Skip to main content

Full text of "Flora Veneta, seu Enumeratio plantarum circa Venetiam nascentium, secundum methodum Linnanam disposita"

See other formats


FLORA VENETA. I. D£ L'IMP£1MER1E DE J. J. PASCHOUD. FLORA VENETA , 

S£U ENUMERATIO 

PLANTARUM CIRCA VENETIAM 
NASCENTIUM, 

SECUNDUM METHODUM LlNNiEANAM DISPOSITA, 
AUCTORE 

STEPHANO MORICAND, 

Genevensi, 

Administr. Adjunct. Mus^i academici, Consocio So- 
ciet. Naturaljst., Physic. et Histor. natur. Ge- 

NEVvE, MlNERAL. JEN.E , MlNERAL. PeTROPOLEOS, 

Hf.lvetice Scient. natur. , Acad. Imper. et Reg. 
Georgopiiilarum Florenti^i. 

LIBRARY 
NEYV YORK 

ftk%Mt%/wv*.'ti BOTANICAL VOL. I. OAROEN GENEV^S , 
Ex Typ. J. J. Paschoud, Bibl.-Typ; 

PARISIIS, 

Apud eumdem , via Sequana» ? n.° 48* 
1820. •htl VIRO CLARISSIMO 

Aug. Pyr. de candolle, 

DOCTORI MEDICO, 

IN ACADEMIA GENEVENSI HISTORLE NATURALIS 
PROFESSORI. LIBRARV 
NEW VORK 
BOTANICAL 

OARO£N D. D. D. AUCTOR. ^y > f f i f » » »»»» »'»»•'» ^.^.♦.♦.♦.♦♦.♦.♦■♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•••♦■♦•♦'♦•♦■♦'♦•♦•♦•♦' PR.EFATIO. AiANNiCHELLius anno i^SSediditHistoriam 
plantarum Venetarum. (Istoria delle Pteian 
che nascono nei Licli intomo a Veneyja. fol. 
Venetiis 1735.) Liber iste , certe ad suum 
tempus commendabilis, nostri aevi Botano- 
philis fere inutilis faclus est, sive ob ordinem 
alphabeticum nunc omnino inusitatum , sive 
ob descriptionum ipsarum imperfectiones ; in- 
super prorsus incomplelus est ; nam mullas 
terrestres et aquaticas (Bulomo excepto) om- 
nes omisit plantas auctor : hoc ergo opus sus- 
cepi, quamvis mea condilione Mercaturae ad- 
dictus , sed meo rerum naturalium studio im- 
pulsus et spe fretus quod et Venetis nec non 
et peregrinis has plagas perlustrantibus utile 
futurum sit ; prseterek ad Floram Italicam , 
opus valde desideratum, conflandam forsan 
prodesse poterit. 

Athesis inter Anassique ostia sita est regio 
cujus Botanographiam aggredior , et quas X FRyEFATIO. . 

varum inter phanerogamas species, figuras 
edam ; praeterea spem habeo aliquid primo 
libro, ante secundi emissionem , addendi ; 
hujus additamenti materiam ab omnibus effla- 
gito Botanophilis, quod si fecerint, mihi per- 
gratum erit. 

Dabam Genevae 3o die Augusti 1818, 

Stephanus MOBICAND, FLORA VENETA MONANDRIA. Salicornia. (Chenopodeae.) 

Perigonium tubuloso - ovoideum compressum vix 
5 -dentatum. Stam. exserta, Ovarium i com* 
pressum. StyL 1 brevis. Stig. 2 exserta papil- 
losa. Jjtriculus perigonio tectus. Semen 
cochleatum. 

Plantae articulatae; rami juniores carnosi; folia 
opposiiaconnala brevissinia squarnasderaulantia. Flores 
sessiles terni in axillis foliorum superiorum et ideo 
Terticillati et spicati. 

1. Salicornia herbacea. Linn. 

S. caule subherbaceo, rarais palentibus, sterilibus 
acutis. Linn. sp. 5. De C. fl. fr. 2136. Wild. sp> 
4. p. 23. Lam. III. Gen. t. 4. f. /. 

Salicornia N.° 2. Zannich. ist. p. 23s. 

Hab. iu locis salsis vulgo Barene frequens. Florefc 
seplerab. 

2. Salicornia fruticosa. Linn. 

S. caule fruticoso , ramis ascenclentibus , obtusis ; 

1 2 MONANDRJA. 

arliculis superioribus sterilibus crassitie triplo longio- 
ribus , spicis cylindricis breviter pedunculatis. Linn. 
ap. 5. Ve C. Jl.fr. 227J. TVild. sp. 4. p. a4. 

Salicornia. N.° /. Zannich. p. 23/. 

Cum priore : 11. septemb. 

3. Salicorma macrostachya. Nob. 

S. caule frulicoso, ramis ascendentibus, articulis 
superioribus vix crassilie longioribus, spicis crassis 
sub clavato-cylindraceis , sessilihus. 

S. arbuscula. De C. herb. non Brown. nov. Jwll. 

Hab. secus viam quae ad porlum Malamocco ducit, 
£rcecedentibus rarior. 

Hse 3 species saepe confundi possunt , prcecipue her- 
bacea cum fruticosa juniori et fruticosa cum macros- 
tachya. 

S. herbacea junior gaudet ramis patulis saepius cru- 
ciatis acutis, Jlorens antheris minutis; senior saepius 
rubescit. 

S. fruticosa junior gaudet ramis ascendenlibus vel 
erectis obt u sis , florens antheris prcecedenti duplo ma- 
joribus. Nunquam rubescit. 

S. macrostachya afruticosa differt caule crassiore, 
magis lignoso , spicis dtiplo crassioribus^ articulis bre- 
vioribus sessilibus seu articulis omnibus florigeris ; ia 
fruticosa vero articulus primus spicarum lateraliuni 
est semper sterilis et cceteris angustior. 5 DIANDRIA MONOGYNIA. LiGUSTRUM. (Jasmineae.) 

CaL 4- - dentatus. CoroL 4- -fida. Bacca 
4-sperma. 

1. LlGDSTRUM VULGARE. LinTZ. 

L. foliis lanceolatis , acutiusculis ; panicula coarc- 
tata. Linn. sp. 10. IVild. sp. i. p. 4/. De ('.JI.fr. 
%4 72. Pers. syn. 1. p. 8. Lam. Ill.t. 7. Dict. Enc, 
8. p. u3 , n.° 1. 

Ligustrum. Zannich. p. i64. 

Frulex ; alliludo lmmana, rami oppositi ; folia op- 
posita , ovato-lanceoh ta glabra lucida integerrima. 
Flores paniculati ad extremitatem ramorum, albi. 
Baccae nigrae. 

Hab. in sepibus , al Cauallino, al Lido, etc. Floret 
Junio. Variat foliis latioribus et variegatis. Ornus. (Jasmineae.) 

Cal. 4-partitus. CoroL 4-partita , petalis longis 
ligulatis. Filamenia longa, Nux alata. 

l. Ornus europ^ea. Pers. syn. 1. p. 9. 
Fraxinus ornus. Linn. sp. i5io. Dict. Enc. a. p* 
54i. n.° 4. 4 DIANDRIA MONOGYNIA. 

Fraxinus florifera. Scop. carn. n.° is5o. De C. fl. 
fr. a466. 

Arbor; folia opposila impari-pinnata ; foliola lan- 
ceolata 2-3 juga serrulata. Flores paniculati 
albi. 

In terra firma vidi cultam. In locis montosis circa 
Veronam vitibus sustinendis inscrvit. Floret Junio. Utricularia. (Personatse.) 

Calyx 2-phyllus cequalis. Corolla ringens 
calcarata. Capsula unilocularis. 

1. Utricularia vulgaris. Linn. 

U. nectario conico , labio superiore integro , foliis 
pinnatifido-mullifidis, laciniis capillaribus. Linn. sp. 
s6. Wild. sp. i. p. 112. De C. jl. fr. 261 y. Lam. III. 
t. i4. fig. i. Dict. Enc. 8. p. 253, n. 9 10. Saui. 
Bot. Etr. i . p. 4$. Pers. syn. 1 . p. 18. 

Caules longi ramosi submersi ; folia numerosa; fo- 
liola capillaria dicholoma ; vesicula? inflala?. Scapi 
emersi erecli 4-6 pollicares 3- j flori. Corolla lutes- 
cens majuscula. Planta elegans. 

Hab. in fossis aquce dulcis , prope Mestro 3 alla volta 
di Cherignago. Floret Julio et Junio. Gratiola. (Personatse.) 

Calyx 5-phyllus , basi bracteis 2 instructus. 
Corolla tubulosa resupinata. Filam. 2 sterilia, 

Capsula 2 - locularis. 

l. Gratiola officinalis. Linn. DIANDRIA MONOGYNIA. 3 

G. foliis lanceolatis serralis , floribus pedunculalis. 
Linn. sp. 24. Pers. syn. i. p. /4. TFild. sp. /. p. /02. 
De Cfl.fr. 2666. Dict. Enc. 3. p. 2S 3 n.° /. 

Gratiola. Zannich. p. i34*. 

Caulis erectus semipedalis, pedalisve, foliosus, sim- 
plex ; folia opposita apice serrala, glabra , nervis 5 
notata. Flores axillares solitarii ex albo lutei, palato 
scepe leviter purpureo. 

Hab. in pralis udis, circa Cherignago , la Mira, etc> 
Floret Junio. Salvia. (Labiatae.) 

Corolla ringens, Filamenia iransverse pe- 
dicello affixa. 

1. Salvia tratensis. Linn. 

S. foliis cordato-oblongis crenatis, summis ample- 
xicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea sub vis- 
cosa. Linn. sp. 35. Pers. syn. /. p. 26. TT^ild sp. i. 
p. /35. De Cfl.fr. u48<. Dict. Enc. 6. p. 558, 
n.° 33. 

Salvia. JV.° 1. Zannich. p. 23g. 

/3. rosea. Nob. 

Caulis hirsulus letragonus petlalis, bipetlalisve ; folia 
opposita remota amplexicaulia , radicalia petiolata 
cordata rugosissima. Flores verticillati 5-6, spicati, 
magni , caerulei ; labium superum falcatum • ex apice 
stylus exsertus. Spicas longse in apice cauliselramorum. 

Var. /3. floribus minoribus amasne roseis. Hab. in pratis. Var /3. inveni circa Cheri ignago. 6 DIANDRIA MONOGYNIA, 

•2. Salvia verbenaca. Linn. 

S. foliis serratis sinuatis , Iceviusculis , corollis ca- 
lyce angustioribus. Linn. sp. 35. Pers. syn. i. p. 26. 
Wdd. sp.i.p.i3y. DeC.ft.fr. 2488. Dict. Enc. 
6. p. 565, n.° 48. 

Caulis pedalis; folia petiolata ohlonga obtusa pro- 
funde crenata, etiara basi sinuata Iceviuscula. Flores 
verlicillati, laxe spicati j corolla ccerulea praecedenti 
rnulto minor. 

Hab. in pralis aridis et secus vias. Lycopus. (Labialse.) 
Calyx tubulosus. Corolla tubulosa subasqua* 

lis , lacinid unicci emarginata. 
1. Lycopus europ.eus. Linn. 

L. foliis sinuato-serratis appendiculatis. Liti. sp. 3o. 
Pers. syn. 4. p. %4. JVild. sp. i . p. 420. De Cft.fr. 
24yS. DicL Enc. supp. 3. p. 53 7. Lam. lll. t. 18. 

Lvcopus. iV. /. Zannich. p. iyy. 

$. incanus. Lycopus. N.° 2. Zannich. p. iyy. 

Caulis pedalis glaber (in var /3. hirsutus) ; folia op- 
posita ovaio-oblonga hasi prcecipue sinuata. Flores 
albi rubro-punctati. 

Hab. in locis humidis passim , al Lido et alibi. 
Floret aestate. Veronica. (Rhiuanthacese.) 

Calyx 4--partitus. Corolla rotata 4 -partita y laci- 
nid infimd angustiore. Capsula ?-loculari$, 
1. Veronica spicata, Linn, DIANDRIA MONOGYNIA. J 

V. spicata, foliis lanceolalis , crenatis, obtusiuscu- 
lis , caule ascendente , bracteis longitudine florumu 
Linn. sp. /4. Vahl. Enum. Pl. /. p. 60. Pers. syn. 
4.p. 10. TVild. sp. i.p. 56. De C. fl.fr. 2608. Dict. 
Enc. 8. p. 56 , n. Q y. 

"Veronica. N. 9 /. Zannich. p. 2j3. 

a. glaberrima, spica simplici ,'floribus caeruleis. 

/3. glaberrima, spica simplici, floribus albis. 

y. pubescens , polvstacbya. 

Caulis basi inflexus , ascendens ; folia opposita pu- 
bescentia ; spica terminalis. Flores minuti ccerulei. 
Capsula obcordata. 

flab. cum varietatibus in pascuis al Cavallino. Flo- 
ret Julio et Augusto. 

2. Veronica anagallis. Liniu 

V. racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis ; 
caule erecto. Linn. sp. 16. JVild. sp. 1 . p. 65. Pers. 
syn. *. p. i2. De Cfl.fr. 23g3. Dict. Enc. 8. 
p 88. n.° 34. 

Caulis crassus , fistulosus, pedalis etultra, ramosus; 
folia opposita sessilia lanceolata vel ovato-lanceolata, 
superiora fere amplexicaulia glabra subserrata acuta. 
Flores in racemis lateralibus axillaribus laxiusculis 
elongatis dispositi ; corolla pallide ccerulea venis ro- 
seis notala. Capsulae ovatae obtusae. 

Variat racemo unico , foliis ternis et caule nodis 
inferioribus radicantibus instructo. 

Hab. in fossis , aquosis , al Lido. Floret Majo et 
Junio. 

3. Veronica chamedrys. Linn. 

V. racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis 8 DIANDRIA MONOGYNIA. 

dentatis, caule bifariam piloso. Linn. sp. iy. IVilcl. 
sp. i.p. 6g. De C. fl. fr. a38g. Dict. Enc. 8. p. gz, 
n. 9 43. Lam. III. t. /3. f. /. Pers. syn. /. p. 12. 

Caulis spitbameus ascendens utrinque linea longi- 
tudinali pilosa instruclus ; folia opposita villosa den- 
tata , internodiis breviora. Flores raceniosi ; racemi 

axillares opposili caule altiores ; corolla pulcbre cae- 

rulea , iineis saturatioribus picta. 

Hab. ad sepes , secus vias umbrosas. Floret Majo. 

4. Veromca agrestjs. Linn. 

V. foliis omnibus ovatis, inciso-serratis, pedunculo 
Lrevioribus ; laciniis calvcinis ovatis ; caulibus pro- 
€umbentibus. Linn, sp. 48. Pers. syn. /. p. i3. Wild. 
sp. i.p. 72. Vahl. Enum. /. p. 80. De Cfl.fr. 24o6. 
Dict. Enc. 8. p. /07, n.° 77. 

Veronica. N.° 2. Zannich. p. 2j4. 

Caules ramosij folia omnia crenata petiolata, infe- 
riora opposita , snperiora allerna. Flores alterni soli- 
tarii axillares, pediculi fdiformes foliislongiores, fruc- 
tigeri reflexi j corolla caerulea , rare alba, vix calyce 
xnajor. Capsulae pubescentes inflatae biloba?, nec com- 
pressae. Semina concava rolundata umbilicala, inaltera 
pagina sulcata rugosa. 

A sequente differt pedunculis longioribus, foliis 
omnibus crenalis et seminibus. 

Hab. vulgo in campis, hortis, etc. Fl. Majo. 

5. Veronica arvensis. Lin?i. 

V. foliisovatisserratis, floralibus lanceolatis, pedun- 
culo longioribus , laciniis calycinis incequalibus. Linn. 
*p. *8, Vahl. Enum. 1. p. 80. Pers. syn, 4. p. t3 K DIANDRIA MONOGYNIA. 9 

Wild sp. i. p. j3. De C. fl. fr. 2M. Dlct. Enc. 
8.p. 406. n.° j6. 

Caules erecti simpllces vel diffusi basi ramosi , plus 
minusve villosi ; folia parva, inferiora opposita bre- 
\iter peliolata ovata cordata obtusa pilosa crenata, 
superiora sessilia alterna, floralia angustiora lanceo- 
lata integerrima. Flores alterni subsessiles vix foliis 
longiores , racemosi ; corolla pallide caerulea vix caly- 
cem supevans. Capsulae planae compressae obcordalae , 
in emargina^ura styluspersistens. Semina ellipticacora- 
planata. Variat magnitudine , numero florum , etc. 
Hab. in arvis, cultis, vulgo. Floret Majo. 
6. Veronica serpyllifolia. Linn. 
V. foliis oblongis crenatis , calycibusque glabris , 
racemis elongatis , floribus dislanlibus. Linn. sp. i5. 
Vahl.Enum. t. p. 65. De C. fl.fr. s4/6. Pers. syn. 
1. p. i3. TVild. sp. 4. p. 64. Dict. Enc. 8. p. 85. n. Q 2 j. Caules ascendentes siraplices glabri; folia opposita 
subsessilia parva glabra subcrenata vel integra, su- 
periora alterna angustiora. Flores axillares solitarii pe- 
dicellati; corolla pallide ccerulea cum venis saluratio- 
ribus. Capsula obcordata. 

Hab. seciis vias, ad muros , al Lido et alibi. Fl. 
Majo. 

7. Veronica heper^folia. Linn. 

V. foliis cordatis quinquelobis, pedunculo brevio- 
ribus; laciniis calycinis cordatis acutis ciliatis. Linn. 
sp.p. 4 9 . Vahl. Enum. i.p. 82. Wild. sp. i.p. j3. 
Pers. syn. 4. p. i3. Dict. Enc. 8. p. i#3. n.° 68. 
Ve C. fi. fr. *4oj. *0 DIANDRIA MONOGYNIA. 

Veronica. N.° 3. Zannich. p, <*j4. 

Caules debiles subvillosi humifusi , basi ramosi ; 
rami simplicissimi elongali ; folia omnia petiolata dis- 
tantia 3-5 loba , lobus intermedius latior. Floresaxil- 
lares solilarii, pediculo filiformi ; corolla minula pal- 
lide caerulea , raro alba. Capsula? globosa? 4-lobaj glabrae, 
foliolis calycinis approximatis tectae. 

Hab. vulgo in hortis, cultis, elc. Floret primo vere. 

8. Veronica cymbalaria. Bod. 

V. foliis cordato-rotundatis subseptera, dentatis, ca- 
lycibus fructus patenlibus , laciniis ovatis, capsulis hirsu- 
tis. Bert. pl. rar. gen. Savi. Bot. Etr. i. p. 16. De C. 
Jl.fr. supp. p. 38$. 

V. cymbalariaefolia. Vahl. Enum. i. p. 8i. Dict. 
Enc. 8. p. io3. n.° 6> 

A praseedente cui similis differt, laciniis ovatis ob- 
tusis in fructu maturo palentibus, corolla alba calycem 
superante, capsula hirsula. 

Hab. ad muros vetustos , prcecedenti rarior. Olim 
legi in Castello et in hortis alla Giudeca. Fl. Aprili. 

9. Veronica filiformis. Sm. 

V. floribus solitariis; foliis crenatis cordatis , pedun- 
culo multo brevioribus ; capsulis compressis. SmitJi. 
Trans. Linn. De Cfl.fr. supp. p. 386. Dict. Enc. 
8. p. io4. n. Q yi ? JVild. sp. 1. p. y4. Savi. Bot. 
Etr. 1. p. i5. 

V. Buxbauinii. Ren. fl. Neap. 

Affinis V. agresti, sed differt slatura quadruplo ma- 
jore, floribus majusculis, pedunculis longissimis , et 
capsula compressa. DIANDRIA MONOGYNIA. 11 

Hab. in herbosis , secusvias, eliam in liorto pu- 
blico di Castello. Fl. Aprili et Majo. 

10. Veronica triphyllos. Linn. 

V. folils infimis indivisis, superioribus digitato-par* 
titfs; pedunculis calyce longioribus ; caule patulo. 
Linn. sp ig. Vahl. Enum. i. p. 83. Wild. sp. i. 
p. y4. De CJl.fr. i4o5. Dict. Enc t 8. p. 102. n.° 6y. 
Pers. syn. 1. p. i3. 

Planta parva. Caules ascendentes ; folia inferiora 
opposita peliolata, radicalia integra , alia5~7 loba ; 
ramea sessilia alterna 3-5 loba , lobo intermedio la- 
tiore. Flores axillares solitarii ; corollce caeruleae mi- 
nutoe. Capsulce majusculce pubescentes emarginatoe. 
Hab. ad margines agrorum, in pascuis siccis Lido, 
Fl. primo vere. 

11. Veronica acinifolia. Linn. 

V. floribus pedunculalis, foliis oblongis , subcre- 
natis inlegerrimisque, caule subpiloso ereclo. Linn. 
sp. ig. Valil. Enum. 1. p. 85. IVild. sp. 1. p. y5. 
Pers. syn. 1. p. i3. Dict. Enc. 8. p. 106. n.° y5. 
De C. Jl.fr. 24oo. 

Aflinis V. arvensi; differt pediculis erectis sem- 
per foliis floralibus Iongioribus, capsulis compressis 
lobis magis divergenlibus. Caulis 5-6 pollicaris, levi- 
ter pubescens, reclus, simplex vel paulo ramosus. 
Capsulae lobis profundis divergentibus. 

Hab. super muros et secus vias, etiam in urbe in 
S. Marta. FI. Junio. 12 

, , „- l ( , - „ -,,! .„-?.,„- |, -r>--i-y • *•* • •»* • ••*» • *-\ wi|»w i- "" ' ■ »« »»■ 

DIANDRIA DIGYNIA. Crypsis. (Gramineae.) 
Calyx , gluma 2-valvis. CoroL 2-valvis lon- 
gior. Stam. 2-3. Spica vagind foliorum in- 

volucrata, 

l. Crypsis aculeata. 

C. caule ramosissimo , spicis capitato-haemisphaen- 
cis, foliis vaginanlibus brevibus, pungentibus cinctis. 
Pers. syn. i. p. yg. Wild. sp. i. p. i58. De C. fl. 
fr. i4;5. Lam. lll. t. U2. fig. 2. Savi. Bot. Etr. 
p. 4i. 

Anlhoxanlhum aculeatum. Linn. sup. 8g. 

Phleum schaenoides. Jacq. aust. t. j. 

Phleum aculeatum. Dict. Enc. 2. p. 5oi. n.° 6. 

Agrostis aculeata. Scop. fl. Carn. 

Antitragus aculeatus. Caertn. 

Gramen. N.° 11. Zannich. p. 121. 6g. 

Caulis spithameus; vagiriie duorum foliorum supe- 
riorum obvolutae ; folia rigida pungenlia. 

Hab. in arenosis humidis al Cavallino. Fl. Awgusto/ Anthoxanthum. (Gramineae.) 

Catyx gluma 2-valvis i-flora. CoroL gluma 
2-valvis acuminala aristata. Semen 1. 

1. Anthoxanthum odoratum. Linn, DIANDRIA DIGYNIA. l3 

A. spica oblonga ovata ; flosculis subpedunculatis 
arisla. longioribus. Pers.i. syn.p.3o. Wdd. sp. i.p.i56 '. 
Dict. Enc. 2. p. 5o8. n.° i. Lam. Jll. Gen. t. a3. 
De C. fl. fr. i4jX Savi. Bot. Btr. i. p. a3. 

Gramen. 2V°. 18. Zannich. p. i%4. 

Culmus pedalis j folia pubescentia, ligula obtusa 
crenulata. Panicula spicata; calycis valvulae inaequales, 
interior duplo longior 3-nervia; corollae glumce aequales 
pilosae , basim versus aristatav, aristae incequales, calyce 
inclusce, longior geniculata. 

Hab. in pascuis Lido. Fl. Majo. V» H\ »^V <V » i4 TRIANDRIA MONOGYNIA. Valeriana. (Valerianeae.) 

Calyx o aut margo minimus. Corolla monope* 
tala sub infundibuliformis 5 -fida. Semen u 
Stamina i, 2. 3. 4-. exserta. 

1. Valeriana officinalis. Linn. 

V. floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. Linn. 
sp. 45. Pers. syn. 1. p. 3y. TVild. sp. 1. p. iyy. Dict. 
Enc. 8. p. 281. n.° 16. Lam. lll. t. a4.fig» 1. De C. 
fi.fr. 33i5. Zannich. p. 26 9 . T. i53. 

Caules erecti sub simpliccs 4-5 pedales, iistulosi 
sulcali; folia opposita petiolata distantia imparipinnala ; 
foliola sessilia lanceolata acuta laxe serrala. Flores pa- 
niculati albi vel subincarnati. Semina papposa. 

Hab. in aquosis, ad fossas , al Cavallino , alla 
Piave vecchia, a Campalto. Fl. Junio. 

2. Valeriana dioica. JLinn. 

V. floribus dioicis, foliis pinnatifidis subtus venosis* 
inferioribus ovalis integerrimis. Linn. sp. 44. Pers. 
syn. 1. p. 3y. Wild. sp. 1. p. iy6. Dict. Enc. 8, 
p. syy. n.° 5. De C. fl.fr. 33 z5. 

Caulis pedalis sesquipedalisve , erectus, simplex , 
lcevissimus; folia opposita profunde pinnatifida, lobo 
terminali majore. Radix odora. Flores albi vel par- 
purascentcs terminales eymoso- panicuiati, non vero 
dioici. TRIANDRIA MONOGYNIA. 1 5 

Hab. In uliginosis, pratis udis, a Campalto. Fl. 
Majo et Junio. 

3. Valeriana olitoria. Wild. 

V. caule dichotomo , foliis lineari-lanceolatis inte- 
gerrimis, fructu nuclo» It~ild. sp. j. p. 182. Pers. syn. 
1. p. 38. 

Valeriana locusta. Linn. sp. A-y. u. Dict. Enc. 8. 
p. 2y3. n.° 62. 

Fedia olitoria. Vahl. Enum. 2. p. 11$. 

Valerianella olitoria. De Cfl.fr.333o. 

Valerianella. Zann.p. 230. 

Caules semipedales glabri fistulosi , bifurcalionibus 
divergentes; folia scepius integerrima, raro subser- 
rata, glabra. Flores minuti, albi vel coerulescentes , 
in apicibus ramorum glomerati. Fructus glaber sub- 
compressus simplex , non coronatus. 

Hab. in locis cultis , berbosis , al Lido , etc. Fl 
Aprili. 

4. Valeriana coronata. Jfild. 

V. Caule dichotomo, foliis lanceolatis dentatis ; 
fructu sex-denlato. WUd. sp. 1. p. i84. Pers. syn. 1, 
p. 38. Dict. Enc. 8. p. 2$5 , n.° 55. 

Fedia coronata. Vahl. Enum. 

Valerianella coronata. De C.jl.f: 353s. 

Valeriauella. J\.° 2. Zann. p. 271. 

DifFert a prcecedente foliis dentalis incisis , fructu 
dentibus sex acutis longiusculis stellato-patentibus. 

Hab. in maritimis siccis , sed rara. Fl. Aprili. l6 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Gladiolus. (Irideae.) 

Corolla tubulosa ringens , lacinios incequales > 
iubus incurvus. Genitalia ascendentia. 

Gladiolus communis. Linn. 

G. corolla subringente, spathis lubo longioribus , 
floribus secundis , foliis ensiformibus nervosis. Linn. 
sp. 52. IVild. sp. i. p. 2i3. Pers. syn. i.p. 43. Dict. 
Enc. 2. p. yi5. n.° i . De C. fl. fr. 1999. 

Gladiolus. Zannich. p. n3. T 53. 

Caulis pedalis et ultra , foliosus , erectus, simplex. 
Flores magni spicati secundi amcene purpurei vel 
carnei. 

Hab. inter segetes , circa la Mira , Cherignago et 
copiose ia pratis humidis a Treporti, al Cavallino. 
Fl. Majo et Junio. Iris. (Irideae.) 

Corolla sexpetala laciniis alternis reflexis. Stylus 
O. Stigmata petaliformia. Stamina incumbentia. 

1. Iris germanica. Linn. 

1. barbata, foliis ensiformibus glabris falcatis , scapo 
multifloro brevioribus ; tubo germen superante. Linn. 
sp. 55. Wild. sp. 1. p. 229. Pers. syn. 1. p. 5/. Dict. 
Enc. 3. p. 281 , n.° 3. De C. fl. fr. 1990. 

Flores magni cceruleo-violacei. 

Hab. ad muros vetustos eliam in urbe. Fl. Majo. 

2. Iris pseudo-acorus. Linn. 

I. imberbis, foliis ensiformibus, petalis alternis stig- TRIANDRIA MONOGYNIA 1<J 

tnate minoribus. Linn. sp. 56. TVild. sp. i. p. a3a. 
Pers. sjn. i. p. 5a. De C. fl. fr. i$$3. Dict. Enc. 3. 

p. s8 > , n.° ai. 

Iris. iV.o a. Zannich. p. ibg. T. g6. 

Caulis tripedalis ; flores lutei. 

Vulgoin fossis, Malghera , Meslre , Cherignago. Fl. Scikenus. (Cyperoidese.) 

Glumoe fasciculalo-congeslce; exleriores sleriles 
( quandoque bracteiformes ). Corolla o. Se~ 
men 1 , suhrotundum nudurn vel pillis cinc~ 
tum, 

l. ScrtaiNus mariscus. Linn. 

S. culmo tereti) foliis earind margineque aculealis. 
Linn. \sp. 62. TVild. sp. 1. p. j?5o. Pers. syn. 1. p. 58. 
Dict. finc. 1. p. -j3i , ri.° 1. Laifi. lll. t. 38. f. 3. 
DeC.fl.fr. n9 6. 

Pseudo-cyperus. Zannich. p. 2/0. 

Culmi altissiini , etiam 6-pedales, firmi foliosi ; folia 
longissima superne longe triquetra dorso et margini- 
bus argute serrala et secantia. Panicula elongata ra- 
mosa , pedunculi compressi alterni erecti. FructUs 
nudus. 

Hab. in paludibus, fossis, a Malghera , al Caval- 
lino , a Brondolo , alla Piave vecchia. Fl. Ma jo 
et Junio. l8 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

2, ' SciKBNUS MUCRONATUS. Lillll, 

S. culmo tcreti nudo, spiculis ovalisfasciculatis, in- 
volucro subhexaphjllo palente, foliis canaliculatis. 
Linn. sp. 63. Wild. sp. i. p. q5 9 . Pers. syn. 1. p. 58. 
Dict.Enc. /. p. j3l, n.° 2. De C. fl.fr. /jj/7. 

Melanoschcenus. iV.° /. Zannich. p. 182. 

Culmi nudi semipedales; folia spongiosa medulla 
plena glabra longissima subteretia rccurva apice mu- 
crone fusco. Spicae in summitale culmi dense con- 
glomeratae, luteo , fusco colore vario ; involucrum 
2-3 phvllum , quandoque 4 - phjllum , foliis simile , 
sed brevius. Fructus nudus. 

Hab. iu arenosis maritimis, al Lido, Malamocco f 
Treporti^etc. FI.Majo, Junio elJulio. 

3. SCHOZNUS NIGRICANS. Lilin. 

S. culmo tereti nudo ; capitulo ovato , involucris 
diphyllis, valvula altera subulata longa. Linn. sp. 64. 
JVild. sp. 1. p. 261. Pers. syn. <, . p. 58. Dict. Enc • . 
p. ;,32, n» 3. Lam. III. t. 38. f. 1. De C. fl.Jr. 
iy 9 2. 

Melanoschcenus. N.° 2. Zann. p. i83. 

Cuhni ccespitosi erecti , palmares, pedales, basi fo- 
liosijCcelerum nudi ; folia culmi structura, sed carinata. 
Capituium in apice culmi , fere nigrum , lacliim e 
spiculis numerosis ; bractea major mucrone longius- 
culo ultra spicam proclucto fusco munila ; bractea nii- 
nor breviter mucronala vix Fpicam superans. 

Hab. in arenosis humidiusculis, al Lido , copiost\, 
a Treporli. Fl. Juuio et Julio. TRIANDRIA MONOGYNIA. 3 9 

Scirpus. (Cyperoidege.) 

Ghunoe paleaceoe sea squamee undique imbri- 
catoe. Cor. o. Sem. 1 3 nuduni aut villis brevio- 
ribus cinctum. 

A. Monostachyi. 

1. SciRPUS PALUSTRIS. LblJl. 

S. culino tereli nudo ; splca ovato-oblonga subtereti? 
glumis aculis, radice repeute. Linn. sp. yo. JVild. sp. /. 
p. 270. Pers. syn. i.p. 65. Dict. Enc. 6. p. 720., n.° 1 . 
De C. fl.fr. i?j3. a. Gaud. agr. helv. 2. p. 12. 

Culmi teretes molles spongiosi pedales, basi vagina 
apice fusca vesliti ; folia nonnisi culuii steriles. Spica 
in summitate culmi fusca. Semen selis-paucis cinc- 
tuin. Stigmala duo. 

Hab. in palustribus limosis a Fasine, Malghera , 
etc. F\. Majo. 

2. Scirpus acicularis. Liiin. 

n. S. culmo quadrangulo nudo setiformi, spica ter- 
minali ovata bivalvi ; seminibus nudis. Linn. sp. 7/. 
JVild. sp. 1. p. 2j?5. Pers. syn. 1. p. 66. Dict. Enc. 
6. p..?24, n.° 10. De Cfl.fr. i;84. Gaud. agr. 
lielv. 2. p„ /7. 

Planta parva- Culmi 2 - unciales tenuissimi vagina 
basi instructi j folia nulla, sed ut in priore culmi ste- 
riles lloriferis omniuo similes. Spica exigua ovato-acuta 
pauciilora ferruginea. Semen nudum. Stigmata tria. 

Hab. iu paludibus argillosis , stagnorum oris , a 
Malghera , fra le porte del Cavallino e la bocca di 
Piave Vecchia. FI. Augusto. 20 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

B. Culmo tereti polystachyo. 

3. SciRPUS LACUSTRIS. LuM. 

S. culmo tereli nudo , spicis ovatis plurihus pedun- 
culatis terminalibus. Linn.sp.y2. TVild. sp.i. p. 2g6. 
Pers» syn. 1. p. 6y. Dict. Enc. 6. p. jA-y. n.° go. De 
C. Jl.fr. iyj8. Gaud. agr. helv. 2. p. 2U. 

Scirpus. Zannich. p. 23g. 

Culmi erecti allissimi etiara G-pedales, medullu alba 
spongiosa farcli, inferne vagina instrucli; culmi sterilos 
floriferis sirailes. Panicula terminalis supradecompo- 
sita, pedunculis inaequalibus corymbiferis ; involucrura 
3-4 phyllum; spicae ferrugineae ovatae. Semen parvum, 
selis suhsenis cinctum. Stigmata tria. 

Hab. in aquosis passim , lungo la Brenta , a Mal- 
ghera , al Cavallino , etc. Fl. Majo et Junio. 

4. Scirpus holoschjENUs. Linn. 

1 

5. culmo elongato tereti nudo , spicis suhglobosis 
pluribus glomeratis pedunculatis sessilibusque ; invo- 
lucro dipbyllo inaequalimucronato. TJ11n.sp.j2. JVild. 
sp. 1. p. 2gy. Pers. syn. 1 . p. 63. Dict. Enc. 6. p. y35. 
n* 53. De CJI.fr. jy88. Gaud. agr. helu. 2. p. 26. 

Scirpoides. N.° 2. Zannich. p. 238. 

Radix repens. Culmi nudi leretes glaucescentes, hasi 
vaginis fuscis instrucli. Flores in capitulis sessilibus 
pedunculatisque digesli, umbellam lateralem eflbrnian- 
tes: bracteaeduo, una brevis reflexa , allera longissima 
canaliculata prolungatum culmura simulans, mollis , 
nec rigida ut in sequente. 

Hab. iu locis huraidis a Campalto , Saccagnana , 
Treporti. Fl. aestatc, Julio. TRIANDRIA MONOGYNIA. 21 

5. Scirpus aUstralis. Murr. 

5. culmo tereli nudo, capitulo lalerali, bracted re- 
flexa, foliis canaliculaiis. Murray. syst. veget. p. 84. 
JVild. sp. i. p. 2$y. Dict. Enc. 6. p. ;35. n.° 5*. 

.Scirpoides. N.° i. Zannich. p. a38. 

A praecedenli distinguitur capitulosemper unicoses- 
sili ; cuimis brevioribus, vix pedalibus , rigidioribus , 
striciissimis: prima braclea brevis quae sub capitulo 
adest reflectitur; dein pars superior culmi quac super 
capitulum producitur eliam reflectitur , sed semper 
est rigida, pungens et nullo modo incurvata nec fle- 
xuosa. 

A. S. romano dilFert rigiditate , crassitie culmi et 
bracteis. 

Hab. copiose in arenosis al Lido. Fl. aestate. 
C. Culmo triquetro polystachyo. 

6. Scirpus maritimus. Linn. 

S. culmo triquetro , panicula conglobaU foliacea ; 
spicularum squamis trifidis, intermedia subulala. Linn. 
sp. yb. Wild. sp. i. p. 3o6. Pers. syn. /. p. 68. Dict. 
Enc. 6. p. y3 9 . n.° 65. De C. fl. fr. iy8s. 

Scirpo-cjperus. N.° /. Zannich. p. a3y. 

Culmi i-3 pedales , basi foliosi erecti ; folia lon- 
gissimacarinata. Panicula subumbellata multo varians, 
pedunculi plus minusve numerosi , nunc longiuscuH 
1-3 pollicares, nunc brevissimi et fere nulli ; spiculae 
ovato-conicae , crassae, majusculae, fuscae, apice bar- 
batae j glutnae niagnse concavae trifidae, lacinia media 22 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

in arislam producta. Seinen magnum, setis 3 longius- 
culis cinctum. 

Hab. iu aquosis al Lido 3 al Cavallino , Malghera. 
Fl. Majo et Juuio. , 

7. Sciurus annuus. All. 

S. culmo triquetro nudo, involucro diphyllo, pe- 
dunculis nudis , spicis solitariis. All. Ped. n.° 23yi. 
t. 88. f 5. Diet. Enc. 6. p. y45. n.° 84. Pers. syn. 1. 
p. 68. De C. fl.fr. iygi. 

Scirpus muhicaulis. Ten. fl. Neap. 

Scirpus dichotomus. Linn. sp. y4 ? Wild. sp. 1. 
p. 3o3. 

Planta parva ; culmi caespitosi 2-4 unciales. Pani- 
cula corj mbosa terminalis, pedunculi inaequales; spi- 
culae solilariae parvae ovatae acutiuscuhe fuscae. Semen 
obovalum compressum. , 

Hab. al Cavailino non frequens. Fl. Augusto. 

8. Scmrus mucronatus. Linn. 

S.culmo triquetro nudo acuminalo, apice demum 
reilexo, spicis conglomeralis sessiHbus lateralibus, slig- 
malibus tribus ; radice fibrosa. Linn. sp. j3. 1I r ild. 
sp. /. p. 3o3. Dict. Enc. 6. p. y33. n.° 45. Pers. syn. 
1. p. 68. DeC.fl.fr. iy8o. Gaud. agr. helv. 3. p.3y. 

Culrni nudi crassiusculi spongiosi, angulis acutis fere 
alalis ila ut facies omnes plus minusve excavatae sint; 
folia nulla. Spicae 3 - 12 (etiam , sed raro 1 ) sessiles , 
pallidse, ovatae mnltiflorae; bractea prolungalioui cuhni 
simillima , spiculis multoties longior , erecla demum 
reflexa. Semen obovalo-trigonum albidum; setae 6 - 8 , 
semine paulo longiores. Stigmala 3. L_ TRIANDRIA MONOGYNIA. 25 

Hab. in paludosis al Cavallino , Campalto. Fl. Au- 
gusto. 

9. SdRPUS TENUIFOLIUS. De C. 

S. radice repente, culmo triquetro laevi , braclei 
recta triquetra ; spicis ovatis lateralibus, glumis apice 
trifulis, stvlo bifulo, seininibus compresso-globosis. 
De C. fl. fr. supp. p. 3oo. 

Culmi erecti graciles , pedales , nudi , basi foliis 
2-3 vaginantibus, canaliculatis , culmo brevioribus 
instructi. Spicae 1,2, 3, ovalae rufae 6 lineas longse 
sessiles in apice culmi , sed ob bracteam lougam erec- 
tam 3-6 pollicarem prolongalum culmum menlien- 
tem , videntur lalerales. 

Hab. al Cavallino , vicino alla Bocca della Piave 
vecc/iia. Fl. Seplembri. Cyperus. (Cyperoide^e). 

Glumae paleacece distiche imbricatce. Cor. o. 
Sem. 1 , nudum. Spiculce compressce. 

1. Cyperus flavescens. Linn. 

C. umbella tripbylla subcomposita , spicis confertis, 
lauceolatis, glumis obtusis; sligmalibus2; culmonudo. 
Linn. sp. 68. Wild. sp. 1. p. syg. Pers. syn. 1. p. 62. 
Dict. Enc. y. p. 2U2. n.° 6> Lam. lll. t. 38. f. 1. 
De C. fl. fr* 1800. Gaud. agr. helv. 2. p. 48. 

R.adix caespilosa. Culmi compresso- triquelri 2-G 
unciales ; folia culmi breviora , plana , canaliculata. 
Umbella lerminalis; pedunculi inaequales ; spicae al- 
ternae, compressae, lanceolatae, flavescentes. 2* TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Hab. in udis passiin , al Cavallino , al Lido , etc. 
Fl. Augusto. 

2. Cyperus fuscus. Linn. 

C. urabella 3-phylla subcomposita , spicis confertis, 
linearibus, glurais acutiusculis; stigmatibus 3 ; culrao 
nudo. Linn. sp. 6g. Wild. sp. /. p. 280. Pers. syn. 
j. p. 62. Dict. Enc. y. p. 2A2. n.° 68. De C. fl. fr. 
ijgg. Gaud. agr. helv. 2. p. 5o. 

Cyperus. N.° 2. Zannich. p. 83. 

Sirnilis prrecedenti; differt panicula nigricante, spicis 
anguslioribus, glurais dorso viridibus. 

Hab. cura pra?cedenti et floret eodem tempore. 

3. Cyperus loxgus. Linn. 

C. culrao triquetro basi folioso , urabella suprade- 
coraposita, pedunculis nudis, spicis alternis. Linn. 
sp. 6y. Wild. sp. 1. p. 285. Pers. syn. /. p. 64. Dict. 
Enc. j. p. 25i. n.° 9 5. De C*fl>fn 1801. 

Culmus triqueter, cubitalis, subnudus. Umbella fo- 
liosa, supradecomposita ; panicula sparsa, pedunculis 
elongatis , valde inaequalibus; involucrum 3 - 4 phyl- 
lum , umbella multo longius ; spica? graciles, lineares, 
corapressae, dilule fuscae ; glumae irabricatae; stigm. 3. 

Hab. ubique in locis humidis et aquis slagnantibus, 
ad ripas. Fl. aestate. 

4. Cyperus monti. Linn. 

C. culmo triquetro , umbella decomposita panicu- 
lata , spiculis oblongis, flosculis distinclis, involucro 
6-phylIo. Linn. supp. p. /02. Wild. sp. 4. p. 286. 
Pers. syn. 1. p. j8. Dict. Enc. j. p. 253. n.° gg. De 
C. fl. fr. i8o4. TRTANDRIA MONOGYNIA. 23 

Cyperus. N.° i. Zannich. p. 82. 

Culmus acute triqueter, cubitalis, crassus, inferne 
foliosus; folia longa , ad lineas 5 lata, carinata. Pa- 
nicula pedunculis inaequalibus erectis , brevioribus quani 
in praecedenli , validioribus crassioribusque ; spiculae 
sessiles alternatim raraulis insidentes, numerosae, fer- 
rugineae; glumae primum imbricatae, demum dislinctae; 
stigni. 2. 

Hab. ad margines fluviorum et loca humida , al 
Cavallino , longo la Piave. Fl. autumno. 

5. Cyperus glomeratus. Linn. 

C. culmo triquetro nudo, umbella triphylla supra- 
decoraposila , spiculis gloraerato-rotundalis , spiculis 
subulalis. Linn. amam. 4. p. 3oi. Vahl. 3yo. n.° i48. 

C. paniculis glomeralira congestis , serainibus aris- 
tatis. Mont. st. agr. Bon. Pr. i4. t. j. n.° /. 

C. aquaticus Italicus etc. Mich. N. Gen. Pl. 45. 
n.° 12. Seguier. Veron. supp. p. 68. t. 2. fig. 2. 

Planta elegans, distinctissiraa spiculis confertissimis, 
glomeralis, spadiceis. Culmus 2-pedalis, subnudus; 
folia carinata. Umbella simplex, pedunculi inaequales, 
capitulum centrale sessile ; spiculae confertissimae cir- 
citer 12-florae; flores minuti ; stigmata 3. Semen 
triquetrum. 

Hab. ad ripas Athesis. Fl. Julio. 26 TRIANDRIA MONOGYNIA. 

Spartina. Schreb. (Graroinese). 

Spica lateriflora , fiosculis sub bifariam imbri- 
catis. Calyx 2-valvis , valvula una minore. 
Corol. 2-valvis , mutica 3 compressa , carinata, 
Stylus longus. 

1. Spartina stricta. Roth. 

S. foliis involutis pungentibus, spicis paucis adpressis 
pubescentibus , calvcibus cariuis inermibus. Roth. 
Germ. 

Daclylis siricta. Smith. Jl. Brit. TVUd. sp. /. p.Aoy. 

Lininetis pungens. Pers. syn. i. p. 72. 

Tracbynotia stricta. De C. jl. fr. 16 43. 

Gramen. N.° /o. Zannich. p. 120. t. 36. 

Culmus peclalis, strictus, vaginis truncatis imbri- 
catis basi tectus; folioruni vaginae Jongae, usquead spicas 
culmum involventes. Spicae 2 raro 3, strictae adpressae. 

ITab. in iocis salsis , inundatis , vulgo Bareme 3 a 
St. Elena, la Certosa , Malghera , etc. Fl. Julio. t,*.*.*.*.*.*.**.* ■*•*•*•*.+ *.*.*.*.*.*•*" *..!»*.♦.*..*♦.*.*.*.*.♦.*•♦.♦•♦•♦•♦■♦•**•'*» TRIANDRIA DIGYNIA. Agrostis. (Graminese.) 

Cal. 2-valvis l-florus , valvulis acutis. Cor* 
2-va/vis.Stigmataplumosa seu longitudinaliter 
hispida. 

1. AftROSTI3 VULGABIS. Sm. 

A. mutica, panicula? ramis laeviasculis ; ramulis di- 
varicatis , capillaribus , calycibus aequalibus , petalo 
interiore duplo breviore retuso ; ligula brevissima 
truncata. Sinith. Pers. syn. 1. p. j5. Sc/irad. germ. 
i. p. 206. De C. Jl.fr. O20. Gaud. agr. heh. 1. p. 82. 
Savi. Bot. Etr. 1. p. 02. n.° 36. 

A. hispida. Wild. sp. i. p. 3yo. 

A. capillaris. Dict. Enc. t.p. bg. n.° s4 (non Linn.). 

Culnii erecti vel. ascentlentes, glabri semipedales ; 
folia angnsta , striaVa, retrorsum scabra ; vaginae glabrae; 
ligula brevis obtusa. Panicula erecta , patens , rami 
alternatim verlicillati, capillares , flexuosi, dichotomi, 
scabriusculi: valvae subaequales, lanceolato-acuminatae, 
carina in suprema parle denticulata : gluma major 
fere longitudine calycis, apice tridentala. 

Hab. vulgo in siccis ubi panicula purpurascens ; itt 
humidis elatior et tota viridis. Fl. Junio. 

2. Agrostis alba. Linn. 

A. mutica, panicula laxa, ramis bispidis, calycibus 
lequalibus^, lanceolatis, nitidis, carina scabris; ligula 28 TRIANDRIA DIGYNIA. 

oblonga. Linn. sp. g3. Wild. sp. /. p. 3yi. Pers.syn. 
i. p. y6. Dict. Enc. i. p. 5g. n. Q 26. Schrad. fl. germ. 
4. p. 200. De Cfl.fr. *52t. Gaud. agr.helv. /./?. 77. 
Savi. Bot. Etr. 1. p. y3. n* 3y. 

Culmi asceudentes, in planta nostra ra.ro radicantes; 
folia striata , vaginae glabriusculae , ligula elongata , 
obtusa, bifida, vel lacera. Panicula patens , ramis 
brevibus inaequalibus dense iloriferis, alternatim semi- 
verticillatis. 

Variat flosculis albicantibus , viridibus , purpuras- 
centibus ; panicula pateute et eliam coarctata. 

Hab. passim in fossis et alibi, al Lido etc. Fl. Junio 
et Julio. 

3. Aorostis maritima. Lam. 

A. rautica , panicula spicata , ramulis brevissimis, 
calvcibus laevibus aequalibus. I,am. III. Gen. p. /6"/. 
Dict. Enc. i.p.6o. n.° 3%. Pers. syn. 1. p. y6. De-C 
Jl. fr. i5zk. 

Hadix. fibrosa mulliceps. Culmi stricli basi subas- 
cendentes, circiter pedales; folia convoluta acuta, 
striata, glabra , vaginis aequalia vel breviora ; vaginae 
superiores folio ferc duplo longiores ; ligula alba , 
obtusa, integra. Panicula spicaeformis, basi interrupla, 
flosculi minuti spadicei , pedunculi semiverticillaii ra- 
mosi usque ad basim florigeri ; valvae aequales lanceo- 
latae, carina in suprema parte denticulata ; glumae 
valvulis fere aequales. An varietas praecedentis? 

Pieperi mense Augusto in arenosis marilimis, tra la 
Piave vecchia e la Piave nuova a una miglia di Gor- 
teltazzo. TRIANDRIA DIGYNIA. 29 

4. AgROSTIS SPICA VENTI. LblTl. 

A. gluma exteriori infra apicem aristata ; arista lon- 
gissima recta, panicula patula multiflora. Lmn.sp.g4. 
De C. jl.fr. i5og. Wild. sp. /. p. 36i. Dict. Enc. 1. 
p. 56. n.° /. Gaud. agr. helv. /. p. 6y. 

Culmi 2-3 pedales, laeves, tereles , erecti ; folia 
glabra 2-3 lineas lala , si deorsum digiti ducantur 
valde aspera ; vaginae glabrae , slrialae ; ligula linea 
longior, laciniata. Panicula ampla sparsa , usque pe- 
dalis, pedunculi semiverticillati, inaequales ; breviores 
toli spiculis tecti; longiores inferne longe nudi, mul- 
tiilori ; spiculae minuiae, virides vel spadiceae; valvulae 
inaequales, dorso exasperatae; corolla calyce brevior ; 
arisla albida sublilis , spiculis quadruplo vel sextuplo 
longior. 

Hab. inter segetes. FI. Majo , Junio. 

5. Agrotis interrupta. Linn. 

A. gluma esteriori infra apicem longissime aristata, 
panicula attenuata , coarctata , stricta , subiDterrupta. 
Linn. sp. ps. iVild. sp. 1. p. 36 2. Dict. Enc. i.p. 56. 
Gaud. agr. heh. 1. p. 69. De C fl.fr. /5iO. 

Culmi bumiles ascendenles ; folia vix lineam 1ata ? 
glabra,scabra; vagina? profunde slrialae; ligula utprioris. 
Panicula 2-4 uncialis, angustissima , allenuata etquasi 
interrupta; pedunculi erecti , multiflori, fere omues 
undique spiculis lecii ; spiculae, calyx et corolla fere 
ut in priori. Variat panicula colorala et albescente. 

Hab. a St Marta, in arvis siccioribus citra Athesira. 
(Bottari.) Fl. Majo. 00 TRIANDRIA DIGYKIA. 

AiRA. (Gramineoe.) 

Calyx 2-florus , valvulis scariosis erectis. Cor, 
2-valvis mulica aut basi aristata, 

1. AlRA CARYOPHILLEA. LirM. 

A. foliis setaceis ; panicula divaricata tricholoma, 
floribus aristalis, distantibus. Linn. sp. yj. IVild.sp. 
4. p. 77. Lam. III. t. 44. Dict. Enc. i.p. 5g3. n.° 11. 
Gaud. agi\ helv. /. p. 128. De C. fl. fr. i568. 

Graraen. A r .° 2&. Zannich. p. 126. 

Culmi erecti , 2-6 unciales , nodis nigris ; folia 
brevia, rigida , canaliculata ; vagina suprema lougis- 
sima. Panicula laxa, patula , pedunculi divaricati, bis 
vel ter trichotomi, pauciflori ; spiculae miuulse, ovatae, 
apice albidae, basi saepe purpurascentes; gluraa extericr 
infra raediura dorsura arisr.ata ; arista capillaris, spi- 
cula fere duplo longior. 

Hab. in locis siccis. Fl. Majo, Junio. Enodium. Gaud. (Gramineae.) 

Calyx 2-4- florus , valvulis incecjualibus, Corolloe 
conicce , calyce multo longiores , suprema ste- 
rilis , abortiva , scepe eiiam ejus loco rudi- 
mentum informe, Spiculos teretes, 

1. Enodium cjeruleum. Gaud. agr. helv. 1. p. i45. 
Melica caerulea. Linn. mcint. 3%4. Dict. Enc. 4. 
p. j3. n.° 10. 
Aira caerulea. Linn. sp. $5. Pers. syn. /. p. 77. TRIANDRIA DIGYNIA. 01 

Festuca caerulea. De C. fl. fr. i5;3. 

Molinia caerulea. Moench. 

Gramen. JV.° 33. Zannich. i3o. 

Culmi erecti , enodes, nodo unico prope basin , 
3-5 pedales, laeves; folia arundinacea , basi ad ortum 
vaginae pilosa. Panicula coarctata, sed apud nos Scepius 
patula , elongata , semipedalis et ullra ; spiculae vio- 
laceae, muticae ; genitalia atropurpurea. 

Vulgatissima in humidis marilimis , secus canah 
del Ccwallino. Fl. Augusto et Septembri. Holcus. (Gramineae.) 

Flores polygami. Calyx 2 - valvis , plerumquc 
2-florus: corolla altera masculina. Corolla 
2-valvis exterior dorso aristata. 

1. Holcus lanatus. Linn. 

H. calycibus 2-floris , flosculo bermapbrodito sessili 
mutico , masculo pedicellato aristalo, arista recurva 
flore breviore. Linn. sp. i485. TVUd. sp. 4. p. $33. 
Pers. syn. 1. p. y8. Dict. Enc. 3. p. i3y. n.° y. Gaud. 
agr. helv. 1. p. i38. Saui. Bot. Elr. 1. p. 4g. 

Avena lanata. De C. fl. fr. i563. 

Culmi >-3 pedales; folia pubeseenlia mollia ; va- 
ginae pubescentes laxae. Panicula albida 4-6 pollicaris; 
vahae lanceolaio -obtusiusculie, pubescentes ; floscuii 
calyce breviores ; inferior hermaphroditus ; masculus 
pedicellatus; arista sub apice gluma? externae inscrta. 

Communis secus vias. in humidis, al Lido , etiam 62 TRIANDRIA DIGYNIA. 

in herbosis, ambulacro orto publico di Castello. Flor. 
Junio. 

2. HoLCUS HALEPENSIS. Linn. 

H. calycibus unifloris, floribus berraapbrodilis ses- 
silibus aristalis , muticisve ; masculis pedicellatis mu- 
ticis. Linn. sp. /456. JVild sp. 4. p. q3v. Dict. Enc. 
3.p. i3b. n.° 3. TJe Cfl.fr. <6g3. Savi. Bot. Etr. 
4. p. 4 9 . 

Sorghum balepense. Pers. syn. i. p. iar. 

Gramen. iV.° 2.5. ZannicJi. p. 126. 

Culrai erecti 3-5 pedales ; folia glabra margine 
scabra , nervo dorsali albo; lignla triangularis. Pani- 
cula pedalis et ullra, patula , purpurea ; glumae flor» 
bermapb. inaequales, minor apice emarginata, ex emar- 
ginatura aristam erailtit spadiceam, lorlilem, genicu- 
]atam, flore longiorem. 

Vulgalissimus in berbosis, al Lido , et alibi secus 
fossas. Fl. Junio. Phalaris. (Gramineoe») 

Calyx uniflorus 3 2*-valvis; valvulis subovatis , 
dorso membranaceo carinatis 9 aut lanceolatis 
osqualibus nervosis, Corolla inclusa 2-valvis > 
basi sospius pilosa* 

1. PlIALARIS ARENARIA. KceU 

P. spica ovalo- lanceolala , obtusa, gturais exactc 
Ianceolatis, oblusis, cilialisj culmo basi ramoso. Smith. TRtANDRIA DIGYNIA. 35 

Brit. IVild. sp. j. p. 328. Pers. syn. 1. p. yy, De (X 

Jl.fr. i486. Savi. Bot. Etr. 1. p. 34. 

Phleutn arenariuin. Linn. sp. 88+ 

Crypsis arenaria. Desf. 

Cramen N.° i3. Zannich. p. 122. t. 168. 

Culnii ascendenles 6- pollicares ; vaginae laxae, su« 
Jperior ventricosa ; ligula alba obtusa. 

Yulgaris in arenosis niaritimis, al Lido. Fl. Junio. 

2. Piialaris phleoides. Linn. 

P. panicula mutica cjlindrica spiciformi , glumis 
«alvcinis carinatis, integerriiuis , seabriusculis ; corolla 
bivalvi glabriuscula. Ait. Wild. sp. i. p. 328. DicU 
Enc. 1. p. 9 2. n.° 6. De C. fl.fr. U88. 

Phleum phalaroides. Kcei. Caud. agr. fielu. i.p.43. 

Culmus simplex saepe solitarius, ereclus, pedalis, 
internodio supremo loogissimo ; ligula brevissima , 
truucata, sa?pe subnulla. Panicula 2-3 uneialis, alle- 
nuata , subcylindrica. 

Hab.inter segetes et in pascuis,circa Clodiam* (Bot- 
tari. mss.) Phleum. (Graminese.) 

Calyx 2-valvis ; valvuloe lineares , apice retuso^ 
seu carina prominente utrinque bicuspidalo. 
Corolla inclusa. 

1. PflLEUM FRATENSE. Linn. 

P. spica cvlindricalongissim^^ glumis dprso ciliatis, 

3 54 TRIANDRIA DIGYNIA. 

niucrone longioribus. Smith. Linn. sp. 8y. WUd. 
sp. i. p. 354. Pers. syn. i. p. jg. Dict. Enc. 2. p. 5oo. 
n.° 1. Savi. Bot. Etr. 1. p. 38. Gaud. agr. Jielv. 1. 
p. 3y. De C. fl. fr. i48i. 

Grameu JV.° 11. Zannich. p. /2/. t. i4A. fig. /. 

Culmi erecti superne nudi. Spica densa; caljx com- 
pressus trunealus ; valvae nervosae , margine interno 
niembranaceo albo, dorso viridi ; carina ciliata , in 
njucroneiu brevem producta; mucroues caljce clauso 
distanles et divaricati. 

Hab. in pratis humidis et arenosis. FI. Junio. Alopecurus. (Gramineae.) 

Calyx 2-valvis , 1-florus. Corolla i-valvis , mu- 
tica , vel basi aristala, 

1. Alopecurus agrestis. Linn. 

A. culmo erecto , spica cylindracea , gracili , aris- 
tata , glurnis lsevibus. Linn. sp. 8g. TVild. sp. 4. p. 
35 y. Pers. syn. 1. p. 80. Lam. III. n.° 864 et Dict. 
Enc. 8. p. 3uj. n.° 3. Qaud. agr. helv. 1. p. 6. De 

C-fl.jr. i4yy. 

Grameu. N.° i4. Zannich. p. /22. 

Culmi 1-2 pedales, glabri, striali , articulis tribus 
conslantesj folia superiora vaginis breviora. Calycis 
valvulae acuminatae , basi caalitae ; arista geniculata , 
selacea , corolla duplo triplove longior. 

Hab. in pralis, al Lido. FI. Junio. TRIANDRIA DIGYNIA. 35 

2. Alopecurus bulbosus. Linn. 

A. culmo erecto, spica cylindrica , radice bulbosa. 
Gouan. Tslonsp 3y. Linn. sp. i665. W ild. sp. /. p. 
356. Dict. Enc. 8. p. 3*8. n.° 5. De C. fl. fr. in-g. 
Pers. syn. /. p. yg. 

Radix bulbosa parva , bu1bis3-4 invicem junctis. 
Culmus erectus , tenuis , glaber , pedalis aut sesqui- 
pedalis ; folia angusta, glabra , apice mucronata; va- 
gina? striatae glabrae. Spica tenuis, imbricata; glumae 
parvae apice virides, dorso per lentem le\iter ciliatae; 
aristae glumis Iongiores , divaricalae, in juniore planta 
albicantes, in matura spica atrofuscae. 

Facie similis praecedenli , sed differt spica minore, 
glumis ciliatis, radice bulbosa. 

Hab. in pratis subudis. ln Pra Contarini dila di 
Brondolo. (Bottari.) 

3. Alofecurus utriculatus. Schr. 

A. vagina snprema vesiculari, panicula ovata , val- 
vularum liberarum carina basi marginata. Schrad. 
Germ. Gaud. agr. helv. i. p. g. 

Pbalaris utriculata. Linn. sp. 8o. pplld. sp. i. p. 
3zg. De C. fl. fr. iUgi, Dict. Enc. i. p. j?2. n.° 8. 
Tozz.ettia pratensis. Savi. Act. ltal. 8. p. 4yy. 

Culmi spitbamaei, nunc solilarii , nunc caespitosi, 
erectij folia lanceolala , glabra , subtiliter striala ; 
vagina folii supremi, inflata, ventricosa, longissima. 
Panicula fere uncialis simplex, imbricata , ex viridi 
alba ; valvulae carinalae, compressae ; arista supra basim 
glumae inserta, gracillima, spicula fere duplo longior; 
autberae rubrae. 56 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Hal). in Pra Contarini. (Bottari). Fl. Aprili. Polypogon. (Gramineae.) 

Calyx 2-valvis , aristatus unijlorus. Corolla 2- 
vatvis , valvula exteriore aristata. 

1. Poi.YPQGON MONSPELIENSE. Desf. 

P. panieula subcoarctata , gluniis pubesceutibus , 
margine ciiiatis. Desf. Fl. Atl. i.p. 6y. De CJl.fr. 
i48 o. J/ers. syri. 4. p. 80. 

Alopecurus mouspeliensis. Linn.sp. go. Dict. Enc. 8. 
p. 33/. n.° 45. 

Phletim crinitum. Sc/irceb. Gram. t. 20. Jig. 3. 

Agrostis panicea. H r ild. sp. 4. p. 363. 

Pauiix tibrosa ruulticaulis. Culmi 2-pedales, glabr) ; 
folia ensiformia , aeuta, aspera ; vagina laxa, com- 
Jfressa. Panieuia spicala 2-3 pollicaris, mollis, viritU- 
lulescens , viilosa-, ilores rainuti numerosissimi j arislae 
cahciuae longa?, setaceae. 

/3. Alopecurus pauiceus. Linn. sp. go. 

\arietas minor , spicis brevioribus , angustioribus. 

Amba3 varietates reperiuntur in humicus marilimis: 
al Lido j vicino a Malamocco , et alibi. II. Julio. Panicum. (Graminese.) 

Calyx 3-valvis , valvula terlia dorsalis minina* 
Corolla 2- va Ivis. 

1. Panicum yerticillatum. Linn. TRIANDRIA DIGY^IA. 0> 

P. panicula spiciformi , subverticillala , involucellis 
aristifornjibus retrorsum scabris. Linn. sp. 82. Wild. 
sp. 1. p. 334. Pers. syn. 1. p. 80. Dict. Enc.4. p-6~g. 
n.° 5. Lam. lll. t.43.fig. /. Gaud. agr. helv. i.p. /*. 
JDte C. fl.fr. i4 9 6. 

Panicum N.° 1. Zanich. p. 202. 

Culmi sesquipedalesj folia longa , lata , margine 
scabra, nervo albo, parum villosa , ad vagina? ortum 
pili mulli, breves; ligula nulla. Panicula \iridis, ver- 
ticillato-interrupla 1-4 unciaslonga; peduuculi raul- 
tiflori subquaterni , retrorsum aculeali , spiculis ferc 
undique tecti ; involucella uniflora, cum setis duabus 
spicula duplo longioribus ; aculei retroversi, exaspe- 
rati, ut pauicula vestibus facile adha2reat. 

Iiab. in hortis, viueis, passim. Fl. Julio, Augusto. 

2. Panicum vieids. Lhm. 

P. panicula spica sublobata, subcylindrica, valvulis 

ternis, seminibus minutissime muricatis. Linn. sp. 83. 

Jvild. sp. 1. p. 334. Pers. syn. /. p. 81. Dict. Enc. 

4. p. 6-8. n.° 4. Gaud. agr. helv. /. p. /7. Be C. 

ft.fr- ih> 

Panicum N? 2. Zamiich. p. 202. 

Similis prarcedenti a quo differt praecipue setis plus 
minusve rigidis sed nequaquam adhaerenlihus. A se- 
quenii diifert setis viridihus vel purpuveis et scmiuibus 
la?viusculis uon rugosis. 

Hab. vulgo in locis cultis. Fl. cum praecedente, 

3. Panicum glaucum. Linn. 

P. panicula spicata, cylindrica, cajvce quadrivalvi, 
seminibus transverse undulato-rugosis. Linn. sp. 83* 58 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Wild. sp. /. p. 335. Pers. syn. /. p. 81. Dict. Enc. 4; 
p. 6-8. n.° i. De C. fl. fr. i4g8. Gaud. agr. heW. 
i. p. /5. 

Panicum. 7Y r .° 3. Zannich. p. 202. 

Facile a rluabus praecedentibus distinguitur , colore 
glaucescente , seiis aureis et seminibus per leniem 
iransverse corrugato-rugosis. 

Hab. vulgo secus vias et fere ubique. Fl. seslale. 

4. Panicum italicum. Linn. 

P. spica composita basi interrupta nutante, spicuHs 
glomeratis, involucellis setaceis flore multo longio- 
ribns , racbi tomentosa. Linn. sp. 83. TVild. sp. i, 
p 336. Pers. syn. i. p. 81. Dict. Enc. 4. p. 6yg. 
n.° 6. De C. fl.fr. i4gg. a. 

Culmus 2-pedalis; folia lata , slriata , scabra ; vagina? 
slriaUe, pilosae. Panicula spicata cylindrica , semipe- 
rlalis et ultra , nulans. 

Pianta ex India olim allata , nunc reperitur saepe 
jnt.er sorghum milium , etiam in locis incultis, al 
Lido et olibi. Fl. Julio, Augusto. 

5. Panicum crus galli. Linn. 

P. spicis allernis conjngatisque ; spicnlis subdivisis, 
glumis aristatis bispidis, racbi 5-anguIari. Linn. sp. 83. 
TVild. sp. 1. p. 33 y. Pers. syn. 1. p. 8i. Dict. Enc. 4. 
p. 684. n.° 27. De C. jl. fr. i5oi. 

Panicum. JV.° 4. Zannich. p. 2o3. 

Culmus inferne crassus, compressus , 2-5perIaIis 
erectus ; folia longa , lata, margine scabra ; vaginx* 
glabrae, laeves. Pauicula racemoso-spicata, saepius pnr- 
purascens, racemi aherni \ rachis angulosa P canali- 
culala. TRTANDRTA DTGYNIA. 5$ 

Variat. «. Spiculis orunibus longe aristatts. 

/3. SpicuTis omnibus muticis. 

Et in aliquot speciminibus , muticis, aristatisve. 

Hab. in ]ocis humidis frequens, al Lido t S.Erasmo, 
eliam in urbe. FI. Julio, Augusto. 

6. Panicum miliaceum. Linn. 

P. panicula, laxa, flaccida; foliorum vaginis hirtis; 
glumis mucronatis, nervosis. Linn. sp. 86. Wild sp, 
i. p. 348. Pers. syn. i. p. 8o. Dict. Enc. 4. p. 68g. 
n.° 52. De C.Jl.fr. i5o2. 

Culmus cubilalis, crassus; vaginoe glandulis croceis 
piliferis conspersae. Panicula ampla, laxa , patens, su- 
perne nutans ; pedunculi longe nudi , pauciflori. 

Planta uti prior exolica ; seritur in arvis et saepe 
reperilur ad versuras agrorum , in urbe supra tecta et 
xnuros. Fl. Junio, Julio. Paspalum. (Gramineae.) 

Calyx uniflorus 2-valvis, Corolla 2-valvis, Tlores 
unitaterales in spicis digitatis dispositu 

l. Paspalum dactylon. Lam. 

P. spicis digitalis, linearibus, patentibus; floribus 
solitariis, culmis repenlibus. Poiret. Dict. Enc. 5. 
/>. 33. n° 33. De C. jl. fr. i5o6. 

Panicum dactvlon. Linn. sp. 85. TVild. sp. i.p. 34i. 

Digitaria dactvlon. All. Ped, 

Bigitaria stolonifera. Gaud. agr. helv. i. p. 34* 4o TRIANDRIA DIGYNIA. 

Cynodon daetylon. Rich. Pers. syn. i. p. 85. 

Gramen. N.° i. Zannick. p. 116. 

Radix perennis , repens, sarmentosa. Culmi 3*4 
tineiales; folia utrinque pilosa , striata , in mucronem 
terminata, siccitate convoluta; vaginae striatae, glabrae, 
orificio pilosae. In apice culmi spicae 4-6, digitatae, 
patentes, basi communi pilis pluribus stipatae ; rachis 
subflexuosa ad spiculas excavata ; spicnlae in racheos. 
parte inferiori duplicem seriem efficientes, allerno- 
conliguae , brevissime pedicellalae, uiinutae, purpuras^ 
centes; glumae acuminatae. 

Hab. ubique etiam in urbe vulgatissima. Fl. Junjo,, 
Julio. 

2. Paspalum sanguinai.e. Lam. 

P. spicis subdigitatis,fasciculatis, linearibus,floribus 
geminis altero sessili. Lam. III. n.° g38. Dict. Enc.5+ 
p. 34. n.° s4. De C. Jl. fr. i5o4. 

Panicum sanguinale. Linn. sp. 84. Wild. sp. /, 
p. 342. 

Digitaria sanguinalis. Kael. gram. 23. Pers. syn. 
1. p. 84. 

Syntherisma vulgare. Schrad. fl. germ. 1. p. 461. 

Gramen. N.° 2. Zannich. p. ny. 

Culrai basi rnmosi, ascendentes, debiles 1-2 pe- 
dales; folia pubescentia , mollia, latiuscula ; vaginae 
saepius punctatae, aliquando pilosa? praeserlim inferiores. 
Spicae valde tenues 2-4 uncias longae, 4-8 diver- 
gentes, nonnullae approximato-alternae, atro-violaceac; 
pedunculi breves adpressi, biflori ; spicula allera sub- 
sessilis, altera evidentius pedicellata» TRIANDRIA DIGYNIA. 4l 

Gramen ubique vuJgatissimum, in bortis, ad viarum 
margines, etiam in urbe. Per tolam aestatem ilorens. Cynosurus. (Graiuineae.) 

Involucrum laterale partiale plerumque triphyU 
lum. Calyx 2-valvis , valvulis linearibus oequa- 
libus. Spicula multiflora. Petala duo , exteriore 
aristato. 

l. Cynosurus echinatus. Linn. 

C. bracteis pinnalo-paleaceis aristatis. Linn. sp. io5. 
Wild. sp. t. p. 4i2. Pers. syn. i. p. 86. Dict. Enc. 2. 
p. i85. n.° 2. Lam. III. t. kj.fig. 2. De CJl.fr. i646. 
Gaud. agr. helv. 1. p. 221. 

Gramen. N.° 16. Zannich. p. <q3. 

Radix tomento albo vestila. Culmus pedalis et quan- 
cloque altior; folia glabra, lata , scabra, acutissirua ; 
vaginae amplae. Panicula ovata, secunda , gjomerata; 
involucra pinnata , arislala ; valvse scariosa? , alba?, 
mucronatae ; gluma exterior arislala ; arista scabra , 
corolla. duplo longior. 

Hab. inter segetes et ad margiues agrorum, circa 
Clodiam, a S. Marta. Fl. Majo. Tragus. (Gramineoe.) 

Calyx sub 3-valvis , exlerior nervis muricatis 
armata. Corolla 2 - valvis resupinata* 

1. Tragus racemosus. Desf. 42 TRIANDRIA DIGYNIA. 

T. pamcula spicata, glumis niuricatig, setis cilia- 
ribus. Desf. atl. 2. p. 386. De C- fl- fr. i4$5. Gaud. 
agr. helv. 1. p. 5s. 

Cenchrus racemosus. Linn. sp. i48j. L>ict. Enc. 6\ 
p. 5o. n.° i4. 

Lappago racemosa. Wild. sp. 1. p. 484. Pers. syn. 
I. p. 85. Savi. bot. etr. 1. p. gj. 

Gramen. N.° 42, Zannich. p. i34. t. 208. 

Culmus ramosus prostratus semipedalis; folia ciliata. 
Spica simplex ; spiculae breviter pedicellatae oblongae ,. 
hinc convexae, inde planiusculae, virides vel atropur- 
pureae. 

Hab. in arenosis, siccis, al Lido vicino a S. Nic^ 
eolo. Fl. Julio, Augusto. Dactylis. (Gramineae.) 

Calyx i-valvis compressus , altera valvula major 
carinata: spicuios aggregatos el capitatoe. 

1. Dactylis glomerata. Linn. 

D. panicula secunda supradecomposila , spiculis glo- 
meratis. Linn. sp. io5. TVild. sp. 1. p. 4o8. Dict. 
Enc. 2. p. 25i. n.° 2. Gaud. agr. helv. 1 . p. i32. De 
C jl. fr. i642. Lam. III. t. 44. 

Gramen. N.° 3g. Zannich. p. i32. 

Culmus pedalis, 3-pedalisve, firmus; folia latiuscula, 
glabra, scabra , margine carlilagineo albo, nervo pro- 
eminente donata per ipsam vaginam etiam percur- 
rente; vaginae striatae ; ligula elongata recens acumi- TRIANDRIA DIGYNIA.' 45 

nato-striata , demum lacero. Pedunculialterni solilarii, 
inferiores longiores patentes, superiores approximali; 
spiculae sessiles, compressae; calyx corollis brevior; 
valvulae valde inaequales, major acuminata, quandoque 
subaristata , acute carinala ; corollae disticbae, gluma 
exterior breviter aristala, interior paulo brevior apice 
bimucronata ; arista vix lineam unam longa. 

a. foliis glancis. 

Dactylis glaucescens. Wihl. En. Hort. Berol.i.p. ///. 

Hab. in pascuis • berbosis , vulgatissima. Varietas 
glauca in locis salsuginosis. Fl. Majo. PoA. (Graminese.) 

Calyx 2-valvis multiflorus. Spicula ovata mutiea. 
J^alvuloe margine scariosoe, 

1. PoA AQUATICA. Linn. 

P. allissima , panicula diffusa , spiculis sex floris li- 
nearibus. Linn. sp. $8. Wild. sp. /. p. 385. Pers. 
syn. /. p. 88. Dict. Enc. 5. p. ?8. n.° 36. JDe C. fl. 
fr.-i6o8. Savi. Bot. Etr. i. p. 65. n.° ;4. Gaud. 
agr. helv. *. p. ijh. 

Culmi 4-6 pedales, crassi, erecti ; folia ensiforraia 
pollicem lata; Iigula acuminata integra ; vaginae glabrae, 
macula ferrnginea triangularis, utroque latere ad folii 
basim. Panicula magna pedalis et ullra, laxa , patens; 
spicae 5 - 8 florae ; flores distantes; valvae subaequales 
ovato-acutae, nilidae; glumae aequales, obtusae, exlerna? 
septem-nerviae , internae emarginatae. 44 TRIANr)RIA DIGYNIA. 

Hab. ad ripas Brentae, in fossis circa Mestre. FL 
Junio, Julio. 

2. POA FLUITANS. SlTl. 

P. panicula divaricata, spiculis subterctibus oblongis 
«mltifloris adpressis, corollis subseptern-nerviis. Gaud. 
agr. helv. i,p. lyy. De C. fl.fr. i6oq. Koel. Gram. zo4~ 

Festuca fluitans. Linn. sp. m. Wild. sp. i.p.4%6. 
Pers. syn. i. p. $4. Dict. Enc. s. p. 458. n.° iy. 

Radix repens. Culmi basi radicantes ramosique , 
ascendentes, teretes, glabri 2-pedales; folia angusta 
glabra ; vaginae longa3 striatae ; ligula exserla, brevis, 
truncata^ Panicula nunc niagis, nunc minus sparsa , 
elongata, erecta, plerurnque colorata; spiculae oblongae, 
teretiusculae , efflorescentiae tempore dilatatae, sub 10- 
florae , maturae dislichae , et facie omnino mutatae; 
pedunculi valde inaequales, plerumque parum ramosi, 
superiores breves, ssepius uniflori ; valvae inaequales , 
scariosas; gluma exlerior obtusa , interior apice bifida. 

Hab. in fossis , terra firma. Fl. Majo. 

3. POA MARITIMA. Huds. 

P. panicula coarctata, secunda , ramosa ; ramis bi- 
natis, spiculis oblongis, flosculis oblusis; foliis invo- 
lutis acutis. Wild. sp. i. p. 3<)6. Pers. syn. i. p. 88, 
Vict. Enc. 5. p. yg. n.° 38. De C. fl. fr. 1601. 

Culmi caespitosi 2-pedaIes erecti glaberrimi, vaginis 
foliorum fere toto vestiti ; folia angusta acuta convo- 
luta; vagina? longissimae, superiore folio multo ion- 
giores; ligala brevis obtusa. Panicula coarctala sub- 
secunda, ramisaepius binierecti, inferiores quandoque 
patuli; spiculae pallide spadiceae, plerumque 5-florae;, TRIANDRIA DTGYNIA. 45 

oglumae nervosae oblusiusculoe; flosculi distantes , pedun- 
culi asperi sub lente pilosi. 

Hab. copiose in locis salsis inundatts, vulgo Ba~ 
reme. Fl. Junio. 

4. POA BULBOSA. £,17171. 

P. panicula sub ova*a ; spiculis quadrifloris subcor- 
-datis pubescentibus; glumisinterioribus margine villoso- 
tniiotis; culmo subnudo basi tuberoso. Linn. sp. 102. 
JVild. sp. 1. p. 3gg. Pers. syn. /. p. 8g. Vicl. Enc> 5. 
p. 7/. n. 9 8. De C. jl. fr. <6i3. Gaud. agr. helv, 8. 
,p. i 9 5. 

Graraen. N. 3y. Zannich. p. i3i . 

Culmi semipedales , pedalesve basi bulbiferi ; folia 
brevia glabra, radicalia angusta ; vagime longissimae 
angulosae; ligulae elongata? acutae. Panicula augusta, 
ovata, tlorens patens, ante et post anthesim contracta; 
pedunculi plerUmque binali ; spiculae lnagnae ovato- 
lanceolatae e violaceo et flavo colore variegata?; vai- 
vulae subaequales, nervo dorsali valido scabro ; corollaft 
lurgidiusculae, lanugine basi copiosa ; gluma exterior 
oculo armato moliissimo et subtilissimo villo ad mar- 
gines et per dorsum pubens. 

Var. /3. vivipara. Spiculis glabris in foliis cornulis 
excrescentibus. 

Hab. cura varielate , in graminosis siccis, al Lido> 
al Cavallino. Fl. Majo et Junio. 

5. Poa trivialis. Linn. 

P. panicula diffusa, spiculis trifloris, glumis lanceo»» 
latis quinquenerviis, basi villo connexis, ligula elou- 
gata. Linn. sp. pg. Smit/i. Brit. i&3. JVild. sp. r. p* 46 TRIANDRIA DIGYNIA. 

38 j. Pers. syn. /. p. 89. Dict. Enc. 5. p. 6g. n.° 2. 
Gaud. agr. helv. /. p. 2/0. 

Poa scabra. Koel. Gram. /6"/. De C. fl.fr. <6oy. 

Poa dubia. Leers. herb. p. 28. t. 6. fig. 5. 

Radix fibrosa. Gulrai i-3pedales basi decumbentesj 
teretes, praecipue infra paniculam scabri ; folia plaua 
acula i-3 liueas lata , scabra , iuferiora vagioa lon- 
giora, superiora eadem raulto breviora; vaginae relror- 
sum ssepius scaberrimae ; ligula exserla , lanceolata, 
acuta , ad 2 lineas longa. Panicula arnpla , erecta , 
patenlissima , alro-viridis : pedunculi seraiverticiilati, 
ramosi, iuferne nudi, scabri ; spiculae parvae , ovatae, 
obtusiusculae 2-3 florae ; valvulae valde iuaequales , 
lineari-lanceolalae, acutissimae, mucronatae, carinatae, 
scabrae ; corollae pilis lanuginosis copiosis longeque 
prolrabendis constrictae; gluma exterior ovaU, obtusa, 
nervis 3 exstantibus instructa. (Gaud.) 

Hab. passim in locis bumidis, pralis, circa la Mira 9 
al Lido. Fl. aestate. 

6. Poa. pratensis. Linn. 

P. panicula diffusa , spiculis 4-floris, glumis lan- 
ceolatis 5-nerviis, villo connexis , ligula abbreviata 
truncata. Linti. sp. gg. Smith. Brit. /o4. TVild. sp. i. 
p. 388. Pers. syn. 1. p. 8g. Dict. Enc. 5. p. 6$. n.° n 
De C. fl. fr. i6og. Gaud, agr. helv. 1. p. 212. 

Gramen. N.° 34. Zannich. p. i3o. 

Radix stolonifera. Culmi erecli vel tantum basi in- 
curvati , laeves , 1-3 pedales ; folia plana laeviuscula, 
superiora vagina multo breviora ; ligula brevis ob.u- 
siisima. Panicula arapla, patentissima; pedunculi inae- TRIANDRIA DIGYNIA. 4? 

tjuales , raraosi , inferne nudi , scabri , semiverti- 
cillati ; spiculae virides, ovatae , 2-5 florae ; valvulae 
carinatae ad nervum dorsalem scabrae ; superior ovata 
3-nervia , inferior lineari-lanceolata , uninervia ; co- 
rollae basi lanuginosoe; gluma exterior carinata 5-ner- 
via, interior angusla. 

Hab. in pralis frequens. Fl. Majo, Junio. 

7. POA ANGUSTIFOLIA. Linn. 

P. panicula diffusa, spicalis 4-iloris pubescentibus, 
culrao erecto tereti laavi, foiiis radicalibus filiformibus 
longissiinis- Linn. sp. gg. TVild. sp. 1. p. 38y. Pers. 
syn. 1. p. 8g. Dict. Enc. 5. p. 70. n. v 3. De C fl. 
fr. 1610. 

P. pratensis angustifolia. Gaud. agr. hefo. 1. p. 21U. 
Savi. Bot. Elr. p. 5g. 

A praecedenti cujus forte varietas, differt foliis in- 
ferioribus angustissimis , strictis , scabriusculis, pani- 
cula minori. 

Hab. in pratis, al Lido et alibi. Fl. aestale. 

8. Poa nemoralis. Linn. 

P. panicula diffusa, laxa , capiliari, pauciflora, nu- 
tanle ; caljce spiculas ovatas subtrifloras aequante , 
culmo debili. Linn. sp. 102. JVild. sp. 1. p. 3gc. 
Pers. syn. u p. 8 9 . De Cfl.fr. i6u. Dict. Enc. 5. 
p. y5. n.° 20. 

P. nemoralis vulgarig. Gaud. agr. helv. 1. p. iyg. 

ft. nodis culmi spongioso-cirrhosis. 

Graraen. N.° 38. Zannich. p. i3s. 

Culmi pedales et ultra graciles , apice nutantes ; 48 TRIANDRIA DIGYNIA. 

fjlia plana angusta ; vaginae laliores foliis et bre** 
vi>res strialae; ligula truncala vix conspicua. Pauicula 
pauciilora , nutaus , pcdunculi longi ; spiculae parvae 
2-3 fiorae virides; valvulae calvcinae lanceolaue aculae, 
trincrvia? ; eorollae }>asi subpubescentes. 

In var. /3. ad geniculos prodit glomerulus filamen- 
torurn cirrhosoruoi fuscorum qui inseclorum larvaruin. 
videtur opus. 

Hab. ad sepes al Cavallino. FL Julio, Augusto. 

9. Poa annua. Linn. 

P. parvula, panicula subsecunda , diffusa, peduu~ 
Culis geminatis angulo recto divaricatis, culmo ohli- 
quo compresso. Linn. sp. gg. TVild. sp. /. p. 3go* 
jPers. syn. /. p. go. De C fl. fr. 1606. Dict. Enc. 5«, 
p. yo. n. Q 5. Gaud. agr. lielv. 1. p. 188. 

Gramen. N° 35. ZannicJi. p. i3t. 

Radix annua. Caespites numerosi, culmi inferne ge*- 
niculati, suhdecliuati , compressi, palmares; folia piaua, 
flaccida; vaginee compressae; ligulae breves obtusae. Pa* 
nicula parva secunda, patula; spiculae compressae ovato* 
ohlongae, hreviter pedicellaiae ex viridi et alho variae. 

Variat valvularum marginibus rubris. 
Hab. ubique ad vias, in horlis etc. Fl. Aprili et 
fere tolo anno. 

10. POA COMPRESSA. lAlin. 

P. radice repente, culmo obliquo compresso, pani- 
cula coarclala, spiculis lanceolatis subsexfloris pu- 
besceulibus. Linn. sp. wt. ^TiLd. sp. i.p. 3gy. Pers. 
syn. 1. p. go. De C. fl. fr. 1612. Dict. Etic. 5. p. 80. 
n. 9 3$. Gaud. agr. helv. t. p. ao6. IriUANDRiA DIGYNiA* 4 9 

Iladix longa, repens, geniculota, ex qu4 oriuntur 
culmi plures spilhamei, pedales aut cubitales, valde 
compressi el acute ancipites ) folia hrevia per culmum 
numerosa fere usque ad paniculam , inferne parte 
nervo prominulo donata, versus apicem carinalo-pli- 
cata. Panicula secunda , oblonga , parva ; pedunculi 
subgeminati, dense multiflori ; spicula? lanceolalae 
viridi pUrpureo variae ; valvulae carinatae trinerviae •, 
corollae imbricatae, distichae, basi brevi raraque lann- 
gine connexae , gluma major concava , carinata , mar- 
gine albo membranaceo , apice colorato j antherae 
ilavae. 

Hab. in sabulosis siccioribus citra Alhesim. Fl.Majo, 
(Bottari.) 

11. Poa filosa. Linn. 

P. pilis vaginalibus oppositifoliis, spiculis linearibus 
sub 8-floris , pedunculis primariis basi pilosis. Linn, 
sp. joo. TVihl. sp. J. p. 3$j. Pers. syn. j. p. 90. 
Gaud. agr. heh. j. p. j6$. De C. fl.fr. supp. p. 272. 

Poa eragrostis. Dict.Enc. 5. p. 84. ».°4/. De C.fl, 
fr. j5$<). [excl. Syn.). 

Culmus subpedalis, erectus, basi saepe raraosus ; folia, 
glabra in aeutum mucronem terminata ; vaginae foliis 
Lreviores, laeves , glabrae, ad orificium pilis densis, 
longiusculis , mollibus instrucla?. Panicula etegans , 
junior contracta, florens patula ; pedunculi primarii 
numerosi , caeteris breviores , semi- verticillati , basi 
raris pilis duas lineas iongis, tenuibus donati ; reliqui 
subsolitarii , alterni vel gemini ; spicula? tenuissimse 
6-9 florae purpureo - violaeeae , 2 lineas longae , vix 
dimidiam lalae. 5o TRIANDRIA DIGYNIA. 

Hab. in locis humidiusculis ; in claustro Fralrum 
Franciscanorum Clodii ol)s. D. Bottari ; ego circa Pa- 
taviam legi. Fl. Julio , Auguslo. 

11. POA MEGASTACHYA. KcbL 

P. pilis vaginalibus oppositifoliis , peclunculis basi 
glanduloso-pubescentibus, spiculis lanceolatis sub 20- 
iloris , corollis 3-nerviis. Gaud. agr. helv. /. p. jyj» 
Koel. Gram. j5j. Pers. syn. 4.p. go. De C. Jl.fr. i5gi. 

Briza eragrostis. Linn. sp. jo3. TVild. sp. /. p. 4o5. 
Dict. Enc. j. p. 45g. n.° 4. 

Culmi duri, inferne geniculati, saepe ramosi , decum- 
bentes vel ascendentes, semipedales, pedales et ultra ; 
folia plerumque glabra , latiuscula 7 nervia , margine 
glandulis flavicantibus munita ; ligulae loco pili lon- 
giusculi. Panicula lanceolata palula ; pedunculi ra- 
mosi , firmi , rigidi ; inter pedunculorum basin et 
racbin glandula flavescens pubescensque insidet; spi- 
culae lanceolatae virides, compressae ex corollis io-25 
elegantissime imbricatis ; valvulae nervo dorsali cons- 
picuo , striisque duobus obsoletis instruclae ; gluma 
exterior ventricosa, concava, obtusa, eximie trinervia ; 
anlherae pallide lutescentes. 

Hab. in herbosis , hortis, secus vias. Fl. Augusto. 

l3. POA ERAGROSTIS. Liim. 

P. pilis oppositifoliis, spiculis lineari-lanceolatis ser- 
ratis sub 10-floris, glumis trinerviis, pedunculis basi 
nudis. Linn. sp. 100. Gaud. agr. helvet. /. p. /73. 
Wild. sp. j. p. 3g 2. Pers. syn. /. p. go. 

Habitus prioris a qua tamen differt. Culmi erec- 
tiusculi; folia 5-nervia, fere semper ut vagina^ pilosa; TRIANDRIA DIGYNIA. 5l 

panicula magis ramosa niultifloraque , minus rigida ; 
pedunculi basi nudi nec glanduliferi ; spiculae duplo 
angustiores , minus compressae, saturatius coloratae ; 
valvulae spiculae adpressae nec patentes ; corollae apice 
dislinctae ut spiculae serratae videantur; glumae exterioris 
nervi oculo nudo vix conspicui ; antherae rubrae. 

Hab. cum praecedente, sed rarior. Fl. Augusto. 

i4. Poa rigida. Linn. 

P. panicula secunda lanceolato-coarctata , rachi 
marginala, spiculis sub 10-iloris linearibus, corollis 
teretibus distichis dislinclis. Linn. sp. joj. TVild. 
sp. j. p. 3$6. Pers. syn. j. p. gz. Dict. Enc. 5. p. jo> 
n.° 4o. Gaud. agr. helv. j. p. j66. De C. Jl.fr. j6j3. 
Savi. Bot. Etr. j. p. 62. 

Gramen. N.° 4i. Zannich. p. j33. t. J26. (bona.) 
Culmi basi ramosi ascendentes, vix spilhamei; folia 
angusla . acuta , slriata , superne scabra ; vaginae glabrae; 
ligula exserta, brevis, lacera. Panicula rigida , viridis 
vel purpurascens , coarciata ; pedunculi breviusculi 
inferiores 4-6 spiculis instructi , superiores uniflori; 
spicuJae disticbae , breviter pedicellatae , acutae ; valvae 
subaequales, anguslae, acuminatae, carinatae ; gluma 
exterior nervis 3-5, sub bona lente vix conspicuis 
instrucla. 

Ilab. in locis siccis , inter saxa et acl muros. FL 
Majo , Junio. 

l5. POA DURA. Scop. 

P. panicula secuuda, compressa, rigida, spicilbrmi; 
spiculis alternis , sessilibus , obtusis, adpressis subtri- 
floris. Kcel. Gram. j8g. Savi. Bot. Etr. j. p. 6j. 
De C. fl. fr. j6z4. 52 TRIANDRIA DIGYMA. 

Cynosurus durus. Linn. sp. joj. TVild. sp. j. p. 4/3. 
Dict. Enc. 2. p. j85. n.° 4. 

Lleusiue dura. Lam. III. jj2j. Gaud. agr. helv. 
j. p. j56. 

Gramen. N.° 4o. Zannich. p. j33. 

Culiui decumbentes, basi ramosi, vix 6-pollicares , 
foliis g^abiis, striatis, obtu-is fere toii vestiti. Pani- 
cu!a lanceolata , rocbi flrxuoso , doro , ad spiculas 
excavato; pedunculi solitarii , bre.\ issiini , inieiiores 
erecti 3-4 flori , su periores fere nulli , unifloii; sui- 
culae dur<e, imbricala? 3-ilora», glabia?; valvae inae- 
qu.-iles, marginibus scariosis albis ; glumx con r <>rme&, 
Hab. iu arenosis, rara. Fl. Majo. [Zaanich ) 

lfi. POA LITTORALTS. Vahl. 

P. panicu'a dense spicata, secunda; foliis convolutis, 
brevibos, distichis, rigidis; caule repente. Vahl. Sym\ 

a. p. /$. Dict. Enc. 5. p. 83. n.° 4rj. Lam. ILl. t. 45. 
f. 5. De Cfl.fr. /6,8. 

Bac:\Iis lilioralis. Wdd. sp. /. p. 4o8. Pers. syn. 
1. p. 88. 

Dactvlis djUticbopbylla. Brign. fasc. pl.foroj. p./6. 

Ctilmi repentes , mmosi l -3 pedales; rami assur- 
gentes spiihamei ; folia glabra, brevia , disticba , con- 
ferfissina, i i-ma, acuta , glaucescentia ; vagins glabrae. 
Panicula bre\is, contiacta ; pedunculi bre\issimi; 
spiculae coofrrlae, s^ssiles, glomeratae , \iridi spadiceae 
ohfusac 6-8 florae ; valvula; calvcinae acutae, compressae 
altero latPre Jatiori, altero angustiori; gluma exterior 
comptessa, margine membranacea , 7-9 ner\ia. 

II oh. ad littora uicino alla Poita di Fusine. FI. 
Junio , Augusto. TRIAXDRIA DIGYXIA. 55 

Briza. (GraminecT.^ 

Calyx 2-valvis multiflorus. Spiculce ovato-ventri- 
cosce distic/ue. Corolla 2-valvis , ventricosa , 
glumis cordatis , obtusis. Semen corollce ad- 
natum depressum. 

1. Biuz.v media. Linn. 

B. spieulis ovatis septemfloris . ealvce corollis bre- 
viore , ligula brevissima, obtusa. Linn. sp. io3. TJ "HJ. 
sp. /. p. *ol. Pers. sy-:. t. p. p:. De C. Jl.fr. 
Dict. Enc. /. , :.° 3. Gaud. agr. helv. t. p. 

Gramen. X° jj. Zannich. />. ng. t. ?-ro. 

Culrai circiler pedales, lereles, lerifBmi, superne 
nudi; folia plana hrevu , <cahra. ariee calloso; vagiuae 
brevissinia: , suprema longissima. Panicula capiilaris, 
tremula; pedunculi elongati , longe nudi, dichotomi , 
pedieellis nutantibus; spieula? ovata? , plerumque colo- 
rata? 0-7 florce , nutanles , glabra?, nitida?. 

Hab. iu pratis siccioribus. Fl. Mujo, Juuio. Festuca. (Grainineoe.) 

Calvx 2-vaIvis , multiflorus. Spica oblonga tere- 
tiuscula aut divergtns } mutica aut aristd /er- 
?ninali instructa. 

1. Festuca rmATBNsis» Huds. 

F. panicula erecta , spiculis linearibus multifloris. 
corollis teretiusculis obiolete utno&is. aiistis bicsibus 54 IRIANDRIA DIGYNIA. 

nullisve. Gaud. agr. helv. i*p. 258. Smith. brit. i*3. 
Schrad. Germ. i. p. 332. 

Festuca elatior. TVild. sp. /. p. 4^5. Dict. Enc. 2. 
p. 45 9 . n.° 20. De C fl. fr. i5y 9 . 

Culmus in solo succulento bicubilalis, in loco sle- 
rili fere pedalis ; folia per culraum rara, striata , apice 
stricta, aspera; vagina? striatae, glabrae; ligula brevis- 
sirna subfusca. Fanicula patens, plerumque uno versu 
iuclinata, subnutans, viridis vel purpurascens-, pedun- 
culi pauci , ut plurimum solitarii , rubri ; spiculae ob- 
longae , ante efflorescentiam tereliusculae 6-8 florae , 
postea disticba? ; valvulae inasquales mucronatae, major 
glabra ; glumae fere aequales , major concava , apice 
scariosa ; iuferior plana leviter bitida. 

Yariat corollis. plerumque breviter aristatis et co- 
vollis rautieis. 

Hab. in pratis. FI. Majo, Juuio. 

2. Festuca arundinacea. Schreb. 

F. panicula raraosissima patula, spiculis paucifloris, 
aristis brevibus nullisve, culmo erecto , foliis sulcalis, 
Gaud. agr. helv. 1. p. 2 56. De C. fl.fr. i5So. Schreb. 
Spiczl. 5y. 

Fesluca elalior. Schrad. Germ. 1. p. 333. ( an 
Linn.) 

Broraus lilloreus. IVild. sp. 1. p. 433. 

Radix repens valida. Culmi erecti cubitales et bicu- 
bitales, teretes, laeves; folia arundinacea , lata, longa, 
scabra, sulcata, ad ortum vaginae auriculata ; vaginse 
longae, sulcatae. Panicula arapla , fere pedalis, nunc 
erecta. nunc nutans, nleruraque uno versu inclinata; TRIANDRIA DIGYXIA. 55 

pedunculi geminali ; spiculae anle explicationem tere- 
tiusculae, acuminatae, deinde distichae, dilute violaceae, 
plerumque 5-florae ; flosculi non omnes aristati; val- 
fulae inaequales, muticae , acurainatae ; gluma exterior 
concava , apice membranacea colorata , quandoque in 
aristam brevem parum infra apicem inserlam termi- 
nata; inlerior plana, apice raucronata, vix bifida. Va- 
riat spiculis 7-9 floris sed raro. 

Hab. ad fossarum margines, ad pratorum limites et 
in locis umbrosis bumidiusculis. Fl. Majo, Junio. 

3. Festcca uniglumis. Ait. 

F. panicula secunda, erecta , subsimplici; flosculis 
subulalis, compressis aristatis; calvcis valvula altdra 
bre^issima. Smith. Brit. Ait. Keiv. JFild. sp. 1. p. 
U20. Pers. syn. 1. p. g3. De C. fl. fr. i5g;. Savi. 
Bot. Etr. 1. p. ;3. 

Gramen. N.° 3o. Zannich. p. 128. 

Culmi semipedales, vel breviores , inferne ramosi , 
ascendentes ; folia subinvoluta ; vaginae ventricosas; 
ligula brevissima. Pauicula densa , coarctata ; pedun- 
culi incrassati , compressi, angulosi ; spiculae sub 5- 
llorae , lanceolatae ; valva externa spiculae subaequalis; 
interna minutissima , vix conspicua ; gluma exterior 
arista longa scabra lerminata. 

Haec planta a Zannicbellio non observata et auclo- 
ritale Michelii citata , frequens reperitur in arenosis 
maritimis; abundat in arena vicirw al Castello di S. 
Niccolo al Lido. Fl. Majo» 

4. Festuca myurus. Linn. 

F. monandra , panicula spiciforjni , elongata . sub- 56 TRIANDRIA DIGYNIA. 

nutanle ; aristis longissioiis, fotiis anguslis involulis, 
Linn. sp. iog. Wilcl. sp. /. p. 4-22. Dict. Enc. 2. p. 
45y. n. Q 11. Pers. syn. 1. p. g3. Gaucl. agr. helv. /. 
p. 2 43. De C. fl. fr. ib 9 4. 

Culml solitani vel numerosi , glabri, 3 - geniculati ,, 
purpurei; folia slriata , siccitate convoIuU ; vagina? 
longse, glabrae; inferiores breviores , suprema longis- 
sima, superne ventricosa ; ligula brevis truncata , sub- 
biaurita. Panicula secunda , valde angusta , plerumque 
arcaata ; pedunculi adpressi ; spicula? angustae , disli- 
cha3 , aristis breviores ; valvulae inaequales , superior 
carollas fere sequans, inferior multo brevior anguslis- 
sima; gluma? aristis duplo breviores, sub lenle scabra?. 

Hab- in locis sterilibus a S. Marta , in aggeribus 
siccis citra Albesim. (Bottari). Fl. Majo, Junio. Bromus. (Graminese.) 

Calyx 2~valvis , multiflorus. Spicula oblonga > 
disticha, Gluma exterior plerumque bijida ^ 
obtusa , infra apicem arisiata ; interior nervis 
flexuros pectinato-ciliatis. 

1. Bromus secalinus. Linn. 

B. panicula nutante; spiculis ovatis glabris ; corollis 
turgidis demum disUnctis, aristis subulatis brevioribus 
flexuoso-reclis. Linn. sp. az. TVild. sp. 1. p. 4qS. 
Pers. syn. 1. p. $5. Lam. III. t. 4-6. fig. 2. De C. 
fl. fr. 1628. Gaucl. agr. helv. /. p. 3o3. 

Culmus. 2-3 pedalis ; folia aspera, utrinqne etiani TRIANDRIA DIGTNIA. 5j 

kirsuta. Panicula sparsa ; pedunculi valde tenues , 
semi-verticillati, asperi , plerumque uniflori ; locuslse 
glabrae, virescentes ; gluma exterior margine scariosa, 
apice bifida ; arista subulata , gracilis, dorsalis, gluma 
sua plerumque brevior, interior pectinato-ciliata ; co- 
rollaa maturae, turgidae, distautes ut axis fere tolus 
nudus compareat. 

In arvis circa Clodiam observavit D. Bottari , ego a 
S. Marta. Fl. Majo. 

2. Bromus mollis. Linn. 

B. panicula erecta contracta ; pedunculis ramosis ; 
spiculis ovalis ; corollis imbvicalis , depressis nervosis, 
pubescenlibus. Linn. sp. //2. Smilh. Brit. /26*. TVild. 
sp. /. p. 4ty. Pers. syn. 1. p. g5. De Cfl.fr. i63o. 
Gaucl. agr. hefo. /. p. 2^7. Lam. III. t. 46. fig. i. 

Differt a praecedenti , statura duplo rainore ; foliis, 
vaginis, spicula et geniculis pube molli albicante as- 
persis; panicula erecta, contracta ; pedunculis bre\io- 
ribus et floribus minus remotis. 

Hab. vulgo in pratis siccis , al Lido , secus vias. 
Fl. Majo. 

3. Bromus arvensis. Linn* 

B. panicula nutante; spiculis oblongis; corollis el- 
lipticis imbricatis, depressis, glabris; pedunculis rlon- 
gatis ramosis. Linn. sp. n3. H r ild. sp. 1. />. 434* 
Pers. syn. 1. p. g6. De C. fl.fr. 16 '34. Gaud. agr. 
Jiefo. 1. p. 2gg. 

Gramen. iV.° 27. Zannich. p. izy. 

Culmi 2-3 pedales; folia pubescentia , ora pilosa ; 
vaginas subtomentosae , pili densi reflexi. Panicula $8 TRIANDRIA DIGYNIA. 

ampla recla , deinde patula , demum nutans; pedun- 
culi semi-verticiilati , scabri , simplices ramosique; 
spiculae fere unciales, arisla? non computatse, ex viridi 
argenteo et purpureo variegalae 8-10 florae ; aristae 
subulatae, canaliculatae, scabrae; antherae puniceae. 

Hab. in agris et ad versuras, sed non vulgo. Fl. 
Junio. 

4. Bromus sterilis. Linn. 

B. panicula patula , subsimplici , pendnla; spiculfs 
oblongis , dislicbis, glumis subulato-aristatis. Linn. 
sp. u3. WUd. sp. i. p. 433. Pers. syn. 1. p. 06 '. 
Dict. Enc. t. p. 46 1. n. Q y. *. De CJl.fr. <638. 
Gaud. agr. helv. 1. p. 292. 

Gramen. 2V.° 28. Zannich. p. 128. 

Culmus pedalis et ultra, slriatus; folia pilosa. Pa- 
nicula laxa, nutans; pedunculi longi plerumque sim- 
plices, semi-verticillati, scabri ; spiculae pendulae 5-8 
florae, glabrae, unciales absque aristis; valvulse inae- 
quales in mucronem membranaceum aristiformem ter- 
minalae ; gluma interior in apicem longum liueari- 
subulatum , profunde bipartitum producta ; arista un- 
cialis et ultra. 

Hab. ad margines agrorum. Fl. Majo. 

5. Bromus tectorum. Linn. 

B. panicula nutante, subsecunda, serai-verticillata; 
spiculis linearibus pubescentibus ; aristis glumas subae- 
quantibus. Linn. sp. u4. Wdd. sp. /. p. 454. Pers. 
syn. 1. p. g6. De C. fl. fr. i63y. Gaud. agr. helv. 

4. p. 2$4. 

Bromus sterilis. /3. Dicl. Enc. 1. p. 46i. n. Q y. TRIANDRIA DIGYNIA. 5$ 

Pro varletate praecedenlis habuerunt varii auctores; 
sed videlur distinctissima ; differt culmo breviori, sub- 
pedali, graciliori; panicula nutante plerumque uno 
versu disposita; peduncwlis capillaribus ; spiculis linea- 
ribus, subcvlindricis, (semi-uncialibus absque arislis) 
5-floris, pilis longiusculis mollibus albescenlibus, 
vestitis; aristis brevioribus ; glumae fere aequales sunt. 
Hab. in sabulosis siccis passim. Fl. Majo. 
Tegit etiam rusticorum tecta muscis instrata, instar 
agri frumenli ut ipse jucundo spectaculo vidi. {Bot- 
tari mss.) 

G. Bromus Michelii. Savi. 

B. panicula conlracla , secunda ; spiculis 4-floris, 
(loribus subulalis, pedunculis linearibus. Savi. Bot. 
Etr. i. p. 38. 

Gramen. N.° sg. Zannich. p. 128. 

Culmus pedalis glaber, supra medium nudus; folia 
angusta superne pilosa , inferne glabra ; vaginae folio 
longiores, glabrae; ligula brevissima. Panicula polli- 
caris et sesquipollicaris, contracla unilateralis ; rami 
inaequalesramosi; spiculae distichae, nitidae, stramineae; 
valvae iuaequales; major longitudine spiculae lanceo- 
lato-acuminala, obsolete nervosa, dorso scabra , raar- 
gine scarioso ; altera angustissima , quadruplo minor; 
gluma externa paulo infra apicem arista raediocn 
instructa; interna rainima apice bifida, margine ciliata. 
(Vescript. ex Savi.) 

Hab. a Por de Lio , teste Micheli. 

7. Bromus pinnatus. Linn. 

B. racemo spicato simplici disticho ; aristis gluma 60 TMANDRIA DIGYNIA. 

brevioribus , flosculis oblusiusculis. Llnn. sp. n5. 
TVrtd. sp. i. p. 438. Pers. syn. i. p. g6. Gaud. 
agr.^ helv. ip. g6. Dict. Enc. i. p. 463. /z. tt 18. 

Triticum pinnatum. DeC.fl.fr. i663. 

Culmi erecti, glabri . , teretes, cubitales et bicubi- 
tales , subtiliter striati , praesertim ad genicula , alba 
brevique lauugine vestiti ; folia 2-lineas lata, pilosa , 
sicoitate convoluta. Spiculae unciales , breviter pedi- 
cellatae, florentes horizootales, alternae teretiusculae 8- 
16 ilorae ; ilosculi imbricati ; valvulae calyciuae inae- 
quales, mucronatae; glumae fere aequales; major apicc 
aristata; minor membranacea apice truncata, raargine 
ciliata. 

Hab. ad sepes, margines pratorum. Fl. Majo et 
Junio. Kceleria. (Gramineae.) 

Calyx herbaceus , multijlorus , 2-vatvis > ccm- 
presso-carinatus. Corolloe acuminato-oblongce, 
fasciculato-cristatce , calyce longiores. Arista 
terminalis pel nulla* {Panicula spiciformis.) 

1. K(ELERIA CRISTATA. Pers. 

K. panicula spiciformi basi interrupta glabriuscula 
submutica , foliis inferioribus planis ciliato-pubescen- 
libus. Gaud. agr. helv. i. p. i4y. Pers. syn. i.p.gy. 
De C. fl. fr. supp. p. 268. a. 

Poa cristata. TVild. sp. i.p. 4os. De C. fl.fr. 4621. a. 

Aira cristata. Litin. sp. $4. TRIANDRIA DIGYNIA. 6l 

Culrui erecti subpedales, superne longe nodi, Infra 
paniculam pubescentes; folia radicalia angusta , ci- 
liata , culuio insilto breviora , superiora niargiue pu- 
bescentia ; vaginae pubescentes , suprema longissima ; 
ligula brevissima, truucata. Panicula oblonga , augusta 
ante et post anlhesin dense spiciformis, florens palens, 
basi plerumque iutprrupta, ex viridi et albo variegata; 
pedunculi pubescentes, breves, spiculis imbricatis fere 
undique tecti ; spicula? ovatse, acumioatae, 2-3flora?; 
gluma exterior mucronata vel in acumen breve, aris- 
tiforme producta, interior scariosa. 

Hab. in pratis siccioribus , a Campalto. Fl. Majo 
et Junio. 

2. K<ELERIA PHLEOIDES. Pers. 

K. cvlindrica, spiculis 5-floris aristatis, glumis sub- 
lanceolatis nervosis hirsutis exasperatis. Pers. syn. /. 
p. 9 y. De C. fl. fr. supp. p. 27/. 

Festuca phleoides. Vill. Dauph. 2. p. p5. t. 2. f. y. 
Desf. Atl. p. 9 o. t. s3. De C. fl.fr. i5 9 3. 

Culmi numerosi circiter pedales ; folia mollia pu- 
bescontia ; ligula lacera. Panicula spicata 2-3 un- 
cialis, sublutescens , lucida ; valvac carinalae acumi- 
natse; gluma bivalvis ; exterior apice ciliata , breviter 
aristata ; interior mutica. 

Hab. in arenosis siccis. Fl. Majo et Junio. 62 OTRIANDRIA DIGYNIA. 

Lagurus. (Gramineae.) 

Cafyx 2-valvis 1-jlorus , aristas villosae. Corolla 
srluma exterior aristis 2 terminalibus , tertia 

o 

dorsalis retorta. 

i. Lagurus ovatus. Linn. 

L. spica ovata villosa. Linn. sp. 119. Wdd. sp. 1. 
p. 453. Pers. syn. 1. p. 98. Dict. Enc. 3. p. 364. 
Savi. bot. etr. 1. p. 90. De Cfl.fr. i534. Lam. lll. 
t. 4i. 

Gramen. N° i5. Zannich. p. /22. 

Culmus tenuis semi-pedalis , pedalisve; folia striata, 
mollia, pilosa ; vagina superior ventricosa ; ligula ci- 
liata. Spica mollissima albicans; valvae sequales, lineari- 
lanceolatae, in longam et subtilem aristam productae., 
pectinato-ciliala?. 

Abundat in arenosis marilimis, al Lido. Fl. Majo. Stipa. (Gramineae.) 

Calyx valvulis subaequalibus , uniflorus. Gluma 
exterior aristd terminali longissimd , basi 
arliculato-nodosd donata. 

1. Stipa pennata. Linn. 

S. foliis filiformibus , arislis plumosis basi glabris. 
Linn. sp. u5. Wild. sp. /. p. 44o. Pers. syn. /. p. 99. 
Dict. Enc. y. p. 4i4. n.° 1. Lam. III. t. 4i. fig. /. 
De CJl.fr. i53o. Gaud. agr. helv. 1. p. 5o. TRIANDRIA DIGYNIA. 65 

Gramen. N.° lg. Zannich. p. m4. t. 48. 

Culmi caespitosi , fasciculati, sesquipedales ; folia in- 
voluta terelia ; vaginae longae glabrae •, ligula elongata. 
Panicula angusta , pauciflora e vagina superiori orta ; 
arista longissima fere pedalis, inferiore parte per spa- 
tium 2 unciarum spiraliter contorta, nudaque, relique 
elegantissime peunala , piiis longis , albis , sericeis, 
mollibus ornata. 

Hab. in locis arenosis a Saccagnana , Cortellazzo. 
Fl. Junio. Avena. (Gramineae.) 

Calyx 2-3 multijlorus. Corolla gluma exterior 
lanceolata , teretiuscula , ex dorso aristata, 
Arista geniculata , contorta. 

1. Avena fatua. Linn. 

A. paniculata, calycibus 3-floris ; flosculis omnibus 
aristatis basique pilosis. Linn. sp. u8. Itlld. sp. i. 
p. 446. Pers. syn. i. p. ioo. Dict. Enc. i. p. 3z8. 
n.° 3. Gaud. agr. hefo. i.p.3io. J)e Cfl.fr. i54-< 
Zannich. p. 33. 

Culrai erecti 3-pedales. Panicula arapla , erecta , 
patens; pedunculi elongati, pedicelli apice incrassali, 
nutantes; corollse 2-3 basi pilis longis, copiosis, rufis 
cinctae ; arista nigricans, supra geniculum albicans, 
valde contorta, glabra. 

Hab. vulgo inter segetes et ad margines agrorura. 
Fl. Majo. 64 TRIANDRIA DIGYNIA. 

2. AVENA FLAVESCENS. Linn. 

A. panicula ramosissitua , spiculis subtrifloris, axi 
piloso, gluma exleriori apice biaristata, foliis pubes*- 
centibus. Gaud. agr. helv. i. p. 328. Linn. sp. /*8. 
Wild. sp. i. p. 448. Dict. EncL i. p. 33o. n. Q 12. 
DeC.fl.fr. <56o. 

Trisetum pratense. Pers. syn. 1. p. gj. 

Culmi 2-3 pedales , laeves , ad nodos pubescentes, 
ascendentes \ folia subpubescentia \-i lineas lata , 
plana •, vaginae inferiores villosae, superiores plerumque 
glabrae ; ligula brevissima ciliala. Panicula 3-6 uncias 
longa , oblonga , ramosissima , subcontracta ex viridi 
flave.scens; pedunculi capillares, saepe flexuosi, scabri; 
spicula? minutae nitidae 2-4 florae ; gluma exterior 
apice bifida , per lentem biaristata ; arista supra me- 
dium dorsum inserta , scabra , geniculato * reflexa , 
spiculis duplo vel triplo longior» 

Hab. in pratis frequens. Fl. Junio. 

3. AVENA ELATIOR. Lillll. 

A. panicula subcontracta nutante, glumis bifloris ; 
flosculo bermapbrodito submutico , masculo aristato , 
culmo geniculis glabris; radice repente. Linn. sp. nj* 
Wild. sp. i. p. 446. Dict. Enc. /. p. 3^8. n.° 4. 
Pers. syn. i. p. wo. De C. fl. fr. /562. a.. 

Holcus avenaceus. Scop. Carn. 2. p. 277. Smith. 
Brii. go. Schrad. Germ. 1. p. 24 7. Gaud. agr. helv. 1* 
p. /36. a. 

Culmi 3-4 pedales , glal>ri ; folia plana , lata ; va- 
ginae glabrae. Panicula erecta longa , angusta; pedun- 
culi semi-verlicillati, valde iua:quales j spicui«e ob- TRIANDRIA DIGYNIA. 65 

longae 1 -2 arislatae , scariosae , ex albido purpuras- 
cenles ; corolla mafcula sessilis , basi pilosa ; herma- 
phrodita minor, breviter pedicellata, pedicello piloso; 
arista brevis supra glumae dorsum medium iuserla j 
quandoque omniuo aristae desunt. 

Hab. in pratis, vu!go. Fl. Junio et Julio. 

4. AvENA BULBOSA. JVUd. 

A. panicula verticillata , glumis biflons, polygamis, 
geniculis pubescentibus; radice nodosa, bulbosa. JT^ild. 
Aci. Soc. Berol. Pers. syn. i. p. ioo. De C. fl. fr. 
supp. 261. 

Avena elatior. jS. Gaud. agr. helv. t. p. i36. 

Avena precatoria. Thuill. fl. Paris. 2. p. 58. 

Holcus bulbosus. Schrad. Germ. 1. p. 248. 

A praecedente diiFert radice nodosa tuberibus con- 
figuis superposilis, et geniculis pubescenlibus. 

Hab. tn arvis frequens, circa Mestre , laMira, elc» 
Fl. aestale. Arundo. (Graraineae.) 

Calyx 2-valvis 1 - multiflorus , glaber» Corolla 
land longd cincta» 

1. Arundo Donax. Linn. 

A. calyx 5-florus ; panicula diffusa ; culmo sufiru- 
ticoSo. Linn. sp. 120. JVild. sp. 1. p. 454. Pers. 
syn. 1. p. /02. De C. fl. fr. i5?2. Dict. Enc. 6. 
p. %4y. n. Q 1. Gaud. agr. Jiefo. /. p. 88. 

5 66 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Culmus crassus 10-12 pedalis ; folia numerosa , 
disticha, plana , palentia, longissima 1 - 3 uncias lata, 
ad basin auriculata, fasciculo pilorum instrucla ; va- 
ginae breves ; ligula subnulla. Panicula niagna , ses- 
quipedalis, purpureo-violacea; spiculas numerosissimae 
2-5 floree. 

Hab. copiose al Lido verro Malamocco. Fl. Sep- 
tembri et Octobri. 

2. Arundo phragmites. Linn. 

A. calvcibus quinquefloris, corollis valvulas supe- 
rantibus , panicula laxa , culmo herbaceo. Linn. sp. 
120. TVdd. sp. 1. p. 454. Pers. syn. 1. p. /02. Dict. 
Enc. 6. p. 248. n.° 2. De C. fi. fr. i5yr. Gaud. agr. 
helv. /. p. go. 

Arundo. Zannich. p. 22. 

Prioi i longe minor et gracilior. Culmi erecti , fis- 
tulosi ; folia 6-10 lineas lata , glabra , marginibus 
scaberrima ; vaginoe glabrae, strialce ; ligula brevissima 
pilis longis, palentibus ciiiata. Panicula patens , fere 
pedalis \ ramuli capillares scabriusculi ; spica3 subvio- 
laceae; valva? lanceolatae, acuminalae, inaequales ; glunice 
inaequales, externa triplo longior, lanceolato-subulata ; 
interua retusa pilis longis cincla. 

Communis in paludibus, fossis , al Lido , etc. Fl. 
Julio et Augusto. 

3. Arundo arenaria. Linn. 

A. calycibus unifloris, corolla longioribus, panicula 
spicata ; floribus erectis, mulicis, foliis involutis pun- 
gentibus. Linn. sp. 121. TVild. sp. 1. p. 45 7. Pers. TRIANDRIA DIGYNIA. 67 

syn. /. p. 102. Dict. Enc. 6. p.zSs. n.° 12. Savi. Bot. 
Etr. 1. p. 88. 

Calamagrostis arenaria. Roth. Germ. De C. fl. 

fr. i525. 

Gramen. iV.° g. Zannich. p. 120. 

Culmus 2-3 pedalis, teres, leevis, glaucus ; folia 
rigida, glauca, ioferiora numerosa erecta; ligula elon- 
gata , acuminala , sa?pius bifida. Panicula in spicam 
contracta ; valvae subaequales , compressae, lanceolato- 
acutae, glabrae, 3-nerviae, albido-glaucescentes ; glumae 
basi pilis candidis triplo circiter brevioribus cinctae. 

Hab. copiose in arenosis maritiinis, a^ l ido , elc. 
Fl. Julio. 

4. Arundo epioejos. Linn. 

A. valvulis elongato-Iinearibus, spiculis imbricato- 
congestis, arista dorsali pilis breviori. Linn. sp. 120. 
JVdd. sp. 1. p. 456. Dict. Enc. 6. p. 25 1. n.° jj. 
Gaud. agr. helv. 1. p. gU. Pers. syn. j.p. joa. 

Calaraagrostis epigejos. Roth. Germ. De C. fl.fr. 
supp. p. 25 y. 

Radix repens. Culmus 3-4 pedalis; folia lanceolata, 
atlenuata , margine et dorso scabra ; vagiuae longis- 
simae , striatae ; ligula elongata saepius lacera. Panicula 
coarctata , erecta, lobata, viridis vel e viridi et vio- 
laceo variegata, demum spicularum lana tomentosa; 
valvulae acutae corolla duplo longiores ; corolla mi- 
nuta , pilis fasciculatis, copiosis, longitudine valvula- 
ruminvoluta; arista , pilis fere brevior vix conspicua 
in medio dorso glumae exteiioris inserta. 68 TRIANDRIA DIGYNIA? 

Hab. in locis humidis, a S. Erasmo , intorno la 
Piave. Fl. Auguslo. 

5. Arundo colorata. TVild. 

A. calycibus carinatis uniiloris , corollis glabris , 
basi penicellis duobus lanuginosis; foliis planis. Ait. 
Kew. Wild. sp. i. p. 45 y. 

Calamagrostis colorala. De C. fl. fr. i5s8. 

Phalaris arundinacea. Linn. sp. 8o. Dict. Enc. i. 
p. $3. n.° io. Gaud. agr. helv. i. p. 3j. Pers. syn. 
i. p. 75. 

a. picta. Foliis eleganter ex viridi et albo fasciatis. 

Culmus 3-5 pedalis, firmus, glaber, nodis fuscis ; 
folia lala, glabra , arundinacea, in mucronem acutum 
terminala. Panicula oblonga, subdiffusa, quandoque 
etiam conlracta et veluti spicata; pedunculi scabrius- 
cuii , ramosi, gemini vel terni , multiflori, ina?quales; 
spicula? conferlae , nunc albo - virides, nunc pallide 
purpurascenles; valva? naviculares , apice mucronala?, 
suba?quales ; gluma? basi et dorso brevi pappo donala?. 

Hab. ad fluviorum ripas, in fossis circa Cherignago. 
Fl. Majo et Junio. 

"Var. colitur in hortis. Saccharum. (Gramineae.) 

Flores omnes hermaphroditi. Calyx lanugine 
longa involucratus 2-valvis. Corolla 2-valvis "5 { 
aristata. l. Saccharum Ravenn^e. Murray TRIANDRIA DIGYNIA. 69 

S. panicula laxa , rachi lanata , floribus aristatis. 
Murray. Syst. 88. JVild. sp. /. p. 3?2. Dict. Enc. /. 
p. 58;. n.° 3. Pers. syn. 1. p. /o3. De C. fl. fr. i536. 
Savi. Bot. Etr. /. p. 43. 

Andropogon Ravennae. Linn. sp. /48/. 

Graraen. N.° $4. Zannich. p. 126. t. 52. 2. (mala.) 

Culmus 8-10 pedalis , crassus , firraus ; folia an- 
gusta, longissima , vaginae glabrae ora pilosa. Panicula 
speciosa, pedalis et ultra, candicaus , holoserieea. 

Hab. copiose secus fossas , a Treporti , al Caval- 
lino , dalla Madonna del mare fine a Brondolo. Fl. 
Augusto et Septetnbri. Andropogon. (Graminece.) 

Flores polygami geminati ; altero hermapliro- 
dito sessili; allero masculo sea rarius neulro, 
pedi.cellato , mutico. Hermaph. Calyx 2-valvis 
1-jlorus : corolla 3-valvis ; valvula secunda 
?ninor aristata ; tertia intinia > minuta, Stam» 
1 - 3. Rachis plerumque vtllosa, 

1. Andropooon oryllus. Linn. 

A. panicula pedunculis simplicibus, 3-floris : flori- 
bus omnibus aristalis; hermaphrodito ciliaio , arista 
articulata. Linn. sp. /4So. TVild. sp. 4. p. yo5. 
Pers. syn. 1. p. /o3. Dict. Enc. /. p. 36$. n.° 4. 
JJe C. jl. fr. i68y. Gaud, agr. helv. 2. p. /oy. Savi. 
Bo.t. Etr. 1. p. 46. 

Gramen. AV /7. Zannich. p. /2J. t. /35. 70 TRIANDRIA DIGYNIA. 

Culmi 2-3 pedales erecti ; folia scabra , subpilosa; 
vaginae glabrae , loco ligulae pilis bre\issimis raunitae. 
Panicula siraplex, rarai patentes; spiculae violaceae ; 
flos medius heroiaphrortitus sessilis , basi lanugine 
fulva circunidatus; flores laterales masculi pedicellati. 

flab. itrpratis, al Lido , copiose. Fl. Junio. 
2. Andropogon iscHjEMUM. Linn. 

A. spicis digitatis plurimis ; flosculis sessilibus, aris- 
tato muticoque pedicellis lanatis. Linn. sp. 4483. 
ff~ild. sp. 4. p. gzi. JDict. Enc. i. p. 3 72. n. Q 20. 
Pers. syn. 4. p> 4o4. De C. fl. fr. 4688. Gaud. agr. 
helv. 4. p. 144. 

Gramen. JY.° 3. Zannich. p. ny. t. ig4, fig. 2. 
(mala.) 

Culmus 1-2 pedalis glaber, laevis, superne nudus; 
folia glauca, plana, scaberriraa , ba.si pilosa ; vaginae 
glabrae, suprema longissima , loco ligulae pilis longis 
densis raunitae; spicae subdigitatae 5 -10, lineares ex 
olbido purpurascentes ; rachis villosissima ; spiculae 
geminae, mascula p< dnnculala , mutica ; fertilis ses- 
silis aristata. Variat spicis albis. 

In pratis siccis, Lido et alibi vulgatissima. Fl. Ju- 
uio et Augusto. Rottboella. (Gramineae.) 

Rachis articulata teretiuscula. Calyx ovato- 
lanceolatus planus 1-2 valvis. Corolla minor 
2-valvis. Flosculi alterni in rachi flexuosa* 

1. ROTTBOELLA INCURVATA. Linn. TRIANDRIA DIGYNIA. 71 

R. spica tereti, subulata, incurvata; gluma bipar- 
tila, subulata aclpressa. Linn. supp. n4. TVild. sp.i. 
p. 462. De C. JI.fr. i653. Pers. syn. 1. p. 106. Dict. 
Enc. 6. p. 285. n.° 1. Savi. Bot. Etr. 1. p. 26, 

Grameo. N.° 7. Zannich. p. u8. 

Culmi caespitosi, ramosi , diffusi, procumbentes 4-6 
pollicaresj folia angusta , glabra; spica teres, glabra, 
arcuala. 

flab. in locis bumidis maritimis , a S. Marta , a 
S. Niccolo del Lido , etc. Fl. Junio. ./EGiiiOPS. (Gramiueae.) 

Calyx subtriflorus , coriaceus latissimus multi- 
aristatus ; aristce rigidce divergentes. Corolla 
2-valvis , valva exterior ovata aristis 2-0 
terminaia. Fiores polygami et hermaphroditi , 
spicati. 

1. ./Egilops ovata. Linn. 

JE. spica brevi ovata , calvcibus omnibus 3-4 aris- 
tatis , scabris. Linn. sp. i48g. JVild. sp. 4. p. g4<2. 
Pers. syn. j. p. io-j. Dict. Enc. 2. p. 342. n. 9 /. 
Lam. HL t. 83 9 . fig. 1. De C. jl.fr. 16 54. 

Culmus semipedalis, geuiculatus; folia subvillosa, 
ciliata. Arislae longissimae. 

Hab. copiose ia arenosis maritimis , al Lido. FL 
Majo et Junio. 

2. JEgilops triuncialis. Linn. 

jE. spica cylindrica , calycibus inferioribus biaris- *]1 TRIANDRIA DIGYNIA. 

tatis, reliquis triaristatis , aristis florum binorirm ler-> 
minalibus reliquorum duplo longioribus. Linn. sp. 
i48g. Wdd. sp. 4. p. g43. Pers. syn. i. p. ioy. 
Dict. Enc. 2. p. 342. n.° 2. Lam. IIL t. 83g. fig. 3, 
J)e C. jl. fr. i655. 

Spica praecedenti angustior et longior, 

Hab. circa Clodiam. (Bottari). Hordeum. (Graminese.) 

JFlores spicati. Calyces uniflori , bivalves , uni- 
laterales, ternati , ut involucrurn liexaphyl- 
lum simulent* 

i. Hordeum murinum. Linn. 

H. spiculis laleralibus masculis aristatis , valvnlis 
intermediis lanceolato-ciliatis. Linn. sp. 126. *. JVild. 
sp. /. p. 4y4. Dict. Enc. 4. p. 565. n.° y. Pers. syn. 
1. p. io8. De C. fl. fr. 16 84. Gaud. agr. helv. 1. 
p. io4. 

Culmus pedalis, sesquipedalis; folia viridia , mol- 
liora , pilis brevissimis instructa ; vaginae glabra? , 
striatae, inferiores plerumque hirsutae. Spica 2-3 un- 
cialis , imbricata , viridis ; flosculi laterales masculi 
pedicellati, inleroiedius hermaphrodilus ; spicae lon- 
gissime arislalae. 

Hab. ad vias et muros passim. Fl. Aprili et Majo» 

2. HoRDEUM MARITIMUM. Valll. 

H flosculis lateralibus masculis, brevius aristatis , 
dorso glabris , ilosculis lateralium foliolo interiore TRIANDRIA DIGYNIA. 7 3 

semiovalo. Wild. sp. i. p. 4y5. Pers. syn. i. p. 108. 
De C. fl. fr. 1686. 

Hordeum geniculatum. All. Ped. t. gi. fig. 3. 

A praecedente differt colore glauco; culmis palma- 
ribus raro ereclis sed plerumque uno alieroque geni- 
culo reclinalis et veluli prostratis ; foliis brevioribus 
vix 2-uucialibus, mollioribus pallide viridibus; spica 
breviore vix 2-unciali, apicem versus contracta, veluti 
quadrala, rigida ; aristis brevioiibus , magis divari- 
calis , et praecipue involucris iniermediis nudis , non 
ciliatis. 

Hab. a S. Marla , al Lido , et teste D. Bottari in 
quodara aggere qui dividit, la Falle Morosina , dalla 
Valle ddla Sega. Fl. Majo. Secale. (Gramineoe.) 

Calyx bivalvis , valvuhe oppositce , corollarum 
basin includentes , biflorus , in quovis racheos 
dente solitarius. Gluma exterior ex apice lon- 
gissime aristata. Flores spicati , rachi dentata. 

1. Secale cereale. Linn. 

S. gluraarum ciliis scabris , squamis calycinis an- 
gustis rainoribus. Linn. sp. 12U. Wild. sp. 1. p. 4yt. 
JJe C. jl. fr. <6j2. Pers. syn. 1. p. io8. Gaud. agr. 
helv. 1. p. /45. 

Culmus 4-5 pedalis superne nudus; folia acumi- 
nata, glabra; spica erectiuscula disticha ; spiculae com- 
press*, bifloyae, glabrae j valvulae subaequales, obtu- f± TRIANDRIA DIGYNIA. 

siusculae , in aristam brevissimam desinentes; corollae 
gluma exterior ex apice arislata ; arista longissima 
erecta; gluma interior priori subaequalis apice inte- 
griuscula ; nectaria valde conspicua, subcuneata, longe 
ciliata. Variat spica. ramosa. 

Colitur vulgo dictum Segala. 

2. Secale villosum. Linn. 

S. glumarum ciliis villosis , squamis calycinis cu- 
neiformibus. Linn. sp. /2>£. TVild. sp. /. p. 4yi. 
Pers. syn. i. pi 108. Be C. fl. fr. i6j3. 

Hordeum ciliatum. Dict. Enc. 4. p. 565. n.° 5, 
{excl. Syn.) 

Radix alba, fibrosa, tomento albo veslita. Culmus 
erectus 1-2 pedalis 3 aut 4 geniculis distinctus; folia 
pilosa ; vaginae strialae inferiores subpilosae ; ligula 
minuta. Spica 2-uncialis ; valvulae subventricosae, an- 
gulatae ex viridi albicante in aristam longam asperam 
terminatae, ciliatae, ciliatura villosa; glumae apice vil- 
losae ; flos tertius intermedius pedunculatus sterilis 
muticus. 

Hab. in sabulosis circa Clodiam. Fl. Majo. Triticum. (Graminese.) 
Calyx bivalvis , solitarius , multiflorus. Flos 
obtusiusculus , glumoe muticce , aut interrupte 
aristatce. SpicuLce breviusculce e latere plano 
rachi approximatce< 

1. Triticum junceum. Linn. 

T. calycibus truncatis quinquefloris , foliis involu- TRIANDRIA DIGYNIA. 7 5 

tis, mucronato-pungentibus. Linn. sp. 128. Wild. 
sp. /. p. 48q. Pers. syn. /. p. lop. Dict. Enc. 2, 
p. 556. n* //. De C. fl. fr. 1662. Saui. Bot. Etr. j. 
p. 9 4. 

Gramen. N° 5. Zannich. p. 118. 

Planta glauca. Culmus ascendens 1 - 3 pedalis , 
tenax ; folia involuta, rigida , pungentia, supra striis 
pilosis, subtus glabra ; ligula brevissirna truncala. 
Spica erecta 3-6 pollicaris , mutica ; valvae subaequa- 
les, obtusae, nervosae; glumae truncatae vel denticulatae. 

Hab. in arenosis maritimis, al Lido. Fl. Junio et 
Julio. 

2. Triticum repens. Linn. 

T. calycibus subulalis, multinerviis , quinquefloris, 
flosculis acuminatis, foliis planis , radice repente. 
Linn. sp. 128. TVild. sp. 1. p. 48i. Pers. syn. /. 
p. lop. Dict. Enc. 2. p. 556. n.° 12. De C. Jl. fr. 
166 1. Savi. Bot. Etr. /. p. g4. 

Gramen. N.° 8. Zannich. p. 119. 

Radix longa repens. Culmus erectus 2-3 pedalis; 
folia viridia , striata, supra pubescentia , subtus glabra ; 
ligula brevissima. Rachis compressa , scabra , arlicu- 
lata ; valvae lanceolato-acuminatae. 

a. glaucum. Totum glauco-virens. 
Variat etiam flosculis muticis et breviter aristatis. 
Hab. ad sepes, loca culta, var. glauca in areno$is, 
al Lido. Fl. Junio et Julio. 

3. Triticum pungens. Pers. 

X glaucum, radice repente, foliis demum subulato- 7 6 TRIANDRIA DIGYNIA. 

convolutis pungentibus, glumis acuminalis muticis, 
carina submucronata. Pei^s. syn. i. p. /09. 

A praecedente tliffert, foliis involutis pungenlibus ; 
a T. junceo flosculis aculis , nec truncatis. 

Hab. in arenosis maritimis , al Lido. Fl. Juuio. Lolium. (Gramineae.) 

Flores spicati. Calyx 1-valvis, multiflorus y 
raclii oppositus. 

1. LoLIUM TEMULENTUM. Linn. 

L. spica aristata, spiculis caljce brevioribus, corollis 
ellipticis, culmo apice scabro. Linn. sp. 12.2. TVild. 
sp. 1. p. 462. Pers. syn. 1. p. uo. Dict. Enc. 8. 
p. 3y8. n.° 4. Lam. III. t. 48. fig. 2. Gaud. agr. 
helv. i. p. 33 1. 

Culmi versus spicam , sursum duclis digilis aspe- 
riusculi, 3-pedales ; valvula catycina, striata , Ionga , 
rautica, spiculae longitudine, quandoque etiam major; 
flosculi 5-8; gluraa raajor apice breviter bifida, ad 
dlvisionem aristata ; aristae corollarum superiorum 4-6 
lineas longae, scabrae, in reliquis coroliis multo bre- 
viores. 

Hab. frequens inter segetes. Fl. Majo et Junio. 

2. Lolium perenne. Linn. 

L. spiculis calyce longioribus, corollis lanceolalis, 
compressis , raulicis , culmo laevi. Linn. sp. /22. 
Wild. sp. 1. p. 46 1. Pers. syn. /. p. 110. De C, jl. TRIANDRIA DIGYNIA. fj 

fr. i6yA. Gaud. agr. heh>. /. p. 020. a. Dicl.Enc. 8. 
p. 3y5. n.° i. Lam. III. t. 48. fig. /. 
Gramen. N.° 4. Zannich. p. ny. 

Planta lota glabra. Piadix perennis, fibrosa. Culmi 
erectiusculi pedales. Spica elongata, semipedalis, dis- 
ticlia; spiculae alternae, saepe reraolae, 5 - 8 florae. 

"Var. spicis compositis et viviparis. 

Hab. ad margines viarum, vulgo. Fl. Junio, 

3. LOLIUM MULTIFLORUM. Lam. 

L. spica breviter aristata , spiculis compressis sub 
18-iloris, calyce triplo longioribus. Lam. fl. fr. 3. 
p. 621. JDe C. fl. f'. 16 yy. Pers. syn. 1. p. jjo. 
Dict. Enc. 8. p. 5yy. n.° 3. 

Differt a m L. temulenlo Culmis laeviusculis nec sca- 
bris ; a L. perenni spicnlis versus apicem breviter 
arislatis; al) utraque iloribus numerosioribus , etiam 
20 - >5 in singula spicula. 

Hafo. in bcrbosis , in ambulacro Orto di Castello 
Fl. Mujo et Junio. WV^A\V>V»' <78 TRIANDRIA TRIGYJNIA, Holosteum. (Caryopliylleae.) 

Calyx 5-phyllus. Petala 6, Capsula unilocu- 
laris y subcylindracea apice dehiscens. 

1. HoLOSTEUM UMBELLATUMi Zw«. 

H. floribus umbellatis, petalis denlatis. Linn. spi 
l3o. Wild. sp. i. p. 48 g. Pers. syn. j. p. jjj. Lam. 
III. t. 5i. fig. /. 

Alsine umbellata. De C. fl. fr. 4384. 

Caules erecti , plures ex eadem radice, simplices 3- 
6 pollicares; folia opposita , remota, ovato-oblonga, 
sessilia; flores 5^6, in apice caulis umbellati, petlun- 
culati, pedunculi inaequales, fructiferi deflexi. 

Hab. al Lido in herbosis. Floret primo vere. Polycarpon. (Porlulacese.) 

Calyx 5 - phyllus* Petala 5 ; minima ovata*, 
Capsula ovata unilocularis 3-valvis* 

1. POLYCARPON TETRAPHYI/LUM. Linn. 

P. caule ramoso prostrato, foliis qualernis. Linn. 
sp. j3j. Pers. syn. i. p. jjj. TVild. sp. j. p. 4go. 
Dict. Enc. 5. p. 45;. Lam. III. t. 5i. De C. fl.fr. 43;;. 

Herniaria. N.° 2. Zannich. p. j38. TRIANDRIA TRIGYNIA. 79 

Planta bumifusa, glabra, ramosissima. Caules 3-4 
unciales procumbentes; folia ovato-oblonga , sessilia, 
verticillata , ut plurimum quaterna ; stipulae scariosa?; 
flores ininuli terminales, paniculati, cymoso-tlicbo- 
tomi ; stipula3 biuae , oppositas , scariosae , interjectas 
spiculis. 

Hab. in bortis et vineis, circa Clodiam frequens. 
Fl. Aprili et Majo. 8o TETRANDRIA MONOGYNIA, Globularia. (Globularieae.) 

Calyx communis imbricatus ; proprius tubulo* 
sus inferus. Corolluloe labio superiore bipar* 
tito ; itiferiore tripartito. Receptaculum pa* 
leaceum. 

1. Globularia vulgaris. Linn. 

G. caule berbaceo , foliis radicalibus tridentatis, 
caulinis lanceolatis inlegerrimis. Linn. sp. j3g. tfildi. 
sjd. /. p. 54o. Pers. syn. j. p. jj8> Dict. Enc. 2. 
p. 722. n.° j. De C. fl. fr. 2 335. 

Globularia. Zannich. p. jj4. 

Caulis erectus vix sernipedalis, uniflorus; folia ra- 
dicalia rosulata, ovato-spalbwlata , apice obsolele 2-3 
dentata ; ilos globulosus caeruleus. 

Hab. in locis siccis , alCavallino, a Treporti. Fl. 
Aprili et Majo. Di£SACUS. (Dipsaceae.) 

Calyx communis polyphyllus ; proprius superus* 
Receptaculum paleaceum. 

1. DlPSACUS SYLV£STRIS. MUl. 

D. foliis sessilibus serratis , paleis rectis. TJ^ild. sp t 
j. p. 544. Pers. sjn. j. p. jjy. De C. jl. fr. 03^2. TETRANDRIA MONOGYNIA* 8l 

Dipsacus fullonuni. a. Linn. sp. j4o. Dict. 
Enc. j. p. 6i5. n.* j. 

Dipsacus. iV. /. Zannich. p. 8j. 

Caulis 3-4 pedalis, firmus, reclus, parum ramosus 
sulcatus, spinoso-muricatus ; iblia opposita connata , 
ovato-lanceolata , glabra , nervis spinosis. Capituli 
florum, terminales , solitarii , magni ; braclese lineares 
spinosae curvatae; palea? rectae ; corollee Cterulescenles. 

Hab. in arenosis humidiusculis , et secus vias, a 
Malamocco , a Campallo , etc. Fl. Augusto» 

2. DlPSACUS LACINIATUS. Lilin. 

D. foliis connatis sinuatis. Linn. sp. i4i. T'Vild. 
sp. j. p. 544. Dict. Enc. j. p. jjg. De C. fl. fr. 3<2$4. 

Dipsacus. N. Q 2. Zannic/i. p. 88. 

Praecedenli similis; differt foliis laciniatis , magis 
connatis , caule minus spinoso, bracteis brevioribus. 

Hab. lango la Piave , alla Cava ZuccJierina. Fl, 
Augusto. Scabiosa. (Dipsacese.) 

Calyx communis polypJiyllus ; proprius duplex ? 
superus, Receptaculum nudum seu paleaceum, 

l. Scabiosa succisa. Linn. 

S. corollulis qnadrifidis sequalibns, caule siraplici 
ramis approximatis, foliis lanceolato - ovalis. Linn. 
sp. j42. Wild. sp. j. p. 548. Dict. Enc. 6. p. 66 '** 
n.° jj. De C fl, fr. 33oo. 

Succisa. ZannicJi. p. s53. 

6 82 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Radix obliqua premorsa. Caulis 1-2 pedalis, saepius 
simplex apice trifidus, quandoque parum ramosus, 
ramis trifidis; folia iuferiora peiiolata , ovata , integra; 
caulina uvato-lanceolata , in peliolum attenuata , op- 
posiia , distanlia ; flores solitarii ia apice caulis et 
ramulorum, caerulei. 

Variat , glabra et birsuta. 

Hab. in pratis , al Cavallino ubi semper hirsuta 
observatur. Fl. Auguslo. 

2. SCABIOSA REPENS. Brign. 

S. corollulis quadrifidis aequalibus , cauleramoso, 
ramis palenlibus divergentibus ; foliis angustis, cau- 
linis lancHclatis , radicalibus obtusis in petiolum de- 
currenlibus ; radice repenle. Brign. Pl. rar. forojuL 
fasc. p. j$. 

Scabiosa auslralis. Poilin. Pl. Veron. p. 5. 

Caulis erectus 2 - pedalis , glaber;folia lanceolala, 
superiora liueana acuta sessilia' inferiora petiolata, 
o^.nia glabra, integenima. Flores in apice ramulorum, 
magnitudine S. succisce caerulei ; foliola cahcina co- 
rollulassubarquanlia , corollulae quadrifida? laciniis ob- 
tusiusculis, tubo pubescenle; stamina corolla dimiuio 
longiora. Semina 6-angulata. Perigynium palaeaceum. 

Affinis praecedenti ; differt radice repente , foliis 
longioribus. 

Hab. al Cavallino , longo la Piave. Fl. Augusto. 

3. Scabiosa cOlumbaria. Linn. 

S. corollulis quinquefidis radiantibus, foliis radica- 
libus oyatis crenatis, caulinis pinnatis setaceis. Linn, TETRANbRIA MONOGYNIA» 85 

sp. i43. JVild. sp. j. p. 552. Dict. Enc. 6. p. 665, 
n. Q 18. De C. Jl. fr. 33o5. 

Scabiosa. N.° 2. Zannich. p. 236. 

Caulis altiludine variabilis , semipedalis , bipecla- 
lisve, ramosus, pubescens ; folia radicalia siraplicia 
ovato-spathulata , dentata , in planla florente ssepius 
desunt, caulina pinnalifida laciniis linearibus. Flores 
longissime peduuculati cserulei ; coroilula? exteriores 
radiantes. Semina 8 sulcata, margine superiore rnein- 
branaceo, selis 5 longissirais, nigris instrucla. 

Hab. in locis sterilibus, herbosis. Fl. a?state. 

a. Scabiosa gramuntia ? Linn. JS r on Scabiosa uni- 
seta. Saui. 

Caulis 2-pedalis , 3-pedalisve, glaber ; basi et nunc 
nodis, nunc inleruodiis colore livido atropurpureo 
tinctis ; folia bipinnnalifida , lobis nonnullis denlalis, 
pilosa , superiora lineari-filiformia simplicia glabra. 
Pedunculi longissimi , sub flore pubescentes ; flores 
caerulei. Fruclus setis saepe nuliis, quandocjue unica 
seta. 

An varietas? an species distincta ? senlenliam, foliis 
radicalibus non observatis , suspendo. 

Abundat in planitie al Cavallino et seroper caule 
maculato dignoscitur. 

4. SCABIOSA UKRAMCA. Li/in. 

5. corollulis quinquefidis , radiantibus, foliis radi- 
calibus pinnatifulis , caulinis linearibus basi ciliatis-. 
Linn. sp. /44? JVild. sp. j. p. 55$? Dict. Enc. /"„ 

/>. 6 9 6. n* 4o ? AIL Ped. n* 5f4> De C. fl. 

fr. 33, o> 84: TETRANDRIA MONOGYNIA. 

Scabiosa alba. Scop. del. Ins. 
Scabiosa. N.° /. Zannich. p. 554. t. n et 88. 
a prolifera. Zannich. I. c. t. 162. 

Caulis erectus vel decumbens, altitudine varians, 
nunc vix semipedalis , nunc bipedalis , raniosus, lami 
oppositi , patuli , basi semper pilosus superne saepe 
glaber vel pubescens , viridis vel purpurens*, folfa ra- 
filicalia inferiora pinuatifida, laciniae angusto-lineares, 
acutiusculae, integeirin.ae , rnaigine dorsoque villosse, 
pilo albido mucronein simulante terminatae; folia su- 
periora simplicia , linearia , connata , basi ciliata ; 
intermedia basi, pinnulis vel dentibus notata. Flores 
terminales in apice caulis et ramorum , pedunculis 
longissimis insidentesj calyx villosus, corollulis aequa- 
lis , quandoque longior , etiam brevior ; corollulaa 
exteriores 6-8 valde radiantes, amplae, pallide caeru- 
leae , desiccalione ex luteo virescenles ; calyx fructus 
membranaceus albidus. 

In var. a. capiluli gerunt flores omnes longe pe- 
dunculatos , saepe sunt foliosi , proliferi. 

An sit Species Linnaeana valde dubito j cum tab. 
Gmel. a Linnaeo citata non convenit. Scherardia. (Rubiacese.) 

Corolla inonopetala infundibuliformis* Semina 
2 tridentata. 

1. SCHERARDIA ARVENSIS. Linn. 

S. foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus. 
Linn. sp. i4g. JVild. sp. 1. p. 5j4. 'Dict. Enc. 6. TETRANDRIA MONOGYNIA. 85 

p. 3oo. 7i° 1. Lam. III. fc 6V. Pers. syn. /. p. /s4. 
Ifc C. /. /,-. 3336. 

Caules 4-6 pollicares , ramosi , diffusi , in angulis 
asperi; folia verticillata 4-6, hispida. Flores termi- 
nales, umbellati, minuti, purpureo-ca?rulei ; umbella 
foliolis glabiis involucrata. 

Hab. in arvis, locis siccis, al Lido , al Cavallino. 
Fl. Aprili et Majo. Asperula. (Puibiace^e.) 

Corolla monopetala infmdibuliformis. Semina 
2 globosa, 

l. Asperula cynancuica. Linn. 
A. foliis quaternis linearibus, superioribus opposilis, 
caule erecto , iloribus quadrifidis. Linn. sp. i5i. 
IVild. sp. j. p. 5y 9 . Pers. syn. i. p. J2 4. De C. fl. 
fr. 3343. 

Asperula tinctoria. Dict. Enc. i. p. 2g 5. n.° 5. $. 

Kubeola. Zannich. p. 22 j. 

Caulis erectus, graciiis, ramosus , circiter pedalis; 
folia omnia linearia , summa opposita. Flores termi- 
nales, in corvmbis parvis, paniculati, carnei. 

Hab. in arenosis, al Lido et alibi. Fl. Augusto. Galium. (Rubiacese.) 

Corolla monopetala plana. Semina 2 subro- 
tunda. 

l. Galium palustke. Linn. 86 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

G. folils qualernis obovatis inaequalibus, caulibu* 
dilFusis, Linn. sp. <53. fVild. sp. 1. p. 585. Pers. 
syn. /. p. 125. Ve C. fl. fr, 336 o. Dict. Enc. 2. 
p. 5yi. n.° 3. 

Caules telragoni graciles, saepius laeves, diffusi , su-* 
perne ramosi ■, folia plerurnque qualerna glabra, mar- 
ginesubscabra, ovata, obtusa. Flores parvi terminales^ 
albi ; corolla lobis acutiusculis. Fruclus glaber. 

Hab. in locis humidis a Campalto. , a Malghera , 
al Cavallino. Fl. aestate. 

'j. Galium sylvaticum. Linn. 

G. foliis octonis, laevibus, subtus scabris; floralibus 
binis ; pedunculis capillaribus , caule laevi. Linn. 
6/7. 4 55. TVild. sp. i. p. 5ji. Pers. syn. i. p. i2y. 
Dicl. Enc. 2. p. 5ys. nS 9 . l)e C fl. fr. 3356. 

Galium. N.° 3. Zannich. p. loy. 

Caulis 2-pedalis, geniculis tumidis ; folia ovalo- 
inneeolata, latiuscula. Flores minuli albi , panicu- 
lati ; panicula divaricata ; pedunculi tenuissimi. 

Hab. in uinbrosis. Fl. Majo. 

3. Galium mollugo. Linn. 

G. foliis octonis ovato-linearibus , subserratis, pa- 
tentissimis, mucronatis; caule flaccido , ramis paten- 
tibus. Linn. sp. i55. JVild. sp. i. p. 5go. Pers. 
syn. j. p. i2y. Dict, Enc. 2. p, 5y2. n.° 8. J)e C 
jl. fr. 336 1. 

Galium. N.°- 2. Zannich. p. 103. 

Caules debiles quadranguli , ramosi , 2-3 pedales ; 
folia glabra sublinearia. Flores albi racemoso-pani- 
culati. TETRANDRIA MONOGYNIA. 87 

Hab. in pratis , ad sepes, vulgo. Fl. Majo et Junio. 

4. Galium verum. Linn. 

G. foiiis octonis linearibus sulcatis , ramis floriferis 
brev ibus. Linn. sp. i55. ff~Ud. sp. 1. p. 5go. Pers. 
syn. j. p. jpj. Dict. Enc. 2. p. 5;6. n.° 22. De C. 
fl. fr. 334 9 . 

Galium. N.° j. Zannich. p. jo6. 

Caules graciles quadranguli , rarnosi, ascendentes 
1-2 pedales ; folia 6-8 anguslo - linearia, glabra , 
saepius reflexa. Flores lutei racemosi. Fructus glaber 
laevis. 

Hab. in pascuis, vulgo. Fl. Majo. 

5. Galium aparine. Linn. 

G. foliis octonis lanceolatis, carinis scabris, relror- 
sura aculeatis, geniculis villosis, fructibus bispidis. 
Linn. sp. i5y. JVild. sp. 1. p. 5gy. Pers. syn. /. 
p. 128. Dict. Enc. 2. p. 5;5. n.° 20. De C. fl. 
fr. 338o. 

Caulis 2-pedalis et ultra , teiragonus, angulis as- 
perrimis , aculeis reflexis , vestibus adhaei ens ; folia 
8 - 10 linearia superue pubescentia , subtus glabra. 
Pedunculi axillares pauciflori ; corolla alba. Fructus 
pilis longiusculis apice bamosis , bispidus. 

Hab. in locis cultis, in hortis, ad sepes. Fl. Majo. Valantia. (Rubiacese.) 
Flores polygami, Hermaph. Calyx subnullus , 
corolla 4-fida , stylus bifidus, Mascul. Corolla 
3-4- fida; stamina 3-4; pistillum ahortivum. 

1. Valantia cruciata. Linn. 88 TETRANDRIA MONOGYNIA: 

V T . floribus masculis 4-fulis , pedunculis diphyNis. 
JLinn. sp. i4gi. Wild. sp. 4. p. g5i. Pers. syn. i. 
p. izg. Dict. Enc. 8. p. 26 'y. n.° 1. 

Galium cruciatura. De C. fl. fr. 4. p. 25o. 

Caules tetragoni, saepius simpliees , hirsuti ; folia 
quatema , sessilia , ovata , obtusa , integra. Flores 
lutei , in racemis parvis axillaribus dispositi. Fructus 
parvus , globosus , glaber , foliis post eiflorescentiam 
yeflexis tectus. 

Hab. ad sepes et secus vias. Fl. Junio. Rubia. (Ruhiaceae.) 

Corolta monopetala campanulata 4- - 5 jida* 
Baccce 2 monospermce. 

1. RUBJA TINCTORUM. LlTin. 

R. foliis lanceolalis, subsenis, annuis , caule acu-r 
leato scandente. Linn. sp. i58. JWild. sp. 1. p. 6o3. 
Pers. syn. i p. izg. De C fl. fr. 3388. Dict. Enc. 
2. /?. 5g8. n.° 1. 

Rubia. Zannich. p. 228. t. 120. 

Caulis 2-pcdalis, ramosus, foliosus, angulis acuteis 
uncinaiis \ folia rigida 2-3 polliees longa , raargine et 
nervo dorsali asperrima , aculei recurvi uti in caule. 
Racemi florum axillares ramosi, ad divisiones ramu- 
lorum foliis 2 minutis opposili; corollae flavae 5-fida? , 
lobi apice calloso subreflexo; stam. 4-5. Bacca3 nigrae- 

Hab. al Cavallino , alli Alberoni , e presso a 
Malamocco. Fl. Julio. TETRANDRIA MONOGYNIA. 89 

Pjlantago. (Plantaginese.) 

Cafyx 4—fidus. Corolla 4 - fida , limbo reflexo. 
Statnina longissima. Capsula 2-locularis cir- 
cumscissa. 

1. Plantago cornuti. Gouan. (non Jacq.) 
P. foliis ovatis inlegerrimis, carnosis, peliolatis, 
septemnerviis ; spicis longissimis, capsulis letrasper- 
mis. Gouan. III. p. 6. De C. fl. fr. supp. p. 3j6. 
Dict. Enc. supp. 4. p. 43o. 

Plantago maritima latifolia glabra, spica longioii 
purpurascenle. Zannich. p. <?/<?. 

Plautago atlrialica. Campan. hort. ferrar. 

Pulchra species ; primo inluitu agnoscitur ; foliis 
petiolatis, crassis, carnosis, glaberrirais, lucidis, erec- 
tis; scapo 2-3 pedali alropurpureo, spica longis- 
sinia etiara pedali, purpurea. 

Hab. in locis inundalis salsis , cum Salicornia , 
Statice , copiose a Treporti , a Malghera. Fl. au- 
tumno. 

2. Plantaoo major. Linn. 

P. foliis ovatis glabris, scapo tereti , spica flosculis 
imbricatis. Linn. sp. i63. JVikl. sp. /. p. 64/. Pers. 
syn. /. p. j38. De C. fl. fr. 2 *$6. Dict. Enc. 5. 
p. 348. n.° j. Latn. III. t. 85. 

Planlago. A T .° /. Zannich. p. zjj. 

Radix crassa, Gbrosa ; folia radicalia in petiolum 
attenuata, septemnervia, magna , coriacea , subglabra, 
margine subdentato vel sinuato. Scapi foliis longiores, 90 TETRANDRIA MONOGYNIA. 

cylindrici , subpubescentes; spica erecta cylindrica ; 
flores virides. Capsula >-locularis , polysperma. 

Var. /3. minor. foliis parvis vix 2-poLlicaribus , scapis 
foliis duplo longioribus. 

y. carnosa. foliis crassis subcarnosis, lucidis; iu 
locis salsis, allamen diversissima P. Cornuti. 

<T. foliosa. bracteis foliaceis. Zannich. t. i3j. 

« ramoaa. spica composita ramosa. 

Hab. in bortis et secus vias , vulgatissima. Var. s. 
observavi in berbosis, ambulacro vulgo dicto Orto di 
Castello. Fl. aestate. 

3 Plantago media. Linn. 

P. foliis ovalo^lanceolatis pubescenlibus , spica cy- 
lindnca, scapo lereti. Linn. sp. i63. TVild. sp. /. 
p. 642. Pers. syn. i. p. j38. Dict. Enc. 5. p. 35i. 
n.° y. De C. fl. fr. 2298. 

Folia ovata , sessilia , pilosiuscula , basi lanata , in 
orbem expansa. Scapus ascendens longissimus ; spica 
teres ; flores albi. Capsulae biloculares ; ioculae mo- 
nospermae. 

Hab. in herbosis secus vias. Fl, per totam aestatem. 

4. Plantago lanceolata. Linn. 

P. foliis lanceolatis, spica subovata nuda , scapo 
anguloso. Llnn. sp. i64. JVild. sp. 1. p. 643. Pers, 
syn. 1. p. i38. ct. Dict. Enc. 5. p. 35s. n. Q 8. 
De Cfl.fr. 22 99 . 

Plantago. N.° 3. Zannich. p. 212. 

Folia radicalia , lanceolata , ulrinque acuminata , 
margine iutegro vel denticulis remolis notato, glabra TETRANDRIA MONOGYNTA. 9 l 

vel subvillosa 3-5-nervia, in peliolum brevem lana ob- 
tectum attenuata. Spica ovata , brevis, fusca. Capsulae 
2-spermae. 

5. Plantago altissima. Jacq. 

P. foliis lanceolatis 5-nerviis, glabris, dentatis; 
spica oblongo-cylindrica; scapo angulato. Jacq. Obs. 
4. p. 5. t. 83. Wdd. sp. /. p. 643. Pers. syn. i. p. 
j38. Dict. Enc. 5. p. 352. n.° g. 

Folia radicalia lineari-lanceolala , nuda , utrinque 
attenuata, longissima, pedalia, vix 3-4 hneas lata. 
Scapus 2-pedalis et ultra ; spica cylindraceo-ovata. 
An satis dislincta a praecedente? 

Hab. in herbosis, al Cavallino. Fl. Junio et Julio. 

6. Plantago bellardi. All. 

P. foliis lineari-lanceolatis pilosis, scapo tereli hir- 
suto altioribus; spica ovata erecta. All. Ped. t. 85. 
fig. 3. Wild. sp. i. p. 646. Pers. syn. i. p. i3 9 . 

Plantago holostea. Lam. III. n.° <66;. Vict. Enc. 
5. p. 358. n.' 23. 

Plantago pilosa. De C. fl. fr. 23o5. g. 

Planta parva l - 2 raro 4-pollicaris , tota cinereo- 
pilosa, pilis palulis; folia soepius longitudine scapi sed 
etiam breviora , subtriuervia , inferne attenuata. Scapi 
erecli; spica ovato-oblonga , hirsuta, semipollicaris; 
bracteae lanceolalae , altenuatae , longiludiue cal^cis; 
corollae laciniae lanceolatae. 

Hab. iu arenosis siccis, al Lido. Fl. Julio. 

7. Plantago maritima. Linn. 

P. foliis semi-evlindraceis iutegerrimis basi lanatis, 92 TETRANDRIA. MONOGYNIA. 

scapo tereli. Linn. sp. i65. TVild. sp. /. p. 64j« 
Pei-s. syn. i. p. iog. «. Dict. Enc. 5. p. 36 J. n.° 36. 
JJe C. fl. fr. a3o6. 

Plantago. N.° 4. Zunnich. p. 21 3. 

Radix crassa ljgnosa; folia seniipedalia , graminea, 
carnosa, basi lana fulva involuta , subtus subcana- 
lieulida , integerrima , glabra. Scapi foliis paulo 
akiores, cylindrici ; spica cjdindrica, elongata , densa; 
bracteas ohtusae ; anlherae luteae. Capsula 2-sperma. 

Hab. copiose a Pcr de Lio 3 a Treporti ; in locis 
salsis. Fl. autumno. 

8. Plantago coronopus. Linn. 

V. foliis pinnatifidis birsulis , seapo tereti , spica 
eylindrica ; capsula telrasperraa. Linn. sp. 166. TVild. 
sp. j. p. 648. Pers. syn. 1. p. i3g. Dict. Enc. 5. 
p. 364. n.° 43. De Cfl.fr. *3i6. 

Coronopus. Zannich. p. j4. 

Folia radicalia , numerosa in rosulam expansa , in 
herbosis quandoque erecta , profunde pinnatitida , 
pinnulis acutis saepe dentatis. piloso-ciliatis. Scapi 
numerosi , basi prostrali , ascendentes, foliis longio- 
res , pubescenles , spica viridi cylindrica gracili ter- 
niiuaii. 

Ilab. in locis arenosis, humidis vel siccis, alLido, 
et fere ubique. Fl. aestate. 

g. Plantago arenaria. TValdst. 

P. caule ramoso erecto, subherbaceo; foliis pubes- 
centibus; spicis ovatis, compaclis, subfoliosis. Dict. 
Enc. 5. p. 3ji. n.° 56. De C. fl. fr. 20 i5. Pers. 
syn. 1. p. i4o. TETRANDRIA MONOGYNIA. 0,5 

Plantago psylliiim. Plurim. auct. non Linncei. 
Psjllium. Zannich. p. 220. 

Planta tota pilis alhidis subviscidis adspersa. Caulis 
pedalis et ultra , ramosisbimus , quandoque in locis 
siccis vix digitalis et simplex ; iblia linearia , intpger- 
rima vel dentihus parvis remotis instructa. Spicae 
ovatae , pedunculatae , basi bracteis foliaceis spica hre- 
viorihus munitae. 

Hab in arenosis, copiose al Lido vicino al Cas- 
tello di S. Niccolo. Fl. Junio et Julio. Cornus. (Cajmfoliacese.) 
Petala supera 4. Drupa nuce 2-loculari. 

1. CoRNUS SANGUINEA. Lin/l. 

C. ramis rectis , foliis ovatis concoloribus , cjmis 
depressis. Linn. sp. jyj. JVild. sp. /. p. 662. Pers. 
syn. 1. p. j43. Dict. Enc. 2. p. u5. n.° 6. De C. 

jl. fr. 34o8. 

Cornus. Zannich. p. y3. 

Frutex altitudine humana; rami cortice rubro laevi ; 
folia opposila petiolata , ovala, acuta , integerrima; 
nervi convergentes. Flores cymosi alhi. Fructus ma- 
turi nigri. 

Hab. ad sepes vulgo. Fl. Majo et Junio. Trapa. (Onagrariae.) 

Corolla 4-pelala. Calyx 4-partitus. Nux spinis 

4- oppositis cincta quce calycis foliola fuere. 

l. Trapa natans. Linn. gl TETRANDRIA MONOGYNIA» 

T. nucibus quadricomibus, spinis patentibus. Linn* 
ap. jj5. TVild. sp. /. p. 68j. Pers. sy/i. i. p. i4y* 
Dict. Enc. 3. p. 64/. n.° i. De Cfl.fr. 366 2. 

"Hlanta aquatica. Caulis repens, submersus, foliis 
pinnato-capillaribus , veslitus ; pars superior emersa 
in rosulam foliosam, super aquas natantem expansa ; 
folia rhomboidea, dentala, supra glabra , subtus to- 
mentosa , peiiolis longis, crassis, medio inflato-vesi- 
culosis insidentJa. Flores parvi, axillares, subsessiles, 
flavescentes. Fructus nigri , edules. 

Hab. vulgo in fossis circa Mestre , nella Brenta 
morta et alibi in aquis pigris. 95 

♦***+**+***♦**♦************+**********+*****♦*+***♦ *«-******♦ 

TETRANDRIA DIGYNIA. Athanes. (Rosacea.) 

Calyx 8-fidus , laciniis allernis minismis. Co- 
rolla o. Slamina / , 2 , 4. Semina 2 calyce 
vesLita , uno inlerdum abortivo, 

1. Aphanes arveksis. Linn. 

A. foliis 3-fi.iis pubescentibus, floribus axillaribus, 
glomeratis. Linn. sp. j-g. Wild. sp. 1. p. 66 g. 
Pers. syn. j. p. i5o. 

Alcbemilla arvensis. Scop. carn. Vict. Enc. 1. p. 
De C. fl. fr. 3727. 

Percepier. Zannich. p. 208. 

Planta parva pubescens , vix palmaris. Caules de- 
biles , ramosi ; folia minuta , breviter peiiolata, basi 
stipula amplexicaulia. Flores minutissimi berbacei. 

Hab. in arvis \ reperi in arenosis siccis al Lido, 
Fl. Majo. CcscUTA. (Convolvulacese). 

Calyx 4-6 fidus. Corolla monopetala 4- 5 fidai 
Capsula 2-locularis basi circumscissa. Semina 
2. Embryo spiralis. 

1. CUSCUTA MAJOR. Baulu 

C. floribus subsessilibus , corolla 4-5 andra ? fauce g 6 TETRANDRIA DIGYNIA. 

nuda , stigniatibus acutis e basi divergentibus. Bauh. 

Pin. Z19. De C. fl. fr. 2jbU. Zannich. p. j5. 

Cuscuta europaca. Linn. sp. 180. «. 

Cuscuta vulgaris. Pers. syn. 1. p. 289. 

Caules filiformes lutei vel purpurascentes , volu- 
biles , in pianlas parasitici , intricati , aphylli. Flores 
albi vel pallide rosei, in glomerula lateralia dispositi. 

Hab. in pratis. Fl. Junio et Julio. wwwwwww. 97 

« 

I I RAXDRl \ ! LTR iCA M Potamogeton. (Alismaceae.) 

Cafyjc o. Petala 4-. Stylus o. Semina 4. 
(Plantse aquaticas.) 

1. PoTAMOGETON PERFOLIATUM. LinTl. 

P. foliis cordatis amplexicaulibus. Linn. sp. 182. 
TVild. sp. 1. p. jj5. Pers. syn. 1. p. 4 5 2. Dict. Enc. 
5. p. 546. n.° 3. De C. fl, fr. 18 j6. 

Satis dislincta foliis amplexicaulibus, latis, vix in- 
ternodia aequantibus ; spicis foliis longioribus. 
Hab. in fossis , nella Piuve vecchia. Fl. arstate. 

2. PoTAMOGETON FLUITANS. Roth. 

P. foliis natantibus longe peliolatis , lartceolato- 
ovatis, utrinque altenualis. Roth. germ. 4. p. j2. 2. 
p. 202. TVild. sp. i.p. yi3. Pers. syn. /. p. i5$. De 
C. fl. fr. supp. p. 3w. non n. 9 1832. 

Folia ovata utrinque obtusa ; peliolo breviora. Spic# 
cvlindracea?. 

Hab. nella Piave vecchia. Fl. sestale. 

3. POTAMOG-ETON LUCENS. Linn. 

P. foliis lanceolaiis planis mucronatis , in petiolos 
desinentibns. Linn. sp. i83. JVild. sp. i. p. yi*. 
Pers. syn. j. p. j52. De C. fl. fr. i8;5. Dict. Enc. 
5. p. 54 7. n. Q 6. 

7 98 TETRANDRIA TETRAGYNIA. 

Folia lucida , venosa , mucrone terminata; spica? 
ltmgae crassac cylindricae. 

Hab. nella Picwe vecchia , a Campallo. Fl. aestale. 

4. PoTAMOGETON MARINUM. Linn. 

P. foliis linearibus alternis distinclis inferne vagi- 
nantibus. Linn. sp. i84. TT^ild. sp. /. p. ji6. De C. 
fl. fr. <88u. 

Spicae pauciflorae ; caules filiforines. 

Hab. al Lido in aquis stagnantibus. Fl. aestate. Ruppia. (Alismacese.) 

Corolla o. Calyx o. Semina 4- pedlcellata. 
(Flores ul in Potamogeton spicali.) 

1. RuPPIA MARITIMA. Linil. 

R. foliis granaineis , vaginanlibus, caulinis alternis, 
iloralibus suboppositis. Linn. sp. i84. Wild. sp 1. 
p. 7/7. Pers. syn. 1. p. i5z. Dict. Enc. 6. p. 826. 
De C. fl. fr. j8jo. Lam. III. Gen. t. go. 

Buccaferrea. Mich. Nova. Gen. Plant. t. 35. 

Caulis immersus, raraosissimus, gracilis; folia longa 
angustissima linearia , acuta , basi vaginantia , gla- 
berrima. Spadices solitarii in axillis foliorum supe- 
riorum; flores 6-10 sessiles. Fructus maturi globosi, 
longe pedicellati, quaterni. 

Hab. copiose in fossa aquae salsuginosae , al Lido 
dietro la Chiesole. Fl. Juuio. TETRANDRIA TETRAGYNIA. 99 

Sagina. (Cariophylleae.) 

Calyx 4-phyllus. Petala 4. Capsula 4-locularisj 
4-valvis , polysperma. 

1. Sagina procumbens. Linri. 

S. ramis procumbenlibus. Linn. sp. i85. TVild. 
sp. j. p. jt8. Lam. III. t. go. Pers. syn. j. p. t53. 
Dict. Enc. 6. p. 364. n.° 1. JDe C. fl. fr. 438o. 

Planta parva. Rami humifusi , ramosi, subdicho- 
tomi , articulati, 1-2 pollicares. Pedunculi axillares 
uniflori, erecti , folio longiores, post efflorescentiarn 
declinati; flores parvi •, calycis lacinia? concavae mar- 
gine raembranaceae ; petala alba , minima , fugacia; 
slamina allerna , calyce multo breviora. 

Hab. in locis siccis , inter saxa , ad muros , eliam 
in urbe , lungo le case delle fondamente nuove. FJ. 
Aprili et Majo. 100 PENTANDRIA M0N0GYNIA. Lithospermum. (Borraginese.) 

Corolla infundibullformis , jauce perforala nuda, 
Calyx 5-parlitus, Semina ossea nitida. (Ge- 
nitalia inclusa.) 

3. LlTHOSPERMUM OFFICINALE. Linn. 

L. seminibus laevibus, corollis calvcem vix supe- 
rantibus , foliis lanceolatis. IJnn. sp. i8g. Wild. 
sp. i. p. y5/. Pers. syn. 4. p. i5y. Dlct. Enc. 3. 
p. sy. n.° i. Lam. lll. t. gi. De C. fi. fr. 2ji2. 

Lithospermum. N.° /. Zannich. p. i6g. 

Caules sesquipedales, firmi , erecti, asperi, ramosi; 
folia lanceolata , sessilia , firma. Flores iu ramulis 
axillares, brevissime pedunculali, albi, parvi. Semina 
alba lucidissima. 

Hab. in incultis et secus vias, al Cavallino. Fl. 
Majo et Junio. 

2. LlTHOSPERxMUM ARVENSE. Linn. 

L. seminibus rugosis, corollis vix calycem supe- 
rantibus. Linn. sp. igo. ff^ild. sp. /. p. j5i. De C. 
fl.fr. 2ji3. Dict. Enc. 3. p. 27. n.° 2. Pers. syn. 1. 
j>. i58. 

Buglossum. N.° j. Zannich. p. U2. 
A. praecedenti facile dignoscitur serainibus rugosis 
nec lucidis ; foliis angustioribus mollioribus. 
Hab. in arvis, vineis. Fl. Aprili. PENTANDRIA MONOGYNIA. 101 

Cynoglossum. (Borraginese.) 

Corolla infundibuliformls , fauce clausa forni- 
cibus. Semina depressa , interiore tantum 
latere stylo affixa, 

l. Cynoglossum officinale. Linn. 

C. staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lan- 
ceolatis basi attenualis, tornenlosis, sessilibus, laciniis 
calvcinis oblongis. Llnn. sp. ig<2. fPild. sp. 1 p. 
j6u. a. Pers. syn. 1. p. i5$* De C. fl. fr. 2y36. 
Lam. III. t. g2. fig. 1. Dict. Enc. 2. p. 235. n.° /. 

Caulis sesquipedalis, ramosus , villosus; folia mollia 
pubescenlia. Flores obscure rubri, breviter peduncu- 
lati, in spicis laxis , terminalibus dispositi. Semina 
asperrima , superficie muricata. 

Hab. in incullis, saxosis , secus vias, al Cauallino^ 
intorno la Piave. Fl. Majo et Junio. Heliotropium. (Borragineae.) 

Qorolla hypocrateriformis 5 -fida , interjectis 
dentibus aut plicis , fauce nuda. Spicce re- 
curvato-involutce. 

1. Heliotropium europjsum. Linn. 

H. foliis ovatis integerrimis, tomentosis, rugosis , 
spicis conjugalis. Linn. sp. i8y. Wild. sp. 1. p. j4r. 
Pers. syn. 1. p. j55. De C. fl. fr. 2yo5. Dict. Enc. 
3. p. 8y. n.° 4. 

Caulis erectus semipedalis aut pedalis , villosus, 
ramosus; folia petiolata pubescentia, cinereo-viiidia. 
Flores minuti albi , spicac genrinatae, apice recurvae. 103 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Hab. in locis siccis , ia agris post inessem. Fl. 
aestate. Myosotis. (Borragineae.) 

Corolla hypocrateriformis 5-fida subemarginata, 
fauce clausa fornicibus. Semina loevia aut 
echinata. 

i . Myosotis arvensis. Roth. 

M. semitiibus laevibus ; calycibus acutis , hirsulis, 
tubo corollae longioribus; foliis ovato-oblongis , vil- 
losis. Hoffm. germ. 60. Pers. syn. j. p. /56". JVild. 
sp. 1. p. yAj. Dict. Enc. 4. p. 3y3. n.° 2. 

Myosotis scorpioides. Linn. sp. 188. <t. 

Myosotis annua. McEnch. De C. fl. fr. 272*. 

Mvosolis. N.° 3. Zannich. p. tyo. 

Radix fibrosa annua. Caulis ramosus semipedalis , 
pilis albis uti folia vestitus. Flores parvi caerulei , 
faux lulea. 

Hab. in arvis frequens. Fl. Aprili et Majo. 

2. Myosotis palustris. Hoffm. 

M. seminibus laevibus , calycibus obtusiusculis co- 
rollse tubum aequantibus ; foliis lanceolatis subnudis. 
Roth. Germ. 3. p. 8y. Dict. Enc. U. p. 3y2. n.° j. 

Myosotis scorpioides. Linn. sp. t88. /3. Wild. sp. 
i. p. y46. Pers. syn. j. p. i56. 

Myosotis perennis. Mccnch. De C. ft. fr. 2726. 

Myosotis. N. Q 2. Zannich. p. iyo> PENTANDRIA MONOGYNIA. 105 

Badix perenuis. Caulis simplex pedalis sesquipe- 
dalisve , uti folia glaber. Flos priore duplo major. 

Hab. in fossis et aquosis circa Mestre , Cherignago. 
Fl. Majo et Junio. 

3. Myosotis lappula. Linn. 

M. serainibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis 
pilosis. Linn. sp. i8g. IVild. sp. i. p. y4g. Pers. 
syn. j. p. i5y. Dict. Enc. 4. p. 3y4. n.° 6. De C. 
fl. fr. 2727. 

Buglossum. 7V.° 2. Zannich. p. 4s. 

Caulis erectus herbaceus, pedalis, in superiore parte 
ramos simplices, divergeutes , emittens. Flores sessi- 
les , demum breviter pedicellati ; corolla minima , 
caerulea. Fruclus nuces 4 triangulares, anguli spinis 
rigidis instructi. 

Hab. in locis sterilibus, ruderatis, secus vias, al 
Cavallino. Fl. aestate. Symphytum. (Borraginese.) 

Corolloe limbus tubuloso - ventricosus ; fauce 
clausa radiis subulatis. 

1. Symphytum officinale. Linn. 

S. foliis ovato-lanceolatis decurrenlibus. Linn. sp. 
4g5. Wild. sp. i. p. yyo. Pers. syn. 1. p. 161. 
Dict. Enc. 2. p. gy. n.° 1. De C. fl. fr. 2^22. Lam. 
III. t. g3. ' 

fi.flore purpureo. Symphytum purpureum. Pers. l.c. 

Caulis 2-pedaIis ramosus, hirsulus, succulentusj 104 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

folia magna, subaspera. Flores terminales, spicati , 
ocliroleuci, in var. /S. purpurei. 

Hab. in locis humidis, secus fossas. Var. /3. obser- 
Yavi circa Pataviam. Fl. Majo et Junio. 

2. Symphytum tuberosum. Linn. 

S. foliissemi-decurrentibus, summis oppositis. Linn. 
sp. ig5. WUd. sp. j. p. jji. Pers. syn. i. p. 161. 
Dict. Enc. 2. p. gy. n. Q 2. De C fl. fr. 2J23. Zan- 
nich. p. 254. 

A praecedenti differt ; caule humiliore, radice tu~ 
berosa alba, foliis vix decurrenlibus. 

Hab. in humidiusculis, ad sepes. Fl. cum priore. Borrago. (Borragineae.) 
Corolla rotata , fauce radiis clausa. 

1. BoRRAGO OTFICINALIS. Linn. 

B. foliis omnibus alternis , calvcibus palentibus. 
Linn. sp. igj. TVild. sp. j. p. iy6. Pers. syn. 1. 
p. 162. Dict. Enc. 1. p. 45o. n. Q i. De C. ft. 
fr. * 7 4X 

Caulis pedalis, ramosus, fistulosus, succulentus, 
pilis pungentibus hirtus ; folia ovata , obtusa, hirta ; 
inferiora petiolata ; superiora sessilia. Flores in apice 
caulis et ramorum , pedunculati , caerulei ; corolla? 
Stellatae, lobi acuti. 

Hab. in hortis et vineis vulgo. Fl. Majo. PENTANDRIA MONOGYNIA. 100 

Onosma. (Borragineae.) 

Corolla campanulata , limho tubuloso - ventri- 
coso 5-dentato , fauce pervia. Stylus inclu- 
sus. Semina 4. 

1. Onosma echioides. Linn. 

O. corollis cjlindricis obtusis, fructibiis erectis , 
foliis lauceolatis hispidis. Linn, sp. ig6. Tf Ud sp. 
i. p. 774. Pers. syn. /. p. iSi. Dict. Enc. j. p. 546. 
n. Q 3. De C. fl. fr. 2?2f. 

SyiMphvtum. N. Q 2. Zannich. p. 255. 

Caulis saepius simplex , subpedalis , erectus , pili 
albi , rigicK , uti folia ecbinatus •, folia lanceolato- 
liuearia. Flores ocbroleuci , in spicis 2-3 termina- 
les , apice revolulis disposili. 

Hab. in locis siccis, vicino al porto di Malamocco. 
KZann.) Fl. Majo. Asperugo. (Borraginese.) 

Calyx fructus compressus , lamellis plano pa- 
rallelis sinuatis. 

1. Asperugo procumbens. Liim. sp. igS. Wild. sp. 
j. p. jj8. Pers. syn. 1. p. 162. Dict. Enc. 6. p. 65. 
Lam. III. t. 54. De C. jl. fr. 2-35. Zannich. p. 25. 

Caules debiles , decumbentes , ramosi , angulati , 
hispidi; folia angusta , hirsuta , alterna; summa sub- 
opposita. Flores parvi solitarii , axillares, violacei ; 
calyces fructiferi compressi, magni, asperi , cristato- 
lobaii. 106 PENTANDRIA MONOGYNIA, 

Hab. in horlis al Lldo. Fl. Majo. Echium. (Borragineae.) 

Corolla irregularis s fauce nuda 3 campanulata 
5-loba oblique truncata. 

i. Echium vulgare. Lirin. 

E. cawle tuberculalo hispido , foliis caulinis lan- 
ceolalis hispidis, floribus spicatis lateralibus. Linn. 
sp. 200. TVild. sp. /. p. j8y. Pers. syn. i. p. /64. 
Dict. Enc. 8. P. 1L p. 228. n.° ij. Lam. lll. t. gU. 
fig. 1. De C. fl. fr. 2joj. Zannich. p. gi. 

Caulis sesquipedalis, durus , cylindricus , hispidus, 
tuberculis rubris aspersus; folia longa , angusla, hir- 
suta , asperrima, inferiora prostrata , caulina nunie- 
rosa , sparsa. Flores in spicis lateralibus, paniculati, 
caerulei. 

Hab. in incultis, secus Tias. Fl, Junio et Julio. Cerinthe. (Borraginese.) 

Corollce Umbus tubuloso - ventricosus > fauce 
pervia. Semina 2 bilocularia. 

1. Cerinthe minor. Linn. 

C. foliis arnplexicaulibus integris , corollis acutis 
clausis. Linn. sp. ig6. iVild. sp. 1. p. 772. et. 
Dict. Enc. U. p. 67. n.° 2. Pers. syn. 1. p. 161. 
De C. fl. fr. 2jo3. 

Cerinthe. Zannich. p. 5j. PENTANDRIA. MONOGYNIA. 10J 

Caulis erectus, pedalis, uli folia glaber; folia sessi- 
lia lanceolata. Flores in spicas termiuales revolutas 
disposili; corolla usque ad tertiam partem in lobos 5 
lineares aculos, conniventes, divisa , calyce longior, 
lulea. " 

Hab. in hortis et vineis. {Zannich.) Fl. Apriii et 
Majo. 

Villarsia. (Genlianeae.) 

Calyx 5-lobus ; corolla rotata ; stylus brevissi- 
mus , stigmate 2-lobo , lobis crenulatis. Cap- 
sula i-locularis , seminibus margine mem- 
branaceis. 

1. "VlLLARSIA NYMPHOIDES. Vent. 

V. foliis cordatis integerrimis, corollis ciliatis. De 
C. Jl. fr. ,-58. 

Menjanthes nvmphoides. Linn. sp. zoy. TVild. 
sp. i. p. 8 w. Pers. syn. i. p. /7/. Dict. Enc. 4. 
p. 88. n. n 1. Lam. III. t. 100. fig. 2. 

Planta aqualica. Folia peliolata ad superfictem, 
aquee natantia , orbiculata basi cordata , figura folio- 
rum Nymphece sed multo miuora. Flores longe pe- 
dunculati , subumbellati , lutei. 

Hab. in aquis pigris , circa Athesira. Fl. aeslale. Hottonia. (Primulacese.) 

Corolla hypocrateriformis ; stamina tubo co- 
rollce imposita. Capsula unilocularis. 

1. HOTTONIA PALItfTRIS. Lintl, 108 PENTANDRIA MONOGYNIA. J 

H. floribus verticillatis pedunculatis. Linn. sp. 208. 
IVild. sp. j. p. 812. Pers. syn. 1. p. /yi. Dict. 
Enc. 3. p. i3i. n.° 1. JLam. III. t. 100. De C. Jl. 
fr. z35o. 

Planta aquatica. Caulis nudus , erectus, fistulosus, 
simplex apice extra aquam floriferus; surculi steriles 
in aqua repentes dense foliosi ; folia verticillata , ap- 
proximata , peclinato-pinnata. Flores verlicillati , pe- 
duuculati, albi, vel rubelli , fauce flava; bracteae ad 
singula verticilla lineares. 

Hab. in fossis, circa Malghera , Mestre , la Mira. 
Fl. Majo. Samolus. (Apocynese.) 

Corolla hypocrateriformis 5-jida 3 squamis , m- 
terstincta. Stamina tubo inserta. Capsula 
semiinjera i-locularis 5-dentata > polysperma. 

1. Samolus valeuandi. Linn. 

S. caule erecto , racemo multifloro , foliis obtusis. 
Linn. sp. a43. JVild. sp. /. p. $2j. Pers. syn. 1. 
p. lyi. Dict. Enc. 6. p. 454. Lam. III. t. /o/. De 
C. fl. fr. 238i. Zannich. p. 234. 

Caulis erectus circiter pedalis, foliosus, parum ra- 
mosus, glober ; folia laevissima , obtusa, spathulata. 
Flores albi in racemo terminali disposili. 

Hab. in paludibas maritimis, ad fossarum margines, 
al Lido , verso Malamocco , a Malghera. Fl. Junio 
et Julio. PENTANDRIA MONOGYNIA. 109 

Lysimachia. (Priuiulacese.) 

Corolla rotata. Capsula globosa , mucronata 
10-valvis. Stamina basi connata. 

1. Lysimachia vulgaris. Linn. 

L. foliis ternis ovaiis lanceolatis, racemis termina- 
libus. Linn. sp. 20$. JVild. sp. 1. p. 816. Pers. 
syn. /. p. y 72 . Bict. Enc. 3. p. 545. n.° /. I)e C. jl. 
fr. 234-4. Zannich. p. iyy. 

Caulis erectus 3-pedalis , pubescens ; folia opposita 
etiam 3-4-5 verticillata , subtus pubescentia. Racemi 
paniculali ; flores lutei. 

Hab. secus fossas, in terra firma , a Malghera , et 
alibi. Fl. Junio et Julio. 

2. Lysimachia nummularia. Linn. 

L. foliis subcordatis, floribus solitariis , caule re- 
pente. Linn. sp. 2jj. TVild. sp. j. p. 82/. Pers. 
syn. 1. p. Yji\ JDict. Enc. 3. p. . n.° . De C. fl. 
fr. 234y. Zannich. p. /92. t. 29 y. 

Caules pedales et ultra repentes; folia suborbicu- 
lata, brevissime peliolata , disticha. Flores axillares, 
pedunculati , lutei. 

Hab. in locis humidis , umbrosis. Fl. Junio et 
Julio, Anagallis. (Primulacese.) 

Corolla rotata. Filamenta hirsuta. Capsula 
circumscissa. 

1. Anagallis pjeru&ea. Lam, 110 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

A. foliis ovato-acutis, nervosis longitudinc peclun- 
culorum , floribus caeruleis. Dict. Enc. 4. p. 3 12. 
n.° 2. Pers. syn. /. p. iy3. De C, fl. fr. z33g. 

Anagallis arvensis. *. Linn. sp. 2jj. 

Anagallis. N. Q 2. Zannich. p. /5. 

Caulis debilis ramosus 3-5 uncialis, folia opposita, 
sessilia. 

Hab. in locis cultis, arvis elc. vulgo. Fl. pcr to- 
tam aestatem. 

2. Anagallis phcenicea. Lam. 

A. foliis ovato-acutis, pedunculo brevioribus, flo- 
ribus coccineis. Dict. Enc. 4. p. 3i2. n.° /. De C. 
fl. fr. 234 &. Lam. III. t. ioj. 

Anagallis arvensis. /8. Linn. sp. 2JJ. IFild. sp. /. 
p. 821. Pers. syn. /. p. ij3. 

Anagallis. N.° 1. Zannich. p. /5. 

An varietas piascedenlis ? differt prcecipue flore 
coccineo. 

Ilab. in arvis et cultis vulgo. Fl. cum pnecedenle. Convolvuiajs. (Convolvulaceae.) 

Corolla campanulata 9 plicata, Stigmata 2 
simplicia, Capsula 2 - 3-locularis > dispermis 
loculis, 

1. Convolvulus arvensis. Linn. 
C. foliis sagittalis ulrinque acutis, pedunculis sub- 
unifloris. Linn. sp. 218. JFild. sp. 1. p. 844. Pers, PENTANDRIA MONOGYNIA. 111 

syn. j. p. ip. De C. fl. fr. s;45. Dict. Enc. 3. 
p. 5i8. n.° a. 

Convolvulus. 7V.° 3. Zannich. p. 72. 

Caulis volubilis , repens. Flos albo-rOseus. 

Hab in arvis, hortis, vulgo. Fl. Junio et Julio. 

2. Convolvulus sepium. Linn. 

C. foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis te- 
tragonis, unifloris, bracteis cordatis maximis. Linn: 
sp. 218. TVild. sp. j. p. 844. Pers. syn. 1. p. /77. 
DicL Enc. 3. p. 5<8. n° j. De C. fl, fr. 2j44. 

Convolvulus. N.° 2. Zannich. p. j2. 

Caulis volubilis scandens. Flos magnus albus. 

Hab. ad sepes. Fl. Junio et Julio. 

3. CoNVOLVULUS SOLDANELLA. LilUl. 

C. foliis reniformibus, pedunculis unifloris. Linn. 
sp. 226. IVild. sp. 1. p. 8j6. Pers. syn. 1. p. J82. 
Dict. Enc. 3. p. 52;. n.° 4 S . De C. fl. fr. ^48. 

Convolvulus. N.° i. Zannich. p. 7/. t. 6. (bona.) 

Canlis prostratus non volubilis semipedalis. Flos 
albo-roseus. 

Hab. in arenosis maritimis , al Lido , alle bocche 
della Piave , etc. Fl. Junio et Julio. Campanula. (Campanulacese.) 

Corolla campanulata , fundo clauso valvis sta- 
minijeris, Stigma trifidum. Capsula infera 
poris lateralibus dehiscens* 

1. Campanula rotundifolia. Linn. 112 PENTANDRIA. MONOGYNIA. 

C. glabra, foliis radicalibus oblongis, reniforinibus- 
que dentalis, caulinis linearibus integerrirais. Linn. 
sp. 232. Wild. sp. i. p. 892. a. Pers. syn. 1. p. 
488. a. Dict. Enc. 1. p. 5*j. n° y. De C. fl. 

fr. 2832. 

Caules caespitosi sernipedales, foliosi, versus apicem 
nudiusculi ; folia inferiora rainuta petiolala , basi cor- 
data. Flores cacrulei , pedunculati , terrainales pauci; 
calyx laciniis angusto-lincaribus. 

Hab. al Cavallino locis umbrosis. Fl. aestate. 

2. Campandla rapdnculus. Linn. 

C. foliis undulatis, radicalibus lanceolato-ovalibus, 
panicula coarctata. Linn. sjy. 202. ff^ild. sp. 1. p. 
8g6. Pers. syn. 1. p. i8g. Dict. Enc. /. p. i]2. 
n.° jo. De C. jl. fr. 283 j. 

Campanula. N.° j. Zannich. p. A-y. 

0. hispida. 

Caulis 1-3 pedalis , sulcatus , erectus, ramosus ; 
folia radicalia in petiolum attenuata , caulina sessi- 
lia , lanceolato-linearia , acuta , distanlia. Flores cae- 
rulei, iu paniculara spicatara, raraosara , laxara, ter- 
minalem dispositi; calyx laciniis setaceis. 

Variat plus minusve glabra , et flore albo. 

Hab. in arenosis, pratis, vineis. Fl. Majo et Junio. 

Var. /5. pilis albis rigidis bispidam reperii in pratis 
circa Cherignago. 

3. Campanula pyramidalis. Linn. 

C. foliis laevibus serratis cordalis, caulinis lanceo- 
latis ; caulibus junceis simplicibus , umbcllis sessilibua PENTANDRIA MONOGYNIA. Il3 

lateralibus. Linn. sp. 233. Wild. sp. i. p. 8 9 8. 
Pers. syn. /. p. j8 9 . Dict. Enc. i. p. jj3. n.° j4. 
De C. fl. fr. 283 9 . 

Planta elegaus, tota glabra , luciua ? succo albo 
copioso instructa. Caules virgati 3-pedales, spica 
longa ex umbellis numerosis sessilibus terminati; 
folia inferiora cordata petiolata , superiora oblonga 
sessilia. Flores magni caerulei. 

Hab. ad rauros , etiam in urbe frequens. FI; Julio 
et Augusto. 

4. CampanulA traciielium. Linn. 

C. caule angulato, foliis peliolatis, calycibus cilia- 
tis , pedunculis trifidis. Linn. sp. 235. Jl'ild. sp. /. 
p. go3. De C. fl. fr. 2844. Dict. Enc. j. p. 5;6. 
n.° 'i6 . Pers. syn. /. p. jgo. 

* Campanula. N.° 2. Zannich. p. 48. 

Caulis villosus, asperus , foliosus , 2-3 pedalis 5 
folia cordata, acuminafa, serrata, lata, aspera. Flores 
magni carrulei vel violacei , pedunculati ■ calvces pilis 
albis bispidis , segmenlis latis. 

Hab. ad sepes , al Cavallino et ad raargines syl- 
vularum. Fl. Julio et Augusto. 

5. Campanula erinus. Linn. 

C. caule dicbotomo, foliis sessilibus, superioribus 
oppositis, tridentatis. Linn. sp. 24o. JVild. sp. /. 
p. gjy. Pers. syn. j. p. jgj. Dict. Enc. j. p. 5y8. 
n° 38. De C. fl. fr. i84 9 . 

Planta lola villosa. Caules ramosi 3- 6- pollicares, 
gracilesj folia ovata, sessilia , parva , ad basim ramo- 

8 lli PENTANDRIA MONOGYNIA. 

rum , remoie et profurule dentala. Flores axillares et 
terminales , subsessiles minuti f corolla pallitle caeru- 
lea vix calvcem superans ; sligma simplex j capsula 
apice deliiscens. 

Hab. in horlis , cullis, etiam in herbosis in ambu* 
lacro Orto di Castello. Fl. Majo et Junio. Prismatocarpus. (Campanulace^e.) 

Corolla subhypocraletnformis. Stigma 2-3-fidum. 
Capsula longissima , prismatico - cylindrica } 
2-3-locularis polysperma. 

1. PlUSMATOCARPUS SPECULUM. Llieiit. 

P. caule ramosissimo diffuso , foliis oblongis sub- 
crenatis, floribus solilariis majuscnlis , patulis. JDfr 
C. /7. fr. zS56. 

Campanula speculum. Linn. sp. 34o. Wilcl. sp. : . 
p. gji. Dict. Enc. j. p. 58'2. ?i.° 6i. 

Legousia arvensis. Durandc. Fl. de Bourg. f.p. 3y. 
Pers. syn. i. p. ig3. 

Caulis subpedalis , ramosus , foliosus, angulosus , 
patulus; folia ovata , sessilia , subdcntata. Flores vio- 
laceo-purpurei , pedunculati axillares, terminalesque 5 
corolla plana; calycis segmenta linearia , acuta^ lou- 
giludine corollse. 

Yariat lola glabra et pubescens. 

Hab. inter segetes. Fl. Junio et Julio, PENTANDRIA MONOGYNIA» ll5 

LoNlCERA. (Caprifoliacctf.) 

Vorolla inonopetala irregularis. Bacca poly- 
sperma 2-locuiaris infera% 

1. LoNICERA CAPRIFOLIUM. LlTin. 

L. floribus ringentibus verticillatis terminalibus , 
Foliis deciduis , summis connato - perfolialis. Linn. 
sp. 246. ff ild. sp. j. p. 082. Pers. syn. i. p. 2i3. 
De C. fi. fr. 33c/2. Zanntch. p. 48. t. i3o. 

Frutex scandeus. Folia opposila , ovata , oblusa , 
glabra , sublus glauca. Flores subenles odore suavi. 

Hab. ad sepes, al Cavallino. Fl. Aprili , Majo et 
Junio. Verbascum. (Solancse.) 

Corolla rotata , subincequalis. Fdamenta hcir- 
bata. Capsula 2-locularis 2-valvis , valvulis 
inflexis , polysperma. 

l. Yereascum elattaria. Linn. 

V. foliis oblongis, amplexicaulibus glabris sinuato- 
crenatis , pedunculis solilariis. Linn. sp. 254. H'ild. 
sp. j. p. ioo5. Pers. syn. i. p. 2/5. Dict. Enc. 4. 
p. 212. n. Q iy. De C. fl. fr. 26 ;S. 

Blattaria. Zannich. p. 38. 

Tota planta glabra vel pilis rarissimis adspersa. 
Caulis strictus, saepius simplex 2-pedalis; folia radicalia 
rosulata, sinuata, semipedalia. Flores lutei peduncu-* 
lati laxe spicati •, calyces pilis capitatis pubescentes. Il6 PfiNTANDRIA MONOGYNIA^ 

Hab. in incultis, et in vineis. Fl. aestate. 
2. Vereascum sinuatum. Linn. 

V. foiiis radicalibus pinnatifido-repandis tomentosis, 
caulinis amplexicaulibus nudiusculis, rameis primis 
oppositis. Linn. sp. 254. W r ild. sp. /. p. 1006 '. Dict. 
Enc. 4. p. 208. n.° g. De C. fl. fr. 2681. 

Verbascum. N.° 2. Zannich. p. 272. 

Caulis apice ramosissimus, paniculatus, spicis laxis; 
folia radicalia oblonga plus minusve sinuata , to^ 
mentosa uti lota plaiila ; caulina pauto decurrenlia ; 
ramea parva cordiformia acuta , nonnulla opposita. 
Flores glomerati lutei. 

Hab. in ruderalis et arenosis prafesertim al LiJo. 
FI. aestate. 

3. Verbascum thapsus. Linn. 

V. foliis subovatis, decurrentibus, utrinque tomen- 
tosis, caule siraplici. Linn. sp. v5i. TVild. sp. 1. 
p. suof. Pcrs. syh. i. p. 21 4. De C. jL fr. Q6'6'g. 

Verbascum. N. Q 1. Zannich. p. ayk. 

Caulis simplex ereetus, crassus, 3-pedalis et ullra, 
e decurrentia foliorum alatus, spiea longissima com- 
pacla terminalus. Flores magni, lutei , glomerali. 

Hab. in borlis, vineis. Fl. aestate. 

4. Vereascum italicum. Nob. 

V. foliis radicalibus inferioribusque petiolatis, su- 
perioribus semi-decurrentibus , intermediis sessilibus , 
oranibus ulrinque lomentosis, ovatis, crenulatis; caule 
simplici, spica basi laxiuscula. PENTANDRIA MONOGYNIA. 117 

Facies praecedentis sed abunde diversa foliis non 
decurrentibus. 

Affinis videtur V. thapsiformi. ScHra.d. sed cuiq 
specimine ab ipso Schradero misso in berbario Can- 
dolliano servalo , sequemibus notis discrepat. In V. 
thapsiformi sunt folia intermedia decurrentia : m 
Italico simpliciter sessilia. In thapsiformi bracteaa 
seu foiia floralia decurrentia un.de caulis inira flores 
ajatus: in Italico bracteae arnplexicaules no.n decur- 
rentes; folia radicalia et inferiora petiolata, petiolo f 
Knibi a?quante. Caeterum. conveniunt babitu , tomento 
flavo, floribus magnis luteis, fdamentis 3 barbatis. 
Hab. secus vias a Fusine. Fl. sestate. 
5. Verbascum australe. Schrad. 
V. foliis crenatis tomentosis; radicalibus oblongo- 
lanceolatis, in peliolum attenuatis; cauliuis oblongis 
aculis decurrentibus ; superioribus lato-ovatis cuspi- 
datis semi-decurrentibus; racemis fasciculatis remotis, 
antberis duabus oblongis. Schrad. Monog. Verbasc. 
J. p. 28. t. 2. 

Tota planta plus minusve tomenlosa. Caulis erectus 
2-3-pedalis; folia radrcalia oblongo-acuta ; superiora 
lata , basi cordiformia mucrone longo acuto terminata. 
Spicae saepius siinplices , compacti ; flores fasciculali , 
lulei. 

Hab. secus vias a, Fusine. Fl. aestale. Il8 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

Patura. (Solaneae.) 

Calyx tuhulosus angulatus deciduus , basi or^ 
biculata persistente. Corolla infundibuliformis, 
plicata. Capsula 4- - valvis , 4-locularis spi^ 
nosa. 

1. Datura stramonium. Linn. 

D. pericarpiis spinosis, erectis, ovatis; foliis ovatis 
sinualis glabris basi in petiolum attenualis. Linn. 
sp. 255. TVdd. sp. i. p. 1008. Pers. syn. /. p. stS. 
Vict. Enc. j. p. 4s4. n.* i. De C. fl. fr. 2688. 
Lam. III. t. 11 3. 

Stramoniura. Zannich. p. 282. 

Caulis 4-5-pedalis, crassus, ramosus; fblia magna, 
angulata, acuta. Flores axillares; corolla magna 3- 
pollicaris, alba. Capsula spinis crassis , validis ads-? 
persa. Planta venenata , narcotica. 

Hab. vulgo secus vias , in ruderibus , a Fusine , 
S. ErasmOj al Lido , etc. Fl. cestatc. Hyosciamus. (Solaneae.) 

Corolla infundibuliformis , obtusa , irregularis. 
Stanxina inclinata. Capsula operculata 2-I0- 
cularis. 

1. Hyosciamus niger. Linn. 

H. foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus venosis 
sessilibus. Linn. sp. s5y. IVUd. sp. 1. p. jow. Pers. PENTANDRIA MONOCYNIA. 11 9 

syn. /. p. 2/7. De C. fl. fr. s683. Dict. Enc. 3. p. 
3/4. n.° 1. 

Hvosciamus. Zannich. p. /4/. 

Caulis sesquipedalis, crassus, cvlindricus, rainosus, 
tomentosus; folia mollia, tomentosa, ampla , sinuata. 
Flores subsessiles ad axillas foliorum ramorum, spicas 
longas eiTormantes; corollae paliide flavescentes fundo 
atrojmrpureo , venis reticulatis atropurpureis pictae. 
Capsulae uno versu disposifae. Planta venenata , nar- 
coiicu; odor gravis et faelidus. 

Hab. in locis cultis. Fl. aeslate. 

2. Hyosciamus albus. Linn. 

II. foliis peliolatis sinualis , oblusis, lloribus sessi- 
libus. Linn. sp. z5y. JVild. sp. /. p. ion. Pers. 
syn. j. p. 2/7. Dict. Enc. 3. p. 3j5. n.° 3. De C. 
fl.fr. 2 684. 

DifFert a praecedente foliis petiolatis , inferioribus 
obtusis; floribus laxiusculo-spicalis ex albo flavescen- 
tibus. 

l\eperii in ruderibus a S. Marla. Fl. aestate. Nicotiana. (Solaneae.) 

Corolla ififuncUbuliformis , limbo plicato. Sta- 
mina inclinala. Capsula 2-valvis, 2-locu- 
laris. 

1. NlCOTIANA, RUSTICA. Linn. 

N. foliis petiolalis ovalis integerrimis, iloribus ob- 
tusis. Linn. sp. 258. Wdd. sp. j. p, ioi4. Pers. T20 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

syn. i. />. 21 y. De C. fl. fr. 2683. Dict. Enc. 4- 
p. 44g. n.° 3. 

Caulis erectus, villosus, pedalis ; folia ovata obr 
tusa , pubescentia , glutinosa. Flores e viridi lules- 
centes, lacinias breves , obtusae. 

Hanc plantam ex America orlam , reperii sponte 
nascenlem circa le porte del Cavallino. Fl. Augusto. Physalis. (Solanese.) 

Qorolla campanulato - rotata. Stamina conni- 
ventia. Bacca intra calycem inflatum , 2-lo-> 
cularis» 

1. Physalis alkekengi. Linn. 

P. foliis geminis integris , aculis , caule lierbaceo 
inferne subramoso. Linn. sp. 262. IVild. sp. 1. p* 
1022. Pers. syn. 1. p. 220. Dict. gnc. 2,. p. 101. 
n.° 6. DeC.fl.fr. 26 gi. 

Alkekengi. Zannich. p, 6. 

Pknta pedalis et bipedalis. Folia peliolata. Flores 
pallide flavescentes , axillares, solitarii •, caljces ma- 
turi fruclus, vesiculosi, inflali, sanguinei. 

Hab. ad sepes , al Lido. Fl. Augusto. Solanum. (Solaneae.) 

Calyx persistens. Corolla rotata 5-loha^ plicala* 
antheroe subcoalitce , apice poro gemino de~ 
hiscentes* Bacca 2-locularis polysperma^ 

1. SoLANUM DULCAMABA. Linn, PENTANDRIA MONOGYNIA. 121 

S. caule inernii fruticoso scandente, foliis cordaiis 
glabris , superioribus auriculatis , corvinbis oppositi- 
foliis. Linn. sp. 2.64. Pers. syn. i. p. 224. Wild. 
sp. 1. p. 1028. Dict. Enc. 4. p. 265. n.° ly. De C. 
jl. fr. 2692. 

Solanum. JV.° 4. Zannich. p. 24g. 

Caulis sarmenlosus ; folia alterna petiolata , inle-» 
gra, vel basi in aliquot lacinias divisa. Flores amaene 
yiolaceij antherae luteae. Bacca rubra. 

Hab. ad sepes , vulgo , al Lido et alibi. Fl. per 
totanz aestatem. 

%. SoLANTJM NIORUM. LinU. 

S. caule inermi herbaceo, foliis ovalis , dentatis , 
umbellis simplicibus, nutanlibus, fruclu nigro. Dict. 
Enc. 4. p. 2;o. n.° 32. Pers. syn. 1. p. 224. De C. 
fl. fr. 26 g3. Llnn. sp. 266. *. TVild. sp. 1. p. 
jo35. a. 

Solanum. N.° 1. Zannich. p. 248. 

Plqnta tota glabra. Caulis pedalis et ultra , patu- 
lus, ramosus. Flores corymbosi albi. Baccae rubrse, 
maturae nigrae. 

"Vulgatissiina in locis cullis, ruderibus, ad muros. 
fl. aestate. 

3. SoLANUM VILLOSUM. LaiUi 

S. caule inermi herbaceo , foliis ovatis hirsutis , 
dentato-angulatis, umbeUis simplicibus , fructu luteo. 
Lam. Dict. Enc. 4. p. 2;o. n* 33. De C. fl. 
fr. 26 y 4. 

S. nigrum. y. Linn. sp. 266. JFild. sp. 1. p. jo35» 
fers. syn. 1. p. 22 4. 122 PENTANDIUA MONOGYNU, 

Solanum. N. Q 3. Zannich. p. i4g. 

A praecedenti dlffert caule , pedunculis et nervis 
foliorurn villosis ; fruclibus luteis. 

Hab. cum praecedente , et ad versuras agroruni, 
Fi. eodeni tempore. 

4. SoLANUM TUBEROSUM. LiflTl. 

5. caule inerrni herbaceo, foliis pinnatis, inleger- 
rimis , pedunculis subuivisis. Linn. sp. i65. Pers. 
syn. /. p. 22(5". Dict. Enc. 4. p. i6y. n.* i3. De 
C. fl. fr. i6g5. 

Raclix fibrosa tuberculis magnis pra?dila, quae vulgo 
patate. Caulis fistulosus 2-pedaIis ; folia interrople 
pinnalifida, foliola inaequalia. Fiores corymbosi a\bi 
vel subviolacei. 

Planta ex America meridionali orta , anno i5$o a 
Gasp. Bauhinio illuslrata ; Wallher Raieigh primus 
innotescere fecit iti Anglia ; nunc pro usu alimen- 
tario ubique colitur. Lycium. (Solanese.) 

Corolla tubnlosa , fauce clausd filamentorum 
barbd. Bacca 2-locularis polysperma* 

i. Lycium europ.eum. Linn. 

L. foliis obliquis, ramis ilexuosis teretihus. Linn. 
Mant. 4y. J/f/'ild. sp. /. p. io5g. Pers. syh. /. p. 
l3i. Dict. Enc. 3. p. 4go. n.° 4. De C fi. fr. i6gg. 

Frutex ramosus , spinis validis armatus ; rarai nu- 
merosi , debiles , flexuosi ; folia integra , oblonga , 
soathulata , glabra, superiora aiterna , reliqua fasci- PENTANDRIA MONOGYNIA. 120 

culata. Flores solitarii, ex albo purpurei; calvx bre- 
\issiuius 5-dentatus. 

Hab. ad sepes, al Lido observavi. Fl. aestate. Rhamnus. (Frangulacese. De C.) 

Calyx tubulosus. Corolloe squamoe stamina mu- 
nientes , calyei insertce. Stigma i-z-t-fidum. 
Bacca 3-4-sperma. 

1. Rhamnus catharticus. Linn. 

R. spinis terminalibus , floribus 4-fidis, dioicis, fo- 
liis ovatis. Linn. sp. 279. IVild. sp. /. p. /092. 
Pers. syn. 1. p. i38. Dict. Enc. 4. p. 43l. n.° 1, 
Lam. III. t. /26'. fig. 2. De C. fl. fr. 4oji. 

Rbamnus. Zannich. p. 225. 

Frutex bumana altitudine , ramosus , rarais apice 
spinescentibus ; folia petiolata , margine tenuissime 
deuticulata, laevigata, uervis parallelis convergentibus. 
Flores parvi , axillares , conferti , berbacei. Baccae 
nigrae. 

Hab. ad sepes, a Campalto , al Cavallino. Fl. 
Majo. 

2. Rhamnus frangula. Linn. 

R. inermis, floribus monogynis bermapbrodilis, fo~ 
liis integerrimis. Linn. sp. 180. Wild. sp. j. p. w$8. 
Pers. syn. 1. p. s3$. Dict. Enc. 4. p. 44o. n.° 21, 
£am. III. t. 128. fig. t. De Cjl.fr. 4o;y. 

Frangula. Zannich. p. to3. 

FriHex 3-6-pedalis, ramosusj folia petiolata, inte- 124 PENTANDRIA MONOGYNIA. 

gen iuia , ovata , subacuta , nervis parallelis. Flores 
herbacei , axillares , pedunculati , congesli. Baccae 
rubrae, dein nigrae. 

Hab. copiose intorno alla Piave. Fl. Majo, usque 
ad Augustuni. Zizyphus. (Frangulacea&,) 

Calyx tubulosus, Corollce squamoe stamina mu» 
nientes calyci insertae, Drupa 2-sperma, 

i. Zizyphus vulgaris. JLam, 

Z. aculei^ geminis, altero recurvo, floribus digy- 
xiis, foliis oyato-oblongis. Dict, Enc. 3. p. 3o3. n.° x, 
JVHd. sp. i. p. no5. I<am. lll, t. i85* fig, 1, JXe 
C. jl. fr. 4o8o. 

Rhamnus zjzyphus. Linn, sp* 282. Pers, syn* 1. 
p. 24o. 

Arbor i5-2o-pedalis*, rami aculeati, folia breviter 
petiolata , denticulata , laevigata , lucida , trinervia, 
Flores axillares, parvi, flavi. Baccae matura3 vubra?.. 
edules. Vulgo diclus Zizole. 

Colitur in hortis. Fl. Junio. Evonymus. (Frangulaceae.) 

Corolla 5-petala. Capsula 5-gona 9 $-locularis x 
3-valvis 3 colorata, Semina calyptrata, 

l. Evonymus europjEUs. Linn, 

E. floribus plerisque tetrandris 4-fidis, petalis obr PENTANDRIA MONOGYNIA, 12o 

locgis, pedunculis compressis multiHoris, stigraatibus 
subulatis, foliis glabris. Linn. sp. 286. Wild. sp. 1. 
p. u3o. Pers. syn. 1. p. 243. Dict. Enc. 2. p. 566. 
n.° 1. De C. fl. fr. Ao6 9 . 

Frulex 5-6 pedalis> ramis viridibus, imis subqua- 
draugulis ; folia breviter petiolata , plerumque oppo- 
sila, ovato-lanceolata, acuta , denticulata. Flores parvi 
herbacei ; pedunculi ramosi. Capsula inlense rosea. 

Hab. in sepibus, in terra firma, Campalto , Mestre* 
Fl. Majo et Junio. HederA. (Caprifoliaceae.) 

Petala 5 , oblonga, Bacca J - sperma calyce 
eincta» 

1. fclnDERA jielix. Linn. 

H. foliis 3-5-lobis; floralibus ovatis, umbella erecla. 

Linn. sp. 2 9 2. TVild. sp. j. p. n~ 9 . Pers. syn. t. 
p. 262. De C. ft. fr. 34b>j. Dict. Lnc. 3. p. 4gu 
n.° 1. Lam. III. t. ih5. 

Planta iignosa , in muris , arboribus , scandens. 
Flores corvmbosi e viridi lulescentes. Bacca? nigfse. 
FI. Septembri. Vitis. (Sarmentacea;.) 

Petala apice calyptralim colicerentia , emarcida. 
Bacca 5-sp>erma 9 supera. 

1. Vitis vinifera. Linn. 

V. foliis palmato - lobatis , sinuatis mulis. Ii>m. Ii6 PENTANDRIA MONOGYNlA. 

sp. 2g3. PVild. sp. i. p. 1180. Pers. syn. S. p. 252. 
Dict. Enc. 8. p. 161. n.° 1. De C. fl. fr. 4566. 

Planla satis nota , ubique culta , al Lido fere 
sponte nascens , et in maritirnis circa Corielldzzoi. 
Fl. Junio. Viola. (Violaceae.) 

Calyx 5-phyllus. Corolla irregularis 5-petala > 
postice calcarata. Antheroe apice membranida 
cohcerentes. Capsula supera 3-valvis } 1-locu- 
laris* 

1. VlOLA ODORATA. Lilin. 

V. subacaulis, foliis cordatis, stolonibus reptanti- 
bus. Linn. sp. i3^4. TVild. sp. i. p. n63. Pers. 
syn. i. p. 254. Dict. Enc. 8. P. II. p. igo. n.° 20. 
Lam. III. t. 625. fig. 1. De Cfi.fr. 4456. 

Viola. i\ r . Q /. Zannich. p. 23 7. t. 230. 

Var. a. flore albo. 

/8. iuodora, flore pallide caeruleo. iV.° 2. Zannich. 
p. 2iy. 

Folia radicalia longe petiolala, cordata, glabra vel 
pubescenlia. Flores radicales, pedunculo lougo gra- 
cili insidentes; corolla violacea , foliola calvcina ob- 
tusa. Vulgo dicta Mammola. 

Iiab. ad sepes, in umbrosis. Fl. primo vere. 

2. VlOLA ARVENSIS. MuiT. 

V. caule ramoso , angulato Sulcato, foliis ovato- 
lanceolalis serratis , siipulis basi incisis , calyce pu- 
besceute corolla sublongiore. Pers. syn. /. p. s55* 
De Cfl.fr. 4«6 9 . PENTANDRIA MONOGYNIA. 127 

Viola tricolor. a. Linn. sp. <3z6. TVUd. sp. i. 
p. u68. Dic.t. Enc. 8. p. II. p. ig8. /S. 

Caulis diffusus glaber , spilhameus ; folia petiolaUj 
ovata, crenata; stipula? pinnalifida?. Flores axillares, 
pedunculi folio longiores; CoroIIa vix calvce longior, 
lutea cum lineis violaceis , vel ex luteo, albo , vio- 
laceo variegata. 

Hab. in arvis, bortis. Fl. Aprili et Majo. Yincetoxicum. (Apocynese.) 

Corolla erecta. Nectarium squamulas seu callas 
5 } carnosas retusas sistens. FoLliculi 2» 

1. VlNCEtOXICUM TULGABE. PeVS. 

V. caule ereclo , foliis ovalis acuminatis , margine 
tenuissime cilialis. Pers. syn. i. p. z-4. 

Asclepias vincetoxicum. Linn. sp. 3i4. TVild. sp. 
j. p. 1268. Dict. Enc. 1. p. 280. n.° i4. De C. ji, 
fr. s :9 o. 

Asclepias. Zannich. p. s3, 

Caulis erectus , cylindricus, simplex , glaber 1-2- 
pedalis; folia breviler petiolata , basi subcordala , op- 
posita. Flores in asillis superioribus et apice caulis; 
corymbi pedunculati ; calyx minutus ; corolla alba. 

Hab. in umbrosis et arenosis , alli Alberoni > al 
Porto di S. Erasmo. Fl. Junio et Julio. 123 PENTANDRIA MONOGYNiA. 

Cynanchum. (Apocyneae.) 

Contorta. Corolla rolata. Nectarium eylindri* 
cutn 5-dentatum , corolloe faucem ambiens > 
simplex. Folliculi duo. 

1. CYNANCHUM ACUMINATUM. Nob. 

C. scandens , foliis ovatis basi subcordatis apice 
ionge acuminatis, riervis et margine pubescenlibus ; 
c>mis lateralibus subaphjllis, 

Caulis in arbores scandens , cylindricus, fistulosus; 
folia 4-5-pollices louga 2-2^ lata , basi vix et oe vix 
cordata ; ioteroodia loogitudioe foliorum , io apice 
caulis raulto loogiora; folia summa parva et sub flores 
io stipulas duas lioeari-subulatas reducta. Cjmi in 
peduoculo filiformi pubesceote, recto, pollicari iusi- 
deutes ; flores albi, mioores quam in C. monspeliaco. 

Obs. Cynanchum acuium cum monspeliaco cou- 
jungit celeb. Lamark et clariss. R. Brown ; species 
mea ab utroque diversissima , figura, coosisteutia et 
magoiludioe foliorum; inveni jam anno 1P08 in syl- 
vula , inler Mestre e la Mira. Fl. Julio et Augusto. Apocynum. (Apocynese.) 

Corolla campanulata. Filamenta 5 cum stami~ 
nibus atterna. Stylus subnultus. Sligma la- 
ium. Fotliculi longi lineares. 

1. Apocymum venetum. JLinn. 

A. caule erecliusculo herbaceo, foliis elliplico-lan- PENTANDRIA MONOGYNIA. J 29 

oeolatis mucronatis , margine denliculato , scabris. 
JLinn. Mill. Dict. 3. Wdd. sp. 1. p. /360. Dict. 
Enc. 1. p. 2T2. n.° 3. 

Apocynum. Zannich. p. iq. t. y6. 

Radii repens. Caulis 1-3 pedalis , ramosns, rami 
alterni opposili patuli ; folia opposita et alterha, laete 
viridia , mucronulata. Flores cyniosi in apice caulis 
ct ramulorum ? dilute purpurei; pedunculi , calyces 
et corolla pubescentes. Fruclus rarissime occurrit, 
ego nunquam vidi. 

Hab. in arena maritima ad litlora quae a Mala- 
mocco nsque ad fauces Anassi sese extendunt j sed 
copiosior versus Cortellazzo , alPorto di Malamocco, 
nel luogo detto li Alberoni. Fl. Junio et Julio. Chironia. (Gentiancoe.) 

Corolla injundibuliformis 5 - loba» Pistillum 
declinatum. Stamina tubo corotlos insidenlia, 
antherce demum spirales* Capsula 2-lacularis* 

1. Chironia centaurium. Schm. 

C. corollis infundibuliformibus, caule tricbolomo, 
telragono , foliis obovatis , obtusis. Pf r ild. sp. t. 
p. to68. 

Gentiana centaurium. Linn. sp. 332. Dict. Enc. 
5. p. 634. n.° s4. 

Erytbraea centaurium. Pers. syn. j. p. a83. 

Centaurium. N.° 1. Zannich. p. 55. 

Caulis nunc simplex, nunc ramosissimus, altiludine 

9 l3o PENTANDRIA MONOGYNIA. 

lnire variansj saepe pedalis, quandoque digito brevior; 
folia opposita trinervia, internodio breviora , radicalia 
rosulata. Flores terminales subcorvmbosi rosei , tubo 
longo , limbo quinquefido stellato. 

Hab. in locis humidiusculis, et in siccis ubi mi- 
nor et pauciflora. Fl. aestate. 

2. Chiroma spicata. TVild. 

C. herbacea , foliis lanceolatis 3-nerviis, caule bi- 
fido, floribus allernis sessilibus. 1'Vild. bjp. i.p.io6g. 
De C. fl. fr. s;83. ' 

Gentiana spicata. Linn. sp. 333. Dict. Enc. s. 
p. 634. n.° 25. 

Erythraea spicata. Pers. syn. /. p. q33. 

Centaurium. N.° 2. Zannich. p. 56. 

Caulis semipedalis , tetragonus , saspe bifurcatus , 
folia oblonga vel lanceolata. Flores in ramis sessiles 
laxe spicali ; calvx profunue 5-lobus, lobi longitudine 
tubi corollce , corolla rosea 5-Ioba ; lobi angusii, 
acuti. 

Hab. in arenosis , intorno la Piave. (Zannkh.) 
Fl. Junio. 10 L 

+*++**++******* ****************** t****************^****.^^ 

PENTANDRIA DIGYNIA. Gentiana. (Gentianere.) 

Corolla campanutata vel infundibuliformis. 
Capsula 2-valvis y i -locularis. Receptaculi 
2 longitudinales. 

1. Gentiana pneumonwktite. Linn. 

G. corollis quinquetulis, campanulatis, acuminalis, 
axillaribus peilunculalis ; foliis sublineai ibus obtusis. 
Linn. sp. 33o. Wild. sp. r. p. i336. Pers. syn. /. 
p. 284. Dict. Enc. 2. p. 629. n.° 5. De C. Jl. fr. 
zy6y. Lum. III. t. Log. fig. 2. 

Genliana. N* /. Zannich. p. iog. 

Caulis 1-2 pedalis erectus, fere semper simplex , 
foliosus ; fulia opposita linearia. Flores pulcherrimi, 
magni, azurei , termiuales, pauci. 

Hab. copiose in pratis humidis, al Cavallino. Fl. 
Septembri. 

2. Gentiana germanica. TVild. 

G. corollis 5-nYiis, lijpocraieriformibus barbatis , 
Iaciniis limbi ovatis acutis, foliis ovato-lanceolatis, 
ramis inlernotliis longioribus. IVild. sp. 1. p. i346. 
DeC. fl.fr. VJ 6. 

Gentiana amarella. Dict. Enc. 2. p. 636, n.° 33. 
(non Linn.) 

Genliana. 2V.° 3, Zannich. p. //<?, i52 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Caulis erectus, ramosissimus, 6-io-pollicaris \ foKa 
trinervia subacuta. Flores numerosi , erecti, teruii- 
nales axillaresque, longe pedunculati, purpureo-caeru- 
lei , prscedenti dimidio minores, appendices penicil- 
liformes ad faucem coroltse ; calyx usque ad mediam 
partem 5-fidus, lobi lanceolati, acuti, acquales. 

Hab. in pratis humidis al Cavallino. Fl. Septembii. 

HERNIARIA. (Paronychiese.) 

Calyx 6-partitus. Corolla o. Fllamenta 5 
sterilia cum staminibus alterna. Capsula 
monosperm& 

i. Herniaria hirsuta. Linn. 

H. berbacea, birsuta, glomerulis parvis paucifloris. 
Linn. sp. 3iy. Wikl. sp. 1. p. i2$y. Pers. svn. i. 
p. 2$2. Dict. Enc. 3. p. t4§. n.° 2. De C fl. fr. 

Q2g3. 

Herniaria. N.° 1. Zannich. p. i38. 

Caules ramosi , diffusi , patuli, subsemi - peda tes ; 
folia parva ovato-oblonga , opposita , sub ramis flori- 
feris, dein alterna. Flores parvi berbacei sessiles iii 
axillis glomerati. 

Hab. in locis arenosis, siccis, in agris. Fl. Junio. Beta. (Chenopodeae.) 

Calyx 5-pliyllus. Corolla o. Semen reniforme , 
intra substantiam baseos calycis. 

1. Beta maritima. Linn. PENTANDRIA DIGYNIA* l53 

B. floribus geminis, caulibus decurabentibus ; foliis 
triangularibus petiolatis. Linn. sp. 322. Wild. sp. i. 
p. *3o<j. Pers. syn. i. p. 2gb. JDict. Enc. i. p. 4oj. 
n.° 2. De G. fL fr. 22U0. 

Bela. Zannich. p. 36. 

Caules diffusi, ramosi, glabri; folia allerna, succu- 
lenta, ovata, (nunquam triangularia observavi). Flores 
sessiles, bini vel terni , ad apicem ramorum spicas 
longas, graciles efformantes. 

Hab. in maritimis, al Lido , verso Malamocco et 
alibi. Fl. aestate. Chhnopodium. (Chenopodere.) 

Calyx 5-phvllus , 5-gonus. Corolla o. Semen 1 
lenticalqre x superum, 

1. Chenopodium murale. Linn* 

C. foliis ovalis nitidis , dentatis , acutis , racemis 
ramosis nudis. Linn. sp. 3 18. wild. sp. 1. p. i3oi. 
JJict. Enc. 1. p. ig2. n. Q 4. Pers. syn. 1. p. 3p4. 
L>e C. fl. fr. 2*58. 

Caulis i-3-pedalis, strialus, erectus ; folia deltoidea 
long- peliolata dentala , sa?pe denles duo productio- 
res; nervi tres e petiolo in limbum explicati. Ra- 
cemi ramosi, nudi, multiflori, subdiffusi. 

Hab. in ruderibus. Fl. sestate. 

2, Chenopodium rusrum. Linn. 

C. foliis cordato-triangularibus, obtusiusculis, den- 
tatis; racemis erectis, compositis, subfoliosis, caule 1 5 i rENTANDRI A DIGYNIA. 

brevioribus. Linn. sp. 3i8. JVild. sp. t. p. 1000. 

Pers. syn. j. p. 2o4. Dict. Enc. i. p. 1Q2. n.° 3. 

De C. jl.fr. 2s5;. 

Cbcnopodium. iV.° 2. Zannich. p. 62, 

Caulis 1-2-pedalis, rauii basi divaricati; folia rbora- 

boidea profunde dentata, crassiuscula. Piacemi foliolis 

linearibus interstinctis. Tola planta adulta rtibescit. 
Hab. ad muros et in ruderibus. Fl. aestate. 

3. Chenopodium hybridum. Linn. 

C. foliis cordalis angulato-acuminatis , racemis ra- 
mosis nudis. Linn. sp. 3ig. JVild. sp. j. p. /3o3. 
JHers. syn. j. p. so4. De C. fl. fr. 226 J. 

Cbenopodium angulosum. Dict. Enc. t. p. *g3. 
n.° 8. 

Chenopodium. N.° /. Zannich. p. 6i. 

Caulis 2-4-pedalis, albidus, sulcatus , ramosus ; 
folia angulosa, angulis acutis, extremo longiore acu- 
minato , adinodum siuiilia foliis Datarce stramonii. 
Racemi termiuales, 

Hab. in horlis, vineis, etc. Fl. aestate. 

4. ClIESOrODIUxVI album. Linn. 

C foliis rbomboideo-triangularibus erosis , postice" 
integris , sinnmis oblougis , racemis erectis. Lin/u 
sp. 3rg. JFild. sp. i. p. i3o2. Dict. Enc. /. p. /02. 
?j.° 6. Pers. syn. 1. p. 2g4. 

Cbenopodium leiospermum. a. Ds C. ft. fr. 225o. 

Chenopodiura. JY. Q 3. Zannich. p. 62. 

Caulis i-3-pedalis , strictus , angulosus , viridi et 
$di*Q vel viridi et roseo lineatus, basi rauiosus, rami PENTANDRIA DIGYNIA. l55 

erecti, caule mnho breviores ; folia erosa , superiora 
lanceolato-linearia integerrinia. Racemi erecti cauli 
opproximati, axillares, in superiore parte caulis con- 
ferti , racemurn longum , albicantem efformantes. 

Yar. foliis omnibus inlegerrimis. 

Hab. in ruderibus , etc. , Yulgatissimus. Fl. seslale. 

5. Chf.nopodium viride. Linn. 

C. foliis rhomboideisdentato-sinualis , racemisramo- 
sis subfoliatis. Linn. sp. 3ig. IVild. sp. i.p. i3o3. Pers* 
syn. i. p. 2g4. Dict. Enc. i. p. /g2. ?i.° y. 

Chenopodium leiospermum. /8. De C. fl fr. I25g. 

A praecedenli , eujus forle varietas, differt : foliis 
magis dentatis, dentibus acutioi ibus ; racetnis laxiori- 
bus et tota planla aspectu viridiore. 

Hab. cum praecedenle. 

6. Clienopodium opulifolium. Schrad. 

C. foliis rhomboideo-ovatis inasqualiter dentatis, ob- 
tusis, subtus glaucis, racemis conferlis, seininibus 
laevibus. Schrad. in De C. fl-fr- supp. p. 3j2. 

A duobus praccedentibus quibus affinis differt : foliis 
minoribus, brevioribus, obtusis, inaequaliter dentalis 
vel potius erosis , ramis longioi ibus. 

Hab. in ruderibus, secus vias et habitationes, fre- 
quens. 

7. Chenopodium vtjlvaria. Linn. 

C. foliis integerriuiis rhomboideo-ovatis, floribus 
conglomeralis axillaribus, caule diffuso. Linn. sp. 3ii. 
IVild. sp. 1. p. i3o5. Pers. syn. 1. p. zg4. De C>fl. 
fr. 2^5, l36 PENTANDRIA DIGYNIA. 

Chenopodium foslidura. Dlct. Enc. i. p. jgU. n.° j5. 

Chenopodium. iV". 5. Zannich. p. 63. 

Caulis ramosus, decumbens, vix pedalis ; folia parva, 
peliolata, glauca, farinosa. Flores minuti in axillis 
et ad apicem ramorum. Planta fartidissima ; odor pis-? 
cis corrupti. 

Hab. ad muros, in locis cullis. Fl. oestate. 

8. Chenopodium polyspermum. Linn. 

C. foliis integerrimis , ovatis , caule decumbente, 
cymis dichotomis aphyllis axillaribus. Linn. sp. 3zj. 
JVild. sp. j. p. i3o5. Pers. syn. 4. p. sg5. JDict. 
Enc. i. p. i 9 5. n.° 16. De Cfl.fr. 2266. 

Chenopodium. JV.° 4. Zannich. p. 63. 

Caulis ramosissimus vel subsimplex, decumbensi 
vel erectus i-3 pedalis. Flores in cymis ramosis, axil- 
laribus, numerosissimis, foliis brevioribus dispositi. 

Hab. in fimetis, ad muros. Fl. aestate. 

9. Chenopodium scoparia. Linn. 

C. foliis planis lineari-lanceolalis, margine cilialis , 
fioribus glomeratis axillaribus. Linn. sp. 3ar. H r ild. 
sp. r. p. j3o6. Pers. syn. r. p. 2g5. Dict. Enc. j. p. 
j$5. n.° jy. De C. fl. fr. 226?. 

Caulis 2-3 pedalis, ramosissimus , rami erecli ; folia 
laete viridia linearia integerrima. Flores minuti sessi- 
les, in axillis racemis parvis foliaceis dispositi; stamina 
crocoea. 

Hab a Cortpllazzo, a S. Marta. Fl. Julio , Auguslo 
et Septembri, 

10. Chenopodium maritibium. Linn. FENTANDRIA DIGYNIA. 10? 

C. foliis subulatis carnosis semiteretibus , floribus 

glomeratis axillaribus. Linn. sp. 32i. Wild. sp. 1. 

p. i3oy. Pers. syn. 1. p. 2 g5. Dict. Enc. j. p. ig5. 

n.° i 9 . Be C. fl. fr. 2268. 

Chenopodium. iV.° <5\ Zannich. p. 64. t. i4. 

Planta altitudine varians, quandoque palmaris, 
sa?pius cubitalis : caules ramosissimi ; folia carnosa , 
glabra. Flores sessiles 2-4 glomerali in axillis foliorum 
superiorum. 

Frequentissima in locis salsis al Castello del Lido , 
a Malamocco , a Erasmo , etc. Fl. Angusto et Sep- 
tembri. 

11. Chenopodium hfrsutum. Linn. 

C. herbaceum diffusum, foliis teretibus carnosis , 
obtusis, tomentosis. Linn. sp. Ed. 1. p. 221. l)e C. 
fl. fr. 22 yo. 

Salsola hirsula. Linn. sp. 3^3. JVild. sp. i.p. i3i5. 
Chenopodium. N.° j. Zannich. p. 64. 
Planta diffusa tota tomento albo vestita. Folia 2-3 
lineas longa. Flores minuti, axillares , sessiles. 
Hab. a Malamocco. ( Zannich ). Salsola. (Chenopodeae). 

Calyx 5-pliyllus. Corolla o. Capsula mono- 
spenna, Semen cochleatum. 

1. Salsola kali. Linn. 

S. herbacea, decumbens , foliis subulatis spinosis; 
ealycibus marginatis axiilaribus. Linn. sp. 3%i. fVild^ l58 PENTANDRIA DTGYNIA. 

sp. 1. p. i3/o. Pers. syn. /. p. 2$5. Dict. Enc. y. 
p. 26 g. n. Q /. De C. fl. fr. 22y5. Lam. III. t. 18 1. 
fig. 2. 

Kali. N.° 2. Zannich. p. i53. 

Caulis 1-2-pedalis ramosissimus; folia allerua , 
longa , subcylindrica, carnosa , apice mucrone spi- 
nesceutia ; ramea brevia , subulala, spinosa. Flores 
axillares, sessiles ; bracteae 3 spinosas circumvolutae. 
Fructus maturus, perigonio membranaceo lato venoso 
cinctus. 

Hab. abunde in arenosis humidiusculis salsuginosis , 
secus fossas al Caslello di S. Niccolo _, al Lido. Fl. 
Septembri. 

2. Salsola tragus. Linn. 

S. lierbacea erecta, foliis subulatis spinosis , caly^ 
cibus ovatis. Linn. sp. 322. IVild. sp. 1. p. i3io. 
Pers. syji. 1. p. 2$5. Dict. Enc. y. p. 2yo. n.° 2. 
De C. fl. fr. 22y4. 

Simillima praecedenti; solo defectu appendicum 
membianaceorum in fiuctu maluro dignoscilur. 

Ambce variant glabra3 et asperse , plus minusve 
diifusae et procumbentes vel crectse. 

Hab. cum praecedente et in eodem tempore floret. 

3. Salsola soda. Linn. 

S. herbacea patula, foliis inermibus. Linn. sp. 323. 
Wild. sp. 1. p. j3/i. Pers. syn. 1. p. 2g5. Dict. Enc. 
y. p. 2yo. n.° 3. De C. fl.fr. 22y3. 

Kgli. N.° 1. Zannich. p. i53. 

Caules lcevigaii ascendenles ramosi 5 folia longa PENTANDRIA DIGYNIA. 1 5g 

etiam 3 - pollicaria, inerraia subcvlindrica, in caule 
scepius opposita , ramea alterna. Flores solitarii. Fiuc- 
tus rotundatus. 

Hab. cum praecedenle. Ulmus. (Amenlaceae). 

Calyx campanulalus 5-jidus. Corolla o. Samara 
compressa membranaceo-alata, 

1. Ulmus campestris. Linn, 

Ulmus foliis duplicato-serralis, basi subaequalibus, 
floribus subsessilibus conglomeralis , fructibus glabris. 
JLinn. sp 3zj. LVild. sp. /. p. i3 24. Pers. syn. i. p, 
2j[. Dict. Enc. 4.p.5yo. n.° /. De Cfl.fr. 2126. a. 
Zannich. p. 2jg. 

Arbor excelsa vulgo dicta olmo ; folia ovata acuta, 
asperiuscula, peliolata. Flores atropurpurei anle folia. 
Fructus compressus orbicularis. 

Hab. at Lido , in terra ferma. Fl. Martio. UMBELLAT^. Eryngium. (Umbelliferse). 

JFlores capitati sessiles , receptaculo paleaceo. 

1. Erykgium maritimum. Linn. 

E. foliis radicalibus subrotundis plicatis, spinosis , 
capilulis pedunculatis, paleis tricuspidatis. Linn. sp. l4o PENTANDRIA DIGYNIA. 

33 y. PFild. sp. i. p. /358. Pers. syn. i. p. sg^ 
Dict. Enc. 4 p. yo». /*. g 6. De C. fl. fr. 355/. Dela- 
roche. Eryng. n.° /6. Zannich. p. §5. 

Planta glauca. Caulis albidus cvlindricus, pedaKs , 
sesquipedalisve , ramosus ; folia inferiora longe pedun- 
culata, nervosa , coriacea , lobata, dentat,o-spinosa \ 
caulina sessilia subtriloba angulosa spinosa. Flores 
albi ; iavolucri foliola 5-61atissima , spiuosa, angulata. 

Hab. copiose in arenosis maritimis , al Lido et 
alibi. Fl. Julio. 

2. Eryngium amethystinum. Linn. 

E. foliis bipinnalifidis in petiolum basi integerrir 
mum attenuatis, laciniisconferlis, orunibus linearibus; 
capitulis laxe paniculatis; caule laeviusculo, Delaroche, 
$ryng. n.° 6. Liini. sp. 33 y. *. J/ffild. sp. i. p._ i358. 
Pers. syn. /. p. l 2g$. Dict. Enc. 4. p. 6$$. n. Q 3. 

Planta praesertim in superiore parte tota coeruleo- 
amelbyslina. Caulis pedalis, sesquipedalisve, erectus, 
foliosus, superne ramosus; folia pinnata laciniis elon- 
gatis margine spinosis. Capitula florum ovato-conoi- 
dea, parva , terminalia, caerulea; bracteae lineares ia- 
tegrae basi spinosa? , capilulo loogiores. 

Hab. in pratis siccis circa Treuiso verso il ponte 
della Piava , etiam sed raro al Cavallino vicino alle 
bocche della Piava. Fl. asslate. Echinophora. (Umbelliferse). 

Flores laterales masculi , centralis liermapliro*» 
ditus. Semen unum involucello immersum* 

i. Echinophora spinosa. Linn, PENTANDRIA DIGYNIA. i4i 

[E. foliolis subulato-spinosis inlegerrimis. Linn. 

sp. 344. TVild. sp. i. p. j3- 9 . Pers syn. i. p. 3oi . 

Dict, Enc. a . p. 335. n° j. Lam. III. Gen. t. < 9 o. 

fig. /. De C\ fl.fr. 3 y 546. Zannich. p. 9 o. 

Caulis crassus, firnius , sulcatus , ramosissimus, l- 

2-pedalis > folia subbipinnata , foliola crassa , dura, ri- 

§ida, acuta, pungentia. Flores albi ; umbella plana ; 

involucrum universale 5 - phjllum ; involucella 6- 

phvlla, 3 exteriora majora ; omnia pungentia. 

Hab. copiose in arenosis maritimis, al Lido. Fl. 

«state. Bupleurum. (Umbelliferse). 

lnvolucra umbellulce majora 5-phylla, vel nulln. 
Pelala flava involuta. Fructus subrotundus , 
compressus, striatus. 

1. BuPLEURUM ROTUNDIFOLIUM. Linn. 

B. involucris universalibus nullis, foliis perfoliatis. 
Linn. sp. 34o. tVild. sp. j. p. i36 9 . Pers. syn. /. p. 
3o4. De C. fl. fr. 353s. Dict. Enc. 1. p. 5u. n.« u 

Planta tota glabra. Gaulis ramosus vel simplex ses- 
quipedalis ; folia allerna ovata vel ovato-oblonga , 
basi rotundata, e viridi glauca , inferiora amplexicau- 
lia; superiora perfoliata. Involucrum nullum ; invo- 
lucelU foliolis 5 inaequalibus , ovatis, flavescenli- 
bus, acuminatis constantia j flores lulei. 

Hab. inter segetes et ad margines agrorum, a S. 
Erasino. Fl. Jucio et Julio. %Ast PENTANDRIA DIGYNIA. 

Caucajlis. (Umbelliferse). 

Corollce radiatce , disci masculoe. Petala inflexo- 
emarginata. Fractus setis hispidus. Involucra 
integra» 

1. Caucalis grandiflora. Linn. 

C. involucris singulis pentaphvllis, foliolounico du- 
plo majore. Linn. sp. 346. Wild. sp. j. p. t3S3. 
Pers. syn. i. p. 3o6. Dict. Enc.1. p. 64-g. ?i.° /. Lam. 
III. Gen. t. /02. fg. uDe CJl.fr. 35o4. Zannich. 
p. 54. 

Caulis subpedalis , ramosus, sulcatus; folia bipin- 
nata subvilJosa , foliola incisa , lobi parvi , lanceolati, 
aculi. Flores albi, interiores minuli , exteriores pe- 
talo unico magno bifulo, ut umbella radiata apparet; 
foliola involucri , margine alba scariosa. Semina setis 
longis instructa. 

Hab inter segeles passirn. Fl. sestatc. 
2. Caucalis anthiuscus. Ait. 

C. involucris polypbyllis, seminibus ovatis, slylis 
reilexis, foliis tlecomposilis , foliolo exlimo lincari- 
lauceolato. Ait. Kew.p. 335. Scop. Carn. n.° 3it. IVild. 
sp.i.p. i388. Pers. syn. j. p. 3o6. De C.fl. fr.35n. 

Tordylium anlhriscus. Linn. sp. 346. 

Caucalis aspera. a.. Lam. Dict. Enc. p. 64g. n.° i. 

Caulis i-2-pedalis , ramosus , asper;folia pinnnta, 
foliola ovato-lanceolata profunde pinnatifida , incisa , 
dentata ; in superioribus foliolum terminale lon^issi- 
mum acutum. Florcs albi vel rubescentesj umbellae PENTANDRIA DIGYNIA. l45 

planae ; involucri foliola 4-5 linearia, brevia. Fructus 
parvus, setis brevibus rigidis conspersus. 

Hab. ad sepes , secus vias, vulgo. Per totam aestalem 
floret. Daucus. (Umbellifer^e). 

Corollce sitbradiaice. Flosculi clisci abortivi. Fruc- 
tus pilis hispidus. Lmbetla fructus contrac- 
tus } infundibuliformis. 

l. Daucus carotta. Linn. 

D. seminibus bispidis , petiolis sublus nervosis, fo- 
lioruni laciniis angusto-linearibus acuiis. Linn. 'tip. 
348. WUd. sp. /. p. j38g. Pers. syn. i. p. 3o6\ JJict. 
Enc. j. p. 6>i6. n.° j. De C. jl. fr. 35oo. 

Daucus. Zannich. p. 85. t. igo. 

Caulis subpedalis , ramosus, asper ; folia dissecla , 
lobi sublineares aculi. Flores albi nurnerosi, cenlrali 
saepius abortivo rubro \ involucrum pinnatitidum uni- 
bella longius. 

Hab. in herbosis , vulgo. Fl. azstale. Ammi. (Umbelliferae). 

Involucra pinnatifida. Coroltce radiatce , omnes 
hermaphrodilce. Fructus tcevis, 

l. Ammi majus. Linn. 

A. foliis inferioribus pinnafris , lanceolalis serratis , j44 pentandria dtgynia. 

superioribusmulliiidislinearibus. Linn. sp. 34o. JVild. 
sj>. t. p. j3()2. Pers. syn. i. p. 3o8. Dict. Enc. i. p. 
j3r , n.° /. Lam. IIL t. 4 9 3. De C. fl.fr. 3U 9 y. 

Ammi. Zannich. p. j4. 

Caulis bipedalis, cylindricus, glaber , ramosus ; fo- 
lia iuferiora pinoata,foliola 5 ovato-lanceolata, serrala*, 
superiora in laciniis angustis dentatis divisa. Urabel~ 
la? amplae ; flores albi. 

Hab. in locis cultis, vineis. Fl. Junio et Julio» Conium. (Umbelliferae)» 

Involucella dimidiata , sub 3-phylla. Fruclua 
subglobosus , 5-striatus 3 ulrinque crenatus. 

1. Gonium maculatum. Linn. 

C. seminibus strialis. Linn. sp. 34$- Wdd. sp. t. 
p. j3gS. Pers. syn. i. p. 3u8. 

Cicuta major. Dict. Enc. 2. p. 3. n.° j. Lam. III. 
t. igb. fig. 1. DeC.jl.fr. 34o4. Zannich. p. 66. 

Caulis 3-5 pedalis, fistulosus, ramosus , maculis 
atropurpureis adspersus, folia inferiora alterna, supe- 
riora ad basin ramulorum opposiia; tripinnata , arapla, 
foliola pinnalifida acuta. Flores albi; umbellie magna 3 . 
Planta nociva , odor gravis fcetidus. 

ilab. in locis humidiusculis , a Mestre , a Fasine, 
Fl. a?state. PENTANDRIA DIGYNIA*. l45 

Selinum. (Umbelliferae). 

Fructus ovato - oblongus , compresso - planus > 
in medio striatus. Involucruin rejlexum% 
Petula cordata oequalia, 

1. Selinum cerVaria. Crantz. 

S. foliis carlilagineis, inferne appendiculatis, cir- 
curatserratis, serris denticulatis. Crantz. aust. 16;. t. 
3. fig. i. Pers. syn. i. p. 3o 9 . De C. fl. fr. 3484. 

Athamanla cervaria. Linn. sp. 35*. Tfild. sp. j. p. 

j4ui. 

Selinuni glauctim. t>ict. Ehc. 7. p. 62. n.° 7. 

Oraoselinum. Zannich. p. rgg\ 

Caulis 2-4-pedalis, rectus, striatus, ramosus-, folia 
bipinnata , foliola lanceolata acuta inaequaliler serrata, 
glauca. Umbellce terminales 8-10 radiatsej involucra 
6-8-phylla ; petala alba. Fruclus glaber. 

Hab. in locis siccis , dl Cavallino. Fl. AugustO et 
Seplembri. 

2. SELtNUM palustre. Linn. 

S. caule striato , radice fusiformi subdivisa, radiis 
umbellae hispidis. Wild. sp.i.p. i3gy. Linn. sp. 35o. 
Pers. syn. j. p. 3og. Dict. Enc. y. p. 5$. n.° J 
De C.fl. fr. 348;. 

Selinum sylvestre. Jacq. austr. t. /5s. 

Thysselinum. Zannicli. p. 258. (excl. syn. Lob). 

Caulis glaber 2-4-pedalis, ramosus; folia 5-pinnataj 
foliola opposita pinnatilida, lobi lineares acuti. Uin- 

iO l£6 PENTANDRIA DIGYNIA. 

bellae terminales amplae, radii 20-3o; involucrum ex 
foliolis 8-10 linearibus, margine membranaceis , de- 
flexis ; umbellulae 3o-4o-florae; involucella involucro 
similia j in fructu maturo styli divaricatissimi. 

Hab. alle bocche della Piava. Fl. Septembri. 

Obs. Synonymia Zannicbellii ad S. sylvestrem per- 
tinet, sed in loco ab ipso citato lanluxn \idi et co- 
piose S. patastre. Crithmum. (Umbelliferae.) 

Fructus ovato-compressus ; flosculi oequales ; in- 
volucrum polyphyllum. 

1. CrITHMUM MARITIMUM. hintl. 

C. foliolis lanceolatis carnosis. Linn. sp. 354. JVild. 
sp. /. p. iUoS. Pers. syn. j. p. 3u. Dict. Enc. 1. p. 
343. Lam. III. t. igy. De C. Jl. fr. 348o. Zuiinich. 
p. y4. 

Caules saepius caespitosi, simplices vel ramosi , cy- 
lindracei, laeves, foliosi , circiter pedales; folia bipin- 
nola, caraoou j ioiioia angusLU-iiac^ila. Umbellae ter- 
minales ; flores albi breviter pedunculati ; petala fere 
aequalia , integra apice curvaia. Fruclus ovatus striatus. 

Hab. frequens ad muros et inter saxa , al Lido , 
etiam in urbe al Canale dei mendicanti. Fl. sestate. Angelica. ^Umbelliferae.) 

Fructus subroLundus , angulaius , solidus , stylis 
reflexis, Corollas cequales, petalis incurvis. 

i. Angelica sylvestris. Linn. PENTANDRIA DIGYNIA. \'+J 

A. foliolis sequalibus ovato-lanceolalis serralis. Linn. 
sp.36/. IVild. sp. /,p. *4so. Dict.Enc. i.p. ijo. n.° 2. 
JPers. syn. /. p. 3i5. 

Imperatoria sylvestris. De C. fl. fr. ZU12. 

Angelica. Zannich. p. i6. 

Caulis 3-4-pedaIis erectus,kevis, cvlindricus, glauco 
rore adspersus ; folia inagna bipinnata; foliola dis- 
tincta , lata, ovata , serrata ; petiolus basi vagiuam 
ventricosam, anaplam , amplexicaulem exformans. Um- 
bella? terminales ; involucrum subnullum vel ex 1-2 
foliolis parvis constans; radii circiier 3o ; umbellae 
partiales compactas; involucella polyphylla, setaceo. 
Flores albi vel purpurascentes. Fruclus marglnatus. 

Hab. in aquosis, al Carallino , intorno la Piava, 
a Fusine , Malghera , etc. Fl. Auguslo. Sium. (Umbelliferae). 

Fructus subovatus , striatus. Involucrum poly- 
phytlum. Petala cordata, 

1. SiUxM ano-ustifolium. Linn. 

S. foliis pinnatis, umbellis axillaribus pedunculalis, 
involucro universali pinnatitido. Linn. sp. /6yi. IVild. 
sp. 1. p. /43/. Dict. Enc. j. p. 3gg. n. Q 2. De C.Jl. 
fr. 34^. Pers. syn. 1. p. 3/6. 

Caulis erectus a-peda'^, ramosus; folia inferiora 
piunata, foliola i3-i5 ovato- oblonga , laliuscula , 
dentata, incisa, basi auriculata, paria infima remota , 
folia superiora multo minora , foliola laciniala. Um- 
bellae oppositifolias , breviter pedunculatae 8-12 ra- 
diatae. Flores albi. l48 PENTANDRIA DIGYNlA. 

Hab. in aquosis, fossis. Fl. eeslate. 

2. Sium nodiflorum. Linn. 

S. foliis piunatis, umbellis axillaribus sessilibus* 
Linn. sp. 861. fVild. sp. j. p. i432. Pers. syn. i. 
p. 3*6. De C. jl. fr. 3448. Dict. Enc. /. p. 4qo. 
n. 9 3. 

Caulis ramosuS, decumbens, foliosus ; folia pinnata, 
foliolis 5-7 , ovato-lanceolatis , acutis , serratis. Um- 
bellse oppositifolioe , breviter pedunculatse , parvaej ra- 
dii 6-8 ; flores albi. 

Hab. in aquosis etfossis, alle 'Bocche dellu, Piava. 
Fl «state. OEnAKTHe. (Umbelliferoe.) 

FloscuU drffbrmes , in disco sessiles , steriles* 
Fructus calyce et pistitlo c.aronatus. 

l. OEnanthe fistdlosa. Linn. 

CE. stolonifera, foliis caulinis pinnis filiformibus , 
fistulosis. Linn. sp. 365. Wild. sp. 1. p. i4-4o. Pers. 
syn. j. p. 3i8. Dict. Enc. 4. p. 4g4. n. Q /. Lam. 
III. t. ao3. fg. /. De C. fl. fr. 344o. Zannich. p. 
i$4. 

Radix repetts. Caulis pedalis et ultra , laevis, stria- 
tus , fistulosus, parum rainostts; folia elongata , bi- 
pinnata, petiolis fistulosis; superiora simpliciter pin- 
nata, foliola linearia. Umbella parva; radii seepius 3; 
flores albi conferli ; involucrum sdepius nullum vel 
monophvllum ;. umbellae fructiferae globosae ecbinalse 
Fructus coronati dentibus calycinis et stylis rigidis 
persistentibus, BENTANDRIA DIGYNIA. l4o, 

Bab. vulgo in fossis , al Cavallino , Mestre y Fusina. 
Fl. Junio et Julio. 

2. GENANTHE RnENANA. De C. 

CE. radicuni fibris cylindricis, caule farcto, foliis 
radicalibus pinnatis, foliplis cuneiformibus dentatis, 
caulinis bipinnatis linearibus, involucro 4-6 phyllo. 
De C. fy.fr. supp. p. 5o6. 

Ab (E. peucedanifolid dififert foliis inferioribus sim- 
pliciter pinnatis, foliolis cuneiformibus lobatis, nec li- 
nearibus : ab (E . pimpinelloide , involucro poly- 
pbyllo , floribus minoribus : ab utraque caule pleno 
fistuloso. 

Hab. al Cavallino , alle sportde della Piava. F\. 
Augusto. Phellandrium. (Umbelliferse). 

Flosculi disci minores. Fructus ovalus loevis , 
coronatus calyce et pistillo, 

l. Pheleandrium aquaticum. Linn.. 

P. foliorum ramificationibus divaricalis. Liun. sp>. 
366. TJfild. sp. i. p. *444. Pers. syn. i. p. 3(8. 

CEnanthe aquatica. Dict. Enc. 4. p. 4g6. n.° 8. 

CEnantbe pbellandrium. DeC.fl.fr. 343g. 

Caulis basi immersus, nudus, crassus, 2-3-pedalis , 
fistulosus, sulcatus, ramosus; folia ampla tripinnata 
glabra , foliola minula. Flores parvi albi ; umbellae 
bteviter pedunculaUe j involucrum nullum, involu- l5o PENTANDRIA DIGYNIA. 

cella 6-7-pliYlla acuta longitudine ilorum. Planta vc- 
nenata. 

Hab. in fossis aquae dulcis, circa Malghera ^Mestre, 
Fusine , Miran. FI. Junio et Julio. Coriandrum. (UrDbelliferae). 

Corolla radiata ; petala inflexo-emarginata. In- 
volucrum universale i-phyllum, Partialia di- 
midiata. Fructus sphoericus. 

1. CoRIANDRUM SiTIVUM. Linn. 

C. fructibus globosis. Linn. sp. 36 y. TVUd. sp. /. 
p. i448. Pers. syn. 1. p. 3i$. Dict. Enc. 2. p. 106. 
n.° 1. De C. fl. fr. 3434. 

Caulis 2-pedalis glaber; folia inferiora bipinnata , 
foliola ovata lobata, dentata ; superiora tenuiter dis- 
secta. Flores albi , exleriores irreguiares magni. Se- 
mina globosa, slriata. 

Hab. ia nonnullis agris , post messeni. 

2. CoRIANDRUM TESTICULATUM Linn. 

C. fruclibus didvmis. Linn. sp. 36y. Wild. sp. r. p* 
*448. Pers. syn. 1. p. 3/$. Dict. Enc. 2. p. 106. 
n» 2. De C. fl. fr. 3435. 

Caulis sesquipedalis sulcatus ; folia omnia dissecta, 
lobi liueares. Umbellae parvas ; flores albi subregulares* 
Semina geminata, testiculata , leviler rugosa, non 
slriata. 

Hab. in agris circa la Mira , Cherignago. Fl. Julio. PENTANDRIA DIGYNIA, 1^1 

Scandix. (Umbelliferae). 

Corolla radiata. Fructus subulatus. Petala emar- 
ginaia. PLosculi disci scepius masculi. Involu- 
crum nullum. 

I. Scandix pecten. Linn. 

S. seminibus longissime rostratis, foliolis multifidis. 
Linn. sp. 368. JVdd. sp. j. p. i44$. Pers. syn. / . p. 
3i 9 . De C. fl.fr. 3432. 

Chcerophvllum rostratum. a. Dict. Enc. i. p. 6^8. 
n.° ib. 

Caulis semipedalis , gracilis, ramosus , laevis ; folia 
tenuissime dissecla. Umbellae parvae, pauciflorae ; flores 
albi. Fructus longissiinus 2-imciulis , subulatus, as- 
per. 

Hab. in agris circa Cherignago y Miran. Fl. Junio 
ct Julio. Ch^rophyllum. (Umbelliferse). 

Involucrum reflexwn concavum. Petala inflexo^ 
cordata. Fructus oblongus lcevis. 

l. Cilerophyllum sylvestre. Linn. 

C caule striato , geniculis tumidiusculis. IAnn. sp. 
36 o. iVild. sp. i.p.i452. Pers syn. i. p. 3io. Dict. 
Enc. 4. p. 636. n.° 8. Ds C. fl. fr. 34 2 5. 

Caulis 3-pedalis, ramosus , fistulosus, inferne ra- 
mosus j folia magua 2-3 pinnata ; foliola angusla pin- l53 FENTANDRU DIGYNIA. 

natifula , dentata , acuta. Floresalbij umbellae radii 
8-12. Fructus lsevis, maturus nigricans. Odor ingraius. 
Hab. in pratis, passitn. Fl. Majo, et Jfunio. Pastinaca. (Umbelliferae). 

Fructus ellipticus compresso-planus. Petala jn* 
voluta integra, 

l. Pastinaca sativa. Linn. 

P. foliis simpliciter pinnatis. Linn. sp. 3~6.. Wild. 
sp. j. p. i466. Pers. syn. i. p. 322. Dict. Enc. 
4. p. 6yo. n.° 2. Lam. IIL. t. 106. De C. fl. fr. 
3525. Zannich. p. 2o5. 

Cauiis 1-5 ■•p.edalis, cylimlricus, sulcatus, ramosus ; 
folia subhirsuta , foliola latiuscula lobata. Fiores lutei*, 
iovolucrum nulluin. 

II ab. ad sepes in insulis S. Erasmo 9 al Lido >< a 
Qampalto , etc. FI. Junio et Julia. Apium. (Umbelliferae). 

Fructus ovatus striatus. Involucrum i-phyllum^ 
Petala cequalia. 

i: Aeivm graveolens. Linn. 

A. foliis cuneiformibus. Linn. sp. 3jg.. TVild. sp. U 
p. i4]5. Pers. syn. /. p. 324.. Dict. Enc. 5. p. iS4. 
n.° 2. Dc C.fi fr. 3522. 

Cauiis circiter 2-pedalis, striatus, ramosusi folia PENTANDRIA DIGYNIA. 1 55 

pinnata; foliola lata, laevia , sublucida, iucisa , lobala, 
dentata. Umbellae axillares, sessiles ; flores albi. 

Hab- in palqdosis fossis , al CayaUino. Fl. Au- 
gusto. Pimpinella. (Umbelliferae). 

Fructus ovato-ohlongus. Petala infiexa. Stigma 
subglobosum* VmbelLulce subglobosoe primum 
nutantes. 

l. Pimpinella magna: Linni 

P. foliis uniformibus pinnatis, foliolis omnibus lo- 
batis, impari trilobo. Linn. Nant. 2/7. J/f/ild. sp. / f 
p. i4yi. Pers. syn. j. p. 3%3. Dict. Enc. 1. p. 445; 
n-° 3. 

Tragoselinum. Zannich. p. 26*2. t. 3oG. 

Radixfusiformis. Caulis 3-pedalis , striatus, ramosus: 
folia radicalia primaria petiolata ovata dentata trit 
loba , secunda ternata , ultima pinnata , foliolis 5-j \ 
caulina pinnata. Flores albi. 

3Hab. in pratis, a Campalto. Fl. «estate, j54 

PENTANDRIA TRIGYNIA. VlBURNUM. (CaprifoliacCse). 

CaZyje 5-partitus superus. Corolla 5-fida. Bacca 
aut drupa monosperma» 

1. VlBURNUM L.ANTANA. Linn. 

V. foliis cordatis, serratis, venosis , subtus tornen- 
tosis. Linn. sp. 334. Tfild. sp. i. p. i48g. Pers. syn. 
j.p. 3zy. Dict. Enc. 8.p. 211. n.° i3. De C. fl. fr. 
34o2. Zannich. p. 2y5. t. 3io. 

Frutex 6-io-pedalis; rami recti , juniores cinereo- 
farinosi; folia opposita , lata, petiolata. Flores um- 
bellati , albi. Baccae virides, dein rubrae, matura? 

uierae. 

Hab. in umbrosis et ad sepes, al Cavallino , a Cam- 
palto , etc. Fl. Majo et Junio. Sambucus. (Caprifoliacese.) 

Calyx 5 - partitus. Corolla 5 -fida* Bacca 3- 
sperma. 

i. Sambucus eeulus. Linii. 

S. cymis tripartitis , stipulisfoliaceis ovatis , caule 
herbaceo. Linn. sp. 385. TVild. sp. j. p. i4$4. Pers. 
syn. u p. 3*28. Dict. Enc. y. p. #82. n. Q 6. De C. 
fl.fr. 34o4. PENTANDRIA TRIGYNIA. l55 

Ebulus. Zannich.p. 8g. t. 286. 

Caulis 4-6 pedalis sulcatus, viridis ; folia impari- 
pinnata ; foliola 7-9 lanceolata serrata. Flores albi 
terminales, cyma ampla. Baccae nigrae. 

Hab. vulgo a Brondolo , Fusine , Malghzra, elc. 
Fl. Junio. 

2. Sambucus nigra. Linn. 

S. cymis 5-partitis , stipulis 2 utrinque setaceis , fo- 
liis pinnatis, foliolis ovatis serratis , caule arboreo. 
Linn. sp. 385. Wild. sp. i.p. j4g5. Pers. syn. j.p. 
028. Dict. Enc. 7. p. 4y 9 . n.° t. De C. fl. fr. 34o5. 

Sambucus. Zannich. p. 234. t. 260. 

Caulis arboreustortuosus; rami medullaalbarepleti; 
folia impari-pinnata, foliola 5-j ovato-lanceolata^acuta, 
serrata. Flores albi, cymae maguae. Baccae rubrae, de- 
mum nigrae. 

Hab. vulgo ad sepes, a Fusino , al Lido. Fl. 
Majo et Junio. Tamarix. (Tamarieineae). 

Calyx 3-partitus. Petala 3. Capsula t -locula- 
ris , 3-valvis. Semina comd instructa. 

1. Tamarix gallica. Linn. 

T. floribus pentandris , spicis lateralibus, foliis lan- 
ceolalis amplexicaulibus imbricatis. Linn. sp. 386. 
Wild. sp. i. p. i4r>8. Pers. syn. 4 . p. 028. Dict. Enc. 
7. p. 520. n.° 1. De C. fl. fr. 3633. Lam. Ul. t. 
iij3. fig. /. i56; EENTANDRIA TRIGYNIA? " 

Taraariscus. Zannich. p. 256. t. 186. 

Frutex 3-8 pedalis , ramosissirnus ; rami flexiles j 
folia minutissima , brevissima , acuta, ramos juniores 
vestienlia. Flores spicali , parvi , purpucel vel albi. 
Spicae inclinatae ; stamina corolla longiora. Capsula 
longitudine caljcis. 

Hab. in maritimis, a Malamocco } a Brondolo , a 
Ckioggia. Fl. Majp et Junio. ■ 5 7 

PENTANDRIA TETRAGYNIA. Parnassia. (Yiolacea;. De C. ined.) 

Calyx 5-partitus. Petala 5. Nectaria 5 cordata, 
ciliata apicibus globosis. Capsula 4-valvis > 
2-locularis. Receptaculum parietaria. Semina 
membrahaceo-marginala. 

1. Parnassia falustris. Linn. 

P. foliis radicalibus cordatis , nectariis mullisetis. 

Linn.sp. 3gi. Wild. sp. i.p. t5l6. Pers. syn. /. p. 
33*. Dict. Enc. i. p. 2 3. n.° /. Larn. III. t. 2/6", 
De C. fl. fr. Azgo. 

Parnassia. Zannich. p. 2o4. t. 5t. 

Caulis spithameus ereclus ; folia radicalia Ionge 
petiolata, glaberrima; caulina unica amplexicaulia. 
Flos solitariiis terminalis ; petala alba cum venis vi- 
ridibus. 

Hab. in locis humidis al Cavallino copiose. FJ. 
aestate. *.*.*.*.***.«.*•*•*#•*•*•*.*•*•*•*•*•«• <§.«*•*•*•*•*•*'*•*• *•*■*•*•*•*•*•*•*• *•*•*•*•* 

PENTANDRIA PENTAGYNIA. Statice. (Plumbagineae). 

Calyx 2-phyllus , integer , plicalas , scariosus, 
Petala 5, Semen unum superum, 

1. STATICE JLIMONIUM. Linn. 

S. scapo paniculato tereti, folils la?vibus undulatis, 
sub apice mucronatis. Linn. ap. fVild. sp. j. p. 
i5z3. Pers. syn. 1. p. 333. Dict. Enc. y. p. 36 >. n.° 
#. De. Cfl.fr. 23s/. 

Limonium. Zannich. p. i64. 

Folia omnia radicalia 3-4-pollicaria et ultra, co- 
riacea. Scapi ramosi i-2-pedales ; flores numerosi ex 
albo violacei, in spicis unilateralibus disposili sursum 
spectantibus. 

Vulgatissima in locis limosis salsis , vulgo Barene. 
Fl. Augusto et Junio. 

2. Statice globulari^folia. Desf. 

S. foliis acuminalis liorizontalibus, panicula laxa, 
racemis terminalibus secundis. Desf.fl. all. j. p. zyb. 
De C fl.fr. supp. p. 3yg. Pers. syn. i. p. 333. 

Slatice ramosissima. Poiret. voy. et Dict. Enc. y. 
p. 3-3. n.° s5. 

Limonium. N.° 2. Zannich. p. i65. t. 216. { excl. 
synon. ) 

Folia radicalia 5-nervia, margine membranacea . PENTANDRIA PENTAGYNIA. * 5g 

asucronata. Flores minuti ; spicae 2-unciales , nume- 
rosae paniculam ut in praecedenti efTormantes. 

Hab. in locissalsis, c\r cz Malghera , rara. Fl. «staie. 

3. STATICE OLF.EFOLIA. Scop. 

S. foliislanceolatis, subarislatis , margine albo; cau- 
libus dichotomis, flexuosis subnudis. Scop. Del. In- 
sub. i. n.° ,.t. io. De Cfl.fr. 2 3 2 6. Dict.Enc.y. 
p. 3yo. n.° iy . Pers. syn. i. p. 333. JVild. sp. i.p. 

4525. 

Limonium. N.° J. Zannich. p. j65. t. 3 3 2 (bona). 

Scapi flexuosi , fere e basi ramosi ; rami flexuosi , 
rigidi, nudi, acuti , superiores tanlum florigeri ; folia 
praecedenti minora et angusliora. FJores paulo lon- 
giores,arcuati, caerulei. 

Hab. in locis salsis , prarcipue a i Treporti ed al 
Cavallino. Fl. Julio et Augusto. 

4. Statice bellidifolia. Gouan. 

5. foliis oblongis , spathulalis , obtusis, floribus mi- 
nimis corymbosis. Gou.fl. monsp.p. 23/. De Cfl.fr 

3323. 

Liraonium. iV.° 4. Zannich. p. <66. t. 22. 

Folia scepius desunt in planla florifera , p»a?cedenli 
similia. Facile dignoscitur ramis scabiis sterilibus nu- 
merosissimis, ramosissimis, intricalis, non rigidis nt 
in praecedente ; floribus minoribus pallide ca^ruleis ; 
habitu etiam humiliore. 

Hab. in locis saJsis vulgo Barene , a i Treporti , a 
S. Elena. Fl. Aususto. l6t> PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

Linum. (Linese. De C. theor.) 

CalyX 5-phyllus. Petald 5. Capsula w-valvis j 
valvis unilocularibus monospermis. 

1. LlNUM USITATISSIMUM. LlTlTl. 

L. calyCibus capsulisque mucronalis, petalis cre- 
batis , foliis lanceolalis alterriis, caule solitario. Linn. 
sp. 3gy. Wild. sp. i . p. i533. Pers. syn. /. p. 334. 
Dict. Enc. 3. p. 4$8. n. Q i. De Cfl.fr. 4446. 

Caulis ereclus, gracilis, foliosus , apice rariiosus ; 
folia sparsa , lanceolato-linearia , acuta, glabra, glau- 
cescentia. Flores pedunculati , terminales, ccerulei j 
foliola calycina 3-nervia. 

Colitur in agris vulgo dicluni Lino. Fl. aestate. 

2. Linum tIscosum. Linn. 

L. Calycibus acuminatis, foliis lanceolatis pubescen- 
tibus 5-nerviis margine glancl ulosis. Linn. sp. 3g8. JVild. 
sp. i534. Pers. syn. i. p. 335. 

Linum hirsulum. plur. auct. 

Caulis ereclus pedalis et sesqulpedalis , villosus, 
simplex apice2-3-fu!us; folia alterna ovato-acuminata, 
plerumque 3-nervia, margine pilis glanduliferis ci- 
liata ; folia ramealia vel bracteae, parva subopposita. 
Flores in ramis altef ni , secundi , breviter pediceilati ; 
calvcis foliola acuminata, ciliato-glandulosa ; corolla 
magniludine et colore L.usitatissimi. Capsula mucro- 
nata lb-valvis. 

Hab. in pratis siccis , intorno la Piava , della parte 
di Treviso. Fl. Junio et Julio. PEXTANDRIA PENTAGYNIA. l6l 

3. LlNUM tenuifolium. Linu. 

L. calycibus acurainatis margine glandulosis , foliis 
sparsis linearibus retrorsuni scabris. Linn. sp. 3jg. 
TVild. sp. I. p. i536. Pers. syn. i. p. 335. De C. 
fl. fr. 445o. Dict. Enc. 3.p. 5oe. n.° 5. 

Liuura, iV. d 2. Zannich. p. 168* 

Caules pedales, duri, graciles , glabri; folia nu- 
tnerosa , sparsa, anguslissima , acula, rigidiuscula , 
margine aspera. Flores terminales , pedunculati, nia- 
jusculi carnei. 

Hab. in locis siccis, al Cavallino. Fl. acstate. 

4. Linum maritimum. Linn. 

L. calycibus ovatis acutis muticis, foliis lanceolatis, 
inferioribus oppositis. Linn. sp. 4oo. JVild. sp. 1. p. 
i53y. Pers. syn. i. p. 355. Dict. Enc. 3. p. 5o2. n.° 
i5. De Cfl.fr. 4443. 

Linum. N.° 1. Zannich. p. /68. 

Caulis pedalis et ultra , ratnosus; folia inferiora el- 
liptica opposita, alia sparsa lineari-lanceoiata. Flores 
solitarii, pedunculati^ lutei. 

Hab. in herbosis humidis raaritimis , a Fusina , al 
Cavallino, a Cortellazzo. Fl. Augusto et Septembri. 

5. Linum catharticum. Linn. 

L. foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule dicbo- 
tomo. Linn. sp. 4o2. JVild. sp. i. p. t54i. Dict. Enc. 
3.p. 5of. n. Q jo. Pers. syn. j. p. 336. De C. fl. fr. 
4452* 

Linum. N.° 3. Zannich. p. i6g. t. $58. 

Caulis 3-6-pollicaris , erecUis, gracillimus, glaber; 

11 l62 PENTANDRIA PENTAGYNIA. 

iolia omnia opposita inlernodiis breviora. Flores parVi* 
pedunculati , terminales, albi. 

Hab. in locis herbosis , pratis. Fl. Jivnio et Julio. i65 

*•*•♦•*>♦•».♦*>*•*•*•*<*'*'*.*•*•*■*•*■*<♦• ♦ ■*•♦•♦.♦.♦ ♦.♦.«.«.«.«>«.«.«.♦.«.«.♦.«.«•♦ 

HEXANDRIA MONOGYNIA. Leucojum. (Liliaceae). 

Corolla campaniformis , 6-partita , apicibus in± 
crassatis. Stigma simplex, 

i. Leucojum (estivum. Linn. 

L. spatha multiflora, styto clavato. Linn. sp. 4t4. 
IVild. sp. 2. p. 3o. Pers. syn. j. p. o4g. Dict. Enc. 
4. p. 463. n.° 2. Lam. III. t. 23o.f. 2. De Qxfi. fr. 
iS>85. 

Narcisso-leucojum. Zanhich. p. tgi . 

Folia radicalia , ensiformia, basi canaliculata , apicc 
obtusa. Scapus pedalis, compressus; flores 4-6 pedun- 
culati ; pedunculi inaequales , laxi, spalna longiores ; 
corolla laclea apice viridis j stigma viride in acurn 
desinens. 

Hab. in pratis humidis , a Campalto , Brondolo , 
Chioggia. Fl. Aprili et Majo. Narcissus. (Liliaceae). 

Petala 6 oequalia. Nectarium {corolloe limbus in* 
terior) infundibuliforme 1 -pliyllum* Stamina 
intra nectarium* 

1. Narcissus biflorus. Curt. 

N. spatha biflora, nectario brevissiino scarioso. 164 IIBXANDRIA MONOGYNIA. 

Curt. Bot. Mag. t. igy. JJ/ild. sp. a. p. 3g. Vict. 
Enc. 4. p. 4oo. n.° ij. Ve. CJl.fr. supp. p. 3s/. 
Pers. syn. 1. p. 35o. 

Folia ensiformia scapo paulo longiora. Scapus pe- 
dalis cornpressus , biflorus ; flores albi peclunculati ex 
albo flavescentes , nectario luteo brevissicuo crenalo. 

Hab. in locis humidis al Lido , ubi observavit Jo- 
sephus Ruchinger iu horto Bot. Yenet. hortulanus , 
et mecum benevole communicavit. Fl. Majo et Juuio, Ai/lium. (Liliacese). 

Corolla 6 - partita patens. Spatha multiflora, 
TJmbella congesta. Capsula supera. 

l. AlliuKi suaveolens. Jacq. 

A. scapo nudo teretiusculo, Foliis linearibns pla- 
niusculis cbtusis , umbella subrotunda , staminibus su- 
bulatis corolla duplo longioribus. Jacq. Coll. 2. p. 
3o5. Jc. Rai . 2. t. 364. Mild. sp, 2. p. 05. 

A. ambiguum. De C. fl.fr. ig55. 

A. marilimum venetnm, etc. Zannich. p. 6.t..ngi. 

fig- 2 > 

Buibus oblonc-uS. Folia radicalia , angusta basi va- 
ginanlia, vaginse 5-6-po!iicares. Scapus 1-2 pedalis , 
in parte snpei iori subangulatus , foliis longior ; um- 
bella subrotunda : . flores numerosi 100 et ultra,parvi; 
segmenta corollje interiora alba, exteriora dorso et 
apice roseaj suaiha brevis. Flores suaveolenles , sed 
odor fugax. HEXANDRIA MONOGYNIA. l65 

. Hab. in locis salsis etiam inundatis, cum Staticibus, 
Salicorniis. Fl. Septembri. 

2. Allium carinatum. Linn. 

A. ciule planifolio, umbella bulbifera pauciflora , 
staminibus subulalis , spatha acuta longissima. Linn. sp, 
4*6. Wild. sp. 2. p. -o. Pers. syn. /. p. 356. Dict, 
Enc. i. p. 66. r& i5. De G. fl.fr. < 9 54 r 

Caulis pedalis vel sesquipedaKs, cvlindricus , fo- 
liosus: folia caulina 2-3 plana, sed in planta fla- 
rente scepius dessicata et convoluta. Umbellae bulbi 
numerosi ; flores pauci, purpurei ; stamina corolU 
longiora, stjlo breviora ; spalha bicornis insequalis 
longissima. 

Hab. in arenosis al Lido, in loeis cuhis. Fl. aestate. 

3. Allium sphjErocepiialon. Linn. 

A. caule teretifolio umbellifero, foliis semiteretibus 4 
slaminibus tricuspidalis corolla longioribus. Linn. sp. 
426. TVild. sp. 2. p. yo. Pers. syn. /. p. 356. Dict, 
Enc. i. p. 66. n.° 16. De C. Jl.fr. i 9 ~5. 

Bulbus oblongus. Caulis cylindricus, erectus, in 
parte inferiori foliosus ; folia subfistulosa, longa , 
planta florente saepius arida. Flores in apice caulis 
capitulumspljoericum purpureum efFormantes; siamina 
alternatim tricuspidata. 

Hab. copiose in arenosis al Lido. Fl. Majo. 

4. Allium senescens. Linn. 

A. scapo nudo ancipiti, foliis linearibus sublus 
convexis, umbella subrotunda , stamimbus subulatis. 
Linn. sp. 43o. TVild. sp. 2.p, j5. De CJl.fr. i 9 58. @. 
Dict. Enc. /. p. 68. n* s5. l66 HEXANDRIA MOXOGYNIA. 

Allium pratense radice iridis , etc. Zannicli. p. 7, 
t. i : 3. 

Alliam angulosum. plur. auctor. 

Badix senescens lignosa borizontalis, fibras nume- 
rosas emittens. Folia radicalia longa, angusta, erecta. 
Scapus pedalis et sesquipedalis anceps ; flores purpurei, 
vel albi ; umbeila bemispbaerica ; slamiaa simplicia 2 
corolla paulo longiura. 

Hab. in pralis bumidis, alla Piava , a Campalto x 
a Btondolo. Fl. Julio et Augusto. 

5. Alliu.u triquetroi. Linn. 

A. scapo nudo, fobisque triquetris, stamiuibus sim- 
plicibos. Linn. sp. 43/. IVild. sp. 2. p. 80. Pers. 
spu. 1 . p. 35 y. Dict. Enc. 1. p. 63. n.° 3o. De C.fL 
/>■ *&9- 

Bu!bi subrotundi^ albi, proliferi. Scapus circiter pe* 
dalis, erectus, plenus , triqueter ; folia latiuscula tri- 
q uetra , latere interiore caualiculala, cauli fere aequa- 
lia. Spalba 2-valvis caduca , pedunculis brevior \ pe- 
tala alba ovato-oblonga , allerna minora, basi luteo- 
viii !ia J stamina corolla breviora. 

Hab. in borto Cappucinorum Clodii. (Bottari.) Fl. 
Aprili. 

Ornithogalum. (Lillaccse). 

Corolla 6-petala , erecta , persistens , supra me- 
dium patens. Filamenta basi dilatata aul su~ 
bulala. Capsula subrotunda 3 angulata o-for 
cularis. Semina subrotunda nuda. 

1. Ornithogalum umeellatum, Linn. HEXANDRIA MONOGYNIA. 167 

O. floribus corymbosis, pedunculis scapo altioribus , 
filamentis basi dilatatis. Linn. sp. 44i. WUd. sp. 2. 
p. n6. Pers. syn, 4. p. 364. Dict. Enc. 4.p. 5j6. 
n.° 16. De C. fl. fr. j 9 48. 

Ornithogalum. Zannich. p. 201. 

Folia radicalia angustiora , laxa , canaliculala, 
striata. Scapus erectus semipedalis ; pedunculi post 
efRorescentiaradeclinati, infimi longiores ; petala alba 
medio viridia. Flores boram unara ante meridiem 
explicantur j bulbi edules. 

Hab. in liortis et cullis. Fl. Aprili et Majo; Phalangium. (Liliaccse). 

Corolla 6-petala paiens. Filamenta glabra* Cap-> 
sula ovala. Semina angulata. 

1. Phalangium ramosum. Linn. 

P. foliis planis, scapo ranipso, coroTlis planis , pis- 
tillo recto. Dict. Enc. 5. p. 236. n.° 28. De C.fl.fr. 
j 9 3o. Pers. syn. 1. p. 368. 

Anthericum ramosum. Linn. sp. 445. WUd. sp. 2. 
p. i3S: 

Phalangium. Zannich. p. 2og. 

Scapus bipedalis , inrerne nudus, apice ramosus; 
folia radicalia graminea. Flores albi. 

Hab. in pralis al Cauallino. Fl. Junio et Julio. *68 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Asparagus. (Asparagese.) 

Corolla 6 - partita erecta, Petala 3 interiora 
apice reflexa, Bacca 3-locularis polysperma* 

1. Asparagus officinalis. Linn. 

A. caule herbaceo erecto paniculato, foliis setaceis, 
Uorihus dioicis, pedunculis in medio arliculalis. Linn. 
$p. 448. «. JYild. sp. %. p. i5o. Dict. Enc. j. p. 
2gt. n. a f. Pers. syn. 1. p.Zjo. De Cfl.fr. i853 % 

/3. maritimus. Asparagus. JV.° /. Zannich. p. 24. 

Caulis ramosissimus erectus^ tripedalis glaber ; folia 
faseiculata. Fiores pedunculali lateraliter oppositi ad 
insertionem ramorum, herbacei , parvi. Bacca? rubrae. 

Colitur in hortis ; /3. al Lido frequens differt tan-* 
tum foliis paulo crassioribus. Fl. Majo et Juuio. 

2. AsPARAGUS AMARUS. De C. 

A. caule herbaceo lereti erecto subscabro, foliis se^ 
taceis fasciculatis, stipulisspinescentibus patulis subun- 
cinatis, floribus aborlu diclinis , pedunculis medio ar- 
ticulatis. De C. Cat. hort. monsp.p. 8i. et jl. fr. supp. 
p. 3oy. 

Asparagus scaber. Brign. fasc. pl. rar. forojul. 

p, 22 ? 

A praecedenti differt stipulis spinescentibus , caule 
scabro, foliis numerosioribus , crassioribus , rigidiorw 
bus quara in var. /3. praecedenti j baccis duplo majorU 
bus ; sapore amaro. 

Hab, iu mariiimis, al Cavalliw, ad fauces Anassi, 
Jl. aeslate, HEXANDRIA MONOGYNIA. 1 69 

3. AsPARAGUS ACUTIFOLIUS. Luin. 

A. caule inermi angulato fruticoso, foliis acifor- 
inibus rigidulis perennantibus mucronatis aequalibus. 
Linn. sp. 44o. Wild. sp. 2. p. j53. Pers. syn. i.p. 
3yi. Dict. Enc. i.p. a 9 3. n* u. De C. fl. fr. i855* 

Asparagus. iV.° 2. Zannich. p. a4. 

Caulis ramosissimus, tortuosus , dilFusus, albidus, 
striatus ; folia rigida fasciculata, pungentia. Flores 
solitarii parvi lulescenlesj pedunculi longitudine fo- 
ljorum. Bacca3 nigra?. 

Hab. ad sepes et in umbrosis al Cavallino et alibi. 
Fl. Julio. Convallaria. (Asparageoe). 

Corolla 6 -Jida. Bacca maculosa 3 - locularia 
supera. 

1. CoNVALLARIA POLYGONATUM. Lintl. 

C. foliis alternis omplexicaulibus, caule ancipiti , 
pedunculis axiilaribus subunifloris. Linn. sp. 45i. 
TVild. sp. 2. p. j6j. Pers. syn. i . p. 3;3. Dict. Enc. 
4. p. 342. n.° 5. De C. fl. fr. j85 9 . 

Polygonatum. Zannich. p. 2j5. 

Radix transversa crassitie digiti fibras emittens. Cau- 
lis 2-pedalis siroplex, angulosus, in media parte in- 
feriore nudus, in superiore arcuatus, foliosus, folia 
alterna , disticba, ovata , nervosa, glabra, sursum 
spectantia. Flores axillares penduli , albi; pedunculi 
eaepius uniflori, inferiores quandoque 2-3 flori. 

£accae maturae nigro-caeruleae. 170 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Hab. in umbrosis a Campalto , al Qavallino, FL 
Majo et Junio. Hyacinthus. (Liliaceae.) 

Corolla campanulala subsexfida, Pori 3 mel~ 
liferi, 

1. Hyacinthus comosus. Linn. 

H. corollis angulato-cylindricis , aummis sterilibu* 
longius pedicellatis. Linn. sp. 455. J^Fild.sp.z. p. 16&. 
Pers. syn. i. p. 3y5. Dict. Enc. 3. p. j84. n.° g. 

Muscari comosum. Mill. De Cfl.fr. i§s8. 

Muscari. iV.° 4. Zannich. p. i8y. fig. 100. 

Folia longa canaliculala ^humifusa , radicalia. Sca- 
pus pedalis ; racemus longissimus ; flores copiosissimi 
subpurpurei; corollae globoso-angulatae in summilate 
steriles longius pedicerlalae salurae caeruleae. 

Hab. in arvis , herbosis , frequens. Fl. Aprili et 
Majo. 

2. Hyacinthus racemosus. Linn. 

H. corollis ovatis uniformibus conferlis, summis 
sessilibus, foliis laxis dependentibus linearibus. Linn. 
sp. 455. PFild. sp. 2. p. iyo. Pers. syn. i. p. 3y5. 

Hyacinthus juncifolius. Dict. Enc. 3. p. j85. n.° i3~. 

Muscari racemosum. Mill. De C. fl.fr. 1916. 

Muscari. N.° 2. Zannich. p. 188. fig. g3. 

Folia juncea, laxa, angusta, striata, canaliculata, 
Racemus brevis , ovatus, odorus; flores congesti , HEXANDRIA MONOGYNIA. 1 r / l 

inibricati , caerulaei , pedicellati ; corollarum limbi al- 
bescentes. 

Hab. in locis cultis. FI. Aprili, Hoierocaklis. (Hemerocallidese, Brown) 

Corolla campanulata , tubo cylindrico. Stamina 
declinata. Stigma parvulum , simplex 3 vil- 
losulum, 

1. Hemerocallis fulva. Linn. 

H. foliis lineari-lanceolatis, carinatis, petalis tribus 
interioribus obtusis undulatis, nervisque petalorum 
exteriorum rarnosis^ Linn. sp. 462. Wild. sp. 2. p. 
Pers. syn. i. p. 382. Dict. Enc. 3. p. Q$. n.° 2. De 
CJl.fr. iqi 9 . 

Planta altitudine bumana. Folia radicalia, longa , 
angusta. Scapus ramosus \ flores fulvi maguitudine 
Lilii candidl. 

Hab. in fossis circa Cherignago. Fl. Junio, Acorus. (Junceae). 

Spadix cylindricus tectus flosculis. Corolla 6- 
petala nuda. Stytus o. Capsula 3-locularis» 

l. Acorus calamus. Linn. 

A. scapi mucrone longissimo foliaceo. Linn. sp. 46i 4 
JYild. sp. 2. p. igg. Of. Pers. syn. /. p. 382. DicU IJ 2 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Enc. i. p. 33. n.° i. a. Lam. III. t. 25*. De C. ft. 
fr. 1820. Gaud. agr. helv. 2. p. 2o4. 

Radix repens horizontalis, grate aromatica. Scapus 
simplex erectus, anceps 1-2-pedalis , crassus, ultra 
mediurn lateraliter fissus et sic excavatus ut amenlo 
juniori pro spalha inserviat, supra amentum omnino 
foliaceus ; folia longissima , ensiformia 3-pedalia, 4- 
5 lineas lata , basi lateraliter vaginanlia, crassa, gla- 
berrima. Amentum unicura subarcuatum , nudum , 
flavum , hiunciale; ilores densissime tessellalo-congesti, 
virides vel luteali ; stamina corolla paulo, longioraj 
antherae luteae. 

Hab. in fossis circa Mestre. Fl. Junio. Jcjncus. (Junceae). 

Calyx 6-phyllus glumaceus persistens. Corollq 

0. Capsula 3-valvis x 3-locularis \ x poly&perma. 
(Tolia terelia glabra). 

1. Juncus maritimus. Lam. 

J. culmo nudo mucronato pungente , panicula in-; 
volucrata laterali , capsula longitudine calycis. Lami 
Dict. Enc. 3. p. z53. n°. 2. Moris. hist. sect. 8. t. 
*o. fig. i4. De C. jl.fr. /S3o. Pers. syn. i.p. 383. 

Juncus acutus. a.. Linn. sp. 463. JVild. sp. 2. p. 
%o4. 

Juncus. N.° /. Zannich. p. j5q. 

Culmi pedales et sesquipedales, cylindrici, duri , 
nudi, acuminati, apice pungenles , panicula longiores; 
folia radicalia, basi vaginantia culmi similia. Pani- HEXANDRtA MONOGYNIA. 1^5 

cula ramosa, vero teraiinalis, sed ob bracleam rec- 
tam culmum siniulantem lateralis apparet. Capsulae 
acuta?. 

Hab. iu paludosis maritimis , frequens. Fl. aeslate* 

2. Juncus acutus. Lam. 

J. culmo nudo apice bivalvi, panicula terminali 
Subumbellata , capsula calyce duplo longiore. Lam. 
Dict. Enc. 3. p. 2,53. n.° i. Moris. hist. sect. 8. I. 10. 
fig. 5. De. C.ft. fr. <83i. Pers. syn. i. p. 383. Linn. 
sp. 463. /3. TVild. sp. s. p. 2o4. &. 

Juncus. N. Q 2. Zannich. p. j5o. 

Differt a praecedente ; panicula coarctata , minus 
ramosa ; bracteis duabus sub panicula, floribus paulo 
longioribus , capsulis majoribus. 

Hab. et floret cum praecedente,sed minus frequens. 

3. Juncus effusus. Linn. 

J. culmo nudomolli stricto, panicula laterali effusa, 
llorihus oblongis. Linn. sp. i833. PVild. sp. 2. p. 
ao5. Pers. syn. j. p. 3S3. Dict. EnC. 3. p. 254. n.° 
4. De C. Jl.fr. i833. 

A binis pra?cedentibus differt : nam culrai molles, 
medulla spongiosa, quae facile sub digitis comprimitur, 
ad corymbi basim anguste coarctati, recli sed ncn 
rigidi nec pungentes; flores minores , pallidiores; pa- 
niculamagis sparsa ; calycis foliola marginibus albidis, 
nervo viridi prominulo ; capsulae ovalae, obtusae, lon- 
giludine calycis. 

Hab. secusfossas circa Mestre, Cherignago , Miran. 
Fl. Junio. j;-t HKXANDRIA MONGGYNIA. 

4. Jungus akticulatus. Linn. 

J. culmo ascendente, foliis nodoso-articulatis, com- 
presso-teretiusculis, panicula composila , calycibus 
obtusiusculis. Linn. sp. 465. f^ild. sp. 2. p. 211. Dict. 
Enc. 5. p. 25 y. n.° /7. a. De C. fl.fr. iS48. 

Juncusobtusiflorus. Ehrh. Gram.j6. Hojfm. Germ. 
p. j66. 

Juncus aquaticus. Roth. Germ. p. 4o3. Pers. syn, 
4. p. 384. 

juncus. JV.° 4. Zannich. p. /5/. 

Caulis 6-10-pollicaris , foliosus j folia praesertim ex- 
siccata et tactu uodoso-articulata. Flores termiuales 
laxe paniculati. Capsulae oblusae. 

Hab. in locis humidis et paludibus. Fl. Julio et 
Augusto. 

5. Juncus kulbosus. Linn. 

J. culmo compresso indiviso , foliis linearibus cana- 
liculatis, corymbo lerminali, ealycinis foliolis obtusis, 
capsula subrotunda obtusa brevioribus. Linn. sp. 466. 
TVild. sp. 2. p. 2/3. Pers. syri. 1. p. 385. Dict. Lnc. 
3.p. 258. n.° j 9 .De Cfl.fr. i84z. Moris. hist. sect. 
S.t. g.fig. //. 

Juncus. N. 9 3. Zannich. p. i5j. 

Radix horizontalis repens, nequaquam bulbosa. 
Culmi semi-pedalcs et ultra , erecti , subcompressi. 
Coryrnbus multiflorus, supradecompositus, ereclus ; 
flores parvi , juniores virides, adulti spadicei. Capsulse 
nitidae spadiceae, calvce paulo longiores. 

Hab. in locis humidis, ctiam salsis ; abiindat ad 
viam Lido quae ad Malamocco ducit. Fl. Julio et 
Augusto. HEXANDRIA MONOGYNIA* j;5 

6. Juncus bufonius. Linn. 

J.culmodichotomo, foliis angulatis, floribns solitariis 
SessilibuSi Linn. sp. 466. ffild. sp. 2. p. 2i4. Pers. 
syn. j. p. 385. De C. Jl. fr. <844. Dict. Enc. 3. p> 
258. ny 20. 

Culrni 2-6 iinciales, caespitosi , inferne simplices , 
parte florifera repetito-dichotomi et paniculati. Flores 
pallide virides, remotiusculi , solilarii, lalerales et 
ad dichotomias sessiles. Capsulae calyce breviores 
oblougae , obtusae. 

Hab. in locis humidis, ad vias et fossas , al Lid* 
el alibi. FI. per totam acstatem. Luzula. (Juncea?.) 

Palyx 5-phyllus glumaceus , persistens. Corolla- 

0. Capsula 5-valvis 3 i-locularis , 3-sperma» 
(Folia plana.) 

1. Luzula campestris. T>e C. 

L. foliis pilosis, spicis subumbellatis pedunculatis, 
sessilibusque, capsulis oblusis caljce brevioribus. De 
C fl.fr.182y. Gaud. agr. helv. 2. p. 246. 

Juncus campestris. Linn. sp. 468. TVild. sp. 2. p. 
2JO. Pers. syn. /. p. 386. Dict. Enc. 3. p. 262. n.° 3o. 

Ptadix transversa. Culmi erecti 6-12 uuciales , fo~ 
liosi ; folia 1 lineam lata , plana , apice callosa , ra- 
dicalia numerosa , omuia pilis longis albis hirsuta. 
Spicae 3-6 ovatae ina?qualiter pedunculatae , intermedia 
in centro corymbi sessilis ; flores atro-fusci j bractea? 1^6 IIEXANDRlA MONOGYNIA* 

scariosa? albidae. Capsulse obtusae, trigonae, foliolis 
caljcinis paulo breviores. 

Hab. in pratis al Lido. Fl. Aprili et Majo. Berberis. (Berberideae.) 

Calyx fcphyllus* Petala6; ad ungues glaticlulce 2* 
Stylus o, Stigma umbilicatum, Bacca utiilo^ 
cularis 2-4-sperma* 

1. BeBBERIS VtLGARlS. Lihh* 

B. racemis simplicibus pendulis,foliis subovatis, cU 
liato-dentatis. Linn. sp. 4ju tVild. sp. 2. p. 227* 
Pers. syn. i. p. 38y. Dict. Ehc. 8. p. lyS. n.° /* 
Lam> III t. i53. fig. 1. Ve C. Jl. fr. Ao8z. 

Berberis. Zannich. p. 35. t. /#. 

Frutex 4-5-pedalis; rami fragiles , flavescentes, 
diffusi ; spinis ternis subulatis ; folia fasciculata, Flores 
flavi ; slamina irritabilia. Bacca? rubra?. 

Hab. al Cavallino ad sepes. Fl. Majo et Junio. HEXANDRIA MONOGYNIA. ljf 

Rumex. (Polygonese.) 

'Calyx 3-phyllus. Petala 3 connwentia. Semen /. 
triquetrum. 

1. RuMEX PATIENTIA. Linn. 

R. valvulis integerrimis , unica granifera , foliis 
cvalo-lanceolatis. Linn. sp. 4-6. JVUd. sp. 2. p. 
z4g. Pers. syn. j. p. 3g4. De C. fl.fr. 1219. 

Caulis 3-4-pedalis , erectus ; folia magna petiolata 
ovato-lanceolata. Fiores spicato-racemosi. 

Colitur in hortis pro usu alimentario. 

2. RuMEX NEMOLAPATHUM. Llnn. 

R. valvulis linearibus obtusis integerrimis , omni- 
bus graniferis , verticillis glomeratis, foliis inferioribus 
cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis undula- 
lis. Linn. supp. 2J2. TVild. sp. 2. p. 252. Pers. 
syn. /. p. 3g4. De C. fl. fr. 2223. 

Rumex conglomeratus. Roih. germ. /• p. 160. Dict. 
Enc. 5. p. 5g. n.° 3. 

Caulis 1-2-pedalis ramosissimus et rami divaricati , 
vel simplex. Flores dense glomerati in verticillis axil- 
laribus, parvi. Semen brunneum. 

Hab. in locis humidis. Fl. per totam aestalem» 
3. Rumex acutus. Linii. 

R. floribus hermaphroditis, valvulis dentatis grani- 
feris, foliis dentatis, oblongis, acuminatis. Linn. sp. 
4?8. TVild. sp. 2. p. 253. Pers.syn. /. p. 3()5. Dici. 
JSnc. 5. p. 60. n. Q g. De C. fl. fr. 2226. 

12 17 8 HEXANDRIA MONOGYNIA. 

Lapathum. Zannich. p. i5g. 

Caulis 3-5-pedaIis; folia petiolata lanceolata, acula, 
J>asi non cordata. Flores verticillato-glomerati in ra- 
mulis superioribus, virides. 

Hab. ubicjue in bumidis, hortis. Fl. Majo et Julio. 
4. Rumex acetosa. Linn. 

R. floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis. Linn. 
sp. 48/. Jf ild. sp. 2.p. 260. Pers. syn. i. p. 3y6. Dict. 
Enc. 5. p. 66. n.° 2 5. De C. Jl. fr. 2s3i. 

Acetosa. Zannich. p. 4. 

Caulis ereclus 3-pedaIis oligophyllus ; folia inferiora 
longe petiolata , superiora amplexicaulia , omnia basi 
sagittata auriculis non divergentibus, Flores panicu- 
lali scepe rubri , semper dioici , fa?mina?i valvulis in= 
tegris compressis. 

Hab. in pratis. Fl. Junio. Triglociiin. (Alismacece). 

Calyx 6-phyltus , foliolis 3 superioribus cum in~ 
ferioribus alternantibus. Corolla o. Stylus o. 
Capsula basi dehiscens* 

1. Trigloceiin maritimum. Linn. 

T. capsulis sexlocularibus , sulcatis, ovalis. Linn. 
sp. 482. Pers. syn. 1. p. 3f)6. Dict. Enc. 8. p. 86. n.° 
3. Lam. III. t. 2-0. f. 2. De CJl.fr. i8g3. 

Juncago. Zannich. p. j4g. t. 2y3. Jlg. 2. 

Scapi pedales sesquipedalesve , slricti , subfistulosi , 
cvlindrici , glabri j folia radicalia ; graminea , longis- HEXANDRIA MONOGYNIA. 179 

siraa , linearia, basi vaginantia et scariosa bulbura 
efForinanlia. Flores spicali, primo sessiles, demum 
pedunculati; pedunculus capsula longior; calvx vi- 
ridi-ilavescens. Capsulae ovatae , breves, glabrae, sul- 
catce, saepius 6-loculares, stvlispersistentibus coronatse» 

Hab. circa Brondolo in aquosis. Fl. Aprili. 

2. Triglochin palustre. Linn. 

T. capsulis 3-locularibus, laevibus, linearibus , basi 
attenuatis. Linn. sp. 482. Wild. sp. 2. p. s64. Pers. 
syn. 1. p. 3o6. Dict. Enc. 8. p. 85. n.° 1. Lam. IIU 
t. 2jo. fig. i.De C. Jl.fr. 1892. 

Similis praecedenti , sed paulo rainor , basis non bul- 
bosa , et capsulae elongatse 3-loculares, nec subglo- 
bosae 5-6-loculares. 

Hab. in inundatis, cdle porte del Ccivallino. Fl, 
Augusto et Septembri. Colchicum. (Colchicaceae. De C.) 

Spalha. Corolla 6-partita , tubo radicato. An- 

theroe incumbentes. Capsulce 3 connexoe , in- 

flatce. 

1. Colchicum AUTUMNALE. Linn. 

C. foliis planis lanceolatis , ereclis , petalis ovatis. 
Linn. sp. 485. TVild. sp. 2. p. 3J8. Pers. syn. /. p. 
3g8. Dict. Enc. 2.p. 64. n.° /, Lam. III. t. 26;. De 
C.Jl.fr. i8 9 y.a. 

Colcbicum. Zannich. p. ~o. 

Corolla magna pallide purpurea, tubo longissimo, 
e radice bulbosa inuascens \ autumno sine foliis vi- 
detur quae vere cum fructu quem involvunt apparent. 

Hab. inpratis, al&alamocco, Brondolo.YX, autumno. j8o HEXANDRIA POLYGYINIA. Alisma. (Alismacese). 

Calyx 3-phyllus. Petala 3. Capsuloe plures mo*> 
nospermcc. 

i. Alisma tlantago. Linnl 

A. foliis ovatis , acutis , fructibus obtuse trigonis. 
'Linn. sp. 486. TVHd. sp. 2. p. ij6. Pers. syn. «. p. 
4fio. De C. jl. fr. i885. Lam. lll. t. 2; 2. Dict. Enc. 
2.p. 5og. n.° 1. 

Caulis nuilus, erectus, i-3-pedalis, paniculatus; 
folia radicalia longe peliolata , ovato-oblonga , ner- 
Yosa, basin apud nos semper cordata. Floresalborosei. 

Hab. in aquosis, fossis, vulgo. Fl. per totain aeslateni. «VVVVWWWWrV* ,8i OCTANDRIA MONOGYNIA. OEnothera. (Onagrariae). 

Calyx tubulosus 4-fidus, Laciniis dejlexis de- 
ciduis. Petala 4 calyci inserta. Stigrna 4-fidum. 
Capsula 4-locularis , 4-valvis , infera. Semina, 
nuda , receptaculo centraii 4-gono affixa. 

l. GEnothera biennis. Linn. 

CE. foliis ovato -lanceolatis planis , caule muricato 
Vdloso , capsulis conicis dcorsuui subturgidis. Linn. sp. 
4^2. TVild.sp. 2. p. 3o6. Pers. syn. i.p. Aoy. Dict, 
Enc. 4. p. 5j6. n.° i. Lam. III. t. tyg. De C. fl. fr> 
3664. 

Onagra. Zannich. N.° i. 2. p. ig4-ig5. 

Caulis i-3-pedalis, foliosus, parura ramosus; folia 
denliculata nervo albo. Flores magni sulfurei, pe- 
dunculali, axillares in spicam terminalem. 

Planta e "Virginia anno i6i4 in Europam translata-, 
ubi nunc sponte crescit; copiosissima in insulis Lido , 
S. Era^mo. Floret per totam aestateni, EriLOEiUM. (Onagrarise). 

Calyx 4- -fidus tubulosus. Petala 4-. Capsula 
oblonga infera. Semina cojnosa, 

l, Epilorium: rosmarimfolium. Hcenk. 1§2 OCTANDRIA MONOGYNIA. 

E. foliis sparsis angusle linearibus aveniis, obsolete 
denliculaiis, peduuculis uuibracleatis , petalis sequali- 
libus intcgerritnis. Jacq. Coll. 2. p. 5o. De C. Jl. fr. 

3666. ct. 

Epilobiura angustifoliurn. y. Linn. sp. 4g4< 
Dict. Enc. 2. p. 3ye. n.° 2. Pers. syn. /. p. 4.09- 

Epilobiutn angustissimum. Ait. Kew. 2.p. 5. JVild. 
ep. 2. p* 3j3. 

Cuules erecti , raraosi , 1 - 2 - pedales , glabri ; folia 
sparsa angustissitna , integerrima vel raro denliculata. 
Floresmagni purpurei, pedunculi supra basira bractea 
lineari foliorura simili instrucli ; genitalia declinala. 

Hab. inler saxa in alveo Anassi. Fl. Junio et Julio. 

2. Epilobium molle* Lam. 

E foliis oppositis alternisque subsessilibus , lanceo- 
lalis, denticulatis mollissimis, utrinque villoso-pubes- 
centibus, caule siuiplici villoso. Lam. Dict. Enc. 2, 
3;t. n.° 5. De C. fl fr. 3668. 

Epilobium pubescens. Roth. germ. i.p. 163. JVild. 
sp. 2. p. 3i5. Pers. syn. 1. p. 4to. 

Epilobium hirsutura. /?. Linn. sp. 4o4. Allion. Ped. 
xoty. 

Cbamasnerion. Zannich. p. 60. 

Caulis erectus, villosus, 5-pedaIis, cvlindrtcus ; 
folia non amplexicaulia , inferiora opposita, superiora 
alterna. Flores parvi purpui ei ; petala emarginata. 

Hab in locis buraidis, a Malamocco , alCavallino, 
Fl. Augusto. 

3. EriLOBiUM hirsutum. Linn. OCTANDRIA MONOGYNIA. l85 

E. foliis oppositis alternisque subampiexicaulibus ovato- 

lanceolatis serratis, inferioribus in vaginam connalis." 

Linn. sp. 4g4. a. TVild. sp. 2. p. 3*5. De C. fl. fr. 

Z669. Pers. syn. <.p. 4/o. 

Epilobium amplexicaule. Lam. Dict. Enc. 2. p. 
3;t.n°. 4. 

Epilobium grandiflorum. Jllion. Ped. 101$. 

Altitudo burnana; caulis villosus ramosissimus pa- 
niculatus; folia utrinque prsecipue in nervis villosa, 
basi connata. Flores purpurei magni ; pelala cordala. 

Hab. in locisbumidis et aquosis, al Cavallino , alle 
bocche della Piava. Ft. Angusto. 

4. Epilobium tetragonum. Linn. 

E. foliis lanceolalis denliculatis glabris , imis oppo- 
silis , caule tetagrono. Linn. sp. Ugb. TFild. sp. 2. p* 
3/7. Pers. $yn. j. p. 4w. De C. fl. fr. 36;o. Diet. 
Enc. 2. p. 3j2. n. Q 8. 

Caulisramosissimtrs, 2-pedalis, glaber , superne tan- 
tum pubescens, ex nervis lateralibus foliorum decur- 
renlibus tetragonus. Flores parvi purpurei ; petala 
emargiuata ; stigma capitatum. 

Hab. cum praecedente. Fl. a?state. AcER. (Acerineae). 
Calyx 3-fidus. Petala 5. Samaras 2 basi unilce 
saperoe, 1-spermce, alatce. (Fiores nomiulli mas- 
cuHj. 

1. Acer campestre. Linn. 
A. foliis 5-lobis obtusis glabris, racemis erectisr Jut OCTANDRIA MONOGYNIA. 

corlice suberoso rimoso. Linn. sp. jkgj. J^ild. sp. 4. 
p. q8$ Dict. Enc. 2. p. 3j8. n.° g. Pers. syn. i.p. 
4/7. Pe C.fl. fr. 458 y. 

Arbor,sed apud nos in sepibus frutex cortice ri- 
moso, ramosissimus-, folia opposita, petiolata, 3-5-loba, 
angulis obtusis. Flores parvi virides raceraosi suberecti, 
hermaphroditi. Fructus pubescens , alis divaricatis. 

Hab. ad sepes, vulgo. Fl. Majo. Ciilora. (Gentianeae) 

Calyx 8-phyllus. Corolla monopetala 8-fida* 
Capsula 1-locularis 2-valvis polysperma. 

l. Chlora perfoliata. Linn. 

C. foliis perfolialis. Linn. Mant. io. Wild. sp. si 
p. 34o. Pers. syn. i. p. 4/8. Dict. Enc. i.p. y3o. n.° i» 
De C. fl.fr. 2j5g. Lam. lll. t. 2$6.fig. 1. 

Centaurium. JV.° 3. Zannich. p. 56. 

Planta glabra glauca. Caulis erectus simplex , peda-. 
lis vel humilior, in siccis etiam pollicaris; folia li ian- 
gulari-ovata, connata , remota. Flores terminales soli- 
tarii lutei. 

Hab. in arenosis humidiusculis maritimis, al Lido 
frequens. Fl. Majo et Junio. OCTANDRIA MONOGYNIA. l85 

Erica. (Ericinese. De C). 

Calyx 4-phyllus persistens. Corolla 4-fida per- 
sistens. Filamenta receptaculo inserta. An- 
theroe bifidoe. Capsula membranacea 4- -8 lo- 
cularis. Dissepimentum e valvularum margine» 
Semina in singulis loculis plura. 

1. Erica. iierbacea. Linn. 

E. anlheris mulicis exscrlis, corollis oblongis , 
stylo exserto , foliis quaternis, floribus secundis. 
Linn. syst. 3of. Pers. syn. i. p. A28. Wild. sp. 2. p. 
4ji. De C. ft.fr. 280;. Dict. Enc. /. p. 482. n.° 70. 

Erica. N.° 2. Zannich. p. y4. 

$. Erica caruea. Linn. sp. 5o4. 
Erica. N.° 1. Zannich. loc. cit. 

Frulexhumilis, vix pedalis, procumbens, raroosus; 
folia brevia acuta , linearia, triquelra, quaterna. Flores 
autumno (Septembri) apparent virides globosi , loto 
hyeme persistunt clausi, vere (Aprili) explicati , amene 
josei el tunc fit var. /3. quam Zannichellius } Linnseus 
et alii pro specie cliversa babuerunt. 

Hab. copiose nella pianura del Cavallino. i86 OCTANDRIA TRIGYNIA, Polygonum. (Polygoneae). 

Calyx o. Corolla (perigonium) 5-partita calycina. 
Semen / angulatum tectum. Styli et stamina 
numero incerti. 

1. Floribus axillaribus, 

1. PoLYGONUM MARITIMUM. LillTl. 

P. floribus 8-andris 3-gynis, axillaribus, foliis ovato- 
lanceolatis, sempervirentibus , caule suffrutescenle. 
Linn. sp. 5ig. IVild. sp. 2. p. 44g. Pers. syn. /. p. 
A'5g. Dict. Enc. 6.p. i3>*. n.° 27. De C. fl. fr. 2I12. 

Polygonum. N.° 1. Zannich. p. 216. 

Planta parva,humifusa, glabra. Caules 3-6-unciales; 
folia coriacea ; stipuhc rnagna?, scariosa? , inlernodii 
fere longiludiue. Flores 2-5 ad axillas, albo-rosei. 

Hab. in arena maritima circa Malamocco , non fre- 
quens. Fl. Junio. 

2. PoLYGONUM AVICULARE. Linn. 

P. caule decurabente , herbaceo , floribus 8-andris , 
3-gynis, axillaribus, foliis lanceolatis, margine sca- 
hris, slipulis nervis remolis. Linn. sp. 5ig. JVikl. sp. 
5. p. 44j?. Pers. syn. t. p. b3g. Dict. Enc. 6. p. j35. 
72. 2S.De C. fl.fr. I2i3. 

Polygonum. iV r .° 2. ZannicJi. p. ij6. OCTANDRIA TRIGYNIA. 187 

Caules ramosissimi , clifFusi , prostrati, arliculati; 
folia priori angustiora ininoraque; stipulse apice 1a- 
cerae , internodiis multo breviores. Flores albi vel 
rosei. 

Vulgatissima ubique, secus vias et in urbe. Fl. per 
tolam aestatem. 

3. POLYGONUM BELLARDI. All. 

P. erectum , floribus axillaribus , 8-andris, 3-gynis, 
foliiselliptico-lanceolatis, vaginis cilialis. Allion. Ped. 
t. 90. fig. 2. Wild. sp. 2. p. 45o. Pers. syn. j. p. 43g. 
Dict. Enc. 6.p. i36. n. Q 02. De C. Jl.fr. sta*4. 

An varietas praecedentis? diifert caule erecto , firmo, 
striato, pedali sesquipedalive ; foliis rigidissuperioribus 
linearibus acutis. 

Hab. ad margines fossarum a S. Niccolo delLido. FL 
Junio. 

2. Floribus spicatis 3 spicis teretibus. 
(Persicariae). 

4. PoLYGONUM HYDROriPER. LilllU 

P. iloribus 6-audris, semidigynis, foliis lanceolalis y 
nndulatis; spicis uTiformibus nutanlibus, caule erecto, 
stipulis submulicis. Linn. sp. 5iy. II ' ild. sp. 2. p. 444. 
Pers. syn. 1. p. 44o. De C. fl. fr. 2206. Dicl. Enc; 
6.p. 128. n.° 11. 

Persicaria. N.° 2. Zannich. p. 2og. 

Gaulis 1-2-pedalis; folia acuta breviter petiolata , 
iuimaculala. Spicae graciles. Sapor acris. 

Hab. in humidis, ad fossas. Fl. Julio , Auguslo et 
Septembri. l88 OCTANDRIA TRICYNIA. 

5. POLYGONUM PERSICARIA. Lintl. 

P.iloribus 6-anclris , 2-gynis, spicisovato-oblongis, 
foliis lanceolatis, pedunculis laevibus, slipulis cilialis. 
Linn. sp. 5i8. a. Wild. sp. 2. p. 446. Pers. syn. i. 
p. 44o. Dict. Enc. 6. p. i7>o. n.° 16. De C. fl. fr. 
2208. 

Persicaria. N.° /. Zannich. p. 108. 

Caulis ramosus i-4-pedaIis; folia subtus leviter pu- 
bescentia , saepe inacula fusca notata. Spicae deusce, 
rubrae, longe pedunculalae. Sapor dulcis. 

Hab. frequens ad margines agrorum, locis humidiS". 
Fl. aestate. 

6. PoLYGONUM MINUS. Ait. 

P. iloribus 6-andris, sub l-gynis, foliis lineari-lanceo- 
latis planis, spicis erectiusculis, caule basi repente. 
Ait. Kew. Pers. syn. i.p. 44o. IVild. sp. 2. p. 445» 

Polygonura pusillum. De C. fl. fr. 220;. Dict. 
Enc. 6. p. iit). n.° i3. 

Polygonum strictum. All. Ped. t. 68. fig. 2. 

Planta intermedia inter duas praecedentes : a priore 
differt, sapore non acri et s<ipulis ciliatis : a P. per- 
sicaria , spicis tenuioribus, gracilibus , floribus remo- 
tis , nec dense imbricatis, saepius albis. 

Hab. al Cavattino lungo la Piava, Fl. Augusto et 
Septembri. 

5. Foliis cordatis. 

7. PoLYGQNUM FAGOPYRUM. Linn. 

P. folils cordnto-sagiltatis, caule erectiusculo iner- 
mi seminum angulis aecpalibus. Linn. sp. 52*. OCTANDRIA TRIGYNIA. 189 

JVild. sp. s.p. 455. Pers. syn. j. p. 44/. Dict. Enc. 
6. p. j4j. n.° 48. De Cfl.fr. 2216. 

Caules teneri, loevigali , mbri, parum ramosi ; folia 
plerumque petiolata, superiora sessilia. Flores corvni- 
bosi in apice caulis et ramulorum. Semen nigrescens 
triangulare. 

Planta ex Asia orta, nunc vulgo sata pro usu ali- 
mentario et non raro sponte nascens ad margines 
agrorum. Fl. Augusto et Septembri. 

8. Polygonum convolvulus. Linn. 

P. foliis cordato-hastatis, caule volubili angulato, 
floribus obtusatis. Linn. sp. 522. Pers. syn. 1. p. 4>4i. 
Wild. sp. 2. p. 455. Dict. Enc. 6. p. i4s. n* 5i. De 
C. fl. fr. 224 7. 

Fagopvrum. Zannich. p. gg. 

Caulis volubilis, scandens. Flores axillares ; corolla 
(perigonium) 5-phylla; foliola 2 minora caduca , 
3 cum fructu persistentia. Semcn angulosum non 
alatum. 

Hab. in arvis et ad sepes > vulgo. Fl. aistate* i 9 o 

*♦*+**+♦ t**.******************'******* ************************ 

ENNEANDRIA MONOGYNIA. Laurus (Laurinese). 

Calyx 4-6-partitus, Stamina 8-12, Filamenta 
interiora , quorum 3 alterna sterilia glanduli- 
fera, Drupa monosperma. 

l. Laurus nobilis. Linn. 

L. foliis lanceolatis coriaceis subundulalis venosis 
perennantibus , floribus sub 4-fidis, dioicis. Linn. sp, 
529. Wild. sp. 2. p. 4j#. Pers. syn, 1. p. 448. De C. 
fl.fr. 2202. Vict. Enc. 3. p. 43i. n.° 8. 

Arbor salis nola, vulgo dicta Alloro. 

In variis locis et horlis occurrit,sed non sponte. 

Fl. Junio. 19» ENNEANDBIA tfEXAGYNIA. Butomus. (Alismacese). 

Calyx o. Petala 6. Capsulas 6, polyspermoe. 

l. Butomus umbellatus. Linn. sp. 53i. TFild. sp. 
2. p. kgi. Pers. syn. 1. p. 45/. De C. Jl. fr. i8go. 
JDict. Enc. i.p. 5i5. Lam. III. t. 3z4* 

Butomus. Zannich. p. %83. 

Planta aquatica. Caulis erectus, nudus, cylindricus, 
laevis, 3-4-pedalis, apice umbella pulchra coronatus; 
folia radicalia graiuinea, longa , acuta , erecta. Flores 
pedunculati; pedunculi 2-5 unciales, numerosi ; co- 
rolla rosea. 

Hab. in aquosis, ad fossas, \ulgo a Mestre 3 Fu~ 
sina , lungo la Brenta. Fl. sestate. 192 

DECANDRIA MONOGYNIA. Tribuxus. (Rutaceae). 

Calyx 5-partitus. Petala 6 patentia. Stylus o» 
Capsuloe 5 gibbae , spinosce , polyspermce. 

l. Tbibulus terrestris. Linn. 

T. foliolis sexjugatis, subaequalibus, seminibus qua» 
dricornibus. Linn. sp. 554. Wild. sp. 2. p. 56y. Pers. 
syn. 1. p. 4£4. Dict. Enc. 8. p. 44. n» 5. Lam. lll. 
t. 3n6.fig. i. De C. fl.fr. 42$5. 

Tribulus. Zannich. p. 263. t. 222. 

Caules repentes , pedales et bipedales, rauiosi , vil*- 
losi/, folia opposita, abrupte pinnata, foliola io-i4, 
parva , ovato-oblonga , villosa , inlegra. Flores soli- 
tarii, axillares ; calyces catluci \ corollae luteae. Gap- 
sula? 5 , durae , bicornes^ puugentes, crucem uaaltba^ani 
reierenles. 

Ilab. in arenosis, secus vias et agros, al Liclo fre- 
queu§. Fl. aestate. lcp 

♦**************+***************•*************+********+****** 

DECANDRIA DIGYNIA. Saxifraga. (Saxifragese). 

Calyx 5-partitus. Corolla 5-petala. Capsula 2~ 
rostris i-locularis } polysperma. 

l. Saxifraga tridactylites. Linn. 

S. foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, 
caule erecto ramoso. Linn. sp. 5yS. PVild. sp. 2. p. 
654. Pers. syn. 1. p. 4$o. De C. Jl. fr. 35j6. Dict m 
Enc. 6. p. 64g. n. Q Ug. 

Saxifraga. Zannich. p. 235. t. 226. 

Planta hirsuta subviscosa , 2-4-uncialis; folia radi- 
calia rosulala. Flores parvi, albi, solitarii , peduncu- 
lati, terminales. . Variat foliis simplicibus in locis 
ubi humilior et caulibus rubris occurrit. 

- Hab. in sterilibus , arenosis, ad muros et supra rus- 
ticoruni tecta musco instructa. Fl. Aprili et Majo, Gypsophila. (Caryopliylleae). 

Calyx i-phyllus , campanulatus } angulatus. Pe~ 
tala 5 ovata, sessilia. Capsula globosa unilo^ 
cularis. 

1. GYPSOPHILA SAXIFRAG-A.' Linn. 

Q. foliis linearibus, calycibus angulatis ; squarni* 

i5 3g£ DECANDRIA DIGYNIA"? 

quatuor; corollis emarginalis. Linn. sp. 584. Wild* 

$p. 2./?. 666. Pers. syn. /. p, 4$q. De C. Jl. fr. 43o4. 

Dianlhus filiformis. JOict. Enc. 4. p. 4yo. n.° a3. 

Caryophylkun. Zannich. p. 53. t. yo. 

Caules duTusi , rauiosissimi , filifornies, subsemipe- 
dalesj folia opposila, angusto-linearia. Flores termi- 
Dales pallide incaruali; calyx squamis 4 aculis ad- 
pressis calvculatus. 

Hab. in arenosis et ad muros velustos > al Lido. FI. 
Julio et Augusto, Saponabia. (Caryopliyllese). 

\Calyx tubulosus , 1 -pJiyllus 3 nudus. Petala 5 
unguiculata. Capsula oblonga i-locularis. 

l. Saponaria officinalis. Linn. 

S. calycibus cvlinclricis, foliis ovalo-lanceoJatis. 
Linn. sp. 584. IVild. sp. 2. p.66y. t Pers. syn. j. p. 
4 9 2. Dict. Enc. 6.p.4$o. n.° i. Lanu UL t.3;6.Jig. 
4. Ve C. fl.fr. 43o5. 

Lychnis. N.° /. Zannich. p. /72. 

Gaulis ereclus, a-pedalis, cyKndricuS, glabrr, ar- 
ticulatus, parum ramosus; fofia opposila \ irinerviaj 
Fiorcs iei\uiuales corvmbosi, albi vei purpurascemes. 

Hab. id mnrgiues agrorum ; ad vias, passiin..Fl* 
Julio ct Augusto. i 9 5 

DECANDRIA TMGYNIA. Sllene. (Caryophyllene). 

'Cafyx tubulosus , ventricosus vel inflatus , 5~ 
dentatus. Petala 5 unguiculata , fauce squa- 
mulis coronata , vel nuda, Capsula o~-locu- 
laris , 6-valvis. 

1. SlLENE INFLATA. SmitTl. 

S. calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis f 
corollis subnuclis. De C. fl.fr. 4328. 

Cucubalus Bcben. Linn. sp. 5gj. IVild. sp. s. /7. 
684. Pers. syn. i. p. 4g5. Dict. Enc. s. p. 2j8. n.° *, 

Lycbnis. N.° 2. Zcinnich. p. /;3. 

Caulis erectus i-2-pedalis. articulatus, cylindricus> 
laevis; folia ovato-lanceolata , glabra , glauca. Flores? 
magni, albi, solitarii ad apices raniorurn; calvces in- 
flati ; petala bificla. 

Hab. inpascuis, herbosis, vulgo. Fl. Majo etJunio. 

2. SlLENE OTITES. SmitJl. 

S. floribus dioicis , petalis linearibus indivisis. D* 

Cfl.fr. 43'u. Pers. syn. i.p.4gj. 

Cucubalus olites. Linn. sp. 5g4- TVild. sp. 3. p 
688. Dict. Enc. a. p. ssr. n? j5. 
Lycbnis. N.° 4. Zctnnich. p. i~4. 
Caulis erectus simplex, cylindricus, apice glutino-; jg6 ©ECANDRIA TRIGYNIA. 

sus, pedalis , sesquipedalisve ; folia inferiora , nume*< 
rosa, spathulata, firma ; caulina parva, angusta , 
pauca. Flores parvi in apice caulis spicato-paniculali; 
in planta mascula flores majores quam in feminea^ 
pedicellis umbellatis glabris ; petala linearia integra, 
alba vel virescentia , undulala , nuda. Variat apelala. 
Hab. al Cavallino in arenosis. Fl. Majo et Junio. 

3. SlLENE GALLICA. Lintl. 

S. florihus subspicatis alternis secundis, petalis in- 
tlivisis, fructibus erectis. Linn. sp. 5g5. TVild. sp. 2. 
p. 6>3. Pers. syn. 4. p. 4$6. Ve C.fl. fr. 43o2. DicU 
Enc. 7. p. *5i. n.° 1. 

Lychnis. AV° 6". Zannich. p. i~5. 

Caulis ascendens, villosus, circiter pedalis ; folia 
oblouga,subspathulata, hirsuta. Flores parvi, breviter 
pedunculati, carnei *, calyx hirsutus striatus. 

Hab. in locis siccis et arenosis, al Lido. Fl. Majo 
et Junio. 

4. Silene conica. Linn. 

5. calvcibus fructus conicis, striis triginta , foliis 
tnollibus; petalis bifidis. Linn. sp. 5q8. trild. sp. 2. 
p. 698. Pers. syn. 1. p. 4 9 8. De C. fl. fr. 435$. 
Dict. Enc. 7. p. i63. n.° 33. 

Lychnis. N. ° 7. Zannich. p. ij5. 

Caulis semipedalis , simplex vel rarnosus, pubescens; 
folia lanceoialo-linearia , longa , acuta , cinereo-pu- 
bescentia. Flores terminales sohtat ii , petala rosea ; 
calyx profunde 5-dentatus, dentibus counivenlibus. 

Hab. iu arenosis , al Lido. Fl. Majo. DECANDRIA TRIGYNlA* iyj 

5. SilENE nutans. Linn. 

5. pefalis bifidis, floribus lateralibus- secundis cer* 
nuis, panicula nutante, foliis caespitosis lanceolatis* 
Linn. sp. 5$6. TVild. sp. 2. p. 6y4. Pers. syn. /. p» 
4y6. De C. fl.fr. 4343. Dict. Enc.y.p. i56. n.° /3, 

Caulis 2-pedalis pubescens, apice viscosus; folia ra* 
«licalia spathulata in petioluni attenuata; caulina re* 
jnota , lanceolato-linearia. Flores laxe paniculati^ pe~ 
duneuli oppositij petala profunde bifida alba. 

Hab^ al Cavallino. Fl. aestate, 

6. SlLENE SERICEA. All. 

S. floribus spicato-racemosis , petalis bifidis, cap- 
sulis pedicellalis , foliis ovato-acutis crassiusculis bir- 
suto-canescentibus, caule ascendenle. All. Ped. n* 
*5j3. t. -g. flg. /. Pers. syn. 4. p. 5oo.Da C. fl. f\ 
4358. Dict. Enc. -. p. /55. n.° 10. 

SUene canescens. Tenore. fl. Nap. V. j. p. 206^ 
t. 3 9 . 

Radix annua , flava. Caules basi decumbentes pa- 
rum ramosi, sscpius simpliees , semipedales pedalesve» 
Flores pauci subsecundi.; petala amame rosea; catyx 
lo-striatus. Tola planta hirsuto-sericea. 

Hab. copiose in arenosis maritimis al Lido. FI. Maja 
et Junio. Stellaria. (Caryophylleae); 

[Calyx 5-phyllus patens* Petala S bipartita, Cajp^ 
sula 1-locularis polysperma*. 

[lo Stellaria holoseea» Linn* v 3t£$ DECANDRIA TRIGYNIA. 

, S. foliis lanceolatis serrulalis, petalis bifidis. Linn. sp. 
6o3. IVild. sp. 2./?. yu.Pers* syn. j.p. 5oi. JJict. Enc. 
j. p. 385. n.° w. Lam. III. t. 3j8. De CJl.fr. 4*3ji 

Alsine, N.° 5. Zannich. p. io. 

Caulis erectus, gracilis, glaber , sesquipedalis, su- 
pernedicholomo-pamculatus; folia angusta, elongata, 
acutissima, basi latiora , margine et nervo dorsali as- 
pera. Florea albi, terminales, solitarii; calycis foliola 
anargine membranacea ; netala dknidio breviora. 

Hab. in pral.s, umbrosis. Fl. Aprtii et Majo. 

2. Stellama nemohum. lAnn. 

S. foliis cordalis petiolatis, panicula pedunculis ra- 
mosis. Linn. sp. 6o3. JVild. sp. 2. p. 7/0. Pers. syn. 
j. p. 5oo. Dict. Enc. 3. p. 583. n c . 1. De C fl. fr* 

*«35. 

Alsine. JV.° 4. Zannich. p/ g. 

Caulis i-3-pedalis , articulaius , foliosus; folia lata 9 
acula ; infeiiora longius petiolata , superiora subses- 
silia. Flores albi terniinales ; pedunculi post efflores- 
centiam rrflexi. 

Hab. in umbrosis, a Campalto > a Erondolo.Yl. Junio 
ct Augusto. 

3. Stellaria media. Smith. 

S. floi-ibus pentandris, foliis cordato-ovatis oppositiSj 
pelalis bipartilis. Smith. Flor. Brit. 4j3. 

ALine media. Linn. sp. 38$. JVild. sp. /. p. i5iu 
Pe/-s syn. 1. p. 33o. Lam. III. t. zi4. De C Jl. fr» 
4383. 

Alsine. N. Q 3. Zannich. p. $+ DECANDRIA TRIGYNlA. J igg 

Caulis debilis fistulosus, uno latere pilosus; folia 
inferiora petiolata , superiora sessilia. Fiores albi ; pe- 
tala calyce breviora vel sequalia •, calyx pilosus ; aa- 
tberae primum rubrae dein fuscae. Capsula matura m 
6 valvas debiscens. 

Hab. ubique in umbrosis, hortis, etc. Fl. primo 
Tere. 

Obs. In Helvetia et locis frigidis semper slamina 3 
©bservavi; ia Italia septenlriooali et media 5; in 
Italia meridionali et in solo pingui , R.omae, ubi ma- 
jor evadit et cauleni bipedalem profert io; ergo esfc 
Tera Stellaria. Arenaria. (Caryophylleae). 

Calyx 5-phyllus patens. Petala 5 integra. Cap* 
sula unilocularis polysperma. 

i. Arenaria rubra. Linn» 

A. foliis linearibus mucronulalis , stipulis scariosis 
vaginantibus, seminibus compressis angulatis scabrius- 
culis. Smith. Linn. sp. 606. tr ild. sp v. p. 72/. /3. 
Pers. syn. i.p. 5o4. Dict. Enc. 6. p. 33g. n.° 16. ■ £• 
De C. ft. fr. 4433. /3. 

Arenaria marina. Lloffm. Germ. i5&. 

Alsine. N.° 2. Zannic/i. p. g. 

Caules prostrati diffusi ramosi ; folJa opposi'a, HIi- 
formia , carnosuia. Petala purrvurpa ealjci subcequalia. 
Semina miuioia, fusca , angul«ia, absque margioe. 

Hab. vulgo tn aienosis maritimis^ al Lido^ FL 
Juiio et Auguslo» 500 DECANDRIA TRIGYNIA. 

2. Arekaria media. Linn. 

A. foliis semi-cvlindricis camosis, stipulis scariosis 
vaginantibus, seminibus compressis marginatis. Linn. 
*sp. 606. JVild. sp. 2. p. ys2. Pers. syn. j. p. 5o4. 
Dict. Enc. 6. p. 34o. n.° jy. 

Arenaria maiina. Smith. fl. brit. 48o. (non Hojfm). 

Areuaria marginala. De C. fl. fr. 4434. 

Alsine, A'.° 4. Zannich. p. 8. 

Similis praecedemi , sed facile distinguitur seminibuS 
cornpressis, fuscis , ala alba. cinctis. Amb?e species va- 
rianl quoad magnitudinem et reperiuntur copiose in 
\ia quse secus niare a Malawocco ad locum dictum 
li Alberoni clucit , et alibi. Fl. Junio et Julio» 

3. Arenaria serfyllifolia. Linn. 

A. foliis subovatis acutis sessilibus , corollis calyca 
Lrevioribus. Linn. sp. 606. Wild. sp. 2. p. y20. Pers. 
syn. 4. p. 502. Dict. Enc. 6.p. 33 j. n. 9 n. De C. fl« 

fr. 44i5. 

Alsine. N. Q 6\ Zannich. p. 10. 

Caulis 3-5-pollicaris , tenuis, ramosus, dichotomusv 
erectus, subvillosus uti folia et calvces; folia sessilia, 
opposita, ovata, acuta. Flores parvi, albi , terminales 
et in dichotomiis pedunculati erecti. 

Hab. in hortis, ad muros, etiam m urbe, alU 
fondamenta nuove et alibi. Fl. Majo et Juuio. 201 DECANDRIA PENTAGYNIA. Sedum. (Crassulaceae). 
Calyx 6-fidus. Corolla 6-petala. Squamoe nec- 
tariferoe 6 ad basin germinis. Capsulce 6» 
(Planta? succulentae, foliis carnosis.) 

1. SeduiM acre. Linn. 

S. foliis subovatis adnato-sessilibus, gibbis , erectius- 
culis, alternis, cyma trifida. Linn. sp. 6jg. Wild. sp. 
s. p. y6j. Pers. syn. i. p. 5ts. De C. fl.fi. 36 21. 

J)ict. Enc. 4. p. 5y2. n.° ly. 

Seduna, JV.° 3. Zannich. p. sk4. 

Surculi repentes , ramos erectos emittentes 2-4-poI- 
licares; folia imbricata, brevia, obtusa.Flores sessiles, 
cymosi, lutei. 

Hab. inter saxa et in arenosis ,'al Lido, a Fusine. FL 
aestate. 

2. Sedum album. Linn. 

S. foliis oblongis obtusis teretiusculis sessilibus pa- 
tentibus, cyma ramosa. Linn. sp. 6ig. Wild. sp. 2. 
p. y6y. Pers. syn. 1. p. 5/2. De CJl.fr. 36 13. Dict. 
Enc. 4.p. 5gi. n. 9 16. 

Sedum. iV.° /. Zannich. p. s43- 

Caules basi repenles, florentes, erecti, 4-6-polli- 
cares, ssepius rubri; folia cylindrica, crassa, obtusa, 
sparsa, patula , non imbricata. Flores cymosi; erectij 
pedicellati, albi; antherse purpurese, 203 DECANDRIA PENTAGYNIA* 

Hab. ad muros , inter saxa. Fl. Julio. 

3. Sedum reflexum. Linn. 

S. foliis subulalis sparsis basi solutis , inferioribu* 
recurvaiis. Linn. sp. 618. JVild. sp. 2. p. -64. Pers. 
syn. 1. p. 5 12. De C. fl. fr. 3625. Dict. Enc. 4. /?. 
Sqi. n.° i3. 

Sedum. N.° 2. Zannich. p. i43. 

Caulis erectus sirnplex , basi ramos reflexos emit- 
tens; folia cvlindrica, mucrone saepe reflexo termi- 
nata, sparsa , ante efflorescentiam imbricata , post 
efflorescentiam sparsa et caduca. Fiores cymosi bre- 
viter pedunculati lutei \ cyma ramis apice saepe re- 
flexis. 

Hab. in arenosis, inter saxa et ad muros vetusloa» 
m. Julio. Oxalis. (Geranieae). 

Calyx 5-phyllus. Petala unguibus connexa. Sta~ 
mina incequalia, 5 breviora > exteriora basi 
connata. Capsula angulis elastice dehiscens 
S-gona. 

1. OXALIS CORNICULATA. Linn. 

O. caule ramoso decumbente , radicante, pedun- 
eulo subumbellato , petiolis stipulalis , foliis ternatis 
obcordatis, petalis emargiuatis erosis. Linn. sp. 6 »3+ 
Pers. syn. 1. p. 5i8. Wild. sp. 2. p. 800. Dict. JEnci 
4. p. 638. p. 18. a. De C. fl. fr. 4564. 

Caulis prostratus, ramosus, foliosus; folia villosula* 
Pedunculi axillares 2-5-flori j corolla lutea. DECANDRIA PENTAGYNIA. . 20D 

Hab. in hortis, unibrosis, etc. Fl. per totam ses- 
tatem. 

2. Oxalis stkicta. Linni 

O. caule erecto ramoso, pedunculo umbellifero r 
peliolis semiterelibus exstipulalis, foliis ternatis ob- 
cordatis, corollis integris. Linn. sp. 6a4. TVlld. sp. 
2. p. 800. Pers. syn. j. p. 5*8. L>e C. fl.fr. 4565. 

Oxalis corniculata. /3. Dict. Enc. 4. p. 638. n.° *8. 

Caulis erectus, ramosus, semi-pedalis ; foliola bi- 
loba margine leviter ciliata, petioli Longi pilosi. Pe-; 
dunculi ramosi ; flores lutei. 

Hab. in herbosis, a Malamocco. Fl. aestate. Agrqstemma. (Caryophyllese). 

Calyx 1-pliyllus coriaceus. Petala 5 unguicu- 
culata , limbo obtuso indiviso. Capsula 1-I0- 
cularis. 

1. Ag-rostemma githago. Linn. 

A. hirsuta, calycibus coroliam sequantibus, petalis 
integris nudis. Linn. sp. 62^. Wild. sp. 2. p. 8o5* 
Pers. syn. 1. p. 5/g. De C. jl. fr. 43 yt. 

Githago segetum. Desf. atl. p. 363. 

Lychnis. N.° 8. Zannich. p. iy6. 

Caulis 2-pedalis erectus, parum ramosus, villosus^ 
fblia linearia elongata, acuta, tomentoso-villosa. Flo- 
res magni, purpurei, terminales , solitarii; calyx vil- 
losissimus in laciniis 5 acutis, petalis longioribus divisus* 

Hab. inter segetes. Fl. Majo= 204 DECANDRIA PENTAGYNIAi 

Lychnis. (Caryophvlleae). 

Calyx i-pliyllus , oblongus , lcevis, Petala $ 
unguiculata , limbo subbfido* Capsula 5-lo-< 
cularis, 

1. Lychnis fuoscuculx. Linn. 

L. petans 4-fidis, fructu subrotundo. Linn. sp* 
$26. De Cfl.fr. 4364. Wdd. sp.2.p. 8oj. Pers. 
sjn. 4. p. 620. Lam. III. t. Sgi.fig. 1. Diet. Enc. 3, 
p, 612. n.° 2. 

Caulis erectus sesquipedalis, versus apicem subv.is- 
cosus, parum ramosus , folia lanceolato-acula, glabra; 
flores terminales rubri ; calyx purpurascens angulosus 
Slriatus j petala limbo laciniato. 

Hab. in pratis humidis. Fl. Majo et Junio- 

2. Lychnis dioica. Linn. 

L. floribus dioicis. Linn. sp. 626. IVild. sp. 2. />»' 
JSjo. Pers. syn. 1. p, 520. Dict. Enc. 3. p. 61A. t&.% 
&. *. De C. fl. fr. 4366. 

Lychnis vespertina. Sibth. Oxon. 14-6. 

Ljcbnis. -ZV.° 3. Zannich. p. 4j3. 

Caulis 2-pedalis, erectus, geniculatus, vilfosus , pa- 
rum ramosus ; folia lata , ovata , hirsuta, mollia, 
acuta. Flores lerminales, solitarii , albi ; calyx. ven- 
tricosus, striatus, hirsutus; petala cordata. 

Hab. in herbosis, ubique. Fl. Junio et Julio. DECANDRIA FENTAGYNIA. 205 

CerASTIUM (Caryophyllese). 

Cafyx 5-phyllus. Petala 2-fida. Capsula i-lo- 
cularis , apice deliiscens ( emissis seminibus 
denticulis 10 instructa). Flores albi. 

1. Cerastium vulgatum. Linn. 

C. foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus 
cliffusis. Linn. sp. 623. JVild. sp. 2. p. 811. Pers. syn* 
1. p. 620. De C. jt. fr. 43$5. Dict. Enc. 1. p. 632. 
n. Q 3. a. 

Caules congesti , diffusi, fislulosi, villosi., viscosi, 
6-g-uneiales, rainoso-dicholomi vel simplices; folia 
subovata , obtusa, sessilia , opposita. Flores in dicho- 
tomiis breviter pedicellati, terminalcs congesti ; caly- 
cis foliola interiora naargine membranacea ; petala 
emarginata. Capsula cylindrica subincurva , calyce 
duplo longior. Semina rufa , minuta , suh lente le- 
viter tuberculosa , praesertim. in margine. 

Hab. ad aggeres herbosos, in, hortis , passim. FL 
yere et sestate. 

2. Cerastium viscosum. Linn. 

C. caule erecto , foliis ovato-oblongis, pedunculis 
viscosis. Linn. sp. 62y. PVild. ap. 2. p. 8j2. Pers. 
syn. 1. p. 52t. Lam. III. t. 3g2. Jig. 1. De C. /l. fr. 
43^6. 

Cerastium vulgatum. /3. Dict. Enc. j. p. 632. n.° 3. 

Similis prsecedenti, a quo differt foliis minus ob- 
tusis, floribus pedicellis duplo iongioribus; foSiolis ca- 
lyciuis omnibus margiae membranaceis j petalis bifi- 206 DECANDRIA PENTAGYNIA, 

dis ; capsula magis venlricosa. ; setninibus duplo majori- 
J>us, obscurioribus, lota superficie magis tuberculosa. 
Hab. cum praecedente , et eodem tempore iloret. 

3. Cerastium yiscosum. Linn. 

C. floribus pentandris, foliis ovatis obtusis, corol- 
lis calyce minoribus. Linn. sp. 6 27. JVild. sp. 2. p. 
812. De C. Jl.fr. 43g8. Pers. syn. i.p. 621. 

Cerastium vulgatum. y. Dict. Enc. 1. p. 672. n.° 3. 
Caules breves, nunc simplices , nuuc caespitosi , 
crecti vel decumbenles , apice subviscosi - y folia parva, 
ovata , sessilia, oblusa , pilis brevissimis villosa , supe- 
riora acutiuscula. Flores pedicellati , pedicelli subvis- 
cosi ; calyx piloso-glutinosus, apice et margine mem- 
branaceus*, petala emarginata calyce breviora ; sta- 
mina 5. Capsula cylindrica subincurva , calyce du- 
plo longior. Semina rufa, parva , sublaevia. 

Hab. in arenosis et aggeribus siccis, al Lida; in 
arvis siccis cilra Alhesim et ad viarum margines magna 
quantitate (Bottari.). Fl. Aprili. 

4. Cerastium aquaticum. Linn. 

C. foliis cordato-ovatis sessilibu:, caulibus diffusis, 
fructibus pendulis , floribus soiitai iis. Linn. sp. 6<zg. 
Wild. sp. 2. p. 8/6. De C. fl. fr. 4^06. Dict. Enc. 
j.p. 6;4. n.° 32. 

Stellaria aqualica. Pers. syn. /. p. 5oo. 

Caules pedales, angulosi, inferne glabri , superne 
pubescentes; folia cordata , iata, acuta, laete viridia. 
Flores pedunculali, lerminales , eliam solitarii iu 
axillis foliorum superiorum; petala alba bifida , caljce 
longiora. Capsutae globosae pendulae. 

Hab. in locis humidis, ad ripas, a Brondolo. Fl. 
Augusto et Septembri. <wvwwv<wv* 207 

DECANDPJA DECAGYNIA. PiiYTOLAcCxi, (Chcnopodose). 

Calyx o. Petala 5 ealycina. Bacca supera fO- 
locularis , 10-sperma. 

l. Phytolacca decandra. Linrt. 

V. floribus decanclris, decacynis. Linn. sp. 63/. 
Perv. syn. t . p. 5?3. J> r ild. sp. 2. p. 822. De C.fl. 
fr. 223;. Dict. Enc. 5.p. 28g.n.° 1. Lam. lll. t. 3g3fig. 1. 

Caulis herbaceus , ramosus, ruber, 4-8-peclalis; folia 
alterna, breviter petiolata, roagna , ovala , acuta , 
integerrirna. Flores spicati; spicae oppositifolise 6-un- 
ciales. Fruclus nigrescens, succo purpureo. 

Hab. in ruderibus ; planta e Virginia orla , nunc in 
Europa sponte nascens. Fl. a>slate. so3 DODECANDRIA MONOGYNIA, Portulaca. (Portulacese). 

Calyx 2-fidus. Corolla 5-petala. Capsula i-lo-> 
cularis, circumscissa. Receptacula 5 filiformia, 

J. PoRTULACA OLERACEA. Linni 

P. foliis cuneiformibus, floribus sessilibus. Linnt 
sp. 638. IVild. sp. 2. p. 85$. Pers. syn. 2. p. 6. De 
C. ft. fr. 363 y. Lam. Jll. t. 4o2. fig. i. Dict. Enc. 
5. p. 5yz. n.° j. 

Portulaca. Zannich. p. 2(8. 

Planta huruifusa , succulenta , glabra ; folia sessi- 
lia carnosa. Flores lutei. 

Hab. in locis cultis , ad vias in urbe. Fl. Martio, 
Aprili et Majo. Lythrum. (Salicarieoe). 

Calyx 6-12-dentatus. Corolla 6-petala , calyci 
inserta. Capsula tecta 2-locularis polysperma, 

l. Lythrum salicaria. Linn. 

L. foliis oppositis, cordato-lanceolatis, floribus spi- 
catis dodecandris. Linn. sp. 64o. IVild. sp. 2. p. 865, 
Pers. sy/i. z.p. y. De C. fl.fr. 364;. Dict. Enc. 6. 
p. 422. Lam. lll. t. 4o8. fig. z. DODECANDRIA MONOOYNIA. 200, 

Salicaria. Zannich. p. a5i, t. j58. 
a. Pubescens. 
/3. Velutina. 

y. Canescens. Caule atropurpureo, pilis albis cris- 
pis vestilo uti foliis et calvcibus. 

Caulis erectus, 2-3-pedalis, superne raraosus; rarai 
crecti paniculati. Flores purpurei in apice caulis et 
ramorura spicati. 

Hab. in locis bumidis , ad ripas fluviorum , al Ca~ 
vallino ? a Brondolo , Malghera, Fusina, etc. FI. 
sestale. 

2. Lythrum hyssopifoua. Linn. 

L. foliis alternis, lineaiibus, floribus bexandris. 
Linn. sp. 64a. Wild. sp. 2. p. 869. Pcrs. syn. *\ p. 
8. Dict. Enc. 6.p. 4*4. n. Q 6. De C. fl.fr. 364S. 

Praecedenti raulto rainor, difTusa, decumbens. Flo- 
res axillares in caule sparsi, nec spieati, parvi, pur- 
purei. 

Hab. in bumidis, secus fossas , a Malghera , Mestre» 
Fl. destate. «4 210 DODECANDRIA DIGYNIA Agrimonia. (Rosaceoe). 

Calyx 5-dentatus, altero obuallatus» Petala 5» 
Semina 2 in fundo calycis» 

1 

1. Agrimonia eupatoria. Linn* 

A. follis caulinis interrupte pinnatis, impari petio- 
lato, fructibus hispiclis. Linn. sp. 643. ffild. sp. 2. 
p. 8;5. Pers. syn. 2. p. g. De C. Jl. fr. 3y22. Lam. 
III. t. 4og. fig. 1. Dict. Enc. 1. p. 62. n. Q 1. 

Agrimonia. Zannich. p. 5. 

Caulis pedalis, sesquipedalisve, simplex ; folia al- 
terna pinnata; foliola inaequalia, ovato-oblonga, den- 
talo-serrata, villosa. Flores lutei in spicam gracilera 
lerminalem dispositi, subsessiles. Fructus setis unci- 
nalis liispidus. 

Hab. secus vias, in herbosis, etc. FI. aestate. 211 

•*•+•+•**■+•*•*•*•*<*•*•*•*«*•*•*•*•*•*• * + +<*-4"*<<«4»«"«.3>"£*-*<*>*-*-*+4»*-*< 

DODECANDRIA TRIGYNIA. Reseda. (Resedaceae. De[C.) 

Calyx 1-phyllus , 4-6-partitus, Petala laciniata, 
Capsula ore deliiscens i-locularis, Semina re- 
niformia, Stamina n-i5» Styli 3-5 , seu o, 

T. Reseda lutea. Linn, 

R. caule ramoso, folioso, foliis superioribus trifidis, 
inferioribus pinnatis, calycibus sexparlitis. Linn. sp. 
645. JVild. sp. 2. p. 8j(). Pers. syn. 2. p. 10. Dict. 
JSnc. 6. p. iU 9 . n° w. De C. fl.fr. U2S 7. 

Caulis glaber, ascendens, ramosus, sesquipedalis; 
folia aherna, pinnali-secta ; pinnulae in petiolum de- 
currentes, angustae, lineares, undulalae. Flores lu- 
teoli , racemum lougum, nudum , lerminalem effor- 
mantes. Capsulaeoblongae , triangulares, apice truncato. 

Hab. in rucleribns et arenosis. Fl. sestate. ICOSANDRIA MONOGYNIA, Punica. (Myriioeae). 

Calyx 5-fulus superus. Petala 5. Bacca multi- 
locularis polysperma. Receptaculum parietale. 
Semina baccata. 

1. PuNlCA GRANATUM. Linn. 

P, foliis lanceolalis, caule arboreo. Linn. sp. 636, 
Pers. syn. 2. p. 33. TVilcl. sp. 2. p. 981. De C f fl. 
fr. 36 'yy. Dict. Eac. 3.p. 29. n.° i. Lam. III. t. 4i5. 

Arbor salis nota , ob fructum ed.ulera vulgo dictum 
pomo granato culla. Reperitur sponte nascens ramis 
spinosis, ad sepes, al Lido , S. Erasmo. 

Fl. Julio et Aucusto. Amygdalus. (Rosacese). 

Cafyx 5-fidus inferus. Petala 5. Drupa vil- 
losa , coriacea , nuce porosa. 

1. Amygdalus communis. Linn. 

A. foliorum serraturis infimis glandulosis, floribus 
sessilibus geminis. Linn. sp. 6?y. IVild. sp. 2. p. 982. 
Pers. syn. 2. p. 34. De C. fl. fr. 3j$3. Dict. Enc. /. 
p. i'}2. n.° 2. 

Arbor; folia ollerna , anguslo-lanceolata, denlicu- 
lalu. liores rosei ante folia explicantur. ICOSANDRIA MONOGYNIA. f 2\5 

Culta ob fruclum vulgo dictum mandole. FI. Marlio. Persica. (Rosaceae). 

Calyx 5-fidus inferus. Petala 5» Drupa carnoso- 
succulenta , nuce foveolis sulcisque exarata. 

1. Persica vulgaris. Mill. 

P. fructu tomentoso. De Cfl.fr. 3yg4. Mill. Dict. 
n.° i. 

Amygdalus persica. Linn. sp. 6yy. Pers. syn. 2; 

p. 33. Wild. sp. 2. p. $82. Dict. Enc. /./?. oS. n.° r. 
(excl. var. 21-27.) 

Arbor ubique culta ob fruclum vulgo dictum per- 
sico. Fl. vere. 

2. Persica l^evis. De C. 

P. fructu laevi. De Cfl.fr. 3j$5. 

Amygdalus persica. Linn. Lam. Dict. Enc. i. p» 
g8. var. 2 /-37. 

Amygdalus nucipersica. Pers. syn. 2. p. 33. 

Diflert a precedente fructu minori laevissimo , mice 
uiinus sulcata. 

Colitur ob fructum vulgo dictum nocepersico* 
Fl. vere. Prunus. (Rosaceae.) 

Calyx 5-fidus , inferus. Petala 5. Drupa lcevis r 
aut suturis prominulism 

1. Prunus cerasus* Linm 21 4 ICOSANDRIA MONOGYNIA. 

P. umbellis subpedunculalis, foliisovato-lanceolatis. 
glabris. Linn. sp. 6~g. Fers. syn. 2. p. 34. JVild. 
sp. 2. p. ggi. Dict. Enc. 5. p. 6zy. n. Q i3. 

Culitur ob fructum vulgo dictum Cerase , vernaculA 
lingua ciriege. 

2. Pkunus domestica. Linn. 

P. pedunculis subsolitariis , foliis lanceolato-ovatis, 
convobuis, ramis muticis. Linn. sp. 680. Pers. syn. 
2. p. 35. Wild. sp. 2. p. ggj. Dict. Enc. 5. p. 654, 
n Q . 28. De C. fl. fr. 3jgo. 

Ut priecedens colitur. 

3. Puunus spinosa. Linn. 

P. fiuticosa, peclunculis solitariis , foliis elliptico- 
lanceolatis; subtus pubescenlibus, ramis spinosis. Linn. 
sp. 681. De C.Jlfr. 3-88. Pers. syn. 2. p. 35. ^ilcL 
sp. 2. p. ggj. Dict. Enc. 5. p. 63j. n.° 3o. 

Prunus. Zannich.p. 21 g. 

Frutex ramosissiraus , dilFusus , spinosus , cortice 
fuseo; folia serrata. Flores albi parvi, ante folia. Fruc- 
tus raaturi cseruleo-nigrescenles. 

Hab. vulgo in sepibus. Fl. majo. Armeniaca. (Rosaceae). 

Flores sessiles , coeterum Pruni. Drupa pubes- 
cens carnosa , nuce margine altero acuto , 
aliero obtuso , utrinque sulcato. 

1. Armeniaca vulgaris. Pers. 

A. foliis subcordatis, stipulis palmatis. Pers. syn. 
2. p. 36. Dict. £,ic. 1. p. 2. Da C. fl.fr. 3j$2. ICOSANDRIA MONOGYNIA. 21 5 

Prunus armeniaca. Linn. sp. 6yg. Wild. sp. 2. p. 

Colitur in horlis ob fructum vulgo dictum armel- 

lino , bricocole. 2l6 ICOSANDRIA DIGYNIA. Crat,egus. (Rosacese). 

Calyx 5-fidus, Petala .5. Drupa infera 2-5- 
sperma, Semina ossea* 

1. Cratjsgus oxyacantha. Linn. 

C. caule frutescente, foliis sub 3-fidis dentatis ob- 
tusis. Linn. sp. 683. 

Mespilus oxyacantha. Gaert. fmct. De C. fl. fr. 

3686. Dict. Enc. 4. p. 4 g. n.° 1. 

Crataegus nionogyna. Jacq.aust. t. 2g2. fig, 1. fVild. 
sp. 2. p. 1006. 

Frutex tortuosus, rami spinis validis instructi ; folia 
alterna, petiolata, supra laevigata , utrinque glabra, 
profunde lobata , incisa , lobi divergenles. Flores co- 
rymbosi , pedunculi saepe 5 - flori, monogyni, albi , 
odori. Fructus rubri monospermi. 

Hab. vulgo in sepibus. Fl. Aprili et Majo, 

2. Cratjegus azarolus. Linn. 

C. foliis cuneatis obtusis subtrifidis subdentatis pu- 
bescentibus , segraentis calycinisovatis- Linn sp. 683. 
Pers. syn. 2. p. 38. fVild. sp. 2. p. woy. 

Mespilus azarolus. Dict. Enc. 4. p. 4w. n.° 2. cc. 
De C. fl.fr. 3688. 

Praecedenti major , minus spinosa. Fructus major 
edulis, vulgodictus Lazerola. 
Golilur iu hortis frequens^ JCOSANDRIA DIGYNIA? 21 7 

Sorbus. (Rosacese). 

Calyx S-fidus, Petala 6, Pomum bacca inferd 
2-3-sperma. Semina cartilaginea. 

1. SOHBUS DOMESTICA. Linil. 

S. foliis pinnatis, foliolis aequallbus subtus villosis. 
Linn. sp. 684. Pers. syn. 3. p. 3g. IVild. sp. 2. p, 
toog. De C. fl. fr. 36 $3. Dict. Enc. y.p. 222. n.° 2. 
Colitnr i fructus pyriformis vulgo dictus sorbe. 21 8 ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 

**+******+***+*♦**+************************+****■«•***♦+*.{.*++* 

ICOSANDRIA PENTAGYNIA. Mespilus. (Rosaceae). 

Calyx 5-fidus , laciniis ut plurimum foliaceis 
serratis. Pelala 5. Drupa infera 5-sperma. 
l. Mespilus germanica. Linn. 

M. inermis, foliis Ianceolalo-ovatis, subtus tomen- 
tosis, floribus sessilibus solitariis. Linn. sp. 684. Pers. 
syn. 2. p. 3$. fVild. sp. 2. p. wto. De C. fl. fr. 
36go. Dict. Enc. 4. p. 4i4. n.° /5. 

Arbor mediocris , cultus inermis, sylvestris spinosus. 
Colitur et sponte nascilur ad sepes, a Campalto. 
Fructus vulgo dictus nespole. Pyrus. (Rosaceae). 

Calyx 5 -fidus. Petala 5. Fructus turhinatus 
apice umbilicatus. Slyli basi liberi. 

1. Pyrus communis. Linn. 

P. foliis ovatis serratis , pedunculis corymbosis. 

Linn. sp. 686. IVild. sp. 2. p. 4016. Pers. syn. 3 . 
p. 4o. Dict. Enc. 5. p. 428. n.° 1. D& C. fl. fr. 36 jg; 

Arbor satis nota et culta ob fructum \ulgo dictum 

pero. 

2. Pyrus cydonia. Linn. 

P. foliis integerrimis , floribus solitariis, fruclu la- ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 21 9 

nato, seminibu* callosis. Linn.\p. 68 y. JVild. sp. 2. 
p. W20. Dict. Enc. 5. p. 43*. n.° 6. De C. fl. fr. 
368o. 

Cydonia vulgaris. Pers. syn. 2. p. 4o. 

Folia subtus lomentosa. Flores magni albo-rosei , 
axillares. Pouiura toinentosum, loculae viscosae poly- 
spermae. 

.Vulgo clicilur pero cotonio. Malus. (Rosacese). 

Calyx 5-fidus. Petala 5. Fructus globosus utrin> 
que umbilicatus. Styli basi connati. 

l. Malus communis. Lam. 

M. umbellis sessilibus, foliis ovato-oblongis acu- 
minatis serratis glabris ; unguibus calyce brevionbus, 
stylis glabris. Dict. Enc. 5. p. 5^8. n.° /. Lam. III. 
t. 435. De Cfl.fr. 36 j8. 

Pyrus malus. Linn. sp. 686. Wild. sp. 2. p. 10/7. 
Pers. syn. 2. p. 4o. 

Arbor satis nota , vulgo dicta pomo. Spir^ea. (Rosaceoe). 

Calyx patens 5-fldus. Petala 5. Capsulce poly- 
spennoe y intus 2-valves i-3-spermae. 

I. Spir.ea filipendula. Linn. 

S. foliis pinnalis, foliolis uniformibus serralis, caule 220 ICOSANDRIA PENTAGYNIA. 

herbaceo , floribus corymbosis. Linn. sp. yoi. pJZild. 
sp. -2. p. jo6i. Pers. syn. s. p. 4-6. De C. fl. fr. 3yy8. 
Dict. Enc. y. p. 3s5. n.° 20. Lam. III. t. Aog. fig. 1* 

Filipendula- Zannich. p. 101. 

Radix tuberibus ovalis; fibrae tenues conjuncta?. 

Gaulis 2-pedalis erectas , subsimplex. Flores parvi , 

numerosi, subumbeliati , albij calvx reflexus; styli. 

8-12. 

Hab. iu pratis, vicino allefoce della Piava.(Zannich.) * ^A^WMl 221 ICOSANDRIA POLYGYMA. Rosa. (Rosacese). 

Cafyx arceolatus 5 -fidus , carnosus , collo 
coarctatus. Petala 5. Semina plurima 9 his- 
pida , calycis interiori lateri affixa. 
l. Rosa canina. Linn. 

R. germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule 
petiolisque aculeatis, foliolis ovatis glabris. Linn. sp. 
yo4. TVild. sp. 2. p. joyy. Pers. syn. 2. p. 5*. JDict. 
Enc. 6. p. 265. n.° iy. De C. fl.fr. 3yi6. 

Frutex ramis elongatis glabris; aculei sparsi com- 
pressi , basi lati, apice uncinati ; folia pinnata ; 
foliola 5-7, ovata, serrata. Flores pallidissime rosei , 
breviter pedunculati; calycis foliola 2 integra \ 3 se- 
mipinnatifida; pistilla brevia distincta. 

Hab. vulgo ad sepes. Fl. Majo, Junio et Julio. RuBUS. (Rosncrse). 

Calyx 5-fidus. Petala 5. Bacca composita acinis 
monospermis. 

12 Rubus id^eus. Linn. 

R. foliis quinato-pinnatis, ternatisque , subtus albo- 
tomentosis, foliolis lineatis subrboraboideis. Linn. sp. 
yo6. fVild. sp. 2. p. 1081. Pers. syn. 2. p. 5/. Dict. 
Enc. 6.p. 33/. n.° u. De C. Jl. fr. 3yy5. 222 ICOSANDRIA POLYGYNIA. 

Caulis 5-6-pedaIis; aculel minimi sparsi sa?pe nulli. 
Flores albi. Fructus villosus , ruber vel albus. 
Colitur in hortis vulgo dictus frambos. 

2. Rueus c.esius. Linn. 

R. foliis ternatis subnudis, lateralibus bilobis, caule 
aculeato tereti. Linn. sp. yo6. Wild. sp. 2. p. io84. 
Pers. syn. 2. p. 5j. Dict. Enc. 6. p. 225. n.° 24, 
De C. fl.fr. 3yyo. 

Rubus. A 7 .° o. Zannich. p. 22$. 

Caules lignosi , debiles, procumbentes ; folia pelio- 
lata , foliola subtus albida , ' subvillosa. Flores albi. 
Fructus caesii, ex acinis paucis majores quam in se- 
quente, edules. 

Hab. vnlgo in locis sterilibus, arenosis, a Cortellazo, 
ctc. Fl. Junio. 

3. Rubus truticosus. Linn. 

R. foliis ternalis qninatisve subtus albo-tomentosis, 
foliolis petiolatis, nonnullis subincisis, caule angulato 
pubescenle. Linn. sp. yoy. VFild. sp. i.p. io84. Pers. 
syn. 2 .jD. 5i. De C. fl.f*. 3jy3. Dict. Ene. 2. p. 222. 
72.° i3. Lam. lll. t. 24j. fig. 2. 

Rubus. N.° 1. Zannich. p. 22 8. 

Caules lignosi , sarmentosi, angulosi, rubri, aculeis 
validis uncinatis armati. Flores albo-rosei , corym- 
})osi. Fructus ex acinis numerosis , lucidis , rubris, 
maturis nigris , edules. 

Hab. vulgo ad sepes, in incultis, etc. Fl. aestate. ICOSANDRIA POLYGYNIA. 225 

Fragaria. (Rosaceae). 

Calyx 10-fidus. Petala 5. Receptaculum semi- 
num ovatum , baccatum , deciduum. 

l. Fragaria vesca. Linn. 

F. flagellis replantibus, calyce fructAs reilexo. Linn. 
sp. yo8. Mitd. sp. 2. p. 1090. Pers. syn. a.p. 53. Dict. 
Enc. 2. p. 522. n.° 1. Lam. llt. t. 44s. De Cfl.fr. 
3j6l. 

Piadix nigra , fibrosa , raniosa. Caulis C - uncialis, 
filiformis, villosusj folia plerumque radicalia , longe 
peliolaia, villosa , ternaia. Flores albi. Fructus satis 
notus vulgo dictus fragole. 

Colitur. Potentilla. (Rosaceae). 

Calyx 10-fidus. Petala 5. Semina subrotimda , 
nuda , receptaculo parvo exsucco affixa. 

1. PoTENTILLA ANSERINA. Linn. 

P. foliis interrupte pinnatis sericeis , foliolis argute 
serratis, caule repente , pedunculis unifloris. Linn. 
sp. yio. Tfild. sp. 2. p. jo$5. Pers. syn. 2.p. 53. 
Dict. Enc. 5. p. 55o. ny 2 . De C. fl. fr. 3;3j. 

Pentaphylloides. Zannich. p. 207. 

Caulis repens, sloloniferus , ramosus; fo'Iia ex 6-8 
foliorum paribus ,supra viridia, subtns sericeo-argtunta. 
Fiores lutei , solitarii, axillares , longe pedunculati ; 
pedunculi subradicales. 224 ICOSANDRIA FOLYGYNIA. 

Hab. in locis humidiusculis , secus vias, lungo la 
Brenta. Fl. aestate. 

2. POTENTILLA RECTA. Lifin. 

P. foliis septenatis quinatisque, foliolis lanceolatis, 
grosse denlatis, petalis obcordatis calyce majorihus, 
caule erecto. Linn. sp. yu. Pers. syn. 2. p. 54. Wild* 
sp. 2. p. jogg. De C. fl. fr. 3;35. Dict. Enc. 5. p. 
554. n.° <4. 

Quinquefolium. N.° 1. Zannich. p. 221. 

Caulis erectus pedalis sesquipedalisve , villosus ; folia 
inferiora petiolata villosa septenata, superiora qui- 
nata subsessilia. Flores terminales sulphurei. 

Hob. in herbosis , al Lido vicino allifossi del Cas* 
tello. Fl. Majo et Junio. 

3. PoTENTILLA REPTANS. Liflfl. 

P. foliis quinatis, caule repente , pedunculis uni- 
floris. Linn. sp. y<4. WUd. sp. 2. p. 1/08. Pers. syn. 
2. p. 56. De C. fl. fr. 3y44. Dict. Enc. 5. p. 56o. 

n.° 2j. 

Quinquefolium. N.° 2. Zannich. p. 221. (excl. syn.) 

Caulis repens stoloniferus ; folia longe petiolata ; 
foliola ovata , obtusa , dentata , subvillosa. Flores lu- 
tei longe pedunculati. 

Hab. in arvis , secus vias. Fl. aestate. 

4. POTENTILLA VERNA. Linn. 

P. foliis quinalis obovatis dentatis pubescentibus, 
pelalis obcordatis calyce majoribus, caulibus decli- 
natis. Linn. sp. y<2. Wjld. sp. 2. p. jio4. Pers. syn. 
u.p.55. De C. fl.fr. 3y4i.Dict. Enc. 5. p. 55S. n.° 22. ICOSANDRIA POLYGYNIA. *>25 

Radix repens , nigra , caules plures emittens humi- 

fusos, subrubentes, pilis mollibus albis vestitos ; folia 

radicalia fere semper quiuata ; eaulina terrtata, plus 

tainusve serrata. Pedunculi e summitate caulis , axil- 

lares, inoequales , pilosi ; pelala flava emarginata; ca- 

Ivcis laciniae aliquando numero Variant , etiam in 

eodem exeraplari; modo 10 , modo 12 numeravi, 

Hab. in arenosis et arvis siccioribus. Fl. prtmo vere. 

Obs. Descriptio Quinquefolii. N.° 2. Zannich. 

p. 221. ad Potentillam reptantem. Linn. mibi pertinere 

Videtur; sed ejus synOnymia Quinquefolium minus re- 

pens luteum. C. B. et Pentaphyllum parvum hirsu- 

tum. J. B. ad Potentillam vernam. Linn. refertur. Tormentilla. (Rosacese.) 

Calyx 8 -fidus. Petala 4-, Setnina subrotunda 
nucla , receptaculo parvo exsucco affixak 

1. TomJTNTiLLA erecta. Linn. 

T. caule erecliusculo , foliis sessilibus, foliolis ovato- 
lanceolatis serratis. Linn. sp. ~i6. Tf r ild. sp. 2.p ui2, 
Pers. syn. 2. p. 56-. De C. fl. fr. 3;2$. LHct. Enc. 
/7. p. 660. n.° /, Lam. lll. t. 444. 

Tormentilla. Zannich. p. 26/. t. #7. 

Caules ramosi, spithamei , diffusi , erecti vel de» 
cumbentes; folia digitata , foliola 3-5. Flores solitarii, 
parvi, lutei, pedunculati. 

Hab. vulgo a Campalto , al Lido } al CavallinO. 
Fl. aestate, 

i5 226 

POLYANDRIA MONOGYNIA, Chelidonium. (Papaveraceae). 

Calyx 2-phyllus. Corolia 4~petala. Siliqua i-lo- 
cularis , Unearis. Dissepimentum o. Semina 
plurima cristata. 

1. Chelidonium majus. lAnn. 

C. pedunculis umbellatis. Linn. sp. ys3. Wild. sp. 
2. p. u4i. Pers. syn. s. p. 6j. Dict. Enc. i. p. yo6. 
n.° 1. Lam. ILL t. 45o. fig. j. De Cfl.fr. 4oc/3. 

Chelidoniuin. Zannich. p. 6j. t. sis. {incompleta!) 

Caulis erectus, ramosus, i-2-pedalis, tener , laevis ; 
folia pinnatifida , lobala. Flores terminales luUei. Tola 
planta succum croceum scalet. 

Hab. in ruderalis. FI. aestate. Glaucium. (Papaveracece). 

Calyx 2-phyllus. Corolla 4- - petala. Siliqua 2- 
locularis linearis 2-5-valvis. Semina plurima 
punctata. 

l. Glaucium luteum. Smith. 

G. caule glabro, foliis caulinis repandis , siliqua lit- 
berculalo-scabriuscula. Smith. Fl. Brit. Pers. syn. 
jb. p. 6i. 

Qielidonium glaucium. Linn. sp. -s4. TVild* sp. POLYANpRIA. MONOGYNlX. 22^ 

2. p. rtfc* Dict. Enc. i. p. yo6. n.° 2. De C.ft. fr. 
4og4. 

Glaucium. Zannich. p. n4.t.i66. 

Planta tota glauca. Caulis pedalis decumbens ; folia 
allerna arnplexicaiilia , sinuato-pinnalifida , subcar- 
nosa. Fiores njagni, lutei. Siliqua longissima. 

Hah. frequens in arenosis maritimis, al Lido, Md» 
lamocco. Fl. aestate. Papaver. (Papaveraceae.) 

Calyx 2-phyllus. Corolla 4-petala. Capsula 1- 
locularis sub stigmate persistente poris dehis^ 
cens. 

1. Papaver rii^as. Linn. 

P. capsulis glabris subglobosis, caule multifloro pi- 
loso, pilis patentibus, foliis pinnalifidis incisis. Linn: 
sp. ji6. TVild. sp. 5. p. n46. Pers. syn. 2, p. 62. 
Dict. Enc. 5. p. fo8. n.° 5. De C. ft. fr. 4o8g. 

Papaver. Zannich. p. so3. t. 261. 

Caulis erectus ramosus 2-3-pedalis , pilis distantibuS; 
folia birsuta. Flores longe pedunculati ante explica- 
lionem mttantes ; petala punicea basi macuU atrd 
distincta. Capsula 10-locuIaris. 

Frequens inter segetes, kcis culiis. Fl. Majo et 
Junio. 

2. Papaver sommferum. Linn, 

P. calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicau* 
iibus incisis glaucis. Linn. sp. gz6. TVild. sp. 2. pt 228 POLYANDRIA MONOGYNIA* 

ji4j. Pers. syn. a. p. 62. Dict. Enc. 5. p. tog. n* y* 
De C. fl. fr. 4ogi. 

Caulis erectus , ramosus, laevis, 2-3-pedaJis; folia 
wagna irregulariter dentato - incisa, glabra. Flores 
raagni : corolla variat rubra, punicea , rosea , viola- 
cea , alba , fundo semper livido. Capsulae magnae. 

CoJitur in hortis et reperitur passiui in ruderatis» 

Fl. Majo et Junio. Nympilea. (Nympbseaceae. De C.) 

Calyx 4-5-phyllus, Corolla polypetala, Sligmd 
radiatum sessile, Baccoe multiloculares , lo» 
culis polyspermis, 

1. NymphjEa alba. Linh. 

!N. foliis cordatis integerrimis, lobis imbricatis ro- 
tundis^ calyce tetraphyllo. Linn. sp. y% y. PVild. sp. 
2. p. u52. Pers. syn. 2.p. 63. Dict. Enc. 4.p. 426; 
n.° 2. De C. fl. fr. 4o85. 

Planta aquatica \ folia magna orbiculata , longissime 
petiolata) petioli pedunculique submersi. Flos magnus 
albus; petala numerosissima. 

Hab. in fossis vulgo. Fl. Junio et Julio. 

2. Nympilea lutea. Linn. 

N. foliis cordatis, integerrimis, lobis approxirnatis* 
calyce pentaphyllo , petalis longiore. Linn. sp. yig, 
Pers. syn. 2. p. 63. iVitd. sp. 2 . p. t*5i, Dict.Etid 
4.p. 4:26. n.° 1. De C. fl.fr, 4o84. 
^ Flos luteus priore dimidio niinor. FOLYANDRIA MONOGYNIA. 22$ 

Hah. cum praecedente in fossis, a Mesire, la Mira, 
etc. Heliantiiemum. (Cistine^e). 

Calyx laciniis saspius incequalibus , 2 extimi& 
minoribus, Capsula i-locularis 3 3 valvis me~ 
dio septiferis, 

i. Helianthemum yulgare. Desf 

H. suffruticosum , procumbens, stipulis lanceolatis, 
foliis oblongis , revolutis, subpilosis, subtus incanis. 
Desf. cat.hort. Paris. De Cfl.fr. 44g5. Pers. syn.~ 
3 .p. y 9 . 

Cistus beliantbemum. Linn. sp. y44. Dict. Enc. 3. 
p. 3 4. n. 9 4g> TVild. sp. 3. p. *ao$. 

Heliantbemum. N. Q 1. Zannich.p. i35. t. 21 \qu03 
magis erectum exhibet). 

Caules basi duri , plus minusve decumbentes; folia 
opposita breviter petiolala. Flores aurei. Variat foliis 
subtus viridibus. 

Hab. 111 pascuis , etc. al Lido , et alibi , frequens* 
Fl. per totam aestatern. 

2. Helianthemum fumana. Desf. 

H. suffruticosura , procurabens, exslipulatum, foliis 
alternis linearibus , margine scabris , pedunculis uni- 
fleris. Desf l. c. De C.fl. fr. 4484-. Pers. syn. 2. p. y6 '. 

Cistus Fumana. Linn. sp. j4o : . Wild. sp. 2. p. h$j» 
Dict. Enc. 9. p. 21. n.° 36. 

Helianthemum. N.° 2. Zanniclu p. i36. t. && 
(hona^ 25o POLYANDRIA. MONOGYNIA, 

Caules lignosi, ramosi, prostrati3-6 unciales ; foKa, 
parva. Flos luteus. 

Hab. in arenosis maritiniis al Lido , Treporti , etc. 
Fl, aesiaie. 33 \ POLYANDRIA TRIGYNIA. Delphinium:. (Ranunculaceae). 

Qalyx o, Petala 5. Nectarium bifidum 3 postice 
cornutum. Siliquce J-/. 

l. Delphinium consolida. Linn. 

D. caule erecto glabro divoricatlru ramoso , floribus. 
paucis laxe racemosis , pedicellis braclea longioribus, 
capsulis glabris. Linn. sp. y+8. Whld. sp. 2. p. /226". 
Pers. syn. 2. p. 82. De C. fl.fr. 46 yU. et Syst. Nat. 
1. p. 343. n.° 4. Dict. Enc. 2. p. 26/. n.° 1. 

Canlis pedalis sesquipedalisve ; folia subsessilia te» 
nuissime dissecta. Flores caerulei. 

Hab. inter segetes , passiui. FL Junio et Julio. 


POLYANDRIA PENTAGYNIA, Pypebicum. (Hypericeaa). 

Calyx 5 -partitus. Petala 5. Filamenta rtyidta, 
in 3 phalanges basi connata* Capsula 3-lo~ 
cularis. 

\. Hyfericum quadrangulare, Linn. 

H. lloribus 3-gynis , caule quadrangulo herbaceo, 
foliis pellucldo-punptatis , foliolis calycinis lanceolatis., 
Linn. sp,jio4. M r ild. sp. 3.p, i45g. Pers, syn. 2. p. #0«, 
Dict. Enc. 4-. p. i55. n,° 4y. *. De C. fl. fr. 45yj. * 

CauMs i-2-pedalis, glaber j rami breves oppositi 
«li caulis quadranguli; folia ovata glabra numerosa, 
opposila, basi subeonnata x punctis minutissimis nu- 
merosissimis pellucidis aspersa. Flores termiuales , 
panicnlati, luteij foliola calycina aeula non nigro- 
punctata. 

Hab in locis humidiusculis, alCavallino. Fl. Julio 
et Augusto. 

2. Hypericum perforatum. Linn. 

H. floribus 3-gynis , caule ancipiti, foliis obtus.s 
pellucido-punclatis, foliolis calycinis lanceolatis. Linn, 
sp. iio5. TVild. sp. 8. p. i46o. Pers. syn. 2. p. #0« 
J)e C. fl fr. 4573. Dict. Enc. 4. p. j5j. n. Q 4g. 

Cautis 2-3-pedalis, firmus, praecedenti ramosior ; 
imeraodia e nerva n>edio foliorum decurreote 3 aiv POLYANDRIA PENTAGYNIA, 255 

gulis duo obsoletis instructa j folia glabra punctis pel-? 
lucidis oculo nudo conspicuis aspersa ; flores corym- 
bosi pra^cedenti majores j petala lutea, margine nir 
gro-pucctata. 

Hab. in locis incultis et herbosis , al Lido , al 
Cavallino. Fl. Julio et Augusto. 23b POLYANDRIA POLYGYNIA. Clematis. (Ranunculaceae.) 

Valyx o. Petala 3-5.. Semina compressa stylo 
persistente caudata. 

i. Glematis recta. Linn. 

C. foliis pinnatis , foliolis ovato-lanceolatis integer- 
rimis, caule ereclo, floribuspentapetalis, tetrapetalis- 
que. Linn. sp. j6y. Wild. sp. %. p. /so4. Pers. syn* 
2. p. iuo. Dict. Enc. 2. p. 4-2. n° 2. De C. fl. fr. 
45$ 2. et Syst. Nat. /. p. 4 33. n.° 1. 

Clemalis. ~N.° 1. Zannich. p, 68. 

Caulis erectus 5-pedah's, non scandens; folia magna; 
foliola petiolata, per paria opposita , glabra, subtus 
pubescentia. Flores paniculato-corymbosi , albi. Se- 
mina orbiculala , com^ressa , gtabra, cauda longl 
plumosa. 

Hab. in pratis, al CavaUino. FI. Majo et Junio. 

2. Clematis tlammula. (yar. maritlma. De C.) 

C. foliis pinnatis, foliolis integris trilobisve , suhti- 
nearibus acutiusculis. De C. Syst. Nat. /. p. <34. 
n.° 2. y. 

Clematis marilima. Linn. sp. y6y ? Dict. Enc. 2 . 
p. 43. n.° 3. De Cfl.fr. 45 9 3. 

Clemalis marilima repens. C Bauh. prod. (35* 
Zannich. p. 68. t. izg. POLYANDRIA POLYGYNIA. ^35 

Caulis procumbens hexagonus purpurascens ; folia 
primaria simplicia ovata, reliqua pinnata , glabra , 
foliolis anguslis. Flores albi suaveoleutes 5 corjmbi 
numerosi. Semina caudata ut praccedentis. 

Hab. copiose in arenosis maritimis al Lido. FL 
aestate. 

3. Clematis vitalba. Linn. 

C. foliis pinnatis, foliolis scandentibus cordatis in- 
ciso-lobalis et integerrimis. Linn. sp. ;66. IVild. sp. 
a . p. ng*. Pers. syn. 2. p. ioo. De C. fl. fr. &bgo. 
et Syst. Nat. t.p. <3g. n.° 1. Dict. Enc. 2. p. A^ 
n.° 1. Lam. lll.t. 4gy. f. 3 . 

Clematis. N.° 3. Zannich. p. 6g. 

Caules sarmentosi , angulosi , scandentes , Toqgissimi; 
foliola sub 5, plus minusve dentata , incisa vel i.nte- 
gerrima, basi truucato-cordata ; petioli cirrhosi. Flo- 
res albi paniculati, pedunculi trichotomi. Semina 
cauda longissima sericeo-villosa. 

Hab. vulgo ad sepes. Fl. Junio et Julio- 

4. Clematis viticella. Linn. 

C. foliis compositis decompositisve , foliolis suhio- 
loatis integerrimis , pedunculis uniiloris , petalis obo- 
vatis patentibus. Linn. sp. y6a. Wild. sp. 2. p. 1288. 
Pers. syn. 2. p. gg. Dict. Enc. 2. p. 45. n.° 12. De C. 
Syst. Nat. 4.p. 160. n. y2. 

Cautis repens vel ad sepes scandens. Flores magni 
solilarii, violaceo-caerulei , nutantes. Semina glabra, 
ecaudata. 

Varietatem reperii circa Cherignago , foliolis, flo~ 
ribusque duplo minoribus. 256 POLYANDRIA POLYGYNIA. 

Hab. ad sepes, circa Mestre, in humidis, vicino 
alla Piava , presso le poyto del Cavallino. Fl. Julio 
ct Augusto. 

Thalictrtjm. (Ranunculacese). 

Calyx o. Petala 4-- 5. Fdamenta longissima* 
Semina ecaudata* 

1. Thalictrum flavum. Linn. 

T. caule folioso sulcato , foliolis latiusculis trilo- 
bis integrisque subtus venosis prominentibus rugosis, 
paoicula multiplici coarctata erecta. Linn. sp. yyo, 
IVild. sp. 2. p. i3oo. Pers. syn. 2 . p. ioj. Dict. 
Enc. 5. p. zgy. n.° 3. De C. fl.fr. 46 o3. et Syst. 
Nat. /. p. i8a. n.° 32. 

Thalictrum. iV.? /. Zannich. p. ?4y. 

Caulis i-3-pedalis , erectus, striatus ; folia 2-3-pin- 
nata , ampla , pallide virjdia. Flores flavi ; stamina 
circiter 17. 

Hab. in pratis humidis a Malghera, al Cavalliuo. 
Fl. Junio et Julio. 

2. Thalictrum angustifolium. Linn. 

T. foliolis lanceolalo-linearibus integerrimis, caule 
Btriato , seminibus ovatis. Linn. sp. y6g. Wild. sp. 2, 
p. 1299. Pers. syn. 2. p. /o/. Dict. Enc. 5. p. 298* 
n.° y. De C. fl. fr. 46ot. et Syst. Nat. 1. p. i£/. 
».° 2g. 

Thalictrum. N.° 2. Zannich. p. 2S8. 

Caulis 3-pedalis erectus, parum ramosus; folia 2*? 
pinnata j foliola supra lucida , rugo&a. Flores priore% POLYANDRTA POLYGYNIA. ^j 

ininores, pallide flavescenles, paniculani lerminalem 
subcoarctatam efformantes. 

Hab. in pratis et ad sepes, al Cavallino. Fl. sestate. Ficaria. (Ranunculaceae). 

Calyx 5-phyllus caducus. Petala 8 -g ungue 
nectarifero. Semina compressa , obtusa ; nuda* 

1. FlCARIA RANUNCULOIDES. Rotfl. 

F. radice tuberibus fasciculata , caule decumbente, 
foliis cordatis angulalis petiolatis. Rolh. germ. Ve 
C. fl.fr. 46 20. et Syst. Nat. i.p. 3o4. 

Ficaria verna. Pers. syn. a. p. ioz; 

Ranunculus ficaria. Linn. sp. 77$. pfald. sp. 2. /. 
<3ii. Dict. Enc. 6. p . $8. n.° /;. 

Planta glabra , caules prostrati 3-4-uuciales. Flores 
pedunculaii, lutei, axillares. 

Hab. in locis umbrosis , ad sepes, circa Clodiam , 
ad aggeres fluminis vulgo di Levante , dalla Cct 
Morosina alla Cappella. (Bottari). Fl. primo vere, 
Martio. Ranunculus. (Ranunculacere). 

talyx 5-phyl!us. Petala 5 intra ungues poro 
meliifero, Semina nuda. 

l. Ranunculus acris. Linn. 

R. calycibus patulis, peduncuiis teretibus, pilis ad- 
pressis, foliis tripartitQ-mullifidis, summis linearibus* 200 POLYANDRIA POLYGYNIAi 

Linn. sp. ypg. Wild. sp. 2. p. i3*6. Pers. syn. 2. 
p. io5. Dict. Enc. 6. p. 106. n. Q 4o. De C. Jl. fr. 
4643. et Syst. Nat. t. p. 227. 

Ranunculus. N.° i. Zannich. p. 2<t3. 

Caulis 1-2-pedalis, fistulosus, subglaber; folia ra- 
dicalia petiolata subviilosa , palmata, angulosa, lobis 
acutis incisis , sa?pe roacula fusca disco nolata ; cau- 
lina digitata, lobis angustioribus; superiora sinjplicia, 
linearia. Flores terminales, lutet. 

Hab. in herbosis. Fl. Majo fet Junio. 

2. Ranunculus aQuatilis. Linn. 

R. caule natante, foliis submersis capillaceo-inul- 
tifidis emersis 3-partilis, lobis cuneifortnibus apice 
dentatis, petalis obovalis caljce majoribus, seminibus 
Selis rigidis hispidis. Linn. sp. y8t. Wild. sp. 2. p. 
1332. t>e C. fl.fr. 465. k. et Syst. Nat. i. p. 234.$; 

Ranunculus heteropbyllus. Pers. syn. z.p. io5. 

Caules longi foliosi submersi uti folia glabri. Flores 
emerst parvi ; petala alba ungue luteo. 

Hab. in fossis , aMalghera, iniorno la Piavd. Fl. 
Majo el Junio. 

3. Ranunculus fasciculatus. Linn. 

R. foliis inferioribus palmatis , summis digitatis, 
fruclibus oblongis. Linn. sp. yj6. Ifild. sp. 2. p. i3t5. 
Pers. syn. 2. p. io3. Dict. Enc. 6. p. wg. n. Q 45° 
De C. jl. fr. 463g. et Syst. Nat. 1. p. 268. 

Caulis pedalis 2-pedalisve, crassus , fistulosus , ra= 
mosus , laevis; folia radicalia peliolata, rotundata , 
semi-ttiloba; caulina in lacinias angusliores ; longio- fcOLYANDRIA POLYGYNlA. 2% 

f res(|ue divisa. Flores terminales, parvi, lutei, pedun- 
culati. Planla acris , caustica. 

Hab. in paludosis , alle porte del Cavallino. FI. 
Augnsto et Septembri. 

4. Ranunculus repens. Linn. 

R. radice fasciculota , calycibiis patulis, peduncnlis 
sulcatis , sarmentis repeiitibus ■, foliis ternis tenuibus 
inciso-dentatis. Linn. sp. yyg. JVild. sp. 2.v. i3z5. Pers. 
syn. 2. p. io5. Dict. Enc. 6.p. io4. n.° 34. De C. fl. 

fr. 464q. et Syst. Nat. /./?. 285. 

Ranudculus. N.° 4. Zannick. p. 224. 

Radix emittit stolones repentes.Caules floriferi erecti 
pedales, subvillosi ; folia petiolata , subpinnata, fo- 
liolis angulosis, lobalis, dentotis, sa?pe albo-maculatis; 
superiora, lobis lanceolato-linearibus. Flores terminales 
lulei. 

Hab. in pratis humidiusculis. Fl. aestate. 

5. Ranunculus bulbosus. Linn. 

R. calycibus reflexis , pedunculis sulcatis , caule 
erecto multifloro , foliis composiiis. JLinn. sp. yyS\ 
PVild. sp. 2. p. /324. Pers. syn. 2. p. io4. Dict. Enc. 
6. p. loy. n.° 4*. De C. fl. fr. 4648. et Syst. Nat. 
j. p. 2$5. 

Ranunculus. N. 9 3. Zannich. p. 2s4. 

Radix bulbosa rotunda. Caulis pedalis, suberectus pa- 
rum ramosus; folia infefiora peiiolata triparlita, laciniaj 
incisse trilobala; ; folia superiora, tenuius laciniato. 
Flores terminales lutei ; calycis laciuiae , rellexae, pe- 
duncuio adpressae. 

Hab. in pascuis. Fl. Majo et Juni©, 24o POLYANDRIA POLYGYNIA* 

Caltiia. (Ranunculaceae). 

Calyx o. Petala 5-g. Nectarium o. CapsuldH 
plures polyspermce. 

i. Caltua palustris. Linn. 

C. foliis cordato-reniformibus , caiile erecto. Linn. 
sp. y84. TVUd. sp. 2. p. j338. Pers. syn. s. p. ioy. 
Lam. III. t. 5oo. Dict. Enc. 5. p. 535. n.° i. De C. 
fl.fr. 4684. et Syst. Nat. i.p. 3o8. n. 9 3. «. 

Planta glaberrirna. Caulis pedalis; folia radicalia 
loogius petiolata, caulina peliolis brevibus instructa 
crenulata. Flores terminales, magni , lulei , 5-petalii 

Hab. in locis inundatis, vicino alle porte del Car 
vallino. J?L Auguslo et Septembri. i?4i DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. AjtrGA. (Labiatae). 

Corollce labium superius minimum 2-dentaturht 
Slamina labio superiore longiora* 

1. Ajuga reptans. Linn. 

A. caule simplici erecto , stolonibus repenlibus 9 
foliis ovatis crenatis. Linn. sp. -85. Schreb. unilab* 
22. ffild. sp. 3. p. 40. Pers. syn. 2. p. iep. De C. 
fl-fr. *hgi\ Lam. III. t. 5oi. fig. 2. Dict. Enc. i. p* 
4$5. n.° £. 

Bugula. Zannich. p. 43. 

Caulis spithameus , uli folia saepius glaber. Flores 
bracteati, verlicillato-spicati , caerulei. 

Hab. in herbosis , humidiusculis , vulgo. Fl. Majo. 

2. Ajuga chaM/Epithys. Schreb. 

A. foliis irifidis, floribus axillaribus solitariis , folio 
brevioribus , caule diffuso. Schrab. unilab. 24. PKild» 
sp. 3. p. /o. Pers. syn. 2. p. iog. T>e C. fl.fr. 24$5. 

Teucrium Charnaepithys. Linn. sp. ?8j. Dict. Enc* 
s. p. 68$. n.° 2?. 

Chaniaepithys. Zannich. p. 6o. 

Caules semipedales diffusi, pilosi, foliosi ; folia in« 
feriora spathulata , petiolata , dentata; caulina usque 
ad mediam partem in lacinias tres linearesdivisa. Flore$ 
hitei, a6 2*2 DIDYNAMIA GYMNOSPERMlA. 

Hab. in locis ariclis , ad margines agrorum. Fl. 
aeslate» Teucrium. (Labiatae). 

Corollce labium superius nullum s sed Jissura 
ejus loco in qua stamina jacenU 

1. Teucrium scordium. Linn. 

T. foliis oblongis sessilibus dentatis tiudiusculis, 
floribus axillaribus pedunculatis geminis , caule difluso 
pubescente. Linn. sp. yjo. Sc/?r<*b. unilab. ?i.° 2 g. 
TVild. sp. 3. p. 2j. Pers. syn. 2. p. ///. De C. jl.fr. 
a5o3. Dict. Enc. s. p. 68y. n* j8. 

Scordium. Zannich. p. 24o. 

Caules pedales, ramosi, birsuti ; folia mollia , ob- 
tusa, pubescentia. Flores breviler pedunculati,, pur- 
purascentes. Odor gravis aliiaceus. 

Hab. in aquosis , ad margines fossarum, al Caval- 
lino. Fl. Junio. 

2. Teucrium cham.edrys. Linn. 

T. foliis cuneiformi-ovatis, incisis , crenatis , petio- 
latis, iloribus lernis , caulibus procumbentibus sub- 
pilosis. Linn. sp. ygo. TVild. sp. 3. p. 28. Pers. syn. 
5. p. ii£. De C. fl. fr. S 5o4. Dict. Enc. 2. p. 68y. 
n.° i 9 . 

Cbamsedrys. Zannicli. p. 58. 

Caules sesquipedales numerosi ; folia dura Isevigala, 
sublus pallidiora. Flores purpurei breviter petiolaii> 
in verticillis diundiaiis axillaribus disposili. DIDYNAMIA GYMNOSPERMtA. 245 

Hab. icl arenosis et locis aridis, vulgo, al Lido' , 
<di Cavallino. Fl. Junio et Julio. 

3. Teucrium supinum. Linn. 

T. coryrabo terrninali, calycinisdentibus aculis mu- 
fcronatis, foliis linearibus iutegerriniU raargine revolu- 
tis subtus toraenlosis. Linn. sp. jgi. ^ild. sp. 3. p* 
32. Pers. syn. 2. p. U2. 

Teucrium raontanum. /3. De Cfl.fr. a5op. Dict. 
JEnc. 2. p. 6gj. n.° 34. 

Polium. N. 9 2. Zannich. p. 2 /4. 

Caules lignosi dilFusi semipedales , prostrati ; folia 
isupra viridia , subtus alba. Flores albi vel ochroleuci. 

Hab. in arenosis , al Cavallino copiose. Fl. JuniO 
et Julio. 

4. Teucrium poLiUMi Linn. 

T. capitulis subrotundis pedunculatis, foliis lanceo« 
latis obtusis crenatis , margine revolulis, tomentosis> 
caule decumbente. Linn. sp. yga. Wild. sp. 3. p. 36* 
De C. fl. fr. 25io. 6. Pers. syn. 2 . p. it 2 . Dict. Enc. 
2. p. 6gj. n. Q 35. 

Polium. Zannich. p. 2t3. [excl. i.urn syn. J. B.) 

Planla tota cano- toraenlosa. Caules raraosi ascen- 
dentes, semipedales; folia plus minusve margine re^ 
. voluta et dentata. Flores albi vel ochroleuci. 

Hab. iu arenosis, al Cavallino copiose. Fl. Junio 
et Julio. 244 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Satureja. (Labiatoe). 
Corollce lacinice suhoequales. Stamina distaniia. 
1. Satureja montana. Linn. 

S. peclunculis axillaribus cymosis subsecundis , ca- 
ljcinis segmentis acuininalis mucronatis , foliis li- 
neari-lanceolalis integerrimis mucronatis. Linn. sp* 
yg4. Wild. sp. 3. p. 44. Pers. syn. 2. p. n3. De G. 
fl.fr. *5i6. Dict. Enc. 6. p. 53i. n.° 5. 

Calamintba. iV. p 2. Zannich. p. 46. 

Caules duri suffruticosi , ramosi , semipedales, pe- 
dalesve; folia punclata. Flores aIbi3-4 in pedunculo 
communi axillares. 

Hab. in insulis circa Venetiam. (Zannich.) 
2. Satureja hortEnsis. Linn. 

S. pedunculis axillaribus subcymosis, foliis lanceo- 
latis integerrimis, caule bracbiato. Limi. sp. yg5. Wild. 
sp. 3. p. 45. Pers. syn. 2. p. n3. De C. fl. fr. s5i4. 
Lam. III. t. 5o4.fig. /. Dict. Enc. 6. p. 533. n.° 8. 

Saiureja. Zannich. p. 235. t. s^o. 

Caulis circiter pedalis, rubens, ramosissimus ; rami 
patuli-, folia lineari- lanceolata. Florcs purpurascentes, 
axillares, in pedunculo subgeminati. 

Hab. in locis arenosis et aridis, etiam in horlis, el 
agris post messem. Fl. autumno. BIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. ^45 

Glechoma. (Labiatse) 

Antlierarum singulum par informam crucis con^ 
nivens. Calyx 5 - fidus, 

1. Glechoma hedekacea. Linn. 

G. fblns reniformibus crenatis. Linn. sp. 8oy. TVild. 
sp. 3.p.85. Pers.syn. 2. p. /2/. De C. fl. fr. 2545, 
Lam. III. t. 5o5. Dict. Enc. y.p. 55 2. n.° 1. 

Hedera terrestris. Zannich.p. i35. 

Cauhs debilis subsimplex , villosus , circiter pedalis; 
foHa petiolata cordata. Flores axillares purpurei; co- 
roilae tubus angustus calvce Iongior. 

Hab. in hortis, ad sepes, vulgo. Fl. Aprili et Majo, Nepeta. (Labiatae.) 

Corollte labium inferius lacinula intermedia cr§- 
nata , faux margine reflexo* Stamina approxi°> 
?nata, 

1. N.EPETA CATARIA. Linn. 

N. floribus spicatis, verlicillis subpedicellatis, foliis 
peliolatiscordalis dentato-serratis. Linn. sp.yg6. fVUd, 
sp. 3. p. 4o. De C. jl. fr. a$2t* Pers. syn. 2. p. n4. 
Dict. Enc. j.p. yo2. r.°/, 

Caulis 2-3-pedaIis, quadrangularis, ramosus, ca-v 
nq-pubescens; folia subtus incana. Flores albi vel pal- 
lide purpurei. $46 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA, 

Hab. in ruderibus, alleporte del Cavallino. Fl. Ju> 
\\o et Auguslo, SiDEiiiTls. ( Labiaiae. ) 

Cctlyx 5 -fidus. Corolla ringens, labium superius 
2-fidum ; inferius 3-partitum. Siamina intra tu- 
hum corollce. Stigma brevius involvens alterum* 

X. SlDERITIS ROMANA. Litin. 

S. herbacea. decumbens, ebracteata , calycibus spi- 
jiosis, labio superiore ovato. Linn. sp. 802. IVdd. sp, 
3. p. 65. Pers. syn. 2. p. uj. De Cfl.fr. 2S28. Dic^ 
Enc. 2. p. j6y. n.° 6. 

3VIarrubiastru.ra. Zannich. p* ijq*. 

Caulis semipedalis hirsutus, folia inferiora spathu- 
lata , in petiolum attenuata, obtusa, apice dentata ; 
superiora approximata oyata, dentata. Flores axillares 
verticillati, albi. 

Hab. in arenosis siccis, al Lido , raro. Fl. Majo. Mentha. (Labialse. ) 

Corolla suhoequalis 4-fidq, lacinia latiore emar~ 
ginata. Stamina erecta clistantia* 

1. Mentha sylvestris. Linn, 

M. spicis oblongis, foliis ohlongis tomentosis sessir. 
Jibus, argute inaequaliter serratis. Linn. sp. 8o4. IVild. 
sp. 3. p. }4. Pers. syn. 2. p. ji g. De C. fl. fr. 2534.«, 
Diet. Enc. 4. p. ioo.n. 9 2* DIDYNAMIA GYMMOSPERMIA. 24? 

Mentha. N.° /. Zannich. p. i85. 

iManta canescens. Caulis 1 -2-pedaIis, erectus tetra^ 
gonus; folia subtus inagis tomenlosa. Flores pallide ro* 
sei; spicae terminales ad apices caulis et ramorum, 
elongata?. 

Hab. in locis humiclis, ad ripas fluviorum. Fl. Au^ 

gusto. 

2. Mentha aquatica. Linn. 

M. floribus capitatis , foliis ovatis serratis petiolalis , 
slaminibus corolla longioribus. Linn. sp. 8o5. IVdd, 
$p. 3. p. y8. Pers. syn, 2. p. ng. Dict. Enc. 4* p. io3^ 
n.° 8. 

Menlba hirsuta. j8. De C. Jl. fr. 2538. 

Caulis sesquipedalis ; folia subvillosa. Flores pallide 
purpurei, terminales in capitulum seu spicam obtusain 
conferli; calyces cvlindrici, striati, uti pedicelli hirti. 

Hah. al Cavallino, alle rive della Plava, Fi. Au- 
gusto. 

3. Mentha citrata. Ehrh. 

M. floribus capitatis, foliis ellipticis oblusis serrati& 
glabrispeliolaiis, slaminibus corolla brevioribus. Wild» 
sp. 3. p. yg. Pers. syn. s. p. 113. 

An varietas praecedentis? Differt glahritie, staniini- 
bus corolla hrevioribus et odore suavi citri. 
Hab. cum piaecedente. 

4. Mentha pulegium. Linn. 

M. floribus verlicillalis, foliis ovalis ohtusis subcre- 
ifjaiis; caulibus subterelibus repentibus, staminibusco? 248 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA, 

rolla longioribus. Linn. sp. 8oy. Wild. sp. 3. p. #s, 
Pers. syn. 2. p. Oo. De C. fl. fr. a543. Dict. Enc. 4. 
p. wy. n. Q > j6. 

Planta glabra versubviltosa. Caules semrpedales as- 
cendentes, a medio ad apicem floriferi ; folia brevi- 
ter peliobla. Flores in verticillis axillaribus dispositi, 
spicam iuterruptam simulautes. 

Hab. in locis humidis, in aquosis, a Malghera , al 
Cayallino. Fi. Augusto. Lamixjm. (Labiatae.) 

Corollae labium superius integrum fornicatum^ 
labium inferius bilobum j fuux utrinque mar- 
gine clentata. 

1. Lamium album. JAnn. 

L. foliis cordatis acuminatis grosse serralis , verti- 
cillis subvigintifloris. Linn. sp. 8og. Wild. sp. 3. p. 
88. Pers. syn. 2 . p. J2 3. De C. fl.fr. 254$. Dict. Enc. 
3.p. 3$5. n.° 3. 

Caulis erectus , quadranguTaris, pedalis, subpilosus ; 
folia peliolata foliis Urticce similia ; flores subsessiles 
albi, axiilares, dense verlicillati ; labium superum villo- 
sum ; anlherae villosae, albae, nigro-maculatae. 

Hab. ad sepes, a Campalto, Mestre, epc. FL Majo. 
$t Junio. 

2. Lamium p-urpureum. Linn* 

L. foliis cordaiis obtusis aequaliter dbtuse deiitatis, DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA, ?4g 

petlolatis. Linn. sp. 8o 9 . Wild. sp. 3. p. 88. De C.fL 
fr, 2553. Pers. syn. 2. p. 1 2*. IXict. Enc. 3. p. 3 9 6. n.° 7. 
Laraium. N.° 1. Zannich. p. f58. 
Caules spithamei, rubri, basi nudi, apice foliis et 
verticillis dense congesti ; folia inferiora longe pelio- 
lata, crenata, subrotunda, superiora acutiuscula. Ver- 
ticilli 8-10-florij flores purpurei. 

Hab. in hortis et locis cultis vulgo. Fl. Martio et 
Aprili. 

3. Lamium amplexicaule. Linn. 
L. foliis floralibus sessiiibus amplexicaulibus, obtu- 
sis. Linn. sp. 8o 9 . TVild. sp. 3. p. 9 o. Pers. syn. 2. 
p. 122. De Cfl.fr. 2555. Dict. Enc. 3. p. 3 9 y. n.° 8, 
Lamium. N.° 2. Zannich.p. i58. 
Caules semipedales ascendenles; folia radicalia pe- 
tiolata, lobata; caulina sessilia profunde crenala , sub- 
incisa. Flores rubri, tubo elongato gracili \ dentesfaucis 
oculo nudo inconspicui. 

Hab. in locis cultis, vulgo. Fl. ApriU e.t Majo. Galeopsis.' (Labiatse. ) 

Corolloe labium superius subcrenatum , Jorm- 
catum ; labium inferum supra bidentatum* 

\. Galeopsis ochroleuca. Lam. 

G. foliis ovatis serratis petiolatis, verticillis distan- 
tibus, corollis longe tubulosis. Lam. Dict. Enc. 2. p. 
5 9 4. n.° 2. De C. fl. fr. *556. Pers. syn. 2.p. **** 25o DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Galeopsis villosa. Smith. Jl. Brit. i. p. 6-3^: 
Galeopsis graudiflora. Gmel. Syst. go5. IVild. sp. 3. 
p. gi. 

Caulis subpedalis, tetragonus, pilosus, pili sappflt 
glanduliferi; folia ovato-oblonga regulariter dentata. 
"Verticilii densi ; corolla ocbroleuca magna , calyce 
triplo quadruploque lougior. 

Hab. inter segetes. Floret post messem. Betonica. (Labiatae.) 

Calyx aristatus, Corollos labium superum ascen^ 
dens, planiusculum x subtus cylindricum* 

1. Betonica officinalis. Linn. 

B. spica interrupta , corollarum labii lacinia inter- 
media emarginata. Linn. sp. 810. . Wild. sp. 3. p. $3. 
Pers. syn. 2. p. 122. De Cjl.fr. 256 1. Dict. Enc. t. 
p. 4o5. n.° /. 

Belonica. Zannich. p. 3y. 

Caulis erectus subvillosus sesquipedalis; folia infe-- 
riora petiolata , cordata, ovata , crenata ; caulina re- 
mota angustiora, sessilia. Flores spicati purpurei; spi- 
ca corapacta , basi interrupta ; calyces glabri, fauce 
pilosa. 

Hab. ai Treporti, al Cavallino. Fl. Junio et Julio° PIDYNAMU GYMNOSPERMIA. 25 X 

Stachys. (Labiatae.) 

Corollce labium superum fornicatum ; labium i/z- 
ferum lateribus reflexum, lobo intermedio ma-> 
jore emarginato. Stamina deflorata versus la- 
tera reflexa. 

1. Stachys sylvatica. Linn. 

S. verticillis 6-floris , foliis cordatis petiolatis. Linn. 
sp, 8u. TVild. sp. 3. p. 07- Pers. syn. s.p. ia3. Dict. 
Pnc. j. p. 333. n. p u\De Cfl.fr. a566. 

Caulis 2-3-pedalis, tetragoaus, ramosus ; folia cor- 
data acuta, serrala, villosa. Flores laxe spicati ; labiurn 
superum purpureum , labium inferum purpureum albo 
maculatum. Odor fcetidus. 

Hab. ia locis umbrosis, circa Cherignago. Fl. Junia 
et Julio. 

2. Stachys palustris. Linn. 

S. verlicillis subsexfloris, foliis lineari -lanceolatis 
semiamplexicaulibus sessilibus. Linn. sp. 8u. pFild. 
sp. 3. p. 98. Pers. syn. 2. p. ia3. L>e C. fl. fr. ab6y, 
JDict. Enc. 7. p. 334. n.° 4. 

Galeopsis. Zannich. app.p. a83. 

Caulis erectus 2-pedalis, subsimplex, subvillosus; 
falia acutaserrata, alroviridia, subglabra. Flores pur- 
purei luteo-maculati ; verticilli spicati terminales, 

Hab. in locis humidis a Malghera, intorno la Piava : 
reperitur etiam in arenosis maritimis al Lido, ubi mi- 
nor et caule basi pilis rigidis retrorsum hispidissimo 
occurrit. Fl. aesiate. Q$2 BIDYNAMIA GMYNOSPERMIA, 

Z. Stachys germanica. Linn. 

S. canescens, verticillis rauliifloris, foliorum serra^ 
turis imbricatis, caule Ianato. Linn. sp. 8n. TVild. sp. 
3.p.g(). Pers. syn. 2. p. 123. Dict. Enc.y. p. 33;. n.° n, 
De C.Jl, fr. 256 9 . 

Caulis 1-2-pedalis, erectus, scepius simplex, telrago- 
nus, laoa alba sericea oninino vestitus ; folia ovata, 
acuta ,crassa, tomentoso-sericea , subtus rugosa. Ver- 
ticilli compacti, spicati, multiflori, dense lanati ; flores 
purpurei. 

Hab. in locissiccis, secus vias. Fl. Junio et Julio. 

4. Stachys recta. Linn. 

5. verticillis subspicatis, foliis cordato-ellipticis cre-. 
natis scabris, caulibus asceudenlibus. Linn. Mant. 82. 
Witd. sp. 3. p. io4. Dict. Enc. 7. p. 34o. n.° 19. 
Pers. syn. 2. p. i^4. 

Slachvs sideritis. Villars. Dauph. 2. p. 3;5. De C. 
fl.fr. 25y3. 

Sideritis. N.° /. Zannich. p. 24 y. 

Caules pedales, sesquipedalesve, basi prostrali, hir- 
suti,ramosi; folia ovato-oblonga hirsuta, rugosa, den- 
ticulata. Flores ocbroleuci cum venulis rubris ; verti- 
cilli in spicam interruptam disposili. 

Hab. in arenosis raaritimis, al Lido et alibi frequen- 
tissima. Fl. Junio et Julio. 

5. Stachys maritima. Linn. 

S. foliis cordatis obtusis tomentosis, crenatis , hrac- 
teis oblongis integerrimis. Linn. Mant, 82* £VUd. sp K DTDYNAMIA GYMNOSPERMTA* 255 

3 p. ioq. Pers.syn. 2. p. **& De Cfl.fr. a5yt. Dict. 
Enc. y. p. 338. n. Q i4. 

Sideritis. N.° 2. Zannich. p. zby. 

Caulis pedalis pubescens; folia ovata, obtusa, rugosa, 
inferiora longe petiolata , superiora sessilia integer- 
rima. Verlicilli axillares 2-6-flori ; calvces lanati ; co- 
rollae luteae extus villosse. 

Hab. in arenosis marilimis , al Lido. Fl. Junio. Marrubium. (Labiatse.) 

Calyx hypocrateriformis , rigidus , lo-striatus* 

Corollce Labium superius bijklum lineare rec- 

turn. 

1. Marrubtum vulgare. Linn. 

M. foliis subrotundo-ovalis dentatis rugoso-venosis, 
calycinis dentibus selaceis uncinatis. Linn. sp. 816. 
Wild.sp. 3.p. ///. Pers. syn. 2. p. /s5. Dict. Enc. 3, 
p. 68 y. n* //. De C. Jl. fr. *5yy. 

Caulis 2-pedalis erectus, tomentosus , plus minusve 
ramosus; folia petiolata inaequaliier denlata , incana^ 
rugosa. Flores parvi, albi , in verticillis numerosi. 

Hab. in incultis passim. Fl. Junioet Julio. Ballota. (Labiatse.) 

Calyx hypocrateriformis 5-dentatus , 10-striatus, 
Corollce Labium superius crenatum concavum* 

1, Ballota wigra, Linn> 254 DlDYNAMIA GYMNOS^ERMiA* 

B. foliis cordatis indivisis serratis, calycibus acumU 
natis. Linn. sp. ed. j. p. 58*. JVild. sp. 3. p. wj.PerSi 
sjn. 2.p. is5. Dict. Enc. i.p. 353. n.° 1. 

Ballota foetida. pe C. Jl. fr. 2636. Lam. III. t. 5o8. 
fig- h 

Caules 2-pedales, ramosi , subhirsuli , rubri ; folia pe- 
tiolata ovata, alroviridia , crenata. Flores axillares ia 
pedunculis ramosis, rubri ; catyx campanulatus. 

Hab. in rudeiibus ei ad sepes passim. Fl. Julio efc 
Augusto. Leonurus. (Labiatoe.) 

Calyx 5-dentatus. Corollce labium superius pla* 
num integrum , inferius 3-partitum , lacinici 
media indivisa^ 

1. Leonurus cardiaca. Linn. 

L. foliis cuneiformi-ovatis, trilobis dentatis, corollis 
calvce pungente majoribus, lacinia media lobi inferi- 
oris acuta. Linn. sp. 8iy. Wild. sp. s.p. nU. Persi 
syn. 2. p. 126. De C. Jl. fr. 2 5yg. Dict. JEnc. /; p. 55i 

n.° 1. 

Cardiaca. Zannich. p. Ug* t. iog. 

Caulis 2-4-pedaIis, erectus , ramosus* paniculalus; 
folia petiolata rugosa , atroviridia; inferiora ovata tri- 
lobala subpalmata, superiora lanceolata, lobis acutis, 
etiam inlegra. Flores purpurei in verlicillis densis axil- 
laribus dispositi ; corollae labium superius hirsutum. DIDYNAMIA GYMNOSFERMT A. 255 

Hab. in incultis, ruderatis, al Lido et alibi. Fl. 
aestate. Clinopodium. (Labiat^.) 

Involucrum multisetum verticillo subjectum. Ca~ 
lyx 2-labiatus. Corollos labium superius pla» 
num obcordatum rectum. 

l. Clinopodium vulgare. Linn. 

C. capitulis verticillatis , bracteis setaceis bispidis, 
foliis superne piiosis remote dentalis , caule subsimplici. 
Linn. sp. 82/. ffild. sp. 3. v. i3i. Pers. syn. 2. p. 128. 
De C. fl. fr. s585. Dict. Enc. 2. p. 5o. n.° 1. Lam. 
Jll. t. Sn.fig. 4. 

Clinopodium. Zannich. p. yo. 

Caulis subpedabs villosus; folia petiolata ovata , in- 
ternodiis breviora. Verlicilli j-2 in apicem caulis et 
in axillis superioribus, densi; flores rubri. 

Hab. in umbrosis, ad sepes , al Lido vulgo. Fl. ses* 
tate. Origanum. (Labiatee.) 

Strobilus tetragonus , spicatus } calyces colligens. 
CoroUce labium superius erecturn planusn 9 in~ 
ferius 3-partitum laciniis ceauahbus. 

1. OfilGANUM VULGARB. Linn. 256 DIDYNAMIA GYMNOSPERMlAk 

O. spicis subrotundispaniculatis conglomeralis, brac^ 
teis caJyce lougioribusovalis. Linn. sp.8%4. PP r ild. sp. 
3.p. i35. Pers. syn.2.p. iig. De C. fl»fr. 2586. Dict. 

Enc. 4.p.568.n.° 7. 

Origanum. N. Q 1. Zannich. p. 200. 

Caules i-2-pedales, duri, villosi, erecti , apice ra- 
mosi ; folia peliolata, ovala, margine et inferiori pagi- 
na prseserlim villosa, leviter dentatai Flores albi vel 
carnei , bracleae et calyces rubro-violacei j stamina co- 
rolla longiorai 

Hab. ad sepes,in ruderalis, al Lido , al Cavallino; 
a Cherignago. Fl. Augusto. 

2. OrIoanum heracleoticuM. Linrt. 

O. spicis longis pedunculatis aggregatis, bracteis loh- 
gitudine calycum. Linn. sp. 8-23. Wild. sp. 3. p. i3$. 
Pers. syn.2.p. izy.Dict. Enc. 4. p. 568. n.° 6. 

Origanum. N.° 2. Zannich.p. 200. 

A praecedentc differt, spicis longioribus, 2-unciali- 
bus, laxe imbricatis. 

Hab. in Lidis Venetis; [Zannich). Fl. Augusto* Thymus. (Labiatse.) 

Calyces bilabiati , faux villis clausa. Corollte ld* 
biiim superius planum emarginatum. 

1. Thymus serpYllum. Linn. 

T. floribus capitatis , caulibus decumbehtibus ; foliis DIDYNTAMIA GYMN0SPERMT1. 207 

planis ohtusis basi eiliatis. Linn. sp. 8?j. JJ"Hd. sp. 3. 
p. i38. Dict. Enc. y.p. 5c3. n.° j. De C fl.fr. a5$$. 

€. cilriodorum. Pers syn. 2. p. /3o. 

Caules basi ligoosi , nuraerosi , ramosi, diiTusi, pro- 
cumbentes, iloriferi ascendentes ; folia p>r\a ovuta, 
opposita. Flores terminales capitali, s^bpurpuivi. 

Var. /3. odore citri vel melissa?, foiiis ovato-rofun<?a- 
tis, basi pilis longis ciliatis, nervis parallelis, iusignis; 
an speciesdistincta? 

Hab. in aggeribus siccis. Fl. vere ct a?state. 

2. Thymus acinos. Linn. 

T. caule erecto basi ramoso, foliis ovaiis abutts; nn- 
tice serratis. verticillis 6-doris. Linn. sp: 826. Jfl/J. sp. 
3. p. iA-2. Dict. Enc. 7. p 5$8. n.° /*. D-s C.f. fr. *5g3, 

Acinos vulgaris. Pers. syn. i.p. i3i. 

Caules 6-8-pollieares, ramosi, subere.i, SHUvillbsi ; 
folia basi in petibluin attenuata, internodia breviora , 
integra vel uno aI:erove dente it.rinque a ( >ice noiala 
Flores purpurei , labio inferiore aibo macuialo; calyx 
slriatus basi gibbus. 

Hab. intersaxa ; inaggeribus, in agris post messem. 
Fl. aestaie. Melissa. (Lai/iatce.) 
Calyx aridus, supra planinsculus, lablo superhre 
subfastigiato. Corollce labium superius subfor- 
nicatum 2-fidum , labium inferius lobo inedio 
cordalo. 

1. Melissa oiticinalis. Linn. 

17 253 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

M. racemis axillaribus, semiverlicillatis, pedicelHs 
indivisis subcoDgestis. Linn.sp.8ay. WUd. sp.3.p. i4S. 
Pers. syn. 2. p. i3s* Dict. Enc. 4.p. p5. n.° /. Lctm. Jll. 
i. 5i2.fig. 4. De C. Jl.fr. 2600. 

Caulis 2-pedalis, quadrangulus, raraosissiraus, durus, 
fere glaber; folia ovata petiolala dentata subpilosa, in- 
feriora subcordata. Flores parvi albi vel incarnati, nu- 
merosi , plerumque uno versu dispositi. 

Hab. ad sepes. Fl. sestate. 

2. Melissa calamintha. Linn. 

M. pedunculis axillaribus multifloris dichotomis, foliis 
ovatis oblusis argute serratis, utrinque hirsutis, caule 
hirto. Linn sp.8ay. JVild. sp. 3.p. i4j. Pers. syn. 2» 
p.i32. Dict. Enc. 4.p. 36. n.° 3. 

Thymus calarainlha. Scop. Carn. De Cfl.fr. 35g?- 

Caulis 2-pedalis, erectus, hirsutus, folia petiolata. Flo- 

res raagni purpurei vel albi in parjculis ramosis axilla- 

ribus lerminalibusque dispositi; calyces dentibus 2, in- 

fei iore villoso superiorem duplo superante. 

Hab. ad vias , intersaxa , frequens. Fl. aestate. 

3. Meljssa nepeta. Linn. 

M. pedunculis axiilai ihus multifloris dichotomo-co- 
rymbosis, foiiis ovalis obtusis subserralis glabriusculis, 
eaule subhirsuto. Linn. sp. 828. JVild. sp. 3. p. i4-j. 
Pers. syn. 2.p. i32. Dict. Enc. 4.p. 77. n.° 4. 

Thymus nepeta. Smith. Brit. De C. fl. fr. 25g8. 

Calaraintha. JV.° /. Zannich. p. 46. 

AlTinis praecedenti ; differt dentibus calycinis aequa- 
libus; caule debiliore; foliis lloralibus suis pedunculis DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 2 59 

semper brevioribus j corotla aiba purpureo-maculata; 
antheris violaceis. 

Hab. ad vias, in locissiccis, frequeus. Fl. aestate. Scutellarja. (Lahbtae.) 

Calyx ore integro, post florescentiam clauso oper- 
culato. 

1. ScUTELLARIA GALERICULATA. Linn. 

S. foliis cordato-lanceolatis crenatis, fleribus axilla- 
ribus. Linn. sp. 835. H~ild. sp. 3. p. ip3. Pers. syn. s. 
p.i36. Dicl. Enc.y. p.65i.n.°w.De C. fl. fr. 26 <5. 

Caulis pedalis erectus, ramosus, glaber ; folia bie- 
viter petiolata glabra ; internodia longiora. Flores ge- 
minati caerulei vel violacei. 

Hab. in locis aquosis circa Mestre , Malghera. Fl. 
Junio et Julio. Prunella. (Labiatae.) 

Filamenta bifurca, altero apice anthcr/fera. Stig* 
ma bifidum. 

1. Prunella vulgaris. Linn. 

P. foliis petiolalis oblongo-ovalis basi dentatis, caly. 
cislabio superiore truncato triaristato, caule ascendente. 
Linn. sp. 83;. *. TVild. sp. 3.p. jp6. Pers. syn. a.p. i3j< 
Dict. Enc. 1. p. A6j. n. Q 1. De C. fl. fr. a6o5. 

Brunella. N.° /. Zannich. p. tUo. t.a4a. 260 DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA. 

Caulis in locis siccis 3-6-uncialis hirsulus procura* 
bens, in huniidis ercctus et allior 5 folia fcreviter pctio- 
lata. Flores purpurei vel albi ; calyx labio superiore 
truncato aristis 3 vix conspicuis raunito. 

Hab. ad vias et iu incultis passim. Fl. Junio et Julio, 

2. Prunella laciniata. Linn. 

P. foliis ovato-oblongis peliolatis; supremis quatuor 
lanceolatis pinnaltfidis. Linn. sp. 837. Dict. Enc. /. p. 
/y6> n.° 3. Pers. syn. 2. p. r3y. De C. fl.fr. 2606. 

Prunella grandiflora. j3. IVild. sp. 3. p. /77. 

Brunella. A.° 2. Zannich. p. 4o. 1. 136. 

Differt a praecedente; foliis superioribus laciniatis; 
calyce lobo superiori 3-lobo; flore raajore ochroleuco. 

Hab. in arenosis , al Cavallino } a Campalto. Fl; 
Junio et Julio. •vwvwvwvv* 26l DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. Verbena. (Pyrenacese.) 

Calyx Sfidus. CoroLla infandibuliformis , tuho 
incurvo, limbo inaequali 5-fido. Stamina 4- fer- 
tilia. Fructus tectus utricularis evanidus. Se- 
mina 4. 

i. Verbena officinalis. Linn. 

V. telrandra, spicis filiformibus , paniculatis ; foliis 
inuUifido-laciniatis, caule solitario. Linn. sp.8^g.TVild. 
sp. j. p. 120. Pers. syn. 2. p. i38. Dict. Enc. 8. p. uv. 
n.° j. Lam. III. t. /7. frg. i. De C. fl.fr. 24;4. 

Verbena. Zannich.p. 2;3.t. z6g. 

Caulis telragonus ; rami oppositi divaricati ; folia op- 
posita peliolata , pilosiuscula. Corolla pallide eoerulea. 

Hab. ubique ad vias , etc. Fl. Julio et Augusto. Euphrasia. (Rhinanlhacese.) 

Calyx cylindricus 4-fidus. Corolla bilabiata ; la- 
bium superius bifidum , inferius trilobum , la- 
ciniis bifidis. Antherce inferiores lobis spinosis. 

1. ElJPHRASIA OFFICINALIS. Litin. 

E. foliis ovatis obtuse denlatis,, laciniis labii corolla? 
inferioris emarginatis. Linji. sp. 84f. Wild. sp. 3. p> 262 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

jg3. Pers. syn. 2. p. i4g. Dict. Enc. 2. p. 3g6". n. c r. 
Lam. III. t. biS.flg. /. De Cjl.fr. 2618. 

Eupjlrasia. -Zannich. p. gj. 

Olulis erectus, ramosus vet simplex, nigrescens, se- 
mipedalis; folia minuta. Flores axillares solitarii, albi 
luteo et purpureo variegati;genitalia inclusa. 

Abundat in planitie vulgo del Cavallino. Fl. Augusto. 

2. Euphrasia odontitrs. Linn. 

E. foliis lineari-Ianceolatis serratis, laciniis labii co- 
rollae inferioris obtusis. Linn. sp. 84i. Wild. sp. 3. p. 
jg4. Pers. syn. 2. p. i5o. Dict. Enc. 2. p. 3gj. rt. Q 4. 
De C.fl. fr. a422. 

Pedicularis. N.° 1. Zannicli. p. 206. 

Caules pedales erecti , vel diffusi, ramosissimi ; folia 
opposita, sessilia, pubescentia. Flores in apice ramorum 
etcaulis spicati, secundi ; genitalia exserta, uti coroltae 
purpurea. 

Hab. in agris post messem, eliam in locis salsugino- 
sis , a Fusina, alCavallino, ubigautlet folii&gla-bris, 
crassis, fere carnosis. Fl. Augusto et Septembri. 

3. Euphrasia lutea. Linn. 

E. foliis linearibus serratis, superioribus integerrimis; 
laciniis lateralibus labii inferiori corollae denticulatis. 
Linn. .sp. 842. Pers. syn. 2. p. jAg. Wild. sp. 3.p. zg5. 
Dict. Enc %. p. 3g8. n.° 6.. De C.JLfr. W^L 

Pedicularis. N. Q 2. Zannich*p. 206. 
Caulispedalis erectus , ramosus, pubescens ; folia in- 
feriora opposita, lanceolata, denlata ; superiora sparsa, DIDYNAMIA ANGtOSPERMIA. 265 

floralia inlegerrima. Flores in apicibus ramorum et cau- 
]is axillaies, spicali, lutei ; stamina lulea exserta* 
Hab. al Cavallino. (Zannich.) Fi. autumno. Rhinanthus. (Rhinanthaceae.) 

Calyx 4-fidus , ventricosus. Capsula 2-locularis 
obtusa , compressa. 

l. Rhinanthus glabra. Lam. 

R. calvce glabro , corollarum labio superiore com- 
presso. De C. fl.fr. s43t. 

Rhinanthus cristagalli. Linn. sp. 84o. *. WUd. sp. 
3. p. i88. *. Dict. Enc. 2. p. 60. n.° t.a. Pers. syn. 2. 
p. i5/. 

Pedicularis. N.° 3. Zannich. p. 20 7. 

Caulis erectus subpedalis , simplex. vel ramosus ; folia 
glabra, sessilia, lanceolata, basi laliora, dentata. Flores 
terminales, spicaii, bracteati ; bracteae lanceolatae den- 
tatae ; corollae lutea?. 

Hab. in pascuis. Fl. Majo. Melampyrum. (Rhinanihacese.) 

Calyx 4-fidus. Corolke labium superius compres- 
sum , margine replicato. Capsula 2-locularis ? 
obliqua , liinc dehiscens. Semina 2 gibba. 

1. Melampyrum arvense. Linn. 

M. spicis conicis laxis, bracleis dentato-setaeeis colo- 26£ DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

ralis, calycura dentibus scabris, corollis clausis. Linn. 
sp. 842. fVild.sp. 3. p. 1()8. Pers. syn. 2. p. i5i. De 
C. fl. fr. 2 446. Dict. Enc.4. p. 21. n.° 2. 

Caulis pedalis simplex vel ramosus, letragonus pur- 
purascens ; folia angusta, lanceolata , longa , acuta , 
sessilia, iuferiora integerrima, superiora basi selaceo- 
incisa. Spica eolorata, bracteis violaceis j corolla purpu- 
rea, palalo flavo. 

llab. inter segcles. FI. Majo et Junio. Antirrhinum. (Personatae.) 

Calyx 5-phyllus. Corolla ecalcarata basi gibba ,* 
labio superiore bifido rejlexo, injeriore Irifido , 
fauce palaio clausa. Capsula bast obliqua, evai- 
vt > , apice porls tribus dentscens. 

1. AntirruinDxM majus. Linn. 

A foliis lanceolatis oppositis, lloribus racemosis , ca- 
lycinis segmentis glanduloso-pilosis., ovatis^ obtusis. 
l,inn, sp. 85(). fVild. sp. 3. p. 256. Dict. Enc. 4. p. 
338. ?i.° 53. Larn. IU. t. 53i.fig. 1. De C. fl.fr. 2655. 

Orontium majus. Pers. syn. 2. p. j58. 

Antinhinum. Zannich. p. 18. 

Cauiis 1-2-pedalis, ramosus; folia glahra atroviridia, 
in caule allerna,in ramis opposita. ilores magm.,spe- 
ciosi, purpurei, albi, vel ocbroleuci. 

Hab. ad muros vetuslos, etiam in urbe. Fl. Mojo et 
Julio. DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 265 

2. Antirrhinum orontium. Linn. 

A. floribus subspicaiis, cafycibus tligitalis corolla lon- 
gioribus. Linn. sp. 860. ff r ild.sp.3.p. 258. Dict. Enc. 
4. p. 33 9 . n. Q 55. Lam. III. j. 53 1. fig. 2. De C. jl.fr. 
5i656. 

Orontium arvense. Pers. syn. 2. p. r58. 

Caulissimplex vel parum ramosus, pedalis; folia prae- 
cetlenti angusliora, linearia, tlistanlia, plerumque op- 
posita, floralia aUerna. Flores in axillis supeiioiibus 
fere sessiles,solitarii, purpurei ; caljeis oegmeuta lon^a 
linearia. 

Hab. in agiis, intersegetes. Fl. Junio. Linaria. (Personatse.) 

Calyx 5-pcrtitus, laciniis 2 inferiorihus re^nofis. 
Corolla calcarata ringens ricru dauso fiaiaio 

prominente. Capsnla ovata 2-valyis , apice in 
lacinalas 3-5 rejlexas dehiscens , relicto iu<er 
xitramque aperturam arcu &LapediJornii sfj li- 

fero. 

1. LlNARIA CYMUALARIA. Desf. 

L. foliis cortlatis5-lobis alternis, caulibus procum- 
bentibus. Desf De C. fl. fr. 2634. Pers. syn. 2. p. 
i55. 

Antirrbinnm cymbalaria. Linn. sp. 85i. TVild. sp. 
3. p. 232. Dict. Enc. 4. p. 3s4. n.° /. 

Cymbalaria. Zannick.p. jy. 266 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

Caules ramosi graciles, repenles; folia peliolata, 5- 
loba, lobisobtusis. Flores axillares looge pedunculati 
parvi cajrulei, palato luteo. 

Hab. ad muros, vulgatissima. Per totam aestatem 
floret. 

2. LlNARIA ELATINE. Desfl 

L. foliis hastatis alternis, caulibus procumbentibus. 
Desfl De C. fl. fr. 2636. Pers. syn. 2. p. 4$&. 

Autirrhinum elatine. Linn. sp. 55/. Wild. sp. 3. p. 
234. Dict. Enc. 4. p. 3^4. n.° 5. 

Linaria. IV. 2. Zannich.p. 16 y. 

Planta villosa. Caules debiles subrepentes, rami an- 
gulo recto divaricati ; folia uno aherove pare infimo op- 
posita ovata, reliqua alterna basi truncata auriculata. 
Floresparvi luteoliaxillares, solitarii ; pedunculi longi 
filiformes. 

3. LlNARIA MINOR. Desf 

L. caule raraosissimo villoso, foliis inferioribus oppo- 
sitis, floribus solitariis, calcare brevi. De C.fl. fr. 2652. 
Pers. syn. 2. p. i5;. 

Anlirrhinum minus. Linn. sp. 852. Jtyild. sp. 3. p. 
s5/. Dict. Enc. 4. p. 334. n.° 38. 

Caulis erectus 4-6-uncialis ; folia parva lanceolala , 
obtusa, iategerrima. Flores parvi purpureo-violacei, la- 
bio iuferiore albido, axillares, solitarii, pedunculali; 
calcar corolla dimidio brevius. Tota planta pilis brevi- 
bus subviscidis pubescens. 

Hab. in aggeribus siccis, ruderibus, hortis. Fl. vere et 
aestale. DIDYNAMIA ANGIOSPERMJA. 267 

4«' LlNARlA VTTLCARIS. Desf 

L. foliislanceotato-Hnearibusconferlis, caule erecto, 
spicis terminalibussessilibus,floribus imbricalis. Mcench. 
meth. 5s4. De C jl. fr. 2654. 

Anlirrhinum linaria. Linn. sp. 858. JVild. sp.S.p. 
253. Dict. Enc. 4. p.336. n.° 44. Pers. syn. 2.p.j58. 

Linaria. N.° 1. Zannich. p. j6j. 

Caulis 1-2-pedalis, erectus saepius simplex, vel superne 
ramoso-paniculatus;folia sparsalinearia, glabra, glauca, 
numerosissima. Flores teruiinales spicali niagni lulei, 
palato croceo. 

Hab. in borlis, vineis, ad vias frequens. Fl. autumno. Scrophularia. (Personalje.) 

Calyx 5-fidus. Corolla subglobosa 9 resupinata. 
Capsida 2-Locularis. 

1. ScROPHITLARlA NODOSA . Linn. 

S. foliis cordatis trinervatrs, caule obtusangulo. Linn. 
sp. 863. tfild. sp. 3.p. 2jo. Pers. syn. 2. p. 160. Dict. 
JEnc.y.p. 28. De C.fl. fr. 2626. 

Scropbularia. Zannich. n.° i. p.2^2. 

Caulis 2-3-pedalis, tetragonus, durus, nigrescens; 
folia opposita, atroviridia , petiolata, acuta, dentata. 
Flores termiuales racemosi, atropurpurei. 

Hab. in locis bumidis, al Cavallino , a Malghera , 
nei terreni trasportati allapunta di S. Marta. Fl. Junio, 

2. Scrophularia canina. Linn, 268 DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA. 

S. foliis pinnatis, racemo terminali nudo, pedunculis 
bifidis. Linn. sp. 865. l-Vild. sp. o.p. 2j~. Pers. syn. 2. 
p.j6*. Dict. Enc. y.p. 35. n. Q 20. De C. jl.fr. 2602. 

Scrophularia. N.° 2 - Zannich. p. 2^2. 

Caules pedales, sesquipedalesve ramosi 3 folia inferi- 
ora subpinnatifida , cauJina pinnato-clissecia. Flores e 
purpureo nigrescentes, parvi, numerosij pistilluin et 
stamina duo longiora exseria. 

Hab. inincultis, saxosis. Fl. Junio et Julio. Orobakche. (Orobanclieae.) 

Calyx e foliolis 2 lobatis lateralibus. Corolla rin- 
gens. Capsula t-locularis 2-valvis polysperma. 
Glandula sub basi germinis, 

1. Orobanche vulgaris. Lam. 

O. caule simplici pubesceute, corolla inflata fimbri- 
alo-crispa, slaminibus intus basi barbatis, stylo suh- 
glabro. Lam. Dicb. Enc. 4. p. 58 1. n.* 2,De C. fl.fr. 

*453. 

Orobanche raajor. Poll. Pal. n.° 600. ( ^SonLinn. ) 

Orobanche caryophyllacea. Smith. act. soc. Linn, 
Wild. sp.3p.348. Pers. sjn. 2. p. 480. 

Tota planla ex luteo ferruginea. Caulis 6-10-uncia- 
lis basi subglaber, squamatus , superne pubescens. 
Corolla bracteaeque pubesccntes j calycis valvulae usque 
ad medium bifidae. 

Hab. in locis siccis et herbosis. Fl. Msjo et Junio. 269 
TETRADYNAMIA. SILTCULOSiE. Myagrum. (Cruciferse.) 

Calyx subapertus ; petala cequalia unguiculata ; 
stylus persistens , conicus vel subulatus. Sili- 
cula ovoidea vel globulosa 2-valvis } valvis eon- 
cavis subhcemispliosricis 9 loculis polyspermis* 
(Charact. ex 1'Herit.) 

1. Myagrum sativum. Linn. 

M. siliculis obovatis peclunculatis polyspermis , foliis 
araplexicaulibus pilosis integerriniis. JJnn. sp. 89U. 
Wild. sp. 3.p. 4o8. Dict. Enc. i.p. S 9 3. De C. fl.fr. 
U 2 6g. 

Camelina saliva. Crantz. aust. p. 10. Pers. syn.a.p. 
«*■ 

Mcenchia sativa. Roth. Germ. i.p.*j4. 

Alyssum salivum. Scop. Carn. 7^4. 

Alvssum. N.° 2. Zannich. p. /2. 

Caulis sub 2-pedalis , apice ramosus; folia auriculata 
subdentata Flores racemosi lutei. Silicula? turbinata?; 
semina ovata. 

liab. inter segetes. Fl. Aprili. 

- UJO TETRADYNAMIA. 

Cakile. (Crucifene.) 

Calyx subclausus , glandulce 4- in receptaculo ; 
stylus simplex velnullus, stigma obtusum ; sili- 
cula 2-articulala 9 articulis superpositis , mo- 
nospermis non dehiscentibus. (Char. ex FHeril.) 

1. Cakile maritima. Scop. 

C. foliiscarnosis pinnis linearibus subdentatis. Scop. 
Carji. pp ild. sp. 3. p. 4i6. Pers. syn. 3. p. i84. De C. 
fl. fr. V*p, Lam. III. t. 554. fig. /. Poir. Dict. Enc. 
mppt. i.p. 8y. n.° t. 

Bunias cakile. Linn. sp. $36, 
Cakile. Zannich. p. 45. 

Planta glabra, succulcnta, glauca. Caulis circiter 
pedalis divaricatus. Flores ex albo purpurascentes ra- 
cemosi in apice caulis et ramorum. Silicula subtetra-< 
gona, lanceolala, medio utrinque dente tnslrucla, ad 
arliculos secedens. 

Hab. copiose in sabulosis maritimis. Fl. aestale. 
2. Cakile rugosa. L'Herit. 

C. siliculis sulcatis pilosis, rugosisj foliis oblongis ob- 
tusis dentatis. VHerit. dissert. De C. fl. fr. 62 j3. 

Myagrum rugosum. Linn. sp. 8g3. Wild. sp. 3. p. 
4o6. Pers. syn. 3. p. i83. Dict.Enc. i.p.562. n.° 2. 

Iiapistrum rugosura. Allion. Ped. n.° g4o. 

Caulis 1-2-pedalis ramosus,paniculatus. Floreslutei, 
racemi longissimi. Silicula clavata es articulis duobus, 
infeiior augustus turbinatus sa?pe slerilis vel monosper-: TETR ADYNAMIA. a 7 1 

mus, Wis; superior triplo major, rotundatussulcatus 
rugosus, villosus, stylopersistente mucronatus. 

Hab. nei terreni trasportati a S. Marta. Fl. aestate. 

3. Cakile perfoliata. V Herit. 

C. siliculisobcordalissubsessilibus, foliis amplexicau- 
libus. VHerit. dissert. De C. fl.fr. 4ay4. 

Myagrum perfoliatum- Linn. sp. 8$3. IVild. sp. 3. 
n. 4oy. Pers. syn. 2. p. i83. Dict. Enc. 3.p. 563. n.° 6. 

Myagrum. Zannich. p. igo. 

Caulis cylindricus,glaber, apice ramosus, sesqui- 
pedalis; folia glabra, glauca, radicalia lyrata elon- 
gata humi adpressa , caulina amplexicaulia dentata 
subauriculala. Flores parvi ochroleuci. Siliquae mono- 
spermse 3-loculares, loculae 2 steriles. 

Hab. inhorus, aPale&trina, Chioggia. Fl. Majo. Bunias. (Cruciferae.) 

Silicula subtelraedra evalvis , loculis 2-4- mo- 
nospermis, 

1. Bunias erucago, Linn. 

B. siliculis tetragonis subdentatis , foliis radicalibus 
runcinatis, caulinis lanceolatis. Linn. sp. $35. TVild. 
sp.3.p.4u. Pers. syn. 2. p. <83. De Cfl.fr. 4^;5. 

Myagrum erucago. Dict. Enc. 1. p. 564. n. 9 j^. 

Caules sesquipedales ramosi , brachiati, punclis tu- 
berculosisasperi ut et tota plaula, ad exortum rubentes; 
folia radicalia in juniori planta congesta pinnatifida 272 TETRADYVATVTIA. 

Irirsuta aspera , cauKoa alterna dentato-sinuata. Floreg 
Intei, laie racemosi in apice ramorum ; petala emar- 
pi i »ty. ^iiiqua letiaedra angulis mm icaio-cristalis 4- 
locularis, stylo persislente eorouaia. 

Hab. imer segetes locis siccioribus. Fl. Apriliet Majo. Cochi/tauia. (Cruciferse.) 

Silicula turgida , rugosa , polysperma , bivalvis, 
valvulis gibbis obtusis. Dissepimentum subpa- 
rallelum. 

1. CoCHLEAMA DPABA. Linn. 

G. foliis lanceolatis araplexicaulibus dentatis Linn. 
sp. Qob. TVild. sp.3.p.45f. Pers. syn. a.p. j86.Dict. 
Enc.2.p.i65. n.° 8. De Cfl.fr. 4>*3y. 

JLepidium. Zannich. p. i6(. 

rianta lota cinereo-pubescens. Caulis pedalis, sub- 
simplex erpctus; folia ovato-lanceolala laxe clentata, 
auriculata. Flores f.erminales paniculalo-corjmbosi, 
parvi , aibi. Siliculae conlata?, biloba?. 

Hab. al Lidom lo:is arenosis buniicliusculis, al La~ 

zaretto nuovo. Fl.Apriliet Majo. Coronoi j us. (Cruciferae.) 

Silicula compressa , reniformis corrugata 2-Iocu- 
iariv, loculis monospermis, 2-vdlvis, vulvisnon 
defiisjeentibus, 

1. CoRONorus YCLGARIS. De<if. TfcTRADYNAMI A. 2-3 

C. siliculis integris cristato-muricatis , 5t\Io porrecto, 
foliis pinnatifidis. Desf. De C.Jl. fr.4-*gg. 

Coronopus I/uellii. Gaertn. 
Senebiera coronopus. Pers. syn. 2.p. iS5. 
Cochlearia coronopus. Linn. sp.po4. WiUX. sp.S.p. 
45o. Dict. Enc. -2. p. i64. n. Q 5. Lain. £11. t. 5jo. 

Nasturtium. Zannich. p. 191. 

Caules proslrati 3-6-poliii:are5 , glabri, ramosi ; fo- 
lia elongata, lanceolata , pinnulis laciniatis. Flores 
albi minutissimi , in axillis glomerati. Stliculse sessiles, 
rugosa?, margiue tuberculosa?, apice s(\Io brevi acuto 
terminatae, non emarginalae. 

Hab. in rtuleribus, secus vias, aW Isola di S. Elena. 
Fl. Majo. Lepidium. (Cruciferse. ) 

Silicula emarginata, cdrdafa, pofyspermaj val- 
pulis carmatis , dissepimenlo contrariis» 

l Lepidicm ieep.is. Linn. 

L. foliisradicalibus iuciso-pinnatifidis , iufimis serra- 
tis, superioribus linearibus subiniegerrimis , siliculis 
acutis. Linn. sp.goo. JVild. sp. 3. p. 44 1. De C. fl.fr. 
4z4i. Lam. ILl. t. 556. fig. i. Dict. Enc. 5. p. 46. n.° 6. 

Lepidium graminifolium. Pers. syn. s. p. iSS. n.° 24. 

Iberis. Zannich. p. i4y. 

Caulis erectus , firmus, durus, racemosus , ramls pa- 
tulis j folia radicalia longe peliolata, pinnaiifida, iobis 

18 2?4 TETRADYNAMIifc 

dentatis, exliino maximo; folia inferiora ovato-lanceo- 
lata dentata; superiora angusla, linearia, apice scepius 
nnoallerove dente notaia, ramea integerrima. Flores 
minulissimi primum corymbos parvos ad apicem ra- 
mulorum efformantes ; petala alba ; calyx apice purpu- 
reus ; stamina apud nos 6. Silicula? in ramulis elongalis 
racemosas, ovato-acutse; loculae ruonosperrnae ; semen 
ovalum , fuscum , punctatum. 

Hab. in ruderatis, secus vias, et ad muros, passim. 
Fl. aestale et aulumno. 

2. LtEPIDlUM PETRiBUM. Linn. 

L. foliis pinnatis integerrimis, petalis emarginatis ca- 
lyce minoribus. Linn. sp. Sgg. PVild. sp. 3. p. 434-, 
Pers. syn. 2. p. 18;. Dict. Enc.5.p. 48. n. Q u. De C. 

fl. fr. 4-^3. 

Planta pusilla , ramosa , vix 3-uncialis ; folia omnia 
pinnata, pinna nunc opposila, nuncalterna, numerosa, 
integerrima. Flores corymbosi, minuti, albi, ad apices 
caulis et ramulorum. Silicula? aversa parte gibbae, non 
emarginatae. 

Hab. insabulosis siccis citra Atbesim, vulgo Ca Mo- 
rosiniilemqae al Bosco dei Nordi observavit D. Bottari, 
qui dix.it petala integra nec emarginata et caulem pu- 
bescentem. Thlaspi. ( Cruciferse.) 

Silicula emarginaia , obcordata , polysperma 
va Ivulis navicularibus , marginalo-carinatis* 

1. TiiLAsn buesapastokis. Linn. TETRADYtfAMIA. 2" 5 

T. siliculis obcordatis , foliis radicalibus pinnatifidis. 
Linn. sp. go3. Wild. sp. 3. p. 44y. Pers. syn. 2. p. 
i8p. De C. fl.fr. 4a4$. Dict. Enc. y.\p. 4g4. n .° 1. 
Lam. IIU t. 55 y. fg. 2. 

Bursa pastoris. Zannich.p. 43. 

#. foliis integris. 

Caulis pedalis erectus , parum ramosus; folia ra- 
clicalia rosulam elTormanlia , plus minusve sinuata , in 
var. /3 integra • caulina amplexicaulia , angusta , acuta, 
subintegra. Florescorymbosi albi. Siiiculae in racemura 
longumdispositae , triangulares , non marginatae. 

Hab. ubique et fere semper floret. 
2 TnLAsri arvense. Linn. 

T. siliculis orbiculalis , foliis oblongis dentatis gla~ 
bris. Linn. sp.go/. Il r ild. sp. 3. p. 442. Pers. syn. 9. 
p. i8g. Lam. III. t. 55y.fig. 1. Dict. Enc. j. p. 4$8. n.° 
ii. De C. fl.fr. 4z5o. 

Caulis pedalis ereclus, glaber ; folia oblonga den- 
tata , etiam sinuata, amplexieaulia, glaberrima. Flores 
albi, parvi- Siliculoe racemum ereclum terminalem. 
efformanles, plause, lato marginatae, apicc emarginaturn 
st)Io longior. 

Hab. in arvis. Fl. vere et sestate. 

3. TlILASFI CAMPESTRE. Linil. 

T. sUicuIis subrolundis, foliis sagittatis dentalts inca- 

nis. Linn. sp. gos. JVild. sp. 3. p. 444. Pers. syn. 3.. 

p. j8g. Dict. Enc. 7. p. 4gy. n.° 7. De C. ji. fr. 4a5j. 

Planta tota cinereo-virescens. Caulis subpedalis, opice 

partim ramosus, erectus . pubesccns ;. Folia raclicalia 076 TETRADYNAMIA. 

spalhulata, dentatn , sinuata ; caulina amplexicaulia 
sagittata , internodiis longiora. Flores albi j pedunculi 
viliosi; stylus brevissimus. Siliculae glabrae , tuberculis 
ininimis ndspersce, apice lato uiarginatae, emargina- 
tura parva. 

Hab. inter se^etes et ad versuras agrorum, passim. 
Fl. Aprili el Majo. Draba. ( Cruciferae. ) 

Silicula integra , ovato-ohlonga , valvis planius» 
culis dissepimento paralielis, stylus nullus. 

1, Draea verna. Linn. 

D. foliis oblongis acuiiusculis subserratis , subhirlis, 
scapo nudo, petalis bifidis, stigmate sessili. Linn. sp. 
896. JVild. sp. 3.p.4sS. Pers. syn. 2. p. igo. Dict. Enc. 
s.p. 3i3. n. Q 4. De C. fl.fr. 4228. Lam. III. t. 556. 

fig- '• 

Alyssum. i\ r . d S. Zannich.p. /2. 

Planta parva i-3-uncialis. Caulis nudus, paniculatus, 
gracilis ; folia radicalia ovato-Iauceolata , nunc inte- 
gerrima , nunc dentata in rosulae formam disposila. Pe- 
tala alba. 

Hab. secus vias , ad muros, etc. passim. Fl. piirno 
vere. Alyssujm. (Cruciferse. ) 
Filamenla quasdam introrsum denticulo notata* 
Silicula emarginata, 
i.'Alyssdm calycinum. Linn. TETRADYN\MlA. 277 

A. caulibus herbaceis, staminibus oninibus dentatis, 
calvcibus persisteiuibus. Llnn. sp. go8. Wild. sp. 3. p. 
464. Pers. syn. 2.p. ig 3 . De C. fl.fr. 4*211. 

Alyssum campestre. Dict. Enc. 1. p. §y. n.° 7. /3. 

Alyssum. N.° 1. Zannich. p. 11. 

Planta cinerea. Caules 6-pollicares, ramosi, basi sub- 
lignosi; folia ovato-lanceolata obtusa. Flores minuti, 
pedunculati, primo capitati, dein spicati ; pelala lutea 
emarcida alba. Siliculae margine planae, medio con- 
vexac , pilis radiatisconspersae. 

Hab. in arenosis , inler saxa et secus vias. Fl. vere. Clypeola. (Cruciferre. ) 

Silicula emarginata 3 orhiculata , compresso-pla- 
na , decidua , bipartibiLis. 1-locularis , t-sper- rna, 1. Clypeola jonthlaspi. Linn. sp. gte. Lam. III. 
t. bGo.fig. /. Wild. sjj. 3. p. 4yi. Pers. syn. 2. p. ig3. 
Dict. Enc. 2.p. 56. n* 1. De C. jl.fr. 4zi2. 

Jonlblaspi. Zannich p. i48. t. 2y4. 

Caulis2-6-uncialis, gracilis, subsimplex; folia parva 
oblongo-spalbulata , <:ano-pubescentia. Flores mihuli 
flavi, subsessiles, spicati. Siliculae margine pubescente^. 

Hab. inarenosis, a Brondolo. Fl. primo vere. 27 3 TETRADYNAMIA. 

SILIQUOS^E. Cahdamine. (Cruciferae.) 

Slliqua longa elastlce dissiliens , valoulis revolu- 
tis. Stigma integrutn. Calyx subkians. Glan- 
dula utrinque sotitaria inter stamina brevwra 
et calycem. 

1. Cardamine hirsuta. Linn. 

C. foliis exstipulatis pinnalis; foliolis rotunclatis re- 
pando-dentalis petiolatis, summis oblongis incisis, flo- 
ribus tetrandris, Linn. sp. gi5. Wild. sp. 3. p. 486. 
Pers. syn. i. p. ig6. Vict. Enc. 2.p. /83. n.° jo. p. 
De Cfl.fr.4igg. 

Cardamine. Zannich. p. 4g. 

Caulis angulatus, spithameus vel pedalis , gtaber ; 
folia pilis sparsis hirta ; foliola subcordata , subincisa , 
extrema obsolele quinqueloba. Floresparvi ; pelala albA 
calyce inajora;in hac specie stamina duo minora defi- 
ciunt. 

Hab. in umbrosis , ad muros , etc. Fl. primo vere* 

2. Cardamine pratensis. Linn. 

C. foliis pinnatis; foliolis radicalibus subrotondis, 
caulinis lineari-lanceolatis. Linn. sp. gi5. WUd. sp. 3, 
p. 48 y. Pers, syn. 2. p. ig6. De C. Jl.fr- 4>*$&> Dict. 
Enc.s.p. i83. n.° //. 

Caulis ereclus subsimplex pedalis sesquipedalisve, 
glaberj folia inferiora pinnata, foliolis rotundatis, an~ TETRADYNAMIA. 279 

gulosis, extimis raajoribus j caulina foliolis anguslis li- 
nearibus. Flores termiuales , laxe corymbosi , magni , 
pallide purpurei. 

Hab. in pratis humidis, circa Malgliera, Meslve , 
Ctc. Fl. primo vere. SlSYMBRIUM. (Cruciferce.) 

Siliqua rostro brevi tereti dehiscens , valvulis 
rectiusculis. Calyx patens. CoroLla patens. 

1. SlSYMERIUM NASTURTIUM. Linn. 

S. siliquis declinalis , foliis pinnatis , foliolis subcor- 
clalis. Linn. sp. gi6. TVild. sp. 3. p. 48$. Pers. syn. 
2. p.jg6. De C.Jl. fr.4i48. 

Cardaraine fontana. Dict. Enc. 2.p. i84. n.° i3. 

Caules fistulosi, angulati, ramosi , semipedales ; folia 
impari-pinnata ; foliola nunc alterna, nunc opposita, 
suhrotunda, atrovirentia, glabra, impar majus. Fiores 
albi co! vrabosi. Siiiculae vix pedunculo longiores. 

Hab. in fossis citra Atbesim. Fl. Apriii et Majo. 

2. SlSYMBRlUM AMPHIBIUM. Linn. 

S. siiiquis deciinatis oblongo-ovatis, foliis pinnati- 
fidis, serratis, petalis calyce longioribus. Linn. sp. giy. 
Wild. sp. 3. p. 4gt. Pers. syn. 2.p. igS. De C. Jl. fr. 
4i5i. 

Myagrum aquaticum. Dict. Enc. i.p.565. n.° 18. 

Caulis erectns , vel flexuosus, subsimplex ; folia ob- 
longa acuta subamplexicaulia, serrala , submersa pin- 2uO TETRADYNAMIA. 

nalifula lacern. Flores lutei racemosi. Siliquae matura?, 
ovata?, polvspermae, stylo persistenli mucronaiae; pe- 
dunculo angulo recto rachi divaricato. 

"Hah. in Idcis humitlis et aquosis, a Malghera, Bron- 
dolo. Fl vere. 

3. SrsYMBRiiral tenuifolium. Linn. 

S. glaherrimum siiiquis ereclis , foliis glabris , suh- 
integerriuiis, pinnatifidis bipinnalifidisque , supremis 
Shtegris. Linn. sp.gij. IVild.sp. 3. p. *g3. Pers. syn. 
2. p. igj. Dict Enc. -. p. ig4. n.° y. De C. fl. fr. 4i5g. 

Caulis i-2-pedaIis, ramosus, diiTusus; folia elongala, 
irreguiariter pjnnalifida, pinuulse pauca? angustae. Flo- 
reslulei, terminales, racemosi; siliqua erecta peduu- 
culo longiusculp. 

Hab in ruderibus, ad muros, al Lido frequens. Ff*. 
vere ef ai lale. 

4. SrsYMP.KIUM SOPHIA. Linil. 

5. petalia calyce minoiibus, foliis decomposito-pin- 
nalis. Linn. sp. $2?. PPild. sp. 3. p. 5oo. Pers. syn. 2. 
p. it)8. Dict. Enc. 7. p. 201. n.° 2$. De Cfl.fr. 4.165. 

Sophia chirurgorum. Zannich. p. 262. 

Caulis 1-2-pcdalis, c\dindricus , ramosus , uli folia 
subullosus ; folia pinnato-dissecta , pinna tenuissima. 
Fiores minimi flavi. Siliquae longae, graciles; pedun- 
culi filiformes. 

Hub. circa Brondolo. FI. Majo. TETR ADYNAMI A. 2 8 1 

Erysimum. (Crnciferae.) 
Calyx clausus. Siliqun recta exacte tetracdra. 
l. Eeysimum offtcinale. Linn. 
E. siliquis spicae aclpressis; foliis runcinatis. Linn. sp. 

9^2. JVild. sp. 3. p. bocf. Pers. syn. 2. p. igg. Dict. 

Enc. 8. p. /7. /?.° u. 

Sisymbrium omcinale. De C. fl. fr. 4iys. 

Erysimura. Zannivh. p. g6. t. 2$j. 

Caules duri rigirli ; rami aJlerni, divaricali, slricti; 
foliapetiolala, runcinata , lyrata , lobus terminalis ina- 
jor, triangularis , denlalus. Flores spicali in extremitate 
ramorum; corolla lulea, parva. Siliquae fere cvlindrica?, 
subulatac, pollicares, rachi arcte adpressse. 

Hab. vulgo in locis siccis, secus vias et muros. FI. Ju- 
nio et Julio. Cheiranthus. (Cruciferae.) 

Calyx cluusus , foliolis 2 basi gibbis. Petala dila- 
tata. Germen utrinque denticulo glanduiato. 
Siliqua compressa aut teres; stignia bilobum. 

l. •Cheiranthus cheiri. Linn. 

C. foliis lanceolatis acutis glabfis, ramis augulaiis» 
caule frulicoso. Linn. sp . ^4'. IVdd. sp. 5. p. 5j6. 
Pers. syn. 2. p. 200. Dict. Enc. 2. p. pap n.° 1. De C. 
fl.fr. 4,38. 

Caulis ramosus durus, pedalls sesquipcdalisve ; folia 
sparsa ; angusta, iulegerrima. Flores inaguiJmei odori. 282 TETRADYNAMIA. 

Hab. ad ranros vetustos, etiara in urbe, et colitur in 
hortis. FJ. Aprili et Junio. Arabis. (Cruciferse. ) 

Glandulce nectarijerae 4-, singulae inlra calycis fo- 
liola y squamcv instar reflexoe. Siiiquce ut pluri- 
mum cotnpressoe , torulosce. 

1. ARABIS THALIANA. LitlJl.. 

A. foliis radiealibus oblosgis petiolatis, caulinis lan- 
ceolatis sessilibus, caule ereclo basi hirto, petalis ca- 
Ivce tluplo longioribus Linn. sp. gig. JVild. sp. 3. p. 
535. Pers. syn. 2. p. 2o4. Dict. Enc. i.p. 219. n. Q 11. 
De C.fl.fr.4<84. 

Turritis. 1V. 2. ZannicJi. p. 26y. 

Caulis spithameus vel pedalis , raraosus ; folia radi- 
calia in rosulara expansa, deniala, margine ciiiata , 
subtus sacpe purpurea ; caulina dentala ciliala. Flores 
albi ; siliqua? graciles subincurvae. 

Hab. iu hortis, vineis. Fl. Martio et Aprili. Turritis. (Cruciferae.) 

Siliqua longissima angulata. Calyx connivens 
ereclus. Corolla erecta. 

1. TURRTTIS HIRSUTA. Linil. 

T. foliis oranibus hispidis, caulinis araplexicaulibns 
medio dentalis, ramis erectis slrictis. Linn. sp. l $3o. 
ffild. sp. 3.p. 543. Pers. syji. 2. p. 2o5. TETRADYNAMIA. 285 

Arabis birsuta. Scop. Carn. 835. De C. fl.fr. *i&. 

Arabis bispida. Lam. Dict. Enc. /. p. 2/7. n.° 3. 

Turritis. N.° J. Zannich. p. 266. t. ijo. 

Caulis teres erectus, birtus, plerumque simplex; fo- 
lia radicalia conferta in rosulam disposita, petiolata , 
dentata, apice obtusa, sublus in solo arido rubra j cau- 
lina distantia, alterna, sagittata , cauli adpressa. Flores 
parvi, terminales, racemosi; petala alba erecta. Sib- 
qua? subtetragona?, longae, graciles, ercctac, cauli ad- 
pressae. 

Hab. in locissiccis, secus vias, circa Clodiam , a S. 
Jlnna. Fl. Majo. 

Brassica. (Cruciferae.) 

Calyx erectus connivens. DUsepimentum promi- 
nens. Seminaglobosa. Glandula inter stamina 
breviora et pistillum , interque longiora ct ca- 
lycem. Siliquce teretes, compressce aut tetrago- 
nce rostratce. 

l. Brassica erucastrum. Linn. 

B. foliis runcinatis, caule bispido, siliquis leevibus. 
Linn. sp. 9 3i. TVild. sp.S. p. 55i. Pers. syn. 2. p. 20;. 
Dict Enc.i.p. ?4o. n.°y.De C.fl.fr.4i22. 

Fruca. Zannich.p. $5. t. jyS. 

Caulis cbasi ramosus i-2-pedalis, pilis raris rigidis 
uti foliaet calyces bispida ; folia pinnatitida. Flores ci- 
trini. Siliquae pedunculata? ereclae vel patulae sesquiun- 
ciales. 

flab. in iocis arenosis, ruderibus. Fl. seslate. MONADELPHIA PENTANDRIA. EnODTUM. (Geranieoe.) 

Calyx 5 -phyllus. Corolla 5-petala. Nectarium 
sqttamidce 5 cum fiLimentis alternantes et glan- 
dtilce melUferaz, basistaminum insidentes. Arilli 
5 monospermi aristati, ad basin receptaculi 
rcsirati ; arisiis spiralibus, introrsum barbdlts» 

1. Erodium malacoides. IVild. 

E. pecfunculis multilloris , foliis cordalis sublobatis 
obtusis dentatis, glabris, caule petiolisque hirlis. JVdd. 
sp.3. p. 638. Pers. syn. 2. p 225. De C.fl.fr.4536. 

Gcranium malacoides. TAnn. sp. g5v. Cavan. Diss. 

U.p. 220. t. gj. fig. j. Dict. Enc. 2. /?. 656. n.° 4z. 

Caules 1-2-pedales, seberecti ; folia inferiora longe 
petiolala, ovata, bosi coraaia, ssepius lobata. Pedunculi 
axiSlares, folio longioies, umbella 5-8-flora lermioali. 
Pelala violaceo-purpurea parva. 

Hab. in herbosis al Lido, lungo il fosso del Cas- 
iello per andare alla marina. Fl. Majo et Junio. 

2. EftODIUM CICLTARIUM. Wild. 

E. pedunculis niuUitlpris, foiiis pinuatis, incisis, ob- 

tnsis. De C. fl.fr. 453 2. *. 

Gcranium cicuLarium. Linn. sp. p5i. Dict. Enc. ?. 
p. 65$. n.° 54. MONADELPIUA PEN1 ANDRIA. 205 

Geraniuui. N.° /. Zannich. p.no, 

Planta villosa, primo vere acaulis, dein emiuit caules 
prostratos breves; folia radicalia in rosulam disposita, 
humi adpressa ; pinnse spssiles, alternae , ssepius incisse. 
Pedunculi primi, nudi et radicales; flores rose>, cjuan- 
doque albi ; petala inaequalia , basi ciliaia, catyce pa- 
rum majora; glandulae atroviriues inter petala. 

Hab. in arvis, secus vias, in sabulosis,#/ Lido et 
alibi passiin. Fl. primo vere ei ajstale. <wwwvvws~, ,86 MONADELPHIA DECANDRIA, Geranium. (Geraniese.) 

Calyx 5-phyllus. Corolla 5-petala regularis. Nec- 

tarium glandulce 5 melliferce , basi longiorum 

JUamenlorum adnatce. Arilli 5 monospermi 

ad basiu receptaculo rostrati ; aristis nudis 

rectis. 

l. Geranium molle. Linn. 

G. pedunculis 2-floris, foliis reniformibus, radica- 
libus 9-lobis, caulinis 7-lobis , lobis 3-fidis; petalis 2- 
fiflis longiludine calycis mulici , arillis glabris rugosis. 
Linn. sp. $55. PVild. sp. 3.p. yta. Pers. syn. 2. p. $36. 
Cavan. Diss. 4. t. 83.fig. 3. Dict. Enc. 2. p. 648. 71. 
j5. De CJl.fr. 4554. 

Geranium. iY.° 4. ZannicJi. p. 112. 

Caules plures e\ ima radice, semipedales et pedales 
\illosi, ramosi; folia radicalia looge petiolata , villosa j 
caulina opposita. Pedunculi axillares longi ; petala pur- 
purea emarginala ; foliolacalycina apice punctulo glan- 
duloso nigro inslructa. Capsulae glabroe , transversim 
rugosa?. Semina lasvia. 

Hab. in berbosis frequens, al Lido. Fl. Majo. 

2. Geranium ROTUNDiroLiuar. Linn. 

G. pedunculis 2-floris, petalis inlegris longiiudine MONADELPHrA DECANDRIA. 287 

calycis aristati, foliis radicalibus reniformibus, 7-lobis 
caulinis subrotundis basi truncatis 5-lobis, 3-fic!is, aril- 
lis birsutis. Linn. sp. g5y. TVild. sp. 3. p. 7/2. Pers. 
syn. 2.p. 236. Dict. Enc. 2. p. 653. n.° 34. De C. fl. 
fr. 455y. Cav. Diss. 4.p. 2i4. t. g3 . fig. 2. 
Gerauium. iV". 3. Zannich. p. 112. 

A praecedenle et sequente primo intuilu agnoscitur, 
suis pe alis integris. Caules ramosi debiles semipedales, 
subvillosi ; folia petiolata, subtus prarcijuie pube brevi 
subriscosa ; lobi apice punctis rubris iaslrucli. Flores 
parvi rosei. 

Hab. in pralis. Fl. Majo. 

3. Geranium pusillum. Linn. 

G. pedunculis 2-floris, floribus subpentandris , pe» 
talis emarginalis longiludine calvcis muliei ; foliis sub 
7-lobis 3-fidis; arillis pubescentibus. Linn. sp. g5y 
TVild. sp. 3. p. yi3. Pers. syn. 2. p. s36 . Caw. Diss 
4. t. 83.fig. j. De C. fl. fr. 4558. 

Geranium malvcefolium. Dict. Enc. 2. p. 64y. n. Q 10 

Geranium. JV.° 5. Zannich.p. //2. 

A pra?cedenllbus diifert slalura minore, arillis nec 
glabiis nec rugosis, caule nonvilloso sed pubescente, 
petaiis ccerulescentibus emarginatis, filamentis saepius 
5 sterilibus. 

Hab. iu. berbosis et secus vias. Fl. Majo. 

i. Geranium dissectum. Linn. 

G. pedunculis 2-iIoris, foiiis 5-partilis, lobis 3-ficiis 
linearibus •, petalis emarginatis longitudine calycisaris- 
tati, arillis piiosis, seminibus rclicuiatis. Linn. sp. $56. 2^8 MONADELPHIA DF.CANDRTA. 

IFild.sp. 3. p. 7/2. Pers. syn. 2. p. v36. Dict. Enc. g . 
p. 646. n.° io. De C. Jl. fr. 4556. Cav. Diss. 4. p. igg. 

t.yS.fg.,. ' 

Caules ramosi, debiles, subpilosi, circiler pedales ; 
foba longe petiola'a profunde dissecta , subglabra. Pe- 
dunculi axillares petiolo breviores; Flores parvi pur- 
purei. 

Hab. in berbosis ad sepes. Fl. Aprili et Majo. 

5. Geranium roeertianum. Linn. 

G. peduneulis 2-floris , foliis ternalis, quinalisque, 
trifido-pinnalifidis, petalisintegris calvce aristato duplo 
longioribus , arillis reticulatis. Linn. sp. g55. pj?ild. sp» 
3. p. yj4. Pers. syn. 2. p. 236. Dict. Enc. 2.- p. 654. n.° 
35. De C. fl. fr. 455$. Cav. Diss. 4. p. 225. t. 86, 

fig- l - 

Geranium. N.° 2. Zannich. p. ///. 

Caules ramosi, diffusi, rubri, semipedales ; folia op- 
posita , petiolala, 5-partita, lobis pinnatifidis dentatisj 
pili albi sparsi. Pedunculi petioio longiores; Flores in- 
carnati. Arillce transverse profunde rugosae vel relicu- 
lalae, glabrse. 

Hab. in locis apricis, saxosis, acl sepes. Fl. Majo. s8 9 
MONADELPHIA POLYANDRIA. Malva. (Malvaceoe.) 

Calyx duplex : exlerior 3-phyllus. Capsulce plu-* 
rimce i-spermcc* 

1. Malva sylvesTris. Linn. 

M. caule erecto berbaceo , foliis 7-lobatls acutls, 
pedunculis petiolisque pillosis. Linn. sp, g6g. JVild. 
sp. 3. p. y8y. Pers. syn. 2. p. 201. Dict. Etic. 3. p. 
yzo. n.° 3g. De Cfl.fr. 45og. 

Malva. Zanniqh. p. tyg. 

Caules erecli, cylindriei, pilosi , laxe raraosi ; folia 
alterua peliolala , rolundata, inferiora 7-loba , supe- 
riora 5-Ioba , subvillosa j stipulae ovata), acutse, ciliatae^ 
Flores 3-6 axillares, pedunculali, magui, purpurei. 

Ilab. ubique vulgatissima. Per totara aestatera floret-s 1 

2. Malva rotundifolia. Linn. 

M. caule prostrato, foliis cordato-orbiculalis obso- 
lele 5-lobis; pedunculis frucliferis declinatis. Linn. sp. 
g6g. Wild. sp. o.p. y86. Pers. syn. 2. p. zHi. Dict* 
Enc 3. p. J21. n.° Ai. De C. Jl, fr 45o8. 

Caules ramosi proslrati subpedales; folia parva ro- 
tundata crenala , basi cordala, longe petiolata. Flores 
axillares sub 5 parvi , albi vel pallidissime purpurag- 
centesj foliola calvcina exteriora augustissima. 

19 2gO MOWADELPIIIA POLVANDRIA. 

Hab. ia locis incullis et secus vias in terra firma.FL 
aestate. Alth^ea. (Malvaceee.) 

Calyx duplex 5 * 6-g-fidus. Capsulae plurimas mo~ 
nospermce* 

1. AlTHJSA OFTICINALIS. Linn. 

A. foliis lomentosis oblongo-ovalis , obsolete trilohis 
tlentatis. Linn. sp. g66. M ild. sp. 3. p. yyo. Pers. syn. 
s. p. s43. Dict. Lnc. 3. p. 56. n. v *.De C. fl. fr. 
45i5. 

Altlicea. Zannich. p. so. 

Planta pulchra, lomento albo sericeo tota veslita. 
Caulis t-3-pedalis, ercetus; ibiia alleroa, petioiata. 
Flores in axillis foiiorum subsessiies, amcene purpurei, 
quandoque albi. 

Hab. vuJgatissitna secus fossas et ad fluviorum ri-- 
pas. Fi. Julio. Hibiscus. (Malvaceae.) 

Calyx duplex , exterior pohphyllus. StigmcUa S, 
Capsula 5-hcuIaris polysperma. 

1. HlBISCTIS TRTONUM. Lhlll '. 

H. foliis dentalis, superioribus triparlilisj lobis lan- 
ceolatis, iutermcdio longissimo, calycibusinilatis, mtm- 
branaceis, nervosis. Limi. sp. g8r. F^itd. sp. 3.p.832. 
Pers. syn. 2. p. 258. De C. fl. fr. A5-2Q. MOtfADELPHIA POLYANDRIA. 29 1 

Hibiscus vesicai ius. Dict. Enc. 3. p. 35o. ?i.° 5s. 
ReLiuia. JV.° 3. Zannich. p. i55. 

Caulis difFusus , decumbens, hei baceus , basi ramo- 
sus, pilis iongiuscuiis villosus, pedalis. Flores axilla- 
res , solitarii: pedunculi folio breviores : calvx exterior 
12-phyllus; interior vesicuiosus , diaphanus, striis ion- 
gitudinalibus rubris notatus; corolla flava fundo pur- 
pureo. 

Hab. in hortis et vineis, a S. Erasmo. ( Zannich.) 
Fl. Junio. 

2. HlBlSCUS PENTACARPOS. LinU. 

H. foiiis cordatis obiongis, dentatis , oblusiusculis, 
angulatis breviter subti ilobis, peduncuiis axillaribus ; 
floribus cernuis, pislillis nutantibus. Linn. sp. g8i. 
TVdd. sp. 3. p. 83 1. Pers. syn. 2. p. 268. 

Retmia. N.° 2. Zannich. p. j55. t. $1. 

Caulis 3-pedalis ; folia cauiina cordato-oblonga , su- 
peiiora baslata viridia subtrinervia, subtus tomentosa., 
tenuissiuie serrata. Pcduncuii in summitate plantae so- 
litarii , axiilares, nudi , peliolo longiores , uniflori ; 
calyx inferior patens , radiis subuiatis vix longitudine 
inlerioris; coroila patens dilute rubra j stigmata 5 ca- 
pitata incarnata. (Descr. ex fVUd.) 

Hab. in aquosis circa la Piave nuova, poco lung» 
del Cavallino. ( Zannich.) Fl. Julio. 

3. Hibiscus boseus. Thore. 

H. foliis cordatis dentatis sublriiobis, pediculis uni- 
floris axiliaribus supra medium articulatis. De C. ji.fr. 

supp. p, 626. 292 MONADELPHIA POLYANDRIA. 

Kelmia. iV.° /. Zannich. p. j54. t.8g. go. 

Caulis 3-4-pedalis , crassitie digitalis, raraosus; folia 
ovata, acuoiinala, basi cordala , supra glahra , subtus 
toraento brevi canescentia. fclores axillares magni » 
rosei. 

Obs. Plantam Zannichellii non vidi, sed ex ejus 
descriptione et figura ad II. roseum, mihi certissime 
pertinere videtur. 

Hab. cum prspcedente, sed ambse rarae el in loco ci- 
tato eas frustra qua?sivi. «V^ivy^s^W*^-». !?cp 

DIADELPHIA HEXANDRIA, Fumarta. (Fumariaceae De C.) 

Calyx 2-phyllus* Corolla irregularis calcarata* 
Fdamenta 2 membranacea singulis antheris 
tria. Fructus nux globosa monosperma* 

1. FmiAitiA opficinalts. Linn. 

F. cauleramoso difFuso, foliis supradecomposilis, fo= 
liolis cuneifornii- lanceolatis incisis. Linn. sp. $84. 
JVild. sp. 3.p. 86 7. Pers. syn. 2.p. 27«. Dict. Enc. 2. p» 
5G/.7i»i. De C. fl.fr. 4i02. 

Fumaria. Zannicli. p. jo4. 

Caules teneri, succulenti, lceves , subpedates ; folio- 
rura divisiones planae iatiusculae. Flores spicati ; corollas 
roseac vei purpureae cum macula obscuriore in apice» 
Capsulx lceves oblusissimae. 

Hab. in bortis passim. Fl. Aprili et Majo. 

2. FiniARiA parviflora. Lam. 

F. caule ramoso diiYuso, siliquis acntis, foliis supra- 
«lecompositis, foliolis tripartitis linearibus canaliculalis. 
Lam. Dict Enc. 2. p. 56 '/. n.° 2. Wild. sp. 3.p. 86$* 
Pers. syn. 2. p. 270. 

A pracedente diuert foliis tenuius dissectis, foliolis 
selaceis , floribus minoribus albis apice atro-purpureoj 
capsulis acutiusculis leviier tuberculatis. 

Hab. cum priore , observavi copiose in ambuiacro- 
publico a Castello. Fl. Aprili et Majo. 2 9* 

DIADELPHIA OCTANDRIA. Polygala. (Polygalea?.) 

v S-phylius , folioli* duobus alc^formibus c&~ 
loratis* Legumen obcordatum 2-loculare* 

1. Poi.tg.4La vclgaris. Linn. 

P. floribus cristaiis racemosis, alis calycinis triner^ 

1 i obtusis longiludine cT>roi!ar , caulibusprccumben- 

tibus, foliis lineari-lanceolatis aculioscuiis. L - -i. sp. 

lT'iid.sp.3. p. 8;3. F: m. a - Di C. 

fl.fr. . i : i : . Dict. Enc. 5.p. h6i. n.° /. [excL varieta 

Polvgala. A.° /. Zannich. p. 2/4. 

Radixsublignosa. Caules cce^jitosi procumben!rs \el 
ascenileaies. semipedales. Flores racemosi . - 
cundi. breTHer pedicellali , coerulei, purpurei , rosei 
vel albi. 

h. in pariis, pascuis, al Lido, al Cavallino. Fl. 
Majo. 

2. PoLTGAH MO>'SPELIaCA. ZzVj/7. 

P. floribus cristatis racemosis . alis cMycinis reticu- 
latis &cu:i-s , corolla longioribus. foliis lineari-lanceo- 
latis acutis. Linn. sp {$8;. fVild. sp. 3. p. SyA. Pen. 
syn. ;./>. ,-/. De C. Jl fr. *384. 

Polvgala vulgaris. Dict. Enc.b. p. 4£r. r.P i. *. 

FolygaLa. JY.° 2. Zannich. p. -;-. DIADELFKIA OCTAXDRri» 2g5 

DifFert a praecedente . radice berbacea. annca: fcliis 
angustioribus acutioribusque; caulibus erectis; alis ca- 
Ivciriis capsula longioribus oblongis nec oyatis. 

Hab. in locis siccis, al Lido , a Por de Lio. ( Zan^ 
nich. ) Fl. Majo. •** -w » %■% » v> 2 9 5 

*.«••*•*•*•*•«••*•*«*■*•*•*•*•«"*•«• *• *•*•*•*• * .*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*'*•*•*•*•*♦•*•># 

DIADELPHIA DECANDRIA. Genista. (Leguminosae.) 

Calyx 2-labiatus | dentlbus y binis snperioribus 
hrevissimis. P^exillum oblongum a pistilio sta-* 
miaihusque deorsum rejlexum* 

3. Genista tinctobia. Linn. 

G. foliis lanceolatis glabris, ramis terctibus striatis 
crectis inermibus , leguminibus glabris. Linn. sp. gy8. 
LVild. sp. s.p.gog. Pers. syn. 2. p. 28^. Dici. Enc. 2. 
p. 6it. n.° 8. De C. fl, fr. 38o5. 

Genista. A".°/. Zannich. p. 108. 

Caules 1-2-pedales, lignosi ; rami elongati , erecti, 
\irides; folia saepe margine villosa. Flores subspicail 
lutei. 

Hab. a Malghera, al Cavallino , verso la Piave* 
FJ. Julio. 

2. Genista gebmanica. Linn. 

G. spinis verrucoso-compositis, ramis floriferis incr- 
mibus, foliis lanceolatis hirsutis, racemis terminalibus 
nudis, carina pubescente. Linn. sp. ggg. Wild. ,sp. 3. 
p. g44. Pers. syn. 2. p. 228. Dict. JEnc. 2. p. 6i4. «.* 
j8. De C. fl, fr. 38 14. 

Genista. iY.° 2. Zannich. p. 408. 

Caulis \k pedalis, ramosissimus , spinis compositis DIADELPHIA DECANDRIA. 297 

follosis instructus ; folia parva ovalo-lanceolata. Flores 

lutei; calvx. et carina pubesceus. Legumen \illosum. 

Hab. a Treporti, al Cavallino. Fl. Aprili et Junio. Ononis. (Legnminosae.) 

Calyx 5-partitus, laciniis Unearibus. Vexillum 
striatum. Legumen turgidum sessile, Fila- 
menta connata absquejissura* 

1. Ononis spinosa. Linn. 

O. caule villoso ascendente , ramulis spinescen- 

tibus, floribus subsolilariis , foliis superioribus simpli- 
cibus serralis. Linn. sp. 1006. /S. TVild. sp. 3. p. 98$. 
Pers. syn. 2. p. 28$. 

Ononis arvensis. a. De C. Jl. fr. 3835. 

Caulis ramosissimus ruber; rami inferiores longius- 
culi inermes, ramuli spinescentes albidi ; folia infe- 
riora ternala, superiora simplicia , glabriuscula. Flo- 
res purpurei in apice ramorum et caulis subracemosi ; 
calvx pilosus, leguraen longitudine calvcis , villosum. 

Hab. in arvis et pralis, al Lido. Fl. aestate. 

2. Ononis arvensis. Lam. 

O. caule ramosissimo, ramis ascendenlibus, su- 
perne pubescentibus; foliis ovato-lanceolatis simplici- 
hus serralis, lloribus axillaribus solilariis. Linnl Smith* 
Brit ? Pers. syn. 2. /?» 28$. 

A praecedenli cujus forte varietas , dbTert: statur£ 
minore; floribus laxioribusi caule divaricato, brevi, 2^3 DTADELPTLT\ DECANDTUA» 

raruosissimo, ramisinferioribns longioribus; spinis daret 
et folia omuia simplicia habet. ISon est O. repens. 
Hab. a Tieporti in hefbosis. Fl. Septenibri. 

3. Ononis natrix. Linn. 

O. pedunculis unifloris aristatis, foliis ternatis vis- 
cosis, stipuiis integerrimis , cauie frtilicoso. Linn.sp. 
1008. tVild. sp. 3. p. iooy. De Cjl.fr. 3846. «.. Pers. 

SVn. 2. p. 2Cj2. 

Anonis. N.° 2. Zannich. p. 18. 

Caulis ramosus 1-2-pedalis, uti tota planta viiioso- 
•viscitlus. Folia petiolala ternata ; foliola ovata apice 
serrata, floralia simpiicia. Flores iulei niagni; calvx 
viscidus. 

4. Ononis cherleri. Linn. 

O. peclunculis unifloris subaristatis, foliis ternatis 
cuneiformibus apice dentatis villoso-viscosis, calvci- 
bus coroila longioribus. Linn..sp. igoj. Wild. sp. 3. 
p. ioo4. Pers. syn. 2. p. zgi. Diet. Enc. i.p. 5o(. /i.° 
10. De C.Jl. fr. 3843. Desf Atl. s.p. j48. 

Planta parva , gracilis , basi ramosa , ramis erectius- 
culis, villosa subviscosa; aliitudo vix 4 uncias superans. 
Floresaxiltares solitarii, foiiis breviores; corolla parva» 
albo-purpurea , marcescens flava. Legumen reflexun*. 
longitudine calycis , maturum nigrescens.; arista pe- 
tlunculorum caduca. 

Hab. in pratis, al Lida dirimpetto alle battsrie dH 
Castello di S. Niccolo. Fl. Majo. DIADELPHIA DECANDRIA. 299 

Anthyllis. (Legnminosae.) 

Calyx ventricosus. Legumen suhrotundum , tec- 
tum 9 /-3-spermum. Flores capUati bracteatu 

1. Anthyllis vulneraria. Liim. 

A. herbacea, foliis pinnatis inaequalibus , capitulo 
duplicato. Linn. sp. 1002. fVild. sp. 3.p. ioi3. Pers* 
syn. 2.p. 2Q2. Dirt. Enc. 1. p. 20 j. n.° 2. Eam. Jll. t. 
6i5. fig. 1. De C. jl. fr. 3S5o. 

'Vulneraria. Zannich.p. 281: 

Caulis spithameus , vel pedalis , villosus , subsimplex ; 
folia pauca pinnata, impar maxiraum. Flores terminales 
bicapitati; bractea digitnta sub siugulo capitulo ; calyx 
villosissimus albidus; corolla flava. 

Hab. in pralis, al Cavallino , a Malghera, etc. FL 
Junio. Lathyrus. (Legnminosoe.) 

Stylus planus , supra villosus , superne latior* 
Cilycis lacinioe superiores 2 breviores. 

l. Lathyrus aphaca. Linn. 

L. pedunculis unifloris, cirrliis aphyllis, stipulis sa- 
gittato-cordalis. Linn. sp. 102$. JVild. sp. 3. p. <ojy. 
Pers. syn. 2. p. 3o4. De C. fl. fr. 3gSi. Dict. Enc. 2. 
p. 6g6. n. Q 1. 

Aphaca. Zannich. p. jp. 

Caulis debilis, gracilis, subscandens, vix ratnosus; 5oO DIVDELPIIIA DECANDRIA. 

petioli aUerni aphylli io cirrhum siraplicem tortilera 
desmentes; ad ba&in stipulae foliacece, opposilae, mag- 
nae. ^i:<gra\ Flores lutei , prvi, soiitarii , axillaies, 
longe pedunculati. 

Hab. ituer segeies. Fl. Majo. 

2. LATHYTiUS PRATENSIS. LblH. 

L. pedunculis multiflorfs , cirrbis diphyllis siuiplicis- 
sfmis; folidlis lauceolalis. Linn. sp. io33. ffild. sp. 3. 
p. toSg. Per<. syri. z.p.3o5.De C. fl. fr. 3gg4. Dict. 
Enc. 2. p. -oi. n.° 20. 

Caules graciles, angulali, ramosi , 2-pedales; folia 
e\ folioiis 3 lanceolaiis, villosis, 3-nervaiis; stipulaa 
sagittaire fere magnitudine folioli ; cirrhi plerunique 
siuiplicissinii. Flores lutei 2-8 io pedunculo longa 
eretto. 

Han. in pratis umbrosis, ad sepes. Fl. Junio. Vicia. (Leguminosae.) 

Stigma latere inferiore transverse barbatum. Ca- 
lyx superne emarginatus 2~dentalus t inferne 
dentibus 3 rectis longis, Vexillum emargma- 
tum* 

1. Vicia sativa. Linn. 

V. legnraiuibus sessilihus, subbinatis , erectis, foliiS 
retusis imegris , stipulis notatis. Linn. sp. jo3y. fP ild* 
sp 3. p. 1 io4. Pers. syn. 2. p. 3oy. Dict. Enc 8. p. 
i-h. />.° 2;. Lam. Ill.t. 634. fg. /. 4. De C. ft.fi. 
4oj$. «. DIADELPHIA DECANDRIA. 001 

Caulessoberecti; foliola pinnala, foliola 6-12 ohlonga 
vel linearia , mucronala ; stipulse semisagittata? , ma- 
eula fusca nolalae. Flores axillares bini \el terui ; co- 
rolla purpurea. Legumipa linearia. 

Hab. in agris inter stipulas. Fl. Majo et Junio. 

2. Yicia lut£A. Linn. 

V. leguminibirs sessilibus, reflexis, pilosis , solilariis, 
5-sperniis ,. corollae vexillis glabris. Linn, sp. io3y. 
f^ild. sp. 3. p. noy.Pers. syn. 2. p. 3o8. Dicl. Enc. 
8. p. 128. n.° 34. De C. Jl.fr. 4o a 3. 

Vicia. N. 9 1. Zannich.p. zy5. 

Caules clebiles 2-pedales; folia pinnata ; foliola al- 
terna oppositaque , subglabra , oblusa , mucronata ; 
stipulae miniroae integra? \el 3-dentalae, maculatae, ca- 
ducae. Flores subsessiles; corolla? lulen?. 

Hab. in aggeribus. FI. Majo et Junio. 

3. Vicia cracca. Linn. 

V. pedunculis multiflori?:, folio longioribus, flori- 
bus imbricatis ; foliis lanceolatis oblusis, slipulis semi- 
sagittatis lineari-subulatis, integerrimis. Linn. sp. io35. 
Wild. sp. 3. p. iog8. Per.s. syn. 2. p. 3 06. Dict. Enc. 
8. p. f-2i. n.° i 2 . De C.Jl. fr. ^.o/4. 

Vicia. N.° 2. Zannich. p. 276". 

Caules subvillosi 2-3 pedales, debiles, ramosi, stri- 
ati ; fohola 16-20 alierna, linearia, obtusa, etiam acu- 
ta mucronata; cirrhus raniosus. Flores minotes quam 
in praecedenlibus, nuuierosi, penduli , purpureo-co 
rulei. Legumiua compres^a \ semiua 6-6\ 502 DIADELPHIA DECANDRIA. 

Hab. alCavallino, a Chloggia , al Lido. Fl. Majo 
€t Junio. Ervum. (Leguminosoe.) 

Calyx 5-fidus ; corolla subcequalis. Stigma gla- 
hrum. Flores parvi. Legumen oblongum ,* se~ 
mina 2-4-. 

i. Ervum lens. Linn. 

E. pedunculis sub 2-fIoris, seminibus compressis 
convexis. Linn. sp. ic3g. Pers. syn. a. p. 3oq. s Dict. 
Enc. 2. p. 384. n.° i. De C.Jl.fr.4o3t. 

Cicer leus. Wild. sp.3.p. m4. 

Caules angulosi subhirsuli , subpedoles; foliola 10- 
12 oblonga , imegra, obtusa ; cirrhus brevis. Pedun- 
cu!i axillares, (iliformes 2-3-flori; flores ex albo caeru- 
lescenles. Legumen breve latum 2-3-spermum \ semina 
fusca. 

Ilab. in nrvis ubi colitur vulgo dictum lenticvhie et 
sponte occurritin agiis post messem.Fl. Junio et Julio. Cytisus. (Legnminosse.) 

Calyx 2-labiatus 9 labio superiore 2-dentaio. 
Carina erecta. Legumen basi attenuatum com- 
pressum. 

l. Cytisus purpureus. Scop. 

C. iloribus axillaribus, solitariis peduncularis j cau- DIADELPHIA DECANDRIA. 5o3 

libus procumbenlibus ; foliolis obovutis , leguminibusque 

linearibussubrepaudis. Scop. Carn. n.° go5. t.43. Wild. 

Pers. syn. 2. p. 3 10. Dict. Enc. 2. p. 34g . n .° rf m 

C) tisus. ZannicJi. p. 83. t. to.fig. 2 . 

Planta glabra. Caulis lignosus, prostratus, semipe- 
dalis, vel pedalis , parum rainosus ; folia teruata pe- 
tiolata, foliola lanceolata. Flores pmpurei. 

Hab. in arenosis raaritimis, alle Bocche della Piave 
vecchia vicino al fortino del Cauallino. Fl. Majo et 
Augusto. Glycyrehiza. (Leguminosse. 

Calyx 2-labiatus , labio superiore 4-dentalo, in- 
feriore simplice. Legumen ovatum compres- 
sum. 

1. Glycyrrhiza glabra. Linn. 

G. leguminibus glabris, floribus racemosis , slipulis 
Tiullis, foliolis otatis subretusis, subglutinosis. Linn. 
sp. io46. JVild. sp. 3. p.u4+. I)e C. fl.fr. 3 9 45.Lam. 
III. t. 625. fig. 2. Dict. Enc. 6.p. 83. n.° /. 

Liquiritia officinalis. Pers. syn. 2. p. 3i3. Mcench. 
Metk. i5q. 

Radixlonga, lignosa, dulcis. Caules 1-2-pedaW, 
erecti, ramosi ; folia impari-pinnata ; foliola i3-i5 
glabra. Flores parvi purpurascentes in spicis axillari- 
bus pedunculatis dispositi. 5o4 DIADELPHIA DECANDRIA. 

Hab. secus \iam quae ad Malamocco ducit, in in- 
sula del Deserlo et circa Clodiam. Karissime fldrel. Coronilla. (Legnminosae.) 

Calyx 2-labiaius , 5-dentatus , snperiora conni- 
ventia. Pexillum vix alis longius. Lomentum 
teres articutatum rectunu 

1. CoRONILLA VARIA. Limi. 

C. herbacea , leguminibus erectis teretibus torosis 
Dumerosis, foliolis piurimis glabris. Linn. sp. io48. 
JViid. sp. 3. p. ji53. Pers.syn. 2./?. 3*4. JDe C. fl.fr. 
4o5o. Dict.Enc. 2. p. 12*. n. Q 8. 

Caules prostraii, ramosi, sulcaii, 2-pedalesj folia 
impari-pinnala ; foliola circiter 21 ovata , oblusa , apice 
liiucrone parvo instrucla. Flores uinbeliati ax albo , 
roseo et violaceo varicgati j pedunculi longitudine fo- 
liorum. 

Hab. iu herbosis , al Cavallino et aiibi. Fl. Junio et 
Julio. Hippocrepis. (Legtiminosae.) 

Calyx 5-dentatus incequalis. TJnguiculus vexilli 
calyce longior. Legu/nen compressum 3 altera 
sutura pturies emarginatum , cunum. 

1. Hippocrepis comosa. Linn. 

H- leguiuiuibus peduncuiatis confcrtis arcaalis ? sca- DIADELPHIA DECANDRIA. 5o5 

IdhS utroqae margine sinualis. Linn. sp. w5o. J<J/ihL 
sp. 3. p. n5g. Pers. syn. 2. p.3i5. De C. Jl. fr. 4o43. 
Dict. Enc. 3.p. 126. n. Q 4. 

Ferrum equinum. Zannich. p. 100, 

Caules spitharaei , ascendentes ; folia imparipinnata; 
foliola i-2-i 5 obtusa vel retusa. FlorCs lutei umbellatij 
pedunculus folio longior. 

Hab. in herbosiset arenosis. Fl. Majo et Junio. Onobeychis. (Leguminosas.) 

Calyx 5-fi.dus. Corolla carina transverse obtusa* 
Lomentum compressum 4-loculare , i"sper» 
mum, 

1. Onobhychis sativa. Lam. 

O. foliis pinnatis, leguminibus aculeatis, corollarunx 
aliscalvcera aequantibus , caule elongato. De C. Jl.fr. 
4o55. 

Hedjsarum onobrychis. Linn. sp. io5g. TVild. sp. 
3. p. J2/5. Pers. syn. 2. p. 3^4. Dict. Enc. 6.p.4o4. 
n* w4. 

Caules ramosi , angulati ; folia imparipinnata , foliola 
17-19 lanceolata. Flores purpureo rosei ; spicati ; long» 
pedunculati. 

Hab. in pascuis et pratis. Fl. Majoet Junio» Galega. (Leguminosae.) 

Calyx dentibus subulatis , subaequalibus* Legu- 
men striis obliquis _, seminibus intersectis* 
1. Galega officinalis. Linn» 

J2Q 5o6 DIADELPHIA DECANDRIA. 

G. leguminibus strictis erectis , foliolis lanceolatk 
strictis nudis. Linn. sp. 1062. JVild. sp. 3. p. i24i. 
Pers.syn.2. p. 33o. Dict. Enc. 2.p. 58 g. n.° 1. Lam> 
III. t. 6s5. De Cfl.fr. 3 9 46. 

Galega. Zannich. p. 106, 

Caulis 2-3-pedalis , ramosus, erectus ; folia impari^ 
pinnata; foliola circiter i5 glabra , oblusa ; stipulaesa- 
gitlatae. Flores ccerulei pedicellati inclinati in spic& 
]onga , pedunculata axillares dispositi. Legumina 
glabra, louga, subulata. 

Hab. in locis humidis , ad ripas fluviorum , alfossa 
della Chiesola , al Lido. Fl. Majo et Junio. Astragalus. (Leguminosse.) 

Calyx 5-dentatus, Legumen biloculare gibbum» 
Semina biserialia. 

1. AsTBAGALUS OLYCYPHYLLOS. Linn. 

A. caulescens prostratus, leguminibus subtriqnetrii 
arcuatis, foliis ovalibus pedunculo longioribus. Linn. 
sp. jo6y. W ild. sp. 3. p. izy6. Pers. syn. 2 p. 338. De 
C. fl. fr. 3 9 jO. Dict. Enc. j. p. 3o8. rc. e i3. 

Astragalus. Zannich. p. 3i. 

Caules numerosi , ramosi, prostrati, 2-3-pedales ; fo" 
lia impari-pinnala , magna ; foliola circiler 11 glabra; 
stipulae lanceolatae. Pedunculi folio dimidio breviores; 
flores spicati flavescenles ; spica ovalo-oblonga. Legu^ 
uiina glabra pollicaria. 

Iiab. ad sepes, in ruderibus , etiam in urbe , nei ter* 
reni trasportati a S. Marta. Fl. Junio et Julio, JDIADELPliiA DECAKDRIA» Zof 

Dorychnium. (Leguminosse.) 

tPalfx 5-dentatus bilabiatus* Filimenta subulata* 
Stigma capitatum. Legumen turgidum , /-2* 
spermum* 

1. DoRYCHNIUM HEKBACEtJM. Vllh 

D. foliolis obovalis oblusis, calvcinis dentibus ova- 
tis, caule berbaceo. VitL Dauph. 3. p.4jy. t. 4/. IFitd. 
jsp. 3. p. i3gj. Pers. syn. 2. p. 355* De C. fl.fr. 3$4i. 

Loius Dorychnium. Linn. 

Caules diffusi sesquipedates , ascendentes; folia pi- 
losa ternata subsrssilia ; stipulac foliola apmulantes ufc 
qtiinatae appareant. Flores capitati , parvi , albi , 5-20 
in apice pedunculi erecti foliis quadruplo longioiis; 
carina nigrescens ; calyx pilosus. 

Hab. al Cavallino copiose. Fl. aeslate» Lotus* (Leguminosse.) 

Calyx tubulosus. Alce sursum longitudinalitei* 
conniventes. Filamenta cuneiformia. Legumen 
cylindricum , strictum. Folia ternata 9 stipuloc 
magnae. 

1. Lotds siliquoscs. Linn. 

L. legumiuibus soliiariis membranaceo -quadran- 
gulis, caulibus procumbentibus , foliis subtus pubes- 
cenlibus. Linn. sp. <o8g. JVild. sp. 3. p. »386. Pers. 
syn. 2 .p. 353. De CJl.fr.3g3Q. Dict. Enc. 3.jp.5;?* 5o8 DIADELFHIA DECANDRIA. 

Lolus. A T .° 2. Zannich. p. ijt. 

Caules spiihamei, prostrati, hirsuti; folia ternata 3 
foliola subcuneiformia, glaucescentia j stipulae a<l basia 
petioli magna?; foliola similia, ovat -anceolata. Florcs 
axillares , solitarii , flavi, longe pedunculati. 

llab. in herbosis, al Lido. Fl. a?state. 

2. LOTUS CORNICULATCS. Linn. 

L. capitulis clepressis, caulibus decumbentibus, le* 
guininibuseylindricis patenlibus. Linn. sp. /0^2. IVild. 
sp. 3. p. j3g5. Pers. syn. 2. p. 354. De Cfl.fr. 3g36. 
Dict. Enc. 3. p. 584. n.° 20. 

Lotus. xV.° /. Zannich.p. jyo. 

Caules 1-2-pedales, ramosi, diifusi. Flores capilali 
8-10 in pedunculo folio raulto longiori insidenles; 
corollae luteae , praecedenti dimidio minores, dessica- 
tione virescenles. Legumina recta rigida, cylincirica. 
"Variat foliolis ovalis, angusto-lanceolatis, hirsutis, gla- 
bris. 

Hab. in pratis et herbosis.Fl. sestate. Melilotus. (Leguminosse.) 

Flores racemosi. Calyx tubulosus 5-dentatus. Ca- 
rina simplex. Legumen calyce longius, A Tri- 
JoLio differt habitu et lcgumine exserto, 

1. Melilotus officinalis. Lam. 

M. leguminibus 2-spermis acutis nudis subcompres- 
S'Sj catyce superne gibboso ; carintc^ahsque vexillo aequa- 
libus , racemis fblio duplo longioribus; foliolis lanceo- DIADELPHIA DECANDRIA. 009 

lalis, obtusis, dentatis. Lam. Dict. Enc. 4. p. 62. n. m 
2. a. De C. fl.fr. 38g4. a. Pers. syn. 9. p. 348. 

Trifolium officinale. fVild. sp. 3. p. i355. 

Melilotus. 7V.° 2. Zannich. p. i84. 

Caules ramosi erecli 2-4-pedales; stipula? minntae, 
subulatae, integerrimae, petiolo adnatae. Flores racemosi, 
lutei, £penduli. Leguniiua juniora pubescentia ? stylo 
praelongato aristata. 

Hab. in locis bumidiusculis, a Cortellazzo, a Bron^ 
dolo. FI. aestate. 

2. Melilotus leucantha. Koclc. 

M. leguminibus monospermis ovatis obtusis rugor.is ; 
caljce campanulato ; carina alisque vexillo brevioribus, 
racemis folio quadruplo longioribus; foliis obovalis 
denticulalis. Kock.in De C. fl.fr. supp. p. 564. 

Melilotus rulgaris. iVild. Enum. p. jgo. 

Melilotus. N.° 1. Zannich. p. i83. 

A praecedente dislincta floribus albis, caule crassiore^ 
aliiore 6-pedali et ultra; foliis latioribus, etc. 

Hab. in locis bumidis, ad ripas ; al Lido , a Mala- 
mocco. Fl. aestate. 

3. Melilotus parvielora. Desf. 

M. leguminibus pendulis oblongis subrugosis ova- 
tis ; caule erecto ; foliolis obtusis basi attenualis serra- 
tis. Desf.Atl. 2.p. ig2. De C. fl. fr. 38 g6. Pers. syn. 
s.p. 34?. 

Melilotns indica. All. Ped. n.° J121. Dict. Enc. U. 
p. 64. n.° 5. <T. 

Trifolium indicum. <P. Wild. sp. 3. p. 1353* 5lO DlADELPHU DECANDRIA. 

A praecedenlibus facile dignoscitur caule humiliori, 
floribus luteis minulissiruis iu raceuiis brevioribus dea-* 

gissiiue congpsiis. 

Hab. copiose in pratis , al Lido vicino al Castello,. 
JTl. Majo et Juuio. TRIFOLIUM . ( Legummosde. ) 

Calyx tubulosus 5-dentatus. Legumen calyce tec- 
tum t^-spermum* Flores capUati. iolia ter^ 
nata, 

l . Lotoidea. Calyce glabro nec demum inftato, 

3. TfUFOLTUM HYBRinr.u. Linn* 

T opiiulis umbeilaribus, leguminibus 4-sr>ermis, 
calvchiis Hentibus suoaequalibus j foliolis o\ato-oblou- 
gis , emargiuatis, serrulatis, caule ascendente. W~ild. 
sp. 3 p. i35(). Pers n sjn. 2. p. 348. Savi. obs. trif. n.° 
A2. Mick. nov. gxn. VI. t. so.f. 3. 6. Dict. Enc. 8. 
p. 5. n.° 4. 

Planla toia glabra. Caules ramosi diffusi ascendeu* 
tes, fislulosij folia cuneiformia margine superiori ar- 
gute denliculata. Pedunculi folio longiores ; capitula 
glabosa densa ; calyx subcompanulalus, hrevis, palli-> 
tlus. dentes 2 superiores lub.o subaequales, caeteri bre- 
viores; pedicelli lubo calvcis subasquales; corolla ca- 
Jyce lougior , odorata , alba dein parum fuscescens. 
Legnmen lubo caUcis longius , vexillo brevius, lineare 
4-spermum , seinina ovalo-compressa luteola. 

Hah. \o, a^geribus , al Lido frequens. Fl, Majo et 
3unio A DIADELPHIA DECANDRIA. 5 11, 

Obs. Mea planta opiime descriptioni Cl.Savi etsper- 
ciminibus herbarii De C. ( T. hybridum. ) congruens , 
tatnen diflert caulibus fistulosis, npc referri potest ad 
T. michelianum , unicura in hac sectione caulibus fis- 
tulosis donatum. De Candolle {fl.fr. supp.) refert T* 
hybridum. Savi. ad T. pallescens ; contra vero Savi in 
epistola ad Sebastiani ad T. pall^scens suum T. cces- 
pitosum refert, servans suum T. hybridum. 

2. Trifolium repens. Linn. 

T. capitulis umbellaribus, leguminibus 4-spermis ; 
cal\cinis dentibus superioribus brevioribus ; foliolis. 
ovato-oblongis emarginatis serrulatis; caule repente. 
Linn. sp. io8u. Wild. sp. 3. p. <35g. Pers. syn. 2 . p. 
$4$. De C.fll. fr. 385 9 . Dict. Enc. 8.p. 4. n.° 3. Sa~ 
vi. obs. trifl. n.° 4o. Mich. nop. gen. Pl. t. s$.flg. i. 4. 

Trifolium. N.° 4. Zannich. p. s65. 

PJanta glabra. Caulis solidus repens, ramosus ; fo- 
liola subrotunda, rotundo-ovata vel ovato-lanceolata , 
argute serrata , sarpe macula alba sagiltata notata. Pe- 
dunculi erecti folio longiores ; capitula globosa densa; 
Calvx subcyiindiicus albidus; dentes triangulo acuti 
recti , tubo breviores , 2 superiores longiores; pedi- 
ctlli lubo calycis longiores ; corolla alba vel carnea 
tubo longior. Legumen leretiusculum calyce paulo 
longius 4-spermum;semina rotundato-conipressa , ful- 
\a , nitida. 

Hab. in pascuis , secas. vias , al Lido et alibi. Fk 
IVlajo eL Septembri. 

2. Lagopoda. Calycibus. villosi&, 

3. Trifolium pratense. Linn. 

T. spicis densis ovatis , calv<?i$ denle infinxo tubo co*> 5l2 DIADELPHIA DECANDRIA. 

rollae monopelalae inaequalis breviore , slipulis aristatis, 
foliolis ovalibus, subinlegerrimis, caule ascendente. 
JLinn. sp. 4082. JVUd. sp. 3. p. i36y. Pers. syn. *. p. 
35o. Dict. Enc. 8. p. 12. n.° 23. De C. fl. fr. 38 7/. 
Savi. obs. trif. n.° 22. 

Trifolium. N.°. 1. Zannich. p. 264. t. /55. 

Caules parum ramosi , subpubescentes ; folia due> 
superiora opposita subsessilia , capitulo approximata; 
foliola subciliata, notata macula albida sagittata de- 
mum evanescente; stipulse ainplae, glabrae, membra- 
naceae, venosae, caudis brevibus aristaeformibus, apice 
praeserlim pilosis. Capitula erecta , sessilia ; denlcs ca- 
lvcini selacei, tubo aequales, inferiore paulo longiore » 
corolla purpurea striata. 

Hab. vuigo in pratis, al Lido > etc. Fl. aestate. 

4. TmroLiUM angustifolium. Linn. 

T. spicis villosis conico-oblongis, denlibus calyci- 
nis setaceis subaequalibus , foliolis linearibus. Linn. sp« 
jo83. JVild. sp. 3. p. i3y 3 . Pers. syn. 2. p. 35 1. Pict. 
Bnc. 8. p.<8. n.° 36. De Cfl.fr. 38y8. Savi. obiu 
irif n. 9 26. 

Caulis ereclus , simplex vel parum ramosus , villo- 
sus, semipedalis et ultra ; foliola linearia, auguslissima, 
elongata, acuta , integerrima, pilosiuscula •, slipula va- 
ginans nervosa, augusta, acuminata. Spica villosa as- 
pera 1-2-pollicaris ; calvx villosus , laciniae angustae y 
rigidae, acutae; corolla purpurea. 

Hab. ia locis siccis circa Clodiam^ (Bottari). FL 
scslate. DIADELPHIA DEC.ANDRIA. 3l3 

5. TniFOLTUM scabrum. Linn. 

T. capitulis ovatis axillaribus, sessilibus , calycinis 
dentibus insequalibus, lanceolaiis , mucronatis , rigidis, 
recurvis, foliolis obovatis, serrulatis. Linn. sp. w84. 
TVild. sp. 3. p. i3y4. Pers. syn. 2. p. 35 1. Dict. Enc. 
8. p. 52. n.° 44. De C. jl.fr. 3SS4. Savi. obs. trif. 

Trifolium. N.° 3. Zannich. p. 2 65. 

Caules procumbentes flexuosi 3-6-unciales. Capitula 
terminalia et lateralia in sinu slipuia? bracteantis sessU 
lia ; calyx lubulosus fauce aperta , dentes calycini post 
efflorescentiam exlus curvati, rigidi; corolla alba , ca- 
Jyce longior. Legumen membranaceum , monosper- 
mum. Plaula tota pubescens, viridi- cinerea. 

Hab. in locis siccis et saxosis, ad muros. Fl. Majo. 

6. Trifolium arvense. Linn. 

T. caule diffuso, foliolis lanceolato-linearibus , ca- 
pitulis moliibus, deutibus calycinis corolla longioribu:»* 

L nn. sp. to83. Wild. sp. 3.p. i38/. Pers. syn. 2. p. 
35i. Dict. Enc. S.p. i 9 . Thf 3S. De C. Jl. fr 38y 9 . 
Saui. obs. trif. n.° 3. 

Trifolium. N.° 2. Zannich. p. 264. t. j4y. 

Caulis ramosus semipedalis, pedalisve; foliola infe- 
riora truncato-emarginata , medio emarginatura? mu- 
cronulata. Capitula oblonga, obtusa , pedunculata, 
gracilia ; dentes calycini setacei, tubo longiores , pilis 
longis mollibus patentibus tecti ; corolla alba vel ro- 
sea, calyce brevior. Legumen monospermum. 

Hab. in locis siccis, in agris post messem. Fl. Junio. 5l4 DIADELPHIA DECANDRlA. 

3. Vesicaria. Calycibus inflatis. 
y. Trifolium fragiferum. Linn. 

T. capitulis subrotuTxlis, calvcibus fructiferis itrfla- 
tis, mftiibranaceis, pubescentibus , dentibus seiaceis 
jbiriis refiexis, caulibus repenlibus, foliolis obovalis ob- 
tusis. Linn. sp. 4086. f^ild. sp. 3.p. i38o. Pers. syn. 
2. p.352. Dict. Enc 3. p. 2j. n. Q 58. De C. fl. fr. 
388g. Savi. obs. trif. n.° 36. 

Trifoiiutn. N.° 5. Zannich. p. 266. 

Cauiis circlter sernipedalis uli folia glaber; foliola 
argute serrulaia , iuterdum albo aut nigro-inaculata. 
Pedunculi folio longiores erecti; capituia priinuui he- 
mispba>*rioa, demum globosa •, calyces tomenlo albo 
tecti j coroila rubra vel rosea, calyce duplo longior, 
calvx fructus inflatus ventricosus , obtusus, rubescens. 

Hab. vulgo secus vias, in locis cullis , pascuis. Fl. 
aestate. 

4. Lupulina. Vexillis corolla? inflexis. 

8. Trifolium camfestre. Smith. 

T. caule dilfuso, stipulis petiolo brevioribus, foliolo 
iropari petiolato ; capitulis ovalibus multifloris, vexiltis 
valiJe sulcatis. Smith. Fl. Brit. 392. Schreb. in Stwm. 
Fl. Germ. Pers. 2. p. 352. 

Trifolium agrarium. Vill. Dauph. 3. p. Uga. SavL 
obs. trif n.° 5i. 

Trifolium procumbens. /5. De C. fl.fr. 38g*. 

Caulis cylindricus pubescens, diffusus vel simplex; 
foliola obovata ve! cuneata giabra , margine superiore 
serrulaia \ stipulse petiolo brcviores, vel ettam subaecma.- DIADELPHIA DECANDRIA. 3l5 

les , ciliatas. Peclunculus folio longior , pilosus ; capi- 
tula ovalia densa , plus minusve iutense lutea, dtmum 
brunnea ; calyx glaber , dentes 2 superiores breviores, 
3 inferiores apice piliferi ; vexillum emarginatum, 
apice denticulatum, sulcatum. Legumen nionosper- 
xnum. Semensubrotundo-ovalum flavescens. 

Hab. in agris, al Lido. Fl. Junio. 

g. Trifolium procumbens. /3. De C. 

T. spicis capitatis bemispbaericis, pedunculis slriclis, 
Texillis laeviusculis, caulibus prostratis, petiolo com- 
liiuni basi brevissimo, foliolo intermedio petiolalo. De 
C. fl. fr. supp. p. 563. /3. Savi. obs. trif. n.° 52. p* 
4o5. 

Trifolium minus. SmitJi. Fl. Brit. 3.p. iAofr. 

A prarcedente duTert floribus aureis nec llavis ; caulfe 
supino, deiq ascendente; foliis brevius petiolatisj ve-> 
xillo sulcis minus conspicuis. 

Hab. in aggeribus, a Campalto , Cherignago. Fl. 
jestate. Medicago. (Leguminosae.) 

Legumen compressum > cochleatum. Carina cq- 
rollce a vexillo deflectens* 

1. Medicago sativa. 

M. pedunculis racemosis, leguminibus laevibus, co- 
chleato-contortis, stipulis inlegerrimis, foliolis oblon- 
gis dentatis. Linn. sp. iog6. fVild. sp. 3.p. tboU. Pers. 
syn. 2, p. 356. £>ict. Enc. 3. p, 6o3. n. Q 8. Dq Q, 
fl. fr. 38$$. 5l6 BIADELPHIA DECANDRIA. 

Medicago. JV.° 1. Zannich. p.jSi. 

Caulis 2-pedalis, erectus , ramosus, glaber; folia 
ternata ; foiiola ovalo-lanceolata , versus apiceni den- 
tala. Flores axillares racemosi , purpurei, dein viridi- 
flavescentes. Leguraen glabruni anfractibus i-2-Ia\is, 

Hab. in berbosis et pascuis al Lido el alibi. Fl. Majo, 
et Junio. 

2. Medicagofalcata. Linn. 

M. pedunculis racemosis , leguminibus rontorto-fal- 
catis pubescentibus, foliolis oblongis apice dentatis. 
Linn. sp. iog6. TVild. sp. 3. p. i4o5. Pers.syn. 2. p.356» 
Dict. Enc. 3. p . 6 3. n .° y. De C. fL.fr. 3go&. 

Habitus prsecedentis; differt floribus flavis , legumi- 
nibus falcalis circuluni iutegruni non efficientibus 
4-spermis complanatis. 

Hab. cum priore et eodem tempore floret. 

3. Medicago lupultna. Linn. 

M. spicis ovalibus, leguminibus reniforraibus mo- 
nospermis , caulibus procumbentibus , stipulis serratis. 
Linn. sp. togy. Pers. syn. 2. p. 356. Dict. Enc. 3.p t 
602. n.° 5. De C. fl. fr. 3go3. «. 

Caules debiles , saepius prostrati, quandoque erecti- 
usculi ; foliola ovata apice dilatala et leviter denticu- 
lata; stipulae dentalae. Flores minutissimi lutei; legu- 
mina slriata, matura nigra. 

Hab. in arvis , secus vias, etc. Fl. Majo. 

4. Medicago Wildenovii. Merat. 

M. spicis ovalibus , leguminibus reniformibus mo- 
nospermis, stipulis integernmis , foliolis obovatis. Me* 
rat. Fl. ParU. zg6. De C. fl. fr. supp. p. 566. DIADELPHIA DECANDRIA. ZlJ 

Medicago lupulina. JVild.sp. 3. p. i4o6. De C.fl. 
fr.39°3> £• 

A prsecedente cujus mihi videtur varietas , diflert 
tantum stipulis inlegerrimis. 

Hab. cum praecedenle. 

5. Medicago marina. Linn. 

M. pedunculis multifloris, leguminibus cochleatis 
subrotundis muritatis, stipulis indivisis, foliolis tomen- 
tosis obovalis iniegerrimis. Linn. sp. iog-j. JVild. sp. 
•5. p. /4/5. Pers. syn. 2. p. 35j. Dict. Enc. 3. p. 6oi. 
n.° io. De C jl. fr. 3 9 j4. 

Medica. N.° 2. Zannich. p. 181. 

Planta humifusa tota albo-tomentosa ; foliola parva. 
Flores lulei capitati. Legumen tomentosuui; aculei 
rari recti in margine. 

Hab. copiose in arenosis marilimis, al Lido vicinm 
al Castello di S. Niccolo. Fl. Majo. 

6. Medicago denticulata. WUd. 

M. pedunculis muliifloris, leguminibus cocbleatis 
utriuque planis, anfractibus binis reticulatis, margine 
aculeatis, aculeis divergentibus; stipulis ciliato-den- 
tatis , foliolis obovatis dentatis. JVild. sp. 3. p. i4i4. 
Pers. syn. 2. p. 55 y. De C. jl. fr. 3g2i. 

Diffusa, glabra ; stipulse raagna? laciniatae. Pedun- 
culi longitudine foliorum ; flores parvi lutei. Legumi- 
num anfractus 2-3 ; aculei longi numerosi divergentes, 
in margine siti. 

Hab. in herbosis , non frequens. Fl. Majo, 
7. Mjsdicago hirsuta. AU. 5l8 DIADELFHIA DECANDRIA* 

M. pedunculis muliiiloris, leguroinibus cochleatis" i 
pilosiusculis ; aculeis subulalis rectis uncinatis ; sli- 
pulis denticulatis, foliolis obovalis dentalis. All. Ped, 
<<56. 

Medicago miniraa. Wild. sp. 3. p. i4i8. Dict. Enc. 
3. p. 6og. n. Q s/. /3. T>e C. fl. fr. 3g/3. Pers. syn. 2» 
p. 358. 

Herba difTusa, tota sericeo-villosa , circiter pedahs ; 
stipulae ovatae , plus minusve dentatae. Flores lutei 3-6* 
in singulo pedunculo. Legumina globosa, parva|, pilis 
longiusculis sed rarissimis adspersa ; aculei numerosi 9 
longi, apice hamosi. 

Hab. in arenosis , al Lido frequens. Fl. Majo, 

8. Medicago lappacea. Lam. 

M. stipulis dentato-ciliatis, pedunculis sub 4-floris, 
leguminibus utrinque complanatis, spinis hamosislon- 
giusculis. Lam. Dict. Enc. 3. p. 6to. n.° 23. De C. 
fl. f\ supp. p. 56 g. 

Similiima M. denticulatce ; dififert solum legurai- 
xribus duplo majoribus, saepe anfractibus 4-5, spinis 
longioribus, foliolis magis cuneiformibus. 

Hab. cum praecedente. 

9. Medicago uttoralis. Rohde. 

M. stipulis dentatis subappendiculatis , Teguminibu^ 
cochleatis cylindraceis glabris , anfraclibus qualernis ? 
spiuis subulatis raris divergentibus , pedunculis sub 5- 
floris, foliolis cuneiformibus villosis apice dentatis. 
JRvhde in> Lois. A r ot. /18. De C. Jl.fr. supp, p. 568* 

Medicago littoralis. Tm. fl. nap. Prod. ? DIADELPHIA DECANDRIA. fra 

Medica. N.° 4. Zannich. p. 182. 

Radix longa , caules plurimos ascendentes rnbros 
Saepius basi denudatos et slipulis persistemibus vestitos 
emiltens; foliola apice emarginata denlala sericea. Pe~ 
dunculi folia superanles 2-4-fJori. 

An satis distincta a M. tribuloidi. Lom.l M. litto- 
rnlis. Ten. a planta mea diffrrt fornia stipularum et 
foliolis apice argute profundeque dentatis nec denti- 
Culalis. 020 SYNGENESIA. jEQUALIS. 

I 

Tragopogon. (Compositce.) 

ReceptacuLum nudum. Calyx simplex polypliyllus* 
Pappus pLumosus stipitatus. 

l. Tragopogon pratense. Linn. 

T. calvcibus corollaeraclium sequanlibus, foliis inle- 
gris strictis. Linn. sp. Yjocj. JVilil. sp. 3. p. ibg*. Pers. 
syn.fi. p.35g. Dict. Enc. 6. p. 445. n.° i. Lam.,IU. 
t. 646. fig. 2. De Cfl.fr. 2$88. 

Tragopogon. Zannich. p. 262. 

Caulis cylindricus, laevis, parum ramosus , bipeda- 
lis : folia longa , angusta , canaliculata. [Corolla lutea , 
caKce paulo minor. 

Hab. in pratis , a Malamocco , Malghera , etc. Fl. 
Majo et Junio. Podospermum. (Compositoe.) 

Receptaculum muricatum. Calyx imbricatus squa- 
mis margine scariosis. Semen cylindricum pe- 
duncuio cavo crasso insidens. Pappus sessilis 
pLumosus. 

1. PoDOSrERMUM LACINIATUM. De C. SYNGENESIA. 021 

P. foliis inferioribus pirmatifidis linearibus» supe- 
vioribus linearibus , calycibus glabris, squarois infeiio- 
ribus patulis, mucronatis. De C. f. fr 2$S4. 

Scorzonera laciniata. Linn, sp. ///4. fVHJ. sp. 3. 
p. j5o6. Pers. syn. 2. p. 36 i. Dict. Enc. y. p* 18. n.° 4. 

Scorzonera. Zannich. p. 24r. 

Cauies semipedales, ramosi , ereclij folia linearia 
utrinque 2-3 denlibus longis, linearibus instrucla. FIo» 
res terminales lutei j caljcis squainae sub apice deuie 
reflexo munitae. 

Hab. ad margines agrorum et in marilimis circa 

Clodiam , Bronclolo. Fl. JMajo. Sonchus. (CoQipositse.) 

Receptaculum nudum. Calyx imbricatus ventri* 
cosus. Pappus pilosus sessilis. 

1. SoNCIlUS MARITIMUS. Lilin. 

S. pedunculis subsolitariis terminaiibus nudis, foliia 

lanceolatis amplexicauiibus indivisis relrorsum argute 

den tatis. Linn. sp. iu6. TVild. sp. 3. p. iJoy. Pers. 

syn. 2. p . 36-2. Dict. Enc. 3. p. 383. n.° 2. Dc C. fl. 

fr. 28 9 3, All. Ped. t. 16. flg. 2. 

Soncbus. N.° 4. Zannich. p. 25 i. 

Radix longa, repens. Cau.Iis 1-2-pedaIis apice parum 
ramosus; folia longa, angusta, glauea , iulegra vel 
deutata. Peduucuii anie anthesiui apice tomemosi \ 
llores lulei. 

Hab. in marilimis t al Jjidf , proecipue ct copios^. 

3 I 522 SYNGENESIA. 

inter saxa alVargine sulla strada di Mqlamocco. Fl. 
Majo et Augusto. 

2. SoNCHUS OLERACEUS. Linn. 

S. pedunculis subtomentosis umbellatis , calycibus 
glabris , foliis oblon^o-lanceolatis amplexicaulibus 
denticulalis subsinuatis. Linn. sp. iu6. Wild. sp. 3. 
p. j5i4. Pers. syn. a. p. 363. I>ict. Enc. 3. p. 384. 
n.° 6. De C. fl.fr. *885. 

a. laevis. Zannich. p. a5o. n.° a. 

0. asper. Zannich. p. a5o. n. 9 i. 

Caulis fistuJosus subraraosus, pedalis; folia amplexi- 
caulia basi auriculata, apice lyrata, lobo ternjinall 
maximo , spinulis ciliata. Flores pallid^ suphurei. Va- 
riat foliis integerrimis et pianatifidis, margine molliter 
ciliatis et spinulosis. 

Hab. frequens in hortis, locis cultis. Fl. primo vere 
et fere semper. 

3. Sonchus arvensis. Linn. 

S. pedunculis calycibusque hispidis subumbellatis , 
foliis runcinalis, basi cordatis. Linn. sp. m6. PVild, 
sp. 3. p. j5<a. Pers. syn. a. p. 363. Dict. Enc. 3. p. 
385. n.° ;. De C. fl. fr. a8 9 6. 

Sonchus. N.° 3. Zannich. p. a5/. 

Radix repens. Caulis 3-pedalis , fistulosus, subvil- 
losus, apice ramosus; folia arnplexicaulia, lanceolata, 
sinuata , semipinnatifida, dentata, ciliis subspinulosis. 
Flores subumbellati lutei prsecedenle majores ; pedun- 
culi calycesque pilosi, pilis glanduloso-capitatis flar 
vescentes. 

Hab. al Cavallino. Fl. aestate. SYNGENESIA. 3a5 

Lactuca. (Corapositae.) 

Receptaculum nudum. Calyx imbricatus , cvlin- 
dricus , margine membranaceus. Pappus sim- 
plex stipitatus. Semina lcevia* 

1. LaCTUCA i>CARIOLA. LirM. 

L. foliis verticalibus carina aculeatis apice acutis, 

basi sagitlatis , runcinato~pinnatiGdis. Linn. sp. mg. 
ppild.sp. 3. p. <5a6. Pers. &yn. 2. p. 364. 

Lactuca svlveslris. Dict. Enc. 3. p. 3g2. n.° 3. Da 
C fl.fr. 288 7. 

Lactuca. A~.° /. Zannich. p. i5y. 

Caulis 2-4-pedalis , albus , erectus , laevis , basi acu- 
hatus, simplex vel ramosus; folia in caule verticaliter 
inserla , pinnatifula , margine spinuloso-ciliata , nervo 
dorsali spinoso. Flores parvi, pallide lutei in pani- 
culam amplani, terminalem digesli. 

Planta narcotica uti sequens. 

Hab. alla spiaggla di S. Marla. Fl. aestate. 

2. Lactuca virosa. Linn. 

L. foliis horizoulalibus, carina aculealis denticula» 
tis, apice obtusis, basi sagiitatis, oblongo-lanceolalis, 
infimis sinualis. Linn. sp. mg. Wild. sp. 3. p. /526. 
JHers. syn. 2. p. 364. Dict. Enc. 3. />. 3gs. n. 9 4, 
De C. fl.fr. 2888. 

Lactuca. A T .° 2. Zannich. p. t5y. 

DifFert a praecedente foliis denticulatis non lobatis^ 
borixontalibus aec verlicaJibus, odoie viroso. 52 4 SYNGENESIA. 

Hab. neWIsola di £'. Erasmo et alibi. Fl. aeslate. 

3. Lactuca saligna. Linn. 

L. folia carina aculeatis , radicalibus lanceolatis pin- 
natifidis, caulinis linearibus integerrimis sngittalis. 
Linn. sp. Jiig. TVild.sp. 3. p. j5%8. Pers. syn. 2. p. 
365. Dict. Enc. 3.p. 3 9 3. n.° 5. De C. fl. fr. 288 ' 9 . 

Caulis 2-3-pedalis, la?vis , durns, albicans , sa?pius 
siinplex ; folia elongata ; inferiora pinnatifida lobo ex- 
tremo longo angusio; superiora angusla iutegerriina , 
saliciua ; carina lanis vel spinosa. Fiores parvilulei sub- 
sessiles , fere spicati. 

Hab. ia vineis , in terra firma, a Matghera. Fl. a?s- 
tate. Chondkilla. (Composiue.) 

Heceptaculum nudum. Calyx calyculatus. Pap- 
jms simplex sti/;itatus. Floscuii mulUplici serie. 
Semina muricata. 

I. ChOND-RILLA JUNCEA. Linil. 

C. foliis radicalibus runcinalis, caulinis linearibus 
integris. Linn. ap. mqo. li'iul. -p. 3. p. *53t. Dict* 
Enc. 2. p. 77. n.° j. De C. jL fr. s884..Pers. syn. 2. 
p. 365. 

Caulis basi setis duris rigidis palentibus strigosus , 
ramosus; rami virgati glabri, juneiforrnes ; fojia radi- 
calia ia rosulam expansa , caulina parva linearia inle- 
gerrima. Flores parvi lulei ; se$siles ; spicali ia apice 
ramorum. SYNGENESIA. 525 

Bab. in arenosis marilimis , al Lido vicino alla spi-* 
aggia di S. Niccolo , copiose. Fl. Junio et Augusto. Leontobon. (Compositse.) 

Receptaculum nudum. Calyx duplex. Pappus 
stipitatus plumosus. 

1. Leontodon Taraxacum. Linn. 

L. calvce exteriore reflexo , scapo unifloro, foliis 
runcinatis glabris, laciniis lanceolalis dentalis. Linn. 
sp. j/22. TFUd. sp. 3. p. /544. Pers. syn. 2. p. 36y. 

Taraxacum dens leonis. Desf. Ail.p. 228. De C. 
jl.fr. 2C/52. Dict. Enc. b.p. 32~. n.° 1. Lam. III. t.653. 

Dens leonis. N.° t. Zannich. p. 85. 

Scapus fistulosus glaberrimus, semipedalis; folia 
glabra plus minusve incisa ct piunalifula , apice la- 
tiora. Flos luteus maguus. Semina nialura sphaeram 
plumosam albam efFormantia. 

Hab. ubique vulgalissima. Fl. vere. 

2. Leontodon paltjstre. Smiih. 

L. calvce exteriore erecto adpresso, squamis ov-alis, 
scapo unilloro , foliis lanceolatis sinuaio-dentatis g!a- 
briusculis. Smith. Brit. 2.p. 8^3. Pers. syn. 2. p. 36 7. 

Leonlodonlividum. Pl. rar. Hung. 1. p. 120. t. 11$. 
Wild. sp. 3. p. <545. ■ 

Taraxacum palustre. De C. fl.fr. 2g53. 

Taraxacum lanceolatum. Dict. Enc. 5. p.3^8. n.° 2. 

Hedypnois paludosa. Scop. Carn. 2. p. 100. t. 48. 52 6 • SYNGENESTA. 

Planta pra»cedenti simitlima • folia nunc runcinata, 
nuoc fere integra ; differt squamis exterioribus erectiff 
adpressis nec reflexis, floiibus paulo minoribus. 

Hab. in nratis humidis et aquosis, circa Malghera. 
Fl. vere. 

Obs. Tn collibus siccis Tergesti , varietatem obser- 
favij foliis laciniatis , laciniis angustissiuiis muliindis. ApARGIA. (Compositae.) 

Receptaculum nudum. Pappus plumosus* Cah/x 
imbricatus, 

1. Apargia hastilis. Uost, 

A. scapo unillorrt nudo calvceque glabro , foliis lan- 
Ceolatis runcinalo-drMdtis ^labris. Wild. sp. 3- p. *548. 
J^ers. syn. s. p. 36 y, 

Leontodon hastile. Linn. sp. n^3. De C.flfr. zgyt, 

Leontodon squammosum. Dict. Enc.3.p. 5o8. n. 9 z, 

Dens leonis. N.° 3. Zannich. p. 8y, 

Vlanla tota glabra. Folia plus minusve runcinata , 
Ctiam pinnatifida. Scapus foliis longior apice nudus 
vel raro aliquot squamis parvis instructus. Flos luteus- 

Hab. in locis humidis al Cavallino et alibi. Fl. aes- 
tate et autumno. 

2. Apargia hispida. TVild, 

A. scapo unifloro nudo, calvce hirto, foliis runci- 
tiatis deotatis hirtis , pilis furcatis. tVdd. sp. 3. p t j55z, 
Pers. syn. s. p. ^68, SYNGENESIA.. ^IJ 

Leontodon hispidum. Linn. sp. im4. JDict. Enc. 3. 
p. 5og. n.° 5. De C. fl. fr. sgy*. tt. 

Dens leonis. N.° 2. Zannich. p. 86. 

Folia nunc hispidissima, nunc fere glabra costa pi- 
losa , pilis bifurcaiis et trifurcatis, plus minusve run- 
cinata. Flos magnitudine praecedentis; calyx basi ca- 
lyculatus. 

Iiab. secus vias et in arenosis frequens. Fl. aestate. Thrincia. (Compositae.) 

Receptaculum favosum. Pappus diffbrmis ; mar- 
ginalis membrana multijida , centralis stipi^ 
talus plumosus. 

1. Thrincia hirta. Roth. 

T. scapo unifloro, calyce glabriusculo basi squa- 
mulis aucto, foliis lanceolatis sinualo-dentatis , pilis 
simplicibus. Roth. Cat. Bot. 1. p. g8. Wild> sp. 3. p* 
i554. Pers. syn. 2. p. 368, De C. fl. fr. 2$65. 

Leontodon hirtum. Linn. sp, jtn3. 

Hyoseris taraxacoides. Lam. Dict.Enc. 3. p. i5s~* 
n." 5. 

Radix fibris simplicibus fasciculatis. Folfa in orbem 
expansa sublinearia , pilis sparsis raris praecipue iti 
eostani. Scapi graciles fere liliforraes, foliis longiorcs; 
flos luteus ante anthesim cernuus ; calyx glaber. 

Hab. in locis herbosis al Cavallino, a Cortellazzo. 
Fl. aestate et autumno. 52 8 SYNGENESIA. 

Helmintia. ^Composiise.) 

Jleceptaculum nudum. Calyx duplex , interior 
8-pkyllus cecpmlis , exterior 5-phyllus longi^ 
tudine intcrioris. Seniina transversitn striata. 
Pappus stipitatus plumosus. 

1. Helmintia echioides. Juss. 

H. caljce exteriori foliolis latis cordato-ovatis snu- 
spinosis. tVild. sp. 3. p. *6oy. \Pers. syn. 2. p. 3yo. 
Lam. lll. t. 648' De CJl.fr. 2p;6 '. Gcertti. Fruct. t. 

Picris echioicles. Linn. sp. iu4. Dict. Enc. 5. p* 
2$<2. n. Q 4. 

Crepis echioides. All. Pecl. S/j. 

Caulis i-2-pedalis, ramosus-, folia ovato-lanceolata 
gubinlegerrima • radicalia et infima in peiiolum atte- 
nuata; superiora ampl^xicaulia. Flores luui solirarii 
ad apices ramulorum; pappus albus. Tota planla, 
caulis, folia , et prscserlim calvces exteriores pilis ri- 
gidis, albidis, subpungentibus asperrima. 

Hab. ia incullis et secus vias , a Brondolo. Fl. aestate. Hieracium. (Compositae.) 

JReceptaculum nudum. Calyx imbricatus ovatus % 
Pappus simplex sessiiis* 

1. HlERACIUM PILOSELLA. LilUl. 

H. foliis inlegerrimis ovalis sublus lomentosis, sto-* 
lonibus repentibus , scapo uuifloro. Limi. sp. az§.. SYNCENESIA. 0'2 9 

IVild. sp. 3. p. iBS^. Pers. syn. 2. p. 3yi. Dict. Enc. 
s. p. 35;. n° 7. De Cfl.fr. « 9 i3. 

Folia ovalo-oblonga integra in pagina superiore 
pilis longis albis sparsis patulis liirsula , suhtus niveo- 
toraentosa. Flageili replantes. Scapi 3-('-polIicares \ ilos 
luteus , semiQosculi raclii exlus purpurasccntes. 

Hab. in locissiccis, a AJalghera , al Cavallino.Fl. 
a?sl ate. . 

2. Hieracium piLOSELLomES. Vill. var. glabra. N. 
H. foliis linearibus subpilosis, scapo mnliifloro, 

floribus racemosis. Vill. Dauph. 3. p. 100. t. 27. De 
C. fl. fr. supp. p. 44i. 

Ilieracium fiorentinum. All. Ped. cx VilL 

Hieracium. JS.° 3. Zannich. p. i4o. t. 12. 

Radix brevis, frbras "longas simplices emittcns; fo- 
]ia radicalia numerosa linearia basi angustata , apice 
oblusata , margrne integerrima vel raro dentibus re- 
motis vix conspicuis noiata. Seapus erectus pedalis, 
bipedalisve , leres, strialus, foliis 2-3-instructus, ra- 
mosus; floresparvi, paniculati, pedunculis divaricato- 
flexuosis insidentes; calyces viricles fere glabri. Tota 
planta glabra, nisi pilis rariasimis ad basim foliorum, 
et in caljce. 

Hab. in arenosis maritimis, al Lido frequens. Fl. 
Junio et Julio. 

Obs. A speciminibus in Helvetia, Delphinatu et 
Alpibus lectis, planta mea differt glabritie foliorum , 
sed convenit inilorescenlia et habilu. 

3. HlERACIUM PR.EALTUAI. VUL 530 SYNGENESIA. 

H. scapo folioso glabriusculo. floribus corymbosi», 
calycibus hirtis , foliis lanceolatis , pilosis integerrirais. 
Vill. voy. 6a. t. 3. fig. a. De C. fl. fr. supp.p. 44/. 

H. cymosuui. Dict Enc. 2. p. 358. n.° 10. 

H. florenlinum. Wild. sp. 3.p. i565.. 

Hieracium. N.° a. Zannich. p. i3y. t. i5o. fig. 3. 
{exclud. synonymiam quce ad H. cymosum potius per- 
tinet. ) 

Sirnilis praecedenti* sed differt foliis, praesertim pri- 
tnariis pifis longis aibis hirsutis; et inflorescenlia , 
flores non racemosi sed corymbosi pedunculis inae- 
qualibus , caiyces mgrescentes pilis obscuris obsiti. 

Hab. cum praecedente minus frequens. 

4. HlERACIUM STATICIFOLIUM. All. 

H. scapo subitudo ramoso sublrifloro, pedunculis 
Squamosis, foliis liueai-anceolatis denticulalis glabris. 
ALl. Ped. n." ;8a. t. Si.fig. s. PTild. sp. 3. p. t56y. 
Pers. syn.%. p. 3yi. Dict. Enc. a. p. 36o. n.° 18. D» 
C. fl.fr. ^ty. 

Folia linearia fere graminea , dentibus vix conspicuis 
remotis saepe instructa, radicalia. Scapus fere nudus 
subpedalis , apice rami 1-3 uniflori j flores magni sul- 
phurei, exsiccatione saepius virescentes; calyx tomento 
albo laevi obtectus. 

Reperi in alveo fluminis Piave circa pontem di Tre- 
viso ; emontibus ejus semina probabiliter aqua deferta. 

5. HlEBACIUM UMBELLATUM. Linn. 

H. caule folioso erecto simplici , foliis linearibuf 

subdentatis, floribus corymboso-umbellatis^ calycibus SYNGENESIA. 53 i 

glabris. Linn. sp. n3i. WUd. sp. 3, p. iSgr. Pers. 
syn. a.p. 3?4. Dict. Enc. *. p. 366. n.° 4/. D* Cj 
//. fr. * 9 b8. 

Hieraciura. N.° i. Zannick. p. i?g. 

Caulis ereclus raro rauoosus i-4-pedalisj folia lan- 
ceola.o linearia, sessilia , sparsa, inaequaliter dentata, 
margine saepe undulata. Flores majusculi in pedunculis 
ramosis, urabellatis, terminalibus dispositi, 

Planta mire varians. Caulis siraplicissimus etiara uni- 
florus vel apice raraos foliosos emillens; folia lineana 
vel ovato-Iauceolata ; tota planta scaberrima vel gla- 
Lra; specimina maxima ,altitudine humana, observavu 

Hab. frequens in locis incullis, circa Malamocax. 
Fl. aulumno. Barkausia. (Compositae.) 

Calyx calyculatus , maturus sulcato-costatus, fo» 
liolis exterioribus laxis ; receplaculum nudum f 
pappus pilosus stipitatus» 

I. Barkausia f^etida. De C. 

B. foliis runcinato-pinnatifidis scabris , sessilibus , 
eurarais lanceolatis basi profunde incisis , calvcibus 
ovatis pilosis angulatis. De C. fl.fr. ag48. 

Crepis fcetida. Linn.sp. n33. fVild. sp. 3. p. i5g8. 
Pers. syn. s. p. 3j6. Dict. Enc. 3. p. jyg. n.° 8. 

Caulis subpedalis , ramosus, saepius ruber, basi pilis 
albis hispidus, superne glaberjfolia profunde pinna- 
tifida , lobis valde inae<jualibus, extremo elongato acu- 5"2 SYNGENESTA. 

to. Flores lutei extus purpnrascrntes J calvx lomento 
brevi aibJt auie obtecius; pappus caudidus. Planta amvg- 
dalas amaras olens. 

Hab. secus vias , in locis incultis, al Lido, Mala- 
mocco et alibi. Fl. aestate. 

2. Barkacsia setosa. De C. 

B seiis in caule, pedunculis, involucris, nervis et 
oris foliorum sparsis; foliis inferioribus pinnatifido- 
dentatis, summis linearibus , caljce squamis e^terio- 
ribus patulis. De C. fl. fr. ip5/. et lcon. liar. GatL 
f./o. 

Crepis setosa. Haller fil. in Romer arch. i. et 2. p. j, 

Pers. syn. 2. p. 5-6. 

Caulis simplex vel ramosus subpedalis; folia infe- 
riora }>!us miousve lyrata \e\ pinuatifida; caulinases- 
silia , lanceoJata vel oblonga, basi cordata et dentibus 
vel lacioiis anguslis acutis Snstructa. Flores irregulari- 
ter conmbosi , lutei ; caljx bispidus, foliola exteriora 
bre\ia. linearia, paiula. Semina angusta apice alte- 
nuata, asperiuscula; pappus ttiveus caducus, pilis sim- 
plicibus, 

Hab. in locis siccis, al Lido , verso Malamocco t a 
Brondolo. Fl. aestale et aulumno. Hypochjerts. (Comnosltoe.) 

Jlcceptaculum paleaceam, Calyx subimbricatus. 
Pappus plu/nosus^ 

1. Hy/POCH.ERIS RADICATA, Linn, SYNGENESTA. ODD 

H. foliis runcinalis obtusis scabris , caule ramoso, 
liudo, laevi, pedunculisscpiamosis. Linn.sp.u4o. IViLd. 
tp.o.p. 1622. Pen. syn. 2. p. 3;8. Dict. Enc. 5. p. 
538. n.° 2. De C. fl.fr. 2 9 b6. 

Hieracium. N.° 5. Zannich. p. /4/. 

Radix longa profunda. Caulis 1-2-pedaus ; folia ra- 
dicalia in orbein expansa. Flores soiitarii in apice ra- 
morura lutei. 

Hab. copiose in arenosis maritimis , al Lido. Fl. 
Majo et Junio. Lapsana. (Compositffi.} 

jReceptaculum nudum. Calyx subcalyculatus , 
squa?nis singulis interioribus canaliculatis* 
Fappus nullus, 

1. Lapsana communis. Linn. 

L. calvcibus fructus angulatis , pedunculls tenuibus 
ramosissirais. Linn. sp. n4i. l+'ild. sp. 3. p. /6^4. 
Pers. syn. 2. p. 3j8. Dict. Enc. 3. p. 3f)g. n.° 1. De 
C. fl. fr. s8;6. 

Lapsana. Zannich. p. ibg. 

Planta glabra. Caulis ramosus 2-pedalis, erectus; 
folia iuferiora subpetiolata , lyrata , lol>o extrenio nia- 
Mmo ovaLo rotundato, subdentalo ; supi-rima lanceo- 
lala ,, acuta. Flores parvi, paniculati, lerminales, lutei. 

Hab. in locis cultis, umbrosis. Fl. fuslate. 534 SYNGENESIA. 

CiCorium:. (Compositae.) 

Receptaculum sitbpaleaceum. Calyx ealyculatus* 
Pappus polyphyllus paleaceus. 

l. Cicorium Intybus. Linn, 

C. floribus axillaribus geminis, subsessilibas , foliis 
runcinatis. Linn. sp. n4a n f<p~ild. sp. 3. p. 1628. Pers. 
syn. 9. p. 3yg. Dict. Enc. t.p. ji4. n. Q t. De C. fl. fr. 
* 99 6. 

Cicoriura. Zannich. p. 65. 

Caulis 2-pedalis , ramosus, rigidus, inferne pilosus; 
folia lanceolala , sinuata, denata , nervis subpilosis. 
Fiores ccerulei ; foliola calvciua ciliala , exieriora 5 
brevia apice paiula, iuteiiora 8 erecta basi connaia. 

Hab. Tulgo secus vias , in ruderibus. Fl. Majo et 
Junio. Scolymus. (Compositse.) 
Receptaculum paleaceum. Calyx imbricatus, spi- 
nosus. Pappus nuilus vel ex setis paucis ca- 
ducis constans. 

1. Scolymus hispanicus. Linn. 

S. caule finterrupte alato , ramis inferioribus lon- 
gioribus , ascendentibus ; floi ibus subaggregalis, brac- 
teis foiiaceis sinuato-spinosis, serainibus papposis. Linn. 
.vi?. 11 43. fiTild. sp. 3.p. i63o. Pers. syn. 2. p. 38o. 
Vici. Enc. 7. *p. i3. n.° 3. De C. fl.fr. 2$$$. Savi. 
Bot. Etr. 1. p. i8y. 

Scolvmus. Zannich. p. ^o. t. ij5. SYNGENESIA. 555 

Caulis raraosus\ durus, 2-3-pedalis ; rami albi vil- 
losi ex decurrentia. foli.jrum alato-spinosi ; folia lan- 
ceolata , pallida, nervosa , nervis albis , costa subtus 
viliosa, margine sinuato spinoso. Flores saepius 3-4 
aggregaii , axillares, sessiles , aurei ; antbera? conco- 
lores; pappus ex setis 2-4 albis deciduis, fugacissimis; 
Jbracleae foliis conformes. 

Hab. copiose in arenosis marilimis al Lido. Fl. Ju- 
nio et Julio. Carthamus. (Composiige.) 

Calyx imbricatus squamis apice subovato-folia- 
ceis. Receptaculum paleaceo-setosum. Pappus 
paleaceo-setosus , vei nullus. 

l. CARTHAMr/s lanatus. Linn. 

C. caule lanuginoso , foliis inferioribus pinnatifidis 
dentatis, summis amplexicaulibus pinnatifiJo-dentatis, 
spinosis. Linn. sp. n63. TVild. sp. 3. p. jjoj. Pers, 
syn. 2. p. 38o. Dict. Enc. i.p. 63o. n.° 3. 

Centaurea lanata. De C. fl. fr. 3o5g. 

Atractvlis lanata. Scop. Carn. ioi6. ed. 2. 

Caulis erectus, durus, 2-pedalis , superne ramosus, 
lanatus; folia nervosa pinnatifida, lobis remotis acutis, 
spinosis. Flores terminales lutei subcorymbosi ; foliola 
calvcina exteriora pinnatifida, iuterioia cartilaginea. 
dilatata, apice ciliato-spinosa. 

Hab. iuter segetes. FI. aestate; 556 SYNGENESIA* 

Cakxina. (Compositoe.) 

Calyx radiatus , srjuamis marginalihus longis 9 
coloratis. CorolLe jlosculosoe. Receptacutunt 
paleaceo-se/osum. Pappus paleaceo-piumosus* 

l. Carlina vulgaris. Linn. 

C. caule multifloro corymboso pubescente , fobis 
janceolatis clentatis, spinosis , subtus pubescentibus. 
Linn. sp. 1 161. Wild. sp. 3. p. i6gC\ Pers. syn. 2. p. 
33 1. Dict. Enc. /. p. 6iy. n.° ;. Lam. ILl. I. 662. 
De C.fl, fr. 3or)8. 

Carlina. Zannich. p.bi. 

Caulis erectu?* sknplex superne ramosus tompnto- 
suscjue, sesquipedalis ; folia alterna, inferiora sinuato- 
dentata sp>nosa, rigkla. supra viriciia, subtus aibicantia. 
Flores terminales flavi ; squama? calvcis exteiiores 
purpurascentes , interiores longiuscula; inlus nitidae 
flavescentes. 

liab. al Cavallino. Fl. Septembri. Arctium. (Coniposiiae.) 

Receptaculum paleaceum. Calyx globosus > sc/ua- 
mis apice haniLs injlexis. Pappus setoso-pa~ 
leaceus. 

1. Abctiuii Lapfa. WUd. 

A. foliis caulinis cordatis peholatis cleniiculatis, ca- 
Jvcibus kevibus. IViLd. sp. 3. p. i63/, Pers. syn. s. pi 

060. SYNGENESIA. 53^ 

l^appa glabra. «,. Dict. Enc. i. p. 3;3. n.° 2. 

Lappa niinor. &e C. fl. fr. 0010. 

Lappa. Zannich. p. 160. 

Caulis raruosus 2-ppdaIis; folia ampla cordala, supra 
viridia , subtas tomenlosa. Flores in apicibus ramorum 
glomerati, nucis avellauoe magnitutline , ob squanias 
Jbamosas veslibus adliaerentes. 

Hab. secus vias et in ruderatis, al Lido et alibi. FI. 
«state. Onopordum. (Composiiae.) 

RecepLacnlum favosum. Pttppue capiliaris. Ca- 
lyx irnbricalus squamis mucronatis. 

1. Onopordum acantiuu.m. Linn. 

O. calvcibus squamis patenlis.sitnis , foliis decurren- 
tibus lomentosis ', sinuatis tlentalis spinosis. Linn. sp. 
ji58. IVUd. sp. 3. p. 168 j. Dict. Enc. 4. p. D2<. n.° /. 
De C. fl. fr. 3oo5. PeTs. syn. 2. p. 383* 

Acantbium. Zannicli. p. 4. 

Planta tota albida. Caulis 3-4-pedalis, fnmus ereclus, 
raniosus; foliaampla ovalo-oblonga , sinuato-angulata, 
spinosa , incana, decurreutia, caulem alis sinuatis spi- 
nosis vestieulia. Flores magni purpurei solitarii in apiee 
caulis et rarnorum ; caljcis foliola palula pungenlia. 

Hab. in ruderibus et secus vias, FI. aestate. :>-2 558 SYNGENESIA. 

Cynara. (Compositse.) 

Calyx dilatatus imbrlcalus squamis carnosis 
emarginatis cum acumine, Receptaculum «se- 
tosum, Pappus sessilis plumosus. 

l. Cynara scolymus. Linn. 

C. foliis subspinosis pinnatis indivisisque '\ calvcinis 
squarois ovatis. Linn. sp. ubg. W ild. sp. 3. p. *6yr. 
Pers. syn. 2. p. 384. J)ict. Enc. /. p. 2j4. n.° /. De 

CJl.fr. 3o6 9 . 

Cynara. Zannich. p. 6~. 

Caulis2-4-pedalis, crassus, firmus, sulcatus', tomen- 
tosus ; folia ampla , aiterna in lobis dentatis vel pin- 
naiiiidis divisa, subtus tomentosa. Flos magnus pur- 
pureus. 

Colitur in bortis ut comedatur , vulgo dicta car~ 
ciofolo , articiocco , et teste Zannich. sponte r-eperitur 
a S. Erasmo. Fl. Junio. Carduus. (Compositse.) 

Calyx imbricatus , ventricosus squamis spinosis. 
Pappus capillaris seti scaber. Receptaculum 
viilosum. 

i. Carduus marianus. Linn. 

C. foiiis aniplexicaulibus haslato-pinnatifidis spinosis, 
calycibus aphvllis, spinis caualiculalis duplicato-spino- 
sis. Linn. sp.it 53. TVild .sp.3.p. i65g. Pers. syn. 2. 
p. 386. De C. fl.fr. 3oi2. SYNGENESIA. 53<J 

Carthamus maculatus. Lam. Dict. Enc. i. p. 63im 

n.° 8. 

Carduus. N.° 3. Zannich. p. 5/. 

Radix primo vere profert rosulas pulchras foh'is lu- 
cidis viridibus, nervis et maculis albis variegatis cons- 
tantes. In planta adulta , caulis fiiiuus, erectus, ra- 
mosus, crassus , 2-4-pedalis ; folia ampla , lata , sinuata, 
angulosa , glaherrima , spinosa, albo-niaculata. Flores 
terminales in apice ramorum , magni , purpurei ; ca- 
lyces spinis validis ; pappus simplex, ciliatus, albus. 

Hab. copiose a S. Niccolo del Lido. Fl. aesiate. 

2. Carduus nutans. Linn. 

C. foliis semidecurrenlibus spinosis, floribus cernuis, 
squamis calvcinis superne patentibus. Linn. sp. i/5o. 
WiUL sp. 3. p. i648. Pers. syn. 2. p. 384. Dict. Enc. 
i. p. 6 9 o. n.° 3. De Cfl.fr. 3o/y. 

Carduus. A r .° /. Zannich. p. 5o. 

Caulis crassus , sulcatus, alatus, spinosus , ramosus 
2-pedalis; foiia sinuata spinosa canescentia ; flores prae- 
cedenti dimidio miuores; calyx arachnoideus. 

Hab. secus vias. Fl. aestate. 

3. Carduus tenuiplorus. Smith. 

C. foliis decurrentibus sinuatis spinosis , snbtus to- 
mentosis , calycibus subcylindricis aggregatissessilibus, 
squamis lanceolatis erectiusculis. Smith. Brit. p. 84g. 
Wild. sp. 3. p. 1602. Pers. syn. z. p. 385. De C.fl. 
fr. 3oi4. 

•Carduus acanlhoides. I*am. Dict. Enc. i. p. 6r,o. 
n.° 4. 

Caulis ramosus ; tomeniosus, gracilis, 2-3-pedaIis ., 54o SYNGENESIA; 

quandoque eliam altitudine humana , alis sinuatisspi- 
nosis totus vestitus; folia remota, oblonga, sinuata, 
angulosa, canescentia, spinosa, subtus magis toraeo- 
tosa. Flcres 2-5, congesti , sessiles in apice ramorura, 
parvi, purpurei, oblongi nec globosi , avellanse raa- 
gnitutline ; squamae lanceolatse ereclae. 

Hab. secus vias, ad rauros , al Lido copiose, et fere 
ubique. Fl. per tolam a?statem. Cnicus. (CompositEe.) 

Calyx imbricatus , ventricosus , squamis spinosis* 
Pappus plumosus. Receptaculum villosum. 

i. Cnicus lanceolatus. TVild. 

C. foliis decurrenlibus hispidis , pinnatifidis, Taciniis 
hilobis divaricatis, spinosis \ caljcibus ovatis arach- 
noideo-pubescenlibus, squarais lanceolatis spinosis pa- 
tentibus. IFild. sp. 3. p. 1666. 

Carduus lanceolatus. Linn. sp. ii4g. Pers. syn. 2* 
p. 38 7. Dict. Enc. i.p. 68g. n. Q 2. 

Cirsium lanceolatura. De C. fl. fr. 3oy3. 

Carduus. JV.° 2. Zannich, p. 5o. 

Caulis ramosus, erectus, alatus, villosus, 3-pedalis: 
folia decurrentia spinis validis armata, supra viridia, 
subtus canescentia. Flores purpurei nucis juglandis 
magnitudine. 

Hab. secus vias, in ruderibus, al Zido } a Malam 
mocco. Fl. sestate. 

2. Cnicus artensis. Hoffm. SYNGENESIA. 54 1 

C. foliis lanceolatis pinnatifido-dentatis undulalis , 

spinosis glabris, caule paniculato. Hojf. Germ. 4.p. *8o. 

Serratula arvensis. Linn. sp. //4o. Wild. sp. 3. p. 

Carduus arvensis. Dict. Enc. 2. p. 6g8. n.° %6 % 
Pers. syn. 2.p. 388. 

Cirsium arveuse. De C. fl. fr. 3ogo. 
0. foliis sublus niveis. N 

Caulis 2-3-pedalis, glaber , sulcatus , in parte su- 
periore ramosus 5 folia semipinnatifida, pinnulae angu- 
losae. Flores purpurei vel albi; calyx primo sphaericus, 
deinum cjlindricus jpappus longus rufescens. 

Var. /3. foliis siibtus niveo-tomentosis. 
Hab. in vineis, in agris post messem, a Cortellazzo, 
alla Cava Zuccherina. Fl. Augusto. 

3. Cnicus prateissis. N. 

C. foliis decurrenlibus angusto-lanceolalis repando- 
dentatis ciliato-spinosis ; floribus solitariis, pedunculis 
elongatis tomentosis, calvcibus non pungentibusj caule 
erecto; radice tuberosa. 

Cirsium pratense. De C. fl.fr. 3ojy. 

Carduus pralensis. Dict. Enc. 1. p. 6g3. n.° ig. 

Cirsium maximum asphodeli radice. Bauh. Pin, 
3yj. Zannich. p. 63. 

Altitudo humana. R.adix tuberibus numerosis napi- 
formibus constans. Caulis superne ramosus ; rami erecti 
tomento albo vestiti ; folia inferiora angusto-lanceo- 
lata in petiolum alatum desinentia, pedalia, vix sinuato- 
dentata, spinis albis inaecpalibusciiiata, viridia, utriu^ 54:2 SYNGENESIA. 

que punctis tomentosis raris adcpersa, caulina decnr- 
renlia magis sinuata , superiora minora acuminala. 
Flores purpurei , globosi ; calyx 9 lineas longus;squa- 
ma3 adpressae acutae apice vix spinescentes. 

Hab. al Cavallino lungo la Piave. Fl. Augusto. 

Ohs. Lamark dicit folia inferiora sui C. pratensis pro- 
funde incisa, qnod optime meae plantse convenit; sed* 
hanc in herbarioCandolliano coilatara ad nullam aliam 
Speciem referre possum : caeterum mihi videntur C.pra- 
tensisj pyrenaicus , monspessidanus , tanlum varietaies 
esseejusdem speciei. A Cnico pratensi Wild. et Smi.tli. 
et C. tuberoso Wild. differt foliis decurrentibus ; aa 
Carduus tuberosus Linn. ? Serratula. (Compositse.) 

Heceptaculum paleaceum. Calyx imbricalus } cy- 
Itndraeeus uiermis, Pappus plujnosus vel den- 
tatus, 

1. Serratula tinctoria. Linn. 

S. foliis argute serratis basi subpinnatifidis, corymbo 
fastigiato. Linn. sp. //44. PVild. sp. 3. p. i638. Pers. 
syn. 2. p. 3yo. Dict. Enc. 6. p. 5<2. n. Q i. De C* fL 
fr. 3o26. 

Jacea. JV.° 1. Zannich. p. j43. 

Caulis pedalis 2-pedalisve , firmus, erectus , lsevis, 
subramosus j folia inferiora ovato-oblonga rnargine te- 
nuiier serrulalo-ciliala. Flores terminales purpurei ; 
calyx rubro-fuscusj pappus rigidus, ilavescens , denti- 
culatus. SYNGENESIA. 5*5 

Variat foliis omnibus pinnatifidis, 

foliis pinnatifidis et ioilivisisj 

foliis omuibus indivisis. 
Hab. copiose in pralis bumidis^ al Cavallino. Fl. 
Septembri. Bidens. (Composiiae.) 

Receptaculum paleaceum. Semina tetragona. Pap- 
pus arlstis 2-4- erectis scabris. Calyx subcequalis 
caljculatus. 

1. BlDENS TRIPARTITA. Lintl. 

B. lloribus discoideis, calycibus exterioribus flore 
majoribus, seuiinibus erectis , foliis tripartilis lanceo- 
latisdentatis. Linn. sp. u65. PVi/d. sp. 3-P- *Ji5. Pers. 
syn. 2. p. 3g3. De C.fl. fr. 3%8y. 

B. frondosa. a. Lam. TJict. Enc. i. p. 4o8. n. Q /. 

Bidens. Zannich. p. 38. 

Caulis i-3 pedalis, scepius ruber , ramosns; folia op- 
posita in 3-5 foliola oblonga dentata, divisa. Flores 
erecti lutei. Semina pappo e setis rigidis retrorsum 
scabris. 

Hab. vulgo in locis aquosis, ad fossas. Fl. autumno. 

2. Bidens cernua. Linn. 

B. floribus subradialis cernuis, calyce exteriore ilors 
longiore, foliis lanceolatis, subconnatis dentatis. Linn. 
sp. ji65. IVild. sp. 3. p, iyi6. Pers. syn. 2. p. 3 $3» 
Dict. Enc. i. p. Uog. n. Q U. De C. fl. fr 3-288. 

/6. radiata. Coreopsis bidens. Linn. sp. 1281» J kk SYNGENESIA. 

Canlis i-2-peclalis , laevis, erectus, ramrs opposilis^ 
folia opposila amplexicaulia basi fere connata , glabra, 
viridia. Flores lulei, cernui, bracleis lanceolatis ins- 
tructi , in var. a.. non radiali, in /3. radiati. 

Hab. in udis, paludosis, alle porte del Cavallino* 
Fl. aulumno. EupATORJUM. (Composiiae.) 

Recepiaculum nudum. Pappus pilosus vel scaber. 
Calyx imbricatus oblongus. Stylus semibijidus 
longus. 

1. ElTPATORIUM CANNAEINUM. IAnn. 

E. fciiis petiolatis 3-partitis., laciniis lanceolatis ser- 
ratis, inteimedia longiore. Linn.sp. njo- ff/ itd. sp.3. 
p. jj56. Pers. syn. 2. p. 4oo. Dict. Enc* 2. p. 4oo. 
n.° 5. De C. fl. fr. 3i»j. 

Eupatorium. Zannich. p. gy. 

Caulis 3-5-pedalis, erectus, ramosus, villosus; fo-lia 
opposita, superiora subalterna. Flores purpurascenles 
in corymbosis coarctatis ad apices ramorum et cawlis 
digesti. 

Variat flore albo. 

Hab. in aciuosis, ad fossas , vulgo. Fl. autumno. Chrysocoma. (Compositce.) 

Rsceptaculum nudum. Pappus simplex. Calyx 
hemisphcericus imbricatus. Stylus vix flosculo 
longior. 

1. CtinysocoiiA Linosyris. Linn. SYNGENESIA. 5 10 

C. herhacea, fbliis linearibus glabris, calycibus laxis. 

Linn. s P . u;8. TVild. sp. 3. p. 1191. Pers.syn. 2. p. 
4o5. Dict. Enc. 2- p. /9/. n.° 8. De C. Jl. fr.oioo. 
ALl. Pecl. t. u.fig. 2. 

Convza. N.° 2. Zannich. p. -3. 

Caulis i-3-pedalis , simplex , gracilis , erectus , apice 
vami breves corymbosi; folia sparsa numerosa, liuearia, 
actita. Flores lulei terminales in apice ramorum. 

In locis siccis variat caule humiliori paucifloro , 
ctiam simpiicissimo unifloro. 

Hab. in locis humidis , etiam inundatis salsis, secus 
canalem qui da Treporti , al Cavallino ducit. Fl.Sep- 
tembri. 

Obs. Miror hanc plantam quae in locis argillosis- 
siccis et iu montibus saepius habitat, reperiri in palu- 
dosis maritirais, inler salicornias, juncos , scirpos, as- 
ter tripolium, statices, etc. ubi tantum slatura altiorl 
Tariat. SUPERFLUA. Tanacetum. (Compositse.) 

ReceptacuLum nudum. Pappus submarginafus. 
Calyx imbricatus , hemisphcericus- Corollce 
radii obsoletce 3 trifidce. 

1. Tanacetum vulgare. Liun. 

T. foliis bipinnatis incisis serratis. Linn. sp. nUS. 
■JVild. sp. 3. p. i8i4. Pers. syn. 2. p. 4og. Dict. Enc. 546 SYNGENESIA. 

7.77. 5sj. n.° 1. Lam. III. t. 6 $6. fig. 1. De C. Jl.fr. 

3225. 

Tanacetum. Zannich.p. $5j. 

/3. crispura. 

Caulis 2-3-pedalis, erectus, rauiosus , striatus; folia 
atroviridia , ampla , dissecla , in /3. crispa. Flores ia 
apice caulis et ramorum coryrnbos compactos specio- 
sos aureos eiTormanles. 

Hab. ad margines agrorum et rivulorum , alla Ca- 
vetta y al Cavallino. Fi. Augusto. Var. /3. in hortis co- 
lilur. Artemisia. (Coaiposiise.) 

Receptaculum subvillosum vel nudiusculum. Pap- 
pus nullus. Calyx imbricatus , squamis rotun- 
datis conniventibus. Corolla radio nullo. 

1. Artemisia abrotanum. Linn. 

A. frutescens, caule slricto , foliis inferioribus bi- 
pinnatis, superioribus pinnatis capillaceis , caljcibus 
pubescentibus hemispbaericis. Linn. sp. j<85? 

Abrotanum. JV.° 1. Zannich. p. 1. 

Hab. al Cavallino. (Zannich.) 

Hanc planlam non vidi etnescio an sit vero A. abro- 
tanam \el A. paniculata. Lam. 

2. Artemisia corymbosa. Lam. 

A. foliis caulinis pinnatis glabriusculis , pinnis tri- 
fidis linearibus , caule fruticoso, ramis erectis virgatisj SYNGENESTA. Z±J 

floribus racemosis globosis, pedunculis nutanlibus. Lam. 
Dict. Enc. i. P . 263. n.° 2/. De C. Jl. fr. 3^8. 

A. caraphorata. Fill. Dauph. 3. p. 342. TVild. sp. 
3. p. 1829. Pers. syn. 2. p. 4n. 

Abrotanum. iV.° 2. Zannich. p. 2. 

Caulis ascendens fruticosus subpalmaris ; rami elon- 
gati 1-2-pedaIes, striati , ssepius rubri ; folia viridia 
3-5 lobis trifidis dissecta, glabra vel subcanescenlia. 
Flores majusculi lutei ; calyx albus pubescens ; recep- 
taculura villosura. 

Hab. a Porde Lio. FI. aestate. 

3. Artemisia campestris. Linn. 

A. foliis caulinis setaceis pinnatis glabris, radicalibus 
pinnalis, laciniis trifidis incanis, caule procurabente 
ramoso virgato , floribus ovatis pedunculatis. Linn. sp. 
4j85. JfiLd. sp. 3, p. 182-]. Pers. syn. 9. p. 4to. De C* 
fl. fr. 3 s35. Dict. Enc. 1. p. 26 3. n.° 23. 

Abrotanum. N. Q 4. Zannich. p. 3. 

Caules saopius rubri inclinati , apice pubescentes 
pedales; folia prirao incano-sericea , demum viridia, 
tenuiter dissecta. Flores in racemis terminalibus, gra- 
cilibus, paniculatis , dispositi ; caljx hemispha^ricus , 
^laber ; foliola margine scariosa ; receptaculum nudum. 

Hab. in locis siccis, a Brondolo , a Treporti. FI. 
Augusto et Septembri. 

4. Artemisia Aesinthium. Linn. 

A. foliis incanis , radicalibus triplicato-pinnatifidis, 
laciniis lanceolaiis dentatis obtnsis , caulinis bipinna- 
tiiidis , pinnalitididve, laciniis lanceolatis aculiusculis, 543 SYNGENESJA. 

floralibus indivisis lanceolatis; floribus globosis pedun- 
culalis nutanlibus. Linn. sp. / [88. ffild, sp. 3. p. /844*. 
De C. Jl.fr. 3'2i6. Pers. syn. 2. p. 4l3. Dict. Eac. /. 
p. 258. n.° 2. 

Absinthium. Zannich. p. 3. 

Planta 2-pedaIis, erecta , raraosa , lola sericeo-in- 
cana. Flores numerosi lutei racemosi; receptaculum 
pilosum. 

Hab. circa Malamocco. ( Zannich. ) Ego non vidi. 
Fl. Augusto. 

5. Artemisia vulgaris. Linn. 

A. foliis subtus tomenlosis, caulinis pinnatifidis, la- 
ciniis lanceolatis subdentatis acutis, floralibus indivisis 
linearibus lanceolatis ; florihus sessilibr.s oblongis erec- 
tis, calycibus tomentosis. Linn. sp. uS8. TVikl. sp. 3. 
p. i845. Pers. syn. 2. p. 4iS. De C. fl.fr. 3 2 38. Dict. 
Enc. i. p. 265. n.° 3 . 

Artemisia. Zannich. p. 2j. 

Caulis 4-5-pedalis, ereclus, ramosus, ruber ; folia 
supra atroviridia, subtus tomentoso-nivea. Flores in 
spicis axillaribus digesli, [racemos longos cfformantes ; 
receptaculum nudum; flosculi 12-16 exteriores feminei, 
interiores hermaphroditi. 

Hab. in ruderibus, secus vias, passim. Fl. Augusto. 

6. Artemisia csrulescens. Linn. 

A. incana foliis lanceolatis integerrimis , radicalibus 
sa?pe incisis, flosculis ternis. Linn. sp. jj8g. Dict. 
Enc. 1. p. 265. n.° 32. 

*. floribus nutantibus , ramis patulis recurvis. SYNGENE5IA. 54$ 

A. ccerulescens. TVild. sp. 3. p. i84y, Pers. ' syn. 
s. p. 4i3. 

Seriphium. N* i. Zannich. p. $45. 

/3. foliis caulinis incisis. 

A. ccerulescens. /3. De C. fl. fr. 

Seriphium. N. Q 2. Zannich. p. %46. Lobel. ic. t. 
;66. fig. i. 

y. ramis strictis coarctatis, ilorlbus erectis. N. 

Planta tota argenteo-incana. Caules assurgentes vel 
crecti, ramosissimi ; rarui toto florigeri,in var. a.. pa- 
tuli , etiam dependentes, apice recurvi, ramulis nu- 
tantibus , floribus cernuis; in var. y. erecti, stricti , 
ramulis floribusque erectis; folia caulina linearia, ra- 
mea semper inlegerrima ; in caulibus sterilibus folia 
majora sunt, partim integerrima, partim incisa \el 
pinnatifida , utrinque sericea. Flores miuuti cylindra- 
cei, numerosij floscula pauca lutea ; receptaculum 
nudum. 

Hab. copiose in omnibus locis paludosis salsis , a 
Treporti, al Lido , a Jfusina , Malghera , etc. Fl. 
autumno. GnaphaliujM. (Compositae.) 

Receptaculum nuckim. Pappus pilosus seu plu- 
mosus. Calyx imbricatus , squamis mqrgina- 
libus rotundatis 3 scariosis , coloratis. 

1. GNArHALTim st^chas. Linn. 

Q> fruUcosuro P foliis linearibus, corymbo compo* 55o SYNGENESIA. 

sito, ramis virgalis. Linn. sp. ng3. Wild. sp. 3. p. 
< 863. Pers. syn. 2. p. 4<y. Dict. Enc i.p. j3y. n.° 2g. 

Elychrysum staxhas. De Cfl.fr. 3ii2. 

Elvchrysum. N.° i. Zannich. p. $2. 

Caulis inferne lignosus,, brevis; rami virgati , erecli, 
incani , simpiiees; foiia sparsa iinearia , angusta , sub- 
tus alha. Flores parvi citrini in corvmbo coarctato 
terminali ciispositi. 

Hab. in locis siccis, arenosis, inter saxa et super 
muros. Fl. Junio. 

2 Gnaphalium luteo-album. Linn. 

G. herbaceum, foliis semiamplexicaulibus lineari- 
lanceolatis subrepandis, utrinque pubescenlibus, infe- 
rioribus obtusis , superioribus acutis, corymbo glome- 
rato. Linn. sp. ng6. Wild. sp. 3. p. i8ji. Pers. syn. 
s. p. 4 20. De C. jl. fr. 3n4. DicL Enc. 2. p. j4i. 
ny 46. 

EUchrysum. N.° 2. Zannich. p. g2. 

Ptania tota valde tomentosa ; caulis erectus, simplex 
vel parnm ramosus pedalis sesquipedalisve; folia in- 
cana, mollia , longiuscula. Calyces pallide flavescenles. 

Hab. in arenosis al Lido sed raro ;(Zannich.) ; circa 
Treviso ad muros vidi frequens et circa Clodiam.Fl. 
Junio et Julio. 

3. Gnaphalium germanicum. Scop. 

G. caule erecto dichotomo, foiiis lanceolatis,capi- 
tulis globosis , multifloris, ad caulis dichotomiam ra- 
morumque apicem sessilibus. Scop. Carn. 2o5o. Dict. 
Enc. 2. p. j5o. n.° 8o. Wild. sp. 3.p. iSg4. De C. fl. 
fr. 3nS. SYNGENESIA. 35l 

Filago gerrnanica. Linn. sp. i3u. 

Filago. Zannich. p. joo. 

Caulis erectus totnentosus , semipedalis , apice ra- 
mosus; rami patuli ; folia parva lanceolata, incana , 
erecta, mollia. Flores parvi glomerali , numerosijca- 
lyx conicus aculus scariosus basi tomentosus. 

Hab. in arenosis , agris. Fl. aestate. Conyza. (Compositse.) 

Receptaculum nudum. Pappus simplex. Calyx 
imbricatus subrotundus. Carollce radii tri- 
fidoe* 

l. Conyza squarrosa. Linn. 

C. foliis scabris , cauliuis ovato-oblongis serralis, 
rameis oblongo-lanceolatis subintegerrimis, caule her- 
baceo corjmboso, calycibus scjuarrosis. Linn. sp. iitti* 
IVild. sp. 3. p. igi8. Pers. \syn. 2. p. U26. Dict. Enc. 
0, p.83. n.° i. Lam. IIL t. 6 9 y. ftg. /. Da C. fl.fr. 
3 126. 

Conyza. Zannich. p. yz. n.° r. 

Caulis 2-3-peclalis hirsutus, durus; folia sessiHa . pu- 
b^scetuia. Flures terminales, corymbosi , flavi exlus 
rubeutes j calycis foliola linearia acuta , apice patula 
%el recurva. Odor gravis ingratus. 

tlab. iu arenosis et siccis. FL Julio. 352 SYNGENESIA. 

Erigeron. (Composiise.) 

Corollae radii lineares anguslissimce. Recepta~ 
lum nudum. Pappus pdosus, 

i. Erigeron canadense. JLinn. 

E. caule floribusque paniculatis, hirtis , foliolis li- 
neari-Ianceolatis, cilialis. Linn. sp. j2io. JJUd.sp.3. 
p. ($54. Pers. syn. 2. p. 43o. Dict. Enc. 8. p. 54. n.° /2. 
De C. fl.fr. 3/34. 

Virgaurea. i\ T .° 3. Zannich. p. l~$. 

Caulis erectus l - 3-pedalis, superne paniculatus, 
n*ini nuilti siuiplices ; folia numerosa longa, angusta. 
Flores numerosi, parvi , albidi, racemoso-paniculati. 

E Canada olim orta, nunc vulgatissima in Europa 
secus vias , et fere ubique. Fl. Auguslo et Septembri. 

2. Erigfron acre. Linn. 

E. pedunculis alternis unifloris, pappo rufescente , 
seminibus duplo longiore. TVild. sp. 3.p. ig5g. Pers. 
syn. 2. p. 43i. Dict. Enc. 8. p. 58. n.° 28. De C. fl. 
fr. 3i3i. Lam. 1LI. t. 681. fig. i. Linn. sp. 1211. 

Aster. N. a 2. Zannich. p. 2 '. t. w. flg. 1. 

Caules plus minusve erecti et ramosi , subpedales; 
folia sparsa, sessilia , oblonga, lineari-lanceolata , in- 
tegerrima ; inferiora latiora, racticalia longe peliolata. 
Flores majores quam in proccedente, ligulse anguslis- 
simae e cceruleo rubrae; pappus rufescens. 

Hab. vulgo in locis siccis, saxosis, at Lido et alibi. 
A Julio usque ad auiumni finem iioret. 

3. Erigeron ahnuum. Pers. SYNGENE6IA. 353. 

E. foliis inferioribus ovatis serratis, superioribus 
lauccolatis pilosiusculis, calycibus hemisphaericis, la- 
cir.iis subaxjualibus strigosis. Pers. syn. 2. p. 43*. 

Aster auuuus. Linn. sp. 122$. JVild. sp. 3. p. 2o4i. 
De C.fl. fr. 3>4o. Dict. Enc. /. p. 3o5. n.° 43. 

Caulis 1-2-pedalis, erecias, foliosus , suhglaber, 
apice ramosus ; folia radicalia petiolata ovaio-obtusa , 
deotala; cauliua numerosa sessilia, inlegra. Flores 
corymbosi disco luteo, radio albo. 

Hab. in pratis et secus ,vias, io terra firma ; circa 
Mestre , Cherignago , Miran , etc. Fl. Junio. Senecjo. (Compositsc.) 

Rcceptaculum nuJiini. Pappus simplex. Calyx 
cylindricus , calyculaius , squamis apice spha- 
celatis* 

1. Senfcio vulgarts. Linn. 

S. corollis nudis, foliis pinnato-sinuatis amplexi- 
caulibus, floribus sparsis. Linn. sp. 1216. Wild.Sp. 
3. p. igy9> Pers. syn. 2. p. 433. De C. fl. fr. 3i6i. 
D'Ct. Enc. 7. p. ~5. n.° 1. 

Senecio. Zannich. p. 244. 

IManla glabra. Caulis fistulosus, raraosus, semipe- 
dalis, pedalisvc. Flores subcernui, cylindracei , iios- 
■culcsi , lulei. 

Hab. vulgatissima in locis cullis, hortis , vineis. Fl. 
i^ere semper. 

<$. Senecio Jacqe.sa. Linni 

n3 354 SYNGENESIA. 

S. corollis radiamibus , foliis piunato-lyratis, laci- 
.niis lacinulatis, caule erecto. Linn. sp. 1219. JVild. 
<sp. 3. p. iggy. Per&, syn. 2.p. 435. De C. fl. fr. 3fj3. 
Dict. Enc. 7. p. 8g. n.° 4g. 

Jacobea. N.° 2. Zannich. p. j46. 

0. flosculosa. 

Caulis erectus , ramosus, subglaber, inferue sa?nius 
rubens , 1-2-pedalis; folia inferiora subpelioiata, rell- 
qua sessilia pinnatiuda. Fiores lulei , corymbosi , ter* 
jninales ; radii obiongi tridentati , in var. /3. nulli. 
«Semina pilis sparsis instructa. 

Hab. vulgo a MaJghera, Malamccco, Chiuggia, etc. 
3PL Junio. 

3. Senecio aquaticus. Smith. 

S. corollis radiantibus, foiiis dentalis, radicalibus 
ovatis, caulinis pinnaliiidis, laciuia extima majore* 
Smith. Brit. 2. p. SS5. I*'iid. sp. 3.p. Jggy. Pers. syn. 
&. p. 435. De C. jl.fr. 3ij4. Dict. Enc. ;.p. go. n.° 5o. 

Jacobea. JV.° 3. Zannich. p. i4y. 

DnTert a pra?cedente semiuibus glabris, calyce he- 
misphacrico, radiis eilipticis ; foliis inferioribus fere in- 
tegris, superioribus basi lantum pinnatitidis, lobo ex- 
iimo maximo ovalo vix. denlato. 

Hab. in pratis humidis, paludosis, ad ripas fluvio- 
rum, a Malghera } al Cavallino. Fi, Auguslo. 

4. Senecio paludosus. Linn. 

5. corollis radiantibus, foliis ensiformibus acute 
serratis subtus villosis , caule stricto. Linn. sp. 1220. 
Jf ild. sp. 3. p. 2002. Pers. syn. 2. p. 433. De C. fl % 

fr. 3j8o, Dict. Enc. ~. p. 100. n.° 8G» SYNGENESIA. 555 

Jacobea. N.° /. Zannich. p. i4$. 

Planla humana altitudine et ullra. Caulis simplex , 
apicecorymbiferus; folia longa, angusta, acula, sparsa, 
suhtus prsecipue juniora parum tomentosa. Flores lu- 
lei majores quam in pra?cedenlibus. 

Hab. in locis aquosis, ad fossas a Malghera , ad 
ripas iluviorum, della Piave e clella Brenia. Fl. Junic, Aster. (Compositoe.) 

Receplaculum nudum* Pappus simplex. Corolla 
radii plures, sa>pius /u. Caljces imbricati 
squamas injeriores patulaj* 

I. Aster TfiipOLlUM. Linn. 

A. foliis lineari-lanceolalis carnosis, triplinerviis, 
inferiorilras apice subserralis, caule glabro corymboso, 
calvcibus aequalibus. Linn. sp. 1226. IVild. sp. 3. p. 
2o3g. Pers. syn. 2. p. 445. Dict. Enc. 1. p. 3qq. nS 
$. De C. JL fr. 3i3 7 . 

Aster. N. Q /. Zannick.p. 26. 

Radix emittit folia petiolata, ovata , crassa, carnosa, 
Jncida, apice obsolete serrata vel integerrima, 4-6 
uncias longa, 1-2-lata. Caules quandoque pedales 
crassi parum ramosi , quandoque 4-5-pedaIes elati 
rarais longis eorymbosis j folia caulinaremota, anguslo- 
ianceolata, integerrima, irinervia. Fiores laxe co- 
rymbosij discus luleus j radii pallide ccerulei. 

Hab. copiose in locis paludosis salsis a Fusina , Mai* 
ghera, Treperti, etc. Fl. Augusto <?t Septembri, 556 SYNGENESIA* 

Solidago. (Compositce.) 

Qalyx squamce imbricatce clausce. Corolla radii 
circiter 5- Jieceptaculum nudum punctis exa- 
ratunu Pappus simplex. 

1. SoLIDAGO VIRGAUREA. LintV. 

S. caule paniculato, foliis ovato-Ianceolatis serratis. 
Linn. sp. i2o5. TVild. sp. 3. p. 265. Pers. syn. 2. 
p. 44g. Dict. Eac. 8. p. 45. n.° 35. De C. Jl. fr. 3 160. 

Virgaurea. N.° /. Zannid* ]j. 2jS. 

Caulis siriclus 2-3 pedalis; folia lanceolala subpe- 
liolata alterna. Fiores lutei ; racenii axillares; ligulae 
elongatae. 

Hab. al Cavallino , ad sepes. Fl. Augusto et Se#- 
tenibri. Inula. (Composiise.) 

Heceptaculum nudum. Pappus simplex. Antheras 
basi in setas duas desinentes. Flores lutei. 

l. Inula britamca. Linn. 

I. foliis amplexicaulibus lanccolalis basi serratis , 
subtus |et margine pilosis, caule corymboso villoso, 
ramis lateralibus apice lojigioribus. Linn. sp. i23y. 
JVild. sp. 3. p. 2ogo. Pers. syn. 2. p. 45o. Dict. Enc. 
3. p. 244* n.° 4. De C . fl.fr. 3/45. 

Aster. N.° 5. Zannich. p. 28. 

Gaulis 1-2-pedalis pilosus, erectusj rami pauciflori; SYNGENES7A. 55^ 

Elores^ magnt, radii angustissimt ; calycis squama* 
laxae , liueares, villosae. 

Hab. in locis humidis, a Malghera^ a Fusine co*> 
piose. Fl. Augusto. 

2. InULA DYSENTERTCA. LiflU, 

I. foliis arnplexicaulibus cordato-oblongis nudis ser^ 
ratis, sublus piiosis, caule pubescente paniculato, ramis 
Jateralibusapice longioribus, patulis, squamis calvcinis 
seiaceis. Linn. sp. iz3j. JVild. sp. 3. p. 2opi. Perss. 
s.yn. 2. p. 45o. Dict, Enc. 3. p, ftAS. n.° 5, De C- ffi 
fr. 3i46.. 

Aster. N. Q 6. Zannich, p. 2j?. 

Caulis pedalis, foliosus , lanatus , ramosus; folia 
mollia canescentia , raargine obscure dentala, undu^ 
lata. Flores corvmbosi , in pedunculis solilarii, prae- 
cedenti dimidio minores. 

Ilab. in udis , al Lido et alibi. FL Augusto* 

3. Inula iiirta. Linn. 

I. foliis sessilibus lanceolatis obsolete serratis rfgidfs 
pilosis, caule subdiviso villoso, calycinis squamis lan- 
ceolatis. Linn. sp. i*Sg. Wild. sp. 3. p. 2og8. Dict* 
Enc. 3. p. 246. n.° i;. Pers. syn. s. p. 45i. D& Cj. 
Jl.fr. 3i5r. 

Aster. 2V.° 3. Zannicli. p. 2j. 
Caulis semipedalis, pedalisve, ramosus vel sitnplex,.cy* 
liudricus ,. villosus ; foiia sparsa ovato - lanceolata , 
venosa, scabra , margine denliculala ; rami quando 
adsunt uniflori, corymbosi , inferiores longiores. Flo- 
res magni, squamis calycinis lanceoIalo-lioearibtiS^ 
aculis, Yillosis, 358 SYNGENESIA* 

Obs. Hanc speciem describo ex speciminibus Ter- 
gesli lectis ubi copiose crescit et semper caule simpii- 
cissiaio unifloro ohservavi et est Asler hirtus. Scop^ 
i. 58.; alia speciuiina ex Italia meridionali apice sunt 
ramosa, ramis unifloris; a Zaunieheilio, in aliquot 
terrenis ullra Anassum indicalur» 

4. Inula ensifolia. Linn. 

I. foliis sessilibus linearibus acuminatis^ nervosis , 
glabrif^sparsis, caule paucifioro»/^'«/?. sp. /24o. lf r ild. 
7Sp. 3. p. j2/o/. Pers. syn. 2. p. 45/. Dict. Enc. 3. />« 
. S 4o. n.° 22. De C. fl. fr. 3/53. 

Aster. N.° 4. Zannich. p. 28. 

Radix obliqua, unum pluresve canles spithameos , 
siraplices, erectos , foliosos, unifloros vel saepius apice 
yamosos emittens ; rami quando adsunlbreves uniflori; 
folia rigida, curvata , plicata, glabra. Flores intense 
lutei. 

Hal>. copiose in planitiebus arenosis al Cavallino* 
Fl. Julio et Augusto. 

5. Inula crithmifolia. Linn. 

I. foliis linearibus carnosis tricuspidatis. Linn. sp* 
3s4o. JVild. sp. 3.p. 2301. Pers. syn. 2. p. 45i. Dict. 
Mnc. 3. p. 25o. n. Q 26. De C. Jl. fr. 3i5;. 

Aster. N. Q 7. Zannich. p. 2g. 

Caulis erecius simplex vel ramosus 1-2-pedalis gla- 
Ler ; folia linearia carnosa , succulenta , inferiora et 
caulina apice tridentata, ramea simplicia integerrima» 
"Variat caule plurifloro et nnifloro : nonnulla speci- 
inina observa>i foliis omnibus integerriruis. SYNGENESIA. 55() 

Hab. in ! locis salsis , a Fusina , al Liclo , a Mala- 

mocco et fere ubique ad littora. Fl. Julio et Septembru 

6. Inula viscosa. Desf. 

I. foliis sessilibus, basi reflexis, lanceolalis, serratis/ 
caule virgato piloso viscoso , pedunculis axillaribus 
unifloris foliosis. Desf. Atl. a.p. *?*. De CJl.fr. 3i54, 
Pers. syn. 2. p. 45-2. JVild. sp. 3.p. 2og5. 

Erigeron viscosum. Linn. sp. 120$. Dict. Enc. 8. 
part. il.p. 5*. n.° 2. 

Virgaurea. N.° 2. Zannicli. p. 2-8. 
Caulis 3-4-pedalis, in parte superiore ramosus; rami 
erecti pauiculati , foliosi, florigeri; folia odorata , vis- 
cosa, superiora integra. Corollulae radii latiuscula* 
paucae. 

Hab. copiose secus fossas a Treporti. FL Aueusto* 
€t SeptenibrK Tussjlago. (Composiise.) 

Receptaculum nudum. Pappus simplex. Calycis\ 
squamce cequales 3 discum cequantes submem- 
branacece. Corollce feminece ligulatce seu e&en* 
tulw. 

1. Tussilago Farfara. Linn. 
T. scapo unifloro subnudo bracteato , flore racliato, 

foliis cordatis angulatis denlatis, subtus pubescentibus. 

Linn. sp. **l4. fVUd. sp. 3. p. 1963. Pers. syn. 2. 

p. 455. De C. fl.fr. 3 [63. Dict. Enc. 8. p. l«4. rt.° 10. 
Tussilago. ZannicJu p* 267. ODO SYNGENESIA. 

Radix primo vcre profert caules spithameos etetiam 
jbreviores, toinenlosos, squaoiis membranaceis vesiilos, 
unifloios; post elll orescentiam apparent folia quaesunt 
radicalia petiolata, denticulata, denticulis rubris, sub- 
tus incana. Flos luteus. 

Hab. in glareosis , al Cavallino } et secus vias ia 
tcrra firma. Fl. Martio. 

2. TUSSILAGO PETASITES.. Linil* 

T. ihyrso oblongo, floribus discoideis, foliis oblon- 

go-cordatis inaequaliter denticulatis, subtus puhescen- 

bus, lobis approximalis. fVdd. sp. 3. p t ic/yi. Pers^ 

syn. 2. p. 455. De C. Jl. fr. 3i65. Dict. Enc. 8. p< 

Jog. n.° i. 

Hermaph. T. petasites. Linn. sp. i2i5. 

Fem. T. hyhrida. Linn. sp. /2/4. 

Piadix repens primo vere caulem emittens simplicera, 
pedalem, squamosum , multiflorum ; post efilorescen- 
iiam apparent folia radicalia , ampla, profunde cor- 
<lata, petiolata , supra glabra viridia. Flores purpurei^ 
ihyrsoidei, pedicellati, pedicelii in plauta feminea 
«longati. 

Hab. secus rivulos et fossas, in terra firma. Fl. Aprilu Bellis. (Compositae.) 

Heceplaculum nuclum conicum. Pappus nullust 
Cafyx hemisphoericus , stjuamis cequalibus, 6'e- 
mina obovaia, 

1, Bellis E£B£ a s^is, Linr^ SYNGENESIA. 56 1 

!$. scapo nudo unifloro , foliis ohovatis crenalis ve- 
uosis. fVild. sp. 3. p. 2J2I. Linn. sp. 1248. Pers. syn. 
3. p. 45 g. De C. fl.fr. 3$ig. Lam. IIL t. 6yy. Dict. 
Enc. 5. p. 8. n.° /. 

Beliis. Zannich. p. 35. 

Folia omnia radicalia spathuiata. Scapus 2-4-polli- 
«tiris; floris discus luteus, radii albi subtus saepe rubri. 

Yulgatissima ubique, primo vere floret. Chrysanthemum. (Compositse.) 

JReceptaculum nudum. Pappus nullus. Calyx /w- 

mi&phcericus , imbricatus 9 squamis margina- 

libus membranaceis% 

a 

1. ClIRYSANTFIEMUM LeUCANTFIEMUM. Liim. 

C. foliis amplexicaulibus lanceolatis serralis, hasi' in- 
ciso- denlaiis, caule erecto ramoso. Linn. sp. i25f. 
JVild .sp. 3. p. 2i4a. Ptrs. syn. 2. p. 46 0. De C. fL 
fr. Szobi 

Matricaria leucanthemum. Dict. Enc. 3. p. jqq. 
n. Q 12. 

Leucanthemum. Zannich. p. 161. 

Caulis 1-2-pedalis, ramosus vel simplex; folia radl- 
calia spathulata in petiolum attenuata. Flores magni, 
termiuales , solitarii in apice caulis et ramoruin, dis- 
cus luteus, radii albi. 

Ilab. iu pratis passim. Fl. Majo. S6» SYNGENESIA. 

Matricaria. (Cotnpositae.J 

JReeeptaeulum nttdum, cylindraceo-conicum. Pap~ 
pus nttllus. Calyx planus imbricatus , squamis 1. Matricakia Chamomilla: Linn. 

M. foliis bipinnatis, sqnamis calycinis obtusiusculis. 
Linn. sp. / q56 . TP ild. sp. 3. p. 2/6" 1. Pers. syn. 2. 
p. 463. De C. fl.fr. 3»tj. Dict. Enc. 3. p. 6 9 y. ?i° 3. 

Chainaemelum. N. Q 1. Zannich. p. 58. 

Caulis sesquipedalis, ramosus, diffusus; foliolasuh* 
capillacea. Flores albi., disco conico luteo. 

Hab. in agris , vineis passim. Fl. Majo et Junio» Antiiemis. (Compositse.) 

Hrceptaculum paleaceum, Pappus nullus seu 
marga membra.naceus. Calyx hemisphcericus 9 
subcequalis. Flosculi radii plures quam 5* 

1. Anthemis altissima. Linn. 

A. foliis bipinnalifidis, laciniis lanceolalis subtlen- 

tatis , dentibus inferioribus suhreflexis , paleis lanceo- 

lalis cuspidalis. IJnn. Maui. 4j4* TVild. sp. 3. p. 2ty4. 

Pers. syn. 2. p. 465. Dict. Enc. 4. p. 56y. n.° 2. De C. 

ft. fr. 3*54. 

Caulis pcdalis et ulfra, ramosus ; foliola angusta , 
plana, pubescentia, apice mucronata. Flores solilarii 
in apice ramorum , magni , albi j discus luteus j palcae 
#cutae subspinescentes. SYNGEXESIA. 365 

Hab. in arvis, alle porte del Cavallino. Fl. Augus- 
to et Septeinbri. 

2. Anthemis cotula. Linn. 

A. receptaculis conicis , paleis setaceis, seminibus 
Hiuiisjfoliis bipinnalis,folioUssubulatis tripartilis. Linn. 
sp. i*6j. PFUcL sp. 3. p. 2<8j. Pers. syn. 2. p. 466. 
JDict. Enc. i.p. 568. n.° io. De C. fl. fr. 0261. 

Chamacmelurn. N.° 2. Zannich. p. 5g. 

Odor gravis foelidus. Caulis diffusus ramosus semi- 
pedalis; folia tenuilcr dissecta , glabra , lobi liliformes. 
riores praecedenti triplo minores; receptaculum coni- 
cum, paleac subulake; semina nuda tuberculata. 

Hab. in locis inculris, atL> porte del Cavallino , a 
Brondolo , et alibi. El. a primo vere usque ad au- 
turanum. 

3. ANTnEMIS noeilis. Linn. 

A. foliis bipinnatis, foliolis tripartitis lineari-subu- 
lalis subvillosis, caule basi ramoso. Linn. sp. iq6o. 
Wild. \sp. 3. p. 2180. Pers. syn. 2. p. 466. Dict. Enc. 
i.p. 568. n.° 8. De C. fl. fr. 325 9 . 

Odor gratus. Caulis ramosus decumbens , pedalis; 
folia pinnata raultifida, pubescentia, pallida •, lobi bre- 
ves acuti. Flores solitarii terminales , pedunculo elon- 
gaio pubescenti insidentes ; paleae flosculo breviores. 
Seraina nuda laevigata, flosculo basi incrassato tecta, 

Jlab. in locis siccis , al Cavallino et alibi. Fl. aestate. 56* SYXGENESIA. 

Achill^ja. (Composit^e.) 

Receptaculum paleaceum. Pappus nullus. Calyx 
ovatus imbricatus. Flosculi radii pauci. 

l. Achill^ea 3JiLLEroLiL T M. Linn. 

A. foliis bipinnatis glabriusculis , pinnarura laciniia 
linearioas dentalis. Linn. sp. 4i%5. TVild. sp. 3. p. 
»so8. Pers. syn. 2. p. 46 "o. De C. Jl.fr. 328o. Dict. 
Enc. 1. p. 28. ?i.° 26. 

Millefolium. Zannich. p. i8j* 

/8. flore purpureo. 

Caulis erectus, durus, 1-2-pedaIis subpilosus ; folia 
lanceolata, elongata , pinnulce numerosissimie subira- 
bricata?. Flores in apice caulis et rainorum coarctato- 
corymbosi, iu «. albi , in /3. purpurei, vel rosei j radit 
obcordati. 

Hab. vulgo ia agris, pratis, etc. Fl. Junioet JuKow Buphtalmum. (Compositae.) 

JReceptaculum paleaceum* Pappus margo obsole^ 
tus. Semina prceserlim radii marginata, 

1. Buphtalmum sALiciroLiuM. Linn» 

B. foliis alternis oblongo-lanceolatis subserratis, tri- 
plinerviis, calycibus nudis , caule herbaceo. Linn. sp* 
4sy5. ffild. sp. 3. p. 2 234. Pers. syn. 2. p. 4^4. JJe 
JC fl.fr. 3*86. Dict. Enc. j. p. 5to. n* 10. 

Asteroides. Zannich. p. 3o, SYNGENESIA. 565 

Cauliserectus sirnplex vel ramosus 1-2-pedaiis, saepe 
r.iber , subvillosus ; folia Janceoiato-linearia , su-bam» 
[dexicuulia , elongala , acuta, plus niinusve villosa, 
uiargine denliculis remolis notata. Flores solitarii, 
terminales, rnagni, lutei. 

Hab. al Cavallino , allefoce della Piavc. In Foro 
juiiensi frequcniissima. Fl. Junio et Juiio. FRUSTRAISEA, Centaurea. (Composiise) 

Receptaculum setosum. Pappus simplex, Semina 
umbilicus laleralis. Coioticv radii infundibu* 
Uformes longiores irregulares. 

i. Centaurea jsiGiirscLNs. IVihL 

C. calycibus ciliatis, squamulisinlimis scariosis, foliis 
radicalibus obsolete pinnatifulis, cauiinis inferioribus 
basi subdentatis, superioribus indivisis intcgerrimis. 
ffiUL sp. 3. p. 2 z88. Pers. syn. s. p. 483. 

Cauiis 3-4-pedaiis angulatus, apice ramcsus ; foiia 
inferiora basi pinnalifida \ lobi ianceolati ssepius 5, 
extremo latiore ovato, subdentato ; superiora tantum 
ckntata , ramea parva, lanceoiata, iuiegerrima ; omnia 
scabra. Flores terminales, numerosi , purpurei; caiyx 
uucis avellanae magnitudine ; squaniae apice fuscae, ci- 
lialse , ciliis brevibus non plumosis; intimae eiongutae 
margine scariosic ? apice macula nigvu iio|at*u P abscrua 
ciiiis. 566 SYNGENESIA. 

Obs. Speciinina iu Cainiola. lecla , foliis superiori- 
Jjus latioribus et caulinis minus divisis gaudent. 

Hab. copiose circa Fusine , Brondolo. Fl. Augusto 
et Septembri. 

2. Centaurea cyanus. Linn. 

C. calycibus serratis , foliis linearibus sessilibus in- 
tegerrimis, infimis dentalis. Linn. sp. 128$. WUd. sp. 
3. p. 22gt. Pers. syn. 2. p. 483.Dict. Enc. /. p. 661. 
n.° 3o. De C. fl.fr. 3o45. 

Cyanus. Zannich. p. yy. 

Caulis i-2-pedalis ramosus, tomenlosus ; folia ca- 
nescentia. Flores termina[es pulchre azurei \ iu planla 
culla variant albi et rosei. 

irlab. vulgo inter segetes. FI. Majo et Junio. 
3. Centaurea paniculata. Linn. 

C. calycibus[cillatis ovatis adpressis, foliis inferio- 
ribus bipinnatifidis, superioribus pinnatifulis , caule 
paniculalo. Linn. sp. 1 2 8g. Wild. sp. 3. p. 2292. Pers. 
syn. 2. p. 483. De C. fl. fr. 3o48. Dict. Enc. 1. p. 
662.' hl» 36. 

Jacea. N.° U. Zannich. p. iA-Sl 

0. flore albo. 

Caulis i-3-pedalis, durus, angulatus, ramosissimus; 
foliorum laciniaelineares glabree. Flores numerosi parvi 
purpurei , in /8. albi; squama: calicinae albicantes, rau- 
cione ciiiato adpresso terminatae. 

Hab. copiose in arenosis maritimis, ftl Lido, Vh 
Augusto. 

4. CeNTAUREA SCAEIOSA. Linil, SYNGENESU. 56/ 

C. calycibus cilialis pubescenlibus, foliis pinnatifidis 
«cabriusculis, laciaiis lanceolatis aculis basi pinnati- 
lidis. Linn. sp. jigi '. TVild. sp. 3. p. aapS. Pers. syn. 
fi. p. 4-84. De C. fl.fr. 3o4g. Dict. Enc. 4. p. 663. 
n.° 45. 

Jacea. N. Q 3 . Zannich. p. i44. 

Caulis 2-pedaIis, ereetus, firmus, sulcatus, ramosus; 
folia praecedente tnajora , laciuice longae semiciecurren- 
tes, simplices vel dente aut lobo iustructae, subgiabrae. 
Fiores purpurei , squamae calyciua? ciliis nigris. 

Ilab. in pratis. [Zannich.) Fl. Junio. 

5. Centaurea jacea. Linn. 

C. calvcibus scariosis, squamis ovalis apicc lnceris , 
foliis lanceolatis integerrimis , radicalibus subdentatis, 
-lamis angulaiis. JLinn. sp. J-<y3. TVild. sp. 3. p. z3o3» 
Pers. syn. a*p, 485. Dict. Enc. 2. p. 65$. n.^ /7. 

Jacea. N. & 3. Zannich. p. j44. 

Planta variabilis ; caule simplici vel ramoso , erecto 
vel decumbeute, pubescente vel tomentoso ; folia plus 
utinusve dentata •, rami sscpe virgati ? quandoque bre- 
v-ssiini. Calvx scariosus , lacerus , subiuscus ; coroliae 
purpureoe. 

Hab. iu pratis , secus vias, frequens. Fl. xluguslo. 

6. Centaurea splendens. Linn. 

C calvcibus scariosis ovatis, squamis mucronalis,, 
foliis inferioribus bipiunatifidis linearibus, superioribus 
.pinnalis, pinnis linearibus subdenlatis. Linn. sp.jzg3* 
IVild. sp. 3. p. 2 3o4. Pers. syn. 3 . p. 485. De Cfl.fr. 
$o35, Dict. Enc. i. p. 653. n. a 44* 563 SYNGENESIA. 

Caulis erectus , firmus, ramosus , i-2-pedaIis,apiee 
subcorymbosus. Flores termiaales purpurci, m&gni- 
tudine praecedenlis; calvces squamis scariosis, albis* 
lucidis, splendenlibus , apice mueronaiis. 

Hab. ia areoosis, al Liclo, sernel tautuui reperi. Fl. 
Julio. 

7. Centaurea solstitialis. Linn. 

C. calycibus palmato-spinosis soiilariis, spinis rectisj 
foliis cancscentibus lineari-lanceolatis decurrenlibus in- 
tegerrimis) radicalibus lyratis. JAnn. sp. isgy. TVildi 
sp. 3. p. 23/y. Pers. syn. z.p> 485. De C. Jl. fr. 3o6o, 
Dict. Enc. 1 . p. 666. n.° 5y. 

Planta tota cano-tomentosa. Caulis pedalis, alatus^ 
parum ramosus; folia inferiora lyrata , lobo lerminali 
maximo. Flores lutei ; squamre calycinae spinis 5 ins- 
tructa? , intermedia multo major. 

Hab. inter segetes, sed raro. Fl. Junio et Augusto. 

8. Centaurea calcitrapa. Linn. 

C. calycibus subduplicato-spinosis sessilibus; foliis 
pinnalifidis linearibus dentalis , caule piloso. Linn. sp. 
i2 9 y. JVild. sp> 3,p. 23 ij. Pers. syn, 3 , p. 486. De 
C. fl, fr. 3g54. Dict. Enc. /. p. 666. n.° 5y. 

Cyanoides. Zannich. p. y6. 

Caules ramosissimi decumbentes , albi , pedales ; fo- 
liorum lacinise remotae, angusUe ; folia radicalia lyrata 
lobo terminalimajoredentato, in orbem expansa. Flo- 
ressessiles, bracleati, purpurei, squamae calycina? spi- 
nis luteis validis armatoe. Semina nuda. 

Hab. ia locis siccis et secus vias. II. Julio et Augusto. *,<»%. vw--%-v wv% *•♦ ♦•*.*••♦•*■♦♦•;••*•♦♦*<*■**•*■** ♦♦•*•*«*•*•*•*•*•*•*•*«*•*•*•*•*'*•*'*'*'*«*« 

GYNANDRIA DIANDRIA, Orchts. ( Orchideae. ) 

Corolla pentapetala, petalo superlore fornicaio» 
Labellum subtus calcaratum» Anthera termi~ 
nalis adnata. 

1. Radicibus testiculatis, 

1. Orchis pyrajuidalis. Linn. 

O. labello tripartito , superne basi bicorni, laciniia 
oequalibus integerrimis, cornu germen subaequante, 
spica densa oblonga. Linn. sp. i33%. WUd. sp. 4. p. 
i4. Pers. syn. 2. p. 5o3> Dict. Enc. 4. p. 55 1. n.° *8, 
De C. jl.fr. 20 y. 

Orcbis. N.° 3. Zannich. p. ig6. 

Tubera subspbaerica. Caulis sesquipedalis foliosus; 
folia oblongo-lanceolata perangusta. Flores dilute pur- 
purei in spicam densara, juniorera conicam dein oblon- 
gam digesti ; calcar gracile longitudine germinis. 

Hab. al Cavallino. Fl. Junio. 

Obs. In agro Pvomano varietatera flore albo reperii 
et labellum observavi nunc profunde tripartiturn, nune 
trilobum, nunc integrum , etiam in eadem spicih 

2. Orchis coriophora. Linn. 

O. labello tripartito, laciniis inaequalibus crenatis 
dependentibus , petalis conniventibus , cornu comce 

34 0;0 GYNANDRIA DIANDRIAV 

asceudente geroiine breviore. Linn. sp. 1102. TVild. 
sp. 4. p. 16. Pers. syn. 2. p. 5o3. Dict. Enc. 4. p. 
552. n.° jq. De C- fl. fi. 2008. 

Oclor cimicinus. Bulbi sphaerici. Caulis pedalis ; folia 
brevia adpressa , radicalia longiora angusta ; spica 
laxiuscula , flores purpurei ex viridi variegati. 

Hab. in herbosis, al Lido vicino a S. Niccolo. Fl. 
Majo. 

3. Orciiis morio. Linni 

O. labello trilobo , lobis crenatis obtusis , medio 
emarginalo, petalis asceudentibus obtusis, cornu co- 
nico asceudente germine breviore. Linn. sp. i333. 
JVild. sp. 4. p. /5. Pers. syn. 2. p. 5o3. Dict. Enc. 
4. p 552. n. Q 21. De C. fl. fr. 200$. 

Orchis. N.° 1. Zanniclup. ig5. 

£. Orchis palustris. Linn. TVild. sp. j. p. 26. 

Bulbi rotundi. Caulis semipedalis, pedalisve ; folia 
angusta, radicalia lanceolata. Flores purpurei, laxe 
spicati ; labelli lobi laterales crenali reflexi ; calcar 
obtusum ascendens; bracteae purpurea? germine sub- 
breviores ; petala omnia conniventia obtusa viridi li- 
neata. Varietas /3. diflfert statura duplo majore, spica 
laxiori. 

Hab. in pralis et herbosis, al Lido , /3. a Treporti. 
Fl. Aprili et Majo. 

4. Orchis mascula. Linn. 

O. labello trifido crenulato , lobo medio bifido, pe- 
talis aculis, exterioribus reflexis, cornu conico ascen- 
denle germinis longitudine. Linn. sp. i333. Wild. GYNANDRIA DlANDRlAi §7! 

tp. 4. p. 18. Pers. syn. <2.p. 5o4. Dict. Enc. 4. p. 553* 
n.° 22, De C. fl.fr. 20jo. 

Pra?ce<lenti altior. Pelala superiora non omnia con- 
nivetitia secl i lateralia reflexa; labelli lobus mediuS 
lateralibus longior. Flores purpurei. 

Hab. in pratis al Lido. Fl. Majo et Junio. 

5. Orchis btfolia. Linn. 

O. labello lineari integerrimo ohtuso , cornu ger- 
tnine duplo longiore, foliis caulinis vaginaiilibns bi e- 
vissimis, raclicalibus binis oblongis basi atlenuatis. Linn, 
sp. i33i. TVild. sp. 4. p. io. Pers. syn. 2. p. 5o3± 
Dict. Enc. 4. p. 55o. n. Q j4. De C fl. fr. 20o5. 

Orcbis. JV.° 2. Zannich. p. 196. 

Spica longa laxiuscula ; flores albi vel pallide flaves- 
cent.es, labellum lineare integrum, calcar longissimum; 
folia raclicalia bina ovalia: a congeneribus facillinia 
dislinguitur. 

Hab. inpratis, al Cauallino. Fl. Majo et Junioi 
[Zann.) 

2. Radicibus palmatis t 

6. Orchis conopsea. Linn. 

O. labello obtuse trilobo , pelalis lateralibus paten- 
tissimis, cornu subulato germine cluplo longiore. Linn. 
sp. i335. JVild. sp. 4. p. 32. Pers. syn. 2. p. 5o5. 
Dict. Enc. 4. p.55g. n.° 46. De Cfl.fr. 20*4. 

Orcbis. N.° 4. Zannich. p. ig~. 

Bulbi palmati. Caulis peclalis et ultra : folia angusta $72 GYNANDRIA DIANDRIA. 1 

acuta , Inferiora longiora, superiora brevissima. Spica 
longa, densa; flores parvi purpurei , fragrantes; calcar 
longum, gracile , recurvum. 

Hab. in pratis al Lido e al Cavallino. Fl. Junio, Ophrys. (Orchideae.) 

Corolla 5-petala subringens , petalis patentibus. 
Labellum e basi styli ecalcaratum patens. An- 
ihera terminalis adnata. 

l. Ophrys aranifera. Smith. 

O. caule folioso, labello villoso cum lineis binis 
glabris, trilobo, lobo medio obovalo emarginato, pe- 
talis patentibus, tribus exterioribus lanceolatis acujis 
fcrevioribus. TVild .sp. 4. p. 66. De C. fl. fr. supp. 
p. 33 a. 

Orchis. N° 6. Zannich. p. ig8. 

Caulis semipedalis ; petala exteriora viridia ; label- 
lum fuscum, rubiginosum, villosum, ovatum, margine 
reflexum. 

Hab. in pratis , al Lido s al Cavallino. Fl. Aprili. 

2. Ophrys arachnites. Hojfm. 

O. caule folioso , labello villoso trilobo , Iobo medio 
obovato apice brevissime trilobo , petalis palenlibus, 
tribus exterioribus oblongis obtusis, binis exterioribus 
lineari-lanceolatis brevissimis. PVild. sp. 4.p. 6-j. De 
C. fl. fr. supp. p. 332. 

Orchis. N? 3. Zannich. p. ig8. GYNANDRIA DIANDRIA. r 5; 5 

Simllis prsecedenii; differt petalis exterioribus albi- 

dis dein purpurascenlibus , interioribus angustis bre- 

vissiniis. 

Hab. in pratis arenosis, a Treporti. Fl. Majo efe 

Junio. Neottia. (Orcliidese.) 

Corolla 5-pelala ringens , petalis exterioribus 
lateralibus antice circa basin labelli ventricosam 
connexis. Aniliera stylo acuminato parallela 
postice inserta» 

1. "Neottia spibalis. Swartz. 

N. foliis radicalibus oblongis subpetiolatis , spica 
tortili, floribus secundis, labello ovato crispato cre- 
nulato. Wild. sp. 4. p. y3. Pers. syn. a. p. 5io. De C 
fl. fr. ao35. 

Opbrys spiralis. Linn. sp. i34o. Dict. Enc. 4. p. 
53j. n.° 3. 

Orcbis. N.° 8. Zannich. p. igg. 

Radix bulbosa, bulbis i-3 elongatis subcylindricis. 
Caulis gracilis semipedalis; folia caulina brevia an- 
gusta , radicalia ovato-lanceolata. Flores parvi albidi^ 
pubescentes, axi spiraliter dispositi. 

Hab. in pratis verso le foce della Piavz. Fl. Sep-: 
tenibri. 5^4 GYNANDRIA DIANDRIA. 

Serapias. (Orchideae. 

Corolla 5-petala ringens , petalis conniventibns, 
Labellum ecalcaratum lamina dejlexa* An- 
thera stylo etongato adnata. 

1. SeRAPIAS PSEUDO - CORDIOFRA. A 7 ". 

S bulbis oboiatis subtuberrulatis, labello trilobo, 
lobis lateralibus obtusis ereciis Conniventibus , niedio 
ovato ldnceolato-pubeseente , dependente-reflexo. ^ 

Helleborine pseudo eordigera. Sebast. Fasc. 1. p. i4, 

i. 4. 

Orcbis. N.° 5. Zannich. p. ioy. 

Caulis pedalis sesquipedalisve ; folia lato-lanceolata. 
Bracteae inagnae , flores longe superantes, nervosse ru- 
brO-cameaej iio: es atro-rubri. 

Obs. Species media inter S. linguam et cordatam; 
a S. lingud differl labello pubescente ; a 5. cordige- 
rd labello lanceolalo nec lato cordato reflexo , angu- 
lum acutum cum basi labelli effornianle, nec dcpen- 
dente angulo recto. 

Hab. in arenosis herbosis, al Lido e a Treporli. FL 
MajOo Epipactis. (Orchidese ) 

Corolla 5-petala erecto-patens. Labtllum ecal- 
e.aratum, Anthera opercularis perscstens, Pol- 
len pulvereo-granulatum, 

\, Epjipactis palustris. Qrantz, GYNANDRIA DIANDRIA, 07 5 

E. folils lanceolatis amplexicaulibus, bracteis flore 
brevioribus, floribus pendulis, labello crenato obtuso 
petalis sequali, gerininibus pubescentibus. WUd. sp.4. 
p. 84. De C. fl. fr. 2 o38. 

Serapias longifolia. Linn. Mant. 4go. 

Serapias palustris. Dict. Enc. 2. p. 34;.n.° 2. Pers. 
sjn. 2. p. 5i3. 

Helleborine. N. Q 2. Zannich. p. 43;. 

Caulis 1-2-pedalis subpubescens; folia angusto-Ian- 
ceolala ensiformia, glabra et nervosa , inferiora vagi- 
nantia , superiora sessilia. Flores numerosi; pelala 
alba lanceolata ; labelluni basi lineis purpureis. 

Hab. in locis humidis, paludosis, al Lido ea Tre- 
porti. Fl. Majo. 

2. Epipactis ensifolia. Swartz. 

E. foliislanceolalis acuminatis subdislichis, bracteis 
minutissimis subulatis , floribus erectis, labello obtuso 
petalis duplo breviore, germinibus glabris. fVild. sp. 
4. p. 85. De C. fl. fr. 2o4o. 

Serapias ensifolia. Pers. syn. 2. p. 5/3, 

Serapias grandiflora. Dict. Enc. 2. p.34;.n.° 3. 

Helleborine. N.° 3. Zannich. p. i3y. 

Caulis subpedalis; folia ensiformia, elongala , acuta^ 
nervosa, disticba. Floresalbi; petala superiora labello 
longiora •, labellum sulcis 5 excavatum initio villosurn 
flavum. 

Hab. al Cavallino (Zannic7i.) , in sabulosis asperis, 
in loco dicto S. Auna 7 circa Clodiam. {Bottari.) Fl, 
Hajo. 5; 6 GYNANDRIA DIANDRIA* 

3. Epipactis latifoi-ia. Swartz. 

E.foliis ovatis amplexicaubbus,bracteis inferioribus. 
flore lougioribus , iloribus pendulis, labello integerri- 
mo acuuiinato petalis brewore , aerminibus pubescen- 
tibus. IVild. sp. *. p. 83. De C. fl. fr. 2 o3y. 

Serapias latifolia. Linn. Mant. 4$o. Dict. Enc. 2« 
p. 34 y. n.° 4. Pers. syn. a. p. 5*2. 

Helleborine. N.° *. Zcinnich. p. *36. 

Caulis sesquipedalis ; folia ovato-lanceolata nervosa, 
inferiora obiusa 2 uncias lata. Flores purpureo fusci , 
praecedentibus minores, in spicam laxam 4-6 pollices 
longam dispositi. 

Hal). in locis umbrosis,, al Qavallino } a< Treporti, 
Fl. Junio et Julio. 077 GYNANDRIA HEXANDRLA Aristolochia. (Aristolochise.) 
Cafyx o. Corolla monopetala , ligulata , basiven- 
tricosa. Capsula 6-locularis , pofysperma, m- 
fera. 

1. Aristolochia rotunda. Linn. 

A. foliis cordatis , ovatis, oblusis , subsessilibus, 
caule ereciiusculo subsiruplici ; pedunculis solilariis, 
corollis ereclis, labio oblongo retuso. Linn. sp. i364. 
JVdd. sp. 4. p. 162. Pers. syn. z.p. 5%], Dict. Enc /. 
p. 255. n.° s5. De C. jl. fr. 21 j 9 . 

Piadix tuberosa rotuuda. Caulis circiter pedalisjfolia 
alterna cordato-ainplexicaulia. Flores axillares pedun- 
culati , folio longiores, labio alro-purpureo. 

Hab. aclsepeset secus vias circa Cherignago , Miran. 
Fl. Majo et Junio. 

2. Aristolociiia Clf.matitis. Linn. 

A. foliissubrotundo-cordatis obtusiusculis petiolatis, 

caule erecto , pedunculis unifloris aggregatis, corollis 

ereclis, labio oblongo. Linn. sp. (364. JVild. sp. 4. 

p. i63. Pers. syn. 2. p. 5vj. Dict. Enc. 1. p. s56. n.° 28. 

Ve C. fl.fr. 2182. 

Aristolocbia. Zannich. p. 20. 

Caulis circiter bipedalis; folia lato-cordata suban- 
gulosa. Flores axillares aggregati 4-8 flavi, folio bre- 
viores. 

Hab. ad sepes, in arenosis, al Lido frequens. FL 
Augusto. 5; 8 

.*.*.*.*■*•*■* f •*•**.**>*.*.•»-*.*.*.*.**.*.$.*..$, !.^..*.s..*.«..*^.^..*.*«8.. j.,^^.4.^,.^, 

MON(ECIA MONANDRIA. Euphorbia. (Euphorbiacese.) 

Flores cincti involucro monophyllo campanulato 
8-io-lobo , lobis alternatim callosis snepe bicor- 
nibus patulis , interioribus membranaceis erec- 
tis, Masc. plurimi, perigonium multipartitum, 
laciniis subptumosis , stamen unicum , jila- 
mento medio articulato, Fem. solitarii centrales , 
perigonio destituti ; ovarium pedicellatum : 
stigmata 3 bifurca : Capsula exserta 3-cocca 3 
3-sperma. 

1. EuPHORBIA CHAIYLESYCE. Linri. 

E. dichotoma , foliis crenulatis subrolundis glabrjg 
floribus solitariis axillaribus, caulibus procumbentibus. 
'JLinn. sp. 652. IJ-^ild. sp. 2. p. 8gg. Pers. syn. 2. p. 
i4. Dict. Enc. 2. p. 42/. n.° 4/. 

Tithymalus. N.° 5. Zannich. p. 261. 

Caules filiformes rubri , ramosissimi , prostrati 6- 
pollicares \ folia opposita, parva, rotunda, obsolele cre- 
nulaia, breviter peiiolala. Flores axillares minuli, sub- 
sessiles, plerumque solitarii. Capsulae glabrae; semina 
tuberculosa. 

Hab. in arenosis maritimis al Lido , in hortis. Fl. 
Junio et Julio. 

2. Eupiiorbia peplis. Linn» M0NG2CIA MONANDRIA. 079 

E. dichotoma, foliis inlegerrirais semicordatis, flo- 

ribus solitariis axiilaiibus, caulibus procumbentibus. 

Linn. sp. 65q. IVild. sp. 2. p. 8gj. Pers. syn. 2. p. i4. 

Dict. Enc. 2. p. 42J. ?i* 42. De C. jl. fr. 2i45. 

Tilbymalus. N.° 4. Zannich. p. 260. 

Tola glabra; caules ramosissimi prostrali; folia uno 
lalere basi appendiculata , prascedenti majora ; slipulae 
filiformes. Flores axillares breviler pedunculati ; cup- 
sulae glabras, semina lacvia non tubercuiosa. 

Hab. in arenosis al Lido frequens. Fl. Augusto. 

o. Euphorbia peplus. Linn. 

E. umbella trifida , dicbotoma, involucellis ovatis, 
fo'iis integerrimis obovatis petiolatis. Linn. sp. 653. 
Wild. sp. 2.p. go3. Pers. syn. 2. p. i4. Dict. Enc.u. 
p. 4*3. n. Q 5/. De C. fl, fr. 2 t46. a. 

Caulis spitbameus erectus, glaber, ramosus ; folia 
sparsa in petiolum altenuata, floralia rotundiora. In- 
volucra bicoruia , viridi-lutescentia. Capsulae glabrae 
obtusa? angulis exasperatis ; semina albicantia , parva, 
cylindracea sexfariam longitudinaliter punctata. 

Hab. in locis cultis, borlis^ vineis, passim. Fl. per 
totam aestatem. 

4. EUPHORBIA PARALIAS. TAnn. 

E. umbella subquinquefida, bifida, involucellis cor- 
dalo-reniformibus , foliis sursurn imbricatis. Linn. sp. 
65y. PVild. sp. 2. p. c,i2. Pers. syn. 2. p. 16. Dict. 
Enc. 2. p. 42Q. n. Q ;3. De C. Jl. fr. 2i53. 

Tilhjmalus. N.° /. Zannich. p. %5g. 

Tota planta glabra, glauca. Ex una radice caules 58o MONCECIA MONANDRIA. 

plurimi, simplices., erecti , 1-2-pedales, steriles vel 
floriferi, cylindrici, basi saepius rubri ; folia lanceolato- 
linearia obtusa breviter mucronata , coriacea , integer- 
riraa , imbricato-vestita. Umbella terminalis, bracteae 
lato-ovatae- involucella cordata magna ; involucra lu- 
nulata 5 capsulae rugosae ; semina laevia cinerea maculata. 
Abundat in arenosis maritimis, al Lido 3 Cortellazzo, 
etc. Fl. Majo et Junio. 

5. ElJPHOREIA HELIOSCOPIA. LinTl. 

E. umbella quinquefida, bifida , dichotoma , involu- 
cellis obovatis, foliis cuneiformibus serratis glabris , 
capsulis Iaevibus. Linn. sp. 658. Wild. sp. 2. p. gf4. 
Pers. syn. 2. p. iy. Dict. Enc. 2. p. 43 o. n.° 77. De 
C. fl. fr. 2i55. 

Caulis subspithameus , saepius simplex vel basi rarao- 
sus; folia allerna glabra spathulata apice rotundata 
denticutata. Umbella ampla, bracteae spathulatae ;flo- 
rum invoiucri divisiones externae obtusae flavae. Capsulae 
laeves glabrae. Semina ovoidea , fusca , reticulata. 

Hab. in lociscultis, hortis , etc. Fl. primo vere et 

aestate. 

6. EUPHORBIA PLATYPHYLLOS. Linn. 

E. umbella quinquefida , trifida , dichotoma , invo- 
luciis carina pilosis, foliis serratis lanceolatis, capsulis 
verrucosis. Linn. sp. 660. Wild. sp. 2. p. g<8. Pers. 
syn. ». p. 18. Dict. Enc. 2. p. 43f. n.° 81. De Cfl.fr. 

2f 7 2. 

Caulis sesquipedalis, erectus, cylindricus, glaber, 
S33pe ruber, sub umbella ramos floiiferos axillares erait- 
tens ) iblia alterna , sessilia , lanceolala , subtus pilosa, MOStBCIA MONANDRIA. 58 1 

margine tenuissime serrulata. Umbella saepe amplissirna; 
bracteae cordalae ; ilorum involucri divisiones extemae 
rotuudatae integrae. Capsulae parvae, globulosae, verru- 
cosae. 

Hab. in locis siccis , secus vias , acl margines agro- 
rum. Fl. Julio et Augusto. 

7. EUPHORBIA PALUSTRIS. Linn. 

E. umbella multifida, subtrifida, bifida , involucellis 
ovatis, foliis lanceolatis, ramissterilibus. Linn. sp. 662. 
Wild. sp. a.p. 922. Pers. syn. 2. p. /5. JJict. Enc. 2. 
p. 435. n.° 5. De C.Jl. fr. 21 ;5. 

Titbjmalus. iV. p 2. Zannich. p. 25$. 

Caulis o-pedalis cylindricus, glaber, firmus , erec- 
tus , ramos numerosos axillares plerumque steriles 
emittens; folia sparsa ovato-lanceolata oblusiuscula . 
utrinque glabra 3 integerrima , nervo raedio albo. Um- 
Lella terminalis; bracteae ovatae , obtusae, flavescenles ; 
florum involucri divisiones externae integrae luteae; cap- 
sula verrucosa. 

Hab. in fossis, alle bocche della Piava. Fl. Majo 
et Junio. 

8. Euphorbia cyparissias. Linn. 

E. umbella multifida, dicbotonia, involucellis sub- 
cordatis, ramis sterilibus, foliis selaceis, caulinis lan- 
ceolatis. Linn. sp. 660. H r ild. sp. 2. p. g^o. Pers. syn. 
9. p. 18. Dict. Enc. 2. p. 434. n.° g3. De C. fl.fr. 2 <58. 

Caulis semipedalis, pedalisve ; rami steriles foliosi 
sub umbella ; folia numerosissimalonga, angustissima. 
Bracteae cordatse \ florum involucri diyisiones exter- 582 3VIONCECIA MONANDRIA. 

nae lunalse ; capsulac glabra? angulisasperse; seminalae* 

vigata cinerea. 

Hab. in locis siccis et sterilibus vulgo. Fl. aestate. Zannichellia. (Alismacese.) 

Mas. Calyx et Corolla o. Fera. Calyx i-pliyllus* 

Corolla o. Germina circiter 4-. Semina tot» 

iclem. 

i. Zannichellia palustris. Linn. 

Z. anlhera quadriloculari , sligmatibus integerrimls, 
seminibus clorso denticulatis. Linn. sp. i3i5. IVdd. 
sp. 4. p. i8t. Pers. syn. 2. p. 5^g. Dict. Enc. 8. p> 
385. De C. fl.fr. j86g. Mich. Nov. Gen. Pl. p.jt. 
t. 34. fig. j. Lam. III. t. j4j. 

Caules filiformes, glabri, articulati, ramosissirai ; 
folia linearia , anguslissima ; inleriora alterna , supe- 
riora opposita, vaginanlia. Flores axillares; masc. fila- 
mentum elongatum ; fem. ovaria 4-6;capsu]ae 1-2- 
lineas longas rectae sessiles. 

Hab. in aquis dulcibus, reperii ad littora versus 
ostiaAnassi, e situ naturali avulsa. Zostera. (Aroideae.) 

Mas. Calyx et Corolla o. Anthera ovata spadici 
laterali inserta. Fem. Calyx et corolla o. Ger- 
men ovatum spadici laterali insertum ; stylus 
bifidus. Capsula monosperma. 
i. Zostera marina. Linn. MONiECIA MOXANDRTA. 585 

Z. floribus monoicis, foiiis integerrimis, caule tere- 
tiusculo. Linn. sp. i3y4. Fahl. Enum. Pl. ,. p. 4 4. 
JVild. spA.p. ijg. n.° i. Pers. syn. 2.p. 52$. Dict. Enc. 
8. p. 4jo. n.° /. De C. fl. fr. /8iy. Lam. lll. t. y3y. 

Pianta aquatica marina. Surcuii nodosi, e nodis ra- 
diculae simplices filiformes ; folia graminea iongissima, 
oblusa, striala , integerrima basi vaginantia. E basi 
foliorum spadix pollicaris vel bipollicaris. 

Hab. ubique vuigatissima in aquis salsis circa Ve- 
neliam. Mense Augusto reperii fiuclificantem 9 quod rarum. Nayas. (Nayades.) 

Mas. Calfx 2-valvis, anthera 4-valvis. Fem. Ca- 
lyx et Corolla o. Ovarium ovoideum , stylus 
simplex } stigmata 2-3. Capsula monosperma. 

l. Nayas major. Roth. 

N. cauie dicbolomo muricato ; foliis iauceolato-li- 
nearibussinuato-deutalis. Roth. fl. Germ. 2. p. 4gg„ 
De C.fl. fr. 14.66. /3. 

Najas marina. Linn. sp. /44/. 

Najas fluvialilis. Dict. Enc. 4. p. 38g. Lam. lll. t. 
799-fig- J > Micheli. Nov. Gen. Pl. t. S.fg. 2. 

Najas mouosperma. WUd. sp.3. p. 33/. Pers. syn. 
2. p. 55/. tf 

Cauiis viridissimus eiongatus dicbotomus, aculeis 
rectis sparsus ; folia opposita linearia profunde dentata, 
dentes spinuiosi. Fructus ovatus, axiliaris, sessilis, 
monospermus, 584: MONCBCIA MONANDRIA. 

Hab. in aquis Anassi , et ad ejus ostia cum relicta- 
mentis a mari depositis saepe copiose reperilur. Fl. 
aestate. 

2. Nayas minor. Roth. 

N. caule dichotorao raraosissimo , lasvi, foliis ternis 
oppositisve tenuissituis, denticulatis, recurvalis , rigi- 
dis. Roth. fl. Germ. 2. p. 5oo. De C. fl-fr. 4&6j. Lant* 
III. t. ygg. fig. 2. Jll. Ped. n> Q 2106. 

Fluvialis minor. Pers. syn. 3 . p. 53o. Mich. NoV> 
Gen. Pl. t. 8. fig. 3. 

Caulinia fragilis. Wild. sp. 4. p. j8s2. 

Prsecedenti multo minor , teiiuiorque ; folia saepius 
terna lineari-subulata denticulata in apice raniorura 
congesta recurva, basi inmembranara vaginantem dila- 
tata. 

Hab. in aquis pigris, ad fossas circa la Mira [Bri- 
gnoli). «*•*•♦•*•* * .*•*•*.*•*.*•*•*•*•*.*•*•* «••*.«■•: MONCHCIA DIANDRIA. Lemna. (INayacles.) 

Mas. Calyx monopliyUus. Cor. o. Fom. Calyx 
maris. Capsula unilocularis , disperma. 

l. Lemna minor. Linn. 

L. foliis ellipticis utrinque planis basi cobaerenlibus, 
radicibus solitaiiis. Linn. sp. i3~6. fjild. sp. 4. p. 
igh. Pers. syn. 2. p. 532. De C. Jl. fr. ik6g. Mick 
Nou. Gen. Pl. t. u.fig.3. 

Lenlicula minor. Scop. Carn. ufo. 

Lemna vulgaris. Dict. Enc. 3. p. 44j. n.° 2. a. 

Planta e\igua ad superftciem aquae natans, folia 
ovata laele viridia etradiculam unicam emittens, vivi- 
para. Flores e latere folii ; calyx diapbanus, albicans; 
antbera? luteae ; ovarium oblongum , conicum ; capsula 
1-2 valvis, 2-4-sperma. 

Hab. in aquis slagnanlibus vulgatissime. Fl. Julio. 25' 586 

■*•*+.*•*.**•••*-*♦•*•*•*•*•*•*•*•*•* ***.*.|..*.«..*.i. •*.*..*•*•*•*•*•*•*■*'*«*'*•*••< 

MONOECIA TRIANDRIA. Typiia. (Typhaceae.) 

Mas. Amentum cylindricum. Calyx obsolelus 3- 
phyllus. Cor. o. Fem. infra masculos. Cal. et 
Cor o. Semen 1 pediceUatum , pedicelli basi 
pilis longis , pappi instar cincta. 

1. TYriJA MEDIA. ScJll. 

T. foliis ensiformibus planis, spica mascula femi- 
neaque remota cvlindrica longa. Schl. Exsicc. De C' 
fl. fr. supp.p. 3o2. non Pers. 

Typha minor. Smith. Brit. ? 

Caulis 5-6-pedalis ; folia culmo paulo breviora, an- 
gusta , plana, sublus sufeconvexa , basi in vaginam 
amplexicaulem abrupte dilatata. Spicamas 4-6-uncialis 
gracilis, basi spalba ejusdem longiludinis instrucla ; 
spica feminea 2-3-uncialis masculae longitudine , 
anguslissima. 

Hab. copiose in aquis stagnanlibus, circa Moran- 
zanoj la Mira. Fl. Majo. Sparganium. (Typhaceoe. ) 

Mas. Amentum subrotundum. Calyx 3-pJiyllus. 
Cor. o. Fem. Calyx 3-phyllus. Cor o. Stigma 
2-jidum. Drupa exsucca i-sperma. 

i. Sparganium kamosum. SmitJi. MONiECIA TRIANDRTA. O07 

S. foliisbasi triquetris lateribus concavis, pedunculo 
communi ramoso , stigmale lineari. C. Bauh. Pin. i5. 
Smith. Brit. g6i. TVild. sp. 4. p. jgg. Pers. syn. 2. p' 
533. De C. fl. fr. 1808. Gaud. agr. Helv. 2. p. igg. 
Lam. III. t. y4-8. 

S. erectum. a.. Linn. sp. i3jS. Dict. Enc. 6. p. 2g8. 
n.° 1. a. 

Culmus subangulosus erectus 1-2-pedalis ; racemus 
ramoso-compositus;rami pauci flexuoso- iufracli, folia 
radicalia numerosa erecta vaginantia ciilmum cequan- 
tia , culmea minora plana , omnia glaberrima. Amenta 
mascula numerosa, sessilia t distanlia, feminea pau- 
ciora , matura squarrosa. 

Hab. in aquis stagnanlibus, a Matghera.Fl. aestale. ZeA. (Graminea?.) 

Mas. Cah gluma 2-flora , mutica. Cor. gluma 
mutica. Fera. Calyx gluma 2-valvis: stylus 
1 filiformis pendulus. Semiria solitaria recep- 
taculo oblongo immersa. 

1. Zea Mays. Linn. 

Z. foliis integerrimis. Linn. sp. ji33. JFild. sp. 4. 
p. 200. Pers. syn. 2.p. 533. Lam. III. t. p4g. 

Mays Zea. De C. Jl. fr. 16 9 4. 

Flanta exotica ex America meridionali orta , nunc 
copiose colitur in provinciis Venetis , vulgo dicta 588 MON(SCIA TRIANDRIA. 

Carex. (CyperacecT.) 

Flores spicati.\lc\s. Calyx scjuatna solitaria. Corol. 

0. Fem. Ca/jx scjuama solitaria. Corol/a ven- 
tr.icosa , monopetala , apice 2-dentata. Stigm. 
2-3. Niix triquetra coro/ld (utriculo) persis- 

tcnti inclusa. 

1. Cabex PR/Ecox. Jacq. 

C. spica mascula soiitaria , spicis femineis subappro- 
xiruatis oblongo-ov.itis , stigmatibus 3, capsulis ovatig 
pubescenlibus apice inlegris. Schku. Car. Trad. N.56. 
T. F. N. 27. Jacq. austr. t. 44-6. W 'ild. sp. 4. p. 262. 
De C. fl. fr. ty3(. Dict. Enc. 3.p. 3;3. n.° 3i. Gaud» 
agroat. Jielv. 2. p. t'3r. 

C\peroitIes. N.° 3. Zannich. p. 80. 

Radix reptns. Culmus foliis longior, sernicylindricus, 
basi tanium foliosus, 4-6-pollicaris ; folia cjespitosa 
rigiiliuscula subincurva, apice saepius marcescentia. 
Spica mas lerrninalis , clavata, squamae obiusaecasta- 
neae. Fem. ssepius '2 mari approxiuiatae, sessiies vel in- 
ferior vix pedunculata , e vagina brevissima orientes ; 
squamae mucrouatae. Capsulae ovatae triqueirae opice 
intcgrae, pubesceiHes 

llab. in herbosis, al Lido. Fl. primo vere. 
2. Carex vulpina. Linn. 

C spita supra dccornposila , coarclata , ramosa, ob- 
tusa ; spiculis SLipertie masculis, capsulis divergenlibus 
compresso-iriquelris bidenlalis, sligmalibus 2, bracteis 
setaceis, culrni angulis aculissimis. Linn. sp. i382. 
Schkuh. I. c. n. /o. T. C. N. 10. pfild. sp. 4. p. z3t; MONCBCIA TRIANDRIA. 689 

Gaud. agr. helv. 2. p. gj. De C. fl. fr. jyo5. Pers. 
syn. 2. p. 53 '-. 

Radix fibrosa. Culrni rigidi ereeli, acute trianguli 
superne asperi i-3-peda!es ; folia cariuata striata , mar- 
gine dorsoque aspera 2-3 lineas lala , 1-1 ^ pedera 
Jouga. Spica teruiiualis erecta 1-2-pollicaris ex pluri- 
busspiculis, infeiioribus saepe remoiis, conslaus; spi- 
culae bracteatae, bractea subulala basi dilatata subro- 
tunJa, inferiore spica saepe longior vel eamaequante; 
squaraae rufac acutae. Capsulae divergenles,ovatae, acutae, 
Lifidse, glabrae. 

Hab. iti paludosis et secus fossas , al Lido , a Cam- 
palto } al Cavallino. FI. Majo et Junio. 

3. Carex divisa. Good. 

C spica [anclrogyna ovaia composita , folio ereclo 
instructa, spiculis subconfertis, capsulis adpressis , stig- 
malibus 2, radice repenli. Good. t. ig. fg. 2. Schhuh. I. 
c. n.° u. T. R. fg. 6(. tVild. sp. 4. p. 233. Pers.syn* 
2. p. 538. De Cfl.fr. /;o6. 

Carex hybrida. Dict. Enc. 3. p. 36S. n.° iy. 

Carex Bertolonii. Schku. app. et C. schaenoidesv 
JSo.it Gram. 1. t. 45. ex De C. fl. fr. supp. p. 5#y. 

Radix repens, ramosa , valida. Culmus ereclus gra- 
cilis, tiiqueter ; folia carinata erecla culmo sappe lon- 
giora, acutissima. Spiea ex spicis 3-6 couferlis in apice 
culmi , basi bractea triquetra longitudine varianteins- 
tructa , nunc vix spicam superante, nunc duplo lon- 
giore; spiculae apice masculas; squamae rufa; acuminata?. 
Capsulae ovatac , aculae , imus concavae, rachi adpressax 
margine membranaceae, glabrae. 

Hajb. in arenosis, al Lido. Fl. Majo, OQO MONCECIA TRIANDRIA. 

4. Carex tomentosa. Linn. 

C. spica mascula solilaria , feniineis subgeminatis, 
cylindraceis, subapptoximatis sessilibus, stigiuatibus 3, 
capsulis subrotuudis tornenlosis squama majoribus. 
Linn. Manl. i?3. Schku. I c. n. 5j. T. F. fig. 28; 
TVild. sp. 4.p. 263. Pers. syn. 2. p. 54i. Dict. JEnc. 
3. p. 3j3. n.° 33. Gaud agr. helv. 2. p. 12J. De C. 
fl.fr. i;32. 

Radix repens. Culmi numerosi triquetri , filiformes, 
erecii, 6-12-pollicares, basi tantum foliosi ; folia caes- 
pitosa, erecla , angusta, culmo breviora. Spica mascula 
terminalis, gracilis, pallida ; femineae ovatae 1-2 sub- 
approximatce, sessiles, basi foliolo brevi vagina deslituto 
inslructae; squamae aculae fuscae, medio virides. Capsulae 
globosae tomentos33 squatnis majores. 

Hab. al Cavallino , a Malghera , etc. Fl. Aprilt et 
Majo. 

5. Carex flava. Linn. 

C spicula mascula solilaria, fernineis subternis, sub- 
approximalis, ellipticis incluse pedunculatis, sligma- 
ibus %j capsulis ovatis reflexis roslratis , rostro cur- 
vato bidenlato, squama ovato-lanceolata longioribus. 
Linn. sp. i384. TVild. sp. 4. p. s>68. Schk. I. c. N 
60. T. F. H. N. 26. et 36. Pers. syn. 2. p. 542. Dict. 
Enc. 3. p. 3j2. n.° 28. De C. fl. fr. i?45. Gaud. agr. 
helv. 2. p. i4y. 

Cyperoides. N.° 1. Zannich. p. yg. 

Radix fibrosa. Culmi 3-8-pollicares ; folia stricta, 
calmum subaequantia. Spica mascula terminalis spadi- 
ceaj femineae i-3 flavae, nunc approximat8e,nunc dis~ MONQSCIA TRIANDRIA. OQl 

tanles, inferior pedunculata, pedunculo in vaginam 
bractea longissima incluso. Capsulae ovatae nervosae , 
reflexae, rostro apice bidentato. 

Hab. vulgo in locis bumidis, al Cavallino. Fl. Majo 
et Junio. 

6. Carex djstans. Linn.. 

C. spica mascula solitaria ; femineis tribus ovatis 
tlistantibus. suprema sessili , reliquis pedunculalis , 
stigmatibus 3, fructibus ovatis acuminatis bicuspidalis, 
squatnam ovatam acuminalam subaequantibus. Linn. 
ap. i38y. IVild.sp. 4.p. 2yf.Sc/1h.Lc. N. 8y. T Yy. 
N. 68. JDicl. Enc. 3. p. 3 2 y. n.° 4y. Pers. syn. 2 .p. 
54 3 . De C.fl. fr. iy56. Gaud. agr. helv. 2. p. i5i. 

Cyperoides. N.° 4. Zannich. p. 8o. 

Radix fibrosa. Culmus 6-i2-pol!icaris; folia culmo 
breviora i-2-lineas lata Spicse femineae ssepius 3, supe- 
rior mariapproxirnata sessilis, infima longe distanspe- 
dunculata, pedunculo fere toto incluso in vagina brac- 
teae spica longioris. Capsulae squama longiores, rostro- 
apice bidentato; squama fusca nervo viridi. 

Hab. in 'aquosis. Fl. Apri-li. 

7. Carex panicea. Linn. 

C spica mascula solitaria , femineis subbinis remo- 
tiusculis, suprema subincluse pedunculata, infima longe 
pedunculala , stigniatibusj 3 , fruclibus ovalis oblusis 
squama ovata majoribus. Linn. sp. i38y. Schhu. I. c. 
N. $3. T. LL N. 100. Bict. Enc. 3.p. 38o. n° 5y. 
JDe C. fl. fr. *y5g. Pers. syn. 2. p. 544. Gaud. agr. 
Jielv. 2. p. i5g. TVild .sp. 4. p. 280. 

Radix repens. Culmus 1-1 \ pedalis; folia culma 093 MONCKCIA TRIANDRIA, 

breviora, glauca, 2 lineas lata. Spica mascula polli- 
caris et ultra; feminea superior nunc mari approxi- 
niata, sessilis, nunc remota longe pedunculala, in- 
ferior semper longe peclunculata, quandoque pedun- 
culo radicali semipedali ; squamae fuscae margine albi- 
dae , nervo dorsali viridi , acutiuscula?. Capsulae ovatse, 
glabrae , squanra longiores, apice roslro brevissimo 
truncalo. 

flab. in locis bumidis circa Clodiam et a Campalta* 
Fl. Aprili et Majo. 

8. Carex pendula. Good. 

C. spica mascula solitaria , femineis subquinis cylin- 
dricis pendulis sessilibus, infiraa exserta peduncuiata, 
stigmatibus 3, capsulis eliipiicis brevissime rostratis ore 
bidentatis squamam ovatam submucronatam aequanli- 
bus. Good. IVild. sp, 4.p.s88. Schku. I. c.N.85. T. 
Q. N. 60. 

C. agastacbys. Linn. supp. p. 4i4. Pers. syn. 2. p^ 
544. 

C. maxima. Scop. Carn. 1166. Dict Enc. 3. p. 3-jq. 
n° 56. Gaud. agr. helv. 2. p. i5+. De C. fi.fr. i;54. 

Cvperoides. N.° 8. Zannich. p. 81. 

Radix fibrosa Culmus 2-4-pedalis et ultra, triqueter, 
foliosus; folia 2-pedalia, lineas 3-G lata, rigida, subtus 
glaucescentia, culmo breviora. Spica mascula unica 
raro bina ; spicae ferainese 4-6, superior sessilis pedun.- 
culata pedunculo incluso vel parlim exserto, pendulae, 
densissiuie imbricatae, longis^imae 3-4-pollicares etiam 
semipedales, suprema apice saepe mascula ; scjuamae 
lo;>ge mucronatae. Capsula triquelra , apice emarginaLo 
obscure bideotsio. MONCBCIA TRIANDRIA. SgS 

Hab. in aquosis. Fl. Aprili. 
9. Carex stricta. Good. 

C. spica raascula solitaria, femineis cylindraceis at- 
tenuatis subtribus distantibus, infima brevissime exserte 
peduuculata; stigmatibus binis, fructibus ovatis acu- 
tiusculis ore pertusis squama lanceolata acutiuscula 
majoribus, foliis slrictis. Good. Sc/^u. L c. N. 4g. T. 
V. N. y3.' JVild.sp.4. p. 2S7. Pers. syn. 2. p. 546. 
Gaud. agr. helv. 2. p. 12/. De £. fl. fr. Jjsc/. 
C. verna. a. Dict. Enc. 3. p. 38/. n.° 60. 
Cyperoides. N. 9 6. Zannich. p. 8f. 
Radix repens. Culmus i-3-pedalis, triqueter aiogulis 
asperis ; folia stricta rigida , glauca, margiue dorsoque 
aspera ; foliorum radicalium vagina lacera fibris reli- 
culalis. Spicse masculae 2-3, acutae , nigrse, stamina 
lutea; femineae erectae 2-3, inferior vix pedunculata, 
supeiior sessiiis apice mascula ; squarnaeoblongae uigres- 
centes, stigma album j infima bractea vagina carens, 
longitudine spicae. 

Hab. in aquosis, ad ripas. Fl. Majo. 

10. Carex ripama. Good. 

C. spicis masculis tribus, femineis tribus erectis cy- 
lindraceis attenuatis inferioribus pedunculatis, sligm. 
3, fructibus ovatis rostratis mullinerviis bjJWcalislati- 
tudine et longitudine squamae ovatae ^ristatae. Good. 
JVild. sp. 4. p. 3o6. Schku. I. c. N. /02. T. Qq. Rr. 
N. /o5. De C. fl. fr. /;66. Pers. syn. 2. p. 546. Giiud. 
agr. helv. 2. p. /54. 

C. rufa. Dict. Enc. 3. p. 38o. n.° 58. 

Cvperoides. N.° $. Zannich. p. 82. 5o,i MON<BCIA TRIANDRIA. 

Radix repens arliculata. Culmus 3-5 pedalis aeute 
triangulus , angulis asperis, foliosus; folia longissima 
2-3-pedaIia, 4-8 lineas lata , inferne carinata, raargine 
dorsoque secantia acurainata, spicam superantia, apice 
triquelra. Spicae masculae 2-4 ssepe approxiraatae , 1-2 
pollices longae, rufae, lucidae, acutae, sessiles , bractea 
ovata setacea membrauosa sufYultae; squama? lanceolatae, 
angnstae, aculae^ nervo dorsali in aristam prolungato. 
Spicae fem. 2-4 cylindricae, superiores parum distantes 
subsessiles, basi monilse bractea auriculata in folium 
spica longius desinente; infertores majores , naogis pe- 
duucnlalae bractea seu folio longissimo spicam mascu- 
lam sacpe superante ruunitar, squamae e viridi rufas acu- 
minato-oristala?, Capsula ovoidea , triquetra , striala 5 
cinereo-fusca , rostrata , rostro bifido. 

Tlab. in locis aquosis circa Brondolo. Fl. Aprili et 
Majo. 

11. Carex iii rta. Linn. 

C. spicis masculis binis, femineis tribus oblongis re- 
rnolis inferioribus breve pedunculatis , sligm. 3, cap- 
sulis oblongis acuminalis birtis bicuspidatis squaraa ob- 
longa orislata majoribus, vaginis foliisque subhirtis. 
Linn. sp. i38g. Schku. I. c. n.° /o5. T. XJu. n.° 108. 
TVild. sp. 4. p. 3u. Pers. syn. 2. p. 54;. Dict. Enc. 
3. p. S82. n.* 61. De C. Jl. fr. i;44. Gaud. agr. helv» 
a.p. j;S. 

Rodix repens ; culraus semipedalis pedalisve ; folia 
pubescentia viliosaque •, vogina? lanato-villosac. Spicae 
masculae 2-3 terminales opproximolae ; fem. remolissi- 
mae saepe 2, infima e folio inferiore oriens; capsulae MON<EClA TRIANDRIA. 3g5 

villosae rostratae bifulae. Variat, sed raro , vaginis fo- 
liisque glabris et est lunc C. hirtaeformis Pers. syn. a. 
p. 546 ; semper agnoscilur habitu et capsulis \illoso- 
hirtis. 

Hab. in aquosis ad ripas. Fl. Aprili. 


5 9 6 

MON(BCIA TETRANDRIA. Alnus. (Amentaceoe.) 

Mas. Amentum receptaculis uniformibus trun- 
catis trijloris compositum. Caiyx squama, Co- 
rolla 4-partita. Fem. Calyx squamce biflorce, 
Corol, o. Semina compressa ovata aptera, 

1. Alnus glutinosa. Gaertn. 

A. foliis subrotundo-cuneatis obtusis subretusis glu- 
tinosis , axillis venarum subtus villosis. IVild. sp. A.p. 
334. Pers. syn. 2. p. 55o. De C. Jl.fr. 2/ og. 

Betula aluus. Linn. sp. <3g4. Dict. Enc. j. p. 44g. 
n.° 6. 

Alnus. N.° j. Zannich. p. y. 

&. laciniata. Alnus. N, Q 3. Zannich.p. 8. 

Arbor 20-3o-pedaIis, quandoque frutex; folia allerra 
ovata , obtusa , de^ticulata , juniora glutinosa pubes- 
cenlia, aduUa glabra nisi pilis nonnullis ad axillas 
venarum. Amenta femiuea parva rotundata ; mascula 
longa pendula in pedunculis ramosis. 

Hab. copiose in locis bumidis , ad ripns fluviorum. 
Var. /8 foliis eleganter incisis , rarior babitat al Ga~ 
vallino. (Zannich.) Fi. hyeine, Januario et Februario, MON<ECIA. TETRANDRIA. O97 

Buxus. (Euphorbiaceoe.) 

Mas. Calyx 5-phyllus. Petala 2. Germinis rudi- 
mentum. Fem. Calyx 4-phyllus. Petala 3. Styli 
3. Cap&ula 3-rostris , 3-locularis. Semina 2. 

l. Buxus sempervirens. Linn. 

B. foliis ovalis, pelioiismargine pilosiusculis, anlhe- 
ris ovato-sagittatis. Linn. sp. i3g4. ffild. sp. 4. p. 33y. 
Pers. syn. 2. p. 55 1. De Cjl.fr. 2j-6. 

Buxus arborescens. Lam. Dict. Enc. j. p. 5o5. n.° 2. 

Frutex, radice lignoque luteo eompacto ; rarai op- 
positi tetragoni •, folia opposita , ovata , coriacea , lu- 
cida, persistentia. Flores axillares, glouierati, lutei. 

Hab. in sepibus a Campalto , Mestre , etc. Fl.vere. Urtica. (Urticese.) 

Mas. Calyx 4-phyllus. Cor. o. ISectar cenirale 
cyathiforme. Fem. Qalyx 2-valvis. Cor. o. *Se- 
men 1 nitidum. 

1. Urtica dioica. Linn. 

U. foliis oppositis cordatis ovato-lanceolatis grosse 
serratis, floribus dioicis, spicis paniculalis glomeratis 
peliolo longioribus. Linn. sp. i3g6. fVild. sp. 4. p, 
353. Pers. syn. 2. p. 553. Lam. lll. t. j6i.fig. 1. De 
C. jl. fr. 2t3z. Dict. Enc. 4. p. 5g6. n.° 8. 

Urtica. A.° /. Zannich. p. 280. 

Caules 2-4-pedales, uti folia pilis rigidis pungenti- 
bus urentibus asparsi. 5^8 MONCECIA TETRANDRIA. 

2. Urtica urens. Linn. 

U. foliis ellipticis subquinquenerviis argute serratis, 
spicis glorneralis geminatis. Linn. sp. i3g6. fVild. sp. 
£.p. 352. Pers. syn. 2.p.352. l)e C. fl.fr. 2i33.Dict. 
Enc. 4. p. 5$6. n.° 'y\ 

Urticoides. Zannich. p. 280. 

Praecedenli minor , urentior et racemis monolcis dis- 
tincta. 

Hab, cum praecedente. FI. aestate et autumno. Parietaria. (Urticeae.) 

Flores polygami. Hermaph. Calyx 4-fidus. Co- 
rolla o. Stamina elastica. Slylus 1. Semen 1 su- 
perum. Fem. Calyx 2-phyllus. Semen calyce 
sicco elongato tecto. 

l. Parietahia ofiicinalis. Linn. 

P. foliis lanceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, 
caljcibus 3-ph^llis. Linn. sp. i4gz. Wild. sp. 4. p. 
$53. Pers. syn. 2. p. 555. De C. fl. fr. 2,35. Lam. 
III. t. 853. fig. /. Dict. Enc. 5. p. i5. n.° 1. 

Parietaria. Zannich. p. 2o4. 

Caulis ruber , subvillosus, foliosus, basi ramosus; 
folia petiolala, alterna , acuta , supra lucida , subtus 
villosa. Flores herbacei parvi, axillares , glomeratip 
subsessiles. 

Hab. ad muros, vulgalissiina. Fl. aestate. MON(ECIA TEIRANDRIA. £99 

Morus. (Uniceae.) 

Mas. Calyx 4-partitus. Corol. o. Fem. Cafyx 4- 
phyllus. Corol. o. Sfyli 2. Fructus baccatus. 
Semen /. 

1. Morus alba. Linn. 

M. foliis profunde cordatis, basi inaequalibus, ova-> 
tis, lobatisve, inarqualiter serratis laeviusculis. Linn. 
sp.<3g8. TVild. sp. 4. p. 568. Pers. syn. 2. p. 55 7. 
De C. fl.fr. 2f3o. Dict. Enc- 4. p. 34 7. n. Q j. 

Arbor salis nola , vulgo dicta Gelso. Fructus albus; 
folia laevia tenuia, ob nutrimentum Bombycis moii 
Tulgo dicti baco da Seta culta. 

2. MORUS NIGKA. Llnil. 

M. foliis eordatis ovatis lobatisve inacquallter den- 
talis scabris. Linn. sp. i3gS. lt'Hd. sp. 4.p. 36g. Pers. 
syn. 2. p. 55 7. De C. fl. fr. 2/29. Dict. Enc. 4. p. 
34g. n.° 2. 

A praccedenli differt, foliis crassioribus scabris , fruc- 
tu niajori ati opurpureo qui sub nomine vernaculo Mori 
coineditur. 4oo 

MON(ECIA PENTANDRIA. Xantiiium. (Compositae.) 

Mas. Calyx communis imbricatus. CoroL t-petalce, 

5-jidce, injundibuliformes. Receptaculumpalea- 

ceum. Fem. Calyx involucratus dipkyllus 4- 

florus. CoroL o. Drupa sicca muricata 2-fida. 

JSux 2-Locularis. 

1. Xanthium strumarium. Linn. 

X. cauleinermi, foliis subcordatis, trinerviis, fructu 
2-corni. Linn. sp. i4oo. fVild. sp. 4. p. 3y3. Pers. 
syn. s. p. 558. De C. jl. fr. si3q. Lam. lll. t. ;65< 
fig. 2. JJict. Enc. 3. p. 3$8. n.° 1. 

Xanthium. Zannich. p. 282. 

Caulis 2-3-pedalis, ramosus; folia alterna, petiolata, 
nervosa, nervis3 validioribus. Flores axillares, in apice 
caulis et ramorura. Fructus spinis subulalis hamatis 
znuiicatus, apice in cornua 2-uucinata desinens. 

Hab. secus vias , in ruderibus frequens. Fl. Augusto; 

2. Xanthium spinosum. Linn. 

X. spiuis axillaribus ternalis, foliis acutis trilobis ; 
fructu apice l-spiuoso. Linn. sp. i^-oo. IVild. sp. 4.p. 
3j4. Pers. syn. 2. p. 558. Lam. III. Gen. t. j65.fig. 
4. Dict. Enc. 3. p. 3#8. n.° 3. De C. fl. fr. ai4o. 

Caulis i-3-pedalis raniosus; folia supraviridia , sub»- MON(ECTA PFNTANDRTAi 4oi 

tns candula, triloba lobis acutis , spinae siipulores , lbn- 
gae , Ihuse. Fructus pilis uucinatis tectus , spina Aaliila 
lon^iuscula lerminatis. 

Hab. al Lido , copiose in fossa arcis S. Niccolo; 
Fl. Auguslo. Ambrosia. (Comprtsitae.) 

Mas. Calyx commtmis f-pJiy/Jus. CorolJce 1-peta** 
la? 5'Jida? , iujtindtbuliformes. Recepiacu/utn 
nudum. Feiu. Ca/yx /-pJiytUts , integer ventre 
5-deniato i-Jtot us. Corotta o» ±\ux eca/yce in*- 
dttrato i-spetnta. 

l. Ambroma maritima. Linn. 

A. Joliis bipinnatifiiiis , oblusis, subtus canis, race- 
mis terminaUbus solilariis, ramis fashgiaiis. Limt. sp. 
*4oi. fVUd. .sp. 4. p. 3jy. Pers. syn. 2. p. 558. DkU 
Enc. 1. p. f o 7 . n * 3. Pe r- fl.fr. 2i3$, 

Ambrosia. ZannicJi. p. i3. t. 2i4. 

Caulis pedalis sesquipetlalisve , erectns, simplex vel 
ramosus, pubescens. Flores racemoai lutei, racemi 
erecti. 

Hab. al Lido , nei foasi del CaUello di S. Niccolo, 
Fl. Auguslo et Septembri. Amaranthus. (Amarnnihacefie.) 

Mas. Cafyx 3-5-pJiyttus. Corolta o. Stamina 3-5* 
Fetn. Catyx marts. Cor. o. Styti 3. Capsula /- 
locutaris circumscissa. Semen /. 

a. Amara^thus Blitum. Linn, 

26 402 MONffiCIA PENTANDRTA. 

A. glomerulis 3-andrissubspieatis, floribus 3-phy1!fy 
foliisovatis retusiscaule diffuso. Linn. sp i4o5. 14 ild. 
sp. 4. p. 38 y. Pers. syn. 2. p. 56 o. JJict. Enc. i. p. 
116. n.° ji. De Cjl.fr. «?#*. 

Biitum. A r .° /. Zannich. p. 3g. 

Caulis viridis diffusus, circiter pedalis; folia obtusa 
sa?pe emarginata. Fiores axiliares berbacei. 

Hab. vulgo in locis cultis, ruderibus, secus vias. 
Fl. aestate. 

2. Amarantiids prostratus. Balb. 

A. glomerulis 3-andris spicatis , floribus 3-pbyllis , 
foliis rbombeo-ovatis obtnsiusculis retusis, caule ra- 
moso prostralo. Balb. misc. Bot.p. 44. t. io. Wdd.sp, 
4. p. 38 y. Pers. syn. 2. p. 56 o. 

An Blitum. A 7 .* 2. Zannich.p. 3g. 

Differt a praecedente caulibus prostratis,S£epius rubris. 

Hab. in locis saxosis. Fl. aestate. 

3. Amaranthus spjcatus. Lam. 

A. glomerulis spicalis terminalibus, foliis ovato-ob- 
longis , caule erecto subramoso. Lam. JJict. Enc. 1. 
p. u6. n.° u. De CJl.fr. supp. p. /^o. 

Amarantbus. Zannich. p. i3. 

Amarantbus retroflexus? Linn. 

Caulis firmus pubcscens, suleatus, erectus, parnm 
ramo^us, 2-4-pedalis; folia petiolala ovata, acutiuscuJa, 
petiolo nervisque subtus pubesceutia. Spica? virides, 
ramosae , compactae, axillares, iu caule ftJiis breviores, 
terminales paniculjm longam densissimam nudamef- 
formantes. 

Hab. iu locis incultis, al Lido. Fl. aeslate. MONCBCTA PENTANDRIA. 4o5 

Atripi.fx. (Cheno; odeae.) 

Mas. Cnlyx 5-partitus. CoroL o. Fem. Calyx 2- 
partitus , post foecundationem ualde ampUatus* 
Corol. o. Ovarium liberunn Stigmata 2 styli-* 
formes. Lructns compressus. 

1. Atriplex portui.acoides. Linn. 

A. caule fruticoso, foliis obovaiis opposiiis. Linn. 
$p. j4y3. M Ud. sp. 4. p. g5y. Pers. syn. 1. p. 2$3. 
Dict. Enc. i. p. 272. n.° 2. De C. fl.fr. 3 3 45. 

Atriplex. N.° 3. Zannich. p. 3v.ftg. '27. 

Tota planta glabra , albicans. Caulis e basi ramosus, 
erectus ; folia basi attenuata , superiora linearia. Hoies 
in spicis ramosis terminalibus digesli; amlierae luteaa. 

Hab. uhique in locis saUis, piaecipue al Lido a S. 
Niccolo. Fl. Julio. 

2. Atriplex littoralis Linn. 

A. caule berbaceo erecto , foliis omnibus linearibus 
integen imis. Linn sp. /4p4. IVild. sp 4. p. g65. Pers. 
syn. j. p. 2$3. Dict. Enc. 1. p. 2j3. n. Q 8. De C. fl. 
fr. 2u53. 

Caulis erectus ramosus ; folia breviter petiolata li- 
nearia. Florum spicae graciles, sub>implices. 

Unicum tantum specimen reperii ad fossam del Cas- 
tello di S. Niccoto , al Lido. FI. aestate. 

3. Atriplex rosea. Linn. 

A. caule berbaceo divaricato , foliis incanis inaequa- 
liter sinuato-dentatis, fructibus quadrangularibus den- 4o4 MONCECrA PENTANDRIA. 

tatis. Linn. sp. t4#$. IVild. sp. 4. p. (j6o. Pers .synl 
i. p. 2C/3. Dict. Enc. /. jj. 2 T 2. n.° 4. *. De Cjl.fr. 

2248. 

Tota planta albicans. Caulis ramosissimus ; folia bre- 
viter petiolata. Flores axillares glomerati , in apice 
caulis et ramulorum spicati. Fructus vaUae quadran- 
gulares angulis lateralibus truncatis dentalis. 

Hab. in locis salsis frrquens. Fl. aestate et aulumno. 

4. Atriplex laciniata. Lam. 

A. caule berbaceo, foliis subrlelloideis, obtusis, den- 
lato-sinuatis ,subtus albidis, spicis terminalibus ramo- 
sis, fructu 5-dentalo , denlo interniedio majore. Lam. 
Dict. Enc. i. p. 2y2. n.° 5. (ex speciminibus berbarii 
ejus in berbario Candolliano servatis). De C.Jl. fr. aa4g. 
Linn. sp. /4o4 ? 

Atriplex. N.° a. Zannich. p. 3 2 . 

Caules i-4-pedales, ramosi, saepius erecli, quandoque 
decumbentes , albi ; folia peliulata inasqualiter profun- 
de dentata , sinubus obtusis, quandoque basi haslata, 
superne viridia , subtus albida, nivcaijue. Spicse termi- 
nales ramosae luteae. Fructus disco laaxis. 

Cum A. laciniatd. "Wild. non recte convenit. 

Hab. copiose iu locis salsis. Fl. aestate el autumno: 

5. Atrjplex veneta. Wild. 

A. caule erecto herbaeeo, foliis inferioribus triangu- 
lari-hastatis deutatis, supr riorihus lanceolaiis subhas- 
tatis intpgerrirais , caltcihus frucius rhombeis acutis 
apice ohsoieie dentatis. IVild. .sp. 4. p. g6v. 

Ex alriplicibus uoslris nullam reperii qu£e bene con- MON(ECIA PENTANDRTA. 4o5 

veniat cum deseriptione Wildenbvjana'. Specimina quae 
ad A. venctam refero , gaudent toliis maioribus, ir- 
regulariter deutato-sinuaiis . acumiriatitf; fructu di^co 
la:vi sed saepe mucronato, campanuliformi obtusiu-cu- 
lo,apice tantum denticulato , denio iatermedio ali- 
quando productiore acutiusculo. An varielas A. rosece 
a qua differt tantum sola forma fructus? 

Hab. cum praccedenle et eodem tempore floret. 

6. Atriplex triangularis. Wild. 

A. caule berbaceo erectiusculo , foliis triangulari- 
liastatis integerrimis, calycibus fructus triangularibus 
subdenticulatis disco bimucronatis. I^ild. sp. 4.p. g63. 

Atriplex. A 7 .° /. Zannich. p. 3/. fig. 4o. 

Caules 1-2-pedales , erecti, rami inferiores bracbiati, 
patuli ; folia iuferiora quandoque subopposila , cau- 
lina alterna, triangularia , ex lobis duobus divaricatis 
cum petiolo angulum rectuiu etTormaulihus baslata j 
superiora integerrima , lineari-lanceolaia ; oinnia viri- 
dia crassiuscula subtus epiderme secedente squama- 
ta. Flores in spicis iaxis terminalibus simplicibus di- 
gesti. 

Hab. vulgo in locis salsis,liuiosis. FI. aestate et au- 
tumno. 

7. Atriplex patula. Linn. 

A. caule berbaceo patulo, foliis subdeltoideo-Ian- 
ceolatis, calycibus seminum disco dentatis. Linn. sp. 
*4g47 TVild. sp. *.p. g64. Dict. Enc. /. p. ?j3. n.° g. 
De C. fl. fr. ^52. 

Caulis ramosus striatus, erectus vel saepius decum- 4o6 MONCECIA PENTANDRIA. 

bens; folia inferiora basi snbhastata , alia angnsta , li- 
nearia imegerriwa vel obsolete denlata. Flores in spi- 
cis terrui.idlibus gracilibus digesli. Valvulaa frucius 
disco dentata?. 

Hab. iulocis cultis, finietis, etc. Fl. seslate. 4o7 ■*.*.*•*•** • •* .*'*.•>.*•*•'Si•*■*•*•*•*•*«••*•*•*•*•*•*•«••* , *•*•*•*'* t *•* , *•*'*•*'*'*'* ,, 

MOKCBCIA POLYANDRIA. Ckratophyllum. (Salicariese.) 

Mas. Calyx midtipartitus. Corolla o. Stamina 
16-20. Antherae 3-cuspidatce. Fem. Calyx et 
corolla rnaris. Pistillum 1. Nux t-sperma. 

1. Ceratophyllum demersum. Linn. 

C. foliis dichotomo-bigeminis, fructihus 3-spinosis. 
Linn. sp. 4/109. P ers > s y n - 2 - P- $63. fipUd. sp. 4. 
p. 4o5. De C fl.fr. 3653. Lam. III. t. jj5. fig. 2. Dict. 
JEnc. 2. p. u3. n. Q 1. 

Caules longi ramosi , tolo foliosi , verlicellis versus 
apicera confertissimis e foliis nuiuerosis mullifidis, la- 
ciniis setaceo-linearibus denticulalis asperis. Fructus 
3-cornis, unura cornu terrainale rectum et 1 ad basira 
ejusdera divergentia. 

Hab. in aquis fluminis Piave , et sa?pe a fluclibus 
ad littora maris dejectura. Myriophyllum. (Onagrarioe.) 

Mas. Cafyx 4-fidus. Petala 4- caduca. Stamina 4- 
6-8. Fem. Calyx et corolla maris. fistil. 4. 
Styl. o. Sem. 4- corticata. 
1. Myriophyllum spicatum. Linn. 
M. foliisomnibuspinnatis, capillaceis, spica termi- 4o3 MOV<ECIA POTYANDRI\. 

nali verficillala , nudo. Linn. sp. i4og. TVild. sp. k. 
/>. 4otf. Pers. syn. 2. />. 56\5. Lam. lll. t. yy5. Dict. 
Enc. 8. p. s3 9 . n.° i. T>e C. fl. fr. 3658. 

Caules ramosi immersi ; folia veriicillata sa°| ius qua- 
tpnia , foliolu nuraerosa capillaiia. Flores verlicillato- 
spicaii, terminales, spica 3- j-po M icaris nuda , in su- 
periori panc raa»Culis floribus conjstans Variat quoad 
partes fi ucnficaiionis ; sa?pe corolla deest. 

Hab. in fossis aqua^ tlulcis, a Mestre , Cherignago , 
Miran. Fl. seslate. 

2. Myriophyllum verticillatum. Linn. 

M. foliis pinnatis , capillaceis, superioiibus pectina- 
to-pinnatifidis , floribus axillaribus vei li. illaiis. Linn. 
sp. iAw. fFilcl. sp. 4. p. 4o~. Pers. syti. 2. p. 563. 
JDict..Enc. 8. p. s4o n.° 2. De C. fi, fr. s65g. 

A priori distinguitur floiibus verticilla to-spicatis, ver- 
ticillis foliis cinciis , superioribus vero minutissimis vix 
floribus longioribus et siiupliciter deuuiis. 

Hab. cum priore. Sagittaria. (Alisniaceoe.) 

Mas. Cdyx 5-phylhis. Corolla 5-petala. Filamen- 
ia fere. 2^. Fem. Coro.lla et Calyx maris. Pis- 
tilla tnulta. Capsulas aggregatoe. t-spertnce* 

1. Saoittaria sagittifolia. Linn. 

S. foliis lanceolatis, acuminalis, sagittatis, lobis 
Janceolatis reciis, scapp simplici. Linn. sp. i4io. TFdd. 
sp 4-. p. 4o8. Pe s. svn. 2 p. 563. Dict. Enc. 2. p. 
tySjn»*. De C. fl. fr. 188$. Lam. lll. t. ;;6. MO\ T (KCI\ POTYANDRI\. 4o9 

Folia longe peiiolata, radicalia caespilosa. Scapi bre- 
viores; scapus i-2-pe<.lalis ereciusj flores obscure coe- 
rulei. 

Hab. in fossis , circa Mestre , Fasine. Fl. aestate. Potkrtum. (rlosacese.) 

Mas. \Calyx 4-phyllus- Corol. 4-partita. Stamina 
oo-So. Fem. Calyx et Corolla maris. PisL 2. 
Bacca e tubo corolla? indurato. 

1. PoTERIUM SANGTXISORBA. LlTin. 

P. inerme, caulibus subangulosis. Linn. sp. rUri. 
JVild. sp. 4. p. 4qi. Pers. syn. 2. p. 566. Lam. /11. t. 
777. De C. fl.fr. 3yi8. Dict. Enc. 5.p.3o8. n* 1. 

Pimpinella. Zannich. p. 2ro. 

Caulis erecrus sesquipedalis , inferne villosus, su- 
perne parum ramosus; folia pinnata; foliolu ii-i3 
subrotunrla profun le dentaia. Flores capiiati lermina- 
les ; masculi filamentis longissiinis donali , feminei 
shlis plumosis rubris. 

Hab. ia pascuis. Fl. Majo et Junio. Juglans. (Jnglanclese.) 

Mas. Amentum imhricalum. Calyx squama. Co- 
rolla 6-partita ; filamenta 4 -18. Feni. Calyx 
4-fidus superus. Corolla 4-Jida. Slyti 2. Drupa 
coriacea , nuce sulcata. 
1. Juglans regia. Linn t 4lO MO!N<BCIA TOLYANDRIA. 

J. foliis subuovenis ovalibus glabris, subserratis, sub- 
aequalibus, fruciibus globosis. hinn. sp. j4i5. TVild. 
sp. 4. p. 455. Pers. syn, 2. p. 566. De C. fl. fr. 4o6y. 
Dict. Enc. 4. p. 468. n.° j. 

Arbor satis nota , e Perside orta , culta ob fructum 
▼ulgo Noce dictum. Quercus. (Amentaceae.) 

Mas. Calyx sub 5-Jidus. Stam. 5- 10. Fem. Calyx 
1-phyllus integerrimus scaber. Styli 2-5. Nux 
coriacea calyce persistente basi cincta. 

1. QUEKCUS ROBUR. Linn. 

Q. foliis deciduis, oblongis superne latioribus, si- 
nualis , sinubus acutioribus, angulis obtusis. Linn. sp. 
i4l4. Pers. syn. 2. p. 5jo. 

Arbor satis nota vulgo dicla Quercia. 

Hab. in terra firma. Fl. \eie. Corylus. (Araentaceae.) 

Mas. Amentum imbricatum. Calyx squama. Sta- 
mina 8. Fem. Calyx 2-partitus , iacerus. Styli 
2. Nux ovata, calyce persistenti cincta. 

1. CORYLUS AVELLANA. Lifin. 

C. stipulis oblongis obtusis, calycibus fructiis cam- 
panulatis apice patulis lacero-dentalis , foliis subro- 
tundis cordatis acuminatis. Linn. sp. j4ij. Wild. sp. MONfflECIA POLYANDRIA. 4ll 

U.p. A-o. Lam. lll. t. j8o. Dict. Enc 4. p. a64 n* 
i. De C. Jl.fr. 2il5. « 

Frulex; rarai flexiles lon$i erecti ; folia dentata sub- 
tus pubescentia ; stipuiae ovato - lauceolatae. Fructus 
edulis, vulgo novella dictus. 

Hab. in sepibus. Fl. vere. Arum. (Aroideae.) 

Spatha monophylla cucullata. Spadix supra/nu- 
dus , inferne femineus 9 medio stamineus. In- 
fra glanduice cirrhosoe. Bacca ut plurunum 
monosperma. 

1. Artjm Italicum. Lam. 

A. foliis albo-venosis bastato-sagittatis, auriculis di- 
Varicatis, spadice clavato spatba breviore. Lam. Divt. 
Enc. 3.p. 8. fVild.sp. 4. p. 464. Pers, sjn. a.p. 5j4. 
De C.fl. fr. t$i3. 

Arura. Zannich. p. 21. 

Radix tuberosa. Folia radicalia, magna , pedalia, 
lucida. Spatba arapla luteola. 

Hab. ad sepes et iu umbrosis. Fl. Majo. 4l2 MON(ECIA MONADELPHIA. Momordica. (Cucurbitacese.) 

Mas. Calyx 5-fidus. Corolla 5-partita. Filamcnta 
3. Fern. Calyx et corolla maris, Stylus 3-fidus. 
Pepo elastice dissiliens, Semina compressa. 

1. Momordica Elatebium. Linn. 

M. pomis ellipticis, foliis cordatis hispidis obtusis 
dentatis, caule non cirrhoso humifuso. Linn.sp. 14.34-. 
ffl> r ild. sp. 4. p. 6o5. Pers. syn. 2. p. 5g3. Lam. Dict. 
Ertc. 4. p. 228. ?i.° g. De C. Jl. fr. 2 823. 

Elaterium. Zannich. p. gi. 

Caules repentes, ramosi, crassi , asperrimi ; foliape- 
tiolata crassa, hirta. Flores parvi, axillares , lutei. 
Fructus ovato-obiongus 2-pollicaris , maturus elastice 
dissiliens et tactu semiua pulpamque projeclans. 

Hab. in locis incultis, ruderibus. Cucumis. (Cucurbitaceoe.) 

Mas. Calyx 5-dentatus. Corolla 5-partita. Fila- 
jnenta 3, Fern. Sligmata 3 crassa bipartita. Pe- 
ponis semina arguta , gemino ordine. 

l. Cijcumis Melo. Linn. 

C. foliorum angulis rotundatis , pomis torulosis. MOK<ECtA MONADELPHIA. 4l5 

Limi. sp. i436. TVild. sp. 4. p. 6i3. Pers. syn. a. p. 
b 9 4. DeCJl.fr. 28*6. Dict. Enc a p.y*. n.° 1. 

Flania ex Asia orlaj colitur ob fructuui eduletu vul- 
go dicium Melone. Cucurbita. (Cucurbitacese.) 

Mas. Calyx b-dentatus. Corolla 5-fida. Filamenta 
3. Fem. Pistillum 3-fidum. Pomum magnum 
3-5-loculare, Setnina margine tumido. 

1. CUCURBITA LAGENARIA. Linn. 

C. foliis cordatis rotundaiis obtusis pubescenlibus 
deniiculatis, basi subtus biglandulosis , porais lignosis 
clnvatis. Linn. sp. j43*. tVHd. sp. 4. p. 606. De C, 
fl. fr. 2826. 

Folia pubescentia raollia. Flos albus. Vulgo dicta 
Zucca. 

2. CuCURBITA PEPO. Lam. 

C. foliis cordaus obtusis subquinquelobis denhcula- 
tis , pomis oblongis, rotundalis, clavatisve. Dict. Enc, 
2. p. i5i. n.° 3. De (\ fl. fr. 28*8. 

Folia aspera. Flos luteus. Vulgodicta Zucca. 

3. CuCURBlTA CITRULLUS. Linn. 

C. foliis quinquelobis , lobis sinuato-pinnalifi.iis ob- 
tusis, pomis laevibus. Linn. sp. ih35. J4 r ild. *p. 4. p. 
610. Pers. syn. 2. p. 5q3. 

C. anguria.Zto. Enc. a.p. i58. n. e 4. De C. fl.fr. 
28 2q. 

Poraum extus viride laevissimum , iutus rubrum^se- 
miua uigra. Vulgo dicia Anguria. 4:12 MON(BCIA MONADELPHIA. Momordica. (Cucnrbitaceae.) 

Mas. Calyx 5-fidus. Corolla 5-partita. Filamcnta 
3. Fern. Calyx et corolla maris. Stylus 3-fidus. 
Pepo elastice dissiliens. Semina compressa. 

1. Momordica Elatebium. Linn. 

M. pomis ellipticis, foliis cordatis hispidis oblusis 
dentatis, caule non cirrhoso humifuso. Linn.sp. 14.SU. 
LFUd. S p. 4. p. 6o5. Pers. syn. 2. p. 5c/3. Lam. Dict. 
Enc. 4. p. 228. n.° 9 . De C. jl. fr. 2 823. 

Elaterium. Zannich. p. gi. 

Caules repentes, ramosi, crassi , asperrimi ; foliape- 
tiolata crassa, hirta. Flores parvi, axillares , lutei. 
Fructus ovato-oblongus 2-pollicaris , maturus elastice 
dissiliens et tactu semiua pulpamque projeclans. 

Hab. in locis incultis, ruderibus. Cucumis. (Cucurbitacece.) 

Mas. Calyx 5-dentatus. Corolla 5-partita. Fila- 
inenta 3. Fera. Stigmata 3 crassa bipartita. Pe- 
ponis semina arguta , gemino ordine. 

1. Cucumis Melo. Linn. 

C. foliorum angulis rotundatis , pomis torulosis. HOM(ECtA MONA.DELPHIA. 4l5 

'Linn. sp. i436. IVild. sp. 4. p. 6i3. Pers. syn. 2. p. 
5g4. DeCJl.fr. 2826. Dict. Enc 2 p.y*. n.° 1. 

Plania ex Asia orUj colitur ob fructuui eduleni vul- 
go dicium Melone. Cucijjrbita. (Cucurbitaceae.) 

Mas. Calyx b-dentatus. Corolla S-fida. Filamenta 
3. Fem. Pistillum 3-fidum. Pomum magnum 
3-5-locuLare. Semina margine tumido. 

1. CUCURBITA LAGENARIA. Linn. 

C. foliis cordatis rotundatis obtusis pubescenlibus 
demiciilatis, basi subtus biglandulosis , pomis lignosis 
clavalis. Linn. sp. j43*. fVUd. sp. 4. p. 606. De C. 
fl. fr. 2826. 

Folia pubescentia mollia. Flos albus. Vulgo dicla 
Zucca. 

2. ClCUREITA PEPO. Lam. 

C. foliis cordatis obtusis subquinquelobis denticula- 
tis , pomis obloogis, rotundatis, clavatisve. Dict. Enc, 
3. p. i5f.n.° 3. De (\ fl. fr. s8q8. 

Folia aspera. FIos luteus. Vulgodicta Zucca. 

3. Cucurbita citrullus. Linn. 

C. foliis quinquelobis, lobis sinuato-pinnalifiMis ob- 
tusis, pomis laevibus. Linn. sp. ih35. WUd. sp. 4. p. 
610. Pers. syn. 2. p. 5q3. 

C. anguria. Dict. Enc. 2. p. i58. n* 4. De C. fl.fr. 
28 '20. 

Poraum extusviride laevissimum , iutus rubruuijse- 
mina nigra. Vulgo dicia Anguria. £l6 DIlKClA DIANDRIA. 

Salix. (Aruentaceae.) 

Mas. Amentum cylindricum. Calyx squnma. Co-> 
rolla o. Glandula baseos nectarifera. Fem. Flos 
maris. Stylus 2-fidus. Capsula f-locularis, 2- 
2 valvis. Semina papposa. 

1. Salix monandra. Hoffm. 

S. foliis serratis glabris , lineari-lanceolatis , superio- 
ribus obliquis. Iloffin. Iiist. Salic. p. i8.t. J.fig. 1-2. 
et t. 5.fig. /. Dict. Enc. 6. p.5g$. n.° 1. De CJl.fr. 
2ogg. Seringe. Ess. p. 5. 

S. purpurea et Helix. Linn. sp i444. 

Frutex allitudinis liumanae; rarai glabri , lucidi , te- 
■nacissimi . saepe purpurei ; folia lanceolato-linearia , 
opposita vel allerna, brewter petiolata, acula , versus 
apicem praecipue serrata, utrinque glabra , sublus glau- 
ca ; stipulae nullae. Auienta saepe opposita , c\ lindracea, 
uncialia , ante folia apparieulia; siaiuen uuicum j an- 
thera magna 4-valvisj stylus fere nullus. Capsula o\ata 
sericea. 

Hab. al Cavallino , intorno la Piave. Fl. primo vere. 

2. Salix triandra. Linn. 

S. foliis lineari-oblongis serratis glabris, germjnibus 
pedicellatis. Linn. sp. i44-2. HiLd. .s/;. 4. p. 654-. Dict. 
Enc. 6.p.6o3. n.° 8. DeC.fl. fr. 20ji. 

Frutex 6-10 pedalis, cortice glabro viridi-griseo ; 
folia venis anastomosantibus relicu!ata, bret iter pelio- 
lata ; basi stipulae 2 rotundatae denticulatge. Amenla 
cum foliis; flores masculi 3-andri j a&is tomentosus* 
Capsulae glabrae pediceilatae. 

Hab. ad ripas iluvioruni frequens. Fl. Aprili. DKECIA DIANDRIA. 4 17 

3. Salix Babylokica. Llnn. 

S. foliis serralis glabris lineari-lanceolatis , ramis de- 
bilibus longissimis pendulis. Linn.sp. i443. TT r ild. sp. 
4. p. 6yi. Dict. Enc. 6. p. 6o5. n.° 12. De Cfl.fr. 2036* 

Rami longissimi juncei purpurascentes ; folia subtus 
§lauca ; amenta cum foliis gracilia. Capsulae glabrae. 

Arbor ex Oriente orta , nunc vulgo culta sub no- 
mine Saicio piangente. Fl. vere. 

4. Salix -depressa. Hoffm. 

5. foliis integerrimis, ovato-oblongis, supra g1abris> 
snblus sericeis. Hoffm. hist. Salic. 1. p. 63. t. lo.flg. 
j. 2. et t. 16. fig. 3. 4. Dict. Enc. 6. \p. 612. n.° 28. De 
jC fl. fr. 20 g3. et supp. p. 346. 

S. repens lanceolata. Seringe exsicc. cah. 8.n.° y3. 

S. repens. Linn. sp. i44y. Var. 

Salix. N* 4. Zannich. p. 3 33. t. 12$. {excl. Syn.) 

Frutex deeumbeus ramosus ; rami ascendentes, gri- 
sei, pubescentes; folia alterna breviter petiolata , an- 
gusto-lanceolata , supra viridi-cinerea , pubescenlia, 
subtus sericea albicantia. Amenta cum foliis; stamina 
<luo. Capsulae pubescentes pedicellatae; sligmata sessilia. 

Hab. al Cavallino presso le porte. Fl. prinlo veret 

5. Salix Capr.ea. Linn. 

S. foliis ovatis rugosis, subtus tomentosis, undatis, 
superne denticulatis. Linn. sp. i448. TVild. sp. 4. p. 
;o3. Dict. Enc 6.p. 6j3. n.° 3 2. Ve Cfl.fr. ao84. 

Salix. N° 2. Zannich. p. 233. 

Frutex 6-12-pedalis; rami fragiles, Ginerei ; folia 
ovata subrotunda, crassa ; sublus reliculato-venosa 

^7 4l8 DIiECIA DIANDRIA. 

petiolata, crenata undulata, superiora stipulata. Amen- 
ta rnascula ovata crassa pedicellala ; squamae lanalae ; 
anlherae luteae. Amenta ferninea longius pedicellata 5 
capsulae pubescentes, pedicellalae, lanceolatae. 

Hab. in variis locis, al Cavallinc. Fi. Aprili. 

6. Salix cinerea. Linn. 

S. foliis subserratis oblongo-ovatis, subtus subvillo- 
sis, slipulis dimidiato-cordatis. Linn. sp. i44g. Fl. Suec, 
n.° yo2. Pers. syn. 2. p. 602, Dict. Enc. 6. p. 616. n. Q 

36? 

S. acuminata. Hojfm. Jiist. Salic. t. 6.fig. 1. 2 . et t m 
a^.fig. 2. De C.jl. fr. 2086. Seringe. Ess. p. 12. Dict. 
Enc. 6. p. 6t5. tz.° 34. 

Facies S. caprea?, sed huuiilior; rami tomentosi ; folia 
magna , alterna , ovato-lauceolata breviter acuminata, 
3 uncias longa, l-lata, supra glabra lucida, sublus vii- 
losa , nervis validis albicantibus instructa , obsolete 
denlata ; petioli semiunciales tomenlosi ; siipulae 2 semi- 
cordata?. Amenta ante folia , feminea sesquipollicaria 
crassa ; squamas villosae; germina glabra ; stjluslongus \ 
stigmata 4 crassa. 

Hab. al Cavallino. Fl. vere. 
7. Salix alba. Linn. 

S. foliis lanceolalis acuminatis serratis utrinque pu- 
besceniibus, stiraturis infimis glundulosis. Linn. sp. 
i44g. iVild. sp. *.p. ;io. Lam.lll. t. 802. Dict. Enc. 
6. p. 617. n.° 3y. De C. Jl.fr. 20 7/. 

Salix. A"".° /. Zannich. p. 232. 

Arbor 20-3o-pedaIis , vulgatissima in locis humidis. 
vulgo dicta Salcio. Fl. vere. DKECIA DIANDRIA. ^19 

8. Salix rosmarimfolia. Linn. 
S. foliis integerriruis lanceolato-linearibus strictis 
gessilibus subtus touaentosis. Linn. sp. j448. IVild. sp. 
6.p. 6gy. 

S. arbuscula, Smith. fl. briUp. w5o. (non Linn.) ex 
Seringe. 

S. repens rosmarinifolia. Sering. add. mmss, 

Salix. N. Q 3. Zannich.p. s33. t. 44. 

Caulis bumilis, procumbens; rami diffusi, corlice 
fusco, juniores pallidiores pubescentes ; folia sparsa , 
sessilia , lineari-lanceolata , acuta , supra glabra viridia, 
subtus albo-sericea , inargine revoluta , exslipulala, 
Amenta parva ante folia ; germina villosa. 

Hab. al Cavallino vicino alla Piave. Fl. vere. 420 DKECIA TRIANDRIA. Osyris. (Eleagneae.) 

Mas. Calyx 3-fidus. Corolla o. Fem. Slylus t* 
Stigma subrotundum. Bacca unilocularis, glo» 
bosa y sicca monosperma. 

1. Osyris alba. Linn. 

O. foliis linearibus acutis. Linn. sp. *45o. Wild. sp. 
4. p. yi5. Pers .syn. s. p. 606. Dict. Enc. 4. p. 620. 
n.° 1. Lam. III. t. 802. De C. fl. fr. 218 7. 

Casia. Zannich. p. ] p3. 

Frutex 1-2-pedalis, ramosissimus ; rami erecti an- 
gulosi ; folia parva linearia sessilia. Flores parvi pedi- 
cellati, aggregati. Bacca malura rubra pisi niagnitudine; 
byeme maturescit. 

Ilab. al Cauallino , in areuosis. Fl. Majo. Ficus. (Urticese.) 

Receptaculum commune carnosum, squamis con- 
nwentibus occultans jlosculos apetalos. Mas. Ca- 
lyx 3-partitus. Fera. Calyx 5-partitus. Pislillum 
1 laterale. Semen 1 calyce persislenti clauso sub- 
carnoso tectum. 

1. Ficus Carica. Linn. DlffiClA TRIANDRIA. 421 

F. foliis cordatis 3-5-lobis repando-dentatis, lobis 
obtusis, supra scabris, subtus pubescentibus. Linn.sp. 
i5i3. Wild: sp. 4. p. ji3*. Lam. III. t. 86*. Dict. Enc. 
s. p. 485. n.° i. Pers. syn. 2. p. 60&. De Q. fl. fr. 2128. 

Arbor satis nota, colitur ob fructum edulem, vulgo 
dicta fico. 

Reperitur sponle in locis arenosis et saxosis , ad mu- 
ros vetustos. *22 DKECIA TETRANDRIA. Viscum. (Caprifoliese.) 

Mas. Catyx 4-partitas. Corolla o. Jntherce calyce 
adnatce. Fem. Stylus o. Bacca uifera mono* 
sperma. Semen cordatum» 

1. VlSCUM ALBUM. LitlTt. 

V. foliis lanceolatis obtusis enerviis , caule dicho- 
lomo, floribus quinis terminalibus glomeratis sessilibus. 
Linn. sp. /45/. fVild. sp. 4. p. y3y. Pers. syn. 2. p. 
6/3. Lam. UL t. Soy. Dict. Enc. 3. p. 53. n.° /. De & 
Jt. fr. 33y$. 

Planta parasitica , lignosa ; rami dichotomi, divari- 
cati , diffusi, articulati, virides; folia opposita coriacea. 
Flores axillares luteoli. Baccae alba?, lucidae, semidia- 
phauae, succo viscoso repletae. 

Hab. in arboribus, in pomariis. Fl. Februario* HrppoPH^E. (Eleagneae.) 

Mas. Calyx 2-partitus. Corolla o.Fem. Flores ma- 
ris. Styl. i. Bacca monosperma. 

1. HlPPOPH.E RHAMNOIDES. Linn. 

H. foliis lineari-lanceolalis supra glabris subtus al- 
bidis squamosis. Linn. sp. i452. PVitd. sp. 4. p. y43. DltECIA TETRANDRIA. 42$ 

Pers. syn. 2.p. 6i4. Dict. Enc. 1. p. 246. n. Q /. Lam, 
IIL t. 808. De C. fl. fr. 2188. 

Rhamnoides. Zannich. p. 2*4. 

Frutex ramosissiraus, tortuosus , 2-5-pedalis; rami 
spinosi ; cortex rufus ; folia alterna cinerea, lepidota, 
quasi epiderme albo secedente. Flores cum foliis noa 
explicaiis mixti , parvi, vix conspicui. Baccae in indi- 
liduisfemineis lutea?, pisi magnitudine, acidulae. 

Hab. copiose in arenosis circa la Piave, Fl. primo 
vere \ baccte autumno maturescunt. 4 2 £ DKECIA PENTANDRIA, Spinacia. (Chenopodeae.) 

'&las..Calyx 5-partitus. Corolla o. Fem. Styli 4± 
Sem. unum intra calycem induratum* 

1. Spinacia spinosa. Mcench. 

S. fructibussessilibus, semine spinoso. Mcench. Me~ 
thod. 3*8. De C. fl. fr. 2^2. Lam. lll. t. 8i4. 

S. oleracea. .«. Linn. sp. /456. ff r ild. sp. 4. p. j66,. 
Dict. Enc. 2. p. 3y3. n.° 1. «. 

Caulis erectus ramosus, glaber, sulcatus, 1-2-peda- 
lis; folia alterna, petiolata, hastata , viridia , laevigata. 
Flores herbacei in axillis glomerati. Semina vel potius 
calyx induratus 2-spinosus. 

Patria ignota. Colitur in hortis, vulgo dicta Spinac- 
cia; folia comeduntur. 

2. Spinacia inermis. Mamch. 

S. fructibussessilibus, semine inermi. Mamch. Meth. 
3i8.De Cjl.fr. 22*3. 

S. glabra. Miller. Dict. n.° 3. 

S. oleracea. $. Linn. sp. TVild. Dict. Enc. I. c. 

Differt a praecedente foliis majoribus et fructibus in- 
ermibus. Ut praecedens colitur. DKKCIA PENTANDRIA* $25 

Cannabis. (Urticeae.) 

Mas. Calyx 6-partitus. Fem. Calyx 5-phyllus in- 

teger latere hians. Styli 2. Nux 2-valvis , intra 

calycem clausum. 

1. Cannabis sativa. Linn. 

C. caule erecto, foliis digitatis. Limt. sp. #42^. Wild. 
ep. 4. p. y68. Pers. syn. 2. p. 618. Lam. lll.i. 8/4; 
Dict. Enc, i. p. 68y. n.° 1. De V. fl.fi. 2 /3y. 

Caulis 5-7-pedalis ereclus, simplex vel ramoso-pa- 
niculatus • folia petiotata • foKola 5-f- angusto-lanceo- 
lata , acuta , dentata. Flores herbacei. 

Plaota e Perside orta , nunc ubique colitur, vulgo 
dicta Canape. 

Humulus. (Uriicese. 

Mas. Calyx S-phyllus. Corolla o. Fem. Calyx +« 

phyllus , oblique patens integer. Styli 2. Semerz 

1 intra calycem foliatunu 

1. Humulus Lupulus. Linn. 

H. ^candens, foliis cordatislobatisve. Linn. sp. /45yi 
WUd. sp. U.p. y6j. Dict. Enc.3.p. /3*.Lam. IIL t. 
8j5, Pers.syn. s. p. 618. De C. fl.fi. 3/3/. 

Caules angulosi, longissimi, scandentes ; folia aspe- 
ra, petiolata , opposita, nunc cordata ovata, nunc pro- 
funde 3-loba , margine dentata. Floresmasculi in race- 
mis oppositis ramosis , stamina aurea; feminei in stra^ 
bilis pedunculatis oppositis axillaribus. 

Hab. vulgo in sepibus. Fl. Julio. -vwwv-vv vw* 426 DKECIA OCTANDRIA. Populus. (Amentaceae.) 

Mas. Amentum cylindraceum. Calyx squama la~ 
cera. Corolla turbinata obliqua iniegra. Fero* 
Amentum cylindricum. CaL et coroL maris. 
Stigm. 4-fidum. Capsula 2-locularis , semina 
multa papposa. 

1. PoPULUS ALBA. LilUli 

P. foliis cordato-subrotundis, lobatts , dentatis sub«* 
tus lomentoso-niveis, amentis ovalis. Linn. sp. <463. 
pfild. sp. 4. p. 802. Pers. syn. 5. p. 6a3. De C. ft* 
fr. 2ioo. 

Populus. N.° 2. Zannich. p. 2jy. 

Arbor excelsa cortice griseo ; folia supra atroviridia 
fere glabra , subtus nivea , angulosa , lobata, repando- 
deniata. Amenta ante folia. 

Hab. in locis humidis frequens. Fl. primo vere. 

2. Populus tremula. Linn. 

P. foliis suborbiculaiis dentatis utnnque glabrisf 
|>etiolis compressis, ramulis hirtis. Linn. sp. i464. 
ff^ild. sp. 4. p. 8o5. Pers. syn. 2. p. 6^3. De C. fl. 
fr. 2102. 

Populus. 7V.° 3. Zannich. p. 2/5. 

Arbor ramis flexilibus, cortice rubescente; folia ju> DKECIA OCTANDRIA. 4lf 

niora subtomentosa , adulta glabra , longe peduneula- 
ta , facile vento mobilia , unde nomen. 
Hab. al Cavallino. Fl. vere. 

3. Populus nigra. Linn. 

P. foliis utrinque glabris acuminatis serratis deltoi- 
deis, diametro longitudinali longiore. Linn. sp. i464. 
JPers. syn. 2. p. 6a3. De C.Jl. fr. 2jo3. a. Wild. sp. 4. 
p. 8o4. 

Populus. A r .° j. Zannich.p. 2/ y. 

Gemrase glutinosae ; folia rbomboidea lucida. Amen- 
ta raascula rubra. 

Arbor notissima et vulgatissima in humidis, vulgo 
dicta piopo ; Zannich. t. /22. exhibet plantam juniorem, 
non fructificanlem. Haec saepius ut et aliae floret primo 
vere ante explicationem foliorum. 428 

«*♦•+•*•*^*^****•*^**'*'***•*«^**^*^'* , * , ♦*« M ••* , * , *'* , *'*'* , *'* ,, * 

DMCIA. ENNEANDHIA. i' Mercurialis. (Euphorbiacess.) 

Mas. Calyx 3-partitus. Cor. o. Stamina g-12. An- 
therae globosaz dtdymas. Fem. Styli 2. Capsula 
dicocca 9 2-locularis monosperma* 

1. Mercurialis annua. Linn. 

M. caale herbaceo brachiato, foliis oblongis glabris 4 , 
iloribus masculis spicatis. Linn. sp. j465. JVild. sp. 
4. p. 810. Pers. syn. 2. p. 626. Dict. Enc. 4. p. n3. 
n.° 2. De Cfl.fr. 2i4s. 

Mercurialis. Zannich. p. 186. 

Caulis pedalis vel sesquipedalis erectus, glaber; folia 
ovato-lanceolata, dentata , acuta , glabra, la?te viren- 
tia. In planta mascula flores spicali, spicae peduncu- 
lata^, graciles, erecta3, e viridi lutescentes ; in feminea 
flores axillares , sessiles, subgeminati ; capsuhe pilosae. 
Hab. inhortis, ruderatis, etc. vulgatissima. Fl. ferfr 
lemper. 

Hydrocharis. (Hydrocharideae.) 

Mas. Spatha 2-phylla. Calyx 3-fidus. Corolla 3~ 
petala ; filamenta 3 interiora stylifera. Feni. 
Calyx 3-fidus. Corolla 3-petala. Styli 6. Cap- 
sula 6-locularis, infera , polysperma* 

1. Hydrocharis morsus ean^. Linn. DKECIA ENNEANDRIA. £29 

H. foliis circinnatis, floribus albis. Linn. sp. jASS. 

'PTild. sp. 4. p. 8*2. Pers. syn. 2. p. 625. Dicl. Enc. 

4. p. 288. Lam. III. t. 820. De C. fl. fr. 2o5r. 

Radix repens, stolonifera ; folia fasclculata longe 

pfeliolata, orbieulata, cordata , integerrirna. Florespe- 

dunculo loogitudiue foliorum. 

Hab. in fossis aqua dulci repletis, frequens circa, 

Mestre , la Mira. Fl. Majo. ASo •*•*•*•* + •*•**.*.*•*'*•*•*•*'•*•*•*•*■♦•*•*•* *44'*'*> DKECIA MONADELPHIA. Juniperus. (Coniferse.) 

Mas. Amenium ovatum. Calyx squama. Corolla 

0. Stam. 3. Fem. Calyx 5-partitus. Petala 3* 
Styli 3. Bacca 3-sperma, tribus tuberculis ca- 
lycis inoequalis. 

1. Juniperus communis. Linn. 

J. foliis ternis patenlibus, mucronatis bacca longio- 
ribus. Linn. sp. j4jo. Wild. sp. 4. p. 853. Pers.syn. 
a. p. 63s. De C. fl.fr. ao65. Dict. Enc. a.p. 6t8. n.« i. 

Juniperus. Zannich. p. i5i. 

Frutex diffusus, tortuosus; folia parva, angusta ; ri* 
gida , puugentia. Baccae matura? nigrae. 

Hab in locis arenosis , al Cavallino , vulgo clicta 
ginepro. Fl. Aprili et Majo. 43i APPENDTX 

Nonnullas observaliones ad Floram Ttalicam 
pertinentes continens. 1. PlMPINELLA LUTEA. Desf. 

P. foiiis pinnalis pubescentibus , foliolis cordatis 
•rlf-Milaiis antice excisis , pexiunculis fmforrnibus panicu- 
lalis. Desf.fl. JU. i. p. 260. 

Keperii in dirupibus Terracincc. Fl. Majo et Junio. 

2. SAXIFRAGA AUSTRALIS. Nob. 

S. foliis radicalibus rosulatis lanceolatis margine in- 
crustatis basi ciliatis ; caulinis ovalis subdenticuLtis 
aculis ; caule glabro anguloso , panicuia ramosa mulli- 
ilora ; caljcibus glabris , petalis oratis obtusis calyce 
triplo longioribus. 

A S. aizoon differt , caule glabro ; foliis radicalibus 
longioribus , caulinis ovatis aculiusculis, per tolam cir- 
cumscriptioneui tenuissime denliculalis , nec spalbu- 
latis, apice serratis; petalis uiajoribus iuipunclatis. 

A S. pyramidali, foliis radicalibus non serratis, an- 
gustioribus, caule caljcibusque glabris. 

A S. longifolia et incrusiata ? glabritie caulis et ca- 
fycuin ul ct foliorum forma. 432 APPENmX. 

A S. recla. Lap. foliis uon inciso-serratis, etc. 

Hab. in monte Virgine prope JSeapoli ; a D. e Gus- 
soni accepi sub nomine S. aizoon. 

5. Glinus lotoides. Linti. 

G. caule piloso , foliis obovatis. Linn. 

Heperii in Paludibus pontanis a Treponti. Fl. Majo. 

4. Bartzia maxima. TVild. 

B. labio corolla inferiore superiore longiore , laci^ 
niis obtusis apqualibus, calycibus villosis , foliis supe- 
rioribus alternis oblongis, obiuse dentalis, caule ra- 
moso.W ild. sp. 4. p. igo. 

Hanc pulcbrarn speciem copiose inveni in agro ro- 
maao, secus viam appiam , procul loco diclo Torre di 
Mezza via» 

5. Glechoma subulata. Noh. 

G. foliis ovalibus acuiis , basi subcordatis, profunde 
dentatis, denlibus calvcinis subulatis longissimis. N 

Caulis tetragonus suberectus pilis raris villosus; folia 
inferiora rotundata crenata , superiora ovata dentata 
et etiam duplicalo-dentata , dentibus magnis aculis,ia 
margine praecipue villosa. Flores in verlicillis 6-io ; co- 
rolla coerulea, minor quam in G. hederacea; calyces 
angusti nervosi dentibus subulatis tubo longitudine. A 
G. hederacea differt foliis ovatis acutis dentatis , nec 
reniformibus crenatis ; a G. hirsuia , babitu debiliori, 
pauciori villo, foliorum dentibus acutis , non obtusisj 
ab utraque dentibus calycinis longioribus ; a G. gran-* 
diflora , De C. fl. fr. n.° 2546. cleniibus calycinis non 
spinosis, flore minore, clc. APPENDIX. 435 

6. Glechoma hederacea. Var. micrantha* Nob, 
A vulgari differt flore triplo minore, sulo exserto , 

corolla tandem calvce duplo fere longiore;an species 

distincia? 

Inveni cum praecedente in Foro Juliensi prope Mon- 

iisfalconeiri. ERRATA. 

Pag. 108 , ligne i3. Samolus. (Apocyneae.) , lijcz Samolus. 
(Priruulaceae ?) FINIS PRIMI YOLUMINIS, 28 »-»•♦ * >•■*'*•*■■*«*'*■*■*•*■*•* INDEX GENERUM. A. 
A sparagus, 


\ 

page 168 


-fl cer, 
Asperugo , 


io5 


page l83 
36<+ 


Asperula , 


85 


Achillea , 


Aster , 


355 


Ainrus , 


»7« 

7' 


A.stragalii8| 


006 


Apgilops, 


Atiiplex, 


4o3 


Agi imnnia , 


2IO 


Avena, 


65 


Agro^temrua, 


2o5 


Agio>tis, 


2 7 


B. 
Aiia 


3o 


Ajuga , 


241 


Ballota , 


255 


Alisina , 


jgo Baikausia , 


35i 


Allium, 


164 Bellis , 


3fio 


Alnus , 


5q6 Berheris , 
54 Beta, 


176 


Alopecurus, 


i5z 


Altl.oea , 


2QO Bftonica, 


25o 


Alyssum , 


276 Bidena , 


545 


AniaratJthus, 


4 OI Borrago , 


io4 


Ambrosia , 


4oi Brassica, 


285 


Ammi , 


14 3 Briza , 


55 


Araygdalus , 


21 2 Bromus , 


55 


Anagalli*, 


109 Bryonia , 


4t4 


Andropogon , 


6n Bunias, 


271 


Angelica , 


i46 Buphtalmum^ 


364 


Amhemis , 


3^ 2 Buplevrum , 


i4l 


Anthoxauthum , 


12 Butomus, 


I 91 


Anthjllb , 


2 Qg BUXUS , 


3 97 


Anlirrhiuum , 


2 ^ 4 i 
Apai gia , 


326 C. 
Aplianes , 
Apium , 
Apocynum, 


9 5 

!5 2 Cakile , 


270 


128 


Caltha, 


24o 


Arabis, 


282 


Campanula, 


111 


Arenaria , 


!gq 


Cannabis t 


4 2 5 


Arerium , 


336 


Caidarnine, 


278 


Aristolochia, 


377 


Cavduus , 


358 


Armeniaca , 


214 


| Carex, 


388 


Artemisia, 


346 


' Carhua , 


535 


Arum , 


4n 


| Carthamus , 


335 


Aruudo. 


65 


. Caucalis , 


i4a 256 

Centaurea, 

Cerastium , 

Ceratophylluni , 

Ceriuthe , 

Cheiranthus , 

Chelidowiurn , 

Chenopodium , 

Chirouia , 

Chlora, 

Cbcerephyllum, 

Choudnlla , 

Chrysanlhemuni, 

Chrysocotea, 

Cicorium , 

Clematis , 

Clinopodium 7 

Clypeola , 

Cnicus , 

Cochlearia , 

Colchicum , 

Conium , 

Convallaria, 

Convolvulus , 
Conyza , 
Coriandrum , 
Cornus _, 
Coronilla , 
Corouopus, 
Cor^lus , 
CraUTgus , 
Crithmum , 
Crypsis . 
Cucuniis, 
Cucurbita t 
Cu^cuta } 
Cj nanchum , 
Cynara, 
Cynosurus , 
C>perus, 
C)ti^us , tNDEX GENERLM. D. Dactylis , 

Datura , 
Daucus , 
Delplnuium , 
Dip?acus , 
Doiy chuium , 
Draba , page 365 


E. 
2o5 


407 


Echinophora , 


puge i4o 


iofi 


Echium , 


106 


28! 


Enoduim , 


5o 


226 


| I J pi:oj>'iun'i , 


i8r 


i35 


j Epipactis, 


5 7 4 


120 


1 Ei ica , 


i85 


m 


j Efigeron, 


352 


i5i 


Erodium , 


284 


024 


Ervum , 


3oi 


56i 


Er^ngium, ' 


i5q 


544 


Eiy simuui , 


28t 


354 


Evonymus , 


124 


234 


Eupatorium , 


544 


255 


Euphorhia, 


5 7 8 


2 7 7 


Euphrasia , 


261 


5io 


272 


F. 
3 79 


144 


Festuca , 


53 


169 


Ficaria, 


25 7 


110 


Ficus , 


420 


o'n 


Fragaria , 


225 


i5o 


Fumaiia, 


293 


n^ 


5o4 


G. 


-i 


272 


4,0 


Galega , 


3o5 


216 


Galeopsis, 


249 
85 


146 


Galium , 


12 j 


Genista , 


2q6 


4l2 


Geuliaua , 


iSi 


4i5| 


Geraniunl , 


286 


9 £i 


Gladiolus , 


i6 


128! 


G ! iiii( iu:n , 


226 


338 i 


G'erI,o;;:a , 


245 


4l 


G!ohuia:ia , 


80 


^23 


Gfycyrrhiza , 


3o5 


502 


Gnapha 1 inm , 


34g 
Giatiola , 


4 
Gypsophiia , 


i 9 3 


4? 


H. 
1.8 


i43 Hedera , 


125 


2.^1 , f leiiantiicinum , 


229 


80 , Heiiolropium , 


101 


5o 7 ; Helraintia , 


328 


a 7 6 


Hemerocailis , 


171 ISDEX GENERUM. Jierniaria , 
Hibiscus , 
llirrat' ium , 
NippQClfepis , 
Hippophae, 
Hoicus .. 
Holosteum . 
Hdrdeum , 
Bottonia , 
Huraulus , 
Hjacintbus , 
bai is , 
araus, 
Hype icuin, 
Kypochaeiis , I. J. Inula , 

Iri , 
Jt'2,lans _, 
Juncus , 
Juuiperus } Kceleria JL Lacliira , 
Lagurus , 
LaYnium , 
l.ap- iiia , 
Laihvrus , 
Laiirus , 
Lemna , 
Lr^Mtr.rTon , 
Leonu. us , 
Leuidnim , 
LeiM.runru f 
Ligustrum , 
Linaria , 
Linnm , 
Lithospermum ; 

Ldliurn , 
Lonicera , 

Lo:us , 

Luzula , 

Lychnis , 

Lycium f pagc 132. 
290 
528 
3o + 
kii 
5. 

7S 
7 l 
107 • 
425! 
170- 
428 
n8| 

252 , 

552! 556 
16.I 
4o 9 l 
172 
45o Lycopus , 

L\ simachia , 
Lythruru , M. Malva , 
Maius , 
Marrubiura , 
Matricaria , 
Medicago , 
Me-ampjrum , 
MeiiioLus , 
Me issa , 
Mentha , 
Mercunalis , 
*\ic pilus , 
Momordica^ 
Nlorus , 
Myagrum , 
Myosotis , 
Myriophyllum , N: 60 3^5 
62 

535 
299 
190 1 

525 i 
354 

2 7 5 

*65 
3| 
265 
160 
100 
76 
ii5 
507 
i 7 5 

2o4 Narcissus , 
$i»yas , 

jSeottia , 
JNepeta , 
ISic otiana , 
Nymphaea, o, GEnanlhe , 
(Suolhera , 
Oiiob;y cuis , 
Ononi- , 
Unopordura ; 
Ououna , 
Ophrys, 
Orchis , 
Origa>ium , 
Ormthogalum , 
Ornus , 
Orobanehe^ 
Osyris , 
Oxaiis , page 6 
109 
208 289 

2o5 
062 
5i5 
263 
5o8 
2^7 
246 

428 
218 

4l2 

5 99 
269 
J02 
4o; 3 65 

585 
573 

2^5 

Jt 9 
228 i48 
381 
3o5 
297 
537 
300 
372 
009 
255 
366 
3 
268 
420 
20? 45S INDEX GENERUM. Panicum , 


page 36 


Papaver , 


227 


Parietaria , 


3 9 8 


Pamassia , 


i5 7 


Paspalum , 


3g 


Pastinaca , 


l52 


Persica , 


2l5 


Fhalangium, 


167 


Phalaris , 


32 


PheHaudiium, 


i4q 


Phleum , 


55 


Physalis, 


120 


Phytolacca , 


207 


Pimpiiiella , 


i55 


Plantago , 


89 


Poa , 


43 


Podospermum , 


820 


Pol_)carpon , 


78 


Polygala, 


294 


Pol^gonum, 


186 


Polypogon , 


36 


Populus , 


4 2 6 


Portulaca , 


208 


Potamogeton , 


n 


Potentitla, 


225 


Poterium , 


4og 


Prismatocarpus^ 


i.4 


Pruuella , 


209 


Prunus , 


2l5 


Punica , 


212 


Pyrus , 


2l8 Quercus , Ranunculus , 
Beseda , 
Rhamnus , 
Rhinanthus , 
Rosa , 
Rotthoella, 
Rubia , 
Rubus , 
Rumex , R. Ruppia 4io 2J7 
21 1 

125 

263 

221 

70 

53 
221 

177 
9« Saccharum , 
Sagiua , 
Sagiltaria , 
Saiicornia, 
Salix , 
Salsola , 
Salvia , 
Sambucus, 
SamoJus , 
Saponaria , 
Satureja , 
Saxifraga , 
Scabiosa , 
Scandix , 
Scherai dia , 
Schceuus, 
Scirpus , 
Scolymus , 
Scrophularia, 
Scuteilaria , 
Secale , 
Sedum , 
Selinum , 
Senecio , 
.Serr-pias , 
Serratula , 
Sidevitis , 
Silene, 
Sis^mbrium, 
Sium , 
bolamim , 
Solidago , 
Sonchus , 
Sorbus , 
bpaiganuim , 
Spartina , 
Spinacia , 
Spiroea , 
Stachys , 
Statice , 
Steiiana , 
Stipa , 
Symphytum , Tamarix , 
Taaacelum , page 68 
4i6 

l3 I 

i54 
108 
194 
244 
iq3 

81 
i5i 

84 

>7 

354 
267 

25g 

20L 

i45 
555 
3 7 4 
342 
246 
195 

279 
i4 7 
120 
356 

321 

386 

26 

424 

219 

25 1 

i5 9 

io3 i55 

3*5 INDEX GENEUUM. 45 9 Teucrium, 


page iki 


Verbena , 
page 261 
6 


Thalictrum, 


236 


Veronica ; 
Thla-.pi , 
Thriiicia , 


274 


Viburnum , 
i54 


3.7 


Vicia , 
5oo 


Thymus , 


2 56 


Villarsia , 
107 


Tormentilla , 


225 


Vincetoxicumj 
127 


Tragopogon , 


320 


Viola , 
126 


Tragus, 


4t 


Viscum, 
422 


Irapa , 


9 3 


Vitis , 
125 


Tribulus , 


192 


Uluius , 
i3g 


Trifolium , 


3io 


Urtica , 
397 


Triglochin , 


178 


Uuicularia, 
4 


Trilicum , 


282 
Turritis , 
X. 
Tussilago , 
Typka , 


35q 

386 


Xanthium , 
4oo 


u. 


T. 
z. 


- 


Valantia , 


87 


Zannichellia , 
382 


Valeriana , 


l4 Zea , 
587 


Va]ii->ueiia , 


4l5 ; Zizyphus , 
124 


y«ibascum t 


n5 


1 Zostera , 
3$2 iNDICIS GENERUM FINI& LIVRES NOUVEAUX ET AUTRES 

Chez J.-J. Paschoud, Imp.-Lib. a Geneve, 
et a Paris, rue Mazarine, n.° 22. 

NE 

T&OTf 

X rtnctpes pbilosophiques politiques et moraux. Par le Colonel 
de Weiss, 2 vol. in-8. , 8. e edit. 9 fr. 

Principaux fails de PHistoire Sainte et de 1'histoire de l'Eglise chre- 
tienne, par Mr. Cheneviere, pasteur et professeor a Geneve, 
avec cette epigraphe : Uopinion est une lime sourde qui use le 
fer que Von frotte contre elle. in-12. * \ fr. 25 c. 

Stattstique de la Suisse, ou £tat de ce-pa-ys et des vingt-deux 
Cantons dont il se compose , sous le rapport de leur situation, 
de leur etendue, de leur climat, de leur population , de la na- 
ture de leur sol, de leurs moutagnes . de leurs lacs et rivieres % 
de leurs eaux minerales, de leurs produits, de leur histoire, de 
leurs antiquiles , des moeurs et du langage des habitans , de leurs 
constitutions politiques, de leurs itnpots , de leurs revenus, de 
leur industrie et de leur commerce , de leurs monnoies, poids et 
mesures, du culte et de 1'instruction , de leurs etablissemens pu- 
blics et particuliers, de leurs hommes celebres, des ouvrages- 
qui les concernent, etc. par J. Picot, de Genevej in-12. Ge- 
neve, 1819, 6 fr. 

Annuaire de la republique et canton de Geneve pour 1819, con- 
tenant le tableau du gouvernement et celui des officiers de la 
milice Genevoise , 1 fr 5o c. 

Coup d'ceil sur les Confessions de foi, par J. B Heyer, pasteur a 
Geneve, in-8., 5o c. 

Discours prononce au Consistoire de 1'Eglise de Geneve, le i4 
Janvier 1819, par Mr. De Fernex, pasteur, in-8, 5o c. 

Le legs de la bonne mere. Par Mad. Hannah Mbre, traduit de 
1'anglais, in-12. , 3o c. 

Avantages (les merveilleux) de mettre a la loterie suivi de 1'histoire 
de MaryWood, ou le danger des fausses excuse^, par Mad. 
Hannah More, in-12. 1 fr * 5o c - 

Abrege de Geologie; par M. Struve, Professeur de chimie et de 
mineralogie, desline aux lecons qu'il donne dans-cette science, 
2. d * edit. in-12. avec pl. 1 ft 5o c. (*) 

Goup d'ceil sur Thypothese de M. de Charpentier, directeur des 
mines de Bex, relativement au gissement du gypse salifere du 
district d'Aiglej par M. Struve, lnspecteur general des mines, 
in-12. fig. if r . 5oc. 

DecouverleiVun nouveau trajet pouT monter sur le Mont-Blanc ; par 
le Pavillon de belle-vue, soit par St. Gervais, in-8. 1819. 25 c. 

Romans ( petits ) et contes choisis, d'Augustc Lafontaine , trad. 
* de 1'allemand, 4 vol. in-12. 8 fr. 

Poesies de Lord Byron et de Walter Scott ; trad. de Fanglais, par 
l'un des Redacteurs de Bibliotheque universelle. 2 vol. in-8. 

On sait quelle reputation ont acquise en Angleterre les deux 
poetes que la Biblioiheque universelle fait connoftre au Continent, 
par des traductions partielles et des extraits fort «tendus. La 
Dame du Lac, l'un des plus charmans ouvrages de Scott, a eu 
douze «ditions, et lcs poesies de Bvron en comptent au moins un 
pareil nombre. Les talens de ces deux homraes celebres tres-dif- 
ferens l'un de 1'autre, se font valoir rautuellement par le contrasle: 
c'est donc une heureuse idee de reunir leurs ouvrages dans 1'edi- 
tion francaise. 

L'accueil que ces iraitations ont eprouve de9 lecteurs de la 
Bibliotheque universelle raontre que le traducteur a reussi dans la 
t&che difficile de ne pas trop affoiblir 1'effet poetique, en faisant 
passer dans la prose francaise ces belles productions des genies 
du Nord. 

Le quatrieme chant du Pelerin , sur 1'Italie , y est en entier , 
c'est celui qui a excite tout recemment en Angleterre le plus 
grand enthousiasme. 

Conversations sur la philosophie naturelle, dans lesquelles les e!6- 
mens de cette science sont exposes d'une maniere familiere et 
et mis a la portee des jeunes personnes; avec figures; par l'au- 
teur des Conversations sur la Chimie, et des Conversations sur 
l'economie politique. Traduite de 1'anglais. in-8. 

LWuteur annonce dans sa preface que , pour le bieu des eUeves , la lecture de 
ces entretieos familiers sur la physique doit preceder celle des conversations 
sur la chimie. On y trouve les principes de cette science expos^s avec la clarte; 
et la grace qni diatinguent ses premiers ouvrages , et qui en ont assure le succes. 
On s'est permis , en le traduisant, de modifier ou d'expliquer un tres-petit 
nombre crexpvessions. Ces. le'gers changemens, faits sous les yeux de 1'auteur , 
ont tous ete adoptes par elle, et seront eraployes dans les ediiious anglaises subr 
sequentes. 

A 1'original et a la traiuctioa sont joinies de norabreuges figure^ qui en faciii* 
teront 1'stude. (3 ) 

Quelques idees sur la libette de la prefse a Genevc, a Poccnsion 
d'un projel de Journal poliiique; par J. L. Manget, ancien pro- 
fesseur a 1'ecole uormale , in-8., 75 c. 

Deux lettres sur une accusation d'heresie faite au clerge de Geneve, 
ecrites par un habilant fln Mont-Jura , iu-8, 25 c. 

Consideration sur la lonte des gros animaux domesliques, et exa- 
men de 1'opinion du medecin veterinaire Noyez. Par J C. Favre- 
d'Evires, in-8. , ! f r . 2 o c. 

Nolice sur quelques monuments anciens, silues daus les environs 
de Geneve. Pi«r Eusebe Sal\erte, in-8., y5 c . 

Nolice sur la vallee de Bagne, in-8. 5o c. 

Coup d'ceil sur les poetes elegiaques francais, depuis Ie i6. e siecle 
jusqu'a nos jours. Par Jean Humbert, in-8., i fr. 5o c. 

Rapport sur la fondalion du jardin de bolanique de Geneve ; par 
Mr. DeCandolIe, Professeur de botauique, Directeur du jardin 
botanique, in-8. 6o c. 

Cours d'Etudes de la Religion cliretienne, compose en forme de 
Discours, prononces pour la plupart en chaire; par fsaac Salo- 
mon Anspach , pasteur a Geneve, et principal du college acade- 
mique de Ia meme ville. 4 vol. 8.° Geneve, 1819, i4fr. 

Quelques Mols sur des Questions interessantes pour la Suisse et 
Geneve; par Charles Pictet; in-8.° Geneve, 1818, 5o c. 

Chateau (le) de Bolhwell ou l'Herilier ; par 1'auteur du Manoir 
de Warwick, des Orphelines de Flower-Garden , des Lettres 
de Clemence et Hypolite, et d'Emina ou 1'Education de l'ami- 
tie, elc. 3 vol. in-12; 1819, 6 fr. 

Prairies artificielles (des) d'ele et d'hiver, de la nourriture des 
brebis et de Pamelioration d'une ferme dans les environs de 
Geneve ; par Ch. J. M. Lullin. 2. c edit. revue et considerable- 
ment augmentee. in-8.° ; 1819, 5 fr. 

Esquisses europeennes; commencees en 1798, et finies en i8i5, 
pour servir de suite a la correspondance du baron de Grimni 
et de Diderot , in-8.° 6 fr. 

Cordonniers ( les deux), par Mad. Hannah More , auteur de 
Ccelebs; traduit de 1'anglois; in-12, 1 i\\ 

Histoire du passage des Alpes par Annibal, dans laquelle on deter- 
mine d'une maniere precise la route de ce general depuis Car- 
thagene jusqu'au Tesin, d'apres la narration de PoI\ be, compareo 
aux recherches faites sur les lieux ; suivie d'un examen critique 
de 1'opinion de Tile-Live et de celle de quelques auteurs mo- 
dernes, par J. A. Deluc, in-8 , avec carte , 4 f. 5o c. 

Deux Traites de physique mecanique , publies par P. Prevost,in- 
tig, 4fr. 5o 

1 (4 ) 

Des Bains de Saint-Gervais , et de leurs verlus rnedicinales dans 
les maladies chroniques, par M. le docteur Maihey, in-8, fig. 

. 3 fr. 

Manuel d'herborisation en Suisse et en Valais , redig6 selon le sys- 
teme de Linne; avec Pindication d'un nouveau systeme derive 
egalementdes principes de ce grand uiaitre , par 1'auteur de l'En- 
tomologie helvelique , in-8, 6 fr. 

Discours familiers d'un Pasteur de campagne, par J. I. S. 
Cellerier, in-8 , 4 fr. 5o c. 

Economie publique et rurale des Celtes, des Germains et des autres 
peuples du nord et du centre de 1'Europe, par L. Reynier ; in-8, 
d'environ 55o pag., 7 fr. 5o c. 

Etat actuel de PEglise, trad. de Pallemand, in-8 , j5 c. 

Guillaume Tell, tragedie de Schiller, trad. par M. Merle-oVAu- 
bigne ; in-8 , 3 fr. 

Leltre brulee (la), ou le chateau de Melworlh, trad. de 1'anglais, 
par Mademoiselle M. de M. , 3 vol. in-12, 6 fr. 

Theologie natureele, ou preuves de 1'existence et des atlributs 
de la Divinite, tirees des apparences de la Nature ; traduction 
libre de 1'angl. d'apres William Paley , par Ch. Pictet de Geneve, 
2. edit., revae et exact. corrigee, iu-8 de 4oo p. , 4 fr. 5o c. 

Grand Commentaire sur un petit article , par un vivant remar- 
quable sans le savoir ; ou reflexions et uolices generales et par- 
ticulieres, a propos d'un article qui le concerne dans ia Bio- 
grapbie des vivans, par M. L.* Arborio de Breme fils, in-8, 4 fr. 

Rapport presente a S. M. 1'Empereur Aiexandre par S. Ex. le 
Comte deCapo-dlstria, surlesetablissemens de M. de Fellenberg 
a Hofwyl en Octobre i8i4, par Ch. Pictet, de Geneve , 2.* 
edit., rev. et corr. in-8 , 1 fr. 5o c. 

Lettrfs (i. ere et 2. de ) a un ami sur 1'etat actuel de 1'Eglise de 
Geneve et sur queiques-unes des accusations intenlees contre 
ses Pasteurs, in-8, 1 fr. 25. c. 

Lettres d'un amide la Religion sur les discussions th^ologiques du 
raoment, in-8, 76 c. 

Sermons sur les devoirs et la doctrine du Christianisme, traduits 
de 1'angl. sur la 2(). e edit. , in-t2 , 2 fr. 

Journal dCun SS/our fait aux Indes orientales en 1809, 1810 et 
1811 ; trad. de 1'angl. de Mad. Maria Graiiam, in-8 , 4 fr. 

Memoire sur les avantages reciproques de 1'introduction de ]'hor- 
logerie de Geneve en France, suivant le tarifarrete par Grenus, 
avocat, ci-devant membre des Etats du Pays de Gex, in-8, j5_ c. 

Conversations sur Peconomie poiitique dans lesquelles 
on e*po*e cPune maniere familiere Jeselemensde cette 
science, pa»' 1'auteur des Conversations sur Ja chimie, 
trad. de l'angl. , 1 \ol, iu~tf de 554 pages , 6 fr, ( 5 ) 
Mannel d'Art Velerinaire , a Pusage des officiers de 
cavalerie, des agriculleurs et des arlistes vetenuaires, 
par JYJ. Ad. de Gasparin, ancien officier de cavalerie , 
membre de jdusieurs Socieles savantes , 1 vol. grand 
in-8 , de 5b6 pages , 6 fr. 

Notice sur Petablissement de Soupes existant a Geneve , par J. J. 
de Roehes, D. Med. in-8 , fig., 75 c . 

De l'Educaiion daus ses rapporls avec le gouvernement , par le 
Comle Fedor Golowkin , in-8, 2 fr. 5o c. 

Nolice de la vie et des ecrits de Louis Odier , docteur et professeur 
de medecine , par P. Prevosl ; in-8 , 75 c. 

Coup-d'oei! sur l'ensemhle des moyens de l'educalion , par Herm. 
Kriisi , eleve de Peslalozzi , in-8 , 75 c. 

Coup-d'ceil sur la maniere la moins prejudiciable et la moins 
couleuse de fournir aux besoins de Pelat; in-8, 60 c. 

II Giyiir^no , Frammento di novella Turca } scritto da Lord BrRonr 
e recatoaall' inglese in versi italiani da Pellegrltxo Rossi ; 
in-12, 2 fr. 

Rapport a la Societe des arts de Geneve , sur 1'emploi des pommes 
de terre considerees comme moyen de soutenir leur culture, par 
M. De Candolle, professeur de botanique; in-8, 5o c. 

Reflexions sur les consequences de 1'usage qui s'inlroduit dans les 
academies et les universites , de faire l'etude des sciences dans 
la langue maternelle, par Isaac-Salomon Anspacb , pasteur et 
principal du college de Geneve; in-8, 5o c. 

Annuaire dela Republique et Canton de Geneve pour 1818, con- 
tenantle tableau general du Gouvernement, in-!2 , 1 fr. 5o c. 

Credit (du) et de la Force en France selon la monai ehie et la charte, 
par J. D , ancien ciloyen de Geneve , au servicede France depuis 
1782 ; Marechal des camps et armees pendanl 24 ans; Baron > 
Commandeur deTordre royal de la Legion d'honneur. in-8, 1 fr. 

Essais philosophiques , ou nouveaux melanges de liuerature et de 
philosophie, par Fred. Ancillon, del'Academieroyale dessciences 
de Berlin , 2 vol. in-8 , 9 fr. 

Examen de quelqnesqueslions d'economie polilique sur les bles, 1a 
population , le credit public et les impositions, par M. de CandoIIe 
Boissier , in-8 , 4 fr* 

Espose de la conduile polilique de M. lieutenant-general Carnot 
depuis 1e i. er juillet i8i4, in-8 , 1 fr. 25 c. 

Fabricalion de 1a farine de pomme de terre et de son emploi dans 
lapanificalion , par Andre Beaumonl ,in-8, 25 c. 

Grammaire Angloise contenant I'explicalion des huit parties du 
discours, les principales regles de la prononcialion , celles, de la 
prosodie et de la versification , par le prof. Odier, in- 12,1 fr. 25 c. 

Ilistoire Universelle divisteen XXIV livres ; ouvrage posthume de 
Jean de Muller,trad. de Tallem. par J.-G. Hess, 4 vol. in-8, 24 fr. (6) 

Lecons de la i.ature, ou Fhisioire naturelle, la physique etla chimie 
appliques a 1'esprit et au cceur, par M. Cousin Despreaux , anc. 
correspondant c!e 1'Ac.ad. cles inscriplions et belles-lettres, 4 gros 
vol. in-12, nouveileedit. corrigee , et en plus gros caracteres que 
cellesqui ont paru jusqu'a ce jour , lofr. 

Lepreux (!e) de la Cited'Aosle, par i'auteur du Voyage autour de 
ma chambre, in-12, j5 c. 

Leltre du Dac cVOtranle au Duc de Weliington , in-8 , 1 fr. q5 c. 

Lellres ecrites d'Italie en 1812 et i8i3 , a M. Cli. Pictet , t'un des 
redacteurs de la Biblioiheque Britannique, par M. Fred. Lullin 
de Chateauvieux, 2 vol. in-12 , 4 fr. 5o c. 

Leltres a uu aniie sur le raoyen de trouver le bonbeur , in-12, 
2. e edit. 1 fr. 5o c. 

Marie Stuart , tragedie de Scbiller , trad. de 1'allem. , par M. Hess, 
auteur de la Vie de Zwingle , et de la traduction de Y HUtoire 
Universelle de Muller , in-8 , 3 fr. 60 c. 

Memoire sur 1'IIydrencephale ou cephalite interne hydrencepha- 
lique, par J.-F. Coindet, Docteur Medecin en chef des hospices 
cnil et niilitaire de Geneve, in-8, 4 fr. 

Morceaux choisis de differens auteurs , recueil desline aux jeunes 
gens qui s'exercent a traduire de francois en lalin, in-i2, de 
452 pages , 2 f. 5o c. 

Monarchie (dela) selon la charte, par M. leVicorate de Chaleau- 
briand , in-8, 3 fr, 

Notice sur les etablissemens agricoles dliofwyl , par M. Crud , 
irad. ctesPrincipes raisonnesd'Agricu!turede Tbaer,in-8 , 5o c. 

Principes (les) de la revolution francoise sont iucompalibles avec 
1'ordre social : aussi long-teraps que les Francois ne seront pas 
sourais a leur souverain legitime , il ne peut y avoir ni bonheiu 
pour la France, ni surete pour 1'Europe , in-8 , 2 fr. 5o c, 

Recherches (nouvelles) sur les maladies de 1'esprit , precedes de 
consideralious sur les difficultes de 1'art de guerir, par M. Matthry 
D. r medecin de Geneve, iii-8 ; 5 fr. 

Roppoi t du Duc d'Otraute adresse au Roi sur la situation de la 
Frnnce, in-8, 1 fr. 20 c 

Piecit bistorique sur la restauralion de la Royaute en France le 3i 
mars i8i4, par M. de Pradt, auteur du Congres de Vienne et 
aulres ouvrages , in-8, 1 fr. 5o c. 

Saint Louis (la) ou songe rVun royaliste , in-8 , ^5 c 

'iacique des assemblees iegislatives, suivied'un traite des Sophismes 
poiitiques; ouvr. exirait des manuscrils de M. Jeremie Bentham, 
iuriscpnsulie Anglois, par Et. Duraont de Geneve , 2 v. in-8 , 10 fr. 

Vovage en llalie cians 1'annee i8i5, par George Mallet auteur des 
Letues sur la route du Siraplon a Milan, et de l'ouvrageintitule 
Geueve etlesGenevois, 1 vol. in-8, 4 fr. ( 7 ) 
AUTRES LFVRES DE FOINDS. 

J\ DZhr. pe Senange, ou Letlres de Lord Sidenhani, par M. me Flahaui, 
2 vol. in-12 , 4 fr. 

Adresse a 1'Empereur , par Joseph Rey, de Grenoble, in-8 , 25 c. 

Agenda general, ou uiemorial porlalif universel , livret pratique 
d'emplol du temps, cbmpose de tablettes utiles et comnaodes-, 
ciPun usage journalier , par M. A. Julien , in-12, rel. , 5 fr. 

Agenda du Voyageur Geoiogue, par le prof. Desaussure , in-8 , 

1 fr. 5o c. 

dgrostologia helvetica defini tlonent descriptionemque graminum et 
plantarum eis affinium in Ilelvetia sponte n ascentium complectens , 
auctore J. Gaudin , 2 vol. in-8, beau papier, 12 fr. 

AHemagne ( de 1' ) , par M. me la Baronne de Stael-Holstein, 3 vol. 
in-12, 3. e edition, 9 fr. 

Ami (1') des Parens, contes trad. de Tangl. , de Maria Edgeworth, 
2 vol in-12 , 3 fr. 

Annuaire du departement duLeman pourfan i8n,in-i2, 1 fr. 
Jdem , pour l'an i8i4, 1 fr 5o c. 

Argus, ou correspondanee de famille, traduit de Tanglois, 4 vol. 
in-12 , 8 fr. 

Art (1") de faire le pain , el observaiions tbeoriques et pratiques sur 
1'analyse et la synthese du froment, et sur la maniere la plus 
avanlageuse de preparer un pain legrr , preeedees de qnelques 
recherches sur 1'origine et les maladies du hle, par M. Ediir», 
trad. de 1'angl. par M.Peschier, docl. m«id., de plusieurssocieteS 
savantes , in-8 , 2 fr. 5o c. 

Associations (des) rurales pour la fahrication du'lait , connnes en 
Suisse sous le nom de fruitieres , por Ch. Lullin de Geneve , 
in-12, fig., 2 fr. 

Gallste,ou Lettres ecrites de Lausaune , par M. me de Charriere, 
nouvelle edition , 2 vol. in-i 2 , 2 fr. 5o c. 

Calorique (du) ravonnant , par P. Prevost , prof. de physiq. a TAcad. 
de Geneve, corresp.de llnstitut nation. , etc. , in-8 , iig. , 6 fr. 

Catechisme (le grand) ou inslruclions sur la Religion Chretienne , 

in-12, 1 fr. 

Ahrege du dit ,. 60 c. 

Le pelitaTusage des commencans, in-16, 5o c. 

Causes secretes du mouvement de 1'Europe en i8i5 , in-8 , 25 c. 

Charte constifutionelle des Francois , precedee des discours du 
R.oi et du Ghancelier , et suivie de 1'ordohnance relative aux 
etrangers et a leur naturalisation , in-8 , papier fin , 60 c. 

Coup-d'ceil sur rinlluence a esperer des etablissemens dHofwvl 
quant au perfeclionnement de 1'industrie et des mceurs , par 
M. Gauteron , in-8 , 60 c. 

Cours d'agriculture Angloise , avec les developpemens utiles aux 
agriculteursdu continent, par Cb.PieletdeGeneve, 10 vol in-8, 
avec fig. , - ,'."'; 5o fr. ( 8) 

Cours de geographie historique, ancienne et moderne , et desphere, 
cVapres M. Ostei -vald , retouche par M. Eerenger ; revu , corrige 
et augm.d'apresi'elatactuel de 1'Europe, 2 vol. in-12 , 4 fir. 5o c. 

Cours de geographie elemeutaire a 1'usage de la jeunesse , par 
M. Berenger de Geneve , nouv. edit. reiouchee , cornprenant tous 
)es changemens arrives dans les divers etals de 1'Europe jusqu'a 
presenl , in-12 , • fr. 

Cours de litterature dramaiique , par A. W. Schlegel , trad. de 
1'allemand , 3 vol. in-8 , 16 fr. 

II y a quelques exemplaires en papier velin. 

Cours de morale Religieuse, par M. INecker, 3 vol. in-8, 10 fr. 

Cours de Themes, redige d'apres !e Ruciiraent de Lhomont , avec 
quelques augmentalions et explications , a 1'usage des ecoles pu- 
bliques et partieulieres , par P. Dantal , avol. in-12 , 5 fr. 

Culiivateur (le)duLeman , par C. L. M. Lullin , in-8/i. re et 2.™ 
annee. 2 fr. 5o c. 

Delpbine, par M. me de Stael de Holstein , 6 vol. in-12, 12 fr. 

De la Conslitulion Francois<ule 1'an 18 1 4, par M. Gregoire. in-8, 5oc. 

Disetle (de la) , par Benjamin Bell , de la Soc. royale cPEdirabourg , 
irad. de 1'angl. par Pierre Prevost, 2 fr. 5o c. 

De la Saignee et de son usage dans la plupart des maladies , par 
G. Vieusseux, Doct. medecin, 1 vol. in-8, 5 fr. 

De 1'interet de la France a 1'egard de la Traite des INegres , par 
J. C L Sismonde de Sismondi , 3. e eciit. contenant de nouvelles 
reflexioos sur Ea Tr;.ite des JNegres , in-8 , 2fr. 

De la \ ie el des ecrils de P H. Mallet , auteur de 1'Histoire de 
Daneunrc , de celles des Suisses et cle plusieurs aulres ouvrages, 
par M. Simnnde de Sismondi , in-8 , 1 fr. 

Dei nieres vues cle poliliqoe et de fiuances ofiertes a la nat. francoise, 
par M. Necker, in-8 , 3 ir. 60 c. 

Description des Alpes Grecques et Cotiennes, ou Tableau bistorique 
et slatistique de la Savoie , sous les rapports de son anciennele, 
de son etendue , de sa population , de ses anliquites etde ses pro- 
duciions mineralogiques , suivie d'un precis cles evenemens mi- 
litaires et poliliquesqui ont eu lieu dans cetle province depuis sa 
reunion a la France en 1792, jusqu'a la paix d'Amiens , en 1802 , 
parJ. F. Alb Heaumont, Memb. honoraire des Soc. des arts et 
des sciences de Loudres, 2 vol. in-4, avec atlas , grand in-fol. , 
de 24 plancbes, 60 fr. 

JDescription de l J ile de Sainle-Helene a trois diflerentes epoques , 
r>a-i2 , 1 fr. 25 c. 

DescKiption d'une suite dVxperiences qui montrent cominent la 
coApression peut modifier 1'aClion de la cbaleur, par Sir James 
Hall ( baronet , trad.de l'ang. , par M. A. Pictet , corresp. de 1'lnsL 
Matipu., de la S. R de Londres, avecles figures originales, re- 
pres/ntant tous les appareils et quelques-uns des principaux re- 
suilats, in-8 , 4 fr. 

P^tails (quelques) sur la consommation de la luzerne en vert , et 
Tableau d'uu assolemeut de douze ans , par M. Ch. Pictet ; faisant (9) 

suitc a son Traite des assolemens , ou Fart d etablir les rotations 

de recoltes, in-8, ^ i f r ; 2 5 c. 

Et franc de port par la poste , i fr. 5o c. 

Devoirs des Sous-Officiers et serres-files dans diverses manoeuvres, 
in-12, 5oc. 

Devotions a 1'usage des familles, paxJean-Ami Martin , Pasteurde 
1'Eglise de Geneve , president de son Consistoire, etbibliothecaire, 
2 vol. iu-8j 7 f r . 5 c# 

Discours prononce dans le temple de St.-Pierre a Geneve , par le 
jeune Orateur des classes du college, le 20 juin i8i4, iraprime 
au profit de l'elablissement des orphelins, in-8 , 5o c. 

Douze Nouvelles ou recueil de contes , par M. me de Montolieu , 4 vol. 
in-12, 8Tr. 

Dix Nouvelles faisant suite , par le meme auteur, 3 v. in-i 2, 7 ft\ 5o c. 

Education pratique, trad. libre deTanglois, de Maria Edgeworth, 
f par Ch. Pictet de GeDeve , 2. e edit. corr. et augm. , 2 v. in-8 , 6 fr. 

Eglise (1') rcnouvelautses promesses. Sermon sur Josue XXIV , \5 
et suiv. , par M. J. J S. Cellerier , Pasleurde Geneve,in-8 , 60 c 

Elemens danaljse geometrique et d'analyse algebrique, appliques 
a la reclierche des lieux geometriques," par Sim. Lhuilier , prof. 
de mathematiques a l'Acad. de Geneve, in-4 , fig. , i5 fo, 

Elemens raisonnes d'Algebre , publies a 1'usage des etudians en 
philosophie , par Simon Lhuilier , prof. de mathemat. de Geneve , 
et Membr. de plusieurs Soc. savantes , 2 vol. in-8 , 12 fr. 

Elemens de Geometrie , a 1'usage des etudians de l'Academie de 
Geneve , par Louis Bertrand , in-4, fig. , 12 fr. 

Elemens (preuiiers) de la Grammaire fran^oise a Tusace des jeunes 
gens qui apprennentl'orthographe, par Francois Gaillard , in-12 y 

1 fr. i5 c. 

Elemens de la pliilosophie de 1'esprit humain , par M. Dugald 
Stewart , prof. de phil. morale a 1'Univ. d'Edimbourg , trad. de 
1'angl. , par P. Prevost , prof. de physique a Geneve , 2 v. in-8 , 9 fr. 

Eloge historique de M. Jean Senebier, Past. bibliothecaire de la 
republ. de Geueve, Membr. assoc.de 1'Inst nat. de France, lu a 
la Soc. de Geneve le 17 decembre 1809, par M. Maunoir aine, 
doct. et prof. enchirurgie a Geneve, memb. de diverses Societes 
savantes, in-8 , 1 fr. 5o c. 

Esprit de la methode d'education de Pestalozzi , suivie et pratiquee 

dans 1'Institut d'education d'Yverdun en Suisse^par M.JuIien, 

auleur de 1'Essai sur 1'emploi des temps , 2 vol. in-8 , 10 fr. 

Le meme papier fort , i5 fr. 

Essai sur l'ai t d'obserVer et de faire des experiences, par J. Senebier, 
bibliothecaire deGeneve, Memb.de diverses-Acad. et Soc. sav., 
corres. de Plnst. national , 3 vol. in-8, 10 fr. 

Essai sur Temulation dans 1'ordre social et son application a 1'edu- 
cation , par le prof. Raymond , in-8 , 3 fr. 

EssaisurlaJegislation contreTusure, parTavoc. Grenu,in-8, 1 fr. 5oc. 

Essai sur les montres a repetition , dans lequel on traite toutes les 
partiesqui out rapport a cet art, en forme de dialogue, a 1'usage ( io ) 
des borlogers , pnr Fr. Crespe , cle Geneve , approuve" par la Soc. 
pour l'avancement des arts de Geneve, in-8 , 3 fr. 

Essai d'une nionograpbie des saule* 4e la Suisse , par N . C. Seringe , 
in-8 , figures , 3 fr. 

Essais de philosophie ou etude de 1'esprit humain. I er Essai , analyse 
desfacultes de 1'esprit bumain. 2. mc Essai : Logique , parPierre 
Prevost , corres. de 1'Inst. nat. , prof de phy. a i'Acad. de Geneve, 
dePAcad. de Berlin, de Ia Soc. roy. d'Edimbourg et de quelques 
aulres Socieies savanies. , suivi de quelques opuscules de G. L. 
Le Sage , corres. de TAcad. des sciences et de llnstit. nat. , etc. , 

2 voI.in-8, 7 fr. 5o c. 

Essaisur le principe de population, ou Expose des effets passes et 
presens de laction de ce principe sur le bonheur de 1'espece hu- 
maine dans les lemps anciens et modernes , suivi de 1'examen 
des moyens propres a adoucir les moux dont ce meme principe 
estlacause, etdulableau des esperancesque I'on peut concevoir 
a ce sujet , par T. Pv. Maltbus, prof. d'hist. et d'econ. polit. , trad. 
de Fangl. , par P. Prevost , prof. de phy. a Geneve , corres. de 
1'Inst. nat., des Soc. royales de Londres et cTEdimbourg, etc. , 

3 vol. in-8, i5fr. 

JZxcerpta ex Tito Tuivw , ad usum scholarum , l fr. 5o c. 

Exercices de piete et de prieres pour redifrcation partlculiere des 
Chreliens eclaires et vertueux , par M. le Past. Zollikofer, trad. 
de 1'allem. par M. le Past. Dumas , nouv. edit. revue et corr. , 
2 vol. in-8 , 4 fr. 

Expose de 1'Expose de la siluation de l'empire Francois et des 
comptes des Finances de Frauce , par Sir Francois d'lvernois, 
in-8 , 3 fr. 6o c. 

Expose dela methode eleraenlaire de H. Pestalozzi , suivi d'une 
nolice sur les travaux de cet hornme celebre , son Instilut etses 
principaux coll^bor. , par Dan.-Alex. Cbavannes, in-8, fig,, 3fr, 

Exjiosilion de la foi Cbretienne, par G. Mallet , Ministre duSaint- 
Evangile , 5 vol. in-8 , 7 fr. 5o c. 

Feiicie et Florestine , par 1'auteur des Meraoires d'une fan:i!le 
emigree, 3 vol. iti-12, 6fr. 

Faits et observaticns sur la race des merinos d'Espagne a laine su- 
perfine ei les croisemens , parCh Pictet, in-8, fig., l fr. 8o c. 

Geneve et les Genevois, par G. Mallet , in-12, 2 fr. 5o c. 

Geralwood , ou le voleur et 1'enfant trouve, roman trad. deFangl. , 

4 vol. in-12 , 7 ^v. 5oc, 
Germaine, nouvelle, parTauteur desOrphelins de Flowen-Garden, 

in-12 , i fr. 5o c. 

Gramraaireet artdecrire, par Condillac, nouvelle edition revue et 

corrigee , 2 vol. in-12, 4 i'v. 5o c. 

Grammaire Fra ncoise de Lhomont, vol. in-12 , 75 c. 

Grammaire italienne pratique de Veneroni par Seb. Esu , 3. c edit. , conlenant une metbode rendue plus claire et plus a la portee de 
tous que les precedentes, etc. , in-8 , 4 fr. 

Grammaire (nouvelle) Latine a 1'usage de la sixieme classe du 
CollegedeGeneve et Vocabulaire latin danslequel les mots sont 
divises en trois classes d'apres leurs degres de difficulle, et range 
en general suivant l'analogie des terminaisons , par un professeur 
de PAcademie de Geneve, 2vol.in-8, 2 fr. 5o c. 

Histoire descoquilles terreslres et fluviatiles qui vivenl aux environs 
de Paris, par Brard , in-12 , papier velin , fig. coloriees, 8 fr. 

Histoire desconferves d'eau douce , conlenantleurs differens modes 
dereproduction , et la descriplion de leurs especes , avec des ob- 
servalions nouvellessurla multiplication destremelles etdesulves, 
par J. P. Vaucher, prof. de l'Acad. de Geneve, in-4, 17 planc. , 

i5 fr. 

Histoine des Gaulois depuisleur origine jusqu'a leur melange avec 
les Francs , et jusqu'au commencement de la monar. Francoise , 
par Jean Picot de Geneve, prof. d'hist. et de statistique dans l'Acad. 
de cetie ville, 3 vol. in-8 , 12 fr. 

Histoire de Gustave III, roi de Suede, trad. de 1'allem. d'Ernest- 
Louis Posselt, sur 1'edit. originale , par J. L. Manget, in-8. de 
45o pages , 4 fr. oo c. 

Histoire Universelle divisee en XXIV Livres ; ouvrage posthume 
de.Tean de Muller,trad. deTallem. par J.G. Hess , 4v. in-8 , 24 fr. 

Jardins (les), poeme , par Jaq. Delille ; in-18, fig., 75 e. 

II primo navigatore cli Gesner , tradoto dal Francese in Italiano 
in versi sciolti , vol. in-12 r 1 fr. 5o c. 

Institutions praliques de Grammaire Allemande , avec un Vocabu- 
lairesuivi de dialogues contenant les phrases et facons de parler 
les plus usitees dans la conversation , par M. Gaudin , 2. e edition 
augmenlee, in-8,2vol., __ 5 fr. 

lnstruction Chretienne, par le prof. Vernet de Geneve , 4. e edit. 
faite sur la dern. edit. , revue etaugmenteepar 1'auteur, precedee 
d'une notice de sa vie et de ses ecrits , par un de ses disciples , 
5 vol in-12, 7 fr. 5o c. 

Inslruclion a 1'usage des sages-femmes , in-12 , 5o c. 

Instructions pour traiter sans attelles les fractures des extremites, 
principalement celles qui sont compliquees, et celles du col du 
femur , d'apres la melhode inventee par M. Sauter, avec ia des- 
cription de nouveaux instrumens pour la ligature des polypes , 
trad.de 1'allem., par le doc. Mayor , in-8 , fig , 3 fr. 5o c. 

Instruction sur les moyens de purifier l'air et d'arreter les progres 
de la conlagion , a 1'aide des fumigations de gaz nitrique , par 
L. Odier , doct. et prof. en medecine, in-8, 5o c. 

Inslruction pratiquesur la carie ou pourri desbles, etsur lesmoyens 
de combattre ce fleau , extraite de 1'ouvrage de M. Benedict 
Prevost, par Ch. Lullin, in-8, 60 c. 

Instructions pour tracer une meridienne et un cadran solaire , et 
poursuivrela marched'une montre, parM. le prof. Pictet, 8.°, 5oc. 

Iliueraire de Geneve, des glaciers de Chamouni, du Valais ct du ( 19 ) . 

Canlon de Vaud , par M. T. Bourrit , pensionnaire de S. M. , 
chantre de la calhedrale de Geneve et Membre de 1'Institut de 
Boulogne-snr-Mer , in-12, 2 fr. 5o c. 

Leitres a une mere chretienne . confenant des instructions propres 
a aiFermir ses enfans dans la foi , etdes meditations pour le culte 
domeslique , par M. Moulinie , past. de Geneve, in-8, 3 fr. 5o c. 

Lellre a M. de Chateaubriand sur deux Chapitres du Genie du 
Christianisme ; in-8 , 1 fr. 20 c. 

Lellres et pensees du Princede Ligne, publieespar M. me la Baronne 
de Slael de Holsteiu , et precedees d'une preface de Tediteur, 
4. c edition , revue et augmentee , in-8 , 4 fr. 5o c. 

Leltrede M. C. Picteta ses collaborateurs de la Bibliotheque Brilan- 
nique , sur les etablissemens de M. Fellenberg , et specialement 
sur Pecole des pauvres a flofwvl , in-8 , j5 c 

Lellres sur la route de Geneve a Milan , par le Simplon, ecrites 
en 1809, vol. in-12, 2. e edit. revue et augmentee , 2 fr. 

Lilurgie (la nouvelle ) a 1'usage des Eglises reformees de France, 

vol. in-4 , papier ordinaire , 2 fr. 5o c. 

La meme sur fort papier , 4 fr. 

La meme grand in-4, fort papier , 5 fr. 

Lolbaire el Malher, in-12 , 2 fr. 

Manuel de medecine pratique 011 sommaire d f un cours gratuit 
donne en 1800 , 1801 et i8o4 aux Officiers de sanle du depart. 
du Leman , avec une petite pharmacopee a leur usage, par L. 
Odier , prof. de 1'Acad. de Geneve, corres.de 1'Inst. et membre 
de plusieurs Soc. savantes , vol. in-8 ,2. e edit. aug., 5 fr. 

Manuel du notaire , ou instruction par demandes et reponses, sur 
les contrats, donations , testamens, etc. avec des modeles d'actes 
d'un stylebref, clair etprecis, termines par la perception raison- 
wee des droils d^enregistrement , et remplissant le voeu de la loi 
<Iu25 ventose an 11 , et les formalites requises tant par le code 
civil , que par cetix de commerce et de procedure civile , 
3. e edilion considerablement au^mentee et suivie d'une table de 
calcul progressif sur les onze droits proportionnels d'enregis- 
trement depuis 20 jusqu'a 3oo^ooo fr. , par A. Goux , notaire 
a Agen , in-8 , 6 fr. 

Manuscritsde M. TNecker, publics par sa fille M. me de Stael,in-8, 5 fr. 

Memoiresur 1'Angine de Poitritie,qni a remporle le prix auconcours 
ouvert sur ce sujet par la Soc. de medecine de Paris, .le 3i oct. 
i8oq,etqui fuladjuge le 2 iev. i8i3, par L. Jurine, in-8, 5 fr. 

Memoire sur la composilion des fluides animaux ,par J. Berzelius, 
prof. de chitnie de Stokholm, trad. parDe la Rive,prof. aFAcad. 
de Geneve , in-8, ; 2 fr. 

Memoire sur le Croup, ou angine trachealef, qui a obtenu la pre- 
miere mention honorableau concours ouvert sur cette maladie, 
par G. "Vieusseux, doct. med. a Geneve , iu-8, 4fr. 

Mernoire bistorique sur la vie et les ecrits de Hor.-Bened. Desaussure, 
par Senebicr , in-8, 2 fr. 5o c. 

Memoires sur Tinllueacs de 1'air et des diverses substances gazeuses ( *3 ) 

dans la germination de differentes graines , par MM. Huber et 
Seuebier , in-8 , 2 fr. 5o c. 

Memoir es physiologiques et pratiques sur 1'Anevrisrae et la ligature 
des Arteres, par J. P. Maunoir , in-8 , fig. , 1 fr. 80 c. 

Memoires sur t'organisation de 1'lris et l'operatio-n de la Pupile ar- 
tificielle, par J. P. Maunoir, in-8. , fig. , 1 fr. 80 c. 

Memoiressur la respiration, par Lazare Spallanzani,trad.en francois 
par J. Senebier, in-8 , 3, fr. 60 c. 

Memorial horaire ou thermoraelre d'emploi du temps , servant 
a indiquer le nombre dlieures donnees par jour a chacune des 
divisions et subdivisions , i.° de la vie interieure et individuelle, 
consideree sous les rapports physique , moral et intellectuel ; 
2. de la vie exterieure et sociale ou lableltes destinees a pro- 
curer le moven de recueillir en une minute et sur une merae 
ligne , pour chaque intervalle de 24henres, tous lesdivers em- 
plois et principaux resultals de la vie pendant le meme temps , 
par M Julien,auteurde l'Essai sur Teraploi du temps ,in-8 , 2fr. 

Metaphjsique des etudes, ou Recherches sur 1'elat actuel des me- 
thodes dans 1'etude des lettres et des sciences, et sur leur in- 
fluence relativement a la solidile de 1'erudilion, par G. M. Pt., vol. 
in-8 , 2 fr. 5o c. 

Meleorologie pratique , a 1'usage de lous les hommes, et surtout 

v des cultivaleurs, par J. Senebier , memb. dediverses Acad. , cor- 
respondant de 1'lnsl. nat. , vol. in-16 , papier fin , 2fr. 5o c. 

KapoleonAdministrateur et Fiuancier , pour faire suite au tableau 
historique et politique des pertes que la revolution et la guerre 
ont causees au peuple Francois , dans sa population, son agri- 
culture , ses colonies , ses raanufaclures et son comraerce , par 
Sir Francois d^Ivernois, 2. e edit. rev. etcorrigee, in-8 , 4 fr. 5oc. 

Notice sur les Charmettes , vallon des environs de Chambery , a 
1'usage des voyageurs qui visitent la retraite de J. J. Rousseau , 
in-8 , 1 fr. 5o c. 

Nolice sur la vie et les ecrits de George Louis Le Sage de Geneve , 
niembr. de diverses Acad., de laSoc. royale de Londres, ci-dev. de 
celles de Monlpellier, corres. de PAcad.royale des sciences de 
Paris, et depuis corres de 1'Iiistilut nation. de France , redigee 
d'apres ses notes par P. Prevost , suivie d'un opuscule de LeSage, 
sur les Causes finales du Lucrece Neutonisn , d'extraitsde sa cor- 
respondance avec divers savans et personnes illustres , telles 
que le Duc de la Rochefoucaud , M. me la Duchesse d'Envil!e, 
M. me Necker, d'Alembert , Bailly , Clairaut , La Condamine , 
Stanhope , Euler , Lambert , Ch. Bonnet , Boscowick , et d'un 
exlrail de la correspondance de Bachet de Mesiriac avec Nathan 
d'Aubigne , trisaieul de Le Sage , vol. in-8 de 600 pages , 6 fr. 

Nourrilure de l'ame , ou Recueil de prieres pour lous les jours de 
la semaine, pour les principales fetes de 1'annee et sur differens 
sujets interessans. On y trouve aussi une harmonie de la Passion, 
qui renferme des leclures convenables pour cbacun des jours de 
la seraaine Sainte , le tout precede d'uilTraite delaPriere, par 
J. Rod. Ostervald,pasteur, in-8, 3 fr. C i4 ) 

Nouveau Robinson (le) , po&r servir a Ptnstruction el a Pamusement 
de la jeunesse , trad. de Palleni. de Campe , nouv. etlit. revue 
et corrigee , 2 vol. in-12 , fig. , 3 fr. 

Nouyelles (les trois), parFauteur d'AgnesLilien, trad. dePallem., 
2 vol. in-12 , 4 fr. 

Observations sur les hetesa laine dans les environs de Genevepen- 
dant 20 ans , par C. L. M. Lullin, vol. in-8 , 2 fr. 5o c. 

Observations sur la Fievre des prisons,sur les movensdela prevenir 
en arretant les progres de la contagion , aPaide des fumigations 
de gaz nitrrque , et sur Putrlite de ces fumigations pour la des- 
truelion des odeurs et des miasmes contagieux, etc. , trad. de 
1'angl., du doct. James Carmichoel-Smith , suivies d'un extrait 
des observalions du doct. James Curie de Liverpool , sur les 
bons eflFets des aspersions d'eau froide dans les fievres , et ter- 
minees par des observations additiounellessur les fumigations de 
gaz nitrique , en reponse aux objections faiies contre ces fumi- 
gations , par M. Guylon-Morveau , dans son Traite des moyens 
de desinfecter l'an*; avec une inslruction sur les moyens de de- 
sinfecterPair,parL. Odier,doct. et prof. en med. ,in-8, 2 fr. 5oc. 

Observations nouvelles sur lesabeilles, par F. Huber, nouv. edit., 
revue , corrigee et considerablement augmentee, 2 v. in-8, avec 
6g. , reliees en forme d'atlas , 1 2 fr. 

Pacte federal (du) et de la Neutralite dela Suisse, parCh. -Vict. 
de Bonsletten, in-8 , 5o c. 

Peinlure (de la) consideree dans ses effets sur les bommes en ge- 
neral, et de son influencesur les mceursetle gouveriiement des 
peuples, par G. M. Reymond , vol. in-8 , 3 fr. 60 c. 

Pensees sur divers objets de bien public , par Charles-Viclor de 
Bonsletten , 1 vol. in-8 , 2 fr. 5o c. 

Physiologie vegetale , contenant une description anatomique des 
organes des plantes , par J. Senebier, bibliothecaire de Geneve , 
membr- de div. Academ. et Soc. savantes , corresp. de 1'Institut , 
5 vol. in-8, faisant 2,i5o pages, beaupapier, 21 fr. 

Polygonometrie , ou de la nature des ligures rectilignes, et abrege 
d'Isoperimetrie elementaire ou de la dependance mutuelle des 
grandeurs et desliraites des lig. , par Sim. Lhuillier, 1 v. iu-4, 6 fr. 

Portefeuille (nouveau) des enfaus , vol. in-12 , 2 fr. 5o c. 

Prairies (des) artificiellesd'eteet d'hiver; dela nourriture desbrebis, 
et de Pamelioration d'une ferme dans les environs de Geneve , par 
C. L. M. Lullin, 1 vol. in-8, 5 fr. 

Prediealion du Christianisme , ouveritesde la reSigion chrelienne 
exposees dans une suite desermons etde prieres, par P.DeJoux, 
pasleur de PEglise de Geneve, 4 vol. in-S, i2fr. 

Prieres d'actions de graces , pour le service extraordinaire qui s^est 
fait a Geueve dans tous les temples, le mardi 19 avril i5i4 , 2. e 
edit. , in-8, 3o c. 

Principes d'Hygiene, extraits du Code de Santeetde longue vie , 
de Sir John Sinclair , par L.Odier, prof.de 1'Acau. deGeneve, ( i5) 

corresp. de Vlnstit nai. de France , et memb. de plusieurs Soc. 
savantes, vol. in-8 , 2 e edit. augmenlee , 7 fi\ 5o. c. 

Principesde la langue francoise , avec des remarques et des obser- 
vations sur la grammaire ; en general , sur toutes les parties du 
discours, par Jacot, in-8, l5 c. 

Principes pbilosopbiques , poliliques et moraux , par le Colonel 
Weiss , ancien Baillif de Moudon , et memb. de div. Academies, 
j. e edit. revue, corrigee ©t aug.par 1'auteur , 2 vol. in-8, 9 fr. 
Principes raisonnes d'Agriculture , trad. de Fallem. , d'A. Thaer , 
par E. V.B. Crud, 4 vol. in-4 , avecfig. 48 fr. 

Promenades champetres (les) , dialogues a 1'usage des jeunes per- 
sonnes, trad. de 1'angl. de Cb. Smilb , 3 vol. 12 , fig. , 5 fr. 
Rapport de l'air avec les etres organises , ou Traite de 1'action du 
poumon , et de la peau des animaux sur 1'air, comme aussi de 
celles des plantes sur ce Imide , lires des Journaux d'Observa- 
tions de Spallanzani, avec quelques Memoires de Tediteur sur 
ces matieres , par J. Senebier memb. de div. Acad. , et corresp. 
de 1'Inst. nat. , 3 vol. in-8 , 12 fr. 

Rapport a son Ex. le Landamman , et a la Diele des dix-neut 
Cantons de la Suisse sur les elablissemens de M. de Fellenberg , 
a Hofwvl, par MM. Heer , Landamman ; Crud y de Genthod , 
du Canton de Vaud •, Meyer , cure a Wangen , Canton de 
Lucerne, Tobler de l'Au , du Canton de Zuricb ; Hunhler , juge 
au Tribunal d'appel , du Canton de Lucerne, in-8 , fig. , 2 fr. 
Rapport de M. D. A. Chavannes a ses commetlans sur 1'inslitut d'e- 
ducation des pauvres a Hofwyl , suivi cle 1'acte pour la creation 
d'une Commission perpetuelle cbargee de surveillercet iustitut, 
et des observations de M. Cb. Pictet, sur les mOyens que 1'agri- 
culture fournit a 1'education, in-8 , 75 c. 

Rapport presente a S. M. 1'Empereur Alexandre, par S. Ex. M. le 
Comte de Capo dTstria, sur les etablissemens de M. de Fellenberg, 
a Hofwyl , en octobre 18 14 , in-8 , 1 fr. 5oc. 

Rapport sur lTnstitut d'education des pauvres d'Hofwyl, redige par 
M. A Rengger, ci-devant Ministre de lTnterieur de la r^publique 
Helvelique, au nom de la Commission etablie pour l'inspection 
de l'etablissement, in-8 , 1 fr- 5oc. 

Piecbercbes sur les moeurs des fourmis indigenes , par P. Huber , 
membredes Soc. d'bist.nat. et dephysique deGeneve, vol. in-8 , 
fig. coloriees^, 5 i"v. 

Recherches sur Ia nature et les effets du credit du papier dans la 
Grande-Bretagne , par H. Thornton , trad. de 1'angl. par Cb. 
Pictet , in-8 , 3 fr. 

Recherches sur la nature et les lois de 1'Imagination , par M. de 
Bonstetten 2vol. in-8 , 5 fr. 

Recueil deContes, par M. rae Isa-b. deMontolieu, auteur de Caroline 
de Lichtfield, traduc. des Tableaux de famille, in-12 , 3 v. fig. 6 fr. 
Recueil de Memoires sur les Salines et leur exploitation, par M. de 
H. Struve, in-12, fig. , 2 fr. 

ReGueil de mots ,extraits du Vocabulaire de la langue francoise, ( i6) 

a 1'usage des jeunes gens qui apprennent Tortliographe , in-8, 
de 80 pages, 60 c. 

Recueil de prieres, de psaumeset d'instructions,tireesde 1'Ecriture- 
Sainte, pour servir au culle domeslique et a 1'education reli- 
gieuse des familles, avec 1'indication des chapitres qui forraent 
la suile de 1'Histoire-Sainte du vieux et du nouveau Testament, 
par J. Ami Marlin , pasteur de 1'Lglise deGeneve, president de 
son Consistoire et bibliothecaire , in-8, 3. e edit. , 1 fr. 5o c. 

Reflexionsde M. Bergasse, surl'acleconstitutionnel du Senat, in-8, 

3o c. 

Rcflexions politiques sur quelques ecrits du jour et sur les interets 
de tous lesFrancois, par de Chateaubriand , in-8, 1 fr. 80 c. 

Reflexions sur les mceurs republicaines , et de l'etablissement d'un 
theatre a Geneve, par A. Duvillard , in-8 , 5o c. 

Reglenient concernant 1'exercice et les manceuvres de 1'infanterie, 
du i. er aoiit 1791, in-18, fig. (Ecole du soldat et du peloton), 

1 fr. 5o c. 

Remedes curatifs et preservatifs pour les maladies du hetail, vol. 
in-12, 2. me edit. , 1 fr. 5o c. 

Renouvellemensperiodiquesdescontineusterrestres, par L. Bertrand, 
prof. eraerite de 1'Acad. de Geneve et memb. de celle des Scien. 
et belles-lettres deBerlin, 2. e edit. corigee et considerablement 
augmentee, 1 gros vol. in-8, fig., 5 fr. 

ReponseaTouvragede M. deChateaubriand intitule de Buonaparle, 
des Bourbons, etdes Allies, par Leshroussart-Dewaele,in-8, j5 c. 

Richesse (dela) commerciale ou principes d'economie politique, 
appliques a la legislation du comraerce , par Sisraondi , du 
cons. decora., arls et agricul. de Geneve, de 1'Acad. rojale de 
Georgifiles de Florence et de la Soc. d'agricul, de Geneve , 2 vol. 
in-8 , 9 fr. 

Scuola equestre di Friderigo Mazzuchelli elementi di Cavalerizza 
lezioni equestri : il cavallo animalata catechismo , 2 vol in-4 , 
fig. , i5 fr. 

Sermon d'action de graces pour le samedi 7>\ decemhre i8i4 , jour 
anniversaire dela restauration de la viile et republique de Geneve, 
prononce dansla cathedraledeSt.-Pierre,par P. Picot,in-8, 5oc. 

Sermons de M. le pasteur Juvenlin , vol. in-8 , 3 fr. 

Sermon sur le danger de la lecture des mauvais livres, par le past. 
Cellerier , in-8 , 1 fr. 

Sermons pour les enfans, par une Dame, irad. de 1'angl. , 2. e edit., 
in-16 , - 5o c. 

Sir Walter Finch et son fils William , par M. IDe Charriere, auteur 
des LettresLausanoisesetdeplusieurs autresouvrages, vol. in-12, 

1 fr. 5o c. 

Soirees de Ehermitage , contes trad. de 1'anglois, pour la jeunesse , 
2 vol. in-12 , 3 fr. 

Sur Ie systeme continenlal, et sur ses rapports avec la Suede, par 

M. Schlegel , in-8 , 1 fr. 5o c. 

Tableau de 1'Agriculture Toscane , par Sismondi, v. in-8, fig. , 3 ir. ( 17 ) 
Tableau des Etats-Unis de rAmerique , d'apres Morse , par Ch. 
Pictet, 2 vol in-8 , 6 fr- 

Tableau historique de rinstitut pour les pauvres de Hambourg , 
redige d'apres des rapports donnes par M. le Baron de Voght, 
trad. de ralleuiand , in-8 , i fr- 5o c. 

Tableaux (nouveaux) de famille, ou la vie d'un pauvre Ministre de 
village allemand et de ses enfans , trad. de l'allem. , d'Aug. La 
Fontaine, par M. me de Montolieu , 2. e edition , rev. corigee par 
1'auteur, 5 vol. in-12, iofr. 

Tableau des preuves evidentes du Chrislianisme , par W. Paley , 
trad. de 1'angl. , par le P. Levade , 2 vol. in-8 , 7 fr. 5o c. 

Tenue (la) des livres, theorique et pralique, ou nouvelle methode 
d'enseignement , appliqueeaux operations de commerce relatives 
aux marchandises, a la banque et aux armemens, par J. Rodrigues, 
in-8 , 4 fr. 5o c. 

Theologie naturelle (la) ou preuve de 1'existence et des atlributs 
de la Divinile , tirees des apparences de la r?ature, traductioa 
libre de 1'angl., d'»pres W. Paley , par Ch. Pictet, in-8 , 4 fr. 5oc. 
Traite des Assolemens, oude 1'art d'etablir les rotations de recoltes, 
par Ch. Pictct de Geneve , in-8 , avec le supplement , 4 fir. 

Traite des Engrais, tire des differens rapports faits au Departement 
d'Agriculture d'Angleterre, avec des noles, suivi de la traductioa 
du Memoire de Rirwau sur les engrais , et de 1'exposition des 
principaux termes chimiques emploves dans cet ouvrage , par 
M. Maurice , Maire de la ville de Geneve , secr. de la Soc. des arts 
de la meme ville , associe et corres. de div. Soc. , vol. in-8 , de 
5oo pages environ, 2. e edit. , rev. , cor. et augmentee , 5 fr. 
Traile des principales et des plus frequentes maladies exlernes et 
internes a 1'usage desjeunes docteurs en raedecine, des chirur- 
giens-raedecins et des praticiens qui suppleent au defaut des me- 
decins gradues , ainsi qua celui des personnes eclairees , qui , 
par desmotifs de bienfaisance exercent la medecine dans lescara- 
pagnes , ou qui , peu a portee des secours de Tart , sont obliges 
d'etre leur propre medecin et de medicamenter ceux quiles en- 
vironnent , ouvrage qui contient non-seulement les directrons 
necessaires pour apprendre a bien distingner lesmaladies, et a 
les traiter a 1'aide du regime et des ordonnances usitees pour 
1'apothicaire , mais encore au raoyen des remedes domestiques, 
ou rediges en petite pharmacie portalive , peu dispendieuse, 
par Jean Frederic de Herrenschwand , vol. in-4, 10 fr. 

Traite de paix du 3o mai 18 14, entre S. M. Louis XVIII, l'Em- 
pereur d'Anti iche , l'Empereur de Pxussie et le Roi de la Grande- 
Bretagne , in-8 , 5o c. 

Traite pratique de la maladie venerienne ou syphilitique, avec des 
remarques et observations, par J. P. Terras,doct. en chirurgie, 
vol. in-8 de 5j6 pages , 6 fr. 5o c. 

Traite des vents qui regnent dans toute la zone torride , par le 
Sr. Dampier, in-8 , 2 fr. 5o c. 

Weuve Angioise (la) ; ou laretraiie de Lesley Wood, parl'autewr ( i8 ) 

des Memoires d'une famille emigree, et de Felicie et Florestine, 
2 vol. in-12 , 4 fr. 5o c. 

Vie d'Ulrich Zwingle , reformateur de la Suisse , par M. J. G. Hess , 
vol. in-8 d'environ 4oo pages , . ' 4 fr. 5o c. 

ViUage (le) de Lobenstein , ou le nouvel enfant trouve, trad. de 
1'allem. , d'Aug. La Fontaine , par M. me de Montolieu , 5 vol. 
in-12, lofr. 

Voix (la) de la religion au ig" 16 siecle , ou Examen des ecrits reli- 
gieux qui ont paru de nos jours , 3 vol. in-12 , 3 fr. 5o c. 

Voyage en Abyssinie , par M. Salt , trad de 1'angl. et extrait des 
voyages de Lord Valentia , 2 vol. in-8 , orn. de fig. 9 fr. 

Voyage de Dublin a Londres dans un Mtiment a vapeur , par 
M. Isaac "Weld , in-8 , 1 fr. 

Voyage dans mes pocbes, aveccette epigraphe : Vaplacidamfesso, 
lector amice , manum , vol. in- 12 , 1 fr. 20 c. 

Voyage sur la scene des six derniers Livres de l'Eneide, suivi de 
quelques observations sur 1'elat present du Latium , par M. de 
Bonstetten, in-8, carte, 4 fr. 5o c. 

Voyageur (le) sentimental en France sous Robespierre , par Vernes 
deGeneve, auteurdu Voyage senlimenlal a Yverdiin, etc, 2 v. 
in-12, avecfig. , 4 fr. 

Vuesagrestes et pittoresques du Mont-Blanc et de ses environs, en 

cahier de six vues, accompagne d'une notice explicative; letout 

dessine d'apres nature et grave a Feau-forte, par M. J. Philippe 

Linch le jeune, peintre de paysage, in-4 , fig. noires, 6 fr. 

Le meme en bistre , 10 fr. 

Vues relatives a 1'agriculture de la Suisse et aux raoyens de la per- 
feclionner , par Em. Fellenberg , trad. de Tallem. et enrichi 
de notes , par M. Ch. Pictet , in-8, 1 fr. 80 c. 

Wallstein , tragedie en 5 actes el en vers , precedee de quelques 
reflexions sur le theatre alleraand , et suivie de notes historiques 
surla guerre de 3o ans, par Benjamin Constant deRebecques, 
in-8 , 3 fr. New Vork Botanical Garden Library 

QK 332 .M67 gen 

Moricand, Moise Eti/Flora Verteta, seu En •>*; 3 5185 00024 4200 

m V- m * xi 
jt it