Skip to main content

Full text of "Förteckning öfver björneborgs bibliotek : först afdelningen, planschverk och karter"

See other formats
lim »*% Jm 
^b, lift ,/t?Hrrwv *v (a«^££ , fi+Grj* ^Vfc-*, «<^ Förteckning- öfver BJÖRNEBORGS BIBLIOTEK 

(f. d. Nordenfeldtska) 

Första afdelningen, 

bestående af 

in- och utländsk skcnliteratur, historia, topografi, 

rescbcskrifnino-ar, naturvetenskap, juridik, 

ekonomi in. m. 

samt 

PLANSCHVERK och KARTOR Auktion härd forråttas d Stockholms Bolmuktionskammare 

(Riddapholmen N:o 12) Onsdagen den 6 och Lördagen 

den 9 Mars 1895 från kl. II f. m. och 5 e. ///. Böckerna förevisas dagarne före auktionsdagarne kl. ll — x l%3. 

OBS. att Planschverken försäljas första auktionsdagen 
frän kl. ' 2 2. Frånvarandes anbud e mottagas af: 

Broberg, Carl, Vestmannagatan, 33. 
Garte, Claes, Bokauktionskammaren. 
Jansson, Gust, Hamngatan 1 (Norrmalmstorg). 
Klemmings antikvariat, Malmtorgsgatan 6. 
Lm-ssan. Laur., Lästonakaregatan 15. -MS ci \ 8 1' O C K H O L M 

JH\rK'l 1 AXbkÉEN* BOKTRYCKERI IdBt -J3- / fyl, 2. Rinman. Scen, Bergwerks-lexieon. 2 delar. Med förf:ns 
porträtt af J. (rillberg. Sthm 1788—89. 4:o. frb. 

/ ?c~3, 4. , Försök till Järnets historia, med tillämpning för 

slögder och handtverk. 2 band. Sthm 1782. 4:o. frb. 
Kongl. Stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner 
angående Justitien och Hushållningen vid bergverken 
och bruken. Sthm 1730. Med frontispice af Folkema. 
4:o. skb. 

• %f~ 6. Samma bok. skb. 

2j— 7 — 9. D:o d:o. l:a, 2:a och 3:e fortsättningarne. för åren 

1736—1836. Sthm 1786—1837. 4:o. vb. o.'h. 
. /^ 10. Thvrgren. J. A.. Handbok i svenska bergslagfarenheten. 

Sthm 1850. vb. 
\(Q 11. v. Stoekenströf/i, Sal.. Beskrifning öfver svenska stång- 

jerns-smidet efter gjord resa igenom Svea rike 1777. 

4:o. Manuskript, vb. 

• / o 12. Vakrhis. B.. Theor.-prakt. Handbuch der Roheisen- 

Fabrikation. Mit 28 Planotafeln. Freiburg 1853. 4:o. 
■/O ^3. Beskrifiiing om Tjärn- och Kolugnars inrättande. Sthm 

1748. Med kopparstick. 4:o. vb. 
- /q "14. Edman. V. F.. Om nödiga förberedelser till erhållande 

af Salpeter. Med kopparst. Sthm 1812. 4:o. 
$4) 15. [Fisch&rstrÖm, J.\. Om updämningar. Med <i kopparst. 

Sthm 187& 4:o. 
h j. 16. v. Rosenstein, C. Några försök att leda vatten från sank 
"^ mark. Med 8 kartor. Örebro 1807. 4:o. 

!__17. Sveriges Rikes Lag. Sthm 173<i. ()ri<ii)iahippl:n. 4:o. 

frb. med guldpressningar. 
, ? «pl8. Kongl. Stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån 

ir 1528 till 1721 ang. Justitiae och Executions-ährender. 

[Utg. af Sduneäemann.] Sthm 1706. 4:o. skb. 
lfPl§. Jusleen, /., Samling af Kongl. bref om lagens rätta för- 
stånd Sthm 1751. 4:o. vb. 
■2f-°- l ¥"i &, D:o d:o ifrån 1768 till 1775. Sthm 17S-J. 

4:o. vb. q 21, 22. Samling- af författningar och stadgar om ändra eller 
förklara lagen. Med fortsättning. Sthm 1807 — 19. 4:o. 
vb. o. h. 
.4_p23. Wilskman, Sven, Svearikes eeclesiastique werk. 2 delar. 
Örebro 1781. 4:o. vb. 
,^ 24. 25. [Frosterus, H.}. Inledning till Svenska Krigs-lagfaren- 
lieten. 2 delar. Sthm 1765 — 70. 4:o. vb. o. interfol. 
. q 26. Kongl. stadgar etc. ang. Swea Eikes Landtmilice. Utg. 
af Gahm Bsrsson. l:a delen. Sthm 1762. 4:o. pb. 
. j?j - 27. ^'l"'""" 1 - D., Föreläsningar öfver Griftermåls-balken. 

Sthm 1747. 4:o. vb. 
1}J~28- [Botin, And.}, Beskrifning om svenska hemman och 
jordagods. 2 delar. Sthm 1755. 4:o. frb. 
29. Diverse grundlagsförordningar och riksdagsbeslut från 

början af 1800-talet. 4:o. vb. 
30 — 43. Utdrag utur alle ifrån d. 7 Dec. 1718 utkomne 
, }>(/ Publique Handlingar, Placater etc. [Det s. k. Modées 

verk.] 14 delar. Sthm 1742—1804. 4:o. skb. 
' öj~~^^ — 47. Wolff, O. L.. Neues elegantestes Conversations- 
Lexicon. 4 Bände. Mit HO Stahlstichen. Leipz. 1834 
—37. 4: o. hfrb. 
' 61) 4& — 51. Svenska familjboken. utg. af ./. G. CaHén. 4 band. 
Sthm 1850—52. hfrb. 
7p 52. Wijnblad, C. Ritningar på fyratio AYåningshus. 2 delar. 
Med 57 kopparstick. Sthm 1755 — 50. 4:o. skb. 
53, 54. Bernstorffs Eftermsele. Samling af Amindelses- 
^ skrifter över <^rev A. P. Bemstorft. 2 Deele. Kbhn 

1799—1800. l:a delen in 4:o. pb. 
XS" ;>1) - HaUenberg, /., Quatuor monumenta yenea e terra in 
Suecia eruta, tabulis a-reis. Sthmia? 1802. 4:o. pb. 
/ _ 5i;. Hallman. ./. G., Oluff Petri Phase och Lars Petri hin 
Gamle till lefwerne och wandel beskrifne. Med porträtt. 
Sthm 1720. 4:o. skb. 
-4 (-57. Lacombe, Drottning Christinas historia. Sthm 1765. 

4:o. vb. 
^ _ 58. Samling af Gröiheborgs stads Privilegier med dertill 
hörande handlingar. Oöteb. 1783. 4:o. pb. 
>9. Swerikes Stadz-Lagh. Med anmärkningar af hr. Ar mil. 
Sthm 1730. 4:o. skb. -sv f r 60. r. Dubai, G., Om Lappland och lapparne. Med karta. 

>'<*? 8 pl. o. träsnitt, Sthm 1873. clb. 

,_j;i. Jessen, E. .T., Det Kongerige Norge efter dess naturlige 

^ og borgerlige Tilstand. Tom. 1. Kbhn 1703. 4:o. pb. 

7 n .62. Alt- und neuer Crackauer Schreib-Calender 1820. Wien. 

/-* 4:o. pb. Interfolierad och med svenska anteckningar. 3 

-/O ' i •' , • Möller, L.. Frant:;ösk oeh swensk Lexicon. Sthm. 1755. 

4:o. skb. 
>$J/ 64. Facsimile von Handschriften beruhmter Männer und 
Frauen. Berlin 1836. 4:o. 
05. Gto#, Jo/w, Voyages and tjravels 1809 — 11. Observations 
'° ori Gibraltar. Sardina etc. With engravings. London 

1812. 4:o. pb. 
/ <;<;. Gyllenborg, •/. ^r.. Afhandling om insjö-fisket i Svea 
~/ J riket. Med tolf taflor. Sthm' 1770. 4:o. pb. 

*'»7. Archiater Littncei Collegium öfver de 3 naturens riken. 
~~ / 'S~~ sammanskrifvit af Fr. Bedoire 1751. 4:o. Manuskript, vb. 
68, 69. I)r Geer, ('harle*. Mémoires pour servir å Fhistoire 
A, des insectes. Torne l:er et 2:nd: l:ere partie. Sthm 

jT.SV L752--71. Avec 80 planches. 4:o. Frb med T. A. 
Zorns (■x jibris. Sällsynt. ' L 

7o. 71. Schönherr, C. J.. Synonymia insectorum, öder Synö- 
— / (- nymie aller bekannten Insecten. l:er Band. l:er und 
2:er Theil. Sthm 1806— 8. pb. 
72 — 7i>. Linné, C, Systema natur*. Ed. 13:a. Tomus I: 
~ /ö l— (i; II: l-r2. Lipsiie 1788—91. vb. 

-i o so - • Systema vegetabilium. Ed. 15:a. Gottingae 1797. vb. 

-i^ sl - — , Flora Suecica. Sthm 1755. vb. 

-f *2. LUjeblad, S., Svensk Flora. Upsala 1798. vb. 
—/&•'>■ Hartman, C J.. Skandinaviens Flora. Sthm 1832. vb. 
/W^4. Larsson, L M., Flora öfver Wermland och Dal. Carl- 
stad 1859. vb. 
-/a 85. Samma bok. vb. 

fe-/*£6. Gellerstedt, ./. T)., Nerikes Flora. Örebro 1752. vb. 
. 87. 2Hlsson, S., Skandinavisk Fauna. Foglarna. 2 dir. Lund 
f*Vv 1835. hfrb. 

88, 89. Lloyd, L.. Anteckningar under ett tjuguårigt vistande 
y t SO i Skandinavien. Jagtäfventyr, råd för jägare och fiskare 
m. m. 2 dir. Med litografier och träsnitt. Sthm 185H. 
hfrb. 

90. v. Greiff, ■/. Z., Anteckningar ang. Jagt och Djurfångst 
~~5~y nti Sverige. Sthm 1821. 

91. Hagström, -/. 0., Pan apum eller afhandling om de örter 
— Co af hvilka bien draga honung oeh vax. Sthm. 1768. vb. 

92 — 95. Le Jardin des plantes. Description du Museum 
^/,— d'histoire naturelle etc. par Bernard. Gouailhac, Gervais 
et Lemaout. 2 parties. Avec gravures coloriées et il- 
lustrations. Paris L842— 43. hfrb. 
96—98. Näring, Alexis, Qvartalsskrift för landtbruk och 
~2 tf husdjursskötsel. 1 :a — <>:e. arg. Med talrika planscher. 
Lund 1836—41. vb. 4 

09. Bränner, J.. Om åker och äng, samt ladugårdars bygg- 

*" %V nad och inredning. Med pl. Sthm 1752. — Linné. C. 

Våra inländska ätliga växter. Sthm 1752. vb. 

/£/ 100. Rinman, Sven, Handbok uti den gröfre jern- och stal- 

förädlingen. 2 afd:r. Falun 1829. hfrb. 

/^ 101. Orennan, frr.. The manufacture of iron. Philadelphia. 

1851. clb. 
. /q 102. r. Kobell, /'.. Tabeller för mineraliers bestämmande. 

Sthm 1888. 
Z-tf 103- -105. Geologiska föreningens förhandlingar. 2:a — 7:e ban- 
det. Några häften fela. 
2f~ 106—108. KoJrauclL F.. Die Teutsche Geschichte. 3 Abth. 

Eberfeld 1816, vb. 
-/$" 109 — 111. MiUol, Elémens de 1 'histoire de Franee. 8 tomes. 

Paris 1778.' frb. 
Zf 112 — 122. Beckcr, C. /*'., Yerldshistoria. 2:a uppl. 11 band. 

Upsala 1835. vb. 
yO 123. Svedelvus, W. E.. Gustaf II Adolfs karaktärsutveckling 
Upsala 1863. 
,q 124, 125. Cattemi-ikdlerillc, Histoire de Christine, reine de 

Suéde. 2 tomes. Paris 1815. vb. 
£0 126. Voltaire, Carl XILs historia. Öfvers. af L. C. Stål- 
hammar. Sthm 1785. frb. 
- "Xo 127. Carlson, F. F., Om fredsunderhandlingarne 1709 — 18> 

Sthm 1857. vb. 
1$- 128. Tessin och Tessiniana. Sthm 1819. - - Hit hörande 

3:e följdskrifter. vb. 
-jjP 129. Ccdcmrntz. Sverige under Ulrika Eleonora och Fre- 
~T ; dric I. Sthm 1821. vb. 

138 — 131. [Cansler, J. G.}, Nachriohten zur Kenntniss der 
/ •> Geschichte etc. des Königreichs Schwedens. 2 Theile. 

Mit Kupfern. 
, 132. Historiska anteckningar om de aristokratiska stämp- 

,L/Ö lingarne i Sverige under och före Gustaf III. af er 

fransk diplomat. Sthm 1821. vb. 
J^ 133. Gustavs Tod. Hamburg 1793. Mit Portrait. vb. 
_ -»\ 134, 135. Adhrsparre. G. A., 1709 års revolution och dess 
män. 2 delar. Sthm 1849. vb. 
1 -ju. Rossi, Joéeph, Ueber die Art und Ursache des Todes 
/ ö 'S~ ^ es KTOnprinzen von Schweden Carl August. Berlin 
/( 1812. ]>b. Sällsynt. 

_ //. 137. Der Feldzug des Kronprinzen von Schweden 1813 — 14. 

Leipzig 1814. vb. 
_,,. 138, 139. Gatieau-OaUevitte, Histoire des revolutions de Nor- 
IU weo-e. 2 Tomes. Paris 1818. vb. Konungariket Nörriges historia. Sthm 1814. vb. 
Faye, A.. Norrigés historia. Öl v. Sthm 1842. vb. 
Ekelund, J.. Krönika for året 188!». Sthm 1840. vb. 
[Palmblad, C. F.}. Berättelser ur fäderneslandets hi- 
storia. Förra afd. [q. p.] Upsala 1838. vb. 
De la Gardiska Archivet. l:a delen. Sthm 1831. vb. 
14G. [Ristell, C. F.}. Characters and Anecdotes of the 
eourt of Sweden. 2 vol. London 1790. vb. Sällsynt. 
Carl XIV Johan. Biografiskt utkast. Med porträtt. 
Sthm 1844. 

Pfizer. G., Martin Luthers Leben. Mit Stahlst. Stuttg. 
183*;.' pb. 

Andeskådaren Swedenborg. Med portr. Sthm 1851. 
Svedenborgs drömmar 1744 jemte andra hans anteck- 
ningar. Sthm 1860. 
-1.~>1, 152. Swedenborg, E.. Les nierveilles du ciel et de 
1'enfer. Traduit du latin. 2 Torne s. Avec portr. 
Berlin 1782. vb. 

153. Ben). Franklin* enskildta lefverne, uppsatt af honom 
sjelf. Sthm 1792. vb. 

155. Baron Fredrik von der Träd,* märkvärdiga lef- 
vernesbeskrifning. Ofvers. 3 delar. Med porträtter. 
Sthm 1789. 

156. Grefve Per Brahe* Tankebok, utg. af D, Krutmejer. 
Sthm 1806. vb. 

157. Nyernp. R.. Olof Rudbek den teldre. Et biogr. Om- 
rids. Kbhn 1814. pb. 

H 58» Målaren Pehr Hörbergs lefwernes-beskrifning. författad 
uf honom sjelf. Med tillägg af Atterbom. Med porträtt 
ärar. af Hörberg. Upsala 1817. vb. Sällsynt. 

159. [Snndlrr. And. \Vdfi.\, Skildringar ur mitt framfarna 
lif. Skara 1849. vb. Sällsynt. 

160. Silrio Pellico. Minnen från min fängelsetid. Jönk. 
183G. vb. 

161. : . Menniskans pligter. Sthm 1830. vb. Med <if 

B. E. Malmström handskrifnn dcdik(dion*rrr*er. 
Arndt. E. M., Om furstars uppfostran. Sthm 1819. 
Knigge, Ad.. Om umgänget med menniskor. 3 dir. 
Sthm 1804. vb. 

165. Rasenberg, C. M., Geografiskt-statistiskt hand- 
lexikon öfver Sverige. 2 band. Sthm 1882. hfrb. 
"166. Sjöberg, K H.. Skånska Palte-boken. Lund 1814. vb. 
167, Bergman. ('. ./., Upsala och dess nejder. l:a lift. 
Upsala. Jönköp. 1842. vb. 6 

^f—168. Beskrifhing öfver Trollhättan och dess slussverk. Med 

karta. Sthm 1817. 
S~U 169. Oväldiga tankar om Götha canal. Stinn 1818. 
t^lTO. Hedrén, And., Sokn-heskrifomg öfVer Wisnum Och Kil. 

Carlstad 1811. 
c- _ 171. D&hl, M.. Beskrifhing öfver Carlsskoga Sochn och där- 

til hörande Bergslag. Örebro 1779. Mycket sällsynt. 
- * _l-72i [Alsterlund\. Grammalt ock nytt från östra Wermland. 

* Christineh. 1873. Tryckt blott för utdeftmig. 

y-Q 173. Berättelse om Brevikshult. Göteb. 1856. 
^ 174. Utdrag af relationerna 0111 Filipstads bergslags grufvor. 
° från äldsta tider intill år 1880. Filipstad 1885. K) i bokh. 

Aq 17"). Lantfru*, A.. Europeiska och i synnerhet svenska fol- 
kets seder och beskaffenhet. Sthm 1788. 
176, 177. S:t Donat et de Boquefort, Mémoires pour servir a 
/S 1'histoire de Charles XIV Jean. 2 tomes. Avec por- 

traits. Paris 1820. vb. 
178 — 180. Politique de tous les cabinets de TEurope peu- 
S~V dant les regnes de Louis XV et de Louis XVI. kwv 

notes et commentäires par Ségur Vaine. 3 tomes. 

Paris 1801. frb. 
/q 181, 182. Duclos, Mémoires secrets sur les regnes de Louis 

XIV et Louis XV. 2 tomes. Paris 1791. vb. 
2J-.183, 184. d'Alrymple, •/.. Mémoires de la Grand e-Bre tagne 

et d'Irlande. 2 tomes. Londres 1 775. vb. 
. - 185. Mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot. 
*** 2 parties. Philadelphie 1782. vb. 

186 — 188. Ségur Vainé, Tableäu histöriqne et politique de 
Jj" 1'Europe 1786 — 96. 3 tomes. Avec portrait. Paris 

1810. vb. 
, 189 — 97. dr Montgaillarä, Histoire de France depuis la fin 
' ' v du régne de Louis XVI jusqu'å 1'année 1825. 9 tomes. 

Avec portrait. Paris 1828. hfrb. 
1 -*8. Necker, Sur le compte rendu au roi en 1781. Nötiveaux 

éclaircissemens. Paris 1788. 4:o. vb. 
199. MigtiM, Histoire de la revolution francaise, illustrée 

d'aprés Raffet et autres celebres artistes. Bruxelles 

1839. hfrb. 

Tableau des guerres de la revolution de 1792 å 181">. 

Par P. G. Avec 2<> cartes et 30 portraits. Paris 

1838. vb. 

de Nbrvin8) Histoire de Napoleon. Illustrée par Raffet 

et Vernet. Bruxelles 1839. hfrb. 

207. Ifhiers, Ad.. Histoire du Consulat et de 1'Empire. 

Illustrée. 6 tomes. Bruxelles 1845- 62. hfrb. 2™ lö 
'/r 


200. 


V 


201. 


W 


202- 208—210. Robertstm, W.. The history of Scotland durine 

*-yö the reigns of queen Mary and of king James VI. 3 

vol. Basil 1791. hfrb. 
r - 211 — 218. Hniiic. David, The history of England. 8 vol. 
*~7 Ö Illustrated Avith plates. London 1789. hfrb. 

219— 223. Smottet, T.. The history of England from the 
/ ^q revolution to the death of George II. 5 vol. With 
portrait. London 1807. hfrb. 
224 229. Wallis, E., Illustrerad verldshistoria. Sthm 187r> 
/s:tr - 79. clb. 

2:;o f— 239. Ku i/ mil. T.. Histoire philosophique et politique 
J a e-^ des établissements et du commerce des européens dans 
les deux Indes. 10 tomes. Avec portrait. cartes et 
gravures par Eisen. Maestricht 177">. frb. 
240 — 243. Tausend und eine Nacht. Uébérs. von G. AVeil. 
f.S~Z> Mit 2.000 Bildern uud Vignetteu von F. Gross. 4 
Bände. Stuttg. 1838. hfrb. 
244. 24"i. Tieck, L.. Sämmtliche Werke. 2 Bände. Mit 
-e.- Porträt, Paris 1837. frb. 

246 — 248. Anecdotes des braux-arts. Par M*** 1 . 3 tomes. 
J./J" Paris 177(5. frb. 

249 — 2ö4. Wtsari. 6r., Opere. <J vol. iMed porträtter.) 
f./y Firenze 1822. vb. 

255 — 258. Le Sage, Histoire de Gil Bias de Santillane. 1 
4-. iS" tomes. Avec- gravures. Paris 1771. frb. 

259 — 264. Le théatre de P. Gorneille. 6 tomes. Avec por- 
3.- trait. Paris 1747. frb. 

£ _26ö — 267. Oeuvres de -/. Bnriiw. 3 tomes. Paris 1775). frb. 
2(58 — 27ö. Opere di Niccolo MäcChiavélU. 8 tomi. Londra 
f.tjr 1768. frb. 

m 276; Galatée. roman pastoral: imité de Cervantes par M. 
2..5T) ,/( ' F/oriun. Avec portrait, dedieation et gravures par 

Guyard. Paris 1785. frb. 
m 277, 278. Hamilton, A.. Mémoires du comte de Grammont. 
* ° 2 tomes. Londres 1783. frb. med guldsnitt. 
/ 279. 280. Les oeuvres de Mr. Gresseé. 2 tomes. Amster- 
/ " ° dam 1748. frb. 

281 — 289. Oeuvres de M:me GotUH: Claire d'Albe: 1 tome. 
/ . 7 _ Amelie Mansfield : 3 tomes. Mathilde ou mémoires, 
tirés de 1'histoire des croisades; 4 tomes. Elisabeth ou 
les exilés de Sibirie: 1 tome. Avec gravures. Paris 
1 820. vb. 
290 — 292. Oeuvres complettes de Crébillon. Nouvelle edi- 
tion, augmentée & ornee de belles gravures. 3 tomes. 
Si/ Paris 1785. frb. med guldsnitt. /c ■$ $ 293, 294. Fables de Manchti-Xirernois, publiées par Tauteur. 

2 tomes. Avec portrait. Paris 1796. hfrb. 
/g 295, 296. Oeuvres diverses de Mr. Tabbe de Chavlieii. 2 
tomes. Londres 1740. frb. 
297 — 303. Oeuvres coraplettes (VAlexix Plron. publiées par 
yfy Rigoley de Juvigny. 7 tomes. Liege 1776. hfrb. 

med (t. Ridderstolpes ex-libris- 
M)4, 305. Le Sage, Histotre de Guzman d'Al£arache. 2 tomes. 
_ Paris 1806. frb. 

306 — 311. Cervantes, Don Quichotte de la Manche, träd. par 

.Xs~~ Florian. 6 tomes. Avec figures. Paris 1806. hfrb. 

312. Fingal, poéme d'0ssian et autres poésies galliques en 

- uq - en vers francais par A. Saint-Michd. Avec gravures. 

Paris 1820. pb. 
c-p 313. d'Am1on, Voltairiana. Avec. portr. Paris 1819. vb. 
j^ 314. La cruauté religieuse. Paris 1826. vb. 

315, 315 1 2. Le Vayér de Boutigmj. Traité de Tautorité des 

//"" rois touchant T administration de 1'église. Londres 1754. 

— Suite. Ib. 1756, frb. 

1 /0 316—318. Oeuvres de Orébilloii. 3 tomes. Paris 1802. hfrb. 

\ i.j-319— 330. Théatre de Voltaire. 12 tomes. Paris 1801. hfrb. 

l/0 331. Epitres, stances et odes de Voltaire. Paris 1808. hfrb 

- 51) : ' 32 < &33. Lewis, Le moine. 3 tomes. Avec gravures. Paris 

1811. vb. 

,<- 334, 335. , La soiree d'été. 2 tomes. Avec gravures. 

Paris 1801. vb. 

0*36. , Le brigand de Venise. Paris 1806. pb. 

^,337—339. Avantures Ae Joseph Andrews et de son ami 

Abraham Adams. 3 tomes. Reims 1784. frb. 
/ _^ 340. Llnfortuné provencal. au mémoires du chevalier de 

Bcllvourt, ecrits par lui-méme. Avignon 1755. frb. 
L 341. [Goethe], Werther. Traduit de Tallemand. 2 tomes. 
7 Maestricht 1784. frb. 

/_ 342 — 347. Bloncliard, L ? école des moeurs. 6 tomes. Lyon 
n 1804. frb. 

- 348. Le somnambule. Oeuvres posthumes en prose et en 

vers. L'isle de France 178(i. vb. 
f-r- 3.49 — 352. Oeuvres de Mr. de Boissy, contenant son théatre 

francois & l^iien. 8 tomes. Ansterdam 1758. 
£5-353, 354. Le eonteur de société 011 les trésors de la mé- 
moire. Choix d'anecdotes etc. 2 tomes. Paris 1800. vb. 
r. /'355. Belisaire par M:me de Getdis. 2 tomes. Paris 1808. vb. 
^^356. Oeuvres de BoUeau Despreaux. Paris 1810. vb. 
1 , '557^-364. Les oeuvres de M. Tabbe de Saint Real. 8 tomes. 
- jS Paris 1757. hfrb. :*»»:». Oeuvres de Bernard. Paris 1903. hfrb. 

3GG, 3G7. de !<i Fontame, ./.. Les amours de Psyché et Cu- 

Åc pidon. Avec figures. 2 tomes. Paris an 7. vb. 

"" Sällsynt. 
J.ijtKiS. 369. Oeuvres de Séanislas Bottffler». 2 tomes. Avee 

portrait. Paris 1805. frb. 
L*4 370—372. Désaugiers, A., Ohansons et poésies diverses. 3 
tomes. Avee gravures et notes de musique. Paris 
IS IG. vb. 
%å 373. La jeunesse de Florian ou mémoires d'un jeune espag- 

nol. Avec portrait. Paris 1807. vb. 
{ fO : * 7 ^- ( ^ e ^hateavbriand^ Souvenirs d"Italie. d Angleterre et 

d'Amériqne. Paris 181 G. vb. 
j é. .-375 — -383. — , öénie du christianisme. !> tomes. Lvon 

'^ 1809. hfrb. 

i/0 884 — 391. Åiiosto, Orlando furioso. 8 tomi. Parigi 1818. vb. 
£^j-392— 397. Metastks-iö, P.. Opere. 6 vol. (Med porträtt.) 

Firenze 1814. vb. 
— IS < - )W - ;J1I!) - BsttFafca, F., Le rime. 2 tomi. (Med porträtt. 

Venezia 181 1 . vb. 
■j 0,400, 401. Dahie Alitjhieri. La divina commedia. 2 tomi. 
->'0V (Med portr.. trontispice grav. af (rodefroy. i Parigi 

17H8. frb. Sällsynt. 
£,£—402, 408. VWs.so. 71. La Gerusalemme liberata. 2 tomi. (Med 
trontispice af Godefroy.) Parigi 17G8. frb. Sällsynt. 

/^-j-404. . Aminta favola boscareecia. (Med grav. titel ocli 

vignetter.) Parigi 17G8. frb. Sällsynt. 
405— 4Q0. Boccticci, (i.. Il decameron. 5 tomi. (Med portr.) 
-7-y Venezia 1813. vb. 

41 o. Dante, La commedia. dichiarata da B. Biand. Firenze 
CS~ 185-1. 

411. 412. , Die göttliche Komödie. herausgeg. von CL 

° L. Kannegiesser. 3 Theile. Leipzig 1814 — 21. vb. 

418. 414. Contes de BoCGCtce. Traduction nouvelle omée de 
.få~~ vingt vignettes. 2 tomes. Paris 1848. vb. 

415—41!). Lettres de Messire Roger de Ralmtin. Comte dr 
' . 3 Bussy, Avec les reponses. 5 tomes. Avec portrait. 

Paris 1711. pb. Sällsynt. 
■ ^j-420 — 422. Mémoires du Baron de lott sur les tures et les 

tartares. 3 parties. Amsterdam 1785. pb. 
^5~423 — 428. Histoire des membres de 1'Academie francoise. 

G tomes. Paris 1779— 8G. pb. 
j.r~-42!». 430. Histoire du Théatre de TOpeia (Jomique. 2 tomes. 
Paris 17GS». vb. 10 

431, 432. Histoire du Théatre de l'Opera en France depuis 

Fétablisseinent de 1'Aeadémie Royale de Musique. 2 

parties. Paris 1753. frb. 
433. de Piks. Abregé de la vie des peintres, avec reflexions 

sur leurs ouvrages. Paris 1715. frb. 
435. Reynolds, Josué, Oeuvres complétes. 2 tomes. 

Avec portrait. Paris 1806-. hfrb. 

Poésies de Margtterite-Eleonore Clotilde de FallonrChcdys, 

depuis M:me de Surville, poéte du XV:e siécle, pabliées 

par CJi. Vanderbourg. Avec frontispice et notes de 

musique. Paris 18Q3. hfrb. 

444. Oeuvres cfce Montesquieu. 8 tomes. Basile IT'.» 1 .». 

Oeuvres de Boileau Despreausd Sthm 181 2. vb. 

Eloge et pensées de Pascal. Londres 177*. yl>. 

Fables d'Åntome Vitallis. Paris 1796. vb. 
449. de I" Fontaine, Fables choisies. mises en vers, 

avec un nouveau eommentaire par M. Cosie. 2 Parties. 

Paris 17<!7. Avec frontispice. hfrb. 
450, 451. de In Bru yére, Les caracteres de Tbeophraste avec 

les caracteres ou les moeurs de ce siécle. Avec notes 

de M. Coste. 2 tomes. Amsterdam 1747. hfrb. 

452. <lr lu Roehefmtcailld, Maximes et reflexions morales. 
Paris 1802. vb. 

453. Oacenstim, Pensés sur divers sujets de morale. 2 tomes. 
Francf. 1746, frb. 

454. Pensées philosophiqnes. morales et politiques. ( hivrage 
de main de maitre. Paris 1708. pb. 

455. de In Fontaine, Fables. 2 tomes. Berlin 1791, hfrb. 

456. 457. — — , Contes et nouvelles en vers. 2 tomes. Paris 

1795. vb. 
458 — 461. Oeuvres de Regnard. 4 tomes. Paris 1805'. hfrb. 
402. 463. Oeuvres choisies de Brncifs et de Puln/urit. 2 
tomes. Paris 1812. hfrb. 
-470. Oeuvres de J. H. Bemdäin de Saint-Fierre. 7 

tomes. Avec gravures. Hambourg 17!»7. vb. 
-47:3. Oeuvres (VAle.ci.r Pirrat. Avec figures éri tailb- 
douce d'aprés les dessins de Mr. Cdehin. 3 tome.N. 
Paris 1758. pb. 

Fli/rlai), Numa Pompilius. Scara 1800. vi). 
Contes de La Fontaiw. Paris 180:-}. frb. 
477. Le Sagt', Le diable boiteux. augmenté des Bé- 
quilles du diable boiteux. 2 tomes. Paris 1805. frb 

471». . Le bachelier de Salamanque. 2 tomes. 

Paris 1812. vb. 11 

4so. Spectriana ou receuil d'histoires et aventures surpre- 

nantes etc. Manuscrit troiivé dans Lea oafeaGombes. 

Paris 1817. 
4*1 — 485. Voyages d'Antenor en Grece et en Asie. 5 tomes. 

Avec gravures. Paris 1802. vb. 
0p 486— 488. Öeuvres de M:me Gottin. (Malvina, 3 tQmes;) 

Avec gravures. Paris 1825. vb. 

489. %Larmontel, Bélisaire. Paris 1808. vb. 

490. Lebrun, R, Marie Stuart. Tragédie. Paris 1820. vb. 

491. Cailhava, Le dépit amoureux, retabli en c.inq actes. 
Horamage ä Moliére. Paris 1801. vb. 

492. Les comédies de Terekcé par M:me Daeier, Leipsic 1769. 

493. 4i>4. Nouveau théatre ou choix des meilleures piéees. 

qui ont paru depuis douze ans. 2 tomes. Hambourg 
1798. pb. 

495. Théatre francais. Repertoire eomplet. Co/lin (Vthirh- 
ville. Avec portrait. Paris 1821. pb. 

496. 407. Obermcm, liettres, pubfiées par M. Sénaneour. 2 

tomes. Paris 1804. hfrb. 
4'.»8. d'Avr4gni, Le dépaft de la Perouse. Poéme. Paris 
1807. ' vb. 

499. Precis de la conduite de M:me Genlis depuis la re- 
volution. Hambourg 1796. vb. 

500, 501. M:me GrerdlS, Alphonse. ou le fils naturel. 3 

tomes. Paris lHini. hfrb. 
5U2—505. . Adéle et Théodore. ou lettr^s sur l'éduca- 

tion. 4 tomes. Sthm 1804. pb. 
506 — 508. M:me de Staill-Hohtfht. Corinne oti ritalie. 3 

tomes. Sthm 1*08. vb. 
\y 509—511; — , De rAllemagne. 3 tomes. Paris 1813. hfrb, 
512. — . Reflexions sur le suicide. Sthm 1813. hfrb. 

518 — 515. — . Oeuvres inédites. publiées par son fils. 3 

tolftes. Paris 1821. vb. 
51(5 — 519. Dv Moii-sfirr. Lettres å Emilie sur la mythologie. 

8 parties. Sthm 175>8. vb. 
520. 521. de Beäiimont, Le magasin des enfans. 2 tomes. 

Sthm 1820. vb. 
; /j-522 — 526. Galerie des contemporains illustres, par un homme 

de bien. 5 tomes. Avec portraits. Paris 1840. 
527. Kant, Em.. Projet du paix perpétuelle. Königsberg 

1 796. vb. 
>28. 529. Fielding. Avantures de Roderik Band om. 2 tomes. 

Amsterdam 1762. vb. med Lorentz Nackreijs ex-libris. 
530 — 533. - — -, Histoire de Tom Jones ou Tenfant trouvé. 

4 tomes. Geneve 1706. vb. )r 12 

534. Milton, Paradis perdu. traduit par •/. PcliJlc 2 tomes. 

Paris 1805. vb. 

535 — 537. Académie universelle des jeux, contenant des 

/ 2^0 régles des jeux de cartes, du billard, du mail etc. 3 

tomes. Avec figures. Amsterdam 1780. pb. Sällsynt. 

r>38 ; 530. < 'Iwjrin, Russie. 2 tomes. Avec gravures éi 

^ cartes. Paris 1838. hfrb. 

540. c. Halent, G. A n Peter den stores lefverne. 2 delar. 
Sthm 1804. vb. 

541, 542. de Ségur, Histoire de Russie et de Pierre le grand. 

2 tomes. Brux. 182!). hfrb. 

543. de lltilhirre, Histoire ou auecdotes sur la revolution de 
Russie en 1762. Paris 1707. 

544. de Salignac, Histoire générale de Pologne. 3 tomes. 
Amsterdam 1751. skb. 

545. Lettres du roi Jean Sobieski ä la reine Marie Caeimire, 
publiées par N. de Salvandy. Paris 18.20. Avec por- 
trait. vb. 

540 — 548. M:me de Skatt HMstem % Uonsiderations sur les 
principaux évenemens de la revolution francoise. 3 
tomes. Liége 1818. vb. 

r>40— 552. Hugou, X. J., Mémoires historiques, critiques et 
politiques de la revolution de France. 4 tomes. Avee 
gravure. Paris 1790. pb. 

f>53 — -55(5. Recueil des traités conelus entré la république 
francaise et les diftérentes puissances de 1'Europe. 4 
parti es. Gottingue 1 800— 1803. hfrb. 

557. Der achtzehnte Brumaire öder Darstellung der Bege- 
benheiten dieses Tages. Köln. im 9:ten Jahre der 
Republik, pb. 

558, Relation de Texpedition de Syrie. de la bataille 
d'Aboukir etc. Londres 1700. vb. 

J# 559 — öOI. Lemmve, H., Histoire de la revolution frjaäcaise. 

Avec 3 gravures. Paris 181 (i. frb. 
r»ti2 - öt;!). des Qéoarés Faiitin, A. E. N. y Histoire de France 

depuis la mört de Louis XIV jusqua 1783. 8 tomes. 

Paris 1780. vb. 
r>7(), 571. Lettres du cardinal Mazurin, ou l'on voit le secret 

de la négociation de la paix des Pirenées. 2 tomes. 

Amsterdam 1745. frb. 
• r »72 — 575. Mémoires du cardinal lielz, contenant ce qui s : esr 
?. S S~ passé de remarquable. en France peudant les premiéres 

années du regne de Louis XIV. 4 tomes. Géntjve 

1777. vb. 13 

576. Tcmple, Kemarques Sar 1'état des Provinees Unies des 

Pays-bas. Utrecht 1697. frb. 
577-579. Citrths, K., Der Niederländische Revölutionskrieg 

im 16:ten und 17:ten Jahrhundert. 3 Theile. Leipzig 

1808. pb. 
580. v. Keverberg, Vom Königreiche der Niederlande. Stuttg. 

1836. hfrb. 
581 — 584. Watson, Histoire du regne de Philippe II, roi 

d'Espagne. 4 tomes. Avec portrait. Amst. 1777. hfrb. 
585'. Beautés de 1'histoire des Espagnes. Avec 8 gravures. 

Paris 1815. pb. 
,_, 586 — 588. Bourgoing, J. F., Tableau de 1'Espagne möderne. 

3 tomes. Avec gravures et cartes. Paris 1803. vb. 
589. Constitution politique de la monarchie espagnole. pu- 

bliée å Cadix 1812. S:t Petersbourg 1812. 
590 — 591. Irving, TV., Histoire de la conquéte de Grenade 

2 tomes. Paris 1829. hfrb. 

592. d'Yri(trtc, T//.. Abrégé de l'histoire d'Espagne. Paris 
1803. vb. 

593. Spanien och dess sista revolutioner, af en utlänning. 
Ötv. Sthm 1822. vb. 

594. Vertot, Histoire des revolutions de Portugal. Paris 1816. 
595 — 598. Robertson, W., Historia om kejsar Carl V:s re- 

- Lfö gering. Öfv. af E. Schröderheim. 4 delar. Sthm 

1800—4. vb. 
599—602. Coxe, W. : Geschichte des Hauses Oestreich 1218 

—1792. 4 Bände. Amst. u. Leipz. 1810. 
603 — 604. v. Sehiller, F., Geschichte des dreizigjährigen 

Rriegs. 2 Theile. Upsala 1812. vb. 
605. r. ArcMnkolz, •/. V., Historia om sjuåriga kriget. 2 

delar. Sthm 1796. vb. 
<i06. 607. Histoire de la ville de Hambourg, de sa religion, 

gouvernement et commerce. 2 parties. Paris 1809. 

vb. Med dedikation till prinsen af Ponte-Corvo. 
i)08. Constitutions des trois villes libres-anséatiques Lubeck. 

Bremen et Hambourg: par ('}>. de Fitters. Avec carte. 

Leipz. 1814. 

609. Scfoeffw, G. A.. Tableau politique de FAllemagne. 
Paris 1816. vb. 

610. 611. Robertson, Americas historia. Öfv. af C. L. Ståhl- 

hammar. 4 delar. Sthm 1796 — 98. vb. 

612. Sprmgel, M. C, Historia om Förenta Staternas sjeli- 
ständighet och frihetskrig. Örebro 1810. 

(U3. Raynal, Revolution de 1'Amerique. Sthm 1781. Konfi- 
skerad skrift. 14 

U14. de Tocqueville, A.. Om folkväldet i Amerika. )5 delar. 

Stinn 1839. hfrb. 
6.15. Mnnnoiitcl . Les Incas ou la desfcruction de l'empire 

du IVron 2 tomes. Franef. 1777. hfrb. Dedicerad 

•■;ui roi de Suéde". 

• '.K;. 617. de Protdt, Des colonies et de la. revolution. actuelle 

de 1'Amerique. 2 tomes. Paris 1817. hfrb. 
(i is. c.lii. RAtlexions sur la colonie de Saint-Dominique.i 2 

tomes. Baris 179<>. vb, 
<'>2<>. Du e-ouvevnement et des lois de la Pologne, Londres 

1781. 

• '»•21. de Prthlt. Histoire dé 1'ambässade dans le grand duché 

de Varsovie en 1*12. Paris L815. vb. 
622; 623. Sol h/I:. ii'., Polen, historisk, politisk och militäfisk 
skildring af dess sista revolution. 2 delar. Sthm 
1834. hfrb. 

624, Bécueil des actes diplomatiques eonceraant la négo- 
ciation du lord Malmesbury avec In république frau- 
eoise L796. S. ]. et a. vb. 

625, \Srl/l('(/i'/\. Sur 1»- systeme eontinental et sur ses rap- 
I MDis avec la Suéde. Hamburg 181:-». vb. 

626, <i27. de 1'riolf. Du Congrés du Vienne. 2 tomes. Paris 

181;"). vb. 

628. Bignoti. Du congrés de Troppau. Paris 1821. vb. 
„ -_ 629. Horns. Den heliga alliansen och folkslagen på kongres- 
sen i Verona. Sthm 1H24. 
? 630. Philipson, L. J/.. Försök till Bonapartes historia. 2 
^' 0S ~ delar. Med porträtt. Sthm 1803—4, hfrb. 

t'»:;] . Sporschtt, ■!-. I >ie Kaiser-( Ihronik, enthaltend Schlachten, 
Gréfechte etc. der französ. Heere unter Napoleon. 3Iit 
90 historischen Bildern. Leipzig 1838. frb. 

632. Une semaine de Thistoire de Paris, par M. le baron 
de L*** T/-. Paris 1830. hfrb. 

<;;>:>. de Lanutrtine, A.. Historia om revolutionen år isis. 
Med porträtt. Sthm ls49. hfrb. 

634, <>:>•">. Murnoiiitil. Régence du duc d'Orléans. 2 tomes. 
Norrköping 1806. vb. 

636. (riterre de royaume de Xaples en 1821. Avec gravure. 
Paris 1821. vb. 

<>:>7. Bawngarten-GrusiVjS, l>. K. II'.. Die Geschiche der 
Schweiz. 2 Bändchen Dresden 1S2<;. 

638. Swederus, G., Ungern och magvarerna. Örebro 1<S4'.». 
hfrb. 

639. Moiiori/I. s.. Tre år under och etter Ungerns frihets- 
strid. Sthm 1851. Med porträtt, hfrb. 15 

040 — <>55. Hume, Dcwid, The history of England to th,e 
/ 20 revolution in 1088. 10 vol. London 1810. — SmoUett. 

T.. D:o d:o from the revol. in 1688 to the death of 

George II. <> vol. London 1811. frb. med C. F. Biels 

ex-libris. 
y <;50— (»05. Macmday, TI/. B.. The history of England from 
•*3 the accession of James the seeond. 10 vol. Leipzig 

1849—61. hfrb. 
066—668. Révélations sur la Russie, ou Tempereur Nieolas 

et son empire en 1844. par un resident anglais. 3 

tomes. Paris 1845. vb. 
Uti!». 670. d'OIlSSOn, Tableau historique de 1'Orient, dédié 

au roi de Suéde. 2 tomes. Paris 1804. vb. 
671. ChampoiUon-FigeaCi Egypte ancienne. Avec gravures. 
7° Paris 1831». hfrb. 

<;72. 673. r. Hammer, •/., Des osmanischen Reichs Staats- 

verfassung und Staatsverwaltung. 2 Theile. Wien 

1815. hfrb. 
<;74, 675. Abesci, Elias. Etat aetuel de Tempire ottoman. 2 

tomes. Paris 1792. vb. 
<»70. 077. d'Ohsso®, Tableau general de 1'empire Othoman. 

dedié au roi de Suéde. Ouvrage enriehi de figures. 

"2 tomes. Paris 1788. vb. 
^~<>78. Histoire de la Moldavie et de la Yalachie. Par M. 

C . . . Neuchatel 1781. vb. 
679 — 082. Kod/, Abrégé de Fhistoire des traités de paix 

entré les puissances de 1'Europe. 4 tomes. Basle 

1797. vb. 
683 — 686. de Botoli-Chagny, Histoire de la politique des 

puissances de 1'Europe depuis le commeneement de la 

revolution francaise. 4 tomes. Paris 1817. hfrb. 
' «J87 — 091. Bttchholz, Fr.. tleschichte der europäichen Staaten 

seit dem Frieden von Wien. 5 Bände. Mit Portraite. 

Berlin 1815. vb. 
<.;i>'2. Edwards^ />.. Histoire des Indes occidentales. Avee 

earte. Paris 1804. vb. 
(>93 — 713. Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie. (Con- 

versations-Lexikon.) 12 Bände. Leipz. 1830. — Con- 

versations-Lexikon der neusten Zeit und Literatur. 

4 Bände. Leipz. 1832. - - Conversations-Lexikon der 

<Tegemvart. 5 Bände. Leipz. 1838. hfrb. 
714. Recueil de tous les traités, eonventions etc. conclus 

par la couronne de Dannemarc 1700 — 94. Berlin 

I7«.»<;. v b. 16 

Tio — 717. H>08t, J. Kragb. Gesehichte der dänisehen Mo- 

narchié unter Christian VII. 3 Theile. Mit Bildnissen. 

Kopenh. 1813. vb. 
718 d'Yves, L.. Geheime Hot- und Staats-Geschichte des 

Königreichs Dänemark. Germanien 1790. vb. 
Tit». Danska hofvets hemliga historia 1752 — 72. Linköp. 

185G. M. m. i samma band. vb. 
720. Eggede, Description et histoire natureile du Groenland. 

, Copenh. 1703. vb. Sällsynt. 
721 — 740. Holberg, Ludvig, Udvalgte Skrifter, udgivne ved 

K. L. Rahbek. 20 dele; Kbhn 1804-12. vb. 
711—744. Ewald, Joh:s, Samtlige Skrifter. 4 Bind. Med 

Kobbere (a£ CJwdpwiecki och Clemens). Kbhn 1780 — 91. 

frb. Vackert exemplar. 

Brun, J. Kordald, Einer Tambeskielver. Et Sörgespii. 

Kbhn 1772. vb. 

746. Bruun, X. T., Ungdom og Gaiskab. Svngestykke. 
Kbhn 1800. 

747. Amor. En lille Nöd- og Hjelpebog for Elskere og 
^Egtefolk. Kbhn 1797. Sällsynt. 

748. Idunna. En Nytaarsgave for 1811 af K. F. S. Grundtvig. 
Kbhn 1810. (Med whmordmtMgt fina gravyrer?) vb. 

749. Idunna. En nytaarsgave for 1812. udg. af B. Nyerup. 
Med 1 portr. Kbhn 1811. vb. 

750. 751. Grundtvig, N. F. S.. Optrin af Kamipelivets Un- 
dergång i Nord. 2 Deele. Kbhn 1809 — 11. vb. 

Obs. att följande nri* 7ö:3— 790 äro samtliga o?igi- 
ind upplagor af Oehlenschlägers arbetar, exemplaren fel- 
fria. 

Oeldenschläger. Adam. Nordiske Digte. Kbhn 1807. vb. 
— , Axel og Walborg. Et Sörgespii. Kbhn 1810. vb. 
— , Staerkodder. Tragedie. Kbhn 1812. vb. 
— . Hngo von Rheinberg. Tragödie. Kbhn 1813. 
Faruk. Syngespil. Kbhn 1812. vb. 

756. . iErlighed varer kengst. Idyl. Kbhn 1813. vb. 

57. - , Kanarifnglen. Lystspil. Kbhn 1813. vb. 

( 758. — . Röverborgen. Syngespil. Kbhn 1814. vb. 

"2? j 759. •-. Ludlams Hule. Syngespil. Kbhn 1814. vb. 

LJOO. — , Helge. Et Digt. Kbhn 1814. vb. 

(761. — , Hagbarth og Signe. Tragödie. Kbhn 1815. vb. 
762. . Fiskeren. Dramatisk Eventyr. Kbhn 1810. vb. 
7€3. — . Fredriksberg. Et Digt. Kbhn 1S17. vb. 
704. — \ Fostbrödrene. Tragödie. Kbhn 1817. va. 
765. — . Hroas Saga. Kbhn 1817. vb. 17 ^-70 68. 

9. 

70. K 772 71 ru 77P». 
74. 
/- 775. - /o 
-/o 

-JD Lic 

trtlll'. 

'83, 
85. 
'86, 
'88- 
'92 
98. 
94. 

yr 795. 

96. 
07 
98. £j- 767. , En Reise fortalt i Breve til mit Hem. 2 

Deele. Kbhn 1817—18. vb. 

, Robinson i England. Comöclie. Kbhn 1819. vb. 

, Nordens Glider. Et episk Digt. Kbhn 1819. vb. 

-, Digterne i Levnet som i Vserker. En historisk- 

sesthetisk Af handling. Kbhn 18-20. — Tale holden paa 

Universitetets Reformationsfest. Kbhn 1820. vb. 
— , Erik og Abel. Tragödie. Kbhn 1820. vb. ' 
— . Aladdin eller den förunderlige Lampe. Dramatisk 

Eventyr. 2:den 'Udg. Kbhn 1820. vb. 

-, Tordenskiold. Syngespil. Kbhn 1821. vb. 

— , Holbergs Jubelfest. Eorspil. Kbhn 1822. vb. 
776. — 5 Samlede Digte. 2:den og 3:die Deel. Kbhn 

1823. vb. 
-780. . Öen i Sydhavet. Boman. 4 Deele. Kbhn 

1824—25. vb. 

. Sknespil. Kbhn 1827. vb. 

— , Hrolf Krake, et Heltedigt. Kbhn 1828. vb. 
784. . Nye poetiske Skrifter. 2:den og 3:die Deel. 

Kbhn 1829. vb. 

. Trillingbrödrene fra Damask. Lystspil. Kbhn 

1830. vb. 
787. . Oehlenschlägers Levnet, fortalt af ham selv. 

2 Deele. Kbhn 1830—31. vb. 
-791. , Promethens. Maanedskrift for Poesie, 

^Esthetik og Kritik. 6 Binde. Kbhn 1833—34 vb. 

. Dronning Margareta. Tragödie. Kbhn 1834. - 

Tordenskiold, tragisk Drama. Kbhn s. a. vb. 

, Norgesreisen. En Digtekrands. Med en gravyr. 

Kbhn 1834. vb. * 

. Tragödier. 8:de Deel. Kbhn 1835. vb. 

, Sokrates. Tragödie. Kbhn 1836. vb. 

, Mährchen uncl Erzählungen. 2 Bändchen. Wien 

1819. vb. 

Ingemann, B. S., De sorte Riddere. Et romantisk 

Epos. Kbhn 1814. vb ■ os- 

*fö 799 

F0 800. 

5> 801. 
p-o 802. 

sy 803. Rösten i Orkenen. 
1815. vb. 

— , Digte. Kbhn 1817. 

— , De Underjorcliske. 
Kbhn 1817. vb. ' 
, Reiselvren. 2 Deele. Et bibelsk Drama. Kbhn vb. 
Et bornholmsk Eventyr, Kbhn 1820. vb. — , Eventyr og Fortsellinger. Kbhn 1820. vb. 
— . Kampen for Yalhal. Tragödie. Kbhn 1821. vb. is 

804. . Magnetismen i Barbeerstuen. Comoedié. Kbhn 

1821. vb. 
805 807. — , Erik Menveds Barndom. En historisk 

0Sr Koman. 3 Deele. Kbhn 1828. vb. 

808, so!-'. Bredahl, C. : Dramatiske Scenen, uddragne af et 

aeldgammelt Haandskrift. Frit översatte af det Kyh- 

lamske. 4 Deele. Kbhn 1819—22. vb. 
810. Samsöe, <>. ■!.. Efterladte digteriske Skrivter. 2 Bind. 

Kbhn 17!Hi. vb. 
811—814. Steffens, IL.. livad jeg oplevede. 4 Deele. Kbhn 

1840. vb. 

815. Carl Bernhard [S:t Aubin], Er Lövte. FortsBlling. Kbhn 
1 839. vb. 

816. . En Familie paa Landet. Fortselling. Kbhn 
183!). vb. 

817. Paludan^Miäler, /-'.. Ungdomsskrifter. Kbhn l«54. vb. 
818. , Tre Digte. Kbhn 1857. vb. 

q* 819, 820. — . Adam Homo. Et Digt. 2 Bind. Kbhn 

1851. vb. 

£0 821. — , Dandserindén. Et Digt. Kbhn l<s34. vb. 

/O 822. [Goldschmidt\, En Jöde. Novelle af Ad. Bleyer. Kbhn 
1845. vb. 
*2;>. Andersen, H. C, Fodreise ±ra Holmens ('anal til Öst- 
pynten af Amager. 2:det < >plag. Kbhn 1829. vb. 

824. . Skuggebilder af en Reise til Harzen, det sach- 
siske Schweitz etc. Kbhn 1831. vb. 

825, — . Eventyr. fortalte for Börn. l:te og 2:et Hefte. 
- 'O Kbhn 1835. vb. Första numera sällsynta wpplm. 

H2(>. . Kun en Spillemand. Original Roman. 2 Deele. 

Kbhn 1837. vb. • 

827. — , Tre Digtninger. Kbhn 1838. vb. 

828. . Mulatten. Originalt romantisk Drama. Kbhn 
1840! vb. 

' 829, 830. -, Eventyr. Med L25 lllustr. af V. Pedersen. 

ö Kbhn 1850. vb. 

831. — . I Sverrig. Kbhn 1851. vb. 

832. Magniisen, Finn, Forsög til förklaring över nogle steder 
af Ossians Digte. Kbhn 1814. vb. 

yl? «?>:->. Das Nibelungenlied. Uebers. von K. Simrock. Bonn 

1839. pb. 
7j"~834. Das Nibelungenlied, ubers. von J. v. Hinsberg. Mit 

6 Umrissen. Miuichen s. a. pb. 
835, 830. r. KleisL E. C-, Sämmtliqhe Werke. Herausgeg. 
/ j von W. Körterer. 2 Theile. Mit den Bildniss des 

Dichters. Berlin 18Ö3. hfrb. 19 

837. Ruckerinnerungen aus Spanien. Mit J Portr. Aaräu 

1810. lifrb. 

' //) s: '^ — ^1 ■ Spanische Dramen. fibers von C. A. Dohrn. 4 
' Theile. Berlm 1841—44. 

842, 843. Ruth. A novel by the autlior of "Mary Barton". 

2 vol. Leipz. 1853. vb. 
S44. 845. Heartsease or the brothers wife, by the author 

of "The heir of Redclyffe". 2 vol. Leipz. 1855. vb. 
846, 847. The daysy chain, or Aspirations, by the same. 

2 vol. Leipz. 185(3. vb. 
S48. 849. Kingsley, Ch., Westward ho! or. The voyages 

and adventures of sir Amyas Leigh. 2 vol. Leipz. 

1855. vb. 

850. The lamplighter. Leipz. 1854. vb. 

851, 852. Trollope, A.. The Bertrams. 2 vol. Leipz. 1859. vb. 
S5P). 854. Ainsworth, W. IL. Mervyn Ulitheroe. 2 vol. Leipz. 

L858. vb. 
S55. Calderon, Das Leben ein Traum, bearb. von C.A.West. 
Wien 1820. vb. 

856. [Butter], .Hudibras, frey verteutscht von D. W. S. Mit 
Gravyren von Schellenberg. Riga 1787. hfrb. 

857. Eiehl, W. H., Die G-eschichte vom Eisele und Beisele. 
Frankt'. 1848. vb. 

858. Bacine, Phädra, Trauerspiel. Uebers. von Schiller. 
Ttibingen 1805. pb. 

859. (rcihrh Em., (ledichte. Berlin 1847. clb. mecl guldsn. 

860. Tegnér, E.. Frithiof. Uebers. von L. Schley. Upsala 
1826. vb. 

*<U. — . Frithiof s Sage. fibers von E. Jansen. Hamb. 

1841. 

862. Homeri Odysseia. Lipsia? 1828. 

863. VirgUii Maronis opera. Lipsise 1844. 

864. Ovidii Metamorphoseon. Lipsise 1845. 

865. Horatii opera. Lipsia; 1843. hfrb. 

866 — 871. Livii Patavini historiarum libri. 6 tomi. Lipsia? 
182!*. hfrb. 

*i0 S72 — 874. Urins, Romerska historien. Ofvers. af 0. Kol- 
modin. 3 delar. Sthm 1831 — 32. vb. 

£-^ < s 75 — 877. Herodots Muser eller nio historiska böcker. Of- 
vers. af Fr. Carlstedt. 3 delar. Sthm 1832. vb. 

^ 878, 879. Polybii historiska arbeten. Öfvers. af P. ./. 
EmanuelS80n. 2 delar. Sthm 1834. vb. 

^J-880, 881. Thukydides, Peloponesiska krigets historia. Öfv. 
af J. O. Höijer. 2 delar. Sthm 1831. vb. 20 

882. Tacitus, .Romerske annaler. Öfv. af 0. Kolmodin. l:a 
delen. Sthm 1832. vb. 

883. C. Salusfii arbeten. Öfvers. Sthm 1832. vb. 

884. Pausanias Beschreibung von G-riechenland, iibers. von 
Siebelis. l:te Abth. Stuttg. 1829. clb. 

885. Pensées de Seneque, recueillies par A. de la Beau- 
nielle. 2 parties. Gotha 1754. pb. 

886—888. Lever, Gh., Charles 0'Malley the Irish dragoon. 

3 vol. Leipz. 1848. vb. 
889—891. - . The Dodcl family abroad. 3 vol. Leipz. 

1854. vb. 
892—895. -, The Daltons or three roads in life. 4 vol. 

Leipz. 1852. vb. 

896. — , The 0'Donoghue. Leipz. 1845. vb. 

897. Andra kammarens män 1867—69. Sthm 1869. 

,~. 898. v. Möller, R, 1867 års första kammare. Biografiska 
skizzer. Tryckt som manuskript Sthm 1875. 
899, 900. Sveriges adel under 1600— 1700-talen. Samtida 

*T.Cö minnesteckningar utgifna af C. A. Klingspor. 2 band. 

Upsala 1876—77. 

901 — 904. Anrep, G., Svenska adelns ättartaflor. 4 band. 
T.JS- Sthm 1858. 

905. Löthner, A.. Likpredikan öfver Nio. Norden.sverd. Med 
personalia. Carlstad 1763. 4:o. vb. Ett par blad 
fela i slutet. 
10 906. 23 minnestal och likpredikningar. Bundt. 
, 907. v. Henel, A. J., Det anno MDCCXXIX florerande Sve- 
.S r jg e< Leipzig s. a. 4:o. skb. Sällsynt. 

908 — 910. [Hallenberg, J.\, N}^a allmänna historien från 16:e 

årh:ts början. 3 band. Sthm 1788. vb. 
911, 912. Fant, E. M., Föreläsningar öfver allm. historien. 

8 stycken. Upsala 1791 — 1800. pb. 
i» 13. Sjöborg, N. H., Nomenklatur för nordiska fornlemnin- 
gar. Sthm 1815. vb. 

914. Stridsberg, C, Mythologiskt lexikon. Sthm 1796. vb. 

915. [Botin, A.\, Svenska folkets historia. Sthm 1757. frb. 
* ,-.916 — 923. Afzäius, A. A., Svenska folkets Sagohäfder. 12 
5 ' Jc/ delar. Sthm 1839—70. hfrb. 

/. '-'24, 925. Ehrensvärd, G.J., Dagboksanteckningar fördavid 

'^ Gustaf IILs hof. 2 delar. Sthm 1877. 

I 926, 927. r. Engeström, L., Minnen och anteckningar. 2 

' ^ band. Med porträtt och planscher. Sthm 1876. 

928. v. Engeström^ Joh.. Historiska anteckningar och bref 

■fP från åren 1771 — 1805. Sthm 1877. 21 

929. Wallqvist, Olof, Minnen och bref. Stinn 1878. 

930. Wacktmeister, H., Utredning rörande de Ridderskapet 
och Adelns privilegier, förmåner, rättigheter och fri- 
heter. Sthm 1886." 

931. 932. [Gadebusch, II. T.\, Materialien znr Geschichte 
_J /q und Statistik der Nordischen Staaten besonders Schwe- 

dens. 2 Stiicke. Mit Gustaf III:s Portrait, grav. von 
G. G. Endner. Berlin 1791—92. frb. Sällsynt. 

933. \Grcmberg, R. A.}. Svensk statistik. 2 afd:r. Sthm 
1846. vb. 

934; af I (»sel l, (_'.. Statistik öfver Sverige. 4:e uppl. Sthm 
1814. hfrb. 

935. . Sockenstatistik öfver Sverige. Sthm 1834. vb. 

936— 943. Agardh, C. A., o. Ljungberg, C. E.. Försök till en 
' . tfS~ statsekonomisk statistik öfver Sverige. 4 delar. Carl- 
stad 1852— Sthm 1863. vb. 

944. Raivert, 0. -/., Sveriges industriella tillstånd. Sthm 
1849. vb. 

945 — 948. Tkaarup, Fr.. Udförlig Vejledning til det Danske 
Monarkies Statistik. 4 Dele. Kbhn 1812. 

949. Suhm, R. F., Udtog af Danmarks, Norges og Holstens 
Historie. Kbhn 1810. vb. 

950. Mmsel, J. G., Lehrbuch der Statistik. Leipzig 1804. frb. 

951. Knig, L., Neueste Statistik des preussischen Staats. 
Halle 1805. 

952. 953. Bumpf, •/.. Der preussische Secretär. 2 Theile. 

Mit 1 kolor. Tafel. Berlin 1816. vb. 
954. Svedelius, TU. E.. Om statsrådets ansvarighet. Upsala 

L856. hfrb. 
955 — 962. Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver 
//, J? Sverige. 8 band samt Register, Supplement och Socken- 
statistik af A. Hammar. Sthm 1860 — 70. hfrb. 
j7 963. Wallin, Jöran, Gothländska Samlingar. l:a delen. 
^'^ Sthm 1747. 4:o. pb. 

r 964. [Johansson, Joh.], Noraskogs arkiv. Bergshistoriska 
'»JU*" samlingar och anteckningar. l:a — 3:e hft. Med portr. 

o. pl. 'Sthm 1889—91. Ej i bokhandeln. 
t 965. Björkman, R, Beskrifning öfver Wermland. Förra 
delen. [q. p.] Carlstad 1842. clb. med guldsnitt. 
966, 9<;7. Noreen, Ad., Ordbok öfver Frykdalsmålet, Med 

tillägg af Jan Magnusson. Upsala 1878 — 81. 
968. Tiselius, Ron.. Uthförlig Beskrifning öfwer den stora 
/f _ Swea och Giötha Siön Wätter. Upsala 1723. — Ytter- 
' s ligare Försök och Siö-Profwer uthi Wättern. Sthm 

1730. 4:o. skb. ►69. Topografiska och statistiska uppgifter om Vesterås län. 
Sthm 1842. vb. 

Grau, Olof, Beskrifning öfver Wastmanland med sina 
2> Städer, Härader ock Socknar. Wästerås 1754. Med 

kopparstick. Vett bibehållet exemplar. 
* 971. Rhyzelius, And.. Monasteriologia -Sviogotkica eller Klo- 
•^° ster-Beskrithing. Linköp. 1740. frb. 

s 972. Underrättelser om Gyljens bruksanläggning uti Norr- 
•** botten. Med karta. Sthm 182!». 

973. Samma bok. Utan karta. 

074. Om Carls. Svarthälls och Kobergs grufVor uti Vest- 
S~& manland. Med kartor. Sthm 1832. 4:o. 

975. Smllman, J. W. } Läran om staten. Sthm 1842. vb. 

976. Fergusson, Ad.. Historien om borgerligt samhälle. Sthm 
1790. vb. 

077. Grill, M. A.. Studier i politisk ekonomi. Örebro 1865. 

978. Gad, M.. Det allmänna välståndets natur och orsaker. 
Sthm 1860. 

979. Coquelin, '//.. Om krediten och bankväsendet. Stinn 
1754. vb. 

980. Chevalier, M., Om myntet. Sthm L867. 

981. fljerta, <r.. Om mynt, banker och riksgäld. Förra 
delen [q. p.J Sthm" 1828. vb. 

982. v. Schwerin. B. F.. Författningar rörande bankoverket. 
Sthm 1828. vb. 

083. Samma bok. vb. 

'•»84. [Rosenblad, B.}. Om uppkomsten och egenskaperna af 
mynt eller penningar. Sthm 1823. vb. 

985. Handlingar och upplysningar om banker i andra län- 
der. Sthm 1828. vb. 

986. [Löwmhjelm, C.]. Om hypotek-föreningar. Sthm 1832. vb. 

987. [Granberg, P. A.]. Om Sveriges penningeväsende, hus- 
hällssystem och näringsfrihet. Sthm 1840. vb. 

988. Frölich, T)., Rationella grunder för Sveriges penninge- 
väsende. Sthm 1840. vb. 

080. Georgii, J. F.. Jordens alla myntsorter. Norrköp. 
1842'. vb. 

990. Lafiite, -/.. Tankar om räntans nedsättning a stats- 
skulden. Sthm 1828. vb. 

991. Krause, G. F., National- och statsförmögenheten ar 
jorden och näringsfliten. Sthm 1842 

002. Bosse. G. H., Betraktelser öfver åtskilliga ämnen uti 

statshushållningen. Sthm 1823. vb. 
993, Björnstferna, M.. Beskattningens grunder i Sverige. 

1832. vb. 23 

9;>4. Hdinstjrr/ia. C. ().. Beskattningens tillstånd i Sverige. 
Stlmi 1834. vb. 

995. Kunieke, F., Käntelörsäkrings-anstaltens i Berlin syfte- 
mål, inrättning och fördelar. Sthm 1842. vb. 

996. Skrifter af Sällskapet för allm. medborgerlige kun- 
skaper. 2 band. Sthm 1794 — 95. vb. 

997. Ancillon, Fr.. Ueber Söuverähitet und Staatsver- 
fa s sim gen . Berlin 1 8 1 ti . vb . 

998. Grunderna för svenska regeringssättet. Sthm 1812. vb. 

999. Arndt, E. M., Om bondeståndet. Strengnäs 1817. vb. 

1000. v. Schwerin, F. B., Om riksdagar. Sthm 1822. vb. 

1001. 1002. v. Ha rtmansdorff', A.. Förslag till inrättningen 

af Sveriges statsförvaltning. 2 delar. Sthm 1823. vb. 
1003. [Livijn, CL], Om ministére och opposition i Sverige 

af Jan Jansson. Sthm 1831. vb. 
K »04. Anckarsvärd, C. H, Ett och annat. Sthm 1826. vb. 

1005. Björnstjerna. M., Grunder för representationens möj- 
liga ombvggnad och förenkling. Sthm 1883. hfrb. 

1006. [Orusenstolpe, J. M.]. 1720. 1772. 1809. Sthm 1836. 
hfrb. 

1007. [ ]. Skildringar ur det inre- af dagens historia. 

De närvarande. De frånvarande. Sthm 1834. hfrb. 

1008. [ 1. Vidräkning och reform. Sthm 1839. vb. 

1009. — . Critik öfver Anckarsvärds och Richters förslag 
till nationalrepresentation. Sthm 1830. vb. 

1010. [ ]. Ställningar och förhållanden. l:a — 5:e brefvet. 

Sthm 1838 — 42. — Röst ur ett svenskt statsfängelse. 
Sthm 1839. hfrb. 

1011. 1012. Tsogceus. Simon, Carla Seger-Skiöld. 2 delar. 

Sthm 1714. skb. Med det indragna 4:e kapitlet. 

1013. Boétfiiu&, Dan., Anvisning till sedeläran såsom veten- 
skap. Upsala 1807. vb. 

1014. Heinroth, J.. Orthobiotik eller läran om det sanna 
lifvet. Sthm 1840. vb. 

K »15. Fichte, J. <r.. Grundlage des Naturrechts. Jena 1790. vb. 

1016. Nielsen. R.. Om personlig sanning och sann person- 
lighet, Sthm 185B. vb." 

K »17. Gombe, G.. Menniskan i öfverensstämmeise med na- 
turens lagar. Upsala 1840. vb. 

1018. 1019. Say, J. B.. Traité d'économie poKtique. 2 
tomes. Paris 1817. vb. 

1020—1022. Muller, J. G.. 24 Biicher allgemeiner Geschichten. 
3 Theile. Upsala 1812. vb. or 24 

1023 -1026. Bossuet, J. B., Diecours sur 1'histoire unrver- 
selle. Avec portrait (C. Roy sculp.) frontispiees et 

cartes. 4 tomes. Amsterdam 1755. frb. 
1027 — 1035. Millot, Elémens cThistoire general. 9 tömes. 

Lausanne 1707. vb. 
1036. [Falmblad, V. /■'.], Berättelser ur Gamla Historien. 

Med 40 fina kopparstick. Upsala 1830. vb. 
1037 — 1040. Ancillon, F-, Tableau des revolutions du sy- 

stéme politique de 1'Europe. 4 tomes. Berlin 1803. vb. 
L041. Uaynal, G. Th.. Histoire des isles francoises dans les 

Indes occidentales. Avec portrait. Lausanne 1784. vb. 
1<)42 1047. Bredow, G. G.. Clironik des neunzehnten Jahr- 

liunderts. o' Bände. (1801—8.) Altona 1805—11. 

hfrb. 
lois 1049. Venturini, K., Geschichte unserer Zeit. 2 Bände. 

(1809—10.) Leipzig 1811—13. hfrb. 
1050. Goldsinith, Grekiska historien. Sthm 1806. vi». 
1051 — 1053. Becker, K. F., Erzählungen aus der alten We! t. 

3 Theile. Mit 15 Stahlstichen. Halle 1844. pb. 
1054^-1067. Gibbon, Ed.. The history of the decline and 

fall of the Roman empire. 14 vol. Basil 1789. hfrb. 
1068. L069. Anquetil, Romerska historien. Öfv. af J. Krut- 

mejer. 2 delar. Sthm 1806. vb. 
1070- 1072. Du gouvernement de la république romaine. 

3 tomes. Basile 1707. pb. 
1073, 1074. Mémoires sur la république de Venise. 2 tomes. 

S. 1. 1705. pb. 
L075 L080. Hume, />.. Histoire de la maison de Stuart. sur 

le thröne d'Angleten-e. <> tomes. Londres 1761. frb. 
josi — 1083. de Segur, Napoleons och stora arméens historia 

1812. Sthm 1825. pb. 
1084. Bosselt, E. I.. Den nyaste, krigshistorien. Sthm 

1800. vb. 
L085. Soltyk, R., Polen, historisk, politisk och mihtärisk 

skildring. 2 delar. Sthm 18:54. hfrb. 
1086—1093. Nouveau Dictionnaire historique ou histoire 

abrégé. Par un Société de gens<-de-lettres. 8 tomes. 

Caen 1783. 
1094 L096. Brände*. H. W.. Populära föreläsningar öfver 

allmänna phvsiken. 3 delar. Med planscher. Sthm 

1838. hfrb/ 
i 007, 1008. Sommer, J. G., Naturmåiningar ur speciella 

physiken. 4 delar. Sthm 1837. hfrb. 25 

1099. [v. EhrmJmm, F.], Samlingar i allmän physik. l:a 
delen [q. p.] Stinn 1822. — Fragmenter af Meteo- 
rologiens historia. Sthm 1822. vb. 

1100. Bell, Ull., Handen, med planelier. Sthm 1842. hfrb. 

1101. Bert, Paul, Lifvet. Lifsföreteelserna hos memiiskan 
och de högre djuren. 2 delar. Med il lust r. Sthm 
1881. hfrb. 

1102. Gervais, latd, BListoire naturelie des Mammiferes. 
Avec gravures coloriées. Paris 1855. praktband. 

1103. Lirmcei, Garoli, Indelning i Ört-riket efter systema 
natur*. Med pl. Öfvers. af J. J. Haartman. Sthm 
1853. vb. 

1104— 1114. Falmsjtruch, J. W., 0. Swarte, G. Wahlni- 

/n/" _ berg. Svensk Botanik. 11 band (allt som utkom). 

' " Med kolor. plancher. Sthm 1803—1829. vb. De 

senare banden mycket sällsynta. 

1115 — 1119. Tunéld, Erik, Geografi öfver konungariket 

Sverige. 8:e upplm I, II, 111:1, 2. IV: 1. (Allt som 

utkom at denna af A. W. Forsslund omarb. uppl.) 

Sthm 1827—1833. vb. 

1120. Ägardh, C. A., Inledning till Sveriges fysiska geo- 
grafi. Carlstad 1857. vb. 

1121. Hismger. IV., Profiler oeh tabeller öfver de förnäm- 
sta bergshöjder, sjöars och strömmars höjd öfver 
hafsytan i Sverige och Norge. Med profilkarta. Sthm 
1827. 4:o. pb." 

l 122. Acrell, C, Underrättelser till kartan öfver Sverige. 

Sthm' 1811. 4:o. 
1123. Tkam, \V., Beskriming öfver Stockholms län. Sthm 

1850. vb. 

1124. f Beskrifning öfver Upsala län. Sthm 1850. vb. 

1125. . Beskrifning öfver Vesterås län. Sthm 1849. vb. 

1126. — , Beskriming öfver Örebro län. Sthm 1849. vb. 
1127 — 112S. , Beskrifning öfver Linköpings län. 2 

delar. Sthm 1855. vb. 
"-^ 1129. Gjöding, 0. J., Kongsholms Minne eller Beskrifning 

om Kongsholmen. Med karta. Sthm 1754. vb. 4:<>. 

1130. Fwcherström, Joh>, Beskrifning om Mälaren. Sthm 
1785. vb. 

1131. [Ljung man, C. F.\, En kort Beskrifning om Grips- 
holms slott. Sthm 1755. 

£,_£-1132. [Ortinan, E. A.], Beskrifning om Gripsholms slott. 

Med trontispice. Sthm 1822. vb. 
— 1133. Tomceus., J. J., Beskrifning öfver Tornea och Kemi 
V° Lappmarker. Författad 1072. Sthm 1772. pb. 26 

</v~li34. Hagström, •/'. <>.. Jemtlands oeconomiska Beskrif- 

ning eller Känning. Stinn 1751. vb. Sällsynt. 
/ ^- r— 1 1 35. Wähleriberg, a.. Beskrifning om Kemi lappmark. 

Med karta. Sthm 1804. pb. 
t £^_1136, HiUphers, Abr., Om Jämtland. Med karta. Ve- 
■^ sterås l 7 7 r> . 

1137. — , Dagbok öfver en Resa igenom Stora Koppar- 

,J3 bergs höfdingedöme år 1757. Med karta. Vestéfås 

1762. skb. 
1138 — 1139. [Arosenius, F.], Beskrifning öfver Dalarne. 
l:a — 3:e hft. (Rättviks, Leksands och Ahls sock- 
nar. Falun 1863. 
/ 114(>. Fernow, Erik, Beskrifning öfVer Wärmeland. l:a 
« delen [q. p.] Göteborg 1773. vb. 

1141. Ced&rbourg, Eric, En kort beskrifning öfver Göte- 
~~ borg. Kärran och kopparsticken fela.) Göteb. 17.-V.). 

pb. 4:o. 

1142. Broocman, G. /•'.. Beskrirning öfwer the i Oster-Göt- 
,tfy~ land befintlige Städer, Slott. Sockenkyrkor etc. Norr- 
köp. 1762. pb. 

>/\» 1143. Sundelius, H. <>.. Norrköpings minne. Med karta 
och kopparstick. Norrköp. 1798. vb. 

1144. Anteckningar om Wadstena kloster. Med karta och 
O.OS" kolorerad vue af kjpsterbyggnaderna. Sthm. 182."). 

Sällsynt. 

1145. Alvastra ruiner. Anteckningar ur en resande artists 
dagbok. Linköp. 1827. 

luc. Söderberg, 1).. Vägledare i Visby ruiner. Visby 1845. 
1147. af Forsell, C, Beskrirning jemte karta öfver Marie- 
stads län. Sthm 1832. 
/ _1 148. Hagström, E.. Undersökningar om möjligheten att 
^ förekomma Wenerns öfversvämningar. Med kartor. 

Sthm L825. vb. 
t ^-.1149. [Ahstrand, Petter], Beskrifning öfver Öland, besyn- 
' nerligen Norra Mötet. [Utg. af G-åhm Ibrsson.] Up- 

sala 1768. vb. 
1150. GiUberg, J. L.. Beskrifning öfver Malmöhus Lä lin. 
^° Med karta. Lund 1765. vb. 

/ _llöl. — . Beskrifning öfver Christianstads Län. Med 

"^ karta. Lund 1767. vb. 

1152. Sjöbon i . X. H.. Anmärkningar öfver Malmöhus län 
( S>1) och Malmö stads historia och beskrifning. Med 

karta. Lund 1812. vb. 
y /n 1153. Oeihua/i, -loh.. Chorographia Bahusiensis, thet är Ba- 
hus Läns Beskrifning. Sthm 174C». pb. ~ $0 1154. Li/hH/ii.s. C., Skånska resa. Med karta och koppar- 
stick. Sthm 1751. vb. 

p~«- 1155. — , Öländska och G-othländska resa. Med kartor 
och kopparstick. Sthm 1745. vb. 

£.—1156. Kalm. Fher, Wästgötha och Bahusländska resa. 

1157 — 1158. LcesiadiuSf P., Journal tor första året af hans 

•V ' / cl t j ens t g-öring- såsom missionaire i Lappmarken. — Fort- 

sättning af Journalen. Sthm 1831 — 33. vb. 

1159. Engström, •/.. Beså genom södra Lappland, Jemtland, 
A Het Trondhjem och Dalarne år L834. 2 delar. Caimar 

1835 — 36. - Densamme, Resa genom Norrland och 
Lappland till Sulitelma och Grellivare år 1834. 2 de- 
lar. Sthm 1834. 

1160. Utdrag af en resandes bref om Sverige. OfV. s. 1. 
1803. 

1161. [v. Unge y S.], Promenader inom fäderneslandet. Sthm 
fl 1831. ' vb. 

1162. Bnu/iiix. C. G., Antiqvarisk och arkitektonisk Resa 
" fä~~ genom Halland. Bohuslän. Dalsland. Vermland och 

Vestergötland år 1838. Lund 1839. vb. 

1163. [MverlÖf, F. A.], En ångbåtsresa på Grötha ('anal 
om sommaren 1837. Sthm 1838. vb. 

1164. [Rudbeck, T. G.], Strödda anteckningar under pu 
resa i Sverige år 1831. Sthm 1833. 

1165 — 1K57. r. Schtibert, F. (!'.. Eesa genom Sverige, Nor- 
Z./0 rige. Lappland, Finnland och Ingermanland. 3 band. 

Öfvers. Sthm 1823— 25. vb. 
1168. de Bonstetten, C. I'.. La Scandinavie »'t les Alpes. 

Geneve 182c. 
1169 — 1172. Hausmann, J. Fr. L.. Reise durch Skandina- 
3 ^ vien in den Jahren 1806 und L807. 4 Theile. Mit 

Karten und Vignetten. Gröttingen 1811—16. vb. 

Sällsynt. 
j^pl L7.-5 — 1174. v. Buclt. L., Eeise durch Norwegen und 

Lappland. Mit karten. 2 Theile. Berlin 1810. vb. 

1175. v. Wedderkop, Th., Bilder aus dem Norden, gesam- 

l/.^ melt auf einer Reise nach Dänemark und Schweden. 

Mit Karten und Musikbeilagen. Oldenburg 1844 

1845. vb. 
. 117<>. Tham, Pehr. Anteckningar under en resa ifrån We- 

stergöthland til Stockholm. Med kopparstick. Sthm 

1707. 4:0. vb. 
y-. "1177. [Linnerhjelm. G. F.). Bref under resor i Sverige. 
» — Med fina etsningar af förf:n. Sthm 1707. 4:o. vb. » 1178. , Bref under nya resor i Sverige. Med kop- 
parstick. Sthm 1806. 4:o. vb. 
J17H. Jonge, Nikolay, Ckorographisk Beskrifvelse över 
Kongeriket Norge samt Faeröe, Iisland og Grön- 
land'/ Med Kart. Kbbn 1779. 4:o. vb. 

I l 8< K HiiKj, Lars Hess, Beskrivelse över Kongeriget Norge, 
Island og Fseröerne samt Grönland. Kbbn 1796. vb. 

1181. Blitt, H. G., TiUsBg og Rettelser til Bings Beskri- 
velse över Norge. Kbhn 1819. 4:o. pb. 

1182. Beskrivelse över Stavanger Amt. l:e Deel. Kblm 
1779. pb. 

1183. Muller, Jens, Beskrivelse över Tonsberg, som den 
har vaeret og nu er. Kbhn 177J. 4: o. pb. 

1184. Schöning, <!.. Reise giennem en Deel af Norge 
1773 — 75. Med karter og Tavler. Kbhn 1778. 4:o. vb. 

118")-- list;. Catteau-Calleville, •/. K, Tableau de la mer 

Baltique. 2 tomes. Avec carte. Paris 1872. hfrb. 
1187 — 1189. — , Tableau des états Danois. Avec une 

carte. 3 tomes. Paris 1802. hfrb. 
1190. Oxholm, P. L.. I)<< danske vestindiske Öers Tilstand. 

Med 4 Planer. Kbhn 1797. vb. 
L191. Sivinion, A.. Reisen nach Norwegen, Danmark und 

Russland 1788—91. Mit ein Kupfer. Berlin 1793. pb. 
L192. Hauber, E. C, Beskrivelse över Kiöbenhavn og de 

kongelige Slotte paa Landet. Med Grrundtegning; 

Kbhn 1783. hfrb. 
L193. Nyerup, H.. Kjöbenhavns Beskrivelse. Kbhn 1800. vb. 
1194. — , Besehreibung der Stadt Kopenhagen. Umge- 

arbeitet von C. F. Fischer. Mit Plan und Kupfer. 

Kopenh. 1815. vb. 
L195. Thaarup, Fr., Beskrifning öfver Köpenhamn och dess 

nejder. Med 1 plankarta och 4 vuer. Örebro 1831. 
L196. Munter, Fr., Die Belagerung von Kopenhagen im 

Sommer 1807. Kopenh. 1807. 
1197- 1202. Palmblad, V. F., Handbok i äldre och nyare 

geographien. 4 dela]'. Upsala 1826 — 34. vb. 
L203— 1204. Björkman,} P., Geographisk handbok öfver 

gamla verlden. 3 delar. Sthm 183!» — 40. - - Geogr. 

Onomasticon öfver Gamla verlden. (Register till 

föregående.) Sthm 1841. vb. 
205 12<»7. Bitter, Geografiskt-statistiskt lexikon ötvrr 

världsdelar, länder, haf, sjöar, floder, städer, köpin- 
gar etc. 3 band. Sthm 1858—60. vb. 
208—1209. Wéltzin, C. Samling af korta resebeskrifoin- 

gar. 1 dir. Sthm 1803—06. vb. 29 

1210 — 1217. Relation des voyages, exécutés par Byron. 

Carteret, Wallis et Gook. 8 tomes. Paris 1774. vb. 

1218 — 1219. Skogman, C. Fregatten Eugenies resa kring 

//— jorden 1851 — 52. 2 delar. Med litografier, träsnitt 

och kartor. Sthm 1824. hfrb. 
J220 — 1223. Voyage de duc de Raguse en Hongrie. en 

Transylvanie. dans la Russie. en Crirnée, å Constan- 

tinople etc. 4 tomes. Brirx. 1837. vb. 

1224. \Ameen, G.], Reseintryck nr min dagbok. l:a lift. 
Paris. Carlskr. 1842. vb. 

1225. af Pontin, M.. Anteckningar öfver natur, konst och 
vetenskap på en resa genom Berlin och Harz. Med 
2 portr. ^ Sthm 1831. "vb. 

1226— 1228. v. Thummel, M. A.. Reise in die mittäglichen 
Provinzen von Frankreich. 3 Theile. Upsala 1814. 
hfrb. 
1229 — 1231. Lundgren, Egro/i. En målares anteckningar. 
£ /(j Utdrag nr dagböcker och bref. 3 delar. Sthm 1870 

—73. vb.. clb. och h. 
1232. [Keerl, J. H.\, Ueber die Ruinen Herkulaimms nnd 
/ * <■— Pompeji. Nebst Beschreibnng von den Schauspielen 
der alten Römer nnd (Tiiechen. Mit Knpfern. Gotha 
1791. vb. 
J233. de Villmeuve, E., Journal fait en Grece 1825 — 28. 

Avec portrait et facsimiles. Brnx. 1827. vb. 
1234. Savarys bref om Cfrekeland. Sthm 1797. 
1235—1236. Busseli, /., Resa i Tyskland och Illyrien. 2 
delar. Upsala 1828. hfrb. 
i 1237. [SJierlock, M.], Nya bref, författade på en resa af en 
V engelsman. Vesterås 1792. vb. 

/ 1238. Kernell, P. U., Anteckningar under en resa i det 

sydliga Enropa. Linköp. 1826. vb. 
4.J.239 — 1240. Nikander, (X A. } Minnen från södern. 2 de- 
J lar. Med pl. Örebro 1831—39. vb. 

1241. /-. Beskotr, B.. Vandringsminnen. 2 delar. Med 
''f~D facsimiles. Sthm 1833—34. hfrb. 

1242. 'Boos af Hjelmsäter. L. H.. Strödda anteckningar un- 
der vistandet uti Preussen, Sachsen, Österrike och 
Italien. Strengnäs 1836. vb. 

1243. Bydqvist, J. E., Resa i Tyskland, Frankrike och Ita- 
lien. l:a delen [q. p.] Sthm 1838. vb. 

1244. BUUe, S. J.. Resa till och från Warschau 1831. 
Lund 1834. vb. 

1245. Stolteer, K. F. H.. Fragmentarische Mittheilungen 255 30 

iiber eine Reise dnrch Holland und Belgien. Mit 
einer Abbildung. Köln 1835. vb. 

24t;. [Brunnoio], Min resa till fots under kriget i Tysk- 
land och Norge 1813 — 15. Christianstad 1815. vb. 

•247. v. Troil, U., Bref rörande en resa till Island 1772. 
Med gravyrer. Upsala 1777. vb. 

248. Journal dun voyage de Geneve ä Londres, par G. 
h. r. s. 1. L783. " vb. 

249. Svedenstjerna, K. TI/.. tiesa igenom en del af Eng- 
land och Skottland. Sthm 1804. vb. 

250 — 1251. Garnett, TI/.. Reise durch die Schottischen 
Hochlande und einen Theil der Hebriden. 2 Bände. 
^Nlit Kupfern und Charten. Lubeck 1802. vb. 

252. Schopenhauer. Joh:a, Resa i England och Skott- 
land. 2 delar. Sthm 1827. vb. 

.253. Kohl, I. G., Resor i Skottland. Med karta. Sthm 
1*4*;. pb. 

251. [Forsell, C], Anteckningar i anledn. af en resa till 
England. Sthm 1835. vb. 

[Arfvedson, G. D.\, Femton månader af en ung schwei- 
zares lefnad, eller resor i Scottland, England. Irland 
etc. 2 delar. Sthm L832. vb. 

256—1258. Broling, G., Anteckningar under en resa i 
England 1 797- -99. 3 delar. Sthm 1811. vb. 

259. Kaufmann, Bich., Från "Världens hufvudstad." Med 
talrika teckningar af franska konstnärer. Sthm issy. 
hfrb. 

260. . Frän det moderna Frankrike. Med 14 teck- 
ningar. Sthm L883. clb. 

261 — 1263. Buders, C. L, Portugisisk resa. 3 delar. 
Sthm 1805. pb. 

2<54. Dalrymple, IF. Voyage en Espagne <-t en Portugal. 
Paris L783. pb. 

265—1266. Link, Voyage en Portugal. 2 tomes. Paris 
1803. vb. 

267. A family tour through South Holland, up fche Rhine 
and across fche Netherlands to Ostend. Wifch engra- 
vings. London 1831. vb. 

268. p. Sbihrmer, L.. Skizzen einer Reise nacli Konstan- 
tinopel. Pesth 1*17. vb. 

269—1270. Le Ghevalier', -I. />'.. Kesa fcill Propontiden och 
Svarta Hafvet. 3 delar. Med kartor och kopparstick. 
Sthm 1802. vb. 

271. Barlholdy, J. L. S.. Underrättelser om det nuvarande 
(Grekland. Med planscher. Sthm 1820. vb. 31 

1272. Ukert, F. A.. Taiia af Grekland i dess närvarande 
tillstånd. Med 6 pl. Sthm 1821. vb. 

1 273. De nyaste resebeskrifvarnes berättelser om Turkiet. 
Med 1<> pl. och karta öfver Constantinopel. Sthm 
1822. vb. 

1274 — J275. LTAlcoran de Mahomet, traduit de 1'arabe par 
f$~ André du Ryer. 2 tomes. Avee frontispice et carfce. 

Amst. 1770. pb. 
I27(i. Schopenhauer, J.. Resa till Rhemioden och dess om- 

giihingar. Sthm 1833. vb. 

1277. Lindeberg, A.. Betraktelser under en resa i Dan- 
mark. -Tyskland och Ungern. Sthm 1841. 

1278. Snellman, -/. IT.. Tyskland. Skildringar och omdö- 
men från en resa. Sthm 1*42. vb. 

1271). Årfwidsson, X.. Italien. Sthm 1838. vb. 

1280. Ma promenade au dela des Alpes. Avec gravure. 

Berne 1815). pb. 
1281 — 1282. Ekrensvård, C. A., Hesa till Italien aren 178(». 
/a j<-~ 1781. 1782. samt De fria konsters philosophi. Streng- 
/ * ' näs 1812. Med särskild! inhäftade planscher från 

4:o-uppl. vb. 

1283. Du Fat u. Bref om Italien år 1785. 2 delar. Sthm 
L799. vb. 

1284. Prinsessans af Gonsago bref om Italien. Frankrike. 
Tyskland. 2 delar. Örebro 1804. vb. 

1285. Marchand, Etienne, Resa omkring jorden 1790 — 92. 
2 delar. Strengnäs 1803. vb. 

1286 — 1288. Andersson. X. J.. En verldsomsegling skildrad 

i bref 3 delar. Sthm 1853— 1854. vb. 
1289—1291. Le Ghevalier^ J. B., Voyage de la Troa.de 

1785—178(5. 3 tomes. Paris 1802. vb. 
121*2 — 1295. LamarUne, Souvenirs, pensées et paysages 

pendant un voj^age en Orient. 4 tomes. Avec 

portrait. Brux. 1835. hfrb. 

1296. [v. Asp. P. O.]. Resa i Levanten år 1796. Skara 
1805 vb. 

1297. lourneforts, resebeskrifhing öfver Levanten. Sthm 
1770. vb. 

12! is. Joh. Newtons synnerligen märkvärdiga Rese- och 
Lefvemes-beskrifning. Sthm 1802. vb. 

12S9. Fölsch, E. G., Resa i Norrige år 1817. Streng- 
näs 1818. 

1300. Feldbonj. A. A., Spazierreise nach Kopenhagen. 
Kopenh. 1808. pb. 


32 

1301. Reise durch einen Tbeil von Sachsen lind Dänemark. 

Altona 1813. vb. 
L302. [Kerner.], Beise iiber den Sund. Tiibingen 1803. 
vb. 
, ( 1303. — . Resa öfver Sundet, öfvers. Sthm 1811. vb. 
Qf^- 1304 Taylor, B., Nordisk resa. Sommar och vinterbil- 
v. der från Sverige. Lappland och Norrige. Sthm 1850. 

vb. 
i 1305 — 1309. Wilse, Jac. Nio., Reise-Iagttagelser i nogle af 
'■ /0 de nordiske Lande. 5 Deele. Kjöbenh. 1790— 1798. 

vb. 
— 1310. Nyemp, B., Antiqvariske Reise til Fyen 1814. Kbhn 
1814. vb. 
1311 — 1313. Cooce, W., Voyage en Suisse. 3 tomes. Paris 
1790. vb. 

1314. ReicJiardt, •/. Fr., Förtroliga bref skrifila på en resa 
till Wien 1808—180!). 2 delar. Örebro 1812. vb. 

1315. Gley, <r.. Voyage en Allemagne et en Pologne. Paris 
1816. vb. 

1316. Tott. Strödda underrättelser om turkame och tar- 
tareme. Upsala 1800. vb. 

1317. Jouanin, J. M., et van Gräver, •/.. Turquie. Avec 
96 gravures. Paris 1840. hfrb. 

1318—1321. Lady Morgan, L'Italie. 4 tomes. Paris 1821. hfrb. 
1322—1323. -, La France. 2 tomes. Paris 1818. vb. 
1324—1325. , Frankrike aren 1829—1830. 2 dir. Med 

portr. Sthm 1831. vb. 
1326 — 1327. Ferri (le S:t Constant, London och engelska 

nationen. 4 delar. Linköping 1808. 
1328—1829. Vierthaler, Fr. M., Meine Wanderungen durch 

Salzburg, Berchtesgaden und Osterreich. 2 Theile. 

Mit Kupfern. Wien 1816. vb. 

1330. Reise durch das Erzstift Salzburg von L. H. Mit 
karte. S. K. 1 Tim;, vb. 

1331. Grefvens af Falkenstein, [Joseph fl.\ resa till och 
från Frankrike 1777. Sthm 1786. vb. 

1332. [Sterne], Yoricks känslosamma resa igenom Frank- 
rike och Italien. l:a delen. Sthm 1790. vb. 

1333. EVOSS, G., Känslofull resa i Schweiz. Öfv. Sthm 
1802. vb. 

1334. fflirmarm, T. /■'.. Beskrifning om ön Elba. Med karta. 
Sthm 1814. vb. 

1335. Rtichhardt, J. Fr.. Bref från Paris 1802—1803. 3 
delar. Sthm 1804. vb. 33 

L336 -1337. Brun. Friederika, Episoden aus Reiseii durch 

das sudliche Deutschland, Schweiz, Genf ond Italien. 

2 Bände. Mit Kupfern. Zurich 1806. vb. 
1338. Storch, B.. Beskrifning om St, Petersburg. 2 delar 

Sthm 1799. vb. 
.1339. [Nordmadler, L.\, En svensk officers samlingar under 

dess vistande i Ryssland 1784 — 1787. Sthm 1789. 

1340. Anteckningar om Ryssland under ett vistande i 
Petersburg; och Moskau. 2 delar. Sthm 1838. vb. 

1341. Schumacher, Aug., Bilder aus den Alpen der Steyer- 
mark. Mit 1 Kupfer. Wien 1820. vb. 

L342. Anteckningar under en resa till Paris 1809. Sthm 
1811. vb. 

1343. Schouw, •/. F., Europa. En fysisk-geografisk natur- 
skildring. Sthm L838. 

1344. Egerström, G. A., Borta är bra. men hemma är bäst. 
Berättelse om en färd rill I »stindien, Nord- Amerika, 
Kalifornien och Australien. Söderköping 1859. vb. 

P54r>. Brändes, C. Engelsmännens senaste upptäcktsresor 

till trakterna kring nordpolen. Med karta. Stinn 

1855. pb. 
L346— 1347. Boss, John, Beskritning om en resa i polar- 
■0 trakterna till upptäckt af en nordvéstlig genomfart, 

Men 17 gravyrer och en karta. 2 dir. Sthm 1835. 

clb. 

1348. Chydenws. K-. Svenska expeditionen till Spetsbergen 
år 1801. Med karta, taflor och träsnitt. Sthm 1865. 

1349. Busching, A. F.. Greografisk beskrifningöfverPalästina. 
Med karta. Sthm 1784. vb. 

1350. Sestini, 1>.. Bref om en resa genom halfön Cizico till 
Brussa oeh Nicea. Strengnäs 1804. vb. 
Sirhiihr, Carsten, Description de 1'Arabie d'a.prés les 
observations et recherches faites dans le pays méme. 
Avec gravöres et cartes. Copenhague 177:-. ko. 
Er b. Sällsynt. 

L352. Dubeux, Louis, La Perse. Avec 85 gravures. Paris 
1851. hfrb. 

1353. Wrnjner. M., Resa till Persien och Kurdernas land. 
2 delar. Örebro 1853. vb. 

1354. Etat civil, politique et connnercant du Bengale. 
J"~ 2 tomes. Avec frontispices gravées par de Lait- 

nay d"apre.s Eiseh. Maestricht 1778. vb. 
L355. [Björn-stjrriiii. M.\, Det brittiska riket i Östindien. 
Med karta. Sthm 1839. 34 

l #56. The Calcutta amma] register tor the year 182 1. 
Calcutta 1823. Röd t maroquinsband med guldpress- 
ningar. 

1357. Lind af Hagéby, A., Minnen från ett treårigt vi- 
stande i engelsk örlogstjenst. 2 delar. Med 27 pl. 
o. 4 kartor. Sthm 1860. hfrb. 
-4 358. Osbeck. Pehr, Dagbok ötVer en Ostindisk resa 1750 
—52. Med kopparstick. Sthm 1757. vb. 

1359. Ekeberg, G. G., Ostindisk resa aren 1770 — 71. Med 
kartor och kopparstick. Sthm 1773. vb. Samma 
resa som Wallmberg skildrat i -Min son på galejan". 

1360. Giitelaff, G, Om Östra Indien och China. Med karta. 
Sthm 1836. vb. 

1361. Dar is. J. F., China öder allgemeine Besehreibung 
der Sitten und Gebräuche, der Regierungsverfas- 
sung etc. der Chinesen. Mit 55 Holzschu. 2 Theile. 
Magdeburg 1830. hfrb. 

1362. Abbe Froyart, Underrättelser om Loango, Kakongo 
och flera afrikanska riken. 2 delar. Sthm 1780. vb. 

1363. Adansons resa till Senegal. Upsala 1795. Brtms. 
P J.. Beskrifuing om Nubien och Sennar. Sthm 

1796. vb. 

1364. Brun*. P. J., Beskrifuing om Abyssinien. Sthm 

1797. ' vb. 

1365. Barruir, ./., Resa i det inre af Afrika 1797—1798. 
Strengnäs 1804. vb. 

1366. fsert, P K., Bref om Guinea-kusten och Caraibi- 
ska öarne. Sthm 1 795. vb. 

1367. LilliehÖök, .John, Tvenne år bland zouaverua. Med 
planscher och kartor. Sthm 1861. clb. 

1368—1369. Le Vaittant, V oyage dans 1'interieut de 1'At'rique. 
par le Gap de Bonne-espérance. 2 fornes. Avec gra- 
vures. Paris 1790. pb. 

1370-1371. Idvingstone, i).. En missionärs resor och forsk- 
ningar i Syd-Afrika. Med kartor, plancher och trä- 
snitt, 2 delar. Sthm 1859. hfrb.' 

1372 — 1373. Andersson, Gh. J., Sjön Ngami. Forskningar 
och upptäckter under vandringar i sydvestra Afrika. 
Med 16 stålgravyrer, träsnitt och en karta. 2 delar. 
Sthm 1856. hfrb. 

Följande n:is P374 — 1393 äro resebeshifningar, 
öfversatta och bearbetade af Satnnel Od/mann. 

1374. Le VaillantS resa i Södra Afrika, Abö 1795. vb. 36 

1-375. Sonnini C. S-, Resa i öfra och nedra Egypten. Sthm 

L801. vl>. 
1376- lo77. Bruee, •/.. Resa genom Abyssinien. 2 delar. 

Sthm L795. vb. 

1378. Mungo Farks resa i det inre Afrika. Sthm 1 800. vb. 

1379. Brwones resa till afrikanska konungariket Fur och 
Follies' genom öknen Sahara. Sthm 1801. vb. 

1380. Le Vailla/nts senare resa uti södra Afrika 1784—178"). 
2 delar. Sthm 1798. vb. 

1381. Foirets bref om Numidien. Sthm 1702. B?'ydone 
o. von Borch, Sicilien och Maltha. 2 delar. Sthm 
1791. vb. 

1382. Maritis, ■/.. Resa uti Syrien. Palästina och Cypern. 
Sthm I7W. 2forris, Resa på Negerkusten till Da- 
homej. Gröteb. 17!»2. vb. 

1383. Niebuh?', C, Sammandrag af dess resa i Levanten 
och om Arabien. Med kopparstiek. Sthm 1785. vb. 

1384. Andersen, Aeneas, Berättelse om beskickningen till 
Clmia under Lord Macartney. Sthm 1796. vb. 

1385. Ödmann, S.. Beskrifning om Kamtschatka. Upsala 
t787. vi». 

L386. Resa genom Polen 1793—1794. Sthm 1797. vb. 

1387. Liiik. H. F.. Resa genom Frankrike, Spanien och 
Portugal. Sthm 1802. vb. 

1388. Bref om Portugall. Sthm 1796. vb. 

L389. Townsmd, J.- Resa genom Spanien 1786 — 1787. Sthm 
1794. vb. 

1390. Brydone och von Borch, Sicilien och Maltha. 2 dir. 
Sthm 1791. v !.. 

1391. Stolben/, .Fr. L.. Resa genom Italien och Neapel. 
Sthm 1796. v b. 

1392. Stedman, John, Dagbok öfver sina fälttåg i Surinam. 
Sthm L800. vb. 

1393. Meares, Jo]/.. Tvänne resor från Ostindien till Ame- 
ricas nordvästra kust 1780 — 1789. Sthm 1797. vb. 

1394. Holm. Tfwmas Campanhts, Kort Beskrifning om Pro - 
vinéien Nya Sverige uti America, som nu förtjden af 
the Engelske kallas Pensylvania. Stockholm 1702. 
Med frontispice, kartor och kopparstick. Vackert 
och rent exemplar. 4:o. vb. Mycket Sällsynt. 

1395'. Malée-Briais neuestes Gemälde von Amerika und 
seinen Bewohnern. Uebers. von E. W. v. Greipel. 
Leipzig 1819. vb. 

Klmkowström, A.. Bref om de Förenta staterna. 2 
delar. Sthm 1824. pb. 36 

/* 1397— 1398. Qosselman, C. A.. Resa i Colombia 1825, 

1826. 2 delar. Med karta och litografier. Nyköping 
' 1828. lifrb. 

', ^("1399. , Resa mellan Södra ocli Norra Amerika. En 

sketchbok på sjön. 2 delar. Sthm 18.-53. hfrb. 

a 1400—1401. , Resa i Norra Amerika. 2 delar. Nyköp. 

^ 1835. vb. 

Co 1402. , Bref från en vandrande sjöman. 2 delar. Sthm 

L839. vb. 

1403. Bladh, C. E., Montevideo och Buenos Ayres. Sthm 
1839. vb. 

1404. Förbe*, David, On the Aymara indians of Bolivia and 
Peru. With plates. London 1870. 

- 1405. Bell "ni. ,S., Déscription géographique des isles Antilles. 

' '° Avec cartes. Paris 1758. 4:o. hfrb. 

, 1406 — 1408. Unonius, Gustaf, Minnen från en sjuttonårig 

vistelse i nordvestra Amerika. 2 delar. Med illustr. 

Upsala 1861. hfrb. o. h. 

1409. Gosselwian. C. A., Rapporter om Syd-Amerikanska 
staterna. Nyköping 1840. hfrb. 

1410. Columbia. Öfvers. Med en karta, Sthm 1824. 

1411. Brissot. J. P., Ny resa genom Nord-Americanska Fri- 
staterna 1788. Sthm 1799. vb. 

1412. Hearne, Sam., Resa till Norra Americas Ishaf, samt 
en engelsmans resor bland Canadas vildar. Sthm 
1798. vb. 

1413. Irving, W., Voyages and discoveries of the compa- 
nions of Columbus. With engraving, Sthm 1837. vb. 

1414. de Survilles upptäcktsresa i Söderhafvet 1769. Nyköp. 
1795. 

1415. Bligh, W., Resa i Söderhafvet L788 .. <>o. l :a din [q. 
p.] Nyköp. 1795. vb. 

1416. Keate, Georg, Beskrifhing på Pelju-öarne. 2 delar. 
Norrköp. 1793. vb. 

1417. Champollion-Figeac, Egypte anoienne. Avec 92 gra- 
vures. Paris 1839. pb. 

7 1418 — -1419. Duruy, Filon, Lacroix et Yanpski, Italie anci- 
^^ enne. 2 parties. Avec 128 gravures. Paris 1851. 

1420. Fichte. J. G., Die Grundziige des gegenwärtigen Zeit- 

alters.' Berlin 1806. vb. 
1421—1422. Majer, Fr., Mythologisches Taschejabuch öder 
Darstellung und Schilderung der Mythen. religiösen 
j j Ideen und Gebräuche aller Völker. l:er und 2:er 

Jahrg. Mit Kupfern. Weimar 1811—1)5. 


37 

L423 — 1425. Lichteriberg, G. C:, Ausfuhrliehe Erklärungder 
— SU Hogarthischen Kupferstiche. 12 Lieferungen. Wien 

1818. hfrb. 
i42(;. Schlegel, Er., Ueber die neuere Greschichte. Upsala 

1813. hfrb. 
1427 — 1428. . Géschichte der alten und neuen Litte- 
ratur. 2 Theile. Wien 1815. hfrb. 
1429. Dichtersaal. Auserlesene deutsche Gredichte, heraus- 
gegeben von M. W. (röt.: inger. Leipz. 1845. hfrb. 
',/<?! 430. Gessner, Sal., Sehriften. 3 Bändgen. Upsala 1795. vb. 
i lfa 1431— 1440. Klopstocks Werke. 10 Bände. Leipzig 1798 
- 180G. hfrb. 

1441. Lessing, G. E.. Tranerspiele und Nathan der Weise. 
Upsala 1813. hfrb. 

1442. /•. Herder, ■ /. '!.. Stimmen der Völker in Liedern. 
Upsala. 1815. hfrb. 

1443. Engél, J. -/.. Herr Lorenz Stark. Upsala 1813. hfrb. 

1444. Voss, J. H.. Luise und Idyllen. Upsala 1812. hfrb. 
1 445 - 1449. Theater von Schiller. 5 Bände. Tiibingen 

/O/o 1805—1807. Mit Kupfern. hfrb. Första samlade' upp- 

lagern. Mycket sällsynt. 
J450. Schillers kleinere Gredichte. Upsala 1813. vb. 

1451. Goethe, West-östlieher Divan. Original- A usgabe. Wien 
1820. vb. Sällsynt 

1452. Mendelsohn, Moses, Phädon öder tiber die Unsterblich- 
keit der Seele. Berlin 1814. vb. 

i M>3. Knigge Ad., Die Réise nach Braiinschweig. Ein comi- 
scher Roman. Mit einem Kupfer. "Hannover 1802. 
hfrb. 

l 154. Matthisson, Fr.. Gredichte. Mit einem Kupfer und 
Vignetten. Zurich 1797. pb. 

[455—1456. Biirger] G. A., Gredichte. 2 Theile. Göttin- 
gen 1803. vb. 

1457—1501. Wieland, C i/.. SämmtKche Werké. 39 Bände 
und Supplement O Bände. Leipzig 1794 — 1811. hfrb. 

1502. Kön/er. Tit., Leyer und Schwert. Berlin 1817. vb. 

1503. , Vermischte Gredichte und Erzählungen. Wien 

1815. Mit Porträt. vb. 

1504. — . Dramatische Beyträge. 3 Bände. Wien 1819. 
hfrb. 
. 1505. Lieder aus dem Tyrol. Mit Erklärung der Idiotis- 
men. Upsala 1828. Sällsynt. 

1506. Prof. Kni.g. Grespräch unter vier Augen mit Frau von 
Krädenér. Leipzig 1818. Sällsynt. 38 

1507 — 1515. Shakspeare's dramatische Werke. Uebers. von 

A. TV. r. Schlegel, ergänzt und erläutert von L. Tieck. 

9 Theile. Berlin 1825. hclb. 
1516. Schlegel, A. W., Poetische Werke. Upsala 1812. hfrb. 
1517 — 1521. Musäus, •/. A., Volksmährchen fler Deutschen. 

Herausgeg. von Wieland. 5 Theile. Wien 18ir> 

1816. vb/ 
1522 — 1527. Geist deutscher Klassiker. Eine Blnmenlese 

ihrer geistreichsten Gedanken, Maximen nnd Ans- 

spruche. (i Bändehen. Pest 181<>. 
1528—1532. Hauff, Wilh.. sämmtliche Werke. 5 Bänd.-. 

Stuttg. 1840. clb. 
1533—1535. Tieck, L., Gedichte. 3 Theile, Dresden 1834. vb. 
1536. v. Kock-Sternfeld, J. E.. Rhapsodien ans den Norisehen 

Alpen. Salzburg 1813. vb. 
1537—1560. Jean BxuVs sämmtliche Werke. 60 Bände 

Berlin 1826—1828. clb. 
1561 — 1562. — . Vorschule der Aesthetik. 2 Bände. Wien 

1815. vb. 
1563. de la Motte-Fouqué, Fr., Der Held des Nordens. Mit 

einem Kupfer. 3 Theile. Wien 1816. hfrb. 
1564 1566. . Gedichte. 3 Theile. Mit einem KuptVr. 

Wien 1816—181!». vb. 
15B7. — , Undine. Eine Erzählung. 3:te Aufi. Berlin 

s. a. pb. 

1568. . Sängerliebe nnd Qndine. öpsala isis. vl>. 

1569 — 1572. Apel, A., nnd Lönn. F., Gespensterbuch. 4 Bänd- 
chen. Mit Kupfern. Stuttgart 1814. 
1573 — 1574. [Hoffmann, E. T. A.], Nachtstticke von dem 

Verfasser der Fantasiestucke in Callots Manier. 2 

Theile. Berlin 1817. pb. 
1575 — 1587. — . Ausgewählten Schriffcen. 15 Bände. Mit 

7'7' r Kupfern nnd Facsimile. Berlin 1827—1839. hfrb. 

1588. Bechstein, ./,.. Deutsches Märehenbuch. Mit eine ko- 

lor. Tafel. Leipzig 1845. vb. 
L589. Purgold, L.. Abälard nnd Heloise öder die Fragen 

der Menschheit. Berlin L818. vb. 
1590. Novälis Schriften, herausgeg. von Tieck und Schlegel. 

Paris 1837. 
L591. Haminer-Purgstall, Duftkömer aus persischen Dich- 

tern gesamnielt. Stuttg. L836. vb. 
1592—1593. Muller, Wilh, Neiie Lieder der Griechen. 2 

Hefte. Leipzig 1823. 

1594. Uland, Ludwig, Gedichte. Stutt. a. Tub. 1815. pb. 

1 595. Baggesen, Jens, Gedichte. 2 Theile. Hamburg 1 805. hfrb. 39 

1596 J.')!i7. , Parthenals öder die Alpenreise. Ein 

idvllisches Epos. 2 Theile. Mit 6 Kupfern. Leipzig 
1819. pb. 

1598. r. Imhof, Amaiie, Die Schwestern von Lesbos. Mit 
Kupfern. Frankf. a, M. 1801. pb. 

1599. Wöettner, Furstbiirger PKosphorus öder die Allerwelt- 
pfaffenharlekinade. Eine komisehe Geschiohte ans 
der Sphäre des Mondes. Mit einen Kupfer. Alethio- 
pel s. a. vb. 

1000-1602.' Horners Iliade. Travestirt naeh Blumauer. 3 
Bände. Mit einem Kupfer. AVeissenfels u. Leipz. 
1796—1798. vb. 

\M)D. Blumauer, Aloys, Virgils ^Eneis. Travestirt. 3 Theile. 
Mit Kupfern. Leipzig 1800. kfrb. 

1604. Heine, II.. Zur Geschichte der neueren schönen Lite- 
ratur in Deutsehlaiid. 2 Theile. Paris 1833. hfrb. 

L605 —1606. Raimund, Ferd., Sämmtliche AVerke. 4 Theile. 
Mit portr. Wien 1837. clb. 

1607—1610. Saphir, M. G., Humoristische Damen-Biblio- 
thek. (i Bände. Wien 1838—1841. clb o. vb. 

lon Kil:;. Castelli, •/. /•'.. Gedichte. ii Theile. Mit Bild- 
niss des Dichters. Berlin 1835. hfrb. 
, 1614. — , Erzählungen von allén Farben. 3 Bändchen. 

s^__ Wien 1839. vb. De olikfärgade omslagen äro bibe- 

hållna. 

1615 — 16L». Heinse, Wilh>, Sämmtliche Schrifteii. Herausgeg. 
von H. Laube. LO Bände. Leipzig 1838. clb. 

1620. Ansichten iiber das Berliner Theater bei Gelegenheit 

der freimiUhigen Bemerkungen eines Berliners iiber 

diesen Gegenstand. Leipzig 1817. vb. 

^ 1621. Engelf J. -T.. Ideen zu einer Mimik. Mit erläutern- 

den Kupfertafeln. Berlin 1785—1780. hfrb. Sällsynt. 

1022. Miilkier, A<!.. Die Sehuld. Trauerspiel. Mit einem 
Kupfer. Leipzig 1810. hfrb. 

1023. Bi ii a/. <'.. Yaudevilles fur deutsche Buhne und ge- 
se llige Zirkel. Nebst Musikbeiiagen. Berlin 1824. 
hfrb. 

1624, Grillparser, b\. Sappko. Trauerspiel. AVien 1811). vb. 

1025 ---4030. Meisl, ('.. Theatralisches Quodlibet ocler sämmt- 
liche dramatische Beyträge fur die Leopoldstädter 
Schaubuhne. 6 Bände. Pesth 1820. hfrb. 

1631. BäuerU, Ad.. Doctor Faustfs Mantel. Ein Zauber- 
spiel. Wien 1819. vb. 

1632. Moreto, Auq.. Donna. Diana. Lustspiel, iibers. von 
C. A. West. Wien 1819. vb. 40 

1633—1634. /-. Steigentesch, Lustspiéle. 2 Theile. Wien 

isoi». hfrb. 
L635. — , Taschenbuch auf das Jahr 1811. Wien. hfrb. 

163,6. — j Das Ländleben: Ein Lustspiel. Leipzig 1810. 

hfrb. 
1637. Grillparzer. F.. Das goldene Vliess. Dramatisches 

Oedicht. Wien 1822. hfrb. 
L638. — , Die Ahnfrau. Trauerspiel. Wien 1823. hfrb. 

1639. 4 tyska teaterpjeser. Bundt. 

1640. Bänerle, Ad., Komisches Theater. 3 Bände. Pesth 
1820—1821. vb. 

1641. Miilhtir. Ad. König Yngurd. Tratierspiel. Mit 2 
Kupfern. Leipz. 1817. pb. 

1642. Taschenbuch fur Schauspieler und Schauspielfreunde 
auf das Jahr 1821. Mit 1 portr. Wien pb. 

L643. Herbstbliithen ausWien. Gresammelt von H. Meynert. 

Leipzig 1832, 
1644. G-edanken und Gredichte aus dem Fremdeiibuchern 

in der Säehsischen Schweiz, gesammelt von J. (1. 

Lekman. Dresden L839. pb. 
L645. Raupach, Ernst. Die Fursten Öhawansky. Eine dra- 
mat. Dichtung. Wien 1820. pb. 
L646. Minerva. Taschenbuch ftir das Jahr 1816. Mit Jo 

Kupfern. (Szenen aus den S,äubern.) 
K'>47. Historisch-genealogischer Kalender auf das Jahr 1817 

Mit Kupfern (die Kriegsjahre 1813-1815). S. 1. pb. 
1648. Taschenbuch zum geselligen Vergniigung auf das 

Jahr 1824. Mit feinen Kupfern. Leipz. pb. 
1<',4!>. Rheiriisches Taschenbuch auf das Jahr 1855. Mit 8 

Stahlst. Frankf. clb. 
1650, Moosrosen. Taschenbuch fur 1845. Mit 1 Stahlst. 

Magdeb. 1845. pb. 
1<;51 1652. Deutscher Volks-kalender JH48 u. 1840. Heraus- 

geg. von Gubitz. Berlin. 
]ti.">:> —1654. Sächsischer Volks-kalender auf dem Jahre 1848 

u. 184!). Herausgeg. von Nieritz. Leipzig, vb. o. h. 
L655. Diverse tyska kalendrar. Bundt. 
1656-7-1662. öhlenschläger, Adam, Dramatische Werke. 7 

Bände. Mit Kupfern. Wien 1818. 
L663. GibboU, Lva, Svsermerne eller Oavaleren. 2 Deeln. 

Kbhn 1831. vb. 
!<;<"> -I 1 <;<;.">. The poems of Ossian, translated by James 

Macpherson. 2 vol. London 1796. frb. 
1666—1667. The dramatic works of Shakspeare. With an 

Appendix. Leipzic 182-1 1826. frb. o. vb. 41 

1668- 1675. [Addison, J.], The Spectator. 8 vol. With 

engravings. Edinburgh 1776. skb. 
1676 — 1677. -], The Gkiardian. 2 vol. With engravings. 

London s. a. skb. 
1<;78. The eomplaint; or night-thoughts on life, death and 

immortality. Edinb. 17t>;>. skb. 
1670—1681. Blair. H.ugh., Lectures on rhetoric and belles 

lettres. 3 vol. Basil 1801. hfrb. 
1682—1683. [Sterne, L.), The life and opinions of Tristram 

Shandy. 2 vol. Basil 1792. hfrb. 
// 1<;S4— 1685. Junius. '2 vol. With portraits. London 1801. 

frb. med C. F. Biels ex-libris. 
L686 — 1687. The Arabian nights entertainments : consisting 
£~!/ä of one thousand and one stories. 2 vol. London 

1813. frb. 
1688—1693. The poetical works of Alex. Pope. 6 vol. 

With plates. London 1804. frb. med Biels ex-libris. 
Iti!»4. [Sterne, L.j. A sentimental journey through France 

and Italy. London 1804. hfrb. 
Hi ( ->r». — . Letters to his most intimate friends. 3 vol. 

With portr. Altenburgh 177G. Letters from 

Yorick to Eliza. Ib. et a. e. vb. 
L696. S/riff. Jonathdn, Travels into severäl remote nations 

of the world by Lemuel Grulliver. Edinb. 1806. 
1697. Thomson, •/., Poetical works. With engravings. 

London s. a. vb. 
1698 -1699. Slingsby, H., My grandmothers guests and 

their tales. 2 vol. London 1825. pb. 

1700. Goldsmith, o.. The vicar of Wakefield. Mit Wör- 
terbiiche. Leipz. 1K4S. vb. 

1701. i¥/7fo», , ,7.,Paradiselost, With plates. London 1805, fri». 

1702. Butter, Sam., Hudibras. With illustr. London 1811. 
frb. med Biels ex-libris. 

1703-1705. Drydm, John, Poetical works. 3 vol. With 

superb engravings. London s. a. frb. med Biels ex-libris. 
L 706—1707. Johnson. Sam.. The lives of the poets. 2 vol. 

With engravings. London 1820. vb. 
L708- 1711. The works of Robert Bums. with an accoimt of 

his life. 4 vol. With portr. London 1815. frb. med 

Biels ex-libris. 

1712. Butter, S., Hudibras. With engravings. London 
s. a. frb. 

1713. Goldsmith, <>.. The vicar of Wakefield. (rlocester 
1809. pb. 

1711. The man offeeling. With engravings. London 1800. vb. 42 

171."). Mrs Hofland. The daughter of a Genius. London 

1828. vb. 
171<;. Aikin and Barbctuld, Evenings at home. London 

s. a. clb. 
1717 — -1718. Burns, Bob., Poetical works. 2 vol. Aln- 

wick 1808. hfrb. 
171!». Cotton, Nat., Visions in verse. London s. a. hfrb. 
L720. Toumshénd. T//.. Poems. With vignettes. London 

L796. hfrb. 
1 721 1725. The works of lord Byron. 5 vol. With en- 

gravings. Leipzig 1812. hfrb. 
172<; — 1735. Oeuvres de lord Byron. Traduites de lAn- 

glais. 10 tomes. Paris 1819. 

1736. Titmarsh, M. A.. The Kickleburys om fche Rhine. 
With illustr. Frankf. 1851. clb. 

1737. The Encyclopedia of wit abridged. Copenhagen s. a. pb. 
3 738. Longfelloiv, H. II'.. Prose works. With illustr. Lon- 
don 1853. elb. 

1739. Wetherell, E.. Queeehy. With illustr. Londou 

1854. clb. 
i7Ki. James. G. P. IL. A book of the passions. Paris 

L839. hfrb. 

1741. Bulwer, Edv. Lytton, England and the English. Pa- 
ris 1836. hfrb. 

1742. — . The disowned. Paris 1833. hfrb. 

1743. — . Night and morning. Paris 1841. hfrb. 
1741. — , Ernest Maltravers. Paris 1837. hfrb. 

1745. — . Alice, or the mysteries. Paris 1838. hfrb. 

1741'». — . The pilgrims of the Khine: Falkland: an- 1 

Arasmanes or the seeker. Paris 1836. hfrb. 

1747. -, Trevelyan. Paris 1835. hfrb. 

1748. — , Pelham, or th<- adventures of a gentleman. 
Paris 1835. hfrb. 

1741). — , Godolphin. Paris 1840. hfrb. 

1750. — , Piichelieu, or the conspiracy. A play. - Hi- 
storical odes. Paris 1839. hfrb. 

1751. — . Rienzi. the last of tln' tribunes. Paris 1836. hfrb. 

1752. --. Money. A comedy. Paris 1841. hfrb. 

1753. Lady Lijtkm Bulwer, Cheveley, or the man of iio- 
nour. Paris L839. hfrb. 

1754 — 1757. Thacfteray, W. M.. The Virginians, a tale of 
the last century. 4 vol. Leipzig L858. vb. 

L758 1760. — , Vanity fair. 3 vol. Leipz. 1848. vb. 

17(>1 17<;(i. — . Miseellanies : prose and verse. <> vol. Leipz. 
1849—56. vb. 13 

17U7 — 177(>. — , The Nevvcomes. Memoirs of a m<>st 
respectable family. 4 vol. Leipz. 1854. vb. 

1771—1772. Gurrer Bell, Jane Eyre. 2 vol. Leipz. 1850. vb. 

177P»— 1774. , Villette. 2 vol. Leipz. 185:'». vb. 

1775 — 177(». — , Shirley. 2 vol. Leipz. 184!). vb. 

1777. . Tlie professor. Leipz. 1857. vb. 

i 7 7 s — 177'.'. Kavagnagh, Juli". Graöe Lee. 2 vol. Leipz. 

1855. v b. 

L780. — . Rachel Grav. Leipz. 185»;. vb. 

1781—178:-). — . Adéle. :i vol. Leipz. 1858. vb. 

I784--17S"). — . Daisy Burns. 2 vol. Leipz. 1*5:'.. v b. 

L786 — 1787. — . Bessie. 2 vol. Leipz. 1872. 

1788 — 1791. Dickens, Charles, Bleak house. 4 vol. Leipz. 

1852. vb. 

L792. — . American notes fur general circulation. Leipz. 

1842. clb. 

17!):». . Härd times. Leipz. 1854. vb. 

1794—1795. — . Tlif posthunious papers of the Pick- v Y/ 

wick- Club. 2 vol. With portr. Leipz, 1,842. yfT. V 
17'.m;. Buhrr,-. Eilir. LiftMm. The last days of PompeTi. 

Leipz. 1842. clb. 

L797. . Zanoni. Leipz. 1842. vb. 

1798 1799. — . The last of fche barons. 2 vol. Leipz. 

1843. clb. 

1800. j Eva: The ill-omened marriage; The pilgrims 

of the Rhine. Leipz. 1842. vb. 
1801—1802. — . The Taxrous. a family picture. 2 vol. 

Leipz. 184!». vb. 
180:» — L806. . My novel, or varieties in english life. 

4 vol. Leipz. 1851. vb. 
L807 -1810. — , What will be do with it? 1 vol. Leipz. 

1757. vb. 
J8ii. James, a. l } . K, Morley Ernstein, »a' tenants of the 

heart. With portrait. Leipz. 1842. 
1812. Captain Ma?vyat, The travels and adventures ef 

.Monsieur Violet. Leipz. 1843. vb. 
181:;. — . Jacob Faithful. Leipz. L 842. vb, With portrait. 

181 1. . Percival Iveen. Leipz. 1842. vb. 

1815. . The childern of the new Förest. Leipz. L848. 

i 8i c. Scott, Walter, The antiquary. Leipz. 1845. v h. 

1817. , Kenilworth. Leipz. 184:». 

L818. Irvvng, IV.. Chronich-s of Wolfertfs Roost and other 

papers. Leipz. 1855. vb. 
L819. — . Abbotsford, and Newstead Abbey Paris 

ls:»5! clb. 44 

1820. Paul Ferred; A rale. Leipz. 1856. vb. 
1821 1822. Mar,,, inni. Katha ,-i ru . Part v. 2 vol. Leipz. 
1872. 

1*23—1824. }lrs oHphmif. Miss Majoribanks. 2 vol. Leipz. 

1870. 
1825—1826. — . The ministers wife. 2 vol. Leipz. 1869. 

1827. — , A rose in June. Leipz. 1874. 

Curtis, G. W., Nile notes of a u Howadji a , or The 

American in Egypt. Leipz. 1856. 

1829. Topographie von Holstein. Schleswig 1803. vb. 
1830- 1831. Bumpf, I. J). F.. Berlin imd Potsdam. 2 Bände. 

Mit Kupfern. Berlin 1808. pb. 
' s 32. Scholz, J. H.. Hamburg micl seine Umgebungeh. 

Mit Kupfern und Karte. Hamb. s. a. vb. 
L833. Gremälde von Dresden. Dresden 1*17. pb. 
1834 1835. Helfreeht, i. Th. B., Das Fichtelgebirge. 2 

Theile. Mit Kupfern. Hof 1799—1800. vb. 
1836. Grimm, A. L.. Die Bergstrasse. Mit \'^ Kupferta- 

feln. Darmstadt s. a. 
i*. 1 !?. Cassel und die umliegende Gregend. Mit 4 Kupfern. 

< Jassel .•-. a. 
1*3*. Panorama von Ofen und Pesth, von Spir-iUts asper 

und Spiritus lenis. Leipz. L833. 

1839. Description de La Haye et dr- ses énvirons. Avec 
carte et vues. La Haye 1836. 

1840. Marchant, F. M.. Le nouveau conducteur å Paris. 
Ornée de planches. Paris 1*21. vb. 

L841. Neuestes Taschenburli von Augsburg. Mit Kupfern. 
Augsb. 1830. pb. 

1842. Mlinchen mit Seinen Kunstschätzen und Merkwör- 
digkeiten. Munchen 1846. vb. 

1843. WtUf, <>. /■'. Svensk och latinsk flexions-lära. Ny- 
köp. 1^31. Latinsk propedevtik. Ib. 1*32. - La- 
tinsk eonstruetioiislära. Ib. 1*31. vb. 

1844 1845. Waldenström, •/. G., Latinska språkets syn- 
tax. Örebro 1830. vb. 

1846. Chapsali C T., Nouveau dictionnaire grammaticai. 
I 'ans isos. vb. 

L847. Filij/j>i. 1). A.. Dizionario italiano-tedesco. Vienna 
1*17. vb. 

1848. Webster, /•'. A.. A complet pocket-dictionary of fche 
cnglisli and german languages. Leipz. 1850 cha- 
grinb. 

1849. Murray, L.. English grammar. York 1809. skb. 45 

1850. de Wailly, Principes de la langue francaise. Paris 

17S8. skb. 
L851. Filippi, Italienische Sprachlehre. Wien 1817. pb. 
1852. Moerbeek, Holländische Sprachlehre. Leipz. L791. pb. 
1853—1856. Heinsiits, Tit., Teut öder theoretisch — prak- 

tisches Lehrbuch des gesammten deutschen Spra- 

chunteiTichts. 5 Theile. Berlin 1808—14. pb. 
1857. LirisltT. c. (!., Tvdsk Sproglaere for Danske. Kbhn 

1815. vb. 
L858. Winckelmann, L., Handbuch zut näheren Kenntniss 

alter und guter Clemälde.. Augsburg L781. vb. 

1859. Miniatur-skolan eller konsten att måla. Sthm 1784. pb. 

1860. Kraus, G. 47., Abc i teckningskonsten'. Med pl. 
Sthm 1811. 

1861. [Hennings, A.], Essai historique sur les arts et sur 
leur progrés en Dannemarc. Copenh. 1778. vb. 

L862— 1866; Fufendorff, Introduction ä 1'histoire de l'uni- 
vers. Continuée par B. dr la MarUniére. 5 tomes. 
Avec frontispices et cartes. Amsterdam 1748. frb. 
Exemplaret har tillhört Nils och Thord Bonde. 

1867. La Martiniére, Essais de critique. Amst. 1740. frb. 

1868. Histoire de Tancrede de Rohan. Iiége 17(>7. pb. 
1869 — 1870. Louis-Htilippe ÖYOrUcms, Mon journal. Eve- 

nements de 1815. 2 tomes. Paris 1849. vb. 
1871 — 1875. Läharpe, J. F. : Lycée ou cours de littérature 

ancienne et möderne. 5 tomes. 1817. frb. 
L876 — 1877. Mémoires philosophiques du baron de- ***. '2 

tomes. Avec gravures. Paris 1 77V». pb. 
1878. [>rWlc ./.. La pitié. Poeme. Avec 4 figures. Paris 

1803. vb. 
L879 — 1880. Histoire secréte de la cour de Berlin ou cor- 

respondance d"un voyageur francois. 2 tomés. S. I. 

178!». pb. 
1881. Mémoires du comte de Guiche, concernant les pro- 

vinces unies des Pais-Bas. Londres 1744. vb. 
1882 — 1884. [Moreau de Brasey], Mémoires politiques, amu- 

sans et satiriques de Messire J. N. D. B. G. de L. 

3 tomes. Avec gravures. Yeritopolie 1735. vb. 

Sällsynt. 

1885. Dictionnaire des proverbes francois comiques. bur-i 
lesques et familiéres. Francf. 1750. vb. Sällsynt. 

1886. Dictionnaire comique, satyrique, burlesque. libre et 
proverbial. Par Fhilibert Jos. Le Boa.r. Amst. 1718. 
pb. Sällsynt. 

1887. Portrait du comte de Vergennes. S. 1. 1788. vb. 4»; 

Ishs. Saint-JEdme, Constitution et organisation des Carbo- 
nari. Avec frontispice coloriée. Paris 1821; vb. 

1889. de Pradt, Mémoires historiques sur la revolution 
d'Espagne. Paris 1816. vb. 

1890 L900. Revolutions- Alnianach von 1794- L802.— Prie- 

Jl2 i ZS~ dens Almanach von 1803 und L804. Göttingen. 11 

Jahrg. Mit vielen Portraits [Ankarström, Gustaf IV 

Adolf. Bernadotte] und Kupfern. vb. Sällsynt samling. 

„_ JJJ01. Les Bucoliques de Virgile, traduites en vers francais 

'/•* par Delille. Avec gravures. Paris 180»;. frb. 

1902 1903. Q. H&ratii Flacci earminum libri V. Traduites 
• ■ii vers francais. Avec des argumens et des notes 
par Gh. Vanderbowrg, 2 tomes. Paris I si 2. 

1904—1907. Horners Werke, von ./. //. Voss. 4 Bände. Mit 
Karten und Kupfern. Stuttg. u. Tiib. 1814. hfrb. 

1908. Mémoires der BVau v. Lan\gdand\, geboren v. Burg 
[-Wedel]. Von ihr selbst geschrieben. 2Bände. Kö- 
pen hagen 1813. Sällsynt. 

1909. Mémoires de M:me la marquise de, Pompddoiir. 2 
tomes. Liége 1766. pb. 

1910—1911. Mémoires tfHenriette Wilson. concernant plu- 
sieurs grands personnages d'Angleterre. 8 fcomes. 
Avec portrait. Bruxelles 1825. 

1912. The Philosopher; or, historie;d and critical notes by 
general Sarrazm. formerly chief «»t' the statt' of ge- 
neral Bernadotte. With portrait. London 1811. vb. 

1913 1817. Oeuvres de Napolson 13ona/parte. 5 tomes. Pa- 
ris 182-2. hfrb. 

1918. Hedin, A.. Franska revolutionens qvinrior. Medpörtr. 
Sthm 1880. clb. 

1919—1922. Jourmdisten eller utvalda samlingar i blan- 
dade ämnen. Med kopparstick af Pr. Acrell. Prof- 
stycke samt tomerna 1. TT och [V, •'». i. Stkm 1792 
-94. fri». 

1923—1925. Stockholms Magazin för 1780—81. [Jtg. af 
}[. Swederus. 3 band. Med kopparstick, Sthm. vb. 

1926 l!>27. Odalmannen. Populär tidskrift, utg. af Hans 
Jdrta. I :a bandet med Bihang \(\. p.| Fahlun 1823 
24. vb. 

1928 1930. Mimer. Utg. af W. ¥. Dalman. Arg. 1830 
jq. p.| Sthm. vb. 
f-,^ 1931— 1934. Conservations-Bladet. 4 samlingar. Sthm 1823 
24. pb. Sällsynt. 

1935. [Wingdrd, Joh. af], Hakan Westgöt he. Läsning för 
menige man. 1 :a delen J « j _ p.j Gröteb. IS28. 47 

1936—1846. Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. 

11 häften [q. p.] Upsala 1818. 
1947 — 1951. Skandia, Tidskrift lör vetenskap och konst. 

Utg. af Svenska .litteratur-föreningen. 10 band [q. ]>.j 

Upsala 1833— 37. clb. 
1952 — 1955. Brage og Idun. et nordisk Fjterdingårsskrift. 

iidgivet med Bistånd af Danske. Svenske og Nor- 

maend of Fredrik Barfbd. 4 Bind. Kbhn 1839— 41. hfrb. 
1956. de Girardin, Emils, Lettres parisiennes. Paris 

184:). vi). 
1957—1959. Dupré de Saint Maure, E.. Pétersbonrg, Mos- 

cou et les provinces. Avee gravöres et vignettes. 

3 tomes. Paris L830. vb. 
1960- 1969. Oeuvres de Jacques Delille. (Les Bucoliques. 

L ; Eneide. Les trois régnes de la nature. La pitié, 

Les jardins. La conversation.) Åvec grävures. Pa- 
ris L 803— 12. hfrb. 
[970 — 1973. Geldani, <'.. Scelta delle comedie. 4 tomi. 

Lipsia 1810. hfrb. 
1974 — 1975. Ghiari, R. La bella pellegrina o sia memorie 

d'una dama Moscovita. 2 tomi. Parma 1763. hfrb. 

1976. Léttere d'una Peruviana. Parigi 1777. vb. 

1977. GiiaJdi. Vita di donna Olimpia Maldaehini. Kagusa 
1667. vb. 

1978. Ortös, Jacopo, Ultime lettere. Basilea 1818. vb. 
1979—1980. Goldsmith, Compendio deila storia Romana. 

2 tomi. Venezia 1812. vb. 

1981. Guarini, Il pastor fido. 2 partes. Zwickau 1819. vb~ 

1982. Vocabolario portatile, per agevolare la lettura degli 
autori italiani ed in specie di Dante. Parigi 1 768. 
frb. Med graveradt titelblad. 

1983. Dictionnaire italien-francais et franeais-italien. Lyon 
1802. vb. 

11184 — 1985. BicJielet, /'.. Dictionnaire de la langue francais. 
2 tomes. Paris 1808. vb. 

1986. Thibailt, A. Dictionnaire francais-ailemand et alle- 
mand-franeais. Leipz. 1830. hfrb. 

1987 — 1988. Dictionnaire de synonymes de la langue fran- 
cais. 2 tomes. Paris 1810. vb. 

1989. de la Jonchére, Franskt och svenskt handlexikon. 
Örebro 1839. vb. 

L990. Dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano. Lipsia 
1819. vb. 

1991. Höst, J. Kragh, Svensk haandordbog for Dansk».. 
Kbhn 1799. vb. 48 

L99& Dähnert, J. (',. Platt-Deutsches Wörter-Buch. Staral- 

sund 1781. 4:o. vb. 
. 1993. Lindahl. E., et öhrling,J. } Lexicon Lapponicum. Holmiie 

1780. 4:o. vl>. Sällsynt. 
1004. Möller, J. G. E, Tysk och svensk ordbok. Upsala. 

1801. 4:o. vb. 
1995. Widegren, G., Svenskt och engelskt lexikon. Stina 

1788. 4:o. vb. 
1996 — 1007. Delen, C, Fransyskt och svenskt lexikon. 2 

delar. Sthm 1814. hfrb. 4:o. 

1998, Kr a/mer, M., Holländisch-deutsches u. deutsch-hol- 
ländisches Wörterbuch. Leipz. 1750. skb. 

1999. Stålberg, IT.vv.. Nordiskt mythologiskt lexikon. Sthm 
1S44. 

2000 — 2001. Levesque, P. C. Histoire critique de la répu- 
blique romaine. 2 tomes. Paris 1807. vb. 

2002—2005. de LamarMne, A., Minnen från en resa i Ori- 
enten. 4 delar. Med pl. Sthrn 1837. vb. 

2006. Wegweiser durch Berlin raid Potsdam. Mit Kupferu. 
Berlin 1816. pb. 

2007. Bourrit, Itinéraire de Geneve, des glaciers de Cha- 
monni etc. Geneve 1808. vb. 

2008. Schreiber, Manne] des voyageurs sur le Rhin. Avec 
2 cartes. vb. 

2009. Galignani's new Paris guide. Avec cartes. clb. 

2010. Wegweiser durch die sachsische Schweiz. Dresden 
s. a. vb. 

2011 — 2013. Le comte de Segar. Mémoires ou souvenirs 
et anecdotes. 3 tomes. Avec portraits et facsimile. 
Paris 1825. 

2014. Elmén, Carl Om ryska kejsarne [van III, Peter 
III och Paul I. Sthm 1810. pb. 

2015. — , Kejsarinnan Catarina II:s lefverne. 2 delar. 
Sthm 1800. pb. 

2010. Paul den förste. Rysslands kejsare. Af en frimodig 
observatör. Strengnäs 181 3. Planschverk. 

t^.~ 2017. Der Ausruf in Hamburg, vorgestellt in 120 colorir- 
ten Blättern. gezeichnet und geäzt von Prof:r Suhr. 
Hamb. 1808.' 8:o. skb. 
2018. Andenken an Hamburg. Malerische Ansichten von Vayne. pb. 49 /O 2019. 

2020. 2021. >. — 2022 :> 2028 

lj£2024 

2025 

M ^?26 

/^027 

j 2028 

2029 2030— 

3^2037. 
2038. 2.J^ £/ö2039. 

2040. 
2041. 2043. , 2044 

2045- 
//.il- 2047. Album öfver Trollhättan. 10 fotolitografier, clb. 
Album för divansbordet. 1854. 8 stålgravyrer med 
text af Talis Qualis m. fl. clb. 

Sätherb&rg, H., Blomster— konungen. Bilder ur Lin- 
nés lif. Med illustr. af Carl Larsson. Sthm. 1879. 
clb. 

Esseklr. Några data ur en drottnings [Josephines] 
lif. Med fotografi, clb. 

Söholander, F. W., Sagor, berättade och ritade: Den 
hämnlystne. — Flygsmeden, pb. 

, Fjolners saga. pb. 

Dahlström, C. A., Teckningar till Carl XIV Johans 

historia. Sthm 1844. pb. 

Svenska landtmarskalkar. Porträtter och biografiska 

uppgifter. Sthm 1854. clb. 

Böc/h, E., Sanningens vallfärd. Illustrerad af Carl 

Larsson. Sthm 1883. clb. 

af Wirsén, C. B., Vid juletid. Illustr. af Jenny 

X !j ström. Sthm 1887. clb. 

Sveriges store män samt märkvärdigaste fruntimmer. 

240 porträtt jemte lefnadsteckningar. Sthm 1849. 

hfrb. 

2036. Herculanum et Pompéi. Recueil general des pein- 

tures, bronzes, mosaiques etc. Gravés au trait sur 

cuivre par H. Row ainé. Texte par L. Barré. 7 

tomes. 737 planches. Paris 1840. hfrb. 

Småbitar ur kadett-lifvet, af I. H — g. Sthm 1863. 

En familj från landet på besök i hufvudstaden. (Kar- 

rikatyr-album.) vb. 

Familjen Tutings lustresa till Bomarsund. (D:o). vb. 

Conny [Burman], Karrikatyrer för 1885, 1886 och 1890. 

Komiska bagateller för 1862 och 1863. — Liljefors 

B., Karrikatyrer 1885. 

Sverige framstäldt i teckningar. Med text af G. H. 

MeUin. Sthm 1840. vb. 

Retzsch, Moritz, Gallerie zu Shakspeares dramat. 

Werken. Romeo un cl Julia. 13 Blättern. Leipzig 

1836. 4:o. clb. 

af Wirsén, C. 2)., Från Betlehem till Golgata. Bil 
derna af B. Plockhor st. Sthm 1882. clb. 
2046. Den heliga skrift, med anm:r af H. M. Miiin. 
Med 230 planscher af Gustave Doré. Sthm 1877. 
4:o. chagrinband. 

V. Solterfoth, A., Rheinischer Sagen-Kreis. Mit 21 
Zeichnungen von A. Betliel. Frankf. 1835. clb. 7J 50 

048. Danmark. Et målerisk Atlas, tegnet af C. F. Chri- 
stmsen. med poet. vignetter af Heiberg. l:e Bind. 
og 2:et Binds l:e Hefte. Kblm 1842—43. 
_204i». En dygdig qvinnas pris. 20 teckningar af Sophia 
Linder. Gotha 1878. clh. med guldsnitt. 
A picture Galler v of saered art. 20 photographs 
after paintings by celebrated masters. London 
1873. clb. 

2051. Museum för naturvetenskap, konst och historia. Ut- 
J» 2j- gifvet af G. H. Kellin och X. II. Thomson. Med 

talrika planscher. Sthm 1835. frb. 

2052. Vyer öfver Stribergs gruffält. 10 fotografier, clb. 
__2053. Porträtter af samtida utmärkta svenske män och ffun- 

0J timmer. Stinn 1843. hfrb. 

2054. Billmark, C. •/.. Panorama de Stockholm. Avec 
:£*& texte par Felix Droinet. Paris 1840. pb. 

2055. Vandringar genom verlden och naturen. Utg. af 
JO (i. Thomés. l:a arg. 1852. Sthm. hfrb. 

^ 2056. [fan, i., Kunstgewerbliche Musterbilder ans der 
S>~& Wiener Weltausstellung. Stuttg. 1874. 

2057. Grohmann, J. 67., Bruchstucke der gothischen Bau- 
kunst. 3 Hefte. Leipz. 1830. 

Beichenau, S., Der Tapezierer als Zimmer-Dekoratör. 
32 Tafeln. Weimar 1874. 

Eeuter, ''.. Atlas zur Schule des Tapezierers. Mit 
21 Folio-Tafeln. 

Anweisung zur Landschaft-Zeichnungen. 41 Blättern. 
Dresden. 

Kjöbenhavn paa Kryds och Tvaars. 3 Samlinger. 
Kbhn 1888. clb. 
062, Looström, L.. Olof Joh. Södermark, hans lif och 
verk. Med 9 fotografier. Sthm 1879. 
Wallin, J. 0., Dödens engel. Illustr. af Carl Lars- 
son. Sthm 1880. clb. 

Uwneberg, J. L., Fänrik Stals sägner. Med teck- 
ningar af A. Malmström. Sthm 1883. 
CarlskiÖld. Svea rikes Wapn-bok. Sthm 1781. vb. 
28 fotografier af utländska vyer. inbundna i ehagrin- 
band med guldsnitt. 

Schutsercrantz, Ad., Svenska krigsmaktens fordna 
och närvarande munderingar. 36 kolor. planscher. 
Sthm 184'.). 

2070. Ljunggren, G., Skånska herregårdar, tecknade 
af Fr. Eiehardt. 5 baud. Lund 1853—58. hfrb. 
Arv Scheffer- Album. Berlin, Med 1 fotografi, clb. i.- 51 

2072. Graffman, G. S., Skotska vuer, tecknade efter na- 
/jy turen. Litografiera de af G. J. Billmark. Sthm 

1831. Kompl. i 6 häften 

2073. L18 bibliska tatlor i fotolitografi af Bl. H. Mandel. 

2074. Ossian'8 G-edichte in Umrissen. Erfunden und ra- 
dirt von J. G. Euhl. *:t Petersburg 1805. 

342075. Mörner, Hjalmar, Ii Carnevale di Roma. Eoma 1820. 
2o7(i. Batailles de Charles X Gustave, gravées d' apres les 
desseins du comte de Dahlberg et les tableaux de 
Lembke par A. F. SJgöldebrand. Sthm 1806. vb, 
X^Kul. X. J. (K Blommérs taflor. Sthm 1854. elb. 
? ^2078. Jesu lif. 12 teckningar af Heinrich Hofmann. Sthm 
1885. 1 elegant clothportfölj. 
2»)75). Klingspor, Garl Arvid, Sveriges Bidderskaps och 
fllS" Adels Vapenbok. Sthm 1890. clb. med ehagrin- 

rygg- 

2080. Suecia antiqua et hodierna al Eric Dahlberg. 3 de- 
£/ ^ lar. frb. med guldsnitt. Mycket god t exemplar. 

Original upplagan. 

2081. Billmark, G. J., Pittoresk resetour från Stockholm 
t-JJT till Neapel. Blott 27 planscher. 

' 2082—2083. Le Journal pour rire. Les années 1849 et 

• O 1850. Paris. vb. 

2084-2094. Illustrirte Zeitung. Die Jahrg. 184!) 53. 
»-— Leipzig, vb. 

t, 2095-2104. Le Magasin pittoresijue. L:ére— L0:me annéc. 
^.Co p ar j s L833— 42. vb. 

2105. Wickenbergs-alhum. l:a och 2:a lift. 6 pl. 

2106. Salmson] A. •/.. Svenska konungar och deras tide- 
hvarf. 2:a uppl. (i pl. och text af A. J. Arwidsson. 

2107. L'oeuvre de Fogelberg, publié par Uasimir Leconte. 
39 pl. avec texte 'komplett/. Paris 1826. 

2108. Denkmale einer sehr ausgebildeten Holzbaukunst aus 
den friihesten Jahrhunderten in den innern Land- 
schaften Norwegens. Herausgeg. von -/. C. G. Dahl. 
Dresden 1837. vb. 

/^109. Wirsén, G. F., Åkerbruksredskap samt landtmanna- 
byggnader. Sthm 1855. I portfölj. 

2110. Prlgnot, Eiuj.. ha tenture möderne. 50 pl. Paris. 
jOX* I portfölj. 

2111. Gropius & Sehmieden, Dekorationen innerer Räume. 
3^3 T' 12 Tafeln im reichesten Farbendruek. Berlin 1877. 

I portfölj. 

* 2112. Schaupert, Karl, Zimnier-Einrichtungeu. Entwilrfe 
'/-J~ zn Möbeln. 25 Tafeln. Weimar 1881, I portfölj. 


J.^o '/o 


21 !:'.. 


'.*r 


2114. 


ir 


211"). 


*?> 


2116. 


<rr 


2117. 


i ~ 


21 is. 


t. s-v 


21 Ii). 
2120. 


l/o 

Luthmer, /•'.. Illustrirte Sehreiner-Zeitimg. L:erBanrl, 
t— 6. 48 Tafeln mit Text. Stuttgart. I portföljer. 
Boklådspris 36 kr. 
37 möbelaf bildningar i ljustryck. 

1 2 större fotografier af konstsaker. 
27 handteckningar. Möbelritningar. 
25 möbel- och gardinteckningar. 
18 fotografier af konstsaker. 
25 fotografier af möbler. 

Gmknard, D., La décoration au XIX siecle. Decor 
interieur des habitations, composé, dessiné ou exe- 
cuté par les principaux artistes decorateurs de Paris. 
92 planches. Paris. I portfölj. 

j /-f-2121. Heftirif/. Carl, Journal fur Tapezierer und Deco-ra- 

teure, 80 Tafeln. Berlin. I portfölj. 
yo 2122. Möbel-Garnituren. 30 Tafeln. Berlin. I portfölj. 

2123. Frankfurter Möbel-Bazar. Herausgeg. von Pli. Nw- 
1. /5~~ derhöfer. Frankf. Diverse häften. 

2124—2135. Blätter fur Kunstgewerbe. Herausgeg. von 
?£*— Valentin Teirwh und Jos. Storck. Band 1—12. Wien 

1872—1883. Boklådspris 18 kr. bandet. 
2136—2154. Gewerbehalle. Organ fiir den Fortschritte in 
%.£, — allén Zweigen der Kunst-Industrie, redigirt von 717///. 

Bäumer und Julius Schnorr. l:er — 21:er Jalirgang. 
Stuttgart 1863—83. Boklådspris 18 kr. pr årgång. 
) 2155. Töpfér, Åu(j., Möbel fur die biirgerliche Wolmung. 

•°^ 3 Hefte. Leipzig 1882. 

f^Y— 2156. Diverse häften med planscher rörande konst ocli 

handtverk. 
'%# 2157. 6 större fotografier öfver ett järnbruk. 

2158. Fotografier öfver Börringe m. m. 7 st. 

2159. Fotografier från Porla, Herrljunga och Neuchatel in. m. 

13 st. 

/ __~ 2160. 8 fotografier eftermästarestafiorsamtporträtt. 1 portfölj. 
?^— 2161. En samling handteckningar i portfölj. 
~'J <rv 2 1 6 2 . Diverse. 

/ 2163— 2169. 7 rullar planscher, hufvudsakligen bilagor till 
utländska illustr. tidningar. Kartor. 

2170. Homiu8, Georgius, Accuratissima orbis delineatio 
y s-r— sive (ieographia vetus. Amstelodami 1677. Stor 

fol i o. Skinnband. Hermelin, S. G., Kartor öfver Sverige. Stinn L806. 

Stor folio. Skinnband. 

Kort över Dannemärk. (Från slutet af 1700-talet.) 

Stor folio. Vb. 

Edström, -/.. Karta öfver stamleden till norra canal- 

systemet. 1840. Tvär folio. 

Forssell, Generalkarta öfver Götha canalen. 1810. 

Ugglas, Charta öfver Strömsholms sluss-verks canal. 

L796. 

3 kartor öfver Sverige af Acrell och Mentzer. 

Nordenankar, J.. Hydrographisk eliarta öfver Ve- 

nern. 1780—1824. 3 blad. 

2178. 6 diverse kartor. (Djurgården med 15 vyer. Gyljens 
£# bruk. Hagelstam, Affären i Grönviks sund d. 30 aug. 

1806 m. m.) 

2179. Kartor hörande till gamla geografien. 

2180. Diverse in- och utländska kartor. \ 2172 
2173 2174 
2175 

K/2176 

2177 / 1888 Oct.24 StBoL cl 
| %^%f^^ samling af 3 3125 01189 1220 **& f*.« &•**>". # ; >-=Vr;^^