
Jacq. Obs. 2. p. 17.— Im. Syst. vegct. 233. 

Arbor 4 — 7 metr. , ramosissima , spinosa ; spinis vahdis , floriferis. 
Cortex griseus. FoHa akerna , perennantia , glabra ; juniora subvillosa , 
digitata; foholis tribus ad quinque ,obtusis, 2—5 miUimetr. latis , 1 1 — 16 
longis, supcrne latioribus , obtusis, integris aut apice inxquahter dentatis. 
Petiolus alatus , lona:Itudine fere fohorum. Flores dioici. Masc. Calyx 
quinqucpartitus ; laciniis ovoideis. Corolla pentapetala ; petahs paten- 
tibus , ovatis , paUide Bavis. Stamina 5. FcEM. Calyx et coroUa ut in mas- 
culo. Styh 3 , parvi. Stigmata totidera. Bacca subrotunda , tubercuhs tribus 
apice notata , matura rubra, monosperma, nucleo foeta osseo , compresso. 
Facies Mcspili Oxyacanthx Lin. Fructus subacidus , edulis nec injucundus. 
Cortex colore rubro tingit et ad perhcienda coria idoneus. 

Habitat prope Arzeau in colhbus incultis. 5 

VIBURNUM. 

Calyx quinquedentatus, Corollapatens,quinquepartita. Stamina 
laciniis alterna. Stylus nullus. Stigmata tria, obsoleta. Baccainfera, 
monosperma. • • 

1 • ■ ■•' -^ 34 268 PENTANDRIA TRIGYNIA. 

VIBURNUM TINUS. 

ViBURNUM foliis integerrimis , ovatis •, ramificationibus venarum subtus 

villoso-glandulosis. Liii. Spec. 3S3. — Bcrgerd. Phyt. \.p.S]. Ic. — 

Curtis. Magasin. i. 38. 
Tinus. T. Inst. 607. t. 3-n .—Dod. Pcmpt. 85o. Ic.—Duham. Arbr. SSy. 

Ic. — Schaw. Spccim. n. 5SS.—CIus. Hiit. 49. Ic. 
Tinus lusitanica. Lob. Ic. 2. p. 142. — Tabern. Ic. 964. 
Laurus -Tinus lusitanica. Gcr. Hist. 1409. Ic. 
Laurus-Tinus alter. Park. Theat. 206. Ic. 
Laurus sylvestris , foliis venosis. C. B. Pin. 461. 
Tinus alter et sylvestris. J. B. Hist. 1. p. 428 et 429. Ic. 

Frutex 2 — 3 metr. Rami verrucosi ; juniores tetragoni. Folia opposita, 
ovata , breviter petiolata , rigida , lucida , perennantia ; juniora hirsuta 
villis brevibus , ferrugineis. Flores cymosi , conferti , bracteolati. Corollje 
albx. Stamina libera , corollam adaequantia. Stylus nullus. Stigma obso- 
ktum , obtusum , subtrilobum. Bacca^ matura; cceruleas , monospermas. 

Habitat Algeria et in Atlante. 6 

SAMBUCUS. 

CALYX quinquedentatus. CoroUa rotata , quinquepartita. Bacca 
infera , tri aut tetrasperma. 

SAMBUCUS NIGRA. 

Sambucus cymis quinquepartitis •, caule arboreo. Lin. Spec. 385. — CEd. 

Dan. t. b^b. 
Sambucus fructu in umbella nigro. C. B. Pin. 456.-7'. Inst. 606. t. 376. 

— Duharn. Arbr. 2. p. 253. t. 65. 
Sambucus. Cainer. Epit. gib. Ic.—Matlh. Com. S73. Ic.—Trag. 997. Ic 

Fuchs. Hist. 64 Ic. — Dod. Pempt. 84^. Ic. — Tahern. Ic. 1028. — 

Loh. Ic. 2. p. 161 — Gcr. Hist. 1422. Ic. — Pauli. Dan. t. \2g.~-Park. 

Theal. 208. Ic.—J. B. Hist. i. p. 544. Ic. — Blakw. t. i5i. 
Sambucus arborea •, floribus urabellatis. Hall. Hist. n. 670. 
Le Sureau. Regnault. Bot. Ic. 

HabiTAT Algcriu. 5 PENTANDRIA TRIGYNIA. 269 

T A M A R I X. 

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula supera , 
trivalvis , unilocularis. Semina papposa. 

TAMARIX GALLICA. 

Tamarix floribus pentandris. Lin. Spcc. 386. 

Tamariscus narbonensis. Lob. Ic. 2. p. 218. — t. InU.&^i. — Mill. Dict. 

262. /.1. 
Tamarix altera folio tenuiore seu gallica. C. B. Pin. 485. 
Tamariscus. Blakw. t. 33 1. 

Arbor 5 — 7 metr. , ramosissima. Rami juniores filiformes , densi , 
paniculati. Folia glauca , aciformia , minima , imbricata. Flores albi , 
parvi , spicati ; spicis paniculatis. Pedunculi filiformes. Calyx minimus , 
pentaphyllus. Corolla exigua , pentapetala. Stamina 5. Stigmata 3. Arbor 
elegantissima ripas fiuviorum obumbrans. 

Habitat Algeria. 5 . ^ 

TAMARIX AFRICANA. 

TamArix foliis imbrlcatis , minimis ; floribus pentandris ; spica tereti , 
densissima ; pedunculis squamosis ; stylo trifido. 

Affinis T. gallico Lin, , difl^ert cortice ramorum fusco ; foliis arctius 
imbricatis; spica crassiori ; floribus duplo aut quadruplo majoribus, 

Habitat Algeria ad maris littora. 5 • " 

TELEPHIUM. 

Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula 
supera , triangularis , unilocularis , tiivalvis , polysperma. Recepta- 
culum liberum. oyo PENTANDRIA TRIGYNIA. 

TELEPHIUM IMPERATI. 

TelephiuM foliis alternis. Lin. Spcc. 388. — Hall. Hisl. n. 841. — Lamarck. 

Illmtr. 1.-2x3. 
Telephium Dioscoridis. Impcrati. 665. — 'T. Imt. 248. /. 128. 
Telephium repens , folio non deciduo. C.B. Pin. 287. 
Telephium legitimum Imperati. Cliu, Hist. 2. /;. 67. Ic. — Gcr. Hist. 520. Ic. 

Caules prostrati, tenues, glabri , teretes , vix ramosi , saspe 3 decimetr. 
Folia glauca, glabra , elliptica , integerrima , basi angustiora , 7 — 8 milli- 
metr. lata , 10 — i3 longa. Flores densi , corymbosi , terminales. Calyx 
persistens ; laciniis carinatis , margine membranaceis. Petala 5 , alba , 
longitudine calycis. Filamenta staminum compressa. Styli 3 , basi conni- 
ventes. Capsula triquetra , trivalvis , unilocularis , poiysperma. Semina 
parva , reniformia , receptacuio centrali , libero affixa. 

Habitat ad maris littora. V 

TELEPHIUM OPPOSITIFOLIUM. 

TelEPHIUM foliis oppositis. Lin. Spec. 388. 

Telephium Myosotidis foliis amplioribus conjugatis. Schaiv. Spccim. n.5-j2. 

HabitaT in Barbaria. 

CORRIGIOLA. 

Calyx quinquepartitus , persistens. Corolla pentapetahi. 
Semen unum , superum , calyce tectum. 

CORRIGIOLA LITTORALIS 

CORRIGIOLA. Lin. Spcc. 388. — (Ed. Dan. t. 33^.—HaU. Hist. n. S42. — 

Lamarck. Illmtr. t. 2\3. 
Polygonum littoreum minus , flosculis spadiceo-albicantibus. C.B. Pin. 28 1 . 

— ■Prodr. i3i. 
Polygoni vel Linifolia per terram sparsa , flore Scorpioides. J. B. Hist. 

3. p. 379. Ic. PENTANDRIA TRIGYNIA. 271 

Polygonum polyspermum littoreum minus , flosculis ex spadiceo-albican- 

tibus. Moris. s. 5. pars nlt. t. 'zg.f. 1. 
Polygonifolia vulgaris. Vail. Bot. 162. — DiU. Giss. g5. f. 3. — Ephcm.JVaf. 

Cnr. App. l. 9 J. 20. 
Alsine palustris ininor folio oblongo repens , floribus parvis racemi modo 

junctis albis rosaceis. Lindern. Alsat. 11 3. t. 2. t. 

Caules filiformes , ramosi , prostrati , 11 — 16 centimetr. , quandoque 
longiores. Folia alterna , glauca , integerrima , parva, fere linearia. Tlores 
minimi , capitati. Calycis lacini^e margine membranacece. Petala alba , laci- 
niis calycinis alterna. Anthera; fuscit. Styli brevissimi. Semen subtrigonum. 

Habitat Algeria in arenis. O 

A L S I N E. Calyx quinqiiepartitus. Corolla pentapetala. Capsula siipera , 
unilocularis , tri\alvis,polysperma. Receptaculum centrale liberum. 

A L. S I N E M E D I A. 

Alsine petalis bipartitis •, foliis ovato-cordatis. Lin. Spec. SSg. — CEd. Dan. 

t. S^S. — Ciirlis. Lond. Ic. — Lamarck. lllustr. t. 214. 
Alsine media. C. B. Pin. a5o. — T. Inst. 242. — Moris. s. 5. t. 23. /. 4. 
Morsus Gallince. "Trag. 385. Ic. . 

Alsine major. Fusch. Hist. 21. Ic . 

Alsine minor recentiorum. Lob. Ic. 460. — Dod. Pcmpt. 29. Ic. — Gcr. Hist. 

611. Ic. — Park. Theat. 760. Ic. 
Alsine. Pauli. Dan. t. 17. — Tabcrn, Ic] 06. ct A. media 707. Flores minores. 

— Blakiv, t. 164. 
Alsine vulgaris sive Morsus GallincE. J. B. Hist. 3. /;. 363. Ic. 
Alsine foliis petiolatis, ovatolanceolatis; petalis bipartitis.//a//.//2iL ?i. 8S0. 
La Morgeline. Regnanlt. Bot. Ic. 

Caults alterne a nodo uno ad alterum unifariam villosus, Numerus 
Staminum varians. 

Habitat in hortis Algeric-e. © 272 PENTANDRIA TETRAGYNIA. 

TETRAGYNIA. 

PARNASSIA. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala. Nectaria 
quinque , cordata, squamata, concava, filis tredecim gradatim altio- 
ribus instructa,quibus singulis globus insidet. Stylus nullus. Stigmata 
quatuor. Capsula supera, quadrivalvis , unilocularis , polysperma. 

PARNASSIA PALUSTRIS. 

Parnassia. Li7i. Spec. 3gi. — CEd. Dan. t. 584- — Miller. Illmlr. Ic. — 

Hall. Hist. n. 832. — Lamarck. Illmtr. /f. 2i6. 
Parnassia palustris et vulgaris. t. Inst. 246. /. 127. — Z.anich. Ist. t. 5\. 
Gramen Parnassi, albo simplici flore. C. B. Pin. 3og. — Gcr. Hist. 840. Ic. 

— Park. Theat. 429. /c 
Gramen parnassium. Dod. Peinpt. 56^. Ic. — Lob. Obs. 53o. Ic. — Ic. 6o3. 

Gesncr. Ic. Lign. t. \1 . f. H^. — Edit. Schinicd. p. g. t. 4. n. 11. 

Gramen hederaceum. J^rtT^crn. /c. 214. 

Gramen Parnassi Dodonxo, quibusdam Hepaticus R.os.J.B.Hist.3.p.53-j. 

Ic. mala. 
Pyrola palustris nostras , etc. Moris. s. 12. t. 10. f. 3. 

StaminA irritabilia sponte pistillo accedunt , et recedunt emisso pulvere. 
Habitat in paludibus prope La Calle. V^ 

PENTAGYNIA. 

S T A T I C E. 

Calyx tubulosus , monophynus , persistens , margine mem- 
branaceus. Petala quinque , unguiculata. Stamina basi unguium 
inserta. Styli filiformes. Capsula membranacea , raonospernia. PENTANDRIA PENTAGYNIA. 273 

STATICE PSEUDO-ARMERIA. 

StATICE foliis lato-lanceolalis , margine cartilagineis -, scapo simplici ; 

floribus capitatis. 
Statice Pseudo-Armeria. Lin. Sysf. vcgct. 3oo. 
Statice Armeria major ; scapo simplici , capitato ; foliis longe lanceolatis. 

Jacq. Hort. t. 42. 
Statice lusitanica Scorzonerce folio. 2". Imt. 341. 

FOLIA lato-lanceolata, quandoque elliptica , glabra , integerrima , ner- 
vosa , plerumque mucronata , i5 — 3-2 millimetr. lata , 10 — 13 centimetr. 
longa , petiolata; petiolo canaliculato , basivaginante. Scapus teres , striatus, 
erectus , 3 — 6 decimetr. Vagina reflexa , membranacea , inferne dentata , 
scapum superne involvens. Flores capitati. Bracteae scariosae , oblongas , 
obtusce. Calyx membranaceus , infundibuliformis. Petala rosea , obtusa. 

Habitat prope La Calle in arenis. V ; t 

STATICE LIMONIUM. 

Staticb scapo paniculato , tereti ; foliis l^evibus. Lin. Spec. 394. — (Ed. 

Dan. t. 3i5. 
Limonium maritimum majus. C. B. Pin. 192. — T. Inst. 3^1. — Moris. 

s. i5. /. i.f. 1. — ■ Z.anich. Ist. t. 3\. " - 

Limonium. Matth. Com. 696. Ic. — Camcr. Epif. 721. Ic. — Lol). Ic. 2g5. 

— Jabcrn. Ic. \So. — Gcr. Hist. 411. Ic. — Blahv. t. 481. 
Valerian^E rubrce similis pro Limonio inissa. Dod. Pempt. 35 1. Ic. 
Limonium majus vulgare. Park. Theat. 1234. Ic. 
Limonium majus multis , aliis Behen rubrum. j^. B. Hist. 3. App. 876. Ic. 

FoLiA ovato-oblonga , glauca, rigida , laevia , integerrima , obtusa,apice 
mucronata. Panicula magna, laxa. Rami dichotomi, 

1 

Habitat ad maris httora. V ' ' 

STATICE CORDATA. 

StATICE scapo paniculato ; foUis spathulatis , retusis. Lin. Spec. ^94. 
Limoniuin niariiimum minus , fohis cordatis. C. B. Pin. 192. — Prodr, gg. 
—J. B. Hist. 3. App.p.S-;]. 

1 I ■ 35 274 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

Limonium minimum cordatum, folio retuso. Barrel. t. 8o5. 
A. Limonium folio cordato siculum. Boc. Sic, 64. /. 34. ' 

FOLiA cuneiformia , apice emarginata , quandoque integerrima , rigida , 
in petiolum decurrentia. Scapus ramosus , paniculatus. Folia magnitudine 
varia pro natali solo. 

Habitat ad maris littora. V 

STATICE ECHIOIDES. 

StaTICE foliis radicalibus obovatis •, scapo paniculato ; floribus remotius- 

culis , sessilibus , subarcuatis. 
Statice scapo paniculato , tereti ; foliis tuberculatis. Lhi. Spcc. 394. 
Statice scapo paniculato , tereti ; foliis calycibusque tuberculato-leprosis. 

Gnuan. Illustr. 22. t. 2./. 4. 
Limonium minus annuum bullatis foliis , vcl Ecliioides. Magn. Bot. 

\5i . Ic. 

FOLlA radicalia jacentia , in rosulam expansa , obovata , tubercu- 
losa , quandoque spathulata , 9 — 11 millimetr. lata , i3 — 22 longa , 
integerrima ; petiolo latiusculo. Scapus gracilis , 3 decimetr. , erectus , su- 
perne ramosus. Rami filiformes , paniculati. Flores distincti , solitaril , ses- 
siles, patentes, laxe racemosi. Calyx tenuis , subarcuatus, bractea elongata, 
acuta , tuberculosa involutus. Petala angustissima , calyce vix longiora. 

HabiTAT prope Mascar in fissuris rupium. O 

STATICE GLOBULARIiEFOLIA. 

Statice foliis acuminatis , horizontalibus ; panicula laxa ; racemis termi- 

nahbus, secundis. 
Limonium mediuin, Globulariae foho majus. ^arr^/. t. 7^3 et 794. 
Statice ramosissima. Poiret. Itin. 2. p. 142. 

FOLiA radicalia spathulata aut spathulato - lanceolata , integerrima , 
utrinque attenuata , in petiolum decurrentia , 11 — 22 miUimetr. lata , 
2' — 5 centimetr. longa. Scapus erectus , 3 — 9 decimetr. , ramosus ; ramis 
patentibus. Squamula parva, ovata , acuta , adpressa , ad basim ramorum. PENTANDRIA PENTAGYNIA. sy^ 

Flores raccmosi , sccundi , e ramulorum apicibus. Limbus calycis et peta- 
lorum albus. Folia ludunt ; spathulata , ovata et lanceolata observavi. 

Habitat ad fontes calidissimos Hammam Mischroutin dictos , prope 
Bone. 

STATICE SPATHULATA. 

Statice fohis radicahbus spathulatis , obtusis , glaucis , integerrimis , longe 
petiolatis ; scapo tereti •, ramis paniculatis ; floribus racemosis , secundis. 

FOLlAradicalia, glauca , canescentia , spathulata , obtusa , rigida , mie- 
gerrima , erecta, in petiolum longum decurrentia , 8 — 1 1 centimctr. longa, 
6_g millimetr. lata. Scapus erectus , teres , firmus , superne ramosus ; 
ramis paniculatis. Flores racemosi , secundi , ex apice ramorum. 

Habitat in rupibus prope La Calle. V- 

STATICE MUCRONATA. 

Statice caule crispo ; foliis ellipticis , integris; spicis secundis. Lin. Stippl. 

187. — Lhcril. Stirp. 25. /. i3. dacriplio optima. 
Limonium africanum elegantissimum, fohis ^yrol^c. Bross. Cat. 45. — lcones 

poithum. 
Limonium africanum elatius et humile. Park. Thcat. 1235. Ic. 
Limoniumperegrinum, caule appendicibus crispis a.daucto.Pluk.Almag.22i. 

Habitat in regno Marocano. V 

S T A T I C E M I N U T A. 

Statice caule suff"ruticoso , fohoso ; fohis confertis , cuneatis ,glabris, mu- 

ticis ; scapis paucifloris. £m. Mant. 5g. 
Limonium maritimum minimum. C. B. Pin. 192. — ■Prodr. gg. — T. Imt. 

342. — Boc. Sic. 26. t. i3.J. 3. — •Schaiu. Spccim. n. 368. 
Limonium fruticosum minimum glabrum. Pluk. t. 200. /. 5. 

CAULES fruticulosi, in cjespitem densum congesti. Folia minima, obcor- 
data, conferta, glauca , rigida , perennantia. Scapus fere filiformis, erectus, 
2 — 10 centimetr. , ramosus. Flores paniculati. Panicula laxa , parva. 

Habitat in rupibus ad maris littora. ¥ ' 276 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

STATICE FERULACEA. 

Statice caule fmticoso , ramoso •, ramulis imbricatis ; paleis apice pilo 

terminatis. Lin. Spcc. SgG. 
Limonium hispanicum multifido foiio. t. lmt.3\2. — Pluk. t. 28./. 3 ct\.mala. 
Limonium ferulaceo folio. Moris. s. i5. t. i.f. 23. 

Caulis erectus , ramosissimus. Rami graciles , patentes , paniculati , 
ramosi , fasciculati. Pedunculi imbricati squamulis minimis , apice setula 
auctis. Flores glomerati, ascendentes , secundi , parvi , lutei. 

Habitat prope Bonc ad maris littora. 

STATICE SINUATA. 

Statice caule herbaceo ; fohis radicalibus alternatim pinnato - sinuatis ; 

caulinis ternis , triquetris , subulatis , decurrentibus. Lin. Spcc. 3g6. — 

Curtis. Magazi?i. /.71. 
Limonium peregrinum , foliis Asplenii. C. B. Pin. 192. — ■ 1. Inst. 342. — 

Schaw. Specim. n. 363. — -Martyn. Cent. t. 48. 
Limonii species. Rauwolf. Itin. 3i3. t. 314. 
Limonium Rauwolfii. Clus. Cur. post. 63. Ic. — ParL thcat. 1235, Ic. — 

H. Eyst. jEst. ■]. p. S.f. i. 
Elegans genus Limonii. Dalcch. App. 3b. Ic. 
Limonium folio sinuato. Ger. Hist. 412. Ic. 
Limonium quibusdam rarum. J. B. Hist. 3. App. 877. Ic. 
Limonium syriacum , Asplenii foho. Dodart. Iconcs. 
Limonium inciso foho , Buglossi flore. Barrcl. t. 1124. 

FOLIA radicahajacentiaaut decumbentia, 16 — 22 centimetr.longa,l3 — 27 
millimetr. lata , hirsuta , in petiolum decurrentia , a basi ad apicem sensim 
latiora , obtusa , lyrato-sinuata ; lobis obtusis , saspe retroversis ; caulina 
terna , angusto - lanceolata. Cauhs erectus , dichotomus , 3 deciinetr. et 
ultra , alatus ; alis foliaceis, quaternis aut quinis , rigidulis , subhirsutis , 
quandoque subdentatis. Flores glomerati , corymbosi , terminales , sessiles , 
bracteis membranaceis , concavis , apice mucronatis obvallati. Calixinfun- 
dibuliformis; hmbo coeruleo , denticulato , ampliato , corollam mentiente. 
Petala 3, pallide flava , calyce breviora ; limbo oblongo , obtuso. 

HabiTAT ad maiis httora in arenis. cf PENTANDRIA PENTAGYNIA. 277 

STATICE MONOPETALA. 

Statice caule fruticoso , folioso ; floribus solitariis , foliis lanceolatis , 

vaginantibus. Z/«. Spcc. 3g6. 
Limonium foliis Halimi. T. Iiut. 342. — Schaio. Spccim. n. 36;. 
Limonium lignosum, Boc. Sic. 33. t. l"]. 
Limonium frutescens , Portulaca: marinis folio. Dodart. IcoJics. 

Frutex 6 — 10 decimetr. Folia alierna, glauca, lanceolata, rigida, aspera, 
contorta , perennantia , 4 — g millimetr. lata, 5 — 8 centimetr. longa. 
Petioli vaginantes. Flores axillares , solitarii. Corolla monopetala , quin- 
quefida. Tubus vagina oblique truncata inclusus. Rami scepe gallas ferunt. 

H.ABITAT in arenis humidis et salsis prope Kerwan. 5 

L I N U M. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala. Cap- 
sula sphxrica , quinque aut decemvalvis , decemlocularis , polys- 
perma. Semina plana , Ixvia. 

LINUM USITATISSIMUM. 

LlNUM calycibus capsulisque mucronatis ; petalis crenatis ; foliis lancco- 

lads , alternis ; caule subsolitario. Lin. Spcc. 3g- . — Hall. Hist.n. 836, 
Linum sativum. C. B. Pin. 214. — T. Inst. 33g. 
Linum. Matth. Com. 333. Ic. — Camer. Epit. 200. Ic. — Fuscli. Hist. 471. Ic. 

— Trag. 353. Ic. — Dod. Pempt. 333. Ic. — Pauli. Dan. t. 'jS. — Gcr. 

Hist. 556. Ic. —J. B. Hist. 3. p. 4^0. Ic.—Blahu. t. 160. —Moris. s. 5. 

t. 26./. 1. . . 

Linum sativum vulgare coeruleura. Lob. /f. 412. 
Le Lin. Rcgnault. But. Ic. 

COLITUR Algeria. © 

LINUM GRANDIFLORUM. Tab. 78. 

1-lNUM caule basi ramoso -, foliis angusto-lanceolatis ; floribus laxe pani- 
culatis ; capsulis decemvalvibus , mucronalis. 278 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

Caules ex communi ccespite plures , teretes , graciles , erecti aut basi 
decumbentes , 2 — 3 decimetr. , superne ramosi. Folia glabra , sparsa •, infe- 
riora linearia ; superiora majora , angusto - lanceolata , \3 — iS millimetr. 
longa , 2 — 4. lata , margine aspera. Flores laxe paniculati. Pedunculi fili- 
formes , folio opposito longiores , uniflori. Calyx persistens , profunde 
quinquepartitus. Lacinis ovato-oblongce, concavcC , acutce. Petala maxima , 
rosea, duplo fere majora quam in L. usitatissimo Lin. Capsula magna , 
rotunda , apice mucronata , decemvalvis. Species pulcherrima. 

Habitat in arvis argillosis prope Mascar. 

L, I N U M S T R I C T U M. 

LlNUM calycibus subulatis ; foliis lanceolatis , strictis , mucronatis ; margine 

scabris. Lin. Spcc. 400. 
Linum foliis asperis umbellatum luteum. Magn. Bot. 164. — 7". hist. 3\o. 

— Schaiv. Specim. n. Syg. 
Lithospermum Linari^ folio monspehacum. C. B. Pin. 269. 
Passerina Linarice foho. Lob. lc. 411. 
Passerina Lobehi. J. B. Hist. 3. p. ^bb. Ic. 
Linum sessihflorum ; calycibus peracutis , subglomeratis , sessihbus ; fohis 

lanceolatis , mucronatis ; margine scabro. Lamarck. Dict. 3. p. b^S. 

C AU LIS erectus , 10 — 22 centimetr. , nunc simplex , nunc inferne, nunc 
superne ramosus ; ramis dichotomis.Foha sparsa, sessiha, adpressa, scabra, 
hneari-lanceolata , acuta ; inferiora minora. Flores sessiles , axihares , soh- 
tarii , conferti, corymbosi. Calycis lacinias hneari-subulatas , rigid;E, erectce , 
capsula duplo longiores. CoroUa lutea , parva , calyce longior. Capsula 
rotunda , mucronata. Flores capitato-corymbosi. Capsulce in racemos dis- 
positas. 

HabitAT in collibus incultis. © 

L I N U M D E C U M B E N S. Tab. 7 g. 

LlNUM caule ascendente, filiformi; foliis sparsis , erectis , subulatis, Icevibus, 
mucronatis ; floribus pedicellatis ; laciniis calycis ovatis , acutis. 

Linum sylvestre angustifohum , Horibus dilute purpurascentibus vel carneis. 
C. B. Pin. 214. — t. Imt. 340. PENTANDRIA PENTAGYNIA. 279 

CauleS ex communi c3Espite pliires , filiformcs , basi decumbentes aut 
prostrati , l6 — 32 centimetr. longi , simplices. Folia numerosa , erecta , 
sparsa , subulata , rigidula , a basi ad caulis apicem sensim crescentia , 
mucronata ; mucrone brevissimo. Calycis lacinia: ovatse , acuta:. CoroUa 
rosea , calyce duplo longior. Capsula rotunda , mucronata , calyce tecta. 
Affine L. tenuifolio I.in. , differt foliis mollioribus • panicula minori ; ca- 
lycum foliis majoribus , minus acutis •, corolhi rosea , duplo aut triplo 
minore. Floret primo Vere. 

HabiTAT in arvis prope Sbibam in regno Tunctano. 

LINUM NARBONENSE. 

LlNUM calycibus acuminatis ; foliis lanceolatis , sparsis , strictis , scabris , 

acuminatis ; caule tereti , basi ramoso. Lin. Spec. 3g8. 
Linum sylvestre coeruleum, folio acuto. C. B. Prodr. 107. — T. Inst. 340. 
Linum sylvestre angustifolium , coeruleo amplo flore. Magn. Bol. 161. 

CauliS 2 — 3 decimetr. Folia sparsa, glabra , angusto - lanceolata , 
erecta , integra , a basi ad summitatem caulis sensim crescentia , rctrorsum 
subaspera. Rami foliosi , corymbosi. Flores singuli pedicellati ; pedicellis 
folio oppositis , erectis. Calyx persistens , quinquepartitus ; laciniis ovatis , 
mucronatis. Corolla coerulea. Capsula subrotunda , Ixvissime mucronata , 
decemvalvis , magnitudine L. usitatissimi Lin. 

Habitat Algeria. © 

LINUM C O RYM BIFERU M. Fab. 80. 

LlNUM foliis lanceolatis , confertis , erectis , trinerviis , retrorsum 
asperis ; ramis corymbosis , filiformibus ; calycibus subulato - mucro- 
natis. 

Caulis 6 — 10 decimetr. , erectus , superne ramosissiraus ; ramis dicho- 
tomis , corymbosis ; ramuHs fiUformibus. Foha lanceolata , sparsa , nume- 
rosa , conferta , sessiha , erecta , trinervia , i3 — 35 miUimetr. longa,acu- 
minata , retrorsum aspera ; ramea sa^pe dcntata. Flores singuh bre- 
viter pedicellati ; pedicelhs capiUaribus. Calyx quinquepartitus ; kici- 
niis subulato - mucronatis. CoroUa lutea , pentapetala , magnitudinc L. sSo PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

usitatissimiLin. Stamina corolla duplo breviora. Styli5 , capillares. Stlgmata 
totidem , capitata. Capsula parva , rotunda , mucronata , calyce brevior. 

Habitat in Atlante prope Maiane. 

L I N U M T E N U E. Tab. Si. 

LlNUM foliis linearibus, acutis ; ramis laxe paniculatis , filiformibus •, floribus 
pedicellatis; calyce mucronato ; coroUis calyce quadruplo longioribus. 

CauleS 3 — 6 decimetr. , graciles , lasves , superneramosi.Ramifiliformes, 
laxe paniculati. Folia alterna , linearia , acuta , 2 millimetr. lata , lo — i5 
longa , marglne scabriuscula. Floreslaxi, breviter pedicellati; pedicellis ca- 
pillaribus , unifloris. Calyx parvus , quinquepartitus ; laciniis acutissimis, 
mucronalis. Corolla lutea, magnitudine L. usitatissimi Lin. Capsula parva , 
rotunda, brevissime mucronata , calyce dimidio brevior. Diff^ert a L. mariti- 
mo Lin. caule et ramis tenuioribus ; calyce mucronato ; foliis angustioribus ; 
capsula calyce breviore : a L. gallico Lin. corollis quadruplo majoribus. 

Habitat in coUibus incultis Algerice. O 

L I N U M M A R I T I M U M. 

LlNUM calycibus ovatis , acutis , muticis ; foliis lanceolatis ; inferioribus 

oppositis. Lin. Spcc. 400. — J^^f^g- Hort. t. 164. 
Linum maritimum luteum. C. B. Pin. 214. — T. Inst. 340. — Schaw. Spccim. 

n. 38o. 
Lmumsylvestre. Dod.Pempt. 534.. Ic. — Matth. Com. 33^. Ic, — Camcr. Epit. 

201. Ic. 
Linum inarinum luteum narbonense. Lob. Ic. 4.12. 
Linum luteum narbonense. J. B. Hist. 3. p. 404. Ic. 

Planta glaberrima. Caules teretes , lceves , superne ramosi , 6 — 10 de- 
cimetr. Folia moUia , integerrima , subtus trinervia; inferiora opposita , 
elliptica ; raedia et superiora alterna , lanceolata. Rami laxe paniculati. 
Flores pedicellati ; pedicellis brevibus , foliolo aculo oppositis. Calyx per- 
sistens , quinquepartitus. Lacinia; ovatce , acuts. Corolla lutea , magniiu- 
dine L. usitatissimiLin. Capsula parva, rotunda , calyce paulo brevior , b;c- 
vissime mucronata. Scminafusca, l:£viter arcuata, hinc convexaet crassiora. 

HaBITAT ad maris littora. V C L A S S 1 S VI. HEXANDRIA. MONOGYNIA. L E U C O I U M. 

v_^ALYX spatha membranacea. Corolla campanulata , sexpartita ; 
laciniis apice incrassatis. Stylus clavatus. Capsula infera , trilocu- 
laris , trivalvis , polysperma. 

LEUCOIUM AUTUMNALE. 

Leucoium spatha multiflora ; stylo filiformi. Lin. Spcc. 414. 
Narcisso-Leucoium autumnale , capillaceo folio. T. Imt. 387. 
Leucoium bulbosum autumnale tenuifolium. Clui, Hiit, 170. /c, — J' B. 

Hist. 2. p. 5g3. Ic. 
Leuconarcissolirion minimum autumnale. Lob. Ic. 124. 
Trichophyllon. Rcncalm. Spcc. 100. Ic. bona. 
Leucoium bulbosum autumnale. C. B. Pin. 56. — Dalcch. Hiit. i527. Ic. 

— Dod. Pcmpt. 23o. Ic. — Ger. Hist. 148. Ic. — H, Eyst. Autimn. 3. 

/;. 6./. 1. 

BuLBUS ovoideus. Tunicie exteriores scariosce. Folia erecta , glabra , 

teretia, subulato-fihformia , absohito Hore emergentia. Scapus fiUformis , 

sjepe duplex aut triplex ex eodem caespite , erectus , siraplex , 16 — ^22 

centimetr. , basi vaginis membranaceis involutus , apice biflorus , rarius 

1 36 282 HEXAN.DRIA MONOGYNIA. 

uniflorus. Spatha mono aut diphylla , angusta , acuta , membranacea , 
carinata. Flores nutantes , pedicellati ; pedicellis inaequaUbus. CoroUa 
alba , parva , campanulata , sexpartita ; laciniis eUipticis , obtusis , sub- 
asquahbus , nec apice incrassatis ut in congeneribus. Stamina 6. Filamenta 
brevissima. Antherae erectas , approximatce , corolla breviores. Stylus tenuis. 
Stigma simplex. Germen inferum , subrotundum. Capsula subtriquetra, 
truncata , trilocularis , trivalvis , polysperma. Floret Autumno et Hyeme. 

HabitAT in arvis Algerias. V 

NARCISSUS. 

Calyx spatha membranacea. Corolla tubulosa ; limbo duplici; 
exteriore patente , sexpartito ; interiore campanulato aut rotato. 
Stamina intra tubum. Capsula infera, trilocularis , trivalvis , poly- 
sperma. 

NARCISSUS TAZETTA. 

Narcissus spatha multiflora ; nectario campanulato , truncato , breviore 

petahs ; fohis planis. Lin. Spec. 416. 
Narcissus luteus polyanthemos lusitanicus. C. B. Pin. 5o. — T. Inst. 35/^. 

A. Narcissus medio luteus , copioso flore , odore gravi. C. B. Pin, 5o. — 
T. Inst. 354. 

Narcissus medio luteus , Donas Narbonensium. Lob. Ic. 114. 
Narcissus medio hiteus polyanthos. Ger. Hist. 124. — Tabcrn. Ic. 606. 
Narcissus medio hiteus aher. Dod. Pei7ipt. 224. Ic. 

Narcissus muhos ferens flores , medio luteus, narbonensis. J. B. Hist. 2. 
p. 6o3. Ic. 

B. Narcissus latifolius simphci flore prorsus albo 1 et 2. Clus. Hist. i55. Ic, 

Folia plana , 7 — 9 milhmetr. lata , obtusiuscula , glaberrima , integer- 
rima, Isevissime striata. Scapus 3 decimetr. , foliis paulo longior. Spatha 
membranacea , ovato-lanceolata , multiflora. Peduncuh ina^quales. Co- 
rolla lutea. Limbus sexpartitus ; laciniis ovalis, saspe acuminatis. Corona 
concolor , campanulata , nunc integerrima , nunc tenuissime crenulata , 
laciniis trlplo brevior. Floret Hyeme. 

HABITAT in pascuis humidis Algerice. V^ HEXANDRIA MONOGYNIA. 2 83 

NARCISSUS SEROTINUS. Tab. 82. 

Narcissus spatha uniflora; nectario brevissimo , sexpartito. Lin. Spec. 417. 
Narcissus albus autumnalis minimus. C. B. Pin. 5i. — T. Inst. 355. 
Narcissus serotinus sive autumnalis minimus. Clus. HiU. 162. Ic. — Ger. 

Hist. i3i. Ic. — tabcrn. Ic. 611. 
Narcissus autumnalis parvus. Lob. Ic. 122. — Dod. Pcmpt. 228. Ic. 
Narcissus quartus sive autumnalis. j^. B. Hist. 2. p. 663. Ic. 

Icones autorum variorum ex Clusio repetitx plantam juniorem reprae- 
sentant. 

BuLBUS ovoideus , tunicatus. Folia plana , 2 miilimetr. lata , 16 — 27 
centimetr. longa, glabra, basi vaginis membranaceis involuta. Scapus tenuis, 
foliis paulo longior , uni aut multiflorus. Spatha membranacea , mono- 
phylla , concava, elongata. Pedicelli Horum in^equales. Calyxnullus. CoroUa 
tubuiosa , alba •, Umbo sexpariito •, laciniis lineari-lanceolalis , acutis. Corona 
brevissima. Bulbus junior florem unicum protert , laciniis ellipticis distinc- 
tum. Varietas prsecedentis. Scapus bi tri aut multiflorus pro aetate aut 
natah solo. 

Habitat in arvis Algerias. V ' n PANCRATIUM. 

Calyx spatha multiflora. Corolla tubulosa ; limbo duplici ; 
exteriore sexpartito ; interiore breviore , filamentis staminum 
adhaerente. Stamina extra tubum. Capsula infera , trilocularis , tri- 
valvis , polysperma. 

PANCRATIUMMARITIMUM. 

PancraTIUM foliis glaucis , lato-linearibus , obtusis ; corollse laciniis lan- 

ceolatis , acutis ; staminibus nectario duodecimfido longioribus. 
Narcissus maritimus. C. B. Pin. 64. — T. Inst. 35i . 
HemerocaUis valentina. Clns. Hist. 167. Ic. 
LiHum marinum album. Tabcrn. /c. 6i3. 
Pancratium etc. Lob. Ic. i53. — Ger. Hist, \i3, Ic. • ■• 284 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Narcissus marinus. Dod. Pcmpt. 229. Ic. 

Pancratium maritimum. Cavanil, Ic. 41. t. 56. Excluu Milleri Syn, Descriptio 
optima. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

BULBOCODIUM. 

Calyx nullus. Corolla profunde sexpartita ; unguibus longissi- 
mis , angustis , apice staminiferis. Stylus trifidus. Capsula supera , 
trilocularis , trivalvis , polysperma. 

BULBOCODIUM VERNUM. 

BuLBOCODlUM foliis lanceolalis. Lin. Spcc. 422. — Retz. Fasc. 2. p. 17, 

t. 1. hona. — Villars. Dclph. 2. p. 246. t. 2. — Lamarck. lUustr. t. 23o. 
Colchicum vernum hispanicum. C. B. Pin. 6g. — T. Inst. 35o. 

PlANTA acaulis , 5 — 10 centimetr. Bulbus ovatns , solidus , tunicis 
siccis , fuscis involutus , hinc sulco basim tubi coroUas inckidente exaratus. 
FoHa tria aut quatuor , lanceolata , 4 — 7 millimetr. lata. Corolla rosea aut 
violacea , profunde sexpartita •, laciniis apice lanceolatis , inferne unguicu- 
latis; unguibusangustis , Hnearibus , longissimis , in tubum connivendbus , 
basi coalitis. Stamina 6. Filamenta brevia , subulata, unguium summitati 
inserta. Antherce Hneares , incumbentes. Stylus fiUformis , trifidus. Germen 
obtuse trigonum , superum. Capsula acuminata , triangularis , trilocularis , 
irivalvis , polysperma. Hyeme floret. 

HaBitat Akeria. V o^ APHYLLANTHES. 

Calyx persistens , glumaceus , imbricatus. CoroUa sexpartita ; 
limbo patente. Stamina sex. Stylus unus. Stigmata tria. Capsula 
supera, trilocularis , trivalvis , polysperma. HEXANDRIA MONOGYNIA. 2 85 

APHYLLANTHES MONSPELIENSIS. 

AphylLANTHES. Lin. Spcc. 422. — Lamarck. Illnstr. t. 252. 
Aphyllanthes Monspeliensium. Loh. Aclv. 190. /t. — t. Inst. 6b-] . t. \3o, 

—J. B. Hist. 3. p. 335. Ic. 
Caryophyllus ccEruleus Monspeliensium. C.B. Pin. 2og. — Tabcrn.Ic, 284, 

— Moris. s. 3. t. 23. /.12. 

Habitat in coUibus arenosis. V 

A L L I U M. 

Flores capitaii aut umbellati , spathacei. Corolla sexpartita. 
Capsula supera , trilocularis , trivalvis , polysperma. 

''' Folia plana. 
A L L I U M P O R R U M. 

Allium caule planifoUo , umbellifero ; staminibus tricuspidatis ; radice 

tunicata. Lin. Spec. 428. 
Porrum commune capitatum. C. B. Pin. 72. — T. Inst. 382. 
Porrum commune. Mfl^//t. Com. 417. Ic. — Camer. £pit. .321. Ic. — LoL 

Ic. 154. — J. B. Hist. 2.p.bS\, Ic. — tabcrn.Ic. 484. — Ger. Hist, 174. 

Ic. — Blaho. t. 421. 
AlUum staminibus aUerne trifidis ; foliis gramineis •, floribus sphaerice con- 

gestis •, radice tunicata, cauli circumnata. Hall. All. n. 7. 
Allium radice ambeunte tunicata; foliis gramineis ; spica sphcerica ; stan\i- 

nibus akerne triHdis. Hall. Hist. n. 1217.. 
Le Poireau. Rcgnault. Bot, Ic, 

BULBUS tunicatus. Caulis 10 — i^declmetr. , teres , basl foliosus. Folia 
carinata , 2 centimetr. lata , acuta , basi vaginantia. Spatha longissime 
mucronata. Flores in capitulum rotundum congesti , numerosissimi. 
CoroUcE purpureie. Staminum filamenta akernc trifida cum appendicibus 
duobus lateraUbus , filamentosis , contortis , corolla longioribus. 

COLITUR in hortis. 2 86 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

ALLIUM SUBHIRSUTUM. 

AlliuM caule planifolio , umbellifero ; foliis inferioribus hirsutis ; stami- 

nibus subulatis. Lin. Spec. 424. 
Allium angustifolium umbellatum , flore albo. T. Imt. 385. — Schaw. Specim. 

n. 20. 
Moly angustifolium umbellatum. C. B. Pin. jS. 
Moly. Camcr. Epit. 498. Ic. — Matth. Com. 644. Ic. 
Moly Dioscoridis. Clus. Hist. 192. Ic. — Lob.Ic. 160. — Gcr. Hist. i83. Ic. 

— Dodart. Iconcs. — J. B. Hist. 2. p. 56S. Ic. 
Moly angustifolium. Dod. Pempt. 685. Ic. 
AUium foliis radicalibus subhirsutis , cauHnis glabris ; floribus umbellatis. 

Hall. All. n. 18. ■ 

ScAPUS erectus , teres , 2 — ^4 detimetr. FoHa basi canaliculata, cihata , 
6 — 12 miUimetr. lata , 2 — 3 decimetr. longa. Spatha brevis , acuta, mem- 
branacea. Flores candidi, umbellati, non bulbiferi.Corollarumlacinias eUip- 
tics , distinctae , patentes ; tribus akernis minoribus. Filamenta staminura 
inferne latiora , compressa, alba , coroUa paulo breviora. Antherie luteas. 
Stylus acutus. Capsula subrotunda. Floret primo Vere. 

Habitat in arvis Algerias. V 

ALLIUM MONSPESSULANUM. 

Allium scapo tereti , soUdo •, umbeUa fastigiata ; petaUs Unearibus ; foUis 

lanceolatis ; staminibus subulatis. Gouan. Illustr. 24. t. 16. 
Moly latifoUum. H. Eyst. jEst. 4. p. 11./. 2. 

FOLIA radicaUa , canaUculata, procumbentia , glabra , subglauca , 3 — 6 
decimetr. longa, 2 — 5 centimetr. lata. Scapus farctus , soUdus, teres , l^vis , 
longitudine foUorum , erectus , penna anserina vix crassior. Spatha 
brevis,obtusa, bivalvis. Flores umbeUati, numerosi, non bulbiferi. UmbeUa 
densa, Isviter convexa, regularis , 6 — 8 centimetr. lata. Petala distincta, 
Unearia , patentia. Staminum filamenta simpUcia. Germen subrotundum. 
Capsula matura fusca , hexagona ; anguUs obtusis. Stylus primum stami- 
nibus brevior, deinde longior. Floret primo Vere. 

Habitat inter segetes. V HEXANDRIA MONOGYNIA. 287 

ALLIUM SATIVUM. 

AlliUM caule planifolio , bulbifero ; bulbo composito ; staminibus tri- 

cuspidatis. Lin. Spec, 425. 
Allium sativum. C. B. Pin. yS. — T. InsL 383. — Moris. s. 4. t. i5.f. g. 
Allium domesticum. Matlh. Com. 422. Ic. 
Allium. Camer. Epit. 328. Ic. — Dod. Pempt. 682. Ic. — Lob. Ic. i58. — 

Pauli. Dan. t. 160. — Gcr. Hist. 178. Ic. 
Allium vulgare et sativum. J. B. Hist. 2. p. SS^. Ic. 
Allium staminibus alterne trifidis •, foliis gramineis ; capite bulbifero •, ra- 

dicibus in unum bulbum congruentibus. Hall. Alt. n. 1. 

Radix bulbifera. Bulbi oblongi , acuti, hinc convexi , glomerati, mem- 
branis pellucidis involuti. Caulis 3 — 6 decimetr. Folia integra , canali- 
culata. Flores umbellati , bulbiferi. Filamenta alterne dilatata , tricuspi- 
data. 

COLITUR in hortis. V 

A L L I U M R O S E U M. 

Allium caule planifolio , vmibeUifero ; pedicelhs brevibus ; petahs ova-' 
hbus ; staminibus brevissimis ; fohis hnearibus. Lin. Spec. 4^2. 

Alhum sylvestre sive Moly minus , roseo amplo flore, Magn. Bot. 11. t. 10. 
^ Rudb. Elys. 2. /;. 166. /. 17.— r. Inst. 385. 

BuLBl subrotundi , aggregati. Tunica: exteriores porosx. Scapus 3 — 6 
decimetr. Foha glabra , plana , 2 — 4 milhmetr. lata, acuta , basim scapi 
involventia et eodem breviora. Spatha brevis , membranacea , muhifida ; 
lacinus acuminatis. Flores umbehati , rosei , non bulbiferi. Coroharum 
lacinix ehipticic , magnce , obtus^. Stamina coroha duplo breviora , sim- 
plicia , basi latiora. 

Habitat in arvis Algerias. V 

ALLIUM TRIQ^UETRUM. 

Allium scapo nudo ; fohis triquetris ; staminibus simphcibus. Lin. Spec. 

43i. — Gouan. Illusfr. 24. 
Alhum caule triangulo. 7", Inst, 385, 288 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Moly parvum , caule triangulo. C. B. Pin. "jb. 

Allium pratense , tolio gramineo , flore prorsus albo. Rxidb. Elys. 2. p. i5g. 
/. 16. 

Radix bulbosa. Bulbi tunicis albis involuti. Folia carinata , plana , basi 
triquetra, glabra , 7 — 11 millimetr. lata; nonnuUis saspe scapo longioribus. 
Scapus 3 — 6 decimetr. , nudus, triangularis ; angulis acutis. Spatha diphylla, 
membranacea , concava , ovata , acuta , decidua. Florcs umbellati , non bul- 
biferi. Peduncuh incequales , superne crassiores. Corolla alba, campanulata. 
Lacinice eUiptic^ , obtusse , quandoque acutiusculas ,9 — 11 miUimetr, 
long:e , 2 — 4. latas , hneola viridi bipartitte. Staminum filamenta simphcia , 
coroUa duplo breviora. Antheras flavas. Stylus longitudine staminum. 
Stigmata 3 , minima. Capsula subrotunda. Floret primo Vere. 

HabitAT ad hmites agrorum Algeria;. V 

ALLIUM MULTIFLORUM. 

Allium fohis carinatis ; caule superne nudo •, capite rotundo , non bulbl- 
fero •, staminibus tricuspidatis. 

BULBUS ovatus , tunicis albis , membranaceis obductus. Cauhs inferne 
fohosus , 3 — 6 decimetr. , erectus , Isviter striatus. Foha carinata , acuta , 
glabra , caule breviora , 4 — '9 miUimetr. lata. Flores numerosissimi , in capi- 
tulum rotundum , non bulbiferum , 3 — 8 centimetr. latum conferti. Spatha 
bivalvis, bicornis , basi concava , decidua. PediceUi fihformes. CoroUa A. 
sphcerocephah Lin., violacea •, laciniis acutis. Filamenta staminum aherne 
dilatata et tricuspidata ; cuspidibus laterahbus filamentosis , coroUa longio- 
ribus. Diff"ert ab A. spha^rocephalo Lin. fohis carinatis. 

Habitat Algeria. V 

A L L I U M C H A M iE - M O L Y. 

Allium scapo nudo , subnuUo ; capsuhs cernuis ; fohis planis , cihatis. 

Liii. Spec. 433. — Cavanil. Ic. n. 228. t. 207. /. 1. 
AUium humihus , foho gramineo. T. Inst. 385. 
MolyhumUe, foho gramineo. C. B. Pin. 76. — Rudb. Elys. 2. /;. 166. /. 5. 

— Moris. s. 4. t. 16./. 6. 
Chama^-Moly an Moly Dioscoridis. Col. Ecphr, 1. p. 326, Ic, HEXANDRIA MONOGYNIA. 289 

BuLBUS ovatus , tunicatus. Folia plana , lanceolata , villosa , acuta , 
2 — 4 millimetr. lata , 5 — 8 centimetr. longa , procumbentia aut jacentia , 
vagina membianacea inferne involuta. Scapus tenuis , terra immersus , 
2 — 5 centimetr. Flores umbellati. Spatha brevis , membranacea. Corolla 
alba , sexpartita •, laciniis lanceolatis , acutis. Stamina coroUa breviora. 
Filamenta tenuia. Capsula rotunda. Pedunculi reflexi. Hyemc floret. 

Habitat in agro Tunetano. V 

''' '•' Folia teretia aut semiteretia. 
ALLIUM ODORATISSIMUM. Tab. 83. 

AlltUM bulbo tunicato , poroso ; foliis lineari-subulatis , crassiusculis ; 
spatha brevi , subquadriBda •, floribus umbellatis , non bulbifcris. 

BULBUS ovatus. Tunicas exteriores siccas , membranacece , multifidae , 
poris innumeris pertusce. Scapus glaber , nudus , 3 — 4 decimetr. longus. 
Folia subcarnosa , glabra , angusta , lineari - subulata , scapo breviora. 
Spatha membranacea, brevis,discedens in lacinias tres quatuor aut quinque , 
ovatas , acutas , flore breviores. Flores umbellati , albi. Corollarum laci- 
nia: ellipticae , obtusae. Stamina dimidio breviora. Odor florum suavissi- 
mus. Floret Hyeme. 

Habitat in arenis deserti prope Cafsam et Tozzer. V 
A L L I U M P A N I C U L A T U M. 

Allium caule subteretifolio , umbellifero ; pedunculis capillaribus ^efTusis; 

staminibus simphcibus ; spatha longissima. Lin. Spcc. 428. 
Allium umbella non bulbifera , suave purpurea ; vagina bicorni ; foliis 

tcretibus. Hall. All. n. 23. /. 2. 

CAULTS 3 decimetr. Folia juncea , hinc compressa , inde convexa , 
striata. Vagina bivalvis , bicornis , longa, lineari-subulata , basi striata. 
Flores paniculato-corymbosi , umbelliferi , violacei ; centralibus erectis ; 
latcrahbus penduhs. Filamenta basi latiora , longitudine corofla^ aut vix 
longiora. Varietas videtur A. pallentis Lin. , differt colore violaceo. 

Habitat Algeria. V , 

1 ' 37' 290 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

ALLIUM PALLENS. 

Alltum caule subteretifolio , umbellifero ; floribus pendulis , truncatis ; 

staminibus simplicibus, coroUam xquantibus. Lin. Spec. 427. — Gouan. 

Illnsfr. 24. 
AUium montanum bicorne , flore pallido odoro. C. B. Pin. 7 ■5« — ^* 

Inst. 384. 
Allium montanum 4 species. Clus. Hist. 194. Ic. — ■ Ger, Hist. 188. Ic. 
Gethioides sylvestre. Col. Ecphr. 2. p. 7. Ic. 
Allium flore luteo sive pallido. J. B. Hist. 2. p. 56i. Ic. 
AUium foliis teretibus •, vagina bicorni •, umbella lutea , pendula. Hall. All. 

n. 24. 

FOLTA striata , semicylindrica. Flores non bulbiferi , pallidi et vix rosel , 
penduli ; pedicellis inzequalibus. Petala obtusa. Filamenta staminum sim- 
plicia , basi latiora. Spatha bicornis , longa , lineari-subulata , basi latior , 
vaginans , striata. 

Habitat in montibus Alo;eri:E. V 

ALLIUM PARVIFLORUM. 

Allium caule inferne folioso ; fohis semiteretibus , subulatis ; spatha bi- 
corni ; capite rotundo , non bulbifero ; filamentis simphcibus. 

Alhum caule subteretifoho , umbehifero ; umbeha globosa ; staminibus 
simphcibus , coroha longioribus ; spatha subulata. Lin. Spec. 427. 

BuLBUS ovatus , vaginis albis involutus. Cauhs tenuis , erectus , 3 — 6 
decimetr. , inferne fohosus. Foha subulata, 2 miUimetr. lata , semiteretia , 
caule breviora , glabra. Spatha bicornis , bivalvis , apice subulata , basi 
latior , striata. Flores parvi , cinerei , nitidi , in capitulum rotundum , 
densum , non bulbiferum aggregati. Corohaa lacinix ehipticx , subulata; , 
4 mlhimetr. longx , 2 latce , hneola dorsah virescente bipartitas. Sta- 
mina longitudine corohce. Filamenta simphcia , basi latiora. Facies A. 
spha^rocephah Lin, , differt colore florum griseo , nitido ; filamentis 
staminum simplicibus. Descriptio A. parviflori Lin. plantae nostrce con- 
venit. 

HabitAT in montibus prope Mascar. V: HEXANDRIA M O N O G Y N I A. SQl 

ALLIUM SPH/EROCEPHALUM. 

Allium caule teretifolio , umbellifero -, foliis semiteretibus ; staminibus 

tricuspidatis , corolla longionbus. Lin. Spec. 426. • 

Allium montanum capite rotundo. T. Inst. 384. - Rudb. Elp. 1. p. i^y. 

j\ y. — Moris. i. 4- t. 14- /• 4- 
Alliumseu Moly montanum5. C/«i. HmL 195 /.. 

AUium sphi^rocephalum purpureum sylvestre. J. B. Hnt. 2. i^. 5b2. ic. mala. Caulis teres , farctus, 3-6 decimetr. , inferne foUosus. FoUa fistulosa , 
subulata , superne Ixviter compressa , subtus ter.tia. Spatha brev.s. Flores 
parvi violacei , numerosissimi, in capitulum rotundum, densum, non bulbi- 
ferum, s^pe 3 centimetr. congesti. Filamenta akerne latiora , tricuspidata. 

Habitat Algcria. V 

ALLIUM CEPA. 

Allium scapo nudo , inferne ventricoso , longiore foUis teretibus. Lin. 

Ceprscapo' ventricoso , foUis longiore ; radice depressa. Lin, Hort. 

Clif i36. 
Cepa vulgaris. C. B. Pin. ii. — t. Inst. 382. ^ _ ^ , ^.^, . 

Cepa. rrl,. i3. h.-^Fmch. Hist. 4^0. Ic.-~Lob. Ic. .bo.^rahcm. Ic 

483. -G.r. Hist. 169. Ic. - Camcr. Epit. 324- Ic.-Matih. Com. 419- 
Cspe sive Cepa rubra et alba rotunda ac longa. J. B. Hist. 2. p. 347 • i^- 
Ccp^i votunddi. Dod. Pempt. 687. /c:. _ 

AUium staminibus aUerne trifidis ; caule ad terram ventricoso. Hfl//. All. «. 1 2. 
L'Oignon. Rcgnault. Bot. Ic. 

Bulbus maximus , tunicatus , depressus. Scapus erectus , fistulosus , 
6—10 decimetr. , inferne inflatus. FoUa cyUndnca , fistulosa , subacuta , 
scapo breviora. Flore^ albi , clausi , in capituhim rotundum densc congesti. 
Spadia brevis , membranacea. Stamina coroUa longiora. Filamenta aUerne 
iiicuspidata. Variat tunicis albis et rubris ; bulbis oblongis ; scapo urfernc 
non inHato. 

ColituR in hortis. V 2 92 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

L I L I U M. 

COROLLA campanulata , sexpartita ; laciniis ssepe reflexis , sulco 
longitudinali exaratis. Stigmata tria. Capsula supera , triangularis , 
trilocularis , trivalvis, polysperma. Valvulx pilo cancellato con- 
nexae. LiNN^US. 

LILIUM CANDIDUM. 

LiLiUM corollis campanulatis , intus glabris. Z.f«. Spcc. 433. — Hall. Hist. 

n. i23i. — ■ Lamarck. Illmlr. t. 246. /. 1. 
Lilium album vulgare. ^. B. Hist.2. p.6S5.Ic.—T. hist. 36g. t, ig5 d 196. 

— Vallct. Hort. Par. t. 20. 
Lilium album flore erecto et vulgare. C. B. Pin. 76. — Moris. 5. 4. /f. 21. 

f. i3. — Blakw. t. 11. — ■ Dodart. Icones. 
Lilium. Matth. Com. 600. Ic. — Camer. Epit. 670. Ic. — Fusch. Hist. 364. Ic. 
Lilium candidum. Dod.Pcmpt. 197. Ic, — Lob. Ic. i63. — H.Eyst. Vern.5. 

p. g./. 1. 
Lilium album. Trag. 7g3. Ic. — tahcrn. Ic. 638. — Dalech. Hist. 1492. 

Ic. — Pauli. Dan. t. 271. — Gcr. Hist. 190. Ic. 
Lilium flore albo. Sivert. t. 45, 
Le Lis. Rcgnault. Bot. Ic. 

- BULBUS ovatus , imbricatus squamis apice flavescentibus. Caulis simplex, 
teres, erectus , 8 — '10 ceniimetr. Folia numerosa , sparsa, glabra , lanceo- 
lata , integerrima, contorta, sessilia. CoroUcC magn^E , albas , Ijeves , nitidc-e , 
subcarnosae , campanulat^ , nutantes , paniculat$ , terminales. Antheras 
lutese , magnas , elongatae. 

COHTUR in hortis. V 

FRITILLARIA. 

COROLLA campanulata , sexpartita ; laciniis omnibus aut tribus 
foveola nectarifera basi excavatis. Capsula supera , trilocularis, 
trivalvis , polysperma. H E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 2 ^3 

FRITILLARIA M E L E A G R I S. 

FritilLARIA caule subunifloro ; foliis omnibus alternis. Lin. Spcc. 436. 

— Jacq. Amlr. App. t. 3i>. — Curtis. Lond. Ic. — CEd. Dan. t. 972. 

— Lamarck. Illuitr. t. 245./. 1. 

Fritillaria prsecox purpurea variegata. C. B. Pin. 64. — T. Imt. 3]-]. t. 201. 
Moris. s. 4. t. 18./. 1. — Schaiv. Specim. n. 246. — H. Eyst. Vern. 3. 

p. 7./. 1. 
Meleagris. Dod. Pcmpt. 233. Ic. — Rcncalm. Spcc. 146. Ic. — Pauh. Dan, 

t. 84. — Dalcch. Hist. \b3o. Ic. 
Fritillaria. Clus. Hist. 162. Ic. — Gcr. Hist. 149. Ic. 
Fritillaria vulgaris purpureo colore. Siucrt. t. 7. — Park.Par. 40. L 41. 
Meleagris sive Fritillaria saturatior et dilutior. J'. B. Hist. 2. p. 681. Ic. 
Fritillaria caule paucifloro ; foliis caulinis gramineis , alternis. Hall. Hist. 

71. 1235. 

Caulis simplex , tenuis , erectus , 3 decimetr. Folia lanceolata , inte- 
gerrima. Flores solitarii , rarius bini aut terni , terminales , nutantes. Corolla 
campanulata , magna , raaculis purpureis et albis , irregularibus variegata. 
LaciniiE tres exteriores extus basi gibbae , intus cavce. Stylus apice trifidus. 
Capsula oblonga , obtuse trigona. Flos colore variat , nunc pallidior , 
nunc maculis rubris , aut flavis conspersus. 

Habitat in Atlante. V 

T U L I P A. 

Corolla campanulata , sexpardta. Stylus nuUus. Stigmata tria. 
Capsula supera , triloculaiis , trivalvis , polysperma. 

TULIPA GESNERIANA. 

Tulipa flore erecto ; foliis ovato-lanceolatis. Lin. Spec. 438. 

Tulipa prcecox purpurea et rubra. C. B. Pin. b-j . — T. Inst. 3^3 Clns. 

Hist. 139. Ic. — J. B. Hist. 2. /;. 667. Ic. — Moris. s. 4. /. 17./. 1. ■ — 

H. Eyst. Vern. ^. p. 1. ct sequcntes, 

Colitur in hortis. V 2 94 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

TULIPA SYLVESTRIS. 

TuLTPA flore subnutante •, foliis lanceolatis. Lin. Spcc. 438. — (Ed. Dan. 

t. S-jb. — Hall. Hist. n. i236. 
Tulipa minor lutea gallica. C. B. Pin. 63. — T. Inst. 3] 6. — Moris. s. 4. 

/. 17./. 9. 

A. Tulipa minor lutea narbonensis. J. B. Hist. 2. p. 677. Ic. 

Tulipa narbonensis. Clus. Hist. i5i. Ic. — Dod. Pcnipt. 232. Ic. 

Narbonensis Lilionarcissus luteus,etc. Lob. Ic. 124. 

Tulipa minor Dodonasi. DalccJi. Hist. 1629. Ic. 

Tulipa bononiensis. Gcr. Hist. i38. Ic. 

Satyrion sive Tulipa pumilio. Park. Thcat. 1342. Ic. 

FoLiA lanceolata. CoroUa intus flava ; laciniis acutis; tribus extei"ioribus 
extus virescentibus , dimidio angustioribus. Filamenta staminum basi bar- 
bata. Radix vomitum movet. HaLLER. Varietas A duplo triplove minor. 
Flores odoratissimi. 

Habitat in Atlante prope Mascar. h 

ORNITHOGALUM. 

Corolla patens , sexpartita. Filaraenta compressa ; tribus 
alternis latioribtis. Capsula supera , subtrigona , trilocularis , tri- 
valvis , polysperma. 

ORNITHOGALUM FIBROSUM. Tab. 84. 

OrnitHOGALUM radicibus fibrosis , intertextis ; foliis subquinis , radica- 
libus , subulatis , canaliculatis ; scapo unifloro , brevissimo. 

Facies O. lutei Lin. Radices numerosissima?, tenues , fibrosce, tortuosa:, 
intertextae , bulbum parvulum obtegentes. Folia quatuor aut quinque, radi- 
calia , subulata , glabra , canaliculata , inasqualia , 10 — 16 centimetr. longa. 
Scapus brevis , 2 — 5 centimetr. longus , uniflorus. Corolla O. lutei Lin. 
intus flava , extus virescens ; laciniis linearibus , acutis. Stamina corolla 
dimidio breviora. Capsulam non vidi. Hyeme floret. 

Habitat in arenis prope Kerwan. V H E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 2^5 

ORNITHOGALUM PYRENAICUM. 

OrniTHOGALUM racemo longlssimo ; filamentis lanceolatis ; pcdunculis 

floriferis patentibus , xqualibus •, fructiferis scapo approximatis. Lin. 

Spcc. 440. — Ja(:q- AuUr. 2. t. io3, — Gouan. Illmtr. 26. 
Ornithoo-alum angustifolium majus , floribus ex albo virescentibus. C. B. 

Pin. 70. — T. Inst. 379. — Moris. s. 4. t. i3./. 5. 
Ornithogalum majus. Clus. Hist. iS"] . Ic. 
Hyacintho-Asphodclus , forte Galeni Asphodekis hyacinthinus ct Aspho- 

dclus foemina Dodona^i. Lob. Ic. g3. 
Asphodclus bulbosus Galeni. Dod. Pempt. 209. h. — J. B.Hist. 2.p. 627. 

Ic. — Gcr.Hist.gi.Ic. 
Strachioides. Renealm. Spcc. go. Ic. 
Phalangium longissime spicatum ; filamentis latis , lanceolatis. Hall. Hist. 

?z. 1210. 

BULBUS tunicatus. Foha quinque ad octo, moUia, angusta , glabra,canah- 
culata,procumbentia, cito arescentia.Scapus erectus,lxvis,6 — 10 decimetr. 
Flores numerosi , inracemum longum dispositi , axi ante anthesim adpressi, 
deinde patentes. Bractese subulatce , pedicellis breviores. Corolla sexpar- 
tita;laciniis ellipticis; exterioribus luteo-virescentibus; marginepallcscente. 
Stamina flava , corolla breviora. Filamcnta compressa , alterne latiora. 
Capsula oblonga , obtuse trigona , axi admota. 

Habitat in as:ro Tunetano inter ses;ctes. ¥ 

ORNITHOGALUM sessiliflorum. 

OrnitHOGALUM foliis canahculads , acutis ; floribus laxe spicatis , sub- 
sessilibus ; bractcis subulatis , florem a;quantibus. 

Bulbus ovatus , solidus , tunicatus. Folia glabra , canaliculata , 7 — 1 1 
millimetr. lata , 2 — 3 decimetr. longa. Scapus erectus , 3 — '6 decimctr, 
Flores parvi , sessiles aut brevissimc pedicellati , laxe spicati , crecti. 
Bracte:c subulatae , mcmbranacea; , concavre, longitudine florum. CoroUa- 
rum lacinice ellipticse , obtusx , marginc albx , dorso fcrrugincs-. Filamenta 
staminum alternatim dilataia. Stylus unus. Stigma simplcx. Floret primo 
Vere ct yEsiate. 

Habitat in Atlante propc Tlcmsen, V . ' 2gO HEXANDRIA MONOGYNIA. 

ORNITHOGALUM ARABICUM. 

OrnithOGALUM floribus corymbosis ; pedunculis scapo humiliorlbus ; 

filamenlis subemarginatis. Lin. Spcc. 441. 
Ornithogalum umbellatum maximum. C. B. Pin. 69. — t. InU. 378. — 

Schaiu. Specim. n. 448. 
Ornithogahim arabicum. Clm. Hist. 186. Ic. — H.Eyst. Vcrn. 5.p. 12./. 1. 
Ornithogaium majus. Dod. Pempt. 221. Ic. — Ger. Hist. 167. lc. 
Lilium ak^xandrinum Neotericorum. Lob. Ic. 149. 
Mclanophale. Rcncalm. Spec. 89. t. go. 
Lihum aiexandrinum , sive Ornithogaluin majus syriacum. J. B. Hist. 2. 

p. 629. Ic. 

BULBUS tunicatus , albus. Foha fere Hyacinthi orlentalis Lin. , 16 — 22 
centimetr. longa ,6 — 14 millimetr. lata, glabra. Scapus 3 decimetr. , quan- 
doque altior , lasvls. Flores numerosl , corymbosi , singuli pedicellati ; 
pedicellis 2 — 5 centimetr. longis. Bracte^e concavas , lanceolatDc , acut^e , 
membranacea; , longitudine pedicellorum. Corolla magna , campanulata , 
sexpartita ; laciniis eUiptlcis , concavls , obtusis. Filatnenta staminum alba, 
compressa , alterne latiora , coroUa duplo breviora. Capsula oblonga, 
obtusa , triangularis , trivalvis. Semina nigra , angulosa. Species pulcher- 
rima. Floret primo Vere. 

Habitat in agris cultis Algeria;, ?^ 

ORNITHOGALUM UMBELLATUM. 

OrnithOGALUM florlbus corymbosls ; pcdunculis scapo altloribus ; fila- 

mentis basl dilatatis. Lin. Syst. vegct. 328. — ■ Jo-''^- Austr. 4. t. 3i^3. 
Ornlthogalum umbellatum medium angustifohum. C. B. Pin. 70. — Schaw. 

Specim. 449. 
Bulbus leucanthemus mlnor , etc. Dod. Pempt. 221. Ic. 
Ornithogalon. Lob. Ic. 148. — Gcr. Hist. i65. Ic. 

Ornlthogahim Dodonxi , seu Bulbus leucanthemus. Dalech. Hist. i582. Ic. 
Ehocarmos. Rcncalm. Spec. 87. Ic. 
Ornithogalum vulgare et verius majus et minus. J. B. Hist. 2. p. 63o. Ic. 

— Swcrt. t. 5] . f. 4. 
Ornithogahim stipuhs maxlmls ; petiohs laterahbus longissimis. Hall. Hist. 

n. i2i5. HEXANDRIA M O N O G Y N I A. 297 

BULBUS ovatus , solidus , basi sobolescens. Folia angusta , inde cana^ 
liculata, hinc convexa, striata ; nervo longitudinali albo. Scapus 16—22 
centimetr. Flores corymbosi , pedicellati -, pedicellis inferioribus lon- 
gioribus. Bracte^e totidem , magns , concavas , lanceolato - subulata:. 
CoroUarum lacinise oblonga; , acutse , intus lactes , extus parte media vires- 
ccntes. Filamenta alba, compressa , acuminata , alterne latiora. Stylus 1. 
Stigmata 3. Capsula hexagona. p 

Habitat in arvis Algeria:. V 

S C I L L A. 

COROLLA patens, sexpartita , Filamenta compressa , asqualiter 
basi dilatata. Capsula supera, trilocularis , tiivalvis , polysperma. 

SCILL A M ARITIM A. 

SciLLA nudiflora ; bracteis refractis. Lin. Spcc. 442. ^ 

Ornithogakun maritimum seu Scilla radice rubra. T. InsL 38 i. 

Scilla vulgaris radicc rubra. C. B.Pm. 7 3. 

SciUa rufa magna vulgaris. J. B. Hist. 2. p. 6i5. Ic. 

Pancratium. Cki. Hist. 171. Ic-Dod. Pcmpt. 691. Ic.-Tabcrn. Ic. 6^0. 

— Ger. Hist. \-j<2. Ic. 
Scilla major radice rubra. Matth. Com. .\b\. Ic. 
Scilla rubentibus radicis tunicis. Lob. Ic. i32. 
SciUa. Fusch. Hist. 782. Ic. — Dalcch. Hist. 15/6. Ic. 
SciUa officinaUs. Blakw. t. 5gi. 
La SquiUe. Rcgnaiilt. Bot. Ic. 

A. Ornithogalum maritimum seu SciUa radice alba. t. Inst. 38 1. 
SciUa radice alba. C. B. Pin. i3. — H. Eyst. Vcrn. 2. /;. 3. /. 1 . 
SciUx magns alb:e. J. B. Hist. 2. />. 618. 
SciUa hispanica. Clus. Hist. i5i. h. — Dod. Pcmpt. 6go. Ic. — Ger. Hist. 

171. /,. —Lob. Ic. i5i. — Dalcch. Hist. 15^6 ct \5ti. Ic. — Matth. 

Cum. 453. Ic. .:■■'...'•■ • 

BULBUS ovatus , tunicatus, crassitie fere capitis humani. Folia magna, 
ovato-oblonga, obtusa , integerrima, 8—1 1 centimetr. lata , 3—6 decimetr. 

38 1 29S HEXANDRIA M O N O G Y N I A. 

longa. Scapus teres , crassitie minimi digiti , erectus , 10 — i3 declmetr. 
Racemus florum densus , longitudine fere scapi. Flores singuli peJicel- 
lati ; pedicellis filiformibus , floribus duplo triplove longioribus. Bracteai 
membranacecE , subulatas , eiecta?. Corolla pallida , patens •, laciniis ellip- 
ticis. Stamina corollam adasquantia. Capsula triangularis. In Barbaria fre- 
quens. Floret Autumno. Folia profert Hyeme. Bulbus urinas potenter 
movet. Contritus et mixtus cum carne aut pane mures cito enecat, 

Habitat in arvis. V 

SCILLA PERUVIANA. 

SciLLA corymbo conferto , conico. Lin. Spcc. 442. 

Ornithogalum coeruleum lusitanicum latifolium. T. hnt, 38 1 . — Schaiu. 

Speci)n. 11. 447. 
Hyacinthus indicus bulbosus steUatus. C. B. Pin. 47. 
Hyacinthus stellatus peruvianus. Clm. Hist. 1^3 ct 182. /c. 
Hyacinthus stellatus peruvianus muhiflorus , flore cocruleo. Moris. s. 4. 

t. 12. /. ig. 
Hyacinthus peruvianus. J. B. Hist. 2. p. 585. Ic. — Gcr. Hist. 109. Ic. 

BuLBUS ovatus , magnus , sohdus, tunicatus. Folia jacentia aut decum- 
bentia , in orbem expansa , margine cihata , lceviter undulata , 11 — i5 
miUimetr. lata, 11 — 27 centimetr. longa , basi canahculata. Scapus fohis 
brevior. Flores cccrulei aut violacei , numerosissimi , conferti , corym- 
bosi:, corymbo maximo , convexo. Bractese membranaceiE , longx , lan- 
ceolat:E , acutse. Corollarum lacinias eUipticae, subacutcE , patentes , hori- 
zontales. Stamina concolora , coroUa breviora. Floret Hyeme. In hortis 
flores siEpe paUidi aut albi. 

Habitat in arvis. V 

SCILLA LINGULATA. Tab. 85. F. i. 

SciLLA fohis lanceolatis , planis ; racemo florum denso , conico ; bracteis 

subulatis , pediceUos xquantibus. 
SciUa hngulata. Poirct. Itin. 2. p. i5i. 

BULBUS ovatus, lunicatus, sohdus. Foha radicaha , quinque ad septem , 
glabra, lanceolata , acuta , plana, integerrima, 5 — ^7 miUimetr. lata , 5 — 8 HEXANDRIA MONOGYNIA. 299 

centimetr, longa , vagina membranacea basi involuta. Scapus tenuis, erectus, 

S 1 6 centimetr. Racemus florum densus ,brevis, ovatus. Flores pedicellati •, 

pedicellis filiformibus , florem asquantibus. Bractex subulat^ , membra- 
nacese , pedicello vix longiores. CoroUa coerulea , magnitudine S. italic^ 
Lin. , sexpartita ; laciniis eUipticis , obtusis. Filamenta inferne latiora. 
Germen subrotundum. Floret Hyeme. 

HabiTAT in arvis. V 

SCILLA VILLOSA. Tab. 85. F. 2. 

SciLLA foliis lanceolatis, planis , villosis ; floribus corymbosis. 

BuLBUS ovatus,solidus, tunicatus. Folialanceolata, villosa, integerrima, 
plana , in orbem jacentia , 4 — 9 millimetr. lata , 8 — 13 centimetr. longa , 
incequalia , obtusa aut acuta. Scapus erectus , 5 — 10 centimetr. Flores 
corymbosi. Pedicelli filiformes-, exteriores 18 — 27 millimetr. longi. Bracieae 
lanceolatae, acutie , concavas , membranacex , pediceilis nunc breviores, 
nunc longiores. Corolla cocrulea. magnitudine S. amoence Lin. , sexpartita; 
laciniis ellipticis , obtusiusculis. Stamina 6, corolla breviora. Filamenta 
complanata, inferne latiora. Stylus 1. Stigma 1. Germen subrotundum. 
Capsulam non vidi. Florel Hyeme. 

Habitat in arenis prope Kervvan. V . . 

SCILLA OBTUSIFOLIA. Tab. 86. 

SciLLA scapo laterali; foliis linguiformibus , undulatis ; floribus racemosis, 

ebracteatis. 
Scilla obtusifolia. Toird. Itm. 2. /;. 149 

BULBUS ovatus, solidus. Folia radicalia , glabra , linguiformia , undulata, 
integerrima, obtusa , quandoque mucronata, 12 — 27 millimetr, lata, 8 — 13 
centimetr. longa. Scapi sa;pe duo , laterales , graciles , teretes , simplices , 
erecd, 3 — 6 decimetr. Flores S. autumnalis Lin. , purpurei , pediceUau ; 
pedicellis filiformibus , flore triplo longioribus. Racemus b — 1 1 centimetr. 
Bracteae nuUze. CoroUa violacea, sexpartita ; laciniis ellipticis. Stamina 6 , 
lon^itudine corolla:. Stylus 1. Stigma 1. Capsula parva , brevis , obtuse 
trigona , trllocularis , trivalvis. Semina oblonga , nigra. 

Habitat prope La Calle. V 300 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

SCILLA P A RVI FL O R A. Tab. 87. 

SciLLA foliis lineari-lanceolatis , acutis , glabris , scapo brevioribus •, fiorl- 

bus racemosis , conferiis ; bracteis brevissimis. 
Scilki numidica ; foliis linearibus , planis ; floribus racemosis ; pedun- 

culis flore longioribus. Poirct. Itin. 2. p. i5o. 

BULBUS ovaius , solidus. Tunicce exteriores fuscae , membranaceas. Folia 
radicalia, quatuor ad sex , ina:qualia , glabra , integerrima , lanceolata, cras- 
siuscula , lajvissime striata , acuta, 5 — 13 millimetr. lata , 11 — 16 centimetr. 
longa. Scapus tenuis , erectus , foliis scepe duplo longior , simplicissimus. 
Flores S. autumnalis Lin., racemosi , conferti , pedicellati ■, pediceUo flore 
duplo triplove longiore , filiformi , horizontali. Racemus primum conicus , 
deinde cylindraceus. Corolla violacea , sexpardta ; laciniis ellipticis , 
obtusis. Stamina 6 , longitudine corollze ; filamentis inferne latioribus. An- 
thepiE ccerulescentes. Stylus 1 , acutus. Stigma simplex. Bracteas miniina;, 
deciduae. Capsulam non vidi. Hyeme Horet. 

Habitat in arvis Algerise. V 

SCILLA UNDULATA. Tab. 88. 

SciLLA foliis lanceolatis , undulatis ; floribus laxe racemosis ; bractels bre- 
vissimis. 

BULBUSovatus, compactus,tunicatus-, tunicis exterioribus membranaceis, 
secedentibus. Folia in orbem expansa , lanceolata , undulata , glabra , 1 1 — 13 
millimetr. lata , 8 — 13 cendmetr. longa. Scapus gracilis , simplex , erectus, 

3 6 decimetr. Flores purpurei , laxe racemosi , pedicellati ; pedicellis 

filiformibus. Bracte;^ subulata: , minimce. Corolla campanulata , patens , 
pallide rosea , sexpartita ; laciniis linearibus , obtusiusculis , parte media 
intensius coloratis. Stamina 6 , corofla paulo brevlora. Filamenta tenuia , 
sequalia. Antherse lutece. Stylus longitudine staminum. Stigma simplex. 
Capsula obtusa , triangularis , trivalvis , trilocularis , polysperma , scapo 
adpressa. Semina nigra , angulosa. Folia absoluta florescentia prodeunt. 
Floret Autumno et ineunte Hyeme. Frequentissima circa Tunetum, Cons- 
tantine , Algeriam , et ahis locis. 

HabitAT in coUibus incuhis. V HEXANDRIA MONOGYNIA. 3oi 

SCILLA AUTUMNALIS. 

SCTLLA foliis filiformibus , linearibus •, floribus corymbosis •, pedunculis 

nudis , ascendcntibus , longitudine floris. Lin. Spec. 448. — Curtis. Lond. 

lc. — Cavanil. h. n. 3oo. t. 274./. 2. 
Ornithogalum autumnale minus , flore dilute purpureo. T. Inst. 38 1. 
Hyacinthus stellaris autumnahs minor. C. B. Pin. 47. 
Hyacinthus autumnahs minor, Clus.Hist. i85. Ic. — Lol). Ic. 102. — Dod. 

Pempt. 2ig. Ic. — Dcdccli. Hist. i5i3. Ic. — Gcr. Hist. 1 10. Ic.—J.B. Hist. 

1. p. 574. Ic. — Moris. s. 4. t. 12./. 18. — H.Eyst. Aiitumn. 3. p. 5.J. 2. 

Habitat Algeriil. U ■ 

SCILLA ANTHERICOIDES. 

SciLLA racemo longo ; bracteis subulatis ; pediceUis coroUa brevioribus. 
Scilla anthericoides. Poirct. Itin. -2. p. i5o. 

BuLBUS ovatus, tunicatus , soUdus. Scapus 6 — 10 decimetr. Flores laxe 
racemosi, pediceUati ; pediceUis fiUformibus , coroUa paulo brevioribus. 
BracteiE angustx , subulats, pediceUos adiequantes , aut breviores. CoroUa 
ma<Tnitudine fere OrnithogaU pyrenaici Lin. Lacini:E eUipticx , obtusce , 
paUide kueic. Floret Autumno et Hyeme. 

Habitat prope La CaUc. ¥ 

ASPHODELUS. COROLLA sexpanita ; laciniis ellipticis. Stamiiiuni filamenta basi 
unguiculata , conniventia , germen obtegentia. Capsula supera , 
rotunda, trilocularis , trivalvis , polysperma. Semina angulosa. 

ASPHODELUS L U T E U S. 

ASPHODELUS caule foUoso ; foliis triquetris , striatis. Lin. Spec. 443, — Jacq. 

Hort. /.77. 
Asphodelus cuule simpUci , foHoso •, foUis trigoais. Lin, Hort, Ctijf. 127, 302 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Asphodelus luteus flore et radice. C. B. Pin. 28. — Thcat. 55o. Ic. — t. 

Inst. 3\3. t. i-S.f. B. — Moris. s. 4. t. 1. f. 6. 
Asphodelus focmina. Camcr. Epit. 372. Ic. — Matth. Com. 46 1. Ic. 
Asphodelus kiteus. J-B. Hist. 2. /;. 632. Ic. 
Asphodekis verus luteus. Blakw. t. 233. 
Asphodekis caule folioso ; foUis angulatis , striatis ; stipulis maximis. Hall. 

Hist. n. 1 206. 

Caulis 6 — 10 decimetr. , simplex, erectus, crassitie digiti. Folia sparsa, 
numerosissima , triquetra , subulata , striata , basi dilatata , utrinque mem- 
branacea, cauH adpressa. Flores longe racemosi , tres ad quinque ex eodem 
pedunculo. Corolla lutea , sexpartita ; laciniis eUipticis , obtusis ; tribus 
superioribus erectis ; tribus inferioribus deflexis , distinctis. Stamina 6. 
FUamenta sursum arcuata ; tria inferiora longiora. Stykis arcuatus. Stig- 
mata 3, obtusa. Capsula rotunda. Semina nigra , triquetra. 

Habitat in monte Zowan prope Tunetum. V^ 

ASPHODELUS ACAULIS. Tab. 89. 

AsPHODELUS caule nuUo ; foUis subulato-triquetris ; pediceUis fructiferis 
reflexis. 

RadiceS long:e , fusiformes , crassitie minimi digiti. CauUs nuUus. FoUa 
numerosa, csspitosa , glabra , subulato-tiiquetra , kevissime striata, 8 — 1 1 
centimetr. longa , quandoque 3 decimetraUa , basi dUatata et utrinque 
membranacea. Flores centrales conferti , pediceUati. Bracteas membra- 
nacese , albiE , lanceolatce , acutae. CoroUa paUide rosea , magnitudine A. 
kitei Lin. , sexpartita ; ktciniis eUipticis , obtusis , Uneola media intensius 
colorata longitudinaUter bipartitis. Stamina 6 , tria breviora. Filamenta 
basi unguiculata , conniventia , germen obtegentia. Stykis staminibus 
longior, fiUformis. Stigmata 3, obtusa. Capsula subrotunda; pediceUo ad 
terram arcuato. 

Habitat in montibus Sbib^. V 

ASPHODELUS RAMOSUS. 

ASPHODELUS caule nudo ; foUis ensiformibus , carinalis , l^vibus. Lin, Spcc. 
444. — Miirray. Com. Gott. ■] . p. 3] . t. ]. H E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 3 o3 

Asphodelus caiile nudo ; foliis laxis. Lin. Horf. Cliff. 127. 

Asphodelus albus ramosus mas. C.B. Pin. 28. — Thcat. 53g. Ic. — T.Inst. 

343. t. 178./. A. 
Asphodekis 1. Clus. Hist. 196. Ic. — Dcbry. Flor. t. 22. 
Asphodelus ramosus. Lol). Ic. 2. p. 260. — Gcr. Hist. g3. Ic. 
Asphodekis major flore albo ramosus. J. B. Hist. 2. p. 625, — Moris. s. 4. 

/. 1. /. 1. nuilcj. 
Asphodehis major albus ramosus. Park. Thcat. 1218. Ic. 

A. Asphodehis albus non ramosus. C. B. Pin. 28. — T. Imt. 3/^3. 
Asphodelus 11. Clus. Hist. ig-/. Ic. 

RadiceS nunierosas , tuberosas. Scapus teres , la^vis , crassitie digiti , 
superne ramosus , 6 — 10 decimetr. Foha radicaha, numerosa , ccespitosa , 
deciunbentia , glauca , canaliculata , a basi ad apicem sensim decrescentia , 
acuta, l3 — 2 2 milhmetr. lata, 3 — 6 decimetr. longa. Flores sohtarii , pedi- 
cellati , in racemos longos , laxos dispositi. Bractece albce , lanceolatse , acutce. 
CoroUa alba , patens , regularis. Stigma simplex. Capsula rotunda. Semina 
triquetra. Planta nociva. Segetes obruit et sufFocat. Pecora intactam 
rehnquunt. 

Habitat in arvis cuhis et incuhis. V 

ASPHODELUS FISTULOSUS. 

ASPHODELUS caule nudo •, foliis strictis , subulatis , striatis , subfistulosis. 

Lin. Spcc. 444. — Cavanit. Ic. n. 221. /. 202. 
Asphodekis fohis fistulosis. C. B. Pin. 29. — Thcat. J^S. — T. Inst. 344. 

Moris. s. 4. /. 1. /. 5. , - 

Asphodelus minor. Clus. Hist. 197. Ic. — Dakch.^ist. i58g. Ic. 
Phalangium Cret;E. Lob. Ic. 48. — Ger. Hist. 48. Ic. 
Asphodekis minor foho fistuloso. J. B. Hisl. 2. p. 63 1. Ic. 

Radix fibrosa. Foha numerosa, subulata , fistulosa , striata , inde plana, 
hinc convexa, 3 — 6 decimetr. longa. Scapus ramosus,3 — 6 decimetr. Flores 
laxe racemosi. Corolhi alba aut paUide rosea , parva. Lacini^e eUipticas , 
hnea media longitudinali rufescente. Filamenta staminum alba , clavata. 
Slylus 1. Stigmata 3. Capsula rotunda, duplo triplove minor quam in A. 
ramoso Lin. Semina triquetra , fusca. 

HabitAT in arvis. V 3o4 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

ANTHERICUM. 

Calyx nullus. Corolla sexpartita ; laciniis ellipticis. Staminum 
filamenta cylindrica , filiformia. Capsula supera , oblonga , trian- 
gularis , trivalvis , trilocularis , polysperma. 

ANTHERICUM LILIAGO. 

AntheRICUM foliis planis ; scapo simplicissimo ; coroUis planis ; pistillo 

declinato. Li?i. Spec. 446. — J<^<^(1- Hort. t. 83. — (Ed. Dan. t. 616. 
Phalangium parvo flore non ramosum. C. B. Pin. 29. — • Thcat. 555. Ic. 

— T. Inst. 368. — Moris. s. 4. /. 1. /. 10. — Schaw. Spccim. n. 472. 
Phalangium non ramosum. Dod. Pcmpt. 106. Ic. — Lob. Ic. 48. — Gcr. 

Hist. 48. Ic. — Park. Thcat. 419. Ic. 
Phalangium pulchrius parvo flore non ramosum. J. B. Hist. 2. p. 635. Ic. 
Phalangium radicibus teredbus ; fohis radicahbus carinatis , ensiformibus ; 

petiohs unifloris. Hall. Hist. n. 1207. 

FOLIA numerosa, ciespltosa , canahculata , 4 milhmetr. lata , 3 — 6 deci- 
metr. longa. Scapus simplex , erectus , 3 decimetr. Flores laxe racemosi , 
pedicehati. Bracteie albie , lanceoLuiE , acutiE. Coroha alba, patens. Fila- 
menta fihformia. Stylus dechnatus , arcuatus , staminibus longior. Stigma 
simplex. Capsula oblonga , obtuse trigona. 

Habitat in arvis incukis Ala;erix. ¥ 'o^ ANTH^RICUM BICOLOR. Tab. go. 

Anthericum fohis planis ; caule ramoso ; floribus laxe paniculatis ; fila- 
mentis pubescentibus , apice appendiculatis. 

RadiceS longir, fusiformes ; plures ex communi casspite , crassitie pen- 
nam anserinam adaequantes. Foliaradicaha numerosa , glabra , plana , basi 
can;diculata , 4 — 8 millimetr. lata , 3 — 4 decimetr. longa ; caulina pauca , 
simillima. Caulis erectus , sxpe decumbens , superne ramosus. Fiores laxe 
paniculati , pedicehati ; pedicellis inxqualibus. Bractea: minimas , mem- 
branaccas , deciduas. Corolla ll — 13 milhmetr. lata ; laciniis patenubus , 
horizontalibus , ellipticis , obtusis , intus lacteis , extus suave purpureis. HEXANDRIA MONOGYNIA. 3o5 

Stamina 6. Filamenta alba , brevissime pubesceniia, superne geniculata et 
attenuata. Antheras flava;. Stylus acutus, filiformis , longitudine staminum. 
Capsula subrotunda. 

Habitat in sepibus Algeria:. V ASPARAGUS. Calyx nullus. Corolla sexpartita ; laciniis erectis vel revolutis. 
Stamina corolla breviora. Bacca supera , rotunda , trilocularis , 
polysperma. Semina sphaerica aut angulosa. Folia fasciculata; in A. 
sarmentoso Lin. solitaria. 

ASPARAGUS ALBUS. 

ASPARAGUS spinis retroflexis ; ramis flexuosis ; foliis fasciculatis , angulatis, 

muticis , deciduis. Lvn. Spcc. 449. 
Asparagus aculeis solitariis ; ramis angulatis , flexuosis ; foliis fasciculatis, 

Liji. Syit. vcgct. 333. 
Asparagus aculeatus spinis horridus. C. B. Piii. 490. — T, Liist. 3oo. — 

Moris. 5. i. t. i. f. 3. 
Corruda3. C!us. Hist. 1. p. 178. Ic.—Lob. Ic. 788. 
Corruda hispanica altera. Tabcrn. Ic. 140. 
Asparagus sylvestris 3. Dod. Pcmpt. 704. Ic. 
Asparagus sylvestris spinosus Clusii. Gcr. Hist. 1111. /c. 
Asparagus spinosus. Park. Thcat. 455. Ic. 

Frutex 6 decimetr. Caules ramosissimi , fruticosi. Rami tortuosi , 
patentes , saepe recHnati , albi aut grisei. Spinx solitariae , vahda; , horizon- 
tales. Foha glauca, numerosa , fasciculata , tenuia, angulosa , i3 — 22 milh- 
metr. longa. Flores numerosissimi, glomerati, pedicellati,e spinarum basi 
prodeuntes. Corolla alba, sexpartita ; laciniis retroflexis, obovatis. Stamina 
longitudine corollce. Filamenta basi laciniarum inserta, Antherce crocex, 
Floret iEstate, Flores odoratissimi. Turiones edules. 

Habitat in arvis, 6 : 

1 • • 39 3o6 HEXANDRIA M O N O G Y N I A. 

ASPARAGUS ACUTIFOLIUS. 

ASPARAGUS caule inermi , fruticoso ; foliis aciformibus , rigidulis , peren- 

nantibus , mucronatis , aequalibus. Lin. Spec. 449. 
Asparagus foliis acutis. C. B. Pin. 490. — /. Inst. 3oo. — Moris, s. i. t. i. 

f. 1. Mala. — 'Z^anich. Ist. t. 179. 
Corruda 1. Clus. Hist. 2. p. 177. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 726. Ic. 
Asparagus sylvestris. Camer. Epit. 260. Ic. bona. — Matlh. Com. 374. Ic, 
Asparagus petraeus , Corruda. Tabern, Ic. i3g. — Ger. Hist. 1110. Ic. 

Frutex 8 — 1 1 centimetr. Rami numerosi , longi , patentes , saepe recli- 
nati , inermes. Folia fasciculata , brevia , aciformia, rigidula , perennantia. 
Flores solitarii et aggregati , pedicellati. Corolla sexpartita ; laciniis linea- 
ribus , reflexis. Bacca rotunda ; matura cinerea. Flores odoratissimi. 
Turiones edules. 

HabitAT in arvis. 6 

ASPARAGUS APHYLLUS. 

ASPARAGUS apliyllus ; spinis subulatis , striatis , inxqualibus , divergentibus. 

Lin. Spec. ^bo. 
Asparagus aculeatus alter , tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum. 

C. B. Pin. 490. — T. Inst. 3oo. — ■ Moris, s. 1. t. 1. /. 2. 
Asparagus sylvestris alter. Dod. Pcmpt. 704. Ic. 
Corruda altera. Clus. Hist. 2. p. 178. Ic. 
Corruda hispanica sive lusitanica. Tabern. Ic. l3g. 
Corrudse varietas. Lob. Ic. jS]. 
Asparagus sylvestris aculeatus. Gcr. Hist. 1111. Ic. 
Asparagus petraeus , sive Corruda aculeata. Park. Theat. 454. /t. 

Frutex apliyllus , 6 decimetr. Rami numerosissimi , divaricati , intertexti , 
tortuosi , virides. Spin^E concolores , tetragonae , validae , striatte , divergentes, 
3 centimetr. circiter longs. Flores aggregati , pedicellati , e spinarum basi 
prodeuntes. Corolla sexpartita ; laciniis ellipticis , patentibus, Stigraata 3. 
Bacca parva , rotunda ; matura nigricans. 

HabitAT in arvis et ad raaris liltora. 5 HEXANDRIA M O N O G Y N I A. 3o'J 

ASPARAGUS HORRIDUS. 

ASPARAGUS aphyllus , fruticosus , pentagonus ; aculeis tetragonis , com- 

pressis , striatis. Liti. Syst. veget. 333. — Cavanil. Ic. n. 148. t. i36. 
Asparagus hispanicus aculeis crassioribus horridus. t. Imt. 3oo. 

DlFFERT a prjecedenti spinis crassioribus , vahdioribus. An non varietas? 
HabitAT in arvis. 6 

HYACINTHUS. 

Calyx ntillus. CoroUa campanulata , sexfida aut sexpartita, 
Filamenta basi laciniarum adhasrentia. Capsula supera , triangu- 
laris , trilocularis , trivalvis , polysperma. 

HYACINTHUS ORIENTALIS. 

Hyacinthus coroUis infundibuliformibus , semisexfidis , basi ventricosis, 

Lin. Spec. 454. 
Hyacinthus orientalis albus. C. B. Pin. 44. — 7". Inst. 3i^5. — Lob. Ic. io5. 

— J. B. Hist. 2. /;. 576. Ic. — Gcr. Hist. 1 13. Ic. 
Hyacinthus orientahs. Clus. Hist. i"] 4 ct 175. Ic. — Matth. Com. "] ,^3. Ic. 

— Camer. Epit. 800. Ic. — Moris. s. 4. t. 11./. 10. — H. Eyst. Vcrn. 2. 
p. 4. f. i. 

COLITUR in hortis. V , 

HYACINTHUS SEROTINUS. 

HyACINTHUS petaUs exterioribus subdistinctis ; interioribus coadunatis. 

Lin. Spec. 453. — Cavanil. Ic. n. 28. t. 3o. 
Hyacinthus obsoleto flore. C B. Pin. 44. — T. Inst. 3\b. 
Hyacinthus obsoleti coloris hispanicus serotinus. Clus. Hist. 177 et 178. /c. 

— Schaiu. Spccim. n. 33i . 

Hyacinthus obsolcto flore hispanicus. Ger. Hist. 11 5. Ic. 

Hyacinthus obsoletior hispanicus angUco simiUs. J. B. Hist. 2. p.b^-j. Ic. 3o8 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

FOLIA angusta , canaliculata ; nervo medio albo. Scapus 3 declmctr. 
Flores racemosi , secundi , inodori , nutantes , quasi ferruginei. Lacini^e 
3 exteriores revolutas. Capsula oblonga , triloba -, lobis cylindraceis. 

Habitat in Atlante. V 

HYACINTHUS ROMANUS. 

HyACINTHUS coroUis campanulatis , semisexfidis , racemosis ; staminibus 

membranaceis. Lin. Mant. 224. 
Hyacinthus comosus albus belgicus. C. B. Pin, 42. 
Hyacinthus comosus albo flore. Chis. Hist. 180. Ic. 
Hyacinthus comosus albus. Lob. Ic. 107. 

Folia canahculata , 11 — 1 8 miUimetr. lata , 22 — 32 centimetr. longa , 
prostraia aut procumbentia. Scapus fohis paulo brevior. Flores race- 
mosi , distincti ; racemo conico , 5 — 10 centimetr. CoroUa coerulescens, 
campanulata , 9 — 11 millimetr. longa. Limbus albidus , usque ad tertiam 
partem fissus ; laciniis obtusis. PedicelU longitudine florum. Anther;^ 
cocrulece. Stigma acutum. Capsula triangularis, Hyeme floret. 

Habitat in arvis. V 

M U S G A R I. 

Calyx nullus. Corolla ovoidea , inflata , sexdentata. Capsula 
supera , triangularis , trivalvis , trilocularis , polysperma. 

M U S C A R I M A R I T I M U M. 

Muscari foHis subulatis ; racemo tereti ; coroUis cyUndricis; summis colo- 
ratis , sessiUbus , abortivis. 

BuLBUS ovatus , tunicatus , soUdus. Scapus 11 — 16 centimetr. FoUa 
subulata , canaUculata. Flores conferti , pedicellati , horizontales , race- 
mosi ; racemo superne attenuato. CoroUae fere H. comosi Lin. , paUide 
virescentes , cyUndricce , apice subhexagonce ; terminales amethistina; , 
sessiles, steriles. Capsula triquetra ; anguUs acutis. 

Habitat ad maris Uttora prope veterem Carthaginem. V HEXANDRIA MONOGYNIA, 3oQ 

MUSCARI PARVIFLORUM. 

MUSCART foliis subulato-filiformibus ; racemo terminali , brevissimo ; 
floribus distinctis. 

BULBUS ov^us , tunicatus. Folia subulata, canaliculata, i millimetr. lata, 
12 — \5 centimetr. longa, glabra. Scapus fere filiformis, erectus , i3 — 16 
centimetr. Flores racemosi , terminales , distincti , pedicellati •, pedicello 
brevissimo. Racemus g — 11 millimetr. longus. Corolla dilute coerulea , 
globosa, minima , apice sensim latior , subliexagona , sexdentata. Capsula 
triquetra. DifFert ab H. racemoso Lin.,cui affinis ; fofiis tenuioribus ; floribiis 
longe rarioribus , distinctis ; coroUis superne latioribus. 

Habitat ad maris littora prope Carthaginem eversam. ^ 
M U S C A R I C O M O S U M. 

HyACINTHUS comosus ; coroUis angulato-cylindricis ; summis sterilibus , 

longius pedicellatis. Lin. Sj^cc. 455. — Jdf]- Amfr. 2. /. 126. 
Muscari arvense latifolium purpurascens, T. Inst. 347. 
Hyacinthus comosus major purpureus. C. B.Pin. 42, — Morii. s. 4. /. 2. 

/. 1. — Z.anich. Ist. t. 100. 
Hyacinthus coeruleus. Fusch. Hist. 835. Ic. 
Hyacinthus. Canicr. Epit. 7g3. Ic. 
Hyacinthus comosus spurius tertius. Dod. Pcmpt. 218. Ic, — H, Eyst, Vern, 2. 

/;. 17./. 1. 
Hyacinthus Dioscoridis comosus major. Lob, Ic. 106. 
Hyacinthus major. Dalcch. Hist. 1012. Ic. 
Hyacinthus comosus. Gcr. Hist. 117. Ic. 

Hyacinthus maximus botryoides , coma purpurea. J. B. Hist. 2. p. 5] 4. Ic. 
Hyacinthus spica longissima ; floribus supremis sterihbus , erectis; inferio- 

ribus secundis , patuUs. Hall. Hist. ?i. 1247. 

ScAPUS 3 — 6 decimetr. Folia glauca , canahculata , 7 — 12 milhmetr. 
lata , 2 — 3 decimetr. longa. Racemus florum laxus , 2 — 3 decimetr. 
Rachis sulcata. CoroUas obovatae , sexdentatce , purpureo-coerulece , angu- 
lata: , pediceUatx , horizontales ; terminales steriles , erecta: , parvx ; 
pediceUis amethistinis. Capsula triangularis ; anguUs acutis. 

Habitat in arvis Algcriie, V . ■ 3 10 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

A L O E. 

Calyx nullus. Corolla tubulosa , sexfida. Filamenta staminum 
receptaculo vel basi corollae inserta. Capsula supera , trivalvis , 
trilocularis , polysperma. Folia carnosa. 

ALOE VULGARIS. 

Aloe vera ; foliis spinosis , conferds , dentads , vaginantibus , planis , 

maculatis. Li?i. Spec. 458. 
Aloe vulgaris. C. B. Pin. 286. — T. Inst. 366. 
Aloe vera vulgaris. Mimting. 20. t. 96. 
Aloe vera. Dodart. Iconcs, 

FOLIA elongata , mollia , carnosa , a basi ad apicem sensim attenuata, 
superne plana , subtus convexa , 8 — 1 1 centimetr. lata ,3 — 5 decimetr. 
longa , margine spinosa. Scapus ramosus, quandoque simplex, squamosus. 
CoroUa flava , tubulosa. 

Habitat in regno Tunetano. 5 

A G A V E. 

Calyx nuUus. Corolla tubulosa , sexfida ; laciniis erectis. Sta- 
mina exserta. Capsula infera , trilocularis , trivalvis , polysperma. 

AGAVE AMERICANA. 

Agave foliis dentato-spinosis ; scapo ramoso. Lin. Spec. 461. 

Aloe folio in oblongum aculeum abeunte. C. B. Pin. 286. — T. Imt. 366. 

Aloe ex america. Dod. Pempt. 35g. Ic. 

Aloe americana Dodart. Icpncs. — H. Eyst. Autunin. 4. p. 3. f. 1. 

Folta glauca , 6 — 10 decimetr. longa , 16 — 3o centimetr. lata , basi 
angustiora , margine aculeata ; aculeo terminali , validissimo. Scapus florifer 
arboreus , teres , 5 — 7 metr. ; diametro 8 — ■!! centimetrali , squamis latis, HEXANDRIA MONOGYNIA. 3ll 

sparsls , adpressis obducto , superne ramosissimo ; ramls patentibus. 
Flores flavi , sursum spectantes , secundi, numerosissimi. Corollie sexpar- 
titse; laciniis erectis, lanceolatis. Stamina exserta , duplo triplove longiora. 
Anthcrx magnx , arcuatx , versatiles. Stylus longitudine staminum. Stigma 
crassum. Scapus citissime crescit. iEstate floret. 

HabitAT Algeria. V 

J U N C U S. 

Calyx persistens , sexpartitus. Corolla niilla. Stylus unus. 
Stigmata tria. Capsula supera , uni aut trilocularis, trivalvis, poly- 
sperma. Caulis et folia graminea. 

JUNCUS ACUTUS. 

JUNCUS culmo subrotundo , mucronato ; panicula terminali ; involucro 

dlphyllo , spinoso. Lin, Spcc. 468. 
Juncus acutus capltuhs Sorghi. C. B. Pin. 11. — Prodr. 21. Ic. — Jhcat. 

iy3. ic. — t. Inst. 246. — Moris. s. 8. /. 10./. i5. — Schcu. Gram. 338. 
Juncus pungens seujuncus acutus capituhs Sorghi. J. B. Hist. 2. p. 52o. 

Ic. rnala. 
Juncus maritlmus capltuhs Sorghi. Park. thcat. iigS. Ic. 
Juncus maritlmus Sorghi panicula utriculata. Barrcl. t. 2o3. /. 2. 

FOLlA radlcaha duo aut trla , rlglda, teretla , Ixvlsslme strlata , mucro- 
nata , pungentla , erecta, 3 — 9 declmetr. , baslm culml Involventia ; vaglnis 
inferne rufescentlbus. Culmus teres , firmus et quasi hgnosus , 3 — 6 decl- 
metr. , enodls. Panlcula termlnahs , conferta , erecta , supra-decomposlta , 
3 — ^8 centlmetr. longa. Peduncuh Inaequales , rlgldl , subcompressl , 
angulosl. Vaglna communls dlphyha , Infcrnc rufcsccns , spathacca , 
rlgida , erecta ; fohls ina;quahbus , aplce subuUuIs , pungentlbus ; ahero 
panicula longlore aut brevlore. Vaglnulie spathace^E plures ; Interlorcs 
mlnorcs , membranace^e , mucronatx. Peduncuh gradatlm decompositi. 
Ramuli Incequales , brcves , ex conimunl centro prodeuntcs , basl stlpati 
vaginuhs rufescentibus;duobus extcriorlbus majorlbus , Inasquahbus. Flores 
terminalcs, bini aut terni , aggregati, squamuhs totidem parvis , mucronatls. 3l2 IIEXANDRIA MONOGYNIA. 

concavls , rufis basi cincti. Calyx persistens, coriaceus , quinquepartltus , 
rufescens ; laciniis ellipticis , 2 millimetr. longis •, tribus interioribus ahernis, 
paultilum longioribus , obtusiusculis ; tribus exterioribus scepe jnucronatis. 
Stamina 6. Stylus i. Stigmata 3. Capsula calyce duplo longior , nitida , 
ovata, rufescens autfusca, obtuse trigona, brevissime mucronata, trivalvls , 
trilocularls , polysperma. Semina parva , fusca , oblonga. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

JUNCUS RIGIDUS. 

JUNCUS culmo nudo , superne Incurvo , pungente ; patTlcula laterali , elon- 
gata ; pedunculls compressls, nodosis ; calyce mucronato. 

CULMUS nudus , firmus , durus , 6 decimetr. et ultra , superne incur- 
vus , mucronatus , pungens. Panicula lateralis , culmo brevior , coarctata , 
kcvlter inflexa , ii — 16 centimetr. longa. Pedunculi Ina^quales ; iitteriores 
breviores aut nulli , hinc compressl , rigldi , supra-decompositi , nodosl ; 
noduhs rufescentibtis aut fuscls , nltidis. Vaglnaj phires ex slngulo nodo 
prodeuntes , lanceolatce , acuta; , adpressa; ; duabus exterioribus majoribus. 
Pedicelh apice uni aut biflori. Calycis laclni^e lanceolat^ , mucronatas. 
Nec capsulam nec folia observavi. 

Habitat In arenls ad maris httora. V 

JUNCUS EFFUSUS. 

JUNCUS cuhno nudo , stricto ; panicula laterah. Lin. Spcc. 464. — Lccrs. 

Herb. 88. f. i3. /. 2. 
Juncus LtvIs panlcula sparsa major. C. B. Pin. 12. — fhcat. 182. Ic. — T. 

InU. 246. — Morii. s. 8. /. 10./. 4. — Park. Lhcat. 1191. Ic. — Schcu. 

Gram. 341. 
luncus lasvis panicula sparsa. Lob. Ic. 84. 

Juncus Ijevls. Dod. Pcmpt. 6o5. Ic. — Gcr. Hist. 3b. Ic. — Tabcrn. Ic. 249. 
Juncus caule nudo; fohis teretibus , strictis ; panicula laterah, sparsa. Hall. 

Hist. n. i3ii. Varict. B. 

CuLMi tenues , glaucl , acutl , 3 — 6 decimetr. , efFusi. Panicula laterahs. 
Flores parvi. Capsul^e obtusse. 

Habitat in paludibus, V HEXANDRIA MONOGYNIA. 3l3 

JUNCUS ARTICULATUS. 

JUNCUS foliis nodoso-articukuis ; petalis obtusis. Lin. Spcc. 466. — Leers* 

Herh. 89. /. 1 3. /. 6. 
Juncus foliis articulosis , floribus unibellatis. T. Lnst. 247. 
Granien junceiun folio articulato aquaticum. C.B. Pin. 5. —Prodr. 12. Ic. 

— Theat.16. Ic. — Scheu. Gram. 33i. — Gesner. ccl. Schmied. 10. l. 4. ?t. 12. 
Gramen junceum aquaticum. Park. Thcat. 1270. Ic. ' 

Gramen junceum sylvaticum. Gcr. HiU. 22. Ic. 
Arundo minima. Dalcch. Hist. \oo\. Ic. 

Juncus foliaceus capitulis triangulis. J. B. Hist. 2. p.5-2\. Ic. 
Granien junceum articulatum palustre humilius utriculis donatum. Morii. 

s. 8. t. g. f. 2. 
Juncus foliis compressis, artictdatis ; panicula seaiel ramosa. Hall. Hist. 

n. i322. 

CuLMUS compressus. Calycis lacinia^ acutas, 
Habitat in paludibus. V 

JUNCUS MULTIFLORUS. Tab. 91. 

JUNCUS culmo inferne nodoso, folioso ; foliis teretibus ; panicula terminali, 
elongata , erecta ; pedunculis iniequalibus , multifariam decompositis , 
fasciculatis. 

CULMUS 6 — 9 decimetr. , crassitie pennir anserince , teves , simplex , 
firmus , striatus, inferne intersectus nodo uno aut altero , folium emittente 
cylindricum , apice attenuatum , striatum , 3 — 6 decimetr. Panicula siepe 3 
deciraetr. , coarctata , terminalis , interrupta. Vagina communis diphylla ; 
foliis adpressis , basi vaginantibus , rigidis , superne subulatis , inxqualibus. 
Pedunculi angulosi , striati , numcrosi , multifariam decompositi ; gra- 
datira ex communi centro emergentes , ina;quales ; centrales brevissimi. 
Vaginulas plcrunique 2 , inxquales, siccie , acuta: , basim singuli pedtuiculi 
arcte involventcs. Flores J. cfFusi Lin. , parvi. Calycis lacinix acuta; , 
a^quales , persistentes. Capsula fusca , ovata , parva , nitida , brevissime 
acurainata , longltudine calycis. 

Habitat in paludibus. V . ^ 

1 4^' 3l4 HEXANDRIA MONOGYNIA, 

JUNCUS BUFONIUS. 

JUNCUS culmo dichotomo •, foliis angulatis •, floribus solilariis , sessilibus. 

Lin. Spcc. 466. — ■Lcers. Hcrb. 90. /. i3. /. 8. 
Juncus palustris humilior erectus. T. hist. 246. 
Gramen nemorosum calycuhs paleaceis. C.B. Pin. 7. — Thcat. 100. Ic. — ■ 

Scheu. Gram. 32]. 
Holostium. Matth. Com. 687. Ic. — Lob. Ic. 18. — J. B. Hist. 2. p. 5 10. Ic. 
Gramen junceum bufonium. Tabern. Ic. 2 25. 
Gramen junceuin. Gcr. Hist. 4. Ic. 
Gramen junceum vulgare , calyculis paleaceis , sivc Holosteum. Moris. s. 8. 

t. 9./. 14. 

Gramen bufonium erectum angustifolium minus et majus. Barrcl. t. 263 

et 264. 
Juncus caule brachiato •, foliis setaceis ; floribus soUtariis ad ramos sessilibus. 

Hall. Hist. n. i3i9. 

Planta glabra. Radices fibros;^. Cuhiii phues ex communi Cc-espite , 
fiHformes , dichotomi , erecti , 11 — 27 centimetr. Foha angusta , subulata , 
basi vaginantia, hinc canahculata. Flores sessiles aut subsessiles , sohtarii 
in singula bifurcatione ; alii unilaterales , distincti , s:Epe remoti in ramuhs. 
BracteiE nonnuhcE , membranaceiE , alb:£ , basim calycis cingentes. Calyx 
persistens , paUidus , sexpartitus ; laciniis apice subulatis , margine mem- 
branaceis -, tribus exterioribus pauluhim longioribus. Capsula fusca, elon- 
gata, subtrigona, obtusa, nitida , calyce brevior, polysperma. Varietatem 
majorem observavi , distinctam floribus terminahbus approximatis ; soh- 
tariis , binis aut ternis ex ramorum dichotomia. 

Habitat in pahidibus. O 

JUNCUS PILOSUS. 

JUNCUS fohis planis , pilosis ; corymbo racemoso. Lin. Spec. 468. — 

Leers. Herh. gi. t. 1 3. /. 10. 
Juncus kitifohus nemorosus major. T. Inst. 246. 
Gramen hirsutum latifohum majus. C.B.Pin. 7, — Thcat. 101. /c. — Moris. 

s. 8. t. g. f. 1, — Schcii. Gram. 'di). 
Gramen hirsutum nemorosum. Lob. Ic. 16. HEXANDRIA MONOGYNIA. Sl5 

Gramen sylvaticum pilosum. Tabcrn. Ic. 227. 
Gramen Luzulze maximum. J. B. Hisf. 2. /;. 493. Ic. 

Juncus foliis planis , hirsutis ; floribus umbellatis , solitariis , petiolatis , 
aristatis. Hall. Hist. n. i325. 

Habitat in Atlante. J/^ ■ 

JUNCUS FOLIOSUS. Tab. 92. 

JUNCUS culmo nodoso , ramoso , folioso ; foliis canaliculatis ; panicula 
terminali , erecta ; laciniis calycinis aciformibus. 

CULMUS 6 dccimetr. , erectus , striatus , ramosus , rarius simplex , nodis 
intersectus. Folia glubra , lasvia, subulata , canaliculata , mollia , basi vagi- 
nantia , culmum involventia. Panicula terminalis , erecta , decomposita. 
Pedunculi in^quales , filiformes , saepe dichotomi , vaginulis lanceolatis , 
acutis basi stipati ; interiores breviores. Flores J. bufonii Lin. ; cen- 
trales sessiles aut brevius pedicellati ; terminales soHtarii aut bini. Involu- 
crum universale diphyllum ; foUis subulatis , innocuis , inxqualibus ; ahero 
paniculam adxquante aut longiore ; ahero breviore. Squamula; 2 , ovatcC , 
membranaceae , calyci adpress^e. Calyx sexpartitus ; laciniis aciformibus. 
Capsulam non vidi. 

Habitat Algeria in paludibus. 

F R A N K E N I A. 

CALYXtubulosus , persistens , quinquepartitus. Petala quinque , 
unguiculata. Stylus unus. Stigmata duo aut tria. Capsula supera , 
unilocularis , trivalvis , polysperma. 

FRANKENIA CORYMBOSA, Tab. 93, 

FrANKENIA fruticosa ; foUis Hnearibus , pulverulentis , margine reflexis ; 

floribus corymbosis. 
Alsine maritima hispanica fruticosa, fohis quasi vermiculatis. 1". Imt. 244. 

— • Vail, Hcrb. 3 1 6 H E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 

Frutex 2 3 declmetr. , ramosissimus. Caulis teres , nodosus , pro- 

cumbens aut erectus. Folia F. laevisLin. , perennantia, numerosa, opposita, 
linearia , internodiis longiora , margine subtus reflexa , pulverulenta. Fasci- 
culi foliorum axillares. Flores corymbosi , terminales , conferti. Calyx foliolis 
tribus aut quatuor laxiusculis basi cinctus , persistens , gracilis , pentagonus , 
erectus, 4 — 7 millimetr. longus, profunde quinquepariiuis ; laciniis linea- 
ribus , rigidis , in tubum conniventibus. Corolla pentapetala. Ungues angusti, 
lineares,longitudine calycis. Limbus obovatus , subcrenatus,roseus. Stamina 
6. Filamenta receptaculo inserta , approximata, sub^qualia. Anthera^ parvaj, 
subrotundcE , diclymje. Stylus filiformis. Stigmata 3. Capsula oblonga, 
acuta , supera , unilocularis , trivalvis , polysperma. Semina minima , fusca, 
affixa funiculis e parte media valvularum longitudinaliter erumpentibus. 

Habitat ad maris littora prope Arzeau. 5 

FRANKENIA P U LV E R U L E N T A. 

Frankenia foliis obovatis , retusis , subtus pulveratis. Lin. Spcc. 474. — 

Lamarck. lUustr. /. 262./. 3. 
Alsine maritima supina, foliis Chamxsyces. T. Inst. 244. — Schaw.Spcc. 11. 23. 
Anthylhs valentina. Clus. Hist. 1. p. 186. Ic. — Loh. Ic. 421. 
AnthyUis maritima Chamxsyca" simihs. C. B. Pin. 282. 
AnthyUis species quibusdam. J. B. Hisl. 3. p. 3"} 3. Ic. 
Franca maritima quadrifolia annua supina Chamcesyces folio et facie , 

fiore ex albo purpurascente. Micli. Gcn. 23. 

A. Franca maritima quadrifoha airnua purpurea supina Chamiesyces foHo 
et facie. Z.an. Hist. ii5. t. 79. — Mich. Gcn. 23. 

Caules plures herbacei , fihformes , dichotomi , prostrati, 11 — 16 cen- 
timetr. longi , ex eodem ccespite in orbem prodeuntes. Foha parva, oppo- 
sita , obovata , integerrima , brevissime petiolata , punctis pulverulentis 
conspersa. Flores in dichotomia solitarii , sessiles , axillares et terminales. 

Habitat in arenis prope Kerwan. O 

FRANKENIA THYMIFOLIA. 

FrANKENIA fruticosa , erecta , ramosissima •, foliis cinereis , linearibus , con- 
fertis , brevissimis ; floribus axillaribus. H E X A N D R I A M O N O G Y N I A. 3 1 7 

Polygonum fruticosum supinum ericoides cineritium Thymi^folio hispa- 
nicum. Barrcl. L 7 1 4. 

FrUTEX 8 — 16 centimetr. ,erectiis,ramosissimus. Rami conferti , nodosi. 
Cortex tnmcirimosus.Foha opposita , rigidula , cinerea , a basi ad apicem 
sensim attcnuata , obtusiuscula , 2 milhmetr. longa , semiteretia, angusta , 
margine subtus reflexa , in junioribus ramis confertissima et quasi imbri- 
cata. Flores axillares , sessiles. Calyx oblongus , tenuis , pentagonus , quin- 
quepartitus , pcrsistens. CoroUam nec capsulam observavi. 

Habitat in arenis deserti. 5 ^ 

FRANKENIA L^VIS. 

Frankenia foliis hnearibus , basi cihatis. Liii. Spcc. 41 3. Exclm. Barrcl. Syn. 

— Lamarck. Illustr. t. '2.&2. J. 1. 
Franca maritima supina saxatihs glauca ericoides sempervirens , flore 

purpureo. Mich. Gcn. 23. f. 22./. i. 
Alsine maritima supina , fohis quasi vermiculatis. T. Inst. 244. 
Polygonum maritimum minus , fohohs Serpihi. C. B. Pin. 2S1. 
Polygonum aherum pusiho vermiculato SerpiUi foho. Lob. Ic. 422. — Adv. 

180. Ic, — Gcr. Hist. 56/. Ic. 
Erica supina maritima anghca. Park. Jlicat. 1680. Ic. 
Cah seu Vermiculari marin;E non dissimihs planta. J^. B. Hist. 3. p. 7o3. Ic. 
Erica supina maritima anghca. Rcv. Synops. 314. 
Franca , etc. Gnctlard. Acad. 1742. ^;. 244. /. g. 

CauleS herbacei, ramosissimi , filiformes , prostrati vel procumbcntes. 
Foha opposita , hneari-fihformia, margine subtus reflexa. Flores axiUares , 
sohtarii , sessiles et terminales. Stamina exserta. 

Habitat ad maris httora. V ^ 

FRANKENIA HIRSUTA. 

FrANKENIA cauhbus hirsutis ; floribus fasciculatis , terminahbus. Lin. Spcc. 

473. — Lamarck. Illuslr. t. 262. /. 2. 
Alsine cretica maritima supina , caule hirsuto , fohis quasi vermiculatis , 

flore candido. t. Cor. 4-5. 
Polygonunr creticum Thymi foho. C.B. Prodr. i3i. -^lS HEXANDRIA DIGYNIA. o Franca mari|ima supina multiflora candlda , caulibus hirsutls , foliis quasi 
vermiculatis. Mich, Gcn. 2 3. t. 22. /. 2. 

Caules herbacei , procumbentes , hirsuti , ramosi , sspe dichotomi , 
11 — 22 ceniimetr. longi. FoHa opposita , Unearia , obtusa , patentia , 
margine subtus reflexa. Flores in dichotomia sessiles , soUtarii ; alii in 
glomerulos congesti , terminales. Calyx persistens. CoroUa paUide rosea 
aut alba. 

HabitAT ad maris Uttora. V D I G Y N I A. O R Y Z A. 

Calyx exterior biglumis , uniflorus ; interior biglumis ; gluma 
exteriore sulcata , aristata. Semen unum, superum. 

ORYZA SATIVA. 

Oryza. Lin. Spcc. 475. — Millcr. lUmtr. Ic. — Lamarck. Illustr. t. 264. 
Oryzsi. Matth. Com. 826. Ic.— Camer. Epit. 192. Ic.—Dod. Pcmpt. 5og. 

Jc. — Lob. Ic. 3S.—Dalcch. Hist. 407. Ic.— Ger. Hist. 79. Ic. — tabcrn. 

lc. -2TI.—C. B. Pin. i\.—rhcat. 479. Ic. —J. B. Hnt. 2. p. 46 1. — 

Moris. s. 8. t.-].f. 1. — T. Inst.bx^.t. 296. — Catesby. Carol. 1. p. 14- 

t. 14. — Schaw. Specim. n. 458. — Monti. Prodr. 6. 

COLITUR Algeria prope Habram. Terram immergunt incolce , rivulos 
claudentes , et primo Vere in stagnantes aquas semina mittunt. HEXANDRIA TRIGYNIA. 3ig T R I G Y N I A. R U M E X. 

Calyx persistens , sexpartitus ; laciniis tribus interioribus saepe 
petaloideis , absoluta florescentia crescentibus. Styli horizontales. 
Stigmata penicilliformia. Semen unum, superum , calyce tectura. 

N\ Species alias hermaphrodiLa; , alia; monoic^E , dioicx aut poly- 
gamce. In nonnuUis styli 2. 

RUMEX PULCHER. 

RUMEX floribus hermaphroditis ; valvuHs dentatis ; subunica granifera ; 

fohis radicahbus pandurceformibus. Lin. Spec. 477. 
Lapathum pulchrum bononiense sinuatum. J. B. Hiit. 2. p. 9S8. Ic. — 

T. Imt. 504. — Moris. s. 5. t. 27./. i3. 
Lapathum fohis radicahbus utrinque emarginatis ; calycibus reticulatis , 

cihatis , verrucosis. Hall. Hist. n. \5g3. 

Caulis 3 — 6 decimetr. , sulcatus. Rami numerosi , patentes , intertexti , 
saepe rechnati. Foha inferiora pandur^Eformia , nervosa nervis pubescenti- 
bus ; superiora lanceolata , nonnihil crispa. Flores nutantes , verticillatl ; 
verticiUis superioribus approximatis. Calycis laciniie tresinteriores ovatce , 
obtusx , ina^quahter denticulatx , porosae , glanduhferc-e ; glandula unica 
duobus aheris majore. 

HabiTAT in arvis. V 

RUMEX BUCEPHALOPHORUS. 

RUMEX floribus hermaphroditis ; valvuhs dentatis , nudis ; pediceUis 
planis , reflexis , incrassatis. Lin. Spec. 479. — ■ Cavanil. Ic 3i. t. 41./. 1. 

Acetosa Ocymi foho neapohtana. C. B. Pin. 114. — T. Imf. 5o3. — Cul. 
Ecphr. 1. p. i5o. Ic. — Schaw. Spccim. n. 7. — ■Muris. s. 5. t. 28. J. 14. 320 HEXANDRIA TRIGYNIA. 

Acetosa annua italica. Munting. Brit. 189. Ic. — Phyt. t. 76. 
Oxalis minor aculeata Candius. J. B. Hist. 2. p. ggi. Ic. 

CaULES saepe plures ex communi csspite, erecti , graciles , l3 — 22 
centimetr. , simplices. Folia glabra aut lasvissime pubescentia , integerrima; 
inferiora , ovata , obtusa ; superiora angusto-lanceolata aut linearia. Sti- 
puUe tenuissimiE , albi? , acutce , niticlas , magnx. Flores racemosi , con- 
ferti, nutantes. Pedicelli compressi , a basi ad apicem sensim incrassati, 
ValvuliE calycinas tres interiores denticulatze , eglandulosce. Varietatem 
observavi distinctam caule 3 decimetr. : foliis ovatis , majoribus. 

Habitat in Atlante et ia arvis. O 

R U M E X R O S E U S. 

RUMEX floribus hermaphroditis , distinctis ; valvuL-e aherius alamaxima, 
membranacea, dechnata ; foliis erosis. Lin. Spcc. 480. Eclus. Syn. Schaiv. 

CAULlSramosus ,striatus ,erectus, glaber. Foha cordata, obtusa,petiolata, 
carnosa , glauca , punctis lucidis conspersa , margine sspe crispa et erosa. 
Stipul^ magnse, membranacese , albas , tenuissim;£. Flores nutantes , soh- 
tarii aut bini , paniculati. Pediceh: capillares. Valvula; calycis interiores 
maximce , cordatx , obtusae , coirnivenics , venis purpurasceniibus varie- 
pata^. 

Habitat in arvis. O 

RUMEX TINCxITANUS. ^^ 

RUMEX floribus hermaphroditis , distinctis; valvuhs cordatis , obtusis , in- 

tegerrimis ; fohis hastato-ovatis , erosis. 1 in. Spcc 47g. 
Acetosa vesicaria perennis repens frutescens , foho dehoidesinua to. 

Moris. s. 5. t. 28./. 8. 
Acetosa xgyptia , roseo seminis invohicro , foho Lacero. Schaw. Spccim. 

n. 5. Ic. 
Aceiosa vesicaria tingitana perennis repens , fohis longis sinuatis. ^a??. 

Hisl. g. t. 6. 

CauleS ramosi , striati , procuinbentes , 6 — g decimctr. Foha rigidula , 
hastata , basi truncata , margine inoKquahter erosa , siepe pandurxforraia , HEXANDRIA TRIGYNIA. 021 

5 — 8 centimetr. longa, 3 — 4 lata. Petiolus folio dimidio brevlor. Flores 
verticillati , nutantes ; verticillis confertis. Calycis lacinise tres interiores 
maximx , cordatse , conniventes , venis purpureis reticulatx. 

Habitat in arvis ad maris littora. V 

RUMEX SCUTATUS. 

RUMEX floribus hermaphrodiiis ; fohis cordato-hastatis. Lin. Spcc. 480. 
Acetosa rotundifoha hortensis. C. B. Pin. 114. — T. Imt. 5o3. — Morii. 

s. 5. t. 28. /. 9. — Schaw. Specim. n. 6. 
Oxahs rotundifoha. Dod. Pcmpt. 649. Ic. — Dodart. Iconcs. . ' 

Oxahs rotunda. Tahan. Ic. 4^9. — ■ Dakch. Hiit. 6o5. Ic. 
Oxahs sativa franca rotundifolia repens. Lob. Ic. 292. 
Acetosa hortensis. Pauli. Dan. t. \5\. 
Oxahs franca seu romana. Gcr. Hist. 3g-] . Ic. 
Oxahs foho rotundiore repens. jf. B. Hiit. 2. p. 991. Ic. 
Acetosa romana rotundiloha. Munting. Phyt. t. 74. — Brit. 200. Ic. 
Lapathum fohis sagittatis , cis mucronem latissimis ; ramis rectis , diver- 

gentibus. Hall. Hiit. n. 1594. • . 

Planta glabra , procumbens. Rami patentes. Foha glauca , carnosa , 
mohia , nunc cordata , nunc hastata , obtusa , integerrima. Petiolus foho 
longior. Flores subverticiHati , nutantes , pedicehati ; pedicehis capiUaribus. 
Calycis lacinix interiores absohita florescentid subcordats , magnLC, conni- 
ventes , amoene rosese. 

Habitat in arvis. V 

RUMEX THYRSOIDES. 

RUMEX caule simphci ; fohis hastatis ; panicula coarctata , thyrsoidea. 

Caulis simplex , erectus , striatus , 3 — 6 decimetr. Foha hastata , mar- 
gine crispa , undulata , s^epe dentata ; inferiora petiolata , obtusa ; media 
et superiora caulem amplectentia. Affinis R. Acetosx Lin. ; differt pani- 
cula erecta , densa, ramosissima , thyrsoideu ; valvuhs calycinis duplo ma- 
joribus , amoene roseis. An varietas .^ . • 

Habitat in arvis incuhis. ?C . , 

1 41 322 HEXANDRIA TRIGYNIA. 

TRIGLOCHIN. 

Calyx persistens , sexpartitus. CoroUa nulla. Stylus nuUus. Stig- 
mata triaautsena. Capsulasupera, tri aut sexlocularis , polysperma. 

TRIGLOCHIN PALUSTRE. 

Triglochin capsulis trilocularibus , sublinearibus. Lin. Spec. 482. — ffirf. 

Daii. t. 4go.—Lamarck. Illustr. t. 270./. i. — Lcen. Herb. g3. t. 12./. 5. 

—Act. Holm. iWi.p. 147- ^■^■f- ^- 2- 3. — Hall. Hist. n. i3o8. 
Juncago palustris et vulgaris. T. Inst. 266. /. 142. 
Gramen junceum spicatum seu Triglochin. C. B. Pin. 6. — Thcat. 81. Ic. 

— Tabcrn. Ic. 224. — Moris. s. 8. ^ 2./. 18. 
Calamagrostios. Trag. 679. Ic 
Calamagrostis 4. Dalech. Hist. 1006. Ic. 

Gramen marinum spicamm. Ger. Hist. 20. Ic. — Park. Thcat. 1279. ^<^' 
Gramen marinum spicatum alterum. Lob. Ic. 17. 
Gramen Triglochin. J. B. Hist. 2. p. 5o8. Ic. 

A. Juncago maritima perennis , bulbosa radice. Mich. Gen. 44. 

Juncago maritima. Barrel. t. 271. 

Hyacinthi parvi facie Gramen Triglochin. J. B. Hist. 2. p. 5o8. Ic. ' 

HabitAT Algeria in pratis humidis. V 

COLCHICUM. 

COROLLA tubulosa ; limbo sexpartito. Styli tres , filiformes. 
Capsula supera, trilocularis , trivalvis, polysperma. 

COLCHICUM montanum. 

COLCHICUM fohis hnearibus , patentissimis. Lin. Spec. 485. — Allion. Pedem. 

n. 434. t. 1 \. J. 2. 
Colchicum montanum angustifohum. C.B. Pin. 68. — T. Inst. 35o. 
Colchicum montanum hispanicum. Chis. Hist. 200 et 201, Ic — Dalech. 

Hist. \bi2. Ic — Gcr. Hist. ibg. Ic. HEXANDRIA P O L Y G Y N I A. 32 o Colchicum seminc prsgnans. Lob. Ic. 1^5. 

Colchicum montanum flore purpureo. J. B. Hist. 2. p. 6.56. Ic. 

Colchicum flore cum fohis conjuncto ; petahs hnearibus. Hall.Hist. n. i 256. 

BULBUS tunicatus , fuscus. Foha angusto-lanceolata , glabra , integer- 
rima , canahculata , 4 — 7 mihimetr. lata , 5 — 10 centimetr. longa , jacentia 
aut decumbentia , basi vaginis membranaceis involuta. Flos unus ad 
quatuor. Coroha parva , rosea , fohis brevior. Tubus longus , fihformis. 
Limbus sexpartitus; lacimis ehipticis , obtusis. Stamina 6 , coroUa breviora. 
Styh 3 , fihformes. Capsulam non vidi. Floret Hyeme. Flores simul cum 
fohis prodeunt. 

Habitat in Atlante. V , , • j.: :, . • : ,. POLYGYNIA. ^^a-, :,,....:•■•- ., A L I S M A. - ■■- • 

Calyx persistens, tripartitus. Corolla tripetala. Capsuloe plures , 
superas , in orbem positae. 

ALISMA PLANTAGO. 

AlisMA fohis ovatis , acutis ; fructibus obtuse trigonis. Lin. Spcc. 486. — 

(Ed. Dan. t. 56i. — ■ Miller. Illmtr. Ic. — Cuvtis. Lond. Ic. — Lamarck. 

Illustr. t. 272. 
Ranunculus palustris Plantaginis foho amphore. J. Inst. 292. 
Plantago aquatica latifoha. C. B. Pin. 190. 
Plantago aquatica. BrnnsJ. 1. p. 24. Ic. — Fnsch. Hist. 42. Ic. — • Matlh. 

Com. 3iQ). Ic. — Camcr. Epit. 264. Ic. — Lrag. 226. Ic. — ■ Dod. Pempt. 

606. Ic. — Ger. Hist. 417. Ic. — Park. Thcat. \2\S. Ic. — J. B. Hist. 3. 

p. 787. Ic. 
Plantago palustris sive aquatica. Tabern. Ic. 784. 
Damasonium fohis ehipticis , lanceolatis •, capitulo rotunde triquetro. 

Hall. Hist. n. 11 84. 324 HEXANDRIA POLYGYNIA. FOLIA radicalia, longe petiolata , erecta , cordata , ovata aut lanceolata, 
glabra, nervosa ; nervis apice conniventibus. Petiolus semicylindricus. Flores 
paniculati ; panicula patula , maxima , multifariam decomposita. Rami ver- 
ticillati , insquales. Peiala parva , pallide rosea. Capsulse numerosas , mo- 
nospermx. 

HabitAT in aquis. V- 

ALISMA DAMASONIUM. 

Alisma foliis cordato-oblongis ; flloribus hexagynis ; capsulis subulatis. 

Lin. Spec. 486. — Curtis. Lond. Ic. 
Plantago aquatica stellata. C. B. Pin. 190. 
Plantago aquatica minor altera. Lob. Ic. 3o\. 
Damasonium stellatum. Dalcch. Hist. io58. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 789, — 

T. Ifist. 267. /. i32. , 

Plantago aquatica minorstellata. Ger. Hist. 417. Ic. — Park. Thcat. 1246. Ic. 

Folia lanceolata aut ovata. CapsulseG , acuminatas , compressse , in stel- 
lulam dispositae , superne longitudinaliter dehiscentes, mono aut disperma:. 

Habitat in arvis humidis Habra: apud Algerienses. V C L A S S I S VIII. OCTANDRIA. MONOGYNIA. LAWSONIA. C ALYX quadripartitus. Corolla tetrapetala. Stamina octo , per 
paria approximata. Capsula supera , rotmida , quadrilocularis , 
> quadrivalvis , polysperma. 

: , L A W S O N I A I N E R M I S. 

LavvsoniA ramls inermibus. Lin. Spec, 498. 

Lawsonia inermis ; foliis subsessilibus , ovatis , utrinque acutis. Lin. Suppl. 

2ig. — Miller. Dict. n. \ ct 1. — HoH. Kew. 2. p. g. , 
. Cyprus vel Ligustrum cegyptium. Stap. Com. 178. Ic. 
Cyprus Henna Alcanna. Rauioolf. Itin. 60. Ic. — Dalech. App. 22. Ic. 
Ligustrum ^gyptiacum. Alpin. ALgypt. 23. Ic. — Matt/i. Com. \b^. Ic. — 

J. B. Hisi. 1. p. 541. Ic. 
Ligustrum orientale siveCyprus Dioscoridis et Plinii. Park. Theat. 1446. /(. 
Ligustri species 2. Bontixu. Javan. 143. Ic. 
Alcanna Arabum. Bcllon. Itin. 35. — Cliis. Bellon. Obs. 2. /;. i3b. Ic. — 

Schaw. Spccim. n. 17. 
Mail-Anschi. Rhccd. Malab. 1. /;. 73. t. 40. 
Cyprus. Rumph. Amb. 4. p. 42. /. 17. 
Alhenna seu Hcnna. Wallh. Hort. 3. t. 4. 
i Rhamnus malabaricus, Mail-Anschi dictus , e Maderaspatan.P/M/('. Alm. 3i 8. 

t. 220. /. I. 326 OCTANDRIA M O N O G Y N I A. 

LawsONIA inermis et spinosa Lin. eadem species certo , quas junior 
inermis , vetusta vero spinescit ramis induratis. Poutaletsje Hort. Malab. 4. 
t. 57. a Linnzeo allata ad genus aliud pertinet •, huic stamina quatuor et 
corolla monopetaki. 

Frutex Ligustrum similitudine referens, 2 — 4 metr. , erectus, ramo- 
sissimus ; ramis patentibus , oppositis; cortice griseo.Folia glabra , elliptica , 
opposita , integerrima , brevissime petiolata , utrinque attenuata ,9 — 11 
milliraetr. lata , 18 — 2 3 longa. Flores numerosi , paniculati , terminales. 
Calyx persistens , quadripartitus ; laciniis ovatis. Corolla alba , tetrapetala; 
petalis alternis , patentibus. Stamina 8 , coroUa duplo longiora , recep- 
taculo inserta, per paria approximata. Stylus 1 , acutus. Capsula rotunda, 
Pisi magnitudine , quadrilocularis , quadrivalvis , polysperma. Semina 
parva , rufescentia , angulosa. Floret JLstate. Loca humida et umbrosa 
amat. Flores odorem gravissimum late spargunt. 

EsT Cyprus antiquorum. Folia primo Vere coUigunt Mauri , aeri Ubero 
exponunt et exsiccata conterunt. Maximi usus sunt pro ornamento. 
Aqua diluta et in cataplasmatis formam parata et apposita , quuique ad sex 
horarum intervallo , cutim colore croceo tingunt qui per duos circiter 
menses durat. Mulieres ukimas pedum et manuum phaLmges eodem arti- 
ficio fucant , nec abstinent nisi amissis morte maritis aut parentibus. Tin- 
<Tuntur infantes ab ortu usque ad nonum vel decimum astatis annum. Color 
un<^uibus et cuti ita fortiter inhasret ut etiam in momiis antiquissimis 
non raro servetur. Dorsum , crines , crura squorum inficiunt. Folia 
in plagis recentibus imponunt ut agglutinentur , in tumoribus ut resol- 
vantur. 

COLITUR Cyprus in hortis per totam Barbariam et pr^sertim circa 
urbes Moustagan et Moustaganin in regno Algeriensi. V C H L O R A. 

Calyx octo ad duodecimpartitus. Corolla patens , octo ad duo- 
decitnpartita. Capsula supera, bivalvis , polysperma ; valvis intus 
reflexis. O C T A N D R I A M O N O G Y N I A. 3^7 

CHLORA PERFOLIATA. 

ChlORA foliis perfoliatis. Li7i. Syst. vcget, 36 1. 

Gentiana perfoliata ; coroUis octofidis ; foliis perfoliatis. Lin. Spec. 335. 

Centaurium luteum perfoliatum. C. B. Pin. 278. — T. Inst. 12 3. — Moris. 

s. 5. t. 26. /. 1. — Z.anich. Ist. t. 20. — Schatv. Spccim. 7i. 127. 
Centaurium luteum. Camcr. Epit. 427. Ic. — Matth. Com. 489. Ic. 
Chlora. Rencalm. Spcc. 76. Ic. 
Centaurium floribus luteis sive citreis pallidis Mesua;i. Lob. Ic. 401 ./. nltima 

minor. 
Perfoliatum Centaurium luteum. J. B. Hist. 3. p. 355. Ic. 
Centaurium minus perfoliatum luteum. Barrel. t. 5x5 et 5i6. 
Gentiana foliis radicalibus ovatis ; caulinis triangularibus , perfoliatis •, 

floribus octofidis. Hall. Hist. n. 649. 

Varietas europxiE , diversa corollis duplo majoribus , novem aut decem- 
partitis , staminibus totidem , aliunde simillima. 

Habitat ad rivulos prope Mascar. O V A C C I N I U M. 

Calyx superus. Corolla campanulata, quadrifida. Stamina octo. 
Antherae bicornes. Bacca globosa, infera, umbilicata , quadrilocu- 
laris , polysperma. 

VACCINIUM MYRTILLUS. 

Vaccinium pedunculis unifloris ; foliis serratis , ovatis , deciduis ; caule 
angulato. Lin. Spec. 498. — Gart?icr. 1. p. 142. t. 28. /. 7. 

Vitis idcEa foliis oblongis crenatis , fructu nigricante. C. B. Pin. 470. — 
T. Inst. 608. — Dnham. Arbr. 2. p. 864. /.107. 

Myrtillus. Camer. Epit. i35. — Matth. Com. 196. /c. — Pauli. Dan. t. 298. 

Vitis idaea sive Myrtillus 1. Tabern. Ic. 1078. 

Vaccinia nigra. Dod. Pempt. 768. Ic. — Lob. Ic. 2. p. 109. — Ger. Hist. 
1415. Ic. — Park. Theat. 1456. Ic. K » 328 OCTANDRIA MONOGYNIA. 

Viiis idsea angulosa. jf. B. Hist. i. /;. 620. Exchis. Ic. 
Myrtillus germanica. Dalcch. Hiii. 192. Ic. 
Vaccinia. Blakiv. t. 463. 

UAirelle ou Myrtile. RegnauU. Bot. Suppl. Ic. 

Vaccinium foliis rugosis, ovato-lanceolatis , serratis ; caule anguloso. Hall. 
Hiit. 11. 1020. 

Habitat in Atlante prope Belide Algerice. 5 

E R I G A. 

Calyx quadrifidus. Corolla globosa aut tubulosa, quadridentata. 
Antheras bicolles. Capsula supera , quadrilocularis , quadrivalvis , 
polysperma. 

ERICA ARBOREA. 

Erica antheris bicornibus, inclusis ; coroUis campanulatis, longloribus ; foliis 
quaternis , patentissimis ; caule subarboreo , tomentoso. Lin. Spcc. 5o2. 

Erica maxima alba. C. B. Pin. 483. — T. hist. 602. 

Erica Coris folio 1. Clus. Hist. 41. Ic. 

Erica foliis Corios, flore albo. J. B. Hist. 1. p. 355. Exclus. h. 

Erica major flore albo. Lob. Ic. 214. 

Erica Clusii 1. Tabern. Ic. 1114. 

Erica vulgaris hirsutior. Park. Thcat. 1480. Ic. — Gcr. Hist. i38o. Ic. 2. 

Erica ramis ereciis , tomentosis; fohis perangustis , erectis , confertis , flores 
superantibus. Hall. Hist. n. 1014. 

Caults arboreus, ramosissimus , 4 — 5 metr. Ramuh approximati ; ju- 
niores pubescentes. Foha ternata , hnearia , margine reflexa. Flores numc- 
rosissimi , parvi , nutantes , pedicehati. SquamuLc minima: , imbricata; ad 
basim singuh pediceUi. CoroUa parva , globoso-campanulata , alba. Limbus 
quadridentatus ; dentibus ovatis. Calyx quadripartitus , minutus ; laciniis 
ovoideis. Stamina coroha breviora. Stylus exsertus. Stigma capitatum. 
Flores late odorem suavissimum spargunt. 

Habitat ad radices Atlantis et in coUibus incuhis AlgeriiE. 5 OCTANDRIA MONOGYNlA. 329 

ERICA VAGANS. 

Erica antheris muticis , exsertis ; coroUis campanulatis , solitariis ; foliis 
quaternis , patulis. Lin. Mant. 23o. 

Caulis erectus , 6 — 12 decimetr. , scabriusculus , ramosus. Folia densa , 
linearia , obtusiuscula, patentia , nitida , quaterna aut quina , verticillata , 
supcrne canaliculata , subtus convexa. Flores numerosissimi , racemosi 
aut capitati , unilaterales , nutantes , pedicellati -, pedicellis filiformibus. 
Calyx coloratus , quadripartitus , parvus ; laciniis ovato-oblongis. CoroUa 
teres , rosea , quadridentata. Anthera: ecaudatai , subfuscae , bipartitse , 
exsertje. Stylus coroUa longior. 

HabiTAT in coUibus incultis. 5 

D A P H N E. 

Calyx tubulosus , coloratus ; limbo quadrifido. Corolla nulla, 
nisi calycem velis. Stamina intra tubum. Filamenta brevissima. 
Stylus unus. Stigma simplex. Bacca supera, monosperma. Folia 
sparsa. Caulis fruticosus. . '' , ■ 

D A P H N E G N I D I U M. 

Daphne panicula terminali ; fohis lineari-lanceolatis , acuminatis. Lin. 

Spec. 5 1 1 . 
Thymetea fohisLini. C.B.Pin. 468. — T. Imt.Sg^. — Schaw. Spccim. 11. 586. 
Thymelasa monspehaca. J. B. Hist. 1. p. 5gi. Ic. 
Thymelaea. Clus. Hist. S-j.Ic. — Camer. Epit. 974. Ic. — Dalech. Hist. 1667. 

/c. — Ger. Hist. 1 408. Ic. — Park. theat. 201 . Ic. — Dod. Pempt. 364. Ic. 
Thymelaea Grana Gnidii. Lob. Ic. 869. : ■ . - 

Thymeliea 2. Tabcrn. /c. 1077. 

Frutex g — \5 decimetr. , ercctus , ramosus. Foha sparsa , hneari- 
lanceolata , mucronata , patentia , integerrima. Flores albi , paniculati , 
conferti , terminales , odorati. Baccas rubrae. 

Habitat in monte Zowan. 5 , . 

1 42 33o OCTANDRIA M N O G Y N I A. 

STELLERA. 

Calyx quadrifidus , persistens. Corolla nulla. Stamina brevis- 
i,ima. Semen unum , superum , nudum , rostratum , calyce tectum. 

STELLERA PASSERINA. 

Stellera foliis linearibus ; floribus quadrifidis. Lm. S/jfc. 5i2. — Jaf^q- 

I(07ies. — Hall. Hiit. n. 1028. 
Thymelasa Linariae folio vulgaris. T. Inst. 694. 
Lithospermum Linarias folio germanicum. C. B. Pin. 2^9. 
Passerina. Trag. 535. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 466. Ic. — Ges7icr. Ic. Lign. 

t. 12./. 108. 
l.inaria altera botryoidcs montana. Col. Ecphr. 1. p. 82. Ic. 
Lithospermum annuum spicatum , Linariee foUo. Moris. s. 11. t. 3\.f. g. 

Caules erecd , graciles, 3 decimetr. , nunc simplices , nunc ramo§i ; 
ramuHs fere filiformibus , virgatis. Folia aherna , sparsa , sessiha , Unearia 
seu hneari - lanceolata , acuta , glabra , integerrima , 2 milhmetr. lata , 
1 1 — \3 longa. Flores parvi , sessiles , conoidei, axiUares , sohtarii vel aggre- 
gati, paUide flavescentes. Semen pyriforme , minimum. 

Habitat in coUibus incuUis prope Tlemsen. Q 

P A S S E R I N A. 

Calyx quadrifidus , persistens , coloratus. Corolla nulla. Sta- 
njina intra tubum. Capsula supera , non dehiscens , monosperma. 

N*. FloreS dioici , monoici , polygami , aut hermaphroditi. 

PASSERINA HIRSUTA. 

Passerina foUis carnosis , extus glabris ; cauUbus tomentosis. Lin. Spcc. 

5x3. Exclus. Brcynii Sy?i. 
ThymeUea tomentosa , fohis Sedi minoris. C. B. Pin. 463. — T. Inst. 5ga. 

— Schaw. Specim. n. 587. OCTANDRIA MONOGYNIA. 33 1 

Sanamunda 3. Clm. Hht. Sg. Ic — Park. Thcat. 202, Ic — Gcr. Hht. 

i5g6. Ic. 
Erica alexandrina Italorum ctc. Lob. Ic. 2. jh 217. — tabcrn. Ic. 1112. 
Sesamoides parvum Dalechampii , Sanamunda 3 Clusii. J. B. Hist. 1. 

p. 5g5. Ic. 

Frutex 3 — 6 decimetr. , ramosisslmus. Rami dcnse conferti , tomeu- 
tosi , canescentes , teretes. Folia parva , alterna , sparsa , conferta , ni 
junioribusramis imbricata, sesssilia, crassiuscula, ovata seu ovato-oblonga, 
obtusiuscula , perennantia ; subtus convexa , glabra ; superne tomentosa ; 
margine revoluto. Flores parvi , terminales , aggregati , sessiles. Calyx 
tubulosus , quadrifidus ; intus pallide Havus; extus tomentosus , candidus; 
laciniis ovoideis, patentibus. Fiiamenta staminum brevissima. Cortex tenax 
difficillime frangitur , fanibus perficiendis idoneus. Flores hermaphroditi , 
monoici aut dioici. Hyeme fioret. 

Habitat in arenis. 5 

FASSERINA NITIDA. Tab. 94. 

Passerina foliis confertis, enerviis , linearibus , obtusiuscuhs , sericeis ; 
floribus.axillaribus, glomeratis , sessiUbus. 

Daphne nitida ; floribus laterahbus , aggregatis , sessilibus , basi nudis ; 
fohis hneari-oblongis , sericeis , enerviis. Vahl. Symb. 3. p. 53. 

Frutex 3 — 9 decimetr. aut brevior , pro natah solo , erecius , ramo- 
sissimus , Daphnes dioicze Gouan. simihtudinem referens. Foha numerosa, 
conferta, hnearia , obtusiuscuk , inferne sensim attenuata, mtegerrima , 
canescentia, nitida , sericea viUis adpressis , 1 miUimetr. lata, g — 11 longa. 
Flores sohtarii aut aggregati , numerosi , sessiles , axihares. Calyx paUide 
flavus, tenuis , tubulosus , persistens ,cxtus sericeus , basi inHatus , quadriden- 
tatus ; dentibus ovatis, acutis. Stamina 8 , intra lubum. FUamenta brevissima. 
Stylus 1. Stigma i. Semen 1 , parvum, pyriforme , membranula involutum. 

HABlTATin montibus incuhis, circa Tunetum, Mascar, ct ahis locis. 5 

PASSERINA VIRGATA. Tab. 96. 

Passerina ramis virgatis , viUoso-tomentosis ; fohis lanceolatis , villosis , 
obtusis; floribus axillaribus , aggregatis, sessihbus. 332 OCTANDRIA TRIGYNIA. 

FruTEX 3 — 6 declmetr. , erectus , inferne ramosus. Rami vlrgati , teretes , 
erectl , vllloso-tomentosl , Incani. Folla alterna , sparsa , sessllla , lanceo- 
lata, obtusa , Integerrima , ^ minimetr. lata , i3 — 22longa; Inferiora 
glabra •, medla et superlora vlUosa. Flores axlllares , glomerati , sesslles. Calyx 
persistens , parvus , tenuis , tubulosus , extus sericeus et canescens , intus 
palllde flavus , quadrldentatus ; dentibus parvis , ovoldeis. Stamlna Inclusa. 
Fllamenta brevlssima. Stylus i. Stigma i. Fructum non vidl. Cortex firmus 
ut in cont^eneribus. Varletatem e Maroco mlslt CI. Broussonet distinctam 
folils medlls et inferiorlbus glaberrimls. 

Habitat in arvls Incultls prope Tlemsen, 5 T R I G Y N I A. POLYGONUM. 

CALYX coloratus, quinquepartitus. Corolla nulla. Stamina quin- 
que ad octo. Styli duo aut tres. Semen unicum , superum , nudum , 
angulosum. 

POLYGONUM MARITIMUM. 

POLYGONUM florlbus octandrls , trlgynls , axIUaribus ; follis ovall-Ianceo- 

latls , sempervlrentlbus; caule suff^rutescente. Lin. Spcc. 5ig. 
Polygonum marltlmum latlfollum. C. B. Pin. 281. — t. hut. 5 10. — Sihaw, 

Specim. n. ^go. —Zanich. Lt. t. 229.— Mom. s. 5. t. 29./. 3. —Lob. Ic, 

^ig. — Matth. Com. 677. Ic. 
Polygonum marlnum. Camer. Epit. 691. Ic. — J. B. Hist. 3. p. 3-] 6, Ic. 

hona. 
Polygonum marlnum majus, Park. thcat. 444. Ic. 

CauleS prostratl, ramosl, .nodosl. Folla glauca , subcarnosa , coriacea , 
elllptica , integerrima ,7 — 9 mlUimetr, lata , i3 — 18 longa \ margine OCTANDRIA TRIGYNIA. 333 

subtus reflexo. Stipulie membranacex , albs , vrginantes. Flores axillares , 
tres ad quinque ex eodem nodo. Calyx quinquepaniius ; laciniis ellipticis , 
margine albo cinctis , medio virescentibus. Stamina 8 , calyce breviora. 
Styli 3. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 

POLYGONUM AVICULARE. 

POLYGONUM floribus octandris , trigynis , axillaribus ; foliis lanceolatis ; 

caule procumbcnte , herbaceo. Lin. Spcc. 5ig. — CEci. Dan. L 8o3. — 

Curtii. Lond. Ic. 
Polygonum latifolium. C. B. Fin. 281. — T. Inst. 5 10.— Moris. s. 5. t. 29. 

/1. 
Polygonum sive Centinodia. J. B. Htsf. 3. p. 374. Ic. 
Polygonum mas. Fusch. Hist. 614. Ic.—Dod. Pcmpt. ii3. Ic.—Loh. Ic. 

^xq. — Camer. Epit. 638. Ic. — Matth. Com. 67G. Ic. — Park. Lheat. 

443. Ic. — Gcr. Hist. 565. Ic. 
Polygonum masculum. Trag. Sgi./f. 
Polygonum majus. Tabcrn. Ic. 832 ct 833. 
Polygonon. Pauti. Dan. t. 322, 
Polygonum. Blahv. t. 3i5. 
Polygonum procumbens ; foliis linearlbus , acutis ; floribus solitariis. Hall. 

Hist. 71. i56o. 
La Renouee. Rcgnault. Bot. Ic. 

Caules plures ex eodem c;Espite , prostrati aut procumbentes , ramosi , 
graciles , Lxves , geniculati , ad nodos paululum incrassati. StipuL-e mem- 
branaceze, albae , vaginantes. Folia alterna, lasvia, glauca, glabra, lanceoLata, 
quandoque etiam ovata aut linearia, integerrima. Flores axillares, e vaginulis 
prodeuntes , solitarii , bini aut terni. Calyx quinquepartitus ; laciniis ovatis , 
concavis , patentibus , margine albido cinctis , parte media et inferiore 
virescentibus. Stamina 8 , calyce breviora. Antherx luteae. StyH 3 , breves. 
Stigmata totidem , rotunda. Semeu 1 , triquetrum , calyce tectum. 

Habitat Algeria. O ' C L A S S I S IX, ENNEANDRIA. MONOGYNIA. L A U R U S. C lALYX sexpartitus aut sexfidus , persistens. Corolla nuUa. Sta- 
mina duodecim ; exteriora sex , fertilia ; interiora sex , exterioribus 
opposita , quorum tria fertilia , b isi biappendiculata aut biglandu- 
losa ; tria alterna sterilia. Drupa supera , unilocularis. Caract. ex 
Juss. Gen. pl. 80. Stamina numero varia. LiNN^us. 

L A U R U S N O B I L I S. 

LAURUS foliis lanceolatis , venosis , perennaniibus ; florlbus quadrifidis , 

dioicis. Lin. Spec. 629. 
Laurus vulgaris. C. B. Pin. 460. — T. Insf, 597. — •Camer. Epit. 60. Ic. — 

Dod. Penipt. 849. Ic. — Duham. Arhr. 1. p. 35o. t. 184. — Blaho. t. 17 5. 
Laurus. J.B. Hist. 1. p. 409. Ic. — Dalcch. Hist. 35 1. Ic. — Ger. Hist. 1407. 

Ic. — Trag. io63. Ic. — Matth. Com. i25. Ic. — ■Pauli. Dan. t. 72. 
Laurus mas et foemina. Tabcrn. Ic. g^o. 
Laurus latifolia major et minor. Park. Thcat. 1488. Ic. 

Habitat in Atlante prope Belide Algcriie. V C L A S S I S X. DECANDRIA. MONOGYNIA. A N A G Y R I S. 

v^ALYX campanulatus , quinquedentatus. Corolla papilionacea. 
Vexillum obcordatum , carina brevius. Legumen compressum , 
elongatum , superum. _ 

A N A G Y R I S F CE T I D A. 

Anagyris. Liii. Spcc. 534. — C. B. Pin. 3gi. — T. Inst. 647. t. 416. — 

Dod. Pempt. ■]S5. — Cliis. Hist. gS. Ic.—Lob. Ic. 2. p. bo.—Dnham. 

Arbr. 52. t. 18. — Schaiu. Spccirn. n. 3^. — Camcr. Epit. 671. Ic — Matth. 

Com. 665. Ic.—Dalcch. Hist. io5. Ic. — Gcr. Hnt. 1427. Ic. —Park. 

■ thcat. 245. Ic. '-'-.' 

Anagyris vera foetida. J'. B. Hist. 1. /;. 064. Ic. ' 

Frutex 2 mctr. , ramosus , erectus. Ramuli juniores pubescentes. Folia 
petiolata, glauca , ternata ; foliolis sessilibus , ianceolatis , obtusis , brevis- 
sime mucronatis , subtus sericeis. Siipula parva, decidua , villosa , canali- 
culata , petiolo opposita. Flores numerosi , in racemos breves dispositi , 
pedicellad. Calyx campanulatus , quinquedentatus ; dentibus ovatis. 
Corolia lutea. Vexillum deflexum , obcordatum , alis et carina dimidio 
brevius , apice macula subfusca insignitum.' Ala; subfalcatje , obtusas , cari- 
nam acUequantes. Carina lasviter arcuata , obtusa , dipliylla. Stamma i o. 
Filamcnta approximata nec coalita. Stylus incurvus , acutus. I.egumen 336 decAndria monogynia. 

magnum , compressum , pendulum , arcuatum , pedicellatum , glabrum , 
crassiusculum , liepta ad enneaspermum. Semina Ixvia , reniformia. 
Flores, folia, lignum odorem foetidum spargunt. Floret primo Vere. 

Habitat Algeria. 5 

R U T A. 

Calyx tetraphyllus. Corolla tetrapetala. Stamina octo. Pori 
plures nectariferi ad basim germinis. Capsula supera , quadriloba, 
quadrilocularis , quadrivalvis , polysperma. Pars quinta flori termi- 
nali additur. 

RUTA TENUIFOLIA. 

RUTA foliis multifariam decompositis-, foliolis linearibus. 

Ruta legitima. Jacq. Icoiics. 

Ruta sylvestris minor. C. B. Pin. 336. — t. Iml. 267. — Schaw. Specim. 

n. 520. — J. B. Hist. 3. p. 200. Ic. — ■ Tabcrn. Ic. 13^. — Moris, s. 5. 

f. 1 4. /. 4. . 
Ruta montana. Cluf. Hist. 2.p. i36. Ic. — Park. theat. \3\. Ic. 
Ruta sylvestris minima. Dod. Pcmpt. 120. Ic. — Gcr. Hist. i^bb.Ic. 
Ruta sylvestris. Camer. Epit. ^gb. Ic. — Lob. Ic. 2. p. b\. — Dalech. Hist. 

973. Ic. 
Ruta sylvestris tenuifolia. Matth. Com. b\\. Ic. 

DiFFERT aR. graveolente Lin. foliis multifariam decompositis ; foliolis 
angustissimis , linearibus. Planta corrosiva et odoris gravissimi. 

Habitat in collibus aridis et incultis prope Mascar. V 

RUTA LINIFOLIA. 

RUTA foliis simplicibus , indivisis. Lin. Spcc. 649. 

Ruta orientalis Linariie folio , flore parvo. T. Cor. ig. — Biixb. Cent. 2. 

p. 3o. i. 28./. 1 et 2. 
Ruta sylvestris linifolia hispanica. Boc. Miis, t. iS,- — T, Inst.^b] , — Barrel. 

t. u86. DECANDRIA MONOGYNIA. 33; 

Caules herbacei , 3 decimeti-. , glabri , teretcs , erecti , siepe plures ex 
eodem c:espite , simplices aut vix ramosi. Folia sparsa , glabra, integerrima, 
simplicia , spathulato-lanceolata , obtusa , crassiuscula , in petiolum decur- 
rentia,4 — 6 miUimetr. lata, \3 — 22 longa ; inferiora minora. Flores corym- 
bosi, terminaks. Bractea; hneaii-lanceolata^ , fohaceas. Calyx quinquedenta- 
tus. CoroUa lutea, pentapetala ; petahs integris , concavis , ovatis , obtusis. 
Stamina lo. Filamenta basi cihata. Germen tubercuhs 5 viUosis cinctum. 

Habitat in agro Tunetano. ^T - 

M E L I A. 

Calyx quinquedentatus. Corolla pentapetala. Stamina decem ; 
filamcntis in tubum coalitis. Drupa sphxrica , supera , nucleo 
sulcato foeta. - - 

MELIA AZEDARACH. 

Melia fohis bipinnatis. Lin. Sprc 55o. — Cavanil. Disscrt. n. 526. t. 207. 
Azedarach. Dud. Panpl. 848. — T. Imt. 616. t. 38 7. — Schaw. Spccim. n. 74. 
Arbor Fraxini foho flore coeruleo. C. B. Pin. 41 5. 
Pseudosycomorus. Camer. Epit. 181. Ic. — Matth. Com. 282. Ic. 
Azadaracheni arbor. J. B. Hist. 1. p. 564. Ic. 
Zizypha candida. Ger. Hist. 1491. Ic. 
Azedaracth herbariorum. Park. Theat. 1443. L. 

Azadirachta indica , fohis ramosis minoribus , flore albo subcoeruleo pur- 
purascente majore. Com. Hort. \. p. 147. l, 6. 

Arbor i3 — 16 meir. , vastis se spargens ramis. Flores odoratissimi. 
Fructus oleum pro lampadibus suppeditat. 

CoLITUR in hortis Algerix. h ■ . 

Z Y G O P H Y L L U M. 

Calyx pentaphyllus. Corolla pentapetala. Stamina decem ; 
filamentis intus membranaceis. Capsula supera, quinquelocularis, 
polysperma. 

43 338 DECANDRIA MONOGYNIA. 

ZYGOPHYLLUM ALBUM. 

Zygophyllum foliis petiolatis; foliolis clavatis , carnosis. Lin. Spec, bb\ . 

— Lin. FiJ. Dccad. \. p. i\. f. 8. 

Zygophylium prolifcrunr, capitulis baccatis , globoso-quinquangularibus •, 
foliis proliferis , carnosis, tonientosis ; caule procumbente. Fonk. 87. 
t. 12. /. A. 

Planta canescens , brevissime tomentosa. Caulis nodosus , sufFruti- 
cosus , procumbens , ramosissimus , 16 — 27 centimetr. Folia oppositu , 
carnosa, teretia , brevia , obtusa,nunc simplicia , nunc conjugata. Flores 
axillares , solitarii , sessiles. Calyx quinquepartitus ; laciniis ovatis , obtusis , 
marginatis. Corolla alba , pentapetala, calyce longior, receptaculo inserta. 
Stamina 10 , corolla breviora , in orbem disposita. Filamenta basi ungui- 
culata. Stigmata 5. Germen pentagonum. 

Habitat in arenis deserti et ad maris littora. 5 

F A G O N I A. 

Calyx quinquepartitus. CoroUa pentapetala ; petalis unguicu- 
latis. Capsula supera , profunde pentagona. Semina compressa. 

FAGONIA CRETICA, 

FagoniA spinosa ; foliis lanceolatis , planis , laevibus. Lin. Spcc. 553. 
Fagonia cretica spinosa. T. Inst. 265. — Schaw. Spccim. n. 23o. 
Trifolium creticum spinosum. Clus. Hist. 2. p. 242. Ic. — C. B. Pin. 33o. 

— Prodr. 142. Ic. — Ger. Hist. 1207. Ic. — Park. Theat. 1 1 13. Ic. — 
Matth. Com. 611. Ic. 

Trifolium aculeatum creticum. J. B, Hist. 2, /;. 389. Ic. — Moris. s. 2. 

t. 14. y, 5. 

Caules procumbcntes , glabri, angulosi , 3 decimetr. , nodosi , ramosi; 
ramis divaricatis , dichotomis. Stipulx quatcrn;^ , subulatas , in aculeolum 
abeuntes. Folia opposita , petiolata , glabra ; foliolis ternatis , integris , 
lineari-lanceolutis , 11 — 16 millimetr. longis ,2 — 4 latis , mucronatis. DECANDRIA MONOGYNIA. 339 

Flores solitarii , axillares , pedicellati •, pedicellis petiolo brevioribus. Calyx 
quinquepartitus , deciduus ; laciniis ovatis , acutis. Petala 5 , foliis calycinis 
alterna , suborbiculata , patentia , basi unguiculata \ limbo roseo. Stamina l o. 
Antherae exiguoe , versatiles. Stylus i , acutus , persistens. Gcrmen penta- 
gonum. Capsula pentagona ; angulis compressis, elevatis ; loculis totidein 
monospermis. Semina Isevia , ovata , plana. 

HABITAT in montibus prope Mascar. O . ^ 
FAGONIA ARABICA. 

Fagonia spinosa •, foliolis linearibus , convexis. Liii. Spec. 553. 
Fagonia arabica longissimis aculeis armata, Schaw. Spccm. n, 2 2g. 

Habitat in arenis deserti. 

T R I B U L U S. 

Calyx quiiiquepartitus. CoroUa pentapetala. Stylus nullus. 
Stigma capitatum. Capsulae quinque ad decem , conniventes, ple- 
rumque spinosx , polyspermas , superas. 

TRIBULUS TERRESTRIS. 

TribULUS foliis sexjugatis , subaequalibus ; seminibus quadricornibus. Lin. 

Spcc. 55\. — Ga-rtncr. i. p. 335. i. 6g.J. 2. 
Tribulus terrestris Ciceris folio , seminum integumento aculeato. T. Inst. 

266. t. 141. — Dodart. Icuncs. 
Tribulus terrestris. Loh. Ic. 2. p. 84. — • Dod. Pcmpt. 55-]. Ic. — Camer. 
- Epit. 7 14. Ic. — ■Matth. Com. 692. Ic. — Park. Thcat. 1097. Ic. — Dalcch. 

Hiit.5i3. Ic. — Gcr.Hist. 1246. /t. —7. 5. Hist. 2. p. 352. Ic.—Moris. 

s. 2. t. 8. /. 9. 
Tribulus terrestris minor hispanicus. Barrcl. t. 558. — Schaw. Specim. 

n. 597. 
Tribulus terrestris Ciceris folio , fructu aculeato. C.B. Pin. 35o. — ■Z.anich. 

Ist. t. 222. 

Tribukis paribus foHorum sex a^quahbus ; fructu quadricorni. Hall. Hist. 
n. 947. 340 DECANDRIA MONOGYNIA. 

Caules 3 — 7 decimetr. , prostrati , hirsuti , asperi , nodosi , ramosi ; 
plures ex eodem casspite. Folia opposita, villosa, abrupte pinnata ; foliolis 
decem ad quatuordecim , ovato-oblongis , integerrimis , basi oblique excisis. 
Stipul;£ quaterna; , parvse , lanceolat.-e , deciduas. Flores solitarii , axillares , 
breviter pedicellati. Calyx deciduus,villosus, quinquepartitus; laciniis ovato- 
lanceolatis. Petala 5 , lutea , obovata , calyce paulo longiora. Stamina lo , 
approximata. Stylus nullus aut brevissimus. Stigma obtusum,crassiusculum, 
quinquesulcatum. Capsulae 5 , aggregatse , crustace;^ , osseas , inde cunei- 
formes, hinc convexas , muricatje, aculeis plerumque 4,rigidis, subulatis , 
imequalibus , divergentibus armatce , tri aut tetraspermae ; loculis totidem , 
obhque transversis , paralleUs. Semina parva , oblonga , subteretia , antice 
obtusa , postice acutissima. 

Habitat in arvis cultis. © 

A R B U T U S. 

Calyx quinquepanitus. Corolla turbinata , quinquedentata. 
Bacca supera , quinquelocularis , polysperma. 

ARBUTUS UNEDO. 

Arbutus caule arboreo ; fohis glabris , serratis ; baccis polyspermis. Lin. 

Spcc. 366. 
Arbutus foHo serrato. C. B. Pin. 460. — T. Imt. 5g8. t. 368. — Duham. 

Arbr. 1. p. 7 1. t. 26. 
Arbutus. Cliii. Hiil. 47. Ic. — Camcr. Epit. 168. Ic.—Matlh. Cum. 220. 

Jc. — Dod. Pempt. 804. Ic — Taber?i. Ic. 967. — Ger. Hist. 1496, Ic. — 

Park. Theat. 1496. Ic. — Dalech. Hist. ig5. Ic. — Lob. Ic. 2. p. 141- 
Arbutus Comarus Theophrasti. J. B. Hist. 1. p. 83. Ic. — Schaw. Specim. 

n. 46. 
Arbutus foUo serrato ; flore oblongo ; fructu ovato. Miller. Dict, t. 48. 

/. 1 et 2. 

Habitat in Atlante. h DECANDRIA D I G Y N I A. S^l D I G Y N I A. S A X I F R A G A. 

Calyx persistens, quinquepartitus. Corolla pentapetala , calyci 
inserta. Capsula supera , birostris , apice dehisccns , bilocularis , 
polysperma. 

SAXIFRAGA GRANULATA. 

Saxifraga foliis caulinis reniformibus , lobatls ; caule ramoso ; radice 

granulata. Lin. Spcc. 5-] 6. — ■Millcr. Illustr. Ic. — (Ed. Dan. t. 5 14. — 

Bcrgcrct. Phyt. 2. p.^-j.Ic. — Curtii. Lond. Ic. 
Saxifraga rotundifolia alba. C. B. Pin. 3og. — T. Inst. 25'2. — Dodart. 

Icones. — Schaiu. Specim. n. 527. 
Saxifraga alba. Dod. Pcmpt. 3 16. Ic. — -Lob. Ic. 612. — Trag. b-zb. Ic. — 

Ger. Hist. 841. Ic. — Dalcch. Hist. iii3. Ic. — Blakw. t, 56. 
Saxifraga 4. Camer. Epit. 719. — Matth. Com. 694. /c. 
Saxifraga major et alba. Fusch. Hist. 747. Ic. 
Saxifraga alba bulbifera. Park. Thcat. 424. Ic. 
Saxifraga alba , radice granulosa. J. B. Hist. 3. p. 706. Ic. 
Sedum rotundifolium erectum , radice granulosa. Moris. s. 12. /. 9. /. 23. 

— Gesncr. Ic. Lign. t. 17./. 146. 
Saxifraga foliis radicalibus reniformibus , obtuse dentatis ; caulinis pal- 

matis. Hall. Hist. n. 976. > -,- ■ 

Planta nonnihil viscosa. Bulbi parvi , numerosi , rotundi, aggregati , 
radiculis intermixti. Caulis erectus , villosus , 3 decimetr. , simplex aut 
parce ramosus. Rami subaphylli , patuh. FoHavillosa; radicalia petiolata, 
reniformia , crenata ; caulina pauca , remota , plus minusve profunde 
divisa ; media et superiora sessilia aut brevissime petiolata. Flores corym- 
boso-paniculati. Calyx villosus , semiquinquefidus ; laciniis ovato-oblongis, 
obtusis. Petala 5 , magna , alba , obovata , venis virescentibus variegata. 342 DECANDRTA DIGYNIA. 

Stamina lo. Filamenta persistentia. Styli 2. Stigmacapitatum. Folia caulina 
ludunt ; sessilia et petiolata , flabelliformia et ovata observavi ; superiora 
nonnuUa linearia et integra sunt. Varietatem caule hirsutiore ; foliis cau- 
linis profundius dentatis ; petalis duplo minoribus distinctam possideo. 

Habitat in Atlante. V 

SAXIFRAGA GLOBULIFERA. Tab. 96. f. i. 

SaxifrAGA caule bulbifero ; foliis nervosis ; imis spathulatis , integerrimis ; 
superioribus palmato tri aut quinquefidis , in ramo florifero remotis , 
linearibus. 

Facies S. hypnoides Lin. et ab eadem vix distincta. Caules cxspitosi , 
ramosi , basi prostrati,ex quorum apice surgunt rami floriferi, erecti, sim- 
plices ,8 — 16 centimetr. Folia cauiina conferta , nervosa , glabra aut vix 
pubescentia ; inferiora spathulata , integerrima , obtusa ; superiora longe 
petiolata,apice pah-nata; lobis tribus ad quinque,Hnearibus , obtusiuscuhs , 
in:tquahbus. Bulbi axillares , ovati aut subrotundi , villosi. Foha in ramo 
florifero hnearia , integra , pauca , remota. Flores corymbosi; primordiaU 
sessili aut subsessih ; laterahbus pediceUatis. Calyx pubescens , quinque- 
fidus ; laciniis ovatis , obtusis. CoroUa alba. Petahi obovata , calyce 
duplo longiora. Stamina 10 , coroUa breviora. StyU 2. Capsula ovata , 
bicoUis , bilocularis , polysperma. Hyeme et primo Vere floret. 

Habitat in cacumine Atlantis. V 

' SAXIFRAGA SPATHULATA. Tab. 96. f. 2. 

SaxifraGA foliis spathulatis , obtusis , ciliatis , indivisis ; caule prostrato ; 
pedicelUs axiUaribus , unifloris. 

CAULES c^Espitosi , ramosi , graciles , prostrati , 3 — 8 centimetr. Folia 
aUerna , conferta , parva , spathulata , quandoque hnearia , obtusa , integra, 
margine ciliata , in petiolum decurrentia. Pedicelli axillares , filiformes , 
breves , uniflori. Calyx persistens , quinquefidus ; laciniis ovatis , ciliatis. 
CoroUa alba, calyce duplo longior. Petala obovata. Floret primo Vere. 

Habitat in cacumine Atlantis prope BeUde. V D E C A N D R I A D I G Y N I A. S^^S 

GYPSOPHILA. 

Calyx persistens , tubulosus , quinquefidus , membranulis toti- 
dem longitudinalibus, alternis intersectus. CoroUa quinquepartita. 
Capsula supera , unilocularis , polysperma. Receptaculum centrale 
iiberum. 

GYPSOPHILA COMPRESSA. Tab. 97. 

Gypsophila caule erecto , hinc compresso ; foliis subuiato-lanceolatis , 
striatis ; pedicellis calycibusque pubescentibus, 

Caulis 2 — 3 decimetr. , erectus , tenuis , nodosus, lcevis , comprcssus , 
ramosus ; ramis paniculatis ; ramulis approximatis. Folia opposita , subu- 
lata , aut subulato-lanceolata , glabra , adpressa , striata , rigidula , caulem 
amplectei:itia , 1 — 2 millimetr. lata , 2 — 3 centimetr. longa ; inferiora in- 
ternodiis longiora ; superiora breviora. Flores paniculati , magnitudine G. 
saxifrags Lin. Pedicelli in^equales , viscosi , pubescentes , uniflori. Calyx 
simplex , tubulosus , striatus , pubescens , quinquedentatus ; dentibus 
acutis. Petala 5 , calyce longiora , unguiculata ; unguibus longitudine 
calycis. Limbus elliptlcus , parvus , integerrimus , superne albus , subtus 
venis violaceis longitudinalitcr variegatus. Stamina 10 , corolla breviora. 
Styli 2 , filiformes. Capsula Icevis , glabra , oblonga , tri aut quadrivalvis , 
unilocularis , polysperma. Scmina fusca , compressa , ovata. Receptacu- 
lum centrale , liberum , tcnuc. Floret primo Vcre. 

Habitat in arvis arenosis. 

S A P O N A R 1 A. 

Calyx tubulosus , simplex, quinquedentatus. Corolla pentape- 
tala ; petalis unguiculatis. Capsula supera , oblonga , unilocularis , 
polysperma. Receptaculura centrale, liberum. 

SAPONARIA OCYMOIDES. 

Saponaria calycibus cylindricis , villosis ; caulibus dichotomis , procum- 
bentibus. Lin. Spcc. 585. — J(i<^'j' Auitr, Ajip. t. 23, • • 344 DECANDRIA DIGYNIA. 

Lychnis Ocymoides repcns montanum. C. B. Pin. 206. — T. Imt. 33"]. 
Ocymoides repens polygonifolia. Loh. Ic. 841. — Dalech. Htst. 1429. /<:. 
Saponaria minor quibusdam. J. B. Hiit. 3. p. 344. Ic. bona. 
Lychnis montana repens. Gcr. Hist. \i3.Ic. 
Ocymoides repens. Fark. Thcat. 63g. Ic. 
Lychnis vel Ocymoides repens. Moris. s. 5. t. 21. J. 38. 
Saponaria caule decumbente , nodoso ; foliis ovato-lanceolatis ; calycibus 
tubulosis , hirsutis. Hall. Hist. n. 909. 

Caules 10 — 16 centimetr. vel longiores , prostrati aut procum- 
bentes , dichotomi , nodosi , pubescentes , plures ex communi caespite. 
FoHa opposita , integerrima , pubescentia ; inferiora ovata , obtusa , pe- 
tiolata -, superiora lanceolata. Flores coryrabosi , terminales , numerosi. 
Peduncuh villosi , fihformes. Calyx tubulosus , cyhndricus , villoso-visco- 
sus , quinquedentatus •, dentibus parvis , erectis , obtusis. Petala 3 , rosea , 
horizontahter patentia , oblongo - eUiptica , a basi ad apicem sensim 
latiora , integerrima , quandoque subemarginata , unguiculata •, ungue 
longitudine calycis, apice biappenchculato. Capsula ovato-oblonga , calyce 
tecta, semiquadrivalvis , unilocularis , polysperma. Semina fusca , renifor- 
mia. Receptaculum cohminare , hberum. Planta elegans. In latos tapetes se 
spargens rupes obtegit. 

Habitat in Atlante. V 

D I A N T H U S. 

Calyx persistens , calyculatus ; interior tubulosus , quinque- 
dentatus. CoroUa pentapetala , unguiculata. Capsula oblonga , 
supera, apice dehiscens , unilocularis, polysperma. Receptaculum 
centrale , liberum. 

DIANTHUS PROLIFER. 

DlANTHUS floribus aggregatis, capitatis ; squamis calycinis ovatis, obtusis , 
muticis, tubum superantibus. Lin. Spec. 687. — (Ed. Dan. t. 221. 

CaryophyUus sylvestris prohfer. C. B. Pin, 2og. —T. Inst. 333. —Seguicr. 
Ver. 1. p. 433. /!. 7. DECANDRIA DIGYNIA. 3^5 

Armeria prolifera. Lob. Ic. 449. — Gcr. Hist. 5gg. Ic. 
Betonica coronaria squamosa sylvestris. J. B. Hiit. 3. p. 335. Ic. 
Caryophyllus prolifer. Park. Thcat. 538. Ic. 

Tunica capitulo compacto , ovali; calyce universali quadrifloro. Hall.HiU. 
71. goi. 

Caulis erectus , lasvis , gracilis , nodosus , ramosus , quandoque sim- 
plex , 3 — 6 decimetr. Folia angustissima , subulata; superiora internodiis 
longe brcviora. Flores terminales , sessiles , in capitulum aggregati. Squa- 
mulx plures , conferta: , concava; , obtusa; , coriace^ , inaequales ; alia?, 
flores extus cingentes ; alia^ tenuiores singulos dislinguentes et involventes. 
Petala parva , rosea , calyce paulo longiora , integerrima aut subdentata. 
Capsula oblonga , unilocularis , apice quadrivalvis. 

Habitat in pascuis Algeria;. © 

DIANTHUS DIMINUTUS. 

DiANTHUS floribus solitariis; squamis calycinis octonis , florem superan- 

tibus. Lin. Spcc. 58]. 
Caryophyllus sylvestris prolifer , flore singulari. T. Inst. 333. '• 

Caryophyllo prolifero affinis, unico ex quolibct capitulo flore. C.B.Pin. 209. 
Caryophyllus sylvestris minimus. Tabcrn. Ic. 2go. 

DlFFERT a prsecedenti caule unifloro. An varietas ? 
Habitat Akerid. V 's^ DIANTHUS C ARYOPH YLLUS. 

DiANTHUS floribus solitariis ; squamis calycinis subovatis , brevissimis ; 

corollis crenatis. Lin. Spcc. 5S] . 
Caryophyllus hortensis simplex flore majore. C. B. Pin. 208. — T. Inst. 

33i.—Blakw. t. 85. 
Caryophyllus sylvestris major vulgatior. Lob. Ic. 440. 
Caryophyllei flos simplex. Dod. Pempt. 174. /t. 
Caryophyllus simplex major. Gcr. Hist. 5go. Ic. 

Radix dura ct quasi lignosa. Folia glauca ; radicalia longe subulata,canali-' 
culata, glaberrima,integerrima;superiorainternodiis breviora. Cauhs 3 — 7 
' 44 346 DECANDRIA TRIGYNIA. 

decimetr. , glaucus , glaber , teres , erectus , nodosus , sxpe basi decum- 
bens et geniculatus , superne ramosus ; ramis patentibus , uni bi aut tri- 
floris. Calyx calyculatus ; exterior brevis , adpressus , e squamis 4 , ovads , 
brevissime mucronads ; duobus interioribus paululum ladoribus ; interior 
teres , longe tubulosus , quinquedentatus ; dentibus erectis , acutis , apice 
scariosis. Corolla rosea , rarlus alba , quandoque purpurea ; unguibus 
calyce longionbus ; limbo flabelliformi , rotundato , dentato. Capsula 
teres , apice attenuata , calyce persistente tecta , paulo brevior , unilo- 
cularis , superne quadrivalvis. Semina compressa , marginata , undique 
receptaculo libero , papilloso , columnari affixa. 

Habitat in coUibus incultis. V 

DIANTHUS SERRULATUS. 

DiANTHUS foliis lanceolatls , serratls ; pedunculis unifloris ; squamis exter- 
nis Imbricatis , acutis , calyce interiore brevioribus ; petalis fimbriatls. 

PlaNTA glaberrima. Caulis erectus , nodosus , ramosus , 3 — 8 decimetr. 
Folia angusto-lanceolata , 3 — 7 millimetr. lata , 3 — 7 centimetr. longa , 
plana , margine tenuisslme serrata et aspera. Peduncull elongatl , uniflorl , 
distinctl. Calvx tubulosus , 3 centlmetr. , quinquedentatus , calyculatus ; 
exterlor interiore duplo triplove brevior. Squamae septem ad octo , 
inzequales , ovato-lanceolatas , acutas , Imbricata;. CoroUa pallide rosea , 
duplo minor quam in D. plumario Lin. Petala tenulsslme fimbriata. 

HabitAT in arenis prope Sfax et Elgem apud Tunetanos. V T R I G Y N I A. CUCUBALUS. 

Calyx persistens, tubulosus , quinquedentatus. Petala quinque, 
absque corona. Capsula supera , polysperma. Receptaculum cen- 
trale , liberum. DECANDRIA TRIGYNIA. 3^7 

CUCUBALUS BEHEN. 

CUCUBALUS calycibus subglobosis , glabris , reticulato-venosis ; capsulis 

trilocularibus ; coroUis subnudis. Lin. Spec. 5g\. — (Ed. Dan. t. 914. — 

Bulliard. Hcrb. if. 32i. 
Behen album officinarum. J. B. Hist. 3. p. 356. Ic. mala. 
Lychnis sylvestris quae Behen albumvulgo. C.B. Pin. 2o5. — T. Inst. 335, 

— Schaw. Specim. n. 402. — 2i.anich. Ist. t. 1 17. — Moris. s, 5. t.20.f. 1. 
Behen album sive Polemonium. Dod. Pempt. 172. Ic. 
Smilax. Brunsf. 3. p. 129. Ic. 

Spumasum Papaver , etc. Lob. Ic. 340. — Park. Theat. 263. /f. 
Herba articularis. Labcrn. Ic. 298. 
Melandrium PHnii. CliLS. Hist. 2g3. Ic. 
Behen album. Blakw. t. 268. — Ger. Hist. 678. Ic. 
Polemonium Dodonaei. Z)fl/ft7i. Hist. 1186. Ic. 
Viscago caule brachiato , nodoso ; calycibus inflatis , venosis. Hall. Hist. 

n. gi3. 

Planta glaberrima , glauca. Caules basi procumbentes , ramosi. FoUa 
inferiora ovata , in petiolum decurrentia ; superiora ovato-oblonga aut lan- 
ceolata , acuta , remota. PeduncuU dichotomi. Flos sspe in dichotomia soU- 
tarius , pedicellatus. Calyx inflatus , venoso-reticulatus. Petala alba ; Umbo 
bipartito. Capsula ovata , brevis , calyce tecta , apice subsexvalvis , trilo- 
cularis. Semina fusca , reniformia. 

Habitat in arvis. V 

S 1 L E N E. Calyx tubulosus , persistens , quinquedentatus. Corolla penta- 
petala ; fauce coronata. Capsula supera , polysperma. 

, S I L E N E L U S I T A N I C A. 

SlLENE hirsuta ; petaUs dentatis ; floribus erectis ; fructibus divaricato- 

reflexis , aUernis. Lin. Spcc. 694. 
Viscago hirta lusitanica , steUato flore. Dill, Ellh, 420. t, 3\i,f, 401. 348 DECANDRIA TRIGYNIA. 

Affinis S. quinquevulner^E Lin. DifFert petalls crenatis , dilute purpu- 
reis ; fructibus horizontalibus, divaricatis. Planta tota hirsuta pilis patuHs. 

Habitat inter segetes. © 

SILENE Q,UINQ,UEVULNERA. 

SlLENE petaHs integerrimis , subrotundls ; fructibus erectls , alternis. Lin. 

Spec. 5g5. 
Lychnis hirsuta minor , flore variegato. Dodart. Acad. 1666. — 99. Vol. 4. 

p. 291. Ic. — Mcm. p. 99. Ic. — Iconcs. 

Caulis erectus , nodosus, 3 — 4 decimetr. , hirsutus , ramosus , rarlus 
simplex. Foha inferiora spathulata aut obovata, obtusa , peiiolata, in 
petiohim decurrentia •, superiora lanceolata. Flores sohtarli , sessiles , dls- 
tincti , unilaterales. Bractex lanceolata; , longltudine calycis. Calyx hlr- 
sutus , teres , tubulosus , fructuperfecto ovatus , decemstriatus , qulnquc- 
dentatus ; dentlbus acutls. Petala parva. Llmbus rotundatus , intcger aut 
laevlssime crenatus ; dlsco Intense purpureo ; marglne pallldo. Capsulce 
ovatje , erectx , bifariam dlsposlta; , triloculares , polyspermce. Semlrta 
parva , rugosa. 

Habitat Inter scgetes. O 

-■^- S I L E N E H I S P I D A. 

SlLENE florlbus racemosis , confertis] , secundis ; calycibus hirsutisslmis ; 
petahs bifidls. 

Caulis slmplexaut parce ramosus,3 — '4 declmetr. ,hirsutus.FohahIrsuta; 
inferiora spathulata , obtusa , In petiolum decurrentla ; cauhna medla et 
superlora lanceolata , acuta , sessllia. Flores racemosi , subsessilcs , vnri- 
laterales, conferti , erectl ; racemo 3 — 8 centimetr. Bracteae lanceolato- 
subulatiE , calyce duplo trlplove brevlores. Calyx tubulosus , strlatus , 
pilosissImus,22 — 25 minimetr. longus , qulnquedentatus ; dentlbus acutls ; 
maturo fructu ovatus , basl angustatus. Petala bifida. Capsula ovata, glabra, 
pedicellata, erecta, trllocularis , polysperma. 

Habitat in Atlante. O D E C A N D R I A T R I G Y N I A. 3^9 

SILENE IMBRICATA. Tab. 98. 

SlLENE caule inferne piloso ; foliis lanceolalis ; floribus sessilibus , secundis , 
strictis , longe racemosis , imbricatis. 

CaULIS inferne hirsutus , erectus , 3 — 6 decimetr. Rami virgati , gra- 
cilcs. Folia villosa, 3 — 5 centimetr. longa, 4 — g millimetr. lata : inferiora 
obtusa; superiora angusta , lanceolata , acuta. Flores sessiles aut brevissime 
pedicellati , solitarii , unilaterales , adpressi , in racemum longum dispo- 
siti, imbricati , internodiis paulo longiores; exceptis inferioribus. BracteiE 
parvas , subulatce. Calyx tubulosus , glaber, decemstriatus , quinqueden- 
tatus , 12 — 16 millimetr. longus. Petala alba , bifida. Capsula glabra , 
ovato-oblonga, intra calycem pedicellata. 

Habitat in arvis prope Mascar. O 

SILENE TRIDENTATA. 

SlLENE hirsuta ; foHis angusto-lanceolatis -, floribus racemosis , distinctis , 

sessilibus •, dentibus calycinis subulatis •, capsuHs acuminatis , erectis. 
Lychnis sylvestris 6. Clm. Hisl. 290. Ic. 
Lychnis sylvestris lanuginosa minor. C. B. Pin. 206. 
Lychnis parva. J. B. Hist. 3. p. 35'2. ' 

Lychnis sylvestris hirta minima. Lob. Ic. 33g. 
Lychnis sylvestris minima. Tabcrn. Ic. 297. 

Caulis erectus ,2 — 3 decimetr. , hirsutus , ramosus. Rami tenues , 
erecti. FoUa hirsuta •, radicaha , spathulata aut obovata ; caulina inferiora 
et media angusto-lanceolata. Flores laxe racemosi , akerni , sessiles aut 
subsessiles , axillares ; inferioribus , foholo hneari - subulato brevioribus. 
Calyx hirsutus , tubulosus , decemstriatus , erectus , maturo fructu ovato- 
rotundus , quinquedentatus \ dentibus longiuscuhs , subulatis. Capstila 
laevis , ovata , acuminata, apice dehiscens , intra calycem subsessihs. Petala 
rosea, calyce pauhilum longiora , plerumquc tridentata. 

HABITAT in arvis Algeria;. O 

SILENE NUTANS. 

SlLENE petahs bifidis ; floribus laterahbus, secundis, cernuis ; panicula nu- 
tante. Lin. Spcc, 696, — (Ed, Dan, t, 242. pclala male exprena. 35o DECANDRIA TRIGYNIA. 

Lychnis montana viscosa alba latifolia. C. B. Pin. 2o5. — t. Imt. 33b. — 

Moris. s. 5. t. 20. /. 4. 
Lychnis sylvestris g. Clus. Hist. 291. Ic. bona. — • tabern. Ic. 298. — Ger. 

Hist. 470. Ic. — Park. Thcat. 63i. Ic. 
Polemonium petrsum Gesneri. J. B. Hist. 3. p. 35i.Ic. mala. — Gesner, Ic. 

Lign. t. 18./. i33. 
Viscago foHis lanceolatis , hirsutis ; floribus paniculatis , nutantibus. Hall, 

Hist. n. 91 3. 
Lychnis sylvestris viscosa , fohis Otitidis. Loes. Prtis. i3o Ic. 

FoLiA pubescentia ; radicaha , numerosa , spathulata, in petiolum decur- 
rentia ; cauhna lanceolata. Cauhs 3 — 6 decimetr. , erectus , vihosus, simplex. 
Flores paniculati, nutantes, secundi ; peduncuhs laterahbus , subdichotomis. 
Calyxclavato-tubulosus, viscosus, i3 — iHmilhmetr. longus, decemstriatus, 
inferne aneiustatus , maturo fructu ovatus. Petala alba , involuta , uhra 
medium bihda ; lacimis hnearibus , obtusis , dente gemino basi intus auctis. 
Stamina coroha longiora. Styli 3 , longitudine staminum. Capsula ovata ,^ 
acuta , trilocularis , apice dehiscens , polysperma. Semina rugosa. 

HabitAT in coUibus Algerice. V^ 

SILENE RETICULATA. Tab. 99. 

SlLENE glabra, viscosa ; fohis angusto-Ianceolatis ; peduncuhs subtrifloris ; 
calyce clavato , reticulato; petalis linearibus , eraarginatis. 

" CaultS 3 — 8 decimetr. , erectus , glaber. ramosus , viscidus , gracihs. 
Foha glaberrima ; angusto-lanceolata , acuta , 3 — 5 centimetr. longa , 
^ — 10 milhmetr. lata. Flores paniculati. Pedunculi filiformes , uni bi aut 
trifloii ; flore intermedio sessili aut breviter pedicellato. Foliola duo , subu- 
lata ad basim pedicellorum. Calyx persistens , 3 centimetr. , tenuis , clavatus, 
Isevissime decemstriatus , reticulatus venis purpurascentibus , quinqueden- 
tatus ; dentibus ovatis , acutis. CoroIIa parva, rosea. Limbus petalorum 
linearis , angustus , emarginatus ; ungue tenui , superne biappendiculato , 
longitudine calycis. Stamina 10. Filamenta filiformia. Styli 3. Capsula 
Ixvis , ovato - oblonga , longe pedicellata, calycem vix superans , apice 
dehiscens , trilocularis , polysperma. Semina minuta , fusca , subrenifor- 
mia, rugosa, receptaculo centrah , elongato , ramoso inserta. 

Habitat Algeria. D E C A N D R I A T R I G Y N I A. 35 1 

SILENE BUPLEVROIDES. 

SiLENE floribus pedunculads , opposhis , bractea brevioribus ; foliis lan- 

ceolatis, acutis , glabris. Li7i. Spec. 5gS. 
Lychnis orientalis Buplevri folio. T. Cor. 3g8. 

Planta glaberrima. Caules virgati , nodosi , sa^pe basi decumbentes , 
laeves , teretes ,6 — lo centimetr. , quandoque longlores , inferne sim- 
plices , superne laxe paniculati. Folia opposita , angusto - lanceolata , 
acuminata , glabra , la;vissima ; caulina inferiora 8 — i3 centimetr. 
longa , in petiolum decurrentia , inteinodiis multo longiora; superiora 
breviora , sessilia. Bracteae angusto - lanceolatiE , acutissimte. Pedunculi 
axillares , uni bi aut triflori. Flores singuli pedicellati , subnutantes. 
Calyx glaber , laevis , tubulosus , saspe violaceus , 3 centimetr. longus , 
quinquedentatus ; dentibus ovatis , acutis. Petala superne alba , inferne 
pallide violacea , ultra medium bifida ; laciniis basi angustatis , obtusis. 
Ungues calyce paululum longiores , apice bidentati. Stamina exserta. 
Capsula oblonga, longe intra calycem pedicellata. Caules nunc virides , 
nunc purpurascentes. . 

Habitat in Atlante. V 

SILENE CONICA. ^ 

SlLENE calycibus fructus conicis ; striis triginta ; foliis mollibus ; petalis 

bifidis. Lin. Spcc. 5g8. — J^^'I- Auitr. 3. t. 253. 
Lychnis sylvestris angustifolia , calycibus turgidis striatis. C. B. Pin. 2o5. 

— T. Lnst. 33]. — Schaw. Spccim.n. 401. — ^a«/c/i. lii. /.118. 
Muscipulx majori calyce ventricoso simiHs. J. B. Hist. 3. p. 35o. Ic. 
Lychnis sylvestris altera incana cauHculis striatis. Lob. Ic. 338. 

Habitat in arvis. © 

S I L E N E C O N O I D E A. 

SlLENE calycibus fructus globosis , acuminatis ; striis triginta ; foliis glabris; ■ 

petahs integris. Lin. Spcc. 5g8. 
Lychnis sylvestris latifolia , calycibus turgidis striatis. C. B, Pin. 2o5. — 

T, Inst, 337. 352 DECANDRIA TRIGYNIA. 

Muscipula major calyce turgido ventricoso. J. B. Hist. 3. /;. 849. Ic. 

Lychnis sylvestris 2. Clus. Hist. 288. 

Lychnis sylvestris 3 Clusii. tabern. Ic. 296. — Lob. Ic. 33g. — Dalcch. Hisl. 

818. Ic. 
Lychnis calyculis striatis 2 Ckisii. Gcr. Hist. 470. Ic. — ■ Park. Hist. 

63i. Ic. 
Lychnis sylvestris calyculis striatis turgidis major. Moris. s. 5. t. Qi.J. 33. 

Planta pubescens. CauUs 2 decimetr. , ereclus , ramosus , superne 
dichotomus-, ramis corymbosis. FoUa sessiUa , lanceolata , acuta. Flores 
erecti , pediceUati. Calyx striis 3o , quinquedentatus ; dentibus subulatis ; 
junior ovato-cyUndraceus; maturo fructu inflatus , magnus , globosus, acu- 
minatus , clausus. Petala parva , rosea. Capsula intra calycera sessiUs , cucur- 
bitam lagenariam referens. 

HabitAT in arvis. O 

SILENE BIPARTITA. Tab. 100. 

SlLENE foUis inferioribus spathulatis ; floribus racemosis , secundis , nutan- 
■ tibus ; petaUs bipartitis. 

Caulis 3 decimetr., pubescens , nodosus, erectus vel basi decumbens, 
ramosus ; ramis nunc simpUcibus , nunc superne furcatis. Flos soUtarius in 
singula bifurcatione. FoUa opposita ; inferiora pubescentia , spathulata , 
obtusa , in petiolum ciUatum decurrentia ; media et superiora lanceolata , 
sessiUa. Flores racemosi , distincti , soUtarii , breviter pediceUati , subnu- 
tantes. Bractea; ovato-lanceolat^e. Calyx teres , inferne angustatus , mem- 
branaceus , decemsulcatus , quinquedentatus , maturo fructu ovatus , 
basicoarctatus. Petala 5, rosea. Limbus profunde bipartitus ; laciniis an- 
gustis, distinctis, obUquis , obtusis ; ungue apice biappendiculato. Sta- 
mina 10. FUamenta angusta , compressa. Anther;E vcrsatiles. StyU 3, 
exserti, filiformes. Germen teres. Capsula ovata , glabra , erecta , pedi- 
ceUata, apice quinque ad septemvalvis , trilocularis , polysperma. Semina 
fusca , reniformia. Species pulcherrima. Floret primo Vere. Varietatem 
in agro marocano lectam , minorem et calycibus viUosis distinctam 
communicavit Broussonet. 

HabitAT in arvis Sbibas. © • ■ DECANDRIA TRIGYNIA. 353 

SIL ENE MUSCIPULA. 

SlLENE petalis bifidis; caule dichotomo ; floribus axillaribus , sessilibus ; 

foliis glabris. Lin. Spec. 601. 
Lychnis sylvestris viscosa rubra altera. C. B. Pin. 2o5. — T. InU. S3i . 
Lychnis sylvestris 3. Chis.Hiit. 289. Ic. — Tabern. Ic. 2g3. — Dalech. HiU. 

818. Ic. 
Muscipula Viscaria sive Lychnidis species. J. B. Hist. 3. p. 3^g. Ic. 
Viscaria sive Muscipula. Ger. Hist. 601. Ic. 

Caulis erectus , 3 — 6 decimetr. , teres , glaber , crassiusculus , visco- 
sissimus , ramosus ; ramis strictis. Foha glaberrima , lato-lanceolata 
integerrima, internodiislongiora ; inferiorain petiohmi decurrentia, obtusa; 
media et superiora utrinque attenuata , sessiha ; ramea angusto-lanceolata. 
Rami floriferi dichotomi. Flos in bifurcatione subsessihs. Bracteas subulatce; 
nonnuHis flore saepe longioribus. Calyx tubulosus , membranaceus , quin- 
quedentatus , dentibus acutis , maturo fructu ovatus , pentagonus , basi 
angustatus. Corolla parva , intense rosea ; calyce paulo longior. Liinbus 
petalorum emarginatus. Capsula ovato - conica , breviter pedicellata 
longitudine calycis , apice dehiscens , quinquevalvis , trilocularis , polys- 
perma. Semina rufa , parva , reniformia , rugosa. Planta viscosissima. 
Ramis succo glutinoso madidis formiccE , musca: et aUa insecta agduti- 
nantur. 

HabiTAT in arvis Algerias. O 

SILENE PSEUDO-ATOCION. 

SlLENE fohis imis obovatis ; floribus fasciculatis , terminalibus ; calycibus 
clavatis ; petaUs hnearibus , integerrimis. 

Caules saepepluresexeodem casspite, raraosi, erecti, 16 — 27 centimetr, 
hirsuti , rarius glabri. Foha opposita ; inferiora obovata, in petiolum de- 
curreniia , basi cihata ; cauhna media et superiora sessiha aut subsessiha 
ovala , saspe acuminata. Flores fasciculati , terminales , sohtarii , bini vel 
terni ex communi pedunculo. Peduncuh viUosi. Calyx 3 centimctr. longus , 
tubulosus , teres, tenuis , pubescens ; maturo fructu a parte media usque 
ad apicem amphatus , quinquedentatus ; dentibus acutis. Petala rosea, in- 
tegerrima , hnearia , obtusa. Ungues calyce pauhilum longiores , apice 

1 45 354 DECANDRIA TRIGYNIA. 

biappendiculati, Capsula ovata , apice dehiscens , trilocularis , polysperma. 
Facies omnino S. Atocionjacq. Hort. 3. t. 32. DifFert petalis integerrimis. 
An varietas ? 

Habitat in Atlantc. 

SILENE RAMOSISSIMA. 

SlLENE pubescens , viscosa , ramosissiraa •, foliis angusto - lanceolatis ; 

pedunculis uni ad trifloris •, calycibus ovatis ; petalis bifidis ; capsulis 

intra calycem subsessilibus. 
Lychnis minima hispida noctiflora. Magn. Bot. App. 3o8. — VaiL Hcrb. 

Planta viscosa et villosa villis brevissimis , arenis et pulvere plerumque 
conspersa. Caulis 2 — 3 decimetr. , erectus , ramosissimus ; ramis panicu- 
latis. Folia angusto-lanceolata. Flores numerosissimi. Pedunculi axillares , 
inaequales , uni bi aut triflori; floribus pedicellatis , erectis. Calyx decem- 
striatus , ovatus , g millimetr. longus , quinquedentatus ; dentibus parvis , 
acutis. Petala alba , parva , bifida. Capsula glabra , Icevis , ovata , intra 
calycem brevissime pedicellata , apice quinquevalvis. 

Habitat in arenis ad maris littora. V 
- S I L E N E A R E N A R I A. 

SlLENE villoso-viscosa ; foliis lineari-lanceolatis , obtusiusculis ; floribus 

laxe racemosis ; petalis bifidis ; capsulis intra calycem pedicellatis. 
Lychnis maritima gadensis angustifolia. "t. Inst. 338. — Vail. Herb. 

Planta villosa et glutinosa , arenis conspersa. Caules basi procum- 
bentes , nodosi, ramosi. Rami alterni, striati. Folia fere Cerastii vulgati Lin. , 
crassiuscula , villosa ; radicaha spathulata ; caulina lineari-lanceolata , obtusa, 
2 — 4 millimetr. lata , i3 — 25 longa. Flores axillares et terminales , laxe 
racemosi , solitarii et bini, pedicellati. Calyx tubulosus , maturo fructu 
ovatus , pubescens, decemstriatus , i i millimetr. longus , quinquedentatus ; 
dentibus acutis. Petala parva , alba, bifida. Capsula ovata , Ixvis , apice 
quinque aut sexvalvis , intra calycem pedicellata. Affinis S. ramosissima^ , 
differt ramis longe rarioribus ; foliis inferioribus longius villosis; caule 
basi decumbente ; floribus paucioribus ; capsulis intra calycem pedicellatis. 

Habitat in arenis ad maris httora. V . ' DECANDRIA TRIGYNIA, 355 

SILENE RUBELLA. 

SlLENE erccta , Isvis •, calycibus subglobosis , glabris , venosis ; corollis 

inapertis. Lin. Spec. 600. 
Lychnis sylvestris flosculo rubro vix conspicuo. Grhl. Virid. — Schaw. 

Specirn. n. 40 3. 
Viscago lasvis inaperto flore. Dill. Elth. 428. t. 3\\.f. 406. 

Habitat in Barbaria. 

SILENE ARENARIOIDES. 

SlLENE pubescens •, foliis angusto-linearibus ; pedunculis uni ad trifloris ; 
calycibus decemstriatis , villosis; petalis bifidis ; capsulis teretibus , pedi- 
cellatis. 

CauLES ex eodem ccespite plures , nunc erecti , nunc basi decumbentes , 
tenues.pubescentes, i3 — 22 centimetr. , simplices aut parce ramosi. Folia 
interiora 2 millimetr. lata , 2 — 4 centimetr. longa , inferne paululum 
, angustiora , obtusiuscula ; caulina superiora subulata , connata , inferne 
ciliata. Pedunculi laterales et terminales, uniad triflori. Calyx purpurascens, 
tubulosus , maturo fructu subovatus , basi angustatus , villosus , decem- 
striatus, 9 — 1 1 millimetr. longus, quinquedentatus ; dentibus parvis , ovatis , 
obtusis. Petala biHda ; unguibus calyce paulo longioribus. Capsula kevis , 
teres , intra calycem breviter pedicellata , quinquevalvis , apice dehiscens , 
trilocularis , polysperma. 

KabiTAT in arvis. 

SILENE CINEREA. 

SilENE fohis inferioribus ovatis ; floribus racemosis , subsessihbus, sohtariis, 
binis aut ternis ; calyce pubescente , dccemstriato ; petahs bifidis. 

Facies S. nocturnae Lin. Cauhs 3 — 6 decimetr. , pubescenslanugine bre- 
vissima. Foha inferiora ovata , sessiha ; superiora lanceohita , remota. 
Rami floriferi saspe bifurcati. Flores racemosi , subsessiles ; inferiores 
terni ; supcriores sohtarii. Calyx teres, decemsulcatus , pubescens , maturo 
fructu ovatus, inferne angustatus , quinquedentatus ; dentibus parvis , acutis, 356 DECANDRIA TRIGYNIA. 

sericeis. Petala calyce paiilo longiora , alba , bifida ; lacinils angustis , 
linearibus. Capsula ovata , intra calycem pedicellata. Flos in bifurcatione 
solitarius , breviter pedicellatus. 

Habitat in arvis Algeria?. 

SILENE PATULA. 

SlLENE viscosa; ramis paniculato - patentibus ; foliis inferloribus longe 
petiolatis , ovatis , acuminatis ; pedunculis subtrifloris ; calyce elongato ; 
petalis semibifidis. 

FOLIA pubescentia lanugine brevissima ; inferiora obovata , in petiolum 
longum decurrentia; caulina mediaet superiora remota , angusto-lanceolata. 
Caulis3 — 10 decimetr., ercctus , inferne pubescens, ramosus. Rami oppositi, 
paniculati , patentes , viscidi , apice saspe bi aut trifidi , floriferi. Flores in 
singLilo pedunculo solitarii , bini , saspius terni ; intermedio brevius 
pedicellato. Bracteolas 2 , ovoidex , acutce ad basim calycis. Calyx tubu- 
losus, i3 — 2 2 millimetr. longus, inferne angustior, decemstriatus , glaber 
aut vix pubescens , maturo fructu a pavte media usque ad apicem am- 
pliatus , ovatus, quinquedentatus; dentibus parvis , ovatis , erectis. CoroUa 
alba , magnitudine Lychnidis dioiciE Lin. Limbus petalorum semlbifidus. 
Ungues calyce paululum longiores , aplce bidentati. Stamina lo ; qulnque 
exserta. Styll 3 , prodeuntes. Capsula ovata,intra calycempedlcellata , apice 
dehiscens, trllocularis, polysperma.FIores cadente sole aperiunturet gratis- 
simum spirant odorem. 

Habitat in arvis. V 

A R E N A R I A. 

Calyx persistens , quinqiiepartitus. CoroUa pentapetala ; petalis 
integris. Capsula supera, unilocularis , polysperma. Receptaculum 
centrale liberum. 

ARENARIA SERPYLLIFOLIA. 

ArenariA folils subovatls , acutis , sessilibus; corollis calyce brevioribus. 
Lin- Spec. 6o6. — Curtis. Lond, Ic, DECANDRIA TRIGYNIA. 35^ 

Alsine minor multicaulis. C. B. Pin. qSo. — T. Inst. 2^3. — Moris. s. 5. 

t. 23./. 5. 
Alsine minima. Dod. Panpt. 3o. Ic. — Lob, Ic. 461. — • Fusch. Hist. 23. Ic. 
Alsinc minor. Tabcrn. Ic. 708. — J. B. Hist. 3. p. 864. Exclus. Ic. — Gcr. 

Hist. 612. Ic. 
Alsine aquatica minima. Park. Thcat. 1269. Ic. 
Alsine foliis ovato-lanceolatis , subhirsutis ; petalis calyce brevioribus, 

Hall. Hist. n. 8i5. 

Planta pubescens lanugine brevissima. Caules erecti. Rami numerosi , 
dichotomi , filiformes , 8 — 16 centimctr. Foha parva , sessiha , ovata , 
acuta. Fiores minuti, numerosi , pediccllati ; pcdicellis capillaribus. Calycis 
laciniiE ovato-oblongx , acutas. Petala calyce breviora. Capsula conica , 
parva, acuta, longitudine calycis , apice dchiscens. Scmina fusca ,-minima. 

Habitat in arvis. O • 

ARENARIA RUBRA. 

ArenARIA fohis fihformibus ; stipuhs membranaceis , vaginantibus. Lin. 

Spcc. 606. 
AlsineSpergulas facie minor, sive Spergula minor flosculo subcoeruleo. C. B. 

Pin. 25 1. — T. Inst. 244. — Lindcrn. Alsat. 149. /, 4. J. 2. 

A. Polygonum foliis gramineis , Sperguhe capituhs. Z(^o. Prus. 2o3. /.63. 
Spergula purpurea. J. B. Hist. 3. p. 722. Ic. 

Alsine folhs hnearibus ; stipuhs ovato-Ianceolatis , argentcis. Hall. Hist. 
n. 872. 

B. Arenaria marina. d^d. Dan. t. 740. 

Alsine Spergulce facie media. C. B. Pin. 25 1 . — T. Inst. 2^3. 

Caules ex communi caespite plures, rainosi , diffusi aut procumbentes , 
nodosi, tenues,paniculati , i3 — 22 centimetr. , superne sxpe pubescentes. 
StipuI^E binas , parvae , ovata: , membranaceas , albie e singulo nodo. Folia 
subcarnosa , subtus convexa , lineari-subulata. Fasciculi foliorum axillarcs. 
Flores parvi, pedicellati,paniculati in summitate ramorum. Calyx profunde 
quinquepartitus •, laciniis lineari-ellipticis , acutis , margine membranaccis. 
CoroIIa rosea , rarius alba , calyce vix longior. Petala 5, ovaia, integcrrima. 35S DECANDRIA TRIGYNIA. 

Capsula acuta , longitudine calycis , quinquevalvis , polysperma. Semina 
minima, plana , rufescentia , non marginata. 

VarieTATEM in deserto prope Tozzer foliis filiformibus; ramulis capil- 
laribus ; floribus numerosissimis distinctam observavi. 

HabitAT in arvis arenosis. O 

ARENARIA MEDIA. 

ArenARIA foliis linearibus , carnosis ; stipulis membranaceis. Lin. Spcc. 606. 
Alsine SperguliE facie minima , seminibus marginatis. T. Inst. 244. 
Spergula annua •, semine foliaceo, nigro , circulo membranaceo albo cincto. 

Ephcm. Mat. Cur. Cent. b. p. '2-]5. t. 4. 

Facies omnino pntcedentis. Differt foliis crassioribus; capsula calyce lon- 
giore ; seminibus duplo triplove majoribus , margine membranaceo cinctis. 

HabitAT in arenis. 

ARENARIA SPATHULATA. 

ArenaRIA caule erecto , filiformi , pubescente ; foliis inferioribus spa- 
tliulatis ; petalis obovaiis, calyce longioribus. 

CauleS erecti , filiformes , pubescentes , 10 — 16 centimetr. , ramosi , 
rarius simplices. Rami paniculati, erecti. Folia inferiora spathulata , obtusa, 
in petiolum producta , 4 millimetr. lata , g — 11 longa ; ramea superiora 
lanceolata , ciliata. Flores corymboso-paniculad , terminales , pedicellati. 
Calyx pubescens , quinquepartitus ; laciniis ovatis , margine membranaceo , 
candido cinctis. Corolla alba, magna. Petala obovata, integra , quandoque 
Isviter emarginata. Stamina 10, coroUa breviora. Antherae coeruleas. Styli3. 
Capsula ovata. 

Habitat in arenis prope Algeriam. © 

ARENARIA HERNIARIyEFOLIA. 

Arenaria pubescens; caule fihformi, elongato , procumbente ; fohis hnea- 
ribus ; floribus paniculatis ; petahs calycem vix superantibus. 

Alsine maritima longius radicata, Herniarias fohis. Boc. Sic. \%. t. 10. — 
T. hist. 243. DECANDRIA PENTAGYNIA. 35g 

PlANTA pubescens villis brevissimis. Radix crassa , sufFruticosa. 
Caules ex communi caespite si^pe numerosi , procumbentes , filiformes , 
ramosi , nodosi , l — 3 decimetr. aut longiorcs. Folia opposita, lincaria , 
integerrima , acuta , internodiis breviora. Flores parvi , laxe paniculati ; 
pedicellis capillaribus. Calyx quinquepartitus. Lacinia; ovato-oblongas , 
marginemembranace:r.Petalaalba, elliptica, calyce vixlongiora. Stamina lo, 
coroUa paululum breviora. Styli 3 , capillares. Capsula glabra, longitudine 
calycis, quinquevalvis , polysperma. Semina minima. An varietas A. his- 
pidce Lin. ? 

HabitAT in arenis prope Mascar. V ' • PENTAGYNIA. C O T Y L E D O N. 

Calyx quadri aut quinqueiidus. Corolla monopetala, quadri aut 
quinquefida. Glandulx quatuor aut quinque , nectariferx ad basim 
germinis. Capsulas totidem , superae , hinc longitudinaliter dehis- 
centes. Folia carnosa. 

COTYLEDON HISPIDA. 

COTYLEDON foliis carnosis , glaucis , ovato-oblongis , teretiusculis; floribus 
campanulatis, subcorymbosis , terminalibus. Laniarck. Dict. 2. p. 141. 

Caulis erectus , 7 — 10 centimetr. , tenuis , ramosus. Rami filiformes , 
villosi. Folia glabra , carnosa , alterna , glauca , obtusiuscula , 7 — • i5 
millimetr. longa, 2 lata , superne planiiiscula , subtus teretia. Flores pani- 
culati , pedicellati ; pedicellis filiformibus , in racemum laxum dispositis , 
unifloris. Calyx pubescens , parvus , quinquepartitus •, laciniis lanceolatis. 
CoroUa campanulata , 6 millimetr. longa , 2 lata , quinquedentata ; 
dentibus obtusis. Limbus pallide coeruleus aut ruber. Stamina 10, non 
exserta. Germina 5. Slyli totidem. Facies Sedi albi Lin. 

HABlTATprope Tlemsen in rupium fissuris. ■ 36o DECANDRIA P E N T A G Y N I A. 

COTYLEDON HISPANICA. 

COTYLEDON foliis oblongis , subLeretibus ; floribus fasciculatis. Lin. Spcc. 

6i5. — ■Loejl. Hisp. t. 1. 
Cotyledon maritima, Sedi folio , flore carneo, fibrosa radice. "t. Itisi. 90. 
Cotyledon palustris , Sedi folio , floribus rubris longioribus. Schaiu. Specim. 

n. 177, 

Radix fibrosa. Caulis simplex , teres , erectus , quandoque basi de- 
cumbens , 8 — iQ centiraetr. , pubescens. Foiia carnosa , sparsa , rufes- 
centia, pubescentia, superne compressa , subtus teretia, acutiuscula, 2 milli- 
metr. lata. Flores numerosissimi , conferti , corymbosi. Pedunculi multi- 
flori. Calyx quinquepartitus •, laciniis parvis , lineari-Ianceolalis , coroIUe 
adpressis. CoroUa infundibuliformis, pubescens, purpurea. Tubus tenuis , 
3 centimetr. longus. Limbus quinquepartitus ; laciniis lanceolatis , paten- 
tibus. Stamina 10 , exserta. Filamenta capillaria , incequalia. Styli 3 , 
filiformes , staminibus breviores. Germina totidem. Capsulam non vidi. 

Habitat prope Portofarine. O 

S E D U M. 

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala. Squamul^e quin- 
que,nectarifers ad basim germinis. Capsulas totidem, superce , hinc 
longitudinaliter dehiscentes. 

SEDUM PUBESCENS. 

Sedum pubescens ; foliis oblongis , obtusis , supra planiusculis ; cyma 
bifida ; petalis lanceolatis. Vahl. Symb. 2. p. 52. 

Caulis 1 — '2 decimetr. , ramosissimus , erectus , carnosus. Rami pubes- 
centes , alterni , quandoque opposid , sxpe purpurascentes , erecti , corym- 
bosi. Folia alterna , glauca , sparsa , patula , carnosa , superne compressa , 
sublus tereda , 1 1 — 15 millimetr. longa , 3 — 4 lata. Flores cymosi , nume- 
rosi , pedicellati. Petala 6 , parva , lanceolata , acuta , extus pubescentia , 
intus punctata. 

Habitat In fissuris rupium. O DECANDRIA PENTAGYNIA. 36 1 

-^ SEDUM HISPIDUM. 

Sedum ramis filiformlbus , paniculatis, villosis; foliis semiteretibus. 

Planta villosa. Caulis erectus , lo — 16 dccimetr. , superne ramosus. 
L Rami filiformes , paniculati ; panicula patula. Folia sparsa , teretia, carnosa , 
patentia , superne compressa. Flores numerosi , singuli pedicellati ; pedi- 
cellis capillaribus. Calyx minimus , quinque aut sexpartitus. Corolla aurea , 
penta aut hexapetala ; petalis lanceolatis , acutis. Stamina 10 — 12 , coroUa 
breviora. Germina 5, subulata , compressa. Styli totidem, capillares. Cap- 
suke totidem , polysperma:. Affinis S. refiexo Lin. DifFert caule , foliis , 
ramulis pubescentibus ; panicula patula ; floribus longius pedicellatis nec 
uno versu dispositis. 

Habitat in Atlante. O 

; SEDUM DASYPHYLLUM. J 

Sedum foliis oppositis , ovatis , obtusis , carnosis ; caule infirmo ; fforibus 

sparsis. Lin. Spcc. 618. — Jacq. Hort. t. i53. — BuUiard. Hcrb. t. 11. — 

Curtis. Lond. Ic. 
Sedum minus folio circinato. C.B. Pin. 283. — T. Inst. 263. — Moris. s. 

12. t. 7./. 33. 
Sedum parvum folio circinato , ffore albo. J. B. Hist. 3. p. 6gi. Ic. Folia 

nimis clongata. 
Sedum foliis conicis, obtusis , glaucis , reticulatis ; caule ramoso , viscido. 
, ^ Hall. Hist. /i. 961. 

Planta cjEspitosa , 6 — 10 decimetr. Caules filiformes , ramosi , pros- 
trati aut procumbentes. Folia opposita , parva , glauca , ovata , obtusa , 
carnosa , subtus convexa , superne excavata , pubescentia aut glabra , puivere 
tenuissimo conspersa ; in junioribus ramis conferta ; in floriferis remota. 
Flores paniculato-corymbosi , terminales. Calyx parvus ; laciniis ovatis , 
convexis , carnosis , adpressis. CoroUa alba. Petala 5 , ovato-oblonga , 
acuta ; nervo medio purpurascente. Stamina 10. Filamenta capiliaria , 
corolla breviora ; 3 petalis alterna ; 3 opposita. Germina 3 , acuta. Styli 
totidem. - 

Habitat in fissuris rupium Atlantis. O 

1 46 362 DECANDRIA P E N T A G Y N I A. 

SEDUM AZUREUM. 

SzDUM foliis oblongis , alternis , obtusis , basi solutis-, cyma bifida, glabra. 

Vahl. Symb. 2. p. 5i. 
Sedum vermiculare pumilum glabrum , floribus parvis coeruleis. Schaio. 

Specim. n. 55 o. Ic. 

Habitat in rupium fissuris prope Tunetum. © 

O X A L I S. 

Calyx quinquepartitus. Corolla pentapetala; petalis ungue con- 
nexis. Capsula supera, pentagona , angulis dehiscens , polysperma. 

OXALIS ACETOSELLA. 

OxALiS scapo unifloro ; foliis ternatis ; radice squamoso-articulata. Lin. 

Spec. 620. — Miller. Ilhistr. Ic. — Dict. t. ig5./. 2. Ic. — Bcrgeret. Phyt. 1. 

p. 41. /c. — Curtis. Lond. Ic. — Hall. Hist. n. 928. 
Oxys flore albo. T. Inst. 88. 

Oxys sive Trifolium acidum , flore albo. J. B. Hist. 2. p. SSy. 
TrifoHum acetosum vulgare. C. B. Pin. 33o. — Dod. Pempt. 5^8. Ic. — 

Camer. Epit. 584. Ic. — Matth. Com. 608. Ic. — Park. Theat, 746. Ic. 

— Pauli. Dan. t. i38. — Dalech. Hist. i355. Ic. 
Oxys pliniana. Lob. Ic. 2. p. 32. 
Oxys Trifolium acetosum etc. Tabern. Ic. 525. 
Oxys. Fiisch. Hist. 564. Ic. — Ger, Hist. 1201. Ic. 
Oxyiriphyflon. Trag. 521. Ic. 
Lujula. Blakw. t. 3o8. 

Habitat in Atlante. V 

G I T H A G O. 

Calyx persistens , coriaceus , tubulosus , apice pentaphyllus. 
CoroUa pentapetala ; fauce nuda. Capsula supera , polysperma. 
Receptaculum centrale , ramosum. DECANDRIA PENTAGYNIA. 363 

GITHAGO SEGETUM. 

AgrOSTEMMA Githago; hirsuta-, calvcibus coroUam iequantibus; petalis in- 
tegris , nudis. Lin. Spcc. 624. — (Ed. Dan. t. 676. — Curtis. Lond. Ic. 

Lychnis segetuin major. C. B. Pin. 204. — T. Lnst. 33b. — Moris. s.b. 
t. 21./. 3i. — Z.,anich. Ist. t. 281. 

Nigellastrum. Dod. Penipt. 1 7 3. Ic. — Pauli. Dan. t. g\. 

Lolium. Fusch. Hist. 127. Ic. 

Lvchnis arvensis. Labern. Ic. 293. 

Pseudo-Melanthium. Lob. Ic. 38. — Camer. Epit. 564. Ic. — Matth. Com. 
58 I. Ic. — Ger. Hist. 1087. Ic. —J. B. Hist. 3. p. 341. 

Lychnoides segetum. Park. Thcat. 632. Ic. 

Githago. Trag. i^l. Ic. , 

Lychnis calycibus longissime caudatis. Hall. Hist. n. 926. 

Caulis 6 — 9 decimetr. , erectus , ramosus , villosus. FoHa angusto- 
lanceolata , villosa , caulein amplectentia , subtus trinervia , integerrima. 
Peduncuh longi , sohtarii, uniflori. Calyx villosus , decemsulcatus , corolla 
paulo longior , quinquefidus; laciniis lanceolatis , acutis , fohaceis. Corolla 
violacea ; unguibus petalorum nudis. Limbus obovatus. Capsula ovata , 
unilocularis. Semina magna , rugosa, fusca , laeviter striata. Recepiaculum 
centrale , hberum , ramosum. 

Habitat inter segctes. O 

AGROSTEMMA. 

Calyx persistens , coriaceus , quinquedentatus. Corolla penta- 
petala , unguiculata ; fauce coronata. Capsula oblonga , sypera , 
poiysperma. Receptaculum centrale. 

AGROSTEMMA CCELIROSA. 

Agrostemma glabra ; fohis hneari-lanceolatis; petalis emarginatis , coro- 

natis. Lin. Spec. 624. 
Lychnis Pseudo - Melanthio simihs africana glabra angustifoha. Herm* 

Lugdb. 3q3. Ic. 364 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

Lychnis minor seu Nigellastrum minus , flore eleganter rubello. Mor/j. s. 5. 

t. 22. /. 32. 

Lychnis sicula glabra Pseudo-Melanthii facie. Dodart. Iconcs. 
Lychnis foUis glabris , calyce duriore. Boc. Sic. 27. t. 1 4- /• 2. — T. 
Inst. 33'], 

PlaNTA tota glabra aut vix pubescens, Cauhs ereclus , dichotomus , 

3 6 decimetr. Folia opposita , integra -, inferiora angusto - lanceolata. 

Flores laxe paniculati. Peduncuh elongati , tenues , inaequales , uniHori. 
Calyx tubulosus , maturo fructu ovatus , sulcis decemsaepe crispis exaratus, 
quinquedentatus ; dentibus subulatis. CoroUa rosea. Lirabus petalorum 
obcordatus , emarginatus , basi appendiculatus ; appendicibus furcatis. 
Planta eleorans , colore floris suavissime roseo conspicua. 

Habitat in arenis ad maris httora. O 

L Y C H N I S. 

Calyx persistens , tubulosus , quinquedentatus. CoroUa penta- 
petala. Capsula supera , polysperma. Receptaculum centrale. 

LYCHNIS DIOICA. 

Lychnis floribus dioicis. Lin. Spec. 626. — CEd. Dan. t. 'jg2.—Bcrgcrct. 

Phyt. 2. p. 23. Ic. — Curtis. Lond. Ic. — Hall. Hist. n. 923. 
Lychnis sylvestris alba simplex. C. B. Pin. 240.— T". I?ist. 33/^.^Z.anich. 

Ist. t. 186. Ic. mala. 
Melandrium Phnii genuinum. Clus. Hist. p. 294. Ic. 
Ocymastrum seu Ocymoides. Tabern. Ic. 299. — Matth. Com. -j 06. Ic. 
Lychnis sylvestris. Dod. Pempt. 17 1. /c. 
Lychnis sylvestris noctiflora alba simplex , calyce amphssimo. Till. Pis, 

io5. /. 41 . /. !• 
Ocymoides album muhis. J. B. Hist. 3. p. 3^2. Ic. 
Lychnis sylvestris rubello flore. Ger. Hist. 469. Ic. — Loh. Ic. 335. 
Lychnis sylvestris purpurea simplex et muhiplex. Moris. s. 5. t. 21./ 23. 
Ocymoides. Camcr. Epit. 740» Ic, 

Habitat Aigeria, V D E C A N D R I A P E N T A G Y N I A. 365 

CERASTIUM. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala; petalis 
bifidis. Capsula supera , polysperma , apice dehiscens. Receptacu- 
lum centrale, liberum. 

'"' Capsulis oblongis. 
CERASTIUM PERFOLIATUM. 

Cerastium foliis connatis. Lin. Spec. 627. 

Myosotis orientalis perfoliata , Lychnidis folio. T. Cor. 18. — Dill. Elih. 
295. t. 217. /. 284. 

Caulis 2 — 3 decimetr. , lasvis , articulatus , erectus , inferne ramosus. 
Folia connata , glauca , glaberrima , margine saspe subciliata ; inferiora 
lanceolata , internodiis longiora ; superiora longe breviora , ovata. Flores 
laxe paniculati , pedicellati ; pedicellis inxqualibus. Calycis laciniie adpressse, 
ovato-oblonga: , margine membranacece. Petala alba , emarginata , lineari- 
elliptica , longitudine calycis. Capsula glabra , eiongata , superne attenuata , 
Ixvissime striata, calyce duplo aut triplo longior. Semina numerosa, reni- 
formia , rugosa , receptaculo centrali, libero , ramoso affixa. Corollas cito 
evanescunt. 

Habitat in arvis arenosis. 

CERASTIUM VULGATUM. 

CeRASTIUM foliis ovatis ; petalis calyci xqualibus ; caulibus diffusis. Lin. 

Spec. G27. 
Cerastium foliis oblongis , hirsutis ; caulibus diffusis ; hirsutie nuda. Curiis. 

Lond. Ic. 
Myosotis arvensis hirsuta parvo flore. T. Lnst. 246. — Vail.Bot. t. 3o.f. 1. 
Auricula muris quorumdam, flore parvo , vasculo tenui longo.jf. B.Hist. 3. 

p. 35g. Ic. — Gcsncr. Ic, JLn. 97. 
Myosotis fohis ovato-lanceolatis ; petahs calycis longitudine. Hall. Hisl. 

n. 893. 366 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

PlANTA tota hirsuta villis nec glandulosis nec viscosis. Caules difFusi , 
ramosi , teretes , sxpe purpurascentes , i — 4 decimetr. Folia ovato-oblonga , 
connata. Calycis lacinia; oblongce , margine membranace^e. Petala calyce 
plerumque longiora. Stamina 10; alterna breviora. Capsula membranacea , 
subcylindrica , paululum recurva , calyce duplo fere longior ; ore decem- 
dentato. Semina numerosa , flavescentia. Distinguitur a C. viscoso et C. 
semidecandro Lin. , radice perenni ; villis eglandulosis nec viscosis. Variat 
villis numerosissimis et raris ; foliis latioribus et angustioribus. In planta 
vegetiore petala minora et vice versa. CURTIS. 

Habitat in hortis. V 

CERASTIUM VISCOSUM. 

CeraSTIUM erectum , villoso -viscosum. Z,m. Spec. 627. — Curtis. Lond. Ic. 

optirna. 
Myosotis altera hirsuta viscosa. Vail. Bot. t. 3o. f. 3. nec. f. 1. 
Myosotis hirsuta et viscosa. Hall. Hist. n. 8g5. 

Planta villoso-viscosa. Caules ex communi casspite plures , plerumque 
slmplices , 1 — 3 decimetr. , erecti aut ascendentes. Folia ovata , apice saspe 
rotundata , flavo-virescentia. Flores terminales , glomerati, conferti. Calycis 
lacinice ovato-oblongc-e , acuminatce. Petala alba , angusta , basi villosa , 
bifida , longltudine calycis. Stamina 10. Filamenta 3 longiora. Styli 5 , pu- 
bescentes. Capsula cylindrica , membranacea , calyce duplo longior , apice 
decemdentata. Semina numerosa , flavescentia , rugosa. Distinguitur caule 
erecto ; foliis flavescentibus, latioribus , obtusis aut etiam apice rotundatis, 
villoso-viscosis ; petalis minoribus ; floribus glomeratis , confertis. 

C E R A S T I U M S E M I D E C A N D R U M. 

• 

CERASTlUM.floribus pentandris ; petalis emarginatls. Lin. Spec. 62"] . — 

Curtis. Lond. Ic. bona. 
Myosotis arvensis hirsuta minor. Voil. Bol. t. 3o. f. 2. 
Cerastium hirsutum minus parvo flore. Rai. Synops. t. i5.f. 1. 

Planta villis viscosis vestita. Radices fibrosa;. Caules ex communi 
ccespite plures , simplices aut ramosi , primum supra terram expansi , 
deinde erecti ,1 — 2 decimetr. Folia lanceolata ; inferiora basi atte- DECANDRIA PENTAGYNMA, SO"] 

nuata ; superiora connata. Flores subcorymbosi, tcrminales. Calycis lacinize 
lanceoIatiE , villoso-viscosae , margine et apice membranacecc. Peiala ob- 
ionga , alba, apice emarginata aut erosa , calyce paulo breviora. Stamina 
5 — 6, rarius plura. Capsula membranacea, cylindrica, apice decemdentata, 
calyce duplo longior. 

Habitat in arvis arenosis. © 

CERASTIUM DICHOTOMUM. 

Cerastium foliis lanceolatis ; caule dichotomo , ramosissimo ; capsulis 

erectis. Li?i. Spcc. 628. 
Lychnis segetum minor. C. B. Pin. 204. 
Myosotis hispanica segetum. T. Inst. 246. 
Alsine corniculata. Clus. Hist. 2. p. 184. Ic. — Tabcrn. Ic. 708. — Lob. Ic. 

462.-7. B. Hist. 3. p. 35g. Ic. 

Planta villoso-viscosa. Caulis erectus, dichotomus, 1 — 3decimetr. Folia 
opposita,lanceoIata , 4 — 7 millimetr. lata, 3 — 4 centimetr. longa ; inferiora, 
peiiolata; superiora sessilia. FIos in singula dichotomia , solitarius , erectus , 
breviter pedicellatus. Calyx persistens , quinquepariitus ; laciniis ovato- 
oblongis , acutis , margine et apice membranaceis. Petala alba , apice scepe 
cmarginata , calyce breviora. Capsula recta , tubulosa, superne sensim atte- 
nuata , membranacea , laeviter striata, apice dcceradentata , calyce duplo 
aut triplo longior. 

Habitat inter segetes Algerias. © 

'■' ''•' Capsulis siihrotiindis. 

CERASTIUM AQ^UATICUM. 

CeraSTIUM foliis cordatis , sessilibus ; floribus solitariis ; fructibus pen- 
dulis. Lin. Spcc. 629. — Bcrgcret. Phyt. 1. p. 167. Ic. — Curtis. Lund. Ic. 

Alsine maxima solanifolia. T. Inst. 242. — Mcntz. Pug. t. 2. J. 3. 

Alsine major. Camcr. Epit. 85 1. — ■Doi'/. Pcmpt. 29. Ic. 

Alsine palustris. Tabcrn. Ic. 7i3. ct 707. 

Alsine maxima, Lob. Ic, 460. — Park. Thcat, y^g. Ic. — • Dalech. Hist. 
232. Ic. 368 DECANDRIA PENTAGYNIA. 

Alslne altissima. Matth. Com. 782. Ic. 

Alsine foliis ovato-cordatis \ imis petiolatis ; tubis qulnis. Hall. Hist. n. 885. 

Caules prostratl aut procumbentes , nodosi , fragiles , inferne glabri , 
angulosi, 2 — 6declmetr., superneteretes, pubescentes, ramosl ; ramis dlcho- 
tomis. Folia opposlta , sessllla, ovata , acuta , glabra , undulata; ima pe- 
tiolata. Flores panlculatl , inaequallter pedlcellatl , termlnales et in ramorum 
dichotomla solltarll. Calyx quinquepartltus , pubescens , vlscosus •, lacinlls 
ovatis , concavls. Petala 5 , alba , calyce paulo longiora , patentla , blpartlta ; 
laclnlls llneari-elliptlcls. Stamina 10. Styll 5 , fillformes , albl. Capsula 
nutans , ovata , vix calyce longior, subpentagona , quinquevalvls , unilocu- 
larls , polysperma. Semlna parva , rufa , rugosa , rotundato -renlformla. 
Receptaculum centrale , llberum. 

Habitat in paludlbus. V 

SPERGULA. Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala ; petalis 
integris. Capsula supera , unilocularis , quinquevalvis , polysperma. 
Receptaculum liberum. 

SPERGULA ARVENSIS. 

Spergula follis verticillatis ; floribus decandrls. Lin.^Spec. 63o. — Curtis. 

Lond. Ic. 
Alslne Spergula dlcta major. C. B. Pin. 261. — T. Inst. 248. — Duham. 

Cnlt. 6. p. 149. t. 1. 
Spergula. Dod. Pempt. 53]. — Gcr. Hist. 1 125. Ic.—Park. Thcat. 562. Ic. 

—J. B. Hist. 3. p. 722. Ic. —Dalcch. Hist. i33i. Ic. 
Sagln^ Spergula , Polygonon Tragi. Lol}. Ic. 8o3. 
Alsine folils verticillatis ; semlnlbus rotundls. Hall. Hist. n. 8^3. 

Planta pubescens lanugine brevissima. Caulls 3 — 6 declmetr. , slmplex 
aut ramosus , erectus , nodosus ; nodls Incrassails , artlculatls. Foha venl- 
cillata , crassluscula , Uneari-subulata. FascicuU axillares. Panicula dicho- 
toma , terminalls. Flores pediceUall , in slngula dichotomia solltarii , ante DECANDRIA DECAGYNIA. 36g 

etpost florescentiam deflexi , divaricati. Calyx viscidus , persistens, quinque- 
partitus ; laciniis ovatis, obtusis , adpressis , margine membranaceis. Petala 
alba , parva , ovata. Stamina lo. Styli 5. Capsula ovata , calyce longior , 
unilocularis , quinquevalvis , polysperma. Semina fusca , subrotunda , rugosa , 
•marginata. Receptaculum centrale , liberum , ramosum. 

Habitat in arenis et in arvis cultis. © D E C A G Y N I A. N E U R A D A. 

Calyx quinquepartitus , superus , parvus. CoroUa pentapetala. 
Germen inferum. Capsula orbiculata, depressa , subtus convexa, 
undique aculeis munita , decemlocularis. Semina solitaria. 

NEURADA PROCUMBENS. 

Neurada. Lin. Spcc. 63i. Exclus. Pluk. Ic. — Lamarck. Illustr. t. 3g3. 
Habitat in deserto. O 

^PHYTOLACCA. 

Calyx coloratus , quinquepartitus , persistens. CoroUa nulla. 
Bacca supera , sulcata , multilocularis , polysperma. Folia apice 
callosa. 

PHYTOLACCA DECANDRA. 

Phytolacca floribus decandris , decagynis. Lin. Spec. 63i. — Miller, 

Illustr. Ic. — Bergcrei. Phyt. 2. p. i65. Ic. 
Phytolacca vulgaris. Dill. Elth. 3i8. t. 23g. /. 3og. — Blakvo. t. 5i5. 
Solanum racemosum americanum. Pluk, t, 225./. 3, mala, 

I 47 ^yo DECANDRIA DECAGYNIA. 

Planta glaberrlma. Caulis 1—2 metr. , erectus , sxpe purpurascens , 
ramosus ; ramis superne dichotomis. Folia alterna , ovata , acuta , inte- 
gerrima, margine subundulata, breviter petiolata. Racemi florum solitarii , 
foliis oppositi. Pedunculus striatus. Pedicelli patentes. Bractes subulats , 
adpress^. Calyx coloratus , albus aut purpurascens , quinquepartitus ; laciniis 
ovatis , obtusis. CoroUa nuUa. Stamina 10 , calyce paulo longiora, quinque 
alterna , totidem opposita. Germen superum. Styli 10, minimi. Bacca 
depressa , nigro-coerulea , orbiculata , decem aut duodecimsulcata , uni- 
locularis , deca aut dodecasperma. Semina semi-orbiculata, hinc convexa 
et crassiora , uno ordine orbiculatim disposita , receptaculo centrali 
adhxrentia. 

Habitat prope Algeriam. V C L A S S I S XI. DODECANDRIA. MONOGYNIA. P E G A N U M. 

VJALYX persistens, quinquepartitus. Corolla pentapetala. Capsula 
obtusa , trilocularis , supera. 

PEGANUM HARMALA. 

PegANUM foliis muliifidis. Lin. Spec. 638. — BulUard. Hcrb. t. S^S. 
Harmala. Dod. Pcmpt. \<2i. Ic. — t. Inst. 267. t. i33. — Blakw. t. 3io.— 

Gcr. Hist. 1255. Ic. — Lob. Ic. 2. p. 55. — Tabcrn. Ic. \35. 
Ruta sylvestris flore magno albo. C. B. Pin. 336. 
Ruta qua^ dici solct Harmala. J. B. Hist. 3. /). 200. Ic. ^ Matth. Com. 

642. Ic. — Camcr. Epit. 496. Ic. 
Ruta sylvestris syriaca sive Harmala. Park. Thcat. \3^. Ic. 

PlaNTA glaberrima. Caules 3 — 6 decimetr. , difFusi , procumbentes , 
ramosi ; ramis basi nodosis et articulatis , patentibus. Folia pinnata •, foliolis 
rcmotis , linearibus , acutis , glaucis , crassiusculis , subtus convexis. Flores 
solitaiii , brevitcr pedicellati. Calyx persistens , quinqucpartitus •, laciniis 
coroUd longioribus , linearibus , pinnatifidis , fofiaceis. CoroUa pentape- 
tala , patens , 4 centimetr. lata. Petala alba , infernc virescentia , elliptica, 
obtusa, striata. Stamina circiter i5. Filamenta approximata, subulata , basi 
unguiculata, crispa. AntheriE lineares , pallide flavae,emisso pulvcre con- 
tortx. Germen superum , obtuse trigonum , depressum , glandulis basi •372 DODECANDRIA MONOGYNIA 

cinctum. Stylus i , longitudine staminum. Stigma triquetrum , crasslusculum. 
Capsula obtuse trigona , subrotunda , trivalvis , valvis obtusis, trilocularis , 
polysperma. Semina numerosa , pyramidata, apice medio septo inserta. 
Tota planta contrita odorem fcetidum spirat. Pecora intactam relinquunt. 

Habitat in arenis deserti. V- N I T R A R I A. 

Calyx persistens , quinquedentatus. Corolla pentapetala. Sta- 
minacirciterquindecim. Stylusunus. Stigma simplex. Bacca supera, 
monosperma, nucleo oblongo , uniloculari foeta. 

NITRARIA TRIDENTATA. 

NlTRARlA ramis spinosis ; foliis carnosis, truncatis, cuneiformibus. 

Frutex 8 — 12 decimetr. , ramosissimus; ramis incurvis , spinosis. Folia 
alterna , glauca , carnosa , cuneiformia , truncata, apice ssepe tridentata , 
margine integerrima. Flores parvi, subcorymbosi, pedicellati. Calyx per- 
sistens , exiguus , quinquedentatus. Corolla alba , pentapetala ; petalis con- 
cavis , linearibus , obtusis. Stamina circiter i 5 , petalis longiora. Filamenta 
filiformia. Anthers parvas. Stylus i , brevissimus. Stigma i. Germen 
oblongum, superum. Bacca rubra, mollis, ovata, pendula, monosperma. 
Nucleus elongatus , triqueter , acutus , sulcato-reticulatus , monospermus. 

Habitat in arvis arenosis. 5 

L Y T H R U M. 

Calyx persistens , dentatus. Corolla hexapetala, summo calyci 
inserta. Capsula supera, calyce tecta , bilocularis , polysperma. 

LYTHRUM HYSSOPIFOLIA. 

Lythrum foliis alternis , linearibus ; floribus hexandris. Lxn. Spcc. 642. 
— jf^^l' ^wjir. 2. t. \33. D O D E C A N D R I A T R I G Y N I A. 3 7 3 

Salicarla Hyssopi folio latiore. J". Inst. 253. — Hall. Jcn. 147. t. 6./. 3. 
Hyssopifolia major latioribus foliis. C. B. Pin. 218. — Prodr. 108. /c. 
Hyssopifolia aquatica. J''. B. Hisl. 3. p. 792. Ic. 
Salicaria foliis linearibus ; fioribus per alas sessilibus. Hall, Hiit. n. 855. 

Habitat ad rivulos. O T R I G Y N I A. R E S E D A. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Petala fimbriata, inasqualia. 
Styli brevissimi. Capsula supera , polysperma , unilocularis , apice 
dehiscens. 

RESEDA LUTEOLA. 

Reseda foliis lanceolatis , integris , basi utrinque unidentatis •, calycibus 

quadrifidis. Lin. Syst. vegct. 448. — (Ed. Dan. t. 864. 
Luteola lierba Salicis folio. C. B. Pin. 100. — T. Imt, 423, — Schaw. 

Specim. n. 394. • 

Antirrhinum. Trag. Sd^. Ic. 
Lutum herba. Dod. Pempt. 80. Ic. 

Luteola. Lol). Ic. 353. — Gcr. Hist. 494. Ic. — Tabern. h. 1 10. 
Pseudo-Strutium. Camcr. Epit. 356. Ic. — ■ Matth, Com. 442. Ic, — Blakzv. 

t. 283. 
Lutea vulgaris. Park. Theat. 6o3. Ic. 
Lutea Plinii quibusdam. J. B. Hist. 3, p. 465. Ic. 
Herba lutea. Dalech. Hist. bo\. Ic. - 

Reseda foliis elHpticis , obtuse lanceolatis , undulatis •, calycibus quadrifidis, 

Hall. Hist. ?i. io58. 
La Gaude. Regnault. Bot. Suppl. Ic. 

Caulis 6 — 12 decimetr. , erectus , striatus , glaber , raraosus •, ramis 
virgatis. Folia sparsa, sessilia , lanceolata, glabra, basiutrinque unidentata, 374 DODECANDRIA TRIGYNIA. 

integenima, 8 — 12 cemimetr. longa , 10— 15 mlUimetr. lata. Flores longe 
racemosi , parvi , conferti , breviter pedicellaii. Bracteola subulata , 
adpressa , pedicellum adjequans. Calyx minimus , quadripartitus , per- 
sistens ; laciniis ellipticis , obtusis •, duobus superioribus paululum majo- 
ribus. P^tala plerumque 4 , parva , inasqualia , pallide lutea. Petalum 
superius majus , basi unguiculatum , convexum , rotundatum , apice 
multifidum-, alterum brevius , squamiforme , integrum , superiore tectum; 
lateralia duo , lingulata , angustissima , superne latiora , Sc-epe ramosa ; 
inferiora nulla aut minima. Stamina circiter 20. Antherx parvas , luteas. 
Styli 3 , breves , persistentes. Capsula depressa, unilocularis , rugosa , apice 
sexvalvis ; valvulis tribus erectis , ovatis ; tribus intus revolutis , alternis , 
crassiusculis. Seraina minuta , nigra , lcevissima, hinc rotundata , inde sub- 
emarginata. 

Habitat in arvis. O 

RESEDA ALBA. 

Reseda fohis pinnatis ; floribus teiragynis ; calycibus sexpartitis. Lin. 

Spcc. 645. 
Reseda maxima. C. B. Pin. 100. 

PlantA glaberrima. Caules striati , ramosi , difFusi , sursum arcuati. 
Foha pinnata ; pinnuhs lanceolatis , undulatis , integerrimis , decurren- 
tibus ; minoribus interjectis. Costa intermedia aiba , subtus convexa , 
striata. Flores racemosi , conferti, brevissime pediceUati. Calyx persistens , 
quinquepartiius , parvus ; laciniis hneari-subulatis , acutis , inasquahbus. 
Petala quatuor aut quinque , alba , inasquahter laciniata , subxquaha , 
staminibus longiora. Stamina circiter 12. Styh 4 , brevissimi.^ Capsula 
oblonga , tetragona , rugosa, unilocularis , apice dehiscens. Semina fusca , 
reniformia , parietlbus affixa. 

Habitat in arvis. 

RESEDA LUTEA. 

ReSEDA fohis omnibus trifidis ; mferioribus pinnatis. Lin. Spcc. 6^5. — 

Jacq. Amir. 4. t. Sb3. — Bulliard. Hcrb. t. 281. 
Reseda vulgaris. C. B. Pin. 100. — T. Imt. 423. 
Reseda Phnii neotericorum , etc. Lob, Ic. 222. — Gcr. Hist. 277. Ic. DODECANDRIA TRIGYNIA. S']^ 

Reseda vulgaris lutea. Dodart. Icones. 
Reseda miiior seu vulgaris. Park. Thcat. 823. Ic. 
Reseda lutea. J. B. Hist. 3. p. /^6- . — Dalcch. Hisf. 1199. Ic. 
Reseda hexapetala ; foliis pinnatis , undulatis ; calyce sexfido. Hall. Hist. 
n. io56. 

CauleS ascendentes , ramosi , slriati , glabri , asperiusculi. Folia unduhita, 
in petiolum decurrcntia •, inferiora integra , bi aut tripartita , obtusa ; supe- 
riora pinnata •, pinnulis lanceolatis , solitariis , binis aut ternis. Flores 
racemosi , pedicellati. Calyx persistens , sexpartitus ; laciniis subulatis , 
ina^qualibus. Petala 6 aut plura , pallide lutea ; duo superiora majora , 
basi unguiculata et fornicata , scutum semicirculare oblegentia, profunde 
bipartita : laciniis paulo infra unguis apicem externe emergentibus ; liguld 
intermedia minima , quandoque nulla. Petala duo lateralia minora, sim- 
plicia , bi aut trifida , unguiculata ; inferiora nonnulla , angustissima , 
lamellata. Stamina i5 — 18. Styli 3, brevissimi. Capsula oblonga , exaspe- 
rata , subtrigona , angulis obtusis , unilocularis , apice dehiscens ; oris margine 
intus revoluto. Semina parietibus affixa , parva , fusca , reniformia , nitida. 

Habitat in arvis. O 

RESEDA PHYTEUMA. 

Reseda foliis integris trilobisquc ; calycibus sexpartitis , maximis. Lin. 

Spcc. 645. — Jacq. Aiisfr. 2. /. i32. 
Reseda minor vulgaris. T. Inst. 423. — Schaw. Specim. n. 504. 
Reseda^afEnisPhyteuma. C.5.Pm. 100. — Frodr. ^2.Ic.—Park.Theat.%23.Ic. 
Erucago apula. Col. Ecphr. 269. Ic. 
Phyteuma. J. B. Hisf. 3. p. 386. Ic.—Dalech. Hist. iigS. Ic. 

Caules procumbcntes , 2 — 3 decimetr. , ramosi , angulosi. Folia R. 
odoratcE Lin. , glabra , simplicia aut triloba, spathulato-Ianceolata , obtusa, 
in petiolum decurrentia. Flores laxe racemosi, pedicellati. Calyx persistens, 
sexpartitus , petalis longior , absoluta florescentia maximus ; laciniis in.-e- 
qualibus , obtusis. CoroIIa hexapetala. Petala quatuor superiora tcnuiter 
fimbriata , basi unguiculata et fornicata ; duo inferiora simplicia , angus- 
tissima. Styli 3 , brevissimi. Capsula oblonga , inflata , subhexagona , 
tricuspidata. Semina reniformia, rugosa. 

Habitat in arvis arenosis. O . 37 0' DODECANDRIA TRIGYNIA. 

RESEDA ODORATA. 

Reseda foliis integris trilobisque ; calycibus florem xquantibus. Lin. 

Spec. 646. — Bcrgcrct. Phyt. 2. p. aSy. Ic. 
Reseda foliis integris trilobisque ; floribus tetragynis. Millcr. Dict. t. 217. 

Caules ascendentes , striati , ramosi. Folialanceolata , obtusa, simplicia, 
quandoque bi aut tripartita. Flores racemosi , pedicellati. Calyx persistens , 
sexpartitus ; laciniis lineari-subulatis. Petala plerumque 6 , quandoque 
plura , parva , alba ; superiora duo basi unguiculata , fornicata , scutum 
rotundatum obtegentia , tenuissime fimbriata; lateralia et inferiora angus- 
tissima. Anthers croceze. Styli plerumque 3 , breves. Capsula oblonga , 
torulosa , apice tricuspidata. Flores odoratissimi. 

Habitat in arenis prope Mascar. © 

E U P H O R B I A. 

Calyx octo aut decemfidus ; laciniis alternis erectis ; alternis 
exterioribus coloratis , petaloideis , patentibus , crassiusculis , forma 
variis , dentatis , bicornutis , quandoque tri aut multifidis. Stamina 
plerumque duodecim, receptaculo inserta. Germen pedicellatum, 
superum. Styli tres,bifidi. Capsula tricocca, trilocularis, trisperma. 
Semina figura varia. Plantas lactescentes. 

''•' Fruticosce , inermes , nec dichotomcB , nec umhelliJercB. 

EUPHORBIA MAURITANICA. 

EuphorBIA inermis , seminuda, fruticosa,filiformis ,flaccida; foliis alternis. 

Lin. Spcc. 649. 
Tithymalo aphyUo , pianta di Mauritania. Impcrati. 664. Ic. 
Tithymalus aphyllus Mauritanix. Dill. Elth. 38^. /. 289./. 3iS, bona. 
Tithymalus arboreus africanus. /. Inst. 85. 
Tithymalus aphyllos. J. B. Hist. 3. p. 676. Exclus. Syn. 

Frutex 6 — 12 decimetr. Caules teretes, erecti, carnosi, crassi , surculos 
glaucos , erectos , virgatos , vix ramosos , superne foliosos aut nudos DODECANDRIA T R I G Y N I A. Syy 

emittens. Foliasparsa, glauca , lasvia, avenia, concava, integerrima , acuta, 
patentia, 6 millimetr. lata , i3 — l8 longa. Pedunculi sex ad octo , ter- 
minales , uniflori. Calyx decemfidus ; laciniis quinque exterioribus , petaloi- 
deis, subrotundis , dentatis , viridi-flavescentibus. Capsulam non vidi. 

Habitat in Barbaria. 5 

EUPHORBIA DENDROIDES. 

EUPHORBIA umbella multifida, dichotoma •, involucellis subcordatis ; pri- 
mariis triphyllis •, caule arboreo. Lin. Spcc. 662. '- ' -' 

Tithymalus myrtifohus arboreus. C. B. Pin. 290. - - • ' — 

Tithymalus dendroides. Camcr. Epit. g65. — J. B. Hist. 3. p. 676. ; 
Tithymalus arboreus. Alj). Exot. 62. Ic. 

Tithymalus sicihensis, Olea; foho, caule tumenie. Z.an. HiU. 219. t. 168, 
Tithymalus dendroides major verior. Barrcl. t. gio. bona. 

Frutex 8 — 12 decimetr. , erectus , ramosus ; ramis teretibus. Foha in 
ramis vetustioribus nuUa ; in junioribus numerosa , lanceolata, sparsa , 
glabra , integerrima , utrinque attenuata , obtusa , in petiohim brevem decur- 
rentia, 7 — 9 miUimetr. lata , 5 centimetr. longa aut longiora , l^te viri- 
dantia. Umbeha quinquefida, dichotoma. Involucrum universale penta- 
phyUum , lanceolatum ; partiaha diphyUa ; fohohs oppositis, rotundatis , 
scssihbus, ghabris, integerrimis. Calyx octofidtis ; laciniis quatuor exterio- 
ribus subrotundis, flavescentibus. Capsula gUibra , obtuse trigona. Semina 
grisea, lasvia, subrotunchi. 

Habitat in fissuris rupium prope Basilbab in regno Tunetano. 6 

'•' '•' Dicholomce , iimhella hifida aiit niilla. 
EUPHORBIA P E P L I S. - 

EuphORBIA caulc decumbente , dichotomo ; fohis oppositis , oblongis , 
obtusis , basi hinc auricuiatis ; floribus solitariis , axillaribus. 

Euphorbia dichotoma ; fohis integerrimis , semicordatis ; floribus sohta- 
riis , axilhuibus ; cauhbus procumbcntibus. Lin. Spcc. 653. 

Tithymahis maritimus , foho obtuso aurito rubro perinde ac caule. T. 
Imt. 87. — Z.cnich. ht. t. 68. 

Peplis maritima folio obtuso. C. B. Pin. 2g3. . . /,_, . 

-1 48 378 DODECANDRIA TRIGYNIA. 

Peplis. J. B. Hisi. 3. p.66S. — Cliis. Hut. 2. p. 187. Ic. — Lob. Ic. 363. — 

Camer. Epit. 970. Ic. — Ger. Hist. 5o3. Ic. — Matth. Com. 868. Ic. 
Tithymalus seu Peplis maritima , folio obtuso. Moris. s. 10. t. 2./. 18. 

Planta glabra. Caules ex eodem cjespite plures , in rosulam expansi , 
dichotomi, decumbentes aut prostrati. Folia opposita, brevissime petiolata, 
obtusa, 4—6 millimetr. lata , 9—11 longa , integra , nervo longitudinali 
inicqualiter bipartita , basi hinc appendiculata ; appendice obtuso , nunc 
integro , nunc denuculato. Stipulas parvae ; apice setosas. Flores axillares, 
soHtarii , pedicellati ; pedicelUs brevibus. Capsulas glabrae , l^ves , trigon;^ ; 
angulis rotundatis. Semina lasvia, grisea, ovata. 

Habitat in arenis ad maris littora. O 

''' '''' ''' Umbella trifida. 
EUPHORBIA PEPLUS. 

EUPHORBIA umbella trifida , dichotoma ; involucelUs ovatis ; foUis inte- 
gerrimis , obovatis , petiolatis. Lin. Spec. 653. — Curtis, Lond. Ic. — 

- Bulliard. Hcrb. t. 79. 

Tithymalus foliis rotundis non crenatis. t. Inst. 87. 

Pepkis sive Esula rotunda. C. B. Pin. 292. 

Peplos sive Esula rotunda. J. B. Hist. 3. p. 669. Exchis. Ic. — Ger. Hist. 
5o3. Ic. — Lob. Ic. 362. — Camcr. Epit. 969. Ic — Matth. Com. 868. Ic. 

Peplus. Dod. Pempt. 3i5. Ic. — Tabern. Ic. bg-j . 

Esula rotunda sive Peplus. Park. Theat. 194. Ic. 

Tithymalus annuus sive Esula rotunda. Moris. s. 10. t. 2. f. 11. 

Esula foUo rotundo. Rivin. 2. t. 118. 

Tithymalus foUis rotundis ; stipuUs floraUbus cordatis , obtusis ; petaUs 
argute corniculatis. Halt. Hist. n. 1049. 

Caulis ramosus, erectus, 1 — 3 decimetr. , glaber. FoUa alterna , sparsa, 
glabra, integerrima , obovata , petiolata. UmbeUa triradiata , dichotoma. 
Involucrum universale triphyUum ; partiaUbus diphyUis , cordato-ovatis. 
Flores minuti , subsessUes. Calyx octofidus ; laciniis quatuor exterioribus 
petaloideis, bisetosis. Capsula glabra , Isvis , trigona, Semina oblonga , 
obtuse angulosa , foveoUs undique excavata, 

Habitat in arvis cultis. O DODECANDRIA T R I G Y N I A. 3^9 

EUPHORBIA FALCATA. 

EUPHORBIA umbella trifida , dichotoma ; involucellis cordato-subfalcalis , 
acutis ; foliis lanceolatis , obtusiusculis. Liii. Spec. 654. — J^^cj- Austr. 2. 
t. 121. 

Tithymalus annuus supinus , folio rotundiore acuminato. T. Inst. 87. 

Peplos. Fusch. Hist. 6o3. Ic. 

Pithyusa minor subrotundis et acutis foliis. Barrel. t. ibl. 

Euphorbia mucronata. Lamarck. Dict. 2. p. 426. 

Planta glabra. Caules 2 — 3 decimetr. , ramosi , erecti. Umbella ple- 
rumque triradiata ; radiis dichotomis , patulis. FoHa alterna , glauca , 
integerrima ; cauUna spathulata , obtusa. Involucra cordato-subfalcata , 
mucronata ; primordialia ternata ; ramea bina , opposita. Flores parvi , 
sessiles , soUtarii. Calyx intus viUosus , octofidus ; laciniis quatuor exteriori- 
bus petaloideis, purpureis , bicornutis. Capsula glabra, lievis, parva. Semina 
oblonga , alba, utrinque dupUci serie foveolarum transversaUum insculpta. 
FoUa ludunt pro naiaU solo , nunc spathulata , nunc fere Hnearia obser- 
vavi. UmbeUa nonnunquam bi aut quadriradiata. 

Habitat in arvis cuhis. O 

EUPHORBIA EXIGUA. 

EUPHORBIA umbeUa trifida , dichotoma ; involuceUis lanceolatis ; foUis 

Unearibus. Liri. Spec. 664. — ■Curtis. Lond. Ic. — CEd. Dan. t. 5g2. 
Tithymalus seu Esula exigua. C. B. Pin. 291. — T. Inst. 86. — Schaw. 

Spccim. 71. 5go. 
Tithymalus minimus angustifoUus annuus. J. B. Hist. 3. p. 664. Ic. — 

Moris. s. 10. t. 2. f. 5. - 

Esula exigua. Trag. 296. Ic. — Gcr. Hist. 5o3. Ic. — Lob. Ic. 35-] . — Dalech. 

Hist. i656. lc. 
Tithymalus leptophyUos. Park. Thcat. igS. Ic. 
Tithymalus minimus. Jahcrn. Ic. 3gb. 
Tithymalus exiguus saxatiUs. Magn. Bot. 25g. Ic. - 
Tithymalus foUis Unearibus ; stipuUs lanceolatis , aristatis. Hall. Hist. 

n. 1048. 
Euphorbiaretusa ; foUis Unearibus, retusis ; involuceUis lanceolatis. Cava- 

nil. Ic. 2 1 . t, 34. f. 3, Species distirtcta floribus pentapetaUs. 3 So ■ D O D E C A N D R I A T R I G Y N I A. 

Planta polymorpha. Caules erecti , tcretes , graciles , solitarii , 
bini, terni aut plures ex eodem csspite , 8 — 16 centimetr. , quandoque 
2 — 3 decimetr. Foliasparsa, alterna, numerosa , glabra , lineari-subulata ; 
inferiora s^epe truncata aut emarginata , minora. Umbella tri ad quinque- 
fida , dichotoma ; involucris et involucelhs lanceolatis , numerum radiorum 
iequantibus. Calyx octofidus ; laciniis exterioribus flavis , minutis , hinatis ; 
cornubus setiformibus. Capsula lcevis , glabra , trigona. Semen oblon- 
gum , obtusum , rugosum. 

Habitat inter segetes. © 

i'.' i'.i >'.' 5'.' Umbella quinquefida. 

EUPHORBIA SPINOSA. Tab. 101. var. A. 

EuPHORBlA umbella subquinquefida , simphci ; involucehis ovatis ; 

prlmariis triphyUis ; fohis oblongis , integerrimis ; caule fruticoso. Lm. 

Spcc. 655. . V . 

Tithymahis maritimus spinosus. C. B. Pin. 291. — T. Inst. 87. 
Euphorbia pungens; umbeUa subquinquefida , simphci ; fohis obloneis , 

integerrimis ; caule fruticoso ; ramuhs senescentibuspungentibus. Lamarck, 

Dict. 2. ^;. 43i. 

A. Euphorbia fruticosa, inermis , glabra ; fohis lanceolatis , integerrimis ; 
umbella quinqueradiata ; involucro flavescente , ovato ; capsuhs echi- 
natis. 

Frutex cxspitosus , glaberrimus ,2 — 3 decimetr. , ramosissimus. 
Ramuh juniores tenues , difl^usi ; deinde rigidi , spinescentes. Foha 
integerrima , glabra , lanceolata , lcete viridantia. Umbehje terminales , 
parvx , uni bi tri ad quinqueradiatcX ; radiis simphcibus aut furcatis. 
Invohicrum flavescens, tri ad pentaphyflum, ovato-oblongum ; partiale , si 
adcst , diphyflum, ovatum. Calyx octofidus; laciniis quatuor exterioribus 
flavis, parvis , orbiculatis, integris. Capsula crassa, echinata, subrotunda. 
Semina lcevia , oblonsja. 

Varietas A. in solo pinguiori nata distinguitur caule 6 — 1 2 decimetr. , 
erecto;ramis non spinescentibus ; fohis quadruplo aut quintuplo majoribus ; DODECANDRIA TRIGYNIA. 38 1 

umbelliE radiis quinis , saepe furcatis. Naturam inter utramquc nullos po- 
suisse limites ex accurata ct ccnties repetitd observatione pro certo habeo. 

Habitat Akcria in montibus. 5 

O 
I 

EUPHORBIA PITHYUSA. 

EUPHORBIA umbella quinquefida , bifida ; involuccUis ovatis , mucronatis ; 
" foliis lanceolatis ; infimis involutis , retrorsum imbricatis. Lin. Spec. 656. 
' Tithymalus arborcus hnifohus. T. Inst. 87. 
Tithymalus maritimus Junipcri foho. Boc. Sic. g. /. 5.J. 2. — Moris. s. 10. 
t. i.f. 25. 
' Tithymalus foliis brevius aculeatis. C. B. Pin. 292. 

-^Pithyusa. Matlh. Com. 867. Ic. — Dalcch. Hist. i652. Ic. — Camcr. Epit. 
967. Ic. 
Tithymalus Cyparissias vulgarls. Park. Thcat. igS. Ic. m. 

• 
Frutex 3 — 6 decimetr. , inferne aphyUus , saspepurpurasccns , ramosus ; 

ramis decumbcntibus, glabris. Foha ghiuca , glabra , confcrtissima ct quasi 

imbricata , sparsa , hneari-lanceolata , integerrima , acuta , mucronata , 

17 — 22 miUimctr. longa , 2 — 4 lata; inferiora retroversa; superiora erccto- 

patentia , latiora, concava. UmbeUa parva , tri ad quinqueradiata , bifida 

aut dichotoma. Invohicrum tri ad pentaphylhim , ovatum aut ovato-ob- 

longum, mucronatum. InvohiceUa ovata , concava. Flos in bifurcatione 

sessihs. Calyx octofidus ; laciniis quatuor petaloideis , subcordatis. Capsula 

liEvis , trigona. Semina oblonga, Ixvia. Peduncuh sa;pe axiUares , floriferi, 

paniculati infra umbcUam. 

Habitat ad maris littora. 6 

EUPHORBIA PARALIAS. 

EUPKORBIA umbcUa semiquinquefida , bifida ; involuceUis cordato-reni- 

formibus ; fohis sursum imbricatis. Lin. Spec. 65-]. — Jacq. Hort. t. 188. 
Tithymalus maritimus. C. B. Pin. 291. — T. Inst. 87. — Schaio. Spccini. 

n.5g\. — Moris. s. 10. t. 1./. 24. c/ /. 2./. 28. 
Tithymalus Parahus. J. B. Hist. 3. p. 674. Ic. — ■Dod. Pcmpt. 3-]o. Ic. — 

Lob. Ic. 354. — Matth. Com. 864. Ic. — Camcr. Epit. 962. Ic. — Tabcrn. 

Ic. 5g3. — Dalech. Hist. 1647. Ic. — Gcr. Hist. 498. Ic. — Park. Thcnt. 

184. Ic. — Z.anich. Isl. t. 40. — Gesncr, Ic. Lign. t. i]./. i5'2. 382 DODECANDRIA TRIGYNIA. 

Tithymalus foliis linearibus , aristatis , imbricatis ; stipulis umbellaribus , 
ovato-lanceolatis •, floralibus cordatis. Hall. Hist. n. io55. 

CaulES herbacei , erecti , parum ramosi , teretes ,3 — '6 decimetr. , 
ramos steriles inferne emittentes. Folia glauca , glabra , crassiuscula , 
alterna , sparsa , numerosissima , approximata , integerrima , erecta aut 
sursum imbricata, superne sensim crescentia, lanceolata, nunc obtusa, nunc 
acuta, brevissime mucronata aut mutica ; superiora sspe ovata seu ovato- 
oblon"-a. Umbella e radiis tribus ad septem , dichotomis. Involucrum uni- 
veisale e fohis totidem , ovatis •, partiaie diphyUum ; folioHs cordato- 
rhomboideis , concavis , oppositis , sessihbus. Calyx octofidus ; laciniis 
quatuor petaloideis , flavis , bicornutis ; cornubus brevissimis. Capsula 
trigona , glabra , subrugosa. Semen griseum , la^vc , ovoideum , hinc 
lono;itudinaliter fissum. 

HabitAT iii arenis ad maris littora. V 

■m 

EUPHORBIA HELIOSCOPIA. 

EUPHORBIA umbella quinriuefida , trifida , dichotoma ; involucellis obo- 

vatis ; foliis cuneiformibus , serratis. Lin. Spcc. 658. — Curtis. Lond. lc. 

— . (Ed. Dan. t. 7^5. 
Tithymalus Hehoscopius. C.B. Pin. 291. — T. hist. 87. — F^isch. Hist. 811. 

Camcr. Epit. g63. Ic. — Matth. Com. 864. Ic. — Gcr. Hist. 498. Ic. 

— Park. Thcat. 189. Ic. — Lob. Ic. 356. — Tabcrn. Ic. 5^3. — Dalcch. 

Hist. 1648. Ic. — Dod. Pcmpt. 371. Ic. — Moris. s. 10. t. 2./. g. 
Tithymalus Hehoscopius sohsequus. J. B. Hist. 3. p. 66g. Ic. 
Esula vulgaris. Trag. 294. Ic. 
Tithymalus fohis petiolatis , subrotundis , serratis; stipulis rotundis , serratis. 

Hall. Hist. n. io5o. ..••.■_, ; 

Caulis erectus, teres , villosus, 2 — 3 decimetr. , inferne brachiatus ; 
ramis opposids. Folia alterna, sparsa , serrata, cuneiformia, apice sa;pe 
rotundata, in petiolum decurrentia ; superiora sensim majora. Umbella 
plerumque quinquefida , trifida , dichotoma. Involucrum pentaphyllum, 
foliis consimile. Involucella numerum radiorum adjequanlia. Calyx octo- 
fidus ; laciniis quatuor petaloideis , integris , subrotundis , flavis. Capsula 
trigona, lasvis. Semen subovoideum, fuscum, undique reticulatum. 

Habitat prope La Cahe. O DODECANDRIA TRIGYNIA. 383 

EUPHORBIA SERRATA. 

EUPHORBIA umbella qulnquefida , tvifida , dichotoma ; involucellis diphyllis, 

reniformibus ; fohis amplexicauhbus, cordatis , serratis. Li?i. Spcc. 638. 

Bulliard. Hcrb. t. -jS. 
Tithymalus Characias foho serrato. C. B. Pin. 290. — T. Imt. 87. — Schatv. 

Specim. n. 58g. — Moris. s. 10. t. 1. /. 6. 
Tithymalus serratus. Dalcch. Hist. 1649. Ic. — J. B.Hist. 3. p. 673. Ic. 
Tithymalus Myrtites valentinus. Clus. Hist. 2. p. i^g. Ic. bona. 
Tithymalus Characias. Dod. Pcmpt. 36g. Ic. 
Tithymalus Characias serratifohus. Ger. Hist. 5oo. Ic. 
Tithymalus Characias serratus monspehensis. Park. Thcat. 1S6. Ic. — 

Gesner. Ic. JEn. t. 14./. i23. 

FoLiA mire ludunt ; lanceolata, acuta , hnearia et truncata sxpe obser- 
vavi. UmbeUa nonnunquam prohfera ramos emlttit , invoiucro et invo- 
luceUo superstite. *' -"^" - ^ ' , • 

Habitat in arenis. V 

EUPHORBIA VERRUCOSA. 

EUPHORBIA umbeUa quinquefida , subtrifida , bifida ; involuceUis ovatis ; 

fohis lanceolatis , serrulatis , viUosis ; capsuiis verrucosis. Lin. Spec. 658. 
Tithymalus Myrsinites fructu verrucas simUi. C. B. Pin. 291. — T. Inst. 86. 
Tithymalus verrucosus. J. B. Hist. 3. /;. 673. Ic. — Moris. s. 10. /. 3./. 3. 

— Schaw. Spccim. n. 5g2. 
Tithymalus fohis eUipticis , serratis ; stlpuhs umbellaribus quinis ; flora- 

libus obtuse quadranguhs ; capsulis undlque exasperatis. Halt. Hist. 

n. io52. 
Euphorbiaumbellaquinquefida, blfida ; invohiceUIs obovatls ; fohls ovato- 

lanceolatls , serrulatls , subvlllosis ; capsulis verrucosis. Lamarck. Dict. 2. 

P' 434. 

Caules 3 declmetr. et uhra , slmphces aut Inferne ramosi , basl scepe 
decumbentes. Folia alterna , sparsa, lanceolata seu ovato-lanceolata,inferne 
angustata, obtusa , aplce serrulata , subtus et marglne subvUlosa. Umbella 
quinquefida, bifida. Involucrum unlversale pentaphyllum ; follis obovatls; 
pariiale dlphyllum , nunc roiundatum , nunc ovatum , flavescens. Calyx » \ 384 DODECANDRIA TRIGYNIA. 

octofidus ; laciniis petaloideis ; exterioribus subrotundis , integris , flavis. 
Capsula crassa , verrucosa. Semina la:via , ovoidea , brunnea. Calyx in 
nonaullis deccmfidus. 

Habitat Algeria. V 

EUPHORBIA PLATYPHYLLA. 

EUPHORBIA umbella quinquefida , trifida , dichotoma ; involucris carina 
pilosis ; foliis serratis , lanceolatis ; capsulis verrucosis. Lin. Spec. 660. 

— Jacq. Aiistr. 4. t. 3i6. 

Tithymalus arvensis latifohus germanicus. C. B. Pin. 291. — T. Inst. 86. 

— Moris. s. 10. ;. 3./. 1. 

Tithymahis platyphyUos. Ftisch. Hist. 81 3. Ic. —J. B. Hist. 3. /;. 670. Ic. 
Tithymalus fohis lanceolatis , serratis ; stipuhs florahbus cordatis ; fructi- 
bus asperis, hneis lcEvibus divisis. HalL Hist. n. io53. 

Caulis erectus , glaber , 3 — 6 decimetr. Foha sparsa , aherna ,= 
sessiha , lanceolata , glabra , deflexa , serrulata ,6 — 11 miUimetr. lata , 
22 — 45 longa , carina scepe villosa ; inferiora , obtusa ; superiora acu- 
tiuscula. Rami fioriferi axiUares , graciles , paniculati , sa;pe numerosissimi. 
UmbeUa terminahs,quinquefida , tri aut quadrifida , dichotoma. Involucra 
serrulata ; universale pentaphyUum , fohohs lanceolatis ; partiale ovatum 
seu ovato-oblongum. Calyx octofidus ; laciniis quatuor exterioribus flavis , 
rotundatis , integris. Capsula verrucosa. Semen ovoideum , parvum , 
brunneum, kevissimum , nitidum. PLinta flavescens. 

Habitat prope La CaUe. O 

.. E U P H O R B I A S E G E T A L I S. 

EUPHORBlA umbeUa quinquefida , dichotoma ; invohiceUis cordatis , 
acutis; fohis hneaii-lanceolatis ; ramis floriferis. Li«. Spcc. 65]. — Jctc^q. 
Austr. 5. t. 460. — Lamarck. Dict. 2. p. ^33. ' ■, ■ - 

Tithymahis Linariic foho , hmato flore. T. Inst. 86. 

Tithymalus Linarix foho longiore. Moris. s. 10. t.a. J.3. 

Planta glaberrima. Cauhs 3 decimetr. , simplex , ascendens. Foha sparsa, 
hneari - lanceolata , acuta , plana , sessiha , iniegra. Flores axiUares 
pedunculati infra umbeUam. UmbeUa quinqueradiata, bifida. Involucrum DODECANDRIA T R I G Y N I A. 385 

unlversale pentaphyllum , lanceolatum ; partiale diphyllum , cordatum. 
Calyx octofidus; laciniis exterioribus bicornutis , flavis. Germen lceviter 
verrucosum. 

Habitat in arvis. O 

EUPHORBIA CORALLIOIDES. 

EUPHORBIA umbella quinquefida, trifida , dichotoma; involucellis ovatis ; 

foliis lanceolalis ; capsulis lanatis. Li7i. Spcc. 65g. — Aman. Acad. 3. 

p. 123. — Lamarck. Dict. 2. p. 486. 
Tithymalus arboreus , caule corallino , folio Hyperici, pericarpio barbato. 

Boerh. Lugdb. 1. p. 256. 

HabitAT in Barbaria. V 

EUPHORBIA SETICORNIS. 

Euphorbia umbella quinquefida , dichotoma ; fohis lanceolatis ; petalis 
bicornibus. Poirct. Itin. 2. p. 17 3. 

55 FOLIA superlora apice subdentata ; inferiora integerrima , oblonga , 
j5 obtusa cum acumine minimo. Involucrum pentaphyllum , foliis consi- 
)» mile. Involucella diphylla, cordata. Petala bicornuta ; cornubus setaceis , 
»? longis , quod huic proprium. ti PoiRET, 

Habitat prope La Calle. 

EUPHORBIA HETEROPHYLLA. Tab. 102. 

EUPHORBIA foliis inferioribus cmarginatis , mucronatis ; superioribus 
angusto-lanceolatis , acutis ; umbella quinquefida ; involucellis ovatis , 
acuminatis ; petalis bicornibus. 

Caules erecti, saepe plures ex communi caespite , glabri , herbacei , sim- 
plices. Folia glabra, sparsa , integra ; inferiora minuta , cuneiformia, trun- 
cata aut emarginata , mucronata ; caulina superiora angusto-lanceolata ; 
acuta , integerrima. Umbella quinquefida , bifida. Involucrum universale 
pentaphyllum , lanceolatum , foliis majus ; partiale diphyllum , ovatum , 
acutum , mucronatum. Calyx octofidus ; laciniis quatuor extcrioribus 
bicornutis ; cornubus setaceis , longis. Capsula l:evis , trigona. Semina 

1 49 3S6 DODECANDRIA T R I G Y N I A. 

subrotunda , lcevia. Planta polymorpha. Caules in arido solo filifor- 
mes. Folia emarginata , cuneiformia aut linearia. Umbella tri ad quin- 
queradiaia ; radiis brevissimis. Affinis E. exiguae Lin. DifFert foliis latio- 
ribus ; radiis in planta adulta et vigente quinis ; semine laevi , subrotundo. 

Habitat in arenis prope Tozzer. O 

EUPHORBIA PUBESCENS. 

EUPHORBiA villosa; foliis ovato-oblongis, serrulatls ; umbella quinquefida, 

trifida , bifida ; involucellis ovalis ; capsulis muricatis. 
Titliymalus folio Salicis hirsuto. Boerh. Index. 106. 
Tithymalus minor paludosus , hirsuto nigro glaucescente folio Ainygdali 

breviore. Hort. Cath. Suppl. 3. — Vail.Herb. 
Euphorbia umbella quinquefida , trichotoina ; involucelUs semlcordatis ; 

fohis cuneiformibus , pilosis , serrulatis ; capsuhs muricatis. Vahl. Symb. 

2. p. 55. 

Caulis erectus , teres , herbaceus , 6 decimetr. , villosus , ramulos axil- 
lares emittens. Foha caulem amplectentia, villosa, ovato-oblonga , obtusa 
cum acumine brevissimo , tenuissime serrulata , 2 — 5 centimetr. longa , 
i5 — 22 milhmetr. lata. Umbella quinquefida , saspe trifida ; radiis bifidis 
aut dichotomis , viUosis. Involucrum univcrsale pentaphyUum, ovato- 
oblongum , obtusum , serratum ; partiaUbus numerum radiorum squan- 
tibus , ovatis, acuminatis. Flos in dichotomia soUtarius , sessUis. Calyx 
octofidus ; laciniis quatuor exterioribus parvis , semirotundis , integris. 
Capsula muricata , plerumque purpurea. Semina subrotunda , brunnea, 
nitida , hneohs lente vitreo conspiculs cxasperata. Caules et bractex sa^pe 
purpurascentcs. Affinis E. platiphyUa; Lln. DifFert hirsutie ; capsuUs pur- 
purels ; semlnlbus UneoUs exasperatls. 

Varietatem possldeo capsuUs viUosIs et vlx murlcatis dlstlnctam, 
Calyx saepe viUosus. 

HabitaT ad rivulos prope Tunetum. ¥ 

EUPHORBIA PANICULATA. 

EUPHORBIA foUis spathulato-lanceolatls, glabris , serrulatls ; umbeUa quln- 
quefida, trifida, bifida ; involuceUis ovato-rotundatls ; petaUs Integrls. DODECANDRIA T R I G Y N I A. 887 

PlANTA glabra. Caulis herbaceus , erectus , 3 — 6 decimetr. , sltnplex aut 
ramosus. Folia sessilia , sparsa , inferne angustata , spathulato-lanceolata , 
tenuissime serrata , Isvia , 27 — 40 millimetr. longa, 12 — i61ata. Pedunculi 
floriferi axillares , paniculati infra umbellam. Umbella terminalis , quin- 
quefida , trifida , bifida. Involucrum pentaphyllum , ovatum ; partialibus 
numerum radiorum xquantibus , ovato-rotundatis , flavescentibus. Calyx 
octofidus ; laciniis quatuor exterioribus luteis , integris , rotundatis. Affmis 
E. palustri Lin. Capsulam non vidi. 

Habitat in Barbaria. % •.'* ^» ^9 ..'* 0# Umhella multifida. 
EUPHORBIA BIUMBELLATA. 

EUPHORBIA umbella multifida , duplici ; involucellis diphyllis , subcordatis", 
foliis linearibus. Poiret. Itin. 2. p. 174. Ic. 

>? DlSTINGUITUR umbella sexdecim ad octodecimradiata , ramum emit- 
>j tente umbella altera simillima coronatum. Involucrum polyphyllum ; fo- 
55 liolis ovato-oblongis. Involucella diphylla , cordata. Caulis simplex, 3 
J5 decimetr. , aut altior. Folia linearia, obtusa. An planta monstruosa ? 

Habitat prope La Calle. 

EUPHORBIA BUPLEVROIDES. Tab. io3. 

EUPHORBlA foliis angusto-lanceolatis , serrulatis; floribus axillaribus pani- 
culaiis; umbella quinqueradiata ; bracteis ovato-oblongis , acuininatis. 

Caules simplices , erecti , 3 — 6 decimetr. , crassitie pennse anserince. 
Folia glabra , serrulata , sessilia , sparsa , utrinque attenuata , acuta , cana- 
liculata , patentia , 6 — 8 millimetr. lata , 5 — 8 centimetr. longa. Pedunculi 
floriferi axillares , paniculati , foliis nunc breviores nunc longiores , simpli- 
ces aut bifurcati. Umbella terminalis e radiis quinque aut sex , dichotomis. 
Involucrum universale penta aut hcxaphyllum , lanccolatum , acutum ; 
partiale diphyllum ; foliis oppositis , ovato-oblongis , acuminatis , concavis, 
flavescentibus. Petala flava , rotundata. Capsulam non vidi. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. V ... 388 DODECANDRIA PENTAGYNIA. PENTAGYNIA. G L I N U S. 

Calyx persistens, profunde quinquepartitus ; laciniis ellipticis. 
Petala sex ad duodecim , filiformia , bi aut trifurcata. Stamina 
circiter quindecim , disco hypogyno inserta. Antherae bilocu- 
lares ; loculis distinctis. Germen superum , oblongum , subpen- 
tagonum. Styli quinque. Capsula oblonga , pentagona , quinque- 
locularis , polysperma. Semina subreniformia , funiculo setiformi 
cincta, et eodem mediante affixa receptaculo columnari. 

GLINUS LOTOIDES. 

Gltnus. Lin. Spec. 663. — Loefl. Hhp. 200. — Burm. Ind. t. 36, 
Alsine lotoides sicula. Boc. Sic. 21. /. 11. — T. Inst. 242. 
Portulata boetica luteo flore spuria aquatica. Barrel. t. 336. 

Herba cinerel coloris , tota hirsuta villls brevlbus , ramosis. Caules 
— 6 decimetr. , casspitosi , prostrati aut procumbentes , dichotomi. Foha 
inxquaha, subverticiflata, bina terna quaterna aut plura, pedolata , subor- 
biculata, undulata, integerrima. Flores glomerati, axiUares, secundum caulis 
longitudinem ; ahi sessiles ; ahi breviter pedicehati ; pediceUis ina;quahbus. 
Calyx profunde quinquepartitus ; laciniis ehipticis ; duabus interioribus 
albis,petaloideis;tertia semipetaloidea. Petala 6 — i2,fihformia, alba,apice 
bi aut trifurcata ; nonnulhs saepe simplicibus. Stamina i5 — 16 , calyce bre- 
viora,disco hypogyno inserta. Antherae palhde luteae , versatiles , bilocu- 
lares ; loculis disunctis. Styh 5 , breves. Sdginata totidem , simphcia. 
Germen oblongum, subpentagonum. Capsula pentagona , calyce tecta , 
vix brevior, quinquevalvis , quinquelocularis , polysperma. Semina nume- 
rosa,parva, subreniformia , fusca , hinc cincta funiculo sedformi , albo , 
et affixa receptaculo centrali , cylindraceo. 

HabitAT Algeria, O DODECANDRIA DODECAGYNIA. 38^ 

D O DECAGYNIA. 

SEMPERVIVUM. 

Calyx persistens, sex ad quindecimpartitus. Petala sex ad quin- 
decim. Stamina totidem. Capsulae sex ad quindecim , stellatim 
dispositx. Folia carnosa. 

SEMPERVIVUM ARBOREUM. 

SempervivuM caule arborescente, la?vi , ramoso. Lin. Spec. 664. 
Sedum majus arborescens. J. B. Hist, 3. p. 686. Ic — T. Inst. 262. — 

Ger. Hist. 3 10. 
Sempervivum sive Sedum arborescens majus. Dod. Pcmpt. 127. Ic. 
Sedum majus legitimum. Clus. Hist. 2. p. 58. — Park. Thcat. i3o.Ic.mala. 
Sedum majus arborescens grscum. Lob. Ic. Syg. 
Sempervivum arborescens. Camcr. Epit. 85-]. Ic. — Matth. Com. 786. Ic. 

Caulis frudcosus, teres, nudus,8— 12 decimetr. , ramosus. Rami glabri , 
carnosi , ssepe inferne angustiores. Folia in apice confertissima , altcrna, 
in rosulam expansa , spathulata , niuda , plana , carnosa , crassiuscula , 
mucronata, margine ciliato- serrulata •, infcriora longiora , 5 — 6 centi- 
metr. longa , \3 — i5 millimetr. lata , in rainis floriferis sparsa. Flores 
paniculato-thyrsoidei , numerosissimi. PeduncuH teretes , superne ramosi , 
Isevissime pubescentes aut glabri. Rracteol^e lanceolatce , acuta^ , altermt; , 
marcescentes, decidux. Flores singuli pedicellati. Calyx parvus , pcrsistens , 
decemfidus •, laciniis hnearibus , obtusis , xquahbus , adpressis. CoroUa 
lutea, decapetala •, petalis calyci alternis , linearibus , acutiuscuhs , paten- 
tibus , radiantibus. Stamina 20, decem alterna, totidem petahs opposita. 
Filamenta subasqualia , capiUaria , lutea , longitudine corohx. Anther^e 
parva;, ovatx , concolores. Germina 10, supera, oblonga , comprcssa , 
glabra,staminibus paulo breviora. Styli totidcm, capillares , erecti. Sligma 
simple^: , parvulum , obtusum. Glandula nectarifera ad basim singuh 
germinis. Capsulam maturam non vidi. Folia s;cpe liluris albis . flaves- 
centibus et violaceis variegata. 

FiABiTAT in montibus prope Algeriam. h C L A S S I S XII. ICOSANDRIA. M O N O G Y N I A. C A C T U S. c ALYX urceolatus aut tubulosus, squamis numerosis, imbricatis 
tectus. Petala numerosa, multiplici ordine , basi coalita ; interiora 
majora. Stylus unus. Stigma multifidum. Bacca infera, umbili- 
cata , squamularum vestigiis exasperata , polysperma. 

CAGTUS OPUNTIA. 

Cactus articulato-prolifer , laxus •, articulis ovatis •, spinis setaceis. Lin. 

Spec. 66g. 
Opimtia vulgo herbariorum. jf. B. Hist. \. p. 164. Ic. — t. Imt. 23g. — 

Miller. Dict. t. igi. 
Ficus indica. Lob. Ic. 2. p. 241. — Camer. Epit. i83. Ic. — Matth. Com. 284. 

Ic. — Ger. Hist. i5i2. Ic. — Fark.theat. 14^7. Ic. — Dod. Pcmpt. 8i3. /f. 
Ficus indica folio spinoso fructu majore. C. B. Pin. 458. 
Ficus indica spinosa. Tabern. Ic. g58. 

COROLLAlutea. Staminaad tactum irritabilia. Fructus pulposus, mollis, 
polyspermus , intus albus flavus aut ruber , nutriens , refrigerans et 
maximi usus. Folia, sublatis aculeis , optimum pabulum pecoribus praestant. 
Munimentum hortorum et domorum impenetrabile. 

Habitat in Barbaria. 5 ICOSANDRIA MONOGYNIA. 09 1 

M Y R T U S. 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala , calyci inserta, laciniis 
alterna. Stamina numerosa. Bacca umbilicata , infera , bi aut tri- 
locularis. 

MYRTUS COMMUNIS. 

MyrtUS floribus solitariis; involucro dlphyllo. Lhu Spcc. 673. 

Myrtus latifolla romana. C. B. Pin. 468. — T. Inst. 640. t. 4og.—Millcr. 

Dict. 12 3. t. 184. 
Myrtus latifolia belgica forte romana. J'. B. Hiit. 1. p. 5 12. Ic. 
Myrtus. Camcr. Epit. i32. Ic. —Datcch. Hist. 23]. Ic. — Tabcrn. Ic. lo54. 
Myrtus altera. Dod. Pempt. 112. Ic. 

Myrtus laurea maxima. Lob. Ic. 2. p. 125. — Gcr. Hist. 141 1. Ic. 
Myrtus latifolia maxima. Park. Lheat. 1453. Ic. — Matth. Com. 196. /c. 
Le Myrte. Rcgnault. Bot. Ic. 
A. Myrtus latlfolia bcetica vel foliis laurinis. C. B. Pin. 469. — L. Inst. 

640. — Duham. Arbr. 2. p. 44. t. 10. — Schaw. Spccim. n. 41 8. 
Myrtus bcetica latifolia domestica. CIus. Hist. 65.Ic.—Lob. Ic. 2. p. 127. 

— Dalech. Hist. 238. Ic.—Gcr. Hist. 1411. /c —Blaho.t. 114-— 7- B. 

Hist. i. p. 5ii. Ic. 
Myrtus exotica. Camer. Epit. \3\. Ic. 

Bacc^ edules. Cortex et folia ad perficienda coria inserviunt. 
Habitat in coUibus incuhis et in Adante. 5 

P U N I C A. 

Calyx coloratus , persistens , crassus , turbinatus , quinque aut 
sexfidus. Corolla penta aut hexapetala , calyci inserta. Stamina 
numerosa. Pomum rotundum , maximum , inferum , calyce coro- 
natum , cortice coriaceo involutum , octo ad decemloculare ; septis 
transversis, membranaceis. Semina numerosa , angulosa ; singulum 
in arilla pulposa reconditum. 3g2 1 C O S A N D R I A M O N O G Y N I A. 

PUNICA GRANATUM. 

PUNICA foliis lanceolatis ; caule arboreo. Lin. Spec. 676. — Millcr. Illustr.Ic. 

Punica qux Malum granatum fert. T. Inst. 636. t. 407. 

Malus punica sativa. C. B. Pin. 438. 

Malus punica. Camer. Epit. i3o. Ic. — J. B. Hist. 1. p. 76. Ic. — Dod. 

Pempt. 794. Ic. — Lob. Ic. i3o. — Ger. Hist. 1460. Ic. — Matth. Com. igS. 

Ic. — Park. Theat. i5io. Ic. — Trag. 10^7. Ic. — Pauli. Dan. t. 280. 
Malus granata sive Punica. Tabern. Ic. ia33. 

Punica Malus. Dalech. Hist. 3o3. Ic. — Gesner. Ic. Lign, t. 20. f. i-j5. 
Granata Punica Mala. Blakw. t. \\5. 
Le Grenadier. Regnault. Bot. lc. 

Fructus edulis , refrigerans. Cortex maximi usus ad perficienda coria 
et colore luteo inficienda. 

COLITUR in hortis et sponte crescit in montibus. 5 

AMYGDALUS. 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala, calyci inserta. Drupa 
nucleo poroso foeta. 

A M Y G D A L U S P E R S I C A. 

Amygdalus foliorum serraturis omnibus acutis ; floribus sessilibus , soli- 

tariis. Lin. Spec. 676. 
Persica molU carne et vulgaris viridis et alba. C. B. Pin. 440. — T. Inst. 

624.^.402. — Duham. Arbr. 2. p. 106. t. 22. 
Persica. Canier. Epit. 144 ct \^5. Ic. — Malth. Com. 2o3. Ic. — Ger. Hist. 

1447. Ic. — ■ Fusch. Hist. 601. Ic. 
Malus persica. Dod. Pcmpt. 796. Ic. — Lob. Ic. 2. p. \3q. — Tabern. Ic. 994, 

— Dalcch. Hist. 2g5. Ic. — Park. Thcat. i5i3. Ic. — PauH. Dan. t. 83. 

— J. B. Hist. \. p. \5-]. — Blakw. t. 101. 
Le Pecher. Regnault. Bot. Ic, 

COLITUR in hortis. 5 ICOSANDRIA MONOGYNIA. 3^3 

' AMYGDALUS COMMUNIS. 

AmygdALUS foliis serratis ; infimls glandulosis ; floribus sessilibus , geminis. 

Lin. Spcc. 677. 
Amygdalus sativa fructu majori. C. B. Pin. 441. — t. Inst. 627. t. 402. 

— Duham. Arhr. 1 p. 48. /. 17. — Arhr.Jruit. 1. p. i23. /. 2. 
Amygdalus dulcis. J. B. Hist. 1. p. 174. 
Amygdalus. Tahcrn. Ir. 996. — -00(1. Pcmpt. 798. Ic. — Loh. Ic. 2. p. 140. 

DalccJi. Hist. 317. Ic. — Park. Theat. i55. Ic. — Gcr. Hist. \\\b. Ic. — • 

Matlh. Com. 221. Ic — trag. io8g. Ic. — •Pauli. Dan. /.18. - ■ 

L'Amandier. Rcgnault. Bot. Ic. 

A. Amygdalus amara. C. B. Pin. 441. — T.Inst. 627.— J. 5. Hist. 1. p. 174. 

Sponte crescit in arvis et in hortis colitur. ^t 

. P R U N U S. - . 

•■j ., ■ ... . •■■ 1 >■ 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Drupa foeta nuce 
laevi ; suturis prominulis. . . 

PRUNUS ARMENIACA. 

PruNUS floribus sessilibus ; foliis subcordatis. Lin. Spcc. 679. 
Armeniaca fructu majori. T. Inst. 6^3. — Duham. Arbr. 1. p. 74. 't. 27. 

— ■ Arbr. Fruit. \. p. i33. t. 2. 
Mala armeniaca majora. C. B. Pin. 442. 

Armeniaca Mala majora. J. B. Hist. \. p. 167. /c. — ■ Camcr. Epit. 146. Ic. 
„■ — Tahern. Ic. gg3. , , ,, . : ■ . .'.-"■ 

Armeniaca Malus. Matth. Com. 204. Ic. — Park. Thcat. i5i2. Ic. — Lob. Ic. 2. 

P- ni- „i ■: • ■: . ,-, . . ■■ . ■. / 

Armeniaca. Blakio. t. 281. 

Armeniaca Malus major. Gcr. Hist. 1448. /t. — Dalcch. Hist. 2^1 . Ic, 

L^Abricotier. Regnault. Bot. Ic. 

A. Armeniaca Mala minora. y. B. Hist. \.p. 167. Ic. — T. Inst. 624. — 
Duliam. Arhr. 1. /;. 74. t. 28. — Arbr. Fruit. i.j&. i35. t, 2. 
1 5o 394 ICOSANDRIA MONOGYNIA. 

Malus armeniaca minor. C.B. Phu 442. — Dalech. Hist. 247. Ic — Ger. 

Hist. 1448. Ic. 
Armeniaca rainora. Camcr. Epit. 147. Ic.—Matlh. Com. 204. Ic. — Tabern, 

Ic. gg3. 

COHTUR in hortis. 5 

PRUNUS AVIUM. 

Prunus umbellis sessilibus ; foliis ovato-lanceolatis , conduphcatis, subtus 

pubesceniibus. Lin. Spec. 680. 
Cerasus major ac sylvestris , fructu subdulci nigro colore inficiente. C. B. 

Pin. 460. — T. Imt. 626. — Duham. Arbr. 1. p. 148. 
Cerasus sylvestris fructu nigro. J. B. Hist. i. p. 220. 
Cerasa nigra. Tabern. Ic. 986. — Blakw. t. 423. 

COLiTUR in hortis prope Tlemsen. 5 

PRUNUS DOMESTICA. 

PruNUS peduncUhs subsohtariis ; fohis lanceolato-ovatis , convolutis ; ramls 
muticis. Lin. Spcc. 680. , __^ 

A. Prunus fructu magno dulci atro-coeruleo. T. Imt. 622. 
Pruna magna dulcia atro-ccerulea. C. B. Pin. 4^3. 

B. Prunus fructu parvo dulci atro-coeruleo. T. Imt. 622. 
Pruna parva dulcia atro-coerulea. C. B. Pin. ^33. 

COLITUR in hortis. 5 

PRUNUS INSITITIA. 

PrunuS peduncuhs geminis ; fohis ovatis , subviUosis , convolutis *, ramis 

spinescentibus. Lin. Spec. 680. 
Prunus sylvestris prsecox ahior. T. Inst. G^^S. 
Pruna sylvestria prascocia. C. B. Pin. 444. 
Prunus sylvestris major. Rai. Hist. 1628. — ■Diiham. Arbr. 2. /. 41. 

Altitudo 5 — 7 metr. Drupa coerulea, parva, subrolunda , acerba. 
HabitAT Algeria. 5 ICOSANDRIA DIGYNIA. 3g5 

PRUNUS PROSTRATA. 

PrUNUS foliis ovatis , iricequaliter serratis , eglandulosis , subtus toraentosis. 
Prunus pedunculis geminis ; foliis ovatis , inciso-serratis , eglandulosis , 

subtus albicantibus •, caule prostrato. Billard. Dec. i. p, i5. t. 6. 
Prunus cretica montana minima humifusa, flore suave rubente. J. Cor./^S. 
Amygdalus incana. Pallas. Ros. I. p. i3. t. ] . 

Frutex 3 — 8 decimetr. Caules ramosissimi , procumbentes ; cortice in 
vetustioribus fusco. Folia obovata , eglandulosa , brevissime petiolata , 
inaequaliter serrata , subtus tomentosa, incana, superne glabra , 6 — ii milli- 
metr. lata , lo — 13 longa. Stipulre binas , setace^e. Flores sessiles , axillares , 
solitarii aut bini. Calyx quinqucfidus ; laciniis ovatis , obtusis , intus tomen- 
tosis. Petala 5 , elliptica , dilute rosea aut alba , laciniis calycinis alterna. 
Germen ovatum. Stylus i . Drupa parva , ovata , rubra, 

Habitat in Atlante. 5 D I G Y N I A. M E S P I L U S. 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala , calyci inserta. Bacca 
mono ad pentasperma ; nticleo osseo. 

M E S P I L U S O X Y A C A N T H A. 

CrAT/EGUS foliisobtusis,subtrifidis, serr:itis. Lin. Spec. 683. — J^cq. Aitstr.3. 

t. 292./. 2. —(Ed. Dan. t. 63^. — Bulliard. Hcrb. t. 333. 
Mespilus Apii folio sylvestris , sive Oxyacantha. C. B. Pin. 464. — T. Inst. 

642. — Duhani. Arbr. 2.p. 17. ,' ' . . ... 

Oxyacantha vulgaris sive Spinus albus. J. B. Hist. 1. p. 49. 
Spina alba. Blakw. t. 149. 
Mespilus spinosa; fohis glabris, serrads, retusis, trifidis.Ha//. ///j<. ?K 1087. 

Habitat in sepibus propc Bonc et La Callc. 5 \ 396 ICOSANDRIA TRIGYNIA. 

MESPILUS AZAROLUS. 

CraT^GUS foliis obtusis , subtrifidis , subdentatis. Lhi. Spcc. 683. 
Mespilus Apii folio laciniato. C. B. Pin. ^53, — T". Imt. 642. — Duham. 

Arbr. 2. p. 16. t. 5. 
Mespilus Aronia veterum. J. B. Hisf. 1. p. 67. Ic. 
Mespilus Aronia. Dod. Pempt. 801. Ic. — Lob. Ic. 2. p. 201. — Ger.Hist. 

1454. Ic. — Park. theat. 1423. Ic. — Tabern. Ic. 1034. — Dalech, Hist. 

333. Ic. 
Mespilus prima. Matth. Com. 209. Ic. — Camer. Epit. i53. Ic, 
Pyrus Azarolus. Scop. Carn. \.p. 347. 

Bacca quinquelocularis. ScoPOLi. Varietates duas observavi ; aliam 
fructu rubro, alteram fructu luteo distinctam, 

Habitat in Barbaria. 5 ' T R I G Y N I A. S O R B U S. ^ 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala. Bacca polysperma ; 
nucleis cartilagineis. Folia pinnata. 

N\ NlMiUM affinis Cratcego. ; • 

^ ■ SORBUS DOMESTICA. 

SORBUS foliis pinnatis , subtus villosis. Z,m. Spcc. 684. — Jacq. Austr.5. 

t. 447. — Crantt. Anstr. p. 87. t. 2. f. 3. frnctus. — Hail. Hist. n. 1092. 
Sorbus sativa. C. B. Pin. 41 5. — T. Inst. 633. — ■Duham. Arbr. 2. p. 272. 

t. 73. — Blakw. /.174. 
Sorbus legitima, Cius, Hist, 10, Ic, — Park, theat, 1420. /f. — Ger, Hist, 

147 1. Ic. ICOSANDRIAPENTAGYNIA. 3 97 

Sorbus domestica. Lob. Ic. 2. p. 106. — Dod.Tempt. 8o3. /c. — J.B. Hist. 

\. p.5g. Ic. mala tabern.Ic. 1019. — Matth, Com. 2i5, Ic. — Dalech, 

Hiit. 33o. Ic. — l^rag. 1012. Ic. mala. 
Sorba. Camer. Epit. 160. Ic. 
Sorbum ovatum. Fiisch. Hist. 676. Ic. 
Le Sorbier commun. Regnault, Bot. Ic. 

Habitat Algerid, 5 • PENTAGYNIA. P Y R U S. 

Calyx qulnquefidus. Corolla pentapetala, calyci inserta.Pomum 
oblongum , capsulam quinquelocularem includens. 

PYRUS COMMUNIS. 

Pyrus foliis serratis ; floribus corymbosis. Lin. Spec. 686. 

Pyrus sylvestris. C. B. Pin. 4^9. — T. Imt. 632. — Park. Theat, i5oo, Ic. 

Pyra sylvestria. Tabern. Ic. 1018. 

COLlTUR in hortis. 6 

PYRUS CYDONIA. 

PyrUS foliis integerrimis \ floribus solitariis. Lin, Spcc, 687. 
Cydonia angustifolia vulgaris. T. Inst. 633. 
Cotonea sylvestris. C. B. Pin. 4^4. 

COLITUR in hortis. 5 

M A L U S. 

Calyx quinquefidus. Corolla pentapetala, calyci inserta. Pomum 
subglobosum , utrinque umbilicatum , capsulam quinquelocularem 
includens. \ 3g8 ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 

M A L U S C O M M U N I S. 

PyruS Malus ; foliis serratis ; umbellis sessilibus. Liii. Spec. 686. — Miller. 

Illustr. Ic. 
Malus sylvestris. C. B. Pin. 443. — Ger. Hist. 1461. Ic. —Park. Theat. 

i5o3. Ic. — Taberji. Ic. 1008. — Blakw. t. 178. 
Pyrus foliis ovatis , acuminatis , subtus hirsutis •, petiolis florigeris brevis- 

simis. Hall. Hist. n. 1097- 

COLITUR in hortis. h 

MESEMBRYANTHEMUM. 

CALYX persistens , quadri aut quinquefidus. Petala linearia , nu- 
merosissima, in orbem disposita, calyci inserta. Stamina numerosa. 
Styli quatuor, quinque aut decem. Capsula infera , radiata , multi- 
locularis, polysperma. Folia carnosa. 

MESEMBRYANTHEMUM NODIFLORUM. 

Mesembryanthemum foHis alterns , teretiuscuhs , obtusis , basi cihatis. 

Lin. Spec. 687. 
KeUu seu Kah 2. Alpin. JEgypt. 2. p. 5g. Ic. ■ • ;• 
Kah floridum repens neapohtanum. Col. Ecphr. 2. p. 7 3. Ic. 
Kah Crassulse minoris fohis. C. B. Pin. 289.-^0™. s. 5. /. 33. J. 4. 

Planta 2 — 3 decimctr. , tota papihis minimis , argenteis conspersa. 
Caules herbacei , basi procumbentes , diff"usi, ramosi ; ramis teretibus , car- 
nosis. Foha subteretia , obtusiuscula, succosa , moUia ; inferiora opposita ; 
superiora akerna. Flores albi, sohtarii, axiUares , breviter pediceUati. Calyx 
quinquedentatus ; dendbus hnearibus , ina;quahbus , obtusis. Styh 4 — 3. 

Habitat prope Sfax ad maris httora. O 

MESEMBRYANTHEMUM COPTICUM. 

MeSembryanthemum fohis senis , semiteretibus , papulosis , distuictis ; 
floribus sessUibus , axiUaribus ; calycibus quinquefidis. Lin. Spec. 688. 
— Jarq. Hort. 3. p.l. t. 6, ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 3gg 

Kellu seu Kali 3. Alpin. ^gypt. p. 5g. Ic. 

Kali aegyptiacum foliis valde longis hirsutis. C, B. Pin. 289. 

Habitat ad maris littora prope Sfax. O 

A I Z O O N. 

Calyx coloratus , persistens , quinquepartitus. Corolla nuUa. 
Capsula supera, quinquevalvis, quinquelocularis. ; 

". - AIZOON CANARIENSE. 

AlZOON foliis cuneiforml-ovatis ; floribus sessilibus. Lin. Spcc. 700. 
Ficoidea procumbens Portulacas folio , etc. Kissol. Acad. 1711. p. 322. t. 

i3./. 1. 
Kali aizoides canariensis procumbens. Pluk. t. 3o3. /. 4. — Volk, JVorib, 

2 36. Ic. 
Glinus cristaliinus. Fonk. Arab. g5. t. \\, ■ 

Planta tota punctis pellucidis conspersa. Caules plures ex eodem 
capspite , in orbem expansi , prostrati , ramosi , villosi. Folia spathulata , 
obtusa , petiolata , villosa , cinerea , integerrima. Flores sessiles, plcrumque 
soUtarii, in caule et ramis nidulantes. Calyx persistens , villosus , quinque- 
partitus ; laciniis ovatis , erectis. Capsula pentagona , truncata , quinque- 
dentata. : 

HabitAT in arenis ad maris httora. © 

^ A I Z O O N H I S P A N I C U M. 

Atzoon foHis lanceolatis ; floribus sessilibus. Lin. Spcc. 700. 

Ficoides hispanica annua , foUo longiore. Dill. Elfh. 1^3. t. Wj.J. \\3, 

CauleS prostratl , punctis pellucidis conspersi. Folia lanceolata , margine 
subtus revoluta. Fores sohtarii , sessiles. Calycis lacinict subulut.e , capsula 
pentagona longiores. 

HabitAT in arenis. O . 400 ICOSANDRIA POLYGYNIA. POLYGYNIA. R O S A. ^ 

CALYX persistens , urceolatus , baccatus , collo angustatus , quin- 
quefidus ; laciniis saspe pinnatifidis. Petala quinque , calyci inserta. 
Staraina numerosa. Germen superum. Semina hispida , calyce bac- 
cato tecta. Folia impari-pinnata ; petiolis basi utrinque stipulaceis, 

ROSA MOSCHATA. 

ROSA foliolis quinis , ovatis , serratis , acutis, l^vibus ; floribus corymbosis ; 
calycibus oblongls ; laciniis integris. 

Caules 12 — 20 declmetr. Aculei remoti , valldi , reflexl. Foliola quina, 
ovata , serrata , acuta , licvia. Petioll sspe aculeatl , pubescentes. Flores 
mimcrosl , corymbosl. Pedunculi hirsutl. Calyx oblongus , villosus , quin- 
quefidus ; laclnils lanceolatls , Integris , intus pubescentlbus. Petala alba , 
obovata , magnitudine R. caninie Lin. Odor fragrantissimus. Ubique crescit 
in seplbus. ' 

CoLiTUR a Tunetanis. Oleum essendale odoratissimum e petalis dis- 
tillatione obtinent. 5 

R O S A M A I A L I S. - '' 

ROSA minor rubello flore,qu;£ a mense Malo Maialis dicltur, C. B.Pin. 

483. — T. Insl. 638. — Rcgnicr. Act. Socict. Lausan. 1. p. 68, i. 4. 
An Rosa cinnamomea Lin. ? 

Caules 6 — g decimetr. Aculei reflexi , distlncti. Foliola 5 , ovata , 
serrata , nunc acuminata , nunc rotundata. Flores paucl , termlnales. 
PeduncuU breves , stlpula petlolarl inferne involuti. Calyx Ijevis , ovatus ; 
lacinlls margine barbatis , aplce scepe foUaceis. Petala rubra , emarglnata , 
magnltudlne R. alplns Lln. 

Habitat in Adante. 5 ' ICOSANDRTA POLYGYNIA 401 

ROSA MICROPHYLLA, 

ROSA aculeis reflexis ; foliolis quinis , suborbiculatis , serratis , glabris. 
HabitAT in Atlante. d 

. R U B U S. 

Calyx persistens , quinquepartitus. Corolla pentapetala , cafyci 
inserta. Bacca supera, acinis conglobatis, monospermis composita. 

RUBUS FRUTICOSUS. 

RUBUS foliis quinato-digitatis tcrnatisque ; caule petiolisque aculeatis. Lin. 

Spcc. 707. — Miller. llluslr. Ic. 
Rubus vulgaris sive Rubus fructu nigro. C. B. Pin. 479. — T. Imt. 614. — * 

Duham. Arbr. 2. p. 232. t. 55. — ■Z.dnich. Ist. t. 264. 
Rubus. Dod. Pempt. 742. Ic. — Lob. Ic. 2. /). 21 1. — Fusch. Hist. i52. Ic. 

— Trag. 970. Ic. — Gcr. Hist. 1 27 2. Ic. — Pauli. Dan. t. 33-} . — Dalech. 

Hisl. iig. Ic. — -Park. Thcat. iiS.Ic. — Camcr. Epit. ib\. Ic. — Blakw, 

t. 43. 
Rubus major fructu nigro. J. B. Hist. 2. p. 5i . Ic. 
Rubus caule spinoso , serpente ; foliis quinatis et ternatis , subtus subto- 

mentosis ; bacca lasvi. Hall. Hist. n. iiog. 
La Ronce. Regnault. Bot. Ic. 

Varietatem distinctam foliis subtus tomentosis , incanis prope La 
Calle in montibus observavi. 

Habitat Algeria. 5 

F R A G A R I A. 

Calyx persistens , decempartitus ; laciniis alternis minoribus. 
Corolla pentapetala , calyci inserta. Germen superum. Semina 
nuda, receptaculo baccato affixa. ^^ 

1 o -^ 5i 402 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

FRAGARIA VESCA. 

Fragaria flagellis reptans. Lin. Spec. 708. — Bcrgeret. Phyt. 2. /;. 67. Ic. 

Fragaria vulgaris. C. B. Pin. 826. — T. Imt. 2^5. 

Fragaria Dod. Pempt. 672. Ic. — Lob. Ic. 6g-i . — Blahv. t. ■] 1 . — Fusch. 

Hist. 853. Ic. — Gcr. Hist. 997 . Ic. —J. B. Hist. 2. /;. 394. Ic. — Trag. 

5oo. Ic. — tabcrn. Ic 118. —ParL Thcat. 768. Ic, — Pauli Dan. 

t. 237. Ic. 

Habitat in Atlante. V ' G E U M. 

Calyx persistens , decempartitus ; laciniis alternis minoribus. 
Corolla pentapetala, calyci inserta. Semina aristata ; aristis saspe 
geniculatis. 

GEUM ATLANTICUM. 

GeUM villosum; foliis inferioribus pinnatis ; pinnula terminali cordata , 
maxima ; caule subunifloro ; fructibus hirsutis ; aristis contortis. 

Planta tota villosa. Caulis 3 — 6 decimetr. , simplex , uniflorus. Folia 
radicalia petiolata,pinnata; pinnulis tribus ad quinque .quandoque septem, 
remotis , subrotundis aut ovatis , crenato-dentatis ; terminali cordata , 
obtusa , maxima ; caulina inferiora obovata ; superiora ina^qualiter lobata 
aut laciniata ; laciniis acutis. StipuUe magn;E , ovatae , incisas. Flos G. mon- 
tani lin. Petala lutea. Semina villosa. Arista contorta , nunc glabra , 
nunc subviUosa. Affinis G. montano Lin. Differt foliolis paucioribus , 
remotioribus ; caule aliiore ; aristis contortis nec barbatis. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. V C L A S S I S XIII. POLYANDRIA. MONOGYNIA C A P P A R I S. v_^aly: x tetraphyllus. Corolla tetrapetala. Bacca supera , stipi- 
tata , polysperma. 

CAPPARIS SPINOSA. 

CappariS pedunculis solitariis , unifloris ; stipulis spinosis ; foliis annuis ; 

capsulis ovalibus. Lin. Spec. 720. — Hall. Hist. n. 1077. 
Capparis spinosa, fructu minore , folio rotundo. C. B. Pin. 480. — T. Inst. 

261. t. i3g. — Schaw. Specim. n. 111. Ic. — Duham. Arbr.i.p. 122. t. 47. 
Capparis retuso folio. Lob. Ic. 635. 
Capparis spinosa. J. B. Hist. 2. p. 63. Ic. 
Capparis 2. Tabern. Ic. 444. — trag. 967. Ic. — Camcr. Epit, 3] 5. Ic. 

■ — ■ Matth. Com. 4.55. Ic. — Dalech. Hist. i55. Ic. 
Capparis folio rotundiore. Gcr. Hist. 8g5. Ic. 
Le Caprier. Rcgnault. Bot. Ic. -. 

Caules fruticosi. Rami longi , procumbentes , glabri. Folia subcar- 
nosa , nitida , fcre orbiculata , integerrima , alterna. Petiolus brevis. Spi- 
nuljE bins , laterales , incurva:;. Calyx deciduus ■, foliis concavis , obtusis ; 
duobus margine membranaceis. Petala 4 , magna , alba , foliis calycinis 
alterna , apice rotundata ; superioribus duobus basi excavatis. Filamenta 
numerosa, filiformia , coroIkUongiora. Germen ovoideum , pedicellatum, 

HabitAT in rupium fissuris. 5 . - 404 POLYANDRIA MONOGYNIA, 

CAPPARIS OVATA. 

Capparis folio acuto. C. B. Pin. 480. — T. hist. 261. — Lob. Ic. 634.— 
Gcr. Hist. 8g5. — Dod. Pcmpt. 746. — Tabern. Ic. 444. — Park. theat. 
1023. — Dalcch. Hist. ibb.Ic. — Matlh. Com. ^bb. Ic. 

Capparis sicula , duplicata spina, folio acuto. Boc. Sic, 79. t. 42./. 3. 

FOLIA ovata , acutiuscula. 

Habitat in Hssuris rupium prope Oran. 5 

CHELIDONIUM. Calyx diphyllus, deciduus. Corolla tetrapetala. Capsula supera, 
siliquosa , bivalvis , polysperma. 

CHELIDONIUM CORNICULATUM. 

Chelidonium pedunculis unifloris ; foliis sessilibus , pinnatifidis ; caule 

hispido. Lin. Spec. 724. 
Glaucium hirsutum , flore phoeniceo. T. Inst. 2^4. 
Papaver corniculatum phoeniceum hirsutum. C. B. Pin. 171. 
Papaver corniculatum phoeniceum , folio hirsuto. j^. B. Hist. 3. p. 3gg. Ic. 
Papaver corniculatum rubrum. Dod. Pempt. 44^. Ic. 

Papaver cornutum phoeniceo flore. Clus. Hist. 2. p. gi, Ic. — Lob. Ic. 27 1. 
Papaver cornutum flore rubro. Gcr. Hist. 36]. Ic. 
Papaver corniculatum alterum. Dalcch. Hist. 1713. Ic. 
Papaver corniculatum hirsutum , flore phoeniceo. Dodart. Icones. 

Caulis ramosus , 3 — 6 decimetr. , villosus , erectus. Foha glauca , hirsuta , 
pinnatifida; laciniis distinctis , ina-qualiter dentatis; radicaliapetiolata ; cau- 
lina amplectentia. Calyx hirsutus, oblongus, acuminatus. Petala purpurea. 
Germen villosum. Capsula siliquosa ,1 — 2 decimetr. , recta , tuber- 
culosa , aspera , hirsuta. Stigma latum , compressum , bifidum. 

Habitat inter segetes prope Tozzer et Cafsam. O POLYANDRIA MONOGYNIA. 4o5 

CHELIDONIUM GLAUCIUM. 

Cheltdonium pedunculis unifloris ; foliis amplexicaulibus , sinuatis; caule 

ghibro. Lin. Spcc. 724. — (Ed. Dan. t. 585. 
Glaucium flore luteo. t. Imt. <ib\. — Schaw. Specim. n. 265. — Z.anich. 

Ist. t. 166. 
Papaver corniculatum. Fusch. Hist. 52o. Ic. — Lob. Ic. 270. 
Papaver corniculatum flavo flore. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. — J. B. Hist. 3. 

p. 398. Ic. 
Papaver cornutum flore luteo. Gcr. Hist. 367. Ic. 
Papaver corniculatum majus. Dod. Pempt. 448. Ic. 
Papaver corniculatum flore luteo. Dodart. Icones. 
Papaver corniculatum luteum. Moris. s. 3. t. i\.J. 1. 
Papaver cornutum Matthioli. Dalech. Hist. 11X2. Ic. 
Papaver sylvestre corniculatum. Trag. 123. Ic. 
Glaucium foliis radicalibus semipinnatis ; caulinis amplexicaulibus. Hall. 

Hist. n. 1060. 

FoLlA viHosa , glauca -, radicalia 3 decimetr. , pinnatifida ; foliolis ovatis , 
ina^qualiter laciniatis et dentatis , remotis , obtusis , decurrentibus , exti- 
mis majoribus ; caulina amplcctentia , lobata , dentata. Calyx hirsutus. 
CoroUa kitea; petaHs 2 paukilum majoribus. Siliqua longissima , arcuata. 

HabitAT ad maris Httora. O ^ 

C H E L I D O N I U M H Y B R I D U M. 

Chelidonium peduncuHs unifloris ; foUis pinnatifidis , Hnearibus ; caule 

lasvi ; siUquis trivalvibus. Lin. Spec. 724. 
Glaucium flore violaceo. T. Inst. 2^4. — Schaiv. Specim. n. 266. 
Papaver corniculatum violaceum. C. B. Pin. 172. — D0d.Pempt.4ig. — 

J. B. Hist. 3.p. 3gg. — Moris. s. 3. t. 14./. 3. — Dalech. Hist. 1713.— 

Lob. Ic. 272. — Clus. Hist. 2. p. 92. Ic. — Gcr. Hist. 36l . Ic — Park. 

Thcat. 262. Ic. ■ ' , ■ 

Caulis, petioU , calyces piUs rariuscuHs hirsuti. FoHa mukifariam 
decomposita ; foHoUs Unearibus , inaequaUbus , mucronatis. CoroUa intense 
violacea. SiUqua recta , trivalvis. 

Habitat inter segetes. O 4o6 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

P A P A V E R. 

Calyx diphyllus , deciduus. Corolla tetrapetala. Stylus nuUus. 
Stigma orbiculatum , radiatum , persistens. Capsula supera, multi- 
locularis , polysperma , poris sub stigmate dehiscens. 

PAPAVER ARGEMONE. 

Papaver capsulis clavatis, hispidis ; caule folioso , multifloro. Lin. Spcc. 

7 25. — (Ed. Dan. t. 867 . 
Papaver erraticura capite longiore hispido. "T. Inst. 238. — Schaiu. Spccim. 

n. 462. 
Argemone capitulo longiore. Lob. Ic. 276. — C. B. Pin. 172. — Gcr. Hist. 

3] 3. Ic. 
Argemone capitulo longlore splnoso. J. B. Hist. 3. p. SgG. Ic. mala. 
Argemone capituhs longioribus hirsutls. Moris. s. 3. t. \ /[. J. 10. 
Papaver fohls hlspidls , pinnatis ; pinnis lobatls \ capituhs eUipticIs , hispidis. 

Hall. Hist. n. io63. 

Caules pilosi; pihs adpresssis. Capsulae clavatJe , hispidx . CoroUa diml- 
dio mlnor quam In P. Rhocade. Lin. 

Habitat inter segetes. © 

PAPAVER RHCEAS. 

PapaveR capsuhs glabrls , globosis ; caule piloso , muhifloro ; fohis pin- 

natifidls , inclsls. Lin. Spec. 726. — Curtis. Lund. Ic. 
Papaver rubrum. Bnmsf. 3. p. 5<2. Ic. 
Papaver erralicum majus etc. C. B. Pin. 171. — T. Inst. 238. — Z.cnich. Ist. 

t. 261. 
Papaver erraticum rubrum fluldum. Tabern. Ic. 670. 
Papaver Rhceas seu caduco punlceo flore Papaver. Lob. Ic. 276. 
Papaver erraticum rubrum campestre. J. B. Hist. 3. p. 3g5. Ic. 
Papaver erratlcum. Dod. Pempt. 447. Ic. — Fusch. Hist. 5\5. Ic. — Matth. 

Com. 745. Ic. — Camcr. Epit. 802. Ic. — Pauli. Dan. t. 101. 
Papaver erraticum slmplex et muhlplex. Moris. s. 3. t. 14. J. 6. POLYANDRIA M O N O G Y N I A. 407 

Papaver Rhoeas. Park. Jhcai. 366. — Gcr. Hiii. Sy 1. Ic. 

Papaver erraticum Rhoeas. Blakio. t. 2. 

Argemone. T^rag. 120. /c. 

Papaver fohis semi-pinnatis , hispidis \ fructu ovato , glabro. Hall. Hist. 

n. 1064. 
Le Pavot rouge. Rcgnault. Bot. Ic. 

Affints P. dubio Lin. DifFert pihs caulinis moUioribus , patentibus ; 
capsuhs obovatis nec elongatis. 

Habitat inter segetes. O 

PAPAVER SOMNIFERUM. 

J 

PAPAVER calycibus capsuhsque glabris •, fohis amplexicauhbus , incisis. 

Lin. Spec. 726. — Hall. Hist. n. io65. — Bulliard. Hcrl). t. 5]. 
Papaver hortense semine albo , sativum Dioscoridis , album Phnio. C. B. 

Pin. 170. — T. Imt. 23]. — Moris. s. 3. t. 14./. 4. 
Papaver album sativum. Lob. Ic. 272. — Gcr. Hist. 36g. Ic. — Dod. Pcmpt. 

445. Ic. — Tabcrn. Ic. 56g. — Dalcch. Hist. 1708. Ic. 
Papaver sativum. Fuscli. Hist. 5 18. Ic. — Camcr. Epit. 8o3. Ic. — Matth. 

Com. 14.5. Ic. 
Papaver. Trag. 122. Ic. — Pauti. Dan. t. 3og. 
Papaver sativum simplex nigrum. Park. Thcat, 366. Ic. 
Papaver album. J. B. Hist. 3. p. 3go. Ic. 
Le Pavot noir. Rcgnanlt. Bot. Ic. . ' •. 

COLlTUR prope Porto-Farine apud Tunetanos. E capsuhs incisione 
Opiuin extrahunt. Semina aqua ebulhente cocta cum oleo et sale conchta 
comedunt. O 

PAPAVER OBTUSIFOLIUM. 

PapaveR fohis hirsutis , decompositis •, lobis inferiorum obtusis ; pilis 
cauhnis adpressis ; capsuhs glabris , ovato-oblongis. 

CauliS 3 decimetr. , erectus , pilosus. Foha hispida , bifariam decom- 
posita ; pinnuhs inlcriorum obtusis, brevibus ; supcriorum acutis. Pcdun- 
cuh longi , aphyUi , uniflori, pilosi ; pihs adpressis. Calyx pilosus. Pih 4oS POLYANDRIA MONOGYNIA. 

rufescentes. CoroUa rosea , magnitudine P. Argemone Lin. Capsula 
ovato-oblonga , glaberrima. Affinis P. dubio Lin. cujus forte varietas. 
Differt hirsutie ; pinnulis foliorum inferiorum obtusissimis ; capsulis ovato- 
oblongis. 

Habitat in Atlante prope Belide. O 

C I S T U S. 

Calyx persistens , pentaphyllus ; foliis duobus exterioribuS ple- 
rumque minoribus, quandoque nullis aut minimis. Corolla penta- 
petala. Capsula supera, tri ad decemvalvis , polysperma. 

'^'' Exstipulati^fruticosi. Capsula 5 — lo locularis,5 — lo valvis. 
CISTUS VILLOSUS. 

ClSTUS arborescens, exstipulatus ; foliis ovatis , petiolatis , hirtis. Lhi. Syst. 

veget. 496. 
Cistus pilosus. Lin. Spec. 736. 
Cistus major folio rotundiore. J. B. Hist. 2. p. 2. Ic. — ■ T. Inst. 25g. — 

Diiham. Arbr. i. p. 16-]. t. 64. 
Cistus mas folio rotundo hirsutissimo. C. B. Pin. 464. 
Cistus mas MatthioH. Dalcch. Hist. 222. 
Cistus fruticosus, exstipulatus ; fohis ovatis , petiolatis , hirtis ; peduncuhs 

longis , unifloris. Lamarck, Dict. 2. p. i3. 

Frutex 6 — 9 decimetr. , ramosus , erectus. Rami teretes ; juniores 
villosi , incani. Foha opposita , ovata , obtusa , ssepe rotundata, 10 — 28 
milhmetr. lata , 2 — 4 centimetr. longa , rugosa , inferne nervoso-reticulata, 
viUosa ; vilhs brevibus ; ramea media et superiora brevissime mucronata. 
Petioh breves , basi latiores , connati , vaginantes , cihati , nervosi. Flores 
corymboso-paniculad. Peduncuh axihares et terminales , uni bi rarius 
triflori , nodulo plerumque intersecti. Calyx pentaphyhus ; fohis ovatis , 
acutis , subsequahbus , viUosis , incanis. Coroha magna , rosea , penta- 
petala. Limbus rotundatus , tenuissime crenulatus. 

Habitat in Adante et in cohibus incukis. 5 ^ POLYANDRIA MONOGYNIA. 409 

CISTUS LADANIFERUS. 

ClSTUS arborescens , exstipulatus ; foliis lanceolatis, supra lcevibus •, petiolis 

basi coaliiis , vaginantibus. Lin. Spc.c. "^Sj. 
Cistus ladanifera hispanica , Salicis folio , fiore candido. T.Imt. 260. 
Cistus ladanifera hispanica incana. C B. Pin. 467. 
Cistus Ledon angustifohum flore albo. Clus. Hist. 7 7 . Ic.—Lob. Ic. 2.p. i 20. 

— Ger. Hist. 1286. h. — Park. Theat. 663. Ic. — Daleclu Hist. 233. Ic. 
Ledum Clusii 1. Tabern. Ic. io63. 

A. Maculatus. 

Cistus ladanifera hispanica, Salicis foHo , flore albo macula punicante in- 

signito. T. Inst. 260. 
Cistus Ledon 1 angustifohum , flore macula ex purpura - nigricante 

infecto. Clm. Hist. -jI. Ic. 
Cistus Ledon flore macula nigricante notato. J. B. Hist. 2. p. 8. 
Ledon flore macula nigricantc notato. Commel. Hort. 1. p. 3g. t. 20. 
Cistus ladaniferus. Curlis. Mamzin. t. 112. '&■• Frutex 12 — 28 decimetr. , erectus. Rami juniores fusci , ghibri , viscosi. 
Foha oppos!ta , lanceohita , acuta , integerrima, 8 — 14 miUimetr. hta , 
3 — 8 centimetr. longa ; superne l«via , glaberrima ; subtus incana , 
trinervia , venoso - reticulata , margine revoluta. Petioh breves , basi 
connati, vaginantes. Peduncuh axiharcs , fohosi , angulosi, nodosi , longi , 
uniflori , pedicehum floriferum e nodulo tcrminah emittentes. Calyx per- 
sistens , pentaphyllus ; fohis magnis , ovatis , obtusis , concavis , in^qua- 
hbus. Coroha maxima ,5 — 7 centimetr. lata. Pctaha 5 , alba , apice 
rotundata. Stamina numerosa. Capsula globosa , angulosa , pubescens , 
calyce tecta ; valvuhs octo ad decem ; locuhs totidem , polyspermis. Tubcr- 
culus subrotundus in apice prominulus. Semina parva , numcrosissima , 
angulosa. Rami humore glutinoso , nitido , odorato madidi. Varietas 
A disiinguitur petalis macula purpurea basi pictis. Floiet iEstate. 

Habitat in Atlante prope Mascar et Tlemsen. 5 

CISTUS MONSPELIENSIS. 

ClSTUS arborescens , exstipulatus ; fohis lineari - lanceolatis , sessilibus , 
utrinque villosis , trinerviis. Lin, Spec, 'j3']. 

1 .52 41» POLYANDRIA MONOGYNIA. 

Cistus Ledon foliis Oleae sed angustioribus. C. B. Pin. 167. — T. Ijist. 260. 
Ledon 5. Clus. Hist. 79. lc. 
Ledon narbonense. Lob. Ic. 2. p. 119. 
Cistus Ledon narbonense. Tabcrn. Ic. 1071. 
Cistus Ledon. Gcr. Hist. 1287. Ic. 

Cistus ladanifera sive Ledum monspeliense angusto folio nigricans. J. B, 
Hist. 2. /;. Joi»'/c. 

Frutex 6 — 9 decimetr. , ramosissimus , erectus , viscosus. Rami fusci ; 
juniores villosi. Folia opposita , sessilia , angusto - lanceolata , rugosa , 
glutinosa ; subtus pallidiora , pubescentia , trinervia , venoso-reticulata , 
margine revoluta. Stipuls nuUie. Flores racemosi ; conferti , pedicellati. 
Calyx hirsutissimus. Folia ovata , acuta , subasqualia. CoroUa parva , alba. 
Capsula subrotunda , pentagona. 

Habitat in coUibus incultis. 6 

CISTUS SALVIFOLIUS. 

CiSTUS arborescens, exstipulatus; foliis ovatis , petiolatis , utrinque hirsutis. 

Lin. Spec. 788. — Caxianil. Ic. n. 149. t. 187. 
Cistus focmina folio Salvise elatior et rectis virgis. C. B. Pin. 464. — T. 

Inst. 25 g. 
Cistus foemina. Clns. Hist. 70. /c. — Lob. Ic. 2. p. 112. — Dalcch.Hist. 

226. Ic. — Ger. Hist. 1276. /c. — Park. Thcat. 660. Ic. 
Cistus foemina monspeliana flore albo. J. B. Hist. 2. p. 4. Ic. 
Cistus fruticosus ; foliis petiolatis , ovatis , rugosis , serratis. Hall. Hist. 

n. io3i, 

Frutex 3 — 6 decimetr. , ramosus , villosus. Folia opposita , ovata , 
obtusa , rugosa , villosa; villis siellatis , brevibus. Petioli breves , hirsuti , 
teretes. Stipulae nullae. Peduncuh axillares , longi , hispidi , basi fohosi , 
superne iiudi , erecti , uniflori , nodulo intersecti. Calyx pentaphyHus. 
Folia duo exteriora majora, cordata ; interiora tria , ovata , acuta. Petala 
alba aut flavescentia , calyce longiora. Capsuki pubescens aut glabra , 
truncata, subrotunda, pentagona , quinquevalvis , quinquelocularis , polys- 
perma. Semina minuta. 

Habitat in monte Zowan apud Tunetanos. 5 POLYANDRIA M O N O G Y N I A. 41I 

CISTUS ALBIDUS. 

ClSTUS arborescens, exstipulatus ; foliis ovato-lanceolatis , tomentosis , 

incanis , sessilibus , subtrinerviis. Li7i. Spec. ySy. 
Cistus mas folio oblongo incano. C. B. Pin. 464. — T. Inst. 2^9. 
Cistus mas 1. Chu. Hist. 68. Ic.—Lob. Ic. 1. p. i\\ . — Dalcch. Hist. 225. 

Ic. — Ger. Hist. \2]5. Ic. — Park. Theat. 658. Ic. 
Cistus mas 4 monspeliensis , folio oblongo albido.J'. B. Hist. 2. p. 3. Ic. 
Cistus mas latifolius. Tabern. Ic. io55. 

Frutex 6 — 9 decimetr. , erectus , ramosus, pubescens lanugine brevis- 
sima. Folia oblongo-elliptica , plana aut vix undulata , opposita,^sessilia, 
utrinque attenuata , canescentia , venoso -reticulata , subtus trinervia, 

2 5 centimetr. longa , 16 — 20 inillimetr. lata. Pedunculi terminales , 

uniflori , tomentosi , 2 — 3 centimetr. longi , nodulo intersecti. Calyx per- 
sistens , pentaphyllus , pubescens ; foliolis ovatis , acutis •, duobus exterio- 
ribus laxiusculis. Corolla rosea ; peialis integris. Capsula pubtscens , 
ovata , rotunda , subpentagona , quinquevalvis , quinquelocularis , polys- 
perma , calyce tecta. 

Habitat in coUibus incultis. 5 

CISTUS H ET E R^O P H YLLU S. Tab. 104. 

CiSTUS exsiipulatus ; foliis ovato-lanceolatis , basi vaginantibus , margine 
revoluiis \ calycibus pedunculisque hirsulis , subuniHoris. 

FruteX 6 decimetr. , erectus , ramosissimus. Rami juniores villosi , 
incani , teretes. Stipukc nulla;. Folia opposita , ovato-oblonga seu elliptica, 
i3 — 18 millimetr. longa , 7 — g lata , superne Ixviuscula , inferne paUi- 
diora , marginc revoluta , nervosa ; ncrvis transversis , villosis ; villis 
brevissimis. Petioli breves , connati , basi vaginantes. Flores terminales , 
solitarii bini tcrni aut quaterni , pedunculati. Pedunculi hirsuti , foliosi , 
plerumque uniHori , nodulo intersecti foliola duo lanceolata emittente. 
Calyx villosus , pcrsistens , pentaphyllus ; foUis ovato-oblongis , sub:equa- 
libus ; duobus interioribus acutis. CoroUa magna , rosea ; diametro fere 
5 centimetr. Petala obovata. Capsula subrotunda , villosa , quinquelocu- 
laris , quinquevalvis , polysperma. , 412 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

VarietATEM possideo distinctam folils rotimdatis. Eadem planta s^pe 
folia inferiora rotunda aut subrotunda , superiora lanceolata profert , 
unde nomine C. heterophylli dicta. Affinis C. incano Lin. 

HabiTAT in coUibus incuhis Algeria?. 5 

CISTUS LIBANOTIS. 

CiSTUS arborescans , exstipulatus ; foUis revolutis ; floribus umbellatis. I;/;. 

Spec. "] 3g. 
Cistus Ledon fohis angustis. C. B. Pin. 467. — t. Iml. 260. 
Ledon 6. Clus. HiU. 79. Ic. — Lob. Ic. -2. p. 119. 

Cistus Ledon 6, minoribus angusuoribusque fohis. j^. B.Hist. 2. /'. 11. Ic. 
Cistus Ledon 5 Clusii. Gcr. Hist. 1287. Ic 
L.edum 3 Ckisii. Dalcch. Hisl. 235. Ic. 
Cistus Ledon angustis fohis. Park. Theat. 665. Ic. 
Ledum Chisii 9. tahern. Ic. 1068. 

Cistus angusto Libanotidis folio , flore singulari. Barrd. t. 294. 
An Ledon 9. Clus. Hist. 80. ? 

Frutex 2 — 3 decimetr. , ramosissimus , erectus. Ramuh juniores 
canescentes. Foha opposita , hnearia , numerosa , internodiis longiora , 
glabra , sessiha , margine subtus rephcata. StipuLx nuhx. Peduncuh nume- 
rosi , viUosi , fohosi •, fohis intcrnodio brevioribus. Flores corymbosi, ires 
ad sex , quandoque octo in codem pedunculo. Pedicehi in;cquales. Calyx 
viUosus , triphyUus •, fohis ovatis , acutis. CoroUa alba. Capsula ovata , 
quinquelocularis , quinquevalvis , polysperma. Semina minima. Affinis C. 
umbeUato Lin. , cujus calyx etiatn triphyUus. Diff^ert peduncuhs calycibusque 
viUosis. An species distincta ? 

Habitat in coUibus incuhis prope Spitolam in regno Tunetano. h 

'•' ''■ Exstipulati , fruticosi. Capsula trivalvis. 

CISTUS HALIMIFOLIUS. 

CisTUS arborescens , exstipulatus •, fohohs duobus calycinis hnearibus. Lin. 

Spec. 7 38. — Cavanil. Ic. n. i5o. /. i38. 
Cistus fohoHahmi. Clm.Hist. 1. /;. 71. — Tabcrn. Ic. io58. — Dalech.Hist. 

227, Ic—Gcr.Hiit, i2-j6,Ic,—Park, Theat, 6do,Ic,—J,B, Hut, 2. p, 5. POLYANDRIA M O N O G Y N I A. 4l3 

Cistus fcemina folio Portulacae marinae etc. Lob. Ir. 2. p. 1 13. 

Cistus Halimi minoris folio. Barrd. t. 287. 

Cistus halimifolius foliis aculis. MUlcr. Dkt. t. 290. 

Frutex sxpe ad humanam aUitudinem assurgens. Rami numerosi , 
crecti, teretes , oppositi •, juniores canescentes , nonnunquam glandulis et 
pilis brevissimis , stellatis conspersi. Stipulse null:E. Folia incana , la^via , 
integerrima , opposita , lanceolata , basi attenuata , in petiolum brcvissi- 
mum dccurrentia , g — 1 3 millimetr. lata , 22— 3^ longa; inferiora obtusa -, 
superiora acuta. Pedunculi fere filiformes , paniculati, erecti , uni bi aut 
triHori. Pedicelli inxquales , uniHori. Calyx parvus , pentaphyllus , cons- 
persus pilis brevissimis , ramosis , glomeratis. Folia duo exteriora hnearia , 
acuta ; interiora tria ovato-oblonga. CoroUalutea , magnitudine C. Helian- 
themi Lin. Capsula ovata , pubescens , trivalvis , calyce tecta. Semina 
minuta , fusca. 

Habitat in arcnis ad maris littora. ^ 

C I S T. U S L iE V I P E S. 

ClSTUS sufFruticosus , ascendens , exstipulatus ; foliis alternis , fasciculatis , 

filiformibus , glabris •, pedunculis racemosis. Lin. Spcc. -jSg. — Jacq, 

Hort. t. i58. — Cavanil. Ic. n. 189. /. 173. 
Helianthemum*massiliense Coridis folio. L. Imt. 25o. . 

Cistus suffrudcosus, procumbens ; foliis alternadm confertis , iniequalibus, 

setaceis. Gcrard. Gallop. 394. /.14. 
Cistus humilis massilotica , Camphorata: tcnuissimis foliis glabris. Ptuk. 

t. 84. /. 6. 
Chameecistus massiliensis , foliis Camphorata; similibus et glabris. Rai. 

Hist. 10 i 6. . ■ ; 

Frutex 2 decimetr. Rami juniores filiformes. Folia numerosissima , 
setacea , glabra , glauca , opposita ; fasciculis axillaribus. Flores laxe race- 
mosi , nutantes. Pedicelli capillares. Bracteie parvas. Rachis , pedunculi , 
calyces pubescentes. Calycis folia duo exteriora minuta ; interiora ovata, 
striata. Corolla lutea. Capsula glabra, trivalvis , trilocularis. Semina fusca , 
triquetra ; superficie irregulariter insculpta. 

Habitat in fissuris rupium Atlantis. 6 ' • 414 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

CISTUS FUMANA. Tab. io5. Var. A. 

ClSTUS sufFruticosus , procumbens , exslipulatus ; foliis alternis, linearibus, 

margine scabris ; pedunculis unifloris. Lin. Spcc. 740. — J'^^^' AuUr. 3. 

t. 252. 
Helianthemum tenuifolium glabrum , luteo flore , per humum sparsum. 

J. B. Hist. 2. p. 18. Ic. — T. hist. 249. 
ChamcEcistus Ericse foho luteus humihor. C. B. Pin. 466. 
Chamascistus 6. Clus. Hist. p. ] 5. Ic. 

Cistus minor brevi vermiculatoque foho hispanicus. Barrel. t. 286 ct 446. 
Cistus fohis duris , confertis , hnearibus ; petiohs unifloris ; calycibus 

glabris. Hall. Hist. n. io32. 

A. Cistus calycinus ; fruticosus , exstipulatus , erectus ; fohis hnearibus ; 

peduncuhs unifloris ; calycibus triphyhis. Lin. Mant. 565. 
Hehanthemum tenuifolium glabrum erectum , luteo flore. J. B. Hist. 2. 

p. 18. — t. Inst. 249. 
ChamiEcistus Ericte foho luteus elatior. C. B. Pin. 466. — PluL t. 83./. 6. 
Chamtecistus luteus vermiculato foho major. Barrcl. t. 445. 

Frutex procumbens aut prostratus , i5 — 24 centimetr. Rami graciles , 
patentes , tortuosi , glabri. Foliaahcrna, sparsa , erecta , glauca , hnearia , 
acutiuscula , 1 minimetr. lata , 10 — 12 longa , superne phiua et nonnihil 
canahculata, subtus convexa, margine asperiuscula et s^pe pihs raris lente 
vitreo conspicuis conspersa ; inferiora longe minora, magis conferta. Flores 
pauci , nutantes. Pedicehi fohis oppositi, fihformes, uniflori, foho longiores. 
Calyxpentaphyhus, sa?pe purpurascens.Fohaduo exteriora, minuta,obtusa; 
tria interiora sulcata , ovata , acuta , conniventia. CoroUa hitea , fugax, 
calyce paulo longior ; hmbo rotundato. Capsula subrotunda , lievis , 
trilocularis , trivalvis , calyce tecta. 

Varietas A difFertcaule erecto , 3—4 decimetr.; fohis paulo lalioribus. 

Habitat in Atlante prope Mayane. 5 

CISTUS OCYMOIDES. 

ClSTUS suff^ruticosus , exstipulatus ; fohis ovatis, petiolatis, dorso carinatis, 
incanis , miniinis ; peduncuhs ramosis, umbeUato-paniculatis. Lamarck. 
Dict. 2. p.' iS. POLYANDRIA MONOGYNIA. 4l5 

Hellanthemum folio Sampsuchi. T". Inst. 25o. 
Cistus follo Sampsuchi incano. C. B. Pin. 465. 
Cistus foho Sampsuchi. Clm. Hist. 72. lc. — Loh.Ic. 2. p. 114. — J. B. 

Hist. 2. p. 6. Ic. 
Cistus foliis obovatis , trinerviis ; ramulorum utrinque incanis , apicc 

reflexis; calycibus racemosis ; peduncuhsquc ghiberrimis. Vahl. Symb. 3. 

p. 68. 

FruTex 3 — 6 decimetr. , ramosissimus , erectus. Foha numerosa , con- 
ferta , parva , incana , nunc obovata, nunc obovato-lanceolata aut spa- 
thulata , petiolata , rigidula , superne canahculo exarata :, costa dorsah , 
longitudinah , prominula. Stipulae nuhas. Peduncuh Literalcs , longi , 
fihformes , sa;pe ramosi. Rami oppositi ; inferiorcs remoti. Florcs pcdi- 
cehati ; pedicehis capiharibus. Calyx acutus , iriphyhus -, fohis ovatis , 
concavis , mucronatis. Petala alba , basi macula purpurea insignita. 
Capsula oblonga , parva , lievis. Rami floriferi et calyces glabri , aut viUis 
patuhs , mohissimis , longitiscuhs conspersi. 

Habitat in regno Marocano. Broussonet. 5 

CISTUS TUBERARIA. 

ClSTUS exstipulatus , perennis ; fohis radicahbus ovatis , trlnerviis , to- 
mentosis ; cauhnis glabris , lanceolatis ; summis ahernis. Lin. Spcc. 741. 
— Ca-uanil. Ic.n. io5. /. 97. 

Hehanthcmum Plantaginis foho perenne, T. Inst. 25o. — Buxb. Ccnt. 3, 
p. 33. t. 63. mala. 

Cistus foho Plantaginis. C. B. Pin. ^65. 

Tuberaria nostras. J. B. Hist. 2./;. i2./c. 

Caules suffruticosi , basi ramosi , erccti , infcrne villosi , superne 
glabri. Rami virgati. Foha radicaha ovata seu ehiptica , in pctiohim 
decurrentia , viUosa , tri ad quinquencrvia ,2 — 5 centimetr. lata , 5 — 8 
longa , conferta ; infima et media opposita , lanceolata , acuta , trir 
nervia, remota , longe minora ; supcriora aherna , glabra. Stipulx nuha?. 
Floreslaxc paniculati. Pcduncuh longi , uniflori. Calyx glaber. Fohola duo 
exteriora hnearia ; interiora tria ovata , acutal Coroha lutea. Pcduncuh' 
fructiferi nutantes. Capsula trivalvis , calyce tecta. 

Habitat prope La Calle in cohibus incuhis. 5 4l6 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

'■''■'''' ExstilJiilati ^ herbacei. Capsula trivalvis^ trilocularis. 

CISTUS SERRATUS. 

CiSTUS herbaceus, exstipulatus ; foliis oppositis, lanceolalo-ovatis, trinerviis ; 

petalis serratis. Cavanil. Ic. n. igi. t. ii5. f. i. 
Helianthemum creticum annuum, huo Plantaginis foho, flore aureo. T. Cor. 
. iS. ~ Vail. Herb. 

Cistus Lanceolatus , suff"ruticosus ; fohis lanceolatis , trinerviis , pilosis. 
Vahl. Symb. 2. p. 62. 

Planta tota hirsuta viUis albicUs. Cauhs herbaceus, erectus, 3 — 4 deci- 
metr. , simplex vel parce ramosus. Foha opposita , lanceolata aut ovato- 
lanceolata,integerrima, trinervia •, inferiora obtusa. in petlolum brevissimum 
decurrentia ; media et superiora sessiha, acuta •, extrema akerna. Flores laxe 
racemosi , ebracteati , singuh pediceUati ; pediceUis (iliformibus. Calyx 
parvus, pentaphyUus , viUojissimus. Folia duo exteriora patuLi , lanceolata ; 
tria interiora ovata , acuta. Petala flava , calyce longiora, immacuLita , 
fugacia , denticulata. Capsula viUosa , subtriquetra , calyce tecta , poly- 
sperma. Facies C. guttati Lin. cui affinis , sed omni parte major. DifFert 
petahs immaculatis et dentatis. 

Habitat in arenis et in coUibus incuhis. © 

''''''''''''•' Stipulati ., friiticosi. Capsula trivalvis ., trilocularis. 

CISTUS SQ.UAMATUS. 

ClSTUS suff^ruticosus , stipulatus ; fohis obtectis squamis orbiculatis. Lin. 

Spcc. 1 \i. — Cavanil. Ic. n. i3i. t. i3g. 
Cistus humilis compactis in verticiUos minoris Hahmi foUis. Barrcl. 1.321. 

— Boc. Miis. 2. p. 76. /. 64. 
Hehanthemum pumUum Portulacse mariniE foUo argenteo. T. Inst. 25o. 

Frutex 16 — 28 centimetr. , ramosissimus , erectus. Rami canesccntes , 
subtetragoni. Siipul^e 4 , minut:E, acutze. FoUa Atriphcis portuLicoides Lin. , 
opposita , lanceolata , 7 milUmetr. lata, i3 — 22 longa , petiolata , canes- 
centia , undique squamuUs orbiculatis obtecta. Flores racemoso-capitati , POLYANDRIA MONOGYNIA, 417 

parvi , conferti ; racemis convolutis. Petala lutea , calyce longiora. Capsula 
pubescens , triquetra, oblonga , obtusa, trivalvis, trilocularis , polysperma. 

Habitat ad littora maris prope Arzeau, 5 

CISTUS LAVANDULiEFOLIUS. 

ClSTUS suffruticosus, erectus , stipulatus ; foliis lanceolatis , margine revo- 
lutis , subincanis ■, racemis incurvis , terminalibus ; fioribus confertis, 
Larnarck. Dict. 2, p. 23, Exclus. T. ct Clui. Syn. -, 

Cistus Lavandula; latiore folio, Barrcl. t. 288. , , 

Cistus folio Spicie. C. B. Pin. 465. . 

Cistus syriacus. Jacq. Icones. 

Cistus suffruticosus , stipulatus ; foliis lanceolato-linearibus , tomentosis ; 
calycibus racemosis , tomentosis , secundis , pendulis. Vahl. Synih. 1 . /;. 3g, 

Frutex tomentosus , incanus , erectus , 2 — 3 decimetr. , ramosissimus. 
Rami teretes. Folia opposita , angusto-lanceolata , petiolata , margine 
subtus revoluta et candidiora , 2 — 3 centimetr. longa , 4 — 7 millimetr. 
lata. Stipulx 4 , subulatae. Folia axillaria fasciculata. Flores numerosi , 
conferti , racemosi , terminales ; racemis 5 — g centimetr. longis , ante flo- 
rcscentiam revoluiis. BractCcC subulatce, pedicello breviores, ciliatce. Calycis 
foliola duo exteriora parva, lanceolata, ciliata; interiora tria ovato-oblonga, 
acuta , incana ; nervo unico longitudinali. Corolla lutea , calyce duplo 
longior. Stamina numerosa , concolora. Stylus 1 . Stigma capitatum. Germen 
subrotundum , villosum. Capsula oblonga , apice villosa , parva , nutans , 
triquetra, trivalvis, triIocuIaris,polysperma, calyce tecta. Floret primo Vere. 

Habitat propc Porto-Farine apud Tunetanos in collibus arenosis 
ct incultis. 5 

CISTUS SESSILIFLORUS. Tab. 106. 

CiSTUSfruticosus, stipulatus ; foliis oppositis ahernisque, lincaribus, cinereis, 
margine revolutis ; racemis secundis; capsulis exsertis , pubescentibus. 

Frutex 3 — 6 decimetr. , erectus , ramosisslmus. Rami vetustlores sub- 
fusci ; juniores filiformes , teretes , pubescentes lanugine brevissima. Folia 
subpetiolata , lincaria , obtusiuscula , canescentia , brevissime tomentosa, 
margine subtus revoluta ; inferiora opposita ; media el superiora alterna. 

1 _ OJ 4l8 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

Fasciculi axillares. Stipul^e parvas , lineares. Flores sessiies , parvi , race- 
mosi , secundi. Racemus 2 — 5 centimetr. Bractea: minutas , lineari- 
lanceolatse. Calyx pubescens , pentaphyllus. Folia duo exteriora minima , 
linearia ; tria interiora ovata , obtusa , trisulca. CoroUa flava , evanida , 
calyce paulo longior. Germen subrotundum , tomentosum , incanum. 
Stylus 1. Stigma 1. Capsula subrotunda , pubescens , calyce longior , 
trilocularis , trivalvis , polysperma. Semina minima , rufescentia , angulosa. 

Habitat in coUibus aridis et incultis prope Mascar. 5 

CISTUS ELLIPTICUS. Tab. 107. 

ClSTUS stipulatus , cinereus , fruticosus •, foliis oppositis , ellipticis ; racemis 
secundis ; floribus sessilibus ; capsulis exsertis. 

Caulis fruticosus , ramosus , erectus , 3 — ^6 decimetr. Rami pubescentes 
lanugine brevissima. Folia opposita , breviter petiolata , elliptica , margine 
subtus reflexa , oblique nervosa , cinereo - candida ; viflis brevissimis , 
densissimis, stellatis utrinque obtecta , 7 millimetr. lata , g — 12 longa. 
Stipulce quaternas , parv^E , lineares. Florcs racemosi , secundi , parvi , 
sessiles. Folia duo calycina exteriora lineari - lanceolata ; tria interiora 
ovata , obtusa , pubescentia , striata. Petala flava , calyce paulo longiora , 
evanida. Capsula subrotunda , trilocularis , trivalvis , pubescens , exserta. 

Habitat in Atlante prope Mayane Algerix. 5 

CISTUS GLAUCUS. 

ClSTUS fruticosus , glaber , stipulatus ; foliis oppositis , subcarnosis. 

Frutex 1 — 2 decimetr. , glaberrimus , ramosus , erectus. Folia glauca , 
subcarnosa , opposita, brevissime petiolata, integerrima; inferiora ovato- 
oblonga, 9 — 15 millimetr. longa, 4 — 7 lata ; superiora lineari-Ianceolata. 
Stipulae quaternae , parvas , ovatx. Flores racemosi , pedicellati. Bracteas 
ovatae , pedicello duplo triplove breviores ; calycis foliola duo exteriora 
parva ; tria interiora ovata , obtusa , trinervia , membranacea. Corollam nec 
capsulam observavi. 

Habitat in rupibus calcareis prope Cafsam. b L POLYANDRIA MONOGYNIA. 419 

CISTUS ARABICUS. 

ClSTUS sufFruticosus , stipulatus ; foliis altemis , lanceolatis , planis , 

lasvibus. Lin. Spec. 745. 
Cisius minor Thymi folio , florc ferrugineo. Barrcl. t. 285. bona. 
Helianthemum creticum UinariiE folio , flore croceo. T. Cor. 18. — Vail. 

Hcrb. 
Cistus ferrugineus,suff^ruticosus, stipulatus; fohis ahernis,lanceolatis, planis; 

infimis sublinearibus , pedunculis Iateralibus,unifloris. Lamarck. Dict. 3. 

p. 25. 
Cistus suff^ruticosus , stipulatus , procumbens ; foliis linearibus , peduncu- 

lorum ahernis , ramulorum confertis. Vahl. Symb. 2. p. 62. t. 35. 

Frutex 2 — 3 decimetr. Rami plures ex communi ccespite , teretes , 
virides , graciles , procumbentes , superne pubescentes lanugine brevis- 
sima. Folia aherna , subpetiolata ; inferiora conferta , linearia ; ramea 
lanceolata , plana, pubescentia , 2 — 4 millimetr. lata , S — 11 longa. Sti- 
puke duiE , n;inut;£ , lanceolatce. Flores laxe racemosi.Pedicelli filiformes , 
superne incrassati , foliis longiores et cum iisdem alternantes. Calyx pu- 
bescens. Folia duo exteriora linearia , patentia ; tria interiora ovata , 
acuta , nervosa. CoroUa calyce longior , crocea. Capsulse glabrs , nu- 
tantes , triangulares , trivalves , triloculares , longitudine calycis. Semina 
ovato-triquetra , acuta , subcompressa , foveolis exarata. Floret primo 
Vere. 

Habitat in rupibus prope Tunetum et in Atlante. 5 
CISTUS GLUTINOSUS. 

CisTUS sufFruticosus , stipulatus ; foliis linearibus , oppositis alternisque ; 

pedunculis villosis , glutinosis. Lin. Majif. '246. — Cavanil. lc. n. i58. 

/. 145./. 2. 
Cham^ecistus incanus Tragorigani folio hispanicus. Barrcl. t. ^\b. 

Caules fruticosi , ramosissimi , 11 — 16 centimetr. , quandoque lon- 
giores. Rami juniores filiformes, pubescentes , glutinosi. Folia Thymi vul- 
garis Lin. , opposita , numerosa , conferia in ramis vetusiioribus , linearia , 
pubepcentia , patentia , angustissima , margine subtus replicata ; superiora 42 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

remotioia. Fasciculi axillares. Stipulte 4 , subulatze , minimse. Flores parvi , 
racemosi, nutantes.Calyx pubescens , viscidus. Petalalutea, calyce longiora. 
Cortex rimosus in ramis antiquis. 

Habitat in coUibus incultis et arenosis. 5 

CISTUS THYMIFOLIUS. 

CiSTUS sufFruticosus , stipulatus , procumbens ; foliis linearibus, oppositis , 

brevissimis , congestis. Lin. Spcc. 7 43. 
Cistus luteus Thymi folio polyanthos seu major. BarrcJ. t, 448 et 444. 

VarieTAS omnino videtur C. glutinosi Lin. cui simillimus. Differt foliis, 
ramis , calycibusque non glutlnosis , I;£vissime pubescentibus. 

Habitat in collibus incultis et aridis. 5 

CISTUS POLYANTHOS. Tab. 108. 

CiSTUS sufFruticosus , stipulatus; foliis inferioribus subtus incanis ; caulinis 
utrinque viridibus , ciliatis •, calycibus hispidis ; racemis paniculatis. 

Caules sufFruticosi. Rami plures ex eodem ccespite ,2 — 3 decimetr. , 
teretes , villosi , tuberculosi , asperi. Folia opposita , petiolata ; infe- 
riora , ovata , obtusa , minora , subtus candida , tomentosa ; media et 
superiora ovato - oblonga seu lanceolata , utrinque viridantia , margine 
ciliata , obtusa , subtus nervosa, 8 — \\ millimetr. lata , 17 — 2 2 longa ; 
nervis obliquis. Stipulus 4 , petioIatcE , lineari-IanceolatJe , obtusiuscuIcE , 
petiolo longiorcs. Pedunculi filiformes. Flores racemosi ; racemis panicu- 
latis , erectis , ante florescentiam revolutis, 3 centimetr. longis. Flores parvi , 
pedicellati ; pedicellis capillaribus. Bracteas lineares , pedicello breviores. 
Calyx villis albidis , mollibus , numerosis , patentibus hirsutus. Foliola 
duo exteriora laxa, minora ; tria interiora ovata , trisulca, obtusa. CoroIIa 
flava , calyce longior. Stamina numerosa , minuta. Stylus 1. Stigma sim- 
plex. Germen pubescens. Capsula parva, apice villosa, triquetra, trivalvis , 
trilocularis , polysperma. Semina exigua, rufa , angulosa. Ramos vix hir- 
sutos observavi. Floret primo Vere. 

HabitaT in arenis prope Mascar. 5 - POLYANDRIA M O N O G Y N I A. 42 1 

CISTUS CILIATUS. Tab. 109. 

ClSTUS sufFruticosus, procumbens , stipulatus; ramis tomentosis ; foliis an- 
gusto-lanceolatis , villosis :, calycibus membranaceis; angulis ciliatis. 

CauleS sufFruticosi , decumbentes , basi ramosi ,2 — 3 dccimetr. 
Rami tomentosi , incani , teretes, simplices. Folia opposita , brevissime 
petiolata, angusto-lanceolata, superne hirsuta , subtus canescentia , tomen- 
tosa , margine revoluta , 2 — 4 millimetr. lata , 11 — 18 longa. Stipul;^ 4 , 
lineares , petiolo longiores. Flores racemosi , terminales , ante florescentiam 
revoluti. Bractea; lineari-lanceohitx. Calyx pentaphyllus. Foha duo exte- 
riora minuta , hnearia , laxa •, interiora tria ovata, acuta , mcmbranacea , 
angulosa ; anguhs elevatis , obhquis , fuscis , glandulosis , pilosis. Coroha 
rosea, paulo major quam in C. Hehanthemo Lin. Petala apice rotundata. 
Stamina numerosa. Stylus 1 . Stygma 1 . Germen rotundum , viUosum , 
incanum. Capsula subrotunda, trivalvis , trilocularis , polyspcrma , calycc 
tecta. 

Habitat propc Cafsam in coUibus aridis et arcnosis. 5 

CISTUS RACEMOSUS. 

ClSTUS sufFruticosus •, fohis lanceolato-Hnearibus , subtus tomentosis. Lin. 

MaiiL 76. 
Cistus Lavandula; foho thyrsoides. Barrcl. t. -qS. 

SUFFRUTEX 2 — 3 decimctr. Rami numcrosi ex communi trunco , 
erecti , graciles , tomentosi , incani , lccves , teretes , elongati , simphces. 
Foha opposita, sessiha , hnearia seu hneari-lanceolata , superne viridantia , 
inferne L-evitcr toincntosa et canesccntia, margine subtus revoluta, 18 — 22 
miUimetr. longa internodiis longiora. StipuUc 4 , parvie, lineari-subulatas. 
Flores racemosi , unilaterales , pedicellati ; pedicellis calyce brevioribus. 
Racemus lasvis , 8 — 10 centimetr. Calyx glaber. Folia duo cxteriora linearia, 
palentia ; tria intcriora ovata , acuta , membranacea ; angulis tribus aut 
quatuor fuscis, elevatis , obliquis. CoroIIa alba , magnitudine C. Helian- 
ihcmi Lin. Capsulie nutantcs , kcvcs , obtusc triquetrie , trivalvcs , trilo- 
culares , calyce tectar. Scmina angulosa. 

HxVBiTAT in Atlantc , prope Mayane. 5 • 422 POLYANDRIA M O N O G Y N I A. 

CISTUS VIRGATUS. 

CiSTUS suffruticosus , stipulatus; ramls virgatis , incanis , erectis ; foliis 
linearibus , margine revolutis; floribus racemosis , secundis ; calycibus 
capsulisque pubescentibus. 

Facies omnino C. racemosi Lin. DifFert calycibus pubescentibus , 
obtusis, brevioribus ; angulis concoloribus , minus elevatis ; petalis roseis ; 
capsula pubescente , longitudine calycis , quse brevior in C. racemoso. 
Caules et folia simillima. 

Habitat in Atlante prope Mayane. 5 

CISTUS HELIANTHEMOIDES. 

ClSTUS suffruticosus , stipulatus , basi procumbens ; foliis hirsutis , subtus 
incanis ; inferioribus elliplicis ; superioribus lanceolatis ; calyce hispido.- 

Facies omnino et statura C. Hehanthemi Lin. Differt fohis superne 
pilosis , inferne tomentosis , incanis ; calyce hirsutissimo. 

Habitat in Atlante. 6 

CISTUS CROCEUS. Tab. i lo. 

CtSTUS fruticosus stipulatus , pubescens ; vilhs brevissimis , stellatis ; fohis 

petiolaiis , ehipticis , obtusis. 
Cistus humihs. Clus. Hisp. i5i. 
Hehanthemum frutescens, foho Majorana^ incano. T. Imt. 249. — Vail.Hcrb. 

Frutex 2 — 3 decimetr. Rami plures ex eodem csespite , simphces , 
erecti , teretes , tomentosi , canescentes. Foha opposita , petiolata, inferne 
canescentia , obhque nervosa , margine revohua , utiinque pubesccntia 
viUis confcrtissimis , brevissimis , stehatis ; inferiora minora , subrotunda ; 
media ehiptica, obtusa ; superiora lanceolata, acutiusclxla, 8 — 14 mihimetr. 
longa , 4 — 7 lata. Stipulas quaternx , subulatas , petiolo paulo longiores. 
Flores racemosi; racemis ante florescentiam convolutis. Bracteas lanceolatce , 
pubescentes , longitudine pediceUorum. Calyx pubescens , pentaphyhus , 
angulosus , flavescens. Foha duo exteriora minora ; tria interiora ovata , 
sulcata. CoroUa magnitudine C. Hehanthemi Lin, , crocea. Stamina P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A. 4^3 

numerosa. Stylus i. Stigma i. Germen subrotundum , villosum. Capsula 
longitudine calycis , subrotunda , pubescens , trivalvis ; valvulis obtusis. 
Varietatem observavi distinctam foliis subtus incanis ; calycibus villosis 
nec flavescentibus. 

Habitat in Atlante prope Tlemsen. B 

CISTUS NUMMULARIUS. 

CrSTUS sufFruticosus , stipulatus ; foliis inferioribus orbiculatis ; superio- 

ribus ovatis. Lin. Spcc. 7^3. — Cavanil. Ic. n. 164. t. 142. bona. 
Cistus humilis vcl ChamiEcistus Nummulari.-e foho. Magn. Bul. 294. 

Caules sufFruticosi , phues ex communi casspite , simphces , incani , 
tomentosi, 1 — 2 decimetr. , basi plerumque decumbentes. Foha opposita, 
breviter petiolata , parva , ovata aut ovato-rotundata , superne viridantia , 
glabra vel pubescentia , quandoque amcene purpurea , inferne tomentosa, 
candida ; inferiora approximata , minora. Stipulx quaterna: , parvie , 
oblongce, decidux , petiolo pauhdum longiores. Flores racemoso-pani- 
culati , conferti , terminales , pedicellati. Calyx parvus , hirsutus pihs bre- 
vibus. Folia duo exteriora minima ; tria interiora ovata , obtusa. Petala 
obovata, lutea , calyce longiora. Germen subrotundum , pubescens. Cap- 
sulam non vidi. Est Cistus nummularius Cavanih an vero Linna;i ? non- 
dum constat. Hehanthemum ad Nummularium accedens.J.B. Hist. 2.p. 20. 
fohis viUosis diflert. In nostro folia tomento brevissimo inferne tantum 
obducta nec viUosa. Floret primo Vere. 

Habitat in montibus prope Sbibam. B ^•* ^f ^* ^** Stipulati ^ herhacei. Capsula trilocularis ., trivalvis. 

CISTUS NILOTICUS. 

ClSTUS herbaceus , stipulatus , erectus , subtomentosus : floribus sohtariis, 
sessihbus, oppositifohis. Lin. Mani. 246. 

Planta tota cinerea. Cauhs erectus , 2 — 3 decimetr. , pubescens, ramo- 
sus; ramiserectis. Foha opposita, sessUia, lanceolata, 7 — 11 miUimetr. lata , 
1 3 — 26 longa. Stipulas 4 , bnceolatce , parvce. Flores racemosi , unilaterales , 424 POLYANDRIA MONOGYNIA. 

solitarii, alterni, erecti ; pedicellis calyce brevioribus , cum bracteis alternan- 
tibus aut iisdeni oppositis. Calyx pentaphyllus, pubescens •, folia duo exte- 
riora minora, lineari-lanceolata ; interiora ovata, acuta , trinervia. CoroUa 
pallide lutea. Capsula magna , Lxvis , triquetra, glabra , longitudine caiycis , 
trivalvis ; valvulis ovatis , obtusis. Semina minima, numerosa, rufa, pla- 
cent^e centrali , ramoso affixa. Varietas C. Ledifolii Lamarck. Dict. p. 27. 

Habitat Algeria in coliibus arenosis et incultis. © 
CISTUS SALICIFOLIUS. 

ClSTUS herbaceus , patulus , villosus , stipulatus ; floribus racemosis , 

erectis ; pedicellis horizontalibus. Lin. Spec. 742. Exclus. Clus. Syn. — 

Cavanil. Ic. n. i56. t. 144. 
Helianthemum annuiuii humile , foliis ovatis , flore fugaci. Scgiiicr. Vcron. 3. 

p. 197. /. 6. /. 3. Folia hirsutiora repr.esentat. 
Cistus Salicis folio C. B. Pin. 466. — T. Iiist. 249. — Vail. Hcrb. 
Cistus herbaceus , patulus , stipulatus ; floribus racemosis ; pedunctdis 

calyce longioribus , patentissimis. Lamarck. Dict. 2. p. 27. 

Planta tota cinereo-pubescens.RamipIures exeodem cxspite , patentes , 
8 — 17 centimetr. Folia breviter petiolata , opposita , elliptica , obtusa , 
l3 millimetr. longa , 5 — 6 lata. StipulEe quaterna; , lineares , petiolo paulo 
longiores. Flores racemosi , parvi , pedicellati ; pedicelli'; patentibus , szepe 
horizontalibus , alternis , calyce longioribus. Calycis folia duo exteriora , 
parva , linearia ; interiora tria ovata , trinervia. Petala minuta , pallide 
lutea. Capsula laevis , erecta , trigona , trivalvis , trilocularis , polysperma , 
longitudine calycis. Affinis C. ledifolio Lin. at omni parte minor. Rami 
radicales patentes. Pedicelli horizontales , calyce longiores. Capsula parva. 

Habitat in colhbus incultis Algerise. O 

CISTUS ^GYPTIACUS. 

CiSTUSherbaceus, erectus , stipulatus ; foliis hneari-lanceolatis , petiolatis ; 
calycibus inflatis , corolld majoribus. Lin. Spcc, 742. — j^"^'/' Obs. 3. 
p. 17. t. 68. 

Caulis erectus , teres , pubescens , ramosus ,2 — 3 decimetr. Folia 
opposita , angusto - lanceolata , petiolata , obtusiuscula , superne viri- 
dia , subtus pubescentia , pallidiora aut cinerea , margine replicata. POLYANDRIA DIGYNIA. 4^5 

Stipulce quatern^E , lineares. Flores laxe racemosi , pedicellatl ; pcdicellis al- 
ternis , pubescentibus. Calycis folia duo exteriora linearia, parva; interiora 
tria ovata , vcsiculosa , mcmbranacea , angulosa •, angulis elevatis , ciliatis, 
CoroUa pallidc lutea , calycc brcvior. Capsula rotunda, nutans , trivalvis , 
trilocularis , polyspcrma. Semina minuta, angulosa. 

Habitat prope Arzeau apud Algerienses. © 

C O R C H O R U S. 

Calyx pentaphylkts , deciduus. Corolla pentapetala. Capsula 
supera , elongata , rarius rotunda , muliivalvis , multilocularis , 
polysperma. 

CORCHORUS TRILOCULARIS. 

CORCHORUS capsulis trilocularibus , trivalvibus , triquetris ; angulis bifidls, 
scabris ; foliis oblongis; scrraturis infimis setaceis. Lin. Mant, 77. — -Jacq, 
Hort. t.i-jS. 

- Cauus 3 decimetr. Follapetlolata, ovato-oblonga, serrata; superiorum 
serraturis infimls setaceis. Pcdunculi breves , biflori. Capsula siliquosa, mu- 
tica , trlvalvis, trlquetra ; angulis scabris, sulco exaratis. 

■- FoLiA aqua ebuUiente cocta , cum sale et olco condita, alimentum non 
Injucundum prxbent. 

COLiTUR in hortls. O .. . -, , ^ D I G Y N I A. CALLIGONUM. 

Calyx quinquepartitus. Corolla nulla. Stamina duodecim ad 
quindecim. Capsula supera, tetragona, unilocularis , monosperma, 
setis ramosis echinata. 

l ' 54 426 POLYANDRIA T R I G Y N I A. 

CALLIGONUM COMOSUM. 

CALLIGONUM fructibus rotundls , setoso - aculeatis. 

Calligonum fructibus cancellatis , moWihus. Vherit. Socict. Lin. Lond. iSo. 

FruTEX 6 — 9 decimetr. , nodosus , ramosus ; cortice griseo. Ramuli 
juniores Epliedrce simillirai , virides , articulati , nodosi. Flores axillares , 
pedicellati, e singulo nodo. Capsula subrotunda, filamentis ramosis , rigi- 
dulis exasperata. Florem perfectum non vidi. 

HabitAT in arenis prope Cafsam. 5 T R I G Y N I A. DELPHINIUM. 

Calyx nullus. Corolla irregularis, pentapetala ; petalo superiore 
postice calcarato. Nectarium unum aut duplex , tubulosum, petalo 
superiore inclusum. Germina unum ad quinque , supera. Capsulae 
totidem , polyspermas , hinc longitudinaliter dehiscentes , unilocu- 
lares ; valvuHs margine seminiferis. 

DELPHINIUM PEREGRINUM. 

Delphinium trigynum ; foliis inferioribus muhipartitis , obtusis ; supe- 
rioribus simpUcibus ; coroUis heptapetalis ; nectariis geminis. 

Delphinium nectariis diphylhs ; coroUis enneapetahs ; foUis muhipartitis , 
obtusis. Lin. Spcc. 749. 

Delphinium latifoUum parvo flore. T. Imt. 426. 

ConsoUda regaUs latifoUa parvo flore. C. B. Pin. 142. — Proclr. 74. Ic. 

ConsoUda regaUs peregrina parvo flore. J. B. Hiit. 3. p. 212. Ic mala. 

Caulis erectus , glaber , 2 — 3 decimetr. Rami virgati , patentes. Foha 
glabra ; infenora muhipartita ; laciniis inaequaUbus , obtusis ; superioi^a POLYANDRIA T R I G Y N I A. 427 

integra , angusto-lanceolata, acuta. Flores longe racemosi. Bracteae lineari- 
subulat^e , pedicello longiores. Bracteolx plerumque duze infra pedicelli 
apicem. Corolla magnitudine fereD. Consolid;^ Lin. , azurea , heptapetala. 
Petala quinque exteriora ovato-oblonga , obtusa , superiore calcarato ; 
interiora duo parva , longe unguiculata , integerrima , apice rotundata. 
Calcar obtusiusculum , petalis longius. Nectaria duo , conniventia , intus 
canaliculata , postice subulata, acuta ; limbo ampliato , azureo , petaloideo , 
inferne rotundato , superne appendiculato. Germina 3, giabra. Styli toti- 
dem. Capsula^ 3, mucronatas , parvce. Semina protuberantia. 

Varietatem prope Sfax in arenis legl distinctam ramis fere filifor- 
mibus ; corollis albo-violaceis. 

Habitat inter segetes. O 

DELPHINIUM AMBIGUUM. 

Delphinium nectariis monophyllis ; corollis hexapetalis ; capsulis ternis ; 

foliis multipartitis. Lin. Spec. 749. 
Delphinium elatius simplici flore. Chis. HiU. 2. /;. 206. Ic. 
Consolida regalis flore minore. C. B. Pin, 142. 

Habitat in Barbaria. O . 

DELPHINIUM PENTAGYNUM. Tab. 111. 

Delphinium pistlllis quinis ; foliis muliifariam decompositis ; caule supernc 

pubescente ; floribus heptapetalis ; nectario gemello. 
Delphinium calcaribus internis bifidis ; capsulis quinis ; foHis palmato- 

multifidis , glabris. Lamarck. Dict. 2. p. 264. 
Delphinium lusitanicum glabrum, Aconiti folio. t. Inst. 426. — Vail. Herb. 

Caulis 3 — 9 decimetr. , ramosus , erectus , lceviter flexuosus , superne 
pubcscens lanugine brevissima , densa. Folia fere D. Ajacis Lin. ,lxvissime 
pubcscentia aut glabra; radicalia circumscriptione rotunda, longe petiolaia; 
cauUnaflabeUiforraia, multifariam decomposita ; lacimis Unearibus, inxqua- 
Ubus,acutis , divergentibus. PedoU basi vaginantes. Flores racemosi,singuU 
pediccUati ; pedicellis pubescentibus , erecds , bracteola subulata duplo 
triplove longioribus. Foliola bina altera conformia , infra singuli pedicelli 
apicem. Calyx nuUus, Corolla magnitudine D. Ajacis Lin. , cocrulea , 428 POLYANDRIA P E N T A G Y N I A. 

externe pubescens. Petala 7 , incequalia ; quinque exteriora ovata , obtusa; 
superiore ut in congeneribus calcarato ; duo interiora unguiculata , villis 
longis hirsuta , bifida ; lobis insqualibus. Calcar acutum , lceviter arcuatum, 
petalis paulo longius. Nectaria 2, conniventia, intus longitudinaliter cana- 
liculata; limbo ampliato , surrecto , petaloideo. Stamina numerosa. Anthera: 
intense coerulece. Germina 5 , rarius 3 , villosa. Styli et capsula; totidem , 
polyspermas. 

Habitat Algeria inter segetes. © PENTAGYNIA. N I G E L L A. 

Calyx nullus. Corolla pentapetala ; petalis unguiculatis. Nec- 
taria plura. Germina tria ad decem , supera. Capsulae totidem , 
polyspermae , uniloculares , hinc longitudinaliter dehiscentes ; suturis 
seminiferis. 

NIGELLA DAMASCENA. 

NlGELLA floribus involucro folioso cinctis. Lin. Spcc. 753. — Miller. Dicl, 

t. 187./. 2. 
Nigella angustifolia , flore majore simphci coeruleo. C.B. Pin. 146. — 7", 

Inst. 25S. — Sc/ian). Spccirn. n. 421. 
Melanthium damascenum. Dod. Pcmpt. 3o4. Ic. — Gsr. Hist. 1084. Ic. 
Melanthium damascenum pleno flore. Clm. Hist. 2. p. 208. Ic. 
Melanthium capite et flore majore. J. B. Hist. 3. p. 207. Ic. 
Melanthium sylvestre. Matth. Com. 58o. Ic. — Camer. Epit. 552. Ic, — ■■ 

Tabern. Ic. 72. — Lob. Ic. 741. 
Nigella hortensis altera. Fnscfi. Hist. ^04. Ic, 
Nigella. LrGg. W] . Ic. 

Melanthium sylvestre prius Matthioli. Dalcch. Hist. 81 3. Ic. 
Nigella romana sativa , floribus foliosis. Moris. s. 12. t. 18./. 7 et 8. 
Nigella hortensis, Blakw. t, 558. POLYANDRIA PENTAGYNIA: 429 

CAULIS erectus , 3 decimetr. , strlatus, ramosus. Folia bi seu trifariam 
decomposita ; foliolis subulatis , remotiusculis. Pedunculi uniflori. Involu- 
crum pentaphyllum, pinnatifidum, coroUdlongius. Corollapentapetala, pal- 
lide ccerulea , acuminata. Styli 5. Capsula inflata , ovata , quinquelocularis. 

Habitat inter segetes. © 

NIGELLA ARVENSIS. 

NlGELLA pistillis quinis ; petalis integris ; capsulis turbinatis. Lin. Spcc. 

■;53. — Bulliard. Herb. t. 126. 
Nigella arvensis cornuta. C. B. Pin. 14^. — t. Inst. 258. — Moris. 5. 12. 

i. 18./. 1. 
Melanthium sylvestre aherum. Camcr. Epit. 553. Ic. — Tabern. Ic. 72. — 

Lob. Ic. 742. 
Melanthium sylvestre sive arvense. j^. B. Hist. 3. p. 2og. Ic. — Dod. Pempt, 

3o3. Ic. — Fiiich. Hist. 5o5. Ic. bona. — Gcr. Hist. 1084. ^^' 
Melanthium sylvestre 2. Matth, Com. 58o. Ic. 
Nigella flore nudo ; sihquarum cornubus longissimis. Hall. Hist. n. 1 194. 

Caulis 3 decimetr. , erectus , ramosus , glaber , angulosus. Rami longi , 
patentes. Foha inferiora pubescentia , tripinnata ; superiora bipinnata aut 
pinnata ; fohohs angustis , acutis , iucTqualibus. Peduncuh longi , uniflori, 
striati.Calyx nuhus. Corolla albo-coerulea autalbo-virescens.Petala 5, ungui- 
culata , ovata, obtusa. Stamina numerosa. Germina 3, rarius 4 aut 6. Styli 
toddem,Capsulae basi connexas, glabrs , superne hberse , clongat^e , extus tri- 
suIcatas.Styh persistcntes, longitudinccapsularum. Seminaparva, numerosa, 
nigra , angulosa , arcuata , lente vitreo observata rugosa apparent. 

Habitat inter segetes prope La CaUe. © 

N I G E L L A S A T I V A. 

NlGELLApistihis quinis ; capsuhs muricads , subrotundis ; foliis subpilosis. 

Lin. Spec. 763. 
Nigella flore minore simplici candido. C. B. Pin. 46. — T. Inst. 258. — Schaio. 

Spccim. n. 422. — Moris. s. 12. t. 18./. 4. 
Melanthium sativum. Camcr. Epit. 55\.Ic. — Datcch. Hist. 812. /c. — Matth. 

Com. 5So. Ic. — Tabcrn. Ic. 71, 
Melanthium calyce etflore minore , semine nigro ^i\u\.to.J.B.Hist, 3. p, 

208. /c. 43 POLYANDRIA PENTAGYNIA. 

Melanthium. Dod. Pempt. 3o3. Ic. — Qcr. Hiit. 10S4. Ic. — Paidi. Dan. t.\3i . 
Melanthium hortense primum. Fusch. Hist. 5o3. Ic. 
Melanthium sive Nigella romana odora. Lob. Ic. 740. 

Caulis angulosus , ramosus, pubescens. Foha muhifariam decomposita ; 
laciniis hnearibus , inaequahbus. Peduncuh uniflori , superne nudi. Coroha 
N. arvensis lin. , parva , alba aut paUide coerulea. Capsulce turbinatse , 
5 — 6 , coahtae, tuberculosse Styh totidem , erecti. 

HabiTAT in arvis. O 

NIGELLA HISPANICA. Tab. 112. 

NlGELLA pistiUis suboctonis ; caule angulato; fohis muhifariam decom- 

positis; capsuhs superne intus membranaceis. 
NigeUa pistilhs denis , coroUam cequaniibus. Lin. Spcc. "jBS. 
NigeUa latifoha ,floremajore simphci cceruleo. C.B. Pin. 1^5. — Prodr. 76. 

— T. Inst. 238. 
Melanthium hispanicum majus. H. Eyst. JEst. 2. p. 10. /. 11. 
NigeUa hispanica flore amplo. Gcr. Hist. io85. — Park. theat. i3]5. 

Ic. — Moris. s. 12. t. i8. /. 9. 

Caulis erectus , 3 — 4 decimetr. , glaber , firmus , angulosus , ramosus ; 
ramis patuhs. Foha aherna , glabra , bi seu trifariam decomposita; fohohs 
incequahbus , confertis , hnearibus , acutis. Peduncuh elongati , striati , 
uniflori , superne sensim incrassati. Calyx nuUus. CoroUa magnitudine N. 
damascence Lin. Petala patentia , ovata, unguiculata , acuminata , paUide 
coerulea , venoso-reticulata. Germina 7 — 10. StyH totidem , contorti , co- 
roUam adcequantes. Capsulae inferne connexae , superne compressa; et 
intus membranaceas. 

Habitat inter segetes. O 

REAUMURIA. 

Calyx persistens, quinquepartitus ; laciniis ovatis, acuiis; foliolis 
subulatis , imbricatis cinctus. Corolla pentapetala. Stamina coroUa 
breviora. Capsula supera, pentagona, unilocularis , quinquevalvis , 
polysperma. Semina setosa. POLYANDRIA POLYGYNIA. 4-3 1 

REAUMURIA VERMICULATA. 

ReaumURIa. Lin. Spcc. 'S^. 

Reaumuria foliis carnosis, planis , parvls, conferdssimis. Fon^. Arab. loi. 
Sedum minus fruticosum. C. B. Pin. 284. 
Sedum minus arborescens vermiculatum. Lob. Ic. 38o. 
Kali vermiculatum albo et amplo Sedi rosei florc. Barrcl. t. 888. 
Vermicularis fructu minor. Gcr. Hiit. 523. Ic. 

Sedum siculum vermiculatum , flore Saxifragae albx , semine vifloso. Boc. 
Sic. 6. t. 4. /. G. 

FRUTExSalsolas fruticosce Lin. similitudinem referens , 2 — 3 decimetr. , 
teres , erectus , ramosus , glaber •, cortice albo. f olia fere Sedi reflexi Lin. , 
numerosa , sparsa , glauca , carnosa, superne compressa, subtus teretia , 
lineari-subulata. Flores in ramis solitarii , pediceUati ; pedicellis foliosis. 
Foliola numerosa , imbricata , basira calycis cingcntia. Calyx persistens , 
quinquepartitus ; laciniis ovatis , acutis. Corofla alba. Petala 5 , efliptica , 
obtusa , calyce paulo longiora. Stamina 20 — 3o , receptaculo inserta. Fila- 
menta capiUaria. StyU 5 , fiUformes. Stigmata totidem , simpUcia , acuta. 
Capsula ovala , lasvis , pentagona , calyce vix longior , quinquevalvis , 
quinquelocularis-, valvuUs ab apice ad basim dehiscentibus ; dissepimentis 
deciduis. Semina 6 — 8 , angusta, oblonga, villis mollibus, longis , nume- 
rosis , albis aut rufescentibus undique conspersa. Floret iEstate. 

Habitat in arenis deserti et ad maris Uttora prope Sfax. 5 POLYGYNIA. A N E M O N E. 

Calyx nullus. CoroUa penta ad enneapetala. Germina plura , 
supera. Capstilac totidem , confertas , raonospermas , papposae aut 
nudac. Involucrum foliaceum a flore disiinctum. 432 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

ANEMONE PALMATA. 

Anemone foliis rotundatis , lobatis , crenatis •, involucro multifido ; petalis 

exterioribus villosis , niajoribus. 
Anemone foliis reniformibus , lobatis , crenatis ; involucro multifido •, 

calyce hexaphyllo , colorato. Lin. Spec. 7 58. 
Anemone Cyclaminis seu Malvse foUo lutea. C. B. Pin. 1/3. — T. Inst. 

2-j5. — 'Moris. s. 4. t. q5. f. 5. 
Anemone hortensis latifoha simpUci flavo flore. CIus. Hist. 248. Ic. — ■ 

Lob. Ic. 279. — Labcrn. Ic. 26. — J. B. Hist. 3. /;. 401. Ic. Icones 

Lob. Tabern. et J. B. foUa radicaUa absque flore repraesentant. 
Anemone latifoUa flava. Barrel. t. 792. 

FOLIA radicaUa petiolata , reniformi-rotundata , tri aut quinqueloba, 
rarius integra, crenata, dentata , rigidula, subviUosa , hinc colore violaceo 
tincta , pauluhun latiora quam longa ; diametro stepe 5 centimetr. Sca- 
pus simplex, raro divisus , subviUosus , erectus , uniflorus. Involucrum 
di aut triphyUum; foUis flabeUiformibus , iniequaUter laciniatis. CoroUa 
lutea , 2 centimetr. lata. Petala 10 — 15 , longe-eUiptica , obtusa ; exte- 
riora extus viUosa , majora , calycem mentientia. Seminalanata , in capi- 
tulum ovato-oblongum aggregata. Species pulcherrima. Floret Hyeme. 

Habitat Algeria locis humidis et incuUis. V 

C L E M A T I S. 

Calyx nullus. Corolla tetra aut pentapetala. Germina plura , 
supera. Capsulae totidem , monospermae , non dehiscentes , aggre- 
gatae. Stylus plumosus , persistens. 

CLEMATIS CIRRHOSA. 

ClemaTIS cirrhis scandens ; foUis simpUcibus. Lin. Spec. 766. 

Clematis foUis simpUcibus ; caule cirrhis oppositis scandente ; peduncuUs 

unifloris , lateraUbus. Lin. Sysl. vegct. 5 12. 
Clematis peregrina, foUisPyri incisisnuncsingularibusnunc ternis.^T.Coj-. 20. 
Clematis peregrina foUis Pyri incisis. C, B, Pin, 3oo. — T, Inst, 293. — ■ 

Schaw, Spccini. n. i56. / POLYANDRIA POLYGYNIA. 433 

Clematis alteraboctica. Clus. HiU. 123. Ic. — Tahcrn.Ic. 879. — Lob. Ic. 628. 
— Gcr. Hiit. 8S6. Ic.—Park. Thcat. 383. Ic, — Dalcch. Hist, 14.34. /c. 
— J. B. Hisl. 2. p. i 26. Ic. 

Caules fruticosi , ramosi, angulosi, scandentes. Cirrhi bini , oppositi. 
Folia opposita , perennantia , simplicia , subcordata , glabra , iniequaliter 
dentata , plura ex singulo nodo , 11 — 1 3 millimetr. lata , 18 — 27 longa , 
petiolo longiora. Flores axillares quatuor ad octo , pedicellati ; pe- 
dicellis filiformibus. Calyx persistens , campanulatus , bifidus-, lobisovatis, 
obtusis , post florescentiam crescentibus. Petala 4 , magna , obovata , pallide 
lutea , pubescentia , campanulata. Stamina numerosa , corolla breviora. 
Filamenta compressa, superne attenuata. Antherx erecta;, oblonga; . adnatas. 
Germina plura. StyU totidem , villosi. Semina compressa , m capitukim 
pedicellatum, tomentosum aggregata ; pedicello,peractaflorescentia, supra 
calycem emergente. Pappus longus , candidus , plumosus , moUissimus. 
Frutex pulcherrimus , supra sepes ct arbores scandens. 

Habitat prope Algeriam et in Atlante. 5 - - 

C L E M A T I S F L A M M U L A. 

ClemATIS foliis inferioribus pinnatis , scandentibus , laciniatis ; summis 
simplicibus , integerrimis , lanceolatis. Li?i. Spec. 766. 

Clematis seu Flaminula repens. C.B.Pin. 3oo. — L. Inst. 2g3. — Schaio. 
Spccim. n. i55. 

Flammula. Dod. Pempt. 404. Ic. 

Clematis altera urcns , vulgi Flammula. Lob. Ic. 627. 

Clematis sive Flammula scandens tenuifolia alba. J". B. Hist. 2. p. 127. /f. 

Clematis urens. Ccr. Hist. 888. Ic. — Park. Thcat. 38o. Ic. 

Clematis caule scandente ; foliis pinnatis , trilobatis. Hall. Hist. n. 1143. 

Planta glabra. Caules petiolis cirrhosis scandentes , 1 — 2 metr. , ramosi , 
tortuosi , implcxi. Folia opposita , bipinnata ; foliolis septenis , quinis 
ei ternis; inferioribus laciniatis aut lobatis ; superioribus ovatis , integris. 
Petioli longi, cirrhosi. Flores paniculato-corymbosi , numerosi. Corolki 
alba , tetrapetala , magnitudine ct forraaC. crectce Lin. Styli longi , persis- 
tentcs , plumcsi. Floret .£state. Flores odorem aroraaticum late spargunt. 

Habitat Algeria in scpibus. V 

1 . Sb . 434 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

A D O N I S. 

Calyx pentaphyllus. Petala quinque aut plura , absque squa- 
mula nectarifera. Semina aggregata ; arillis monospermis. Germen 
superum. 

ADONIS iESTlVALIS. 

Adonis floribus pentapetalis •, fructibus ovatis. Lhi. Spcc. 771. 
Ranunculus arvensis , foliis Chamasmeli , flore phoeniceo, J". hist. 291. 
Adonis flore paUido. Camcr. Epit. 648. Ic. 

Habitat inter segetes Algerix. 

ADONIS AUTUMNALIS. 

Adonis floribus octopetahs •, fructibus subcyhndricis. Lin. Spcc. 771. — • 

Ciirtis. Lond. Ic. optima. 
Ranunculus arvensis , foliis Chamosmeh , flore minore atrorubente. T. 

Iiist. 291. 
Adonis hortensis , flore minore atrorubente. C. B. Pin. 178. 
Flos Adonis vulgo. Clus. Hist. 336. Ic. — Lob. Ic. 283. —J. B. Hist. 3. 

p. \25.—Park. Parad. 293. Ic. — Gcr. Hist. 38?. Ic. 
Eranthemum. Dod. Pempt. 260. Ic. 
Adonis radice annua ; flore octopetalo. Hall. Hist. n. 11 58. 

Radix fusiformis , albicans , fibras nonnuUas emittens. CauHs erectus , 
3 decimetr. , striatus , villosus , ramosus. Foha alterna , petiolata , muhi- 
fariam pinnata , pinnuhs inaequahbus , numerosis , confertis , fere ca- 
pillaribus , acutis ; superiora scepe sessiha. Flos in extremitate ramorum 
sohtarius. Calyx coloratus , pentaphyhus ; fohohs inasquahbus, concavis , 
obovatis , deciduis , coroha brevioribus , apice subdentatis. Petala plerum- 
que 8 , purpurea aut flavescentia, inaequaha, obovata, inferne sensim atte- 
nuata, apice rotundata, denticulata ; unguibus intus fuscis. Stamina nume- 
rosa , indefinita. Antlierae atropurpure^ , quandoque flavescentes. Stylus 
nuhus. Stigma acutum, reflexum. Semina subovata , acuta , rugosa , arihata , 
in capitulum oblongum congesta. Petala numero variant ; in nonnuUis sepiem 
aut sex , rarius quinque observavi. An varietas prsecedentis ? 

Habitat inter segetes Algeri^e. O POLYANDRIA POLYGYNIA. /^35 

RANUNCULUS. 

Calyx deciduus, pentaphyllus. Corolla pentapetala. Lamellula 
adbasim singuli petali. Capsulx superoe, aggregatoe , monospermx. 

'•' Foliis indivisis. 
RANUNCULUS FLAMMULA. 

RanuncuLUS foliis ovato-lanceolatis , petiolatis •, caule declinato. Lin, 
Spec. ■ji2.—CEd. Dan. t. 5] 5. — Biilliard. Hnb.l.ib. 

Ranunculus longifolius palustris rainor. C. B. Pni. l8o. — T. Inst. 292. 
— Moriu s. 4. f. 29. /. 34. 

Flammula Ranunculus. Dod. Pempt. 482. Ic. —Pauli. Dan. t. log. 

Flammeus Ranunculus aquaulis angustifolius etc. Loh. Ic. 670. 

Ranunculus flammeus minor. Gcr. Hist. 961. /c — Park.theat. I2l5. Ic. 2. 

Ranunculus flammeus aquaticus angustifolius. Dalcth. Hist. io35. Ic. 

Ranunculus lanceatus minor. Tabcrn. Ic. 49. 

Ranunculus caule declinato •, foliis ellipdco-lanceolatis , subserratis. Hall. 
Hist. n. 1 182. 

Caulis ramosus, striatus , glaber , 3 decimetr. , inferne procumbens 
aut prostratus. Folia glabra , peuolata , petiolis basi vaginaniibus ; radicalia 
utrinque acuminata, elliptica , lanceolata, quandoque ovata, nunc integra, 
iiunc dentata ; caulina inferiora angusto-lanceolata ; superioia linearia , 
integerrima. CoroUa; lutca:; , parvc^. Semina minuta , in capitulum rotun- 
dum aggregata. Planta polymorpha. Variat foliis integris , dentatis aut 
serratis; caule procumbente eterecto , nonnunquam 6 decimetr. 

FlABlTAT ad paludum ripas prope La Calle. V 

RANUNCULUS BULLATUS. . 

RanuNCULUS foliis ovatis , serratis •, scapo nudo, unifloro. Lin. Spec. 774. 
Ranunculus lusitanicus , folio subrotundo , parvo flore. T. Inst. 286. — 

Schavu. Spccim. n. 5oi. 
Ranunculus grumosa radice specics 2. Clus. Hist, 238. Ic. ^36 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

Ranunculus lusitanicus i. Tabern. Ic. 5o. — Dod.Pempt. 429. Jc. — Dalech. 

Hiit. \o2>2,.lc. — Park. Thcat. 332. Ic. 
Ranunculus autumnalis , folio lato rotundo serrcito. J.B. Hiit. 3. p. 866. Ic. 
Ranunculus autumnalis. Ger. Hist. gS^. Ic. 
Ranunculus latifolius autumnalis , caule hirsuto , flore minirao. Moris. s. 4. 

/. 3i. /. 5]. 

Radices numerosas , carnosse , crasslusculae, teretes , inferne attenuatas , 
fasciculatce , fibrillas emittentes. Folia terna , quaterna , quina aut sena , 
jacentia, in orbem posita , ovata , obtusa , brevissime petiolata , villosa , 
serrata ; serraturis inaequalibus , nunc obtusis , nunc acutis. Scapus hir- 
sutus , erectus , 1 — 2 decimetr. , uniflorus. Calyx pentaphyllus , villosus ; 
fohis ovatis, obtusis. CoroUa lutea , magnitudine R. bulbosi Lin. Petala 
5 aut piura. Semina in capituhuii subrotundum collecta. Floret Hyeme. 

HabitAT In arvis incukis. V 

RANUNCULUS FICARIA. 

Ranunculus fohis cordatis , angulatis , petiolatis ; caule unifloro. Lin. 

Spec. 774. — CEd. Dan. t. 499. — Bergcrct. Phyt. 1 . p. ^3. Ic. — Curlis. 

Lond. Ic. — BuUiard. Hcrb. Tab. \3. 
Ranunculus vernus rotundifohus minor. T. Inst. 2S6. — Schaw. Specim. 

n. 5o2. 
Chehdonia rotundifoha minor. C. B. Pin. 3og. 
Ficaria. Brunsf. 1. p. 21 5. Ic. 
Chelidonium minus. Fusch. Hist. 867. Ic — Dod. Pcmpt. 49. Ic. — 

Lob. Ic. 5g3. — Tabern. Ic. 7^3. — Matth. Com. 468. Ic. — Ger. Hist. 

816. 7f. — Park. Thcat. 617. /c. — Trag. \\3. Ic. — Datech. Hist. 1048. 

lc. Blakw. t. 5\. — Camer.Epit. \o3. Ic. — Panl.Dan. t. 33. — Dodart. 

Ico?ies. 
Scrophularia minor sive Chehdonium minus.j^. B. Hist. 3. p. 468. Ic. 
Ranunculus rotundifohus Asphodeh radice. Moris. s. 4. t. 3o.f. 46. 
Ficaria. Hall. Hist. n. 1160. 
L^Eclairette ou petite Chehdoine. Rcgnault. Bot. Ic. 

Planta glaberrima. Radix composita fibris candidis, tortuosis, et bulbis 
phiribus , parvis , oblongis , in fasciculum approximatis. Foha cordata , 
obtusa , nitida , crassiuscula , venoso-redculata , nonunquam macula POLYANDRIA POLYGYNIA. 487 

fusca insignita , sinuato-rcpancla aut crenata , quandoque integerrima , 
margine glandulosa. Petioli longi , laeviter canaliculati , inferne dilatati , 
vaginantes. Caules plures ex communi caespite , 1 — 3 decimctr. , prostrati. 
Pedunculi elongati , striati , uniflori. Calyx coloratus ,deciduus, triphyllus ; 
foliolis oblongis , concavis. Petala 8 — • 10 , lanceolato-clliptica , superne 
lutea , lucida , a parte media ad basim pallidiora , subtus nonnihil vires- 
centia , integerrima , in stellulam expansa , basi nectarifera. Stamina nume- 
rosa, concolora. Antheras oblongse , erectse. Semina ovata, Idcvia, convexa, 
in capitulum rotundum aggregata. 

Habitat in umbrosis. V 

'.- '.' Foliis divisis. 
RANUNCULUS MACROPHYLLUS. 

RanunculuS caule hirsuto ; foliis radicalibus orbiculatis , profunde 
lobatis , incisis; rameis superioribus lanceoiatis , integris. 

Facies R. cretici Lin. Folia hirsuta ; radicalia petiolata , rotundata , 
basi emarginata , 8 — 11 centimctr. lata , profundc tri ad quinqueloba , 
lobis inferne angustatis , apice rotundatis , ina?quahter incisis et crenatis ; 
caulina pauca ; media lobata , lobis incequalibus ; superiora digitata , 
lanceolata , integerrima. Caulis crectus , crassus, subcHchotomus, hirsutus, 
3 decimetr. et ultra. Pedunculi hirsutissimi , uniflori. Calyx pcntaphyllus , 
hirsutus. Folia colorata , ovato-oblonga. Petala obovata , apicc rotundata. 
Affinis R. cretico Lin. Diff^ert foliis profundius lobaiis, minus villosis. 

Habitat ad rivulorum ripas prope Sbibam. V 

RANUNCULUS TRILOBUS. Tab. ii3, 

Ranunculus caule erecto ; foliis glabris ; caulinis trilobis ; pedunculis 
striatis ; seminibus compressis , tuberculosis. 

Radices fibrosa: , numerosa?. Caulis erectus , glaber , striatus , 2 — 3 

decimetr. Folia glabra ; radicalia crenata ; cauHna inferiora et media 

petiolata , profunde triloba , lobis cuneiformibus , injequahter dentatis ; 

superiora laciniata , laciniis angusto-lanceolatis. Pedunculi striati , uni- 

. flori. Flores minimi. Corolla lutea. Semina in capitulum rotundum 438 POLYANDRIA POLYGYNIA, 

aggregata, parva , compi-essa , orbiculata cum acumine , utrinque tuber- 
culosa. Affinis R. parvifloro Lin. DifFert caule erecto ; foliis caulinis 
glabris , profunde trilobis. 

Habitat in arvis humidis prope Mayane. V 

RANUNCULUS F L A B E LL AT U S. Tab. 1 14. 

Ranunculus caule simplici , hirsuto ; foUis radicaUbus flabelUformibus , 
inciso-lobatis ; cauHnis paucis , muUipartitis ; caule subunifloro. 

BULBI radicales oblongi , fasciculati , in radiculam fihfor-mem et fibro- 
sam abeuntes; Foha radicaha petiolata , petiohs villosis ; primordiaha 
flabehiformia , apice dentata ; aha inciso-lobata; qu^edam saepe muUifida ; 
laciniis acutis , inasquahbus. Cauhs villosus , erectus, simplex , 2 — 3 deci- 
metr. , inferne nudus , superne foha nonnuUa muUipartita emittens , uni 
ad triflorus. Flos magnitudine R. bulbosi Lin. Calyx vihosus ; foUis 
ovato-oblongis. Petala flava. Semina mucronata , Ixvia , in capitulum 
oblongum aggregata. Hyeme floret. 

Habitat circa Algeriam in coUibus incuhis et humidis. V 
RANUNCULUS MONSPELIACUS. 

Ranunculus foUis tripartitis, crenatis ; caule simpUci , viUoso, subnudo , 

unifloro. Lin. Spcc. 778. — Poiret. Ilin. 2. p. i83. 
Ranunculus saxatiUsmagno flore. C. B. Pin. 182. — Prodr, g6. — T. Inst. 291. 

Habitat prope La CaUe. V 

RANUNCULUS SPICATUS. Tab. ii5. 

Ranunculus foUis radicaUbus rotundatis , lobatis, incisis ; caule simplici, 
viUoso , paucifloro ; seminibus longe spicatis. 

Radices bulbosse. Bulbi numerosi , oblongi , fasciculati. FoUa radicaUa 
2 — 5 centimetr. lata , petiolata , viUosa , orbiculata , basi emarginata , 
iniequaUter lobata , incisa et crenata ; crenuUs rotundatis. CauUs erectus, 
viUosus , Leviter striatus , simplex , foUa bi aut quadripartita emittens , 
quandoque aphyUus. PeduncuU pauci , uniflori. Calyx pentaphyUus , 
viUosus ; foUis ovato - oblongis , coloratis, CoroUa kuea , magniiu- POLYANDRIA POLYGYNIA. 4J9 

dine R. acris Lin. Petala 5 , obovata , apice rotundata. Stamina indefinita. 
Germina numerosa. Styli totidem, brevissimi. Semina plana , marginata , 
in spicam densam , cylindraceam , 2 — 5 decimetr. disposita. 

Habitat in paludibus Algeriic. V^ 

RANUNCULUS BULBOSUS. 

Ranunculus calycibus retroflexis-, pedunculis sulcatis ; caule erecto ; foliis 

compositis. Lhx. Spcc. 778. — CEd. Dan. t.^b5i. — Millcr. Illtislr. Ic. — 

Bulliard. Hcrb. t. 27. — Curtis. Loiid. Ic. 
Ranunculus pratensis , radice verticilli modo rotunda. C. B. Pin. 179. — 

T. Inst. 289. 
Ranunculus tuberosus major. J. B. Hist. 3. p. 417. Ic. 
Crus Galli. Brunsf. \. p. 126. Ic. 

Ranunculus bulbosus. Lob. Ic. 667. — Dod. Pcmpt. 4^1. Ic. 
Ranunculi tertia species. Fusch. Hist. 160. Ic. 
Ranunculus 5. Matth. Com. 469. Ic, 
Ranunculus minor. Tabern. /t. 41. 
Ranunculus radice subrotunda; foliis hirsutis , semitrilobis *, lobis petio- 

latis , acute serratis. Hall. Hist. 71. 1174. 

Radix tuberosa. Pcdunculi striati. Calyx deflexus. - 
Habitat Algeria. V 

RANUNCULUS PALUDOSUS, 

RanUNCULUS pubescens ; foliis imis triparttis , foliolis inultifidis , fla- 
belliformibus ; superis linearibus , integerrimis ; calyce erecto. 

Ranunculus foliis inferioribus tripartito-multifidis , incisis ; superioribus 
linearibus. Poirct. Itin. 2. p. 184. 

PlANTA tota pubescens villis brevibus , adpressis. Radiccs fibrosae , 
fasciculatse. Folia radicalia petiolata , petiolis basi vaginantibus ;priraordia- 
lia obovata , dentata, simplicia , quibus succedunt majora , pinnata, lobis 
ternis , flabelliformibus , insequaliter inciso-Iaciniatis , laciniis nunc acutis , 
nunc obtusiusculis ; ramea superiora siraplicia , linearia , integerrima. 
Caulis erectus , 3 decimetr. , quandoque brevior aut longior , raraosus ; 
ramis patulis. Pedunculi fere filiformes , uniflori , teretes nec striati. Calyx \ 440 P O L Y A N D R I A P O L Y G Y N I A. 

villosus , pentaphyllus , corollae adpressus ; foliis ovatis , concavis. CoroUa 
lutea , magnitudine R. acris Lin. Germina in capitulum oblongum dispo- 
sita. Fructum non vidi. Affinis R. pallidiori Villars. Differt hirsutie ; foUis 
inferioribus magis laciniatis ; calyce erecto. Communicavit PoiRET. 

Habitat prope La Calle in pratis humidis. V 

RANUNCULUS ARVENSIS. 

Ranunculus seminibus aculeatis ; foUis superioribus decompositis , linea- 

ribus. Un. Spcc. 780. — (Ed. Dan. t. 219. — BuJliard. Hcrb. t. 117. 
Ranunculus arvensis echinatus. C. B. Pin. 179. — T. Inst. 289.— J. B. Hist. 

3. p. 83g. Ic. — Schaw. Spccim. n. 498. — Moris. s. 4. t. 29./. 23. 
RanuncuU hortensis simpHcis species prima. Fiisch. Hist. 167. Ic. bona. — 

Dalcch. Hist. io3o. /f. 
Ranunculus sylvestris. i)o^. Pcmpt. ^o-j , Jc. 
RanuncuUis arvorum. LoIj. Ic. 663. — Gcr. Hist. gSi. Ic. — Park Thcat. 

328. Ic. 
RanuncuUis ai-yensis angustifoUus. Tabern. 7c. 47. 
RanuncuUis seminibus aculeatis ; foUis tripartitis ; lobis longe petiolatis , 

bipartitis et triparti^is , acute incisis. Hatl. Hist. 7J. 1176. ' 

CauliS erectus , 3 decimetr. , striatus , ramosus. FoUa subviUosa ; 
radicaUa triloba; cauUna profunde laciniata , laciniis angustis ; superiora 
linearia. PeduncuU fiUformes. Calyx viUosus. CoroUa parva , lutea. 
Semina 6 — 8 , in capitulum rotundum aggregata , plana , magna , orbicu- 
lata , utrinque echinata ; aculeis marginaUbus longioribus. 

PlanTA acerrima. Masticata fauces inflammat et erodit; cuti appUcata , 
vesiculas promovet. Uncia succi canem intra triduum occidit , ventriculo 
rubro et eroso. Haller. 

Habitat in agris cuUis. 

RANUNCULUS MURICATUS. 

RanUNCULUS seminibus aculeatis ; foUis simpUcibus , lobatis , obtusis , 

glabris ; caule diiFuso. Liti. Spec. 780. 
RanuncuUis paUistris ecUinatus. C. B, Pin. 180. — Prodr. gb. — T. Inst. 

286. —J. B. Hist. 3. p, 838. Ic. POLYANDRIA POLYGYNIA. 441 

FOLTA radicalia triloba , glabra , dentala; dentibus obtusis , ina:qua- 
libus. Pedunculi uniflori. Calyx reflexus ; foliolis acutis. Corolla parva, 
lutea. Semen compressum, utrinque excavatum, oblongum , acuminatum , 
hinc et inde muricatum. 

HabiTAT in paludibus. O 

RANUNCULUS MILLEFOLI ATUS. Tab. 116. 

Ranunculus foliis multifariam decompositis , lineari - subulatis ; caule 
subaphyllo , vilioso , paucifloro ; calycibus erectis , hirsutis. 

Ranunculus foliis supradecompositis , Hnearibus .; calycibus pilosis ; caule 
ramoso , sericeo-viUoso. Vah/. Syinb. <2.p.63. i. 3] . ^ 

Radices tuberosiE , oblongx , fasciculatas , inferne attenuatje et in ra- 

diculam fihformem abeuntes. Foha radicalia , multifariam decompo- 

sua , petiolata ; petiolis villosis ; foliohs extremis incequahbus , niime- 

rosis , glabris , parvis , hnearibus , acutis. Scapus simplex aut raro divisus, 

teres , erectus , hirsutus ,2 — 3 decimetr. , plerumque uniHorus , folium' 

unicum aut duplex superne emittens. Calyx pentaphyhus; fohis coloraiis, 

ovato-oblongis , subacutis. Corolla lutea , magnitudine R. Lingua; Lin.' 

Petala obovata , apice rotundata. Stamina numerosa , indefinita. Germina 

in capitulum oblongum conferta , apice reflexa. Semina non vidi. Affinis R. 

cha;rophyIlo Lin. Diff^ert foliis tenuius divisis ; pinnuhs longe minoribus, 

acutioribus ; corolla duplo triplove majore ; calyce erecto nec reflexo.' 

Hyeme floret. 

Sponte crescit in montibus Sbib^e apud Tunetanos. ' V 
RANUNCULUS PARVIFLORUS. 

Ranunculus seminibus muricatis ; fohis simplicibus , laciniatis , acuiis , 

hirsuiis ; caule diffuso. Lin. Spec. 780. 
Ranunculus hirtus annuus , flore minimo. Rai Synops. 248. t. \2. f. i. 
Ranunculus hirsutus , flore omnium minimo luteo. Moris. j. 4. t. oS 
/•21. ■ ■ * ' * 

. Caules prostrati aut procumbentes , fere fihformes, viUosi. Foha parva, 

viUosa; inferiora subtriloba , rotundata. Pedicelh uniflori , foho oppositi.' 

1 56 442 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

Flores parvi. Petala elliptica , lutea. Seraina compressa , rugoso-muricata , 
acuminata. Floret primo Vere. 

Habitat Algeria. O 

RANUNCULUS HEDERACEUS. 

Ranunculus foliis subrotundis , trilobis , integerrimis •, caule repente. 

Lin. Spcc. 781. — Curth. Lond. Ic. — (Ed. Dan. t. 32 1. 
Ranunculus aquaticus hederaceus , flore albo parvo. t. Imt. 286. — Schaw. 

Specim. n. 499. 
Ranunculus aquaticus hederaceus luteus. C. B. Pin. 180. 
Ranunculus hederaceus rivulorum , atra macula notatus. J. B. Hist. 3. 

p. 782. Ic. 
Ranunculus hederaceus. Dalech. Hiit. io3i. Ic. — Moris. s. 4. t. 29./. 29. 

Affinis. R. aquatih Lin. Differt fohis tri ad quinquelobis •, lobis rotun- 
datis , parum profundis , plerumque integris. Semina minuta , rugosa , 
subrotunda. 

HabiTAT in aquis stagnantibus. V 

RANUNCULUS AQ,UATILIS. 

Ranunculus fohis submersis capiUaceis •, emersis subpekatls. Lin. 

Spcc. 781. 
Ranuncuhis aquaticus , foho rotundo et capihaceo. C. B. Pin. 180. — T. 

Inst. 291. — Schaiv. Spccim. n. 5oo. 
Ranunculus aquatihs albus tenuifohus. jf. B. Hist. 3. p. 781. Ic. 
Ranunculus aquaticus Hepaticce facie. Lob. Ic. 2. p. 35. — Moris. s. 4. 

t. 29. /.3i. — Park. Theat. 1216. /c. 
Ranuncuhis aquatihs. Ger. Hist. 829. Ic. — Dod. Pempt. 687. Ic. 
Ranunculus aquatihs , Hepatica fluviatihs etc. Tabern. Ic. 64. mala. 
Ranunculus aquatihs albus , lato et Fcenicuh foho itahcus. Barrel. t. 565. 

bona. 
Ranuncuhis fluitans ; petiohs unifloris ; fohis imis capiharibus ; supremis 
^ reniformibus , orbiculatis , palmatis. Hall. Hist. n. ii63. 

A. Ranunculus aquaticus capiUaceus. C. B, Pin, iSo. — T.Inst. 291. — ' 
Moris. s, 4. t, 29./. 32. POLYANDRIA POLYGYNIA. 443 

Ranunculus aquatllis omnino. jf. B. Hist. 3. /;. 781. Ic. 

Millefolium aquaticum , foliis Abrotani , Ranunculi flore et capitulo. C. B. 

Pin. 141, 
Ranunciilus altcr aquaticus fceniculaceus. Cul. Ecphr. 1. p. 3 16. Ic. 
Millefolium Maratriphyllon tertium , flore et semine Ranunculi aquatici , 

Hepaticce facie. Lob.Ic. 791. — Gcr. Hist. 827. /f. 
^Millefolium aquaticum , Ranunculi flore et capitulo. ParA'. Thcat. 1206. Ic. 
Ranunculus aquaticus albus , Fceniculi folio. Barrel. t. 566. 
Foeniculum aquaticum tertium. Tal)crn. Ic. 74. 
Ranunculus caule Huitante ; petiolis unifloris ; foliis capillaribtis ; laciniis 

divergentibus. Hall. Hist. n. u62. 

B. Ranunculus foliis omnibus capillaceis , clrcumscriptione rotundis. Lin. 

Spec. 782. 
Ranunculus aquaticus albus , circinnatis tenuissime divisis foliis , floribus 

ex alis longis pediculis innixis. Pluk. t. bb. f. 2. 
Millefolium aquaticum cornutum. C. B. Prodr. ^3. Ic. — J. B. Hist. 3. 

p. 784. Ic. — Park. Thcat. 1267. Ic. 

CauleS longlssimi , glaberrimi , fistulosi , radicum capillarium fasciculos 
e nodulis emittentes. Folia petiolata , glabra , petiolis folio longioribus , 
basi vaginantibus et membranaceis ; submersa circumscriptione rotunda , 
multipartita , dichotoma , laciniis capillaribus ; superiora natantia , orbi- 
culata , subpeltata, i3 — 18 millimetr. lata , plus minusve profunde tri- 
loba, quandoque triphylla ; lobis incisis aut dentatis ; dentibus obtusis , 
tribus ad septem. Peduncuh laterales nec axillares , uniflori , folio nunc 
longiores , nunc breviores , nudi. Calycis folia ovata , concava , margine 
membranacea. Corolla alba ; ungue petalorum flavescente. Semina nu- 
merosa , minima , elongata , subcompressa , hinc lieviter arcuata , in capi- 
tulum rotundum collecta , rugosa , acuminata. Receptaculum ovatum , 
villosum. - 

In varietate A foha omnia multipartha , dichotoma , capillaria , cir- 
cumscriptione vaga et divergentia. 

Varietas B differt folhs cauli approximatis , tenuissime divisis ; foliolis 
numerosissimis , dense congestis; circumscriptione omnmo circulari. 

Plant.e corrosivK , cuti apphcatx vesicas excitant. Haller. 

Habitat in aquis. V 444: POLYANDRIA POLYGYNIA. 

RANUNCULUS PEU CED AN O I D E S. 

RanUNCULUS foliis capillaceis , circumscriptione oblongis. Zm. Spec. 782. 

— (Ed. Dan. t. 376. 
Ranunculus aquatilis albus fluitans, Peucedani foliis. T. Inst. 291. 
Ranunculo sive polyanthemo aquatili albo affine Millefolium Maratri- 

phyllon fluitans.jf. B. Hist. 3. p. 782. Ic. 
Ranunculus caule fluitante ; petioUs unifloris; fohis capiUaceis , longissimis ; 

laciniis paraUelis. Hall. Hist. n. 1161. 

FOLIA multipartita ; laciniis filiformibus , dichotomis , longis , paraUele 
fluitantibus. 

Habitat in aquis. V FINIS TOMI PRIMI. E M E N D A N D A. 

T O M U S P R I M U S. 

r R.tFATIO. Pag. 1. lin. i3. Algeriensem , ^ege Algeriense. 

CYPERUS JUNCIFORMIS. Pag. 42. Adde Cyperus distachyos. Allion. Auct. 48. 

t. 2. f. 5. E\ speciminibus ab ipso autore missis, Species spicularum numero 

variabilis. 
Pag. 5g. lin. 11. Morii. 5. 8. ;. 1. /. 1. legc f. 2. 
MELICA PYRAMIDALIS. Pag. 72. Exclud. Syn. Moris. speciem distinctam nnper 

mihi ex Virginia missam reprxsentans. 
STIPA TORTILIS. Pflg;. 99. Un. ultima. 8 — 11 decimetr. /ege centimetr. 
HORDEUM STRICTUM. Pag. 11 3. Est Hordeum bulbosum Lin. 
SCABIOSA URCEOLATA. Pag. 122. AddcSczhiosdi rutxfolia. Vahl.Symb. 2. p.5o. 
GALIUM SETACEUM. Pag. 129. Adde Galium microcarpum. Vahl. Symb. 2. />. 3o. 
IPOM^EA SAGITTATA. Pag. 177. Est Convulvukis Wheleri. Vahl. Symb. 2. 

p. 36. Pluk. l. 83. /. 3. 

CONVOLVULUS EVOLVULOIDES. Pag. 176. Est Convolvulus humilis. Jacj. 

CoU. 4. p. 209. t. 22. / 2. 
SALSOLA BREVIFOLIA. Pag. 218. £«/».)'. Boc. Syn. 
ANTHERICUM BICOLOR. Pag. 304. Est Anthericum planifolium Lin. 

TOMUS SECUNDUS. 

Pag. 5i. lin. 18. delcatur et A. canadense. 

BRASSICA TERETIFOLIA. Pag. 94. Adde Brassica crassifoHa. Fonk. Fl. 

ALgypt. 118. 
ASTRAGALUS NUMMULARIUS. Pag. 1S2. hge ASTRAGALUS NUMMU- 

LARIOIDES. Exclus. Syn. Tournef. et Lamarck. fide Herbariorum. 
ASTRAGALUS FALCATUS. Pag. 188. lege ASTRAGALUS FALCIFORMIS 

cl Exclud. Syn. Lamarck. fide Herbarii. 
Pag. 254. lin. 12. 5 — 8 decimetr. lege centimetr. 
VIOLA SUBEROSA. Pag. 3i3. Est Viola arborea Lin. 
CAREX MURICATA. Pag. 335. Descriptio ad Caricem divulsam pertinet. 
Pag. 347. lin. 10. Styh 2. /cg-e Stylus i. 

Pag. 348. lin. 12. deciduis lege perennantibus ; et lin. 20. detidua lege perennantia. 
Pag. 404. lin. 32. 4 — g decimetr. lege centimetr. EMENDATIO ALTERA 

AD FLORAM ATLANTICAM. 

VOLUMEN PRIMUM. 

Pag. 1 et sequenles, Schaw, /. Sliaw. 

Pag. 5 , Mongorium , /. Mogorium. 

Pag. i9,lln. 5, ip , A O. 

Pag. 3o el sequenles, Fuscli , /. Fuchs. 

Pag. 42, Cypero junciformi, «^/^esyn. sequenlia. Cyperus distachyos AlHon. Auct. 48, t. 2, f.5, 
eademspeciesesspeciminibusadme ab ipso autore missis. CyperuslateralisFoRSK.ALn Fl ilgynt. i5 
etiam eadem ut constat exemplariis herbarii Forskalii ad me a Vahlio mandatis et aliis ex M^yplo 
allalis a D. Dehlle. Cyperus junciformis yariat spicularum numero, spiculis paUidis, subfuscls et 
luscis. 

Pag. 44 , lin. 2 , deleatnr syn. Camerarii pro Cypero esculento allatum , deleaiur etiam descrlptio 
et sequentem ,ul>jice : «<Radices fibrosK, tenues, fasciculatae, numeros^ e quarum apicibus exo- 
» nuntur tubera ovata aut subrotunda, zonis transversis iutersecta, saccharata, Castanes saporem 
>» non male referentia et edulia. » 

Cyperus rotundus. 

Cyperusculmotriquetro.si.bnn.lo.- nmK.li» ^«rnmr«c;.,. .p.V.-c o>.-»r„;«, Im^riW.T.m.spcc. G7. 

Cyperus rotundus Camer. Epit. 10 , ic. bona. 

Radices tortuosK, repentes, hinc et inde incrassantur in tubera inKqualia , oblonga , radiculas 
und.que emittentia. Culraus laevis, triqueter, aphyllus, erectus, 5-6 decimelr. Folia cariuala, 
margineversusapicemsubserrulata, 4 millimetr. lala. Flores corjTnbosi , terminales. Pedunculi 
tenues, triangulares, sacpe supradecompositi ; centrales brevissimi aut nulli. Spicula; quinque ad 
duodecim in eodem pedunculo , lineari-subulats , comprcss», fenuginca' , i millimetr. lalae, 
11-18 longse, arcte imbricatE. Involucrum subtetraphyllum , foliolis nonnullis panicul.\ longio- 
nbus. Radix odorata , sapore amaro, non nihil resiuoso, non edulis. Species a prKcedente distinc- 
tissima. 

Uabitat ab rivulos. V- 

Pag. 5i , Scirpo annuo, adde syn. sequenlia.Sc.biumbellatus Forsr. Fl.jEgypt. i5 et Sc dicho- 
tomus Li^. spcc. 74. RoTB. Cyper. 5; , t. i3. f. i. Yahl. Symb. i , p. 8. 

Pag. 53 , hn. 11 , deleatur Tournefortii syn. primum. 

Pag.55, Phalaris bulbosa in Fl. Atlantica tlescripia est Phalaris minorj panicula spiciformi , 
ovata ; calyc.buscannalis , nudis; nectario solilario. Retz , Obs. 3 , p.8. Itaque deleatur et nomen 
et syn. Linnaei aliorumque auctorum. 

A Phalaride miuore Retzii , exclud.syn. Barrellieh,, t. 700, f. . , etetiam Bi^sbai^mu, Cent. 4, 
p. ^o t. 5j , qua; ad spec.es divc-sas et inter se dislinctas perlinenl , quasque omnes in herbario 
possideo. P. minor dislincta a P. aquatica Liiv. Psg. 69, Agrostis capillarls Fl. Atlanticac est Agrostis vulgaris J panicula patentej ramulis diva- 
ricatis; petalo interiore duplo breviore , retuso Smith., F1. Britan., i , p. yg, With , 2. p. i32, 
Agrostis capillaris OEder. Dan. , t. i65. Leers. Her)>orn., 20, t. 4, f- 5. 

Pag. 109, Aristida plumosa, Fl. Allantica;,est species nova , distincta ab A. plumosa I,in. el alio- 
rum aulorum , culoio erecto, glabro , nodis tantum barbatis , foliis subulatis, rigidis , glaberrimis. 
Nuuc dicenda est Arisiida ciliata. Foliis rigidis , glabris , convolutis ; nodis barbalis; arlsta inler- 
media longiore , plumosa. 

Pag. 114» liu. 3 , diversa , /. diversum. 

Pag. 119, lin. 18, quadrifidis, /. quinquefidis; et lln. 3o, quadrifida; , l. quinquefidE. 

Pag. 102, lln. 5, duobus , l. diiabus. 

Pag. i35, lin. 16, allero ssepe abortivo, /. allera saepe abortjva. 

Pag. i4o, Plantago psyllium. esclud. Li.n. syn. 

Pag. 144, lin. 10, 21 et 22, duobus, /. duabus. 

Pag. 145 , lin. 12 et i3, duobus , /. duabus. 

Pag. \5\ , Heliotroplum crispum idem certe ac H. undulatum Vaul. 

Pag. i57, Ancluisa officlnalis , Fl. All. est A. ilalicaRETZ. obs. i , p. i3 , exdud. syn.Linnaei, 
Camerarii , Lobelli el Dodonael, 

Pag. it4, lin. 21 , BLAK.TV. , t. 29, /. t. 299. 

Pag. 1 76 , Convolvulus evolvuloides, adde C. bumilis Jacq. , coUect. 4 , p. 209 , t, 22 , f. 2 , et C. 
undulalus Cavan. Ic. n". 3o3, t. 277, f. 1. 

Pag. i83 , lln. ig, corolla regularls, /. irregularis. 

Pag. 198, Iln. i5, Amyd.iliiius, /. Amygdallnus. 

Pag. 234, Ecii.N:orHOR,E cbavacter geiiericus sic emendandus : «Involucra polypbylla. Floscen- 
I) tralis umbellularum bermapbrodllus ferlllis aut foemineus ; aliis omnibus masculis , abortivis. 
W Semina duo infera ; allero ssepe cvanido. >» 

Pag. 253 , Laserpitium daucoides, adde Caucalis virgata Poiret. Ilin. 2, p. i53. 

Pag. 269, lln. 19, Affinls T. gallico , /. galllcae. 

Pag. 284 1 Bulbocodium Ternum , deleatur et siibjice : 

INIerkndera Fiamoiid, 

Calixnullus. Corolla sexparlila , unguibus longlssimis, anguslis, apice slaminiferis.Staminasex, 
Aulbera! sagittala;, filamenlis adnatae. Styli tres. Stigmata irla. Germcn superum. Capsulae tres, 
basi coalilae, univalves, uuiloculares , intus longitudinaliter debiscenles , polyspermse. 

Merendera bulbocodium. 

Mercndera Ramond , Soc. Pbilom., n". 47 , p. 1778, t. 12. 
Colcbicum monlanum miuus Clus., Hist. 20 i , ic. 

Bulbus duples, ovatus , solidus , tunicis siccis , fuscis involutus ; alter mlnor, lateralis , florcm ct 
folia emlttens; alter anni prsecedentis major , hlnc sulco, basim corollae includente exaralus. Folia 
tria, lineari lanceolata , subcarnosa, canaliculata, 4-7 millim. lata , absoluta fructificallonc enier- 
gentia. Scapus teres, uniflorus , fructlfer, 8-l5 ceullm. longus. Corolla rosca , marccssens, pro- 
funde sesparlila ; laclnlis lanceolatis ; unguibus angustis , llnearibus , longisslmis. Siamma sex. 
Fllaraenla brevia , subulata, unguium summitatibus inserta. Aulbcra; bastalae , erecla; , tenues , 
plongata; , filamenlis aduatse. Styli Ires longi , filiformes. Germina tiia. Capsulae tolidem basi coa- Clae , apice 'iberse , tuucronalse , polyspermx, intus longitudinalitcr dehiscentes. Scmiaa sex ad 
octo , geiti ao ordinc disposila. Florel hjeme. 

Habital u collibus Algerise. %. 

Pag. SaC , liti. aS , acquoruni , /. Eqnorum. 

Pag. 54'' , lin. 5 , corolla quinque parlita , /. pcntopclala. 

Pag. 55 1 , lin. 4 » T. cor. 398 , /. 24. ' 

Pair. 074» lin.4) duobus, /. duabus. 

Pa:;. 582 , lin. i , exclud. Halleri syn. 

Pa.;. 399, lin. 25, Forcs, /. Flores. 

Pag. 45o, lin. 5o, unilocularis , /. quinquclocularis. 

Pa;,'. 434 , lin. t) , fruclibus ovatis , /. subcylindricis ; et lin. 1 5 , fruClibus subcyliuilricis , /. OTatis. 

VOLUMEN SECUNDUM. 

Pag. i5, lin. 17, deleatar Barrelieri syn. 

Pag. 25 , lin. 25 , esclus. T. sjn. , c\.c.,deleat!iretlege : Phlomls samia hcrLacca fohoLunariae T, 
Gor. 10. 

Pag. 74 » hn. 21 , quam in B. didyma, /. auriculata. 

Pag. III, lin. 16 , fohis ovatis bipinnatis , /. cordatis, pinnatifidis. 

Pog. 177 , lin. 8, Bracteae , /. Stipula. 

Pag. i86, Aslragalus subulatus est A. annularis Vahi. symh. i, p. 58 , et eliam FoRSK.ALn 
Fl. jEgypt. iSg , cujus legumen primiim rectum , pubescens, deinde arcuatum, glabrum, com- 
pressum , pui pureo maculatum , intus canaliculatum. 

Pag. i83 , Astragalus falcatus , /. falciformis. Dlstinctus ab A. falcato Lamarck. Ica^ue deleatur 
syn., et lege : t« Aslragalus erectus , glaher ; foliis elliplicis ; racemis aiillaribus; leguminihus 
»> falcalis , compressis , cernuis , dorso canaliculalis. » 

Pag. 201 , lin. 8 , deleatitr BarreUeri syn. 

Pag. 207, lin. 21 , deleatiir sjn. Vill.Tr«M 

Pag. 226, Sonchus chondrilloides idem ac Scorzonera resedifolia LlN. Syst. Teget. cxVahl., 
symb. 2, p. 87. 

Pag. 238 , Hvpocljseris mlaima , /. arachnoidea. 

Pag. 209, Jin. 02 , LiN. spec. 242 , /. 11 43. 

Pag. 248 , lin. 1 7 , Carduus , /. Cynara. 

Pag. 5o6,'lin. i4 , Lin. spec. 955 , /. i3io. 

Pag. 5i8, Iia.5o, C. B. Pin. 888 , /. 82. 

Pag. 325 , lin. i3 , Clus. Uist. 2, p. Go, /. 70. 

Pag. 529 , lin. i5 , LiN. fil Decad , /. Fascic. 

Pag.445, MYR101.HYLLUM. Caracler gcneris sic emendadus : <« Flores monoici. Masculi superi 
M Cahx quadridentatus. Corolla lelrapetala , calici inserta. Stamina octo. Foem. Calis minimus, 
»> quadridentalus. Corolla nulla. Slylus nullus. Stigniala qualuor. Ceimcn inferum. Capsula qua- 
j> drivalvis, quadrilocularis; kculis monospermis. Genus Onagris aftine. >» 

Pag. 36o , Bryonia alba est l! -youia dioica Jacq. 

Pag. 574 , liu. 5o , Barrel. 25o, /. 2^9. 

Pag. 40 1 , Pteris lanceolala , /. Pteris ensifoha Poiret.' 

pb^. lycr^ /a*i- l-^y '^tC.xM^ C. eo^Xi.v." Jm". 3 5185 00