Skip to main content

Full text of "Flora Europaea inchoata"

See other formatsBibliotheque botanique 

EMILE BURNAT Catalogue N« ^f-2 6^ Trovient de Lct b \ M t\ufr\ <LciU P 9 * 

DTJPLICATA DE LA BIBLIOTHEQUE 
DTJ OONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE 

VENDU EN 1922 FLORA 
EUROPAEA INCHO ATA SG2& $<AC. $G§M€&1 

MED. ET CHIR. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHI- 

RURGICO QVOD TVRICI FLORET, 

PROFESSORE. 

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE- 
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC. 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG. 
SCIENT. STOCKKOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR- BERO- 
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE, 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMBRO HONO- 
RARIO. **.*' Yttfifft 
BOTANKUfc 

FASCICVLVS L NORIMBERaAE 
E X OFFICINA RASPEANA 

i 7 9 7* +$K28 , r 
\R5t 

4C./-7 c.2 ANTONIO LAURENT. 
JUSSIEU 

INDEFESSO RERVM NATVRALIVM 

SCRVTATORI 

SOTANICO ILLVSTRI 
MERITISSIMO PRIMVM FASCICVLVM 

SAGRVM ESSE VOLUIT 

JO. JAC. ROEJVIER. CVI 

1 
Vocaaneua aipirza SOLDANELLA ALPINA. 

Alpendrattelblume. Soldanelle. Alpine Solda* 
nella. 

Pentandria Monogynia» 

* Fl. Monopetali, inferi, angiofpermu fHAR, GEN. Corolla campanulata, lacero - multifida. 
Calyx quinquepartitus, perfiftens. Capfula uni- 
locularis , apice multidentato dehifcens. 

SOLDANELLA alpina, floribus nutantibus; ftylo corol- 
lam excedente; foliis reniformibus fublobatis. 

linn. Hort. cliff. 49. Spec. Pl. p. 206. Syft. N. 
ed. XIV. p. 194. edit. gmel. p. 328. 

Habitat rarius in montanis^ uhique in atpibus qu& 
nix nuper deliquefcit 

Helvetiae. 

SCHEUCHZ. It. I. p. 50. 

hall. Hifi. pl. Helv. n. 634. 

Germaniae. 

scop, Fl. Carn. edit. Ilda, p. 135. n. 210. 
iacq. Vindob. 32. Fl. Aufir. p. II. Tab. 13. 
schranck Bai. Flora, n. 351. Primit, FL Salisb. 
n. 66. 

A 3 REI- reiner u. v. hohenwarth bot. Reifen. S. 14, 41. 
schkuhr Handb. I. S. 111. Tab. XXXIII. 

Bohemiae 

Fr. Wilib. schmidt FL Bohem. Ceat. II. p. 4% 
n. 147« 

Pannomae 

clus. Hifl. p. 308 & 309. 

Galliae 

villars FL Delph. II, p. 46^. 

lamarcr Flore francoife. II. p. 254. n. 28 1. 

Jtaliae 

Monte Baldo defcr. da g. pona. p. 212, 214. 
seguier plant. Veron. I. p. 150. 
allione FL Pedem. I. p. 89. n. 323. 
petagna infliU Bot. II. p. 335. In ulter. Calabria* 

Hifpaniae 

del asso in roemer Script. de pl. Hisp. &c* I. 
p. 13. n. 35. 

Florei Majo et gfunio. Semina matura profert 
Auguflo : Culta in Horto floret Majo , in kybernaculo 
asfervata , Martio. 2f. 

Radix perennis , lignofa, Fotia emittens conferta, 
petiolata, reniformi- rotundata, iirma, integerrima , aut 
ad marginem obfolete crenata , fuperne nitida, laete vi- 
ridia , fubius pallidiora et aliquando purpurafcentia. Pe- 

tioli 7 

tioli fesqui - biimciales , teretes. Scapi plures, teretes, 
glabri , aphylii, erecti , a duabus ad fex uncias longi^ 
bafi purpurafcentes plerumque bifiori, rarius biflori aut 
triflori. Involucrum tot foliorum linearium , crafibrum, 
obtuforum, quot in umbella flores. Flores a duobus ad 
quatuor , inodori, nutantes , purpureo - caerulei , vel fub» 
inde dilu.te viplacei. Calyx profunde quinquepartitus , 
perfiftens, viridis, laciniis linearibus obtufiufculis. Cb- 
rolla campanulata , calyce triplo longior , e tubo breviifi- 
mo abiens in lim.bum quinquepartitum , ad medietatem, 
ferme usque inaequaliter in numerofas lacinias Hnear.es 
disfectum. Stamina quinque Filamenta brevitfjma, fub- 
ulata ,-- tubae corollae parti fuperiori infixa : Antkerae 
fulphureae, i\\ conum conniventes, lanceolato - ovatae» 
ad apicem appendiculatae ; didymae, polline foetae lu- 
teo. Germen fubrotundum intra petali tubum in fundo 
calycis haeret. Stylus filiformis , Corolla paulo longior, 
verfus bafin paululum incurvatus. Stigma fimpliciffimum. 
Capfulae ereclae , oblongo conicae , lineis intortis ftria- 
tae , frylo poft maturitatem deciduo coronatae , dehifcen* 
tes apice 5 — 10 dentato , uniloculares , placenta co- 
lumnari, polyfpermae. Semina fere rhomboidalia 3 ob« 
tufiucula (ad 60.) 

obs. I. Color valde in hoc flore variat, vel in albutn 
abiifle clusio, scheuchzero (& alp. IV, p. 3.41.) 

et seguiero vifus. 

obs. II. Ad hanc fpeciem Caip. bauhinus in Pinacs 

p. 295. et tournefortius in Infi. R. II. til- 

lius in HorU Pifan. p. 160. cum recentioribus fe- 

A 4 re re omnibus, vetulere soldanellam minorem alpi- 
ram clusii Hift, p. 309., quam rajus in Stirp. 
exter. Cat. p. 239. ab ea feparavit. Judicent ii, 
quibus eft occafio utrusque promiscue crefcentes ob- 
fervare. 

obs. III. Quam in J. mayer's Samml. phyfik. Auff, 
Band. III. S. 302. cl. lindacker defcribit sclda- 
nella certe nihil aliud quam varietas noilrae efl: a 
in folo et fitti pergrato luxurians. 
Centaurta 'Ccu/huosct. 9 CENTAUREA CAESPITOSA. 

Syngenefia Polygarnia fruftranea. t, HAR. GEN, Rsceptatulum fetofura. Pappus fimplex, 
Corollae radii infundibuliformes, longiores , ir- 
regulares. 

CENTAUREA CAESPITQSA , calycibus palmato-fpi- 
nofis , foliis finuato - dentatis , inferioribus pe- 
tiolatis , fuperioribus femiamplexicauiibus. 

linn. S, N. ex edit. gmel. p. I26g. n. 81. 

Dom. cyrilli Plant. Rar, Regn. Neap. Fafc. I, 
Tab. VIII. p. 24. 

An jacea marina boetica Park, plukn. Tab. 94. 
f. 1.? 

Habitat in Italia , in maribimis prope Neapolin^ 
denfsfimos in arena formans caefpites, 2J. 

Radices perennes lignofae, ficcae, perpendiculares» 
extus nigrae , antiquiffimos caefpites componunt. E ra- 
dice immediate exeunt caules , ab ipfa bafi in numero- 
iiffimos ramos procumbentes et declinatos divifi. Craf- 
fiufculi funt , teretes , pubefcentes , longitudinaliter ftria- 
ti. Folia omnia finuato- dentata , apice latiore denticu- 
lato , leviter pubefcentia, dentibus omnibus mucronatis, 
non pungentibus. Folia inferiora petiolata , petiolis pla» 
nis uncialibus, ad bafin purpurafcentibus, foYnfuperio* 
va feffilia femiamplexicaulia. Fhres folitarii terrainales» 

A 5 Calyx 1° ♦ 

Calyx ovatus, ferrugineus, fpinofus , fpinis palmatis, 
fpinula intermedia longiore. Corollae difci et radii uni- 
formiter purpureae. . Calycis communis bafin occupant 
folia quatuor vel fex inaequalia, concava, inflexa, irre- 
gulariter dentata, apice lanceolato - ovata. Haec Involu- 
cri vices gerunt. Corollarum odor tetrus, cyanoides. 

obs. Cent. Jonchifotiae linn. valde affinis. Ut Folia 
fuperiora non funt decurrentia, nec repando - den- 
tata, fed flnuato - dentata. Folia inferiora non funt 
indivifa, lanceolato - dentata , fed omnia fimilem 
habent formam, exceptis foliis floralibus, fivt fu- 
pernis involucri formibus. II 

TRIENTALJS EUROPAEA. 

Europaeifches Schirmkraut. Sternbliimlein. 

Common Trientalis, Chick - weed Winter- 
green. 

Heptandria , Monogynia, ^HAR. GEN. Catyx heptaphyllus. Corolla beptape- 
tala. Bacca ficca fupera unilocularis. Recepta* 
culum liberum. Semina deprefla. 

TRIENTALJS europaea , foliis lanceolatis , integerri- 
mis. 

linn. Fl. Lapp. ex edit. smithii. p. 109. FL Suec: 
p. 122. Spec. plant. p. 488. Syft. Veg. ed. 
XIV. p. 352. edit gmel. p. 595. Habitat in nemorihus montofis humidis 9 in junipe* 
retis. 

Germaniae 

roth Fl. Germ. I. p. 164. I. 2. p. 431. cuius Sy« 

nonymis adde : 
erhart Beytr. I. p. 97. 
kolpin Suppl. Fl. Grijph. p. 42. 
schrank BaU Flora. I. p. 635. n. 586. 

BAUM- ' EAUMGARTEN FL Lipf. p. 204. 11. 527. 

schkuhr Handb. I. S. 320. Tab. CIII. 

Silefiae 

schwenkfeld Cat. fiirp. Silef. p. 117. 
krocker FL Silef T. I. p. 596. t. 53. 

Bohemiae 

schmidt FL Bohem, Cent. IV. p. 72. n. 368. 

Saeciae 

linn. FL Suec. 

retz. Prodr. FL Scand. Edit. 2. p. 86, 

Daniae 

oed. FL Dan. Tab. 86, 

Norvegiae 

gunner FL Norveg. I. p. 80. n. 230, 

Scotiae 

LIGHTFOOT FL Scot. I. p. I94. 

Angliae 

HUDS. i<7. Ag/. l6o. 

sovverby £wg/, 2?o£. V. n. 15, 

Poloniae 

gilibert FL Lithuan. inchoata. in usteri Delect 
II. p. 307. 8. 

Semper terram pinguem humidam aut turfofam 
amat Floret gfunio et gfulio ; maturat femina Au- 
gufio. 4 

Radix 13 

Radix exigua , fplendide candida , fubnodofa , fibris 
teretibus, longis, albis. Caulis ereclus, digitaljs, pal- 
maris , teres , fimplex , aut a bafi in duos aut tres cau- 
liculos divifus, inferne albidus, fuperne viridis, glaber. 
Folia radicalia nulla : caulma alterna , integerrima (ob- 
folete ferrata — schranck), acuuufcula, in petiolum 
brevem decurrentia , laete viridia, glaberrima, plana, 
fubtus nervo albido craifo percurfa : inferiora remota 
obovata fumma failigiata caulem terminantia, raro obo« 
vata, faepe lanceolata, faepiffime ovato-lanceolata in pe- 
tiolum attenuata. Pedunculus unus alterve teres, graci- 
lis , verfus calycem rubellus, uniflorus longitudine folio* 
rum , non e centro , fed ex axilla unius alteriusve folii 
exterioris asfurgens. Flores candidi, parvi, in (tellam 
heptangularem expanfi. Calycis foliola rubella linearia 
acutiffima. Petala lanceolata , obtufa, candida , cum fi- 
lamentis patentia. Antherae fiavae , incurvatae. Peric. 
Eacca exfucca (tbeca globofa) membranacea, tenuiffima, 
fubdiaphana, fphaerica, unilocularis , evalvis. Rec. glo- 
bofum , alveolaturn , fungofum , maximum liberum. Se- 
mina pauca, circiter o&o, fubovata, depreffiufcula, 
atra. 

Variat I. Segmentis Calycis , Petalis , et Staminibus 
a quinque ad o&o aut raro novem , ple- 
rumque fex. 

2. Pedunculo folitario aut raro tribus. 

OBS. I, Primus qui plantam defcripfit, cordus in 
Sylv. Obf. p. 222. a. eam Herba trfynlatis 

nomi- 14 jiominavit. Alfinanthemon variis auctoribus 
dicitur. 

II. Singulare oble&amentum praebuit haecce ftirps 
Cel. a linne'. ,,Nefcio, dicit in Fl. Lap* 
ponica, „quaenam gratia floris adeo percellat 
oculos , ut fere effascinare videatur vifu con« 
templatorem fuum forte a fymmetria, pulchri- 
tudinis omnis matre ! " Forte, addo, quod 
eft fola fpecies e clafle Heptandria Lapponiae 
indigena. 15 

DIANTHUS DELTOIDES. 

Feldnelke mit kleinen Kelchfchuppen. Oeiliet 
deltoide. Maiden Pink. 

Decandria D i g y n i a„ fllAR. GEN. Cakjx cylindricus, monophyllus : bafi 

fquamis quatuor. Petala 5 unguiculata. Capfula 

cylindrica monolocularis. 
DIANTHUS DELTOIDES (** Flores Jolitarii , piures in 

eodem cauie.) fioribus folitariis: fquamis calycinis 

lanceolatis biniSj corollis crenatis. linn. S. Veg. 

ed. XIV. p. 418. edit. gmel. p. 711. Sp. pt. 588. 

Hort. Cliff. 164. 

Habitat in pafcuis et pratis aridioribus , imprimis 

ad acervos formicarum. 

Qermaniae 

roth Fl. Germ. 1. p. 187. II. I. p. 477. Cu- 

jus Synonymis adde : 

BAUMGAR.TEN FL Liff. p. 233, n. 591. 

schrank Bai. Flora I. S. 706. n. 672. 

schkuhr Handb. I. S. 381. n. 1124. 

borkhausen Rhein. Mag. I. S. 510. Oberkatti* 

fche Ftora I. S. 126. 

caryophyllus deitoides moench Method. p. 57. 

Pannoniae 

Caryophyllus fylveflris feptimus. clus. Hifi.ptanU 

rar, p. 285. is plantam primus defcripfit. 

lumnitzer Fl. Pofonienf. p. 175. n. 416. 

Gailiae 

villars FL Delphinat. Tom. III. p. 598. 

DIANTHUS fupinUS, LAMARCK Fl. frailC. II, p. 534, 

Sue* i6 

Sneciae 

linn. Fl. Suec. edit. 2. p. 146. n. 382. 

PvEtzii Prodr. FL Scand. ed. 2. p. 105. n. 532. 

Dmiae 

Fl. Dan. Tab. 577. 

fflorvegiae 

GUNNER. Fl: NoFVeg. II. p. I39. n. I07O. 

huds. F/. ^/zg/. p. 184. 

witiiexling's Bot.. Arrang. p. 441, 

E.ELHAN Cantabr. p. 167. 

ait. Hort. Ktw. II. p. 89. 

Scoliae 

lightfoot FL Scot. I. p. 225. 

Polomae 

gilibert FL Lithuan. inchoata in usteej Delech 
II. p. 276. 

Floret ffnnio ad Augufio. Semina dat mcihira fub 

finem Septembris. Hic illic in hortis colitur. 2jl 

Cautes digitales, palmares, fubdecumbentes, fu perne 

ramofi , dichotomi , geniculati, fubpubefcentes. Fotia li- 

nearia, fubulata: r^dlcatia in cefpitem congefla ; caulina 

oppofjta, connato feililia, internodiis breviora. Fios uni- 

cus, ionge pedunculatus , purpurafsens, caulein ramosque 

terminat. Bratieae duae , oppofitae, ovato • lanceolatae, 

calycis r.ibo duplo breviores. Cor. petala rubra, erer.ata, 

ad bgfio laminae aibis punclis variegata, e quibus prodeunt 

fetulae albae. Styli fpiraliter convoiuti , uno latere iiir- 

futi. Filcimenta violacca. 

obs. Variat fubinde fquamis calycinis quatuor , alternis 

brevioribus. 

Petalovum color mire variat, fed femper centrum 

floris verfus adeft: circuius e punclis faturatius rubris 

conftans. 
C ez&^ajut/a_^ ^nle.&e/^ttceiL 17 

CAMPANULA HEDERACEA: 

Epheublattrige Glockenblume, Campanule lier- 
ree. Ivy - leaved Bell - flower. fliAR. GEN. Corolta campanulata. Stamina quin- 
que, bafi latiori conniventia. Stigma 3 — 5 
fidilm. Capfula infera, trigona, evalvis, trilo- 
cuiaris, foraminibus lateralibus dehifcens. 

CAMPANULA hederacea (*** Capfutis obte&is caiycis 
fmubiis reflexisr) fotiis cordatis quinquelobis 
petiolatis glabris , caule laxo. 

linn. Sp. pt. p. 240. Syft. V. ed. XIV. p. 2io* 
Syfi. ex. edit. qmel. p; 351. n. 56. 

C. Cymbatariae vet Hedtrae fotio. C. eauh. pin» 
93. Prodr. 84. 

C. Cymbalariae foliis, vet fotio hederaceo. tour- 

NEF. .112. 

raii Hifi. 741 , 17. bauh. hift. II. 797. 

pluknet £%J. t. 23. f. 1. Sed veterum auttorum 
icohes hujus (lirpis corollam male reprae- 
fentant. 

LAMARCK Encycl, Meth. 1. 2. p. $71. 
Habilat in umbrofis kiimidis 

B Gtr~ iS 

Germaniae. 

roth Beytriige zur Boianic Th. I. S. 15. FL 
germ. 1. p. 101, II, I. p. 260. 

campanulae rotundifoliae cel. schrank in Bai. 
FL I. S. 476. varietas E huc quoque per- 
tinere videtur. 

Galliae 

lamarck Fl. franc. III. p. 338. 

Lufitaniae 

vandelli FL lufit. fpec. p. ii. in Roemer ScripU 
de piani. hifp. p. 84. 

Hifpaniae 

campanulA foliis fubrotundis quinquangularibus, 
bafi - emarginatis , glabris ? fioribus folita- 
riis. loeffl. It. 127. 

Angliae 

C. Cymbalariae foliis raii Synopf. 277. 
huds. Fl. Angl. 97. 
withering's Bot. Arrang. 220. 
dickson's Dried plants , 56. 
sowerby engl. Bot. XXV. 73. 

Daniae 

oeder Fl. Dan. t. 330. icon peffima. 

Floret Majo - Augujlum. 2f. In Hortis coli po- 
teft 9 ad exemplum Horti Kewenfs, ubi inter Kalmias 
pukherrimas optime viget. 

Radix 


i 9 

Radix perennis, (annuam praedicat amicifT. roth) 
fibrofa, tenuis , emittens Caules utplurimum procumben- 
tes , varie intricatos , teretes , glabros , ramofos. Folia 
alterna, fubrotunda quinquangula, breviter petiolata, ba- 
fi emarginata, angulis acuminatis. Flores terminales fo- 
litarii, longe pedunculati , fubcernui, decidui, Segmenta 
Calycis acuminata integerrima. 

' obs. Cel. linnaeus hanc ftirpem plantam hybridam, 
quippe quae a Campanula aliqua et Veronica he- 
derifolia ortum trahat , effe credit , aliena enim , 
dicit, a fuo genere habere folia: fed folia hujus 
Campanulae certe majorem habent affinitatem cum 
C. rotundifoliae foliis radicalibus, quam cum di- 
ctae Veronicae. B 2 
-&6cr&6S * — ' 21 

HYPERICUM ELODES. 

Haarichtes Johanniskraut. Millepertuis coton* 
neux. Marfh St. John's Wort. 

Polyadelphia polyandria» ^HAR. GEN. Calyx quinquephyllus Corolia pentape- 
tala. Capfula pyramidata trivalvis. Diflepi- 
menta duplicata ex inflexis valvularum margini- 
bus : ioculis polyfpermis. 

HYPERICUM elodes (** Trigyna) floribus trigynis, cau- 
le tereti repente foliisque villofis fubrotundis a 

linn. Sp.pl. p. Iic6. Syfi. Veg. ed. XIV. p. 702. 

S. N. ex edit. gmel. p. 1159. n. 40. 
Afcyrum fupinum villofum paluftre; C.bauh. pin» 

280. 
Afcyrum fupinum elodes. clus. Hift. App. alt. 
caryophyllus paluftris , foliis fubrotundis incanis 9 

floribus aureis 
Chr. menzelii pug. plant. rar. Tab, VII. f. % 

Figura omnino bona. 
aiton Hprt. Kew. III. 1.08, 

Habitat in paludafis 
Germaniae 

H. humifufum , villofum , floribus lateralibus tri- 

gynis pedunculis nudis. moehring (qul 

B 3 pri- 22 

primus in Germania plantam obfervavit) 
Nov. Aft. A. N. C. Vol. VII. p. 405. 

ehrhart Beijir. II. S. 161, 162. 

roth Tent. Fl. Germ. II, 2. p. 232. 

BORKHAUSEN in ROEMER'S 11. bot. Mdg. I. S. IO, II. GaUlae DALIBARD Parif. 234. 

de necker Delic. Gall. Belg.il. p. 319. 
la marck FL Franc. III. p. 152. 

Angliae 

ascyron fupinum villofum paluftre. raii Syn, 

344. 
hudson FL Angl. ed. 2. p. 334. 
relhan FL Cantabr. p. 289. n. 557. 
withering Bot. Arrang. 815. 
sowerby Engl. Bot. XXXI. p. 109. 

Floret Auguflo et Septembri. 2). 

Radix fibrofa, repens, perennis. Caulis inferne 
repens, et ad genicula radiees emittens, tunc adfcendens, 
erectiusculus , teres , fubviilofus. Rami oppofiti. Foiia 
oppofita , approximata , feffilra, cordato - fubrotunda ve- 
lovata, integerrima, fubvillosa, 5 — 7 nervia , punclis 
pellucidis mifoutiffimis notata. Flores laterales et termi- 
nales , in paniculam dichotomam , paucifloram dispofiti, 
pedunculati , aureo - lutei , raro expanfi , fed involuto- 
contorti. Calyx pentaphyilus, foliolis ellipticis , quin- 

que- 23 

quenerviis , ferrato - glandulofis. Petala quinque , linea- 
ria , calyce longiora. Stamina novem ad duodecim , in 
tres phalanges connata. Gevmen ovatum. Styli tres, 
filiformes perfiftentes. Stigmata fimplicia. Ad bafin ger- 
minis glandulae ne&ariferae tres , parvae, luteae. Cap- 
Jula ovata, trilocularis, trivalvis. Semina plurima, el- 
liptica. \ 

obs. Omnino quidem, ., uti jam b. linnaeus animad- 
vertit, vaide affinis eft haec fpecies H. iomento- 
Jo. At H. tomentojum differt ab elode , foliis 
oblongiis, quorum nervi non e bafi foliorum, 
fed e nervo medio oriuntur ; panicula multo majo- 
ri et plus compofita, calyce et ftaminibus profun- 
dius divifis , glandulis tandem nigris vel purpu- 
reis. B 4 

<,CU?7ls u-tt/ut OJ~U/r?i 35 

CYPRIPEDIUM BULBOSUM. 

Knolliger Frauenfchuh. Bulbous Ladies- 
Slipper. 

Gynandria Diandria. I^-HAR. GEN. Ne&ctrium inflato - ventricofum. 

CYPRIPSDIUM bulbofum, flore pentapetalo, ne&arii 
labio fuperiore ovali indivifo ftylo adnato geni- 
talia vix fuperante. Ed. smith Spic. Bot. I. 
p. io. Tab. XI. 

C. bulbofum linn. Sp. pU 1347« S. Veg. ed. XIV. 

P. 8l7. td.lt. GMEL. p. 62. 

Fl. Suec. p. 3*9- «• 821. ^ff. #p/. 1740. p. 2£. 
jF/. £flpf. 319. t. XII. f. 5. Fl. Lapp. ex 
edit. smith p. 257. 11. 319. 

Calceolns mariae lapponum pufillus, flore ex flavo 
rubro variegato. rudb. tapp. 96. 

Orchis lapponenfis monofolia rudb. elyf, II. 209. 
f. 10. 

Orchis lapponum. rudb. Hort. 81. 

In LAPPONIA tegit III 01. rudbeckius filius; 
in RUSSIA S. bielke; (in SIBIRIA gmelin (Sib. L 
p. 7. t. II. f. 1.); in nova scotia ad finum Sancti Lau- 
rentii Archibaldus MENZIES. 2J. 

B $ Rctdix 26 

Radix bulbofa, fibras paucas craffas e parte infe- 
riore exiereus , membrana femidiaphana , acuta, erecta,. 
buibum longe fuperante tunicata. Folium radicale , fo- 
litarium, petiolatum , ovale, fubacuminatum , integerri- 
mum , nervofum, atro virens, fufco maculatum , gla- 
brum , Erythronii haud abfimile. Scapus triuncialis , 
eratus , unifiorus , teres , vaginis duabus , membranaceis, 
tubiiloOs veftitus. Braffea folitaris , a fiore paululum re- 
mota, lineari lanceolata, acuta, purpurafcens. Flos fub- 
nutans, Perianthium nullum. Petala quinque , furfum 
fpechintia, patentia, lanceolata, acuta, trinervia, purpu- 
rea, quorum tria extericra. Neffiarii labium infenus 
lotigitudine petalorum , maximum, inflatum , pendulum, 
purpureo - ftriatum , antice fubtus acuminato - gibbofum , 
acumine bifido , fuperne liians, margine replicato, dila- 
tate , dependente, fauce fafciculo viliorum luteorum or- 
ziatum : Juperius petaiis brevius, ereclum 9 lato-ovale, 
piftillo arcte sdnatum, fubftantia et fere colore petalo- 
rum , integerrimum. Pifiillum vix longitudine iabii ne- 
ct-arii fuperioris, Antheras duas fiavas paulo infra api- 
cem gerens. Stigma vix confpiciendum. Germen ob- Defcriptioni hujus (lirpis cel. smith fequentia fub- 
jungit: — Rariffimam hanc inter Orchidaeas Europaeas 
plantulam primus memoravit Olaus rudbeckius pater, 
in Catalogo Horti Upfalienfis, anno 1685. edito , fub 
nomine Grchidis Lapponum ; quam poftea etiam in Lap- 
ponia legit filius ejus praeclarUs , libelli, cui titulus Lap- 
ponia illuftrata , auctor. linnaeus tamen, quamvis, ut 
verbis ejus utar , de hac planta valde follicitus , num- 

. quam 37 
quam in itinere fuo eam reperire potuit; attamen e figu- 
ra a rudbeckio filio nitidiffime depicla defcriptionem 
confecit brevem, quam una cum icone aevi incifa iilu- 
ftrata, in Flora Lapponica evulgavit. Neque plantam 
ipfam , nifi poft aliquot annos in Ruflia a cl. bielke la« 
ctam, et cum ipfo communicatam , vidit. Jam inde bo- 
tanicis rariflima et defideratiffima, Europae arclicae pro- 
pria , habita eft, donec tria tantum exemplaria in nova 
Scotia anno 1786 viro indefeflb Archibaldo menzies fe- 
fe obtulerunt. Tandem aiia plurima, ante quatuor cir- 
citer annos in Oftrobothnia prope Kemi lecla fuere, quo- 
rum unum dono mjhi benevole dedit optimus et doctifli- 
mus vir Adam aszelius tam egregie exficcatum , 11 1 co- 
lores ejus defcriptioni Linnaeanae, ut et iconi a Ci. men- 
zies piclae, ad unguem refponderent, unde figuram, vi- % 
vam fcilicet plantam videre non aufus fperare, adum- 
bravi. 
S.i V 9 .' I ,* ^ '\ n-f / fe^r: 2 9 

SAPONARIA LUTEA. 

Gelbes Seiffenkraut. Savonaire jaune. Yellow 

Alpine Soapwort. 

Decandria Digynia* \^.HAR. GEN. Calyx monophyllus, bafi nudus. A* 
tala 5, unguiculata. Capfula oblonga, unilo- 
cularis. 

SAPQNAPJA lutea calycibus tcretibus cauleque hirtis> 

petalis obovatis integerrimis, floribus corymbo- 

fis, foliis lineari - lanccolatis canaliculatis. 

smitk Spic. Bot. I. p. 4, 5. Tab. V. S. lutea linn. 

Sp. pL 585. Syfl, Veg. ed. XIV. p. 417. 

cdit, gmel. p. 710. 

Habitat in fffuris rupium 

Montis TERN ANCHE , Valefiae fmitimi 

hall. Mifl. Ji, Helv\ I, p. 394. n. 904. * 
Montis cenisii 

lychnis floribus umbellatis ochroleucis, petalis 
ovatis, filamentis nigris. allion. Spec* 
Ped. 29. tak V. f. 2. 
S. iutea allione FL Ped. II. n. 1560. Tab. XXIII. 
f. 1. 

Floret menfe Auguflo. 2{. 

Radix lignofa, tortuofa, ramofa, cefpitofa. Cau- 
les plurimi , debiles , ere&iufculi , longitudine digiti , ge- 
niculati, articulis 3 vel 4, foliofi, teretcs, pubefcentes. 

Folia Folia lineari-lanceolata, obtufa, integerrima, canalicu- 
lata; radicalia congeda, marcefcentia, glabra; caulina 
oppofita, feffilia, fere connata, fubhirfuta. Corymbi ter- 
minales, denfi, multifiori. Pedunculi fimpHces trifidique, 
breves. Brafteae fojiis fimiies , fed minores , oppofitae 
ad bafm pedunculorum , hirfutae. Calyx cylindricus , 
quiriquedentatus, hirfutus , fuperne violaceus. Petala 
quinque, vix coronata , ungue violaceo , limbo obovato, 
integerrimo, luteo. Stamina 10, quorum 5 longitudine 
limbi,.5 breviora. Fiiamenta nigro-violacea, apice fla* 
va. Antherae flavae. Germen in fundo calycis , ovale, 
parvum, viride, apice tuberculatum. Siyli ftamina lon- 
giora aequantes , albi , - pcrfiftentes. Stigmata, fimplicia. 
Capfula ovalis, glabra, quadrivalvis , unilocularis. Se- 
mina plurima, reniformia, luteo-fufca, minutiffime pun- 
ctata. 

OBS. Ciariif. allioni primus hanc plantam defcripfit 
in opufculo fupra citato , optimeque monuit eam 
diftin&am e(Te a Globularia iutea montana co- 

LUMNAE. LINNAEUS nihilofecillS et HALLER.US 

utrasque conjunxerunt. Cl. smith in Herbario 
vaillantii tantas obfervavit differentias , ut pian- 
tam columnae pro nova fpecie fme ulia , ut ait, 
dubitatione, fub nomine saponariae bellidifo- 
liae proponere aufus fit. I N D E X 

FASCICVLVS I Soldanella alpina. L. 
Centaurea caefpitofa. Cyr. 
Trientalis europaea. L. 
Dianthus deltoides. L. 
Campanula hederacea. L. 
Hypericum elodes. L. 
Cypripedium bulbofum. L. 
Saponaria lutea. L. f FLORA 
EUROPAEA 1 N CH ATA $e?e. j<AC> &6$M$M 

MED. ET CHIR. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHP 

RVRGICO QVOD TURICI FLORET, 

PROFESSORE. 

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE- 
SPONDENTIVM E MEMERIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC. 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG. 
SCIENT. STOCKHOLMIENS, NATVRAE SCRVTATOR. EERO- 
LINENS. HALLENS. ET 1ENENS. AGRARIAE VICENTINAE, 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMBRO IIONO- 
RARIO. FASCICVLVS II. NOPvIMBERGAE 
EX OFFICINA RASPEANA 

17 9 7* \ 
3? 

EPIMEDIUM ALPINUM. 

Alpen - Sockenblume , Bifchoffsmiitze. Epimede 

des Alpes. Barren - wort. 

Tetrandria Monogynia. 

Flor. tetrapetali 9 inferi. {^HAR. GEN. Neffaria 4 cyathiformia, petalis in- 

cumbentia. Corolla tetrapetala. Calyx cadu- 

cus. Capfula oblonga, bivalvis, polyfperma. 

EPIMEDIUM alpinum , foliis bi - triternatis cordato lan- 

ceolatis , ciliatis : floribus laxe paniculatis. 

linn, fp % pl. I. 171. Hort. cliff. 37. Hort. upf. 

29. Syft. Veg. ed. XIV. p. 159. edit. 

GMEL. p. 256. 
C. BAUH. phl. p. 323, 

J. bauh ? Hifi. pL II. p. 391. f. 2. (defcriptio bo- 
na 9 fed figura ononidis fpinofae.) 

MORISON II, f. 2. 8. 20. f. 5. 

tournefort Infi. r. herb. 232. 
Encijclop. Metkod. II, I. p. 373. 
aiton Hort. Kew. I. p. 157« 

PETACNAE Inflit. Bot. II. p. 269, 

eatsch Analyf. Fl. I. p. 30 — 34, Tab. IV. f. 7. 
moench Method. p. 278, 79. 

Habiiat in umbrofis alpium- . 
Camiolicarum (circa Goriziam in fylva della Torre, 
et in collibus fylvofis ad finiflram ejusdera fyl- 
vae ; nec non in Sylva Sabattina , trans Liflb- 
riiunr). 
scop. Fl. Carn, I. p. 111. n. 169. 

G3 Galli- 38 

Gaiiicarum (au mont Afrique, proche Dijon en Bour- 
gogne). 
lamarck Fl. franp. II. p. 523. 

fiaiicarum 

seguier pt. Veronenf I. p. 399. 
allione FL pedem. I. p. 238. n. S71. 

Fioret Apriii^ Majo, gfunio. 2f. ln hortis facile 

cotitur. 

Herba cauie fimplici, prope radicem fquamis cin&o, 

fuperne trichotomo foliato, fubtus ad nodum florifero. 

Folia ex trichotomia 2 — 3 ternata divifuris villofis, pen- 

dula, cordato-lanceolata, ciliata, fuperne glabra, fubtus 

glaucufcula. Fiorum panicula lateralis laxa, baii nuda, 

pauciflora, divifuris I — "bra&eolatis. Caiyx 4 — phyl- 

lus, foliolis ovatis, coloratis, concavis, patulis , caducis. 

Coraiia quadripetala, petalis navicularibus obtufis, calyce 

fuo diraidio longioribus , purpurafcenti - fulvis. Ne&aria 9 

totidem, quot petala, his incumbunt cucullata, calceifor- 

mia , feffilia , petalis breviora : margo fmguli nectarii fo- 

liolo calycis breviori incumbentis, amplectit neclaria vi- 

cina. Stamina quatuor , fiiamentis brevibus , compreffis, 

latiufculis , receptaculo affixis , antheris oblongo - ovatis. 

Pifliiium irregulare, germine oblongo, fub-elongato, craf- 

fmfculo, poftice magis compreflb, carinato ; flylo e fummo 

germine laterali, breviore, utroque apice craffiufculo, ex- 

centrice impofito } fligmate fimplici , luteolo , annulo ru- 

bro inferne fafciato. Capfuia leguminiformis , oblonga, 

bivalvis, polyfperma, feminibus oblique transverfim fitis. 

obs. Habitat etiam in Japonia. V. thunberg FL 
£?ap. p. 62. ■ 

. ^ <zrt cuxS dccc/? cc ^bJ 1 39 

AGARICUS DECIPIENS. 

Der irrefuhrende Blatterfchwamm. 
Cryptogamia , Fungi. \^HAR. G£N. Fungus fubtus lamellofus. 

AGARICUS decipiens acaulis , adpreffus , viilofus , albus ? . 
lamellis interruptis, breviffimis, violaceis. will- 

DENOW in ROEMER et USTERI bot. Mag. IV. 

S. 12, 13. Tab. II. f. 5. a-d. 
«, Supcrficie externa alha lameilis minimis violaceis. 

mg. a. 

/3. Superf. ext. fordide alba , lameiiis fufcefcentibus.. 

Fig.b. 
7. S. ext. nigra, lameliis atro-fufcis. . Fig. c. d. 
9i S. ext. nulia, lamellis atris. 

HYDNUM parajlticum willd. Fl. Berol. a. 1179. 
ECHINUS nigricans , fquamis eiiipticis , longiuirnis 

aculeis. hall. Helv. n. 2318? 

BOLETUS dubius, feffilis membranaceus, albo hii> 

futus; poris reticuiato-diductis ochraceo- 

carneis. plan, SuppL Fl. Erf. p. 27. n. 30? 

H. parajituum timm p-oir. F/. Megap. n. 1147. 

(iide fp. ficci). 
A. decipiens humbgldt Sj& F/. Ffibergk p. 74... 

n. 130. 
H. decipiens schrader 5Jw« F/. Germ. I, p. igo^ 

igi. 
Habitat in Helvetiae et Germaniae Qfine dubio ez 
aliamm Europae rtgionum) Pini cortice, ei ad Jaepes 
paffm. 

C 4 Sti- 4o 

Stipes nullus. Pileus exacte refert laminam papy- 
raceam vel coriaceam, eft planus, irregularis, tenuis, ex- 
planatus , adprefius et lobatus. Superficies externa alba 
in junioribus eft, et villofula , deinde color ille aibus 
mutatur in virefcentem, obfcure album, fufcefcentem , 
et denique in nigrum. Lameilae funt breves, a pcriphe- 
ria ad medium innumeris jntervallis fcparatae, dentatae 
vel excifae, ut Hydni aruleis, praecipue fi nigrae fmt, 
haud diffimiles videantur. Color lamellarum eft ruber , 
deinde fufcus, tandem vero niger. Vidit cl. willde- 
now exemplaria lamellis eleganter violaceis, obfcure vio- 
laceis, rufefcentibus, fufcis, fufco-nigris , atrisque. Quo 
antiquior hic Agaricus eft, eo longiores lamellae, ita ut 
Hydnum mentiantur. 

OBS, A. dectpienti proxime accedit BOLETUS oblU 
quus (bolton Hift. fang. p. 76. t. 76. gmel, 
$yfi* Nat. II. p. 1438. n. 76.), quem dickson 
QFafc. pL crypt. Britt. I. p. 1%. ) cum B. lacry- 
mante vvuls. conjimgit. Num vero H« parafiticum 
linn. , cui ab ill. gmelin fungus nofter adfocia- 
tur, revera huc pertineat, ob brevem defcriptio- 
nem a Linnaeo datam , dijudicare nollem. Neque 
H. parafticum , cujus houttuyn, schrank (Baj\ 
Flora II, n. 1757.) aliique plantarum Enumeratores 
mentionem faciunt , huc referri pofle, cuilibet no- 
ftrum fungum cum defcriptione et fynonymis ab iis 
allatis conferenti, facile patebit. schrad. 
46 * ~ /< ((fo r m c*f 41 

JUNCUS FILIFORMIS. 

Fadenformige Binfen. Jonc filiforme, Leaft 
foft Riifh. 

Hexandria Monogynia. 

FL incompletL ^HAR. GEN. Calyx diphyllus, Covolla hexapetala. 
Capfula ovata vel trigona unilocularis, locu- 
lis monofpermis; trilocularis , loculis polyfper- 
mis, 

JUNCUS filiformis culmo nudo filiformi nutante , pa^ 
nicula lateralj. 

linn. Sp* fU p. 4^5- Syft. Nat. ed. XIV. p, 340. 
edit. gmel. p. 571. FL Suec. p. 112. n. 
300. Fl. lapp. edit. smith p. 92. n. 118. 

J. parvus, caiamo fupra paniculam compaclam lon- 
gius producto. plukn. PhyL t. XL, f. 8« 

rudb. Elyfi I. p. i©4. f. 3, 

J. laevis, panicula fparfa, minor. C. eauii. Pin. 
12. Theatr. 183. scheuchz. Agrofi. 347, 
t, VII. f. 11. 

J.filiformis, petagna Inft. Bot. III. p. 652, 

lamarck Enc. meth, III, p. 254. 

C 5 HohU 42 

Habitat in locis utiginofis, paludojis, turfofis e$ 

arenofis humidis 

Helvetiae (in Gotthardi montis paludofis, inter Lau- 
terbrunn et Grindelwald, in alpibus Sure- 
nenfibus. In monte Fouly, Sanetfch, fu« 
pra les Plans &c.) 

J, J. SCHEUCHZER It. Olp. I. p. 132. 

J. caule - nudo , foliis mollibus , teretibus , panicula 
laterali pauciflora. hall. Hijl. Helv. II. 
l6g. n. 1313. 

Germaniae. 

roth tent. Fl. Germ. I, p. 154. II. 1. p. 401. 

Adde Synonymis ab amicifT. roth allatis: 
schrank Bai. FL I. S. 611. n. 554» 
eaumgarten Fl. Lipf. p. 193- n. 501. 
eorkhausen Rhein. Mag. I. S. 555. n. 271. Ober* 

katt. Fl. S. 173. n. 271. 
moench Method. p. 240. 
schrader Spicileg. I. p. 3 2 « 

Gatliae 

villars Hijl. des pl. du Dauph. II. p. 231. 
lamarck FL Franc. III. p. 29°« 

Lufttaniae 

vandelli FL luftt. et Braf fpec. p. 21. in roe- 
mer de plant. Hifp. p. 97» 

Italiae 43 

Italiae (in afcenfu montis Cenifii, Italiam verfus ; etiam 
in montc Col de Balme prope Chamonix 
Sabaudiae, et in alpibus d^Ufley.) 
allione Fl. Pedem. II. p. 215. n. 2075. 

Daniae 

O. Fr. muller Fl. Fridricksdal. \\ 64, n. 294» 

Sueciae 

linnaei FL Suec. 1. c. 

retzii Prodr. FL Scand. ed. 2. p, 79. n. 421. 

LILIEBLAD Utkaji. p. 123« 

Norvegiae 

gunner Fl, Norveg. II. p. 117, n. dccccxxxv» 

Angliae 

raii Syn. 432. 

huds. Fl. Angl. ed. 2. p. 149. 

Scotiae 

in monte Ben Lawers , Scotiae , ad lacum legit ami- 
ciff. dickson (Dried Plants n. 32.) 

Floret gfun. et gfulio. 2{. 

Radix perennis, horizontalis , repens; fquamis im- 
bricatis ftriatis, glabris, fufcis tecta; radiculae filifor- 
mes, parum ramofae, pubefcentes. Culmi fere pedales, 
ere&iufculi, debiles , filiformes, ftriati, glabri ; bafi fqua- 
mis oblongis, vaginantibus , ftriatis , fufcis, obtufis, fae- 
pe mucronulatis , veftiti - 7 medium verfus florigeri ; apice 

magii 44 

magis vcl minus inflexi , mucronato - pungentes. Folia 
vix ulla, nifi culmi fteriles pro foliis habendi fint. Pa- 
nicula e medio culmi lateralitef erumpens, fubcorymbo- 
fa , 5 — ad 8 — flora , albido - virefcens. Bra&ea conu 
munis fetacea , vix paniculam fuperans ; pariiales binae 
fub fingulo flore, ovatae, concavae, membranaceae. trV* 
dimculi plerumque fimplices, uniflori, rarius biflori, tri- 
quetri , bafi fquamis aliquot vaginantibus inftrufti. Caly- 
cis foliola ovato - lanceolata , acuta, margine membrana- 
cea , dorfo virefcentia , ftriata , perfiftentia , tandem ru- 
tilefcunt. Stamine calyce breviora. Germen parvum, 
fubrotundum. Stigmata tria, pubefcentia , perfiftentia. 
Ccipfula fubrotunda , ferruginea , nitida , trivalvis , trilo- 
cularis ; dijfepimento valvulis contrario, Semina nume- 
rofa , parva. 
M(3U -t&itsrn. /UsmJ) 'clutGLm^, V v, 45 

HOLOSTEUM UMBELLATUM. 

Doldentragende Spurre, Nelkengras. Morgel- 
line ombellee. Umberd Holofleum. 

Triandria Trigynia. \^HAR. GEN. Calyx pentaphylius. Corolla pentape- 
tala, petalis dentatis. Capfula fubcyltndracea, 
unilocularis, fexvalvis , apice dehifcens. 

HOLOSTEUM umbellatum, floribus umbellatis. linn. 
Sp. Pl. 130. S. Veg. ed. XIV. 129. 
ed. gmel. p. 207. 

CARYOPHYLLUS arvenfis umbeilatus , folio gla- 
bro, C. bauh. Plnt 210. 

CARYOPHYLLUS arvenfis. J. eauh. ffifi. III. 
p. 361. raii ERfi. II. 1028. 

LYCHNIS graminea hirfuta umbellifera. moris. 
Hifl. II. p. 546. S. 5. t. 22. f. 46. 

ALSINE verna, glabra, floribus umbellatis albis. 
tournef. 242. 

H. umbellatum. ait. Hort. Kew. I, 123. 

gaertner» de frutt. II. p. 23 1. Tab. 130. 

Habi- 4<S 

Habitat in agris 9 arvis argiltofts, aggeribus, jux- 
ta vias montanas, et circa vineas 

Helvetiae 

ALSINE floribus umbellatis , petiolis ferratis. hall. 
Hifl. Stirp. Helvet. I. p. 386, 87. n. 
379. 

Germaniae 

roth FL Germ. I. p. 54. II, 1. P . 157. Cujus 

Synonymis adde: 
schranck Bai. Fl. I. S. 391. Primit. FL Salisb. 

p. 49. n. 130. 
schkuhr Handb. I. S. 64. Tab. XX. 
borckhausen Rhein. Mag. I. S. 529. Catzeneln- 

bog. Flora. S. 146. 
moench Method. p. 226. 

MATTUSCHKA I. S. 83. 

krocker FL Siief. I. Tab. 31. 

lumnitzer i^7, Pofon. p. $2. n. 127. 

dalib. Parif. 134. 

vaillant J3o£. Pan/. p. 7. non autem icon Tab. 

III. f. 2. 

villars Hijl. des pl. du Dauph. III. p. 652. 
alsine umbellata. lamarck Fl. franc. III. p* 
45. 

Hifpa- m 

Hifpaniae. 

LOEFFL. It. 120. 

Itaiiae 

seguier Plant. Vevon. I. p. 42 r. 
allion. Fl. Pedem. II. p. 110. n. 1697,, 
petagna Infiit. Bot. II. p, 212. 

Sueciae 

retz. Prodr. Fl, Scand. Edit. 2. p. 29. 

Angliae 

CERASTIUM umbellatum. huds. jfif. Angl. 201. 
rose's Elemenis (Appendix) 445. t. 2. f. 4, 
with. Boi. Arrang. 132. 

gilibert FL Lithuan. inckoata, in usteri De= 
left. II. p. 268. 

Floret Aprili et Majo. Q 

Cautis teres, inferne glaber , fuperne pubefcens^ 
decumbens, adfcendens, ramofus, digitalis et palmaris. 
Folia glabra, integerriraa , fucculenta : radicalia in 
cefpitem congefta , in petiolum decurrentia , obverfe lan- 
ceolata; caulina oppofita lanceolara, connato - amplexi- 
caulia; fuprema ovata, acutiufcula. Pedunculi fex f. 
feptem in caule terminales, fafciculati , uniflori, fioriferi 
erecti, fru&iferi ad unum latus deprefli. Bracleae ad 
bafin pedunculorum ovatae , exiguae., Calyx ovato - Jan- 

ceola- 48 

ceolatus. Petala parva, fere conniventia, extus fubru- 
bella dum immatura funt, deinde alba, unguibus viren- 
tibus , obovata, obtufa, apice tridentata, Stamind ple- 
rumque quatuor. Styli. 4. Capfula unilocularis , fex- 
valvis, apice dehifcens, denticulis fenis revolutis. Re~ 
ceptaculum columnare, liberum. Semina numerofa, con- 
vexa, angulata. 

variat Petalis bidentatis. 

Staminibus tribus et quinque. 
Stylis tribus. /z/h^yd O? owe lc i - 49 

OPHRYS LOESELII. 

LoefePs Ragwurtz. Ophris de Loefel. Dwarf 

Ophrys. 

Gynandria Diandria. c HAR. GEN. Caiyx. (Corolla linn.) pentaphyllus, co- 
loratus, irregularis : foliolis duobus exterioribus, 
tribusque interioribus. Corolla bilabiata; La~ 
bium fuperius breviffimum , duas antheras per 
filamenta breviffima cum ftylo cohjunctas reci- 
piens tegensque, inferius magnum , planum, 
porre&um ecalcaratum. Germen inferum^ con» 
tortum. Capfula trivalvis, polyfperma. 

OPHRYS Loefelii ** bulbo fubrotundo , fcapo nudo tri* 
goho , neetarii Labio ovato. linn. Sp* pl, p. 
1341. S. Veg. ed. XIV. p. &13. ed. gmel. p« 
57. n. 13. FL Suec. ed. 2. p. 316. n. 8i2 ft 

Habitat in ptatk paludofts et locis iurfofis 

Germaniae 

loSsel pruff. xgo. t. 58. 

In pratis paludofis prope Driburgum invenit 
ftirpem rariffimam cel. Ehrhart, eandemque 
in Herbario ficco n. 110. amatoribus obtulit. 

Roth FL Germ, II^ 2. p. 402, 3. 

D Bohe- 5° 

Bohemiae 

Fr. W. schmidt FU Bohem. Cent. I. p. 70, n. 
LXXXII. (0. lilifolia.) 

Galliae 

villars Hifl. des pl. du Dauph.ll. p. 47, 4 &. 
(0. lilif.) 

gueciae 

linn. JF/. Suec. 

sletzii /Voir. .R Scand. Edit. 2. p. 207. n. 
109& 

Daniae 

fl. dan. tafc. 877- (0. pakdofa.) 

Norvegiae 

gunner ffl, Norveg. II. p. 121. 11. 962. 

Pfeudoorchis bifolia paluflris. raii 5^w. 382. 

O. iilifolia relhan jF/. Cantabrig. p. 337. n. 651« 

huds. jF/. AngU 390. /3. 
with. ifo£. Arr. 988. 

SOWERBY'j *Wg/. ifo*. XVI. 47. 
JL?tf/g2tf# 

de gorter FI. VII. Provinc. p. 237, n. 736. (0. 

lilifolia.) 

rarijjima fere ubique , floret §fulio. 2f. 

Bulbus rotundus albidus, tunicis diaphanis, ficcis, 
albidis veftitus; fubtus radix transverfa in terram conti- 

nuata; 51 

nuata; fupra in vaglnam diaphanam ficcam , fiaccidam, 
bafi turgidam elongatus , fcapum et folia cingentem. Fo~ 
lia duo, in vagiuam membranaceam bafi definentia et in- 
fuper vagina folii primordialis imperfecti , oblique apice 
retuO involuta, demtis vaginis uncialia et biuncialia, ner- 
vofa, tenuia, fubdiaphana, iithmis intercepta et quafi re- 
ticulata , integerrima, glaberrima, fcapo paulo breviora, 
magnitudine inaequalia, aitero paulo breviore, latiore , 
obtufiore, fere ex oblongo ovalij aitero longiore, paulo 
angufriore , lanceoiato , acuminato. Scapus ereclus 5 fe- 
midigitalis et digitalis, raro iongior , nudus, glaber, in- 
fra medium in foliorum vaginis laxis latitans , fupra me- 
diiim triqueter, tetminatus racemo pau.ciffcro. Flores 
quatuor, fex, ad oclo, vix unquam plnres, alterni, erecti- 
Ufcuii, parvi, tamen triplo falteffi majores qnam in 0. 
JV/jnorchide et paludofa , aibidi, f. ex viridi - flavefcen- 
tes, C&lycis folia patentia , viridi - flavefcentia; duo 
exteriora angultifimia , linearia ; interiora tria oblon- 
ga , obtufa. Corvllae iabium ere&iufculum , ovatum, 
integerrimum j furfum cavum, fubcrenulatum , flavum. 
Germen clavatum , verftis bafm attenuatum , poft flore- 
fcentiam ffiagis .incurvum. Bra&ea fub quovis flore mi- 
iiima lanceolata, membranacea , ficca, rigidiufcula. Ctip- 
fuLi oVata, obtufa, bafi attcnuata, glabra , creeta, 

OBS. Afntmat ceL Ed. smith, fultus Herbarii Linea- 
hi fide, 0. iHifoliam linn. non nifi Americes ef- 
fe indigenam , omniaque quae in variis linnaei 
operibus occurrunt Synonyma europaea OPHRY- 
DIS iilifoliae* vere ad hanc O. Loefeiii pertine- 
re. Quidquid fit , itrtid faltem negari non potefr, 
magnam, finon nimiaffi, afnnitatem intercedere, 
D % inter 52 inter O. UlifoUam et Loefelii linn. Neque hoc 
filentio praetereundum , cel. retzium diftincle O. 
Uiifotiam et Loefelii linn. utrasque Scandinaviae 
indigenas efle profiteri, Sed vereor , ne vir cel. 
utrasque potius ex auctoritate quam ex autopfia 
adduxerit. 

OBS. II. Variat ftirps noftra fcapo trigono et penta- 

gono. . 7 (s~^ 53 

OPHRYS MONORCHIS. 

Einhodige Ragwurtz. Ophris unibulbe. Mufk 
Orciiis. 

Gynandria Diandria. (jPHRYS ** monovchis, bulbo globofo, fcapo nudo; 

ne&arii labio trifido crueiato. linn. Sp. pU 

p. 1342. Syfi. V. p. 814, n. 14. edit. gmel. 

pag. 57- n. 19. 

Oychis odorata mofchaia , f. Monorchis. C. bauh, 

Pin. 84. 
Monorchis montana minima , flore obfoleto , vix 
confpicuo. micheli nov. gen. p. 30. t. 26. 
Herminium bulbo fupra radiato, ne&arii labio tri- 
fido. AM. UpJ. 1740. p. 29. 

PETAGNAE Ztlftitut. bot. IV. p. Vft%. B. I^. 

ait. Hort. Kew. III. p. 300. 

Habitat in pratis uliginojis, Jubalpinis et monta- 
nis 

Helvetiae 

hall. Hift. pl. Helv. n. 1262. t. 22. Euumerat. 
269. n. 20. 

Germaniae 

roth tewf. JF7. Gfifm I , p. 382. II , 2. p. 402. 

Cujus Synonymis adde : 
Orchis coleo unico, f. Monorchis flofeulis pallide 
viridibus. loes. FL PruJJ. p. 184. t. 61. 
D 3 hall 54 

hall. It. hercyn. n. 6, 

Monorchis bifolia 9 flore pallide virente, Pruffica* 

menzel. pugHL Tab. 5. f. 5, 
ORCHIS Monorchis schrank ita/. H I. S, 236, 

237* 
funk Beytr. z. Salzb. Flora^ in romer's Archiv, 

I, S. 40. 
scopon FL Carn. II. p. 195. n, in6e 

Bohemiae 

Fr. Wilib, schmidt FL Boem. Cent. I, p s 72,, 73. 
n. LXXXV. 

Hungariae 

clus. Pannon. p, 239. {Orchis pufilla alba odo^ 
rata.) 

Galliae 

villars Hifi. des pl. du Dauphine. II.. p. 4$« 
lamarck FL Frang. III. p. 513» 

Jtaliae 

seguier pl. Veron. II, p. 131. n. 22. Tab. XVI. 

n. 15. Icon prorfus aliena. 
allione FL Pedem. II. p, 148. n. 1832* (OR- 

CHIS mononhis.) 
Bernh, ab ucria Hort. Reg. Panorm. p. 384* (St- 

culis: Orchidi cu radica tunna.. 

Betgii 

de GORTER FL VII. Provinc. p. 238. n. 737. 

JDaniae 

FL Dan t tab. 102* 

Sueciae. 55 

Sueciae 

linn. FL Suec. p. 315. n. 810. FL Lappon. 

edit. smith p. 256. n. 317. (HERMI- 

NIUM radice globofa.) 
retzii Prodr. FL Scand. ed. 2. p. 207. 11. IIOI. 
lilieblad Svensk Flora. p. 214. 

Norvegiae 

gunner Fl. Norveg. II. p. 72. n. 644. 

Angliae 

raii Syn. 378. 

relhan Fl. Cantabrig. p. 338. n. 657. 

huds. Fl. Angl. ed. 2. p. 390. 

with. 5o^. Arr. 990. 

sowerby *wg/, j?o£. XXIV, 71, 

F/cuv^ gfunio et ^fulio. 2{, 

Radix bulbus unicus ,. globofus, nudus, folidus, al- 
bidus ; fupra fibrae radicales , fimplices , teretes. Scapus 
ftriftus , palmaris , teres , nudus ; interdum folio vaginan- 
ti folitario, vel Squamis nonnullis membranaceis exiguis 
ornatus. Folia radicalia duo aut tria, ovato - lanceolata, 
bafi vaginantia. Spica denfa, longa. Brableae lanceola- 
tae, acutae, germinibus breviores. Flores ex luteo vi- 
rentes, oblique difpofid, nutantes, odori. Calycis folio- 
la patula; duo lateralia interna bafi denticulo notata, fu- 
premum ovatum, duo lateralia exteriora lanceolata. Co- 
rollae labium trifidum ; laciniis lateralibus transverfim in 
crucem pofitis , integris , obtufis; intermcdia produdiore, 
acuta. Germen erectum ad florem in pedicelium incur- 
vum attenuatum. 

D 4 OBS. 5<S 

OBS. Habitu OPHRYOS paludofae non diffimiiis , fed 
tamen fatis fuperque differt. I. Bulbo unico, 
fupra fibris coronato. 2. Caule tereti. 3, Foliis 
ad radicem duobus plerumque , lanceolatis , acu- 
minatis , glabris, longioribus. 4. Spica brevio- 
re , denfiore. 5. Corotiae labio trifido , crucifor- 
mi ; laciniis linearibus , anguftiflimis : nec integer- 
rimo , linguiato. 

OBS. II. Apparenter tantum bulbum unicum habet 
haec fpecies : ad apicera nempe unius alteriusve 
fibrae radicalis exoritur bulbus fequentis anni , 
qui autem poft deflorefcentiam folum buibi adulti 
incrementa capere incipit, 57 

SAGITTARIA SAGITTIFOLIA. 

Gemeines Pfeilkraut. Flechiere aquatique, 
Common Arrow - head. 

Monoecia Polyandria, f^HAR. GEN. Mafc. Calyx triphyllus. Corolla tri- 

petala. Filamenta 24 - 30. 

Foem, Calyx triphylius. Corotla tripetala. Pi- 

fiilla multa. Capfulae utriculares numero- 

fiffimae femilunatae, coinpreffae, monofper-' 

mae. Semen teretiufculum, compreffura. 

SAGITTARIA fagittifolia, foliis fagittatis. linn. Sp. 

pl. II. p. 1410. FL iapp. edit. smith. p. 279. 

n. 344. Fl. Suec. edit. 2. p. 340. n. 869. HorU 

cliff. 447- Syft. Veg. ed. XIV. p. $$6. ediU 

GMEL. p. 8§4. 

C. eauh. Pin. 194. 

J. eauh. Hifi. III. p. 779 et 780. c&. 

Ranunculus paluftris folio fagittato maximo , et R. 

p. f. f. angufiiori. tqurnef. inft. 292. 
vaillant AU. Academ. Reg. Parif A. 1719, I. 

P< 32. 

pftagna infiit. Bot. V. p. 1828. 
gaertner de frutt. II. p. 21. Tab. 84. f. 3. 
ait. Hort. Kew. III, p. 352. 

Habitat paffm in foffis^ pifcinis, fluviis 9 iacubus 
argillofis 

D 5 Hehi- 58 

Helvetiae 

kall. Hift. plant. Heiv. n. 1185. 

Germaniae 

roth tent. Fl. Germ. I. p. 406. II, 2. p. 480. 

Cujus Synonymis adde : 
schrank Bai. FL II. n. 866. 

EAUMGARTEN FL Liff. p. 303. I). 754. 

borkhausen Rhein. Mag. I. S. 399. Catzenelnb. 

Flora S, 9. 
moench Method. p. 219. 
f t 
scop. F/. Carn. 2. T. U. p, 239. n, 1181= 

f f 

mattuschka FL Silef. n. 696. 

Hungariae 

lumnitzer Fl, Pofon, p. 434. n, 975. 

Galliae 

la tourrette Cktor. Lugd. 28, 

villars ////&. des fl. du Dauph. III. p. 75^« 

lamarck FL franf. II, p. 197. 

Italiae 

seguier PL Veron. I, p. 365, 66. 
allione FL Pedem. I. p. 235. n. 863. 

Lufianiae 

vandelli FL lufit. fpec, in roemer fcript. plant. 
Ilifp, &c, p. 151. 

Belgii 

meese i^. Frif p. 60. n. 399. 

de gorter FL VII. Pyov. p, 257. n. 795. 

Daniae 59 

Daniae 

O. Fr. muller FL Friedrichtdal, p. 174. n. 782. 
FL Dan. t. 172. 

Sueciae 

linn. Fl. Suec. et Lapp* 

retzii Prodr. Fl. Scand. ed. 2. p„ 225. n, 119$. 

lilieelad Svensk iiora. p, 185. 

Norvegiae 

gunner FL Norveg. II, p, no, n, 87$. 

Angliae 

raii jS^». 25S. 

relhan Cantab. p. 362. n, 710, 

HUDSON F/. ^fngi. ^- 2. p. 420, 

with. BoU Arr. 1079. 
sowerby engl. Bot XXVI, 84. 
siBTHOR? FL. Oxon. p. 17& n. 5°9« 

F/or^£ ofuniQ et ^uiio. 2j. 

Radices» in America craftlores, Indis in cibum ce- 
dunt. Chinenfes Sagittariam colunt, cujus radicibus ve- 
fcuntur, Nobis fortafiis ideo negliguntur, quia ineft illis 
vis cauftica et acris , inftar AHfmatis et Ranunculorunu 
Praeter oves etiam a pecore amantur, 

Radix fit teretibus fibris innumerabilibus denfis, in 
vaginofum caput convenientibus. Scapus fimplex, angu- 
lofus , fulcatus » nudus, fere pedalis. Fotia radicalia, in 
cefpitem congefta, petiolis longis , ereclis, triangularibus, 
medulla fpongiofa infarclis; fagittata utrinque acuta , gla- 
bra, integerrima, plana, laciniis retrorfum divergemihus. 

Fiores 6o 

Flores mafculi et foeminei in fcapo verticillati , pedun- 
cuiati , trfpetali. Ferticilli remoti, plerumque triflo- 
ri. Petala fubrotunda, alba, unguibus purpurafcentibus. 
Braftea fub quovis pedicello ovata , membranacea , bre- 
vis , obcufa. 

Variat Foliis latiflimis, latioribus et angufiis. 

OBS. I. Scapus et petieli, rariffimo in plantis aqua- 
ticis exemplo , avulfi fuecum lacleum fundunt. 

OBS. II. Nonnunquam et 3 — 4 piftiila (nefcio an fer- 
tilia) in floribus mafculis obfervantur. 

OBS. III. Folia juniora linearia, graminea, demum 
evadunt fagittata. .61 

LATHYRUS NISSOLIA. 

Niflbl's Platterbfe. Geffe niffole. Crimfon 
Grafs - vetch. 

Diadelphia Decandria. C HAR. GEN. Perianthium quinquefidum : laciniis dua- 
bus fuperioribus brevioribus. Stylus planus, 
fupra viiiofus, fuperne latior. 

LATHYRUS Nijfolia, pedunculis uniflons, foliis fimpli- 
cibus, ftipulis fubulatis. linn. Sp. pl. p. 1029. 
n. 2. Syfl* Veg. ed. XIV. p, 662. edit. gmel. 
p. 1109. Lathyrus foliis folitariis lentiformi- 
bus. Vir. cliff. 74. Hort. cliff. 366. 
Lathyrus fylveflris minor. C. eauh. pin. p. 344. 

Catanauche legnmihofa quorundam. Joh. bauh. Hifi. 

tt. p. 309. 
NifToiia vulgaris tournef. 656. 

Nifiblia parva, flore purpureo. buxb. Ceni. 3, p 8 
84. t. 45. f. 1. 

L. Nijfalia petagna inflii. Bot. IV. p. 1368, 

lamarck EncycL method. II, 2. p. 696, 

ait. Hort. Kew. III. p. 39* 

Hahitat in agris 9 inter fegetes 
Helvetiae 

haller Hifi. flirp. Helv. I. p. 190. n. 441. 

Germaniae s 

ROTii Fl. germ. I. p. 307. II. 2. p. 174. cujus Sy- 
nonymis adde : 

schkuhr Handb. II. S. 350. n. 3063. 
f f 

scopoli Fl. carn. II. p. 61. n. 888. 
Galliae 

Lathyrus anguftifolius ereftus, folio fingulari fine ca- 
preolis D. Niflbllc. magnol, Hort. Reg» 
Monfp. p, 1 12, c. iCi 

VIL- 62 villapvS Hifl. des Plarit du Dauph. III. p. 441. 
lamarck FL franc. II. p. 572. 

f f 

de kecker Deiic. Gall. Belg, II. p. 3c6. 

Italiae 

seguier pl. Veron. II. p. 82. n. 4. ' 

allione Fl. Pedem. I. p. 329. n. 1217. Angiiae Catananche leguminofa quorumdam raii Syn> 325. 
relhan Cantabr. p. 271. n. 519. 
hudson FL Angl. p. 315. 

WITHERING Bot. Arr. 77O. 

sowerby engl. Bot XXXI, 112. 

sibthorp FL Oxon. p. 222. n. 620. 
Flovei §funio et §fulio. Q. 

Cauiis fimplex, erechis , pedslis et major, angulo* 
fus, glaber. Foiia alterna, graminea, lineari acuminata, 
longa, integra, plana, amplexicaulia, nervofa» Siipulae 
lineares , fubulatae. Peduncuii ex alis foliorum , foiitarii, 
tiniflbri aut biilori. Flos nntans. Calycis fegmenta trian- 
gularia, ariftata, fuperne breviora, excifa. Vexiihm mi- 
niatum , emarginatum , vcnofum. Alae minutae, ovatae» 
purpureae, hamo brevi. Carina roftro lato, addkamento 
fubcaeruleo, acuto, argute roftrato. Legumina giabra , 
praeionga, angufta, pendentia. (Viliofula, ftyib recto termi- 
iiata , scop.). Ad quindecim et viginti Jemiha rotunda, 
CQmprefia. 

OB5. Cirrlii nulii, fed folia, fimplicia, graminea, in 

quo differt ab omnibus congeneribus. Ouaeftio au- 

tern eft, utrum iliud, quod in hac planta foiia nuneu- 

paraus, revera foiia (int, an potius petioii commu- 

nes nudi , dilatati , foliiformes ? INDEX 

FASCICVLVS II. Epimedium alpinum. L. 
Agaricus decipiens. Willd. 
Juncus filiforrnis. L. 
Holofteum umbellatum. L. 
Ophrys Loefelii. L. 
Ophrys Monofchis. L. 
Sagittaria fagittifolia. L. 
Lathyrus Niflblia. L. F LOR A 
E U R O P AE A 

IN CH A T A 

A 

MED. ET CHIR. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHI- 

RVRGICO QVOD TVRICI FLORET, 

PROFESSORE. SOCIETATIS MED. ET CIIIR. PER HELVETIAM CORRE» 
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC. 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG» 
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO- 
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE, 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMBRO HONO- 
RARIO. FASCICVLVS III. NORIMBERGAE 

EX OFFICINA RASPEANA 

17 9 8. ALBERTO GULIELMO 
ROTH 

MED. DOCT. PHYSICO PROVINCIALI DVCATVS 

BREMENSIS. ACAD. CAES. NAT. CVR. 

SOCIO CAET. TERTI VM 

FLORAE EUROPAEA FASCICVLVM 

OBSERVANTER 
D. D. D. 

J. J. ROEMER. 
£. Jrcsi . '■' ALYSSUM SINUATUM. 

Ausgefchweiftes Steinkraut. Veficaire finuee, 
Sinuated Mad - wort. 

Tetradynamia filiculofa. \^HAR. GEN. Silicula comprefTa aut turgldula , fubro- 
tunda, aut ovata, leviter emarginata, ftylo per- 
fiftente coronata: loculis fubdifpermis. Stami* 
na, duo breviora (in nonnullis) denticulata. 
Corotla regularis. 

ALYSSUM jinuatum , caule herbaceo , foliis lanceolato - 
deltoidibus : filiculis inflatis. linn. Spec. pl. ix. 
p. 909. Syfl. Veg. edit. XIV. p. 590. ediU 

GMEL. p. 977. 

couan H. R. Monsp. p. 321. 
[petagna infiiU bof.lV. p. 1222. 
aiton Hort. Kew. II. p. 382. 
vitman Simim. plant. IV. p. 29. 

GAERTNER de frucU II. p. 283. 

schkuhr BoU Handb. II. S. 235. Tab. CLXXXI. 
Leucoium incanum filiquis rotundis. C. bauh» 

Pin. p. 201. 
Alyofsides incanum , foliis finuatis. tournef. m- 

Jlit.l. p.218. 
morison Hifl. II. p. 247. n. 6. f. 3. t. IX. f. 6. 
Alyfson filiquis inflatis , foliis tomentofis. hall. 

Enum. pl. H. Goett. p. 241. 

Alyfsoides finuatum, medicus PflanzengatU I. 
S. 63. Tab, I. Fig 17, 

ffabk ALYSSUM SINUATUM. Habitat in incultis et ad vias 

Infulae Candie (caeterarumque Infularum Archipelagi) 

L' Eruca peregrina del Clufio, 6 Leucoio marino 

de' Fadoani. 
pona Monte Baldo (4. Venet. 1617.) p. 47. 

Hifpaniae 

Eruca peregrina. clus. Hifp. (8. Antv. 1576.) 

p. 420. 
Floret Majo ad gfulium. ©. <?. 

Caulis pedalis , fesquipedalis , raro bipedalis , parum 
ramofus. Folia , praefertim quae radici proxima funt, 
dentata, fmuata , incana, in petiolum abeuntia : caulina 
Jumma fublinearia. Tota planta levi tomento obducla, 
viridi - incana. Fiores in fummis caulibus congefri , fatu- 
rate lutej. Calyxis foliola hirfuta , conniventia, duo 
deorfum gibba. Peiala acute fatis bifida , unguiculata, 
unguibus calycem aequaritibiis. Stamina fex : duo mino- 
ra bafi latiora (non vera . denticulata.) Silicuia magnvtudi- 
ne pifi, . fubglpbofa , inflata, glabra, viridi - albicans, bi- 
locularis, biyalvis, ftylo perfiflente acuminata; diflepimen- 
to rotundato tenuifsimo, valvis parallelo. Semina rotun- 
da, comprefsa, ut fere foliacea aut bra&eata, fordide 
rufefcentia aut ferruginea, margine membranaceo albicante 
eirfda , mucilaginofa. CORTUSA MATTHIOLL 

Alpfanikel. Cortufe de Matthiole. 
Pencandria Monogynia. ^HAR. GEN. Calyx quinquefidus. Corolla infundi- 
buliformis ; tubo fenfim ampliato in limbum 
quinquefidum aequalem, fauce nuda. Stamina 
quinque antheris linearibus tubo corollae infiden- 
tibus. Capfula unilocularis , bivalvis. Recep- 
tacutum liberum. Semina plura : umbilico ven- 
trali , e regione embryonis. 

CORTUSA Matthioti calycibus corolla brevioribus. linn. 

Spec. pl. I. p. 206. Syfi. Veg. edit. XIV. p. 193, 

edit. gmel. p. 328. 

allione in Affi. Heiv. IV. p. 271. 
lamargk Enc. Method II, 1. p. 12S. 

PETAGNAE Iflfiit. Bot. II. p. 334. 

gaertner de fr. it Jem. pl.l. p. 231. Tab.L. 

fiff- 7- 
wulfen in iacquin ic. rar. t. XXXII. 
Jllufirations des Genres (Planches pour PEncycI. 

method.) 1«. livr. Tab. XCIX. 
Cortufa foliis cordatis petiolatis. linn. Hort. Cliff. 

p. 50. 
Sanicula montana latifolia laciniata. C. bauh. Pin. 

p. 243. 
S. alpina, f. Cortufa Matth. raii Hift. p. 1084« 

Habitat infrequens in alpibus. 

Germaniae 

wulfen in iacq. Colledt. I. p. 236, 37. 
host. Syn. pl. Aufir. p. 99. 

krocker FL Silef. n. 297. 

t t 
Sanicula alpina f. montana altera. clus. rar. Pann. 

p. 442. Hifi. I. p. 3°7» 

Italiae CORTUSA MATTHIOLI. Ilfdltte (in umbroiis ex valle Exilliarvm ubi adscenditur ju. 
gum Assisto. Nascitur quoque in fumrna valle di Cbifon 
inter les Traverfes et Sestriers. Qrkur queque inter 
lignes et locum JLavafj) 

allion. FL Pedenu L p. 93. n. 34Q. Tab, V. f„ 3. 
Fhret Majo , ad jimm lunii. <f* ? 2J. ? 

Radix teres, crafsiuscula , extus fufca, fibris co- 

plofifsimis undique , longifsimisque et peiie capillaribiis. 

&£Op.l ex ea , inter plurima folia, exfurgunt duo ad tres, 

fpithamim alti , teretes, faturate virides, aphylli, villofi, 

apiCe umbelliferi. Invokicrum 4-5 phyllum, foliolis li- 

jseari - ianceolatis , ferratis, planis , faturate viridibus, 

Vlllbfis. Flores plerumque feptem ad 06:0, longe pedun- 

milsti , pedunculis inaequalibus , teretibus, villofulis, pri- 

pjmm nutantibus , tandem ere&is. Calyx monophyllus, 

tubolofo - turbinatus , quinquefidus , ereclo - patens , viri- 

dis, viliofuliis, laciniis lanceolatis , dorfo firiis elevaiis 

tribiis, perfiftens, Corolla rotata tubo brevi, albo, limbo 

quinquelobo, eleganter dilute rubro, demum expallefcen- 

te, laciniis ovato - rotundatis integerrimis , faucis annulo 

elevato, fauce pervia, alba. Stamina quinque brevifsima 

alba, -tubo corollae afoxa. Aniherae oblongae, flavae. 

Germen ovatum, nudum. Stylus albus, corolia longior: 

ftigma fimplex , ©blongum , crafsiufculum , rubellurn. 

Capfuia ovato oblonga , utrinque fulco deprefsiufculo in- 

fcripta, unilocularis , bivalvis : valvis maturis apice faepc 

l-:t-dis. Semina plura: inferiora fubrotunda; fuperiora 

roagis dvata, utraque hinc leviter convexa, inde obtu- 

fifsime angulata , pun&is elevatis ■ contiguis confperfa, fer- 

rugineo - fufca. Folia tantum radicalta , fsturate viridia, 

fupenie nitentia, longe petiolata, utrinque cum petiolo villis 

exfiaritibus hirfuta, reniformi - multifida , aut cordato - fub- 

palmata, lobis incifo - ferratis. Odor tenuis, fliavis, mellitus. 
'cc/ter cccn^ fs/Latt& GUJ ^\ */■■< A- LYCOPERDON PHALLOIDES. 

Saulenformiger Kugelfchwamm. Columnar 
Puff-ball. 

Cryptogamia Fungi. C HAR. GEN. Fungus fubrotundus, Seminibus fari- 
naceis repletus. 

LYCOPERDON phalloides volva fubterranea radicata tri- 
plici , ftipite centrali parietem internum pulveru- 
lentum cum portione externorum elevante. 
smith Spic. Bot. Fafc. I. p. n. Tab. XII. 
A new plant of the order of Fungi. woodward 
in Philof. Transact. Vol. LXXIV. p. 423. 
tab. XVI. 
L. volvatum ftipitatum, pileo deflexo campanulato, 
fupra pulvenilento calyptrato , infra glabro 
libero. dicks. Fdfc. crypt. I. p. 24. 
linn. S. N. ex edit. gmel. p. 1464. n. 28. 

Habitat in aggevibus arenofis., prope Norvich Nor- 
folkiae. Gul: Humphrey Circa Bungay Suffolciae legit 
Tkomas ^fenkinfon Woodward. 0. 

Volva exterior ovata, carnofa, albido - fufca, unciis 
6 ad 8 fub terra recondita, fibrillis aliquot albidis, flocco- 
fis, e parte inferiori , radicata; media ejusdem figurae 
fed longe tenuior , et fere membranacca , exteriori muci- 
lagine connexa, intus glabra ; intima figura caeterarum, 
extus villofa , feminibus pulverulentis luteo - fufcis copio- 
fifsiuiis tectaj intus concava, glabra. Stipes intra cavi- 

tatem LYfcOPERDON PHALLOiDfcS. tatem volvae interioris formatur , cyiindricus , re&us, 
carnofus, mucilagme repletus» brevis; poftea vero mira 
vi atque celeritate furium elongatur et e terra protrudi- 
tur , totam fere volvam intimam , apici cjus adnatam, 
portione integumentorum externorum pari modo dilacera- 
torum teciam , gerens; poftea frarim exiuccus uti et vol- 
vae, atque levifsimus, intus tubulofus, fit, extusque fibro- 
fus; ventis tandem imbribusque vexatus et dealbatus> per- 
longe durat. 

Explicatio. Tabulae* 

Fig. I. Portio volvae exterioris. 

2. Volvae intimae reliquium» 

3. Volvae mediae porrio. 

4. Stipitis abscifli pars inferior. 

§, Pars interna volvae interioris ftipite elevatae# 

6. Pars externa feminifera. 

7. Fragmentum volvae mediae. 

8. Fragmentum volvae externae. ■•' m 
\ A wO V-. /' ~*N 


MALAXIS PALUDOSA. 

Sumpf - Ragwurtz. Marsh Tway - blade. 
Gynandria Diandria. f^HAR. GEN. NetYarium cordatum concavum , poftice 
acuminatum, medio genitalia fovens. (Corollfl 
refupinata.) 

MALAXIS paludofa fcapo pentagono, foliis fpathulatis 
apice fcabris. 

ophrys paludofa bulbo fubrotundo , fcapo fubnudo 
pentagono, foliis apice fcabris , neclarii 
labio-integro. linn. *S^?. pL p. 1341. Syft. 
Veg. Ed. XIV. p. 813. Edit. gmel. p. 57. 
n. 14. FL Suec. ed. 2. p. 316. n. 813.. 

Epipa&is 8. iiall. AU. Helv. III. p. 123. 

rose's Elem. (App.) 450. t. 11. f. 3. 

petagnae Jnflit. bot. IV. p. 1736. 

ehrhart's Beytr. III. S. 70. 

Epipadis paludofa schmidt Orch. in mayer's phyf. 
Auff. I Th. S. 245. 

Hahitat in paludibus turfofis. 
Germaniae (Holfatiae, Megapol., Hannoverae, Palati- 
natus, Berolini, Wildeshufii) 

roth Fl. Germ. I. p. 381. II, 2. p. 401. cujus Sy- 

nonymis adde: 
ehrh, 1. c. 

Bohe- MALAXIS PALUD0SA, Bohemiae (in circulo Piifnenfi circa Pianam , rara) 

Fr. W. schmidt Fl. Bohem. Cent. I. p, 71. n. 
LXXXIII. 

Sueciae 

linn. Fl. Suec. I. c, 

retzii Prodr. Fi. Scand. Edit. 2. p. 207. n. 1099« 

lilieblad's Utkajf. p. 214. 

Norvegiae : 

gunner Fl. Norveg, II. p. 121. n, 963. 

Angtiae 

Qrchis minima bulbofa. raii Syn. 37SL 
relhan FL Cantahr. p„ 337. n, 6$6* 
huds. FL angl. 389. v 
witiiering Bot. Arr. 989. 
so\verby's *wg/. Bot. XXIV. 72, 

5Vo£/a* 

LIGHTFOOT*S FL Scot. I. p. $2|. 

crefcit inUr Typhas et Arundines, rara; fforet 
lulio et Augiulo. 2{.„ 

Butbus adfcendens ramo e latere bulbi emarcidi 
anni praeceriti (unde quafi catenatim coliaerent) ovatus, 
cempreisiusculus, glaber, infra radicans. Scapus erectus, 
djgitaiis, palmaris, bafi tantum foliofus, pentagonus,*/b//a 
«dicalia, plerumque tria a rarius quatuor, alterna, vagi- 

nantia, MALAXIS PALUDOSA, nantia , fpathulata , vix uncia longiora , apice fcabriuscula. 
Flores exigui, viridiflavicanres, in Spicarn laxam, tenuem, 
filiformem , fere digitalem dispofiti, pedunculati, braffeft 
minutifsima , lanceolata interftin&i. Petala quinque. 
JDuo exteriora fuperiora, ovata, acuminata, reflexo - ere6ta 9 
leviter carinata. Unum inferius, 1. labellum ne&arii lato- 
lanceolatum , obtufum , integrum , convexum , reflexum. 
Duo interiora lateralia, linearia, obtufa, teneriora, vix 
breviora , recurva. Netlarium in medio floris ovatum., 
antice cordatum , poftice acuminatum , fecundum petala 
cxteriora fuperiora erectiusculum , concavum , petalis bre- 
vius, caducius, pallidius, lineis exalbidis leviter ftriatum. 
Antherae fubfefsiles, duae, oblongae, apice foveolae ftyll. 
infertae et infidentes , antice operculo erefto obcordato 
concavo tectae. Germen inferum , lineare , fub flore in- 
crafsatum, apice antheriferum. Stigma obtufum, anticum 
fub antheris. Capfula oblonga, bafi attenuata , fulcis ca« 
rinisque tribus notata, unilocularis , trivalvis. Semina 
minutisfima. 

OBS. I. Quam fub nomine ophrydis paludofae Tab. 
877. Ftorae Danicae fiftit planta, eft 0. Loefelih 

II. Pace benevoli Le&oris , cel. ehrhart , pie 
defundti, obfervata circa hanc fpeciem, verbote<* 
nus heic apponam : 
Poflamentum , filiforme, femiunciale, et imciale. 

Folia tria f. quatuor, obovata, alterna, apice crenu- 
Jata, vaginis inferne poftamentum, fuperne bulbuio 
includentia. 

Bulbus fructiiicans ovalis, poftamento infidens. 

Scapm MALAXIS PALUD0SA, Scapus nudus, ex apice bulbi, ad bafin tantum folio 
fummo paululum vaginatus. 

Bulbus junior, f. novus , ad bafin bulbi frudificantis, 
foliis propriis involutus, vaginisque maternis cir- 
cumdatus , cujus poftamentum dein praecedentis 
in modum elongatur, foliaque explicantur, bulbus 
ipfe autem anno fequenti fcapum emittit, bulbum- 
que novum parit. 
$ 4 ** *»» r ittttfa C^A/ i. /' tf.L-f-?'-£&--?t<'/^ V.. 6CfLOZl< VALERJANA SUPINA. 

Kriechender Baldrian. Valeriane couchee, 
Triandria monogynia. fHAR. GEN. Perianthium nullum , aut fuperum % per 
maturitatem in pappum fefsilem plumofum refo- 
lubile. Corolla monopetala, vel regularis, vel 
irregularis, interdum calcarata. Semen unicum, 
calyce corticatum a Stam. i — 4« 

VALERIANA fupina floribus triandris fubtetrandrisque, 
involuceilis hexaphyllis trifloris, foliis integris, 
ciliatis ; radicalibus obovatis; caulinis lanceola- 
tis. wulfen in gfacq. Mifc. Tom. II. pag. 
114 119. Tab.XVII. Fig. 2. 

linn. Syfi. Veg. ed. XIV. p. gi. ediu gmel. p.92* 
n. 20. mmt. p. 27. 

arduin. Spec. II. p. 13. tab. m.. 

Valeriana atpina, foliis integris, radice repente^ 
inodora. raii Hift. I. pag. 389* 

morison Hift. Oxan. III. p. 102. 
pluknet Aimag. p. 380. 

TOURNEFORT Illjlit.l. p. 1 3 1» 
TILLI H. Pif. p. 169. 
HALL. Opufc. p. I87. 

Valeriana montana minor italica, foliis integris, 
radice repente. barrel, rar. p. 15. Tab, 

Hunti- VALERIANA SUPINA, Humida , eaque pinguia , nonnunquam tawten §t 
arenosa ad rivulorum latera Jummarum alpium incolit 
loca 

Helvetiae 
rajus 1. c. 

Germaniae (in humidis fummarum Tyrolim inter et 
Gilienfem Carinthiae vallem interie&arum , al- 
pium locis , in dem innerflen Laferz gegen 
dieLuggauzu; tum ubi ex fumma alpe Kirfch- 
baumenfi prope Lienz ultra adfcenditur per 
horam, parumper verfus orientem, ad ipfas ni- 
ves ; denique , ex delatis inde feminibus in der 
oden Au bey Lienz, wo der Draag flch zu 
ergiefsen pflegt etc. wulfen. In Tyroli in 
humidis celfifsimi montis Donnersberg prope 
Sterzing. host.) 

WULFEN 1. C. 

host Syn. pl. Aujlr. p. 23. 

Italiae 

BARRELIER 1. C. 
ARDUINUS 1. C. 

Fioret lalioy Auguflo. t> 

Dejcriptio cel. wulfen. Radix perennis, fcrdide 
cx albo fublutefcens, teres , vix calami anferini craffitu- 
dine, lenta, nodofa, nuda, repans , ramofa , ramis aut 
fummo ex cefpite, aut certe e gemmis undique fparfis, 
vage enatis, diifufis, et ipfis rurfum teretibus, nudisque, 
caulifera; odore et fapore prorfus non infigni , minime 
vero eo valerianae celticae. Caules humiies, plus mi- 

nus VALERIANA SUPINA. nus pollicares, erecti iiiberectique , teretiusculi , Ieviflime 
(faltem in prima aetate) viilofuli, duorum triumve, rarius 
quatuor, geniculorum , apice corymbo florum terminati, 
foliis non aliis quam ad geniculorum exortum onufti; 
iisque fimplicibus, oppofitis, connato-fefsilibus , oblongis, 
integris, nudis , per oras praecife pilofo - ciliatis, infe- 
rioribus fubovato - lanceolatis ; iis contra foliis , quae ad 
caulis bafin caput radicis cujusque, polypetalae inftar ro- 
fae, coronant, plurimis, crafsiufculis , aveniis, erecto - 
patentibus, nudis, margine folo pilofo -ciliatis , caeterum 
integris , oblongo - obovatis , etiam , quod varius accidit, 
oblongo - fubovatis cum fine obtufe acutiufculo ; qualia 
autem demum fueriut cunque , femper in petiolum lon- 
giusculum veluti decurrunt. Flores in corymbo terminali 
jam parciores , jam copiofiores , magisque ftipati ; ordi- 
nario paulo infra verticem pedunculis binis , brevibus, 
axillaribus, oppofitis , ad eandem cum caule altitudinem 
adfcendentibus, trifloris. Flos quisque intra bra&eolas binas, 
lineari - lanceolatas, margine ciljatas, fefsilis ; hocque de- 
mum illud Linnaei involucrum hexaphyllum, bracleolae 
fcilicet trium univerfe florum fex. Germen inferum, 
fefsile intra dictas bracteolas, iisque primum brevius, ere- 
ctum , ovato- oMongum, ftriatuin, nudum, in apice mar- 
gine circulari protuberarite coronatum ex pappo plumofo, 
hac in aetate fpiraliter 'adhuc furfum convoluto. Calyx 
nullus. Corolla rubella feu aquofe rofea, tandeni plus 
minus albefcens , obverfe conica, tubulofa, «tubulo bre- 
,vifsimo, intra umbilicum germinis levifiime haereute , feC- 
filis, gibbo laterali neclarifero, paulo fupra bafin hinc 
exftante , fauce pervia latefcente ampia, limbp quinque 
partito, ereclo- patente; laciniis oblongo-ovatis et inte- 

gerrimis* VALERIANA SUPINA. gerrhms. Samina regulariter tria , tamen etiam quater- 
na, parieti interno coroliae fupra tubum inferta; filamen- 
tis uibulatis , alois, ultra faiicem exfertis, ipfaque tandem 
eorolla longioribus. Antkercie fubrotundae , albidae cum 
rubedinis tinctura, polline dihite flavente. Stylus alritu- 
dine corollae^ albus, apice mfiigma obtufum fubcapita- 
tum abiens, denique deciduus. Semen oblongo - ovatum, 
comprefsiufculum, flriatum, dilute fuicefcens, apice ipfo 
ftrangulatum , et coronatum pappo plumofo longo in he- 
jnifphaerium connatum patente. 
l/j. 01 <Zs /LafAt/?' cn,(J&sr- VICIA LATHYROIDES. 

Blatterbfcnartige Wicfce. Vefce gefsiere. 
Dwarf- Vetch. 

Diadelphia Decandria* f^HAR. GEN. Stigma latere inferiore transverfe bar- 
batum. 

YICIA lathyroides\ (** Floribus axillaribus, fubfefsi- 
libus) leguminibus fefsilibus folitariis ereetis gla- 
bris, foiioiis fenis : inferioribus obcordatis. 
linn. Spec. plant. II. p. 1037. Syfi. Veg. ed. 
XIV. p. 664. edit. gmel. p. II 12. 

ait. Hort. Kew. III. p. 45. 

Vicia montana minima, fiofculo purpureo. Amoen. 
Acad. I. p. 167. 

retzii Obf. bot, Fafc. I. p. 24. n. 83. 

Habitat in montofts , apricis , fabulofis* 

Germauiae 

roth Fl. Gcrm. I. p. 310. II, 1. p. 187. Cujus Sy-i 
nonymis adde: 

wulfen in iacq. Mifc. Vol. II. p. 299—302. 

schkuhr bot. Handb. II. S. 362. 

host Synopfi pl. Aufir. p. 399. 

Hungariae 

lumnitzer Fl- Pofonienf p, 312. 

Galliae VICIA LATHYROIDES. Galliae 

villars Wft. des Piani. du Dauphine Vol. III. 

p. 452. 
lamark FL franc.Il. p. 565. 

Italiae 

allione FL Pedem. I. p. 326. n. 1202. Tab. LIX. 

f. 2. 
petagnae Inftit. bot, IV. p. 1377. n. 12. 
ab ueria Hort. Panorm. p. 307. 

Belgii 

de gorter Flora VII. Provinc. p. 193. 

AngU&e 

Vicia minima praecox Parnlenfiiim. raii <%»*, 

p. 321. 
Ervum folonicnfe. hudson FL Angl. edit. I. p.279. 
relhan Fl. Cantabrig. p. 274. n. 526. 
huds. FL Angl. ed. 2. p. 319. 
sovverby's 2?Wft. Bot. X. n. 30. 

Poloniae 

Vicia minima. gilieert F/. lithuan. in usteri 
dcieet. II. p. 371. n. 202. 

Sueciae 

LILIE£LAD*S Uikaft. p. 2^6. 

Daniae 

FL Dan. t. 5$. 

O. Fr. muller F/. Fridrichsdal. p. 133. n. 58S. 

retzii Fr^fiJr. F/. Staffff. p. 171. n. 892. 

Floret VICIA LATHYROIDES. Flovet Aprili , Majo. 0. 

Radix fibrofa, fubinde granulata, caulem unum al- 
terumve profeft, fuberedtum, femidigitalem , digitalem, 
etmajorem, bafi parum ramofum, debilem, fubangulofum. 
Folia funt pinnata ex foliolis utrinque (ine impari fre- 
qucntius tribus , etiam duobus , ad caulium bafm ex folio- 
lo jugata folummodo utrinque unico. Sunt autem fotiola 
valde varia. In infimis foliis func obverfe cordata ; m 
proximis magis oblonga, et rctufa; reliqua arigiifte lan- 
ceolata, longiora, per fetulam acuminata; omnia fubfefsi- 
lia et pilis albis utrinque hirfuta. Petioli in infimis acuti, 
in fuperioribus plerumque in cirrhum fimplicem elongan- 
tur. Stipulce funt femifagittatae , villofae. Flos folirarius 
in aiis ct fefsilis erigitur. Calyx hirfutus et corolla fere 
duplo brcvior denticulos omnes habet etiam longitudine 
aequales. Vexiilum cum purpura caeruleum eft, fere 
fubrotundum cum ungue albo canaliculato et longo , emar- 
ginatum cum denticulo , ereclum , et expanfum. Aiae 
magis caeruleae, pauxillo breviores, concavae, obtufifsime;, 
erectae, oblongae, ungue praeditae tenui alboque. Cari- 
na fubrotunda, parva, comprefsa, obtufa, pallens cum 
tnacula fufca, vix calyce Iongior; ungue biftdo , longo et 
pallente. Filamcnta longitudine carinae. Gerinen oblon- 
gurn, comprefsum. Stylus brcvis, recurvatus. Stlgmd 
ciliatum, tum fuperne fupra apicem valdebarbatum, Le~ 
gumen oblongum, fubunciale , anceps , obfolete fimul te- 
tragonum, acuminatum , nigrefcens , nitidum. Semina 
circiter fena , fubcubica, et cinerafcentia, 

Variat : 

Cirrho nullo et folii cofta in acumen brcvifsimum 
recurvum tantummodo prcducla. 

Foliis VICIA LETHYROIDES, Foliis fuperioribus quadrijugis ; foliolis linearibus 
anguftifsimis , retufis. 

OBS. DifFert a vicia anguflifolia I. Habitu toto tene- 
riore. Foliolis etiam fuperioribus retufis , cura, 
brevi mucrone. 3. Floribus et leguminibus fem- 
per folitariis. Cirrho femper fimplici , faepius de- 
ficiente, praeiipue in foliis inferioribus. CAMPANULA CARPATICA. 

Glockenblume von den Carpatlien. Campanule 

des Carpathes. Heart - leav'd 

Bell - flower. 

Pentandria Monogynia, 

* FL Monopeiali , fuperi. ^^AMPANULA carpatica foliis omnibus cordatis ferra- 
tis petiolatis glabris, ramis filiformibus uniflo- 
ris. att. Hort. Kew. I. p. 219. 
linn. Swppl. p. 140. Syft. Feg. edit. XIV. p. 207. 

edit. gmel. p. 349. 
petagna inftit. hot. II. p. 360, 
curtis Bot. Mag. 1. 117. 

Habitat in 
Pannonia (in alpibus Carpaticis comitatns Scepufienfis) 
IACQ. Hort. Fmdob* Tom.l. p. 22. Tab. XXXVII. 

host Synopf. pl. Auftr. p. X07. 

Floret lulio. In Hortis facile jcolitur et per femi- 
na propagatur , ibidemqul lunio et lulio floret. 2J.. 

Radix fibrofa, albicans. Caules herbacei , annui, 
debiles parum vel non ramofi , hirfuti vel glaberrimi, aut 
unicum aut paucifsimos flores fuftinent. (fn Horto plan- 
ta evadit multiramofa et multiflora). Folia radicalia 
reniformi fubrotunda: cdulina cordata, petiolata, nitida, 
inaequaliter ferrata, ferraturis undulatis et obtufis cum 
acumine. Pedunculus elongatus et glaber fuftinet fiorem, 
amplum, coeruleum , patentifsimum, glabrum. Calycis 

non CAMPANULA CARPATICA, non minus nitidi foliola funt lanceolata, fuperne ferrata 
aut integerrima et acuminata. NeEfarium villofum. Stig- 
matis laciniae crafsae , magnae , fuperne fulcatae, fubtus 
villofae. Capfula oblonga, glabra, trifulcata, angulis 
obtufis et lineatis , trilocularis, Semina oblonga. 

OBS. Non poteft pro varietate C. grandiflorae haberi; 
nam C. carpaticae caulis adfcendens, grandiflorae 
erecliisimus ; illius cultura ramofifsimus , hujus et 
fub illa fimplex ; illius folia perpetuo cordata om- 
aiia, hujus plane nulla. etc. iacq. 
r \L?seooto6 '■arsCtcef (JCu LtZ&.^J CUCUBALUS OTITES. 

Ohrloffel- Cucubalus. Ohrloffleinkraut. CarniL 

let f. Cucubale parviflore. Spanish Cam* 

pion or Catchfly. 

Decandria Trigynia. c HAR. GEN. calyx Penanthium Infiatttrn quinque* 
dentatum. Petala quinque unguiculata absque 
denticulis ad faucem Capjula trilocularis ad 
faucem dehiscens. CUCUBALUS Otites floribus dioicis ^ petalis linearibug 
indivifis. linn. Spec. fl. I. p. 594. Hori. 
Cliff. 272. Syjh Veg. edit.XlV. p. 419. e dit. 

GMEL. p. 713. 

lamarck Encycl. Meth. II. p. 221. 
petagna infiit. bot. III. p. 807. 
vitman Summa plant. II [. p. 89, 

PLENCK U. t. 348» 

aiton Hort. Kew. II. p. 93. 

Lychnis vifcofa flore mufcofo. d. bauii. Pin, 

p. 206. PvAii Hifl. IOC2. et 1895. 
Mufcipula mufcofo flore f. ocymoides bellidiformd 

1. BAtjHi Hifi. III. p. 350. 
Lychnis fylveftris fcfamoides minor , flore mufcofo 

MENTZ. pUg. t. III. f. 2. 

Lychnis vifcofa florc mufcofo, majufcuio , qitae 

fteriiis. 
„„„„^ TO ^-.» } minore et femini- 

fera. tourn-ef. infiit. I. p. 336. 

Habi* CUCUBALUS OTITES. Habitat in collibus fccis, apricis. 
Helvetiae 

SCHEUCHZ. It. dlp. VII. p. 5T4. 

hall. Hifl. pl. Helvet. n. 920. 

Germaniae 

roth Tent. Fl. Germ. L p. 192. II, 1. p. 492. 

Cujus Synonymis adde : 
schrank Bai. FL I. n. 677. 
schkuhr bot. Handb. I. S. 385. n. 1135. 
borkhausen Rhein. Mag. I. S. 523. Catzenelnbog* 

Flora S. 456. 
host Synopf. pl. Aujlr. p. 238. 

f 
scop. FL Carn* edit. 2. T. 1. p. 305. n. 515* 

t t ' ' 
krocker Silef n. 662. 

lumnitzer Fl. Pof. p. 177, n. 422» 

Galiiae 

magnol //". j?, Monfp. p. 127. 
vaillant Ifo£. Parif. p. 120. n. 4, $. 
gouan H. R. Monsp. p. 215. FL Monsp. p. 279* 
villars Fl. Delph. III. p. 615. 
lamarck FL franc. III. p. 26. (cucubalus fwrw- 
fiorus.') 

Italiae 

La Mnfcfpula feconca conSor mufcofo del Lobelio. 
pona Monte Ealdo (4. Venet. 1617.) p. 11. 
seguier Pl. Veron. I. p. 426. n. 4, 5. 

ALLIO-NE CUCUBALUS OTITES. allione FL Pedem. II. p. 84. n. *88S. 
ab ueria Hort. Panorm. p. 185. 

Hifpaniae 

clusii #*/jtr. (8°. Antv. i57 6 P» $44. Sefamoides 

magnum Salmanticum. 
del asso Arragon. n. 373. 

Belgii 

de gorter FL VII. Provinc. p. 117. n. 373« 

Daniae 

FL Dan. t. 518. 

retzii. /Voir. .F/. iStaraj/. ed. 2. p. 105. n. 537. 

Poloniae 

Cucubalus dioicus. gilibert Fl. Lithuan. in uste* 
ri deUdt. II. p. 389. n. 260* 

Angtiae 

Lychnis viscofa flore mufcofo. raii Synopf. 

p. 340. 
relhan FL Cantahr. p. 168. n. 319. 
huds. F/. flWg/. p. i|6. 
withering's &o£. ^m p. 446. 
sowerby's Engt. Bot. XXVII, 85. 
s Florei, Iunio , IzJ/0. 2£. 

Radix fufiformis, profunde ferpens. Fa/Ai radica* 
lia in cefpitem congefta , angufta, fpathulata, integra, 
acuminata, in petiolum decurrentia : caulina oppofita, 
connato - fefsiiia , lanceolato - acuminata , fubpubefcentia. 
Caules plures , cx una radice, pedales et akiores, erecti, 
terctes, pubefcentcs, geniculati, hinc inde vifcidi. Fio- 

rss CUCUBALUS OTITES. res verticillati in racemum terminalem difpofiti, pedun- 
culati , parvi, bratleis membranaceis interftin&i, e viridi 
flavefcentes , mafculi et foeminei plerumque in diverfa 
planta. Mafculi paulo majores , calyce fubrubro > viridi- 
ftriato , petulis anguftis , linearibus , integerrimis , verfus 
apicem incurvatis, Jlaminibus alternatim minoribus^ ru- 
dimento gevminis trigyni plerutn abortiente. Foeminei 
minores, ita ut petala a nonnuliis obfervatoribus fuerint 
praetervifa. Capfula elliptica 5 fexvalvis. 

Variat : 

fioribus herrnaphroditis , ilcuti in Tataria provenir. 
Cf. haller Enum. plant. Hort, GoetU 

P. 151. 

altitudine. Plantae mafculinae faepius 4-5, foemi- 
ninae nonnifi trium pedum akitudinem attin- 
gere dicuntur. 

OBS. Angli modo Lichenem terreftrem^ modo hanc 
plantam, pro ea habebant, cujus infufum vino- 
fum cum theriaca adverfus canis rabidi morfum 
(sloane in Epiftola ad rajum a derhamio edita, 
PhiU Trans. n. 403 .) antidoti vires pofsideat. 
Nunc autem meliora edocfci. Contenta Fafciculi tertii, Alyfsum finuatum. L. 
Cortufa Matthioli. L. 
Lycoperdon phalloides Wqo&w* 
Malaxis paludosa L. 
Valeriana fupina L. 
Vicia lathyroides L. 
Campanula carpatica. L» 
Cucubalus otites. L. F LO R A 
E U R O P AE A IN CHO A T A MED. ET CHIR. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHI- 

RVRGICO QVOD TVRICI FLORET, 

PROFESSORE. 

SOCIETATIS MED. ET CKIR. PER HELVETIAM CORRE» 
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC. 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG. 
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR EERO- 
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE, 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO- 
RARIO. FASCICVLVS IV. NORIMBERGAE 

EX OFFICINA RASPEANA 
1799. AMICO AESTUMATISSIMO 

MAURIT. BALTHAS. 
BORGKHAUSEN 

M E D. D. DARMSTADlENSI 
CET. CET. QVARTVM 

FLORAE EUROPAEAE FASCICVLVM 

D. D. D. 

A U G T O R. AGMMOMA AGRIMONOIDES. 

Dreyblattriger Odermennig. Aigremoine a fleurs 

en faifceau. Three leav'd 

Agrimony. 

Dodecandria digynia. c HAR. GEN. Calyx oblongus, quinquefidus, calveulo 
minimo bipartito infra cindus. Petala quinque 
calyci inferta patentia raargine revoluta. Se- 
mina duo intra calycero capfularem bilocularem 
ventricofum fetis perfiftentibus fuperne teetum. 

AGRIMONIA agrimonoides foliis caulinis ternatis, fruc- 

tibus glabris. 

linn. Hort. cliff. 179. 2. Sp. pl. p, 643. Syft. 

Veg. ed. XIV. p. 448. S. N. ex edit. gmel. 

P. 757- ". 5- 
Agrimonoides. column. ecpkraf. p. 145. tab, 144. 
Agrimoniae fimiiis. C. bauh. Pin. p. 32 r. 

BARRELIER ic. 6i2. 

raii ifyl 400. n. 3. 

Agrimonoides Tournef. hijl. R. Herb. p 6 30 E. 
A. Agrimonoides. lamarck Encycl, I. p. 62963, 
aiton Hort. Kew. II. p. 131. 
Habitat in nemoribus umbrofis humentibus 

Carnioliae 

scopoli FL carn. I. p. 331. n. 5^S. 

wulfen in iacq. Collebl. Tom, 11. p, 208-210, 

iiosT\6^n. j?/. y^/Jr. p, 257, 

/fo//a« AGRIMONIA AGRIMONOIBES. Italiae 

petagnae inflit. Bot. Tom. IIL p. 899. 

BERNARD. AB UCRICA Hort. PanOYm. p. I94. (ill 

monte Etna.) 
Floret Majo & lunio. 2f» 

Radix horizontalis, brachiata, fibrofa, emittens Cau~ 
les bafi primum decumbentes, dein ere&os, inter plurima 
Folia radicalia pinnata, pinnarum paribus 2.-3, foliolo 
terminali majore , minoribus pinnulis intermixtis. Pinae 
ovatae, villofae, dentatae. Caulis teres, villofus, alterne 
ramofus, debilis, foliis caulinis ternatis. Stipulae ovatae, 
acuminatae. Flores terminales , corymbofi, duo , tres, 
quatuor , raro fex, finguli pedunculati. Calyx duplex : 
inferior major , tubulofo-dentatus, dentibus a feptem ad 
decem profunde et inaequaliter incifus, erectus, fhriatus, 
villofus patentifsimus, tubulofa in bafi includens germen 
oblongo- ovatum , fericeo - pubefcens : fuperior minor, 
quinque partitus, hcinulis corolla brevioribus, ovato-acu- 
tis , aequalibus, glabris, patentibus, anthefi finita conni- 
ventibus & perfiftentibus. Coralla faturate flava, penta- 
pecala, petalis obovatis, apice emarginatis, bafi in ungui- 
culum decurrentibus, patentifslmis, caducis. Stamina 6, 
7, 8, nec plura, coroliis paulo breviora, fdamentis flavis, 
antberis didymis, faturatius flavis. Sttfii duo, itaminum 
altituJine, albi. Stigmata fuacapitata, albida. 

OBS. A eeteris Agrimoniis diferepat haec fpccies , fo- 
liis caulinis ternatis, corymbo plcrumque 3~4floro 
terminali, fioribus 6-7-8 andris , calyce majore 
campanulato, mukifido , capfiila monofperma glabra 
non fetofa: an genus diftinguendum? ERICA DABOECIA. 

Myrthenblattrige Haide. Bruyere afeuilles de 
Myrte. Irish Wort, or Moorwort. 

Octandria. Monogynia. c HAPv. GEN. Calyx tetraphyllus. Corolla campanu- 
lata vel cylindrica. Stamina thalamo inferta. 
Stylus unicus — ftigmate quadrifido. Capfula 
quadrilocularis , difsepfmentis fitnplicibus axl 
adnatis , & ipfis valvularum futuris oppofitis , 
loculis polyfpermis. 
ERICA Baboecia (* aniheris JimpUcibus f foliis alter- 
nis) foiiis alternis ovato- lanceolatis margine 
revolutis fubtus tomento.fis: corollis ovato-cy- 
lindricis, racemo terminali fecundo. 
linn. Sp. pL p. 509. n. 38; Syfi, Nat. ex edit, 

GMEL. p. 622. n. I. 

ANDROMEDA Daboeci linn. Syft. Veg. ed. XIV. 

p. 406. 
Erica cantabrica, flore maximo, foliis myrti fubtus 

incanis. tournef. Tnft.R.H. p. 603. 
Erica St. Dabocci Hibernis D. Lhwyd. raj. Hift. 

III. Dendr. 98. 
Erica Hybernica foliis Myrti pilofis, fubtus incanis. 

petiv. Gaz. Nat. Tab. 27, £4. 
tiiunberg Difs. tie EricG n. 1. 
Habitat in 

Hibernias montibus Mayo fqualido & fpongiofo 

folo frequens; at & per totum Hair-con~ 

nacht in Galiovidia. 

raj. ERICA DABOECIA, raj. Syn. p. 472. 

hudson FL AngL ed. 1. 143. (Vaccinium canta- 

bricum). 
Fl. AngL ed. 1. p. 1 66, 
sowepvBy's Engl. Bot. 11. 35. 
v/ithering boi. Arr. 3d. Edit. Vol. II. p. 372. 

(rctffia 

lamarci* EncycL method. I , 2. p. 483. no. 75. 
(aux environs de Bajonne.) 

Fhret lunio & Iulio, Apud nos in ollis colitur. 1>. 

Caulis ere&us, fpithameus. jfaj»*' alterni, pauei, pi- 

lofi, divaricato -patentes. Fotia alterna fubfefsilia, infe- 

riora ovara; fuperiora - erecto patentia, ovato - lahceolata, 

scuta, integra; fupra viridia, glabra, fulco longitudinaii, 

rarifsime pilofa, fubtus albo-tomentofa, margine revolu- 

to. Racemus terminalis fimplex , floribus alternis fecun- 

dis, pedicellis unifloris, fubvifcidis, fubtus Braclea Imeari 

longitudine pedicellorum. Calyx 4-ph^IIus, fubulatus, 

erectus, purpurafcens , viscidis pilis glandulofus , corolla 

quadruplo brevior, deciduus. Corolta rubro -violacea, cy« 

lindrico- ovalis, ore parum coarclato 4-fido, laeiniis re- 

flexis. Stamina 8, filamentis albis. Antherae iongitu- 

dine filamentorum, vix coraiia breviores, fufcae , fagitta- 

tae, muticae, apiee biperforatae. Stylus filiformis, longi- 

tudine corollae. Siigma integrum concavum. Cap/uia 

quadriloCularis quadrivalvis. 

OBS Pacies tota Andromedae, Numerus Ericae eft. Ve= 

ra autem efsentia generis in capfula fupera , difsepi- 

xnentis e marginibus valvularum inflexis, nec e medio 

earundem (ut in Andromeda) formatis, confiftit. 

Hinc ANDROMEDA Daboeci dro/eroides fkcaeru* 

lliuwN, Syft. Veg. ad Ericas removendae iunt» 
M K-jMo-t-os Aer-jro ciaJ-a CHLORA " PERFOLIATA. 

Durchwachfene Chlora. Yellow Wort, or per- 
foliated Centory. Chlora perfeuillee. 

Gctandria Monogynia. V^HAR. GEN. Calyx octofidus. Corolta monopetala, 
octofida, infundibuliformis. Siamina numero 
laciniarum corollae. Stigma bilobum, bifidum- 
ve. Capfula unilocuiaris, bivaivis, polyfperma. 

CHLORA perfoliata, foiiis perfoiiatis. linn. Syji. Veg, 

ed. XIV. p. 361. Syft. Nat. ex edit. gmel. 

p.6i8> 

GENTIANA perfoliaia. linn. Spec. plant. p. 33$. 

Gentiana caule dichotomo 3 foliis connatis, coroilis 

oclofidis. linn. Hort. Clff. 81 & 496, 

Centaurium luteum perfoliatum. C. bauh. pin. p. 

278. tournef. inftil. Pv. Herb. I. p. 123«, 

"Perfoliatum Centaurium. I. bauh. Hifl. III. p. 355. 

Chlora. renealm. Sp. 80. t. 76. adanson Fam* 

des ptani. II. p. 503. 
lamarck Enc. Meihod. I, 2. p. 730. 
ait. Hort. Kew. II. p. 8. 
schkuhr Boi. Handb. 1 Band. S. 329. Tab. CVL 

Habitat in praiis & pascuis montojts Jiccis, folo cal* 
tctreo 

Helvetiae 

hall. Hift.ft. Helv. II. p. 289. n. 649. NomencU 
n. 649. 

Germaniae 

roth Tent. FL germ. X. p. i6g. II , I. p. 440. 
Cujus Synonyrais adde : 

HOFF- CHLORA PERFOLIATA, hoffmann's DeutfchL Flora, S. 134. 
host Synopf p. 210. 
Bohemiae 

Fr. W. schmidt FL Bohem. Cent. IV. p. 86, n. 

CCCLXXXIV. 

Angliae 

raii Syn. p. 287. 

relhan FL Cantahr. p. 157. n. 301. 

hudson FL AngL ed. 1. p. 146. (BLACKSTONIA 

perfoliata.~) ed. 2. p. 168. 

sowerby*s EngL Bot. n.6o. 

withering's Bot. Arrang, 3d. ed. VoLlll. p. 369. 

sibthorp FL Oxon. p. 123. n. 368. 
Belgii- 

de gorter FL VII. Provinc. p. 106, n. 341. 
Galliae 

vaillant Bot. Parif p. 32. n, 5. 

villars Hift. des plant. du Dauph. III. p.£l2. 

lamarck FL Franf. p. 313. n. 358. 

Lufitaniae 

vandelli FL Lufit. & Braf. fpec. in roemer 
Script. de plant. Hifp. p. 101. 

Floret Iunio 9 lulio^ Augufto. Q. 

Caulis ere&us, palmaris, pedalis, teres , glaberrimus, 
geniculatus; Hiperne tantum ramofus, dichotomus. Folia 
oppofita connato-perfoliata, ovata , acutiufcula, integerri- 
ma, glabra, laete viridia vel glaucefcentia. Fiores in pa- 
niculam dichotomam difpofiti, fiavi. Calycis laciniae line- 
ares. Coroiiae laciniae ovatae , obtufae. Stigmata in- 
crafsata. Capfula ovato-tetragona, unilocularis , bivalvis, 
polyfperma. ADONIS VERNALIS.. 

Frtihlingsadonis. Perennial or Spring-Adonis* 
Adonis printanier. 

Polyandria Polygynia» V^HAR. GEN. Calyx pentaphyllus. Corolla polypetala. 
Styli nulli. Ovaria plurima. Stigmata fefsi- 
lia reflexa. Receptaculum oblongum. Pericar* 
pia (Capfulae gaertn.) plurima, roftrata, mo« 
nofperma. 

ADQNiS vernalis flore dodecapetalo , fru&u ovato. — • 
linn. Sp. pl. p.771. n.3. Hort. Cliff. p. 231. 
Qelandsk. ref. p. 73. FL Suec. n. 456, £<1 2. 
b. 492. »%/2. ^g. *d. XIV. p. 514. iS^yi. iVak 
ex edit. gmel. p, 876. n. 7. 

Helleborus niger tenuifolius , huphthalmi fiore. C. 
bauh. piw. p. 186. 

Buphthalmura Dodonaei, aliis Confiligo tenuifolia Ioh. 
bauh. Hift. III. p. 637. raii Hifi. p. 597. 1. 

Ranunculus foeniculaceis foliis , Hellebori nigri ra- 

dice. tournef. inft. R. Herb. p.291. 
A. vernalis lamarck Enc. Method. I, I. p, 45. 

PETAGNAE Iflftti. bot. III. p. IO37. 

gaertner de fruB. & fem. piant.h P> 3S£. 

AI- ADONIS VERNALIS. aiton Hort. Kew. II. p. 264. 

curtis Bot, Mag, n. 134, 

schkuhr Bot. Handb. II. S. 108. n. 1490. 

Habitat in collibus apricis 

Helvetiae 

hall. Hijl. fiirp. Hetv. II. p. 66. n. 1157. A 7 o- 
mencl. n. 1157* 
Germaniae 

roth 7>wi. FL Germ. I. p.242. II a 1. p. 624. Cu- 
jus Synonymis adde : 

schrank Baj. Flora.il* p.654. n. 1822. 

borkhausen Rhein. Mag. I, S. 412. Catzenelnbog- 

fche Flora. S. 22. 

host Syn, >pU Aufir. p* 308, 

1 1 

krocker FL Silef. 867. 

Hungariae 

ADONIS apennina lumnitzeil JF7. Pofon. p. 228. 
n - 537« nihil aliud quam mera Adonidis 
vernalis Varietas efse videtur. 
Lufitaniae 

vandelli FL Lujit. & Braf, fpec. in romer ScvipL 
de plant. Hifp. p. 119. 

Caliiae 

lamaPvCK Fl. franc. III. p. 201. 

GOUAN Hort. Reg, Monsp. p. 264. FL Monsp, 

5W« ADONIS VERNALI5. Sueciae 

linn. FL Suec. 1. c, lilieblad Suensk Fiora. p. 189» 

retz. Prodr. FL Scand. edir. 2. p. 130. n.679. 

Horiis Flos fpecicfus eft, Aprill florens cum Tulfa 
pis & Efimedio. 24. 

Caules plures ex una radice, palmares , erecti , fim- 
plices aut bafi ramofi, pilis raris adfperfi. Folia alterna, 
amplexicaulia, multifida : foliolis linearibus , anguftifsimis, 
molli fpinula terminatis. Pedunculus terminalis, brevifsi- 
mus, folitarius, uniflorus. Calycis foliola concava, villofa, 
flriata. Petala citrina, lanceolata, iineata, duodecim &ultra 
Capfulae plures, circiter viginti quinque, in fpieam ovatocy- 
lindricam digeftae, fubglobofae, recurvato roftellatae,fubco- 
riaceae,extus rugofae,intuslamina cartiiaginea nitidaveftitae, 
uniloculares, evalves. Semina folitaria, fubglobofa, apice 
mucronata, rugofa, gramineo - viridia. 

OBS. I. Dignofcitur ab A. auiumnali capfularum mu- 
crone rellexo & longiore. HALL. 1. c. 

OBS. II. Variat ramis floriferis & fterilibus. Hinc ve- 

hementer dubito, utrum ADONIS qpennina iAcq. 
Fl. anftr. Vol.l. tab. 44. aliud quidquam fir, quam 
AD. vernalis varietas. CYPRIPEBIUM CALCEOLUS; 

Gemeiner Pfaffenfchuh. Frauenfchuh. Laclies 
i Slipper. Sabot de Venus. 

Gynandria D i a n d r i a* V^HAR. GEN. Ne&arium inflato - ventricofum. 

CYPRIPEDIUM calceoks radicibus fibrofis, Foliis ovats- 
lanceolatis caulinis, petalis acuminatis. 

C. calceolus linn. Sp* pL 1346. Syfl. Veg. ed* 

XIV. p. 817. Syfl. Nat. ex edit. gmel. p. 62. - 
Fi. Suec. p. 318. n. 820. AU. UpJ. 1740. p. 24» 

Fl. Lapp. 318. Ft. Lapp. ex edit. smith 

p. 256. n.318. 
Helleborine flore rotundo, five Caiceolus. C. bauh. 

Pin. p. 187. petiv. Gazoph. t. 124. f. 10. 
Damafonii fpecies quibusdam , f. Calceolus D. Ma- 

riae. loh. bauh. Hifl. III. p. 518, 
Calceolus. rivin. Hexap. T. I. 
Calceolus Marianus. tournef. Infl. R. Herb. p* 

437. moench Method. p. 715. 
Calceolus Mariae. rudb. Hort. 19. 
C. cakeolus. ait. Hort. Kew. HI._ p. 302, 

Habitat in fylvis et nemoribus montofis 
Helvetiae 

Calceolus hall. Hifl.Ji. Helv. II. p. 157. n.1300. 
Tab. XLIII. Enumerat. p. 276. n. I. IVo- 
mencl. n. 1300.' 
Cofmofandalos C, gesn, Epifl. p.96, b» 

Gtr* CYPRIPEDIUM CALCEOLUS. Germaniae 

roth Tent. FL Germ. I. p. 383. II, 2. p. 411. 

cujus Synonymis adde: 

reyger tent. Fl. Gedan. Tom. II. p. 141. 

weigel FL Pomeran. Rug. p. 167. n. 5S0. 

kolpin Fl. Gryph. SuppL p. 94. n. 162. 

schrank Baj. FL I. S. 252. n. 95. PrimiU Fl. Sa- 
lisb. p. 31. n. 58. 

Bohemiae 

Fr. W. schmidt K £oto. CWt. IV. p. 1. n. CCCI- 

Hungariae 

(Erdei Sdrga Paputs; Rigopohdr; Maria Czi* 
pokie,') 

Pfeudodamafonium. clus. Pann. p. 271, 272. 

C. calceolus. lumnitzer Fl. Pojon* p. 408. n. 906. 

Galliae 

Cypripedium foliis ovato-lanceolatis. sauvag. 24. 

C. Calceolus gouan Hort. Reg. Monjp. p. 475. 
Flora Monjp. p. 300. 

villar.s Hifi. des plant. du Dauph. II. p. 54. 

lamarck FL Franc. III. p. 522. n. 1109. 

Italiae 

II Damafonio baftardo dft' moderni. pona Monte 
Baldo. p. 239. 

seguier PL Veron. II. p. 341. 

C. calceolus allione FL Pedem. II. p. 151. n. 1847. 
Daniae 

O.Fr. muller Fl. Fridrichsdal. p. 164. n. 732. 
Sueciae 

linn. FL Suec. & Lapp. 1. c. 

retzii PiWr. F/. &oi!u£ *d. 2. p. 208. n. ilio. 

lilieblad Svensk Flora. p. 216. 

Nor- CYPRIPEDIUM CALCEOLUS. Norvegiae 

gunner Fl, Norveg. II. p. 147. n. 1113. 
Angliae 

raji Syn, p. 3S5. 

hudson Fl. Angl p. 392. 

withering's hot. Arrang. 3d. Edit. Vol. 2. p.43. 

sowerby's engt. Bot. n. 1. 
Hifpaniae 

quer Fl. Efpann. III. p. 375. 

del asso in roemer jcript. de plant. Hifp. &c. 
P. 35. 
Lituaniae 

gilibert in usteri BeWct. II. p.2SS. 

Floret fub finem Maji & Iunio ; pulcherrima plan- 
ia nonnifi cum quadam dijjicultate inkortis colenda. 2f. 

Planta8-io pollicaris. Radix fufca, horizontalis, 
tuberofa, fibris crafsis, fafciculatis, carnofis. Caulis viri- 
dis, ereetus, fimplex, teres, articulatus , hirto pubefcens, 
felidus, herbaceus , marcefcens. Folia 5 vel 6, viridia, 
alterna, fefsilia, bafi amplexicaulia, patenti- recurva, lan- 
ceolata, integerrima, nervis crafsis hirfutis prseeipue fub- 
tus praedita: fuperiora paulo angufliora magisque acu- 
minata. Fiores nutantes, folitarii, rarius duo. Feduncu- 
tus foliis brevior, e caule continuatus, ftructura omnino 
fimilis. BraUea folitaria fub germine, ftrueiura foliorum 
fed minus , magisque ovato -lanceolata. Germen viride, 
incurvulum , angufte pyriforme, 6-anguluin. hirto-pubef- 
cens. Petala faturate fufca : Jupremum erectnm , infimum 
deorfum directum ex ovali magis elongatum , plerumque 
contortum & apice bifidum: lateralia multo anguftiora, 

parum CYPRIPEDIUM CALCEOLUS, parum longiora, patenti - deflexa, lineari attenuata , bafi 
fritus barbata: integerrima, obtufa, leviter hirto-pubef- 
centia praefertim extus, tortuofa. Labium fuperius for- 
dide flavum maculis fufcis, ultra lobos laterales ftyli in- 
fertum, integerrimum, ellipticura, obtufum, utrinque laeve, 
fupra concavum, fubtus carina late canaliculata. La- 
bium inferius amplifsimum, flavum, petalis brevius, cal- 
ceiforme , inflato- comprefsum , ore fuborbiculare , extus- 
laeve , intus bafi barbatum lineis macularum fufcarum. 
Stylus ftavus, iaevis. Lobi laterales apice incurvuli, an- 
gufte cuneiformes, obtufi; medius obiongus , bafi latior, 
medio anguftatus, obtufus. Antherae flavae , paulo in- 
fra apicem loborum, quibus multo latiores , orbiculares^ 
bilocuiares. Polten flavum. Stigma paliide flavum, ball 
triangulo umbilicatum, minute papillofum. 

OBS. Speciofifsima planta, vel alia fpecies illi valde 
afflnis , reperitur quoque in Sibiria (gmelin Sib. 
I. p. 2. t. I.): Carolina (Valter Flora Carolima- 
na. p. 222): Iaponia (thunberg Fl. Iap. p. 30) : 
Tauride (P. S. pallas Phyfikal. topogt\ Gem* vott 
Taurien. S. 121.) 
■fictci ANTIRRHINUM ALPINUM. 

Alpenlowenmaul. Muflier des alpes. Alpine 
Toad-Flax. 

Didynamia Angiofpermia* HAR. GEN. Calyx pentapliyllus. Corolla perfonata 
bafi gibba obtufa: labio fuperiori bifido reflexo .* 
inferiori trifido : fauce palati gibba claufa. Sta- 
mina didynama: ftamen quintum minimum fte- 
rile. Stigma fimplex. Capfula bilocularis, 
apice in lacinulas refiexas dehifcens. Semina 
numerofa. 

ANTIRRHINUM aipinum (** Foliis oppofitis) foiiis 
quaternis lineari lanceolatis glaucis, caule difFu* 
fo, fioribus racemofis: calcari reclo. 

linn. Sp. pi. p. % 5&< n. 23. Stjft. Feg. ed. XIV. 

p. 556. Syfl. Nat. ex edit. gmel. p. 933. 

n.37. 

Linaria quadrifolia fupina. C. eauh. Pin. p f 213. 

Linaria purpurea parva, foliis iine ordine dispofitis. 
bauh. Hift. III. p. 416. raii Hift. 757. 

3PETAGN. Inft. Bot. III. p. 1152. 

ait. Hort. Retv. U. p. 335. 

schkuhr Boi. Handb. II. S. 190. n. 1704. 

AU ANTZRRHINUM ALPINUM* Atpium indigena fiirps inhabitat scropulofahumen* 
Ua juga & torrentium alveos inter faxa 

Hetvetiae 

scheuchzer It. atp. I. p. 42. It. IV. p. 338. 

hall. Hifi. flirp. hetv. I. p. 146. n. 338. No~ 
menct. n. 338. 

Qermaniae 

crantz fiirp. Auflr. II. p. 306. 

iacquin Ft. Aufir. I. p. 36. t. 58. 

schrank ita/. Ft. II. S. x66. n. 955. 

Primit. FL Salisb. p. 161. n. 592. 

&EINER u. hohenwarth bot. Reifen, S. i|. 3 2 » 

38. 50. 
host Syn. pl. Aufir. p. 345. 

f 
scop. Carn. ed. 2. -I. p. 442. n. 767» 

ff 
krock. Silef. n.991. 

lialiae 

seguier pl. Veron. I. p.263. 

allion Pedem. I. p. 66. n. 24 1. 

Hifpaniae 

del asso In roemer Script. de ptant. Hifp. &c 6 
p. 26. n. 129. 
Galliae 

villars Hifi. des ptant. du Daupk, II. p.438. 

lamarck FL Franc. II. p.345. Fb. ANTIRRHINUM ALPINUM* Floret Iulio & Auguflo. Q. 

Pulchrae plantulae Radix multicaulis , debilis, faepe 
non fufiicit fuftinendis caulibus , qui bafi procumbunt. 
Caules adfcendentes, adfcendendo crafsiores, vix dodranta- 
les, ramofi. Folia glauca, carnofa, linearia, quaterna in 
verticillo, etiam terna & qtiina; raro folum duo flbi oppo- 
nuntur. Elegans denfusque florum racemus caulem lin- 
gulum terminat, quorum unita gravitate planta faepe de- 
primitur. Corollae purpureo violaceae labium fuperius 
«re&um, planum, fere femibifidum, inferiori longius ; la- 
ciniis oblongis & obtufis. Inferius patens & planura di- 
viditur in tres lacinias fubrotundas & aequales. Difcus 
prominulus & fulcatus aureo colore confpicuus. Cakar 
fubulatum acutum longumque leviter incurvatur. Faux 
ante difcum villis obducitur, in fauce lineae duae difco 
concolores, quihus ftamina majora incumbunt. Filamenta, 
albida Antheras gerunt flavas, cohaerentes , luteo pojline 
plenas, Calycis foliola linearia , acuta & fubaequalia, 
Capfula apice fexvalvis femina includit nigra plana & 
marginata. u 
/l& anunctcci&j ^yza/ rn,^/if#Zi£t RANUNCULUS PARNAS- 
SIFOLIUS. 

Doldentragender RanunkeL Parnafsia - leav 5 d 

Crowfoot. 

Renoncule a feuilles de parnafsie. 

Polyandria Polygynia, G. >HAR. GEN. Calyx deciduus pentaphyllus (rarius tri- 

phyllus). Petala quinque (rarius duo, tria, aut 

o&o) intra ungues fquamula vel poro mellife- 

ro. Styli perfiftentes. Semina incruftata, 

erefta. 

RANUNCULUS parnafsifoiius (* foliis indivifis) foliis 

fubovatis nervofis lineatis integerrimis petiola- 

tis, iioribus umbellatis. 

linn. Spec, plant. p. 774. n. 6. Syjl. Veg. ed* XIV. 

p. 515. Syfi. Nat. ex edit. gmel. p.877. 

Ranunculus montanus, graminis Parnafsi folio» 

tournef. infi. R. H. p. 286. 

ait. Hort. Kew. II. p.265. 

schkuhr Handh. II. S. 110. n. 1495. 

curtis Bot. Mag. n. CXXVH. p.386. 

Habitat in aipinis faxofis 

Helvetiae 

hall. Hifi.fi. Helv. II. p. 77. n. 1179? (Defcrip- 

tio optime cum noftra planta convenit : Sy- 

nonyma ad R. amplexicaulem L. pertinere 

videntur. Utraque certe fpecies eft Helve- 

tiae indigena: ambas in Valefiae abruptis 

invenit oculatifsimus thomas.) 

Qer- RANUNCULUS PARNASSIFOLIUS. Germaniae 

wulfen in iacq. Coiteft. Tom. I. p. 191. t. IX. 
f.3. 

reiner und hohenwarth Bot. Reifen S. 190- 195. 

host Syn. pl. Aufir. p. 309. n. 4. 
Galtiae 

villars Hifl. des plant. du Dauph. III. p. 733. 

lamarck Flore Frang. III. p. ig6. 
Aeflate floret. 2f. 

Radix alba, rotundato-oblonga, plures emittens fur- 
culos longos, teretes, perpendiculares , Hmpiices. Iimim 
caulem ambeunt fetae reticulatae. Folia radicalia^ lan- 
ceolata, membranacea, fupra terram eminentia. Folia ova- 
ta, obtufa, coriacea, nervofa , integerrima , fupra pubef- 
centia, inprimis bafi involuta, longius petioiata. Caalis 
(Ycapus ?) fpithamalis, ere&us, teres, viilofus, fuperne per 
intervalla multiflorus , foliis non aliter obfeptus , quam 
quae bractearum ad inftar , ad pedunculorum floralium 
exortum, eidem adnafcuntur absque petiolo , amplexicau- 
libus, ovato-lanceolatis, margine integerrimis, coriaceis, 
viridibus, inferne nervofis, calvis , fuperne levifsir. fiu - 
ftriatis, hirfutis, Flos magnus, quovis in peduncmo vil- 
lofo, -folitarius & terminalis. Calyx pentaphyllus , deci- 
duus, foliolis ovatis, integerrimis, concavis, violaceo-ru- 
bentibus & pubefcentibus. Corolla nivea , pentapetala, 
calyce duplo major; petalis obovatis , fubftriatis, bafi- 
unguiculatis , foveolaque ne&arifera notatis. Stamina 
numerofa, corollis multo breviora, filamentis fubulatis 
albis, antherae flavae. ORCHIS SAMBUCINA. 

Ragwurtz mit dem Hollimdergeruche* 
Gynandria Diandria* • V^HAR» GEN. Calyx (Corolla linn.) pentaphyllus, co* 
loratus, irregularis, fuperus, foliolis tribus ex- 
terioribus duobusque interioribus. Corolia mo- 
nopetala bilabiata; labio fuperiore erecto bre* 
vifsimo antheras per brevifsima filamenta cum. 
ftylo conjunctas recipiente & tegente; infe- 
riore magno, patulo, poftice in calcar cornifor« 
me elongato» Germen inferum, tortum. 

ORCHIS famhucina, calycis foliis lateralibus patentibus ; 
corollae tubo incurvo, conico, apice emarginato ; 
labio trilobo , crenulato ; bracteis longitudine 
florum, 

O. famhucina linn. Sp.pl. p. 1334. n. 22. Syft. 
Veg. ed. XIV. p. 810. SijJL Nat. ex edit. 
gmel. p. 53. FL Suec. ed. 2. p. 312. n. 803. 
Olansk. ref. p, 148, 

G, palmata fambuci odore. C. eauh» pin. p. 86. 

rudb. Elyf II. 213. f. 9. 

raj. Hifi. 1224. n. 3. fyltah. 192. n. 4. 

Paimata five Orchis Pannonica floribus exalbidis & 

alba Grksbachiana. loh. bauh. Hifi. II. p. 

775* f.4- 

# 0RCHIS SAMBUCINA. O. fambucina. iacq. obf. II. p. 31. 

petagnae inftitut. bot. IV. p. 1727. 11. 36. 

Fr. Wilh. schmidt orchid. in mayer's phyft Aufft 
I. Th. p. 231. 

Habitat injylvis nemoribusque montofis humentibus 

Helvetiae 

0. radicibus palmatis, bracleis coloratis, labelio cir- 
cumferrato, trilobato, lobo medio emargi* 
nato. hall. Hift. ftirp. Helv. II. p. 142, 
n. 1280. /3. Nomenclat. n. 1280. 

Germaniae 

roth Tent. Fl. germ. I. p. 378. n, 2. p. 389. cu* 

jus Synonymis adde: 
schrank Bai. Fl. I. S. 243. n. 77. 
baumgarten Fl. Lipf. p. 14. n. 37. Tab. H. 
•host Syn. plant. Auftr. p. 487. n. 14. 
H. C. funk in romer's Archiv J. d. Bot.I, 1. S.40. 

Hungariae 

lumnitzer Fl. Pofon. p. 402. n. 895. 

Bohemiae 

Fr. IV. schmidt Fl. Bok Cent. I. p. S3. n. LXVII, 
Galliae 

villars Hift. des plant. du Dauph. II. p. 36. 
Jtaliae 

Orchis palmata lutea, floris labio maculato. se- 
cuier Pl. Veron* III. SuppL p. 249. Tab. 
VIII. fig, 5. 

O. ORCIIIS SAMBUCINA. O. fambucina. allione FL Pedem. II. p. 149, n* 

1840. 
Sueciae 

linn. Fl. Suec. 1. c. /3. 

- retzii Prodr. Fl. Scand. ed. 2, p. 205. n. IO80. /3, 

lilieblad Svensk Flora. p. 212. 

Norvegiae 

gunner Fl. Norveg. II. p. 30. n. CCCCXXVI. 

Mifpaniae 

del asso in roemer/o*^. de plant. Hifp. &c. p. 34» 

Lituaniae 

gilibert in usteri Detebl. II. p, 287. 

Floret Majo & ineunte lunio. Rarior. 2f. 

Radixj Bulbi duo, ovati, bipartiti, teretes , farinofi, 
pallide flaventes : biennis apice fibriilulis fortioribus, pol- 
licaribus; junior rnagis conicus & apice nudus , obtufus. 
Vaginae radicales oblique truncatae. Caulis ftriclus, fe- 
mipedalis & uitra, folidus, fubangulofus , praefertim ver- 
fus fpicam. Folia alterna, oblongo- lanceolata, laete viri- 
dia ; radicalia duo vel tria plerumque convoluta; cauli- 
na amplexicaulia, vaginantia, obfolete nervofa. Spica 
ovata, laxiufcula, fpeciofa. BratYeae lanceolatae, acumi» 
natae, longitudine florum, ex viridi flaventes, Flores ochro- 
leuci, purpureis venis & pun&is variegati, fuaveolentes. Cct- 
iycis folia lanceolata, acuta, flava, ftriata, duo exteriora Iate- 
ralia expanfa, reliqua in cucullum conniventia. Corolta 
labio inferiore latifsimo, lateribus modicum reflexo , tri- 
lobo, eroio-crenulato; lobis rotundatis, medio minore; 

cete- ORCHIS SAfcfEUCINA. ceterum flavo* venis & punctis purpureis picto. Cornvb 
germinis longitudine cqnicum, incurvum, dependens, api- 
ce iatumidum, emargiriatum, fubfcrotiforme. 

OBS. I. Variat Floribus livide purpureis. 

II. Miniis facile ab aliis fpeciebus diftinguitur haec 
planta; dignofcenda Florum colore flavo in purpu- 
reum variante, loco montofo humente, tempore fio- 
rendi praecociore quam ulla fpecies Orchidis. Ab 
OKCUIDE latifolia diftinguitur facile floribus paucis, 
Caule infra medium tantum foliofo, bracteis floribus 
minime lcngioribus, Foliis nequaquam ex ovato lan- 
ceolatis, fed lingulatis fere ut in ORCHIDE macula- 
ta a qua facile diftinguitur floribus raris, labio non 
crenulato, cornu longiore, foliis immaculatis, radici- 
bus minus divaricatis & toto habitu. Contenta Fafciculi quarti. Agriraonia agrimonoides LINN. 
Erica daboecia LINN. 
Chlora perfoliata LINN. 
Adonis vernalis LINN. 
Cypripedium calceolus LINN. 
Antirrhinum alpinum LINN. 
Ranunculus parnafsifolius LINN. 
Orcliis fambucina. LINN. F LOR A 
E U R O P AE A INCHOATA MED. ET CHIR.. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHI- 

RVRGICO QVOD TVR.ICI FLORET, 

PROFESSORE. 

SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE* 
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC. 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG. 
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. BERO- 
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE, 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMBRO HONO- 
' RAR.IO. >«^COOO: F^SCICVLVS V. NORIMBERGAE 

E X OFFICINA RASPEANA 

i 8 o o y DAV. HENRICO 
H O P P E 

SOC. NAT. CUR* HALENS. GOETTINGENS. ET 

IENENS. PHYSICAE TURICENS. BOTANICAE 

RATISBONENS. MEMBRO. 

BOTANICO XNBEFESSO QUXNTUM 

FLORAE EUROPEAE FASCICULUM 

D. D. D. 

*. L R O E ME R, 
--o r CAMPANULA ZOYSIL 

ZoyPens Glockenblume. 
Pentandria Monogynia* ,HA&. GEN« CoroUa campanulata f valvuiis quinqu* 
ftaminiferis in fundo. Stignta trifidum. Cap/ula 
infera, evalvis, tri-vel quinquelocularis 9 poris la 
teralibus dehifcens. ia*- CAMPANULA Zoyfii Q*foliis laevioribusy caulibusfub- 
trifloris; foliis radicalibus ovatis,longc petiolatis; 
caulinis oblongo-obovatis, fefsilibus. wulfen in 
lacq. Collecl. II* p. 122, 123, Idem in lacq. ic. 
rar. II. t. 334. 

linn. S. N. ex edit. gmel, p. 349. n. 26. Spec*. 
plant. c # willdenow. 1« p. 89^ 

Habitat in aipihus 

Carinthiae (e fifsuris alpium Vockinen/um, tum <b* i& 
fummitate montis Storchez) 

CeL WULFEN 1. c. 
host Synop/ p. \o%, 

Radix horizontalis , gracilis , teretiufcuta , ex albo 
fubochracea, ad terrae fuperficiem cespitofe ramofa, cau-- 
Ucuios quotannis efferens plurimos, nonnulios foliofos, 
alios florigerosy duorura, triumve pollicum altitudine, gra 

ciles^ CAMPANULA ZOYSII, ciles, tereti-fubangulofos, glabros , foliis alternis obfitos, 
plerumque uni-, rarius bi-aut triiioros, ereclos, iloribus 
nutantibus. Folia copiofa, parva, faturate viridia, fubtus 
pallidiora, crafsiufcula, glabra, integerrima; radicalia fub- 
rotundo - ovata, longe petiolata; caulina alterna, oblongo- 
obovata, in petiolum velut decurrentia, fed re ipfa fefsi- 
Iia, fummis, fquamarmn inftar, lineari-acutis. Flos ter- 
minalis, unicus commimiter, interdum & alter, tertiusve, 
proprio quisque fuo de ramuli fquamofi apice putans. Ca~ 
lyx fuperus, quinque partitus, corolla brevior, erecto pa- 
tens , laciniis lineari-lanceolatis, glabris, fubtus carina- 
tis. Corotta plus minus coelefrino-eoerulea, lineis quin- 
que faturatioribus, rarius alba; monopetala, oblongo-cam- 
paniforrnis , bafi impervia & ventricofior , limbum verfus 
nonnihil coarctata, Iimbo ipfo quinquefido, ereclo-paten- 
te; laciniis ovato - acutis, margine barbato-villofis; villis 
longis, albis, ante plenam limbi. explicationem, in pyrami- 
dern pentagonam , fupra corollae faucem conniver.tibus. 
Stamina quinque, corollis breviora; fdamentis fubulatis, 
albisj fuae quovis vslvulae pe&ariformi ovato - fornicatae, 
& ipfi pafiter slbae, infixo. Antkerae oblongac» dilute 
gaventes, Stylus ftamin|b'iis longior , fiiiformis , albusj 
{figmkte tripartito, crafsiufculo, deorfum incurvo, papillo- 
fo, aquofe 8;rven'te. Germen inferum, ovato-turbinatum, 
iiofum, gl,abrum, viride. Cap/ula angulata, fuperne 
:, j, latere ivraminibus tribus hians, trilocularis, W* '■ 
L- 
(. Uk^ I ogd, CAMPANULA TRACHELIUM. 

Gemeine Glockenblume. Campanule gantelie. 
Great, or Nettle-leaved Bell-flower. 

Pentandria Monogynia. ChAR. GEN. Corolla campanulata, valvuUs quinque 
flaminiferis in fundo. Stigma trifidum. Capfula 
infera, evalvis 5 tri-vel quinquelocularis, poris late- 
ralibus dehifcens. 

CAMPANULA Trachtliwn (** foliis fcabris latioribus) 
caule angulato, foliis petiolatis, calycibus ciliatis, 
pedunculis trifidis. linn, Spec. pU I. p. 235. 
Virid. cliff. 16. Fl. Suec. ed. I. 181. ed. 2. 189. 
Sijfl. Veg. ed. XIV. p. p. S. N. edit. gmel. p. 
350. Spec. pl. ed. willden. I. p. 903, 

lamarck EncycU Meth. I, 2. p. 576. 

petagna infliU boi. II. p. 362. 

vitman fumma plant, I. p. 446. 

gilib. europ. III. p. 213. 

ait. Hort. Kew. II. p. 80. 

(thunberg FU lap. p. 83.) 

Rapum fylveftre altcrum, Cervicaria major dodon. 
coron. p. 31, 32. 

Cervicaria major tabernaemont. p. 412. & major 
II, p. 413. 

Trachelium majus fl. purpureo parkins. parad. 

354. 4. 
Campanula vulgatior foliis urticae, vel major & af- 

perior. c. bauh. Pin. p. 94. 

Campanula major & afperior foliis urticae 1. bauh. 
II. p.805. f. 2. 

c. CAMPANULA TRACHELIUM. C. vulgat. fol. urt. v. maj. Sc afp. tournef. inft. 

p. 109. 
C. foliis radicalibus cordatis, calycibus ciliatis. linn. 
Hort. cliff. p. 16, 
Nihil vutgatius ad fylvarum margines & in fepibus 
Helvetiae 

hall. Hifi. pl. Helv. n. 690. 
Germaniae 

roth Tent. Fl. Germ. I. p. 100. II, 1. p. 25S. 

Cujus Synonymis adde: 
schrank Bai. FL I. n. 384. 
schkuhr bot. Handh. I. S. 127, n. 415. 
schrank priniit. FL Saiisb. p. 71. n. 2x8. 
monch metkod* p. 49$« 
host Synopf. plant. Aufir. p. 108. 

f 
scop. carn. cd. II. T. I. p. 148. 

i f 

3VIATTUSCHKA Fl. SiUf. 1^9« 

krocker Silef. n. 316, 
Bohemiae 

schmidt FL Bokem* Cent. II. p. 75. n. CLXXVL 

Hungariae 

Trachelium foliis Urticae clus. Pann. p. 687. 

lumnitzer FL Pofon. p. 83. n. 208. 
Galliae 

magnol. Bot. Monfp. p. 45. 

garidel Hifi. des pl. aux env. d y Aix. Tab.XIX 

vaillant Bot. Parif. p. 26. 

dalibard Fl. Parif prodr. p. 66. 

gouan FL Monsp. p. 25. Hort. Monsp. p.97. 

vil- CAMPANULA TRACHELIUM. villars FL Delph. II. p, 507. 
bulliard Herb. de la France tab. 319, 
lamarck Fl. franc. III, p. 335. 

Angliae 

raii Synopf p. 276. 

hudson FL Angl. ed. 2. p. 96. 

relhan FL Cantabr. p. 94. n. 180. 

milne's & gordon*s Indigmous Botany I. p, 337, 

sowerby's Engl. Bot. IV. n. 12. 

sibthorp FL Oxon. p. 8<x n. 249. 

withering's Bot. Arrang. edit. 3. II. p. 243, 
Scotiae 

LIGHTFOOT FL Scot. I. p* I42. 

Italiae 

Uvularia del Trago pona Monte Balde. £4, Venct 
1617.) p. 139. 

seguier PL Veron. I. p. 175. 
Sabbati Hort. Rom. I. tab. 73. 
allione FL Pedem. I. p. 111. n. 4x0. 

ab ucria Hort. Panorm. p. 93. 

CAMP. urticifilia TURRA Prodr. Fl. It*J. p, £ 4f n% 

9. an ab hac fpecie fatis diftin&a? 

Hifpaniae 

del asso Synopf. n. 179, 

i* gorter jF7. VII. Provinc. p. 59. n. 197, 
Ddniae 

FL JDan. Tab. 1026. 

Otto Frid. muller Fl. FridrichsdaL p. 42. n. 175, 
retzii FL Scand. prodr. edit. 2. p. 57. n. 262. 

linn. FL Suec. ed. 2. p. 67. n. 189. 
liljeblad Z7toyZ til en Svensk Fiora. p. 89. 

Rojl CAMPANULA TRACHELIUM. Roffiae 

siegesbeck PrimiU Fl. Petrop. p. 23. 

stephani Enumerat. Jiirp. agr. Mosq. p. 10. 
Floret ffulio & Auguflo. 4 

Caulis fubangulatus, hirtus, fimplex, bipedalis & ul- 
tra» nutans, Folia inferiora petiolata, cordata, /uperiora 
ovato - lanceolata, in petiolum brevem decurrentia ; fum- 
ma lanceolata, fubfefsilia; omnia inaequaliter ferrata, utrin- 
que fcabra. Pedunculi ex alis foliorum fuperiorum, erec- 
ti, uniflori, biflori & triflori, bipollicares. Pedicelli bre- 
vifsimi. Calyx totus hifpidus. Corolla pentagona, extus 
hifpida, limbo lanuginofo, coerulca. 

Variat 1. flore aibo & 
violaceo. 
2. Pedunculis imis trifloris, fupremis unifloris. 

OBS. I. Varietati Pedmculis unifloris eft caulis minus 
angulatus, & fubteres. Folia omnia fubcordata, 
afperiora, dentata. Pedunculi omnes uniflori; flo- 
re longiores. scop. 
II. Cum in campanula iatifolia L. fubinde pe- 
dunculi biflori, in trachelium uniflori obferventur ; 
cum campanulae trachelium calyx faepius absque 
omni hifpiditate inveniatur , charaeieres Linnaeani 
diflinguendis duabus hifce fpeciebus vix fufflcient. 
At fi ad caulis angulos membranaceos & foliorum 
diverfitatem attendas, minus difficulter diftinguen- 
tur ambae. GALANTHUS NIVALIS. 

Schneeglockchen. Galant d'hiver. Common 
Snow-drop. 

Hexandria monogynia, fllAR. GEN. Petala tria exteriora concava: interio- 
ra nectarifera tria breviora emarginata. Stylus firaplex. 

GALANTHUS nivatis. 

linn. Sp. pl. p. 413« Syft. Vcg.. ed. XIV. p. 316. 

Syfi. Nat. ex edit. gmel. p. 534. HorL 

Cliff. p. 134. Hort. upj. 74. 
Leucoium bulbofum trifolium minus. c.baui-i. Pin. 

P. 56. 
Evangelia. reneal. Jpec. 97. t. 96. 
Galantine nivale. lamarck Enc. meth. II, 2. p« 584* 
G. nivatis ait. H. Kcw. I. p. 406. 

Ilabitat ad radices montium, zn Jytvis, pratis umbrojis 

Heivetiae 

jiall. Hijl. Stirp. Helv. II. p. 124. n. 1254. No- 
mencl. n. 1254. 

Germaniae 

roth Tent. Fl. germ. I. p. 144. II, 2. p. 378. cu- 

jus Synonymis adde: 
schrank ita/. FL I. S. 586. n. 518. 

BAUM- GALANTIIU5 NIVALIS. EAUMGARTEN Fl. Lwf. p. 178. B. 462. 

monch Meihod. pi. Marburg. p. 650. 

kost Syuopf pl. Auflr* p. 182, 

borkhausen Rhein. Mag. I. S. 564. Oh 'erkattifche 

Flora, I. S. 1S3. 11.289. 
«TuPvAi Deuifchl. Fiora I, 2, n. 6. 

Bohemiae 

sckmidt jRf. Bohem. Cent. III. p. 14* D « 3 ! S«- 

Pannoniae 

lumnitzer F/. Fo/aw. p. 133. n. 322. 

lamarck Fiore frammfe III. p. 500, n. 11 00«, 

ifcilfa* 

seguier plant. Veron. II. p. 75. 
allione Fl. Pedemoni. II. p. 155. n. i864 

PETAGNAE &^i. bot. II. p. 5S7. 

Angiiae (efl: adhuc in dubio an vere indigena regni 

hudson FL AngL p. 140. 

witherinc/s bot. Arrang. (jd. Edit.) II. p. 3Ji a 

sowerby's Erisl. bot. VII. n. 19. 

Florei Fehrnario- Apriiem. Semina matura fert Iu~ illu , M Radix bulbus fubrotundus tunicatus, carnofus, extus 
fufcescentibus tunicis veilitus, infra tibris capillatus; ex 

illo GALANTHUS NIVALIS. illo vagina monophylla, membranacea, diaphana , albida, 
apice truncata aflurgit , quae foiia & fcapum includit. 
Scapus a bafi ad fpatham usque anceps, fubfiftulofus, 
glaucus, glaber, uniilorus, florens erectus, fructefcens pro- 
ftratus & marcefcens. Folia duo ex radice, linearia , ba- 
xi vaginantia, apice callofa ac incrafsata, extus nervo emi- 
nentenotata, fupra carinata,glauca, glabra, longitudinefcapi. 
Spatka longa eonitat ex duobus foliolis linearibus, crafsis, 
excavatis, apice callofis, membrana diaphana alba utrinque 
conjunclis. Inteme, ubi pedunculus prodit usque ad me- 
dium membrana finditur. Peduncutus teres, gracilis, de- 
curvatus, ac fubinde florem nutantem gerens. Corollm 
hexapetala, inaequalis. Petala tria exteriora oblonga, ob- 
tufa, lineis ftriata, alba, patentifsima, intcrnis duplo lon- 
giora; tria intcriora alternantia, concava, obcordata, 
emarginata, in tubum ere&a , carnofa , albida, cxtus ma- 
cula viridi cordata picta , ihttts fex lineis obfolete luteis 
ftriata. Stamina oriuntur ex fex foveolis germini in- 
fculptis, nectariferis. Fitamenta brevia alba. Antherae 
flavae, irjagnae, in acumen tenuifsirnum elongatae, conni- 
ventes, & apicibus dehifcentes. Germen obfolete trique- 
truro, obtufangulum, glabrum. Stylns fimplex, flliformis, 
ftaminibus longior. Siigma fim^licifsimum. Capfula fub- 
rotunda, obtufa , trilccularis in tres valvulas dehifcens. 
In fmgulo loculo femina a quinque ad decem , ovata, al- 
bida, nitida. SCILLA BIFOLIA. 

Zweyblattrige Squille. Squiile double feuille. 
Two-ieaved Squiil. 

Hexandria Monogynia. ^HAR. GEN. Corolla 6-petala, potens, decidua. Fi- 
lamenta filiformia. 

SCILLA bifolia floribus racemofis, foliis lanceolato-linea- 

ribus fubbinis in fcapo elevatis. ait. Hort. 

* Kew. I. p. 144» 

Sc. bifoiia linn. Sp* pU p. 443. n, 6. Syft. Veg. 
edit.XlV. p. 329. Syfi.Nat. ex eait. gmel. 
p.552. n. 12. Hort. Cliff. p. 12$. 

Hyacinthus coeruleus mas minor. fuchs. Hift. p.837. 

Hyacinthus ftellatus , bifolius vernus dumetorum 9 
fiore coeruleo. bauh. Hift.II. p.679. 

Hyac. fteliaris bifolius germanicus. c, bauh« pin» 

■ p.45. - * 

Ornithogalum bifoiium. necker in AU. palat. IF. 

Stellaris bifolia. moench Method. plant, Marb. 

p. 304, 
Sc. bifolia retzii Obf. VL p. 27. 

petagna /»/?. &o£. III. p. 623. 

schkuhr Bot. Handb. I. p. 2§B. n. 8^§. 

Habilat in pratis & fylvaiicis 

Helvetiae 

c bauh. Caf. ptant. circa Eajit. p. 19. 
Phalangium radice bulbofa, foliis latifsimis, obrufis, 

fpica pauciflora, ftipulis minimis. hall. 

Hift. ftirp. Helu.W. p.101. n. I2U. IVV 

menct. n. 12 ix. 
Germaniae 

iacq. /ff. <w/?r. II. p.n. toft. CXVII. 

schrank ito#. i^7. 1. p. 597. n. 535, Fl. falisb. p. 

9$. n. 311. 

HCFF- SCILLA BIFOLIA. HOFFMANN FL germ. p. 120. 

host Synopf, p. 191. 
wibel Primit, p. 2^7. n. 258. 
f Anthericum bifolium, scop. Fl. Carn. I. p, 247. 

Bohemiae , 

schmldt FL Bohem, Cent. III. p. 46. n. CCCXLIV. 

Pannoniae 

LUMNITZER F/. Pofon, p. I^I. H. g^O. 

Galliae 

villapvS FL Delphin. IL p. 264. 

lamarck i^/. /ra-Mf. III. 274. (Ornithogalum bifo^ 
liuni). 
Italiae 

Giacinto gerrnanico con fior di Giglio. pona mon- 
te Baldo. p, 6g. 

seguier Pl. Veron. II. p. 6S. 

afc ucria H, Panorm. p. 156. 

allions Fl. Pedem. II. p. 163. n. 1895. 

Sueciae 

retzii Prodr, FL Scand, Edit. 2. p g 77. n. 404. 

Daniae 

FL Dan. tab. 56$. 

Norvegiae 

gunner Ft, Norveg. II. p. 139. n.MLXVIIL 

Angliae 

sowerby*s EngL Bot. VIII. n. 24. 
withering's Arrang, Edit. 3. II. p. 33$. 

Scoiiae 

lightfoot's FL Scot, I. p. 181. 

Martio floret & ApriU : femina matura perficit Maja. 2$. 

Scapus palraaris, ere&us, ftriatus, 4-6, rarius-ia 

fiorus. Folia 2 carinata, flriata, apicibus callofis. Fiores 

coerulei, breviter pedunculati, bra&eis vix confpicuis. 

Petala alterna albo tuberculo terminata. Antherae trans- 

verfae, polline ex viridi cinereo. Filamenta infra mediutn 

a!ba, ddn caerulea. Germen ovatum, lineis 6 albis ftriatum. DIANTHUS CAESIUS. 

Bergnelke. Mountain- Pink. 
D e c a n d r i a D i g y n i a. ^^HAR. GEN. Calyx cylindricus, monophyllus: bafl 
fquamis quatuor. Petala 5 unguiculata. Cap* 
fula cylindrica monolocularis. 

DIANTHUS deltoides £#** caule unifloro herbaceo) cau* 
libus fubuniflorisj fquamis calycinis fubrotundis 
brevibiiSjpetalis crenatispubefcentibus,foliis mar- 
gine fcabris. smith in Linn. Transaffi. II, 
p. 302. 

Dianthus virgineus jl, ltnn. Sp* pl. p. 59®. D* 

caefius Sp. pl. ex edit. Willdenow p. 682. 
Tunica rupeftris, folio caefio molli, flore carneo, 
dillen. Hort. Rltham. 401. t* 298. f. 38f» 
Habitat in montofis 
Helvetiae 

annuente davall. V. Smith I. & 

Angliae 

Armeriae fpecies , flore in fummo cauie fingularf* 

raii Syn. p. 336. 
D. glaucus hudson FL AngL p. 18$. 
D. caefms withering's bot. Arrang. (3d. Edit.) lh 

p.411. 
sowerby*s engl. Bot. XXI. n. 62. 

Ftovet lalio & Augujlo^ amat folum ficcum & fabulo* 
fum, 2f . 

MadiM DIANTHTJS CAESIUS. Radix lignofa. Caules plures, fpithamei, erecti, fnn- 
plices, glabri, quadranguli, conjugationibus foliorum dua- 
bus vel tribus, uniflori, vix unquam biflori. Folia linea- 
ri-lanceolata, obtufiufcula, glauca, margine fcabra. Ca- 
lycis fquamae tubo triplo breviores , ovato-fubrotundae, 
obtufe mucronatae, ftriatae. Petala carnea, obtufe dupli- 
cato - crenata, bafi lineata atque barbata. smith 1. c. ASTER TRIPOLIUM. 

Meerfternblume. Aflere maritime. Sea~Star« 
wort. 

Syngenefia Polygamia fuperflua. C HAR. GEN. Calyx imbrieatus; fquamis mferioribus 
patulis : receptaculum nudum ; pappus capillaris. 

aster Tripolium, foliis lineari- lanceolatis inregerrimis 
carnofis glabris, trinerviis, foliolis calycinis fub- 
membranaceis obtufis. 

A. Tripolium linn. Sp. pl. p. 1226. n. 9. S. Veg m 

ed. XIV. p. 761. S.Nat. ex edit. gmel. p. 

1232. n. 18. Fl. Suec. ed. 1, n. 697. ed. 2. 

n. 753- 
Afler maritimus Tripolium di&us. raj. Hifi. p.270. 

n. 20. linn. Hort. Cliff. p. ^og. 

Tripolium majus caeruleum. c. bauii. pin. p. 267. 
morison Hifi. 121. n. 37. f. 7. t.22. f. 36. 
petiv. /&r&. t. XVII. f. 10, 11. 
After maritimus , paluftris caeruleus , falicis folio. 
TOUPvNEF. infi. p. 4S1. 

aiton Hort. Kew. III. p. 199. n. 9. 
lamarck Enc. metkod. I. p. 300. n.9. ASTER TRIPOLIUM. Habitat in littoribus maritimis & ad lacus Jaljos 

Germaniae 

roth Tent. Fl. germ.l. p. 366. 11,2. p. 350. Cu- 

jus Synonymis adde: 

BAUMGARTEN FL L?pJ. p. 4?2. 11.112$. 

host £#». P/. Aufir. p. 462. 

Bungariae 

lumnitzer jF/ora FoJonienJ. p. 376. n. 842. 

, Galiiae 

gouan Hort. Monsp. p. 363. 

villars .F/. Delphinat. III. p. 221. 

A. palufiris lamarck Fl. franc. II. p. 143. 

Bilgii 

de gorter Fl. VII. promnc. p. 221. n.6&9. 

Italiae 

allione Fl. pedem. I. p. 193. n. 701. 

Zujitaniae 

vandelli in roemer ScripU de plant. Hisp. &c a 
p. 144. 

Daniae 

Fl. Dctn^ tab. 615. 

Sueciae 

ljnn. FL Sttec. n. 697. edit. 2. n. 753. 

retzii Prodr. FL Scand. ed. 2. p. 195. n. S023. 

LILISBLAD Utkajl p* 288» 

Ang- ASTER TRIPOLIUM. Angliae 

raii Syn, p. 175. 

hudson Fl. angl. p. 368. 

relhan Fl. Cantabr. p. 518. n. 617. 

sowerby engl. Bot. XXVII. n. 87. 

withering's BoL Arr. Ed. 3. p, 726. 

Scotiae 

LIGHTFOOT Fl. Scot. I. p. 482. 

Floret a lunio ad Jerum autumnum. 2J . 

Caulis ereclus fesquipedalis bipedalis & major, val- 
de ramofus, ramis inferioribus longioribus , fulcatus, gla- 
ber. Folia glabra, integerrima, c?d-nofa : radicalia ovata, 
obtufa, petiolis canaliculatis invldentia: caulina alterna ; 
inferiora ovato -lanceolata, fubpetiolata; fuperiora lan- 
ceolata, fefsilia. Rami corymbofi terminantur pedunculis 
ramofis, I - a phyllis , unifloris. Calyx hemifphacricus. 
Squamae calycinae ovatae , obtufae , fpadiceae. Ligulai 
radii anguftae, caeruleae. Discus flavus. Stigmata fla- 
va 3 fpathulata, apice conniventia. ORCHIS MILITARIS. 

Graues Knabenkraut. Orquis militaire, 
Man Orchis. 

G y n a n d r i a D i a n d r i a. ^HAR. GEN. Cdyx (Corolla linn.) pentaphyllus,co* 
loratus, irregularis, fuperus, foliolis tribus 
exterioribus duobusque interioribus. Corolla 
monopetala bilabiata; labio fuperiore erecto 
brevifsimo antheras per brevifsima niamenta cum 
ftylo conjun&as recipiente & tegente ; inferiori 
raagno, patule , poftice in calcar corniforme 
elongato. Germen inferum, tortum. 

ORCHIS militaris (** Bulbis indivifis) calyce monophyl- 
lo cucullato ; corgllae tubo obtufo brevi ; labio 
quinquefldo duplici pun&ata linea variegato. 

0. militaris linn. Sp.pl* p 1333. n. 19. Syft.Veg* 

ed. XiV. p. £09. S. Nat. ex edii. gmel, 
p. 52. n.24, Act. ZTpfal. 1740. p. 11. Oe* 
lansk. Ref. p. 45. Fl. Suec. edit. 1. n. 725. 
edit. 2. n. 796. 

Cynoforchis latifolia, hiante cucullo msjor. c. eauh 
pin. p. 80. 

Orchis galea & alis cinercis. Ioh. bauh. Hifl, II. 
P« 755. 

haller Gen, Orchid* n. 22, 

0. ORCHIS MILITAMS. O» Rivini, radicibus fubrotundis, fpica conica, peta- 
lis conniventibus, ne&arii labio trifido, la- 
cinia media productiore bifida» gouan IU 
luftr. p.74. 

>etagnae inftit. bot. IV. p. 1724. n. 26. 

Fr. fflilib. schmidt orchid. in mayer's phyf Auff 
I. Th. p. 22|. 

Jncolit prata fylvatica humida 

Helvetiae 

O. radicibus fubrotundis, fpica conica, labello qua- 
drifido, brachiolo & pe&ore peranguftis* * 
hall. Hift. ftirp. Helv. H. p. 140. n. 1277. 
Tab. XXVIII. NomencL n. 127% 

Germaniae 

roth Tent. Fi. Gertn. I. p. 377. II, 2. p t 3S3. cu- 

jus Synonymis adde : 
schrank Bai. FL I. S. 241. n. 72. (O. cinerea.) 

BAUMGARTEN Fl. lAff p. 17. n. 43. 

host Syn, pt, Auftr, p. 486. n. 11. 

Hungariae 

lumnitzer Fl. Pofon, p. 401. n. 893. 

Bohemiae 

Fr. w. schmidt JF7. Bohem. Cent. I. p. 4$. n. LIX* 

Qalliae 

lamarck Fl. frang. III. p. 506, 
(Cf. villars #//2. des plant, du Danph, II. p. 32- 
350 ©RCIIIS MILITARIS. Angliae 

Orchis galea & alis fere cinereis. raii Synopf. p. 

378. 
hudson Fl. Angt. p. 384. 
sowerby's EngU Bot. VI. n. 16. 
withering's Arrang. Edit. 3. II. p. 25, 
sibthorp J^/. Cteow. p. 10. n. 28. 

F/or^ Mo/o & Iunio.Q. 

Radix bulbi duo ovati , farinofi, pallide flaventes. 
Vaginae radicales oblique truncatae, lacerae. Caulis ftric- 
tus, teres, verfus fpicam angulofus, uno alterove folio va- 
ginante veftitus. Folia radicalia lato-lanceolata, acumi- 
nata, ad bafin vaginantia, canaliculata. Spica cylindrica, 
denfa, fpeciofa. Bratteae fufcae, exiguae. Flores pailide 
purpurei. Calyx monophyllus, acutus, apice trifidus, in 
cucullum connivens, liiiaceus, ftriatus. Corollae labium 
inferius dependens, planuni, fpeciofum, purpureum, medio 
albidum & violaceis pnnclis in duabus lineis longkudina- 
libus variegatum; quinquefidum, laciniis fuperioribus iri 
angulum fubreclum expanfis, inferioribus patentibus , ob- 
tufis; intermedia anguftiore, minore, acuta* Cornu me« 
dium germen adaequat, dependens, obtufum. 
/ 


— ^UCUd \ cuj isa.n.(7iiincu.f FUCUS SANGUINEUS. 

Rothblattriger Tang. Dock - leaved Fucus. 

— zx 

Cryptogamia. Algae aquaticae, ^ ^HAR. GEN. 

masc. Vefuulae villis intertextae, 
foem. Veficulae adfperfae granis iraraerfis apice pro- 
niinulis. Sem. folitaria. linn. 

Globuii carpomorphi, vel feraina graniformia fub 
pun&is perforatis latentia. I. Fr. gmelin 
in/ua Syjlematis Naturae Linneani edi- 
iione, 

Semina, tuberculis confertis apice dchifcentibus, 
innata. 

GOOBENOUGH & WOODWAPJD. 

OBS. Quamvis generis hujus Cbars&er sfsentialis ntique man. 
cus fit, tamen meliorem in medium proferre non vale- 
mus, cum partes fru&iflcationis plurimarum fpecierum 
adhucdum fint ignotae. Ha&enus Fucorum genus e va. 
riae formae plantis marinis compofitum eftj qua- 
rum aiiae habitu & ftru&ura nodofa ad Confervas acce» 
dunt, aliae Ulvas membranaceas aut gelatinofas men- 
tiuntur, aliae tandem, texturae coriaceae, ab ambabus fa- 
tis funt diftin&ae. Si ex Obfervationibus celeberrimeruni 
Anglorum, qui nuper Fucorum genus illuftrare fcmma in- 
duftria adnifi funt conje&urare licitum fit, apparet , Fu- 
cos coriaceos duo diftin£fca formare genera, reliquos in 
tria vel plura fore diftinguendos. 

FU- FUCUS SANGUINEUS, FUCUS fanguineus frondibus membranaceis ovato-ob- 
longis integerrimis petiolatis, caule tereti ramofo. 
linn. Mant. I. p. 136. 

Sijfl. Veg. ed. XIV. p. 970. 

S. N. ex edit. gmel. p. 138/. 

gmelin Hifl. Fucor. p. 1%$. Tah. XXIV. fig.2. 

petagnae inflit. hot. Tom. V. p.2lOO. 

Fucus five Alga folio membranaceo purpureo, La* 
pathi fanguijiei ligura et magnitudine. mo- 
rison Hijh Oxon.lll. p. 645. f, 1$, tab. 
VIII. fig. 6. 

Habitai in rupibus & faxis marinis 
Angliae . 

raii Synopf. edit. III. p.47. n. 35. 
hudson FL Angl. ed. 1. 475. ed. 2. 575. 
withering Bot. Arr. ed. 3. Vol. IV. p. 94, 
stackhouse*s Nereis Brittan, Fafc, I. p. 20,21. 
goodenough & woodward £>#/", o» the Briiifk 
Fuci in Linn. Transacl. Vol» III, p. 109- 
iii. 
Scotias 

lightfoot Fl. Scoi. Vol. II. p. 942. 

Sueciae 

retzii Prodr. Fl. Scand. Edit. 2. p. 300. n. 1711. 
lilieblad's Utkafi p. 345. n. 13. 

Daniae (Islandis Oaetefs fdl).- 
Fl. Bcrn. Tab. CCCXLIX. 

Norvegiae (Norveg. Blofbl). 

gunner FL Norveg. Pars II. p. 91. n.DCCLII. 

Ad- FUCUS SANGUINEUS. Adhaeret rupibus callo foiido dijformi. 

Frons femipedalis, etiam pedalis, purpurea, diaphana. 
Cauiis brevis, teres, pro magnitudine plantae variat, nunc 
crafsitiem pennae corvinae, nunc anferinae minoris ae- 
quans ; modo femel, modo bis iterumve ramofus, ligneus, 
nodofus, atro-rubens, Rami petiolorum tfunguntur vice, 
& foiiis membranaceis, tenerrimis, fimplicibus, ovato-ob- 
longis, obtufis, margine elegantifsime imduIatis,rofaceis, 
fanguineis, fubinde & gilvo variegatis, terminantur. Fo- 
lium nervus crafsiufculus percurrit, aliis minoribus oppo- 
fitis vel alternis ramofis, pinnatus : nonnunquam e nervo 
primario petiolus prodit, folium alterum quafi proliferum 
formans. Frudtificafio tubercula fphaerica pedunculata, 
atro-purpurea, in petiolis rarius in nervis foliorum fita. 

Fig. a. Segmentum petioli magnitudine naturali. 
b. . . . knte auclum. 

OBS. Magnitudine & pulchritudine foliorum F. fangui- 
neus palmara obtinet inter plantas fubmerfas. 
Perraro autem illaefus & integer, imo vix un- 
quam, nifi penitus dilaceratus obfervandum fefe 
praebet. Diebus Halcyoniis quaerenda eft haec 
fpecies; membrana enim folii, quavis cuticula te- 
nuior, fimplici maris aeilu facillime difrumpitur. 
A forma foliorum Lapathi fanguinei marini no- 
men olim obtinuit. D. borlase, in Hift. Cornu- 
biae F. fenfitivum appellat; folia enim exficcata, 
tacta manu recedunt, & vi quadam elafiica trepi- 

dant. STACKIIOUSE. CONTENTA FASCICULI QUINTI. Campanula Zoyfii WULF. 

• Trachelium LINN. 

Galanthus nivalis LINN. 
Scilla bifolia LINN. 
Dianthus caefius SMITH. 
After Tripolium LINN. 
Orchis militaris LINN. 
Fucus fanguineus LINN. F L O R A 
E U R O P AE A 

INCHOATA 

A 

MED. ET CHIR. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHI* 

RVRGICO QVOD TVRICI FLORET, 

PROFESSORE. SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE» 
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC. 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG» 
5CIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR, EERO- 
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE ? 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO- 
RARIO. FASCICVLVS VL 

NORIMBERGAE 

E X OFFICINA RASPEANA 
i 8 o I» G. F R. HOFFMANN 

M. D. 

IN ACADEMIA GOETTINGENSI PROFESSORI 
CET. SEXTUM 
FLORAE EUROPAEAE FASCICULUM 

SA.CRVM ESSE VOJLUIT 

I. I. JR 0' E M E R. FESTUCA DUMUSCULA. 

Harte Schwingel. Fetuque durete. Hard Fef- 
cue-grafs. 

Triandria Digynia, ShAR. GEN. Spicuia oblonga teretiufcula £ catyx bi- 
valvis multiflorus: gluma exteriore in acumen 
terminata. 

FESTUCA duriufcuta (*panicula fecunda) panicuia fe^ 
cunda oblonga, fpiculis fexfloris oblongis laevi- 
bus , foliis fetaceis. linn. Spec. pl. p. iog* 
ii. 3. Syfi. veg. ed. XIV. p. 118. S.N. ex ediu 
GMEL. p. 186. n. 6. 

Gramen pratenfe , panicula duriore laxa unaffi paf* 
teffi fpe&ante. raii Hijl* p. 1285. n.9- 

Grameri tenue duriufculum & pene junceum* bauh. 

Hijl. II. p. 463. Excl. Icone. 
Gramen foliolis junceis minus. c. bauh. pin. p. 5. 
sciieuchz. Agrofiogr. p. 285» 
F. panicula nurante inferne ramofa 9 fpicisl adfcen- 

dentibus hifpidis, foliis fetaceis. Royen 

lugdb. p. 68* 
F. panicula fecunda oblonga firidta, fpiculis fubqua- 

drifloris laevibus breviter ariftatis, foliis an- 

guftis tcomplicatis rigidiufculis. lamarc£ 

Enc. II. p. 455. 
aiton Hort. Kew. II, p. 107. 

Habitat in pratis ficcis 

rnu FESTUCA DURIUSCULA, Helvetiae 

haller Hijl. Jl. Helv. II. p; 314. n. 1437. 
Germama^ 

roth Tercf. JF/. Germ. I. p. 45. II, I. p. 126. 
cujus Synonymis adde: 

schrank JBaz. JF7. J. S. 353. n. 223. 

schkuhr JBor. Handb. I. S. 45. n. 153. 

moench Method. pl. Marburg. p.T8g, 

host Synopf. pl. Aujlr. p. 53. 

t 

krocker 67/c/. n. 154. 
Hungariae 

LUMNITZER Fl. Pofon. p. 4L 11. 99. 

Italiae 

allione jF/. Pedem. II. p 5 252. n, 2243. 

Galliae 

villars JF7. Delph. II. p. 98. 
lamarck Fl. franc. III. p. 601. 

Belgii 

de gorter Fl. VII. provinc. p. 27. n, 96. 

Angliae 

raii Synopf. ed. 3. p. 413. Tab.XIX. f. r. 
huds. Fl. Angl. p. 44. 
relhan Fl. Canlabrig. p. 40. n. 77. 
siethorp Fl. Oxon. p. 44. 11.139« 
sowerby's JErcg/. Bof. LXXX. n. 470. . 
withering's Arrang. ed. 3. II. p. 153- 

*$coaae 

lightfogt^s 2*7. &C0*. I. p t ior. Da- FESTUCA DURIUSCULA, Daniae 

Fl. Dan. t. 848- 

f 
retzii Prodr. FL Scand. ed. 2. p. 554. n. 130. 

Floret lunio <b° lulio. 2f.. 

Culmus pedalis & altior , erectiis , teres , flriatus, 
glaber. Jb/ia fetacea, fulco exarata; caulina duo vei 
tria breviora. Vaginae glabrae. Ligula brevis , fufca. 
Fanicula digitafis, & major, fecunda, angufta, fubnutans. 
Pedunculi folitarii, firmi. Spiculae oblongae, comprefsae, 
fub florefcentia diftichae, adfcendentes. Glumae inaequa- 
les, fexflorae dbrfo fcabrae ; exterior major, lanceolata, 
mucronata, longitudine valvulae corollae extericris. Co- 
rollae dorfo verfus apicem fcabriufculae , apice breviter 
ariftatae. 

Variat I. Foliis radicalibus fetaceis & filiformibus fca- 
briufculis , caulinis planis & canalicula- 
tis, nudis. 
2. Spiculis a quatuor ad decern iloris; glabris 
& pubefcentibus. 

OBS. A festuca ovina differt: I. Culmo tereti. %. Pa~ 
nicula longiore anguftiore. 3. Spiculis in ari- 
ftara brevem terminatis. 
A festuca rubra difrert: 1. Foliis culmeis aeque 
ac radicalibus fetaceis. q. Panicula contrac- 
tiore. 3. Spiculis minoribus, ovatis, brevifsi- 
me ariftatis. BROMUS ERECTUS. 

Aufrechte Trefpe. Upright Brome - grafs. 
Triandria Digynia. tHAR. GEN. Calyx bivalvis. Splcula oblonga, difti- 
cha: arifta infra apicem: gluma interior pec- 
tinato - ciliata. 

BROMUS erefius, panicula ere&a; pedunculis fubfimpli- 
cibus , flofculis lanceolatis, teretiufculis, foliis 
radicalibus anguftifsimis ciliato - pilofis. smith 
in Linn.^Transaci. Vol. IV. p. 290. 

Gramen bromoides pratenfe , foliis praeter culmum 
anguftirsimis,rara lanngine villofus.scHEUCHZ. 
Agr. 255. t. V. f. 13. Ad exemplar ficcum 
ab ipfo Scheuchzero Sherardo dono datum. 

G. bromoides paniculatum , foliis & culmo villofis. 
sci-ieuchz. Agr. p. 257. ex opinione 
Gerardi. 

G. avenaceum glabrum, panicula purpureo - argentea 

fplendente. mor. Vol. III. p. 213. n. 20. 
G. loliaceum,locufris longis arillatis. m nt, Prodr. 

35. f.ss. 
G. fparteum, longa & fpieata panicula, Lolii utri- 

culis, Feftucae potius, majus. barrel. Ic. 

t. XIII. f. 1. 

Hh BROMUS ERECTUS. Habitat in pafcuis arenofs, creta fubfratis. 
Helvetiae 

hall. Hifi. ftirp, Helv. II. p. 237= n. 1507. N&* 
rnencL n. 107. 

Galliae 

tournef, plant. des ew. de Paris II. 374. 

VAIllant Parif. p. 93. tab. XVIII. f. 2. 

B. perennis villars Fl. Delphinat. II. p. 122* 

Italiae 

B. agreftis allione Fl.Pedem. II. p. 249. n. 2224- 

Angliae 

Feftuca avenacea fterilis fpicis erectis. raii Syn.. 
ed. 1. p. 337. ed. 2. p. 261. ed. 3. (exclu- 
fis fynonymis) p.413. 

B. ereftus kuds. Fl. angl. ed. 1. p. 39. ed. 2.p. 49» 
relhan J7. Cantabrig. Suppl. 2. p. 8« 
sibthorp Fl. Qxon. p. 47. n. 151. 
sowerby EngZ. Bo?. LXXX. t. 471. 
withering's Arrang. II. p. 160» 

Tloret lulio. 2f • 

Radix perennis, flbrofa , caefpitofa , fibris viltonV, 
fufcis. Cuhnus fere tripedalis, erectus, ftri&us , fhnplex^ 
teres, glaber (rarius pubefcens) , ultra medium foliofus,geni- 
culis circiter quatuor. Folia lineari-lanceolata, acutiufcula, 
ftrista, laete viridia, fcabra; radicalia anguftifsima, pilis 
longis fparfis adfeendentibus ciliata, fubinde involuta. Va- 
ginae ftriatae, glabrae. Siipula brcvifsima, erofa. Pani- 
Gula ere&a, ramis erectis, fcabris, numcro. & longitudine 

variis BROMUS ERECTUS. variis, fimpiicibus, rarius biiloris. Spiculae lineari-ob- 
longae , comprefsae , ereche , purpurafcentes , vel glabrae 
vel tomentofae. Glumae calycinae lanceolatae , acutae, 
carinatae; interiore majore, trinervi. Flofculi 5ad9,im- 
bricati, lanceolati, comprefso - teretiufculi, fubangulati, ca- 
rinati, obfolete. nervofi , carina fcabri; ariftis longitudine 
vix glumarum, parum infra apicem membranaceum exor- 
tis, reclis, fcabris, Glumae interiores apicem verfus mi- 
nute pectinato- ciliatae, ciliis adfcendentibus, minus quam. 
in maxima parte Bromorum confpicuis. Antherae croceae, 
Semen lineari oblongum, fupra fulcatum, apice villofum. 
.-.-. f $: v ajWia/ /-<?ra*s/<?<'</e,j . ^y c 'c£ . SAGINA CERASTOIDES. 

Moufe - ear. Peaii - wort. 
Tetrandria Tetragynia. ^^HAR. GEN. Calyx tetraphyllus; petala 4,- capfula 
uniiocularis quadrivalvis polyfperma. 

SAGINA cerafloides caule diflPufo dichotomo , foliis fpa- 
tulatis obovatisve recurvis , pedunculis fructife- 
ris reflexis. smitii in JLinn. Transad. II. p. 

343—345. 

r 

LINN, Sp. pl. cura JVilld. I. 2. p. 718» 
Habitat in arenofis mariiimis & ffsuris rupium 

Scotiae (in Bodotriae infnlii Incb Keitb & Incb Combe in the 
Firtb of Fortb, & on the beach below PreftonpatisJ) 

smith telie dickson qui novam (tirpem primui in- 
venit. V. JLinn. Trans. 1. c. 

sowerey's engl. Bot. XL. n. 166. 

Floret lunio, Xulio. Q? 

Herba facie Ceraftii , fed ftoribus femper quadrifidis. 
JRadix fibrofa, annua ut videtur. Caules plurimi diffufi 
fpitbamaei, tcretes, foliofi; bafi attenuati,. glabfiufculi , al- 
ternatim ramofi; fuperne magis pubefcentes, dichotomi, 
geniculis tumidiufculis, palliais, rainulis divaricatis. Fo- 
lia oppofita, patenri-recurva, integerrima, acuta, mollia % 

utrin- SAGINA CERASTOIBES, titrinque pubefcentia; fubtus pallidiora atque nitidiora, 
venulis reclis, longitudinalibus; inferiora fpatulata, longius 
petiolata; fuperiora o£oVata, fefsilia; fumma ovata. Sti- 
■pulae nuilae. Flores e dichotomia caulis, folitarii, primo 
fubfefsiles, ftatim pedunculati; pedunculis uncialibus, fili- 
formibus, pubeicentibus; fritctjfcris reflexis. Calyx e fo- 
liolis quatuor, parum patentibus, lanceolatis, acutis, con- 
cavis, bali obtufe carinatis, extus pubefcentibas, intus lu- 
cidis; quoruin duo oppofita anguftiora funt, margineque 
membranacea. Petala quatuor, calyce fcre duplo brevio- 
ra, cuneiformis, alba, tenuifsima,apice bifida, lobis acu- 
tis, reclis. Stamina quatuor , aequaiia, petalis alternan- 
tia parumque breviora. Filamenta capillaria, alba. An- 
therae parvae , fubrotundae, luteolae. Gernten ovatum, 
longitudine ftaminum, pailide virefcens , glabrum, Styli 
quatuor brevifsimi , eteeti. Siigmata recurva, villofa, 
alba. Capfula cyiindrica, longitudine calycis , aureo ni- 
tens, apice debifcens denticulis octo, triangularibus, obtu- 
fifsimis. Semina numerofa, luteo-fufca, fubcuneiformia, 
deprefsa, bafi emarginata, margine fcabriufcula. / 
.'* d 


i: ASPE RUGO PROCUMBENS. 

Liegendes Scharfkraut. Rapette couchee. 

Trailmg Catch-weed. 

Pentandria Monogynia. § HAR. GEN. Calyx quinquefidus laciniis inaequali- 
bus, peracta florefcentia comprefsus forma bivalvi. 
Corolla infundibuliformis, tubo recto brevifsimo. 
Peri:arpia quatuor ovata rugofa glabra. 

ASPERUGO procumbens caulibus diffulis aiigulGns: an- 

gulis aculeatis : foliis oppofitis : fuperioribus fecun- 

dis ovato-ianceola.tis hifpidis fubpetiohtis : rlori- 

bus axillarrous. moench Meth.pl. Marb. p. 421. 

A. procumbens linn. Sp. pl. p. 198. Fl. Lapp. 
p. 48. n. 76. Fl. Lapp. edit. smith. p 50. 
n. 76. Fl. Suec. p. 59. n.166. Horf. C7ijf. 
p.44. £j//?. Feg. ed. XIV. p. 188. S. N. 

££■ edii. Gmdin. p. 331. 

aiton Horf. Zew. I. p. 185. 
sabbati Hort. liom. II. t. 35. 
Bugloisum fyivefcre , caulibus procumbentibus. c. 
bauii. Pin. p. 357. 

MORISON ITlft. l(i. P.439. f. II. t. S$6. f. I3, 

raii Hift. I. /;. 502. 

Cynogloisa forte topiaria Plinio,five Echium lappu- 
latum quibiisdam. 1. bauh. Hijl. III. p. 599. 

Habitat in ruderaiis pinguibus 

Helveliae 

HALL. Hifl. flirp. Ilelv.. I. p. 269. n. 606, 
Germaniae 

roth Tent. Fl. Germ. I. p. 85- II, 1. p. 217. 

schrank Baj. Fl. I. S, 445. n. 340. 

schkuhr Bol Handb. F. S. 103. n. 327. Tab. XXXI, 

BAUMGARTEN Fl. Lipf. p. 10 j. n. 298« 

host Syn. pl. Auftr. p. 92. 
wieel Fl. Wtrihem. p. 175. 

, t 

KROKER Fl. Silf. 11, 288- 

Bo- ASPERUGO PROCUMBENS, Bohcmiae 

Fr. Wilib. sciimidt 17. Bohem. Cent. III. p. ig % 
n. CCXVII. 

Hungariae 

lumnitzer 17, Pofon. p. 76. 11.188« 

Galliae 

gouan F7. Monsp. p. gg. 
villars F7. Deiphinat. II. p. 461. 
lamarck F/. Franc. II. p. 279. 

Ztaliae 

seguier P/. Veron. I. p. 217. 
allione F7. Pedem. I. p. 50. n. 173. 
Bern. ab ucria Hort. Panorm. p. 84« 

Be/gzi 

jjfe gorter F7. VII. Provinc. p. 52. n. 176. 

F7. Darc. t. 552. 

O. Fr. MliLLER 17. Fridrichsdal. p. 38. n. 157, 

lixn. F/. Sziee. I. c. F7. iopp. I. c. 

retzii ProuY. F7. Scantf. p. 54, n. 233. 

lilieblad's Uihafc. p. go. 
Worvegiae 

gunner 17. Norveg. II. p. 45. n. 508. 
^lng/ifle 

RAII iSyTT. P. 2 2 8- 
HUDS. 17. .2?7gL p. 52. 

reliian F7. Cantabr. p. 79. n. 153. 

withering's /oz. Arrang. 30'. Edit. II. p. 35 r„ 

JF/oreJ Majo, Ii/nio. 0. 

Caules procumbentes, ramofb-dichotomi, angulati , acu- 
leis hamatis parvis undique armati. Folia alterna, fubfemide- 
currentia, ovali- lanceolata, obtufa , in petiolum attenuata, 
integerrima, fupra fcaberrima, infra minus icabra, utrinque 
obfcure viridia. Flores axillares, folitarii, breviter peduncu- 
lati, parvi, caerulei. Calyx leviter hirtus ; fructefcens cernuus, 
comprefsus, palmato - dehtatus, nervofus, fcaber, nitidus, 

Variat flore albo. 
>■?■? •' /■■ >.-, AZALEA PONTICA. 

Pontifche Azalca. Azalee pontique. Yellow 
Azalea. 

Pentandria Monogynia. fHAR. GEN. Cor. campanulata. Stamina receptaculo 
inferta. Capfula 2-5 locularis polyfperma. 

AZALEA pontlca foliis nitidis- lanceolatis, utrinque gla- 
bris, racemis terminalibus. linn. Sp.pl. App. 
V .i66$..Syft. Veg. ed.XW. p. 198. S. Nau 
ed. gmelin. p. 336. Spec.pl. ex edit. willde- 

NOW I, SJ. p. 830. 

petagna inftitut. bot. IL p. 343. 
schreser nov. Acf . Upf. I. p. 90. 

PALLAS Fl. Rofs. II. p. 51. t. 69. 

lamarck EncycL meth. I, 1. p. 336. 
Chamaerhododendros pontica maxima, mefpili folio, 

flore luteo. tournefort Cor. 42. 
Acl. Parif. 1704. 
buxbaum Cent. V. p. 36. t. 69. 
(Aegolethron plin. ? j 

Uahitat 

in eurora prope fluvios JDanaftrem (Dniefter) &B0- 
ryfihenem (Dnepr), &* ad littora feptentrionalia Pon- 
ti Euxini. Clar. iiove invenit in terris Comitis Sta- 
nislai Potocki, non longe diftantibus ab oppido Po- 
doliae, Mohilow / uti c^ ad Ordefsum (Oczakow). 

in asia frequens crefcit in fubalpinis Caucafi, tam 
ad feptentrionem, quam ad meridiem jugi fummi, 
praefertim in fagetis &• quercetis ad fiuvios Terek, 

Uruch, AZALEA PONTICA. Uruch, Pfechufch, & transmontanos Aragi, Cfanl, 
Liachvi & Rion feu Phafin. Crefit etiam in fum- 
mo cacumine montis Befchtau, ad Cumae origines. 
Denique jam laudatus Dom. hove etiam ad Tra* 
pezantem, in littore meridionali Ponti Euxini vailem 
hac fruciice vel totam repletam invenit. 
Floret Majo. %. 

Frutex faepius fesquicubitalis vel cubitalis, inordina^ 
te difFufus, fubdichotomus, ligno flavefcente, cortice cine- 
reo laevi, ramis extremis apice rartim foliatis, partim fi- 
mul floriferis, infra nudis. Folia in fuinmis ramis con- 
ferta, patentia, oblongo-ovata, acuta, rigidiufcula, fubun- 
dulata , integra, pilis rigidulis ciliata, fupra fcabnufcula* 
infra laevia, nervofo- venofa , nec punctata , petibjo bre- 
vifsimo ciliato infidentia. Flores in cymam termlnalem 
congefii, 20 & plures, pedicellis ereclis, pilofis, unlfloris, 
longitudinem floris aequantibus. Perianthium quinque- 
partitum, brevifsimum, perfiftens , Jaciniis oblongis , pilo- 
fis. Corolia (maxima bujiis generis) fnonopetala , femi- 
quinquefida, irregulariter infundibuliformis, dilute .fulva ; 
iubus longus, fubincurvus , pentaedrus, p.ubefcens; limbi 
laciniae ovato-acutae, margine reflexae , quatuor fubae- 
quales, qUinta latior & bafi introrfum alata. Stamina 5 
imO tubo adhaerentia, fubdeclinata, bafi ultsa medium hir- 
futa, longitudine corollae; aniherae oblongae , didymae. 
Germen conicum, obfolete pentagonum, fuperum, bafi an- 
nulo prominulo chictum ; ftylus flliformis, ftaminibus pau- 
lo longior;' Jixgma capitatum. Capfula durefcens, oblon- 
ga, pollicaris, acuta, fubincurva , pentledra, 5-iocuIaris, 
5-valvis, apice dehifcens, polyfperma. Semina fcrobi- 
formia, grifea. 
cn/iana/ ~rtr-na,s. ^ZZ 


GENTIANA VERNA. 

Friihlings-Enzian. Gentiane precoce. . Spring 
Gentian. 

P e n t a n d r i a D i g y n i a. c HAR. GEN. Calyx monophyllus: Corolla monope- 
tala: utriique perfiftentesj Germen ftipitatum, 
bafi tuberculis glandulofis tot, quot Iacjniae co- 
rollae, cinctum ; Stylus nullus ; Capfula unilo- 
cularis, bivalvis, feminibus valvulis infertis. 

GENTIANA verna corolla quinquefida infundibiliformi, 
foliis ovatis acutiufculis : radicalibus patemibus, 
caulinis majoribus. froelicii de Gentlana. p. 
65. 
linn. Sp. pl. I. p. 331. n." 10. S. Veg. ed. XIV. p. 
268. n. 15. S. Nat. ex edit. gmel. p. 461. 
n. 2,0. 
lamarck Encyd. II. p. 633. n. 15. excl. Var. /3. 
schrank naturhifl. Briefe II. p. 193. 
Gentiana bavarica. pallas Fl. rofs. I. p. 110. 
Gentianella dulcis. Conr. gessner in opp. cura 
schmidel II. p. 41. tab. XXII. f. 83- A 9 
Exdufo nom. Linn. 
Gentiana alpina putnila verna major. tournef. 

infl. p. 80. 
barrel. obf. IV. n. 25. ic. 98- 109. f. I. 
Gentianella alpina verna major. c. bauhini pin. p. 
183. 
Habitat in alpibus, montibus 6* pratis humidis GENTIANA VERNA. Jlelyetiae 

hall. Hift. ftirp, Helvet. I. p. 286, n. 644. emend, 

IV. n. 217. 
Germaniae 

roth Tent.fi. germ. I. p. 112. II, I. p. 286. 
schrank Bay. FL I. p. 513. n. 429. .F/. Salisb* 

p, 80. n. 252. 
Gentiana tergloverfs hacquet alp. p. 9. n, 4. tab a 

II. fig. 3. 
hoffmann i*7, Germ. p. 87- 
host Synopf. pl. auftr. p; 133. n. 9. 

t 
scopoli FL carn. edit. 1. p. 299. n. 8- ed. 2. I. p* 
178. n. sgr, 
^Bohemiae 

schmidt .F/, Bohem. Cent s II. p.19. n. CXVIIL. 

^ng/ifle 

how Fhytologia (1650J p. 46,; 

merr. Fin. p. 45.. 

Gentiahella alpina verna. chr. em* 436. f. 2* 

sqwerby'5 i£ngl. Bof. LXXXII. n.493. 
Italiae 

allions Fl. Pedem. I. p. 98- n. 356. 
Galliae 

villars Fl. Debhinat. II. p. 526. n. 9. 

lamarce FL franc. II. p. 294. (G.ferrata.) 

Floret Martio, AprUt, Maja. 2J. 

Radix fiiiformis, obliqua, futfibrofa multiceps fufco 
flavefeens praelonga. CauUs erectus fuiformis angulatus, 

modo GENTIANA VERNA. modo brevifsimus fere nullus, modo biuncialls f. digitalis, 
Folia ovata f. ovato- lanceolata acutiufcula fubtrinervia 
margine (ad lentem) tenuifsimo aibo cin&a ; radicaila 
conferta terrae incumbentia in rofulam congefca, caulinis 
multo majora , tres ad quatuor lineas lata, quinque ad 
octo lineas longa; caulina 2-3 parium, ovata, magis acu- 
ta, bafi coadunata carinata; duas lineas fere lata, tres ad 
quatuor longa. Flos terniinalis, fuprcmo -foliorum pari invo- 
lucratus,fimilisGENTiANAE3flVflr/cfle, atmajor. Calyx tubu- 
lofusalis quinqueprotuberantibus angulatus, viridi caerulcf- 
cens, quinquefidus: laciniis lanceolatis acutis. Coro/Za fatu» 
rate caerulea , limbo quinqiiefido : laeiniis magnis ovatis 
obtufis, modo integerrimis modo argute ferratis; denti- 
bus interjectis minutis argute bifidis concoloribus medio 
linea albida divifis. Siamina tubo breviora; antherae 
diftinctae. Pijfillum tubum aequans; germen fupra atte- 
nuatum velut in Jlylos duo elongatum ; Jiigmata duo^ 
contigua femicircularia alba, margine fimbriata, horizon- 
talitcr expanfa, faucem corollae claudentia, demum refie- 
xa f Capfula oblonga fufiformis, breviter pedicellata. «Se- 
jnina oblonga 3 utrinque attenuata rugola minuta. 

OBS. Hanc botanici plures pro gentiana bavarica L. 
perperam habnerunt, feducti notis fpecificis a b. 
linnjeO doctis, corolla leilicet ferrata, quae utrique 
fpeciei communis efse folet. Pianta ex folo nata- 
li, florendi tempore aliisque caufsis maxime pro- 
teiformis. Caulis iis , quae primo vcre florent, 
aut in collibus ficcis apricis crefcunt, fere nullusj 
iliis vero, quae ferius florept aut adolefcunt, quae- 

ve GENTIANA VERNA. ve in pratis herbofis udis aut in alpibus pinguibus 
graminofis proveniunt, ad digiti longitudinem ex- 
furgit, foliis pro caulis proceritate faepe remotif- 
simis. Foliorum quoque magna varietas eft; ea 
enim modo ovato -lanceolata , modo ovata, obtu- 
fiufcula,ut in fibirica varietate (G.unifiora geor- 
gi iter I. p. 203. T. I. f. S}. c. defcr.) , immo re- 
tufa; caulina modo ovata, modo lanceolata acuta 
obfervantur; at folia radicalia conftanter caulinis 
& iatiora & longiora, nullo modo erecla, fed ter- 
rae adprefsa fibi incumbentia , eonltanter magis 
acuca, praefertim caulina, quam in GENTlANA^a- 
varica L. , quibus notis facillime ab adfinibus 
dignofcitur. Corollae limbus modo integerrimus, 
modo ferratus. Specimina caule brevifsimo laci- 
nias argutius ferratas habere folent. 

Huc quoque pertinere videtur gentiana corol- 
3a quinqueiida infundibiliformi, caule unifloro, fo- 
liis ianceolatis imbricatis mayer acl. boh. anni 
1785. p. 46. hippion imbricalum schmidt FL 
Boh. II. p. 18. n. 117. Varietas infignis flore 
luteo. Frblich. 
y^AuJ-ay Jva^a^t' rva^. -,£. RUTA PATAVINA. 

Padua's Raute. 
Decandria Monogynia. ClIAR. GEN. Calyx quinque - partitus. Petala cott- 
cava. Receptaculum punclis melliferis decem 
cincturn. Capfula lobata. 

RUTA paiavina foliis ternatis fefsilibus. linn. Sp. ph 
I. p. 549- Syft. Veg. ed. XIV. p, 398. S. N 
edit. gmelin. p* 676. 

f 

petagna inji. boU III. p. 758- 

vittmann fumma plant. III. p. 3T. 

Pfeudoruta patayina, trifolia, floribus luteis, umbef- 
iatis. micheli gen, p. s>s>. tab, 19. Catah 
plant. Horti Florentini. p. 76. 

Habitat in Monte Saxo Nigro, prope Arcuatum, f. Ar« 
qua , non longe Patavio. Floret Iulio d? Au~ 
gufto. 2f. 

Petala plana, integro. 

Plantam rarifsimam&botanicorum paucifsimis cogni- 
tam in Hortulo colui, fed infelici fato perdidi antequam 
femina matura perfecifset.' Interim primam , quod fcio, 
hujus foeciei iconem coloribus fucatam fifto 9 uberiorem 
ejus defcriptionem ad illud tempus refervans, quo mihi 
attentius eandem obfervare licebit. Semina nempe matu- 
ra e loco natali accepta fpem alunt, hoe roihi aeftate pro- 
xima pofsibile fore. SIL3NE PENDULA. 

Hangende Silene. Pendulous Catchfly. 
Decandria Trigynia. fjHAR. GEN. CaVjx ventricofus. Petala 5 unguicu- 
lata, coronata ad faucem. Capfula 3-locula- 
ris. 

SILENE pendula cslycibus fru&iferis pendulis inflatis: 
angulis decem fcabris. linn. Sp. pl. p. 599. 
Hort. upf. p. 109. Syfl. Veg. ed. XIV. p. 
421. n. 22. S. N. ex edit. gmel. p. 716. 

petagna infl. bot. III. p. 813. 
vittmann fumma plant. III. p. 95. 
ait. Hort. Kew. II. p. 96. n. 12, 
Viscago hirfuta ficula, lychnidis aquaticae facie , fu- 
pina. dill. Ilort. JElth. p. 42X. t. 312. 

f.404. 

Cucubalus floribus trigynis ere&is, fructibus pendu- 

lis, calycibus ftriis decem crifpis. linn. 

Hort. Cliff. p. 170. 

Cucubalus floribus trigynis eredtis, calycibus fru&us 

pendulis angulofis. linn. Hort. Cliff.171. 

Habitat in Sicilia 6* Creta. In Hortis floret lunio &• 

Iulio, feminibus faciliter propaganda. 0. 

Caules plures femipedales & ultra , fupini , pilofi. 

Folia fubhirsuta, oblongo-lanceolata , fefsilia , radicalia 

conferta, caulina oppofito. Petala dilute purpurafcentia. CONTENTA FASCICULI SEXTL Feftuca duriufcula, LINN. 
Bromus ere&us. SMITH. 
Sagina ceraftoides. DICKS. 
Afperugo procumbens. LINN. 
Azalea pontica. LINN. 
Gentiana verna. LINN. 
Ruta patavina. LINN. 
Silene pendula. LINN. F LOR A 
E U R O P AE A 

INCHOATA 

A 

MED. ET CHIR. DOCT. 

EORVNDEMQVE IN INSTITVTO MEDICO - CHI- 

RVRGICO QVOD TVRICI FLORET, 

PROFESSORE. SOCIETATIS MED. ET CHIR. PER HELVETIAM CORRE» 
SPONDENTIVM E MEMBRIS PRAESIDI ADIVNCTIS. SOC* 
PHYSICAE TVRICENS. MEMBR. ORDINARIO. ACAD. REG. 
SCIENT. STOCKHOLMIENS. NATVRAE SCRVTATOR. EERO- 
LINENS. HALLENS. ET IENENS. AGRARIAE VICENTINAE, 
PRIVATAE GOETTINGENS. MEMERO HONO- 
RARIO. FASCICVLVS VII. 

NORIMBERGAE 

j: x officina raspeana 

i 3 o i. PLURIMUM KEVE&ENDO 

F R A N C. X A V. L. B, 

DE WULFEN. SEPTIMUM 
FLpRAE EUROPAEAE FASCICULUM 

£UA PAR EST OBSERVANTIA 

D. D. D. 

J, I, JR O £ I JS jR, 
amfi ana/a m&lltx CAMPANULA MOLLIS. 

Weiche GlockenbJume. Soft Bell-flower. 
P e n N t a n dr i a M o n o g y ni a. ^^HAR. GEN. Corolla campanulata. Stamina qirin- 
que, bafilatiori conniventia. iS't/gma3-5fidutn. 
Capfula infera , trigona , evalvis , trilocularis, 
foraminibus lateralibus dehifcens. 

* * Follls fcabris. 

CAMPANULA mollis capfulis quinquelocularibus pedun- 
culatis, caule proftrato , foliis fuborbiculatis. 
linn. Syft. Veg. edit. XIV. p. 209. Syfl. Nat. 
ex edit. gmel. p. 351. 

Viola mariana minor caerulea, folio fubrotundo,ca- 
lyce corniculato. earr. it. p. 759. 

Campanula rptundifplia hirfuta faxatilis folio molli. 
LOCC.flC. p.83- 

C. dichotoma [6. lamarck Enc.l, %. p. 579. n. 

43- 
liabitat in Sicilia , Hifpania. Seminibus in tepidario 
facile propagatur. 0. 

Caules decumbentes, fubramofi , rigidiufculi^ villofi. 
Folia parva, fefsilia, fuborbiculata, fubintegerrima, tomen- 
tofa, pubefcentia. Flores ex alis foliorum, folitarii , lon- 
gius pcdunculati. Calyces magni, nudi , finubus rcuexis. 
Verbo : Herba Antirrhini mollis, Flores Campanulae Me- 
dii , ceterum ftatura Campanulae heterophyllae. linn. in 
Sp. pl. BUPLEURUM GRAMINI- 
FOLIUM. 

Grasblattriger Durchwachs. 
Pentandria Digyn i a. f^HAR. GEN. Involucrum partiale quinquephylluint 
foliolis patentibus ovatis acutisj petala involu- 
ta lutea: frudus ovato-oblongus, flriatus com- 
prefsus bipartibilis. 

BUPLEURUM graminifoUum involucellis heptaphyllis, 

univerfali fubtriphyllo, foliis radicalibus lineari- 

bus, fcapis monophyllis. vahl Syrnb. III. p. 

48. 

Perfoliata alpina gramineo folio, f. Bupleuron angu- 

flifolium alpinum. c. bauh, pin. p.277. 

Habitat In ffsuris rupium alpium 

Helvetiae 

hall. Hijl. fiirp. Ilelv. I. p. 344. n. 773. /3. 

Germaniae 

wulfen in iacq. Collecl. Tom. I. p. 209. B. pe- 
traeum fcapo umbellaque terminali fimpli- 
cifsimo, involucellis polyphyllis , univerfali 
pentapliyllo , foliis radicalibus gramineo- 
caryophylleis. 

iacq. Ic. rar. I. tab. 56. 
HOST Syn. pl. AuJIr. p. 239. 

GalliaQ. BUPLEURUM GRAMINIFOLIUM, Galliae 

B. petraeum involucellis lanceolatisheptaphyllis, uni- 
verfali triphyllo, caule bifloro. villars Fl. 
Ddphinat. II. p. 576. t. 14. 

Italiae 

Sedo petreio con foglia di Bupleoro. pona monte 
Baldo (4°. Venet. 1617.J) p. 246. 

. B. alpinurn, foliis anguilis gramineis fefsiiibus, cau- 
le fere nudo. seguier Veron. II. p. 15. 
III. p. 221. 

B. petraeum caule nudo, foliis gramineis,involucro 
& involucellis diftin&is polyphyllis. allio- 

NII AlLCl. p. 24. 

(Cf. B. incurvum eellardi in Mem. de Turin 
Vol.V. p 223. Tab.IV. usteri Annal.d. 
Bot. XV. p. 57.) 
Floret Iulio, Augusto. 2f . 

Radix perennis , frmplex, 3~4lineas crafsa , teres, 
fufca, odore Dauci Carotae, jam e rerra emerfura in pii:- 
res divifa ramulos , multiceps , totidem foliorum radiea- 
lium caefpites ftipatifsimos cfFert, glomeri infidentes he- 
mifphaerico , ex refiduis imbricatisque tabidorum fuperio- 
rum annorum foliorum exuviis compofito. Foliv ipfa 
annua plurima , fub obtufo velut arcu, eredro- patentia % 
lineari-lanceolata, fcapp non multum breviora , laete vi- 
rentia, glabra, laeviaque, fuperne primum canaiiculata, & 
fcapo bafi obvoluta, fubtus rachi mcdia teretiufcula ele- 
vata, demum planiufcula, ac vere gramineo - caryophyilaea. 
Sccpus vix fpithamam attingens, e radice, medius inter 

folia, BUPLEURUM GRAMINIFOLIUM. folia, re&e adfccndens, viridi plus minus rubefcens, teres, 
laevis, aphyllus, rarifsime folio uno ovato-lanceolato fei- 
sili amplexicaulf inftru&is. Umbella univerfalis unica, 
terminalis, radiorum inaequalium ex viridi plus minus ru- 
bentium quinque, involucro pariter pentaphyllo excepta; 
foliolis lanceolatis, inaequalibus, erecto-patentibus. Um- 
bellulae partiales involucellis polypbyllis, in ftellam pa- 
tentibus, foliolis luteolo- viridibus, planis, ftriatis, ovato- 
acutis, nufpitm connatis, rarius quinis tantum, plerumque 
fex, feptem, oclove, aut & novem, flofculos tantillum ex- 
cedentibus. Flofculi copioii, finguli breviter pedunculati, 
altitudine, ut involucelii foliola inter fe, aequales. Petala 
quinque aequalia, e viridi fiava , integra , ovato-acuta, 
acumine furfum reflexo , germen alternatim cum calyculi 
denticulis eoronantia. Stamina quinque, una cum anthe- 
ris, & ftylis binis divergentibus , fiava. Semen inferum, 
ovatum, glabrum, ftriatum, bipartibile, ex rufo-fufcum. 

OBS. lam dudum in prodromo p. 129. monuit c. bau- 
hinus, quod non confundi debct Perfoliata alpi- 
na anguftifolia cum Btipleuro anguftifolio alpino, 
quod in Baldo occurrit. Nihilo minus illuftr. a 
linne in Spec. plant. p. 341. Scdum petraeum 
Bupleuri foLio ponAe ad fuum Bupleurum petrae- 
um revocat. Erronca hac cicatione feducii, om- 
nes plantam a Linnaei divcrfifsimam pro B. pe- 
traeo ejusdem habuerunt. Hinc non mirura, quod 
omnes quoque in defcriptione involucrorum & in- 
volucellorum B.petraelu Linnaeo difcrepant. Gau- 
det quidem bupleurum petraeum Linnaei , uti 
tedum petraeum Pcnac foliis radicalibus lineari- 

bus, BUPLEUIUJM GR.AMINIFOLIUM. bus , fub ramificationibus vero ovato-lanceolatis 
amplexicaulibus, non vero unico in fcapo , caete- 
rum aphyllo , ut in S. petraeo Ponae. Linnaei 
praeterea a B. petraeo aliorum autorum dilFert: 
involucellis ovatis pentaphyllis, floribus longiori- 
bus, nec heptaphyllis linearibus, umbellula brcvio- 
fibus. Habitus denique omnino diverfus. Num 
B, petraeum & ranunculoicles una eademque plan- 
ta fint, uti fufpicatus effc gouan in Illuftr. Bot,. 
p. 8», nondum fatis liquet. TULIPA SYLVESTRIS. 

Wilde Tulpe. Tulipe fauvage. Wild Tulip, 
Hexandria Monogynia. HAR. GEN. Corolla hcxapetala , campanulata. Sty- 
lus nullus. Capfula fupera, trilocuiaris. $e- 
mina plana. 

TULIPA fylveftris flore fubnutante, foliis lanceolatis. 
linn. $p. pL p. 438. $yft* Nat. Ed. XIV. p, 
325. S. Veget. edit. gmel. p. 547. 

T. caule 'unifloro glabro, flore fubnutante , petalis 
acutis apice barbatis^foliislanceolatis. linn. 
$p. pl. ex edit. willden. p. 96. 

Tulipa minor lutea gallica, c. bauh. Pin. p. 63. 

Tulipa narbonenfis clus. Hift. p. 151. 

Lilionarcifsus narbonenfis montanus & parvaTuIipa 
dodonaei lob. Hijl. p.6%.adv. 51. ic. 134. 

T. fylveftris gouan Illuftr. p. 25. 

pallas Itin. III. p. 562* 

kniphof Cent. VIII. n. 96. 

aiton Hort. Kew. I. p. 435. 

Hahitat in pomariis 4r fylvaticis 

Helvetiae ? 

hall. Hift. $tirp. Helv. II. p. 1x5. R. 1236» 

Germaniae? 

roth Tcnr. JF7. Ger;?7. I. p.152. II, I.- p.397- 
schrank Bsi. J7. I. S. 595. n. 531. 
eaumgarten Fl. Lipf. p. 191. n. 495- 
schkuhr Bot. Handb. I. S. 282- "• 853* 
moench method. plant. Marb. p. 301. 
host $ynopf. plant. Aujlr. p. 188. 

Galliae 

gouan Fl. Monspelknf. p. 309. 
villars Fl. Delphinat. II. p. 348- 
lamarck Fl. frang. III. p. 299. 

Xtaliae 

allione T/. Pedem. II. p. ior. 11.1891. 

PETAGNA Jn/?£f. JBof. III. p. 6l5. 

ab ucria Hort. Panorm. p.-I54» 

Bg- TULIPA SY-LVESTRIS. Bohemiae 

schmidt FL Bolum. Cent. III. p. 37. n. CCCXXXV. 

Daniae? 

FL Dan. tab. 375. 

Sueciae? 

linn. Fl. Suec. ed. 2. p. 106. n. 384. 

LILIEBLAD*S Utkafl. p. Iig. 

retzii Prodr. Fl. Scand. Ed. 2». p. 77. 

Angllae? 

sowerby's Engl. Bot. XXI. n. 63. 
Withering*s Arrang. II. p. 336. 

Floret Aprili <b- Majo. 24. 

Bulbus fimplex, folidus, mucilaginofus, membranis 

fufcis aridis veftitus. Scapus ere&us, fimplicifsimus, te- 

res, fucculentus, uniflorus, glaber , verfus' apicem femper 

inflexus (quod non in T. gefsneriana). Folia lanceola- 

ta, angufca, acuminata, fefsilia, amplexicaulia , caulem 

quafi vaginantia, crafsa, carnofa, avenia, glauco-viridia, 

glabcrrima. Corolla nutans, flava, acuta: petala lanceo- 

lata, utrinque attenuata, concava, carnofa, apicibus acu- 

tis fubcallofis, extus villolis , bafi villis albis margine & 

intus hirfuta: tria exteriora dorfo carinata, virentia; in- 

teriora tria paulo anguftiora, laevia. Stamina fubulata, 

flava, apice filiformia, bafi valde attenuata , deprefsa fu- 

pra bafin ubi incrafsantur, circumcirca pilis albis barbata, 

Antherae oblongae, ereclae, obtufae, flavae , Polline fla- 

vo. Germen antheris brevius, trigonum. Stigma obtu- 

fum, non comprefsum aut dilatatum. 

OBS. I. Varidt caule bifloro, petalis & ftaminibus fep- 
tem & octo. 

3. Bulbi co&i, cum oleo & pipere adfumti, fa- 
pidi & falutares funt. parkinson. yr ^JJaAftm 4$ 
I cciiina * 
X ?^//4 BAPHNE COLLINA. 

Napolitanifcher Seidelbaft. Neapolitan 
Mezereon. 

Octandria Monogynia. c ** Flores incompleti. 

HAR. GEN. Calyx quadrifidus, corollinus , marcef* 
eehs, flamina includens, Bacca monofperma. 
f $ Floribus tefminalibus* DAPHNE collina floribus tcrminalibus fefsilibus, foliis 
obovatis obtufis , fuperne glaberrimis f inferne 
pilofis» smith Spicil. Fafc. s?. p. 16» t. i%. 

D. collina dickson drhd Plants II, n. 34. linn. 

&p. pl. ex tdit. willbEn. II, I. p.423. n. 

30. exclufo Synonymo Vahliano. 
D. oleaefoiia floribus fafciculatis fefsilibus, termina* 

libus, foliis lanceolato-oblongis fubtus vil- 

lofis. lamarck Fnc.. meth. III, p. 434» 

n. %%. 
D. fericea vahl Symb. Bot. I. p. 28? 

Daphnoides aliud rarum foiiis fupinis birfutis. gesn* 
Fajc. p. 6. t. III. f, 7. exclufis Synonymis 
Haileri, Linnaei, Plukenetii, & forte Earre- 
iieri. 

Thymelaea faxatilis Oleae folio. tournef. Injl. p. 

594- 
Chamclaea alpina, folio inferne incano. c. bauh« 
Piiu p. 46?. 

Cha- DAPHNE COLLINA, Chamclaca incana & lanuginofa i. eauh. Hijl. I. p. 

586. 
Chamelaea alpina incana. loe. Icon. p. 370. 

Habitat in collibiis Italiae aujlralis. Prope Cafertam 
ad ripas Vulturni menfe Martii 1787 legit Cel. smith. 
In tepidariis noftris laeie viret jiorens a Ianuario ad 
Aprilim usque. "fo. 

Frutex pulcherrimus, "vadofi accola Vulturni,, , col- 
les camposque in conliniis ejus tegit , flosculos fuos fra- 
gantifsimos undique carpendos offerens. Caulis tripeda- 
lis, ramofifsimus, ramis faepe dichotomis. Cortex tenax, 
rugofus, glaber, in ramuiis junioribus villofuse Folia al- 
terna, breviter petiolata, obovata, obtufa, integerrima, 
margine parum revoluta; fupra glaberrima, nitida; fubtus 
fericeo-villofa; femper virentia. Fiores in Capitulis ter- 
minalibus, fefsiles, numerofi. Bracieae obovatae, obtufae, 
extus villofae. Calyx ruber , extus fericeo - albus , laci- 
niis patentibus, obtufiufculis. Stigma capitatum. Ger- 
men fetis ereclis obveftitum, giandulis infidens ne&ari. 
feris. XI fj-Tyfl 

' /"■/' - PHLOMIS PURPUKEA, 

Purpurrothliche Phlomis. Purple Phlomis. 
Didynamia Gymnofpermia. -j-Calyees fubquinquefidi. 

f^HAR. GEN. Calyx angulatus. Corollae labium fu- 
perius ineumbens, comprefsum, villofum. 

PHLOMIS purpurea bra&eis lanceolatis acutis pungenti- 

bus,calycibuspentagonis acuminatis, foliis fubtus 

denfius lanatis. smith Spic. Bot. Fafc. I. p. 6. 

P. purpurea linn. Sp. PL Ed. I. p. 585- (exclu- 
sis Synonyriiis praeter Tournef.) SyJl.NaU 
ed. j.o. p. nor. 

P. fruticofa lufiranica, flore purpurafcente,foliisacu- 
tioribus, tournef. Injl. p. 178. 

BARRELIER p. 23. Ic. 405. 

Habitat in Regni Valentini dejerto Murrhenji. barre- 
lier. lunio Jioret. 2J.. 

Caulis fuffruticofus, ere&us, ramofus , obfolete qua- 

drangulus, denfe lanatus, praecipue ramuli junieres. JFb- 

lia oppofita, ovato - oblonga, obtufa, crenata, reticulato- 

venofa, utrinque lanata, fubtus vero denfifsime; injeriora 

basi retusa, nec cordata, longius petiolata ; Juperiora bre. 

vius. Petioli canaliculati , denfifsime lanata. Lana to- 

tius plantae ftellata eft, ut in congeneribus aliisquc. Stl» 

pulae nullae» Verticilli fefsiles in axillis foiiorum fupe- 

riorum, 6- ad 8 -flori. Bradeae plurimae, longitudinc 

calycum, fubimbricatae, lanceolatae, acuminato - pungentes, 

rigidae , concavae, trinerviae, extus lanatae, intus glabrae. 

Flores fefsilcs , magnitudine Phl. fruticofae, dilute pur- 

purafcentes. 6Wya;aequalis,quinquangularis, parum ventri- 

cofus, margine quinquefidus, laciniis mucronato-pungen- 

tibus, ere&ii; extus totnentofus, angulii fauceque pilofus. 

Co» PHLOMIS PURPUREA, Corolla calyce duplo Iongior: tubus medio conftri&us ; 

lablum fuperius magnum, tqmentofum, ore pilofum; in~ 

ferius duplo fere longius, dependens,- pallidius, venofum, 

quinquelobum ; Iobi exteriores acuti; medii obtufi, mini- 

mi; impar maximus, apice emarginatus. Stamina tubo 

corollae inferta, labio fuperiori inclufa, fimplicia, incurva, 

quorum duo fuperiora vix longiora. Antherae incumben- 

tes, fubcampanulatae, imiloculares, fuscae. Germen par- 

vum, tetracoccum. Styhts filiformis, incurvus, ftamini- 

bus paulo longior. Stigma acutum , obfolete bifidum. 

Semina prifmatica, apice punctata, fusca. Herbae odor 

faponaceus, ut in Phl. frutkofa. 

OBS. Haec eft vera Phlomis purpurea a Linnaeo in Sp* 
pl. ed. i. inferta, {Qd poftea in ejusdem operis 
editione fecunda cum alia fpecie confufa , cujus 
Synonyma & Chara&eres cel. i. e. smitii ita proponit : PHLOMIS ITALIGA. 

linn. Syfl. Nat. ed.io. p. nos. 
PHLOMIS bracteis -fonceolatis obtufis inermibus, calyci» 
bus trttncatis muticis, foliis utrinque lanatis. 
P. purpurea linn. Sp. Ph ed. 2. p. 813. c. defcriptione. 
P. fruticofa, flore purpureo, foliis rotundioribus. 

TCURNEF. Illfl. p.178. 

Verbafcum fabrotundo Salviae folio c. bauh. Phu 
P- 340. 

plukn. Phyt. t-57. f. 6. ubi forma calycis bene 
depingitur. 

Habkat in Italia &• Lufitania. In Hortis frequens. 4« 

Folia fubtus venis minus confpicuis quam in vera P. 

purpurea, utrinque fere aequaliter lanata, nec flipra viri- 

dia; infenora bafi cordata. Bradieae obtufae , minime 

pangentes, calycibus obtufifsimis dimidio breviores, smitii. ARABIS OVIRENSIS, 

Tetradynamia Siliquofa* C HAR. GEN. Glahdulae neftariferae 4, fingulae in- 
tra caiycis foliola squamae instar reflexae; filU 
qua linearis apice integra capitata. 

ARABIS ovirenfis foliis fimplicibusj integris, repando- 
denticulatis, petiolatis ; caulinis oblongis fubova- 
tis; radicalibus orbiculatis. Cel. wulfen in 
iacq. Gollecl:. I* p. *9.6j 197* 

Perbelldm planiam, nulli adhuc autorum vifam, nec 
cognitam, cum Ovirenfes fupfd Ebriacum in Valle 
Junonia percurreret alpes , fub initium lulii locis pe- 
irofis calcareis, haud procul a Sternfeldianis plumbi 
fodinis fatis invenit frequentem ceL wulfen. 2f* 

Radix fordide ex aibo fubflavefcensj gracilis, teres, 
fiuda, farmentis longe lateque fub terra diffufis repens* 
laxe per intervalla nodofo-geniculata, & multiceps; den- 
faque fibriilarum pene capillarium coma ad geniculoruni 
iiodulos folo illigata fimui & caulifera. Caulis fimplex, 
ere&us, gracilis, teres, iiudus, fex feptemve poliices altus, 
viridis, foliis rariter, per alterna velut intervalla , fparfis 
obfitus, oblongo-fubovatis, planis, integris , margine re- 
pando-denticulatis, utrinque nudis^ (praeter fumma fef- 
silia) petiolatis, laete virentibus. Folia radicalia pluri- 
ina, caulinis caetera fimillima, minora tamen , at longiore 
inftru&a petiolo , orbiculata potius quam ovata , margine 

rariter ARABIS OVIRENSIS* Irariter denticulato. Fhres per fummutn caulem nec fti- 
pate admodum eonferti , nec immodice copiofi; fmguli 
proprio fuo linearum aliquot pedunculo, absque bradteola* 
infiftentes. Calyx tetrapbyllus , foliolis ovato • oblongis, 
concavis, nudis, integerrimis, ex viridi rlaventibus, corol- 
la duplo brevioribus , ereclo-patentibus. Corolla tetra- 
petala dilute rubella, aut & alba; petalis obovatis , inte- 
gris, in unguem album, calycis longitudine decurrentibusj 
limbo patente, dilute rubello, aut & quandoque albo, 
Stamina fex tetradynama, calycis longitudine , fubulata, 
alba, antheris luteis. Germen oblongum , teretiufculum | 
flylo brevi, ftigmate truncato. Siliqua linearis, torulofa^ 
bilocularis, bivalvis; valvulis diiTepimento paralielis , de« 
ciduiB absque revolutione. Semina multa. wulfenI.c* 
^^-^yu^cr^ic^f /a/tt HIPPOCREPIS BALEARICA. 

Staudenartiges Hufeiferu Shrubby Horfe-Shoo 
Vetch. 

Diadelphia Decandria. HAR. GEN. Perlcarpium multiloculare, comprefsum, 
altera futura pluries emarginatum, curvum. 

HIPPOCREPIS baharica leguminibus pedunculatis confer- 
tis fubarcuatis , lanceolato- oblongis, margine 
exteriore repandis. linn. Syft. Veget. edit. 
XIV. p. 671. Syft. Nat. ex edit, gmel. p. 
1119. 

jacquin Mifc. II. p. 305. 

Icon. pl. rar. Cent. I. tab. 5. 

JI. balearica leguminibus pedunculatis confertis gla- 
bris, margine exteriore lobatis, foliis caly- 
cibusque pilofiufculis, caulibus ancipitibus. 
ait. Hort. Kew. III. p. 61. 

Habitat in infula Minorca. Hofpitatur in tepidariis 
noftris , Majo & lunio florens. Seminibus opiime 
propagatur. "f}« 

Radix in truncum exit brevem, lignofum, digiti craf- 
sitie, emittentem ramos adfcendentes, vel magis procum- 
bentes, inferne fruticofos & perennantes. Folia funt' 
pinnata,glabra ; foliolis utrinque fere aclo, cum terminan- 
te impari, oblongis, integerrimis , obtufis cum mucrone 
vix confpicuo, fcfsilibus. Pedunculi, teretcs, fubftriati, 

glabri 3 IIIPPOCHEPIS KALEAFJCA, 

jglabri, & longi, terminantur in umhellam multifloram, 
qualem Hippocrepis comofa habet. Flores leniter faa^ 
veolentes. Calyx pallide viret, laxus, & ad dimidias bi« 
labiatus: labio fuperiore recto & femibifido, inferiorc cx 
dentibus tribus, duobus lateraiibus adfcendentibus, omni- 
feus acuminatis & ferme ejusdem altitudinis. Corolhui 
luteolae. Vexillum rotundatum, integerrimum , ftriaturn ? 
ad angulum rectum ex longo & canaliculato ungue adfcen- 
dens, cum oris tandem revolutis. Alae obverfe ovatae, 
obtufifsimae, amplae, fere longitudine vexilli. Carina pai* 
lidius colorata, falcata, alis brevior, adfcendens, acumina- 
ta, cum ungue bicipite gracillimo. Filamenta decem, dia- 
delpha, pallida, longitudine & fitu carinae. Antheraefli' 
vae. Germen lineare, reclum, comprefsum, viridc, lon- 
gum. Stylus capillaris , albidus, ad angulum rectum ex 
germine adfcendens. Stigma fimplex. Legumen oblon- 
gum, obtufum, rec"tiufculum, vel parum incurvatum, futu- 
ra fuperiore femel aut bis terve finuata, glabrum & fuf- 
cefcens. Semina nitida, fufca, teretia, arcuata, obtufa. 
J.-^eifc.^rJ-J- HYPERICUM DUBIUM. 

Undurchlochertes St lohannis-Kraut. Imper- 
forate St. Iohn's Wort. 

Polyadelphia Polyandria, ^_^IIAR. GEN. Calyx quinquephyllus. Corolla penta- 
petala. Capfula pyramidata trivalvis. Difse- 
pimenta duplicata ex infiexis valvularum margi- 
nibus: loculis polyfpermis. 
** Trigyna. 

HYPERICUM dubium floribus trigynis, caule fubquadra- 
to herbaceo, foliis ovatis, calycibus obtufifsimis. 
leers Fl. Herbornenf p. i.6g. n.594. 

Habitat ad vias dr fepes 

Germaniae 

leers 1. c. 

willdenow Prodr. pl.Beroh p. 246. n. 759. 

elwert Fl. Marggrav. Baruth. p. 18- 

H. quadrangulum pollich palat.ll, p. 356. n, 7x6. 

H. fallax floribus trigynis, foliis ovato-oblongis 
rugofis calycisque laciniis ovatis obtufis,cau« 
le fubquadrangulo. grimm. Ifenac. in Nov, 
Ad. A. N. C. Vol. III. Append. 362. 

H. dubium roth Tent, Fl.Germ.L p, 325. 11,2. 
p. 230. 

hoffmann Fl. Germ. p. 270. 

moench Method. pl Marburg. p. 129. (H. obtu- 
fum,) 

HOST HYPERICUM DUBIUM. 
host Synopf. pl. Auftr. p, 4] 
wibel Fl. Werthem, p, 

Galliae 

H, Dttphinenfe villars Fl.Delphinat. III. p. 497, 

Angliae 

sowerby Engl. Bou LXII. n. 296. 
withering's Arr. 3d. Edit. III, 664, 
Floret lulio 6* Auguflo. 2J.. 

Cauks pltires 2 f. 3 pedales, erecti, fubquadrangula» 
res, punelis nigris adfperfi. Folia amplexicaulia, ovata, 
margine acutiisimo fcariofo fubtus nigro - punclato , apice 
fubretufa eum acumine brevi» Flores majores quam in 
H» perfomio <&• montano, fubcorymbofi, faepius terni, 
peduncuiati. Calyx pentaphyllus, foliolis diftinctis, ova- 
tis, integerrimis, flavo-viridibus, lineolis interruptis atris, 
undique notatis. Petala magna, integerrima, fupra lineo- 
lis, fubtus margine punclris atris raris notata. Staminum 
phalangcs tres* iongitudine Corollae. Capfula ventricofa, 
triangularis, calyce reflexo ad bafin cinfta. 

Dffert itaque ab II. quadrangulari I. Caule bi^ feu. 
tri-pedali fubquadrangulo, pun&is nigris adfperib. s.JFo- 
liis majoribus, amplexicaulibus. 3. Calycis foJiolis eliip- 
ticls, obtufifsimis. 4. Capfulis ventricofis, triangularibus, 
nec ovato-cylindrlcis. Ab H. perforato differt: defeclu 
pun&orum pellucidorum in foiiis & calycis foliolis ellip- 
ticis obtuOs, CONTENTA FASCICULI SEPTIML Campanula mollis LINN. 
Bupleurum graminifoliiim VAHL* 
Tulipa fylveftris LINN. 
Daphne collina SMITH, 
Phlomis purpurea SMITH. 
Arabis ovirenfs WULFEN. 
Hippocrepis balearica LINN* 
Hypericum dubium LEER5. mimLfSS?,?!.?™" <-*„ 
3 5185 00221 8905