Skip to main content

Full text of "Flora lipsiensis : sistens plantas in agris circuli Lipsici tam sponte nascentes quam frequentius cultas secundum systema sexuale revisum atque emendatum descriptas"

See other formats^ 


-ir- ■ 


81. 


18. 


rior. 


R 


^c-k:, li,;, '%. %• 6 
R. FRILDLANDLR&SOHN 

B u ch h ii u <l I u n g' 

Berlin N.W.6. 

II . Curlslrasso U . ^^^^^/yz-^i^^/^-^ 


FLORA LIPSIENSIS S I S- T E N S P L A N T 
1 N _ 

A G R r^ '^/ '^ ^ 

c I R c V L I L rrs rc i 

TAM SPONTE NASCENTES QVAM FREQVENTIVS 
CVLTAS 

SECVNDVM 

SYSTEMA SEXVALE 

REVISVM ATQVE EMENDATVM 
D E S C R I P T A S 

lOANNE CHRISTIANO GOTTLOB 
E A V M G A R T E N ' 

M E D. B A C e. -^(= Cum Tabiilis IV. •.led incifis. sr)-:^ LIPSIAE 

IMPENSIS SIEGFRIED LEF.RECHT CRVSII 

c I 3 I c c :i c. 
i < 


V I R I S 

MAGNIFICIS, ILLVSTRIBVS, 

EXPERIENTISSIMIS, 

AMPLISSIMIS ATQVE DOCTISSIMIS 

FACVLTATIS MEDICAE 
LIPSIENSIS 

ADSESSORIBVSL €D 


iOANNI CAROLO GEHLERO 

TIIERAP. P. P. OED. FAC. MED, DECAN. AGAD. 
DECEMVIRO MAL, EX MINi COLLEG. COLLEGIA- 
TO CIVIT. LIPS. POLIATRO SOC. OEC. LIPS. MEM- 
BRO HONORARIO. ' CAROLO CHKISTIANO KRAVSE 

PHILOS. ET MED. DOCTORl FACVLT. MED. SE- 

NlORl ANAT. ET CHIRVRG. P. P. EXTRAORDI- 

NARIO MIN. PRINC. COLLEG. SENlORL lOANNI GOTTLOB HAASIO 

ANAT. ET CHIR. P. P. ORDIn! MED. FACVLT. AD- 

SESSORI SOCIET. OECON. LIPS. MEMBRO HO- 

NAR. ET SOC. REG. SCIENT. GOTTING. 

SODALL ERNESTO PLATNERO 

PHYSIOL. P. P. ORDINAll. I ACVLT. MED. ADSES- 

SORI ACAD. DECEMVIR.O MAI. COLLEG. PRINC^ 

PRAEPOSITO NATION. SAXON. SENIORI SOCIET. 

OFCON. LIPS. MEMfi. HONOR. lOANNI EHRENFRIED POHLIO 

MED. DOCT. PATHOL. P. P. ORDIN. FACVLT. MED. 
ADSESS. SEREN. PRINQ ELEGT. SAX. CONSILIAR. 
AVL. ET ARCHIATRO sbc. OEC. LIPS. ~ 
MEMB. IIONOR. ADAMO MICHAEL BIRKHOLZ 

PHILOS. ET MED. DOCTORI FACVLT. MED. Al> 

SESSORI COLLEG. MAI. PRINC. COLLE- 

GIATO. CHRISTIANO FRIDERICO 
LVDWIG 

PATHOL. P. P. SVBSTIT. HlSTOR. NAT. P. P. EX- 
TRAORU. FAC. MED. ADSESSORI PRAEFECT. 
LIPS. PHYSICO PROVINCIALI SOC. OEC. LIPS. 
MEMB. HON. SOC. AGRICVLT. PARIS. ET A C A D. 
REG. SCIENT. MONSPELIENS. HALENS. ET 
NAT. CVRIOS. CORRESPONDENTI. ERNESTO BENIAMIN THEO- 
PHILO HEBENSTREIT 

PHIL. ET MED. DOCT. FACVLT. MED. SVBSTIT. 

SOe. OECON. LIPS. MEMB. HONOR. NAT. CVRIOS. 

HALENS. ET MVSEl PARIS. SODALI SOC. REG. 

SCIENT. GOTTING. ET SOC. AGRIGVL T. PARIS. 

C ORRESPONDENTI. PIAECEPTORIBVS 

PATRONIS ET FAVTORIBVS 

OMNI PIETATE 

COLENDIS H A N C C E 

FLORAM LIPSIENSEM 

IN 

PVBLICVM AC PER£NNE PIETATIS ' 
SEMPITERNAE 

M O N V M E N T V M 
GKATISSIMAE MEX^TIS 

TESSERAM PERPFrVAH 

P. D. D. AVCTOB. 

10. CHRISTIAN. GOTTLOB BAWIGARTEN 

ME'^. BACC, LECTVRIS BENEVOLIS. ^Xirabuntur foriitan multi, poft celeberrtmo- 
rum Virorum, boehmeri, scHREaER.i aliorum- 
que curas, me hominem nouum , lilisque nomi- 
nibus, et doflirinae copia, et au^loritate, longe 
inferiorem, ad florae lipsiensis adumbratio- 
nem animum appuliffe. Ego vero non ita fum 
arrogans, vt meis qualibuscunque laboribusglo- 
riae palmam Viris illis eripere audeam; neque 
ignoro, quam difficile lit in laboris abaliis paene 
confecti repetita pertraftatione le£lorum repre- 
henfionem non incurrere , ne dicam, gratiam 
promereri. Quae cogitatio, cum ab incepto ne- 
gotiotantumnon me deterruerat, alia tamenfue- 
runt, quae animummeum confirmarent et in ali- 
quam fpem erigerent, Cum enim per quinque, 
et quod excurrit, annos, ex quo tempore in il- 
LvsTRis poHLii Patroni mei fumme Vcnevandi 
fcholis, hiftoriam plantarum addifcete coepi op- 
timique Praeceptoris exemplo iidaque inftru- 
ftione incredibiU iliius fcientiae amore me ac- 
cenfum captumque fenfi, frequentiffimis in 
agrum Lipjienfem finitimasque regiones excurfio- 

nibus X P R A E F A T I O. 

nibus FLORAE dona curiofe perquiilaerim et inne- 
ftigauerim, non exiguum plantarum numerum 
paffim inueni, quarum nullam mentionem ^ius- 
dem argumenti fcriptores fecerunt. Quas plan- 
tas, fi prioribus florae lipsicao indicibus adde- 
rem, non ingratum Viris doclis laboremjiie fu- 
fccptiirum effe confidebam. Neque tamen in eo 
fubfiftere volui, vt plantarum a me Liffuie colle- 
ftarum indicem fpicilegii adinl^ar antecefforum 
meorum fcriptis adiiccrem. Cam enim omnes 
propemodum noftri temporis Eotanici linnaei 
fyllema vnice fequantur, perconimodum videba- 
tur omnem plantarum Lipjicufjuii enumeratio- 
nem fyftematis illius ordine bidornare. boehme- 
Kvs enim, etfi incredibili ftudio, nec fatis lau- 
dandis obferuationibus de Flora Lipfienfi nlias op- 
time raeritus, plantas lipsienses fecundum me- 
tliodum b. LVDWiGii doQiffime excogitatam ex- 
pofuerit^ vfui tamen Tironum labor illias Viri 
grauiffimus nunc minus accommodatus effe vide- 
tur. SCHRE3ERVS autem non exiguum planta- 
rum numerum boekmeiua^jo indici adiecitj et, 
qui iiuncfecutifunt, knollivs, iahnivs, eschen- 
EACHivs, libellis fingularibus diuitias noli-ras au- 
iKerunt. Denique hedwigivs cryptogamias Lip~ 
ftae plantas egregiis et numerofis obferuationibus 
iiluftrauit. At eoram. gratia, qui botanicam in 
hac Academia edifcunt, optabile erat, vt, quae- 
cunque Virorum illorum induftria, vei nouiter 

dete^ P R A E F A T I O. XI 

(letexit, vel accuratius definiuit, in vnum librum 
contiauumque ordinem congererentur et contri- 
buerentur. Qui enim plantarum coUigendarum 
caula per agros caniposque fuburbanos circum- 
curlltat, his valde moleftum efl multos libros li- ' 
bellosque fecum gerere, iisque promifcue euol- 
vendis tempus perdere. 

His igitur caufis permotLis non incongruum 
erfe putaui,fi plantarum omnium Ltpfieufiiim enu- 
merationem nouo integroque opere retrafliarem. 
Quodii in haud exiguo Florae Liffeiijis fcriptorum 
numero mea fama in obfcuro fit, nobilitate et 
magnitudine eorum , nomini ofHcient meo , nie 
confoler. 

In riautarum Lipfieiifum numero non modo 
cas, quae in agris mihi proximis crefcunt, verum 
ctiam pauUo remotiorum locorum prouentus vs- 
que ad duorummilliarium et dimidii quaquauer-- 
fmn ab vrbe diftantiam complexus fum. Etquam- 
vis hoc inprimis curandum efiet , vt plantae in- 
quilinae accurate determinarentur, nokii Vamea 
eas filentio praeterire, quas olini peregrinas €X 
remotis terris allatas , vel natura caloris frigoris- 
que aeque patiens, vel diuturna cultura noftro 
coelo affuefcit. 

In Claflibus plantarum conftituendis lin- 
KAEVM fecutus fum, ita tamen, vt thvnees.gii 
exemplo, quod ante wildenovivm et TiMMiViM 
fecutos effe video, Gijuandriain^ 2do!iocciaui, DioC' 

ciam Kil ,PRAEFAT10. 

■cicini etPoIygamiam eiecerim plantis, a linnaeo 
fub his claffibus comprelienfis in reliquas claffes 
contributis. Nomi^ibus autem illis, Gynandriac, 
■Monocdcit etc. m iingiilis claffibus eos ordines di- 
fL-inxi primarios, ad quos illac plantae pcrtinent,, 
igitur in fmgulis clafiibus plantas Flon Hcrv.ia- 
phrodito, Stylofiemonoide , Thalmnoflemonoide^ Mo- 
nodino, Didino^ PQlygamoidej in fingulos ordines 
feparatim difpofui. ;-^ l:^;:l:..'-:^ ca.z 

In Gvaniinum rec^enfu genefa\":"ad teftiam 
LiNNAEi clafTem pertinentia, giliderti metho- 
dum, characcere a figura numeroque' calycis et 
eoFollae defumto, amplexus fum. - Proinde vni- 
verfara hanc plantarum, tribus antheris prae- 
ditarum, familiam in tres cohortes deftribui. 
Hi vero funt : Gramina cahymaria corolla de- 
ftituta, calyce vniualui, vel quihqueualui; 
■fiore amentaceo , herinaphrodito, vel monocli^ 
no : «a;/j'-7f/f;rfaflorefeff]li{)ediGeUato^ hermaphro- 
dito vel poiygamoide: Spicata denique florefeffi- 
li denticulisfaperftruO:o, tantum hermaphroditx). 

Ex Vmhelliferarum numero alias cum cran^ 
zto fecundum feminum figuram , alias fecun- 
dum Inuolucrorum numerum, diilribui, aliquo- 
ties tamen ab hoc ordiue pauliifper deflexi. Non 
ignoro niultos nunc effe, qui inuolucrorum nu- 
merum et figuram conftantem et in lingulis plan- 
tisimmutabilem efie negent, me vero his affenti^ 
re multiplex . obferuatio non patitur. 

Filices P R A E F A T I O. XIII 

Filices ex linnaei fententia defcripfl. In 
Mufcis autem hedwigivm et wildenovivm : in Al- 

gis WIGGEKSVM, HOFMANNVM et WILDENOVlVl.r, 

c^ui Lichcncs i qiios haud iure vnico genere lin- 
NAEVS comprehendere annifus c(r, inpluragene- 
ra, partim e forma externa, partim plerumque 
e fruftu, vt characlere coniiante, diuidere Itu- 
duerunt; in Fungis denique v/iggersvm, eat- 
scHivM, wildenovivm et ROTHivM maxima ex 
parte fecutus fam, ita tamen, vt his poftremo lo- 
co di£lis HEDwiGii Oaofporas adiecerim. 

^ Nomina generica, exceptis iis. cryptogami- 
cis, ab 111. b. linnaei impofita, fere omnia fer- 
vauL NonnulU tantum genera a linnaeanis 
feparaui et fecundum wiggersi fententiam, ob 
proprias notas charafterifticas , fingularibus no- 
minibus infigniui. Sic v. c. ob calycem quadri- 
iidum et coroilam tetrapetalam Oxycoccmit e Fac- 
ciniis calyce quadriphyllo et corolla monopetala 
inftruttis, feiunxi et huic generi a b. schollero 
nomen feci. Porro e genere Lamii et Galiopfi- 
disy quas plantas Ct?/{?6r. poLLiCHivs optime de- 
fcripfit, nonnulias fpecies feparaui, in quibus 
Faux Corolke dentibus deftituta eft, et ex his 
cum wiGGERSO Pollichiae genus conftitui. 

Synonyma Au£lorum omnia enumerare no- 
lui, ne nimis longus effem vidererque ea exfcrip- 
liffe, quae Celcbr. boehmervs et schrebervs in 

■ fuis XIV PRAEFATIO. 

fuis libris iam citarunt. Igitur ex liis felecliffi- 
ina tantum appofui. In Cryptogamia autcm, 
quae magna adhucdifficultate laborat, numero- 
fiora Synonyma e muitis Auftorum, qui hnnc 
locum niipcr illuftrarunt, libris, adieci. lUis 
autem plantis, quas Anteceffores mei in fuis li- 
bris non habent, ex veteribus tantum, e. g. e 
CASPARis BAVHiNi Pinacc , pauca fynonyma addi- 
di easque fnnul figura fleliulae notauL 

Vt plantae viuae cum depi£lis comparari 
poffint, icones valde bonas£/titr/v7(;c//m;/aj'; obex- 
pofitas plantarum medicas virtutes; avgvstvm, 
QViRiNVM RiviNVM, ob iconcs nitidifiimas et 
valde accurate fculptas; e recentioribus autem 
Floram Danicam et Flomin Auflriacam^ ob tabu- 
ias optime expreffas et coloribus viuis ad natu- 
ram proxime accedentibus pi£las ; schevchzervm 
fpariim, schrebervm et leersivm contra femper, 
ob accuratiffimas graminum defcriptiones deli- 
neationesque ; sKVHRivm ob diffeftiones pianta- 
rum accuratas fubtilesque ; kernervm, ob plan- 
tas oeconomicas; denique dillenivm, vaillan- 

TIVM , SCHAEFERVM, HEDWIGIVM , HOFMANNVM, 

BATscHivM aliosque, ob egregias defcriptiones 
artificiofasque delineationes, allegaui. 

Nomina pharmaceutica, deinde germanica, 
gallica anglicaque, tam generibus, quam fpecie- 
bus addere ftudui. NonnulLis tamen plantis 

crypto- PRAEFATIO. XV 

cryptogamicis nomina non adieci , cum deititue- 
rer libris, ex quibus illa exfcribi potuiffent. 

Loca, vbi nafcuntur plantae noftrates, cita- 
vi ea, quae boehmervs, schrebervs, jahnivs 
aliique iam recenferunt , tum ea, vbi i//. pohlivs 
plantas nonnuUas mecum beneaoie communica- 
tas, primum detexit, denique ea, inquibusame 
repertae fuerunt. Praeterea, quod Celebr. eoeh- 
MERVM et scHREBERVM fecilTe vidco, naturamfo- 
lidefcripli, in quo finguiae plantae proueniunt. 
Caeterum illa piantarum loca, quae vrbi vel pa- 
g6 vicinia et propriis nominibus infignita funt, 
proprie indicaui; contra plantis vbique magnain 
copia crefcentibus, propria locorum nomina non 
adieci ; denique vel iis , quae in agris fub dio et 
in ambulacris publicis vulgatiffime coli folent, at- 
que noftro folo ita adfuetae fuut, vt nunc pro 
fpontaneis haberi pofiint; vel quoque illis, hinc 
illincue in fyluis dumetisque nuper plantatis, lo- 
cum in hoc libro effe concedendum putaui. His 
autem locis plantarum natalibus femper tempus 
iiorendi, earum durationem et fruclus maturita- 
tem a me obferuatam , fubiunxi. 

Denique defcriptiones et obferuationes , eas 
tamenpauciores, ne iibermole fua nimis labora- 
ret, nec iecloribus effet moleftusj fparfim addi- 
di , et his plantarum vfum, et medicum, et oe- 
conomicum, haflienus cognitum, notare non 
omifi. 

Me XVr rUAEFATIO. 

Me quoqae haud paruiim apud Tironcs' 
gratiam initurum exiitiiriaui, ll Terminos Bota- 
nicos, quorum maximam partem b. linnaevs 
conftituit , cxplicatos et ordme partium planta- 
rum -difpoiitos, exhiberem, et (imul in tabulis 
nonnuUis fcleftiores quasdam piantas a Dextern- 
mo CAPiEvx accurate delineari pingique cura- 
rem. 

Tandem omnibus Praeceptoribus meis at- 
quePatronis, inprimis gehlero, pohlio, kap- 

PIO , HEBENSTREITIO , LVDWIGIO , KUHNIO , 

ESCHENBACHio, Viris IllLiftribus, ExceUentifiiinis 
Experientiffimisqueproiidadoclrina, confiliis, li- 
brisque beneuoie mihi communicatis, decentiiu- 
mas perfoliio gtatias; quibus quantum, tuni in 
vniuerfa vita mea Academica, cum in hoc libro 
condendo debeam, nunquam animus, meus exci- 
dere patiar. 

Caeterum nihil magis in votis habeo,quam, 
vt meam qualemcunque operam non inutiliter in 
hoc"libello ccnficiendo dociis rerum arbitris cgI- 
locaffe videar. Dabam Lifficic ll\ clie Ociobiis. 
MDCCXC. AVCTO. 17 

AVCTORES, QVI DE PLANTIS LIP- 

SIENSI-BVS IN VNJVERSVM VEL 

SPARSIM SCRIPSERVNT. 

l) ^ AVLi A-siyi\7mi Supdlex BQtcnica {. Eiiiime- 
ratio ylantanim , qucie non foUim in horto medicOy 
fed etiam isi aliis circct Frbem viriaiariis etc. pru- 
gcrniinare fulent. Lipf. 1675. Jjmai. Inquoplan- 
tae fecanduin aiphabethum cum fynonymis pro- 
priis fine locis tamen natalibus adieclis enume- 
rantur. 

2) AVGvsTvs QviRiNvs RiviNvs Decatms Fa- 
cnJtdt. Med. olim Lipdenfis, qui methodum fim- 
plicifiimam a Horis fabrica regularitateque fume- 
re tentauit, magnum opus fufcepit, et nouam 
plantarum methodum iconibus ornare voluit. 
Edere ergo incepit Lipfiae anno K^^o. Fol. Or- 
dinem plantarum, quae funt fiore irrcgidari fiiQno- 
yetalo. Quem fecutus eft anno 1691. Ordoplan' 
tarimty quae funt fiore irrcgidari tctrapctalo, ct 
deinde 1699 prodiit Ordo plantarum, quae funt 
fiore irregidari pentapetalo, Tabulas contra, 
quae Ordinem fiornm hexapetalorum irreguhrium 
comprehendunt diu acELEBERRiMO viri morteb. 
LVDWiGivs, qui aeque, ac hebenstreitivs, 
b Decani i8 

Dccani Facult. Med. blim Lipjlenfcs, multo indef effo • 
qiie iabore piantas in Cimdo nojiro proiienientes 
disquiriuerimt atque in fuis fcriptis fideliter de- 
fcripferunt, edidit. Plantas multa? e noftra ter- 
ra prouenientes nitidiffime delineauit. 

3) CHRISTIANI -LVDW IGll WELSCmi BaflS Bo« 

tanica i. Breuis cid reui kerbariam Maniiduciioetc. 
Lipf. 1697. T2nio. Huic autem libello Catalo- 
gum plurimarum plantarum in noflro Climate 
crefcentium adiecit et ordinc alpliabetico cum 
folis nominibus absque loco natali plantas indi- 
cat. 

4) DAViDi wiPPACHERi M. D. tt TrciEtici olim 
Lipftenfis Flora Lipfenfts bipoirtita. Lipf. 1726. 
gmin. Inqua nomina plantarum obfcura et im- 
perfeOia, immo quoque erronea, enumeratur et 
loca earuni natalia cum florendi tempore vitaque 
plantarum, indicantur. 

5) ALBERTi HALLERi Flora lencnfts henrici 
jBERNHARDi RVPPii, ctc. len. 1745. 8- Exiguam 

plantarum noftro folo repertarum copiam conti- 
Ij^t Fiora, 6) AYS, 19 

6) AVC. FRIEDER. WALTHERI Med. DoH. CIC 

Vrof. Medic. quondam Lipficnfis Catalogus planta- 
nmi exoticanim iudigciianunqnc ^ rpias in horto 
coluit. Lipf. 1732. %. et Eiusd. Dcfguatio planta' 
titm, cjiias honus compleciituy ctc. Lipf. 1735. g. 
In his duobus libris plantas tam rariores, quani 
vulgares, alphabethico ordine, cum meris nomi- 
bus enarrat. 

7) lOH. GOTTLIEB GLEDITSCKII MethoclliS 

Fuiigormn, crc. Eerol. 1753. gmin. Ell libellus 
praeilantiffimus et in aeternum vsque vtilifiimus. 
Continet enim magnum Fimgomm numerum, 
apud nos vigentiam, quos optimis grauiffimis- 
que defcriptionibus, obferuationibus feMftiffimis 
et locis natalibus fpeciatim re8:e indicatis, auxit. 

S) GEORG. RVDOLPHI EOEHMERI M. D. HC Pi'of. 

Therap. hoc tempore Wittcbergevfis Flora Lipfas 
indigena. Lipf. 1750. gmai. 

9) CHRISTIANI DAMIEL SCHREBERI M. D. aC 

Prof. hoc tevnpore in Academ. Erlang. Obfeniationes 
de Phafco ctc. Lipf. 1770. 4. Subfequente anno 
edidit Spicilcgium Florae Lipfiac. %mai> 

10) FRIDER. AVG. GOTTL. KNOLLe Epiftol. , IH 

qua Plantas Venenatas Vmbelliferas indicit. Lipf» 
1771. 4. 

b 5 AVG. 20 

11) AVG. FRID. GVIL. ERX. JAIINII clc jjJaUtis 

circci Lipficiui vupcr imientis EpijlQhx. Lipf. 
1774.4. 

12) 10. TKiD. i;scHENBAcnD//'l7;/f. Obfeniatio- 
fiuiii Botauicciruni etc. Lipf. 1784- 4. Vbi de 
plantis nortratibus agit , ibidcm loca natalia i^i- 
dicat. 

13) D. 10. HEDwiGii Dcjcrivtio ct adunibra- 
tio microfcopico - cmalitica Mnforum Fronclofortwi, 
■nec iioii alioruiii vcgctantimn e clajjc cryptogamica 
Linnaei noiiormii clubiisque vcxatornni. Tom. I. 
et II. Lipf. 1787 ~i789-Fol.Dep]urimis crypto- 
gamicis plantis locoruin nataliummentionem facit. 

14) 10. CliKl^T, COTTL.-BAVMG\KTET!i SertUni 

Lipficuni. Stirpes pracprimis exoticas circa Vrbcni 
plantatas contincT. Lipf. 1790. 8- TER- TERMINORVM TECHNICORVM IN HOC LIBRO OCCVRRENTIVM EXPLICAT I O. h 3 '.^: -*- lantA eft indmldaum, viuens ct vcgetans » corde, 
vafcuUs renitentlbus et loco-motiuitate deftitutum, 
. qua de re vera huinorum circulatio in Plantls nuUa 
deprehenditur. Caeterum, vt AnimaUa , nuptiis 
propagantur, crefcunt, irritantur, fruclificant et du- 
plici componunmryr^t/?c«ria , quarum vna eft coni' 
calif^ 2.\tciz meduUaris. Fartes autem, plantas con- 
ftituentcs, praecipue funt fequentes, 

I. R A D I X. 

Eft Organum plantae nutrijticium , fine quo ea vi- 
V£re, eleuari ac fuljentari non poteft. Conftans Ca«- 
dice dcjccndcnte Radicnlisque. 

A. Radicuh eft pars radicis fibrofa, in quam ter- 
nnnatur Caudex defcendens, et qua Radix nutrimen- 
tura hauiit pro vegetabilis fuftentatione. 

B. Caudex defcendens eft Eadix ipfa fic dicla, quao 
fub terra fefe ienfim fubducit et Radiculas profert. Deia 
ob variam ftrucluram a Botanicis Radix diuerfis diftin- 
Sa eft nominibus fequenti modo, 

Antnia , intra annum emortura. /y 

Biennisy quae primo Einnp veo-etat, et altero ■floret fi- 1 

mulq^ie pcrit. ^ v ^ ^.^^ 

Perennis , quae procluftione nouarum gerramarum per j 

plurimos tiimos regerminat; vt VioJa odorata; Gle-\ 

ckoma hedcracea etc. "^ 

b 4 jRa* 24 TEKMINORVM TECMKICORVM. Rottifida^ quae anguUs plane orbata efl: e. g. CycJa- 

111 cn ; Crocus verv.us. 
Ounta^ cuius diameter longitudinalis fuperat transuef- 

faiem, bafi fegmento clrcuil clrcumfcripta, apice an- 

gufliore : vt Orchidibus quibusdam. 
Fufifoi-mis^ quae 00: fimpliciufcula, oblcnga, craffa^ver- 

fus bailn fenfim attenuata; v. c. D%iicns\ rjjliyiaca. 
Fracmorfa^ quac deorlum truncata,nec acato afice ter- 

minatur; vt Scabioja fuccifa\ rUmtago^ 
Pabnata , vbl longitudinallter in plures lobos fubncqua- 

les diuidltur verfus ortum : vt Orchis latifolia, macn- 

lata, 
Tefticulata ^ eadem ac iupra oiiata^ nonnullls Orchidum 

fpeciebus propria. 
b) jriguiA, <^fafciculata^ qunc partibus carnofis plusmlnusue produ- 

clls, ad radlcis ortum Immedlate munltls, conflr.t*, 

vt Orchis ahoniua'. Ophris Nidus Auis. 
Tuberofa. ex fabrotundis carnofis compofitncorporibus 

in fafclculum colleclis. Spiraca FilipcnduJa ; Sola- 

iium tuhcrcfum. 
Grannlata^ dicliur ea, quae corporlbus fphaerlcis car- 

nofis adhaeret radlculis filofis ; ficuti Saxifraga gra,' 

pulata, 

Bulhofa, dlcitur ea, ex cuius fuperficic inftrlori vel ba- 

\ fi fibrlUulae modo emittuntur et quae radlx aliter, 

, Bulbus dlcltur, qul quoad fubHrantlam ^rlpilcl modo 

a Botanicls dlftingultur ; nempe, 
j 

Bulhus, qul efl: hybernaculum, plantaeex rudlmen- 
tis follorum praeteritorum, vel 

Solidus ., qul fubflantia carnofa, intus indiulfa 
contlnua conflatj vt Radix AUii Satiui et Tuli- 
fae., vel Tru E X P L I C A T I O. -n Tunicatiis cx hnicliis bulbofis, fibl rupcrlncum- 
beritlbusconcentilcls compoiitus*, vt Radlx Ce- 
pae, vel dcnlque 

Squamofusy qul fquamis imbricatls conftruclus efl-; 

V. c. Lilli Alhi Radlx. rerfcndicularii ^ quae recla defcendit. 

Horizovaalis ^ quae fub terra transuerfimextendltur : vt 

Iris. 
Obliqun, quae a perpcndlcularl aut hcrlzontaii llnea dl- c) Direaio' 

icedit. 
Rcpcns, quae longe fub terra excurrit, et binc inde no- 

vcs furculos profert demlttltque, vt Tritictm rc- 

fcns. ^ 

SivTphx^ quae non fubdiuiditur. '^ 

FibrGfa^ radlculas tenues numerofas emittens. 
Compofita l. Ramofa , quae in fair.os fibrofos laterales 

fubdiuiditur. 
DcTJTata, dicltur ea, cuius orticuli dentlculis exigmsre-j 

cTiS breuibus conftruai funt; vt D^tura, ^d)Struaur 

Aniculata, quie geniculis interclpltur et vel hinc inde 

intermedils incrciiatur; vt Comiallaria FolygonatuKi; 

O.xalis Acetofsila. ,.. .J 
1- 

n Te.voTj, quae fibrillulls minutlflimls, CicIIe deilruclibi- 

fibus, conftat. 
CompaSta^ fubftiintla folida donata. 
Farinacea, quae fubflantiam farlnac fid inftar intuscon- 

tinet. 
Canuifi, quae interne pulpa fqiidiufcula iucculenta re- [^e) Subfcan» 

pleta eft. 
SuccnUnta^ qu3e humoribus coplofiorlbus pvaedita eft- 
Lipjea^ quae humoribus ftiperfiuis carct, et deafiifimls 

fibris adpreif-s contlat. J 

b 5 Tl. tia. ^6 TERMINOE.VM TECHI^'!CORVM. 

II. T R V N C V S. 

Communiter ea pars p!antae dlcltur, quqe e racU- 
ce exfurgif, et flores cum frudlficatlone plus mlnusue 
faftlnet. vSunt autem dluerlis Truncorum diuerfa et 
proprla nomlna iequentla: 

l.'Caudex^ dicltur Truncus perennls, fquamoius 
€t . cortlcatus Arborihus^ Fruticihus Suffruticibusque 
proprlus. 

2. Caulis^ dlcltur Is, qul per annum durat, et fo- 
Ha, flores cum fruclu profert, vt In Herhis. 

3. Cnhnus^ e{l Truncus Gramiiiihus proprlus, qui 
eleuat folia cum fructliicatlone, plerumque genlculatus 
aut enodisj annuus, fir-uloius aut fpongloius, vel ex 
follls ccnuolutls compofitus. Euiopael annul omnes. 

4. Scafiis, appellaturTruncus vnluerfalis, quifio- 
re$ tantum fuftinet sbsque folils. 

5. Fromiis foiium referens. Filibus. 

6. S^Jifrcw/f//, perennis, qul tenuis, vlx Ilgnofus, fo« 
Uofus et Mufcis Froiidofis proprlus. 

7. Lora, dicitur Truncus perennls, qul ex fills 
merls conftit foiilsque caret, vt Lichciiihus filajnentojis \ 
Mucore ; Coufcrua. 

8. Stiyjcs plerumque annuus et aphyllus, qulbus 
raml frons et frv^ctlficatlo in vnum confluunt, vt Filici- 
bus, Fungis. Stlpes autem Fuugorum eil vel farclus» 
aut fifl:ulofus; vel annulatus, aut nudvis. 

Truncl dlijerunt Ijiter fe varlo modo. 

\Herbaceus^ dicitur, culus Caulls non llgnofus et qno- 
1 tannis autblennls per\t. 
Durationei '(Fruticnfu.t, audit Caulis, fi planta feu ilirps caulem per 
liyemem feruet, ramls vero quoeannis marceicat; fi- 
^ CUti Solanwn dulcamara^ 

Sufro' E X P L I C A T I 0. 27 Fraefevs aut nullus. vt Carllna acaulis. Suffyuticojus, efl Truncus perennis, qui plures ab. vna| 
radlce durlores hutnilioresque caules protrudit. 1 

Arhoreus^ qul pcrennat et ex caudice fimpllci gemmlfe- C 
ro conftat. I 

n 

I, 

Teres f. rotundatus, qui cylindricus et absque angulls. *" 
Semitcres^ qul hlnc plcnus, illlnc conuexus. 
Compreffusy culus iatera duo oppofita fcre plana 

funt. 
Auceps^ In medlo vtrinque conuexus ; latere vero vtro- 

que acumlnatus gladium anceps referens. 
Auguhitus, qul plurlbus, quam duobus angulis longl- 

tudlnaiiter notatus eft. 
Acutanguhis^ qui angulis fclndentlbus gaudet. 
Obtufangulatusy mnrglne angulato obtufo Infiructus. 
Obfolctan^uhis^ vbl ano-uli vlx manlfefte confplclun- 

tur. 
Tritjuetrus, cuius latera inter angulos plana funt. 
Trigonus, culus latera inter angulos conuexa obfer- 

vantur. uratione. Numero. p- Figura, Sifiiplex , nuUis ramls Inftruccas. ^ ' 

Jiamofufi ramls laterallbus praedltus. 

Ramis 'f^arfis absque o?dIne Caulem veftiep- 
tibus. 
oppojitisj fi duo rami ex eodem plat^o 
J axillls prodeunt. }> DiujllonQ. 

i^hervis^ cum vnus poft alterum tan- 

quam per gradus exlt. 
dijiichis, fi vtrlnque e regione folum 
orluntur, 

V Ramorum 

Diuijio Kanui, 28 TERMlNORVM TECHNlCORVM. Diuifior.e, Ramormn, 
Diuijio, Ramis Vccvfertis^ cum ita copioh ranii, ita to- 
tuin occupant Truncum, vIk reliclo 
fpatlo. 
■patulis^ •vbi ad angulum reclum, aut 
quaii reclum cum caule locati funt 
"^ Kami. 
verticillatis, cum plures quam 2 vcvti- 
^ cillatim truncum ambiunt. 

fafciculatis, cum rami furfuni quafi In 
fafcicula eleuantur. 

Snbramofis^ dicitur is, qui ramls pauclfnmis lateralibus 
. inftruclus eft. 

Ramofiffimus , vbi raml numerofi absquecrdine cumu- 
lati funt et collocati. 

'Laetiis, fuperficie aequali donatus. 
Striattis, longitudinallter linels Imprcffis autprominulis 

notatus. 
SulcatziSi fulcis profundis , latis, excauatis exara- 

tus. 
GJaher , fuperficie lubrica f. polita et nuda in- 

ftruaa. 
Scaber, corpufculis rigidiufculis prominentibus exafpe- 
Superficie. <, ratus. Cannabis\ Hunmhts, 

Muricatiis^ coi-pufculis fubulatis, moliibus, non pun- 

gentibus, munitus. 
Tomemojus, villls intertextis vix conipicuis obtecl-us, 

vnde faepius albidui: plantae niarinae et faepe cam- 

peflres ventis expofitae, \t Ar-emohe Piitfatilla; Ver- 

hajmn Tkapfus. 
Vilhfus, pills longioribus rarioribus, moUibus, confpi- 

cuis pubefcensj vt Teucrium Chamae-pythis. 

Hir- E X P II C A T I 0. 2<) Superficie, Hirfutus, qul pilos profertlong-Iores, niag-Is conipicaos,rj 

rariores et rigldiores. 
Hifpiduf^ fetls rigldis adfperfus. 
Vrcns, flimulis adprcfi\3s. Vrtica vrens. 
Acukat7is, aculeis inftructus. 
Spinofus, fpinis armcitus, vt Prunus S-pinoJa^ Crataegi 

variae. 
Papitlofus, corpuicalis pilocraffiorlbus , pellucldis, ca- 

pitulo faeplus terminatus. " J 

n 

AphyUus, i. e. qui foHis caret. 

Fcliofus, foiia gevens. 

Nudus, qul deftituitur foliis, fquamis, fnpulls absque 

excrelcentlbus. 
Squamofus, foliolis fquamas referentibus donatus. 
ImLricatus^ foliis vel foliolis, vno alteium tegentibus, 
*vel vno altero inilar tegulorum incumbenti- 1> Veftitu 

bus. 
Vaginatus, follorum vaginls cinclus ; ficutl Gramina et 

Vmhelliferae. 
Aiatus, vbl fecundum caulis longitudinem foHI paglna 

vna aut vtraque^ decurrit. Verbafum Tliapfus: Car 

dui, 

Pknus, qul nulla caultate gaudet, fed plene farclurj 

elt. 
Fifiulojus, Intus cauus, nec farclus. 
Rigidus, nlmis flexilis et faclle frangens. 
Articulatus, geniculis aut Internodiis Interceptus. 
Debilis, minus profunde radicatus, hlnc faclle decum- 

bens, nifi aliquo fulcro fuflcHtetur. 
Filiformis, aequali vblque crafHtie donatus. 
Annulatus^ ad, origlnes foliorum annuio quafi cln- 

aus. j 

Ereduf Struiflura. gO TERMlNORVM TECHNlCORVM. 

EreBus^ fitu perpendicularl adfcenckns. 

Dedinatus^ prlus adfcendens, dein terram verfus fe fie- 

ctens; fiexionisangulo pat;entIllimo inftar carinaena,- 

vlcuiae. Pate^tilla aurea. 
Adfcendcns^ qui cum quadam cauitate fucceffiue ab ho- 

rizonte iuperlora verfus recedit. 
Obliqnus^ a perpendicularl aut horizontall llnea difce- 

dens. ^ ' 

Incuruatus C infkxus^ dum primum ereclus, delnde ar- 

cuatus. 
RecJiaatus^ arcuatim verfus tcrram. • 
Nutans, apicc-extrorfum reflexus. 
Diffifus , ramis absque ordine patentibus. Fimiaria 

cjjicinalis, 
StriBus ^\c\t\ix is, qul plane eft erecbus, perpendicula- 

riSj nec minime fiexuofus. 
Laxus libere, vel ex debllltate, in arcum flexllis, aut 
Direclionc"^ nutans. 

Procumbejis, dcbiiis horixontaliter terrae Innitens. 
Dccumhens f Profiratus^ bafi decumbente ere£tus.fui>er 

terram extenfus. 
Rfpcns^ radiculas hinc et inde exerens procumbendo 

fuper tcrram. Potentilla Anjerina. 
Stolonifcr^ turiones ad radiccm emittens. PotentiUa. 

reptans ; Aiuga. 
Sarmentofusy qui propagines fterlles, foliaceas, filifor- 

mes et fubrepentes cum genlculis radicantlbus pro- 

ferr. Vitis finifera. 
Pi.adicavs, ramis radices proferens, Hedera Helix, 
Cyrrhifer^ cirrhos emlttens, v. Lathijrus. 
Scandens^ adicendendo ad alia corpora tentaculis £qi^ fu- 

ftentans. Ckmatis Vitalba. 
Voluhilis ^ qui fpiraliter adfcendit per ramum alienum, 
^ aut dextrorfum 1, contra foiis motum, vt Conuolttultis\ 

Pka- EXPL I CA T 10. 31 Phafeolns: ant finidroifum f. fecundum Solemvulgo, 
{icuti Hufiiulus ; Louicera, \ 

Linearis, e(i lunulae longitudo ab vnguis radice verfus j 

vnguem extenfa. 
Vnguiculatus^ llneae.6 vel vncia dimidia." 
Pollicaris^ eft longltudo aut diameter extiml articull 

poHlcis. 
Pahnaris (vnciae 3) diameter 4 digitorum transuerfo- 

rum parallelorum dempto poUice. j Menfi fijva. dutiiloiigi- 
tuditieni. Spitfmneus (ynciae 7), qui aequat ipatium inter api- ^ 

cem poUicIs Indlcis extenfum. 
Dotrantalis (vnciae 9) aequans fpatium inter apicem 

poUIcIs et digitl minlmi extenfam. 
Pedalis (vnciae 12) qul comprehendlt fpatlum a flexura 

cubltl ad bafin poUicIs. 
Orgijalis (pedes 6) valens hexapodam , feu humanam 

aUltudlnem menfuram Inter manus expanfas. j 

Exprlmltur {imlll notlfllmo v. c. pollicis, capttis /zk- L b) fecun- 
mam. J dumcvsffi 

' * ticm. 

r 

Vniflorusy bl- trl- muUiflorus, feu flore vnico, duobus, 

tribus vel pluribus ornatus. 
Paniculatus, ranjls varle lubdlulfis , florlbus numerofis; 
Erigeron canadenfi. V Foliatione. 

Spicatus. culus raml fplcas Ipfas vei fpicaeformes fiores Fio^."i^.e™ 

gerunt. tiam, 

Monophylus.^ dl-tri-polyphyUus, vbl Caulis feu vnlco , 

duobus, tribus vel pluribus veftitus foUis. ^ IIT. F O L I V M. Eft producllo fubftantiae plantae cortlcaUs, paren- 
«hymate abundans, in paginam faepius fittenuata, 

attra- 32 TEKMINVM TECH*!*ICORVM. attrahens praeparansque humores. Folla nulem 
quaeclam /i?/ip/icifl funt, cofnpejita aiia; illa Gppellon- 
tur, quorum pejloli aut nerui mcdii in vnloam la- 
perHcicm extenduntur: haec contia dicuntur, quo- 
rum peiiolus plura, quam vnum, profert folia. In 
omni folio confideratur, praerernumcrum etiam lub- 
flantls, figura, direftio, fuperficles, ambitus, infertio, 
fitus, etc. Sunt Itaque foila. 

IRadicalia, quae immedlate e radice prodeunf, Cauliaa, 
I quae e csulc enafcuntur; Ratriea , e ramis. 
lAxiUaria^ quae ex axillls, fcilicet Inter ramum ct cau- 
j lem, cx angulo fupra prodeunt; Subaxillaria, in. 

a) Ortu. <j fia. ^ , 

Floralia^ quae ad florum exortum inferuntur, vel et 
ipfis pedunculis adhaerent, perfifrentia fua a bracleis 
deciduis diftincla. 
Seminalia^ quoe antea Cotylcdones fuerunt, atque ex 
U femlne emergunt, caduca. 

Soiiraria^ vbl vnicum ex ecdem loco enafcitur. 
Binata, JolioriS tantum duobus. 
b)Niimcro.< "JTtTw^ifl, foUis tribus ex eodcm plano, vt Lyfi- 
machia. 
Fafciculata, fi plura dlfrinaa ex eQdcm punao prode- 

U unt. ' 

-.^ 
Orbiculata^ quorum dlameter lonsjitudlnalis et trans- 

verfalis aequalls, periplieria circlnnata. 
Suhrotuda, quorum figura orblculato proxlme acce- 

dit. 
Ouata., quorum diaraeter longltudlnalis fuperat trans- 
verfalera, bafi fegm.ento clrcali clrciimfcripta, apico 
vero eodem anguftlore. c)Circiim 
icriptioiie. ■< Oualits E X P L I C A T I O. Onalla f. Ellipticn, ouorum latltudo eft fere tertla par^ 
,1'uae longi-iudlnls, 1. qune ex orblculato - oblonoa 
vtraque extremltate rotundata aequali praedlta 
funt. 

Parnbolica,. quorum diamcter longltudlnalis luperat 
" transuerfalem et a bafi furfurn anguflatur in femlo- 
vatum. 

Ohlo7iga, quorum dlameter lono-itudlnalls ali^uoties fu- 
perat transuerialem , et vtraque extremitas fegmento 
clrcuil eft anguftlor. ' 

OuaTo-ohloTiga , Ouata ad oblongam figuram acceden- 

tla. . 

,.,.,.,.., \ clCirciuu- 

Linearia, aequah vbique latitudine, interdum vtraque V icripcioue. 

extreiiutate tantum anguftantur. | 

Lajiceolaia, quorum latitudo vlx fexta pars efl totius 

longltudlnis. 
Lanceolato - ouata i vbl lanceolata ad ouatam figuram 

fubaccedunt. 
Ouato-L:nceolata, ouata ad ianceolatam figuram acce- 

dentla. 
CapiUacea, tenuiflima fere adinftar capiili. 
Setacea, fetum referentla. 
Acerofa^ eadem, quac Linearia ^ perfiflentia plerumque 

bafi articulatione ramo inferta, vt in Plno, lunipero, 

Taxo etc. 
Suhulata^ adbafin linearla verfusapicem fenfim attenua- 

ta. ^ Teretia, quae maxima ex parte cylindricara formamha 

bent. 
^emiteretin, vna parte explanata, altera conuexa. 
TriaftguJariay angulis tribus prominientibus InftrU- 

aa. J l.d) Anguli-s. Tri djAi-i^uUs* e) Figiu-a. f) Ambitu, 54 T E II M I N R V M T EC H N I C R V U . 

(Triqueira , quae tribus laterlbus longltudinalher planls 
i funt praedita. 

\ l}el:oidc.T, rhorubea funt ex 4 angulls, quorum laterales 
l mlnus a bafl diilant, quam rellqui. 

'^Pehntc^ quorum petloH inferuntur folli dlfco, non 

margini. 
Cordata, funt cuata bau excauata angulls poftlcls da- 

ftituta feu cordis formam Infuli referentia. 
Rcniformia^ ambltu rotundara, bafi excKa et In latltu- 

dinem magls, quam in lonfjitucllnem extenfa. 
Luiiafa, aplce conuexa, bad concaua, breuia, lobls la- 

teralibus acuminatl.?, inftru3:a, 
Carinata^ naulculae In modum concaua. 
Eifiarginata^ apice cxcauata. 
Sagittata, triangularla bafi finu excauata, angulls po- 

fticls acutis. 
Ha/lata^ trlnngularla bafi laterlbusque excauatls, ramls 
patulls. Rtmex Acetofella. 

Hntegray Indluifa, finu omnl deftltuta. Ergo hls oppo- 

nuntur fequentla : 
Partita^ ad bafin fere dluifa, vnde 2 — 3 — multlpartl-^ 

ta a numero partlum oriuntnr. 
Fiffa^ diuifa finubus ilnearibus , marglnlbus rectls , vt- 

pote 2 — 3 — 4 — 5 — et multifida. 
Lobata, vbl funt dluifa In fegmenta profundlora et k- 
\ tlora, quorum numerus conftituit Fdia 2 — 3 — 4 et 

5— lob^. 
Palmata, diuifa vltra medlum in Lobos plurlmos fub- 

aequales bafi cohaerentes. 
Digitata, fegmentibus anguftiorlbus, dlgltos aemu- 

lantlbus, fere ad bafin vsque produftis, et petlolo 

fimplici f. mdiuifij fegmenta adne£tuntur plura. «) Quoad / EXPLICATIO. 35 

«) Quoad Sivus fcilicet difcum^olii in partesfe- 

caiites. ' , 

Lifrata^ quae funt transucrnm cUuifa mlacjnias, Ita, Vt 

fuperlores fint niaiores, Inferlores remotlores. 
Incijay In fegmenta angvifia inaequnlla. 
Laciniata^ varlefecla In partes, partlbus Itldem Indetcr- 

mlnate fubdlulns. . 
Pifwatifida, transuerfim dluifa In laclnlas horkontaies 

oblongas. 
Rujicinata, funt plnnatlfida, lobls antlce conuexis, po- 

fllce traniueriis. Leo7itodo?t Taraxactm, 
Siuuata, quae laterlbus finus dilatatos admlttunt. 

j3) Qiioad Margincm f extreinani oram folii ad latera^ 
intacio difco folii. Spinofa , quae m&rg Ine exeunt In acumlna durlora , rl- 

gldloro, pungentla. 
Dintata, quae acumlna horlzontalla , folll confiftentla, 

fpatlo remota habent. 
Serratay marglne Inclfo: omnibus Inclfurls extremlta- 

tem refplclentibus. 
Diiplicato -frrata, Inclfurls Iterum Incifis. 
Crenata^ marglne Inclfuris fine refpectu cxtremltatls fe- 

£lo, vndQ actite f obtufe- crenata ^ duplicato-crenata^ 

crenls Iterum crenatas. 
Cartilaginea, qucrum margo cartllagine, a fubdantla 

folll dluerfifiima, firmatur. 
CiJiata, quorura margo fe^is parallells longltudlnallter 

obvalhmrj e. g. Tkymus Serpilhm. 
Lacera , quae marglne varle diulfa funt fegmentls dlf- 

formibus. 
F.rofa, finuatafinubusmlmmis obtufis lacinllsque inae- 

quallbus inftru£la, *" Ki) Ambltu* 36 T E RM I N II V M T EC H NICO R VM. ^Pve^pandn, quorum margo angulls, elsque interiectis fi- 
I nubus circull fegmento inlcriptls, terminatur. 
f) Ambuii."^ jj,^;^,g„.j-;;;j^^ quae margine pertotum ambitum integer- rimo. Z4cuta, quae termlnantur angulo acuto. 
Acuminata^ apice fubuiato termlnantlr. 
Cufpidata, neruo In acumen rlgidum exeuntla. 
Mncrojiata i prioribus limlila, fcd acumine longiore 

pungente inftructa. 
Clrrhofiiy quae terminantur Cirrlio. 
g) Apice. <* Ohtiifa, intra {egmenmm clrculi termlnantia. 
Retiifa, in finum obtufum excurrcntla. 
Praejnotfa, quae obtufiffima terminantur inclfuris inae- 

qualibus. 
Efiiargivata, quae terminantur Crena. Vnde acute 

vel obtufe emarginata. 
Truncata.^ linea transuerfali definentia. 

'^Nitentia., quae glabrltie lucente funt praedlta. 
Lucida , vitri ad Inftar, malore praecedentis gradu gla- 

berrima, etquafi illumlnata. ~ 
Laeuia^ quorum fuperficles aequales funt absque omnl 

pube pilofo, fetofa eadem funt Glabra, 
Nuda , excrefcentils pilofis, verrucofis , fpinofis etc, de- 
ftltura. 

h)Supeificie<| yenofa^ vafis difcurrentibus multifarlam diuifis praedlta. 
Qua de re oriuntur fequentia. 
et) Auenia, venis deftltuta. 

/3) Rugofa, cum venae foliorum contractiores 
euadunt quam difcus, vt interlecla fubftantia 
adfcendat. 
y) Lacunofa, quae foueas Intcr venas Interleclas 
habent. Lich, pulmonaritis, 

J) Bul' E X P L I C A T I O. 37 J) BuUata^ fabftantia folii quaii In veficulas ele^ 
vata, , 

Neruofa^ 'vbl vafa {impncinjma absque rnmulis long-Itu- 
cHnalitci- extenduntur a ba(i veriiis anicem. Iterum 
quoad diuillonem et magis minusue praefentiam di- 
verfa, et funt: 

«5 Trincriiia, quae folummodo 3 vafis gaudent et 

f. p. 

/3) 1 riplincrtiia ^ cum 3 vafa fingula ftatim alla 3 ^h)Sjperficie 

apice fuo exporrigunt. / 

y) Eneruia^ quae huiusmodi vaHs carent. 
S) Lijieata, quae lineas diftinctas exhibent, nequc 

tam profundas, nec emincntes. 
f) Siriata^ lineis fuperficlalibus excauatis parallc- 

lis infcripta. 
^l Siilcata^ angulis numeroiis totidcmque interle- 

clis.finubus longitudinaliter exarata. . 

Pmi&ata, pun£>is excauatls adfperfa. '• 

Papilloja, punclis veficularibus carnous tecta. 
Paptdofa, quae tuberculislaepe colorar.is, farclls exafpe- 

rata funt. 
Vifcida, humore tenaci obllnlta. 
Villofa^ piHs molllbus tecta. 

Tometitofi^ vlllis intertextls vix confp'cuis obduSla. 
Sericea^ pills adpreftis, molllftimis nitldis confpiculs 

tecla. 
Lanata^ pllis incuruatls Imbrlcatis, quafi tela araneae j> Veftitu. 

induta, v. c. Saluia. 
Barbata, pllis villisque parallelis, fere fafclculatis , In- 

ftar barbae hitci obfita. 
Pilofa, vbi piii dlftincll elongati tegunt fuperficiera. 
Scahral quum punctis emlnentlbus rigidiufcullsperfolil 

difcum fparguntur. Hifpi J 38 'TERMINORVM technicorvm. 

"^Hifpida^ fetls rigldls fragillbus difcum folil cxafpc- k) Expan- ^ 
fione I rata. 
i) Veftitu. -i Strigofa^ aculeis lanceolatis rigidis in fuperficie. 

Acukata^ cum Aculel pungentes rigidl occupant 
difcum, 

^Plana, quae vtramque paginam vbique parallelam ge- 

runt. 
CanaJicuhta^ ex fulco profundo fecundum totam lon- 

gitudinem excauata indlmidlatum ftre cylindrum. 
Coficatia, cum margo folii arclior, quam vt difcum cir- 

cdmfcrihat, vnde deprimitur difcus. 
Plicata, difco pHcis scutls alternatim flexo , angulis de- 

pendentibus adfcendentibusque. Alckcinilla. 
Vndulata funt, cum dlfcus foHi verfiis marginem con- 

vexe adfcendit defcenditque. Scolopcndriuin. 
Crifpa, margine luxurlanre, vt Difcus enadat malor, 

qua^de re vndulata fiunt. LepidiumjKafiuyt. 

Sejfilia, quae Immediate Caull velRamo absque petlola 

infident. Opponuntur his 
Petiolatay quae petiolo ad bafin Inferuntur. 
Pehata, fi petioius diico folummodo Inlerltur, vt /:/?;- 

droconjJe, Nijmphaea. 
AmpJexicauJia, fi bafis folii vtrinque amblat latera Cau- 

lis transuerfim. SemiantplcxicauJia gradumodo diffe- 
Olnfertione.; ^^^^ ab lUis. 

PerfoJiata, quae bofi transuerfim Caulem zpcr totura 

cingunt \t Lonicera Caprifol. Bupleuriwt. 
Confiuentia, quae ad bafin inter fe cohaerent. 
V*igiyis,ntia, bafi formante tubum, caulem vel culmura 

vefiientia. Sicutl Gramina et plantae vmbelJiferae. 
' Decurrentia eadem) quae alata, quae bafi folil deorium 

lecundum caulis longitudinem extenduntur. Alterna^ EX'P LI C A T 10. 39 AUcrna\^ cum vnum poft aUerum tanquam per gradus 

circa Ramum orkur. 
OppoJitiT, vbi 2 pei- parla dccuiTatim c reoione colloca- 

ta funt. 
Deciijjata funt oppofita, vt planta vcrtlcallter infpcciu 

folla 4 — farlam vergant. 
Verticillatn^ pluribus quam 2 follls ex eodsm planobo- 

rlzontail prodeuntlbus caulem ambcuntla. 

Fafcicnlara. vbl plura foilola ex vno eodemque puncloi . ^. ^. 

"^ >n) Diircaii 

■ progrediuntur. Larix. 

Sparfa^ quae obsque certo ordlne conultuta funt. 

Co7jftrta^ quoc ita iunt copiofa, vt rimos occupent to- 

tos, vix rellclo fpatlo. 
Kemota^ fpatlo a fe Inulcem dlilantla. lls opponun- 

tur 
Afproximata^ quae ad fe Inulcem proxlme accedunr. 
Jmbricata , quapdo parallele fuperncle reQ-a.fibj Inul- 

cem imcumbunt et fe quo ad pariiem tegunt. lujii- 

perus. ^ 

ErcEla, quae ad angulum acutlfHmum cauli obfident. 
Obliqua, cum bafis caulem, apex horlzontera refplclt. 

Fritillaria. 
Aduerfa, cum fuperficles fuperior non coelum fed horl- 

zontcm fpeciat. 
Adprejfa, cum dlfcus folii approxlmatur CauH. 
Ivflexa, aplce furfum, deln verfus caulcm flexo. 
'Recurua^. reflexa ^ aplce deorfum , deln verlus Caulem fm) Situ. 

refiexo. 
Reclinata, deorfum verfus petlolum flexa , vt arcus lit 

bafi inferlor, aplcs defcendente. 
Reuchtta^ quae deorfam reuoluuntur. 
Depende^nta f. pendula , quae rects terram Ipeflant. 
Adfurgentia, orcuatlm erecta, feu prlmuni declinata, 

verfus apicem demum ere£la. c 4 


40 TERMINORVM TECHNICORVM, n) Diveiliu- 
ne. ne. "^ ^ObucrJn^ quorumbafis anguftlor, Ita, vt bafis concipla- 

tur. 
Rrfupinata , cum folll luperfiGles tcrram , et inferior 

ccelum ipedat. 
'jidmerfa i\ demerfi^ Intra aquae fupcrficlem abfcon- 

dlta. 
'Natantia^ quae fuperflclel aquae natant. Nifvtphara. 
Horizomaiia, quae ad angulum rectum a caule dlfce- 

dunt. 
P^.adicata, quae radlculas demlttunt cx fubftantla Ipfius 
^ foUI. 

Membranacea , quae Inter vtramque fuperficlem nulla 

accedcnte pulpa fcatent. 
Scari(f>^ fubftantla ficca arlda, taclu fonors. 
Gibba, qaae vtraque fuperficle conucxa medlante co- 

plofiorl pulpa. 
. Tubnlofa, interne lunt caua. 
Purpofa, quae Interne molll pulpa repleta funt. Sediiin. 
Ciir72oJa, quae Interne firmlor fere fucculenta pulpa re- 

ferta iunr. ' 

Cojnprejfa, quae a latcrlbus marglnalibus comprlmun- 

tur, vt fulift-intla folli maior fiat, quam Difcus. 
[_pompaiia, fuhllantla firma foiidaque conflantla. 

r . . 

p) Duratio- 1 Decidna^ fi ante truclius maturitatem cadere folent. 

"^ "^ Cadiica, ante vel nratim pofl expllcationem Florls eiia- 

O nefcunt. 

q) Couipo-r *- 

fitioini". <^ Compcfita, Sccundum vero gradus compofitlonls dlffe- 

U runt (equentl modo : 
nunieio. «) Blnata ^ vbl petlolo adnecliintur fofiola bina. 

jS) Ternata, — — • — — terna. 

y) Ouivata^ — • — — — qulna. 9) Subrtna- 
tia Digita- EXr L I C A Tl 0. * 41 

Digltata, cum petlolus iimplex apice anncclit foliola fiS^-Ji^^- 

plura. 
Pedata, cum petiolus biadus latere tantum interlore ad- 

neclit follola. 
Fimiata^ petiolo llmpUci laterlbus adnecliente foliola 

plura. Quae varlo niodo differunt et conltltuunt fe- 

qucniia: 

oe) Almi-pte ■pinnata, nec Cirrho, nec foliolo terml- 

nato, eadem ac Pinrmlis fine parl. 
/3) Alternatim pimiata., vbl plnna nialor follolls al- 

ternls mlnorlbus gaudet. 
y) Articnlate ■pir.vata, vbi folia petloll communi 

artlculato donat.i. 
t) Cirrhofe piunata ^ cum pinnata Clrrho terml- 

nantur. 
i) Decurjlue pinnata^ vbl plnnata follolls decur- 

rentlbus per petiolum. 
.?i) DiipUcatopiii:u!ta,cum petloils laterlbus adff- 

o-Itfolioia plnnata. 
vi) interrupte pinvata^ vbi Folia follolls ruptls, 

plnnata follolis' clternis mlnoribus g-audent» 
5) Oppofite pimata\ vbl plnnata follolis oppofitls 

collocata iunt. 
1) Triplicato pin-jata^ cum petlolus communls ad« 

figlt plura foliola biplnnata. 

Decompofita^ cum petlolus communls diuiditur in plu- 
res fimpllces, qui Item petlelos plures gerunt. Haee 
autem funt; 

a) Bigeminata, cum petlolus dicliotomo flplclbus 
adneciit follola quatuor. 

b) Siternata^ cum petlolus gerlt 3 foUa ternata, 
eadem ac duplicato - ternata 

c 5 c) Bi- 43 TERMINOR.VM TECHNICORVM. 

c) BipifinaTa f. duplicato-pififiata cum petiolusad- 
' figlt: foliola plnnata. 

Stipradecompojita ^ fi petiolus femel ramlficatus Iterum 
In allos ramos fubdlulfos adneHIt plurlma follola et 
fecundum varlam rsmorum diullionem audiunt: 

a) Tergevmia^. tripJicato-higcmina , cum petlolur^ 
jtrindus vtroque apice follola duo fert ct infu- 
per foilola 2 ad diuaricatlonem petioli coramu- 
nis, -^ 

b) Triternata cum petiolusadfigit 3 follola biter- 
nata. 

C) Tripimiata £. triplicato -pimuita, cum petlolus 
communls-adfigit plura foliola biplnnata. 

IV. F V L C R A. 

Allis quoque Adminicula funt partes Illae , quae 
plantls tutelae aut aptlori fuftentatloni inferulunt. 
Hodie autem decera fpecies numeratur: 1) Petio- 
la, 2) Stlpula, 3) Clrrhus, 4) Inuolucrum, 5) 
Spatlia, 6) Seta, 7) Pubes, 8) Arma, 9) Bractea, 
jo) Pedunculus. 

I. Petiohs f. fulcrura fuftlnens foHum, nec fruiEVl- 
iicationem, varlo differt niodo, etquldem: 

"Breuiffimus^ qua magnam partem non attlnglt forillon- 
gitudlnem. 

. Breuis, nondum folli lonpitadinem attlnffens. 

a) Ma?nitu-J _ ^ ,. . , . ,. ^^„ ^ 
dine. \ Medtocns, lou^itudme tohu 

LongusJupe.,ns N longltudinemfalii. 

I Lofigijpvtus fuperans aliquotiesy 

. . .^. (Li7;<?ar?V, aequali vbique latitudine. • 

b) rjftura. J . \ , ^ , . . - , J 

)Alatus^ qui lecundum longitudinem fohatus eft. Ck' EXPLICATIO. 43 CUnatus, yeiTus- aplcem Incraflatus. 
Mcmbranacetis, ccmplauatus more tolii. 
Tires, SemiTcres^ Triqiieter. \^ f>^^ rigura. 

Canalicuhtus^ lupra iulco profundo longltudlnallter ex- 
caaatus. ^^ 

Jiifcrt*ts^ perpendlculariter ramo inddens, r\ 

Adnatus^ quando bafi latiori ita cohaeret, vt absquela-| 

ceratlone caulis epIJermldis auelll ncqueat. ^c)Infcirione. 

Decnrrais^ Alatus, Ain'phxicaulis\ Vaginans. 1 

A-p-pendiculatus ^ ramentls foliaceis ad bafin inftruclus. ^ n Ere&us, patens, adfurgens, recuruatus. 

Radicalir "^ 
CauUnus 
Ravieus 
Axillaris J> vid. p. 32. •^d) Direaio- (e) Sim. ^vld p.28. J Glabcr, 
Nudus. 
Tubefccns. 
Anicnlatus. 
Aculeatus 

Spinofns, fpinls leulo-ilbus Indurercentibus pugentibus 
que armatus. 

2. Stipula efl Folloium vnum aut duplex bafi pe- 
tlolorum vei paflim pedunculorum adnttum.— 
I Sunt aulem fequentes. 

Caducae , quae ante follorum cafum cadunt, 
Deciduae, fi cum follis cadunt. 
Ferfijier.tes, J> f) Veaitu. 3 

"^ i.Ratioae 
\ riuracioni^. 
J Geminae, fi blnae dlftlnclae luxta fe pofitae funt. 
"NuUae f. Idffcienref, tunc appellan ie pontae lunt. n 

tur folla exjlipulata. ^ a.Rat.ni;! Breucs, 44 TERXIINOF.VM TECHNICORVM. 

g.Rat. dura- ^ , .„. ,. , i -rr ■ 

tionis. Breuesy brcuijjunae, mediocres-, toagae^ lovgijhmae- 

/uRat ambi hitegrae, qiiae uidtuifae funt\ Jerratae, ciiiatae, denuia' 

tac\ Jaciniatae , fjfae. tus. /^.ILm. ^'zn-j Setaccac ; lanceolatae; fuhulatae; evfiformes ; fmifagit- 
^■^^' (• tatae; Jagittatae\ hiiiatae\ ouatae ; fubrotuiidae\orhi- 
ctilatae ctc. 

6 Rat. vefH-i Gl^hr^e , hirtae: fpinsjcentcs apicibus duris acutis "puu- 
ti-is. •i gentcs. 

^'^Laterales, ad latus pctioll avst peclunculi. 
Extrafoliaceae , fi extra foill ortumN gxir-unt. 

j Oppojlti/oliaceae, fi vtrinque foliorum oppofitorum pe- 
1 tlolls adhaerent, aut fi foli.^ e reglone opponuntur. 

3. Cirrhus efl: Vinculum filiforme, ipirale, quo 
planta aHcui corporl alligatur: Vitis ; Latlnj- 
rut; Vicia\ Pifum; Phajcolus. Eft: 

a) Axillaris, qul ex a!a inter follum et ramum orl- 
tur. ^ 

b) FoliariS) ex fubftantla folll enatus plerumque 
ex Ipfius apice. 

c) PctioUris, qul petlolo Inferltur. 

d) Peitincularis, eK pedunculi bafi progrcffus, 

, 4. 5par/w eft Membrana, cuius bafis amplcclitur 

pedunculum vnum pluresue, et quoad numerum, 
dlrectionem et figuram dluerfa. Qua de re nume- 
rantur : 

Vnijlara, 2 — 3 — ct multiflora. 

Monophijlla , 2 — 3 — polyphijUa. 

Plana, concaua, conuoluta^ longa, hreuis, etc. 

EreEiii , declinata. 

5. Scta audlt Filamentum , quod Mufcorum cap- 

luias fuftlnet. Haec autem efl, vel 

Ter- E X P L I C A T 1 O. 45 

Terminalis, vel La^eralis ; vel 
Solltaria, -jf/ Adgregata; vel 
Brcuis, vel Longa. 

6. Pubes funt Organa mutua ad rutclam externa- 
rum aeris iniuriarum, aut liquoris alicuius feparatio- 
nem et excreticncm deftinata. Huc pertinent. 

Scabritie!^ quae funt tubercula , aut verrucae exi- 
guae, rigidiufculae. 

Pili, funt ducius excretorii plantae filiformes, 
molles, valde fiexiles, elafticl tamen, limplices vel ra- 
moH. 

Lana, funt Sstulae longiores, molles, tenuiores, 
quae ad inftar teiae araneae plantas obtegunt, easque a 
iiimio aeflu defendunt. Verbacum Thapfus. 

Tomentum^ eiT; excrefcentia pilofi , ferulis breuio- 
ribus, mollibus Intertextis vlx coniplcuis conftans. Po- 
fuhis alba. 

Barba, eft excrefcentla e pilis parallelis , proUxIs 

compolita. 
Villus, piVis longe teneriorlbus breulorlbusque in- 

ftruclus. 
Strigae, excrefcentiae fetofae, rigldae, decllnatae, 

inftar linguae felis. 
Setae^ funt excrefcentiae pllls fimiles , fed rlgidae, 
inflexile^ erecl^ie. Huc autem numerantur ; 

1) Siwplicesy contlnuo fecundum longitudlnem 
extenfae. 

2) Ramefae^ alias rurfus diulfas exerentes. 

3) Hamofae^ aplce reflexae , et animalibus faclle 
adhaerentes. 

4) Phmatae, Inftar plumae ex vtroque iatere op- 
pofito allas fimplices f. rachi communi adnecten- 

tei. 

5) S»l- aS TKRMINORVM TECHNICORVM. 

5) Stdlatae^ fi fetae {inipllces fetam communem 
ambiunt. 

Hami^ funt mucrones acuminati apice fimpllcl ar- 
cuatlm reflexl, quibus quaedam plantarum partes ad- 
haerent anlmalibus praetereuntibus. Lappa, Getim vr- 

hanum, 

1) Glochldef, funt fetae spice dupllcl angulate re- 
fiexae: Inftar cufpldls teli retrorfum dentati, 

2) Triglockides, funt glochldes tncufpldes. 

Papillae^ funt glandulae humorem excernentes, va- 
rlls plantarum partibus infidentes, qua de re fccun- 
dum iocum occupantes appellantur 

Foliaceac^ In foHIs iitae; vt Salix alha, 
Stipulares, m Alpulls. 
Fetiolares^ In petlolls. 
Pedunculares^ In pedunculls, 

Praetcr has partes commemoratas reperiuntur 
Glandulae braclels , calyce, coroila, ftamlnlbus, flylo, 
ftigmate et germinlbus. Caetcrum fecundum earumfi- 
guram dicuntur capitatae, cylit^draceae ^ rotuitdatae^ 
ouatae, laiiceolatae^ lenticularesy cojiicae; et denlque ra- 
> tione fuperficiel: pellucidae , coloratae vel excolora- 
tae. 

Vtriculi^ funt vafcula repleta Ilquore fecreto. 

Vijcojitas, qualitas humorls tenacis. 

Glutinofitas ^ fi humor craffus et tenax partes obli- 
naU Cerafiium vifcofum j Senecio vifcoftis, 

7. Artna (unt excrefcentlae rigidae laedentes, qul- 
bus ab animalium ta6lu defendltur planta. Nempe 
a) Acuki, funt mucrones pungentes plantae corti- 
ci tantum adfixi. Rofa. 

b) Fiir- EXPLICATIO. 47 

b) Furcae ihnt aculei ramofi, vbl plures bafivni- 

tlfunt: hlnc bifidae, trllidae. Berberls. 
e) Sfinae lunt mucrones e fubftantla" ipia llgnea 
protrufi, rigldi, acutl. Prunus Spitwfa. Sunt: 
terminahs^ in aplclbus ramorum , follorum; 
axillares , Inter folium et ramum ortae. 
cahjcinae^ ex Ipfo calyce, eius laclniis follolis- 

ve enatae ; 
foliares ex foHis, 
fiinflices. 
d) Stimulae, funt mucrones puncliuraslnflammato- 
rias' efficlentes , vnde prurlglnofae euadunt par- 
tes, Vrtica. 

■ 8- BraSiea^ foliolum aut Iquama florl fublacens. 
Colore et Flgura a caeteris recedens. Tilia, Saluia^ 
Fumaria hulbofa. Nempe 

(Coloratae. 
Excolores. 
b)fio-ura. Cotna^ conftat bractels, quae caulem 
terrainant magnitudlne.infigni. Fritil' 
laria Imperial. 
c)numero. Vtia^ duae, plurer, 
d) dnva-/'dectdua. 
tione. \f)erennis, 

9. Pedunculns eft fulcrum folummodo fuftlnens 
fru£lificatIonem , nec folla. Efi: enlm ; 

Partialis^ allls quoque pedicellus appellatus, vnl- 
cam iuftentat plerumque fructlficatlonem , vel 
ex alio communi enatus eft. 
Communis^ qui plures fruftificatlones luftlnet. 
Varlat autem: a) Numero, b) Loco, c) Jjitu, d) 
DireSlione, e) Menlura, f) Stru^ura. 48 TERMIXORVM ThCHN'. CORVM. 

iNuUusy tunc oritui- fios feffilis. 
») Nuraero^ Solita/ius, vbi vnlcus eft ia loco. 

[Gemifiatus^ qui dupiex in eodem loco. 

Radicalisi Immmediate ex ipfa radice exfurgens. 
CaulifWs, ex caule: ratnetts, ex ramls. 
Petiolaris, ex petiolo enatus. . 
Cyrfhifcrus, promens vna clrrhum. Vltis. 
Terminalis^ qul ramum vel caulem terminat. 
AxillariSi qui Inter axillas follorum et caaiis enafcl- 

tur. 
OppoJitifoJiacens, qul foHo e regione opponitur. Sola- 

num DTdcaniara. 
Larerifoliaccus, ad latus bafeos folli locatus; vt Syvt- 
. phyrunh 
Interfoliaceus^ cum Inter folla oppofita alternatlm coUo- 

catur. AJcUfias Vincetoxicum. 
Sziprafoliaceus , qui lupra folium egredltur. 

lAlternus. Sparfus. 

) Aggregatus^ Oppofitifoliaceus. 

Verticillatus ^ fi plures quam duo In eadem altltudine 
l^ caulcm ambiunt. b) Lueo. -l c) Situ. ^ d) Dii^eftio- Adpreffus. 

Cernuus, cum aplce incuruatur, vt Flos verfus latus al- 
terum vel terram nutet. Bidens cernua. Carduus 
nutans. 
EreQus, qul fitum perpendlcularera habet. 
^ Patens, fi contlnuo magis a fe diuergunt plures ex eo- 
dem loco producll. 
Coardatus, cum plures pedicelll culmo approxlman- 

tur. 
Keclinaius, vbl arcuatlm defcendlt. 
[jNutanfi apice extrorfum rcflexus. 

Pendw EXPLICA TIO. 49 FeuduIuSi terram verfus perpendicularera habens ilue 

clionem. 
Flaccidus^ debUIsIta, vt a proprlo fiorls pondere de- j 

pendear. . tj^ nire- 

Adfwjjdens, qul prlmum paulo decllnatus, demum recla ,- ctione. 

furfum fertur. 
StriEius^ omnino perpendlcularlsfine flexura. 
Flexuoftis^ qul a flore ad fiorem fieclitur. Aira flcxuofa. 
RstrofraBus, vl quafi ad dependentlam redaclus. j 

Breuis. BretiiiPimus. O 

Lor.gus. Lo7igifjiinus (refpeclu ad florls magnltudlnem). ;^ ^'''^snfuri. 

Tcres. Triqucter, Tetragonus. '^ 

F iUferinis f, qui tenliis ell et aequaliter craflus, Ita, vt 

fiium aemulet. 
Attenuatus , verfus aplcem f. florem parum tenuior fa- 

clus. 
h!cr.ijjatui., qul aplcem verfus fenfim maiorem acqulrlt 

molem. 
CJiiuaTus, prope fiorem clauae ad mflar lucrafT.-^tus. " 
Kuiius^ qul braclels, foliis , fquamls aut quadsra pubis 

fpecle cavet. 
Sc-juajnofus^ fqunmis adlperfus. 
Foliraus, follis tecius. 
BraEicatus, brc2:e;s inftruftus. 
GeniCidatus. Articnlatus, <-* 

V. INFLORESCENTIA. 

.Eft modus, quo flores pedunculo plauiae anne- 
Sluntur, graduali mbdlficsflone fcandlt, et fic eli: vel 
Solitarius^ qul peduncuio rnlco fimpilci, bifldo, 
3 — fidoetc, conftat; dehinc pedunculus 1—2—3 — ; 
florus etc, vel contra Aggregatus, qui ex plurlbus 
fglils conftat, et figuram' quandam fonhat. 

d I. ^''^0- f^Struclura. ^o TERIMNORYM TECHNICORVM, I. 

Modiis autem jlorendl folitarius in genere gignit 

ordines fequentes, viclellcet: 
Flores Hermaphroditi ^ qui Staminibus, Piftillo et Stig- 

mate inflrucLi funt, 
Stijlojlemoiioidcs, vbi Stamina Piillllo eiusque Neclario 

diftinc^e corcHa iunt inclufa. 
Monocliiii, vbi fioies {oltimmodo vel ftamina, vel plftil- 
a)sLoco, ) jy^^ j^ eadem planta fcparatim gerunt. 

Diclini, vbi marcs a feminibus plane feparati funt, ita, 

vt vterque domicilium proprium in diftincto indiui- 

duo obtineat. 
Polygamoidest vbi in eadem fpecie florum inuolucra fta- 

inina cum pillillo , dein quoque mares vel feminas 

includunt. 

Flores Jimplices ^ intra Perianthium aut Corollam vni- 
cum receptaculum conftituentes. 

Flores co7/ipofiti, cum flosculi feffiles plures receptacu- 
lo communi integro et perianthio communi conti- 
nentur, fimulque antheris in cylindrum connatis in- 
flrucli funt. Sicuti in Syugenejia. Sunt autem rur- 
fus : 

1) Liguhti (f ScmiflGsctiJoJi tovrn ), qui Co- 
■^ roUulIs flosculorum omnibus planis imbricatis ver- 

fus ambltUin expanji funt Gompoiiti. 

2) Tabuloji , CoroUulis flosculorum omnlbus 
tubuktls fubaequallbus coniflantes. 

3) Radiati, li Corollulae dlicl tubulofae, *iri 
Ambitu contra, flo&culi dliTormes funt, et quidem 
In ambitu flosculis: 

a) ligidatis. 

b) tubulojis. C«ntaurea. 

c) f^bnuiis, Artemifia. ., - b) Com^oo- 
fition-i. EXPLlCATlO. 5'- c) Situ» SoUtarii, feparatl loco a rellquis in eodem caule ad- 
fhutlbus. I 

Ptiici, lolummodo in eodem cauie. ^ Wuonc. 

Eiiii, Tenii, ctc. copioji, vbl totldem floscuU ante fibl ' , 
ad{ident In eadem feiie. Daphe. Mezereim. 

Termifwles, ad nploem Cauils f. Raml politi. H 

LatcraJcs, 11 Ititerl Caulis adrixl^lunt. 

VnUateraks £.f(ciindi, vbi flores omnes ad vnum Id;'ra- 

■ que latus Inferuntur. , J> 

S-p.arfi^ fi plures absqne ordine egrediuntur. 1 

Sc/jiks, peduncalo dtftltuti. PeduncuUiti contra pe- j 

' dunculo infl;i"aa:i. J 

EreBi, qui feime perpendicularuer coelum refplclunt. *" 
Cmnri, vbl pedunculi aplce Ita Incuruatl funt, vt fiores 

verlus latas alterum velTerram nutent. Bide?is cer- 

nua. 
KuTajitcs^ qu* terram magls refpiciunt, quam antece- 

dentes. - Cardtins vutans. 
V.ertkales, pcrpendicularlter terram verius direcli. 
Hortzontahs, <\m llmbo fuo Iiorliontl paraKeii funt. . 

II. 

Modiis fiorendi aggregatiis \s audit, qui ex pluri- 
bus , follls .confTat, et dehlnc: VrfcicuhiiH^ VerticiUtmy 
Capitulum,, Paiiiculam^ StrohiJum^ 'Amentum ^ Spicam, 
Corijmpuni) Thyrftm^ Racemum, Cymam et VmbeUant 
format. 

I. FAScicvLV?;, cum Flores ex eodem loco in dlre- 
ftIone-.erecVa parallela paucls pedunculls {ipipliclbus in- 
lident. ^Dianthus barb^tus. 

If. VERTiciLLVS, vbl Flores ex alis foHorum caa- 

lem annuH ad inftar ambiunt; hinc plantae hacce flo- 

d 2 * refcentia U) Direai aio- C2 TERMINORVM TLCHIn^ICORVM. 

refcentla donfitae Vcrticillatae^ ad quas praepnmis D/- 
t^i/ywf/./a L. pertinet, appellantur. Suntautem: 

j) ScJJliis, fi flosculi peduncuio carent et immediate 
caulo aflident. 

2) Pedunculatus, vbi flores eleuantur pedunculis. 

3) Nudiis^ inuolucris bracteis ecc. deftltutus •, contra 
autem. 

4) l]raEicatus, braclca inftruclus , et 

5) InHolucratns, inuolucro quodain munitvis. 

6) Co-nfertns, qui conftat flosculis plurimis denfe 
arcleque coniunclis. 

7) S-parfus, vbi plures verticllU absque ordinepro- 
gnafcuntur. 

8) Horizontnlis , aequori parallell. 

9) SnpraaxiUaris, vbl plures fioscuii peduncuiati, 
velfefllles, ex eodem centro ambitu acquali prode- 
unt. 

10. Dijlans^ qui pedunculis remotis inflruclus efl* 

III. cAPiTVLVM, Flores in funimo caule, autramis 
ex eodem plano multi, feflTiles aut pedunculis fimplici- 
bnsimpofiti. Efl: 

a) Suhrottmdim^ accedens tigurae fphaericae. Al- 
lii fpccies. 

b) Globofuni^ ab omni parte rotundQtum, 

c) Dimicliatuin, ab vno latere rotundum, ab alte- 
ro contra planum, 

d) Foliojum^ cui foHola vel accumbunt, vel inter- 
ferta funt, et ccntra. 

e) 'Nuium^ follolis defiitutuni. 

IV. pA>;icvla, vbi flores fparfi pedunculis dlaerfe' 

diuifis et fubdiuifis gaudent. Graraina plurima , e. g» 

Fahicim^ Miiium^ etc. 

Congefia , floribus coplofiorlbus Infl:rucla, 

Denfijf EXrLICATIO. ^^3 

Denfa, e(\ maior gradus praecedentis. 

Dijfuja, cum laxe diuaricantis pcdicelli anguUs^ reclis 

r. obtufis. 
Sficata, in fpicam fere degeneran?. , 

Fatula, pedunculis pedicellisque vndique^difperffs, flo- 

ribus remptis. 
Coarciata L coiitracia, cum pedicelli fere parallell fibi 

exiftuni:. 
Diuaricata , cum ftricle diuaricsntur pcdicelll ad angu- 

lum rectum. 

V. AMENTVM, vbi flores fquanjamolliorl aut folia- 
cea diftlnguuntur, et fquamis a.xi medio communi ad- 
baerentibus, corollis vero nullis, indrucll funt; vt in 
Sallce, CGrijlo ^ luglande^ etc, 

VI. STROBiLvs, vbl flores fquama vigida, coriacea 
vel llgnea diilinguuntur, petalls carent et fqnamis axi 
medio communl adiixis gaudent; vt in Pmo, 

yif. SFicA, vbl flores feffiles pedunculo commu- 
nl iimplici adtixl funt. Sequente autem modo dluer- 
fa cft. / 

1) Simflex., quando flores folitai-ii adfident vni eidemn 
qvie peduncutO, vt In Graininibus , Veroiiicis etc. j 

2) Compofita, vbi fplcllllsrj>lurlbus ex pedunculo com- 

muni enatis conirantes. [ fitione. 

3) hnerrupta, alternatim nulla, aut faltem raultun per 
Interualla angudata. 

Vnica^ vbl tura in caule format caulem vionojlachion. '^ 

Multde in caule eodem contra caulem ■polyjlachion. i°^ x^iumero. 

«J 

Oiiata, ad figuram oul accedens. r» 

Vefitricofiy fi vtraque extremltate anguflIor,medIoIntuA'^^ ligura. 

mefcat corpore. J 

d 3 Cy- 54 TERlWllN(yR.VM TECHNICORVM. Cylhidricn, fi rotunda per totam longUudinem cr^sfTafit. /, 
hvbricata^ fi floscuils vno latexi mcumbentibus confiart > 
e-) Figura. /' ta fit. 

Articulata^ internodtis geniculata. Carcx puUcaris. 
Linearis, efl comprena aequali vbique latltudine. 

CSccunda^ floribus omnibus ad vnum latus verfis con- 

fians. c) Luco. <; Difiicha^ florlbus fid vtrumque latus fpcSantibus In- 
flrucla, vnde 4 — 6— ftlchaj a numero ordlnls. CCiUata, intcriectls cHIis f.pills exftantibus munlta. 
d) Situ. <! Comofa^ follolls tenuifllmis tei-minata. 
i Foliacea, follolis In ea dlfperfis. 

V'11. coRYMSVS fit ex Spica, dum fingullflorespe- 
dunculos proprlos habent, fitu eleuato pioportionali. 
"Simflex^ dum.peduncull finguR tion fubdiulduntur. 
Covjpofitus autem, cum peduncull prlmores, alios plu- 
res minores gignunt, fitu feruato eodem. 

IX. THYRSvs ell: panlculae coarclataefpecies infor- 
mam ouatam. 

Nttdiis^ defHtutus fofils f. fquamis; contra. 
/ H^oliaceusi foliis veflltus. - 

X. RAC-EMVi, pedunculo coramunl In plures ramos 
. diulfo ita, vt in vno plano nunquam cohuenlant. Dif- 

fert nutem fequente modo: 

I o~) S^/Wjti/eA", pcdunculo ramlsquc Indiulfus, 
*' tione^'^ "^ ^^ CD;;?vjf;,/z/?^j- , pedunculo ramisque iubdiulfis. 
1 CheTTOfjodium viride\ Vitis vinifera. 

Crnilaterhlis £. Secundus, vbi pedicelli vnlco In laterein- 

b}Dhea:io-J ^ feruntur. 
ne j 

I Erefius^ DcYendem^ Pendulit, Fiacci- EXPLI C A TZO. 55 

Flaccidus. k^^ situ. 

Laxuf. J 

Narfw/, follis dedliutus, contra 'd^Y-r-tu. 

Foliaceusi folus sucius. J 

XI. CYMA (f. FLOS cijmofns) efr receptaculum diui- 
fum in pedanculos , quorum lupremi omnes ficutl m 
vmbeiJa ex ecdem centro, inferiores contra f. pofteila- 
res {'pcdiceUi) non ex.eodem centro, fed vage prodc- 
unt; vt Savibucus nigra et Elulus; Solanum Dulcaria- 
ra; Viburmtm Opulus etc. Haec autem Cz/;/3<i ed, vel 
Nuda^ quae iauolucris bra£ieisque caret. Sicutl Cor- 
jius Safiguineay vel 
BraBeata, bracteis inftracla, vel 
Ramofa^ in ramos fubdluila. Sednm albtm 

^trifda: Scdum acre 
vel J tripartita : Samhucus Ehulus 
1 5 — 'partita : Samhucus ?iigra. 
XII. VMBELLA (f. Flosvrnhcllatus^jt^ receptaculutn 
dluifum in pedunculos, omnlbus eodem centro exeun- 
tlbus, ambltu formato aequali. Cornus mafcula ; Va- 
rlat autem hoc modo: 

Simplex^ vmbella, vbi receptaculum fic femel dluidhur, 

\i\ peduncuios. Sanicula^ Eripigium. 
Compofta^ vbl omnes peduncuii communes fubdiui- 

duntur in vmbeiluias. Daucus^ Cicuta, Euphorbia,\ 

Efula. . . ' . ' 

Vniuerfalis , quae alias vmbellulas pedunculls primorl-y .«.^.g^^^ 

bus glgnlt. 
Panialis (_C VmheMa) , vbl allae r^jj^J/w/^epeduncuIIs 

iecundavils (, pofterlorlbus Intjdent. 
Prolifera, ii In vmbella fimpllcl vnus alterue peduncu- 

lus proglgnlt vmbellulam. Jfclepiss Vincctoxicum>> 
d 4 Con- r5 TERMI^:ORVM TECHNICORVM. 

CConcntuTi difco dcprefTa. 

{Fafii^iata. erecta, dlico ^laniflimo ad horlzontem p&- 
j rallelo. 
b) Figura. -^^ Conuexa^ dllco in fpliaerae fegmentum elato. 

Radiata, fi pctak exteriora verfus fita in «mbitu diffor- 
mia, vel maiorafunt. Heracleufn\ Tordylium; Cau- 
calis. 

(EreSia, lupcrficie coelum relpiciens. 
I Nzitcns^ praecedentl contiaria. Sohmim nigrim. 
Du-eaio-<^ Cernua, ereaam inter et nutantem media ad latus ver- ' 
i git. Ckaerophyllum temulum. 

V VI. FRVCTIFICATIO. 

Efl Vco;etabI]ium pars temporaria generatloni di- 
cata, .^.ntiquum tferminans, nouum inclpiens. Efi au- 
tem duplcx : 

«) Sinwlex , quae confrat fioribus feparatis. 
/3) Compofita , flosculis confrans pluribus , qui ei- 
dem receptaculo infident. Sicuti syngenesia 
Li7in. 

Ad partes generationem perficientes abfoluentes- 
que communiter numerare folemus florem et frvc- 

TViM. 

FLOS autem efr Tlialamus nuptialis Vegetabillum, 
qui forma atque fabrica tenera ab omnibus plantae par- 
tibus faciliime diftinguitur et fiuclul femper antecedit. 

FLORis partcs, quae nunc diligentifTIme examinan- 
dae funt, partim ejfentiaks^ partim contra accejjoriae. 

I. Partes floris ejfentiales conflituunt A?nkerain 
et Germen^ quae partes in omnlbus plantis adeirc de- 
tent. 

l) AN- E X P L I C A T I O. 57 l) ANTKnKA enim conilst fubftantia fcminsll mtis- 
cula etrubtiliiTima, membranulis commuiilbus pvopriis- 
que inuoluta, quae matura exploditur. 

Anthcrac vero dluerfo modo differunt, et quidem 
funt: 

n 

l) Vnlloculares. 

2") Biloculares' 

3) Trilocidares. , 

4) Multilocidares. 

Loc«/i funt concameratlones f. caua dlfHato polll- 
ne in corpore Antherce confpicua. 5 a) Eatioae 
f numen 

JLoculair.en- 
toium. DiJIinflae^ vt vna aiterl nuUa fui parte coliaereat; ficu 

tl Floribus ■plerisqtie. ' 

Counatae, vbi plures in vnum corpus concreta funt 

Clajjls SYNGENESIA. himi. 

Lateralcs^ lateribus filamentorum adfixae. Paris. 
Verjatiles, quae partc lateraii medla aplci filamentl in- 

cumbunt, caeterum contra llberae funt et moblles, 

Saluia; Tulifa\ Gramina. 
SelJHesy quae lilameniis carcnt. n I b)Coliacfio- 
\> nis. EreBae. 

fe7id}dae, 

Integrae. 
JBipdae. n lc) Dii-eclio- 

I nis. J r 
j Vd) Diuific- nis. Didijfnae^ duobns globulis dlflinclis, laterc connatlPj 

ccnftantes. Merczirialis. 
Ghbofae. Subtdhtae. Sagittatae. 
Bicorncs, apice bihdo porreclo cornuum ad inflar, 
ArijiatRe^ quae srl/la terminantur. 
S-piralcs, cohleae in modum fadae. 1 45 De- 58 TERMINORVM TECMNICORVM. 

rDehifcentcs^ vbi Ar.therarum valuulas rumpunt atque 
j kio- rpfleclunt iuumque Pollen veficulare fupra 
n E- l fio-1 Stigma {'^■zv^wnt. Quodnegotium partium ad trucli- 
nis. < ficstionem pertinentium aliis nudit /hithefis. 

\ O-pcrculaicie contra fant Antheroe Mufcis proprlac, quae 
eplftomio clauiae funt et temporefrudtificationis con- 
[_^ tra hoc abliciunt. 

opEFXVLVxM autem efi Membrana, quae Anthcrae 
Crificium fupra ciiiis claudit et calyptram totam vcl ex 
parte tegit. Varias auteni adfumit fig-".iras, Nempe 
reperitur : 

Obttffw:, Conictnn, Suhulatim, 
Arcu^tjim, RcBum, Obliqumn etc, 
Pollen eli: Puluis floris , globulos .plurimos mlni- 
mosque refevens, anthera incluius,-humore aethereo i. 
•valde tenui rumpendus , atomosque elaflicos eiaculans. 
Ob figuras fuas varie'ludit: 

Glohus echinatus\ ad inftar echinj f. erinacei mu- 
cronatus. Heliamkris 
perforatus : Geraniwn. 
didhjmus, figura Scroti animalis, Icui fulco fub- 

bipartiti. Sijmfhtjtum. 
rotatus : dcntatus. Malua. 
ari^uU.tus, Viola. 
re?iiformis. Narcijfus. 
conuchitus. Borrago. 
2) GERMEN, efl Radi;»entumFruclus Immaturi in 
fiore, atque eil vcl: 

1) Sriperuvi, Coroila inclufum, vel cuius piftillum 
abit in iruclum ex mente tovrnek. Paris. Prunus 
Ctrafus, Berberis etc. vel 

2) infcrum, quod infr.a Coroikm pofitum eit, vel 
cuius calyx abit in frucrum ex mente tovrnef. vel 

/ denique 

.?) Sef E X P L I C A T I O. 59 :5) SeJfiU, difco eieuatum. 

O.mne autem ger,men inftru^ium ePc Stigmate. 

Stigma eft effentialis Illa pars Germlms, quae Au- 
ram fenilnalem mafculam exclpltil' attcnuat et germini 
communlcnt, vt vitam inchoet. 

Stigmata auiem iunt numero , figura et fuperficle 
dluerfa, et quidem 

Siwplex. Paris. > 

Diiiifum, vel 2 — 4— 5~ partitum etc. 
Perforatum in medio cauitate conftruclum. n ( 

/'a) Numero. Cafillare. Riwiex Acctofa. 

Ca-pitatum globis termlnatur. Vinca. 

Globojtwi (idem ac prlus). Pnmula. 

Ouatum, Gentia-na. 

Orbicnlatum. Berberis, Lythrum. 

Peltatim f. chjpeatHni^ globls, quafi mallfco fuperne in- 

tus complanatum. Kijitiphaea. Papauer. 
Coronulatum. Erica. 
Cruciforme, Pcpnlas, ' 
Trui:catum. Lathraca. 
Emarginatum. Circaea. CynogloJJum., 
Oblique de-prcjjum. Aelaea. 
BihnieUatum, globu9.compreflus et longitudlnaliter bi- 

fidus. ^b) Figura. Concaumn. Vioh. 
Canaliculatwn. Cokhicum. 
Angtihitum triangiilare, LiUum. 

tetrago7m?H. Erica^ etc. 
Striatum, Papauer. 
Puhsjcens. Cucubahis. 
Barbatum, Vicia, Lathzjrus» Lc)Superficia J Re- 60 TERMIKOF.VM TECHXiCORVM. ' 

Keuolutum. T>ianthus., Taraxacum. 
Fhxum finijliorftm^ Silene. 
d)DIreaioJ dextrorfum, Cucuhahis. 

ne ] Obliquum, 
Terminale. 
iLaterale, 

Denique autemautStylo caret, aut contra illo ele- 
vatur: dehinc vel 5'c'//j/(?, Q.u.t Pcdunculatum. 

II. Partes floris accefforiae^ qnae non In omni 
Planta deprehenduntur, et quibus natura cflentiales or- 
nauit et muniuit, fu n t I««o/«cra, NeBarium^ Filamen- 
tuni, Stylus^ Difcus. 

iNVOLVCRA autem Flcrum VantCalijx et CoroUa. 

CALYX eil: cortex Plantae in fruiiHilficatione prae- 
fens, qui X Species conftituit, fcillcet T Periantkium. 
II Inuolucrum. IIl Glumam. IV Atiflam. V Amcntum. 
VI Spaiham. VII Calt/ptram. VIII Scutellam. IX Scy- 
fhum et X VculUam. 

l. PERiANTHiVM, calyx fruflificationis contiguus, 

et quidem triplex: 

ei) Fru6iificationis t ftamina germenque includens. 
/3) Floris^ llramina absqua germine continens. 
y) FniLins, germen absque {Inminibus fouens. 

l) Froprium autem dicltur, quod vnice x-, aut /H, 
aut y, fuitinet, atque confliiuit fequentes fpe 
cies. 

a) inonophylhm, conflans foliolo vnico^ bafiin- 
ntegrOjVcl iimbo faeplus diuifo etc. 

poli/phylhm eontra , foliolis f. fegmentis pliiri- 
bus conilans. 

h)fif EXPLICATIO. 6l 

b) fijftim eft monophyilum, plus minusue ad 
mediam partein verfus bafin dltuluin , finubus ii- 
nearibus totidemque marginibus crsftii. 

2 — 3 — 4 — 5 — etc. multifiduiii^ elusdem fpecies 
funt. 

Fartitum efl: quoque monopbylluni diuifum, vt 
fijf/im, fed vUra inedium, fiepc ferevsque ad balin, 
iacinlis tamen in baS manifefle etiomnum cohae- 
rentibus, 

bi - tri - et miihipartitum. 

integrirtn eft i — phyllum indtuilum, finu oinni 
deflitutvim, prioribus ccntrarium. 

c) tubulofimiy qucd cauum ad cylindri feu iiftu- 

lae figuram accecllt. 

patcns, cuius laciniae diuergunt, autlimbus iatc 
eft expanfus. 

rcflexum laclnlis aut limbo. 

iiiflatinn^ cauum inftar veficae inflatae tume- 
fcens. 

d) ahhreniatumy longitudinem tubi (CoroUae) 
non attingens. 

longum, longitudine tubi (Corollae') \ mediocre. 
obtufiim.^ acutum. 

fpivofum, fpinis^ N grmatum. 
aculeatum, aculeis y 
aequaky inaequale, lahiatum. 

2) Commuiie, dicitur , quod plures flosculos conti- 
ret includitque- Sicutl adgregatae, vt Scabiofa, Ta- 
raxacum. 

imbricatum , fquamis f. foliolis calycinis variis im- 

bricatim fuper impofitis conftans, Hieracium^ La^iuca^ 

Jquarrofmn, cH Imbricatum, quod contra fquamis 

vndique diuarlcatis patentiftimis conftat, Onopordout 

Coayza, 

fcario- 62 TLRMINORVM '1 ECKKiCORVM. 

^ fcariofipii, imbi-icatum fquamis apice f. margine 
membrana acutls , arida fonora. Ckryfantkanmn. 

fqnavtofum., ex fquarrss vndique dluaricatis, paicn- 
tiflimis confcruclum. Cardutir., Hdiantkus. 

calyculntum ^ vbi feriea folioloium (Squamaruin) 
breuiorum diftincta exterius bafin calycis cingit. Dian- 
fkus^ Crepis. 

tnrbinatum.^ obuerfe conicum f. teres, et verfus 
apicem attenuatum. 

II. iNVOLvcF,vM, Calyx Vmbelhe a flore fepara- 
, tus. Eft quidem 

vinuerfale- -jniuerjali ^ 

■partiale k fubie£lum paniali C vmbellac. 

frop-ium 1 cuihhet flori. 

tnofiophjUum etc, po]i/pkiilhji?i. 
dimidiatum , ab altero latere deficiens. 

lif. GLV-MA, Calyx Graminum conftans valuis am- 
plexantibus. 

Vahiae funt laminae f. fqusmae omnino ficcee, 

aouam pluuiamque eludentes prorfus \ caete- 
rum papyraceae firmitatis, oblongae plerumque. 

a) vniflora, vnicum includens~ flosculum, Pani- 

cuin, Phalaris. , 

hiflora^ fi duos flosculos continet. 
jnuitiflora^ fiplures, quam duos , includit. Tri- 

ticnm. 

b) vniuahis.^ fi flos tegitur valua vnica praeter val- 
vas coroilaceas. 

bi-muhiuahiis, fi valua^ duae pluresue florl eidetn 
adftent. Sicuti 6— valuis in hiordeo. 

c) colorata^ coloris alterius-jquam viridis lierbacel, 
giabra^ hifpida. 

IV, E X ? L I C A T I 0. 63 

IV. ARiSTA, ei1: Mucro fubuiatus, qui Glumae infi- 
det, atque,e{l 

a) mutica^ fi mucrone fubulato caret: 

l. terviiurMs, cum arlfta ex valuae Qpice prodit. 
dorfalis^ quae parti externae .conucxae, feu dorfo 
valuae adfidet. Auena. 

b) fef/«, quae fibrarum duclo recto extenditur. 
Agroflis Sfica Venti. 

■ tortilis ad inftar contortifusiis. Ausna. 
genjculata^ articulatione inftrucla. Agrofl. cauina. 
articulata, internodiis geniculata. Stipa. 
recuruata,eKtxoi-va.m arcuatim fiexa. 

V. AMENTVM, efl Caiyx a Receptaculo communl fiii- 
liformi, Iquamis paieaceo-gemmaceis dlfiinclus. J«- 
glans' 

fquamoflim, fi floscuii fquamxs fuffuiti. Carpittus. 
nuduvty fquamis deftitutum. 

Vr. SPATHA, Cdyx membranaceus, ipadicem refe- 
rens, longitudlnaliter ruptus; vel eft vagina longitudi- 
nafis fiffa, membranacea, rugofa, fere iemper arida. 
vniualuis, conftans foiio vnico, latere longitudina* 

liuer fiffo. Armn, Narcijjus, Leucoium. 
biualuis^ conftans vagina profundlus in duas laci- 
nias fifla. 

■ dimidiata, quae exhibet vaiuam vnicam a bafi ad 

apicem iongitudinaiiter iiiantem, inftar oui ion« 

gitudinaliter dimidiati. 
imhricata, merabranuiis varlis imbrlcatlm luperlm- 

pofitis conflans. 
1—6 — multiflara. 

VII. CALYPTRA, Cftiyx M»/conwz cuculatus , anthe* 
lae, fuperimpofitus, 

relta^ - 64 TERMINORVM TECHNICORVM. 

re&a^ perpendlciilarlter '^ 

horizouiaiis^honzontaUtcs: '^ incumbens. 

olliqua, obllque ' i 

4 J 

Vin. scvTELLA Calyx Lidienihus qulbusdam pro- 
prlus, orblculatus, concauus marglne vndlque ek- 
vato, 

feffilis-, nuUo pgdunculo Inftrucla. Scutellaria cnr- 

•pinea.\ 
coucaua. Scutell. caerulefcciis. 
cremdata. 

IX. SCYPHVS, Calyx Licher.rnn coralloideonim, con- 
ilans fliplte bsfi attenuato, fuperne dilatato excauaro. 

X. voLVA, Calyx Fungi membranaceus, vndlque la- 
cerus. 

^pproximiata, ad plleura proxlme accedcns. 
remoTiJJlma^ a pUeo fpatlo recedens. 

couoLLA cfl: Inuolucrum floris Internum f. llber 
plantse In floke praefens, efrque monofetala, Tubo 
ct Liv.iho ^ \'A 1'OLYPETALA, Fffgf/e ct /-.(!?«/«.'? cop.ftans. 

Fetahnn, Pars Coroilac In plures dlulfae efl: teg- 
men Flcris coroUaceum. Partes hulus Petali funt: 

l) Tnhus, CoroUae I — petalae pars inferior tubu» 

lofa. Lonicera, Primula Veris. 
a) Vnguis^ Corollae polypetalae pars Inferlor/adfl- 

xa. Saponaria. 
Limbuii Corollae i — petalae pars fuperlor dl!a- 

tata. 
4) Laciniae^ funt partes CQrallaev In quas Ilmbus 

iindltur. 
Lamiva^ Corollae pbiypetalae pars fuperiorpattila, 

Inta. 

A. Mo. E X P L I C A T I 0. 65 

A. Mojwpetala, dum Coroih bad ita odhaeret, vt lacl- 
nia altera absque slterius ciilacci-atlone vlx aufevrl 
queat: autnexuslaUem iab diruptione laclniae vrsius 
ab altero fatls confplclatur. Veronica. 
fijja, 2~5-f/da. 
yartita^ 2— rri:iJ:i-'partita. 

a) Rtgularis, llnibo in feg-mcnta aequalla dluilo. 
I-Iaec autom iterum 

«) Hypocraterifcrmis, culus llmbus planus tubo 

elongato inipofitus. 
/?) Ivfundihtthjormis ^ culus llmbus adfcendens co- 

nicus tubo elcngato impolitUs 
y) Rotata, culus llmbus pianus , partibus patens, 

nullo f. breuiilimo tubo Impofiius. 
J) Cam-panulata ^ tubo nulio, ventiicofa, liiijbo 

campanse formam referente. 
i) Ghhofa, quae figuia prope globum refert. Vac- 

ciniuin. Myrtilhis. 

b) Irregularis, llmbo in fegmenta Inaequalfa dluiro ; 
quae denuo 

«) Snbacqnalis ., fegmento vno aliouc alrerlus fign- 
rae aut msgnltudinis, qualls occurrit in 'Vironi- 
ca etc. 

pS) Rtngens i. Labiata, Ilmbo irregulflrl in 2 (eg- 
menta ingequalia, Labia dicla, partito. 

LaZ^zaw fup' rlus^ audit f^'''^^^- 
Labiuiu mipnus J " \Barba. 

RiStus, eii hiatus inter duo Labia Corollae ringen- 

t^s. 
Faux, ed hlatus inter lacinlas Corollae vbi tubus 

termlnatiir. 
Falatiim, apophyfis labli Inferioris fnperlora ver- 

lus, quo riclus occluditur. 

e -/) P^r- 66 TERMlNOir.VM TEv-HNlCOIxVM. 

y) Perfonata, eftCoroUa ringensfegir.entis Inaequa- 
iibus binis inuiuc^a , quorum fuperius galeae effi- 
glem minime repraeientat. Antirrliinum Lina- 
rin, Eiifhya'Jia, 

B. Pokppetalct, quae e 2—4 — 6 — et plurlbus petallg 
conftat et quldem eft 2 — 3 — 4 — 5—6 — et poly- 
petala a numero petaiorum derluanda. 
a) Regularis, quae petalls aequailbus Conftat. Si- 
cuti 

01) criiciata f. cruciformis, quae petalls 4 aequalibus 
gaudet. Claflis Tctradvjnainin Linn, 

/3) patentijfitna limbo horlzontali. Antliericum, • 
h) Irregularis, culus petala inaequalla funt. Haec 

denuo eft triplex, nlmlrum, 
m) Papilionacea (a B.apUIone volitante -fic dlcto 

Tourntfortio), eft megularis, 4 — petala, con- 

ftans : 
j) VexiUo, petalo fuperlore adfcendente. 

2) Carina, petaio Inferlere cymbiforml, quae in- 
cludlt ftamlna et plftillum, et ad vnguem feepe 
blfida. 

3) Alis, petalls laterallbus folltarlis. 

/S) Anoviala, pfetalls inaequallbus innomlnatls con- 
ftans : In Aconito tamen petalum fuperius dlcltur 
Galea ; at in Del-phinio , Antirrhinis nonnuliis etc. 
pars poftlca tubulofa appellatur Calcary quod Ne- 
llarium linn. 

y) Inaequalis, vbl partes non magnltudlne, fedpro- 
portlone refpondent, vt regularls flos euadat. Bu' 
tomus _ " 

G. Compojita^ cum floscuU fcfliles plurcs receptaculo 
communl Integro et perlantlilo communi continen- 
fur, fimulque antheris in cyllndrum connatls Inflru- 
£li lunt. a) Li- E X P L I C A T 1 O. - , 67 

a) Ligidata (femiflGscuJof.i ToyRNEF.), dum coroUu- 

lae flcsculoiiun omnes planae, verfus ambitum • 

contra expanl^ie' funt. 

b) Tuhulofu Xfl^scnlcfa. tovrnef.\ cum corollulae' 
■ fingulae tubulofae, fubaequales lunt. 

c) Radiatay corollulis dlfi:! tubuioiis, ambitus vero 
ligulatls diftormlbus compofita. 

D. Apetala^ vbl Corolla nuUa m nonnullis floribus de- 
prehenditurj et tunc Flos diciiur apetaluy. 

II. NECTARivM, eft Orgauum accefforium a calyce 
et corolla diftinctum, (uccum melliferum florls 
proprium continens et fecernens, in vniuerfuoi 
autem mire ihuctura eorum variat, et quidem: 

a) Campanulatum. Karcijfus. * 

b) CGriiHtim. Aconitum, 
Ne^arium autem eft vel, 

propriuniy quod calyci, receptaculo cbmmuni, aut 

germirii adnatum , fed ab his dlftinclum eft. 

Delpliinium Conjolida. 
caUaratum^ cornu inftar poftice prominens-, la 

Orchidibus. 
petalifmm^ quod in quadam ipfius petali parte re- 

iidet : Lamium Ratninculur et Fritillaria. 

III. FiLAMENTVM, psrs Floris eleuans adnec^ensque 
^«?Aer^7K, organum genltale mafculum. Filamen- 
ta autem lecundum numerum, figuramjinfertio- 
nem et proportionem dluidi folent fequente modo: 

- «) BijflinBn.^ quae inter fe ron cohaerent: _ 

l) Monoflemonis eft fru6lIficatIo, fi vnicum fiia- 1 

mentum in fingulo recfptaculo ^fu^ificGtionls, r"^-^ j^Ty.^gj.^^ 
aut fiorls tantum obferuatur, vt Claflls Movan-\ 
dria ■LWm. -iiXiii Monoftemonis, 

e a Diflt' 68 TERMINOrv.VM TECHNiCORVM. 

r a) NuBiero. r b)!nreniyn2\ c} Pi-o'Por- 

tione» d)Coliaefio-.. 2) Dijlemonis, \\ ftamina duo adlunt; ficut Dij//- 
c^rirt L, 5 allls Diflemonis, 

\) Jfoflcmoiiis (f. Icolandria linn.), vbl flamina 20 

vel plura non receptacuio, fed calycls lateriinterno 

ednecluntur. 
2) Poiijftanovis (Polyandiia linn.), vbl ftamlna re- 

cepraculo mieruntur a 20 ad plurima in eodera 

flore. 

1) aeqnaJia magnltudinc. ' 

2) inneqnalia allquot" malorlbus vel minoribus, et 
quldem 

«) vbl eniin 2 longiora, et 2 breulora obferuan- 

tur, tunc Chfiis Didynamia linn. 
/8) luntautem fcx ftamina in fingulo flore, etquo- 

rum 4 lonc^iora, 2 autem opppfita breulora 

Claffis Tctradynamia L. 

3) irregularia^ magnitudlne, dire£tIone, figura dl- 
verfa. honieera Periclijme?nim, 

4) IofigiJivia\ reljpeclu Coroilae f. Calycis in ape- 
hreuijjimaj talls. 

b) Connata, vbl plura ftamina filamentis In vnum, 

vel plura corpora funt coallta. SI enim 
«) Stamina fiiamentls In vnum corpus modo can- 

nata funt, tunc ClalT. Monadel-phia L. 
j3) Stamlna autem filamentls fere omnia, excepto vni- 

colibero, in vnum corpus coalita, tuncCiafT. Dia- 

delpkia L. 
y) Sunt ftamina filamentis In :? vei plura corpora 

fafciculatim connexa , tunc exiftit Clafl". PoJijiidel- 

fhia linn. Et denique 
l) Stamina antherls In cylindrurti coallta, contra fi- 

lamenta runt.libera, Clafl". Syngenejia hnn. exlur- 

c) Se- E X P L I C A T I O. 60 n c) Separata^ vbl mares cum feminis in cadem domo, 
led a menfa et toro feiunfta funr, leu flamlna et 
plftllla in finguio flore feparatim in eadem planta 
reperiuntur. Monoecia. 

Remota^ vbl mares a feminis plane feparata funt ( 

flamina in planta dluerfa a pliliiils proo-nafcuntur. i 

Dwscia. j 

I 

V 

Intermixta^ ybl in eadem ftirpe flamlna cum pifiil- ' 
lls,vel ftamlna, vel piftilla feparatim habltant. Po- 
Jtfgamia. 

Capillaria^ inflar capIlU tenula, fecundum longltu^ 
dlnem totara aequallter craffa. Flantago. Pkij 
teutna. 

PJana, quae compreffa membranae Infcar tenula etla- 
ta funt 

Foliacca, follis iateriLlncta. Situ. Oraithogahm, Allium Porrum. Cuneiformia^ feniim verfui' bafin angulata. 
^rum. TkaJh-V^ ^'^''''- Jpiraliay quae fplrae duclum fequuntur. 
fubulata : eviarginata. 

tricufpidata, latlora, fed aplce triflda. 

hirfuta, lanam rlgldlufculam Induta. Verbafcum 

Tkapfus. 

STYLVS eft pedunculus fllgmatls, germlnl Impofitus, 
et quoad numerum, figuram, proportlonem, dl- 
vlflonGm et dlrectionem quoque dluerfus. 

Exnumero flylorum, aut, fi defunt, ex numero Rlg- si) Numerc 
matum linnaevs Ordines Claiiium f fubdluiflones, 
in Monog. Dlg. etc. Polygyniam petllt, qul patet 
ex Syflemate Sexuali. e 3 cifJin- 70 TERMINORVM TECKNICORVM, 

rct^lindricus^ inftar fcipionls, rem. 
i\ T-. \a722ulatus; fuhulatus, Geraniuvt, 

^clauatus jwperne. Leucoium vermm, 
\capiUaris, filif.ormis. 

Qongiffimus. Campamla, 
hreuijjimtis, 

Ungimdine ftaminnm'. PleriqUe. 
^\^^^^^"\ tenuior^ crajjhr ftdmlnlbus. 
nullus. Papsuer, Tultpa. 
aequalis, crafiine, Lamium. 

Vnus. Plures. 
Sinipkx. Diuifus. 
d)Diuirione<i/j^t^?//, angulo acutlffimo. Pohjgonum Perficaria. 
dichotomus, angulo patento reclo blfailam diulfus., 
trifidus. Campamda. — 4 — 5 — fidus etc. Geraniuin. 

, t) Dlrcaio- ) ^^^i"^' Curuus. u« Obliquus. Inclinatus. ^ . 

FRVCTVS efl: Illa pars plnntae, cuius partes in Pcri- 
carpio^ Seminc et Rcceptitculo confiftunt. 

I. PERICARPIVM. 

VlfcusPlantae, grauldum feminlbus, quae matura 
dlmltcit. Orltur autem hoc ex gernilne ampllato , et 
in varlls plantls diuerfiffima gaudet figura et confiften- 
tia; dehlnc Fr« "«/ diuerfis quoque nonilnibus Capfu- 
lae, Sillquae, Legumlnls, Ariiii, Sttoblli, Nacis, Dru- 
pae, Baccae, Cyftae, Poml, infignltur. 

1) Capfula eft perlcarpium inuolucro vnlco cauo con- 
ftans, aplce, latere, bafi dehifcens, fouens femlna 
non futuris,fed alio loco, adiixa. Cr,p- KXPLICATIO. 71 

Cnvfulae antem pavtes lunt Valuac, Locula^ Sfyjtum^ 
Colummila. 

tc) Valuac funt fegmenta iila, in quae Capfula dlul- 
dltur, dum fcmlna matura dimlttit, et iuxta ho- 
rum numerum appeliatur Caffula 2 — 3 — 5 — etc. 
multi-valuis. 
/8) Lccuiui. Loculamenta funt camcrae femlna recon- 
dentes, In quas capfula InterRe a fep^o dluiditur. 
luxta horum nunierum dicltuv Coff. 2 — 3—4 — 
et inuliilocularis. 
y) Septum^ aliis dijfepimerjturii, efi parleSf quo fru- 
£lus interne diflinguitur In concamerationes ^lu- 
resj et quideni eO: 

vel parallehirii, vel comrariuin. 

J) Coliimr.ula i. Columclla^ efl: pars Caplulae, qua? 

- a receptaculo adkendlt et in centro parietes Inter- 

nos cum fennnibus conneftit. 

jiircumfciffa audit Capfula , quae transuerfim media feve 

parte in hemlfpaerla 2 deullt. Byofcyamus^ Plan- 

elajlica^ valuulas cum Impstu fublto dlfucir. 

didvjma, infiata. 

dicocca£. 3 — cccca, fi capfula 2 vel 3 nodls protube- 

rat intusque in 2 — 3 lcculamenta diulditur. 
vtono — 2—3 €t ■polifperma dlcitur, quae vnlcum feu 

plura femina foUentla continet. 
2) Siliqua^ eft pericarplum 2 — value affig-ens femina 

fecundum vtramque iuturarn; coriftat v^luls et diffe- 

pimenti^s. 
T>iffepimentnm ci\ vel, 
parallelum iatltudine et dlametro transuerfall ad valvu- 

las accedens; Drsha; vel, 
travsucrfum anguftlus vbl valvula? Qoarclatae euadunt 

concauae. ^ 

e 4 ' Si- 72 TERMINOfvVM TECHNICORVM. 

Siliqua ilricle lcltur, cum longitudo notabilltcr fupe,- 

rat latlrudinem. 
Siliciila, fi vix iuperat. 
Siliqua&uUm diuerfa eft; quoad figuram 
coni-prejfa^^ lateribus oppofitis proxime ad fe inulcemac- 

cedentlbus. TliJnfpi. 
cordata; Lepidium. Gbcordata: Thhjpi hurfa Pafioris. ^ 
lajiccolata ; Jfatis. - triquctra. 
tetraedra 4 lateribus longltudinaliter planls; ErTjfi- 

mum- 
toruhfa , eminentlis hinc inde glbba. Ka-phaims. 

Cocldearia. 
articulata, fi torull aenuallter fillquam amblunt, vt In- 

teruaila angufirlora aequalia r-elinquant: Raplianus. 

5) Lcgtnncn. EPc Pericarp'uni biualue, in quo Semina 
fecundum futuram alteram tnntum adnxa, vt mPifo. 
Et quidem eft; 

1) Ouatum, culus diameter longitudinalis fiiperat 
transuerfalcm, a figura bnfi fcgmento circull circum- 
fcripta, apice vero eadem anguftiorc. 

2) Rottnidatum, quod anguHs care!:. Jjlragalus. 

3) Terss^ quod. maxima ex parte cylindricum efl:: 
I-.0TUS. 

4) Rhombeim^^ culus 4 Jatera parallcla aequalia. Ono- 
nis. 

5) Turq^idum., Inftar veficae cauum repletum feminl- 
bus. Gcnifla; Cicer. 

6) hifiatum, infiar veficae cauum, nec repletum. Co- 
lutea, 

"f) Spirale^ quum Legumina deorfum fpirallter inuol- 

vuntur. Medicago, 
8) Contonu}!!, cum fpiraliter contorquetur. MedicA- 
go fiitiua\ Spiraea Vlmaria, 
j 

9) ^^^'- EXPLICATIO. 73 

9) Articuhtuni^ perinterualla anguftatum. Coronilla^ 

Hedyfarum. 

Vnilocuhre. Plerseoue Plantae e DiadMia. link. ^, ^ >^'^V"^™ 
Bikcsihre. Aftragalns. J toium. 

4) Arilhis. Eft Perksrprjm inuolucro proprio vnico 
Seinina extrorfum circumdante confians, isque: 

j) Siinphx Capfulaiis. 

Succuhntus. ^Mohijmus. 

Carnojus. 

Snbcarnofus. Rofae. 

Cartihgineus. Cunoghffim, 
2) Compojltus , Hidijfara pleraque. 

5) Strohilus. Pericarpium imbricatum, ex Amento ■ 
ccarctato faclum, fquamis induratis. Eft 

Coiioideus, vel 
Ghhofus. 

6) Nux. Inuolucrum duplex: neutrum deliifcens; ex- 
termim demijm ficcum ; intermm oftcum. Amijgda- 
lus^ lughns. 

7) Drupa. Inuolucrum triplex; externum membrana- 
ceum; zMrcrwaw fucculentum in plerisque; int^imm 
coriaceum, nec delrifcens. Prunus^ Cerafus etc. 

8) Bacca. Inuclucrum duplex, neutrum deinfcens: ex- 
ternum membranaceum aut fubligneum : internum 
fucculentum aut carncfum. Cucurhiraceae et Bacci- 
ferae. Eft autem: 

a) Seminum numero. 

mono - di - tri - etc. poltijperma. 

b) Loculamentis 

I — 2 — 3 — et muhihcuhris^ c 5 tiecu- 74 TERMINORVM TECHNICORVM. 

reciititay ad inftar glandls ferme praeputlo te£lae. 
Jaxus. 

9) Cyfla. Inuolucrum trlplex: extermim membrana- 
ceuiTi: z«rfr;;«7« carnorutnfucculentumque : intiymm 
corlaceum non dehlfcens, 

J Turhiiir.tuv?, obuerfe conlcum. Pijrus commums. 
\Jjiohojum. Fyrus Malus. 

b) Nuinevo ] Vniloculare. 

ioculamen-1 j^ . ^^^ _^_ r _ loculare, .. . 

torum. U ** -^ ^^ 

IL S E M E N. 

Eft pars vegetabllls, decldua, polline foecundante 
vlulficata,plantam nouam et parentl fimilem proferens: ac 
locum aptum femlnanaclaj tuncflgui'^^ variae quoad nu- 
roerum, figuram, fuperficiem, ioculos et confiflentlam 
exlltunt. 

Semen autem'conilat Tunicisi Corculoi Cotyledone et 

Hylo. 

a) Tunicae funt inuolucra cotyledones obducentia, nu- 
mero et ftructuta diuerfa, 

b) Corculnvi eft nouae Primordium plantae intra Se- 
men, hilo proxlmum, et conftat: 

Pltnnula., parte CQrctdi fquamofa adfcendente. 
Roftello., parte Corculi fimplicl defcendente. 

c) Con;/e(^o?/w iunt foliola femiiialia corculum inuol- 
ventla, quae abforpto humore eum laclant, danec 
proprlae vitae vlribus aliqueat: et funt 

Acotijledones^^ vbl nulli omnino extant Cotyledones 

fub feminis Gcrminatione ; Filicihus.^ Fuiiuis. 
MoJiocoftjIedones, vnico Cotyledone germinantes: 
Qraminibus^ Qricliicieis, Liliis. 

Dico' EXPLICATIO. ^ 75 

DicottjlenodcSi follis lemlnailbus duobr4S fub Seml- 
nls germlnatlone. Pkrlsque plantis ; Fijo, Fhafco- 
lo etc. 
Folijcotyledones, Piantis paucifilmis. Siciiti Piuu^ 
Lino. 
d) Hilum i. clcatrlx externa femlnis ab cicsdem adliae- 
lior.e In fructu reliaa, quo cotyledones l:aurlunt nu- 
trlmentum. 
Semen Ipfum eft vel teShm, pericai-pio Inclufum: 
vnde planta Angiofpcrma (Je.yyo> I. <x.yyii.ov, ? ax et 
cT^^^jxx^ Semen) ; vel 
miAunh "fi femen fponle fua Illlco vlfui pateat: vnde 
planta euadit G-jmnoj^erma, Eft auteni duplex; 
nempe aut 

1) Muticum, nuUo alio corpore terminatum'; In 
Graminibtis ^~ Flantis com-pofitis noauuiiis etc, aut 

2) Coronatwn calyce In Vmhclhferis. 

a) Corona, eft calyculus adliaerens, quo volltat, e?; 
y perianthio florls. Scabrofa. 

b) Pappus^ Corcyna pennacea pUofsue, quo volitat 
Semen et quidem eft: 

«) Simpkx, radils plurlbus indlaifis In orbempo-i 

iitis. Hisracium. 
Sejfilis, Semine absquj^ ftlplte adliaerens. 
Stipitatus^ fi adeft tilum, eleuans ccnneclensque 

pappura et Semen. LaSiiKa. 
CapilJaris^ radils f. filis (implicibus Inftru,£l:us, 

Sonckus. 
/3) Cotnpofitus ^ radiis f piils ramoils Inftruclus. 
Palcaccus., conftans lamelllsllnearibus apice fcmtx 

num adfixis. Bidtns. ^ 
Phmofiis^ vlllofus pennls compofitus. Tra^opo^ 

gO},. ^S TERMINORVM TECHNICOR.VM. 

Arl/lam.f, ariflae forma apparens. Tagetcs , Hcli- 
avthus. 
NiiH/ts ^ Art£mifla\ Bellis; Cichoreum. 

9) Cauds^ lemen filo termlnatura. 

Ari(la geriiculatfi^ artlculatlone inftruSa. Agrnfl. ca- 
' niiia. 

Artjia filofa\ Clematis Vitalba. 
Arijla 'plumnfa : plils pennatis Semen terminans. 
Gewn riuale. 

d) Hamus, appendiculus feminis, quo afiiinalibusprae- 
tereuntibus adhaeret. 

triglochis : fctls tricurpidatls femen coronatus. 

Ahfofotis I.a-ppula. 
incuruus, arifta vnclnata inflrucius. Geum vrhanum: 

e) Nucleuf^ ipfjm femen In ofica c.ipfula f, nuce recon- 
dltum. In Drupis. 

Semen autem eft 

Vmono-di etc. foliffcrmum. 

a) Numero.s ' i r " r j 

\gy>nnodijl'permiim-, lemen nudum geminum. 

. [^ordiforme\ ^ ^ cuiuscunqufe flmllls. 

llaiiforme J 

, ^ . ! Eckinat-um., a fimiiltudlne anlmalls aculels f. Ipinls reclls 

b) F;cura. ' ,.,.,. ' 

'. vndique norridi. 

Ouatinn. 
' Orbkulatum. ^JjIabrwn. Rugofum etc. 

d)- Confi^ rOfcim. Llthofpermum. 
ftsncii. I Callofum. Carrilagineum, III. EXPLICATIO. 

III. RECEPTACVLVM. 77 Eft: bafis, culfruciificatlonispartes funt adfixae; et 
quidem efi: : 

a) Froprizimy quod partes vnlus tantum frucllficatlonis 
coUigit. 

fls) FruciificatiQifis^ florl et fruclui commune. 

/3) Floris^ bafis, vbi florlspartes absque germine af- 

figuntur. 
y) Fru&us, bafis Fruclus remota a floris Recepta- 

culo. 
l) Semifium^ bafis, qua femlna inira perlcarpium 

afliguntur. 

b) Comnmnfi quandp fiosculos plures ita connecllr, vt 
qviibusdam exemtis irregdlaritas exiilat; et fuperfi- 
clei figuraeque ratione dlfferat. 

Nuium, pllis, fetis, palelsdeftitutum. Taraxacnm. '^ 

Pmiciatn:ni punals adfperfum , caeterum nudum. 

Villofum^ vUlIs vefLltum. Artemifia; Abjlnthiuvi\ Car- 

diius. 

Pilopun. pllis obfeflum. ... 

,,. r ■ ^ n- T /-. MjSupevhcia 

Setojiim^ obuallatum letis. Arctium Lajp^pa. Lentaurea, 

Cyauus. 
jPakacenm^ inftruclum paleis; Cickoreum, Authemis, 

Achillea Millefolium. 
Palea^ eft lamella innata llnearls, flosculos diftln- 

gens. *- 

PJanum fuperficle. Achilhea Millefclimn. '^ 

Coimexum^ fuperficle ad fegmentum Sphaerae acceden- 

te eleuatum. Matricaria Chamomilla. 
Subulatum. 
Ouatum, Glohofnm. 
Conicim fuperficie in conum elata. Bdlif, !>b) Fiafur.». Sim- 7S T£rN.MlKORVM TECHNICORVM. 

«) Direclio- J Simplex. 

^iC oinjjofitnm. 

ci) Vmbella efl: Receptaculum ex eodem centro elon- 

gatum i'n peduncu.los ftliformes proportlonatos, 
j8) Ctjma , Receptaculum ex centro eodem vnluerfa- 
li, particulnnbus vero vagis, elongatum in pedun- 
culos falli^iatos. 
■y) Spadix, Receptaculum palmae, enatum intraSpa- 
tham, in ramulos frucllficantes dluirum. 

a) viiiflorus^ miiltiflorus. 

b) Simplex^ non diuijus, 

ramofuT. • 

'5) Rac/zify Receptaculum filiformfi floscuHs longitu- 
dlualiter adneiH^ens in Spicam. 

VII. HYBERNACVLVM. 

Pars plantae includens herbaih embryonem ab ex- 
teinls iniuriis. Eftque vel 

a) Z??.'/^«j, Mybernaculum plantae e rudimento foiio- 
rum praeteritorum. 
«) Tuiiicatus^ bulbus tunlcis numerofis veflitus. 

Cepa, 
/3) ^S^^j^awrtrf/Xjlamelllsf. fquamisimbricatus'. Liliuvt, 
y) Solidiis^ carnofus, intus diuifus. Tulifa. 
t) Articulatus. Adoxa; Latlzrnea. 
b) Gemma,- eft Hybernaculum plantae ex rudlmentis 
foiiorum futurorum. 

Cpetiolaris^ e pet'.olorum rudimentis. 
/lipularis, e flipulis confecla. 
corricalis, e corricis ramentis. Arboribtis, 
a) Origine.Sj radicalis, e bafi radicls. Herhis. 

^cauUna^ incaulls quadamparteiitu: Suffrtiticibus, Fruii- 
{^ cibus et Arboribiis, 

folia' EXPLICATIO. foliarjs , folla, nec fiores "^ 

floralis, flares, nori folia V, continens. communis^ 'et foiia et flores. r 79 \h) Contenta vin. S T A T I o. SVM, 1) CUma comprehcndit regionem terrae ratlone longi- 
tudiius, latitudinis et altitudinis geographicae. 

boreah comprehendit Europam Septentrionalem a 
Lapponia ad Lutetias Parifiorum. 

2) So'um, fundus , cui innafcuntur plantae, 

LacuJIre, Lacuum Aqua dulcis pura, adeo profunda, vt 

Gelu fundum non tangat. 
Palujire, Aqua minus profunda, Luto laxo refertum 

gelu- obnoxia et aeftate [Iccefcens. 
Ivimdatum, hieme repletum aqua, aeftate putridum, 

exficcatum, imbribus interdum iufFufum. 
Vliginofum , fpongiofum, aqua putrida laborans, colo- 

nis inuifum, nec iegetis, nec foeni prouentui 8p- r svm 

tum. 
Flu/nale, quod aquam puram , fubfrigidam, motu agl- 

tatam alueo detlnet. 
Fofitamm, ex quo aqua gellda, puriflima fcatu- 

rit. 
Caefpitofum, refertum humomixtaSphagno, teclumtu- 

bcribus , aqua llmola cindtum. ^ 

Nemorofum ad radices montlum, inter lucos., humoj 
fpongiofa teclum, vmbrofum femper, eshalans con-j 
tinuo aerem humidum , ventis minus expoiitum, | 
plantas vernales, frigoris et caloris Impatlentes >°) ^'^^'^^* 
alens. 

Syluaticumy vmbrofum terr* fabuiofa fterlli refer-l 
turn. 

Aruevfe , SVM, TERMIKQRVM TECHNICORVM. c) CAM?E 
STRi:. ^Arucnfe^ confiat aquls requieti?. 

Prareufe, hcrbis luxurlat, campls deprelHs^ conualH- 
busque conftat, et quldem efl 

a) fertile 

b) exfuccum 

c) humidlufculum. 
Culium in hoitis, terra fubacla, mlxta, fertillfllms, 

promouens plantas Hortulanls inulfas, intcr Oiera 

luxurlantes. 
Ruderale^ luxta domos, habltacula, vlas et plateas. 
Aqrejle^ quod terra fubacta laeta gBudet. 
Verfurarnm, quae funt marglnes agrorum, tanquam 

prata flercoraLa confideranda. 
Fimetorum, ex flercore anlmallum congefto. 

CGlahretum^ eleuatum {iccIfTima arlda planiuscula a fole 
arefacla. 
d; MONTA-^, Cullinum, iVIontlum latera decliula iicca. 

I Rufcjlre^ Petrarum fiffuris, murisque praeruptls, arl- 

I dlffimlsqut- conftans. 
U • 

3) Loca natalla funt aut commmiia (quae funt notlill- 
ma), aut Jingularla^ quae fnnt {equentla: 

1) Lacus^ Collecllo Aquarum ex fluulls mlnorlbus, 
' riuls, fontlbus. 

2) Flmnen^ Aqua rnobllis ex plurlbus riuis In vnum 
alueum confluentibus. 

3) Riuiisy Aqua mobilis ex plurlbus fontibus fimul 
vnltls. 

4) Fonst Aqua mobiUs ex varlo squeo coadunato. 

5) Pifcinay Aqua minus mobUis , pura. 

6) Fojfa, Aqaa flagnnns Impura. 

•7) Stagmim^ fundo llmofum et aqua quleta repletum. 
• . B) Pfl/w, humo lutofa laxa, cqua impura, ftagnante- 
que iiccefclt. 

9) Lit* EXPLICATIO. §1 

9) Littus^ foium lacul , aut flumini proximum. 

10) Collis, Telluris lupeviicies.modice eleuata. 

^l) MoKs, fabulofus, aridus, rierms, telluris iuperfi- 

cie majis eleuata. 
j2) Siflna^ Arboribus denfe confita teilus, terra fabu- 

,lofa flirili referta. 

13) Nenius , vid. Solum nemorofiim. 

14) Fruticetum, Fruticibus N r. ^ n 

^ , , ., ) conhta tellus. 

15) Arboretmn^ Arbonbus J 

16) Oucrcetim, Iiumo fterili iiec fponglofa referturrr 
et Qttercubiis maxlme confitum, 

17) AlncTum^ lolo fpongiofo teclum, vmbrofum, 
Alnis plerumque inflructum. 

18) Sahus, Syluorum locus eleaatus, vmbrofus, fqua- 
lidus. 

19) Campus, Locus apricus ventibus expofitus, fic- 
cus, afper. 

20) Aruum, conftat agrls requietis. 

21) Ager^ terra fubaela, fertill, frugifera gauder» 

22) Verfura, agrotum margo. 

23) Pratum^ herbis luxurians, campis depreflis con- 
vailibusque conflat. 

24) Pafc-.tumy difFert a pratis, quod fterilius, ficcius 
et magis fabulofum eft. 

25) Hortus folo cultOj fertiilffimo, deliciofo gau- 
det. 

26) Fimetum, ex ftercore flnimallum congeftum. 

27) Ruderatum , locus incultus iuxta domos et 
vlas. 

4) Tc;rrt piantis fauenSj. funt Humus^ Areua, Argilld 
et Creta. 
1) Humtis tenuifTima, atra, fpongiofa, phlogiftlca, et 
plantis alimentum praebet primarium, 

i 2) Ari' 83 TERMINORVM TECHNICORVM. EXPLICATIO. 

2) Afcna^ ficca, friabilis, {itlculoia; eft a) mohiUs^ 
b) farinacea, c) vulgarix^ d) fabulofa. 

3) ArgiUa, tenax,- tempeftateiiumlda vnftuofa, ficfcSi 
et igne contra Indurata. 

4) Creta xn collibus ficcifTimls aridiffimls. 

5) Comfofita ex hls enumeratls intermlxta, multi- 
plex. CLAS. 83. 
CLASSES GENERVM. Claffis I. 
Al O N A N D R I A. 

M N O G Y N I A. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

C, .^, I. Salicor', 

ah T— phyllus. Cor. o. Stig.h\Xiavm. ^.^^^ 

Cal. fuperus, breuifllmus, minimus. Cor, o. Stam. ^ j-Iiyiyiu- 

ftigmate inferrum. Stigm. fimplex. Scm. vnicum, '* ^^^ 

fubrotundum, 

'B. FLORE MONOCLINO. 

5 Cal. o. Cor.2 — petala. Petala incurua lunulata. F/- 3. Callitri-^ 

lani, incuruum , longum. Stifl. 2. Cnpf. 2 — locula- cke^ 

ris, 4 — fperma, fulcls exarata, 
<^ Cal. et Cor. o. Antliera fphaerica, germini inferta. ^. Ckara, 

Filarn. o. 
o Cal. 3—4— phyllus. Cor. o, Stigm. 5— Hdnm. 

Sem. 1. fa n, 84 GLASSES GENERVM. 

II, 

D I A N D R I A. 

M N G Y >; I A. i 

A FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Florcr I — petali^ inferi^ regulares. 

flruni. Ccr. InfundibwliformJs, 4 — £da.. Anth, longitudine fe. 
re corollafe. Bacc. pulpofa, 3 vel 4 — fperma. 
6.St)ringa. Cor. 4 — lida, rotata; lacinlis ouatls. Stigm. 2 — fidum. 
Ca]pf. 2 — loculails. 

b) Flores i — petali, ivferiy irregutares, 
«,. Seminihiis capjula tedis. 

I.Veronica Cah 4 — partltus. Cor. rotata; llmbo 4 — partlto; la- 
clnla Iniima anguftiore. Capf. 2 — iocularls, obcor- 
data. 

8. Pifigui- CaL 2 — labitatus, 5 — fldus. Cor. rlngens, calcarata. 
citla. CapJ. I — locularls. 

9. Vtricu- Cal. 2 — phyllus aequalls. Cor. rlngens, calcarata. 
laria. C«^/ l — locularis, plura femlna includens. 

p. Semiiiibus 4 ttudis. ' 

10. Verhe- Cai. 5 — 7— gonus ac ftrlatus denticulls 5 — 7 — breui- 
iia. bus, excepto denticulo fvipeiiore Intermedlo trunca* 

to. Cor. iubaequalls curua : Ilmbo fcmi 5 — fido. 
Stam. In exotlcis 2, In noflrate paffim 4. Stigju. ca- 
plcatum, Capf. 2— locularls. 5"««. 4 calyce Imniuta- 
to continentur. 

11. LycO' Cor. i — petala, 4 — fida, fubregularls : laclnla vnlca, 
pus. emarglnata. Stam. dlfiantia. Stigm. fubulatum. Sem. 

4 retufa In calyce aperto nidulaatla. 

. Cor. CtASSES GENERVM. §5 

Cor. ringens, inaequalls. Filam. trsnsucrfe pecilcello la. Salula. 
affixa. Sevh ^. AViV^r. 4. fubrotunda carneo-Baua. 

y) Fhrcs fipcyi. 

Cal 2 — phyllus, fuperus. Cor. 2 — petala, oh<^xsxQ^- il.Circaea 
ta. Cap/ pUoffl, 2 — iocularis, biualuis.; 2 — fpenna. 

D I G Y N I A. 

Ca/. Glum. 2 — vaiuls, 1 — flora, oL;!onga. Cor, 2 — 14. Atnko- 
vaiuls, arlltata, Sem. i. nudum. Neciar. 2, ohti^is ^ xantk'.i?rt. 
concaua. 

B. FLOEE STYLpSTEMONOIDE, 

Cal. c. Cor. $ — petala irregularls ; Petala fuperiora j - Q,.f,/jj7^ 
< in galeam vergentia, 6-tum inferius varlo modo dl- 

viditur incalcarratls longum cornuforme terminaLur. 

Stam. Filavt. 2, breulffima, alblda. Antherm ouatae 

viridefcentes , vel purpureae. Pift. — iStyl. breuiffi- 

mus. Stigm. limpl. obtuium. NecUrium pone floretn 

in cornu pendulum, labio pleno. 
Cal. c. Nc^iar. breuKfimum fcrotiforme, lablo plano. i5, Satij' 

Siiiti. plurim. fcobiformra. riuni. 

Cal. o. Nedar, Labium fubtus carlnatum, Stam. Fil. o. i-j.Ophri/s 

Anthcrac 1. 
Cal. o. Neaar. Labium ouatum , fubtus gibbum, trlfi- ig. Sera- 

dum. }5W. 

h 

C. FLORE MONOCLINO. 

cf Cal. I — phyUus cuculatus. Gor. o. 19. Ltnt7ia. 

§ Cal. et Cor. Marls. Sttjl. I, Caf>f. i-locularls, paly- 
fperma. Sem. ftriata. 

K f 3 D. FLORE '^6 CLASSES GENERVM. 

D. FLORE DICLINO. 

20. Salix. c? ^^^- Squamae Amentl i — florae. Cor, c. Ne&ay. 

glandala in centro floscull. Stavt. 2 — 5. 
^ Amatt. Cal et Cor. Mnris. Strjl. 2 — fidus. Capf.2-- 
valuls, I — locularls. Sem. pappofa. 

E. FLORE POLYGAMOIDE. 

21. Fraxi' (f Cal. et Cor. o. Stant, 1. Fijl. i. Sam. i. laneeolatum 
mis. alatum. 

$ Cal, Ccr. Fifi. Sem, vt In hermaphrodito. 

T R I A N 1) R I A. 

MONOGYNIA. 

S E C T 1 O I. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

oi. Flores fwperi completi, 

22. Vale- Cal. o. Cor. i — petala, 5 — fidf, Infcndibullformls ; 
riana. tubus calcaratus, aequalls, i. ringens. Stam. i — 4. 

Sem. I. coronatum. Flores hermaphrodlH, dioicl» 

/3. Flores inferi completi. 

23. Poh)' Ca/, perliftens, 5 — phyllus: foliolls 2 alternls mlnorl- 
cnemuin. bas. Ccr. o. Scm, i , mem^rana tenuiUima veili- 

< tum. 

y. Flores Jiiperi incowpleti, 

24.Gladio^ Cor. 6 — partita , ringens; petalis tribus fwperioribus 

lus. conuevgentibus. Stam. adlcendentia, Stigm. 4 — fi- 

dum, concauum. Cal, \ CLASSES GENERVM. g^ 

Cal fpathaeeus. Cor. i— petala, 6 — pnrtita; laclnils 25. Iris, 
alternis reflexis, quarum 3 maiores rcvilexae, e bafi 
piloiae aut glabiae, ouato -obtulae ; 3 minores et 
angudiores. Stigm, 3, petaHformia , reflexiufcula, 
apice lacinlata ac crlipa, fubtus connaa. Capf. ^ — 
locularis. 

T R I G Y N I A. 

Flores Jimplices inferi. 

a) cotnpleti, 

Cal 5 — phylius. Cor. 5 — petala, calycc longior, 26. f/f;/o- 
Capf. I — iocularis, apice dehiicens 3 — valuis, po- Jieuin. 
lylperma, 

b) incompleti. 

Cal. 2 — phyllus. Fo/io/a ouata, obtufa. Cor. i-- peta^ 27, Mo//l/« 
la, irregularls. Capf i — locularis, 3 — valuis. S E C T I O IL 
A. GRAMINEAE. S. CALAMARIAE. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

MONOGYNIA. 

a) Floribus glumojis , infcris; Glumis tantum 
calycinis. 

Cal. 1 — glumls: glumls paleacels, fafciculatis. Cor.o, 2^. Sckoe* 
Sem. I, fubrotundum, inter infimas glumas. nns. 

Cal. I — glumis: glumis paleaceis, difliche imbricatis. 2y. CypC' 
Cor. o. Sem. i, nudum, triquetrum, vel fubrotun- rus, 
dum, planiufculum. 

f4 Cfl/. §8 CLASSSS GENERVM. 

^O.Scirpus Ctjl. I — glumis: glumis paleaceis, vndique Imbrica- 

tls. Cor. o. Serii. i , Imberbe, trlquetrum, viliis caly- 

ce breuioribus Inftruclum. 

■31. Erio' Cal. I — glumis: glumis paieaceis vndique imbricatis. 

■phorum, Cor, O. Sem. i, trlquetrum, lana longlfliraa cinclum. B. S P I C A T A. 

q) Flcribus gkimcfis, inferis ; Glmiis tantim 
corvUaceis. 

'^2,'Nardtis Cal. o. Cor. 2 — valuis': Valua exteriorehnceohta, ca- 
rinata, arlftata; ?H/'fr/or<? acumlnata. Sem. 1. ianceo- 
latum, coroila adnata tectum. D I G Y N I A. 

I. Faniculata, 

a) Gramina calycihus 2 — valuihus^ vnifloris^ 
vagis. 

33. Plma- Cal, 2 — glumls, aequalis, glumis carinatis, corollam 
^^■'■- Includentibus. 

34. Alofie^ Cah 2 — glumis, aequalis, carinatus, lanceolatus. Cor. 
curus. , — valuis, apice srifta longa terminante. 

^^.Milium Cal. 2 — glumls; glumls iubacqualibus, ventricofis. 

Cor. 2 — valuls , ouata, brcuiffima: valuula altera 

mlnore. Stigni. penlcilllformla. Sem. vnlcum fplea- 

dore praedltum.- 
/2- '"' ^"^* ^ — glumis, aequalis: glumae lanceolatae acutae, 
Jtis. coroUa longiores. Cor.2 — vah:iis. V^\\xnh exterior 

modo murica, modo ariilata. ^rig;». longltudinaliter 

hifpida. Sem. i, glabrum. 
37. Stipa. Cal.-2 — ghimis, acuminatus, vniflorus. Cor. 2 — val- 

vls: Valuula cjcfmore arifta termlnaii longlffimsjba- 

fi articuiata. b) Gra- CLASSES GEKERVM. §9 

b) Gramina cahjcibnsi — valuihus, bif.oris, 
z-agis. 

Cal. 2 — glumis, aequalis, acutus. Cor. 2 — v&\ms: 2^-Aira. 

altera vnluula faepe ad balin arlfcata. Flosculi 2, rarif- 

fiine rudlmento tertii ilorii. 
Cal.^1 — glumis, aeqiAalis, obtufus. Cor. 1 — valuls, 'y^.Mtlica, 

mutica. Scm. i, ouQtuni, acutiulculuiu. Rudimeinauf 

teitii floiis Intci- fiosculos. 
Cal. 2 — glumiscompreiTas: Glamae lanceolijtae, mu- ^o.Daciij' 

cronatae: altera Giuma mfiiori carinsta. Flosculi 2 //j-. 

vel 3, absqueinteriecto rudimento. Cor. 1 — yaluis \ 

aliera valuula apice ariffata. 

c) Gramina cahjcihus triualuibus, vftiflorisy 

va<iis» 

Cah 3 — glumis: duae malores muticae aut ariftatae, ^iPanicum 
tertia dorfalis, minima. Cor. 2 — valuis. Valuula 
exteriore onQUi^ obtuliufcula conuexa ; imeriore pla- 
na et eodem gaudet iigura. Sem. 1 , fubrotundum. 

d) Graniiitn cahjcibus hiualuibzis ; Spiculis 

7i:ultijiorisy vagis. 

Cah 2 — glumis, muticus, ouatus, scuminatus, mulii- 42.Po/r, 

iiorus. Cor. 2— Vfiluis; Valuulis acutiufculis margi- 

ne fcarioiis. S-picnla ouato - oblonga. 
Cah2 — glumis, cordatus, ccncauus, obtufus. Cor. 42- Briza, 

2 — valuis, mutica, inaequalis. SpicuJae cordatae, 

diftichae^ 
CaL 2— glumis, fubulatus, acuminatus. Cor. oblonga, ^^.FeJlucA 

valuulis mucronatis: altera faepe criftata ex apice, 

SpicuL oblongae, teretiufculae. 
Cah 2 — glumis, oblongus, acuminatus. Cor. 2 — val- Ac^Bron 

vis, inaequalis, maiore bifida, aiiftsm infra apicem 

emittente. Spic. oblongae, multiflorae, tereres, difti- 

chae. Sem. i, ouatum. 
Cah 2 — glumis, lanceolatus, ai-uius. Cor. oblonga, 46. Auen,, 

altera, valuula dorfo vel ba(i ariftata, ariflq tortiii in 

n^iedlc geniculato. Saictdae ditfuiae, muUIfiorae. 

J^f5 Cal 90 CLASSES GENERVM. ^•j.Armido Cnl. 2 — glumls, oblongus , acuminatus. Cor. bafi la- 

nnginora. Seni. lana cinctum. Flosculi congefti, lana 

Gincii. 
48. C'/7;o- Cal. 2 — glumls, b*nearis, acuminatus. multiflorus. 
Jtir:is, Rec. commune vnilaterale, Ipiculas oblongas colli- 

gens, mulriflorum. > 
4<^.PhIeum Cdl. 2 — giumis. linearis, truncatus, apice bicufpidato, 

iefniis. Cnr. 2 — valuis perlantnio minor, mutlca, 

indula. Sem. I. 

2. Spicata. 

€) Spica difiinSia.^ reccptaculo fubulato\ den- 
taio. 

50. Elijmus Cal. 2 — glumls, sggregatus, muUiflorus. Spiculae ge- 

, minae. 

^l.Lolium. Cah 2 — ghimls, linearis, fixus, rnchi oppofitus, mul- 
tiflorus. Cor. iFiaequalis. i^p/CH/^/e diftichae, muticae 
vel arlftatae- Sein. i , oblongum 
52. Secale. Cal 2 — glumis, biflorus. Cor. gluma ariftatg. 
^^. Triti- Cal. 2 — gluniis, ouatus, rubtriiiorus, feflilis. Cor.2 — 
cum. glumis, valuulis fubaequalibus. Flos obtufiulculus, 

acutus. Receptaculi balis callola. 
54. I-Jor- CaL 6 — phyllus, 3-^ florus. Flosculi laterales faepe 
deu>n. malculi. B. FLORE MONOCLINO. Calamariae. 

55. Cafkx. ^ Amentim i — florum, fplcatum*glumis. Cor. o. 

§ Cal. et Cor. vt in mare. Sttgm. 3. Scm. i, trique- 
trum, Intra neclarlum. Ne&ar. inflatum, trldenta- 
tum. 
50. ^par. ^ Ament. fubfphaericum. Cal. :? — phyllus. Cor. o. 
ganatm, o Ament, Cal. Cor. maris. Stigm. 2 — fidum. Drupa 
exficcn, [ — icu2 — fperma. 
57'T^T^^i.cf Anmit. cyllndricnm. Cal. 3 — phyilus, mlnimus, fe- 
taceus. Cor. o- 

$ Amenr, CLASSES GENERVM. ^X 

O Ament. cylindrlcum infra mafculos. Ca}. capillaris, 
pappofus. Cor. c. Sttjl. i. Sem. i, iniidens pappo ca- 
pillari. 

C. FLORE POLYGAMOIDE. 

X. Calyce l — fiaro. 

^ Crt/. biglumis, i — florus, oblongus, mutlcus leu 58- ^«- 
ariflatus. Cor. baii ariftata : arifla tortlli, recuiua "'""/^^^0«. 
pcrfiftente. Stam. 3. StVjl. 2. Sem. i. 

5 Cal. 2 — valuis, pedunculatus. Cor, Hiiitica, feeun- 
dum LiNNAEVM o. Stum. 3. 

/3. Calyce 1 — 3 floro. 

Cal Communis 2 — glumis , 2—3— florus. 59- tiolcus. 

2 Cor. biualuis, mucica. Stam. 3. Stifl. 2. Se/w. I. 
(^ Cor. biualuisj altcra valuata infra apiceni arifta rigi- 
da. Stam, 3. 

IV. 
TETRANDRIA. 

•M O N O G Y N I A. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Fleres 1 — fetali., vionojvenni ^ fu}3eri, 
Aggregatae. 

Cal. communis polyphyllus; j^ropriiis duplex; exter- QO.Scahio- 
«z<j membranaceus, intermis 5 — partitus. Cor. ^ — J^^' 
f. 5 — fidae. Rec. paleaceum, eleuatum, ouatum. 
Se7n. oblonga, coronata, inuoluta. 

Cal. ecmmunis polyphyllus, fcliofus; propriwi' vixma- ^I- J-^^pfi' 
nifeftus Cor. 4 — fidae. Rec, conicum, paleaceum. ctts, 
Setn. columnaria. 

b) Flo- 92 CLASSES GEXERVM. 

b) Flores 1 — fetali , vionocarpi^ ivferi. 

6l'(^cntun- Cnl. 4 — partitus , corolla longlor. Cor. 4— fida, ro- 

cuL:s. ■ t&ta-, patens. Filam. breuia. CaY>J. 2 — locularis, cir- 

cmiifcaTa, polylperma. 

63 Planta- Ca\. 4 — partitns, corolia brculor. Cor, 4 — fida, rnta- 

go. t3, Hmbo reflexo. F/7««!. longUIIma. Ca-pf. 1 — locu- 

larls, polyfpermri, ouata, transucrfallter dehlfcens. 

c) Flores l — ^etcli, ?no}:ocarpi, Jtiperi. 

6^<^avgni- Cal. 2 — vcl ;:; — phyllus, hypocarplus. Cor. piana,^ — 
forUa, parrita, epkarpla. Capf 4 — goiia, biiocularis, po- 

lyfpernia. 

d) Flores l — petali, fruciihus ghninis, connatis, 
ffipcri. Steilatae. 

65. Galium Cor. rotata, plana, profunde 4 — partlta, tubo breuiffi. 

mo. Recept. 3- — • dentatum. FrvMu^ fubglobofi, 
glabri aut hifpidi. 

66. Afperu- Ccr. infundibuiiformls, llmbo obtufo; tubo longlore. 
la. FruB. baccad, fubglobofi, 

67. Sherar' Cor. tubulofa Infundibullformls, llmbo acuto. Cal6 — 
dta.' dentatus, Frucf. obiongl, coronati. Sem. 3 — den- 

tata. 

^) Flores tetrapetali^ fiiperi. 

68. Trava. C".?/. 4— partltus. Ne&ar. coronae fimlle. Nux arma.- 

ta fplnls 4 valldls conicls, oppoflds. 
6i)»Cormis. Cal. mlnlmu?, 4 — dentatus, declduus. Ccr. 4 — petala, 
regularl.';. Pff. oblongo -lanceoiata, cruciatim pofita, 
Druv, nucleo 2 — locularl. 

f ) Flores apetali, ivferi. 

''O. Alchi- Cal. femi —8 — fidus, culus 4 laclnlae malores,, ouato- 
milla. acumlnatae. Cor. o. Stijl. bafi germinb infedtur. 

Sem. I, qorda,tumj caiyce inciulum. 

CaU CLASSES GENERVM. 93 

Ccl. I — phyllus, 8 — fitius. Cor. o. Stijl i bali gerftil- "ji.Apha- 
nls inierltur. Sein. vnicum nudum calyce inclufum. nes. 

D 1 G Y N I A. 

Cal. 5 — gonus, 4 — 5 — fidus, Cor. i — petala, ouata, 72. Cufcuta 
4 — 5 — fida regularis. P(??fl/j ouata, acuta. Stigm. 
fimpilcia. Capf. 2 — locularis, 2 — 3-»-4 — fperma, et 
carnofa. 

TETRAGYNIA. 

G/. o. Cor. Pct. 4, fubrotunda, integra. Anth. fere fef- -3. Pora. • 

files. Stigw.ata obtufa. Styl.o. Sem.4, nuda, anguh- aiogeton. 

ta, mucronata. '^ '1' ' T . . 

Q/, 4 — phyllus. Cor. 4— petala. Fetda calyce mi- "r/^Sagina, 

nora, ouata, obtufa, integra. C^fV' 4 — locuiaiis, 

2 — yaluis, bis — vel poiyfperma* 

B. FLORE MONOCLINO. 

(^ Cal. 4 — phyllus. Cor o. Neciar. centrale, vrceola- ^75. Vrtica. 

tum. 
5 Cj/.^-^ pbyllus; foliol. 2, oppofitis, exiguis. Cor.o. 

Stigm. viilofum. Sem. i, ouatum, nitidum. 
^ Amevt. cylindraceum, fqunmis 3 — fidis, 3 — fioris. ^6. Betula, 

Cor. 3— vel 4 — partitae, pattntes, 4 — ftcmones. 
O Ament. imbrieatum. Squamis fublrifidis, 2 — floris. 

Cor. o. Styl. 2, Scin. 2, 3, vtrinque membrana alata. 

e. FLORE DICLINO. 

♦ ^ Cal 4— partitus. Cor. o. Filamenta o. Antherieca- ll.Vifcum. 
iyei adnatae. 
5 Cal. 4 — phyllus, (uperus. Cov. o. Styl. o. Stigm. 
obtufum. Bacc. i — Iperma. Sem comprefla, cordata. 
cf Ca/. 2— partitus. Cor. o. J^. Hippo- 

$ Crt/. 2— fidus, deciduus. Cor. o. i'//?///. I. Bacc. i- pA;ie. 
fperma: arillo truncato. 

D. FLO- Cjj. CLASSES' GHNaiiVM. 

\ 

D. FLOEE POLYGAMOIDE. 

1i).Paric-. d^ Cal. 4 — phylhis 4— fldus. Ccr. o. Stam., 4. 5/://. i. 
taria. Sem. i fuperum ouatum. 

§ Cal. Cor, Styl. Seiii. vt in hermaphrodito. 

V. 
PENTANDRIA. 

MONOGYNIA. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. a) Flores l — petali^ ivferi. Germinihm 4 — ter- 
iiis^ nudis. Aff e r ifo liae, 

9o.Echium Cah ^- — partltus. Cor. campsnulata, Irrogulans^ fauce 
nuda: laclnlis fuperioribuslongioribus, ^ew;. ^nuda, 
fcabra, 
gl. Pulmo- Cul,5 — dentatus, prismatico-qulnquangularls. Cor, In- 
naria. fundlbullformls, fauce nuda. Sem,. 4, nuda , fubro- 

tunda, fpiendentia. 
g2. Liiho^ Cal. profunde 5— partitus. Cor. infundibu!. 5 — fidus. 
fpernmm. Laclnils ouatls, obtuiis, aequalibus, fauce pUcata, 
perforata, nuda. Sem. 4, nuda, dura, glabra, aut 
fcabra. 
8;^. Sym- Cal. 5 — partitus. Cor. limbo tubulolo -ventrlcofo; fau- 
•phijtim. ceclaufa radlislubulatis, conniuentibus. ^cw. 4, acu- 
ta, connluentia. 
%j{..Borago. Cal 5 — partltus. Cor. rotata: fauce claufa radiis obtu- 

fis emavglnatis. Setn. rugola. 
85. Ltjcov- Cd. 5 — partltus lacinlis lanceolatis. Cor. infundlbul. 
jis. tubo curuato , fauce claufa Iquamis 5 conuexls, 

Sem. 4. 
^d.Afperu- Sal. 5— Hdus, fruclifsrus, comprenus; lamelHs finua- 
go, -tls, plano-parallelis. Cor. infundibul. tubo ereclo, 

fauce claufa, fquamlss, conuexis. 

Cd, CLASSES GENERVM. 55 Cal 5 — partitus. Cor. infundlbul. fauce claufa fquamu- §7. O/wo- 

Hs 5 conuexis. CapJ. 4 deprefiae, interiorl latere fty- glolfmn. 

lo amxae, I — -■ Ipermae. Sem. 4. aculeata. 
Crt/. 5 — fidus. Cor. Inruadibul. lubo bafi prismatico ; 88. Auchu- 

fauce claufa fqnamulis 5 conuexis, oblongis. 8ein. /^. 

4 oblonga obtufa. 
Ca/. ad bafin profundo 5 — fidus. Cor. hypocraterifor- S^-Mi^ojo- 

niis, 5^ fida, emarginata: tauce claufa 5 fquamulis tis. 

coloratis. ,6'm. 4 ouata, acumlnata, glabra aut pi- 

lofa. -■' • 

b) Flores J.— petali, infcri, Geniwiibus cap- 
Jnlijenu 

Cor. regularis rotata. Fihin. inferne hirfuta, bafi con- 90. .'irm- 

nata. Stigm. capillatum. CapJ. globofa 1 — locula- nailis, 

ris, polylpermfs, circumfciflh. 
Cor. rotata. .S?fl?n. 5— pafllm 7 vt In thyrfifiora oh^-ev- 9!. Fyji' 

vaui. 5?/gwi. obtufum. Cajo/ globofa, mucronata, i-- inackia. 

locularis, 10 valuis. 
Cttl 5 — gonUs fubcampanulatus, ore 5 — Jentato. Cor; n^, Primn- 

hypocraterlformis, tubo cylindrico, fauce peruia; Ja. 

ore patulo. Stigm. globofum. Capf. i — locularis, 

apice dehifcens polyfperma. 
Cfl/. 5 — gonus. Cor. hypocraterif. fauce coarclata, 93. Audro. 

glandulofa: laciniis intcgvis. ^Sngw;. globofum. ^apf. face. 

I — locularis, globofa, polyfperma. 
Cal. profunde 5 — partitus. Cor. hypocratsriformis. Fi- 94. HottO' 

lam. laciniis coroUae oppofita, tubu corollae I i.pofi- nia, 

ta. 5n^»>. globofum. Capj. i — locuiaris, orbicula- 

ris, polyfperma. 
Cfl/. profunde 5 — fidus. Cor. I — pe-tala infundibulif., 95, MenU' 

interne pilofa. Stigrn. 2 — fidum. Ca-pf i — locularls anthes. ' 

polylperma. 
Cor. campanulata, 5 — plicata; limbo integro vel pau- gg ^ot,uoJ' 

lum crenulato. Stigm. 2. Cap/ 2-et plerumque 3 — 1.,,;^^^.' 

locularis, Sem. 4, angulofa. 
C«/. tubulofus pentagonus, deciduus. Cor, infundibulif. gj.Datma 

pentagona, limbo pJicato acuminato. 5Vig7». bilamel- 

l&tnm. '■ apf 2— locularis, 4— valuis, polyfperraa, 

plus mlnusue fpinofa. 

Cal. C)6 CLASSES GEti¥-X\M. 

qfi. fhto- C^flL I — pbyiius 5— fidus, pcifiilens Cor. infundibix- 
fcviamus. ^^^- \ ~. p.^f^la, inaequalis. 5^«?». Incllnjata. i^tigm. 

capitatum. Capf. 2, — iocuiarls, operculata.- 
09. Nica- Ccr. infandlb. llmbo Tp\h&t(},'S'tam. sd latus coj-ollae fle^ 
tiana. xa. Stigin, eiv.av^iintiina. Ca^pf. 2 — locularls, apice 

dehircens. 
100. Ver- Cor. rotata, laaequallter 5 — fida. 5"/^?». Inclinata fae«) 
bafcwn. ^ plus pluniofa. 5iigy?. obtufuin. Capf 2 — loculans, 
2 — valuls, poiylpevnia. 
lOl'Vinca,£or. hypocrateiii. iacinils 5 extrorrumlatIoribus.6Vi^?«. 
duplex , vnum alteri fuperinipofitum. FoUiciili 2, 
eredi. Seni. plura oblonga, iulcat;:, remo-la, nuda. 
NfiS^zy- fubrotunda, carnoia Germinis longitudine. 

c) Florcs I — petaJi, inferi. Germinihus hac - 

ciferis. 

I02.5o/fl» Cor. tot&ta. Antherae fubcoailtae, apice poro gemino 
fmjn. peii-bratae. Stigm. obtuium. Bacc. orblculares , 2 — 

loculares, polyfpermae. 

103. Atro-Cor. 5 — fida, regularls campanulata. Stam. extrorfum 
fa. ercuata et -iilamenta verlus aplcem cum antheris nu- 

tantur. Stigm. diftans, incuruatum. Bacc. globofa, 
2 — locuiaris, polyfperma. 

-d) Mores 1 — petali^ fuperi. Germinibus cap' 
-L ? . ' fuiiferis. 

104. Samo- Cal. 5 — fidus: laciniis latiufculls acutis. Cor. rotata: 
his. laclnlis 5, fubrotundis, obtuiis, aequailbus; tubo 

breul; fauce fquamulis, 5, breulillmis, fetaceis. Aii- 
zAiJrae 5: filamentisbreulbus. 5r/gK7. capitatum. Capf 
globofa, I — locularis, 5-valuIs, polyfpcrma. 

105. Vhy^Cor. cornlculata, ad bafin fere 5 — partito. Stigm. 3 — 
teuma. fidum. C«p/ 3 — locularls , polyiperwa. 

306. Cam- Cor. campanulata, futido coroliae valuulis 5 ftamlnlfe- 
aanula, ris. Stigm. 3 — partltum. Capf^ — f. 5 — iocularis, 

poils lateralibus dehifeens. e) F/o. CLASSES GENERVM. - 57 

e) Flores I — petali, fi/peri. Germinihus t^ac- 

ciferis. 

Cal. 5— dentatus, mlnimus. Cor. i — petala,' inaequa- iqj^ Lq. 
lis, birablata: labluirt inferius finiplex, obtufum ; niccra. 
fuperius in laclnias 4 obtufas' dluiditur. Stig-n. capl- 
tatum. Bacc. 2 — locularlsj polyiperma, rubrclunda. 

f ) Flores 5 — petali^ inferi, Germiii. hacciferis. 

Cal. o. Cor. campanulata, tubulofa, externe rudis, in- log.2?Afl»«» 

terne colorata, 4 — 5 — fida. Squamae oris conni- nus. 

ventes Siauiinamunientl!;. 5/J^w. diuiium. Bacdxxh- 

rotunda, 1 — locuiaris, 7, — 4 — vei polyfperma. 

F/owhermaphroditi, aut dlolci. 
Cal. 4 — vei 5 — partitus. Cor. 5 — pierumque 4 — 109. £"^0- 

petala, patens. 5f«,'«. faepius 4, paflim 5. Bacc. cap- nimus. 

fularis, 5^ gona, 5 — loculaiis, colorata. 5"«». aril- •" 
" lata. 
Cal. 5 — dentatus. Cor. Petala apice cohaerentia, faepe ilo.Vitis» 

emarcida. Bacc, 5 — fperma. Sem. femibilocularia. 

g) Flores 5 — -petall,, fuperi. Gertn. hacciferis. • , 

C/i/. 5 — fiduF, ventricofus: laciniis lubrotundis, oblu- lll.Kihes, 
fis, apice reflexis , coloracis. Petala et Staai. calyci 
infeita. Sti/Ius hifidus. Bacc. i — Ioculai'is, polyfper- 
ma. 

Cal. Inuolucr. vm.bellaminiiua. Cor, Petalls 5 — vel 6, 112. Hede» 
oblonois, craiTis, coriaceis. Stig?n. {implex. Bacccz- ra, 
lyce clncia, globofa, 3 — vel 5 — fperma. 

h) Flores apetali^ inferi, 

Cal. T— phyllus, 5 — partltus: laclniis ouato-obtufis, ii^^.Glaux 
reuolutls. Cor. o. Capf. fubrotunda i — locularis, 
5 — f. 6— valuis, 5 — fperma. 

})sFlores ^petali^ faperi. 

Cal. I — phyllus, flaminifer. Cor.o. Ne<f/<?m filiformia i;^. Tlu' 
caiyci inferta, erecta. Sem. j, intra calycem, fubro» Jlutfh 
tnndum. coronatum. 

cr DIGY- 98 CLASSES GENERVM. 

D I G Y N I A. 

a) Flores i — ■petali , inferi. 

1^5' Afi^^' Cor. rotata, regularis, 5 — fida , reflexa." Neclarils 

piiis'' 5, ouatis, concauis, cornicalum exferentlbus. Fi' 

i(7?«c«rrt breuidiino, corpufculo conico- obtufo ceale- 

fcentia, Folliculi 2, oblongi. Scm. pappofa, recepta- 

culo membrana affixa. 

,116. Geti' Cor. i — petala, inferne tubulola, 4 — 5 — fida, varie 

tiaiia. iigurata. Styl. o. Stigm, ouata. Ca-pf. i — locularis, 

2 — valuis, polyfperma. i^e cepjr(^c«/fl 2, longitudina- 

lia. 

b) Flores apetali. 

117. C«e- CaL 5 — phyllus, 5 gonus, foliolis concauis. Cor.o. 
iiopodiiim. Styl. 2 — partitus. Sem. i, lenticulare, intra caly- 

cem. 
W^.heta. Q^i ^ — pliyllus. Cor. o. Sem. i, reniforme, intra fub- 

ftantiam bcfeos calycis. 
JI9« ^f^*'- Cal. I — phyllus 5 — partitus; laclniis aequalibus, 
ntaria. ouatis, acutis. Stam.\o\ 5 flerilia. Caj^if. 1 — Iper- 

ma. Sem. te£tum, ouatum, giaberrlmum. 
l20.VlmusCal. I- phyllus 5 — fidus, compreffus, coloratus. Cor. 

o. Filamenta 4 vel 5 vltra florem. Sttgtn. villofa. 

Caff compreffa, rotunda, 1 — fperma, alata. 

c) Flores vmheUiferi; 5 — petali, fuperi, difperjni. 

«. VmTjellis JimpUcihus. Hahitu imper/e&f) 
deliquefceute. 

I2J. Eryn-hiuolucr. vniuerjale polyT^hylinm longum; partiale pa- 

gium. leaceum. Flores capitati. Sem, 2, perlanthlo corona- 

ta. Receptaculum commune conicum.» 

112. Htj- Fw/Z^f/Za parua profifera. Inuolucro 4 — phyllo. Fetala 

Arocotyk. 5, integra, ouata, acuminata, Styl. 2. Sem. 2, orbicU' 

lato . comprefla, glabra. ^) Vm' CLA^^SES GENERVM. 99 

/3. Vmhellis coftfpojitiy. Hahitu ferfeBo» 
A. Fruciu teSlo plicis, fetis aut lanugine, 

V-rtih. conferta, fubcapitata. limolucr. vniuerjale 3 — 123« Saui' 
phyllum aut pol\ phyllum ; -partiale polyphyllum: ^"'^' 
toiiolis fvxbulatis. Fetala aequalia, obtufa, inflexa, 
bifida. Flores fubumbeliati difci abortantes, Seni. 
muiicata. 

Inuolucr. polyphylla longitudlnefereradiorum. Petala 124. Atha* 
Inflexo-cordata, fere aequalia, emarginata. Sem. nmita^ 
ouato-oblanga, Introrfum conuexa, flriata, lanugi- 
nofa. 
' Imiohicr, polyphylla, pinnatifida. Vvthell. fruclifera, 125. Da«- 
aetate concBua euadit. F/or. radiati, irregulares, fer- cus, 
xW^s.' Sevi. fubouata, 4 — gona, piils hlipida aut 
nuda. 

Itjuolucr. Integra. Petala inflexo emarginata. FruStus 126. Cau- 
fetis vndique hifpidls, Flores Mares et Hermaphro- calis* 
diti. 

B. Fruclu nudo^ Julcato, cojlato^ aut Jlriato. 

Inuohicr. vviuerf. i — phyllum, rarlus o; fartiale con- 127. Oe- 
ftanter polyphyllum. F/or, radiati, difco rcerill. Peta- nanthe, 
la inaequalia bifida. S^ew.fubouara, perlanthio fulca- 
ta et piilillis coronata. 

Jnuohicr. vniuerfal. vel o,vel polyphyllum ; fartialedm- 128, PeU' 
plex, breuifiimum. Petala aequalla integra. Flor, cedanum, 
flosculoli; dilconunquamabortluo. S^ew. ouata, vtrln- 
que in medio ftriata, marglne alata. 

I««o/«fr. parf/«/. dlmidiata fubtriphylla. F/or. (ubunl- 1 29. Co- 
formes, fertiles. Pet. cordata, emarglnata. Sem.itih- nium, 
globofn, gibba, 5 — fl:riata, fecundum longltudinem 
latitudinemque crenulata. 

Inuohicr. polyphyll. Fhr. flosculofi, hermaphrodlti. 130. Bu- 
Pet. Inuohita. Setn. fubrotunda, comprefla, flirlata. pleurufn, 

Inuolucr. vtraque polyphylla; vniuerfale x&^exnm.Flor. 1^1, Sium, 
vnlformes, hermaphroditi. Pet. cordata, kuiter In- 
clfa. Sem. fubouata , ftrlata (absque alls et coftis). 

g 2 C, FruBa lOO CLASSES GENERVM. 

"G. FriiSu alato: ah margincilL 

I-.5. IJera- I«wo/7vcr. pjrtij/^ polyphyllum caducum. Flor. racili\tl; 

cletiiTJ. difconunquam abortante. Pe/:flJij- difi'ormibus infle- 

s-o emarginatis. 6"^;«. Rlliptlca, marginata, compref- 

la, leulrer in dorfo fxrlata. 

133* ^- ^^'' Ifiuolucr. limpllcla, ionga. Flor. radlati, fer^tiles. Sem,. 

ciifUum. orblculata, craila, ala marginall crenata. 
134. -)CU' jjji^QJjif-y^ vniua^Jale polyphyllum, reliexum ; partiale 
mm, polphyil. patens. Fetala cordata, aequalia, e-.-narg;I- 

nata. Flor. vniibrmes, fertlles. Sem. lubouata, com- 
prefla, in medlo 3 — 5 ftrlis eleuata, marglne clata, 
'^Z^'^y"'' Inuolucr. vtraque polyphyila, parua. Petala ini-lexo- 
fitiuvu cordata emarglnata. Flor. iioiculoii, fertiics. Sem. 
oblonga, dorfo - conuexa, alis membranaceis alqta. 
I|6. An(^c- Vmhella vniuerf. multlplex rotundaj ■partial. giobofa» 
lica. hmolucr. vniuerf. 2 — -5 — phyllum, paruum ; -partia- 

/e 8 — vel poiyphyllum. Flor. flosculofi, fertlles. 
Corollae aequales: petalis incnru.h apice emargina- 
tis. Sem. ouata, angulata, marglnata, In dorfo iuicls 
3 longltudinailbus exafperata, alata. 

y. Inuolucris ■paxtialibus : nidlo vniuerfali. 

137. Cori- Inuolucrum vniuerfale vlx i — pliyllum, plerumquc o; 
andnnn. partiale 3 — pliylium, dimldiatum, iineare. Vinhella 

vniucrfal. radlis paucis: pilrtial. '^mnhvi^. Flosculi 

difcl abortlul, yZz;/i diflantes. Stigm radil capltata. 

Setn. (ubgiobola, laeula absque flrlls et fulcls. . 
ll^.Aethu- Inuoliicdl dimidiata, 3 — vel^ — phyila, pendula. F/cr. 
7^« flosculofi, fertiies. ^S^c?». orblcularla , 4 fulcls diflln- 

£lis exarata, inde FruBus 8 — gonus. 

139. Scan- l^iiolnc. partide ^ — phyllum Flor. radlatl; difco iae- 
i^i^* pe mafcuio. Cor. Petaia cordata, Inaequaila Integra 

aut marginata. Styli erecli. Sem. elongata, glabra, 
ftrlata, roflrata. 

140. Chae- Inuohicell. 5 — 10 — phylla et plura,^ reflexa, concaua. 
rophidlum, ^^°^'' flosculofi, difco faepe nbortluo. Fer. Inflexa» 

cordata. Styli reflexi. Sem. obionga, fuperne atte- 

nuata, extrorfum concaua, leulter flrlata, nlten- 

tu. 

Inuo- CLASSES GDNERVM. IOI 

Imioluawniuerfile o; partlalc po'yphyl!um, foliol. acu- 141. Pkel- 

tis. Flor. flosculoii, fertiies. PetaJ. acnininata corda- landrium. 

to-infl€X2. i>tijli recurui, perfiften.tes. Sem. ouata 

laeuiter 10 — liriata , carinata pei-iantiiio et pifti- 

lis. ' 
Vinbellae globolae. ItiuoluceU. poiyphylla, linearia. 142. Sejili. 

i^/cr. flosculofi, fertiles. 6V;«. oaata, extrorfum con- 

caua, flriata. 
Vmhell. vniuerfalis et partiaJis radiis pluribus, fubro- l^^^.icuta 

tundis. J?j?,'o/?;c. pflr?ifl/irt polyphyllo, fetofa. Pctala 
' ouata inflexa. 6'e«;. fubouata, ventiicoia, flriata. 

J. Inuolucris nullis. 

Flor. flosculofi, fertiles. Cor. Petal. integt^ knceolata, 144, PnJH" 

apice inuoluta. 5ew;. elliptica, compre(ib-plana,mai- tiaca, 

gine cincla. 
F/or. floscul. fertiles. Cor. petala lanceolata, apice in- iac:. A;ie' 

flexa. 5"?»». fubouctn, comprefla, mav^;*nata, ftriata. thmn. 
Cor. petal. carinata, inflexo-emarginata. Hor. flosculo- ij,()Caiitm 

fi, fertilcs. Sem. ouato - oblonga, gibba, fulcata. 
Vmbel. vniuerf radiis pluribus ; fartial. adhuc pluribus. 147. Pim- 

FJor. fubrsdiaii, fertiles. Cor. petals inflexa, emargi- pinelJa, 

nata. StifJi evedci. Stigm. fubglobofa. Sem. ouato-ob- 

longa, 5 flriis elouata, 
VmheJJ. vniucrf rsdns paucioribus; /.ur?. pluribus. FJor. ij^%Apium 

fiosculofi, fertiles. Cor. petal. atqualia, inflexo-inci- 

fa. Sem. minut3,'ou3ta, flriata. 
VmbcJJ. vniuerf conuexa ; partiaJ. phna. F/or. fiosculofi, 149. Aeg»- 

fertiles. Cor. petcla aequalia, feinihifida in apicem podium. 

vacatum abeuntta, cordata, ij?://. ccrollulae longitu- 

dme. ^Sew. ouato-oblonga^ gibba, fliiata. T R I G Y N I A. 
a) Flores fuperi. 

Cal. 5 — partitus, minimus. Cor. rotata, 5 — fida. 150. Vi- 
Stigm. obtuia. Bacc. 1 — fperma. " hurnum. I02 CLASSES GENERVM. ' 

151. Sam- Cal. 5 — ■ partltus breuiffimus, Cor, rotata, concaua, 
hacas. 5 — iida. Srul. o. Stigin, obtuia. Bacc. 2 — vel 3 — 

fperma plerurnque. 

b) Flores inferi. 

152. Rhus. Cal 5 — partitus- Cor. 5 — petala. Sti^l o. Bacc. i — 

fperma. 

153. Sta- Cal s — partitus. Cor. 5— patala. Caff. t, — locularls, 
"phylea, 3 — gona, i — fperma, inflata. S^ew;. blna, ofreajglo- 

bofa. 
l54»^(/^«<^« Cal. 5 — phyllus. Cor. petalls 5 aequallbus. Stvjl o. 
Ca-pf. I — . locularls, 3 — aut 6 — valuis, poly. 
Iperma. 

1:^ETRAGYNIA. 

155. Par- Cal. 5— partltus: lacinlis oblongis acutis, Cor. pet. 5 

najTia, aequalibus, fubrotundis, concauls, ftriatis. FiJam.5^ 

breuia. Sttjli fere nuUi^ Ne&ar. 5, cordata, cillata, 

glandulofa; glanduHs pedlcellatis. Capf 4 — gona, 

4 — valuls, 1 — locularis. 

PENTAGYNIA. 

«) Flores s-ggregati inferi. 

l^6Statice Cal. communis imbricitus ; proprius i — • phyllus. inte- 
ger, pllcatus, rarillime infundibuliformls. Cor. 5 — 
petala, vngulbus fiamlniferis. Sem. i^ nudum, oua- 
turo, nitens, intra perianthlum perfiflens. 

/3) Caltfce 5 — fhyllo. Flores in/eri, 

l/^j.tinim Cal. 5 — phyllus, paruus, acutus. Cor. 5— petala, In- 
fundibuliformis. Cap/ globofa, 5 — valuls, 8— vel 
jo — locularis. Sem. folitaria, ouata, fplendentia, POLY- CLA3SES GENERVM. lOJ 

P O L Y G Y N 1 A. * 

* Florihus Jlmplicibns., 5 — fctalis. 

Cal. I — phyllus, 5 — fidus. Cor. pet. 5, fubrotundls, 158. Dro- 
obtufis, integerrimls. C/ip/ i — locuiaris, apice 5 — Jcva. 
valuls, polyiperma. ^ 

** Calyce 5 — phijllo. 

Cor. 5 — phyllus, fupra bafin adnatus. Ne&ar. 5 Ilgu- leQ.MitO' 
lata, petallfoimia. Recept. longlffimum. Styl, breuii- furus. 
iimi aut nuili. Sem. numerora, oblonga. 

B. FLORE MONOCLINO. 

cT C«/. 3 — f- 5 — pbyllus, colaratus. Cor. o. Stam. iGo.Avia- 
3 - f. 5. rantkus. 

$ Cal. et Cor. vt In mare. S/-?;/. 3. C«p/ i — locularls, 
1 — fperma, 3 — roitrls, horuontaliter dehifcens, 

C. FLORE DICLINO. 

*t) Digijnia. 

^ Cal. 5 — partltus. Cor. o. Amh. 4 — gonae. -gj ^^j^, 

§ Cal. I — pbyllus, Integer, obllque patens. Cor. o. ^^^y^^ 

SfyL 2. Nux2 — valuis, intra calycem claufum. 
^ Ca/. 5 — phyilus. Cor. o. Fi7fl7Hf?;ra breulilima. iSzHutim- 

$ Cal. 4 — phyllus. Cor. o. SttjU 2. Sm. I, intra caly- /«/, 

cem foUoIum, iubrotundum, 

/3. Tetragynict. 

(7 Cfl/. I — pbyllus, 5 — partltus. Cer. o. ^g,, 5»,^'. 

$ Crt/. 4 — Hdus, inaequails, perfiilens. Cor, o. S/^zf/, uacia. 
4. Stfff». I, intra calycem induratum, 

g 4 P- FI^Oa 104 CLASSES GENERVM. . 

D. FLORE POLYGAMOIDE. 

164. /itri'- ^ Q^^i - — pbyllus, 5 — g-onusj perfirtens. Cor. o. 
jolex, Stam. 5. Styl. 2 — partiti. Sem. i , oi-blculatum , de- 

prefTum , intra calycem. 
2 Cal, 2 — phyllus. Cor. S/^?//. Sm. hermaphroditl. 

VI. 
H E X A N D R I A. 

MONOGYNIA. 

A. FLORE HERMAPHRODlto. 

i a) riores calycidati , caJijce coroUaque hiflruSii, 

bacciferi, 

165. Bcrbe^ Cal 6— phyllus, inferus. Cor. Peta!. 6,regulffriaadba- 
ris, fin glandulis 2 tieftarlteris notata, fubrotundd, obtu- 

fa, int?gra. Siig/n. capltatiim. Bacca oblonga, 2 — • 
fperma. 

b) Flores fpathacei, Calijce mtllo. 

iGC.Leu- Cor. fupera , campanlfopmis , 6— partita, apicibus in- 

coium. cvafTara. Stam. aequalia. Stigni. iiinplex. 

167 Galan- Cor. ilipera 6 — petala; petilis 3 eKCerioribus oblongls, 
thus. concauis, Interioribus 3 minoribus, emarginatis. 

Stig-dj. {implex. 
l68- Nar- Spatka propria. Cor. fupera, 6 — petala, adhaerens. 
ciffiis, A^^ff/flr. Infundibunformi-campannlatum, i — phyl- 

lum, epicarpium. Swwi. tubo nectarll inferta. Stigm. 
fimplex. , 

160 Alltnm Cal. pvoprlus nulius. Spath. muljtlflora. Cor. Infera, 
carapanulata, 6 — petala. CapJ. 7,— ^ona^ 3 — locu- 
' laris, fupera. Se/«. fubrotunda. Pi:?/?/<j ouato - lanoeo- 
htis feiuUTaus. Vvihelh congefta. Stam. mod<» (ifli- 

pliciter CLASSES GENERVM. IO5 

pliclter fubulatn , modo altevnatlm 3 — fida, aut in 
bulbos aut capfulas excreicens. 
Cor. 6 — partlta, campsnulata, eplcarpia. 5"/-«?«. longa, j-^o Hcme. 
decllnata. Stigtn. 3 — gonum. rocjIUf. 

c) Flores nec ^erianthio., ttec fpatha injlrucli , nudiy 
inferl. 

Cor. mfera,6 — vel modo 4 — fida, mox campanulata, 171^- ^o"' 

mox Infundlbuliformls vel rotata. Bacc. globoia, 3 — vaHaria, 

locularis, 3 — vel polyfperma. Sw/. folltaria, 
C«r. infera, 6 — petala, oblonga, obtufa, patens. Sriff?;?. I7-- ^'^' 

3 — gonum. Fllamenta glabra aut hirfuta. Capf. thcricum. 

ouata, trifulca, 3 — locularis, polyfperma. 
Cor. infera, 6 — petala, ftellaeformis, bafi erecla, fupra ly^. Omi- 

mcdium patens. Filam. totidem lubulata aut emar- thogalum. 

ginata , alrerna baii dilatata. Stigin. obtufum, Ca})f, 

angulofa, 3 — locularis, 3 — valuis. Sevi. fubro- 

tuiida. 
Cor. infera, 6 — peiab, patens,decidua. i^z7<;w. fiiarefe- i-jjj^.Scilla. 

rentia. Stigm. fireplcx. 
Ccr. I — petala, 6 — partita, campaniformls, erefta. jy^, j-lfpa" 

Stam. fillforma petalis inferta. Sny/. breallTimus. r(igus 

Stigm. punclum prominens. Bacc. globofa, 3 — iocu- 

lavis 6 — fperma. 
Cor, infera, 6 — petala, campanulata. NtSiaritmi fGVLea. jvo FritiJ- 

fupra vngues cuiusllbct petali. Stigm. 3— plex. ■ laria. 

Cal o. Cor, 6 — petala campanulata. Fetalis erecris, j^-Lilium 

faepe reflexis, bafi canallculato - tubulofis, barbatis aut 

nudis. Stigtri.'^— gonum. Capf i^ — locularls, 6ful- 

cis exarata. Sem. plurima, piana. 
Cor. infera, 6 — petala, campanulata, decidua. Styl. o. j-j^TuIipz 

Stigm. ^ — iobum. ■ ' 

d) Flores in Jpadicemjimplicem, nudum, congejli. 

Cal. o. Spad, ex margine folll cylindricus, fiosculisjte- jjqjicortt.st' 
dus. Cor. 6 — petala. Petal- obtula rhomboideain- 
tuscaua. Styl. o. Stigm. punctum promlnens. Capf. 
3— iocularis, 3 — fperma. 

g 5 e) FIo- io5 CLASSES GEN2RVM. e) Flores afctali. 

JSo.Iuncus Cal ^ — phyllus, perfiftens: foliolis lanceolatis. Cor.o. 

Stigm. ;^ , villora, Inflexa. Caff. ouata i — locularis, 

3 — valuis, triquetra, 3 — aut polylperma. 
l%\.Feflis Cnl. campanulatus, ore 12 — iido. Cor. o. Stijl, i, 

breuis. Stigm. capitatum. Cav)f. fubrotunda, 2 — lo- 

cuJarls, polyfperma. J82. Col- 
chicutn. 

J83. T^ri- 
glochin, 

184- Rii- 
77iex. 

185. 

Schenckze- 

ria. T R I G Y N I A. 

C.-7/. fpathacea, tubo longidiino. Cor. i — petala, regu- 

larls, tubo radicato, 6 — partlta. Sr/g»?. canaliculata. 

Capf. ouata, Inflata, 3 — iocularis, polyfperma. 
Cal. 3 — phyllus. Petal. 3,calyciformia. Stt/l. o. Stigm, 

3 i'. 6. Ca-pf 3 — aut 6 — iocularls, bafi dehifcens» 

Sem. I In quolibet loculamento. 
Cal. 3 — phyilus. Cor. 3 — petala: petalls connluen- 

tibus. Stijl. 3 germinl infidentes. Sem. I trlquetrum. 

Flores hermaphroditl aut diclini. 
Cal. 6 — phyllus foHolis lanceolatis apice flaccidls, ob- 

rufis. Cor.o. Capf 3 — 6iubrotundae, inflatae, i — - 

ipermae, aplce dehiicentes. 

POLYGYNIA. j^OAUsma Cal 2 — phyllus perfiflens. Cor. 3 — petala: petalls 
fubrotundis, obtufis,patentiflimIs. Capf 6, velpluri- 
inae, polylpermae. 

B. FLORE STYLOSTEMO- 
NOIDE. 

187. Ari-Cal. o. Cor. I — petala, bafi ventrlcofa, tubo cyllndra- 
Jlolockia. ceo, 6 — gono, limbo lingulato , Integro. Sttjl. o. 

Piji. 6 — gynum. Capf 6 — locularls, infera, poly- 

iperma. Sem. angulofa, coroprefla. vir. CLASSES GENERYM. IO7 

VII. 
HEPTANDRIA, 

M N O G Y N I A. 

• 

Cal ^— phyllus. Cor. rotata 7 — partita, aequalis, i88.Tr?>}»- 

ftellata. Siigm. capitaium. Bacca 1 — locularls, ficca, talis. 

dehiCcens, ftylo perfiftente. 
Cal. I — phyllus, 5 — dentatus, ventriccfus. Cor. 4 — iQQ.Acfcu- 

vel 5 — petala, inaequalisj calyci inferta. Capf, 3— /«/. 

locularis, 2 — fperma. 

VIII. 
OCTAN9RIA. 

MONOGYNIA. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Flores cowpkti^ fuperi. 

Cor. 5— petala, inaequalls. Cal. 5— fidus, inferus, iqc.Tro- 

calcaratus. CapJ. 3— locularis, I— fperma. ■paeolum. 

Cal 5— fidus. Cor. 5— petala. Stijl. 2— fidus. Ca-pf 191. Acer, 

\ — 2 — 1. 3 — • fpermae, alatse. 
Crt/. 4 — fidus, fuperus: laclniis ereclis corollatis. Cor. 192. £p?- 

4— petala. Stamina cum ftylo ereda aut dccUnata. lobium, 

Capf oblonga, linearis, 4 — iocularis, 4 — valuis, 

polyfperma. Scm. pappofa. 
Cal 4- phyllus: foliolis lanceolatis reflexis, tubulo- 193. Oe7iO' 

fus, deciduus. Cor, 4 — petaia. Capf infera,4 — lo- tkera. 

tularis, 4 — valuis, polyfperma. Sem. angulata, 

nuda. 
Cal. 4— phyllus, fuperus,breuifl]mu&, truncatus. Cor. \c)^.Vcicci- 

I— petala, fubrotunda, vrceolata 5 — fida. Filam. ninra. 

8 — 10, receptaculoinierta. Antherae bicornes. Bacca 

globofa, vmbilicata, quadrilocularis, polyfperma, 

Cal lOS CLASSES GEJsERVM. 

i95.Sc/io/- Cal. 4 — fidas, {uperus, breulflirnus. Cor. 4 — petala, 

hra, regalaris: laclnlis reflexis. Filamenta 8, purpura- 

fcentla, conniuentia. Antheme fiauae , 2 — partitae, 

tubulofae. $ti]lns cnmStigmate ohtu^im. Baccapo- 

lylperma. 

J06. Erka. CaJ. A — phyllus, coloratus. Cor. 1 — petala, 4 — fida, 

bafi vehtrlcofa. Filamej7ta c^pWlarh., receptaculo in- 

ferta. A^nL blildae conniuemes. Stigm. capltaruin, 

^ 4 — gonum, 4 — fidum. C^p/ fubrotunda, 4— lo- 

\' cularls, polyfperma. 

b) Flores iticomplen , inferi. 

jaj.Dovk-Cor. 1— petala, 4 — fida, regularls, infundibuliformis, 
Rf. llmbo aeqv.all. Cal. o. Stavi. breuIiHma , inclufa. 

Bacca i — locularis, i — Ipern-ja, carnofa autficca. 

T R I G Y N I A. 

198. Po/i;- Cal. 5 — partltus, coloratus, corolllnus. Cor.o. Stami- 
gonnm, ««wnumerus varlabllis. Sem.i^ trlquetrum, nudum. 

T E T R A G Y N I A. 

jQQ.Adoxa Cal. 1 — fidus, inferus, planus; follolis ouatls obtufi- 
usGulIs. Cor. I — petala, 4 — aut 5 — fida, lacinlis 
ouatls, acutls, fuperls. Stamimun et Stylorum nume- 
rus variat. iiflci:. globulof.i, 4 — 5 — locularls interca- 
iycem et coroUam. Se;«. foruarla. 

2CO. Paris. Cal. 4 — pbyilus. Cor. 4 — petala, perfiftens, p^talls 
lubulatls fere fetaceis. Bacc. 4 — gona, 4 — locuia- 
ris, polyfperma. 

301 Elati-Cal^ — 5 — phyllus, Cor. 4— petala, fubulata. Capf. 
fie, j,, — locularis, 4 — valuis, deprefia. 

B. FLORE DICLINO. 

Q02. Popu- cf Amentum cnmmune cylindrlcum,. laxe imbrlcatum 

ktf. fquamls vnlrlorls , planis , margine laceris. Cor. o. 

A\(fif. tuvblnatm-n, ti-bulatum, obliquum, integium. 

' Stdm. 8—16, breuiffima, ^-^Amejit, CLASSES GENERVM. lO^ 

Q AmejiT. Cal. et Cor. maris. StijLc.Stigin. 4 — fidum. 
Cnpf. ouata 2 — • iocularis, 2 — ' valuis, polyfperma. 
SciJi' multa, pcppofa. IX. 
E N N E A N D R I A. 

H E X A G Y N I A. » , 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

Cr,l o. Innol. ^ — ■ phylium vmbellatum. Cor.6 — peta- 203. ButO" 
la': alternis maioriiJus. Ca^pf. 6. polyfpermae, inus. 

B. FLORE DICLINO. 

cf Cal. 3 — phyllus. Cor. o. Stajn, 5—9, lo— 15. /4« 204. Mer^ 
therae didymae, globofae. curialis. 

$ Qal.eiCor. maris. Niei^. 2. fubulata. Snjl. 2^ refle- 
xi, hirfuti. C^/?/ fubrotunda, didyma, 2 — locularis, 
I — fperma. 

^ Spatha 2 — phylla, triilora. Cal. 3 — fidus. Cor. 205. //?/- 
^ — petala. Stam. () — 12. Filamentis 2 interioribus drocharis, 
ftyliformibus. 

$ Cal et Cor, vt in mare. Styl. 6.C.rpj. 6 — locularia 
coriacea, polyiperma, infra receptaculum, Sm. mi- 
nutiirima. X. DE- IIO CLASS£S GENERVM. 

X. • 
DECANDRIA. 

MONOG YNI A. 

A. ELOKE HERMAPHKODITO. 

a) Floribus 5— ^jetalis: Fru^u i — capfulari.] 
«) Calijce I — -phtjllo, 

206. Ruta. C<j/. 5— partltus. Cor. petala eoncaua. Germ, pun£tls 
10 melHferls cincium. C«p/. 5 — fida, 5 — iocularls, 
polylperma. 

S.oyPijrola Cal. 5 — partitus , perfiftens. Cor. 5 — petala. Filamen- 
ta recta aut incurUata. Antheris bicornibus. Stylus re- 
clus aut Incuruatus, Caff. 5 — iocularis, angulis de- 
lillcens, polyfperma. 

20%hedumCnl s — tidus, minlmus. Cor. 5 — •partlta, plana. C</p/ 
5 — locularis, polyfperma, bafi deliifcens. 

Floribus 5 — ■petalis: FruBu multicapfulari. 

/3) Calyce 5 — phyllo. 

20<^.Mono- Cd. coroUinus, 10 — phyllus: foliolls ereflls, bafi ex- 

tropa. cauatis, melllferls. Cor. o. Capf ouata 5 — locularls, 

5 — valuls, poiyfperma. Sewn'K<i mlnlma,fetacea, In- 

ftar farinae ferratiiis. 

aio. Di- Cal. 5 — phyllus, tubulofus, bafi nudus. Cor. 5 — pe- 

ilam?ius. tala: Petalis Inaequallbus, vngulculatls. Filam. de- 

cllnata, glandulis ornata. Capf. 5, i — ■ loculares, 2 — 

vaiues, obiongae. Sem. ailliata. 

D 1 G Y N I A. 

a) Flores apetali. 

211. Sck' Cal I — phyllus, 5 — fldus, perfiftens. Cor. o. Capf. 

ranthus. ouata, tenuifiima, infundo calycis. Sem. 2, extrorfum, 

conuexa, Ca/. CLASSES GENERVM. I I t 

CaL 5 — fidus, coloratus, patens, lacinlis ouatls. Cor. 2i2.Ckrif' 
o. Sraw/. 8 — ^' lo- ^^}]f- 1 — ioculans, bicornis, ^O' Jofpleniwn. 
lyrperma. 

b) Flores 5 — ■petali^ frn^u vvica^fulari, 

Cal. 5 — partltus, lacinlis oblongis. Cor. 5 — petala. 21.^. Saxi- 

Ca-pf. 1 — locularls, blroftris, polyfperma. frnga 

Cal. I — phyllus, 5 — dentatus, campanulatus, ftria- 214. Gyp' 

tus. Pet. ouata, fere reflllla. Capf. ilibglobofa, i — fpkila. 

locularis, 4 — valuis, polyfperma. 
Cal. I — phyllus, 5 — fidus, tubulofus, bafi nudu?, 215. Sapo- 

Cor. Petala 5, baii dentlculata, autnuda, vngulbus Jiaria, 

longloribus. Capf. longitudlne calycls cylindraceo- 

ventrlcofa, 1 — locularis, polyfperma. 
Cal. i — phyllus, cyllndricus, longus, in 5 — denticu- 216. Dij«- 

los acutos dluuus , ftrlaras, bafi 4 Iquamulis clnclus. tk/^is. 

Cor. Pet. 5 vnguiculata, obcordata, crenata, Capf, 

cylindrica, i — locularls, polyfperma. 

T R I G Y N I A. 

a) Flores 5 — petali , fruSlu 3 — capfulari, calyci- 
bus 7nonophijllis, 

Cal.$ — dentatus, inflatus, campanlformls. (*)or. Pet. 5, 217. C«f«- 
blHda aut ferrata , vnguiculata , ad faucem nuda vel balus. 
dentlculata. Capf 3 — locularis, acuminata, poly- 
fperma. Sem. reniformia. 

Cal 5 — dentatus, clauatus, plus mlnnsue ventricofus, 2lS<Silene, 
Cor. Petala 5 , faepe blfida, varla vnguibus inftrucVa, 
dentlculls ad faucem coronata. Capf. cylindrica, 2 — 
locularis. 

b) Flores 5— petali, fru£tu i — loculari^ ca- , 

lycibus 5 — phyllis. 

Cal. 5' — phyllus, patens. Cor. 5 — petala. Petalis re- 2ig. Are^. 
gularibus , Integris, obtufis. Ne6i, o. Capf ouata, I — naria 
locularis, polyl^erma. 

Cah 112, CLASSES GEN£RVM. 

2zc.Stdla-Cal 5 — p^hyUus, patens. Cor. Petala 5, regularia, bi- 
• ria. iida, bipartita, patentia. S^//.' 3. C<Jjij/^ ouata, i — lo- 

cuiaris, 6 — valuis, polyfpernia. 

P E N T A G Y N I A. 

b) Fhrcs 5— pciali^ fruStu is, — caffulariy calijcihtu 
\ I — phijUis. 

221. Lt/r^-Cd/. i^ phyll. 5 — dentatus, fuhrotundus, inflatus.' 
jiif Cor. 5 — peicla, vngue langitudine cslycis, limbo 

plano, lubbiiido. C.ip/ fubouata, 5 — locularis, po- 
lyfperma. ^ 

b) FruBu I — caffulari. 

«a". /^pro-Cfl/. I — phyl!. 5 — dentatus, coriaceus. Cor. Petala 5, 
' jhmma. obuerfe ouata, obtufa,integra autemarginata, vngui-' 

lata. Capf. oblongo- ouata, i — iocularis, 5 — val- 

vis, polyfperma. 

c) FruBu I — loculari^ calycibu! 5 — fhyllii: , 

222. Syfr^C«/. 5- — phyiius. Cor. Petala^, regularia, obtufa, inte- 
g?i/(/. Z^^' C«p/ fubrotundo-ouata, 1 — locularis, 5 — val- 

vis, polyfperma. 
224. Cera-Cal. 5 — phyllus, patens. Cor. Petala 5, 2 — partita, 
Ihuin. regularla, calyce- mlnora autmatora. Caff obtufa 

1 — locularis, polyfperma, apice deliifcens. 

d) FruBu 5 — caffulari , calycibus I ■— phyllis. 

S25.0xalisCal. 1 — phyllus, 5— partitus. Cor. 5— petala, vngui- 
buscohaerens. Cflp/51 — cufpidata, 5 — gona,locularis. 
Sem. angulofa. 

"^ e) FruBu multicapfulan^ calycihus l-—phyllis. 

QiC^Sidunt Cah I — phyllus prbfunde 5 — partitus, acutus. Cor. 
Petala 5 Ifinceolata, aequalia. Ncif. Squamae 5 nd ba- 
fm geiininis. Capf plerumque 5, acurainitae, intror- 
fum dehifcerites, polylpermae. , 

XI. CLASSES GENERVM. IIJ xr. , 

DODECANDRIA. 

M O N O G y N I A. 

Qal. 2 — phyllus, inferus. Cor. 5 — petala. Petalls 227. J"o#'- 
obtufis biiidls, Stavt. 8—15' Capf.i— locularls, po- tulaca. 
lyfperma, circumfclfla. Sttgmata 6j Stylum longltu- 
dlne aequantla. 

Cal. I — phyllus cyllndraceus, tubulatus, ftrJatus, 6 — 228. Ly* 
12 — dentatus: denticulls alternis minoribus. Cor. tkriim. 
Petala ^feu 6, calyci Infcrta. Capf, 2 — locuiarls, po- 
lyfperma. Filamenta 6 longlora, 6 breulora calycem 
longltudinis aequantur, rellqua eminentia. — In 
Lytkro Hijjfopifolio modo 6^ilamenta numerantur. 

D I G Y N I A. 

C.7/. duplex, imernus 5 — fidus, paruus, externut duo- 229. Agri' 
bus foilolis mucionatis. Pef. 5 flellatlm patentla. Fi- m07iia, 
lamenta plerumque 12 In noftrate numeraui. Sttjl. 2, 
Sm. I f. 2, nuda in fundo calycis. 

TRIGYNIA. 

Qal. T — phyll. 4 f. 6 — fidus, lacinils anguftis, perfi- 2^o,Refedit~ 
frens. Petala inaequaHa; alla integra, alla laclniata, ^» 

Neft glandula fupremi petali. Stam. 11 — 16, f.plu- 
rlma. Stifl. 3 — 5. Cdpf. i — locularis, apice Iilans. ' 

Cal. 1 — phyilusventrlcolvisrugofus .Pe?.4 — f. 5 glbba, ^jT. Eu' 
truncata. Filam. 12 et plura. Styl.'^. Cap/ fubrotun- pkorbia^ 
da, tricocca, flylo elongato pendens. Omn©s fere la- 
ftefcunt. 

D O D E C A G Y N 1 A. 

Cal. 12 — partltus, concauus, acutus, Cor. 12 — peta- 232. Sem' 
la; petalls lanceolatls, concauis, acutis. CapJ. i^^f^yuiuum., 
compreirae, breues, polyfpermae. 

k XII. 114 CLASSES GtNERVM. 

XIT. 
ICOSANDRIA. 

M O N O G Y N I A. 

a) Floribus compleris, fuferis: 

a72.Phila-Cal. 1 — phyllus, profunde 4— partitus: lacinils oua- 

delfhus. to-acuminatis paffim denticulatls. Cor. 4 — petala, 

regularis, rotato -campGnulata. Pctalis ouatls, Inte- 

gns, concauls. Stam. 24, thalamo fcmiglobofo hae- 

rentia. Styl. 4. Ca-pf. 4 — iocularis, poiyiperma. 

b) Florihus cotn]oletis, inferis. 

21^^. Pru- Cal. T — phyllus, 5 — fidu?, inferus, laclniis concaulj, 
m^s. obtufis. Cor. 5 — petala. Drw^J. nucleocomprefib 2- 

valul, Integro. 
235 Annjg- Cal. Inferus, 5 — fidus. Cor. 5 — {letala. Drupa nuce 
daJus. 2 — valui, foraminuloia. 

D I G Y N I A. 

236. Cra- Cal.'s — fidus, fuperus, concauus, parens. Cer. Pet 5 
taegus, fubrotunda, concaua. StTjl. 2 — 3 — 5. Bacc. carnoia, 

fubrotunda, vmbllicata, 2 — fperma. 

T R I G Y N I A. 

237. Sor- Cal 5 — fidus, fuperus. Cor. 5 — petala. Bacc. vmblH. 
bus. cata, 3 — fperma. 

PENTAGYNIA. 

a) Floribus cdnrpktis^ caJt^cibus Juperis, 

^^SMefpi^Cal. $■ — fidus, fuperus. Cof, 5— petala. Bacc, vmblll- 
lus. cata, 5 f. 10 — fperma. 

Cal CLASSES GENEHVM. II 5 

Ccil. 5 — fldus, faperus, Cor. petalls 5 fubrotundis. Po- 2T,c).Pi^ruf 
vtum Vinbilicatum 5 — loculare , polylpermum. 

b) Floribus ccmvlctis, calijcihtis injeris. 

Cal. I — phvUus, profunde 5 — fidus, laclniis acu;.Is. 240. Spl- 
Cor. petaiis 5 fuhrotundis. Capf.pimes oblongo-acu- rcea. 
fnlnatae, 2— values, polyipermae. 

P O L Y G Y N I A. 

Cal. l — phyllus, 5 — fidus, vmbillcatus, carnofus, 241. Roja. 

coilo coar£Vatu5. Cor. 5 — petnla. Filam, plura ad 

nonaginta. S^m. plurlma, lanuglne obfeffa irftra ca- 

lycem baccatum recondlta. 
Cal. I - pliyllus, 5— fidus, laclnlls oblonge lanceola- 242. Ka^aj 

tis patentibus. Cor. petaiis 5 obtufis rcgularibus. 

Bacca compofira ex acinls fubrotundls, I — iocvlari- 

bus, In capitulum collectis- 
Ca]. 8 — iidus, laciniis alternismlnorlbus. Cor. 4 — pe- 243. Tor- 

tala; petalis obouatis obtufis. Sem. H fubrotunda, mentilla» 

mutica, nuda, thaiamo psruo exfucco affixa. 
Cal. i — phyllus, 10— fidus, laciniisalteinls anguftlo- 244. Fra^ 

ribus. Cor. petalis 5. 5"^?». plurima, ouato-acumina- garia. 

ta, receptaculo ouato, carnofo, declduo affixa. 
Cal. V — phyllus, 10 — fidns, laclnils aiternis minorl- 2iS.Poten- 

bus, reflexis. Cor. petalls 5 lubr-.otundis. Ssm. plurl- tilla. 

ma, niutica , fubrotunda , receptaculo exiguo non 

fuccofo immerfa. 
Cal. I — phyllus, 10 — fidus; lacinils minimis, linea- 246. GfH«i 

ribus, Cor. Petala 5 llmbo fubrotundo ; vngue fub- 

longo anguftato; Sem. plurima, hlfpida , caudata, 

pluraofa. 
Cal 10 — fidus, coloratus, perfiftens, lacinils alternls 247. Co- 

minoribus inferioribus, Petala.^ mlnlma, acumlnata. marum. 

Sem. numcrofa, acuraiaata , Thalamum inedulem 

perfiftenlem tegentia. \\ 2 - Xllt. Il6 GLASSES GENF.RVM. 

XIII. 
POLYANDRIA. 

M N G Y N I A. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Flores Jimplices, completiy 4 — petali, 

^^S.PnfJa-Cal. 1 — phylius, caducus, follolis ouatis. Styl. o. 

ver, ^^ig/w. peltatum , planum , radiatum. Cayf. 1 — lo- 

cularis, rotundo- ouata, hifpida aut glabra, rccepta- 

culis feminum diftincla, ftlgmate coronata,'fora^ilni- 

bus pluvimis dehifcens. 

249. Cheli- Q^i^ 2 — phyllus, foliolis ouatls, concauis, declduls. 
domum. Stijl. o. Stigm, 2 — fidum. Siliq, i — locularls, 2 — 
valuis, polylperma, linearls. 

250. A6taea Cal. 4 — phyllus. Cor. 4 — petala, caduca, germinis 
bafi inferta. Bacc. 2 — iocularls, fenrilnibus plurlmls 
femiorblculatis, diftlcho pofitis, foeta. 

b) Flores 5 — petali. 

251. C//?«J" Ca/. 5 — phyllus: foliol. 2 minoribus, ^ maloribus. 

C^p/ plerumque multllocularls, In noflrate 1 — lo,' 

cularis, trlualuls, polyfperma. 
252.'Tz7/«. Cal. 5 — partltus, declduus. CapJ. globofa, corlacea, 

5 — loculsris, 5 — valuis,. bali dehifcens. Sem, i ado- 

lefcens, reliqua 4 fterilla. 

c) Flores polypetali. 

253. N^?»- Gi/. 4 f. 5 — phyllus: foliolls craffis Intus eoloratls. 

phaea. Cor. polypetala; petalls 5 — 20 — 30 ornata. Antk. 

laterales. Stigm. peltatum , radiatum. Bacc. carnofa, 

multllocularls : in lutea magis conica ; in alba plus 

globofa. DIGY- eLASSS GENERVM. li-y 

D I G Y N I A. 

Col. 5_phyllus. Cor. 5 ~ petab. Styl. o. Genn,2—5, 2^4- -P^^®' 
C(7/»/ poly-ipenna, leniinibas colorads. "''^» 

- T R I G Y N I A. 

G//. o. Cor, 5— petnla, inaequpJ.is. iVi^^jr. T — C 2— 25n. Df/- 
pliyllum, bihdurn, feiTile, p ){tlce coronatam. Cap. pkniium. 
3, iubulatae, i — vaiues. iV;«. plura, angulata. 

PENTAGYNIA. 

Cal. o. Cor. 5 — petala, aequalis. Nc^iar. 5, corniciilata, 256. Aqid' 
inter petala. C/?p/ 5 cylindraceae, acuminatae, I — legia. 
values. 

Cal. o. Cor. Petala recrularis, obtufa vel fubrotun-^^J.Mgf/- 
da, patentifl, in angufium terminantia vnguem, ye- Ja, 
nofa. Ncf/. 8(lvdwig); 5 (linnaevs); bilabiata, in- 
tra corollam. CapJ. 5 1. 10. corniculatae, connexae, 

, polyfperinae. 

POLYGYNIA. 

a) Flores imowpUtiy calyce indlo,. 

Cal o. Cqr. petalis 4 1. 5. Ne6i. o. Sem. plurimia, cau-258 Clema 

data. ^'^- 

Cal.o. Cor. peWis 4 f. 5. NeB. c. Capf. \— fperma, 25<).Tliali- 

ftriata aut alata, non clehifcentia, ecaudata, oblon- ftrum. 

ga. ^■f?». plur. fubmutica, nuda. 
Cal.o. Pctala s, decidua. Ne<f/. o. Stzjl. o. Ca}if. ^\nv.26o.Cakha 

polyfpcrmae. 
Cal. o, excepta He-patua, I — phyllus: foriolis 3 — 261.^»«- 

concauis. Cor. 6 — 9— petala.' Nect. o. Sem. plura, mone. 

varia. 
Cal. o. Cor. polypefala, decidua. Ne8. plura, piana, 26:. Trol- 

bafi psrforata. Caff plur. ouatae, i — fpermae. Uus. h 3 b) Flo. llg CLASSES GENERVM. 

" , b) Flores fimpUces^ cojtrpleti^ calTjcihm ivJlruBi. 

243. Ra- Cal. i: — phyllus, caducus. Pet. 5 vngue porreclo ad 
nunculus. iingull pctali vnguem, inftruclls. Styl. o.Scm. ■^Xmz^ 

iiregulnria, nuda. 
264. Fica- Cal. 3— phyllus. Cor. polypetala. Petalis vngue necla- 

''^'«- rifero Inrtruftis. 

265 Adouis Cd- 5 — piiyllus. Cor. 5 — 8 — petak f. polypetala. 

Nc6t. o. Sttjl. o. Sem. plurlma, angulata corticata. 

E, FLORE THALAMOSTEMO- 
NOIDE. 

l66.Arim, Cal. fpath. t — phylla, cuculata, colorata, perfidens. 
Spadix fupra nudus, inferne pifllUiferus, medl fta- 
mineus. Filam. o. Styl. o, Bacc. polyfperrfiac, ftili- 
gerae, rotundae. 

C. FLORE MONOCLINO. 26~,Sagit c/' (^^l 3 — phyllus. Cor. petalls 3 fubrotundls. Stam. 
taria. 24 et plura. 

o Cal. er Cor. Mfirls. Stt^l. multl, valde breues. Sem. 
plurima, oblonga, marginata. 
268. Cera- ^ Ca/. m'u!t;partitus. Cor. o Stam.\G — 20. Filameti' 
topkylUm. tis breuiiTimls. Antheris In glomerem congeftls. 

Q Cal. et Cor, Marls. StijJ. o. Sem. i, nudum. 
26 Mijrio- Q^ Cd. 4 — phyllus, femi 4 — fidus. Ccr. petalls 4 ca- 
phjllum. ducis. Stam. B- 

$ C.7/. 4 — phyilus. Cor. o.PiJi. 4. Stuh c Capf. 4, 
cciinatae, monofpermae. 
270. Pote- ^ Cal. 2—3—4— phyllus coloratus. Cor. 4 — parti- 
rium. t3. Stam. 20—50. 

$ Ca/. maris. Cor. 4 — partlta, llmbo reflexo notata. 
Stitl. 2. Stigm. peniciillformla. Bacc. lablo corollae 
Indurato 2 — ip.erma, 

c?" .4n:tnt. CLASSnS GENERVM. ' Iip 

^ Amevt. fubrotundum. Ca/. i — phyllus, plumofus, ajl.Fagur. 

4 — 5 — fidus. Cor. o. 6Vfi;A2. 4 — g — jo. 
5 Anietn. (al. et Cor. maris. SttjI. 3. Capf. muiicata, 

4 — valuls. Sem. 2, cnrnofa. 
^ ~CaL 4 — 6 — fidus. Cor. 10. Amait. laxum. Stam. -72- 0«cr- 

5— fO. - t«y, 

S Ca/. i — pbylias, Integerrlmus, fcaber. Cor.o.Styl 

2 — 5. Niix ouata, coriacea, . 
(^ Ament. Imbricatum fquamls I — florls. Cor. 6 — 272. lu- 

partita. Stam. iS circltcr. ' qlans. 

$ Fl. congefti. CaL 4 — fidus , inferus. Cor. 4 — par- 

tita. Drupa ouaiis, corlacea 
J* Amcnt. cyiindricum: fquamis 3 — fjdis, I — floris, 274. Cory- 

conftans, imbricatum. Cor, a Statn. 6 — 10 plura- lus, 

§ CaL 2 — phyll. marglne lacerus. Cor. o. StyL 2. 

Nux ouata, scuminata, i — fperma. 
^ .^7«e;2r, globoium, fubfquamofum. Cor. vix manife- * 75- -^'^'f'^- 

fta. Anther. filamentis clrcumnatae. '^^■*'' 

5 Aiiient. vt in Mare. Cor. poiypetala. StijL I. Stigm. 

recuruum. Sem. fubrotunda, ftylo mucronata, bafi 

pappofa. 
^ CaL Ament. cyllndraceum, imbrlcatum : fquamis 276.Crtrp/- 

luperne latiorlbus I — floris, margine cillatis. Cor.o. nns. 

Stam. 8 — 20. 
§ CaL 6 — fidus. Cor. vt in mare. Germ. 2, ouata in« 

tra finguiam fquamam. StyL 2.Nux ouata, nngulo- 

fa, 1 — fperma, calyce exceptaA XIV. 
D I D Y N A M I A. 

A. GYMNOSPERMAE. 

») Flores verticillatL CaJyces 5^ fidi et fuuhi- 
dentati. 

CaL 5 — dentatus, angulatus; aculels terminatls. Cor. 277. tfo- 
ringens : labio fuperiori villofo. AiitL poUIne ferai- nurus, 
nali nitido adfperfae. 

h 4 C<j/. I20 CLAS5ES GENERVM. 

S^g.G/tYO' Cal cyllndricusS — fidus, ftriatus, minlmus. Ccrcom- 

fiia, prefla: labio fupenorl eredto, femlbindo; Intcrlori 

trirido, obtufo. y4?/r/zerfle per psria In {'orinem cracls 

connluentes. 

ZJf^-Hyffo- Cal. 5 dentatus. Cor. rlngens : lablo fuper. emarglna- 

puf. to. S'ta7n. rect:i, dlilantla. 

2b'0- Mea- Cfl/. campanulstus, 5 - fidus. Cor. 4— fida, fubaequa- 
tka. Hs: lacinia fupciiorc latlore emargtnata. Filani. era- 

, £la, diftantla. 
28«. La- Cfl/. 5 — dentatus, ouatus, braaea fufFultus. Cor. La- 
vandtiJa. bium fupertus denticulis 2 3pproxImatI.s. ^raw. intra 
tubum ccrolla longlorlbus. 
2S2. TeK' Cfl/. I— phyllus , 5 — fidus, acutus: dentlculis 5 fu- 
crium. perloribus mflioribus. Cor. tubus breuls, fauce In- 

curunta. Lah. fuperius o, inferius 5 — fidum: lacirtiis 
fuperiorlbus protunde blpartltls, dentatls. Sem. fub- 
rotunda. 
2^2' ■^^^^'S" C<j/. feml 5 — fidus : dentlculo fuperlorlmlnore. Cor. 
lab." iuperlus denticulls 2 approxlmatls, ftaminlbus 
breuloribus, Sem. 4 calyce conduntur. 
284.. Beio- Qah 5 — dentatus, ariftatus. Cor. lah. fuperiori phnm- 

vica. fculo, tubo cyllndraceo. Sevt. 4 in fundo calycls. 

2^$.L{imi- Qah i— phyllus, fuperne patens, arldis 5 acutis. Cor. 
um. ringens : \ah. fuperiusvn^&ixnm^ fornicitum ; infer. 

bilobum ; fauce vtrinque dente fetaceo terminata. 
286. FoWi- c^i ^ — dentatus. Cor. labitm fuperius Integrum , for- 

ckia. nlcatum, fauce dentlbus deftituta. 

2S~Gcileop Cal. 5 — dentatas, denticulis ariftatls. Cor. rlngens. 
J^^' Lab. fuper. {ovnicato., ferrato: iw/t'riornacInia media 

crenato, fauce vtrinque dentlculo cauo, obtufiuscu- 
lo, eraittente. Sem. bls 2 — angulofa. 
28R. Sta- q^jI profunde 5 — fidus; denticulis acutis In fplnulas 
chijs. termlnantlbus. Cor. ringens. Lab. fuperius fornlca- 

tum; inferius 2, — fidum, laterlbus refiexum. Stam. 
deflorata verfus latera Iniiexa- Sm. 4 fubrotunda. 
289- ^epe- Q^i irregulariter 5 — dentatus. Cor. rlngens tubulofa. 
'"^* Lah. JM/er/Mi- laeinlls laterall^bus rerlexis; viedia ecn- 

caua crenata. Stain. approxlmata. Sem. oblonga. 
290. Satu Per. 5 — - dentaium. Cor. 5 — fida, fubaequalls. Stam. 
reia. lemota. 

Cal. CLASSES GENERVM. 121 

CaL poculiformis 5 — 10 — dentatus, To — {Iriatus. 29l.i>it//o. 

Cor. ringens. Liahio fuperioyi tbrnicato, integro ta. 

crenato ; iv/eriori 3 — fido, 
Cal. tubulatus, 10 — Hriatus, rigidus. Cor. rin^ens. 292. Mflr- 

Labiumfifpcrius ere£luni, lintare 2 — fidum. 6c?«. 4— ruhium, 

oblonga. 

b) Cahjces hiJabiati, 

Cal. breuis, cylindraceus, obtufus, 2 — fidus, inte-og^. Scu- 

gerrimus, pofl: florefcentiam claufus, fquamula in- tcllaria. 

cuinbentc acutus. Cor, ringens, emarginata., tubus' 

b. fi inflexus. 
Cc/. 2— fidus, fauxviliis claufa. Lab. Juperius 2 — '- ifi- 2f)^. Thif^ 

feriusi — dentatum : denticulis innmis lecltioribus, mus. 

iupremis magis reflexis. 
Ca\. 2 — phyllus; lubaequalis. Cor. laciniis fubaequa- 295. O^J/- 

libus. Fi/M»<'e?;r« bina bali proceflumemittentia. miim. 

Ca\. 1 — phyllus ftriatus, 2 — labiatus: labio fnperiori 296. Pr«- 

plano truncsto ; i;;/t'rzor/ anguftiori, erecto, femibi- nella. 

fido. Filam. apice bifurcata, altcro apice antherifera. 

Sem. bis -2 fubrotunda. 
Cal. 2 — 5 — fidus. Strobilus j^ — gonus, fpicatus, ca- 297. Ori- 

lyces coliigens. Cor. laciniis fubaequalibus. gamim. 

Ca!. 2 — labiatus. Lab. fuperius m denticulos 3 \ir,ferius 29S'. Clino- 

in 2 fiflum. Inuoliicr. muitifetum aut lineare, caly- podiujn. 

ces coliigens et vertlciliis (ubiec^um. 
C<?/. anguldtus, lcariolus, 2 — labiatus, labio fuperio- 299. Mf///^ 

re adfcendente, Cor. ringens, inacqualis: labii infe- fa, 

jioris lacinia media obcordata. 

B. ANGIOSPERMAE. 

Flores fiinplices inaequales f Ferfonati, 

«.. Cahjces 1 — f^i, 

Capf I — locularis. Cer. fubaequalis 4 — fida. Ghndula 300. Ordf- 
lub bafi germinis. banche, 

h 5 ^. Ca- 123 CLASSES GENERVM. 

/3. Cultjces 4 — fidi» 

201. La- Cal. 4 — fidus, flmplus, villolus. Cor. perfonata. Gland, 
thrtftici. iub trermlne. CapJ. I — iocularls , elapLicQ, poly- 

fpeima. 
30:^. Eu- C.j/. 4 — fidus, cyHndrlcus. Aark. ivferiores h:xn Cend- 
p!ir:i-Jia. fplnorec. Lapf. 2 — locularis , ouato-oblonga, poiy- 
iperma. 
303. jK/ii- Ca/. ventrlcoius, comprefTus- Cor. labiumfuperiuscmat- 
nanthuf, o-inatum vel tenue, probofcidem elepliantinam refe- 
ferens; iirfcrim trlbus laclnlis. /iH/Zz. bifidae , hlrfu- 
tae. Caif. 2 — locularls , obtufa, compreHb, poly- 
^ jperma. 

\o'i-Me- Cor, perfonata. Labio fuperiori comprefCo , marglne re- 
lawptjrum. plicato; in/eriori 3 — dentato; fauee aut aperta, aut 
tuberculis claufa. Capf. 2 — locularis obllqua. Sem. 
^ 4 glbba. 

y. Calyces 5 — fitii. 

305. Limo- Cor. campanulata, 5 — fida, aequalis. Capf. i — locu- 
flla. larls, 2 — valuis, polyfperma. 

306. ''icro- Cor. fubglobofa, relupinata, 5 — fida. Cajn/ 2 — locula- 
pkilaria. j-Js^ o — valuis, fubrotunda, acuminata, polyfperma. 
■^oi-Digi- Cal. 5 — partitus. Cor. campanulata, 5— fida, deor- 

talis. funi vent;Icoia. Stam. declinata. Capf ouata, bllocu*' 

laiis. 
op%.Antir- Cor. perfonata : bafi glbba f. calcarata , neclarifera. 

rhifnnn. Capf. 2— locularis, irregularis, poiyfperma. 

309. Fedi- Cor. perfonata : Lab. fuperiori fornicrito Integro, obtufo, 

cularis, jnclfo, paflim acuto, in roftrum termlnante ; infcrio- 

ri 2 — partlto ; mcdio anguftiore lacinia. Capf 2 — lo- 

cularis, obilqua, mucronata. Setn, tunlcata, angiv 

loia. XV. CLASSES GENERVM. 123 

XV. 

TETRADYNAMIA. 

A. SILICVLOSAE. 

a) Silicida apice integra. 

Cal 4 — phyllus. Ccr. 4— pefala, cruciata: pctalis h{- ^io. Dra- 

fidis, intcgi-is aut emarginatis. Silic. ouali oblonga, /,^, 
polyfperma; vaiuulis planiuiculis, diiTepimento pa- 
raHelis. Styl. o. Sem. iubrotunda, plura. 

Siltc. turbinata, ouata, valuulis concauis, ftylo conico 3 II. Mija' 
terminato, loculo vel polyipermo. Styi perfiftens. grum, 
i^t?;/;. lubrotunda. Ctfl. 4 — phyllus, fugax. Cor. paf- 
iim patens. 

b) Silicuh cpice emarginata. 

Sil. orbiculata, emarginata, po]yfperma:,vaIuulis naui- ^i2.Il>eris 
cularibus carinatis. Cor. irregularis : fetal 2 extcrio- 
ribus maioribus , 2 interioribus minoribcs. 

Silic. ftylo plus minus euidenter inftrucla, 2— locuia- ^13, AJyf- 
ris : valuulis hemilphaeria hori-z.ontnli dehifcentibus. Jum. 
Filam. 2 breuiora introrlum baii qenticulo notata. 
Cor, petala medo integra, modoemarginata. 

Silic. mcdo lata, comprefTa, verrucofa, ariftata, mono- ^j^, Coch-^ 
fperma: modo globoia, leuiter comprefia , frilifera, Uariti 
4 — fperma. Stvjl. breuis. Stigm. capitatum. Cah 4- 
phyikrs. 

^///c. ouato-c(5rdata, 2 — vel pclyfperma: valuulis]ca- 315. Lejii- 
rinatisj diflepimento centrario. dium. 

Cal. 4 — phyllus, patens. Stijl. paruus. Silic. varians, ^16. Thla- 
vel obcordata, vel triangulnris , 2 — lccularls, poly^- Jpi^ 
fperma : valuulis nauicularibus , marginato - cari- 
natis. B. SI- 124 CLASSES CENERVM. 

B. S 1 L 1 Q V O S A E. 

a) Ccilijce daufo^ plus minusne longitudinaliter con- 
niuciite, 

317. Ra- Siliq. teres, tornfa, fubnrticulata. Glandulae ^\ 1 inter 
pnanns \flarn:na brcuiora ct piftillum ; 2 inter ftamina lon- 
glora et cjlycem. Styl. vix vUus, breuis, capitatus. 
Scri. fubrotunda. 
^l^^- I^''yj^' Silirf. cohimrtans, tetrngona, polyfperma. G/^hc^. 4 ne- 
vium. ftariferae inter follola calycis. Sfi^l. breuiffinius. 

Stigm. capitstum. 
319. Chei- QqI claufus foliis 2 gibbis. Siliq. comprefia, apice bifi- 
rantaus. ^^^ Germ, vtrinque dentieulo giandulato. Sem. 
plana. 
^20. llcjpe- QQf per. oblique flexa. Gland. Intra ftamina breuiora. 

Tts. Siliq. ftigmate bafi bifurcato apice conniuente. 

^SI.^raijix (;^/, faepe coloratus, gibbus: foliol. binis ouato- oblon- 

g*s, acutis ; sHnearibus ercSis. G/rt«ti 4 melliferae, 

intra follola calycis. Siliq. compreffa, linearis, flylo 

breuiffimo obtufo inftrulta, polyfperma. 

222-Bra(p- SiJiq. cyllndracea. Gland. 4 neflariferae; 2 intra llami- 

ca. na breulora: 2 extra longiora, Sem. globofa, plura. 

3:1. Tur Siliq. longlifima, angulata, 4— gona : angulis 2obfole- 
ritis. tis. Cor. petalis ere£lls, 

b) Caltjce fuis minnsue hiakte. 

^'^'i-V'^^"- Siliq. lanceolata, coriipreffa, decidua , i — locularis, 
I— fperma, 2 — valuis : valuulis excauatis nauicu- 
laribus. Sfifl. breuis. Stigm. cspitatum. • 

325. C«r- j^i/y^. fubcompreiTa, elafiicedehllcens: valuulis per mt- 
damine. tuvltatem re^olutls. iVz//. o- vel^breuis. 5"fig/«. caplta- 

tum, integrum. Sem. plura, rotunda. 

326. Sina- Qgy^ vnguibus erecbis, lacinlis patentibus. Gland. ^ne- 
fis, cl^ariferis-, binis inter flauima breuiora etpiflillum: 

2 inter fltimina longiora et caiycem. 
^2~.Sififnt- Siliq. teres, dehifcens, valuulis minus recuruatis, ma- 
brimn. gig re9:iusculis. Styl. o. aut breulfrimus obtufus. 

LaL et Cor, patentes. Sem. plura. 

XVI. CLASSES CENERVM. 125 

XVI. / 

MONADELPHIA 

D £,£ AND R I A. 

A. FLORE HERMAPHEODITO. 

Monogyn. Cal. 5 — phyllus f. 5 — fidus. Cor. pefalis 5 32 -\ Gera- 
obiongis vel (ubrotundis : vngulbus longnoribus aut iiium. 
breulorlbus. FiUim. bafi connexa. Stam. 5 — 10. 
Srigm, 5, Capf. 5 — cocca, in roftrum terrainans. 

POLYANDRIA. 

Pohjgijn. Cal. dupl. extern. 3 fidus. Sn;/. multifidus. 1^0. Laua- 

i^-apf. loculis 2 — rpermis, verticillatls. ^^^^^ 

Tolyg, Cfl/, duplex; exieriori — phyllus, acutus; '^''^^^- -i-io.Malua 

rior I — phyllus, Temi 5 — fidus. Capj. ariUis i — 

fpermis, vertlclUatis, pluribus. 
Crt/. duplex; extcrior 6 — fidus, arlllis pluilbus i — 23^*^Icea 

Ipermls vertlciliatis. 
Cal. duplex i — phyllus; exterior 8 — 9 — fidus: inte- 332 Al- 

rior femi 5 — fidus ; arlilis plurimis, i — fpei-mif, ikaea. 

vertlcillatis. 

B. FLORE MONOCLINO. o" Amint. fquamofum, hians. Cal. 4 — phyllus, Cor. 333'-f*'»»-c 

O. Stajn. plurima Intus fiorefcentla. 
§ Cfl/. ftroblius, Iquamis 2 — floris, modo fiaipllcl- 
bus, modo dupllcatis. Cor. o. Piji, i. Nux alamem- 
bianacea. C. FLORE DICLINO. 

(J* Ametit. conlcum: fquamls 10, 1 — floris. Cor. o. 334- Jufti- 
Stam. 3, 4, 5, paflira g, 9, globofa, coalita, fsrus 

? Cal li6 CLASSHS GENCrvVM. 

g CaJ. ^ — partitus. Cor. petalis 3. StiiJ. 3. Baccae m- 
ferae fubrotundae, carnolae, 3 — fpermae. 
'^^^.Taxtts (j. 2 Cfl/. 4~ phyllus. Cor. o. Anther. pcltQtae, g — 
fidac. Stijl, o, Stigm. i. i>«cc<i i — fpenna, recutita, 
Sem. 1. • XVII. 
D I A D E L P H I A. 

H E X A N D R I A. 

Florcs JttnpJices , ringentes» 

^^6.Piima' Cal.i — phyllus, deciduus, aut nullus. Cz?r. ringens, 
ria. 4— petaia, baii giobofa nec>arifera. Filam. 2, ba(i 

membranacea, fingula. Antheris 3. FruSius varlus, 
rotundus, aut oblongus, i — vel polyipermus. 

OCTANDRIA. 

337. Poly- Cal 3 — 5 — phyllus, perfiftens: foliolis 2 alaeforml- 
gaJa. bus coloratis. Cor. ringens. Filam. connata. CafJ. 

obcordata, compreila, 2 — locularis. 

DECANDRIA. 

Florcs Jimplices^ papiJionacei, legiminoji. 

ei. Staminibus omnibus connexis.. 

l) Stigmate imberbe. 

338. Geni' Cal. 2 — labiatus. VexiJl. oblongum, ftriatum, emargi- 
Jia. / natum, deorfum reflexum, a carinaremotum. 5r/!7;/;, 

inuolutum. Legum. i — Ipermum, breue', tuigldi- 
usculum. 

339. Lufi- Cal. 2 — labiatus, faepeappendiculatus. Anth. 5 obloa- 
nus. gae et 5 alteraae, fubrotundae. Legum, corlaceum, 

polyfpermum. 

Cal 

4 CLASSES GENERVM. 127 

Cal. I — pliyllus, ventricolus, 5 — dentatus; dentiru- 3-^-' ,'^"' 

lis inaeqifalibus, Lcgnm. lubrcrunduin, calyce turgi- tkylln. 

do inclufum. 
Cal. I — phyllns, 5 — partitus, Isciniis Unearlbus. Ve- ^^y. Qno- 

;c;7/. cordatum , (IriaUin). Lc gjim. xhonxhewm, turgi- ^ns. 

dum, villofum, re(iile. Snn. psuca. Filam. in mein- 

branam coalefcentia absque Hlfara. 
Cal. 5 — fidus: laciniis ifuperioribus breuioribus. S?t;/. 2j.2.Pifum 

tribus angulis infiruclus, fupra carlnatus, pube- 

fcens. 

2) Stigmate fuhefcente. 

Cal. I — phyilus, deorfum produclusbilobiatus, fuper- ^^^^^. Spar- 

ne profundus, patens, 5 - dentatus, in Geiiifta. Fi- tium. 

lam. carinae adhaerentia. Legum. compreflum , lub- 

polyfpermum. • 
Cal. 2 — labiat. 4. Carina cum ftamlnibus ftyloque fpi- 244. Pha- 

rallter torta. feolus 

fi. Staminibtis (Inferiorlbus) conmtis^ decimo (fu- 
premo) lihero, 

1) Stigmate fuhefcente, 

Cal. 1 — pliyllus, tubulofus, bafu obtufus , 5 — denta- 345. Oro- 

tus: cie?;?icK/zi- 3 i?;/t'r/orz7'«.f reclis longloribus, binis bns. 

fupertoribus breuioribus. Styl. linearis, teretiuiculus. 

Siliq. longa, teres, i — locularis, plurima femlna in- 

cludens. 
Cal. 5 — fidus: lacin. 2 fuperiores breues, Inferlor lon- 346 La.' 

gior. Sn//. planus, fuperne latlor , fupra villofus. thyriis^ 

Stigm. villofuin. Siliq. cylindracea; longa, compreffa. 

Sem. globofa. 
Cal. 5 — fidus. Styl. latere Inferiore transuerfe barba- 34-?. Vicia 

tus. Stigm. obtufum. Siliq. longa, femina fubrotun- 

daincludens. 
Cal. 2 — labiatus, 5 — fidus. Legumen Infiatum, futura 34«]. Co/«. 

fuperiori ad bafln dehifcens. tca. 

Cal dcntatus : denticulo fupremo fubcmarglnato. Ve- 349. Rohi- 

jf/7/. fubrotunduro, reflexo-patens. nia. 

2) Stig- , .,128 ei-ASSES GENERVM. 

2) Stigniate imherbi 
X. Legmninihus vnilocidarihiis^ pohfpermis. 

^5^0. Cicer. Cij/. 5 — iulus, longltudine corollae: Iscinlis 4 fuperlo- 
rlbus vexlllo Incunibentlbus. Legiun. rhomboldale, 
inflatum, 2 — rpermum. 

7.1^1. Cyti- CaL 2 — lablatus. Lf_g«?/iCM b»ii attenuatum, pedlcella- 
Jlis, tum, obtulum. 

2C2.i-or«/. Cal regulariter 5 — fidus, tubulofus. Cor. Vexill. fuh- 
reclum detlexum , graclll Inftruclum petlolo. Carina 
bipes , in roftrum acutum termlnans. Legiint. lon- 
gum, cylindrlcum, fltlatum, farcfum. 

5«!. Gale- Cal. 5 — dentatus, aequalls. Legumen llneare, teres, 
' aa. ftiils obllque transuerfis. 

iiisAEruum Cal. 5 — partitus, longitudine fere corollae, aequalis. 
Legum. oblongum, teres, nodofum vel planum. 

3.55. Tri' Cal. 5 — Hdus. Legum. vix calyce longius, 1 — f. poly- 

' folium, fpermum, deciduum, 

/3. Leguminihus fubhilocularihus. 

^-5^/7^^. G?/. irregulariter 5 — dentatus, comprefTus, tubulatus. 

Qalus. Leguin. rotundatum, gibbum, 2 — loculare. Cor. Ve- 

xillo longo pllcato margine refiexo : Alls inferls an- 

guflloribus, apice in hamum abeuntibus. Carina. 

emarginata, longitudlne alarum autilspaulo breuior. 

35,7. Glyci- Cal. 1 — lablatus , 5 — fidus. Legumen oblongum , 2 — ■ 

* ne. loeulare. Carinae Vexiilum refleclens. Stam et Styl, 

ipiraliter intorta. 

y, Leguminihus articulatis* 

358. Hedy- Cal. 5 — fidus irregularls. Vexillo longo emarglnato, 

farum Alis redis. Carina apice 'tranuerfa, vngue bifido. 

Legum. articulis 2 — f. pluribus, I — fpermis, echi- 

natis. Setn. reniformia. 

2S9'CorO' Cal i — phyllus, 2 — labiatus: denticulls fuperiorlbus 

nilla, 2 connatls. Legum. longiffimum, cyllndricum, ad 

fingula femina oblonga contrattum. 

Crt/. CLA6SES GENERVM. ' 129 

Cal. 2 — labiatns, 5 — dentatus: denticulis fere regu- 360. Orni- 
iaribus. Legw/w. aicuatum, teres, fubuiatum. , thopus. 

Ca/. paruus, 5 — dentatus. Legumen compreflb-mem- 361. tii^- 
branaceum, altera futura emarginaturis ad medium pocrepis, 
vsque excifa. 

Cal. 5 — dentatus: dentlculis fere regularibus: imo -^62. Medi- 
Jongiilimo. Caeterum vcxiUo vltra carinam et alas cago. 
eminente, emarginato, marginibus inliexis. Alas 
obiongae ouatae, hamatae. Carina binda, ouita, 
roftro carens. Piftill. inciirjatum e carina elafticeex- 

' filiens, eandemque deflectens. i.e^«?«, membranaceo- 
compreffuni et falcaturn cochleatumque. Sem. plura 
renifonnia. xviir. 

POLYADELPHIA. 

rOLYANDRIA. 

Cal. 5 — parfitus, inferus. Cor. Pet. 5 a^qualibus, el- 36;?. Htf- 
lipticls , patentibus. Filamenta plnrima in filciculis pericum. 
3 — 5 bali connata. ^'tifl 3-5. Cap/oblonga, coni 
ca, I — 2 — f. 5 — locularis, polyfperma. , 

XIX 
S Y N G E N E S I A. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

AEQVALIS. / 

«. Flores femiflosculi^ corollulisvniformibus^ ligulatis, 

Cal. cylindraceus calycuhtus. Rec. fubpaleaceum. Cor, 364. C/. 
5 — dentata, Papp. 5 — dentatus, obfolete pilofus. ckorium. 
i Cal. I30 CLASSES GENERVM. q65 H'/2J0-C«/. Imbncatus, bafi ventricofus. Kfc paleaceum. Cor. 

ciiacris. 5 — dentata. P^pp. plumOfus , aut fimplex ftipita- 

tus. 

366. Tr«- Cfl/. fimpl. laciniis g — 12 bafi coalitis. ivc'cepf. nudum. 

gopogon. Pa-pp. plumoius, ftipitatus. 

^b-j-i^icrisCal.imhnciitus caiyculatus. Recept. ni\du.m. 5"ej«. trans- 

verfim fulcata, pappo pulmoro coronata. 
368- Tflra-iv(?fep?fl??///.'w; conuexum, nudum. Cal. oblongus caly- 
xacjm. culatus duplicl foliorum ferie. Pappus {lipitatus,plu- 

molus. 

369. LeoH- Cfli. imbricatus, fquamis linearibus parallelis, laxis. 
todoih Rec. nudum. Papp. plumofas, fcffiiis aut ftipita- 

tus. 

370. Scor-Cal. imbricatus: iquamis margine membranaceo. F\.ec. 
zonera. nudum. Fapp plumolus. 

371 Ci-epis Cal. duplex cslyculatus: fquamis patentibus, deciduis ; 
interioribus conniuentibus iaciniis. Rec. nudum. 
Papp. piloius, ftipitatus aut fefliJis. 
^-j2.Chon- Cal iimpl. cylindraceus, polyphyiius, calyculatus: 
drilla fquamis breuiilimis adpreflis. ivec. nudum. Sem.nm- 

licata, pappo capillari longe ilipitoto. 
373. Pre- Cal iimp!. cylindriformis, calyculatus, 8 — lo — pbyl- 
nanthes. ius: fquamis breuiliimis adprcilis. Kftepf. nudum, 
Papp. capillaris, yel ilipiiatus, vel fcffilis. 
^•j^-LaBu- Cal. imbrlcatus, iubconico - cylindriformis : fqua- 
ca, - mis margine membran.iceis. Rec. nudum. Sem. lae- 
via, pyppo piloib, ftipitato donata. 
• 375.H«erfl-C^/. imbricatus, cylindrico -ouatus. ivec.nudum. Papp. 
cium. ieflilis, capillaris. 

376. Son- Cal. imbricatus, bafi ventiicofus. Recept. nudum. Sem. 

chus. pappo iimplici, ieflili, pilofo inflrufta. 

377.Lflp- C<7/. calycul.atus, angulatus: fquamis bafeos 6 mlnimis, 
fuua. tufci H llnearibus. Recept. nudum. Sem. cylindraceo 

— 3 — o;ona. ^ 

378« /^'5/0-jCrt/. 10— phyllus, baii ventricofior : fquamis lanceo- 
f^^i^' latis, bafi breuillimis. i?t'c. nudum. Papp. pilofus aut 

nudus, calyculo coronatus. /3. Co- CLASSES GENERVM, I^t 

j8. CoioHulis vniformibtii^tubiilojis, 
* Floribiis ca-pitatis. 

Cfl/. imbiicatus, hemirphaerlcus, radiatus: fquaniislon- 379. CflrZ/- 

o-ls, nitidis, coloi-atis; extcrioribus femipinnatis, na, 

multihdis, ramofis ; inrcrinrihus planis, radium eifor- 

mantibus. Recept. paleaceum 1". icIlTum. Scm. viU 

lora. 
Cat. imbrlcatus, fubrotundo - ouatus; fquamis ramofo- ^SoCtiicuf 

fpinofis, calyculatuslfquamis maxlmis. CoroUul.hcz- 

maphroditae, aequales. Sem. calycls thalamo vlllofo 

Infixa, pappo coronDta. 
C«/. Imbricatus, globofus: fquamls aplce hamato-in- ^gr^ ^^^. 

flexis. Recept. paleaceum. Papp. caplllarls, bre- Bium. 

vis. 
C«/. dllatatus, Imbrlcatus fquamls carnofis, aplce acu- 382. C^Ka* 

tis foliolo oblongo, emarginato, fpina termlnato. ra. 

Ca/. imbiicatus, ventricofus, ouatus: fquamls Imbrlca- 383. Car- 

tls , fpinofis, Recept. pilofum. Fnpp. plumofus, icf- duus. 

filis. 
Cal. ventricorus, imbricatus : Iquamls fpinofis. Recept. 2^4. Ono^ 

nudum , fauofum. Papp. capillarls. ^ pordon. 

Cfl/. Imbricatus, fubcylindricus : fquamis acuminatis In- 3S5.S«t<i- 

ermibus. ivfcepf. nudum. Pflpp. plumofus, ttila, 

** Flores Difcoides, 

Cal. oblongus, Imbrlcatus: fquamis lanceolatls,^ reclis, ^S^.Eupa' 

florlbus adpreflls. Recept. nudum. Styl. longifllmus, torium 

2 — partitus. Papp. fefTills. 
Cal imbricatus, muldfidus. Cor. compofita aequaiis: ^gj^^f^^;^^ 

propria infundibuliformis, Rccept, paleaceum. Papp, 

arlftls rectis» fcabris. i a POtY- 1^2 CLASSES GENERVM. * 

S V P E R F L V A. 

«, Floribus difcoideis*, Corellulis difformihus 

tuhnlojis. 

38H- ■^^'5" Cfl/, imbncatus: fquamis rotundatls, obtufis, conni- 
mijia, ventibus. Cor. ratiii nuUae, dlici -tubulorae. Recept. 

nudum. ,Pafp. o. 
3^9. Tfl?/«- Ca/. hemirphaericus, imbricatus : Tquamis acufis. Cor. 
cetmn radii lineari-ligulatae 3 — fidae. Recept. nudum, 

Pdpp. o. Se7n. nuda. 
390. Co/n/- Cal imbiicatus fubrotundus: (quamis apice afterumfe- 
za. re in modum patentibus. Cor. radli 5 — iidae. Reccpt. 

nudum. Papp. pllnfus. 
39i.G;/«- Cal. imbiicat fquamis fubrotundis vel oblongis, mar- 
phalium, gine membranacels, nitentibus, coloratls. Cor. radii 
5 — fidae. Papp. plumolus. 

/8. Florihus radiatis ; CoroUulis difformihus: tubulojis 
in Difco , liiigulatis in Radio, 

2()2.BeUir» Cal. polyphyllus, hemifphaerlcus: fquamls aequallbus* 

Recept. conicum, nudum. 5"^?«. obouata, compreflTa. 

Papp. o, 

^\^7,Matri- Cal. haemlfphaericus, Imbricatus : fqunmis linearibus, 

caria. fubaequalibus. Rccept. conuexumT nuduiii. Papp. o. 

:?94. C/zrz/ Crt/. hemifphaericus, imbricatus: fquaynis interioiibus 

janthanum margine fcariofis : intimis in membranas peilucidas 

terminatis. ivecepr. conuexum , nudum, Papp. o. 
^o^.Arnica Cal. mullifidus, imbrlcatus, radio muito breuior. Fi- 

lam. rcidii 5 antheris deftituta. Recept. nudum. Papp. 

pilofus. 
396. Intda. Cal. imbrlcatus. Antherae bafi blfetae. Recept. nudum. 

Papp. pilofus, fimplex. 
397. frige- Cal. oblongus, cylindricus: fquamlslmbricatls, erectis. 
ron. Cor. radii lineares, anguftlifimae. Recept. nudum. 

Papp. capillaris. 
398. So/i* c<?/. polyphyllus: fquamls Imbrlcatls, connluentlbus. 
dago, Qor. radil lo, pauciores remoti. Recept. nudum. 

Papp, pilofus. 

CaK CLASSES GENEF-VM- I33 ine- Cal. fimplex, acqual*s. poiyphyllus. Recept. nudum. ^og." C/? 

Papp. Jimp!ex, Cflpillarls. ' raria. 

Cal.. cyilndricus, calyculatus , multlfidus : fquamls apl- aqo. Sene- 

ce iphacelacis. Rcccpr. nudum. Fapp. plioliis, iim- cio. 

plex. " ^ ^ ' 

Cal. eylindraceus: fquamls aequallhus, fubmembrana-401. Tujfi- 

cels. Recept. nudum. Fapp, plioius. ^^g'^' 

Cfl/. imbricatus: Iquamis interloribus patulls, Cor. vx- ^02. Ajler, 

dil 10. plurcs patentlores. Recept. nudum. Pspp. 

plumofus, fimplex. 
Cal. 1 — phyilus, tubulofus, 3 — dentatus. Radius 5--403. Tage- 

florus. Recept. nudum. Pavp. arlftarus. ^es. 

Cal. polyphyiius, flmplex. Kecept. nudum. FI. difci 404. Hele 

$. Cor. 5 — dentatae. Fi. radii $. Cor. 3 — fidae, nium.- 

Papp. 5 — dentatus. 
CaJ. hemifphaericus: fquamls Imbrlcatis fubaequallbus.405..<4«f^e»' 

Recept. paleaceum, Floruni difcus conuexus. Fapp. viis. 

pliofus. 
Cal. ouato- oblongus, imbrlcatus. Cor. radti 5 — 10. 40^--^'-'^^'^- 

Rccept. paleaceum. Papp. o. l^^' 

Cal. ouato-cyllndricus, fquamls imbrlcatls tectus. Rec. ^OjZinnii 

paleaceum. Dlfci CoroU. 5 — fidae. Papp. ariftatus. 

Rad. 5— fiorus, perdflens. Sem. mutica. FRVSTRANEA. 

C(f/. imbrlcatus, rotundus: fquamls varlae figurae, 408. Ccn- 

^ox aculeatis, ciliatis, mdx nudis. Rcccpf. viliofum taurea. 

aiit fetofum. Papp. pilofus. 
Cfl/. ^olyphyllus , fquamls duplici ferie. Rccept. conl- 409. Rud- 

cum. Rad, 2—3 — florus. Pdpp», 4 ariftis corona- - beckia, 

tvis. 
Cfl/. erectus, polyphyllus: fquamis dupllci ferle ; exte-410. Co- 

rlorlbus patentibus. reopjis. 

Ca/. Imbricatus, fquarrofus. Rcrcpf. palcaceum. jP<?pp. 411. Heli- 

jvriftatus, autkusx » 3 'NECES- 134 CLASSES GENERVM. 

necessaria. 

j^i2.Fnago Q^i^ Imbrlcatus. Fhsculi anguftHnml, inter calycls 
^ , fquasnas pofiti. Recept. nudum. Pafp, o. 

4 ^' ,"'"' Cal. limpl, polyphyllus: fegmentis lubaequallbus. Co- 
roUulae Radii tridentatae ; Difci 5 — lidae. Recept. 
nudum. Papp. o. Centralla Semiim membranacea, 
alla abortlua, alla cordato - compreira; Radii im/Ma 
incuruata vel cymblformla echinata. M O N O G A M I A. 

414 lafia- Cal. communis TO — phyllus: foliolis alternatlm Imbri- 

ne. catis fibi incumbentibus, horizontaHter patentibus; 

proprius 5 — dentatus, fuperus, perfiftens. Cor. 5 — ■ 

petalae, regulares. Capf.2 — locubres, polyfpermae. 

^l^.Viola. C&l. 5 — phyllus. Cor. Pet. 5 Inaequailbus, inHmobafi 
In calcar obtufum termlnante. Antk.^,\r\ tubumcoa- 
litae. C^py; lupera ohlonga , tvigona, i — locularis, 
3 — valuls, femina plura includens. 

416. Impa' Cal. 2- phyllus, mirslmus, caducus. Cor, Petal, p!e- 

tiens, rumque 4, pstTIm 5 Inaequalibus. Nc8ar. cuculatum, 

cornutum. Afirk. bafi dehiicentes. Capf fupera 1 — 

locularis, 5 — valuis, ebftice e latere deliliens. Sem, 

fubrotuoda. 

B. FLORE MONOCLINO. 417. Mo' (f—^Cal 5 — fidus. Cor, 5 — partlta, venofo-rugofa. 
mordica. Filiifn. 7, antherls line?.ribus dupliclbus biauritls in 

duobus fimpllcique vniaurita in tertlo. Styl. 3 — fi- 
dus. Pomutn^ — loculareelaftlce defiUens. S^fw;. mar- 
ginata. 

418. C«CK- c^ — '2Cal. s — dentatus. Co?-. 5— fida, Filam. 3: duo- 
mis. bus aplce bifidls. Atnh. communls flexuofa. Stig- 

matibns tribus. Stijl, 2 — partitus. Pomum 3 — locu* 
iare. Sem. arguta. 

e^cai. GLASSES GENERVM. d:> ^ — ^Cal. 5 — dentatus. Cor. 5 — Hda. Filatfienra 3: ^ic^Cncur' 
antlicrls communibus fiexuofis. Sttfl. 3 — fidus, ftig- bita. 
mare communi fiexuolo. Pomum 3 — loculare, leiiii- 
nibus margine tumidis. 

J* — vCfl/. 1 — phylius, 5 — dentatus. Cor. profunde 420. JSmo* 
5 — partita. Filam. ^.y duobus. ^7i?/i. gemina, tertia 7jia, 
{imprici. StyJ. 3— fidus. Bacc. globofa, polylperina. 
Fios diclinus paffim apud nos obferuatur. XX. 

C R Y P T O G A M I A. 
I. 

F I L I C E S. 

a) FruSiificationes fyicatae. 

Spic. ouato-oblonga, multiualuis. Fru6iificationes pel- 42T. Eqtii- 

tatae, bafidehifcentes. fetum. 

i^p/Vfl articulata , lingulata, difticha. Capf. i — locula- 422 Ow/src;- 

ribus, membrannceis', transuerfimdehilcenribus. Sem. glolfum 

ouata, minima, pulueris ad inllar. 
Spica racemoia: fimplex aut ramofa, pedunculata vel 423. Os- 

feifilis. Caff globofae, plurimae, 2 — values, ob- munda. 

longae, lecundum lcngitudinem horizontaliter dehi- 

fcentes. 5"^?«. minima, puluerulenta. ^ 
Spica dmeiCa: alia flerilis, latior; alia frucfifera, ano;u- ^^^.Srrw- 

flior. Ca-pJ.i — loculares, membranaceae, tenuiflimae. thio-pteris. 

Sem. I, globofum. gl-editsch. 
Spica oblonga: fquamis imbricatls. Fru^ificat, 2 — 425. Li/co- 

values, elaflice defilientes. podium^ 

b) Fru^ificationes frondofae in pagina ivfe' 
riore. 

Frons varie figurota. Frudificatiencs fubtus totam te'> 426. Acro>, 
j;;entes, lefliles, accumulatae in vnum acervum. fiichwn' 

l 4 Frons 13^ CLASSES GENERVM. 

427. Po///- Fro?;j- integra vel dimfa. ■ Fruciificat. In aceruulos ful}- 
podium. rotcndos vel i^enltbrmes per diicum frondis aueriam 

difii'Ibu'tae. 

428. Afijle- Frons integra vel ouato diuira. Fru&ificat. inlineas fub- 
nium. psraUelas dilco frondis fubieclas et oblique d.ecur- 

, rentes. C^p/iubgiobofae, r — loculares. Seju! i.nu.- 
dum, exig-uum, iubrotundum. 
^l^.PterisFruEtifciTioncs in llneam marginalem ad frondes etner- 
vuiu digeftae. Ca-pf. globolae, i — values, menibra- 
nacea^e. Sem. 1 lubrotandumj eKiguum. II. 

M V S C I. 

A. F r n d fi, 

a) Periflomate nullo^ 

430. Phas' Capfula operculata : operculo nunquam abfcedente. 
cu7n. 

b) Perifiotnate nuclo, 

43.lSpAflg- Perifloma nudum. 

num. ff ]lami fupeiiores in clauae formam terminans. 
^l2.Hed- Per/yZ nudum. f/oj- Mafc. gemmiformis, alaris, monol- 

wigia -^us, 

433- %'"-Pfr//?. nudum. Mafc.mox. difclformi, diolco. - 
c) Periflomate figurato ; fimplici »rdine^ «. Periftomate dentato : dentihiis 
integris, 

424- \^**'^' Pcrif}. {]mp\\ci ordine: dentibus 4 integrls, pyramlda- 
pats. lihus i!/«/c. Flor. capituliformi dimorpho. { 

435^F'^''"' jPffiy?. fimpl. 8 — dentatum; thecae apophylis obconl» 
nutii* Q^ vmbracullforraisque. Mafc. Fios dilciformls, 

Pcrifi, CLASSES GLKERVM. 137 

Ferijl. fira.pl. i6 dentlbus anguftis, ereaiuiculis. Mafc. ^^SLccrfyi 

Fios gemmiformis e foliorupi aiis. 
Pcri/i. fimpl. dfntes i6 latiusculi reflexi. Mafc. Flore 437,Gri7«- 
rrin iummitate diiciforml. -,. -r. - ^ . ""^; , 

Periji. lun^ . d^ntilms i6 integrls. Mfl/c. Fios e fumml- ^J^^WciJia 

tate capituliforniis, diolcus. 
Pcriji. 16 — dentatum: dentibus reflexls, Inlerpofitis .i-^gOrf/iO- 

procefiults fiihbriaris, conmueatibus, Fios Mafc. trichuin. 

gemmiformis et capituUformis. 
Periji. fimplex: dentlbus 32 integrls, aplcibu| meqj,- 4fP' ^^l^* 

brana adglutinata. /rifl/c. Flos difclformis,";^.;- ^.^!' ' trickum: 

/3. Dcnticulis bifidis. 

Perifl. fimplex: dentibus l6 bifidls, longis, ereclls. 441. Tri- 
Mafc. Fios in alis follorum gemmlformis. clioftomum. 

Periji. fimpl. dentibus 16 breuloribus , Infiexls,' fifiis. 442.- Fi;(J7. 
Mafc. Fios In folloruin alls gemmiformis. licns. 

Pffi/?. fimpl. dentibus 16 breuloribus, inflexls, blfidls. 443 i)?cra- 
Mafc. Fios capituliformls. ; , num. 

y. Denticiilis ciliat'is tortilihiis. 

Perijl. fimpl.' clllato: clllls fpirallter conuolutis. Mafc. 444 Tom^- 

Fios gemmlformls monoicus. ^*^* 

Perijl. fimpl. ciiiato. Flos Mafc., capituliformls, dlolcus. 4A5-^^^^^' 

d) Perijlemate fgurato ; , prdine duplici. 

«c. PeriJlGtnate dentUtb citiato, 

I. Dentibus apice liberis. 

Pfyi,'?. duplex: SA-m7/. dentatum ; dent«bus t6 cUiisque ^j^N^c^f-, 
apica ilberls. Majc, Flor. gemmiformi dioico. r/a. 

Pf/v^/?. e.vteru. dentlbus 16 acutis: ivtertore ciius \n\- ti^^-j.Lesken 
formibus. Majc, VioB gemmiformis diolcus. 

Periji. cxtev)}. dLGnizio : dentibus 16 acutis ; inter. clila- 44H. Hyp^. 
to; clliis e mernbrana difformibus. Mafc. Fios gem- mm^ 

■ miformis diokus, 

i c Perifl, 158 CLASSES GENF.RVM. 

44()Bryu7n Pcrijl. extern, dentibus i6acutls: hitern. e membrana 
carinata clliis difformlbus. Mafc. Flos capituliformls 
•difiicus. 
45C. Mni' Perifi. eA-fm/. dentlbus 16 acutls : intern. e membrana 
tm. eiliis difformibus. Mafc. Fios difciformis dioicus. 

2. Dentihus apice cohaerentihus. 

451. KotU Perift. extern. dentlbus 16 nplce coha^^rentibus obliqulsr 
rtiitiru. iwrm/. cllus to*Idem membranacels planls. Mafc.Flo- 

re difciforsnl dloico. /3. Periflomate dentato memhran^eeo. 

452 Webe- Perift. f.Vffr». dentlbus 16 acumlnatls: intern. membra- 
ra^ naceo carinato cum et absque cilils. Flore herma* 

phrodito. 
4C2. Bar- Per//?. duplex ; exffrn. dentlbus 1 6 cunelformibus : in- 
trainia tem. membrana conica plicato-carinata, In^aperturam 

lacinulatam conniuens, Flos androgynus. 
454. Bux' <f — QMafc. Flos difcoideus. Pcrifl. extern. dentlbus 16 
baumia. truncatis ; intern. membranaceo plicatum. 

y. Periflomate dentato reticulato. 

455-^0f}ti- pcrifl, 'extern. drntlbus 16 pyramldatls: intern. retlcu- 

nalt\ jatQ_ Mafc. Flore jn alis follorum gemmlfornii. 

/^5(i Mcejla ^__oMafcul FIos difcifovmis. Pm/. ejc/era. dentlbus 
l6curtis: intern. vetlculatum. B. Hepatici. 

45-, Jun- Q^^^j-^ pcduncull folltavla, 4 — valuls. Sem. filis elafticls 
germ.nnia. Jnftruaa. 

458- M^r- ^ — ^ Rtccptaculum peltatum Inferne femlnlferum^, 

Qkamia. ixiulticapiulare. Capf 4 — valuis. Sem. fllis elafticis 

praedita. ^ ^ ^^ CLASSES GKNERVM. I^^ 

III. 

I 

A L G A E. 

a) Terrefies. 

C(?^/ biualuis, lineMrls; vaiuulis feminiferls. Se^n. co- 45.9 -'^^'^^^^- 
lumnulae fiiiferini adhaerentia. ceros 

(f — ^Capf, cordiformis. Senh fubrotunda frondi [tn- -V^'^ Blajia. 
inerfa. 

</ — $ Cflp/ o-Iobofae, frondis fuperficle innatae. ^Si.Riccia 

Receptactilum f-mlnum oblongum , p^ltiforme. ^^^'' ^^'^^' 

ReccptacuJum Ceminum fubrotundum , lubconuexum, ,A"/i i 

fieplus emsrglnatum, fcutiforme. "*^" ''^'^'^^ 

Rectptacuhm feaisnum in veficulas proiuberantes etma- 464., Reti- 

culas aibas eleuatum. Corpus varle lobatum, late cularia 

exnanfum. 

Recept. feminum peltatum. Corpuj fimplex vel Imbri- ^6-.Vmbi- 
catum deprenumque. licaria. 

Recept. femlnum tuberculofum. Corpus fiftulofum, fae- 466. Cla^ 
pius ramofum. dofna ' 

jRec(?pr, ieminum in verrucas eleuatum. - 467- Vcr-' 

Recept. feminum tuberculls Iquamofis velcarnels Inflru- ^ticai<ia • 
<lum. ' Ab-i.Tn- 

Recept. femlnum cruflaceo - tartareum, patellaeforme ''^'^"'■^^^^' 
eleuatum. 469. Scu~ 

n r • • 1 . , , tellarta 

heeept. leminum in orbiculas eieuatum. Corpus ex me- A-o.f/sjiea. 
ris fills ieu funiculls , ter^tlbus plerumque lolldis ri- -^ 
gldlsque conftons. 

Rece^r. feminum Imbricatum. Corpa/ cruftls tartarels 471.^/^^^ 
inftruclum. I'/ * ./ 

Puluis fubtlliflimus per lentem aiglebls varle formatls A-;2.Lepra. 
conftans. .' • r • 

Fihrae fimpllces, per lentem ex lanuglne valde tenui a-j-^ Bijffns 
conftantes. •'" *^^ V) Aqua- IJ.O CLASSES GHWERVM; 

b) Aquatkae. 

474. Coji- Fihrae {implices vel ramofae, capillfires, longiffimae, 
ferua, modo teretes, modo reticulorae, paffim globolae, 

475« y^^i^' Frudificraioties in membrana diaphana. 

IV. 
F V N G L 

a) Seniina Fungorum exterrtH itj fnperficie inferiore mem-> 

branae Fiingum tegeinis ^ aut lameUas, aut tubas 

formantis., aut Apophi^Jhim adinftar prodeun- 

tis, recondita, 

476. Aga- Pikiis fuperficie inferiore in duplicaturas membranaceo* 
ricus, lamellaeformes centro ad ambitum difpofitas. Ptlea 

feflili vel ftipitato. Sem, vel margini vel fuperficiei 
totlus lameliae alr.xa. 

ji^l^j.Bole- Pileus fuperficie inferiore in tubls, cauernulls aut porls 
tus. aggregatus. 

478. , Hyd- Piletis in protuberantlls eiongatis fola femlna ferenti- 
jiui/t, bus. b) Semina Fuiivornm in fiperficie frperiore , corpus aut 

conuexum^ aut coricauum, referente ^ exteriia, 

apparentia, 

479. Phal- Pileus intus laeuls, exterius rugofus et retlculorura ad- 
lus. Inftar dlfpofitus. 

480. Hel' Pileus ex pllcls turblnatls conflans. Capfulae la- 
vella. tentes. 

^jiPeziza Fungus concauus, cyathiformls vel infundlbullformis, 
ftipitatus absque fructificatlonihus vifibillbus. Sein, 
mlnutillima puluerl^ ad inftar elaftice explodens. 

Fungus ;CLA?SE3 GENEn.VM. I^I 

Fungnf conc&uxis^ planus, reflexus, e thecis ierainali- ^g2. OSlo- 
bus niemhrancijs v!: plurimum femina 5 — S foecUii- jpora, 
da ferentibus , conftans. 

Fz/7;?wx patellaeformis. Sem. in fuperficie externa per jg^. Po;-^. 
pun&a minutiffima eiaculans. n^^^ c) Scmina in tota Juperficie corpus ohlcngiim formant:^ 
externe fita, 

Fungus glaber faepius dauaeformis. Frucllficationes 484-C/aaa. 
inuifibiles. ria. d) Semina in cauo pecnliari recondita atque mem' 
hranci ciiapluina inuoluta. 

Fungut volua difcedente filis reticulatis factus, femina- 485. Ste' 
que nuda elaftice eiaculans. mcnitis. e) Seinina in rorporis ipjius fuhftantia inclufa^ et 

vel «. Orifcio quodam fpiperiora verfus aperto effun- 
denda. 

Fungtis fucco membranaceo globofo vel ouato -lubro- 486. Lj/co- 
tundo inftruclus, leminibus filo inftruclis, interneex "perdoti. 
toto repletus. 

Fungus voluatus capiulam globolam eiaculans. 487. Car- 

Funms Iphaericus feminibus ecaudatis farclus . per po- " r. ^f' 

ria. ros in fuperficie fparfos faepius emittens. ^''°' P'^'^'' vel j8. Explojione menihranulae dijfraSla ad latera 
ernittenda. 

Fungus gelatinofus partibus fru^lificantlbus In UIo laten- 489- Tre- 
tibus. mella, 

Suk- l^Z eLASSES GENERVM. 

490. Mw SubflatJtia mollis in puluerem capitulo inclulum fa- 

/f- tii-cens. 

liis. Suhfiantia cellulofa , puiueiifsra, nuUo cortice tecta. 

492 Moni- Piifigus granulofus filamentis adfixus. 

1 F i\^^hj}antta moliis butyracea, in atrum et fuliginofum 
puiuerem diiabens. Claffis C 1 a f f i s I. 
M O N A N D R I A. 

^ ^ , MONOGYNIA. 

A. FLORE HERMAPHRaDlTO. 

I. SALICORNIA. LiNN. Gen. lo. Glasfchmalx 
Gernt. Glalswort^;;g/. Soude GaH, 

s ... 

\.^aUcorfiia patula, articulis apice comprellis, emar- herbacet. 
glnato bl'ndis. linn. Syft. p. 52. scnkEB. SpIcU. p. 
39. n. 961. BLAKW. tab. 598. Flor. Dan. tab. 303. 
SCKVHR tab. 1. 

Krautartiges Glaskrant, Scekrappe, Meerjalzkratit. 
Germ. Herbaceous Glajiwort. Angl. Salicot ou So^' 
de. Gall. 

Crefclt coplofe ad fallnas Ketfchaulenfes et ad 

Deldli. Floret lul. et Aug. Annua. 
Vfus. Ex hac plan<a ^yniiiHicdlcla, qua vtuntur advltra 
et fapones confic'endos, praeparatur. Infuper haec 
etlam acetarlae ad Inftar commedl potefi, et Angli 
Belglque hanc herbam oleo et pipere acetoque con» 
dltam cuplde edunt. Planta quoque a pecorlbus 
expetlta. 

2. HIPPVRIS L. G. II. Tannenwedel, Schaft- 
halm. Germ. 

2. Hippuris follls oclonls fubulatis- linn. Syft. p. 53. vulgari* 
jAHN Epift. gratul. n. I. Flor. Dan. tab. 87. sckvhr 
tab. 1. 

Gemeines Kannenkraut , Tannemvcdel. Germ. Com' 
mon Horfetail. Angl. Fejfe d'eau. GalL 

A I» 2 CLASSISI. 

Jn locls aqi.;ofis paludofisque comoCe ad Knap- 
"pendorfy " ({Vi Rande dcs Teichs^ et ailbl fre- 
fjiiens. Flor. Ivfai. lun. Perennls. 

Ob huius plantaeafperltatem tornatores et fcrlna- 
rli; vtuntur ad varias partes pollendas. Oues her- 
bam fuglunt; caprl contra^aulde deuorant. 

D I G Y N I A. 

0,. CALLITRICH^ L. G. 13, Waflerftern. Germ, 
verna. 

3. Callltriche follls fuperlorlbus ouallbus, florlbus an- 
drogynls. linn. Syit. p. 53. eoehm. n. 247. (fub 
Siclbria) Tlor, Dan. tab. 129. sckvhr tab. T. 

Frilkjalirif^cr fFaJf:rJicrn, geftirnter TVaJferfenchel. 
Germ. Vcrnai Staritwrt. Angl. 

In foiTiculis et Iccls flagnarjtlbus vblque; e. g, 
hinter dcn Koklgiirten^ In foniculls ad Gohlis. Vlot. 
avitumnalis. initlo Verls. Annua. 

4. CaUitriche follls omnlbus llnearlbus , aplce blfidls, 
, fiorlbus hermaphroditis. liin'n. Syil:. p. 53. n. 2. 

BOEHM. n. 24U. (fub Stcllaria'). 

Callitr. follis oppofitis oblongis, fructibus qua- 
drlfariam dehifcentibus. Gmel. Slbir. IIL tab. i. 
^^r. 2. 

Ilcrhjiivajferjlchi , fchnialhVdttriges Linfenkraut, 
Germ. Atitmnnal Starivort. Angl. 
' In folTiculIs pratorum et ftagnantlbus vblque. FI. 

dubia. - Aug. ad tempi;; autu.nnale vsque. 

5. Caltitrichc foliis fuperioribus ouailbus , caullnls li- 
nearibus apice bifidls. hofm. Obferuat. Bot. n. i. 

Stclhiria intcrmcdia. wiggers Prlmlt: Holfat, 
n. ^. 

Stcllaria foliis omnlbus fubrotundls. boehm, 
n. 24S'. 

Zzveifclhafier TVajfcrftern , f. Sumpfivajferjiern, 
Germ. 

In usdem locis cum prlorl, praeclpue heij Reid' 
niz. Fl. vemall tempore. B. FLO- M N A N D R I A D I G Y N I A. 3 

B. FLORE MQNOCLINO. 

4- CHARA L. G. 1127. Armleuchter. Gcrin. 

6. Chara caulibus laeuipus , frondibus Interne denta- vulgaris. 
tis. LiNN. Syft. p. 839.-.n. 2. schrse. Spk. p. 62. n. 

1009. 

Gcmeincr ArmUuchter \ ftinliendes fVaJfi.rfckaftheu» 
Germ. 

In foffis.pratorum Schoenfeldicormn et Ahtnaun' 
dorf\ in fcroblbus limoils paludofis nack Gontieiviz, 
et in pifcinis ad Parne!;. Fl. lul. Aug.- 

Odor huius herbcie eft foetidus. 

7. Chara caulibus aculeis capillaribus conferL°s. linn. hifpida. 
Syft. p. 839 n. 3.- FL Dan. tab. 154. 

StruppigTsr Artnlcuchtcr. Germ. 

In locis inundatis, e. g;. bei dem Brandrooriverke 
iLL. roiiL detexit, et pifcinis ad Lindentkal paflxm. 
Fl. lun. lul. Annua. Aa CLAS- 4 

< x-.; ' . ' ■ ■ — ?„ ■ — :- 4^ = '» 

Claffis 11. 
D I A N D R I A 

M O N G V N I A. 

A FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Flores I — petali, iiiferi, rcgularef. 

5. LIGVSTRVM L. G. 18. Rhein veide. Germ, 

Pnuet. Angl. TroUne. Gall. 

vulgfti-s. S- i-^i^/f/^r.vOT foUis lanceolato- ouatis, fubacutis. 

Lignjlmm vzilg.ire. HNX. Syft. p. 56. eohhm. n. 2. 

BLACKW. t. 142. SCKVHR t. 2. MILL. t. 162. 

Raiii- f. Spanijche- /^Feidefi, Mundkolz. Eifenbeer- 
hainn. Gemeiner hiartricgel. Gerrn. Common Priuet. 
■ Angl. Troene couimmi. (Tall. 

Ad fepes frequens , U7ti das Brandvoriverk , in der 
AUce vor dcm Grimmifccn Thore ei Hallijchen Pfort- 
chcu; porro quoque in multis hortis circa Lipfiam 
litls. Etin fyluis elatiorlbus, c. g. im Bicniz copiofe etc. 
Fl. lun. et lul. Baccae maturefcunt autumno. Frut. 

Vf. Ex baccis atramentum confici poteft. vid, 
TRAG. et LiNN. Flores apibus pabulum gratum. Fru- 
tex ad fepes et hortorum ambulacra ornanda idoneus 
optimusque. Folia funt amara, adftringentia, quae 
in fcorbuto diaii-hoeaque valde laudantur. 

6. SYRINGA L. G. 11. Spanifcher Hollunder, f. 

Flieder. Germ. Lilac AngJ. et Gall, 

vwl2«vi«. cf. Syringa foliis ouato - cordatis , integris. linn. Syft. 
p. 5j. BOEHM. n. I. (fub Lilac) sckvhr t. s. 

Var. Dl.ANDRrAMONOGYNIA. 5 

Var. X flcre albo. 

Gemciner- blauer- f^anifcher Holunder.PfeifeftJlrancli ; 
Hnck a?:f ciic Ahgd: var. weisbliihender Hollunder. 
Germ. Common blne Lilac, var. Wkite Lilac. Angl. 
Queue dc Reiiard ou Lilac, et var. Lilac a fleurs blan- 
ckes. Gall. 

In hortis vbique et ad fepes hortorum frequens. 
FI. Mal Fiut. 

Vf Fiorcs aplbus pabulum. Natlones orlentales 
allique c ramls fiftulas tabacorum conficlunt. Scri- 
nlarll lionum ad res laeulgandas adhlbent. 

10. ^'^/ri.^gij fcUis ouato - lanceolatls, integerrlmls. perfica. 

Syringa pcrfica follls lanceolatls-integris. linn. 
Syft. p. 57- MiTx. DIcl. t. 164. fig. I. 

Lilrtc Lig"Uilri foHo Tourn. 

Terfifckcr Fliedcr mit dem Kainiveidenblatte. Gerra. 
Perfi.-m lasmlne Angl. Lilac de Perfe. Gall. . 

Patrla hulc fpeclei proprla eft Perfia, ex qua in Eu- 
ropam lam d'u translata eft et cafu In Profugnacnlo 
Grimenfi, bei der Paflci liinter der Soldatenivoknung, 
fponte nunc crefcere vldetnr. Praeter hunc locum 
InSertochcz vrbem et Inhortls vrbanls ruftlcanlsque 
culta. FI. Malo et lunlo. 

Obf Friitex valde mlnor, tenerlor Syrlnga vulga- 
rl. Rami angulatl Ita vno latere conuexl, altero 
contra planl et quafi profunde fulcatl ; caeterum cor- 
tlce clnereo - albefcente cWicH, maglsque folloli. Ll- 
gnum paulo durlus. Folia ex AxIIlis ramorum pro- 
gredlentla, compofita, plnnata : luperlo.a ramea 4 
parlbus conftantla atque Inyb/i//duobus Clrrhlformi- 
bus tevmlnantur FoIIola ouato - lanceolata (non pla- 
ne lanceolata), integerrlma illls Llguftri ferefimlii- 
bus oblcure-vlridefcentla. CoroUa, vt In 5". vulgari^ 
quoad figuram, infuper carneo praedita colore et ml- 
nus odorata. 

b) Florfs inferi i — 'petali irregulares., 
. 7. VERONICA L. G. 26. Ehrenprels. Germ. Speed- 
v.'eU. Angl. Veronlque. Gall, 
* S-picatae. 

11. Veronica fplcls terminallbus , follis ternis inaequa- mftiitimt. 

A 5 liter ^ CLASSIS II. 

liter ferratis. linn. Syft. p. 58- n. 4. boehm. n. 95. 
Fl. Dan. t. 7,"]^. 

Meerjlrandi Ehrenpreis; hlaner IVeiderich. Germ, 
Hiaritime Specdwell, An>'>,!. Vcrojiiqne de.(7i!crs. Ga!l. 

In pratis, e. g. im RofcnthaJs., nach Lindenau, 
Gonneivnz. Fl. Aug. et Septembr. Perennis. 

Vf. Folia Infufo theiformi Inferulunt. 

Schreberi. ^2. Verojiica fpicis terminalibus, elongatis, foliis fem- 
per oppoiitis, cordato-lanceolatis, obiongis, dupli- 
cato-ierratis, apice acuminatis. Tab. I. 

Veroiiica longifolia fpicis terminalibus , foHis op- 
politis lanceolatis ferratis , acuminatis. linn. Syil. 
p. 5H. n. 5. scHREB. Spic. p. 10. n. 903. cranx II. 

P- .^.^4- n- 2. 

hangbUitterichter Ehrerrpreis. Germ. Lovg-leaued 
Speedweil. Angl. Veroniquc afeuilles longnes. Gall. 

In pratis et nemoribus, e. g. ini Rofc7ithale, ad 
Rafchwitz, nach Lindena:i. Fl. lun. — Aug. Peren- 
nis. 

Ol'f. Haec planta in locis humidioribus maiori 
habitu gaudet, eiusdemque folla funt modo latiora, 
modo Giigufticra, laete vel obfcure virefcentia. Flo- 
res apibus pabulum, et cues herbam recentem val- 
de quaerunt. 

fpi<:at&. 13. Veronica fpicis terminalibus ; follis oppofitis, cre- 

natis •, caule adfcendente fimpiicHIimo. linn. Syit. p. 
58. n. 7. EOEn.M. n. 96. Fl. Dan. t. 52. Vcronica Or- 
chidea. crani. II. p. 3,^3, n. 1, 

Zupejpizter PVeiderich. fVicfen- Ehrenfrcis. Germ. 
Upriglit Spiked Alalc Speedwell. Angl. Vcroniquc a 
tpis. Gail. 

Ad fyluarum margines frequens , e. g. an-der- \ 
Pleiffe im Rofenthale , iin Zfchncherfchen Hohe, hinter i 
der ZiegcUcheine, et aiib*. Fl. lun. — Aug. Annua- ~' 

Vf. Flores apibus pabulum, et herba a nonnullls 
medicis coracis loco Peruuiani in febribus tertiam& 
adhibetur. 14. DI A N D RI A MO NO G Y K I A. 7 

14. F^tTonfc-/! fplcls laterallbns pedunculatls •, follls op- officinalis. 
poficis; caulcprocunibcnte. linn. Syfi. p. 58. n. \o. 
boehm". n. 89- ELACKW. t. 143. Fl. Dau. t. 248. 

SCKVHR. t. 3. 

i^cro7:icn fcapls fplcatls, follls oppofltls, ouatls, 
ftrlgofis, caule procumbente , flolonitero. link. 
Hort. ClaT. n. K. 

Gehrauciilidia' Erenpreis; IJcil allcr Wch\ Grimd- 
heil. Germ. Mal- Sfeedtvell of tke Skofs.An^L Vero- 
tiiijue r.uV.c, vp.lgairc, ou officinalc Gsll. 

In fyluatlcis, e. g. im UniverjitHti- , Livheler-, 
Zfckochcrjckc-i et Gomtciviza' Holzc ; quoque in pratls 
iiack hindeiiaii , coplofe. FI. lun. — Aug. Per- 
ennls. 

Vf Pianta eft amara, adftrlngens, vulnerarla, to- 
jilca, pecloralls ct vulgo thel fuccedaneum praebet. 
Clneres hulus fal commune contlnent. Decoctum 
cum vitrlolo infplflatnim atramentum exhlbct. Infu- 
per plebs hac herba in multis rebus fuperftltlofis 
vtuntuv. 

** Corymhofo-racemofae, 

15. Veronica racemo termlnall fubfplcato, follls ouatls, ferpyllifoIU. 
glabris, crenatls. linn. Syft. p. 59. n. 17. craxz, ^ , 
II. p. 342. n. 10. EOEHM. n. 90. Fl. Dan. t, 492. 

Var. «) Ver. erecta fylueftrls. 
/3) Ver. minlma, repens. 

QuandelbVdttriger Ehrenpreis, Germ. PauVs Beto- 
fiy, orfnoath S-peedivell. Angl. Veronique Serpoline, 
Gall 

In pratls, pafculs vbique. Var, <k) in pratls mon- 
tofisque frequens. /3) in loco fl-erlllorl, e. g. a^ris, 
•vor de7n Sckmfelder Ffortcken. Fl. Aprll, Maio. An-. 
nua. 

Vf. Apes hanc laeplus frequentant et a floribus 
copiam mellls maloremcera reportant. 
16. Verouica racemis iateraiibus, foilis ouatls planis, F/Cccabung» 
caule vepente. linn. Syfl: p. 59. n. ig. BOEHM^n. 85, 
BLACKW. t. 48. fig. I. Fl. Dan. t. 51I. 

Var. a) Ver, Beccabunga mlnor. 

A 4 Pharm. CLASSIS II. * Phavm. Bcccahungae herba. 

' Backbiingen; fVaJferfilat. GQvm. Brooklitne. Angl. 

Bcccahontiiie^ ou Crefjon (iqustiquc. Gall. 

In fofiis et fcroblbus, bei Lindenou ^ Le/nfch, Eh' 
renbcrg^ Gunndorfetc. tt ad rluulos fere vbique, 
praeprimls, nicht weit vom Gcfurvlbruvnen. etcoplo- 
fiffime in f jfficulls verfus5Vi'/?tma.Flor. tota fere aefta- 
te. Perennls.' 

Vf. Vls elusdem dlfcutiens, antlfcorbutlca , de- 
lilnc humores mundlHcat et vrlnam promou^t. In 
cullnls acetarlae loco adhibetur et ibidem more clba- 
barlorum oleraceorum praeparatur. Equi ouesque 
hanc refpuunt. 
nagallis 17. Fero/z/c/z racemls laterallbus , follls lanceolatls fer- 
aquatica. latls, caule erefto. linn. Syft. p. 59. n. 19. boehm, 

n. 84- — BLACKW. t. 48. fig. 2. 

WaffergauckhciU fchnalblattrige Bachhungen. Germ. 
Long-kriucd Water Sfccdwell. Angl. Beccabonguea 
feuillcslongucs Gall. 

In paludofis et fofllculls nach Schonfeld zu., etiani 
in pratis noch Lindcnau et Grflj-/£/ci coplofe. Fl. Malo 
— Septembr. Perennls. 

Vf Haec faepe varlat quoad magnltudlnem , Ita, 
vt hlnc malor, Illlnc mlnor deprehendatur. , Oulbus 
et aulbus piaeclpue aducrfa. 
fcxjtellata. jg. Veronica racemls lateiallbus alternls: pedlcellls 
pendulls-, folils llnearlbus, Integerrlmls. linn. Syft. 
p. 59. n. 20. cRANi. II. p. 343. n. 12. BOEHM.n. 86. 
H Dan. t. 209. 

Schildformiger f. fchmaUdattrichter EhrenpretT. 
Gerni. Narrow - leaued fVater Speedwell. Angl. Vero-^ 
nique u ecuffojts. Gall. 

In locls Inundatls et foflxcuUs, ad viam inter L/a- 
denau et Klcinzfckocher; in fofliculls ad pratorurn 
marglnes po(t Gunndorf bei dem Gefundbrunnen et 
Univer/itatsholze ; porro etlam In pratls Schotfeldi- 
cis. Fl. lun. lul. Annua. 
Teucvium. 19, FtroTj/ffl vacemls latcrallbus longlflimls ; foliis oua- 
tls, rugofis, dentatls, obtufiufcuUs ; caulibus pro- 
cumbcntlbus. link. Syft. p. 59. n.21. boehm. n.87» 
Pharm. Vcronicae Tcucrii Herba. 

Edl<r DIANDRIAMONOGYNIA. 9 

Edkr Ehrenpreis', faJfcher Gunderma^n. Germ. 
Veronique Teucriette^ ou GroJJe Gcrrr.andree. Gall. 
Karrcw - leaueci ivild Gcr7!iavd>r. Angl. 

In pratis et nemorofis valde frequenter vin Rofen- 
feuthale et ailbi. Fl. lun. et lul. Annua. 

Obf. Quae amat varietates et ratlone babitus et 
coIoi.ls corollae dmerlas. Ceterum haec vi aperlente 
.€t adftr;no--nLe gaudet atque a nonnuUis loco potus 
thelformls adhlbetur. Apibus et aulhus mlnorlbus 
prodeft. ^ 

20. Ffrorz/caracemlslaterallbus; folils oblongo-ouatls proftratd, 
ferratis ; cauilbus proftratls. linn. Syft. p. 59.11.23. 

JAHN n. 2. 

Var. x) flore carneo. 
f) flore caeruleo. 

Gejireckter Ekrenfreis. Germ. Frojlrate Speedwell. 
Angl. 

Crefcit auf dem Lammerberge ad Sckopam et mlhi 
auf den Rofenthaler fViefen occurrlt. Fl. Mai. — lul. 
Perennls. 
ai. Veronica racemis laterallbus ; pauclfloris, calyci- montana, 
bus hirfutls; follls ouatis, rugofis, crenatls, petlola- 
tls; caule deblil, linn. Syft. p. 59. n. 25. scHREB.p. 
xo. n. 904. 

Berg-Ehreirpreis. Germ. Mountain Sfeedivell. 
Angl. 

In locis valde vmbrofis v. c. itn RofentkaJe\ auf 
dem Bieniz. Fl. Malo. 

22. Veronica racemls latefallbus ; folus ouatls feffillbus, Chamae- 
rugofis, dentads; caule deblii, blfarlam pllofo. ^ry»> 
LiNN. Syft. p. 60. n. 26. EOEHM. n. 88. — FJ- Dan. 

t. .3.4S. ' 

• Gamanderartiger Ehrcnpreis ; hlauer JViefcn • Eh' 
reupreis; Fraitenbis. Germ. Veromque chenctee. 
GcU. ^ 

Vf. Apes interdum hanc reulfunt, et hcrba in 
medlclna pro potu tlielforml a nonnulils medlcls pai^ 
iim praefcribitur. 

23. Vcronica racemis lateralibus ; foliis cordatis,^ rugo- Utifolia. 
fisdentatis; caule ftricto. linn. Syft. 'p. 60. n. 30. 
CRANi. II p. 3.;8. n. 15. boehm, n. 88« 

A 5 Breit^ lO C L ASSIS II. 

BreithVdttrkluer Ekrenpreis; Sufanve^iltrazit. GeriB. 
Broad- leaiicdtvild Germatider, Angl. Veroniqiic hfmil- 
lcs Jargcs. Gall. 

Inter fruticeta im Rofenthale et aUbl. Fl. Mal. lun. 
Anuua. 

*** Pedunculis vnifloris. 

agreftis, 24. Fi?roM/Va floribus folitarlls, follls cordatls, Inclfis, 
pedunculo breuloiibus. likn. Syft. p. 60. n. 32. 
BOEHM. n. 91. — Fl. Daji. t. 449. 

Acker-Ekretjpreis; blauer Vogehneier. Germ. GeV' 
mander Speedtfell. Angl. Veroniqiie ritfiiijue. Gall. 
In agrls frequens. Fl. Aprll. Mai. Annua. 
Vf. Pabulum ouibiis. 
uenfis ^5* ^f''°'"^^ floribus folltarlls; follis cordatls^, Incifis 
pedunculo longlorlbus. hnn. Syil. p. 60. n. 33. 
-" BOE11.M. n. 94. Fl Daii. t. 515. 

Feld- Ehrcnpreis. Germ. Specdwell Ckichwced. 
Angl. Veronique des champs, Gall. 

In pratls et agrls neglectls paflimque cultls. FL 
vernail tempore Annaa. 

Vf Pabulum oulbus gratum. 
hederaefolia 26. Veronica florlbus folltarlls; follls cordatls, planls, 
5 — lobls. LiNN. Syft. p. 60. n. 34. cranx. II. p. 
350. n. 18- EOEHM. n. 92. — Fl. Dan. t. 428- 
^ Epkeublii ttrichter - Ehrenpreis ; kleiner Gunder' ' 

mann. Germ. Ivy - leaued Specdivell^ or Small-henbir. 
An"^"!. Veroniquea feuilles de Lierre. Gall. 

In agrls Inter fegetes fere vblque. Fl. Aprll. Ani 
nua. 

Ohf Varletas florepallldlorlcum hacproprlafpecia 
immlxtafaepe deprehendl, nunquam vero Illa flo- 
re tota palllda raihi occurrlt. — Vf Oues hanc her- 
bam guftant. 
t' iphvUos ^7* ^^^''o;«Va florlbus folltarlis ; follls digltato - partltls, 
peduncuUs calyce longiorlbus. linn. Syft. p. 60. n. 
35. BOEHM. n. 93. — Fi, Dan. t. 627. 
'^Var. i) foUIs dlgltato — 5 — fidis. 
Dreiblattrickter - Ehrenpreis ; hlaue HUnerraute. 
Germ. Trifid Speedwell, Angl. Veronique digitee, Gali. DIANDRIA MONOGYKIA. II 

In aoris cultis coplofe, iblque etlamlvarietas'lnter- 
mlxta. Fl. April. Annua. 
28- Ve rctiica {{ovlhxis iolitaxm; foliis digltato - partitis, vevn». 
pedunculis calyce. breuloribus, link. Syit. p, 60. n. 
36. scHREB. p. II. n. 905. — FL Dan. t. 252. 

Friikjahriger - Elirc7!prcis t Hanileinkraiit. Germ. 
Vervtd SpeedweJI. Angl. 

Inaprlcis, aridis ad templum St. Tlicclae itt Gi' 
ckerlingsberge. Fi. toto vere. Annua. 

8. PINGVICVLA L. G. t^t,. Fettkraut. Gerni. 
Butferwort. Arigl. GrSffette. Gall. 

29. Pinguicula neftarlo cylindraceo longitudine petall. vulgaris» 
LiNN. Syft, p. 65. EOEBiM. n. ^g. Flor. Dati. t. 93. — 

SCKVHR. t. 3. ^ ' 

Gemeines Fettkraut \ Fettbl att ; Sclmceriturz ; Berg- 
Sanikel. Germ. Common Butterivort ; or Yorkfhire 
Sanicle. Angl. Gra(]'ette commune. Gall. 

In paiculs vdls, im Zfchockerfchen Holze paflim.Fl, 
lun. et lul. Perenrus. 

,9. VTRICVLARIA L. G. 34. Waflerfchlauch. Germ. 

30. Vtricularia neclario conico; fcapo pauclfloro. vulgavis. 
LiNN. Syft. p, 65. scHREE. p. 10. n. ^02. Fl. Dan. 

t. n8. SCKVHR. t. 3. 

Gemeiner Wafjarfcklauch\ Leichenkraut\ PVaffer- 
garbe. Germ. hentibnlaire. Gall. , 

In {tao"nis pratorum Sdiocnfeldicorum et in iocis 
inundatls ; e. g. in alneto ad Schonfeld. Flor, lan.- 
et lul. Perennis. 

Ohf. Diftlnguitur ab Vtricularia minori fpinuUs 
capliiaribus minimis in margine foliorum. schreb, 

/3. SeininihuT ^.r.udis. 

10. VERBENA L. 6. 35. Eifenkraut; Eiferlch. 
Germ. Vervahi. Angl. Verveine. . Gall. 

51. Vcrhena tetrandra, fplcls nllformlbus paniculatis; officinalis. 
foHIs multifido lacimatls ; caule folitarlo. linn. Syft. 

p.67. 12 CLASSTS II. p. 67. n. t6. boehm. n. 133. elackw. t. ^i. Fl. 
Dan. t. 628« .scKVHR. t. 3. 

Phaim. Verbenae Herba. ' 

Gehravchliches Eijhikraiit ; Eijenhart \ wilder Ei- 
ferich; Sthalkraut\ 'Taubenkraut \ Kazzenblut. Gerni. 
Great Vervain. Angl. Verveine. Gall. 

In ruderatis ad vias publlcas , hci den Kohlgarten^ 
Leurfeh, Giiudorf. copiofe in pago Plaiijig etc. Fl. lul. 
et Aug;. Perennis. 

Vf Radices in condimentis cucumerum immix- 
taehasfaciunt fapidiores. OHm haecherba pro medi- 
camento magico habebatur. 

11. LYCOPVS L. G. 36. Wolfsbein. Germ. Wa- 

ter Horehound. Angl. Licope. Gall. 

Buropaeus, 32. Lyco-pm foilis finuato ferratis. linn. Syft. p. 67» 

CRAN7.. II. p. 327. BOEHM. n. 82. SCKVHR. t. 4. 

Europaifcher Wolfsfufs ; Sfarfaden ; Suiwpf T 
Waljerandorn. Germ. Marruhe des inarais ou Licope, 
G5II. Euro-pean Water Horehound. Angl. 

Ad fiuuios frequens, nach dem Rofenthale et In ri- 
vulis nicht iveit von dem Gefundbrunnen ; porro in 
pifcina vor Parneck mihl occurrit. Fl. lun. — Aug. 
Ptrennis. 

Vf Hn-ba exiiccata et cum vltrlolo cocta nigro o 
' ■ lore inficit corpora, quo coniilio cingarl ad colorem 
furuum cutl condonendum adhibent. Recens herba 
pecoribus pabulum. 

12. SALVIA L. G. n. 39. Salbey. Germ. Sage. 

Angl Sauge. Gall. 

pvatenfw. 33. SaJuia folils cordato oblongls crenatls : fummls 
amplexlcalulbus vertlclllls fubnudls; corolils galea 
glutinofis. LiNN. Syft. p. 69. eoehM. n. 81. — 

BLACKW. t. 258' 

Pharm. Hortnini Fol. Sem. 

Romifche., tiirkifc/ie ^ ivilde^ Wald, fViefenfalhcif\ 
M.uskateUer f Scharlachkraut. Germ. Meadow Sage 
or Clary. Angl. Ormin des ^res. Gall. 

In DIANDRIA MONOGYNIA. IJ 

In pratis et coUibus ficcis, /';« Bieniz aufdem Ber' 
ge. Fl. lun. et lul. Perennis. 

Vf. Flores apibus pabiilum gratum. Herba inpri- * 
mis ouibus obnoxia. Coriis parandis apta. Cereui- 
fiae condonat vim temulantem. Seminaodoremfua- 
viffimum fpxrantia. 

• c) Flores fuperi. 

13. CIRCAEA L. G. 25. Hesenkraut. Germ. En- 
chanters Nightfhade. At2gl. Circee. Gall. 

34. Circaea caule ereclo , racemis pluribus , foliis oua- lutetiant» 
tis. LiNN. Syft. p- 58. BOEHM, H. 2^0. FL Da». tab. 

2IO. scKVHR. t. a. a. 

Gemein Hexen f Stepkankraut, Waldklette. Germ. 
Covimon Euchayiterf NightJ hade. Angl. Circee Herbe 
de Sc. Etienne. ou Herbe des magiciennes. Gall. 

In fyluis, maxime im Rojenthale; Gonnewitzer^ 
Zfchocherifchen et Kleindolziger Holze. Fl. lun. — 
Aug Perennis. , 

Nomen Circaea habet a Circe, propterea, quod 
fructus eiusdem fe veftibus affigunt, ficuti Circe fuis 
incantamentis facere folebat. Apes neceflitate coa- 
fti hanc quaerunt. Chomelius cataplasma emoliiens 
e foliis parauit, quod ad condyiomata venerea tol- 
lenda felici exhibuit (uccefiu. 

35. Circaea caule ramofo, depreflb, foliis cordatis, alpint. 
dentatiSi nitidis, glabi-is. rotk. Tent. Fl. Germ. T. 

I.P- 13. ^ . r ■ 

Circaea aj-pina caule proftrato, racemo vnico, fo- 

liis cordatis. linn. Syft. p. ,58- eschenb. Obferv. 

Bot. p. 15. n. 5. Flor. Dan. t. 210. 

Alpen Hexenkraut \ kleines Berg - Hexenkraut. Germ. 
Mountain Enchanters Nightfhade. Angl. Circee des 
Alpes. Gall. 

In locis vmbrofis et fyluaticis, humidls et fterilif- 
fimis, in der Diibevfchen Heide, ante paucos annos 
ESCHENBACHxvs cum SEGNI2I0 detexerunt. 

Obf Cel. ESCHENBACHivs fimul hanc fpeciem ac- 
curatius defcripfit atque caulem, quem linnaevs et 

lU. 14 CLASSIS II. 'lU. MVRKAivs proftratum reperierunt, contra ereclum 
atque exceptis niodo Inferioribus elus artlculis, 
paululum obliquam dlreclionem adaequantibus ; por- 
ro tam Circaeani Lutetianav:, quam noftram, et fim- 
pllcl et compofito racemo iaepius obferuauit. Folia 
in noftra lunt cordata, fplendentia, iongirfurie petlo- 
lata. D I G Y N I A. 

14. ANTHOXANTiiVM L. G. 46. Ruchgras. 
Germ. Sprlnggrafs.. Angl. Flouve. Gall. 

odoratum. 36. Antkoxammn fpica oblonga ouata; flosculis fub- 
pedunculatis ; arlfta longioribus. linn. Syft. p. '^1. 
EOEHM. n. 597. ScHREB. Agroftogr. p. 49. Tab. V. 
Fl. Dan. t. 666. .scKVHR. t. 4. - 

Walires Rtich^ras ; gelbes Ruchgvas, Germ. Vernalf 
ox]S-firinggras. An<g\. Flouve oderante. Gall. 

In pratis coploie, inprlmis im Rofentkale, In pratls 
Schoenfddicis allisque plurlmis pratis copiofiffime. 
Fl. Mai. — lul. 

Vf Pabulum equis oulbusque pergratum. Eft 
vere aroma foeni, quod etiam ob gratum odorem 
Inter puiuerem fternutatovlum a nonnullis comml- 
cetur. 

K FLORE STYLOSTEMONOIDE, 

ORCHIDEAE. 

15. ORCHIS L. G. T094. Ragwurz. Gcrm. FooU 

ftones. Angl. Orquls. Gail, 

* Calcare longiusciilo. 

Sambucina. 37. Orchi€ bulbis oblongo-ouatls, apice oLtufis» 

neaaril cornu conico; labio ouato trilobo, braftis 

ou3to -lanceolatis, florrbus pauiajnaiorlbus. Tab.II. 

Orckis Sainbucina bulbis lubpalmafis ereclis, ne- 

£lavil cornu coruco, lablo ouato fubtrllobo bracteis 

longi- DIANDRIA STYLOSTEMONOIDE. I5 

longitudine florum. linn. p. 810« Jacq. F1. Auflr, 
IL tab. io8. 

Orcliis radicibus palmatls, braclels coloratls, la- 
bello clrcum feriato, trllobato, lobo medlo emargl- 
nato. HALL. Hlft. 11. p. I42..n. 1280. 

Ragifurz mit dem Hollunder Geruche. Germ. Au- 
ftrian kand.ed Elder Orchis. Angl. 

In locls pratisque^ijontofis et fylvatlcis, e. g. in 
devi Hegehclze bci Krip/iiine; porro In monte lic dl- 
clo Bieniz paflim. Flor. Maio et Ineunte lunlo. 

OhJ. Bulbus blennls aplce fibrlllulls fortlorlbus 
obtulis, poHicIs longis, donatus, fubrotundo-obfcu- 
re compreflus; a!ter iiinior magis conclcus et apice 
nudus, obtufus. Ceterum Cupra. Bulbi bafin H fibro- 
iis radlculis, fuperiora verfus currentlbus obfeflus. 
Crt«//V vaiie longus, ereclus, angulo-tres, fimplex. 
Splca ouata iaxa tcrmlnans Foiia radicalia bina femi 
vagjnantia, rellqua caulina 4 — 5 ampiexlcaulla pa- 
tentla; omnla oblongo- lanceolata, i — 3 po!lic!S 
longa, Integerrima, laete viridla, glabra. Petaia 5. 
fuperiora : trlbus conniu^ntibus ; duobus lateralibus 
contrapatulls et reflexis. Labello laterrlbus reflexo,fer- 
rulato, leuifllme blfido •, medlo emarginato. Calcar 
medlocre, terres, crauum, emarglnatum. CoroUa 
' vlridl - flaua ; barba Intus punctis ^croceo-purpurels " 
notata. Stipulae o-as.to-]anceo\atQQ.) feml incuruae, 
floribus paulo malore::, vel paflim longitudine flo- 
rum. 

38. Orc/^V bulbls palmatis patentlbus, neclnril cor- maculata, 
nu germinlbus breulore: labio plano , petalis dorfa- 
llbus. LiNN. Syfl:. p-Sfio. n. 37. eoehm. n. 515. 
Var. I. VAiLLANT, Parli. t. 31. fig. 9. 10. hall. F1. 

Orchis maculata radlclbus palmatls •, caule plerum» 
que folldo", labello trlfido galea reuoluta, hall. 
^Orch. 14. CRAN2. Stlrp. II. p. 492. n. ii, 

Pharm. Pahnatae Radix. 

Gejlechtes Knahenkraut ; Hlindelkrautweiblein. Germ. 
Feniale Handed Orchis' A^gl. Germ. Orquis tachcts. 
Gall. 

In 1(5 CLASSISII. 

,In pratis humidis, e. g. in pratis Schoenfeldicit 
' copiofe ; porro 7t;i Univerfitatsholze^ iblque lyluis 
confinibus. Fl. Mal. ct lun. 

Vf. Ouibns pabuium. 
latifolia. 39- OrchiT bulbls iubpalmatis reftis, neclarii labio trl- 
fido, latcralibUs reflexo, cornu germlnibus breuio- 
re, bracleis flore iongloflbus. hnn. Syft. p. 810- n. 
34. EOEHM. n, 515. 

Orchis radiclbus palmatls, caule plerumque fiftu- 
lofo, brQcVeis maxlmls , galea lateribus reuoluta. 

CRANZ. II. p. 493. n. 12. BLACKW. t. 4O5. 

BreithVdttrichtes Kitahcnkraut ; Vetmshlume ; ro- 
thcr Wiefijigukgtik.Gexm. Male Hai2ded Orc his. An^l. 
Germ. Orqiiis a feuiUes larges^ ou desfres. Gall. 

In pratis paludofis, e. g. in pratis Sehoenfeldicis 

et poft Taucham Fl. Mai. lun. 

toriophora. 40. OrfAfj-bulbisindluifis, necttarii labio trifido reflexo 

crenato: cornu breui, petalis conniuentibus. hnn. 

Syft. p. 808. n. 21. scHREB. Spicil. Append. n. 1169. 

■ Fl. Dan. t. 224. 

Orchis cimicina radicibus fubrotundis, galea con- 
, niuente, labello trilido reflexo. cranz. II. p. 498. 
n. i^ 

Stiwkendes Stendelkraut; Bocksknabenkrattt. Germ, 
LeJferLizard Flower. An^l Orquisfetide.^ oupJinaisGali. 

In nemorofis et auf dcr Wieje am Bieniz, ill, 
pOHLivs «» Zfchochrifchen Holze , rarius; porro quo- 
que iin Bienitt et im verfelojfenen Holze pafTim reperi. 
Flor. lun. lul. 

Ohf. Labium trifidum ferratum. Odore cimi- 
ciseft. 
Motio. ^i. Orchts bulbis fubrotundisj galeae petalis lineatis, 

labeilo ampilter trlfido, crenato, medio fegmento 
emarginato. cranz. II. p. 499. n. 14. boehm. 
n. 512. 
^ Orchis bulbis Indluifis, ne£tarii labio 4 — fido, 

crenulflto: cornuobtufo adfcendente, petalis obtufis 
conaiuentlbus. linn. Syll". p. 8c>H. n. 23. vaillant. 
Parlf tab. 31. fig. 13. 14. hall, Flor. t 33. Fl. Dan. 
tab. 253. 

Pharm. Saleji) Radix. DIANDRIA STYLOSTEMONOIDE, I7 

Knahuikraut \ Gemeinc Ragivtn-z', Salepii-urzel\ 
He!r,\ithsivurzeh Germ. Female Fooljlones. Angl. Or- 
quis femdh\ oii honjjo',!. Gall. 

In pratls frequentillime. FI. Malo. Perennls. 

Ohf. Flores interdum colore pallIdio:-j, pafTim 
rubro deprehendi. Kadlx eft lubricans, valde nutri- 
cla aphrocifiaca. Labium trifidum, medio emargl- 
natuni. Petala obtufa iinearl lanceolata. 

42. Orchis bulbis indluifis, nec^aril lablo 4 — lobo mafcula, 
crenulato ; cornu obtufo , petalis dorfalibus reflexls. 

LINN. Syft. p. 809. n. 24. EOEHM. n. 511. BiACKW, t. ' 

53. VAiLL. t. 31. fig. 12. Fl. Dan. t. 457. segv. ver. t. 
15. fig. 4. 

Mdnnliche Ragivurz', Narrenhoden. Germ, Male 
Fooljlcncs. Angl. Orquis male. Gall. 

In pratis Schoenfeldicis paffini et fyiuls frequens. 
Fi. lun. lul. 

43. Orchis bulbis Indlulfis , ne£larll labio 5 — fido, militnris, 
punclis fcabro , peralis confluentlbus. linn. Syft. p. 

Sog. n. 2b. EOEHM. n. 510. 

Orchis radicibus lubrotundls, labello quadrlfido, 
lacinils anterlorlbus latlulbuils; pofterloribus remo- 
tis tere conurrgentlbus gmel. I. 24. 

Orckis Riiiini bulbis fubrotundls, fpica conlca, 
petalls conniuentibus, neclaril labio trlfido, laclnla 
media pToductiore bifida. govan. Illuftr. 74. 

Orchis mafcula rhxn. Hex. t. 15. 

Var. Orchis militarls mdior tovrn. Inft. 438- tab, 
^47. VAiLL. Parif. 148.. t. 31. f. 21. 27. 28. S.1V1N. 
Hex t. 16. 

Kricgerijche Ragivurz. Germ. Mati Orchis. Angl, 
Orquis militaire ou capette. Gall. 

Tn pafculs hifitcr fVolkwitz, et pratls liumidls am 
Univerjitiitsholze et alibl. var. In pratis bei dem Bie- 
tiitz et Kleindblzig. Fi. lun. lul. Perennls. 

*^ Calcare longijfmo. 

44. Orchis bulbls Indlulfis, nec^aril lablo lanceolato, blfolla. 
integerrimo: cornu longlffirao; petalis patentlhus. 

B LINN. l8 €L ASSIS IL 

I.TKK'. Syft. p. 8oS. n. 15. boehm. n. 520. (fub Satt^- 
rio) — SEGV. t. 15. f. 10. 

Pharm. Satijrii Radix. 

'Ziveiblatterichte Ragu:urz; tveijfes Knahenkraut\ 
FuchshL-Uein; Bifainknubeitkraut; Nacktviole. Gerin. 
Cotiimon Btitterflij Orchis. An^L Orquis bifeiiille ^^ oa 
hlaiK. Gall. 

.In fyluaticis locis nernorIbusque,m Unlverjitatsholze^ 
GundGrfcr Holze, et aliis fyluis adiacentibus copiofe, 
Fl. Mai. lun. Perennis. 

ObJ. Labiuni lanceolatum. Petala alba paten- 
tla. 

Vf, Vis radicis narcotlca, apbrodifiaca. Qua de 
re veteres contra fterilitatem , porro tabidis fenibus- 
que valde commendarunt. Flores purpurafcentes, 
noftu fuaueolentes ; apibus pabulum. 
«enoplca. ^-, Orchis bulbis palmatls, neclaril cornu fetaceo ger- 
minibus longlore; labio 3 — fitlo, petalis duobus 
patentiffimls. linn. Syft. p. 810. n. 29. boehm. n. 
514. FL Dan. t. 224. hall. Flor. t. 29. 

Steckfliegenartigc f. Schneckenformige Ragwurz, 
Germ. Red Handed Orchis. Angl. Orquis giraflee. 
Gall. 

In pratis nemorofis pafTun, /?« Univerjltatshohe, 
anno praeterlto reperi, et In allls fyluls coplofe. Fl. 
Mai. lun. Perennis. 

16. SATYRIVM L. G. T095. Stendelkraut. Germ. 
Satyrion. Angl. Satlraine. Gall. viridc. 46. Satyrium bulbls palmatis, follls oblorgls obtufif, . 

nectaril labio llnearl trifido : Intermedla obfoJeta, 
LiNK. Syfl. p. 811. n. 6. CRANT. Infllt. Tom. I. pag. 
443. n. 2. BOEHM. n. 513. (fub Orckidej hall. F1. t. 
'26. Fl. Dan. t. 77. 

Grihies Stenddkraut; Bocksgeilcn. Germ. Fro» 
Satyrion. Angl. Satiraine grenouiHette. GalJ. 

In pafcuis et erlcetls ad Meckern et VVahren., porro 
iuxta Sckeuditz, vt ct in SyhiaAcadcmicavsiAilozoxt' 
irit. Fl. lun. lul. Perennis. 

17. 1 DIANDRtA STYLOSTEMONOIDE. I^ 

17. OPHRYS L.G. 1096. Knabenkraut. Qerm. 
Ophrife. Gall. Twayblade. Anvl. 

Calcare nuUo. 
«) Labvllo integro. 

47. Ophrys bulbls adgregotls, oblongis; caiile fubfo- fplralis. 
liofo, floilbus fpirsii-fecundis, necbaril Jabio indiul- 

fo, crenularo. likn. Syfl. p. 812. n. 3. cranx. In- 
ftit. II. p. 473. n. 7. (fub Epi-paLtide) BotHM. n 516. 
(fub Hdlehorive) hall. F1. t. 38. segv. ver. t. g. fig. 
9. G.MEL. Sib. li. p. 13. tab. 2. fig. I. Flor. Dan. tab. 

"^ ^7 

Gewundenes Knahenkratit. Germ. Triple Ladies Tra^ 
ces. Angl. Opkrije eu fpirale, Gall. 

In fyiuls montolis im Linckler Holze, auf der fVie- 
ye dextioifum, devi Linddcr Holze gegen iiher ill. 
rOHLivs repeiit; Item mncn zwifcken dein Bieniz und 
der f-Viefc cel.boehmervs, nec non Ipfe. Porro quo- , 
que coplole crefcit in pratis hei Stetteritz ibidemque 
pafuls. Fl. lul. Aug. Perennis. 

/3) LabeUo hifido. 

48. OpArf/j- bulbo fibrofo, caule blfollo , foliis ouatls, ouata, 
nectarii labio bltido. linn. Syfl. p. 613. n. 5. 
CRANZ. II p. 448. n. 8- eoehm. n. 521. lobel. icon. 

p. 302. H. Dan. t. 1374 

Var. a) foliis tribus. 

Pliarm. Bifolii Herba. 

EiriindhlHttrigcs Knahcnkratit ; Gemeines ZiveiblatV, 
Rattenfckwanz. Germ. Coriimon TivaijhJade. Ang), 
Opkrife doiihle-feuitte. Gall. 

In fyluis montoiis et poinarils, in der Leitngrube^ 
im Bieniz, ad Riickmarsdorf, In fzjlna .Acad^mica 
paffim. Fl. Mai. lun, Perennis. 

49. Opkrys bulbis fibroib - fafciculatls , caule vaglnato NidusAuis» 
aphyllo, neftarli labio biiido. LiNN. Syft. pag. 81^- 

n. I. CRANZ. p. 475. n. 9. BOEHM. H, 522* HALL. Fl. 

t. 37. Nidus Anis, tovrn. p. 438« 

B 2 r«« 20 C LASSIS II. 

Vogdneft\ TValdknahenkraut\ ,JVurm f. Vogel- 
ivurz; Margendreker. Germ. Bird's Neft. Angl. 
Ophr/fc nid d oifcan. Gail. 

In nemoiibus vmbrofis, inter arborum radices, e. 
g. im Uniberjiiiitskolze paffim quoque in Gunndorfei/- 
et Gonncwitzer Holze reperi. Fl. Mai. lun. Per- 
ennis. 

ig. SERAPIAS L. G.' 1097. StendelwurT:. Germ. 
Baftard Hellebore. Angl. Elleborine. Gall, 

latifolia. 50- S^eri^pi^x bulbls fibrofis , foliis ouatis amplexIcauU- 
bus; floribus pendulis. linn. Syft. p. 8M- "• !♦ 

Serap, caule multifloro et multifolio. linn. Cliff. 
429. EOEHM. n. 518. (iub Helleborine). hall. Flor.- 1. 
40. FU Dan. t. 8n. 

Breitbldttrigcs Stcnddkrant', falfche Niefewurz', 
Zymbclhlmne. Germ. EUehorins afcuilles Jarges. Gall. 
Broad-Jeaved Baftard HeUehorc. Angl. 

In fyluis montoiisque locis, im Univerfitatsholze 
et Bieniz. Fl. Mai. lun. Perennis. 

OhJ. Spica multiflora, longa. Petioli oblongi. 
Folia femiamplexicaulia. 
longifoli.i. 51. S cr ajoias hviVD\s fibrofis, foliis enfiformibus fefliH- 
bus, floribus pcndnlis. linn. Syft. pag. 815. n. 2. 
130EHM. n. 519. (fub HeUcborine) — hall. Flor. 
tab. 39. 

EjupaBis pahiftris cp.wle foWoi^o multifloro, label- 
lo articulato vomeriformi : floribus pendalis. 
CRAN2. P. II. pag. 462. n. 3. tab. i. fig. 3. Fl. Dan. 
tab. 267. 

Lan^bliittripe Stendehvurz', fVicJendiegel. Germ. 
Long-lcaved Baftard HeUebore. Angl. EUeborine a 
feuiUes longties. Gall. 

In pratis vliginofis hei Riichnarsdorf hinter dem 
Sandben^e-, porro in pratis nicht weit von Kleindol' 
zig paflim. F!. lul. Aug. 
•nfifolia. 52. Serapias hulhis fibrofis, foliis enfiformibus dlftln- 
ctis, bracteis mlnutiirimis , floribus ereclis: neclarii 
labio obtufo petalis breuiore. LiNN.Syft. p. 8i5-"-3* 

Epipa* iDIANDRIA STYLOSTEXfONOIDE. 21 

Epjpaffis alba caule folioib paucifloro , labello ar- 
ticulato, obtufo labro reflexo. crant,. Auftr. P. II. p. 
460. n. 2. t. I. fig. 4. a. 

HcUeborine latifolia, floribus magnis, paucis albis- 
que. BOEiiM. n. 517. hall. F1. tab. 41. Fl. Dan. 
tab. 506. 

Schivcrdformige Stendelwurzel, Germ. 

In fyluaricis graminofis , im UviverfitHtshohe. Fl. 
Mai. lun. Perennis. 

53. Seray)ias hwWAs fibrofis, foliis enfiformibus, flori- rubra. 
bus ereclis : nectarii labio acuto. linn- Syft. p. 816. 

Epipc8is purpurea caule foliofo, paucifloro, label- 
lo articulato roftriformi, acuto. cranz. Auflr. p. 45T. 
II. 1, t. T. fig. 3- . . , 

Helkborine longifolla floribus magnls paucis pur- 
pureis. iiall. 274. 

Rothe Stendehvnrzel. Germ. Elleborine rouae. 
Gall. ^ ^ _ ^ 

In fyluis montbfis crefcit, e. g. im Gundorfer et 
Kleindolziger Holze anno praeterlaplo inuenl. Fl. Ma- 
Jo etlun Perennis. 

Obf Flores funt magni, purpurei. Faux Corollae 
pallida. Labellum longius acutum , ferratum, li- 
peis vndulatls. Antherae purpureae. Fruclus ere«^i. 

C. FLORE MONOCLINO. 

19. LEMNA L. G. 1130. Waflerllnfe ; EntengrUn. 
Germ. Ducks Meat. Angl. Canillee. dall. 

54. Lemna foliis petlolatls lanceolatls. linn. SyR. pag. trifulca. 

840. BOEHM.n. S54. 

Entengrun; JVafferlinfe. Germ. 
In foffis fl:agnantibus et pifcinls omnlbus fere vbl- 
que copiole. FI. lul. Ang. 

Obf. Caulls complanatus, prollferus, femper de« 
cufliatus. 

55. Lenma foliis feflllibus vtrimque planiufculis, radlci- minor. 
bus folitarlis. linn. Syft. p. 840. boehm. n. 855. 

B 3 Pharm, 22 CLASSIS IT. 

Pliarm. "Leiitis 'palu/iris Herba. 

Klehic JVajferlinfe. Germ. Smrdl Ducks Meat. 
Angl. Le?niUe d'eau. GaW. 

In aquls quietis vbique. Fl. Tun. lal. 

Vf. Anatum cibus gratifiimus. 
, sibba. ^6. henwa foliis feirilibus fubtus bemifphaericis, radicl- 
bus folltariis. linn. Syft. p. 84 = - n. 3. 

In foffis, lacubus aqulsque quletis, bei Altranjladt 
coplofe et allbi. lun lul, 

Ohf. GERARDVs hanc pro varletate Lemnae mlno- 
rls habet. 
polyrrhiza. 57^ Leimm foHis fefTilibus, radlcibus confertls. linn. 
Syft. p. 841. scHREB. Spic. pag. 114. n, 1099- ^'^<'«« 
Roef. inf. 3. t. 73. 74. f. 12, t. 94. 

Vielwtirzlichte IVaffcrlinfe, Germ. 

In folfis ftagnantlbus inter duas prlores Immlxtani 
faepius vidi. Fl lun. lul. 

D. FLOKE DICLINO. 

20. SALIX L. G. 120T. Weide. Gcnw. WlUow-tree, 
, or Sallow. Angl. Saule. Gall. 

a) Foliis glahris ferratir. 

inonandra. 58« 5'a/z.v folils ferratis glabrls, llnearl-lanceolatls, fu- 
periorlbus obllquls. hofm. Hlftor. Salic.p. ig. Tab. I, 
^ f. 12. T. V. f. I. 

Salix (purpurea L.) follis ferratls glabris : lancqo- 
latls, inferiovlbus oppoiitis. hnn. Syft. p. 879.^.12. 
scHRED. Spic, p. 69. n. 1024. 

-• Gemqine rotlie Weide\ Hagenweide\ fwpurrothe 
Weide. Germ. Pourple or Red pVillow, Angi. Ofier 
rouge des vignes. Gall. 

Ad ripas et foflas circa vrbem' paffim. Fl. Aprll, 
Capf. Maio maturefcunt. 

Ohf Haec fpecies iclul Cynlpis fallcls maxlme ex- 
pofita, qua de re Rofae (ic dlctne Salicis in ea obfer- 
vantur, Caeterum valde vtills eft ad fepes et ripas 
muniQndas, porro crates corbescjue ex ea confici pof-. 
iunt, $<^, D I A N D RIA DICLI NO. 2^ 

59. S.ilix foHis oblongo hnceolatis ferratis glabrls, flo- tnandia. 
rlbus triandrfs. wilden. prodr. Berol. n. 9. linn. 
Syft-. p. 879. n. 2. scHREE. p. 6y. n. 1022. hofm. HI- 
flor. Sailc. p. 45. T. IX. f. 1—4. 

Mavdclwcidc; B/ifchweide\ Bachweidc f. geineinf 
Korhiveide. Gerni. Sjnouth, or Triandrous fVilloiv. 
Angl. Sajile u trois ctamines. Gall. 

In humldls locis ad rlpas flumlnum; e, g. an der 
JPIeiffe^ et ad rlpas tbffarum coplofe. Fl. Aprll. 

yf. Cortex hulus ienlter adftrlngens et amarus. 
Decocl. hulus aquofum cuni vitrlolo martls nlgroln- 
ficlt coiore. In tebrlbus tertianls a nonnuiiis cortex 
cum opiimo euentu eft adhlbitus. 
Co. Salix foliis ouatls, acutls, ferratls, glabrls , floscu- pentsnclrs, 
lis pentandrls. lxnn. Syfl:- p. 879. n. 3- scmzieb. pag, 
68' n. 1021. wiLD prodr. Berol. n, 10. 

Pharm. Salicis latireae Cortex. 

Fiinfviannigc TVcuie \ hittere f. B&UTfiivoHeit • PVei.de ; 
horheerartige- f iFauhveide. Germ. Siveet-fcented or 
, Bay-lcaved Willoiv. An^h Saule rctige. Gall. 

Ad oras Pllflae paflim et in falicetls vbique Imn 
mlxta. Fl. Aprll. Malo. Capf. Oftobri matureo 
fcunt. 

Vf Ob coplam maiorcm melllglnls, quae In hac 
fpecle facpe deprehendltur, apes falutant flores. Pap- 
pus pro bombycls fuccedaneo fubftituitur. Sallx ad 
ambulacra fepesque Idonea. 
61. Salix folils ferratis, ouato lanceolatis, acutls, fu- vitellina» 
pra glabrls: ferraturls cartilagineis. hof.m. Hlflor. Sa- 
lic. p. 57. Tab. XI. XII. f. 1—3. 

Salix VitcIIina follis ferratls, ouatis, acutis, gla- 
bris: ferraturls cartiiaglnels, petiolis callofo punfta- 
tis. LXNN. Syft. p. 879- "• 6. boehm. n. 701. 

Gelbe fFeide; Dotteriveide\ Goldweide. Germ. 
Yellow or golden IViIloiv. Angl. Sat^ OJier^ ou 
JBois jaune. Gall. 

Ad vias et ripas Eiyftri et Lupae. Fi. Mai. Cap. Iu« 
pio maturefcunt. 

yf Cortex iuniore In aetate lutefcens, adultus cl- 

nereo-luteus, faporls amarl, adfl:rlngentis, Extra- 

clvim amarum febrifuga vi, ficutf plures falices, gau- 

B 4 dere 24 c L A s s r s I r. 

dere, cel. hofmannvs putat. Ex pappls papyrum 
rudem tragilcmque schaefervs conteclt. Llgnum 
hulus flexUe ad Ilgamina rufticnrum , ad corbes t"a- 
clendos vkesque vinclendos, valde vtile. 

amygdalina. 62. 6"^/«- follis ferratls, glabrls, lanceolatls, petlolatls; 
flipulls traperltbrmibus. linn. Syft. pag. ^79« n. 7. 
BOEHM. n. 697. 

Mandel-^. Pfirfichweide. Germ. Ahnond - leavcd 
Willoiv. Angl. Sazile afeuilles d^Amandier^ ou Bul- 
laifi. Gflll. 

Ad fepes hortorum et Inter faliceta frequens. Fl. 
Aprll. ■ 

fragilis. 63. ^^^//a- foills ferratls, glflbrls, ouato- lancenlatls ; pe- 
tlolls dentato glanduloiis. linn. Syft. p. 879' n. lo. 
scHREB. Spic. p. 68- n. loco. 

Pharm. Salicis fragilis Cortex. 

Briichweide. Rofs- Sprock- Kiiackcrweide. Germ. 
Crak WiUoiv. Angl, Saide caffant. Gall. 

In aquoils locls vbique. Fl. Aprlll. 

Babylonica. 64.* i^tf/z.v folllsferratls, glabrls ilneari lanceolatls, ra- 
mis pendulis. linn. Syft. p. 879. n. li. gmel. Slb. 
III. p. 309. t. 34. fig. 2. 

Salix oricntails, flagellls pulchre deotfum penden-» 
tibus. TOVRN. Coroll. 41. 

Salix Afablca follls atrlpllcls C. B. P. p. 475. 

Morgc/ilihidifche Hangcl- Balnjlontfche Thranenwei- 
de. Gcrm. Babtfloiiiafi ^ or Wce-pitig fVillow. Angl, 
Saule pJcurcu.v. Gall. 

Ex Orlente, vbi proprle fponte crefclt, InEuropam 
traiisportata eft. Apud nos In locls publicls paflim 
occurrlt, vtpote fpecimlna nonnuUa In Cocmeterio 
St. lohnvis nnte multos annos et ruperrlme In Serto 
■po[\ montem Schneckenhergdc diiSiwm^ cnlta, reperi. 
Praeter haec ioca In multls hortls fuburbanls colitur. 
Noftdum flores emlttere vldl. Hyemes noftrates ve» 
hementlfllmos haud facile perfert. 

Helix. 6,5. Salix follls ferratls , glabrls, llneari lanceolatls: 
fuperiorlbus oppofltis obliquls, linn, Syft. p. 897- ^» 
Ij, BOEHM. n. 699. 

Bach- DIANDRIA DlCLINO. 2^ 

Bach- Sandit-eide\ braiinc J-Veide; Hcck- f! Rofin- 
fveide. (Jerm. Rofi or YcUow djivarf TVilloiv Angl. 
Saule Helice. Gall. 

Ad omnes fere pubilcas vlas fiequentlfllme. Fl.Aprll. 

Ohf. FoIIa mao-is linearl -lanceolata, quam lanceo-» 
lato-llnearla. Flores monandrl. 

b) Foliis integerrirais viUoJis, 

66. SaJix folils Integerrlmls vtilnquc vlllolis, oboua- aunta. 
tls, flpendicuiads. mnn. Syft. p. H8o- "• -2 sckree. 
Spicil. p. 69. n. 102^. HOF,M. Hift. Sallc. p. 30. Tab. 
IV. f. I. 2. Tab. V. f. ^. 

Die kleine rundbldttrige JVcrftiveide\ Salbeijivei- 
de \ gebhrte JVeide. Germ. Round-leavcd JVillow, 
Angl. Saule a oreilles. Gall. 

Ad pratorum foffas ct in pratls Ipfis humldls. Fl. 
Mal. Capf. lun. maturefcunt. 
67.* ^^rt//^ follls Integris, ouatls, acutls, fupra fubulllo- arenaria., 
fis, lubtus tomentofis. linn. Syft. p. 880, n. 2^. 

Salix pumlla follls vtrinque candlcantlbus et lanu- 
glnofis. C. B. P. p. 474. GMEL. Sib. I. p. 164. t, 36. 

%• I- 

Kleiner rauhcr Bruch- JViefenwerft ; kleine Silber- 
ifeide. Germ. Sa?id J^Villoiv. Angl. Saule des Sables, 
Gall. 

in pratis paludofis ad fofllculas, e. g. ad pagum 
fVolkau; porro quoque In nsraorlbus vliglnofis, ar- 
vls et agrorum ll.nltlbus, pafilsri. Fl. Aprill, Malo, 

ObJ. Filamenta 2 alba. Anth. flauae. Germ. lan- 
ceolatum, pubefcens. Styl. 2. breuiffiml, ex brunno-: 
nlgricantcs. Stigm. fimplicla, obtufa. ^'c?». pappofa, 
68- "* Salix follls Integerrlmls lanceolatis, fubtus vlllo- incubacea. 
fis nitidis, ftipulls ouatls acutls. linn. Syft. p. HSo. 
n. 26. 

Niedri^ kriechende Mattenweide, Germ. Saiile tii' 
eheur. Gall. 

In pratls vllginofis etarenofis humidis bei Eelgert- 
hayn; Potnfen; Holzhaufen; porro Inter Litzen et 
JVeijJenfels inagrorum llmhibus ailblque fparfim mi- 
hi occurrit. Fl. Aprill. 

B 5 c) Fo^ 2^ CLASSIS II. 

c) Foliis fiihferratis viUoJis. 

caprea, 69. iSi?//^ foliis ouatis rugofis fubtus tomentofis, vnda- 
tis, Ibperne denticulatis. linn. Syf!:. p. 880. n. 30. 
EOEHM. n. 700. HOFM. Hift. Saiic. p. 25. Tab.IlI.f. i. 
2. Tab. V. f. 4. Fior. Datt. t. 245. 

Var. a) Salix foliis oblongis, fubtus villofis, infe- 
rioribus excauatis, fuperioribus intcgris' lu^n. Fl. 
Lapp. p. 293. n. ^67.^ 

b) Sal, tob'is integerrimis , ouato lanceolatis, 
fubtus lericeis iulls ouatis. hall. Hift. 1651. 

Piiarm. Cori^. Sahcis Capieae. 

Rimdblattrige Sohl- Sahl- Seilweide ; grofse Werft- 
u-eide\ Geifsweide ; Fabnenweide. Germ. Broad 
roimdleaved Salloiv or Common-SaUvir. Angl, Saide 
Marxeau^ oii Satile a feuiUes rondes et larges. Gall. 

In dumetisi ad fepes hortorum et ad folfas. ' FI. 
, 1 April. Capf. Maio maturae. 

Vf Cortex eius a Cel. gvn7,io in febribus lauda» 
tur. Ramulorum cortice blennium ad pelles varias 
manicarum perficlendas in Danio vtuntur. Csete- 
rum fila lintea colore tingit nigro. Carbones huius 
ligni ob conceptionem ignis citinimam nd pulueris 
tormentorum praeparationemadhibetur. Flores api- 
bus pabulum. Folia pecora auide deuorant:. 

tlfiminf»lis. 70. Salix foliis fubintegerrlmis, lanceolato-linearibus, 
longiOimis, acutis, fubtusfericeis , ramis virgatis. 

LINN, Svft. p, 8^'0. n. 31. BOEIIM, n. 698. HOFM. 

Hift. Salic. p. 22. Tab. If. f. i. 2. T. V. f 2. 

Band-Haar-Fifcher-i', Seilweide\ Krehs- Vfer-Korh- 
weide. Germ. Ojier fViUoio. AKgl. Zcnigole. Gall. 

In humidis ad ripas copiofiffime. FI. April. MaL 
Capf. lun. maturae. 

ftlba, 71- >5'^/i.«' foilis lanceolatls, acuminatis, ferratis, vtrln- 

^ que pubefcentibus: ferraturis infimis glanduloiis. 

LiNN. Syft. p. 88o- n ^^. boehm. n. 696. hofm. Hl- 

ftor. Salic, p. 41. T. Vtl. et Vm. fig- I. 2. tovrn. 

t $90. BLACKW, t. 327. 

Pharm. DIANDRIA DICLINO. 2? 

pbarm. Salkis albae Folia, Semen et Cortex. 

Gemeinc Weide\ iceiffe JVeide; Silbenvcide', Korh- 
weide. Germ. Common or ivhite F/HIqiv. Angl. Saiile 
hlanc ordinaire, cu coninmn. Gall. 

In locis humldls, vlisque publlcis et hortis copio- 
fe, et ad fcpes hortorum haud infrequens. Fl. Aprll. 
Maio.' Capf lun. maturefcunt. 

Vf. Cortex adftrlngens elusque decoctum putredi- 
ri refiftens. lunlorum ramulorum cortex cohtrj fe- 
bres Intermlttcntes et lumbrlcos ab hartmanno 
ailisque commendatur. Lappones decoftum contra 
dolores colicos adhibere folent. Extractum corticls 
medll in pulmonlbus vlceratis laudatur. Cortcx In 
cupreo vafe coclus lanea et ferlcea fangulneo, addito 
alumine, clnnamomeo Inficit colore hofmann. Por- 
ro quoque fertur, hano fpeclem in regionibus call- 
• dioribus Mannam exfudare. In follis fpuma alba 
obferuatur. 

E FLORE POLYGAMOIDE. 

II. FRAXINVS L. G. 1273. Efche. Germ. Afh-. 
Tree. Angl FrCne. Gall. 

r2. Fraxinus folioh's ferratls,, florlbus apetalls. linn. excelfioK 
Syft. p. 918. BOEHM. n. 710. (iub Orno) blakw. tab. 
328- CRAM. t. 8. 

Pharm. Fraxini Lignum, Cortex, Folla, Se- 
mina. 

Gemeine Efche\ fValdi.Edel Efcke. Gevm. Covt- 
mon Afh, Angl, Frem tres-eleve, ou 7iudiflore* 
Gall. 

Ad fepes pacrorum, v. c. hei Eitritfch^ et clrca do- 
mos pagorum fvequens. Fi. Apriil. Arbor. 

Ohf Arbufcalas iuniores toliis vtrinque glabrls, 
margine Integerrimis fupra obfcure viridlhus, in hor- 
to Leehriano vidi. 

Vf Semina huius arborls In Pharmacopolus fub 
nomin* Linguae Auis leleruantur. His vero femlni^ 

bu$ 28 CLAS£TSlI 

bus vls dJuretica, antlpleuritica et aphrodifiaca attri- 
bultur. Lignum adftringens, et Corticis decoclum, 
cum Gentianae radlce et Sa!e abiynthil, loco Cortl- 
cis Peruuiani, contra febres Isudatur. ' Lip;n() tcnui, 
duro, architecti, tornatores et rcriniavii ad inllru- 
menta fabricanda vtuntur. Ob Incrementi ceieri- 
tatem praecipue in loco apto diligentius ccll mere- 
tur. Arbores vero alias hermaphrcditae ; Femineae 
contfa, aliae, deprehenduntur. CLAS- 29 Claffis III. 
TRIANDRIA 

M N O G Y N I A. S E C T 1 O I. 
A. FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Flores fuperi^ com^pleti, 

11. VALERIANAL. G. 48. Baldrian. Gernu Va- 
lerlan. An^. Valeriane. Gall. 

-r^. y ahriana florlbus trlandris dioicls, foHis pinnatl.fj dioica. 
Integerrimls. linn. Syft. p. 80. n. 4, boehm. n. 9?. 
BLAKW. t. 484. H. Daiu t. 687. 

Var. «) Vai, Mas paluftris mlnor. 

/j) Val foem. paluftrls inodora , parum lacl- 
niata, foliis fubrotundis. 

Unehelicher Baldrian ; IViefen - Baldrian ; kleiner 
Simpf-Baldrian. Germ. Marlis Valerian. Angl. Va- 
hriane des niarins, Gall. 

In pratis humldis et fpongiofis, e. g. In pratis 
Schoenfcldicis copiofe, inprimis Maw inuenluntur et 
alibi copiofe. Fl. Maio. Perennis. 

Vf Plebs herba acetariae loco vtitur. Pabulum 
pecoribus gratum. 
74. Vahria7ia fiovihns triandris, follls omnibus pinna- officinaiis. 
tis. LiNN. Syft. p. 80. n. 5. eoehm. n. 97. blackw. t. 
271. Fl. Dan. t. 570. SCKVHR. t. 5. 

Var. Vahr. fo!iIs anguftioribus. - 

Pharm, Vahrianas Sylueflris Radix. 

Ge- aO CLASSISIII. 

Gebraachlicher Ba]drian ; Katzentheriak \ Magda' 
leneinvnrzel. Germ. Great Wild VaUrian, Angl. Va- 
leriaiie fanvage. Gall. 

In pratls paluftribus, frequentifllme tn pratis 
Sckoc?ifcldicis et Gerberivaffer; porro in pratis ad 
Schleiips, et poft Gtindorf. Var. im Bieniz et quldem 
in colle prata verfus faepius mihl occurrit. Fi. I«n. 
lul. Perennis. 

Vf, Ab ouibus herba deuoratur; equi contrahanc 
refpuunt. Felium radix efl: amafia. Radix etiam 
contra vermes commendstur. 

a) olitoria. -,^^ Vakriana Loctifla Ronhus tvimdvls , caule dichoto- 

mo, foHis iinearibus, fructu fimpUcI. linn. Syft.png. 
80. n. 16. var. tx. 

Val. (olltorla) foliis lanceolatis integris, frucla 
limplici. LiNN. Cliff. l6. BOEHM. H. 99. — Flor. Dan- 

tab. 738- 

Ackerbaldrian\ Ackerfalat\ L!tmmerlattich\ Schaf- 
mmler\ Sofinemvirbel\ Fcldkrappe, NF/fchcnfalaty 
Raprmzchen, Germ. Doucette ou Mache, Gall. 

Inter fegetes et in aruis aufdem Gickerlingsberge %- . 
hinter der Leimgrube\ porro in propugnaculo im 
grimmifcken Zwinger. Fl. Malo. Annuas 

Aues et oues auide quaerunt. Herba quoque 
praebet acetariam bene fapidam. 

b) dentata. 76. Valeriana Locufta., caule dlcliotomo , foliis oblon- 

gis, fubferratis ; feminiscoronatridentata.HALL. 666. 
n. 2. (fwhValerianella') linn. Syft. p. 8o- n. 16. var. 
s. dentata. 

Gezahnter Ackerbaldrian\ fpHter Lilmmerlattich. 
In agris Inter fegetes nach Gonnewitz \ poft Wolck' 
^ ivitz \ ad Wolkau \ Seekaufen etc. frequenter reperi. 
Fl. lul. Aug. 

b) Flores ivferii completi. 

23. POLYCNEMVM L. G. 59. Knorpelkraut. 
Germ. 

aruenfe. 'J'^. Fohjcnemum. linn. Syft. p, 83. schrkb, pag. 39. tl. 
962. JACQ. Fior.Auftr. V. 4. t. 365. 

Ackcr- TR.IANDRIA MONOGYNIA. 3I 

Ackerknorpdkraut \ Kleinkampfcrkraut, Germ, Po' 
iycneme des champs. Gall. 

In apricis arldis, aw Bieniz, et anf dem Sandherge 
ad Nauetidorf ctc. anno praeterito mihi quoque oc- 
currit. Fl. lul. Aug. Annua. 

/J) Floresfwperi incompleti, 

'24. GLADIOLVS L. G. 63. Schwertel. Gcrm. 
Gladiole. Angl. 

78. Gladiohs foliis enfiformibus , florlbus diftantibus, communis» 

LINN. Syft. p. 86. BOEHM. n. 100. SCKVHR. t. 6. 

Gemeiner f. rotkcr Sdiwertel\ Siegwurz; A'Ier- 
viannskatnifch, Germ. Comtnon Gladiole^ or Corn- 
Flag. Angl. Glayeul. Gall. 

In pratis plnguioribus et fubhumidis hinter Klein- 
dblzig nicht iveit von dem Bieniz paffim inlhi occur- 
rit. F!. lun. lul. Perennls. 

Vf. Caritate annonae graffante" radix loco panis 
commedl poteft. Flores apibus pabulum. Nomen 
germanlcum Allermantishamifch plantae ab homini- 
bus fuperftltiofis attributum efl proptereo, quodima- 
ginant homines, hanc herbam lecum ferentes, vul- 
nerari non polTe. 

25. IRIS L. G. 65. Schwerdlille. Germ. Gladvvyn. 
Angl. Flambe. Gall. 

* Barbatae (quarilm petala patentia pilis inftruuntur). 
a) Foliis enfiformihiis. 

79. Iris barbata foliis, enfiformibus, glabris, foliatis ^^^■'"^nica, 
breulorlbus, fcapo multifloro. linn. Syft. p. S^- n. 9. 

BOEHM. n. 4. BLACKW. t. 69. 

Pharm. Ireos Noflratis Radlx. 

Teutfche Schwerdlilie ; gemeine blaue wilde Scktverd- 
lilie\ Violentvurz. Germ. Common German Iris. 
Angl. Iris vulgaire ou Flambe, Gall. 

In pratis vllginofis, rarlusInterL/Mrfewrt?/ etLetitfch\ 
porro fetiamlnmaceriebus, v. c. in pago lic dXStoKlein- 
diikig. Fl. Mai. lun. Perennls. Vf.. 03 GLASJSIS III, 

Vf. Radix acris^ purgans et pellens vulgo contra 
Hydropem adhibetur. CoroIIae viridl colore tingunt 
cxpreflb fucco, cum ajumine coclo, pro fcriptura, 

LINM. 

** Imherhes. 

a) FoUis e}ififormihus. 

pfeud. Aco- go. Iris imberbis, foliis enfiformibus, petalis alternis 
■ ''""*• ftigmate m.inoribus. linm. Syft. p. 90. n. ig. boehm. 

n. 3. BLACKw. tab. 261. Flor. Dan, tab. 494. sckvhr, 
tBb. 5. 

Pharm. Acori 'paluftris Radix. 

Gdhe WtilfcrfhjverdUlie \ Ackerivurz ; falfcherKal- 
•mus. GeYm.WateiFlag., or VeUoii' Floivcr dc Lnce. AngU 
Ifis jaune der.prt^s ou Flambe d'eau. Gall. 

In foflls locisque paludofis nach Pfaffendorf; im 
Rofenthale, in fofficuHs vor Schonfehl., fiack denGerber- 
■wufen ZH\ ad ripam fiuminis die Barc hei Grasfeld\ 
copiofe- FI. Mai, lun. Perennis. 

Vf Vis radicis adriringens, purgans. Pirtoribus 
« ■ colorem flauuin exhibct etfuccus coriis tingendis ap- 
tus. Pecora hanc relpuunt. 

b) FoUis linearihus. 

Sibirica. gj-_ j^/f Jmberbis, foliis linearibus, Icapo fnbtrifloro 
tereti, germinibus trigonis. linn. Syfr, p. 91. n. 3^. 
scHREE. p. I. n. 5» — Iris. boehm. n. 5. jacq. F1. 
Aufl:r. t. 3. 

Sibirifcke SchiverdUUe; blauer Sckivertcl\ Wiefen- 
fchwerdUUe. Gi-rm.Siberian orLoiv YeUoiv Im. Angl. 
Iris dc Siherie. Galll. 

Tn pratis humidis am Eieniz et in pratis zwifchen 
Grofizfchocher nnd dem Walde copiofe; fpsriim quo- 
que im verfchlojfenen Holze. Fl. Maio, lun. Per- 
ennis. TRIGY- TRIANDRrATRIGYNIA, ^5 

T R I G Y N I A. 

06 HOLOSTEVM L. G. iio.Spurre. Gerni, 

82. HoloJIeum florlbus vmbellatls. likn. Syft. pag. vmbellatum 
129. n. 4. 

.^//?;;£ vmbellifera, florlbus claufis. eoehm. n. 3-9. 
scKVus.. t. 16. 

Doldenfonnlge S-purre; Nelkengras. Germ. SpaniJJi 
Plantain. Angl. 

In locis {icoioribns etaggerjbus, fatis frequenter 
ad vlam nach dan (lickerlmgsberge er ad parletes 
hortoruin aiijferlialb des Tkorcs nack Gonncifitz, nach 
der Leitiigriibe z/i. 

Obf. Fiores prlmum rubello vlrldes , deir:de albi, 
iiiarcldl , collapfi; aplce petalorum crenulato. Stam. 
4, vel 6 paflim numcraul. 

27 MONTIA L. G. 107. Montlen. Germ. 

83. A/o7/r/j follls oblongo-ouatis, fubcarnofis; psdun- fontana, 
culis vnifloris , frucliferls, defiexls. moench. Haff. i.n. 

109. LiNN. Syfl. p- 126. LEYS. n. 134. Fl. Dan. 1. 131. 

QjieUinontien ; W affa-b:irzelkrant. Germ. 

Praeprlmls amat rluulas clariores, puriores, vbi 
malor euadlt; ncc arua humldiufcula rffplcit, Iblml' 
nor apparet, vti id sd agvorum margines , vor detn 
. ''Teiclie nack Sckonfcld:, porro Infra ad TeTnpLum St. 
Tkeclae et In agrls poft pagum Kripkae?te pvimutn 
mlhi oGcurrit In magna copia. FI. exeunte Apriii m 
Autumnum vsque. Annua. 

Obf. Canl. teres, tenellus, laeuls, a bafi In ramos 
oppofitos diuifus : Rami Iterum oppofitl, velfimpliclbus 
pedunculls fatlsdiflinchis 3 — 5.. vel pluribus fafclcula- 
tlm , palTim alternarim oppofitls terminantes. Fol. 
oppofita, feffilia, oblongo-lanceolata, fuprema oua- 
ta, acutiufcula, omnlalntegerrima, glabra, ex glau- 
co-virldla. F/urej parul, albl. Pe?^/^ albldo-fla- 
vefcentia. Antkerae paruulae, f!auae. Fift. Styl. 3. 
longltudlne corollae. Stigm. obtufa , alba et pube- 
fcentia. Sem, iubrotunda, flaua, plura. 

C SECTIO 34 t^;^'. S E C T I O 11. 

I. GRAMINEI. S. CALAMARIAE. 

A, FLOEE HERMAPHRODITO. 

MONOGYNIA. x) Ftores ghtJiwJl^ if{f<:^i't Ghwiis tantum calycinis, 

28. SCHOENVS L. G. 71. Rnopfgras. Gct?«/ Choln. 

Gall 
f 

* Cuhiio tereti, 

Marisciis. 84« ^ckoemu culmo tereti, foliis margine dorfoque 
aculeatls. linn. Syft. p. 95. n. i. eoehm. n. 654. — 
BLACKW. t. 316. 

FaJjcke Cypcrmvurz ohne Giruch\ inlandifches 
KnG-ffgras\ temfcher Galiiand. Germ. Long-rooted 
Baflard Ctjperus. Angl. Choin marisque. Gall. 

In locls vilginoiis et palufl:rlbus,e,g. in pratibusSc/zof»- 
feldicis^ porro auf den Gerberwitfcn ; auf d.er Wiefe 
Ruckmarjchdorf gcgai iibcr etc, Fl. lul. Aug. 

Vf, Gramen paiudibus profundis et ceijpitoii^ ap- 

tum. Foliis rufticani ad domos tegendos vti pofTunt, 

** Cidmo triquetro. 

corhprcfTjs, g^^. Scho enus cuXmo fubtriquetro nudo, fplca difticha, 

inuolucro moncphyilo. link. Syft. pag. 91. n. 10. 

LEERS Fl. Herb. n. 32. t. 1. f. i. 

Zrfmmengedrikktes Knoffgras, Germ. Cofnprejfect 
Bajiard Cij-perus, Angl. / 

Jn vliginoiis et pratis paludoiis, e. g. aufderRuck- 
inarfcadcrfcrW iefc^ porro aufderWiefe nnten aviBiC' 
niz^ praelerltoranno iuueni coplofe. Fl. lun. lul. 

84' TRIAKDRIA MONOGYNIc^. 35 

86. vScAo^/;«T culmo fubtiiqUetro foliofo, fioribus fafci-albuSu 
culatis, foliis fetaccis. i.i:n'n. Syft. p. 96. n, 13. schreb. - 
Spic. pag. 61. n. ICOS^ Fl. Dan. tab. 320. sckvhr. 

tab. 7. 
- ^^ Weijes Kno-pfgras; wcifi falfehe Cyperivurz. Germ- ^ 
WJiite floLvering Rufk-grafs. Angl. Ckoiii blanc% 
GaiJ. 

In paludibus circa Lipfiam olim Bnrjcrius inuenlt; 
inihi quoque in praiis ante pagum Sc koenfeld ozcm- 
lit. Fl. Aug. Seutembr. 

29. CYPERVS L, G. 72. Cypergras. Germ, Sou- 
chet. Gall 

87. Cijperus culmo triquetronudo, vmbelia 3 — piiyl- flauefccns, 
la, pedunculis limplicibus innequalihus, fpicls con- 

fertis lanceolatis. linn, Syll:. p. 97. n. 21. boeiim. n. 

649. — SCKVHR. t. 7. 

Gelhlichtes Cypergras. Germ. Yelloiv Cijperns. Ar\^\, 
Souchet jarmatre. Gall. 

In inundatis locis verfus Schoejifeld atque circa pa- 
gum Prohjlheide et alibl frequens. " Fi. lul. — Scp- 
te.mbr. 

Vf Cel svccovivs hoc gramen Inter pabula peco- 
runi retulic. 

88. Cyperus culmo triquetro nudo, vmbelia trifida, pe-fiifcus. 
dunculis limplicibus iaaequalibus, fpicii confertls li- 
nearibus. linn. Syrt. p. 9". n. 22. eoehm. n. 64S\F1. 
Dan. tab. 179, leers Fi. Herb. tab. i. fig. 2. sckvhr, 

tab. 7. -^ 

■ Schwarzhrawtes Ctjpergras\ Jileine zetitjche Cijpern" 
imrz. Germ. Broitn Ciiperus. Angl. Souchet hrun. 
Gall. " . . , 

In paludofis et pratis fpongiofis ; porro circa pifci- 
nas et lacus hinier der Muhle hei Schonfdd atquever- 
fus Ahtnaundorf FI. lul. Aug. Perennis. 

Ohf. A priori diftinguitur fpicls anguftlorlbus et 
fufcls. C 2 3'^' S6 CLASSIS III. 

30. SCIRPVS. L. G. 73. Blnfengras. Germ. Sdrpe, 

Gall. 

ii) Spica vnica. 

avticuhtus. S9«* Scirp^i/ culmo teretl, nudlufculofemlgeniculato; 
capitulo gloineiato, laterali. linn. Syit. p. 98- n. 3. 

Gclenkigtcs r>!nfc?uo-as. Germ. 

Tn locls paludolis et inundatls coplefe hinter den 
Gcrhenciefcn, porro in psfcuis graminlbus tenulori- 
bus veftltis, e. g. zwifcken Lindenatt et Kleinzfcho* 
cher et ad Parncck. Fl. lun. — Aug. Perennls. 
paluftris. 90. Sr/r^^Mj- eulmo terecl rudo, fpica fubouata, Imbrl- 
cata, termlnatrice. i.inn. Syft. p. 93. n. 4. boehm. 
n. 654. LEERs t. I. f. 3. f/. Dai2. t. 273. 

Snniff Bivfngras. Germ. Cluh Rufh, Angl. lon- 
quine ou lonq a mnffe. Gall. 

Tn pratis paludolis fere vbique frequentlilime. FI. 
Malo. Perennls. 

Vj. Sulbus pabuluni dellclofum ; oues autem hoc 
faglunt. 
capitatus. ^i. Scirpus culmo teretl, nudo, fetlforml, fplca fub- 
giobofa, terminall. linn. Syft. p. 9^. n. 7. schreb. 
Splcll. p. 60. n. J006. 

Ko^pftragcndes Binfcngras. Germ. 

In llmo humido cd ftognorum margines ad Schon- 
fchl, Lindenat/, Lcufch., Farncck., et In locis Inunda- 
tls Ipfisque exficcatis. Fl. lul. Aug. Percnne. 
acicuiiiris. 92. Scirp?// culmo terct;, nudo, fetiforml; fplca ouata, 
blualui; feminibus nudi*. linn. Syft. pag. 98. n. 8« 
BOEiiM. n, 650. — F/. Dan. t. 287. 

S-picsfdrmiges I. Nadclforniiges Binfengras. Germ. 
Leaft upright Cluh Rufh. Angl. Scirpe en aiguille, 
Gall. 

In pratls verfus Schonfeld, aiif dcn Gerheru>iejen,m 
iocls inundatls , pafcuis fubhumidls et circa pagos. 
Fl. lul. Aug. 

b) Cuhno tereti poliiflachio, 

lacuftris, 93- Sc/Vpj/.r culmoteretl nudo ; fplclsoustlsplurlbuspe- 
dunculatls terminalibus. linn. Syft. p. 99. n. 10. boehm. 
D. 652. Kameel- TRIANDRIA MONOGYNIA. 37 

Kamcelftroh; Tekh- f. Seehivfengras \ grojse Pferde 
f. Wei/iierhiufa!. Gerni. Bull Rufli, Angl. Scirpe des 
etangs. Gall. 

In ftg^nis et plfcinls malorlbus, zwifchen Leutfch 
etParfuck, inder BahrenachSchojsfeldzu, bci Pojnfcnet 
alibl. Fl. lun. lul. Perennls.v 

Vf. In Suecia pro boum equorumque pabulo et tl- 
guris tegendis clltellisque infarciendis valde aptus. 
94. St/Vpr/i- culmo nudo letaceo, fpica terrninall feflili. fetaceus. 
LiNN. Syft. pag. 99. n. 14 sciireb. Splcil. p. 59. n. 
1005. LEERS t. I. f. 6. Fl. T>an. t. 31 1. 

Borfienartiges Binfngras \ Mooshinfen. Germ. Lcajl 
Rufi. Angl. 

In locis paludofis agrorum ad SchoenfeJd er circa 
llagna ad Lindenthal. Fl. lul. Aug. Percnnis. 

c) Culmo triquetro. PanicnJa nuda. 

95.* Sctrp?<j-cultr.o trlquetrcnudo, fpicaoblonga, con- alomeratus. 
gefta teimlnall: fub Iplcls folium trigQnum ferehorl- 
zontale, sco?. Carn. ed. 2. p.47- n. 63. 
. , BiifchclfOrmiges Bivfengras. Germ. 

In folliculls et inundatis ad vlam nach der Vogel- 
wiefe et ad Par;isck\ quoque im RofenthaJe etquoque 
auf den Gcrberzviefn, nuperrlme inueni. Fl. lun. lul. 
Perennls. 

d. Culme triquetro; Paniculafoliofa. 

96. Scirpns caule trlquetro ; panlcula conglobata, folla- maritimus. 
cea ipicularum iquamls trlHdls : Intermedia fubulata. 
LiNN. Syft. p. ico. n. 31. scKREB. SpicII. pag. 60. n. 

1CD7. 5CKVHR. t. g. 

V-ar. ec) Scirp. marltlmus, fplcls omnibus feffi- 
llbus. 

/3) Sciiy. marltlmus, fpicis iefTilIbus pedun- 
culatisque. 

Ufer-Bhifengras ; runder tvilder Wafergalgand. 
Geim. Round-rooted Baflard Cyperus. Angl. Scirpe 
viaritivic. Gall. 

C3 In 38 CLASSIS IIL 

In foiHs pratisque ad Schonfdd et Inpnmis ad Ketfchan, 

Var <«) In locis iiccioribus. /?' in loclshumidis iemper 

deprehendltur. Fl. lunioin Auguilam vsque Perennis. 

y/. Radices nodofae iiccatae et in farinam rcdaclae 

paupcribus pro pans inferuive pofiunt. 

f-yluaticus. 97. Scir-pus cuhno triquetro foliofo; vmbeHa foliacea; 
pedunculis nudis, fupra decompoiiiis; fpicls confer- 
tis. tiNN: Syfl: p. ioo. n. 33. boehm. n. 657. Fl.Dam 

t. 307. LEERS t. I. fig- 4. 

WaMbinrcngras ; falfchcr Miliz\ Hirfegras\ Bnfck- 
galgaiid. Germ. Mille: Ctjperus 6rafs. Angl. Scirpe 
cies bcis. Gall 

In locis aquofis pratisque humldls ferevbique. Fl. 
lun. lu!. i?t,iepnls. 

Vf Hoc gramen fyluas reddit foecundlores. Co» 
nredltur ab equis ; a fulbus non. 

31. ERfOPHORVM. L. G. 74. Diinngras; WoIU , 

gras. Gcnn Cottengras. /ingl. Chenuelle. Gall. 

'j ' . 

pclyiia- 98- Ericphornm culmis teretlbus; follls pknls; iplcls 

thioa. pedunculntis. linn. Syii. p._^i02. n. 2. boehm. n. 655. 

(iub Linagrofid). leers tab. l, flg. 8. scKVHRi 

tab. 8-_ 

VieljHhriges T)u7irigras\ Bamnifollengrar; Flacks- 
gras. Germ. Chcmiclle eu hinaigrette ■panicidcc^ 
Gall. 

In pratis paludoiis, praeprlmis In pratls Schocvfel' 
dicis copioie; porro auf dcn Wicfe» bei dem Ge-« 
fu?tdhrv.n'>ien ., hinter Flaufg\fei Taucke eic. copiofe» 
FL lun. lul. Perennls. 

Vf. Lana prn catfplasmatlbus tn combuitlonlbus 
vfurpatur. Chirolhecrs, pululnaribus, ellychniisj 
pannls, ehartl.s, pllels, pappls, Inferuit. 

ir. Syicata. 

/3) Floi^es gluvioji, infevi \ Glumis tanttim CQroUa^ 
ceis. 3 2. T R I A K P R I A M 0. N G Y N I A. 39 » 

32; NARDVS. L. G. 75. Borftengras. Ger;«. Mtt- 
weecl. y^7z_g^- Nardet. Grt//, 

99. NarcUis fplca fetacea recla fecunda. LiNN.Syft. pag.ftdcla. 
102. n, 2. BOEHM. n, 598- SGHREE. Agroftogr. p. 65. 

tab. 7 LEERS t, I. f. 7. SCKVIIR. t. 9. 

Steifes f. flarrendes Eorflengras; kaarformiges 
Pfrievien<yras. Germ. Sjwa// Matweed. Angl. Nat-dst: 
ferre. Gall. 

In locis ficcis et elatioribus, in der Lcimgruhe^^poH 
Schonfeld^ im Univerjitrnskohs, bei Povtfen. Fl. lun, 
lul. Perenne. 

Obf. Vbi hoe gramen crefclt, folum fterlle indf- 
cat. Sabulofis locls tegendisvtlle, Caeterum e pra* 
tis exftirpanduia, 

D I G Y N I A. 

I. Pamcnlata, 
x) Gmtnina calycihis 2 — vaUiibtis, vnifioris, vagm . 

33. PHALARIS. L. G. 80. Glanzgras. G^rw. Canary. 
oriafs. AnQ,l. Gr. Phalaris. Gall. 

100. Fhalaris panicula fubouata fpiciformi , glumis ca- canaiienfis. 
rinatis. linn. Syft. p. 103. n. 2. eoehm. n. 599, — 

SHREB. Agroft. p. 83- t. 'O, fig, 2. LEERS t. 7. f. 3. 

Pharm. Canarievfe Sem. 

Canarienglajtzgras; Canai-ienfaamen. Germ. Canci' 
Yijgrafs. Angl. tkalaris des Canaries, ott Graine de 
Canarie. Gall, 

In agiis circa Lipfiam paflim. FI. Mai. lun. 

Vf Pabulum oulbus gratum, Pafferes canaricji- 
fes femlna valde amant, Semlnum farina panl et ci- 
bls Inferuiens. 
lOi. Pkalaris panicula obionga ventricofa ampla. LiNN^arundinace?^ 
Syft. p. 104. n, 8. BOEHM. n. 600. FJ. Dan, tab. 259, 

LEERS t. 7. f, 3. SCKVHR. t. 9. 

Rokrartiges. Glanzgias-y RiQdfiratisgras. Germ. Rcd 
Canary ■ Graf. An^l. Pkalaris rofcau. Gall. 

C 4 I" 4^ C L A S S I S I I I. 

In fubhumidis et fofTis pofl: Lindemhal, in pTatJS 
hinter Kleijidolzig, quoque vero im Univajitatshohe 
fparfim inueni. Fl. Mai. lun. Perenne. 

Vf. Pecora cujmis iunioribus auide vefcunttuc. . Va- 
• rietas foliis"piclis argenteisin Horto niedico , Lekrja- 
vo cuita. Gramen inluper tc61is ruflicanih inferuire 
poteft. 
phkoides. 102. PJialarif panicula cylindrica fpiciformij glabra 
pafliin viulpara. linn. Syfr. p. 104. n. 5. — Griimen 
typhoides, fpica purparalcente foliacea. sciievchz,. 
Gram 6~.FL Dan. t. 531. 

Lifchartiges Glanzgras \ fulfches Lifchgras\ Rau- 
"pengras. Germ. ' Cylindrical fpiked Canary--Grajs. 
Angl. Pkalnris phlcoide. Gail; ": 

In muris limofis pngorum v. c. ad Parneck , Klein- 
dolzig, niihi occurrit. Fl. lun. lul. 

34. ALOPECVRVS. L. G. 84. Fuchsfchwanz. Germ, 
Fox-tail grafs. /iV/g/. VuJpin. Gall, 

pratenlis. 105« A/ajae«/r»i"C^hno fpica-t«> ^ECeclo ; glumls villofisi; 
corollulls muticis. linn. Syft. p. 100. n. 3. iOEHM. 
, 604. scn.REB., Agrofl. p. 13.3. t. 19. f. i.leers t, 2.f. 4. 
scKviiR. t XI' .-:..!, ' ; .-xO '■• ■. ■ ■ 
Wiefenftickffchzvanz', Kolbengras\ Tatibgerfle. Gexm, 
i Meadoiu Eox-tail-qrafs. Angl. Vtilpin des pres. Gall. 

In pratls fyluaticis, e. g. im Rofuthale valde fre- 
quens, in pratis Schoenfcldicis, bei Leutfch., Plaujig^ 
Stetteritz , Kleindolzig , Schdnau, et alibi valde vul- 
garis. Fi. lun. luj. 

Obf. Cukuram huius graminis Angli commen- 
dant. 
agreftis. 104. Alopecurus culmo fpicato ereclo, glumis laeuibus. 
LiNN. Syfl. p. 104. n. 4. 

Gramen fpicatum fpica cylindracea tenuiflima ion- 
giore et breulore. tovrn. pag. 522. n. S*2. 83. — ' 
. :: SCHREB. Agroft. p. 140. t. 19. f. 2. Fl. Dan. tab. 697. 

, LEERS t. 2. f. 5. • 

Ackerfuchsfchivanz, kleinFuchsftaert. Germ. lointed- 
ttrifta cr Field Fox-tail grafs. Angi, Vnlpin des 
Champs. Gail. 

lu TRIANDRIA DIGY^IIA. 4^> 

In foln limoro, e. g, In agris nach dem Geftindhriin' 
iten zH faeptus et paliim hinter Tatiche deprehendi. 
Fi. M.^i. lon. 

105. Alopeeuruf culmo fplcato infracto, corollis muti- gcniculatus, 
cis. LiNN. Syft. pag. iOH- n. 5. boehm. n. 603. — Fl. 

Dan. t. ^61- LEERs t. 3. £7. 

KnicfOrmiger Fuchifchwanz; hlein Fluttgras-, krie- 
chend Spiesgras. Germ. Flote Fox-tail grafs. •Angl. 
Vnlpin genoullle. Gall, . 

In locis inundatis valde copiofe itn Rofenthalc in 
pratis Sf/zoeH/e/iiicii- aiiisque niuitis et fere vbique. 
Fl. Mai. lun- 

Ohf. Ouibus pabulum obnoxium Gleditfchius 
refert. 

35. MILIVM. L. G. 85. Millsgras f. Hirfengras. 
Gerw. Miilet-Grafs. /!Hg/. Millet. Gall 

106. Milium floribus paniculatis difperfis mutlcis. efFufum. 
LiNN. Syft." p. 109. n. 5. BOEH.M. n. 609. leers t. 8- 

f. 7. SCKVHR. t. I l. 

Milisgras\ Fladdergras^ Waldhirfe. Germ. Scare- 
red-floicered Millst-Grafs, Angl. Milklot epars. 
Gall. 

In lyluls vmbrofis, ijn Rofenthale, Vniverjitats^ 
holze^ poft Leutfch et imBieniz. Fi. Mai. lun, 

.yf. Tinias et alla infecla pcllit. 

36. AGROSTIS. L. G. 86. Strausgras. Germ, 
Bent-grafs. Angl. Eternue. Gall, 

a) Arijlatae. 

107. Agroflis petalo exterlore arifta recta ftrlcla longlf- fpicaventi, 
fima, panlcula patula. likn. Syft. pag. iio. n. i. 
boeh.m. n. 610. Flor, Dan. tab. 853« leers tab: 4. 

%. i. 

Ack<r-Straitsgras\ Feld' f. Saatgras; Windahre. 
Germ, Sil^t/ Bcnt-grafs. Anel. Eteniue cventce, 
Gail. 

c 5 In '/f.Z CLASSI5 IIL 

In agrls inter fegetes copinfe vor dem Schdnfelder 
Pfcrtcken, in pratls et ad Dffgeres derPieiJTc ai/f dem 
Wege -jor d.erii Bra?tdvoriferke , porro in a^^ris iiccori- 
bus areiiofis verfus Goniiewltz^ nack dcm Gefund^bruu- 
nen s«, ct flllbi. Fi. Itan. lul.. 

Vf. Recensgramen pabulum bonum ; in adultiore 
aetate gingiuas laedit. Culmi cafis ftramineis tegen- ' 
dis orbibuique conficiendis apti. Succus Ipicularunt 
externarum colore tingii: viridi. Caeterum Iioc 
gramen efi: vitium agrorum. 
arundlnacea jo8. Agroftis panicula oblonga, petalo exteriore bafi 
villofo ariftaque torto calyce longiore. linn. Syft. p. 
1 10- n. 6. scHREB. Spicil. p. 46. n. 975. 

Rohrartiges f. fchilfig Strausgras '., DiJkngrfif, 
Gerni. Ariindinaccous Bent-grafs, Angl. Etetyme rofeau^ 
GaU. \ 

In nemoribus, im Bieniz et Univerfuritskelzc fre- 
quenter, im Rofentkale rarius. Fl. lun. lul. Fer- 
enne. 

ObJ. Culmi adeo flexiles funt, vt ex iis orbes flra- 

mineos ftraguiaque conficere poffimus. Infuper cal- 

ml fiitulae haurlendo fumo tabaci inierulentes iisdem 

purgare folemus. Calmucl cifas hls operlunt. 

fubra. 109. * Agrcftis panlculae parte Inferlore florente paten- 

- tiffima, petalo exterlore glabro, arlfta termlnali, 
tortili, recurua. linn. Syft. p. iio. n. 9. 

Rothes Strausgras. Germ. Red Bent-grnfs. Angl. 
Etermie rouge. Gall. 

In locis fterllloribus, e. g. in der Sandgrube , aiif 

dem Bienifi, coplofe mlhi occurrit. FI. lun. 

canina. ^JO- Agroftis ca\yc\hns elongatls, petalorum arifta dor-^., 

fall recurua, culmls proftratls fubramofis. linn. Syft» 

p. i-JO. n. 13. scHREB. SpIcII. pag. 47. n. 976. lee^s 

- n. 52. t. 4. f: 2. 

Hundsflraiisgras ; hraiines odes liegendes Strausgras. 
Germ. Broivn Bent-grafs. Angl. Eternue genouiU^ee. 
Gall. 

In sgrls arenofis et ad eorum marglnes hinter 
f, Sclidnfeld horrosque oleraceos, et ad viam nach 

Lcutfch^ allbique, Fl. lul. Aug. 

Obf. T R I A N D R I A D I G Y N I A. 43 

Ohf Sltnilis Agrojli ca-piUari^ ied vt plurim-um 
pvoftratis culinis iaepe baii repentibus ab illa diftin- 
gultur. 

b) Mtiticae. 

III. Agrojili- panicula ramulis patentibus muticis, cul- ftolonifera, 
mo repente, calycibus aqualibus. likm. Syft. p. i ii. 
ji. i6. BOEHM. n. 6x1. Flor. Dan.t. 564. leers tab. 4, 
fig. 6. - 

Auslajifendes Strausgras. GerwJ Crefing Bent-g7-r.fs' 
Angl. Etermie tracante. Gall. / 

In veriurisiiccisetpratis, e. g. ad Temphm St.Tke- 
clae et in foiTis ad viam nach Sclionfeld Fl. lun. lul. 

JI2. ^g>-o/?zV panicula capillari patente, caiycibus iVj. capillaris» 
bulatis aequalibus hiipidiufcuiis coloratis, fiosculis 
muticis. LLNN. Syft. p. ili. n. 17. schreb. Spicil. p. 
48. n. 978. — STiLLiNG Fl. mifc, t. 3. Fl. Dan. tab. 

16;^. LEERS t. 4. f. 3. SCKVKR. t. 12. 

Hartrfonnigcs Strausgras; Bcrghirfe. Germ. Fine 
Bent- grajs. Angl. Eternue chevelue. Gall. 

In pratis, ad margines fluminum, v. c. an der 
Pleijfe bei dcm Brandvoriverke .^ in veriuris pomariis- 
que et fere vbique copiofe. Fl. Mai. — lul. 

Obf Haec fpecies quoad magnitudinem variat; 
nam in locis humidlsvalde maiorem, quam in iiccis, 
deprehendi. 

Vf. Eft pabuluin valde gratum atque Lichenes 
eruit. 

113. /4gr oyZix panicula laxa, calycibus muticls aquali- alba. 
bus, culrno repente. lixn. Syft. p. iii. n. 19. boehm. 

n. C02. — LEERS n. 55. t. 4. f 5. 

Wdilfcs Strausgras. Germ. Whit€-Bc?it-graJs. Angl. 
Eternue hlanchc. Gall. 

Obf Haec potius Agrojiis capillaris efTe videtur 
varietas. Crefcit inpratis et iubhumidis copiofecura 
priori immixta. Fl. Mai. — Aug. 

114. * Agrojiis panicula mutica filiformi. linn. Syft. p. minima. 
Iii. n. 21. 

Gramen minimum panlculis elegantiflimis. C. B P. 
H. n. 6, 

S^hr 44 CLASSIS III. Sekr hleJnes Strausgras. Gerni. Sinal Beiit-grafs. 
AngL Eternue muneur. Gall. 

In iocis ftrarninibus veftitis arenofis ad vlam nack 
Lmdenthal^ ethm imBkniz. Fl. r.pril. — iul. 
vinealis. IJ5. Aprojlis calycibus cqloratis, pctalorum aililri dor- 
iaii longitudine fere caiycis, culmis adlcendentibus. 
SCHREB. Spicil. p. 48. n. 977. c. Syn. schevchz. 
- 'Qergftramgras. Germ. 

In ficcloribus et arldls ad Schonfeld; porro ad 
Temphim St. Theclae. Fl. lun. lul. 

Ohf Al) Agro.'i. canina., fpiculis dupl. maloribus, 
dlftingultur. V.Mietas ariftis ad lineae longltudl- 
nem In Plneto ad Lindenthal alllsque In locls III. 

SCHREBERVS dctexlt. 37. STIPA. L. G. 96. Pfriemengras. Germ. Etlepe. 
Gall. 

pennata. II6. * Stipa ariftls lanatis. linn. Syft. pag. I2T. leys, 
Hallenf. n. 72. 

Gramen fplcatum arlftls pennatis. tovrn. p. 518« 

Gefiedertes Pfriemengras\ Marienfiacks; federrei- 
ckes Strausgras ; Sandfedcrn. Germ. Feather ^ grafs. 
Angl. Eticpe empejinee. Gall. 

In locis arenOiis elatlorlbusque bei Sckcuditz at- 
quc poft hanc vrbem, porro bci Pomfen ante plures 
annos reperl. Fl. Mal. lun. Perenne. 
iuncea. ny. ^'r/pfl ariftis nudis ereclis, calyclbus femlne lon- 
gloribus, foliis Intus laeulbus. linn. Syft. pag. I2I. 
n, 2. 

Feftuca glumis vnlflorls , arlftis longiffimls nudis. 
BOEH.vi. n. 64.V c. Syn. Gmel. 

Binfenartiges Pfriemengras ; Nadelhaber; Sand- 
ffricmen. Germ. Stipe joncicre, Gall. 

In apricls et afperis. FI. lun. lul. 
capillata. 1 1 g. * Stipa ariftis nudls curuatls, calycibus lemine lon- 
glorlbus ; follis Intus pubefcentlbus. linn. Syft. p. 
I2r. n. 3. 

Stipa arlftis nudls flexuofis, calyce femlne longio- 
rc. hall. Helv. n. 1513. 

^ Zartes TRIANDRIADIGYKIA. 45 

Zartef Pfriemengrai ; NadcJicacht. Germ. Stipe ou 
Ertefe eapillaire. Gal!. 

Ad vlam publlcam poft Ahravfliidt .^ verfus Ket- 
fchau pailim; porro In vinearum colHbus ch-ca 
Nauenburg coplofe. Fl. lulio et Augufto. 

Obf A prlorl valde dlfFerf, follls ang-ulatis, rigi- 
dlorlbus, breulorlbus, mlnus fcabrls, latere fupeiio- 
re magls explanatis, paululum pubefcentlbus. Caly- 
ce fpadlceo et arlftls breulorlbus adultloribusque 
varle curuatls. 

j3) Calycibus i — valuihis , biflorisy vagis. 

38. AIRA. L. G. 87- Schmelengras. Germ. Hair- 
grafs. A}!gl. Erbln ou Canfe, Gall. 

* Muticae. 

119. * Aira panlcula oblonga, fecunda, mutica, imbrica- *™"'^"^^"' 
ta, foliis planis. linn, Syft p. iii. 

Rohrarti^es Schmelen^ras. Germ. Arundinaceous 
Hatr-^afs. Angl. Erbin rofeau. Gall. 

In nemorlbus, im Univerjttdtsholze, rarius, prae- 
terlto anno inuenl, Fl. lun. lul 

120. Aira panlcula patente, floribus muticis laeuibus, aquatict. 
calyce longiorlbus, foliis planls. linn. Syft. p. I12. 

n. 3. scHKEE. Splcil. p. 79. n. 9H0. ^l- Dav. t. 381. r 
Var. <*) fplculls 6 — floris, flofculis valde remo- 

tls, 

JVaflerfchmelengras \ OueUgras; fijjes fVafl^crgras; 

TVafferhirfe. Germ. fVater Hair- grafs. Angl. Foin 

ou Erbin aquatiqiie. 

In pratis et folHs fallis ad Ketfhau. Var, <x) in (ic- 

cls locls et ad vias Inundatas, in pritls hinter dem 

Winklerifhen Garten^ etin fofllculis hi?itcr denKohl- 

garten. Fl. lun. lul. 

** Arijlatae. 

I2T. /4j><i follis planis, panlcula patente, petalis bafi cjiefpitofa. 
villoli» ariftatlsciue: arlfta recta breul. linn. Syft. 

pag. 4^ CLASSIS II L flexuofa. liiontana. canefcens. prae.cox, pag. 112. n. 6. 'eoeiim. n. 615. Fl. Da;:. tab. '240» 

LEERS t. 4. f. 8- 

Rajenfciimelen ; glanzcnde Schmichn \ AcJicrfchmic- . 
len\ Ackervickgras. Gtxm. Turft/ Hair- graff. An^l. 
Erbin des gazons, Gall. \ 

In pratis humidls et agiis inter fegetes. Fl lun. 

Vf Pabulum oulbus maxime gratum. VfLilaginl 
iacpe eft e:cpo{ita. 

122. Aira foliis fetaceis, culmis fubnudis, panicu'a di- 
varicata, pe^unculls {iexuofis. linn. Syft. p. 112. n. 
7. seiiREB. Spic. pag. 50. n. 98!- H. Dan. -tab. 157. 

SCHREB. Agroft. p. 57. t. :?0. LEfiRS t. 5- f. 1. 

Drath- f. gehogene Schmclen\ Silherhoch.shart% 
Bufcbvaldgras. Germ. Erbin torttietix. Gall. 

In nemoribus, im UHiverfitatshnhe ^ im Holze ah 
der Ziegclfcheune bei Meisdorf. Fl. lun. Perenne. 

123. *.^zr^ foliisfetaccis, paniculataanguilata; floscu- 
\h bali pilofis arlflatis : arilla tortili bng-Iore. linn* 
Syft. p. 112. n. 8- LEERS n. 6i. t. 5. f. 2. 

Ecrgfchmelen. Gerni. Mountain Hair- grafs. AngL 
FoiH cles Montagnes. Gall. 

In locls montoiis iinBieniz et fparfim atif deniGi- 
clierlingsherge inueni. FU lun. 

124. /K/rj foliis feiacels: lummo fpathaceo paniculam 
interne obuoluente. linn. Syft. p. 1 12. n. h.schreb. 

Splcli. p. 30. n. 983. — SCKVHR. t. 12. 

Grhues Schr.clengras \ Silbergras. Germ. Grcij Haiv' 
grafs. Angl. Erhin hlanchntre. Gall. 

In aruis arenofis «?« den Bieniz copiofe, nach 
Schonfeld^ etiam bei deynBrandvorwerke^-^^nxixm^Fl.lun. 
lul. Annuum. 

Vf. Gramen tenellum ouibus pabulum gratum. 
Radiclbus huius Cocclonellam g-ermanlcam tenere 
fertur. 

125. Aira foliis fetaceis: vaginis angulatis; floribus 
paniculato-lpicatis; flosculis bafi arlftatis. linn. 
Syft. p. 112. n. 12. — Fl. Dan. t. 3H3. 

Frulies Schmelcngras. Germ. Earhj Hair-grafs, 
Angl. Foin frecoce. Gnll. 

In locis arenpfis humidis an dem Rajide dss Uni» 
verfitiitskolzes^nicht v.ieit von dem Fdrjlerhaufe magna 

in T R I A N D R I A D I G Y N I A- ' 47 

tn copla i-eperl, porro ad Tein-plum Gonncivitz^ in 
Bieniz et poft Taucliam, anf dein Sandhcrge. Fl Mai. 

lun. ... . 1 , 

126. ^-^i/f^iz foliis fetaceis, panicula diuancata, flonbus caryophyl- 
ariftatls dlftantibus. linn. Syft. pag. 1 12. n. i^. ^'^^' 
scHKEB. p. 50. n. 9S3. Fl. Dan. t. 382. stillikg. flj 

mifc. t. 5. LEERS t. 5. f. 2. 

Nelkenartige Schmelen; klein Nagleingras. Germ. 
Silver Hair-grafs. Angl. Erbin oetUete, Gall. 

In agris arenofis verfus Schoenfeld, ad Templum 
St, Theclae; himer detn Bieniz\ poft Taucham aiif 
den Schwarzbergen^ frequenter. Fl. Mai. lun. 

K/. Odor liuius graminis tineas pellit 

127. /lir.i foliis planis, panicuia contracla, floribuspe- caevulca. 
dunculatis muticis conuoluto fubulatls. linn. Fl. 

Suec. 67. Ei. Spec. Pl. 95. schreb. Spic. pag. 4H. n. 
979. — Flor. ban. t. 2,^Q^^kvhr. tab. 13. Mclica 
caernlaea. 0^ 

Blauc Scbnelen. Germ. Purple Hair-grajs. Angl. 
Erbin blev.c. Gall. 

In nemoribus fubhumidls im Univerfitatshohe m- 
veni, et In pratis paludofis vblque. Fl.Mal. lun. 

Vf, Pabulum a pecoribus expetltum. 

39. MELICA. L. G. 88- Perlgras. Germ. MHlG-Grafs. 
Angl. Melique. Gall. 

128- Melica flosculi Inferioris petalo exteriore ciliato. ciliata. 
LiNN. Syft. p. 112. n. I. boehm. n. 613. 

Gefranztes C ffimperfpelzigt-Perlgras. Germ, Ci- 
liated Melic- Grafs. Angl. Melique ciliee. Gali. 

Ad muros et in pratls fyluaticls, im Rofenthale. 
Fl. Mal. lun. 
129. Melica petalls Imberbibus, panlcula nutante fim- nutans. 
plici. LiNN. Syft. pag. 112. n. 2. boeh.m. n. 614. — 
schreb. Agroft. p. 62. t, 6. f. 2. 

IJeherhiingendes Perlgras. Germ. Conmon Melic- 
Grafs. Angl. Melli brandillant ou Melique penchee. 
Gall. 

In fyluis elatioribus , im Univerjiiatsholzey Bieniz. 
Fl. Mal. Aug. Perenne. 

40, / CLASSIS III. 40. DACTYLTS. L. G. Q2. Rnaulgras; Hundso-ras. 
Genii. Cocks-Foot-Grajs. Aifgi. Dacille. Gall. 

lomerat.i, 130. Dactijlis ■ptimca.la fecunda glomerata. linn. Syft. 
p. 116. n. 2. BOEiiM. n. 638' ifub Cipiofuro) — 
SCHREB. Agroft. p. 7^. tab. g. f. 2. leers tab. 3. f. 3. 

SCKVHR. t. 14. 

; Gemeincs Knaulgras ; Strausgras \ rauhes Hunds- 

gras. Germ. Rough Cocks-Foot, Angl. Dactile pelo- 
tonne. Gall. 

In pratls vliglnofis des Rofenthah; In prarls 
Schoenfeldicis, in pomarlls, nemoribus pratenfibus 
aHisque gramlnels locis fere vbique. Fi. lun. lul. — 
Obf Calyx 4 — phyilus. 

Vf. Pabulum equls gratum. Canlbus vomltorlum 
inferulens. 

•/) Cahjcihus 3 — valuihus^ valuula tertia dorfali 
minima. verticilk- 
tum. glaucum. 41. PANICVM. L. G. 82. Hlrfegras. Genn. Panick- 
Grafs. Angl. Panlc. Gall. 

* Spicata. 

l-^l. P^«/r?/w fplca vertlcIHata, racerhulls 4 — ternls, 
Inuolucellis vnlflorls blfetl'?, culmls dlifuiis. linn. 
Syft. p. 105. n. 2. sciiREB. p. 43. n. 9-0. 

Guirlformiges Hirfegras ; Kleh- f. Knotengras% 
Wildsjnannsgras. Gtrm. Verticillate Panick - Grafs. 
Angl. Panic verticille. Gall. 

In agrls et aruls hortorum cultls coploliflime. FL 
, lul. Aug. 

13:;. Pfl7n'c«?» fplca teretl , Inuolucellls blilorls fafcicu- 
iato - pilofis, feminlbus vndulato-rugofis. LiNN.Syft;. 
p. 105. n. 4- scHREB. Splc. p. 44. n. 972. — Elusd. 
Agroft. T. II. p. 21. t. 25.' 

Eifcn^yraues Hirfegras; Fonnich; ivildcr Hirfe. 
Germ. Glaucous Panick. Angl. Panicette cu Panic 
glauque. Gall. 

In agrls poft meffem vblque. Fl. aeftate. Annuum. TRIANDRIADIGYNIA. 49 

13^. Panlcum fpica teieti, inuolucellis bifloris, fafcicu- viride. 
iato-pilofis, feminibus neruolis. linn. Syft. p. I05. 
n. 5. scHREB. Splcil. p. 44. n. 971. — leers n. 40. 
t. a. f. 2. 

Gr/hies Hirfegras\ Fdnnich^ Schwadengras. G&xvtx. ^ 

GrcenPanick- Grafs. Angi. Panic vert. Gall. 

In nmris argiilaceis, ao-rjs et ad tramites frequen- 
ter, Fl. lul. Aug-. 

Vf Hoc et praecedens pabulabona et dulcia. 
Obf Simiilimum Panico verticillato , fed habitu 
moUi, nec afpero, ab iI!o differt. 
134. Prtw/caw Ipicls alternisconiugatisque, fpiculisfub- Crus Galli. 
diuilis, glumis ariftatls hifpidls;, rachi qulnquangu- 
OTiari. linn. Syfl-. pag. 105. n. 8« boehm. n. 606. — 
" LEERS n. 41. t. 2. f. 3. 

Var. «) Pan. fpica dlulfa , ariftjs breuloribus. 
ji) Pan. fpica ariftls longiflimis armata. 
Granuigtes f. Hakneiifiifiiges Hirfegras ; Entengras. 
Geim. Loofe Panick-Grafs. An^l. PanicPieddeCoq. 

.-o'0 Ad foflas et In pratis., pomarils et agrls cultis bei 
■iM''d£nrKolilg(irten. Var. /3. in agris inter fegetes nach 

den Straffenhiiufern. Fl. Aug. Septembr. 
,tl35. Panicum fpicis digitatis , bali interiore nodofis, fangiiinale, 

- 'flosculis geminis muticls , vaginls foliorum puncla- 
tis. LiNN. Syft. p. 106. n. 13. schreb. Spicil. p. 45, 
n. 973 Fl. Dan. t. 388- schreb. Agroft. p. 119. tab. 

- 16. SCKVHR. t. 10. 

" v Blutkirfe; Him??iehhau\ Krbtengras. Germ. Cooks- 

Foot-Panick-grafs. Angl. Panic-Manne^ eu San- 
\ J5«i«. <7all. 

V ' In agris cultis frequens et iocis arenofis fparlim, 
^j Fl. lul. Aug. . :^ 

Ohf Saepe fpicls luxuriantibus varletates multas 

exhibet. Vf Ex feminibus allca bene fapida confi- 
. , cltur. Pabulum oulbus gratum. 
, .«nstJl-^^diu-- 

,1. : *♦ Paniculata. 

•i^6:Panicum panlcula laxa flaccida, foltoram vaglnls miliaceura. 

hirtis, glumis mucronatls, neruofis. linn. Syft.pag. 

106. n, 24. 

-.'■:6 I) Pharra. 50 CLAS3IS III. Pliarm. Alilii Semina. 

Hauskalnitigshirje. Gerni- White , or Ydloiv MiU 
let. Angl. Panic Milkt. Gall. 

Iniagris colitur et paffim inter fegetes fponte na- 
fcentem inueni. Fl. Aeitate.SeminaAug. maturefcunt. 
Hoc gramen in OJiindia fponte crefcit. la oecono- 
mia valde vtile. 

^) Calycihns biualuibus , fpiculis multifloris, vagis. 

42. POA. L. G. 89. Kifpengras. Germ. Meadow- 
Grafs. Angl, Paturin f. Poherbe. Gall, 

«quatica. j^y, Poa paniculata diifufa, fpiculis 6 — floris, linea- 

. ribus. LiNN. Syft. p. .113. n. i. boehm. n. 633. leers 

n.73. t. 5. f. 5. 

> ^ fVaffer-RJ/pettgras; Viehgras. Germ. Red Mcw 

doiv - Grajs. Angl. Poherbe d^eau^ ou Paturin aquati- 

que. Gall. 

In pratis fubhumldis, et foflis 7tach Pfaffendorf-, 
■ hinter denKoklgarten; in pratis Schoetifeldicis et Ger- 
berwiefen\ in ioinculis /tiH?er Schofijeld et fere vbi- 
qne etc. Fl. lun. lul. 

Obf. Omniumgramlnum, quaeinEuropa crefcunt, 
maximum. Vf. Tenellum ouibuspabulum haudin- 
gratum et foenum praebet delicatum. a 

tiiulalis. j^g. poa panicula dlliufa, fplculis triflorls bafi pube- f 

{centibus, cUlmo erccto teretl. linn. Syft. p. 113. n. j 

3. BOEHM. n. 630. — LEERS n. 66. t. 6 f. 2. ■"! 

Dreihliithiges RJJpcngras ; gemeines Viehgras, \ 

Germ. Co-inrnon Maadoiv-Grafs. Angl. Paturin vul- } 

gaire^ ou Poherhe desfriches. Gall. i 

In pratis copinie, maxime In korto Fregiano et ad , 

Vias vbique. Fl. ^^iai. lun. '• , 

Vf. Pabulum oues valde nutrlens. 

jingiiflifolia. 139. Fo^? panlcula diffufa, fpiculls 4— florls pubefcen- j 
tibus; cuhno crecto teretl. linn. Syfl. p. 113. n. 4. > 

BOILHM. n. 631. — LEERS.n. 67. t. 6. f. 3, SCKVHR. 'j 

tab. 13, ■ , ' '5 

Sehnial- TRIANDRIA DIGVNIA, «I 

Sm.ilhlo.ttriges Rijpcngras^ Blrdgras der Englan' 
der. Germ. Narrow-kaued or Fold Mead grafs, 
Angi. Patnrtn afcuilles etrbites. Gali. 

In hortis, pratis etjyluls im Gundorfer Holze. FI» 
lun. lul. 

Obf Antherae flauae. Panicula oblonga, adpref- 
faj^quafi imbricata. 

140. Pofl panicula difrufa, fpicuHs 5 — florls glabrls, pvatenfis, 
cuhno erecto, tereti. i.inn. Syfl:. pag'. 113. n. 5, 

EOEHM. n.. 632. LEERS H. 68- t. 6. f. 4. 

fViefen- Rifpengras', gemein Vieligras. GQim,Great 
Meadow-Grafs. Angi. Poherhe des j.n'es. Gall. 

In pratis humidis, e. g. auf deti Gerher- und 
JSckunfelderwiefcn. Fl. Ivlai. lun. 

Ohf Antherae caeruleae. Vf Pabulum pecorl- 
bus valde g-ratum et falutare, 

14T. Poa panicula difFufa, angulis rectis ; fpiculls ob- annui^ 
tuf.s, culmo obliquo compreflb. linn. Syfl:. p. 113. 

n. 6, BOEHM. n. 629. LF.ERS n. 70. t. 6. f. I. STIL- 

LING. pj. Mifc, t. f. ' 

Jilkriges f. Somvier ■ Rifpengras ; klein rothei 
Viehgras. Germ. Amiual Aleadoio- grafs, An^l. Patu- 
rinamiuel. Gall. 

Ad trarnltes et in locls fterllloiibus vbique. Fl. to- 
ta aeflate. Perenne. 

yf Pabulum ouibus aliisque commune. 

142.. Poa panicula difFufa, fpiculis fubtriflorls pube- paluftris. 
fcentibus, follis fubtus fcabris. hnn. Syft.. p, Il^.n. 
*j. scHREB. Spicil. p. 55. h. 993. 

Sumpf- Rtfpengras, Germ. Marjk Meadow- Graf, 
Angl. Poherhe det marais. Gall. 

In vdis pratorum Schoenfeldlcorum. Fl. Malo 
lun. 

143, Poa panicula attenuata; fpiculls fubb*fiaris mu- nemoralis, 
cronati^ fcabrls; culmo incuruo. linn. Syfl. p. 115. 
n. 26. scHREB. SpicII. p. 53. n.994. FlonDan. t. 749. 
XEERS t. 5. f. 3. var.a. 

1-Jai^-Rifpengrar\ IValclviehgras. Germ. fVood 
Miadow graf\ Angl, Paturin des hois. Gall. 

D 2 In 5 2 CLASS IS IIL 

In omnibus nemonbus , e. g. itn Rofenthah , in 
detn Holze bei Afeckem , Gonnewitz^ im Sommerfel' 
der Hclze\ im Bieniz^ frequens. Fl. lun. lul, Pei- 
enne. 

O^j^C Spiculae bi — ^fiore, gracliiores, quamPoae 
reliquae. 
criftata. 144. Poa panicuia fpicata, calyclbus fubpilofis fub 4 — 
fioris , pedunculo iongiorlbus , petaiis ariftatis. 
LiNN. Syll;. p. 115. n. 30. schreb. Splc. p. 54. n. 992. 
Fl. Dan. t. 251. leers t. 5. f. 6. 

Kammformiges Rifpengras\woUigt V-ehgras.Gtxm. 
Crifted Meadow grafs, An^\. Paturin a irete. Gall. 

In (icciorlbus eiatioribusque vblque aiif dem Gi- 
ckerlingsberge, auf dem Thonberge u. dem fVege nack 
Pomfen hin^ copiole. Fl. lun. lui. 

Obf Anthcrae purpureae. Splculae muticae, 2— 
vel 3 — florae. 

** Pauicula jecunda. 

comprefTa. 145- ■?"« panicula coarctata fecunda, culmo obilquo 
comprefTo. hnn. Syft. p. 115. n. 24. boehm. n. 635. 
F/. Dan. t. 742. leers t. 5. f. 4. 

Zufimniengedrikktes Rifpengras. Germ. Creeping 
Meadow- grafs. Angi. Paturin applati. Gali. 

In tectls, muris pagorum ilmofis , v. c. ad Schoti' 
feld, Leutfch^ Parneck^ Gunnderf Stetteritz, fVolk- 
7vitz, Belgershatfn etc. et alibl ; porro etiam In agrls 
ficcioribus elarloribusque vblque. Fi. Mai. — lul. 

Vf Pabulum ouibus maxlme gratum. 
bulbofa. ^4^- * ^^^ panicub fecunda patentiufcula, fpiculls 
quadriflorls. linn. Syft. p. II 5. n. 23. 

PoA folHs bulbofis, panlcula diffufa, locuftis 4 — 
floris, folllcuils fubullloiis. h.\ll. liiii^merat, 214.^. 

9- /?• 

KnoUigtes Rifpengras) Schalottengras', LaucheU 
gras. Germ. Bulbofe Meadow - grafs. Angl. Paturin 
buJbeux. Gail. 

In collibus et locls elatioribus , in der Sandgruhe, 
auf dem Gickerlingsberge et if» Bieniz faepius vldl. 
Fi. Mai. lun. ■ " 

Obf TRIAKDRIA DIGYNIA. 55 Ohf. Culml bafi tuberofa. Vf Pabulum ouium 
egreglum. 

43. BRIZA. L. G. 90. Zittergras. Germ. Quaking- 
grafs. Ar7gl. Amourette. Gall. 

147. * Briza fpicuHs trlanguUs , calyce fioscuHs lon- 
glore. LiNN. Syft. pag. 115. eoehm. n. 647. var. — 
SCHIN2. t. a. f. 9. a. 

KktnesZitrergras', Hafenohr', Imtgfernhaar.GQvm. 
Smal Q^uakiiig-graf. Angl. Petitc Amoiirette. (Sall. 

In colilbus ficclorlbus auf dcm Gickerlingsberge et 
hei dem Fuherthunne, paffim mlhi occurrlt. Fl. Mai. 
lun. 

III. BOEH.MERVS c. HALLER.0 hanc fub fequcntem vt 
varletatem compvehendunt. 

148. Briza fpiculls ouatls, calyce flosculls breulore. 
xiNN. Syft. p. 115. n. 3. BOEHM. n. 647. Fl. Dan, t. 

258. LEERS t. 7. f. 2. SCKVHR. t. I4. 

Mittleres Zittergras'^ Flittern'^ fViefenflittergras '., 
unfcr lieben Frauenflachs . Germ. Middle Quaking' 
grafs. Angl. Anwurette tremblante. Gall. 

In pratls Schoenfeldicis allisque locis ficciorlbus, 
auf dem Gickerlingsberge^ in der Leimgrube , bei 
detn Pulverthurme^ ad Temphm St. Tlieclaey et in 
Kortis pratenfibus etc. Fl. Mai. lun. 

44. FESTVCA. L. G.95. Schwingel. Germ. Fefcue- 
grafs. Angl. Fetuque. Gall. 

* Panicula Jecunda. 

149. Fefluca panlcula fecunda coarctata ariftata, culmo 
tetragono nudiusculo, follis fetacels. linn. Syft. p. 
518. n. 2. BOEHM.634. scHREB.SpicH. p.isb.n. 614. 
stilling. fl. mlfc. t. 8. 

Var. a) Gramen arlftatum radiculis nlgrlcantlbus. 
LOES. Pruf n. 24. LEERS n. 74. t. 8. f» 4- i3. 

Schaffchwingsl\ Sckafgras', hart Gras'^ kleiner 
Bocksbart. Germ. S keep s^Fefcue-grafs. An^\. Fetuque 
der moutons, ou petitfoin. Gall. 

D 3 In ininor. medki. ouint. 54 CLASSIS III. 

In locts ,ficciorlbus rim dhs Oberholz, faeplusque 
in murls clica pagos. Var. a) nm Bieniz aiif der An- 
hbke. Fl. Mai lun. Perenne. 

0/^ Spiculae 4^vel 5 — florae. F/^ Pabulum 
ouibus primanum et gratum, et in AngUapraeci- 
pue commendatur. 

nibra, 150. Fe/acfl pantcuia fecunda fcabra; fpiculis fexfloris 
ariftatls: fioscuio vltimo mutico; culmo lemitereti. 
J.INN. Syfl. p. II 8» n. 3. scH?.EB. Spicil. pag-. 5J. n. 

998. STILUN^G. fl. mifc. t. 9. L-EERS t. ,g. f. 1. 

Rother Sckwingel; rother Bocksbart. Germ. Pur' 
^le-FefcUe-grajs. Angl Fentque rouge. Gall. 

In locis {iccioribus, paffim tn der Sajidgrube^ auf 
dem GlckerUngsherge etc, Fl. lun. lul. Perenne. 

Obf. Feftucae ouinae iimilis; fed maiori habitu 
et foliis ktiorlbus, ab Illa difFert. Coior tempore 
maturitatis in rubrum ablens. 
• yf. Pabulum ouibus gratum et femina pecoiibus 
deliciofa. 

liuriufcula. ijx. Fe/rir^ panlcula fecunda oblonga, fpiculis oblon- 
gls laeuibus; foliis fetaceis. linn. Syft. p. iig. n.' 6. 
scHK^B. p. 57. n. 997. Fl. Dan. t. 848. 

Harter Schwiu^el; langfiuheliger Borfifchivingel. 
- Germ.' Hdrd Fefcue - grafsi Angl; Fetuque durette, ou. 
Feugerok.' Gs.\\. ' ,'^ ' ■ 

In pratis fkcloribus ad Templum St. Theclae paf- 
(im. Fl. lun, lul. Perenne. 

Obf Spiculae 5 — vel 6 ~ florae , oblongae. 
fiktior. 152^. Ff/?,vr« panlcula fecunda ereflra, fpiculls fubarifla- 
tis: exterloribus teretibusr LiNN. Syfl. p. 118. n. 8- 
scHREB. Spicli. p. 58. n. 1003. JEusd. Agrofl. p. 34. 

. , t. 5. LEERJJ-t. 8. f. 6. 

Wiefen- f. erhabner Schtvifigel. Germ. Meadoiv or 
■Tall-Fefctti-^rafs. Angl. Fetuque elevee. Gall. 

In pratu, .•feriilloiibus locisque gramlnoiis vblque, 
Fl. Itin. — Aug. 

Obf In folo humido pinguique ftaturam malo- 
. rem adquirens fpiculBs 6— II ftoras fert. VfV%- 
bulum equls pecoribusque optimum. 

I53> TRIANDRIADIGYNIA. - ^g 

151^. F(r/?KCrt panicula fec-unda fpicata^ftrlcia, fplcis ob- avundinacea 
longls, eie3:Is, piuclflorls, arlftarls; calyclbus an- 
guftatls. Ginel. Sibir. I, p. 3. schree. Splcll. p. 57. 
n, loco. > 

Kohrartiger Schwingel. Germ. Reeii Fefcue-gran. 
AngL Femque rofeau. Gall. 

In prato accllul humldo, hinter dem Bieniz nicht 
weit.voti Kleitidolztg. Fi. lun. lul. Perenne. 
J54. Fejluca panlcula fpicata, calyclbus minutiflimis •^y^^'"*' 
muticls ; fior. icabris ; ariftis longis. linn. Syft. p. 
Ij8- n. 9. scHREB. Splcll. p. 58. n. 1002. 

Miiufejchwanzartiger Sxvingel. Germ. Fetuque Queve 
de Rat. Gall. 

In agrls hinter den Kohlgartenjiach Schbnfeld zu^ 
et in limitibus agrorum, um den Bieniz^ etiam in der 
Sandgrube. Fl. luri. 

Obf. Spiculae 5 — 8 — florae, difllchae. ' 

155.* Ff/?ttf fl panlcula fecunda, nutante, fplculis quln- nemore». 
quefloris, glabrls, ariflatls, foliisradlcalibusfetaceis; 
culmels planlsj iongiffimis, fcabrlufcuils. leys. F1.- 
Halenf p, 102. 

Hain-SchifingeL Getm. fVood Fefcue-grafs. An^l. 
Fetnque des bois. Gall. 

In locis nemorofis, e. g. im Vniverjltatsholze, 
Gunndorf et Sckeuditzsr Holze. Fl. lun. lul. Per- 
cnne. 
156. Fe^wca panlcula laxa, fpiculls feptemfloris , dlftl- pratenriu. 
chis; glumis villofis. reyger p. 51. n. 5. 

Vefiuca follis hlrfutis, latiulculis ; fpiculis panicu- 
latis, 5 — florls, arlftatis, glabris. hall. Hift. n. 
J435. scHREB. Spicll, pag. 57. n. 999. leers tab. g. V 

fig. I. c. 

Wiefenfchwingel. Germ. Meadoiv Tefcue-grafs. 
Angl. Fetuque des pres. Gall. 

In pratls fertllibus fubbumldis vbique. Fl. lun. 
lul. 

Obf Hoc gramen cum "Fejiuca dafiori faepe con- 
funditur. D 4 ** Fa 5^ CLASSIS IIT. 

** Patiicula aequali. : 

decumbensi I57» Fe/?«f a panlcula erefta, fpiculls fubouatis mutlcls, 
calyce Hosculls maloie, culmo decumbente. hnn. 
Syfl:. pag. 119. n. 13. schreb. Splcil. p. 58. n. looi. 
Fl. Daii. t. 162. LEERS t. 7. f. 5. 

Niederhegenier Sckwingel\ Haferfchwingel. Germ, 
SmallFcfcue - grafs. Angl. Vetuque inclinee. Gall. 

In pratis ficcloribus ad Abtnauendorf; itn Biejiiz- 
aufder Anhoke ; in nemorofis, v.c. int Bieniz et Uniuer- 
fitatskoJze, valde frequens ; in plneto ad Lindenihal 
paiHm et allbl. Fl. lun. lul. 

Ohf Splcula calycls exterlor longlor; interlorbre- 
vlor et anguftlor. Splculae :; — 5 florae. 
fluitans. 158. Fe/?«rfl panicula ramofa erefta; fplculls fubfeffili- 
bus, teretlbus, muticis. linn. Syft. pag. 119. n. 15. 

BOEHM. n.^643. ^^- ^""' *• ^-^7' STILLING. mllc. t, 
aO. SCHREB..Agroft. p. 37. t. 3. LEERS t. 8. % 5' 

scKVHR. r. 15, 

Ma^inflfckioingel; wtlder Schwade ; frankfurter 
Schwadengr}itze^ fchlcfifcher Reis. Germ. FloteFefcue- 
grafs. Angl. Fhuque flottante , ou Manne de Prujfe. 
Gall. 

Inpaludofis, foflis et Inundatls vblque, e. g. im 
Rofentkale coplofe, kinter Sckonfeld, poft pagUni 
SckerbigmfoiTicnWsheifVolkau, bei LindenauGt allhu 
Fi, Mal. lun. lul. 

Obf Semlna flaua, valde nutrlentla. Grana Man- 
nae ficdicta, e quibus Allca Feftucae, quae In cl- 
bum a nonnulUs recipitur fapidifllmum , et fi ad fa- 
rlnam redigatur In panls, placentarum etc. praepara- 
tlone, conficltur, caeterls ceicallbus parum cedunt. 
Pono pabulum equls, praeclpue fulbus gratum. 

45. BROMVS. L. G. 92. Trefpe. Germ. Brome- 
grafs. Angl, Droue. Gall. 

* Arifta dorfaii fub apice petali exterioris. 
lecnliniis. 159. Bromus panlcula patente, fplculls ouatls, com- 
preflis ; glumls nudls diftlnctls ; arlftls fubulatls, bre- 
vionbus, flexuofo — reclls. ROTH.I.p. 47, n. i. 

Bro- TRIANDRIA DIGYNIA. "7 

Bromus pamcula patente, iplcalls cuatls: anftls 
rectis, reminlbus diftindis. linn. Syft. p, 119. n,^. 

EOEHM. n. 640. LEERS t. II . f. 2. ( 

Var. Bromus fplculls fubmutlcls. 

Roggen Trefpe^ getneiHe Tjcfpc. Genn, Spj-i^ading- 
panicled Broim-grajs. Angl. ScigkDrouc. Gall. 

In agrls fecalinis et aucnaceis copiof°-, iaepeinmu- 
rls; etlam im Bie?iiz. Fl. lun. luU 

Obf Annnnae caritate grarfante vulgo frmnentuni. 
Attamen fegeti Immlxtum panem amamm et ingra- 
tum , et refertur edentes prlmUm quafi temuientps 
redderc. Tenellum gramen ouibus equisque pabu- 
lum. Panlculae colore tingunt virldl Coloni inprl- 
mls Yftadienfes. linn. 
360. Bromus panlcuia erecHuscula, fplcls ouatis pube- mollis. 
fcentlbus: arlftls reftls: foliis molilfnme vlilofis. 
LiNN. Syft. p. 119. n. 3. scHREB. Agroft. p. 60. tab. 

6. LEERS t, II. f. I. SCKVHR. t. 1 6. 

Brotnus panlcuia erecla, coarctata. boehm. n. 642. 

IVcidie Trefpe; Trcfpgras. Germ. Srnootk villofe- 
leavcd Brome grafs. Angi. Brorne vioUet. Gail. 

In arenofis iicclorlbus, muiis et ad vias .frequen- 
tiifime. Fi. lun. lui. 

Obf Genlcuils crafliorlbus fubtus magls lilrfutls ; 
vaglnls ftriatis ; panlcula breuius pedunculata, a 
priorl , facile dlftingultur. 

Vf. Pabulum bobus oulbusque falutare. 
161. i?ro?B?<x panlcula dlffufa ; fplculis terctlbus, fubu- mermis. 
latls, mutlcis ariftatlsue. leys. n. 108. hnn. Syft. 
p. 119. n. 6. scHREB. Splcll. p. 59. n. 1004. (fubFe- 
Jluca fpcciofa), — Elusd. Agroft. p. 97. t. 13, 

Fejlnca Leyfcri locuftls teretlbus, multifloris, glu- 
mis (emi membranacels , breulter arlftatis. monch. 
Hafl'. I. p. 41. n. 82. 

Oitcck- Trcf-pe. Germ. 

In marglne editlorl flagnl ad Altravjliidt III. 
scHREB. olim Inuenlt. Fl. lun. lul. 

Ohf Rad, repens, prouti Triticum repens. 
^162* i>'o;.v«j- panicula nutante fcabra, fplculls vilk)- afper. 
iis, ariftatls, foiiis icabris. linn. Sylt. p, 119. n. §• 
LEYS. n, 110. 

D 5 Fejluca 58 CLASSIS III. 

FeJIuca grammea nemoralis latlfolia moIHs. bavh» 
Pln. 9. theatr. 144. 

Raiichcr Trefpc. Germ. 

In agrls Inter fegetes paHIm. Fl. lun. lul. 
Itenhs. iC^. Bromus panicula pstuia, fplculis oblongls diftl- 
ciiis, glumls fubulato arlfLatls. hnn. Syft. p. l2o.n. 
10. LEERS n. 8.?. t. II. f. 4. 

TaubtrefpCj Maufe-Taub- Hafer. Germ. Bronte 
fierile. Gall. 

In murls te£Hsque, ad fepes vblque. FI, Mai. 
lun. 
ai-uen.is. jf^^ * Bromus panlcula nutante, fplculls ouato — ob- 
jongis. LiNN. Syft. pag-. 120. n. ii. leys. n. Ii2» 
Fl. Dan. t. 293. leers t. 11. f. 3. 

Ackcrtrefpe. Gsvm. CornBrome-grafs. Ax\^\. Droue 
des ckavrps. Gall, 

In agrls , agrorum terminls et ad fepes, vulgarls, 
Fl. lun, lul. 
tieftovum. 165. Bromus panlcula nutante, fplculis linearibus. 
, . i,iNN. Syft. pag. 120. n, 13. leys. n. 113. schreb. 

Spicil. p. 56. n. 995. leers n. 58. t. lo. f. 2. 

Dacktrefve\ Safidtrcfpe. Germ. Brome des toits» 

Gall. / ^ . . : 

In collibus ficcis aufden Stadtzvalleri ^ In murls II- 
mofis circa pagos vblque. Fl. tota aeftate. 

Obf Tota planta faepius coiorls obfcure rubri 
cum rufo mlxtl. 
giganteus. ^55^ Broinus panlcula nutante, fplculls quadrlflorls : 
ariftis breuloribus. linn. Syft. p. 120. n. 14. leys, 
n. 114. LEERS n. 86. t. 10. f/ i. 

Broimis panlcula nutante, fplculls lanceolatls : ari- 
ftls longls flexuofis. soireb, Agroft. p. 88- tab. 11. 
scHREB. Spicii. p. 56. n. 996. 

Fii.ncrtrefpe\ grofe i. fValdtreJpe. Germ. Tall 
Bro7;ie ' ?rafs. An^l. Brome gigantesque. Gall. 

In nemorolis vmbrofifllmis, im Rofcnthale^ Uni- 
verfitiltskolze.^ KaknitZf Gumidorfcr et Kleindolziger 
Hohc; porro quoque in colllbus circa vrbem, fre- 
quens. Fl. lun. — Septembr. 

Obf. Panlcula valde laxa. Pedicelli bini, longo 
fpatio nudi» 

'Kf TK.1ANDRIA DIGYNTA. .- 59 

Vj. Pabulum pecorIbus',deliciofum, et ter quater- 
ve fecari potefr. 

*^* Arijlis tmninalihus , apicibus petalorum ohfoletis. 

167. 5ro;««j culmo indiulfo , fpiculis alternis , fubfefll- ^innatus. 
libus, teretlbus, fubarillatls. linn. Syft. p, 110. n, 
22. EoriiM. n. 639. Fl. Diin.t. 164. leers tab, 10. 

Bromus pinnattis fplcuhs feflillbus, culmo indiui- 
fo, arlftis folUculi gluma breuloribus. folhch, Pal. 
I. p. 117. n. 117. 

Gefiederte Trefpe\ Zittertrcjpe. Germ. SpikedBrO' 
mc-grafs. Angl. Bromc empenne. Gail. 

In iyluis montofis, im Bieniz. Fl. lun. lul. 

Obf. Spiculae teretes , villulofae, ariftatae. 

46. AVENA, L. G. 97.,Hafer. Genu. Oats. Atigh 
Avoine, 

168. y4«f;7.i panlculata, calycibus bifloris ; flosculo her- elatior« 
maphrodito (ubmutlco-, mafculo ariftato. linn. Syft. 
p. 121. n. 2. BOEHM. n. 627. 

Auena calycibus bifloris panicula laxe fplcata , pe- 
dunculis priorlbus fafcicuiatis. gvett. p. 182. var, /3. 
Fl, Dan. t. 165. schreb. Agvoft. p, 25. t. i. leers 
t, 10. f. 4. «—^. scKVHR. t. 17. 

Holcus auenaceiis calycibus 2— floris , arifta floris 
mafculi dorfali refracla. wigg. Primlt. 72. n. 775. 

fViefenX. kohcr Hafer\ franzojifk Raygras.Gtxva. 
Oat-grafs. Angl. Avoine elevee^ ou Yrovhcutal. Gall. 

In pratis iyluaticls copiofe im Rofentkale^ auf dem 
Gickerlifigsherge, imBieniZi in vlnetispoft Taucham, 
Ttnten cm ¥ufse des Minnchergs etc. in agris Inter fege- 
tes et in colllbus clrca vrbem, praecipue zzvifcken 
don Thoriiaspfdrtche-ri tind dx7ii ScklofstlLcre. Fl. lun. 
Aug. 

Vf. Pabulum equis, pecoribus optimum. Sues 
radlces auide deuorant, Seminum farinavim nutrien- 
dl contlnet, 

1^9» 50, CLASSISIII. 

fatiua. 169. ^?/«//t paniculafa, calycibus dilpoimis, reminibu» 
laeuibus, altero arillato. mnn, Syft. pag. 122. n. 6. 

BOEIIM. n. 6-6. BLACICW. t. 42?.. 

Var. «) Auena vulgaris niura. 
Pharm. Auauz excorticena. 

Gcfiieiver £ weijfer Hnfer\ V-utt^r- Hnfer\ var. <«)■ 
fchit-arzer Hafer. Germ. Wkite ^_ or Slack Oats. Angl. 
Avainc cultivee, ouhlanche, on noire. Giali. 

In agris lerltur et paflim In agrls fecalinls crefclt. 
Fl. lun. lul. 

Vf. In Norwegia ex farina panis Fladenbrod lic 
dictus coqultur. 
orientalis. 170. Auena panlcula coarctata fecunda, Ipiculls biflorls 
horlzontalibus parallelis, feminlbusraembus. scureb. 
, SpIcII. p.52. n. 987. 

Tiirkifcker f. ungarifcher Hafer. Germ. 
Ohf Ante paucos annos haec introdu£la, nuncln 
Aiienae fatiuae agrls fparfim occurrlt. Fi. lun. lui. 
Annuum. 
ihiffofaRet- '7'* -^^^"^^ panlcula oblonga, fubnutante, fecunda; 
zii. flosculis geminls aplce blarin^atls, dorfo arlrta geni- 

culata. RETz. Obferv. bott. Fafc. I. pag. ii. n. 13. 
scHREB. Splcii. p. 52. n. 988« 

Auemftrigofa pQnicnhtAf calyclbus blflorls, flos- 
" culls pedlcellatls aplce blarlftarls, dorfo arlfta genicu- 
lata. RETz. Fior. Scand. p. 20. n. 130. 
S-pitzhafer\ grauer Hafer. Germ. 
Inter Auenam fatluam et Hordeum pafllm crefclt« 
Fl. lun. Annuum. - 

Obf III. scHREBERVs panlcuiam dlclt contracliam, e 

contrarlo III. retzivs lure meritoque fubnutantem. 

Pedunculi i — ^flori, fcabri. Glurna coroUIna, ma- 

turo femlne nlgro. Semen altero aplce barbatiim. 

Culmus etfoiia riuda. Staturaprlorls, ledpanlculara- 

mls paullo laxioribus Ipicuiis gracilloribus , ab illa 

differt, 

Locfflingla- 172.* ^^f^fKa panicula confracta, flosculls blnls; alte- 

i^^. ro peduneulato, aplce blarlftatls, dorfa avifta refiexa. 

LOEFFL. LiNN. Syft. Edlt. REiCH. Tom. I. pag. 222. 

n. 5, 

Auena TKIANDRIADIGYNIA. 6l 

Auena ■ dtibia panlculata, calycibus fubtnfloris: 
flosculo infiino terminali arifta erecla , reliquis aplce 
blariftatis, dorfali arifta reflexa. leers. Pierborn. p. 
41. n. S9. T. IX. f. 3. 

Lbffimgifchcr Hafer. Germ. 

In agrls elatloribus arenofis auenaceIso,ue Inter fe- 
getes nack Sckoiiau, Nauendorf, Rikkfnarsdoyf et 
Klcindolzig praeterito anno reperi. Fl. lun. lul. 

Obf. Cuhnlfpithamaei, 2- — pedales; erecti,tenues, 
glabri. .Fjoli;^ rftdicalia f.mca, anguftiffima, breuia, 
glabra. Foiia culmea [i.u.lti;v ventricofa, quafi fubu- 
lata, fubafpera. Pmiicula i>mciRot:a^ coarftata. CaL 
exterior ^' — neruius; im sricr ^oscnWs duplo iongl- 
or, 7 — neruius. 

lyg. Aiiena pamculata; calyclbus trlfloris; fiosculis fatua. 
omnibus sriftatls; lecepcaciilis barbatls. linn. Syil. 
p. 122. 0. 8 scHREB. Splcil.' p. 53. n. 989. Eiusd. 
Agroftj p. 109. t. 15. LE5RS t. "9. f. 4. 

IVindSchivarzhafer ; 'wildey-taub-^ruchhafer. Germ, 
BeardedOat -grafs. An^^X. Avoine follette , oii Averon. 
■ Gfill. •• ^' ■ 

In agris Inter fegetei coplofe. F!. lun. 

Obf. Semlna pecora non guftant. Hoc grameri 
frumento valde obnoxlum, qua de re poft mlirem 
eradlcandum. 

174.* Aucna fubfplcata, calyclbus fubtrlflorisbaflpllo- pubcfcens. 
(is, foiiis planls pubefcentlbuis. Linn. Syft. p. 122. n. 
10. — LEERS n. 91. t 9. f. 2. 

Harigter fViefenkafer. Germ. Rough Oat-grafs. 
Angl. 

In pratls paflim ini Rofenthale et in pratls ad Ktein- 
dblzig inueni. FI. lun. 

Obf. Panlculafemipedalls, coar£lata; florens patu- 
la, multiflora. Splcuiae teretes, mlnores, quamln 
congenerlbus, 3 — 4 — florae. Flosculi bafi piiofi, 
5 — neruii, calycis longitudine. Folia vtrinque taclu 
moUia , fuperticie fuperlore pilis albls et molliflimis 
obfeflii. 

0:75. Aucna ^mxcnX^ laxa, calycibus trifl.oris breuibus, flsuuefcem. 
fiosculis omnibus ariftatis. linn. Syft. p. 122. n. !2. 

SCHREB. dSa GLASSIS in. 

sciiRiE. p. 54.''n. 991. LEYs. n. 94. scHkEB. Agrofl:. 

p. 76. t. 9. LEERS t. 9. f. 3. 

Goldkafer; geJher Hafer. Germ. Yelhiv-Oat, 
Angl. Afoinsjinmatrc-, c:i Avendle hlGvde. Gall 

In locisliccioribui? elatiorlbusque^^eim^rtr^xP/a^K* 
xUrfvor der erflen Wachshleiche dextrorfuni nah Goh- 
lis^ porrc auf dem Gickerlingsberge , quoque In pratls 
fyluailcls im Rofaithale coplofe •, Rtif der Vogelivie- 
Je, in agrorum verfuris i-fi ciemlitandvoriverke^ etln- 
ter Meckertt atque Lindcinhal etc. Fl. lun. lul. 

Ohf. Panlcula fiauefcens angufta, coarttata mox 
calyfibus 2 — iioris, mox 3 — 4 — llorls. Semina 
fiauefcentia. 

Vf. Pabulum pecoribus bene fapidum. 
pvatenfis, j-j^, Aiiena fubfpicata, calycibus quinquefloris. linn. 
Syft. p. 122. n. 19. BOEHM. n. 628- schreb. Spicil, 
_ jp. 53. n. 990. — LEERS n. 92. t, 9. f. I. , 

Tviefenhafer\ Achrenfdnniger Hafer. Gztm,^ Mea- 
doiv Oat-grafs. Ar,^l. Avenette argentee^ ou Avoins 
dcs frcs. Gail. 

In pratts ficcioribus et dumetis, £/« Bieniz, anfdcn 
IVlcfrrt nach dxn Go:i;icivii-zer Schanzen et alibi fre- 
quens. Fl. lun. lul, 

Ohf. Panicula fplcata, contracifi, pauciflora. Arl- 
fta dorfalls long-ior, verficolor: delntortilis nigro et 
aibo colore variegata. 

47. ARVNDO. L,_G. 99. Schllf f. Kolir. G^m. 
Reed-grafs. Avgl. Rofeau. Gall. 

pIup.giniteL 177. Ariindo calyclbuj qulnquefioris, panlcula laxa* 
LiNN. Syft. p. 123. h; 3. BOEHM. n, 624. LEYS. n. 95. 

LLERS n. 94. t. 7. f. I. 

Gemeines Rohr; Schilf; Pfeifen f. Dechrohr. 
Germ. Common Recd-graf. Angi. R(fcaii vulgaire, 
GtW. ' 

In fodis fere omnibus et lacubus : praecipue in 
dem Gerherivaffer , 7« der Fleijje ., Bahre^ pilclnisque 
~ plurimis et alibi. Fl. lul. Aug, Perenne. 

Vf. Teclis ftoreisque hortorum aptum. Foeni fuc- 
cedaneum, Gyptarlis pro bafi Infaruiens. Panku- 

lis TRIANDRIA DIGYNIA. 6^ 

iis puellae vtuntur corymbi ad inriar. Panicula vi- 
ridl inticit coiore. Pecorlbus nocet. schreb. 

178. y^ra/ziio calyclbus vniflovis, panicula erecla, foliis epigeios. 
lubtus olabris. linn. Syft. p. 123. n. 4. schs.eb. Spi- 

cil. p. 52. n. 986. 

Lavd £. Hiigel Schilf. Germ. Small Reed-grafs, 
Angl. Fetit Rofeati. Gall. 

In verfuris hinter Gcklis et Lindenthal , am Bieniz, 
Fl. lul. Auor. Perenne. 

Obf Paniculacoarclata, aequali, apriore diflingm- 
tur. Pabulum praebet in iocls {iccls. 

179. Arnndo calyclbus vnifloris laeulbus,' coroUIs lanu- Calamigro- 
o-Ir.olis, culmo ramolb. LiNN.Syfl, pag 123. n. 5, ^^''' 

. B0J5HM. n. 625 LEYS. u. 96. — ' Fl. Dan. t. 2!:>o. 

ffiefcnfkilf:, Rokrgras; grofes Rokrgras\ Yeder^ 
gral. Germ. Brencked Reed- grafs. Angl. Rofeau lai- 
neux., ou Lefcke. Gall. ^ 

In failcetis et dumetls ad vlas ; in pratis aquofis 
7iack Sckvnfeld., in locls flagnantibus bei Pfajjendorf 
et allbi frequens. Fl. lul. Aug. 

Ohf Differt ab antecedente, panicula tenuiori, 
breulter acuminato, caiyclbus ftrarninels. 

VJ. Pabuium in paludibus praeflans. linn. ^ 

48. CYNOSVRVS. L, G. 93. Kammgras. Germ. 

Dog's TSil-grafs. Angl. Cretelle. Gall. , 

Igo. Cijtiojurns braclels pinnatifidis, linn. Syfl. p. II6. cviftatus, 
n. I. BOEHM. n. 637. LEYS. n, 102. Fl. Dan. t. 238. 

SCHREB. Agroft. p. 69. t. 8. f. I. STILLING. Fi, mlfc. 
t. II. LffERS t. 7. f. 4- SCKVHR. t. I5. 

Gemeines f. geficderter Kammgras. Germ. Crejied- 
. Dog^s Tail-grafs. Angl. Cretelle. Gall. 

In pratis tm Rojentliale, et pratis Schoenfeldicis co- 
piofe, paifim in humidis, aufder Fiektveidenack dem 
ZJckockerfhen Holze\ porro in locis- llccioribus auf 
dem Gickerlingsberge; ad Templum St. Ikeclas; im 
Bieniz ; vor dem JVindmiiklentkore nack den StraJJcn- 
hdufrn und dem Gejundbrunnen zu \ et alibi in verfu- 
\ris elatloribus. Fl. Mai. lun. 

Vf Oues lioc gramine Ubenter vefcuntur, 

i8r. f ^4 C L A S S I s I 1 1 

cteruleus. . jgj, Cynofurus braileis' integrls, fplcls fubouatls. 
LiNN. Syft. pag". 117. n. 4. boehm. n. 636. leys. n. 
130. jACQ. Mifc. Vol. II. p. 66. Icon. rar. 

Blanes KiVinmgras. Germ. B/ae Dogs Tail- Grafs, 
Angl. CrcteUe bleii. Gall. ' .:. 

. .. ~ In montofis fterilLprlbus atif dem "Bieniz, pono auf 
dcn Saudhcrgen vor Rikktiiarsdorf ei Nunendorfj^^i' 
-liin. Fi. April. Mai. 

II. SPICATA. 
a) * S^pica teretiufcula^ floribus vagis. , 

49. PHLEVM.L.G. Licfcligras. Germ. Cafs Tail-gMfs. 

.(477^/. Fleau, ou MafTette. Gall. 

pratenfe. l%2. Phhum fpica cyllndnca longifllma clllata, culmo- 
■^ "erecto, LiNN. Syft. pag. 107. n. i. eoehm. n. 601. • 

SCUREB. Agroft. p. 102. t. 14. KERN. B II. p. III. t. 

396. LEERS Herborn. t. 3. f. i. sckvhr. t. To. 
.,. . 'Wiejenliefckgras^ Tijrinrkeusgras der ■ Engl(inder\ 
Wicjcvfucksfckivemz.. .Gevni.. Timotkis-grafs, or Mea- 
dow. Ccits Tail-grafi. Angl. Majfettjs qu Fleau des 
prcs. Gall. 

. , In fyluls pratenfibus, 77« Rofentkah^ hei Sommer- 
fehi, . Grasfeldy Gmsdoif, ad Temphnn Sr. Theclae, 
in verfuris verfus Schonfhi et alibi frequens. Fl. lun. 
lu!. 

Efl pabulum optlmum ab Anglis maxime cultum. 
Attamdn bobus, ouibus cgprisque aduerfum. 
nodorum, i^^, P/i/^a»/ fpica cylindrica, culmo adicendente; fo- 
liis obJiquis; radice buibofa. linn- Syft. p. lo^. n. 
3. BOEnM. n. 602. LEERs t. 3. f, 2. SCHREB. Agroft, 
r. 14. f. 3. 4. Fl. DM.t. 3S0. 

Knotigtes Lifckgras. Germ. Bulhofe.. :Cat*£ TaiU 
grafs. Au^\. Fhau noueux. Gall. .... ', 

In verlurls ficciovibus, arenofis eiatloribusque, in 
dcr Sandgrube , bei dtu Stralfenk^ufern., et ad viam 
- verfus i^f^fT^r/frc aliblque frequens. Fl. lun. in Au- 
guftum vsque. 

Ohf T R I A N D R I A D 1 G Y I N I A. 6^ 

Ohf. LiNNAEVS lioc cum priori coniunxit et 111. 
scHREEERVS omnes Pkki Ipecies in vnicam redlgere 
Itudult. 

b) Sfica difilcha: Rccepfaculo fubulato, dentato, 

50. ELYMVS. L. G lo^.Hiargras. Germ. Wheat-grafs. 
Angl. Eiliiie. Gall. 

184. Elifmus fpica nut.mtei^^rcta, fpicuHs reclls inuolu- caninus. 
cro deitirutis: Infimls gfminis linn. Syfl. p. 125. n. 

5. LFERS t. 12. f. 4. SCKVHR. t. 1^- 

Triticma cajiimim i-iidice perenni, fpica fubnutan- 
te, fpiculls ereclis, ariftis longiflimis. schreb. Splcil. 
p. 51. n. 98.^ 

Hu7idskaargras\ Hundeiveizen-, rothe Qticckenwur- 
zel. Germ. Bearded f-Vkeat-grafs. Angl. Elime desfa- 
hles. Gall. 

In vmbrofis copiofe im Rofenthale^ UniverfitHts- 
holze^ in pratls kinter Rcickels Garten alllsque nemo- 
ribus. Fl- lun. 

185. * EhjmHs ipicn erecla, fpiculis blflorls, inuelucro Europacus, 
aequaiibus. linn. Syfl. pag. 125. n. g- wigg. Primlt. 
Hlfp. ir. 

Hordeum fpicis rigldis cylindricis, calyclnls, glu- 
mis arlftatls. hall. Helv. n. 1527. 

Hordeum cylindricum. mvrr. prodrom. Goet- 

ting 43-^ ^ 

Euro^paifches Haargras\ Roggengras. Germ. Elime 

dEurnpe. Gall. 

In fylustlcls locls m Univerjltatskolze rariflimemi- 

hl occurrlt anno 1788- Fl. iul. Aug. 

51. LOLIVM. L. G. loi. Lolch. Ger^n. Darnel. 
Angl. Ivroi. GaU. 

186. Lclium fplca rauflca, Tplculls comprcflis multlflo- perenne. 
ris. LiNN. Syft. p. 124. n. i. boehm. n. 64^. FJ. Dan. 

t. 740. SCHREB. Agroft. IL p. 79. t, 37. LEERS t. J 2. 

fig. I. «. 

E * Auf- 66 CLASSIS III. 

Ausiluierfidcr Loich% Wiefcn-Jiijfer-Lolch', PVhi- 
tcni-L'fp\ Dihihclfji-elzent, Taiihaikorn, Gerni. Red 
Damel-grafs'. Angl. Painvhr^ Ivroie vivaccy ou Fatijfe 
I-Jroye Gall. ' ' 

Ad femltas, veifuras vblque, mpalcuis, pomarlls» 
FI, lun. luL ■ 

Vf. Pabulum equis tflntummodo bonum. In pra- 

tls Ano-!oru;ri pvacft:uis pabulum. 

tcmulcntum ig?. Loiinin fplca ariftataj fplcuiis compreflis mulLiflo- 

rli'. LiNN. Syft. p. 127. n. 3. boehm. n. 64.6. FI. Dan, 

t. 106. scHiiEB. Agroft. II. pag. 74. t. 36. leers tab. 

12. f. 2. SCKVHK. t. 15. 

Tcnfnelhlch; SommcrIohh\ ToUger^fie^ ToUkorii\ 
Schwi?idelhafer\ Soramertrefp; Toeb(/ic]%\ Twalch\ Tnin- 
kernvaizcfi.Gexm. Damcl. A.ngl. Ivroie enivrantc. Gal.l. 

In agrls fecalinls et hordels r ter iegete-» maxlme 
'vor c^cm Schd'f}felder Ffdrtclicn etc. Fl. lun. iul. 

Obf Homlnlbus anlmullbusque obi'.oxIum et 
venenum Guftata lemlna teniulentiam et fere 
oaecitatem indurunt. linn. Interdum fcmina cereui- 
Jils reraulcntis imprudenter adduntur 52. SEGALE. L. G. 103. Roggen. Germ. Rye. 

Anvl. Seigjle. Gail, • ;ereaje. ISP,. Secale gluttiarum clilis fcobrls. linn. Syfl;. p. 125. 
n. K BOEHM. n.6i8- 

Vav. «i) Secale Iiybernum malus, folils latioribus. 

BLAtKW. t. 424. KERN. B. IL p. 95. tab. I58. SCKVHR. 

tab. 19^ 

/3) Sccdc vernum mlnus, foliis anguftioribus. 

TVinter- tind Sovimerroggen; Korn; Iohanniskern\ 
' Ai-^^ijfilfch-cj f. lerufahmskcin. Germ. Common Kije, 
Angl. Seigucommun. G?\\. 

O^/ Hoc gramen inCreta et Siberia fponte crefce- j 
re fcriur. Farina femlnuin pani in Europa 'nieruit;' ^ 
porroex iis fpirltus fruruenti, qui rufticis neclar eft, i 
deltiUntur, Scmina tofta potus CafFeae fucceda»ieuni 
pauperibus. Emplaftrum de cruila panis diuerfimo- 
de vfurpatur. 

53' "triajjdriadigynia. 6i 

53. TRITICVM. L. G. T05. Welzen. Ger?n. Wheat. 

A7igl. Fi-oment, Gall. 

a) Anniia, 

J80- Trlticum calyclbus quadrlflons, ventricofis , gla- aeftiuum. 
bris, imbrlcatis, aririatis. linn. Syfl. pag. 126. n. f. 
BOEK.M. n. 619. 

Triticiim ariftatum f. arillls longls. blackw. t. 40. 
f. 4 5. 

Sommerwcizen. Getm.Ble tremois ou Froment cf-^te. 
G^il. 

Jn agrls feritur. Fi. lun. 
^, ■'. TriticMfn calycibus quadrlflorls, v.?ntrIco{is, lae- hibernura, 
vibus, Imbricatis, fubmuticis. linn. Syil. p. 126. n, 

2. BOEHM. 620. 

Tritiam arijlis carens. bl.-^ckw. t. 40. f. I — 3. 

Pharm. AmtjJim. 

F/mtcnveizen. Germ. Starch. Angl. Froinent d^hi- 
"jer. Gall. 

Seritur in agrls, Fi. matuiius prlori. 

/^ Farina pani, plncentis, cereuifiae, fplriti- 
bus etc. inleruiens. Vftilagini faepius cxpofitum. 

b) Fercnnia. 

191. Tr/jic?«.'Z calycibus quadrlflorls, fubulatls, acuml- fepen;, 
natis; foliis planls. lixn. Syft. p isy. n. ii.eoehm. 
n. 621. BLACKv/. tab. 53". (fub Gramine canino), 
Fl. Dan. t. 748- schreb. Agroil:. P. II. p. 24, tab. 26. 

f. I. III. 3CKVHR. t 20. 

Pharm. Graminis minoris Radix. 

Qiiecken f. Hundsgras \ Grasivurzel. Germ. Qtdch' 
grafs^ or Cottchgrafs. Angl. Froment rampa-it ^ ott 
Ckmidcnt officinal. Gall. 

In agrisetcultlsfrequens, inverfuris, hortis, porro ■ 
ad iepes et muros fere vbique, e. g. im Poetcngange •, 
in Serto /»?/ dem Sckneckcnberge etc. Fl. lun. lul. 

Obf Herbd et radlx canibus vomlrum excitant. In 

annonae caritate radix exlicca,pani Inleruit. «Inrion- 

nuilis regionlbus fuccus ex radicibus exprimltur ad 

E 2 flpes 6g C LjA S S I S I 1 1. 

apes parcendos. ' Radixexficcata vi nutrlente, mun- 
dlticante purganteque gaudet. Agrlcolls inuilum. 

54. HORDEVM L. G. 104. Gerile. Germ. Barley. 
Angl, Orge. Gall. 

vulgare. 192. f/or(^e«;« flosculls omnibus hermaphroditis arlfta- 
tis:ordinibus duobus ere£tloribns. linn. Syft. p. 1-5. 

n. 1. BOEIIM. n. 620. BLACKW. t. 42^. SCHINX. t. 

13. f. 16. ««. /7onif?m coelefle polyftychum hyber- 
num. Bo;rHM. n. 623. Var. 

Pharm. Hordcum mundanm C. ferlatum .^ {. Safh 

excorticata. 

Getneifie f. vierzcilige Gcrjle ; kleive Gerfte. Germ. 

Common Barley. An^i. Or<ie vulgaire., ouEfcourgeon. 

Gail. 

difticlion. ^93' Hordenm flosculis laterfllibus mafculis mutlcls, fe- 

minibus angulfiribus imbricatis. likn. Syft. p. 125. 

n. 3. — ELACKVV. t. 423. 

Ztveizeilige £, grojse Sommergerfte\ Ziegelgerfte. 
Germ. Long-eared BarJey. Angl. Orge diftique, ou 
) PaftieUe. Gall. 

H-fC duae fpecies, praeclpue pofterior in agris cir- 
ca Llpfiam et pagos feruntur. Illa floret lunio, haec 
lul. 

Obf. Hm-deum diftichon ad Samarafn TatariaeRu.' 
vlum fponte crefcere fertur. 
hexaftichon. I94. Hordeurn fiospulls" omnibus hermaphroditls arlila- 
tlj, feminibus fexfariam poiitls. linn. Syft. p. 125. 
n. 2. 

SechszeiJige Gerftc\ Rothgerfte. Germ. Square, or 
Bear-Big Batieij, I\.n^\. Orge quarree\ ou grojfe Or- 
gc. Gall. 

Paftim In agrls cultls inter Hordeum vulgare mlhi 
occurrit. Fi. aeftate. 
murinuin. ly*:;. Hordeum fiosculis la^erallbus mafculis arlftatis; 
Inuolucris Intermediis, clliatls. linn. Syft. p. 126. n. 
7. BOEHM. n. 622. Fl. Dan. t. 629. sckvhr. t. 19. 

Maufcgcrfte\ Taubgerfte\ Katzenkorfi. G&cm. Orge 
des mun. Gali. 

In TRIANDRIA. MONOCLINO. 6^ 

In ruderatis et ad muros tramitesque coplofe. Fl. 
Mai. lun. 

Ff. Pabulum ouibus. Glcd. 

196. lloj-cieim HoscaUs hteraVihus, flerilibus, filiforml- fecalinum. 
hus, ariftatis, dorfo ghbris ; inuolucris fetaceis fca- 

bris. .«CHRE3. Spicll. p. idg. n. Ji67. 

Tatibe-Maujcg€rjlc\ KorTjgras. Germ. Orge Selgle. 
Gall. 

In ficcls verfus Kctfchau. Fl Mai. lun. 

Obf. Ab Wnrd^o fnurino, foliis mollioribus, pilofis; 
fplca minori tcnulorique, inuolucris mlnoribus , mi- 
nlme cllltatls, dilfert. 

B. FLORE MONOCLINO. 

Calamariae. 

55. CAREX. L. G. 1137. Rledgras. Germ. Carex. 
^ Avzl' Caret ou Laiche. Gall. 

* Spica vjiica fimplici. 

197. Carvx fpica {Iiiipiicl androgyna, fuperne mafcuIa;P^^'<^^^''*' 
feminibus refltixls teretibns, ouato acumlnatls. 

Carex pulicaris. linn. Syft. p. 842. n. 3. boehm. 
n. 673. LEERS t. 14. f. I. 

^ FHjfiricdgras. Germ. Flca Curex. Aiigl. Caret pu- 
cicr. Gall. 

In pratis paludofis , im Rofemhale et In pratls 
Schoenfeldicis etc. frequens. Fl. Mai. lun. 

"** Spicis androgtjnis. 

198. Cffre.vfplcls compofitis, fpiculis androgynls, oua- arenaria, 
to — acutls ; Inferloribus remotlorlbus, foilolo lonT 

glorl inftruftls, culmo trlquetro. linn. Syfl:. p. 843- 
n. 8- EOEiiM. n. 674. — FI. Daji. tab. 425. leers n. 
706. t. 14, 

Pharm. Rad. Gramijtis maioris f. Caricis are- 
iiariae. 

E 3 ' Sand- 70 C L A S S 1 S III. 

Sandried^as; teiitfckStyfapariII.Ge.rin. Sea Care.w 
Angl. -Caret fablin Gali. 

In locis vliginoris ante"^guin Sclidnfdd paflim, 
Fl. Mn. lun. 

Ohf Stigma 2 — fidum, fpiculao feffiies. Radlx 
recens vulncrata oclorem Tcieblnthlnae venetae firal- 
1 Jeni (pargens: faeplus ioco Sairaparillae a Pbarmaco- 

polls vendltur. 
diftiwlu.^. 1^9. Cave.x fplca conipofita fubdifticha, ff<iculis cuatis 
fubimbricatis androgynls , folio longiori inilructis/ 
culnio trlquetro. leys. n. 937. schreb. Spicli. p. 6:5. 
n. 6-4. 

Carex diflicha^^lca. compofTta, fpiculis ex (ubro- 
tundo - ountis, numerofis, confertls, In fummo faope 
cohar renilbus, feffilibus, androgynis, nudls. Po//ic^' 
prt/, Tom. II. p, •^(>9.. n. 8 "5- 

Zit-cifeitigCi Riedaras Gerni. Caret diflique. Gall. 
In lyluaticls im Rofaithale., Qonneivitzer Hohcy 
allblque. Fl. Mai. lun. 

Olf DitFert a priori, fplcis remotlorlbus, fpiculls 
fubdilllcJHs magls obtulis, braclea fpica longiori et 
folils anguftloribus. 
leponna, ^q^^ C.?;t.v fpica compofita, fp^culls ouatis, ftfnilbus, 
approxlmatis, aiteinis, androgynis, nudis. linn. Syft, 
p. b'43- n. 10. EOEHM. n. 66~. leys. n. 938. leers n. 
707.7.6. 

Hafenriedgras. Germ. Naked Carex. Angl. Caree 
des lievres. Gall. 

In pratls humi/ils im Rofenthule coplofQ etlnprarls 
Schcenfeldicis., etlam auf den JViefen nach Lindenau:, 
et ad vlam publicam niuh JVdlkautt in fofficulis vblque, 
Fl. Mal. un. 
vulpiiia. 201. Orf.v fpica fupra d»compo{ita, inferne laxiore; 
fpiculis ouatis androgynis, glomeraiis. linn. Sy/l. p. 
843 n. II. EOEHM. n. 666. leys. n. 940. leers n. 
7:8- Tab. 14. f. 5. Fl. Dan. t. 30 .'. 

furhsrietlgras ; M^ajfcrcijferngras. Germ. Great 
Carc.v: Angl. Caret dcs Renards. Gnl!. 

Iii pa luftribus, im Rofevthalc ; in f^flis inundatis circa 
pag^s vbique in v is publicis haud ir.frequens ; prae'< 
clpue nack Ditben et Pomffti zu. Fl, Mai. lun, 

0/v. T R I A N D R I A. M N C I. 1 N 0. 7 1 

Ohf. Culmus craffus, firmus, trlangularls; ftigma 
2 — iidum. 

202. Carex fplca compofita, dlillcna, nuda; fplcuiis ^"2o;dcs. 
androgynis, obiongly, contlguis, cuimo nudo, 

LiNN. Sy^. psg. S4i. n. J2. scHr.EB. pag. 63. n. 675: 
boeHm. n. 675. LF.YS n. 941. 

• Zittergrasdltnlkhes Riedgras, Germ. Rougk Ca- 
rcx. Angl. 

In neinoribus vmbrolis im Rofetithale^ Streithohe 
et auf iien Gcrberuiefen. Fi. lun. 

203. C«r(.'.v iplca Gompofita, dlfticha, nudiufcula ; fpl- praecos. 
culis con!:io;uIs, androgynls, teretlbus , ereclls, cul- 

mo fiaperne nudo. leys. n. 939. scmiEB. Spicii. p.63. 
n. 10 10. 

Friihzeitiges Riedgras. Germ. Early Carex. Angl. 

In locis graminoiis ficcloribus, in horto Reichdia- 
120, im Bieniz^adGo7inczvitz beiderKirchey3idGai!Tfch 
et alibi. Fl. Mart. Aprll. 

204. Carex fpiculis iubouatis, fefliHbus, remotis an» muricata. 
drogynis, ^caplulis acutls diuergentibus, fplnofis. 

LiNN. Syft. pag. 843- n. 13. boehm. n. 672. levs. 

n. 942. 

Carex municata fplculis fubouatls feflillbusremotls 
androgynls, fuperne mafculls, Inferne femlnels, cap*. 
fulis acutis bicufpidatls. wild. Prodr. Beroi. n. 94. 

Zugefpitztes Ried.gras. Gevm. Prihlij Carex. Ang!. 
Caret heriJJe.GM. 

In riemorofis hum.idls zwifchen dem Schamhergi- 
fchn Holzgen^ etad Lj«cie?ifl?^. Fl.Mai. lun. 
ZO^. Carex fpiculis fefTdlbus, remotis androgynls, loliacea. 
car.fuils ouatis, teretiusculis , muticls, diuaricatis. 
LiNN. Syft. p. R44. n. 14. scHREB. Spic.p.64. n. 10 ii. , 
Lolchartiges Riedgras. Germ. 
In vdls an der Ziegelfchtune bei Meisd.orf. Fl. Mai, 
lun.' ^ 
206. Camv fplculis ouatis, fabfefiilibus , remotis, an- i^siT^ot»* 
drogynis: bracleis culmum aequantlbus. linn.- Sylt. 
p. 8-:4-n. .15.SCHRES. p.64.n. 1012. — LEERsn. 710. 
tl. Dan. tv3-o, 

Entfennx Segge f Riedgroj. Gcrm. Long-leavtd Ca- 
r(x, Angl. Caret ecarte. Gall, 

E4 I" fji CLASSISIII. ' 

In nemorlbus bumldis vmbrofisque, i^n Rofentha- 
le, Gomieivhzer^ Gautfcker Hclze. Fl. Mai, lun. 

Ohf Spica breuis. Stigraa blfidum Folia carinata. 
elong.na. 207. Carex lpicu'is oblonois, le(Iii"bus,^rcvnotis , an- 
dro2:ynis, caplulis ouatis, acutis. linn. Syft. p. 8.i4« 
n. 16. BOEHM. n. 676. 

Lsnges Riedgras. Germ. Long-fpicked Carcx. Angl. 
Caret alonge. Gnll. 

In pratis humidis et fyiueftribus im Rofiithah^ 
porro inter Gropzf ko'cher elusque fyluam Fl. 
Mai lun. 

Obf Spica vnluerfalis oblonga 8 — ^o— flora. 

Cnpfuia oblonga, obfoleta trio-ona,In apicem longuin 

producla. 

panicukta. 2o8. Carcx racemo compofito; fpiculis androg-vnis. 

LiNN. Syft. p. 844. "• t8- mich. gen. 68- t. 33. f. 7. 

Carex fpica p^niculata, - androgyna; cuhno tri- 
quetro-, fpicuHs feffiUbus, ouato acuminatis. boehm. 

n. 674. 

Ouaftevfarmiges Riecigras. Germ. PafiicJed Carex. 
An"'!. Caret en ■paniciile. Gall. 

In palaftrib'js fy luaticisque frequentlffime im Rofen- 
tkaUy Streitholze. Fl. Mfli. lun. *** Svicis fexu diftinciis; femineis fejfilihus. tJaua. 209. Carex fpicis confevtis, fubfenilibus. fubrotundis ; 
mafcula linearl; capfuUs acutls, recuruis. linn. Syft. 

p. 844. n 21. EOEHM. n. 768. LEERS H. 7I4. t. I5. f. 

6. (male exprefla). 

Gelhes Riedgras. Germ. Yelloiv Carex. Angl. Caret 
jaune. Gall. 

In pratls humidls et Hcis fponcrlolis, an dem Eu- 
tritzfcher Grahev.,nack Gohlis, in pr^Ais Schoejjfeldicis 
atque auf clen RGfenthaler Wiefen. Fl. Mal. lun. 

Ohf Stigma trifidum. Capfulae ventrIcofae,ftrIa- 
tae, in apicem oblongum bifidum terminantes. 
^igitata. 210. C/zrcA- fpicis linearlbus, ereais; m.ifcula breulore 
inferiorcque ; brafte^s apbyllis, capfulls dlftantibus. 

LINN. Syft. pag. 844- ". 23. BOEHM. H. 67O. LEYS. n. 
946. LEERS n. 715. t. 16. f. 4. 

Fin- TRIANDRIA. MONOCLINO. '73 

Fin^erfortrtiges B^iedgras. Germ. Digitated Carex. 
Angi Ciret digite. Gall. 

In iocis ncclluionbus, campellribus , «w Bieniz. 
Fl. A].rll. Mf'io. 
211. Carc;*:' ipicls femineis feiTilIbus, fubfolltaviis oua- montana. 
tis mafoulie approximatis; culmo nudo ; cspdilis 
jjubeicentibus. linn. Syft. p. 844- ^.-24. schreb. S})i- 
cil. p. 65. n. 1014. LEYS. n. 947. leers n. 716. t. 16. 
f. 6. F/. Dan. t- 444. 

Bevs^ricdgras. Germ. Moimtain^Carex . Angl. Caret 
'des montaqjies. Gall. 

In acliuibus am Eieniz et ad aedeni St. Thedae. Fl. 
Apiil Maio. 

Ohf. Spicula mafcula terminalis erec^a , oblonga; 
fquamis fuicis, obtaCs, neruoluteo. Spiculae foe- 
mincae duae (rarlHme vna) spproximatae , fefilles, 
ouatae, breuiores, pauciilorae et m:>turitate nigrae. 
Capfulae fubtrigorae , gibbae , plUs albidis obfitae. 
Culrrii fpithnmael, fubnudi., laeucs, filiformes. 
212. * Carcx fpica nafcula oblonga, femineis {"eiHHbus fillformis. 
inferiore foilo prfprio breuiore. linn, Syft. p. 845« 
n. 25. LFERS Vi. 71 fi. t. 16. f. 5. 

Haarfonnige S'gge. Germ. Filiform- Care.v. Angl 
In locls nemoDiis, im Rofenthale paflim mibl oc- 
currit. Fl. Apvil.Maio. 

Ohf Splca macula terminalis. Spicae femlneae 
2 — 3 — approxmatne, oblongae, breues, feffiles; 
fquamis fufcls, cblongis. Capfulae fubhlriutae, 
confertae. 
213. Carex fpicis femineis fubpedunculatls ; capfulls tomentofa. 
iubglobofis toiTentofis. -LiNN. Syft. pag. 847- "• 25. 

SCHREB. p, 65. B. 1015. LEYS. U. 94^. LEERS U. 7I7. 
t. 1 5. f 7. 

IVcUigtes Riedgras. Gcrm. 

In nemorlbus elatiorlbus, ar/f dem Bicniz. FI. 
Mai. iun. 

Ohf Folia radicalia, angufta, fubcarinata, fuperne 
fcabra, Inferne leuiter pubefcentia. Capfulae 15 — 20, 
fubglobofae, albldo — vIllofAe, la flpiceni bitidani 
breuem produclae. 74 CLASSIS III. 

/ "**** S^picisfexu diflinBis; femineis loedunculatis. 

limofa. 2\>l.* ^Carex fpkls ouatis pendulis : mafcula longiore 
erccliore, radlce repentc. linn. Syft. p. 845. n. 32. 
LEYS. n. 953. LEERs u. 71 9. t. 1 5. f. 3. FL Dan. tab. 
646. 

Schlavim - Riedgras. Genn. 

In pafcuis et locis liniofis beiKleindolzic^ prcietento 
anno mihi occurrit. 
pallefcens. 215, Carex fpicis pendulis; mafcula erefla, feminels 
ouatis, irnbricatis; capfulis confertis, obtufis. linn. 
Syft p. 845- n. 34. schree. Spicil. pag. 66. n. 1016. 
LEERs n. 72 K t. 15. f 4. 

Blajjfes Riedgras. Gtnw. Palt Carex. Angl. Caret 
jsale. Gall. 

In fyluaticis fubhumidis ad Gautfch, Rafchivitz, 
Meisdorf^ iblderaque in pratis et ad fepes ad Abt' 
nauiidoif Fl. Mai. 

Obf. Stigma 3 ildum. , Capfalae confertae, oblon- 
gae, trigonae>.obtufi{rnnac. 
panicca. 216. C^reA- fpicis pedunculatis, ereclls, remotis; femi- 
neis lln&arlbus; capfulis obtufmsculis , inflatis, 
LiNN. Syfr. p. 845. n. 35. schree. pag. 66. n. 1017. 
LEYS. n. 955. LEERS n. 7^2. t. 15. f. 5. Fl. Dan. tab, 
261. 

Brodricdgras; Fenuichfegge, Germ. Fink Carex. 
Angl Caret panifet. Gall. 
' In pratis fpon^Iofis ct vliglnofis fere vbique, bei 

Kh'ind'(Jhig ; im Rofenthalc. FL Mai. luii. Per- 
ermls. 

Olf. Splca mafcu^a oblonga fuperne plerumque 

flnrlbus feminels. Splcae femlneae 2 — 5. Capfulae 

ventrlcofae, obtufae, bldentatae. 

P^eudo-Cy- 21". Carex fpicis pendulls; mafcuU erecta lineari ; fe- 

;i^ius, inineis gGmlnatis cyilndricls pendalls, capfulis fulca-» 

tis, mucronsti«, wilden. Prodr, Btrol n. jo^.. 

Carex jpicis pendulis , peduncuils geminatls. 
LjNN Syft p. 845- n. .^7. BOEHiM. n. 663. 

FafchCyperngras. Germ, Baflard Carex, AngU 
Caret Faux ■ Souchct, Gall» 
k y TRIANDRIA. M N O C L I N 0. 75 

In ftfignls ad vlam nach Sc'i6nfeld\ JiitwansTfaf- 
fevdarf aiif dc<n l-Vege nack Goklis, porro in toffis 
clica pagum Prohftkeidc et aiibi frequens. Fl. Mal. 
lun. 

Ohf. Spicne femlneae flDlItarne 2—5, rarhlune 6, 
cyilndriformes. Stlgma '^ — lidum. Capiiilae oua- 
to —obiongae, glabrae, iuicatae, UiUcronatae, aplce 
blfidae. 
218.* C^^j^cjffplclserectls, cylmdrlcls, ternls, fubfeilil'- caerpitofa, 
bus: mafcuia termlnali» culmo trlquetro. linn. Syft. 
p. H45- n. 38. LEYs. n, 957. wilden. n. 10 . Tab. II. 

Rafenriedgras. Germ. T^urfij Carex. Angl. Caret 
gazon. Gali. 

In locils caefpltoiis l\ei Klemzfqkocker, -porro nach 
dem Bieniz z/^, bei Bclgershayn^ Po:nfen paiTim, Fl. 
Acilate. 

Ohf. Stlgma modo trliidum obferuaul. 
219. Carex fpicls remotinimis, fubfeflillbus, braciea difians» 
vaginall-, capfuHs angulatis, mucronatls. linn. Syih 
p. 845* n. 3g. schreb. Splcli. p. 67. n. 1019. 

Getkeiltc Segge, Germ. Loofc Carex. Angl. Caret 
ccarte. Gall. 

In pratis fubbumldls; hinter dem Bieniz\ im Ro- 
fcntkale; in pratls nach Sckonfeld. Fl. Mal. 

Ohf Spicis magls diitantibus, breuiter peduncula- 
tls', capfalls acutis, a priore dlfFeit. Stigma ? — ■ 
fidum. 
j220. Carcx fplcamafcuia oblonga, ferainels-feflorlbus, humilis, 
remotls, fubpedunculatls , pauclfioris, culmo foills 
breulore. sckreb. Splcii. pag. 6^- n. 1013. leys. n. 

952- 
'Nfcdrtges Riedgras. Germ. 

In locis accliuiorlbus, am Bieniz. Fl. Aprll. 
Malo. 
221. Carex fplcls pendulls, mafcula erecia, femlnels pcndula, 
cyllndracels, pedunculo longlorlbus ; capiuils acu- 
in'natis, .nvES. Angl. 382. schreb. pag. 62' n. 669. 
BCtiiM. n. 669. 

ILiK^endes Ricdgras, Germ. Pendulous Carex. AngK 

Ad 76 CLASSIS II T. Ad foflas paludesque campeftres, kinter dem 
Braniivoriverke et Gontinfitz. Fl. lun. lul. 
fyhiatica. 222. Ci^re x £p\c\s peduncuiatls pendulls: mafcula ere- 
cl?. ; femineis tiliformibus, Inxis, pedunculo brealo- 
ribus; capfuUs oaatis, arlftatis, furcatls. leys. n. 
962. ~ 

C(?re.v fplcis pendulis: mafcula erecta, femlneis fi- 
liformibus, pedunculo breuioribus ; capfulls ou^itls, 
diftantibus. hvds. Angl. 353. schpvEB. Splcil. p. 62.n. 
661. EpEHM.n, 661. Fl. Dcifi. t. 704. 

Carex vejicaria culmo lono-iftjmo , fpicls tenulbus, 
remotls. linn. Syft." Ed.REicn. Tom. IV. p. 114. 

WaUiriedgras. Germ. fVood Carex. Ang-I. Caret 
des hois. Gall. 

In nemoiofis vmbrofis, iin B.rJein!iaJe , Kanitfchy 
iin ZJckochcrfchen - Gmndorfer-Gonnetvitzer - Univerji- 
tatskolze erc. FI. Maio. 

ObJ. Stlgma 3 — fidum. Capfulae 3 — quetrae, 
giabrae, ventrlcofae ■, aplce bifido. 

***** Spicisfcxu diflinBis: mafculis ■pluribus. 

acuta. 223. Carcx fpicls mafculis pJuribus, femlnels fubfefti- 
ilbus; caplulis obtufinfoulls. linn. Syft. p^g. 845. n. 
41. EOEHM. n. 665. LEFRS n. 723. tab. 16. f. I. 

Var. ecj Carex acuta nigra follls anguftloribusfpl- 
ca nlgra. 

/5) Carex acuta riifa .^ malor , follls latlorlbus, 
fpica rufa. ' ' 

Spitziges fckwarz f fchivarzbraunes Riedgras. Germ. 
Grear braad-Ieaved broivn Carex. Angl. Caret aigu 
noir, ou hatche noire Gall. 

In pafculs humidis et fterilloribus auf dem Wege 
jiach Altranfudt ; im Stadagraben zivifchen dem grim- 
mifchen uvd hallifchen Thore. Var. ec) in pratls hu- 
midis im Rofenthaky In locis paludofis et foflis vor 
Merfcburg coplofe et var. /8) In locls paludofis foffis- 
que im Rofenthale , auf dem IVege nnch Sickovfeld^ 
nicht weit von dem TeicAe copiofe, et allbi.FI. AprlL 
— lun. Ohf TRIANDRIA. M O N O C L I N 0. 77 

O/y. Stl^ma 2 — fidum. Var. «) dlfTert culmo 
fplthamaco, Iplcis omnlbus atris, mao-nis approxlma- 
tls et femlnea laepius modo vnica. Var. /3) culmo 
2 — ^ pedali, fplcls omnlbus runs , minus approxi- 
matis; femln-eis plerumque duabus, paffim tribus. 
224. Carex Ipicis mafculls plurlbus-, feminels pedun- velicaria. 
culatis; capfulls inflatls, acumlnatls. linn. Syft. p. 
845. n.42. EOEHM. n.662.LEERS u. 724- f/. Dan. tab. 

- 6" 7- 

Biafcafegge. Germ. Greater Bladder Carex. Ang"I. 
Caret vcficulaire. Gall. 

In paluft Ibus, e. g. In alneto hei Schdnfcld\ xn 
fofficulls ad Probftkeide frequenter, bei Pfajfend^orf\ 
fVetreritz^ padim et alibi. Fl. Maio. ■ 

Obf Stigma 3 fidum ; fpicae femineae^, remotae, 
oblongae. 

Vf Pabulum bobus gratum. 
22.^. Crtre.v fplcls remotls; mafculis plurlbus, feminels ^iii'ta- 
fubpedunculatis, erecHs; capfuHs hlrtis. linn. Syft. 
p. 846. n. 43. scKREB Splcil. p. 66. n. I018. leers 
n. 725. t. 16. f 3. Fl. Dati. t. 379. 

Rauches Riedgras. Germ. Hairij Carex. Angl. Ca- 
ret lihiffc. Gali. 

In campls nrenofis ad vias nach GomieivitZi iniBie- 
niz et allis In locls copiofe. Fl. Mal. lun. 

Ohf. Stigtna 2 et 3 fidum. Spiculae mafculae 2 — 
3, fefilles, oblongse; femlneae 2, remotae, erectae, 
pedanculatae et fquamae modo nudae et leues, reli- 
quae partes plantae villls albldls obfitae. 

56. SPARGANIVM. L. G, 1132. Ygelsknofpen. 
Germ, 

226. S-parganium ., folils ereclls lanceolatls, neruo ele- si's<^i""' 
vato. wiLD. Prodr. Berol. n. 116. 

Sparganiujft foliis ereclls triquetrls. linn. Syft. p. 

841. BOEHM. n. 677. LEERS U. 726. 

Aufreckte Ygelknofpe f. Degenkraut. Germ. Ruban 
cCeau. Gall. 

In foflis , pifcinis ad Naueniiorf hei der Kam7nerei\ 
porro ante pagum Gothe et fere vblque, et ad littora 

Pllflae» 78 , CLASSISIII. 

PliiTfle, hinter dem B;'andvoru:crkc tmd avf dem JVegi 
vacli Grofizjchocher ^ et in fofliculis prDtwrum, purro 
hu Gerhcrwiiffer fiequeiis. Fl. lun. — Aug. 

Vf. Pabulum bobus gratum; fluuios et lacus pa» 
catos reddit. 

57. TYPHA. L. G, ii.:?i. Rohrkolbe. Germ. 
Mafle. GaU. 

latifolia. 227. Tzipha foliis fubenfifonnibu!!, fpica mafcula fe- 
iTjineoque approximatis. linn. Syft. p. 841- boehm. 
n. 678. i-EYS. n, 965. F/. Da?L t. 645. 

Brsithlattrichte Rohrkolhe?i\ Pijjnpkcttleji. Germ. 
Majfe d'cau. Gall. 

In omnibus fere pifcinis praeprlmis prope Nau- 
€f]dorf^heider Kntninerei, ante pagum Gothe^t inft.ig- 
nis fiequens, e.g. i?iderPrelIheide. Fl. lul.Aug. Per- 
ennis. 

Vf. Pappo pauperes itnplentcukitras. 
enguftifolia. 228. T^/p/zfl folils femicylindricis, fpica' mafcula fem.I- 
neaquc remotls. linn. Syft. p. 841- "• 2. — Pl. Dan. , 

t. 8 1 5. 

Ttjphii paluftrls claua gracili et minor. boehm. n. 
678- var. i; ct 2. 

Schmalhlattrichtc Kolbcn\ Teich f. Lifchkol^en, 
Germ. 

In ilsdem locis cum prioii , priecipue in pifcinls 
ad Lindenthnl , Gumid^orj\ Ehrenber-y et Gomieivitz, 
Nancnclorf, Gothc; in iyluis paludofis in der Prcll'' 
heidc etc. Fl. lul. Acg. Perennis. 

Vf In regionibus nonnnllls folHs vtuntur vlclores 
ad doilorum circulos iirmandos. C. FLORE T R 1 A N D R I A. P L V G A M O I D E. 79' 

C FLORE POLYGAMOiDE. 

Paniculata. 

<k) Calyce i — floro. 

58. ANDROPOGON. L. G. 1251. Barbon. Gall 
Blutgras. Germ. 

229. Atidropogoji fplcis digitatls plurimls, flosculls fef- Ifchaemuin. 
lilibus : ariltato mutlcoque , pedtceHIs lanatis. linn. 

Syil. p. S04. n. :23. schreb. Splcil. p. 46. n. 974. Ei. ^ 
Agroft. P. II. p. 66. t 33. JACQ. Fl. Auftr. V."VI. t. 

384- 

'l^feijjes 'Bhtgras. Germ. Eurofean Androfogon. 
Angl. Barbcn velu. Gall. 

In locls eleuatis grnmlneis, iuxta vias publicaspoft 
Ahranjladt ad ftagnum atque muros Coemetcrii In 
paruls elatioribus ficclsque coploie ; prope Deidiz]^ai- 
iitti. Fi. a lulio In ferum Autumnum vsque. 

i3) Calyce 2 — 3 — floro. 

59. HOLCVS. L. G. 1152. Rofsgras. Germ. In- 
dlan MlJlet. Avgl. Houque. Gall. 

230. Holciis glumis bifloris nudiuscuHs : flosculo her- moUis. 
maphrodito mutico; mafcillo arifta geniculata. likn. 
Syft, p. 905. n. 6. SCHREB. Spicil. p. 5-. n. 984. (fub 
Aira) LEERS n. 769. — schreb. Agroft. p. 149, tab. 

20. f. 2. 

Wciches f, kriechendes Rofsgras. Germ. Houque 
molle. Gall. 

In locis arenofis, fterillorlbus nemorofisque, im 
Bieniz, Oberholze; In pratis ad Abtnauendorf. Fi, 
lun. lul. 

Obf. Follalata, plana, laeula, fupra vlllls rarisin- 
ftructa, Calyx Inaequalis, ouatus, argute acumi- 
natus, comprefius, ereclus. 
231. Holcus glumls blfloris villofis: fiosculo herma- lanatus. 
phroditomuticov mafcuio arlfta recurua. linn, Syft. 

p. 905, gO CLASSIS IIJ. TRIANDRIA. POLYGAMOIDE. 

p. 905. n. 7. BOEHM. n. 616. ((uh Ai}-a) LEERsn. 770. 
sciiREB. Agrofl:. p. 145. t. 20. f. i. 

/Volhchtcs Rofsgras; Fferdegras. Germ. Meadoiu 
Soft-grafs.Au^l. lionqne laineufc. Gall. 

in pomarils, praiis liuinidis, im Rofenthale., in 
pYHlls Schoenfeldicis, anf der Riichnarsdorftr und an- 
der» ^Vieferi^ fietjiiens. Fl. lun. lul. 

Olf. Folla lata, plana vtrinque molliflimis vlllis 
obHta. C:)lyx2 — florus, obtufe ouato-scutus, giu- 
mis maioribus, oblor.gioribus, pubefcentibus, iuagis 
coloraris, carlna fetis pataiis dlftinclioribus ciiiatls. 
« yf Foenum praebei: bonum, > CLAS- 8i 

Claffis IV. 
TETRANDRIA 

M N O G Y N I A. 

A FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Floret J — petali^ jnonojperfnij Jtiperi: ' 

A G G R E G A T A E. 

60. SCABIOSA. L. G. 121. Scabiofe. Gcrm, Scablous» 
Angl. Scabieuie. Gall. 

* Corollulis quadrifidis. 

232. ^cahiofa corollulis 4 — fidis aequalibus, caule fuctifa. 
fimplici, raniis approximatis, foliis lanc;vohto-oua- 
tis. LiNN. Syft. p. 144. n. 7. boehm. n. 159. «lackw. 
t. 142. Fl.Dan. t. 279. 

Var. «) Scahioja foliis hirfutis^ C. B. P 269. 
/3) Scabiofa foliis giabrlsy I. et II. 
y) Scahiofa fioiccarneo in a'bu;/7 vergeute. 

Pharm. Succifiie f.Morfis Diaboli Radix,Herba. 

Ahhifs- Scabiofe\ Teuflls Abhifs f. Anbis. Germ. 
Devirs-Bit; SinoothSuccifa. Angl. Scabieufe fuccife; 
Mors du diabh; ou Remors. Gall- 

In pratis ad Schonfeld. Var. «) In pratis poft pa- 
gos GuTittdorfet Klciadolzig Inueni, et var. jS) auf 
dem Gickerlingsbergc. Fl. lul. 

Obf Caulls teres, ftriatus; pib's hirfutls bbfitus. 
FoUa in medio leuiter ferrata. 

Vf Folia viridi colore et radix luteo tlngjunt. Flo- 
res apibus pabulum, et herbabobus, capris, ouibus, 
gratum. 

F • 233. • g :a C L A S 3 1 S i V. 

iiuenrie. 233. ^cahwfa co?oilall:7 4 — fidis radicantlbns, folns m- 
iln-lorlbus plnnauhdls, Inclfis; caullnls, dentatls; 
caule hiipldo, likh, Syft,. pag. 144. n. 13. boehm. n. 
160. ELACKW. tvib. 185. Fl. Dcm. tab. 447. sckvhr. 
tab. 2:;. ; ; ^ j „" 

Phartn. ^cahiofue Radlx, Herba, Flore?. 

■Ackcrfcablofe ; Afoftevtkfaut ; Glkderlangc ; Grind- 
h\iut\ No?t?;ci:ideppcl; hlaue Kornrofe; JVittivenblii- 
vie. Germ. Ficll- Scahious. Angl. Scabicufe des 
chajnps. Gt^.d. 

In pratls SclionfeldJcis et ad agrorummarglnespon: 
Vrbsm Taucham (ic diftam verfus vlneta, aliisque 
inlocls coplofe. Fl. lul. Aug. Pertnnis, 

OhJ. -Recepticuluin villofum, villis 12 — ::4. coall- 
tls, Folla radicalia, plnnatlfidi, fubintegra, piiis 
fcabrls obfita. 

Vf Radix vim dilucndl adftringendique habens. 
Pabulum pecoribus amablle. Flores apibus. Herba 
lanam colore tingit viridi. 

** CcroUidis quifiqucfidis. 

cwlumbaria. 23.1. Scabiofa coI-oMuHs 5 — fidis , radiantibus ; folils 
radicallbus ouatis, crer.atis; caulinis pinnatls, feta- 
ceis. LiNN. Syll. pag. 145. n, 16. boshm. n. 16 1, Fl. 
Dati. t. 3 ! 4. 

Kkin Apofevikrant ; Taubenfcabiofe, Germ. Lejfcr 
Fichl Scabious. Angi. Grand Scabienfe colombairc. 
GaU. 

In rnontolis, iKcioribus, im Bieniz et auf dem Gi' 
ckcrlivgsherge\ porro In Alneto ante Scho-afeld. •?!. 
lul. Avg. Biennis. 

Obf Coior corollae cneruleus. Folia radicalla, 
pafiim intpp;crrima: caulina pinnata, fetacea; inter- 
•dum lineavla, integcmma, ouata, longe petTolata. 
teiuiifolia. 235. Scahiofa coroilijlis fubqulnquefidis radiantlbus; 
ibliis radicclibus bipinnatis , anguftis; caulinls pin- 
natis, llnearibus; petiolisperfoliatis. roth. FI. Germ. 
P, I. p. 59. n. 6. 

Scahiofa ochroleuca corollulis 5 — fidls radlantlbus ; 
foIiis|bIpinnatIs ilnearibus. linn. Syft. p. 146. n. 32. 

BOEHM. T E T R A N D R I A> M O N G Y N I A. § ^ 

EOi-HM. n. 162. jACQ. Obferv. III. f, 73. et 74. kern. 
p. 109. f. 19^;. 

Vfir. 0«) 5'cflZ'. flore ochioleuco. 
/j: Scab. flore caerulco. 

GclL-lickte i, ivbklricckende thuringifcJie Scahioje. 
Gerin, Yelloiv Gennnn Scabioiis. Angl. Scnbieiife a 
feuiiles etroits. oiijaunatre Gall. 

In inontolis c^impelh-ibufque in via ad Meckern-; 
inter Euteritfck et JVcitcritfck.> auf dem Sandberge 
vor Nauendorf et Riickmarsdorf Var. /3) tm Bieniz. 
pa(nm. Fl. lul. Aug. blennis. 

Vf Pabulum ouibus delicatum, 

61. DIPSACVS L. G. T20 Karten. Germ. Teazel. 
Angl Cardialre. ,G«//. 

236. D/p/^cax foliis ft-nilibus fertatis, p^leis recuruatis. fullonum. 

LINN. SylV. p. 143. n. I. BOEKM. n. 158. ELACKW. t. 
50 SCKVHR. t. 21. 

Webcrkartcn f Karte:fcken ; Tuckinach?rdiflel\ 
grofse ivildc Karteniliftel. Germ. Fnlltrs-Tcazel. Angl, 
Ckard.cn a Bonnetier\ ou Ck^7rd.,cn a Foulon. Gall. 

In ruderatis et ad fodiis auf dcra IVcge nack der 
griJnejt Sckenke^kinier de-,n Tdubckeii bei dem Anger ; 
atifdcr Ffngftwiefc eic. Fl. lul. Aug. Perennis. 

237. Dipficus Mv.s connatis finuatis. linn. Syft. p^g. kcimatus, 
1.43. n. ^. BOEHM. n. 15S. var. i, jacq. Flor. Auftr. 

_ V. 5. t. 403. ^[ 

GeJchliztbVdttrige Kartcn. Germ. lagged-leaved -. 
Teazel. Angl. Ckardion , ou Cardere a feuilles de» 
conpees. Gsil. 

In dumetis et ad iepes pafllm. Fl. lun. lul. Pcr- 
ennis. 
• Ohf. Quoad magnitndlnem cum priori conuenlt. 

23R. Dipyac«j foliis Gonfluentlbus et acuteis rigidiori- fatiuus. 
bus-, florlbus paliidlo. eoehm. n. 158. var. 2.' 

Zakme JVebsrdiftel; ztakre Kartetfcken; Ygelkopf; 
Frau Venusbad. Germ. Cuhined Teazel. Angl. Car- 
dere cultivee. Gall. 

F 2 In §4 C L A 5 S I S I V. 

Tn pratorum marginlbus poii Giiiuiersdorf^ ttachder 
Bnrgeraue^ et ia multis hoitis cr.fclt. Fl. lul. Aug. 
P-.iennis. 

Vf Fiores apiLus pihnhim. Capita plantae echl- 
nata peftinis :id inftar Fulionlbus inierulunt. Aquam tb- 
llis contentam contra leues ocu;..rum morbos laudat 

EOERHAVIVS. 

pilofus. 239. Dipyrta/j-foliifpetiolr.tisappendiciilatis. LTNN. Syfl. 
p. 143. n. 4. BOEKM. n. 157 JAco. Fior. Auftr.V. III. 
t. 4K- BLACKW. 1. 1 24.. Virga pai^oris, 

Haarigte Karicniiijtel i*., kleine runde Kartendiflel. 
Germ. Stepherds Staff. Angl. Cardere velue^ ou Vcr- 
ge u Paflenr. Gall. 

Ad lepes et in pratorum marginibus pofl Lenfck 
et Partieck; porro' in \\oxto Bofiano hinter dem Cofee- 
haife. Fl. lul. Aug. 

b) Flores I — ijetali, jnojiocarpi, ivferi, 

62. CENTVCVLVS. L. G. 151." Kleinlen. Gerjn. 
Ballard Pimpemel. Angl. 

minimus. ^^q, Ccntnnctihis foHis fuperioribus alternls, ouatis : 
inferioribus oppoiitis. linn. Syfl. pag. 158. schreb. 
Spicil. p. 5. n. 892. leys. n. 142. Fl, Dan. tab. 177. 

SCKVHB.. t. 24. 

Kleinflcr Ccritunkel\ Kllnkcr. GerTii. IVhite-flowC'- 
ring Baflard Piwj.-^erncl. Angl. 

In ag"ris arenofis vl iquo, aitf dcjnGickerlingsbcrgei 
in montoiis locis suite paoum Mnckau, porro bei 
Mark- tt Altranflddt\ beim Oberholze, aliblque. FL 
lul. Aug-. 

'63. PLANTAGO. L. G. 148- Wegerich. Gerni. 
Plantain. Gall, 

maior. 241. Plantago foliis ouatis, glabris ; fcapotereti; fplca 
, floscuiis imbricatis. linn. Syfl. p. 155. BOEHM.n. 18. 
BLACKW. tab. 35. a. Fl. Dan. tab. 461. a. sckvhr. 
tab. 23. 

Var. T E T R A N D R I A. M N O G Y N I A. 8 5 

V:u-. x) Pbjnngo latifoHa:glabra iiilnor. C. B. P. 

/3) Plantago caule moxlmo, follo linuato- 
denfatls. 

- y) Plantago caule puniUo , foUIs integerrlmis 
velferratls. 

Phann. Plantaginis latifoliae Heiba, Radix, Se- 
mlna. 

Gtojser Wegerlck f JVegctritt ; Schafzunge. Germ. 
Common hroad leatied plantain. Angl. Plmtain large^ 
eu (i bouqnet. Gall, 

In verfuris, pratls (iccl.*:, pomarlls, ad femltes vbl- 
que. Fl. per totam aeftatem. 

Vf. Pabulum pecorlbus. Flores aplbus et femlna 
pafleribus canarienfibus deliciae, Succus vel deco- 
£tum contra tabem laudatur. Semlna In dyfenteria. 

242. Plamago folils ouato lanceolatis , pubcfcentibus, media. 
fplca cylindrica, fcftpo tereti. linn. Syft. p. 155,^.3. 
scHRSB. Splcll p. 4. n. 890. Fl. Dan. t. 581. a. ' 

Var. etj Plantago iatlfolla hlrfuta minor. C. B. P. 

Mittlcre 7Vegehrcitc\ klciner f. iveijfer TVegtritt.. 
Gerna. Plantain moyen. Gall. 

In ambulacris et ad vlas cum prlorl vbique. Fl. 
Maio lun. 

Obf. Folla ouato-oblongo-lanceolata, balTn ver- 
fus ferrata, pllis fcabiis oblita. Scapus nudus, tcres, 
hiifutus. Spica breuior, craffior et deniior. An- 
therae violaccae. Pratis valde obnoxla. 

24^. PJantago folils lanceoktis, fpica fubouata nuda, lanceolat». 
icapo angulato, linn. Syft. p. 155. n. 6. EOHHM.n. 19. 
Fl. Dan, t. 437- var. fi. 

Var. a) Plantago follls feptemnerulls, pedunculo 
longiffimo. 

b) Plantago folils qulnqueneruils, paulo la- 
tioribus, maloribus. blackw. t, 14. 

c) Plantago folils trineruils, anguftlffimis, 
mlnorlbus. 

Pharm. Plantaginis minoris Hevba. 

F 3 Spitzi- 86 CLASSIS IV. Spitziger PVegetritt; Hu?ids- C Rofsrihhe\ fiehen-. 
fiiuf' C dreiddrigtcr f-Fegbreic. Germ Narrcrv-baued 
Plathath^ or Ribwort. Angl. Plamain La^iceoUe. 
Gali. 

In pratls, pomaviis, verfnris etmontofis fviuis val- 
de vulgaris. Var. a) in Iiorto Boliano, b; ivi Rojra- 
thale^ c) in ficcloribns, in der Ohflallte vor Sckicufig 
et /7« Bieniz ctc copiofe. Fi. aeftate. 

Vf Pabulum ouibus ariisque gratum. Succns cx- 
preffus recens vnguentum exlilbet vulnerariiim. Inra- 
dicibus husus Coccioneli g-e.rmonica -^habltare 
fertur. Caeterum eaedem vlres 'ac Plmtagthis ma- 
loris. 
marltima. 244. Plantago foliis femicylindraceis integenimls bafi 
lanati.s, fcapo teieti. linn. Syft. p. i56.n. 12. sctiREB. 
p. 4. n. IS91. LEYS. n. i4f>. Pl- Datu t. 243. 

M.ecrivcvetriit\ Sceflrandsivegerich.Gtyvo, Plantain 
des marais. Gail. 

In f-Jinl.s locis, e. g. ad Keifchau iteruin magna m 
copia repcrl. Fl lul. ad Autumnum v.<;que- 

Ohf [^"olla crafls, linearla, glauca, bafi parum la- 
nata. ' Anthr-rae liiiuae. 

Vf Pecoribus praeftans pabulum. Folia lunlora 

oleo et aceto condita acetarioi um ad Inftar in regionibus 

nonnuliis inieruiunt 

{i.ibulata. 245. * Plantago foiiis fubuUtis , triquetris , ftriatls, 

fcabris; fcapo tereti. linn, Syll. p. 156. n. 14. leys. 

n. 120. MOR.IND; t. 60. f 5. 

Pfricvienfonniger TVegerich \ kleiner Krahenftijs \ 
Schiveinekreffe. Germ. Siihulated Plantain. Angl. 

In locls arenofis fnilnisque ad Ketfchau nuperiinie 
inueni. Fl. lun. lul. 

g) Flores mono-petaJi, monocarpi , Jttpcri, 64. SANGVISORBA. L. G. ^.152. Wiefenknopf; 
Speibenkraut. Gt-m. Burnet. AngL 

♦^cinalis. 246. Sanguiforba fplcls ouflfis breuibus , foliolis corda- 
tls BOEHM. n. 16, LiNN. Syft. n. i;,^. Fl Dan. tab. 97. 
5CKVHR, t. 24, 

PJiarm, T E T R A N D B. l.A. M N O G Y N 1 A. 8? 

Vhnrw. Pi}>ri.wtdlae halicacK&dix, 

Gebnuiclilklicr fVieftJiknopf f. Bihtrnell\ grofse f. 
faJfclie Biberncl\ BJnth-ant; Bhntro}ifen\ HcrrgottS' 
biirtlcin; tcutJcLc Tkeriakwurzel. Gcrm. Comr,ion or 
Englijli ifild Bir.-?7et. Angl. Pimfrcnclie. Gall. 

In pratii- ficcls humidisque fere vblque, praeclpue 
anfde?i fFie/en hivtcr Rcickeh G^rten , auf den Ro^ ' : 

fentkalcr^ Linclinauer et Gunndorfer PViefen, FI. lul. : 

— Septen.br. 

Vf Pr.bulum pecoribus oulbusque falfiYare. Her* 
b^ etiiiin corils parandls apta. 'Radlx vulneraria et 
tonica in dyfentejia et pulmonum vlc:ribus lauda- 
tur. 

d) Flores monopetali ; frnBihus geminis , comjatis, 

Jh^peris. , 

S T E L L A T A E. 

65. GALiyM. L. G. i^cj.Labkraut. Gcm.^adles- 
bedftraw. Angl, Caillelait. Gall. 

* FruBibns gJabris. 

247. Galinm folHs quaternis, obouatis, maequallbus, paluftre. 
caulibus diffu{is. linn. Syft. p. 150. n. 2. boehm. n.9. 
F/. Dan. t. 423. 

Snmpflabkraufy Stimpfiz-ddfroh', weis Magen- 
kraut. Germ. White Marfk Lad:es-hedjiraw. Aitgl. 
Caillelait dcs inarais. Gall. 

In pratis vmbroiis fyluatlcisque, in alneto ad 
Sckonfeld^ i:u Bienitz et allbi copiofe. Fl. lun. lul, 
Annuum. 

Ohf Folia caullna fcmper inaequalia, vaWe ob,tu- 
fa; inferiora interdum quina, vel fena; fuperiora 
femper 4 — rerna; floralia bina, paffini terna. 
248- Qiitium foliis fubquaternis , linearibus laeuibus ; montanum, 
caule debili fcabro, femlnibus glabris. linn. Syft- P« 
150. n. 4. EOEHM. n. 12. LEYS. n> 149. 

Berglabkraut ; Bergrothe. Germ. Mountain Ladies^. 
bedftraw. Angl. Cailklait des montap^es. Galli 

F 4 " In 88 CLASSIS IV. 

In nemonbus montoHs^ aufdem Bieniz fpGYdmml- 
hi occurrlt. FL lun. luL 

Obf. Folia ad bafin caulls quaterna vel quina la- 
tlora ; iuperiora octona. tenuioia, in apkein acutuni 
delinentia; fuprema quina et quoque iena. S) no- 
nymum. quod CeL boeiimervs huc citauit, potlus 
ad Galium plaucum reducendum. 

vljginofuni. 249. Galinm follis fenis lanccolatls, vetrorfum ferrato- 
aculeatI^j,n?ucrou5tis , rigidis , corollls fruc^u malo- 
ribus. LiNN. Syft. p. 150. n. 6 sghreb p. 3. n. 887. 

Moraftlahkraut \ klein weiffes Meierkraiit. Germ. 
Marjli Goofe - grafe. AngL 

In pratls pnludofis vbique, v c. ad Schonfcld^ Litt' 
denau, KleindUziz etc. Fi. lun. luL 

Ohf. FoHa line:iria aplce breul acuta ; inferlqra 
quaterna ; intermedia fena; fup;ema oclona et 
quina. 
rpuvium, 250. * Galium follls fcnis lanceolatls, carinatls, fca- 
bris, . vietrorfum aculeatls, geniculis fimplicibus , fru- 
ftlbus giabil^. LiNN.-Syfl. p. 150. n. 7. leys. n. 124. 

UiJiicktes Lahkraut ; Baftardklebrick. Germ, Caille- 
lait Aparine. GalL 

In a';ris arenojis intcr fcc;etcs paflim Jtack Goune- 
witz^ et in agrls kintcr dcn Gerheriviefen. FJ. lun. 
luL - 

Ohf Hoc Galium ab allls pro varitate GaVii Apa- 
rines h^betur; fed ab Illa dlftlnguitur, caullbus ml-^ 
roribus, vix pedalibus, diffufis, tenuiorlbus; geni- 
culls aequalibus, nudis; foHis infernefcnis; fupcrne 
quaternis; fruclu glabro, vei hifpido. 

verum. 251. G«/i?^?H follis oclonis linearlbus fulcatls, ramls flo- 
rlbus breuibus. linn. Syii. p. 150. n, 12. BOEHM.n. j^, 

BLACKW. t. ^S' SCKVHR. t. 23. 

Pharm. Gatii httei H';rba et Flores. 
Wahres Lahkraut; gdber Butter/liel ; GUed-Lah-Mey- 
erkraut \'iivfer liehen Frauenbett-lVald-Strok. Germ. 
Common YcUoit' Ladies- hedfraiv^ or Ckeeje Rennet. 
AngL Caillelait jaune, GalL 

In pratls ttnd viaspublicasfrequenter. Vaiietatem ve- 
XO floribus pallidis, fofus fenls paulo iatI,oribus jin aine- 

t9 TETRANDRIA. MONOGYNIA. 89 

to ad Sch'67ifM nuperrime inuenl Fl. lun. lul. Per- eniie. Obf. Foliacaulina llnearia, lulcata, acuta; inferio- 
ra oilona , ibperiora decena plurimaquei fiuralia 
quina, vel iena. . .^ ' 

Vi\ Comae coagulolaclismiibenturad cafi-osconfi- 

ciendo-s. 
252. G5///i;7W foliis octonls ouato-linearibus, fubferra- Mollugnu 
tls patenLiflimis, mucronatls, caule flaccido, ramis 
patentibus. linn. Syft. p. 150. n. 13. eoeiim. n. 11. 
BLACKW. t. 16F. Fl. Dan. t. 45«;. 

fVeijTcs Labkraut; Grofs £, Schmal(lcrmncycrkrain\ 
■weHjcs JValdfiroh. Gtn-n. fFkite Ladies-bedfraiz'; or 
Great bafart Madder. Angl. Caillelait blanc ou Petit 
Muguet. Gall. . 

In pratis et ad fepes fparfim. Flor. lun. lul. Per- 
cnne. 

Ohf Caulls angulofus, glaber; folia cauHna latlo- 
ra, quam in Gallis antecedentibus, glabra, fapraiae- 
te vlrldia, fubtus glauca, intogerrima i ir,ferio:a de- 
cena-, IntGrmcdia fena et o£lona; floralia blna, mi- 
nora-, angufliora. Fios aibus. 

Vf Pabulum pecorlbus falutare. Radix rubro- 
tincrorla. 
553. Galiiitn foUIs oaonls laeuibus, fubtus fcabrls: flo- fyluaucum. 
ralibus binis ; pedunculls capillaribus, caule laeul. 
LiNN. Syft. p. i-o. n. 14. scuREE. Spicll. p. 2. n. 13. 

BOEHM. n. 13. KERN. B. H. p. I o6. t. I83. 

f-Valdlabkraut; grofs Waldmeifer. Germ. Wood 
Ladies-bedjiraw. Angl. Caillelait dcs bois. Gall. 

In fyluis montofis, iyn Utiiverfuiitsholze, imBieniZy 
in fyluis ad Soinmerfeld., Zwenke.^ in dcr Kiimmerei 
bei Kaiicndorf in dcvi Vcrhaue ^fc. coplofe. Flor. lun. 
lul. Pereane. 

Obf Caulis teres f fubquadrangularls , ereclus. 
Folia interdum fena, faepius octona. CoioUaa al- 
bae laciniis latiflimis acutls. — Hanc herbam pro 
Matrifilua pbarmacopcos imperltos iaepius vendere, 
II'. scHREEERvs monct. 

Vf. Kadix pulchro rubro tlnglt colore, 

F 5 254. 90 CLASSIS IV. 

glauciim, 254. Galiutn folus oclonis lineanbus fubtus glar.cis, pe- 
dunculls elongatls dichotomis, iummo cauie florife- 
ris,, caule glauco laeui. linn. Syil:. pag'. 151. n. ig. 
SCHREE. Spicil. p. I. n. 72. boeiim. n. 12. eschenb. 
Obferv. Bot. p. 21. n. 9. FL Da72. t. 609. jacq. Fior. 
Auftr. Vol. 1. 1. Sr. var. /3. 

Eifengraiies Labkrant. Germ. Glaucous Ladies- bed- 
Jiraiv. Angl. 

In montolis atif dem Bieniz paffim, et rarifllme 
prope Wehliz et Roclditz Cel. esckenb. ante muitos 
annos inuenit. Fl. lun. lul. Perenne. 
afpcnuH. 255. Galinm foliis iineari lanceoiatis, fenis nouenisque, 
fubafperis ariftatis' poll. n, 151. {GaJium ftjluejlre). 

Galiiim foliis ieptenis cauleque inferne pubefcenti- 
busj panicuia ramis ftrli^is dichotomis. schreb. Spi- 
cll. p. 3. n. 888- 

Kauchcs Lahkraut. Germ. 

In locis Iiccioribus montofisque ad Lzwc!^e?;f/ifl/, ajtt 
Bieniz etc. Fl. lun lul. 

Olf. C.f?.'/. debllis, angulatus, decumbens. F-O- 
lia caullna media plerumque feptena, paifim nouena 
lin^arla, aptceiTJ verius paullo latiora; inferlora fena : 
inliraa quina; caeterum integerrim.i, apice pariter in 
fplnulam paruamabeunda, brigidiufcula, laete vlrldia, 
e;itbra. Flores albi. 

"^* FruSiibus hifpidis. 

boraalc. 256. Gdium folils quaternis lanceolatis, trlneruiis, 
' * glabrls, caulc ereclo, feminibus hHpidis. linn. SyOi. 
p. 151. n. 21. BOT^HM. n. 10. LEYS. n. 157. 

Mitternachtlich Labkraut\ glatte ivildc WiefenrO' 
the. Getm. Crofs-ifort Madder. Angl. Caillclait dit 
Nord. Gall. , 

In nfmoroiis, im Rofe?tthale^ im Bieniz^ Skejidi- 
%er Holze. Fl. Mai. lun 

Ohf. Caul. quadrangularls, erectus, glaber; folia 
omnia quaterna ; quoad magnitndifiem inaequalia, 
plerumque lanceolata, leuiter acuta, glabraj trinet- 
via , paflim 5 — • nerula. — 

rf T E T R A K D R I A. M N G Y N I A. 9 ^ 

Vf. Flores apibus ct herba pecoiibus pibulum fa- 
lutaie Ivsdi- rubro tJngir colore. 
257. Gclhium foliis iV.prrionbus r^ouenis, meciiis dece- Apavine. 
nis ct inf-rioribus octonls, I»nceo]atis, carinstis, 
fcabris, retrorftim aculeatis, geniculls vlllofis, fiuctu 
hifpldo. 

'G"Utnff Aporine folils oclonis laiiceoIatiLS, carinls 
fcabris retrorfum aculestis •, g-enlcu!is villofis, hifpl- 
dis. LiNN. Syft p. 151. n. 25. boehm. n. 6. blackw. 
t. 30. Fl. Dan. f. 495. / ^- 

Vav. <k) Follis omnIbu= fenis, habitu tenui^rl. 

Kicbkram; Zaunrei^\ hleine Kletren \ Bettlerflrlnff; 
NahcIJh^nen. Germ. Cleavers. Angl. Grnteroii ou Rie- 
hle. Gall. 

Ad fepes pagorum et in cultls nemoribusque fi-e- 
queritlffime, c. g. im RefeTithaJe etc. var. In agris In- 
ter fegttes for dem ScIio?ijcldcr Pfdrtihenetc. Fi. lun. 
lul. 

Ylores parul, albl, adramovum aplccm fafclculntfm 
pofiti, pedunculls fubiongls mdrucli. F0I.6 - M-n^., ob- 
verfe lanceolata fcabra. 

Vf Pabulumbobus, c'pr's et anferlbus. Seraina 
Caffeae fuccedaneum pauperibus. Radix rubro tin- 
cloria. Ad discutiendas ftrumas cum Axungia trlta 
laudntur herba. 
558. Grt/iw??? foiHs quaternls, ouatis trlnerulis , "^^rgi- ^■*^'^.'J^'|^^0' 
ne aculcato-clliatis, feminlbus hifpldls. schreb. Spi- 
cU. p. 2.n. 886. scKVHR. p. 73. n. 235. fub Af^erula 
laeuigata, 

RundhUttriges Lah- f. Matjcrkraut. Germ. Round 
leaved Ahdder. Angl. 

In fyiuis vmbrofis /?» Bieniz:, in der BUrgerau\ im 
- verfckloijenen Holze\ ivi Univerfitlitsholze^ in der 
Dilhe?ifchen Heide. Fl. lun. lul, 

66. ASPERVLA. L. G. 128- Waldmelfter f Mayer- 
kraut. Gm». Woodroof. Ajigl. Aparinette. Gall. 

259. Afperttla folils oaonls knceolatls, florum fafclcu- odor.ua, 
iis pedunculatls. linn. Syft. pag. 14S. n. !. elackw. 
t. 6c. f. I, et 2. H, Dau. t. 439. sckvhr. t. 23. 

Pharm. 92 CLASSISIV. 

Vh&vtn. M^Jfifyhiae f. Hepaticae Jlellatae Herba, 

JVoklriechenticr fValdmciJier; Hcrzfrcude. Germ. 
With fivect, or ivhite fioivers JVoodroof. Angl. 
Afpcrule odorante; Hepatiqtic, cit Reinedes bois. Gall. 

In fyiuaricis montoiis, ipaifim hinter dein Bieniz 
coniipexi porro in dcr Dubevfclien Heide an der 
IVittenherger Landfirafsc copiofe. Fl. Mai. lun. 

Vf. Oclore fQaueoknti peilit tineas. Vinum bene 
odoratum reddit et deiicatum. Pabulum praecipue 
vaccis. Radix rubro inficit colore. 
flruenfis. 260. ; Afpcrnla foliis ienis , floribus feiTilibus termiiiali- 
bus acigregatis. linn. Syfl. pag. 148. n. 2. boehm. 
n. 15. 

Ackcrmaijcrlirant^ kleines hlaues Sternkraut. Germ, 
Blue Wocdroof. Angl. Afperulc des champs. Gail. 

In agris et aruis /z«z?cr dem Gicherlingsbergc GttX^hu 
,F1. Mai. lun. Annua. 

Ohf Foiia fioraiia numerofa, margine ciilis obfita, 
caulina intermedia quina, fena vel feptena; inferiora 
modo fena. Fruclus giaber. 

Vf Radlx rubro - tinclorla. 
tinctovia. 26!. * Afpcrida foilis linearibus, infei-iorlbus fenis : in- 
ter nediis quaternis, caule flaccido, floribus pierisque 
trifdis. LiNN. Syft. p. 149. n. 6. leys. n. 160. sco?. 
Cai I. n. 149. {Galium tincioriuvi). 

J^.j-bcndcr J-Valdincifier; iveis Mayerkraut. Germ. 
Sivedifh JVoodroof.Anfy\. Cinanchine. GM. 

In fyiuis eiatiorlbus atn Bieniz paflim praeterlto 
anno deprel-icndi. Fi. Mai. lun, 

Qhf Fios aibidus, paflim carneo-albidus. Cauils 
quadripedaiis , quadranguiaris, debiiis, flexuolus. 
FoHa linearia obtufe acuta; infima fena; intermedia 
quaterna; fuperlora floraiiaque bina; haec breuiora, 
ida ionglova. 

Vf. Pabuium ouibus. Lanam et flla lintea rubro 
tingit colore ; dein quoque rubiae tinclorum loca 
yfurpatur. 
cynanclrica, 262. Afpcrula foills quaternls llnearlbus : fuperloiibus 
oppofitls; cauie erecto, florlbus quatrlfidis. linn. 
Syfl. p. 149- n« B- scuree. p. 3. n. 889. 

Pharm, TETRANDRIA. M X G Y K I A. 9^ Pharm, Herba Cijna7Tchica. 

Bruii}ieivurzel\ kleine Fiirberrdthe f. 'Waldmci[ier\ 
u-ilrgeud Matferkraut, Germ. Sqtiinanci» - wort, Angl. 
Garavce dc ckien; nti Herbe a lejqninancie. Gall. 

Inverruris, gramine tenul veftltis, iiccls ad -?uef- 
fchau. Fl. lul. Aug-. 

Quoad vfum In arte tlnclorla cum Rubia tinclorum 
conuenit. 

67. SHERARDIA. L. G. 127. Sherardlen. Germ. 

263. Sherardia £o\us omnibus vertlclllatls, fenis, lan- aruenfis. 
ceolatls, florlbus vmbellatis, iedilibus. 

Sherardia {oViis omnlbus verticillatis, florlbus ter- 
minalibus. linn. Syfl. p. 148. sckviir. t. 22. 

Afperida foliis fenis, femlne dentato. boehm. n. 14. 
Fl. Dan. t. 439. 

Sherarduskraut\ Ackerrdthe\AtkerJlernkraut. Germ. 
Littlc Field Madder. Angl. Sherarde des cha/fips. 
Gall. 

In agrls cultls ad Gchlis, Eutritfch^ hinter Altran' 
Jliidt alibique. Fl. lul. Aug. 

Flores ex vioiaceo in rubellum vergentes, Anth. 
vlolaceae 3 — 4 — pluresque ad caulls ramorumque 
apicem fafciculatlm fefllles, extrorfum foliis verticll- 
latls cmctl. 

e) Flores tetrapetali fuperi. 

68. TRAPA. L. G. 16^. Stachelnufs. Germ. Macre. 
Gall. 

264. Trapa petlolis follorum natantlum ventricofis, nu- narans. 
clbus quadrlcornlbus , fplnls patentibus. linn. Syfl. 

p. 163 n. 2. BOEHM. n. 255. SCKVHR, t. 25« 

Pharm. Aquaticae Nucis Fructus. 

Schtvimmende Stachelnuf, Spitz- f. Waffernufs ; le- 
fuiternufs f Miitze-; See- f. Weihernufs; Waferkajta- 
tiien. Germ. Iefiit's-Nut^ orWater Calthrops. A.n^\. 
Chataignes d'eau ; Macre d^eau ; Trufles d'eau oii Tribou- 
le. Gall. 

In 94 C L A S S ! s IV. 

1 

In fluulis et aquis Umofis, porro in pircinlsadLz'?/- 
devau, Farneck, Ekrej:bcrg^ Wolkati^ im Gcrhcrwoj- 
Jer etc. Fl. lun. Perennis. 

Vf. Nucleus farinaceus panl aptus. Radicem c9iZ 
venenofamj nonnulli aucVores autumant. Foliaequis 
pabulum. 

69. CORNVS. L. G. 155. Corn^lbaum. Gcrm. Dog- 
■wood. Atigl. Cornouiller. Gall. 

* LiuoJna-atac , vmhellatae. 

mafcula. 265. Conius arborea, vmbelHs inuolucrum aequantl- 
' bus. LiNN. Sy-^L p. 159. n. 2. boehm. n. 258- blackw. 

t. 121. HERiTiER Corn. n. 4. SCKVSR, t. 24. ^ 

Pharm. Ccrni Fruclus. 

G:ineiver i' cgh;?ier Koriielbaum ; KorveUuskirfcke \ 
Horlfkcn-Dorleu - Tkierlcin -Fariviczel -HGrlizenbauvi ; 
Riihrbcerjlraucli. Genn. Corneiian Cherry ■ trce. An^l. 
Conrnouiller- mal, ou orc^unaire. Gall. 

In hortis prluatis et rufri^vis, in der AUee zivifckcn 
dem grimmifcken nnd hliUifcken Thore atque in fepl- 
bus hortlsque valde frequens. Ft. Febr. Fruiius Aug\ 
et Sepr. maturefcunt. Frut. 

yf. Flores apibus pib:;Ium. Fruclus edules, ro- 
' borantes. Frutex fepibus vluls aptus et ambulacra 
ornat. Lig-num durlilimum. Indos ex hoc faolt- 
tas fabrlcarl Vifi.'rtur. 

** Nndae cijmofie. 

fanguinea.' 266. Con;/f j- ramlsreclis, follis ouatls concolorlbus, cy- 
mis depreflis. Hcritier Corn, n. 5. 
, Carnus fanguinea Ziho QH^ cymls nudls, ramis ere- 

cVIs. LiNN. Syfl. p. 159. n. 3. BOEHM. n. 257. i^/, Dan. 
, t. 4\i>. 

Wildcr Kornelbaum; ivilde Diirlizei:', H(irtcrn\ 
Hundsbeerfirauch, Teufclsmettern ; Rctkbeinkolz ; 
Hartriegcl. Germ. Common Dcgwood.^cr Bloodij Tu^ig. 
Angl. Cournouiller fa-iguin. Gall. 

In T E T R A N D R I A. M O N O G Y N I A. 95 

« 

In fyluls e. g. ijn Roff?nkak , i>i dcr K'di7n7terei'bei 
Nj?/eHfl2o/y, in duinetis f^re omnlbus fiequans et ad 
fepes •, iiide/- Ailce vor dem gririilfdicn Tkore\ Inhor- 
tis multls, e, g, In hortis, Trilleriano^ Lchriano^ 
\Y i^ikleriano etc. Fl. Mal. iun. Frutex. 

Vf. E baccls oleum expreflum pro lucernis In Ita- 
lla praecipue agro TrLientlno inferult. • Llgno duro 
buxl loco tornatoreset lanlonesad verucuia vtuntuv. 
267.* Cornu! ramls recuruatls, folils lato-ouatls, f.ib- ^^b^. 
tus canls, cymls depreffis. heritier n. 7. Sert. Lipi. 
p. 18. n. 20. PALL. Ruff. 51. t. ;^4. 

C. alba srboi-ca, cymls nudls , ramls recuruatls. 
LiNN. Syft. p. 159. DV ROi Harbk. L p. 165. 

C. fyiueftrls fruclu albo. a.mm. Ruth. 198- tab. 32. 

MILL. Ic. t. 104. 

C. tartarica arborea, foftls oblono-o - ouatls neruo- 
fis inferne aibls, florlbus corymbavis termlnalibus. 
MiLL. dlcl. n. 7. 

In dumetls pofl: pagum Stotteritz prope hortum 
VJcijiamim\ av.f dxr Inful prope hortum ad pagum 
Grojszfblkau, psffim praeterea In hortls piurlmls fub- 
vrbanis et quoque In Sertn nuperrime cuita. Fru- 
tex autem fpontc creiclt In Sibiria et Amerlca fepten- 
tricnall. Fiorct apudnos bls et paflim ter anno. Ra- 
mull confplcul verfus Autumnum et maxlme Verco- 
iore pracdul funt pulcherrlme rubro. 

f ) Florcs apetali, ivferi. 

70. ALCHEMILLA. L. G. 177. Slnau; FrauenmanteL 
Germ. Ladies mantle. Angl, Pled de Llon. Gall. 

268- Alchemilla folils lobatls, palmatls, ferratls. linn. vuigavis, 
Syfi. p. 166. EOEHM. n. 551. ELACiiw. t. ^2. Fl, Dan 

t. 693. SCKVHR. t. 26. 

Vh^rm, Alckemillae Radlx, Herba. 

Gcmeiner Sinau ; LGivejitappe ; Alchcrniflenkraut ; 
Frav.cnmamel; uvfer lieben Frauennacktmantel. Germ. 
Common Ladies ww/jf /e. i Angl. Pied de Lion vulgaire, 
Gall. 

In 56 CLASSIS IV. 

In pafcms et fyluaticis fponglofis ac graminofis 
im Rofcr.thale et Streitholze aliblque. Fl. Mal. lun. 
Perennis. 

Vf. Pabulum pecorlbus optlmum. Corlls paran- 
dis apta. Decocla huius herbae Alchemiftae fuper- 
ftltlofi vfurpanrur. 

D I G Y N I A. 

71. APHANES. L. G. 178. Ohmkraut. Gtrm. 
Parsley — Plert. /Jm&'/. 

- aruenfis. 269. Aphanes hlrfuta follls trllobatls; lobls trlpartltls 
et blpartltis. leers. Herborn. n. 122. fub Alchemilla 
Aphojzes. 

Avhanes aruenfis. linx. Syft. pag. 167. eoeh.m. n, 
552. scitvHR. t. 26. 

Ackcrohmkraut\ kicin Frauen- f Marietimantekken, 
Gcrm. Pcrchcpter. Angl. 

In flgrls Inter fegetes hinter Bopns Garten.^ in iis- 
dem locis elatlorlbus bei dcm Gicker]ingsherge\ in 
aoris \cr'msGonneivitz, valde frequens verfus Qoltlh\ 
Eiitritfch et allbi. Flor. lian. lul. Annua. 

Ohf Quanta controuerlla quoad ftamlnuir! numerum, 
Interomnesferebotanicos lit, conftat. Aliienimmo- 
dovnicum, ad quos sckviirivs et timmivs pertinent: 
ali!, et fere pluriml, 4, iure meritoque ftaruunt. Si 
fides mihi lit apud naturae curiofos, fatcor, partlbus 
eiusdem mafculinls, tot-es per lentem exnminatls, 
me faepius 4 ftamina obferuafte, quamquam etiam 
modo vnlcum, modo duo ftamlna, paftim vidi. 

V^. Planta aperiens vrlnam excltat et menftrua re- 
tcnta prouocat. 

72. CVSCVTA. L. G. 182. Selde. Germ. Dodder. 
Angl. Goutte. Gall. 

Europaea. 270. Cw/a/fa funiformis, floribusfeflilibus, quadrlfidis. 
LiNN- Syft. p. 167. EOEHM. n. 20. BLACKW. tab. 554. 
FL Dan, 1. 199. scKVKii. tab. 27. 

CttfcU' TETRANDRIA. TETRAGYNIJi. 97 

Cuf:uta Eurovnea floribus fediHbus , confertis, 
quad. ilidls. RETa. Fi. Scand. Piodr. n. J8o. 

Piiarm. Cti/cntae i'. Epitkijmi Ilerba. 

Eurcpaijcke ^eidc; FHzkram; Teufelszivirn\ ■ 
fchiiiarotzer Ratiken; FUickaiiJfatiger; Frauenhaar. 
Germ. Greater Doddcr. Ano-1. Ciilciite vuhairc, 

Parafitlcain Huniulc, Lupulo et fiuticlbus varils. 
Flor. lun. lul. An.nua. 

Ohf. Lini agris et iupuletis obnoxla: lierba tingit 
colore purpurafcente. 

TETRAGYNIA. 

73. POTAMOGETOX. L. G. tS6. Saamkraut. Germ. 
Pondweed. .^Hff/. ' Epi d^eaux. Gall. 

271. Fotamogeton foHis obloncro-ouatis , petiolatls na- natans. 
tantibus. linn. Syft. pao. i(j^,. n. i. soehm. n. 261. 

KERN. B. 11. p. lO4.-t.JSO. SCKVHR. t. 28. 

SckiVDHJuendes Saamkratif. Flufskraiit; Sauldffel\ 
Secholienkratit; JViijferlak. Germ. Broad-leaued 
Pond.-!tsed. Angl. Epi d.'eau flottant. oa!!, 

In flagni^, fouls, hinter dem Brandvonverke etc. 
Fl. Mai. lun. 

yj. Pabulum fulbus gratum et faglnat. Plfces 
quoque eo deleclantur. 

272. Potamogcton fnllis cordatls amplexlcaulibus. perfoliatuin 
LiNN. Syft. p. \6^, n. 2. sciiREB. Spicfi. p. 20. ^,927. 

Fl. Dan. t. rg'). - ^^ 

Durchjiochnes Saamkraut. Germ..Perfoliated Pond- 

zceed. -\ngl. Epi d^eau perfolie. Gall. 

Influuiis, e. g-. in der Bthre bei Gnufeld, Inpalu- 

dihus aqua repletis antepagos plurimos, e. g. ad-Ho- 

henkofig^ Grenditz, fFdlkau, In pifclnls, e. o-. ante 

Sdioiifild. Fl. M.il. lan. 

273. Pontamngeton foliis lanceolatis planis in petlolos lucon*. 
definen?ibus. linn. Syft. p. 169. n. 4. eoehm. n, 262. 

Fl. Dan. t. 19^. 

Leucktcndes Saainkrattt; HechtJack. Germ. Long- 
kaued Pondweed. Angl. Epi d'eau luifant. Gall. 

G In r f/8 CLASSIS IV. 

h\ uifcinls SidLfinfch^ Parncck; pori-o ad Grojsditx.^ 
'py^clkaii^ in der P-leiJJe etc. Y . lun. 

Obf. Folia venis reticulata, ftriis obliquis decuiTa- 
ta, peliucicla. 
crifpum* 274. FotamogLton follis lanccolatis, altcrnis oppofitisue 
vnclulatis i'err£as. linn. Syil.. pag, 1^9. n. 5. eoehm, 

n. 259- ^ 

Kraijcs Saainhritiit • kJ<:iner Brtinmnumvfer ; Frcjch- 
lattick. Germ. Grcater fr^ater-Cultrops. Angl. Epi 
(icau 07:dule. Gaii. 

In fluuiis i7i dcr Pleiffe^ in pifclnis, e. g;. vor 
Sc!iu7ifeld, WClkau. Fl. Mai. 
pe£Vinatuin.'" 2-5. * Potamogeton foliis letaceis, parallelis, approxl- 
matis, ciiftichis. linn, vSyft. p. 169. n. 8. 

Kammf^rmig Saainkraut. Germ, FennclleatieclPond- 
tveed, Angl. Epi deau peBine. Gail. 

In foflis et fluuiis, iu der Fleijfe , Inueni. Fl. 
lun. 
fetftceura. «y^. Potatnogetcn foliis lanceolatls, oppofitis, acunil- 
natis. LiNN. Syfi:. p. 169. n. 9. boeiim. n. 260. 
Boy/lc7iformiges Saavikraut. G^ rni. 
In ^iuuiis, in dcr Plciffc. et alibi. Fl. JMal. \nn. 
gianvuieum. 277. Potamogeton foliis lineaii-ianceolatis,, alternir, 
'fcinilbus, ftipula latiorlbui;. linn. Syft p. 169. n. lO. 
Var. Potaviogeton hctercphijlluvi foliis fiibmerfis 
linearlbus ieffilibus narantibus ianceolatls-petioiatis. 
SCHREB. Splcll. p. 21. n. 92H. Fl. Dan. t. 222. /S. 
Grasartiges Saa^nkraut Germ. Grajs-Ieauedu Pond' 
/ it-eed. Angl. Epi d'cau gramine. Gall. 

In foflis vblque. Var. In flQgno ad LindenthallW. 
SCHREB. Inuenlt. Fl. lul. Aug. 
marinun:» 278« Potamogcton folils li?iearibus alternls dlftlnclls m- 
ferne vaglnant.bus. linn. Syft. p. 169. n. ii. eqehm, 
n. 263. Fl.Dan. t. 186. 

Mccrfaair.kraut. Geim. Epi d'eau des mers. Gall. 
In pifclnis ad Leutjch, Parneck aliisque. Fl. lun. 
luU 
pufillum, 279. Potamogeton follls llnearlbus' oppofitls alternlsque 
dlftinclis bafi pai;entibui', cauie terctl. linn, Syft. p. 
169. n..i2, LEYS, n. 177. BOEHM. n. 264, 

Kleinei T E T R A N D R I A. M N C L I N O. C)9 

Khhiet- Saamh-aut.CQxm. Small Grafs-leaued Pond- 
Zfied.. Angl. E-pi • d\au linaire. Gall. 

In iisc"^ern locls cum priori. Fi. lun. 

Ohf. Caulis capiiiaceus, ter-es. Folia capillarla, 
inuTioiaoppoiita. iupenora alterna. Semina gibbo- 
ia, obtuia. 

74. SAGINA. L G. iPS. Vlerling f. Maftkraut. 
Gcr7u. Saglne. Gali. 

280. ^^flgjwa ramis procumbcntibus, petalis breuifllmis. procuni- 
LiNN. Syrt. pao. 169. n. i. boehm. n. 385- sckvhr. ^<^"s. 
tab. 27. 

Var. ji') Sagina florlbus apetalis. 

Gefirecktcr Vierlliig f. Mc.flkrain\ klein VogeU 
iiraut mit Grashlattern. Germ. Sagine rampante. Gall. 

In locis iiccioribus,' fi.triiioribus, in der Sandgru' 
he^ hinter 1 aucke auf dc;i Sand- und Schivarzbergen, 
porvo aufdcni Minneberg etc. copiofe. Fior. lun. lul. 
Annua. 

281. Sagina caule erecto vnliioro trifloroue. linn. Syil. creila, 
p. IC4. n, 3 F/. Dan. p. H45- 

Aufrechtes Majikra^it. Germ. Sagine droite. Gal!. 

In iocls liccioribus, arenoiis, ain Bieniz faepius 
mihi occurrit; ad Temphm St. Tkeclae^ in Coemete- 
rio ad Gonntwitz copiole; etiam In muris iimolis. 
Fl. April. Malo. 

B. FLORE MONOCLINO. 

75. VRTICA. L. G n. il.|o. Neffel. Germ. Nettle. 
Angl. Ortier. Gall. 

282. Vrtica follls oppofitis oualibus. linn. Syfl:. p. 849.'^'^'"^"5' 
n. 6. EOEH.M. n. 6no. Fl. Dan. t. 680. 

Pliarm. Vrtirae niinoris Herba. 

Brenvcnde Neffel; Eiterneffel. Germ. Ortie grieche 
ou brtiLinte. Gaii, 

In neinoribus, dumetis , ad fofTas et fepes valds 
vuigaris et fere vbique, Fl. lun. lul. 

G 2 Ohf I OO C L A S S 1 S I V. 

r C'i>f. Pulios me'eagi-idum herbam reeenfem con- 

fcliTaai cominedere, refect linn. Velnali tempore in 
iuicuia et olertim loco reeipitur. 
dioicii 28;^. Frnc? foiiis oppofitis cordatis, racemis geminis. 
LiNN. Syft. p. <S4<). n. 7. boehm. n, 679. blackw. t. 
12. Fl. Dan. t. 7..;6. 

Pharm. V-rticae maiorts Rad. Herb. Sem. 

Zweihaufige iScjJcl; Brejmcfjel; grope Neffel.GGvm. 
ijreat., cr Comnson Nittle. Ano-i. Ortic grunde. Gal!. 

In fyluis vmiirofis humldisque, du;iietis, rudeia- 
tis, loflis et ad fepes frequentifTime irn Rofei>t:iak\ 
vor dem Schonfdder Pfortchen ., hinter dcr Milchinfl 
et a'ib). Fl. lul. Aug. 

Vf luniorl aetate, maxime vernalitempore, inole- 
re coqultur. Herba exficcatt» pnbulum ouibus iaai,- 
tare. E par nchymate llnum apHim conitckur. 
SCHAEFERVS papyrum e cortlce coniicere docuit. 

76. BETVLA.L. G. 1^47. Blrke. Germ. Birch, ou 
Alder-Tree. Avgl Bouleau ou Aune. GaJi. 

alba. 284- Bctula follls ouatis, acuminatis, ierratis. linn. 
Syft- p. 848. n. I. EOEHM. n. 6^3. sert. Lipf. n» 11, 

13LACKV.'. t. 240. CRAM. t. lO. 

Pliaim, ij\'/«/tfi' Lignum, Fpldermis, Folla, Lym- 
pha. 

Ge?neinc iceijfc Birke; Mcien; Wunvebdim, Germ. 
Coinmou Birch-Trce. Angl. Bo/iieau hlanc. Gall. 

in nemorlbus, coplole im Univcrlitiirshdze, bci 
Kriphrine imHcgc^raJc ; bciMachcrn etc. nunc quoque'In 
Serto poft ergaftulum psantata, et allbl. Fl. Aprll.Maio. 
Arbor. 

Vj. Folla luteo tlniftorla, exficcata onlbus pabu- 
~ . lum. Gortex crafTior apud Lafones in vfu, quo co- 

rlarii retla pllcatoria rubro tingunt colore, et pro or- 
blculis vtuntnr, Liberlnteoer detracius et epiftomio 
ilrrnatus pro lagenls Sibiiienfibus. Lignum durum, 
^lbum, tenox ad manubria cultrorum, rotas, tra- 
,has et rellqua conficienda, rufcicis inferuit.Carbones fo- 
co praenantiflimos Metailurgi et Chemicl adhibent, 
. Vernalitempore, antcquamfolia prorumpunt, ex ar- 

bqre, T ET R A N D R I A. D I C L I N O. I 01 

t)Ore, co'tice inclfo, flqua ftillat liinpldiflima, QUfie 
contra calcui-jn, tabem et fcorbutum iaudatur. Fo- 
lia cum aqua et alumlne cocla et praccipitataluteum 
exlnbcnt colorem. 

285. Betula folVi fubrotundis , glutinofis, glabris, cb- Almis. 
tufe crenatis, pedunculis ramijfis. wildhn. Prodr.Be- 

rol n. 230. 

Betula Ahnir pedunculis ramofis. linn. Syft. p. 849. 

n. 6. BOEKM. n. 6S2. CRAM. t. J.2. 

Bcttila foiiis glabris, rotundi?, rotunde crenatls, 
fpongiolisadneruorunianoulos. hall. Hift.II.n.i^gO, 

Pnaniji. Ahii Cortex ct Folia. 

Gemei7ie Eller; Erle\ Otterbativi. Gcxxn, Cotmnon 
Aldcr. Ang-l, Boulcau Auue^ eu Aimc a fettiUes rondes 
et d^iin vcrdfo':2ce'^ Vergne. Gall. 

In Sei to inter ergaftiilum et hortum Ciirzii in ne- 
moribus humidis, dumetis et pratis copioie antc et 
poft Schoijfcld^ i:;i ZJchocherfchen Holze , im Rofen- 
thalc et circa plurimos paoos etc. Fl. Aprili. 

Obf. Curculio A!ni huic arborivalde ob noxia. — 
Cirbones in nollratibus regiontbus vfitatiirimi.Lignum 
lub aqua pereane, qua de re ad equilia contig-n&nda 
maxime vtitur. Tornatores ad varia inftrumenta 
coniicicnda adhibcnr. Cortex nigro tingit colore, 
dehinc a pileariis gallarum loco vfurpatur. 

C. FLORE DiCLlNO. 

77. VISCVM. L. G. 1209. Miftel, Germ. MifleJ. 
Angl. Gui. Gall. 

286. Vifctim foliis lanceolatis obtufis, caule dlchoto- album. 
mo, fpicis axillaribus. linn. Syih p. 883. boehm. n. 

681. BLACKw, r. 184. 

Pharm. K//c? ^KcrKiStipites. 

TVciJfer Mijiel; Eichettmijid; Knijler; Maaren- 
tacken. Germ. Mijiletoe, Angl, Gui de Chene. 
Gall. 

G ;? In 102 CLASSIS IV. 

Tn vaius srbonhus parafitJca: e. ^< in Pyro fylue- 
itn, Salice maxlmeque in Quercubus vidi. Flor. 
^Mart;o. 

Ff. Spccliicum contira epllcpfiam laudatur. Ex 
baccls praeparatur viicus ad aues caplendas. 

i 

78/" HIPPOPHAE.L. G. i2io,Sanddorn.Gfm. Sea- 
Buck-Thorn. AjuJ. Chalef. GalL 

Rhamnoides 287» * hippophae folns lanceolatls. linn. Syfl. 'pag. 
88.K 

Weideuhlattriger Sofidkreuzdorn ; Mcerkretix- 
dnrn\ Finv.ifche Bcercn\ rothe Schlehen. Germ. Sea 
Buck-Thorn., or SaUow-Tkoni, Angl. Rhaninotd.es a 
feuillcs de Saule. Gall. 

In dumetis quaii fioonte crefcentem vldl , v. c. ad 
StotteritzpoH hortum JVeifiannm'., \n Infula Inter pi- 
fclnas aiitc hortum ad fVUkau. Aliter vero in plu- 
rimls hortls fuburbanls et in Serto frutex frequenter 
cultus. Fl. Aprili et Maio. 

Patrin vero hulus frutlcls funt Amerlca feptentrio- 
nalls et Eurnpa auih-alJs , e. g. Swecla, Pruflia, Hel- 
vetia, Ang'Ia etc. Folla anguftlflima, lanceolata, 
fubtus cineieo-argentea, fnpra viildla, glabra, niar- 
gine reHexa. Kaml cortlce fplcndefcente colore gauden- 
tes. Baccae verfus autumnum maturae, fluuae, au- 
fterae. 

D. FLORE POLYGAIMOIDE. 

i 

79. PARIETARIA. L. G. Glaskraut. Qerm. Pellltory,. 
Angl. Parletalre. Gall. 

effieinalis. 288- F^f^^Vfarirt folils lanceolato-ouatls, pedunculis di- 
chotomls, calycibus diphyirs. linn. Syft.pag. 908, 
BOEHM. n, 550. BLACKw. t. I 6. Fl. Dan. t. 521. 
Pharra, Parietariae t Helxines_ Hejba, TETRANDRIA. P JL Y G A M I D E. IO3 

Gciculniliches Glnskraut; St. Pctcjykrnm ; Rehhun- 
hraiit. Gev.n. Pellitory qfiheWaU. Ang^!. Parictaps 
ijjficiuale. (Tall. ' . 

Ad muros , im grimmifchen Zwivgcr verfus ^ror- 
tam Sr. Petr^ et Inter fruticeta hci dcr Mihhirifcl 
Fl. lun. lul. Perennis. 

Vf. Herba afpera vafis metallicis mundificgndis ap- 
ta, Interherbas 5 emollientes efl. In clyfteribus al- 
vuum laxat. vogel. G 4 , . CLAS- 104 Claffis V. 
PENTANDRIA 

M N O G Y N I A. 

I 

A. FLORE HERMAPHRODITO, 

a) Flores mofiopetali i i}tfcri\ germinihus quaternis 

iiiidis. 

ASPERIFOLIAE. 

80. ECHIVM. L. G. 203. Otter- f. Natterkopf. Germ. 
^ Viper's Buglofs. Angl. Vlperine. GalU 

vulgare. ^gg. i^chium caule tubercnlato liifpido, folils caull- 
nis lanceolatls, hifpidls, florlbus fpicatls laterallbus. 

LINN. Syfl". p. 190. n. 12. BOEHM. n. 151. BLACKW, 

t. 299. Fl. Dan. t. .:45. sckvhr. t. 32. 

Var. I) Fiore rubro. blackw. t. 299. f. I. 

2) Flore vlolaceo et rubro. 

3) Flore albo. 

Gemeincr Natterko-pf'., Schlangenhawpt^ Fratien- 
krieg; wilde blaue Ochfenznnge. Germ. Commo7i Vi- 
•pers Buglofi. Angl. Viperine commune^ Herhe atix 
Vipercs. Gall. 

In colllbus circa vrBem praeprimis in pomoerlo Gr/»»- 
fnenji et pafllm ibldem In Serto nach dem TVeiit' 
niipfchen zMiporro inruderatis ficcis ad vlas zivifchen 
Plagtvitz et Kleinzfchocker ., In pago ipfo aiif der An^ 
hohe hiutcr der Brauer PVohnmg^ \)o(\. Altranjiadium 
prope Coemeterlumicopiofe in a^ris elatloribus /««- 
fer Kriphane. Fl lun. lui. 

Kf PENTANDRIA. M N G Y N I A. JO5 

Vf. Flores aplbus gratinimi. 

SI. PVLMON \RIA. L. G. 190. Lungenkraut. Germ. 
hVin<y\\>oxt. AwA. Puhiionaire. Gall. 

290. PulmQnaria folils radlcalibus, oviato lanceolatis, anguftifolir.. 
inferius decurrentibus, eoehm. n. 30. Linn. Syfl. p. 

18 . n. 1. Fl. Dan. t. 4^53. 

Schr.iRlhlattrigei Lzmgcnkraut. Germ. Karrow - 
haued Luw^ - ivort. \x\<^\, f uhnonaire ufeuilles ctroits. 
Goll. 

In fyluis montofis, im Bieniz. Fl. Aprll. Maio. 
Perennis. 

291. Pw/wowrtr/rt follis radicalibus ouato- cordatis, fca- officinalls. 
bris.LiNN.Syft. p. i87-n. i.EOEHM.n. s^.sckvhb.. t. 30. 

Var. ij foliis maculoiis. elackw. t. 379. Fl. Dan. 

t. 482. SCKVHR. f. cit. 

Pharm Pulmonariae Maculofae Herba. 
Gebrauchliches- Lungenkr-aut j Hirfdi- f. Kohhnan- 
gold\ Fleckenkraut; unfr lieben Fraueu Mikhkraut. 
Gevm. Spotted Lung-wort or Buglofs CowJlips.Aw^L 
PuUncnaire. Gall. 

Floret in fyluis et inter frutices, im Rofntkde. 
Variet, autem frequentidime in fyluaticis im Zfcho- 
cherfchen, Kleinduhiger^ Schambergifchen H»lze aliis- 
que. Fl. April. Mai. Perennis. 

Obf Cal. I — phyilus, qulnquedentijtus, penta- 
gonus, cyathiformis , glandulis purpurels inftructus, 
extrorfum fetulis obfeflus; interius glaber. Cor. 
I — petala; infundibullforn-iis ; tubo cyllndiiformi, 
calycis longltudlne; limbo quinquefido, femicircula- 
tl, ereclo-patente. Stam. Filam. 5, aequalia, in 
fauce breniffima. Antherae ereclae, verticillatac, 
connluentes. Piji. Germ. ^.-..fiijlus iiliformis, con- 
cauus, calyce breuior minorque ; 7?ig?;/a obtufum, 
emarginatum. Scm 4 — fubrotunda, obtufa. Folia 
radicalla et caulina fefrdla, fcabra, pafllni maculata 
vel non m.aculata. Caulis pentagonus, fetis vefritus. 
Pedunculus vniflorus, ex aplce cauHs egrediens. Ra-. 
*ij.r horixontaUs, fibrillis fparfim inftructa. 

G 5 Vf' ' 106 CLASSISV. 

Vf. Flores splbus pabulum praeflans et pecora fe- 
re oninia lefc deleclant. Folia tenella acetariorum ad 
■ inftar in culinis praeparantur. 

82. LITHOSPERMVM. L. G.' 19^ Steinfame.. Gcrm. 
Gromwell. Angl. Grc-mil. Gall. 

officihale. 292. * hithofpermum fenilnibus laeuibus, corollis vix 
calycem fuperantibus , foliis lanceolatis. linn. Syft. 
p. !85- n. I. LEYs. n. T8r. 

Phsrm. Lithofpenni f. Milii — folis Semina. 
' Gcbrauchlicher Steinfaame \ Marienthranen \ fVald- 
hirfe', wilder Thce. Germ. Grcat wpright GromwelL_ 
AngL Gremil, oii Hcrhe anx pcrla. Gall. 

In agris iecalinis inter fegeres, et in fyluaticis lo- 
cis, im Gonneiintzer et Rajckivitzer Holze inueni. Fl. 
-M:.i. lun. 

Vf Semina isnnonae caritate pani inferulunt. Ra- 

' dicis cortex rubro tinglt colore. Omnla pecoro, ex- 

ceptis capris, hanc refpuunt. 

aruenfe. 203. Lithofpenntim ^Qmimhxis rugofis, coroUis vix ca- 

lycem fiipcrGntibus. linn. Syfi". p. 185. n. 2. boehm. 

n. 2^. BLACKW. t. 436. Fl. Tyan. t. 456. 

Ackerfteiiifaame \ Blinkraut ; Feldhirfe ; Sekmink- 
tvurzel; rothPerlkraut. Germ. Bctflard Alkanes. Angl. 
Gremil fanvagc ou champiar. Gail. 

In agris inter fegetes fere vbique copIofiiTime. Fl. 
Ap il. Maio; et tempore autumnali rurfus floret. 
Annun. 

Vf Folia iuniora pulmentls apta. Radlx rubro- 
tincloria. Pu°Ilae Fiviriicis et Norlandicis pigmenti 
loco cosmetici radices recentes leniter lotas adliibent. 

LINN. 

83. SYMPHYTVM. L. G. 197. JJe-nwe!i. Gcrm. 

Comfrey. Angl. Confoude. Gall. 

ofRcinale. ^qx- Sifmphftum foliis ouato -lanceplatis, decurrenti- 

bus. LINN. Syft. p. \Sj. BOEHM. U. 28« BLACKW. tab. 

252. Fl. Dan. t. 664. 

Var. P E N T A N D R T A. M N G Y N I A» 1 07 

Var. a) Flore purpureo. sckvhr. t. 30. 

Pharm. Confoudiie Maiorii iiad. Herb. Fiores. 

Geivbknlichcr BeijnfeU'^ SchwarzxvoUe f. Schnecr- 
ivurz\ Srhinclz-Bfinifurz. Germ. Grande Confoudc a 
fietirs bl-njiciics et pa:irprcs-, ou 1'oreille da^tc. Gali. ' 

In pratia humidis et ad foiTas, nack SckonfeJd'. m 
nemorlbus, e. g. ivi Rofcmkak:, hei Gra<;feld\ Plau- 
fig\ hei Eiirrirfck\ aiif dcn Gerhertvicfev ctc. et fllibi 
frequens. Var. a) in Hcrto Mcd.ico^ Lekriano et aliis 
mihi occurrit. Fl. Mai. lun. 

Vf. Fiores apibus pabuium gratum. Kerba coriis 
parandis haud iuepta. Rad. procataplasihatibus 
emolii-ntibus difcutientibusque. 

84. BOIvAGO. L. G. 200. Borretfch. Germ. Bcrsge. 
yi?;g/.Bourrache. Gull. 

295. Borago follls omnibus alterms, calycibus patenli- officinalis. 
bus. LiNN. Syft. p. I88- n. i. eoehm. n. 21. elackw. , 

t 36. SCKVIIR. t. 31. KERN. p. 99. t. 16". 

Var. «) Flore albo. 

Pharm. Boraginis Herba et Flores. 

Gemeincr Borretjck; HerzbUhnlein; IVohlgemttth, 
Germ. Borrage. Angl. Bourracke. Gall. 

In reiectamentis hortorum, pafiim imPoetengatigef 
in hortis copiofe. Fl. lun. lul. Annua. ' 

Vf Flores apibus valde grati. 

8S.LYC0PSIS.L. G.n. 202.Krumr.ihals-, Wolfsgcficht. 
Genn. Wild Eu^lofs. Anql, 

296. Lycopjis foliis lanceolatis hifpidis, calycibus flore- aruenfis. 
fcentibus er^clis. linn. Syft. p. 189. n. 5. boehm. n. 

n. 24. (fubB?ig/o//o).BLACKU'. t. 2^:^. SCKVHR. t. ^'.. 

Ackerkruumkals; Feld- Ockfcttznnge; r/olfsge(ickt\ 
Liebaugel. Germ. Small ivild Buglofs. AngL Face de 
lowp ou Gripe des ckamps. Gall. 

!n agrls arenofis inter fcgetes, nack dcn Straffen- 
haufern., adviam nach Gonneivitz: pbrro in iisdem lo- 
cis pofl Tauckam nach den JVcinhcrgen afiblque. Fh 
a vere in autumnum vsque. 

Obf 108 CLASSIS V. 

Ohf. Plantaex toto hifpida. 
pulln. 29".* Lijcofjis 'ioWh integerriniis , caule erecto, caly- 
cibus ffuctefcentlbus, inflatis, pendalis. linn. Syft. 
p. igH. n. 2. LEYS. n. i^s. 

Brauner oder fckivarzcr KrumniJials.Gevm. German 
ivild Buvlofs. Angl. Gripc noirs. Gall. 

In marginihus ag^rorum arenoiorum ad Gonncwitz 
et Schonfcld paffim vidi. Fl. Mai, lun. Perennis. 

86. * A<^PERVGO. I-. G. n. ^oi.Scharfkraut. Germ. 
Smal wild Buglofs. Angl. Rapette. Gall. 

procumbens o^g. * ^j^ov/go calycibus-frucluscomprefiis. likn. Syft. 
pag. 1S8" LEYS. n. 187.» H. Dt??;. tab. 552. sckviir. 
tab. pji. "* 

Bugiojjim fylv. caulibus procumbentibus. C. B. P. 
257 V. 

Gefirecktes Sckarfkram; grojs Klehkraut\ Scfilafi- 
geniiugel; tcutfckcr Berufsivand. Germ. Great Goofe- 
grafs. .Angl. liapctre ou Fort-feiiille. Gall. 

In ruderat's, fid fepes, paffim ad pagos Borsdorf, 
Mockau ct aiibi praeterito anno Inueni. Fi. Maio. 

Obf Caiiles ranjoff, angulofi^ procumbentes. Fo- 
lia fubpetiolata, ouata, fetofa. Floribus caeru'aeo-vio- 
lac-Is. Calijx mat^rusc-^m pedeanferlnoconueniens. 

i/f FoiJa teneila pro bplnachla inferuire poffunt. 
Pabuium oulbus. 

87. CYNOGLOSSVM. L. G. 19-. Hundszunge. Gcrm. 
Hound'stongue Angl. Langue de chlen. Gall. 

ofFicinale. 099. C?/':o^^/o////?«ftfimrnibus corolla breuiorlbus; folils 
iato-isnceolatls tomentoiis, fefiiilbus. linn, Syfl:. p. 
iSo. n. 1. BOEHAi. n, 25. ELACKW. tab. 2^9. sckvhr. 
, tab ^o. 

Pharm. Cijnnglojf Rad. Herba. 
GcrtauckHcke Himdsztmge ; Ltehiiugel; Vemisfin' 
ger. Ger'ii. Common Hound'stongue. Angl. Civoglofe 
QU Langue de ckien. Gall. 

In rudsraiis adfepes elrcapagos p'urimos, e. g. ad 
GonmwiiZy Gautffk; porro in cailibus circa vrbfm, 

prae- „ P E ^; T A N D R I A. M O N G Y X I A. I O9 

prGecIpne inter povtnm Grimmatfim ^t Hnlajfem. FJ. 
Mai. lun. 

Vf. Capri modo hanc herbam comedunt. Odor 
vlrulentu,s pediculis aduerfus. Planta vim hnberis 
narcorlcam. Externe in cataplasmatibus ad ambufta 
vfurpatur. 
300. Cijtiogtoffum ftaminlbus corollam aequantibus. Apenni- 
LiNN. Syfl:. p. IS6. n. 4. boemm. n. 26. "^'^* 

Apefuihiifcke Huiidizunge, Germ. Apcnnine Hounds 
Ton^ue. Angl. 

In horto Bofiano copiofe, porro an demDamme hei 
dem Go7i?iewitzer Teiche. Fi. Maio. 88- ANCKVS.A. L. G. 194, Ochfenzunge. Genn, 
Buglofs. Angl. Buo-lorfe. Gfl//. 

30 !. ^;?c/z«/a foHis knceolatis , fpicis imbricatrs fecun- officinalis. 

dis LINN. Syft. p. 185. BOEHM. n. 22. BLACKW. tab., 

500. f /. Dan. t. *r2. scKVHR. t. 29. 

Phtirm. Bnzlofji Rad. Herba, Flores. 

Gchrliucklicke Oc/i/snzunge; Aiigenzier; Bauern- 
Borretjck; rotke Huvdszwige- Germ. CommoUy or 
Great Bu^lojs. Angl. Buglolfe ordinaire. Gr\\. 

In horto Bofiano frequcns et in prntis, auf der 
Funkenhurg pailim. Fi. Mai. lun. Biennis. 

VJ. Flores pabulumapibus optlmum. Folia tenera 
ad olera in culinis vfurpantur. Sucus ex herba recenti 
expreffus cum alumine coctus virldl tlngit coiore. 89. MYOSOTIS. L. G. n. 192. Mausohr ; Vergifs mein 
nicht. Germ. Miofotide. Gall. 

302. Mifofotis calyclbus oualibus, acuminatis, hirfu- fc-.rp;r,'dp5 
tllfimis, tubo corollae longtoribus, foliis ouato-lan- sjnruculii. 
ceolatis roth. F1 Germ. I. p. 87. 

Mifofotis femlnibus laeuibus, foliorum apicibus 
callolis. i.iNN Syft. p. 184. boehm. n. 32.(fub Helio- 
tropioj Fl. Dan. t. 583. 

Scor' 1 1 C L A S S I S V. 

ScGrpioiiartig-klejn Ackermaufeoknhen ; rauch MaU' 
fe ohr. Germ. Fitld Moufe-ear Scorpiou Grafs. Ang-l. 
Scorpione des Ckanips \ Qreille de Souris. Gall. 

In agrls et arldioribus iocls vblqae. Fi. per totam 
Aeiiatem. 
fcorpioides. 303. Mijofotis calycibus oualibus, obtufis, glabris, tu- 
b; paluihis. Jjq coroliae sequalibus, tollis lanceolatis. roth, Fior. 
Gei-m. Tcut.I. p.87- 

Mijofotis foilis glabris. linn. Horr. CliiT. 46. 

Jlcliotropiim foliis g!abvic.,Eoi:H.\i. n. 31. 

Sumpf' i'. glattcs Maufeohr; Vcrgfs- incin nichty 
Scorpiomttangold. Germ. Maifh Moufe-ear Scorpion- 
grafs. Angl. Scorpione.de Marais. Gall. 

In lyluis paludofis vbique, copioie im Rofenthale^ 
■ ,' Gomicifitza^ Gaiitfchcr^ Zfchocherjcken Holze etc. Fl. 

Aeiiate tota. 

Obf Haec faepe varlat ratione habltus et colorig 
fl,orum, modo minor, modo maior; hinc flore albo; 
iilinc caineo, praecipue tm Rofenthale deprehendi- 
tur. 
lappulii. 304. Mijofotis feminum oculeis glochidlbus, foliis lan- 
ceolatls piloiis. linn. Syft. p. 185. n.i^. boeh.m. n. 27, 
Fl. Dan.. t. 692. 

Khttenartiges Maufcohr ; Scorpionfchwanz ; \deine 
Hundszunge. Germ. Little . Blue Hound^s Tongue, 

-^"S"'- . . . . ' 

In muris limoiis, locls argilloiis, in der Leim- und 

Sandgrube etc. Fior. totaAeftate. Annua. 

b) Flores monopetali, inferi; germinihui cap» 

fiilifiris. 

90. ANAGALLIS. L. G. 220. Gauchheil. Germ. 
Plmpernel. Angl. Mouron. Gall. 

aruenfis, 305. yi?w^a//ix caule procumbente , follls cuato-lanceo- 
a) phoeni- latis, calycis fegmentis lanceolatis. uilden. Prodr, 
"**•» Bcrol. n. 256. 

Anaaallis foliis Indiuliis, caule procumbente. 
LiNN. Syii^. p. 196. BOEHM. n. 33, BLACKW, tab. 43. 
Fl. Dan. t. 88. schvhr, t. 36. 

Ana' PENTANDRIA. MONOGYNIA. III 

AnagalUi flcre phoeniceo. C. B. P. 252. 

Pb-^rm. Anagallidis Herba. 

Rotlier Gauckhcil; Mctjer- £. Hihicrdarm ; Matife- 
mdnrme; Vogdkraut ; Hcil aller f-Velt Germ. Rcd., 
or Larg-leaved Pim^eruel. Angl. Mouron a fleurs roii- 
ges Gaii. 

In agrls inter fegetes vblque. Fl. lun. lul. 
Annua. C 

306. Anagallis caule procumbente, foliis ouato-lanceo- bNeaemiea. 
latis, coroilis ferratls, caly^is foiiolis iubulatis. 
scHREB. Splcll. p. 5. n. 893. wii-DKN. Proclr. Berol. n. 

257. BLACKW. t. 147. 

Blauer Ackirgaur.hkeil. Germ. Blue fiowcrd Pim- 
■pernel. Angl. Mouron a fleiirs bleiies. Gall. 

In agris ficciorlbus , ^. g. atn Gickcrlingshcrge et 
vor dem Sckonfeider Pfurtcken ^ paflim mihi occurrir. 
Fl. cum prlori. 

91. LYSIMACHIA. L. G. 219. Lyfimachie; Weide- 
rich. Germ. Loofe-ftrive. Angl. PerceboiTe. Gall. 

* Pedunculis multifioris. 
J07. Li/fimackia panlculata , racemls termlnallbus. 

LINN. Syft. p. 195. n. I. BOEHM. n. 35. BLACKW. lab. 

27S. Fl *Da». t. 6>9. 

Var; x) Lijfim. foliis binis cruclatlm pofitls. 

fi) £^//^7«. follisomnibusquaternls, minoribus. 
y) Lijfim. foliis omnibus ternis muoribus. 
h Lijjim. foliis fuperiorlbus ternls , inferlorl- 
bus qua ernis. 

Ge?neine Lyjimachie; grofser gelher PVeiderich; 
gelb Weidenkraut ; Efswurzel. Germ. Yelloiv Willow 
Herb or Loofe Strife. Angl. Corneille. Gall. 

Ad rlpas et paludes in nemorolis , im Rofintkale^ 
in pratis hinter Gunndorf , frequens. Vai'- <* et /3 in 
der Prellheide In locis humidioribus; In iisdem locls 
in der Kanimerei hei Nauendorf coplofe. y et ^) int 
Rofenthale^ porro quoque in pratls kinter Ehrenberg^ 
^dvi^ulam nach der NdtzfcherMiihle zu etc. xeperl. Fi. 
lul, Aug. Perennls. 

Vf 112 G L A S S I 9 V. 

Vf. Herba flauotlny^itcolore lanam. . 
thyrfiflora. ^Oo- Lijjiviachia racemis lateralibus peduncuiatis. 
LiNN. Syft. p. 195. n. 4. BQEHM. H. 35. Fl. Daji. tab. 

Stratisforniige LiiJnnachie ; fFaJJertveidcrich. Germ. 
Tt-iftcd Lccfe Strife. Angl. Lyjimaque Thyrlifiore. 
Gcil. 

In foffis paludibusque 'jor Pfaffefido,rf., bei Gohlif^ 
ollm BOEHMCAVS inucnlt. In vIuuUs pratorum bei 
Kkind.olzig et vcrius F/vlkau.^ nuper repeil. Fl. 
lun. iul. Perennis. 

Ghf Folla Integerr"m3 feflilla, (ubtus pitls niolUfli- 
mis obfeiTa, racemis longlora. Flores paflim iexfa- 
riam diulfi. Stavi. pafrim 7 numeruul. 

*^ Fcduncnlis vvifloris. 

ueniorum. 309. Lyfi7nachia icYns ouvihs acutls; floribus folltarlis: 
.'acauleprocumbentc.LiNN. Syft, p. 196. n. 8. f/- L)an. t. 

174. 

Hain Lijfir.iachie ; gclb Gauchhed; gelber Huliner- 

darni; gelbcs Grundheil, fValdbiberncli.Gtim. Yellom 
Pimfernel of the Woocls. Angl. Lyjir.iaqnc dcs Forets. 
Gall. 

In nemoribus humidls, 2?« Gonnexvitzer, Zfcho- 
chcrfchen, Sckcuditzcr Hoizc, porro in der KHinvierei^ 
in der PreJlheide etc. pafllm vidl. F!or. Malo lun. 
Perennis. 
Nummuh- 3 10. Li/fimachia follis fubcordatls, florlbus foHtariis; 
ria. caule repente. linn. Syft. p. 19O. n. 9. boehm. n. 36. 

EL.^vcKW. t. 542. Fl. Dan. t. 493, SCKVHR. t. 36. 
Pharm. Ntimnndariae Fleiba. 

Hiefengeld; Pfcnnigkraut; klein Schlange»-Gold,- 
Nattcr- odet Mond raiit ; kreifend fVu7idkratit.GQxm. 
Grcutcr IVilloiv Herb; Yelloiv Money-Wort or Herb 
Tivo-fcnce, Angl.. Tslimmiilaire ou Hcrbe aux ecus, 

Gall. 

in locis nemcrofis humidisque, hn Gonnezvitzer' 
Rafchivitzer, Zfchocherfcheji, Sommerfeider, Macher- 
fckcnHolze, inderKHmmcrei, in riuuiis hei der Noetz- 
fcher MiikU etc. Fi. lun, lul. Perenriis. ■ 

Vf t PENTANDRIA. MONOGYNIA, IIJ 

Vf. Herba cum infufo ollofo curculiones necat. 

92. PRIMVLA. L. G. 210. Schluffelblume. Germ,, 
Primrore. Afigl. Primc/ere. Gnll. 

3IT. Prhnida foHIs crenatls, rugofis , molllbus ; caly- veris • 
clbus viilofis, InMatis, pentagonis, dentatis. Retx, *:)officinaIis. 
Obferv. Bot. Faic. I[. p. 10. n. 13. 

Primnla veris toliis dentato rugofis ; limbo corol- 
larum concauo. linn. Syfl:. pag. 192. n^ i. var. ««. 

BOEHM. n. 39. BLAKW. t. 226. Fl, Dun. 433. SCKVHR. 

t. 33. 

Pharm. Primulae veris f. Paralyfeos ^adix, Herba , 
Flores. 

yielblwnige, woklriccheiicle^ gehrauckliche Schliijfel' *• 

hJume ; Himmelsfciililjfd ; Gtchtbhime ; Faften- f. Ler- 
chenblun^e; St. Peterfchliilfel. Germ. Hofe-a?id, Hofe 
Cowflip. Angl. Primevere^ Primerole., ouHerheala. 
Paralyfie. Gall. 

In pratls ficcloribus hei Gonnevntz.^ atn Bienizetc, 
Fl. Aprll. Malo. Perennls. 

OhJ. Llmbus corollae concauus. 

Ff Flores pabulum aplbus-, FoHa tenella fucce- 
daneum Theae etacetarla praebent faplda.- Infuper 
funt mpUia, nutrlentla, corroborantia et puhnenti ad 
inftar coquuntur. Flores vinum efficiunt fragans et 
iucundum. E contrarlo Radix cereulfiam. 

312. Primula fcapis multlfloris; exteriorIl)US fiorlbus veris 
nutantIbus;coroliarumlimboplano.ROTH Flor. Gevm. /3)elatior. 
P. I. p. c;o. LiNN. Syft. p. 192. n. i. var. /J. boehm. 

n, 38. SCHREB. Splcll. pag. 5, n, 38. Fl. Dan. tab. 

434- 

V/ilde, friihzeitigey grofse WaldfchliiJJelhlume; Fa- 
Jienkandfchuh, Hoflerchen, OJlerblumen. Germ. Oxfli^. 
Angl. Primvere elevee. Gall 

In fyluls humldls pratisque copfofe, im Rofeittha- 
le^ im Ufiiverfitatsholze hinter dem Forflerhaufe etc. 
Floret cum priori. 

Obf Llmbus corollae planus. 

313. Primulii peduncuiis radicallbus vnifloris, fcapo veris 
n ilo. y)acaulif. 

H ' Pri- 114 CLASSIS V. 

Prmula verts acaulis fcapo nullo. linn. Syft. pag. 
192. n. 2. var. y. sciiree. Spicil. pag. 5. n, 38. var. 
BLAGKW. t. 52'. Fl. Dan. t. 19J. 

Stammloje SchlillJclblume. Germ. CommonPrimrofe. 
Angl. Premiere fajjs tige. 

In nemoribus, im Rofenthale^ quoque avi Bieniz 
pafrim. Vernaii tempore viget. 

93.* ANDROSACE. L. G. 209. Mannsliarnifch f. 
Mannsrchild. Gen». 

elongata. 314. * Androjacae foliss lanceolatis dGntatis; vmbella 
truclifeja elongata •, coioUis calyce sngulato-breuio- 
ribus. Rr.Tz. Obferv. Botan. Falc. II. pag, lo. n. 14. 
jACQ. Obferv. 1. 42. Eiusd.FIor. Auilr. Vol. IV. tab. 

330- ., ■ . . , 

Androface ehn<^ata foliis fubdentatls, pedtcclhs 

longiliimis; corollis caly>.e« breuioribus. linn. Syil. 

p. 192. n. 2. LEYS. n. 197. scKVHK. t. 33. 

Vcrlangcrtcr Manitskariiifcli. Germ. Long PedicJed 
Avdroface. Angl. 

In agris elatioribus iicfiovibusque, e. g. hei Stah- 
ffiem., Moclehvitz et Sckeuditz praeterito anno inuenU 
Fl. April. Annua. 

94. HOTTONIA. L. G. 2! 6. Hottonie f WafTervelL 
Germ. 

paluftvis, 315. Ho/?OKs« pedunculis verticiilato multiflorls. linn. 
Syft p. 194. BOEiiM. n. 37. Fl. Dan.t. 487.SCKVHR. 
tab. 34. 

^um-pfliottonie ; Wafferuiole; Wajferfeder; Waf- 
Jergarbe; Wajhrjcnchcl. Germ. Water Vtnlet. AngL 
Phimclle des ^nnrais. GalL 

Tn paluftribu^i et lcrobibus tm Rofentkale, heiPfaf- 
~ fendorf Gokhs, Eutritfch^ Tauche, in nemoribus ift 
der Prellheide inter Ahios et alibi valde frequens.Fl, 
Mai. lun, Perennis. 95. » PENTANDRIA. M O N G Y X 1 A. II5 

95. MENYANTHES. L. G. 2 1 5. Zottenblume. Gerfn. 
Menlanthe. Gall. 

316. Mcntfanthes follis ternatls, corollae laclnlls margl- trifoliata, 
ne Infegrls, uipeine barbatls. roth. Flor. Gerni. 

pcg. 91. 

Menyanthes follis ternatls. linn. Syft. p» 194. n. 4. 
B0EHM.n,4O. BLACKw. t,^7^.Fl. Dan. t. 541.SCKVHR. 
tab. 35. 

Pharm. TrifcJii fibrini i. aqiiatici Rad. Herba. 

Dreibliittrige Zctttnhlime; Ficher f Bitterklee; 
Bieberidce; Scharbocksklee; Dreiblatt ; Monatsblume ; 
Ziegenklappen. Gevtn. Marfh Trefoil; or Buck-bean. 
An^l. Trcflccfeau.Gall. 

In paludofis et foffis ad Schonfeld und detn Gerher- 
wajfer aUIsque locls. Fl. Mal. lun. Perennls. 

Ff. A pauperlbus Humull loco In Vplandla ad ce- 
reulfiam praep.nandam ndhibetur. Radlces pulueri,- 
litae cam failna cereallum mlila, carlt.ite annonae 
graflante in regionibus boreallbus panl inferuiunt, 
LiNN. Amoenit, p. 515. Vermes necatpululs cumin- 
fufo. 

96. CONVOLVVLVS. L. G. 231. Winde. Germ. 
Blndweed. Angl. Llferon. Gall. 

317. Conuoluuhis foHls fagittatls vtrlnque acutls, pe- aruenfi?. 
d.uncuh*s vnifloris, calyce nudo. wilden, Prodr. Be- 

rol. n. 262. LiNN. Syft. p. 100. n. 1. eoehm. n. 49. 
Fl. Dan.t. 459. 

A^kerwinde\ Erd - Fcld ■ Weide - Weingartenwinde ; 
Teufelsdarm. Germ. Conmon •perennial Bindweed. 
Angl. Liferct. GalL 

In agrls aruisque cultls vbique, Fior, lun.Iul.Per- 
ennis. 

Planta rufticls odlofa. 

318. Conuohmlus foUIs faglttatls poftlce truncatis , pe- rcplmn, 
<3unculls, tetragonls, vnifloris, braclels cordatis ca- 

lyce longloribus. vtilden. Prodr. Berol. n. 263. 
LINN. Syft. p.'200. n. 2. EOEIIM. n. 50. BLACKW. tab. 

3S. Fl, Dan, t, 758. sckvhr. t, 38. 

H a Vharm. II 6 CLASSISV. 

Pharm. ConuoIuuU maiorit alhi Herba. 

Zannwinde ; grofse Heckejiwincle ; Bar-V^eifsewin* 
de; Bctthrsjeil ; teurfcke Sckaviinonie. G- rm. Large 
tvkite Bindweed, or Bear-bind. Angl. Grand Liferoji^ 
OH Liferon des haies. Gall. 

Ad tepcs, dumeta hortori^m vblque. Fl. lun. — - 
Aug. Perennis. 

97. DATVRA. L. G. 263. Stechapfel. Germ. Thornap. 
ple. An^l. Pomme eplneure. G*//. 

Straiuonium 319. D^fMra pericarpns fpinofis, ereftis, ouatis", foliis 
oiiatis, glabrls. linm. Syft. p. 220. n. 2. boehm. n. 
42. ^^iub Srr«?«o«io; BLACKw. t. 313. Fl. Dan. tab. 436, 

SCKVHR. t. 43. 

Pharm. Dattirae Semina et Stravionii Herba. 
■^ Gcmeiner SteckapfeJ ; Dorn f. Rauckapfel ; DolU 

kraut Geim. Co)nmon Tkorn Apple. An^l. Stramoin^ 
ou Endormte. Gall. 

In ruderatis circa pagos, hei Gonnetvitz, um das 
Sckivefikendorffcke G^itk , in pago Kripkdne dicto, in 
(^fr.-:l/eeeralibi paffim. Fl luu. — Septembr. 

Obj. et Vf Planta fufpecla et ftup- faciens. Necat 
spps. Oues refpuunt. Sues leminbus deuoratis 
pereunt. Extr. a Cel. Stoerkio et Groeding. In ma- 
nla, epilepfia, laudatum eft. 

98. HYOSCYAMVS. L. G, 064. Bllfenkraut. Germ. 
Henbane. Angl. Juisqulame. Gall. 

iiigeir. 320. Hijo fcifaims (oins amplexicaulibus finuatis, flori- 
bus feffilibus. linn- Syft. pag. 220. n. i. boehm. n. 
T54. ELACKW. t. 550. GLED. Naturg-efch. p. 73.Tab. 

V. SOKVHR. t. 44. 

Pharm. Hijofcijanii Radlx, Semina, Herba. 

Sckivarzes Bifenkraut; Biljeiifaame ; Scklaftrmtk ; 
Za-nkkraut ; Zankteufcl; Hiinergift f. Tod.>; Zigeu- 
iterkorn; Prcpketenkraut; T^etifelsauge. Germ. lilack 
Henhayne, Angl» yusquiajne noir ; ou Potelee. 
Gall. 

Tn P EN TA NDRIA. ' MONOG VNI A. II7 

In nea^leclis, luderatis et ad vJas bei ciem Gerichte^ 
an dein Kehl^urten ^ nicht iveit voit der Leimgruhe et 
alibi frequens. Fl. lun lul. Perennis. 

Ol^f. et y/. Planta odorem graueolcntem fpirans, 
caput giauefcens, venenofa valdeque obnoxla. Oues, 
anferes et pulios necat. - Plfces a feminibus ftupefa- 
€tl et porci paralyfi a IfliiVi. Folia interdum fucce- 
daneum Nicotianae. ■Clngari feminibus ad maglcas 
artes exercendas vtuntur. Succo ex hac lierba re- 
"centl expreiro peilere fertur lecLorum fulcra fubllto 
cimices. 

99. NICOTIANA L. G. 265. Taback. Ger^n. Tobac- 
-^ co. Angl Tobac. Gall. 

32 r. Nicotiana£o\ns lanceolato-ouatis fe{Ti!ibus decur- Tabacura, 
rentlbus, florlbus acutis. linn. Syft. pag. 221. n. I, 

BOEHM. n. 4^. BLACKW. t. 1 46. SCKVHR. t. 44. 

Pliarm. Tabaci He^ba, Semlna. 

Gemeincr Taback ; grofihlattriger Tabacli \ dat 
hciJfame Kraut; Heil alkr IVelt. Germ. Vtrginian 
Toiacfo. Angl. Nicotiane^ ou Tabac conmon u gran- 
des feuilles \ Herbe Sainte. Gall. 

Ssrltur bei Stotteritz^ nach Probjlheide zu^ et In 
multis hortls pafiira. Fl. lul. Aug-. Annua. 

Vf Planta narcotlca. Cum foliorura clneribus 
inuoUmli pelluntur. ' Corlis parandis apta. 

322. * Nicstiana foliis petlolaris, ouatis, integerrjmis ; ru.ftic«. 
florlbus obtufis. linn. Syft. pag. 221. n. 3. scholl. 
Earb. p. 273. n. 24. 

Kleiner wilder TabacR; tiirkrjcher^ banern., gemei- 
wer, englijcher Taback\ Koniginnkrant. Germ. Com- 
tnon englifh Tobacco. Angl. Tabac a la Reine\ Herbe 
a l Ambajfdde:!r. Gall. 

In Ilsdem iocis cum antecedente Xrequenter coli- 
tur. Fl. aeftatc. H 3 100, IlS CLASSISV. 

loo- VERBASCVM. L. G. 262. Konig-skerre, Fa- 
cke!. Serm. MuUein. Angl. Bouillon. GalL 

Th^iprai. 32;?. Fct/'(7/?7«« follis decurrentibus vtrinque tomento- 
fis, caule fimpllci. LiNN. Syfh p. 2l9.n. i. boehm. n. 
J52. BLACKW. t. 3. et 502. bene. Fl. Dan. tab. 63 1. 

SCKVHR. t. 42. 

^ Pharin. Verhafci Herba, Fi®res. 

JVoUkraiit; Kerzenkrivu \ woUigte Konigskerze; 

Bilre^ifackel; Felci- C O/lerhcrze; Fackcikrant ; Fa- 

1 ckelblnmen; Himmelsbrand- Gcrm. Leaved or Great 

zvhitc Mullein. Angl. Bouillon blunc male^ ou Molene. 

Gall 

In ruderntis, verfuris, aitf dem Walle circa vrbem 
. copiofv; hei dcm grimmifckcn Zifinger , in muris copiofe, 
hinter den KohigHrten ctc. Flor. lul. Aug. Per^nnis. 

Vf Florcs apibus pabulum. Pvod. puluerifata 
contra puhBonum morbos pecorum adhibetur. Pifci 
feminibus deglutitis temuienti. Fiores flauo - tin- 
ftorii. 
lychnitis. 324.*, VerhafcufU foliis cuneifornilbus, oblongis. linn. 
Syft. p. 219. n. 5. j.EERS Herbqrn. n. 150. leys. n. 
206. wiLD. Prodr. Bcr^l. n. 265. 

Kicin fVollkratit ; Jlaubigte Ksrzen ; weiffes WoU- 
kraiit; ?.lottenkr,vit. Germ. Hoarij Mullein.^ or wkite 
fiowered Mnllein. Angl, Bonillon Lijcknite. Gall. 

Ad vias , fepes et in flerilibus, iiccis ct coemete- 
riis pagorum frequens. F'. lun. lu!. Perennis. 

Obf Cciul. ramofus, Fclia radicalia longe petio* 
lata. Flor. flaui et pailmi albi. 
nigiuiij, 225. Verbnfcum foliis oblongo cordatis, petlolatis» 
LiNN. Syil. p. 219. n. 6 BOEnM. n. 153. 

Pharm. Verhafci 'R.^Aix ., Fiores. 

Sckwarze Kerzen ; Braunwurz ; fchwarzes JVoll' 
kraut. Germ. Sage-leaved Black Mtdlein. Angl. 
Bouillon nbir. G.ill. 

In falicetis tt ad fiuulorum margines hintcr Schon- 
I feld^ auf dem Gic/eer/zV/fiJJ^erge, ad fofliculas dicktehin- 

ter Eutritfck etc. et alibi. Fl. lun. Aug. Bit nnis. 

Vf Planta florefcens mures pellit. Apes frequen- 
ter reuifunt. 

326. P E K T A N D R I A. M O N G Y N I A, 1 1 9 

326. * Verhafcum foliis ampIextcaulibus,ablong-is,g-la-Blattana. 
bris, pedunculis folitariis. linn. Syil. p. 219. n. 8. 

LEYS. n. 208. SCKOLL. Flor. Barb. n. 172" 

Sckaben- ^. Motienkraut \ Ecielkraut\ Rattenkrcut, 

Germ. Yelloiv iMot/i Alullein.Ang^. Ilerbe auxMites. 

GaU. 

In locis arenoiis fterilioribusque hei Kleinzfciwcher, 

et in Coemeterio bci Altraujladt et alibi palilm» 
Necat cimices. 

101. VINCA. L. G. 322. Sinngrun, Ingriin. Gcrm. ' 

Perl.unckle. ^^ng/. Pervenche. GalU 

327. Vinca caulibusprocumbentibus; foliis b.nceolatc- ininw. 
ouatls ; floribus pedunculatls. linn. Syft. p. 2^2. n. 

I. BOEHM. n. 41. ELACKW. tab. 59. SGKVKR. tab. 51. 
inale. 

Var. a) Flore albo. 

Pharm. Vincae Pernincae Herba. 

Kleines Sinngrlln ; l-Vintergrihi ; Todtenkranz';^ 
Iun<ifet r.krone \ Magdcpalme. Germ. Common green 
Teriivijikle. Angl Pervenche. Gall. 

In fyluis denlioribus, im Univerjitatskolze coplo* 
fe. Varietatem Ibidem paiTim anno praeterlto vidl. 
Fl. Mal. lun. Perennls. 

Vf Planta adftrlngens In Gargarismatlbus pafllm 
adhlbetur. 

c) Flores vionopetali , inferi\ Germinihus bacciferis. 

IG2. SOLANVM. L. G. 26S. Nachtfchatten. Gervt. 
Nlght-f hade. Angl. Morelle. Gall. 

328. Solanum caule Inerml frutefcente flexuofo; follis Du':amarav 
fuperioribus haftatls, racemls cymofis. linn. Syft. p. 
223. n, 5. BOEHM. n, 54. BLACKW. tab. 34. Fl. Dan, 
tab 607. 

Pharm. Dulcamarae Stlpltes. 

Hinfch- f Hirfchkraut; Alpranken; Maiifekolz; 

BitterJuJJ; fValdnachtfchatten^ ivilde Stickiviirz. 

Germ. JVoody Nightfkad or Bitterfweat. Angl. Dou- 

H4 f« 120 CLASSIS V. ' 

ce ameie', Vigne vierge ou de jfndce, ouMorelle grint' 
■pante. Gali. 

In fepibus et ad ripas fluuiorum, im Rofenthale,&d 

' foiliculas in dem Poetengange ^ hinter dcn Gerbcru-ie- 

fen\ ytx^ns Stotteritz, Borsd-.nf^ MaclLcrn^ Eutritfch^ 

Krifkane etc. Fl. lun. lul. Baccae Septembri matu- 

rae. Pcrcnnis. 

Vf Raniis ad vincula cantharorum vtuntur eo- 
lum confeclores. Baccae arti tincloriae aptae. Ca- 
nibus et ouibusfunt venenum.- 
tuberofum. 329. Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatls in- 
tegerrimis, pedunculis fubdiuifis. lixn. Syft. p. 224. 
n. 23. BOEHM. n. 52. BLACKW. tab. 538- a ct b, et 

587- 
_Knollichter Naehtfcjiattcn'^ Erdapfel; Erdtujfel^ 

Knollcn\ Kartoffeln; T&rtoffeln\ Patatten. Germ. 

Commou Patatoes, or Taufinamhours. Angl. Potnme 

de terre, Truffc ou Battate de Virginie. Gall. 

In ag-iis et hortis okraceis copiofe coluntur. Fl. 
lul. Aug;. 

Olf. Varlat mirifice. Flos vldelicet deprehendl- 
tur modo colore pallldo , modo caerulaeo, violaceo 
aut paipureo. Porro quoque radlx quoad figuram, 
magnitudinem et coiorem diuerfa. Allae enim orbi- 
culares, aliae ob!ong£.e contra, allae conlferae ; et 
allae ratione colorls funt pallide luteo, carneo, ru- 
bro ac denlque albo praeditae colore. Qua de re 
varia nomina In lingua" vernaeula acciplunt. 

Vf RadJx hominibus cibus et nutrlmentum ; pe- 
coribus la^Inatio. Ex bulborum farina amylum , 
pululs odoratus, cafeus, fpirltus etc. conficltur. 
vulgatum. 330. Solamim caule inermi, lierbaceo; ramis teretibus 
hlrlutulis; follls ouatls, glabris, racemls nutanti- 
bus, baccls et aclnis nlgrls. 

Solanum nigrum caule Inerml herbaceo ; follls 
ouatls dentato-angulatls, racemls diftichis nutantl- 
bus. LiHN. Syft. pag. 224. n. 20. boehm. n. 53. 
BLACKW, tab. 107. Fl, Dan. tab. 460. sckvhr, tab. 
46. 

Pha^m. Solani nigri Herba, 

ae- ...*,« P E N T A N D R I A- M O KT G Y N 1 A. 121 

Gemeifter fckwan,er Nachtfckatten\ Sati- f. Al-p' 
hraut. Germ. Common 'Nigktfkade. Ang!. Mordle 
a fruit noir Gall. 

In cultis et ruderatls vbique, praecipue auf defi 
IVHUen circa vrbem. Fl. lun. lul. Annua. ^" 

Obf Piahta ilirpecla. Sues, vitalas, anates etc. 
nccat. 

33T. * Solanum caule inerml, herbaceo, ramis tereti- viUorum. 
bus villofis; foliis ouatis , anguloiis, villofis; baccis 
nigris ; acinls luteis. 

Rauckcr Nacktfckatten. Germ. 

In ruderatis ad fepet, in ambulacris et coUibus 
circa vrbem coplole. Fl. Aeftate, 

Pianta odore moichi praedita. Quaiitas virofa. 

103. ATROPA. L. G. 266. Tollkraut. Germ. Dwaie. 

Angl. Belladonne. GaU. 

332.* Atropa caule herbaceo, foHIs ouatis intej^rls.Beliadonna. 
LiNN. Syfr. p. 221. n. 2. blackw. t. 564. Fl. Dan. 
t. 758- JACQ^ Fior. Auftr. Vol. IV. t. 309. kern. p» 

104. t. 179. SCKVHR. t. 45. 

Pharm. Bellae Donnae Foila , Baccae. 

Gmeincs Tollkrauc; ToUkirJckenkraut; fchone 
Madcken i'.Frau; Teiifels-i. }Volfskirfche\ Irr-Wmh- 
{. Scklafbecre. Germ. Comvton Deadly Nigktfkade^or 
Dwale. Angl. BeUadonne. Gall. 

In fyluis elatiorlbus, pafTim in fifluaAcademicaml- 
hl occurrit, m dumetls et ad fepes hortorum paiTim; 
porro in multls hortis clrca Lipfiara. Flor. lul. Aug. 
Perennis. 

Planta tota venenofa. 

Vf £ foiils aqua deftlllata in Italia puellae plg- 
mentl cosmetici loco vluntur ; pictores etiam cojore 
tinount viridi. .' H ^ d) Flo' 122 CLASSIS V. 

d) Flores mono-petali^ fuperiy Germinihus capfu- 
lifloris. 

104. SAMOLVS. L. G. 238. Samoskraut £ Pungen. 
Gerifi. 

Valqrandi. 33,1- S am olus cmls minus vciw.oCo^ folilscrafns, carno- 
■{is Integerrimls; caullnls obturo- cordatis ; radlcall- 
bus obuerio- ouatls. 

Samolus Valerandi. linn. Syfl". p. 212. schreb. Spl- 
cll. p. 8. n. S98- Fl. Dau. t. i89- sckvhr. t. 40. 

Samolus Vakrandi follo oblongo. walth. Hort. p. 
162. 

Samolus Africanus follo rotundlore. Id. 1. C, 
tab. 23. 

Samoskraut'., Strandpungen\ rundblHttrige TVajfer' 
<p}mpi7!cUe. Germ. Lrng-leaved Brookiveed^ orRcmid-' ' 
leaved JVater Pimpcrncl. Angl. Mouron d'ean, Gall, 

In rluulls falfis ad Ketfckau valde frequens. Flor. 
lun — Aug-. 

Ohf lcon, quam Cel. walthervs In fuo libello 
dellnearl curault, noftrae fpeclel valde affinis. Nec 
igltur dubito, Iliam plantam, in Afrlca nafcentem 
noftrae efle potlus varletatem, quam fpeciem pro- 
prlam. Si ob caulem mag-Is ramofum lirmloremque, 
qul In planta Afrlcana obferuatur, folummodo no- 
vam conltituere vellmus fpeclem, tunc ex diuifione 
** plantarumin fpeciesChaos exifteret. — • BracLeae lan- 

ceolatae. Cal. glaber 5 — fidus. 

Vf Folla amara falfa pro acetariis inferuire pof- 
funt. 

105. PHYTEVMA. L. G. 236. Rapun^el. Germ, Ram- 
plon. Angl. Phltevme. Gall. 

©rbic.ularis. 334- Pkytsuma cspltulo fubrotundo, foliis ferratis^ ra- 
dicdibus cordatis. linn. Syft. p. 21 1. n. 4. soEHM.n. 
1^6. [fuh Rapunculo') jacq. Flor. Auftr. V. 5. tab. 

.43": 

Kreisrunde Rapunzel. Germ. Round headed Horned 
Ramp i n. Angl. Pkitevme^ouRaiponfetteatetes. G^W. 

In PENTANDRIA. MONOGYNIA. 123 

Tn fvluis et pratis montofis bei GmindGrf, fiequen- 
ter flw/ dsji Wleftn hintir GroJS- und Kleindolzig, im 
Bicniz. Fl. Mni. lun. Perennis. 

Ohf. Caidis evcctns^ fimplex, fpicani vnicain ter- 
minaiem gerens. Spica fubgolboia, ouata, caerulea. 
Semiva fiauo-fufca , ouata. 

335. Phijteuma fplca oblonga, capfulis bilocularibus, fpicata. 
foliis radicalibus cordatis. linn. Syu. pao;. 212. n. 5. 

FL Dan. tab. 362. kern. pag. 93. tab. 153. sckviir. 

t^b. 39- ... . ^ . 

Var. Phijteuma folils macuhs nigns notatis , ipica 

duj: lici et flore quadrifolio, interdum violaceo. 

Aehrevtragende Rapunzel; f-Faldraptnizeh, ^veiffe 
Rapunzel\ Tauhenhropf, Germ. Spiked Raiiipion, 
Angl. Raiponfctte ou epi, Gall. 

In fyluis, am Bieniz et Univerjitatskolze. Fl. Mai. 
lun. Perennis. 

Obf. Splca longlor, quam in priori, cylindrica, 
albo-flauefcens. Fruftus 2 — fidus, bilocuiaris. 

Vf. Folla et radix ad olera et acetarla In vfu 
funt. 

106. CAMPANVLA. L. G. 234. Glocken. Germ, 
Bell-flower. Angl Campanule. Gall 

a) Foliis laeuioribus angujliorihus. 

336. Campanula ioWh radicalibus renlformlbus ; caull- i'otundlfoU» 
nls linearlbus. linn, Syft. p. 206. n. 4. schreb. Spl- 

cli. p. 7. n. 897- 

Rundhlattriges GVdchchen; JViefen- Gras- f. Milch' 
glbckchen. Germ. Common fmall round-leaved BelU 
flower. Angl. La petite Catnpajiiile. Gall. 

In pafcuis ficcloribus gramineisque , ad vlam qua 
itur verfus Gonnez-tiitZy um den Bieniz^ nach Schcn' 
feld ; m coWe Templi St. Theclae; in pratis kinter 
ReichelsGarten, auf den Brilcken nach dem Kuhthtir- 
vte zu. Flor. Mal. ad Septembr. vsque. 

Vf. Succu? ex corolla exprefTus coeruleum et fla- 
vum exliibet colorem, Pabulum oulbus valde gra- 
tum, 

337' 124 C L A S S I S V. pamla. 337. Campanuh foliis ftricl:is ; radicalibus lanceolato* 
oualibus; panicula parula. linn, Syft. p. 206. n, 5. 
scHREB. Spici!. p. 6 n. 894. Pl- Dau. t. 373. 

IVeithlumige f. fchu'ed;fche Glocke. Germ. Field 
BeV-Fioiver. Angl/ Cam-pauule tonffue. Gall. 
In pratis vbique. Fl- lun. lul, jPerennis. 
ObJ. Fiores exigui, parui. Cal. ad laciniarum ba- 
lin denticulo biuido. Caulcs ramofi. 
Rapunculus 33'<. Camfamda foiiis vndulatis: radicalibuslanceolato- 
oualibus ; panicula coarclata. linn. Syft. p. 206. n. 6. 
BOEHM. n. 48. Fl Dan. t. H55. sckvhr. t. 49. 

Ra-pnnzel\ kaidblattriges Gl'6ckdieit\ Filrwitzlein. 
Germ. Ratwpion^ or Efctilent-rootcd blue Bell-flower. 
Angl. Raiponfe. Gall. 

In pratis et locls aridlorlbus. Fior. Mai. — lul. — 
Aug. 

Obf Canl anguiatus, hirfutus. Folla parum pli- 
cata, leuiter fc^^bra. 
• ■ Vf Radix sd olera et acetarla. 

perficifolia. 339. Camfanida- ^oWis radicjsiibus obouatls; cauiirils 
lanceolato linearibus, fub<erratls feffiiibus, remotls. 
LiNN. Syft. p 206. n. 7. BorHM. n. 44« \ 

Var. Canifamla flore albo, follis parum latlo- 
rlbus. 

PfirfichWdttrige Glockcn\ grofie fchmalblattrige 
JVald.glocke\ fValdci/tnbel; hohe Waldrapunzel £.. 
Glockenbhirne. Germ. Peachleaved Bellfiower. Angl. 
Campanuk a feuilles de pecher.Ga\L 

In iiiuis montofis, imBienizfvequens. Fl.lun. lul. 
Perennis. 

yj. Flores apibus pabulum praeftans. 

b) Foliis fcabris^ latioribns. 

Eapuncu- 340. Camvamtla folils cordf^to-lanceolatls , cnule ramo- 

loicies. fo; fl.iibus fecundis fparfis; caly^cibus reflexls. 

LiNN. Syft. p. 207. n. 23. scHREE. Splcil. pag. 17. n. 

Rapjinzelartige Gldckchen\ ttnlde Milchglocken. 
Germ. Rampion-rootei Bell-fiower. Angj. Campamdt 
raiponfette. Gall. PENTANDRIA. M O K G Y N I A. Il^ 

Ad CsTpes in edltlovihus ayer MarkkJeberg, im Rdfen" 
thale et aliis lyluis ad PiiHam; porro In niultls hor- 
tis. FI. lun. — Aug. 

y/ Radicem eHe efculentam referunt Chfius et 
Dodo?!ae7is. 

341. C?7«^Ji3;??//a caule angulato, foliis petiolatls, caly- Traclielium. 
cibus clllatis, pedunculls ttifidis. linn. Syft. p. 208. 

n. 28- BOEHM. n. 45. 

Var. a^! Campanula flore albo. 

Ne/felblattrige Glockejt; gemeines Hahkraut\'' Huc^^- 
blatt; Zapfejtblatz. Germ. Great bhie Throatwort^ or 
Canterbury Bells. Angl. Campanule gantelle^ ou Gau- 
teJee a fleur bleu\ Gam de Notre-Da?ne Gall. 

In fyluls frequens, ijn Rofenikale^ Zfchocherfchen^ 
Kleindblziger /-/o/ce' aiilsque, et ad lepes copiofe etc. 
Var. im Kleinduhiger et Sc-euditzer Holze nuperrime . 
>reperl. Fl. lun. lul. Aug Perennls. 

Vf. Radlx efculenta et fwlia teneila olerlbus etace- 
tarlls apta, 

342. Campanula caule angula^o, (implicl: floribus fef- glcmarata. 
fillbus, capitulo terminail. linn. Syft. p. 208. n. 29, 

EOEHM n. 46. 

Gehaufte f. SiifcheJgldchhen\ kleines Halskrnut. 
Germ. Lejfer Throativort. Angl. Campanule conglo- 
meree. Gall. 

In pratls montofis, arldlsque et fyiuls, im Univer- 
Jitatsholze^ im Bieniz an der fViefe, etiam auf detn 
AitraiiflfidterKirchhofe {ti^c^^aentev vtpQti. Fl. lun, lul. 
Aug. Perennls. 

Pratls obnoxia. Pec^ra herbam refpuunr. 

343. Campanula hifplda, caplrulo termlnali , follls lan- Ceruicarla» 
ceolato-llnearlbus, vndulatls. linn. Syft, p. 208. n, 

30. scHREB. Spici!. p. 6. n. AC)^. Fl. Dan. t. 787. 

HaIskrautgJdcnc!un\ Genick - f. Zapfleitikraut. 
Germ. 

In fylulp, e. g. im Bieniz, Oberholze, ad Oehfchau^ 
StormthaJ et Univerjitatsholze, porro In Coemeterio 
AJtravfladienJi. Fl. lul. — Aug. Perennls. 

Vj. Radix alba, fapida et lenlter roborans. »♦* Cap* 126 CLASSIS V. 

*** CapfuUs ohte&is i calycis finiihus rejtexis. 

Spcculum 344« Camfanula caule ramofiflimo, difFuro, foliis ob» 
Veneiis.i jongis {ubcrcnatis ; floribus folitaris, capfulis pris- 
niaticls. linn. Syft. p. 2oy. n. 46- schree. Spicll. p. 
145. n.-ri62. 

Ffauen- f. Venusffiegel\ fihifeckichte Feilcken, 
Gernt. Vemis Looking- ghif. Ano-i. Mirette^ oii Mi- 
roir de Venus, Gall. 

Inter fegetcs pafTim. Fl. lun. — Aug. 
' Obf Galll radtcem, quam -Do«cem appellant, ace- 

tarlorum ad inflar lubenter comedunt. 

e) Flores monopetali ^ fwperi : GERMINIBVS 
BACCIFERIS. 

107. LONICERA. L. G. 250. Lonicere. Gcrm. Honey-* 
fuekle. Angl. Chevre-feulile. Gall. 

* Periclymena, catiJe voluhili, 

CaDrifolium 345* * Lonicera floribus verticillatls, terminallbus, fef- 
filibus; follls fummis connato-perfoliatis. linn. Syfl'. 
p. 215. scop. Carn. L p. 152. poll. Pal. 1. n. 217. 
jACQ. Fior. Auftr. V. 4. t. 357. 

Perlclymenum perfoliatum. C. B. P. p. 302. 

C'eifihJatt\ durchwachfenes italienifches f. welfchet 
Geifihlatt\ Speck-JValdiilie \ yel.tigerjelieher\ h ald- 
ttnnde\ Zatmling. Geim. Italian Honeyfuckle. Angl. 
Chevre-feuille cultive. Gall. 

In dumetis ac fepibus et liortls fuburbanls paga- 
nlsque valde frequgns. Fior. Malo. — lulio maturat 
baccas. 

Ohf Frutex volubllls, longus, teres. Rami op- 
pofitl. Folla conlugati, Inferlora ouata, obtula, 
connata, fumma orbiculata, integerrlaia. Baccae 
fubrotundae, fucculentae , ex rubro In flauum colo- 
rem vrrgenfes, gbb ar, aplce pun£lo nlgro notatae» 
' Sem. 4 — 5 ,rotunda, glabra. 

346. P E ^- T A N D R 1 A, M O N G Y N I A, 12? 

346.* Lovicera capitulis ouatis imbricatis termlnali- FeriGlyme- 
bus : foliis omnibus dlftinctis. linn. Syft. p. 216. n, '^""^* 

4. SKRT. Lipl' n. 49. SCKVHR. t. aO. 

Vt;r. «) Lojtic. foliis omnibus integerrlmls , petio. 
latLs, oppolitis. 

/3) Lonic. follls finuofis vel querlnls. 
y) Lonic. foliis finuofis variegatis, 
Pharm. Caprifolii Stipites, Herba. 
GefneineLonizere; wildts gejiieinesGeifiblatt ; Geoy- 
genrofen; tentfckerjel iigerjelicber\ Rofe-donjericho. 
Geim. 1'Vild Honeyfuckle. Angl. Chevre-fmille d^Aile- 
magne. Gail. 

In dumetls ante pagum Grcfiwolkau auf dcr Ivful'^ 
porro In plurimis hortis fuburbanis et paganls haud 
infrequens. Fl. lun. et lul. Frut. 

Vf Flores vrinam cient. Baccae dulces purgante 
vi o-audent. Floijer. — Infufum cum vltriolo mar- 
tls nigro tlnglt colore. 

** Ckamaeceraja : pedunctdis bifloris. 
347.* Lonicera pedunculis blfloris, baccls diftln£tls, tatarica. 
foHis cordatls, obtufis. linn. Syft. pag. 216. tl. 8« 
jACQ. Mifc.Vol.III. 

Chamaecerafts fruclu gemino rubro, follis glabrls 
cordatis. Amm. Ruth. T84. 

Tartarijche Hedetirarfehe. Germ. Tartarian Honey- 
fuckle. Angl. Chevre-feuille de Tartarte. Gall. 

In dumetls aufderhiful ante horrum ad GrofiifoU 
kau\ In Serto tinten am Grahen ergaltulum verfuspaf- 
fim; fed frequentlus In hortis fuburbanls, e. g. 
PVinhleriano , Trieriano , Lekriano etc. Fl. Maio et 
lunlo. 

Hlc autem frutex proprle inTatarla nafcens obln- 
fignem Corollae colorem ornat fruticeta et fepibus vi- 
vls humiliorlbus valde aptus. 
348. * Lo«icerfl pedunculisj biflorls, baccis diftln£tls, Xylofleum, 
foHIs Integerrimls, pubefcentibus. linn. Syft. p. 216. 
n. 9. H. Dan. t. 808. 

Dte gemeine Hecken-'irfche\ Hunds - AhVirfhe'y 
Teufels FUegen^irfche; Bohrkolz; Vogelbeere; Sfiefi- 
heerholz-.Fiedelrum-pfcketi^Teufelsmarterholz^Seelenholz; 
Ziveckholz; Frauenholz. Germ. FJy Honetffucide. Angl. 
Chevre-feuille des buijfons \ ou Camerifier, Gall. in 128 CLASSISV. 

In fyluis bumidis et ad fepes hortorum pagano» 
rum f\eqaens. Fior. Maio. Baccae Aug^ matu- 
refcunt. 

Vf. Lignum tabaci fifiulis aptum ; Heiba pabu- 
lum capris ^-atum. Frurcx fepes viuas reddit den- 
liores. Bacca^ vehementer purgant et In magna co- 
pia lumtae vomltum excitant. 

f) Flores s—petaU, inferi: GERMINIBVS 
BACCIFERIS. 

I08. Rhamnus. L. G. 2R4. Wegdorn. Gem.Buck- 
thorn. Arigl. Nerprun. Oall, 

* Inerjnes. ~~ 

Fratigula. 349. B.hcimnus inermis, floribus monogynls, herma- 
piiroditis; foliis integerrimis. linn. Syft. png. 234. 
EOEHM. n. 51. BLACKV/. tab. 152. Dv HAM. Arb, I, 
p. 245. t. 100. Fl. Dan. t. 278. cram. t. 43. sckvhr. 
t. 46. Fol. male picta. 

Pharm. Frangalae Cortex. 

VnhcttHihrter F/egdorn; Faulhaim ; Za^pfenholz ; 
FJiindslansbanm ; Grindholzf fchwarze Erle; Sckiffi- 
heevc ; Puherkolz; Stin^-hamn. Germ. Elac': Berry- 
hearing Alder. Angl. Bourdaine ou Aulne noir baeci- 
fere. Gall. 

In nemornfis humidis, im Zfchocherfchen Hnlze; 
hinter dem Gerherwaffer ; auf dem Wege naok Schoji- 
feld; im Kofentkale ; in ambulacris, e, g. pi der Allei 
et in multls hortis. Flor. Mal. — lul. Baccae matu- 
refcunt Aug. 

Vf Paccae, fub nomine Craine d^Avignon., viridl, 
cortex contra luteo tlngunt, colore. Tinctura bac- 
carum cum bafi aluminis trita , format colorem vul- 
go Stihie-Grain dictum, Dukamel. Smolandi ad vin- 
cula cantharorum hunc feligunt. Carbones ad pul' 
verem pyrlum praeparandum adhibentur. 

** S]pi- PENTRANDRIA. MONOGYNIA. 120 ** Sphwji. , / 350. K/2a7«riar fpinis terminaiibus, floribus quadrifidis catharticus. 
diolcis; foiiis ouatis, caule erecto. linn. Syft, pkg.. 
17,1. n. r. BOEHM. n. 694. elackvv. t. 135. cram, t. 
35. DVKAiM. Arb. II. pag. 214. t. 50. Fl. Dan. tab. 
850. 

Fharm. Spinae Ceruinae B-3Ccae, Cortex. 

Furgircndcr y,'egdorn ; Krei/zdorn ; Rhein-f.Kreriz- 
heere; Hirfclidorn; Dtntenbeerfiraach ; Amfclbeerdorn. 
Gcerm. Covimon Purging Buckthorn. Angl. Noirprun^ 
Bourguepine. Gall. 

Inter fruriceta et in nemoribus nach dc7n Rofentha. 
le et SchonfcM^ porro in plurimis hortis etc. Flor. 
Maio. 

Vf. Frutex fepibus pulcherrimis, altis, viridibus- 
que spfus. Cortex iuteo purpurafcente. Baccae 
auteni viridi tingunt colore, et cum alumine cocl:ae 
fuccum viridem ^erd-de - Vejie, i. e. Saftgriln dictum 
exhibent. Syrupus e baccis praeparatus leniter et tarde 
purgat. 

IC9. EVONYMVS. L. G. 291. Spillbnum. Cerm. 
Prickwood. Anvl. Fufnin. Call. 

o 

35T. Euonijni!{y floribus fubquadrifidis ; fruclibus apfe- Europaeus, 
ris: foiiis ouatis, acutls, ferratis. wilden. Prodr. 
Berol. n. 283- 

Enomjmus Enro-paeuf floribus plerisque quadriiidis; 
folils feffiiibus acutis. linn. Syfl. p. 238. n. 4. boehm. 
n. ^^^. SCKVHR. t. 4S'. — 

Euonymus vulgaris pedunculis alarlbus, petalis ob- ' 
longis, fructibus glabris. scop. Carn. 

Euro-p ifcher Spillbaum; Pfaffenhiitchen ; Pfaffen' 
Tnutze; Ziveck- f. Schufterholz; Spulbaum; Ha-nckldt' 
chen ; RotakiihJgenbrot. Germ. Cotnmott Spindlee 
Tree. Angl. Fufain de bois ^ ou Bonnet de pretre. 
Gall. 

Adfepes, In dumetis vbique ', itider AllceeimmxA' 
tis hortis. Fl. Mai. lun. Frut. 

Obf. Plerumque flores et fruflus quadiitidi, pafllm 
quinquetidi, 

I Vf X^O CLASSISV. 

Vf. Adfepes humlliores; puluerem pyrlnm vtills, 
Lignum flauefcens, durum, rigidillimum, Inftru- 
mentls, e. g. fuiis, colis etc. coniieiendis aptum. 
Baccae pedlcuios nGcant, ct a tinctbrlbus in vlumvo- 
cantur. 

_ ' lio. VITIS. L. G. 305. Weinflock. Germ. Vine. Angl, 

Vigne. Call. 

vlnifera. 352.* Fifix foliis lobatis ilnuatls nudis. linn Syft p. 
244. BLACKW. t. 153. BAVH. Pin. 299. Vitis vini' 
fera- 

Pharm. Vitis Folla, PafTulae matores. Vinum. 
♦ Gcmeiner £. cdler V eirjfock ; -itinrehe; Trpuhen' 
ftock; Weirarauhen. Germ. Common Grapes. Angl. 
Vi^nc cultivee ; Raifin de Dame. Gall. 

Hab'tat in Oibis ^p.irtibus temperntit. Praeprlmls 
in noftro Civculo paffim in tr.agna copin reperitor, 
e. g. in dem JVeiKnaffcken vor dem grinimifchen Tko- 
re\ hinter' Planlig auf dem 1} eitibcrge et aiihi ; porrd 
quoque in liortls fliburbanis et ruftiranis frenu ns. 
Fl. Maio Tunlo. Baccae niaturae exeunte Septembre 
et Inirlo Octobris. 
Vius eft notiffimus. 

g) Flores 5 — 'petali^ fwperi: GFRMINIBVS 
BACCIFERIS. 

III. RIBES. L. G. 30T, Krausbeere; Ichann^sbeer* 
ftrauch, Cerm. Currant. Angl. Groflelllier. Gall. 

* Rthefia, inerjnia. 
hibrum. 353« R'^^^ inerme, racemis glabris, pendulls , floribus 
planluiculis. linn. Syft. p. 242. n. /. boehm. n.2^6. 
BLACKW. tab. 285« i. I- et 2. et var. fruclu albo f. 5. 
SCKVHR. t. 48. 

Pharm. Ribiuni ruhrorum Baccae. 
Rother lohannisheerflrauck; RiebefeJftrauch Gerni. 
Comtnon Sur Currant. Ang'l. GroJJetllier a grappes et a 
fruit rouge. Gall. 

Intec PINTANDRIA. M O N G Y N I A. I3I 

Intec frutlcefabtsd fepes hortorumipfisquem hor- 
tls. Fl. April. Mal. Frut. 

Ff. Fiores apibus pabulum. Baccae condltae In 
deliciis habentur. Ii baccls cum Saccharo non de- 
purato etaqua fiiglda q. f. Vlnum pvaepararipotefl:, 
pulchernme coiore Kermfiano amoenum. Roob 
elusdem cum faccharo praeparatum In febribus pu- 
trldls valde aeftimablie. 
354. i?;7;a Incrme, racemls pllofis ; floribus oblongis. nigrum, 
fciNN. Syft. p.' 243. n 4. EOEHM. n. 355. blackv/. t. 
285. f. 6. Fl. Dan. t. 556. 

Pharm. Ribum nigronun Baccae condltae, Rob. 
Stipites, Heiba tenelia. 

Sivarze lok.nniisbeere; Bocksbeere; lungfranjlrauch; 
Stinkblume ; \ioc\sheci-enftrauck. Ge?m. Common blak. 
Cuyrant. Angl. Grojjeillier a fruit noir ou Cajjier. 
Gall. 

Inter ftutlces iui Rojenthale , et ad foflulas an den 
kleinen Koklgdrten etc. Fl. April. Frut. 

Vf. FoIIatenella, recentlaetcIiIfiimelnaquacaHda 
infufa, mox ficcata, fuccedanea funt Thene Chinen- 
fi. Baccae in nonnullls reglonlbus eduntur etl.a» 
fermentatae Splrltum ardentem largluntur. A ve- 
terlbus hae b^ccae pro veneno habllao. Boues dy- 
fenteria febrill baccls dcuoratls affliguntur. 

** Grofulariae aculeatae. 

355.* Ribes r^imh aculeatls, petiolorum clliis pllofis, Gi5onularia. 
baccJs hlrfutls. linn. Syfl:. p. 243. n. 7. blackw. t. 
277. 

Grofl*ularIa fplnofa fatlua. dvham. Frult. I. p. 270. 

t. 2. f !. 2. 

Gcmeine StackeJbeere ; haarige Gartenftachelbeere, 
Germ. < oofehemj. Angi. Grojfedher blanc, Gall. 

Indumetls, ad hortorum iepespafllm; in hortls 
contra valde vulgaris. FL Aprill et Maio. Baccae lu- 
lio imturae. 

Hic autem frutex In Heluetia vulgitlflimus radlcl- 

bus prop:>gans hlnc et Illlnc varle coioraras fert bac» 

cas, quae non iolum crudae eduntur cum iapore, ^cd. 

i, 2 et 132 C L A S S I S V. et2;i"orraeInembamir.atacoquuntur. Baccae maturae, 
caute {k-catae in furno , grat^ani faporem acldulum 
conciliant iusculls. 
Vua ciirpa. 35;6. ivr^w racemis aculeatls, baccis glabrls, pedlcellls 
bractea monophylla. linn. S ft. paa,. 243. n. "8. 
BOEHM, n. 357. BLACKW. t. 277. Fl. Daii. t. 546. 

Glatte Staclulheere; Kiojlerbeere ; Ckriftnhren ; He- 
eken- f. Stiichhccre. Germ, ^P'ild prikk'!^ Gofeherry. 
Angl. Groffeillier ,des kaics, ou efineux fauvage ; oU 
Gadelier. Gall. 

In hortls , dumetls , areis vblque. Flor. Apilli. ": 
Frut. ^ 

Vf. Baccae immaturae varlo modo In cibls*, matu- 
rae et eduntur et in vltrels valis clauiis areto condl- 
untur. Iniuper fermentatae Ipliltum ardentera dant. 

112. HEDERA. L. G, ^04. Epheu. Gem Ivy. 
Avgl. Lierre, Gall. 

Helix. 55?. Hedera foUis ouatis lobaiisque. linn. Syft. pag, 

243. BOEHM. n. 352. BLACKW. t. 1^8, CRAM. t. 45. 
SCKVHR, t. 49. 

Var, <x) repens. 
/3) arborea. 

Pharm. Hederae arboreae Lignum, Folia, Baccae. 

Gemeiner Epkeu ; ■■''aliep-pig, Muuerewig; Mauer- 
ffau; IVimergriin. Germ, Great common Ivy-tre, 
Angl. Lierre ordinaire Gall. 
' Prlor terram fyluarum teget vbique, praeprlmls 

im Rofefnkale, quihus in locis rsrliTnne floret, quade 
re a bavhino Hedera fterllis iipp JlaLa eft. Altera 
contra cum fuis farmentis fixe ndhaeret r.rboribus at- 
que muris. Fl. April. et Mai. Baccae vero aeftate 
fubfequente maturefcunt. 

Obf Varietates follis ex virldi et pallldo aut luteo 
variegatls in hortis paftim occurrunt. 

Vf. Hederae fo'Iis clauos pt-dum extrahi pofle, 
ollm exiftimault Riuerius. Ob foiiorum f sporem et 
refinae naturam b. Scopolius putault hanc plantara 
efle vulnerariam. 

' 358- P E >« T A K D R I A M K G Y i; T A. I 3 3 

358. * /fcf^erflfoliisquinatls, ouatis,ferratis. mnn. Sy{l. quinqueto- 
24:^ n. 2. DV Roi Haibk. I. ^K- n. 302. 

Funful.ttriger f. amcrikanifchcr Ep!ieu\ lungfern- 
ivcin\ ifilder fVein. Germ. American Jvij or Virgi- 
nian Creeper. Angi. JJerrc d^Ameriqite. Gall. ^ 

Sponte prnprie nafcitur in America jeptentrionali, 
Apud nos ad muros et in hortis paffim reperitur. Sic 
quoqu^ ad ii.urOi liniofos poft hortum Weifiannm ad 
Stdttcritz mihi occurrit. Praeter haec lcca ad Hor- 
ti ntedici muium et in aliis hortis crefcit. Flor. 
Aettate. 

Obf. Racemx 3 — fidi bis dichotoiiii, vltimo vm- 
• 'bcllati. CcJ. breuiifimus, obfufe dentatus, apice ru- 
bicundus. Petala oblonga, obtufa, apice fornicata, 
viridia. Glandula receptacufi calyce altior, germen 
ciiigens crenis aliquot. Stam. fitiformia , oorolia 
paulo breuiora. Styl. i. longi;udIne flaminum. Ger- 
men fuperum tetra-paffim polyfpermum. Nume- 
rus flnrum varlat 4 — 5 — schreb. Folia verfus Au- 
tumnum rubro gaudent colore. 

h) Flores apetali, inferi. 

113. GLAVX. L. G. 314. Milchl^raut. Germ, 
Milkwort. Angl. 

359. Glaux foliis alternis, ellyptico-oblGngls. linn. maritima. 
"fIoi. Lapp. 72. Elusd. Syft pag. 249. jahn. n. 4. 

Fl. Dan. t. 54X- scKVHR.-t. 50. 

Mdck-Sah - f Mutterkrain ; Schiel - Seemelkraut \ 
Vogelkraut mit Koriander Saamen. Germ. Sea Milk' 
tvort, or Black Salt-wort. Angl. Glaux du hord dela mer. 
Gall. 

In folo falfo; v. c. ad falinas Ketfchatcienfes ., ojim 
Celeb. iv«o//e detexit, ibidemque quoque nuperrime 
reulfi magna in copia. Fl. Mai. lun. 

Obf. CVj/z;x pcrfiftens campanuiatus, viridls ; pofl: 
maturtatein vero aibo vel rubro variat colore ; de- 
hinc nonnullj pro corollula habuerunt calycem. I 3 IT4- 134 CLASSl s V. 

114. THESIVM. L. G. 115. Leinblatt; Flachs- 
, kraut. Ger7fK 

Linophyl- ^60. ThcpMin panicula foHacca, follis rnearibus. linn. 
lum^ Syft. p. 249. EOEHM. n. 357. scKVHR. t. 51. 

Bergfiacks\ geineines Leinkraut. Germ. Flaxleaved 
Thefinm^ or Bajlard Toad- Flax. Av^\. Thejie afeuil- 
les dc Lin. Gall. 

In coiilbus gramine veftitls, am Bieniz fparfim. 
,FI. Mnio — lul. Perennls, 

Ohf. Caiilis ereclus ramofiis ; Flores quadri-fcd 
palHm quinqueMdi, Cal, 4 — 5 — fidus. Stam, paf- 
lim 4. 

' D I G Y N I A. 

a) Flores mGjiopetali^ inferi, 

115. ASCLEPIAS. L. G.3;3.Afklepiade f Hundskohl. 
Germ. Swallow-wort. Atigl, Dompteivenin. Gall. 

Vincetoxj, 351. AJclcpias foills cordato -ouatls, bafi fubpilofis ; 
cum. caulo erecto: floribus fafciculatls. wilden. Prodr. 

Berol. n. 29T, 

Afclepias Vincetoxictnn fo!I;s ouatis bafi barbatis, 
caule ereclo, vmbelHs proliferis. linn. Syft. p. ^59. 
n. 16. EOEHM. n. 56. BLACKw. t. 96. Fl. JDaji, t. ;)'49. 
SCKVHR. t. 35. f. b. (non optima). 

Pharm. Hinmdinarlae f, Vincetoxici Radix, 
Herba. 

Weiffe Aefcnlapie '^ gemeine Schzva]benumr%; Gift- 
wender; Giftwurz\ St,Loren%\raut.G<ixm. Common 
JVhite Sivallow-ivort. Angl. Tame ■poifon ; Domfte^ 
venin',Vincpcifon. Gall. 

In nemoribus montofis, paflim ijn Bieniz. Flor. 
lun. lul. Perennis. 

Vf Plantam gelu taclnm equt comedunt- Pap- 
yus pro vomite. Radix prouocat exanthemata. II^. PEKTANDRIA. D I G Y N I A. I35 

116. GENTIANA. L. G. 352. Gemhn f. Enzian. 
Gcr}n. Fellwort. Augl. Gentiane. Gall, 

* Corollis ^ fidis fuhcwinfaniformihus. 

362. Gentiaua corollis qumquefidis, campanulntis, op- Pneumo- 
podtis, pedunculatis; foiiis linearibus. linn. Syfi:. p. nanthe. 
264. n. 7. BOEHM. n. 55. Fl. Dau. n. 269. 

Grofier i. fck^nalhlattriger Herhfl Enzian; Lungen- 
hlnme. Germ. Calatkian Violet. Angl, Gentiane ma- 
rais. GaU. 

In locls humidis, auf der Wiefe Riickmarsdcrf ge- 
gen ilhcr ; auf der IViefe hijiter Kleindiilzig copiofe ; 
hititet der Sckonfelder Miihle paflim. Fl. lun. — Aug, 
Perennis. 

** Corollis 5 fidis , infundihiliformihus. 

363. Gentiana coroUis 5 ^^dis infundibiliformibusj cau- Centauviura 
le dichotomo: piftillo fimplici. tiNN. Syft. p. 268. n. 

2\. BOEHM. n. 57. fub Centaurio. blackw. t. 452. 
JF?. Dan. t. 617. sckvhr. t. 49. 

Var. «) Gentiana corollulis 5 fidis infundibilifor- 
mibus, caule breuiffimo, ramofifilmo. Gerard. 

/3") Gcntiana minima Rorc albo; foliis minorii 
bus, craflloibus, carnofis. 

Pharm. Centauri i minoris Herha^ Flores. 

Taufen^iihicnkraut \ Fieherkraur\ Erdgalle; Bieher- 
kraut. Germ. Leffer Centatirif. Angl. Gentiane Cen- 
tauree, ou petrte Centaures. Gall. 

In prstis ficcioribus hei der Funkcnhurg^ in der 
OhftaUee het Leutfch' porro in fofliculis humidiuscu- 
V.s kinter Sckleufig, Gufindorf, Ekrenhergetc. Var. /3) 
ad Salinas Ketfchauienfes deprehendi. Fl. lun. — Aug, 
Biennis. 

Vf Planta valde amara, tonica, antifebrilis , foll- 
dorum laxitatem corrigens, fluida diluens, excretoria 
promouens , dein contra febres remittentes cum fuc- 
cefTu -^dhiHetur, atque paflim cortici peruuiano fub* 
jftituitur, Pediculi decoc\o necantui-. 

I 4 h) FI0- 136 CLASSIS V. 

b) Flores apetali. 

117. CHENOPODIVM. L. G. 3:57. Ganfefufs. Germ. 
* ' Gooi^Foot. Aiigl. Patte d'oie. 

* Foliis angulatis. 

Bonus 364. C/ie?iopoc?i«?» folils triangulai-I faglttatir. , integer- 

Heniicas. rlmis, Ipicis compofitis , aphylHs, axillaribus. i.inn. 

Syft. p. 309. BOEHM. n. 557. BLACKw. t. 3 1 1 , H. Dan. 

t. 579. SCKVHR. t. 56. 

Ph.rm. Boni Henrici Herba. 

Gurer f. fiolzer Heinri(k\ Hackenfdiaar \ englijck 
Bengelkraut \ ivilder Feldfpinat; Lanmerokrcn ; L .m- 
merkraiit \ Allgut ; Himdemeldc, Germ. Common Eng- 
lifk Mercurtf, Good Henry or AUgood. Angl. Fatte 
d^oie Bon-Hcnri. Gail. 

\n ruderntis, ad vias, nack dcn H:.tifern der Kold- 
g rten et circa pagos vbique. Fl. Mai. lun. 

Vf Turiones Afparagi more praeparantur. FolJa 
in folo pingui culta vernali tempove faplda acetariis 
inferuSunt. Radlx exhibetur ouibus phthili af- 
.^iciis. 
vrbicum. 365. * Ckenopodium folils trianaularlhus fubdentatis, 
racemis confertis, ftrictiflimis , caull ?ipproximatis 
longiffimls. linn. Syil. p. 261. n. 2. 

Stadtganffnf. Gtrm. Uprigkt Blite. Angl. Fatte 
d'oie dcs villcs. Gall. 

In vrbibus et pagis ad domos, in der Allee ante 
portam Grimmenfe?n et in vrbe Taucka dicla hei der 
Kircke mihi occurrit etc. Fl. Aug. 
vubrum. ^55 C ken opodium folih cordato - triangularibus, obtu- 
liufculls dentatis; r.^cemis ereclls compofitis , fubfo- 
llofis, caule breuioribus. linn. Syil. pag. 261. n. 4, 
BOBHM. n, 561. 

Pharm. Atriplicis Stfluefiris Herba. 
- Rotker Gmfefufs; Neunfpitzen; Schwcinrodt ; SaU" 
' halg; Miftmelde. Germ Skarp-leaved Goofe-foot, 
• Angl Fatte d^oie raugeatre. Gall. 

Ad vias^ in locis ruderatis vbique, Flor. Mal. lun. 
Annua, 

Olf PENTANDRIA. D 1 G Y N I A. I37 

Ohf. Infufum aquofum cum vitrlolo msvtis fulco 
tin'^It colore. 

367. Chencpodium follls ou^iUSy nitidis , dentatis, acu- murale. 
tis ; rflcemis ramoiis, nudis. linn. Syft. p. 261. IJ. 5. *^ 
scHREB. Spicil. p. 40, n. 964. 

Mautr Gafifefufi. Germ. Commsn Gnofe foot., or 
Sow -bane. Angl. Fatte d'oie des trmrailks. Grul. 

In rudeiatis, auf dcjii ^Falii\ etcirca pagos inmu- 
ris. 

368. Chejiopodium foliis rhomboideo -tiiangularibu?, album. 
erofis, podice integris: fumniis obiongis; racemis 
ereclis. linn. Syft. pag. 261. n. 7. boehm. n, 562. 

FL Dan. t. 5^3. 

iVeiJfer Ganfefnfi ; Scheis- f. ivilde MeJde. Germ. 
Cotmnon Orache. Angl. Patte dJoie blanche. Ga.\\. 

In agrl.s cultis frequenter. Flo.r. lun. lul. 
Annna. 

Vf. Folia vere ad olera. 

369. C/je7;opocii«Mi foHis rhomboideis, dentato finuatls", viride, 
racemis ramolis fubfoiiatls. linn. Syfc. p. 262. n. 8- 
BOEHM. n. 559. 

Gfiiver GUnfefiifi ; ^emeine grilne Melde, Germ, "■ 

Creen Blite. Angi. Fatte d^oie vcrte. Gall. 

In agris fere oranibusinter fegetes atque olera fre- 
quentiiilnia; porro etiam ad iuuros ante portulam , 
Sehoenfeldicam et allbi. Fl. lun. lul 

Vf. Folla olerum loco vernall tempore Infer- 
viunt. 

370. Chenopodium folils cordatis angulato -acuminatisj hybriduni. 
rncemis ramofis nudis. linn. Syft. p.^g. 262. n. 9. 
poEHM. n. 560. 

UniichtcrGanfefufi ; Schweincinelde ; hreithldttrich' 
ter Pitzer\ Sautodt. Gcrm. Maple-lcaved Blite. 
Angl. Patte d^oie hijbride. Gall. 

371. C/ze7/opocJ/i0H follls ouato - oblongls, repandis; ra- glaucum. 
cemls nudls, {impllclbus, glomevatls. linn. Syft. p. 

262. n. 14. BOEHM. n. 563. 

Eifengrauer Grnfefufi\ gcfireckte Mclde. Germ. 
Oak-!eavedBlite. Angl. Pntte d^oie glauqne. Gall. 

Ad domos etfimeta copiofe. Fl, lul. Aug. 

l 5 ** Fo- I38 CLASSIS V. 

** Foliis integrif. 

Vuluaiia. ^7"?. Ckenopodium foliis Integerrimis , rhomboideo- 
ouatis ; rioiibus conglomfratis, axiilaribus. linn. 
Syft. pag. 262. ji. iS- EOEHM. n. 55B. blackw. tab. 
100. 

Pharm. Vuluariae Herba. 

StinkendcrG nfefnfi; Stinhneldc; kleine Miflmclde; 
Bocksmelic; Buhl Sckaam-Mauzenkraut\ Bocks H^^iihl' 
krant . flmkende Hure ; Fotzeiikraut, Germ. Stin tng 
0^-rtrA. Angl. Patte doie fetide ^ ou Arroche fauvage. 
Gall. 

In ruderatis et ad fepes murosque, hei dem PVein" 
11 ffchen \ ad fepes kinter Gunndorf etc. Fl. lul, Aug. 
Annua. 

Ohf. Hircorum odorem fparglt. Contra malum 
hyftericum haec laudarur in electuariis. 
polyfper- 3-3. C/zewopociza/?; follls integerrimis ouatls , caule de- 
mum. cumbcnte, cynu's dichotomis aphyllls axlilaribus. 

LiNN. Syft. p. 262. n. 15. BOEi-iM. n. 564. 

Vielfaamigcv Gdnfefufi', Fifchmelde, Germ. Kojind' 
lcaved Blitc, or Allfecd. Angl. Patte d^oie graineufe, 
Gall. 

In viis publicis vbique. FI. lul. Aug. Annua. 

Vf Efca pifcibus gratiflima. 
inaritlmum. 374. * Chenopodium foliis fubulatis, femicyllndrlcis. 
LiNN. Syft. p. 262. n. r8. 

Seeflrands Ganfefufi. Germ. fVhite Glafiwort. Angl. 
Blanchette. GalL 

In locis faifis ad Ketfckau,qMoc\Viz hei dem Durreif 
herge palHm nuperrime inueni. Fl. lul. 

118. BETA. L. G. 3.;R. Mangoid. Cerm. Beet. Angi. 
Poiree. Gall, 

vulgaris. 375. Beta floribus congeftis. linn. Syfl:. p. 262. n. T. 
EOEHM. n. 565. BLACKW. tab. 235. scKVHR. tab. 56, 
Beta ftoribus ternis. linn. Syft. p. 262. n. 2. 
Var, /3) Radice rubra. Pharm, PLXTANDRIA. D T G Y N I A. I39 

Vh.zvm. Berae mbrac Hexhi, Radix. 

Gcmci::cr Ma7!(Tohi; Sommcrhcete; v&v.x)rofhe Ril- 
hen; fi) ivcijfe Kuhcn. Gcrm. Great rcci Beer. Angl. 
Poiree ou Bcttc vulgaire, /3) Poiree roug.e, oii Bcttc- 
rauc. Gcll. 

la hortis oleracels copiofe coluntur. Flor. acftate. 
Annuae. 

Varletas «) Calycls foliolls bali dentatls, radiceru- 
bra /3) Calycis folioHs bafi inermlbus; radice alba, 
vel pailido-flaua. 

In culinis radix notldlma tempore autumuall et 
hybcrno» Elixantur vldellcet radices recentes in nqua 
et in taleolas tranfuerfales delnde fecantur, poftea 
aceto, Gum pauxlllo aquae dliuto, immittuntur. E 
puluere radicis ope alcoholls vlnl et digeftione Sac- 
■ charum purliiimum extraxlt Marggraf. 

119. HERNIARIA. L. G. 336. Bruchkraut. Germ. 
Rupture - Wort. Angl. 

376. Herniaria herbacea, tcta glabra, glomeratls mul- glabra, 
fifloris. LiNN. Syil:. p. 261. eoehm. n. 569. blackw. t. 

529. Fl. Daii. t. 529. SCKVHR. t. 56. 

Pharm. Hcrniariae Herba. 

Glattes Briick- f. Harnkraut ; Taufendkorn. Germ. 
Smooth Rupturervort. Angl. 

In locls fterilioribus, arenofis, tim Pfajfendorf 
auf dem Mcckerfchen Berge , atif den JVallen bei der 
Sandgrube hintcr der Scharfrickterei et allbl copioie. 
Fl. Mal. lun. Annua. 

377. * Herniaria tota hlrfuta , glomerulls pauclflorls. hirfuta. 

HALL. Hift. I. p. 256. LINJSi. Syft. p.261. n.2. EOEHM. 

r. 569. Var. Herniaria hirfnta Syn. eoerh. poll. 
Palat. I. n. 244. roth. F1. Germ. II. p. 200. 

Ranches Bruckkreiit. Germ. Herniaire velue. Gall. 

Hahltat In folls arenoiis eiatioribusque paflim. FI. 
CUm prlcri. 

Obf. Praecedenti valde fimllls, fed caule, floribus 
ac folils hirfutlsj et colore magis obfcurej vlridi, ab 
iila aiffcrt, . 

120. ,140 CLASSISV. 

120. VLMVS. L. G 345. Uiinbaum; Riafter. Germ. - 
Elm-rree. An<^. Orrae. Gall, 

canipeftns. 3"8. Vlmus foHU diTplIcato -ferratis, bafi inaequalibus, 
floiibus fubfeffiiibus, conglomeratis. wilden. Prodr. 
Berol. n. 20-^. linn. Syfl: p. 265. boeiim. n, 57©. 
CRAM. t. 5. Fl. Dan. t. 63.:. SCKVHR. t. 51- n. 2. 

Pharm. Vlmi Cort' x. 

Leimhaum\ Rav.chlinde ; Fdd/dmbawn; gemeine^ 
hreitbl ttrige Riijier\ jchivarze Rii/ier; Fliegevbaum. 
Gefm. Common rough, or broad-Ieaved Elm-tree, 
Angi. Otme fauvage. Gii\l. 

In fepibus, lyluis et nemribus, im Rofenthale^ 
Univerfitdtshclze, bei Gohlis ., Gonneivitz., muitisque 
in aliis pTgis. Fl- Mart. -\pril. Arbor. 

Vf Foi'a ouibus bobusque pabalum; Correx ra- 
dicis inhydr(jpe, lcribie inueterat t humida ficcaque 
laudatur a Cel. Lijffons. In ambulacris arbor gratif- 
fima. In Norw gii puluis corticis a pauperibus ad 
panem coquenuum adlilbetur. 

<?) Flores vmbclliferi: 5— petali, fiiperi^ difpermi. 

1) Vmbellis /implicibus. . Habitu imperfc^to , deJique- 
fcentc. 

121. ERYMGIVM. L. G. 354- Mannstreu; Elend. 
Germ. Seahoyy. Angl. Panicaut. Gall. 

campeftre. 379. Erifugium foliis mdicaiibus amplexicauiibus pin- 
nto laciniatls, inuoluc.is fere fubulatls capitulo lon- 
gi iribus. cranz. 1L p. 229. n. 17. linn. Syft. pag. 
u i. n. 7. BOEHM. n. 354. BLACKW. t. 2^7. Fl Dan. 
tob. ^54. jACQ. FL Auftr. Vol. II. tab. 155. sckvhk. 
tab. 59. 

Phaim. Eripigit Rad. Hprba. 

FeJdmannstreu; Eknd-Damm- Radendifiel; Brack- 
Donner - Krauft- Laufdifiel. Germ. Common Eryvgo. 
Angi. ■diirdon roland; Chardon a cenr tStes, oii Pa- 
nicaut-. Gail. 

In PEKTANDRIA. DlGYNIA. I4I 

In campeftribus ad Burkhaufen^ Kleinddlzig^ aiif 
dem Satidbcrge vor Nauendorf, bei Ruckmarsdorf etc, 
Fl. lul. — Supt, Ptrennis. 

Vf. Rad. ad radices aperientes minores pertinens 
diuretlca. Turiones vernali tenipore acetarioium lo- 
co eduntur. 

122. HYDROCOTYLE. L. G. 335. WafTernabel. Gcrjn. 

Water-Nabel-Wort. Angl 

380. //i/cfrocof^/e foliis pehatls, repandp-crenatis, vm- vukarij. 
bellis quinquefloils. linn. Sjii. p. 2"i n. i. jahn. 

n. 5. ROTH. Flor. Germ. pag. 135. Fl. Dan. tab. yo» 
SCKVHR. t. 59. 

Geineiner fVajjernabel; Venuniabel\ fchildformiges 
Sumffdahelkraut, Germ. Cnmmon J^Vaier Nubelivort, 
Angl. Ecuelle d'eau. Gall. 

In pratis vdis ad alnorum rodices bei Schonfeld\ 
porro poft Gunndorf am Graben ill. pohlivs inue it. 
. Ego quf)que in alnetis, bei Schad^ach, in dcr PrelJhtide 
anf dem Tiefevfeer und den Tzfchepliner Antheile in 
locis paludolis \ntex Ahios in magna copla nuper re- 
peri. Fl. lun. lul. P^r nnis. 

ObJ. Planta valde scris; aues, hacdeuorata, in- 
flnmmationibus ailisque iymptumat^bus giauiorlbus 
affliguntur. 

2. Vmbellis comfojltis. Hahitu perfeSio. 

A. Fru^u teSto plicis^ fetis aut hinugine. 

123. SANICVLA. L. G. :{56. Sanlkel. Germ. Sanicle» 

Angh 

381. Siinicula folils radicalibus fimpllclbus, flosculls Europaea. 
omnibus feflilibus. linn. Syft. pag. 272. BOEHJvt. n. 

495. blackw. tab. 63, Fl. Dan. tab. 283. &ckvh&. 
tab. 60. 

Pharm. Saniculae Herba. 

Etiro- 142 CLASSISV. 

Europaifcher Smiickel^ Ber<2^fanickel\ Traitic}cl; 
Heil aller Schadcti, Germ. Cor/nuon Sauick. Arig!» 
Sanicle. Gall. 

In iyluis et nemoribus vmbrofis, ivi Utiiverflinvs- 
holze; irn Linkler Holze etc, Fior. Mal. — lui. Per- 
ennis. 

124. ATHAMANTHA. L. G. 369. Hirfchwurz. Gcrm. 
Spignel. Angl. 

CeruarKi. 382. Athamantha foliis pinnatis decuffatis incifo — an- 
gulatis, leminibus nudis. linx. Syft. p ^ryg. n. 2. 
BOEHM. n. ^-^. JACQ. Flor. Auftr. Vol. I t 69. 

Selintm (ceruariaj [folns cartilsgin; Is, infcrne ap- 
pendiculatis, circum f?rratis, ferris denticuiatis» 
CRANz. II. p. 167. n. 5. Tab, III. f. 1. 

Gemeinc 1". fckwarze Hirfckivurz 1'. fchivarzer Eri- 
zian; Hirfchpcterlein; Hirfchheil; Bergperterfilic; 
Vielgut. Germ. Larger 'parfley -leaved Mountain 
Carrot, Angl. 

In montolis, iirf Bieniz an der JViefc^ in agrls ela- 
tioribus hintcr dem Macha-fcheh Holze etc, coplofe, 
FI. lul, Aug. Perennis. 

Ohf. Fo/. dupllcato -pinnata; foliola oblonga, ob- 

tufa, 3~ 5 — folia; dentato - ferrata ; ferraturis in 

mucronem definentibus. 

Oreofeli- 383. .,4r/ww;aH?^3 foliolls diuaricatis. linn. Syft. p. 279. 

'^"'"« n. 5. jACQ. Flor. Auftr. Voi. I. t. 68. sckvhr. tab, 

64. 

Athajiiantha foliis triplicato -pinnfitis : foliolls lan- 
ceolatis, trifidis Integerrlmis, diuaricatis. wilden» 
Prodr. Berol. n. 324. 

Selinum (Oreofelinum) foliolis cofli refracla, diua- 
rlcatis, cauJe aoquali iubnudo. cranz. p. 169. n. 6. 

Pharm. Oreofelini Rad'ix^ Herba. 

Gelhhirjchiviirz i". kleine Bergpeterfilie\ Augejnvurz, 
Germ. Black or Broad- leaved Mountain or JlonePar- 
flei}, Angl. Perjil de montagtje. Gall. 

Iii paicuis montoiis, auf detn Gickcrlingsherge y im 
Bleuiz, m hortls oleraceis. Fl. lul. Aug. 

125» PENTANDRIA. DIGVnIA. I43 

125. DAVCVS. L. G. 364. Vogelneft; Mohren. 
Germ, Carrot. Angl. Carotte. Gall, 

384. Daucus inuolucris pinnatifidis, petiolis fubtus Carota. 
neruofis, feminibus hiipidis. cranx. pag. 227. n. 4. 
LiNN. Syft. p. 277. n. 33j. eoehm. n. 496. blackw. 

t. 546. Fl. Dan. t. 723. schvhr. t. 61. 

Daucus Carota inuolucro vniuerfaii pinnatifido, 
flosculo centrali nullo. wiggers Primit. n. 233. 

Var. (i. rndice fatiua. 

Pharm. Dauci fvjlUeftru Semina. 

Dauci fatiui Ridix, Semina. 

Getneine {'.tt-ilde Mbhren; Mokrenkihnmel^ Vogel- 
nefl. Germ. Common ivild Carrot. Angl. Carotte fau- 
vagi. Gall. 

In campeftribus et pratls Schoenfeldicis. Var. /3, 
jn hnrtis colltur. Fl. iuL Aug. Annua. 

Obf. Rad. Dauci Satiuae quood colorem vnriat, lu- 
tea vel alba. Eftfapida et in TufTi infantum ,Phthifi 
et contra vermes fuccus recenter expieffus laiidatur. 
Caeterum in culinis frequens ad cibos muitos praepa- 
randos adhlbetur. 

385. * DrtKcwj- inuolucro vniuerfall pinnatlndo, floscu- mauritani' 
lo centraii flerili carnofo. wilden. Prodr. Berol. n; ^^** 

319. 

Daucus Mauritajiictif feinlnibus hifpldls, flosculo 
centrall flerlli carnofp, receptaculo communl hemi- 
fphaerico. LiNN.Syft, p. 277. n. 2. 

Caucalis carnofa roth, Flor. Germ. I. p. 119. II, p. 

305. 

Mauritanifche Mdhrev, Germ. Great Spamfh Car^ 
rot. Angl. 

In pratis Schoenfeldicls et auf den Gerherjvtefeny 
paflim vldl. Flor. lul. Seinlna maturat Augufto. 

Diifert a priorl caule hifpldiore; iuuolucro vniuer' 
fali vmbeiia breuiore ; inuolucris partiahbus trldenta- 
tis: flosculo centrall in V.nbella communi, maiore, 
atropurpureo 5 carnofo, fterlli imperfe8:o. roth. 126, 144 CLASFIS V. 

126. Caucalis. L. G. ;^62. Haftdolde-; Klel-tenkerbei. 
Germ. Baftard Parfiey. A?igi. Caucalier. Gall. 

Daucoid s 3^^-* Caucalis feminibus ouato-oMongis, anguUs 
dorfallbus 4 — difttfitibus hilpidls, foiils giabris, ba- 
fi codaque pllolis, Inuolucelils dlmidiatis. roth.F1, 
Tom. l. p, 119. IL p. .105. 

Cfl«c^/;V vmbeliis triiidiy, aphyllls, vnibellulis 3 — . 
fpermio, 5— -pliyilis. linn. Syli p. 276. jacq. Fior. 
' Auftr. V. IL t. 157* Eckinofkora. riv. t. 24. 

Cautalis leftofhijlla laciniis foliorum peranguftis; 
feminum vncis rigldis. cranz. Auftr. p. 225. 

Mohrcnartiger Klettenkerhel. Germ. Carrot-leaved 
baftard Parfleif. Ang), 

!n agris eiatloribus inter fegetes, copiofe in vineis 
ad Natimhurg et in agvis inter Daucum Crotam ver- 
fus Taucham et Eukiihurg frequenier reperi, Fi iuiio 
et Augufto. 
graudifioriu 387.* C^/MCrt/zj feminlbus ouatls, coftis d rfaiibus ippro- 
ximatis quatuor; aculeis diffufi?, petalis exrerioribus 
maximis. roth. Fior. Germ. ?. I. pag. 120. IL pag, 

307. ^ * _ 

Caucalis grandifiora iiiuolucris finglis pentaphyl- 
lls: foliis vnico duplo maiore. linn. Syft. p. ^''S. I. 
LEYS. Hal. n. 264. JACQ. Fi. Auftr. V, 1. t, 219. 

Caiicalis aruenfis eehinata magno flore. C. B. F. p. 

152.' 

GrofiMumigter KlettefjkerbeJ. Germ. Large-floive- 

' rivgbaftard Parfleif.hx\^\. Caucaliera grandes flcurs\ 

grandc Girouille. Gall. 

In agris oleraceis inter fegetes, e. g. In hortis ole- 
rnceis et agrls hei SeUerhatifen^ Stotteritz etc. paflim, 
Fi. lui, Aug. Semina mnturit Seprembri. 
Leptophylla ^SS- * Cflaca/ii- feminibus fenncylindrlcis: anguiisdor- 
fallbus obfoletis aculeis diffuiis fcabrls, foliis vndl- 
que piiofis. ROTH 1. c. P. I. p. 120. IL p. .:^o8 

CiJ//cfl/ij- inuoiucro vnluerfaii fubnuUo, vmbeibbl- 
fida, inuolucellis pentaphyllis, linn, Syft. p. 176. n. 
6. Caucalis humilts jacq. Hort. V. 2. t. 195. Cau- 
. mlisfrociimbem. Riv. pent. t. 332. 

CaU' PENTAKDRIA^ DIGYNIA. I45 

Caucalis aruenils ethinata panio flore frucluque. 
C. b. P. p. 152. 

Klcivblattrichter Kkttenherhel, Germ. Flne-leaved 
Bajiard Parfley. Angl. Caucalier a fluiJles ctroits. 
Gail. 

^n liortis oieraceis inter olera et pia-^primis inter 
DoucuiTi Carotam haud intrequens,' Fl. luiio et 
Augufto. 

B. Fru&u vudo, fnkato, cojlato aut flriato^ 

127. OENANTHE. [.. G. 38:?. Rebendolde. Gertn» 
Water DropwOit. Angl, 

389. Oenanthe ftpioftifera- follis caulinis pinnatis,. fili.fiftulofa. 
forinibus fiftulofis. linh. Syft. pag..285- boerm. n. 
4^4. Fl.Dan. f.^^n.Riv. Pent. t. 66.0e«a>/?)^e.scKVHR.t. 
70. 

Bjihren Rebendolde ; Wa(ferfleinbrech\ Wajfer - Fi' ' 
lipcndcl; Driifu-7irz ; Tropfiviirz. Geiin. Coinmon 
water Dropwort. Ar\'^\. Oenanthe aqua^tiqne. Gall 

In riuUiis et foffis hei dein Gerhertva(fer\ bei dcr 
Notzfcher Miikk •; in prat*s vliginofis bti Schadebach^ 
Bondorf etc. Fl. iun. lul. 123. PEVCEDANVM. L. G. -370. Haarftiang. 

Gcrin. 

^go.' Peucedamim foliis quinquies tripartitis, filiformi* officiriale. 
bus, linearibus. jlinn. Syft. p. igo. boehm. n. 479. 

SCKVHR. t. 63. 

Pharm,. PetiCedani Radix. \ 

Gewbhnlicher Haaiftrang; Sattfenchel \ SchiVefeU 
wurz. Germ.' Conwicn tipij s Fennel. Angl. Fenonil di 
purc; Queue dc pcurcesu. GslW. 

In pratis pinguioribus montofisque, tiack Rafch' 

laitz^ auf den IViefai bei. SchJeufig^ Grofi- et Kkih' 

zfhocher. F\. lun. luh Perennis. 

391. Pciiccdamim foli<'lis pinnatifidiE ; lacinlis oppnfi' SilftVlS. 

tls, Inuolucro Vniuerfali uiphyilo. linn. Syft. p 280. 

K n. 5. li\.6 CLASSIS V. 

n. ". EOEHM. n. 48P. jACQ. Flor. Auftr. V, r. t. 15. 

Kiv. t. 57.'SeielI pi-ster.fe. 

JFiejenhaarfirang:, Refihummel; unTichte Barivurz. 
Gcvm. Meadozv Se/di. . Ang-1. Fcmuil des pres, , 
Gall. 

In pratls avfAir Ffivgfi^vlefe\ bei Sch!eafig\ Sont- 
mcrjcld; PJauJig\ Sellerkaufin etc. Fi. lun. lul. Per- 

Obf. Caiil. anjrulato- ftrlatus. Fnlia lanceolata. 
Florcs lutei, deln aibtfcentps. Fruclus tribus (rrils 
vtrinquc iukatis , tubls dluaricatis reflexls, ftigmate 
femen contingente. 

129. CONIVM. L. G. 369. Schierllng; ToUkraut. 
Gcrm. H^mlocik. Angl. 

Kia iulatura. 392. Conitm feminibus rtriatls, caule ramofiflimo, ma- 
culato, giabro; fuliolls pinnatiiidis. linn. Syit. p. 
27;-;. BOEHM. n. 500. ELACKW. t. 451. et 57:5. ^. a etb, 
jA.CQ.. Flor. Auftr. V. i. tab. 56. Cicuta riv. tsb. 74, 
SCKVKR. tab. 62. iigura male expreiia et colorlljus 
, picla. 

Piiarm. Conii f. Cictitae Terrcfiris £. Vttlgaris. 
Herba. 

Gefleckter grofier Schierling f Apotheter- ^iener- 
SchierJing; JViiterich; Z2egc-ihraut\ ZiegendiU\ Vo- 
gdtoclt', ivildi Peterjilie ; Teufels-Katzenpeterleiiz» 
Germ. Greater HemJocJi or Cojnmofi Foijinous Hein- 
locJi. ,Angl. Grande Cigue. Gdl. 

Ad fi.pes et in humldls locls bei c^leii Kohlgartcn,^ in 
dumetis zzvifchen cler FunJienlnirg und der ZiegeJjcheu- 
nc etc. copiofe. Fior. Mai. lun. Annua, pafllra 
Bieanis. 

ObJ. CauJis 3 — 5 — ■ pedalis, erecius, ramoftilimus» 
rotnndus, leuiinme'iulcatus, glaber, iiftulolus, glau- 
co obduclus halitu, maculis notatus pnipurels exi- 
guii-. FoJia ierrata , radlcalia valde malora , fupra- 
, decompoiita. CaitJina multo minora. PetioJi longj 
liTruloii, glabrl, craifi, terete-compreiTiufculi, ma- 
/ cii^lati. VmhcJla vniuerfaJis irregularls, radlis 10-— 
12, patcns j farticularis ^imxVi^^ fadlis 10 — i^,. In- 

voJucrum PENTANDRIA. DIGYNIA. I47 

volucrum 3 — 5phyIIum, foUoIis ouato- lanceolf^tis ; 
acurlsjb-.ficoalitls, ina.qu3(Ibus,reflexts Inuolucdla ]-2 
l)hy'li:i, patentla, iaepuis 4 ~ tidi. FlosctiU aequales, 
fertilcs Cor. Petah aiba ineg-nlaritef veflexo-corda- 
ta, iireg-uiaria. Se^n. duo, labglobofa, g-Ibba, fur- 
cata, 'aL^rlbus comprefla. 

PlaniJ i^alde fufpecl:i atque hominlbus pecorlbus- 
que iethalis. Extrael in multis g'andulorum etc. 
niorbls a Cel. stoerckio laudaium efl:. 

130. BVPLGVRVM. L. G. ^^^^. Hafenohrchen. Germ. 
Hare's Ear. Afi^L O.eli e de Llevre. Call. 

^^■^. Buplmrwn foWisouatis perfolIatIs,inuolucrIs vniuer- totupdifo- 
iaiilius nulils cranz. Aufrr.p. 202 n. lO linn. S)fl:. i'"-"- 
p. 2'3. sciiRFB. "^plcll. p. .?4 n. 9>;6. riv. Pent. t. 4;,, 
Perf sliJ^a. BLArK.\v. t. 9>. sckvhr. t. 60. 
Phurm. Perfoliati H; rha, Sernina. 
-RufidbVittriges DuKckivacks ; Hafcfndhrckeii; Sckocfl- 
Jf^widkraut; Brnchwm-z; Stopfloch G'rm. Commm 
Thoroug luax. Angi. PercefcuiHe ; Oreills de Lievre. , 
-Gall. ' , ^ 

In agris Inter feg-eres fid ^<Vw.7//^;;rio?'/'ct verfus E«- 
lcnburg ^llm lil. schrf.b. inuenlt. Ev^o quoque in 
ho'-tIs ini-er Oi-^ra paliim vidl. Fl. lul. A''g. 
394 *~ Btipleurum vribeUls compofiLi.s ilmpiicihusque, femicompo- 
caule ramofo, leulrer fiexuofo; foliis iitnpilcibus, al- i"'-iir!. 
teinatls. lanceolatls, b -{1 fetuia obducils. 

Bupleuruin femiccmpojitwn. linn. Syft. pag. 273. 
' n. M. 

Halh zufammevgefetztes Hafendhrlein. Germ. Spa- ■ 
nifh Hares ear. Angl. , 

In pratls ad Salinas Ketfchnuierfes. 
Obf ymbellae terminales et axlllares , vniuerfales 
5 — 6 radiis, piuribu;; compolirae; partiales i — 3 — 4 
radils. Scm. r'gida, mlnima. 
39«. * BuvlcurumQ^\x\e proflrato, foliis llne-.rl- lanceo- tenuifriinum 
latls, vmbt'!h's {impllclbus, alternls pauclfiorls. roth. 
Fl. Germ. P, \. p. 226. 
* Buy>}enrum vmbeliis {impilclbus, alternls, penta- 
phyiils, fubtriflorls. LiNN. Syd-. p.274, n. 12. LEYS. n. .r 

283. K 2 Kk'^- !/).§ CLASSISV. 

Kkhiis {.Jekr zPA-ics Hafenbkrhin. Germ. Leafl HtZ' 
re's-ear. Arsgl. tnplcure nmiu. Gall. 

In locisthyemelinundatls bei Belgershain, Pomfen 
nuperrime Jetexi. Fl. lul^Aug. 

Ohf Inuolucrum 3 — 5 phyllum, breue. Inuolu- 
ceilai capillarla, breuia. Vmbellulae axillares, mi- 
mmae. 

131. SIVM. L. G. 37R. Merk. Germ. Water Parfnep. 

A?7d. perie. GnH. latifoliuin. 396. Sium foiiis pinnflfls, fuliclis acute dentatis, feml- 
nibus ibiatiSj cauie iifnriafo. knoi.Iie png. 13. n. 2. 
LiNN. Syfi". p. 284- BOEHM. n>§p4. Fl. D,m. tab. 246. 
jACQ. Fl. Auftr. V. I. t. 67. ;4urt^. riv. t. j-^. 

Coriandrum hnfolium caule "<ro'ii-e angulato, fo« 
llis laiis pinnatis, ferratis. cran': ' p. : 1 2. n. 5. 

Breitbl .ttricktcr Merk\ Wajferfrofcheppig; fVeij- 
hcr - Frtfchpeterlein; groJJer 'it afjerpajrinak. Germ. 
Conntion Water Parjhep. Angl. Berle a feailles larges, 
Gall 

In locis paludofis nach Pfaffendorf^ in almto nack 
Sch'6'nfeld, in riuula nach der Not-z/chcr _MiihIe, et 
alibi vbique J^L lul. Aug. Perenrils. 

Obf. Radlcem hulus venenatam Indolem habere, 
KnoIIius refert. 
anj^uftifo- 397. Sitim foliis pinnatss: foliolls aequalitcr argute fer- 
lium. ratis: Impari trifido, vmbeills lateraiibus oppofitifo- 

lils. ROTH. Fl. Germ. p. I2j. 

^iz/w foliispinnatis, vmbellls axlllaribus peduncu- 
latls, inuoiucro vniuerfali plnnatlHdo. linn. Syft. p» 
284. «• 2, scHREE. S])icII. p. 35. n. 505. 

SchmalbIattrichterMer!<\ PVafferpeterlein; IVaJfer' 
viorelle. Germ. Conmon nprigtit Water Parfnep. Angl, 
Berle afeiiilles etroits. Gall. ^ 

In pratis ad Abtnaucndorf, Sch'6nfeld, hinter dem 
Bteniz maxlme ibidem InfoiTicuIIs coplofe etc. FI. lul. 
Aug, Perennis. 
nodiflorum. 398. S^ium foliis pinnatis: foliolis Inclfo dentatis: im- 
pari-tripartito, vmbellis ktcrailbus, oppofitifol*?s, 
iefliiibus pedunculatisque, roth. Flor. Germ.p. 127. 

HNH, PENTANDRIA. DIGYNIA. I49 

LiNN. Syft. p. 284. n. 3. EOEHM. H. 505. Slum tninus. 
Riv. I?».nt.'tab. 78- Aplum S.iu^n. cranz. I. pag. 215. 
n. 5. 

Ki.hrerEfvich; kricchender H'affereppich; Wajfer- 
tnerk. Gerni. Creepi-ig Water Parfnep. Angl. Berle 
marecazicufc. Gall. 

In nuulls et paludofis, heim Bietiiz, Fl. lun. lul. 
Perennls. 
^<)(). Sinm follis plnnatls: florallbus ternatls. linn. Sifarum. 
Syft. p. 2S4- n. 4. eoehm. n. 503. sckvhr. t. 69. Siia- 
rum. Riv. Pent. 

Sirarum germanorum. C. B P. 155. 

ZuckerTfUfzel ; ZucherrUbchc^i ;' Gierlcin f. Gorlein; 
Gritzel.Gzxm. Skirrets. Ano"l. Ckerui\ Racitie fucree. 
Gall. ^ _ ' • . 

In agrls et hortls oleiacels Inter plantas culinas 
haud Infrequens et paffiai Ibldem in cultls agrls in- 
ter fegetes. Fl. lullo et Aug-ufto. Sem. exeunte Au- 
guO:o et Septembrl matura. 

Radlx recens et iicca continet Saccharum. In cu- 
llnls radlces recentes iusculls inconuuntur. 

400. Siujn £)Uolis llneailbus decurrentlbus connatls. F«lcana. 
LiNN. Syft. p. 284. n. 8. BOEHM. n. 506. jacq. Flor. 
Auftr. Vol. III. tab. 257. Falcarla riv. tab. 4^^. Sefeli 
(Fafcaria).CKA^z. I. p. 20o- n.-6. 

Sichelformiger Merk ; Sichelkraiit ; Sicliehnohrcn ; 
Feld- oder AckerbaciUen \ fatde Grete, Germ. Ferefmial 
Bifkops-tveed. Ang-l. 

In agris et ad femitas padlm, bei Ltiidcnaii., etlnm 
paffim' iruf dem Ahraftjlddter Kirchkofe^ und dem 
BrandvGrwerke. Fl. lul. Aug, Perennls. 

- ' C. FruEtu alato ; ala marginali. 

132. HERACLEVM. L. G. 375. Hellkraut. Gaw, 
Low-Pavfnep. Angl. Berce. Gnil. 

401. Heraclem» folioUs pinnatlHdis laeulbus, florlbus ^Pjjyjjf/' 
vniformlbus. linn. Syrt. pag. 282. boehm. n. 474. 
SCKVHR, t. 67. BLACKW. t, 546. Sphondyllum riv. t. 4. 

K 3 Pharm. 1 ^O C L A S S I S V. 

Pharm. Brancae Vrfi 1. SphondtfUi Herba, . 

Tentfche \. uiiachte Barcnkiatr, Barwurz., B'dre7itat' 
ze; Bartfck; l^orjl ; Kdkpcfrinatz. Germ. Cninmon 
hairif Cow Pafjhep; Brank Urfh?e; or Bears Brccch. 
Aiigi. Btrce ou Faujfs Branc- Uijine. Gat!. 

In piaiis et pafcuis humidlonbus .coplofe, e. g. .m 
pratis Sckoenfddfcis^ ad fofliculas oei Gonnewitz, ver- 
fus Lindenau etc. Fl. luL Aug. Perennls. 
alpiaum. 40?..*" H(.raclc/im foliis iiiriplicibus , floribus radiatis. 
HNN. Syft. p. 283. n. 7. jAHN. n. 6. 

Alpcn-Heil ra;it. Germ. Mountain Coiv- Farfne-p. 
Angl Berce des Alpes. Gall. 

in pratis vdis acl Knapoendorf Cel. jahn oUm In- 
venir, mihi autem nondum occurrit. Fior. lul, 
Aug. 

133. TORDYLTVM. L. G. 361. Zlrmet-, Drehkraut. ' 
Lenn. Hart-Wo:t. Auj^l. Tordile. all. 

ri.'>;!an!iT!. 4^3 • * Tordijlium vmbellis confertis radiitis, foiiolislan- 
ceolatls inclfo fei-ratl.s'. linn. Syft. p. 275. n. 5. j.-vcq. 
Fi. Auftr. V. 2. t. 142. 

Tord-fliiim. Riv, Pent. r. 

Caucalis maxlma, Sphondylil acuieato femlne, C. 
B. P. r.^2. 

Grofer 7Jrmet\ grofes Drcli' raut. Germ. 

In Earopae auilralis dumctis et ad vins proprle 
fpontanea: opud nos in hortis oleracels aiiioquepal- 
'iim occurrit. Fl iun lul. 
Anthriil;us. 404. Torditl itm vmhdWs confertis, folioiis oua^o-ian- 
ceolatls, pinnatifidis. linn. Syft. p. 275. n. 6. cranz. 
I. p. 226. n. 3. BOEH.M. n. ..t.97. 

Getneiner Zirmet\ Heckendrehkratit ; Hec' enkerhel', 
Schafkerbel; BetteUaufe.Gtxm. Red Floivered Bafl,:rcl^ 
Parfleij. Angl. Caucalier apre^ ou Tordile anthrijcjue. 
G^\l 

Ad f'pes et in ruderatis frequens, atif den Hofpi- 
taJfddcrn^ ad fepes bei der Leim^rube, et In nemori- 
bus im Rofcntkile^ clrca pa^um Goiinezvitz etc. Fior. 
lun. lul. Annua. PENTANDRIA. D I G Y N I A. I5I 

134. SELINVM. L. G. 36;-!. Oelfenich et Silge. Germ. 
Milky - Parfley. /iTjgl. 

405. 5'e'/?;/Kw corollalls explicatis, foliis ouato -laftceo- fylucftre. 
lalis, fenilae oblango, plano. cranz. L p. 177.^.11, 
Tynelinurn riv. Pent. t. 19. 

Selinum rridlce fafiformi, multiplici, ftylis ereftis 
coroUis explicatls. linn. Syll. p. 278. eoehm. n. 477. 

KNOLLE p. 14. n. 1. BLACKW. t. 556. JACQ, Fl. Auftr. 
V. Z. t. {52. SCKVHR. t. 63. 

Wdddlfenkk. Gttm..JVil(i Milky Farflcy ofPUny. 
Angl. Siiin fauvnge. Gall. 

In pi.acis humidis vmbrofis, hinter Schonfeld; iiii 
Rofentfiale\ in dcrFrellkeids etc. Flor. lun. lul, Pej- 
cnnis. 

Obf. scxvHPv recle monet, diffefentiam hniurs fpe- 
ciei et fubfeqi:ientis a radicibus non cffe fumendam. 
Pluries enim hanc et fequentem reperimulLipilcImo- 
do diuifam in fibrillulas. 

Succus laclefcens e radice efl acerrimus. Os 
et fju.es hoc intiammanLUv. 
4C6. Selinnm caxi^e laeui', fubiactefcente, radice vnica, paluftrc. 
foilis quadruplicdto-pinnatls Hnearlbus. wiLD.Prodr. 
Berol. n. 321. K^foLL. p. 14. n. i. 

5"e/i?;«?« fub!a8:efcens, radice vnlca. linn'. Syfl:. p. , 
278- n. 2. BOEHM. n. 478. CRAK2. I. pag^. 172. n. K. 
Tab. 10. f. i'. Fl. Dan. t. 257. Tyffeiinum angullifol, 
Riv. t. 20. 

Pharm. Rad. Oelsnitii f. Tifjfelini. 

Sumffulfenich'^ Alflnack; \vilder Ep-pkk\ Mikh- 
jjcterling. Germ.. Marfk MiJky Farfley. Angl. Ferjil 
des marais, ou Ferjil laiteux. Gall. 

In alnetis et iocis paludons ad SchSnfeld^ an dejit 
Gerberzva/fer et alibi. Fl. lun. lul. ' 

Obf FolIIs multo ano;aft! •rlbus a priori dittert. 

Vf. Lappones Tabaco deiiciente radicem maiticare » 
foient. LiNN. 
407. Selinum caule fuicato acutangulo, inuolucro vni- Ciiruifolium 
verfali caduco, piitifletlis frucVusreftexis. cran7. Auftp. Gmelini, 
IL p. 126. n. 5. LiNN. Syft. p. 278- n- '4« boehm. n, 
473. GMEL, Slbir. I. p. 204. T. 48. Fl' Dan. t. 667. 

K 4 , JACfJ. , 1^2 CLASSISV. 

jACQ. Flor. Aurtr. tab. 16. Angclica tenuifolla riv. 
Pent. 

SeJinum csule fulcato, acutangulo, foliis tnplicato 
pinMatis; piiinis latiufculis, fimplicihus trifidisque; 
foiioils apice mucronatis. wilden. Prodr. Btrol. n. 

- _3-2- ' ^ , 

Kc.ruenhrdttrichter Oelferuch', Rofsfcnchel; Kiinh 
melfilge; fw.iblattrige Engelwurz; fl iefnolsnich. 
Germ Caraitaij • leaved Mil y Parfley. Angi. Selma. 
feuifles de Cherut. Gall. 

In pratis et fyluis hnmldh im Zfchocherfche?! Holze. 
Fi. lun, Jui. Peiennis. ' 

Obf Scm. coiupieiro-plana, trifulcata-, fulcis ala- 
tis. 

135. LASERPITIVM. L. G. 374. Laferkraut. Gerra, 
Lafer-wort. AngJ. Lafer. Gall. 

felinoides. 408- Laferpi tjmu fol\o\is pinnatifidis connatis : laciniis 
fuboppolitis 0' ruis petiolisq-^e hifpidis. cranz. I. p. 
1H2. n. 3 SCHREB. Spicil. p. 35. n. 498. (^fub Lajerpi.. 
tio priit^nico). 

Laferpitiuin prutenicim foliis lanceolatis integerri- 
mls; extimis coailtls. linn. Syft. pag. 2;^'. n- 7« 
BOEHM. n. 49M. J-\CQ. Fr. Auftr, V. 2. t. 153. Lafer- 
pitium minus. riv. t. 23. 

Preuffifches Liifer:raut\ hlein- klebrige f. Ideine 
Hirfchicurz ; fiiljcke MGhrriibe. Germ, Daucoide La- 
fer-wort. Angl. Lafer dc Prujfe Gall. 

In nemorlbus fubhumidis, im Bieniz., et in prato 
' hinter deth Bieniz, ivi Oberholze, xn pratis inter Oelt- 
i' fchau et Kemliz frequentiffiine, et 5n ilsdem locis bei 

Kriphiine et Schadebach. Fi. lul. Aug. 

^ J36. ANGEUCA. L. G, 37^. Angellck; Bruft f. En- 
' gelwurz. Germ. AngeUque. Gall. 

lylqefhis. 409. .^ngelica hlwVis aequplibus ounto-lanceolatis, fer- 
ratis LiNN Svft. p. 2^ i. boehm. n.472. sckvhr. tab, 
6S. Riv. Pent. Ano eiica 1. 1 7. 

. ^harm. PENTANDRIA. D 1 G Y N I A. I53 

Ph;5Tm. Aiigelicae fi/lnej^risKndix. 

}'/\jid- Brnfiivurz ; wildo Angelick ; JVivfeii - JVald- 
Tf affcr tfi de Engehvurz; i^iidc Lnftwiirz; Heiliger 
geijlwufz. G<iTm. Wild Angeiica. \r%\ Angelique 
puvage; Hcrhe a Gcrard; Pied de Ciievre. Gall.^ 

In pratis hum'dis ad Eutritjch, hei dcm Gerl>crwaf- 
fer y ftet'ev dem Poetingange ^ In fofficuii- puuorum et 
in Alnetls bei Borsdorf. Fi. lul. Aug. Perennls. etc. 

3, Iimoiucris 'pai'tialil>us\ nullo vniucrfali, 

137. CORIANDRVM. L G. 38'^. Corlander. Germ. 

Corbndre. ^all. if^ 

410. Coriandrum frucllbus g-lobnfiis. linn. Syfl:. pag. fatiuum. 
^S*'' SCKVHR. t. 7.-. Corlandrum riv. Pent. 

Coriandrum m^\m. C. B. P. 158. 

Pbami. Coriandri Seinlna. 

( emeiner Coriander; zaiimer Coriander; Schwin- 
del orner; JVanzendill. Germ. ( reater or cultivated 
Coriandrr. Angl. Coriandre culttve'. Gall. 

In h.>rtis oleraceis allisque frequente? occurrit; 
pairim quoque In fimetls et ruderatls. Flor. Ae- 
rtate. 

Vf. Panfm conf-ctnrl, Rurlcolae S'3eclae, hulus 
iemlna paftae crebro Immlfcere folent. berg. 

138. AETHVSA. L. G. 385. Glelfs. Germ.VooVfi -., 

Parfley. Angl. ' 

^ll. Aethufa caule dlftorto, Inuolucellls dlmldlatls, Cynapium. 
pendulis. cranz. T. p. 21 1. n. 3, (fub Coriandro). 

Aethufa folils pmnitls , follolls profunde lacinlarls, 
planls, laete-vlrefcentlbus, leminlbus fubrotundis, ^ 
ftriais, caule giabro, vlrldi, ramofo. knolle p. 11. 
Aethufa follls conformibus. linn. Sylt. pag 2S6. 

BOEHM. n, 561. ELACKW. t. 5 1 J. SCKVHR. t. 72. Cy- 

jiapium. Riv. t. 76. 

Garten<^\eis\ kleiner Schierling; Hundspeterlein; 
tolle Peterfilie. Germ. Lejfer Hetnlock^ or Fools Parf- 
im, Angl. Petite Cigue. Gall. 

K 5 l^. 154 CLASSIS V. 

In cultis et agris oleraceis inter Apinm Fctrofeli- 
n:an frequens; ad iepes hortorum et in dumetis paf- 
fim. Fl. Mai. lun. Annua. 

Planta venenata hohiinibus lethaUs. Saepius In 
culinis Apii petroleani loco folia liuius imprudenter 
adhibentur. Anferes etlam necat. 

Ohf, Dlftlnguitur ab Aplo pctrofelino^ caule ad 
radicem fufco, floribus albis, calyce reflexo barbato- 
que et odore alliaceo. 

139. SCANDIX. L. G. 387. Kerbel. Gfm.Shephereds 

Needle. Angl. 

- odoratS," 412.'* i^c/j^RifA-femlnibusfuIcatis ang:ulatls. linn. Syft. 
pag- 206. n. I. jACQ. Flor. Auitr. V. 5. spp. tab, 

37- ■ . . . . 

' Myrthis maior, Cicutana odorata. C. B, P. 160. 

Piiarm. Cercfolii Hifpanici Kerba. 

fVoklricchendsr Kcrbcl^ fpanifclw, fchweizer, ivcl- 

Jche7\ Mijrrhenkerhcl ^ Aniskerhel. Germ. Swcet Cicely. 

Angl. Cerfcziii mtifque. Gall. 

In Itaiia, Auilrla et Heluetla fponte crefcit, in 110- 

llrfltibus hortis coplofe reperltur. Fl. lun. luU 

Folia apud nos iuscuHs Incoquiitur. , Semlna 

recentia dilfecta oleribus admifta bene fapldum prae- 

bent cibum. 

Pe£lenVer.e- 41^. Sca^idix foliis omnibus tenulflime dluifis, femine 

ris., rofcrato longlilimo. boehm. n. 487. linn. Syft. pag, 

' 2^-". n. 2. CK.ANZ. I. pag. J(89' (fnh CkaerophijUo). 

Fl. D,an. tab. 844- Jacq: Flor. Aultr. V. 4. tab.*263.- 

Scandix. Riv.t. 37. 

Nadel- f. Hechelkerhel\ Hechclkatmn; Hirtennadel ; 

Schnahel raut\ Scknabclniohren ; Veimsfiieh Germ. 

Common Skcpkcrd^s NctdJc; Venuis Comh. Pric e- 

- lidde: Storksbile. Angl. Grarident ; Aiguille de Ber' 

: (-^iT, ou pei^ne de Vcnus. Gall. 

In ag,rls' Inter fegetes nack dcn Strafenhaufern zit^ 

copiofe et aiibi. Fl. Mai. lun.' Annua. 

Cercfalium, 414. Scandix femlnibus nlt-ijlij oua-o iubulatis, nigrls, 

' / vmbelfs fefliiibus laterallbus , caule laeui, glabi-o. 

LiNN. Syfl. p. 2^1. n. 3. cv.kx<i,l, p. 191, n. 4. (fab 

CiLili- PENTANDRIA, D I G Y N I A. 155 

Chasrophv,]}..^ boehm. n, ^c;--. -blackw. t. 2^<J, JAr.Q. 
Flor Auiir. V. 4. t. 3^0. scKVHR..t. 73. Cerefoilum.^ 

Riv. Pent. 

Gartenkcrhel; gemein Kerhel raut. Gcrm. Ccmnion- 
' or ..(jrd<;yt Ckeruih Am^l Cerfeuil commun. Gall. 

In aaris et hortis oleracels, /« dem PotTengange er 
ad tepes hoitorum oleraceorum, in poinarlis, mter- 
dum"lp"nt- crffcit. Fl. Mai. lun. 

F/:'For!a efcuUnta coaain in-^culis ;povro quoque ' , 

ad pmatelias placentasque fapidlores gratloresque 
reddend.is adhibentur. 
415. Scandix {ln.inibus ouatis hifpidis, coroUis viuior- Anthrifcus. 
mlbus, cau'e laeui. linn. Syll. P- 2X7- n. 4. boeh.m. 
n. 49^. jACQ. Flor. Auftr. V. 2. t. 154. Fl, Dan. t. 
^6?. Cauculis foiiis Chaerrfolii. Riv. t. 34. 

Klcttenerbel, Efehkerbel , EflspetcrjUic. Germ. 
Rcngh-feded ivild Chervil \n^\.ScajrAix heriJfe.G^^W. 

In pagis Schonfcld, Scllerhaufn , Stotteritz ad fe- 
pes et In omnibus fere pagls fparhm, Fl. Mai. lun. 

Annua. 

Ohf Inuolucrum faepius i — phylium, paihm ye- 
j-o :,_5 phyllum. , Inuolucella femper 5 — phylia: 
ftiioiisianceoiatis, acuminatls,ciiiis longlfnmis obfitis, 
Seniina ouat.'o hlipida. 

140. CHAEROPHYLLVM._L. G. 3H8. Kalberkropf 
f. Kern.' Gerr.i. Wild Chtrvil. Angl. Cerfeuil. Gall. 

416. C/zafro2jM'///.'OT caule laeui, ftriato, g-pnlculis_ tu- fylueftre, 
mldiuiculi^-, ieminibus iaeuibus, non ftriatis, nigns. 
LiNN. Syft. p. 288- cRANx. !. p. 192. n. 5. boehm. 
n. 491. JACQ. Fl. Auftr. V. 2. t. 149. sckviir. t. 73. 
Cerefoiium fylue(l:re. riv. Pent. t. 44. 

Pharm7 Cicutariae Kerba.' 

ffaldkalberkropf; imldcr Kerhel ; Tollkerhely Sche- 
re; Bnfhvidhreit. Germ. Sbnnotk-feeded Chervil, or 
mid Cecely; Cowivecd. Angl. Cerfeuil fauvage. 

Gall. . . r, r 7 7 r 

In pratis humidis et fyluaticis im Rojenthalc tre- 
qucnter, aliisque in fyluis etlam m der Leiiiigruhe 

pailira, Fi. Mai, lun. Annua, 

^ Plantjv 15^ CLASSISV. - 

Planea valde fufpeaa; vbi crefcit, folum fertile et 
foecundum ii-idlcat. • 

VJ. Luteo et vlride colore tingit. linn. 

bulbofum, 417^. C«frop%//a?« caule laeui ; g;enlcul;s tumido , bafi 

hirto; femlnibus hirtls, biariilatis ; radice bulbofn, 

• carnofa. linn. Syft.p. 288- n. 2. cranz. I. p. m^. n. 

7. BOF.KM. n. 489. jACQ. FI. Auftr. V. i. t. 63. Myrr- 

his foetens. riv. 1'ent t 50. 

Zwiebehrtigcr f knoUickter Kalberkropf; Erdca- 
fianie; Rubenkerbel ; Peperle; Pepcrkin; Pim-perlim- 
pimp. Gei-m. Kiwtti/ Chervil; or Touherous Myrrk, 
Ang-1. Cerfeuil bulbeux. Gall. 

Adfepes fere vblque. Fl. Mai. — lul. 

Obf. R;.dices in nonnullls reglonibus comeduntur. 
Chifitis aurem ob dolores cnpltum, quos inducunr, 
efle venatas putat. Pharmacopoei Cniii maculati lo- 
co hanc hubam ignorantiae cauffa ad extraaum 
componenduTn adhlbent. 

temviUim. 4l8- Chaero-plii.fJUim cawk maculato, fc^bro ; geniculis 
tumidis, vmbeliis floridis, declinatis. cranz. 1. pag. 
190. n. .:;. mnn. Syft. p. 2KX. n. 4. eoehm. n. 48^! 
JACQ. Flor. Audr. V. 1. tab. 65. Myrrhls-. riv. Pent 
t.49. 

Scafidix teftiula. wigg. Prlmit. n. 236. 

SckvindeMlberkropf ; beraufchender ' Kalberkern ; 
^ Tawnelkcrbel. Germ. Spotteci wild Chervil An^\, 
Ccrfeuil penche. G^W. '^ ' 

^Adfepesttin dumrtls, locis vmbrofis et huml- 
dls; e. <g. iiiraer dcn Koklgrirtcn^ vor dem Poeten<yan- 
ge ctc. coplofe. Fl. Mai. lun. Perennls. "^ 

ObJ. Crfz</ijhlrfu'u.s tere.9, fu!cr,tus, ramofifHmus. 
Foliartf(izV«//flcompn{ita, plnnatiiida; laeinllilatlorl-' 
bus iniegrls; caulina mlnus, compo!lta ; laclrills te- 
nulorlbus, pauciorlbus, pafllm dentatis, faepius In- 
tegris. Sem.'S fuloata, glabra. 

Planta venenata. 

hlrfuium.~4J9. ChaeropkjIJufn cnuh aequali; follolls Inclfis, acu- ' 
tls; fii;aib:is blariflafi?. linn. Syft, pag. 28S. n. 5. 
CRANz. J. pag. i94. n. 6. tOEHM. n 490. jacq. Flor! 

, Auftr, P E N T A 1< D R I A. D I G Y N I A. 157 Auftr. V. 2. t. i48.'MyrrhIs palaftrls. riv. tab. 51, 
bona. 

Zotticliter raucker Kalberh'Dff\ Bergkerbel\ Ber<r. 
fchierling\ CroJSivedendiink, Genn. Hairy wild Ckcr- 
vil. Angl. 

In nemoribus ad riuulos et folTas im Rofevthah 
frequens; im Zfhockerfchen , Gonneivitter Holze\ 
in dumetls copiofe etc. Fior. Mal. lun Perennts. 
4^0. C/^flerop/2z;//tt?» caule aequali, folioilslncifis, feml- ^i^i^eum' 
nlbus colorstls, fulcacls mutlcls." linn. Syfl. p, 288, 
n. 8. JACQ. Fl. Auftr. V. I t. 64. 

Myrrhis minor. C. B. P. 160. 

GohigelberKiilberkernC.Kalberkropf. Germ. Gold-co^ 
loured-feeded Ckervil. Angl. Cerfeuii dore. G.1II. 

InhortlsoleraceisInterScaHcJicew Cerefoliim Immix- 
ta haud Infrequenter reperltur; paffim vero In rude- 
ratis et releclaiyentis hortorum occurrlt. FJ.Maloe 
lunio. 

Planta tota aromatlco gaudet odoreet pabulumpe- 
corlbus falutare. 

141. PHELLANDRIVM. L. G. 393. Peerfat; Pferde- 
faamen; Wuizerling. Gmw. Hemlock. Angl. 

42T. Phellandritim follorum ramlficatlonlbus dluarlca-*1'^^*^^^™* 
, tls. LiNN. Syfl. p. 2^6. CRANz. I. p. 200. n. 6. Llgu- 
- ftlcum phellandilum. eoehm. n. 507. blackw. tab. 
570. scKVHR. t. 71. Phellandrlum. riv. t. 64. 
Pharm, Pkellandrii Semlna. 

Wajjer-peerfant ; Saamenkraut ; fVaJfer - Rofi • Feti- 
clixl, fViitzerliug, Germ. fVater Hemlock. Angl. 
Pkellandrie aquatique ; Fenouil d^eau ; Cigue deau. 
Gall. 

In foflis et paluftrlbus fere vblque. Fl. lul. Aug, 
Perennls. 

Pabulum bobus cgreglum, equis vero lethale et 
paraplegiam efficlt linn, In varlis morbls Semlna 
laudantur. 14: 153 CLASSIS V. 

142. SESFLI. L. G. ^90. Sefel; Bergf-.mcheU 
Gem. 

fixirraaum. 422. Sefeli daule fillformi diuaricato, foliis duplicato 
ternatis linearibjs, vmbellis fubreXiid's. linn. Syrt. 
p. 2H9. n. 10. BOEHM. n. 4B6. Piuipineila tenuiiolia. 
Riv. t. 83- bene. 

Stehibrechftfd. Gcrm. Saxifrane Sefell, Angl. 

In collibus aprlcis, ad templuin St. Tkecbe, Flor. 
lui: Aug. Anuua. 

143. CICVTA. L. G. 384- Wuterich. Germ. Water- 
Hcmlock. Augl. CicLitaiie. G.///. 

virofaw 423. Cicuta vmbellls oppofitifollis, petiolls m^rginfitis, 
obtulis. LiNN. Syft. p. 2%'^. boehm. n. 502. blackvV. 
t. 574. a. b. c. F/. Dan. t. 208- sciiVHs.. t 71. Cicu- 
, taria. riv. Pent. t. 76. 

Phartn. Cictttae at^uaticae Herba. 
Gifiiger Wiherich; Sckerte ; fVaJferfchierling^ 
Parzcnkraut, Geim. hov^-leaved fVater- Hemlock. , 
Angl. Cicutaire aijuatique. Gall. ^ 

In paludofis et cd fluuiorum rlpas, an den Graben 
, Ttack Schonfcld et aiibl. Fl. lun. ful Peri nnls. 

Planta fuiiime venenata hominibus et bobus, le- 
thahs: capri^ confra falutaris et giatus eft cibus, vt 
' hucretius ait. Wt-pferus' in tti^ fuo fLincfta honj^i- ■ 
num, qui hanc guftaruiit, exempla conjmemorat, 

4. Iniiolucris nullis. ^ 

144. PASTINACA. L. G 302. Paftm^ik. Germ, 
Purfntp. Angl. Pamls. Gall. 

fatiua, 424. Pajlinaca foli'.s pinn^tis, lanceolatis: b<i{T rem:trl- 
lobis. CRAN"z, Fafc. III. p. 161. n. 2. Seilnum Pafti-' 
naca nffic. • - 

i Paflinaca M'.h {implicitcr pinnstis. m^n. Syft. p."^ 

290.BOEHM. n. 769. Pamnaca. riv. t. 0. blackw. tab. 
37C/.SCKVHR t. 76. 

Pafli^ ^EKTAKDRIA. B 1 G Y N I A. I^P 

Faftinacn fatiuci «) foHis {impliciter pintif.-is, cua- 
tis, dentato ferratis, bafi trl-vel faltem femi — 3 — 
iobis. 

jG) foliis oppofifo pimiatis •, pinius 
lanceolatis, integ-iis. 

Pharm. Paftinaca2V,^diVA., Semina. 

Gcmeincr Paflinak; wilde ^ zveijTe Mofiren; Hirfck- 
Hammelsmbkren ; Balflcrpaket}. Germ. WiUl Paifaep. 
Anvr]. Pa7iais, ou Paftcfuide. Gall. * 

In pratis copiofe auf den Gerberwicfen etc. In col- 
libus circa i^rbem; in propugnaculo inter PortafnSt. 
Petri et Grivinienfcm; in dem ausgefillhen Grabcn vor 
dcm hiiUiJclie-a Tkore und Pfortcken, etc. Fior. lul. 
Aug. ^ 

Obf. Caulis 5 — pedalis, ramofus, fulcatus, hirfu- 
tus aut glaber. Vaginulae 2 , femianiplexicaules, 
hirfutulae, apicem verlus femialatae, acam.inatiie. Folia 
Cfl«i/««' magis impari pinnantido - iaciniata ; iaciniis 5, 
ouatis et paffim lanceolatis, vel vno latere, ve! duo- 
bus ferratis, velintcgris; radicalia ouata , diftincte 
pinnata, dentato-ferrata, bafi trilobata; lobis inae- 
qualibu.9, adeo vi: vno latere longior aniecedat. In- 
volucrum vniuerfaie et partiale, nulla. 

Radix fatiua inhortis coiitur. ' Rad. per fe coflam, 
aut cum aceto oleoque conditam remedium effe 
antlfebrile putat Geoffi-oy. 
425. * Paftinaca {olv.s pinnatis: foJiolis bafi antica exci- Opopanax. 

fis. LINN. Syfi". p. 2'-)0. 11. ^. 

Panax Paftinacae foliis. Morif. Hift. 3. f. 9. tab. 17» 

Pliarm. Opopanacis Gummi. 

Guymifaftinack ; Panaxgummi. Germ. 

Sponte crefcit in Europa auftrali, e. ^. in Italia, 
Sicilia, Gallia etc. apud nos in hortis oleraceis aliis- 
que colitur. 

145. ANETHVM. L. G. 394. Dlll Germ. Dill. Angl: 

Anet. GalL 

^16. Anetkum fractibus comprelfis. linn. Syfl. p. 290. graueolens, 
aoEH.M. n. 470. scKVHR. t, 77. 

Pharm, iSo CL ASSIS Pharm. Anetkl Herba, Flores Sem'nq. 

Gemelne Dill; Till; riechendes Dillh-aut; Hoch' 
hraut ; Kilmmerhn^skrant. Germ, Common Dill\ 
Garden-Dili. Angl. Atiet\ Anette a odeur forte. 
Gall. 

In agrls oleraceis, palljm fponte crefdt, praecipue 
autem colitur. Flor. lul, Aug. Annua. 

Ff. Herba curmaris ad cucumeres, cafeos et olera 
condienda, --vtiiis. 

Foeniculum 427. * Anethum fructlbus ouatis. linn. Syft. p. 29?. n. 
3. BLflCKW. t. 2MS. Foeniculum riv. P- nt. 

Ph^rm Feviculi dulcis Rad. Herb. Semina. 

Fcnchel; gemciuer Fenchd. Germ. Common Fennel. 
Angl. Fenouil commun. Gnll. 

In Furopa auftrali , praepriiras in Hij-pania ttGer- 
7nania^ fpontenafcitur. 

Jn nottratibus cutem regionibus inter olera paflini 
occurrit; maxime autem in hortis oleraceis aliisque 
fuburbanis colitur. Fl. lul. Aug. 

Apud nos femlna duntaxat cullnaria funt. 

146. CARVM. L, G. 395. Karve f. Kummel, Gernt. 
Caraways. Angl. Carvl. Gall. 

Catui. 428- Caruni pinnls coniugatls, pinnis circa coftam fe- 
fe decuiTantibus. cranz. Fafc. ill. p. 2i8' AyitnnCar' 
vi. LiNN. Sylt. pag. 291. boehm. n. 482 jacq. Flor. 
Auftr. V. 4. t. 393. scKVHR. t 77. Carum. riv. 
Pent. 

Pharm. Carui Semlna. 

Gememer-Feld- J^Ficfen-Speifekiin^mel; Ma/tenkUm' 
viel; Fifchkarve; Garbe, Germ. Curaivays. Angl. 
Cumin des pres. Gall. 

In pratis et cairpic, auf den Rofenthaler et heut- 
fcher PFiefen, attf der Pfarrivicfe hei KriphHne ctc. et in 
hortorum prfltls. Fl. Mni. lun Annun. 

'Vf Radices pro Paftinacae radicibus comedl pof- 
funt. Folla tenella lusculis incoquuntur, Semina 
.carminatiua in Coiic3 flatnlenta vtili- Caeterum Se- 
hiina frequenter in Lulatla inferiori praepriinls in 

fpiritus PENTANDRIA. DIGYNIA. 16L 

fpiritus fnimenti deflillatione adhibentur et panl aci- 
diufculo haec addere coniueti, 

147. PIMPINELLA. L. G. 396. Biberncl. Germ. Bur- 
net Saxifrage. Ajigl. Boucage. Gull. 

429. P imp hi el l a canle friato, glabro ; follis pinnatis, Saxifraga. 
glabris; rndicali!'us folioiis fubrotundis, argute den- 

ratis, cauiinis bipinnatis, iinearibus wilden. Pro- 
dr. Berol. n 37. 

Piiiiptntllii foliis pinniitis: foliolis radicalibus fub- 
rotundis ; fummis lineafibus. linn. Svft pag. 2)[. 
KFR.N p 101. t. 172. 5CKVHR. t. 78- Pimplnella riv. 
Pent. t. 79. BOEHM. n. 48^- Var. 

'Pharm. Pimpinellae Nojlraiis f Albae Rad. Herba, 
Semina. 

Kleine tveiffe Bibemell; Pfeiferivnrzel\ Bockspeter- 
lei?i ; teutjciie 1 heriakitwzet. Germ. Smal Burnct Sa- 
xifratie. •Angl. Petite Boiiqiietine \ petite Pifnprenel- 
ky ott Boiicuge, Gall. 

In colllbus apricis, arenofis, psfcuis, vulgaris. 
Fl lul. Aug. 

430. Pivspifiella folils inferioribus fimpliciter pinnatis, niagna. 
latis luhcordatis, auricuatis; fuperloribus fub-bi- 
pinnatis. retz. Faic. III. Obf Bot. pag. 29. n. 45. 

. var. /3. 

Pimpinella magna foliolis omnibus lobatis , impari 
trllobo. LiNN. Syf^. pag. 291 n. 2. eoehm. n. 4X3. 
jACQ, Flor. Auflr. V. 4. t. 396. Pimpinella flore ru- 
bro. Riv. Cl. pent. irr. t. SO. 

GroJ^e , iveijfe BiherncU. Germ. Grcat Biirnet Saxi 
frat^e. Aogl. Grande Boiiquetine; Boiicage viajcure, 
Gall. 

Tn p'atls nemorofis, humldiufculis hhtter dcm 
Brandvorwerke auf dem fVege^ nach Grofzfchocher et 
aiibi. Fl. lun. lul 
43- * Piw;pi«e//fl foliis omnibus pinnatis; follolis radi- media. 
cah'bus fubcordatis, fcbtrilobis; ferratis : caufnis 
inclfo angulatis.'RETz.Ff:fG. lif Obf Bnt. p. 50 vi^r. 
^. PimpintUa plnnis fubrotundls circutpferratis. 
BOEHM. n. 48l> 

L Pim- 1^2 CLASSIS V. Fimpinella tnedia. riv. 1. cit. tab. 81. male. 

P iiwpiui-lla faxifrnga. blackw. rab. 472. 

Mittcl Bibcrndl. Germ. 

In locls ficcsoribus, arenofis nach Schojifeld ad 
Tevi-plum St. Tkcclae verlus Taucham etc. Fl, lun. 
lul. 

minor. 432. PiwpjHc//^ folus radlcaHbus iubvotundls, caurmls 
iinearibus. retx. Fric. II!. Obicrv. Bot. p. 30. var, f, 

P//HMi7;i7/« plnnls lacinlatls, fuperloribus tenuiiH- 
mls. EOEHM. n. 485. Fl. Dan. t. 66 ,- 

Pimpijiella Saxifraga minor crifpa. Morlf. Vmb. 
tab. 5. 

Pimpinella nigra. W11.D. Prodr. Berol. n. 348. 

Pharm. Pimpmellae nigrae Racix. 

Schzvarze i. kraiifpe BiherneU. Germ. Boucage noi' 
re. Gall. 

In locls gramine tenul veftitis, nack dem Kohlgar- 
ten zu\ porro bei dem Pulverthurme et fere vbique. 
Fl. lun. lul. 

Tabernarios et deftlliatores Francofurtenfes bac 
radice vtl ad vitae aquam coeruleo tlngendam colo- 
re, Harnifck refert. 

148. APIVM. L. G. 397. Epplch f. Peterlein. Genn. 
Sniallage, or Parfley. Angl. Ache Perfil. Gall. 

graueolens. 43.^- Apium foliis caulinis cuneiformibus, vmbellls fef- 
iilibus. LiNN. Syft. pag. 292. n. 2. boehm. n. 509. 
BLACKw. t. 443. Fl. Dan. tab. 790. sckvhr. tab. 78. 
Apium. Riv. Pent. 

Pharm. Apii Rad. Herba, Semlna. 

Stin''enderEppich; JVaffereppich; J'VaJfermoreUen\ 
Schellern; Hcpfen; fiarkrieckender Hapfen ; 'yajferpe' 
tcrlein \ ivilder Selierie. Germ. Commoji Smallage, 
Angl. Ache\ Celcri. GalL 

In paludoiis paflim ; in fofliGuHs ad Ketfchau hei 
dcm Gradierk.ujern copioie. Fior, lul. Aug. Per- 
, ennis. 

Rad. fylueflris venenatam Indolem habens. Equi 
hanc refpuunt. Rad. fatiua lic dicta Zellerie^ in hor- 

ti$ PENTANDRIA. DIGYNIA. l6^ 

tis oIer:ice:s prluatisque frequenter colitur, et bone 
faplda. 
43.t. Aoium foliis caulinis linearibus , inuoluceilis mi- P2trofeU«; 
nutis. LiNN. SyH:. png. 292. n. i. eo^hm. n. 508. •^^™' 
CRANz. Auftr. Falc. III. p.,,215. Apium fatiuum. Riv, 
Ptnt. 

V\i.n-m' Petfofelini^RzAW^ Herbn, Scmina. 

Peterlein\ gjmeine Feterfilie\ Peterluig; Peterji- 
liemtnirzd\ Gartejic-pfick. Germ» CommoH Parfleu, 
An^l. Peifil commun. Gall. 

Jn agris et hortls oleiijcels valde frequens: p-flini 
quoquc in propugnaculo Grimmenfi auf det Mauer 
Kperi. Fl. Aelhte. 

Pf. Tn cuiinis radices recentes carnluni iuscuUs in» 
coquuntur. Infuper Petroie Ino condluntur plfces^ 
oiera, carnes. etc. Auicuiiseft yenenum, vt bergivs 
plurlinique obferuarunt. 

149. AEGOPODIVM. L. G. 398. Strenzel ; Gurifcli. 
Ge-rm. Af h - weed. Angl. 

435. Aegnpodium foliis caulinis fummls, ternatls. Poflsgvfiridi 
LiNN. Syll. p. 29'. EOEHM. n. 471. Fl. Dafi. t. 670. 
SCKVHR. t. 79. Podigraila- riv. t. 46. 

Ligujiiciim Podagraria, radlce repente. cranz. 
Fafc. II!. p 200' 

Acgopodinm foliis Inferlorlbus blternars, fefiili- 
bus; cauiinis fuperloribus ternatls. Necker. gallob.p. 

35.^- ... 

Gemeiner Strenzel; Ziffcrleijikraut; Geiifufi; 

Gerfck:, •urifck', "Ziegenliraiit \ kleine falfcke Angelik. 

Xjerm. Go7.it -wort; ivihi Mafler 'tvorT; wildAngeli- 

ca, or Herh a Gerard. Angl. Pied deckevre; PetiteAn- 

gelique. Gali. 

In loC'S fubbumldls et nemorofis, im PoetengangCi 
ad fefias nack Sckbrfcld-, In durriecls et in fere omru=- 
bus nemorlbus, et quoque in multis hortis frequen- 
ter. Fi. Mal. Iiin. 

Vf P^bulam pecoribus egregium, Vernall tenl' 
|>ore fblia m olere colliguntur. 

L 2 TEi^ I ^4 C L A S S I S V. 

T R 1 G Y N I A. 

a) Floref Sn-peri. 

150. VlBVRNVM/jL. G. 4C0. Meh!- f. Schlingbaum, 
Sch\Velkcn. Germ. Marfh-Elder. Aitgl. Viorne; 
Obler. GaU. * 

Opulus. ^,^6. Vihm-vinn ' folils lohatls , petlolis glandulofis. 
LiNN. Syft. p. 294. n. 4 BOEHM. n. 58. sert. Llpf. 
n. 107. F/. Dan. t. 661. sckvhr. i,%{. 

Var. ,»3) Viburnum Opulus roieum. linn. var. /3. 

Sambucus aquatlca, flore globofo pleno. C. B. P. 

456. 

Sumpf- Hirjch- Rcfen- Wafferholder \ Schnee''dkv- 
hamn; Drolfclhccrejt; ivilde Gclderrofe; Baummfe; 
KaiifJthcn; Kalinen\ KalmkpTibaum ; Galinen; Kaliti' 
kenkolz; Gimpclholz; Ka7iinclicnbecre\ Kai<J>ceren- 
bawn ; JValdhoJunder ; GcinfC' Wajjerflizder. Var. /3) 
Bailrofen. Gerin. Marfh-Elder. /3) Gtieldrr- Rofc. 
Angb Viorne Obier', /3} Rofe de''-neldres ; Obier Jie' 
rile; Pelote de Nei^e\ Cailiebot. Gail. 

In fyluis humidioribus, irit Rofenthale ; im Uni- 
ver]itaTsliolze\ ad margines nemorum, e. g, hinter 
der grofsen Funkenburg ad Pllfiam copiole ; In fepl- 
bus, dumetis vbique et In ^{■atis Schoenfeldicis, nickt' 
weit von der Bahre. Vnr. ^S) In hortls vblque et la 
Serto etc. FI. Mal. lun. Baccas maturat Septembri. 
Frut. 

Ff. Baccas Ruffi et Poloni edere folent. Lignum 
pro pe£Hnibus textorum Inferuit. Eramls duriorlbus 
' Tabacl fiflulae conficl poflunt, 

151. SAMBVCVS. L. G. 402.Hollunder; Flleder. 
Germ. Elder. Angl. Sureau. Gall. 

Ebulus. ^^y. Sa^nbucus cym\stn^&rti\t\s\ ftipulls foliaceis,cau- 
ie herbaceo. linn. Syfl. pag. 295. bcTehm. n. 60. 
ssRT. Lipf, n. 90. BLACKW. tab. 45^8. mill, tab. 226. 
scKVHR. t. 83. bene. 

Pharm. r E N T A N D R I A. T R I G Y N I A. l6^ 

Pharm. Elfuli Radlx, Cortex Internus, FoKa, Flo- 
res , Biu-cae, Semina. 

Attiih; Ztverg f. Kiederhollunder \ Kraiit- i. Som- 
merkolder; Acker ■ Feld- rotker Holder \ Hirfchfclnvanzt 
Geim; Cominon Divarf- Elder; JVahvort^ or Dane- 
ivort. Angl. Sureau Hicble ou Yeble; petit Sureau. 
Gall. 

Ad rlpas Piiffae pod hortum JVinkhrianuni\ 
Trierianum ; Fregianum etci ad fepes bei den Peter- 
fchiefigrahen\ ad rluulam nach der Koizfcher Miihle 
zn; porro circa pagos Tzfchepline , JVulkau\ Nauen- 
dcrf bei dcr Kdmmerei , hci Machern ctc. et in muitis 
hortls fubuvbanls psganisque. Fl. lul. Frut. 

Vf. Decoclum Corticis amarum hauftum vomltum 
fortem cum alul purgatlone faclt. FoUa horrels Ini- 
mifra raures pellere feruntur. Baccae cumaceto et alu- 
mme coeruleo tingunt colore fila lintea et corla. 6'«,'- 
viina In aqua macer^ta Ounm dant exprefium. Berg. 
Infuper quoque in Pod^gra et Ifchiade laudantur. 
438. Sambucuf cymls qulnquepartltls, follls plnnatls, nis*^*' 
follolls fulcatls, ferratls, caule arboreo. linn. Syft. 

p. 295. n. 4. BOEHM. n. 59. BLACKW. t. I5T. DVHAM. 

Arbr. II. p. 253. t. 65. CKAM. tab. 32. FL Dan. tab. 

3*^5- ... 

Pharm. Sambuci Cortex intenor, Folla^ Flores, 

Baccae, Semina. 

Gemeiner £ fchivarzer HoUunderhaum ; Flieder- 
baum\ Flieder\- Schibi<cn; Holderbaum; Holder- 
flrauch; Kesken; Alhornbaum; Schetfchken. Germ. 
Coinmon Elder-tree; Black-berried Elder. Ang!. 
Snreau conunun; Sureau h fruit noir. Gall. 

In iyluls etnemorlbus, ivi Rofenthale paflifn,in 
Querceto verlus Altranft At coplole, In Sijlui Acofle- 
7>uCa allisque fyluis ; Indumetls fere vbique; In hor- 
tls et ad eorum fepes valde frequsns. Fi, lyjai. lun. 
Baccac Septf mbrl maturefcunt. Arbor. ■ . j 

Vmbra huius Aiborls eft fufpecla et hominlbus 
obnoxla. Fiores exficcatl vfitatldiml fub forma 
Theae In variis morbis exanthematicls blbuntur. 
Bac''ae recentes, quae gallliias necant, addito faccha- 
jo , cum vel iine aromaribus lege artls fermentatae 
L 3 Viiiujn l66 CLASSIS V. 

Vinum praebent naufeofum Berg, Cum taccis quo- 
qiie viiia ruhro -fringuiiieo tinguntur colore. Lig- 
num durum etfiiuuin bucci loco tornatores fellgunt. 
H ec arbor valde vtUIshyeme praeterlapfo gellcidio 
valde infeflata eft In noftratibus rigionlbus. 
laciiiiat-a, 439. * Sambucus cymls 5 — partltls, foliis blplnnatls; 
pinnls ternatls, foUolis lanc. olatis, Incifis , coule ar- 
boreo. retz. Ol^f. Bot. Fafc. lil. p, 30. linn. Syft. 
p. 296. n. 5. SERT. Lipf n, 91. 

Sambucus lacinlata. mill. DiB. 

Peterfilicnbl ttrichter Hollunder. Germ. Parcleif' 
leaved Elder, Angl. Sureau a feiiilles laciiiiees, ou de 
Perfile. Galh 

In durnetis fed raro, e. g. poft pagum Stbtteritz 
prope hortum 'l cifiavum vnlcum reperl fpecimpn ; 
porro quoque frequentior occurrit in hortls plurimis 
fuburbanis etc. Fl. lunio. 

b) Flores inferi, 

152. * RHVS. L. G, 309. Sumach. Qerm. Sumach. 
Angl. Sumac. Gall. 

Cotiaria, 440. * Rhus foliis plnnatis, elliptico - oualibus , obtufe 
ferratis, fubtus piiofis. 

Rhiis Coriarla follis pinnatis obtufiuscule ferratis 
ouallbus, fubtus vlllofis. linn. Syft. pag, 292. 
BLACKW. t. DVHAM. Arbr. II. p. 2l9. t. 52, 

Pharra. Sumach Foiia, Fiores , Baccae. 

Gerberfumach ; Firherhaum; Hirfchhonihaum; Ef- 
fighaum; Sumach\ Smack. Gcm. Coriars Sumach; 
Elm-leaved or Ttanner''^ Swnach. Angl. Sumac des 
Corroueurs i ou d'Europe\ Rouvre des Corroyeurs, 

In hortis et ad hortorum fepes circa phirimos pa- 
gos valde frequens; porro quoque In hortis fubur> 
banis et in Serto rcperitur. Fl. lun. lul. Arbor. 

Obf Ramiteretes, viilis denfis obf.-fG. Folia cora- 
pofita S — ia-p^ribusconftantiaabsquefoiiolo caulem 
term?nante. Foliob paffiminf 'raakornaim oppofita, 
faepiusfoiummodo oppofitajelHptico - ouaila obtufius- PENTANDRIA. T R I G Y N I A. 1^7 

cule ferrata, fuperne obfcure vlriclia , inferne tonien- 
tofis coftis diflinclis inftrucVa. Coftae autem verfus mar* 
ginem in 2 — 3 — 4 — furcas terminantes, villis denfis 
mlnutidimis teclie. 

J^y. Baccae oiim In condimentum cibi adhibitae 
fnerunt, nunc obfoletae in culinis. Attamen Tur- 
cis vfuales , qul carnes Ipfis condiunt, vellolis, vel 
lale et Al!lo mixtis. Cortex caulls pannos flauo 
Iniiclt colore. Cortex radlcis corlls parandis aptus et ru» 
fo tingit elegante colore, 

153.* STAPHYLEA. L. G. 404. Blafennufs ; Fimper- 

nufs. Cerfn. Bladder-Nut-Tree. Angl. Staphlilierj 

Nez-Coupe. Gall. 

441.* 5'f^jj/it//fflfolIispInnatIs; (florlbus dlgynls trigy- pjnnata, 
nlsue). LiNN. Syft. p. 296. leys. n. 318- leers Her- 
born. n. 231. sert. Lipf n. 98. sckvhr. t. 84' 

Plftacia fylueftris. C E. P. 401. 

Gemewer Pimpernufiflrauch ; gefiederte Pim-pernufi ; 
Klappernufi; Blafennufi ; Todtcukopfbaum; wilde 
Pifiacien L Zirhehmjfe. Gcr.m. Comvion Bladder - hlut. 
Angl. Stapkillfcr aile; Nez-Coupe; Baguenaudiera 
Pater Nofler', faux Piflackier. Gall. 

In dumetis, ad fepes et in horto Boflano hinter 
dein Coffeekaufe pafllm; in allis hortls fuburbanis fre- 
quentlor. Flor. Malo et lanlo. Fruf^us raaturi Sep- 
tembrl. 

Ohf. Folla compofita 5 — 7 - plurlbusue conftantia, 
ouata. Styll 2 — paffim 3. Capf 2 — 3-^ locula- 
jls. 

Fructus vomitum excltant et caplus dolores mdun 
cunt." 

154. ALSINE. L. G. 411. Vogelkraut; Hunerdarm, 
t Gcrrn. Chlckweed. Angl. Morgellne. Gall, 

442. Aljine petalls bipartltls » foUis ouato - covdatls. media, 

UNN. Syft. p. 198. BOEHM. n. 378. BLACKW, t. 164. 

F/. Dan. t. 525. schvhr. t. 85. 

L ^ Pharm» l68 CLASSIS V. 

riiarm. Alfines Herba. 

Huncrdarm ; gemeines Vogelkraiit\ Hunerhifi\ Hii- 
tierwip-rhe; Hihierfalhe ; Mcijer; kleiner Mcyer ; 
M iil>gcd:irme; M> iifczetrig. Germ. Common Chick- 
tveed: Henhit, Ano;!. Moricline. Gall. 

)n aruis et cultis vbique; pprro m muns iimolis 
et arb nibus vetuftatis paffim. Flor. per totam fcre 
aelratem. 

Vj Folia et femtna aulculas, praeprimls Pafferes 
Canarie/ifes ^ nutriunt. 

TETRAGYNIA. 

155. PARNASSIA. L. G. 415. Einblatt. Germ. 

paluftris. 44^. iParnojfia. linn- Syft. pag. 299. eoehm. n. 351. 
Fl, Dan. t, ^84 SCKVHR. t. «6. 

Pharm. Hfpwf/cat' «/^aeHerba, Flores. 

Swnpfeinblatt \ SHmpfpamnJfcrgras \ JVajfer-iveiJje 
Leherhlume\ Herrvhliimch, iveijjes Studenteitroslein. 
Germ. Grafs of Parnajfns. An^\. Parnaffie de marais\ 
Chieitdent du Pai-najfe. Gall. 

In pr tis Schoevfeldicis et Coriorum copiofe ; in 
lisdem locis prope pfig-os Kriphane\ Wdlkau ;Machern; 
Sommerfeld etc. Fl. lul. in Septembrem vsque. Pcren- 
nls. 

Vf. Flores foenifeclum Indicant. Sapor plantae 
amarus. Decocl. foliorum et radlcls a nonnullls In 
Ophrhalmla commendatur. ContraCardlalgiam co- 
cjultur planta cum cereuifia, 

PENTAGYNIA. 

a) Flores aggre^ati^ inferi, 

156. STATICE. L, G. 41 p. Wlefenkraut; GrasWurae. 
Gcrm. Thrift. Angl 

Armeria. 444. Statice fcapo fimplicl, capitato, foliis Ilnearlbus. 
t^NN. Syft. p. 300. BOEHM, n. 358- scijvhr, t. 87« 

See- . FENTANDRIA, P E N T A G Y M I A. l6<) 

See-Aleerfiielke; Nelkenm-tiges fViefeTilu^^nt ', Gras- 
hliimi\ Sandniiglein. Geim. Sea Pink^ ot: Sit', Gelljj- 
Flower. Angi. Gazon d^Efpugne ou cfOHnrpe. 
Gall. , ^ _ _ . ' 

In pafculs ficcis, fibulofis e^ coHIbus nm Gkker-. 
liv^slnrge, ad viam vack devi Gejundhrmwsu zu, ad 
Tcmplum St. Thiclae\ ad viam veri3as Sckonfeld ct in 
alus eluioiibus granime vefrltis abunde. Fi. lunio In 
Septembrem vsque. Perennis. 

b) Flores 5 — petah, inferi. 

157.. LINVM. L. G. 419. Flaclis. Germ. Flax. Angl 
Lin. Gall. 

* Foliis alteruis. 

445. Linum calyclbus capfulisque mucrdnatls , petalls vutatlfn-! 
crenatis, foliis lanceoJatis alternis, caule fubfolltario. "*"'"• 
LiNN. Syft. p. 302. EOEnM. n. 361. blackvv, t. 160. 

Pharm. Li/U Satiut Semina. 

Geivo Imlicher -j akriger - ivilder Flacks f. Lein, Germ. 
Common ciihivated Flax or Manured Flax.An^X. Lin 
d'ifage a filer. Gall. 

Ad verfurcs et in der Allee hei dem fVeinn^-pfcheny 
paflim poiro in Rg-ns Inrer fegetes ; praeprlmis auteni 
a ruricolis colitur. Fl. lun. lul, 

Vfus OeconOiT.Icusnotllumus. Ek oleoLmlinco- 
lae traclus Siblriae clrca Neujanfk parant Vernicem, 
quam varlls vteniilibus cupreis, ferreis lignelsque, 
vt vafculis pro Thea, pateris etc. Imponunt. Com- 
pofitionem et methodum applicandl docuit Cel. 
Fullas *) Oleum Linl Iii praxl vlitatlffimum. 

** Foliis ofpojltis. 

446. Linum follls oppofitls, ouato-lanceolatls, caule "^"^*'^'^"*^ 
dlohotomo, corollis acutls. linn. Syft. p. 303. n. 19.' 

L 5 BOEHM, 

*) Vid. Rdfi diirch verfihiedene Tyovin%en des ritjjifihei: Reichs. 
T. 11. p- 187. I70 CLASSISV. 

poEHM. n. 362. BLACKw. tab. 368- ^l D.m. tab. 851. 

SCKVHR. t. H7. 

Ph^rm. Li77i Catkartici Herba. 
Pnrgirfiachs; Bergleiji ; kleiiier ivildcr Lein\ klei- 
uer ii'iefenfiacks; Lei^ihrattt. Germ. Ptirging cr 
Mountain Flax. Angl. Lin ■piirgatif. Gall. 

Jn pratls montofis plngnibusque hei dem Bieniz\ 
" in pratis Sckoenfeldicis; bei SchaAebach\ Kripkiine et 
fere vbique. FI. lunio in Septembrern vsque. Sem. 
Sept. et Oclobr. matura. 

Infufum herbae rccentis cum vitriolo martis ni- 
gro inticit colore. Eft planta valde amava aluum 
absque incomnlodo laxat. 
Radiola. 447. £77;«?« foliis oppofitis, caule dicliotomo , floribus 
tetrandris tetragynis. linn. Syft. pag. 303. n. 20. 
scHREB. Spicil. p. 28. n. 942. F/. Dan. t. 178. 

Viertkeiliger i'.fekr kleiner Flacks; kleinfies Taufcnd- 
korn. Germ Leofl • Kit-pture • PVort., or AU-Seed. 
Angl. Lin muhifi.ore. Gall. 

In aruis et pratis iabulofis frequens, e. g. auf 
dem Bieniz, ad Templnm St. Theclae; in agris areno-» 
lis verfus Sckonfcld. Fl. lul. Aug Annua. 

Obf Cal.i^ — phyllus. Petala 4, ere^ta, exigua, 
obtufa. Stam. 4. Antherae exiguae, fubrotundae, 
flauae. Caulis ereclus, vncialis altior, teres, fillfor- 
mis. Foliaoppofita, feflilia, ouata, acuminata, inte- 
gerrima. 

POLYGYNIA. 

Floribus fimplicibus 5 — petalis, 
ot) Cdyce i — pkijUo. 

158. Drofera. L. G. 421. Sonnenthau. Germ. 

' Sundew. Angl. 

rotundifolia ^^ig.. Drnfera fcap*s radicatis, foltis orbiculatis. linn. 

Syft. p. 304. n. 3. BOEKM. n.359. BLACKW. tab.432, 
5CKVHR. t. 87. 

Pharm,, PENTANDRIA. POLYGYNIA. I7I 

Pharm. Roris Solis Herba. 

Rundbl trnchter So7inentkau\ Siiidan; Tn::^Jer!:' 
hl'uTke\ unfcrs rlerrgottsldjfcl; BauernHJjfclkraut: ed- 
hr PViede-rton. G:rm. Comvion Rofa So/ij-, or Shh- 
Dew. Angl. Roffolis a feudles rondes. "^aH. 

In pra;Is niGntofis, viiginolis inter Mufos^ e. g. 
bei Schadcback vo.lde frequens : porro um die Fnn-eu' 
burger Teicke olim Cel. boehmervs detexit. Fi. lul, 
Aug. Pertnnis. 

Obf Cal I— phyllus.5— fidus, gsr.bcr. Stam. ^. 
Styli 6 - paffim 7-8- Stigmaca lubroturcla, alba. 
Germen ouatum. Cspfulae 6—8 — locularis. Sa/?. 
plurinia, Gyiindrica, glabra, membranuia retiforml 
inclufa. Caulis ereSus, fimplex, teres, nudus,exru- 
fo-rubeilus, fp'end°n<f, fpicam ramofam gcr.ns. Spi- 
ca fecunda, apice incurua 16 —20 floribus inftrucla. 
Folla radicalia in cefpitem congeruntur, inferne gia- 
' bra, fuperne et margine piiis rubicundis quafi rore 
adfperfis oblefia. 

Vf Herba ouibus obnoxia. Pianta valde scris, 
veficans , fuccum exfudans , verrucas toliere dici- 
tur. 
449. Drofera foliis oblongo - ouatis, fcapis radicatis. longifolia. 
' iiNN. Syft. pag. 304. n. 4. boehm. n. 360. sckvhr. 

lab. 87- 

Langblattrickter Sonnenthati ; kleiner Sonnentkau\ 
Herrnliiff^elkraut.Gevm. Long-leavedRofa So/iV. Angl. 
Rojfolis afeuillcs longecs. Gali. 

In iisdem locis cum priori panim reperitur. Fl. luU 
Ang- Perennis. 

Obf A priori differt: Caule breuiori, foiiis ob- 
verfe lanceolatis, obtufis, multo longioribus ; peri- 
carpio breuiorl etcraffiorii germine angulato, ftig- 
mate 2 — 3 — dentato. Reljqua cum priori conue- 
nientia. 

Vf Folia vtrlusque femper humiditate madentia 
homines fupcrftitiofi coliignnt ad varias artes magl- 
cas. ' ^) C<^ 172 CLASSIS V. 

/8) Cahjce 5 — 'phyllo. 

159. MYOSVRVS. L. G. 426. Maufefchwanz.' Germ. 

Moufe - Tall. Anzl 

niinimus. 4.50. Mysjiirtis foiils integerrlmis, lineaiibus. linn. 
Syft. pag. 308- BOEHM. n. 420. Fl. Dan. tab. 406. 

SCKVHR. t. 88- 

Kleinjier Mdnfefchwanz ; Miiufcfchwnnzchen ; Mdu- 
fegras; Herrnzippel ; KumnielzeUen.Genn. SmallMou- 
fe- Tail. Angl. Oueue de Souris. Gali. 

[n agris arenoiis bei Stotteritz; Prohflheide; 
Meisdorf ctc. porro auf dcvt Streitdamme et iu muris 
vbique. Fl. Maio lun. Annua. 

B. FLORE MONOCLINO. 

160. AMARANTHVS. L. G. 1157. Taufendfclion. 
Gcnii. Amaranth, or Fiower- Gentie. Atigl. Ama- 

rante. Gall. 

Elitum. 451. Am^i^^^Jithts glomerulis iateralibus, floribus trifi- 
dis, foliis ouatis, retuiis, caule dilFufo. linn. Syft. 
p. 8>4- n. II. BOEHM. n. 684. 

Maiferartiges Taufendfchon ; h lciner Mayer ; Maycr- 
ajnaranth; Mayerhaknenhwim; ivilde Mdie. Germ. 
Lcaft^ or Small whiie Blight; StrawbeiTt/-Spinack. 
Angl. Blette commune\ Blctte d^Europe. Gail. 

Ad iepes vor dem Petcrsthorc ^, hei hindenau etc. et 
inter olcra In nortis cultisque frequens. Fl. lul. Aug. 
Perennis. 

Obf Radix valde repens ruricolis inuifa. Folia 
olerum ad i"ftar edunt pauperes. Semina more mi- 
lii coquuntur. C. FLORE PENTANDRIA. DIcLINO. l"] 2 

C. FLORE DICLINO. l6l. CANNABIS. L G, 1220. Hanf. Gcrm. Hemp- 
Piant. Angl. Chanvre. Gall. 

452. Cajinahis foliis dlgltatis. linn. Syfl. pag. 88^. fatiua. 
BOEHM. n. 704. ELACK.w.tab. 322. 3. Few. et 322. b. 
Mafc. 

Cannabis evratica.^N ^ r> „ 

Cannabis fatiua. J ^-^-^- P-320. 

Phavm. Can?2abis Semina. 

Gemeiner f. ivilder Hanf\ mein Fiinmel ; tar^her 
Havf; griiner £. fp.ter Haiif; 'Qiifiling. Germ. Maleor 
Femal Hanp. Ang[. Chanvrc miile ct fhnelle ; Clienevis 
cultivee. Gall. 

In agris inter fegetes paflim ; maxime autem in 
agris hortisque culta. Fl. Iiil. Annua. 

Ohf. Scn;inibus pleraeque auicolae vefcuntur, pln- 
guefcunt et bene fe hsbcnt; qua de re nullain quali- 
tatem narcoticam retlnere poflunt. Poloni ex 'n^mi- 
num rarina praeparnre folent pultes, quas lubenter 
comniedunt, kaempf. Perfae olirr. putarunt, haec le- 
mlna, frlcla et comiliefia, venerem Vidde ftlmuiare 
{imulque fterllitatem inducere. olearivs. ' Foiia et 
pollen in Perfia totaque India vl narcotica gaudent 
et laetitiam inducvint. Noftra autem Cannabis odo- 
rem fuar^jl? mltlorem narcotictim. 

Vf. Oeconomicus, vt Liiii^ et ad funes , vela alla- 
que iintea vtllis. 

262. HVMVLVS. L. G. 122T. Hopfen. Germ. Hop- 
Plant. Angl. Houblon. Gall. 

453. Hiimulus. LiNN. Syft. pag. 886. boehm. n. 703. Lupuluj 
Cannabis Lupulus Scop. Carn. II. p. 263. n. 1219. 

Lupulus mas. ^ ,-, r, « 

Lupulus femina. J ^' ^" ^- ?' 298- 
Pliarm. Lupuli Radix, Turiones, Coni f. Stro- 
bull. Ge- 174 CLASSIsV. 

Gemclner Ho'pfe.v; ivildcr Ho-pfen; StrL^uch-Bnfck' 
TValdknffen. Germ. WiJoi Hn-ps; Hop Mnh and fe-' 
male. Angl. Hotihlcnmalc et fer.elle ; Houblon vulgai' 
re. GaU. 

In fepibus et dumetis fdttfnrts lAndenan ad pifci- 
nam verius hcittfck^ ad fepes kir.Tcr devi 'iiwnherge\ 
ctcircaplurimot pagos •, ia neniorlbiis qucqiie, e. g. 
im Rcfatkale et aiibl coplolifiime. Fi, lul. Aug. Pl* 
paralitka. 

Cbf. Cal. maris5 — fidus. FJores mans alares, race- 
mofi, albldi. Cor. o. Antherae 5. Stlpalie 2 - 4» 
cordatae, bifidae. Caules longi , f-ande^tes et fe 
conuoluentes, angutoii, acuieis ornati, minunflimi. 
Folia oppofita, petiolata, ,3 — 5 — loba, cordara, ica- 
bra 5 ferrata. 

Vf Topiariis ad ambulacra vlua. Ttiriottes prlmo 
I vere prorumpentes Afparagl ioco , quos ad iautitiani 
maonatcs edtrefolent adb.ibentur, fapldi grata maritie. 
Conlexficcatlomni cereuifia luiponuntur, qulbushne 
ab acore praeferuantur. Caules aqui maccratl, in 
filamenta, ficutl Cannahis^ a fe inulcem fepararl pof- 
funt. 

163. SPINACIA. L. G. 12 17. Spinat. Gcrm. Splnach. 
AT2gL Epinard. ^.all. 

oleracea. 454. Spin-acia fructibus feniiibui;. linn. Syfl. pag, 886, 
BOEHM. n. 705. scHOtL. Earb. p. 304.11. 150. 

Fharm. S-pinaciae Herba recen?;. 

KokJartigcr S^finat; Spinat; Gartenfpivat; CrTw^ 
kraiit. Germ. PriikJtj, or Seeded Spinack. An^\. Epi' 
iiard cojiwmn., ctiJtivc ou muJe. Gall. 

in hortis oleraceis et agris Inter feo:etes bei SeJJer- 
hatifeuy Stotteritz.^ et allbl paflim mihl occurrlt. Fi. 
aeft<te. Annua. 

Obf Patrla vero Iiuiusnondumnotafft. Caetenim 
lierba olus verna!e vfitatlflimum et iaiubenimum. 
N(;nnulli oecononil folia huius vlridia, coelo fereno 
CGlligentesIn furno tepido, feu Ineereficco, lentetor- 
refaciunt atque In vluai hyemaiem iic conieruere fo- 
ient. 

D. FLCRE fENTANDRIA. POLYGAMOIDE. IJ ^ 

D. FLORE POLYGAMOIDE. 

164. ATRIPLEX. L. G. 1260. Melde. Germ. Orach. 
Afigl. Arroche. Gall, 

455. * Atriplex caule herbaceo, folils Incsnis, revratij, vofea. 
fruftibus quadrangularibus , dentatis. linn. Syil. p. 
909. n. 3. 

Atriplex fylueftris , fruclu rofeo compreflb. C. B. 
p. \nj. 

Rofenrothe Melde. Germ. 

In ruderatis cd pagum Kctfchau et alibi frequens. 
Fl. lul. Aug. 

456. Atripkx caule ereclo herbaceo, folils triangulari- hortenfis, 
bus. LiNN. SyfL p. 909. n, j.boehm. n. 556, blackw. 

tab. 99, 

Var. /3) A. tota fanguine^. 

Pliarm. AtripHcis Sntiuae Herba. 

Gartciwielde ; u-eijfe Gartemnelde ; Zudierineldc ; 
zahme Melde. /3) blutrotke Gartenmelde. Germ. Gardin 
Orach; ivkite Drache ; fi) Red Garden Orach. Angl. 
Arroche cultivset ou des jardins ; Bo7ine Dajite; Folle- 
te des jardins; (i) Arrocke rouge. Gall. 

In ruderatls prope hortos olevaceos et ad pagos, 
maxime autem cum var. /3) in liortls Ipfis oleracais 
frequenter occurrlt. FI. lul. Aug. Annua. 

Vf. In culinis coquuntuv foila tempore aeftluo 
cumCerefoilo, AUIo fiftulofo, carnlbus, In luiculum 
oleraceum fpKTum. 

457. Atriplex c^xxXq herbaceo, foHIs deltoidibus denta- laciniata. 
tis, fubtus argentels. linn. Syfl. p. 909. n. g. boehm. 

n. 5.55- 

Getheihe f. gefcklitzte Melde. Germ. jfagged Orach. 

Angl. 

In locls flerillorlbus, in der Allee y in der Sangrnhc 
pafTim; In hortls oleracels et ad Salinas Ketfchauien- 
fes etc. Fl. lul. Aug. Annua. 
458- Atriplex caule herbaceo, calycinls valuulls feml- haftata. 
neis magnls deltoidlbus, linuatis. linn, Syfl. p. 909. 
n, 9. BOEHM. n, 554, 

■ Spef' 176 CLASSIS V. PENTANDRIA. POLYGAMOIDE. 

Spiejsbl trrige ^. fpontonartige Melde. Germ. fVild 
Oracli. t\n<g\. Ayrocke liafiee, Gall. 

In ruderatis, cuitlsetcircap^gos adfepes frequens, 
Fl. lul. ^ug. 
patula. 459'* ^jtrip/ex caule herbacco patulo ; folils fubdeltol- 
deo-lanceolatis; calyclbus feminum difco den-atls. 
LiNN. Syft. p.'siOU. n. 10. 

Atrlplex anguflo oblongo follo. C- B P. p. C19. 

PVeit ausgebreitete Mdde. Germ. Narrow-leaved 
Orach. Angl. Arroche ctaUe. Gall. 

In ruderatis, fimetistthortis ir.ter Olera et ad vlas 
fepesque Kaud infrequens. Fi. lul. Aug. Annua. CLAS' 177 

Claffis VI. 
HEXANDRIA 

MONOGYNIA. 

A. FLORE HERMAPHRODITO. 

a) Flores calyculatl^ caJtfce corollaqiie inftruCii^ 
bacciferi. 

165. BERBERTS. L. G. 4-6. Sauerdorn; Sauerrach. 
Certn, Barberry. Atigl. Epine Vlnette. Gall. 

460. *Jerherh peduncuHs rncemofis , fpinis triplicibus, vulgaris. 
ti)liis cliiaiis. linn. Syft. p^ig-. 34.?. sert. Llpf. n. 10. 

BLACKW. tab. 165. MILL. t. 63. ,KERN. p. I CO. t. I69. 

Berberis dumetorum. mill. Fig. tab. 63. dvham, 
Arb. L p. 9-. t. <S. 

Phn'm. Eerberidis Cortex, Baccae, Sernen. 

Gcmeiner Sauerrach i. Sauerdorn; Berberizendorn\ 
Berhirbeeren; Ejfigdorv. Germ. Cotrimon Barberry, 
or Stipe rcdgebujcli. AngL lEpine- Vinette Gail. 

In iepibus et dumetis vulgaris, paiTim etiam in 
der Allee vor dem grimmijclien Tkore nunc plantata, 
et in mi.ltis hortis. Fl. Mai. lun. Frutex. 

VJ. Rs>ccae pro acetariis colliguntur. Cortex ra- 
di is inlicit co!'a fiauo colore apud Polonos: et hxi- 
vlo maceratusluteo tinglt coiore. Succus baccartm -- 
citri looo ad potum lic diclum Puntfck inferuit. 
L'g-no Huro rornatgres vtuntur. In culinis fuccus 
herberidis vfualis. 

M b) F/o- . vsrnui-n. X-yg CLASSIS VI. 

b) Floics fpathacci. Cdyce^miUa. 

l66. LEVCOIVM. L. G. 434. Knotenblume. Germ. 
Great Snowdvop. A'gi. Perce-neige. GaU. 

461. Lcncoum ipathr. vniflcra, ftylo clauato. lins. 
Syft. p. 3!6. BOEHM. n. 528. JAcq, Flor. Auftr. V. 4. 
t. 312..SCKVHR. f. H9. 

FruhUngsknoteribhime ; ivcijje ■Marzbhime \ Schnee- 
gldckckcTi. Gsnn. Vcnial Grcat S?ioiv Drup. Angl. 
Perce-ncigi. Gail. 

In iMuis coplore im Rofcnthalc ctc. Fl. Febr. Mart. 
Pejenni?. 

Vf Rad. interne afiumta vomltum excltat. 

167. * GALANTHVS. L G. 4^3. Schneeblume f. 
Sshneerropf. Germ. Daffodiii: An^J. 

niur.lis. 46:2. * Gdanthuf vniftorus, petalis alternis, covcbtis, 
breuioribus. iiali.. Heivet n. 125 ..■ likn. Syft, pag-. 
3i6.jACQ Flor. Aulir. ^-^o. V.4. tab.313. sckvhr. 

'^^- . 

Schnechluine; SchncetriJpfihcji. Germ. Snow-Drof, 

Angl 

Xn hortis ad fepes vbique fponte crefcit. Fl, Febr. 

Mart. Perennis. 

168. "^ NARCI^SVS. L. G. 435. Narcifle. Germ. 
Daifodil. A;:'iJ. Narciife. GuU. 

poeticus. 463.* Karcilfus ^'p&th^ vnlflora, nectauo rotato bre- 
viillinofcariofo crenulato. linn. Syft- p, 316. n. l. 
Narciffas albus, circulo purpureo. C. B. P. pag. 

/3) Narcilfus mcdio purpureo multiplex. Id. pa§;. 

5-1- 

Dichter Narciffe^ gemeine f laeijje Narciffe. Germ. 
Poctic Diifjodil. Ang;l, Narciffe des Pnctes. Gall. 

Habifatin Gaili:! Narbo.ienfi, Italia et Germania: 
In iiortis noltratibus maxime colitur. Fl. Mai. lun. 
Pertnnis. 

464» HEXANDRIA. M O N G Y N I A. IJC) 

464. * Narc iffuf rpatha vnlflora, nectarlo canipanulatG^pfaudo.Nai'" 
ereclo, crilpo acquc-.nte petala ouata. likn. Syft. p. ciUus. 
31 '. n. 2. 

Nn.ciffus luteus fylueftrls, dupllci f. tripllci tubo 
auivo. C. B. P. p. 54. 

i8) N'a:cIiTus fioie pleno. Cluf. HiH:. i p, 50. 

Unackte f gcmeine ^dbe L ifilde gelhc Narci(fe. 
Germ. Common Ydlciv Daffcdil. Angl. Narcijje Jau- 
vage. Gall. 

Habitat In Galliae, Angllae, Itallae, Hifpanla' et 
Germanlae nemorlbu^ mru-itunl>que: Apud nos valde 
vuiga:Is in h'>rt!S ruftxanls etfne ormibus u,burba- 
nis. Fl. Ap.ili et Maio. Rad. bulboia perennis. 

169. ALLIVM. L. G. 44:». Laucb; Knoblauch. Germ. 
Gariick. Ajig!. All. GalL 

* Folia canlina plana. Vmbdla capfuli/era. 

465. Allinm caule plan-folio vmbelllfero , ftamlnlbus ^on-um, 
tricuipldatls, radlce tunlcata. linn. Syl'. p. 321.^,2, 
Elusd. Hort. Vpll p, ""7. n. 4. 

Allium flaminibus altern? trlfidis, foliis gr^mlnels, 
floribus fphaeiice congeftis, radice tunicata, caule 
acuminato. hall. Opuic. p. 348. n. 7. 

Pharm,, Porri Scmina. 

Lanck f Porrnp Germ. Common Leek. Ang!. Ppr- 
reau^ on Poircaii. G 11. 

In iyiuls ficclorlbus et arenofis rarlilime im Bieniz 
anno 17S8. vidi; in hortis autem oleracels cultum 
frequentlus. Fl. lun. loX. 

Vf Deco£>um Povii olim laudatur m calculls. 
Vfus praeprlmls cullnarls. 

** Folia caulina -plana. VmheUa hulhifera, 

466. Alhnm cnule plfiniroUo bulblfeto, bulbo compofi- fatiuuni. 
to, flaminlbus tricufpidatls. linn. Syft. pag. 3_2. 

n. 12. 

Allium flaminibus alterne trliidis, foHis grrrmlnels, 

capite bulbifero,radi<;ibu3 in vnum bulbum congruenti- 

M 2 bus. igo CLASSIS VL bus. HALL. Opufc. p. 331. n. X. EI. Melv. II. p. 4- *♦ 
15.^.9. 

■Pharm. JUii R-.cJix. 

Geraeiner f. zahnier Knohhiuch. Germ. Common 
Gariic' . i\n%\. Ail vuh;aire Gal!.-, 

In hoitis er sgrii oieraceis LipOae confinibus co- 
plofe. Fl. lun. lul. 

Vf. Nautismaximeprodeilhocallium. Bcrgijis qno- ' 
que vidit plures eodcm curatos, quos Qua.tana ve- 
xauerat. Galinis faluberrimum efl et a Pauonibus 
maxime expetitum. Bcrgins. 

Scorodopra- ^|5j. Allium c-iule planifolio , bulbifero, foUis crenula- 

'^''"* tis, vaginis ancipitibus, ftaminibus triculpidatis. 

LiN-N. Syft. p. 322. n. 13. scHREB. Spicil. pag. 3». n. 

958- 

AlVmm ftaminibus alterne trifidis, capite bulbifero, 
fcr.po ante maturltatem contmto. hall. — 2. 

Graslauch\ RockenhoUrri ; Scklaiige7ilouch; Feld- 
knohlauck. Genii. Rocambole. Angl. Ail Rocamhole, 
Gall. 

In fyluis, i/« Rofcmhale\ Kanitfch; in pratis an 
dcr alten Pleif:, etiam in der Sckcihe. Fior. lun. 

Ohf Corollae purpureae. Stamma pa'!ida. Spa- 
thn enfifGrmis. Odor et fapor p-nilo n-iLlor Alilo fa- 
tiuo, fed quoad vires cum prloii conuenit-, In con- 
dimenta ciborum IngrcditDr bulbus. I sc nutem et 
butyrum Inficit. In Gothlafidla et Oelandia Inter 
olera coquenda vfurpatur. 

carinatum. 468. Alhmri caule planlfolio, buibifero , ftaminjbus 
iubulatis. linn. Syft. p. 322. n, 15. schreb. Spicll. p. 

P. 37- n. 9.57- 

/I//ia;« Inodorum, vmbella bulbifera, vagina bi- 

cornl, foliis carinatls. hall. Opufcul p. 391. n. 27. 
f. 2. 

Berg-Waldknohlanch; wilder Knohlauch',- Jlald- 
Bergziviehel\ Bergjchntttlatichj wilder Schnittlauch\ 
^efchmacklofer Lauck, Germ. Carinated-Ieaved Gar' 
lick. Angl. 

In HEXANDRIA. M O N G Y N I A. igl 

In A'laaticis montofis,' in colle ad Markkhergm-^ 
fer virguito ad viam cauam, in lioito Bofiauo paiTim. 
Fl lu!. Auo-. 

Ohf Odor plantae trirae, omnibus {peciebusmitior 
et quail rapaceus ; in fo:iis omnino millus odor. 

*** Folia cajilifta teretia, VinheUa cwpfulifira. 

469. Alliuni caule teretifolio, bulbifero, ftaminlbus vLneak. 
trlcufpidatis.. linn. Syft. P'.^22.. n. 23. hall. Helvet. 
n, 1221. Eiusd. Opufc. p. 33'^. n. 4. boehm. n. -"30. 
fVeinlauch; H-undslauck; H/ifids f. rother Knob- 
lauch\ Ackerknohlauch, Germ. Crow Garlick. Angi. 
Ail desvtgies. Gail. 

In fyluis huniltlioribus, e. g. m Zfchocherjchen- 
Sckeudritzer - GonuciviTzer- Gautzjch^r- Hoke,, uidem 
Holze hinter Noezjck- an der Prellheid.e etc. porro in 
dumetls mtev^r^i^.Q. derFuvkenbuvg niidd:r Ziegrlfchcu- 
ne coplofe ; heiLindenau et in agris, pratis paffim; in 
vineto hci Plaufig et in vineis diftis poft Taucham 
verfus montem Miuneherg dictum etc. Fl. lun. lul. 
Perennis. 

Vf Pabulum vaccis et cibus alnudarum Lipfien- 
fium. Lac et butyrum Ingrato alliaceo colore In- 
ficlt. 
470. Allium caule teretifolio, bulbifero , foliis fcabris, oleraceum. 
femlteretibus, fubrus fulcatis, ftaminibus fimpHcI- 
bus. LiNN. Syft. p. 323. n. 24. schreb. Spicil. p. 37. 
n. 530. HALL. Opu(c. p. 3^87- n- 26. Tab. I. 

Kohhrtiger Knobhmch ; Kohlkhohlatich ; Gemiij- 
lauch. Germ. Wild Garlick. Angl. Aii Sauvage oti 
verdiitre. Gall. 

In pratis an der aken Pleifeintei- vir-gulta etc. Flor. 
lul. A-ug. ^ , ^ 

,.^XXhf Caulis 2— 3 — pedalis, laeuls. Spatha bi- 
pbylla, oblonga fubulnta. Foiia caua. 

Vf Tempore vernall pro olere in reglonlbus non- 
nuUis coriigltur. 
47 f, * ^//i;-'/» fcapo nudo teretl, foliis fubulatis, vm- afcalonicum 
- , bella globofa, ftaminibus trlcufpldatis, linn. Syft, 
p, 3,23. n. 27. 

M 3 Cepa Ig2 CLASSIS VI. 

Cepa ftenlis. C. B. P. p. 72. 

Ajcrdoiiifche Ztviehel ; Schnlotten\ i^fchlanch; 
Efcklauchel, SchalottcJiknGhlatick f. Zwiehel. G&xm. 
Scallinn or Efcallton; Efchalot. Angl. Ail de Fahjii- 
ve ; Efchalottes. Gail. 

Colirur v.')ique in hortis. Spbnte crercVc in Poiae- 
ilina. Fl. Aefhite. Rodlx in culinis frequtnter vfar 
patur ad carnem fapldiorem reddendam, 

■»**=!' Polia radicalia. Scapus nudus.. 

Ceps. 472. AlUiim fcapo nudo inferne ventricofo longiore, fo- 
llis teretibus. linn. Syft. p. ^2:;. n. ^^. eoehm. n, 
512. HALL. Onufc. p. 36». XXIV. 

Var. ec) Cepa vulgaris, floribus et \ 
tunicls purpurarv.eatlbus. J 

/3) Cepa floribus et tunlcisN^-'^-^' P' ^^* 
candidis. J 

Pharin. CepaeK3.d\x. 

Gemeine Ziviehel^ g'^^^'<^ ■> ^f>fhe f. iveife Sommer- 
ziviehel ; BoUev; ZipoUen. Var. «) gcmei?ie roth-e 
Ziviehcl. ji) S-pazzivichel; Stcckziviebel ; tveijfe egypti- 
fche Zwiebel, Geim. Commoii Onio7i\ oC) RedSpar.ifk 
Onion. fij ^Fhite Egijptian Onion. Angl. Oignon 
rouge; Cihoiiille. Gall. 

In hortls oleracels aliisque raaxlme coiitur. Flor. 
lun. lul. 

Cepae vfus notlfliinus et vslde frequens In cull- 
nis. Certe coiidimentum fatls praeftans. Confer- 
vatur bene Cepa, fi In faifugine maceratur et deindQ 
in aceto vlnl coqultur. 

Sftulorviau 47:5» Allium fcapo nudo adaequante folla reretia ventrl- 
cofa. LiNN. Svft. p. 323. n. 38. HALL. Opufc, p. 367, 
XXVII. BOEHM. n. 533. 

TVinterzwiebeI\ ScleifS f. Spahziviebel\ Schnitt' 
mviebel; ^t alUfeyzwiehel. GenTi. Lr>?;g or JVckh 
Onion; Cibnule; St Omer Onion. Am^l. Ad fifin' 
leux; Cihouls annee : Ciboule com/nune dcs jardins; Ci' 
houU d^s St, ^ffcqueSi Oi^nette, Gail, 

In H E X A X D R I A. M K G Y X I A. T g 3 

In hortis vblque colltur. Flor. Aeilate. Per- 
ennis. 

Vf. Butb! hulus tempore verno et apilluo fubfiltuun- 
tur faepe Cepae fectill. FoHa iuscuils oleiacels 
incoquuniur. _ ' 

474. Ailiiim fcnpo nudo, ancipltl ; follls h'nearibus, ca- anguldfum, • 
naliculis, iubtus fubanguiatis: vmbtUa taft!giata. 
LiNN.Syft. p. 3^3. n. 30. uALu Enum. p. 297. n. r. 

Elusd. Opufc. p. 370. n.XXlX. eqehm. n. 535. Jac^U- 
Fioi. Auftr. V. 5. t. 423. ' 

fViefevlazich; eckicktef Lauch; hleincr BerglauQh^ 
hleines Karz-TJjetilauch. Germ. NatxijTus - kaved <■ Gar- 
//V/j. Angl. Aii migtdetix. G-i.\\. 

In pratls humldls paffim et In fyluls, e. g. im 
Zfchocherfchcn Holze etc. Fl. lul. — SeptenVor. P-er- 
ennls. 

475. All i inn Ccapo nudo , trlquetro, foiils lanceolatls, vifinum* 
petioiatls, vm.laella fcftigiata. linn. Syd. p. :J23-'n, 

53. BOEHM. n.' 536. nAi.L. Helvet. n. 1228- Elusd. 
'Opu(c. p. 379, n. XXXil. Fl. Dan. t. 757. kern. p, 
III. t 197. 

Barenlauch; Zigeuner f. JValdknohlauch; Ramifch\ 
Kawfer; Ranfcl; Rajnper; Lachcnhnoblauch\ Ranifch; 
Rinjen. Germ. Ramfon. An^l. Ail fetiolc , oud'oursi 
Ail des bois. Gall. 

In fyluis coplofi^nime im Rofenthalc et allbl. Fior. 
Mal. lun. P^;rennis. ^. 

Sapor In l^.cle ct butyto percipltur. Lithuanis 
pro panacea et thcrlraca efie fertur. Incoiae Knmt- 
lchati^ae contrafcorbutum adhibeiit herbam. Talpis 
murlbusque hoc efie aduerfumfeLtur.Lac quidem Vitla- 
tur, ii a vaccis pafclfur. 

476. ^//iziJnicapo nudoadaeq^uantc, folia teretla, fubu- sdioenopra" 
lata, fiiiformia. linn. Syft. p. 324. _n. 39. BOEH3yi.^-n. fum. 

53'j.' sck.viiR."t.' 0* ,\ ' V.. ;-• 

Graslauch; Sclmittlauch\ Tohamiishuch; lacohs- 

huch\ Schnittziviehd; BrisJauch Germ. ScalUon; 
' Ffcallion ; Efhaiion ; Qtves. Angl. Ail Qihouhtte vi- 

vace; Cive d\4nghterre. Gail. 

In p.atis fiocruribus et f^d fepes hortorum paffim ; 

,in hoitls vero freq_U(.ntIus. Flor. lun. lul. Per- 

€nn?s, M 4 VI\ l84 CLASSISVI. 

Vf Embammaiibus incoqultur sd varias pifclum 
fpecies. N- nnulH crudum in particulis niinimis 
confclirum edunt vna cum pernls fuiills anierlbusque 
failtls. 

170.* HEMEROCALLTS L. G. 467. Tagb'ume-, Ll- 
llenafrodil. Gsrm. Day - Lily. Angl. Hemerocalie. 

Gall 

flaua. 477.* Hemerocallis f>UIs lineavl-fubulatls carinatis, 
corollls flauls. linn. Syft. p. 339. n. 1. jacq. Hort. 
V. 2. t. 139. 

Llllum luteum, afphodeli radice. C. B. P. pag. 
.80. 

Var. i3) Lillo- Afphodelus luteus minor. Tourn. 
Inft. :?34. 

Gelbe Aff^odillilie, Tagjchone. Germ. DaTj-Lilij. 
Angl. HcmcrocuUe jaiine. oall. 

In hortls baud Infrequens. Fl. Mai. lun. Rad. -tu- 
berofa, perennis. 

Habitat proprle in pratls vliglnofis Hungariae et 
campis Slblriae. Gaudet Corolla dupiomlnore flaua, 
' petalis ad latera necnudatis, nec venofis, Jltjlo Incur- 
vo, odore florum grato. 

fulua. 478.* Hemerocallis follis linearl -fubulatlsj carlnatis, 
corollis fuluis. LiNN. Syfl: p. ;:39. n. 2. 

Lllium rubrum Afphodell radlce. C. B. P. 
p. ho. 

Rothgelbe f. fcuergelbe Tagblunte. Germ. Red Day- 
Ijily. Angl. Hcmerocalle fafranie. 

In hortls fere vbique coplofe colitur. In Chlnaet 
Heluetia babltat. Fl. lun. Rf>d. tuberofa, perennis. 

Obf. DlfFert a prlorl : CoroKa dupJo malore, fiorl- 
bus fuluis, peralis magls refl, xo vndulatls venofisque 
€t habi^u plantae rnulto maiore. 

Qula flores Inhac et prlori fpecie explicantur ple« 
rumque noclu et tempore merldlano piaeierlapfo ex- 
arefcunt, hoc genus Tagfckone germanicc appellault 
HNNAEVS, ab Mfx^e^x , dies, et xixA»,- pulchra, 

«) Fh' HEXANDRIA. MONOGYNIA. Ib^ 

c) Flores nec veriantkio nec fpatha inJiruSii , midi^ 

171. COnVvLLARIA. L. G. 459. Zauken-, Maiblu- 
me. Gcrm. Llly - convally. y!i?v'g/. Muguet. Gall. 

*) Lilium ComiaUium Tomn, Corollis cam-pa- 
nulatis. 

4-9. ComiaUo.ria fcapo nudo. likn. Syft. psg. 334. maiaiis. 
BOEHM. n. 62 BLACKW. t. jo. F/ Dun. t. 854« 

PhTrni. Li/i/ ConuaUiitm Fiorrs. 

Maibliimchen-j Springanf. Germ. LiUif ofthe FaU 
lctj. Angl. Lis des vaUees^ ou MiKiuet des bois. 

Gaii. • • '^ ; ^ 

In nemorofis copiofe et multis bortls, ijn Rofen- 
thale^ f).ua Academlca etc. Fior. Mai. lun. Per- 
ennls. 

- Vf. Capris, oulbus pabulum. Folla curn calcevl- 
rldi tmgunt colore durablii, -■ . , 

** Pclygonata. Tonrn. CoroUis ijifundihuli- 
formihiis, 

480. C onuaUari ii LoWh alternis amplexIcauUbiis , caule Polygona- 
anc'plti, pedunculis axillarlbus, fubonlflorls. linn. ^"'"* 
Syft. p. 334. n. 5. BOEHM. n. 6i. fl. Dan. tab. 377. 

BL-,CKW. t. 251. 

Pi:arm. SigiUi Salomonis Radix. 

PVeiswurz^ . Gelenku'urz\ Schminkwrirz; Salo- 
monsfiegel. Germ. Conimon Solomons Seal. Angl, 
Sceat^ de Salomon. Gall. 

In fyluis. humidis tm Rofeiithale., im Sommerfelder» 
Macherfchen Holzcy in der Kajnmerei., in dem Nbtz- 
fcher Holze etc. in alneto ad Schonfeld etc. Fl. Mai. 
lun. Perennls. 

Vf Rad. annona vrgente pro pane, qui tunc fufcus fit 
^t fapore fubglutinofo gaudet, inferuit- Cosmeticis 
et medicamentis vulnerariis adfociatur. M 5 481* I§6 CLASSlsVI. 

jiiultiilora, 481. * Connallarix foHis alternls amplexicaulibus, cau- 
ietcretl; peduncuiis •axillaribus, multitioris. linn» 
Syft. p. 3^4. n, 7. Fl. Dau. tab. 19^. boehm. n. 61, 
Var. 

Polifgonatum latlfolium maximum. C B. P. 

Vidblukende Zauken ; Weisitmrz. Germ. Matig' 
Flozvered Solo?iions Scal. Angl, Grand Genouillet^ 
Ga!l. 

In fyluaticis, itn Rofenthale et im PFalde ad Rafch" 
witz, Fl. lun. lul. Perennls, 

*** Smilax, Totirn. Corollis rotatis. 

bifolif.. 482. Conuallaria foiiis cordatis , floribus triandris, 
LiNN. Syft. p. 335. n. II. BOEHM, n. 256. Fl. Dan^ 
t. 21; I- 

Var. Conuallaria foliis ternis. 

Ziveiblnttrige Zauken; Einhlatt. Germ. Tivo-lea' 
ved Convallaria-or Leaft Lilij of Valleij. Angl. Mw 
giieret. Gall. 

In fyiuls, im Vniverfitats - et Gunnd.,orfer Holze '., 
iji.der' Katm»erei.,'in der Prellkeide etc. Var. etlam 
im Univerjitntsholze pxs.Qt&nto anno paflim mlhl OC' 
currit. Fl. Mai. lun. Perennis. 

172. ANTHERiCVM L. G.^^c.Zaunbfume; Spin- 
nenkraut. G<riii. Spidtrwort. Angl, 

ramofum. .^g^. Antheriaim foliis planis, fcnpo ramofo; coroilv^. 
- planis, pittllio. ei'e£to linn. SytT. p. 330. n. 5. boehm. 
nl526u jACQ..Flor. Aufti-. V. 2. t. '161 

fFeifflr f-Viedcrtoti ; '"ft^ges S-piwicnkraut. Germ. 
. Branching Spideru ort. An^l. Fh.ilatigcre ranieufe; ou 
~ dii pctit Lis a hampe rameufe. Gall. 

In montnfis fyluaticis im Bietiiz am Berge. Flor. 
Mai. lun. Perennis. 

^iiago. -484. ^«?Aerica«/foIiispInnis, caukfimplicitllmo; Gorol- 
iis pir.ni , piftillo deciiiato. linn. Syft. p, 33O. n, 6. 
5CHRED, p. 36. n, 526, Fl, Dan. t. 6i6, 

Evd-* heXandria. moxogynia. 187 

Err^friimerAraut; Sandlilie. Gevm. Single^flalkeii 
Spidci-ivort, Any;l. Phalangere a e^pi ^ ou du petit Lis ' 

ti liavrpe. Gall. 

In locis montofis, im Bieni-z, coplofe. Flor. Mal. 
lun. Per^nnis. 

Ohf. S^apo fimpUcI a prlori dlftlngultur. 

17?. ORNITHOGALVM. L. G. Vogelmllch; 

islllchltern. Gum. Bird's-Focjt, Avjl. Churie. 

Gall. 

* Staminihiis omuibus fubulatis. 

485. Qrnnhogalum fcapo angulofo, diphyllo, ppdun- luteum, 
culis vmbeliatls fimpliclbui. linn. Syfl. p. 327. n. 2. 
BOEHM. n. 524. Fl. Dan. t. 37H. 

Gclber Milckjlcrn; Sternhlumc; Haferfckmirgel; 
Stcrn aus Betklelie;n\ Acherzwiebel; Feldzificbel; 
Zicgevlaiick. Gcvm. Dogs-onion, or Yellow Stcr of 
Bstlekcem. Angl. Ornitogale-jaune. Gail. 

In aruis humidis et ad fyiusrum margines nack 
dem Rojenthale \ in pratis hinter den Kohlgarten etc. 
Fl. Mart. Aprll. Perennis. 

Ohf Coroilam Linnael nihil aliud, quam Calycem 
efle, puto. Nam fi connexum huius cum pedunculo 
coniiderare velimus, bafin foliorum cum eiusdem 
parenchymatear£lam coniunctlonem habere, obferua- 
bimus. Sic Perianthlum fexphyilum, perfiftens et 
dupilciter coloratum; interna pagina flauo, externa 
vlridigaudet coiore. 

Ff In annonae caritate pro pane venditur. linn. 
Amoenit. I. p, 518. 

486. Ornithogalum fcapo angulato , diphyilo; peduji- minimum, 
culis vmbellatis, ramofis, linn. Syft. pag. ^527. n. 3. 
scHREB. Splcileg. pag. 35. n. 527. b. Fl. Dan, tab* 

612. 

Kleinjier HaferfckmirgeL Germ, Leajl YeUow Siar 
cf Bethlehevi. Angl. Orniiogale tres-petit. Gall. 

jnlyiuis, im Rofentkale :, ipovro aufdcr Mikhivfel 
et aiibi cum praecedenti mixta crelcit. Fior. Aprlli, 
^erennis, 

Ohf igj] CLASSIS VI. 

Ohf Pamm difFert a priorl. 
narbonenfe. ^g^. * OrnitkGgalum racenio oblongo, filamentls kn- 
ceolatis membranacels, pedunculis floribus patenti- 
bus.'' LiNN. Syft. p, ^2^. n. 5. 

Ornithogalum maius iplcatum, flcre albo. C. B. 

P. p. 70. . . , . 

Narbonifcher Vogelftern. Germ. Spicked Star of 
Betkkhem ivkite a ivkite flozver. Angl. Ornitogale de 
Narhorme. Gail. 

Habltat in Germanlae, Galllae et Itallae agris: 
apud nos paflini In pomarlis et liortis quafi fpcnta- 
nea occurrit. Fl. Mai. lun. 

■** Stamifiibiis altemis^ emarginatis. 

vmbellatum. ^gg Oy«z?^ogi?/zm floribus corymbofis, pedunculis 
icapo altiorlbus ; filamentls baii dllatntls. linn. Syft. 
p. 328- n- 12. EOEHM. n. 525. JACQ. Flor. Auftr. V. 

4. t. 343. .SCKVHR. t. 94. 

Doldenartige Vogelmikh \ weiffe Teldzwiebeh \ 
Sternhliimleiu ; Ackerziviebel. Germ. Cojnmon Star of 
Bethlehem. Angl. . Ornitogale a bouquet, ou Dame 
d^onzc kcures. Gail. 

In locls gramine veflltis, im Rofemhale auf^den 
fViefn kirner de?n Lazartike , In Horto Bojiano kin- 
ten bei der Mauerctlri allis hortls pallim. Fl. Mart,— 
lun. Perenals. 

Ohf. Scapus fubterc^, fiftulofuSvglaber,vIridIs,InferIora 
veifus expalHdo in vhrd'- fcentem vergens. ViKbella 
In corymbuin digefta. Spatha mlnuta, in fetam ab- 
lens. Cor. c.Cal. 6 — phyllus: folloils fquamifor- 
mibus 1. ouato-ob!ong's, intur aibelcentlbus; tribus 
eKt-ericrlbus paulo malfiili^^us et dorio virldibus,mar- 
. gir.e contra albidls. Stam. Filamenta fubulata, gla- 
br--, trla emarginata. Antherae flauae. Stigm. 7, — 
.quetrum, obtufuin, albefcens. Rad. bnlbofa fo!lda> ex 
mlnorlbus bulbls cmlnentibus componlmr. FoL 
S-^J e radlce fafcuii ad Inftar egredlentla bafique 
c mnnmlter In mcmbraram coeuntia, oinnia linea- 
ria, integerrima, laete virldia, extus conuexs, ,intus 

cana- H EX ANDUI A. -MO NO G Y N I A. I 89 

canaUculata, ftria pallida fecundum longittxllnem or- 
nata. / . ^ 

174. * SCILLA. L. G. 45^. Meerwlebel f. Maufe- 
zwiebel, Germ. 

489. Scilla floribus lateiallbus alternls fubnutantibus, amoena. 
fcapo angulato. linn. Syft. p. 328. n. 5. jacq. Flor. 

Auftr. V. 3. t. 218. SCKVHK. t. 9> 

Stertihijazinth-Meerziviebel; fchone Scille. Germ. 
Byzantine or Boraife-fimvered Star Hijacinth- Angl. 

In horto Bofiano olim culta nunc fpontanea, et in 
pornarlis paiTim. Fl. Mal. Apriii. Perennls. 

175. ASPARAGVS. L. G. 457. Spargel. Germ. 
Sperage. Angl. Afperge. Gall. 

490. Afparagus caule berbaceo, tereti, erefto, foHis ie- of^cinalis. 
tacels , fttpulls parlbus. linn. Syft. p. 332. boehm. 

n. 538- BLACKW. t. 33-. Fl. Dan. t. ^05. 

Pharm. Afparagi Radlx, Semlna. 

Gewohnlicher i. wilder Spargcl; Wiefetifpargel; 
Waldfpargel; Afpars ; Korullenkraut. Germ. Wild 
Sperage. Angl. Afper^e ordinaire. Gall. 

In iiemoribus pafllm, in pratis ad falinas Ketfcha-"^ 
vienfesy in agrls sutem oloraceis, e. g. in di.en Kohl- 
garten etc. maxlme coLItur, Flor. , lun. lul. Per* 
ennls- 

Vj. Radix aperlens. Turlones In magna copla co- 
mefi mictum cruen^tum producere poffunt. 

176. * FRITILLARIA. L. G. -144. Kronblume f. Kal- 
ferblume. Germ, Fritlllary. Angl. 

4.QI. Tritillaria racemo comofo inferne nudo, follis m- Corons Im- 
' . . c- n. i. TiT pemlis. 

tegerrimis. linn. Syft. p. 324. n. I. kniph. Cent, III. 

n. 39- 

Geivohdiche Kaiferkrone. Germ. Croivn Imperial. 

Angl. Couronne Imperialc. Gill. 

0/1/ ExOriente vnde Conftanfln opolt et Inde InEuro- 
pam reliquam traniportata.Tota planta recens naufeofa, 

acris. 190 CLASSIS VI. 

acris. Fl(^rum nectarcdulcITurcae ad vomitum mo- 
vendum, foeminae i.d toetum excludeiidum, vtunlur, 
Apes hoc inebriantur. 

177..LILIVM. L. G. 44^. Lilien. Geym. Lily. Ajigl. 
LIs. Gail, 

candidura. 492^/^ L/7i«OT foliis fprtrfis , coroUis c<:mpanulatis : in- 
tus glabris. likn. Syfl, p :24 n. l. elackw. t. 1 s. 
Liiium album, fiore ereclo, vu gare. C. B» P. pag. 

Phnvm. Lilii- AUn Flores, Anther^c. 

Lilie\ gemeine f. iveijje Lilie. Gcrm. Commonwhite 
^ Lilh^. Angl. Lis hlanc , ou commun. Gali. 

Iii hortis et poraarlis vjlde copiofe reperitur. Fl. 
lun. iul. Pereniiis. 

Vf. Planta in Oricnte proprie nafcitur, culus f:0- 
res odorem exhal^nt penetrontem , cspu*- grau^^ntcni 
atque temuientlam inducentein. Rad. bulbofo- 
Iquamofa. 
bulblfsrum, 49.."* Lilium foliis fpsirris, corollis campanulatis ere- 
ctis V intus fcabris. linn. Syfl:. p. 324. h. 2. jacq. F). 
Auf]r. \.^. t. 226. 

Lilium purpureo-croceum maius. C. B. P. p. 76, 

Feuerlilie'., Guldlilic ; goldgelbe LiJie. Germ. Oran- 
j, ge or Red iJuriole Lillij. An^L Lis biilbifcre ou auraii' 
gc. Ga!l. 

In hortis frequenf-er colitur*, habitat autcm In ta- 
ponia, Italia, Auftria, Sibiria et Germania. 

Vf. Radix buibofo-fquamofa in laponia, RofTia, 
Tataria etc. pro clbo inferuit et ibidem Sarannn ap» 
pella'ur, 
jMartagon. 494- Liliim foliis verticill;it's, floribus reflsxis, coroHis 
reuolutis. linn. Syft. pag. 324. eOehm. n. 527. jacq, 
Fl. Auftr. V. 4. t. 3<;i. kern. p. 96. t. 161. 

Pharm. AJpkodeli Kadix. 

Teldlilien\ Haidenlilien; Berglilien; wilde Gold' 
wurz; tiirkifcker Bund. Germ. OldMartagon^ Turk's 
law, or Martagon Lily, Angl. Lis fauvage\ Mar- 
mgoH, Gall. 

In kexandria. monogynia. 191 

In fyluis montofis et vmbrolis, im ^zVh/s paflim 
ac in liortis. Fi. lun. lul. Perennls. 

Vf. In Sibirla, tefte gmelino, radix eclitur. Iii 
vino cocla menfes et vrlnam promouet et etlam in 
denticione dlfficiiiore radix iaudatur. 

178. * TVLIPA. L. G. 448. Tulpe; Tulipane. 

Gcrm. Tulip, Angl. Tulipe. Gall. 

455. * Tulipa flore fubnutanre , foliis lanceolatls. Syluenris. 
LiNN. SyiV. p. 3^5. n. I. Fl. Dan. t, 375. 

Tuli-pa minor lutea Italia et Galiica. C. B. P. pag. 

63. 

H'ilde wohlriechende f. europHifche Tulpe. Germ. 
Wild Tulip ; Earltf Sweet-fcenied European Tulip, 
Angl. Tiilipe Jauvage. Gall. 

In Itiilia, Gailia, Sibiria et nonnullis G rmaniae 
regionibus fponte crefclf, spud nos in liortis inter 
fequentem occurrit et ob gratum odovem ab hortula- 
nis maxime colifur. Fl. Maio er lunio. 

A fcquente diifert: C&ule altio e ; foliis anguftio- 
ribus; fioris colore fubtus virelcente ; p^taiis acutio- 
ribus; fcspo verfus florsm inflexo et ante fioi-efcen- 
tiam nutanre; fiiamentis praeprlmis baiivalde atte- 
nuatis et fuprabafin hirrutis floreque m- gis odovifero 
LiNN. Calmuccos buibofam edere radicem refert pal- 

LAS. - 

496. ^' Tulipa flore creclo, foliis ouato-lanceQlatis. Gesneriana, 
LiNN. Syft. p. 32<j. n. 2. 

Tulipa Turcarum. Cord. Hift. 213. 

Gevieine f Gartentulpe; Tultpane. Germ. CommoH- 
cr Turkifh Tulip. Angl. Tulipe dcs yardiniers. 
Gall. ^ > 

In hortis fere omnlbus valde vulgarls. Fl. Maio 
et lunio. 

E Cnppadocia adlata circa annum 1559. InRoflla 
quoque iponte crelcit. Huius varietates innumera* 
Mles etelegantiilimae ornant Malo Curioforum hor- 
tos. 

Vf Bulbi cocli cum oleo pipereque adfumtii fapidt 
§t falutares funt. Parkinf. 

d) Flo^ i^t -c. L&ssisVI. 

d) Flores in }padicm fimplicem , nudim congefii. 

179. ACORVS. L. G. 468. Kalmus. Germ. Fiag, or 
Kufh. And. 

o 

Calamus. ^(^-f^ Acnrus. linn. Syft. p. 339. boehm. n. 571. gort, 

288- C. fig. BLACKW. t. 45 >. 

Pharm. Calami Vulgaris Radsx. 

Cemeiner ocicr Geiviirzkalmus. Germ. Siveet fcan- 
ted Flag. AngL Calamus aromatiqne; 011 Jovc ocio- 
rant. Gall. 

In ftagnls et p5fcinis vbique , im GerberwaJJer. FI. 
lun. lul, Perennis. 

Vf. Radix refoluens, ftomachica. Cachecl'ci abfti- 

. nere debent. Afthmatici pituirofi ea vti poffunt. 

Rad. in puluerem redacta AromatU'n inditora<(i foc- 

cedaneum eiie poteft. Rad. fpiritui frumenti Sueciae 

incoiae iirponunt. linn. 

e) Flores a-petali. 

iSo. IVNCVS. L. G. 47?. Einfen; Simfen. Germ. 
Jonc, Gall. conglome- 
rattis * Cuhnis nudis. 

498. luncus culmo nudo, ftric^o, capitulo Interali, flo- 
ribus triandris, ouatis, obtulis. linn. Syft. p. 340. 
n. 1*. BOEHM. n. 578. LEERS u. 26i. t. X3. f 1. 

Ko-^ifbimfefi ; glatte Bimfen\ rundkoffige Bimfen; 
Kutfchen, Germ. jfofic conglomere. Gal!. 

In locis vliglnolls et ad fcrobes, hinter den Gerher' 
unefen^ ad piftin m bei Ltndenau^ Leutfch etc, Flor. 
lun. ful. Perennls. 

Ohf Caul. I — 2 pedales, ere£^i, ftacli , teretes» 
glibri. Folia rara. Stamina faepius 3 , rarilfime 6 
cbleruaui. Semina acutiuiculii , pallida. 

Vf Corbibus malTis aptus eiusque medul^a ad bI- 
lychnia candeiarum. Indicat foium fubius aquofum. 499. HEXANDRIA. MONOGYNIA." 1^3 

499. iHncuf cu\mo nudo , flricto, panicula laterali, la-effufus, 
xa, florlhus ouatis, obtufis. linn. Syft. p. 340.^.3. 

BOEHM. n. 577. LEERS D. 2^2. t. I3. f. 2. 

Flatta'bittfen ; Flatter - Setyleji ; Bujck - Krategras^ 
Germ. jfonc viilgaire^ cu epars. Gall. 

Inpaludlbus; iuxta lepes clrcapluilmos pagos; ad 
vlas vdas vblque etiii Ilsdemiocis cuin priori copiofe. 
Fl. lun. lul. Perennls, 

Ohf. Florlbus panlculatls, non capltuilformibus, a 
priori ditFert. Foliaporro msiora. Stam. 6 paflim 3, 
Sem. lutea. 

yf Mfdullam liuius et prloris fpongiofam thecls 
pro ornatu Sueci adglutlnant. linn. Amoen. I. pog. 
518. Ad corbes pleclreadas vtilis. 
500.* Iuncus culmo nudo, ftriclo, apice membranaceo, inflexus, 
incuruo, panlcula iaterali. likn. Syft. p. 340, n, 4. 

LEYS. n. 353. LEERS n. 263. t. [ ^. f 3 

Gehogene Bivfen. Germ. yonc recnurhe. Gail. 

In locis vliginolis ad foflas hei Kleinpofinau^ Merk- ^ 

tvitz^ Reidiiitz inueni. Fl. -ieflate. 

Ohf. Panicula laterali malore; pedunculls et pedi- 
celiis longioribas, omnibus farfum modo deuergen- 
tibus; culmo Inngiore, cnnji-fcente, rigldiore et api- 
ce pnft fl Tefcentlam Incuruato; petalis loiglorlbus, 
fubui-atls Interioribus 3 reiiquis paulo breuioribus, a 
priori facile difl:lag".iitur. 

501. /?/«c«x culmo nudo, fiiifDrml, nutante; panicula filiformis. 
laterall, pauciflora, fimplici. linn. Syfl:. p. 3.^.0. n, 

5, scHREB. pag. 42. n. 967. LEERS. n. 264. tab. 13. 

%• 4. 

Fadejiformige Bivfen. Gall, yonc filifonne. Gall. 

In paludofis turfofis ad Schonfeld, Meckervy hei 
Sckadehach etc. Fl. lun. lul. 

Obf. Culml pllires, femlpedales , infirmi, fiiifor- 
mes, ftriatl, bafi fquarr.ati. Panicula fimplex, pau- 
ciflota, breuiter pedicellata, in medio culmi prorum- 
pens. _ ^ 

502, 77/wc;/f culmo nudo, rigido, foli*s fetacels, capitu- f<liiS'''0"'s. 
lis glomeratis, apliyilis. linn. Syft. pag. 340. n. 7. 
BOEH.M, n. 589^ Fl, Dan. t. 430. 

N Svar- 15)4 G L A S S I S' VI. Sparrickte Binjhi. Germ. Jonc rude att tcucher, 
Gaii. 

In graminofis, ad fepes paffim et in riuuKs humi- 
disque hi d<^n ZiegclJaicuiieH und da- Vogdwiefe co- 
piole. Fl. Tun. lul. Perennis. 

Obf. Folia pa?e!n'a, terrae adpreffa, rigida, fal- 
ceiM eludentia. Inuilum coionis gianien et folum 
indicat vliginofum turfofum valdefteiile. 

** Cvhnis foliojis.- 

articulatus. 503. luncus foliis nodofo-articulat.is; petalis obtufis» 
LiNN. Syft. p. 34O. n. 10. BOEHM. n. 5^1. leers. n. 

265. t. 13. f. 6. 

Gegliederte Binjen ; Gliederfenden. Germ. yonc ar- 
ticule. Gall. . 

In pratis paludofis, aiif den Cerber- et Rofenthaler 
Wicfen., bei deii Gefundbrunnen, copiofe etc. Fl. lun, 
lu!. Perennis. 

Obf. FoJia radicalia i — 2 pedalia, compreflb - te- 
retia, caua, nodolo-articulafa ; culmta bif ria ; al- 
terna, recla, radicalibus (Iinillima. Panicula terml- 
nalis. F/ores capitati, exigui, axillares et rerinlna- 
les. 
bulbofus. 504.* luncus culmo indiuifo, fubcompreflb :, foliis li- 
nearibus, canaliculatis : paniculn terminali, bi^ftea 
fua breuiore, coroUis capfuiisque obtuiis. roth. FI. 
Gcrm. p. 155. LiNN. Syfl:. pag. 341. n. n. leers. n. 

266. t. 13. f. 7. Fl. Dan. t. 431. 

Ziviebelartig' Binfen\ Ideine So7mnerbinfen; Zwie- 
belkrotengras. Germ. jfonc bulheux. Gall. 

In pratls iiumidis, itn Rofntkale .^ auf der IViefe 
vor Scklsujig paflim miiii occurrlt. Flor. lun. lul, 
Perennis. 

Obf Radix bulbofa fibriliulis tecla. Panicula ere- 
ctn, inaequalis, maturo ftuclu corymbofa. Stigma- 
ta petalis longiora. Sem. fulua , pellucida. 
bufomus. 505. 7?^;7f?/j- culmo dlchotomo, foliis angulatis, flori- 
bus folilariis fefTifbus. linn. Syfl". pag. 341. n. 12. 
BosHM. n, 579. LEEKs. n. 1^67. t. 13. f. 8. 

Krd' ' HEXAND RIA. MONOG YNIA. ^95 

Krdtenbinfen ; kriechsndes Kr'otengras\ Poggengras, 
Germ. yonc des crapands.QaW. 

In fyluls et agrls humidis inter fegetes coplofe -jor 
et lunter Leutfck in agiis pofl pagum Kripknne ; ad 
Zfkevlinc; Nwuendotf ; GoWie' trc. atque in agtis oie- 
raceis, ad Sckonfeld. Fi. lun. lul. 

*** Ca-pfulis trifpermis. 

506. htncus folus planis, pilofis: corymbo ramofo. pilofus. 
i,iNN. Syft. pag 341. n. 17. boehm. n. 5B3. Fl. Dan. 

t. 771. LEERS. n. ;68- t. 13. f. 10. 

Var. «) Gramen hirfutum anguftifolium malus. C. 
B. Prodr. 16. bokhm. n. 584- 

/3) Grame;7 hlriutum latlfollum mlnus. C. B, 
Theatr. 102. boehu. n. ;;85. 

Haarige Bivfen 1, Kroten^ras ; Bufchgras. Germ. 
yo7ic velu. Gall. 

In locls ficcloribus, fyluatlcis et elatloribus, wt 
Bieniz, UniverJitarshnJze. V.tr. «) itn Rofenrkale^ 
hinter Letitfck. /3) in locis arenolis accliuioribusque 
aufdem Weq^e nach Sckonfcld, im Bieniz et alibi. Fl, 
April. Mai. lun. 

Obf. Cuhni I — 2pedales, erecll, teretes, foliis ob- 
feffi. Folia v-ginantia, Imeari- lanceolata, piana. 
Corymbus vmbellatus ; pedunculis 5—9 - j i ,Jim- 
pllclbus, vnl-feu ^ floris, integrls, paffim blndis. 
Capf fubha-milpherica i— locularis, 3 — valuis. Se- 
mina tria flauefcentia. 

507. InncHS follis planis, fubpilofis, corymbls foUonlueus. 
breuiorlbus, floribus fafcicuUtls. hnn. Syft. p. 341. 

n. iH. BOEHM. n. 586. LEERS. n. 269. tab. 13. 
fig. 9. 

. eilfe f Schneehinfen f. Krotenkraut. Germ. Jonc 
argente. Gall. 

In fyluls p ifllm im Rofenthale^ et nemoribus bei 
Pla^ivitz et Leutfck; nn Lin eler Holze ; im Bieniz\ 
im Hegcgrafe bei Kri-pkiim' etc. Fl .iun. lul. 

Obj. Corymbi fahcunuexi, erecl:! , poft florefc-n- 
tiam nutantes. Flores fafciculati, foHtarii, purpureo- 
macuiati. 

N 2 . 508. .105 C L A S S I S VI. campeftds. 50R. raKCtt/foluspIanisfubpiloils, fpicisfeflllibuspedun- 

cu!atir,que. linn. Syft. p. T,-i\. n. 119. eoehm. n. 582. 

Var. a) Jmicus fpica folitaria racemofa, erecla, 

GMEL. I. t. 17. f. I. 

Feldhinfen\ kaarijTcs Zypergras; Hungerbrodt\ 
Hivwiclbrodt \ Hafcnbrodt. Germ. Jonc des chamfs. 
Gall. 

In campis ficcis fere vbiqu»;, mch Schojifeld, ad 
TenifJmn St. Tkcclac^ In montolis locis. Var verfusTaw- 
cha»i. Fl Apiil Mal 

Vf Pabulum ouibus primarium. CapItuH florum et 
S< m'na o-iud.nt faporc dulci et ab infantibus Silefia- 
cis in delicils habentur. 

181. PEPLIS. L. G..4^2. Peplis; Zlpfelblume. 
Cerm, 

Portula. 509. PefiUs caulibus repentibus, foliis obouati?, coniu- 
gatis, integerriMiis. ROTH. Fl. Gerai. p. 158. 

Peflis floibus apeta''s. linn. Syft. p. 345. boehm. 
n. 523. FL Dun. t.64. 

FortuW meijrich\ tmachter Fortulak; WaJfervogeU 
krnut\ Ziffelkraut. Germ. fVater Purslane. Angl. 
Pourpiere. GaU. 

In iocis fta^nofis et fnfliculls hinter Guvndorf Ek- 
renherg^ im Untverftatsholze. Flor. lul. Aug. An« 
nua. 

Ohf Petalis paflim inftrucla: et quidem conftan» 
ter obferuaui 4 laneeolata, apice obi;uf3, aibida, 

T R I G Y N I A. 

182. COLCHICVM. L. G. 492. Zeitlofe; Herbft- 
blume. Germ. Coichique. Gall. 

autumnale. 510. Co/cA/«/w/ foliis planls , lanceolatls, erectis. LmM, 
Syft. p. 349. EOEHM. n. 63. blackw. t, 566. stoerk, 
Lib. de Colcli. tab. 

Phaim, Co/c/i;c/ Radix recens. H^rhJI HEXANDRIA. 'TRIGyNIA. If)^ 

Hcrhfl £. fViefeji Zeitlofe\ Michael (. HerhfihUme ', 
Licktliiime; wilder Safran; Mottenjafran f. Kuhdut- 
Ti; nach.ndc Hure f. Itnigfer: Hiwdskndeti; Spittfi' 
hlume; Betilerslaiife. Germ. Comiuon Meadoiv ■ Saf- 
fratj. Angl. Colckique cojumtaie f. Mort au ckien' 
Gall. 

In pratls humidis ropiofiflime imRcfetithale^ in IIs- 
dem locis utfdem Bekomot hei Kri-pknne valde com- 
munis, y^o.ro quoque in pralls ad ^i etteritfck. Cel. 
TiTivs copiofe reperit. Fl. fub fine Aug. inO£lo- 
brem vsquc. 

Ohf. Catilis tubulofus, triangularls, bafi fquamls 
veftitus. Cor. Petala 6 - pafliiii 5 — S- Stam. 6, ra- 
riflime 5. Stigii.ata incuruata. — Planta valde acris 
fufpecla, praecipue radix vomitus efficlt maximos et 
poftea mortem inducit stoerkivs extraclum Hy« 
dropiciscommendat. Infufum florum inebriat. Fo- 
lia fubrubro tingunt colore et pecorum pediculos 
necant. Oxyniel, cx hac radicepetitum, in vfu eft. 
Ex radice recenti Aniylum album, frlablle, poft 
lotionem faepe repetltam, non acre obtinult Cel, 

BERCIVS. 183. TRIGLOCHIN. L. G. 488. Drelzack; Kroten- 
gras. Germ. Trofcart. Gall, 

511. Triglockin florlbus trigynls, capfulls fubllneari- paluftre, 
bus, trigonis, trllocularibus. linn. Syft. p. 348. n. i, 
BOEHM. n. 251. LEERS. n. r.72. tab. 12. £ 5. Fl. Dan. 
t. 490. 

Smnpfdreizack^ klein Binfengras. Germ. Trofcart 
des Marais. Gall. 

Jn paludofis pratls, atf den Sckonfelder TViefeUi 
hei Sckadehach, frequens. Fl. lun. lul. 

Ohf Radix biennis, bulbofaj fibris^ filiformibus, 
flauefcentibus inftru£l3. Stam. i — 3 — rariflime 6, 
StigmRta 3, acuta, perfiftentia. 

Vf Gramine hoc boues, equl, capri prae allls de-« 
ie£tantur, l^g CLASSIS VI. 

iHaritimuni.51^. Triglochin floribus hgxagynis, GapfuHs ouatis, 
hexagonis. hexalocularibus. linn- Syft. p. 348-". 2, 
SCHREB. Spicil. p. 926. Fl. Dan. t. 306. 

Seeftrandgras. Germ. Trofcart maritime. Gall. 

In locis lalfis s.d Ketfckau, ibidem in nuulis pra- 
tisque copiofe quoque reperi. Fl. lun, — Aug. Per- 
ennis. 

Vf, Boum quoque pabuhim delicatiflimum. 

184. RVMEX. L. G. 485. Ampfer. Germ, Dock. 
Angl. Patience. Gall. 

* Flores hermafhroditi'. valuuUs granulo no- 
tatis. 

Patientia. ^^^* Raw/^Ar floribus hermaphroditis;valuulisinteger- 
rimls, vnica granifera, foliisouato-lanceolatis. LiNN» 

Syft. p. 346. n. i. 

Lapathum fatiuum antiquorum, Munting Aard- 
gew. t. 692. 

Lapathum fatiuum. blackw. t. 489« 

Pharm. Patientiae Radix. 

ZahinerCGaTten'Ampfer;dasKrautlcinPatientia;eng- 
lifcher Spinat ; Monchsrhabarber; Geduldkraut.Gcrm. 
Patiencecultivee; PareUedesjardins\ Surette; Rhabar- 
he des moins. Gall. 

In Italia proprie fponte crefcit : Apud nos vbique in 
hortls colitur. Fl. lul. Aug. Perennis. 

Vf Rad. recens veniali tempore vtillter addi 
poteft apozematibus luscuHsque medlcatls. Folia 
recentla in cullnis per totam aeftatem vfurpantur et 
inltlo verls Inter prlma oleta obueniunt. Vtilis haee 
planra perennis, frlgoris et foll patiens. 
fanguineus. 514.* KwweA-floribushermaphroditls: valuulls integer* 
rimls; vnica granifera; folils cordato - lanceoiatis, 
LiNN. Syft. p. 346. n. 2. LEYS. n. 36?. 

Pharm. Lapatki Sanguinei Radix, Herba 

Bluthrotke Grindivurz; Blutampfer; TOthblittrige 
Mengelivurz. Germ. Bloodij Dock. Angl. Patience 
rouget ou Sang de Dragon. Gaii. HEXANDRIA. TRIGYNIA. I99 

In locls cultis inter olera et ad hortorum fepes 
fponte palliin. Fl. lul. Annua. 
515. Rumex florlbus hennaphrodltls : valuulls inte- crifpus. 
grls, granlferis: foiils lanceolatis , vndulatis, acutis. 
LiNN. Syft. p. 546. n. 5. BOEHM. n. 574. Var. i, 

Kraufe Grindtvurz; kraufer Ampfer; Butteram- 
•pfer; Obnblatter; hraushlnTtrige Mengelwurz. Germ. 
Curled Dock. Angl. Patieuce frifee. Gall. 

In pratis etnemoribus humidisquead pagos et vias 
coplofe. Fl. lun, lul. Perennls. 

y/. Succus recenter expreflus in fcable laudatur. 
. Semina contufa dyfenteriam tollere feruntur. Semina 
aereficcata inannonae caritate pani inferuiunt Sueciae 
et Norivegiae. 

516. Rumcx floribus hermaphrodltls; valuulls denta- maritimus. 
tis, graniferis; foliis llnearlbus. linn. Syfl, p. 346.^. 

9. SCHREB. p. 41, n. 966. 

Meeramffer ; fchmalblcittrige Grindwurz. Germ. 
Tatieuce marttime. Gall. 

In locis humidls et fl:agnls ad Lindenthnl ^ Burg- 
haufen ad Salinas Ketfckauienfcs atque bei dem dilrren 
Berge. Fl. lun. lul. 

517. K7</«ea: floribus hermaphroditls: valuulls dentatls, acutus» 
graniferis ; foliis vndato - oblongls , acumlnatis. 
LiNN. Syft. p. 346. n. II. BOkHM, n. 575. blackw. t. 

491 ^ ■ ^ 

Ph&rm. Lapathi Acuti UadiK, Herba, Semina. 

Sfitzblnrtrichter Ampfer; wilde Rkabarber ; Ffer- 

deampfer'., halhe Gahle; Streifwmz; Buhenkraut', 

Hun^cr LeTidaikraut \ Zitterivurz. Germ. Sharppoin- 

teADock. Angl, Patience fauvage ; Parelle ; ou Rene-^ 

hre. Gall. 

In pratis humidis, foflis vblque. Fl, lun. lul. 

Perennis. 

<18- Rumex ^oyVovlS hermnphroditls: valuulis Inteo-er- <=°*^2^'""*' 
• • i_i • 'c ' c \" I 1 ..• r u ratus. 

rnnis, oblongis, graniteris; lolns lanceoliitiSa lubun- 

dulatis. ROTH. FI. Geni'. p. 160. boehm. n. 576. 

Gehaufter Ampfer. Germ. Patience conglomere. 
Gail. 

In ilagnis, in der Sandgrube. Fl, lul, Aug. Per- 
«nnls. 

N 4 519« 200 eLASSis VI. 

ebnififolius. 519. Rumex floribus hei-maplirodltis: valuuHs dentatls, 
granifeus; foliis cordato-oblongis, otitufiufi-uiis cre- 
nulatis. LiNN. Syft. p. 347. n. 11. sciireb. Spicii. p, 
41. n. .965. . , 

StumffblattrigeGrindwitrz', klei^ier Amvfcr ; But- 
tera7iipfer. Germ. Patience vulgaire. Gall 

In iyluaticis locis, iin Rofemhale, in^ambulacrls. 
Fl. lul. Aug. Perennis. 

Pecora hunc refpuunt. 

** Flores hermaphrcditi : valuuVts granulo de- 
ftitutis. ^ 

aquaricus 520. Rumex floribus hermaphrodltis : valuulis integer- 
rimis, nudis; folils cordatls, glabrls, erectis. linn. 
Syft p. 347. n 15. BOEHM. n. 574. LBAC^iW. 1,262. 
ct 490. 

Pharm. Herhae Britajmicae Radix, Herba. 

JVafferavqofer ; Moimicks - Rhabarber ; JVaJfermati' 
gsld; Grindifcirz ; Docken i. Pockenblatter. Germ. 
Watcr Dock, Angl. Paticnce aquatique ou d'eau. 
Gall. 

In foflls vblque : nach Schonfeld, an den Griiben 
hinter den Gerbenviejcn, et ad ripas fluulorum, an der 
Bahre^ Pleijfe vblque etc. Flor. lun. lul. Peren- 
nls. 

(cutatus, ^21. Rumex florlbus hermaphrodltls, follls cordato- 
haflatis, caule teretl. linn. Syfl:. pag. 347. n. 20. 
BLACKW. t. 306. 

Acetofa rotundlfolla hortenfis. C. B, P. pag^ 

114. 

Pharm. Acetofae rotundifoliae Herba. 

Rundblattrichter Sauerampfer; franzojifcher Sauer' 
(impfcr; Agrejiampfer. Germ. Round- leaved Sorrel\ 
French Sorrel. Angl. Ofeille franche ou ronoU Paticn-* 
ce a icujfons. Gall. 

In hortls inter Olera et In releclamentls hortorumi 
paflim, maxime autem in hortis colitur. Fi. Mal, lun, 
Perennijf. IlEXANDRIA. TRIGYNIA. 201 

?7- ^^ giatam acidltatem et fnporem sb Anglls, 
Gallv.que, rellquis Acetofae fpeclebus praefertur et 
valde coiltur. Infcorbuto laudatur herba» 

*** Flores diclini. 

522. i?«/«ira' florlbus dlolcis : foliis o.blongls, fagltf-atls. Acetofa, 

LINN. Syrt. p 348. D. 27. BOEHM. n. 572. BLACKW. 

t, 230. 

Pharm. Acetofae Nofiratis Radlx , Herba, Sc' 
ralna. 

Grofcr f. wilder Sauerampfer ; Saucrlamp ; Sauer- 
fenf; Wiefenfaueratnffer.Gexm. Common^ or Meadow 
Scrrel. Angl. Patience Ofeille ou Ofeille dcs pres ; 
Ofeille commune. Vinette , ou Saliette. Gall. 

In pratls et hortls vblque. Fior. Mai. — lul. Per- 
' ennls. 

Obf Calyx Marls patens; Foemlnae contra reHexus. 

Vf Succus ex hac herbarecentl expreffus eft lapo- 
ris acldull, cum fale tartarl debillus efreruefci^et h fubfi- 
dentladepuratur, deln inipiflatur, Sal eflentla!e prae- 
bet. Lac acetofetum InLapponla ex herba prnepa- . 
ratur. Contra fcorbutum in Groenlandia, vbl fimul 
cum Ccc/;/i?.'jr/rtcommIfceri Iplet, laudatur. Semlnain 
finnona graflante panl lafeiuiunt. Rad. exficcata, 
cocta, pulchro rubro tingit colore. Folia recentia 
iusculls, olerlbus incoquuntur. Si iuccus citrl ad- 
dltur, fapidiora euadunt. 

523. Rumex floribus dloicls ; foHis lanceolato - haftatls, Acetofella^ 

LINN. Syft. p. 348. n. 28« BOEHM. n, 573. BLACKW. 

*• 307- 

Var. a) Rumex folHs lanceolatis, anguftloribus, 
radlce repenre. 

b) Rume.v mlnima foliis non lanceolatls. 

Sp iefi - Feldarnpfer ; Ackerja iieravipfer \ kleiner SaU' 
trampfer; Schafampfer. Germ. Sheeps Sorrel. Angl. 
Patience petit OJeille ; Ofeille des hrebis\ Suretre des 
hrehis. Gail. 

In agris arenofis iapidofisque maxlme auf den 
Schonfelder Aeckern cum varietatlbus, et fere vblque 
in locis ficcis fterliiorlbus. Fl, Aprli. — lun, 

N ^ ^ Agrls a02 CLASSIS VI. 

Agris molefta. — Vlreseasdem babet,quas prlo- 
res. 

185. SCHEVCHZERIA. L. G. 487. Scheuchxerie. 
Genn. 

paluftiis» 514. Scheuchzeria foliis cavnnfis, femiteretlbus, bra- 
ctels inor,'iphyllis, fpathaceis. hnn. Syft. p. ,? ;8. 
wiLDEN. Prodr. Bero!. n. 41 1. boehm. n, 587. (fub 
lumo). Fl. Dan. t. 76. 

Sumff Schcuchzerie. Germ. Lejfer flowering Rufh. 
Ang\. yofic flcuri. GaW. 

In locis paiudofis ad Schonfeld^ In pratls vliginofis 
bei Schadebach, Fi. Aprll. Malo. 

P O L Y G Y N I A. 

186. ALISMA. L. G. 495. FrofchldfFel. Germ. 
Water Plantain. Angl. 

Plantago g^^. Alisina Mus ouatis, acuris; fructlbus obtufe trl- 
jiquatica. gonls. linn. Syli p. 350. boehm. n. 252. R Dan. 

tab. 561. 

fVaffer-Frcfch-TVegcrich; ^e^neiner Frofchloffel% 

grofier it aflerivegerich; Wnidbart ; Frofckkraut. 

Great f''ater Plantain. Angl. tlatitain cfeau. Gall, 

In aquoiis ad fo(1>s frequens hivter den Kohlgar- 
ten^ in foffi ulis nnch Sckbnfeld., i-t in ftagnofi- in 
der Leimgrube coplofiflime etc. Flor. lun. — Aug, 
Perennis. 

Hnnc plantam vaccls alilsque lethalem efTe, aufto» 

res referunt. Vf Vcficas excltat. B. FLORE HEXANDRIA. STYLOSTEMONOIDE. 203 

B, FLORE STYLOSTEMONOIDE. 

187. * ARISTOLOCHIA. L. G iii i. Orrevluzey. 
Germ. Blrthwort. Atigl. Arlftoloche. Gall. 

526.* Ariftohchia follls cordatls, caule erecto, fioiihus Clematitis. 
axIlTarlbus confertls. linn. Syft. p.825. leys. n. 926. 
BLACKW. t 2=.5. 

Phatm. Ariflolochiae Vulgaris Radlx. 

Gemeine Ideive Ofterluzey ; Holzwnrz. Germ. 
Creeftng Birthivort. Angl. Ariftolocke clematite, 
Gall. 

In horto Bojiano fponte crefclt. Fl. lun. — Aug. 

Vf Externe pululs carnes abfumlt fungofos , ca-; 
riei refiftit viceraque fanat. CLAS 204 Claffis VII. 
HEPTANDRIA. 

M O N G Y N I A. 188. TRIENTALIS. L. G. 496. Schirmkraut. 
Germ. 

r,, -«naoo <;27. Triejitalis foUIs lanccolatis, integerrimis. linn. 
Syft. p. 352. EOEHM. n. 64. Fl. Dan. t. 80. krock. 
Flor. Sllei:*T. L p. 596. t- .53- 

Europaifckes Schirmkraut ; Sternblimleii:. Germ» 
Chickweed-floivered fVintcr - green. Angl. 

In locis fyluaticis vmbrofis, fterilibus, paflim m 
Univerfitntskoke; in der Kimmerei bei Naue^idorf'^ 
in der PreUkeide. FL Mai. lun. 

189. AESCVLVS. L. G. 498. Rofskaflanie. Germ, 
Horfe Chefnut. Angl. Maronnier. Gall. 

, Hippo-ca- 528- Aefculus florlbus heptandris, patentlflimls, race«. 
Uauum, inofis. linn. Syfl:. p. 352. boeh.m. n. 457. cram. t, 
23. B. I. 2. 

Pbarm. Hippocafiani Cortex. 

Geiiieine Rofikafianie ; ofiindifche wildc Kaflanie; 
Vexirkafianie. Germ. Commcn Horfe Chefnut. Angl, 
Maronnier dlnde; Chataigne de ckeval. Gali. 

Habltat proprie in Oriente, vnde Europae Innotult 
rion finte 1550; nunc nutem ad vias et circa vrbem 
in di-r .VJee\ in hoitis pluriuiis clrcaLiprram coplofe, 
et in i-agis fere omnibus vulgaris. Flor, Mai. lun, 
Aibor. 

Ohf, HEPTANDRIA. MONOGYNIA. 205 

Ohf Corollls pentapetalis, non tetrcpetalis , pa^ 
tentllfimis, aequaiibus difFert ab Aejculo Pauia. 

Vf. Amylum infipidum et inodorum, acre, te- 
nuifTimum ex fructibus maturis conficitur, et pabu- 
lum equis, ceruis gratum. Flores apibus pabulum. 
Folia ouibus, capris, bobus et ceruis pabulum Ci- 
neres exhibent llxiuium vtile. Corficem huius ar- 
boris cortlci peruulsno fubHituere anniius efl Zani' 
ehelli. CLAS. 206 

^r i :=- ■■ ^ ~ > 

Claffis VIII. 
O C T A N D R I A. 

' M N O G ¥ N I A. 

a) Flores completi, fuperi. 

190. * TROPAEOLVM L. G. soi.IndianifcheKieffe. 
Germ. Indian CreO". Angl. Caputlne. ^ all. 

, maiuj, 529.* -1- ropffeo/z/;w foliis p^eltatisfubqulnquelobis, peta- 
iis obtulis. LiNN. Syft. p. 351. n. 2. 

Cardamindum ampliore folio et maiori flore. Tour- 
nef. Inft. p. 4 o. 

Viola indica fcandens, nafturtii fapore, maxima 
odor;ita. Herm. Lugd. 62h'. t. 629. 

Pliarm. NaJIi.ntiili!diciHexha^ Flores virentes. 

Grofie indianifche Krefe; Kafuciner rej]e\ gelher 
Kittetfporn. Gerin. Indian Crej?, Angi. Grand CapU' 
cine ; Crejfon d^Inie. Gali. 

Habluit in Peru, vnde cura Eeuerningii in Euro- 
pani 1684 translatum. Apud noshoipitatur lub dlo 
et In hortis valde colitur. Fi. Aeftate. Annua. 

Ohf. Filla b. Linnael prlmum obferuault flores no- 
ctu lucefcere. Flores faporem odoremque5'?/i//«/»ri/ 
No/turtii aemulantes in acetarils adhibentur. Bac- 
cae condluntur aceto. 

191. AQER. L. G. i:!66.Mafsholder-, Ahorn. Germ. 
Maple-Tree, Angl. Erabie. Gall. 

Pfeudo-pla- 530. Acer rncemls pendulls, folils quinqueiobls , obtu- 
tanus. fis, inaequallter ferratis. wildenv Prodr. Berol. n. 

435- 

Acer OCTANDRI'^. MONOGYNIA. 207 

Acer foliis 5 — lobis, acute ferrari.'', fioruni racemo 
compofito, pendulo. dv roi. Harbk. I. p. 4. sep.t. 
Lipl. n. 2. 

AceriiolWs quinquelobls inaequaliter ferratis,florihus 
ractmolis. linn. Syft. p. 911. n, 3. eoehm. n. 364. 
Dvn.^^.M. Arbr. I. t. 36. f. '• 

Gemeiner^ grofier^ weijfer, un chter Ahorn\ fVald- 
ejcke; Milckbausn\ Spilienkolz: orofieMaJfern\ Efck- 
dorn^ Germ. Greater Maple-tree; S^comore- tree, 
Angl. Erable blanc ou de tnontagne; Sycrnwre, 
Gall. 

In nemoribus, e. g. im Rofejitkale, in der Prellkei' 
de etc. in dumetis nack Gunndorf tt ad pagos bei Eii- 
tritzjck, Wetteritzfck^ Seeha/ijen, Klem- tt GroJSwol- 
kau etc. et in hortls iuburbanls haud infrequens. Fl. 
Maio. Aibor. 

Ff. Lignum album, durum, fcriniariis et tornatnri- 
bus ad dilbos, cochlearia, cantharos. inftrunienta 
mufica, menfas, iellas variaque vteniilia. Folia ft.a- 
ininis loco et pecoribus pabulum. Succum ex arbore 
d^ftillantem aquae loco cereuifiis addur.t Angti. 
531.* Acer corymb) fimplici e:eclo: folils ^ lobis, platanoides. 
denratis: dentibus acuminatis. wilden. Prodr. n. 

Acer platanoides follis quinquelobis acuminatls, 
acute dentatis, glabris, florlbus corymbofis. linn. 
Syft. p. 912 n 11. -SERT Llpf n. ;. 

Lekfie ; Lbkne ; Lenne ; Leinhaum ; Breitlekne ; 
Spitzakorn; fpitzblattrickrer Ahorn ; poklnijcker f. 
norivegifcker Akorn ; teutjcker Zuckcrahorn; grofScr 
Milckakorn\ fVeinMart; Breitblatt. Genn. Norwau- 
Maple. Angl. Erable Platanier. Gai!. 

In nt.'morIbus paftim e!: ad pagos plurimos: in der 
Allee verfus Ergaftulum atque In multis hortls fub- 
urbanis, e. g. in Horto Lehriano ; Richteriano, 
Trieriana et JVinkleriano etc. Fl. Maio. Arbor. 
^ VJ. Llgnum tenax et durum, dehinc vanis rebus 
ad oeconomiam pertinentibus conficiendis va'de ap- 
tum. Succus in foliis contentus acris et ab cnfeftis 
intaclus relinqultur. 

532. 208 CLASSIS VIII. 

campcftre, 532. Acer corymho tripartito ereclo, foliis qu*nquel<> 
bis, integerrimis: iobis inferloribus emurginatis. 
wiLD. 1. c, n. 437. 

Acer campe/Jre foiils \ohat\s, obtufis, emarginatis; 
LiNN. Syft. p. 912. n. 13. BOEHM. n. 363. gram. tab, 

39. 

Kkiner teutfcker 1. Felclahorn\ Mavellcn\ Weisld- 
her ; Elpern\ Aplcrn; Appeldiiren ; ge?neiner Majikol' 
der\ kleiner Milckakoru\ M^eifihaum \ WeiJ.se-per\ 
Bienenbaum. Germ." Smal or commom Maple \ Lejjcr 
Mapk\ JVkitcn-trec; Striped Stfcomorc. -^n^l. Era- 
hle coramiin ou dcs hois\ petiteErahle. Gall. 

In nemoribus et iyluis , e. g. im RoJc7ithale ., im 
Zfckockcrjckcn Holze copiofe ; porro nn Mackerfcken^ 
Vnivcrjitatskolze ; in dcr Kanmerei hei Naiiendorf; 
in dcr Prellkcide auf dem ZJckspliner Antkeile etc \n 
campeftribus locis pailim et alibi.Flor. Aprili et Mai. 
Aibor. 192. -EPILOBIVM. L, G. 507. Weiderich ; Uhbolden- 

kraut. Germ, VVillow Herb. Angl, Neriette. 

GaU. 

* Staminihtis declinatis. 

anguftlfo- 53;^. Epilohium foliis fparfis Imearl lanceolaiis ", florlr 
Uum. bus inaequalibus. linn. Syft. p. 359. n. l. boehm. 

n. 297. Fl. Dan. t. 2H9. 

Sck)n<ilblatriger fVeiderick\ franzofifcke JVeide ; 
. Wcldenrdslcin\ Eberkrant; Feuerkraut; St. Antoni- 
hrant\ BergJckoten\ tvilder Oleander\ Unkoldcukraut. 
Germ. Rofe Bay PVillow Herh, or Frenck 'Wilhiv. 
Angl. Neriette Antoine; petit Latirier- Refe; Herhe 
deSt.Antotne; Epilobe afeuiUes etroits Galb 

In riuulis et fyluis n« Klein- et Grofdolziger 
Holze. Fl. lul. Aug. Perennis. 

Vf. Pappus fsmlnum bombycis ioco nuper com- 
mendatus eft. Radix fub terra criffcs exferit -turio- 
nes, qui Afparagi turionun; moreprapparari p^^fiunt, 
Foiiorum iniuium epotumj Ruftis viitatum, inebriat. 

Me- OCTANDRIA. MONOGYNIA, 209 

Meduilam cauliumlnter cupcdines Camtfchadalorum 
non Infimura obtinere iocum refert Gmel. 

** Stamijiibus ere&is^ regularihus ^ petalis 
bijidis. 

534. Epilo%ium follis ouato-lanceolatls, femlamplexl- gvandiflo- 
canllbus, hirfutls, caule ramofifllnio, villofo, radlce *"'"• 
repente roth. Flor. Germ. p. 167. 

E-pllobium i^hlrlucum) foiiis oppoiitls , lanceolatls, 
lerratls, decurrentlbus, amplexicaullbus. -linn. Syft. 
p, 359. n. 2. EOEHM, n. :9:v Pl. Dan. c. 326. 

< rofsbliikender ^ Jleifbnrjliger (. raucher '•]' eiderich'^. 
Feuerkrauf, WafJervlolen.Gsxm. La/ge-floiveredH«i- 
ry IViUow Herb. Angl. Neriet velu. GaH 

Acl foffaS; in der Plcife, an der Oclfenifchre., hinter 
deni Brandvoriverke \ 'poxro in derLeifngruhe^ adpifcl- 
nam bei den efundbruuven ., In pago Storteritz clrca 
pUcinas e. g. In plfclnis horti fVeiJiani co- 
plohflime et in foflls bei der fVief unten am Bie- 
niz etc. Flor. lul. Aug. Perennls. 

Ohf Folla ferrata, vtrlnque ta£tu molllufculay 
fefllliafemidecurrentla ouato-lnnceolata, acurolne den- 
tato teimin ntia; hlrfuta, fuprema alterna-, rellciua 
oppofira Flores folltarii magnl, ex purpureo-rubri. 
P tala llmbo bifida. Antherae flauae. Stlgm. 4 — 
fidum ex albldo-flauefcens. 

Vf Pappus B :mbycis loco vt prlor. Pabulum 
oulbus, caprls , bobus. 

535. Epilobium fjlils oppofitls lanceolatls, ferratls, fef- paiuifloium 
fillbus, C3u!eque vUlofis, schreb. Splcll. pag. 146. n. 

1 ^64. REz. Fior. Scfind Prodr. n.406. Eiusd. Fafc. I. ' 

Obf. Bott p. 16. n. 4:. Fl. Dan. t. 347. 

Kleinllilmigter Weiderich. Germ. 

In locis humidls ad Schovfeld, Ahtnanendorf, pofl: 
Ahranflddt etc. Fior lun. !ul. Perennls. 

Ohf NonnulII prn varletate prloris haber^t. 

536. Epilohiurn foliis oppofitl;, ouatls, dentatls. linn. montanum. 
Syft. pag. 359, n. 4, boehm. n. 299. Fl, Dan. tab. 

565- 

O Berg 2IO CLASSIS VIII. 

Bergiveiderkh; glatter Sciiotenweiderick\ BerguH' . 
holdsnkraut. Germ. Smootkleaved Willow Herb, 
Angl. Eptlohe de montao-ne. Gall. 

in iocis aGcliuioribus intcr friitiaes et.in dumetis 
denlioribus vbique. Fl. lun. lul. Perennis. 

Qhf. Folif. glabra. Fiores pallidi. 
tetragor.um,53y. * EpilGlnmn foliis lanceolatis denticulatis, imis 
oppofitis; caule tetrsgono. linn. Syft. p. 359. n. 5, 
LEYS. n. 3-cj. 

Viereckichter Weidej~ich; vierwin^ lichtes Unkolden. 
kroTtt. Germ. Narrozv - lcaved IVilloiv - Herb. Angl- 
Epilobe a qtintre Faris. Gall. 

In fyluis montolis paffim ajn Bieniz vidi. Flor. 

aeftate. 

paluilre. 53«.^. Epilobiwn foliis oppoiitis, lanceolatis, integerri- 

mis; petalis emarglnatis, caule ere£lo. linn. Syft. p, 

359. n. 6. scHREB. Spicll. p. 22. n. 931. FL Dan. t, 

Epiiobium follis ellipticis integerrlmis. 

Smnpf i. Torfizridtrich. Germ. Marfh TVillow 
Herb. .\ngl. Neriet des marais. Gall. 

In pratis paludofis ad Abtnauendorf; ad plfclnarn 
vor Parneck^ intcv Dclitz undMeisdorf. Fl. lul.Aug. 
Pcrennis. - 
rofeum. 539. Epilobium follis oppnfitls alternisque ouato - lan- 
ceolaris, petiolatls, Isrracis , glabris. schreb, SpiciL 
pag;. 14-. n. it6>. ret?. Piod;-. Fior. Scand. n. 703. 
Eiusd. Fafc. I. Obferv. Bott. p. 16. n. 42. LEYS.n. 380, 
KROKER. n. 589« 

Rofem otker Weiderich. Germ. 

In lisdem locis, vbl Epilobiuin faruiflornm floret 
et copiofe ad parietes in dem Thomaszwinger re- 
peritur. Fl. lul. Aug. Pererinis. 

Caulis fubteres, fuperiora verfus 4 — gonus , gla* 
Ler et verfns finem, viills candidis obdu6lus. Folla 
inferiora oppofita, longius petiolata , Dunta , ferrata, 
ecuta, glabra; reliquapraeprimisfupremacaulls alter- 
r.a, breuius petlolata, minora, magis ouato-lanceo- 
Uata et viiiis candidis moUibus obfeffa. Flores exigui, 
parul. Petaia ex rcfeo In album vergentla. Germ, 
4—- gonum, pllis aibi« denfiifirais obduaum, , 

Pro OCTANDRIA. MONOGVNIA. 211 

Pro varietate Efilobii montani III. ret?.ivs habet 
proptcr iliius affinitatem, atque {liginate clauato,' In- 
diuilb, ai) illo taMtumdiffert. 

540. Epilohimn folils oppofitis alternisque lanceolatisj obfcurum. 
giabris lerratis, bali decuirentibus. schreb. Spicll. p, 

147 n. 1 166. 

In locis humidis ad foffas hinter Kleinddlzitr ; bei 
I^auendorf an der Kammerei etc. Flor. cum priori- 
bus. Pi rennis. 

Defcri^tlo schreberi huic aptifllma. 

193.*0£N0THERA. L. G.505.Nachlkerze; Onagra, 
Gernu Tree - Primrofe. AngL 

541. Oenothera 'ioYns ouato -lanceolatis, planis, caule 'Jifirblia. 
muricaro viliofo. linn. Syfr. pag. 35^. Oeit. Hennis 

scop Carn, n. 452. Fl. Dan. t. 4.4.6. 

Liffmachia lutea, corniculata, C B. P, 245. 

Onagra latifolia. Tourn. .^02. 

Ziveijahrige Nachthcrze •, franzdjifchs f. fpanrfche 
Rapunzel; Gartenrapuiizel ; Weinblurne '., Nacht- 
fckJujfclblume ; gehornter Weiderich\ gelbc Rapunzel, ' 
Genn. Coimnon biennial Tree - Primrofe \ Broad-Iea- 
ved Tree Primrofe ; Night Primrcf ; Angl. Herbe 
aux (ines ; Onugre; yainbon des jardiniert. Gall. 

•n Virginla Iponte crelcir, vnde circa 62oinEu- 
ropam translata, nuncinGermania quoquefpontanea 
et apud nos prieprlmls In hoito Bojiano Iponte cre- 
fcit et In multls allls hortis vrbanis et ruilicanls co- 
ploie reperltur. Fl. lun. — Aug. Biennis. 

Ff. Radix coctj, oleo et fale confeclalaclum Inflar 
hvemls verlsque tcmpore comeditur. Sllefil radlcem 
Rhapontlcam appeilant. 

194. VACCINIVM. I.. G. 52^ Preufelbeere. Germ. 
Billberry. Angl Alrelle. Gall, 

* FoUis deciduis. 

^-542. Vacclnium pedunculls vnifloris, folils ferratls, Myrtillus. 
O- ouatis, declduis, caule angulato, tiNN. Syft. P-362. 

O 2' SOEHM, 213 CLASSIS, VIII. 

BOEHM. n. 68. 8LACKW. tab. 463. CRAM. tab. 49. 

J. '2. 

Pharm. MijrtiUi Baccae. 

Qimeine fieidclhecre , hUme f. fckwarze Beere ; Pi- 
, tkellHsre. Germ. Biack PVkorth or Billbcrry. Angl. 

AircUes MyrnUes\ Boics de PAireUe; Lucette \ Rai- 
fon des bois\ Maurcts Bluets. Gn\. 

In {'yluis derijioi-Ibus ef pinaftretis copiore ivi Uni- 
verfirlrs- jind GmiTidorferHolze^ in dcr FreUheide uncl 
Kammerci paflim. Fl Mai. lun! Perennibv 

/f. Baccae maturaeiapiuae, retrigerantes, adfirln- 
gentes. Si enim in nimia cnpia affumiintur, tunc 
obdrucliones lethales req-.il poflu .r. E>.nccatje \n 
iuscuUs quoque et iii panuellis infarciendis vfup» 
pantur. Infuper colore purpureo et rubro tln- 
gunt vina, et pabulum r^traonibus, perdicibus, gal- 
llnis, phafianis prnebent egregium. 

** Foliis femferuirentihus. 

Vitis Ide*. g;4^. yaccinium racemls terminalibus, nutantlbus; fo- 
iils obouitis, reuolutis, integerrimis lubtus pun8:a- 
tls. LiNN Syfl j). 363. n. 13. BOEHM. n. 67. F/, Dflff, 

t. 40. CRAM. t. 49. f. 3 4. 

Pharm. Vitis Idead Baccae. 

Preifelbeeren; rothe Heiclelbeeren\ Raufch- Gran- 
der ■ Kronsheere ; Kreu-Pran/sheeren ; Krausbceren^ 
Krcnsbeereiifiaude ; wilder Buxhaum ; Steinheeren\ 
Germ. Red fVhorts ^ or Worthle- Berries. Angl. Ai- 
reUe rouge. Gall. 

In fyluis locisque opacis, im Univerjitatsholze etc. 
Flor. Mai lun. Perennis. 

Ff Baccae acidulae in reglonibusfeptentrlonallbus 
f(r cibo Inferuiunt. Baccae recentes cum fac haro citri- 

que cortlce condiuntur et in varils morblsacuris falu- 
tares. Porro et iis Rob et gelatina praeparatur, 
quae in culinis vfitatifTima lunt. Vinum ex hifce 
baccis probe maturis paratur, addito faccharo , fer- 
rnentatione vlnofa. 195. OCTANDRIA. MONOGVNIA. II3 

195. * SCHOLLERA. roth. Moosbeere. Germ. 
Cran-beny. Af7gl. Cannebeige. GuU. 

544.* SchoUera folus ouaUs, integenlmis, reuolutis, Oxicoccui. 
caulibus repentibus, fiiiformibus, nudis. mnn. Syft. ' • ' . ^ 
p. ^()-^. n. la fub Vaccinio.^^l. Dan. t. 50. wilden. 
Prodr. Berol. n. 428- roth. Flor. Germ. P. L pag, 
370. ■ : 

Sumvfheere f. Hiihelbeere ; Moosheere; Kramchbee- 
re; Tennheere\ Affe^i-PreUbeere ; Raufckgnin; Gickt- 
kraut. Germ. Cranberry or Moorherry. Ang-l, CflW- 
neberge\ Cou(Jinet__ des marais. GalL 
Phnrm. Oxifcocci Baccae recentes. 

In locis humidis er mufcoiis, pafTim im Univerfi.' 
tatskolze\ in der Ditbenfchen Haide frequens. Flor. 
Mai. lun. 

Vf B^ccae aufterae cum faccharo praeparatae in 
Tnenfis Suecorum iucundus eft cibus. Mel Oxycoc- 
ci grate acidum eft confiftentia fere Oxymellis, infe- 
bribus laudatur a medlcis Suecicis vld. Pharm. Suec. 

196. ERICA. L. G. 524. Heide. Germ. Heath, Angl. 
Bruyere. GaU. 

545. Er/Va antheris ariflatis, bicornlbus; corollis cam- vulgaris. 
panulatis fubaequalibus, nediocribus ; calycibus 
duplicatis ; folils oppofitls fagittatis. linn. Syft. p. 
36^. BOEHM. n. 65. Fl. Dan. t. 677. 

Erica viilgaris cflftata: foliis oppofitls fagittatis. 
THVNE. DiiT. de Erica n. 74. 

Var. <k) Erica vulgaris flore albo, 

Pharra. Ericae I^erba. 

Hemeine Heide ; Rckkeide\ iveijfes Heidekraut. 
Germ. Commor: Heatk, or Liny. AngL Bruyere. 
GalL 

In campis fylueftribus, pratis fterilloribus hei dem 
Gefnndbruvncii, hinter Schonfeld.^ nack Mockau r,?< ; iitt 
Liu.eler et Univerfitiitskolze etc. Flor. Aug. Septembr. 
Perennis. , 

Vf Prflta reddit ftcrlHora. Pabulum apibus valde 

eo-retrlum, et mel coplofiflime praebet. Vbl enim 

O 3 V haec 214 CLASSIS VIIX. 

hsec planta ibl mel ruffam , vbl vero deeH:, albutn 
euadit Oel 30. 124. - Decoclum foHorum llthontii- 
pticum remedium veterlbas. Ad mienfes ptHendos 
in multis regionibus adhlbetur. In Aiigli^ foh'a et 
cauils fummltntes lupufi loco cereuifiae adduntur.In 
Smolandia ouibus et capris fubfternitur herba. linn. 
Amoen I. p. 519. In Sllefia oues et equl follis tU' 
rionibusque vefcuntur. kroker. 

b) Flores incomfkti^ inferi, 

197. DAPHNE. L. G. 526. Zeiland. Gm«. Kellerhals. 
Angl. Sarvu. GaU. 

Mezeisum. 54'^* Daphne i1.or3bus feflillbus ternls caullnls, follis 
lanceolatis decJduis. linn. Syft, pag. 371. eoeiim. n, ' 
66. ELACKw. t. 5H2- Fl. Dan. t. 268. 

Pharm. Xrtw?ro/ce Cortpx. Cocciimnidii SQmmz. , 

Geineiner KeUerhals ; SckaUkratit ; SeideJhaft'., Zei- 
dclhaft ; Siffi - Wolfsbaft ; Bcrgpfeffer ; falfcher _^Pfef. 
ferftrauch; Brenmvurz,; B.ehheere ; Elendsblut,.Gtxm» 
Mezcrcon. Awgl. Bois gemi , ou Mezereoji. Gall. 

In filu:.'5 vmbrofis et {icclorlbus paffim, im Uni' 
verfltn/sholze ; aufdem Kitahenherge hei Fforteetc. Fior. 
Mart. Apill. Baccae lun. lul. maturae. Frut. 

Baccae autem pecora, lupos , canes vulpe<.que ne- 
cant: apes fuglunt flores et trutex per totum Ibfpe- 
f}:us. Flores fuaueolentes, flupefaclentes. Aucs 
folummodo baccas fine perlculo deg^utlre feruntur. 
Cortex cutl applicatus fnclt veficulas et recentcr de<» 
rafus contra ferpentum idus imponitur a Succts Mu- 
lierculae rurl baccas propinant in morbls rebeilibus 
faepe effeclu deleterio. TrvIGV. CTANDRIA. T RIG YKIA. 215 

T R I Ct Y N I A. 

198. POLYGONVM. L. G. s^7' Knoterich; Wege- 
tritt. Gcrm. Knotgrars or Blftort. A}igl. Renouee 
o'u Biflorte. Gall. 

: * Bijiorta^ fpica vnica, 

547. Po/t^ffo«a7?? caule fimpliclffimo, monoftachyo; fo-Biftom, 
liis ouatis in petlolum decurrentibus. linn. Syft. p. 

376. n, 2. BOEHM. n. 592» BLACKW. t. 254. Fl. Dan, 
t. 421. 

Pharm. Bijlcrtae Radlx. 

Scklarigen 1 Gift- Krehswurz\ Ottcr- f. Nattef' 
tvurz; bliikende Hlrfcliziinge ; Drackenivurz; Schlan- 
genkrant', Ganfeamffer. Germ. Greater Bijiort^ or 
Snakeiveed.AnY^. Grande BiflGrte \ Renouee Bijiorte ; 
Bijiorte a cpifeuL Gall. 

In pratls praecipue vliglnofis vbique, frequentlllime 
im Rojenthale ., auf dc?t Gerber- und Schonfelder yViC'- 
fen etc. Fl. Mai. lun. Perennls. 

■ Vf Flores aplbus pabulum et herbam animalia 
quadrupedia, exceptis equls, deuorant. Radix cru- 
da et cofta in Ruflla etc. editur. In vino decocla va-, 
ciiiantes firmat dentes. 

** Perficariae ; pijiillo hifido atit Jlamina mi-, 
jius odo. 

548. Folygojium floribus pentandris , femidigynis ; fpi- amphibiuin. 
ca ouata. linn. Syft. pag. 377. n. 6. boehm. n. 566. 

Fl Dan. t. 2,82. 

Var. x) Pplijgonum^aquaticum^ natans, foliis cbtu- 
iis, giaberjrlmls. 

/3) Pohjgomm terrefi.re^ ereclum, foliis acu- 
tifllmls, f abris. 

PFt'ckJdk7ibterick\ klein H'a(ferfidhkraiit. Germ. 
Peremiial Arsmart. Angl. Perficaire amphihie- Gall. 

In p'fv.Inis et ftag./is, x) bci Ltndenau., Leutjchy 
hinrer Ntiucndopf ctc. vbique. /3) In pratis et agris 
palfim. Fi. lun. lui. Perennis. 

O 4 549- 2i6 eLASsis VIII. 

Hydropipev. 2^_g, Polijgomm floribns hexaru-iiis, femidigynis ; fo- 
liis bnceo atis, ftipulis fubmuticls linn. oyll. pag. 
37*". n. <}. EOEHM, n. -;6-'. blackw. t. .49. 
Pharm Ferficariae vrentis H. rba. 
Walferpfejfir \ Binerling; Scharfl'6hkraut\ Waf- 
ferhlut; Ffaueufpiegd; Ffmnnkraut ; Fichpf-fjer. 
Genn. Sha^f Arsmart ; fVattcr Pepper.^An^LPerficai- 
re acre; Foivre dean; Ctirage. GzW 

In paludofi.', et loflis an dem Gerierwafer ; in foflis 
hei den Kohlgiirten, Keidnitz, Sellcrhaifen, Riick- 
"^ marsdorf et Li^ideriau-, et in agrls fubhiaiiidi.s paflim. 

Fl. lun, 'ul. Annua. 

Vf Planta conofiua, acerrlma, cosmetica, luteo 
colore tinctoria. 

Perficaria. 550. Pclvioonum ^oxxhm hexandrls, digynls ; fpicls 
ouatis, oblongis, foHIs lanceoiatls, fl:ipulis clliatis. 

LINN. Syfl. p. -;77 n. lO. BOEHM. n. 567. BLACKW.t. 

II 8. Fl. Dan. t. 702. 

Var. «) Floribus candldis, follis anguftlorlbus. 
/3) Foilis maculatlf;, Intioribus. 

Flohkraut; fleckiges Flohkraut ; Pfirlichkraut. 
, Germ. Spottcd Arsmart. Angl. Perjicaire douce. 
Gall. 

in locis humidis et muhls agrls. Var. x) In agro- 
rum mJTginibus inter fegetes ente portulam Schoen- 
feldicum et portam Griinmenfem , nach der Milch- 
infel "zu, et In Ilsdemlocis verfus ( onnewitz dextror- 
fuin. /3) In pifcinls et foflis bei Lindenau et allblco- 
plofe. Fi. lun. lul. 

Ff. Lpteo colore pannos laneos alumlne Imbutos 
inficit. LiNN. ' 

oHentale, 551« * Pohfgonum floribus hentandrls digynls , foHIs 
ouatls, caule ereclo, fliipulis hirtis hypocrateriformi- 
cus. LiNH. Syft. p. j^jy. n, t2. 

Perficaria orientalis, nlcotlanae folio , c.^alyce flo- 
rum purpureg. Tournef. Corcli. 38. Co7,7;.'if/. rar. 43. 
tab. 4 :5i. 

Morgevliindifchcr Kvbterich. Germ. Orieutal Ars- 
mart. Angl. Perficaire orieraale, Gali. 

Habi- OCTANDRIA. TRIGYNTA. 217 

Hnbitat In Indla:?pud nns folummodoin omnibus 
fere hortls ^alde colltur. Fi. lulio in Septcinbreni 
Ysque. 

Vj. Semina auibus pabulum pergratum. , FolIIs 
tenelils Sues aulde vefcuntur. 

*** Folygona^ foliis indiiiifis^ florihus o&an- 
dris. 

552, Po/t/iT07;«;« fioribus oclandris, trigvnls, axlllari- auiculare. 
bus-j folils lanceolatis, c^ule procumbente, lierba- 

ceo. LiNN. Syil. pag. 378 n. 15. boehm. n. 589, 
BLACKw. t. 315. Fl. Dan. t. 803. 

Var. <x) Pohjgonum folils anguftis, breuibus. 
;G) Polygonum folils oblongo -llnearlbus. 

Pharm. Ccntumnodiae Herba. 

Vogdkvotrich; ]i'egelcuf\ lungferntritt; fVege- 
tritt; fVegegras ; Blurgarbe ; Blutkraut ; Blutgras; 
Angerkrnut ; Zehrgras \ Taufendknoten ; Tcnnegras ; Un- 
vertritt. Germ. Common Knotgrafs, or Centejtode. 
Angl. Herbe de St. Innoeent\ Trahtajfe commun;* 
Renouee desoifeaux. Gall. 

In platelS) ad agros, fepcs, in verfurls et vlls pu- 
bllcis vbique. Fl. lun. in autumnum vsque. 

Obf. Calyx modo vlridi, modo rubello colore, 
quoad locadiuerla. deprehenditur. 

Vf Semlna autumnali tempore a pafferlbus et co- ' 
lumbls auidr quaeruntur et quoque in annonae ca- 
ritate hominibuspropanelnieruire poflunt. 

Planta autem in lolo humldo crefcens oulbus ma" 
xlme noclua. Boehtri. 

**** Helxinef^ foliis fiihcordatis. 

553. Pohjgofitmi follls cordato-fagittatis, caule erevlius- Fagopyrum. 
culo, inermi, femlnum angulls aequalibus. linn. 

Syft. p. 379. n. 27. BOEHM. n, 590. 

Pharm. Fagofyri Semina. 

Heidekorn ; gemeiner Buchiveizen; Blende. Germ. 
BuckfVheat. Angl. BJuenoir; Seigle VeUar\ Sarrajin. 
Gall. 

05 , In 2l8 CLASSIS VIII. 

In agris inter legetes paiTim ante portulam Schort' 
feldicam^ praecipue autem bsi Mockau. Fl. lun.Ial. 
Aug. Annua. 

F/.PLnt. recenteetficcapecoravefcuntur.Seminum 
farlnn panJ Itiferuit in Lufatia inferiori et popana ex 
his ibidcin coquuntur cr inter alimenta confueta memO- 
rantur. Cortices (eminuminter tetta hybeinaculorum 
Beigisecollocant. LiNN.In culinis coquunturfcm;naex.i 
corticata cum aqua in pultem, vel cum lacte in pul- 
mentum. Herbam ficcam refpuunt equi, eduntcon- 
tra Boues, fed Oues inde contaminantur. Scan. 
Cpnuoluu- 554, polifgojium foliis cordatis, caule volubili, angula- 
^^*' to, floribus obtvnusculis. linn. Syft. p. 379. n. sg, 

BOEH.M. n. 591. Fl. Dan. t 344. 

liildes Heidskorn; Vogelzunge; Heidelwinde\ 
SchwarZ' L Buchwinde. Germ. Black Bindweed. Angl. 
Ble 7ioir Lifero?!^ ou Sarrafi,n grnnpant. Gall, 

In agris cultis oleraceis, hortisque frequens. Fl. 
lul Aug Annua. 

Ohf. tUaTita agris noxia. . 

" Vf. SemiTahominibus et aulbus efculenta, ether- 

ba a pecoiibus quaeritur. 
liumetorum 555. P ohi go n um foWis cordatis, caule volubili, laeul: 
floribus carinato-alatis. linn. S)i^. pag. 3-9. n. 30. 
scHREB. Spicil. p. t'2. n. 9 8- Pi- Dan. t. 756. 

Vogelziin^e ; grofie Bubenwinde '., Bufchheidekorn. 
Gcrm. Climbing Euckwheat of the Thici-.ets. Angl. 
: Ble noir dcs hutes. CiM. 

In li pibus, dumetisque frequens im Streitholze , in 
der Kammersi bei Nauendorf etc. Flor. lul. Aug. An- 
nua. TETRAGYNIA. 

199. ADOXA. L. G. 5 3. Bifamkraut. Germ^ 
Adoxe. Galh 

MofchateUi- 55^- ^doxa foliis plerumque ternatis, lobatis. LiNN. 
na, Syft. pag. 3,^1. boehm. n. by, Fl. Dan. t. 94. OCTANDRIA. TETRAGYNIA, ^I^ 

Kleincs Bifamkraut;'Bifamhahnenfufi; Waldrauch; 
Bifamkraut. Gtrm. HoUow-root', Mufk- Croivfoot\ 
Tcnberom Mofchatel. Angl. Fleur Mufcuee; Mofcate-' 
live a fevillef de Fumetcrre bulhcufe.GoW. 

Aditpes, maxlme circa grborum detruncatarum 
radiccs, in locls paluduiis himer den Koklgdnen nack 
Schmfeld zu^ auf den Eutritfcher Wiefcii., in derPrcU- 
heide intra Alnos ; et quoque ad rluulos nemoium 
verfus Notzfchetc. Flor. toto vere. Perennis. 

, Obf. Capliulum tetra gonum ex 4 fiorrDU.s 
verticlllatls compofitum : Flore termlnall vnlco 
4 fido, oSandro, tetragyno. Cal bifido ; flo • 
rlbus laterallbus 4 — 5 fidis, decandris, pentagynls. 
Cal. paffim 3 fido. ■ — Tota planta Molchi odorera 
.Iparglt. 

200. PARIS. L. G. 542. Elnbeer. Germ. Oneberry. 
Angl. Pairlette. GaU, 

557. Paris folils quaternls, ouatw. linn. Syfl. p. 381. quadriiolit, 
BOEHM. n. 302. BLACKw. t. 286. Fl. Dan. t. 139. 

Pharm. Paridis Herba, Baccae. 

Vielblilttrige Einbeer ; Wclfsbeer\ Sternkraut; 
f^enusficgcl; Fuchstraube. Getm Frue-love^ One-Ber- 
ry^ or fierb Paris Angl. Herbe a Paris, ou Raijinde 
Rcnard; Etrangle Lowp. Gall. 

In fyluls praeclpue im Rofcitthale etc, Flor. Mal, 
Jun. Pcrennls, 

Obf Folils lernls et qulnis paffim mihl occur- 
i'lt. — Planta narcotica, et baccas galinls aliisque 
auibus lethales , gesnervs refert; homlnibus autemi 
mouere ventriculi fpasmos et vom'tus. 

201. ELATINE. L. G. 544. Elatiiie f. Hendel. » 
Germ, 

558. Elatine caule repente, dlchotomo, ramofiffimOj Hydropiper 
folils oppofitis. LiNN. Syfl. p. 381. sciired. Spicil. 

p. 22. n. V32. Fl. Daii. t. 156. 

TVaJfer-pfefJer- paarbl .ttrichte I^latiue. Getm, Op- 
pojite-leavei Elatinc. Angl. 

Ad 220 CLASSI S VIII. 

Ad prfcinas bei huidenau^ himer Kriphrme^ hei 
Naiiettdorf' e'tc. Flor. aeftute, Annua. 
Alfmaftrum. gc^. Elatiii c csiule efp£lo , fimplicl, folils verticIUatis. 

LINN. Syft. p. 381. n. 2. EOEKM. n. 301. VAILL. Pa- 

rlf. 6. t. I f 6. 

/.' ajferkrciiel ; uiirhclfoimige Elarine Germ. 

In palucUbils exficcaris aquofi^qu.' ftagnantibus 
hinier dem Linkler Holzchen , bei Plaufig, Fior. lun. 
lul. Perennls. 

B. FLORE DICLINO. 202. POPVLVS. L. G. 1278. Efpe; Afpe. Germ. 
Poplar-Tree. Angl. Peupller. GaU, 

«Iba ^6o.*Populuf follls fubrotundis dentato -angulatls; 
fubtus tom-ntolis. linn, Syft. p. 889« "• i- dvham. 
Arbr n. t. 36. 

Populufi alha maiofibus foHis. C. B. P. p. 429. 

II eifje 1. Silba-pa-p'pel\ it:efffer Albeerbaum ; iVeiJi- 
baum\ Bcllhaipn; HciJ^en-£ Gotzcnholz.Gexm. Whi- 
te l-oplar\ Ahele-tree. An<^\. Peiiplier hlanc, male ou 
femclle ; GrifaiUc de HoUanie ; Yfreau; Franc-pi- 
card\ Auhel^ ou Orme hlanc. Gali. 

In fola h'."mido et locis lyluaticis pafllm, in pagis 
ante domos etclrca pagos haud infrequens; in hor- 
tls p'uriri;is fubinbahls et In Serto quoque nuper 
plantta, Fl primo vere. 

Arbor pulchra ob folia fubtus alblffima a vento 
faciU; -gitata p TTebet fpecf.culum , ac fi niue tccla 
effet, dehinc Ambulacra ornat, Folia caprls, ouibus 
equisque pibu uin bonum. 

tremula. -561. Populus follis fubrntundis, dentato angulatlfi 
vtilnouc gl<Tbiis. linn. Syft- p. 889. n. 2. boehm. n. 
70-. blackw. t. a-.|K. CRAM. t. ■ 3. 

Efrhe {. Afche; Fhtterefpe\ Zitterpappel\ hfbifche 
Pa','pi-l. Germ. Afpcn Trfc, or Trembling Poplar. 
Angi. Peuplier Tremble- Gail. • 

ln OCT A N DRIA. D I CLI NO. 221 

In pratis fyluaticis ct ad flur.Iorum ripas, ifn Ro- 
fenth(ile\ kinter der Funkenburger Wiefe ad Piiffae ri- 
pvim; porro in nemoribus, ijti Gonncivitzer^ Ma- 
cherfcken, Zfchocherfche?t Holze ^ in dcr Kdmmerei^ in 
der Prellheide^ atque in alii* filuls ; pafliiTi quoque in dey 
Allee et ad VQrios muitos psgos. Flor. Mart. Ar- 
bor. 

Ohf. Radtcibus reptantibus praedita. — Fol. pa^ 
bulum equis et ouibus prr^ebent tgrcglum. Cortcx 
primnrius pft Cartorum cibus, et viiidis eiusdeni fu- 
mus gryllos pellit. Lignum ad cliteHas, \a!a laclea, 
amphoias alifjque elaboratur. In foco iignum com- 
buritur, minus calefacit. 

562. Poptduf foliis deltoidibus , acuminatls, ferratis. nigra, 
LiNN. Syft. p. 889- n. 3. BOEH.M. n. 706. blackw. t. 
248. CRAM. t. I r. 

Pharm. Pojjuli Oculi ' Gemmae rerHilBs). 

Schwarze Pappel f. Efpe; Pappelhamn f. Pappel- 
tveide; fchwarzer Alherhaum ; Snrhacke; Sarhaum; 
Bellenholz. Germ. Black Poplar. Angl. PeupUer noir. 
Gall. 

Ad prata, in fyluis, ad rlpas foiTarum , fluuiorum, 
pifcinarum, copiofe hei Parneck , Gunndorf, im Ro- 
fenthale\ m Amhulacris ante pagos plurimos, ad fepes 
hortorum rufllcorum, in pafcuis fere vbique et aHbl. 
Fi. Mart. April. 

Vf. Arbor ambulacris maxime vtilis. Ex gemmis 
vnguentum populeum praeparatur. Rufli p-irenchy- 
ma corticis loco , Subere pro epiilomiis adhibenr. 
Gmel, 

563. * Poptihs foiils rhomboidlformibus, dlftincle cre Itahca. 
natii, longe petiolatis, alternis. sert. Lipf. n. 

72. 

Populus nigra dv roi Harbk. P, II, pag. 141. var. 
/3. italica. 

ha- 222 CLASSIS VIII. OCTANDRIA. DICLTNO, 

Italienifcke f. loinhardifche Pappel Germ. Lainhar" 
dey Poplar- Trce. Angl. Ptuplier d'Italie ou de Lom- 
bardie. Gall. 

In Italia habitat, vnde clrca 1770. in S"X0B*arri 
translata efi:. Apud nos hofpitatur prseprijns circa 
vrbem in Amhulacrii magnis, porro In Ambul.icro^n- 
te pagum Kctfcliau et alibl; atque In permultls hor- 
tls, e. g. in Horto Trieriano , Winleriann , Lekria- 
no et in qHIs etc, iuburbanis psganlsque. Fl. vernall tem- 
pore. 

Ohf. DifTert a priori, ftatura paulo minori ; trunco 
mngis ramoio pyramidem referente; ramis rauUofie- 
xibillbus; foliis anguftioribus, obi"cure vlddibas, 
magis iplendentibus; lignn albldiore ., iibris tfnuiiu-I- 
bus intertexto ; cortice magis albefcente , verfus fi- 
nem rami laete vlridefcente. CLAS- "2'* 
-^:> ^ Claffis IX. 
E N N E A N D R I A 

HEXAGYNIA. 

A» FLORE HERMAPHRODITO. 

203. BVTOMVS. L. G. 530. V/aflerlifch. 
(jerm. 

564. i^utomus folils longis , tilquetris. linn. Syft. p.vmbellatus. 
3^5. BOEHM. n. 2^4. Fl. Dan. t 604. • 

Doldevformiger IVaJferlifck; Wajferviole; Bhimen- 
binfen\ Kameelkeu.Gcvm. Floivering- Rtifk^ orWater 
Gladiole. Angl. jfonc fleuri. Gall. 

In ftagnis zivifcken Ffaffciidorf nni dcr "Wacksbki- 
che an dem Wege nack Goklis copiofe ef ad fiuuiosiw 
Gerherivaffer \ in foflis nack Liudenau ., hinter der • 

groJJen Funkcnburg., tn der Bakre in piicinis 
bei den Gcfimdbrumien, SchonfeJd, Flaujig; Sommsr" 
feld^ Taucke etc. Fl. lul. Aug. Perennls. 

B. FLORE DICLINO. 

204. MERCVRIALIS. L. G. T230. Bingelkraut. Gernu 
Mercury. Angl. Mercurlale. Gall. 

565. Mercurialis caule {impliciffimo , foliis fcabrls. psvennls. 
LiNN. Syft. p. 890. BOEHM. n, lo^. Fl. Dan. t. 400. 

Vieljiikriges Bingelkraut ; weibliches und m'mnlickes 
BingeLraut ; SpeclK.m€lde. Germ, Doifs Mercury. Anglt ' 
Mercuriale des boisf ou de montagne. Gall. 

In 224 "^I-ASSIS IX. EKNEANDRIA. DICLINO. 

In alnetis et paludofis vmbrofis, .^zwrt?;'- Neufcher' 
hirz^ im StreithoJze. Fl. Mal. !un. Perennis. 

Planra ialpL.cla, — vomitoria, valde purgans; 
ftupef:<ciens. 
annua. ^^(y, Mercurialis caule bracchiato, fol''s g'abris, Ho- 
ribus fpicatis. linn. Syft. p. yog.p. 3. boehm. n, 708. 

BLACKW. t. 167. 

Pharm. Me/TH*i/7//j- Herb^. 

yhhfigesBingelkraut, Germ. FrenchMercury An^. 
Merciiriale male et femelle^ ou Foirole. Gal!. 

In agris et locis ruderatis, bei den Kohlg'drten\ in 
locis humidis ad Gnnndxrf, et ad muros im 9jimmi- 
fchcn Zwj.nger nach dem Petersthore a.'/, mihi paffim 
occurrit. Fl. per totam fere aeftatem. 

205. HYDROCHARIS. L. G. 1231. Plorapen. Germ, 
Morraine. Gall, 

Morfus Ra- 267. Htfdrocharis foliis cordiformibus, orbiculatis, na- 
^^^' tantlbus. linn. Syft. p. 890. boehm. n. 695.F/. Datt. 

t. 878. 

Frffchhif. Germ. Moraine grenouillette. Gall. 
In foffis limofis fluuiis, in dem Graben vor Pfuf- 
fendorf in der Pleife hei Schleufig, in pifcinis bei Kri- 
fhline; Nauend.orf bei der Kdnimerei; Gothe etc. vai- 
de frequens et alibi. Fl. lul. Aug. CLAS. ■-^'. -225 Clafffis X, 
D E C A N D R I A. 

M N G Y 2n I A. A. FLOREHERMAPHRODITO. «) Califcibus I — phyUif. Floribus ^-petalis. FruHu ^ 
1 — capfuliiri. 

206. RVTA. L. G. s6^.J?aute Germ. Rue, 
GaU. 

568- * "«^"^ ^^<5liis decompofitis, lateralibus quadnficlls. gvaueolens. 

LINK. Svft. p. 397. BLACKW. t. J. - 

Rura iyiaeftris maior. C. B. P. p. 336. 

Pharm. Rntae Herba» Semina. 

Ge^neine RaJite; yyein- t Gartenraute\ Srarkrie' 
chende Raute. Germ. Gprden Rue. Ang I. Rue des jar- 
difis, ou Rue a odeur forie Gall. 

In Euiopa auftiall er .Oriente habitat: apud nos 
Jn Miuvis, ad fepes hortorum et in viuetis verfus Naum- 
burg uaflim ; maxlme autem iti hortis. rutticanis et 
oleraceis. Flor. lunio ia Auguftum vsque. Per- 
ennis^. 

yf. Px hefba recente tantulum olel obtinetuv, e 
feminlbus contra longe plus. Sem Rutae veter-ibus 
Komanis fuerunt culinarla atque inter reliqua aroma- 
ta cibicondimenmm efFecerunt, parier ac ipfa herba 
liccata, vel recens, vt tradit apicivscoelivs, 

P 207= 22^ CLASSISX. 

207. PYROLA. L. G. n9^';. Wlntergrlin. Germ, 
V/intergreen. Angl. Pirole. Gall. 

iotuiidifolia.569. Piffola ftaminibus adicendentibus, piftUlo decli- 
nato. LiNN. Syft. p. 408- boehm. n. 465. Fl. Dan, t» 
110. 

Pharm. Ptjrolae Heiba. 

Ruiidhlartrigcf fVivtci grlhr, JValdmangold. Germ* 
Comifton or Round leaved IVintergrecn. Angl. Pirole 
afciiiUes rondes. ''jall. 

In hi;midis vmbrofis, padim bci devi GefundhruU' 
jien, er in fyluis, im UniverfitiitskoJze copiore. Fior. 
lun. lul. Perennis. 
minor. 57-"^- * Pijrola floribus racemofis dHp^riis; ftaminibus 
piftilloque trf.cris. linn. Syft.' p 408, n. 2. boehm* 
n. 465...var, 7,. Fl. Dan. t 55. 

Kleines IVinrtrgriin. Gerin. LeJJer Wintergveen. 
Angl Petite Prrolc. Gnil. 

In iyluis apricis et vmbrofis, psfTim im Univerji- 
tarshohe, Fi. lun. lui Pcrcnnis. 
fecur.da. 57;. Pi/rola racemo vnilaterali. linn. Syfl;. p. 408.^.3, 
BOEHM. n. 466i Fl. Dan. ^.-467. 

Einfiriges Wiiitergrihi. Geim. Tenderer fVinter- 
grcen. Angi. Pirole ondrilce. Gall. 

Habitat in fyluis cunKprioribus. Fl. lun. lul. 
vmbellata 572. Pijrola peduncuiis iubumbella:is. linn. Syft. p. 
408- i"'- 4. BOEHM n. 467. 

Doldenformiges Wiutergriin. ' Germ. UmbelJated 
fVhittr- grcen. .\r)^\ Pirolc ayh^iffeau. Gall. 

In lyluis fparfim im Univerjitatsholze. Flor. lun. 
lul. 
vniflora. 573. Pyrola fcapo Vnifloro. linn. Syft. pag. 409. n. 6. 
BOEHM. n. 46^'. Fl. Dan. t. g. 

Einhliltiges Wivttrgriin. Germ, One floivered 
, Wintcr - grcm. rtngl. Pirole h nve fleur. GaW. 

Iniiidem locls cum praecedentlbus, Flor. lun, 
/ lul. 208. DECANDRIA. MONOGYNIA. 227 

208- LEDVM, L. G. 591. Kuhnroft; Porfch. Geim^ 
Wild Roremary. A^igl. 

'574- J^^i^dmn folils lineari-lanceolatis, fubtus ferrugi- paluflrfe, 
• nto tom^iitofis, iiaminibus corolla longiorlbus. 
- RETZ. Prodr. Flor. Scand. n. 435. linn. Syft. pag. 
40.^. SCHREB. SpIcU. pag. 28. n. 43. dvhamel Arb. 

13. 

Lednm follis fparfis llnearibus marglne reuolutis, 
fubtus rubiglnoiis; florlbus decandris. jacq. Coliect. 
Vol. II. p. 4:. n. XVIL 

Pharm. Rosmaritii Sifluefiris Hevha. 

Siinfpfkiihtirofi; Porji ; Porfck; Pooft; Zeitheide; 
iveijfe Hci-ie ; Bienenhcide ; wilde Rosmarin ; Miit- 
terkraut ; Mottenkraiit ; Kiefipojl. Germ. Small wild 
Rojcmarvj; or Marfh Ctjius. AngV C^Jie afeuilles de 
Rosmariti. Ga!l. 

In nemorlbus, in der Diibenfchen Heide frequen- 
tiffime. Fl. lun. lul. 

Vj. Flores apihus pabukim optimum. Herba 
graueolens, narcotic , peccrum pediculos necat, et - 
odoi penctrans caput graueicit, tinea-. necat, cimices- 
que fugare fertur. In regionibus nonnu lis pro Lu- 
puio in cereuifia oonficienda .idhibetur, quae temulen- 
tiainlndeet cephiblgiam t xcitat. Decoclum eiusdem 
in irhriricistrrheumaiicisdoloiibus apod>i'efiosf''li- 
clrum euentu sdhibetur. 01 um d'ft)liatum hetu- 
lino i^ddiium coriaRuOorum ''i?/rAre«)diftingrnt. infu- 
per ex herba lixiumm, quod coriis parandls valde 
aptum eft, conficitur. 

/3) Cahjcihus 5 — fhyUis, 

209. MONO TROPA. L. G. 583. Ohnblatt. Germ, , 

:' ,575. Monotrovn ^ox\hn% lateralibus oclsndrls, termlna-Hypopithys. 
f' 11 dec^mdro. linn. Syft. pag. 402. boehm. n. 300. 
Fl. Dan. r. 252. 

Fichten- Spargel; Bamniourzelfiuq^er; Ohvhlatt\ 
ll^ JValdfommsrivurz, Gwm, European Monotrdpa, Angl. 

V 2 In ^28 CLASSIS X. 

In fyluls vmbvofis, im Bieviz; im Univerfltatshot' 
ze; et qu>»que iji der irrtWdcide^ int i- Plnus Aicht an 
dem Holzivege rechts tiach Dilheu zunuptr dGtexl Fior, 
Mai. lun. Perennis. 

Pianta raraiitica radicum Pinus fylueftris etjihie- 
ils^ — Odore gaudet grato. Coior totius plantae 
fordide finuus. 

b) FJores 5 — ■petali; Fruciu Muhicapfulari. 

210. * DICTAMNVS. L G. 566. Dlptam.^Gm». 
Dlttony» /^Jtgl. Diclam. Gall. 

albus. 576.* D2(?if«>«77«j- foliis pinnatls, caule fimpllcl. linn. 

Syft- p. .^97. ELACKW. t. 75. MILL. t. I23. JACQ. Fl, 

Auftr. V. 5. t. 428. 

Dlctaranus albus vulgo Fraxlnelia. C. B. P. pag, 
' 222. 

Pliarm. Diciamni alhi f Fraxinellae Radix, 

JVeijjer Diptam; Spccht - Acfcherivurzel. Germ. 
Whhe ^ or Baftard DittDny. Angl. Diptam hlanc. 
Gail. ^ ^ /- \ ^ 

lo Europa aufttail : v. c. In Italla, Galila, Gcrma- 
nia liabitat; apud nos cont^a in liortis piurlmis coli- 
tur. Fl. lun, lui. Perennis. 

Vf Cel. Stotrliius ■*) tinfturam e radlce recenti 
paratnmet qunqnepuiuerem ra^icis dofi i — '^' et 9 
caiibus vfum eiusdem confirntat, vt antlielmlntlilcuni 
et emmenagogum praeftantiiHmum, 

D I G Y N I A. 

a) FJorcs apetali. 

211. SCLERANTHVS. L. G. 611. Knauel. Germ, 
Ivnawel. Angl. 

snriuus. g^y. Scleranrhus caiycibus fruclus patulls, linn. Syft. 
p. 415. BOEHM. n. 595. Fl. Dan. t, 504. 

Sch* 
*) Vid. Llb, de Fln]iimnl(t Jouis, DiUumno albo etc. oecandria. digynia, 229 

S^derantkiis amimis laclniis calycls patulls, acutis 
vindl-.ius. u'iLDEN. Prodr Berol. n. 467. 

Einjakyiger Kmuel; Kr.6rick\ Knotcrick\ ivildTo- 
hajiniskraiit ; kleiner JVcgetritt. Genn. Covrmon Ger" 
fnan Knot-grafi^ or Knaivel. Angl. Knavel annnel, 
Gall. 

In agr*s Inter^fegetes vulgaris. Fl. aeftate. 

Obf. Foli^fubcarnofa^viridia, llnearia; flosculiexi- 
gui, parui. Calyx acutus , vlridis. Stam. 5 — 10 
paflim numeraui, ~ ~ 

578. Sclcramhus calycibus fructus claufis. linn. Syft. pevenniji 
p 415. n. 2, scHREB. Splcil. p. 43. n. 969. Fl. Dan. 

t. 56.^ 

Sckranthuf perennis kciniis calycis erectls, obtufis 
_- albido emarginatis. vvilden. Prodr. Berol. n. 468« 

Phfirm. Pohjgoni cocciferi Herba. 

Vieljakriger Knaiiel\ lokaiiulshhit, fjerm. Fercnnial 
Kjmvcel. Angl. Knavel vivace. Gall. 

In coUibus arenofis, am Bicniz et alibi. Fl, lun. 
lul. 

Ohf. Folla plura. -Flosculi maiores : Calyx obtu- 
fior, viridi-albus, vnicum femen faeplus conti» 
nens. > 

212 CHRYSOSPLENIVM. L. G. 607. Mil^kraut; 

Gerfn. Golden Saxifrage. Angl. Saxifrage dorce, 

Gall. 

579. ■**■ Chnfhfplemum folus oppofitis, caule tetragono. oppofitifo"» 
LiNN. Syft.p. J,ii. ROTH. Fl, Germ. I. p. 172. leys. Uum. 
ji. 41 . Fl. Dan. t, -^C^s- 

5axif"raga rotUM.difoUa aurea. C. B. P. p. 309. 

Kleines Goldmilzkraut\ Milzkraut mit gegeniiher- 
Jiekenden Blattern Germ. Co^nmon Golden Saxifrage. 
Angl, Dorine afeiiiUcs oppofces ou Saxifrage dorce, 
GflU. 

In fy'uis et nemoribu'; paludofis vmbrofisque , e. 
g. in der PielJkeide Intra Alnos palTim ; im Mackii"^ 
fcken et Oticrwifclier Plohe. Fi. Apriii, 

P 3 Ohf 230 CLASSI^ X. 

Ohf. GaiiHs erectus priori mmor, tetragonus» 
glaber. Foi. oppoiita remiorbiculata, obtule iinuata, , 
minora. 

alrTnifo- 580. CkryJofple7iium foliis alternis. linn. Syfl. p. 4II. 
liuiu. BOEHM. n* .ss8. Fl Dan x ^66. 

Pharm. Chriffofplenii £. Najiiirtii petraei Herba. 

iuldenjlciiihrccli\ rauckes Alondkratit ; Buttcrblu- 
me:, GoJdvcilchen; Stcivkrcffe : grofies Milzkraut; 
Gilldenmihkrant. Germ. Ahernate-Ieaved Goldcn Sa- 
xtfrage. Angl. J^orine a feuilles alternes^ oii Crejfon 
des Roches. G 11. 

In lods huinidis, vmbrofis ad aiborum Alni Sall- 
cumque radices, auf den IViefen zwifchen Gohlis et 
Eutrirzfck; in Alneto bei Mockau; itn SohimcrfeU 
der < t Macherjchen Holze etc. Fl. Mart. Apriii, 

Ohf Staniina v, 10, 12 obiVruaui 

Vf Fioies apibu> pabuium egiecrium. 

•Hcrba cum Oleribus cocta vehementem exchat 
vomitum. 

b) Flo^-ii $ — petali; fru&u vnicapfulari, 

213. SAX1FR.A.GA. L. G. 60^. Steinbrech. Germ, 
Saxitrag-e Angl. et Gall. 

•^ Foliis inditiifisy caule foliofo, 

granulata 58?. Saxifraga foliis cauiinls reniformibus, lobatis, 
caule ramoio, radice granulata. linn. Syfr. p. 453, 
n. 27. BOEHM. n. 372. BLACKW. t. 56. FL Dan, tab, 

5M- . . " 

Pharm, Saxifragae alhae Radix, Herba, Flores^ 

Semina. 

Kurniger i. wcifjer Steinhrech. Germ. Wliite Saxi- 
frage or Sengreen. Anul. Saxifrage blanchc ou grenue, 
Gflil. 

In locis graminibus fere deftitutis et colHbus, auf 
dem GickeHingsberge, auf d„em Wege nach Schonfeld^ 
%t alibi, Fl. April. Mai. Pereunls, 

** Fq' DECANDRIA. DIGYNIA. 23 1 

** Foliis lohatis^ caitlibiis ere&is. 

582. Saxifraga Folus cauHnls rerJformibus , trifidis, tiidadylites 
akernis, caule erefto, ramofo. linn. Syft. p. 414. 

n. 34. BOEfiM. n. 373. 

'Dreijingri?cr f kleiver Steinhrech ; Simdjleinhrech' 
kraut : drsifingerichte Dackhauswurz ; Hlincileinkraiit ; 
Fr^fchtatzen, Germ. Saxifrage tridaBile ou cuncifor- 
me. Gall. 

In iocis vliginofis et fubhumidis , agrls, aruis, 
auf der Wiefe hei Riickmarsdorf^ porro in niuris vor 
dcm Windmiihlenthore lU. fohlivs reperlt. Fl. Aprll, 
Maio. Annua. 

Vf Herba vt Portitlaca. In Acetarils inferuire 
poteft. 

214. GYPSOPHYLLA. L. G. 612. Gipskraut. 
Gcrm, 

583. Gij-pfopkijlla foiiis linearibus, planis; calycibus imiralis. 
aphyiUs; caule dichotomo, petalis crenatis. linn. 

Syft. p. 416. n. 10 BOEHM n. 371. 

Mauergij-pskrdut; kleine Mauernelke. Germ. Annual 
Gifpfopkil:i. Augl. 

In aruis et muris vbique frequens, Flor. Aug. 
Septembr. 

215. SAPONARLV. L. G. 613. Seifenkraut. Geritu 

Sope-wort. Angl. 

584- Safonaria calycibus cylindricis ; petalls Intesjris, officinalis, 
foiiis ouato- lanceolatis. linn. Syft. p. 4^ 6. boehm. 
n. 369. wiLDEN. Prodr. Berol. n. 470. blackw. tab. 
113. Fh Dan. t. 543. 

Phirm Sa^ponariae Rqdlx, Hcrba, Semina; 
Geuoknlches Seifcnkraui\ Speickelwurzel; Seifen- 
uurz ; Wafkimrz {ScliJiijfcIkraut ; Maienkram. Germ. 
Common Sopeivoort; Bruifcivort. Angl. Saponair* 
• offi inale ou hmnpette.^ Gall. 

■ In locls V!iibr-lis, p .ffini mter Plagivitz e\ Klein- 
zjckocker an dcrElJler \ cum flore pleno hei dhi Straf- 

X 4 /^"' 222 CLASSIS X. 

Jenhnufern frequenter reperi. Flor. lul. Aug. Per- 
eniiis. 

Vf PoUen antherarum purpureo tinglt colore, 
Radix vakle repens, hoitis molcfta. 
Vaccaria. 5,85- Saponaria calycibus pviamldatis , qulnquangula- 
ribus', foHis ouatls acuminatls feliilibus. linn. Syfc 
p. 416. n. 2. EOEHM. n. ^"o. 

Getreiciefeifenkfaiit; Kiikkraut\ ivilder Waid\ Kar- 
thcnferhlumen \ Erdiveih. Germ. Corn "So-pe-wort. 
Ang\. Sajoonaire ble de -vacke. Gall. 

In agrls Inter fegetes heiLiOunewitz paftim, Flor, 
lun. lul. Annua. 

;2l6. DIANTHVS. L. G. 614. Nelke! Germ, 
Plnk. Angl. Oeillet. Gall, 

* Flores aggregati. 

barbatiis. 58^. D/^;;f/z«.f florlbus aggregatis, fafclculatls, fquamis* 
calycuns ouito-fubulatis, tubum aequantlbus, follis 
lanceoiatis. linn. Syft. p 417. 

Bartnelke. Germ. Sweet Williatn. Angl. Oeillet 
harhu. Gal!. - 

In locls humldis, graminofis et flerIh*orIbus , auf 
der Wicfe kttitcr Kleindblzig^ etiam auf der Ruck- 
raarsdorfer Wicfe^ porro auf den Aeckern vor Naun- 
dorf. Fl. lul. Aug. Ferennis. 
Cartljufia- ^87. Diantlius florlbus fubaggregatis, fqaomls calycl- 
ji lum. j^jg ^ ouatls, aiiftatis, tubum fubaequantlbus, folus 

trlneruils. linn. Syft. p. 417. n. 2. boehm. n. 366. 

Pharm. Tunicae fijJucftris Flores. 

Steinnelken; rotke Feldiielken;- ivilde Kavtheufer f. 
Dovnernelk^n; wilde Graihlumen. (7erm. Oeiliet des 
Chartreux^ ou des juojitagnes., ou rouge. Gall. 

in locis grainine veftitls paffim. Fl. lun. lui.Per* 

cnnls. 

Arnieria. 588. Dianthrts florlbus aggtegatis, fafclculatls, fqua- 

mls calycinls, lanceolatls , vlll^ifis, tubum aequanti- 

bus, LINN. Syft.p.41/. n. 4. BOEH.M, n. ^6S-Pl'Oa?t, 

X' 230, DECANDRIA. DIGYNIA. ' ^53 

Miithujille\ wikie Bartuelke; Tliiernageleiti\ wilde 
Pecknelken. Germ. Dcptford Pink, Angl. Oeiltet ve^ 
hi. Gal'. 

In pratis nemorofis et fyluls im Rofetnkale, im Bie- 
7:iz. Fl. iun. lul. Annua. 
589. * Diunthus^ floribus aggregatis, capltatis, fqua- prolifcr. 
mis cfiiycinis ouotis, obtuiis, mutlcis, tubum fape- 
rantibus. linn. Syft. pag. 417. n. 6. Fl. Dan. tab. 
22 J. 

Kleine wilde Nclken\ einjahrige Bartuelhe der Eng- 
lander; fprojfcnde Nclke', Kopfniigclein. (jQxm.Amiual 
Siveet William. Angl. Oeilht prolifere. Gall. 

In campis iiccls et elatioribus, ad maigines agro» 
rum nach Sckonfeld zu inueni. Fl. lul. Aug, 

*^ Flores folitarii^ plures in eodem caule. 

590.* Dianthus floriUusfolitanisfquamiscalycinis fub- Caryophyli 
. ouaiis breuifllmis, coroUis crenatls. linn. Syfl. pag. ^"** 
41». n. 8- BLACKw. t. 85- 

Pharm. Tunicae Flores. 

Gemeine i. (.artennel''e\ GraskJume ; Nagelein\ 
Giroffeln. Germ. Garden GiUi-Flozvcr\ Clove Iiily- 
Flower. Angl. Oillct des Ficuriftes; ' irofflee, Gall. 

Colitur vbique in hortis. Fl. lun. In Auguftum 
vsque. Perennis. 

Varietates innumerabiles hovtos decorant etfpe^la- 
fulum Curioforum praebent gratKTimum. 

Infufi aquofi cum Spirltu Vitrioii fanguineus 
iit color. Cum Vltrlolo martis ilatlm nigrefcit. ber- 

GIVS. . j 

591. * DiflKf/zz/j- iioribusfoHtarns;fquamIscalycInIslan- dctoides^ 
ceolatis, blnis; corolliscrenatls. linn. SyfV. p.^ig.p, 
30. Fl. Dan. t 577. 

Dehaformige NeJkei, kJeine Grasnelke ; Heidenelke\ 
lungfernelke ; FeidneV-.e ; Feldneike ?nit klcinen Kelcli- 
fckuppen. G.erm. Pink. Angl.^ Oeillet rampant^ ou 
couc/ie Gall. 

In colilbus , pafcuis : bei Riickmarsdorf auf dem 
Berge\ amBieniz; In agrls vor Nauvdorf. Fl. lult 

? 5 592 234 CLASSIS X. plumavius, gg^. * Dianthus florlbus iolitarils, fqnamis calycinls 
lubouatls bi-euiffinns, corollls iniiltlfidls fauce pube- 
fcentibus. linn, Syft. p. .^ih- n- 15- scholl, Suppl, 
Fi Barb. n. 'O-i^. 

Caryfipliyilus fylueftrls flore ]ac^niato fine corni- 
culis odoro. G. B. P. p. 2\0- 

Federnelke. Germ. Wihi Fiiiz of thc Forejis. Angl. 
Geillet frarijfe. GaU. 

Ad fepes iaOrtorum et in pomariis paflim ; fre- 
quentius autem inhortisfere cmnibus. Fl. Mai. lun. 
Perennis. 
fuperbus. ^q-,^^ Dimithjfs floribus paniculatls: fquanils calycinis 
breuioribus acumln&tls, coroUIs multlfido -capUlari- 
bus, cauie ercfto. linn. Syft. p 4lH- n. l6. boehm. 
n. ^(•■■^. Fl. Dan. t. 578- JAcq. Obf. t. 25. - kern. pag. 
10-. t. 187. 

Hoke Federvelhen; Pfau- jluhe lslclken\ BufchneU 
ke; Pracktvcliie ; Muthit-ille; Uochniuth. Gcim. Su' 
■perh Ptnk. An^[. ^Oeilkt fufcrhe, ou Migiiardife, 
Gali. 

In locis gramlnofis humidlsque pratls ; auf der 
Wie/e hinter Klcimibizii^y auf dcn Schaiizen hitner 
Sckojifeld^ porro coploie In pratis ad Lindcnhaijncvixxi 
Gentiana Pncumonanthe copiole. Fior. lul. Aug, Per-. 
ennis, 

*** Caule vnifloro , herhaceo. 

arenarlus. c^qj^, Dianthu^ cautlbus fubunlflnrls, fqunmis calycinis, 
ouatis, obtufis.; petalls mulritrdisj foliis linearibus. 

LINN, Syft p. ^V'!'''. n. 17. EOEHM. f) p,(}~. 

Scininelke. G'^rm. Stone- Pink.An^l. Oeillet desfa- 
hle^. Gall 

In locls fleiiioiibus, flrenofis, elatlorlbus f-re 
vblq.e- hintir icn Gn-htnviefn ., ouf di:n Ber<^cn bei 
Meckern.^ im Bieniz 'etc. Flor. lul. Auguflio. An- 
nua.^ TRI^ DECANDRIA, T R I G Y N 1 A. 235 

T R I G Y N I A. 

a) Florei 5 — -petaU^ fru&ii 3 — capfnlari , calyci' 
bus munopkiiUis. ^ 

217. CVCVEALVS. L. G.615. Taubenlaopf. Gcrm. 
Cainlllet. C all. 

595. Cucubaltts caiyclbus campanulatls, petalls difi:an- bacciferus. 
tibus, p^ricarpiis coloratis, ratnis dluarlcadi. linn. 

S) ft. p. 419. BOEHM. n. 3^9. 

Bcererttragender Ta/ibenkrovf; Heckeji - f. Bufck' 
HiiTierdarm\ groficr S- fchwarter Hilnerbifi'. Germ. 
Bcrry-bearing Ckickweed- Angl. Cucubale a baics. 
Gall. ^ . 

In feplbus vmbrofis auf deuGommvitzet Schanzen» 
Fi. lun. lul. Perennis. 

596. Cucubalus ca\yc\hus fubglobofis, glabris, reticu- Behen.j, 
lato - venc^fis, capfuiis tiilocularibus, coroUis fubnu- 

dls. LiNN. Syft. p. 419. n. 2. boehm. n. 394. Flor. 
Dafi. t, ^57. 

Pharm. Behe?} albi Radlx, 

Wild ^eifi.nkraut \ iteijfes Marienrosleifi ; fckmaler^ 
genieifier l. xvetjjer Bekeu; SpeiffJpettel-^ Spielgliitte\ 
'W andelkraut ; lungqefellen' nnpf ; lied.raut ; MVie- 
derjlofi; Schamurosle; Sckachtkraut. Germ. Spatling 
Fopply or Bladder Cainpion. Anol, Camiilet, ouBeen 
hlaiic. Gail, 

In fyluis montofis, frequenter im Bieuiz\ porro in 
der Diibenfcken Heide. Fl. Mal. lun, 

218- SILENE. L. G. 616. Leimkraut; Feldkerze, 
Germ. Camplon. Angl. Cornlilet. Gall. 

* Fhribt^s lateralibtis cohferMs, 

597. Silene petalls blfidls, florlbus laterallbus, fecun- nutans. 
dis, cernuis: panicula nutante. linn. Sylt. p. 410. 

n, 9, BOEiiM. n. 395. Fl Dan. t. 242. 

Lychnis trlgynis fecundls, panlculatls, pendu';?, 
petalis conuolutis, bifidls. scop. Carn. p. 503. n. - 

Weiffe Wa- 2S6 CLASSIS X. Weijfe Klehnelke ; iveijTcr f. wilder Wiedeyfioji-^ 
ivcifi f. ivildFrauenr'6slein\ ilberhangendcs Lciinkraut \ 
Mandelkraut. Germ. Broad-kaved moumain Cam-pion. 
Angl. Cdrnillet fenche. Gall. 

In dumetis varlis, hirner den Xohlgarten, itn Uni- 
verjir.-rshohe, im Kleiaddhiger &t Sckeuditzer liohey 
im Biemzetc. Fi. lun. lul. Annua. ** Florihus ex dichotcmia caulis. 

jioftiflGva. 598- Silene cahcibus decemangularlbus; dentibus tu-. 
bum aequrtiuibus; caule dichotomo, petalis bifidis. 
LiNH. Sift. p. 431. n. 23. scuREB. Sp'cil. pag. 31. n, 

949- 

NochthVuhendes Leimlraiit ; wild Nacht-MarieH' 
rdslein. Germ. Kight-flowering Catch-Flij. Angl: 

In nemcribus vmbrOiis ad Gonnewitz^ Gaiitfch. 
Fl. lun. lui. 

Armeria. 599- S?/fKe fl»iibus fafclculatls , faftiglatis, folils fupe- 
rioribus cordatis, glabris, petalis Integrls. linn. Syft. 
p. A~2. n. 37. Fl. Dan. X. 559. 

Lychnis vifcoia purpurea latlfolla laeuls. C. B, P, 
p, co:. 

Nelkenartigc Silene. Gcrm. Broad leaved Cam^ion^ 
or LohcYs Catchfli]. Angi Cortiilkt Oeillet. GaW. 

in liottis inrer olera [j.ifum : in hortis autem fub- 
' urbanis e ruilicanis ricquentlus ; in ruderatis et re- 
lectmentls lijnc et illinc, fed raro. Fior. Malo et 
Junlo. 

X^yFlores 5 — petali; fru&u monoloculari ^ ca- 
iycibus 5 - ■phyllis. 

219. ARENARIA. L. G. 618. Sandkr^ut. Germ. 
CiiiciuYted. A?7gl. Sablonlere. Gall. 

trinecuia. 600. Areftari a (oVus ouatis, acuri)-', petioiatis, neruofis. 
LiNN. Sylt p. 423 n. 5. SCHRE3. apicll, pag. 29. n, 
.^44. Fl. Dan. t. 329. 

Drei^ DECANDRIA. TRIGYNIA. 237 

Dreiv^rviges Sandkraut. Germ. Flaatain-leaved 
Ckick - weeci. 'Angf. Sablomere a trois vervures. 
Ga:L 

In nemoribus humidis , vmbrofis et dumetis, co- 
pioiiffime im Rofefithale, iin Zickockerfclieii liolze, im 
hicniz^ in pint-to ad Lindcntkal et in praris humidis 
^di AhtnanevAorf. Fl. Mui lun. Annun. 
6oi. Arenaria, foliis fubouatis, acutls, reiliiibus, cor')l- ferpylUfolia 
Hs calyce breuioribus. linn. Syft. pag. 723. n. 9. 
BOEHM. n. 383. 

TkiimianiA.:ttriges Saiidkrauf, kleiuer Htihnerhijl. 
Germ Leaf CkicM^eed. Angl. Sabloniere a feuilles de 
Serpokt. G \l. 

In pratis et agris in der Leimgriihe ^ in aoris vor 
dem Sckonfelder PfCrtcken. Flor. Maio lunlo. 
Annua. 
602. Arenaria foliisfiliformibus, ftipulis membrsnacels lubia. 
vaginantibus. linn. Syft. pag. 424. n. 12.-boehm. 
n. ,Si. 

.^rcK^rifl caulibus proftratis, frJils oppontis, iill- 
formlbus, Internndiis dupio breuioribus, calycibus 
captulis aequalibus. roth. Floi-. Germ. p. ( 59. 

RotkesSandkraiit\ kleines Sfergelkraut.Gtrm Pur- 
•ple- fiutvcrcd Ckic weed, or Sp«;re2f. Angl. Sablonie- 
re rouge. Grll. 

In arenoiis cnmpeftribuset 3.^ns hinter Leutfck etc. 
Fl. lun. lul. Aug. 
603.* /imiflria caulbus prriftratls, foliis oppofitis, It- inariiia. 
neavlbus, fubulatis, carnofis, longitudine Interno- 
diorum, calycibus capfula dimidio bveuicribus. 

Alfine (maritiiria) folii?. lubcarnoils longitudlne in- 
tcrmediorum. linn. Hort. CliiF. 173. schreb, Spicil. 
p. 29. n. 3S1. var /3. 

Meerfandkraut. Germ. Sea Sfurreij. Angl. Sahla- 
niere d.es viarais. Gall. 

In loci.s avenoiis et falfis, zdG unne7'sdorfpa(([m et ad 
CalmasKetfckauie^jfsin magna copia inueni.Fl.Iul.Aug. 
604. * Arenaria foWs fuhulatls^ caule paniculato cnp- tenuifolia.' 
fulis ereclis, pctills calyce brcaioribus, lanceolatis. 
LiNN. Syft. p. 424. n. 20. Fl. Dan. t. 389» 

Var,' 23.0 CLASSIS X. 

Var. «) Arevaria vifcola, schreb. Spicil. p. 20. n, 
945. lub Alfinc vifcofa. 

Sdimalhtattriges Sandhraut. Germ. Fine^leavcd 
Ciiick-u-ccd. Ai\<f,\. Sablcnicre afitii.llef hroitf. ( iM. 

In rnurls od Klcin- et Grofdbhig nv.hl 'oicurrlr, 
vai". in colle ad Tcwplmn St. Thcclae. Fl. Aprlli. 

220. STELLARIA.L. G. 617. Sternpfian^e; Melerlch, 
Gcrm. Stirchwort. Angl. Stelaire. all. 

nemorum' 605. Stellaria follis cordiuis, petiolatls, panlcula pe- 
dunculls ramofis. linn. Syft. p- 4.::,. sch9.eb. ^plcll, 
p. 30. n. 946. lub Aljine. Fl. Dari. X. 3~i. 

J-Valdmeicricli i hoker Vogehneier. Germ. Stellai' 
re, ou Etcilee dcs hois. Gail. 

In nemorlbus humldis ini Rofenthahy JJtnverfitnts- 
und^Zfchoclierfchen Holze ; auf der /-Viefe ad Linden- 
thal. Flor. M:-!. 'un. 
dichotoma. 6q5. * Stellaria [•Ans ouatis feflilibus , caule dlohoto- 
mo, fioilbus folitarlis; pcdunculis fructiferls refle- 
xls tiNN. Syft. p. 422. n 2. 

Zweitkeilige Sternjiflanze. Germ. 
In loels montolis, fTerlilorlbus fia^ch Sehojifeld et 
quoque avi Rientz {peclsnina pauca, m'hl occuvrerunt, 
Fi. lul. \ug. 
Holoftea. 607. 5'rc7/rtria foliis lanceolatis, ferrulaiis petalis bliidls. 
LiNN. Syft. p. 422. n. 4. BOEHM. H. 376. Fl. DdU. t. 
69S- 

Grofes Augcntrofivras ; Grofnclkcnmeifer'., Jmig- 
fervgras; Grashlumen f. Bluniengras. Gi-rm. Stelluire 
graminee. GdL 

'n pratis et fylulsj itn Rofenthale et allbl. Flor. 
M^i. Inn P' repnis 
graminea. 608 SteUaria foh'is linearlbus Integerrimi', floribus 
panlcu atis t-inn. Syfi:. p. 472. n. 5. boeiim. n. 375. 
Var. ci) Stellaria m^.ior. 

j3 Stellaria ininor. Fl. Dan t. 4M. 

y) Stellaria minlma foliis LinceoLstls. Fl. Dan. 

^^rasartiqer Sternkrarft; kJeiv Bimiicvjras ; gras- 
hlHttri^er Hiinerdarm^ Metjer. Germ. Etoilce. GaiL 

In DE C A N D RIA. P ENTAG Y K I A. 2^9 

In pratls paludofis. Var. xj e. g. im Rnffjnkale fi) 
ad vias publlcas, et In alneto et inrra fruticeta nach 
Schonfeld^ y) ad fepes et in tectis. Fior. Mai. lun. 
Percnnls. 
j 609 >S"i:f//rtrM cauledlfFufo, procumhente, ramofifTimo, viiginora. 
■'. folililanceolatis, bali ciliatis , anouftlorlbus, pedun- 
cuHs ternis, latera^llbus : intermedlo vnlfln-o; i.itera- 
libus dlchocomis, paucitlorls; roth, Fror. Germ I. p. 
19 . BOEHM. n. 374. MVKRAY. Prodr. defe. Stirp. 
Goetting-. p. 55. 

Stimpfftenikram.Gevm. 

Jn iocls paludolis vmbiofls in dem Viiiverjit.itskol- 
ze hinter dem Fu^Jlerhaufe. Fi. Mal. Jun. 

P E N T A G Y N I A. 

a) Flores 5 — petali; fmBu tricapfulari ; calycibus 
monopkijUis. 

221. LYCHNFS. L. G. 6,?6. Llchtrosleln-, Wiederftofs. 
Germ. Lamprette. Gall. 

610. * Lychnis florlbus faiciculatis faftigiatis. linn. chalccdoni- 
Syft. p. 435. n. I. ca. 

Lychnis hirfuta flore coccineo maior. C. B. P. pag-. 
20J. 

Chalcedonijches Lichtrdslein; lerufalemshlume \ Zin- 
noherbluine ; breunende Liebe. Germ. Scarlet Lychnis, 
Ang;l. Latwprette croix de Mahhe. Gall. 

In Ruflia tota proprie crefcit ; apud nos In hortis 
Vbique occurrlt. Fl. Aeftate. 

Vf. Floribus amoene rubris ornat hortos. 

611. Lychnis petalis quadrlfidis, fru£tu fubrotundo. FlosCuculi. 
LiNN. Syft. p. 435. n. 2. BOEHM. n. 391. icop Carn, 

p. 304 n. 8. Fl. Dan t. 590. 

Cuduchshhme ; Fleifch- f. Gauchhlume ; Giickucks- 
fpeichel', Gauchiielken ; Pechblume.Gevm. Raggea Ro- 
hin; Meadniv Pi?tk ; Cucknw-Floiver', fVild william. 
Angl. Latnprette dechiree, ou a Coucou. Gall. 

In 240 C L A S S I S )r. 

Irt pratis humidis copiofe ad Schdvfeld , hn Rofcn^ 
tlialc, aufder IViefe hei Ruckinarsdoiftt kimer Kieijt' 
dblzig. Fl. Mai. lun. Perennis. 

vircana. 6l2. Lycknls petaWs fubintegris. linn. Syft. p. 4:^5, n, 
6. BOEKM. n. -,90. 

FeclirTheer- {. KleheneVne ; KlebiviederfioP\ Miicken- 
fang; Jtnldes, purpurrnrhes PAarienrbjhm. Germ. 
German Catck-Fly. Avi^X.Lamfrcttevisqiieufe^ oubour 
honnofe GaU. 

* In raontofis aif dcm Gicherlingsberge^ auf dcr An- 
hohe ainBienitz^^iiTim; in fofll.curis hei Seekaufen., ad 
riuulam bei Notzfck. Flor. lun. — Aug Perennis, 

dioica. 613. Lycknis floribus dioicis, petalis emarginatls-; fo- 
iiis ouatis, acutis. hnn. Syft. p. 4.:6.. n. 9. boehm. 
n. 392. scop, Carn. pag. 50^. n. 10. F/. Dan, tab. 
492. • 

Safonaria dioica. wilden. Prodr. Berol. n. 472. 

Var. <K) Floribus n'bis. * 
' Lychnis fylueitris alba fimplex. C. B. P. p. 204, 
BOEHM. n. ?93. 

^) Fioribus hermaphroditis. 

Pliarm. Saponariae albae Radix 

MorgenroJein; wilde rothe Veilrafcl; je langer,js 
frcundlicker. Germ. Batckelor''s- Button. Angl. Law;- 
<prette dioique, 011 Lycknis fauvage. Gall 

In fyluis et pra"is, im Zfckockerfcken Holzs, ki?!ter 
Nenfckerbitz. Var. x) in prstis fyluisque^pafTim itn 
( KleindolzigQr Holzc mihi occurrit. Var. /3) inter fru- 
tices bei Pfaffendorf Fl. lun. lul. 

** Flores 5 — petali: b) Fru&u 2 — cap/ulari. 

222. AGRO^TEMMAyL. G.635. Raden.Gmw. Cockle, 
Aitgl. Agroftemme. Gall. 

Githago. 6 '4* Agroflemma hirfuta, calycibus coroJ!am aequanti- 
bus, petalis intrgris, nudis. hnn. Sylt. pag. 435. 
BOEHM. n. 396. Fl. Dan. t. 5)6. 
Pharm, Lolii oftklnaium Semina. 

KorU' DECANDRIA. PENTAGYNIA. 24I 

Kornraden\ Ra(^etikornnelk<!n ;KQr7indgelein ;fcliivar- 
zer /lckerkiimmel. Genn. Corn Campion\ Comnion 
Cokle. Angl. Agroflems dcr Bles oii Nielle des bleds. 
, Gatl. 

In agrls Inter fecale vbique. Flor. lun. lul. An- 
nua. 

Obf. Semlna frumento mlxta pajies Intrant; Infu- 
per aluum hxare et vrlnam promoueie, temntur, 

615. * Agrofleviina tomentola, ibllis miato - Janoe lutis) coronaria. 
petalis emarglnatls coronatls lerratls. linn. Syft. p. 

Lychnis coronarla dlofcbrldls fatlua. C. B. P pa^. 

20g. 

Garten - Kronraden ; Sammetnclke \ Vexirnelke ; 
Sammetroslein ; Marienroslein. Gtrm. Rofe Cam^ncn. 
Angl. Coquelourde des yardiniers. GW. 

In hortis vblque et ad llpes hortorum, Iri poma- 
rlls et rudtratls raro. Fl. acftate. Perennls. 

*** Flores 5 — petali: c) FruEiu i — locula- 

ri, calycibus 5 — fkyllis. , 

223. SPERGVLA. L. G. 63 R. Spark. Gerw.- Spurrey. 

Angl. Efpargoute. Gail. 

616. Spcr^ula foHIs vertlcillatls,, fiorlbus dccandrls. aruenfis. 

LINN. Syft. p. 437. BOEHM. n, 386. HAMEL. Cult. 6. 

p. 149. t. I. 

Ackerfpark; Spurre ; teutfcher, tveiffer^ tvilder 
S^pergd; Mnrienglas \ Spnrgeifl\ Natelkamm\ Kn'6. 
terich\ langer Knebel; Lnnfgras Germ. Corn Spur- 
reu. .■Xncrl. Spargoute des chainps Gall. 

In arulsetagrlslnterft getes, copiofe hinterLeutfch, 
Parneck, Kriphane et fcre vblque. Flor. lun. lul. 
Annua. 

617. Spergula florlbus pentandris, folils vertlcIUatis, fe« pentnndra. 
mlnlbu^ marglnatls acutls. linn. S}ft. p. -37. n, 2. 
scHREB. Spicll. p. 31. n. 947. (fub Alfinf), ^ 

Spergula vernalis follls veitlclilatis, 1'emlmbusmar- 
glnatls : marglne diaphano - albo. wilden. Prodr. Be- 

rol. n, 489- ^ _.. ^ 

Q tunf- 242 CLASSIS X. 

FunfmaHntger ^fergd. Germ. StnaU ^-purrey.^n^, 
SpaygouTc a cinque etaniines. Gall. 

In agris arenolis, pafliin nach Schbnfeld, et alibi. 
Fl. Aprili. » 

Ohf. Flores, quos examinaui, laepiffime filamen- 
tls 10 — ,rarius j-. - infl:ruc\;i.Simillin;a SptrguiaeAruen- 
Ji; differtveronbilla, habltu tenuiori, totag'abra, pa- 
ri modo vernali viget tempore et mox fugit; femlni- 
bus orbiculatis, compreffis nigiis. — Haec plnnta 
a capris, oujbus, equis, iuibuset bobus, vtCel. boehm. 
obleruaui*', auidedeuoratur. 

nodofa, gjg^ Spergula folils oppofitis, fubulatls, laeulbus, cau* 
libus {impllcibus linn. Syft. p. 437. n. 3. boehm. 
n. 382. Fl. Dan. t. 96. 

Knbtcrirh ; hnotiger Spark ; hleiner weiffer SpergeU 
Germ. KnottedSpmreif, or EnglifhMarjk Saxifrage» 
Angl. Spargoute noucufe. Gall. 

In prfltis et prenofis locls, auf denSchbnfeldcr JVie- 
fen etc. Fl. lun. lul. 

224. CERASTIVM. L. G. ^^T.Hornkraut. Germ, 

Moufeear Chickweed. Angl. Oreille de Sou- 

ris. GaU. 

* Capfulis ohlongit. 

vutgatum. 619. Ceraflium foliis ouatls, petalis calycl afqualibus, 
caulibus difFufis. linn. Syft. p. 436. n. 2. boehm. n, 

387-. 

Geineines Hornkraut. Germ. Narrow - lcaved Moufe- 
car Chickweed. Angi. Ceraifie vuJisaire. Gall. 

In locis gramlnofis, pratls, hortis fere vbique. FL 
Mai. lun. 

femidecan- 520. Cerafiium floribus pentandrls, petalls emarglna- 
'"* tis. LiNN Syft- p. 436. n, \. BOEHM. n. 38X. 

Halhzehemnanniges Hornkraut. Gcrm. Leafl Moufe- 
ear Chickiveed. An^l. Ceraifle pentandre. Gall. 

Inapricis et locisgramlr^e tenui veftltis, pafTimver- 
fus Schbnfeld, Fl. April, Mai. Annua. 

6sr« DECANDRIA. PENTAGYNIA, 2A^ 

621. Ccra/iium erecinm, villofo- vifcofum, petalis caly- vifcofum.' 
* ce breuioribus. linn. Syff. p, 436.^. 3, scHREB.SpI- 

cil. p. <3, n. 948 

Kkbriclues Hornkraut; Ackervogelkraut \ raiuher 
Jriuncrdaim. Germ. Broad leaved Vijcous Moufe-ear 
Ckickweed. Angl, Ceraifie visqneux. Gal!. 

In pafcuis ct agge ribus ad vias iiach Alerfeburg, 
Dchtfck. Fl, Mai. lun,. 

622. Cerafi iufii folns lincarl-Ianceolatis, obtiifis , gla- aruenfe. 
bris ; coroilis calyce maioribus. linn. Syfl, p. 436. 

n. 6. BOEHM, n, 3^6. Fl. Dan. t. 626. 

Ackcrnhornkraut ; ^teinbrechzvclblcin ; fdfcher iveif 
fer Steinbreck; weifi Nelkengrasi Herzgras\ Herzro- 
jeigen. Germ. Corn Moufe - ear ChickweccL, or fVild ,^ea 
Pink Angl. Ccraifie des chawps. Gali. 

Ad vhs publicss et agrorum margines, nach dem 
Gickerlingsbergc y ad Gehlis allbique. Fior. Aprll. 
Maio. 

** Capfulis fuhrotiindis. 

623. Cerafiium foHis cordatis, feflllibus; florlbus foll- aquaticura. 
tariis, truclibus pendulis. linn. Syft. p. 436. n. J3. 

BOEHM. n ,^79. 

f^P afferhornkraut ; grofier weiffer Meyer ; grofi Vo- 
gelkraut. Germ. Marhs Moufe-ear Ckickweed. Angl. 
Ceraifie aquatique G.iil, 

in locis paludofis et foflis vbique, im Rofenthale^ 
Gonnewitzer Schanzcn , In fofliculis nach den Strajjen- 
haufern. Flor lun. lul. Perennls. 

d) Fru&u 5 — capfulari ; cahjcihus monophyUis, 

225. OXALTS. L. G. 6.-;4. Sauerkiee; Malerkraut, 
Germ. Wood Sorrel. AngU 

* Foliis ternatii. Scapo radicali. 

624. Oxalit fcapls vniflorls, folils ternatls, folioHs ob- Acetofeila, 
cordatis pilofis. linn. Syft. p. 432, n, 5. BOEhm. n. 

78, BLACKW, t. 308. 

Q iJ Pharm. 244 CLASS IS X. 

Pharm. Acctofdhe Herba. 

Wel^fes Sauerjihilcrkraiit; Herz- Guckgticks-HafeH' 
klce ; Gauckklee , ^enieiner Sauerklee', Hafen Rojl- 
Buckampfer; 'Guckguck-Gauch- Buckhrod; Alhluja. 
. Gerui. Cornmon .. oociSorrel, or Acid TrefoU. Angl. 
Cfillefiuvage\ Pavi a Coucou^ ou la fjetitAlleluja. 
Gail. 

In opacls et vmbrofis an dem Eutritfcker Graheiiy 
et in {"yluia iiti Rofeachale copiofe. Flor. April. Mai. 
Perennis. 

Vj. Folia ad acetaria. Sal ex iis eduflum ini 
fpiritu acri Iblutum ad macuias in linteis et lanificiis 
ex atrainento concepras delendas vfurpatur. Folia 
conniuentia humidam indicare tempeftatem et fercno 
coelo dependere, refert 111. linn. 

** Foliis cauUnis ahernis. 

coiniculata. 625. Oi.vflh'j- caule ramofo, ditfulo; pedunculis vmbel- 
t iiferis. linn Syft. pae;. 434. n. 20. eoeh.m. n. 71. 
Fl. Dan. t. 8-.1. 

GdUer gchurnter Saaerklee f. gelhes Malerkraut. 
Geim. Trailin'1 Yelioiv wood Sorrel. Angl. AUehija a. 
flenr jaune. Gali. 

In agris cultis et hortis vbique. Fl. Mai. lun. An- 
nua. 

226. SEDVM. L. G. 629. Fetre Henne ; Zumpen- 

kv&nt^ Germ^ Orpine •, Stone-crop, Angl. 

Orpin, ou Joubarbe. Gaih 

* Plantfolia. 

Telcphium. 626.. Serfaw foliis planiukulis, ferratis; corymbo foUo- 
fo, caule ereclo. linn. Syft p 429. n. 2, boehm. n, 
409. blackw. t. i9i. n Dan. t. 68^- 

Pharm; Telepkii i. Fabariae; f. Craffulae maioris 
Radix... 

Mutterkraut; HoJzzrvang; getneines Zunvpenkraut % 
fette Henne; Sckmcern-urz; fettes Wundkrauf Don- 
■nerkraut; grofies Bruckkraut\ Ktiaben-i. fVolfskraut; 

St. DECANDRIA. PENTAGYNIA. 2^5 

St. lohanviffflanze; GefchwiilJ}kraut\ Fotzenzivang; 
Oerm. Oi-pme, or Live- lo7!g. An^L Orpi?}^ Reprife; 
cii youharbe des vig?2es. Gail 

Maxlmfc; luxta ft-prs, auf dem ^nclerlingshcrge., hei - 
Mockat/, Stbrintkal ctc. et in multis hortls rufticanls. 
Fl. lu!. Aug. Perennls. 

Obf Flores -^ — neclarlls Inftrucll, in quibus apes 
riutrlmentem fuum quaerunt. FoHarecentia, leniter 
contufa atque aceto vlnl Immlira, tunc clauls impo- 
iita hos emoiliunt tolluntque. 

** Teretifolia. 

627. * Sedum follis fubulatls, fparfis, bafi folutfs , infe^ reflexum. 
riorlbiis rccuiuatis. linn. Syfl. p. 430. n. 11. 

Zidriickgehogenes Zumfenkraut ; gelber Mauerpfeffer ; 
geJhe Fettehe-iine.G^rm. YcUmvStone- Cf'op, or Prick- 
Madam. Angl. youharhe repechie ', Raifinet. Giili. 

In murls copiofe, vsxin^ aufdem Bieniz. Flor. lun. 
Perennis 
6^8- Sedum follls fubulaiis quinquefarie confertis, baii'^"P^"'^* 
folutis, iloribus cymoiis. linn. Syft. pag. 430. n. 12. 
EOEHM. n. 4I3. 

Feifcn - Zumpenh-attt; fet/^e Berq^kenne ; kleine Hatts- 
wurz. Germ. Rock Stone- crop. An^l. youbarhe des 
rochers\ Oypin dcs rochers. Gali. 

In montofis- ficcis aitf dem Gickcrlingsberge, atn 
Bictiiz. Fi Tun. lui. 

629. * Ssdnm flillis oblongls, obtufis, teretiufcuHs, ^^^""^' 
fefTiHbus patentibus, cyma ramofa. linn. Syfl. pag. 
430. n. 15. Fl.fDan. t. 66. - 

! : eiffe fetteHenne\ Dripmadam. Germ. WhiteSto- 
ne-crop. Angl. Petite youharhe\Triqtie blanche , ou 
Trique- Madajne. GalL 

In muris limofisr ^» der KapelJe bei den Kohlgnr' 
ten e alibi Fl. lun. lul. 

630. Sedjtm folils iubouatl^, adnato-fefnilbus, gibbis^icra 
ereftiufcuUs nlternis •, cyma triiida. linn. Syft p. ^30. 

n. I . EOFHM n. 7!0.- -^ 

Pharm. Sedi minoris f. vermicularis Herba. 

Q 3 Schar- 2j^6 CLASSIS X. DECANDRIA. PENTAGYNIA. 

Scharfes Zimfinkraut^fchatfer Mauer-pfeffer , Stciit' 
jjfeffer; NlefSu^urz] Katzcfi- {/. Hilncrtr ubc'hen\ 
kleuier Donncrbart ; jdein Hauswurzehnannlein._ Gtrm. 
Connnon PVall '>tone- crop, or fVall Pepper. Angl. 
Vervticulairc briilante. Gall. 

In muris et tectls frequens, etlam copiofe in Rei- 
cheh Garten kinten an dcr iViefe. in Horto Bofano 
vnten bei ciem altcn Geiviichshaiife etc. Flor. lun. lul. 
Perennis. 
fexangulare. 631. S^a'H?rt follis fubouatis, adnato -feflllibus; glbbls 
ereftluscujis, fexfarlain imbrlcatis. linn» Syft. pag. 
4.^0- n. i"". BOEHM. n. 41 1. '^ 

Sechsunnk lichtcr Maiierpfeffer f Sc hmerttnirz ; geJinder 
Mauerpfcffer ; kleine Hauswurz ; Niefchrant; Mauer- 
trrmbel. Germ. Infipid Stone-crop. Augl, -yoHbarbe h 
Jix angles. Gall. 

In murts et teclls fparfim. Fl. lun. 

Obf Priorl {imillimum ; fed ab illo difFert, fapore 
mitiori-, cfiule fimpllci; follis quafi ternatis ; fioribus 
pauclorlbus. CLAS. 247 Claffis XL 
D O D E C A N D R I A 

MONOGYNIA. 227. PORTVLACA, L. G. 659. Portulack. G««« 
Portulac. Angl Pourpler. Gall. 

622' ^ortulaca folils cunelformlbus, floribus fefTilibus. oleracea. 
HNN. Syft. pag. 145. BOEHM. n. ^85« elackw, tab. 
287. 

Plinrm. Poxtulacae Herba. 

IVildcr f knklartigcrPortulack\Burzelkraut\Ach.er- 
hurzel. Germ. Wild^ or Garden Ptirflnne. Angl. 
Pourpicr fauvage. Gall. 

In agris oleraceis fpont^ crefclt pafHm et maxlme 
ibidfm colitur. Fl. lul. Aug. 

Ff FoHa ad acetaiia et In lusculls recepta. Cau- 
les quoque crudi condiuntur cum aceto, fale, pipere 
et lauri foliis, ebfic per liyemen feruari poffunt. 

228. LYTHRVM L. G. 660. Partlke; Bliitkraut» 

Gcrm. Partike Loofe Strife. Ajigl. Salicaire. 

Gall. 

633. Lytkriim follls oppofitls, cordato - lanceolatls ; ^^^^'^*^'^' 
florlhus Ipicatls, dodecandrjs. linn. Syft. pog. 446. 
BLACKw. t. 520. EOEHM. n. 530. Fl. Daii. t. G" l. 

Pharm. Salicariae f. Lzifimackiae purpurcae Herba, 
Flores 

fVeidenkraut; hrauner £. rotker TVeidcrtch; hhuer 
Fuch.fckwanz; gemeines Blutkraut. Gernl. Ptirple- 
fpiLcd Loofe Strife ; fVillow Herh, Angl. SalicairC 
vulgaire,- GalK 

Q 4 Ad 24S CLASSISXI. 

Ad fluulorum ripas , vor dem Rofevthale an der 
Pleijc^ in falicetis et nemorlbus paludoris inter Gnn- 
JictvitZy Rafchwitz^ 'Erfch., Gautfch, in aquis (lag- 
nantilnis hei Gothc, ]Sauendorf\ Kj-ifhilne ctc. Fl. 
lul. Au^. Perennis. 

Ohf. Plan' a mulfis in hortis noftratibus prluntls clrca 
pifcliias, e ^.'mWoxto Trienano^ Lehriano oh co'iorem 
fiorls puichrum planrata eft. — Curcuilonihus adu rfa. 
Pabaluin oulbus, caprls, bobus, e(juls or^^ituin. F'o- 
I res - aplbus ; corily quoque parandls - vtilis. Gled. 
Herba laudatur a C<.1. haen in diarrhneis et dylen- 
terils, a laxltate ortls, annofis et protractis. 

Hynopifolia,634. Lifthrum follls alternls llneirihus , floribu'; hexan- 
dris. LiNN. Syft-. p. 447. n. 14. boehm. n. 540. Jacq. 
Fior. Auftr V. 2. t. irj. 
, V.'^ir. «) Lvfthrum follis anguftlorlbus. 
/3 Lijthnm floribos a bls. 

Yfo-phlanrigc Partik f. Blutkrant. Germ. Hitffop' 
leavcci Loofe Strife. Angl. Salicaire afcuilles d Hyfo' 
jje. Gall. 

In locls {lignoris, fubhumidls hinter Parncck; im 
Univerjitutsholze; porro an cier Landftrajfe zwifchen 
Liitzen tind Markravjiiidt \ iuxta vlas publicas zivi- 
fchen MarkranJlHdt nnd fVeiJfenJeh anno' I/KH- vidi. 
Var. ad agrorum marginespoft pazvim Kriph ne etin 
pago ipfo am Schmiedeteiche copiofe. /3) In pratis 
bei Sckadehach. FL lul. Aug. Perennls. 

D I G Y N I A. 

229. AGRIMONIA. L. G. 66:?. Odermennlg. Germ, 
Agrlmony. .(4»^/. Aigremonie. Gall. 

Eupatoriiim 635. Agrijnonia follls caullnls plnnatls: impari petlola- 
to, fiuctibus hifpldls. linn. Syft. p. 447. boehm. n. 
703. BLACKW. t. 21. bene. Fl. Dan. t. 58b'. 
Ph ,rm. Agrimoniae Herba. 

Gemeincr Odermemiigi. Adermennig; Bruchkraut\ 
Bruchvurz; Beerhraut ; Fr^nzkraui-., Kdnigskraut\ 
JiUtteukraut.\ Leherkktten\ Steinwurzel\ Heil alhr DODECANDKIA. TRIGYNIA. 249 

i f^Felt. Germ. Cotnmon Agritnonij , or Grccks Ewpato- 
' rif. \no:l. Ai^renionie Gail. 

in pvatis ,Schoenfe!d'cis ; bei dem Kuhtkurni; hei 
den Gefundbrunneti ; ad colies quoque bei dem Ful- 
vertkurme et In duinetis vblque et quoquead vlas fre- 
quens Ft. lun. ftl. Perennls, 

^T^infufum radicls in febribus apudCanadenfes valde 
aeftimatur. Kalm. * 

OA/Hetba coriis praeparandis apta. Aues et cnprl 
modo hac heibi vefcuntur. Boues etEquI contra hanc 
refpuunt. Pratis inuifj. 

T R I G Y N I A. 

230. RESEDx^. L. G. ^^64. Wau; Harnkraut. Qerm, 
•BaftardRocket. An^. 

636. Refeda foliis lanceolatis, integris, bafi vtrinque Lutcola. 
vnidentatis", calycibui) quadrifidis. linn. Syft. p. 4.;8. 
scHREB. Spici!. p. 3S- n.v5<.;. blackw, t. 283'f/. ^'«w. 

t. 864. KERN. p. 106. t. 185. 

JVau ; Waiide\ Gaudc; Farherivau; Farhergras\ 
Streichkraut ; Gilbkraiu ; Harn • Stark - Hexenkraut. 
Germ. fVild Jload f. Dyers weed. Angl; Refsda 
jaumjfant\ Goude, ou Herhe a jaunir. Gall. 

In ruderatis, auf dejt Stadtivallen cir^a vrbem, 
porro in pomariis. Fi. iul. Aug. 

Ff Herba citrino eleganter tingit colore praefer- 
tim fericam ; porro ianas aibas luteo; caeruleas, vt 
commune, viridi colore. 

637. * Refeda follis pinnatls, floribus tetragynis, caly- alba. 
cibus fexpartitis. linn. Syft. p. -^^S' n. 7. 

Refeda maxima. C. B. P. p. 100. 

PVeiJfe Rejeda. Gtxm, White Dijers -tveed. Angl. 
Refeda blatic. Gall. 

In Hifpania et Monfpeliihabitat: apud nos in col- 
libus circa vrbem pauca ipecimina nupei'rlme vidi ; 
- in hortis autem fuburbanishaud Infrequenter colitur, 
Fl. lunio iii Auguftum vsque. 

Q. 5 638. 250 CLASSIS XL 

tutaa. 638-''* Refe da folns omnlbus tiifidls: inferloribus pln- 
natls. LiNN. Syft. p. 448. n. 9. Jacq. Fi. Auflr. V. 4« 

t. 353- 

Refeda vulgarls. C. B. P. p- 100. 

Gelher f. getneiner '■■ au; gelhes Harnkraut ; fpani- 
fche Rauten. Germ Connnnn Yelloiv Woad, Angl. 
Refeda jatine, ou Herbe Maitre. Gall. 

In rudevitis et reiectanieiitls hortorum paffim itt 
locls montofis /•ci fVeiffenfels , et in hortis fuburba- 
nls culta. Fl. un. In Aug. vsquc. 
odocata. ^^9. * Refeda foliis integrls trlloblsque, calycibus flo» 
rem aequantlbus. mnn. Syft. p. 449. n. 12. 

Refeda folils integris, florlbus odoratis hall. Goet- 
ting 9S. 

f-Fohlriecliende Refcde. Germ. Gardefiy or Odorant 
Refida. \ng-i Rejeda odorant. Gall. 

Ex Aegypto In Europ^^m olim venit et ob fuauif- 
fimuiti odorem In noftratlbus hortis maxlme colitur» 
Fl. per totam aeftatem. 

231. FVPHORBIX. L. G. 66^. Euphorblen f. Teu- 

felsmllcli. Germ. Spurge. Angl. Titimale* 

Gail. 

* Vmhella trifida, 

Peplui, 640. Ewphorbia vmbella trlfida, dlchrttoma; inuolucel- 
lls ouatls ; foHIs Integerrimis, obouatls, petiolatis» 
LiNN. Syft, p. 451. n. 31. BOEiiM. n. "H.» 

Rujide Euphorbien ; Wolfsfnilch, Germ, Petty 
• Spttrge. Angl. lithijmale des vignes. 

In cultis oleraceis et hortls paflim. Flor. Aug, 
Septembr. Annua. 
Pecoribus obnoxia. 
exigua. 641- Euphorhia vmbella trlfida. trichntomaj inuohi- 
celis lanceoiatis; foiils lin''aribus, acutls; partiali- 
bus dichotomls dlphylHs. hnn. Syft. p. 451. n. 33. 
BOEHM n. 77 Fl. Dan. t. 592 

Kleine IVolfsmikh Gevm. Divarf S-purge. Angl, 
Tetit Tithytnale, Gall. 
j» DODECANDRIA. TRIGYNIA. 1^1 

Tn avuii» fiack den Gonneivitzer Sckanzen; ad viam 
jiack Lindenau et in agris inter fegetes frequentifll- 
nu% fI. liil. — Septembr. Annua. 

Ol>f. Petala lunata. Fruclus glaber. 

** Vmhella quadrifida. 

642. Euphorhia vmbella quadrifida: dichotoma, folils Latli^nris» 
^' oppolltis inteo-i-js. linn'. Syft. p. 45 1, n» 36. 

Lathyris maior. C. B. P. p. 293. 

Pharm. Cata-putiae minoris Semina. 
• f Springkraut ; Springkbrner; Purgierkorner; Treib' 
k.orner\breiibl'ttrige ^ y o}fsniilck\ Cataputia\ Spring- 
zvuizel; KreUzkraut \ Schleifikraut.Gttm. Epurge.GiAX, 

in hortis et cultis copiofe reperitur; paflim ad fe- 
pes hortorum et inter olera fpontanea. Flor. lul. et 
Auguft. Perennis. 

In vernacuia lingua Spring- f. Treibkbrner appel- 
]anturfemina,quia capfulaeper maturitatein cum impe- 
tudifliliunt. Seminum vfus internus caute admltendus 
ynagis luperfluus. 

*** VtnheUa quinqiiefida. 

643. Euphorbia vmbella quinquefida; bifidd, inuolu- dulcis» 
cellis lubouatis, foliis Janceolatis, obtulis, inregerrl- 

mis. LiNN. Syft. p. 452. n. 43. boehm. n. 80. scop, 
Carn. 432. 

Sfijfe Euphorbie; fValdC.fuJfe IVolfsmilch. Germ. 
S^veet Spurge. Angl. Titkymale doux, Gall. 

In fyluaticis vmbrofis, im Uiiiverjitdts- et GoimC' 
witzer Holze ; In Horto Bojiano et quidem ad fepes intra 
arbores hinter de?n Caffeehaufe copiofe. Fl. Mai. lun, 
Perennis. 

Obf Petala integra. Fruclus murlcatus, ruber. 
Cetevum recens minus acrls, dulci gaudet fapore; 
exficcatus nigro infl:ru6lus celore. 
044. Euphorbia \mhe\\o. qulnquefida, trlfida, dichoto- heliofcopia. 
ma, inuolucellls obouJitis, folils cuneiformibus, fer- 
ratis. LiNN. Sy{l.p.453.n. 52. BOEHM.n.^j. H. Dan. 252 CLASSISXI. 

Sonnenwendige Ewphorhie; Milchhraut-, Hnftds' 
imlck\ Sonnetnvirbel. Gerni. Stni Spurge, or "Wart 
VVsrr. Angl. Titkymale ReueiUe mari». Gall. 

In iTiultis agris copioie hinter Bojens Garten nacb 
den Strajfenkdufern zu, atque in nmltis hortls ruftlca- - 
- - nis;vbique. Fl. lun.- Aug. Annua. 

' Haecln Sueciaabouibus deuorara,dIarrhoeam rxci* 
tat; non vero In bobus tamen carnem odore ingrato 
Inficit. 

platypWlos 645* ■E"?^''^'^''^''^ vmbella qulnquefida, trifida, dlchq^o- 

• " ma, InunlucelHs carina pilofis , foliis (erratis, ianceo- 

latis, capfulis verrucofis. linn. Sylt. p. 453. .n. 59. 

scHREB. Spioil. p. S. n. 900. scop. Carn. p. 431- n. 3. 

JACQ. Fl'ir. Auftr. V. 4. t. 376, 

Breithlnttrige Euphorhie. Germ. Broad-leavccl 
Spurge. Ant;l. 

Ad niarg!ne.s flngnorum nd Burghanfen^ Ketfchau\ 
Frankenheim et alibi Mcrfehurgum verlus. Fl. Aug. 
Septembr. Annua. 

*^"** Vmhella multifida, 

Efula. 5,^. Ew^/iorfj/a vmbella multifida; bifida, Inuolucellls 
lubcordati.s', pttalis iubhicornibus, ramis f^erilibus, 
foliis vnlformibus. linn. Syfr. p. 4^.3. n. 60. schreb. 
Spicil ~p. 9. n. 901 BLACKW. t. 163. 

Phiirrfi. Efulae Herba. 

Efelskrant; EfeJsmikh; Teufelsmikh. Germ. Tine 
Spurge^ or Lcljen Efila\German Spurge. Angl. Efule^ 
ouHirhe au lait. Gall. ^ 

In locis aich'uioribus, arenofis, auf der Straffe hin- 
ter Taucha, ad viarn kurz vorSckeuditz:^ In loclsmon- 
tofis vor Meckern et alibl. Flor. lui. — Septembr. 
Percnnis. 

I^adices In maiore dofi exhlbltas vomltus concilla- 
re-c rbiifiinos Lfcif/ refert: et planti tota abuomini 
appl:.ata cupus rotum intum.i fle IJDhactloque orto 
mlfere periiffe aegrum commcmorault. scopol. 

647, DODECANDRIA. TRIGYNIA. ^53 

647. Ewp/iori/j vmbella multifida, dicjioioma, Inuolu- CyparifTus. 
cellis fubcordatis, ramis fterilibus, foiiis fet^c Is, 
cauHnls lancsolatls.. linn. Syft. p. .t.54. n. 62. boehm. 
n. 6. jAcq. Flor. Auilr. V. 5; t. j^},^. 

Zyprejjejiaftige Etipkorbie i. Wolfsmilck.Gexm. Ti- 
thymale des champs ; perite EJuIe. GAl. 

In campls et ad fepes atif divi ' ickerUngsbcrgc, vor 
Meckem nntcn an deu Bergen paflim etc. Flor. iNlal. 
lun. Perennls. 

648- Euphorhia vmbella multlfida, fubtrifida, blfida; paluftris. 

inuolucellis ouatis ; foHis lanceoiatis, ramis fteriil- 
. bus LiNNN. Syft. pag. 454. n. 6,. boehm. n. 75. 

Riv. teir. 230. Efula paluftrls Fl. Dan. t. 866. 

. Pharm. Efulae Radlx, Cortcx, Herba. 

Sumpf-Wolfmilck; grofe Tiufelsmilch. Germ. 
Greater Efula^ or MarfhJparge.An^l. TithymaU des 
marais; Grande Efult. Gad. 

In pratls et foffis psludofis, anf dcm '^chambergi' 
fthen Wiefn., hei Kle indolzig etc. ec in hortispafrim, 
Fl. lun. lul, Perennis. DODECAGYNIA. 

232. SEMPERVIVVM. L. G. 667. Hauslaub. 

Germ. Houfe-leek. Angl. Joubarbe. 

Gall. 

649. Semperuiuum follis clllatls, propaginlbus patentl- te£loi'um. 
bus. LiNN. Syli. p. 455. n. 3. boehm. n. 412. leys. 
n. 472. BLACKw. t, 366. Fl. Dan. t. 601. 

Pharm. Setnperuiui^C Sedi tnaioris Herba. 

Gemeine f. grojie Hauswurz; Hauslauh'; Dach- 
Hauswurz; Dutzhlume; Wunderhar; Donnerbart\ 
DonncrhIatt\ Donnerkraiif., hnmergrUii. Germ. Cofn- 
mo7i Great iHoufe-leek, Angl. Grande youharbe. 
Gall. 

In ^ 254 ^^l-ASSIS XI. DODECANDRIA. DODECAGYNIA. 

In muns, tecl:is et paiieribus pap orum vbique , et 
in horns, Fi. lun. — Aug. Perenftis. 

Obf. Heiba acido auftera, aquofa, vi refrigerandi 
adftringendique gaudet. Folia comprefia oiim cuin 
iuccefTu adhibebantur ad ganglia tollenda. FoHa le- 
nlter contufa ad clauos pedum cxft-rpandos vlur- 
paatur vulgo. Succusex foh^is expreiT.s in ambu- 
llls laudatur et cum melle Aphthis fuccurrlt. CLAS- 255 

Claffis XII. 
ICOSANDRIA. 

MONOGYNIA. 

a) Flores completi, fwperi, 

233. * PHILADELPHVS. L. G. 669. Pfeichenftrauch ; 
Orangenblume. Germ. Mock-Orange. Angl. 

650. * ^ kiladelphus foUis fubdentatis. linn; Syft. p.coronarlus. 
468. SERT. Ltpf n. 62. 

Pharm. Pkiladelphi Flores. 

yiVohlrieckendir Pfeickenflrauch \ Rohren- f. Fldien- 
hatim\ wilder ivcijfef lasmin. Germ. White Syringay 
or Mock Orange. Angl. Syringa a fieurs blanches\ 
Philadelphe odorant. Gall. 

■ Ad iepes horton.m rufticorum, in dumetis pofl: 
Hortum Weifiairim ad Storreritz^ in hifula iuxta 
Htrtumad Grq/^ie'o/^a?/ et inmultis horti.s. In Strto 
quoque verfus Ergaftuium. Flor. Mai. lun. Frutex. 

b) Flores completi, inferi, 

234. * AMYGDALVS. L. G- ^:'^. Mandel- f. Pfir- 

fchenbauui. Gei-tn. Almond orPeach-Tree. 

Angl. Amandier, ou P§cher. Gall. 

651. * Amtfgdalus foh*orum ferraturis omnibus acutis, Perfica. 
floribus ieflilibus foli ariis. linn. Syft. p. 462. n. I, 
DV Roi Harbk. I. p. -d. blackw. t. 101 

Perfica moUi carne et vulgaris. C, B. P. p. 440» 

Pharm, >25^ CLASSISXII. 

Pliarm. Ferficae Flores, Nuclei. » 

Ffirfckeiibaum ; Ffirjichhaum. Germ. Common Peaeh- 
tree. Angl, AniarAier Ficlur., Picker ordhiaire Ga1l. 

Kegio, vbi liaec arb^^r in Europa ip nte creicit, 
noniJum nota. Apud nos vbique valde coiitur. Fl, 
Aprili et Maio. 

In iiortis vsrietates perplurimae reperiuntur. Flo- 
res vehementer purgant, lumbricos expellunt et ob- 
flrucliones reierant. VogeL 

235.'PRVNVS. L. G.675. Pflaumen. Gcrm. Pium- 
Tree. Angl. Prunier. Gall. 

Padus.' 652. PrK7;wx floribus racemofis, foliis deciduisjbafifub- 
tus biglandulofis. linn. Syli. p.46^. eoehm. n ^t-jg. 
SERT. Lipf. rt. 75. Fl. Dan. t. 205. cram t. 41. kern. 
B. I!. p 1 10. t. 195. 
Pharm. Padi Baocae. 

Vogelkirfcke\ Traubcit- Al- Ohl (. Elzldrfche\ Hii- 
7ierau7enheere \ JchttafzeWtide:, Flaarkolz\ Pahflwei- 
de\ tcutjeher Drachenbaum; umckter Faulbaum\ Fdl- 
felgensbamn^ Elzevbaum; Altb(imii\ Oltbamn- Elfen- 
heerbaiim\ Stinkbaum; Wa/ferfcklinge \ gevie in Luzien^ 
holz. Germ. Wild Chi/icr-ckcrrij, or Birdi-ckerrij- 
, Padus. Angl. Ccrijier a grappes , dont le frtiit nefl 
pas tnangeable ou Bois de Sr. Lucie, ou Futier. G''\\. 

In iyluis, praecipue im Rojentkale^ um PfaJJcn- 
dorf: nunc etiam paflitri iji der Allee vor ■dem grimmi- 
fcken Tkore^ et in multis hortisxirca vrb^m. Flor. 
'_ April. Mai. Arbor. 

yf. Baccae ingratae, naufeofae a nonnuras fale adfper- 
fo auide eduntur, Folia recentia Capris Equis )ue 
^naufeofa, Surculi flexiles ad manubria Sc'opet:orum 
jflagella et fifluUs t-abacinas adhibentur. Ligimm 
leue flexiieque ad manubrium hombard:3rum. 
virf^iniana. 653. * Pruntis floribus racemofis, foiiis deciduis bafi 
antice glandulofis, linn. Syil:. p. 462. n. 2. dv roi 
Harbk. II. p. 191. sert. Lipf n. 76. 

Cerafus fylu l^iris, fruclu nigricante in racemiij 
longis pendulis Phytolaccae.rnftar congeilis. dvham. 
Arb. 5. - ' 

Vir- I C S A N D R I A, M N G Y N I A. 257 

Vir^JTiifche Trauhciikiifche £ Vogelkirfche. Germ. 
Viri^iuian Bird-Chcvrtj^ or Clufier Ckerry. Argl. 
Ccrilier de Virgiiiic. GA[. 

In dumetJc pafluu , e. g-, arif cier hfnl ante Hor- 
tum fplcndldum fld Groptvblkau repui; porro in 
Scrto dem P/cinnapfcken gcgcn-ilber et verius . Hor- ~ 

tum Kichieriardini atque in maltis hortis iub^rbanls. 
Fl. lun. et lul Arbor. 

Habitat jjroprie in Vifginia et Caroliva. 

Obf. Tru'icus 40 pediisn- mcgnitudinem acqui- 
rens. Fo.ia ouato- lant.eolat'!, feirato -dLntat!?, tfla- 
berrim;^, laete vi'ridio, fptef.delcentla. Petioli fuperne 
glanduiis notati. Flos albus et ilHs Prnnae Padi fi- 
milia Fructus parui, primum virid s, dein ex pur- 
pureo nigreicentes. Lignura album ftrris rubris in- 
tertextum. 

Vf P'ruau3 iaporis dulcls gratique et praebentfpi- 
rltum fuauiifimimi. Lignum in Foco et ad varia 
vteniiiia conficienda valde aptum, 

654. Prunus vmbellis fubpedunculatis, foiils ouato- Ccrafu?. 
lanceolatis, g^a^ris, condupllcatis. linn. Syfi-. p.'.g. 

46.:?. n. 12. BOEHM, n. 400- BLACKW. f. 449. 

Var. l) Cer^ifus cn-ne tenera etaquofa. v /1 r. p ntlkM. 
2)CeraiusacidIiTmiafanguIneofucco. ) " _ aulhra. 

3) Ctrafus racsmola hoiter,fi.<!. -^ P-450- j,^,^^^,^^.^^^. 
Cerailis fatiua, aeflate continue fiorens ac lens. 

frugefcens. dvham Arb Fruit. Tom. I. p. 179. n. 9. 
Pl. 7. 

4) Cerafus pumila (foliis ouatis eglanduloiis) pumila. 
C, B. P. p. 450. Rvpp, lenenf p. 135. 

5) Cerafus horteniis flore pleno. C. B. P. p. luxurians. 
450. SERT. Lipf n. 7', 

Pharm. Ceraforum Rnbrornm Fructus, Nuclei, 
Gummi. 

Cemeiner Kirfckharnn; wilde Kirfche\ i^ Glaskir- 
fche\ 2) kleine faure Kirfche ^ Bloderkirfcke ; 3) die 
flets bluhende Kirfche; 4) Ziv^rgkirjche; Erdweiwii- 
fel ; 5) gevieinerKirfchhaummitgefilllterBlume Germ. 
Coiimon Clierry-Tree orKentiJhCherry. 3) All Saints, 
or Monthly Cherry\ 4) Divarf Cherry\ 5) Daiihh 258 CLASSiS XI T. fo '•crlng commoii Cherry -Tree Angl. rruniev Ceri» 
Jie ■ Ctrijc dont la chair eft mnlle er aqiieiije: 2) 
Cerife (i friiit trls aigres a fuc rouge; 3) Cerife a 
■ grappes; Cerifivr de la Toujjatnt ou de St. Martin; 
Certfier tardif; .<) Cerife hfruits 'pumiles^ 5) Cerifs 
afleurs doubUs. Gall. 

iu nemoribus ct fylms pafTii-n, ad fepps hortorum, 
in nruis : var'et:ateE contr3 vbique in hortls cr faepius 
an i)iK>os atque in Ipiis pagis Ambulacra fonui^^nt. 
Va d) in fep;bus hor'ovum et dumetis haud intre- 
quens. Fi. Maio. Fructus luiio et ineunte Augufto 
maturi. Arbor. 

Praeter has varietotes commemoratas innumerabl- 
les quoque obferuantur in hortls fere omnibus ma- 
gnis et vlnetLs ad 'Naumbtirg, 

Vf Cerafi fruftus recentes vel ficcati In culinls no- 
tlfllml. Condiuntur enim Saccharo , vlnl aceto et 
per hyemfn fic feruantur: lusculis quoque faepius 
incoquuntur et valde delicatum fragrantemque exhl- 
bent clbum. Placentae cerafinne, quas piaeprlmls 
plftores noftrates componunt coquunrqvie, pluri- 
morum gulas tltillare Ibient. Fructus maxime 
acldl fitlm exftingunt et febiium ardores demul* 
cent. auium. 655. Prunus vmbellis feffiilbus, follls ouato lanceolatls 
lubtiis pub. lcenilbus, conduplicatls. linn. Syft. p, 

463. n. 13. BLACKW.t 425. CRAM. t. l6. 

Pharm. Ceraforum Nigrorum Flores, Fruclus. 
Gemeine fchivarze Vogcllarfche; wilder fu(fer Wald- 
kirfchbaum; Holz- 1. Haferhitfche7t.\ fVajJerbeeren\ 
Katzbeerenhaum ; Zuncfelbeerenhaum ; f-VcichfeUr Germ, 
Common red wild Cherrij Tree, Mazzard. Angh Me- 
rijier; Prunier des oifeaux Gali 

In fyluis et nemorlbus paflim. Flor. Mal. 

Vf. Baccis dellciant auos. Hss baccas nec?fle Te- 

■' traones b. link. vldlt in horto academlcb Vpfalienfi. 

Ligno fcrinlarll vtuntur ad Inftrumenta fabvifi- 

canda. 

domeftica. 6^6. Prunus pedunculls fubfolltaiils , follls lanceolato- 

ouatis, conuolutis, ramis mutlcis. linn. SyC pag, 

463- ICOSANDRIA. WONOGYNIA. 259 

463. n. 15. EOEKM. n. 402. BLACKW, t. 305. CRAM, 

tab. jo. 

Var. i) Pruna pirn^i, praecock. ^ C. P. P^^ecox. 

2)Prunamag"nr,dulc'h, atro-caerulea. ) P. p. flamafcena, 

3) Prunaobionaja, ^aerulea. -^ 443, iuliana. 

4) Prunus fructu medio, oblongo, cereo. cerea. 
DVHAM Fruit. 11, p. 14. t. 20. f. :. 

5) Pruna ex flauo rufcicentla mixti faporis BrignoU. 
gratiilima. C B P. p. 443. 

Pliarm. Pnuia GalUca maiora et minora /3) Pruna 
Damafcena. 

( ansinerPflamnciihatim; Zwetzfcken ; l) die kleine 
friihe PflaMme; Hundspflaume \ Spilli!>g\ 2j grofle 
violette Damafcever- PflaMne; ^^ die Itiliansfflaume^ 
4) die Katkari7icvpflaume\ Matidelpflaume; <) Pru- 
nelle ; BruncUe\ HrignoJerpflauviie. Germ. Commoii 
Plume-tres\ i) iVkite Primordian\ 2) (.reat Da- 
mofk Violet\ 3) Tke St. luUan\ 4" The St. Catka- 
rine\ 5) Tke Brignole. Angl Prunicr Domeflic/ue; ^ 

l) yaunhiitiue ; Prune de Catulogiie \ 2^ Gros Damas 
Violet de Tours\ 3) Prune de St. Iulian\ 4) Prune 
de St. Catharine\ •;) Prune de Brignole. Gall. 

In fepibus, dumetis, hortis vbique et quoque ante 
domos ruftlcorum : varletates in hortis frcquentes. 
Fl. lun. Fruift. initio Septembr. maturi. 

Obf. Pruneolsr in Gallia parantur communiter e 
Vrimh Brignolcnfihus r^nucleatis et compreflis. Fructus 
in Culiriis et apud plftores maximein viu. Ceterum 
aceto vini condiuntur et iic per longum tempus confer- 
vari pollunt. 

657. * Prunus peduncuiis geminis, follis ouatls fubuil- infuitla, 
lofis, conuolutis, ramis fpinofis. linn. Syft. p. 463. 

n. 16. BLACKVV. t. ;;0'). 

Zahme Schleke\ Haferfcklehe; Kriechelhaum ; Krie- 
, chen\ Kreckcn\ Zipparten; Auguflpflaumen. Gtrm. 
Black- Bullace-Tree. Angl. Grand Prunier Jauvage. 
Gall. 

In fepibus et dumetls freqUens. Fl. Mal. lun. 

Vf Fruclus aceto conditi menfae inferuiunt. 

R a 658 260 CLASSIS XII. 

fpinofa. 658- Pra?/«x pedunculis folitarils, folils lariceolatls gla- 
biL.. rar.iis (pinoiis. linn. Syft- p. 465. n. 17. boehm. 

n. 401. ELACKW. t. .94. CRAM. t. ^4. 

Pharm. Acacitte Nojhatis f. Pruneoli fyluejlris Flo- 
res, Cortex, FruSns. 

Sckivarzdorn; Schleheridorn ; Schlekenhecke7i\ wil- 
de Kriechcln; w/lde Fjianmcn; temfcke Akazie. Germ. 
Black-Thorn , or Winter Creke^ or Sloe-Tree^ 
CkriJImas Fhtm. An^\. trunellierjaiivage; Epinenoi' 
re. Gali. 

5n lepibusj durnetis, vor dem Rojemhale , PJhffen' 
doif\ ad lepes bci der Milckinjel i r nack der L' inigrii' 
be\ in fylua Acadernica aliisque in iocis. Fi. Aprll. 
Fi-ut. 

VJ Frutex adfepes viuas aptus. Baccae yinoGal- 
lico inditae Idcm fragrantiflimun) reddunt lapialfll- 
> imumqsie. Radicem conira calculos renaies hevche- 

Rvs primus commendauit, Frucius pi^rro iero au- 
tumno, pofl: ince;:tiim filgus noclurrium, rite matu-» 
reicunt. Sl t^eflas caiida anteceilit, ialis fa| idi Hunr. 
Li»num durum, tenax, dentibus pratorum varilsque 
Inltrumentls aptum tornatoreb ieriniaJi et adinbent. 
Coi tex, quo pecora veibuntui, cum -dumine cocVus ru- 
brum,fruclus immaturi cum vkriolo contra, nigrum ex- 
hibent conftantem colorcm. 

D I G Y N I A. 

236. CRATAEGVS. L. G. 678. Hogedorn. Germ. 

Beamtree, or Wiid Scrvice-Tree. /^wg/. 

Aiiiier. Gall. 

toniiinalis 659- * Cr^r/?eg?.'y folijs cordatls, feptangulis: locis infi- 
mis diu;;ricati,':. linn. Syft. pag. 464. ii. 2. leys. n. 
419. SKRT. Llpf. n. 22. CRAM. t. 1". F/. Dfl?i. t. 798. 
jAco. Flor. Auflir. V, 5. t. 442. 

Mehlbeere; Hdhrs - Arls-Darmheere; Elzheeren; 
Elritzen - Atlasheercn ; Efchrifel ; wiJder Spei-ber' 
baum. Gcrm JVild Servicc trec \ MapJe - leaved Service. 
Ang!. Alifier desbo/s^ ou a feiiiUcs d.ecoiipces ; Sorbier 
Torminale; Tormigne ; Aubeyine \Sorbier.Gall. 

In TCOSAKDRfA. TRIGYNIA. 26l 

In neinoribus etfcpibus frequens. F!. Malo. 
Ff. Eaccae pailim cduntur. 

660. (Zrataegus follis obtulis fubtrifidls, ferrqtis. likn. Oxyacantha 
Syfr. p. 464. n. 9. boehm. n. 404. sert. Lipf. n. 24. 

ELACKW. t. U9. CRAM. t. 33. F/ DatJ. t. 634. JACQ. 

Flor. Auftr. V. 3. t. 292. l 2. kern. B. II pag. t ; j. 

f. '9«- 

Pharm. Oxtjacanthae I. Spinae albae Folla^ Flores, 

Baccas. 

Wcisd.crn\ genieiner Hagedorn\ Hage- f. Huh-d:- 
■dorn; Chrljldorn; Mekldorn; Mehlhofen', Meklfafi- 
gen; Mchlbatim ; MehJbeere\ Mehlplatten; Mehlfeifi- 
cken\ Mdllcrbrod^ tinfer liebenFraiienhirnlein\ Hage- 
iipfcl^ Germ. Conwion J-Vhite- Thorn, or Hnvthom. 
Angl. Epinc hianche; JSlohle Epi^ie ^ ou Aubepine des 
haies. Gall. 

In fepibiTS et dumetls plnrlbus, iu derAlIee, hintcr 
den Strajjenh'diifcrn\ etiam infyluis, ivi Rrfcnthale, 
im Sommerjelder- Machcrfcken - Univerjitatsholze ., in 
der Kaminerei hei Nauendorf frequens. Flor. Maio. 
Frut. 

Vf. Frutex feplbus vtlliflimus etc. Lignumadrotas 

molendina-ias, manubrla maileorum aptum. Bacoae 

aulbus pabulum et diarrhoeae refiflentes. In Helue- 

' tla ex lis potus, cereuifiae aemulans, praeparatur. 

Pauperes baccascrudas edunt InGermanla. 

T R I G Y N I A. 

237. SORBVS. L. G. 679. Spelerllng; Qmtfchbeer- 

baum. Germ. Quicken, or S;'rvlce-Tree. Angl. 

-Sorbler. Gali. 

661. Sorhus foHls plnnatls vtrlnque glabrls. linn. Syft. aucupana* 

p. 465. BOEHM. n. 405. SERT. Llpf 11. 93. BLACKW. 
t. 17 ^ CRAM. t. (S- / 

Pharm. Sorbi Aucu-pariae Baccae. 

Vi>ac]fpeicrling\ Vogelbecrbaum; Abrefche ; Ehere- 

fche; Quitf-hcrn; Qiiitfchbeerenbaum ; Eberefchbaum; 

Ebjcken ; ivdder Sperberbaum ; Arjchrbjel ; AreJJel. 

Germ. Quicken - Tree ; Qmckbeam; Roan-Tree; 

R 3 Moun^ 262 CLASSIS XI I. 

M.07intain Afh, Angl. Sorhicrfauvage^ ou Sorbier des 
chajjeurs^ ou des Oifeler/rs, ou Cockene, Comier^ Co- 
retticr, Sourbier; Sormier, Harlajjier, Branjis Ga!L 

Jn iyluJs areisque, pslll.i. quoque in der Allee et 
hortis priuatis ; im Lehrfcken , fVinhlerifcken et 
Irierifcheu Garten.etc.Fl. Mai. lun. Arbor. 

Vf Baccis giillinae, turdi, pnileres aliaeque sues 
vefcuntur, dehinc pro laqueariis aucupum inier- 
vlunt. Folia pecoribus pabulum. Lignuni m nfis 
fabriiicandi.s, radiis rotarum , temonlbus, mRnubriis 
iiftularunj tabaciraruni, valde optum. Nodoii bacu- 
11 exhocceiigno a.rufticisnrte patantur. Radix pro 
manubriis cuitrorum j cochlefiribus etc. Succus 
baccarum puTg.-^ns. Batcae coUig-i debent ante frigus 
incepfiim er beiie (icciri. Homines fuperflitionis ple- 
ni Incantari fihi imnginantes, e ramis flectunt coro- 
nam eamque Infigunt parte venrficio tacta; qua ra- 
tione mellus iis ciTe faclum putant. 

PENTAGYNIA. 

a) Floribus completis ; calycibus fwperis, 

238. MESPILVx L. G. 6«i.Mifpeln. Germ. xMedlar- 
Tree. Angl Nefliler. GalL 

fyracantha. 66a. * Mf/pi/«x fpmofa, foliis lanceolato-ouatls, crena- 
tlsj calycibus fruclus obtufis. linn. S\ ft, p. 466- n. 
I. Dv ROi H^'rbk. I. p. 413. SERT. Lipf n. 57. 

Oxyacantha Diofcorldis f. Splnaacuta, pyrlfolio. 
C. B. P. p. 4^-4. 

Dcr immergrilnende Dorn. Germ. Evergreen Thorn^ 
or Pyracantha. Ang-l. Ncfflier Buijfon arclent. Gall, 

In dumetis, fed raro v, c. In Infula ante Hortum 
ad GrojSwolkau et in Serto nunc plantata copiole ad 
coUem wo man zur Hintcrgalfe qeht et in hortls fub- 
urbnnis frequens. Fl. lun. lul. Frutex. 
germanica. ^^^ Mcfpiltis mermls , foHis lanceolatis fubtus tomen- 
tofis, fioribu? folitariis, feffillhus. linn. Syft. p.466. 

BOEHM. n. 416. SERT. Llpf n. 5^. BLACKW. t. I 54. 

Pharm» ICOSANDRIA. PENTAGVNIA, ZS^ 

Pharm. Meypi/ipTuctus, Semina. ^ 

Gemeiner Mifpelbaum ; Mifpehi f. HcfpeJeivbaum. 
Geira. Covivion., or Dutch Medlar. Angl. Neflier 
conimiLn des hois. Gail. 

In lylnls ct fruticetls, auf dem Gickerlingsberge et 
in multis hortis frequens. Fl Mnio. Arbor. 

Vf. FoUa etraceml corlis parandls apta. GLED.Fru» 
£lus, quamdlu afborlbus iniidet, femper immaturus, 
qui de re decerptus coiiocatur fuper ftramenta adma- 
tura dum. In Gallia fruclus Saccharo condiuntur 
ct addlto butyro, cum vino faccharoque frigun- 
tur. 

664. * Mejpilus inermis, foliis ouatts, integerrimis : Cotoneafter» 
fubtus romentolis. linn. Syfi:. p, 466. n. S. dv roi 
Harbk I. p. 420. sert. Llpf. n. 59. Fl, Dan. 1. 112. 

CRANZ. t. 2. f. I. 

Chamae MelpIIus cordi. C. B. P. p. 452. 

Ztvergniiftelbaimi viit diiukelrother Fruchf, wilde 
Outtten; Bergquittcn. Germ. DtvarfQuince \BaJtard 
Qjtince-Tree. Angl. Nefflier de Gcsner. Gall. 

In montlbus et locls rupeftribus bei Pforte Cel. D. 
Ludwig ante paucos annos inuenit et ego quoque < 

bei Pforte auf dem Knabenberge et In muris Scholani 
munientibus vidi; porro quoque In [niula ante Mor- 
tum f-Fdlkauicnfem, m Serto etplurimls hortis fubur- 
banis. Flor. Maio et lunio. Baccae rubrae maturae 
Autumno. 

Obf Saepius modo 3 ftyios et 3 — 4 femlna nume* 
raui. 

239. PYRVS. L. G. 682. Birn- et Apfelbaum. Germ^ 
Pear, or Apple. Angl. Poirier, ou Pomniler. 

661^. Pyrus folils oblongo -ouatis Ineuibus, laeulter Pyrafter, 
dentatis; floribus vmbciilferis : fructubreuiter pedun- 
culnto. wiLD. n. 4 7. i 

Pyrns iyiueftris. C. B. P. p. 439. dvham %bor. 
T. l Pl. 4 . 

Pifrafi-r; tt'ilder Birnhaum\ Feld- Holzhirni'n\ 

Wuidhirnen\ Saubirnen; Knotelbaum; Holtgen; Hu- 

R 4 zeln^ 2^4 CLASSISXII. 

zeln. Germ. PVild Pear Trce. Angl. Poirier fauvage, 
GAl 

In fyluis, im Rofejnhale, im Univerftatsholze^Yns- 
qiie et Im aruorum mar^inibus paflim ; prrro ad fepes 
hoitorum rufticanorum, im Zfchocherjchen Holze^ in 
dcr K vunerei etc. Fl. April. Maio. Arbor. 

-Vf Flores praeclpuum aplbus pabulum. Frucli- 
bus fiTes bene ibglnantur. Lignuin tenax, durius 
quam fequens et Inftiumentls oplficum conticiendis 
vsld- aptum. Caeterum Piirns Piirafier eft omnluin 
ia'Iu'rum mater: Potum ex his fructlbus praepara- 
tum mirerrliTium vocat Hallerus. 
communis. 666. Pz/>7<i- tollls fenatls, laeulbus ; pedunculls corym- 

bofis. LlNN. Syft. p. 466. BOEHM. n. 417. BLACKW. t. 

45 .^ 

Gcmeiner Bimhamn. Germ. Cultivated Pear - Tree. 
Angi. Poirier cultive. Gall. 

In hortis, ambulacrls circa pagos et In pfigls ipfis 
vald'J frequens. Omnes varietates, quarum ' o reccnfet 
MiLLERVs In fuo Diclionatl > magis ad hortlculturam 
pertlnent , quapropttr illas huc commemorare 
mltto. 

Vf. Ednntur Pyri fruclus maturi crudl it coctl. 
Sienlm ex arboredecerpuniurfalabriores, qua.nlidlu 
conf rvantur. Vfus culinaris notllliimus. 
malusiyUief. 55^^ Pijrus foliis acuminatls, fubtus hlrfutls, pedun- 
culls vmbelllferis fubfeftilibus. — blackvv. 1. 178. 
CRAM. t. 19. 

Malus fylueftrls. C. B. P. p. 4^:;. 

fVilder Apfelbaum; JVald {. Holzapfel '., Sauapfel. 
Germ. Crab Tree^ or IVilding Apple. Angl. Potiimier 
fauvage. Gail. 

In fyluls, im Rcfentliale, nunc etlam paflim in der 
AUee ■ vor dem grimmifchen Thore. Flor. cum 
pr^orl. 

Vf Haec arbor proxlme poft Crataegum quoad duri- 
tiem h'gn?adrotasmolendlnarlasvaldeldonea. Flores 
egregium aplbus pabulum. Fruclus fulbus. 
Malus. j56<^^ Pjfr;^/!x folils ferratis. vmbellis feflillbus. linn. Syft. 

P. 466, t\. 3. EOEHM. n. 418. 

Pyrus ICOSANDRIA. PENTAGYNIA. 2^5 

Pyrus folus ferratls, pomis bafi concauis. linn. 
Fl Suec. i6v.. n. 432. 

«Var. x) Malus iatiua, fVucm fubrotundo, viridi '«^praromila 
fenueineo. ToQrn nftp.6:!^. 

/3) Maluspomisredolentibus, acido-dulcibus. /3) Bov^rior- 
Schwenk. Slier. p. 303. ' feriaha. 

Pharm. «j Foina Renetiim. (i) Foma Borsdorfe- 
riana. 

Zaknier Avfdhaum ; G artenayifelh num ; gemciner 
Kgchavfcl Germ. Coimnon A-pple Tree ; «) Frenck 
Remiet ; ft) Borsclorferian Apyle- Tree. Angl. Fofn- 
niier C7dtive\ ac) Reinette francke\ g,) Fomme de 
Borsdcrf Gall. 

Hae et permultae aliae varletates, quas praetercam, in 
hortisnotfratibusetpraeprimis var. f3. inpago i30j-/c^or/* t 
di6:o, coluntur, et apud nos indeliciis prae aliis ha- 
bentuf. Poma huius varietatismaturefcunt autumni 
inliio. Poina autem reiiquarum ratione qualiratis, 
faporls, coloris et pro diuerfis maturatationis tempo- 
ribub in InHnitum variant. 

Vf. In cullnis valde vulgaria funt omnium poma 
varietatum etedunturautcocta, autafiata, velquoque 
frequentius crudso Gelatina ex pomis decorticatls 
et probe enucleatis praeparatur coctione cum aoua 
pura in pnltem redaclis, tum expreffione fucci , ad- 
dito Saecharo. Syrupus inprlmis pomorum Bordor- 
feriariorum pergratus in^uiTi laudatur. E pomlsma- 
xime aufteris modo maturrtis, Spirltus extrahitur 
pariter, ac vini (pecies cr.nficitur, quam Vinuvi Fo" 
macemn (i. e. Cidre) appellare folemus. Poma cruda, 
fub fera vefpera comefta, multum ad euphoriam con- 
ferunt, facillime digeruntur, aluum leniter laxant, 
fcorbuto reuftuntet immoquoque, vt refertur, calcu- 
lorum genefin retinere poflunt. 
669. Fyrus follis integerrlmis floribus folitariis. linn. Cydonia^ 
Syft. p. 467. n. 6. BOEH.M. n. 419. jacq. F1. Auftr.V. 
4. t. 342. 

Var. «) Cydonla foliis oblongo-ouatis, fubtus to- ef) oblonga, 
mentofis-, pomis oblongis bafi productis, mill. r, 

BLACKW. t. 137. 

R § /3) Cjr. 266 CLASSISXII. 

/*) malifor- Var. /8). Cvdonia foliis ouatis fubtus tornontofis, 

mis. pomis i'0'u;:dioribus. mill. 2. dvham Arbr. et Ar- 

buft. V. I Pl. ■s- 
' Phirm. Cydoniae Fru£las, Succus, Cortex, Se- 

mlna 

Gememer Qj.iittenhaiim\ ot) Q^iilttenhiriie\ Birn- 
quitte; fi) AeffcJmiitte. Germ. . Ojiince Tree; «) 
Pair Qtiince ; fi) Apple Qjiiricc Angl. Coignajjicr ou 
Coio^niet commnn\ <x.) Coignajjier ohlong^ onFemeUe\ 
Coudounier; ji) Coigiinfjier vicle^ ou pomme. G\\. 

in lepibu,s dumetisque paifim ; in Imrtis autcm fre- 
quentius. Fi. Mal. Arbor humllis. Poma Octobre 
mafurfi. 

Vf Poma in culinis vfitatiflima et vel coquuntur, 
vei aromnfibns condiuntur. Gelatlna 1". miua e fuc- 
co, vtl e ponis vul^ailbus, paratur. Poma var. (i. co- 
ctione colore magis rubro gaudent et ad condlmen- 
ta aptiora. 

b) Floribus comfletis ; cahjcihus inferis, 

240. SPIRAEA. L G. 6H6. Spi.-rftoude. Gcrm, 
Spiraea. Angl. Spaireile. Gall, * Fy titicofa^ falicifolia. 6"0. * Spiraca fnllls lanceolatls, obtufis, ferratis, ntjdis, 
floribu> r^cemofis. linn. Syft png. 471. n. 2, sert. 
Lii.i n. 9 ,. KEbN B. 11. p. 94. t. 135. DVftAM. Arb. 
T. 11 P'. 7 . 

JVetdttnhinttrige Sfierflaude Gerni. ^ViUoiv-kavecL 
Sfiruea Anji,!. 

in h'irris mu!t*s., praecipue In \\orto Bofiano nunc 
fponte C!e(ci!,in ^Vxh.utmpphoxtoLekriano.il^Vinkltria- 
no i t Tricrnnio^ ctc et ad fWficul.is bci deverften H''achs' 
hleicke prop? hoituui Pfijjmdorf gegen iiber; ct In 
In{'la ante h' rtum f-Voelkauienfem: patfim in «S^rjo 
plantata ' Fl iun. Fiurex. 
' 675 ■* Sy^irrrei? fpiiij; l^nceolals acutls, apl» e ferratls, 
rio'U.u^ d plKito- racemofis. dv roi Haibk, U. pag. 
430. SERT, Lipi. n 95. 

■WeiJS. I C O G A :' D R I A. P E N T A G Y N I A. 26j 

WeiJShiuhcnde Spierflaude, Germ. Wliithe FlowC' 
rivg Spit-aca. Ang!. Sfiree a FUur blanche.GaW. 

Hibitar proprle in America T pienr-.ionali . ledpal- 
fim m (iuniefisnolb-atibus, e. g. in lifula iuxtaHor- 
tum ad Gi^ojht-oika:.! repcrimr : porro in Serto copio- 
le nu.ic cultus frutex et in omnibus hortis ipiendi- 
dis fubuibanis etc. Fior. luiio in Septembiem vs- 
que. 

Ohf. Differtapriori, foliis mn[ris longiorlbus, verf.is 
apl^i-^m priuilo latloribus, longe petiolatis, larius 
dentatis, 'aete viridibus. Kacemus iaxus: Petaiaal- 
ba. Hic fiutex ob fiulchros flores et foHa pulchre 
laete viridia ovnat friuicet:i e; ; mtmlacra. 

672. * Spiraea foiiis lobatis, ferratis: corymbis termina- Opulifolia. 
ilbus, LiNN. SyiL p. 472. n. II, dv roi Harbk. II. p. 

436. SErsT. Lipf. n. 97. 

Spiraea Opull foilo. Tourn. Infl. 618. 

Sfierfiatide mit Wachholderblattcrn. Germ. Gel- 
der- Rofe- leaved Spiraea, or Nitie Bark. Angl. Boif 
afepr ecorces. Gail. 

In Vlroinia et Canada habitat. Apud nos quoque 
In dumetis v. c In Infuia ante pagum Grofiwulkau et 
ad Stotteritz poft hortum Wcifiamim\ \n Serto et 
multls hortis haud infrequens. Flor. Malo et lu- 
nio. 

Hyemes facile perfert noftrjtes et In omnl folo 
crefcit. Flores Ino.dori corymbum formantes. Pe- 
tala aibida. Stamina pallida. Antherae rubellae. 

** Herbaceae, 

673. Spiraea follls Interrupte pinnatls: foliolls llnearl- Filipendula. 
lanceolatls, Interrupte ferratis, glaberrimis; floribus 
cymofis. LiNN. Syit. p. 472. n. 14. boehm. n. 542. ' 
BLACKW. t. ^^*'. Fl. Dan. t. 6^^. 

Pharm. Filipendulae i. Saxifragae rubrae Radix, 
Herbsi. 

Erdeicheln\ Tropfwurz', Weinhlume\ Haarflrang; 
Wildgarben; rother Steinbreckl Germ. Dropwort, 
Angl. Filipendule. Gall. 

In 2^8 CLASSIS XII. 

In pratls montolis, aufdevi Gickerlifigsherge ^ av.f 
di.n WitfejJ kivter > iir.ndorf, uud bei RiichuarsdQrf 
anfdtm Behcmot bei Kriphiinc , po(l Tauckam iiv.ten 
am Minmberge etc. Fl.luri. lul. Peiennis. 

Obf Herbam x?:^Y^mir\teq\nM.attujch> Radicestube- 
rorae liccatae et in farinam coHtufue, panem vlcsrium 
praeiient efulentum. Kadlces fues in deliciis habent; 
fed prata deprauant, quade re eradicand:;e. Si flores 
in ficte elixantur, grato fapcre lac inibuiiat. 
Vlmnvia. 674. Spiraea fo iis interrupte pinnatis: folioHs ouatis, 
biierratis, fubtus canis, floribus cymofis. linn. Syft, 
pag. 472. n. 15. BOEHM. n. 421. el.\ckw. tab. 465. 
FL Da7t. t. 547. 

PhTm. Cajnrinae £. Vhnariae Radlx, Herba, 

lohamiis- f. Gsiswcdel; Geisbart\ Schwu!Jtkraiu\ 
Madejiifs . MiiH. Maikraut; Wiejenkojngum ;Krampf 
kraut; Wurnikraut Germ. Oueen cf the Meadows; 
Meadnw Swect. Angl. Ormitre, ou Reine des fres. 
Peiite barbc d.c Chevrc \ Vignette. Gall. 

In pratis hvimidis, «?« Eittritjch et Schonfeld., In 
dumetis fcre omnibns hinter dcm Brandvoriverke nack 
Zfchacher^ im ZJchockcrJchcn Holze^ im Rofenthale 
lcilicft hinter der Funkcnbiirger Wiefc; In dumetis 
ibldem Intcr haec prata et ver.us Laierltla et aliblfre- 
quens. Fl. lun. lul. Perennls. 

Vf. Sub feiiis rufticorum paulmento Infternitur, 
vt ^iercm p "Tificet gratumque excltet odorem. linn. 
Herba finctoria. Capri aulde herbamdeuorant, equi 
Ct pecora contra fuglunt, 

POLYGYNIA. 

241. ROSA. L. G 6si7.Rofe. Germ. Brlar or Rofe- 
Tree. Angl. Rofier. Gall. 

* Germinibus fubglobojls. 

Eclanteria. 675.* JRo/a calyclhus femipihnatls : germlnibus globo- 
iis, gl bris: ped nculis petiolisque hlfpidis glandu- 
lofis cau^e acu! is fparfls ruiuis: foliolls lubfotundls 
{erraturls giandulofis. dv roi Harbk. II,. p. 337. 

Rofa ICOSANPRIA. POLYGYNIA. 2^9 

Rofa Eglanteria germinibus olobolls pediinculis* 
qiie gabris, cauie acuiels iparlis , reftis, petiolis ica- 
bris, ibiiolis acutis. linn. Syft. p. 472. n. i. 

Rofa , fylueliris foiiis odoratis. C. B. P. pag. 

\Vcinrofe\ tuohlriechencle Roje. Germ. Common 
Swect Biiar. Augl. Rofier Eglantier. Gall. 

In Aplbus hortorum rufticanorum, et in dumetis, 
fed rarius : in horfis autem iuburbanis intia tru. .-':s 
arboresque exoticas valde freqiuns; in Serto 
pa!iiin. Fi. lun, ct lul. Frut. 

Ohf. Folia 5 pailim quoque 7 foiioiis conilantia, 
fubo.biculato-ouata, dentata , glabra, fubtus lanu- 
gine rubtlia obtecta. Fetioli pUis et globulis gian- 
duioiis Jnftnicti. Pedunculi hilpidi. Cahjcis feg- 
menta fecundum petalorum loiii,itudinem faepe inte- 
gra et maiglne lanugine aibida obitlfa. Cor. i'vtula 
parua , emarginata, albido- carnola (nec fla-ia';, et 
bene iuaueoientia. Fruclus giobofus, pafiim quo- 
quepilofus, et ii maturus tuncnio-ro Imbuitur cc-lore. 
Folia etPetaia huius odorem iptrgunt ium)ili'nuin. 
Saepius verotirutex falfeconfufus ell cuni Rofa lutea. 

MILL. 

676 * Roja germinibus iubglobnfis aculeatisque, ncu- rubiginofa. 
lcis recuruis, follis iubtus rubiginoiis. linn. Syft. p. 
473. n. 2. jACQ. Fi. Auftr. V. i. t. 50. 

Rofafpinisaduncis, foliis fubtusrubiginoiis. hall. 
Flor. 1103. 

RoJlfarlngeRofe.Germ, Eglantine., or Sweer Bi iar, 
Angl. Ixojier rouille. oall. 

Ad fepes et in dumetis paiTim : porro in Horto 
Bcfiano oben bei dem Gciviiclishniife fub arboribus et 
in perplurirnis hortis fuburbanis. Fl, Exeunte Malo 
et lunio. 

Obf. Rami acule,is longis fparfis obfeili. Folia e 7 
foliolis ouatis, acamin^tis, ferratis, c ^mpoii a. Pe- 
tioiiaculeis minufiitimis reflexis obtecti. Flores ex 
auvantio purpurei odorem cimicum fere iimilem exlia- 
larjtj folia contra pergratum, 

677. ' l^/O CLASSIS XI r. 

lutea. 677. * Rofa calyclbus femipinnatls : germinlbus globo- 
•fis pedunculisque glabiis, folioHs ouatis, glabiis, fer- 
ratis, ferraturis p tiolisque villolis gtanduloiis : cau- 
le flculcato. DV koi Harbk. If. p. 344. , 

Rofa lute^ limplex. C. B. P. p. 4S3. 

Var. ,/3) Rofa luti.a iiiult*plex. C B. P. l. c. 

Dic gelbe einfackc Rofc. /3) Die gclhe gefiillte Rofe, 
Germ. Single yelloiv Rofe. /3) Doiible yelloiv Rofe. 
' Angl. Rojier a fteur jaun Jim-ple et var. cLouhle. 

In iepibus dumetisque iparfim: in horto lio/I<7?/o 
in iisdem locis cum piiori etlnhoxio hehrimio, \Vi?tk- 
leriaiio , 'Tricriavo etc. frequens. Fl. luu. 

O^/ Kadlx, vt inpriori repens. Rami aculeis co- 
piofis rufis obfelli. Folia e 5 — 7 foliolis conftan- 
tia. 
elnnamomea 678' * jR''/^ calycibus integris: germinibus globofis 
peduncufisque glabris, caule aculeis ftipularibus, 
petiolis fubinermibus. linn. Syfi'. p. 473- n. 3. 

Rofa odore cinnaniomi. C. B P. p. 4S'3. 

Zimmtrofe. Genn, Cinnamon Rofc, Angl. Rojicr a 
odeur de caimtlu. Ga!I. 

In Europa auftrail proprie crefcit: apud nos autem 
In fepibus paflim et copioie in hortis perplurimis. Fl. 
Maio. Frut. 

Obf Folia communiter 7 foliolis fupra glabris, 
fubtus tomentofis, conftantla. CoroUa fimplex, fae- 
plus luxurians, pur})ure ;, odore cinnamomeo. 
fpiiiofiffima, 679. Rofa caiycibus integris: germlnibus gtobofis gla« 
bris: pedunculls hiipidis: caule petiolis aculeatlfli- 
nils: foliolis lanceolato- ouatls , ferratls glabris. nv 
ROi Harbk. II. p. 339. 

Rofa Jpnioftfftma germinibus globofis, glabrls, pe< 
duncuIJs hiipidis, caule peiiolisque aculeatlifiinls, 
LiNN. Syft. p. 473. n. 6. BOEHM. n. 471. Fl. Dan. t. 

39H- 

Erd -Feld - Hahcr - flachlichte Rofe; Marterdorn. 

Germ. Dwajfor Whiie, Scoth Rofc\ Burnet-lcaved 
Rcfe. Angl. Rofier trh- epincux. GsU. 

Ad agrorum terminos, In dumetls fepibusque, ad. 
■ Templum St. Theclac et in hortis plurisnis. Fl. lun. 
et 5ui. Frut, 

Ohf ICOSANDRIA, POLYGYNIA. 27I 

Obf. Frut. ereclus humllis, blpedalis altior , fpinis 
latis vaiidi^annatus, inter quas ipinulae minoiesmol- 
les flexilesque confertiin poiitae lunt. Raiol alterni 
diu rgenteslpinulis nioilibus, flexibilibus, deniiflitrjls 
obiefli. Foiin pinnata : folioliii 7 — 9 pf^ruis, fere 
fuborbicuiatis, iubleflilibus, ip.ipari petiolafo, lerra- 
tls, laete vlridibus, o^labris. Stivnlae foiiorum m-ir- 
g-ine pilis capitatis ciiiatae, 5>eg-menta Cdacis 5, 
lanceolata, scuminata, integeirlma. Cor. 5-r- peta- 
la : Petalis fubrotundls obtuiTs, Integerrlmis vel apl- 
ce leuilTime emarglnatis, alhldib, odcratis. Bacca 
fubgloboia, glflbra, feinlna piuriiua contlnet et m\- 
turiratis tempore nlgra euadit. 
680. * Rofa calycibusfemlpinnatis: germinibus giobn. villofa. 
iis pedunculisque hiijoidis, caule petiolisque culeatls: 
follolis ouatls tomentoiis. dv roi Harbis.. II. pag. 

i?o/« f?7/q/agermlnlbus globciis, aculeatis, p^dun- 
CuUs hifpidis, caule aculeis ipinoiis, petioiis aculea- 
tls, follls toinentoiis. linn. Syii. p. 474. n. 9. jahn. 
n. 7. 

Rofa fylueilrls pomlfera malor. C. B, P. pag. 

484- 

Grofic Hagenhiittevrofe : grofie f. ivii.le Haifnbutten' 
tragcfide Rofe j die rauckbiattrige Rofc 7nit dtr grofeu 
Fruckt. Germ, Greater ivild Apvle-beciriiig Rofe. Angl. 
Rofier veht; Elcgavtzer keriffon; Gra?id Roficr agros 
fruit efineiix. Gall. 

In locls arenoiis elatlorlbu^que auf dem Gicker- 
lingsbergeCtX.iAUfiivl reperite? quoque in vlnetis di9:Is 
polt T«?/c/irt7« pailim aliblqueetlnpiurimishortis.Flor. 
lun. Frutex. 

Obf Ca/. Slgmenta 2 ouata Integra, 3 iemiplnna* 
ta, iubtus pilis bieuibus emlnentibus blfpida. Cor. 
5 — petala: P-^talls ex orblculato-cord-^rls , obtuiis 
apice emarginatls, laete rubrls. Pedtinculi pnl Icem 
longi, hifpidie ramorum aplce foiitaril, aut duo cnn- 
iunclim luxta fe In vlcem prodenntes, iinguli vniflo- 
rl. 5"rz;/. vlx vllus ; illgm. caplLafum, fufcum. Bacca 
ouata, puncVu'is fparfi- eminen!-'bus fcsbrlafculne vel 
glabrae, fol. alterna plnnata feptena, fumma fioralia 

ternata •, 272 CLASSIS XI L 

ternata; plnnls oppo{itIsfefIiHbus,ouatis, acutiuscuUs, 
acute dentatis, Viiinque mollibus, palliie vindibus. 
Fiutex et rnmi fpinis ktis validis ncutiifiinis obielli. 
Flores aiiteeuolutionem extus rubelli. 
prouineialis. 68 r. * Ko/i calyclbus femipinnatis, o-ermifnbus globo- 
fis; pedunculis petloiisque hifpidis; foliis ouaio-acu- 
minatis lubtus viiolis, lerraturis giandulofis. dv ROi 
Harbiu II. p. 349. 

Rofa purpurea. C. B. P. p. 484. 

Var. x) Rofa prouInciaUs raaior flore pleno ruber- 
rlmo. HORT. Ang!. t. i§. blackw. t. y§. 

/3) Rola bafilica ex albldo colore et rubello varle- 
gata. DVHAM. Arb. 12. uiLh. Pl Tab. 221- 2. 

Pyovifizroje; Knopf-'\\ Kolilrnfe <k) gefiiUte Pro- 
vmzrofe; fi) roth und iveifigeftrefte Rnf\ hmtte Ro- 
fe; Tag- nnd Nachtrofe. Germ. Provcnce Rof: Cab- 
bage Rof; <k) Provence douhle Rofe; (i) Ycrk and 
, Lancafier Rofe. Angl. Rofier de Provevce; (3j Rofier 

h fleur jni-partie de rouge et de blanc, Gall. 

In fepibus et dumetls paiiim et frequentlus in hor- 
tls cum varletatlbus. Fl lunio. 

Frutex 3 — 4 — pedail.s ramls fiiclle propagatur. 

Folia 5— enis foliolls craiTis, acuteouatis, conftantin, 

fupra laete virldibu^; et glabris, fubtus vero vcnis for- 

tiorlbusetvilioiis inilru8:a. Petioll peduncuilque acu- 

lelsminutlffimlsarmatl. Cal Scgmenta modo int--gerrl- 

ma, modo laciniis plurlmlbus excifa. Cor. {i.nple>: 

laete viridis et msgna. plena magis laete rubra et 

I parua. Co>. vero petalis varlegatn lcniipieno, iedmai. 

j ior, quam Cor. fimplex. Infuper Flores ornnes odo- 

rem fortem er bene fuaueolentem fpargunt. 

feinperui- 682. * Rofa germinlbus gloiiofis pednncnlis,que hllpl- 

vens, ^jjj . caule petiollsque aculeatis: folioiis litnceolatls 

fubcarnofis perennantlbus. dv roi Harbl<. II. pag, 

358. 

Rofa fempeniirens germinibus globofis peciunculis- 
que hifpidls, caule pijtlollsque aculeatls, floribusfub- 
unibellatls. linn. Syft. p :-~j,. n. M. 

Rofa mofchata femperuirens. C. B. P, p. 482. DiLt. 
Elth. Tab. 245.,f. 317. 

Tinmer- ICOSANDRIA. POLYGYNiA. 273 

Immevgruiie Rofe. Germ. Ever • green Mufk Rofe» 
Angl. Rofier toujonr verd, ou a fleur jnusquce. Gall. 

la hortis pluiimis vulgarls et paffim ad fepes hor* 
torum. Fl. lun. et lulio. 

Olf. Radix valde repens. Raml procumbentes. 
Foila e 5—7 foliolis acute obiongis, dentatis, obicu- - 
re vlridlbus, compolita. Odor florum pergratus. 

*'* Germinihus ouatis. 

683.* jRo/« calycibus femlpinnatis- o-ermlnibus ouatIsC2>^*ifoli4. 
peduncuhsque hiipidis: caule hiipido aculeato: pe- 
tiolis glandulohs, foiiolis ouatis ierratls, fubtus piloiis. 
Dv ROi Haibk II. p. 367. 

Rofa centifoila germlnlbus ouatls peduncullsque hl- 
Ipldis, caule . hilpldoj aculeato, petloHs inermlbus. 
' LiNN. Syft. p.. 474. n. II. 

Rola mutlplex media. C. B. P. p. 482. 

Zentifoliejirofe ; hnndertblnttrige Rofe\ roth ge- 
filllte tvohlriechende Rofe. Germ. Dutch hundred-ka- 
ved Rofe. Angl. Rofier de Provins ^ ou a ccnt feuilles, 
Gall. . ' , . 

In hortls fere omnibus et dumetis vnlgarls. Flor. 
lunlo. 

O/^/ Frutex 3— 4— pedalis. FoHa 3— 5— nata: 
follolis malorlbus, quam In antecedentibus, ouatls, 
duplicato-dentatis; fupra laete vlrldlbus et venofo- 
rugofis, fubtusex viridipubefcentlbus, venuils et pl-* 
lls notatis. Dentlcuil foliorumexfufco-virldefc€ntes> 
Petioll punftuiis emlnentlbusrubris obfeffi Pedun- 
culi hiipidi et glandulls rubris notati. Flores palll'' 
do-fangulnei. 

684. * Rofa calyclbtis femlpinnatls : germintbus ouatls Damarcend. 
turgldis pf^dunculisque hiipidis: caule pctlollsque 
aculeatis : fTlioli<; oui.tls acumlnatls, fubtus fubulllo* 
fis. Dv Roi Harbk. li. p. 370. 

Pharm. Rnfie Damafcenae Flores. 
Damafcener Rofe. Germ. DamafkRofe. Angl, Rofier 
de Demafce. Gnll. 

In hortis vbique occurrlt. Fl. lunlo» 

S Ohf 274 CLASSIS XII. 0/'/ FoUa 3 -5— nata; foliolis ouato - acuminatis, 

denficulatls, fupraobfcure viiidlbus glabrisque, iub- 
tus autein p liidloribus et paululuai tometi o{is. 
Fr'.i£tub cr?.ne ouatus, acuieis rdbris obfenTus. Cal Seg- 
menispinnatitida, refiexa. Flores pergratumcxhalan- 
tes odorem. 

Ff Communiter condiuntur falc cullnari flores re« 
center iiccari , vnde odor permanet. Aqua dffti lata 
Roiarum in adteclibus, oculorum tr^equenter adhibe- 
tur, 

Gallicsu 685« * ^^fi calycibus femiplnnatis, germinlbus ouatls 
• pedunculisque hifpidis: caule petioii^que hlipido- 

aculeatis: foliolis ouatis, fubtus viliofis. dv roi 
Harbk. I[. p. 363. 

Rofd gallica germinibus ountis pedunculisque hi- 
fpidis : caule petiolisque hifpido - aculeatis. linn. Syft. 

p. 474. n. 13. BLACKU. t. M". 

Kofa rubra multiplex. C. B. P. pag, 481. dvha.m. 
Arb. T.IL PI.55. 

Pharm. Rojiie ruhrae Flores. 

EJJigrofe ; rothe £. Afothsckerrofe ; Zuckerrofe ; 
Sanimitrofe. Gerni. Gallican^ or Red Rofe. Angl. Ro' 
fier de Prance. Gall. 

In bortis vbique. Fl. lunio, 

Oif. Folia e 3— 7 foiiolis oUuiis, profundius den- 
tatis, fubtus tomentofis venofisque; iupra contra lae- 
te viiiuibus et glabris. Cahjcis fegmenta 3 modo 
plnn-tim Ineiniata", omnia autem expanfaj ccncaua 
et margine lanuginofo ornata. Bacca ouata pllis 
fufcis hifpidis cincla. Fiores ex pallido rubri odorein 
gratum habenr, 

canifta. 686. Rofa calycibus femipinna^is vlllods : germin^bus 
0U3tis peduncu'isque giabris. petiolis lubliilpidis : 
folioUs ouatis muGronatis, dv roi Harbk. II. pag» 

359- . . . - . 

Rofa canlna germlnibus ouatis peduncullsque gla- 

bris, caule petiolisque acuieatis. linn. Syft. p. ^-^» 

n. )6 BOEHM. n. 450. BLACKW, t, 8, CRAM, tab. ,6. 

F/. Dan. t. 535. 

Pharm, I C S A N D R I A. P O L Y G Y :,- I -v. 27^ 

Pharin, Rojac .Jifhieftris Fiores. 

Cz/?70ftvirz Frucius j Semlna. 
Bedc^nar Fun«?us. 
Himis- Heckroje; gemcme wilde RoJc\ Feldrofe ; 
Horn-Dor7t ZaunroJe\ Hagedornroje ; Rojeudorn; 
Hr.gcbuucn ; Hanebutten ; Hazjnbuttcn , Havthbtgcn ; 
Hawhockcn\ Wiegcr.Jlraiich; i-Viefcn., Hcneklbjsgai\ 
Arjckkiczeln ; Arfrkkratzeln ; Schlafkuttz; Schbfnauz, 
Germ. Couunon ivild Sriar; Dogs' Roje, Hep-tree^ 
or Hep-bujh. Angl. Rojier cania; Eglantier Jhuvage ; 
Xjratccul ou Chinarrcdov. Gail. 

in iepibus et daii)etls, bei dem Piilvcrthurjne^ ad 
fepes bci defnfaulen Angcr nicht weit von detn Triub- 
chen etc. ad viam publicani verlus Eiitritfch, poft 
Taiicham et ibidem in vlnels frequens ; porro ir> plu- 
rimishortls rufticanisetc. Fior. Malo et lunio. 

Ohf F?-«?i?A- K.agnus, craiTus,fpInis valldlsaduncls 
obfedus. Fo/. alteins pinnata ; plnnls.s — 7 oppofi- 
tls fubfifliUbus, Impnri couam termlnante, omnlbus 
caeterum ouato-acudilnatls, acute dentatis , fuuerRe 
laete-Inferne palilde vlridlbus, glabrls. Sti-ptilae ia- 
gltcatre, glabrae, clilatae. Crt/5/c. fegmenta lanceola- 
ta, 2 Integra, 3 femlpinnata, e rainorum aplce loll- 
tarll. Bacca ouata, fplendens, glabra, maiurltate ex 
fanguinco-purpur-^a, i^ plurRqueiemina inctudit. 
,..•. _ yj] Baccae bene maturse, ficcatae Pt probe exaci- 
-' Tiatae coquuntur In -'uscuiis palato gratls. Baccae additis 
pafTalis maioribus co£i:.--e, dein cumcame bubuiina la 
patinls dlfpofitae, fuauUTimam exhlbentpanaceani 
rurlcolls Luiatiae Infeiloris. Infuper ex his baccis 
paratur decoclum anuofum, faturatum, addltls pnflu^ 
lls, pruneoiis et faccharo, quod, coiatlone Inftltuta, 
meniis imponitur. Foiia corils parandis apta. 

687-* i?e/?germlnibus ouatls glabrls, pedunculis cau- pendulina. 
leqiie hiipidls, petlolis inermibus, fruci:ibus p::ndu- 
Hs. LiNN. Syfl. p. d-^.' n. 19. dv roi Harbis. II. pag, 
369. DiLL. Hoit. Eith. t. ::45. f. ^ij. 

Die Rfje mit ' hiin^cnden Friichten. Germ. jLo7/f- 
fniited Rofe. Angl. Rojier afinnt ■pendant, Gall. 

S 2 Tn ^-r(^ CLASSIS XII. 

In Tyluls iuburbanis pafTinv, in fepibus, dumetis 
et hortis fere omnibus frequens. Fl. Exeunte Malo 

et lunio. .... , 

Ohf. Frutex 5 — 7 — pedalis, aculeis validioribus , 
anratus. Petlori aculeis deftituti. Pedunculi cum fru- 
clibus veiius terrani nutant. 

olba. 688-* Rop calycibus femipinnatis, germinibus ouatis, 
glabris. peduniuUs hifpidis : cauie pvtiolisque villo- 
lis aculeatis : foliofis ouTtis, fubtus viiiolis. dv ROi 
Harbk. Sl. p. 36:. blackw. t. 73. 
Var. /3) Rofo flore p'eno. 
Pharm. Rofae Alhae Flores. 

Weip Rofe; ^) iveiffe Rofe mit gefuUter Blume. 
Germ. Commoii wkite Roje ; /3j white Rofe rvhite a 
dnuble Floiver. An^l Rojier hlanc ; /3) Rojier a fieuv 
hlancke douhle. Gail. 

Infepihus, dumetis haud infrequens ; in hortis 
autem fere omnibus clrculi Llpficnfis valde vulgaris. 
Fl. Maio lun. 

Ohf. Folia e 5 foliolis mlnoribus, eKCcpto fupre- 
mo maiore reilquis, compoil a. Foliola funt ouata, 
profandius fenata, Inferne venls eminentibus notata, 
lanug-ine albidiufcuia obducla, fuperne contra valde 
obicure vlridia. Stipuiae In aplcem dupiicem pftrti- 
tae, raro dentatae. CaJycis fc-o-menta reflexa, pin- 
natifida, piiis hifpidls rubefcentibus Tecta. Flos pal- 
lidus, fimplcx, faeplus pienus. i>flcca ouata, glabra. 

242. RVBVS. L. G. 688. Bromm- f. Hlmbeerftrauch. 

Germ. Ralpberry or Bramble. Angl. Frambol- 

fier. Gall. 

* Frutejcentes. 

idaeus. 689. B.ubus follis quinato -plnnatls ternatlsque, caule 
acuIeiUo, petloiis canaUcuIatls. linn. Syfl. pag. 475. 

BOEHM. n .^T. 

~ R?<Akj- follls ternatls quinatisque cofta plerumque 
inermi. fruflu rtibio, villoio. ckanz. Stirp. Auflr. p, 
81» BLACKw. t. 28y« i^l' Dan. t. 7^8. 
- Pharm. ICOSANDRIA, POLYGYNIA. 2^7 

VhcLvm.Ruhi Idaei Folh^ Fruclus. 

Himbeertnjlrauck; Himheere\ Hombcerc; Hohlbee- 
i.e ; HitnmelbremenX Hanrbeerjirauck; rotlic Brombee- 
ren. Germ. Common or Prikhf, or Red Rafpbcrry- 
Biifk, or Hind berrij. Ang-1. Roncc Framboifiere ; 
Framboijier du Mont-Ua. Gall. 
> In locis elatloribus, iirenous, imUniverfitcitsholze; 

-*yin dumetls et ad lepes hortorum etc. frequens. Flor. ^ 
'Mai. lun Ptrennis. 

Vf Baccae rapidiffimae vlnum reddunt gratum, et 
vario modo condiuntur. 
690. Riibus foills ternatts fubnudts : laterallbus bllobis, caefiu?. 
caule aculeato teretl. linn. Syft. p. 475. n. 7. boeiim. 
n. 449. 

Phsrm. Rubi Cacfii Baccae. 

Bockshecrc; Ackerbeere \ Fuchf- Tauhen-Krazheere\ 
die kricchende blaue Brcmbeere^ AckcrhrGmbeere; 
Ackerhremen. Germ. Small Bramhle , or Dewberry- 
bufk. Angl. Ronce ramfante , ou hJeuatre. Gall. 

In agrorum llmitibus, in und hinter der Leimgru- 
be, bei dcr TahacksmUhle .^ nach den Schanzen. Flor. 
lun Pereniiis. 

Ohf Fiutex nlmls reptans agrls maxlme m.oleftus 
et obnoKlus. 

Vf Baccae vlnum reddunt fapidiflimum ; crudae 
et cor.ditae In dellcils habentur. . 

69*. Ruhiis folils quinato digitotls ternatlsque, caule ti-uticolus. 
petlolisque aculeatis. l>nn. Syft. pag. 475. n. 8. 

BOEHM. n. 74!; BCACKW. t. 45. , 

Pharm. Rtibi Fruticofi Baccae. 
Grofie i'. fckwarze Bromm- i'. Kratzheere; Bremen- 
' ftraiich. Rahmbecren Germ. Common Bramble, or Black- 
berry- hufh. Angl. Roncecommune, ounrire\ Muresdi 
Renard; Cathrinette des Bots. Gall. 

In fyluls, im Univerfi.t:ltshoke., GonneitHtzer, 
Zfchocherfchen Holze etc. et in ncmoribus im Rofen- 
thale et ad agrcirum ilmites. Flor. Malo lunlo. 
Frut. 

Vf. Seplbus vlur.s aptus. Succus chai^tam coeru- 

leotinglc colore. In nonnullls Galllae r- glonibu hoc 

ad vinum album rubro tlngendum colore adhibttur. 

c -» Car- 

^ 5 278 CLASSIS XII. 

Carbones ex lioc iigno pulueri pyrio aptl ftammam 
ctierciTi dant. 
odoratus. 692.* Rubus Mlh fimplicibui' (5 — lobis hraequaliter 
fer4-ntis), eaule inerml mulritoUo, multifloro. link. 
Syfl p. 475. n. 10. DV Roi Harbk. II. p^ 379. sert. 
Lipf. n. 89. Mir>L. 6. Tab. 223. 

IVohlriechender HimnitieerJItauch. Germ. Virginian 
Floiferitig Rflfpbsrry. Angl. Framboifier ii flcurs odo- 
rantes. Gall. 

Sponte nafcitur in Canada, PenfiluaniactViroInla: 
spud nos padim in dumetis nunc occurrlt, e. g. in 
Infula prope hortivm ad GroJJirblkau; In Serto tncht 
iveit von dejn PVeinni.pfchen atque unten am Graben 
veifus Colkgium iui)rum er Ergaftulum etc. deni- 
que In plurimls hortls. Fl. lunlo In Septembrera 
vsque. 

'** Herhacel. 

faxatilis. 693- iv?/!'//^ follls ternatls, nudls, flagellis reptanllbus, 
herbacels. linn. Syfl. p. 476. n. 17. schree. SpIcII. 
p. 33. n. ;■ 3. Fl. Dan. t. 134, 

Felfen Brombeere ; Steipbeere; kriechende Brombee' 
re; Brunitfchken, Germ. Stons Bramblc. Angl. Ronce 
des roches. G^H. 

In fyiuls montofis, fleriilbus, im Oberholze^ porro 
jm Univerjitiitsholze^ nic!;.i ivcir von dem Haufcy pal- 
fim. Fl. Mal. lun. Percnnis. 

Vf Barcae a puerls leguntur comedunturqiie et 
Ruffi, qui has cummelie mlfcent, fermentatlone per-< 
fefta, fplritum acciplunt. 

243. TORMENTILLA. L. G. 691. Blutwurx. Germ, 
Tormentli. Angl. Tormentiile. GalL 

srsw^-a. 694. TormetttiUa caule erecllusculo, foiHs feflillbus. 

LINN. Syft. p. 479. BOEHM. n. 306. BLACKW. t. 445. 

Fl. Dan. X. 598. 

Fragaria ioWh qulnatls, calyce o£lofido, flore te- 
Uapetalo. cranx, Fafc, I. p. go, 

Pharm, I C S A Is D R I A. P O L Y G Y N I A. TJ(^ 

Phann Tormemillae Radix , Herba. 

Aiifrechte Tonne7itiU; Blut- {. RHurkrnut ; Tor* 
mentilkvnrz ; Rothwurz ; Humr - Birk - Nahclwurz ; 
Heiz. -Germ. //^/7rf, or npright Tormefitil. Angu 
TormentiUe. Gall. 

In pntls (yluaticis, ivi Rofenthale ^ bei Lindenatiy 
in der Kdnniierei ^ im Heaegraje bei Kripkane^ in pra- 
iis hei Scaadeback erc. im Bieniz^ In pratls Sckoejifcl- 
dicis. Fl. !un. lul. Perenius. 

VJ- Radix fues faglnat, porro corils parandls apta, 
et a Lapponlbus ad plgm;nfum rubrum radlx mafticata 
adhlbetur. linn. Flor. Lapp, 113. 244. FRAGARIA. L. G. 689. Erdbeere. Gcnn. Straw- 

hen-y,Angl. Fraiiier. ■..all. 

695. Frff^g.^r/^ flagellis reptantlbus, folils ternatls, fru-^^^f^^^» 
£tu edull. LiNN. Syft. pag. 476. boehm. n, 423. 
BLACKw. t. '7. • 

Var. fls) Fragaria fruftu albo. 
/3) Fragaria fruclu rubro. 

Pharm. Fragariae Herba , Fruclus. 

fVald ■ f. gemcine Erdbeerpflanze ; Knackerbeere ; 
Erdbeerkraut ; Halderdbeere ; rothes Bejinghaiu, 
Germ. Cojnmon Strawsberry. An^\. Fraijier cojnntan, 

Gall. . . . ^ 

In pratls, pafculs nemorlbusque, in der Lcimgra- 
Z»e, itn UniverJitHtsholzey itn Bieniic et allbl. Fi. Mai, 
Perennls. 

Fragarla In hortis culta folo plngul baccas gran- 
dlores profert, mlnus verofapidas, acldlores. Baccae 
apud nos viitatlllimae In culinis. Edunmr crudae 
vel vino, aut lacle commlxtae. 

696. Fragaria caule decumbente, ramls florlferis, laxis. fteril»»» 
LiNN. Syft. p 476. n. 0. 

PotcntiUa folilsteinatls, petalls albls, fubrotundls. 
BOEH.M. n. 429. 

Unefhare^ tinfruchtbare Erdbeere. Germ, Barrm 
Strawberry. Angl. Fraijier jlerile, Gall. 

84^ In 280 CLASSIS XII. 

In nsdem locls cum pvlorl reperltur. 
Ohf. Flagelils haec deftltuta. 

245. POTENTIILA. L. G. 690. Grunfing f. Fiinf- 

blatt. Germ. Claquefoii. Aiigl. Qulntefeullie. 

Call. 

* Fotiis piinirais. 

Aufei-ina. 697. PcteutiUn MVis plnnatls, ferratls , caule repente, 
■pedanculls vnifioiis. LiNN.Syfi:. p. ^y""- n. 2. bofhm. 
n. 422, BLACKW. tab. 6. FI. Dan. tab. 544, kef.n. 
B. II. p. 05 t. 157. 

Pharm. AvjCrinae Kadlx, Herba. 

Ganferich; Ganfekrant , Giinfefutter; Ganfegarbe% 
Griinjiug; Silherkraut ; ivilder Rheinfarrji. Germ. 
TfilA Tajfif, or Silver-iveed Moorgrafi. Angl. Ar- 
gentine faiiv.'ge. Gall, 

In pafculs et ad vlas vblquecoplofe. Fl. Mal.Iun. 
Perennis, 

Vf Hacc prata reddlt fterllia. Radlx faporls dul- 

cis In nonnullis regionibus l^aftlnacae adinftar com- 

edltur. 

fupina. 698« Potentilla follls plnnatis, caule dlchotomo, de- 

cumbente. linn. Syft. pag. 477. n. 10. eoehm. n. 

43'- 

ZurUckgebogener Grihifi?. Germ Supitie Cinqucfoih 

Angl. 
' In agris oleracels et ad Goblls. Flor. lun. Peren- 

Jiis» 

** Foliis digimtis. ' 

«•eda, 699. PotentiUa follis feptenatls, lanceolatls, ferratfs, 
vtrlnque fubplloiis., caule erec^o. linn. Syft. p. 477, 
n. 10. BOEHM. n. 427, jAHN. n. 8. JAcq. Fl. Auftr, 
V. 4. t 3^3. 

Gerader Ganferich. Germ. YeUotv npright Cinq^u?- 
foil. Angl. PotentiUe droite. Gall. 

In iocis gramine veftitiJj auf demGickerlingsberge. 
f\. lun, Perennls. 

700, . ICOSANDRIA. POLYGYNIA. 2^1 

•roo- PoTenTilla foHis quinatis cuneiformlbus et.cunel- argentea. 
formicer inGJfis, iubtus tomeiuoiis: caule fiimo, ere- 
cio. CRANZ. Fafc. I[. pag. 7^. n. 5. (iub Fragaria)^ 
LiKN, Syil p. 477. n. 17. BOEHM. n. 430. 

SilberbJattriger Griij}fing\ Silberkram\ aufrecht 
Fimffingerkraut; falfcher Ganfrich. Germ. Sdverrij 
Cinquefoil. Angl. FotentiUe argentte. Gall. 

iii ruderatis , coliibus , locls -flrenofis vbique fre- 
quens, etiam in muris iimoiis haud infrequens. Fl. 
Mai. lun. Perennis. 

■**** Foliis ptnnatifidis. 

701.* PotentilJafolus radicalibusquinatisacute ferratis, vtfrna. 
retuiis, caulinis ternatis, caule deciinato. linn. Syft. 
p. 478. n. 17. FL Dan. t. 114. 

Potentilla {oWis qulnatls, ol)tuie in apice ferratls, 
petalis cordatis. hall. Helvet. Hlil:. If. pag. 48. n. 
iiio. 

Fragaria fcliis ternatis quinatisque fubtus canis, 
caulinis ternatls. cr.^^nz. Fafc. I. pag. 74. Ttib. i. 

Friihlings PotentiUe ; Jdeines friihjahriges Fiin-ffin' 
gerkraitt ; Bcrgfiinffingerkraut. Germ. Spring Cmque- 
foil. Angl. PotentiUe firintaniere. Gall. 

In apricis auf clem Gickerlingsberge, im Bieniz, 
ciichte vor Mar'.ra7ifiiicit\ in montoils locis circa vr- 
bem fVeifienfels etc. Fi. fub initio veris. 

^702. FotentiUa petlolls et foliis qulnatls, caule pro- alba. 
cumbente fere altloribus, flore albo. cranz. Fafc. II. 
p. 75. n. 10. (fub Fragaria). 

PotentiUa folils quinatis apice conniuenti - ferratls, 
caulibus filiformibus procumbentlbus , receptaculis 
hlrfutis. LiNK. Syft. p. 478. n. 21. boehm. n. 428. 
jACQ. Flor. Auilr. V. 2. t. 115. 

fVcijfer glatter Giuifcrich. Gerra. TVhite Cinqiiefoil, 
Arigl. PotentiUe hlanche. Gall. 

In iyiuls montoiis pailim im Bieniz. Flor. Mai. 
|un. Perennis^ 

3 5 ^ 703- 282 CLASSIS XII. 

reptans. JOI- Potentilla folils quinaris, caule repente, peduncu- 
lis vnifloris. linn. Syft. p. 479. n. 26. eoeiim. n. 426. 

BLACKW. t. 454. 

rharm. PentafhijUi f. Ojiirnjnefolii Rsdix, Herba. 

Krtechaides Fiijjfjwgerkraut ; Fiinfhlatt ; Handhlatt. 
Germ Creping Cinqucfoil, or Fire-leaved Grafi, 
An'J^!. Ouintefhiille. Gail. 

In locis arenofis prrjeprimis vor dem IVindmiiklen- 
thore nach den Straffenhayfern zu etin huinidis vbique 
frequentiflime, in murls quoque paflim. Fl. lun. lul. 
Pcrenns. 

yj. Planta vulneraria, aditrlngens In Gargarismatl- 
bus. 

246. GEVM, L. G. 692. MarzwnrT, f. GarafFel. Germ, 
Avens. Angl. Bendoite. Gall. 

vrbanuin, 204. Graw floribus ereclis, fruclibus globofis vlllofis, 
ariflis vncinatis, nudis, follis lyratis. linn. Syft. p. 
4^6. n. 2. BORHM. n. .133. cranx. Fafc. II. pag. 69. 

BLACKW. t. 253. Fl. Da71. t. 672. ■ 

Pbavm. Cartjophijllntae Radix, Herba. 

Nelkenitmrzel; Ndgleinttnirzel\ Benediktenkraut ; 
Benedihtemvtirz^ JMdrzivurz ; Garaffel; Hajenauge; . 
Ygelkraut ; Sanntnundcnkraiit. Germ. Cotnmon Avens.^ 
or Herb-Bentiet. Angl. Benoite, ou Cariophillee. 
Gall. 

In locls vmbrofis et humidls, in alneto ad Schon- 
feldf in dumetis bei detn Gcjtindbrunnen; In fyluis, v. 
c. im Rofevthale, Plagivitzer iind Zfchocherfchen Hol- 
ze, et ad fepes paflim. Fl. Mal. lun. Perennis. 

Vf Pabnlum bobus, capris, ouibus, equls, fuibus 
grarum. Rndlx vino et cereuifiae addlta cariophylU 
odore ea Im'>uere et ab acefcentia praeferuare dlcl- 
tur. R:iaix quoque nuper a Cel. bvchhave laudata 
efl: in febrlbus intermittentibus, vt remedium febrl' 
fugum praeft:-intiflimum. 
nuwns. ^05; Gea;» florlbus nutantlbus, fruchi oblongo: arlftls 
piumofis torris cranz. Fafc. I(. p. 70. n. j. boehm, 
n. 432. Fl. Dan. t. -2'^. 

Geum riuale. linn. Syft. p. 480. n. 5. 

Pharm, IC03ANDRIA. POLVGYNIA. 2^3 

Fharni. Gei rliiaUs £. ■palujlris., ve! Corijophtillatae 
aqtuiticae ; Bc-iiediEtae fijluejtrts Herba. 

iiafftrbeiiediBwurz; DergbcnedikwTizfurz^ ^''ajfer' 
tviirzcL\ iVicfeiigaraffel. Germ. ^. atcr A-jetif. Angl. 
Bcnuite aquatiqne. Gail. 

Iii locis palud* fis fvluaticis, in alneto ad Schbn- 
feld; Irf^umeiis hinter de?i KQfilglirten; in fyluls e. g, 
iin Meckerjihen^ Lommvitzer , Zfchocherfcheu Hclze ; 
et in nemoiibus, im Roft-nthale^ Sonmerfelder Hol- 
ze etc. Fl. Mm. lun. Perennls. 

Vf. Hnu' vadicem foepe quoque curafTe fcbres in- 
tcrmittentes, etlfun protvaclas , nonnulil referunt in 
Adis Academ, Sciem. Stockh, Vol, XVIIf. pag. ii8. 
feqq. 

247. COMARVM. L. G. 664. Siebenfingerkraut. Gerin. 
Comaret. Gall. 

706. Comariwi foliis pinnatls, petalls calyce mlnoribus. palurtre, 
LiNN- Syfr. p. 487. 

Fotentilla calyce colorato, petalls maiori. boehm. 
n. 425. 

Siehenfingerkraut ; purpwrothes Fiinffingerkraut ; 
Smn^pfgavfckraut; Blutauge. Germ. ^ed Marfk Cin- 
qiiefoil. Angl Comaret ou Potentille rouge. Gali. 

In pratis vliginofis et humidis ad margines alneti 
fiach Schonfeld ; ibidemque in ipfis pratis paflim, iJ\, 
Mai, lun. Perennis. CLAS- 284 

Claffis XIII. 
POLYANDRIA 

MONOGYNIA. 

A. FLORE HERMAPPIKODITO. 

a) Flores Jimplices^ completi^ 4 — petali. 

248. PAPAVER. L. G. 704. Mohn. Germ. Poppy. 
Angl. Pavot. Gall. 

* Capfidis hifpidis. 

hybridum, -,q-,^ ¥: rapauer capiuVis fubglobofis, torofis, hlfpidis, 
caule follofo, mulrifloro. linn. Syft- p. .\S9' 

Un chter 1. Ba/iard Mohn. Germ. Round rough- 
headed Fopj.ni. Angl. Pavot hibride. Gall. 

In agris inter feg-etes paffim, Flor. lun. lul. An- 
nuum. 

Obf Capfulae ouiitae, torulis canaliculatae , fetis 
incuruis rigidis , lurfum fpe3:antibus' denfe armatae, 
Setae ca«/*«fle adprertae. Foiia cflH/iwa ternato-pin- 
natitida. 
Arg$mone. -,Qg_ /*it^ia?/er capfulis clauatls , hifpldis, caule foHofo, 
mu'tIfloro LiNN. Syft. p. 489. n, 2. schreb. Spicll. 
p. 2:? n 933. Fl Dan. t. S67. 

Keelenfonniger Mohn ; kleiner Mohn \ Argemonros- 
lein Sandmohn. Germ. Long rougk-kea-ded Poppy, 
Angl* Pavot a maffue. Gali. 

Irx POLYANDRIA. M O N O G Y N I A. 2^5 

In agris Inter fegetes vulgare. Flor. lun. lul. An- 
nuuni. 

Obf, Folia hirfuta plnnata; pinnisprofundius laci- 
tiiatis." Caulrs pede altiores , pilis denns mlnutifli- 
misquetecli. '.'apfulae oblongae, pllis hifpidis furfum 
fpectantlbus obfeffae. Flores ex languineo purpu- 
rei. 

** Capfulis glabris. 

709. Papauer capfulis glabris , globofis , caule pilolo, Rlioeas» 
multifloro, foliis pinnatifidis Incifis. linn. Syft. pag, 

490. n. 5. BOEHM. n, 303. BLACKW. t. 2. 

Pharm. Papaueris Erratici f. Rkoeadis Herba, Flo- 
res. 

Klapprcfen \ Klatfchrofen \ falfche Kornrofen ;Fiitfch- 
rofen\ rotker Mohn\ wilder M.ohn\ Scknallen Germ. 
Wild orWed-Field Po-p-py. An^\. Coqnelicot des jar- 
dins; Pavotfauvagf^ ou rouge\ Covfanons. GaW. 

In agris cultls praecipue arenofis copiofifiime. Fl. 
lun. lul. Annuum. 

Ohf Cahjx .->. — phyllus, hirfutus, mox deciduus. 
Petala 4, regularla, fubrotunla, obtula, integra, 
purpureo, verlus hafin flriis nlgris notata. CauU ere- 
ftus, teres, ex rubello-virldis, hifp'dus, pilis paten- 
tibus obfefTus. Fol alterna, ianceolata, apice infpi- 
Bulam paruam abeuntia, pilofa, plnnatifida, obtufa, 
dentata. Pedunculi longi, hirpldi, 1 — iiori- Styl: 
3. Stigma radiatum violaceo-purpurfum. Capf ob- 
verfe ouata, glabra, maturitat' ex albldo-flaueicens. 
Sem. plurimfi, iubrotunda, fuica, glabra 

Vf FoliateneHalnlrlandln in pulmentis adhibentur 
edunturque. Flores ininfufo, puluere <>ut extrafto 
VLiliflime dentur in morbis peclorls. Semina fom- 
num ciere feruntur. 

710. Pflpflwer capfulis oblongis, gl^ibris, caule muhi- dunmm. 
floro, fetis adpreffis, folils pinnatifidls incifis. likn'. 
Syrt. p. 490. n. 6. schreb. Spicil, p. 23. n. 934. Jacq. 
Flor. Auftr. t. 25. 

Viothe 2^6 CLASSISXIII. 

B.othe Klatfchrofat; Feldmohn; Achermohn^ Korn- 
rofcn. G€xm, Loitgfnooth- headeci Foppif. Angl. Pu' 
vot doHteux. Gall. 

In agris minus ferlilibus inter fegetes. Flor. lun. 
lul. Annuuin. 

ObJ. Fo/. fere blplnnata, hirfuta, pinnis acute in- 
cifis. Cculis firmis et dcnfis piiis obfefius, contra 
verfus tevraai magls patentibus. CVp/ oblonga, gla- 
brfl, ftigmate radlato teda, Sem, numerofa, lubro- 
tunda, fufca. 

iomniferuin» 711. Pi?p(7«er calycibus capfulisque gkbris, foliis am- 
plexicaulibus inciiis. .linn. Syil. ^..490. n. 7. boeiim. 
n. 304, CKANx. Fafc. ii. p. 13;^. n. 2. blackw. tab, 

482. 

Var* a) PapaTier feminibus aibis. 
b) Papauer feminibus nigris. 

VhnTm. Papaucrir Albi Herba , Semina, Capitula. 
Var. b) Papaueris Nigri Semina, Capitula. 

Geniciner Mohn \ Jchlafinachencier M-jlut. Vor. a) 
weifer 1. Gartemimhn. b Schwarzer M<-.hn ; zahuier 
Feldmohn. Germ. Common Garden, or PVhite orbbck 
Poppij. Angl. Pavot des boutiqiies, ou des jardins. 
Var. a) Pavot blanc, b"' Pavot noir. Ga!l. 

In agris cultis pafTim fponte, fed maxiine in hor- 
tis oleraceis et agris colitar. Flor. Aeibite. An- 
nuum. 

Vf E capitibus huius fpeciei imptimls var a"' fau- 
ciatis Iiic ftlllat, quod, poH exhccTtii^nem pcvf clam, 
Opza?/! audit. Praeftantiffimum vero eft: Opimn ii- 
bum,M<(//fl^,dIctum,quod caviffimuin eft ctab ipiisina- 
gnatibus In patria expetitum; dehinc raridin.e ad 
iios fertur. Thebaicmn contrf» Opium, nobis ofiici- 
nale, vulgatiflimum eft in Oriente, plebis vfui inpri- 
mls inferuiens. Paratur enim fola contuiione et ex- 
preilione capitum Papaueris, fubf^queme infpiftatio- 
ne fpontanea in ae"re libero. Seminibus Pntauerls 
omnino ineifc vim paregoricam, faepius obferuaui 
in iis, qui in magna copia hls vii funr. At^tameri. 
vero his feminibus Gallinae vefcuntur Impun?, et ab 
Italis, PoioniS, Silefiacis et SaXQnibus etc. cibis fari- 

naccls FOLYANDRIA. M O N G Y K I A. 287 

naceis admifceri folent. Semina enim trita , deinde 
pane flibo commixta atque in turundarum formam 
r-edacla, quibus deniqu»- lac et Syrupus communis 
infundi foier, cibum exhibent iucundiflimuin (Mo«?;- 
fillckcn pue!iis Lufatiae inf^rioris '■id H a oucenda 
cormenientibus. Fioies apibus pabulum fuauilli- 
mum. 

249. CHELIDONIVM. L. G. 60:;. SchoUkraut. 
Gem Celandine. Angl. Eclaire. Gall, 

712. Chelidonium pedunculis vmhellatis, lobis fubro- ™^'^^' 
tundis, caule pilofo. linn. Syft. p. 489. boehm. n. 
305. BLACKW. t. 91. Fl. Daii. t. 542. 

Pharm. Chdidonii Maioris Radix , Herba. 

Grofses Sclwllkraut; Gilbkraut\ Scliollwurz; Blut- 
May - Schwalbe?ikraut ; Sciiivalben - Gold - Licktaiirz ; 
Gottesgabe\ Herrgottsblatt. Gern;. Comvion Cicateir 
Celandine. Angl. Grande Chelidoine^ ou ectaire, 
Gall. 

In ruderatis ad fepes vbique. Fior. per totamfere 
aeftatem. 

250.* ACTAEA. L. G. yoD.Chriftophskraut; Schwari- 

wurz. Germ, Bane-berries. Angl, Chriftoplio- 

riane. GalL 

71^»* .4^iiefl racemo ouato, fructibus baccatis, ltnn, ^P^cata. 
Syft. p. 4SK Fl- Dan. t. 498. 

Pharm. ABaeae Radix. 

Aehrcnformige Schwarztvurz *, Chrijfophwurz^ 
Chriftophelskraut ; heidnifck Wnndkraut; fchwarze 
Niefwurz; Wolfswurz; Sckwarzkraut. Germ. Com- 
mori black-berried. Herb Chrijiopher. Angi. Herbe de 
St. Cki-ijlofhle. Gall. 

■^ In fyluis vmbrofis , paftim in fylua Academica nu- 
per mihi oceurrit. Fl. Mai. lun. Perennis. 

Vf. Herba capri et oues vefcuntur. Baccae anon^ 
nullis fufpectae etv«nenatae funthabitae. b) FJo- ^ 288 CLASSlS XIIT. 

b) Flores 5 — petali. 

251. CISTVS. L. G. 72^\ Clftenroslein. ^erjn. Little 
Sun-Flov/er. Angl Cifte. Ga7L 

Hdiianthe- ^I^. Cz7??</j fuffrutJcofus, procumbens-, flipulis lanceo- 
Miuni. jg^jg^ fgjjjg cbiongis, reuoiuris, fubpilofis linis). Syfl:. 

p. 5CO. BOEHM. n. 398- (fub Heliantkemo). Fl Dan. 
t. lOI. 

SonnenguJizel; Soiinenhlihnlehi ; Sojinem-oslein:, Hei- 
denijjo-p i. Schmuck; Elijahethhliimcktn; Cl/ienros- 
lein. Germ. Yelloiv divarf Ctfijis, or hittle Sunfio- 
wer. Angl. Cifie^ Helianteme, ou Fleur du foleili 
Gall. 

In pafcuis et pratis, atn Bieniz unten aufder fVie- 
fe copiofe. Fl. Mai lun. Perennis. 

252. TILIA. L. G. 717. Linde. Germ. Lime-tvee.Angl 
Tilleul. Gall. 

vulgaris, 715. Ti/ia foHIs acuminatis , ferratis, fubhirfutls, fru- 
ftlbus quadrangularibus fubpilofis. mill. Dlcl:. n. 2. 
BV ROi Harbk. II. n. 461. sert. Lipf. n lo. 

Tilia Europaea, fioribus necl rio deflitutis. linn. 

SyfV; p. 493. EOEHM. n. 397. ELACXCW. t. 469. CRAM, 

tab. 9. 

Var. «) Tilia femina follls maioribus. 

Pharm. T/7i!fleCortex*, Flores, Carbo. 

EuropHifcke Linde ; genieine f. iveiche TVaOerlinde; 
hnithliittrige f %rofie Linde ; Sommerhnde ; friihe 
Linde. Gexm. Coinmon Lime ^ or Linden-tree. Angl. 
Tilknl Gall. 

In aruis et eampefTrlbus. Var. «) in der Allee et 
in muhis hortis; In nemorlbus tm Rofentkale^ int 
Sonmerfelder Holze etc. pagisque ante domos paffim. 
Fl. lun. lu!., Arbor. 

Vf Arbor in ambulacris et feplbus praeflantilli- 
ma-, follis floribusquefuaueolentibus vmbraque gra- 
ta. Cortex aqua maceratus funibus mafhsque confi- 
ciendls aptus. Carbonlbus plclores ad praeludia fi- 
gurarum vtuntur, Lignumleue, glabrum, dehinc 

ad POLYAKDRIA. MONOGYNIA. 2§9 

fld nmulacra a fculptorlbus, aJ calcearia a futorlbus.' 
Efl autem porofum, qua de re ad vafa llquores conti- 
nentia ineptum. 

716. Tilia foHIs cordatls acumlnatls inaequallter ferra- cordata 
tls, frufllbus 5— locularlbus, tomentofis. mill. Dlcr. 

n. I. SERT. Llpf n. 105. 

TiJia femlna foiio mmorl. C B. P. pag. 426. linn. 
Syft. Pl.Ed.R.T. II. p. 733. n. 1. var. 

HarteLinde; kleine, Stein^Jpiitehindex Berg-fVald' 
Pf^interlinde ; fchnialblatrige Linde. Germ. Common, 
green-tivigged Lime. Ang!. Tilleafi. Gall. 

Crefclt cum pvlori. Fl. Aug. Septembr. 

c) Flores polt^^etali, 

253. NYMPHAEA. L. G- 709. Seeblume; Seero- 
fe. Germ. Water Llly. Angl. Nenufar. Gall. 

717. Nijnifhaea follis cordatls Integerrlmls, calyce lutea. 
pentaphyllo malore. linn. Syft. p, 491. boehm. n. 
544. ELACKW. t. 497. a. b. 

Pharm. Niftnphaeae luteae Radlx, Flores. 

Gelhe Seeblume f. Rq/e; Wafferlilie ; (Vaffertnlipa' 
m ; gelbe ''/a(jerblutn€\ fVeijherroJe ; Nixbln-m-^ 
Fluttipen ; Kafinenplutnpen; Mumvieln ; gclbe Seekau- 
del. Germ. Yelloiv fVater Lihj. Angl. Nitiufarjaune. 
Gall. 

In aquls Ihgnofis, foflis, plfclnis et fluulls vblque, 
maxime im Gerberwajfer. Fior. lunio lullo. Per- 
ennls. 

Vf E radlclbus folilsque fues plnguefcunt. Fumo 
tineae et grylli domeftlci pelluntur. Flores CQrlls pa- 
randisapti. 

718. Ntjmphaea follis cordatls, Integerrlmls, calyce a&a, 
quadrlfido. linn. Syft. pag. 491. boehm. n. 5.1.5. . 
ELACKW. tab. 498. a. b. et 499. Radix. Fl Dan. tab. 
6o:>. . 

Phtrm. Kijmphaeae alhae Radix, Flores. 

PVeijfe Seepuppe f. Seerofe ; iveiffe fVetjherrofe ; 

tveijfe fV(tfferblutne-y weife Seekande'; 'Vajfermohre; 

HerkuleswJirz) JVaJfertulpe \ Kcilerivurz', fVajJer- 

T mimn' 2510 GLASSIS XIII. manncken, Germ. White fVater Lily.- Ar\g\. Ncnufar 
hlanc Gall. 

In li^dem locls cum priorl, maximeln fluuIoBa/z- 
re flc dlclo, nach Schonfeld, et In PliiTa nack Grofi- 
ajcnocher etc. Fi. lun. lul. Pereunls. 

D I G Y N I A. 

254. PAEONIA. L. G. 737. Pfingftrofe ; Glchtrofe. 

Germ. Peony. Angl. Pivoine. Gall. 

ofticinalis. 719. * Paeonia follolls oblongls. linn. Syft. pag. 502. 

scHOLL. B:^rb. p. 28j- n. 70. 
«) famina *) P^f^ojtia folils difformiter lobatls. kall= Helvet» 

311. BLACKW. t. 65. 
,«) mafcula /^) P^^O'ii^ folils lobatls ex ouato-lanceolatis. 

HALL. Helvet. 311. BLACKW. t, 245. 

y) Pueonia flore pleno. 

Pharni. Paconiae Radix, Flores, Semlna. 

^fi^gft^'^fi ' S^^'" ^■^(^^^^i<^^!'S Gichtrofe f Paeonien; 
Bingenrofe ; Kdnigshluine. Gertn. Officiiial Peony ; 
Mole or Feniale Peony Angl. Pivoine Male 6u FemeU 
le. Gall. 

In liortls praeprlmls colltar y fed p<?ffim In Horto 
Bofiano var. y) nunc quaii fponlan< a f>£ta elt Fior. 
Malo et It^nlo. Pe-ennis. 

Vf. Radlces recrnres maxlme var. «c Amylum ex» 
hlbtnr album, nnte et liene glutlnolum. Rad.x In- 
fuper latidatur In Epilepfia, eclampiia mfantuni, tuf- 
fi c©nauiliua et menftruls retentls etc. 

T R I G Y N I A. 

255. DELPHINIVM. L. G. 736. Rltterfporn.^ Germ. 

Lari^s >■ Spur. <4wg/. Ddphlnette. Gall. 

Confolida 720. Dclpkiniurn neflarils monophyllls, caule fubdiui- 

fo. LINN. Syft. p. 03. BOEHM. U. 54. BLACICW. t. 26* 

Fl. Dan, t. 683. kern, B, II. p. ^4, t. 154. Phflrm. POLYAN&RIA. THIGYNIA. 2^1 

Phaim. ConfoUdae Regalis f. Calcatrippae Flores, 
Hevha, 

Feld - Korn - Rittetfporn ; Rinerjpiel ; Spomllume ; 
Letclienklauen^ tlorukiimmel. Germ. Wild Larks- 
Spnr, or Roifai Confoimd. Angl. Dauphin des bks', 
Dtlpkinette Hoijale ^ ou Pied dAlouette. Gall. 

Tn vigris inter fegetr s ('ecalinas, maxime bei der T<5- 
huks7niilile et vevlus Stotteritz^ porro poft pagum 
Kripk ne^ a^^bique etiain frequens. Fi lun. IiU. 

Olf Haec quoad color-^^m valde variat, nam lilnc 
fior albo aut c-rneo, illinc rubro aut purpureo de* 
prehenditur: et in hortis faeplus flore pieno varie 
colornto. 

Ff. Succus recentcr exp'-e(rus vlridl et cum alumi- 
ne mixtus caeruleo tingit, colore. SIccI flores 
Tab^co admifceiuur, vtgratior app*reat magis, quam 
€U'dat. LiNN Flores apibus pabulum falutare. 
72 i.* De/jo/j/H;«w» n:;£t<iriIsmonophylIis, caule.fimpli- Ai«ci«e 
cl. LiNN. Syfl p. 503. n. 2. 

Confolida Regalis hortenfis , flore malori vel ml- 
nori, fimpici vel multiplicl. C. B. P. p. 142. 

Einjahriger Ritterfporn ohne Seizenzweige ; konig- 
liclier Ritterfporn; zahtner C,- Gartenritterjporn ; grof- 
fe Sporenhliimc.G^Tm. Royal Larks-fpur. Angl. £)<j«- 
jihin cultive. Gal!. 

In omnibus horus (uhurbanls ruftlcanlsque; paf- 
iim In pomarils, hortis oleraceis, ad lepes etc. Fior» 
Aeftate. 

Hortos ob varlos colores eleganter ornat haec 
pknta» 

PENTAGYNIA. 

256. AQVILEGIA. L. G. 741. Akeley. Germ. Colum- 
binei, Angl Ancolie. Gall, 

722. * Aquihgia ne£larlis Incuruis. linn. SyR p. .'^O^. vulpris, 
' wiLDEN. Prodr. Berol. n. 568. leys. n. 527. blackw. 
t. 409 jR. Dan. t. 695. 

Pharm. Aquilegiae Herba, Flores , Semlna» 

T a Ge^ 29- CLASSI3 XIII, Gcmeitm' Akcleif ; Glockeuhlume ; imfer Jieben Trau- 
€7ihafid/ckuk. Genn, IVild or Gardeji Cohmbines. 
Angl. AncoUe vulgairc. Gall. 

fn nemoribus et ad fepes pafTim ; in hortls contra 
varie ludlt. Fl. Mal. lun. Perennis. 257. NIGELLA. L. G. 742. Schwarzklimmel; Nar- 

denfaame. Gervi. Fennel-FIower. A7igl, 

Nlelle-. Gali. 

Damafcena. 723. * NigeUa flovibus inuolucro foliofo cinftls. linn. 
Syft. p. 506. n. I. 

N'^el!a anguftjfolia, floremaiore, fimplici, caeru» 
leo. C. B. P. p. 145. 

Damafcenifcke NigelJe'., franzofifcker Sckivarzkiim' 
onel i. Nardejifaame \ lungfer int Grafe ; Sckabab, 
Germ. French Fennel Flotver. Angl. Nielle de DamU' 
fcene. Gall. 

In hortis oleraceis paflim: frequentius in hortis 

fuburbanis ruftlcanisque. Flor. lul. et Augufl. 

Annua* 

i;uiua. 724. Nigella pifl:illis quinls, capiulis murlcatis, fubro» 

tundls , folils fubpllofls. linn. Syfl. p. 506. boehm, 

n. 4M- 

Pharm. Nigellae f. Melanthii Semina. 

Zahmer i. romifcker SckwArzkiimmel ; fchwarzer 
Coriander; SpargeTifaame ; die Braut in Hiiaren. 
Germ. Cultivated Fcn7iel-Flower. An^l. Nielle culti- 
i-ec. Gall. 

In hortis oleracels et agris pafllm. Flor lun. lul. 
Annua. 

Vf In Oriente haec lemlna panl inlperguntur do» 
mefiico, vti apud nos Semlna Carui. 
arueriiis. 725. Nige//a plflillls quinis , petalis integris, capfulis 
turbinatis. linn. Syfl:. p. 506 boehm. n. 415. 

Ackernardenfaame\ teutfche KornnigeUe\ Scktvarz- 
kiitnmel\ Ledicktblume. Germ. German Corn NigeUa» 
Angl. NieU^ des champr. Totite Epice. Gall. 

In agris intcr fegetes ad Gohlis et in hortls olera* 
ceis. Ff. lun. lul, Annua. 

Vf POLANDRIA. POLYGYNIA* 2^^ 

Vf. Ruliici feminibus ad clbos condiendos vtun- 
tur. 

POLYGYNIA. 

a) Thres ineottipleti; calijcibiis-nulUs, 

258. CLEMATIS. L. G, 754. Waldrebe. Germ, 

CHmber. Angl. Clematlte. GaU. ^ 

726. C/cmarf/ foliispinnatis: foliolis ouato-lanceolatis "C'^^' 
Integerrimls, caule erecVo : floribus pentapkyllls te- 
trapetalisue. linn. Syft. pag. 572. boehm. n, 309. 
Fl. Dan. t. 291. kern. t, 184. 

Phaixw. Flatnmulae louis Floves^ Herba. 

Aufrechtjldicnde IValdrshe. Germ. Uvrighr White 
Climbcr. Angl Clematite droitc \ Flatntnule ; ou lier^ 
be aux gueux. Gall. 

Ad lepcs hortorumoleraceorum etinmultis hortis 
fuburbanis etc. FL lun. lul. Perennis. 

259. THALICTRVM. L. G. 755. Unftetkraut ; 
Wiefenraute. Gertn. Meadow Rue. Atigl. 

Plgamon. Gall. 

-27." ThaliBrum follolislanceolato-linearibus, integer- ansuftifo- 
rimis. linn. Syft. pag^. 513. n. 12. boehm. n. 308. ^'""^* 
jACQ. Hort. V. 3. t. 43. 

- Schmalbhttrlgcf Unfletkraut f IViefeiivaute. Gcrm. 
Narrbw leaved Meado^ Rue. Angl. Talitron a feuiU 
les etroites. Gall. 

In pratis et locis paiudofis faeplus ad foffas hinter 
Gunndorf; in pratls hci Lindetihayn intra frutices co- 
piofe. Fl. lul. Perennls. 
728- FhaliSirum caule foliofo fulcato , panlcula multi- flaumiv 
plici ere£la. linn. Syft. pag. 513. n, 14. boehrt: n. 
30-. 

Pharm. ThaliEiri Radlx. 

Gelhe f grofie JViefenraute .^ f. falfcher Rhaliirhcr% 
Heilhlazt Gtxm Great Meadow liue. Ang\. Pigamon 
iamCf Talitroncommun; la Rue des pres. Gall. 

T 3 In , 2^4 CLASSISXIU. 

In pratis hei dem Kuhthurme tind der Vogelwieje et 
in dunietis Inter prata der grojkn Funkenburg atque- 
Lciteritiam. 

Vf. Florqs apibus pabulum et folla quoque luteo 
tingunt colore. Radix per os aflumta vrinam flauo 
tingit colore. 

260. CALTHA. L. G. 761. Dotter £. Schmalxhlu- 

me. Germ. Marfh Marygold.^wg/. Popula2,e. 

GaU. 

paluftiis. ^29. Caltha flore fimplici, foliis fubrotundis, crenatis. 
LiNN. Syft. pag. 519. EOEHM. H. 446, 14. Dau. tab. 
66S. 

Dotter-^. Kuhhlume; Butterhlume; Schmergeln\ 
Schmalz' Bach- Mattejihluyne; Goldxviejhiblume'., teut- 
fche Kaperti. Germ. Yelloiv -floivtred Marfh Marij- 
gold. Angl. Populage des marais, ou Souci de Marais. 
Gall. 

In pratis bumidis verfus Schmfeld; imRofentliale\ 
in pratis Coriorum, bei Pfaffevdorf:, in Alnetis, ne- 
moribus ct aquis ftagnantibus vbique. Fl. Aprili eE 
iterum Autumno. Perennis. 

Ohf et Vf Boues hanc non tangunt Floresnon- 
dura euoluti Capparidum loeo praeparari folent. 

361. ANEMONE. L, G. 751. Windblume; Kuchen- 

lchelle, Gen/f. Wind flower, or Palque-flower. 

viwg/. Slivie , ou Coquclourde, 

GalJ, 

* He^paticae. Flore fubcalyculato, 
hepatica. 730- ^«^won« foliis trilobls jntegerrimis. linn. Syft. p. 

509. CRANX. Fafc. II. p. 121. SCHRFB. Splcll. p. 39« 

n. 960. BLACKw. t. 207. Fl. Dan. t. 6!0. 

Pharm. Hepaticae Nohilis Hcrbs, Flores. i 
hcberhraut^ edel LcbcrJ.raut; Giihicnklcc ; Leher- 

hlunte\ Herzkraut ; fchivarz Blatterkraut. Grim. Blue 

Hepacica. An^\, Hepatique des jardinsj ou Trefl<i he- 

•j^ati^ue. GalU 

Isi POLYANDRIA. POLYGYNIA. 295 

In fyluis vmbrpfis elatioribus ini Oberholze bei 
Oeltjckiiu III. scHREB. olim detexit; ego quoque paf- 
fim im BientZy et nuperrime auf dein Knabeaberge hei 
Pforte coplofe reperi. Fi. Aprili. 

Ohf. Varietates nonnuUae apud nos In hortis plu« 
rmiis reperiuntur, 

^* Pulfatillae. Pedunatlo itmolucrato ^ femini' 
hus ecaudatts. 

'7^1. Anemone pedunculo Inuolucrato, petalls reclis, Pulfatillji, 
foUis bipinnatis. linn. Syft. p. 570. n. 7. boehm. n. 
54;?. CRAN7. Fafc. II. p. 123. Fl. Dan. t. 153. 

Pharm. Pulfatillae Herba. 

Kuckenfckelle ; OJlerblume; Beizwurz; blaue f. 
grofie Ki'icherifcheUe\ TVcinkraut ; Tagefchlaf; graue^ 
Berg- Mandel - Schlotte7iblumc \ Muttcrbiume. Germ. 
Common blucPafque -Floiver.An^^. Pulfatille\ Coque- 
lourde ou Herbe aii vent. Gall. 

In c.:mpis montofis, ficcis et fteriiiorihus, aufdem 
Sandberge ain Bieniz, in pafcuis elatioribus pofl pa« 
gum Kri-pkine verlus Tiefcnfee. Flor. Mart. Aprll, 
Perennis. 

Vf Succus coroUae vlrldem exhibet colorena atrl* 
menti loco adhibendum. Herba caprae ouesque 
pafcuntur. Pan. Suec. 
*'32. * Anemone pedunculo Inuolucrato, petalis aplce pratenfis. 
reflexis, foilis bipinnatis. cranz. Fafc. 11, pag. 123. 
iiNN. Syft. p. 510. n. S. Fl Dan. t 61 1. 

Pharm. Pnfatillae nigrica^itis Herba. 

Wiefyiwindblume f. fckivarze KiickenJcheUe \ kleine 
OJicrbhme; BiJ^- i. Bitzblume; kleine BiJJwurz', 
Wiejen Anemone. Gemu Smal blackifh flnivered Pas' 
que Flower. Angl. Anemons^ ou Silvie des prh, 
Gall. 

In pratis humldis od Schonfeld et atif den Rofen^ 
thaler IViefen. Fl. Aprili. 

Vf. Herbt a Stoerkio in oculorum afFeftihus lauda-^ 
tur. T 4 *♦* Ane- 25)5 CLAS5IS XIII. 

^"^^ Ariemojioideae. Flore nudo , feminihus ecauda- tis. fyluelhis. 733' * Aner.icne ppdunculo nudo, femlnibus rotundls, 
hiifutls, niLiticis. LiNN. Syft. p. ^\o. 

f-Vald Kjickenfckclk f. fVindblume ; weijfe grcJJe 
JVindrofe ; IVindrbslein. Gcrm. ■ . ood • Anemone. Angl. 
Anemofie fauvage. Gall. 

:n nemovlbus montofis, pafflni im Bieniz anno 
praeteiito inueni. Fi. Malo. 
jiemorofa. 734- Anemone femlnibus acutis , foHolis inclfis, caule 
vnlfloro. 1.INN. Syft. p. 511. n. 23. boeum. n. 548. 
Fl Dan. t. 549. 

Anemone nemorofa alba. cranz. Fafc. II. pag. 
121. 

Pharm. Ranunculi Albi Flores. 

Haimvindbhmie: Storckhlume\ ^Valdkahnchen \U'eiJ[e 
fVindbkme; ivcijjtr F/aldkahienfuJi ; iveijjfe Apriblu- 
mc. Germ. Common Wkite or ivood Anemone. Angl. 
Silvie blanche., ou Anemone des hois. Gall. ^ 

In nemorlbus frequens ; im Rojenthale^ im Ma^ 
cherjcken Holze , in der Kdmmerei bei NauendorJ ; i?i 
der Prellheide auf dem Tiefenfeer Antkeilc etc. Flor. 
Mart. Aprll. Pert^nnls. 

Obf P.^talorum corollfle nurnerus in hac fpecieefl 

diuerfbs: mox fex, moxfeptem vel nouem deprehen- 

dl. Folia fub Initio In tres memb.anas concauas ah- 

euntla, pofrea dig»tata, incifo ferrsta. Caulls rotun- 

dus, fpadim fetls obfelfus. Pedunculus tenuls, mol- 

lis, pilis inflruclus.Radixhorlzontalis, longa, tenuls, 

librllluUs ornata. Herba bobus excitat dyfenteriam, 

^ dehlnc e campls exfllrpanda. 

Ranuiiou- yg^. .^//mowe.femlnibus acutls, follolls Incifis, petah's 

loides. iubrotundls, caule fubbif^oro. linn. Syft. pi^^ii.n. 

15. EOEHM. n. 547. Fl. Dan. t. I40. 

Gelbes JValdkancken; kleines Goldkmchen. Germ. 
Yelloiv fVood Ansvionc. Angl. Silvie jaune. Gali. 

In pratls et fyluis, coplofe tm Rofemkale., Zfcko' 
ckerjcken., Genncv:;itzer Hohs etc. et alibl, Fl. April, 
Jvlai. Percunis. 

Obf rOLYANDRIA. POLYGYNIA. 2^7 

Obf. Variat pedunculis i — 3 floris. Corolfa contra 
petalis 4— S — 10 ) er numero {lamiiium. 

1:62. TROLLIVS. L. G. 758. Troll- f. Engelblume. 
Gcnn. Globe Ranunculus. AjizL 

736. Trollms coroUis conniuentibus,. neclariis longitu- Europaeus. 
dine Itasiiinum. linn. Syft, p. 518. eoehm. n. 540. 
Fl. Dan. t ! 33. 

Europiiifcke Engelhlume ; Dotterbluine'^ gefiillrs 
Bergranunkel; Alpen Hahneiifufi. Germ. Eur-j-pean 
Globe^ Fiowervj Globe Croivfoot , or TroUflorvcr. 
Angl. Trclle glohukiix. Gall. 

In pratis humidis hmter Kleitidolzig; helder Schott' ' 
felder Miihle \ itn Hegcgrafe bei Kriphane^ ibidem auf 
detn Behomot. Fl. lun. lul. 

b) Flores Jiftiplices^ completi^ calycibus inflriiSii. 

263. Ranunculus. L. G. 757. Hahnenfufs. Gerin, 

Butter-Cups; Cv o\v fo ot Angl. Rcnoncle. 

CaU. 

* Foliis Jitnplicibus. 

^3". Ranunculus foliis ouato-lanceolatis, petiolatis, Fhmmula» 
caule declinato. linn. SyA. p. 515. eoehm. n, 444. 
R Dan. t ^72. 

Var. «) Ranunculus follis integerrlmis. 
/3) Ratiunculus foliis fubdentatis. 

Kleiner Sumpffiahnenfnfi; Egelkraut; kleiti S^ecT' 
kraut\ Gichtkraut. Germ. SinaU Croitfoot., or Lelfer 
Spear' fVort. Angl. Renoncle petite; Douve. GaU. 

In pafcuis et locis vUginnfis, nach der Leimgruhe \ 
porro in pratis Schoenfeldicis et aUbl. Flor. lun.Iul. 
Perennis. 

Vj. GaUi hac herba ob acritatem fummam vtuntur 
pre veficatoriis. 'Pecora et lumenta refpuunt. 
73R. 2^fl7i.77?cj//«x foUIsr lanceolatis, caule ereifto, linn. Ljngua» 
Syfr. p. 515. n. 3. EOEHM. n. 445. H. Dan. t. 754. 

T 5 Grofier 2C)§ CLASSIS XIII. 

Grofier grashlattriger Stimffhahnenfuji i. Speerhah- 
vcvfujS. Germ. Great Spearivorr^ or Large Crowfoot. 
Angl. Rhtoncle grand Dotrje. Gall. 

In locis paludoiis, t/nten avi Gickerlingsherge^ etln 
£ci{hs fiach Schonfeld, ibJdemque ipfismpratis, etiam 
iisdem in locis ad Lindenau. Fior. lun. lul. Peren- 
nis. 

f ** Foliis dijfe&is et diiiijis. 

aurlaomus. 739« Ranunculus follis radicalibus fubreniformibus, 
tripaitlris, acute crenatis ■, caulinis digitatis, lineari- 
bus. LEYS. n. 54H. 

Raniincidtis (o\i\s redicalibus reniformibus, crena- 
tis, indfis; caulinis digitatis linearibus, caule multi- 
fioro. LiNN. ^yi\. p. 516. n, 15. crant,. Fafc. II. p. 
112. n. 2. BOEHM. n. 442. FI. Dan. t. 665. 

Goldgelhcr HahnenfiijJ\ -laldfchmergel; Jiijfer 1, 
ivohlritchaidcr fValdhaiivenfuJi \ Goldhahnlein. Germ. 
Srveet -Jccnted fVoot Croivjoot. Angl. Renonculeprin- 
tanniere.^ ou des hois. Gall 

In pratis et fyluis, pailim im Rofenthale et Univer- 
Jir, tsholze. Fl. Mni. lun. 
fceleratus. 740. Ranuncidu^ toliis inferioribTJS palmatis, fummls 
digitatis, fructu oblongoimpatienre. linn. Syft. pag* 
516. n. i-'. BOFHM. n. 441. CRANz. Fafc. 11. p. I n. 
^LACKW. t. 259. Fl Dan. t. 5^o' 

Gleifhlumen\ Cift- f. brenncnder fVaJferhahnenfuJ^l 
bojer Hahnenfujs \ Frojchpfeffer; fVaJJere-ppich.Getm. 
Renoncule de niarais. Gall. 

In paludibus et aquis Itagnantibus fere vbique, e. 
g. in der AUee ^ in der Lcimgjuhe, hinter dsn Rohl- 
garten^ bei Reidnitz und nach Sellerhaufen xu\ la 
aqu-s quietis ad p^guni Srdtteritz. porro in rudeiatis 
paffim alibique frequens. Flor. Mal. — lul. An- 
nua 

Ohf. Planta acerrlma , et tefte b. Gleditjchio ^ ore 
adfumta, grauiflima excitat f^ rriptoniata. Merdicl 
plantn p^dibuv iaip 'fit!- vicprafibiexcitarefolent, qui- 
bus ad iiundinas fe praeparant^ 

741« POLYANDRIA. POLYGYXIA. 2,^^ 

741« Ratiunculuf calycihvLs vetco{{exiSy pednncuHs fulca- bulbofus. 
tJs, caulc ereero multlfloro, folils compofitls, radice' 
iiinpllci, globola. linn. Syfc. p. 517. n. 30. coehm. 
n. 43^^. CRAKZ. Fafc. II. pag . 1 14. pi lyan. tab. 

Riiben- f. ZwiehelhahnevfntS; Bremih-aut\ Driis' 
iturz: Taubsnfiifs, Germ. Rcmid-rooted Crowfoot. 
Angl. Ksncvciile bnlbcufe.^ ^rcnouillet. Gall. 

In pnnruls, pratls, fyluis et elotlorlbu?, hinterdcm 
JVindinilhkr.thorc ^ auf dem Fufjlcigi nach den Straf- 
Jenhatfcrn, ad viam nach Eutritfch ctc. Fl. Ivlai. lun. 
Perennls. 

743. Ravuncuhis calyclbus pntuHs, pedunculls fulcatis, repens 
fiolonlbus recentibus, ,folIIs compofitis. linn. Syfl, 

p. 517. n. 31. EOEHM. n. 439. cRANz. Fsfc. II. pag. 
114. BLAc:cw. t. 31. 

fViefe?:- i\ kriechender Hahvenfiif ; IVeyher- f. Kra- 
kcnfiif. Germ. Crecpijig Croivfoot. Au^l. Renoncule 
grenouillerc, ou couchse; Bouton d^er. Gall. 

In pratis, hortis et agris copiofiflime. F!or. Mal. 
lun. Perennls. 

O^/ Radix fibrofa, repens. Caules hte procum- 
bentes, repentes. Cal. laeuls. 

744. Ranv.ncuhs calyclbus patulis, pedunculis fulcatls, polyanthc- 
caule ereclo, foliis multlpartitls. linn. Syft. p. 517. ™'^^' 
n. ;?2. SCIIRE3. Splcll. p. 32. n. 952. 

Vielbliimigter Hahnenfifi; Butterhlilmchen. Germ. 
Rencncule bajjuiet., ou a plujieurs fleurs. Gall. 

Iii pratis ad Ciaut/ch, Zfchocher^ Lindenati, in folo 
fteriliorij iii SyluaAcademica, Flor. lun. lul. Peren- 
fils. 

Ohf Diftingultur a lubfequente, ftatura multo ma- 
iore, follls magls profunde et acutlus difTec^^s, plane 
glabris; petioUs paullulum fulcatis, fapore mi' 
tiore. 

745. Ranunculus calyclbus patulls, pedunculis tereti- acrls. 
bus, folils tripartito - multifidis ; fummis linearibus, 
LiNN. Syll- p. 5^7. n. 33. 

Raminculuf caule ereclo, multlflcro, folHs pentago-. 
nis, lobis feflilibus. eoehm. n. 437, 

Fharm» 3^0 cLAssis XII r. 

Pharm. IRanmiculac Herba. 

Gcmeiner fViefen- f. fckarfer^ hrennenoter Halinen- 
fiiji\ Sckmalzhlumchen. Gerin. Ufrigkt Croivfoot. 
' Angl. Renovctih bajjin ou acre. Gall. 

In pratis, pafcuis et lyluls ficquens, im Rofemkale, 
auj den Sckovfchicr fVieJen^ et fere vblque. Fl. Mai. 
lun. Perennis. '' 

Ohf Caules pilis minimis hirfutis arcte adpreflis. 
Califcis foliola fatis pilofri^bafi foluta, nec cdnata. 
pf Herba Boues et Equi vefcuntur. 
lanuginofus ^^^. Ranuncuhts calycibus patuHs, pedunculis tereti- 
* bu-s, caule pettoHsque birlutis, foliis triiidis, lobatis, 

crenatis, lanuginofis. linn Syft. pag. 517. n. 34. 
BOEHM. n. 440. Fl. Dan. t. -97. 

iiflKK?/f?///iT foliis tripartitis, acute ferratis , lanugl- 
nofis cRANz. Fflfc. II. p. it8. 

fFelligter f, SeiclevJiakncvfulI \ BirhhahnenfuJ^, 
Germ. Rcnoncle velue. Gall 

In fyluih p^ifrim ; iin Rofntkale\ im Sommerfclder' 
et Ur.iverJit!\tskolze. Fl. M»i. Perennis. 
arusnfis. ^j.^. Ranunculns f^ininibus aculestis, follis fuperiori- 
bus decompofitis, linearibus. linn. Syft. p. 51^. n. 
37. EOEHM. n. 443. Fl. Dan. t. 719. 

Acker- Fchi' i. StackelkahnenfuJi. Germ. Renoncule 
' des ckainps. Gaii. 

In aerls inter fegetes frt-quens, auf denAcckerJibei 
dem Fulvcrtkvrme etc. Fi. Mai. lun. Annua. 
heteropliyl- -^^y. R(.TH7/??cM/f/x folils fubmerfis capiilaceis: emerfis re- 
^"*' . niformi peltntis. leys. n. 555. 

^animcnlus aquatilis linn. Syfir. p. 518. n. 44. et 
ed. R. 11. 667. var. ei. cranz. Fafc. II. p. iig. boehm. 
n. 4;?4. F/. Dan. t. 376. 

Hahnenfnjl niit viel gejlalteten BUttcrn ; Wajferle- 
berkraut Germ. 

In fofiiis et rluulis vblque, im Gerberivajfer, in pl- 

fclnis bei Plaujig, Segeritz et in fluuiis etc. Fl.Mai. 

lun. Perennis. 

aquatilis. 74S Ranuncuhis foWis omnibus capillaceis, laclnlis di« 

vergentlbus. leys. n. 556. wilden. Prodr, Berol. n. 

591- 

'Kamm' ICOSANDRIA. POLYGYNIA. JOI 

Uamntculus aquatills. linn. Syft. ed. R. II. p. 668» 
var. y. BOEHM, n. ^.35. 

W afferhaknenftifi. Germ. Re?i07icule d'eau , ou aqua' 
zique. Gall. 

Infoffis, fluuiis pifclnisque, e. g. im Gerhcrwaf- 
fe>\ bei Grofiditz., Plaufig etc. Fl. Mai. lun. 

749. Raminculus folils omnlbus caplUaceis: laciniis pa- fl^ujatiijj^ 
rallelis longiiTimls, leys. n. 557. wilden. Prodr. Be- 

rol. n. 592. 

Jiaminculus aquatlllf. linn. Syfl. ed. R. II. p. 662» 
var. ^ BOEKM. n. 436. 

W afferfenchel\ Fluflhahnenfufi\ Haarkraut. Germ, 
Viejioncule des rivieres. Gall. 

In fluulls in der Pleiffe et Elfter. Flor. Mala 
lunio. 

264. * FICARIA. Felgwarzenkraut. Gsrm, 
Pllewort. Angl. Eclalrette. Gall 

750. Ficaria foliis cordato-angulatls, petlolatls, gla* ranunculoi- 
brls, nitidis, caule vnlfloro , radice tuberofa. '^*'* 

Rauunculus Ficaria. linn. Syfl. pag. 515. n. lo. 
EOEHM. n."5.6. fub Ficaria, blackw. t. 51. 

Pharm. Chelidonii Minoris Radix, Herba. 

Scharhock f Feigwarzenkraut- f. wurz; kleinci 
Schollkraut\ Pfaffen i Bieher Hodlein ; Pfennigfa- 
lat; Maufehrodt\ Blatterkraui\kleinSchwalbenkraut\ 
wild.. Loffelkraut ; Schnialzfternblume: Erdgerfte. Germ. 
Leffer round lcaved Celandine^ or Pile-woit. Angl, 
Petite CheUdoine\ ou petite Eclairette; petite Scro- 
phulaire; Herbe aux Hemorrhoides. Gall. 

In pratis et locls vinbrolis, im Kofentkale coplofe, 
um Pfaffendorf; in hortis humldls. Fl.Aprll. Malo. 
Perennis. 

Vf. FoUa vern»U tempore pro olere coUlgun- 
tur. 265, 3^3 CLASSIS XIII. 

265. * ADONIS. L. G. 756. A Jonisrosleln ; Teufek- 

augen. Ccr?n. PlKafants Eye; Red-Maithes. Afigl. 

Adonis. Galh 

ii^ln&hs. j~j^¥: j^gjjj^ floribus pentapetalis , fmctibus ouatls» 

LINN. Syft. p. 514. LEYS. n. 5! 8. 

Wildes Adojiisrdslei?! ; Tenfelsangsn; bratine Mng- 
dcl; Feldrijfd\ rorheKaniillen; KoralhUimel\ Acker- i'. 
Klapperrofel; Sommer-Adotiis; Feld f wilde Ado- 
nis . Feutrrdfl. Germ. Yellotv floweredAdovif, An^U 
Adonis ^''ete. Gall. 

In agris inter fegetes pafHm, hei Gohlis et Tlii- 
Tritfh, porro hei Sckojiau, "Nauendorf etc. Fl. Mai. 
lun. Annua. 

Obf Numerus petalorum frequenter variat; mox 
enim 5, mox 7, mox 9, etc. numeraui. 

autumnali». ^^3. * Adonis fioribus oaopetalis, frufllbus, fubcylln- 
drlcis. LiNN. Syfi:. p. 51.-.. n. 2. ley.s. n. 559 

Herbft Adonisroslein \ Mar garttheublihnchen. Gerni» 
Comnion PhcafanisEye., or Ked Maithes\ ViedMoroC' 
co. Angl. Adonis d^Automne. G A\. 

Fn aruis injer fegef^-s p^fllm hei Eutrifch., bei dcr 
Jlohenleine, giildtnen Gojfe et Stormthal etc. quoque 
in hortis cuin priori frequens. FI.. lul. — Septembr. 

Ohf. Flores purpurei. Fetala ouato -rotunda» 
Ra;»i faepIiTime floriferi. 

B. FLORE THALAMOSTE- 
MONOIDE. 266. ARVM. L, G. TIT9. Aron Germ, Wake-Robln» 

Angl. Gouet. Gall. 

wacuUtum, 753' ^^•«w acaule, foHis haftatis integerrimis, fpadice 
clauato LiNN. Syft. p. y-y. eoeh.m, n. 596, blackw. 
t. 22«. Fl. Dan. t. 505. 
Pharm, Ari Radix, Herba. 

Cefli^ POLYANDRIA. MONOCLINO. 303 

Qtflecktcr Aron; Zehrwurzel; Magenwurz\ teut- 
Jclier higber\ Kalhsfufi\ klein Schlajiginkraiit \ Pfaf' 
Jenblut; Frefiwurz; lokaiiniskraut ; Kuhwurz; Efels- 
ohren. Germ. Conmon Wake robin. Angl. Fied de 
Veau. Gall. 

In lyiuls vmbrofis, im Viofenthale^ im Zfckocher- 
fchcn HoJze copiofe ptc. Fl. Ivl i. Perennis* 

Vf Radlx hinc tllincque editur, et bergivs e radi* 
clbus vctUilis et favinoiib i.iscaluui paiauit perinde 
fapldum ac a Sagu, odore puimentl triticei. 

C. FLORE MONOCLINO. 267. SAGITTARIA. L. G. 1164. Pfellkraut. Germ. 

Arrow-Head. Angh Flechiere. Gall. 

254. S^flgiffflr/a follis faglttatls, acutis. linn. Syft. pag. fagittaefolia. 
856. BOEHM. II. 6no. Fl. Dan. t. l~2. 

Pfetlhlattri^es Pfeilkraut ; grofies Pfeilkraut.Gecm. 
CoTnmoti Arrow ■ Head. An^i. Fleckiere^ ou Fleche 
d'eau. Gflll. 

In agris ftagnantibus, pifcinis, bei dem Gefund- 

hrumien. hci Gotke.) Nauendorf, Kriphiific , Grofi- et 

' Kleinivolkau.^ GHldengojfe \ et in fluulls mlnorlbus ^ej 

Lindenazi., Leurfch^ Kleinzfchocker etc. vbiquc. Flor. 

lun. lul. Perennis. 

Chinenfes Sagittariam ferunt, vt bulbum pro cu- 
llna obtineant , quem copiofe edere folent.. p. 

OSBECK. 

268. CERATOPHYLLVM. L. G. 1162. Wachsblatt. 

Germ. Pondweed. Angl. 

755. C6rflropAj///aw folils dichotomls dentatis: Inferlo- demsrruin. 
ribus linearibus: fuperiorlbus Inflato- tubulofo-den- 
{idimis, capfulls roftro longltudine aequalibus. rotii. 
Flor Germ. p. 407. 

Cerar oid/z7///«»j folils dlchotomo-blgemlnis, fruftl- 
bus trifpinofis.xiNN. Syft. p, 836, boehm. n. 688. 304 CLASSIS >vIII, 

Vntergetauchtts Wachsblatf, WaJferhoynpflatizeX' 
Jlinkcnder Pferde - l. Ropjckiveif. Germ. Rougk four- 
kcrned Poiidweed. Angl. Hydre comu. Gall. 

In foffis, aquis et pifcinls natat vbique. Fl. lun. 
lul. 
fubmerfum. 756. * Cerato^pkifllum k]l\s dichotomis dentatis; infe- 
rioribus fubinflato- tubulolis, fuperioribus capiilari- 
bus approximatis, caplulis acuiTiin.e breui obtufo. 
ROTH. Fl. Germ. p. ^O'. 

Ceratcvktjlliim foliis dichotomo- trig-eminis, fruftu 
mutico, LiNN, ;Syil:. p. 856. 

Qanz mttergetaucktes Wackshlatt f. Hornhlatt. 
Germ. Sinootk eiq^ht - korved Pondiveed. Angl. 

In foflk et lacubus, praeprimls in pKcinis hei Par- 
iieck, Grojiwolhau et poft pagum Kripknjie^ porro iit 
der Bakre et Pkijfe vbique. Fl. iun. iul. 

269. MYRIOPHYLLVM. L. G. ti6^. Federball- 
f- Kraut. Germ. Water Mllfoil. Angl. 

fpicatum. 757. Myriopktjlh/m caule ramofo, fpicis terminalibus 
nudls interruptls; floribus bracteatis, follis plnnatls 
capillflribus. wilden. Prodr. Berol. n. 446. linn. 
Syft. p. S56. BOEHM. n. 593. Fl. Dari. t. 681. 

Aehrenformiger Federhall; Teickfenckcl:, Wajfcr- 
fucksfcktvanz; Wajfergarn ; Saiifaanien. Germ. Spi- 
cked Water MiJfoil Angl. Volant d^eau. Gall. 

In fofHs , ftaonls pifolnisque , in den Teicken bei 

dem Gcrberwajfer ^ bei Parneck etc. Flor. lul, 

Auo-. 

vertidlla- 758- Mi/ricpki^IImn caule fimpllcl; florlbus vcrtlcllls« 

tum. tls, folHs pinnatis; plnnls llnearibus carnofis. vvil- 

DEN. Prodr. Berol. n. 447. linn. Syft. p. 856.BOEHM, 

n. .594' 

Wirhelartiges Federkraut f. Teickfenckel \ Saam^ 
kraut \ Saufaamen. Germ. Verticillated Water MiU 
foil, Angl. 

In Ilsdem locis cum prlorl. Fl. lun. luU 270. POLYANDRIA. MONOCLINO. 305 

270. POTERIVM. L. G. n6-. Bechtrblume; Megel- 

kraut. Germ. Burnet. Augl. Finipienelle. 

GaU. 

759. Poteriam inerme , caulibus fubgngulofis. linn. fenguifoibji. 

Sy^i- P- H57- . . . , . 

Sanguiforba potyanthera, foholis ouatis, fpica bre* 

Vi. BOEHM. n i ~. ELACKW. t. 4I3. 

Phaim. Pim-pinellae haVcae Herba , Semina. 

Gemezne Bechcrhlmne; fckivarze 1. kleine BihernsU\ 
italienifcke Bibimell. rauckes Bhttkraut\ Sperber' 
krant. Gerin. Common Burnet or Sfjne p ar slcij. An^L 
Petitc Pimprenelle., ou Fiinprenelh cCltalie. Gall. 

In pafcuis et npricis vbique: auf cien Bergen hei 
Meckern^ auf dem Gtckerlingsberge. Flor. lulio 
et Augufto. 

^"^Folia ad acetaria, Herba pabulum pecotibus 
falutare. 

271. FAGVS. L. G. II -o. Buche. Germ. Beech-l;ree. 
Angl. Het.re. Gall. 

760. Fagus follis ouatis, vndulatis, obfolete ferratis. fyluaticd» 

LINN. Syft. p. S59. BOEHM. H. 69^. CRaM. tab. 3. V. 

GLEicHEN. Abbild. T. 17. DV ROi Harbk. l. pag. 
230. 

Pharm. Fagi Fru^lus. 

TVald-M:ifl-Trag-Roth IVintcr-nnd Sotnmerbu- 
che; Bucheckern. Germ. B^erk tree .'\ngl. Hhre det 
Forets.^ nu Fouteau^ Fau ou Foyard. G-ll 

In fyluls, im Rofemkale, im Meckerfchen Hol&e 
aliisque nemoribus. Fi. Apiil. Mai. Arbor. ^ 

Vf Glandos annonae caritate pani inferuientes ce*' 
phaisJG^iam rt temulentiain inducunt. Toftae fucre- 
danpum Cfl.Teae; caetcrum his glandibus porci pin» 
ga.Mcunt lado Inxo. Lignum f.ib aqua dlutius du* 
rat, qua de re ;^d nauium carinas aotum. !"• foco 
maxim" caie^clt. Cineres m^^-talturgicis, vitr*3'-!is, 
faponariis vtiies; Cortex et Folia coriis praeparandis 
apta. ^O^ CLASSIS XIII. 

272. QVERCVS. L. G. n68. Eiche. Germ. Oak. Augl 
Chene. GalL 

RoUu-, 761. Quercus follis petiolatis, deciduls, oblongis, fu« 
■^ peint lutioiibus . ilnubus acutioribus angulls obtu- 
fi/>, fiuftlbus feOllIbus. linn. Syft. pag. 85h- i^v Rot 
Harbk. II. p. 237. kern. B. II. p. »03. t. 178. 

Otiercus lati^olivi mzs, quae breul pedlculo eft. C, 
B. P. p. + iv- BOEHM. n.6 ,0. var. 

Gemtwe IVinter Steiv - Berg - Harz - Rotk- f. Etsei- 
chc^ Traubetieiclie. Gern. Common Oak-tree. Angl, 
Cheve Rouvre ou Ckene commune. Gall 

In fyluls fere omnibus clrca Llpfiam fitls, et ante 
rufticorum domos, atciue in p^gls Ipfis paffim Ato- 
bulacra format. FI. Mal. Arbor. 

Vf. Sueshis glandlbus optlme pingues fiunt Cor- 
tex et cupulae truclus coriis parar-dls praeltantlffi.na* 
Lignum durum, tenax a Cantkaride deftruitur, et 
Ttrcdine nauali laeditur. InCuper vtillffimum ad ae- 
dliicia, Carlnas naulum, prela , voluulos, rotaium 
rfldios, aratra, fepimema, ciftas fepulcrales, dolla, 
fellas, nienfas et varia Inftrumenta etc. Cortex fuc- 
cedaneum cortlcls Peruulani paupeilbus. 

fcmlna. ^62. * Qjiercus foHIs declduis, fubpetlolatis oblongis 
obtufis, pinnato-finuatis: fruiElibas iubiblitarils lon- 
ge pedunculatls. dv roi Hsrbk. 15, pag. 24,0. roth. 
Flor. Germ. I. p. 408. boehm. n. 690. blackw. tab. 
48''. cRAM. t. 2. 

Ouercfif cum longo pedlculo. C B. P. pag, 
420. 

Snmmereiche; Aufieiche\ HafeJeiche\ Stieleiche% 
IValdeiche. Germ. Wkite long Foat Stalks to -theAcorn, 
Angl. Chene a grappes. Gall. < 

Pharm. Quercus Cortex, FoHa, Glandes, Cu- 
pulae. 

In fyluls,fcre omnibus , praeprlmis in der Kiimme-' 
rci hei Nauetidorf; im Mecktrfchen "■? Sojnmerfeldef 
Holze; i?» Rofenthale; InQvievceto vorAhranftadtetc, 
valde vulgafls. POLYANDRIA. MONOCLINO. 3O7 

VJ. Eglandlbus Soda pr3pararI,poteft. Lignivfufr 
idem eft ac prloris. 

273. IVGLANS. L. G. 1169. Wallnufs. Germ^ 
Walnut - Tree. AngUjkoytx. Gall. 

763. luglofif foHIs oualibus , glabris , fubferratis , fub- Regia. 
aequalibus. linn. Syft. png. 858. boehm. n. 692. 
scHOLL. App. Flor. liarb. p. 302. dv roi Harbk. L p. 

323. ELACKW. t. 247. CRAM. t. 22. 

Var. a) iuglans frudu maximo. C. E, P. pag, 

b) luglans fruclu tenero et fragili putamine. 
C. B. P. 1. c. 

c) luglans putamlne duriffimo. Tourn. In- 
flltut. 

d) luglans bifera. >k C. B, P. p, 

e) luglans fruclu Serotino., J 41« 
Pharm. luglaudis Nuces, Dlfleptmentum , Cortex 

vlridis. 

Gemeiner Wallnufibaum ; tvelfche Nufi; a) Scjiaf- 
fiufi\ Kohernufi ; Pfercie- f. Rofinufi; h) ciie diimi- 
fckaaligte Nufi i Meifenjiufi ; c) Steinnuf \ 'Grill>elni!fi\ 
dj der zweimai im lakre tragende Nufibaum ; e) die 
fpdte TVallnufi f. lohanniiuufs. Germ. Common f^Val- 
nut-tree; aj Large IValnut; h) Tender Shelled 
lValnut\ c) Hard-fhelled or French lVahmt\ d) 
Tivice-bearing IValnut \ e) Late ripe PValnut. An^l. 
Noijer ordinairc, ou RoTjal^ aj Noix de yauge\ b) 
Noix Mefanges; c) Noix hfruits dures^e') Noyer 
afruits tardif\ ou dc la St. Jean. Gall. 

In Perfia proprie h<abirar, ex qua lam diu in Euro- 
pam Arbor translata efl. Apud nos in hortis fubur- 
banis rufticanisque, in pagls ante domos et ante pa- 
gos Ambulacra format pailim, e. g, ad Ketfchau., vbi 
fereomnes hyeme diiilllino i"g;s ad ^9 nanc funt 
demortuae etc. Fl. Maio. Fruiilus Septembr. et in- 
eunte Ocliobri matuvant. 

Obf. Arborls magnae vmbra fufpecla obftupefacli: 
fenfus. 

V 2 Vf 208 CLASSISXIIL 

VJ. Olcum ex nuclels decorticatis paratum p*£to- 
ribr.s vtiie. Vt Anthelminthicum contra Taeniam 
commendatur. Nuclei cum sqja trtti, in emfJliio- 
nem abeunt. Extiac>um ex DiUpis recentibus im- 
maruris psratura praeftans q^ioqu anthelminchicum, 
Ahaum purgat ct 'iumbricos li-nul pelilt. Drupae 
porro inimaturae conviIun'ur cum Saccharo, aroma- 
tibusque. Drupisin^maturls fpiriius fnmienti infun- 
dirur a ruricolls, quo, vt ftoirMchico, vtuntur. 
Nuclel maximi tofti pro Chocai?ta, vel CafFea 
iniii-ruiun!: in nonnuilis r^ gio.dbus Folia pt Cortex 
Druparum exrtrior viridls obicure vlrldem exhibent 
colorem durabllem. 

274. CGRYLV^. L. G. 1172. Hafelftaude; Hafel- 

nufsftrauch. G^rm. Hafel-Nut. /i«g/. Noi- 

lettier. c a//. 

AuelUna. -54. Cortflus ftipulis ouafls, obtufis. linn. Syft.pag. 
859. BOEHM. n. 691. DV Roi Hatbk. I. p. 173. wil- 
DEN. Prodr. Berol. n. 43.1. 

Cmylus fylueftrls. C. B. P, p. 418' blackw. tab. 

29.V 

Var. a) Corylus fatiua, fru£lu rotundo,^ C B P, 

maximo. ) p.*4l8. ' 

b) CoryIu<; frufta otilongo, ouato.-' 

Pharm. Coryli Lignum, Vilcum, Puiuis : Auella- 
aae Nuces. 

Gcmeine^ wilde Hafdftaude\ fValdkaJelflrauch\ a) 
die grofie hoU udifcke {'.Jpanifcke N/ifS\ ZelJertniJJ ; b) 
Matidelnuji. Germ. IVild Hazcl-Nut; a) Spanifk 
"Nur; Larg Cob Nut ; b) Long Nut. Angl. Noifeu 
tier cics bcif, ou Coudrier; a") Avelline h fruit roud; 
b) Longuette^ ou Avelline afruit long et blanc Ga!l. 

In fyluis frequens, praecipue imRofevtkde et Llni' 
Dcrjitntskolze ; in der Kammerei bei Niiuendojf; in 
dumetls et Intra fepes viuas iuxta pngos pafHm. Va- 
rlctotes autem modo In hortls coluntur. Flor, Mart. 
Api^i!. Frut. 

VJ'. Seplbus maxlme praeftans. Nuces rn deliclls 
habentur. Rami vlrldes frumenti corruptlonem 

auer- POLYANDRIA. MONOCLINO. 3O9 

8uerten!-e?, ad vlrgulas dluinatorias, corbes carbo- 
nuiii, cribra-, vlncula doiiorum, etc. Carbones a pl- 
cloiibu.^, fculp?oribuset aurlfabrisod praeludla figura- 
runi. Folla caprls et flores aplbus pabulum. 

•265. * Corylus fUpulIs oblongls, obtufis, ramis ere- *^^^"^^* 
ftloribus. MiLL. 2. DV ROi Harbk. I. p. 176. 

Var. a) Corylas fatiua fruclu oblongo"\ 

rubente. J C. B. P. 

b) Corylusfrucluoblongoruben-\ p. 418. 
te, pelllcula alba teclo. J 

Lambertsnufi\ Bartnufs; a) rotke Lamhertsnufs ; 
Bhitnufs^ rotke Ruhmufs; b) zfeijje Lavihertsnufs, 
G^eri» Filbert Niit'tieei a) Redfkinned Filbert\ b) 
PFkite fkintied Filhert. Angl. Noifettier citltive\ 9) 
Noifettiet franCy ou a fruit rouge; b) Noifettier h 
fruit long, couvcrt d'une pellicule blanche. Gall. 

In hortis valde frequenter Gccurrunt. Fior. cum 
priori. Drupae paullo ferius maturelcunt, quam 
priores. 

Obf. DlfFcrt haec fpecles ab antecedente : Ramis 
magis ereftls, ftipuHs oblongis et calyce cylindrifor- 
mi drupas includente, verfus apicem minus laclnia- 
to Drupae, fi terra imiulttuntur , femper gignere 
folent truncos Ipfis proprlos, nec vnquam degenerant» 
Nuclel omnlum optlmi et fapldinimi. 275. * PLATANVS L. G. ti7^ Platanu». 
Germ. Fiane - Tree. Angl. Piatane. 
, ' Gall. 

766. * Platanus folils lobatis. linn. Syil:. p. 859- "• 2. occidentalis. 
pv ROi Haibk H. pag. 134. dvham Arbor. T. II. PL 
35. SERT. Lipf. n. 69. ' V 3 Nord' 10 CLASSISXIII. 

Noriamerihanifcher Platarms; fVaJjerhuche. Germ. 
American or Virginian Plane-tree; Large Button 
\Yood. Angl. Platane dOccident ou de Virginte\ 
Cottonier. Gail. 

Habitflt propvie in A.tpenc8 feptentrionali. Apud 
nos ad pifcinas et iniocis huiniuis paflim ante mul- 
tos ar.nos p!a.'tata eft, e. g. nd pilcinam piope pa- 
gum Grofswolkau diHum, et nunc in Serto non pro- 
cul '-) porta -Grimjnenfi, et quidem ante raontem 
SchtieckeJiherg diStum , et verfus ErgaftulunT, porro 
in niuUls Kortis. Fl. lunio. Arbor. 

Ohf Arbor celeriter crefi:it et in omni folo proue- 
nit. Cortice trunci exteriore in adultis denudacur 
quotannis. Truncus fenfim 60 — xo pedum altiorfit 
et 3 — 4 pedum craflus. Fol. alterna, iate expanla, 
multilobata, acute dentata, fupf.rne laete vlridia, In- 
ferne pallidiora et coftis eminentlbus tomentolisque 
inflrucla, longe petiolata. 276. CARPINVS. Z. G. 117T. Splndelbaum» 

Ger}fi. Hornbeam. Angl. Charnie. 

Gall. Betulus. 767. Carpinus fquamis ftrobllorum planis. linn. Syfl-. 
p. 859. BOJHM. n. 6kq. dv roi Harbk. I. pag. 124» 

BLACKW, t. 293. CR.AM. t. 4. 

Spindelhaum ; gemeine Hain - Hagen - Stein • Weif- 
iuchc\ Hornbaum; Rollhoh; Flegelkoh; Hartholz\ 
Zaunbuche. Germ. Common Hornbeam Angl. Charme 
ordinairc. Gall. 

In fyluls frequens, im Rojenthale, UniverfltHtS' 
Zfchocherfchen • Kleindnhiger Hohern; multlsque 
«llls In fyluis. Flor. Aprill, Malo. Arbor, yf- POI. YANDRIA. MONOCLINO. 5II 

Vf, Haec Arbor feplbus vluis, maxlnie In hortls 
valde conimunls etpraeftans. Vernall tempore aqua 
ftlllat. Cortex luteo tlngit colore. Llgnum album, 
durlilimum et tenuIfTImum atornatorlbus, fcrinlarlls, 
opliicibasque fr quenter adhibe'ur ad varla vala 
vtenfilia atque inftrumenta cenficienda. V4 CLAS- -312 

■C rrrr"':': '.r~— ' ' : ' ■ ' ^^. ,, ,:ii-' ' ^ "■ r i> 

Claffis XIV. 
D I D Y N A M I A. A. GYMNOSPERMAE. 

a) Flores vetticillati. Calycibtis 5 — fidis et multiden- 
tatis. 

277. LEONVRVS. L. G. -80. Lowenfchwanz; 
Wolfstrapp. Germ, Lions Taii. Angl. Leonare. 

Gall. 

Cardiaca. jgg. ^eonurus folus caulinls lanceolatls, trilobis. 

LINN Syft. p. 538. BO£HM, n. 115. BLACKW. t. I7I. 

Fl. Dan. t -27. 

Pha rn. Cardiacae Herba 

'WolfifuJslWalfstraff, Herzkraut ; Herzgejpann ; 
Herzgejpcrr , Lowenjchtvairz : ivihi Mutterkraut. Germ. 
EngUfh Motherwort, Arigl. Agripaume^ ou Cardia- 
qtie. Gall. 

Ad fepes et In ruderatis, im Poetengange^ etlam In 
Horto Bojiano. Fl. lul. Aug. Perennls. 
^^rv*^,"^'*' 7^9* ^^^^"^"^ folHs ouatls lanceolatlsque fen-atis; ca- 
lyclbus fefniibus, Iplnofi.s. linn. Sv ft. p. 5^8. n. 3, 
SCHREB. Splcil. p. 12. n. 908. jAcq. Flor. Auflr. V. 5. 

t. 405. 

Faljcher unachter Wolftrapp ; rOtker Andorn; 
hbhmifcher Lowenfchwanz. Germ. Bohemian Lion^s- 
Tail. Angl. 

In ruderatls et collibus circa vrbem ; In fyiucticis 
locls inter frutices, ' hinter detn Lazarethgarten\ porro 
im Rofenthak, Fl. lul. Aug. Perennis, 

278. ftruui. ' DIDYNAMIA.GYMNOSPERMAE. 3I3 

278. 6LEC0MA. L. G 7-3 Gundelrebe. Germ. 
Turnhoof. Angl. Terrette. Gall. 

270. Clccoma foVns renUcTmihns ^ crenatis. linn. Syft. ^ederaceg, 
p. ■■ ?4. LLACxw. t. 2.^5. Fl- Dafi. t. "89. 

Chninaedejiia caulibus procunibentibus, radlcatis^ 
foliis cordiformibus, petioiatls. eoehm. n. 131, 

Var. * Jccoma folils punctato - albls. 

Pharm. Hederae Terre/iris Herba. 

Epheuartige Giindel- £. Grundrehe\ Domierrebefi\ 
Gundevniaiin ; Erdepheu, Germ. Ground Ivij. Anol. 
Lierre terrcftre, Gall. 

In locis humidls fyluatlclsque, vor und in demRo- 
fcmhalej hei Pfajfendorf,^ im Lindenauer Holze , et fe- 
re vblque. Fl, Aprll — lun. Annua. 

ObJ. Planta herbas proximas lente expelllt et prata 
denudat. linn. 

Vf Flores aplbus pabulum, et ad cereulfiam clarl- 
ficandam dollo Immlttltur herba ab AnoUs. 279. HYSSOPVS. L. G. 767. Yfop. Germ. Hyflbp. 

Aiigl. Hifope. Gall. 

271. * Hyfofui fplcls fecundls, follls lanceolatls. officinalls, 
LiNN. Syfl. p. 529. ELACKW. t. 2^6. jACQ. Flor. Auftr. 
V. 3. t. 254. 

Fharm. Hijffopi Herba, Semlna. 

Geivohnlicher Yfo-p. Germ. Offcinal Hyjfop. Angl. 
Yjfope ordinaire. Gall. 

In hortls cultls paflim , praeclpue In Horto Bofia' 
no var. flore albo quotannis mlhi obulam venit. Fi. 
lun, lul. 

280. MENTHA. L. G. 771. Miinze. Germ. Mint, 

Angl. Menthe. Gall. 

* Florihus ohlongo - OKatis. 

772. Me?itha fplcls ouato-cblongls, folHs oblongls, ^^^"'^«ftvi?, 
ferratis, fefliUbus, fubtus tomentofis, ftaminibus co- 
V.5 roU^ 314 CLASSIS XIV. 

roUa longionbus. linn. Syft. p. 532. n. 2. boehm. n. 
88J- blackv^. t. 292. . 

Pharm. Menthae 1". hongifoliae Syltiejlris Herba. 

'Wilde {. Rofsmiinzc; Rofsbalfam; Herzenstrofl, 
Gerni. Common White Mmt. Angl. Mentke Jaitvage. 
GaU. 

In lociis vliginciis bci den Kcklgiirten y et In pluri- 
ims fyluls. Fl- lul. Aug. Perennis. 
viridis, y ^. * Mentha iplcis obiongls, follis lanceolatls, nu- 
dls, ferratis, fctlillbus, flamlnlbus corolla longlori- 
bus. LiNN. Syft. p, 5;^2. n. 4. leys. n. 566. 

Grmie Miinze ; Frauejimiinze^ englifche {. rbtnifcke 
Miinze. Gsrm. Spear-Mint. Angl. Menthe Romaine. 
Ga!l. 

In locls fylufitlcls et humldls paffim, im Kleindol- 
zigcT Holze nack Sketiditz zu. Fl. lui. Aug. 

Obf Haec fortlor eft, quam M. fijluejlris^ mlnus 
grata, fapore debilIori,quam Al Pzperiz^, ideoqueil* 
II p.ifini fubftltul pofefl. 
retundifolia -^^4. * Menthu fpicis oblongls , follls fubrotundls, ru- 
gofis, crenatls, feffillbus. linn. Syft. pag. 532. n. 5. 
LEYs.n.-;^^. 

Ru7idbl\ttrige Milnze\ Pferdemiinze. Germ. Round' 
leavcd Mint. An^^X.Mentheafeuillesrondes.^ ou Mentka- 
jire. Gall. 

Ad foffas et fluulorum rlpas bei demGeftindbrtinmn 
paffimr'pe!:i. Fl. [ul. Aug. 

Vf. Suinmlrates tinnitum aurium et furdltateni 
tollere refert hallekvs. 

** Floribus cafitatir. 

crifpa. 775. * MentJia florlbus capiratls, follls cordatis, denta- 
tis, vndulatis, ieiriilbus, ftamlnlbus corollam ae- 
quinfi'US LiNN Syft p. -3;. n. 6. 

Mevtka ciifpi. Riv Monop. t. -."J. 

Phann. Mcnthac Crifpae Herba. 

Kraufemii'ize\ Gartenniilnze ; Miinzbalfam ; kratt' 
fer Bafiim ; Brintnkeilig. Germ, Curled Mint. Angl, 
Mentlie frifee. Gall, 

In DIDYNAMIA. GYMNOSPERMAE. ^I^ 

In Siblria et Germania habitat: in hortis autem 
noltiatibus et agris oleraceis h?ud infrequenter oc- 
currii. Flor. lul. in Autumnum vsque. Per- 
ennis» 

Vf. Flores apibus pabulum haud infimum. 
776. Mq^itIui flcribus capitatis , foiiis cuatis , ferratls, aquatica. 
pet olatis, ftaminibus corolla longiorlbus. likn. Syft» 
p. 532. n. y. BOEHM. n. J28. BLACKW. t. 32. Fl. Dau, 
t. 673. 

Pharm. Menthae aquaticae Uerha. 
, "Wajjen/iihize ; Bach - Kroten ■ Fijchmilnze ; Waffer- 
folei; Rofshalfam; zvildes Katzenkraut. Germ. Wa- 
tcr-Mint. Angl. Bm?ne, ou Menthe aquatique. Gall» 

In aquofis foflis et locis ftagnofis vbique. Flor. 
lul. Aug. Perennls. 

*** Floribus verticillattu 

777.* Mentha florlbus vertlclllatis, foliis ouatls acutlus- fatiua. 
culis, ferratls, llaminibus coroUa longloribus. linn. 
S)fl:. p. 532. n. 10. Fl. Dan. t. 794. 

Mentha crifpa verticlUata. C. B. P. p. 227. 

Zahvie Milnze ; gemeine Kraufcmilnze, Germ, 
Marfh or Sweet Mint. Angl. Mentke cultivee, 
Gail. 

In pratorum fofliculls vel pratis humidis , hei 
Schadchach paffim et Inhortls oleracGls. Flor. lul. in 
Septembrem vsque. 
778.* Mf7;f/za floribus vertjclllatls, follls ouatls, acutis, gentills 
ferratls, ftamlnlbus corolla breulorlbus. linn. Syft. 
p. 533. n. II. LEYs. n. 570. Fl. Dan. t. 736. 

Wilde^ grofse Miinze; Balfam- Oranien- f. Pome' 
ranzenmilnze \ Gartenhalfam ; rothe Gartemniinze ; Ba- 
Jilienmiinze. Germ. KecL Mint. Angl. Baume des jar^ 
dins. Gall. 

In agrls humldis III. pohlivs primum vldlt, et ml- 
hl In foffis ad Delitz paffim occurrlt. Fl. Auguftoln 
Septembrem vsque. 

Obf Mentkae aruenji valde fimllis, fed mlnus hir» 
futaj corellae infima lacinia acuta, "^ 3i6 cLASsisXIV. 

Vf. Folia vu-entla faturae herbariae immlfcentur a 

quihusdam et cruda eduntur. 

aruenfis. -,-(^ M«;?/ia florlbus verticillatls , foliis ouatis, acutl?, 

ferratis, flamlnibascorollam aequantibus. linn. Syft. 

p. 533. BOEiiM. n. 129. DLACKw. t. 131. Fl. Dun. tab. 

51- 

Pharm. Menthac Sijluejlris Hcrba. 

Ackcrmihize \ Korn - Fcli- wilder Poley f. hleine 
BachmHtize. Geym Corn Ml^it^ or Water Calaininth, 
Angl. Mcmhe des champs, Gall. 

In flgrls et arnis huni;dIorihus hei dem Gerberwaf- 
fer nach Schonfeld zu\ porro in pratls, agris ncgle- 
£tls, er circa toffas fere vblque. Fior. lul. Aug. Per- 
ennis 

Vf. Prohlber Ia£lls coaguiationem, menfes pelllt, 
Bubones mammarum tollit. 

1'ulegium. ygC'. Mentha florlbus verticlllatls, follis oufltis, obtufis» 
fubcren.atls, cauiibus fubteretibus repentlbus, ftami- 
nl:>us corolla longiorlbus. linn. Syft. p. 533. n. 16. 
SCHREB. Spicil. p. 12. n. 909. blackw. t. 302. 

Pharm. PiiJegii Herba. 

Polei; PoleiniUnze; Herzpolei\ Fldhkraut. Germ. 
Conimon Penny - royai, or Pudding Grafs. Angl. Peii- 
liot. Gall. 

In locls inundatis ad Leutfch^ Parneck. Flor. lul. 
Aug. 

• 281. * LAVANDVLA. L. G 769. Lavendel. Germr 
Lavender. Angl. Lavandfi. Gall. 

S{>i€a. 781«* Lfl2^<7Wfia/<7 foHis feflillbus lanceolato-lJnearibus, 
margine reuolutis, f. ic> Inten upta, nuda. linn. Syft, 
p. ;o n. I. BLAfKw. t 2,4. 

Var. «) Lauandula an^ufiifolia.^ ^ „ „ 

li) Lauandula Jatlfolia ) ^' ^' ^' P- 2l6. 
Pbarm Lauandulae Herba , Flores 
Geineiner i Spjklavendel; Spike ; fchmaler f. hreit- 
hlattrickter Lavendel Gorm. Cofumon Lftvender. Xngl^ 
havande Femelh ou commune\ S]pic ou Affic. 6all. DIDYNAMIA. GYMNOSPERMAE. ^lf 

In Europa auftrali (pnnte crelclt. Apud nos m 
hoitls oleraceis aiiisque valde frtquens. Fl. Aeftate. 
Pertnnis 

y/. Planta aromatica paffim ad condimenta adhibe- 
tur. 

282. TEVCRIVM. L. G. 764. Gamander, Gcrw. 
Gernjander. Angl. Ivette. GaU. 

782. * Teucrium foliis multiiidis, florlbus lateralibus Bonys. 
ternis , pedunculls. linn. Syfl. pag-. ^.25. leys. n. 

Teucritim foliis multiridis, verticillis dlmidiatls. 
SCHREB; Vctt. Vnil. p. XXX ll. n. 20. 

Iva mofchata, folio multitido. riv. Monop. tab. 
24. 

Traube^igainander. Germ. yagged-leaved Giouud 
Pine. Angl. 

In aorls neglectis montons pifliin mihi obuiam 
venit et quoque auf den Acckeni nach Sckovfeld. Fl. iun, 
lulio 

Obf. Caul. p^ilmaris, pedalis, valde ramoius. FoL 
multifida, petiolrita, ainbitu e cord to-ouata, recur- 
va : iaciniis 2 — 5 — fidis, inregrls, obtijfis Verti- 
cllii folio breuiorcs, 6 - Si — flori. Calyx bali valde 
glbbus. Cor. amoene purpurra, medio aiba, pun- 
ctis rubrls conlperfa, dorfb marginara. 

Vf. O !ore aromntico gratoque gaudet planta- La- 
nam imbuit coloreingratoe fufco - cereo; cum aluml- 
ne autein ekg-mtem fufum exhibet colo em. 
78^:^. Teucrium follis Irifidis linenribus integerrim's, f]o- Channepi- 
ribus feiTilibus, lateralibus, folitarlis, caule diffufo. ^ys. 
LiNN, Syfl. p. 525. n. 4. BLACKw. t. §0. Fl. Dan. t, 

75.^- ,...,.. . ... 

Buguia follis tnndls , floribus fparfis in alis foUsa- 

rum. BOEHM. n. lOi. 

Phjrm ChamaepittjosHeTha, 

Slagkraut\ Feldczjpreffe:, Je langer je licber. Gernii 
Ccmmon Ground Pine. Angl. h-ette Q\\\. 

It loco aienofo et fnbulofo paffim In fylutt ad 
Zweijiauendorf. Fi. lul. Aug, Annua. 

Ohf, ^lg CLASSIS XIV. 

Ohf. R/!ii lignofa, Caul b 'ii perennes, tetrago- 
ni, rubclli, icabriufculj. Fofui oppolit;<., tubp'-l)0(:ita, 
bafi acuta, integernma, vcrius apicm profnde tri- 
fida: floralia iere ieffilia, ouat:, bafi r lUndaf. in- 
tegerrima. Florcs alaves lolitarii, 5—7 in verticilUs 
iingulis. Cal. 5 — gonus, 5 dentatus, pilofus. 
Cor. fiiamenta ad faucem punclulis purparafcentibus 
jiotata. 

Vf- In Scorbuto, Epilepfia, Arthritide, herba olim 
eft laudsta. Porro hanc htrbam iriorb"m bouni 
ouumque putridum fanaffe, Brajjauola refert. 

Scoredonia. 784' Ta/criaw foliis corda^is, ferrntis, petiolntis, nce- 
mis laterafibus fecundis, cauir erecVo. linn. Syft. p, 
527. n. o^. scHREB. Spicil. p. II. n. 90 '• E? Verri- 
cill. p. XXXVIIII. n. 25. BLACKW.t. 9. Fl. Dan. tab. 

405- 

Scorodonia- riv. Monop. t. 22. 

Shorodonie ; Walcifkordicnkraut. Germ. Wood Sa- 
ge. Angl. Sauge fauvage. Gail. 

In locis elatioribus, arenoiis, Ti^TemplmnSt.The- 
clae^ atque in dcr Tieghtz hei Diihen. Fl. luo. lul. 
Perennis. 

Obf Caid. ereclus, bafi pauUuIum incuruatus, 
4 — gonu.s, geniculntu.*;, ramisopp-fitis. Foliacon- 
iugata, cordato-ouata , obtuiiufcula, vel denticulis 
minus acutis notata, vtrinque villofa; floralia minu- 
ta, fubrotunda, integerrima, vtrinque acuta, in <:\x- 
cronem definentia. S^ica racemoia, fecunda, fum- 
mitate caulis ramorumque egrfdiens. C^/i/.vbilabIa- 
tus ; glaber. Labium iuperius fubrotundum . denti- 
culo vnico inflruc^um ; inferms deniiculis 4 gaudet. 
Cor. tubus parum incuruus, albidus, ftriis purpureis 
fuperne piclus. 

Scordium. 785- Te«m»w foilis oblongls , feililibus, dentato-fer* 
ratis, floribus geminis, axillaribus, peduncu'atis, 
caule ditfufo. linn. Syft. p 5:7, n. 25. scHREB.Ver- 
ticil!. p. XXXVII. n 29. riv. Monop. tab. 21. br^n. 
B,f.ACKW. t. 475. Fl. Dan. X. 593. gled. Naturg. dcr 
einheim. P^, p. 191, T. X. 

Te«- DIDVNAMIA. GY M NOS P E R M AE. 3I9 

' Teucritm follis feflilibus ferratis, mollibus, flori» 
Taus ex alis binis. boehm. n. 107. 

Pharm. Scordii Hcrba. 

Skordie7i ; Skordienkraut ; Lachenkttoblauch\ WaJ- 
ferknoblauch. Germ. Water Germander^ or Garlikmaii- 
der. Angl. Ckamaras ou Germandrce d'eau. Gal!. 
. In pratls paludofis, aufdcr Wit/e*{inIftrorlum ver- 
{ns Kuhthurtn.1 porro etiam vor dem Streitholze, in 
lepulciireto ad Sommerfeld. Fior. lul. Aug. Peren- 
nis. 

Vf. Pabulum bobus, capris. Herba graueolens 
lac alliacio inficit odore. Fomenta putredini c t gan- 
grenae refiftere feruntur. In febribus inteimicttnti- 
bus maxime laudatur lierba. 
786.* Teucrium fo\ns cuneiformi-ouatis , incifis, cre- Chamaedrys 
natis, petiolatis, floribusternis, caulibus prociimben- 
tibus, iubpilofis. lisn. Syfl:. p- 527. leers Herborn. 

p, 442. BLACKW. t. Ho. 

Teucrium C hamaedrifs £o\ns oblongis profundeier- 
ratis, verticillis dimidiatis, caulibus procumbenti- 
bus, pilofis. scHREB. Verticlli. p. XXXII. n. 21. 

Pliarm. Ctiamaedn^os Heiba. 

Gewbhnlicher Gamander ; Bathengel\ eclel Gamatt' 
derkraut; Bergfkordien, Germ. Common Germander. 
Angi. Fetit Chene, ou Germandree. Gall- 

In locis montofis ficcioribus , rarius auf dem Gi' 
ckerlingsherge. auf der Anholie des Bieniz inuenl.* Fl. 
lun. lul. 

Ff. Planta vulneraria. Folla enim cum oleo vul- 
neribus impofita haec fanant. Fiores aplbus pabu- 
lum. Herba tinctoria. 

283. AIVGA. L. G. 763. GUnfel. Germ. Bugle. 

Angl. et Gall. 

787. /^iagfl tetragono-pyramidalisvillofa, foliis radica- pyramidalis. 
llbus maximis. linn. Syfl:. p. 525. 

Ainga piframidalis caulibus fimpllcibus ereftis. to- 
ills oblongis dentatis. schree, Verticill. pag. XXIII. 
n. 3. 

Lugnh 52.0 CLASSIS XIV. 

Bugula follls angulofe , dentdtis, caule limplici. 

HALL. 635. BOEHM. H. lO^. BLACKW. tab. 64. f. 2. 

F/. Daji. t. 185. 

Bugula niontana. riv. Monop. t. 140. f. 2, 

Pharm. Confolidae Mediae Herba. 

Fijramidenfdrmigcr Giinjel f. blauer Gilnfcl; Stcin-i. 
Berggihifd\ ecUe Bratmelkn; Brcnzkraut.Uerm, Moun* 
tain Bugle., or Sicklcivort. Angl. Bugie 'pijramidak. 
Gall. 

In pratis et nemodbus {Iccis, auf dem Gickerlingr' 
herq^e^ unten bei dcii Mcckfr(chen Bergen, in dcm Ma- 
chcrfclien Holzc, m dem Holze bei Notzfch^pQiXim. Fl. 
MaJ. i<in. Ptrennis. 

Obf Caules folitarii, vel plures, ftolonibus deftitu- 
tl, denfe vlUofi. Fol. obiongn, dentata, obtufa, 
pafllm ouata, vel lanceolata •, y?"r«/zfl ouata, ferrata, 
rellqua verfus terram triJoba, vel faepius dentata, vIU 
loia. Cor. tubus breuior, quam in fubfequente , al- 
bidus, ftviatus, d nique coeruleus euadit. Floresin 
vertlcillis drnfis ponuntur: 6 8 In fingulo verticillo 
flores fefllles funt ad follorum alas. Flos albus vel 
purpureus. 
reptans. 788« Aiuga caule fimpllci erefto, flolonlbus repentibus, 
fciiis ouatis crenatis. schreb. Veiticill. Vniiab. pag. 
XX I. n. 2. 

Aiuga reptans glabra, flolunibus reptantlbus. 
LiNN. Syfl. p. 525. 

Bugula folns ou&tis y inter flores flipatis, flagrjlis 
rcpens. hall. 634. coehm. n, 102. blacw. tab. 64. 
%. i. 

Bugula. Riv. Monop. t. T40. 

Var. «) Aiuga ffore albo. 

/3) Aiuga flore purpureo. 

Pharm. B?/g///«c H> rha. 
, Gunzel f Gihijel. fchlcichetidcr Gnldgihtfel\.Wiefcii- 

'gihijel; Heilkrautlehi. Germ. Crecping Bugle. Ang!. 
Bugle, ou petite Covfoude. Gflll. 

In.Draris humidis fvluaticlsque locls, copiofifTime 
iti! Rojcnihale, Univerjitats- et Gomiewitzer ■ HclzCy 
attf dcn Schonfeldcr ., Gcrber^ hindenauer V/tefen et 
allbi frequens. Fi. Mai. lun, P;;reanis. D I D Y N A M I A. G Y M N O S P E R M A E. , 3 2 1 

OhJ. Ccu/lisetezta^, glaber, non ramofus, ■ 4 — go- 
nus, genlculatu.s, Intcr foJia fubuilloius, tener et' 
fucculenrus; inter caulls hafin et radicis aplcem ito- 
loius fterlles, follofi, In terra repentes eg.edluntur. 
Fol. radicalia In ceipitem congefra, priri.m oi-.ueife 
vel oblongc ouata , fubpetiolata, obtufa, crena.a, 
glabra: floralia lubrotunda, obtufa, Integerrlma, 
margine cillato fubrubella, leulter pubefcentia, bafi 
ciliata. Vertlciiil e floribus S — 12 conflatl, villofi : 
Inferiores remotioresj fuperlora verfus denfius iuxta 
fe inuicem Im;'Onuntur. 

Vf. Flores buius et prlorls pabulum apibus bo- 
num. Folia bobas pabulum; Equi autem refpuunt 
heibam. 

284. BEtONICA. L G. 776. Betonlen. Germ. 
Betony. Angl. Bctolne. GaJl. 

789. Betonica fpica Interrupto, corollae labll laclnia in- ofiicinalis. 
• termedia emnrginata. linn Syft p. 535. boehm, n, 
120- ELACKW. t. 46. F/.^Da/z. t. 420. 
Var. oi) Betonica flore aibo. 

/3) Betonica flore purpureo, 
Pharm. Betonicae Herb-i, Fii.res. 
Gcivbknlicke f braune Betomen. Gcrm. J-Vood Be- 
tonif. Angl. Betoine vulgaire. Gall. 

in pratis liccls et fyluatlcis, anf den Wiefen nach 
dem Kuktkurm .^ kinter Gunndorf, et in eiusdem fyl- 
va, porro im Rofentkale etc. Flor. lul. Aug, Peren- 
nls. 

285. LAMIVM. L. G. 774. Taube Neflel ; Blerien- 

faug. {jerm. Archancel. Angl Lamlon, ou 

Archangeiique. Gall. 

790.* Lamiuni follls cordatls, acumlnatls, verticllh*s "iacuLuum. 
decemfloris. linn. Syfl..p. 534. leers n. 448. 

Gefleckte taubc Nejjel\ rotker Bii.nenfaug, Germ. 
Italian Dead-Nettle. Angl. 

Ad foflas et fepes im Rofentkale Inter frUtlces paf- 
fim mlhl ogcurrlt, Fl. Vere et Aeflate. 022 CLASSISXIV, 

Obf. Planta recens mebrians; ficca flemutato- 

rla. 
album. ^gi. Lamium {oWis cordatls, acumlnatls, ferratis, pe- 
tiolatis , vertlciliis viginilfloris. linn. Syft. pag, 

594- ... 

Latnium foliis diflectis, cordatis, acutis. boehm. n. 

104. BLACKW. t. 33. FL Dan. r. 94. 

Pliarm. Laniii. Alhi Herba, et Galeopjidis f. Vrn- 
cae mortuae Flores. 

'>eijje tauhc ISJeJfel f. Bienenfaug; Wurmneffeli, 
weifjer Er-zaigel Germ. flkite Arckangcl. Angl. Or- 
tie hlancke., ou Arcliangelique. Gali. 

In ruderatis, cuttis, pc>inarl*s, dumetis et ad mu-^ 
ros ftpe.ique vbique frequens. Fi. Aprii. ad Aurum- 
num vsque. 

Vf. Cum Vrtica ^iTisque primo Vere in oleribus 
coclun: edlrur. In fluore ailao laudatur. Caetenira 
fion^s aplbus pabuiu.:. vaUif egi.-eglum. 
purpursum. yc^o. Laj«^/</» foiiis cordatis, obtuijs, petiolatls. linn- 
Syft. p. 534. n. 6. BOEH.M. n. 106. clackw. tab. 182, 
f/. Dan. r. ^23. 

Rotke tauhe Neffcl; Ideine Todtcnneffel: Wavzen- 
kraut. Genn. Pur^ple Archangel. Angl. Lamier rouge, 

Gali. 

In agris cultls, nemoribus et ad fepes vbique. Fl. 
Cum priorl. » 

Vf. Flores apibus pabuium. Foiia tenella Vfere 
cum oleribus coquuntur in Laplandit et Luiatia Infe- 
rlorl. Hulus et prloris herba oues vefcuncur. 

286. * POLLICHIA. roth. F1. Germ. L p. 254. HoM. 
2,alin. Germ. 

amplexicau- '^c)^. Pollichia calyclbus Inermibus, corollae lablo infe- 
^''' riore blfidof foliis caullnis fefniibus, rotundatls, In- 

ciiis ; radlcaiibus p^tiolatls, cordato- lobatis. wild,- 
prodr. Berol. n 614. 

Lamium (amplexicauJe) foliis floralibus feflllibus, 
arriplfx. .aulibus obtufis. lini^. Syft. pag, 534» n. 7. 
BOEHM. n. 105, Fl, Dan, t. 752. 

KUine D I D Y N A M I A. G Y M N S P E R M A E. 323 

Kkine todte AckerncjTel mit Gundelrchenhlnttern» 
Geim. Creat Henhit, An^i.Lamie ajeuillcs Jaus -petiO' 
le. Gall. 

Iii Jacis et aruls frequens. Flor. lun. lul. An- 
nua. 

794. Pollichia calycibus pungentibus, coroUae labio Galeobdo 
inferlore trifido, folils omnibus cordatis, dentatis, pe- ^^"' 
tiolatls. wiLDEN. Proi-lr. Berol n. 613. 

Caleopjis (Gahobdolon') verticUiis fexflorls : inuo- 
lucro tetraphyilo. linn. Syft. pag. 535, eoehm. n. 
110. 

Var. x) FolIIs mocul.itls. 

Gclhe tsuhe Neffel; gelbe TValdtieffel^ gelber Hohl- 
zabi ; Goldtiefjel. Germ. Vellow Kettle Hfn?p. Angl, 
Ottie morte li fleur jauiie ; Lamier jaunc. Gall. 

In nemorlbus vmbrolis, copIofilTime im Rofentha- 
Je cum varletate ; In agrls humidis nnte Portam Ha- 
lcjijltn vevilm Scho?ifeId Qtm dumetls; ad rluulo^um. 
mar(j,!nes, In fallcetls pratisque variis. Flor. lun.Iul. 
Annua. 

VJ. Flores aplbus pabulum. 

287. Galeopiis. L. G. 775. Katzengedchte, Hohl- 

zahn. Gerni. Hedge Nettle. Angl, 

Galeoplie. Gall, 

795. Galeopjls^ vertlclilis omnibus remotis, calycibus Ladanura. 
campanulatls, pubefcentlbus : dentibus llnearl feta- 

ceis, dluergentibus longlorlbus. 

Galeopfis internodlls caullnis aequalibus , verticll- 
lls omn»bus remntis, calyclbus inermlbus. linn. 
Syft. p. 534. BCEHM. n. io8- wilden, Prodr. BeroLn. 
610. 

I.adanum fegetum, fol'o latlore. riv. I^Ionop. tab. 

^4- ..... 

Var. fls) FoHis anguft.^foliis, 

, /3) Foirs latifollls. 

Acher Andorn\ klcin Berufh-aut; rothes Peld^.Iyf 

fenhrint; hlaue tauhe Tsleffel: Kornzvuth; FeUikutzcn'- 

gefichte; kleine Hanfnejfd; var. fchmal- odcr hy^it- 

*X 3 ^'^«'' 524 CLASSISXTV, 

hlattrichter Hokhah/n. Cf-Tm Narrotv-haved AU-heat. 
Ax\\l\ Ci (rpaudine dss chamvs. G-il!. ; 

In a:ui-, aa,ii:> requ!e'i>, ror dem Schonfelder 
Pfondien et bei Eutritjck^ copiole. Flor. lul. 

Tetiahit. 796. Galeopfis intevnodiis Ciulinis fuperne incrairatls, 
verticillis lunnnis ^nbcontiguis , caivcibus ventrico- 
fis ; deiitibus longlfliiTils {"etaceis, flequalibus. linn. 
Svft. p. 535. n. 2. BOEHM. n. 109. KOTH. Fl. Germ. 
I. p. 2S4- 

Cannabis Spurla. riv. Monop. t. 44. 

Var. x) Galeo-pjis vulgaris flore albo et flauo. 

/3) Galeopjis vulgaris flore albo et purpu- 
reo. 

y) Cahofjis vjilgaris corolla flaua, labio Infe- 
vlore maculata. 

Grofe ifelblickt f. rothlicht ivei/fe HanfneJTcl^ 
AckemeJJel ; bunte taubs Nelfel; ivilder Hanf; ^rcfier 
Hokhzahn. Germ. Hemv leaved Dead Nettle Angl. 

In agrls inter fegetes ante portani Halcnftm ver- 
fus SckbnJ\ld, et ante portulam Schoenfelcllcam ; 
porro In aruis cultls et fyluls cedulshaud inf.equens. 
Fl. lu!. et Aug. 
caur.abina.297. * (laleopjis vertlcilHs fummls fabcontlguis, caly- 
cibus tubulofis: dentibus pnuUo breuiorlbus, linea- 
ribu ., inaequalibusj tribus maiorlbus. koth. Flor. 
Germ I. p. 254. 

Galeo-pfis Tetrakit. /3) linn. Syft. K. '^. p. 51. 

Aechte Ha^ifneffel ; Jckmalbl ttrichtes Katzengejickt. 
Germ. 

In dumetis et fyluls vblque. Flor. !ul. Aug. Per^ 
ennis. 

2g8. STACHYS. L. G.^7-. Bulkiskraut; Rofspo* 

lei, Germ. Eafe florehound. Angl. Stachie. 

Gall. 

fyluatica. 79^- S^fac/w/j- vertlciiHs fexflorls , folils cordatis*, petio- 
laMs. LiNN. Syft, p, f:;'^^,. n. i. BOEHM.n. ii2.blackw. 
tal). :.„, 

Pharm. Galevpjidis Herba. 

- mid D 1 D Y K A M I A. G Y M N S P E R 2vl A E. ^25 

fFald Bnlhish-atit; grofie fiiukende tauhe Neffel ; 
todte fValdmlfd; Sckatlackueffel; Sti/ck- HechtielTel; 
Gottcsvii-gefi. Gern^. Hcdge Nt t tl e. Aw^L Lamicrdes 
hois; Orticr morte des bois, Gall. 

In ncmorlhus denlioribus, im Rofe;:tkale, Goiine' 
ivitzer., Rafckivitzer^ ZJckockerfcheji Holze; in pratis 
fyluaficis, et ad iepes civca pagos. , Fior. lun. lul. 
Ptrennis. 

yf Herba luteo- tincroria. Caules praeparati ii- 
cut\ Ca7i7!^'j!s. ad tomentum vfurparipofrunt. FlOres 
pabulum apibus. 

799. Stackijs verticillis fubfexfloris, foliis lineari lan- paluftrls. 
ceolatis, femlamplexicauiibus, lefulibus linn. Syft. 

p. 5^.5- "-2. 

Stackijs vertlcillis fpicatis, follis fubhirfutis, ellip- 
ticis, aJ 'lafin cmarglnatis. boehm. u. 113. elacxw. 
t. 273. 

Stimpf Bulbishrant f. brauner JVafferandorn^Smwpf 
Polci Germ. Matfh Stackys, or Cloivn AU-heaci. 
Angl. Panacee des haboureurs. Galf. 

In fyluis pnludofis et ad ripas fonarum fiuuiorum- 
<]VTe, et In a^vrls humiuis paiTun , im Rofentkale^ m 
alnero ad Schonfeld pailim. Flor. lul. Aug. Peren- \ 

nis. 

Obf Agris inuifa. Sues tamen radices huius 
quaerunt et agros cfrodiunt, 

800. Stachijs \'zxt\d\{is multifioris, foliorum ferraturis g«niiamca. 
imbricat"s, caule lanato. linn. Syfb. p. 53.S. n. v 

S t ac lu] s ^oWh oblonoo- cordafis, florlbus vertlciU 
latis BOEHM. n. 111. F/. Dan.t. {189. Jacq. Fior. Au- 
flr V .1 t. 3! 9. 

IVoUtgtes Bulkiskraut ; rotker^ Berg^ grauer, grof-^ 
fer^ krieckendcr Andorn ; FeUlandorti ; teiitfcker An- 
dorn. Gcrm German Bafe Hore-kound. Angk Sta- 
quis des AUemandi, ou d Epi flcuri. Gall. 

In agrls montoffs, {IcciorlbuSj clrca Rilckmarsdorf, 
Fl. lul. .Huo;. Perennis. 
80^.* S^rrtc/^^/.r vtrticlllis fubfpicatis, foliis cordnto - el-i"eita. 
liptlr"s, ciena'is, fcabiis, taulibus aiifcendeniibus. 
LiNN. SyfT p3g. ^T^U. wiT.DEN. Piodr. Berol. n. 618. 
Jacq. Fior. Auftr. Vol. 4. t. ,59. 

X 3 ' Pharm. 326 CLASSIS XIV. 

Pharm. SideritidisHevh^i. 

Auftechtes Bulkiskraut f. RofifoUi. Germ. Staqtiis 
itroit. Gall. 

In locis montofis, fterilioribus pnfllni am Bieniztt 
hei Rilckinarsiorf mihi occurrit. Fi. lul. Aug. - 

flnnuij. 802. 5'//?c/z?/j vertlciilis fexfloris, foliis ouato -lanceola- 
tis, trineruiislaeuibus, pettoiatii,, caule creclo. linn. 
Syft. p 536. n. 16. 

Betotnca foliis inrer diditos verticillos longioribuiSv' 
ellipticis fenatis. boehm. n. 121. jacq. Ficr. Auftr. 
Voi. 4. t. 360. 

Zeijigskyatft', Bade- Gliedkrafit; ludenkraut ; gcl- 
her Andorn\ kleive geJbe Sommerbetouie: klcin Berufs- 
kraut. Geri!.. Annual German Field Betony. Angl. 
• Staqiiis annual. Gall. 

In agris et aruis inter fegete,s et inhortis oieraceis. 
Fl. lul. Aug Arhua. 

5irucn<is. §0:». Stachijs verticillis fexfloris, foliis obtufis, nudlus- 
Gulis : corollis longitudlne calycis, caule dtbill. 
LiNN, S>y£i. p. 530. n. 17. scHREB. Spicil. pag. 12. n. 
90 . 

Kleiner niedriger Feldandorn. Germ. Annual Eng- 
lifh upright Ground Ivy. Angl. Staquis des ckamps. 
GAl 

In agris fubhumidis vcrfus Stotteritz copiofe, et 
hinter den Gerberwicjen ncick Schonfeld, bei Trache^ 
fiau. Fl. lul Aug. i 

289- NEPETA. L. G. "76%. Kntxenmunze. Germ, 
Cat-Mint, ox 'Ncp. Angl. Cataire. Gal/. 

Catana. 804. Nfpera floribus fpicatis, verticiiiis fuppedicillatis, 
foliis peiiolatis, cordatis, .dentrto-ferraus. linn. 
$yft p. 529. 

Cfl^arirt foliis cordatis. petiofatis, veitlciliis fpica- 
tls. BOEHM. n. 123, BLACKw. t. 455. Fl. Dufj. tcib, 

580 

Nepetha. kiv. t. 52. 

Pharm. Nepetae i, Catariae Herba, 

■^* DIDYNAMIA G Y M N O S P E R M A E. 527 

Geivdknliche Katzenmmize \ tveijjer Doraiit\ Ka- 
tzenflerz ; Katzciibaljarn; Katzemniinze ; Marienjiein; 
Katzenn:(fcl\ Katzenkratit ; Berg- i. Steininiitizc\ 
Stcinnejfel Germ. Common Cat-Mint. Angl. Ilerbc 
aut Ckut. Ga!i. 

In ieplljus et circa pagos frequens, in hortls et- 
iam oieraceis mihi obulam venit. Flor. lun. lul, Per- 
enais. 

Vf. Herba felibus fuaulffima. 290.1 SATVREIA. L. G. 765. Saturel. Germ. Savor>', 
Angl. Sarrlette. Gall. 

805. Satnreia pedunculls bifloris. linn. Syft. p, 528. n, hortenfis. 

5. BOEHM. n. 124, ELACKW. t. 4I9. 

Satureia hortenfis. C. B. P. p. 2l8. 

Pharm. Saturciae Herba. 

Eohnenkraut; Gartenijfo-p; Pfefferkraut. Germ. 
Summer, or Garden Savory. Angl. Sarriette des jar- 
ciins\ Sardree; Satioree. Ga!l. 

In hortis quafi fpontanea; in agrls olersceis fre- 
quens pafiimque In ruderatis. Flor. lul. Aug. An- 
nu3. 

Vf. In culinis frequenter herba adhibetur pro cl- 
borum condimentis. 

391. BALLOTA. L. G. 77R. Zahnlofe. Gentu 

BUck Horehound. Angl. Ballote. 

Gall. 

806. Ballota fciJis cordatis indiuifis, ferratis, calyclbus nigrfl' 
acuminatls. LiNN. Syft. pag. 537- boehm. n. 122, 

BLACKW. t. »36. 

Var. xj Ballota flore albo. 

Ph<\im. Marntbit Nigri Herba. 

Stinkenii:\' {. fctavarzer Andorn f Zahnlofe. Germ. 
Woollij Stinkiw^ Horc kound. An^!, Ballote noire^ ou 
Mcif^nbe 'ptiant. Gall. 

In aiderati^, ad vias, frequenter ante portulflm 

SchonfeldkamnnlAoQmss et adfepes murosque, bei 

X 4 ■ ^^^" 528 CLASSISXIV. 

dem Puhertlmnne. Var. ante portam Halenfem. FI. 
lun. [ul. Perennis. 

Vf. Pangceaeftherbalnpecorum morblsapudGoth- 
landos Hyftericls planta couimendanda. Apesflores 
frequentlllime quaerunt. 

292, MARRVBIVM. L. G. 779. Andorn. Germ, 
Horehound. Atigl. Marrube. Gall. 

vulwsrc. gO"» i?f«?T7^/'^V/?/? dentibus calyclnis fetacels , "nclnatls. 
LiNN. Sylt pag. -37. BOEHM. n. 127. BLACKw. tab. 
479. 

Pharm. Marrtihii Albi Herba. 

Gemciner £. wcijfer Andorn; iveijfe Laichte ; Mut- 
terkraiit\ Marobel; Helfkram, LungenkraHt\ Got- 
tesvcro^ej-i', ivilder Taurand; Gottefhillfe, Germ. 
Common., or TVhite Horehcund. Angl. Marruhe hlanc. 
Ga!l. 

■n agiis pagorum, ficciorlbus locis, ipfis in pagls, 
ad vlai publicas, bei. dem Genckte^ et ad iepes fre- 
quens. Fl. lun. — Aug. Perennis. 

Ohf. Pianta a veteiibus Medicis magni aeftimata 
fult, nunc vero plane obfoleta. In Ailhmate humi- 
do I. H. LANGE herbam laudat. 

b) Cahjces hilahiati, 

293. SCVTELL.ARIA. L. G. 792. Helm- f. Schlld- 
kraut. Germ. Skuli-cap. Angl. Toque. Gall. 

akiicuhM. goS- Scutellaria follis cordato-lanceolatls, crenatls, 
fioribus axiilaribus, linn. Syft. pag. 546. n. 6. Fl. 
Dan. t.637. 

Cajjida folils lanceolatls, ferratlsj fiorlbus blnis, 
BOEHM. n. II H- 

Scutellaria. riv. Monop. t. 76. 

Gemeines Hdmkraut; Ficherkrai.it; hlau Schili- 
kraut\ Fleckenkraut. Germ. Hoodcd fVillow - Herb. 
An2:l. Tnqiie oii Centatiree bleue, Gail. 

Ad foliiirum rlpas, hei dem Gefundhrunnen,, et in 
fallcetis, hinter dem Bran^vorwirke etc^ Fl. lun. — - 
Aug. ferenni^, 809* DIDVNAMIA. GYMNOSPERMAE. ' 329 

309. Scutelbyia folus integernmis, inferiorlbus haila- Haftifolia, 
tis, fuperioribus ragittatis. linn. Syft. p. 547. n, 7. 
EOEiiM. n. IK;. Tub C«j(,W.7. 

Scutellaria folio non lerrato. riv. Monop. t. 77. 

Spiefibldtfriges Hdmkraut f. fpontonhluttriges 
SchildLvaut. Germ. Sifedifk SkuU-cap\ Hooded H il- 
low-kerb. Angl. To^ue afer dc fiecke. Gall. 

In paludofis opaclsque cum priore floret. Peren- 
nis. 

294. THYMVS. L. G. 785. Thlmian. Germ. Thyme. 
Ajigl. Theim. GalL 

810. Tkyjnus florlbus capltatis, caulibus repcntibus, Serpyllum» 
foiiis planis, obtulis, bafi ciliatis. linn. Syfl, p. 541. 
BOEHM. n. 125. 

Var. 1) vulgare. blackw. t. 211. 

2) citratum. 

3) hirfutum. 

4) album, 

Pharm. ScrpijlH Flores, Herba. 

Teldquandel \ Feldkiimmcl; ivildcr Thimian\ Hii- 
fierizohl; iviUierFolei ; groJJer^ citronen,raucker, weif- 
fer Ojiandel, Germ. Comwon Mother^ or tvild.^ le- 
tnon., hear^ white-^Thyme. Angl. Serpeht. Gall, 

In aridis apricis vbique. Var. i) maxime in hor- 
tis; 2) in dcr Leijngrube; ^,) ad vias publicas nach 
Schoufeld, a?n Bietiiz; 4) in locis elatioribus, areno- 
fls, auf.dem Gickerlingsberge paflim, etc. 

yf, Pabulum ouibus, capris et apibus gratum. 

gli.* Thymus e^e^uSi foliis reuolutis ouatis, floribus wlgaris, 
verticlllato-fpicatis. linn. Syfl:. p. 542. n. 2. 

Pharm. Tkymi Herba. 

Gewdhtilichcr Thimian; rbmifcker odcr welfcker 
Qjiandel, Germ. Common Thyvie. Angl. Tkeim vuh 
gaire Gall. 

In hortis vrbanis, oleraceis, rufticanis valds fre« 
quens et quafi indigenus, Flor, lun. — Aug. Per-. 
cnnis. 

X 5 812, 330 CLAssis XIV. 

Acinos. 812. 7/itfw;?// florlbus verticillans, pedunculis vnifioris» 
cauljbus erpjcris, fubram.iis , foiiis acutis, lerratis, 
LiNN. S\!t. p, 542. n. 4. EOEHM. n. 126. 

Bergbafilien; Steinpolei; Bergtkimia^i; wilder 
Kirchiijop. Germ. Common Etiglifh u-ild Bafil. Angt. 
Fciit Bafijic fanvagc. Gall. 

In locis arenobs, elatioribus , aitf clcm Sandberge 
am Bietitz et m^lmlmls Coejncteriis elatioribus. Fl. 
lun. lul. 

295. * OCYMVM. L. G. 79C- Ba{ilie. Germ. Bafil. 
Angl Bafilic. Gall. 

Bafilicum. 813-* Oawmm^oliis ouatis, glabris, calycibus ciliatis. 

LiNN. Syih p. 54;.. n. 6. BLACKvv. t. 104. 

Ocymum caryophyllstum Oiaius. H 

Var. «) Ocymum cnryophyllatum maxi- i C. B. 

mr.U7. kp. p. 

^) Ocymum latifoiium maculatum f 1 226. 

criip' m. j 

y) Ocymum viride, foliis buUatis. C. B. P. p. 
22C. 

Pharm BafiUci Herba, Semina. 
Gevieiiie Bufilie\ Bafilieiihrant \ BafiJicuvi; Herrn- 
kraut. Genn. Sit-eet fcentcd Bafil. Angl. Bafilic ; Fram- 
bafin du Perru. Gall. 

in ndia et Perfin habitat. Apud nos In hoitis 
vald frequenar reperitur varletatibus pluribus An- 
nua. 

Ff n cuiirns gra^a eft herba pro cibi condimen- 
to. Foifa in iusruiis iuie.iter --dunt Galii. 
mifumum. 814- * Ocymnm foliis ouatis integcrrimis. linn. Syft. 
p. 5-!^-n. 7. 

Ocvmum minimum. C B. P. p. 226. 
KlemflehcinJic; das hleine HalHicum. Germ, ^ufh 
B,:Jil; Leoft hafil. Angl. Petit Bufilic Gatl 

In Zcyiofa hnbit i: copiole qu qae apud nas In 
hovris c.-iitur. Fior. iui. in Septembrem vsque. An- 
nua 

Obf. Vlres easdem ac prior habet, 

295. DIDYNAMIA. GYMNOSPKRMAE. g^I 

296. PRVNELLa! L. G. Baunelle. Genn. Selflieal. 
Afjgl. Brunelie. Gall. 

815. Prmiell.7 foHis omnibus ouato- oblongis, f-rr.itis, vulgavis. 
petiolatis, calyclbus iablo fuptrlore truncatn , {ubrrl- 
dentato. linn. Syfi. p. 547. eoehm. n. 116. Bruneila. 

RIV. Monop. t. 29. BLACKW. t. 24. 

Pharm. Prmiellae f. CGvfolidae fninoris Kerba. 

Gemeins Bratmelle; Gottkeil\ hraunkeil\ St. Amo- 
vitiskraut Germ. Common Selfheal. Angl. Brmielle 
C07nmu7ie Gall. 

In pratls poft Hortum IVinklerianwn et Reichelia- 
jimn etc. In pafculs et fyluls vbique, praecipue n« 
Rofentkalc^ Zfchocherfchen Hclze etc. Fl. lun. — Aug. 
Prrennis. 

816. PruneUa folils omnibus ouato-oMongls, latiori- grandiflora. 
bus, ferruiatis, calycls lablo fuperlore profunde tri- 

iobo. 

Primella foliis iritcgris, vix dentatis, fpica foHis 
maiore. hall. 637. boekm. n. II 7. jacq. Fior. Auflr. 
Vol. 4. t. 377. 

Pruneli.i caerulea magno flore. C. B. P. pag. 261. 
HNN. Spec Pl. il. p 837. var. /3. 

Var. « Prunella flore caerulaeo. 

GroJJbllihende BrauncUe. Germ. Greatcr Floivered 
ScJf hec.l. .A.ngi Brunelh a fleurs gr.inds. Gall. 

In pratls, ccplofe hinter Kleinddlzig. porro aufder 
Rtlchnarsdorfcr f^Viefe pafTim reperl. Fior, lul. Aug. 
Perennis. 

817. * PruncUa foliis ouato- oblongis, petiolatls: fu- kciniata. 
premis quatuor lanceoiatis, dent^tis. linn. Syft. p. 

547. LEYS. n. 605. jAec>. Fior. Aufrr. Vol. 4. tab. 

378. 

Atifgefchlitzte Brawielle. Germ. yagged-leaved Self- 
heal. Angl. Brunelle a feuilles laciniees. Gali. 

In pratis et fyluls montofis, rarlus am Bieniz uH' 
tcn auf der Wisfe nupenime inueni. Flor. cum prio- 
rlbus. m 332 CLASSISXIV. 

297. OK,rGANVM L G. "84. Doften; Wohlgemuth. 
(derm. Oiiganys. A>igl. Oiig^in. GulL 

heniclcoti- g^^,^ * Origanum fplcis Ipngis pedunculatis aggrega- 
tl ;' bracteis longituciine calycum. linn. SyH. pag. 

54' n '^- 

Or'ganum heracleotlcum, Cunila gallinacea, Pll- 
nil C. B. P. p. 2.3. 

Gemciner PFintermajoran\ heradeotifche Dbjlett\ 
unachter Majoran; tvilcie Do/icn. Germ. fVinter 
Suet Marjoraji. Angl. Marjolaiwe cVHyver; Grande 
Marjolaine Gal!. 

In Graecia habitat, ex qua ol'm In Europ^m eft 
tramlaca. Apud nos in hortls oleracels pallim coll- 
tur. Fi. Aefl^ue In .'\ui:umnum. 

Vf. Foila in culinls adhibentui* ad clbos condlen- 
dos. 
vulgave, 819- 0/7>aH?/?» Ipiclsfubrotundls, paniculatls, conglo- 
meratli), biacteis calyce longlorlbuSj ouatis. linn. 
S)'ir. p. 541. BOEHM. n. 132. 

Origanum. Riv. tab. 60. blackw. t. 280. F/. Dan, 
tab 6; 8- 

Pliarm. Origani Vulgaris Herba. 

Gemeine Dojlen; -> ohlgemuth; Felddojien; ivilder 
Orant. Germ. Common wild Origanum. Angl. Origan 
vulgaire; ou fiHvagc Gall. 

In ncmoribus montofis, paffim im Bieniz. FL lul, 
A u^. P< reiinls 

Vj- Lmam rubro vel purpurafoente tinglt colore, 
The e i .cctdaneum; vt citius inebriet, additur cere- 
viiiae tennentantl ii ejigothis. ^ 
MalorJina. g2o. Origamim {o\x\% oua'is obtufis; fplcls fubrotun- 
dis comp^cils pubef entlbus. linn. Syft. pagx^^i. n, 
II. BLACKw. t. 19. 

Ph rm. Maioranae Herha. 

Gcu-ohnlichcr ( zuhmcr Majotan; Sommermajoran. 
Germ Coinmon Swcf/ Mirjoran Ang . Marjolaine 
comviune ou f) fnche. Gail. 

VJ Eft optlmum et praeftantlfljmum Germanorum 
aroma. 298. DIDYNAMIA, G Y M N S P E Tx M A E. 333 

298. CLINOPODUM. L. G. 783. Wirbddoft. Girm. 
Fieid-BafiL Angl 

§21. Clin op dium c^pltuWs fubrotundls, hirpidJs, bra-vulgare. 
ads fetaceis. linn. Syft. p. 541- boehm. n. 30. 

Chnopodium. riv. Monop. t. -..3. 

Gemeincr W irbeldoft\ Hau-ptdofi \ Bctrfufs, filfcker 
Waidpokt. Germ. Qo^mnon Field-Bajil. Angl. GriiTid 
Bafilic fauvage. (jail. 

In iyluis montofis, copiofe ijtiBiernz, im Gww- 
dorfer Holze; an detn Graben bei der Gonnewitzer 
Schavze \ ad margines pratorum ad Stbrteritz verfus 
praedium Weifiamim. Fh luL Aug. Perennis. 

299. MELISSA. L. G. 78A. MeliiTe f Mutterkraut. 
Gcr?n. Beauhn. AngL MeliiTe. GaU. 

822. * Meliffa racemls axIUaribus vertlcillatls ; pedicei- ofticinalis. 
lis fimpllclbus. linn. Syft. p. 524. n. i. 
Pharm. Mcli(fe citrinae Herba. 
Gemeine Mdtjfae i'. Mutrerhram \ Citronenkraut. 
Gcrm. Common Beaum. Angl. Melijfe.^ ou Citronelle, 

Gall. 

In hortis fere omnibus copiofe. Flor. Aeftate. 

B. ANGYOSPERMAE. 

Flores fimplices inaequales f, Perfonatat. 

«) Cahjces bifidi. 

3C0. OROBANCHE. L. G. 841. Sommerwurz; 

Hanfmannchen. Germ. Broomrape. Ajtgl. Oro- 

banche. Gall. 

823. * Orobanche caule fimpHcifnmo, pubefcente, fta- in^i^J^- 
mlnlbus fubexfertis. linn. Syft. pag. 573. n. 2. leys. 
n. 609. 

Oro' 334 CL ASSIS XIV. Oroi^rt«c/z? caule {impllci, ftipula vnica, calyce^— ^ 
fido. i-iALL Hiii:. n. 295. Orobranche. riv. ivlonop, 
et t, 88- 

Grofse Soimnenvurz; Hanfivurger; hofer Heinrich\ 
Lbive?jfc/iwu!iz. Germ, Great Broomrape. Angl. Gran- 
de Orohancke ; Herhe aiix Taureatix. Gall. 

In apris fterlii)ribu& et pratis ficcis, et in nemori- 
bus montofis, paffim auf dem Bieniz, atque in agris 
^ inter l(?o-etes hei Rikhnarsdorf tt Nauendorf2in.no 
1788. detexl. Fl. lun. lul. 

/3) Calyces quadrifidi. 

301. LATHRAEA. L. G., 80 1. Schuppenwurx. 
Germ. 

fquanuria, 824. Latkraea caule fimplicilHmo, corollis penduHs: 
labio inferiore trifido. linn. Syft. pag. 550. n. 4, 
BOEiiM. n. 134. BLACKW ^ab x,o. GLED. Naturgefch, 
der einh Pfi. {3. 246. Tab. XIH. 

Pbarm. Squajnariae i Dentariae Radlx. 

Schtippenwurz; Schniipperzcurz', OhnhJntt; Mai- 
wurz; St. Georgenhraut; Kaalkraut; Zahnkrauf:, 
SchivnmmkrauT. G^xm. Thootwort; Lungwort. '\n^l. 
Grande Dentaire; Clandeftine a fieurs pendantes. 
Gall. 

In locis op!?cis et humidis, In alneto zd^chbnfeld^ 
ad alnorum radices, an dem Gonncivitzer oderStreit- 
kolze, iin Univerfitatsholze , am Bieniz paflim mihi 
occurrlt. Fl. Mart. Aprll. Perennls. 

302. EVPHRASIA. L. G. 79Q. Augentroft. Germ. 
Eye bright. Angl: Eufralfe. Gall. 

officinalis. 825. Euphrajia foli*s ouatis, lineatis argute dentatis, 
LINN. Syfl. p- 549. n. 2. BOEHM. n. I48, blackvv. t» 
42-. 

Euphvafia. Riv.Monop. 1. 1 :|2. 

Vflr. te) Euphrafin miuoT non ramofa. 

Pharm. Euphrafiae Herba. 

Gs' DIDYNAMIA. ANGYOSPERMAE. 335 

Gcwvlmlicker Augeutroji \ Angendiatjl ; Hirnkraut'^ 
lichter Tag; Tagelciichte. Germ. Etjebrigkt of tke 
Shops. Angl. Euphrafie ordinuire. Gail. 

In pratis et palcuis humidis fere vbique , auf den 
Schonfelder^ Rofentkaler^ Lijidenauer Wiejen etc. var. 
In locis iterilioribus, nach dem Univerjltntsholze Fl. 
luL Aug. Annuii. 
826.* Euphrajia fnliis cordato -ouatis, acute ferratis; '^'^^i'*' 
calyce obtufe denrato, caule magis ramofo. - 

Rother Augentrojl. Germ. 

In locis {iccioribus elatioribusque kinterLindenau auf 
dem Walle ; porro vor Meisdorf et allbi. Fior. lul. 
Aug. 

Obf, Haec autem proxime accedit ad fequentem ; 
fed diftingultur liabitu toto trlili; caulemaiore flexu- 
olo; niagis rfiraoio, rarlus {irripllci, pilis deniioribus 
obfeflo ; folils ouatls, dentibus acutlorihus longiorl- 
biisque notatis, pauUulum hirfutloribus; calyce ma- 
ioreetobtufedentato ; coroila exalbldo rubra, veitota 
rubella et denique loco natali. lila enlm humida et piu- 
runls ort^rr.Inlbus vefllta amat ioca: hcec aufem mo- 
do arida, fieriiiora et arenofa. Caeterum g audent caules 
floribus ad vnum iatus vergentibus. 
827, Eupkrafia follls linearibus omnlbus ferratls. odontites, 
LiNN. Syfl. p. 550. n. 4. BOEHM. H. 142. Fl. Daii. t. 

hrauner Augentroji'.. wild Tag und Nacht:, Zahn- , 
trojt. Germ. Euphraije tardive. J rall. 

In agrls /i/Hffr devi Gerberit'ajfer\ auf den Aecern 
nach Schonfeld, kinter den Koklgarten coplole, et ibl- 
dem Iplis In pratis. Fl. lul. Aug. Annua. 
828'* Eap/zra/fa (olils llnearibus ferratls: fuperlorlbus l^itea. 
in*^eseirlmls. linn. Syft. p. 550. n. .• leys n. 614. 
JACQ. Flor. Auftr. Voi. 4. t. 398. Odontites flore lu- 
teo Riv. Monop. t. ^i. 

Geiber Augentjoji. Germ. Yelloiv Eyebrigkt. Angl. 
Eupkraije jaunc. Gall. 

in locis elatlorlbus et -flerlllorlbus ; e. g. In cnlll- 
bus, hintcr Linderrau , ?iack Kajckifitz zu ; porro vor 
Meisdorfet ali.bi frequens. Fl. lui. Au^, 

303- 53^ CLASSISXIV. 

303. RHTNANTHVS L. G. -^98. Halinenkamm, 

Gcrm, Elephants Head. /i«g/. Khinanche. 

Lail 

Ciifta Galli.gsg. Rhinanthus corollarum labio iuperiore compreflb, 

,1 breuiore, caiycibus giabris. pollich. Paiat. n. 5(9. 

LiNN. Syft. pag. 54i_/. n. 3. wilden. Piodr. Berol, n. 

633. . . . 

Rhinanthns foemina corollarnm lab'0 fuperiore 

breuiore compreflb, calyce glabro. sco.-. Carn. pag» 
480. Criita Galli. riv ^. 92. 

Akdorolofkus calycibus glabri^ ; foliis Inter flores 
latioribus boeiim, n. 139- 

Haknenkaniin^ Khiffer\ Wiefenklappcr', gelher Ro- 
del; Lar/fekraut; klingender Hans. Germ. Crete de 
coq, ou Fcdiculaircjaune. Gali. 

In pafcuis et pratis vbique. Fl. lun. lul. 

Aleaoiulo- 830. Rhinanthus coroilarum lablo fuperiore compreflb, 
phus. breuiore, calycibus viilolis. pollich. Palat. n. 

580- 

Rkinanthus mas calycibus vlllofis; auriculis ga- 

leae terminatis, nedatio rotundato. scop. Cnrn. 

Alecinrolophus calycibus hirfutis, foliis Inter flores 
latioribus. boehn*. n. 138. 

Glitjch; Wicfcnrodcl\ Rodelkraut. Germ. 

In pratis humidioribus, aufdcn Rofcntkaler, Lin^ 
denuuer^ Leutfcher Wiefen, bei dem Gefundbrunnen. 
Fl. cum priorl. 304. MELAMPYRVM. L, G. Roo. Flelfchblume; 

Kuhweizen. Germ. Cow - Wheat. Angl, B16 

noir. (jfl//. 

criftatum. 83 T. Melamfyrum fplcis quadranguiaribus, bracleig 
cordatis, comp^cVis, denticulatls, imbrioatis. linn. 
Syft. p. 550. scHREB. Spicil. p. 13. n. 910. leys. n, 
61 f? 

Atelampyrum crlflatum. riv. t, 8r. 

> Kamm- D I D Y N A M I A. A N G Y O S P E R M A E. 337 

Kammtragende Fleifchblmne. Germ. Crejled Cow- ■ 
Wkeat. Angl. Melampire a crete. Gall. 

In nemoribus elarioribus, et fterllibus, im Bietiiz, 
im UniverfitHfskolze et alibi. Fl. lul. Aug. 

832. M.elamfijrum fpicis conicis laxis, bracteis dentato- aruenfe. 
iet ceis, coloratis. linn. SylK p. 550. n. 2, leys. n. 

617. 

Melamfijrum aruenfe. riv, Monop. t. 79. 

Alelampijrfmi fpica denfa, longiori, foliis Inter flo- 
rem lacinlafis, adlcendentlbus boehm. n. 141. 

Ackerfieifckbhime; Kuk- oder (■Vackteliveize; Moh- 
riniveizc; Sckit'arzweize\ Acker-pnrpurrotker Kuk- 
weize\ St. Petersblume. Germ. Purple Coiv-fVkeat x 
Jiorle flower. Angl. Melampire des ckajnps; Bled 
m:r ; Rouge Herbe ; Ble de vache. Gall 

Obf Semina panem reddunt caerulefcentem et 
amarum, nec tamen noxium. 

^3^. Melamptjmm floribus fecundls lateralibus,bra£^els nemovofum. 
dentatis -, fummis coloratis fterilibus, calyce lanato. 
LiNN. Syft. p. 5-0. n. T^. 

Mt7'(7w5L)z/r//w fpica laxiflima, foiiis Inter flores la- 
ciniatis, patentibus. boehm. n. 140. Fl. Dan. tab. 

305 • 

Melampyrum nemorofum. riv. M^^nop. t. Po. 

Hainfieifchblume; Tag und Nackt ; Ockfeuweize, 
Germ. Blue Cow-Wkeat. Angl. Melampire violet. 
Gall. 

In nemoribus, copiofe in dem Meckerfcken, Gonne- 
witzer, Rafckwitzer Holzeetc. Fl. un. lul. An^ua. 

Obj. Coma foliorum viokcea : fubtus lucente ful- 
vo florum colore iucos vmbrofos ita exhllarat haec 
planta, ac fi aulam iplius Florae aut Aurorae intra- 
res. 

834. Melampymm floribus fecundls lateralibus ; foliis pratenfs. 
coniugationibus remotis, coroUls claufis. linn. Syfl:. 
p. '50. n. 4. scHREB. SpicIL p. 1;. n. qit. 

IViefenhukweize 1. Fleifckblume; gelber WaldkirCe. 
Germ. Meadow Cow-Wkeat, Angl. Melamfire des 
pres. Gall. 

Y In 338 ' cLAssis XIV» . 

^ In vmbrofis locls ad Lifjdevthal, Breitenfeld^ im 

Bicniz et aiiis neinorlbus thca Lipfiam pofitis. Fl. 
lun. lul. Annua. 

ObJ. Corollae rubellae ad labium fangulneae ob- 
feruaniur. 

Ff. Sues Seminafedulo Inquirunt, et mufcum effb- 
dlunt. Vbl planta copioliflima, ibl etlam bu- 
tyrum maxlme omnium iuteum et piaeilantilTimum. 
LiNN. Lapp. 

fyluaticum. 83 "^" Melampip'um florlbus fecundls, lateralibus, folils 
coniugatlonlbus remotis, coro'lls hiantlous. linn. 
Syd. pag. 550. n. 5. schreb. Spicli pag. 14. n. 912. 
1V1LDFN. Prodr Berol. n. 63;K- Fl. Dan. t. 45. 

Waldkuhtveize. Germ. JVild Cow- fVkeat, Angl, 
Melamfire des hois. Gall. 

In fyluatIcIs,montoiis, itn Bieniz^ Oberkolze j^&iTim, 
FI. lun. lul. Annua. , 

Ohf. Differt a priori, coroUis breuloribus, flauls et 
hiantibus. 

y) Calyces quinquefidi. 

305. LIMOSELLA. L. G. 837. Sumpfkraut. Germ. 
Piantaolneile. Gall. 

aquatica, 836. Limofella follls lanceolatls. linn. Syft. pag. 512. 
BOEHM. n 35. leys. n. 620. wilden. Prodr. BeroL 
n. 549. Fl. Dan. t. 69. 

PlamagineUa. hall. lenenf. pag. 23, tab. 6. 
fig. 2. 

PVafferfumfffkraut, Germ. LimofeUe aqtiatiqne, 
Gall. 

In locls Inundatls et flagnofis, hei dem Lindcntha' 
ler Hiilzgeni bei^ Schon/dd coplofe. Flor, lun. lul. 
Annua. .306. DIDYNAMIA. A N G Y S P E R M A E. 339 

306. SCI^OPHVLARIA. L. G. 814 Pip.unwuiz» 
Germ. Figwort. /J?7g/. Scrophulaire, 
i\ GaU, 

837. Scrophularia {oWhcovd&tis^ trlneruus, caule obtu-nodofii. 
rangulo. LiNN. Syft. pag, 560. n. 2. boehau n. 149. 
Riv- Monnp. t. JO'). leq. black . t. 87. 

Pharm. Scrofhularlac Foetidae Radix. 

Knotige BraiwwJirz ; Sau- ■■ tirm-Feigivarzetttvurz ; 
Knntenkraut ; Sauknoten, fchwarzer , hraumr Nackt- 
Jchatten Germ. Great Figivori^ Common Knohhij' 
rooted Figivort. Angl. Grande Scroyhulaire. Gali. 

Ad iep°s et ripss fojlarum , povi^ in fyluis, im 
Kojcrahal:., in folliculls pratorum hei Kletniolzig etc, 
FL iul. Aug, Perennls. 

Vf Decoclo herbae lauantur Sues fcabiofi. Segu, 
Fiores pabulum aplbus pergratum. 

J^jg. ^cro^ij/ia/rtr/a foHis cordatls obtufis, petlolatis, de-aquatica» 
currentlbus, caule membranis angulato, racemis t r- 
minalibus. linn. Syll p. 560. n. 3. boehm. n. 156. 
BLACKW. t. S6. F/ Dan. t. 507. 

Pharm. Scrcphulariae aquaticae Hevba. 

IVajJer Braumviirz Cfalfche Wajferhetonie\ zfei^er 
Nachtfchatteti. Germ. YVater Bctoiiif., or Figwort, 
Ano-1, Scrophulaire aquatique; Betoine deau, «u Her' 
he du fiege. Gall. 

In humldls ad foflas, hei dem Bieniz hinter Klein- . 
dolzig copiofe. Fl. lun. lul. Perennis. 

§39. * Scrophularia follis cordatis: cauiinis ternis,c pe- vertialis. 

duncuHs axlllarlbus, folltarils, bihdls. linn. Syft. p. 

560. n. II. wilden. Prodr. Berol. n. 647. F/. Dah. 

t. 41J. 

Scrophularia flore luteo. riv. Monop. t. 180 
Friijalirige Braunivurz. Germ. Yellow or Vernal 

Figivort. Angl. Scrophulaire jaune Gail. 

Adlepes et In loclsaquofis, pailim vor dem Rofen* 

thale inuenl. Fl. initio veris. y 2 qo-. ^^0 CLASSIS XIV. 

307. * DIGITALIS. L. G. 8t6- Fingeihut. Germ, 
Fox - glvive. /i?;g/. Dlgitale. GaU. 

r^„,„n,p^ ^JO. '^ DiQitalis calycinis foliolis ouatis, acutls, corol- 
ils obtufis: labio lupenore inteoro. linn. Sylt. pag. 
562. n. K 

fls) Digitalis purpurea, folio afpcro. C. B. P. p. 243^, 

/3) D"^"Itnlis albn folio afpero. G. B. P. p. 244. 

Pharm I)igita]is purpnreae Hevba. 

Rother FivgerhuT. Gerai. Red Flowercd Fox-glove. 
Angi. Digitale rouge. Gall. 

Habitat in Europa acftraliore Aptid nos in hor- 
tis frequenter occurrit. Fl. lun. lul. Perennis. 

fevruginea. <.»!. * Digitcilis calycinis foliolis ouatis obtufis, paten- 
tibus . coroUae labio inferiore bt-rbato. linn. Syft.p. 
56.: n. 6. 

Digitiilis anguftifolio flore ferrugineo. C. B. P. p, 
244- Riv. Monop t. gs. 

Rn/ifarbi^rer Fingerhut. Germ. Jron coloiired Fox" 
glDve. Angl Digitaie rouiUL Gall 

In ItoHa proprie h -b-tat Ai^ud nos contra in re- 
lecVainentis hortorum paflim occurrit, et fic in Po- 
inoerto Grnnmcitfi ajif der Pa/tei nuperrime reperl. 
Praeterea in hortis fplendidls , e. g. in IVinkleriano 
fub arboribus frequenter crefcit. Fl. lul. et Augufto. 
Perennls. 

. Ohf Ca?//. ftriclus, laeuis, 6 — 7 — ped^lls. . Fol. 
fellilia, oblongo-h<nceoiato- ouata, laeuin, linels al- 
bicfis longitudinalibus notata, in'cgerrlma. Kace- 
mus e lingulis alis fupremis ereO^Ub. Br^icteae linea- 
ri- fmceolatae, reflexae. Peduncull bieuifllmi, folita- 
rli. Calijc, follola fuperlora 3 approxlmata. Cor. 
ventrlcofi, Inferne glbba, cfilycr muUo longlor, pu- 
befcens: Iflciniis 2 fuperlorlbus obfoletis; laterallbus- 
acutls; Infima longlore, ['''s moUiffimls obfefla. 
Stam. flexuofa, 4, Styl. longltudlne florls. 308' DIDYNAMIA. AXGYOSPERMAE. 34I 

308. ANTIKRHINVM. L. G. 8oS'. Orant ; Do- 

rar.t. Ger;«. Toad-flax , or Snap-dragon. 

Aus.i' Mufle de veau. y,all. a * Foliis angiilutis. 

842. /4w?/i/r>7zi«.'«Ai foliis cordatls, quinquelobis , alcer- Cymbalaria. 
nis, cauUbus procumbentibus. linn. Syft. pag. 584. 
scHREE. Spicil. p. I41 n. 913. LOB. n. 615. 

Cyin^-alaria. riv. Ord, t. S.5. 

Zipnbd- Nabd- Flachskraiit mit dem Epkeuhlatte. 
Germ. Ivtf-leavcd Toadflax. Angl. Cimhalaire ordi- 
iiaire , Mnflicr a feuilles de Lierre Gall, 

Ad muros ijt dem Bojifcken Garten., et in muris 
Templi St. PauH valde copiore. Fl. lul. Aug, 

Obf Succus ex herba recenter exprefTus admilce- 
rl Aquae Tophafiae falie fertur. 

843. Antirrhimim foliis haft'5tis, alternls, caulibuspro- Elatine. 
cumbentibus. linn. Syft. p. 554- n«3- boehm. n'. 147. 
BLACKW, t. 170. Fi. Daj7. t. 426. 

Erdwinde. Gexm. Yelloiv Sharp-poifited FluellitJ^ 
or Fanah Speedwell. Angl. Velvotey ou EIatine\ 
Muflier aurictAL Gall- 

■n aruis et cgris, hei der Leimgrube. FI. lun. lul. 
Annua. . ^ 

844 Antirrhinum foliis ouatis alternis, caulibus pro- fpurium. 
cumbentlbus. linn. Syft. pag. 554. n. 4. boehm. n. 

146. 

Falfcher Orant; riindblittrichte Erdwinde. Germ. 
Round-leaved Fhiellin. Angl, Velvotte femeUe ^ ou. 
Mufle dc Veau des hleds. Gall. 

In arais et agris ad p'^gum Zfchofen porro hei Mo- • 

c/cfl«, Gonnewitz et verfus Rhothe, Fl. lun. — Aug. 
Annua, 

** Foliis alternis. 

845. Antirrhinum fo'Iis plerisqae alternls, lanceolatis, minus. 
obtulis, caule ramoliflimo. linn. Syft. pag. 556. n, 

Y 3 Antir- ^^2 CLASSIS XIV. 

Afttif^rhinum ioVus lon^is ^ obtufis, vlfcidls» caule 
ere£lo ramofiffimo, calcave breul. boehm. n. 144. 
FL Dan. t ^^^2. 

Lmana aruenfis mmima. riv. Monop. t. 84. 

Kleiner Orant ; Hiindsfchndel] kleinc Kalbsnafe-iklcin 
BerufkrautGexm.Leafl Toad -fiax. Angl. Fetit Mnflier 
de Veau. Gall. 

In agris et murls paflim. Fl. lun. lul. 

linarj^. 846. Antirrhinum folHs lanceolato -llnearibus, confer- 
tis, caule erecto, fplcls terminalibus feflilibus florl- 
bus Imbricatis. linn. Syfl:. p. 557. n. 33. boehm. n, 
143. BLACKW. t. 115. 
Linaria. riv t. 82. 

Var. /3. A. cauie humiHore, folHsmlnorlbus, angu- 
flioribus:floribus dimidio minoribus. 

Pharm. Linariae Herba. 

Lein- i, Flac!ukrat{t\ Frauen - Marienflacki ; wilder 
Flachs\ lcinkrantiger Orant\ Scheifkraut; Kaikari- 
ften-Lamm- Stallkraut. Germ. Common ot Large 
tjellow Toad flax, Angl. Linaire ordinaire\ Lin fau- 
vage. Gall. 

In collibus circa vrbem, ad fepes hortorum et in 
agrorum m?.rginibus , bei Goklis: pofl: hortos olera- 
ceosetin pafcuis hinter Markranflhdt. Fl. lun. — Aug. 
Perennis. 

Vf. In Sueda haec ob odorem graueolentem ad 
- mufcas e domo ablgendas adhibetur, et lacli recentt 
herbi immiflTa inlecla occldere folent S.:^iQlandi. 

*** Foliis oppojitis. 

AiWrla. ^^f^^^AntirrktHum folils fubllnearibus ; inferlorlhus qua- 

ternis, calyclbus pilofo- vlicidis, fiorlbus. .Ipicatis» 

caule erecto. linn. Syfl:. p. 5«;6 n. 7. leys. n, »26. 

Ackerorant. Germ. Covn blt^- Toad-flax, Angl, 

Miifle de Veau des ckamps. Gall. 

In agris arenofis, rterilibus, hei Sckonau^ Nauettf 
dorf et Riickmarsdorf inuem. Flor. lun. — Aug» 
Annua. DIDYNAMIA. ANGYOSPERMAE. 343 

*^** Corollis ecaudatis. 

S48. * Antirrhinuni corollls ecaudatis, florlbus rpicatis, maius. 
, calycibus rotufldatis. linn. Syfl. pag, ^'s^. n. 40, 
LEYS. n. 629. 

Antirrhinton maius alterum follo longiore, C.B. P, 
p. 211. 

Antirrhinum. riv. Monop. t. 81. 

Pharm. Antirrhini Herba. 

Grofies L'dwenmaul\Kalbsriafe Gtxm. Greater Snap» 
Dragon. Angl. Miifle de Feau; Oeil de Cliat\ Tetc 
de Feau; Gueuk de Fean\ Mouron violet. Gall. 

In ruderntis paffim ; in collibus circa vrbem. Va- 
rietates contra in plurimis horris valde frequenter OC" 
currunt. Fl. per totam Aellatem. 

Obf. InPeriia, vbi haec planta fponte crefcit, e fe- 
minibus exprimitur Oieuqi egregium, quod Turcica 
Ktinjchut lagi., Perlic^ autem Kantfckut Roge audit, 
et ibidem Dutyrl loco comedltur. 

849. Antirrhinum corollis ecaudatis, floribus fubfplca- Orontium. 
tis, calycibus corolia longloribus. linn. Syft.p. 557, 

n. 41- BOEHM. n. 145. 

Antirrhinum aruenfe. riv. t. 81. optlme. 

Hundskopf^ Kalbsnaje; Orant; Teufelsbsind; ivild 
Loivenmatd ; Todtetikopfe. Germ.. Leaji Snap^Dra- 
gon. Angl. Mtiflier riibicond. Gall. 

In aruis inter fegetes, bei den Kohlgarteti, a4 
Schonfeld ctc. Fi. lun. lul. Annua. 

309. PEDICVLARIS. L. G. R04. Laufekraut ; Rodcl, 

Gerwi. Kattle or Loufe-wort. Angl. Pediculaire. 

Gall. 

850. PfcizV/t7(?r/j caule ramolo; calycibus crlftatls, cal- paluftrist 
lofo-punctatis: coroiiis bbio-obliquis. xinn. Syfl:. 

p. 551. n. I. 

Pedicularis caule ramofo, erefto, calyce blfido^ 
BOEHM. n 1^6. Fl. Daji. r, 225, 

Pedlcularls, riv. t. 92. 

Y 4 Pharm. 344 CIASSIS XIV. DIDYNAMIA. ANGYOSPERMAE. 

Pharm. Pedicularis aquaticae Herba. 

Sumpfrcdel ; Lrlufekraut. Germ. Marfh Loufe - 
wort. Angl. Pediculaire des marais. G«>11. 

In pratis humidioribus , copiofifTime in pratis 
Schoenfeldicis et alibi. Fl. lun. lul. Anniia. 

Obf Pratis inuifa et pabulum pecnribus ingratum. 
fyluutica. 851- Pedicularis cauie ramolb, calycibus obi^^ngis, an- 
gulatis, laeuibus, corollis labio cordato. linn. Syft. 
p. 5^-r.n. 2. 

Pedicularis caule ramofo, procumbente, florlbus 
fpariis obtufis. boehm. n. 13", 

Pedicularis minor. riv. t. *.)!. 

JValdrodei; Waldlat/fekraut; Hundskoth. Germ, 
Red Rattlc or Loufe-wort. Angl. Pediculaire des bois. 
Gall. 

In pratis, pafcuis fyluaticis et humidls, im Gonneivi' 
fzer^ Zfchoclierfchen Holze etc. Fl, lun. lul. Annua, CLAS- 345 

— - ^& ^ 

Claffis XV. 

r 

T E T R A D Y N A M I A. A. SILICVLOSAE. 

a) Silicula apice integra. 

310. DRABA. L. G. 864. HungerblUmehen. Germ. 
Drave. Gall. 

852. ^raha fcapis nudis, folHs fubferratis, fillcula Vcy- vevna. 
lo deftituta, likn. Syft. p. 585. cranz, Fafc. I, pag. 
II. BOEHM. n. 295. 

Friihjakriges HufigerbliifnckeH; klein Tafchelkraufy 
Germ Common ip hitklon-grafi, Angl. Drave printa- 
niere. Gall. 

In aruis, campis fteriliflimis, agris incultis etbor- 
tis vbique valde frequens. Flor. April. Maio. An- 
nua, 

311. MYAGRVM. L. G. 860. Leindotter. Germ. 
Gold of Pleafure. Angl. Cameline. Galh 

85^ Myagrum {ilicults obouatis: pedunculatis, poly- fatiuum. 
fpermls. linn. Syft. p. 584. n. 7. boehm. n. 265. 

Var. Myagrum foliis aurlculatis flore et femine mi- 
nore. 

Dotterkraut\ Flachf i. zahmer Leindotter; grofier 
Leindotter\ kleiner £. teutfcher Finkenfaamen\ Oelfaa- 
nien. Germ. Common Gold of Fleafure. Angl. Catneli' 
ne cultivee; Sefame d'Allemagne. Gall. 

In agiis interfegetes paftim. Var. inmuris etagr's 

inter Linum verfus Merfeburgim. Fl. lun.Iul. Annua. 

*Y 5 Obf 54^ C L A S S 1 s X V. 

Qhf. Linicolis inulfa plonta. In Germania fevitut 
ad oleum espriincndum in medicina,cul)na, oeconomia 
vtiie. GOTT, Serr.ina pro Sefami reminibus faepius 
venduntur. Caeteruni leniina cibus quoque Anieri- 

buS giatUS. SCHWEKKF. 

panicuh- §54. Mzjfl^^rfiwiiiiculis lcntifovmlbus, orbiculatls, pun- 
?i^"^« cbto-rugoiis. linn. Syfl. p. 58^. n. .\. schreb. Spi- 

cil. p. 2 i. n. 924. Fl. Daii. t. 204. 

■ BufchelforTtiiacr Dotier; kkiver Leindctter; ivil- 
Her Dotter; Finkenfamcri. Germ, PaniculateciGold of 
Fleafur?, Ar\g\. Catneline panicjilee. Gall. 

In agris pafiim, vor dem Schdnfelder Ffortchen ml- 
hi occur rit, et in locis humidis gramina veftitis e. g. uor 
Ffaffeiidorf ad fluuii ripam paiTim. Flor. lun. luK 
Annua. 

Obf Capf. 2 — locularls, lentiformls et punttls 
eleuatls adlperfa. 

b) Silicuh afice emarginata. 

312. IBERIS- L. G. 868. Bauernfenf; Schielfenblume. 
Gsrra. Gandy - Tuft. Angl. 

puditaulie. 855- J^^^J^ herbacea, folils iinuatis, caule nudo fim- 
plicl. LiNN. Syft. p. 589. 

Ibcris fo.llis plnnatis, caale nudo, non ramoio, 
BOEHM. n. 292. Fl. Dan. t. ^^a^. 

Sandbaucnfnf; Steinkrefe ; Heidc - Sa?id - Berg- 
wilde Kreffe; kleinelbefpflanze; khine Schleifenblume, 
Gcrm. Rock-Cref. Angl, 

In agris ai-enous ad viam nach Schonfeld; hinter 
dem Bicniz; der Rikkmarsdorfer Wiefe gegen iiber. 
Fl. Mart. Apyill. Anaua. ' • 

313. ALYSSVM. L. G. 869. Stelnkraut. Germ. 
Madwort. Angl. AiyiTon. Gall. 

inczv^vim. SS^- Alyjftm caule ereclo, folils lanceolatls, Incanls, 
In! geirlii)is, iioribus c^ityaiboiis , petalis. bltidls, 
UNM. Syfl. p. 59Q. II. 6. B0JE3M, n. 796^ 

Be TETRADYNAMIA. SILICVLOSAE. g.j-V 

Beflauhtes Steinliraiit \ tfeifl Schlldbcfcmhi aiit\ 
weiffe \Ve<7kreJje\ iveijfer Bauemfenf. Gerai. Leafl: aii- 
fiual Aladifort. Angl. Ahjjfon vivace. Gall. 

In elatloribus arenofis fteriUoribusque ad vlam 
r.ack Ruckmatsdorf et 'Nauendorf copioie etc. Flor, 
lul. Aug. Perennis. 

857.* y4?j;^«7» caulibusherbaceis, ftaminibus omnlbus ^^^^y^"^"'^' 
dentatis, caiycibus perrifTcntibus. i-inn. Sy(t. pag. 
590. n. 8. LKYS. n. 642. wiLDEN. Prodr. Eerol.n. 660. 
jACQ. Flor. Auflr. V. 4. t. 33R. 

Tcutfclief Steinkraut. Germ. Large anniial Mad- 
wort. Angl. Alyffon bouclicr. Gall. 

In cfr^mpeftrlbus ficcis paflim, bei Kleindohig^ vof 
KleiwzfclhQcher. Fl. lun. lul. 

314. COCHLEARIA. L. G. 867. Loffelkraut. Cerm. 
Scurvy-grafs. Angl Cuillere, Gall. 

8 $%.* Cochlearia foUis radlcalibus cordato-fubrotundis, ofnciiialiSt 
caulinis oblongls rmuatis, linn. Syft. p. 588. n. I, 
BLACKW. t. 227. F/. Dan. t. 135. 

Cochlearia follo fubrotundo. C. B. P. p. Iio. 

Phsrm. Cochleariae Herba. 

GebraiichlichesLbffelkraur; Scharhockskraut.GeTm, 
Common Scurvy-graG. .Angi. Herhe aux Cuillers, 
Gall. 

In agris oleraceis et hortls haud Infrequens. Flor, 
Aeftate. 

Vf Planta Inter medlcamenta antlfcorbutica prl- 
marla, adeoque In hortis frequentlffime colitur. In 
Islandla herba In mlnimas partes dlftecatur, et cum 
Jafte acidulato, vel elus fer<^ more oleruinedltur; 
condiunt quoque iale cullnan in magnls dollls et per 
hyemem feruant. Oues iilam quidem aulde eduntet 
valde plnguercunt, fed caro naufeofo inficltur fapore. 
Olaffen. 
§59. Cochlearia follls pinnatlfidls , caule depreHb. Corcnopuj, 
LiNN. Syft. p. 588. scHREB. SpIcU. pag. 22. n, 930. 
iLACKw, t, 120. Fh Dan, t. 202, - . 348 CLASSIS X V. Kr^ihevfilfiartigesLdffelkrant; Krahetifufi ; Schiveins- 
hrefft . Hirjckkorn, Germ. S^e-weV Cnffes ; Crows- 
food or Buck s - horn. Angl. Cnrne de Cerf des chatn'ps^ 
ou Pied de Corneille; Ambrofelle fauvage- Gall. 

\r\ ,vns vor dem Tlanflfidtcr Thore, an der ZiegeJ- 
fcheime, auf der Vogehvicfe , in der Leirngrube ctc, Fl, 
lun. lul. Perennis. 

Amoracia, 86o. Cochlearia foliis radicallbus lanceolatis, crenatls, 
cauli-is in.Ifis. linn. Syft. p. 58b*. n. 0. eoehm. n. 

29-. BLACKW. t. 415. 

Phnrm Amoraciae Radlx virens. 

Merrettig: Kreen. Germ. Horfe Raddifh. Angl. 
Grand Raifnrt fauvage. Gall. 

I:^ humidis et reieclamentis hortorum fponte ad ripaS 
flumlnum et tofiaS, hei den Kchlgartcn; auf der grof 
fen Funkenburg; ad fofTicu'as Zvi Sellerhaufenj praeci- 
i^ pue autem apud nos in agris cieraccis colitur. Men- 

le Martio feritur, et fublequente anno floretlun lul. 
Perennls, 

Ff Arntoracin in Germania in larga quantitate 
cui-. carne coquirur nienfisque Iniponitur. Angli 
con rii copioi^ pHcibuseam addere folent. Succus re- 
cent ; expreflu». I cte delpumaro commixtus exhibet 
egiegium puellarum cosmetlcum. 

315. LEPIDIVM. L. G. S65. Krefle. Germ. Dlttander. 
Angl. Paffarage. Gall. 

fatiuum. 86r. Lepidium floriipus tetradynamls ; follls oblongis, 
miifitidis. linn. Syft pag. 586. n 9. blackw. tab, 

23- 

Piiarm i^a/^tirtii WbrtenfisHevhn \'ncns , Semina. 

Zahnie Garten^reffe. Genii. Garden Dittander , or 
Garden CreJS. Angl. CreJJon alenois^ ou Najitor, 
Gall. 

• n iiortis intT olera vbique cultum; pafllm. fpon-» 
te ad lior^^orum ftp?s. Fl. lun. lul 

Vf. Vernaii tempore pro acetariis adhlbetuc 
herba. 862. TETRADYNAMIA. SILICVLOSAE. 349 

$62. I.ep/ci/«;« floribus diandris, apetalis, foliis radica- ruderalc» 
libus denfato pinnatis, ramiftris, iinearibus, Inte- 
gerrimls. linn. Syfl. pag. 587. n. 16. Fl. Dan. tab. 

1H4- 

Na7?«rr/a?K follis imis multifidls, fuperlorlbus In- 
tegris, peranguftls. boehm. n. 29^. 

Stinhkrelfe; Hiivdcfeige ; klein Befenkraut^ Germ. 
Narrow-leaved Wild Crefs, or Dittander. Angl, 
Creffon des ruines. Gall. 

In locls arenofis er ruderatis vblqne, hei der Letm- 
grube\ ad muros liaiofos bei Fregs Ginhe coplofe etc. 
Fl. lun. lul. Annua. 

Obf, Clmices odore graul Ingratoque pellere fer- 
tur. 
86:;. * Lepidimn flnribus dl^ndrls tetrapetalis, foliis Ibcrls. 
Inferioribus Innceolatls, ftrratis; fupe;ioribus linea- 
rlbus intcgeM-rlmis. linn. Syft. p. 5^7. n. i^. Jahn. 
n. o. BLACKw. t. ;:? ! 2. 

Pharm. Iberidis He'ba. 

Iber^pflanze ; europnifclie Kreffe. Germ. Dittander 
called. Iberis. Angl. Creffon Iberide ; Polferage. Gali. 

In ruderatis ad muros prope offijinam lateritiam 
Meisdorfienfem et In agrls oleraceis. Flor. lul. Per- 
ennis. 

316. THLASPr. L. G. 866. Tafchelkraut. Gm/;. 
Mithridate or Treacle Muflard. Aiigl. 

864. Thlafpi fillculls orbiculatis, follis oblongls, den- aruenfe. 
tatls, glabrls. linn. Syfl. pag. 5H1. n. 2. boehm. n. 
sS*-;- BLACKw. t. 68. Fl. Dan. t. 793. 

Pharrn Ihlafpeo; Seirlna 

AcherT(ijchdkraut\ grofi Tafchelkraut; Bauernkref- 
fe'., Ffennighraut; breiter Bauernfenf. Germ FifJd 
Treacle Muflard, or Pennij Creft. .Angl. Thlafpi de 
tnonnoifer, ou a la larges Jiliques Gall. 

^n aruis et ag;rls inter fegptes valde frequenter, 
nach der Leimgrube. Fl. April. Mal. Annua. 

Obf Boum lac, buwrum, carnes, ingrato fapore 
inficere refert D. rfACSTROM. Ti^Q , CLASSIS XV, 

556,^. Thlajpi {ilicuUs fubrotnndis, foliis fagittatis den- 
tatis Incanis. linn. Syft. p. ^J^y. n. 6. boehm. n. ci^o. 
BLACKW. t. 409. 

Fddtofckelkraut ; Fcldtafche; Sechelfenf. Germ. Mi- 
tkridate Miiflard^ or Bitflard CrcjL Angl. Thhjpi 
champetre. Gall. 

In agris, locis argillofis, campeftribus fcre vbique. 
Fl. April. Maio. Annua. 

montanuni. 866.* T/z/a/^iz filicuiis obcordatis, foliis glabris: radi- 
calibns iubcarnolis, obouatis, integerriixsis, caulinis 
amplexicaulibus , corollis calyce maiori^us. li>jn. 
Syft. pag. 587. n. 7. jacq. Fior. Aurtr. Vol. 3. tab. 

237- 
' Bergtiflhelkraut, Germ. Mouutai^i Mtthridate Mu- 

flard, Angl. Thlafpi des montagjies -GalL 

In locis elatloribus iiccioribusque, ivi Bieviz paf- 

iim, et In agrls bei Kkindohig et Riickmarsdorf. Fl. 

Mal. lun. 

BurfaPafto- g^y, Thlafpi filiculis obcordatis, foliis lanceolatis, ra- 
"** dlcalibus pinnatifidis dentatis, cauilnis fagitfatis. 

LINN. Syft. p. 586. n. H. BOEHM, n, 291. BLACK.W, 

t. 5. Fl. Dan. t. 729. 

Var, (k) Thlajpi foliis finuatls. 
j8) ThJafpi foHis Integris. 

Pharm. Bnrfae PaJiorisHerhA. 

Hirtefiiafchelkraut\ Dackskratii ; Seckelkraut ; GaU' 
fekrejfe; Blutkraut\ Beutelfchneiderkraut. GeVm. Skc' 
•perd^s Purfe. Angl. Tabouret^ ou Bourfe a Berger ^ ou 
a Pafleur. Gall. 
' In agris, cultis, ruderatls, murls llmofis et ad 

vias vblque, Flor. ab Inltio Verls in Autumnuni 
vsque. 

Vf Pfibulura oulbus falutare» B. SILI- B. SiLlQVOSAE. 

a) Calyie claiifo plus ininusue longitudinaliter coiini' 
ventc. 

317. RAPHANVS. L. 6. 886. Rettlg-. Qcrm. Radifh. 
Angl, Raifort. GaU. 

868- Ra-phanus {illquls teretibus torofis bllocukiibiis. Satiuus» 
LiNN. Sylt. p. 603. n. I. BOEiiiM. n. 26S. 

Var. x) Rapkaiitis minor obiongus. C. B. P. 
.- p. 96. 

/3) Rapkarrus maior obiongus. Boerii. H, ir. 
y) /?«p/iaH//jniaIor orbicularls vel"N 

rotundus. J C. B. P. 

^) Rhaphanus niger malor rotun-\ 1. c. 
dus. J 

Pharm. Ra-phani Nigri Radix. 
Ziihmer Rettig; Knoll- £. Kainrettig. Var. k) Ra- 
diesckij}\ MoTiatsradieschcn; Raphavellen', fi) grojicr 
iveijfer Rettig mit langen Knollen ; Sommer 1". Wajfer* 
rettig \ y) gro/Jer weijfer Rettig mit rumien KnoiIen\ 
^) fchit-arzer f. Winterrettig. Germ. Common RadiJ k. 
Angl. Raifort com?nune\ x) Radis ; 3) Ramenas oti 
Ranmelas. Gall. 

Tn China proprle habltat, ex quo oh'm In Euro« 
pam venlt. Hae autem varletates enumeratae com-i 
muniter coiuntur in agi-is oleraceis et horfls fereom- 
nlbus fuburbanls rufticanlsque. Var. ot) quoque m 
locis pratenfibus gramlnofis humldiorlbusque vor 
Pfafferniotf und der Wachsbleiche, atque im Poeten' 
gange dlclam Iparfim reperi. Fl. Malo In Auguftum 
vsque. Rad. perennls. 

Vf Succo acrl, abflergente, aperlente, flatus gig- 
nentepellenteque,acvrlRam mouente, bulbus fcatet ; 
dehinc contra Scorbutum et calcuios laudatur. Cae- 
terum in cullnis vfitatiHlmus et Inter acetaria alecata 
In nonnullis regionibus commifcerl folet. Bulbi 
quoque crudi cum fale et pane frcquentillime edun- 
tur. S6 ?• 352 CLASSIS XV. 

Rhaphflhi- ^69. Raphafins {i\iqu\s teretibus, articulatis, laenibus, 
ftrum. vnilccularibus. linn. Syft. p. 603. n. 3. eoeh.m n. 

267. Fl. Dan, tab. 678. kern. B. II. pag. 98 tab. 
166. 

Ac- errntig; Heidenrettig^ Ackcrkohl; ivilder f. 
Baiiernfcnf., Schondefejjf; Hederichi. Heidertck.G^^rm, 
Corn y-ointcd--podded Charlock. Angl. Rapijire ou 
Raifort Jauvage. Gall. 

Iii agiis art nofis inter fegetes , praepriinls inter 
Hordinun et Auenum et iiflud intrcquenter inter Se- 
cale vbique. Fl. Mni.in Aug. vsque Annua. 

OhJ Exficcatam plantam byenie bobus, prae ipue 
Vaccis faluberrimum pabulum exh'bere, docult Cel. 
Krihiitz. Hominibus certe innoxium aiimentum 
pracbere herbam , experlentla docuit.. qua de re b. 
Linn. morbum Ra-phaniam dictuii: ex leminum fa- 
rin ■ parji Immixta falfe derluaulc. Oues et equiher- 
ba lubenter veicuntur. 

318. EKYSIMVM. L. G. Hederlch. Germ. Hedge 
Muftard. Angl. Tortelle. Gall, 

officinale. 870. ErijfitnufU f\\\qu'\s fplcae adpreffis, foHIs runclna- 
tis. LiNN. Syft p. ^96. EOEHM. n. 273. BLACKw. tab. 
28- fl Dan, t. 560. 

Pharm. Eryfinii Herba. 

Geivohnlicher Hedcrich\ Wcgefenf; Kreuzkraiit. 
Germ. Common Hedge Mujlard. Angl. Velar .^ oii 
Tortelle. Gall. 

luxta muros, atque In platels et ruderatls, ad fe- 
pes et vlas publicas vbique, e. g. nack LindenaUy 
tn der Letmgruhe ^ an den H nferji der Kohlgnrten etc. 
Fl lun iul. 
Barbarea. 871« Ervjliinum inV\\s\sxf\\AS^ extlino fubrotundis; fill- 
quis obioiete tetragonis. linn. Syft. pag. 596. n. 2. 
BOEHM. n. 2"9. fub Sifipnhrio. 

St. Barhenhraut ; SVaJferfenf; W interkrejfe : Ha- 
hichtskraut Germ. W intercreji, or Rocket. Angl. 
Herbe de St. Barhe; Bnrbarine dOrient^ Herbe au 
ch(irpentier\ lulienne jaune, Gall. 

Ad T E T R A D Y N A M I A. S I L I QV S A E, 0D> Ad fbrias et vlas vbique; hei der Leivignihc et ad 
ripas Piuuiorum frequens, Fior, Mai. iun. Peren- 
nis, 

VJ. Edltur cruda in Satura herbarla. Per totam 
hyemem fbHa legl poflunt^ fub niue, vbi virent. 
Pianta antircorbutlca. 
872. Erifjht:u7n foliis fimpliclbus, cordotis, retufis. AUiavIa. 
LiNN. Syft. p. 596. n 3. BOEH.M. n, 28 !• fub Stfipn- 
brio. BLACKW. t. :^72. 

Leuckel ; Knoblauckshederick ; Ramjckelivurzel ; 
Raufckivurzel. Gcrm Tack bif tke Hcdge, or Sauce 
Aloiie Ang!. Alliaire; Herbe des Aulx. Gall. 

Ad fepes palliiTj et in fyluls frequfn.';, praecipue 
i?n Rofe^nkale, im Zfckockafcken y Sommerfelder- und 
Streitliolze; porro etlam pallim ini Foetengange. Fl. 
Mal lun. Perennis. 

Ohf Singulaiis alliaclus odor In hac planta. Dum 
enim Vaccae hac vefcuntur, lac fapore Alii inibul- 
tur. Folia primo Vere inr'nclibus et faliamcntls ad- 
di folent In nonnullis regionibus. Semina excitant 
fternutatlonem. 

873. Erijjimum caule ramofifllmo, follls lanceolatis cneiraiithoi 
obliquls repando dentatls, filiquls patulis. linn. Syfl:. ^^^- 
p. 6v7. n. 5. EOEHM. n. 287. fub Turrite. Fl. Dan. 

t. 731. JACQ. Flor. Auft:r. t. 23. 

Lackblumartiger Hederick\ Levcojcn; langfckotigcr 
Letndotter; Sckotendotter.GQvm. TorteUe afleursdis. 
Ciiroflier. Gall. 

n pratis hei der Ztegelfcheune ^ und nack dem Kuk- 
tkurme. Fl. lun. lul. 

Obj. Herba agrls Inulfa» 

319. * CHEIRANTHVS. L. G. 879. Lackbhime; Lev- 

coje. Germ. Stock luiy Fiower, or Giiiiflower. 

Angl. Giroflier, bu Vloller. <jall. 

874. * Cheiranthus foliis lanceolatls, acutls, glabris, Gheiri. 
ramls angulstls , cauie fruticofo linn. Syfl. p. 597, 

n. 6. BLACKvv. t. 179. 

Leucoium luteum vulgare. C. B. P, p. 203. 

% Pharm. 354 CLASSIS XV^ mcanus. innuus. Phann. Cheiri Flores. 

Gtlbe Viok ii Veilchen; gemeiner Lack; golden 
Lack, Germ. Cejivnof! Yellmv Walljioifer, Ang! Gi- 
rojiicr^ ou Vioiier jaunc. G^A\. 

In Europa auftraii habltat. Apud nos paflim in 
murls ct tecliH » p<^frim repeutur, led frequentius In 
hortls fcre omnlbus colltur ibidernque muitifarle lu- 
dlt colorlbus egreglls. F!or, Apriil et Maio. Peren- 
nls. 
8^5.* CAez>flH?/z;^j follls lanceolatls, integerrlmls, ob- 
tufis, Incanis: fiilquls apice truncatis, caule fuffruti- 
colo. LiNN. Syft. p. 597. n. 1 1. 

Leucoium Incano folio, hortenfe. C. B. P, p. 200, 
n. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 

Ausdatiernder Lcvcoje. Germ. Stock Gillifloivcr. 
Ang;!- iroflier blanc. Gall. 

In HlfpmiQe marltlmis habltat: In noftratlbushor- 
tis vr^ide vulgaris. vbi coloribus pluribus variat. Fl. 
exeunte Vere in Aeftatem vsque. Perennis. 
876.* Cheiranvhus folii.s lanceolutis , fubdentatis, ob- 
tufis, incr^nis: fiilquis cyiindriois aplce acutis , cauie 
her. aceo linn. Syft. p. ^n;<. n i \ 

Lcucoium incrmuiTi minus. C Ti. P. p 200. 

lahrigcr Lcvccje. Germ. Ten Wifcks Stock luly-FlO' 
wer. Angl GiroflJer anjnu'} Gall 

In hortis cum prlorl repeiltur. Fl. Aeftate, 320.* HESPERIS L. G. SSi.Nachrviole; Wendelblu- 

me. Gertn. Dames - Volet. Avgl. lullane. 

Gall. 

matronalis . 877. ♦ Hcfperis caule flfiipici, erecl:o, foHis ouato- 
lanceolatis, denticulatis, petalls aiucrone emarglna- 
tis. LiNN. Syft. p. SV9' 

Pfingfivivle; Fraueunachtviole ; Matronalviole\ Ma» 
tronenhlunie. Germ. Common Garden Rockct. Angl» 
lulienne., ou luliane ; Caffolette. ^all. 

In Horto Bofiano fponte crefcentem inuenl paflim. 
Fl. lun. lul. 321. T E T R A D YN A MIA. SILIQVOSAE. 355 

321. ARABIS. L. G. 88-- Ganfekraut. Girm. Baftard-.' 
T ow tr M.m\z.xdi. AngJ, 

878. Arahis foliis lanceolatis petlolatis, intep^errimis. Thaliana. 
LiNN. Syfr. p- 599« eoehm. n. 25^). wilden. Prodr. 
Bffol. n. <')64. 

Thalifches Ganfikraut; kleiner Thm'mfenf\ Thurm- 
kphl. Germ. Codded Moufe-ear. Angl. 

In flgris 'nter legetcs et in hortis circa Goklis. Fl, 
lun. I'il. Annua. 

322. TVRRfTIS. L.G. 8^3- Thurmkraut. Germ, 
Tower Muftard. Angl. Tourette. Gall. 

87^. Twrririj toliis radicalibus dentatis, hiipidis; cau- glabra. 
linis inregerrimls amp exicaullbus. linn. Syft. pag. 
600. BOEHM. n. 2S3. H. Dan. t. 809. 

Glatres l.'hurmkraut; Senfliohl\ WaJdhohl. Germ. 
Sniouth Totver Mufiard. Angl. Toarerte lijfe, 
Gail. 

Ad fepes paflim , porro aiif dem QickerJingshrge^ , 
\v. pratis ante pagum Goklis.^ nack Meckern., etinve- 
netisdidis poft T««c/^ffw/. Fl. Mai.Iun. Perennis. 
880. Tiirritis foliis omnibus hifpidis, caulinls amplexi- hivfuta. ' 
caullbus. linn. Syft. p. 600. Ur 2. boehm n. 2' >. 

Rauclier Tkurmkoki. Germ. Rougk Tower Mvflard. 
Ang'. Tottrette velue, Gail. 

In locis humidiorlbus vmbrofisque, auf der Wiefe 
nnck Riickmarsdorf Fl. Mai. lun, Perennis. 

323. BRASSICA. L. G. 884- Kohl. Germ. Cabbag?. > 

Angl. Choux. Gall. 

* StyJo ohtufiuscuJo. 

881« Brfl//icfl radice cauleque tenui; foliis caulinis vul- campeilris. 
formibus, cordatis, feilillbus. linn. Syft. p. 60 1. n, 
3. FJ. Dan.t. 550. 

tVilder Durchwachs ; FeJdkohJ; u-iJder Kohl% 
WaJdkohU Kniitzen. Germ. FerfoJiate YeJloiv - fio^we- 
red Cabi^age, Angl, Qhou champetre. Gal!. 

Z 5t la az6 cLAssisXV. 

In agrls inter fegetes et hortls oleracels fparfim, 
F!. Mal. lun. Annua. 

Obf. CoroJla flauefcens: Folia radicnUa lyrata, 
lubhilplda ; cauUna laeuia. 

Napus. 882- BrajJJca radice caulefcente, fuliforml. linn. Syft, 

p. 6oi. EOKHM, n. 270 BLACKW. t. 224. 

Pharm. Nafi Semlna. 

Riibtfaat; Kiibjen; Oelfaamen; tvilde Stockriibeit, 
Germ. iVild Kavew; Colejeed or Coleivort. Angl. 
Navet fauvage. Gall. 

In agris Inter legetes et ad rlpas Pllflrae nack dem 
RoJ e 11 1 kale vanus\\d\: maxime autem in noftris re- 
cionibus colitur. Flor. Vernall tempore et Aeftate. 
Annua. 
« Rndices fapidiffimae coluntur In hortls. Oleum ex 

feminibus exprimitur. Inculinlshae rndices inaqua 
elixantur et iuxta carnes eduntur, incoquuntur quo- 
que^iusculls. 

Rapa. J583. Brafftca radlc^c caulefcente, orblcularl, deprefla, 
carncfa. linn. Syft. pag. 601. n. 7, boehm. n, 

271- 

Var. «) Braffica radice fufiforml. 
/J) Brajjica radice orhiculata. 

Phaim. Rofiie Semen, Radix. 

.' eijje Riihen; Halmriiblein. Var. «.) lange Rii' 
ben; fi) runde Riiben. Germ. Common Turnep. Var. 
«^i Long-rootei Turnep; /3) Round Tumep. Angl. 
Roue. Var. x Navet conmun blanc long \ (i) Navet 
commun hlanc rond. Gall. 

In sgis, et campis hortIs"que frequenter culta, 
paftlm in aruis Inter fegetes. Fi. Aeftate. 

Vf. Rapae, primum In aqua elixatae, dum mol- 
lefcunt, et poftea cum Incle in pultem cectae, nutrl- 
m !ttum praebent mite, edulcorans, faluberrimum» 
facillimae digeftlonis, nec flatuientum. Ruvi crudae 
eduntur. Syrupus Raparum debet effe recenter pa- 
ratus. 

S84' T E TRADYKAMIA. SILIQVOSAE. 357 

884. BraJJica radice caulefcente, teretCj carnofa. LiNN.OIeracea. 
Syft. p. 601. n. 8. BOEHM. n. 269 

• Var. «) 5r^_^ctf capitata ferotina comprefla rnaior.*) Oler. SPiELM. p. 33. alba. /3) fyajjica praecox , capite oblongo. spiELM.i3) Oler. 
p^ 31, pyramidalis. 

y) BraJJica alba et viridis C. B. P. pag.y) Oler. 
III. yiridis. 

5) BraJJica capltata alba. blackw. tab. ^) Oler. 
251, eapitata. 

i) BraJJica capitata rubra. Id. ibid. ^^^^'- 

'^ •" '^ rubra. 

^) BraJJica alba crifpa. C. B. P. p. III. O Oler. 

Sabauda. 

>,) BrnJJtca laciniata rubra. C. B. P. Hifl. II. ") Olcr. 
p« 8^2« laciniata. 

a) BraJJica angufto Apii folio. C. B. P. pag. ^) Oler. 
j j 2 Selenilia. 

t) BrAjfica oleracea ijabellica non capitata. Oler. 
SPIELM. p. 36. var. 2. cochlcarl- 

fovmii. 

x) BraJJica fimbrlata, C. B. P. p, II 2. kern, ?*) okr. 
p. 97, t. 163. Sabellica. 

A) BraJJica cauliflora. mill. Dict, n, 83« ^^ Oler. 

Bonytis, 

ju) BraJJica gongylodes. mill. Di£t. n. g, f*) Oler. 

gongylodes. 

») BraJJica radice napiformi, mill, Dlft, >' Oler. 
j^^ 2. - Napobraflica 

Pharm. BraJJicae Ruhrae Semlna. 

Kohl\ gemeimr ' Kohl\ Kraut; tt) weijfer Kopf- 

liohl; iveijjer BlattkohJ ; ivcijjes Kraut ; grojier braun' 

Jchweigifcher Kopfkuhh orde?nIicher gj ojlet platter 

fVeiJikokli groJJ Mittelkraut\ Kappiis\ ^) Jjji^^- 

Z 3 Friik-- 358 cLAssisXV. 

Fruhhraut\ fpitz Engelbcrgerkraiit ; Schwahenkrnut^ 
Zuckerhntformiger Kohl; fV- ndcljladter K-hf:-chl\ 
y) riinkGhU^l) IVeifikraut \ iveiffer Koyifk"hl; 
b) rother Kopfkohl', rotk Ka-pfuskraut\ rcth thliip- 
terkraut; ^) Savotjtr Kohl; iveijfer H'irJingi:ohl\ 
fVirJing; n) bhiucr Schnitthohl ; ^) Brawikohh, 
Krauskohl'^ Fedcrkohl; braunjchweigijcher Haufkohl', 
Bliimafchekohl;. griiner Wirfing; Hcrzkohl % 
■Fbrfchkohl; kraufer Kopflichh k) SchncckevkohI\ 
Schnittkohl; h) Bhmenkohl; Kcijehohl; Chartifiol^ 
f/ _Kohirabi; Kohlriiben iiber der Erde ; v'' Kohlriibe'^ 
Kohlrahi unter der Ercle; KhmperrUhen. Gerrn. Cow;- 
mon^ or Sea Cabbage; ai) Comtnon IVktte Cabbage% 
p; Sugar-loaf Cabbage; ^) Wkite Curled Savotj Cab- 
hage; i) Red curled Cabhage; ^) Siberian Borecale ; 
x) Cauliftcwer ; ^^ Tourncp Cabbage; /^) Tournep- 
rooted Cabbage, Argl Chou Pomme; » Chou Poin- 
nieblanc: Chou bhinc de Strasbourg; y) Ckou Pom- 
•me vcrd; S) Ckou Pomme blanc ; () Chou Pomme 
rouge; ^) Ckou de Milan ou de Savoye; ») Ckou 
hnm; 5) Ckou de Mtlan frife pointu, ou a tete lon- 
gue; t) Chou Pancalier; x) Ckeux-fleur; X) Ckoii 
Rave; fi) Ckou Navei. Gall. 

In agris oleraceis ct hortis vbique omnes varieta- 
tes enutrierntae copioie coluntur. Flor. Aeflate. 

Ohf Var. X, 01) foUa crafnora et mlnus infipida 
apud nos in foto Vvlgo vendltur. /3) Ad Feftum 
St. loannls cnputperticeve lolet. ^) Hanc varletatem 
in albam redire obferuauit reichard. f) Ex Italia 
jn reliquns Europae regiones olim dlfFufla eft. ?) 
Haec et fequens folils mtigis aut minus profunde {L- 
nuatls magis aut ruinus crlfp«tis varie ludlt. 9^) Ex 
liulus feminibus In^erdum procreant fpecimlna ml- 
jius buHata minusque fimbriata . msgis glauca, ca- 
put rotundum formantia , qu^e Arj-entoratcnfibus 
Griinko kl nominavi iolit, vt stiti.M. reFert. «) Braf 
Jica cauliftora verfus finem Secull XVII. in Germa- 
niam ex Itplia prlmum efl trans^-ifa, tt-Olbus Hejfio 
et REicHARDO. h) Huius autem Auctores Seculi 
XVi. lam prlmani faciunt Bientlonem, TETRA oy NAMIA. SILIQVOS-AE. 359 

Vf. Brajfica Sabaiida ed msgis tenera et fapida, 
quani alba. Brajpca rubra pro cibo niagis tcTiera et 
niinus flatulenta. Sapidior tajnea lit, licapiiibus 
minutim confe6tis, et In butyio.elixatis, dum moile- 
fcunt, ffddatur lus carnium , cum pauxillo Piperis al- 
bi et Salls culinaris, atque ita ebulllat, vt in pultem 
vertatur, et tuncacetum vini addatur. Brafjicae Bq- 
tnjiios capita omnium Braflicac ipeclerum fapidifTima 
et tenerrinia, dehlnc frequentilTime In opulentiorum 
mtnlis occurrunr. Porro quoque In vlum culina- 
rem commode ficcarl poteft Bra/Jica Botrytis. Me- 
thodum aiitem ficcandi docuit Cel. i. g. eisen *) 
hrajjica SabelJica In vehementiflimo gelu rlgefcit, iub 
nlue tamtn vlrefcit. et fuccoia quam prlmurt) regela- 
tur. BraJJIca Napcbraffjca nutrit princlpio fuo iac- 
charato. Kadices «:ius Ibinduntur In taleolas , et Iu« 
tI carnium Incoquuntur. Panem infuper pro p!ebe 
fatls fipldum, ex hf<c radice parault strandbitrg» 
Amylum ex hac radice cKtrahcre non potuit Cel^ 
bergivs. 

** Erucae^ SiJiquis Stylo etififormi, 

885- * Brajftca foliis runcinatis , caule hlfpldo, iillquls Erucaftrum. 
laeulbus flylo enfiforml. linn. Syfl. pag. 601. 
n. 12. 

Eruca fylueflris maior lutea, caule aipero. CB.P. 
p. 9^. 

fVilde Rauke ; Raukelfi ; ivilder KohLGerm. Rougk 
Stalked yelloiv ivild Rocket! Ans^l. Roqnette fauvage^ 
Gall. 

In agrls arenoiis Inter fegetes paflim et In hortls 
et oleracets inter Olera. Flor. lunlo In Auguflum 
vsqrae Annua 

Hi-rba In Acetarlis olim adhibita nunc obfoleta, 
Pabulum bobus ialutare. Apes defeclu aUarum tno- 
do hanc quaeiunt. Z 4 ' h) Ca- 

*) \'[d. UrJerricht von der nUg:meinen Ki-duter - niicl Wurzd-^ 
troQkiBing, Reval. 1773. 360 CLASSIS XV. 

b) Calyce plus 7?tiiiusue hiante. 

324. ISATIS. L. G. 88«. Waid. Germ. Woad. Attgl 
Paftel. GaU. 

tin£lom. 8S6. Ifatls folils radlcallbus crenatis ; caulinls fagittatls, 
filicuils oblong is. linn. Syft. p. 604. boehm. n. 266. 

BLACKW. t. 246" 

Fiirher IVaid; Scharre. Germ. Comtnon Dycr''^ 
JVoad. Angl Paflel. ou Guede. Gall. 

In agris inter fegetes pairim ad Abtnauendorf, vbi 
colitur; ibidemque ad muros larius reperi, porro m 
hortis prtflim. Fl. Mai. lun. Biennis. 

Ohf. Non procul ab Erfordta Ifatis colitur artl 
tIn£toriae aptiflima optimaque. In Rojpae vrbe Kor- 
fckiman^ tefte i-allas, officina, vbi Ifatis adhibetur 
ad tingenda lintca et lanuginofe, exftat. Proprie la- 
na lnte> imbuit durabili colore; contra addito calce 
cacrulaeo; et cum Vitriolo ex palUdo- viridem co- 
lorem exhibet. De niethodo Ifattdetn tinftoriam 
colendi praeparandiquc, confuli poteft astrvc. *) 

325. CARDAMINE. L. G. 876. Schaumkraut; 

Gauchblume. Gervt. Ladies Smoclc. Angl, 

Creffon. -^-aU. 

Jinpa^:ens gg^. Cflriiawjiwe foliis plnnatis , incifis , ftlpuiatls ; flo- 
ribus apetalis. likn. Syft. pag. 594. n. 9. boehm. n» 
25H. Fl. Dan. t. 235. 

Empfindlicke J-Viefsnkre(fe f. Gauckhlume :, Spring- 
kreffe. Germ. Iwpatient Ladits- Smock. Angl. Carda' 
tnine fevjible. Gall. 

In pratis fvluatlcis', copiofe im Rofenthale, Streit-^ 
holze. Fi. Mal. Annua. 

hafuid. gg^,_ * Cardamine foliis plnnatis, florlbus tetrandris. 
LiNN. Syft. p. 594. n. 12. 

Nafturtium aquaticum minus, C. B. P. p. 104. 

Raucke 
•} Memvir, ^Qnr Vhijtoir^ dt Lan^Hedoc» p. 523. fe<j. TE T RADI NAMIA. SILIQVOSAE. ^6l 

Rauche L zortige Gauchblume. Germ. Hairi^Ladies- 
Smock. Ar.gi. Cardamine velm. Gall. 

In borti.s inter Olera poffimet in nemortbus humi- 
dis, im Rojlnthah 7iach der Btirgeraue zu ncnnuiiafpe- 
cimina nuper reperi. Fl. lunio. 

889. Carc?a7;u'we foHis pinnatis , foliolis radicalibus lub- pi'^^s"^** 
rotundi , caulinlsj lanceolatis, linn. Syil. p. 5^4. n. 

13. EOEHM. n 281. BLACKW. t. 223. 

pyiefenkreffe ; fViefcnfchaumkraut ; hraune wilde 
Kreffe. Germ. . Common Ladies - Smock. Angi. Crcjfoti 
des pres. Gall. 

In pratis omnibus humidis, im Rofenthale.^ aufden 
Gerber^ Schojifelder ^ Lindenauer kViefen etc. copiofe. 
Fl. Mai. lun. Perennis. 

890. * Cardamine fcliis pinnfltis, axillis ftoloniferis. ^»"arii' 
LiNN. Syft. p. 594. n. 14. 

Nafturtium aquaticum maius et amarum. C. B, P. 
p. 104. 

Bitcre Bergkrejfe f. Schaumkraut. Germ. Bitter 
Crefi.^ or Ladies ■ Smock. Angl. Cardamine amere, 
Gall. 

In nemoribus vmbrofis humidisque, im Rofentha- 
1e, ad PHfTae ripam et folfas paflim nuper inueni. Fl. 
lun. et lulio. 326. SINAPIS. L G. 885. Senf. Germ. Muftard. Afigl 
Moutarde. GaU. 

891. Sinafis filiquis multangulis,torofo-turgidIs,laeuI« anienris. 
bus, roftro anc'piti longioribus. linn. Syft. p. 602. 
lOEHM. n. 272. Fl. Dan. t. 753. 

Ackcrfcnf\ wilderSenf; ^aljcher Hederich; fchwar- 
zer Feldjciif', Schutrfenf; Ackerkohl \ Rbddick ; Tril- 
Jer. Germ. Field Muflard. Angl. Moutarde des 
champs. Gall. 

In agris inter fegetes vbique. Flor. Maio lunio. 
Annua. 

2 5 892' '^62 CLASSIS XV. 

alba. 892. Shiapis aWqmshiipidis: roflro obllquo longifllmo 
enfiformi. linn. S\ft.p. C2, n. 4. 

Sinapis ApH folin. C. B. P, p. 99. 

Weiffer f evAljcher Senf. Germ. PVhlte Miijlard. 
Angl Moutardc blancke. Ga!l. 

!n ogris inter fcgptes, prseprimis vbi Brajfica Na- 
pus feritur, et in agris oieraceis. Flor. Aeftate. 
Annua. 

y/ Folia ad acetaria vtllia, Herba pabulum pe- 
coribus valde bonum. 

nigra. g^^ * Sinapis filiquis glabris racemo adpreflis. linn. 
Syft. p 602. n. 5. LEYS. n. 675. 
Pharm. Sinapeos Semina. 

Schivarzer Senf Gcrm. Mlack MuJiayd.Angl.MoU' 
tarde noire\ Senevc, Gall. 

In ruderatis et ad vias paftim# Fl. lun, 

327, SISYMBRIVM. L. G. 877. Rauke. Germ. Water- 
Crefs. AngL Creflbn. Gall, 

* SiJiquis declinatis breuihus. 

Nafturtium, ggj^. Sifymhriutn iiliquis declinatis 1 folils pinnatis, fo- 
liol'H labcordatis. linn. Syft. p. 594. boehm. n, 277. 
BLACKW. t. oo. Fl. Dan. t. 6i;o. 

Phinm. Najlmtii aquatici Herba. 

Bmnncn Born - fVnJferkrcffe Germ. TVater Crejfes. 
Angl. Crejjon de Fontaine ou d'cau. Gall. 

Ad ri u!os, fontes foffasque purlores vbique, hei 
Riichmarsdorf an der fViefe etc. Fl. lun. lul. Perea- 
nis 
/ VJ. Fol'a pro olere vernall tempore colltguntur, 

H rba ^ntifcorbutica. 

iylueftre. §9^. Sijymbrium liliquis decllnatis oblongo ouatls ", fo« 
liolis la neolatis ferratis. linn. Syft. p ig. 594.. n. 2^. 
aOEHM. n. a-^S. BUACRw. t. 2hf). Fl. Dan, t. 409. 

M''oli f, fVdJferrauke. Germ. VVater Rockit, Angl. 
CreJJon de Fontame. Ga.ll, TETRAD YNAMIA, SILIQVOSAE. ^6^ 

In agi;orum terminis et ad foffarum margines. Fl. 
lun, Pevcnnls. 
^96. Sijijmbriim filiquis declinatis, oblongo-ouatis; ^^^P^^^i^in^* 
fo!ioli> pinnaiifidis, ferratis. einn. Syft. p. 594. n. 4. 
EQEHM n. 276. 

Sifijmhrium fiHquis declinatis oblong-o- oudtis, fo- 
liis pinnatifidisj ferratis, peralis c.lyce longioribus. 
LEYs n. ti^. 

Var, «) Sifymhrium aquaticum. 
/3 Sifymhrium terieftre. 

Wajferkrejfe \ Wajferrettig^ Sumffhederich ; fi) Lajid- 
raucke. Germ. >■ ater Radifh. Angl. Raifort des ma- 
rais ; «.) Crejfdn amphibie aquatique\ /?) terreftre. 
Gall. 

In aquis ftagnnntibus et ad earummargines, frc 
quens. Fl. lul. Perennls. 

897. Sifijmhrium fiHquis decHnatis oblongo - ouatis, fo- palnftre. 
llis pinnatifidls, ferratis, petalis calyce minoribus, 

LEYS. n. ^-^. BOEHM. n. 25, 

Sumpfla-effe. Germ. Marjh fVater Crejl. Angl. 
Crefoit des marais. Gall. 
In iacubus et flagms. Fl, cum prlori. 

** Siliquis longiorihus ereSiis. 

898. Sifiimhrium petalis calyce minoribus, foHIs de- Soplna. 
compofito-plnnatis, linn, Syft. pag. 596. n. 19. 
BOEHM. n. 2S0, BLACKw. t. 440. Fl. Dati. t. 528- 

Pharm. Sophiae Chirurgorum Semina. 

Sophicukraut; IVell- f. Wurmfaamen, grojies Befett' 
hrant. Geriii. Flixiveed. Angl. Science des Chirurgiens\ 
TaliBron cles houtiques. Gall. 

In ruderatls, tectls et ad fepes murosque vbique. 
Fl, Mai lun. Perennis, 

Vf Dyfenteriam, tam hominum, quam boum Se- 
mina curant apud Nericios. 
89Q. Sifimbrium foliis runcinatls , dentatis, nudls, hio. 
caule laeui, fiilquis ereclis. linn. Syft, p, 596. n. 21. 
jACQ. Fior. Auftr. Vol. 4. t. 322. 

Eryfimum folio lyrato, extimo haftato. boehm. n, 
274. 

Qlatt^ 3^4 CLASSIS XV. TETRADYNAMIA. SILIQVOSAE. 

Clatte Rauke. Germ. Broad-leaved Rocket^ or Hedge 
Muftard. Aiigl. 

Ao. vias, auf den Gonneivitzer Schanzen^ et inh6r- 
tis Inter Olera, Fl. lul. Aug. Perennis. 

^, *** Foliis lanceolatis integris. 

ftrlftifil- ooo. * Sifymbriinn folils lanceolatls, dentato ferratls 
inum. caullnls. linn. Syft. p. 596. jacq. Flor. Auftr. V. 2. 

Draba lutea filiquis ftrictlflimls. C. B. P. p. 110, 
Rauke mit fenkrecht ftehenden Schoten.G&xm. 
Ad lepes et foflas pafllm et in locls ruderatls haud 
infrequens fere vbique. Fl. lun. et lulio. CLAS- 3^5 

Claffis XVI. 
M O N A D E L P H I A DECANDRIA. 
A. FLORE HERMAPHRODITO. 

328. GERANiVM, L. G. 897- Schnabelkraut. 

Germ. Crane^sbill. Angl. Bec de Grue. 

GaU. 

* Stamina 7 antherifera \ foliis o-p-pojitis. Her- 
bacta. 

9or. ^eranium calyclbus monophyllis, caule carnofo odoratiffi. 
breuiflimo, ramis herbacels longis, foliis cordatis nium, 
moUHIimis. linn. Syit. p. 614. n. 25. bvrm. Geran. 

45- . . 

Geranium africanum humile , folio fragrantiffimo, 

molli. DiLL. Elth. 157. t. 131. f. »38- 

fVohlriechenderStorchfchnabcl\Mofchatkraut.Getm, 

Odorant Cransbill. An^l. Bec-de-grue tres odorant. 

Gall. 

Habitat in Afrtca et ob foliorum penetrantem et 

bene fuaueolentem odorem in hortis et oliis valde 

colltur, Fl. Aeftate, Perennis, ** Mtjr- ^66 cLASsisXVI, 

** Myrrhina : Statn. 5 avtherifera. Cal. 5— yhiilluf, 
Fru£t. declinaTUs. 

-cicutaiium. 902. Geranium peduncuHs multlflorls, florlbus pentan- 
dris, foliis plrnatis inclfis, obtuiis, caule ramolb. 
LiNN. Syfl:. p. 615. n. 36. boehm. n. 461. 

Geranlum Robcj tiHnum. riv.. Irreg. 

fVutertchartiges Schfiabelkraut ; hleiner Storch- 
fchnabel ; Krannichfchnabel. Gerir;. Hemlock-leaveii 
Crane's-biU. Angl. Bec de grue ciautin Gall. 

Ad fppes et In agris Inier fcgetes," anie portulam 
, Schoenfeldicam etc. frequens. Flor. April. ad luUum. 

Anuua. 

Herbavlrldls flmu'etum In Scanla contra febres In- 
termittentes laudatur. linn FI. Suec. p. 24^. 
pufilluni. 003. * Geraniuni pedunculis blflorls, petalls ema"fflna- 
tls, caule depreflb, follls reniformibus, palma- 
• tls, lln-aribus, acutis. linn. Syfl: p. 6 !.*•!. n. 68. 

Kleinblumiger Storchfchnabel. Gerrn. Small-flowe- 
red Dove's Foot Crane^s Bill. Ar.gl. Bec de grue nain, 
Gall. ^ ^ . 

In af^rls et locls arenofis, fterlllorlbus bei Naueji- 
dorf. Fl. aeftate. 
phaeum. 904. * Gcrantum pedunculis folltarlls oppofitlfnlils, ca- 
lyclbus fubuilftatis, cauleerecto, petalls vndulatls, 
LiNN. Syft. p. 616. n. 4H. BVRM. Geran. i i. 

Geranlum montanum odoratum, flore purpureo f, 
fufco. C. B. P. p. 3 1 H. 

Schwarzer Storchfchnabel Germ, Blach^flowered 
Crane^s Bill. Angi. Bec de grue livide Gall. 

Sp6nte crelcit In Alpibus Psnnon-ae, Heluetlae, 
alllsque montanls locls, frequentlifimum in horti.s et 
pomariis pafllm. P-nenne, 

Obf 1. C«h/. erectl fimpfices. Fc/. alterna, longe 
petiolata, fere pelta"a, orbicuiata, plerumque 5 — lo- 
ba, profunde Inclfa , dentata; cauli??^ fubfefllKa, 
verius ambltum anguftiora, pedunculls oppofita. 
PeduncuH et quoque excauie fuperne nudluf ulo 
Qlternant, biflorl, braclelslnftruci-i. Ca/. arlftatl, Cor, 
Petala ae jualia, reuoluta, velpatentla, colorls ob- 
fcurepurpurei vel fufci. 

Obf MON*D£LPHIA. D E C A N D R I A. 367 

^ Gbf. 11. Folla rupta fanguineum fundunt llquo- 
rem. 

*** Betrachia: Stam.iomnherifeya. Pedimcul.2- florus. 
Peretmis. 

905. Geraniutn pedunculis bifloris, foliis fubpeltatis, fvluatlcum. 
quinquelohis incifo ferratis, caule crecto, petalis 
emarginatis. linn. Syft. p. 616. n. 53. boehm. n. 45H. 
BVRM. Geran. 12. Fl. Dan. t. 124. 

Waidjchnabelkraut. Germ. Mountain Crane^< Bill. 
Angl. Bec de gnte foret Gall. 

In pratis fyluatlcis et inter arbores frequens iui 
Klein- und ''■rofS.iolziga- Hoize , in der Kammerei bei 
'Niiuendorf etc. Fl lul \ug. 
806. Geranium pedunculis bifloris, longifllmis, decli- paluftre. 
naris , pet-lis integerrlmis, foliis 5 — lobis, IncHis. 
HNN Syft p. 617. n. 5 4.'bvrm. Geran. 15. 

Gruinalis pratenfis maxima, follo Aconiti minus 
profunde lacln-ati). boehm. n. 4.<- var. 

Su7npfJlorcIifchuibeikraut\ Bruckflorchfchnabel Germ. 
Marfh Crane''s Bill. Angl. Bcc dc grue des marais. 
GflU. 

In pratis humidls, foflis et dumetis, bei dem Kuh- 
thiirme., in d.er Prellheide et alibi. Fl !uL Aug. 
907 Ger<j7ii?/w? pedunculls i — florls , follls fubpeltatls pratenfe* 
multlpartitis, rugofis acutls ; petalis Integris. i.inn. 
Syft. pag. 617. n. 55. boehm. n. 459. bvrm. Geran. 
16. 

Var. (3. Geranium batracholdes Gratla Del Germa- 
norum, floie albo. tovrn. Inft. p. 207. 

IViefenflorchfchnabelkraut. Germ. Croiv-foot Cra- 
»;eV Bill. Angl. Bec de grue de ■pres ou Grace Dieu 
d^Allemand. Gall. 

In pratls humldls, hnter dem Kohlgarten, im Ro' 
fentkale et alibl. Var. /3. In hortls faepe occurrit. Fl. 
lun. lul. Perennis. 

Vf. In Chlrurgla adhlbetur herbae fuccus recens 
luauiter fplrans ad Cancros , Scirrhos et Apoftcmata 
fananda; hlnc a Germanis Gratia Dei appellata. 5 68 classisXVI. 4^ 

**^* Stamina lO anterifera; peduncttU biflori. 

Annua. 

Robevtia- 908. Geranium peduncuUs biflorls, calyclbus pilofls 

num. d-crm angulatls. iinn. Syft. pag. 6i~. n. 60. bvrm. 

Geran. 18. boehm. n. 462. blackw, t. 4fc;o. Fl. Dan. 

t, 694- 

Pharm- Geranii Rohertiani Herba. 

Riivrechts - Storckf' biabelkraut ; Rwprechtskraut^ 
Jlinkcndcr Storchfchnahel; ■ ichtkraut; Blutkrant^ 
Gottesgnade. Germ. Herb Robert. Angl. Herhe a Ro- 
hert ou Bic de grue li Rohert. Gall. 

In murls, alnetls et hurnldioribus Inter mufcos: 
frequentius autetn in hortis plurlmis. Flor. Mal. lun. 
Annua. 

Vf. Cimices Herba recens contufa et admota pelllt. 
In Haematuria pecorum infuium proplnant PafVores. 
LiNN. Fl. Suec. p. 24!. 
lucidum. 909. * Gerantmn pedunculls blfloris, calycibus pyraml- 
datis angulatls, eleuatls rugofis, foliis > - lobls ro- 
tundatls. LiNN. Syfl.p. 61;. n.b\. bvrm. Geran. J9. 
Fl Dan. t. 213. 

Geranlum lueidum faxatUe. C. B. P. p. 318« 

Glanzender Storchfchnabel. Germ. Bec de grue lui» 
fant. Gall. 

In Europae montibus et locls vmbiofls: apud nos 
contra In hortls frequenter occurrit. Fl. Mal. etlun. 
Perenne. 
molle, 910. Geranium pedunculls blflorls foHIsque florallbus 
alternis, petalis blfidis, calyclbus mutlcls, caule ere- 
cllusculo. LiNN. Syft. p. 517. n.62. BVRM. Geran. 21. 
SCHREB. Splcil. p. ^i. n, 955.^ Fl. Dan. t.679. 

Geranium columbinum vlllofum petalls J2 — fidl?, 
purpurels. vaill. Parlf. 79. t. 15- f 3. 

h eiches Schuabelkraut. Germ. CommonDove^sFoot 
Crane's Bill. .Angl. Bec de grue mollet. Gall. 

In pomarils, pcatis, ruderatls bei der Leiwgrube^ ad 
vlas fepesque circa pagos frequens. Fl. lun. lul. 

Ohf. Stipulae blfidae. Foiia rotundata, multifida 
laclniis inaequallter ohturo-diulfis, molHbus. Petala 
aequalia, bifida. Cfl/i/w hiriuti, fubmuticl, Corolla 
breuiores. ^^^* M N A D E L P K I A. D E C A N D R I A. 3 ^9 - 

97 T. Xjera7:ium pedupculls blfloris, foiiis 5 partlto - trl- difftidum, 
lidis: peralis emarglnatls iongituJine calycls, ariiHs 
viiiolis. LiNN. Syfl. pao-. 618. n. 66. eoehm. n. 463. 
BVK.M. Geran i 5. 

Tief citigefc-kvittenes Schiiabelkraut. Germ. yagged 
kaved Dove's Foot CranesbtU. Angl. Bec de grue 
dijjeque. Gall. 

in aruis, agrls, hinter derLeimgrube povvom hor- 
tls e. g. In Horto Bojiano coplofe et ad fepes vblque. 
Fi. lul. Aug. 

OhJ. Pfctala pallldo-incarnata. Antherae caeru- 
leae. 

91::. Gf/'rt7nV/?» pedunculls blfloris, follls longlorlbus, coWmbi- 
foilis quinque-partlto-multifidls, arlUls glabris , ca- '^ 
lyclbus ariftatis. linn. Syfl:. p. 617. n. 64. svrm. n. 

22. 

Geronlum columblnum follls dlfleclls, pedlculls 
flu- arn longlfllrnls. vaill. Parlf 79. t. 15. f. 4. 
• Tauhevjcknabel. Germ. Bec de grue colombin. 
Gall. 

In dumetls vmbrofis et ad fepes hortorum paflim 
reperl : porro in hortis oleracels allisque haud Inhe- 
qnenter mihi occurrit. Fl, lun. et lul. Septembr. 
Seinlna maturat. 

Obf. Cal. 5— phyllus, magnus, laclnils ouatls, 5 
fl:rlls longitudlnalibus emlnentibus notatls, extus vll- 
lulofis, laete vlridlbus, aplce In cirlftnm obtufluscu- 
lam terminantur, Filaju 10, fubulata, alba. Sttjl. 
5, patentes, rubelli. Stlpulae fubulatae, blfidae, 
rubellae, petlolorum bafl infertl. Peduncull te- 
retes, hirfutl, folla longitudlne fuperantes, in 2 pe- 
dunculos vnlfloros elusdem longltudinls dluifi, Caff. 
5, fubrotundae, glabrae, i— loculares« 

913. Geranium pednncuWs blfloris, petalls fubmtegrI.S ^^alnsc^"'"* 
iongltudlne calycls caule proftrato, follls renlformi- 
bus, incifis. evrm. Geran. 20. linn. Syfl:. p. 618. n. 
6r. Ger. rotundifolium. boehm. n, 464. blackw. tab. 

58- 

Pharm. Pedis Columbae Kerba, 

A a i^««'->- ;70 CLASSIS XVI. Rmidhliittriges Schnabelkraut\ grojier FeHtauhen' 
fiifi; Sckartenkraut. Germ. Rowid kaved Dove''s 
Foot ; Crane^sbill. Angl. Bec de griie a feuilles rondes 
cu Vied de Piegoit. Gall. 

Ih agris campis, hortis oleraceis et ad fepes vias- 
que fere vbique. Fl. aeftate. 

***** Staminihus lO antheriferis: Pedunculis 
1 — floris. 

fanguineum (^y^. Geranium peduncuUs vnifloris ; foliis quinquepar- 
titis, trindis, orbiculatis. linn. Syft. p. 6l8' n. 70. 
BOEHM. n. 460. BVRM. Gcran. 3. 

Pharm. Sangninariac Radix. 

Blutiges f. bhitrothes Schnabelkraut', Blufwurz; 
Bhitkratn; Nabehvurz: rothe Hiihneru-urz. Germ. 
Bloodij Crane\. bill. Angl. Bcc de grue fanguin. Gall. 

In iiccioribus pratis montofisque locis im Bieniz. 
Item ad viam publicam inter Taucham und der Bar- 
muhle nupcr repcri. Fl. lun. lul. Aug. Perennis. 

Vf. Fiores pabulum apibus falutare. 

POLYANDRIA. 

329. LAVATERA. L. G. 907. Lavatere. Germ. 

thuringlcn. ^lj. L^?/«rfrfl caule herbaceo, fructibus denudatis ; ca- 
lycibus incifis. linn. Syit. p. ')27. schree. Spicil. p. 
8. n. 899- JACQ. Flor. Auftr. Vcl. 4. T. 3 1 1. 

Var. /3) Mahia paluftrls moUis et incana, laclniato 
folio. Rvpp. len. p. 1 5. bvxb. Hnl. 207. 

Thuringifche f. teutfche Lavatere. Germ. Thurin- 
gian Lavatera. Angi. 

In durtietis et ad fepes hci fVolkwitz , III. b. Cle- 
DiTSCH. olim Inuenir, et varietatem ad pagum Hdni- 
cheu scHMiEDEL obkruauit. Fl. lui.Aug. 33^^' M K A D E L P H r A. P L Y A X D HI A. »371 

330» MALVA. L. G. 906 Pappel. Gevm. Mallow. 
An'/). Mauve. GalL 

916. Malua cnule proftrato, follls cordato - orbiculatls rotundifolis. 
obioiete qulnquelobatls ; pedunculls frucViferis decll- 

natls. LiNN. Syfl. pag. 625. n. 15. boehm, n. 72. 
FL Dan. t. 72 J . 

Var. /3. Maltia vulgaris flore minore, folio rotundo. 

l. BAVH. 2. 949. 

t*harm. Maluac Vulgarii R;-!dIx, Herba. 

Rundblnttrige Pappel; Giinfe- Kiife ■ Hafin-Peld' 
pa:ppel; Ideine Pavpel mit rundf» Bldtern. CVcrm» 
Covnnon Mallow. Angl Mauve fauvage a fiuillesron- 
def, ou petite Mauvc Jauvage. Gall. 

In aggerlbus cl;ca vrbem ; in der Allcc\ porro ad 
vias fepesque copioliffime etc. Flor. lun. lul. Per- 
ennls. 

Vf. Veteres foliis loco Spinaciae coclls vulgb \R 
funt In dellcils. 

917. * Malua caule ereclo, follis angulatis crifpis, flo- crifpa^ 
rlbus axillarlbus glomeiatis. linn. Syi\. pag. O26. n. 

22. LEERS Herborn. ^^^. 

Walua follls crifpis. C. B. P. p. 315. 

Kraufe Malue ; kraufe Pappei Germ. Curled-leaved 
Mallow. Angl. Maiive frifee. Gall. 

In cultis oleracels , hei Sellerhaufcn et Stntteritz-^ 
in hortulls Pomecrii Grimmenfis >, \n hortis fplfndldls 
valde frequens et ad fepes hortorum rufticanorum 
paffim. FI. lul. In St;ptembr. vsque 

Haec autem Ipecles vernacula lingua Tclhrhohl 
alils appellatur , qula orljes vel pafinae his foIIL^ in- 
ftruuntur. Folla tenella bene faplda ad acetaria Spi^ 
nachiae loco aclhiberl folent. 

918- Malua eaule ereclo , herbaceo , follis 7 — lobatis, fylueftris. 
acUtls; pedunculls pctiolisque pilofis. ljnn. Syft» 

p. 625. n. 17. BOEHM. li. 73. BLACKW. t. 22» 

Var. «) Malua flore coeruleo^ 
^) Malua flore albo* 

A a !i Pharnl. 372^ CLASSIS XVI. Plian-n» Mahiae Sijlueflris Herba, Radix, Florcs, 
Senilna 

J-Vald- i. Rojlpa-p-pcl; grofie Pappel; Hatif- St.Io- 
haiinispappel; JVaJdmahie. Geim. JVildMappleor Crab- 
Trec. Angi. Mauve fauvage a feniUes Jiimees. Gall. 

Ad fepes et vias cum prlorr, porro etlam in poma- 
riis paflim et In fyluis clrca Llpliam fere omnibus fre- 
quens. Fl. lun. -^ Aug. 

Olf Folia 7 — coftata. Cal. eKterior ouatuso 
Cor. caerulei coloris. 

inamitian?.. 919. * M«/?/« caule ere£l:o herbacpo, foliis quinquelo- 
batls obtxifis, pedunculis petiolisque glabriusculis» 
LiNN'. Syft. p. 626. n. i8. 

Malua hederaceo folio, C. B. P. p. 515. 

Mauritanifcke Mahie. Germ. Mrauritian MaUotv. 
An^L Mauvc de la Mauritiarie. 

In rudera is et reiecVamentis hortorum pafllm. In- 
ter olera atque in Ijoitis fuburbanls rufticanisque tre- 
quens. Fl. lun. in Autumnum vsque. 

Ohf Mahtae fijhicftri limilis; fedab illa differt, fo- 
liis 5 — coftatls, calyce exteriore ianceolato. corolla 
magis ex caeruleo-fanguinea, et habitu maiore. 

Alcea. 920. Ai(7/.7*? caule ereclo , foliis multipartitis, fcabrius- 

Culis.LINN. Syft. p. 626. n. 23- E0£HM. a. 74. BLACKW. 

t. 309. 

Pharm. AJceae Radix. 

SeUrifipappcJ ; Siegviarswurz; Siineomwurz; TVet' 
terrofen; Herzleuchte ; Morgevftsrn - Augenpappel, 
Germ. Comvion Vervain MaUow. Angl. Mauve Jaii- 
vage, ou Alcce. Gall. 

Infyluis, dumetis: In collibus circa vrbem et ad 
vias fere vbique. Fl. lul. Aug. Perennis. 

331. * ALCEA. L. G. 905. Stockrofe. Germ. Holly- 
hock. Angi 

rofea. 82T. * Akea foliis {inuato-angulofis, linn. Syft. pag^ 
624. 
Pharm. Maluae arhoreae Flores. 

RO' M N A D E L P H I A. P L Y A N D R I A. 373 

Rofenpafpel; Herhflrefc; Garte^ipappel; Erutro' 
fen ; Bnuni- llaJs- Mniidrofai ; rdmifcke -Pavpeln; 
Stockrofe. Gerni. Comn?on HoUyliock. Angl. Mauve 
Rofe\ Mauve d,es jardhis; Pajjcrofc; Rofe d^Outrc- 
mer, ou dc trcmier. Gall. 

In hortii pluilmis copiofe et sd fepes ruilicorum 
paflini. Flor. aefiate. Biennis pafilni Perennis. 

Obf Haec plcnta vsriis ludit'coloribus, ita, vt fio- 
rem pallidum ; lureo-album; flauum; carnofum ; 
lubrum ; fan^ulneum ; purpureum ; atro - purpure- 
um ; obicui e bruneum et nigrum, etc. obferuemus. 
Fiores in gaigarismatibus adhibentur. 

332. * ALTHAEA. L. G. 90.;. Eibifch ; Sammetpap- 

peln f Siegmarswurz. Genn. Marfh -Mallow. 

Angl. Guimauve. Gall. 

922. * Althaea foliis fimplicibustomentofis. linn. Syft. officinalis. 
p. 624. BLACKW. t. 9'.L Fl. Dan. t. ^o. 

Phnrm. /i/rAtf<rfle Radix, Semina, Herba. 

Ibifdi f. Eibtfck; Heil - Siegmarsivurz. Germ. 
Malloiv of tke Skops. Angl. Guiinauve viilgaire. 
Gali. 

Ad fepes hortorum paflim etin hortls frequentius. 
Fl. lul. Aug. Perennis, 

Obf Radix magis mucilaginofa, quam herba. 
Flores apes frequenter quaetunt. 

B. FLORE MONOCLINO. 333. PINVS. L. G. 1175. Flchte; Kiefer. Germ. 

■^ Foliis pliiribus cx cadem bafl vaginali. 

923. Pimis folils geminis- pnmordiallbus folitariis, ^ylueflris, 
glabris. LiNN. Syfl. p. H60. 

P/m«x folli:- gemin"s conls pyramldatls; fquamls 
oblongiii, obt-jlis Dv Roi B. II. p. 13. boehm. n. 687« 

BLACKW. t. 190. CRAM. t. 26. 

A a 3 Pharm. g7'4 cLASsis XVI. 

Phavm. Pif}i Turiones, Lignum, Refina.- 
IVilde gerneine Fickte l. Kiefer; Ficktbaum\ For- 
ren\ Fdkre; Kienfore ; Fore . Spankolz; Harzbaum', 
ifilder Zirhelhaum ; Kiiknbazivi ; PVirbelhauni ; Ma- 
delhatiPi , Ziegenkolz. GcYm. HildPine-tree; Msnu- 
red Pine-tree; Scotck Fir. Angl. Pin fauvage^ ou 
Pin de hois. GM\. 

In lyluls lierilicribus, im Linkeler; Mackerfcken; 
Ohcrkolze ; in der PrcUkeidc; in der K.in^neret hei 
Naiiendorf etc. et in montofis copiofe. FI. Maio. 

Ex hrtC arbove Dalekarlos et alios panem coquere 
J.INN. rcfcrt. In Suecia llbrum recentem inltio veris 
cultello puerl deradunt, et lubenter comedunt. Tu- 
■ riones deftillfiti Iplrltum optlmum dant et fragrantiffi- 
mum. Porro Suecl cereulllae frumentlhos addere fo- 
Jent. Llgnum aflerlbus, lcclls, menfis, clftls, tlg- 
ris. trabibu.s validis alilsque conficlendls vaide vtile. 
Ccirbonihus Metallurgi vruntur. Ex radlclbus p5x 
prod"ucitur. Lapponihiis lignum in vfu eft ad fqleas 
SKji dlftas, arcus carlnasque traharum. v. linn. 
Flor. Lapp. 146. Arbor aetatem 400 annorum attin-. 
glt. 

$?rol)tts.. ^24. ■* P/«MJ foliis qulnis margine fcabrls, cortlce l^euL 
LiNN. Syft. p. s6o. n, 5. SERT.Llpf. n, 6^. 

Piniis Strohus follis qulnis, conis oblongis pendu- 
lis, fquamis ouallbus, planis laxis. bv roi Harbk.II, 

V- 5}- 

Pinus canadenfis qulnqaefolla, floribus albjis , co» 
jils oblongis pendulls, fquamis abieti fere fimlllbus, 
PVHAM. Arbor. H. p. 127. 

L.arix canadenfij longiilimo follo. tovrnef, Jnft, 
jp. 506. 

fV<;tjmoutk^ i. BiifcheJkiefcr. Germ. Ncw -. England^ 
or Lord Weijniouth^^s-tree. A.ng!. Pin blanc de Canai 
da ; Pifi d^ Lord IVevjmoutk. Gall. 

Hflbltat in Vlrginia, Cnn^da etc. Apud no^ in 
Svlais pafTim ante plurimos annos culta t ft, e. g. im 
Miickerfchea Hohe , in dsr Prellheide auf dern Tiefcn-. 
feer Antheile: Pneterea qucque In Serto clrca mcn- 
tW Sf^neQkenkrg dlclum ct In hortis luburbanis MONADELPHIA. M N C L I N 0. 375 

alilsque notifllmis haud Infrequens. Flor. Maio 
lunio. 

925. * Phius folils fdiciculatls , obtufis, deciduis : conis Larix, 
ouato- oblongi';, fquamlsouatis, fubfcabris, mai-gine 
lacerls. dv roi Haibk. II. pag. (ji. sert. Lipf n 
64. 

Piaur Larix' follis fafciculatis, obtufis. linn, Syfi;, 
p. 860. n. 7. wiLDEN. Prodr. Berol, n. 700. 

. Larlx follo deciduo, conifera. bavh. Hlft. L p^g. 

365. BLACKW. t. 477. 

Larix. C. B. P. p. 497. 
Pharm. Terebinthma Vcneta. 

"Lcrchcnhaum ; Lerchentajiae ; Lorclibaum ; Lkr' 
haim; Lccrbaum; Lecrkiefer ; Rothbaum\ SchiJii' 
baum. Gerin. Common Larch-tree.An^l, Pin Melefe\ 
Meleze des Alpes; Larcke. Gail. 

In liuropa Auftrali, Sib.Irla, Amerlca feptentrlona- 
ll proprle habitat: In noftratlbus fyluis pafllm nunc 
occurrit e. g. im Macherjchcv Holze ait dcr Fuhrjlraf 
fe etc. in der Prellheide auf dem Tiefenjeer Antheil et 
in Ambulacro bei dem Rofplatze ac in Serto poft Er- 
gafl:ulum, etc. FI. April. et M9I0, 

Qbf. E cortlce laefo flillat fuccus fplflus, reiinor 
fus, qui faclle flammam mouet et arbores incendlt» 
Ligno ad medulla combufto tunc ftillat ex fubftan' 
tia lignl inteilore Gu?nmi rubicundum , ficcum et 
mJnus inucilaginofum, quam Gummi arabicum. Hoc 
autern Gummi gaudet fapore reiinofo , piane folubl- 
le eft in aqua et Gummi Lariis., allis autem Gimmi 
Vralerfc appellatur. Infuper JVogtilenfei boc cupMe 
^dunt. Vernall tenjpore e follorum faciculis Manna 
Laricina (Manne de Briancon) colligitur In Ruffia. 
Lignum praebet durum ad n^ues, qedlticia exflruen- 
da etc. adhibendum : Sub aqua euadit durlus et fere 
.l^pideum. 

. A a 4 ^* Fc- 376 CLASSIS XVI. 

"*** Fcliisfolitariis ex haji di/IinSiis. 

AL'i£3. cji6. Piiiiis folils folitariis, emavo ifjatis : conis oblon- 
gis, erecKs: rqaamis fubrotundis, pinnis, bali acu- 
minatls. dv roi B. II. p. 95. sert. Lipi. n. 6H- 

P/W//J Plcea. i-iNN. Syft. pag. Mf.o. n. B- boeiim. n. 
68.5- O^tit» Alnete) elackw. t-. ly8- cram, t. 2,s. 

Pharm. Abietis TurloneSj Refma, Pix >Burgan- 
dlca. 

IVcilJ^e, Silher^ edle Tanne \ taxhliittrige Tanne ; 
Mafibaum. Gevm. Siloiv-leaved Fir-Tree; Yeiv-lea- 
ved Fir, Angl. Sapin a feuilhs d'Jf^ Faux Sc.-pin. 
Gall. 

In fyluls et ad pagos p^fiim circa Linkel. 
Nunc etiam in der Allee ante portain Grimm nlem 
transplantata multisque In hortls priuatis et ante do- 
mos rufticorum occurrit 

Vf. Liberpuerls, vt prioris (peciei in deliciis eft. 
Efoliis, more Canadenfium, potum conflcre iapidum 
et falubrem kalmivs docuit. Cortice aedes ftiami» 
nls loco teguntur. Lignum leuiftimum nd inftru- 
nienta mufica et naulculas Lappoivum portstiles. 
Cum vero tenipeftatl humidae exponitur, facile corrum • 
p\t. In Igiic crepitat. CarbonesmetallurgisIi'feruiunt. 
Kamt pro vinoulis doliorum.lxadices lappis ad funes cor- 
besque. Strobili alunt 5"t/«r(7r, Loxtas et Phalaenam, 
Splrltus e tenelils frondibus fuccedaneum Aquae regi- 
nae hungaricae. Exconls oleum, ficdictum, Terebin" 
thinuin^ producitur. 

picea. ^2y. Pinus follls folltarils fubulatls, bifariam verfis ; 
conis oblongis, pendulls; fquamis oualibus plnnis, 
margirilbus vnclulatis Jacevlsque. i>v Roi B. IL p. 1 10. 
SERT. Llpf n. 65. 

Pinus Abies. linn. Syft. p. H^if' "• I T. BOEriM. n. 
6S6. BLACKW. tab. 203. cram, tab. 24. Fl. Dan. tab. 

Fichte; Roth-Tanne\ Flarz ■ Fefk- fchwarze Tan- 
jte; Fichttanne ; fckwnrzcr Taunenhaum; die f 'dch.fi- 
fcke Fichte ; Rothfichte; Pechhaum. Germ. Coviraon 
* - Pitch- MONADELPHIA. M N O C 1 1 N 0. 377 

Pitch-tree ; Spruce Fir. Angl. Pct-e, Pejje^ Piceti^ 
Sapin. Gall. 

In iyluls, hortis inultii et ante portam Grimmen- 
feni. Fl. vlal. lun. Arbor. 

y/. Haeclpecles picempraebet ctcumbutyromixta 
axungl an vtilem. Stolones longi, led tenues pro 
Humull pertleis, lcandulls-, truncivero afleribus, fa- 
binls et vafis varlls aptl. Cortex coriis psrsndis vti- 
lis. Lapponlbus radixad corbesatquefunes inferuitec 
ex tenuiori elusdem cortice nauiculas portatlles con- 
liciunt. Folla cum auenae femlnibus mlxta in non- 
nuilis regionlbus pabuum equis. Coni tenerlores 
cum foccharo conditl contra iborbutum laudantur. 
Exhalatio harum arborum phthificis falutaris. 

C. FLORE DICLINO. 334. IVNIPERVS. L. G. 1746. Wachholder. Gcrm. 
luniper-tree. A»gl. Genevre. Gall. 

92S. Jimiperus folils ternis, patentibus, mucronatis, communis, 
bacca longioribus. linn. Syft. p. 894- n. 7. dv roi 
B. I. pag. 33K. SERT. Llpf n. 42. blackw. tab. 187. 

CRAM. t. 44. DVHAM. Arb. I. p. 32I. t. I27. 

Pharm. luniperi Baccae, Lignum, Summitates. 

Gemeiner fVackholderfirauch ; teutfchcr Wachhol- 
der/zrauch', ficgkoldcr', Weck ■ i. Reckholder ; Reh- 
haum; Feuerhaum; Krainmctsheereu ; Feldcyprcjfex 
Dilrefifiaude,- Germ. Common Iuniper. Angl. Gene- 
- vre, ou Genevrier ordinaire^ ou Grand Genevrier, 
Gall. 

Ad fyluarum margines, bei deju Vniverjitatsholze 
et in plurimis hortls fuburbanis pafiim mihi occurrit, 
Fl. Aprlll. Frutex. 

Vf. Baccee contufae In potum dulcem et diureti- 
cum, qui verogenuadebilitat, eilguntur; porroipiri- 
tus ab iis deflillatlone obtinetur. Reiina a formicls collc- 
«3:a inter corticemetlignumexltalia, Hlipaniaet Afri- 
ca fub nomine Rejiftae Sandaracae transportatur. 
A 3 5 Scribao^ 378 CLA9SIS XVL 

Scrlbae folent puluere Sandaracae cliartam rafam fri- 
care, ne atr-^.mentum penetret. Infuper in Smolan- 
dia aliisque Sueciae prouinciis cereuHiae loco vtun- 
tur infufo Baccarum luniperi pcr totam Aeftatem et 
Autumnum. lisdem baccis Turdl, Tetraones vp- 
fcuntur. Baccae quoquc pro luftimigiis in doino, vtl 
etiau» rami. Cortex nd funes idoneus. E ligno du- 
ro, perenni ad palos feplmentorum idoneo gratl can- 
thari, pocu'a etc. conticluntur. Carbones dlutlfllme 
ignem alunt. 

Sabina. ^29. Imiiperuf foliis oppofitis erettls, decurrentlbus : 
oppofitlonibus pyxidatls. linn. S) fl:. pag. 894- i>. 5. 
BOETiM. n. 70*. Dv Roi Harbk. I, p. 358. sert. Llpf. 
n. ^.3. 

S?bina foHI Cyprefii. C. B. P. p. 48 J. DYHAM.,Ar. 
br. II p. 242. t. 6:;. 

Ph-.ir.Ti. Sal?wae Herba. 

Seuenhaum ; Sadebazim \ RofifchwaHzhaum. Germ. 
Corfnnon Savm. An^\. Genevrier SabiJie; Savinier ou 
Sahine Gall. 

Sponte crefcit in Lufit^^nla, Italla, Hekietla, Slbl- 
rla, Olymi^o, Ararat etc. In noilriitibus quoquere- 
glonlbns hveme fsclle crefcit et In fere omnlbus 
horri.s fubuib;.nls ruftlc^nlsque frequentius culta. Fl. 
Aeftate \rbor huiui;is. 

Ohf. Ad fepes vluas Vnlde apta. Tota arbor ex- 
halat odoreii fortem et caput grauantem. Sapor 
eiu den, '^crls fragrrinsque. Herba Sflozwrtc menfes^ 
lochifique pot-ntiffin^e mcmet, dehlnc femlnis calldls 
vaide pericuiofa. Equls Sabinam oppido conurnlre 
eosque ala. rrs et gef5:Ientes reddere putant surigae 
Suecla., a qulbus haec arbor ftudioie quaeritur. Pul- 
vis Sahinae !n Ciirie offlam infpergltur et ad porcojS 
venereos tollendos aahlbetur. 

335-* TAXVS. L. G. 1241. Eibpnbaum. Gm/;. Yew 
tr^e. Augl. 1\. Gall. 

!;>;cata. 930. * Taxus folils approxlnffetis. ltnn. Syft. pag. 895. 
Fl. S.uec-. n. 916. Dv roi Harbk, II. p. 451, 

Taxu;^ MONADELPHIA. DICLINO, 379. 

Taxus. C. B. P. p. 505. BLACKw. t. 5 12. 
mider Taxbaum ; Bogenbaum\ If; Ihe; Ifen\ 
Eibe ; Eihenbatm \ Eue ; Eiben ; Ihevbaum ; Euen- 
Ebenbamn\ Eyenbaum; ivilier teutjcher laxu!\ 
fiordifcher Taxus\ fommcrjcher Taxusban?n. Germ. 
Co7in:ion Yeiv\ Yew-Gray ; Ive ; Yo^ Angl. If or^ 
dinuire. Gall. 

Habifat in Europa ef Amerlca: Apud nos in du- 
metis p;'ilim, e. g in Injula ante Hortum fVblkauien- 
fem atque in hcrtis fuburbanis, v. c. Bofiano^ fl^ink- 
leriano, Richteriano^ Trieriano etc. et quoque alibi. 
Fl. Mai. Arbor. 

ObJ. Arbor antiquitus venenata habita foliis fem- 
peruirentibus viridiinmis tecta, topiariis valde apta et 
ad Tapetxia viua pulcherrima. Baccae certe fuloeclae 
et hominibus lethales. FoHa contra pecoribus no- 
cuifTe nonnullornm exemplaauthorum confirmarunt, 
Folia In Sileiia contra Rabiem canlnam adhibentur 
Lignum rufum, venolum, durum, glaberrimum et 
valde praf"ft;'.ns atque vtiliffimum ad axes, haftas, ar- 
cusj cantharos, cochlearla. linn. Fl, Suec, p. ^62, CLAS^ 380 

Claffis XVII. 
D I A D E L P H I A. 

HEXANDRIA. 

a) Flores Jimplices ringentes. 

SB^.-^FVMARIA. L. G. 920. Erdrnuch. Germ. Fumato- 
ry. Augl. Fuineterre. Gall. 

931. ^ umaria radlce bulboia; caule fimpllci bracteis 
maior. Integerrlmls, oaato-Ianceolatis, florlbusbreulorlbus. 
ROTK. Germ, i. p, 300. 

Fmuaria bidbcfa caule {impllcl, bra£lels longltudl- 
ne ilorum. linx. Syft. Ed. R. T. III. pag. 378- "• 4« 
var. «. radice bulboja^ caiia. boehm. n. ^12. Fl. Dan. 
t. oo.v GLED. Naturgefck. der einkeim. Pfl, pag. 114. 
tab. 61. 

Var. «) Fumarla bulbofa, radlce caua, malor, flo- 
re rubro. C B. P. p. i.h. blackw. t. 5^4. 

/3) Fumariaradlce tuberola, malor, flore albo. 
Pfeudo-Fumarla. riv. Tetr. t. -3. 

Pliarm Ari/loiockiue Cauae Kadix. • 

ZziHehelerirauck ; Holzivurzel ; DGnnerwurz'. Herz- 
ie)usz\ Haknenkumm; Fraucnjckiickhin\ Taubenkropf, 
Germ. Solid bulbous Fmnutorij. Var oc) Hallow 
hulbous Fumatorif\ /3) Greater folid- bulbous Fumato- 
ry. Angl. Racme cr.'ufe\ (i) Fumeterre ayant la raci- 
ne faffonee en bulbe. Gall. 

In iocis nemorofis . e. g. im Rofentkale .^ porro ad 
viam ;.'<7r/z {."tn (nneivttzer H^^lze. Var. «■ ft /3) in 
Horto Bo/iano, kinten an der L< kmivaitd; porro quo- 
^ue inter Gonnewitz^ Rajckwitz, Gautfck, in der 

Klim- DIADELPHIA, HEXANDRIA. 38^ 

Kn7imei-ei bei Nauefidorf eic. fvtqixcns. Fl. Martloet 
AprilJ. 

932. Fiwiaria radice bulbofa , caule" {impllci, braaels Halleri, 
cunelformibus apice incliis. wilden. Prodr. Berol. n. 

704. 

Fumaria rndice bulbofa, folida, caule {implici 
multlfolio, bradels digitatis. hall. Helver. n. 349. 

BOEHM. n. 31^. BLACKW. t. 534. 

Fumaria bulbofa. ltnn Syft. Ed. R. T. III. p. 378« 
var. /3 radtcc b/dboja^ interviedia. 

Pharm. Arijlolochiae Rotiindae Vulgaris f. Fahaciae 
1. Fumari-ac Bnlhojae Radlx. 

Kleine Holzii'urz\ khnier hioUigter dicktwurzlick- 
ter Erdrauck:, kletne runde OJicrlncei. Germ. Smaller 
foltd bulbous Fumutnrij. Angl. Arijlolocke ronde com- 
mune. Gall. 

In locls humldis et nemorofis montofisque i;» Ro- 
Jentlialc, kinter dem Lazaretke^ poft pagum Er/mV/c/z, 
vor Pfot te aiif dem Knahenberge etc. copiole. Fior, 
Martio In Apriiis medium vsque. 

Vf. Radix huIusfpecieiiC«//v/?^ccii-fuauIlTimumprae- 
bet clbum. 

b) Caule ramefo, 

933. Fumaria filiquis linearlbus tetragonis, caulibus C^P'^®"^^^- 
ditFufis.acutanguiis linn. Syft. p. 637. n, 8.schreb. 

Splcil. p. 24. n. 935. Riv. tetr t. 73. 

Gelber Erdrauck. Germ. Yellow Fumatorif. Angl. 
Futueterre vivace. Gall. 

In muris vetuftatis , e. g. in Horto Bofiano in den 
Mauem des ahen Gewackskaufes et Ibld^^m ad muros 
coplofe. Flor, Malo et per totam fere aeftatem. Per- 
ennls. 

934. Fumaria pericarplis monofpermis, racemofis, cau- ofticinalis. 
Je difFufo. linn. Syft. p. 637. n. II. boehm. n. 311. 

BLACKW. t. 237. KERN. B. I. p. 46^ t. 60. GLEd) Nil' 

turg. der eink, Pfi. p. lOI, t, 6. 

Fri' 382 GLASSISXVII. 

Fumaria. riv. TctrAf. Irreg. tab. T. 

Pharm fumariae Semina, Htrba. 

Gewohilicher Erdrauck i'. Taul^enkropf ; Acher f. 
Feldraiite; Ackerkraut ; Alfraute\ ivHde Rautc\ Tau- 
beiikorhel \ Katzcnkorbel ^ Kratzheit ; Krdtz- 1 Griijd- 
kraut; Nonncnkraut; Fimjhru. Germ. Rampijig Fu- 
matory. Angl. Fmnetcrre des Boutiqucs. Gall. 

In agris inter fegetes» aruis, aggerlbus et ad via» 
frequens. Flor. Maic et ptr totam fere aeftatem. 
Annua. 

Vf. Planta am<>ra, corroborans, anf-aclda, Cache- 
cl:icis, Scorbuticis et Sc. biolis etc. vtilis. Pabuium 
ouibus gratum et falutare e(l herba recens. OCTANDRIA. 

337. POLYGALA. L. G. 9?!. Kreuzblume. Germ, 
Milkwort. AngL Poligalc. Gall. 

vulgari». 93>« Polifgala floribus criftatis racemciis, cauh'bus 
herbaceis, {implicibusprocuinbentibus, foliis lineari- 
iahceolatis. linn. Syfl. pag. 638. boehm. n. ^53. 
Fl. Dan. t. .16. 

Poiygala vulgaris. C B. P. p. 215. vaill. Parif t* 
32. f 2. 

Var. /3) Polygala flore vlolaceo, 

y) Polvgala flore carneo» ■ 4 

2) Polygala flore albo. 
f) Polygala flore varicgato. 
I) Polygala maior. C. B. P. p 215. VAiLLjPa* 
rif. t6i. t. ^2. f. I. 

iPharm. Poly^lae vulgaris FoVxa^ Radlx. 
Geineine Kreuzbhme \ Milchblume ; Hiinmelfarrhs' 
T^atterhJume ; HerrgottshdrtJein ; Ramfel. Germ. Coift' 
mon Milkivoort. Ang'. PoiigaJe vtiJgairc. Gall. 

In pafcuis et pratis liccis, e. g. var. /3") nuf dem Gi- 
cJ<.erJingshcrge\ hei dejn Gfundbrumicn ; hintcr deit 
kJeinen Koldgdrten verfus SthdnfeJd et aiiiil valde fre- 
quens; y') praeprlmis hci d<.ni Gmindorfcr HoJze etc, 
et ad yiam ante pagum Seehau/en; ^) in lunitibus DIADELPHIA. DECANDRIA. 383 

aoTorum ante pagum Linhel et ad Temflum St. The^ 
clae ; s) bei detn Gefundbrimnen palfim : l) in -.iblo 
pingulori et locis graminofis vbique. Fl. Maio. in 
Auguftum vsque. 

Obf. Contia Phthifin radix in puluere, vna cum in- 
fuib herbae, cum optimo euentu data efl Vindebo- 
nae. Candon. 

DECANDRIA. 

b) Flores fimplicef ■pafilionacei , leguminofi. 

at) Staminibus omuibtis bafi connexis, 

i) Stiginate imberhi, 

338. GENISTA. L. G. 930. Guni]:?r. Germ. Dyer's- 
Broom. Angl. Genet. Gall, 

* Inermes. ^ 

936. Genifta follis lanceolaiis, glnbrls, ramls ilrl.uis, tlnaona. 
terctibus, ereftis. linn. Syil. p. 645. sert. Lipl. n. 

36. 

Genlila folils confertis, oualibus, acutis, flonbus 
feflifibus, fplcatis. bof-hm. n. 323. Fl Dan, t. 526. 

Genlilell.a. riv. Tetrap. Irreg. t. 67. 

Pharm. Oeniftae tinEioriae Herba, Flores, Se- 
mina. 

Hohlheide; Magdekrieg\ Farbergilnfter\ Farber- 
kraut\ Fiirbebhwte\ Farberfriemen\ Heidefchmuck. 
Germ. Dzfer's Broojn, Green-ivood\ l-i oad- Waxen. 
Angl. Genet des Teinturiers\ Herbe anx tcintures\ 
Geneftrole. Gall. 

In nemoribus monrofis et iyluls ilerilloribus, im 
Bieni-z; Gunndorfer- und Univerfit.as Macherfchen* 
So7nmerfelder ■ Grasfelder - Holze :, in dem Hegegrafe 
hei Krifhane ; in der Kamnierei bei Nauendorf\ in dem 
Notzfcher Holze atque in der Prellheide etc. porro In 
iocis elatiorlbus, e. g. auf den fVeinbergen hintet 
Tauche copiofe. Fl. lun, in Auguftum vs^ue. Per- 
ennis, ^f' 384 cLAssis XVII. 

VJ. Flores et berba luteo tingunt colore atque pi- 
ctoresexhis colorein Schuttgelb fic dictuin pa ant. Sal 
Gcniftae in hydrope laudatur. Herba pnbulum oui- 
bus ialutare. Frutex locum obtinet in fruticetis. 

j^llofa, 937.* Gt'«//2<J foliis lanceolatis obtufis , cciule tubercu- 
lato decumbente. linn. Syft. pag. 645. n. 9. scop. 
Carn.Ed. II. n. H74- pollich. Palat. n.664. 

Genifta inermis, procumbens, folns duris, fubhir- 
lutis, fpicis breuibus foliohs. hall. Hclvet. n. 

351- .... 

Chamae - Genifta foiiis Geniftae valgaris. C. B. P. 

P- 39-'. 

Kleine rauche Erdpfrieine; kleiue ?Aaipfrieme ; un- 

^arifchc ErdpfriemS', kleine Heidcn; haarigerGnifter. 

Germ. BranchingBroom\ Ditiarf Brooin of Hungarij. 

Angl. Gcnet vclu; Ginet branchu ufeuittes de Millc- 

' 'pcrtuis. Gall. 

In locls ficcioribus, arenofis elatioribusque, e. g. 
' in der Tieglitz heLUubcn nuperrime primum detexi. 

Fi. Maio et lunio. Semina maturat Augufto. 

Obf. Cal. breuis I — phyllus, extus pubefcens, ir« 
regu''iriter 5 — dentatus: denticilis 2 fuperioribus 
ouato - acutioribus, magis diftantibus ; inferioribus 3 
minoribus, omnibus fere cill^uis. Cor. papiliona- 
cea : Vexillo lato, retlexo, fubrotundo, obtufo, inte- 
gerrimo, flauo: Alis 1., ouatis, flauis, carina paulo 
breuioribus, vexilli longitudine. Canl. ramofi, du- 
ri, procumbentes, apicem verfus erectl , 6 — 7 — an- 
gulis eminentibus fulcisque exaratl, tuberculis pluri- 
mis fparfim obfeill. Fol. e fingulo tuberculo plerum- 
que 3 vel plura egr«?diuntur, obuerle-Ianceolata, ob- 
! tula, integerrima, ieflilia, vel vix petiolata, fuperne 
laete viridia , glabra , inferne pilis albelcenti- 
bus, tenuioribus ferlceis tefta. - Flores fpicati an- 
trorfum nutantes. Sp/Va racemoia, flaua, peduncu- 
lis alternis, folitariis, vel 2 ex foliorum alis fafcicula- 
tim progredientibus IniVructa. 

ObJ, Flores apes frequenter quaerunt. $pi' DIADELPHIA. DECANDRIA, 385 

** Spinofae. 

938. Gcnifla Jpmis compofitis, ramis florlfons, merml- Gamianicft 
bu>, folils lanceolatis. linn. Syft. pag. 6^ ,. n. 12. 
BOEHM. n. ^ 24. 

(-eniftelia Spinofa. riv. Tetrap. Irreg. tab. 67. puU 
chr-- 

Steckende Hohlkeide; flecli nde Erdpfrie^ne: kleiner 
teurfclwv 1. Jiacklicktey Giinjier \ niidrig Jlechende teut- 
fcke Fftieme ; Jiiichlichtes Pfriemenkraiit \ rauhe Sta~ 
chJvfrieme ; teutjcke Farhcrpfrieme. G rm. Germati 
Yruklij Broom\ Needle Furzes or dwar^ Wkimme. 
Ang-i. Genet d'Alkmagne\ Perit Genit epineux; Ge- 
net Piquant Gall. 

Iii fyluis fcre omn'btis crefcit, e. g-. im BieniZy 

Univcrfirats- Gunn iorfer - Macherfchen- Sommerfddcr- 

Holze; in dcm Hegegrafe hei Kriphaue ; in der Kam- 

^inerei bci Nauendorf; in der Prellheide etc. valdevul- 

garis. Fi. lun.etlul Perennls 

Obf Flores luteo tlngunt coiore. Herba tenella 
pabulumbobus, capris oulbusquehaudingratum, FL. 
apibus pabulum. 

339. * LVPINVS. L. G.939. Feigbohne f. Wolfs- 
fchote. ^ erm. Lupine. Angl. Lupin. GaU. 

939,* Lupinus calycibus alternis inappendiculatis: la- albus. 
biofuperiorelntegro: inferlore trldentato. linn. Syfl, 
p. ■\5->. jAHN. n. 10. 

Lupinus (latiuus) flore albo, C. B. P. p, 347. riv, 
Tetr Irreg. t. 25. 

Pharm. Ltipini Semina. 

Weiffe Fcighohne; weiffe Gartenfeighohne :, PVolfs-' 
bohne; grofte Gartenlupine. Germ. I4'hite Lupinet 
Angl. Lupin bJanc. G^U. 

In prstis vdis ;<d SckonfeJd ibldemque luxta plfcl- 
nam Cel. jahn ante paucos annos inuenit; in deni 
Poetenoange atque In hor'is oleraceis ali'sque fubur- 
banis frequenrius occurrit. FI. lul. Aug. Annua. 

Legumin"* In fta^ia inferuiunt cibo. Fabae toftae 
,Caffeae Succedaneum. 

B b 940» 2g6 CLASSISXVII. 

luteus. 940. * Liifiums calycibus verticlllatls appendiculatis 
lablo iuperiore bipartito; inferlore tridentato. linn, 
Syft. p. 656. n. 7. 

Lupinus (iylueflTis) flore luteo. C. B. P. pag. 348, 
Riv. Tetr. Irreg. t. 26. 

Gelbbluhende Feigbohne f. IVolfsfchote. Germ. 
Common Yelloiz- floztered Lwpine, Angl. Lupi?ijaune. 
Gall. 

Habitat in arenofis Siciliae. 

Hofpitatur frequenter in hortis nolhatibus, tam 
fuburbanis, quam rufticanls et oleraceis. Flor. per 
totam fere aeftatem. Annua. 

Obf. Flores fubfeiriles, lutei, fuauem Ipargunt odo- 
rem. Bracteae ouatae. 340. ANTHYLLIS. L. G. 9:^6. Wollblume. Cer 
Kidney-Vetch. Angl. Vulneralre. GaU. m. Vulneraiifl. 94I. y4?/r%//i/ herbacea, folils plnnatls , Inaequalibus, 
capitulo duplicato. linn. Syft. pag. 654, boehm. n, 

322. KERN. B. I. p. 27. t. 26. 

Anthyllis. mv. Tetrap. Irreg. t. ig. 

Pharm. Viilnerariae Herba. 

JVund- f. Bernfkraut ; PVimdblume ; fVtmd^S. iC<- 
tzenklee; Hendelweifi; tvilde Bohnen.Germ. YeUovj- 
flou-ering fVoundivort; Scarlet Kidneij - Vetch\ Nor- 
thern AnthyUis or Ladies -Finger. Angl. Vulneraire 
rufiique^ ou des poifans. Gall. 

In pratis (iccioribus hinter dem Sandberge bei 
Riickmarsdorf; porro quoque In humidls pratls ad 
Kiein- et Grofidbhig; ad Li?idenhain et verfus Kri' 
yfidne etc. Fl. Mal. et lun. Perennls. 

Vf. Herba luteo-croceo Iniiclt colore^ quo ruftici 
fuos veftes tingunt. Infuper oulbus pabulum. Flo- 
res exficcatlone caerulei euadunt, ficuti Flores Loti 
cormcuhti. 341. DIADELPHIA. DECANDK.IA. 58? 

34T. ONOV S. L. G. 93 . Hauhechel. Germ. Kelt- ' 
Karrow. Angl. Eugrane. Gall. 

942. * O?ioiiis fli)vibus rncempfis {olitarils; foHIs terna- fpinofa, 
tL ^('^'•arisque r.imls (plnnfis. linn. Syil' p, 6'-i.n. 
n. BoEriM. n. 27. var. :. retz Obf rv. B tt. FaJc. I. 
p. 3. n. 7H. et Falc. II. p. 21. n. 68. Blackw. t. 301. 
f. u FJ. ban. t. 76 ^ 

Anoms. riv. Tetrap. Irreg. t. 69. 

Stachiichte Hauhechel\ Hechelkrant; Stallkraut \ 
Stcihl'-rauT ; Ochfenhraut ; OchJc'7i-'>rerh; Pflu^flerZy 
Wciherkrieg. Gerin Coin?non Reji Harroiv or Chavi- 
mock Ang . Bngrane epinciifc Gall. 

In locis canipelhibus < t arenofis pnfculsque fir crs 
fere vbique, avf cler Pfin^Jlu-iefc ^ auf deni Gic.er- 
linfrdferge; in limitlbus agrorum et Coemeterils etc» ♦ 

vulgarls. Fl. lun. \ug. Perennis. 

Q43. Ononis floribus racemoiis, gemlnatis, follls ter- *i'^"-"^^s. 
natls, fuperlorlbus foli ariis, ramis intrmibus, iub- 
villofis. LiNN. Syfl' pag. 651. n. :{. dosiim. n. 327. 
^ET?. Obf. Bott. Fafc. i. p. 23. n. 7S. et Faic. II. pag. 
21. n. 6-^ - 

^ckerkauhechel ohne Stacheln ; PVetzJieinkrant. 
Germ. Tkornlefi Rejt- Harroiv. Angl. Bugrane des 
ckii!'ips; Arret-Boeiif. Gall. 

Pharm. Ononidis Radlx, Herba. 

Tn iis'iem locis cum priori Immixta reperltur, FI, 
lul. \ug. Perennis 

Ohj, Haec t^ta prlore malor, pallldiori magls fuG- 
culenta, hir ■InoodoreprneditT, nunquam fpinof-^, ta- 
men r-p^ans. Ararnribus hae et ill.i planta Inuifa. 

Vj. Kadix in febrehungarica laudatur. Turiones 
Qnonidis Aip^ra^rl ad inftar coqu^:ntur 'n nonnuUis 
regioribus Decoclum herbae equis Ifchuria labo- 
rantibfis frvlnrarp HeVb?, tenelia ouibus, equis afi- 
nisque etc. pabulum valde bonum. Bb ^ 38g CLAssis XVII. 

342. PISVM. L. G. 7r6. Erbfe. Gertn. Pea. Atjgl 
Pols. Ga/A 

fatluum. 944. Pifum petlolis teretlbus , ftlpulls Inferne rotunda- 
tls, crenatis, pedunculis multiflorls. hnn. Syft. pag. 

660. n. I. EOEHM. n. ^36. ELACKW. t. 83« 

Pifum avuenfe. C. B. P. p. 342. Plfum. riv. Tetr, 
Irreg. t. 36. 

Yar. /3) Plfum humlle caule firmo, tovrnef. Inft, 
p, 394. Pifum nanum. riv. Tetr. Irreg. t. 39. 

7) Pifum line cortlce clurloren p.343' 

^) Plfum hortenfe malus. { p. 342. 

*) Plfum vmbellatum. rC.B.P.p. 344. 

^) Pifum maius quadratum. 1 p, 342. 

♦1) Pifum aruenle fruclu clnereo. ^ T0VRi« 
i) Plfum aruenfe ex luieo-vlrefcente. ) NEF.in- 
^) Plium fruclu albo. ^ ftlt. p. 

• 394. 

Erhje\ zalmc Erhfe\ gemeine Feld- i. Garte/inhfe^ 
Sckotcnerhfs et immaturae Siliquae Schoten. Germ. 
Comiuon Garden Fea. Angl. Pois cultive, ou des jnr- 
dins. Var. /3) Zwcrgerhfe; Franzerhfe; Idcins Zu- 
ckcrcrhfe; Krupcrhfe. Gevm. Divarf Sugar Pea.^An^L 
Pois nain jans farchemin. Gail. y) Zuckererbfe. G?rm. 
Stigar Pca. Angl. Pois gourmands. Gall. ^) Klunker- 
erbfe ; Fontanellerhfe. Germ. t) Kronerhfe ; Trauhcn- 
erhfc ; Biifchelerbfe. Germ. Rofe or Croit-n Pea. Angl. 
Pois a couronne. Gall. l) HoUiindifche Erhfe. Germ. 
Pear of HoUande. Angl. Pois d^HoUande. Gall. y\) 
Graue Erhfc. Germ. Gray-Pea. Angl. Pois gris. Gall. 
i) Felderhfe. Germ. Pig-Pea. AngL Pois cultive des 
champs. Gall. 9-J Weijfe Felderhje. Germ. Common 
white Pea. Angl. Pois hlanc. Gall. 

In agrls Inter legetes var. » — 9-.) paflim occur- 
runt. Caeterum omes in agrls oleraceis hortlsque 
fere omnibus apud nos frequenter coluntur. Flor. 
aeftate. 

Vf Slllquae vlrldes' et tenellae faclle dlgeruntur: 
maturae coiitra farinam crudam continent et flatus 
glgnunt, 

945* DIADELPHIA. DECANDRIA. 389 

945. * Pifitm petiolis tetraphyllls, fllpulis crenatls, aruenfe. 
pedunculis vnlfloris. mnxM. Syfl.p. 66r. n. 2. 

Plfuni palchrum, foUo anguloib. i. bavii. 2. pag, 

297. 

Fehi- {, Ackererhje\ tvilde Stockerbfe. Gevm. Com- 
mon Pcafe of the Fields. Angl. Pois dcs ckamps. Gall. 

In agrls cultls praeprlmls Inter Pifum Satiiiuvi et ' 

Viciamfatiimn. Fl. Aeflate. Annua. 

Obf Ab aUls Ipeclebus faclle dlftlngultur; vldell- 
cet JupHci foliorum pare, ftlpuiis emarginatis et flo- 
tlbus folltarle pofitls. boehm. 

Vf. Siliquae pabulum pecorlbus 'laud Ingra> 
tum. 

2. Stigmate pnhefcente. 

343. SPARTIVM. L. G. 929. Pfrlemenkraut. Germ, 
Broom. Avgl. GenCt, Gall. 

946. «ypijrfiKw/follIs ternatls foUtarllsque, ramis merml- Scoparium. 
bus, angulatls. hnn. Syfl. p. 644. schreb. Splcil. p. 

25. n. 938- EtACKW. t. 244. Fl. Dan. tab. 313. dv- 
KAM. Arb. Tom. I. Pl. 84- 

Genifta riv. Tetr. Irreg. t. 65. 
» Pharm. Spartii Scoparii Flores, Semlna, Herba. 

Gunjler\ ge^neiner Giinjlsr; Pfriemenh-aut \ Be- 
fem i: Stcchpfriemcn ; Pfingji. - i. Heidepfrieme ; 
Pfriemenholz ; Haafengeil; Reh- Haajenheide'., Schach- 
hraiit; Fraiienfchitchel\ Bratn; Bramkapern; teutfche 
Kapern. Germ. Conmon^ or Green Broom. AngU 
Spartie Genet a halais ; Genet commun. Gall. 

In nemorlbus e. g. in Plneto ad Lindenthal, In fyl- 
vis ad. Li«/ce/, Machern., in der Preliheidcy ad OfHci- 
nam laterltlam Meifidotfieiifetn ; InUmltibus agrorura 
ad haue et Neiihaufn et in elatlorlbus hei Gothe et 
pofl vrbem Taiiche diclam etc. frequenter crefclt. Fl. 
Maio et lunlo. Perennls. 

Vf Flosculi murla et aceto condltl Capparidum 

fuccedaneum. Flores plctoribus colorem praebent 

fiauum. Rami icopls conflclendis et corils parandis 

B b 3 apti. OGO , CLAS5IS XVIL 

aptl. Frutex ob fiores pulchre luteosmagnosque Ar- 

boreta et Fruticera ornat. 

344. PHASFOLVS. L. G. 9.^0. Bohnen; Phr.feolen. 
■(jerm. Kidncy -BcaT]. Angl. HarlcQt. Gail. 

vulgaiis. O^?*^. PkafeoliLr caule volubili, racemts multlfloris , bra- 
zteU pedic-llorum folitariis ouati?., leguminibus li- 
neaiibus. berg. Mat. Med. IL p. fioi. n. ^y>l, 

P/z/7/eoiKJ-vulgaris caule volubili, floribus racemo- 
fis, geminis, braclels calyce minoribus, leguminibus 
pendulis. linn. Syft. p. 656. n. 11. boehm. n. 3.14. 
Riv. Tetr. Irreg. t.' 30. 

Gemehie Bohve\ Vitsbohne\ welfche Bohve\ Gar- 
tettf'afeole?r, grojse Schminkhoknen\ Schmurkbobien ; 
Var. /3) Stangenbohnen; i) zteijfe Schminkboknen', 2) 
Perlbohiie; Schiverdbohne ; 4) hunte f. fckeckigte 
Bohne; ^) friihe iveijfe Schminkbohne. Germ. Com- 
mon Kidney- Bean\ 3) Large Dutch Kiiiney Bean. 
Aiigl. Haricot comniun Var. 1) Hartcot blanc com- 
vnin; 1) Petit Haricot rond blanc, 3; Gros^Hartcot 
d'HollaTtde; 4} Haricst grivele.; ■) Hcfricotblanc. Gall. 

Obf Rycemi axillnr( s, pubefcentes, folitarli, ere- 
ftl, 'nultiflori, frucllbus geminls, pedicellatis. Bra-. 
cteae folltarlae, glabrae, lefl^iles, ouatae, acutae, apl-" 
ce inflexae. Legumina pendu^a, fpithamaea, viridia, 
llnearla . reftfi , dorfo groffius repanda , glabra, mi- 
nus obllque et interrupte flriato- rugofa, verfusbafiu 
pauiulum attenuata , apice terniinata mucrone conl- 
co-fubulato, transuerfim comprffTo, Incuruato, 
. Sem. matura nitida, alba, ex ouato-oblonga, renifor" 
niia, hilo albo notata. 

nuniccus. 948. * Phajeolus caule volubill , racemis muliifloris, 
br9c1:el.« pedicellorum ternls lanceolatis, leguniinl- 
bus aclnaciformibus hirtis. berg. 1. c. pag. 602. n, 

379- • ... 

Phafeolus Indicus , flor.e coccineo C puniceo. mo- 

Ris. Hlii. 2. p. 6.;. LiNN. Spec. Pl. T. li. p. 10. 6. n. i. 

Var. /3. 

Phafeolus coccineus. riv. Tetr, kre^. t, 29. %■ l. 

Fencr- DIADELrHIA. D E C A N D R I A. g^I 

Fmirholme ; roth- f. weifihliihende tiirkifche Vits- 
bokiie ; hrajiliwnifche £. crahifche Bokne. Germ, Scarlet 
Beatt.An^l HaricQtd'Ef^agne\ Haricot a fieurs pour- 
pres. Ga!l. 

Ohf Racemi sxillaies , elongati, multifiori. Bra- 
cteae 3 , paruae, lancaolatae, acutae, quanim exte« 
riorcs refiexae : intermedla erecla, paulomaior, caly- 
cum vero 2 oppofife, calycis bafi vtrinque adnatae, 
lineari - ouales, calycls longitudine. Legum. pen- 
dula, acinaciformia, comprefra, vtrinque attenuata, 
apice acuto , lubtils fulcato , hirfuta , dorfo gibbofa, 
3 — Iperma. 

949. * Phafeolus caule fubuolubill, pedunculis axlilari- foetidus. 
bus, quadriiioris, calycibus fuperne truncatis. berg. 
1. c. p. 6c>-i. n. 3B0. 

Zuckerhohrie ; Spargelholtiie. Germ. Stigar Pean, 
Angl. Haricbt fcus parckemins. Gall. 

Ohf Pedufic. teretes, axlUares, quadrlflori, erecll. 
Bra^. ouatae, ftriatae, glabrae, folitariae, patentes: 
2 vero oppofitae, bafi calycis iubiectae, reflexo-pa- 
tentes, calyce maiores. Legum. teretiufcula, vtrin- 
que comprePi"a, apice mucronata. Sem. ouata, fcrru- 
ginea, rotundato-comprefTa, glabra, hlio laterali, obi. 
longo, notata. 

Hae omnes tres fpeciescommemoratae in Indlaha- 
bitant. Apud nos cum varietatibus plurlmis In hor^ 
tis oleraceis aliisque fuburbanis rufticanisque etc, 
frequenter coluntur. Fl. lun. lui. Annuae. 

Legumina vlridia in culinis iusculls carnlum inco- 
quuntur, vel Acetariorum more praeparantur etc. 

950. * Phafeolus caule breui erectiufculo diifufo , pe- nanus» 
, dunciTlis oppofitifoliis, oalycis labio fuperiore emar- 
ginato. BERG. 1. c. p. 604. n. 381. 

Phafeohis fianus caule ereciio., iaeui, bra£tels calyce 
maioribus-, leguminibus pendalis, compreftis, rugo- 
fis. LiNN. Syft. p. 656. n. 12. Riv. Tetr. Irreg. t. 29^ 

fig-. 2, 

B b 4 Ziverg- i?92 GLASSISXVII. 

Ziverghohne ; ZivergTfitshoIine ; KrwpvitshnJwe \ 
Franzbohrie'^ Erhs^oh«e\ EifLr''ohve . Fi iiiztjjinhoh- 
vie , kkine Pcrlhohnc Germ. Dwarf Kidney-bean. Angl. 
Haricit naiv. Gall. 

In India cum piiorlbus habitat. 

In agris aleraceisj hortisfere omnibus valde yul- 
garis. Fi. Acftate. Annua. 

Obf. Pediinc. oppofititulii , erecli , teretes, pube- 
fcentes, iDultiliori. />Vfl(^. ouatae, acut-ic, glabrae, 
llriatae, patentes, ad pedunculns iblltariae, ad caly- 
cem coi;tr« oppofitie, calyce longiores. Ltvum» 
carnofa, viridefcentia, linei^ria, in apicem acumina^ 
tum terminantia: acumine inflcxiufculo , coni o, 
vtrinque fulcato. Sc7n. 6^ ouato-cylindiica, lordide 
alb», vel alio colore pict" , glsbra. 

In cullnis prae alils maxlme adhibentur. 

/8) Sraminibus ^ nnferioribus) connatis ^ decimo ^^fwprC' 

mo) libero. 

l) Stigniate piihefcente. 
345. OROBVS. L. G. 945. Erven; Klchern. Germ, % Bltter Vetch. Angl. Orobe. GaU, veiiiiis» 951. Oro^«j- follls plnnatls ouatls, fl^lpulls femlfagltta- 
tis, Integerrlmls, C'^ule fimplici. linn. Syft. p. 664. 
n. ^. EOEHM. n 340. ELACKW. -t. 208. Riv, Tctr. 1n 
xeg. t 5H. Orohus. 

Pharm. Orobi Farlna. 

Friihjahrige Erven\ fValdkichern ; Fafanenkraut. 
Germ. Vernal Bitter Vetch. Angl. Orobc fattvage^ ou 
prinranier. Gall 

In nemorlbus, im Rofcnthale .^ vbi florum colot 
valde ludlt •, porro im Gonncivitzer. Rajchwitzer.,'* 
* Zfchocherfchen ^ Sommerfelder ., Univerjitdtsholze^ in 
der K mmerei bei Nauendorf et In alils fyluls copiofe 
crefclt. Fl Aprll. et Malo. Perennis. 

Flos exhiJarat fub frondefcentia Corylcta purpu- 
reis fpeclofiflimlsque floribus. li-nn. Herba pabulura 
tobus, capris et equis haudJngratum, 

952, DIADELPHIA. DECANDTIIA. 393 

952. Orohuf foHis plnnatis , lanccolatis ; ftipulis femi- tuberofus, 
fogittatls, integeriimis, caule flmplici. likn. Svft, p. 

66«. n. 5. scHREB. Spicil. p. 06. n. 940. FL Dan. t. 

Orobus radice tuberofa. riv. Tetrap. Irreg. tab. 

59' , ^. .' 

Knollige Erve7i\ Bergerhfe\ }^'alderhfe dcr Erz^yjiin- 

der . Chrifliviirz; Heiderbfc. G"rm. Tubercus-rooied 

Bitter- Fetch, or JVood or HcatliPeas. Ang-I. Oro- 

he ttibereux. Gali. 

hi der Tiglitz bei Diibsn olim 111. schrebervs in- 
Venit: nunc quoque in der Kammerei bci Nar^endorf 
arque im Bieniz paffim reperi. Fl. Maio et lunio. 
Perennis. 

Radices coclae, fapidae et nutrientes, ac pro pane 
vicaiio inf ruire pofTunt. linn. 

953. Orobus caul ramofo, foliis fexiugis ouato - ob- niger^ 
longis. LiNN. Syft. pag. 662. n. 10. eoehm. n. 

341. * . . . 

Orobus Vlciae folio. riv. Tetr. Irreg. t. 60. 

Scluvarze Erven : falfches Siifiholz. Germ. Wood- 
Orobus ivith Vetch leaves; Vetch-leavedBitter Vetch, 
Angl Orobe noir. Gall. 

In fyluis elatioribus im Bieniz^ in der Kdmmerei 
'pafllm. Fl. lul. Aug. Perennis. 

Ohf Ob radicis dulcedinem Ghjcyrrhiza Syhiefiris 
ronnuilis appeilatur et eiusdem htrbae radicem fuif- 
fecibum, ^ Dione ., In Sett eri hnperatoris Vit's ^ me- 
inoratum, quo vfi Angll per aliquot dies ab hortibus 
prefli. vt famemfitimque tolerarent, fertur. vld. rai, 
Hlft. 19. 

346. LATHYRVS. L. G. 964. Klchern, Platterbfe, 

Germ, Chlchllng Vetcb. Angl. Vefle. 

GaU. 

* Tedtmcidis vnifloris. 054. hatkijrits pedunculls vnlflorls, clrrhis diphyllis te» ratl 
traphyllisque, leguminibus ouatls, comprelfis, doiib 
bunaiglnatis. linn. Sylr p. 662, n. 5, 

B b 5 L^- atuiU; 394 cLAssisXVII. 

Lathyms Siiiqua latiore. riv. Tetrap. Irreg. tab. 

47; 

Kccherny Kuchern, weijje Kichern, italienifche Erb- 

fen\ platter Erlfen; zahne Platterhfc, Germ, Annual 

Chrchling yetch.Angl. Gcffe ciiltivee\ Nentil de Suif 

fe, Call. 

In hortls ptdim et in agris inter Viciam Satiuam 
fpailim. Fl. lun. lul. Annua. 

Vf Panis ex femlnum farina folummodo confe- 
6:us albus, leuis, fapidus habetur pro aliniento per 
niciolilTuno: li contra cum Triticl farina mixtus pa- 
ratur, tunc optimus plerumque ct innocuus euadit. 
Suibus, Gallinis, Coiumbisque feminaeffenoxlanar- 
rantuv. Anferos autem haec auide deuorant et Aues 
vtpa])ulum p!ane Innoxium. In KeluctiaSemina fine 
detriinento comeduntur ct ibidem hevbam pecoraim- 
pune deuorant. vid- cuvernoy I^iff' de hoc Lathijro. 
Earil.770. 

« 
** Peduficiilis hifioris. 

odoratus. (^j-. L/7r/iZ/?'j// pedunculis biiloris, cirrhis dlphyUis, fo- 
liolis ouato-oblongis, legumlnibus hirfutis. linn. 
SyiL. p. 663. n. 10. 
*s) Siculus. Var. «) Lathyrus Siculus Kiuini, rvp. lenenf p» 

210. Riv. Tetr. Irreg. t. 36. 
(8) Zeylani- /3) Lathvrus Zeylanicus, odorato flore amoe- 

cus. no ex albo et rubro varlo. bvrm. Zeyl. 138. 

fVohlriechende Plattcrbfe \ Gartcnivicke \ fpanifche 
Wicke. Germ. Sweei-fcented Pea. Angi. GeJJe odo- 
rante. Gall. 

Habitat «) In Sicilia et /3) In Zeylona. 
In hortis noftratlbus fere vbique coHtur ob odo- 
rem bene fuaueolentem et flores pulchre variequepi- 
clos. Fl. Aeftate. 

Ohf. Oeconomi hunc Lathyrum nuper vt pabu- 
lum pro pecoribus colendum commendarunt. 

SCHOLL. 

tlu^itanus. 956, * £7r/iy»7/j- pedunculis blfloris, clrrhls diphylMs: 
foliolis alternis, ianceolatis, glabris, ftlpulis iunatis. 

LlNN^ DIADELPHIA. DECANDRlA. 395 

riNN. Syd:. p. 663. n. 12. jacq. Hort. t. 76. scholl. 
Berb. p. 292. n. 104. 

Tiiiiitaiiifcke Flatterbje. Germ. Tangiar ChichUng 
Vccch. Anf^l. 

lilc Lachyrus, qul inMauritania fponte crefcst, ob 
puichium fioium colorem noftraLes ornat hortos, vbi 
frequsnter dccurrit. Fi. Aeftate. Annua. 

957. * L^r^z/n^i- pedunculis bifiori.s, cirrhis polyphyl- Clymenum. 
lis, ftipuHs dentatis. linn. Syft. p. 663. n. 13. 

■ Clyrnenum hifpanicura, flore vario , filiqua plana. 
TOVRNEF. Inil. p. 396. 

Levantifche Platterhfc. Germ. Spanifh Chichling. 
Vetch. -^ngl. Gcjje Climeue, Gall, ■ 

Hnbitat in Hifpania etOriente. 

In hortis noftratibus nunc frequenter colitur. FI, 
lun. in Auguft. Annua. 

O/)/' Flos inodorus: Vexlllo rubro ; Alls albldis, 
Legumina comprefla, plana. 

*** Pedunculis multifloris. 

958. Lathrjrus pedunculls multifloris xlrrhis dlphylHs, t"berofus, 
foliol^ oualibus intermediis nudis. linn. Syft, pag. 

663. n. 15. 

Lathyrus follis bln^tis, radice glandulofa. boehm, 
n. 3^9. 

Lathyrus aruenfis. riv. Tetr. Irreg. t. 42. 

KnoUichtc Plattcrbfe f. Kichern; Acker-Erdniiffe ; 
Lrbelnilfje ; Erkslrdiffe; Erdeieheln; Erdfeigen ; Erd' 
mandeln : Erdmauschen; Erd Erkelkraut \ KnoU' 
■Lvurz; Grundeicheln; Sand- Saubrod^; falch Schwcin- 
hrod. Germ. Tuberous rooted Vetch^ or Peas Eartk 
Nut. Angl. Gejfe tubereufc ; Veffe faiivngc; Glands de , 

ferre\ Tareole\ Tarnottcs:,^ Magufans Gall. 

In agrls inter fegetes hinter dem Brandvorti;erke 
verfus Gonnewitz., et in iisdem locis verfus i^c/io/z/l.'/;,^ 
et Taucham etc. Fl lul. Aug. Perennis. 

Vf Herbara recentcm exiiccatsmque pecora auide 
d^glutiunt; nulbuspraecipuefalutarisefl Legumina 
pio vicario pane et in iusculis co(|uendls adhiberl 

pof- 39^ CLASSIS XVII. pofliint Eadices a lulbus poft menem diligenter 
exquui folent. Tubera hulus radlcis in Germania 
inferlore, e. g. in Belglo et quoque inTataria abho- 
mlnlbuscomedunturet Solano tuberofo ibidem fubfti- 
tuuntur. . Radlcis pululs cum melle mixtus et ab 
Aplbus deglutitus, foporem ipiis excitare narra- 
tur. 

pratenfis. 9}^. Lathtjrui pedunculls multifloris, clrrlils dlphyllis, 
limplicillimis, foliis lanceolatis. linn. Syft. p. 663. 
n. 16. 

Lfithyrus follis binatis, capreolo non ramofo, 
BOEHM. n. 337. Fl. Dan. t. 527. kern. B. II. p. 91, 
t. 146. 

Lathyrus pratenfis. riv. Tetr. Irreg;. t. 43. 

Wiejaihcherii i, Platterhfe; Honig-Vogelwicke; 
Zuckenuicke; gelbe Zaunivicke\ gclbe PVicke\ Wie- 
fe-rplatterhfe. Germ. Yellow ChichlivgVetch^ orEver- 
lafimg Ta.-c. Angl. Gcffe des prh, ou Magjon, 
Gall. 

In ■pTZiis Schoc}:feldicis^ im RofetithaJe , hei Klein- 
ddlzi(r; hci Lindcnhain; In dunietls ad Lindenati; 
Gonnewitz et in fepibus vbique frequens. Fl. lunlo 
in Auguftum. 

Vf Floies Aplbus pergratum pabulum et in pra- 
t!s praeftantKfimum pecoribus pabulum. Semina in 
annonac carirate inferulre podunt menlis. Cultu- 
ram hulus commendault schree. UI. p. 49. 

fyUiefttis. 960. Lathyrns pedunculls multiflorls, cirrhiS diphyllis, 
foUoris eniiformibus, internodlis membranaceis, 
LiNN. Syft. p. 662,. n. ij. Fl. Dan. t. 525. 

Lathyrus fylueftris malor. C. B. P. p. 344. 

Lathyrus fyluatlcus. riv, Tetr. Irreg. t. 39. 

Waldkichcnr, Waldplatterhfe; Buhkrkrau^; Buk- 
hrervefu Gerin. Karrow - leaved Everlafiing Pea. 
AnoL Gefjc farivage. Gall. 

la fylulsmontofis, im Bieniz paflim mlhi occurrit, 
Fl. lul. Aug. Perennls. 

Vf Heiba ficca psbulum babus et ouibus haud iu- 
gratuin. Semlna Equls cibum exhibent bonum. 

961. DIADELPHIA. DECANDTvIA. 397 

961. Lathyrus pednnc.u.lis cinhis diphylils, fo iiolis el- latifolius. 
lipticis, lanccolatis, Interncdils membranaceis. 
LiNN. Syft. p. 663. n. ig. BOEHM. n. 3^4. 

Lathynis narbonehfis. riv. Tetr. t. 57. 

Breitbiiittrige Kichern ; grojie brcitbliittrichte iviMe 
Flattererbjeii \ f-Vinterivicken ; J-Volffchoten ; Efelsok- 
r^n. Germ. Broad-leaved Everlajling Pea, Angl. La 
grande Gejfe', Geffe afeuilles larges. Gall. 

In fyluiSj im UniverfitHtshoIze; im Bieniz; in fe- 
pibus palTim. In hortis quoque frequenter occurrit. 
FJ. tota aeftate. Perennis. 

Obf. Gaili hanc herbam laudant vt pabulum peco* 
ribus eximium. 

962.* Lathijrus pedunculls multifiorls, clrrhis poly- paluflrls» 
phyllis, flripulls lanceolatis. limn. Syft. pag. 663. n. 
20. LEYS. n. 722. Fl. Dan. t. 399. 

Lathyrus paluliris, flore Orobl nemorenfis vernl. 
Rvpp. len.-p. 210. T. I. 

Clymenum. tovrnev. t. 218. 

Sumpfkichern; Brnch- i. fVafferivicken ; ivohlrie- 
chende JVafferivicke- Germ. Marfh Chichling Vetch. 
Angl. Gejfe des marais. Gall. 

In nemoribus paludofis, im Gunndorfer\ Grojs-et 
Kleind.blziger ; Skeuditzer Holze,et In pratls vligino- 
{is. *bei Sckadebach paffim reperl, Flor. lunlo. 
luHo. 

Vf Flores ab Aplbusfrequenter inqulruntur. Her- 
ba pabuluni pecoribus lalutare. 

347, VICIA. L. G. 947. Wlcken. Germ, Vetch. Angl 
Velce. Gall, 

* Pedunculis elongatis. 

963. * Vicia pedunculls multlflorls, petlolls polyphyl- piiifoi'^!^. 
lis, follolls ouatis: intimis fefliiibus. linn. Syfl, p. 
663. jACQ. Fl. Auftr. V. 4. t. 364. 

Plfum fylueftre perenne. C. B. P. pag. 343. 
Cracca flore ochroleuco, riv. Tetr. t. 52. 

Erb- 39B GLAssis XVII. 

Erbfefiartige Wicke \ ungarijche JValdwicke ; ivilde 
Erb/e ; Darmgichtkraut. Germ. Hungarian JVood 
Vetch. Angl.. 

In fyluis elatioribus , im Bieiiiz fed rarlus et in 
ggris cultis inter Pifa paffim. Flor, luL Aug. An- 
nua. 

dumjtovum. 964. * Vicia pedunculis mulriflorlsj foHoils reflexls, 
ouatls, mucronatls, ftipulls fubdentatis. linn. Syft. 
p. 6f)<. r\. -1. 

Vicia maxlma dumetorum. C. B. P. p. 345. 

Cracca fyluatica. riv. Tetr. t. 51. 

JFald-L Heciavicke ; grofie Bcrgivicke\ thHringiJche 
Wicke. Germ. Thurivgiaji Vetch. Angl. 

In fyliiis montoiis im Bieniz paucafpeclmlna finno 
17H8. mihl primum occurrerunt; paflim quoque In 
agris cultis. Fi. Aeftate. 

ObJ. Planta mag-nitudlne Pifi. Foliola oblongo- 
ouata. Flor>s purpurel. Stipulae paruae vtrlnque 
acuminatae ferratae. 

Cracca. 96«^. Ficia pednnculls multiflorls, florlKus imbrlcatl?, 
foliolis lanC'?oiatis, pubefcentlbus , ftipulls integris. 
LiNN. Syft. p. 66 |. n. 5. eoehm. n. 333. Fi. Dan. t. 
80.. KERN. B. I. p. 24. t. 23. 
j Vicla fylueftris ipicata. C. B. P p. 345. 
Cracca.Riv. Trtr. t. 49. optime, 
Vogelwicke: Vogelheu ; Krackc, Kreck. Germ. 
Common Tufted Vetch. Angl. Cracca d'Euro-pe. 

Gall. ' . . . . 

In fyluls et dumetls, pratls arldloribusi im Rojew 
thale co^xoh et In agris Inter fegetesfrf-quens. Flor» 
lun. lul. Semina maturat Aug. Septemb. Ferennis 
radix. 

ObJ. In agris maxime luxuriat, in pratls psrua 
cuadit er hirlutior. Rad. fibrofae; caul. 4~ go- 
nus, fulcatus, fubramolus, In dumetls et frugibus 
erigltur et a^tlor crefclt. 

Equia Seinlnibus ciio plnguefcunt. iinn. Amoen. 

I • Voi. V. p. 360. Boues et Oaes hfnc refpuunt, nHi 

fame, coacii, Gunner, Semina nigra, cum fe'.Ie 

mixtaj DIADF, LPHIA. DECANDRIA. - 399 

mixta , in annonae caiitate panem exhlbent haud 
innoxium. boehm. 

966. * K/ci^peduncuHsmultifloris, clrrhispolyphyJlis; multiflora. 
foHoHs caulibus pubercentibus, flipulis lemifagitta- 

tis, integris, caule plloJis. leys. n. 725. 

Vicia viultiflora pedunculis fub — -12 — floris, ra- ^ 

cemofis, foliis inferioribus ouatis, fupremis lanceo- 
latis, retuiis, infsrne pubelccntibus, ilipuUs inte- 
gris, iiliquis l — Ipermis. pollich. Pal. II. p. 307. n. 

683. 

Vicia multiflora, C. B. P. p. 343. 

Vielbliltige JVicke. Germ. Vefcc multiflore. Gall. 

In locis fyluaticis im Gonnewitzer Holze paflim, im 
Bieniz et in dumetis haud infrequens. Fl. lun. lul. ' 
~ Semina maturefcunt Aug, et Sept, 

Obf. Apriore euidenter difrert: Pedunculi enim ala- 
res poUfcari longitudine circiter,nudi funt, poft racem os 
vniiaterales gerunt, floribus' racemo 12 — 14 — pen- 
duiis, imbriatis. Vexillum in ;^flc integram , m iUa, 
contra apice bilobstum ; Carina in nojlra acuminata, 
alarum longitudine , in priori obtula. Siiiquae bre- 
ves, latiufculae, compreflae, i — loculares, femeh 
vnicum modo includentes; in Vicia Cracca contra 
femina 6 — lofiiiquae (Ingulae continent. Sem. craffa 
fufca, prioris auteni nigra. . 

** Florihus axiUaribus, fuhfejfiHbus. 

967. Vicia leguminibus feflilibus, Hibblnatis', ereclls : fi»tiua. 
foliolis omnibus fublanceolatls, retuiis, emarginatis, 
ftipulis dentatis, feminibus compreflis. likn. Syfl. p. 
664. n. II. BOEHM.|rB. 328. ROTH. Gcrm. I. p3g, 
310.^ . 

Vicia. Riv. Tetr. p. 54. 

Var. <k) Vicia (fatiua) femlne albo. i. eavh. II. 

i6) Vicia fatiua vulgaris femine nigro. C.B.P. nigi'3. 
p.344. 

Futtertficken; weijfe {. fchwarzeFutterwicken; wil- 
de fVicken^ Feldwicken ; Korn-Rofi. Saamivicke; 

grofe A.0O CLASSISXVIL 

groJ^eC.ziveihlilmige JVicke;St. CknJIcpksh-mt.GeYm. 
Comvwn-cidtivatci Vctcli or Tare. Ang!. Vejjc cidti' 
vee\ Vejje des pigcons, Gall. 

In agris inter Auenam et Piftm haud infrequcnter 
occuiTunr: moxlme GUtem a noOratUjus of finomis 
in 3gr;s feruntur. Fl. lun. lul. Seinina maturelcunt 
lul, et Aug. 

Vf. Semlna pabulum Equoruni conftltuunt vtilini- 
mum : porro iisden-! dc^leclantur Columbi lu ior 
planta quoque ab Ouibus dtuoratur. Farlna leml- 
num panl Inieruire poffit annonae carltate. 

«ngiiftifolia. q68' Vicia le,guminibus fefiilibus fubhinatls, patenti- 
bus, folIoKs Imis retufis emorginstis : fuperori us 
Hnearlbus apice Integ-errimls, ftipulis dentatis, femi- 
nlbus globofis. ROTii. Germ. I. p. 3'0. 

Vicia iiliquis feffilibus, erectis foUIsImls, outitis, 
fuperiorlbus llnearibus. hall. Htlvet. p. 5yjj. boeiim. 
XI. 3;30. 

Vicia angnflifolia. riv. Tetr. t. 55. 

Schmalbldttrige Wicken. Germ. 
> • In Ggrls inter fegetes et pratlsficcioribus, Fl. lun. 
lul. Annua. 

Haec a Linnaeo ad praecedentem relata, a qua ta- 
men valde differt. 

lepiuiTi. Q6g. Vicia legumlnibus pedlcellatls, fubquaternls, ete- 
clis, foHolIs ouatis integerrimis. linn. Syft p. 664. 
n. j6. eoehm. n 331. FL Dan. t. 649. kern. B. I. 
p. 34- t. 36 

Vlcla fepium. riv. Tetr. t. 56. optlme» 

Zainiificke; grofe fVicke: Dornivicke. Germ» 
Englifk Hedge, or Btifh Vetch. Angl. VeJJ^e des hates. 
Gaii. 

In dumetis, ad fepes hortorum rufticanorum , in 
fyl- is p-:»t' nfibus intra fruceta. coplofe. Flor, Mal. 
lun Perfv ''. 

ObJ. Fiores pabulum Aplbus eximlum, 970, DIADELPKIA. DECANDHIA. ^O.t 

970. Vicia caule ereao , petiolis absque cirrjiis. Faba. 

LINN. Syii. p. 665. n. 19. BOEHM. n. 3 35. BLACKW. 

t. 19. 

Var. «:) Faba flore-candido, llturis nigrls confpi. 

CUO. TOVRNEF. p. 39!. 

Faba luv. Tetr. t. 23. optime. 
/3) Fabu minor f. equina. C. B. P. p. 338. riv. 
Tetr t. 24. 

Ph^rin Fabae Fiores, Semina. 

Gemeine Ganaibclwe ; te.) grofie Bohne\ Buffboh' 
ve; qrofie Gartenbohne\ Sanbokv.e\ rbmifcke Bohnel 
(i) kleine Bokne \ Feldbohne , Roji - Pferdebohne ; 
Futterbokne; kleim teurfche Bohne. Germ. Broad 
Bean ; oi) Common Garden Bean; Black- bloffoned 
Bean\ li) Horfe-bean. Angl. VefceFeve\ Fcve de Ma- 
rais; x) Feve de la grOj^e efpece; /3} Petite Feverolle, 
Gall. 

Habltat In Aegvpto. 

In Rgris coHrur e. g, verfus Gohlis ^ Lindenau^ 
ScIIcrkanfen, Stottcritz^ et fere vblque ; in hortis 
olerateis pcaepri "Is var «.) occurric. Fi, lui. et Aug. 
Sem. mafur^t Aug- et Septeinbr. 

Seininn immatu^a comtnunlter coquuntur in aqua 
et parantur cum butyro et pctrofelino. In Suecla 
iiccsntur h^iec femlna Im natura qu^e antea aqua 
feruida citllTime Infanduntur atque in vfum hleioa- 
iem feiuantur. Flores ab apibus frequentifllme in* 
quiruntur. 

348. * COLVTEA. L. G. 954.BIafenbaUm. Gernu 
Bladder Senna. Angl Baguenmdier. Gall. 

97 f."^ Cohitea arborefcens , folloiis obcordato-oblon- ^ii'^utd« 
gis, ftipulis lan-eoiatis, rademis hirfu is , leguminl- 
bus apice claufis. roth. Germ. I. p. 305. 

Colutea arborefi-ens. linn. Syft. pag. 668. sert. 
Lipl. n. 16. 

Colutea veficirla. C B. P. p. 396. 

Colutea. Kiv Tetr. t. 20. 

Gemeiner Blajenbaum ; batnnartige Cohitea; Blafeii' 

fenne; Schaflinfen. Germi Common Bladder Sevna. 

C c AngK ^02 CLASSISXVII. 

Angl. Bnguenaudier en Arhre ^ ou a vejjjef; Faux- 

Senc: Shie fanvags, Gail. 

Habltat in Aulrria, Helvetla, Gallia, Italia etc. 
I Apud nos in hcrtis et in Serto nach dem JFein- 
iiiififchen:, pono verfus Collegium Ruhrnm et poft£r- 
gafiulnvi v^iVnn. Porro in VloxKo Academico ., fVink- 
leriano, Trieriano, Lohriano aliisque frequens. Fl. 
lun. — Aug. Arb. humilis, 

orUntalis. 072. ^ Celutea arborefcens, folils obcordatls rotunda- 
tls fubcarnofis, ftipulis minimis denticularlbus, ra* 
cemis plabris, leguminibus apice fuperne lilantibus. 
ROTH. Germ. I. p. 305. 

Colutea foh'olis ouatis, integerrlmls, caule frutl- 
cofo. MiLL. DicV. 1. 100. 

Morgenldndifcher Blafenhaum.Gtxm. Oriental Blad' 
der Senna, Angl. Baguenaudier d'Orient. Gall. 

Habitat in Anglia, G. Narbonenii, Italia etc, 

In locis indicatis cum r.ntecedente frequentius re* 
peritur. Fl. Aeflate. Frutex. 

Ohf 1, Rami niinores, expanfi, frufticofi, Flos 
€X flauo-rubefcens. 

Ohf II, Folia ob CajJJae i^fKHfleadfinltatem faepms 
liulc ftdmlfcerl folent a Pharmacopolis. 

349. ROBINIA. L. G. 953. Roblnle. Germ. Robl- 
nia, or Falfe Acacia. A.ngl. Roblnier. 
GaU. 

Pfaudo- 9y^, jRof>/«/fl racemls pedicellls vnlflorls, foHis Imparl» 
^cacia. pinnatis, ftipulis fpinofis. linn. Syft. p. 668. n. i, 
BOEHM. n. 345. SERT. Lipf n. 87. 
Pieudo-Acacia. riv. Tetr. t. 63. 
Gemeiije Kohinie\ Kehinienhaum mit grofien Blu- 
* 7nentrauhen\ falfcher Acacienhautn ; amerikanifcher f, 

virginifcher Schotendorn\ wohlriechendcr Heufchre» 
ckenhaum ; Courbaril ; Siifiholzhaum, Germ. Commoti 
Baflard-Acacia, or Falfe Acacia; fVhite-floivering 
Rohinia ; Locufl-tree; Siveet jmelling hocufl, Angl» 
Rohiiiier Faux Acacia ; Faux Acacia \ Acacia desjar* 
diniersy Arhn des Cabarets, Gali. 

IR DIADELPHIA. DEGANDRIA. 4O3 

In dumetis, fyluls paflim e. g. in dumetls poft pa* 
gum Srotnritz prope Hoitum fVcijia?inm\ in hijula 
ad Groj:t( blkau . in Ambulacrls clrca Vrbem ; in 
Horto Bojiano et in alils frequens, Flor. tunio. Ar- 
bor. 

Arbor in oeconomia va'de vtilis et commendandd 
.eft, qula clto crelcit, animalibus cibum exhibet < xi"- 
iTjium et lignum praebet vtlle ad varia vtenfilia con» 
ficienda E leml ibus oleum In rionnuills regionl'- 
bus exprimitur* Racemi penduli aibi. 

2) Sngmate imberhi. 
ei) Leguminibus ynihcularibus^ ^olijfpermis, 

350. ClCFR. L. G. 949. Kichern f Zlfern. Germ^ 

Chich-Peafe. ^;;g/. Pois Chiche. 

GaU. 

974. Cicer foIIoHs ferratls. linn. Syft. p. 665» Arietlnuvttii 

Cicer fatluum. C B. P. p, 347. 

Cicer. Riv. Tetr. t. 19. bene. 

GemeineKichern\ Kichererbfeti\ Zifererlfent, Kajfee- 
erhje; iVidderkofffomtige Erbfe. Germ. Conimon 
Chick Peafe. Angl. Pois Chicke\ Ckicke de Belien 
6all. 

In agrls inter fegetes et paflim hinc et illinc feri* 
tur Fl. aeftate. 

Obf in Hlfpania et Italia frequenter coluntuf et 
notnlne Caravanzes f. Garavances ihidem in foro ven- 
duntur. Komanls ollm pro cibp copiofe Inleruirunt 
feminaethodle quoque apud Hlfpanos adkintur latu* 
^ae Oli^podrigo iis «ppeMatae. Seijiina toita Caifeae 
fuecedtnewm bene fapidujn> C c d ^.51 404 GLASSIS XVII. 351. CYTISVS. L. G. 951. Cytifus; Bohnenbaum; 

Grlesftaude. Gcrvi. Cytlfas , or Bafe Ti-efoll- 

trce. Angl. Citlfe. Gall. 

Lsburnum. 975. C?/f//«j racejr.Is innplicibus pendulis, foliolls oua- 
to-ob{ongIs. LiNN. Syft. p. 666. n. i. BOEHM.n. 325. 
SERT. Llpf. n. 29. JACQ. FL Auftr. Vol. 4. tab. 

306. 

Laburnum. r.:v. Tetr. t. 62. 

Boiinenhamn \ hreithlratriger Bohiienhaum i. Boh' 
fieviiraucli', Baimbohnenjirauch\ Alpencytifus ; Alpen- 
ehenholz; falfchcr libciibaiim ; falfches Ebenholz\ Lin- 
fevhatiin ; icclfche Linjev ; fpanifche Weide. Germ. 
The Lahurvur,i\ Comtnon broad-lcaved Lahurnnm\ 
Bean-tree. Angh Cytife des Alpes ;Ehenierdes Alpes a 
feuiUes larges. Anbours. Gall. 

In dumetis poni-n c, g. poH: Stottcritz prope Kor- 
tuni H'eifianum.,\n Serto frcquens etin omnibus hortis 
fplendidis fjburbrfnls coplofe occurrlr. Fl. lun. et 
lul. Arbor magna. 

Ohf Catijc. 1 — labiatus: labio Infeilore 3 — den- 
•tato, fup^rlore duobus dentlctiiis inftructo. Legimi- 
tia verfusbaGn reflexa. 

Llgnum aptum ad manubria coniicienda. Flores 
frequenter quaerunt Apes. Semina inferuire pof- 
funt pabulo pecorum. 

352. LOTVS. L. G. 969. Schotenkiee, Walzen- 

kraut. Germ. Bird's-Foot Trefoil. A:2gL Lo- 

tler. Gall. 

* Leguminihus rariorihus , nec capitulum conflituen- 
tihus. 

rtiavkiiiuts. 976. * Lotus legumlnibus folltariis» membranaceo- 
'quadrangulls, foliis glabris, brafteis lanceolatis, 
LiNN. Syft. pag. 690. jAHN. n. 15. F/. Dan. tab. 
800. 

Meerwahenkraut. Germ. Maritime Bird^s -Foot- 
Trefoil. Angl, Lotier maritime^ ou des mers. Gall. 

In D I A D E L P H I A . D E C A N D R I A. 4O5 

In foflls bei dem jnjjcn Wajferhrunnen Grahm ad 
Kficippcndorf Cel la/iu ante paucos annos Inuenlt et 
ad Salif/a.( Ketfck.micijes anno l~o';v qucque repert. 
V Fl. lun. Iul. Pcrennis. 

Obf. Dilunfruitur a iubiequente: Le^uminlbus 
fere omnibus maiorlbus, folils magis obtulis, alter- 
nls, glabris, laete virentlbus*, ramis fubhirfutis, cau- 
le rigidlore, angulofo. 

977. Lotus kgumlnibus folitariis, membranaceo - qua- filiquofus. 
dranoulis, caullbus procumbentlbus foliis fubtuspu- 
befc;ntli)us. linn. Syfi. p. 691. n. 2, Bor.HM. n. 342, 
jACQ. Flor. Auftr. Vol. 4. t. 361. 

Lotus tetragonolobus. riv. Tetr. t. 79. 

Hiiljiger f. JVieferifrkotcr.klee. Gerni. Procimhent 
Meadott' Bird^f Foot Trcfoil. An^\. Loticr aile^ oiih 
jiltqncs. Gall. 

In pratis hei dem Bieniz, porro hinter Grofi- et 
Kleindblzig. hei Kriphme auf dem Behomot , in pratls 
ad Lindemiain etc. Fl. lun. lul. 

Ohf Pabulum per^orlbus eximium et praeprl- 
mls boues vaccaeque hanc herbam auide deuo- 
rant. 

97 g. * Lotus legumlnibus foHtarlls membranaceo- tetragonolo- 
qu:drangulatis, bracleisouatis. linn. Syft. pag. 69 i. ^^^' 
n. ^. 

Lotus ruber filiqua angulofa. C. B. P. pag. 

332- 

Lotus tetrsgonolobus flore rubro. riv. Tetrap. 

tab. 80. 

SpargeUrhfe\ viereckichter Sckotenldee ; Fliigehrhfe\ 
eiiglifihe Erhf:, rorher Steinklee.Gevm. Sqnare-podded 
Crimfon Fea\ Winged Pea Bird's Foot Trefoil. 
Angl. _ . ^ 

In Siciliac colllbus proprle habltat. Apud nos m 

hortis et agrvs oleraceis ob flores pulchros feritur; 

palTIm tamen in relcitamentis hovtorum quaJi fpon- 

tanea prouenit, Flor. lulio In Sepcembrem vsque, 

- Apniia. 

C c 3 U' 40^ ^LASSIS XVII. 

Legumina Immatuia 5n Anglia Phafeoli moreprae-. 
parantui eduntuique. 

** Peimciilif mnhijloris in capitulum. 

€ornicul;ini5 979. Lo tus c^pitu.\is deprellis, caulibus decumbcntibUs, 
leguminibus cyltndricis , patentibus. linn. Syiu 
p. 692. n. 16. BOEHM. n. 343, scHREB.SpicIl. p. :.;7. n, 

343- . ., . 

*) iylupti- Var. «) Lotus maior caulibus ereflis. 

cus. ■ Lotus 5 phyllos, floie maiore luteo fplen- 

4ente. C B. P. p. ■ ^2, 

Lotus. Riv. Tetr. t. 76. 
fi) aiuenfis /8) Lotus buinilior, caulibus proftruis. 

Lotus f Meliiotuss- phyiios mlnor glahra, 

C. B. P. p. ;!32. 

f) tenuifo- y) Lotusfoliolls ftlpulisque iinearlbus. scHR,EB. 

Ihi5. Spicll. 1. c. var. 

Lotus — phyllos fruteicens, tenuiflimis 
giabris foliis. C. B. P. p. 2 2. 

Pharm. Loti Svjhwjlris Fiores, Herba. 
Gehonner Schotcnklee; gelber Schoten^lee ; golde' 
7ier Klee \ Homgklee ; fiinfbldttrichter Kiee ; giildener 
Klee\ Steinklee\ ivilder Klce ; Hornwicke ; gelbe VO' 
gelwicke; Frauenfifigerkraut; unjerer lieben Frauen- 
jchiilein ; /3) kleiner Schotenklee ; kleiner gelbcr Honig- 
klee ; klciner gejireckter Hornklee ; y fchnalbl ttriges 

fehiirntes fValzenkraut.Gtxxn. CommonEngliJhBircCs 
oot Trefoil. An^i. Lotier corniche ; Lotier en coraei 
Trefle jaiine. Gall. 

In pratis vdls, fyluis, nemorlbus et ad fofl"as fe- 
pesque vblque; /3) in campefl^rlbus , pratis ficcicri- 
bus, pafcuis, verfuris, limitibus, et vils publlcls co- 
plofe ; y) In pratis ad Sallnas Ketfchnuienfes et adi 
JKnappendorf. Fl. Malo ad Auguftum Aug. et 
Septembr. Semlna matuiat. 

Obf. Coroll^e huius odc^rem fpargunt bene fuaueo-» 
lentem. Color floruminterdum magls aureus obfer- 
vatur Exficcatl flores vlrelcunt, rti plantne coio-. 
rem caeruleum f. Indi;jo praebentes. hnj^, $uec. pag, DIADEtPHlA. DEGANDRIA. 4O7 

Vf. Planta recens, vel ficca pabulum pecorlbus fua- 
vlflimum et Talutare. Flores ab Apibus frequentlffi- 
me inquiruntur. 

353.* GALEGA. L. G. Fleckenkraut; Geifsraute, 
Germ- Goads-Rue. AngL 

980. ^ Galega legumlnibus ftricHs, ereais, foliolls lan- ofHcinali*. 
ceolatis ftriatls nudis, linn. Syft. p. 679, 

Galega vulgaris. C B. P. p. 352, 

Galega. riv, Tetr. t. 72. 

Pharm. Galegae Herba. 

Geifiraute\ Pocke^iraute; Pet€chienh'aut\ gewuhn- 
lickes FJeckenkraut ; gemeitier Geisklee. Germ. Goais" 
Rtie oftke Skops. Angl. Galega^ ou la Rue de Chevre^ 
Gail. • 

Habitat In Hifpanla, Italia, Helvetia. 

In noftratibus hortls frcquenter occurrit. FI. Ae" 
ftate. Perennls. 

In febribus exanthemalicls laudatur herba et infu- 
fum Floruni commendatur vt Anthelminticum prae- 
ftans. 

354. ERVVM. L. G. 948- Linfe. Germ, Tare. ^«g/. Ers. 
GaU. 

981. £r«f/;» pedunculis fubbiflorls femlnlbus compref- ^«^^H 
fis conuexis. linn. Syft. pag. 665, bqeh.m. n. 326. 
F/. Daii. t. 95. 

Lens vulgaiis. C. B, P. p. 346, 

Lens. Riv. Tetr. t. 35. 

Var. /3) Lens malor, C. B. P. 1. C Riv. Tetrap. tab, 
35. 

Pharm. Letttium Semlna. 

Gemcine Linfe; /3) PfennigUnje^ franzofifche Un- 
fi; grofse Gartenlinfe. Genru Commou Lentil; ^) 
French Lentil. Angl. Ers ou Lcntille cultivee; (i) 
Grande Lentille. GaU- 

In agrls inter fegetes pafTim; praeclpue avitem in 
yagls colitur. Fl. lun. lul. Annua. 

ec4 n- 4o8 cLAssisXVII. 

Vf. Semlna eiculent.i, minus nutrientia, dlffieilius 
digerenda. Semina cum f/oraeo mixta, peracVft '■ermen- 
tatlwne et deftlllatlone, fplrirmn dant fragtan* 
teni fortemque. Semlna pabulum Equls opti- 
mum. 

tuuafoiMv 982. Ii'/-««;>i peduncuHs fubbiflorls , feminlbu5 glnbofis 
nuiji, quaternis. t.inn. Syfl:. p. 66«;. n. 2. schreb. Splcll, 

p. -;6. n. 9j~. (lub Vicia) Fl. Dan. t. 95. 

Crscca minor {illquls gemeih*s. Riv. Tetrsp. tab. 

53- ■ 

Vierp.migc Liiije; glatrfchotige Wicke \ Heine glat- 

te Feldwiche\ kleiTis hiifenwiche ; kleme glatte Vogel- 

wiche. Germ Sinooth lare. Angi. Ers,€U Lentilk te- 

trafpcnnc- Gall. 

In agris ec oleracels cultis vbique. Flor! lun. lul. 

, Annua 

Vf Planta recens et iicca gratum exhibet omnl- 

bus fere pecudlbus pabuium. 

hiirutum. 9S3. Eruum pedunculls multlflorls, femlnibus globofis, 
blnls. LiNN. Syft. p. 665. n. 3. boehm. n. 334. (fub 
Vicia). 

Cracca mlnor. riv. Tetr. t. 35. 

Rauke f. ftcifborflige Linjenwicke; wilde Linfe ; 
zctt!<Te Livfe; kleine Vogeliincke\ klcine raukeFeldivi' 
cke. Germ. Hairij Tare. Angl. Ers velu. Gall. 

(n agrls inter fegetes fere vbique. Flor. lun. luU 
Annua. 

Planta viiidls quoque pabulum pecudum haud Irv 
fimum. 

folon!e«r?« 98^. Ernum pedunculls fubblfloris arlftatis, petlolls 
acnmlnatis, tollolls obcuils. linn. Syft. p. 665. n. 4, 
BOEHM. n. 332. 

Vlcla mlnlma Riv. Tetr. t. 55. 

Franzo.fifhe Linfe\ Sologrtifche Linfe-; Friiklings^ 
wicke. Germ. Spritig Tare. Angl. 

In aprlcls (icciorlbus, arenofis et in erlceris, auf 
dem Gickerlingsbngc und Meckerfcken Angcr Ce!» 
iOEU.MERVS olim coplore reperif. ego quoque in agrls 

arQno» DIADELPHIA. DECANDRIA. 4O9 

arenofis inter fegetes vel-lus Gohlis^ Eutritjch^ Gon- 
neivitz ct Sckonfeldhmc et illlnc vldi. Fl. Mai. lun. 
Annua. 

Ghf. Pabulum pecudibus haud ingratum. Semina 
Columbls clbus, 

985. ^ Eriimn pedunculis vnifloris foliolis intcgerrimis, monanthDS, 
ftipulis nlternis dentatis. linn. Hort. Vfp. pag, isig. 
n. 7. (iub Vicia) hiusd. Syft. p. 665. n. 5. 

Einhlumige Linfe. Germ. Otieflowcred Laitil. Angl. 

In agiis inter Lentem et Viciam fatiuam paffitn. Fi. 
lul. Aug. Annua. 

Ohf Lente vulgari maior , Cirrhis 2— 3 — fidls 
fcandens. Foliola \H — 70 — Hnearia obtufiora. Ca- 
It^ces corolln longe breuiores. Stifulae 2. altcrnatlni 
mniorfis, varieiiguratae. Pedunculus — I — florus. Cor. 
Vexillum con)preflum , albidum, ftriis ex albido- 
violaceispltlum. Legum :m3gnumfubnutans,2 — 3 — 
fpermum. Sem. comprefla, m-irgine obtufo, nec 
acuto vti Lentisy magnitudine plfi, alba. 

98^1. * Eriiutn germinibus nudato - pllcatis, foliis impa- Eruilia. 
ri pinnatis. linn. Syfl:. p. 665. n. 6. 

Eruum leguminibus pendulis. Hort. CHff. 370. 
n.«>LL. Helvet. p. 602. 

Pharm. Erui Semina. * Oroti Farina. 
Erven; gemeine Erven. Germ. Aniculated Ervum^ 
cr Bitter Vetck. Angl. Erville d^Orient. Gall. 

Proprie habltat in (7allia, Italla, Oriente. In agris 
inter Leguviina fparfim oceurrlt. Flor. lunio. An- 
jiua. 

Ohf Planta erecla, non fcandens, cirrhis deflitu- 
. ta. ^fipzi/. ouatae; dentatae. Foliola 16 — 24, U- 
neari-oblcnga, obtufa. Petiolus in mucronem ter- 
inlnans. Pedunc. 2— 3 florus. Cd. corolla du- 
plo br»uIor, dentibus fubaequalibus. Leg?/?.'^ pen- 
duia, 3 -4 — fperma, articulis nodofis interfilncla, 
Scjti. (ubanguloia. 

Vf. FarinaSemlnum in nonnulllsregionibiis infer- ^ 

vlt pro pane, quem noxium habent nonnuili. 

C c 5 355» 4IO cLASsis XVir. 

355, TRIFOLIVM. L. G. 968. Klee. Gem. Trefoil. 
Angl. Trefie. Gall. 

* MeliJoti: Legumijiibus nudis , polx^fpermis. 

^felilotus 987- Trifoliinn legummibus racemofis, nudis difper» 
officiualis mis, rugofis, acutis, caule erecto. linn. Syft. p. 681- 
n. 5. BOEHM. n. 314. 

Melilotus. Riv. Tetr. t. 6. 

Var. «) Melilotus florc luteo, valde odorato. 
BLACKW. t. 80. f. I. 

^) Mclilotus flore pallido. blackw. tab. 8o# 

Pharm. Meliloti Citrini Flores, Semina. 
/3) y^/iiFlores, Herba. 

Gehrauchlicher Melilotenklee \ Steinhlee ; teutfcher 
Steinklee f. Honigklee\ Barklee'., gemciner teutfcher 
gelber f. iveijfer Klee; tmfer lieben Frauenfchilchlein. 
Germ. Common Melilot Trefoil; x et /3) Yelloiv or 
White-floivered Melilot Trefoil.An^l. Trefle Melilot 
des boutiques ; <« et /3) Saxifrage jaune , ou blanche. 
Gall. 

In agrls et aruis paflim , in pratls, locis llmofis ift 
der Lei?ngrube coplofe ; in nemorlbus e. g. im Rofen- 
thale, in pafcuis et arenofis freque»s; /3) in pafculs 
poft pagum f-Fahren et v^erlus Sckeuditz etc. Fl. lun, 
et lul. Semlna maturat Aug. et Sept. 

Vf Planta fuaueolens pellit Acoros. Planta eniol- 
llens et refoluens, vterl et veficae vitils dicata. linn. 
Vngucntum c floribus et butyro paratum in llppitu- 
dlne oHm commendatum eft. Locls In campefliiibus 
pabulum praebet eximlum. Si herba flcca veftimen- 
tls Interponitur, pelilt tineas etfiin leclo difpergitur, 
clmlces. 

Melilotus ^g5^. * Trifolium fplcls oblongis, leguminlbus feminu- 
^aevuka, ^j^ mucronatls, caule ere£to. linn. Syft. pag. 687« 
n. 1. 

Lotus hortenfis odorata. C. B. P. p. 331, 
MelilotiLs caerulea. wv. Tetr. t, 9. 

Wohl DIADELPHIA. D E C A N D R I A. 4I I 

JVohlriechejider Klee ; wohlriechender Steinklee\ 
zah7n<;r Steinklee; Gartenklee ; Siebengezeit ; Sieben- 
zeit\ Sckabzunkraut^ SckabzUger\ Sckabziigerkraut; 
JVetterkraut; Sttindefikraut. Germ. Greater jweet 
fcented Melilot ; Stveet Trefoil. \ng-!. Trcftc Mtlilot 
bleu; Trefte odorafit; Trefte musque ; Lotier odorant 
desjardins. Gall. 

In Bohoemla ^t I ybia fponte crefcit. 

In hoitis copiole occuirit et Ibldem quail fponra- 
nea fafta eft; in ruderatis et releciamentis pafiim. Fl. 
lun li«l. Annua. 

Folia et Flores caerulel fortem penetrnntemque 
fpargunt odorem. Herba vlridis caCels Schabziiger di- 
^Is Immilcetur ab Heluetlcis. Flores frequenter 
quaerunt Apes. 

9^59. * Trifolium legumlnlbus racemofis, nudls, dlfper- Melilocns 
mls, rugofi?, obtuiis, cauleerecto, follolis integris. Italica, 
LiNN. Syfl: p. 687. n. 7. 

Melllotus Italica , folliculis rotundls. C, B. P. pag-. 

33'- 

Melllotus Itallca. riv. Tetr. t. 7. 

halienifchcr Klee. Germ. Trefle Melilot d^Italie. 
Gall. 

In Italla habltat. 

In hortis noftratlbus valde frequenter ac fpontanea 
occurrit. Fl. Aeftate. Annua. 

Ff. Flores funt pabulum Aplbusegreglum ethaec 
fpeclesotnnlum MelilotorTim praeftantifTimum pecorl- 
bu8 praebet pabulum; dehlnc coplodus coli mere- 
tur. 

** Lotoidea: Legu?ninihus te&is, polyfpermis. 

^90. Trifolitm capltulls vmbellarlbus , legumlnibus hybriduin, 
tetralpermls, caule adfcendente. linn. Syft. p. 687. 
H. 12. scHREB. Spicll. p. 24. n. 936. 
Trlfolium flore albo. riv. Tetr. t. IT. 
Trifolium orlentale altiffimum, caule fiflulofo , Aq-. 
re albo, vaill, Paril. 195, t. 22. f. 5. 413 CLASStS XVII. 

Bafiardldee ', tveiffer hochivachfender Homghlee; 
weiffer fViefenfdee. Gerrn. Tall Clewer, Angl. Trcfle 
hijhride. Gali. 

In pratls Gopiofe et pafcuis e. g. hei demBrandvGr- 
werke et in agris cultls inter Trifolium pratenfeVrbl vi- 
cinis frequens. Flor, lun. lul. Annua vel Bien- 
nis. 

rcpens. 99 T. Trifolinm capltulis vmbellaribus, leguminibus te- 
trafpermls, caule repente. linn. Syft. p. 688- n. 13. 
eoeiim. n. 320. 

Trifolium repens. riv. Tetr. t. 13. b. 

Pharm. Trifolii AJb. Flores. 

Weiffcr Klce ;■ weiffer hriechcnder Honigklee; Bie- 
iienhlcc; ifcif]'er Fcldklcc; iteijfe Flcifchblume. Germ. 
fVhite Meadotv Trefoil^ or Dutch Clover Crecping 
Trefoil. Angl. Trefle rampant , ou blanc\ Trioiet. 
Gall. 

In pratis et pafcuis ficcioribus et ad femitas vbl- 
que frequentiffime. Flor. lun. — Aug. Perennis. 

Vf. Haec et prior pabula pecoribus valde eximia. 
In Islandia caules huius herbae malores lacli inco- 
quuntur, vel crudi cum butyro et pane comeduntur, 
Olaffen.'') 

*** Lagopoda : Cahjcibui villojis. 

rubens. ca^. * Trifolitim fplcls vlllofis longis , coroilis mono- 
petalis, caule ereclo, foliis ferrulatis. linn. Syft. pag. 
6B8- n. 20. JACQ. FI. Auftr. Vol. 4. t 385- 

Trifolium montanum, fpica longiflima rubente. C. 
'• ,B. P. p. 328. 

Groficr Berggeisklee ; rothlichter grojler Klee ; grof ' 
fer Hafenklee. Germ. Greater Red Irefoil. Angl. Tre" 
fle rougeatre. Gall. 

In agris inter iegetes et pratls cum Trifol. Scciis ,j 
immixtum frequenter occurrlt. Flor. lun. lul. Per- /■ 
ennis. 

Ohf Dentes calycls Infimi longitudlne corollae, 

n 

*) Bfiifi Aiirch Island. B. 11. f. 2q6a DIADELPHIA. DECANDRIA. 413 

Vf. Haec fpecies omnium equis et pecuuibus pa- 
bulum delicatiflimum et Fiores pracprirais ab Apibiis 
inquiruntur. 

993. Trifoliim fpicis, globofis , fubuillofis, cinclis : pratenfe. 
fripulis oppofitis membranacels T corollis monopeta- 
lis.LiNN. Syft. p. 688- "• 21. boehm. n. 317.ELACKW. 

tab. 20. 

Trifolium. riv. Tetr. t. IT. 

Wicfaikhe\ gemeiner Kke\ bratwer WiffenkUe "; 
rotker Wiefmklce ; fpajrifcker f. mrkifchcr Klee ; Kle- 
bcr f Klever; Dreihlatt ; Himmelsbroclt. Germ. Com- 
mon purple Meadow Trcfnil; Honeijfuclde Trefoil\ 
Fisld Honevfickle. Argl. Trefle, ou Triolet des pres. 
Gall. 

In pratis non rarius et contra faepius in agris coli- 
tur. Fl. lun. in Septembrem vsque. Trler.nis. 

Vf Pabulum peccribus faluberrlmum. Flosculis 
ficcatis et in farinam redaclis Scori , nece(Titate coa- 
cti, pro pane Chambrock {Stampfhrodt) difto, vtun- 
tur. Florum capitula viridi tingunt colore veftimen- 
ta laneaj quibus Scani frequenter inferuire folent. 
LiNN. Flor. Scand. 277. 

994. Trifolium fpicis fubglobofis, villofis, terminali- alpeftre. 
bus-, caule ereclo, foliis lanceolatis, ferrulatis. 
LiNN. Syrt. p. 688- n. 22. boehm. n. gig. Fl Dan. 

t. 662. jACQ. Fi. Auftr. Vol. 5. t. 433. Eiusd. Obf 
Bott. V. IIT. p. 14. t. 64. 

Trifolium folio longo flore purpureo. riv. Tetrap. 
tab. 12. 

Alpenklee; grofier brauner Klce ; purpurfarbigcr 
Bergklee. Germ. Swedifk Trefoil. Ang^. Trefie alpin. 
GaU. 

In lyluis raontofis gramlneisque elatioribus, im 
Bientz frcquens ; im Sommerfelder-Machcffciiesi - Gras- 
felder HoJze pafllm. Fi. lun. lul. Perennis. 

Obf Capitulis ,2, terminafibus, ftipulis viridibus, 
vltimis"vtriiique lanceolatis, a priori diftinguitur. — 
ViUofi Cnltfcis dtnticull 4 funt breues,quinius infe- 
rior prioribus longior. Coro//flec'olor ex purpureo 

in 414 CLASSis XVir. 

in rubenten} veigens. Legnmen leniter compre{Tum 
ct 1 — fpermum. 111. jacqvinvs ab hac fpecie Tnfo- 
^ iium flexuoftm fuum in Flor. Auftr. T. 3^0. ob cau- 

lem f[cxuolum leparat. 

aiueiife995. Trifolium fplcis vlUofisoualibus, dentibus calyci- 
nlsfetacels, vlUoiis, aequallbus. linn. Syft. p. , n. 
4,2. BOEiiM. n. 321. ELACKw. tab. 450. Fl. Dan. tab. 
724. 

Lagopus. Riv. Tetr. t. 15. 

Pharm. Lagopi Flores. 

Ackcrklee; Katzetiklee ; Hafenklee\ Katzelkraut\ 
Hafenkraiit \ Hafen-pfdtcken; Mikzchcn. Gtnii. Harej 
Foat Trefoil. Angl. Trcfle des chamfs; Fied ou Pat- 
te de Lievre. Gali. 

In agris, aruis, montofis et pafcuis fterihorlbus 
vbique copiofe. Fl. Maio — Aug A' nua, 

OhJ. PlantamfloTentemcorlis par mui^ aptam obfer- 
vauit b. Gleditfchius. Semina farinae imujixta pa- 
nem ex rufo-rubente imbuunt colore. 

**** Vefcaria ; Calycibus inflatis veyitricofis. 

fiagiferum,' 996. Trifolium fpicls fubrotundis, calvcibiis infiatls 
bidentatis reflexls, caule repente. linn. Syft. p. 690. 
n. -9- BOEHM. n. :>i5. 

Trifollum fragiferum foilo oblongo. vaill. Parlf. 
t. 22. f. -. 

Erdheerklee, Germ. Strawherry Trefoil. Angl. Tre' 
fie afraifes. Gall. 

In pratls, pafculs plnguioribus, in der Leimgruhe^ . 
bei Kleindblztg, Rikkmarsdorf^ Ketfchou^ LindeU' 
hain, Kriphane, in locls arldiorlbuse g. ^f/ ^'cAfftiie/a 
et Stahmeln etc. Fi. lun, Aug. Annua. 

ObJ. Caul. procumbentes, articulatl, ex roiunda- 
to - comprefli, glabrl. Fo/ aiterna, vaginantla, tt?r- 
nata. Foliolis- orbiculato-ouati<;, obt.ifis, {e'r'jlatls, 
gl^brls. Pedunculi longi, erecli, tere^es, glabri, flo- 
rem capltatum, fubrotundum, nudum , . gerentes. 
Cal. tuhulofus, poftice villolus, anrlce glaber 5 — • 
<3entatus: denticulls a fupetiorlbus paulo longiorl- 

busj DIADELPHIA, DECANDRIA. 0.1^ 

bus, 3 inferloiibus breuiorlbus. Cor. Fexillum ob- 
tufum , erectum , ]Iiubo emarglnato Inflexo. Alae 
obtufae vexillo breulores. Carina alls breulor. 
SHicula fubrotunda, glabra, flauefcens, i — locularls^ 
fuperiora verfus iongltudlnaliter dehlfcens, femen 
I, paruum, fere orbiculatum, inferne emargina- 
tum, glabrum includens. 

**** Lwpulina; VexiUis coroUae inftcxis. 

997. Tr/yb/i«w fpicis fubimbrlcatls , fubtrifidis, vexil- *^o"*3'^'^i"' 
"^Is fubulatis emarcefcentlbus, calyculls nudls , caule 
erecto. linn. Syft. pag. 690. n. 40. boehm. n. 

Trlfolium folio longlore, flore albo. riv. Tetrap, 
tab. 12. 

Bergklee\ weifferBergklee; Spitzklee', iveijferfpitz 
hlattrichter Bergklee. Germ. Wliite Meadoiv TrefoiL 
Angl. Trefle des ifiontagttes. Gnll. 

In fyluis et locls montofis tenulcrl gramlne vefl:i- 
tis, imBicnJz, in dem Hegegrafe bei Kripkdne^ ini 
Notzfcher - Macherfcken - Grasfelder - Holze , In Vinetis 
dictls poft Tauckam et ibidem auf dejn Minneberge ^ 
auf den (Jonnewitzer Schanzen etc. Flor. lun. — Auo-. 
Perennis. 

Vf. In coilibus ficcls pabulum pecoribus eft gra- 
tum. 

998. Trjyb/z«>M fpicis ouallbus, imbrlcatis; vexillls de- agtarium. 
flexis perfiftentibus, calycibus fubpubefcentlbus, ftl- 
pulls cordatis, cillatis , foliolo impari petiolato , caui 
le diff"ufo. poLL. Paiat. Tom. II. p. vp. n. 707. 

Trifoliim agrarium fpicis oualibus, imbricatis, 
vexillls depreifis periiftentlbus , calycibus nudis, 
caule ereclo. linn. Syft. pag. 690. n. 41. boehm. n. 
316. Fl. Dan. t. 558- 

Gelber Klee; gelber Katzenklee; grofier Hopfenklee-y 
unjer liehen Frauenho^pfen. Germ. Hop TrefoiU Angl. 
Trefle houblonne , oujaune. Gall. 

In agris cultis , coplofe hinter den Kohlgarten nach 
%chonfeld zu; porro in iisdem locis vetfus Stotteritz 

ec 4i6 CLASSiS XVII. et nach den Straffcnkanfcrn nnd dem Gcjhndhrmmcii 
%n\ porro in pratis ficcloribus et locis e.atlovltsus 
arenoiisque iu der Sandgrube und aiif dcn Sanabcrgen 
hei Niniendorf et Rikkmarsdorf etc. Flor. iun. lu]. 
Annua. 

Ohf. Caul. erecliufcuU, teretcs, vlilofi, folit:n'U. 
Fo//fl alterna, tcrnata, foHoiis onatis, obtufis, cillo 
exipuo teiminatls, ftriitis, glabris, vevius apicem !e- 
' viter ferrulatis. Sr/p. ouatae, margine clii;itae, re- 

flexae. Pedunc, alares, teretiusculi, valde breues- 
Cfl/, Irreguiariter5 — dentatus; denticulis 2fuper:ori- 
bus breuillimls, inferioribus longsoribus et viilt^fS, 
fulcatus. Cor. flaua. ^ JV. " 

yj. Pabulum praeprlmis ouibus eximlum. ** 

Spadiceum. 999. * Trifolimn fplcis ouallbus, imbrlcatls : vexillls 
deflexis perfiftentibus; calycibus pilofis; caule ere- 
clo. LiNN. Syft. p. 690. n. 42. 

Trifoilum montanum lupulinum. C. B. P. pag. 

328- 

Lupullnum montanum, capitulis fpadiceis. rvpp, 

lenenf. p. 207. ' 

Kajianienbraiincr Klee ; fchwarzbrauncr HopfenUee, 
Germ. Trcfle paiUe. Gall. 

In pratis montofis, ficciorlbusque et in agrls elfi,- 
tiorlbus arenofisque cnm praecedente intermixtuni pal- 
lim occurrit. Fl. lan. lul. \nnua 

Obf. A prlorl dlffert : Caulc uiagls ereclo, folita- 
rlo: Capitulo ante florefcentiam villofo; CoroUa fer- 
ruginea, necflaua. 

procumbens 1000. Trifolirm fpicls ouallbns Imbrlcatls, vexlllis de- 
fiexls, perfiftentibus, oualihis procumbentlbus. 
j.iNN. Syft. p. 690. n. 43. scHREB. Splcil. pag. 25. n. 
937. Fl. Dan. t. 7v6. 

Niederge/ireckter Klee\ gelber Feldklee ; kleiner Ho- 
nigklee. Germ. Trefl.e conckL Gall. 

In pratls, folo fteriil Inundato et pafcuis im Oher- 
holze., in der BUrgerave, an^ den r. iejcn bei Lentfeh, 
Gunnd.orf.,Ehr€nbergy m elatiorlbus aufdemBienizeic. 

Wl lun. "lul. 

Ohf DIADF, LPHIA. DECANDRIA. 417 

Ohf. \h Agvario dl^ext . Capitulis florum miuori- 
Ims paucifloris-, vexUlis snguftioiibus , lu-idis , palli- 
dioribus, niinus tnahitelleltiiatis, nec plicatis, circa - 
fru^tum mag^is conuolutis (ct caulibus longis pluri- 
bus procumbentibus,pafllm vnico ereclo) schreb. * 

looi. Trifolium fpicis fubimbrlcatis, vexiiiis deflexisfiUfonne. 
perfiftentibus, c ilycibus pedicellans, caulibus ti;ifor- 
mibus, pubefcentibus, procumbentibus. linn. Syft. 
p. m o. n. 44. LEYS. n. 45 jahn. n. la. 

Trifolium lupulirium minimum. rai. A,n%\. 3, p. 
331. t. 14. f. 4. HALL. Opufc. p. 87. etc. 

Tvifolium luteum, lupulinum minimum. bvxb. 
Hal. p. 3-\s- 

Fadenformiger Klee f. ganz Ide-incr Hopfenklce, 
Germ. Smal Trefoil. Angl. Trefle filiforme. Goll. 

In pratis et pafculs montofis im Biejiiz pafllm. Fl. 
lun. Aug. 

Ohf. Dlftingultur a pr-^ecedentl : Habitu minoi-', 
ramis filifcrmibus, procumbentibus, peduncuios vix 
capUlo aut feta equina crafliores gerentibus; psdun- 
culis folils longioribus: Floribus 3—5, in fatis 1 'epe 
12 — 15, deflexis : Calycibu.s f uftum firentibus in- 
fidentibus manifeftls et dlftlnftis pediceUis: foUis 
emarglnatis ftrlatisque. 

j8) Leguminihus fuhhilociilarihus, 

' 356. ASTRAGALVS. L. G. 965. Tragant. Germ. 

Wlld Llqftorlce , or Milkwort. ^;?g/. Aftragale, ^ 

Adragant. Lall. 

1002. * Afragahs caulefcens proftratus, legumlnibus Cicer. 
fubglobofis, inflatls, mucronatis, pilofis. linn. Syft. 
p. 682. n. 13. LEYS. n. 730. jAHN. n. 12. jacq. F1. 
Auftr. Voi. 3. t. 251. KERN. B. I. p. 21. t. 19. 

Glaux. Riv. Tetr. t. 108. 

Kicker-Tragaiit; gelher bflerreichifcher Tragant\ 
ivilde Kiehern. Germ. Yelloiv Jpicked Alilk-Vetch. 
Angl, Aftragale a vejjies. Gall. 

Dd. It^ 4l8 CLASSIS XVII. 

In locls montofis ad ScopsmCel.Iakn ante paucos 

annos Inuenit, porro quoque im Bieniz, feitivnrti 

Taticha nach dcr Bahnniihk in locis elatioribus are- 

nodiquej poft Tauckajn aufdem Minneberge paffim 

, * reperi. Flor. lun. lul. Perennis. 

Obf Radix lonols fibrillulis in terra repit. 

Glycyphyl- IOO3. Afiragalus caulefcens, proftratus , leguminibus 

lof. fubtriquetris arcuatis, foliolis oualibus, pedunculo 

longiorlbus. linn. Syft. pag. 682, n. 15. boehm. n. 

350. 

Aflragalus. riv. Tetr. t, T03. 

Pliarni. Aftragali Radix. 

Sufihohbia:triger Tragant ; wildes Siifikolz; wild 
Bockskorn; Chrijlianswurzel; Gliederwcich. Germ. 
Englifk Milk-Vetck\ F/iM Liquorice, Angl. Aftra- 
gale reglijfier; RcgliJJe fauvage. Gall. 

In pratis et fyiuls montoiis, im Bieniz, aufden 
Gonneivitzer Schanzen ct alibi, paffim in hortis. Fl. 
lun.Iul. Pevennis. 

Vf Herba liuius et prloris pabula pecorlbus dul- 
cla et flores ab apibus inqulruntur. 

9renarius,io04. Aftrala gus cauleCcens^ ramofus, ereclus, tomen- 
tofo-ftlbus, follollscon.plicatls, pedunculis fubqua- 
diinoris. avilden. Prodr. Berol. n. 744. 

Aftragahs arenarius. linn. Syft. pag. 683. n. 28- 
jAriN. n. 13. Fl, Dan. t. 614. 

Aftragalus Incanu& paruus noftras. rai. Angl. g.p, 
326. t. 12. f. 3. 

Sand-Tragant. Germ. Moiintain, or Small hairij 
purple Milkw-irt. An^L Aftragalefablonicre. Gall. 

In locis apricis, arenoiis ad Scopam frequenter 
Cel. jAHN annis praeteritls reperit. Fior. lun. lu!. 
Annua. 

357. GLYCINE. L. G, 942. Glyclne. Germ. Kldney- 
Bean-Tree. Angl. 

Apios. 1005.* G/?;ciKf folils Imparl plnnatis, ouato-lanceola- 
tis,foiiolis feptenis. linn. Syft, p. 661. 

Giy- DIADELPHIA. DECANDRIA. 4I9 

Giycine radlce tuberofa. Hort. Cllif. 365. gron» 
Virg-. iQ-. 

Apios amerlcana. corn. Canad. 200. t 201. kiv. 
Tetr, t. 102. STiss. Bott 29. t. 39. 

Amtrikanifcke ErdnujS; amerikanifche f Jleigeftde 
Canadifcke KnoUivicke; PValderven vtit knoUigter 
J^iurzel; SiiJ.ikolzwicke. Germ. Wejl hidAan ivild Li- 
quorice\ Knobbed rooted Li-quorice- Vetck\ Hofnis\ 
Apios. Angl. 

Hablrat In Virginla, Canada. In noftratlbus hor- 
tls e. g. In Horto ^i^inkUriano; In pluritnls priuafis; 
in deu Kiichengarten atque in rufticorum hortls paf- 
lim. Fl. Augult Scyt: Pereimis. 

Obf Plantafcandens, volubilis, ob fuos florespul- 
chros ornar hortos. 

Vf Radlcesquoadraporem cum C?/»i?fl conuenien- 
■ tespa;'Is locoAmericanis Inleruiunt,er Sfm na quoque 
ibidem Pijbrum inore coquuntu. comedunturque. Flo- 
res trequenter quaerunt Apes. 

y) Leguminibus articidatis. 

, 35«. HFDYS \RV.V1. L. G. 96!. Hnhnenkopf, 
Schlidkraut, Sufsklee. Germ Salntfuin. 
Angl. Saint-foin. GaU. 

1006. * Hedijfirujn foliis plnnatis, Ipgumlnibus artlcu- coronarium. 
latis,aculf arls, nudis,re£lls, caule dlffufo. linn. Syft.. 
p. 67 . n. 54. ^ 

Onobrychis, femlne clypeato afpero, maior. C. B. 
P. p. 350. 

SiiUa; Haknenkopf; Peltfcken; Sckildkraut Germ. 
Comvion Frenck Honeijfuckle. Angl. Sainfoin d'Efpa' 
gne . Sainfoin a boiupiets.Gall. 

In Hifpanlae et Italiae pratls haMtat. Apud nos 
in hortis fuburbanls et ruftlcanis valde frequenter re- 
peritur et ab hortulanis foro copiole vendltur. Flof, 
Aeftate. Perennis. 

In Italia pro pabulo pecorum nomine SuUa feri- 
tur. 

D d a 100% 420 CLASSIS XVII* 

Onobiycliis.ioo". Hedtjfartim follis pinnads, lcguminibus mono- 
ipennis alternis, ciculeatis, corollaruni alis Galycem 
acquantibus, caule elongato. linn. Syft. pag. 676. 
•n. 61. BOEHM. n. SS-l- JACQ. Fl. Auflr. Vol. 1. t. 38- 

KERN. B. I. p. 41. t. 49. 

Onobrycbis. luv. Tet^ t. 2. 

Haknejih:mvickcn\ zahmcr Haht!CJikopf\ turkifcher 
Kke; WtedekG-pfeiikraut \ Heiligheu; Stackelfihre ; 
das gamine triid„ falfcke Saiiit -Foiji ; Efparzette. 
<7erm. CojimiGn Si. Foin., or Efparcctte Cocks- Head. 
Angl. Saijifoin ordijja-re\ Efparcctte cji DauphiJic. 
Gall. 

In campis et locis accliuierlbus pafTim , in pratls 
contra frequcntius , e. g-. feitivarts poft pagum Ah- 
rajifcadt.^ hei Kctfckau prope Mackijtas Gradatnrias ', 
in pratis ^dLijiddikaiji; fVolkau; Kripkajieet Zfckep- 
Jijic etc. et quoque in pratorum hortis v. c. In Horto 
Lockriajio etc. Flor, Maio — ^^Iul. Annua. 

Vf Pabuium equis iumentlsque delicatiflimum at- 
que optimum. 

359. CORONILLA. L. G. 956. Kronenwlcke; Pclt- 

fchen. Gerjji. Jolnted Podded Cclutea. Ajigl. 

Coronille. GalL, 

Emerus. IC08. * CeroJiilla fruticofa, pedunculis fubtriflorls, co- 
roUarum vnguibus: calyce triplo longioribus, caiile 
angulato. linn. Syft. pag, 669. Eiusd Fl. Suec. pas:. 
24H. 

Coronilla niaior.,Riv. Tetr t. 95. 

Skorpiojispehfckeji. Germ. Brood-haved Scorpion- 
Sejia. Angl. CorojjiUe paucifiore; Emercs; Sene Ba- 
/}ard\ Securidaca ou Baguejjaudier des Jardinicrs. 
Gall. 

Habitat in Europae auftralis feplbus et fyluls. 

Apud nos in Inlula ante Hortum ad Crofzvolkau : 
In Scj-ro Lipficjiji verfus Ergaftulum et tiach Rickters 
et Cmziujfcjis Gartcn zuy porro quoque In Hortls 
fuburbanls fplendidis et alibi valde frequens. Flor. 
exeun^e Vere atque in Autumnum vsque. Frut. 

Ohf DIADELPHIA. D^KCANDRrA. ^JT 

Ohf. Ob faos flores eleganter lutoo?, quos fere per 
5 menies ferf, fi-uticeta ornat. Foiiajvi purgaiadl gau- 
dentia pahulumpecoribus falutarc. 

1000. Coro7;i//.i! licrhacea, leguminibus ereais; (eretl- vaiia. ' 
bus; toroiis, numerolis, foliolls plurimis, glabris. 
Li>;-N. Sy^t. p. 670. n. 9. 

Coronilla, herbacea filiquis artlculatis, pendulls 
flore fuauerubentc. boehm. n. 346. kern. B. I. p. 20. 
tab. 17. 

Coronilla flore varlo. riv. Tetr t. 94. 

Bume Pehjchcn f. Kroneiiwicke\^ Pchfchcnkraut ; 
fur^iirhraune Pehfchen\ falfchcs Saintfoin; Vogehvi- 
cke; Beilkraiit^ Schaflijifen. Gorm. Veyitahh-jioive- 
red Coronilla. Angl. Coronilk higarre ; Fancile. 
G2II. 

In feplbus, dumetls, pratls: e, g. ad Lindenhain 
in fepulcreto ad Ahranjladt; In locls montofis im 
Bieniz ctc. Fl. lun. Aug. Annua. 

Obf T. Follola In petiolo communl infima cauli, 
vtl ftipulae, approximata faeplus funt, ficutl in C. co- 
ronata aat viinima. Canl. proftratl. Pediincnl. lon- 
gitudine foliorum, Murr. 

Ohf 11. Gaiil hanc plantam budant pabulum pe- 
coribus cjcimium •, aill contra narrant hanc non tan- 
gere pecora. 

359._ORNIT[-IOPVS. L. G. 957. Vogelfufs. Germ. 
Bird's-Foat. Angl. Pled d'Oifeau. Gall. 

loio. Or«zf;^op/ij- folIispinnatis,*bractea plnnata, legu- perpufulus. 
mlnlbus Incuruitis. i.inn. Syft. p. 670. 

Ornlthopodium foliis pinnacisj vngue fillquaebre- 
vl, flore albefi-ente. boehm. n. 347. Fl. Dan, tab. 
730. 

Ornlthopodium minus. C B. P. p. 350. 
Var. oi) Ornlrhopodlum nisius. >^ 

73) Oinithopodlum rsdicetuber- j C. B. P. l.c. 

culis nodofa. -^ 

fVinziger VogelfuJJ ; -kkine Vogelpfote. Germ. 

Co7nmon Bird's Foat. Anj/i. Petit Pied d^Oifeau.GsLU, 

D d 3 In 422 CLASSlS XVI L 

In locis arenofis, fnontofis im Biemr,^ auf dttt 

Sckivatzhtrgsn zwtfchsn 'lanrlie und diin faulen Ari- 
gcr^ poft Taucham auf dcm Minncberge et ibidem ia 
/^i^/cirx-dictis ;porroquoque in prnis ficcioiibusqut ad 
viam ve.ius Scliovfcid, pofl pagumXr/p4rtV;e eft. vul- 
garis. Fl. lun, Aug. 

361.* HIPPOCREPIS L. G. gsS.Hufeifen. Gcm. 

• Horie-Shoe Vetch. Angl Fer d Cheval. GaU. 

cemofa. loil. ■* Iliv-ioocre-pi!: \t^ntmvnhn% pedunculatis confer- 
tis arcuatis,; margine exteriore repandis. linn. Syft» 

P- '7'- n .^ . . . . . ^ . 

F rrum equinum oermanicum, fiiiquis in lummi- 

tatf. C B. P p. u\6. 

Ferrum «^ quinum comofum. riv. Tetr. t. 97. 

Zopfiges Hufeifen. Gerra Liquorice Hatchet-Vetchy 
or Tufted Horje-Shoe-Vetck. Angl. Fer aCheual vi- 
vacc, ou en tete Gail. 

In locis montofis imBieniz nov\n\x\\2i fperiminanu- 
per reperi; in montibus autem iuxta PVeiJfenfels co- 
plofe crefcit. FI. Mai. lun. 

362. MEDICAGO. L. G. 9^8. Schnecl<enlcraut, 

Schneckenklee. Genn. Medlck. Angl. Lufer- 

ne. Gali. 

* Floribus fpicatis: Caule faepius ere&o ^ ahsque flipuUs. 

fatiua. ^Qxi^.* Medicago pedunculis racemofis, If-guminibus 
contortls, caule ereclo, giabro. linn. Syft. p. 6^3. n, 

^. LEYS. n. 751. JAHN. n. 16. 

Zakme Luzerne f. Schneckenldee ; hlauer Schnecken-^ 
ldee\ Lucernenklee :, Spargel f. ewiger Klee\ Horner-^ 
klee; hurgiindifches Heii\ heiliges Heu. Germ. 

In loeis ■latioribus et arenofis paflim in collibus 
circa Vrbem, in dsr Allee., in der Sandgrube , ivi Bie- 
Mtz , frequentius autem tn agris colitur. FI. lun. lul. 
Perennls. 

Ohf. Pabulum pecorum notiffimum et prae- 
ftantiflimum. S^Ium am^t ft ile, vbi longas agit 
radiccs, per 12 circa annos viget et quotannis qu rer 
vel (juinqgiles fecari ;poteIl, 1013* D I A D E L P H I A. D E C A N n R I A. 423 , 

1013. Mcdicago pedunculis racemofis, legumlnibus falcata. 
contortls , caule ereclo. linn. Syft. pag. 693. n. 6. 
BocKM. n. 349. Fl. Dan. t. 233. 

Falcata. kiv. Tetr. t 84> 

Var. «s) Medlcago fylueftris fioiibus ex caeruleo- 
vlrelcentlbus. 

j6) Medlcago florlbus partlm lutels, partlm 
vlolacels. 

y) Medlcago florlbus crocels. 

SickeJkke ; gelber Sickelklee \ groficr gelher Stein- 
k]ee\ Acker}ilce\ ivildes kcilige.r Heu; fchwedifches 
Heti \ fhivedifche f. teutfche Luzenie. Germ. Yelloiv 
Medick. Angl. Lufertie jaunc., ou a faucille. Gall. 

Ad fepes et agrorum pratoramque margines paf- 
fim; in lyluls elatiorlbus, muris vetuftatls, coUlbus 
clrca Vrbem : In folo arenofo et ficclorl e. g, in derSand- 
grtibe et ad vlas, frequcns. Flor. lun. lul. Per- 
ennls. 

Pro foeno In aprlcls locls glareofis fl:erllinimls fe- 
renda. linn. Pabulura pecoribus omnino efl: exi- 
mlum. 

1014. Mcdicago fplcis ouallbus, legumlnlbus renlfor- ^"P^^"'** 
mibus monofpermis, caullbusprocumbentibus. linn. 

Syfl:. p. 693. n. 7. boehm. n. 348. 

Melllotus mlnlma. riv. Tetr. t 8. 

Hopfenartiges Sckneckuihram \ Hopfenfchnechcnkke ; 
kkincr Hopfenkke\ Hopfcnluzcrne. Germ. Melilot 
Trefoil Angl. Luferne huhlojinee. Gall. 

In agrls, pratls arldlorlbus , pafcuis et locls areno- 
fis ficciorlbufeque vblque. Fl. Malo In Autumnum 
vsque. Annua. 

Haec Ipecies minus grata eft pecorlbus, quam ad- 
fines rellquae ; tamen in pratlspabulum efl: praeftans. 

** Polijmorfhae: Fedimctdis paucifloris^ cauk diffufo 
jiiptilis munito. 

1015. Mfc^ir/?^» caulediffufo, ftlpulls integrls, legumi- ™n«na» 
nibus ternarls, cochleatis : aculels vnciaails. wild. 
Prodr. Berol. n. 729. 

D d 4 Medl- 424 CLASSIS XVTI. DIADELrHIA. DECANDRIA. 

MedicaiTo folijmorpka ptdunculis multifioris , le- 
gU'"inihus C'^c:l]iea'is ilpicuiis liatDSti.'' , alier-^is x- 
teine donatls, ftipulis inu-gris.LiNN, Syft. pag. 'v)^. 
n. i). var. A minima. ;schreb. Spicil. pag. 27, n. 94I. 
Fl Dan. t. s-l. 

Cochleata echinata minima. kiv. Tetrap. t. HK. et 
89. b 

Kkinfler Schnecl-enklce. Germ. Common Small Mc- 
dick Ang!. De la yilus fctite Luferne •polymorphe. 
Gall. 

In agris arenofis montofisque, auf dem Gicvtr- 
lingsherge., hei Meckern, anfden Sandf^ergen bei hhnin- 
dorf et tliickmarsdorf.^ auf dcni Bieviz, et a.d Dei- 
ditz etc. vbique» Fi. lun. — Aug. Annua. CLAS- 425 Claffis XVIII. 
POLYADELPHIA. 

P L Y G Y N I A. 363. HYPERICVM. L G.gS-. Hartheu, lohannls. 

kraut. Gtrm. John's- Wort. Afigl. Mille-per- 

tuis. Gall. 

IO16. tiit^^pericum flovlbus trlgynls, cau!e quadrato qua^^rangu-» 
, herbaceo. linn. Syft p. 701. n, ^5, schres. Splcil. ^^'^' 
p. 32. n. 950. F/. Da?t. t. 640, 

Pharm. Hijferici Herba. 

Viereckigtes Hartheu\ Kwirads- 1. Petershrantx la- 
geteufel. Germ St. Petcrsivort. Angl. Ajciriim^ ou 
Mille -•pertiiis qundrangiilaire. Gall. 

in humldis nemorolis ad Ziveinauendorf.^ Delitz, 
Abtnauendorf, Burghaiifen^ So7nmerfeld, im Macker- 
Cchen Holze, in der Kummerei hei Nauendorf^ in der 
Prellheide atf deni Tiefenfeer Antheile etc. copiofe.Fl, 
Jul. Aug. Perennls. 

Olf. In PharmacopolIIs Sueclcls IndHcrimlnatim 
hoc pro H. perforato collig-Itiir Hyperci decoclum 
vinofum in Phthlfi pulmonali laudat helle- 
Mvs. *) 

1017. Hiipericum floribus trigynfs, caule anclpltl, fo- perforatum, 
llis obtufis, pelliculo punSlatis. linn. Syft. p. 701. 

n. 26. EOEHM. n. 406. BLACKW. t. I 5. 

Pharm. Hz/pf/ifi Herba, Flores, Semina. 

Durchlochertes lakajiniskrauf., gemeines durchjloch- 

aes Hartheu; Hexetikraut\ lohannisblut; lageteufel, 

Dd 5 Teu- 

") vid. Eiusd. Dif. de Hyperico, Praef. IU.iv. Lmv.V^C 1776 426 CLASSIS XVIII. 

TerifeJsfiuckt; St. Konradskrajit :, unfer Herrgctts- 
wtniderkraut ; JValdko-pf. Germ. Common St. yohns 
JVort. Angl, Mille-pertms vulgaire. Herbe de St, 
Jean. 

In coUibus clrca Vibem , in Propugnaculo Grim» 
menji^ auf dem Gickerlingsherge ; in agris fteriiiori- 
bus macilentisque, hci devt Gefundbrunnen^ hinter 
Tauchc^ hei SkeuditZy ad fepes et indumetis vbique, 
coplofe. Fl. tota Aeftate. Perennis. 

Ohf. Antherae punclo atro piclae. Stigmata fan- 
guinea. Flores lutei. 

Vf. In tincluris a Ruricolis paflini adhibentur flo- 
res, quibus Spiritum frumenti et oleum laete purpu- 
reo pingunt colore. Linn. Fiores quoque inficiunt 
Spirirum frnmenti ctoleum carmefinocolore. Oleum 
coclum in iusculo fumtum egregium tuffis remedium 
perhibetur. Vog. Veteribus hoc quoque appella- 
tum eft Fuga Dae^nonmn^ qula Ipectra et daemones 
fugare fuperftitiofe putant, iuxta verficulum fequen- 
tem: 

DojQ:, Hartheu und weKTe Heid, 
Thun dem Teufel viei leld. 

humifiifum, 1018' Hifpcricum floribus trigynis, axlllarlbus, folita- 
riis, caulibus ancipitibus, proflratis filiformibus , fo- 
liis glabris. linn. Syfl. p. 701. n. 27. 

Hypcricum foliis perforatis, punctls in margine 
nigris notatis. boehm. n. 408. Fl. Dan. t. 144, 

Var. /3) Hyperlcum caule ereclo. 

Gejlrecktes f. liegendes lohamiiskrautlein ; kleiner 
' Johf.nniskraut\ Erdkieferlein. Germ. Trailing jfohn^s 

Wort. Angl. Mille-pertuis coiiche. Gali. 

In agfis negleciis et pafcuis, auf den Brachfeldern 
hei dem Gefundhriinnen frecjuens, in der Lehm- und 
Sandgrube etc. et var. /3. in agris inter fegetes paflim. 
Fl. lun. — Septembr. Annua. 

Ohf. Folia fubfefniia, non perforata. Flores foli- 
tarii, aicillares, pedunculis mediocribus fuftentan- 
tur. 1019. TOLYADELPHIA. P L V G Y N I A. 427 

1019. Hifpericim floribus trlgynis , calycibus ftn-rato- montanum. 
glandulofis, cauletereti, ere£l:o, follls ouatls, giabrls. 
LiNN, Syft p. 70 !. n. 29. 

Hyperlcum rollorum ora punclata, calyce ferrato, 
BOEH.M. n. 407. Fl. Dan. t. it^. 

Bergjolmniiskraut \ Hexe?:kra:n; ^veiciies Hjrtlieu, 
Germ. Momirain, or Iinperforate St. yohns-Wort. 
Angl. Mille - pertiiis des tnojnagiies. Gall. 

In fyluls montofis, imBieniz pafilm. Fl.IuI. Aujj. 
Peiennis. 

Obf. Co.ul. ereftus, teres, glaber, geniculatus. 
FoL oppiiiita, fefliiia, ouata. non perforata, int^^g-er- 
rlms. Flores foiltarli ex apice caulis vel ram.orum 
fafi-iculoruni ad Inftar egredluntur. Bracieae oppofi* 
tae, lanceolatae, marglne cHIatae. 

1020 Hijpericum florlbus trigynis, calyclbus ferrato- liirfutiim. 
glandulofis, caule teretl ereclo, follis fubo-atis fub- 
pubefcentibus. t.inn. Syft. p. 702. n. 31. schjves. p. 
32. n. 951. Fl. Dan. t. H02. 

Rauches lohanniskraui *, feifhortiges Hartheu. Germ, 
Hairy St. jok?is- fVort. Angl. Mille - pertuis velu. 
Gai!. 

In nemorlbushurnldls imRcfenthale^ Gonnewitzer^ 
Gautfdier Holze^ porro In fyluis elatiorlbus ilcciori- 
busque i.vi i>if7Jzc;, ad Zzi'ci?:aucndorf ^ Machej-n , in 
der Knmjnerei bei Nauendorf^ in der Prellheide auf 
dan Zfckcpliner Antkeile etc. Flor. lul. Aug. Peren- 
nis. 

ObJ. Caul. hirfatus. Folia punctls deftituta, oua- 
ta, coniugata, Integerrlma, vlilofa, Pankula mul- 
tlflora caulem terminat Cahjcis fegmenta ferrPta, 
dentlbus gianduilferis obfefla. Petata lin' olis nigrls 
notata, C«py.' ouata-oblonga. Sem. rubra. ' 

I021. * Hifpericum floribus ttigynls, calycibiis ferratc- pulchrum» 
glandulous, caulT- tereti, folils amplexicauilhus, cor- 
datis, glabrls linn. Syft. p. 702. n. 35. Fl. Dan. t. 

75- 

Hyperlcum minus ereflum. C. B. P. p. 279. 428 CIASSIS XVIII. POLYADELPHIA^ TOLYGVNIA. 

Schones lohanniskraut. Germ. Upright, or Fair^ or 
beautiful St. yohn" s- Wort. Ar\^\. Mille-fertuis joli 
cu luijant; Le heau Mille'-pertuis. Gall. 

In lyluis ficcis elatioribus paffim im 5/f»zz, fedra* 
lius. Fl. lun. Aug. Perennis. 

ObJ. CoroUae petala. flaua, punclis purpurafcentl- 
bus phoeniccis lubtus plcta. Caul. ere£tus, teres, 
glaber, ex rubello- vlridis. Rami oppofiti. FoJ. 
feffilla, cordato-ouata, obtufa, integerrima , defle- 
xa. Flores folitaril, leffiles, alii breulter peduncula- 
ti, terminales. CLAS- 42S? 

r^ ■. ■_ . rp. Clafffis XIX, 
SYNGENESIA. A. FLOREHERMAPHRODITO. 

AEQVALIS. 

a) Flores femiflofculi : coroUis vniformibus^ iigulatis, 

364. CICHOREVM. L. G. looc. Wegwart f. Clcho- 
rieii. Germ. Succory. Augl, Clchoree. GalJ. 

1022. ^ichoreum floribus gemlnls fefnilbus, follls run- Intybus. 
clnatis. linn. Syft. p. 722. boepim. n. 223. blackw, 
t. 177. et 183. 

Var. fi. Clchoreum flore albo. 

Pharm. Cic/iorei Radlx, Flores, Semlna, Herba. 

Gemeiner Pi'egivart ; wilde Cichorte\ Feldcichorie ; 
FlihidUiufte\ Sonnejiivendel\ Feldfotwemvirbel. Germ, 
JVild Cichorij ; fVild Stjcorij. Angl. Cichoree fauva^ 
ge; Endivc coimnun; Cichoree des boutiques. Gall, 

Ad agrorum margines, vlas publlcas et luxta fepes 
vblque : porro In locls campeltrlbus aprlcls et In col- 
llbus clrca Vrbem ambulacrisque etc. coplofe. Ftor. 
lun. — Sept. Perenr.Is, 

Vf. Radlx fpontanea magls amara praeflat In me- 
dlclna culta, dulclor vero fatlua, quae in noftra- 
tlbus hortls oleracels frequenter occurrlt, acetarlo- 
rum loco In dellclis eft> Radix quoque in taleolas 
fecla et aere exficcata fuccedaneum Caffeae in multls 

reoio- 430 CLASSIS XIX. 

reglonihus. Folls tenera fecantur pro fatura herba' 
rla, lapida, amaritie grata. 

Endiuia. I023. Cichorcum Rov)b\is folrarlls pedunculatls , folils 
inte.gris, crenatis. hnn. Syft. p. "2j boehm. n. ^24. 

ELACKW. t. ■'J'S. KERN. B. II. p. H6, t. ^ . 

Var. «e) Clchorium Endlula foliis oblongo-ouatij, 
dentatis. spielm. Oltr. I. p. 53. n, 1. 

intybus- fatlaa, latlfolia f. Endiuta vulgarls. 
C. B. P. p.' 155. 

/3) Cichorium Erdlula folilspinnatlm iacinla- 
tis, iaciniis latlufculis hyberna. spielm. 1. c, p 54. n. 
2. var, <K. 

Intybus crifpa. C. B. P. p. 125. blackw. t. 

378- 

y) Cicbonum Endiuia fohls plnnatim laclma- 
tls, neruo euidenter m ramos dluiib viridi. spielm, 
i. c. p. 5-. J. ^ _ ^ ■ 

Cichorium crifpum, anguftlfolium. boerh. 
Ind. Alt. I. p, 91. 

Pharm. Erdiuiae Semin^^, Herba. 

Aridivie f. Endivie; fi-^interendivie :. h) breithlht' 
triclite JVintereiidivie\ jckhckte IVinterendivie \ fi) 
ivilder F/interendivien , gemeine Endivie \ grofikrauji-' 
ge i-Vinteretidivie; y) kleinkraufigtc fVinterendivie. 
Germ. Endive; a) Broad kaved, Endive ; fi) Cur- 
led - leaved Endive ; y) 'N.trroiv - lenved curled Endive. 
Angl, Endive; Cickoree Endivec "« ioiue ; (y.j S:a- 
riole ou ScaroUe ; fi') Cickoree blonde frijee ; y) Ci- 
chorce de Meaux, G"!!, 

In hortls et agris nleraceis bae 3 varletates fre- 
quenter occurrunt, Annua -t Biennis. 

Vj. Folia acetariorum olerumque more praeparan- 
tur in cuUnis et a noOratibus lubenter comeduatur. 
Haec et antecedens fpecies inter Olera efculenta in 
laponia quoquereceptae funt, *) 3^5. 
.*) vid, Tlmnhsrg. Fl. Inpon, p. 304. SYNGENESIA. AEQVALIS. 43 1 

365. HYPOCHAERIS. L. G. 997. Sau- f. Ferkelkraut 

Germ. Hauckweed. Angi Poicelle, Herbe a 

rEpervIer. GaU. 

1024. * Hypochaeris caule fubnudo : ramo folltarlo, fo- in^culata. 
liis ouato-oblongis, Integris, dentatis. linn. Syll. p. 
721. n. 48. 

Hieracium alpinum latifoiium hirfutie in canum flore 
magno. C. B. P. p. 128. 

Hieracium alpinum foliis dentatis, fiore magno. 
HALL. Heivet. p. 760. t. 24. 

Ackyyopkorus maculatus, scop. Carn. H. p. 216. n. 
986. 

Pharm. Cofiae Herba. 

Geflecktes Hahichtkraut 1. Ferkelkraut\ Cofienh-aut. 
Germ. S-potted Haivk • fFeed. An^l. Porcelle tachetcc, 
Gall. 

In fyluis pratenfibus vmbrofisque in der Kamnte- 
rei^ bei Machertt; in derTiglitzbei Diiben, im Hege- 
Qraje bei Kri-pk^.ne , in fyluis quoque elatiorlbus im 
Bieviz paffini. Fl. lun. lul. 

Vf. Folia coquuntur, vt Brajpca., in cibum a Smo- 
landis. Herba recens Equis fapidiirima, ficca minus. 
Linn. *) 

JO25. * Hypochaeris calycibus oblongis, Imbricatis, glabra. 
caule ramofo , nudo, follls dentato - {inuatis. linn, 
Sylt. p. 721. LEYS. n. 769. Fl. Dan. t. 424. 

Hieraclum minus, dentis Ltonls follo fubafpero. 
C. B. P. p. 127. 

Glattes Sau- f. Ferkelkraut ; kleines Ferkelkraut ; 
Schweinscickorien. Germ. Smooth Hawk - IVeed. An<g\. 
Porcelle douce. Gall. 

In pafcuis {iccls hititer Kriphiinc an der Prellheida 
auf detn Tiefc-ifeer Antheiie atque in campls arenofis 
paffim. Fl. lul. Aug. 

J026. Hypochaeris follis runcinatls obtufis , fcabri?, radicata. 
caule ramofo, nudo, laeui, pedunculis fquamofis. 
LiNN. Syft. p. 721.^.4. BOEHM.n. 225. H. D««. 1. 150. 

Lang- 

") Eiusd, Fl. Suec. p. 371- n. 708, 432 CLASSIS XIX. LangiftirzUchtes Ferkelkraut. Gerni. Long-rooted 
Hawk-fi'eed. Angl. Porcelle radiqueiife; Herhe a 
VEpetvier. Gall. 

In pratis, pafcuis atque fyluls abunde, et cuni 
Crefi Tectorum vhique reperitur. Fl, lun. Aug. 

566. TRAGOPOGON. L. G. 984. BocT<sbart. (urm. 
Goat's-Beart Angl Barbe de Bouc, Gall. 

|>ratenfe. 1027. Tragopogen calycibus corollae radium aequantl- 
bus, foliis integris ftiictis. linn. yft. p. -09. 

Tragopog-onfoliis carinatis, amplcxicaulihus, gra- 
mineis, flore luteo. boehm. n. 205. kern. B.I. p. 49. 
tab, 66. 

Fharm. Barhae Hirci Radix, Herba. 

^Vildcr - gelber Bockshart ; PViefenbockshart ; 

fFolfsbart; ivilde Haherivurzel\ lofephhlunie \ Mor- 

' genfiern\ ivilde Scorzonere. Germ. Yelloiv Mca- 

dozv Goats- Beard , or Greater Bucks - Beard. Angl. 

Serfifi., ou Salfifix des pres\ Barbe de Bouc. G-W. 

In pratis et ad vias, pairim im grinmtfchev Z'vin- 
ger und atif der P^ifiei, atque incoUibus circa Vrbem., 
Fl. lun. — Aug. Perennis. 

Ohf. Planta primo maneeuigilat et circa meridiem 
obdormit; qua de re liae.. in Anglia ruricolis appel- 
latur Go at a hed at noon , or Sleep at noon^ i. e. ge- 
he zuMittagzu Bette f. eui Mittagsfchlafer. 

Vf Kadices ante caulefccnti«m eif-lae ^fpara'^1 
more coquunturet cibum exhibent fapidum, gratum 
atque nutrientem. 

porrifoliuini 1028- Tragapogon calyclbus corollafe radiis longioribus, 
foliis integris ftriclis, pedunculis fuperne incraflatis, 
corollufis anguftiffimis truncntis. link. Syft. p. 710. 
LEYS. n. j~2. Fl Dan. t. 797. 

Porreyhlattrichtcr Bocksbart: Hafenvurzel; hhiie 
Hiiherivurzel ; Artrfi. G rm. Purple Qoais Bcard. or 
Salfify. Angl. Cercifi ou Salfifix comiimn. Gall. 

in coUibus clrca vrbem palhm et in hortis copiofe. 
F.L lun. lul. 

Vf S Y N G E N E S I A. A F, Q V A L I S. ^3-5 

Vf Radlces ad ncf taria in Anjiia adhlbentur et 
vaiiis clbis adniixtae coquuntui-. 

367. PICRIS. L. G. 986. Bltferkraur. Genn. OK-ton- 

gue. Angl. Plcrld-^. Gall. 

1029. Picrif perlanthlls laxls, follis integrls, peiiuncu- Hie.acioides 
lis iqaamatis In calycem. linn, Syfl. p 71 1. 

Picris calycibus nudls, follis amplexicauilbus, 
ouallbus EOFHM. n. 20 . 

HahiclitkratitHlniJiches Bitterhraut i. Cojlenhraut. 
l-VaUhabicktkraut. Gerin. YelJow fucconi , or Rough 
} laivktveed. An^].. Picride E^perviere G li. 

In aoils montofis et agrorum marg;inibus, Flor. 
lun. — Aug. 

368. TAR AX >CVM. wiLDEN.p. 2*1. Monchskopf. 

Germ. Dandelion Angl. PKTeniif. 
GaU. 

■«•- 

1010. Taraxacurn fquamls calycinls extt-rlorlbus rpfie- ^^''-'"^•^^* 
xls, foliis runclnatis acute dentatis glabri-. wild^n. • 
Prodr. Berol. n. 772. wigg. Primit. n. 5 5. rqth, 
Germ. I. p. 33 . boeiim. n. 218 

Hedifmiois Taraxacmn calyces fquamae exterlores 
et imae reflexae. scop , Carn. Ed. 2. n 05-'. 

Lcontodo7i Taraxacum c^lyns fquamislnferne refle- 
xl , foiils runclnatis, dentlculati!s, laeulhus. linn. 
Syft. pag. 715. ELACKW. t. I. et 501. Fl Dan. tab. 

Vtir. «) Taraxacum foliis angufiiorlbus et paruni 
Inclfis. ,. 

/3; Tnraxacum follls angufllorlbus. 
Pliarm. Taraxdci Radlx, Herba. - 
Gewohnlicher Ldivenzahn\ Biitterhhme ; Dotter- 
hhme ; Hunde^4uine ; Hundslatfidi ; Eijerhhime ; 
M'6nchskopf\ Pappenhlume\ Pappenkratn; Pfaffen- 
hlatt; Pfaffe7:diftel; Pfaffenrohrlein Rdkrleinkrant^ 
Seichhlume. Germ. Common Dnndelion, Angl. Pijfen- 
lit commun; Dent de.Lion. Gall. 

E e It 434 r, LASsis XIX. In priitls, pafculs, verlurls, pomarlls, feplbus, 
hortis, nemorlbus et locis flerlllorlbus vblque fre- 
quentllfime. Fl. Aeftate tota. 

Ohf. Pappus longiffime ftipltatus fimplex. 

Folia prlmo vcre eMimpentia ad Acetarla colllgun- 
tur Holmiae, vti apud noftrates. Obvlmdlureticsra 
Le&iminga vulgo dicltur et a papplsli) capltulum col- 
lectls CorGva Moiuichi audit. E radiee et herba re- 
centl vernali tempore exprlmitur fuccus In cachecli- 
cls rnorbis praeilantlflimus. Radlces quoqueCaffeae 
fuccedaneum exblbent et florum capitula claufaCap- 
^ parldum more praepararl poflunt. 

369. LEONTODON. L. G. 991. Lowenv.ahn f. 

Mdnchskopf. Germ. Dandellon. Angl, Plffen- 

llt. GaU. 

autumnale. 1O31. L^o?;rociow caule ramofo, pedunculis fquatnofis, 
foliis lanceolatis dentatis , Integ-errimls , glabrls. 
LiNN. Syfl. p. 715. n. 6. BOEii.M. n. 222. {ivLhScorzo- 
mera}. 

Herhjlldwenzahn \ fchtvarz f. hdein flahichtkraut ; 
}ileinhhimi\^es falfches Hahichtkraiit ; Hafenlattich, 
Germ. Autimnal Dandelion. Angl. Pijfenlit Amom- 
ne. Gall. 

In psfculs, pratis, hortls, fyhils et ad fepes horto- 
rum frequens, Fl. lul. — Sept. Perennis. 

hifpidura. 1032. Leomodon calyce toto erecto, folils dentatls, in- 
tegerrlmls, hlfpidis; fetls furcstls. linn. Syfl. pag. 
715. n, 8. BOEiiM. n. 217. (fub Taraxaco). Fl. Dan. 
X. 862. 

Scharftr f. horfligcr Lotven^zahn. Germ. Hifpid 
Dandelicn. Angl. Pijfenlit rude. Gall. 

In pratis, verfuris an den Teichen bei Lindenau^ 
nach der Tabacksmiihle et In nemorlbus e. g. im Uni' 
verfitdtsholze etc. Fl. lun. lul. Perennls. 

hivtum. 1033. Lfo«rocfo« calyce toto erecto, folils dentatls hlr- 
tls, fetis {impliciifimls. linn. Syft. p. 715. n. 9. 

Ta^ '^ SYKGENES-IA. AEQVALIS. 435 

Taraxacum foliis arperrimis, fere If inofis, pinnato 
finuatis, pappo plumofo. boehm. n. 2 '.9. 

Stvu-ppiq^tcr f. raiiciur Ldwe?izahn. Germ, Rough 
D a»cielio7i. An^l PiJJcfiUt heriffe. G^.IL 

In fyluis, p mariis et ad lepes frequenter. Flor, 
lun. ^ug-. Peie if is 

Ohf. FoUi rigiiula, quafi arida, laciniis o'>lI. 
quis. Calvcls foliola extrcma bafi vtrinque dilatata 
medlante plica. 

370. SCORZOMER\. L. G. 98^. Skorionere, Germ, 
Vipcrsgials. Angl. Scorfonere. Gall. 

10^4. Scorzonera caule fuhnuda, vrilfloro , foliis lato- h":iiilis. 
ianeetWatis, neru^l^s, piani-:. linn. SyH: p o. n 2. 
jAHN n. 17. Fl.Dan.t. 8l6. jacq. Flor. Aufir. V. 
I, t. 36. 

Ph u-m. Scorzonerae Radix, Herba, Semlna. 

IVilde niedrige f teiitfche Skorzoncre; teutfche 

Skorzonerenwurz ; Scklangcnivnrz ; Schlangemnord ; 

Nattermilch Vipermvurz Ger 11. Dtvarfbroad lew 

ved Viper^s Grafi. \ngl. Botnbarde^ ou IwpetiteScor- 

fonere. G<ll. 

In fyluis elatioribus . im Bieniz paflim, im Hcge- 
p-afe bei Kriphane. Fl. Inn. lul. Perennis. 

Vf Radic.-s pratls vald^: moleftae ad cibum aeque 
ac Dauci et Pafiinacae idoneae , ^t rite ficcatae m 
puluerem redaftae pro pane inferuiunt. 

\0-i,'- .* Scorzonera caule ramnfo, foliis amplexicaulibus liifpamca. 
integris ferrulatis. linn. Syft. p 711. n» 4. blackw. 
t. 406. 

Scorzonera latlfolla finua^-a. C. B. P. p. 275. 

Pharm. Scorzoverae Radix. 

Skorzonere\ Salfifi; Schlangenwurzel; Schlan^en- 
grafi. Germ. Broad ftnuated- leaved Vipers Gr<ifs. 
Angl. ScorJonered'Efpagne\ Salfifi, ouCercifidEJpa-, 
gne. Gall. 

Tn hortis et agris Inter olera haud infrequens. FI. 
Aeftate, Perennis, 

¥es yf' 43 5 C L ASSIS X IX. 

Vf. Kadlces Scorzonerae pariter ac Barhae Hircim 
culinis frequenter adhlbentur vnenfisque apponuntar 
in aqua ellxatae, cum tali embammate , quali vti lo- 
lemus adafparagos. Succus e radlce recenter exprcf- 
fus olim connnendatus eft contraftrpentum idum. 

anguftifolia. Io;6. * Scorzonera foiiis fubulatis integ-ris, pedunculo 
incraffato, caule baii vlUofo. linn. Syft. p. 711.11,7. 
SciiOLL. Barb. n. 62Q. 

Scorzoneia anguilifolia prima. C. B. P. p. 275. 
Schvialbiatrigc Skorzonere. Germ. Nnrroiv leavcd 
Hnngarian Vifcrs-Grafi. Ang!. Scorfonere JnbiiJec. 

Gal!. 

In fyluis gi-amine laroiore veflitis, im Hegegrafe 
hei Kri"pk.'.ve., in der Kiimmerei hei Naucndorf.^ paffim. 
Fl. lun. — Aug. 

Ohf. Caul. bafi ramofus, caeterum fupeiiora ver- 
fus fimplex, fere lannginolus. Folia radicalia latius- 
cula, bofi lanuginofa ; caulina Hnearla, fubuLata. Fe- 
dunc. terminales , verlus liorem crafilores Iplo caule. 
CoroUa lutea fubtus purpurafcens, longltudine ca- 
lycis. 

hciniata. 1037. Scorzonera follis iinearibus dentatis acutls, caule 
erecto, calyclbus fquamls patuio - mucronatls. limn. 
Syfl. p- 7H. n. 10. 

Scorzoncra folHs ar.gnfLiflimls, Imls rariter iemi- 
pinnatis, reliquis integris , caule foliofo. boehm. n. 
y82. jAcq. Flor, Auftr. Vol. 4. t. 356. 

Zerriffene f. ausgejchnittene Skorzonere, Gexm.yag- 
' ged- leaved ^German Vifcrs-Graji. Angl. Scorfonere 

laciniee. Gall. 

In apricis gramine tenui veflitli, vor dem grimmi- 
fchcn Thore, dem Gerichte gegen iiber, oHm Cel. 
1 ' EOEHMER invenit; nunc quoque ad Schonfeld, ad 

vias et alibi vbique, Fl. lul. Aug. Annua. 371- SYNGENESIA. AtQVAHS. 437 

371. CREPIS. L. G. 993. Grundfeile ; Plppau. Gervi. 
Bafcard-Hackweed. .'i.vg/. Crepide. GaU. 

3 0?8' * C/vprV inuolucris calyce longloribus: fquamls t).'.rbata. 
fetace?s fpariis. linn', Syft. p. 719. n. 3. 

Hieracium proliferum falcatum. C B. P. p. 128. 

Baniger Pip-^Tau; Ckrijlange. Germ. Yellow and 
■purfle Haivclaveed. Angl. Crepide harhue. Gall.' 

In Sicifiae, Meffinaearenofis etmarltimis habitat:In 
noftratlhus contra hortis valde frequens et ibldem 
nunc qunu fponte prouenlt; In ruderatis paffim quo- 
que occurrlt. Flor. lun. In Scptembrem vsque. 
Annua. 

Ohf. Calyx exterlor corollalonglor. Planta florens 
Ociiliu Chrifii appellatur liortulanls. 

1039. Crepis foWis lanceolato -runclnatls, iefllllbus lae* te£lorum. 
vlbus, Inferlorlbus dentatls. linn. Syfl. pag. 719. n. 

II. BOEH.M. n. 213. 

Daclipippauy hleiiies Hahichtkraut. Germ. Smooth 
fuccorif Haivlaveed. Angl. Crepide, ou Fufelee da 
toits. Gali. 

In agrls inter iegetes, murls, omnlbus teclls etcol- 
llbus limoiis atque in hortls vblque. Fl. lul. Aug. 

1040. Crepix follls runcinato-pinnatlfidls, fcabrls: ba- biennis. 
fi fuperne dentatls, calj^clbus muricaiis. linn. Syfl'. 

p. 719. n. 12. sciip.EB. Splcil. p. 16. n. 918. 

Ziveijahriger Pipvau f. Gruudfefie ; gelhe Cicho" 
rien\ gejuein Idein Hahichtkraut. Germ. Greatefi 
Uaivkiveed. Anel. Crepide verte ; Fufelee hifinfiuelle. 
Gall. 

In pomarlis pratls ficclorlbus, in collibus circa vrbem 
ct agrorum veriurls. Fl. lul. Aug. Perennls. 

1041.* Crepis follls r-idicalibus runcinatis, caullnls Diofcoridis. 
haftatls, calyclbus fubtomentofis. linn. Syft. p. 720. 
n. 14. 

, Hieracium mslus ereclum anguftifolium, caule 
laeul. C. B. P. p. 127. 

E e 3 Dio- 438 cLASsis XIX. 

DioJcoridif-Pi-ppau. Germ Common fuccory-lea- 
ved Baftard Hawkweed. Angl. Creptdt de Diojcori' 
de Gall. 

Ad fepes, in aggeribus et coHibus vblque. Flor. 
lun. lul 

Obf. Flores lutel, magnitudine Crepidis Tefiorum. 
Foli-a radicalia pinnatlfida; cauhna intriora denticu- 
latn, fuperlora ac ra^wea contra linefivia , integerrinia, 
iefliua, hsft'ita, bafi binls auriculis emirieniibus In- 
firuclia, margine paululum reflexa, omnla iaete viri- 
dia, glabra. 

372. CHONDRILLA. L. G. 9P9. Chondriile. Germ, 
Gum Succory. Af^gl. Condrile. Gall, 

iimcea. 1042. Ckondrilla foVns radicalibus runrinatls, caulinls 
linearibus integrls. linn. Syft. pag. 713. boehm. n» 
206. JACQ. Fior. Aultr. Vol. 5. T. 4,25. 

Binfeuartige CkondriUe; Sandkabichtkraut Gfrm. 
Rnfhy vifcous Gum Succory. Angl. Condrile jonciere, 
Gall. 

In agris culti« eorum pvatorumque marglnlbns, e. 
g. inter Lindenau et Leutfck durck dem /-/o/ze, ad 
viain nack Burgkaufen, hmter dem Bieniz^ Flor. lul, 
Aug. Perennls. 

373. PREN^NTHFS. L. G- 990. Hafenftrauch. Germ, 
Wild Lettuce. Angl Prenanthe. GalJ. 

purpurea.,104:?. * Prenamhes flofculls qulnis, foliis lanceolatis 
denticuiatis. link. Syft. pag. 714. Jacq. Fior. Auftr, 
Vol. 4. t. ;^07. 

Prenanthes montana purpureo-caerulea mlnor. 
C. B. P. p. 123. 

Purpurrothcr Hafenjlrauck. Germ. Prenanthe purpu- 
rine. Gall. 

In agris inter fegetes, zivtfcken Meckcrn et fVah- 
ren paflim mihi occurrlt.in fvlul'; elatioribus umbro- 
:fisqne im Biemz\ in der Prellkeide, paflim. Flor. lul. 
Aug. Annua. 

Ohf, SYNGENESIA. AEQVALIS. 439 

Ohf. Antherae cylindricae purpurafcentes, in fe- 
quente flauae ; Styl. i, purpurafcens, in murali flaui- 
cans. Stif^ma iterum in noftra purpureum: Ligulae 
Corollae retrorfum reflexaepuipureae, flriatae, tubo 
aibido glabro gaudent. 

1044. Prenanthes flosculls quinis, foliis runcinatis. '^uralis. 
LiNN. Syfl:. pag. 714. schreb. Append. n. 11 68» 
Fl. Dav. t. 509. 

Pharm. Ckoiidrillae Veterttm H~erba. 

Ma.ucriiafcnjirauch:, Mauerjalat \ ivild Sommerkraut. 
Germ. /Vall u-ild Lsttuce. i\ngl. Prenajitlie des mu' 
raiUes. Gall. 

In nemoribus vmbrofis, imLij^kler Holze, imBie- 
7tiz^ im Univerjitats-Mackcrfchin Holze^ iii derKam- 
vierei bei Kripkane etc. copiofe, FI. lun. — Aug. 

374. LACTVCA. L. G. 988- Lattich, Salat. Germ. 
Lettuce. Angl Laitue. Gall. 

1045. La&uca foliis rotundatis; caulinis cordatis, cau- (atiuac 
le corymbofo. linn. Syft. pag. 715. n. 3. boehm. n. 

220. ELACKW. t. 88- 

Var. A. LTctuca fatiua. C. B B. p. 122. 
B. Lactuca capitata, C. B. P. p. 123. 

1. a) Lacluca capltata, capitibus maioribusviri- 
dibus laxls. sfielm. p. 14. n. 7. 

b) Lacluca capltato. capitibus maioribusver- 
fus marginem raaculls rubrls Jparfis. spielm. pag. 15. 
n. 8. 

c) Lacluca capltata, rubro variegata, foliis 
oblongis. spielm. p. 15. n. 9. 

d) Lactuca capltata, capitlbus magnis viridi- 
bus. spiELM. p. 14, n. 5. 

2. e) La6luca capltata, rubro varlegata, follis 
rotundis. SFiELM. p. 15. n. 10. 

f) Lac"cuca cnpitata, rubro variegata, maculi.s 
rubris ktioribus. spielm. p. 16. n. 12. 

3. g) Laclaca capitata, capitibus paruis flauis, 
SPiELM. p. 13. n. I, 

E e 4 h) La- 44*^ CLASsis XIX. 

h") Lacluca capitata, caplubus magnis fiauls, 
fcHIs rugi^fis. spiELM. p. 13. n. ^. 

i) Laclucfi capitata, capltibus magnis flauis, 
foliis minus l>ullatis. spielm. p. 14. n. 4. 
C. Lacluca crlfpa. C B P p. 12^ 

aj Lacluca capitata crifpa, capitlbus vlridl- 
bns mlnqrlbus. spielm. p. i 6. n. 3. 

b) Lacluca capta^^a crifpa, caplilbus malorl- 
bus vlrldibus. spielm. p. 16. n. 14. 

c) Lacluca capitita, foliis contortls. spielm. 
p. 17. n. 15. 

P]}arm- LaCiucae Sem'na, Herba. 
Gcmeiner Sallat; Latticli\ Gartenfallat. Germ.. 
Garden Lettuce. .Xngl. Laitue ordinaire. Gall. \) 
Gemeincr 1. zalimer Sallat f. Latttck. Germ. Commojj^ 
or Gardcn Letttice , or Lapped Lettuce. A\i^\. Laitue 
ii couper. Gall. B^ Gemehier Kopffalat. Gtnn. Cabba- 
ge Lettuce. "Xng! Laitue pommier. ouen tete.^^^^&W.h) 
fVinterfalat\ gelber ■ rijiterkopf. Germ. fVliitcDiitck 
Cabbage Lettuce. Angl. La grofe Rnuge. Gall. c) 
Berliner Kopf; Grofadmiralfillat; Frifebuhr ; Einer 
frifit mtck nicht. Germ. Grand Admiral, or Greetad- 
mirable wkite Cabbagc Lettuce. Angl. Laitue la grojfe 
Allemande, ou Ijnperiale; Pomme de Balin. d) Grii- 
ner Fraklfallat'. Germ. La Parefetije. Gall. e) Fo- 
reUenkopffallat; ForcllenfaUat. Germ. La Sanguine, 
Gall. f J Rother M^^interkopf Germ. La Pafjion. Gall. 
g) Friiker EijerfaUat; Montrce; fruker Steinkopf 
der Strajlburger. Germ, Small early green or wkite 
Bj.11- Cabbage Lettuce, Angl. Laitue la petiie Crepe, 
' oii petite noire., ou courte; la Ba^nolet; Printaniere ; 
Des.rebc ; la Crepe blancke, ou rande. Gali. h) Gelber 
Prakljailat. Germ. George blonde. Gall. i) Grofer^ 
geUjtr, kraufer Montree. Gerni. La gyojfe George; 
Laitue verd.c. Gall. C) Kraufer Sallat. Germ. Curled 
Lettuce ; Dwarf curled Lettuce. Angi La cabue, oii 
la crepue. Gall. a) Kleiner kraufer Sallat. Germ. Peti-^ 
ie Crepe. Gall. b) Grofier ' kraufer Sallat. Germ, 
Long curled Lcttuce. Angl. La grojfe crepe. Gall. c) 
KapucinerfaUat; Eolouncferfdlat: SrkraubenfVat Gi^-m. 
Qai^uckin Lettuce. Angl, l^aif^e la longue f^tJlce.GaW. SYNGENESIA. AEQVALIS. 44^ 

In ruderatis aggpvibus, collibus circa Vrbem etin 
agris cuUis inter olera pafHm ; vorit tatcs autcm oni- 
iies in horcis et {'gris oleraceis maxime coluntur, Fl. 
Aeftare. Animae velEienr.es. 

Obf. Primo Vere xo\\?iLa8ncac tenclla incibum re,- 
cip^untur, Gernianis Stechfallat, Argf-ntorateniibus 
Stf.ujallat , et Gallis Capucme audiunt. Lactuca 
lam int r antiqulfljina oleracea enumevataefl. Apud 
prifgps enim Romanos in primavils deliclis fuit iaepe- 
' que coenam nchoarunt ; Claudere quae coenas Laffuca. 
Jblehat anurnm^ Dtc miki^ cnrnoflras ivchoat llla da- 
fest Martiaiis Apud nos herba pierumque come- 
di iolet recens er cruda cum oleo, aceto faieque prae- 
parata. Coquiturveio pnflim iicuti alia olera ettunc 
tenerrim''. fit mi- us vero fjpida. Caeterum LacVuca 
facilis digellionls, et fi velperi edatur, tunc tranquil- 
las facit nocles. 

C46. Lathica foliis verticillatis carina aculeatis. linn, Scariola. 
Syi^. p. 71;?. n. ,. BOEHM n. 221. 

La^uca foliis Endluiae C. B. P. p. 122. 

Var. a) Lacluca roinana j^folils meditullio coe- 
lintibus'» foliis vlridibus. spielm. p. J". n. l. 

b) Laftuca romana,foiiIs euidentcrad luteuni 
colorem accedentlbus. spielm. p. i". n. 2. 

c) Lactuca romana, foliis rubrls maculatis, 
colore dllutiore. spielm. p. is. n. 3. 

d) Lacluca romana, follis rubro macula*Is, 
paaculis magis faturatLs. spielm. p. i8- n. 4. 

J-ViJder Latticii\ zcelfcher Sallat; Endivienlattich; 

Bindfallat; BandfaUat. Germ. Cos Lettuce. Angl. 

Laitue Scariole. Ckicon^ ou Laitue Romaine. Gall. Var. 

a) Grilner Sommerendivienfallat; langer Sojumerendi- 

vie\ BindJaUat\ griiner £. gclber welfcker Sallat der- 
Strajiburger. Germ. Green Cos-Lettuce. Angl. Cki^ 
con vcrd, ou dikijver. Gall. a) fFciffer Soiimerendivien" 

fallat ; weifjer Fnffauer. Germ. Verfailles.t or Uprigkt 
uikite Cos Lettuce. Angl. Ckicon blond. Gall. e) Fo- 
rellen- Bandfallat. Germ. Aleppo Lettuce ; Spcdded 
Cos - Lettuve. Ang\. Ckicon -pannacke ; Flagelle; Lai- 
tuc de Silcjie. Gall d) Rotker Bandfallat; Bolognefer 
E e 5 rq^ 44» CLASSIS XIX. lother Sallat. Gevm, Red Cos-Lettuce. Angl, Chicon 
rotige. Gall. 

In lisdem locis cum priorlbus praeprimiscoluntur. 
Specles ipia contra incolllbus circa Vrbem, adfepes et 
agTorum margines haudinfrequens.Fl.Aeftate. Annua. 
Vfus vt in antecedente. 

virofa. 1047. * haSluca foliis horizontaHbus carina aculeatls 
dentlbus. linn. Syft. p. 713. n. 5. leys. n. 788. ' 

Pharm. LaBucae virofac Herba. 

Gifiiger Lattich', Leberdifiel; ivilder Sallat.Getm. 
Laitite vemnenfe, oufauvage.G^W. 

Ad fepes et In coUibus clrca Vrbem et ad foffas 
paiTim. Fl. lun. — Aug. 

Obf Pianta narcotica lis excltat ebrletatemt, qui 
herbam edunt. , 

faligna. 1048- Lrtf/acrt follis haftato-linearibusrefllHbus, carina 
aculeatis. linn. Syft. p. 713. n. 6. schreb. p. 17. n, 
91H. JACQ. Flor. Auftr. Vol. 3. t. 250. 

La^iueafylueftvis altera, angufto fallgno folio, co- 
fta alblcante. Rvpf. len. Ed. Hal. pag. 207. tab. 4. 
optlma. 

Weidenlattich. Germ. Laitue a feinlles de Saule. 
Ga!l. 

In muris collapfis Llpliae in dem grinmifchen Zwin- 
ger prope Tem^phim St. Pauli et In colllbus clrca Vr- 
bem etc. In fcroblbus Inter Lutzen et Markranflddtt 
hei Ketfchau. Fl. Aug. Sept. 

375. HIERACIVM. L. G. 992. Hablchtkraut. Gernu 
Hawkweed. Angl. Epervlere. Galh 

* Scapo mido vnifloro. 

Pilofdla, 1049. Hieracium foliis Integerrimis , ouatis fubtus to- 
mentolls, ftolonibus repentlbus, fcapo vnifloro. 
linn. Syft. p. 716. n. 7, boehm. n, 21 1. blackw. 

t. 365. 

Pharm. Auriculae Miiris f. PilofeUae Herba, 

Klein SYNGENESIA. AEQVALIS. 443 

Kleitr Miiufedhrchen', gtlbes Matifedhrlein^ kriechen- 
de PilofeUc\ Nagelkraut. Germ. Cotnmon creeping 
Mozifecar. Angi. Eperviere Filofellc^ ou Orcille de 
Souris, ou de Kat. Gall. 

Jn aiidis, liccis, campeftrlbus nack Sdidnfdd^ et 
collibu>, auf dem Gickerlmgsherge, in det Satsdgrnbc^ 
aufden Birgai ante Meckern et alibi copioie. Fior. 
Mai. '^^^g Perennis. 

Huius ridicibus Herbae Coccus adhaerere polonl' 
cus fertur. linn. 

^* Scapo nudo multifloro, 

10:0. ///fr<7cz?m foliis integris ounto-oblongis, ftolo-^ubium, 
nibu- repeniibus, icapo nudo multifloro. linn. Syft. 
p, 716. n.8' scKREE. Spitil- p. 16. n.916. 

Vngewiffes f. gluttes Hahichtkrant. Germ. Motife- 
ear Hinvkiveed. ^n^l. Eperviere doutcufe. Gall. 

In nemoribus ileriiibus im Ut^iverjitatsholze ^ im 
Bieniz, im Macherfchen Holze , in der K tnmerei hei 
Nauendorfetc. Pabulum oulbus bonum Fl. lun. 
lul. Perennls. 

1051. Hieracium {oVus lanceolatis Integris pilofis, fca- cytnofum* 
po fubnudo bafi pllofo , floribus fubunibellatls. 

LiNN. Syft. p. 716. n. 10. BOEHM. n. 216. Fl. Dan. 
t. 8 1 o. 

Langes Hahichtkraut. Germ. Ctjmofe Hsifhfeed, 
Ano"l. E^perviere a houquet. Gall. 

In fyluis, iin Kleindolzigcr ^ Skeuditzer Holze; m 
pratorum terminis hinterdcm Kohlgarten, vordcmFc- 
tersthore hei dem Ptdverthurme ^ auf den Gonneivztzer 
Sc/jflnzen et alibl. Fl. lun. — Au^^. Perennls, 

1052. * Hieracium follls inteo-errlmis lanceolatJs, ftolo- Auncula» 
nilus repentibus, fcapo nudo multlfloro. linn. Syfv. 

p. ' 16. n 9. leys. n. 793. 

Grofies Maufeohr. Germ. 'Narroiv-leaved Hawk' 
ueed. Angl. Eperviere oreille. Ga'l. 

In campis 5 pafcuis et agrorura verfuris frefjuens^ 
Fl Mai. — lul. Annua, 444 cLAssisXIX. 

*** Caule foJiofo. 

muroiuni jo---^. Hieracium caule raniofo, folils radlcalibus oua- 
.tis, dentatjs; caullno nilnore. linn. Syft. p. 717. n. 

21. BOEHM. n. 212. BLACKVV. t. 538- 

V&r.Viieracium laciniatum , folils ad bailn longe 
dentatis. 

Pharin. Palmovariae gallicae Weth^. 

Mauerhabichth.raut ; franzofijch hrwgenkraut. Var. 
Btichh.ohl\ Buchlattich. Germ. J-Vall Hawktveed^ or 
Frc7iil Lwigivort. Angl. Eperviere des murailles , ou 
Piihuof!aire des Fran^ois. Gall. 

In murls vbique, porro im RnfejithaJe^ GojJiJetvi- 
tzer- Zfchocherifchcji Wolze etc^ var. in aggerlbos ad 
Scopam reperl. Fl. lun. lul. Perennls. 

fyluaticumi io5-?. * HzVraczw;» caule ramofo foliofo ; foHIs radlcall- 
bus ouatls, petiolatls, caulinis fefiTilIbus : pedunculls 
muitlflorls. Gouan. illuftr. p. 56. ketz. In Obf. Bo- 
tan. Fafc. I. p. 27. n, 90. linn. Syfl. Ed. R. T. 111. 
p. 64.3. var. ,<3 

TVald Habichtkraut. Germ. Eperviere des forets. 
Gall. 

In fyluls (iccloribus et elatloribus im Biejiiz, Uni- 
vejfitiitsholze, bei Leurfch et allbi frequens. Fl. lul. 
Aug.- 

paludofum. 1055. HitTaciaw caule paniculato , follis amplexlcauli- 
bus, dentatls, glabris, calycibus hifpidis. linn. Syft. 
p. 717. n. 23. scHREB. Spicll. p. 16. n. 917. 

Sujiipfhabichtkraut. Germ. Succorij-leaved Hawk- 
tveed. Angl. Eperviere de marais. Gall. 

In pratis nemorofis et paludofis, in alneto ad 
Schovfeld tt. AhtJiauejidorf; ad Leuffch; im Univerfi,- 
tntsholze. Fl. lun. lul. Perennis. 

' idbaudum. 1056. Hieraciujji caule ereclo multifloro , folils ouato 
ianceolatis dentatls femiamplexicaullbus. linn. Syft. 
pag. 719. n. 34.^ EOEHM, n. acg. Fl. Dan, tab. 
872. * ' 

Savoi- SYKGENESIA. AEQVALIS. 445 

Savoyifches Wahichtkraut \ Idcin Bcrvhciblchtkraut. 
Germ. Broad,-leo.ved bufhy Waivkivecd. Angl. Eper- 
viere de Savoie. Gall. 

In fyluis, im Bieiriz, im Uiiiverfitatsholze ., im 
ZfchocherfchcTi ^ Gojwetvitzcr , Rafchwiizcr \r\olze, in 
der Kdmmcrei bei Naue7idorf etc. Flor. lul. Auo- 
Perennis. 

1057. Hieracium folils linearibus fubdentatis, fparfis, vmbellatum 
florlbus fubumbellatis. linn. Syll. paa,'. 719. n. :^5. 

B05;iiM. n. 209. Fl. Dan. t. 680. 

Var. x) Hieracluni foliis pene ouat;.?, vix dentati?, 
caule humili, pene vnlfloro. linn. Syft. Ed. R. T. II. 
P- 647. 

/3) Hieracium follisangufliflimis, quafi linea- 
riae foliis, Ibid. 

Doldenformiges Habichtkraut; grofes Berghabicht- 
kraut. Germ. Narrow-leaved bufhij Haitktveed. :\n9^\, 
Eperviere en ombeJle, ou des bois. Gall. 

In pafcuis, dumetis circa pagumL/Hrfewar/, aufdcn 
Gonneivitzer Schanzen^ in pratls Kerfchatiienjibus ; in 
fyluls, im Univerfitetsholze, et in hortis prateniibus; 
et) in pafcuis liccis et elatioribus vor der Tabackmuh- 
le bei dem Gefundbrunnen^ im Bieniz. Fl. lul. Aug-, 
Sept. Perennis. 

Ff. Herba luteo eleganti pulchro Inficit co- 
lore. 

376. SONCHVS. L, G. 987. Ganfediftel. Cerm. 

, Sow-thlftle. Angl. Laitron. GalL . ■ 

1058. * SoTichus pedunculis calycibusque hifpidis fub- paluftiis. 
umbeUatls, foliis runclnatls bafl arlftatls. linn. Syll. 

p. 712. LEYS. n. 798. 

Sumpfganjedijiel. Germ. Marfh Soiv • thijlle. Angi. 
Laitron des marais. Gall. 

• In pratis paludofis, ad foflas et fluuiorum rlpas 
frequens. Fl. lul. Aug. Perennis. 

1059. 44*^ CLASSISXIX. 

aruenfis. 1059. ^onchtis pedunculis calycibusque liHpidis fub- 
umbellatis, fillis runcinatis, baii cordatls. linn, 
Syii:. p. 712. n. 4. 

Soiicktis foliis femlpinnatis, rlgidiufculis, calycl- 
bus nigris et iilfpidis, boehm n. 14. 

Grnjie Gdnfediftd; AckergHuJediftel f Acherjonclic\ 
Sonchenkraut\ grofSer Ackerkaftnkokl G rm. Trce 
Sozv • thiftle. Ano-i. Laitron dcs ckanifs. Ga!l. 

In agris inter fegt-tes frequens pripcipue hintcr 
Leutjck ad Ruckmarsdorf\ squc et alibi. Flor. lul. 
Aug. Annua. 
^ Ohft Ob radlcem repentem agris valde noxia. Pa- 

bulum Equorum eCfe gratldimum et ab Ouibus fui- 
busque appeti Gunner. notauit 1. c. P I. p. 57. 

oleraceus. 1060. So7;c/z«j- peduncuHstomentofis, calycibusglabrls. 
LiNN. Syft. p. 7>2- n. 5. 
laeuis. Var. «) Soiichus oleraceus^ follis teneris et ^aeul- 

bus, calyclbus glabris. boehm. n. 216. blackw. tab, 

afper, /S) Sonchus oleraceus, foliis am^lexicauHbus, 

rlgidlulcuiis, petlolo foliaceo, lerrafo, pinniv trian- 
gularlbus, fcriatls. hall. Stirp. n. 21. boehm. n, 
215. Fl. Dan. t. ',^42- 

Pharm. «) Smchi laeuis fi) afpcri Herba. 

Kohlartige Giiifediftel ; Saudiftel; Milchdiftcl; Le- 
herdiftcl\ Hajenjailat; Saumelke; Gcivf^nilch; fVack- 
tehveizcn; gbtter ocUr raucker Hafenkokl. Germ. 
Smooth Soivthifile. Angl. Laitron des jardins^ ou Pa- 
lais de lievre. Gali: 

In ruderatis, cultls: Var. «:) praeclpue In hortls 
oieractls : /8) In agris et ad fepes frequens. Fl. lun, 
Aug. Annua. 

Agrls plfis fatls moleflus. 

yf. Hyemall tempore folla tenera p^^o acetarlls m' 
ieruiunt. Vaccls, Ouibus et Pafferibus canarienfi- 
bus gratum efl pabulum. SlLepores eandem coplo- 
fe edunt, caro eorum ingrato gaudet fapore. boehm. 377- SYNGENESIA. AEQVALIS. 447 

377. LAPSANA. L. G. 998. Rainkohl; Milchen. 

Germ. Nipple-Wort. Angl. Lampfane. 

GaU. 

1061. Lrt^TaHfl calyclbus fructus angulatls, peclunculis communis. 
tenuibus, ramciifliiuis. linn. Sylt. p. 721. EOKHM.n. 

203. Fl. Dan. t. 500. 

Gemeifier Rainkohl; folfcher Sallat; wildes Soh- 
chenkrazit. Germ. Comriion Nipple - PFort. Angl. 
Lampfane conmune. Gall. 

In aruorum terminis et inter olera, copiore circa 
Pfa-ffendorf, et in fyluis im Univerfitatsholze^ Rofen- 
tkale ctc. Fl. lun. — Aug-. Annua. 

Vf Pabulum pecoribus et folla luniora in annonae 
penuria ad olera paranda vtlHa. 

378. HYOSERIS. L. G. 995. Kranichkraut. Gerut. 
Hyofere. Gall. 

1062. Hyoferis caule diulfo nudo, peduncuiis incraffa- niiaima, 
tis. LiNN. Syll. p. 721. BOEHM. u. 204. Fl. Dan. tab, 

201. 

Kleinfles Lfli^ikendes Krannichkraut ; kleiner Schwei- 
tiefallat ; Sandendivien. Germ. Small Sivine's Snccory. 
■' Angl. Hyofere naine. Gall. 

In agrjs, frequenter ^/acA Schonfeld et circa Gunn- 
dorf: in ilsdem locis hinter Kriphme ct Schopfiadt 
valde vulgaris. FJ, lun. — Aug. Annua. 

b) Corollif vniformibus , tuhulojis, 
«) Floribus capitatts. 

379. CARLINA. L. G. 1008. Eberwuri. Qerm. 

Cariin-Thiflle. Angl. Carline. Gall 

1063. * Carlina caule muhifloro, flore breulore. linn. acaulia. 
Syfl. p. 728. LEYs, n. S04. 

Pharm. Carlinae f, Cardopatiae Radix. 

Stamtn • 44^ cLASSis XIX. 

Stammloje Ebent-urz ; tveiffc Eherteiirz ; etiglifche 
Di/iel; ivilde Artifchocke. Germ. Dwarf Carlir.e 
Tkiflle- Wkite-flowered ftalldefs Carline - TkifHe. 
Angl. Carline fans tige ; Camclcon blanc^ ouChardon- 
Kerette. Gall. 

In locls montofis, ftenlioribus, aiif dem Sandherge 
vor Nauendorf porro ad Ruckmarsdorf, nach A • et 
Marhranftiidt et Liitzen ; bei Ketfckau; Inueni Flor. 
lul. Aug. 

vulgaiis. 1064. Carlina caule multifloro, corymbofo, floribus 
terminalibus, calycibus radlo albo. linn. Syft. pag. 
729. n. 4. BOEHM. n. i,S9. 

Pharm. Heracantkae Kadix. 

Gcmeine i. ivilde Eherivurz\ Sood- {. Dreidiflel; 
ivilder Fehifafran. Germ. Carlifie-Thiftle. Angl. Car- 
' line viilgaire. Gall. 

In campisarldioiibus et montibus afperis ^ei/C/e///- 
zfckockcr, heiMeisdorf im Bieniz et in fepulcreto ad 
Ahranftiidt. Fl. lul. Aug. Perennis. 

3S0. CNICVS. L. G. 100.-. Krazi*raut. Germ. Fo- 
reign-Thiftle, Angl. Cnique. Gall. 

oleraceus. 1065. Cnicus foliis p'nnatifidis, carinatls, nudis, bra- 
cleis concauis, integrls.' linn. Syft p. "27. 

Cnicus calyce bracteis clndo: Iquamis ramoro- 
fpinods; bracleis concauis, integris, fi.bcoloratis, fo- 
liis glabris, amplexicaullbus, pinnatifidJs \vildi.n. 
Prodr. Berol. n. 797. boehm. n. 200. Fl Dan. tab, 
860. 

Koklartiges i. gelhes Kratzhrant ; Graskohl ; ivHier 
Saflor -f mefeukohl f. F/ieJendiftel ; gelhe D'ftel; 
Kokldiftel. Germ. Round leaved Meadoiv Cnicus. 
Angl. Cnickaut charnue\ Chardon des jDres; Cnique 
des jardins. Gall. 

'.n pratis locisque pnludofis, auf den Gerhcr- 7'.m{ 
Sckonfelder fVicfcn valde frequenter. Fi.. lul. Aug. 
Perennis. 

Vf Folia Braflicaeloco, praeclpue in RolTia, Incu- 
llnls adhibentur. 

io66 SYNGEJ^ESIA. AEQVALIS. 449 

1066. Cwicai- folus plnnatifidis : pinnis Inclfis, margine acaulig,*^ 
Ipinolis, calyce conico, glabro. wilden. Prodr. Be- 

rol. n. 800. 

Carduus acaulis, calyce glabro. linn. Syft. pag. 
727. n. 3K. BOtHM. n. 196. 

Statnmlofe Wiefenkokldtflel. Germ. Dwarf Carline- 
Tlufllc- An^\, Chardon - tiain. Gall. 

In agris et pratis liccioribus, liinter dem Bieniz, an 
der Merjtburger Straf.se et in pratorum terminis luxta i 
pagos bei Stotteritz etc. Fl. lul. Aug. Perennis. 

381. CARDVVS. L. G. 1004. Diftel. Gcrm, Thiftle, ^ 
Angl. Chardon. Gall. 

* Foliis decurremibus, 

1067, Carduus ^oWh decurrentlbus, pldnatificlls, hirpl- lanceolatus» 
dis, laclniis diuarlcatis. calycibus ouatls, Iplnofis, 

villofis, caule pilofb. linn. Syft. p. 724. n. 2. eoehm. 

n. 1 94. 

Lanzenformige Diflel\ Speerdiflel; gemeine fVeg- 
diftel Germ. Spear Tktflle. Angi. Ckardon lanceole oti 
Cmrdon brojje a fieurrouge Gall. 

In rudtruls , palcuis et ad vlarum publicarum 
margines vbique. Fl. lul. Aug. Perennis. 

Obf Agris minus gratus. 

1g68' Carduus foliis lemldecurrentibus fpinofis , flori- nutans. 
bus cernuls, Iquamls calycinls fupcrne patentibus. 
LiNN. Syft. p. 724. n. 4. BOEHM. H. 191. Fl. Dan. t. 

675. 

Ueberk^ngende Eifamdiflel. Germ. Mufck Thifllc 

Angl. Ckardon pencki. Gall. 

In agris montofis et fterlUoribus, in sggeribus 
circa vrbem,ad vlas publicas vbique, circa muitos pa» ^ 

gos coplofe et in dumetis. Flor. lun. — Aug Per- 
ennis. 

Obf Haec fpecies quoad coroUae colorem inter» 
du n variat, et paflim colore albo et rofeo deprehen* 
ditur. 

F i 1069, \ 4.CO CLASSIS XIX. 

i .. ... 

acantlioidcs 1069. Carduus folHs decurrentibus finuatis, margine 
ipindfis-, calycibus gedunculatls, ibiitarHs, ereclis, 
villofis. LmN. Syft. pdg. 724. n. 5. schree. p. 15. n. 
915. jACQ. Flor. Autlr. Vol. 4. t. 349. 

^fVegediJlch^drenklaudifiel Germ. IVeJted Thiftle, 
Angl. Chatdon acanthe. GalL 

Ad inargines viarum agrorumque, In coUIbus cir- 
ca Vrbem et in cultis coplofe. Flor. lul. Aug. Per- 
ennis. 

crifpus. lC^o. Cardims folils decurrentibus, finuatls: marglne 
fplnoiis, florlbus aggregatis, terminalibus: Iquamis 
inermibus, fubariftatis , pai.uils. linn. Syft. p. 724. 
n. 6. BOEHM. n. 192. Fl. Dan. X. 621. 

Var, ot) Carduus flore albo. 

Kraufe l. gcmeine Difiel; Ueine Ackerdiftel ; kleine 
PVegdiftel; Kratzdtfiel. Germ. Thifile upon Thifile. 
Angl. Chardon friJL Gall. 

In agris cultis ec ad vias frequensyblque. Fl.Iul. 
Aug. Blennls. 

Agris vald2 moleftus, 

paluftris. 1071. Carduus folils decurrentibus dentatls: margine 
ipinofis ; floribus racemoiis, ereclls, pedunculls in- 
ernilbuE. linn. Syi^. p. 724. n. S. eoehm. n. 198- 

Sutnpfdifiel. Germ. Marjh Thifile. Angl. Cliardon 
dcs jnarais. Gall. 

In pratis paludoiis et nemoribusfrequens. Fl. lun. 
lul. Perennis. 

Pratis Inuifus, Ex huius altltudlne Smolandiae et 
Wermlandiae rurlcolae Infequentls hyemis et nluis 
prognofticon {ihl formant. Planta tenella a Smolandls 
edltur. LiNN, Flor. Weft. 236. 

tuberofus 107?. Cardnus follls fubdecurrentibus, petlolatls, fub- 
4 plnnatliidis, fpinofls, caulelnerml, floribus iblitarlis. 

LiNN. Syft. p. 725. n. 19. scHREB. Spicil. pag. 15. n. 
197. 

KnoUigte Difiel. Germ. Tuherofc • rooted ThifiU. 
Angl, Chardon bulbeu.x. Gail. 

KnoU SYNGENESIA. AEQrALIS. 45 1 

In pratis fubhumidis inter Kleindbhig et Bier.iz^ 
In plneto ad Lindentkal\ auf dem Behomot ^ copiofe. 
Fl. lul Aug. Pcrennis. 

Vf. Radices nonnuUis gentlbus inferuiunt pro 
cibo. 

** Foliis JeJpAihu^. 

107;?. Cardtius io\V\i nmplexicauabus, haft-ato pinnati- mariamis, 
fidis fpinuiis, calycibus aphyllis : Ipiiiis canalicula- 
tis, dup.icatu fpinoiis. i.inn. Syft. p. 7 2t>. boehm. n. 
lyH. DLACKW. t. "q. 

Pharin. Cardiii Mariae WQxho., Semlna. 

Marien- f Frauendi/ii l ; tinftr liebon Frauendiflel ; 
. Siljcr- Milckdijiel. Gerin. Ladies Tkijile, or Milk- 
Tkijile Angl. Mnrie, ou Chardo?! de notre Dame, 
Ckardon laite. Gall. 

In cultis frequens et ad fepes bei Gohlis atque In 
hortls oleraceis. FI. lul. Aug. Annua. 

1074. * Carduus foliis feffiiibus bifariam pinnatlfldis : eriophorus. 
lacinlis alternis ercclis, calyclbus glob lis villolis. 
LiNN. Syft. p. 726. n. 27. jACQ. Flor. Auftr. Vol. 2. 
t. 171. 

Carduus caplte rotundo tomentofo. C. B. P. pag. 

382. 

Wollk'6-pfigte Dijlel. Germ, JVooltj - headed Thijlle. 
Angl. Chardon cotonneux; Ckardon aux Anes. 
Gnli. 

In aggeribus circa Vrbem et ad fepes hortorum 
pathm, in hortis quoque fparfim. Fior. lui. Aug. 
Biennis 

Vf. Capita huius virentla ante florum eruptlonem In 
Galiifl et Scoria in culinis praeparantur atque Ibldem 
in deiiclls habentur. 

107 ^. Cardjius foUIs amplexIcauHbus lanceolatis den- helenloides. 
tarls; fpinulis inaequalibus , clliatls dentotis, cauie 
inermi. linn. Syft. pag. 726. n. 31. boehm. n, 
197- 

F f 2 ^^'^ ^^2 CLASSIS XIX. 

Sihirifche Alantdifieh Germ. Mehncholy Thifik. 
Angl. 

In prato mitcn am Bicniz et In hortls multls. Fl. 
lul. Aug. Perennis» 

382. CYNARA. L. G. looi. Artlfchocke. Germ» 
Artlchoke. A7!gl Artichaur. Gall. 

Scolymus. I076. Cimara folils /ubfplnofis pinnatls Indlulfisque, 
calycinis fquamis ouatls. hnn. Syft. p. 728. n. 1. 

EOEHM. n. 199. BLACKW. t. 458- 

Var. k) Cynara hortenfis aculeata. \ C.B.P. 
|3) Cynara hortenfis non aculeata.y p. 383. 

Gemeine Artifchocke\ wilde Artifchocke. Var. «) 
Griine Gartcnartifchocke ; fi) grofie engUfche^ genieine^ 
glarte, runde C rothe Artifchocke. Germ. French Arti- 
chocke; xjGreen Artichoke ; fi) Globe, or red Articho' 
ke. Angl. Artichaut coin^nun; <x) Artichaut vert\ 
Artichaut de Lens a groffe tete; /3) Artichaut rouge; 
Artichaut a la poivrade; Artichaut coimnun des jar- 
dins. Gall. 

In Italiae et SlcUiae agrls fponte crefclt. In no- 
.ftratlbus hortis et egris oleraceis vblque maxime co- 
luntur. Fl. Aug. Sept. Perennls. 

Vf SquamaeCalycisante florefcentlam refe8:ae ell- 
xantur In aqua fubfalfa et eduntur vehlculo embam- 
matls. Receptaculum magls carnofum tenerrlmum- 
que, magis fapidum. Capita virentia eduntur 
cocta et refrlgerata cum olco, aceto, plpere. In 
Barbarla vtuntur Arabes et Maurl floribus Cynarae 
ad Cafeum conficlendum. CoroUaerecentls infufum 
lale communi admlxto lac coagulare fertur. 

383, ONOPORDON. L. G. 1006. Zellblume; Efels- 

furi. Germ. Wolly Thlflle. Angl. Onoporde. 

GaU. 

Acaiithium. 1076. Onopordon calyclbus fquarrofis : fquamls paten- 
tlbus, follls ouato - oblongls , finwatis. linn. Syft. p» 
728. BOEHw, n. 186. 

Pharm. SYNGENESIA. AEQVALIS. 453 

Pharm. Acanthii vulgaris Herba, Semlna. 

Teutfche ZeUblume\ u-ei(fe Frauendi/lel ; wiJde Ar- 
tifchocken ; iveijfe Bergdifiel \ EJchfurz; Krebs- 
Krampfdifieh Germ. Common TVoUij , or Cotton 
Thiftle. Angl. Onoporde, nu .Pedane\ Pet d^Ane^ 
Grand Ckardon de Portugal; gh Epine blanche. 
Gall. ; 

In ruderatis, aggerlbuscirca vrbem,prope Alnetum 
ad Schonfeld, in nemoribus fere omnlbus et ad foffas 
vbique. Fl. lan. Aug. Perenais, 
Agris faepe moleflum. 

Vf. Succum recenter ex herba exprefTum contra 
cancrum EUer laudar. RadicesRomae menfis infer» 
viunt. Thalami et caules iuniores efculenti, 

384. SERRATVLA. L. G. looR. Scharte. Germ. 

Saw-Wort. Angl Sarrette, ou Chardon des 

vigne's. GuU. 

1077. Serratula {oVils lyrato-pinnatifidis: pinna termi- ha£loria. 
rali maxima, flcsculis conformibus. linn. Syfl. pag. 

723. BOEHM. n 190. Fl. Dan. t. 2K1. 

Var. oc) Serratula foliis inferiorlbus integris , fupe« 
rlorlbus incifis. 

/3) Serratula ioWls omnibus lacifis. 
y) Serratula folils omnibus Integris, 

FHrberfcharte ; JVlefen- 1. Bergfcharte. Germ. Co^n» 
vion Saiv-fVort. Angl. Sarrette' des Teinturiers. 
Gali. ^ ^ ^ 

In pratis humjdis, e. g. itn Rofenthale^ hei dem 
Kuhthurme et ad Kleindolzig, auf der Behomotsifieje y 
im Hegegrafe inter Betulas copiofe, in fyluls mcntofis, 
im Bieniz^ porro vor Grasdorf. Fl. lul. Aug. Per- 
ennis. 

Ff Luteo tingit colore, vti Luteola, tincloribus 
vfitatlflima. 

1078. Serratula folnsdentzus^ lanceolatis, Iplnofis, ra- ^'^'^S""^. 
4ice repente. linn. Syfl:. p. 724. n. 15.BOEHM. n. 195. 

Var, tfc) Serratula flore albo.. 

F f 3 ' Acket- 454 cLAssisXIX. 

Ackerfckartenkraut ; ivild". Scharte ; tiaher- f. Acker- 
difteU 'Haberdiftel\ Saudiftel; FeldcLtftel; Mafjm- 
diftel Germ. Field Saw- r/ort or Way Tkiftle. Awgl. 
Ckardon kemorroidal ; Sarrette des Ckumios; Ckar- 
don des Vignes. Gall. 

Jn agris maxline interAuenam: var. in locls linio- 
fis um die Ziegelfckeune. Flor. lul. Aug. An- 
nua. 

Radlx vaide rcpens difficlHIme exftirparl poteft. 
Turlones et lunlora folla ab Oulbus auide deuoran- 
tur; folla contra adultlora Intafta rellnquuntur. 

385. ARCTIVM. L. G. 1002. Klette. Germ. Burdock.? 
Angl. Glouteron. Gali^ 

Lappa. 1079. ArBium follls cordatis, mermlbus, petlolatis. 
LiNN. Syft. p. 723. BLACKW. tab. 117. Fl. Da?j. fab. 
642. 

Var. 4t) .^r^/w/» eapItuHs glabrismalorlbus. bof.hm. 
n. 20J. 

/3) Ardium capltulls tomentofis. boehm. n, 
202. 

Pharm. JSflfp^flKde Radix, Herba, Semlna. 

f emeine i grofse Hopfenklerte; KlettendiftelGtxm. 
Common Burdock. Angl. Grande Bardane^ ou Barda- 
ue ordinaire \ Glouteron. Gall. 

Vf. Caules, anfquam capltula emltrunt, cor- 
tlce denudatl et rlte co. cocll tanquam Afpa- 
ragl faplunt et nutrlunt. Radlx lunior efFofTa tene' 
ra et efculenta fi, more ^corxonerae, pro menfa 
paratur, fatls faplda fit. Capltula oulbus et veftl- 
mentls adhaerentia et inuifa. Herba exficcata igni 
jniecta nitrl ad inftar crepitat. 

f) Floribus difcoideis, 

386. EVPATORIVM. L. G. 1015. Albkraut. Germ. 
Hemp-Eupatory. Angl Eupatolre. Gall. 

«innabmum logo. Eiwatorium M\h dig'tatls. linn. Syft. p. -36.T1. 

14. BOEKM. n. 185. BLACKW. t. 110. Fl. DUH. t. 745* 

Phar.m, SYNGENESIA. AEQVAI.IS. 455 

Pharm. £«pfl?orii Radix, Heiba. 

Hanfarti(yes Albhraut', iVafferdofle; J-Vajfcrhanf; ^ 
hebcrba}Jam\ Tugendhlume ; HirfdiJdee; Kunigunden- 
kraut. Germ. Ce^nnion Hemp-Agrimonij. Ang!. Eu- 
patoire ca^wabine. Gall. 

Ad ripas folTaruni vor Notfck et tn locis vmbrofis, 
an den Griihen hinter Sckonfeld^ an der Wiefe unten 
am Bieniz. Fl. lun. — Aug. Perennis. 

387. BIDENS. L. G. iot:?. Zw eiizhn. Germ. Water- 
Henip-Agrim.ony. Angl. Bident. Gall. 

108i« Bic^fMx foliis trifidis, calycibus fubfoliofis, {emi-*'''?'^'^ '^*' 
nibus erectis. linn. Syft. pag. 732. boehm. n. 187. 
BLACKW, t. 5 19. 

Dreitheiligter Ziveizahn\ Fotzenigel; gelb Tdrher- 
kraut. -Gevm. Trifid fVuter- hemp-Agri^nony. Angl. 
Bident vulgaire; Bidan a fuilles de Chanvre ; Eupa- 
toire aquatique. Gall. 

In locis paludofis et foflls vbique. Flor. lul. Aug. 
Annua. 

Vf, Luteo haud Ineleganti tingit colore. / 

1082. Bidens foliis lanceolatis fubintegerrimis, feflili- »"'"""''• 
bus, floribus feminibusque ereclis. linn. Syft:. pag. 
732. n. 2. scHREB. Spieil. p. 14.^.9x4. Fl. Da7;.tab. 

312. 

Kleinfier Zweizahn. Germ. Leafl.-fVater ■ Hemp- 
Agrivio-riij. Angl. Bident tres petit. Gall. 

In agrls arenolis nudis }tach Schonfeld, in der 
Ihongrube vor dem Peterstkore. Flor. lul. Aug. An- 
nua. 

IC83. Bidcns foliis lanceclatis amplexlcaullbus, flnri-cernua. 
bus cernuis, feminibus ereSlis. linn. Syft. p. 732. n. 
5. EOEHM. n. iS8- Fl- Dan. t. 84 J- 

Hiingcnder ,Zu-eizabr, IVaJferivundkraut ; Gahel- 
kraut. Germ. Wkole-leaved Ifater-hcmp-Agrimofiif. 
Angl. Bidcnt -pencke. Gall. 

In locis Inundatis et ad folTas auf der Pfingjitfiefy 
et alibi. Fi. lul. Aug. Annua. 

Ff4 PO- 45^ CLASSISXIX. 

S V P E R F L V A. 

a) Florihus difcoideis ; coroUulis dijformibus , Gmnibtis 
tubulojis. 

388. ARTEMISIA. L. G. 1025. Wermuth. Gcrm. 
Mugwort, Atigl. Armoiie. Gall. 

* Procmnbentes ante Florejcentiam. 

carapeftris. 1084. Artemijia foliis multifidis linearibus, caulibus 
procumbentibus, virgatis. linn. Syft. p. 743. n. 9. 
BOEHM. n. 160. 

Pharm. Artemijiae cainpejiris Herbn, Semina. 

Feldwermutk; wilde Stabwurz. Gerin. Common 
Field Southcrmvood Angl. Armoije champetre , ou ' 
Aurone fanvage. Gall. 

In pratis montofis, camp^dribus auf dem Gicker- 
lingsberge, auf dem Sandbtrge vor Naucnd,otf^ Riick- 
7narsdorf im Bieniz. Fl Aug. Sepr. Perennis. 

Vf. Semina a Gallis in pieuritide ex optato adhibi- 
ta. Contra vermes feminibus Cynae faclle palmam 
praeripere dicit. linn. 

** Erc&ae, herbaceae^ foliis compojitis, 

j5ontica. 108^. * Artemijia foliis multipartitis fubtus tomentofis, 
florious fubrotundis, niitantibus: receptaculo nudo. 
LiNN. Syft. p. 744. n. 16. JACQ. Fl. Auftr. Vol. i. t. 

99. . . ... 

Abfinihium ponticum tenuifohum incanum. C. B. 

P. p. ! 38- 

Pharm. Abfinthii Pontici Herba. 

Gartenwermutk^ rdinifcher f. pnntifcker TVcrmuth» 
Germ. Ponttck '/ormvood; True Roman JVorm- 
wood. Angl. Armoije Abfuitke pontique \ petite Abjin- 
fhe pontiqtie Pickot encetis Gall 

Habitat in Hung.irla, Auftrl^. Helue^ia, Sibiria. 

In noftratibns hokis et ogrls oU^acel^ frequenter; 
«d (epes hortorum ;t in ruderatis pafliin occurrit. Fl« ^ 
\vX. — Sept. Perennis, 

1086. SYNGENESIA. SVPERFLVA. 457 

1086. Ancmifia foliis compofitis multifidis, flovibus Abfynthium 
rubglobohs, penduHs: receptaculo viiloio. linn. 
Syfl. pag. 744. n. 20. boehm. n. 165. blackw. tab, 

17. 

Fharm. Ahfyntkii vulgaris Herba. 

GcwulirJicker IVermnTk Germ. Comviion Wnrm- 
ivood. Angi Grande Abjintke\ Aluyne Ar^noife Ahjin- 
the vulgaire Gall. 

In ruderatis paflim hinter der Ziegelfcketine et ad 
pagos fiequens: In hortis contra copiofe. Floi. lul. 
Aug:. Perennis. 

Vf. Si Oues hac herba veicuntur, eorum caro 
amarum habet guftum. Herba pullces fugare fertur 
Cereuifiis acidis vel vino ipfi afcefcentiam toUit. 

1087. Artemijia folils pinnatlfidis, planis incifis, fubtus vulgaris. 
tomentofis, racemis fimpllcibus, recuruatis, florum 
jadlo 5 — floro. linn. Syfl:. p. 744. n. 2I. blackw. 
t.431. 

Var. os) Artemijia flore albo, vel rubro. 

Pharm. Artemijiae rubrae 1. albae Herba , Ra- 
dlx. 

Gemeiner Beifuf ; lokamiisgiirtel ; Gnnfekraut. ' 

Germ. Common Mugwort. Angl. Armoife vulgaire. 
Gall. 

In verfuris, ad viai , in der Leimgrube in aggerl- 
bus circa Vrbem et ad fepes pagorum bei Gonnewitz^ 
Stbrmthal etc. frequens. Flor. lul. Aug. Peren- 
nis. 

Vf Folia in Anfere Trolano Infarcla faporem ipfi 
reddunt gratum. 

389. TANACETVM. L. G. 1024 Rheinfarn, Germ, 
Tanfy. Angl. Tanaifie. Gall. 

J0H8' Tanacetum follis bipinnatis, inclfis, ferratis. vulo^s'-?, 
HNN. Syft. pag. 742. BOEHM. n. 163. blackw. tab 
464 

Var. «) Tanacetum foliis crlfpls. 

Pharm. T<j?;flCf « Herba , Fiores, Sem'.na, 

Ffs ^ 458 cLAssis XIX. 

Geivdhnlicher Rheiufarn f. Revicrkram ; JVurm- 
farn\ Wjirmkraut ; J-Vnrmfaamen \ JVeinfarn. Germ. 
Coramon Tanfey. Angl. Tanaijie vidgaire, ou Celles 
de Tanaijie. Gall. 

In aggeribus clrca vrbeni, ad vipns fluuiorum, ad 
agrorum verfuras coplofe in der heimgrube , vor dem 
• Zfckocherfchcn Holze^ hei der Ziefcljcheune^ var. in 

hortis et alibl. Fl. lul. Aug, Perennis. 

Vf Folia tenella in placentis ex ouis et farina confeclis 
gratiflimum exhibere ferculum refert. linn. Feminas 
inWeflrobotnia hsc planta ante partum vti; Demortuo- 
rum cadauera hoc ipfa a putredine dlutius conlerua- 
ra Elfdalenfes etiam commemorat linn. vid. Amoe- 
nitt. Vol. I. pag. 529. Flores viridi tlngunt co- 
lore. 

Balfamita. 10R9. Tawrtcef «w foliisouatis, Integris, ierratls. linn. 
Syft. p. 742. n. 7. BLACK.W. t. 98. 

Mentha hortenfis corymbifera. C. B. P. p. pag. 
226. 

Pharm. Balfamitae Herba. 

Koflit'!irz\ Frauejwimze', Miinzbalfam\ Frauen- 
h/aut ; BaJfamkraut, Germ. Cofimarif. Angl. Tanaife 
Menthe- coq; Coq-Menthe-Coq; Pate\ Herbe au 
- . Coq\ Coq cles jo.rdins. Gall. 

In Europa aafl-rall habitat. 

In noftratibus hortis et ijn agrls oleracels valde co- 
lltur. FI. lul. — Septr. Perennis. 

Planta eft amara, quae bene fuaueolento gaudet 
odore et venenatam opii vim Infrlngit. Folia iuniora 
tenera apud Batauos laganls immifcentur. 

390. CONYZA. L, G. 1030. Diirrwuz; Flohpflanie. 
Germ. Fleabane. Angl. Conife. Gall. 

iquarrofa. I090. Conifza foliis lanceolatis, acutls, caule herbaceo 
corymbofo, calycibus fquarrofis. linn. Syft. p. 752. 
BOEHM. n. i8i- BL^cKw. t. I02. Fl.Dan. t. 102. 
Sparrichte Diirrwurz; Ruhrkraut\ gelbe Miinze. 
■ Germ. Plokghman'*^ Spikcnard. Angl. Conife vulgai- 
re; ou Herbe nux ^uces. Gall. 

In SYNGENESIA. SVPERFLVA. 459 

In campeltribus ficcls hhiter Kriphajie nach der 
PreUkcide zii^ auf dem Ttefcjijcer Amheil, im das 
Brftndvoriverk, vor dem Gerberthore, et in montofis, 
m^fdem Bieniz, Gickerlingsberge. Fl. lul. Aug. Per- 
ennis. 

Vf. Cullces et pulices pelUt herba recens. 

391. GNAPHAL VM L. G. 1026. Ruhrkraut. 

Gcrm. Cudweed. .^w^,/. Immortelle, ouPerlie- 

re. GaU.- 

* Chryfocoma. 

1091. G«<7pAi?/i?^m herbaceum, foris lanceolatis, infe- '»'^2"*""'J*' 
rioribus obtaiis, corymbo compofito, c;mlibus fim- 
pHciffimis. LiNN. Syft. p. 747. n. 26. eqekm. n. 175. 
BLACKw. t. 529. Fl. Dati. t. 641. 

Pharm, Stoechadis Citrinae Ftores. 

Sandnihrhaut\ krautartige Sajidruhrpflanze; geU 
he Rnein-Mottenblume; IVnjterbliimckcv ; lilngltngs- 
bliimchen; Immerfchbn; fchbne Liebe ; teutfhe gelbe 
Strohblmne Germ. Goldij Locks., or Sand Cudweed. 
Angl. Conife; ou Perliere des fables. Gall- 

In campeftribus artnofis et apricis , vor dem Ger- 
berthore et in via nach SckonfcJd nach der Miihle z«, 
aufdem Sandberge hinter den Straffenhaujern-, in locis 
elatioribus aren fis bei Islauendorf Ruckmarsdorf etc. 
Fl, lun. — Aug, Perennis. 

■** Argyrocotna. 

1092. Gnaphalium farmentis procumbentlbus , caule dioicum, 
fimpliciiHmo, corymbo limpHcI, fioribus , diuifis, 

LiNN. Syft. p. 748- n. 45. BOEHM. n 174. 

Var, «) Gnaphalittm mas flore globofo. 

j8) Gnaphalium femlna flore oblongo. 

Pharm, GnaphaliiTloves. 

Ziveihilujiges Ruhrkrant; Katzenpfotchen \ EngeU 
hluvi:; tvtiji (. rothes MaufebhrJein.Geitn. Mountain 
Cudeed.^or Cats-foot. An^l. Pcrhere dioique\ 
Pied de Chat. Gall. 

in 45o CLAssisXIX. 

lu locls arenofis , elatloilbus, im Bieniz , hinter 
Molkivitz et In campls exarldls vblque, Flor. Mai. 
lun. Annua. 

Obf. Quoad colorem facplus varlat, Ita, vt flores 
rubrl cum albls mlxti deprehendantur. Mares caly- 
ces fubrotundos, femlnae contra fubcyllndrlcos 
feruilt. 

Vf. Flores cum pane butyraceo vltulls in dlarrhoea 
dantur. 

*** Filaginoidea. 

fYluatlcum. 1C93. Gnaphalium caule herbaceo, firhpllciffimo, erc' 
clo ; floribus fparlis. linn. Syfl. pag. 748. n. 50. 
BOEHM. n. 179. Fl. Dan. t. 254. 

fVald- f, grofies Rukrkraut. Germ. Upright CuA' 
weed. Angl. Ferliere des bois. Gall. 

In fyluis et nemoribus arenofis frequens. Flor. 
lul. Aug. 

vliginofum. 1094. Gnapkalium caule herbaceo, ramo dlfFufo , flori- 
bus confeclis termlnafibus. linn. Syfl. p. 748- n>57- 
BOEHM. n. 180. Fl. Dan. t. 859. 

Sumpfrnkrkraiit f. Moraflrukrkraut \fchivarzesRuhr- 
kraut. Germ. Black-headed Cudweed. Angl. Perliere 
des marais. G?.ll, 

In locis inundatis frequens. Flor. lul, Aug. An- 
nua. 

b) Florihus radiatis: Qorollulis difformibus .i in difco 
tuhulojis; in radio ligulatis, 

392. BELLIS. L. G. 1042. Maslleben. Germ. Daify. 
Angl. Paquerette, GaU, 

pevenni». 1095. Bdlis fcapo nudo. linn. Syfl:. p. 770. boehm. n. 
226. BLACKw. t. 200. Fl. Dan. t. 503. 
Var, x) Bellis flore toto albo. 

/3) Bellis petalorum difci margine colore pur- 
pureo ilriatp» 

Pharm, SINGENESIA. SVPERFLVA. 461 

Pharm. BelUdis minoris Flores. 

Maslieben ; Gdnfe Angerblihnchen ; Margarethen- 
hliimcken ; Sommerthierclicn ; Taiijcndfckonchen.Gexm. 
Common Daify. Angl. Paquerette vivace^ ou 'pettte 
Marguerite. Gall. 

In pafculs, pratis, pomarlis, campis, apricis et gra- 
mlneis et ad vias vbique ftequentiilime. Flor. per 
totum fere annum. 

Vf Folla In annonae carltate ad olera adhlberlpor- 
funt. 

393. MATRICARIA. L. G. 1049. Mutterkraut. Germ. 
Feverfew. AngK Matrlcaire. Gall. 

1096. Matricaria foills compofitls, planls: folIoIisPai^thenium. 
ouatls Incifis, peduncuHs ramofis. linn. Syft. pag. 
774. BOEHM. n. 228. BLACKW. t. J 92. Fl, Dan. tab, 
674. 

Pharm. Matricariae Kerba, Flores. 

GewdhnlichesMutterkraut; Metter\ Metram\ Ma- , 

tronenkraut\ lungferkraut; Fieberkraut; M.dchen- 
blume. (7erm. Common.Featherfeiv. Angl. Matricaire 
ojficinale., ou Ejpargoutte.Go.W. 

In ruderatls,pagis et ad fepes pafiim In Veneto ad 
Plaujig. Fl. lul. Aug. Perennls. 

Vf Vernall tempore herba lunior cum pane buty- 
i-aceo comedltur in nonnullis regionibus, 

1097. Matricaria receptacuHs conlcls, radils deflexIs,f"^ueolens. 
iquamls calyclnls ma%Ine aequallbus. linn. Syft. 

pag. 774. n. 3. scHREB. Spiclleg. pag, 47. n. 
919. 

Wohlriechendes Mutterkraut. Germ. Siveet-fcen- 
ted Feverfew. Angl. Matricaire odorante. Gall. 

In ruderatis agris inter fegetes paffim. Flor. lul. 
Aug.Annua, 

1098. Matricaria receptacuUs conicls, radils patentl- ChamomiUa 
bus, Iquamls calyclnis marglne aequalibus. linn. 

Syft, p. 774. n. 4. BOEHM, n. 231. ;_blackw» t. 298. 

Pharm. 462 CLASSISXIX. 

Pliarm. Chamomillae No/irath Heiba, Flores. 

Chamilhn; Gamtlkn ; Kamillen ; gemeine Kamille ; 
Feldkamiile', Rickmerey ; Romerey; Romevj ; Hermi- 
che7i; Hermel; Helimerchen ; Hermtivzel; KammelbJn- 
?»e; Laugenblume. G&xm. Corn Feverfexv. Anv\. Ca- 
momille conmune. Gall. 

In agris fecallnis, cultls requletisque et ruderatls 
locls feie vblrjue. Fl- lun. — Aug. Annua. 

Vf. Pabulum bobus, caprls, ouibus giatum. Her- 
bfi a balneatorlbus sdhibetur. 

Pululs florum Cortici Peruulano faepe addl folet 
et contra febres Intermittentes, vt Ipeclficum Jauda- 
tur remedlum. 

394. CHRYSANTHEMVM, L. G. 1048. Wucherblu- 

me. Germ. Golden Flower. Angl. Giande Mar- 

guerlte. Gall. 

* Leucantkemum, radio albo, 

Leucanthe- 1099. Chryfanthemum foills amplexlcaullbus oblongis; 
mum. fuperne ferratls; Inferne dentatls. linn. Syft. pag. 

772- "o. 

Matricaria fofns Imls petlolatls ad caulem aurltls 
et ferratls. boehm. n. 2 ;. blackw. t. ^i. 

Var. u) Chrtffd??themtim caule vltlls canefcente. 
/3) Chnjfanthemmn follls tenulfiime incifis. 

Pharm. BelUdis maioris et •pratenfis Herba, Flo- 
res. 

lohannishlime , Rinds-^{. Kalbsauge; Kuhblume; 
grofie Maslieben; grojse Gnnfeblume. Germ, Greater 
Daify, or Common Ox - Eye. Ang\ Grande Margue- 
rite ^ ou Chryfantheme Leucantheme. Gall. 

In verfurls, pratls, agris inter fegetes coplofe nack 
Eutritfck. Var. <k) In nggerlbus hei dem SchloJjCe, /3) 
auf den Gonneivitzer Sckanzen, Flor. lun. lul. Per- 
ennis. 

itvodovuin iioo. Chryjanthemum follls plnnatls multlfidls, caule 
ramoio difFufo. linn. Syfl. p<ig. 7-2. n. 10. schreb. 
Spicil. p. 17, n. 920. fub Matricaria. Fl. Dan. t. ly^. 

Ge- SINGENESIA. SVPE^FLVA. ^.6^ 

Genichlofti fVuclier- f. lohaiwisMuvie; geruchlofe 
Hundska?nille. Germ. Scenthfs Ox- Eife. Angl. 

In ngris pofl: melTem , piaecipue in iblo arenofo 
bei Sckbnfdd^ Lindenthal^ Leutfch^ nach Gonnewitz. 
Fl. lul. Aug. Annua. 

Obf 1. Flores pauio minores , quam in anteceden- 
te . . Cal, piano - conuexus : fquatr' Is intti icricus mar- 
gine membrana fufca fcar?ofa vndulata ouai-is. Flos- 
culi radii 12 — 16, aibi, tildentati , tubo breui ex al- 
bo-flauefcente gaudent. Difci flores hermQphrodi- 
ti, tubo albido infl:ru8:i, fuperne flacci, 5 — fidi, re- 
gulares. Se^n.^ — gulata, ex fufco-atra, glabra, ad 
angulos fulcata, apice 4 dentlculis corcnata. Recept. 
ouato-oblongum , intus cauum. 

Obf n. Planta omnis fere odoris expers. 

IIOI. Chryfanthennim foliis pinnatis, incifo-ferratis, corymboi 
caule muhifloro. linn. Syf'. p. 772. n. 12. jacq F1. "^; 

Auftr. Vol. 4. t. 379. 

Matricaria foliis pinnatis, pinnis femiplnnatis, la- 
clniis dentatis, femine coronato, dentlculato. boehm. 
n. 730. 

Straufiartige PVuclierblume. Germ. Corijmbiferous 
Daify. Angl. Chryfantkeme en corymbe. Gall, 

In fyluis montofis im Bieniz aiiisque locis ficciori- 
bus atque In hortls pafllm. Flor. lul. Aug. Peren- 
nls. 

Agris inter fegetes valde molefta. ' 

Obf Sem. 4 — gona caiyculo proprlo tubulofo, 
oblique dentlcuiato, coronata. Planta omni odore 
faporeque caret. 

** Chrijfanthemmn radio luteo. 

II02. * Chrijfant hemujn £o\ii$ amplexicaullbus, fuper- fegctum. 
ne laclniatis, inferne dentato-ferratis. linn. Syft. p. 
773. n. 17. LEYS. n. 844. WILDF.N. Prodf. Berol. n, 

837- 

Getreide fVuclierblttme. Germ. Corn MarygoJd. 

Angl. Chrijfantheme des bles ^ ou Marguertte dorie. 
CaU. 

In ASd. CLASSlsXlX. 

In agris inter fegetes, ruderatis frequens ad Nrt««;- 
dorf, Markranjludt et allbi. Fior. lul. Aug. Septbr. 
Aiinua. 

Plantaagris expelliturftercoratione autumnall, fe- 
gete blcnni, occatlontquinto die pofl- feminationem, 
nouali. Ahlelof. Practerea IHuminat agroset exhiiia- 
rat txanfeuntesfloribus luteisegregiefoiifequils. ^Cfl/;. 
266. 

csronarium. i IC3. * Chrijfanthemnm folils pinnatls, incifis, extrorfura 
latioribus. linn, Syft. p. 773. n. 22. 

Chryfantliemum foliis Matricariae. C. B. P. pag. 

134« 

Cretifche Goldblnjne\ Kronenformige J-Vucherblume, 

Germ. Crctan Corn ylarygold. Angl. 

Jn Creta et Sicliia iponte crefpit. 

In liortis vbique nunc quafi fpontanea fa£la, FI. 
lul, — Sept. 

Ohf. Flores vario raodo ludunt colorlbus. 

395. ARNICA. L. G. 1038. Wolverley. Germ. Arnl- 
que. Gall. 

mohtana. IT04. Arnica follis oustls integris; caullnis geminis 

Oppofltls. LINN. Syft. p. 768. SCHREB. Spicli. p. l8» 

n. 922. BLACKW. t. 595. Fl. Dan. t. 63. 

Pharm. Arnicae Hevba, Flores. 

Bcrgwolverleif: Fallkraut; Mutter-Engelskraut% 
Luzianskraut ; 'Bhtttrieb; Miifichska-ppe ; Ferfang- 
hraut. Germ. Plantain-leaved Mountain Arnica^ or 
Mountain Leopards Bane. Angl. Arnique., ou Betoins 
des Montagnes •, Tabac de Foges, ou Doronic d^Alle- 
fnagne. Gnll, 

In locls montofis , am Bieniz paflim et copiofe in 
der Warte ad Taucham atque in dem Hegegrafe hinter 
Kriphane etc. Fl. lun. Aug. perennls. 

Vf. Smolandiaeruftiti folialn tabacipenuria hulus 
loco adhlbere lolent. Arnica ob vim refoiuendlfan- 
gulnem coagulatum, Panacea Lapformn, allis voca- 
tur. Cl. Collin multa inftltuit experimenta cum flo- 
tibus Arnicae et docet hoc fiores vi antUeptica 

maiore SYNGENESIA. SVPERFLVA. ,465 

maioie gnudere cortlce Peruuiano lUos enim laudat 
In pnralyfi, in arnauroli, — Anskow quoque curio- 
la tecit cxperim. nt.i cum fioribus, quibus c-onfinna- 
vl.t horuin vriiitatem, in tenuioricer uiiia intufiirumj 
In paralyfi, pro potu ordinftrio atque liocinlufo cura- 
vir febres Intermittentes etc. Hac vero methodo 
Cqjt. BERGivs fruftra vfus eft,nec puiuis Arnicae radi- 
cis ei fuccelTit in febre quartana. Caprae herbam m 
deiiciis habent ; Bouts contra intaclam relin- 
quunt. 

396. INVLA. L. G. T037. Alant. Gerjn, Elecampane. 
Aiigl. Aunee. Gall, 

1105. Inula follis amplexicauiibus ouatls rugofis Pab Hdenium. 
tus tomentofiS) caiycum Iquamis ouatis linn. Syft. 

P- 766. 

After follis amplexlcaulibus, ex fiuatis acuminatis, 
ora ferrata, flore ainpliflimo luteo. boehm. n. 232. 
BLACKvv. t. 473. 

Pharm. Ennlae f. Helevii Radlx. 

Geyneine Alantivurzel ; Glockenwurzel\ Helenakrauf. 
Germ. Comnion Elecampane. _An^\. Enulee campane^ 
on Enule Aunee. Gall. 

In pomariis rufticorum, hortls multls loclsquefyl- 
vatlcis, palfim iin Univerfitiitskolze. Flor. lun. lul. 
Perennis. 

Vf. Fumus culices pellit, et pabulum equis, ca- 
prls. Radix Imprlmi> condlta, 'inter expe£torantia 
primaria, Valet in Scabie Ouium. linn. Suec. 
755- 

1106. * I««/fl folns amplexlcaullbus, lanceolatls, ferra- brltannica. 
tis, dllllnclis lubtus villofis, caule ramofo erecto, 
villofo, linn. Syft. pag. 766. n. 5. jahn. n. 20, 

FL Dan. t. 415. 

Brittifchcr Alant.GtxiXi. Britifh Flea-hanc. Angl. 
EnuJe Britannique. Gall. 

In iocis montofis, fteriliorlbus um dcn Bieniz paf- 
firti. Fl. lul. Aug. Perennis. Gg iio'; /^66 cLASsis XIX. 

dyrfntevica, 11C7, J?/7//« foliis ampIexicauHbus , cordato -oblongis, 
caule vlllofG j paniculato, fijuamls calycinis fetaceis. 
LiNN, Syft. p. 766. n. 6. BOEHM. n. 235. (fub AJiere) 
FL Dan. t. 410, 

Phaim, Comjzae mediae f. Arnicae SuedenJisHcvhat 
Flores. 

Piirgirender i. RnJiralant^ Badekraiit \ falfchlVohl- 
^verleif; Hmidsauge. Germ. Middle Flca-bane. Angl. 
Eniile dtjljenterique , ou Conife des 'pres. Gall. 

yf. Decoclum herbae fpecificum contra dyfen- 
tcriam in bello Kufibrum cum Perfianis ex optato ad- 
lubitum fuiffe fertur: dudum autem a M. Hofmanno 
reclamatum. In fcabie etiam laudatur. 

pulicaria. i lOR. Iww/fl foliis amplexica\ilibus vndulatis, caulepro- 
flrato, floribus fubglobofis, radlo breuiffimo, linn. 
Syft. pao-. 766. n. 9. boehm. n. 1^2. (fub Conyza^ 
BLACKW. t. 103. Fl. Dan. t, 613, 

Flohkraut ; Chrijlinenkrauf^ kleine DUrrtfurz, 
Germ. SmaU Flea-hane. Angl. Eniile pulicaire; Her- 
be dti St. Roche ., ou Herbe aux jouces Gail. 

In foffis inundatis copiofe ad et poft Lindenau an 
dcm Teiche ailisque locis frequens. Flor. lul. Aug. 

falicina IIOQ. Jy/a/i^ foliis lanceolatis , recuruis ferrato-fcabris^ 
ramis anguftatis, floribus inferloribus altiorlbus. 
LiNN. Syfl, pag. 767. BOEHM. n. 233. (fub AJlere) 
FL Dan. t. 786. 

J-Veidenhllittrichtcr Alant ; gelhes Bergfternkrant. 
Germ JVillow-leaved Alountain Starivort. Angl. 
Enulefalicine, ou Sauliere Gall. 

In locis flerilibus, in der Leimgruhe., et inrer frutl- 
■ ces in alheto ad Schonfeld etc. Flor. lun. lul. Peren- 
nls. 

In pratis haec mlnus grata. Solum enlm Indicat 
fterile. 

hirta. IIIO- Inula foliis felTiHbus lanceolatlsrecuruls fubferra- | 
' to-fcabrls, caule teretiulculo fubpllofo, floribus in- 

ferloribus altioribus. linn. Syfl. p 67. n. 15.BOEHM. 

n. 234. (fub Afere) jacq, Flor. Auftr. V. 4. t, ^^S- 

Raif SYNGENESIA. S V P E R F L V A. 467 

Kauckcr (. JlachUclubliittriger Alant. Gtrm. Prick- 
ly-Uaved Srarwort. Angl. Eitule kerijjee. Gall. 

In humidloribus ad fotias tinten am Biviz, et In 
fyluis, im Bie7iiz, im Uiiiverfitiitskohe, in dem Hege- 
grafebei Knpkane^ kinter Altravjilidt etc. Fior. iuL 
Aug. Peiennis. 

111'.* hiula foliis O.fniibus lanceolatis recuruis {ca- ^eniiameir. 
bris, floribus fubfilcirularls linn. Syfl. pag. 767. 
LEY^. n. 851. JACQ. Floi Aufrr. V. 2. t. 1:^4. 

Teurfcker Alant. Gerrn. German Siarivort. Angl, 
Enulc Germatiique. Gali. 

In nemoribus iiiontofis, rarius im ^ia/iz praeteri- 
to anr:o inueni. Fl. lul. Aug. 

397. ERIGERON. L. G 1021. Flohkraut: Alt- 

mannakraut. Germ. Fha-bane. Angl. Verge- 

rette. Gall. 

IM2. j&ngerow caule florinus paniculatis, hirtis, foliis canadenfe. 
lanceolatis, ciliatis. linn. Syf}. p. J.;^. n. 6. 

Conyza floribus ex gHs foliorum panlculatis. 
BOEHM. n. • S4. 

Kanadifckes Flokkraut ; weijfe Dilrripurt. Germ. 
Canada Flea-bane. Angl. Vergerette de Canada. G;iil. 

In 'iggeribus et ruderitls clrca vrbem , in cacpis, 
muris . et copiofe in der Leimgrube kinter Altranjiddt 
et alibi frequenter. Fl. lul. Aug, Annua. „ 

III3. Erigeron peduncuHs alternls vniflorls.LiNN. Syd. ^^^^' 
p. ~-4. n. 12. BOEHM. n. IS3. fub Conyza') 

Pharm. Coni]zae minoris Herba. 

Sckarfes Flok- Berufkraiit; blaue Diirrwurz; Jckar- 
fes Altmannskraut. Cerm. Blue-fl»wered Flea-bane, 
Angl. Vergerette acre. Gall. 

In locis fleriliorlbus, arenofis», montofis , in der 
Sandgrube. bsi devi Pulvertkurme, auf dem Sandberge 
bei Niiuendorfet Ruckmarsdorf^ im Bieniz, Fi. iul. 
Aug Ann'ia. 

Htiba Rijgi PVedelii^ qua quidem contra Sodam 
vtuntur, Rvpp. lenenC i"8 

G g 2 * :?98. 468 CLASSISXIX. 

398. SOLIDAGO. L. G. 1035. Goldrutlie. Gerh. 
Geldcn-rod.. Aiigl Verge doree. Gall. 

Virga aurc-a. 1 1 1 4. Solidago caule fubflexuofo angulato, racemis 
paniculatls, ereclis, confertis. tn^iN. Syft. p. 764. n. - 
II. BOEHM. n. 236. ELACKW. tab. 169. Fl. Dan. tab. 
663. 

Pharrp. Virgae Aureae f. Confolidac Saracenicae Vct 
termn Herba. 
j^ fVahre Goldruthe; gulden Windhraut; St. Feters- 

ftah. Germ Common En^lifh Golden-Rod. Angl. 
Vcrge d'or conmu?/, oii Verge dorce. Gall. 

In fyluis et ericetis, in fylua Academica, im Bie- 
iiiz ; porro in pafcuis Inter pagos Schonfeld et Abt' 
tiaucndorf; porro copiofe ad fodiculas bei Seehaiifeii^ 
in hortis quoque multis occurrit. Flor. lul. — Sept. 
Perennls. 

399. CINERARIA. L. G. 1036. Afehenpflanze. Germ. 
, Ragwcrt. Angl. Jacobee. Gail. 

paluftris. JI15. C/wfrflr/« fioribus corymbofis , foliis radtcalibns 
petiolatislanceolatisferrato-finuatis ; caulinis ample- 
xicaulibus integris. wilden. Psodr. Beroi. n 828- 

Cineraria floribus corymbofis ; foliis lato-lanceo- 
latis, dentato-iinuatis, caule villofo. linn. Syft. p. 
765. EOEHM. n. 237. (fub Solidagine) Fl. Dan. tab. 

5/.T ... 

Var. xj Cineraria foliis integris. 

Sjmpfafhenpflanze. Germ. Marfh hairy-flalked 
Kagwort. Angl. 

Ad fofras inter Arundines et Typlias, in dem Ger- 
herivajfer, atque in paludibus ad pagum Hohenlei- 
ne etc. Fl. lun. lul. Perennis. ^ 400. S y N G E N E S I A. S V P E n. F L V A. 4^9 

400. SENECrO. L. G, 1033. Kreu7pflan7,e. Germ. 
Gioundfel. Angl. Senccou.. Gall, 

* Floribus flofftilojis. 

II16. Senecio corollls nudis, foliis plnnato^finuatls ^^^?*"5. 
amplexlcaulibus, florlbus fparfis. linn. Syfl:. p. 756. 
n. 9. BOEHM. n. 170. BLACKW. t. 132. H, DuH. tab. 

513. KERN. B. I, p. 51. t. 69. 

Pharm. Seneciojiis Heiba. 

Gemeive Kreuzivurz; Kreuzkraut; gemeine KreiiZ' 
pflanze; Goldkraut; Grimmkraut; Griindkraut; Sau- 
f. Speijtvurz; Vogelkraut. Germ. Common Ground- 
fell. Angl. Senecon vulgaire. Gall. 

In ruderatls, ao;rIs cultis, hortls In Serto hei und 
an dem iS^c/z-n-c/ce/i^crgcopIofiflime, In muris, ad fepes 
vblque frequentiflime. Flor. Vere ineunte in Au- 
tumnum vsque. 

Furunculis impofita contufa herba medetur apud 
HeHingos. — Semlnlbus delecl:antuv PaflTeresGana- 
rlenfes caueis inclufi. 

■** Florihus radiatis : radio reuohito. 

II J7. Senecio coroUIs reuolutls: foills plnnatifidis, vls- vifcofus, 
cidls; fquamis calycinls laxls, longltudine perlan- 
thil. LiNN. Syfl:. p. 757. n. 17. eoehm. n, 171. 

Klehrichte Kreuzivurz ; tvoUicht Kreuzkraut. Germ. 
Sene^on vifqucux. Gall. 

In ruderatis vor dem grivimijchen Thore hinter der 
JVohnung dcs Aufpajjen , In n)uris e. g. im Zwinger 
zwifchen dem Barfujiffdrtchen und dem Ranftlidter 
Thore^ etlamque circa pagos frequens. Fi. lun. lul. 
Annua. 

1118-* Senecio coroUls reuolutls, folils plnnatifidis. 'y^^^^'*"*' 
denticulatls, caule corymboio, erecto, linn. Syll, 
p. 757. n. iH. LEYS. n, 859- vvilden. Prodr. Berol, 
n. 82 ^F/. Dan. t. 869. 

ff^ald Kreuzwurz. Germ. Senecon des bois. Gall. 

G g 3 In 470 cLASsisXTX. 

- - In nemoribus montofis, humidis ira LinUer H6h-~ 

vev I! FOtTLivs inuenit, etiam in dcr Kammerei hei 
Naueadorf itt alibi paffim miiii occurrlt i porro adfe- 
pes et vias frequens. Fl. lul. Aug. 

*** Florihus radiatis: radio fatente^ foliis fir^a- ■ 
tifidis. 

erucacfolius, II 19. Senecio corollis radiantibus, foliis pinnatilidis, 
dent^tis lubhirtis, caule ereclo. linn. Syft. p. 757.^. 
ab. JAHN n, 5. 

Rnuckenblatirige Krenzivurz. Germ* Senepn a 
feuillcs dc Roqtiette. Gall. 

In pr^tis hititer dcr Fiinkenburg et in fyluis coplo- 
le. Fl. lun. lul. Perennls. 

lacobaea. II 20. S^cwefzo corolHs radl^ntibus; follis pinnato- lyra- 
tis: laclniis laclnulatls, caul. ereclo. linn. Syll. pag. 
75^- n. 3». BOEHM n. 171. 

Var. «) lacobaea folils Inflar Erucae la- 1 
ciniatis j 

^ ., , „ , >■ TOVRN. 

/3) lacobaea folus ad Kaphanum ac- 
cedetitibus. j 

Pharm. lacobeae Herbn, Flores. 

St. lacchsblnme; Zekrkraut; KrdtetikroM Germ. 
Senecon Jacobee\ Herbe de Saint Jaques .^ ou Armoi' 
Je des Herborifies. Gall. 

In pafculs aiif dem Gickerlingsbergeet pratls fylua- 
ticls. Var. «) in fyluis montofis et cedu's : ji) In 
pratls nacli dem Kuhtkurme ^ bei devt Gejundbrunnen 
itach der Tabacksmitkle zu.^ ad fofficulas et ad margi- 
nes fyluarum. Fl lun - .Aug. Perennis. 

Vf. Planta vlridl f turato co'ore tingit tota. At^. 
tamcnradlx, cnulis et foiia ante flerefcentlam coHi- 
genda tunc cum Linels veftlm ntis coqi-if r C lor 
autem a radlis folaribus debllitatur. Vid. A^t. Stocklh 
Anni 1741« P« US. :}(»♦♦ SYNGENESXA. SVPE RFLVA. 47I 

*^** FoUis rgdtatis : radio patente ^ foliis indi' 
uijis, 

1121. Senecio corollis radlantibus, folus'en{iformibus P^^^^ofus. 
aoute ferratis, fubtus fubuillofis, cauie ftrlcVo. linx. 

Syfl. pag-. 758. n. 39. boehm. n. 173. Fl. Dati. tab. 

385. 

Sim^pflireuzivurz. Germ. Marfk Ragwort, Ang!. 
Sene^on des jnarais. Gall. 

In pratis vHginofis , ad viam Halenfem et hinter 
Gunndorf. Fl. lun. lul. Perennis. 

401. TVSSILAGO. L. G. 1032. Huflattlg;; Rofshuf. 
Gerin. Clotsfoot. Angl. Pas d'ane. 

1122. T?f////.'7go fcapo vnifloro, Imbrlcato, foliis fubcor- Farfara» 
datis, ang-uiatis, dentlculatis. linn. Syft. p. 755. n. 

. 7. EOEHM. n. 1 67. Fl, Dan. t. 595. 

Pharm, Farfarae Radix, Herba . et Titjfikginis 
Flores. 

Gemeiner Huf- f. Brandlattich ', Rofihuf; Erdkre- 
ne\ Okmbldtter; BruJilattick.Germ. Commoti Clot^S' 
foot. Anf^l. Pas d'i!ne^ ou Taconet. Gall. 

\Xi agris»humIdioribus hincer Leutfck, bei Emritfqh 
am Graben, kinter Nauendorfm locis argillaceis , hei 
Scherbitz atque in fofilculis &d viam pubiicam verfus 
MarkranJiHdt. Fl. Mart. April. Perennis. 

Obf. Planta, vbl copiofe crefclt, ibldem iolum ar- 
gillofam atque flmul huinidum indicat, vnde aqulle» 
gls lignum. Flin. Flgit arglllum ad i-'ipas praerup,- 
tas fiuuiorum. 

Vf Folia iuniora In iusculis vel pulmentl adinftar 
eduntur a nonnuUis gentib.us. Folia aere exficcata 
Tabaci luccedaneum. Radlx, teftante CordanOf 
efculentn. Folia et Flores in infufo heclicls et ils 
diarrhoea coUlquatlaa laborantibus cum euentuopti- 
mo dedit Cl. Percival. *) TulTisfumo foilorumhau- 
fto, more tsbaci, Interdum curata elt apud Suecos. 
Fomes e radlcibus ad excipiendas fclntinas pratparari 
poteft. Fiores ab Apibus frequentar quaeruntur. 

Gg4 1123. 

*) ^fj'"y'> ir^sdicd and expermintul. Vol. II. p. 234. 472 GLASSIS XIX. 

hybi-ida. 112^, Ttiffilago thyrfo oblongo, flosculls femineis nu- 
dls, pairiiiiis linn. Syfc. p. 75 ;. n. 11. 

Ttijjilago foliisfpicatis, floscuHs pauclflimis herma- 
phroditis. boehm. n. 169. 

Baftard Roftlattich Germ. Long^-ftalked Biitter- 
Bur. Angl. TujJUage hylride^ cugrand Fetajite. 
GjU. 

!n locis humidioribus hinter Emritfch et alibi. Fl. 
April. Perennis. 

Petafites. II24. TuJJilago thyrfo ouato, floscuh's feminels nudis 
paucis. LiNN. Syft p. "56 n. j •. 

Tujftlago flnvibus fpicaiis, fiosculls omnibus her- 
maphroditis. eoehm. n. i6h. blackvv. t. 222.Fl. Dan, 
t. 842. 

Ph^rm. Petajitidis Radix, Flores. 

Pefttlejiziviirzel; Sckiveijyu:iirz\ grofter Huf Rof- 
Jattick; Nemikraftivurz ; Giftwurz. Germ. Common 
Buttei - Bur.Ar\o\, Chaperofi-niere\ ou Tujjilage Peta- 
Jite:, Herbe ou Teigneux. Gali. 

In pratis humidis Ipongiolisque locis iuxta fluuio- 
rum ripas, in dc?n Grahcn hinter Eutritjch, bei KJein- 
dolzig et ibidem in multishortis rufl:icanis, bei Kct- 
fchau , Ah- et Markranftcidi etc. - Flov^M^vt.ApxlL 
Perennis. 

Oif. Gaillnaceum genus et minora varia animal- 
cula fub foUis lcfe occuhant, dum imbresperfundunt 
terram. 

402. ASTER. L. G. 10^4. Sternblume. Germ. Starwort. 
Angl. Efpargoute. Gall. 

* Herbacei integrifolii ; pedunculis nudis, 

Tripolium, 1125. After foliis laneeolatis integerrimis, carnofis, 
ghbris raiflis inaequatis, fioribus corymbofis. linn. 
Syft. pag. 761. n. 8- schreb. Splcil. pag. 18. n. 911. 
tl Dan. t. 615. 

Tri-polien f. Meerfternblume. Gerni. Sea Starwort. 
Angl. After des marais. Gall. 

In SYNGENESIA. SVPERFLVA» 473 

In locis faHis, e. g. ad falinas Ketfcfcaulenfes fre- 
queiis. FL lul. Aug. Perennis. ' 

Il2fS. * After foliis lanceoiatis, obtulis, fcabrls, triner- Amellus. 
viis, integris, p^dunculis nudiufculis, coryrnbolis, 
fquareis caiycinis obtuiTs. linn. Syfl. pag. 761. n. 9. 
FOLL Paiat. II. n. 8oi. leys. n. S70. 

Aftei' atticus caeruleus vulgaris. C. B. P. p. 267. 

Virgils Sternhlume . hlau Srcrnhraut. Germ, Bhia 
Italian Starwort. Angl. Oeil de Ckrift, Gall. 

Habitat In Europ^ie auftralis coUibus. 

Ip hortis fubufbanls rufticanisque vbique frequen- 
ter In pfgis et ad hortorum fepes pallim occurrlt et 
quali indigena. Fl. Aug. Sept. Perennls 

Obf. Caul. ereftus, ceres. hiriutus, ex vlridi rubel- 
lus, pilofus, fapeiiora verfus ramofus. Fol alternls 
radicalibus et caulinis Inferloribus petiolatls, ouatls 
vel obouatis, Integerrimis . ad pafRm anterlora ver- 
fus crenatis acutis, caulinis fummls TefTilibus, omnl- 
bus neruofi?,' laere viridibus, lubpubefcentlbus. Flo- 
res corymbum formantes. Pedunc alares, alternl, 
fubfnliofi , vnlflorl , fcabriufcull. Floscull Radii 
ex vlolaceo- caerulel, patentes. Difci contra lu- 
tel. 

Efl etiam flos in pratis, cur nomen Amello. 
Virg. 

** Herhacei it!tegrifolii ; pedmicitlis fqua7iioJis. 

II27. After folu?. linearibuslntegerrlmls, cauie panlcu- ericoidej. 
lato, pedunculls racempfiS : pedicellis follojis. linn. 
Syfl p. 76;. n. 13. 

Aflrer erlcoldes dumolas. dill. Elth. 40. t. 36. fig. ■ 
40. 

Heideartiger After- f. Sternhlume. Germ. Buflvj 
Heatli-like Starwort. Angl. 

In Ametlca feptentrlonail fponte nafcitur. Apud 
nos nunc copiofe colltur In hortis et In Horto IVink- 
leriano, hohriano etc et In allis Vrbl viclnls occurrit, 
FL Aug. Sept. Percnnls. 

Gg5 Ti2q. 474 r.LAssis XIX.' aciis. 1128. /ij'?<?;' follis lanceolato-linearibusllnclts, integer- 
rimls, planis, floiibus corymbofis, faftigiath , pe- 
dunculis foliofis, linn. Syi1:. p. 761. n. 17. jahn.h. 
19. 

S-charfes Sternkraut. Germ. Narhonnc ^ or PurpJe 
Starivort. Angl. After acre. Gall. 

Ad mafgines agrorum ad Le_fen frequens et alibi. 
Fl. lul. Aug. Perennis. 

Nouae An- ii2q.* 4/?er foliis lanceolatis, alternis, integerrimis, 
gliae. femiamplexicaullbusjfloribus confeytis terminalibus, 

caule hifpido. linn. Syfl". p. 761. n. 20. 

After nouae angliae altiflimus hirlutus , floribus 
^ amplis purpureo coerulaceis. herm. Par. 98. t. 98« 

Neuenghlndifche Stcrubhmc, Gevm. New England 
Starwort. Angl. 

Habitat in Noua Anglia. In hortis abHortuIanis 
copiofe colltur. Perennls. 

Obf. Caul. fufcus. Pedunculi breuiffimii vt vix 
appareant. Flos ex pmpurco- violaceus. 

*** Herbacei ferratifolii; pedtmculis laeuihus,, 

cordifoluis. II 30. Aftcr foliis cordatls, ferratis, petiolatis, caule 
corymbofo, peduncuiis aphyllis, caulibus lai^uibus, 
LiNN. Syft p. 762. n. 23. 

After latifoliis autumnalls. corn. Canad- 64. tab. 

65. 

Herzhlittriges Sternkrant, Germ. Cordated-leaved 

Starivort. Angl. 

In Afia et America feptentrionall habitat. 

In hortls valde frequens. Flor. Aug. Sept, Per- 
ennis. 

Ohf Caul. fublaeulsj fuperne magis ramofus. Fol. 
i-adicalia cordata, acute ferrata, fubtus piloliufcula; 
Caulina inferiora ouata , ferrata petiolis emarginatis^; 
fupremafpatulato- lanceolata, amplexicaulla. Pani- 
Gula corymbofa, P^dancull nudi. Cal. Imbricatl; 
arai. Radlus exalbidus, vix purpurafcens, 13— pe- 
talus. Fios paruus. 

1131, SYNGENESIA. SVPERFLVA. 475 

Jlgl. * Afler folus lanceobtis: inferioiibiis crenatis, annuus. 
caule corymboro, peduncuiis nudis;, calyciHus henii- 
iphaericis. lhjn. Syfl. p. 762, n. 25. leys. n. 87». 
1*7. Da». t. 486. 

Tdkriges Sternkraiit. Germ. Amiual tcliite Starivort, 
Angi After anmie]. Gall. 

In locis aiciiofis, fterilioribus, frequens in Horto 
Bojiuno., paflim in der Lelim- und Sandgrube, Flor, 
lul. Aug. 

**** Herbacei ferratifolii^ pedunculis fquaniojls. 

1:132. ^/^er foliis lanceolatis, fubferratis fefliiibus, cau- NouiBelgii, 
le par iculato, ramulis vnifloris, folitariis, calycibus 
fquarrofis. linn. Syft. p. 762. n. 31. 

After nouae belgiae latifolius vmbellatus, floribus 
dilu e violaceis. herm Lugd. 66. t. 67. 

N.uhollandifcher Ajler. Germ. New-MoUand. 
Starwort. Angl. 

In Virginia et Penfyluania habitat. Noftros or- 
nat hortos, vbi in magna copia «unc colitur, Peten- 
nis» 

113 7. 4/?^»- fonis ouatis, angulatJs, dentatis, petioiatis, ChinenGs. 
caulibus patentibusjfoliofisjterminalibus. linn. Syft. 

p. 763. n. 36. , . . , 

After chenopodii foho, annuus, flore mgenti Ipe- 

clofo. DiLL Elth. 38- 1. 34. f. 3V,. 

Chinefifches Sternkraut; chinefifcher After. Germ«. 

Chinefe Starwort, or China After. Angl. After de la 

Chine. Gall. 

Habitnt in China. In hortis fere omnibus fre- 

quentifiime occuriitet Ibidem fiore fimplici, feiTuple- 

jio, vei ex toto pleno, et coloribus permuitls ludit. 

401.* TAGETES. L. G. 1064. Sammtblume. Gerra. 

African Marigold. A?igl. Oeiliet d'lndc. 

GaU. 

il^^.^^Tflgm^ caule fubdiuiib patulo. linn. Syft. pag. patula» 
770, 0, I, 

Ta- 47^ cLAssisXIX. 

Tanacetum africanum f. Flos afrlcanus minor. C. 
B. P. p. 132. 

Var. jG. Tagetes flore 'pleno. 

JVeit aiisgebreitete f. kleine afrikanijche Samtnthlu- 
9ne; indianifche Nelke : Studentenhlurae ; Tuneferhlu- 
me ; Schreiberrofc. Germ. Trench Marigold. Angl. 

Habltat in Mexico et iaponia. 

In hortis fere omnibus valde vulgaris. Annua. 

eie£la. I135. * Tagetef caule {implici erecto, pedunculisnudls 
vnifloris. linn. Syfl;. p. 770. n. 2. 

Tanacetum afrieanum maius , fimpHcl flore. C. B, 

1 "P- P- '33- 

Var. /3) Tagetes indicus, flore fira-"N 

plici fiftuloio. y tovrnef. 

y) Tagetes indIcus,flore fiftuA Inft. p. 488. 

lofo dupllcato. y 

5) Tagetes maxlmus ereclus, flore maximo 
multiplicato. bavh. Hifl-. 3. p. loo, 

Aufi-echrjiehcnde Sammtbhitne; grojle (latidige StU' 
dentenhiume. Germ. African Marigold. An^\. 
In Mexlco habitat. 

In hortls quoque vblque varle figurat-a et colorata 
deprehenditur. Flor. lul. in Autumnum vsque An- 
nua. 

Haec et Illa fpecles hortulaniscommuniter appella- 
rl iolent Flores Africani, qula has plantas ex Afrlca 
in Europam Carolus Quintus prlmum attulit. — Ob 
odorem eorum graueoientem fufpeclae habentur, 

n 

404. HELENIVM. L. G. 1041. Helenie. Genn. Baftard 
Sun-Flower, Angl. 

« 

autumnale, IT36. Helenium foliis decurrentibus ferratis. linn. Syft. 
p. 769. 

After luteus alatus. Cornut. Canad. 62. t. 63. 

Herbjlhelenie ; unachter kleiner Alant ; Bajlardfon- 
nenhlume. Germ. Autumnal Bafiard Sun • Flower. 
Angl. _ 

Habitat in Canada , Florlda. 

In SYNGENESIA. AEQVALIS. , 477 

In hortis, vbl faepe florepleno ludit, frequcns. FI. 
Aug. Sept. Perennis. 

405. ANTHEMIS. L. G. 1052, Ivamille. Germ. 
Camomille. Aiigl, Antemide, ou Camomille. 

* Radio difcolore i. albo. 

^1137.* .■4«f/ze»jii- foliis pinnato-coinpofitis, lineariboSj nobilis. 
acutis fubuiiloiis. hnn. Syft. p. 776. n, S. blackw. 
t. 798. ' " . . 

Charaaemelumnoblie 1. Leucanthemum odoratius. 
C.B. P. p. 135- 

Pharm. Ckar?wrtvllae Romanae Flores. 

Romifche Kaniiile; edle Chamille. Germ. Stveet- 
fcented Cam07nille. \r\<^\. CamomiUe nohle ^ on roinai- 
«e, oi^ des Boiitiqnes. GaU. 

In hortis copiofe , palTIm in ruderatis et reiecla- 
mentis hortorum, haud rarius in agris cultis. Fl. lul. — *" 
Sept. Annua. 

VJ. Vires medicae vt in Mairicaria Chamomilla, 
Attamen ex noftra maior olei aetherei copia extrahi- 
tur, 

II38. ^«f/zfw/x receptaculis conicis; palels fetacels, fe- aruenfis. 
minibus coronato -marginatis. linn. Syft. p. 776. n. 
9. scHREE. Spicil. pag. 18. n. 923. (/ub Chamae- 
melo ) 

Acker - falfche., geruchlofe Kamille ; HuiidskamilJe', 
KuhdiU\ HundsdiUe; wilde Hermel \ Ochfenaugc\ 
Rindsatige; Mairankraut. Germ. Corn CnmomiUc. 
Angl. CamomiUe des c/iamps, ou Antemide chamfitre. 
Gall. 

In campis , agrls cultis et negleclis vbique copio- 
fe. Fl. lun. — Aug. 

Obf. Flores digito triti odorem fpargunt foetl- 
dum: Folia iunlora ab Oulbus deuorantur. Apes 
flores fugiunt. 

1039. Anthemis receptaculls conicls, palels fetacels, fe- ^o*"»^* 
minlbus nudis. linn. Syft, p. 776. n. !!♦ l 

Ckn' 4.78 cLASsis XIX. 

Chamaeniehm (oliis pl&ne ^lahvis , plnnis pinnatis, 
plnnulis latiuKulis. soEH^r. n. i^g. 

Pharm. Cotulae Foetidae Herba, Fiores. 

Stinkendc Kaniille; 'StinkckamiUe\ Hunds' i. Krb- 
tcndill \ Ganfekrop/. Gei-m.Stijiking A£awiveed,An^\. 
CamQmille puantc : oii Marute. GaU. 

In r.rnis inter legctes, anf dcn Spitcilfeldern^ ad 
vias et alibi. Fi. lun. lu!. Annua. 

Ff. H^ec bufones alllcit. Pullces fugat et Apl« 
bus infenia. 

** Radio concolore f. luteo. 

tint^oria, II40. AntJiemis fo!!is bipinnatis, ferratls, fubtus to- 
mentofis, cmle corymbofo. linn, Syfl:. p. 77'. n. 17* 
SCttREB. Spicil. p. l.,;,5. n. !06 .. (fub Chamaemelo.) 

Fnrherkamille ; Gill -Streichhlume. Germ. Ox-eye 
Germun. Ang!. Camomille Oeil de hoeuf. Gall. 

In locis ficcis, collibus arldis im Bieniz pafiim et 
rarius inter fegetes •, frequens vero In multls hortis, 
Fl. ul. Aug. Perennis, 
* Vf Flores lateo inficlunt colore lucldo, atque in 

Suecla valde aeftlmatur. 

406. ACHLLAHA. L. G. T053. <^ai'f^en- Germ. Yar- 
row. Angl. Achilliere, ou Mlllefeuille. Gall. 

* FoJiis integris, 

Ptafmica, 114T, Achillaea^oVm Integrls llnearl-lanceolatls ample- 
xlcaullbu.s ferrulatis. wild. Tr. de Achlil pag. 10. 

Achillaea folns lanceolatls , acumlnatis argute fer- 
ratls. LiNN. SyfTr, pag. 777. n. 12. boehm. n. 241. 
BLACKW. t. 276. Fl. Dan t. 64^ 

Pharm. Ptarmicae Radlx, Flores, Herba- 
TVeiffer f. teutfcher Wiefenbertram {.Dorant\ tveif 
fer Rheinfarn\ ivthier Dragun\ Wiejendragun ; AckiU 
lenkraut\ gemeines Niefikraut.Gevm. Comtnon Sneeze- 
wort or Goofe Tongue. Vngl. AchiJliere flfirjiutatoire, 
Ptarmique^ ou Herbe h eternuer. Gall. 

In SYNGENESIA. SVPERFLVA. 479 

In agris , pratis hinter Giwndorf bci cler Ziegel- 
Jchemie^ in iyluaticis pratis im Rofenthale ^ l>ei dem 
Gcfindhrunnen'^ in dumetis inter prata dcr grofsen 
Fmikcnhurg und der Ziegelfchettne. Fl. lun. — Aug. 
Perennis. 

Vj. Caules iuniores vernDli tcmpore Acetariis ad- 
inifcentur in Irkndia. In Sibiria decocLum laudatur 
iis mi£lu cruento ethaemorrhagia vteri laborantibus. 
Bobus, vaccis,. caprls, oulbus, lulbus etc. pabuluin 
gratum. *) 

** Foliis hipiNtiatis vel Itihbipinnatis. * 

II42. Achillaea foVils bipinnatis nudls : laciniis linearl- millefolium. 
bus dentatis, caulibus fuperne fulca^-is. linn. Syfi. 
pag. 778. n. 18. EOEHM. n. 240. blackw. tab. 18. 
Fl. Dau. t. 737. 

AchiUea foliis biplnnatis glabris: pinnnrum laciniis 
linearibus dentatis. wilden. Tr. de Achill. pag. ^0. 

"' -7- ... 

Var. «) Achillaea flonbus albido purpureis. 

Pharm. MiUefolii Herba, Flores. 

Gcfneine Schafgarbe\ Feldgarhe ; Schafribhe; Tau- 
fendblatt ; Karpcnl^raut. Germ. Conimon Yarrow, or 
Milfoil. Var, «) Purple flowering Yarroiv- Angl. 
Achilliere — Milhfenille\ Herbe ati Chai^entier^ 
Herhe aux Voitjiriers. Gall. 

In pratis, verfuris et sd vlas vblque. Var, «) in 
locis arenofis, flerllloribus praecipue. Flor. lun. — 
Aug. Perennis. 

Incolae Sueciae praeprlmls Dalekarlos Llmenfcs 
hac ad cereuifiam cltlffime .Inebrlantem coquendam 
vtuntur. LiNN. 

VJ. Herba pabulum pecoribus falutare et in Sca- 
bieouina maxlmelaudatur, 

I143. * Achillaea follls fubbiplnnatls pubefcentibus; nobilis 
pinnis oblongls, plnnatlfidis incifurls aequalibus. 
wiLD. Tr, de Achill, p. 36, n. 25, •) vid. Cmel. Flor. Sibir. Tom. ll. p, 196» Achfl- 4^0 CLASSIS XIX. 

Achilka foliisljipinnatis, inferioribus nudia planls, 
luperioribus obtufis tomentofis, corymbis conuexis 
confertidimis. limn. Syft. pag. 77^,. n. 19. leys. n. 

817- 

Edle Garhen. Gsrm. Noblc^ or Sivect Yarroiv, 

' Ang!. Ackilliere uoblc. Gall. 

in locis mO!>to{is, fabulofis iuxta hteritiim fld • 

Kleinzjckochcri im Bieniz et in muris pafllm. Flor» 

lul. Aug. 

OhJ. Calycibus mngis oblongis, cylin(3'icis, ra- 

ilus albis, difco ochrokuGo et caiycinae fquamae 

luargine minime nigricante, a prlovi dillinguitur. 

407.* ZINNI.^. L. G. 1056. Zinnien. Gcrm. 

pauciiloia I144. * Zinnia floribus feHillbus. linn. Sy/l. pag.77I. 
n. I. 

Fudbeckiafolus oppofiris, ouatoacutis, calycelm- 
brlcato, radli petaiis pilViUatis. zinn. Goetting. pag. 
40y. t. I. 

f-Venigblimige Zijinie. Germ. Yellow Zmnia. 
Angl. 

Hahitat in Peru. In hortis noftratlbus haud in- 
frequens. Fl. Aug. Sepr. Annua. 

Obf. Caul. teres, ereclus, compofitns- Fn' op:»r)- 
lita, leflilia, nmplexicaulia, cordato-lanceolata, ^ia- 
bra, fubtrineruia, integerrima, mafgme lcabra. Cal. 
cyllndricus, terminalis, Jeflilis, folitarlus, gl;bris 
fquamis rotundatls dente adpreflas. Coroll. 'utea, 
perliftens. Sem. omnii longa triquetra, in radlQnu- 
da, in dJfco contra {itiiplici aut duplici oriOa '"-^Mbf^- 
ta. Rami ex a!ls follorum, non flori proximi^^au- 
U fimlies altlores. linn. 

mulu!!oraix45. * Zinnia ramis vil'olis, numerofis, laterallbus 
primarluni luperantlbus. jacq. Obferv. Bott. II. pag. 
19. t. 40. 

Zinnia floribus pedunculatis. linn. Syft. p. 771. 
n. 2. LiNN. Fsfc. Decad 2 ■■. t. 1 2- 

Vielbhmige Zinnie. Germ. ReA Zinnia. SYMGENESIA. AEQVALIS. ^gl 

Habltat in Loulfania. Apud nos in hortls priatls 
publicijquc vbique ei fere ibidem Ipontanea. Flor. 
Aug. Sept -\nnua. 

Obf. Caul. teres:, erec^us, viUls pubefcens. paliido- 
vlrelcens. Rami omnes at» extremls t. Ilis apicem ver- 
fus pauiatim incr&fTanmr ibidemque peduncuios for- 
nianr fiftulnfos, ftrlatos, leuiter fulcatos, giabrl- 
uicuios, vnum alterumque polllcem long-os, r. mi 
caeterum omnes axiliares, oppofiti, paflim latera- 
ies, rarlffime (impllces. Folia ex lanceosato -ouata, 
ipt gerrlma, vtrinque fcabrlulcula, s vel 5 neruia, 
fubpetiolata, oppt fita. Calyx ouato -cvllndr-cus e 
fqusmis ^6 — vel plurlmls . arcte adpieflis , compo- 
fit.is. S juamae exterlorcb breulort-,- pedunculo tiitu- 
lolo cohaerentes, ount^^e, cnncauye, interlores 
tubulis flolculorum Kadil fubjt-ftae, oblnrgae, 
ancriiftiores ; caeterum omnes verius apicem ex- 
trorfum linea lemicircularl et tranfuerlali nota- 
tae et qusii unguem ref rentes Coroilae redius 
fiofculls i8ad ^o numero v>irlls, fen.Ineii, fertillt)us, 
conftms; quorum ilmbus obuerfe ouatus, obtufus 
eii.arginatus, patens, periillens, coiore iiaperne ft- 
turate cnccineo, fubtus tx tuluo rubente. Flolull 
DIlcl hermaphroditi, omne.s feniles primum Inte- 
rlr>res exterlorlbus minores, deirade fuccefliue ex- 
crefcunt; llmbo Ini-undlbu itbrmi, in lacinbs 5, 
bixuifTimas, obtufas, lineares diuifo. Stlgmata iii 
rad'o rubella, In dilco decolora. Hermaphrodltis 
pappus et ariila vnica, paleae oppoiita. Pa eae her- 
niaphrodltls meir.branaceae, pplce fufcae Kadii flo* 
fculis paleae nullae , ncc femlnibus pappus. Hh FRVSTRA- 4^2 CLASSISXIX. 

FRVSTRANEA. 

408. CENTAVREA. L. G. 1066. Flockenblume- 

Gcn/i. Centaury or Matfellon. Ajigl. Jacee. 

GaU, 

* Cyani^ cahjcims Jqiiamis ferrato ciliatis. 

phrygia. 1146. Ceiitaurea c^^Xycihm recuruato -plumods, foliis 
indiuifis, oblongls , fcabris. linn. Syft. p. ^^^5. n. 
7. jAHN. n. 21. F/. Dan. t. 520. 

Pkrtfgifche Pflockcnblume. Germ. Broad • leaved 
tvoolly-keaded Auflrian CeiJtaurij , or Finland Kna-p^ 
iveed. Anj^l. Centatiree de Phrygie. Gall. 

In pratls nemorofis unten amBieniz et hinter Klein- 
Z)o/z,ip", bei Kriphn7;e anf dem Behonwt^ porro in fe- 
pulcreto ad Altrajj/liidt copiofe. Flor. lul. Aug. 
Perennis. montana. 1147. * Centanrea ca^ycibus ferratis: foliis lanceolatis 

decurrentibus, caule, fimplicinimo. linn. Syft:. p. 

" 7H5. n. 14. Leys, n. 880. jacq. Flor. Aullr. V. 4. 

Berg- FIocke?ibhime. Germ. Mountain BIue-Bottle^ 
or Blue Batchelors. Angl. Centauree des tnomagnes, 
Bluet grand. Gall. 

In fyluls elatioribus fparfim im Bieniz mihi occur- 
rlt. Flor. lul, Aug;. Perennls. 

Cyanus. 1148- Centaurea calycibus ferratls folHs Hnearlbus In- 
tegerrlmis: Infimis dentatis. linn. Syft. p. 785. n. 

15. BOEHM. n. 245. BLACKW. t. 2"©. KERN, B. II. p. 

84- T. 129. 

Piiarm. Ctjani Flores, 

Gejneine Kornblume ; Ziegenbon, Zacharias f. Korii' 
flockenblume. Germ. Blue Corn- Bottle ^ or Blite bot- 
tles. Angl. Centatnee Bluet-, Cajfelunette Aubifoin. , 
Gall. 

In agrls Intcr fegetes praecipue fecallnas vblque 
frequens. Flor, lun. Aug, Annua. 

Vf S Y N G ET N E S I A. F R V S T R A N E A. 48 J 

Vf Flores recenter exprefli cum aiumlne mixti 
fuccum dant capruleum pro fcripfura. Fingit pul- 
chre (:iccharum caHul'Um. linn. Suec. p. ^O) Flo- 
rlbus vfuntur pro condimento tahacum fumantes. 

11,19. Ce«f(7?/;T« calycibus cillatis, fquamls planls, fo- paniculat» 
hls blpinnatls ; ramis plnnatlfidis llnearlbus, caule 
panlculato. linn. Syft. p. ■"85. "• i6. schreb. 
Splc p. 0. n. 925. j^^f^Q- Flor. Auftr. V. 4, t. :?20. 
O^uafleuformige Flockaihlume; kleine Koniblume. 
Gerni JVhite Uaved vurple pafiicled Kfiapweect^ Angl. 
Centauree ■paniculee. Gall. 

In agas ad eorum aiarglnes etad vlas nack Goklis^ 
Meckern, Stameln etc. Flor. lul. Aug. Annua. 

1150. Cf?.'f/2fvrfa calyclbus ctllatis, foliis pinnatl'idls, rcabiofa. 
plnnis laiiceolati.s. linn. Syft. p. 7^6. n. 23. eoehm. 

n. SS3. 

Skabiofenartige Ftockcnhlume\ Eifemvurzel, Grofie 
Skabiojen; Flockenfkabioje. Germ. Great Matt -fellon. 
Angl. 

In agris et ad fep s hortosque oleraceos (Jt allbf. 
Fior. T\in. lul, Ptren:;is ^ 

ObJ. Radlx aratorlbus nlmis tenax. Semlna fero 
Autumno Paireribus c bum praebtnt. 

1151. * Cfwfflurei? calycibus ciliatis: fquamula ouata:nIgra. 
cillls capillfrlbus ereitis , fofls lyiat >-angulatIs, 
iioribus flofcuiojis. linn. Syft. p. 7H5. 

Sckwarze Flockenblume. Germ. Centanree noire. 
Gail. 

In acTis ebtlorlbus arenoiis, kinter dem Brand-^ 
voriverke. Flor. lul. Aup:. Perennis. ** Rhapontica: calycinis fquamis aridjs fcariojis. 1752. Ce7;f^(«ri'« calycibus fcarIofi.s laceris , folils lan-Jacea. 
ceolatis; radic^Hbus finuato -dentatls, ramls angula- 
tis. linn. Syft. p. "'H'^- n. 30. boe-im n. 246. Fl. 
Dan. t. 519. Var. Licea anguftifolia. Hh 2 Gemeint 484 cLAssis XIX. 

Gemeitte Flocke7ihlume\ Schwarzes Flockenkraut. 
Gerni. Common Kna-piveed. Angl. Centauree yacecy 
ou Jacee des pres, ou dcs hois, Gnll. 

In pratis nemorofis et asjris hei clem Brandvoriverke 
nack Gonnewiz zu , atif den Gerhertvicfen , bei dem 
Gejnndhrunnen et m ^aprlds vblque, Flor. lul. Aug, 
Perennls. 

Vf. Flores luteo - tmclorli Serratuhe fuccedaneum 
praebent. Folla pecoribus pabulum. 

*** Cakityapae': calycinis fpinis compojltis, 

Calcitrapa. 5 II53. Centaurea calyclhus fubdubllcato-fpinofis, lefli- 
libus, pinnatifidis, llnearibus, dentatls , caule pi- 
lofo. LiNN. Syit. p. Ji^iy. n. 48, boehm. n. 244. 

Pharm. Calcitrapae Radix. 

Wegfterndiftc}. Germ. Furple Star Tkiftle. Angl. 
Chaujje-trape ou Chardon etoilL Gall. 

In campeftrlbus locis, clrca vrbes et pagos paflim. 
Flor. lun. lul. Annua. 

Vf. Agno Pafchali ludalco vefcebantur cum con- 
dimento, quod liebrsice Q">"i"nD (Mcrorim), Graece 
/.{x^ir, in Bibllis Sueclcis Bitter Saljo vocatur. 
(Exod. Xlf, 8.) Olim In febribus intermlttcntibus 
et contra calculos praeclpue commendata. vid. 

SEGUIER 2. p. 154. LIEUTAUD. p. 707. 

409. COREOPSIS. L. G. T062. Kapchen; Wan- 
7.engeficht. Gem. Tick-Seed. Angl. 

Bidens. II 54* Coreopfis folils lanceolatls, ferratis, oppofitls, 
amplexlcaullbus. linn. Syfl:. p. 7S2. n. ii. schreb. 
Spicll, p. 19. n. 924. 

f-Vaffer - f. zweijiihrlges JVanzengeJicht. Germ, 
Aquatick Tick-feed. Angl. 

Ad'foflas, in flagnis et locls paludofis vblque. 
Flor, lul. Aug, Annua, II55' SYNGENE5IA F R V S T R A N E A» ^fj^ 

II55. * Coreop/?j foliis fubternatisintegernmis. linn. triptevis. 
Syfl. p. 782. n. 5. Ej/isci Hort. Vpf. p. 269. 

Kudbeckia fbliis compofitis integris. roy. Lugdb. 
i8r. 

Hohe virgivijchc minchte Sternhrautftaude^ drei- 
fache Coreopfis ; Gelbe Veilchcn. Germ. Ternate - lea- 
ned Coreopjis. Angl. 

Habitat in Virginia. ■ — In hortls fsre omni- 
bus et in hortulis Pomoerii Gritnmenfis verfus Col- 
legium Rubrim; valde frequens. Fl. lui. in Septem- 
brem vfque. Perennis radix. 

Obf. Caulis humanae altitudinis, laeuis, glaber, 
articulatus. Folia oppofitn, pleraque ternata , (aepe 
quoque in caule ferme pinnata, glabra, foliolis lan- 
ceolatis feflilibns , introrfum anguftioribus ad bafin, 
Calyx calyculo patulo. 

410. * RVDBECKIA. L. G. 106!. Amerikanifche 
Zwergfonnenblume ; Rudbeckie. Germ, 

Dwarf American Sunfic^.'er. Angl- 

1156. * Rudbeckia foliis compofitis, laclniatls, linn. Uciniata, 
Syfl. p. 782. n. I. 

Doronicum americanum, laciniato follo. C. B, 
P. p. 516. 

Aconitum helianthemum canadenfe. corn. Ca- 
nad. T78. et 179. ^ 

Grofie Rudbeckie ; die falfche canadifche Sonnenblu- 
-inenftaude. Germ. jfagged leaucd Dwarf Sunflower.^ 
Angl. 

Habitat In Vlrglnla et Canada. 

In hortls fere omnibus fplendidls coplofe et ad 
hortorum fepes rufticanorum pafllm. Ffor, lul. — » 
Sept. Perennls. 

411. HELIANTHVS. L. G. 1060. Sonnenblume. 

Germ, Sunftower. Angl Solell. Galh 

1157. Helianthus follis omnibus cordatis, trineru^tls, annuus» 
pedunculis.incraiTatis, floribus cernuls. linn. Syfr. 

p. 78 !• n. I. BOEHM, n. 242. 

Hh 3 lahrige 485 CLASSIS XIX. 

' yahrige f gemeive Somienbluvie ; Somieuh'one. 

G' rn). Aviiual Sunfioiver. Angl. Soleil annud ; Herhe 
du Sohil\ Couronne duSolcil \ Tournefolle. GM- 

Jn hortit. fubuvbanis et rufl.icani^ copiohlfirne ; 
in aggevibus ciica Vvbein, in rudcratis er rejeclsmen- 
tis hortorum haud intiequens. Fl. lul in /\utu- 
mnum vlquc. A- nuus. 

Hortos ob varios florum pulchros colores lilu- 
I mirxat. 

V/. Semina oleum praebent praeftans, In non- 
nullis regionibus haec eduntur puevis. Es Scmi- 
num farlna panis cuquitur in Indin Rcceprai ula 
carnofa C/Karfleadinflar praeparanturet lubenter com- 
edjantur. ^emina t fta odorem Fabis Caffeae fiml- 
lera fpargunt et potum exhibent haud ingratum. 

nuiltiflorus, IT58. * //e/«fl«f/i«i' foliis inferioribus cordatis , triner- 
ua Is, fi-.pcrioribus ouatis linn. SyfK p. 781. n. 3. 

Heteniuiii indicum ramofum. C. B. P. p. 2-"'. 

Viclbluniiie Sonncnblutne ^ klcinere Sonnenbhtme:, 
gcmeine i hejiavdige Sanncnbhnnenjlaude. Gtrm. Com- 
mom pertnmal Sunfloiver. Angl. Soleil muhtflore. 
Gall. 

Hflbltat in Virginia. ^n hortls fere vbique, In 
agrls oleracels, adlcpes hortorum rufticorum paflira. 
Fl. lul. — Sept. Perennis. 

tuberofus. II59' Heliknthiis folils auato - cordatls, tripllneruus. 

LINN. Syft. p. 7SI. n. 4. BOEHM. n 243. JACQ. 

Hnrt. V. 2. t. 161. 

Knollige Sonnenhhwie'^ Untcrartifchocken; Jerufa- 
lemsartiJchocken\ Erdapfel; Erdbirncn nteJius. Germ. 
Tubercus Stwjhmer., or jferufalem Arfifhocke. AngL 
Solcil Tawpiuanihour ; Poire de terre. Gali. 

Ad margines flvgvovum et <id fofliculas: In agris 
oleraceis, ruderatis, adfepes pagorumfr-quens. Prae- 
terea In agris verfus Stbtteritz.) Scllerhaufen , nach 
den Strajienhaufern i,u et In agris oleraceis ma^nis et 
alibi cnlitur. Hic rarifTime fforet. Radlx per-^nnis. 

Vf. Tubera hnjus Heliantlii, qui In Brafilia habi- 
tat, ixi culinis notiffuna funt et communiter nco- 

quuntur .SYNGENESIA N E C E S S A R I A. 487 

quntur carnium jufculls'. Haec autem tubera faepe 
flitus gignunt, qua de re hodie non mngis coplo 
fe coluntur. Vbl haec planta crefcit, ibidem ob 
radlcem repentem dlfficllius eradlcarl poteft. 

NECESSARIA. 

412. FILAGO. L. G. T070. Fadenkraut. Genn. 
Cotton-weed. Angl. Herbe a Coton. Gall. 

1160. F//ago panlcula dlchotoma, fiorlbus rotundatls, gevmanicfl. 
axillaribus, hlrfuils : folils acutls. linn. Syft. p. 

795. n. 2. 

Gtia-phalium caule dlchotomo, fphaerls florlbus in 
angulo diuifionis fefRlibus. boehm. n. 176. 

Teurfches Fadciikraut; Schimmelknrnt ; Filzkraut\ 
Engelhlumchejj. Gorm. German CottoH-iveed. Angl. 
Cottoviere c0?iimufie. Herbe a Coton. Gall. 

In agris elatloribus , arenofis, cultis, vor dem 
Hnllijcketf Thore vach Gohlif et Eutritjch coplofe. 
Fior. lun. lul. Annua. 

1161. Filago caule fubdichotomo, ereclo; floribus montana. 
conlcis terinlnalibus axlilaribusque. linn. Syfl. p. 

796. n. 4. 

G?/«p/i«/i«7M caule erecto , ramofo, foiils breuldl- 
mls; glomerulis feffilibus dinitis, prope fummitate» 
pofitls. BOEHM. n. 178. 

Berg-Ruhrkraut i. Fadenkraur. Germ. Mownain 
Cotton-iveed. Angl. Cotoniere dt montagne. Gall. 

In «grls lapidolis, niontofis ^ei der PVachshhiche 
vor dcm Hallijchen Thore , im Bieniz , vor Nauen - 
tt Rilchnarfchdorf etc.^ Fior. lun. lul. Annua. 

1162. Fi/fl^o caule panlcalato, flnrlbus conlcis later.!- ai'uenfi$. 
libus. LiNN. Syft p. 796. n. 6. 

Gnafhalimn caule ereclo, ramofiffimo, glomeru- 
lls florum ad alcs longe feffiilbus. eoehm. n. 177, 

Ackcr Fadcnkraut 1. Acker Filzkraut, Ackerruhr- 
kraut ; groj.ses Schivimelkraut. Germ. Corn Cotton- 
tt-eed. Angl. Cotoniere des chanifs. Gall. 

Hh 4 In 488 CLAssis XTX. 

In agris arenoHs cuhls vbique. Flor. cum prlon- 
bus Arinua. 

Bruta intactam relinquunt herbam. 

413. CALENnVLA L. G. 1073. Rlngelbiume. 
:/;Gexm. M rigold..4ffg/. Souci. GalL 

aruenfis. ^''^3' Calendula i'em\n'\hxis cyinbiformil)US , mu.ricatis, 
incuruati'»-, extimis ereclis pioteniis. linn. Syft. 

Caltka floribus minimis pallentibus. boehm. n. 
277. 

Feld f Ackerringelblume y War-mcnkratit ; Gilken ; 
Sonttenivencie ^ Hausfonncniviytel. Germ. Field Mary- 
gold. Angl S'ouct de vigne ou des ckumps. Gail. 

In agris Inter fegeLes copiofe. Flor. lun. lul. 
Annua. 

Vf. Flores luteo inficiunt colore. 

ofEcJnalis. Il6i * Calendula feminibus cymbtformlbus muricatls 
incuruatis om abus. linn. Syli p. 791. n. 3. leys. 

n. c83- BLACKW. .06, KERN. B- I. p. J,". t. 6l. 

Ph;n-m Cuhndulae i-Jerba, Fiores, Scjnina. 

Gewohnlicka RiiJgelblume\ Gotd i. Butterblume-, 
P/arztn!- ratit. Gerni." Pot , or Palc coloured - Mary- 
gold Angl. Souci ou Poucie officinal^ ou Souci des 
Bouti^nes. Gali. 

In cultis, hortis, oleracels, rejecVamentis horto- 
rum e. g in horto Reicheliane. Lokriano etc. et inru» 
derati:- fiequcns. Flor. lun. — Sept Annua. 

Vf. Corollae radius pigmenfiim luteun. fucco ex- 

prefl") cum alun'ine cocto, prT b t. Siccatls covol- 

' lis Cruci loco raftlcl pro tinclura vtuntur ai cibos 

condl- ndos ob bonum et fragrantem faporem 

04orein(jue. MONO^ SYNGENESIA. M N O G A M I A. 489 

M O N O G A M I A. 

414. lASlONE L. G. 1090. Schafsblume, Germ. 
Sheep's Scabious. Ai^gl. 

1165. laRone Mih Hneari-lanceolatis obfolere ferratis; montana. 
petaiis ftylo iongidim •- spice glabro breuinribus. — 
LiNN. CiifF. 426. Eiusd. Syft. p. 799. eoehm. n. 
44. Fl Daii 1.319. ^ 

Berg - Sckafbiinne ; SchaafrapunzeJ; hlaue Flnckcn' 
hlume Germ. lafiojic. Gall 

In montibus ficcis et colllbus auf dem GickerlinQs- 
herge . im Bieniz, auf den S.nidhergen rd Nauendorf 
ct Riickmarsdorf; aiif den Gonnewitzer Sckanzen ro- 
piriie et paffim hinrer den Stafienh>iifern nach Frohfl- 
heide; et In (iccis nicht veit von dein Gefundhrini- 
nen intra frutices. Fior. lun. — Aug, Perennls. 

415. VIOL \. L. G. 1092. Veilchen, Germ. 
Violet. Angl, Violette. Gall. 

* Acaules. 

1166 * VioJa acaulis, foliis cordatls, pllofo-hlfpldls. hirta», 
LiNN. Syfl. p. H02. n. 6. Fl. Dan. t. 618. 

Raudies Veilchen Germ. VioJette herijfee. Gall. 
Tn pratis hinter 'ReicheJs Garten^ hei dem Brand- 
vorwerJic, im RofemliaJe etc. Flor. Aprill. 

1167 * VioJa acaulis. folils renlformibus. linn. Syft. paluftris, 
p. H02. n. 7. LEYS. 896. FJ Dan. t. 85. 

SumfsfjeiJcJien. Gevm. Marfh-VioJet. Angl. Vio- 
Jette des marais. Gall. 

In lccls paiudofis bei Pomjjen etHoJzhaufen praete--^,', 
rito anno et r.uper in dcr PreJihcide fub Alnls inueni.' 
Fior. AprU. Perennis. 
1168. VioJa acauils, foliis cordatls, ftolonibus reptan- odorata-^ 
tlbus, pedunculis, radicatls. linn. >yft. p. 803- n. 
8. BOEHM. n. 454. BLACKW, t. 55. FJ Dau. t. 309. 
Vi<^ a RiviN. t. 117. pent. 

Pharm. VioJae f, VioJariae Herba, Fiores, Se» 
jnina. 

Hh § Marz-^ 49^ cLASsisXIX. 

Mar&veilchen ; tvohlrteckende Veilcheii\ blnue Veil- 
chen\ MiirzvioJe ; Violenkraut. Germ. Mfirfkpurple, 
or fpring Violet. Angl. Vifilette de Marsj ou Viotette 
comviune ., oti odorante, Ga!l. 

In locis vmbrofis et ryluaticis iin Rofentkale mul- 
tisque hortis ad fepcs copioiiifime. Flor. Mart. 
Aprili. 

Obf. Varletas flore albo faepius in agrls verfus 
Gz/K?j!ior/' et hortis occurrit. 

Vf E petalis fyrupus violarum violaceus variis 
praeparatis pharmaceuticis colorandis aptns confici- 
tur. Siepius vero adulteratus exftat et e fioribus 
Aquilcgiae paratur. Porro faepius in aquarum mi- 
neraiium examine ad detegendum acidum cum Al- 
cali adhibetur. Ab acidis enim rubefclt, ab alca- 
llnls contra vlride Imbuitur colore. 

** Catilefcentes. 

earjna. 1169. Kiotfl caule adultlore adfcendente, follls oblongo 
cordatis. linn. Syfl. p. H03. n. 9. boehm. n. 455, 

Viola inodora. riv. pentap. 

Var. «") Viola folio rotundlore, 
&) Viola flore albo. 

Pharm. Vioiae Caninae Radlx. 

Hunde-jeiJcken; Rfjfsveilcken; ivilde Veilcken; fp i- 
~ tes f. Maiveiichen. Germ. Do'^'s Violet. Anf>l. Vio- 
lette fauvage. G'alL 

In pratis humidis, et aprlcls , pafcuis, marglne 
fyluarum, in fyluis caeduls, i^n Rofe^ttkale , In al- 
neto ad Schonfeld et allbi coplofe. Flor. Aprll. — 
lunio. 

Olf. I. Ab antecedentl diftingultur : Defeclu fto- 
lonum , follij e caule ejurque ramls, nec ex radice 
ipfa, vt in iUa, prodeuntibus ; caule ramofo; flo- 
rum pHuIo quidem feriore, fed vberlorl prouentu; 
diintlore colore; odore nuilo Ipfoque fitu : Pedun- 
cullenlm, quibus infident flores, ex ramls exeult, 
nullo modo e radlce. 1170. SYNGENESIA. MONOGAMIA. 49 1 

Obf. U. Plantae hujusradicem fub initlo hyemis et 
vernali t-mpore effi.ffam , e terra ablutam lenique ca- 
lore {iccatam, efHc^cifiimam efle tentat kiemeyer. 
Ec quoqui' ille Vir iaudatus radicis pujuerem cum 
euentu optimo comjnendat vt lene emeticum. *) 

1I"0. * VioJa caulibus ereclis, foliis Gordato lanceo- montana.' 
latis, LiNN. Syft. p. 803. n. 10. jahn. n. 22. 

BergveiJchen. Germ. Mountain VioJet, Angl. 
VioJette de Montazne. Gnll. 

In locis fubhumidls efc nemorofis im Bientz, in 
fylua ad Scopam pafllm. Flor. Malo. Perennis. 

**■* StipuJis ■pinnatifidis^ fligmate vrceoJato. 

II7I. Viola cznle trlquetro difFufo, foliis oblongis in- tricolor, 
ciiis , fiipulis pinnatiridis. linn. Syfr. p. So^. n. ir. 
BOEHiM. n. 4; ^. BLACKw. t. 47. Fl. Dan. t. 623. 
Vioia tiicolor. riv pent. 

Var. etj Viola aruenfis., calyce corolUm blcolorem 
parum excedente. retz. Flor. Scand. 
n i)(-)2. 
/3) VioJa bicoJcr fioribus caerulels et purpu- 
reis. 
Pharm. Trinitatis f. VioJae TricoJoris Herba, 
' Dreifarbiges VeiJcke?:\ . DreifaJtigJ^eitsbJume\ je 
lHnget je Jieber; GarbocJilein; Hungerkraut\ Sor^e; 
Unniize Sorge; FreifamJ^raut \ < edenlibJrimchen; Ge- 
werhbJilmnhen; zviJde SiebenfarbenhJume\ hfuslAiim- 
cken. Var. jS) KJeine Sorge. Germ. Pavfies, or Heart's 
■ Eafe. An^l. VioJette Penfee^ ou commun; VioJier\ 
Herbe dv- l' a Trivne. 

Ad margines agrorum et In aruis. var. /3. in hortis 
cultis occurrit. Fior ab Aprlll, et per totam aellatem. 
Perennis. 

Vf Herba I.n Crufta Infantum laclea aCel. strack, 
ECCAUDO, aliis nuperrime commendata. Bergius 
hanc herbam laudat fatis praeftans et gratum laxans. 

1 172. 
•) Ehis^. Dife/t. de Violae caimine in mtdicina vfu, Coetting. A(J2 C LASSIS XIX. 

blcoior. 1172. Vioh caule triquetro diiTufo, foliis oblongis 
inciiis, ftipulis dentatls. reyg. Flor. Gedan. p, 215. 

Viola pedunculis caulinis ang-ulatis, ftipulis ob- 
longis, pinnato-dentatis, foliis ouato- oblongis cre- 
natis. LiNN. Clift. 427. 

Vioh caule procumbente, foliis fub ra.nis lacinia- 
tis, flore paruo blcolore. boehm. n. 456. 

Viola bicolor aruenfis. B. P. 200. 

Viola aruenfis,. mvrr. Prodr. p. 7;^. 

Viola aruevfis caule inferne angulato, diffufo, 
foHis oblongis retufis, flipulis pinnatitidis, corolla 
calycis fere longitudlne. wilden Prodr Berol. 

n. 862. 

Kio/fl mco/o»- LiNN. Syft. Ed. R. III. p. 767. var. 
«. bicolor, 

Viela bicolor. riv. pent. 

Var. x) Viola floribus albis et luteis. 

|8) Viola floribus luteis et caerulels. 

7.ivcif^ybiges Veilchen\ Stieftniitterchen\ Tag und 
Nackt BJii-nlein. Germ. Vioktte dcs chamfs. Gall. 

In agris arenofi? vbique. Flor. per tsitum fere 
annum. Annua. Pecora non deuorant herbam. 

peincifoiia. Il"^^- Fio/« caule erec:o , foliis ouato-Ianceolatis, fer- 
ratis. BOEHM. n. 456. 

Pfirjchhrdttriches Veilchen. Germ. VioJette a feuih 
les de Perfie. Gall. 

In pratis fyluaticis fparfim im Rofenthale et in paf- 
cais auf der Fu7ikenburg^ beiGonnewitz, Flor. Maio. 
Perennis. 

416. IMPATIENS. L. G. 1093.^ Springfaamen. 

Germ. Yeilow Balfam, or Quiek in hand, 

Angl. Balfamins. Gall. 

** PeduHCulis multifloris. 

Balfumina. 1174.* Inifiatiens pedunculis vnifloris aggregatis, fo- 
liis lanceolatis, fuperioribus altcrnis, nectariis , flore 
breuioribus. linn. Syft. p. 804. n. 5, 

Balfa- SYNGENESIA. MONOCLIXO. 4p 3 

Balfamina femina. C. B. P. ^,306. Baifamina riv. 
teti-. t. 120. ' 

Balfaniitte; Baljamkraut. Germ. Co-mnon Balfa^n; 
Femal Baljame. Angl. Balfamhie culti::ee. Gall. 

Inlndia, Zeylona et Taponia habltat. 

Hortos noftrates ob infignem varlefatum nume- 
rum ornat atque fplendorem iisdem iimul candonat. 
Fl. Media Aedate in Autiimnum vfque. Annua. 

Ex hujusfucco cum alumine ungues rubros inter- 
dum tingunt lapanenies, tiivns. F1. 'ap. p, 327, 

II75. /wipafzcHj- pedunculis multlfloris, foHtarlis, fo- N©li tan- 
liis ouatis , geniculis caulinis tumentlbus. linn. gei'e. 
Syft. p. 804. Fl Dan. t. 588. 

jBa//awi7?fl capfula oblonga tenul. boeiim. n. 310. 
Impatiens. riv. tetr. t. r, 

Syiringfaanie ; Springkraut ; Ungeduld; Riihr mich 
nickt an ; wilde Baljamine. Germ. Balfanmie fauvage 
eu Merueille a Fleur jaune. Gall. 

Ad fofliculas in dem Poeteji^ange, hei Gohlis .^ Eti- 
tritfck; et in fyluis humidis e, o;, in der Prcllheide^ 
in alneto ad ripam Lupae hinter Neu-Scherbiz. Flor. 
lun. lul. Ferennis. 

Capfulae maturae. ad attaflum femina elaftice ex- 
plodunt. Bonafias herba aeftate alliclunt et> Illa- 
queant Germani. Loefel. B. FLORE MONOCLINO. 417.* MOMORDICA. L.G. 1191. Balfamapfel. 

Germ. Male Balfam Apple Angl. Pomme de 

MervelUe. GalL 

II 76. * Momordica pomls hifpldls, clrrhls nullis. Elateriuing 
LiNN. Syft, p. K68. 

Cucumls fylueftrls afininus dlctus, C. B.P.p. 314. 
BLACKW. t. io