Skip to main content

Full text of "Fragmenta comicorum Graecorum"

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| <43^'^ Μ11]11111111ΙΡΰ1111111§11§1Μ € 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ €» 

> € 

€» 
€» ΡΚΟΜ 
ΤΗΕ ίΙΒΚΑΒΥ 

ΟΡ 
ΙΟΗΝ ννΐΙ-Ι-ΙΑΜ$ 

ν/ΗΙΤΕ € 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

€ 

Ι€ 

€ 


€» 
Α ΟΙΡΤ ΤΟ 

ΗΑΒΥΑΚΟ ΟΟΙΙΕΟΕ 

Ι.ΙΒΒΑΚΥ €» 
■.[1ΙΜΙ1ΜΙ-Μ1ΙΜΡΜΙ-" 
■ τ^..-^. Λ. ^^-. Ι-^— '^'- ^<--^'^ /Ι'ί<^-^ Ο^ ; ^ ^ ^ ^ ΡΒΑβΜΕΝΤΑ ΟΟΜΙΟΟΒΥΜ ΟΒΑΕΟΟΚΥΜ €ΟΙ.Ι<εθΙΤ ΒΤ ϋίβροβνιτ ΑΥβΥδΤΥδ ΜΕΙΝΕΚΈ ΕϋΙΤΙΟ ΜΙΝΟΒ ΡΑΜ» 1 ' ΒΕΗΟΙιΙΝΙ 

ΤΥΡΙ5 ΕΤ ΙΜΡΕΝ8Ι8 β. ΚΕΙΜΒΚΙ 

Μοεεοχι,νπ &^37.Γ Η^Η}/^ηο (Λιιίβε ϋο.ΊΛίϊγ 

ΑυβϋΙΚΙ 1,1919 
ΡΚΟΜ ΤΗΕ ΙΙΒΗΑΚΥ 0^ 
ΜΗΝ )ΜΙλ;ΙιΙ/ΙΜ9 ¥ΤΗΙΤΙ 


ΡΒΑΕΓΑΤΙΟ 

1η 8άοΓη8η(]8 Ιιβο ηονβ Ογηθοοπιπι οοπιΐ€οηιπ) βιΐιϋοηβ ίΐΐαά 
ροΙί$5ίιηυιη ιηίΐιΐ ρΓορο$ίΙυιη ίαϋ, ώ( οπιίδδίδ οπιηιϋιΐδ ηα&β &ά 
ίρ$& ρο6ΐ8Γυιη νβΓΐ)» ηοη ί&οβΓβηΙ ίη Ιιοηιιη Ιβιηβη Γβΐίςυπδ 6( 
βχροΐίβηθιβ 6( ηΙ)ί δβΗ ροδδβ! βη^βηθίδ ΓβοΙίυβςυβ 6χρϋο&ηθί$ 
ρΓ86αρυ&ιη ουΓβϊη οοΗοοβΓβιη. Κβηαβ ιηβίοΓβιη ςυίίΐβπΐ ςυ&ΙΙυοΓ 
γοΐύΐηίηυιη ορβΓβιη Ιοης^8 βηηοΓπιη 5ρ&1π8 οοηφίίδίΐβιη βΐ θ!§[68ΐ8ΐη 
6ΐί8ΐη Ιιιιίυ$ ΙιΙ)η ίυΐ](ΐ8ΐη6η1υίη 6586 οροΓίβύβΙ, 86ά υΐ (]ί^Γ688ίο- 
η68 οιηηβδ ν6Γΐ)0Γυιηςα6 6( ΓβΓυιη 8Π3ΐ)8^68 νϋ&τβιη ιάψιβ πτιυιη 
δ6(1α1ο 8ρ60ΐ8Γ6ΐιι ηυο ρΐ6ηυδ βϊ Μβξβτ 6( ρ&Γ8ΐ)ίΚ8 ηβφΐβ 8(1 
ιΐδπιη ίηΙι&Ι)ίΠ8 6χΙιίΙ)6Γ6ΐυΓ Ιιυιυβ ΗΐΙβΓ&Γυιη ^εηβηβ οοηδρβοΐαβ. 
Αο ρηιηυιη ςυίϋειη ιιηίν6Γ88 Γ6]ΐ(ΐΌί8Πΐιη ιη8(6η8 6χ δίη^ΐίδ φΐι- 
Ι)1ΐ8 (1αοΐ8>(1υΰ6η(]8ηυ6 6Γ8ΐ ίοηΐίύυβ άβ ίηΐβ^ 6χαΐ8$& ηονίδςυβ 
0ΠΠ8 ΐΓ8ΰΙ&!8 681, ίΐβ ϋΐ 6ΐ ν6ΐ6Γ68 ^Γ8ΐηιη8ΐί€0Γηιη ρ1)ί1ο8ορΙ>θΓυιη 
Μδίοηοοηιηι αΚοηιιη βάΗίοηββ ιίβηυο οοιηρ8Γ8Γ6η(υΓ 6( υύι ηον& 

8006586Γ8( δΠρβΙΙβΧ ίΠ υ8ϋΐη 8<]Ιΐ{|>6Γ6ΐτΐΓ, 8ίν6 8(1 Ιοοιφΐ6ΐ8η(Ιό8 
)ΐ08 ίη^βηπ 6ΐ ίββίίνΐΐβΐίβ Αΐ1ί686 ΙΙΐ688υΓ08, 8ίν6 ρη8ΐίη86 81186 
0ΐ6^&ηΙί86 6( ρ6Γ8ρ!θυ!(8ΐί ρΓΟρίυβ 8άΐηθν6η(1θδ. Ιΐ8 ΟβΓίβ 8886- 
ΟϋΙυΐη ΐηβ 6886 8ρ6Γ0, υΐ 8ίης^ΐ8 ρ08ΐ1ΐ80 ίΓ8§[ΐη6Βΐ8 ί&οΟί ορ6Γ8 

ίη 8818 ίητ6ηί8ηΙυΓ ίοηΐίυιη 1οοί8 ηβςυβ ίΓυ8ΐΓ6ηΙυΓ 8ΐηρ1ίυ8 ςυββ- 
ΓβηΙίυιη ΐ8ΐ)0Γ68. 0υο(ΐ8ί ηυο8ά8ΐη 1ϋ)Γ05 ηοη 88ΐί8 οοη8(8ηΙί ίη- 

^βηβΓίβ (1ίΙ!{τ6ηΙί8 ίηΐ61Τ0^8ΐ08, 80188 νβΠηΐ Ιΐ08 86Γ0 6ΐ ίη(6Γ 

1)16086 6Χ6υ(]6η(1οηιηι ίοΙίοΓαπι 8ρ8ΐίυπι ίη η)8ηυ8 πΐ688 ρ6Γν6- 
πί$86, νβίαΐί Ροΐΐυοβπι ΒβΙκλβη, 8ΐίθ8 ιΐΓ^βηΙβ ρΐ6Γυηις[υ6 ΙβπιροΓβ 

Οοηιίοί ^πΐ€ΰί 8 IV ΡΚΑΕΡΑΤΙΟ 

ιΐ5αΓρ8η ηοη ροΐοίβββ. Ιη ροβί&ηιηι άβιηάβ ΟΓβΙιοηβ οοιιΓοηη8ΐι<ΐ8 
68 ν&ΐ6ΐ)8ΐ 16Χ 6( Γ&Πο, υ( πίΙιΠ &(1ιηιΙΐ6Γ6(υΓ ηίδί ςηοίΙ δίιηρίβχ 
ρΐ8ηυιη ρβΓ^ρίουυπι βίβ^βηβ 6$86ΐ βΐ δίη^ιιΐοηιιη ίης^βηίο &Γΐίςυ6 
οοηνβηΐΓβΙ; ρΓΟοηΙ Ιι&Ι)6Γ6ηΙιΐΓ οιηηί8 ςυ86 εοπίβοίβηθί Ιυδίιπι 1ί1)ί- 
(Ιιηβιηνβ, ηοη δοϋηυιπ 8ΐιΙ)80ΐυιηφ]β ίυάίοίυιη ρΓ&β $ο ίβητβηΐ• 
Ου& ίη Γβ 51 ηίιηίδ ίηΙβΓίΙαιη Γ88ΐίθίθ5υιη ιηβ ^ίχβΗδ, ηοη Ι8ΐ6ΐ>ί( 
Ι&σιβη, βρβΓΟ, ρΓορΐ6Γ Ιιηίΰδ πΐ8χίπ)6 βάΗίοηίβ €οη$ίΠιιπι πιιιΙΐ8 
Ι806η(ΐ8 ίΐΐί8$6, ηυ&β ίη βιηρίίοή οΐίπι ΙίΙίΓΟ οοπιιηβπιοΓ&Η ρο- 
ΙυβιίηΙ 6ΐ ίη 8ΐης[ΐι]8Η1)η$ ύβ οΐυδπιοίΐΐ Γβϋυβ οοπιη)6ηΙ&ΙίοηίΙ)α$ 
8£Γ6ΐτί (]6ΐ)68η(: ηυ6πΐ8^πΐ0(1υηι 6ΐ ίρβί ίη πι&ΙοΓβ βάάβη^οΓυηι 
ςιιίηΐο νοίαιηίηί Μ^βηάοηαη $ϊ11 ρΙβΓβφίο 844ΐ]χίιιυΐ89 ^Η& 
ί84(1ιΐ£^ιρη$, Ε^ηά^ναφο ία 8ηηοΐ8ϋοιιίΙ»<ν λβοβοίΐιυιι ραΐβίχαιιι 
418Ι1ΗΙ ιηο<)η»4ΐΐ6: φιο ρί1»1 Γβ&Γΐ^ι^υιη νΟΛ^ΙίΐΤψ ηί^ί φιοΛ 9ά 
ϋΐϋΐη ςιίΑΐη ρπ)ρο&ιώ86η οτ8ϋο«ί8 ίοταοοη «νί βηα^αάΒΒί ιυι( 
^&ΐΜΐίαη(ΐ8ηι νβΙοΓοΙ. Ββά νίπ ίη «ιφβηοΓΑ οιΐϋίοηο ηοη ΓοοΙβ 

8»ϊ Ρ8ΠΙΙ« 8υί&θί6Ιΐΐ6Τ βχρϋθ8(ΐ»1 ^«1(1 νί46ΐΙΐ8ΐ|]Τ, ρβιΐύίβ ν^&ίβ 

άβ ΐΒΐιΐ8ΐιι ^ΕΐοηΙί8 Ιβ€ΐατβ$ βιΙροβΓ^ ρηοβΙιύβΙ φΐ8ΐη οοπιοιβη^ 
Ιβήινη »(τϋ)αΓβ 8ί1 ν8Γίο$ ςύ08ΐϋ>£ΐ ΐΐ5ΐι$ 6ϊ 0ΐΗΐ^Ηβ ιΐ^ίηαίιιιη. 
Ηοο (^ηίΑΐ «Ιίβηι 46 λΜ^το Άο Η&γο ούβθΓνΜ^υιη 6π(| βΐ 8|) <Ηηηί 
ρ8Γΐ6 1ΐ0)ΐ ρο£(Α« ί1Ιΐ]${τ8Γ6 βΐ, ^ροά 10 Μ^ΜίπΙτί οΐίηι 6( Ρ1μΙ6^ 
πιοηίβ ίΑΟίικη 6$ϊ Γβΐίςοϋβ, ίηνίΐ&ηΐβ ιη8(6Γΐ8 Λά €0|Β[η8ΐ&πιπι ιιί- 
ϋηίνηιςνβ Γ6Γ4»α Ιτ8οΐ8(ίοη6πι ^^6ρ9&ί8η9 ύβηίςιιο $ί ηιιί^ηνίιΐ βχ 
}ύ»06 ίονΧ\\ί\\$ Λά 2Τ8ΐ»ΐιΐ8ΐίθ8πι «Ι ρο6ϋ68ΐη βΓΐ6ΐιι, «4 ΙίΙΙιβΓβΓυιρ 
βΓΒ^οβηιιη Ιιί^ΙοΗ&ιη^ Λά Γβτιισι «οΐί^νβπιιιι ΐΑ^ηοηβο} βϋβ^φΑθ 
ίικιυηιβη^ ιΙί8οίρ1ίη88 <1ιι4η ροββοΙ βαιοΐιιπιοηΐί, ίηϋίοβΓ^ 6ΐ όχ*- 
ροη6Γ6 νοίαί^δβη» , ηοη 08ΐη «οτΐβ γ^Ι 6Χ ]οι^ίιΐ(ΐιιΗ8ΐ6 Ι^ηροΓί^ 
1)860 δΐιμίίβ ιιΐΗίΐ8ΐ6η) οιιρίαπ» Ανβ^Οι ^ιηΐ^ηι ηαηο βοηΐιηβ 86()ΐΐ8*- 
Ιίηηι ίι^6ηϋβ ι»«1^γ6 $υ$ρίοοΓ, Ι(α(|ιι6 «ΐ6οααι Ιιί5 ίηι^Γβ ίϋ^πι^ιιιο 
αΙ 1086 ^4αοι^^η«6 <6ΐ βοϋβΓίί&ο ^αβηι η]>6ΓΓΗηο$ 1ΐ80 1ίΚ^80 ρβι^ 
€φί8η( ίηιοΙ|]8 βίΓβηαο ουίΆ. 

Οβ 6χΐ£τη8 (Ι6ηί({υ6 Ιυιίαβ ΠΙλτί ίοπηβ ρβηαι &ιαιλ ψΰΛβ μ* 
ηοΐβπ 46ΐ>68η(, Εΐοηίπι ροβίβηυη ρίοπιοιφιβ ρπιβίβτ Αηβίο- 
{ΐ)ΐ8η6ηι, ςηβηι ιοΐς ηροτέροις της α^ιχμίας χαψφάίας »4ίηηί^β ΡΜΕΡΑΤΚ) ν 

λΛΛ, 6ΐ Ατ«£ΐιιαιίοηι« (θηάοσι Ιμγφ ςυβιιι &»Ιμ $«τν>1ιιιιι ν^ 
άβίηΒ οπίίηβιη. Οαβιη υΜ !ιηιηιιΐ8νοηιη βχ ββοηρϋβ 8«ιρ^οΗ$ 
βιϋΰοηίδ ρβ^ηνοοι ιιοΐίι ίιιΙοΗθ|[68. Εά βυΙ(9ΐη βηιΙ ΒΐιοιΟΓοηιηι 
41108 ίη βτοηΐβ βϊηφάοτηίη Ιτ&βιηβηΙοηιαι ροβυί η(ίο , ιι{ ίη ιηβΓ^ 
{[ίϋβ ίΐϋΚαϋΠΒΐητ οοϋΐίηιιιιβ ιιηίαβοοιο&ιΐΜ ροβίΜ ΓβΚφΐίνβαι οτ(Ιο, 
Κοιηβηίβ άβίηάβ ΙΐΚοηβ δίςιιί&β&τβΐΒ οοΐοηιβι ί&ΐΝΐΙιιηιιιι ΐίΐι( ίη-«> 
βΟΓί&β ββ<1ί8 ίηιβίοτοιη Ιοουηι, 9ΐιίΙ)ΐι$ ίιιίπι υηοί9<Μΐ «<1ί6€ΐΐΝθ 8πηΙ 
ιη&ίοηβ 1ί1>η νιύυιηίηυη ρλ^Μίηιιηηαβ ηο(•ϋθΑ68. Η«8 ιι6ί οηιΐ- 
8101118, ηονηιη ίαοϋβ άβρτβΗβηάβΒ ίπΐ([ΐηθη(αιη Φΐιιη αΙΚβ ίη 
Ιοοίβ, Ιυιη !η «ηοηγπιοπιηι ρΓ&οοίρυβ οοπιίοοπΗ» ρίΗτΙβ «χΙτοομι» 
Ιη(1ίβ68 &<1ί6οί άαοβ: ροβΙβΓΒΐη ηιιυοι, 6οηιιη βϋοοι ςαοηιιη ηυΐ- 
186 8υρ€Γ8ηιι( Γβϋηυί&β, αΚβηιιη ί8ΐ)υΐ8ηιιιι, ιη<1ίο&Ιί8 υίΓοΙ^ίςυβ 
8αΙ Ιιυιυβ ΗΙ>π ρ&ς^ηιβ 8ΐιΙ, τώί ιηβπι ηοιη!η& βχίαηΐ, ίοηΐίύυβ. 
δοηρΙοΓπιη βυΐβπι τ6τΙ)0Γυιη4ΐΐ6 !ηθίθ68 Λ Ι)υίιΐ8ΐηο(1ί οοιηρ6η(ϋ8ή& 
οοΗ6(Ηΐοη6 8ΐί6ηο8 ρυΐ&νΐ, ρΓ&6$6Γΐίιη €πιη οοπιίο&β ώοΐίοηίβ 
ίηϋίοβίη, ςιιβιη ςαίηΐο βίφΐβ ρο8ΐΓ0ΐηο βΐίβηαβ 1ίΙ)η νοίυιηιηί 

• 

8ΐΐ8ΐ)0Τ8νίΙ ΗβρηοΗ^ Ι&οούι, 6ΐί8ΐ9 1»0£ υΐίΓο αίβηϋΒιιβ ϋοιηηια» 
(Ιαιη ίοΓβ β6ΐιΙ{Γβιιι. Ευπι ιιΐ ικμκΙιηιι η Ιαοβπι βάβψβ ροββ^Ι 
ί&οίαιη 68ΐ 8!η£[πΐ8η ηυ8 άιη 8ί&α6ΐ)&ΚυΓ ηβητοπιπι ίηβπηίΐβΐβ, 
(|υ86 ιηοβρί^ιη «Ιββοηύβικίοηιιη ίοΐίοηιιη ορβΓ&ιη ίηΙβηπϋΙβΓβ 
ίηνίΐιιιη ο% (ΙοΙ^ηΙ^ιη <;οθ£ίΙ. . Ιαιη τβτο ηΐθ^ηορβτβ ίΐΐί οατββ 
βΗΙ ηΐ οοϋϋηιιο ΙβΙκίΓβ ίβοΗοαΙυιη οριιβ β1)6θΙν«Τ6 «Ι Ιβικίβηι 
8ΐίφΐ&ηθο ρΓ0ΐη!88ΐ8 8ΐ8Γ6 ροδίΗ: αΙ 8ηΙ) ρΓο^αιηΙ 8ηηί ιηϋηιιη 
6Η8Ι0 φΐΗΐΙιιιη ί)1α<1 €001109(1486 6γ&6080 γοίππιοη άοοίοηιιη πιβ- 
ηϋ»ιΐ8 ΐΓ8(ϋΐ9ΐ0ίΐ ίή αοηϋΛαι. 1\ά βΐίοοι 4«86 ρο8ΐ (ΐ8η€ &1ΐ6Γ&ιη 
ΓθοβηβΙαηβηι ν^ ρτορΙβΓ β8ΐη ο^άοη^β Γ6ΐτ&ο(8ΐι48ς[υβ οπιηΐ οο1«• 
ΙβοΙβ ίην6ηί68 8110 ςυββςυβ Ιοοο ό!8ρο5ίΐ8 6ΐ 6χρϋε8ΐ&: ηβη 
ςυ&ο 8ηΐ6 ο<]0ΐΐ(1υιη Ιιυηο Ιίύηιιο οοΓΓβοΙβ 8ηηοΐ8ΐ8ςυ6 6Γ8ηΙ, 
Ιγρί8 άηάην^ ύ^οτίρ\Λ 8ΐιη( ρήοηΙ)υ8 !5(ίιΐ8 νοίαηιίηίβ, ςυο ίη« 
ΙβΗιιιη ΐ60(ρ?68 Γ6ΐηΗΐ6Β(ϋ 6Γ&ηΙ, ρ8^ηί8. Ηίηο βτζο ιηιιΐβ- 
Ιίοηπιη ρΐ6Γ8ηα6 8Γ£[υιη6ηΐ8 ρβΐί ροΙβΓυηΙ: 56(1 ηΜ 6 Γ6 6886 
8γΙ)11γ8!)&Γ9 η6 )ΐ8ο ({αίιΐβιη βρίίοσιβ γ6Γΐ)ί8 φβρβΓοί, (ριοθ ίη 

Ρΐ8(0η6 018X1016 6001100 ί8θί6η(1ΐ101 6Γ&1 , 60108 ΟΟϋβ ίβΓβ 

8* VI ΡΚΑΕΡΑΤΚ). ΑϋϋΕΝΒΑ 

«βΙ •ρ80ΐη& φΐβ6 βυβιη ββΓνβηΙ ίιιοίβιη. Ε( 1ΐ860 φΐΐίΐβιη 

}ΐβ6ΐ6ΙΙΙΙ5. 

Υβηιιη υΙ 61 ίη Ηοβ δΙικΙίοΓυιη ζβηβτβ, ουιη β( ά'ιββ θίβιη 
^06681, 8ΐία νβΓο ρΓορΙβΓ ίης^βηίί Ιιυηΐ8ηι ιιηΙιβοϋΙΗβΙβιη βοιί- 
Ι)βηΙίυιη οετιΙθ8 βηίιηυπιιίΐαβ.ββϊις^ίβηΐ: βΐί&ιη Ιιίο ηοη ρβυοα βηηο- 
(8η(]8 5υηΙ (}ΐΐ86 βυίβ 1οο!$ &<11ιίΙ)6&ηΙυΓ. 

ΟοοΗ 6υρ6Γ68(, ηοη ροββμπι ηυίη ρα51ί6β ^Γ&Ηβδ 8^8πι 
Ηθηπΰο Ι8οο1)ί, οοίυ8 (1θ6(8ηι (ϋΐί^θηΐίβιη ηοη πιο<1ο Ιη οββΗ- 
ς^οηθίβ Ιγρο(Ιΐ6ΐ&6 βΓΓοηϋυδ , 56(1 β\\Βΐη ίη ς^ΓΒνιοηϋυδ Γβϋυβ 
Μ6ηΙί<ΐ6πι δυΐϋπιο ουηι ΓΓυϋΙυ .6χρ6ΐ1υ$ βυηι. 8οπΙ)6ΐ)8ηι Ββτοΐϊηί 

8. (1. XI. κ&ι. Μ8η. 8. Μοεοεχι,νιι. ρ. 18. €Γ8ΐίηί Γγ. 62 βοηϋβηϋαπι άΐοβτβιη ΰόωρ παραρρβϊ, 
ΪΪ18Ϊ βϋο (Ιαο(ίΓ6ΐ ΡΙιοΙίηδ ρ. 615 20. "Υδωρ παραρεη: ^ηΐ των 
ίτζαγγελλομένων παντί σ&ενεν σηονδάσειν, ως καν εΙς ρέοντα 
ηλόΐα Ιμβψαν ουκ οκνησάντων. Ηίηο ίηΙβΙΙβ^ίΙυΓ ΟΓαΙίηυηι ΙβΙβ 
φίΜ βοιίρβίδβο, ηράξω δε ταντα καν νδωρ ηαραρρέη. 

Ρ. 21 Γγ. 75 βρύα ΡοΙΙιιοβιη οηοι Η5η5 πι$. ττέλιχας Λ^ΑιΧ 
Β6ΐι1(6ηΐ8. 

Ρ. 22. ΟΓβΙίηί ίη 86. εηέδωκε βαλάνων αβακα των εκ ΦΙΤ- 
ΤΕΩΟ. 8ΐ}8ρίοοΓ ΦΗΓΕΩΟ. ϊά Ιοοι ηοιηβη ίη Αΐϋθ8 ρΓορβ 
Η&Γβϋιοηβηι βϋί, Ι68ΐβ δ(6ρΙΐ8ηο Βγζ. 8. ν. ίίίλαί ΐΑραφψίδες. 
εστί δε 6 δήμος της ίίίραφηνίδος μεταξύ Φηγέως τον προς 
Μαρα9ωνι καΐ Βραυρώνος. Ρδ^ΟΓϋπι ί6Γ8€6πι Γυί886 νβΐ ηο- 
ιηβη ίη(ϋθ8ΐ, 8ρΗ8δίπιβ Ίξΐίιχτ ίη ίΐΐο εΓ&Ιίηί νοΓβυ ηιβπιοΓαΙυΓ. 

Ρ. 24. 6Γ8ΐίηί ίτ, 96 4, ερπνλλψ κρόκοις υακίν&οις ελιχρν^ 
0ον κλόδοις, ΡθΓ8θηυ8 ιηβίτί 08ΐΐ88 8θήΙ)6ΐ)8ΐ νοΜνί^οισιν. $βά 
ελίχρνσος, ψιοά 86ουη(1& 8γ1ΐ8ΐ)8 οοιτ^ρΐβ βίίβΐή ηιιΙΙο, ςυ&ηΐυηι 
ηιοηιίηί, βχεηιρίο οοηδίβΐ, &(! ^λος ροΐίυδ ςυοπι &(1 ^λιξ ΓβνοοΒη- 
(Ιυηι νίίΙβϊυΓ, ί(ΐ60Γ[υ6 νβοίβ ίΐίβηι δγΐΐβϋαπι ρΓ0(ίυ6ί(, ηιβίίυδςυβ 
ίθΓΐ&88θ ελείχρνσος 80ΓίΙ)ίΙυΓ. Ι5ί(1. ηυββ ίη 8ηηοΙ&Ιίοηβ βδΟΓίρίβ 
8υη( Ροΐΐυοίβ υβΛλ , ίη Ιιί8 και σμιΛον , όπερ ην της σμίλακος 
αν9ος &Α\ά\ί ΒοΙ(Ικ6Γυ8. 

Ρ. 29. 6Γ8ΐίηί Γγ. 116 50πΙ)6η(1υηι Καραΐε. 
Ρ. 33. εΓβΙίηί Γγ. 140 ΒοΙΙιΙθηαηι οοηιηιβηΐυηι οοηιηιοηιΟΓαη 
ηοη (^6I)α^^. ΑΟΟΕΝΟΑ VII 

Ρ. 45. ΟΓθΙίηί Γγ. 206 Ηοΐδίβηίυβ Υ8ΐ<ΐ6 ρΓοϋβύιΙίΙβΓ . ρτο Σά- 
κας 8θήρβίΙ 2όβας, ηί 2αβάίοι ίηΙβΙΙβ^βηΙαΓ , ςυοιηβάιιιοϋιιιιι 
Βρηά Οίοηγδίυιη ΟβδΟΓ. 0Γ5ί5. 

Ρ. 55 Γγ. 265. ΡΙιοΙίαβ βηηοΐ&ϋοηβιη βιιβιη βχ ΗοΓροοΓ. ρ. 
134 11 ^υχϋ. 

Ρ. 59. €Γ8(ίηί Γγ. 290. Ιη Αϋιβαβθί ν6Γΐ)ί5, ώι^ (οΙ)βΙί5οοηιηι 
8 ΟοηοΗβ (ΐ6(1ίθ8ΐθΓυιη) μίμιηγίαι Κρατϊρος δια τούτων, ίθΓΐ8$8β 
ΙιίΗϋ βχοίάϋ, δβϋ ρΓο τούτων δόηύβηθυοίΐ Πλούτων, υΐ XIII ρ. 
594 ιΙ: Φιλήμονος γαρ εταίρας έραο&έντος και χρηοτήν ταύτην 
ονομόσαντος διά του δράματος. 

Ρ. 68 Αγ. 375. Ροΐΐυοίβ νβΓ&β 8ρυ(1 ΒβΙκΙΐβηιπιι Ιι&βο 8ηη( : 
φίΐόήσις, ατεχνος, απαις, φιλότεχνος, μίοότταις, Ίριλότεχνία, 
μισοτεχνίά, μιαότεχνος, χαΐ παρά ΚρατΙνφ βνηαις. 

Ρ. 69. ϋΓ8(ίηί &'.389 Ιβ^βηίΙυιη υ( Ββΐϋίβηιβ ο οοϋ<1. ^ίά'Λ 
τη μάστιγι χνσψειν εν μόλα \ πρίν ΟΌμηατηοαι. 

Ρ. 72. &8(ίηί Γγ. 410 ρΓΟ ορκωτής δ^ εγώ 8οη56η<1υιη νίιΐβ* 
Ιατ ορκωτής λέγω. ίτ. 412 Γ66]ρίβη<1αιη 6Γ8ΐ χα&ε7λχεν. ρηοΓ 
ίΓ8{[ΐη6ηϋ ρ8Γ8 οοιτιιρ(& 68ΐ. Ιη Ρπ80]8ΐιί Ιοοο 8βηΙ»οη<Ιαιη νίιΐβ- 
Ιατ Οταϋηνε όστις εν Πυτίνη. 

Ρ. 78. 'ϋΓ8ΰηί ίη^βηϋβ, ηίβί 8(1 ΡγΙίη&β Γγ. VIII ρ. 42 γ6- 
$ρβχί( ^8ΐιιιη&1!οιΐ8 (οί. Χ 67), &(1Ηοί6η({υιη νίιΙβΙυΓ Ηοα 

ΟΙ.ΧΧΙΧ 454 

ΡοΙΙυχ VII 161: χεράμιον οϊνηρον ^Ηρόδοτος χαΐ Κρα- 
τίνος^ Η. ΐ8θθΙ)ί. 

Ρ. 86 βχΐΓ. (Ιβ 8ΐίο ϋΓ8ί6(ΐ8 ίΓ8^ιη6ηΙο ν. 8(1 ΕυροΙ Γγ. 37. 

Ρ. 90 ΡΙΐ6Γβ6ΠΐΙί8 ίη 14 βύρσης γλενχαγωγου βχ οο ^ίβίϋυβ 
^ί<ΙΗ ΒβΙκΚβΓαδ. ΙΙ)ί<1. ίτ. 16: βίάβιη Ρ>ιβΓ60Γ8ΐί 6(ί8πι Ι^ίχαρ- 
νιχών ίππων ηοΐ!Ιί8ΐη 88οή5ϋ ΑΓ86ηίυ$. 

Ρ. 92 ί4γρίων Γγ. XIII ίη ίηοβΓίίβ οΐίιη 6Γ8(: Ιιίηβ ίη ιη8Γ2ίη6 
δοήΙ^βηώιιη 29 8. 5 6ΐ XIII (2, 355). 

Ρ. 101 ίΓ. 69 σνμπνχτοις 8οη1)ίΙ ΡηΙζβοΙιίυβ Αγ. Κβη. ρ. 283. 

Ρ. 104 2 «68010 ηοο ο&βυ βχοίιίθηιηΐ Ιι&6006 : 

IX 85 β 

Ό χορός δ^ αυτοις εϊχεν δάπιδας ξνπαράς χαΐ οτρωματόδεαμα. 

ΑβΙίϋδ Βίοηγδίυδ 8ρυ(1 Ευ8ΐ8ΐΙι. Βά Ηοιη. ρ. 1369 43.' δάπι- 
ί«ς: στρώματα αττα. Φερεχρότης ^Ο χορός δ^ αυτο7ς κτλ. 
Αά 0Γ8ρ&ΐ8ΐθ8 Γ6ΐ(α1ί ί8ΐη βά. ιη&ί. II ρ. 290. Ε^Ηιιτ νϋΐ^^ο στρω* 
ματοδεσματα. 

Ρ. 107 ίη 103 8εήΙ)6η<1υηι κνά&ιον αργνρουν, υ( ΒβΚΙιβΓυβ 
^ϋάϋ 6 Ρ8Γ. Α,' ηυί ΡΓΟ Αήροις 1ΐ856( μύροις. ίη 106 9 σ/- 
ζοντ Ιχεχ;οτ* ΒβΙκίβηιβ ά^ΑχΧ. . ^ ^η ΑΒΟΕϋΙΟΑ 

Ρ. 112 Μβηι £γ. 122 ΜοΡία 9ρΒπτή. 

Ρ« 122 Ιτ. 166 ΒΐΜΐβΙΙιίιΐΒ ΙιιιΙ>βΙ σΜϋηημέρσϋβ, ύϊϋτηιη βοΐισ•* 

Ιί88ΐ8• 

ρ. 127 Γγ. 221 ι1<!β βυρπΐ (ι. 92. 

Ρ. 128 β*. 228. "Ηυβ ρβΓίίηβΓβ νι^ΙβΙυΓ, ημοά οΗιη ιλ βηο- 
ιίγιηαηιιιι Α^ιηβηΙΙβ τοΙ.ΐν ρ. 629 ΟΓ&Ι, Ειιβ(8ΐΙιϋΟ(1• ρ.1572 21: 
άΧλαχσν δέ άγραφη Ονϊάβ ΑοΙ Βϊοη. ρ» 969 1) Ιί;)ΐι; λέγ$σ9€ίΐ 
7$4χρά %θίί χωμΜόίς %αϊ ηλ^ητά τι»α Ικ %ζΐ%ωψ^ Η« ΙβοοΙιΙ. 

Ρ. 134. ΤβΙβοϋάίβ ίη 29 « Ροΐίποο ββτν&Ιαιιι ΒβΙι^βηιβ β ^οάΛ. 
Ρβηβ. 6(Ιαη^6ηη.ρΐ6ηίυ8 6<Ιί(1ϋ: είχροέίρ 6ρν^ο9η^α9 9ωφ(ίοηίρ• 

Ρ. 140. ΗαιηΙρρί Γη 9 ΒβΆ. αάί& Λδαι ησρνη, 

Ρ. 144 Αγ. 36 χρυοίδ* οΐΐ^ου ηανσίΐηνον ίπηιώρ ίφ^Ιλετσ^ 
ίη Ιιίβ τϊανσϋηρσρ ίηβρίυπι ρσ€υ1ί βρΙΙΙιβΙοη, πβο ρΓοΙίΒή ρσίββ^ 
νίτοπηι» άοίΛστηίη βχρ1ί€&(ιο ρΐ^ηαβ Ιαηα^ %η$ϋατ τούαηάίηη. \ιάο 
ί^ΗηΓ &η ηανα^λήνοις 8ΐτίΙ»βη(1ιΐιη ϊάφ^ άο Ββεηβ ρΙβιηΚιηϋ 
(βηιρΟΓβ 6βΐ6ΐ)Γ&(ί8 (Ιηίρρ. αιΙ 8ορΙι« 0. Β. 1090) ίηΙβΙΙβ^βΑάιιιη 
1^(4 Πι. &*« 40. ΌϊΆοϊΙβ β8( (ΙίοΙα ήυίιΙ ΟοΙ)㻀ο& ρτοΙ^βτϋ^ φή 
Ι|Α 611ΙΠ Νιι51αιη τβτδΐιηι ιιΗιΗ ιίΐβί Ιιού «βοΗρβίΙ: '^ϋοαιριιπι Ηβ^ 
$γοΙιίιιιη νν• Κολαχοφοροχλείδης 6ΐ ΚοροΜΟψΓ \\Λ ονιιι 4« 
Οΐβοηγιηο αςταίυΓ, ηαΙ ίη ρΗοΓβ Ηββγοίιϋ βηηοΐλΐίοηβ ^β8ρ^^^ιο^, 
ρυΐ&νβιΐπι βηπι ΚοΙαχοφ* ρΓ8βΙιιϋ$86.^ Η« Ι. Λ* ίτ. 41 β 

Γ60ΐίυ8 ίθΓΐ&58β 8οηΙ)ίΙυΓ βρνχΒίς. V. ΗβΓπι&ηηιιπι 8(1 δορίι. 
ΡΜΙ. 745. 

Ρ. 149. '&Γ. 61 ν. 7 8ε85ί6ηι ρ06ΐ8 Ι^ΛοβάΜΜσα&Β ίπιρΓοοβή 
ν^(16^υ^, ηοο κοΒ^ίβοι 8 8ίΐ8ΐο8 8ρ8Γΐ86 βάνβοΙ&πι ίοοβΗ. 1(8 
βΙΙβπι τ6^8ύ 10 βηοπιβπιΐίσηίι ΐοΓ^βΙυί οίάο €οηιβύία ίη ΟοΓογ- 
Γ8608 ίπιρτβόβΗοηβι <ιιΐ8θ οϋηι Ιβουη&ο βιιβρίοίοηβηι πιον^τθ τίάο* 
1)8ΐιΐΓ: ηβημβ 86ρ(ίπιί νβηυβ 8βηΐ6η1ί& 86πο (ϋοβηΐίβ ρο6ΐ8« ίη<- 
ζβηΐο οοηνβηίτβΐ, ηΐβί ίΐΐο δΐιηϋΐιιηι Γ€Γαΐκι 6η8ΐΤ8η€ΐιΐτυπι Ι8θ(1ίιιηι 
βίοδπιοάί 8οηΐ6ί8 οοηϋϊΓβ νοΙ»ί886(« εί., η( ρ8υο8 8&'6Γ8υι, Αη8Χ8η•« 
<1π(ΐ86 ίη 40 ν. 66 β^φ ΑΗβΙ. Ρ1α(. ν. 180, ίθΓ(8886 6ΐί8ηι ίη 316 
ν. 3. δο&5ί6ηι νθΓΟ βΰιηι $γΓ8οσ8ίο ορίβΐ ΡΙίΓγηίοΙιυβ Α*. 25, 
ςαοιη Ιοοαπι Ιιβηβ ΟγοΙΙ! 88οηρ8ίΙ 8(1 ΗοΓ&Ιϋ Α. Ρ. ν. 417 οοοίνβί 
βχίηηΐΜαΗ ίύΜ^β! Η. Ι» Βι. ν. 20 89. ^^^^^ Ειΐ8ΐ8ΐΙιίιΐ8 Ο (λ 
ρ. 1404 5. 

Ρ. 15& ίτ. 88 τΐίολ^ΐτήρΜν Β6ΐϋ(θηΐ8 οιπη ΗβηβΙοΗιοβίο ίη 
πωλί]^ρα ίαιηιηΐ8ν1(. 

.Ρ. 156. ΡΙιίΙοηί(ϋ8 ίη 1 Μεγαρείς δεινοί (>οηίαηχίΙ ΒθΜίοηΐλ 

Ρ. 158 ίη 13 έπιχόρΐ^ην ΒβΙιίΕβηιβ άβάιϊ ρΐΌ ΙηΙχαρτον. 
ϋήΛ. Εοροΐ. ίη 1 4 βοηύβηιΐιηη <ηιπ! ίοΐιβοΐίίο ΒΙιβηι. ρ. 356 ηεύ^ 
χψ (ίΐ8 60(1• Ρ8Τ. Μ&^0> άρίαν, δρΰν, χίΤίόν, ίρίχην• ΑΟΟΒΝΟΑ IX 

Ρ. ίβ2. ΒίϊροΙ. Γγ• 20. ν. ΡΓΐΙΐ8€ΐι!«ηι Λά Βαη. ρ. 167. 

Ρ. 176 Γγ. 104 ΓββρίβΗ Ευ$ΐ8(1ιία5 βά 0(1. ρ. 1401 11. 

Ρ. 184. Οθ ΕαροΙίάΙβ Α<Ιαΐ8ΐοη1>ιΐ8 βίη^Ιλή ΙίΙ)6ΐ1α ηυρβΓ 
ιΙίβδβπιΗ Ιο&οΙιίηιιΐ8 Τοβρρβί, Κθ8ΐοοΙι. 1846, βχ ςοο 8α!>ιίοί8ΐιι 
φαΛύ βά Ιτβ^βιΗοταιίι Ιιιιίαβ &ι1>υ1&6 οτίβίιι ΓαοίιιιιΙ. Ρη Ι 16 
8οη56η(]υιη, άβ ηυο Ιβπι οϋιη παοηυί, κλφόν ρΓΟ χλοίόν. Ρ^. III 2 
Τθ0ρρβ1ίιΐ8 ονόί χαλίώς &ρ εϊργοι. ¥ί. V ΡήΚβίοΙιίαβ βραΑ 
Τοβρρφϋαιη !(« βοΗρβίΙ: 

Παρά δέ τφ γΒ ΚαλΙίάδον ηΜίή Λή ί^ηΛία, 
ϊναηερ ημίν κσί βατίδ^ς χαί λαγψ παΐ ηάραβοι• 
Οααβ ηοα ^ίβρβοβηΙ, ηΐ8ί φΐθ(Ι άβΟβΙϋ&ιΙβ ύιΑϋο; ^Μτβιι ββ^οικίο 
8ΐιΗΐ€ί( ββιίύβΓο %να ηόρ^ ήμ^τ. Ργ« VI ίη ΡΗοΐϋ τ«γΜ8 Ρή(8- 
δ«ΙιΙβ8 οογΗ^: καΐ αέίητρίύα τηζήν Εντζολί^ Κόλαξιρ. Ιη 
ρΗαΐ8 ΙιοΚΐ8 |;1α88Α6 ρ8τ(6 ΛΑΐνΟί ϊΪΛγον γαρ ΐίίνεο^ ούτως, ώ$ 
ΐ4ρίατοτέλης εν ττ} ηολίτεί^, τάς χΐχ^ρίς οργάνων, φΐ86 ηση Αά 
ηοιηβη μ6αχος, φισ ΑΗβίοΙβΙβιιι Οδΐιιη «886 νίχ οτβΑ&ιη, 8β€ΐ 8(1 
ττεζβς βρβοΐβτθ νΙ(1βιιΙαΓ. Ιιαο 8ί νοππη Θ8ΐ;^ οβοίΙιΐΓ χαί 8ΐιο 
Ιοα» 68ββ ροήΐτηιι• ΡηΧ. Ησίηβ {πι^βηΰ ρηΒαιη* γβι^ααι 8ο•*- 
Ιβ8 86ηΓ8ΥίΙ ΌίύζβηβΒι η^φιοΒ Ε«8ΐ»11ιη8 1. 1. οοίι» 1ι&60 γατί»» 
8ΙΙΙΙΙ: λο^ά ίμφαιηιν Ευηολις λέγεχαν %σν ψυααΛον Πρωτα^^ 
γόραν διοΗωμφδων ίν %ψ ^ς άλαζονεύεται %τΙ* «Η8•ο οηβι 
Υ6Γ8α α ΟΙο^βηβ 86ΓΤ&Ιο οαηίαιι^θΐΐ((& 6886 τί(1ίΙ ΡοΓ8οηιΐ8» ιϋβ•* 
δβηϋβηΐβ Τοβρρβίίο ρ. 39. Ργ. XI. ΡΓϋζ8(^Ιιΐ8 έ Πρωταγόρας 
Ικίλβυε γαρ ΐήνείν* ΙΥΑΑ* ^λυατον νκα ΒβίβΙύιιιη 6οηί6θί586 
νί4βο. ΡήΙΖ8(^ιία8 ^ηΐί^ον* Ρ^. XIV• Ρη(ζ86ΐιίθ8 ϊχϋ^υς μόνον 
Ιωνημίνος. Ργ. XV 6Χ ΡσΟοοο 8α8 Ιιβιιβϋ 86ΐιοΚ ίιΐ(2ί8ΐιι νοί. IV 
ρ. 178 Ιβο. Ργ. XX 86ΓίΙ)6η(Ιιιπι αιηι ΒβΙ^Ι^βΓΟ ηαραπίήαν οντά 
σόι γέγραηται ταηιηία* 8ΐφΐθ ϋβ ηοηο οΐί&η ΡήΙββοΙιίαβ ^(ί 
Ηβη. ρ. 217. Ργ. XXV. κΧτ. Ρη(ζ8€ΐιία8 βρικί Τθ6ρρ6ΐ. ρ. 69. 
Ργ. XXVI. ΒβΙύκβηΐδ ανμβίοτοι βάιάϋ ; ΓβοΙίυδ δβϋβηιβ &(1 ^ύάάφ 
6άβίη ονμβιωναί* Οίτ• Τοβρρβί. ρ. 55. Ργ. XXX. οΑ-. Τοβρρβί 
ρ. 27. 

Ρ. 190 Γγ. 181• &ρΐΐ(1 Ροΐΐαοβη VI 92 χΒρόνωηρον οΑΜί 
Ββΐϋιοη». 

Ρ. 198 &ά ίΓ.229 ΓβδρίοίΙ Βιΐ8ΐ8ΐ1ιία8 II. ρ. 812 55• 

Ρ. 200 ίΓ»241 Κ&βχΙιίύιιίΐΒ^Ιιβη»: χαηάτοιάδε \ πάσχουσα 
μηδέ ηρασιν αΙτώ; 

Ρ. 205 Ιγ.271 ίά^ίη ϋ» ΐ6|Γ6ΐι<1υιΐι ρτοροβυίΙ [(Ιλλ' εϊ$ τ/] 
μία9Λ; ηοί; ηόση τις η φορά; 

Ρ. 209. ΕοροΙ ίτ. 292 ΙβξοοάΟΛα τίς ο φωνοζ, ώ ^αψφϋ) 
ιιΙ νΐ(]ϋ Αιις[ΐΐ8(α8 Ν&ιιοΐκ. ΛΟ0ΕΝΟΑ Ρ..210 Γγ. 303 ν. 5 80Γϋ)6η<ΙαΓη αμιδα, ίΐ6ΐη άραά ΚρΙιίΙυιη 
Γγ. 43 νβ. 34, Ε^ίοΓβΙ. &. 5. 

Ρ. 216 &*. 333 αΙΙβΓ&ιη οοηίβοΙυΓ&ιη ρΓ&6(οΙϋ ΒβΙίΙίβΓυς ανω^ 
^οδ•ΐ(χζβΐ π, τ. χ* 

Ρ. 217. ΕυροΙ. Γγ. 338 ΓβοϋαΒ λάβδα ρΓΟ λάμβδα, άβ ιριο 
8(1ιιιοηιιί( ι.. Οΐη<1θΓ&υ5. 

Ρ. 220 ίτ. 357. Ιη δοΗοΗο 8<1 Αββοΐιΐηβιη δβυρρίιΐδ ηοη ςααβ 
6^0 ροδυί, 86(1 ψΐΒβ ίΙ)ί(ΐ6ΐη ΙβςαηΙαΓ ν6Γΐ)8, ούτος [^^άρ] έν τοΐζ 
φρονρίοις κοιτάζεται, ΕηροΙϊάΐΒ 6$$6 6χί$(Ηη&(. 

Ρ. 223. Ευροΐ. Γγ. 376. Οβ βμιας Ιιββο 8(1 πιο ρ6Γ50ηρ$ί( 
Αιΐ0θ9ΐυ8 Ν&ιιο1( : Μβιηβτ Αη^ίοίΙ; ηοοίι §[6ΐ)ΟΓ& έμίας βα ^βηβη 
ΙβάβΙικΙθΒ \νοΓ(6Γη &ιιί ~ίας, ΥίβΙο}ί& βίη Ζανίβΐ βίκίβυΐύιι, ώμίας, 
ΟΗοτίας, τερατίας, ίρνβ'ρίας, πωγωνίας βΙο. (Ιλ)56οΙ£ ΡβΙΙιοΙ. 
ρ. 494. 508). Οί6& 8ίη(ί ϋαΓοΙις^δη^ί^ ΒβζβίοΜηυη^βη νοη ΡβΓ- 
βοηβη. . . θ6ΐηη8θ1ι βοΐΐΐβ ^^ Ι)β1 Εα$(&ΙΙι ν^ίβ Ι)«ί β&Ιβη βΙο58. 
Ηΐρροοτ. . ρ. 466 8(3ΐ( εμετοί &6ί&6η έμετιχοί, οί. £ιί8(. II. ^ 
ρ. 996 39: έμίας ο ίμετ^χος η ενεμής. 1Ά^$<βΒ έμίας 8ΐ80 ^6* 
Ι>Γ8υβΙιΙ ΕΉρο1ί8 έηί τον καχοφώνου, άβ Ηοηιίηβ φιι ηοη ρτο- 
ηηηίίβέ ΌβτΙα β€ά βτηοέ^ί 0ί νοηιαί^ νοη βίηβιη $οΙι\ν&Ιζ6Τ άββ- 
8βη δρΓβοΙιβη βίηβιη' ΕΓΐ>Γ6θΙΐ6η ^ΙβίοΙιΙ. Οίβ ΜβΙ&ρΗβΓ, νιτβ1(^β 
Ι>β8οη(ΐ6Γ8 Ι)6ί (Ιβη 1>8ΐ6ίΐ]ΐ8βΙΐ6η βΰΙίΓιββΙβΠβΓη ς^β&ΓβυοΙιϋολ ί8(, 
6η(2« ίοΐι 1)61 Οίρίίΐιιβ IV ρ. 395 ν. 21 υηά ΑΙοίρΙΐΓ. 1 25 Ι 

Ρ. 225. Ειιρο1ί(]ί8 ίη 412 οκντινα χηλεύει θάιάίί Β6]ϋ(βπΐ8. 

Ρ. 230. ΡΙΐΓγηί(ύΙ ίη 12 ΒβΙ&Ιίθη βάϊϋο άλεχτρυόπώΐιον. 

Ρ. 233 ρο8ΐ ΡΙίΓγηίοΙιί (Α-. 33) νβΓί^β αοά. Ρ8Γ. Α ρΓο β<ϋϋ8 
Ιΐ860 Ιι&1>6(: τιάί φορβάς την ηορνην λέγεί ωσηερ χαί μαί»άς 
χαί μαχλάς. 

Ρ. 236 ίη 50 βχ ΑΐΙΐ6η860 ^8ΐ)6( 6ΐί8ΐη ΕυβΙβΙΙιίιιβ Οά. ρ. 
1862 19. ΙΙ)ί(1. £γ. 54 ως γ" ^ίχΜεύς ονόέ εΙς ΒέΐάβΤΏΒ 

6<1ΐ€ΐίΙ. 

ρ. 240. Αά Αη8(ορ1ι&ηί8 ΐτ. 1 οί. ΡηΙ;ζ3θΙιίυ& 8(1 Κβη. ρ. 150. 

Ρ. 241 Γγ. 4 ουηι ΒβΙίΙΐΟΓΟ βΐ Ηίο βΐ 8ΐϋ8 Ιοοίδ, ΡΙβΙοη. &. 45, 
_ΤΙιβορ. 53^ ΑηΙίρΙι, 126. 258, Λκίοηίά 8, ΟίρΙι.42, Αη8χίρρί 1 
νδ. 6, Γγ. 6, (οΓ. 8(1 8βχΙ. Είηρ. 652 1. Ο. ΟιπίΙοΓΓ. ΤΙιβδ&ϊΐΓ. 
Ρ8Γ. ν. βνείά) 8οήΙ)βη(1αίη &νία. 

Ρ. 242 Γγ. 9 πύελος μί^ άρχέαει ΒβΚΙκ. οπ(ΐί888 όέ. 

Ρ. 243 3 δηλον οτν λυχνία ΒβΙΙί. 
, Ρ. 244 Γγ. 26 ΒβΙιΙκβηιβ το δε εηεγείρειν αυτά τοίν χεροΐν 
άναφλαν χαί αναχναν Ι^ριστοφάνης έν ί^μφιαρόψ λέγει• Ργο 
αναφλαν Ρ&γ.*Α άναψαν Ι^Λβί^ οιη. Β. άναχναν^ άνάκλαν Β 
χαί αναχναν χαί άναχλαν Α. ΑΟΟΕΝΟΑ XI 

Ρ.246. Οβ 8ΐίο ΑιηρΜ8Γ8ΐ ΐτηζηϊΒηϊο νίάβ ίηΓΓ& ρ. 358 Α*. 13. 

Ρ. 247. Άά Γγ.47 (ηίβί κΐθϋβ αά ρ. 282 Γη 275^ οοηΓβΓ Ροΐΐ: 
VI 51 : χαί Βψψών δέ λοπάς εντελές τι βρωμότιον ην^ Η• Ι• 
Ι&Ιϋ. ίΓ.50 50Γ. καΐ μην χ&ες παρήν | Πέζόιξ^ο χωΐός. 'Μ ΓβοΙο 
Α. Νβοοίί. 

Ρ.'255. 'Γγ. 110 ιι( Γεωργοίς εϊρηχεν 80ΓίΙ)6Γβιη ρβηηονΗ πιο 
Μοη8θ6ηή8 οοάίοΐβ &μ€ΐοη(8$: 'οβςηβ 851ιοιτ€Γ6 βίυβιηοϋί ιϋοβηάί 
υ5ΐιιη 8 Ρπ5εί8ηί ιηοΓβ 8ΐί8 (1θ€6ΐ)8ηΙ βχβπιρίβ, νβΐυϋ II ρ. 182 Κγ. 
^^ Πλάτων η Κάν^αρος' Συμμαχίγ όντως ηρζϋΐτο^^, ψϊοά 65ΐ 
ιηίΓβ ρ. 383; ϋβϊη τουτέστιν II ρ. 186 Κγ. βί φοά ηονίββίαΐθ 
ΜβίηβΙκίυ$ οοηίβοΗ '^€Γ8ΐίηο8 8στις ίν Πυτίντ/" Αάάβικί. 8(1 6γ8- 
Ιίηί Γγ. 412. Όβ 8ΐϋ$ 8ΐίΙ)ΐ.' Η. Ι. 

Ρ. 257 ίη 123 ρτο αυτψ Μελιτεων ηΐΒΐΐίη ίν τψ Μελιτέων. 
νί(ΐ6 8(1 Ρ1&(οη. Γγ. ρ. 397. 

Ρ. 261 ίτ. 149 ν. 12 ^ν ησ$' οξνς ελ9τ] ξυλλ. Μ^άγι^. 
ΡΙιΜοΙ. Ι 677. 

Ρ. 264 Αγ. 164 β. Ηύπιιβηηυβ ϋ& £θήΙ)6Α(1υιη $α5ρ{θ8ΐ)8(ιιτ, 
φημι ό^ ονν εγώ βροτών απαντ^ αν εχλαττήναι^ Βο11ιίο$: φήμη 
^ατίν Ι| φώί^ βροτονς ατζΛντας έχλατιηναι.^ 

Ρ. 265 ίτ. 178 ηερί&εαιν βΐίβιη Ββ^ΐίβηιβ $οηρ5ΐ(. 

Ρ. 271 Γγ.2Η ν. 1.2 ΡηΙζβοΙιίαβ Κ8η. ρ. 142 ϋο^ελλη ίηηνΜί 
5οηΙ)6Γ6 ρΓορΙβΓ Η6$γ6Ϊίΰΐη γ. τορελλή. 

Ρ. 275 4 ΒθΙιΙκθη ΡβΓ. Α ηαη'1ΐ8ΐ)6ΐ καταχεχερματίσματα 
Ββά χαταχερματιαματα, Ρο1Ιαα8 βαίβα οηιϋο^ ίΐ8 8ρυ(1 ΒβΙιΙκβηιιη 
ρΓ0€β(ΚΙ VII 170: \χαΙ το χαταλλόττειν τό νόμισμα, και τά 
χέρματα όέ χαΐ το χερματίζειν τό νόμισμα εϊρηται' ΐΑριστο- 
φάνης ^^ονό^ άργνριον εστίν χεχερματισμένον^ Ββη^ΐίϋ οοηίββία- 
Γ88 ίβοϋ 6ΐί8ΐη.ΡηΙΖ8θΙιίο$• . 

Ρ. 278. ΑπδΙορΙι. Γγ. 251 ιη&ΐίιη ουιη ΟίηύοΓ&ο ηδη ηαροΐτ^ 
νεΪ£ εις με (βίνβ ίς με) ηριν δεδειηνάναι• 

Ρ. 279 Γγ. 257. ΚβοβρίΙ ΒβϋΙκβΓϋβ ηα8ΐη ίη ιηβίοΓβ 6(1Ηίοηβ 
ΒβΓ^Ικίυβ ρΓ5ρ68ΰίΙ οοηίβΰΙοΓβιη ϊίίικ χοίρων μνους %ρν ίστιν. 

Ρ. 280 &. 265 νίίΙβΙυΓ ίη ΐΓ&4ί1ο εϊς ρ6Γ8(8ή ρο$86. Ι5ί(Ι. 
Γγ. 268 Γ6€6ρί( ΒβΙιΙκ. ιη68ΐη οοιιί6οΙιΐΓ8ΐη ίσχρουσαμένους ρΓΟ ίχχρ. 

Ρ. 288 Γγ.313 ν.4 ΡηΙζ8θ1ιιυ8 βί Η6ηιΐ8ϋιιΐ8 αη φημ εγώ. 

Ρ. 289 ίη 316 υ.9 Β6ΐϋ&6η]8 βά\ά\ί τά μέγιστα δ' αυτών 
ου λέγ^ς ταντ^. εϊτα τι; Ρ8Γ. Α τά μέγιστα δ^Όν λέγεις αυτών ταυτά. Ρ. 291 Γγ. 317. Ο. ΙβΙιηϋ 8ηίιη8(]ν6Γ8ίο ββΙ; ηον. Γΐιοη. ιηαβ. 
IV ρ. 638. 

Ρ. 292 Γη 325 Α. Ν&ικϋί ζοτϋφί η μέγα τι ξώμ ¥τι τρ. XII ΑΟΠΕίαΐΑ 

Ρ. 295 &-. 344 Μ&(1νίίίι», ΡΜαί Ι 676, ϋλ οοηιΐίΐοίΐ: αλλαι 
δ^ {^οηζΒαβντ^ραι ΘααΙου μέλεη^ς β3στόν χέραμον Ό-ίμεναι 
ηοτνλαις μ^χοΛσίς ϊγχεον $ς (εοηΐ ίνέχονν^ σφϊιβζΜ^ δίμας 
όύδίνα χόσμοτψ ( ί'ρφονι βιαζόμδροη» 

Ρ. 299 ίΓ.367 ΒβΚΙίβΓαδ ουιη ΟίηάοΓβο πρφμος. 

Ρ. 300. Όοοά 6χ ρηοηΐηι» ΑήβΙορΙι&ηΙβ ΝνΙιΜηΐβ βιΑοί Ρ1&Ι. 
ΑχίοοΙιί ρ« 227 ΒβίΙ» «βΜ δις ηοΰδβς οί γέ^ννβς, ϋ οοτΙβ βϋ«ιιι 
ίη 8Βρ6Γ$Ιί(β 6(1ίΰοη6 &Λ ν« 1417/ Η. Ι* 

Ρ. 309 Γγ. 436 δοήϋβιΐάαη 6τϋ βίαχ^ς φύγύργοι. 1>θ βΗο 
φΒΐ^βηι Ρΐαϋ ϋΓβ^ιηβΒίο ν. ΡΗβΓβοΓ. Ατ. 124 ν* 1. 

Ρ. 310 £γ. 445 ίηΙβπΌ^Αίιοηίι» ηοΐβιη οαιη βορβηοτίΐΝΗ ροηι1€ 
Ββΐϋίβηίδ. 

Ρ. 312 Γη 462 ΒύΛοή βάϋίο ανΗ^πνί^ϋχν ρ^ο σνλίΐ^^στριαν 
6ΐ 463 σνγκοίτας ρΓΟ σν^ο^τοι^• 

Ρ• 313 βχΐΓ. ύΜχΙενεΐρ ρΓοροδίιϋ ΚΑΙιηίιιβ• 

Ρ. 314 Γγ. 475 ώσπερεί Καλλιηηϋης ο, Τουρίο Ββϋιβπίλ 

Ρ. 318 ίτ. 506 βα»ςίδια ο. Η€«βΙ• βάιάϋ ΒοΆβΐΌΒ. 

Ρ. 324 αύ Γγ. 551 60Ωί6Τ δίΓβΙίΜιβ ΐτ. 50. 

Ρ. 332 Γη 596 ώ^ ονχ δρβ^αν οπι. θΙΐΜίΐ Β«Μ£βτιιβ« ΙΙιίΑ. 
Γγ. 601 τον ααηέρδητ άηοτίίαν χρη \ χαν' ίκπλΰναί^ ααΐ δια- 
ηλνψαι ΒΑί^ή βάίϋο, υΐ νοίιιϋ 88ΐιη&$1ιι& Κι. ίη 602 βαάβιη : 
χορδαΐ, φΰσχαι, πααταί, ζβ^μό^» χόλίΜς. 

Ρ. 933 &. 60β Β^1ΐ6ηΐ8: άνησω χροηνδα μαστιγουμένη. 
ΙΜό• ίΓ.610 βαακάριον Ιηιχάμινον ΒβΙ^Ιίβη»* 

Ρ. 337 Γη 634 ΒθΙίΙΐθΓοβ: Ι δ^ €χωρ '^έρμαν χαΐ ηΰρ ήχερ* 

Ρ. 351 Γη 765 Β€λ]ΐ6ηιβ χίρεωατό^μης 86α αοά. Α. 

Ρ. 352 ίτ. 781 Α. ΝαηοΙί ία δβΙιιιβΜβνίηί ΡΙιΒοΙ Ι ρ. 353 
ΡΗοΙίυιη ίΙ& Γββη^Ι: Μάμμην νήν μαμμισν* Ιέγουσί δί χιτ4 
μάμμορ* ^Αριστοφάνης* 

Ρ. 353 Γη 792 ΒΜί. άρδρίζβσ»αι δέ ΐΑρ. άπα^^ ανδρον* 

σ&αι, χτλ* 

Ρ. 355 Γη 831. Οβ Ιήβ βϋ Α. ΝηοΙώιιη ΡΙιΐοΙ. Ι ρ. 353 ηυί. 
Ρ. 357 3. Απ8ΐορΙι&Βί$ ίτβ^θηϋβ αιΜβικΙιιιιι Ιιοο: 

85β οοιχχχνι 

Βΐ μή Προμη^^νς βίμι^ ταλλα %ρ6,ύδομαί4 
86ΐιο1. «ροΑ Β8θΙιιη8ηηοιη βά Ι.γοορ1ιη ρ. 347; ως του Πριά- 
μου ηρόζερον ηνν^ανομένον , χατά %6 αιωπώμενσν, ώς ίίίρι^ 
ατοφόνης Ει μή κτλ* 
'1(0ΐη λββο: 

857-863 οοιχχχνιι— ΟβΧΟΙΙΙ 

ΡοΗβχ Ι 231: νεόφυτον (ιιΑ. φντον, νβΐ δένδρον)* βν-τ ΑΙΠΙΒΙΙΟΑ χιη 

ηΧ^ μέτ γύρ %ί σνομα, χέχξημΜ ϋ αύίψ ΐΑ^άΐοφάιηίί 
Μβιη II 154: ίγχ^ί^ηνής ύέ ^αΐ «γχείρησις ΐΑ^ωζοφάνης* 
ΙΙα 00(1(1. ΚΟίιηΗ, Ιαη^βπη., ΒΜμι. Μβιη IV 64: ΐΑρισ^^ 
ψύρης δέ μ9λφά6ς χαΐ ηροσψόός ΜΪρηχε. VI 159: βϊ- 
ρηηε δέ ηϋίΐ αύμηοδα ηαί αννΟήηηρ (ιηΐ. ^ΑραηοφΟρης)ί Ηΐ 
ΒβΙιΙιοη]» ΦάίάϊΙ. VIII 28: μΒσέγγυον την μ^ίρα^α %α^ 
τα9^έο&αί Ιίριστοφάνης λ4γ^. Χ 17: οτφ δέ τα 0»9υη 
Α(θμ/Γ«το, αχΒνοφόρ&Οί^ μέν αονίί^ 1^ρ§0νοφάνη$ ηαΙΛ τό 
ξύΐ&^'. α. ΙιιηβθΡηι. 9ά ΡοΙΙ. VII ΙΤ&Ζ Η. Ι. 

Ρ. 358 3. Ρ1&(οηί8 ίη^ιηβιιΐ]^ 6Χ Αάοϊάάφ βντνβϋ» «{(ΙμμΙιηιι 

νπι γ. 

Π^Ι %&¥ δί ηΧΜνρών οίδεμίωβ ΰρορ Ιίχείφ 
δαί(1&8 8. ν. ωρα• φροντίς• εν&εν οΗγιο'ρίΐν λέγομ€Ρ %Αρ 
ολίγητ φροντίδα ¥χοηα4 Πλάτων Ι^δύριδί' ΠέρΙτωρδΒ ηλβυ^ 
ρών ιαλ. {η 1λ\β ΐΑδώνιδν ψΐοίΛίΙί» εβΙ ύθΐιίβοΙΟΓβ ββίβΤοΗί• 
οοάά. οδών και, ηίβί 1(1 6Χ 6 κωμικός οοιτυρίυιη βΒί. 

1ΙιΜ• Α*. 11 μαΐλωνάς χλανίδας β- €ύάά. β€Ηρ•ϋ ΒβΙί- 

ΙΕ61118. 

Ρ. 359 Γη 15 οοττ. ί4 α γ^Ιών — 

Ρ. 3βΟ Αγ. 31. Οοιιιιιιθ(ϋΐΗί ΟοΙΙ^Ιι» μΙ μίρ οίν 0ύ «^ι^β ιήψ 
9^άΙανί:αν άηοδώσας ίηων. ^Εφύά^ίη 8ΐίφιιιιΐ(Ι<ι ίΙ& ιιτΙιΗηΑβπ 
βΙ σύ ταύτην τήν ^άλαΐ?$α9 ιΛφ μίρ ΑηοδώσΒίς ίκύν.^ Β. Ι. 
ΙΙ)ί(1. Αγ. 22 βΰΗ^βη^οϋΐ : ΒονΙ^ι τηνδε οον ηΐΒκχήν %α9ώ \ ΐί£•* 
τΐΒΐτ^ άνΒλχύαω σε δενρο; 

?. 374» "'ΡΙαΙΟΒίβ ΠαιδαρΙφ Ιιαη^ &4(1β ησϋΐΐλΐη: 

IV 9«• 

δοΐιοΐ. Αιΐβΐ. Κβη• 308: 6 — Ίξίωρ — ίρ ί&Βΐ ΑνΜ δια^ 
ΦαωητΒΐν %ούς άχροωμένονς, ώ$ χαΐ Πΐόζων βρ ΠαιδαρΙφ 
(ΡΙΟΓ. ΠαιόαρΙοίς) ηοΐΒΪ^^ Η« Ι. 

Ρ. 384 αά Ογ. 155 οί. (ρΐϋβ $ιιρηι πιοιηιί «ό^Ι. Βά Βαρ. {γ.152 
(Α(1α1. βρ. VI). 

Ρ. 395 &*. 196. Οιι•β ρΗιηο νβηιιί βοΜΙΰϋ Αιΐοηγιοι» ίΐΐβ 
βοπρΙοΓ, καρ ^ του γένους μαηράρ, ηοη ΡΙλΙοηιβ 6886 ρροΓ8ΐΐ8 
8886ηΙίθΓ πιςηβηΐί ΝβιιοΙκίο, (ριί Ιη^βηίοββ οοηΚοίΙ Ιιοο Γηι^βη- 
Ιοπι Ιη Ιιαηο ιιιο(1αιιι οοηίιιιι^βιΐ(}ΐ]Ηΐ 6886 βιιηι Α*. 170: 
ΟνδΒΐς 6μαΙμύν σνμηα•9ίσνΒρος φίλος* 
' τά δ* άλίΑτρί Μσϋ^ όμοια ταίς ηαρο^ίαιρ. 

Ρ. 399 Ρ1&Ιοηΐ8 Ατ. %ί6 ρτο ηαιδοφιΐΒΊσ9αι Β€ΐίΙκ6ηΐ8 βϋάϋ 
ηαιδοφιλήσαι. 

Ρ. 400 Ρ1&Ιοηί8 Γγ. 238. θΓΒΐιιΐΒ8ΐίο1 ΒβΙϋιβΓί&ηΙ ν6Η>» £ο- XIV ΑΟΟΒΝΟΑ 

Ι^6θΙ&!ιΐ8 ΗΚβιη. ρ. 275 ίΐβ οοτή^ϋ: ΐ4χο^ς, αντί τον άκουστικως 
^μς• πιάτων, ΙηββΓί&πιιη . Γαϋοίβηιιη 1τ8£[ΐη6ΐιΙί8 8<1<1β Ιιοο: 
251 Ι.ΧΧ1Π 

ΡοΙΙΐιχ.ΙΧ 66: το δέ παρά Φιλημονι τριτημόρίον τεταρ^' 
τημόριον χαλά ένιοτβ Πλάτων, υ5ί ΒοβοΚΙιίιιβ ΓβοΙβ τρι^ 
ταρτημόριον οοιτί^Ι βΐ ΡΙαΙοηβιη ίηΙβΙΙβ^Η οοιηίοαιη. 

Ρ. 408 Γγ. 7 86Γ. Ι/ίμφιτρύωνι όευτέρφ, 

Ρ. 412 ΑΓοΙιίρρί Γγ. 29 ρΓΟ άρτόπωλιν (^άρτοπωλίαν 6^0 
οοιτβχί), ςοθ(1 ΡαΙοΙί• οωίΙΠΙ, Β6ΐι1ί6ηι$ $υ$ρίϋβ(υΓ παντόηωλνν. 
'Ά. χαΐ την ηαντοπωλίαν &1)65( α Ρβγ. Α• 

Ρ. 414 &(1 ΑΓοΙιίρρί Γγ. 47 οΓ. Ροΐΐυχ III 54 : '^^ρχ^ηττϊο^ δέ 
χαΐ αυμπατριώτας €φη, 

Ρ. 417 ΑΗδΙοιηβηίβ ίτ. 15 οοά. Ρ&γ. Α φιίαχόλουϋ^ος λέγει 
ρΓΟ άρχεται. . ... 

Ρ. 420 ΟβΙΙίββ Γη 22 μετάλλου ατόμων Β^ΐιΐίβη 6(1ίΙίο. 

Ρ. 421. Ιποβη^ηιαι 0&11ί86 ΓβΜ&ηιιη ίΓ8^6ηΙί8 &(1(1β: 
31 ΧΠΙ 

Η68γο1ιίυ8, ΜεγαρνχαΙ σφίγγες: ΚαλλΙας ηόρνας τι- 
νάς όντως εϊρηχεν• Οαβη ^Ιοδ88ΐη ρΓθΙ>6 ιηίΐιί οο^ηιίΒίη ηβ$οϊο 
ςοο 088α ίβοίαιη 8ί( υ( ηβς^ΐβχβηιη. Οί. ΡΙιοϋυβ ρ. 252 2. Με- 
γαριχ'αι οφνγγες: αί ηορναι όντως εΐρηνταν ϊσως δε εν- 
τευδ-εν καΐ σφίγαται οί μαλακοί ,ώνομάσ&ησαν, η χαΐ από 
Μαίας ,οϋτως-, λεγομένης εν Μεγάροις* Ργο σφίγγες ςαί φν- 
σι/γγες 80ΓίΙ)βη(1υιη οοηϋοί( Α. Ν&υ^Ιε, βχρβοΐο ςαΐΙ)υ8 «ι^υιηβηΐίβ 
ίά ρΓθ58ΐυπΐ8 8ί(. 

Ρ. 421. Ιη Ηβς^βηαοηίβ ΓΓβς^ιιΐ^ηΙο ιηιηο ιη&ϋιη μάλα ταχέως 
Ιων πρίω μον πονλνπονν. ηίιηίΐΌηι Ιών οαπι ρΗιηιιιη ίη των 
£0ΓΓυρ(ιιιη θ$^6ΐ, ρο$ΐ68 ρΓοηο βπΓΟΓο ίη αυτών ΛΆ. 

Ρ. 422 Ιιγβίρρί Γγ. 3 τρίματος πίλος ρΓού&ΙΰΓ ΒβΙίΙίβΓΟ. ^Ι&ίϋ• 
Γγ. 5 ρίβηυιη 6ΐί8ΐη ΡοΙΙ. VII 776.Ρ8Γ. Λ €^χΐίί|)ΐΜ( Β^ΙκΙιβηΐδ οαηι 
Ρβ1οΚ9η5ιιΤ£[ίο: ονδ^ άνα»νάψας (^σν δ^ άναγνόψας ΑΡ) χαί 
&ειώσας τάς αλλότριας διανοίας (8ίο}.' Η. Ι. 

Ρ. 434 δ)τ8ϋί4ϋ8 ίΓ.33 απαξάπασα γη 8θτίΙ»6ηϋαιη 6Γ8(Ι. 

Ρ..441 Γγ. 74 Ββΐίΐίβηιβ,ιιΐ βΙιΜ προγονός ^ΑϋΜ. 

Ρ. 442 8(1 ΤΙιβοροιηρί Γη 7 οΓ. ΡοΙΙ. VI 103: το δέ παρά 
Θεοπόμπφ τ^ χωμικω οβελισχολύχνιον^ το μεν σπενος 
ην στρατιωτικόν , το δέ όνομα ύπομόχ&τιρον. 

Ρ. 450 Γγ. 46 ΒβΓ^Ιϋί , 6ΐη6η(ΐ8ΐίοη68 Γβοβρϋ ΒίβΙίΙκβΓυδ. ) 

Ρ. 452 ΤΙιβοροιηρί Γη 58 ΐΒβϋπι ^Εμβαδαν. 

Ρ. 454 Γη 65 ΕυδΙ&ΐΗίυβ ρ. 211 15 γέγονας ΙϊΛ^ί. 

Ρ. 457 Γη 98 ορνιδίων λεκάνην οάιάϋ Β6ΜίΰΓυ$. ΑϋΟΒΝϋΑ XV 

Ρ. 461. ^8(1 ΑΙοββΙ Γπι^ιηθηΙιι βΐίβιη ]ϊΒβο αθηοΐοη^ο: 

IX 36 

ΕϋδΙβΙΙιίιΐδ 0(1. 1571 43 : των τις δέ μ€&* 'Όμηρον τό μέρ 
μήλον δωρίσας βϊς μαλον την δέ όψιν €ίς ίΐδος με^αΐϋβών 
χαί μβταΒ'εις τάς λέξεις, ^^λχ'άίος δέ ην ίκέϊνος 6 κωμίϋός, 
ύδομαλιδην βφη οκωτιτιηώς τίνα δια τό %αλλωΐ%ίζεϋ9αι 
τα μήλα της όψεως, ερεν^ίμενον δηλαδή κομιχώτερσν. ^βτζ^ 
)ύη8 ηοη ρΓββΙβΓ ΓβΙίοηοιη είδομαλιδας νοοβιη οοηΐΓ» (ΙίββΓίιιΙη 
Ευ$(&ϋιίί ΙβδΙιιηοηίηιη Α1ο86Θ 1>6$1)ίο βδΟΓίρβίδδβ νιάβΙυΓ, ν. Ββί- 
ΐΓβ^β ζ. ξήβοϊι, Μαη8(6ΐ(υΐ](1θ ρ. 15 ηο(. Νβηυβ βΗοηβ Αιβτϋ 
Ιαΐίδ εοηίυδίο 8ΐ) ΕυδΙοίΗπ ηιοτβ. €ΐ. Α(Η6η. XI ρ. 469 8 : '^Εφτ;- 
^0^. τό καλούμενον ηοτηριον Ιμβασικοίταν όντως φησί χα- 
λείσ&αι Φιλήμων 6 Ιίέ&ηναΐος εν τω περί ^Αττικών ονομάτων 
η Γλωσσών, υη(1β ΕοδΙβΙΙιΙυδ II. ρ. 1299 βχΐΓ. τ& κωμικω Φιλή- 
μονι έμβα&νχνταν Μηχίί. ΌΊίβθ}\\& βτςο εηΐ ΙιυίυΒ Γβί (]Ηυ- 
άιοΒϊϊο βί ρ&Ιβηδ βυδρίοΐοηίϋιΐδ Ιοουδ. νί(1θ δοΐιηθίάβ^ίηιιιη ΡΜΙοΙ. 1 
ρ.360 8ς.' Η. Ι. 

Ρ. 467 4 τα δπήτια βρυΗ ΡοΙΙ. VII 83 ΒβΙςΙιβΓαδ. 

Ρ. 469 Νιοορίιαηΐίδ ίτ. 5 ιστός άβάιί ΒβΙίΚβπίδ. 

Ρ. 475 ΡίίΙγΙΙη Γγ. 13 άν^ραιωπώλης ίηϋίο ^6Γβαδ ροηβικίυιιι 
εαιη ΒβΙΙιβη Ιίΐιτίδ. 

Ρ. 485 Γγ.6 (οΓ. ρ.225. 466) γήν δέ σμηκτρίδα Ββ^Λίβτη». 

Ρ. 505 ΑηΙίρ1ΐ8ηίδ ίΓ. 60 ρτο παροψίδι Αϋίθηββί ΡοΙΙιιχ πα^ 
ροψίσι Ιΐ8ΐ)6ΐ. 

Ρ. 506 Αη1ίρ}ΐ8ηί8 ίη 65 ΓβδρίείΙ ΕυδΙβΙΙιίυδ II. 1163 26. 
ΙΜϋ. Γγ. 66 ΒβΙιλβΓυδ ΓβοβρΙο ίη ΟΓΐϋηβηι χερνίβέϊον ροδΙ πρώ- 
τον ίηΙβΓραηχίΙ. 

Ρ. 524. 'ίη 128 ν. 6$(ΐ. ίΐ3 δοπϋβικίαιη δυδρίϋΟΓ: τό δείνα δ\ 
εσ^ίεις | κακόνωτα ταντί χάπαλά; ΟΓ. 5(Γ8ΐΙ. ίη 43.' Η. Ι. 

Ρ. 534. ^Γγ. 162 νδ. 5 κεραμέων ρΓββίβΓβικΙϋηι νίιΙθΙυΓ, ({110(1 
ΒΰΙϊΙίβΓυδ άβάϊί: οί. ιοί). ΡΙίΓγη. ρ. 147.' Η. Ι. 

Ρ. 536 Γγ. 170 ΒβΙίΙίβΓυδ ΙβηΙβΙϊβΙ [αλλ*] άποηνίξεις γαρ με κ. 

Ρ. 545 ίΓ.194 ν. 3—7 Η8ΐ)βΙ ΕιΐδΙβΙΙιίαβ 0(1. ρ. 1951 45. . 

Ρ. 563 Γγ.251. ΡοΓίβδδβ άριστον έν οσφ [δ' ένδον] ο μά-^ 
γειρος ποιεί, υΐ ΡΙβΙο Γγ. 45 1 : ίως αν σφ&ν εγώ τό δέίπνον 
ένδον σκευάσω. 

Ι1)ί(|. Γγ. 254. Οβ ροδίΓβπιίδ Ιιυίυδ ίΓβ^ηιβηΙί ν6ΓδίΙ)υ$ (ΙίεΙυιη 
ίη ΡΙιίΙοΙ. 8(1 ΑΙΗ. ^χ. II ρ. 3. 

Ρ. 572 Γγ. 308 πεντάκτενα δϋπρδίΐ ΒβΙιΙκβΓυδ. 

Ρ. 574 Αη8Χ8η(ΐΓ. Γγ. 3 ηθδοίο βη ρΓ86δΐ6( τράπεζα είσή- 
γετο ρΓΟ έπήγετο. Ρ. 57Τ* 'Λ4 ίΓ• ϋί φΜ6 Ηι ΕίτηιοΙοβίεί ν^ιΜβ, Ιι^ ΉΙ^^^/οι^, 
Ιιιΐ6Γ6 νί5& 68ΐ ^Ελένης Γ«5ιι1&0 ιηβιηοΗο , 6•ιη ιιά Ιοηίβ ΟΙιϋ οΐβ- 
Ι^ΦΠΒΒ &Γ. 22 Κορ](• Γβοΐιιι^ χΦηι ριιΐο, ΟΓ. ΑΐΙΐ6ΐι« II ρ. 68 ο. 
ΕΙγίΒοΙοβίβί οιΑ^οι βχ ΟΙιο€ΓοΙ)ομη> υ6γ)μι ΙιηγΙ»ιι(« νί<ΙβηΙοΓ Ιααχ^ 
ίί^\»$ί» \η Φονική Γβ6θ06ΐΜΐΑ; ί^α^ίΜως δί (ίιιΙ• ο^ίγανας} 
ααρά Ι^ρνξατίζϋ!] ^ ^ίΝζρμαΗομάη^Βΐ <6γ. $0) ηαΐ 'Ίωνι 2τ 

Ρ. 596. ]ιι Ειι&ηΐί &, 10 1 ηορύν ίοΓίβββΦ 8βττ«Η ροΙοβΙ. 
ν$. 3 νβτ^Α 7(Η ^β Θηβαίοι^ μέγα οΙ) αΠ^ιια «Βην Α^ϋιι νίάβφίατ 

Ρ. 605 Γη 43 β%», ^^ιι^^ιη^(^ ν^9τ&&-^7, Εα$«βΙΙιίι» ΙΙίικΙ. 
ρ. ^7 24. 

ρ. 607. '£«1)Ηΐί &«ιβπι• 51 γιηο τοριιΙ« ριιβτ^Γβ ΙίοβύΙΙ βχ ΙΛΑ^ 
Ι^Η Ρ<θ11υ(Β9, ηυΐ Ι 114: ίρϋς όέ %»ί διαιρ^ίχ^ϊν ϋβι* το 
γάρ άίκίζ'εορχφ Ιδιωτ(ΜΟρ, θιηίβ^αηΙ ρΓίατββ 6(|ϋίοιΐ6$ ϋΙ^^ .' Η. Ι. 

Ρ. 619 £ιιΙ)ΐι1ί ίη 99 3 νγρότατον ρΓΟ γρυπότατον οοηΰοΗ 

Ρ. 629 8(1 ε«]ι«1ι Γη 147. ΡρΠαοίβ γ«τ1λ« Βι^ΐκ^βηιβ ιβ Ρβη 
ϋϋ θ<ϋ4<1;; ΒνβονΚος δί ο τίικβμ^^ το λα^ρΙό$ον γέννημα 
ηροανόσνρμα παρθένου χαταγβΐάστως ώνόμασε, ψΛοΑ βιϋΐο 
ηιιΚο ρπίθ^Ι^ν 

ΡΗΙΙΙΡΡΥδ 

(1, 342) 

ΰιιΜβ^ ν. Λη^<ημώ^αι, τό Ιηΐ99νψ&ι %αΙ την ηυγην 
ηρστέϊραι γνμνήν, Φίλιππος, Εβίΐβιη οιηί$$8 ΡΜΙίρρί &ιι«Ιοη- 
.18(6 βτβιηιη. ΒβΙιΙς ρ. 434 22. ηΐ8ΐιι νοΰβιη βϋ»ηι Αΐ€ίρ1ΐΓοηί 
τβάάΛίίΙ &Λίίβίά&τ Ι 39 38 ρΓΟ »>ϋΐ8η8 Ιτεοσιμώαασα. ΟΤτ. 
ΕΓΟ^ιβη. ρ• 242: τό άποα^σιμωμένύν χαΐ ίν&ννίον τγ χυρτω 
λορδον χαλέϊται. Κβΐιηυοθ, ίη ςυίΐιιρβ ΡΙιΠΙρρυβ ιηβιηοΓβΙιΐΓ, Ιθ€θ8 
ίιι6Γ8 ίϋ ΡοβίΑΤίΜΐ ίΒΐ1(ο« ίηγ«ιιί«β: €Γ. Ηι^Ι. €Τ. ρ.340 8(ΐς.' Η. Ι. 

Ρ. 630 ΑΓΒΓοϋβ Γγ.8 ν&3.4 Η8ΐ)6( Ειιβίβΐΐιιυβ II. ρ. 1220 54. 

Ρ. 632. Άγ8Γ0«» ίΓ8;ιη6ΐι(ί3 8<1<1β 1κ)0 : 
Μ IV 

ΡοΙΙυχ III 75: βργον δέ δονλιχονίΑραρώς. 1(8 ΒβΙίίΕβή 
1ί1)Η.' Η. Ι. 

Ρ. 635 ηά ΝίοοδίΓβΗ Γγ. 11 οΓ. ΡοΗοβ. ΥΒ ίθ2. 

Ρ. 641 Ρ)ιΠ6ΐ86τί Γγ. 4 Ηρ (1ί$ϋης[ΐΐ6ΐιιΙιιιη : ΠηΙβνς' δ Πη^ 
λενς δ^ Ιστιν όνομα κεραμ4ως. ΕικΙϋ, ορίηοΓ, ΕυηρίιΙβιιι ΙρΙιί^. 
Αϋΐ. 701: Πηλενς' 6 Πηλενς ί* εσχε Νηρέιος χόρην. ^ Ρ« 647 ΑηρΙιυίβ & 13 ΜΓΪιβηιΙυρι ύς οίδ^ν ^09σ ηΐήρ 
αχν9ρω7Μάζ€ίν μόνον, ΙΙβ βηίη Ιιββο βρυιΐ διιίι1«ηι ν. ακυ9ρ(^ 

Ρ. β56, Άι»ρΜ(]ί« £γ• 48 84 Λΐ€ΐιΐ9βοη6ΐη ίστίββββ ΓώιιΐΜΐι 
ΓβΓβΓβηιΙυπι 8ί(, οΓ. Γγ. 2.' Η. Ι. 

ΙΙ)ί(]6ΐη 6ΐί8ΐιι )κ>ο ΒΛύ^ηάνοοΛ: 

XIV (5, β5) 4» 

Ρ4)11ιΐγ ΠΙ 36: «αί δΑ^πσρ'9'έν$α όέ δωρξχ τάνηέρ%ο^ 
την ηαρ^ενίαν άφ^Ιέσϋ-ΟΑ άνόμασΒΡ Ζ^μφ$ς 6 κωμικός^ ΙΙ& 
Ιυη^βπη&ηηυβ οοηίβοβΓαΙ, βάίά\ϊ ΒβΙκΙίβΓυβ• άμφίοίς <2Ρ<Ι(1, ΡβΙοΙκ. 
Καΐκι, άγΐβς Ρ«η Α• ^^. Ηί8ΐ. οτ. ρ. 404. 

Ρ. 675, Ιη Αΐιβ»ΐ06 Γγ•(ιιι• 39 ^^ / ίπι^νίζομ^ν 64ΑίΙ)ΐιίΙ 
ΒβΙίλβΓΟβ. 

Βιίύ. ίο ΑτίβΙορΗοΗΐίβ Γγ. 1 οιίηιιη €8ΐ πβιηιη^ια νί(]ί$βθ ρπΐθ* 
Ι6Τ ιΙί^ΙίοοΙίοιιβιη ηϋιϋ ιηνιΐλίκΐιιιη ^$ο; 

Σαφής 6 χβψών β0%ι ^ης η^ΐ4$$ Ινχι^ος ' 
$7ΐ4χντα φαίνΛΐ τ<χ κακά χαΐ τά ύνσχβρή» 
ΜοηυΗ ιηβ ΐ4υ(1ονί€υ8 ΥήβάΙίαβηάβτ Κβ^ίιηοηΙ&ηυδ. 

Ρ. 679. Αη^ΙρρΙιοιιΙϋ £γ, ϋ ίηίϋιιιη ηοιι οπίάο νΗϋ ίπιιηιιηβ 

ηοη ΡγΙΙΐ8^οη8ΐ86 <ϋθ6ΐ)8η(υΓ; Ιιιηα μ τβΓυκι φιί(]βιη ΰ$β€ οοιι^ 
^( }Ηθ3 ίΐΝΐηκΗΐο οιιΗν β( ΙιβίΗία ΓιιΙβΜ» 4|ΐιο(Ι ιιί$ί άβ ηονϋϋβ 
ΡγΙΙΐ8β[οηΌ(Μ 4ίβ6ίρ1ίη8θ 8β$6£ΐί8 ά\€ΐ ηοη ροΙ^(. ΟΓγ. δοΐιοί 
ΤΙιβοοΓίΙί XIV 5; οί μέν Πν&αγορίΗοΙ ηα<ιαν ψρονίίίδα η9^^ 
οΰι^α^ ι^οΰ θύματος ^ ο\ δ4 Πν^αχορισταΙ ηερι^αταΧμένυ χαΐ 
αυχμηρά διαίτη χρώνται. Όβ Ιιίβ &α(6ΐιι Ιοηυί ΑΐίβΙρρΙιοηίΦΟίι 
ΙοΙίαβ ίΓ9ζΐη&Άα ββοΐ^ηΐίβ <Ιοθ6ΐ ιφ^τΐίββίιηβ* Όβηίημϋ ΦϋΡΐη ρΓ8ΐίο 
Ιι&5βΙ ίη ςυο οβΤβηάβδ, $! φίιί^ΐβιπ οί ηάίαι ηο%^ οί Πν9αγο^ 
ρίοται γενίαμπνοι, ϊ(ύά\ 8ΐίν4 ^ηί6θ8Γθ ροΐ69(. ηίβΐ Ρ^^βτββ 01% 
φα Ρ(/ίΚαζοηΒίαβ /αοϋ Βηηί. Νοη ί^ΙυΓ (1υΙ)ίΙ&η(1ιιαι 496(, φίνα 
Ιιίβ 8ϋηυί(1 ΙυΓ))8ΐυπι ^4, \Λ ςικΜΐ ^ϋβιη Ι^ίοηίβ γητίβΙβ^ ίηϋίοβί. 
Ερϋοοι^ 6ΙΜ81 8ηΐ6 Μμ$9α ίη$€τί( ν6Γΐ)8 τ/ τΐξύπον^, ρΓΟ 
ηιιο τ/ 7ΐ:οτ^ «οτίρίνιη 6μΙ .8ριι4 ΕνβίΑίΙΗυν ικΙ βοιη. ρ. 1553 Ζ9^ 
ΡΓ86ΐβΓ68 Ρ8ΐ. οΐώμ^^α 1ΐ8ΐ^βΙ βΙ τοι'ς ««Η» Πυ^αγορ^ατάς 
οιηίΠίΙ; ϋεηίςυβ γενόμενοι^ (ΒΧ ΟτοΙϋ οοηί6θΙυΓ& 6(1Ηυιη 68ΐ ρΓΟ 
γινόμενους, νίϋβ ί^ΙιΐΓ ΙΗΙ ϋιι 1θ€ΐΐ8 οοηδίίΐυί ρο88Η: 
Προς των ^εών, τι ηώηοτ^ οΐόμεσ^α δη 
τους Πυ^-αγοριοτάς λεγόμενους όντως ζυηαν — 
Ρ. 698 Αΐ6χί(1ί8 Γγ.37 Β6]ι|(. εν όψων {αν Βάι^'Λ Ροϋ, VI 3Θ« 
ϊόιά. ίτ.43 ΑηΙίβΙΙίβίβΚαβ ν6Γ5« ϋα ιπΐ^ϋβ^οίκία βυιΐ, ιι( \\βχΐΒ 
ηοο εχΛίόψαί, $οά ίχχόψαι, κιβοις ()ί^6ΓΗ. XVIII ΑΟΟΒΝΒΑ 

Ρ. 70&• Αϋ Αΐ6Χί(1ίβ Γγ. 74 ζόαν γάρ ίχ της χειρός αυτών, 
ηοη ηβ^Η^6η(1υ$ βΓάΙ, ηυβιΐ) ορροΓίηηβ ίουΙβοΚίΰβ ίη δοΗηβίιΙβ-^ 
ΐ¥ίηί ΡΙιΗ. Ι ρ. 159 8((α1ίΙ, ΑΓ8βηία8 Υίόΐ. ρ. 391. Ουδέ ζοιάν 
γλνχβϊαν ίχ της δεξιάς δέξαιτο αν: ήγουν παρά πονηρύν ουδέ 
χρηοτά λαμβάνειν. δοτΛβηάηϊη ϊζϋητ: 

Ουδέ ^όαν γλυχεΐαν εκ της δεξιάς 
οέξαιτ αν αυτών, 
Νβιη συδ^ αν ξόαν, ηυοά 1>6η(8ο>ιία$ νοίαίΐ, ηοη ιΐ606588ηοηι 68(. 

Ρ. 719 ΑΙβχΜίβ ίτ. 123 ν8. 3 ΒβΙκλβΓΟβ ΡοΠ. VI 66 6ρ»ώς 
γε, πρώτον χτλ. 

Ρ. 721 Γγ. 126 1 Ιβζβηάηηϊ γιά^ϊητ ^ψεινμουδόχει βί νβ. 3 
ηροσχέχαυχα. ΜοηυίΙ; ΗίΓβοΙι!^; ιάβηι ρο8ΐΓβιη& βοΐο^β νβΓ58 
δ λέγεις ου λέγεις βίο. ρ6Γ8οη&6 Β ΙηΙ)υί( Ιιοο 86η8ΐι: ηυς^&ηβ, 
ψϊοά άιΟΒΤβ ν!8 ηοη (Ιίοίβ, ηο$ΐΓ8ΐηφΐ6 βς^Γβ^βηι 8Γΐ6πι οοηίβηιρίαϊ 
Ιΐ8ΐ>β8, ςυ88ί ηοπιΐοηςβ πιβιΟΓ οπκΐίΐίο 8(1 Ιΐ8ηο βιΐιβηι ςαβπι βά 
ίΐΐβιη ίδΙοΓυιη λογογράφων ΓβςΐΗΓβΙιΐΓ. 

Ρ. 728. Ιη ΑΙβχί(1ί8 Γγ. 151 7 ΗΐΓ8οΗίς χαι τι μάντεώς 
σε δει; 

Ρ. 737. ^Αά ΑΙβχίϋίδ Γγ. 182 ρβτΙίηβΓβ ν!(1β!ιΐΓ ΡοΙΙαοϊδ 8η- 
ηοΜίο VI 18: το δέ τρίμμα πόμα ην μετ^ αρωμάτων παρά 
τοις νέοίς χωμιχοΊς. Αάάβ ΑΐΙιοιί. Ι ρ. 31 β.' Η. Ι. 

Ρ. 742 ΑΙβχίϋίβ Γγ. 204 ΓοΠίδδβ ΐΑπόλαβε. \ τούτο δέ τι έσ»^; 
ο τι εστίν; ο παρ^ νμών έγώ — Ιη 86ςυβηΙίΙ)α8 Ιβηίηβ βΗ8πι 
00Γη§[88 ονδ^ έδώχαμεν, ηί ίη(ϋθ8νίΙ πιιΙιΙ ΗίΓ8θΙιί^. 

Ρ. 746. Αά Γγ. β17 ν8. 9 οΓ. ςυββ (1ίο(8 βηηΐ ΡΙιίΙοΙ. βχοΓο. 
Αΐΐι. 8ρ.ΙΙ ρ. 24. 

Ρ. 758 Γγ. 264 νβ. 6. 7 8ρο(1 ΕιΐδΙβϋιίαηι ηυοςοο 8αη( Οά. 
ρ. 1863 59, ηοί ίΐβπι άπέβαλεν 80ΓίΙ)ί(. 

Ρ. 760 Γγ. 273 3 ιη8ϋιη νοιαΰνα. τουτωνί τις αν εύροι 
φάρμακα — 

Ρ. 766 Γγ. 303 γηροβοσχεια ρΓΟ γηροβοσκίαν βίΐίϋίΐ Ββΐιΐί. 
II). 8(1 Γγ. 309 οΓ. Ροΐΐιιο. II 197: πτερνίδες έν τη μέση χω- 
μψδί(ΐί καλούνται οι πυΟ•μένες τών Ιατρικών λεχανιδων. 

Ρ. 794 ιηΙοΓ ΡΙιίΙίβοί 6ΐ δορίιίΐί ΓΓ8ς[ΐη6ηΐ8 Ηββο ίη86Γ6η<ΐ8 8οη(: 

δΙΜΥΐνδ 

ΜΈΓΑΡΙΚΗ 
(1, 424) 
ΡοΙΙυχ Χ 42: περιστρώματα' εΥρηται — παρά Φι~ 
λιστφ έν τη ϊχτη και έν τη 2ιμύλον Μεγαρικη. 

Ρ. 809. Ιη Τίιηοοίίβ Γγ. 31 ιϊβςυβ ΕηιρβΓίί οοηίβεΙαΓβιη ηβςιιβ 
ςαββ 8ΐίϊ ΐ6ηΐ8Γυη( ρΓοΙιβη ρο886 βροΓίτιαι 65Ϊ. 80ΓίΙ>6η(Ιυιη ροΐίαδ ΑΟΟΕΝΟΑ XIX 

τοΊς ζώσι ί* έφεδρος άνοσιώτατος φ&όνος, Κϋπ ί* ^ερον 
ίνοοιωτατος. 

Ρ. 835 ΡΙ)ίΐ6ΐηοηί8 ίΓ. 70. Ιη ϋηβ βηηοΐαΐίοηίδ 2ίάάβ Ιιαβο: 
Αΐ(]αβ ίρ$β αύβο ΡοΙΙυχ Ι. ]. 66: το δε παρά Φιλήμονι τρίτη- 
μοζίον τεταρτημόρίον χαλεΐ ενίοτε Πλάτων, ίΐα βηίιη βδΐ ίη 
ΡίΐΓ. Α, νοίβ^ο τριτήμορον. ΟΓ. δυρΓβ ρ. XIV. 

Ρ. 839. ΡΜΙβιηοηΐδ Χ^ΡΠΈΣ 8ρυ(1 Εΐγπι. Μ. ρ. 376 40 
ΙίϊΙβΓβ νί(1βΙ)8ηΙαΓ ΜβοΓ. δοΗπιίίΙίίο <1β ΟίΙΙιγΓ. ρ. 69. ΥβΛ^ Είγιη. 
Ηαοϋ δϋηΐ: ερμις, 6 χλινόπονς' επειδή εν αντοΐς εγλνφον 
αγάλματα ^Ερμον, ώς ίφόρον νπνου χαί ονείρων, καΐ φίλο- 
^^νν^> χάρισιν. 

Ρ. 847 $ςς. ^'ΟΓΒίαηι παρβΓ ίβοίΐ νίΓ (ΙοοΙυδ ςαί ίη ΡΒΠδίηο βη- 
μ\ϊ ΗβΌοβ (ίβ ΡΜΜοξίβ, νοΙΙΙ ρ. 238 — 240, Γβ^ϋ οοά\6ι& 1773, 
οαί ρ8Γΐ6ΐη ΟοιηρβΓΒΐΐοηίδ Μβη&ικίη βΐ ΡΗϋβπι. (1ϋΙ)οη)ΐι$, ΙβοΙίοηβδ 
8ΐί(ΐυοΙ 6ΐ 3(1(1ίΐ8ΐη6ηΙ& ηούίδουηι οοιηηίΐυηίο8νίΙ, φΐ86 Ηογοιώ Γγ8§[- 
ιηβηΙοΓυπι βηιβικίΒΐίοηβηι ρθΓΐίιη οοηΒπηβηΙ ρθΓΐΐιη 8(ϋαν6η(. Η&βο 
$110 ηυββςαβ Ιοεο 8(1ηοΐ8ΐ)υηΙυΓ. 

ΡΓ8^ίηβηΙο 110 ({ΐιβιη ίη οοϋίοβ 8(1()ί(ιιη[ΐ άϊοϋ Υβτ$ητη, άβ 
})οο ν1(ί6 Γγ. 213 ρ. 863. ΡΓ8^πΐ6ηΙυηι 128 ροδΙ νβ. 2 τεςίαδ 1ίΙ)6Γ 
(ΐυίηηαβ ηονίδ βυ^βΐ, ηυοδ ουπι νιιΙ§8!ΐ5 ίΐ8 8<1$οηΙ)6ΐηα8 τιΐ ίη 
0Γ(ϋη6πι τβάβξΐί Ρβπδίηυδ 6(1ί(0Γ: 

Καν δονλος γι τις, σαρχα την αυτήν εχεί' 
φύσει γαρ ουδείς δούλος ίγενή&η ποτέ 
\από τον πάλαι πλόααντος ανθρώπων γένος, 
ϊσην δέ πάντων διά^εαιν του σώματος 
5 εποίησεν οντος ώς έλεν&έρου γένους, 
ελεν&έρονς έποίησε πάντας τη φνσεν, 
δονλον δέ μετεποίησεν η πλεονεξία^ 
η δ^ αί τύχη το σώμα χατεδουλώσατο, 
νδ.3 00(1. το άν&ρώπινον γένος ^,διάϋ•εσεν 5 εποίησεν 
όντως ώς έλεύΌ-ερον γένος 6 ίλενΟ•έρους ουν απαντάς επονησε 
'' ίουλον τέ ΡοδίΓβιηυπι νβΓδαιη, η δ^ αυ τύχη κτλ., ηυηι ίάβπι 
οοβθχ 6x1)11)681 ηοη 8ηηοΐ8τί( βάίΙΟΓ. Ηοο νβΐ δοΐο, υ( 1&668Π1 
(1θ ρΓ8ν8 νβΓϋοΓυπ) οοη)ροδΙΙίοηθ βΐ Ι&υΙοΙο^ίδ, ηονίΐί&π) ίδΙΟΓυπι 
ν6Γ8υυπ) οης^ίηβπ) 6νΐη€ί ηοη βδΐ ςυο(1 ηί)αΙϋ8 0δΙβη(ΐ8ΐυΓ, υΐ ίη νυΐ- 
ίβΐίδ 80<ιαί6δ66Γ6 ροδδίηιυβ. Ργ8^π). 172 οηϋοοηιπ) οοηίββΙυΓββ 
εοϋοίδ ΙβοΙίοηβ €οη6Γηΐ8ηΙτΐΓ. Ργ. 179 οοά. στεφάνους, ίοΗ. 
ϊρΙϋΓ: στεφάνους σεαντω ζων παράσχου και μύρα» Ργ. 180 
ΡΓΟ χαν μέχρι νεφέων οοάβχ εάν γάρ μέχρι νεφών, ΒΟτΆο ολ^ 
/α^ μέχρι νεφών την οφρνν ανάσπασης, ςιιββ νιιΙ^8ΐί$ ηοη ηηο XX ΑΟΟΕΝΟΑ 

ηοάο ρτ&6$(&η(. ββίβηιηι οΓ. ΡοΙΙαο. Π 49. Ργ. 181 ηαί οηι&ΐΗ 
ηι$. Ρ&Γ. 8ΐ) Ηβίηβίο Ιβη! βχρυηοίτιιη : Ιιίιιο V. Ο. 'θ^άνατον φνγ<ο9 
μη λέγ^ οτι φ€νξομαι πάλιν ρΓοροηβΙ)8ΐ, ίρββ 1(8 ροϋυ5 5οη- 
Ι)6η(1αιη βα$ρίθ8ΐ)8Γ.' μη λέγε φυγών τον θάνατον οτι φενξει 
πάλιν. £( Ιΐ8βο ςαίιΐβιη (Ιθ ΡΙιίΙβιηοηβ; Γβϋίΐοβ νί^ο ίπίτ» Αάά. 
8(1 ρ. 996 δςς.'* Η. Ι. 

Ρ. 890. Αά ΜβηβϊκΙΓί ίπ. 11Τ ηάάθ ΡοΙΙ. VII 22. 179. 

Ρ. 896 Γγ. 147. ^ΡΗοΙϋ ν«Γΐ)& ϋΐ ΓβοΙβ ρΓοοβύβηΙ ι(8 βοη^βικίβ 
«ιιβρίοοΓ: 'Ήν: δασέως — οι δέ παλαιοί έν Μενάνδρφ Αυτόν 
τψωρονμένψ το ψιλόν άντι τον ίδον' άλλ^ ην χινών 
α 01.^ Η. Ι. 

Ρ. 904. ^Α<1 ΜβηβικΙη Γγ. 190 Γ65ρίοβΓ6 νίάβίοτ ΡοΙΙαχ ΥΠ 
1 1 : και κύκλοι — έν τ^ ν^ς; κωμψδίί/ί καλούνται ίν οϊς τβι- 
πράακεται τά άνδράποδα, ϊσως και τα λοιπά ωνια* Η. Ι. 

Ρ. 926. Ιη Μβηβικίη Γη 300 βρβ^ιβ ρΐβοβΐ ίη^6ηίθ5& ΙΥοΗβ- 
νι^ΟΓίλί 8ά ΤΙιβοοΓ. III 25 οοηίβοΙυΓβ: ξϊψαι πέτρας \ από τηλε- 
φανούς άλμα κατ* ενχήν \ σήν, δέσποτ^ αναξ, υΐ $ιιΙ>(ΙυΙ)ίΐ8Γβ 
1ίθ68ΐ; 8η ηοη τβοΐθ Ββηΐΐβίο &ηοΙθΓ6 Γθ1ίςα8 Λ Ηββγοίιίο 86Γν8ΐ8 
δΐΓ8ΐ)οηί8ηί$ ίαηο(& 8ίη(. ββΙβΓυιη ξίπτειν ρβΓ $6 ΓβοΙβ άκή 
05ΐ6η(1ίΙ ΑΓη8η!ΐ$ Αη&5. II 4 7. 

Ρ. 944. 'Ργ. 393 ν. 6 δρ6η^βΙί8η& ν8πβΙ&ΐ6 8(]ία1υ5 ίΐ8 βοη- 
ρ86ηιη : ως ενγνωστον ή γννη μ* έχει \ δέσποινα κτλ^ Η. Ι. 

Ρ. 961. Αά &.482 οι. ΡοΙΙ II 78. 

Ρ. 971. ^Ιη ΜβηβηάΗ ίΓβ^ιηθηΙο 526 ηββοίο «η τι βούλει; 
56Γν8η ρο$5!( ηϊοάο ϊηίβηοζΗίιο ροτ 8β ροβΗβ ίηΐβΐΐβ^βΐιιτ: ενξαι* 
τι βούλει; πάντα σοι γενήσεται, ορία^ φιΜ ύαηάβηι^ (φαά ό%β 
α6ί? ^ηίάυιε) οηιηία ιατη βημρείβΐα, Νοη ίΐίδβίιηΐϋβ 06Γΐ6, βίβί 
ηοη ίϋβηι, 8ΐϋ8 ίη Ιοοίβ ίΙΙίυδ τι βούλει; β8ΐ οβυβ^ νβΐυΐ 1ιί8: 
Αηΐ!ρΙΐ8η. Γγ. 109 ο ^€ καλός πΊλος καλός | %ρνκτήρ* τι βούλει; 
πάντ\ Ι/ίμαλ&είας κέρμς. Ευύυΐί ίτ. 105 δασύς, λείος* τι 
βούλει; πνευμάτων — φύλαξα Η. Ι. 

Ρ. 996 89(1. '^Ργβ^ιπ. 669 ελεύϋ-ερος Ηβίηβϋ ί8Γη ρΓβοΙιοΙ 60(Ι• 
τβξ, 1 773. Ργ. 672 υπο νβΓβυ βυοίαοι ΙιβΙιβΙ ηΐ8. Ρ8Γ» 
Μέλλων τι πράττειν μη προείπτ^ς μηδενι. 
τά γάρ τισίν λεχ&έντα και μη γενόμενα 
είω&ε πλείστων, (βίο) 
ςυο(1 νυ%ο 8Η6Γ0 ν6Γ80^ Ιβς^ΗϋΓ, ηβηαβ ίη Ρβηβίηο «166886 νί(ΐ6<- 
ΙυΓ, άπαντα μεταμέλειαν άν&ρώποις φέρει, ηβ(ρΐ6 860Γ8ΐιαι ρο- 
$ίΙυπι ηβο οαιη ββηυβηΐί νβτβιι οοηίυηοΐυηι 88ϋ8 ρΓο1)8Μ1βιη οββΓΐ 
86η(6ηΙί8ΐη: ί8ΐπ νβΓΟ, βΐώ νβΓ&β ρΓ868(8Γ6 ηοη αιιάθΑίη, ηονο ΑΟΟΕΝΟΑ XXI 

νθΓβΠ βΙ φΙ0(1 β1ΐρ6Γ68ΐ ΙΠΙΐΗο ρΓθΙ)&1)ί1ίθΓ &βη νί(ΐ6ΐυΓ βΓ•Μθ 

Ιι&ηο ίοΓίαββθ ίη Γοπηβιη τβάΐζβηάίί: ' 

Μέλλων τι ηράττβιν μη προείητις μηδενί' 
τα γόξ τιαιν λεχ&έντα χαΐ μη γενόμενα 
^ίωΰ-ε ηλείατην μεταμέλειαν είσφίρειν, 
μόνη σιωπή μεταμέλειαν δ^ ον φέρει» 
Ργ. 677 1)6η6 οοάβχ ττροαφέρεις, 1ΐ80(βηυ$ προσφορεΊς. Ρη 679 
^νειΟσγις οοηβπηαΐ οοά. Ργ. 695 ^Ιβ τηε.: καν μυρίων γής 
χνριος ττηχών ίση, Ιβςοη /ανοταΜβ α» ύβχ(β άβ Μ. ΜΒ%ηβ1(€^ 
άσηί ηηβ οηίτβ €οη}β€ίητ€^ αη /γ. 181, (Η. ο. Γγ. 700), 99ί ρΜ^ 
ψΒβτηβηί οοηβηηέβ ρατ Ιβ ηιε.: Αντος (εζο) πέφνχε του γέλω- 
τος %ατάγελως? Ηβββ V. Ο. Ιΐ&ηυβ 0ΐί8ΐη ρηοΓ ί8ΐίυ5 ίη{[ΐιιβηϋ 
νβΓβυβ ιηβίΓο βΙ ββηίβηΐίββ ρβΓβΓΟ ίϋΙ)βη(1υ9 βηΐ ϋα ίθΓΐ8$$6: 
αν μη γέλωτος άξιος γαρ ^ γέλως, 
αντοΰ πέφνχε τον γέλωτος χαταγελως^* Η. Ι. 
Ρ. 1007. Κβηϋϋϊάή ίτ. 736 ιηβΐίπίΐ Κοριν9ίφ ηίϋτενε μηόί 
χρύ φίλφ, ί. 6. μη πιστενε μηδέ χρω, ηο(ο άίοβικίί υβα, υΐ 
βρύα ΤΙιβοοΓ. Ερίς^Γ. VI 6: τήνας οστέον ουδέ τέφρα λεΐη^ται 
οίχομένας. 

Ρ. 1023. Αά Ηβη&ηάΓΐ ίη 878 οοηραΓΑ ίυοίβη. οοηβοΓ. ΙιίβΙ. 
0.41, υηάβ οοηποίβδ 5οηΙ)6η(1υιη 65$ο: ' 

^Έλεγχος οντός ε]μ έγω 
ο φίλος άληβ'είγ τε χαί παρρηοΙ<}, 
τα σνχα σνχα χαί σχάφην αχάφην λέγων, 
α. Αηοηγιη. οοιη. ίη 218. 

Ρ. 1032. ΜβηαικΙη ίΓ. 999 €ΐιιοΙ)υ$ ίΓΒ^ιηβηϋβ 6θη$(8Γ6 νί(1β- 
ΙυΓ, ςαοΓϋΐη β^βΓοιη Κβ βοτίϋθΐκΐυιη: μήηοϋ^ 6 πονηρός χατε- 
%έτω χρτ/στοΰ τόηον* 

Ρ. 1035 Α*. 1028 Η. δαιιρρίαδ ρΓΟ χαΐ μία γυνή 8θΗ1)βη(Ιυιη 
οοηίβοϋ χάγρία'γννή. 

Ρ. 1036 ίη 1030 ^ημέας την Κράτειαν βχβιηρΗδ ηοσιίηίβ 
Κράτεια ΙοβΙυΓ €. Κβίϋυβ ΡΙιϋοΙ. 1 ρ. 552. 

Ρ. 1043 ~- 1062. Μ6η&η(1η βηοΓη. ιηοη. 52 ίοΓί. Ιίνήρ δι- 
χαιος ηλοντον ουκ εχειν πο&εΊ. Άά νβ. 92 οίη ΡοΗ-ΥΙ! 102: 
εϊρηται δέ που χαι τα χρνσία παρά τοΊς χωμιχοίς έπΙ %ών 
γυναιχείίύρ χοσμημότων.* Η. Ι. Υβ. 141 άνδρί γ^ ΒοΙΙιίύβ. 
Υβ. 170 6ΐ 171 ΓβοΙβ 8(1 υηυιη ίΓβ^ιηβηΙϋΐη οοηίυηχϋ ΒοΑίαβ. 
¥8.212 ή δ' αργία ΒοίΗίοβ. Υβ. 216 Εαηρίάίδ 6$( Ρΐιοβιι. 417. 
Υ8. 262 έστι τζ γ έλεν&έρψ Βοΐΐιίαβ. Υ9. 352 μισώ, ηονη^ 
ρός χρηστον όταν εϊπτ] λόγον Βο(Ιιίυ$• Υβ. 364 Ιοζ. κέρδος 

5* XXII ΑΟΟΕΝΟΑ 

^Ισο^Ι. \β» 396 ξενίας άϋΐ φρόντιζε μη χαϋνστερείν Βο11ιίυ$. 
ν$. 448 Ιβς^β σεαυτοΐκ \$, 452 ΝβαοΙ&ίυδ 8(1 Μβπι οο(1. νίηιΙ. 2 
ίΙ& οοΓη^ίΙ 6 γάξ σβ 9ρέχρας χουχ 6 γεννήσας πατήρ, Υβ. 
496 ΒοΙΙιίυδ τα μιχτά χέρδη. ρΓθ58ΐ)ϋία$ 65ΐ, ίη βηβ ΥβΓ5α5, 
ηα! Ιιυηο 8η(666(ΐ6ΐ)8ΐ, ίυί$8β πολλόχις, ν$. 498 ρο88ί5 τέ^νηχ 
ίν άν9ρώηοιαι πάσα δ ή χάρις, 8β(1 νί(1βΙαΓ ν6Γ$α5 β88β ρο- 
ΙίΙίουδ. Υβ. 523 ΓθΓ88η νπνος [<}' αχαιρος^ δβινόν άν&ρώ^ 
ποις χαχόν. \$. 587 ύπουλος ανήρ διχτνον χεχρνμμένον. 
Ιιαηο ί&ιη1)ος[Γ8ρΗί νβΓβυιη β88β οδίοηάίΐ ιη6η8υΓ& ηοιηίηίδ άνήρ• 
ΙάβνΛ ά^ ¥8. 588 ρ&υοί8(ΐυβ βΐϋβ 8(8(α6η(]αιη. Υβ. 622 ηοη 

(1ίν6Γ8υ8 6δΙ α Υ8. 674, 6χ ςυο οοΓΓίς^βηοΙυιη των χατά 'ψυχήν 
πα^ών. ν8.•636 ΓογΙ. ψυχής άχβραίας ουδέν έστι γΐυχντερον. 

Ρ. 1067. ΟίρΙηΙί Γγ. 6 68ΐ 6ΐί8ΐη 8ρυ(1 ΕυβΙ&ΐΗίυιη Οά. 
ρ. 1571 20. 

Ρ. 1110. 'ΑροΙΙοάοη ίΓ8^ιη. 13 νβ. 2 νβΓΐ)8 προ του λεγο^ 
μένου ίοΓί. ΐΐ8 6χρΙίο8η(1& 8ίηΙ, υΐ πρότερον η το λεγόμενον 
Βίξΐΐ'\6οοηί: ηβοβεεβ ββί, ίηηυίΐ, ρηηερηαηι αά ιρΒαηι αΐίοαέηβ 
οταϋαηβιη (6Χ8η]ίη8η(ΐ8Πΐ) αοοβάαε^ νϋατη ΟΓαίοηβ ϋοηηάβ-^ 

ΓΟΓβ• Η. Ι. 

Ρ. 1123. Ρ})ίϋρρί(ϋ <]αο8 νίηι1ίθ8ΐ)8ΐη 8ρυ(1 Αϋ)6η8βυιη XV ρ. 
699 ν6Γ8υ8, ηο ({υίά (1θ8ί(ΐ6Γθ!υΓ ίηΙβς^ΓΟδ 88ϋή58ΐη: φι . , . της 
δ^ εν Ύριοδοντι η ^Ρωποπώλτ] προειπών 

Λαβε τριοδοντα χαι λυχνουχον 
επιφέρει 

^Εγώ δε δεξι^ γε τόνδ* εχω τινά, 
σιδηρότευχτον εναλίων ϋ-ηρών βέλος, 
χερατίνου τε φωσφόρου λύχνου σέλας* 
Ρ. 1150. ^θ8ΐηοχ6ηί ίτ. 2 ν8. 50 ομαλιζέτω ηοηηβ βοάβιη 
σιοίΐο 6χρ1ίθ8η(1υιη ηυο ν8. 39 προαπαρδέτωΤ Η. Ι. 
Ρ. 1172. Ρθ8( 06χί0Γ8ΐί8 ΓΓβς^ιηβηΙυιη Ιιοο 8<1(ΐ88: 

ΒΙΟΡΗΑΝΤΥδ 
ΜΕΤ0ΙΚΙΖ0ΜΕΝ02 
(1,492) 
ΑηΙί8(Η6ί8ΐ8 ρ. 115 31. φέρειν τον οίνον: έπί του νή- 
φειν, ^ιόφαντος Μετοιχιζομένψ, 

Ρ. 1204. Αηοη. Γγ.97 8(1(ΐ6 ΡοΙΙ. Ι 21: χωμιχόν δ βλέπε- 
δαίμων. 

Ρ. 1205. ίτ. 100 (Ιαο ρηοΓβ ν6Γΐ)8 1ι&1)6( 6(}8ΐη Αροΐΐοη. ΟοηβΙη 
ρ. 331. 

Ρ. 1239. 'Ργ. 347 ν8. 6 Ρ1ΐ06ΐ)υ8 ιι( $11 βοοίϋ νβΐ &11υ8 οβη- 
ϋαη6υΐ8θ ηοιηοη, ηβ 8ίο ςϋΐάβιη 8οηρΙιΐΓ8θ ιηυ(8(ίοηβ ίη(1ΐ£68ηΐΰ8: ΑΟΟΒΝΟΑ 

ίοβ ιιιιΐο» άίοίΐ ίίίψϋβτ οαη^ίηέΗτ Μοβί^ίΒ β€ ΐίΗΐηοάύΙα^; Ιΐΐ 
π^οσψόά (ΗοΙαιη βίΐ «(ΙνβΓίπβΙίΙβΓ, <Ιθ ({«ο υ8ΐι οοηίοΓ Ι^οΙιβοΙιιοιιι 
8(1 Αίοο. ρ. 95. 155. 246. νηίν6ΐ«& βΐ](6ΐη Ιιυίοβ {πι^πίθηΐί ΟΓβΙίο 
οϋΐη βοίβηηο ηοίιΐ βΐ (πις^ίοιιιη βοηβΐ, άοηοβ ροβίτβιηί νβΓβιιβ ίοπηιι 
ΙοΙβΓβΓί ρο$8€ νίίΐθΐιιτ.' Η. Ι. 

Ρ. 1343 Γγ.363^ ίίβηιηι θ$1 βροϋ ΡοΙΙαοβιη ΥΙ 9. 
Ρ. 1243 ίΓ. 382 καί την του τοιούτου γαύτέζα φαγ^αω^Ί» 
τ IV οάίά'ύ ΒθΙιΙίαηίδ. 

^Ι5ί(1. Γη 391 ίπί^ρημα, 8ίν6 βπιρρϋψμα, βχ δοβηίοο ΰοιηοβ*• 
άοτητα αρρ&Γ&Ιΐ], ηοη βχ ιΐίοΐίοηθ ΰοιπίοβ (1β$ααιρ1ιιπι ρτιΐο ρΓορΙβΓ 
ίρ5ΐιΐ8 ΡοΠυοιβ IV 119 6ΐι&ηΓ8(Η)η6ηίΐ βΐ Ιηι^ίοι σύρματος ορροβί- 
Ιοπ). ϋί. άβ ίμβάταίς IV 115 β( VII 91 ^ ίΐβιη ευπόρυφον ΡοΙ« 
Ιαοίδ VII 46 οοιη IV 148. Ηαίαβ ηαιηβΗ ίη Ιοοΰΐη $υΚοβ αϋλΐη 
ΡοΙΙιιοίβ «ηηοίθϋοηβιη IX 149: χλ€υαστής χλευα&νιχός' 6 γάρ 
χΐεϋαξ χίομψδικώτερον. Ιΐ8 οοά.\ ΚίίΙιηϋ βΐ Ββϋιβηιβ : ναΐ^ο 
ο γαρ χΧεναξ, ΗωμψόΐΗωτερος' Η. Ι. 

Ρ. 1246 Γγ. 411 ρΓΟ Ιτ' ολίγα Α. Νβτιοΐί οοηίθοιΙ το λεγό- 
μενον, 

Ρ. 1260 23 $οηΙ)6η<1ιιιη : ΜοηαίΙ ηυρβΓ βΐίβιη Τοβρρβίίυβ δο 
Εοροΐ. Αάιιΐ. ρ. 31. Ι5ί(1. ίη βηβ Ιι&βο βάπαβηθα βηιηΐ: 

€ΌΧ]Χ 4•& 

8ο)ιοΙ. ΑβδοΙιγΚ ΡοΓδ. 933: αυλοί γαρ ύβι ΜαριανδυνοΙ 

ΙηιτηβΒίότίηοι €Ϊς τάς ϋ'ρηνψδίας. ο3^6ν καΐ το περιφερόμε^ 

νον* αύλεϊ Μαριανδυνοίς χαλάμοίς χρούων Ιαατί. νΐ4βιι4ιιτ 

Ιΐ86ο οοιηίοί ρο6ΐ86 6586, ({α! δοπρδίΙ; ορίηοΓ: 

Λυλεί ΜαριανδυνοΊς καλάμοις [^&ρψφδίαν^ 
χρούων Ιαστί. 

ΟΒΧΧ ^^ 

ΑροΙΙοηίΰβ δγη(. ρ. 4 15. άλλα καΐ συλλαβή, λέλεγες, 
ηάμηαν. αλλά καν λέξις "Μώσ' αγε Μώσα λίγεια^, ^^Βα^ 
(νς βαρνς σύνοιχος^^. Ρπογ8 οαίυδ ροβίοβ δίηΐ 8&ϋ$ οοη- 
δΙ&Ι; 8ΐ(6Γαιη βχβιηρίυπι οοπιίοί ροβίθβ 6886 νίάβΙαΓ, ίη ηιΐ8 
ορίηίοη6 ΠΙ6 6οηβΓπΐ8νΐ( βίυβάβπι χρήσεως 8οηρΙυΓ8, ςυ&πι Ιο. 
δίθ6ΐίοΙ& βρυά Αν&ΐζίυαι ΚΙΐ6ΐ. νοί. VI ρ. 338 86Γν&νίΙ ετζαναδν- 
ηίωσεως βχβπιρίαπι 8ΐΓ6Γ6η8 Ιιοο Βαρύς σύνοικος, ώ φι- 
λθ4, βαρύς. 

Όυίϋυβ 8666<ΐ8ηΙ Ιΐ866 βρύα ΡοΙΙαοβηι ίηΐ5(8: 

ΟϋΧΧΙ — ΟϋΧΧΧΙΙΙ &01-.513 

ΡοΙΙαχ II 109: οι δέ κωμικοί καταγλωττιζειν έν φιλήματι 

*αι καταγλωττίσμος, καΐ ετίίγλωττωμένων οίον λοιδο- 

((ουμίνων, χαί ηαλίγλωσσον τον δύσφημον, χςιΐ ουκ Ιηΐτ- XXIV ΑΟΟΕΝΟΑ χαί νπβ^ γΧοίττήσμαι ηγοϋρ ου λοιδορήσομαι* Ι5• 168: 
γάατριζε το Ιχόρναζεν ή χωμφδία. II). 184: λισηόην^ 
γοι, έφ^ φ μάλιστα ίίί&ηνάϊοί χωμφδοννται. III 74: φαν^ 
λοτότη δέ χαι ή παρά τοις νέοιςχωμφδοΊς άτΐφία χαί άηφιον 
χαί απψάριον, νέας δεσηόίνης νποχοριαματα* VI 189: μ^- 
αητόν μέντοι τον τοιούτον οι χωμιχοι χαλοΰσι, χαΐ μιαητήν 
την μόχλον» VII 8: Ιν δέ τ^ χωμφδίφ 6 πώλής ωαπερ χαί 
6 π ρ άτια ς έίρηται. Χ 22: Ποσειδιηηος — έν Γαλάτη 
φηαί — . παρά δέ τοις νεώτερο ις τούτοις χαί αντίχλειδες 
βϊρηνται* παρά δέ Ιίριστοφάνει — χατάχλειδες. ΙΙ)ί(1• 39: 
τά μέν ονν τνλεια χαι τά χνέφαλλα ου μόνον παρά τοΤς 
χωμφδοΊς εα^ιν. 96: τά — δημιόπρατα ου μόνον τον- 
νομα παρ^ Ιίριστοφάνει — αλλά χαι παρά τοις άλλοις χαι- 
μφδοδιδαοχάλοις, 127: χαί πτερόν δέ τδ σχιάδιον οι 
χωμψδοποιοί χαλοΰσιν.* Η. Ι. 

νηυπ) 6$1 φΐθ(1 8(1ϋοΐ8ΐη. Ιη ΕυροΙίϋίβ Γη 303 (ρ. 210) ίη- 
ιΙυοίΙαΓ &1ίφ]ί5 ς[1οη8ΐ)οη(1α5 φΐοά ουιη «Πα Ιί()ί(ϋηο5β ίβοβτϋ Ιυιη 
νβΓΟ 6(ί8ΐη ρηιηιΐδ οιηηίυιη ιη8ΐα1ίη85 οοιηροΐ8ϋοη65 ίηβΙίΙιιβΓϋ: 
τΙς δ^ εστίν όστις πρώτος έξεϋρεν το πρφ ^πιπίνειν; 8ιΐ5ρί- 
ο&Ιυβ $ιιιη Ηββο Α1οί5ί8(ΐ6ΐη Ιοφίί, ηβφιβ ΙβηιβΓβ βιιβρίοβίυιη 6856 
ι1θ06( ΡΗηία5 ΝΗ XIV 28 143. Τίύβηο ΟΙαηάίο ρηηηρβ αηύβ 
Μοε αηηοε ΧΙ* ίηεϋίηέηηί^ νί ιβίηηι ύίύετβηέ ροΐαεφιο ν%η% 
αηέβοβάβτβέ οίδοε • • • • ΟΙοήαηι Ηαο νίτύηύο ΡατΜ ςιιαβταηί^ 
βυηατη αρίίά €Ηταβοοε ΑΜϋαΛεε τηετηϋ. ΡΒΑΟΜΕΝΤΑ ΡΟΕΤΑΚΥΜ 
ΟΟΜΟΕΟΙΑΈ ΑΝΤίρΥΑΕ ^«ιηίοί βΤ»«οί. 1 8 \ 1$ Α ΪΙ Ι ο 

-/^κούετε Χεφ* Σον<Χάςίων λέγεί τάδε, 
νίός Φίλίνον Μεγαρό^εν Τοιηοόίσχιος* 
κακόν γυναίκες, άΧλ όμως, ω όημόται, 
ουκ Ιστιν οίκεΐν σίκιαρ ανεν κακόν, 
και γαρ το γή,μαι και τσ μή γημαι κακόν* 

1ζ6(ζ6$ »ριΐ(1 Ορβαι. Αη. Οχ. III ρ. 336: Σονσαρίων ο^ό^ Η 
χωμικός, φαύλης της γυναικός τούτον φανείαης και τούτον 
άπολιπούσης, εισελ&ών εν τφ 9εάτρψ άνεφ&εγξατο ταδί 
Αχούετε λεφ — ανεν κακόν. ^Ιστέον δε ώς των Σονσαριωνος 
τούτον ηοιημάτων μόνα ταντα κατελείφΌ^η τα τέσσαρα Ιαμ- 
βέία. δοΗοΙ. ϋίοηγδπ ΤΙϊγ. ρ. 74β: ηρωτον ονν Ιονσαριων τις 
φμετραυ κΐιψψδίας αρχηγός εγενετο, ον τα μεν δράματα λή&τ] 
χ&τενεμή&η, δίο δε η τρεΊς ίαμβοι τον ηρώίον δράματος ΙηΙ 
μνημ^ φέρ&ν^αι. είσι δε οντσι Ι^κον&ίε λεώς κίΧ, Η^Αβήλ 
ρτορβιηο^αΐϊΐ υθγΜ^ Αησηγιηυβ εΓβηιβΗ IV ρ. 315 δφ ?^. 5 φιΙ 
ηοη νκΐβΐϋτ «Λ βοάβιη <|ηί τβΐίήησβ ίβοή ρροΓβοΙιι^ βίδβ, ίτβτνβνΜ 
$(ο1)α€ΐϋ$ ΡΙοιτ. ΙΧΧΧ 2. υΐιί οηιίδδο $60!ΐη(ίσ τβΤδυ Μβϊττ Αγα^^ 
ρα^ίίΐη «βτ^βΐιιηι β^9!. Τ$. 1 . 3 βΐ 4 ]χύί€ί βίκηο ίΛανα^^ ΒΙ 
ρ. 486. ΟβηΙςιιβ νβ. 3 6( 4 οτηίδδο βυείοηδ ηοιηίιτβ^ ήβίάΙΚ 9υί- 
(Ι85 δ. οντε συν πανωλέ&ροιύίν βΙ δ. τονηος, ψύ 60δ ροΙίΗ «χ 
$εΙιο1. ΑπδΙΟρΙι* ί^^ΐδΙ. ί03β« δβτίρ» αοΐβικ ¥δ. ί λ$φ ο. Τζ6(Ζ8. 
ΰβίβη λεώς. Υδ•4. ΒίοΐΒ^β» είρφ 9<^0ν. > * ΟΗΙΟΝΙΟΕδ 

Η ρ α Ε Σ 

ι {2, 5) 1 

Πύλλθί^ς ίγψδα κου κατά σε νεανίας 
ψρονρονψταϊΰ άχ^νΐΐίς καν σάμωιι ΐΛΟίμωμενους» 

ίοΐΐΐΐχ Χ 43: ^ι δί 6 σάμαξ ^Ιψ καλάμου τον καλον^ 
μενορ βάη^ίΦΡ. μάΐιύηά δέ ίπΐ στρατείας ϋούτφ ίχρώντο, ώς 
Χιωνίδης έν "Ηρωσι Π&λλονς ίγφάα κτλ. \9. 1 ταΓ^^Θ ίγώ 

1* 4 ΓΗΙ0ΝΙ0Ε8 

(ϊ* άχονω κατά σέ. Οθ(Ι. ΡηΙΛ. βγω δακού κατά σε. οοιτβχίΐ 
ΒβηΙΙβίυβ Ερί$(. II 8(1 ΗβηίδΙβΓίι. ρ. 53. Υβ. 2 ΡαΙοΙί. φορονντας 
άτεχνονς, υηϋβ Ηβπηβηηυδ φρονονντας άτέχνονς. Βοηΐΐβίιΐδ 
φρονρονντας άλύχνονς. 

2 II (2, 6) 

ΚαΙ μην μά τον ^" ουδέν εη γέ μοι δοκώ 
αγνού διαφέρειν Βν χαράδρί^ πεφυκότος, 

8υΐ(1β8, '^^^νο^: φντόν, ον και λνγον καλονύΐν.•, καΐ άραε- 
νικώς Χιωνιδης εν ^Ήρωαν ΚαΙ μην κτλ. Υδ. 1 Ιβ^βϋαΙιΐΓ αν- 
δεν ετι τε. Οοπ'οχίΐ ΡοΓδοηιΐδ β(Ι ΕυπρΐίΙίδ ΡΗοβη. 1638. 

3 ΠΙ (2, 6) 

ΑηΙί&Ηίθ]δΐ8 ρ. 97 8. ^Επτέτης: χωρίς του α. Χκονιδης 
"Ηρωαιν. 

ΠΤΩΧΟΙ 

4 ^ 1 (2, 6) 

Ταντ^ ου μά /ίία Γν ή α ίππος ουδέ Κλεομένης 
ίν εννέ^ αν χορδάίς κατεγλνχήνατο. 

Λΐ1ΐ6η86υδ Χ1Υ ρ. 638 ά: 6 δε τους εις Χιωνίδην άναφερο- 
μένους.ποιήσας Πτωχοί ς Γνησίππου τίνος μνημονεύει παίγνια- 
γράφου της ιλαράς μοίαης λέγων ούτως Ταυτ^ ου μά ^ία κτλ• 
Οβ βηβδίρρο νί(]6 ΕυροΙίη ίη ΗβΙοΙ. Γγ. III. (Ιβ ΟΙβοιηεηβ Αΐ1ΐ6η. IX 
ρ. 402 8 6ΐ ΕρΐοΓ&Ιβιη Αΐΐιβηββί ΧΙΠ ρ. 605 β. Υδ. 1 Ιϋ>π ονδ^ Ό 
Ιίλεομένης. ΟοΓΓβχί ςυ86δΙ. Μβη. ρ. 34. Υδ. 2 ΙΛή εν εννέα 
χαρδαϊσι κατεγλυκάνατο. Γοπ*6χίΙ ΡοΓδυηαδ. δο&\¥6ί£ΐΐ8€ΐΐδβη>$ 
έν εννεαχόρδοισιν, 

5. « II III (2, 7) 

ΐΑρ αν φάγοιτ^ αν και ταρίχους, ω ϋ-εοί. 
Επί τω ταρίχει τφδε τοίνυν κοπτετον. 

ΑΐΙίβηββυδ III ρ. 119 β: Αττικοί δε ουδετέρως λέγουσι ίτό 
τόριχος^, και γίνεται ή γενική του ταρίχους. Χιωνίδης Πτιο- 
χοϊς \4ρ αν — ω ^εοί, η δε δοτική ταρίχει, ως ξίφει ^ΕπΙ 
τφ ταρίχει κτλ. Ρηηιυτη νϋΓδίιαι δ0Γν8νίΙ βΠβιη ΝίοβρΙιοΓϋδ 
Οτβξοτ. δβοΐ. 39 βΐ ΟΓβιηπιβΜοιίδ Η6ηη8ηηί ρ. 324: οι ^Αττικοί 
ουδετέρως το τάριχος προφέρουϋΐν, ώς και Χιονίδης φηοίν 
ΙΑρ αν φάγοιτε και ταρίχους, ω •θ-εοί. 0«Λβ Ιββ^ιιηΙιΐΓ βΗβηι 
8|)ϋ€ΐ 0Γ8ΐη. Αη. Ρ8Γ. Ι Υ ρ. 250, 6 υΜ και αηΙ& ταριχος οιπίΗί- 
ΙϋΓ. Οθ βΙΙθΓο νβΓδϋ, ίη ψιο κοπτετον ρτο κοπτέον^Βΐ 
δοηρδί, γίάβ &ά Μβη&ικίΓ. ΕρίΐΓβρ. ίη 6. - ΟΗΙΟΝΙΟΕδ 5 

IV (2, 8) 7 

ΑΐΙιβΐι&60$ IV ρ. 137 ο: ο <ϊ^ τονς €ΐς Χιωνιδψ αναίρερο^ 
μένους Πτωγονς ηοίήσας τονς ίίίΟ-ηνίχίονς φηαιν, όταν Αιοαχον- 
ροις εν Πζΐίτανείψ άριστον προτι&ώνται , εηι των τρατΐεζών 
τι&έναι τνρόν χαι φνστήν (Ώίηάοτΐ. φνστην^ δρνηΒπείς τ ίλάας 
και πράσα, νπόμνησιν ποιούμενους της αρχαίας αγωγής. 8«8ρί- 
ΟΟΓ Γυί$86 οϋιη: επί των τραπεζών δε τι&έααι. τνρίον \ φνατην 
τε χαί δρνπεπεϊς ελάας και πρασα. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΚΤΙ8 ΡΑΒΥΙ,Ιδ 

Ι (5, 14) β 

Πν&οΰ χελιδών ηψιτί αττα φαίνεται. 

Η&ΓροοΓΗΓΙο ρ. 39, 17: ίνιαχον δε^ παρέλκει το αττα» 
Χιονίππου Πν&οΰ . . . φαίνεται. II» ΒβΜίβΓυδ βχ ΡΙιίΙβιη. ρ. 30 
5επρδΐΙ. υώή χίονί που, χίωνί που, χιωνιοιπον. ΚβοΙβ δΙαΓζίυβ 
8(1 Είγιη. Μ. ρ. 772 οοιτΐ^ίΐ Χιωνίδου. ΟηιίδδΟ αυοίοηδ ηοιηίιΐϋ 
ουηϋβΐϊΐ ΥθΓβιιηι ΙιηΙ)6( δο))θΙ. ΡΙαΙ. ρ. 371. ({υί 8(1(ϋΙ βΐίβιη Ιιιιηο 

^ΟττηνΙχ ατ-θ^ ιψέϊς κοπιατ^ ορχονμενοι. 

Οιιί ίίοιη €Ιιίοηί<Ια6 νίάβίπι•. V. Ββπ^Κ. «Λ Απδίορίι. ίΓβρη. ρ. 1181. 

Π (2, 9) ? 

ΥίίΓανίυδ ΡΓ36ί. ϋΐ). ΥΙ ρ. 146 οοιηιηβιηοΓ&Ιο Ερίουή (ΙίοΙο, 
ραιίϋα ^οτίηηαηι βαρίβηίϋΗε ΐήΐηιετβ^ ^ααβ αηΐβτη ηπίχίηια βύ 
ηβεεεεαηα είτιύ αηιηη τηβηίίβραβ ϋΟξΗαύίοηίδΗε ^ηδβΓηαη^ ββη- 
άβιη δβηίβηΐίβιη βΐ) ΕυοΓ&Ιβ €Ιιίοηί(ΐ6 Απ8ΐορ1ΐ8η6 6χρΓ68β8ΐη 
ίιιί$5β άιοΐί. Μ Α β Ν Ε 8 

^ΙΟΝΥΙΟΣ 

/ - Ι (2^ 9) " ^ 1 

Και ταύτα μεν μοι των κακών παροψίδες. 

ΑΐΙΐ6ηΑβιΐ5 IX ρ. 367 Γ: επί τον σκεύους ονν εϊρηκε (νοοβΐ). 
τζαροψις") ΐΑντιφάνης Βοιωτίφ — και ο τα εΙς Μάγνητα άνα^ 
φερόμενα ποιήσας εν ^ιοννσφ πρώτω Και ταύτα κτλ. Ηοο 
ροΐίιΐδ (1ίχί856 ρυΐαηάιΐδ 6$1 , εηηί: Ηαβ€ τηαίοτηηι ^ηβο^ι^ηι αΜί" 

II (2, 10) 2 

Ταγηνίας ηδη τε^έασαι χλιαρούς 
σΐζσντοίς, όταν αντοΊσιν Ιπιχέης μέλι; ΜΛακββ 

ΑΐΗβηηβυδ XIV ρ. 646 β: μνημονενβΐ (ταγψΐτου) Μάγνης 
η ο τίοίήσας τάς βίς αί^τόν αναφ^ρομένϋΐς κωμφίια^ ίν ^ιο^ 
ννσφ δΛντ4ίψ Ταγψίας χτί, ΟιοΙϋ60 «ιΐύίοηβ ηριοίιι^ β ΟηιΙβ^ 
ίΐΒ Μ«Ι}οΐ8β ΙίΙ)Γίΐ; άβ ά^α0^^^ ΑΚίοα »ίΐ^η Ροΐΐιιχ ΥΙ 7λ ΥίΟ^ 
ΡΓϋ<§(4ιϋ <ϋ(Εΐβ«Γΐ. άβ ρ«τορ5ί(Ιο ρ. 11. 

^ Υ 4 Ο Ι 

3 Ι (2, 10) 

^ονααντα δέί καΐ βαχκάξίδι κεχριμένον, 

ΑΛβΠΒβηΒ XV ρ. 690 ο: μνημονεύει της βακχόριόος και 
Σοφοκλής. Μάγνης ί* εν Αυδόίς Λονααντα δει κτλ. Ιπ 1ιί$ 
δει ρΓΟ χρή βοΗρβΐ 6χ Β φΐί λνσ(χντα 1ιβ{)6ΐ. 

4 Η (2, 10) 

ΡοΙΙαχ VII 188: κοσκινομάντεις δε εΐρηκε Φιλιππίδης. 
Μάγνης δε εν ^υδοίς ^^ονειρομόντεαιν άναλνταις*\ 

ΠΟ ΑΣΤΡΙ ΑΙ (2, 11) 

5 Ονκ εσνιν ουδείς ονδ^ ο Μυσών έσχατος. 

δρΐιοΐ. ΡΙβΙοηίβ Β^ΗΙί. ρ* 336: Μυαών έσχατος, ΙπΙ των 
ευτελέστατων. Μάγνης Ποαστρία Ονκ εστίν κτλ* 8ίΰΙ)βη1(. 
Ποαστρίαις. 

ΤΙΤΑΚυΠΣ (2, 10) 

6 Έίπε μοι, ννν δη μεν ωμννς μη γεγονέναι, ννν δε ψί^ς. 

ΡΙΐ0ΐίυ5 16Χ• ρ. 305, 9. Ννν δη : αρτίως η μικρόν έμπροσθεν. 
— Μάγνης δε εν Πντακίδτ] Είπέ μοι" νυν δη μεν ΰμννς κτλ. 
Ε&(ΐ6ΐη δυί<ΐΒ8. Ργο Πυτακιδη Β6ΓηΙι»Γ(1ίυ$ ΓβοΚβ Τιτακίδτ]. 

7 ΕΧ ΙΝΟΕΚΤΑ ΡΑΒνίΑ (2, 11) 

ΡοΙΙυχ II 101. Πρόστομον ξίφος το εστομωμένον και το- 
μον, το δε μαλακόν και ϊίτομον ^^άπρόστομον'* ως Μάγνης. Ε0ΡΗΑΐνΤ1ΒΕ8 

ΣΑΤΥΡΟΙ (2, 12) 

1 Πόδας ίπεί δέοι πριάμξνον καταφαγεΊν ^φϋ^ονς νος. 

Αΐΐιβη. III ρ. 96 1), ο: των δ* εφ&ών ποδών μνημονεύει '^ 'Μκ- 
φαντίδης εν Σατνροις Πόδας τε ει δέοι. Ιΐιι 1ϋ)ή; 00ΓΓ6χί ρπιβ- 
βυηΙβΟίικΙοΓβο ί8ΐηΙ)ίοο«! ηαηΐθΓΟβ ΓββΜΐιίβηΙβ πόδας τ* επεί \ δεοι 
πριάμενον. Η^ηΐ)»ηηυ$ Ορυββ, Ι ρ. 30 πόδας IV εΐ δέοι. ' Ε6ΡΗΑΝ¥Η»ΐΤβ. ΟΒΑΤΙΝΥδ 7 

ΕΧ ΙΝΟίΚΤΙβ ΡΛΒνΐ,Ιδ 

Ι (2, 12) 2 

Αβρ»ΒΗιβ 8<Ι ΑΗ8(οΙ. Εΐ!ι. Νίοοπι Ι¥ 2: άλλα καΙ ^ΕκφαντΙ- 
δης ηίΐίλαί&ηηΌς των άψ/αΙ(^ ηοιητής φψη ^^Μί£γαρ^xής χω- 
μψδίας ^σμα δί€ΐμαι αίσχνρομαι το δράμα Μ^γα^ιπόν ποιέΪρ/' 
Ργο δίβίμαί αϊσχννομαι οο<). βρικί ββΐβίοΓύ. ηά Ηβρίιβββί. ρ. 97 
ΗβϋβΙ δι^ίμ" ήσχννόμην, Ηιηο οοιτβχί οΗιη ηύ ΡΙιΗ^ιιι. ρ. 3β2: 

Μεγαριχης κωμφδίας 
^σμ^ ον δίειμ^• ^οχυνομην 
το δράμα Μεγαρικόν ηοιέιρ, 

ΡΓθ1)&νϋ ϊϊΛβο Ηβππβηιιιιβ, ηιβί φΐύά ¥8. 2 8€ηρ8ΐΙ ^αμ' ^/δον, εΐ 
μη ήσχννόμην. Οηού Υ6Γυιη νί(ΐ6ΐιΐΓ. ΑΙίβ ν. βραιΐ ΒβΓ^Ιιίυηι 
εοιηιηβηΐ. ρ. 359. 

II (2, 13) ί 

Ευΐ€ χιοασχαΤτ αναξ, χαίρε- 

ΟΐΌΐίιιυβ ιιρι») Η6^«6β(. ρ. 96 ΟιίβΓ. Ενιε κιναηχοΗ^ αναξ 
χάϊρ, Μφαση ^Εκψαντιδης. Ιΐα Ραυη^ίαβ: ]ίΐΜΐ εφασχε Φαντίδης. 

III IV (2, 14) 4. 5 

δοΗοΙ. ΑΗδΙορΙι. Υβδρ. 118Τ: ί^νδροκλεα δε Κρατίνος 2ε- 
^ιφίοίς φησί δονλον καΐ ητίοχόν, έν δέ 'ϊϊραις ήταιρηκότα 
Ιίριστοφάνης τον αντόν Τηλεκλείδης δέ εν ^Ηαιόδοις καΐ ^Εκ- 
φαηίδης βαλλαντιοτόμον. ΡοΗιιχ II 127: κακηγορίστερος 
η(Χζά Φερεκρότει, και καχηγορίατατος παρά ^Εκφαντιδυ. € Ε Α τ Ι Ν ν 8 

ΑΡΧΙ^ΟΧΟΙ 

Κάγώ γαρ ηνχονν Μψρόβιος ο γραμματεύς 
ανν άνδρΐ Ό^είφ καΐ φιλοξενωτάτφ 
καί ηάντ άρίστψ των Πανελληνων πρόμφ 
Κίμωνι, λίπαρον γήρας ενωχονμενος 
αιώνα πάντα συνδιατρίψειν. 6 δέ λι^πών 
βεβηκε πρότερος. 

ν 

Ρ1υ(&Γο1ιιΐ8 ΥΗβ 6ίιηοη. 10 ά^ 1ίΙ)6Γ8ΐίΙ&Ιβ βΐ ιηυηί6θ6ηΙι& €ι- 
^οηίβ ύ\ΒΒ6Τβη&: ών δη καΐ Κρατίνος δ κωμικός ίν ΐΑρχιλόχοις 
εοίχ9 μψνηο^αι δια τούτων Κάγώ γαρ ηνχονν «τλ. Υβ. 3 
^μφ Β^ίβΙάΜ• ΒβηηΜίηιβ προ νου, ΙΑύή πρωτφ. 8 6ΚΑΤΒΐν$ 

2 II (2, 16) 

οίον σοψιστώρ σμήνος ανεδίφήσατε. 

ΟΙ&ιηβηβ Αΐβχ. δίΓοηι. Ι ρ. 280 (329): Κ(ΐατίνος γονν ίν 
τοις Ιίίρχιλόχοις τξοιητάς καταλέξας Ιφη Οίον αοφιαν&ν ομη^ 
νος άν€δ€ΐφήσατ€. Οιοβ[6η65 1.86Η. Ργοο^ηι^ 12: χαΐ οί ποξη-- 
ταί σοφισται, κα%>ά και Κρατίνος εν Ι4ρχιλόχψ (βίο) τους τΐβρί 
^Όμηρον καΐ ^ΗοΙοδον επαίνων ούτως καίπ. 

3 III (2, 17) 

Ειόες την Θασίαν αλμην οΐ αττα βανζει, 

ώς εν και ταχέως άηετίσατο καΐ παραχρήμα. 

ου μέν τοι παρά κωφόν 6 τυφλός εοικε λαλήααι, 

Αΐ)ΐ6η86υ8 IV ρ. 164 β: άποβλέψας 6 Κννονλκος εις τονς 
παροντας των φιλοσόφων εφη Είδες — ^αλήσαι, ώς ο Κρα- 
τίνος εν τοις ^Αρχιλοχοις εφη. δοΐιοΐ. ΑΓΪδΙορΗ. ΑοΗβΓη. 671 : 
Θάσιόν φασι βάμμα λέγεσ&αι εκ των από πυρός Ιχ^-ύων, 
ιδίως Θασίαν εκάλονν. Κρατίνος ,,^είδες την Θασίαν αλμην, ^' 
ΤΙιιιβίΜη ιηιιή8ΐη (ϋ€6Γ6 νι<)βΙαΓ ΑΓάιΐΙοοΗιιιιι, οαΐαβ ιη«1«.(Ι1ΰ6ηΚ86 
νιηάίοΐβιη ηοη ύβίυΙιΐΓβηι 6586 ν6Γ8ΐι υΐΐίιηο ίη(1ίο8ΐιΐΓ. 

4 IV (2, 18) 

^Ένϋ-α /Ιιος μεγάλου Ό^ακοι πεσσοί τε καλούνται. 

δυί<ΐ8$, ^ιός χρήφος: οϋτως καλείται (Κνί$\&η\$ τόπος 8<Μ}1) 
ίν φ ]Α9ηνα και Ποσειδών εκρίϋ^ησαν. Κρατίνος Ιίρχιλόχοις 
,^Έν&α ^ιός μεγάλου &ακοι πεσσοί τε καλούνται*^ 6 γαρ το- 
πος εν ψ διεκρί^ησαν ^ιός χρήφος καλείται^ τάττεται ό^ ή 
παροιμία• επΙ των ιερών καί ά&ίκτων. Ηβδγοίιίυδ, ^ιός ϋ-ακοι 
και πεσσοί, τινές γράφονσι ψήφοι. Οβββ 8(1 Ιιαηο ιρβυιη Οτβ- 
Ιίηί ν6Γ5ΐιιη 5ρ6εΐ8η(, ηυβιη 56Γν8νίΙ 6ϋ8ΐη βοΗοΙ. ίηο(Ι. ΡΙβΙοη. 
βρ. Η8Γΐ68ίιιιη 8(1 Ρ8ΐ)ΐΐ€. Β. 6. II. ρ. 431; 

5 ' V (2, 19) 

^Η μέν δη πίνντ]σι και οστρείοισιν ομοίη. 

ΑΐΗβηβουδ ΠΙ ρ, 86 β : των δέ πιννων μνημονεύει Κρατίνος 
εν Ιίρχιλόχοις ^Η μέν δη κτλ. Ιΐ8 οοΓΓβχί 6(1ί1ιιιη ή μέν σηπίησι. 
ΟΓγ. III. ρ. 92 β: οστρεια δέ μόνον ούτως ελεγον οί αρχαίοι, 
Κρατίνος ί^ρχιλόχοις ^^πίννησι και οστρείοισιν ομοίη.'* 

6 VI (2, 20) 

^ωδωναίφ κννί,βωλοκόπψ, τίτϋ-η, γεράνψ προσέοικας. 

δΙβρΙκΒίΗΐδ Βγζ. 8. ν. ^ωδωνη ρ. 323: /Ιωδωνάίος — \ και 
^Όμηρος, . Ζευ ανα ^ωδωνϋΑε. και Κρατίνος ΐΑρ/χύ^σχορς] 4^^ ΟΚΑΤΙΝΥδ 9 

δωναίφ κννι χτλ. δοηρδί ηζοσέοιχας βιιιη Ηβπη^» 0580Γν. 
ρ. 233 ρΓΟ προϋβοιχίάς. 

VII (2, 20) τ 
^Ήδη δέλφακες, χοίροι δέ τόίοιν άλλοις, 

ΑΐΙιβηιιβυδ IX ρ. 375 β: περί δε της ήλιχιας τον ζφον Κροτ 
τίνος φησιν εν Ι^ρχιλόχοις ^*Ηδη δέλφαχες κτλ, ΡθΓ58η ήμιν 
μεν νβΐ εμοι μεν ρΓ86ροη6ηύαιη. 

VIII (2, 20) 8 
^ Ωμολινοις χόμη βρυονσ, ατιμίας πλεως. 

Αΐΐιβηβευδ IX ρ. 410 ϋ: ώμολίνον δε μέμνψαι Κρατίνος ίν 
ΐ4ρχιλόχοίς ,^Ωμολινοις — πλεως.'" ΡοΙΙυχ Χ 64: και ώμόλι- 
νον, ου Κρατίνου μόνον εϊπόντος το ωμολινον, αλλά χαι ^ί- 
αχύλου, ΡοΓδΒΠ βρνόζονσ άημίας τιλίφς, νβΐ ώμολινοισι 
χόρη βρνου(^ ατιμίας πλεφς, ψΐϋίβ -Γι§[ϋΓ8ΐβ (ΙίοΙβ νί(ΐ6η(αΓ άο 
86ΐηαΗ ρο6ΐ86 ί8ΐ)αΐ8, (|υ8ΐη 5ςυ8ΐί(]86 ροοΙΙββ οοηφ8Γ8(. 

IX (2, 22) 9 

^Ερασμονίδη Βά&ιηηε των άωρολείων. 

Η6ρ)ΐ865ΐίο ρ. δδ (Ιβ 8$γη8Γΐ6(ο ΑΓοΗίΙοεΙιίο (1ΐ$56Γ6ηέ;, ουίαί» 
Ιιοο 6Χ6ΐτιρ1αιη ροηίΐ ^^Έραΰμονίδη Χαρίλαε, χρήμα τοι γελοΐον'^ 
Κρατίνος δε όταν λεγη εν τοίς ^Λρχιλόχοις ^^Ερασμονίδη Βό^ 
^ιπτΐε των άωρολείων*^ τοντο το μέτρον αγνοεί, οτι ουκ αντι^ 
χρνς μιμείται του ΐΑρχιλοχου το ^Ερασμονίδη. 

Χ (2, 22) ιβ 

ΡΗοΙίυδ Ι^οχ. ρ. 29 1. Ενδοντι δ^ α\ρει κυρτός: παροιμία* 
χα9ενδονσι γαρ κα^έντες τους κυρτούς, παρά τούτο έποίησε 
Κρατίνος Ι/ίρχιλόχοις ,^εΰδοντι δ^ α)ρεί πρωκτός,"* Ηβ5γε)ιίιΐ5, 
Εΰδοντι ί* αίρει πρωκτός: παροιμία από τον ,,ευδοντι κυρτός 
€Ϊίρεί" λέγονϋΐ δέ οτι, όταν τους κυρτούς κα&ώσιν, αυτοί δε 
Οβ?• /'^ν) καδ'ενδουσιν, 6 δέ κυρτός αίρεί τονς ιχΟ^νς, Κρα- 
τίνος ί^ρχιλόχοις, ΡΓΟνβΛίβ Βοάΐ. 429 ρ. 50: ευδοντι κυρτός 
οιρεί: έηΐ των εργασαμένων επιτυχώς, επει συμβαίνει και κοιμω- 
μένων αλιέων εισιέναι τους ϊχϋ^ίας εΙς τονς κυρτούς. Κρατίνος 
ΙτζΙ το γελοιότερον ταΐτα μετέ&ηχεν, ,,ευδοντι πρωκτός αίρεί/' 

XI (2, 23) 11 

ΡΙιοΙίιΐ8 1ι6χ. ρ. 49δ 10. 2α μ ι αχό ν τρόπον: Κρατίνος ίίίρ- 
χιλόχοις, εισυαμιαν ίπιακώπτων μιννύωνα. ναι γάρ εμφερεΐς 
^^χε τάς πρώρας τά των 2αμίων πλοία, δολοΐΐβ 8(! ΑηβΙο•- 
ρΙκιιΗβ Ραο. 143: και σαμιακόν τρόπον ψηαι Κρατίνος, ϋ^ 
ΡΙιοΙϋ νβΓίήδ (ϋχΘΓΐΜΐΙ ΝβΏΐίίιιβ €1ι06γ. ρ. 156 βΐ ΒβΓ^Ιιιίιΐδ Οοολίη, 40 ΟΒΑΉΝΥδ 

ρ. 29 <}αι ΙβηΙ&Ι εις νανίαν (νψιαν) Βΐϊΐύηώτνχων Μέρωνα* Ργο 
μινννωνα ρο5$ί$ Σίμωνα, \β\ Μέμνονα ουιη Ρο5γ860 Αάν. Ι ρ. 608 
ηαί 6ΐί8ΐη ίΑμυνίαν ΙοηΙαΙ. 

ί2 XII (2, 24) 

Η&ΓροοΓ&Ι. ρ. 100 22: έλέγετο δέ χυρίως ι&ύφαλλος το 
ξντ^ταμένον αΐδοΐον, ώς Κρατίνος ίίίρχίλόχοις. 

13 XIII (2, 24) 

δοΙιοΙ. 8(1 ίυοίβηί Ιονβιη ΐΓβ;. ρ. 186 6(1. Ιβο. 6 μεν Καλλίας 
οντος, ώς Κρατίνος ^^ιλόχοις φησίν, ^Ιπηονιχου νϊος ην, τον 
όήμον Μελιτενς, ώς 1/4ξΐστοφάνης "Ωραις, πλούσιος και ηασχη^ 
τιΰν και νηο τνορνιδίων διαφορονμβνος και κόλακας τρέφων. 
εΙς δέ ατιγματιαν αυτόν Κρατίνος κωμψδέΐ ώς ενα των κατά- 
χρεών• 6ΐ ρβαοίβ ίηϊβπβοϋβ: κωμφδεί δέ αυτόν Κρατίνος καΐΛ ώς 
Φωκον γυναίκα μοιχεύσαντα και τρία τάλαντα δόντα εΙς το μη 
κρίχ^ηναι. \\δ& 8(1 Γγα^ιπ. ιηο. ΓοΙ). 140. 

14 XIV (2, 24) 

δοΐιοΐ. 8(1 Ιιυβίθπί ΑΙβχ. ρ. 139 6(1• Ιβο.: ούτοι (Κέρκωπες^ 
εν Βοιωτίίΐ διέτριβον Οίχαλιείς οντες γένος, 2ίλλος και Τρι- 
βαλός ονομαζόμενοι, επίορκοι και αργοί, ώς Κρατίνος ^Αρ^ 
χιλόχοις. Ργο Σίλλος και Τριβαλος οοάά. 1)8ΐ)6η( σύλλος καΐ 
τριβάλλος, ίλλος και τρίβαλος, Σώλος και Τριβαλός. 0"»^ 
ηΐ8ηΙί6$Ιο 60ΓΠ]ρΐ8 8ϋη( 6χ ^λος και Ευρύβατος. ΕΒάβηιψίβ 
ηοιηίη& Γββίίΐυβικία $υηΙ ιη ΟίοΙίιηί νοΓδυ βρικί δοΐιοΐ. Ι^υοιβηί 
Ι. Ι. υ1)ί ίΐβιη βίΙίΙυΓ Σίλλος τε Τριβαλός τε. ΚβοΙο δοπρίοδ Ιβ- 
^ρϋητ Ιιίο Υ6Γ8υ8 8ρυ^ δαίιίβηι. ΟΓγ. ίο&ββίτ. Α§[ΐ8ορΙι. ρ. 1297. 

ΒΟΥΚΟ^ΟΙ 

η ι (2, 26) 

ΒοβγοΙιίυβ, Πυρπερέγχειι Κρατίνος από διϋ^νράμβον εν 
Βουκόλοις άρξόμενος, επειδή χορόν ουκ έλαβε παρά (οο(1. πε} 
τον άρχοντος εστίν ου ήτήρει. 0888ϋ1)οηυ8, ϋί;^ πϋρ εγχει* 
Κρατίνος — έλαβε παρά του άρχοντος παρ* ου /ιτηκει. ΡΓ8β'* 
Ι6Γ68 ΒβΓς^Ιί. ΟοιηιηβηΙ. ρ. 31 πυρ πυρί εγχει, Μβΐίπι πυρ έηΐ 
πνρ. ΑΓοΙιοηΙβιη (ΙίοίΙ 6υη(ΐ6ΐη, ά^ ηαο ίη 2 β^ΊΙιΐΓ. 

16 II (2, 27) 

^^Ος ουκ εδωκ αϊτοΰντι Σοφοκλέει χορόν, 
τφ Κλεομαχον ο , ον ουκ αν ήξιουν εγω 
έμοι διδάσκειν ουδ^ αν εις ΐΑδώνια^ 

ΑΜιοη86ΐΜ; XIV ρ. 638 (1 : ^0 δέ τους εις Χιωνίδην άναφερΟ' 
μέτύνς ηοιήσας Πτωχούς ΓνησΙππου τινός μνημονεχει παίγνια^ ΟΑΑΤΙΝΥδ 11 

γράφον της ϊΚαρδς μοναης, Υβ. 2 ΗΙ^γι Κλ^ομύγ,ψ. (ΤοιτβχΜ 
\>Λτ»βΛ& •(! ΑηβΚ. Βιιιι. 1337. 

ΠΙ (2, 29) ιτ 

ΚαΙ προς τον ούζανόν σχ^α- 
μαχΰν άπο* 
χτίννυαι ταίς όπειλαΊς. 

βΓ&ιηιη&(. ΒβΚΙιβη ρ. 429 23. Ιίποκτίνη^αιν: άποχτίννυα 
Ιέγουσι μάλλον η άττοκτιννύξί,. Κρατίνος Βονκόλοίς Καί 
προς τϋν ονρανον χτλ. ΕαίΙβηίΐ 8υί<ΐ8$ β. ν. άηοκτινννναι, 
ΟίβΙίηχί ίη οοΐβ ιηίηοΓ» υΐ ιηοΙΗ Γ»Ιίο «ρρβΓβ»^ 

IV (2, 30) 18 
^Εν Καρί τον κινδυνον ίν (μοί όή δοκεϊ 

ηρίότψ πεπειρασ&αι. 

δοΗοΙ. Ρΐ8(οη!5 1ι3ΰ1ι. ΒβΚΙί. ρ, 322 : εν τψ Κ(χρί νμίν ο κίν- 
δννοςίΐ επί των επισφαλεατερον καΐ εν άλλοτρίοις κινδ^ννευον- 
των -^ χαΐ Κρατίνος Βονκόλοις ^Εν ΚαρΙ τον κινδυνον κτλ» 
ΐ6£[6ΐ)8ΐιΐΓ πειρασβ^αι. 

V (2, 30) 19 
6γ»ιτιιτι&1. ΒβΙιΙί. ληβοά, ρ. 394 8. Ιένδρακάς: το κατά 

άνδρα χωρήσαν δ Κρατίνος εν Βονκόλοις. 8οηΙ). το κατ «V- 
δρα, χωρίς. ΟΓγ. δυ!(1θ5 ν. άνδραχάδα. 

VI (2, 30) 20 
6Γβιιιπΐ8ΐ. ΒβΙίΚ. ΑηβΟίΙ. ρ. 395 27: ΐΑνεαίαν την ανεΰΐν 

3ί«ί τήν ίχδειαν, Κρατίνος Βονκόλοις* Εα(1. διιίίΐ. δ. ν. άνεσίαν, 

Β0ΥΣΙΡΙ2 (2, 31) 
Ό βοΰς ίηεΐνος χή μαγίς καί ταλφι^τα. μ 

ΡοΙΙυχ Χ 81 παρά Σοφοκλει εϊρηται ^,τάς ^Εκαταιας μα- 
γίδας δόρηων.** Κρατίνος δε εν Βοναιριδι εϊρηκεν Ό βοΰς 
εκείνος κτλ, ΟθδοτίΙ^ϋυΓ ^αοηβοϋ βρρΑΓβΙιι^. 

^ Η ^ Ι Α ^ Ε Σ 

Ι (2, 31) 22 

Τοντοισι ί* οτίΐσ&εν ΐτ<ο διφρον φέρων Λυκούργος 
έχων καλάσιριν. 

δοίοΙ. Αηβίορίι. Αν. 1294. φαίνονται τον ^νκουργον Αϊ- 
γύτιτιον είναι νομιζοντες ϊ] το γένος η τους τρόπους. Φέρε- 
κράτης Ι/ίγριοις .... μήποτε ουν και εις το αντο και ΚροίΛνΟς 
^ηλιόαι Τοντοισι δέ κτλ. Ιΐβ ΡοΙ)Γϋβιι& βΐ Ηβηηβιιηυδ Ορυβο. V 
ρ. 296 ρΓο τούτοις δε βπισ&εν. ΡοΜίδ βϋβαι αϋίδ ηυπιβηδ 12 ΟΒΑΤΙΝΥδ 

τοντοισι δ^ ίξόπισβ^^ ϊτω. ΥΐίΙβΙϋΓ ροιηρα ΗββοηΙ)! ιη (ΐ«β 1.γ- 
ουΓς[η$ νίΓ^ίηίδ όιφροφόρον ραΗβδ 8νΛ>\ΐβ ίυΙ>6ΐυΓ. ΕοΐΙβιη $€- 
Ο,υ^ηδ ΓΓ8ς[ΐη6ηΙιιιη δρ60ΐ8ΐ. 

23 π (2, 33) 

δοΗοΙ. Απδίορίι. Υβδρ. 542: Μνημον&οΒΐ του δ9ονς (τον 
3'αλΙοφορεΐν) Κρατίνος μέν έν ^ηλιόαιν, Φερεχράτης δέ εν 
^Επνλήαμονί, 
24. 25 ^ ^ ΠΙ ΙΥ ^ (2, 33) 

*Ίνα αιωπΐ^ της τέχνης ^άζωσι τον λοιπόν χρόνον. 

^Έρραζε τνρός την γην, ο δ^ ήακάριζε χάηέηαρδε. 

ΡΙιοΙίυ$ βΐ δυιάβδ, ^Ράζειν και ρνζειν : το νλαχτείν — άηο 
τούτον δέ εηΐ τους πιχραινομένονς καΐ σχαιολογονντας μετη- 
νεχ&η' Κρατίνος ^ηλιάαιν^'ίνα — χρόνον, καΐ εξης^Έρραζε 
κτλ. \$. 1. ηοη(1υιιι βΐΏβικΙβΙαδ 68(. Υ$. 2 ΐ6§6ΐ)βΙυΓ 6 δέ σκα- 
ριζει κατέπαρδε (δαΐάβδ και πέπορδέ). ΡίβΓδοη 8(1 ΜοβΓ. ρ. 36 
ο δ^ ήσκάριζε καΐ πέπορδε. ΡοΓδοη. Μίδο. ρ. 377 δ ί* ησκό- 
ριζε κάπέπαρδε, Ι(ΐ6ΐτι ίη ΡΙιοΙίο &άϊά\ί ηίδί ηυοιΐ Ισκάριζε 
δοηρδίΐ. ΡΓ8βΙβΓ68 ΒβΓ^Ιί. ΟοΓϊΐηι. ρ. 45 ερραζε* προς την γην 
δ^ οδ^ ήακάριζε κ^τ επαρδεν. 

26 V (2, 34) 
"^Υπερβορέους αϊ&ρια τιμώντας στεφη. 

ΗβδγοΙιίυδ, ΑΐίΟ'ρια : Κρατίνος Αηλιάαιν ^Υπερβορείους αϊ- 
χ^ρια τιμώντας ατεφη. τα γαρ ^Υπερβορέων ιερά κατά τίνα 
πάτριον αγιατείαν ουχ υπό στέγην αλλ* νπ^ αϊί^ριον διαφν- 
λαττεται. ΟοίΙβχ Κρατίνος ^Ηλιασιν (νβΐ ^Ιλιααιν) νπερμορίονς 
αϊΟ^ριαι τιμώντας ατέφη. ΟοιτβχίΙ ΜυδίίΓυδ. ΡοΓβ&η αΧΟ^ρεια, 
νβΐ ^Υπερβορείους. Βοτφί. Οοιηιιι. ρ. 44 τιμώντας αΧ&ρια. Κβ- 
δρίοίΐ €Γ8ΐίηί νβΓδυιη διιί<ΐ8δ ν. ϋτέφος. 

27 ΥΙ (2, 35) 

^Ετήσιοι γαρ πρόαιτ άεΐ προς την τέχνην. 

ΡΗοΙίυδ ρ. 26 18. ^Ετήσιοι: πρόσκαιροι ^Ετήσιοι γαρ κτλ* 
Κρατίνος Αηλιάαιν. ΙΙ& ΡοΓδοηυδ. Οθ(Ι. πρόαιτα εΐ. 

28 ΥΠ (2, 35) 

Τψ δ^ νποτρίψας τι μέρος πνίξον κα&αρύλλως. 

Αΐΐιβη&βυδ IX ρ. 396 1)^6 πνικτοίς κρεαδίοις ΛζΒη$ι Κρα- 
τίνος 5* εν Αηλιάαι Τφ ί* νποτρίψας κτλ, 

29. 30 ΥΙΙΙ IX (2, 35) 

Εϊ τις δ^ υμών κάλλει προκρι^η^ 
Πριν παρούσα διδάσκγι. ΟΒΑΤΙΝΥδ 13 

6ΓϋΐΒΐη&1. ΒβΙίΙίβη ρ. 129 10: λεΙη€ΐ ϋ (ρ&ιΐίουΐα αΡ) ηαί 
ίν ντ^οταχτιτώϊς Εϊ τις — τζροχρί&η, καΐ πάλιν Πριν ηα^ 
ροΰσα διδάβκϊ]. Κρατίνος /ίηλιάαιν^ 

Χ (2, 35) 31 

Ηβδγοίι., Βοΐ-ς ίν ανλίψ: τιαροψία ίπι των άχρήατίον, 
Κρατίνος ^ηλιάαιν. Ρίβηίυδ Οίο^^βη. Ρ8Γ06ΐη. III 70. Βονς Ιν 
ανλίψ γέρων, ίπΐ των δι αα&ένειαν ήσνχαζόντων. 

XI XII (2, 36) 32. 33 

ΑηΙίαΙΙίο. ρ. 94 7. \Εξ αντης: αντί τον παραχρήμα, Κρα-- 
τίνος /ίηλιάαιν. Μβπι ρ. 96, 14. ^Εγκυρησαι: αντί τον έντν- 
χείν. Κρατίνος /Ιηλιααιν. Εα^βΐΏ δυί(ΐ88 6( Ζοη8Γ8$ ρ. 609. 

XIII (5, 16) 34 
Αηδίοΐύΐββ ΕΐΙι. Νίοοιη. βά. ΒβΙιΙί. ρ. 1098, 18. μια γάρ 

χ^λιδών ίαρ ου ποιεί. Α<1 ςυαβ 8οΙιο1. 8 ΟΓβιηβΓο 6(ΙΗυβ Αη60(Ι. 
ΡβΓ. Ι ρ. ί82: κέχρηται ττ} παροιμίί} Κρατίνος ίν ^ηλιόσιν^ 

XIV (5, 16) 35 
^Ην αρ^ άλη&ής ο λόγος ώς δις παίς γέρων. 

δϋΐιοΐ. ΡΙ&Ιοηίδ 8(1 ΑχίοοΙι. ρ. 367. Β. 6(]ί1υιη & Β8$Ιίο ίη 
Βθ6ΐΙίς[. Ορύβο. III ρ. ί97, μέμνψαι δέ αυτής (ρΓονβΛϋ γέρον^ 
τες δις παίδες) Κρατίνος ίν /ίηλιάσιν λέγων ^ν αρ αληθής 6 
Ιόγος κτλ. Οοϋ. αρα βί παίς εστίν γέρων. ΟοΓΓβχίΙ ΒαβΙίιΐδ. 

^ υ ΑΣΚΑΛΙΑΙ (2,36) 

"Οτδ σι^ τους κάλους θριάμβους άναρύτονσ^ άπηχί^άνον. 36 

^\Αά2ί$^ ΐΑναρντειν : άναντλείν, από τον άρύεΰχ^αι. Κρα^ 
τίνος /ίιδαακαλιαις 'Ότε — απηχ&όνου. 

^ΙΟΝΥΙΑΑΕ^ΑΝ^ΡΟΣ 

Ι (2, 37) ^ 37 

2τολήν δε δη τίν είχε; τουτό μοι φρόαον. 
Β, &νρσον, κροκωτόν, ποικίλον, καρχηαιον. 

Μ&0ΓθΙ>ιυ8 δ&ΐΌΓΐι. V 21 : ηβο εοΙπΒ ΑΒοΐ0ρίαά€9 ψηβηιίηϋ 
ΙιηίηΒ ροϋηϋ (^καρχήσιον (ϋείΙ), «6(/ βί αΙΗ ροβύαβ $ΰα8έτβ$ «ί 
8αρρΗο — ΟταΗηΗΒ ίη ^ιοννσαλεξάνδρψ 2τολην δέ κτλ. Υβ. 1 
τούτο μοι φράαον ΡοΓδοηυδ 8(1 Ειιηρ. Ηβο. 782. €οά^χ τονδο^ 
μοιφρασον. 

II (2, 38) 3β 

*Ένεισιν ενταν&ι μάχαιραι κουρίδες, 
αϊς κείρο^ιεν τα πρόβατα και τους ποιμένας. 14 ΟΒΑΤΙΚνδ 

ΡοΙΙίΑ χ 140: τά Μ ηονρέως σκεύη, ΗονριδΒς μάχαιραι, 
μαχα$ρίόές. ίν μέν γαρ Κρατίνου ^ιοννϋΛλ^όι^όρφ *Ενεϊ3γ 
ενταν&οί κτλ. Υ$. 1 νυΐ^ο έτέϊέν όέ ρτο ¥ι^ασιρ, φι&Λ οστΠβχΗ 
Ρΐ6Γ$οηυ$ 8(1 Μο6Γ. ρ. 259• Ι5ΐ(Ι. ενταν&ι 5ΰηρ$ί ρΓΟ εντανΟ-οί. 

3» 111 (2, 38) 

Ου γάρ τοι σνγε πρώτος ακλητος φοιτάς εηΐ δείηναν ανη(Ττ:ές ; 

ΑΐΙΐ6η86υ8 II ρ. 47 β: οτι το ανηστις 6 νήστις ηλεονασμψ 
τον α, ώς στάχνς ασταχνς, παρά Κρατίνφ κεααι Ον γάρ 
Τύΐ. σύγε πρώτος φοιτάς ίπΐ δεΊπνον ανηατις, οιηΊ$$3 νοοβ 
ακλψος 6ΐ {ίτϋίΐο Γ8()ΐιΐ8β ηοιηΐηβ, ({υοΓυιη υΐΓΠίηςαβ $βητ&νί( 
6Γ8ΐηπί!&Η€ΐπι ΒΛΚοη ρ. 402 32. Ζίνηατις: ή (]θξ. ο) νήατις^ 
Μαρά Κρατίνφ εν ^ωννσαλεξάνδρψ ^Ιον γάρ σνγε πρώτος 
ητί» ^ βνίίάΛ$^!/ίνψίτις: 6 (ΓογΙ. ον^ γεγενμένος. %άΙ ^ψηστις 
7 (^} ιτ^α¥<( λίαν παρά Κρατίνφ εν ^ιοννσαίεξάνδρψ ^Ιο^ 
γάρ σνγε πρώτος ακλητος. ΨοϋατοηΒ ίίβηιπι «ρρο$ιιι( ^^8πιιιΗ^^« 
ΒβλΙκ. ρ. 453, 27. Εχ ΑΐΙΐ6η860 ρροίβοΗ Ευ5ΐ8ΐΙιίιΐ8 ρ. 947, 17. 
Ργο πρώτος Ι&οοΙ>8ΐυ8 πρώιος. β6ΐ)6ΐ)8ΐ πρψος. 

40 IV (2, 39) 

Των βδελλολαρνγγων ανεπάγγελτων αυτ^ φοιτήσας ίπιδείηνον. 

$υΐ(]85, Ι^νεπάγγελτος: ακλητος. Κρατίνος ^ιοννααλεξάν^ 
δρψ Τών βδελλολαρνγγων κτλ. ΡοΠυχ ΥΙ 12: ακλητοι, σνς 
άνεπαγγέλτονς Κρατίνος καλεί. Ργο αυτψ οοά. Α αυτών. Ρογ- 
18886 80ΓΪΐ)βη(Ι«ιη: βδελλολαρνγγων ανεπάγγελτων φοιτησάντων 
επί δέϊπνον. \ά Ιιυηο εΓθΗηί Ιοουη βχί8ΐίιη8ΐ)8ΐτι 8ΐίςιΐ8η(Ιο γ6• 
5ρ6Χ^86 ΟΙβιηβηΙΰΐη Αΐβχ. Ρ86(Ι. Π ρ. 61 8γ15. αλλ* αίσ-θ-ά-- 
νομαι ο&εν ή ευπρόσζοπος ίρρνη τών δείπνων προ<ίηγσρΙύ, 
από τών φαρύγγων καί φοιτητίΐς μανίας έπί δείπνων, κατά 
τόν κωμικόν. 

41 V (2,4α) 

Ό δ* ηλίθιος ώσπερ πρόβατον βξ βη λέγων βαδίζει. 

Εΐ3^ιιι•1θ|^. Μ. ρ. 196 7. Βή: το μιμητίΜΟΦ τ^ τών προ- 
βάτ€^ φωνής, ονχι βαί λέγεται ΐΑττικώς. Κρατίνος ^§ο^ 
ιτνσαλεξάνδρψ Ό δ* ηλίθιος κτλ. Εβίΐβιη Ε«8€»Ι1ι. ρ. 7βθ, 14. 
1721, 27. λΑά& 8αί(ΐ8ΐη 8. ν. βίΐ, αΙ>ί βή 8€π5ίΙιΐΓ ρτο βή βΙ ο, 
δή λοίσ&ιος ρΓΟ 6 δ* ήλί&ιος. Εχ δυί€ΐ8 8ΐι& )ΐ8ΐ)βΙ Ζοιηιηι^ 
^. 387. ΡθΓ8οηυ8 ΡΓ&βΓ. Ηβο. ΧίΥ ώς προβάτων. Κβίβί^υβ 
ϋοηίβΰΐ. ρ. 99 ώσπερ πρόβατα. Εΐιηβΐθίιιβ €^η$. Ηθβ. ΡθΓ8. 6<Ι. 
Ι.ιρ8. ρ. 268 βή βή λέγων ώσπερ πρόβατον βαδίζει. ΟΒΑΠΝΥδ. 15 

VI ο, 41) 42 
Ονχ αλλά βόλιτα χλωρά κφαπιατήν πατέϊν. 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Ι-γδ. 575: τον ΙρΙον 6 ξντίος οΙσπ€ατή λέ- 
γεται* χαι Κρατϊρος /ίιονυοαλεξάνόρ<ι)* θ6 χαλά βόλβινα 
χλωρά χαί οίσηώτην ηατΛν. εοΓΓ6χίΙ ΡθΓ8οηυ$ Α(1ν. ρ. 284. 

VII (2, 41} 43 
*Εν ααργαν$αιν αξω ταριχονς Ποψτιχούς• 

ΑΐΙΐΜ&βΐΐ9 III ρ* Ί9 Ι>: ηαΐ άρσβνιχάς 6 τάριχος λ4γη9Γΐ 
ηαρ^ ΐΑΙττιχοϊς .... Κρατίνος μέν εν ^ΜΡνϋαλεξαν^ρψ' *Βρ 
σαργανίσιν αξω χτλ. ναΐ^ο σα^ργατοΊσιν. ΟοΓΓβχίΙ ΡοΓδοηαβ. 
ΡΓ86ΐβΓ68 ΒβΓ^Κίαδ οαργανίοι, νάξω. Κ68ρ6χί( Ιοοιηη ΡοΙΙαχ VI 48: 
εν ^ιοννααλεξόνδρίι) ΚροηΊνος ο δέ (1^. οιόε^ ταρίχονς Πον- 
τιχονς. 

VIII (2, 41) 44 
Ναχότιλτος ώσπερεί χωδάριον έφαινόμην. 

ΡοΠυχ VII 28: το δέ όνομα 6 ναχοτίλτης, εΐ χαί Φιλι^μίαν 
αντψ χέχρψαι εν ί^ρτΐαζομένη, ίίλλως δ^ ονχ άνεχτόν^ ύ /^^} 
το ^ήμα ην εν χρήσει παλαιότερον. χαίτοί γ& Κρατίνος ίρ 
^ιοννσαλεξάνδρψ ψψίν Ναχότίλτος χτλ. ΡθΓ&οηιΐ5 Α(1ν. ρ. 284 
ναχότιλτον. ΜβίΓαιη 6$1 ΟΓβΙίηβυιη. ΡΓθ1)&1)ί1ϋθΓ ΒβΓ^Κ. €οιηιη. 
ρ. 27 χαί ναχότιλτος. 

IX (2, 42) 45 
Παραατάδας χαΐ πρόϋ'νρα βονλει ποιχίλα. 

Ροΐΐηχ VII 122: Κρατίνος δ^ εν ^ιοννσαλεξάν4ρψ Πάρα- 
στάδας — ηοιχιλα. παατάδας δε ο Ξενοφών. Μ8 ΐΛΧί§βΤίη. 
βονλ^, ΙίΤβιη Χ 25: €^ δέ Κρατίνου ^ιοννσαλεξάνδρψ είρψ^ 
ται Παραστάδας χτλ. 

Χ (2, 42) 46 

ΡοΙΙυχ VII 198: ή γελγοηωλις έν ^ιονυααλεξάνδρφ 
Κρατξνσν. 

XI (2, 42) 47 
ίοΒιιχ Χ 34: εΐ'έη δέ κλίνης άργνρόπον^, τΐαρότητξος, ώς 

^ τψ ^ίονυααλεξάνδρψ Κρατίνου χλίνην την παράηνξον. 
Μβιη VII 159: χλίνην δέ παράηνξον Κρατίνος είηεν έν ^ιο-- 
^νσαλεξάνδρί^. 

XII (2, 42) 48 
ΑΐΙιβη&βυβ IX ρ. 3841): οτι γαρ χηνοβοσχονς οίό^Μΐι μύρ^ 

^νς Κρατίνος εν ^ιαννοαλεξάνδρψ λέγων Χηνο βοσκοί, 
βονχόλο ι. 1« ΟΒΑΤΙΝΥδ 

^ Ρ ΑΠΕΤ υΕ2 
49. 50 Ι II (2, 43) 

Αάμπωνα^ τον ου βροτών 
ψήφος διη^αταί' φλεγυρά δείπνου φίλων αη^ίργ^ίν, 

ννν ί* αυϋ^ις ερυγγάνεΐ" 

βρνχΒΐ γαρ άπαν το τιαρόν, τρίγλτι δέ χαν μάχοιτο. 

ΑΐΙΐ6η86ΐι$ νίΠ ρ. 344 β: Κρατίνος δ^ Ιν /Ιραπέτιοιν άηών 
ηερί αυτού Αόμηωνα — άπείργειν, ίπόγει Ννν ί* αυ^ις 
κτλ. νβ.3 Ιίϋη αυτις. €θΓΓθχί( Οίη(ΙθΓ6α$. 

51 III (2, 44) 

Πανδιονίδα πόλεως βασιλεν 

της Ιριβώλακος, ο\σ^ ην λέγομεν, 
καί κννα καΐ πόλιν ην παίζονσιν, 

ΡοΙΙυχ IX 98: ι; ^β δια πολλών ψήφων παιδιά ηλινΆίον 
έστι χωράς εν γραμμαΊς έχον διακειμενας, και το μεν πλιν- 
9ίον καλείται πολις, των δε ψήφων εκάστη κνων* δι/^ρημενων 
δέ εϊς δνο των ψήφων κατά τάς χρόας, η' τέχνη της παιδιας 
έστι ηεριλήψει των δύο ψήφων ομοχρόων την ετερόχρονν 
αναιρεΊν, ο&εν και Κρατινψ πέπαικται • Πανδιονίδα κτλ. €Γγ. 
ΖβηοΜυβ V 67: πόλεις παίζειν: μέμνηται ταύτης Κρατίνος ίν 
ταίς ^ραπέτιαιν. Υδ. 1 ϋύη βασιλέως €οιΤ6χί( Ββηΐΐβίυδ. 

52 IV (2, 46) 

Φέρε νυν σοι 

ίξ αΐύρίας καταίτνγοσννην μυός αστράψω Βενοφ>ωντος. 

Αβίίβηυδ Η. Α. XII 10: λέγουσι δε τους μυς λαγνιστότονς 
είναι, και μαρτυρά γε Κρατίνον επάγονται εϊπόντα έν ταίς 
^ραηέτισι Φέρε νυν σοι κτλ. 

53 V (2, 46) 

Τους ωδε μόνον στασιάζοντας και βουλομένονς τινάς είναι, 

Ρ1ιοϋιΐ8 Ε6Χ. ρ. 658 15. ^Ωδε: ον μόνον το οντιος, αλλά 
και το Ινϋ•όδε ως ήμέις. Κρατίνος ^ραπέτισι Τους ώδΒ μό- 
νον κτλ. 

54 VI (2, 47) 

Ποδαπάς υμάς είναι φάσκων, ω μείρακες, ουκ αν άμάρτοιν; 

δυί<]88 ί4μάρτοιν εΐρηκε τό^ αμάρτοιμι Κρατίνος ^ραπέ^ 
τισι Ποδαπάς — άμάρτοιν; και Βλως σύνηθες αυτοίς (ΐΑττι- 
κοϊς Τ. Η. 8ά ίιΐ€ί&ιι. Ι ρ. 260) το τοιούτο. Ι(& 60<Ι(Ι. Υυΐ^ο 
άμαρτείν. V. ΡοΓδοη. 8(1 Αη5(. Εοοί. 607. Εαίΐβιη ίοηηα υ$ιιβ οκΑτίΝΥδ η 

6$1 ΕΌήρί(Ιβ8 Εγ6ο1ι11ι. ΧΥΙΙ 6 υΙ)ί Ιόβοιν 8οηΙ)6η<1ιιπι ρΓΟ λα- 
βείν. Αά μ^ίραχες Γ6$ρ6χίΙ ΗβΓοϋ. €γ8ιιι. Οχ. III 2Θ3. ΡΗΓγηίοΗιΐΒ 
ΕοΙ. ρ. 212. 

VII (2, 48) 55 
Οΐ δέ ηνιτηάζοναι ταριτρέχοντες, ο ί* όνος νεται. 

ΡΗοΙίιΐδ Ι-βχ. ρ. 337 19. ^Ονος υεται: ΙπΙ των μη επιστρβ- 
φομένων . . . Κρατίνος ^ραπέτισιν Οϊ δέ κτλ. Ε8(ΐ6πι 8ϋί- 
<18$ 8. γ. όνος υ^αι, ςιιί οιηίΐϋΐ ο δ^ βηΐο όνος. Κ65ρ6χϋ Ηβ* 
8γοΙιίυ8, Πνππάζονσι: φωνί} ποι^ χρωνται. 

VIII (2, 48) 56 
Τον Κερχνόνα Ό•^ ^ω&εν άποπατοΰντ βηί 

τοις λαχάνοις ευρών άπεπνιξα. 

(χΓ8τηη)8ΐ. ΒβΙίΚβτί ρ. 433 10. ΐΑποπάτημα; αντό το σκνβα- 
Ιον. Ενπολις Χρνσφ γένει ,,τ/ γάρ εατ εκείνος; άποηάτημ 
αΐίόπεκος." Κρατίνος /ίραπέτιαιν Τον Κερκνονα τβ ί'ω&εν 
χτλ. Έ^άβΏί βΙΓβΓΐ δυί(ΐ88 $. ν. άποπάτημα βί Είγηιοΐο^ίοατη Μ. 
ρ. 132 9, υΙ)ί ρηοΓ& ίΐβ Ιβ^ηΙοΓ: τον Κερκνωνα ^'ω^εν άπο- 
πάτων. ΡθΓ$8η: άποηατονντ εγώ \ επί τοις, βΐ λααάνοις ρΓΟ 
^.αχάνοις. 

IX (2, 49) 57 

^έχεα9ε φιάλας τόσδε βαλανειομφάλονς. 

ΑΐΙΐ6η86υ5 XI ρ. 501 ά: Κρατίνου δ^ είπόντος εν ^ραπέ- 
τισι ζ4έχεα&ε κτλ. ^Ερατοαϋ-ένης εν τψ ενδεκάτφ περί κω- 
^φδίας την λέξιν άγνοεΐν φησι Λυκόψρονα' των γάρ φιαλών 
οι ομφαλοί και των βαλανείων οι &6λοι παρόμοιοι* εις δε 
10 εϊδος ουκ άρρνΟ^μίος παίζονται. ΟΓΐ'. ΗβδγοΗίιιβ οΐ $υκ1&8 ν. 
βαΐανειομφάλονς. 

Χ (2, 51) 58 

Οντος, καϋ^ενδεις; Β. ουκ άναστήσείς βοών. 

ΑροΙΙοηίυβ άβ ρΓοηοηο. ρ. 285 Β. καί τούτου πίατις το την 
μίν ούτος καί ίπί κλήσεως τάσσεσ&αι, καϋ'ό πλησιάζει, ,,ω 
οντος οΥτ] στρατειαν εσσεϊσ&αι ; " Σώφρων. Κρατίνος εν ^ρα- 
^έτισιν Οϋτως, κα^εύδεις ; ου)έ άναστησεισβοτων ; 
δοφΗΐΙιΐδ $αιη Κοβηίυπι 8(1 βτβ^. ΟοπηΟι. ρ. 117. 

XI (2, 51) 59 

Ηββγοίιπίδ, Ι/ίγερσικνβηλις: Κρατίνος εν ^ραπέτισιν επί 

Λάμπωνος. τον αυτόν άγΰρτην καί κυβηλιστην είπεν, οιονεί 

^ντην καν μάρτιν• κύβηλιν γάρ ελεγόν τον πελεκνν. ΟΓγ. 

$ηί(ΐ8β 5. ν. κνβηλίσαι οΐ Είγιηοΐ. Μ. ρ. 8.11 6ΐ ΒβΚΚβη ΑηβοίΙ. 

εοοίίοί £;ΤΑ6€ί 2 18 ΟΚΑΤΙΝΥβ 

ρ. 336 15: ίιίγ^ροίχνβηλιρ Κρατίνος Αάμηωψα τθρ μάντιν ώς 
άγνρτην καί &ύτην• κνβηλίζ γαρ δ πέίΒχνς. οι δε ίγεραι- 
κνβηλιν έν τφ δράματι γράφο νσι, τον εφ ίαντόν βγείροντα 
τον ηέλεκνν, 

60 ΧΗ (2,52) 

δοΗοΙ. ΡΙβΙοηΐδ ρ. 382 Βαίί. δ μυδ-ος άτίωλετο: τοντφ 
χρώνταί τ(^ λόγφ οι λέγοντες τι προς τους μη προσέχοντας* 
μέμνψαι δε αντής και Κρατίνος εν ^ραπέτισι και Κ^^άτης 
Ααμί(}. 

61 . ^ ΧΙΠ (2, 52) ^ 

βΓ8ΐηιη8ΐ. Ββΐιΐί. ρ. 396 24: άνεικάαασ&ε, άνασκώψατε. 
/άραπέτισι Κρατίνος. Εβύβπι δαί(ΐ8$ δ. ν. ανεισαα&ε, 

62 XIV (2, 52) 

ΖβηοΙ). VI 24. ^Ύδωρ παραρρέει: αντη τάττεται επί των 
εκ παντός έργου επαγγελλομένων καταπράξασ^αι το προκει- 
μενον. μετενήνεκται δε από των υπό σπονδής εΙς ρέοντα 
πλόΙα εω βαινόντων , και παραβαλλομενων τψ κινδννφ. μέ- 
μνηται αίη^ης Κρατίνος ίν ^ραπέτισιν, 

63 XV (2, 53) 

ΗβΓροοΓβΙ. Εβχ. ρ. 99 25: ^Ιερά οδός εστίν ην οί μν- 
σται πορεύονται από τον αστεος ετί ^Ελευσίνα. — μνημόνευα 
ό' αντης Κρατίνος εν ^ραπέτισιν. 

64 XVI (2, 53) 

ΒβδίΤιυβ Μ δ 8ρυ(1 δ€ΐΐ86ί6Γυηι ΡγθοΓ. βΓβ^οπί €ογ. ρ. ΙΙΠ: 
στιβάς, χαμαικοίτιον, ώςΕίρηναΐος δΙ/ίττιχιστήςκαιίΑριστο- 
φάνης (Τβο. 347) εν στρατειαις δ κωμικός, και εν /Ιραπέτιαι 
Κρατίνος. Κβοίθ 0. Υί. Ι,αοβδ 0Ι)$6Γν8Η. δρβο. II ρ. 8 γβΛ» 
ίν στρατείαις ΐΓ8ηδρο8υί( ροδΙ χαμαικοίτιον. 

ΕΜΠΙΠΡΑΜΕΝΟΙ Η υΑΙΟΙ (2, 53) 

Οΐϋΐηοηδ Αΐβχ. δίΓΟίη. VI ρ. 751 ΡοΙί. Ιέριστοφάνης δε ο 
κωμικός ίν τάίς πρωταις Θεσμοφορίαζονσαις τα εκ των Κρα- 
τίνου ^Έμπιπραμένων μετηνεγκεν επη, Ηββο ΡίικΙοΓβαδ 8(1 
Αηδ(ορΙΐ8η. ΓΓ88[ίη6ηΙ. ρ. 94 οοιηροδϋίΐ οαιη δο1ιο1ί8δΐ8β Ιοοο βί 
ΤΗβδίηορΙι. 215: 

ΜΝ. άτάρ τι μέλλεις δραν μ; ΕΥ. άπσξυρεΊν ταδί, 

τα κάτω δ^ άφεύειν. 
Ηιο ίβΐΙιΐΓ 8€ΐιο1ί88«α 8ά ταδί Ιιββο ϋβΐιβΐ : τα γένεια ' ταντα δί 
ελαβεν ίκ των ^ίδαίων Κρατίνον. Εχ ςιιο οοηοΐυβϋ ϋίηάοΓΠαδ ΟΗΑΤΙΝΥδ 19 

ρίβηαηι ΓλΙιιιΙιιβ ΙϊΙυΙιιιη Γυί$$6 βυηι ςυοιιι βυρΓβ ικΐβοπρβί. Α( €ο- 
Ι)β(υ$ 0Ι}$6Γν, οηΐ. ίη Ρΐαΐοηβαι οοιη. ρ. 77 Μββοβ βΐ ΕιηρίρΓβιη6ηο5 
ίίοΐοβ 8 ΟΙβιηβηΙβ 8Ίν6 ροΙίυ$ ΑΓίβΙο&ιϋο Γαύιιΐιιηιηι (ίΙο1θ8 ^$$β 
θχίδΙίπιΜ. $6ά <Ι6 Ι]80 ορίηθϋοηβ αΠο Ιοβο (ΙίοβΙιΐΓ. 

Ρίοίβηι&βί Ηβρίι. Ιοουτη «ρυ(1 ΡΗοϋιιιη ΒίΙ)1. 192 ρ. 151, βχ 
ςυο Αΐ6χ&η(]Γυιη Μ. Ιι&ο ί8ΐ)υΙ& βαιηιηορβΓΘ (ΙβΙβοΙβΙαιη 655β ίη- 
ΐ6ΐΐ6§[ίΙυΓ, &11ί£ί Ηί5ί. οηΙ. ρ. ΙΟΙ. 

ι (2, 56) 65 

^Ήβης ίχεινης, νου δε τονδβ χαί φρενών, 

8ΐο1)8βυδ ΡΙογΠ. ΙΛΪ 11: Κρατίνος εν Εννίδαις' "Ήβης εκεί^ 
νης, νου δε τονδε χαι φρενών [κατάλληλος^. Ιυΐίβηυβ & ββίδ- 
ΓθΓ(Ιίο 8]1&1α8 Μίδορ. ρ. 339 <] : οττερ νμεις ορώντες δλίγψ πρό~ 
τεξον αναμιμνηακεα&ε νυν ήβης ίχείνης νον τέ εκείνον καί 
ψξ^νων. δγηβδίαδ ΕρίδΙ. 129 ρ. 265: στένομεν μεμνημένοι ήβης 
τε εκείνης νου τ^ εκείνου καί φρενών. 

Π ΙΠ (2, 57) 66. 67 

/Ιωροϊ συκοπέδιλε» 
Τέκτονες ενηαλάμων ύμνων. 

ΑΓί$ΙορΙΐ8ηβ8 Εςυ. 523 δςη. ΟΓβΙΙηί νίΗυΙβδ ρΓββιΙίοβηδ : ζααι 
ί\νκ ην εν ξυμηοσίψ ηλην ^^^ωροΊ συκοπέδιλε^' και ,,Τεκτο- 
νες ενπαλάμων νμνων^' οϋτως ην^ησεν εκείνος. ΥΜ δοΗο- 
ϋβδίβδ 8<1 ^ωροϊ σνκοηέδιλε Ηβββ δεηρδίΐ: Κρατίνου μέλους 
^ΡΧί' οκώτττων δε τίνα εκείνος δωροδοκον και σνκοφάντην 
τοντο εΐηεν. Ι(ΐ6ΐη 8ά τέκτονες ενπαλάμων νμνων Η&ββ Ιΐ8ΐ)6(: 
χαι τοντο δε εκ των Εννειδών Κρατίνου. Οΰβθ υίΓαιηηαβ οβΓ- 
ιη6η οχ 68(]6ΐη Γ8ΐ)υΗι ρβΐίΐυηι 68δθ (ΙοοβηΙ. ΟβΙβΓαηι οοη&τ 
ΙηοβΓί. Ϊ2Λ). (τ. 56 8. Ρο5ΐΓ6ΐη8 τέκτονες ευηαλόμιον νμνων Ριη- 
ί&ΓΟ ΐΗΙ)ηϋ Τζ6ΐΖ65 ΕρίδΙ. Μδ 8ρυ(1 ΡοΗβπιτη 8(1 ίγοορΙΐΓ. 
ρ. 1363 6(1. Μυ6ΐ1. ΡηοΓ8 ^ωροΐ συκοπέδιλε βχ 8ηΙί(ΐυο 08ηηίη6 
ρ8Γθάΐ86 Ιαδϋ 6ΐ&οΐ8 6δδ6 ΙβδΙβΙΟΓ Ηβδγοίιίϋδ, ^ωροΐ σνκοηέδιλε 
ηαρφδεϊται {^πεπαρψδψαιΊ^ εκ τών αρχαίίον ηοιημότων, 

IV V (2, 59) 68. 69 

δυΊά8δ, ίίίμφιανακτίζειν : αδειν τον Τερπάνδρου νόμον, τον 
χαΧονμενον ^Ορ9•ιον, ου το προοίμιον ταντην την αρχήν είχεν 

]Αμφί μοι αντόν αναχ^^ εκατηβόλον ψδέτω ά φρήν. 
εστί δέ και έν Εύναίί/ί και εν !/ίναγνρψ. ϋίιι«4θΓ6ιΐ5 Ευνείδαις, 
ίη ({α8 ί8ΐ)υ1β ίίβςιιβηΐβδ Γιιίδδβ Βΐίοτυιιι ροβΙβΓαιη ρβΐΌΐϋβδ (ΙοοθΙ 
ΑΐΙιβηβθϋδ XV ρ. 698 ύ : κέχρηται δέ (παρφδίαις') χαι Κραηνος 

2* 20 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

ο της ά((χαΙθίς χωμψδίας ηοιητής ίι Ευρ€ΐδα§ς. Ηίηο ΓθΓΐ&$56 
8(1 68η(ΐ6ΐη Γ&Ι)ΐι1&ιη Γ6Γ6Γ6η(ΐ8 βαηΐ 41186 Ιβς^υηΙιΐΓ &ρυ(1 ΡοΓρΙιγ- 
ήαιη Ευ$6ΐ)ϋ ΡΓ86ρ. Εν. Χ 3: το γαρ ^^τόν δ^ απαμεφόμενος 
προσέφη κρείων /Ιίομήδηζ* σιγώ^ Όμηρου κωμφδη&έντος νηό 
Κρατίνου δια το ηλεονόααι εν τφ ,,τον δ^ άηαμβιβόμενος.'* 

70 VI (2,60) 

^Επίσχες αντον, μη πέρα προβί/ς λόγου. 
Ιο. Αΐ6Χ8η(Ιπηα5 άβ &ΰο. ρ. 29 25: εστί τινά (βάνοΛίΒ) 
χαί παρά αϊτιατιχής γεγονότα, οίον το πέραν και πέρην — 
και από δοτικής ' επισχες αυτού, μη πέρα προβης λόγον, 
Κρατίνος Ευμένισιν* Εβββ Εννείδαις, 

Θ Ρ Α 1 Ύ Τ Α Ι 

71 ^ Ι (2, 61) ' 

Ό σχινοκέφαλος Ζευς οδί προσέρχεται 
ο Περικλέης, τψδειον επί του κρανίου 
έχων, επειδή τοϋστρακον παροίχεται. 

ΡΙυΙαί'οΙιιΐδ ΥίΙ» Ρβπΰΐίδ ο. 13: διό και πάλιν Κρατίνος εν 
Θρ^τταις παίζει προς αυτόν (ΡθΓΪοΙβιη) ^Ο αχινοτιέφαλος κτλ, 
ΟΓγ. ΡοΠιιχ II 43 : σχινοκέφαλον δε Κρατίνος τον Περιχλέα εϊπε, 

72 II (2, 62) 

Πανί κακόν δεΰρο μαατάω τινά 
ποτέ χαλκοΰν η ξύλινον και χρύαεον προβην. 
ουδαμώς ξύλινος εκεΊνος ******** 
αλλά χαλκούς ων άπέδρα. πότερα /Ιαιδάλειος ην; 
η τις εκλεψεν αυτόν ; 

δοΐιοΐ. Εαηρί(ϋ$ Ηβο. 821: οτι δε έκινεΐτο (τά ^αιδόλοχ} 
εργοί) και προΐει φωνήν, αυτός τε Ευριπίδης εν Ευρυσ^εΐ λέ- 
γει — καΐ Κρατίνος εν Θρ^τταις* Πανί κακόν δεΰρο κτλ. Οο- 
1)1*86115 ΗθΓΐη&ηηί οοηίβοΙαΓίδ 8(1ίυ(υδ &(1 ΑηβΙορΙι. ΝιιΙ). 518 ΙβηΙβΙ: 

Πανί κάδον δεΰρο βάατααόν τίνα* 
β'. πότερα χαλκοΰν η ξύλινον; α'. και χρυσοΰν εάν προα^, 
β\ ουδαμώς, ξύλινος ί' εκεΊνός [σοι. χαλκούς μοί ποτ ψ,] 
αλλά χαλκούς ων άπέδρα κτλ. 

73 ΙΠ (2, 63) 

"Οτι τους κόρακας τάξ Αιγύπτου χρυσία κλέπτοντας επαυσεν. 
Ροΐΐυχ IX 91: ούτως αν και 6 Κρατίνος έν Θρψτταις εϊ- 
ρηκώς είη τον χρνσόν χρυσία "Οτι τους κόρακας 6ΐθ• Ιιιηςτβηη. 
β 60(1. έπαυσαν. Κβνοο&νί ίπαυσεν. €Ιιοηΐ8 ΙοφιΗΐΐΓ άβ ρο6ΐ8, 
υΐ Αρα(1 ΑΗβΙορΙι. Ε(ΐα. 541 βςς. Ρ80« 739 «Ηι^ςαβ Ιοοίβ. ΟΚΑΤΙΝΥδ 21 

IV (2, 63) Τ4 
\Ες τον καλιόν, ην τνχυ, κα&βίργνυται. 

ΡοΠυχΧΙΘΟ: οϊχίακος 6ρνίχ)^€ΐος, τζαρά ^Ηροδότφ καΐΐίίρ^ 
%ιΧοχψη καΐ χαλιά δέ χαΐ χαλιός 6 τοιούτος οίχισχος, ώς Κρα^ 
τίνος Θργτταίς ^Ες τον — χαϋ-έργννται. Υηυδ ΙΛβΓ χα^ήρ^ 
γννται» ΑΐΙίοθΐη ΓοΓίη&ιη δβΓνβνΚ Η6$γοΙιίυ$, Καϋ-είργννται: 
ανγχλείεται. 

V (2, 64) 75 
ΡοΙΙυχ Χ 67: τνροα&ετέον δέ τάς εν Θρ^τταις Κρατίνου 

τΐΒλίχας η χνλιχας η προχοίδια είναι δοχονσας. ΟΓγ. ΑΛβ- 
ηββϋδ XI ρ. 495 » Πελίχαιι Καλλίστρατος εν νηομνήματι 
Θργΐτών Κρατίνου άποδίδωαι χύλιχα, 

ΥΙ (2, 64) 76 

Την πέρυσι βουλήν εφεστώς. 

Ρπδϋίβηυβ 115. ΧΥΙΙΙ ρ. 206 Κν. Κρατίνος Θρ^τταις Την 
πέρυσι βουλήν έφεστώς, δοτ'ώ^ηάυπί νίίβΙϋΓ της βουλής. 

ΥΠ (2, 65) 7τ 

ΑηΙίβΐΗοίδΙβ ρ. 104 18. Καχόδουλος: Κρατίνος Θρ({χί 

(δίο). ΡοΙΙυχ III 80: παρά Κρατίνφ δέ 6 χαχόδουλος εϊρηταί. 

ΥΙ1Ι (2, 65) 78 

Η8τροοΓ8ΐ. ρ. 34 22 ΒβΚΙί. ίίρχνωρός — δ τάς αρχυς, του- 
τέατι τά λίνα, φυλάττων, αρχυς δέ λέγονται πάντα τά χυνη^ 
γείΐχά λίνα. Εενοφών Κυνηγετιχψ , Κρατίνος Θρί^τταις. 
ΒΰοΙίαδ αρχυωρός. 

IX (2, 65) 79 

ΡΙιοΙίυδ 1<6Χ. ρ. 183 1. Κύβηβον: Κρατίνος Θρ^^ίτταις. τον 
χ^Βοφόρητον. Ιΐα εοάίοίδ ΙβοΙίοηβιη ϋ^εόφραστον οογγθχιΙ ΚαΙιη- 
Κθπίυδ 8(1 Τίιη. ρ. 11. 

Χ (2, 65) 80 

ΡΙιοΙίαδ £βχ. ρ. 326 19. ^Οχτώπουν: Κρατίνος Θρ<^τταις 
οχτωπονν ανεγείρεις, άντι του σχορπίον. παροιμία γάρ 
ηΟχορπίον [^οχτοίπουν^ ανεγείρεις," Ε8(ΐ6πι δυί(ΐ8ί». δθοία^ί 
οχτώπουν. 

XI XII (2, 66) • 81. 82 

Η65γοΙιίυ8, ίίπέφρησαν: άφήχαν. Κρατίνος Θρ^σσαις. 
Ηβω ^ίλογχον: την Βένδιν ούτω Κρατίνος έν Θρ^τταις Ικά- 
^αεν, ήτοι οτι δύο τιμάς έχληρώσατο, ουρανίαν τε καί χθΌ- 
^ίαν* λόγχας γάρ εκάλονν τους χλήρονς' οι δέ οτι δύο φωτά 
^Βΐ, τό ϊδιον και το του ήλιου, την γάρ σελήνην Βένδιν χαί 
ί^εμιν νομίζουσιν. 22 ΟΒΑΤΠΠΤδ 

83 ΧΠΙ (2, 66) 

Η65γοΙι., ΣνρβηνΒυς: Κρατίνος εν θρψήαις. ητοί^ αυλή- 
της (^ανρβη γαρ ή ανλσϋηχη^ η ταραχώδης. €τΒίίΏη& ανρβψ 
νεί^ νβΐ ανρβηνέων χορός ϋίχίδ$6 νίιΙβΙυΓ άα Ιαιηυ1Ιυο5θ ΤΙΐΓβΙ- 
Ι8ηιιη εΙιοΓΟ. V. Ζβηοϋ. VI 1 υΙ>ί σνρβηνενς δοηΐιβικίαιιι. €ϊτ. 
ειΐ88ΐιΙ>οιιιΐ8 8(1 ΑΐΙΐ6ΐι. XV ρ. 69Τ 6. Αάάβ βοηρΙοΓβιη ίη Μαί 
δρίοίΐ. Κοιη. II ρ. 314 τυρβηνέων ($ίο) τι χαινόν έργαστηριον. 

84 XIV (2, 67) 

δΰΐιοΐ. Αηβίορίι. νβδρ. 590: Εναϋ-λος ^ήτωρ σνχοφόντης, 
μνημονεύει δε αντοΰ χαί Πλάτων εν Πειοόνδρφ χαί Κρατίνος 
εν Θρ<^τταίς. 

ΚΑΕΟΒΟΥΑΙΝΑΙ (2, 67) 

Οίθ{;6η65 Ι86ΓΙ. Ι 89: γενέα&αι τε αντφ (ΧΆβοϊ>η\ο') θυγα- 
τέρα Κλεοβονλίνην , αΙνιγμάτων εξαμέτρων ποιήτριαν, ης με- 
μνηται χαΐ Κρατίνος εν τφ ομωνύμφ δράματι, ηλη&υντιχώς 
επιγράψας. 

85 ^ Ι (2,^68) 

ΐΑκέστορα γαρ όμως είχός λαβείν 

πληγός, εάν μη συστραφΐ] τα πράγματα, 

δϋΐιοΐ. Απδίορίι. Αν. 31 : εΙς δε την ποίησιν αντόν (ΑοοδΙο- 
Γβηι) κεχλενάχασί Καλλίας μεν εν Πεδήταις — Κρατίνος δε 
εν Κλεοβουλίναις Ιίίχέστορα γαρ χτλ, νβ 2. Αΐϋ. βΐ νβη. ϋυ- 
στρέψυ. ΟοΓΓβχίΙ Οο1)Γ8βαδ ; σνστρεφη Ββηΐΐβίυδ. ΡΓ8βΙβΓβ8 Ββτξ^* 
Οοπίΐιη. ρ. 123 ΐ4χέατορ εατί ταρ όμως. 

86 II (2, 69) 

^Εττέδωχε βαλάνων αβαχα των εχ Φιττέως. 

ΡοΙΙυχ Χ 105: αβαχα δ^ ει βονλοιό τι των τον μαγείρον 
βχενων χαλείν, προσχρηστέον σοι Κρατινψ εν Κλεοβονλίναις 
λέγοντι ^Επέδωχε βαλάνων αβαχα των εχ Φιττεως. ΎβΛα 
βαλάνων αβαχα ΓϋΓδυδ Μι^ί ΡοΙΙυχ VI 86. Ργο Φιττέως ΚυΛ- 
ηίυδ Πιτ&έως, Ββηΐΐβιυδ Φελλέως. δβ(1 ν. Η. δ8υρρί!ΐιη Ερί$(• 
6Γί(. 8ά Η6πη8ηη. ρ. 64. 87 III (2, 69) 

^Έστιν αχμων χαι σφύρα νεανί([ ευτριχι ηώλφ. 

ΗβρΗββδΙίο ΕηΛίΓ. Ι 3 ρ. 17: Ιδείξαμεν ετι χαι παρ αντφ 
τφ Κρατινψ πολλάκις ονσαν (οοΓΓβρϋοηβιη $γΙΐ8ΐ)86 8η(6 πια- 
Ι&ιη 6( 1ίςυί(ΐ8ηι), ως εν Κλεοβονλίναις ^Έστιν αχμφν κτλ. ΟΚΑΤΙΝΥδ 33 

IV (2, 69) 88 
Η6$γο1ιίΐ]8, Αΐϋ^ς ηέηλος. Κρατίνος Κλεοβονλίναις 

Βχβάλλοντ€ς της αΙ*'9•ης ηέτζλονς. ΙΙα βθ(ΐ6χ. νυΐς^ο άϊ9ης. 
Ιη ρο6ΐ86 ν6Γΐ)ί8 Α11)6Γΐί Ι6η(8ΐ τους αϊ^εις (αϊϋ^Βΐς) πέπλους* 
δοη1)βη(Ιυιη νίάβΙοΓ (χβάΐλοντα τους αΐ&έϊς πέπλους !. 6. τους 
στασιάζοντας» Υ. Ζ6ηο1)ίιι$ Ρπον. Ι 33 βιηβικίθΐκΐιΐδ β ΙΗο^η. 
Ι 31. ΒβΓ^Ιιίαβ 8(1 Ρίη(Ι. ρ. 41 ίκβάλλοντες αΐ&ηντας πέπλους. 
Αιΐίβοΐίναιη αΐϋ^ής ίοητιαίαιη 8ΐ> αΐ&ος, ηΐ ψευόής 8 ψευδός, Γογ- 
18556 βΐίλΐη άγής ιώ άγος, 8βά Ιΐ860 88ηβ βΙϋβΓ 6χρΗθ8ΐ1 ρο5- 
$υη(. V. Ι.οΙ}6ε1(. ΡβΓβΙΙ. ρ. 164. Αη ϋίο&ιηυβ ρΓονβΓΐ)ίιιιη ίαί556 
Αΐ'Οης πέπλος βΐ) Αβίΐιβ νβΐιΐδίο ηβο δ&ηβ βϋαικίβ οος^ηϋο Οβί- 
8ηίΓ8β ηοιηίη6? Α<1 Ηυίυβ βηίιη πέπλον 8 ρ8Γθ6ΐηίος[Γ&ρΙιί5 ρΓΟ- 
ν6Γΐ)ίυηι ι11ϋ(1 ΓβΓβΓίυΓ. 

V (2, 70) 89 
Ζβηο1).ΡΓον.ν 14. Μύλος παντ άχούων: αυτητέτακται 

επΙ των κωφότητα προσποιούμενων και πάντα όχουόντων. 
Μέμνηται αυτής Κρατίνος έν Κλβοβονλίναις. Ι'στι δέ και 
χωμφδιών ποιητής Μύλος, ΚβοΙίυβ Μυλλος. 

VI VII (2, 70) 90. 91 

ΡΙιοΙίυδ Ιβχ. ρ. 515 23. Σκάλω^ρ: 6 σπάλαξ, έν Κλβοβου- 

λίναις Κρατίνος, δοΗΙ)βηίυιη σκάλοψ, Ιάβηχ ρ. 645 8. Φέ- 

ζ οίκο ς: έν Κλεοβουλίναις, ζώον ομοιον γαλή, λενκόν, φω- 

λεΰον εν ταΐς ξίζαις των δρυών, βαλανηφόγον, οντω καλούμενον, 

VIII IX (2, 71) 92. 93 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 IV ρ. 171 1): παροψωνεΐν δ^ βφη Κρατίνος 
εν Κλεοβουλίναις όντως. δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. ΤΗββιη. 389: καΐ 
παρά Κρατίνφ εστίν εν Κλεοβουλίναις το έπισμτ], εστί δέ 
λοιδορία, από του κα&άπτεσ&αι των σμωμένων, ΒββρίοΗ Ηβ- 
5γοΗίυ5, Έπισμη: έπιτρίβει • . ^ λοιδορεί, πλήττει, 

χ (2, ΤΙ) ^ 94 

ΡοΙΙιιχ VII 41 : ,μπούμενος ταίς συμφοραίς'* ΐ4ριστοφόνης 
πού φησι. και Κρατίνος ιποΰμεν έν Κλεοβουλίντ}, καΐ Αρχί- 
λοχος ί' εφη ^^κέαται δ^ έν ϊπψ," Ιΐβ Ιβ^βηϋαιη. ΑηβΙορΙιβηΙβ 
Ιθ€ΐΐ5 65ΐ Εηυ. 920. 

ΑΑΚΩΝΕΣ (2, 72) 

Φοβερον άν&ρώποις τόδ^ αυ 9& 

κταμένοις έπ αιζηοίσι καυχασβ-αι μέγα, 
αβϋίβηβ ΑΙβχβΠίΐΓ. δίΓΟίη. VI ρ. 738 25 (263) : Πάλιν δ' αν 
'Ομη(^ον (Οάγ88. χ 412) ειπόντος ,,ονχ οσίη κταμένοισιν έπ 24 ΟΒΑΤΙΝΥδ 

άνδράσιρ €νχ€τααα&αι,'' ΐΑρχίλοχός τε και Κρατίνος γράφουσιν^ 
6 μέν ,,ον γαρ ΙσΜά κατδ^ανοιίσι χερτομέίν επ άνδράαΐν,'' Κρα- 
τίνος δέ Ιν τοις Λάχωαι Φο^ερον άν^ρώηοις χτλ. Ιαοοϋδίυδ 
ψ^ονερόν, 6ΐ βΓοΙίυβ τόδε. δοπρϊοηΐίπ Ιοοί, ς[ηο8 ίη ιΐΐα άο 
ροβίβηιιΐ) ΑΐΓΐί$ βίΤβΓΐ Οβηιβηβ ϋίβριιΙ^Ιίοηβ, ιηβχίΐΏβιη ρ8Γΐ6ΐη βυηΙ 
οοΓΓυρϋδδίηιί ηβο $ίηβ ιηβΠοηιιη ΙώΓΟΓυηι ορο β9η3η(ϋ. Ιη βΙΙβΓο 
\6Γ5υ ηιΗίΙ β$1 ςιιοά ηοη ορΗτηο ςυο(ΐα6 ροοία ϋί^ηυιη 5ί(. Ρθ6- 
ϋοί5 6( νβΓΐ)ίδ 6( Γοηηί$ ηοη γ&ιό υ$υ$ 6$( ϋΓ&Ιιηιΐδ; &1 Σαΰοψηαη 
Ηοπιβη 88ηβ ϋυΐΗΐ8ΐ>ί1β β8(. Μοηιιί Ηβοο ρΓορΙβΓ €οΙ)6(αιη 0556Γν. 
ίη Ρΐ8ΐοη. οοηι. ρ. 77. 

96 Ι (2, 72) 

Παντοίοις γε μην κεφαλήν άν&έμοις ερέητομαι^ 
λειρίοις, ^όδοις, κρίνεαιν, χοσμοαανδάλοις, ϊοις, 
και σιανμβριοις, ανεμώνων κόλνξί τ ήρινατς, 
ερπνλλφ, κρόκοις, νακίνϋ^οις, ελιχρναου κλάδοις, 
οϊνάνϋ^ησιν, ήμεροχαλλεΐ τε τφ φιλουμένψ, 
αν&ρύσκον ψόβτ), ********** 
τψ τ άειφρονρω μελιλώτψ κάρα πνκάζομαι, 
και δή κντισος αυτόματος παρά Μέδοντος έρχεται, 

ΛΐΙιεηββιΐδ ΧΥ ρ. 685 ά άβ Άοτ\\)\χ$ εοΓοηβηίδ ϋί556Γ6η5: και 
Κρατίνος έν Μαλ&ακοΊς Παντοίοις γε μην κτλ. ΡΓββδοηΠ» 
ερέπτομαι πνκάζομαι 8ΐ έρχεται ίηάίϋβΓβ νίίΙβηΙιΐΓ, βυηι ςυί 
Ιΐ860 Γ6θϋ8( ουη) ηΐδχίιηβ ίη θΓη8η(Ιο 6θΓοη8η(1οςυ6 οβρίΐβ οοοικ- 
ραίιιπι οδδο. ΚθδρίοίΙ ΡοΙΙυχ VI 106: τα δέ εν τοίς στεφάνοις 
ανΟ^η, ^όδα, ϊα, κρίνα, σΐύνμβρια, άνεμώναι, ^^ρπνλλος, κρόκος, 
νακιν&ος, ελίχρνσος, ήμεροκαλλές, ελένειον, χ^ρναλλίς^ άν&ρί- 
ακος (δίο), νάρκισσος, μελίλωτον, άνϋ^εμίς, παρ&ενις και ταλλα, 
οσα τοίς όφθ^αλμοΊς τέρχριν η ^ισιν ηδεΊαν οσψρηαιν ?χει. 
μεμνηται δέ των πλείστων Κρατίνος εν ΜαλΌ^ακόίς , ωσττερ 
και κοσμοσανδάλου και μίλον, οπέρ ην της μίλακος αν^ος. 
ν$. 2 κρ^ν^σί ΡοΓδοηιΐδ 8ρυ(Ι ΟοΙίΓηβαπ) 8<1 Νιι5. 518 ρΓΟ κρίνοις. 
Λΐΐιβη. Ι. Ι. ρ. 6811): κοσμοσανδάλων δέ μνημονεύει Κρατίνος 
εν Μαλ&ακοίς δια τούτων ^,Κεφαλήν άνΟ^έμοις ερέπτομαι, 
λειρίοις, ζόδοις, κρίνοισι, κοσμοσανδάλοις" Ιΐ8 1ί6π. Υδ. 3 
ΡοΓδοηυδ κάλνξιν. Υδ. 4 νυΐβ^ο υακίνϋ^ψ. ΑΐΙ)6η86Μδ Ι. 1. 
ρ. 681 8. (Ιβ ελιχρύσψ Β^βηδ: Κρατίνος δ^ εν Μαλ&ακοίς φη- 
σιν ^^ερπνλλψ, κρόκοις, νακίν&οις, ε?Λχρύσον κλάδοίς.^' Ρογ- 
δοηοδ νακίνθ^οισι. Υδ. 5 ΑΐΗβηαβαδ 1. 1. ρ. 681 β: τον ημε- 
ροκαλλονς καλουμένου ανΟ•ονς, ο την μεν νύκτα μαραίνεται, ΟΒΑΤΙΝΥ» 25 

αμα δέ τψ ηλίψ άνατέλλοντι ϋ'άλλ€ΐ^ μνημονεύει Κρατίνος εν 
Μαλ9ακοΐς λέγων οϋτως ημεροκαλλεΐ τε τψ ψιΧονμένφ, Υβ. 6 
αν&ρύαχου δεΙι\ν6ίβΙΐ8βυ$6ηΐ5 ρΓΟ άνΟ^ρνακίσσον (Α) νβΐ αν- 
^ζνακίσκου (^Ρ). Ι(ΐ6ΐη ΐΗ0ΐιη8ΐη ίηϋίο&νίϊ. Β6Γ§[Κίυ5 ΟοιηιηβηΙ. 
ρ. 128 Ροΐΐυοίδ Ιοοο ίΓβΙυβ ΙβηΙβΙ)»!: 

άν^ρναχον (^νβΐ άν&ρναχφ) ****** 
ναρκίσσου ψοβτ] ϋ^, ελενείψ τε καί %^ρναλλίδι, 
τ(Τ) τ αειφρονρψ κτλ, 

€αιη Ροΐΐυχ (ΙίδβΓίίηι μΐλον β θΓ8ΐίηο βίΓοΓΗΐ, νβ. 6 ΓθΓ58η ίΐ» 8υρ- 
ρΐβικίυδ άν&ρνσκου φόβτ^σί τε μίλψ τε καΐ ^ρναλλίδι, Υβ. δ καί 
δη 8οηρ5ί ρΓΟ καΐ. ΡθΓ5οηυ$ κάμοί. Ηβηπδηηυδ ΟοοΙγ. ιηβίΓ. 
ρ. 581 και γαρ, Β6Γς[Κίυ5 καί μοι, Τυπι νυΐ^ο παραμέδοντος. 

ΟοιτβχίΙ ΟθΙΐΓ86υ5. 

II (2, 74) 97 

Τις αρ ερωντά μ οίδεν, ώ Γνήσιηπ^, εγώ πολλί] χολί}, 
οϊομαι γαρ μηδέν οΰτως μωρον είναι και κενόν, 

Α11ΐ6η86υ$ XIV ρ. 638 ο: Γνησίπττον τινός μνημονεύει, 
ηαίγριαγράφον της ιλαράς μούσης — Κρατίνος εν Μαλβ'ζχκοίς 
Τις αρ^ ερωντά μ^ οίδεν κτλ. Υ$. 1 Οβίβο&ιηρίϋβ ερωντα. 
ΙΛη έρωτα, Μοχ Οο1)Γ86ϋ8 Α(1νθΓ8. II ρ. 348: Γνήαιππέ πω; 
πολλή χολή, Υ$. 2 γαρ 8(1(1ί(1ί( ϋΓΟίίυδ. Ργο μωρον \\ιΙζθ 
μωρον, 

III (2, 74) 98 

ΑΐΗβηββυδ ΠΙ ρ. 1 1 1 β : άρτου δ^ είδος εστί και ο αποηυ^ 
ζίας καλούμενος, επ άνϋ^ράκων δ^ οηταται, καλείται ί' ούτος 
νηο τίνων ζνμίτης, Κρατίνος Μαλ&ακο'Ις πρώτον άποπν^ 
ζίαν εχω ζνμιταμιάδον πλέονς κνέφαλλον. Οοά, Α 
ζνμηταμιαδου $\ηο 8θοοηΙυ. Β πλέου ρΓΟ πλέους, 08$8υΙ)οηυ$ 
ζνμίταν μα ζ//' ου πλέων γναφάλων, 8€6Γ05υιη ρβη^ιη ίηΙβΙΙβςβηβ• 
ΚϋΗ8$56 ι^ΗυΓ δοπΙ)6η(1υη): 

πρώτον άποπυρίαν εχω 
ζυμίταν μα /Ιι ου πλέον γναφάλλων. 

ΟυοΓυιη ΥβΓβυυηι βΙΙβΓ 68ΐ 1ΐ6η(ΐ6€8$γΙΐ8ΐ)υδ, ηαβίίδ ίηΓΓ8 ΡΓ8^ιη. 
ίηο. Γ&Ι). XXII. Οί€6ΐ)8ηΙιίΓ Ιΐ86ο βΐ) Ηοιηίηβ Οοηβηδί. Γναφάλλων 
νβηιιη 6586 4οε6( Η6Γ0(1ίάηυ$ ιϋο(. 5θ1ίΙ. ρ. 39 24 άβ ηοαιίηβ 
χήφαλλον (1ΐ886Γ6η$: ώστε και άντι&εσις εγένετο του ά ει$ ε, 
εηει παρά το κνάφος εγένετο. είσι μέντοι οΐ και δια τον γ 
γράφονσιν, εν τισιν εν Μαλ&ακοΐς Κρατίνου, ηαρεφύλαξε 
Σύμμαχος, 2β ΟΛΑΤΙΝΥδ 

9» IV (2, 75) 

ί^μοζγον Ινόον βρυτινην νη&ειν τινά. 

Ηοδγοίιίιΐδ, Βρντίνη: εν Μαλ^ακοΊς' ί^μοργόν ένδον βρυ- 
τίνην νή&ειν τινά. έπαιξε προς το πόμα το βρντινον* εαη 
δε καΐ ζώον βρΰτον, ομοιον καν&όρφ, και το απ* αύτον βρύ- 
τινον πήνισμα, όπερ νπ ένίων βομβνκινον λέγεται. Ηββο η(1 
ΟΓβϋηι Μ»1ΙΙΐ8οο$ ρβΓίίηβΓβ νί(1ί( δ8ΐιη8δίυ8 &(] ΤβΗαΙΙ. (1β Ρβΐΐ. 
ρ. 197 ςυί ρπο νή^ειν ί^ούθ δοπρδίΐ νή^ει. Οοϋβχ αμοργον 
ένδον βρντινψ νί^ειν τινά. δοηΙ)6η(1ιηη νίίΙβΙυΓ αμοργιν ένδον 
βρντίνην ήϋ^εΊν τίνα. 

100 V (2, 77) 

λευκούς υπό ποσσίν έχων πίλους. 

ΡοΙΙυχ VII 171: ον μόνον δε 6 επί των κεφάλων επιτι&έ^ 
μένος πΐλος όντως εκαλεΐτο, άλλα και 6 περί τοις ποσίν, ώς 
δηλοΐ Κρατίνος εν Μαλϋ-ακοϊς λέγων ^^Λενκούς νπο ποαίν 
έχων πίλους.^* Μβιη Χ 50: τους δε περί τοις ποσΐ πίλους 
ου Πλάτων μόνον έν Σνμποσίφ φήσας ^^ένειλιγμένων τους 
πόδας εις πίλους και άρνακίδας,^' άλλα καν Κρατίνος εν Μαλ- 
^ακοίς ^^Αευκονς νπο ποσιν έχων πίλους"" 8θΓίρ5ί ποααίν, 

101 VI (2, 78) 

δΙβρϊΐΒΠϋδ Βγζ. δ. ν. ^Ιβηρία δίνβ 8ρυ(1 ΟοηδΙθηΙίηιιηη Ρογ- 
ρΙιγΓΟ^. άβ ύΛΐη. ίιηρ. 23: ^*ίβηρ ^Ίβηρος 6 ^Ίβηρος, άφ ον ηαρά 
Κοναδράτφ εν ^Ρωμαϊκής χιλιάδος έ έύτιν ^Ιβήροΐύΐν , οντω 
,,καίτοι Αίγναί &* αμα και ^Ιβήροιαν πολεμέοντες"^ το αντό 
καί Ζέβρων εν παρωννμοις ψησί. καν αυτός ^'ΐβ ηρος τράγο- 
πώγων εν Μαλ&ακοΐς εϊρηταν Κρατίνου. Μ&Ιίιη ααν 6 αντός 
^^ίβηρος τραγοπώγων εν Μαλ^-ακοις εϊρψαν Κρατίνου."* Νί- 
ιηίΓΟίη, υΐ β&βρβ βΚ^δ, ιρδβ Η&Ι>Γοηίδ νβΓ&α οΙΓογΙ. 

102 VII (2, 78) 

Εΐγΐϋοΐ. Μ. ρ. 482 21 : Κάβαισος: ο άπληστος, διά δν- 
φΟ^όγγου, προπαροξννεται. παρά τον κάβον, ο ε(ην μέτρον 
αιτικόν* Κρατίνος Μαλ&ακο7ς. ^τν δε κύριον πεποιημένον 
παρά την αίσαν. 

103 νηΐ (2, 79) 

ΡΙιοΙιυβ ρ. 185 21 βΐ δυΐίΐββ: Κυλλοΰ (^Κνλλύν') πήραν., 
ή Πήρα χωρίον προς τφ ^Υμηττψ, έν φ ιερόν ^Αφροδίτης, καν 
κρήνη έξ ης αι πνουύαν εντοκοναιν καν αί Άγονον γόνιμοι γί- 
νονται. Κρατίνος δε έν Μαλβ^ακοΐς Καλνάν (δυΜββ Καλλίαν^ 
αυτήν φησιν. ον δέ Κολλοπήραν (δπΐάβδ Κύλλου πηραν^. 
τάττεταν δ* ή παροιμία επν των την φνσιν βιάζομένων ίξ ΟΒΑΤΠίΤδ 27 

ΒτητεχνηοΒως. Ιη 1ιί$ νβΓ&α Καλιάν αυτήν φηαίψ ίη οοΑίοο λ 
ΰΟΓΓβοΙοΓβ ΒάάΜ 6556 πιοηυίΐ Οο1)Γ86υ8. ΡθΓ88η ιρϊητ 8€ηΙ>611« 
(Ιυπ) Κζαχίνος δε εν Μαλϋ^ακοΊς οίδε Κνλλον πήραν. €ίτ. 
ΗβΓοάίβηυβ Όϊοί. βοΐίΐ. ρ. 11 17 Κνλλος το κύριον, ου μέμνψαι 
χαί ΐΑριατοφόνης χαΐ Κρατίνος εν Μαλ&αχόϊς• Ιΐιι ΟίικΙοΓβαβ 
ρΓΟ "Υλλος. 

IX (2, 80) 104 

ΗβΓούίβηυΒ ΟίοΙ. δοΐίΐ:. ρ. 8 32 : Τισαμενός, ^εξαμενός, 
Ιίχεσαμενός, Κλανααμενός' χαλεΐται δε εν Μαλϋ^ακοίς. 
ΒβΓ^Ι&ίυβ ΟοιηηιβηΙ. ρ. 129 Κλανσομενός. 

Χ XI (2, 80) 105. 106 

εΐιθ6ΓθΙ)θ$ου5 €Γ8ΐη6η Αη6ΰ(1. Οχοη. IV ρ. 416 ενρηται δέ 
χαί μετά του ο οΐσ-9'ας, ώς παρά Κρατίνφ εν Μαλ^αχοΊς. 
Ερίιηβηβιηί ΗοιηβΓ. ρ. 363 21 : παρά δέ ίίττιχοΊς μάλιστα 
επί πρώτου προσώπου ή παρά (^πάρα") αντί του πάρειμι. 
Κρατίνος Μαλ&αχοΐς. 

Ν Ε Μ Ε 2 Ι Σ 

Ι (2, 80) 107 

^Όρνι&α τοίνυν δεϊ σε γίγνεσΟ^αι μέγαν, 

Αΐ1ΐ6η86υ$ IX ρ. 373 ο: 'Ορνί&ια δ^ εΐρηκε Κρατίνος ίν 
Νεμέσει . . . επι δέ του αρσενιχοΰ ου μόνον ορνιν, αλλά χαί 
όρνιθα 6 αυτός Κρατίνος εν τφ αύτφ δράματί φησιν . . . 
^'Ορνι^α χτλ. Υαοχί Ιιυο ΈπιΙοβίΗβηββ €8ΐ88ΐ. 25 λέγεται τον 
^^α ομοιωβ^έντα . . . τφ ορνέφ τούτψ (ογοηο) χαταπτηναι 
εϊς ^Ραμνουντα της ΐΑττιχης χάχεΐ την Νέμεσιν φϋ^εΐραι ' την 
δέ τεχεϊν φον, εξ ου έκχολαφΒ^ηναι χαι γενέα&αι την ^Ελένην, 
ως φησι Κρατίνος 6 ποιητής. €ίΓ. δοΐιοΐ. 8(1 ΑΓ8ΐί ΡΗββη. 273. 
ϋΐβοηηηι άίοηηέ ίηίβτ αείτα οοηεϋίυίητη βο ^ίΑοά Ινρϋ^Γ ίη ο^/οηηηι 
ίταηεβ^ηταίαε βνοΐανβτϋ ίη ΕΗαηιηηηία ^ϋΗοαβ τβξίοηιε ιόι- 
ηηβ οοηφτβεεβηί Νβηιββΐη^ φιαβ βύ ΐΛίάα άινΑΐυτ^ ηύ τβ/έτύ €τα- 
ϋηηε οοτηοϋάίαπιπ» εατίρίον^ ρηαβ βηιχα βεύ ονηιη^ πηάβ ηαύα 
εεί ΗβΙβηα. 

II (2, 82) 108 

Λήδα^ σον έργον δει σ* οπός ευσχήμονος 
άλεχτρυόνος μηδέν διοίσεις τους τρόπους, 
επί τψδ^ έπώζουσ^, ώς αν έχλέψΐ]ς χαλόν 
ημϊν τι χαι ϋ^αυμαστον έχ τουδ^ ορνεον. 

ΑΐΙΐ6η&6η8 IX ρ. 373 β: τδν δ^ άλεχτρυόνα --- οι αρχαίοι 
χαι ^ηλυχως ειρήχασι. Κρατίνος Νεμέσει ^ήδα χτί. Υβ. 1 28 0ΗΑΤΙΝν8 

Κ1)η ενσχημόνως, εοΓΓβχίΙ δΐ6ρΙΐ8ΐιυ$. Υβ. 3 νυΐς^ο έτιωαζονοαν, 
ΑΡ έπωάζουσα. €ογγ6χΗ ΥβΙοΙκβη&ηιιβ* 

109. 110 III IV (2, 82) 

Ταλλα πάντ οζνί&ια. ^'Ορνι&α φοινικόπτ€ρον. 

ΑΐΗβηββυδ IX ρ. 373 ά : ορνίϋ^ια ί* εΐρηχε Κρατίνος έν Νε- 
μεύει^' ούτως ,^Ταλλα πάντ ο^νι^^." επι δέ του άρσενιχοΰ 
ου μόνον ορνιν, άλλα και όρνιθα ο αυτός Κρατίνος εν τψ 
αυτζ δράματί φησιν ^]*Ορνι0^α φοινιχόπτερον.'" 

111 V (2, 82) 

'ϊϊατ ίαΟ^ίων τοις σιτίοιαιν ηδομαι. 
άπαντα δ^ εΙναί μοι δοκεΐ ^οδωνιά 
καΐ μήλα καί αέλινα και αιανμβρια. 

δοΐιοΐ. ΤΙιβοοηΙί XI 10: ξόδων δε της γυναικείας ήβης, 
παροσον καί ζοδωνιάν αυτήν Ισ^* οτε λέγουσιν, ώς Κρατίνος 
εν Νεμεσει Ώ(Ττ* ΙαΟίων κτλ. Υδ. 1 νυ1§ο ώ<; τ' ουν εοχ^ίων 
τοις σιτίοις ηδομαι, ςαο(1 οοΓΓβχί. Νίί>ί ρΓπβδΙβΙ ως πούσδ^ίων, 
Υδ. 2 μοι 9ίάά\άιί ΜβυΓδίιΐδ ΒίΙ)1. ΑΙΙ. ρ. 1469 (1. 

112 ΥΙ (2, 83) 

Τφ δε κοττάβψ προ&εντας εν πατρικοΐσι νόμοις 
. . . το κεινέον οξυβόφοις βάλλειν μέτωπον, 
τψ δε βαλοντι νέμω πλείστα τύχης. 

Αΐΐιβηββαβ ΧΥ ρ. 667 β Γ Λβ οοΙΙβδο ιΙίδδβΓβηδ: Κρατίνος 
έν Νεμεσει Τφ δ ε κοττόβφ κτλ. Υδ. 1 Β 1ΐ8ΐ)6ΐ το δέ κοτ- 
τάβψ. Ργο ί£ ΡΥ δι. Β8δ. Ε ^ιΐ. Υδ. 2 ΥΙ^ κινέου. Ταιη 
οξνβάψοις ΑΒ. οξύβαφος Ρ. οξύβαφον ΥΙ.. Νοη βχρβίΐίο. δβ- 
φιοηΐί» εοΓΓΟχΗ ΟοΙ)Γ86υδ, ηίδί ηιιοίΙ βάλλοντι Γβΐίςυϋ. Ι,ΰίτΊ 
βάλλειν μεν τφ πόντφ δέ βάλλοντι. ΚβδρίοίΙ Ιοουιη ΑΐΙιβη. XV 
ρ. 666 ο. κοτταβος και το αγγος εΙς ο εβαλλον τάς λάταγας, 
ώς Κρατίνος έν Νεμεσει δεικνυσιν, ηαββ 68ύ6ΐη Ιι&1)6( δοΐιοΐ. 
ΑΗδΙορΗ. Ρβο. 1243. 

113 ΥΠ (2, 84) 

Ψύρα τε την Σπάρτην άγεις. 

δΙβρΗβηαδ Βγζ. δ. ν. Ψνρα: νήσος μικρά πλησίον Χίου... 
λαμβάνεται δέ το όνομα επΙ ευτελείχΐί δια το ευτελεστάτην 
εϊναι την νήσον. Κρατίνος έν Νεμεσει Ψνρα τε την Σπάρτψ 
«γεις. Υ. 8(1 ΡΓ8{[ΐη• ίηο. ΧείΙ. ΟΚΑΤΙΝΥδ 29 

VIII (2, 84) 114 

^Εν τψ κνφωνι τον αυχέν έχων. 

ΡοΙΙαχ Χ 177: Κρατίνου €Ϊπόντος εν Νεμέσει ,,^ν τφ χυ- 
φωνι τον ανχέν έχων* ή που νοητέον ώς σχεϋος ην τι άγορα- 
νομιχόν, φ τον αυχένα ενθ-εντα δεί (^ίοτί. εδει^ μαατιγουσ^αι 
τον π6ρί την άγοράν χακουργοΰντα. 

IX (2, 84) 115 

2πάρτην λέγω γε σηαρτιδα την απάρτινον* 

ΡοΙΙαχ Χ 186: ει δέ και πλέγμα τι απαρτινον η σάχον 
απάρτινον έ&έλοις χαλέϊν, χαΐ προς τούτο Κρατίνος ύοι βοη- 
&εΐ εν Νεμέσει λέγων Σπαρτην χτλ. Ιΐα €0(1. ΡϋΙοΙίβηΙ). ΥαΙ^ο 
αηάριην δέ λέγω χαΐ απάρτινον, Μ δ δ6ΐ)6η σπαρτην δέ λέγω 
και σπαρτιδα την απάρτινον, Α1ίυ$ ΙΛβν σπάρτην δ^ άλέγω 
απαρτίδα την απάρτινον, Τβηΐ8ΐ)8η! Σπάρτην λέγω την 
Ιπαρτιάδ^, ου την απαρτίνην, 8ραΓΐαιη άίϋο ^ρατϋοϋοτη ατίβτη, 
ηοη ^ηηίοηΐηηι Βρατϋηαιη. 

Χ (2, 85) 116 

Μ6)! ώ Ζεΰ ξένιε χαι μακάριε, 

Ρ1υΙ&Γθ1ιυ8 Ρβηοΐ. 3 Ρβποΐβπι ΤΒΐβνΙ οβρίΐβ υΙΐΓβ ναΙ^βΓοιή 
ιηούυιη Ιοη^ο Γαίδββ βαπιςαβ οΐ) 6808$8ΐη Ιαϋβηάί ορροΓίυηίΙ&Ιβιη 
(Ι6<1ί8β6 ρο6ΐί5 εοπιίαδ: των δέ κωμικών 6 μεν Κρατίνος , . • 
^ΐ' Νεμέσει ^^ι6ΐ ω Ζεΰ ξένιε και μακάριε,"" Ι^ίϋη Η< δίβ* 
ρΐιβηί μοΛ' ω Ζεΰ μέγιστε και κάριε, $οηΙ)6ΐΐ(1υιη νίϋβΙυΓ: 
'-' *- μόλ! ω Ζεΰ ξένιε χαί Καραιέ, Ββ Ιονβ €&Γα60 νίάβ 
ΗβδγεΗίϋΐη. 

XI (2, 85) 117 
δοΐιοΐ. Απ$ΙορΙι. Αν. 521: ε%η δέ (ίβιηρο) έπΙ της των 

^Ορνί^ίον \διδασκαλίας , ουχ ως τίνες έτε^νηκει. πολλψ γαρ 
ΐατερον Κρατίνος εν τί) Νεμέσει οΊδεν αυτόν ζωντα. Υιάβ 
Ηί5ΐ. ΟΓϋ. ρ. 44. 

XII (2, 85) 118 
δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Αν. 858: εστί και ^ερος (^ΧαΊρις) αυλητής, 

ου μνημονεύει Κρατίνος εν Νεμέσει, Ηίηο δυί<ΐ88 5. ν. ΧαΊρις, 

XIII (2, 86) 119 
Αΐΐιβηαβυβ XIV ρ. 629 ο: την δ^ άπόκινον καλουμένην 

ορχησιν, ης μνημονεύει Κρατίνος εν Νεμέσει • . • νστβρον 
μαχτρισμόν έκάλεσαν. 

XIV (2, 86) 120 
Ρηβΰίβηαβ ΙίΙ). XVII ρ. 91 Κγ. άβ ρΓ86ρο$ϋίοηυιη 8ΐ)αη<ΐ8ηΗ8 

(Ιί886Γ6η8 ,,Απ8ΐοηίΐ6η68 Βοη^οΊς . . • όπως μετ^ έμοΰ σννέσει• 30 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

Κρατίνος εν Νεμέσει ΜβΘΥΟΤβΡΩΙ β ΧΡΟΝΩ/* Ιΐ« οοά. 
Μοηαο. 8€ηΙ)6η(Ιυιη μ€^νστ4ρφ Χρόνφ, 

ΝΟΜΟΙ 

121 Ι (2, 86) 

Ι/ίλλά μα ^ί* ονκ οίδ^ Ιγωγε γράμματ^ ονδ^ ίπίσταμαι, 
αλλ* από γλώττης φρασω σοΐ' μνημονεύω γαρ χαλώς» 

βΓβπιπιβ!• ΒεΙίΙίβη ρ. 436 6. Ι4πό στόματος : ώς ημείς, 
το μη δια γραμμάτων , αλλ* απο μνήμης . . . Κρατίνος δε 
ταντό τοντ από γλώττης Νόμοις *Λλλά κτλ. Ε&(ΐ6ΐη δυί(1&$ 8. ν. 
απο στόματος, \Λϊ ΑΙ(1ίη8 ροδΙ επίσταμαν ίηΓβΓΐ ταύτα, ΚΙητί τά, 
(ΐυο(Ι (Ιβίβηθυπι 68δ6 νίάίΐ Τουρίυδ. 

122 II (2, 87) 

Νυν γαρ δη σοι πάρα μεν &εσμοί 
των ημετέρων, πάρα δ^ αλλ* ο τι χρής* 

δυί(ΐ8$ 8. ν. χρή. χρής το χρήζεις χαι δέη, Κρατίνος Νό- 
μοις Νυν γαρ κτλ. Κβδρίοϋ Ηββγοίιίυδ, Χρης: δ^έλεις, χρήζεις. 
ΒβΓ^Ιίίυδ Οθίηη)6η(. ρ. 135 δοΐοηίδ νβΓΐ)» 6886 βχίδΐίιηβΐ. 

123 III (2, 87) 

^Υμών εϊς μεν εχάστος άλώπηξ δωροδοκάται. 

δοΐ(ΐ88 8. ν. άλώπηξ. παροιμία άλώπηξ δωροδοκεΊται, επί 
των ξι/ίδίως δώροις πει&ομένων^ Κρατίνος Νομοις ^Υμών εϊς 
μεν έκαστος άλώπηξ δωροδοκείται. ΙΙ& 86πΙ)6η<]υιη. Οίη βΓ&ιηπι. 
Ββΐίΐί. Αηβοά. ρ. 218 29. Κ65ρ6χί886 ΟΓβΙίηυιη δοΐοηίδ γβΓβυπι 
ηοΐίδδίιηυιτι, νμέων δ^ εις μεν έκαστος αλώπεκος Υχνεσι βαίνει, 
&ηηοΐ8Υί( ΚιιηΙ(6ΐίυ8. Αο ηβδοίο αη βϋαιη Οΐ'Βΐίηυδ ίψέων δ^ εις 
86ΐίρ86η!. 

124 IV (2, 88) 

Τνρψ και μίνϋ-η παραλεξαμενος καί ίλαίφ* 

ΡοΠυχ VI 68 : μέμνηται της μίνβ-ου (\&ξβ μίνί^ης) Κρα- 
τίνος εν τοίς Νόμοις Τνρφ και μίν^ϊ] κτλ. ΡοΗ&886 πάρα- 
δεξάμενος 8οηΙ>6η<ΐ!ΐιιι« 

125 V (2, 88) 

^Η πρεσβΰται πάνυ γηραλέα σκήτττροισιν ακασκα προβώντες. 

βΓβηιιηβΙ. ΒβΚΙίβη ρ. 371 1: 'Ι^κασκα: ήσυχα, βρα- 
δέα. Κρατίνος Νόμοις ^Η πρεσβΰται κτλ. Ευ8(8Αίυ8 ηά 
Ι1ί8(Ι. ρ. 668 29: το δε άκήν ευρηται λεγόμενον και άχαοκα» 
^ίΐλιος δε Διονύσιος και χρήσιν παράγει Κρατίνου ταντην 
^^σκήπτροισιν ακασκα προβιβωντα.*" 0υ8ΐη νιϋοββιη 86πρΙιΐΓ8ΐη 
ί(ΐ6ΐιι 86φΐίΙαΓ ΡΓ86ί. Οοτηοιβηί. Ρίηάατ. ρ. 57 6(1. Τβί. το ακασκα, ΟΚΑΤΙΝΥδ 31 

ο δηλοί το ήσνχως . . . κατά τα προ τούτων δεδωρισταί, 
ΡΓορίυβ νβΓο άχόσχα 8οηΙ)ί(ιΐΓ βριιιΐ Ηββγοίιίυιη, ί^κασχα: ήσν^ 
χως, μαλαχώς, βραδέως. 0«ί ΓβδρίοίΙ ΟΓΒΐίηί νβΓδυπι βϋ&ια 8. ν. 
Προβοώντ€ς: προφωνονντες, ίγχελευόμενοι, Προβώντες: ηρο- 
βαινοντες. Ιΐα βηίιη Ιιββο $6ΓίΙ)6η(1& 8υηΙ. Οβηίηυβ Γογ(8$86 
$οπΙ)βη(1αιη ω ηρεσβυται. 8ιι$ρ!εθΓ βηίπι Ιιίδ ν6Γΐ)ί$ ίρ808 Νο^ 
μους οοπίΐρ6ΐΐ8π, ςυο8 (8η(]υαιη (ΙβΟΓβρίΙοδ 6( ίην&Ιί(Ιθ8 $6ΐΐ68 ίη 
806η8ΐη ρΓ0<Ιυχλ886 νί(1β1αΓ 6Γ8(ίηυ8. 

VI (2, 89) «6 

Ουκ άττερρησεις αν -^αττον; αποτιλω σε τήμερον. 

6Γ8ΐηπίΐ8(. Ββΐίλβη ρ. 422 9: ΐΑπερρήσεις: απελεύση, 
αποφ&αρηαϊ], οντω Κρατίνος Νόμοις Ονχ άηερρήαεις κτλ. 
€θ(ΐ6χ άποτιλωσαι, ψιοά οοΓΓβχίΙ ΡθΓ8οηυ8 Α(1ν. ρ. 39. ΒββρίοΗ 
Ιοουηι ΗβδγοΙιίυδ^ ί^περρήύείς: άπελενστ], άποψΟ^αρήοη. Κβ 

ΟΟΓΤίβ^β. 

VII (2, 90) 127 
Χρναιδι απένδων γέγραφε τοΊς οφεαι πιεϊν διδονς, 

ΑΐΙιβη86υ8 XI ρ. 502 1): Χρυαίδος δε (^ινημονεύει) Κρατίνος 
}ν Νομοις Χρναιδι σπενδων κτλ. €οά, Β οφεσσι. Ροδδίδ κέ^ 
^αγε, τοΙς οφεσι ηιείν διδον. Αησ-υβδ βίβϋαηΐ ρ}ΐ8πη8€οροΐ86. 
V. Ββΐίΐί. Αηβοίΐ. ρ. 314, 20. ΟβΙβηιπι ΑΐΙιβηββυδ φ. 496 β 
'ΡυσΙς: φιάλη χρνσή, Θεόδωρος. ΚρατΊνος ίν Νόμοις ^,ζναίδι 
απένδων"" V. ΡίβΓδοη. βά Μθ€ηη ρ. 412. ΕγγβΙ ίοίΓοηηίυβ 

0ί586ΓΪ. (16 ηοίηίη. ν88. ^Γ866• ρ. 65. 

νίΠ (2, 90) 128 

ΚαΙ δρόσον βάλλων ^ωΟ^εν χλιαρός ταγηνίας. 

Αΐΐιβηββυδ XIV ρ. 646 β: Ταγηνιτης, πλαχονς ίν ίλαίψ 
τετηγανισμένος, 6 και ταγηνίας, μνημονεύει Μάγνης — και 
Κρατίνος έν Νομοις Και δρόσον βάλλων κτλ, 

IX (2, 90) ί^ 

ΡΙιθΐ!«ΐ8 ρ. 371 24: Παλαστή: &ηλνκως' ΚρατΊνος Νόμοις 
,,μέϊζον το δέος παλαστης.*" Ιΐ8 δοτίρδί ρτο παλαιστής. Βλώιι- 
ίιβηίϋδ 8(1 Ηβδγοίι. II ρ. 841 το πέος. Ρογ!8886 οΐίβιη το «Ι^βη^Ιηιη. Χ (2, 91) 130 

ΡοΗαχ νΐΙ86: το 5^ σανδάλιον . . . και Κρατίνος Νομοις 
Σανδάλια Τυρρηνικά. δ2 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

131 XI (2, 92) 

Ό δέ Ζευς οσναφίσιν να€ΐ τάχα. 

ΡΗοΙίυδ ι^6X. ρ. 353 8: ^ΟσταφΙδα: ονχ οηως Κρατίνος Να- 
μοις ,,ο ί^ Ζβνς δσταφίσιν νσει τάχα** αλλά χαΐ Πλάτων, 

132 XII (2, 92) 

Ηβ$γοΙιίυ$, ^νκαμβις αρχή: 6 Κρατίνος Ιν Νόμοις^ 
τον πολέμαρχον δήλων, ηρος ον άπεγράφοντο τάς τον άπρο- 
στααιου δίαας. Αυχαμβιδα δε είπβ την αρχήν. \\)ϊ βχοί(ϋ$$6 
1η Γιηβ ΥβΛ» ίπβι ίπολέμησεν ^ίρχίλοχος τψ Αυχάμβη, (ΙοοβΙ 
ΡΙιοΙίυβ Ιιβχ. ρ. 234 4. ΑνκαμβΙς αρχή: τον πολέμαρχον 
χρνχρώς. επεί βπολέμησεν Αρχίλοχος τψ Ανχάμβΐ]. επΙ δε 
τούτου άποστααίον καΐ έπιχλήρον (Ιβ^τ. ίπικλήρων^ αΙ δίκαι 
νπήγοντο. 

133 XI" (2, 92) 

δοΐιοΐ. Απδίορίιβηίδ Εςυ. 1147: Κημος 6 επί τον καδίαχου^ 
ε\ς ον τάς ^ρήφους κα&ίεααν εν τοϊς διχαστηρίοις. Κρατίνος 
αυτόν εν Νόμοις αχοίνινον ήϋ•μόν (^ή^μόν^ χαλεΊ. 

,134 XIV (2, 93) 

ΡΙιοϋυβ ίοχ. ρ. 291 14: Νεάτην: ουχί νήτην λέγοναιν* κάί 
παρανεάτην καί τριανέατον. Κρατίνος Νόμοις. 

Ο Α Υ 2 2 Η 2 (2, 93) 

ΡΙ&Ιοηίπδ ρ. XXXIV: τοιούτος ονν εστίν ο της μέσης χω- 
μφδίας τύπος, οιός εστίν ο Αίολοσίχων ^Αριστοφάνους χαί οι 
'Οδνσσεΐς Κρατίνου και πλείστα των παλαιών δραμάτων ούτε 
χορικά οντξ παραβάσεις έχοντα, οϊ ρ. XXXV οι γονν ^Οδυσσεΐς 
Κρατίνου ονδενός επιτίμησιν εχουσι, διασυρμόν δε της ^Οδύσ- 
σειας Όμηρου. 

135. 136 Ι II (2, 94) 

τίνες αν πόντον κατέχονσ^ ανραι; νέφος ουράνιον τόδ^ ορωμαι. 
*ϋς αν μάλλον τοις πηδαλίοις ή νανς ημών πει&αρχ^. 

Η6ρ1ι&68ΐίο άβ ιηβΐηδ εηρ. 8 ρ. 46: οτι μέντοι και ίν τψ 
ΐΑριστοφανείφ καλονμένφ άδιαφόρως ευρίσκεται 6 παραλήγων 
ανάπαιστος η σπονδεΐος, δηλώσει Κρατίνος* εις γάρ τους 
Οδυσσέας είςβάλλων τοντφ τψ μέτρω εχρήσατο ^^Τίνες αχ 
χτλ." εποίησε δε τίνα στίχον και σπονδείψ τψ παραλήγοντι 
κεχρημένον ^Ως αν μάλλον κτλ, ΥβΓδυ ρπιηο β(Ι. ΡΙογ. τίνες 
ουν πόντον. ΓΚΑΤΙΝΥδ 33 

ΠΙ (2, 94) 137 

^Έτί αριστερά άει την αρκτον έχων λάμπονααρ ίως αν έφεύρης. 

βΓ&ηοιηβΚ. ΒβΚλβΓΪ ρ. 445 14: ^ΐ4ρχτον ονχΐ αρκον ^Οδυσ- 
σενς εν άριατέρ^ άει την αρκτον έχων λάμηονααν %ως άνευ- 
φερής. Ιΐ& €0(ΐ6χ. ΟοΓΓβχί ίατη οϋπι 8(1 Μοηβικίη Κβϋηη. ρ. 86. 

IV (2, 9δ) 138 
^Ηα^ε ηανημέριοι χορταζόμενοι γάλα λενκόν, 

{πνον βαιννμενοι, κάμπιηλάμενοί πνριότη,^ 

Αΐ1ΐ6ΐΐΒ6υ5 III ρ. 99 Γ: χορτασΌ-ηναι εΐρηται τχαρά μεν Κρα^ 
τίνψ εν ^Οδνσαενσιν όντως ^Ηοΰ^ε κτλ. ΡΓίδείαητίδ νοί. Π 
ρ. 271 Κγ. χορταζόμενοι τόδε και τφδε, Κρατίνος Όδυσαεΰσιρ 
^Ησϋ'ε κτλ. 6γο1ορί$ &(1 Υΐίχβη βίυδηυβ δοοίοδ νβΓύα. ΑΗβηιιη 
νβπίαιιι 8 δοΐιοΐ. Αη8(. Υβ^ρ. 710 οπιί$$ο βυοίοη'δ ηοητιίηβ βϋαΐΗπ) 
ρΓθΙ)&Ι)ίΙί €οηί60(υΓ& ρΓίΟΓΐ 8υΙ)ίϋηχίΙ ΡθΓ$οηα5 βρυά 0&ί$ΓθΓ(1υιη 
8(1 Ιΐ6ρΙΐ868(. ρ. 272. ίο^ίΙυΓ νυΐ^ο πνον δαιννμενοι καΐ εμηι- 
πλάμενοι ηνριάτην. ΟοΓΓβχιΙ ΡοΓδοηυβ, ςυί ττνον 5^Γίρ8ί^ 

V (2, 95) 139 
^^νϋ•^ ων πάντας ελών νμας ερίηρας εταίρονς, 
φρνξας, εψηαας, καπ άνΟ^ρακιας δτντήσας 

εΙς αλμην τε και οξαλμην κ^τ^ ίς σκοροδάλμην 
χλιαρόν ίμβάτιτων, ος αν οπτότατός μοι απόντων 
υμών φαίνηται, κατατρώξομαι, ώ ατρατιώται, 

ΑΐΙΐ6η86υ8 IX ρ. 385 ο: Κρατίνος εν ^Οδνοοεναιν εΐίρηκε 
τψ οξαλμην δια τούτων ί^ν^^ ων πάντας κτλ, ϊΐΗίΙοηι ρπΊηο 
Υ6Γ$υ οιηίδδο ΡοΙΙυχ VI 69: και ακοροδον και σκοροδάλμη και 
οξάλμη, ως Κρατίνος ίν ^Οδνσσενσι Φρνξας κτλ. \$. 2 ΡοΙΙυοίβ 
βό. ρΓ. φρύξας και εψήσας και επαν&ρακήσας και οπτήσας, ςυβο 
ίη Γ606ηΙίοηΙ)ΐΐ5 ΡοΙΙυοίδ 6(1ίϋοηί1)ϋ5 βχ ΑΛβηββο οοη-βοΐα 5υη(. 
Ονιά οοάϊοβ$ Ιΐ8ΐ)68η( ηοη ίη(ϋο&Ιυιη 6$ϊ. ΑΐΙιβη86ΐ]$ καπανϋ^ρα- 
Μοας. ΟοΓΓβχϋ ΡοΓδοηυβ ΜίβοβΙΙ. ρ. 235. Νίδί ίοΓίβ 8οηΙ)6η(Ιϋΐη 
'Λοιτιανι^ρακίσας κώπτήσας, ςυο ΡοΙΙιιοίδ ΙβοΙίο άηοβτβ νίύβΐυη 
Υδ. 4 χλιερόν ΑΒ. χλιαρόν ΡΥΙ, βί ΡοΙΙυχ. χλιεράν 0. Ββοορί 
χΐιαρον. 

VI (2, 96) 140 
Τη ννν τόδε πΐ&ι λαβών ηδη, και τοννομά μ ενϋ^νς έρωτα. 

ΑΐΗβη86Ό8 Χ ρ. 4461): το δέ πί&ι — παρά Κρατίνφ ^εις 
^ ^Οδνασενσι Τη νυν τόδε πϊ&ι κτλ. ΒοΙ1ιίιΐ8 ίΐβ Οοιπίοίβ 
ρ. ρ. 10 και τοννομά γ] εν^ς ίρώ τοι, 
€οιηίοί ^τιιβοί 3 34 ΓΚΑΤΙΝΥδ 

141 VII (2, 97) 

Οντΐίο ^'ηιον τοσούτον ονδέ πίομαι 
μάξίονα. 

ΡοΠυχ VI 26: Κρατίνος μέντοι τον οίνον μαρίονα εΐρηκεν 
Οΐπω ^'ηιον κτλ, Ββν§\ί\\χ8 τοιούτον. 

142 VIII (2, 97) 

Ποΐ) ποτ^ Βίδες, είττέ μοί, 
τον άνδρα, ^αέρτα φίλον ηαϊδ^ ; Β, εν Πάρφ, 
σικνόν μέγιατον σπερματίαν ώνονμενον, 

Αΐΐιβηαειίδ II ρ. 68 ς: οτι τονς ηέπονας Κρατίνος μεν σι- 
χνονς σπβρματιας χέκληκεν εν ^Οδνασενσι Πώποτ' είδες χτί, 
\$, 1 πον Ίΐοτ Κιιηΐίοΐ. 1ίΙ)Γί ηώηοτ^ , II). είπε 8Γΐ(Η(ϋΙ 0»8»α- 
Ι)οηυ8. νβ. 2 ΙΛγΙ παί Ααέρτα φίλον. ΪΓβηδροβαί θΐ τιαίδα 
δϋπρβί ουιη Ει-ΓαΓίϋο. νδ. 3 τοδρίοίΐ ΡΙίΓγηίοΙιυδ ΕοΙ «11. ρ. 258 
γ^ρη ονν οντιο λέγειν ως ο Κρατίνος σίκνον αηερματίαν, η εΐ 
Ό^έλεις τΐέπονα σίκνον. ΡΗοΙίιΐδ ρ. 530 11: σπερματίανχ τον 
εις σπέρμα παρειμένον, ούτως Κρατίνος, 

143 IX (2, 98) 

νκ ιόν αττα ταυ ονκετ ονσ οια ταπί Χαριξενης, 

ΕίγηιοΙ. Μ. ρ. 367 21: ^Επι Χαριξένης: ανλψρίς ή Χα- 
ριζένη αρχαία, και ποιήτρια κρονμάτων. οι δε μελοττοιόν. 
Θεόπομπος Σειρήσιν Ανλεϊ γαρ σαπρό \ αντη γε %ρονμα^ 
οια τάπι Χαρι'ξένης. Κρατίνος ^Οδνσσενσιν Ουκ ιδί</ ταδ^ 
ονκετονβ^οι τάπι Χαρι'ξένης, ΟοΓΓβχί. ΡοΓίβδδβ ΓβδρβχίΙ Ηβ- 
δγοίιίιΐδ, ^^Ιδι^ αττα: Ιίδιά τίνα. Ιϋβιη, ^ΕπΙ Χαριξένης: έηΐ 
(ίπεί επϊ) μωρία ή Χαριξένη διεβεβόητο, αρχαία ονσα. ιόνιοι 
δε και ποιήτριαν αυτήν ερωτικών λέγονσιν εστί δε και πα- 
ροιμία οια τα επι Χάριζε ν η ς. 

144 Χ (2, 99) 

Οι ί' άλνσκαζονσιν επί ταΐς κλινίσιν, 

Ροΐΐϋχ Χ 32 : έν δε τψ κοιτώνι δει μεν είναι καί κλίνψ 
τινά , . . η κλινίδα, ώς εν ^Οδυσσενσι Κρατίνος • }πν δε των 
κλινών άκονστέον όταν φη ΟΙ δ' άλνσκαζονσιν επί ταΊς κλι- 
νίσιν. Ργο οι ί' ΓθΓΐ888β άλλοι δ^ νβΐ οντοι δ\ οΙ νπό ρΓΟ έπί. 

145 XI (2, 99) 

ΑΛβηββιΐδ VII ρ. 315 1): Κρατίνος δε εν 'Οδνσσενσι Τέ- 
μαχος όρφώ χλιαρό ν. Εί ρΒΗοίδ ίηίβηβοΐίδ: τήν μέντοι €ΒΑΤ1Νν8 35 

ίρίχήψ ενϋ-Λαν οζντόνως προφέρονται ΐ4ττιχοί .... τήρ όέ 
γενικήψ Κρατίνος ^Οδυσοβΰσν Τεμαχος ορφώ χ λ ^α ρ όν. 

XII XIII XIV (2, 100) 146. ΐ47. ΐ4β 

ΑΐΙιβη&βυδ ΧΙΥ ρ. 657 8 : όέλφαχα δέ αρσενιχως εΐρηχε 
Πλότιον Ποιητή . . . Κρατίνος ^Οδνσσενσι ^ελφακας με- 
γάλους. \ι\ο\ί\ ρ. 677 Γ: καΐ Κρατίνος δ^ 6 κωμφδιοποίός 
δΡ ^Οδνσσενσι κέκληκε τον λωτόν ατ ε φ άνω μα, δια το ηόντα 
ΐά φυλλώδη νηο των ΐΑϋ-ηναίων στεφανώματα λέγεσ&αι. ΡΙίΓγ- 
ηίοΐιυδ Εοΐ. 8ΐΙ ρ. 136: Μονόφϋ^αλμον ον ξητέον, Ιτερόφ&αλμον 
δέ, Κρατίνος γαρ μονόμματον εΐηιε τον Κύκλωπα, 

XV (2, 100) 149 
Σιγάν νυν άπας Ιχβ αιγάν, 

κάι πάντα λόγο ν τάχα πβνσεΐ' 

ήμίν δ^ ^Ι&άχη πατρίς εατιν, 

πλέομεν δ^ αμ* ^Οδνασει &εΙφ, 
Η6|^Ιι&68ΐίο ρ. 47 ά& νβΓβα ρ8Γ06Βΐιιΐΰ0 (ϋ«ΐ5βΓβ<»β: Κρατίνος 
α ίν ^ΟδυαύΛαι σννεχεί αντψ εχρήαατο Σιγάν νυν άπας χτλ» 
Εχ ΗβρΗίίέβΙίοηβ 8€&ο1. ΑήβΙ. Ρ1υ(. &9δ. 

XVI (2,101) 150 
Νεοχμόν τι παρηχ^αι α&νρμα. 

8ιιΐ(ΐ8$: ^!Α&νρμα: παίγνιον . . # . Κρατίνος Όδνσσενσίν 
Νεοχμόν τι παρηχ&αι αϋ^νρμα. Ιη Ιιί$ τι 8(1(ϋ(]ίΙ ΕΙιίι^ΙβΙιιβ ηά 
Εοηρίίϋδ Μύά. ρ. 268. 

η ^ί Ν Ο Π Τ Α Ι 

Ι (2, 102) 151 

δοΐιοΐ. ΑηβΙορΗβη. ΝυΙι. 96: κυρίως δέ πνιγενς, εν&α οι 

αν^^ραχες εχονται και πνίγονται, ταύτα δε πρότερος Κράτης 

εν Πανόπταις δράματι περί ^Ίππωνος του φιλοσόφου κωμψ- 

δών αυτόν λέγει .... Φαίνεται δέ και επι τούτφ 6 'Ίππων 

χωμψδη&ήναι φϋ^άσας' το δέ των εγκλημάτων ουδέ το αύνΟ'- 

λον επικοινωνεί φιλοαοφίίΐί, Ιη Ιιί$ 0Γ8ΐ6ΐί ΟρβΙίηί ηοηιβιι βυΐ)- 

$(ί1υ6η(1υιη 6586 6ΐ ίρδβ ίικίίο&νί οΐίπι 0υ&68(. βοβη. Ι ρ. 28 6ΐ 

(1οο6( 5θ1ιοΙί&5ΐ8 Οΐ6ΐη6ηΙί8 Αΐβχ. ΡγοΙγ. ρ. 103 Ιιίρ$. του^Ίππω- 

νος και αυτού ως άσεβους γενομένου μέμνηται ό Κρατίνος, 

ΟΓγ. ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 677 33: πηγεύς παρά τοίς κωμικοίς ο 

φούρνος, 

II (2, 102) 152 

Κρανία διασά φορείν, σφΟ^αλμοι ί* ουκ άριΟ^μψοί. 

ΗορΗβββΙίσ ρ. 18: προς γαρ τφ ^ιυρίαν είναι την χ/ρηοιν 

'χαρά τοίς άλλοις, Ιδείζαμεν ετι και παρ^ αυτψ τφ Κρατίνφ 

3* 36 εΚΑΤΙΝΥδ 

άολλόκις οναά%>, ώς Ιν Κλεοβονλίναις • • • χαι πάλιν ίν Πα- 

νοπταις Κρανία δίσσά κτλ. Οοάά. ΒΗ 6( βά. ΡΙοΓ. χράν€ία 

διασάφορα. 

ι:>3 III (2, 103) 

Ι^λλοτρωγνώμοις εηιλήσμοαι μνημονιχοίοιν• 

Η6ρ)ΐ868ΐίο ρ. 14: ηδη μεντοι η δια τον μν ^ύνταξις έποιηαί 
ηον και βραχέϊαν, ώς και παρά Κρατίνψ Ιν Πανόηταις ΙΑΙ- 
λοτριογνώμοις κτλ. Εηίίβηι ΙιβϋβΙ ε}ιοοΓθΙ)θ$ου8 ΒβΙιΙίβη Αη60<1. 
ρ. 1176 δίνο βριΐίΐ ΟΓβιηβΓϋΐη Αηβοιί. Οχ. IV ρ. 414. 

154 IV (2, 104) 

ίέριστόδημος ώς άαχημονων, 

εν τοις Κιμωνείοις άνήρ ερειηίοις, 

δοΐιοΐ. ίυΰίθηί ΑΙβχ. 4: ο ΐΑριστοδημος δε μιαρός και χα- 
ταηυγων υπερβολή, άψ* ου και ο πρωκτός ΐΑριστόδημος κα- 
λείται. Κρατίνος Πανόπταις' ^Αριστόδημος ώς άρχημονών εν 
ταίς κιμωνί άνεριπια, ώσαντως και ΐ4ριατοφάνης /ίαιταλεναιν» 
Κα 1ΐ86& ίη €0(1. νίικίοΐ). Ιβς^υηΙιΐΓ. βοιτβχίΐ Β6Γς[1ιίυβ ϋοιηιηβηΐ. 
ρ. 183, βΐΐ&ΐο ΡΗοΙίο ρ. 166 1 Κιμώνεια έρείπια' ΐΑ^ήνγιαινί 
εν οίς άπεπάτουν και επεραινοντο. Ουαβ ΓβοΙβ άβ πιίηίβ ιΐ6(Κυιη 
€ίιτιοηΪ8ΐ*ϋπι ίηΐβΐΐβχίΐ δ&υρρίιΐ8 ΑοΙ. 8οο. ςτ, II ρ. 433 ςιιί άΰχη" 
μονεΐ βΐ άρών ρΓΟ άνήρ οοηϋοίΐ. ΡΓ86ΐ6Γβ8 ΒβΓ^Κίυδ ως,* 

ΓθΓδ8η ων. 

155 V (2, 105) 

Μισείς γαρ τάς γυναίκας, προς παιδικά δέ τρέπτ] νυν, 
ΡΗοΙίυδ Ι•6χ. ρ. 369 4: Παιδικά: επΙ ϋ-ηλειων και αρρένων 
ερωμένων τάττεται ή λέξις' παραδείγματα δε του ίπι μεν 
αρρένων τάττεσ&αι πολλά . . . και Κρατίνος Πανόπταις Μι- 
σείς γαρ κτλ. Εβάβ^ι 8ρυ(1 Οι*&πιιη8ΐίουπι Μοηΐ6Γ8ΐ6. ΒίΜ. Οοίδΐ. 
ρ. 474 βΐ δυί(ΐ8τη $. ν. παιδικά. ΡοΓδοηυβ 8ρυ(Ι ΟοΙ)Γ8βυιη 8(1 
Απδίορίι. Αν. 718 (6η(8ΐ)8ΐ: Πάνυ \ μισείς γυναίκας, προς ϋ 
παιδικά νυν τρέπει. Ιη Ιιίδ πάνυ βχ βΓ8ΐηιη8(ίοο ΟοίδΙ. 88- 
8ΐιηιρ$ίϊ, ηαί Ιοουτη !(8 6χΙιίΙ)6ΐ: μισεί γάρ πάνυ τάς γυναίκας, 
προ (δίο) παιδικά δέ τρέπει νυν. ΡθΓΐ8$86 1οθϋ8 ίΙ« 8οη6βη- 

(1«δ βδΐ: 

μισείς γε πάνυ γυναίκας, 

προς παιδικά δέ τρέπει νυν, 

νβΙ μισείς γε τάς γυναίκας κτλ. νίάοΙιΐΓ βχ οΐιοηοο οβΓίηίηβ 

ρβΐίΐυδ 6886. 

156. 157 VI VII (2, 106) 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Νϋΐ). 985: Κηκείδου: δι&υράμβων ποιητής 
πάνν αρχαίος, μέμνηται δέ αί?τον Κρατίνος έν Πανόττταις. ΟΚΑΤΙΝΥδ 37 

ΡΙιοΙίηβ £βχ. ρ. 160 19: ΚηδΙδης: διβν^άμβων ποιητής* Κ6βΐ€ 
δοΐιίβυηιβηιβ ΚτρίΒΐόης. ΡοΗυχ Χ 16: Κρατίνος δέ έν Πα^ 
νοπταις τον αχενοφύλαχα Βοιχε ακ^υωρόν καλέϊν, 

VIII IX (2, 106) 158. 169 

ΑηΙί&(Ιίοί$ΐ8 ρ. 91 10: ^ια πόντων άγων λέγεται ο 
έσχατος. Κρατίνος Πανόπταις. δοΐιοΐ. ΙΙί&ά. ι 77: τις αν 
τάδε γη&ήαειεν ... ου λείπει το ορών, άλΐί εατι παλαιά 
συνήϋ'εια . . . και Κρατίνος Πανόπταις γέγη^α τον άνδρα. 
Ειΐ5ΐ8ΐΙιίαβ ρ. 737 4: φασι δέ και Κρατίνον οντω που γράψαι 
γέγη^α τον άνδρα. 

Π Α Ο Υ Τ Ο Ι 

Ι (2, 107) ι•ο 

Ιίρ άληϋ^ως τοΊς ξένοιαιν εστίν, ώς λέγουσ, εκεί 
παύΐ τοις έλ&ονσιν εν τ^ κοπίδι ϋ-οινασ^αι καλώς; 
εν δέ τάϊς λέσχαισι φνσκαι προαπεπατταλευμέναι 
καταχρέμανται, τοΊσι πρεαβνταισιν άποδόκνειν οδάξ; 

Αΐ)ΐ6η&6ΐΐ8 IV ρ. 138 β: Πολέμων . . . τον παρά Αάκωαι 
καλουμένου δείπνου κοπίδος μνημονεύοντα Κρατίνον εν Πλου- 
τοις λέγειν Ι4ρ αληθώς τοις ξένοισιν εστίν κτλ, Υ$. 3 ρΓΟ 
φ(;(τχα&^ ςαοιΐ 6Χ Ε ΓβοβρΙυιη, Ρν Ιι&ϋβηΙ φύσται. Οίι*. £υ8ΐα- 
ΐΗίοδ &(Ι ΙΗ&ά. ρ. 759 49: προς δέ ομοιότητα του έκτησΙ^αι ει- 
ρφαι και το φύσκαι προσεπατταλευμέναι παρά Κρα- 
τίνφ, ου το κοινόν πεπατταλευμέναι. 

II (2, 108) 161 
όΐς δη βασιλεύς Κρόνος ην το παλαιόν, 

οτε ιοίς αρτοις ήστραγόλιζον , μαζαι δ^ εν ταϊαι παλαίστραις 
Αίγιναΐαι κατεβέβληντο δρυπεπεϊς βώλοις τε κομώσαι. 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ5 VI ρ. 267 β: οΐ δέ της αρχαίας κωμψδίας ποιη^ 
ταΐ περί τον αρχαίου βίου διαλεγόμενοι, οτι ουκ ^ν τότε δού- 
λίον χρεία εκτίθενται. Κρατίνος μεν εν Πλούτοις Οΐς δη βα^ 
ϋΐΐεύς κτλ. Υ$, 3 δρυπεπείς ΑΟϋν. δρυπετείς ΡΙι. ΙΜάβΐϊΐ 
βωλοις ΙιιβΙυΓ 8οΙι\ν6ί^Ιι&6υ56Γυ$ 8ΐ1&Ιο Η6$γοΙιίο Βωλία: βωλίς, 
μάζης εϊδός τι έν ταίς ϋνσίαις. 8υηΙ ις^ίΙυΓ ς[ΙοΙ)ΐιϋ 6Χ ί&Γίη& 
εοηΓβοΙί. ΑΚβηιιη βωλίς ίθΓ$8η (Ιβίβικίυιη. 

III (2, 109) 162 
*Εγώ γαρ ειμί ϋνννις η μέλαινας η 

και ϋ'ύννος όρφώς γλαυκός εγχελυς κνων. 

ΑΐΙιβηββυβ VII ρ. 303 ά: διίστηαιν αυτάς (^θυννίδας^ των 
^υννων και ^Επίχαρμος έν Μονσαις. Κρατίνος δ^ έν Πλούτοις 38 εΚΑΤΙΝΥδ 

φηύίρ ^Μγύ^ γάρ ^Ιμι ιηΐ. Μβιη VII ρ. 299 \) άο «η^νίΐΐα «^βιΐδ: 
χ€(1 Κροιτϊρο^ ίν Πλοντοίς Θύννσς ορφως κτλ. ΡοτΙββββ μ€^ 
λαινάς δΟΓίύβηϋαιη ρΓΟ μέλαινας. 

168 IV (2, 109) 

Περί ϋΐαγόνος βοείας μαχόμενος. 

ΑΛβηιΐΟΐι^ Ι|Ι ρ. 94 β : σιαγόνος δέ ^ινημονενεί) Κρατίνος 
Πλοντοις Περί σιαγόνος βοείας μαχόμενος. 

ΙΗ V (2, 109) 

Ζίρξει γαρ αιη^οϊς διποδία καλώς. 

δοΐιοΐ. Αη8(. 1ιγ5, 1243^ διτ^οδί^άξ^ τοϊς δύο ηοσίν χο- 
ρευαω. είδος ορχήαεως η διποδια, ης μέμνηται χαΐ Κρξχτΐνος 
ίν Πλοντοις *!4ρζ^{ γαρ κτλ, Λη!θ καλώς Γογ(85$6 6χα(ϋ( χς^λή, 

165 VI (2, 110) 
^V7ό^(<α^α ί^ αυτόϊς ϋ^εος άνίει* '^άγα^^ά. 

δΙΟ^^βυ^ ΡΙοΓ. επί 1 1 : Κρατίνος εν Πλούιοις ' :4ίι%€φίατα 
τοίαι 9'εος άνίει τάγα&ά^ Ι(& Ι&Ιϊη. ΟογγοχιΙ ΟοΙ)Γ96α$ Αά\. Η 
ρ. 360. εοΓΓυρΐ6 ΑΓ$6ηίιι$ νίοΙ. ρ. 84 αϊ θίασοι». III 15. 

166 VII (2, 110) 

Μη ξνντνχι^ βαρννόμενοι. 

Ρη$^ίβιιυ8 νοί. Η ρ. 180 β<1. Κγ. Κρατίνος εν Πλοντοις Μη 
ξχηιτνχΐί^ βαρννόμενοι. 1.6Ϊ(1. Κρατίνος εν πλαηαο μη ξνντι^ 
χειαι βαρννόμενοι. Μοηβο. ορικΙ δρθης^θΚΗπι Αρρ. Υβιτ. ρ. 615 
ΚΡΑΤΙΝΟϋ ΕΝ ΤΙΑ ΟΥ ΤΟΙΟ ΜΝΒίΝΤΥΧΕΙΑτ 
ΒΑΡΥΝΟΜΕΝΟΥ. ΡαΛβδδβ ξνντι^1(χ$0ΐ. 

16Τ.ιβ8 VIII IX (2, 110) 

διιί^9, Ι^νανεονσ&αι, ώς ήμεϊς. Θονηυδιδης έ. χάί 
ηΐοντοις Κρατίνος. ΡαΠαχ II 01: Κρατίνος δ^ ίν Πλούτψ 
χ«Μ άναηηρίαν. Ε1\ ΑΗ8Κορ)ι»ηί$ ΡΙιιΙο ^οιΐβπι Υ00«ια βχ** 
&ίβΐι&ΥΗ $^Μ«$> ΐΑναπηριαν: όντως ί^ίριατοφάνης (ΙοτΙ. Κρα-' 
τίνος)ί ΠΙούτφ. 

ΠΥΛΑΙΑ 

169 Ι (2, 111) 

Οι δ^ αν^^ ήμεις, ώς ο παλαιός 
λόγος, ¥^ι^9μότονς ^γαΆί^υς Ιέναι 
κομψών ξηΐ δοίΐτα -ϋ^εατών. 

δεΜν Ρ1#ΙαΐΗ$ ΒβΙΚ. ρ. 373: Αυτόματοι δ' άγα&σί δειλών 
^^ δφί^ς ^((α^ν, Ταντην δ^ λ4γοΛ^α^ν είρήσ^ι ίτύ ^ΗραηλεΙ, ΟΚΑΤΙΝΥδ 39 

ος οτ£ είστιώντο τ ψ Κηνχι ξένοι επέστη, ΚρατΊνος δέ έν Πν^ 
Χαία μεταλλαξας αότήρ γράψει όντως Οι δ^ αν&^ ψ^^ίζ χγΑ• 

II (2, 112) 170 

δΌ\ά'ά$, ί-ίμιναιντο, αμύναιεν. ΚρατΊνος Πυλαίί^ Λύ%ον(; 
ετταίδενα εν ε&ρεψέ τε δημοσίοις χρήμασιν εις ηβην 
ϊνα οι ποτέ λοιγον άμνναιντο. Ηββο ίΐβ δοη^βηϋ» ©Ι 8(1 
(Ι&ΰΙγΙίβοδ ηιιΐϊ)6Γ0$ Γ6νοο3ηά& νί(]βη(ιΐΓ: 

(χντονς επαίδενσεν ε&ρεχρέ τε δημοσιοΐύΐν 
χρήμασιν εις ηβην 'ινα όΐ πάτε 
λοιγον άμνναιντ*. 

Νίδί ϋΙιοη«ιηΙ>ί€θ5 ηιιιηβΓΟβ νβ^Χϋαοτβ ρηίββίβΐ, ιιΐ νοίυίκ Ηβηηβη- 
ηυ$ 8ρα(Ι Β6Γηλ»Γ(]Κιηι. Ργο άμνναιντο οοά. Α άμύναιτο, οβϊβή 

αμνναιο. 

III (2, 113) 171 

^Άνδρας σοφονς χρή το παρόν πράγμα καλώς εΙς δνναμιν 

τί&εσ^αι. 

ΡΙιοΙίιΐί» ϋΐ δυίιΐ3$, Το παρόν εν ηοιείν: παροιμία . . . • 
Κρατίνος ΙΙνλαι<} ^!Ανδρας σοφονς χτλ. 

IV (2, 113) 172 

^Ηι ^ιοννσίοις άκνλοις παί'ζονσ^ άνέμενοι τροπα. 

δοΐιαί. ΡΙοΙοηίδ ΒβΚΗ. ρ. 320: τρόπα δ* ίστίν ή εις βό&ν^ 
νην έχ-διΜτήματος βολή. Κρατίνος έν ΗνλαΙί^' ι; ^ιοννσ^οις 
χγΑ. ΓοΓ»βη Ει (ΟΪ) ^ιοννσίοις \ άκνλοις άει παιζονσ^ άνει^ 
μένοι τρόπα. 

V VI (2, 114) 1Τ3. 174 

δϋΐιοΐ. ΑΓίδΙ. Ραο. 733: Κρατίνος δέ εν ττ/ Πνλαίί} δηλοΐ 
οτι ^ξ έστι ζνγά τον χοροΐκ ί5ο1ιο1. Απδί. Αν. 121. ενερον: /^ 
οίον μαλακήν ωσπερ σισνραν ενέριον. Κρατίνος ' ΠνλαΙΰί -γλωσ^ 
οαν εν έ ρ ων βοτών. λέγει δέ περί των προβάτων. Εαιίβηι 
ί^ιΓκIο8 8. ν. ενερον, ιώί ενέραν Ιβ^ίΙΠΓ ρΓΟ ενέρων. 

VII VIII (2, 114) ^ 175, ιτβ 

δοΗοΙ. ΑπδΙ. Αν. 766: οτι δέ των λίαν πονηρών εσαι Λ» 
(Ρίδϊβϋ Γιΐηΐδ) δηλοί Κρατίνος εν Χείριοσι^ Πνλαί^ΐί, 'Ώραις, 
Μϋχίηιιΐδ ίη Οίοηγδίιιιιι ΑΓβορ. Ερίδ(. 8 νοί. II ρ. 318: ^Χ^γον δέ 
"^ροτελίζεσ-^αι και το προμυέίσβ-αι και οίορει προκα^αι- 
(εσ^αι εις ετοιμασίαν μνστηρίίον, ώς Κρατίνος άηλαιδή (ίοΓΐ, 
^ηΐοί) έν Πυλαίί/ί δράματι. 40 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

1Τ7. 178 IX Χ (2, 114. 115) 

δοΐιοΐ. ΡΐΗίοίΗδ ϋΜί, ρ. 393: παροιμία αύ'νό' όείξ^ι έηί 
των άηιστοννζων τι μη γινεα&αι. μέμνηται δ^ αυτής Κρατί- 
νος έν ΠυΧαίί}. ΑηΙίαΗίοΐδΙβ ρ. 105 23: Κοζωνιδενςι ο 
της χορώνης νεοσσός. ΚρατΊνος Πυλαία, 

179 XI (2, 115) 

Η6$γολ!ϋ$, Γοργώπις: Κρατίνος εν Πυλαίί);. λίμνην φασιν 
είναι εν Κορίν&φ, εϊληφέναι δε τοΰνομα δια το Γόργην εμ- 
πεσείν εις αυτήν, 

180 XII (2, 115) 

Ρ1ιοϋΌ$ Ι^βχ. ρ. 56 10. Ζωτζύρου τα λαντα: Κρατίνος 
έν Πυλαΐί/ι . . • ^κ μεταφοράς ουν είπε τάλαντα και ζνγά, 
οιονεί έργα και πράξεις. ΟΓγ. Ηβ^γοΙιίυδ $. ν. Ζιοπύρου, \Ίάβ 
ΒϋΓπΙιβΓάίυιιι &(1 $υί(1αιη 8. ν. Ζωπύρου. 

Π Υ Τ Ι Ν Η 

181 1 (2, 116) 

ΐΑλλ^ επανατρέψαι βονλομαι εΙς τον λόγον. 
πρότερον εκείνος προς ετέραν γυναίκ έχων 
τον νουν, κακάς εϊποι προς ετέραν ' αλλ' 
αμα μεν το γήρας, αμα δε μοι δοκεΐ 
ουδέποτ^ αυτοϋ πρότερον, 

δοΐιοΐ. Απ8ί. Εςα. 399. την Κωμφδίαν έπλασατο (ΟΓβΙίηιΐδ) 
αυτοϋ είναι γυναίκα και άψίστασ^αι του συνοικεσίου τον συν 
αυτψ ϋ-έλειν, και κακώσεως αυτφ δίκην λαγχάνειν, φίλους δε 
παρατυχόντας τον Κρατίνου δείσ&αι μηδέν προπετές ποιήσαι 
και τής εχϋ^ρας ανερωταν την αΐτίαν. την δέ μέμφεΟχ^αι αυτφ 
οτι μη κωμψδοίη μηκέτι, σχολάζοι δέ ττ^ Μέϋ^η. ουδέν δέ 
χείρον πολυμα&ίας ένεκεν αυτά τα επιτήδεια των ιάμβων εκλέ- 
ξαντα Ό-εΐναι ταντα ΐΛλλ^ έπανατρέψαι — αντοΰ πρότερον, 
και τα εξήζ• δίπίΐί1ί& ΙβςυηΙϋΓ 8ρυ(1 δυίάβιη ν. κώδιον, οηιί$$ί$ 
ί&πΐ6η 0Γ8ΐίηί νεΓδίΙ)»^. Υδ. 1 έπανατρέψαι ρΓΟ έπαναστρέψαι 
ΒβηΙΙβίϋδ. Τυιη ϊάοιη βούλομαι γ^ εΙς, Ργο βούλομαι €Όά. 
ΡΙοΓ. βουλόμενος. Υδ. 2 ΥβηβΙ. πρότερον οιηίΙΙίΙ. Υδ. 3 ΒβιιΙ- 
Ιβίϊΐβ κακώς. 

182 II (2, 117) 

Γυνή ί' εκείνον πρότερον η, νυν δ^ ονκέτι. 

Ροιρίιγηυδ θρυά βοΐιοΐ. Ηοιηβπ Οϋ. Ό-' 186 ιΐβ ή 6ΐ ήν (Ιίδ- 
δβΓβηβ: των δέ Ιίίττικών έστι παρά Κρατίνφ Ιν Πυτίνΐ] Γυνή 
δ^ εκείνου πρότερον ην, νυν δ^ ουκέτι. Ε^ά&ιη δοΐιοΐ. Υβη. ΟίικΙ. 
έ 533. ΥίΓοςυβ Ιοοο ΙβφίΜτ ήν, ςυο(1 οοιτβχίΐ ΒυΙΙιηιιηηιΐδ, εΚΑΤΙΝΥδ 4< 

III (2, 117) ιβδ 
Νυν ό' ην ϊδτ^ Μενόάίον ήβώντ^ άφιιως 

οίνίαχον, ί'πεται, κάχολον^Λ ααΐ λέγει, 

οίμ^ ως απαλός χαί λευκός, αρ^ οϊαει τρία ; 

Α(Ιΐ6η&6υ8 Ι ρ. 29ά: Μενδαίον δέ (/.ινημονένει) Κρατίνος 
Νυν δ^ ην ΐδη κτλ. ΡγΙίηαβ Ιοουιη 8(ΐ8ΰηΙ)6η(1ιιιη 6ί$$6 νίϋίΐ 
ΚιιηΙκβΙίπβ. 

IV (2, 118) 184 
Την μεν ηαρασκενήν ϊαως γιγνώοκετε. 

'€ΐ6ΐη6η8 Αΐβχ. δίΓΟίη. VI ρ. 265 8γ1Ι). Κρατίνου ίν Πυτίν[ι 
ύηοντος Την μεν ηαρααχευήν κτλ, 

V (2, 118) 183 
Τον ί' Υαον ϊσφ ψέροντ^' έγώ δ^ εκτήκομαι. 

ΑΑβη&βυβ Χ ρ. 426 Ι) : και Κρατίνος εν ΠυνΙν*] Τον δ^ 
ϊσον κτλ. Ρογ(&580 βοηϋβηάυπι : τον δ^ ϊσον ϊσφ φεροντ εγωγ 
ίχτηκομαι, υΐ νοίυίΐ βΚίβιιι ΟοΙ)ηΐ6υ$. 

VI (2, 119) 18« 
όΙνός τοι χαρίεντι τΐέλει ταχύς ϊηηος άοιδί^, 

ύδωρ δέ ηίνων ονδεν αν τέκοι αοφόν. 

$6Γν&νί( Ιιαββ &ιιοΙθΓ 6ρί^&ηιιη&(ΐ8 βραά ΑΐΙιβη. Π ρ. 39 ο 
βϋοβηαβ : ΟΪνός τοι χαρίεντι πέλει ταχνς Χηηος άοιδψ, \ ύδωρ 
δέ πίνων ουδέν αν τέκοι αοφόν» \ Ταντ^ ελεγεν, Διόνυσε, και 
ϊηνεεν ονχ ενός άακοΰ \ Κρατίνος, άλλα παντός ώδωδώς πίθΌυ. 

νΠ (2, 119) 187 

^!Αναξ '!^πολλον, των έπων των γευμάτων, 
καναχοναι πηγαί, δωδεκάκρουνον τό στόμα, 
Ιλισσος εν\τ^ φαριγι* τι αν\ειποιμ ετί; 
ει μη γαρ επιβύαει τις αντον τό στόμα, 
άπαντα ταντα κατακλύσει ποιήμασιν, 

δοΗοΙ. Απ8ΐ. Εςυ. 523: ο γαρ Κρατίνος οντω πως εαυτόν 
Ιηψεσεν έν τη Πυτίνη ^!Αναξ ^!Απολλον κτλ. Εχ 8θΙιοβ&8ϊβ 
Η8ΐ)ΰΙ §111(188 ν. αφέλεια 6ΐ δωδεκάκρουνον. Τγ68 ρΓίθΓ68 Υ6Γ- 
ϋα5 8Ηιι1ϋ 6ΐί8ΐη Τζθ(ζ68 (Μ\. VIII 184 βΐ Εχβ^. ΙΙίβϋ. ρ. 12. 
ν». 1 Ιίίπόλλων Τζ6(ζ68. δυί(1&8 Β6Γη1ι&Γ(Ιίί υίΓοηαβ Ιοοο του 
γεύματος. \$.2 καναχοΰσι δυΐάβδ. δοΐιοΐ. 6( Τζ6ΐζ68 ίη Εχβζ. 
^ναχωσι, ίη ΟΙιίΙ. καταχώσι. Μάβηι τό 8η(6 στόμα &ϋ(ϋΙαιιι 8 
Ροηοηο. δωδεκάκρουνον στόμα Ιιίηο Ιΐ8ΐ)6η( ΡΙιί1θ8(Γ8ΐιΐ8 V• 
δορί. ρ. 525 Θΐ ΤΙιβορΚγΙ. δίιηοο. Ερί8(. 24. νβ. 3 τη φάρυγι 
ΡθΓ8οηυδ. δυί(ΐ88 Ιοοο ρηοΓβ τη φαρυγίγ, &1(6Γ0 τη φάρυγγι. 4ί ΟΚΑΤΙΚνβ 

βοΙιοΙίβδίΗ 6( Τζ6ΐΖ68 οιιιίδδο οΠίουΙο φάρυγγι, Ιη Γιηβ νβΓδϋδ 
τι αν εϊποιμί σοι 8ϋΙιοΗα$ΐ8, τι αν εϊποίμι <1υο €θάύ. Τζ€ΐΖ65 
β( δυί(ΐ85 Ιοΰο ρηθΓ6, αν ^ίποιμι Ιοοο 8ΐΐ6Γ0. Οογγ6Χι( ϋίηάοΓβυδ. 

188 νίΠ (2, 122) 

Πώς τις ανιόν ^ ηώς τις αν 
άττο του ποτον ηανοειε, τον λίαν ηοτον; 
Β, έγφδα. συντρίχρω γαρ αυτόν τονς χόας, 
και τονς καδίσκονς σνγκεραννώσω σποδών, 
και ταλλα πάντ αγγεία τα τνερι τον ποτον, 
κονό* οξνβαφον οίνηρόν ετι κεκτήσεται, 

ΑΐΗβηαβυδ XI ρ. 494 ο: εστί δε (^οζνβαφον^ και όνομα 
ηοτηρίον, ον μνημονεύει Κρατίνος μεν εν Πντίνη οΐτως Πώς 
τις αντόν κτλ. Υδ. 6 δβρνβνίΐ βΐίβπτι ΡοίΙιιχ VI 23: και οΙνηρόν 
οξύβαφον παρά Κρατίνω Ονδ^ οξνβαφον — κεκτήσεται. ϊάβιη 
Χ 67: το παρά τψ Κρατίνψ έν Πυτίνη οινηρόν οξνβαφον. 
ΟΓγ. ΖοηκΓβδ Ι.ΘΧ. ρ. 1456. 

18« IX (2, 123) 

]Ατάρ εννοονμαι δητα τάς μοχχ^ηρίας 
της ηλΐχ>ι6τψος της εμης. 

ΡΗδοίβητίδ XVIII ρ. 203 Κπβΐι!. ,,ΚρατΙνος εν Πυτίνί] 
ί^τάρ εννοονμαι — της ε μη ς, 8ίηηΗί€τ ηοε^ αο^Ηο ραηβ 
9ηηί άί/β€Ηίίαί^ ΒίοΗάϋαίΐΒ 7η€α€*' Υδ. 1 τάς ρΓΟ της οογ- 
τη\\ Κιιη1ίβΙία8. Υδ. 2 οο(1. Μοη^ο. ΎΗΟ ΗΙΕΙΎΝΤΟΙ. 
ΡηΙζδοΙιίυδ της ενεότητος, ημοά νβΓαιη νίϋβΙιΐΓ. 

190 Χ (2, 123) 

δοΐιοϊ. ΑπδΙ. Εηυ. 528: ταντα άκουσας ο Κρατίνος έγραψε 
την Πυτίνην δεικννς οτϊ ονκ ελήρησεν εν οίς κακώς λέγει τον 
^ριστοφόνην ώς τά Ενπόλιδος λέγοντα, 

ι•ι XI (2, 123) 

^Ω λιπερνήτες πολΐται, τάμα δη ξννίετε 
^ήματ. 

8ο1ιοΚ Λήδί. Ρβο. 602: προς ταντα και Κρατίνος έν Πν- 
τίνγι πεποιηκεν ίδ λιπερνήτες — ξννίενε. ^Έστι δέ τιρός 'ΐίά 
ίίίρχιλόχον Υ^ λιπερνητες πολΐται, τάμα δη ξννίετε βήματα* 
Ηίιιο βήματα βΐίβιη ϋΓβΙίπο Γ6(1(11(ϋ. Κβ^ρίοίΙ; Ιοουιιι ΡΐΜΗ»υ$ 
ρ. 225 24 ^ιπέρνητες: ήτοι λιηοπόλεις η πένητες: το δέ 
όνομα και ηαρά τοις κωμικοίς, όταν πνερφδώσι τονς^Ίωνας* 
?το η^ολϊτία ΙΊ'&Ιίηιΐδ ίοΓίββββ «ΙίιιιΙ φιίϋ δΰηρ9€ΓΗΐ. βΒΑπΝΥδ 43 

ΧΗ (2, 124) 192 

Ον όνναν%αι ηάντα ποιονσαι ν^ωοοίΜον λαχέΐν, 
ουδέ χάννης, 

ΡοΙΙυχ Χ. 184 : μάλι,ατα δ^ έχρώντο τψ πλξγματι. ίτοιίτί;! 
(κάννας ϋίοίΐ) ίς τά περιφράγματα, ώς ίν τη Πυτίνη 6 Κρα- 
τίνος ηερίτών τριηρών λέγει Ου δύνανται κτλ. 

XIII (2, 125) 193 

Ληρείς έχων γράψ" αύτον 
βν εηεισοδίψ. γελοίος εσται Κλεισθένης κνβενων 
έν ττ^δε τη κάλλους άκμη. 

δοΗοΙ. Αη$ϊ. ΝυΙ). 354: οντος δε (ΟΙίδΙΙιβηβιη (ΙίοΗ) Ι^Ι 
κιναιδίςε διαβόλλεται, τούτον δε ώς γνναικιζόμβνον ουκ ΐΑρι^ 
ατοφάνης διαβάλλει μόνον, άλλα και Κρατίνος εν Πντινη λέ^ 
γων οίτιας Τηρείς έχων χτΛ. Εβάβπι ΙβΓθ $υί(ΐ88 $. ν. Κλει- 
σ&ένονς άκρατέατερος. Υ6Γ8ιι ρηιηο γρά^ αυτόν ΙιΛβί 8αί(Ι&6 
00(1. Α. Υυΐ^ο αντ\ δο1ιο1ι&5ΐ& γρόφ^ αυτός. ΡίβΓβοηαβ Α(1 
ΜοβΓ. ρ. 391: Κρατίνος εν Πυτίνη λέγων ούτως εν ετιεισοδιψ* 
Τηρείς εχων' γελοίος εσται Κλεισθένης κνβεύων. Υδ. 3 νυΐ^ο 
έν τη του κάλλους. ΟοΓΓβχίΙ Ββηΐΐβίυδ. Ιης[6ηίοδ6 6. Οίη(ΙθΓ6ϋ$ 
Ιοοαηι ίΐλ ΓββηχίΙ: 

Τηρείς έχων* γελοίος εσται Κλεισθένης κυβεύων 

εν τηδε τη κάλλους άκμη. γράφ* αυτόν έν σηοδείψ. 

ΟώίΙο Ι8ΐη6η άο σποδείψ,^ ςαοά άβ Ιυρ8η»η ίηΙβΓρΓβΙ&ΙυΓ Οίιι* 
(ΙοΓβαβ, φΐυηι 6χ Ηπαΐο^αο Ιθ£[6 βΗ ιιΐήκΐ φΐβιη &06Γνυιη οίηβΝΗ 
ήαιη Βίξηί&οΛτβ ρο$$ϋ. Οβ βρίδοάίο οοιηο6(ϋ86 ρβΓίβ <1ίχί &<1 
Η6Κ8{[6ηί8 Ρΐιίΐοΐΐι. Α*. 1. 

ΧΙΥ (2, 126) 194 

^Υπέρβολον δ^ άηοσβέσας εν τοΙς λύχνοιαι γράψφν. 

$€ΐιο). ΑήδΙ. Ρ8€. 675: οτι λνχνοηώλης δ Υηέρβολος. — 
η^Ι Κρατίνος δε εν Πυτίνη ^Υηέρβολον κτλ. 11» Ι1»ν. βΙ Υβ* 
Μη» ρτο Φ^ίΙο γράψω. 

XV (2, 126) 195 

^Ως λεπτός, ή δ^ ος, εσθ* δ της χορδής τόμος. 

ΑΐΙιβη&6υ$ III ρ. 94 Γ: Χορδών μέμνηται ^Επίχαρμος — 
^ςατΊνος εν Πυτίνη Ώς λεπτός κτλ. 

ΧΥ1 (2^ 127) 1»• 

Τφνς μεν εκ προ%οιδίθΛ), 
τους δ^ εκ κ&διύκύυ. 34 ΓΚΑΤΙΝΥδ 

141 VII (2, 97) 

Οϋτΐίο ^'ηιορ τοσούτον ονδέ πίομαι 
μάρίονα, 

Ροΐΐυχ VI 26: Κρατίνος μέντοι τον οίνον μάρωνα εΐρηκεν 
Οΐτίίο ^'πιον κτλ, ΒβΥξ\ί\\χ$ τοιούτον, 

ΐί2 νίΠ (2, 97) 

Που ποτ^ Βίδες, εϊττβ μοί, 
τον άνδρα, ^αέρτα ψΐλον πα7δ^ ; Β, έν Παρφ, 
Οίκυον μέγιβτον σπερματίαν ώνονμενον, 

ΑΐΙιβηαΘίΐδ Π ρ. 68 ς: οτι τονς ττέπονας Κρατίνος μεν σι- 
κνονς απβρματιας κέκληκεν εν ^Οδνσσενσι Πώποτ' είδες κτλ, 
Υδ. 1 πον ττοτ^ Κιιηΐίοΐ. 1ίΙ)Γί π:ίυπ:οτ\ II). είπε 8ί1(Η(ϋΙ 0»8»α- 
Ι)οηιΐ8. Υδ. 2 ΙΛγι παΐ Ααέρτα φίλον, ΤΓβηδροβαί θΐ παϊδα 
δΟΓίρδί ουιη ΕνΓαΓίΙΙο. Υδ, 3 ΓΟδρίοίΙ ΡΙίΓγηίοΙιυδ Εοΐ. βΙΙ. ρ. 258 
χρή ονν οντω λέγειν ώς ο Κρατίνος οίκυον αηερματίαν, η ει 
Ό^ελεις ηέπονα σίκνον. ΡΙιοΙίιΐδ ρ. 530 11: σπερματίαν: τον 
εϊς σπέρμα παρειμένον, οντίος Κρατίνος. 

113 IX (2, 98) 

νκ ΙΟΙ αττα ταυ ονκετ ονί> οια ταπί Χαρι^ενης. 

είγιηοΐ. Μ. ρ. 367 21: ^ΕπΙ Χαριξένης: ανλψρίς ή Χα- 
ριξένη αρχαία, και ποιήτρια κρονμάτων. οι δέ μελοηοιόν. 
Θεόπομπος Σειρήαιν ^ίνλεΐ γαρ σαπρα \ αντη γε %ρσνμαϋ^ 
οία τάπΙ Χαριξένης. Κρατίνος ^Οδνσσενσιν Ουκ ϊδί</ τάδ^ 
ουκετόν&οι ταπί Χαριξένης. ΟοΓΓβχί. ΡοΓίβδδβ ΓβδρβχίΙ Ηβ- 
δγοίιίυδ, ^'ίδι^ αττα ι Ι'διά τίνα, Μβιη, ^Επι Χαριξένης: έπΙ 
(βπεί έπϊ) μωρία η Χαριξένη διεβεβοψο, αρχαία οικία, ενιοι 
δέ και ποιήτριαν αυτήν ερωτικών λέγονσιν Ι'ατι δέ και πα- 
ροιμία οία τα έπι Χαριξένης, 

144 Χ (2, 99) 

0\ ί' άλνσκάζονσιν έπι τάϊς κλινίσιν, 

ΡοΙΙυχ Χ 32 : έν δέ τφ κοιτώνι δει μέν είναι καί κλίνψ 
τινά . . . η κλινίδα, ώς έν ^Οδυσσενσι Κρατίνος ' έπι δέ των 
κλινών άκουστέον όταν φη Οι δ' άλυσκάζονσιν έπι ταΐς κλι- 
νίαιν. Ργο οϊ ί' ΓοΓίβδδβ άλλοι δ^ νβΐ οντοι δ\ οΐ νπο ρΓΟ έπι, 

145 XI (2, 99) 

ΑΛβηββιΐδ VII ρ. 315 1): Κρατίνος δέ έν Όδνσσενσι Τέ- 
μαχος ορψώ χλιαρον. ΕΙ ρβΗοίδ ίηΐβπβοΐίδ: τήν μέντοι €ΒΑΤ1Νν8 35 

ίρίχήν εν&έϊαν ο^ντόνως ηροφέρονται ΐ4ττιχοί , ... την δε 
γενικήν Κρατίνος ^Οδνααευοί Τεμαχος 6ρφώ χλίαρόν• 

XII XIII ΧΙΥ (2, 100) 146. 147. 148 

ΑΐΙιβη&βιΐδ ΧΙΥ ρ. 657 8 : δελφαχα δε αραενιχώς εΥρηχε 
Πλάτων Ποιψτ] . . . Κρατίνος ^Οδνσσενσι ^ελφαχας με- 
γάλους. ΜίΜΐΊ ρ. 677 Γ: καΐ Κρατίνος δ^ 6 χωμφδιοποιός 
ερ ^Οδνσαενσι χέχληχε τον λωτον ατεφάνωμα, δια το ηάντα 
ΐά φυλλώδη νπο των ΐΑΟ-ηναίων στεφανώματα λέγεσ&αι. Ρΐιηγ- 
ηίοΐιυδ Εοΐ. 8(1 ρ. 136: Μονόφϋ^αλμον ον ξητέον, ετερόφ&αλμον 
δε, Κρατίνος γαρ μονόμματον εΐηε τον Κύκλωπα. 

XV (2, 100) 149 
Σιγόν ννν οίηας ϊχε σίγόν, 

κάι ηάντα λογον τάχα πεναεί' 

ήμίν δ^ ^ί&άχη πατρίς ίατιν^ 

ηλέομεν ί' αμ* ^Οδυσαέι ϋ-ειφ. 
Η6|^Ιι&6βϋο ρ. 47 (ίβ \βηΆ ρβΓΟβκιίιιοο (ΙίβββΓβΙιβ: Κρατίνος 
δέ Ιν ^Οδνϋύεναί αυνεχεί αύτψ εχρηύατο Σιγάν ννν άπας κτλ» 
Εχ Η6ρΙΐ»έ5(ίοη« 8€&ο1. ΑηβΙ. Ρ1υ(. Μ8. 

XVI (2,101) 150 
Νεοχμόν τι παρηχ&αι α&νρμα. 

8αί(1β$: ^^&νρμα: παίγνιον . . * . Κρατίνος Όδνσσενσιν 
Νεοχμόν τι παρηχβ-αι α9νρμα. Ιη Ιιίδ τι ϋίάάϊάϊΐ Εΐίίιδίβΐιιβ ηά 
Ευηρί(ϋ$ ϋΐύά, ρ. 268. 

η^ίΝΟπτ^ι 

ι (2, 102) 151 

δείιοΐ. ΑπβΙορΗΛη. ΝυΙι. 96: κυρίως δε πνιγενς, εν&α οί 

άνθρακες εχονται και πνίγονται, ταντα δε πρότερος Κράτης 

εν Πανόπταις δράματι περί ^Ίππιονος του φιλοσόφου κωμφ- 

δίον αντον λέγει .... Φαίνεται δε και επί τούτφ 6 'Ίππων 

χωμφδη&ήναι φϋ^άσας' το δε των εγκλημάτων ουδέ το αννΟ'^ 

λον επικοινωνεί φιλοαοφίί}. Ιη Ιιί$ βΓ8ΐ6(ί ΟΓαΙίηί ηοηιβη 8υΙ)- 

5(ίΙα&η(1υιη 6556 6( ίρ8β ιηοίίο&νί οΠπι 0υ»68(. βοβη. Ι ρ. 28 β( 

άοοβΐ 56ΐιοΙί&5ΐ& 6ΐ6πΐ6η1ί$ Αΐβχ. ΡγοΙγ. ρ. 103 Ιιίρ$. τοΰ^Ίππω- 

νος και αυτοΰ ώς άσεβους γενομένου μέμνηται 6 Κρατίνος. 

ΟΓγ. Είγιηοΐ. Μ. ρ. 677 33: πνιγεύς παρά τοις κωμικοί ς 6 

φούρνος. 

II (2, 102) 152 

Κρανία δισσά φορείν, οφΒ^αλμοι δ^ ουκ άριΟ^μητοί» 

Η6ρΙΐ868(ίσ ρ. 18: προς γαρ τψ ^ιυρίαν είναι την χρήύΐν 

τιαρά τοίς άλλοις, εδεί§αΐ4€ν ετι και παρ^ αντψ τψ Κρατίνφ 

3* 4β ΟΒΑΤΙΝΥδ 

μφδέίν' χονρενς δέ ^ν ηρός ηόίζπον άς δηΙοΊ 6 τάς ^Λτα- 
λάντας σνν^βίς, ΒοτΊψΒΐ ^ιοννσίοχονρομχίζωρύψ. 

207 ΠΙ (2, 135) 

Οίχονσιν φ^νγοντες άιδριτεορ καχδν αΧλόι$. 

ΗβδγοΗίιΐδ, ί^ίδρυτον κακόν: Κρατίνος 2εριψίοις (οο<Ι. ερι- 
φΙοίς)' Οίκονσι φενγοντες αΐδρντον κακόν, άλλοις κακοΐόρν- 
τον, η οίον άλλοι αντοίς ουκ αν ίδρνσαιντο την φνγήν, ως 
εΓτις άγαλμα ίδρνσαιτο, Ιΐ8 οοάβχ: οοττβχι ιιΐ βυρΓβ &(1$οη- 
ρΐυιη νί(ΐ6$. ΚβδρίοίΙ ΟΓ&ϋηί Ιοευιη ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 42 10. ΐΑίδρυ- 
τον κακόν, το κατάρατον, ο ονκ αν τις αντφ Ιδρύααιτο. 

20β IV (2, 136) 

Οντω σταθερώς τοις λωηοδνταις 6 πόρος ηεινΰαι ^αφίάζεί* 

ΡΗοΙίιΐδ ρ. 533 22 βΐ διίίιΐββ: Στα&ερόν: . . . και Κρατίνος 
δέ εν Σεριφίοις εττί του οξέως (^όξέος^ η Ισχνρον. Οϋτιο 
ατα&ερώς κτλ, 
209 V (2, 13β) 

Κάν&ένδ^ επί τέρματα γης ηξβις και ΚιαΟ^ήνης ορός όψει. 

ΗβΓροοΓ&Ιίο ρ• 412 1. Κισ^ηνηχ ^Ισοκράτης Τϊαί*ηγίΐρικψ] 
ορός της Θρ4χης* Κρατίτος Καν^ένδ^ εττι τέρματα κτλ. Αά 
δβΗρΗίοδ Ι)»60 ΓθΙΙιιΚ ίρββ νβι ρτοΙιΜΙλΜ^ 4υοΙυ$. 

2ίο VI (2, 137) 

Χαίρετε πάντες όσοι πολνβίοτον ποντίαν Σέριφον. 

ΗβρΙι&βδΜο ρ. 89: παρά δέ Κρατινψ έν τοις Σεριφίοις, 
ονκέτι άκατόληκτόν ίατι το δαΗτνλικόν το ηγονμεί'ύν του 
Ιβ^νφαλλιηον , αλλά καταληκτικών εις δκή'λλαβον' Χαίρετε 
πάντες κτλ, 
211 VII (2, 137) 

Αηίί&ΚίοίδΙη ρ. 85 1 : Βό&υνον ου φααι δειν λέγειν, άλΙά 
Σόλων εφη εν τοις νόμοις, Κρατίνος 2εριφίοιςΐΑ λ λ* άτέίω-- 
σιν εν χορψ ες βό&ννον \έναι. εστί δε παιδιά τις ές 
βόϋ^ννον ίέναι. 
212. 213 VIII IX (2, 138) 

δβίαΐ ΑτίδΙ» ΝηΙ)• 687: Κρατίνος δέ Ιν 2εριφίοις ώ$ αλα- 
ζόνα και κόλακα και σνκοφάντην. Αιηγηίιιιη €ΐίβί(• βέΐοΐ 
νβφ. 74: ώδε μεν ώς ψιλόζνβος 6 ίΑμυνίας κωμψδεϊταΐ' εΡ 
δέ Σεριφίοις Κρατίνου (ΐ^ς άλαζών και σνχοιράντης τίαΐ κύλ^ξ* 
βΓ&ιηιη&(. Ββϋκβπ ρ. 444 16; 1ίριστερσ0τάτΐ}ς εν τψ κω- 
μικιρ χορψ} έν δέ τψ τραγικψ μέσος αριστερού, Κ^ατίΡος 
Σεριφίοις. ΟΚΑΤΙΝΥδ 4Τ 

Χ (2, 139) 214 

ΕίγιηοΙ Μ. ρ. 751 5. Τβλενιχιααι: εν Σερίφοίς. το κε^ 

νωσαι, από ΤεΙενίκον τινός^ ώς το εΙκός, πένητος ηαντεΐώς. 

και λέγεται τις ΤεΙενικειος ηχώ, εκ μεταφοράς από των κε^ 

νών αγγείων. Εηάβιη Ιΐ8ΐ)6ΐ ΡΗοΙίιΐδ 1.6χ• ρ. 574 6 βΐ 8οΜιΐ8. 

XI— ΧΙΠ (2, 140) 215-217 

Κβ^'^οΙύνίΒ, Βξΐκελοι: οι μεν τους ίατόποδας, από (οο(1. 
ίτΓί) τον βάζονς και τον ξνλον. οι δε βαρβάρονς. ^Ιδνμος 
δε τά τραγικά προσωπεία, παρά Κρατίνψ, οίον βροτοΐκελοί, 
ίν Σεριφίοις. Ιϊη οοάβχ ρΓΟ βά'ύο βροτοίκελα. ΡοΙΙυχ Χ 156: 
την δέ ΐΑνδρομέδαν Κρατίνος εν τοις Σεριφίοις δελεάστραν 
καλεί. δυί(1&$, ΐ4μοργοι: πόλεως όλεθροι Κρατίνος Σε- 
ριφιοις. Καλονσι δε και μοργονς το α άφαιρονντες. ΡθΓΐ85$6 
οϋ«ιτι νβΓΐ)» πόλεως ολε&ροι ΟΓβΙίηί βιιηΐ. 

ΤΡ0ΦΩΝΙ02 

Ι (2, 141) ^0^^ 218 

Ονδ^ Αΐξίύνίδ^ ερνϋ-ρόχρισν έϋΜειν ¥η τρίγλην, 
ονδέ τρνγόνος, ονδε δεινού φυήν μελανονρου. 

ΑΐΗβηΗΟΐΐδ VII ρ. 325 β: Κρατίνος δ^ εν Τρο€ρωνιφ φηαΐν* 

Ονδ* Αιξωνιδ^ ερυβ-ρόχρων κτλ. Υδ. 1 ετι ρκο εΥτι ΜβιΐΓκίιΐδ. 

Ηο$γοΙιίιΐ8, Αιξωνίδα τρίγλην: δοκονσι κάλλιαται είναι α\ Αϊ^ 

ξωνικαι τρίγλαι. Υδ. 2 ΙίΙ)η ον δεινονφην. ΚιηοικΙονίΙ €«- 

δ3υΙ)οηιΐ5. 

Π (2, 141) 219 

Ου αϊτον αρασ9^ , ουχ νπνον λαχείν μέρος• 

βΓΗΠίηΐΗΐ. ΒβΚΙιβπ ρ. 358 2: ^!Αρασ&αι\ προοενέγκαο^αι. 
Κρατίνος Τροφωνίφ Ου αϊτον κτλ. 8χάάΜ: Αϊρεσ&αιι προ^ 
οενέγκασΒαι. Κρατίνος Τροφιονίψ Ον αϊτον άΐρεσ&•^ ονχ 
'^^ηνου λ. μ. ΓΓγ. Ζοπ8Γ8β 1»6χ. ρ. 93. 

III (2, 142) 220 
Χαίρετε δαίμονες, οι Λεβάδειαν Βοιώτιον ον&αρ άρονρης. 

Η6ρ]ΐ86δΙίο VIII ρ. 44: κέκληται δε Ι^ρΐύτοφάνειον , ουκ 
■Λρΐΰτοψάνονς αντό ενρόντος πρώτον, έπει και παρά Κρατίνφ 
^οτΐ' Χαίρετε κτλ. Αά ΤΓορΙιοηίυιτι Ιιββο ρβΓίίηβΓβ νίίΐίΐ Καη- 

Ι(θ]ίΐ18. 

IV (2, 142) 221 
3ίφιζε και απόδιζε και διαρριηνον. 

ΕίγιηοΙ Μ. ρ. 270 5. /ίιαρρικνονσ&αι : το την οαφυν φορ» 
ί(χώ$ ηεριάγειν. Κράτης Ύροφωνίψ Βίφιζε και ατιόδιζε και 48 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

δ$4χρρίχνον, ΖοηβΓ&δ 1.6Χ. ρ. 529 ^ιαρριχνοϋα^αι: το την 
οαφνν φοζτιχώς π€ρίάγ€ΐν. Κρότης 3ιφιζ€ ηαΐ σηόδιζβ (βίο) 
και διαρςίκνον. ΥίΓοςυβ Ιοοο €Γ&(ίηί ηοιηβη Γβροηοικίοιη. Ρτο 
απόδίζ€ ίη οοά. Ρβηβ. αττά&ιζε. Ιάβιη ίη Ζοη&Γ86 οοθ. Κ. ΥΗιιβ 
Ρβτβ^βηΐδ πόδιζε. 
222.223 " V VI (2, 142. 143) 

ΗβΓροοΓ&ϋο ρ. 80 5: λέγειν ην εΐϋ^ισμένον βπέ&ηχεν 
^ηιοτολην, αντί του ηαρέδιοκεν . . . Κρατίνος δ^ εν Τρο- 
φιανιφ. Ι(ΐ€ΐη ρ. 147 4: Παρειά ι οφεις: ^ημοα&ένης 
νηερ Κτησιφώντος* παρεΐαι ονομάζονται τίνες οφεις παρά το 
παρειάς μείζονς εχειν, ως χαι Κρατίνος έν τψ Τροφωνιψ 
νποαημαίνει. 
224-226 ΥΠ- IX (2, 143) 

ΡοΙΙαχ VII 103: από δ^ αργύρου άργνροχόπος, ώς Φρύ- 
νιχος εν \Εφιάλττι' άργυροκοπεΐον , ώς Λΐύχινης εν 'Ρίνωνί' 
άργυροχοπιατηρας δε λόγων ίν Τροφωνιψ παίζει Κρα- 
τίνος. ΗββγοΙιίαδ, ί^ργυροχοπιατήρ: τραπεζίτης. Ιάβίη Χ 115: 
αυτός μεν (ΆβτοάοίηΒ) χαι λυχνοκαΐαν εΐρηχεν. χαι Κρα- 
τίνος δε έν τφ Τροφωνιψ χαι Μένανδρος εν Θεττάλη. δοΗοΙ. 
ΑηδΙορΙι. Ρηο. 348 ϋβ (1ίνοΓ8ί5 ΡλοηηίοηίϋΐΒ (Ιί5$6Γ6η£ΐ: τέταρτος, 
Κροτωνιατης αρχαίος, Κρατίνος Τροφωνιψ. €Γγ. ίηο. ΓβΙ). Γγ. 178. 

227 Χ (2, 144) 

^Έγειρε δή νυν Μοΰσα χρητιχόν μέλος. 
Χαίρε δή Μονσα, χρονιά μεν ηχείς, όμως ί* 
ηλ&ες ου πριν γε δείν, ΐσ&ι σαφές, αλλ* όπως — 

ΗορλαβδΙίο XIII ρ. 72 άβ ΟΓβΙίοο ιηβίΓο (ΙίδϋβΓβηδ: καλείται 
δέ και νπ^ αυτών τών ποιητών χρητιχόν, ώσπερ υπό Κρατί- 
νου έν Τροφωνιψ ^Έγειρε δή ννν Μούσα χρητιχόν μέλος, εϊτα 
επιφέρει Χαίρε δή κτλ. Ρίοϋυδ άβ ιηβίΓ. ρ. 296 β&ίβΓ. ηηΗβ 
ϋΓαϋηηβ ίΚοβίΐΒ έγειρε Μοΰσα χρητιχόν μέλος, ί'ηίηΐίύ Μβίηηη 
ραβοηίοηιη^ χαίρε δή Μοΰσα κτλ. ¥8. 1 ΓββρίοίΙ ΗβδγοΗίυβ, 
Κρητικόν μέλος: οντω κρηται (^χρητιχοι^ ^υ&μοι έλέγοντο. 
Υδ. 3 ου πριν γε δείν ΡοΓδοηιΐδ βρυά ΟβίδΓ. ρ. 330. ΥαΙςο ον 
η:ριν έλ&είν. 

01186 ρΓ&6(6Γ6& 6χ ΤΓορΙιοηίο βίΤβΓϋηΙυΓ αϊ) Ηβδγϋΐιίο, Κρι- 
θών: όχλος εν Τροφωνιψ. προσέ^ηχε δέ παίζων το άργύριον, 
08 8η 8(1 εΓ&(ίηί Αώιιΐβιη ΐ'6ΓβΓ6η(ΐ8 δίηΐ ίηοβΗυσι βδΐ. 

ΧΕΙΜΑΖΟΜΕΝΟΙ (2, 145) 
ΑΓ^αηΐ6η(ιιιιι Αη8ϊορΙΐ8ηί5 ΑοΙΐ8Γη6ηδίϋΐη : έδιδόχ&η έπι Εν- 
■^υνου άρχοντος εν Αηναιοις διά Καλλιστράτου ' και πρώτος ΟΒΑΤΙΝΥδ 49 

ην. δεύτερος Κρε^Ίνος 'Χεψάζομένοίς. ου αώζοντίχι. τρίτος 
Ευηολις Νουμψια^ς, ν6Γΐ)& ου σώζονται ΕΙιηδΙι^ίαδ ρο$1 Νον- 
μηνίαίς ΐΓΒΠδροηΗ. 

Χ Ε Ι Ρ Ω Ν Ε 2 

Ι (2, 145) 228 

Μακάριος ήν 6 ηρο του βίος 
βροτοΊσι ηρός τά νυν, ον είχον άνδρες 
άγανόφρονες ήδυλόγψ σοφίο^ βροτων περισαοκαλλεϊς. 

βΓ&ιηηΐΗΐ. ΒοΙιΚβΓί. ρ. 335 12. Ι^γανόν: χαλον, ηδύ. ^Αρι- 
στοφάνης Λυαίοτράττ] (νδ. 886) Κρατίνος Χείρωαι Μακάριος 
ψ κτλ. Ιΐα ΒβΙίΚβηΐδ εοΓΓθχίΙ ΙβΰΙίοηβδ εοιίΐΰίδ, ςιΓι ν$. 1 Η&ϋοΙ 
βροτός ρΓΟ βίος θΐ νδ. 3 ηερισαοκαλέίς. 

Π (2, 146) 229 

^Απαλον δε αισνμβριον η κρίνον η ^οδον παρ^ ους ε&άκει* 
παρά χερσι δέ μήλον {^^καατος^ έχων σκίπωνά τ ηγοραΟον* 

ΑΐΗβηοβιΐδ XII ρ. 553 6: και τον επί Θεμιστοκλέους δέ βίον 
Τηλεκλείδης εν Πρυτάνεσιν άβρον οντά παραδίδωσι, ΚρατΊ- 
νος δέ εν Χείρωαι την τρυφήν εμφανίζων την των παλαιτέ- 
ρων φησίν [Λτταλον δέ κτλ. Υδ. 1 η 8η(6 κρίνον. 8(1(ϋ(ϋ Οαπδ 
ΟΓίΙ. ρ. 62, Υδ. 2 ίοΓί. μετά.χερσί. ΙΙ)ίά. έκαστος δυρρίβνί. 

III (2, 147) 230 

Στάσις δέ και πρεαβυγενής Κρόνος άλλήλοισι μιγεντε 
μέγιστον τίκτετον τυραννον, 
ον δη κεφαληγερέταν 9εοι καλονσιν. 

ΡΙυΚβΓοΙιυδ Υί(. ΡβΓ. €8ρ. 3: ο3^εν α\ μέν εϊκονες αυτού 
(ΡβΓίοΙίίΓ) σχεδόν αττασαι κράνεσι περιέχονται, των δέ κωμι^ 
κίον ο μέν Κρατίνος εν Χείρωσι Στάσις δέ, ψ^σί, και πρεσβυ- 
ρνης κτλ. 

ΙΥ (2, 148) 231 

"Ηραν τέ οι ίί^σττασίαν τίκτει Καταπυγοαύνη 
παλλακήν κυνώηιδα.. 

Ρ1υΙ&τοΙιυ$ ΥιΙ. ΡβΓ. 24: εν δέ ταΊς κωμψδίαις ^Ομφάλη τε 
ηα και Δηιάνειρα και πάλιν ^Ήρα προσαγορεύ,εται ' Κρατίνος 
δ άντικρνς παλλβκ'ην αυτήν εΥρηκεν έν τούτοις* "Ηραν τέ οι 
Ααττασίαν τίκτει και καταπυγοσύνην παλλακήν κυνώπιδα. €ογ- 
ΓοχίΙ ΤΗ, Β6Γ||[Κίυ& ΰοιηιηβηΐ. ρ. 238. Μ Αδραδΐβο ίη Ιιβο Γ&ϋυΐα 
ρ&Γΐβδ δρβοΐΒΠΐ 1ΐ86€ 8^0(1 δ€ΐιο1ί&δΙαιη ΡΙβΙοϋίδ ρ. 391 : Κρατίνος 
δέ ^Ομφάλϊΐ τυραννον αντήν κο^λεί, χειρών Ενηολις Φίλοις* έν 
Οοιηίοί ςπιβοί 4 50 ΟΒΑΤΠίνβ 

α ΠροαηαλτΙοίς Έλένην αϊηήν χαλέί' θ δί Κρατίνος χαι 
"Ηραν. Ουβο ίη 0υ»β5(. 806η. βρβο. 3 ρ. 47 Η& βιηβηιΐβνί: 
Κρατίνος δέ ^Ομφόλην αιηήν χαλεΐ ΧεΙρωοιν, τνραννον δε 
Εντΐολις Φίλοίς. €Γγ. ΡΙυΙιίΓοΙιιιβ 1. 1. ^ΐ' δέ ταις χωμψδίαις 
^Ομφάλη τε νέα χαι Δηιάνειρα χαΐ πάλιν "Ηρα προσαγορενε- 
%αι, 6ΐ Ηβδγοίιίυδ, Τνραννοδαιμονα: τ] ν ονχ αν τις τύραννον 
μόνον είποι αΙΧά χαι δαίμονα. Ουβ6 ^^ίη βά Α5ρ85ί&ιη 
δρβοίβηΐ νίχ (1υΙ)ϋ8Γί ροΐ68(. Α(Ι<16 ΟΙβιηβηΙ. Αΐβχ. 5(Γ0ΐη. IV 
ρ. 619 ΡοΙΙ. 

232 V (2, 149) 

0\χώ δε νήσον, ως μεν άν&ρωηων λόγος, 
εαπαρμενος χατά παααν ^ϊαντος πόλιν. 

Οίο^βηβδ 1.861*1. 1 62: άποχομίααι αυτόν (δοΐοηίβ} τα οατα 
εις Σαλαμίνα χαι τεφρώσαντας εις την χώραν σηεΊραΐ' οΟ^εν 
χαι Κρατίνος έν τοίς ΧεΙρωαί ψησιν αυτόν ποιών λέγοντα 
Οιχώ δε νησον χτλ. 

233 VI (2, 150) 

'Όνοι δ^ απωτέρω χό&ηνται της λνρας. 

δοΐιοΐ. Ρΐ8ΐοη. ΒοΚΙί. ρ. 358: των ονν παιζόντων ταντα τονς 
μεν νιχώντας βαοιλεΊς εχάλουν, χαι ο τ* αν (οτιοΰν) τΐροαέ- 
ταααον τοΊς άλλοις νπήχουον, τους δ' ηττωμένονς όνους• 
Κρατίνος δε Χειρωσι χαριέντως ομού εγχαταμίξας χαι την 
όνος λύραν παροιμίαν έπλεξε τον λόγον ούτως* ^Ως όνος απω- 
τέρω χάϋ^ηνται της λνρας. ΕοβΙβΙΙυυβ 8<1 0(1 γ5β. ρ. 1601 47: 
την δε από Κρατίνου οίον ^'Ονοι άπιατερω χά^ηνται της λύ- 
ρας. Ηίηο οοΓΓβχί 01^0^ δ^ απωτέρω. 

234 VII (2, 151) 

^!^έγε δη προς Ι'ω πρώτον απόντων \'στω χαι λά^ιβανε χερσίν 
αχίνον μεγάλην. 

δοΗοΙ δορΗοοΙίδ Οβά. Οοΐ. 477: χαι οι τους χα&αρμους 
δε επιτελουντες προς την ?ω ^ατανται. Κρατίνος έν Χείρωαι 
^!Αγε δη χτλ. 

235 VIII (2, 152) 

Και πρώτον μεν παρά ναυτοδικών απάγω τρία χνώδαΐί αναιδή, 
Πειοίαν, ^Οσφρωνα, /ίατρέφη. 

δοΐιοΐ. ΑηβΙορΙι. Αν. 766 εϊ δ^ ο Πεισίου προδουναι: ουδέν 

σαφές εχομεν τις 6 Πεισίου, ουδέ περί της προδοσίας, οτι δε 

των λίαν πονηρών έστι, δηλοΐ Κρατίνος έν ΧεΙρωσι Πυλαί(/ 

'Ώραις. ΕΙ βΐίυβ ίΐιίϋβιη: Κρατίνος Χειρωσι Και πρώτον μεν 

χτλ. 1(8 ΡοΓ$οηιι$ ρτο πρώτα. Ρθ88ΐ8 βΐίβιη πρώτα μέν οντ ΟΚΑΤΙΝΥδ 51 

οοηϋοοΓβ. παρά ναντοβικων β ίηΗΜο ηαΗ^οάί€ατηη9. Μοχ 
ΠεισΙαν ρΓο Πισίαν ΌιηάοτΆη^. €6ΐ6Γυιη Ηββο ηοιηίηβ & $οΗο* 
Ιί«5(8 &(Ι(1ίΙ& νίίΙβηΙοΓ Ηβηονιο ΕχοΓοίΚ. ογΗ. ρ. 59. Ηβηη&ηηυβ 
ΕρίΙ. (Ιθ€ΐΓ. ιηβίΓ. ρ. 147 &ά &η8ρ86$ΐ!οϋΐη ιηοίηιιη Γ6νοο&Ι)8(, 56- 
ευηά» δγΐΐαΐ)» !η ΠεισΙαν 6ΐ ^Οσφνωνα ρΓθ(]υοΙ&. ΑΙίΙβΓ Βθγ^* 
Κίυ5 ΟοιηιηβηΙ. ρ. 242. 

IX (2, 153) 236 

Σχήψίν μέν Χείρωνες ελήλνμεν, ώς νπο&ήχας. 

ΗβρΙΐΗβδΙίο άο 5γΙ1. ρ. 17: Κρατίνος Ιν τοις Χείρωαν πε^ 
τίοίηχε 2κηψίν • . • • νποχ^ήχας, άντι του εληλύ&αμεν , όπερ 
εξηλέγξαμεν ιρενδος ον, Ργο ελήλνμεν ΡΙογ. Ιλήλν^μεν. Τπιη 
Χειρωνες οοά. ΊητηΜ. Χείρωνας ΡΗΒ. Χειρωνν Ν. ω Χει- 
ρωνες 0• 

Χ (2, 154) 237 

Κλειταγόρας γδειν, όταν [αρμοδίου μέλος αυλτ}. 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. Υβδρ. 1231: ^Ηρόδικος δ^ εν τοις χωμφ- 
δονμένοις χαΐ τον ^!Αδμψον άναγέγραφεν ηαρα&εις Κρατίνου 
η Χειρωνων Κλειταγόρας ^δειν κτλ• 

XI (2, 155) 239 

Οΐς ί^ν μέγιστος ορχος 
απαντι λόγψ χνων, έπειτα χήν, &εούς δ^ εσίγων, 

δΰΐιοΐ. Ρΐ8ΐοηί$ Β^λΙι. ρ. 331: ^Ραδαμάν&υος ορχος * ούτος 
ο χατά χννός η πλατάνου η χριον η τίνος άλλου τοιούτον, 
Οις ην , * . Ό-εονς δ^ εσίγων. Κρατίνος Χείρωσιν, Η8ΐ)6η( 
εΐίβιη $6ΐιο1. Ιιαοίβη! βά. Ι&ο. ρ. 90. ΡΙΐοΐίυβ ρ. 481 1 οΐ δυ!()&$ 
5. ν. ^Ραδαμάν&υος ορχος. δί Ιοουδ ο Λοήοο οβηηίηο β5ΐ, ρη* 
ιηυ$ ν6Γ8υ5 ία λόγφ (ΙβδίηβΓβ ρνίβηάαβ 6$Ι. Κ6$ρ6χί( Ζβηοΐ). V 81. 

XII (2, 156) 239 
8οΙιο]. ΤΗυογϋ. VIII 83: το επιφέρειν οργήν επι του χαρι- 

ζεσβ^αι χαΐ ανγχωρείν εταττον οι αρχαίοι, μάρτυς Κρατίνος 
εν ΧεΙρωσι λέγων Την μονσικήν ακόρεστους επιφέρειν 
οργάς βροτοΐς ύώφροσιν. 

XIII (2, 157) 240 
^Εξ άσαμίν&ον κύλικος λείβων. 

ΡοΙΙΐιχ VI 98: καΐ άαάμινϋΌς δε ποτήριον αν εΐη, ώς 
"Ομηρος τε μηνύει Τηλεμάχου δίδοντος Μενέλεφ δύ^ άσαμίν-^ 
^ονς, και Κρατίνος δε Χείρωσιν ^Εξ ασαμίν&ον κύλικος λεί^ 
β(ι>ν* Ιάϋ9Λ Χ 64: καΐ τοι εν γε τοίς Κρατίνου **Ηρωϋΐν την 

4* 52 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

ασόμινί^ορ κιβωτον νοοΰσιν, €νιοι δε ^χτιωμα. ΥΜ Χείζίοϋΐ 
Βογώοηάύϊα 6856 ιηοηιιί ΟααοδΙ. δΰβη. Ι ρ. 23. 

241 XIV (2, 158) 

Ροΐΐϋχ Χ 186: χαΐ στόμωμα μεν σιδήρου όστις εν τοις 
άηοΟ^έτοις σχενεσιν άριΟ^μοΊ, Κρατίνος αν αντψ σνναινοΐ (ΐοτΐ 
συνοδοί) λέγων εν ΧεΙρωσι Χαλνβδίχον στόμωμα. ΙΑβηχ 
ΥΠ 107 Κρατίνος εφη Χαλνβιχόν (βϊο) στόμωμα. 

242 ΧΥ (2, 158) 

ΑΐΗβηαβυδ IX 392 ΐ: ή δε όρτνγομήτρα καλούμενη, ης 
μνημονεύει Κρατίνος εν ΧεΙρωσι λέγων ^ΙϋΌκησΙα όρτν- 
γομήτρα. 

243 ΧΥΙ (2, 158) 

ΗοΓΟίΗ&ηυδ άβ άίοί. 8θΙί(. ρ. 42, 8. Βον&ος Πή&ια ενιχηοα 
(\οξ. νιχήσας)* παροιμία ΒονΟ^ος περιφοιτ^, Κρατίνος 
Χειρωσι. Ζβηο1)ίϋ8 II 66: Βονίβ-ος περιφοιτζ: ταύτης μέμνψ 
ται Κρατίνος εν Χειρωσι. 

244 ΧΥΙΙ (2, 158) 

8οΗο1. Απδίορίι. ΝαΙ). 922; μέμνψαι του Πανδελέτου χαΐ 
Κρατίνος Χείρωσιν. Εβίβιη 8ιιί(ΐΒ$ ν. Πανδελετείους. 

245 ΧΥΙΙΙ (2, 159) 

ΡοΙΙυχ ΥΠ 211: χαΐ βιβλιοπώλην μέν παρά ΐ4ριστομίνΗ 

ενρήσεις εν Γόηβι, βιβλιογράφον δε παρά Κρατίνψ Ιν 
Χειρωσι» 

246 XIX (2, 159) 

Ζϋηο1)ίϋ8 Υ 9: Μετά Λέσβιον ψδόν: παροιμία τατ- 
τομένη επί τοίς τά δεύτερα φερομένοις . . . • μέμνηταν της 
παροιμίας ταύτης Κρατίνος εν Χειρωσι. ΡΗοΙίυβίβχ. ρ. 261 8: 
μετά ^έσβιον φδόν: παρά Κρατινφ παροιμία λεγομένη εηί 
των τά δεύτερα φερομένων. . 

247 XX (2, 160) 

Ηθ5γοΙιίυ$, Αυτόφορτοιι αυτοδιάχονοι» χυρίως δε οι 
εν τοίς Ιδίοις πλοίοις. Σοφοκλής Θυέσνη Σικυωνίψ. ο ϋ 
Κρατίνος εν Χείρωνι τονς τά κοινά φορτιζομένονς εφη. δοπ- 
Ι)6η(1ιιιη Χειρωσι. 

248 XXI (2, 160) 

Ζοηούίϋδ Ι 26: ^ίξ ουράνια. Κρατίνος φτρι χα9όηερ 
^ιός αίγα ί^μαλ&είαν, οϋτω χαιτών δωροδοχον^ντων αίγο 
Ουρανία ν. δίσιΠί» 8υΐ(ΐ88 8. ν. αΐξ ουράνια. Ιη ΟΙιίΓοηίϋα^ 
ΙΐΑ60 (11x1880 ΟΓβΙίϋιιηι (1θ66ΐ ΡΙιο(ίυ$ ίβχ. ]ρ•361 5: Ουρανία βΐξ* ΟΒΑΤΙΝΥδ 53 

* * * • 

^ ο\ €νχόμενοί πάντως (^ηάνηον^ έπετνγχανον' ισίος διό το 
την Σελήνην αντη εηοχείβ&αι. Κρατίνος Χειρωσιν. Ο^ββ 
68(1601 Ιβς^αηΙϋΓ ιιρικί $αΙ(Ι<ιιη 5. ν. ονρανία αΥξ. 

XXII (2, 161) 249 

Ταντα δνοΧν εν ετοΐν ημίν μόλις εξετζονήΟ'η. 

ΑπδΙίϋϋδ νοί. II ρ. 521 ϋίηιΙ.: διδάξας δε τους Χείρωνας 
ηροαηαραγράψεν ηάλιν αν μόλα υπερηφάνως επί τελευτης 
,,Ταντα δνοΐν εν ετοΐν ημίν μόλις εξεηονή^η,'' τοΊς δ^ άλλοις 
ίν αηαντι βιψ προτι&έναί φησί ποιητάϊς μιμεΐσ&αι, δηλονότι 
ως ονδένα εφιξόμενον. Ιη €Γ8ΐίηί νβΐ'δϋ εν &(1(1ίΙυηι ιηοηίΐϋ 
Οίη(1θΓ&ί; ηί$ί ίτέοιν $οηΙ)6η(1υιη. 

^Ω Ρ Α Ι 

Ι (2,162) 250 

'ϊΐοηερ 6 Περσικός ωραν πασαν καναχών ολόφωνος αλέκτωρ. 

ΑΐΗθη86υ$ IX ρ. 374(1: λέγεται δε και αλεκτορϊς και αλέ^ 
χτωρ . • • • Κρατίνος Ώραις ^Ώοπερ κτλ. Ριό καναχών ιχίύο 
Οίη(ΙθΓ&υηι καναχών. ολόφωνος 0858υΙ)θΐηΐ8. ΥυΙς^ο ολόφωνος. 
Οοά, Υοη. ολόφωνος. €Γγ. Ρ1)θΙίυ5 5. ν. ολόφωνος οί Η6$γο1)ίυ$. 

II (2, 163) 851 
^Ίτω δε και τραγψδιας 

ο Κλεομόχον διδάσκαλος, παρατιλτριών 
εχιον χορόν ΛυδιστΙ τιλλονσών μέλη 
πονηρό. 

ΑΐΗβηβοιιβ XIV ρ. 638 Γ: σκώητει- δε αντον (Οηβδίρρυιη, 
Οβοιηαοΐιι ΗίϋίΚΐ) ^ς τά ποιήματα και εν Βονκόλοις — ίν δε 
τάίς 'Ώραις "/τω ίε κτλ. \$.•2 Υώή βηΐβ παρατιλτριών Γηββ- 
Γυη( νβΓΐ)& μετά των, ([αββ (ΙθΙβνίΙ ΤουρΊυδ. ΟβΙβΓυιη (ΐ866 ΓοΓββη 

8(1 (]ίπΐβΐΓΟ$ Γ6ν008η(ΐ8« 

III (2, 164) 252 
Ουδέ προς είδος αρ* ην οίδέν προσιδόντι τεκμαρτόν. 

Η6ρΙΐ86$Ιίο ρ. 17. παρ^ αντψ τψ Κρατινψ . . . εν ^Ώραις 
Ουδέ προς κτλ. ΟίβραΙβΙ οοηίτΛ Η6ΐίο(ΙοΓυιη, ςυί το μ επιφε^ 
ρόμενον άφωνψ ήττον των άλλων υγρών κοινός ποιεΊν εν τοίς 
ϊηεσι σύλλαβος άιχοτ^ίί. ΥβΓδυιη βχΗίϋυί υΙ; β οοά. ΤαΓΠ. 6ϋΐ(1ϋ 
6»ί8ΓθΓάυ$• είδος ουδέν αρ* ην ουδέν πρ. τ. 0. βΐ Μ. αρ^ ουν 
ουδέν τι προσιδόντες τ. Ρ. Η. 

VI (2, 164) 253 

ϋ^λλ' ήν οτ* εν φώσσιονι την ϊσην ίΐχίον 
μβτ* έμου. διήγε μοϊραν, %λκων της τρύγος• 1 54 ΟΒΑΤΙΝΥδ 

ΡοΙΙυχ VI 18: '$ον δ^ οίνον ι^άι τ^νγά εχάίονν, ως ίν 
'Ώραις Κρατίνος λέγΒΐ Ιίλλ^ ην κτλ. Υβ. 1 ΚΙ)η την οί συνε- 
χών. Οοττοχϋ 1.ο1)6εΚ1υ5 8(1 ΡΙίΓγη. ρ. 73. Υβ. 2 5θήρ$ί διήγε 
μοΊραν ρΓΟ διήγες οΥναρον. ΑΠ» Β^Τξί €οιηιη. οήΐ. βρβο. Ι ρ. 27. 

254 γ (2, 165) 

^Εκείνος αυτός ίχμεμαγμένος. 

Ροΐΐϋχ IX 131 : χαΐ ίχμαγεΐον και ίχμβμαγμένον. οντιο 
γαρ καν Κρατίνος ίν ταίς 'Ώραις ^Εκείνος αυτός οϋτως εκμε- 
μαγμένος. όντως, ςυο(1 δ&Ιιη&$ίιΐ8 ίη οντος τηαΐ&ϋβΐ, α εο(Ιί- 
είΙ)ΐι$ 8ΐ)05(. 
255. 256 ΥΙ β. Ι) (2, 165) 

Μών βδελυγμία σ* ^χει; 
πτερόν ταχέως τις και λεκάνην ίνεγκάτω» 

ΡοΙΙϋχ Χ 76: και γαρ 'ίνα εξεμοναι και τούτο λεκάνην 
ώνόμαζον, ώς Κρατίνος μέν εν 'Ώραις εφη Μών βδελυγμία 
κτλ. 1<6ς[6ΐ)8ΐυΓ βδελνγμίας έχει, εοΓΓβοΙυιη &1) ΗβπίδΙβΓίι. ΑηβΟίΙ. Ι 
ρ. 214. Ιη ρΓΟχίιηίδ ΟΓβΙίηυβ ιιΐ6ΐηοΓ8886 γϊόοΙυΓ τό κήτιον, 
Ηβ8γεΙιίυ5: Κήτειον. μέγαν, και ψ τάς ί[/ηφονς διω&οϋσιν εν 
τοις κληρωτηριοις. και εμετήριον, από λαχάνον αγρίου, οηεζ 
αντί πτερών εις τό οτόμα χα&ίεααν, ώς Κρατίνος έν ^Ωραις 
σημαίνει. 

257 ΥΠ (2, 166) 

ΡΙιοΙίυδ 1.0Χ. ρ. 369 12. Παιδικό: — Ιχάλουν οϋτως καΐ 
τα προς τός γυναίκας . . . Κρατίνος δε 'Ώραις, τής παλλακής 
άποδημοϋντος του Διονύσου ερώαης, φηαιν Ιπ αυτού Μα- 
κάριος τών παιδικών. Ε8(Ι. δβΐιοΐ. ΑΜ. ΑηβΙορΙι. Υββρ. 1021 
6Χ δαίίΐΑ 8. ν. παιδικά. ΒββρβχίΙ βΐίιυη $α1ιο1• ΑηβΙΜίβ ρ. 64 
6(1. ΡΓΟιηιη. παιδικά . • • κέχρηται δε Κρατίνος και έπι γυ- 
ναικός εν 'Ώραις. 

258 ΥΙΙΙ (2, 166) 

Ταντ^ αΐίτά πράττω, ^φασκ^ ανήρ ουδέν ποιών. 

ΡΗοϋυβ ρ. 571 19 : Ταΰτα πράσσων φάσκ* ανήρ ονδεν 
ποιών: Κρατίνος ^Ώραις* ή γαρ παροιμία επι τών μηδέν 
ποιούντων. Ε8(ΐ6ΐη $υΐ(ΐ88. εοιτβχϋ ΟοΙ)Γ&6ΐΐ5 ΑάνβΓδ. Ι ρ. 610. 

259 IX (2, 167) 

^Εφϋ^άρη μαριλης την φάρνγα ηλέαν έχων. 

δυΐ(ΐ88, Μαρίλη: αμανρόν πυρ* οχνονςκαιτο λεπτότατον 
τών άν&ράηων • • . και Κρατίνος εν ^Ώραις ^Εφ&άρη κτλ. εϋΑΤΙΝΥδ $5 

χ (2, 167) Ζ90 

ΐ0ως πνρο(ΐ((αγές χαχιος τ ώτίτημένον. 

8ηί(]88 8. ν. ηνρορραγής. πυρορραγή χαράμια χαίέηαι οσα 
ίν τψ πνρΐ ξήγνυται έν τφ οηταο&αι, Κρατίνος ίν 'ϊίραις 
'Ίαως πχ>ρορραγ€ς χαΐ χαχώς ώπτημένον. ΟοιτβχΚ Κιΐ5ΐ6ηΐ8. 
Ργο Χσως ρΓθΙ)8ΐ)ΠίΙθΓ ΡοΓδοηυδ Αίν. ρ. 285 ϊ'ί' ώς. ΒθβρίοίΙ 
Ιοουιη ΡοΙΙαχ VII 164. 

XI (2, 167) 261 
^Έδει τταρέχειν ο τι τις έυξαιτ^ ίμβραχν. 

8οΙιοΙ. Ρΐ8ΐοηί8 Ββΐιΐί. ρ. 384: εμβραχν ονν συντόμως χαΐ 
αηίως . • . Κρατίνος 'Ώραις ^Έδει ηαρέχειν χτλ. ΡΓθΙ)8ΐ)ίΙίΐ6Γ 
ΕΙιηδΙβίυβ ΕϋίηΙ). Κβν. 1810 ηο. 33 ρ. 238: Ι'δει σε ηαρέχειν. 
ΡΓ&6Ι6Γ6& Γ6θΚα8 86ηΙ)ίΙιΐΓ έμβραχό. 

XII (2, 168) 26^ 
Ηβ8γο)ιίιΐ8, Μνσιχαρφί: Κρατίνος έν 'Ώραις. οΐ μέν 

ανέγνωσαν ώς άχονιτι χαί φασιν οτι το μεμνχότως χαΐ ζηρώς 
ποιειν ούτω λέγονσιν. η ώς ονομαζόμενου τινός οΰτω χαί 
μηδέν άφ^ εαντοΰ γλαφνρδν σχωτττονζος , άλλ^ έηιγελώντος 
ήδέως, όνομα γαρ Ιστι Μνσίχαρφος, ου μνημονεύει χαι Ιίπολ•• 
Ιοφάνης 6 χωμιχός. ώς τίνες δε τον Ι/ίρχίμαχον. Ργο ήδέως 
8θΗ1>6η<1ιιιΐίΐ άηδώς. ΡλοΙίυβ Ιβχ. ρ. 281 19. Μνσιχάρφης: 
όνομα Μνσιχαρφοχίς^ σν μνημονεύει ί^ττολλοφάνης _εν Κρησίν, 
ΙίρΙσταρχος δε επ^ ονόματος τινά άηδώς επιγελώντος* οι δε 
ανέγνωσαν μνσιχαρφεί, ώς αχονιτί' το μεμυχότως χαι ξηρώς, 
μη εχ φανερού γελάν. Κρατίνος 'ίίραις. 

ΧΠΙ (2, 168) 263 

δοΗοΙ. Απ8ΐορΙι. Αν. 766: ουδέν σαφές εχομεν τις 6 Πει- 
οίου ονδέ περί της προδοσίας, οτι δε των λίαν ηονηρων 
έστι δηλοί Κρατίνος έν Χείρωαι Πυλαί(} 'Ώραις. 

XIV XV (2, 169) 264. 265 

δοΙιοΚ ίυοί&ηί βϋ. ΙαοοΙ). ρ. 46 άβ ΗγρβΓ^οΙο : Κρατίνος δε 
εν 'ϊίραις ώς ηροσελΟ^όντος νέου τ^ βηματι μέμνψαι χαΐ παρ 
ηΐιχιαν. ΡΙ)θΙίυ$ ρ. 312 13: εστί μέντοι (^η ξνστίς^ χαι 
τραγιχόν τι ένδυμα ούτω χαλούμενον, ώς Κρατίνος έν ^Ώραις, 

XVI XVII (2, 169) 266. 267 

ΗβΓροοηιΙΙο ρ. 164 25: 'Ρυτά συνεσταλμένως εϊδος ποτη- 
ριού, ^ημοσ^ένης χατά Μειδίου. έχτεταμένως τα παρ ήμίν 
λεγόμενα ομοαος, Κρατίνος έν 'Ώραις. ΡΙιοΙίϋβ Ι.βχ. ρ, 493 3. 
^Ρυτά: πήγανα, όντως Κρατίνος• ΗβΓροοΓβΗο ρ. 181 9. 5β ΓΚΑΤΙΝΥδ 

Φελλέ α: 'ΐσάΐος Ιν τψ ηερί τον Κΐξίονος κληρον. τα ττβ- 
τρώδη καί αίγΐβοτα χωρία φελλέας εκάλονν• Κρατίνος 'Ώραις, 
ί4ριστοφόνης Νεφέλαις. 

268.269 XVIII XIX (2, 170) 

ΡοΙΙυχ Χ 40: το ναυΐίκον υηηρέαιον Ιδίως Ιν ταΐς^Ώραις 
Κρατίνος προσκεφάλαιον, ΑηΙίαΙΙίοίδΙ» ρ. 88 3. Γαλι- 
δενς: 6 της γαλής σκύμνος» Κρατίνος 'Ώραις. Ηβδγοίιίιΐδ, 
Γαλιδεως: Κρατίνος, λέγει δε ώς τον εντελή καί ώς γαλον 
παΐδα γαληδέα. Ιΐ3 οοάβχ. 8οπΙ)βη(1υΓη Γαλιδενς. ΟβΙβΓΟ 
ΚυΙ)η1(6ηίυ$ ιΐ8 οογγοχιΙ: λέγει δε όντως τον εντελή και ώς 
γαλών παΊδα γαλιδέα. Ργο γάλων ηΐΰΐΚηι γαλής, ^ 

* 

270.271 XX XXI (2, 170) 

ΑηΙίβΙϋοίδΙβ ρ. 116 21. Ψηφία μα εί)'ηκεν\ άντι τον 
έγραψε. Κρατίνος ^Ώραις, Πλάτων Ποιητί]. Ι(1βίη ρ. 1 16 30. 
^Ωραΐζεσ^αι: Κρατίνος ^Ώραις. 

272 XXII (2, 171) 

βΓβιηιηίΐί. Ββΐίΐίοπ ρ. 394 21: ΐ4νδροκολωνοκλής άντΙ 
τον ήλίΟ^ιος. Κρατίνος γαρ 'ϋραις άντι τον φαναι ήλι9Ίον 
^Ετεοκλέα, ούτως υφ* εν και δια μιας λέξεως εφη δια το 
είναι εκ Κολωνό ν. Ιη Ιιίδ ρΓΟ ^Ετεοκλέα ΡπΙΖ8θ)ιίυ5 ΑοΙίδ 
δοοίθΙ. ^Γ. Ι ρ. 145 τβοϊο οοΓΓί^ίΙ ΐΑνδροκλέα. Ρρό ήλί&ιος βΙ 
ηλίχ^ιον $οή\)βηάνίηϊ μίαΟΊος οϊ μία&ιον, 

ΙΝΟΕΚΤΑΚνΐ» ΡΑΒΥΕΑΚΥΜ ΡΚΑβΜΕΝΤΑ 

273 Ι (2, 172) 

ΑβΙΐΒΠΟδ V. Η. II 13: ενδοκίμει δ^ ονν αντφ (ΑπδΙορΗβιη) 
το δράμα, και γάρ τοι το τον Κρατίνον τοντο σννέβη εϊποτε 
άλλοτε και τότε, τψ ϋ-εατρψ νοαήύαι τάς φρένας. ΚβδριοίΙ 
ΡΙίΓγηίΐ'Ιιυδ ΒϋΙνΚ, ρ. 52 28• ΝοσεΊν τάς φρένας: νοαεΐν τον νονν. 

274 II (2, 172) 

ΑηΙί8ΐ(ίοίδ(Α ρ. 108 24. Μεσόκοπον: άρρενικώς, τον επΙ 
μέσον ηλικίας. Κρατίνος. ΙΙβ δοη1)θ-η(1ϋπι ρΓΟ το έπιμέσου 
ηλικίας, νίιϋΐ οΗ«ιώ 0. \ν. Ι.υ€8δ 0Ι)8©Γν. ρ. 9. 

275 III (2, 173) 

Αίσχρον δε ψίλοισι χαριζόμενον πονηρόν αντδν είναι. 

ΑΓίδϋϋϋδ νοΙ. Π ρ. 565 Βιικί. : καί τοι φησι μεν δη τιον 
Κρατίνος τιον αισχρών είναι φίλοιαι χαριζόμενον πο- 
νηρόν αυτόν είναι, δοπρδί αίσχρόν δε φίλοισι. ΟΚΑΤΙΝΤδ 57 

IV (2, 1Τ3) 276 
^Ω μεγίστη γλώττα των ^Ελληνίδων, 

ΑΓί$Ιί(1ο$ νοί. II ρ. 23 Οίπίΐ.: βγω μέν οϊμαι τοΰτο, τι ουν, 
ω μεγίστη σν γλώττα των ^Ελληνιδίον , εφη Κρατίνος. Ιίΐβιη 
ρ. 173: ο νχονν των μαρτύρων ήμΐν των εις τους λόγους τιεχλη^ 
μένων τψ Περικλεί και οίς ουκ ελάχιστον μετέιναι φαίημεν 
αν της περί ταντα εμπειρίας, 6 μεν των Ελληνίδων με- 
γίστην την εκείνου γλώτταν εΐρηκε, ΡοΓδβη Ι'ί^' ω 
μεγίστη, 

V (2, 174) ;ί77 
ί^φυπνίζεσϋ-αι καΐ δη χρή πάντα Ό^εατήν, 

άπο μεν βλεφάρων αυΟ^ημερινών ποιητών λήρον άφέντα. 

ΛηδΙί(ΐ68 νοί. II. ρ. 521 ΌΙηύ, : και τις αυτών (οοιηίοοβ 
(ΙΐοίΙ) ^1» άρχί] του δράματος μεγαλαυχούμενος ώς προφήτης 
ηροαγορεύει τοιάδε' ί^φυπνίζεσΰ-αι . . . άφέντα. ώσπερ εν 
εκείνη τη ήμέρ<ιε μέλλων απαντάς σοφούς τε και σπουδαίους 
ηηιήσειν, διδάξας δε τους Χείρωνας .προσπαραγράφει πάλιν 
αν μάλα υπερηφάνως έπι τελεντης ,,Ταϋτα δυχ)ΐν εν έτοϊν 
ημϊν μόλις έξεπονήθ^η'" Υδ. 4 και δή »(1(1ί(1ί( Η&ηονίυδ Εχογο. 
οήΐ. ρ. 65. Οβ δβηδϋ οΓγ. ΡΗβΓΟΟΓβΙίδ ίβΐ). ίηο. 31. Υδ. 2 αύΟ^η- 
μερινον ρΓΟ αυΟ-ημερινών ΒβΓ^Κ. ΟοιηίηεηΙ. ρ. 223. 

VI (2, 175) 278 
ΑΐΙιβηΒοιίδ Ι ρ. 7 Γ: δοκοϋσι ί' οΐ Μυκόνιοι δια το πέ- 

νεσΟ•αι και λυπράν νησον οίκεΐν επι γλισχρότητι και πλεο^ 
νεξι^ διαβάλλεσΟαι. τον γουν 'ΐσχόμαχον Κρατίνος Μυκόνιον 
χαλεΐ Πώς αν ^Ισχομάχον γεγονώς Μυκονίον φιλο" 
δωρος αν εΐης; ΚβδρίοίΙ ΕϋδΙδίΗίιΐδ 8(1 0(1. ρ. 1828 8. 

VII VIII (2, 176) 279.280 

ΑίΙκ^ΠΗβυδ Ι ρ, 22 ο: ορχησται δε ένδοξοι Βολβός μεν 
ηαρά Κρατίνο) και Καλλίί^ί, Ζήνων δε ο Κρής ο πάνυ Αρ- 
ταξέρξη προσφιλέστατος παρά Κτησίί^ι» Ιιΐβιτι Ι ρ. 231): οτι 
το άναπίπτειν κυρίως έπι ψυχής έστιν, οίον άθ'υμεΐν ολιγωρεΐν, 
— Κρατίνος δ^ επι ερετών χραται τη λέξει ζοΟ^ίαζε κάνα- 
πίπτε, ΕυδΙαΙΙιίυδ 3(1 Οίίγδδ. ρ. 1641 8: ροΟ-ιάζει και άνα- 
πίτντει, διιί(ΐ88 δ. ν. άναπίπτειν. Κρατίνος επι τών ερετών 
χέχρηται τη λέξει ερεσσόντων και άνακλινομένων. 

IX (2, 177) ί8ΐ 

Γανριώσαι ί* άναμένουσιν ώδ^ εττηγλαΐσμέναι 
μείρακες φαιδραι τράπεζαι τρισκελει^ σφενδάμνιναι. 58 εΚΑΤΙΝΥδ 

Α(Ιΐ6η86υ$ Η ρ. 49 8: τράπεζαν έλεφαντόποόες, των επι- 
θημάτων ίχ της καλούμενης σφενδόμνου ηεηοιημένίον. Κ^ία- 
τίνος Γανξΐώα<χι κτλ. 

3β2 Χ (2, 177) 

Τάΐς ξαφανΐσι δοχεί, τοίς ί* άλλοις ον λαχάνοισιν. 

ΑΐΗβηββυδ II ρ. 56 β: ^Ραφανιδες: ανται κέχληνταν δια το 
^ι/ίδιως φαίνεα&αι. και εκτεταμένως δέ και κατά σνστολψ 
λέγεται παρά ΐΑττικοίς. Κρατίνος Ταίς ξαφανίσι κτλ. Βγηοο 
8(Γ8ΐοη. ρ. 80 5. ξαφανις: διφορείται το 7σ, Ι^ττικως ϋ 
εκτείνει, ώς παρά Κρανίνφ εν τινι των επών αυτόν, ως το 
'Ραφανίσι δοκεί τοίς άλλοις ου λαχάνοις. Εχ ΑΐΙιβη8βο ρο8ϋΐΙ 
ΕυδΙ&ΙΗίυβ 8(1 ΙΙίβϋ. ρ. 1220 55. δεπρβί λαχάνοιαιν ρΓΟ λαχά- 
νοις, V. ΟϋΓ. οηΐ. ρ. 12. 

283 XI (2, 178) 

Ό τάλαρος νμίν διαπλεως εσται γάρον. 

ΑΐΙιοη86ΐΐ8 II ρ. 67 ο: Γάρος: Κρατίνος Ό τάλαρος ιψών 
διάπλεως εσται γάρου. ΡοΙΙϋΧ VI 65: Κρατίνος *0 τάλαρος 
νμίν διάπλεως γάρου. Ηίηο $οπρ$ί νμίν, 

284 XII (2, 178) 

Γλαΰκον ου προς παντός ανδρός εβτιν άρτυύαι καλώς* 

ΑΐΗοηββυβ Π ρ. 68 8 : το ^έ ^ήμα {αρτύειν) παρά Σοφό- 
κλεϊ ,,εγώ μάγειρος άρτύαω σοφώς.^' Κρατίνος Γλανκον ου 
κτλ. ΐΑνδρός ί^άάΒηάη^η β8$β νίάβΓοηΙ 68$8υΙ)οηιι$ βΐ βΓθΙίυ$ 
£χθ6ΓρΙί8 ρ. 489» 

285 XIII (2, 178) 

ΑΐΗβηββυδ II ρ. 69 (1 : Κρατίνος δέ φησι Φάωνος ερααθεΐ- 
σαν την ΐΑφροδίτην εν καλαίς &ριδακίναις αυτόν άπο^ 
κρύψαι, Μαρσύας δ* 6 νεώτερος χλότ] κριϋ^ών, 

286 XIV (2,179) 

Τρίγλη δ^ εΐ μεν έδηδοκοίη τέν&ον τινός ανδρός. 

ΑΐΗεη. VII ρ. 305 6: τά εΙς λα λήγοντα θηλυκά, προ του λ 
^ερον λ έχει, Σκύλλα σκίλλα κόλλα βδέλλα άμιλλα αμαλλα, 
τά δέ εΙς λη ονκέτι, ομίχλη φύτλη γενέ&λη αϊγλη τρώγλη* 
ομοίως ουν και τρίγλη. Κρατίνος Τρίγλη ί* εΐ μεν κτλ. Υυΐ^ο 
έδηδόκοι η, ηαο(Ι οοττβχΛ ΡθΓ$οηυβ ΑάνβτΒ. ρ. 98. Μβιη ιηβ- 
Ιταιη ΤΓορλοη. ΐτ. 1 υηιΐβ Ιΐ8οο ηά βαικίβιη ίβϋοΐοαι Γ&ίβΓτί νοΙαΚ 
ΒβΓ^Ιίίυβ ΟοηιιηβηΙ. ρ. 217. ΟΚΑΤΙΤίΥδ 59 

XV (2, 179) 2ΘΤ 
ΑΐΗβηβουδ Χ ρ. 424 5: μνημονεύει του κνάΟ^ον χαί Ξε- 
νοφών εν πξώτψ Παιδείας χαι Κότινος. 

XVI (2,179) 28Θ 
Πιεϊν δέ ϋ-άνατος οίνον ην υδωξ έπ/]. 

άλΧ ϊσον Χσφ μάλιοτ ακράτου δύο χόας 
πίνουσ^ αη άγκύΐ,ης εηονομάζουσ^ αεί 
\'ησι λάταγας τφ Κορινϋ^ίψ πεει. 

ΑΐΙιβΠΒΐΐδ XI ρ. 782 ά: ί^γκύΐη: ποτήριον τιρος την των 
κοτταβων παίδιάν χρήσιμον. Κρατίνος Πιεϊν δέ (θάνατος κτλ. 
Εχ ΑΐΗβηίΐοο Ειι^Ι&ΙΙήιΐδ 0(1 ΙΙίβιΙ. ρ. 344 28. Νίιηίυιη ίβ$1ίη8νί( 
ΑΐΗοηβουδ άγκύλην ροβυΐί ηοιηβη 6δ$β αΓΓιηηβηδ. ν$. 1 νυΐ^ο 
αν. νδ. 3 άει 8(1(ϋ(1ϋ Ι$ιοοΙ)$ίυ$. νυΙ^ο εττονομάζουαα. 

XVII (2, 181) 289 
Ταντί και τολμάς ου λέγειν ^οδοδάκτυλος οίαα; 

ΑΐΗβηαοπδ XIII ρ. 566 Γ: και 6 Κύνονλκος, ΎαυτΙ και τολ- 
μας σν λέγειν, ον ^οδοδακτνλος ούσα, κατά τον Κρατίνον, 
άλλα βσλίτινον έχων Ό-άτερον σκέλος, Ργο ται;η \\Λξθ ταύτη. 

ΟονΥΟΧίί Οθ1)Γ»0118. 

XVIII (2, 181) 290 
ΑΐΗβηβουδ XIII ρ. 596 1): ^Ηρόδοτος δ^ αυτήν (ΟοποΙ)»ηι 

τηβΓβίΓίϋβιη) ^Ροδώπιν καλεί, άγνοών οτι ^τέρα της ^ωρίχης 
εατϊν αυτή, η και τους περιβόητους οβελίσκους άνα&εϊσα εν 
^ελφοΊς, ων μέμνηται Κρατίνος δια τούτων. ΟΓβΙίηί ΙββΙίιηο- 
ηίυιη βχοίίΐίΐ. ^{τ. Εχβτοίϋ. ρλΗοΚ ίη Αΐΐιεη. ί^ρβο. Ι ρ. 28. 

XIX (2, 181) 291 
ΑΐΗβηββιΐδ XV ρ. 676 Γ: δεϊξαι ουκ έχεις οτι διαλελυμένως 

τις είρηκε ξόδων στέψανον και Ιων στέφανον* το γαρ παρά 
Κρατινψ κατά παιδιάν εΥρηται Ναρκισσίνους ολίσκονς. 
€3${ΐιιΙ)οηιΐ5 ναρκίσσου στεφανίσκονς, 8οΙϊ\\Όΐ§\ΐίίβ\ι$6τ\ΐ8 ολίσβους. 

XX (2, 182) , 292 
Ποιμήν χα&έστηκ αϊττόλος χαι βουχόλος. 

ϋίο εΠργδΟδί. ΟγηΙ. 56 νοί. II ρ. 290 ΚδΚ : η ουκ ανέγνωκας 
τοντο το έπος Κρατίνου Ποιμήν κτλ. νυΐ^ο καΟ^έστη. Οογ- 
ΓϋχΊΙ βΐί&ιη ΒβΓ^Ιίίυδ Οοτηπϊβηϊ, ρ. 34, ηυί Ιοοαιη βά ΒιιΙ)ΐιΙοοδ 

ΓβΓβΓβ1)8ΐ. 

XXI (2, 182) 293 
Αηοηγωιιβ ΟΓβιηβΓί Αηβοίΐ. Οχ. III ρ. 195 : Πλάτων δέ, <μ^ 

ο φιλόσοφος άλΧ ο χωμιχωτατος, φ και Κρατίνον οϊδα ύνν^-^ 
ίοντα, αορίστως επι συγγενείας λαμβάνει τήν ομαιμος λέξιν* βΟ ΟΒΑΤΙΝΥδ 

294 XXII (2, 182) 

Χαΐρ^ ώ χρνσόκ€ρως βαβαχνα κήλων, 
Πάν, Πελασγιχόν ^!Αργος έμβατενων. 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 183 45: Βαβόχτης: ορχηατής, λάλος, μανιώ- 
δης, βαχχΒντής. λέγβται δε χαΐ ο Πάν. Κρατίνος Χαίρε χξν- 
αόχερω βαβάχτα χήλων Πάν. ΗορΗββ8ΐίο ρ. 56: των δέ τρίμί- 
τρων το μεν χαταληχτιχον το μόνην την ηρώτην άντισπαατι- 
χήν έχον, τάς δέ έξης αλλάς Ιαμβιχάς, Φαλαίχειον χαλείταΐ' 
οίον ΧαΊρ^ ώ χρυσόχερως . . • εμβατεύων. 

295 ΧΧΙΙΙ (2, 183) 

^Ως δέ μαλαχόν χαν τε^εν το χρωτίδιον ην, ω &εοί* 
χαΐ γαρ εβλίμαζον αντην^ η δ^ έγροντιζ^ ονδέ εν• 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 200 37. Βλιμάζειν: το τιτϋ^ολαβείν, ήγουν 
ψηλαφαν τα ατήϋ^η χαί τους μαστούς καταλαμβάνειν τη αψη^ 
χαΐ απτεσ&αι των απορρήτων μελών των γυναικείων καΐ διε- 
γείρειν τάς έπιΟ^νμίας, ώς φησι Κρατίνος ^Ως δέ μαλαχόν κτλ. 
ΟΓηΙοΙί ΙπΙ)υΐ( ΖοπϋΓΟδ ρ. 394. Υδ. 1 ρο5ΐ ώς αϋϋίϋί ^£ οΐ ην 
&η(ϋ ίϋ &εοί ουηι Εΐηίδίοίο Οβη^. Η6οαΙ)&6 ΡοΓδοη. ρ. 257 6(1. 1•ίρ$* 

296 XXIV (2, 184) 

Τούτον μέν ονν καλώς διεπηνίκισας λόγον, 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 269 31. /ίιαπηνίκίζωι απατώ, Κρατίνος 
Τούτον — λόγον. εϊρηται από της ηηνίκης, η εσνν περίχ^ετή 
κόμη, ώς ή φενόκη η τους ορώντας απατ^ ώς φνρει. οναα• 
τινές δέ το ποικίλλω εξηγούνται. ΑΗϋιϋί ονν. 

297 XXV (2, 184) 

Είγηιοΐ. Μ. ρ. 402 39. ^Εφετινδα: όνομα παιδιας, φε- 
ναχικώς. ώς γαρ Ι^ριατοφάνης (ΕςυίΙ. 852) ψηαΐ το οοτρα- 
κίνδα, παρά το ούτρακον άναπλάσας, αΐνιττομενος τον έξο- 
στρακισμόν, ούτω Κρατίνος ανάπλασε το εφετίνδα παρά τάς 
εν τοίς δικαστηρίοις γενομένας εφέσεις. Αά €γ916Η$ Παιδιάς 
Γ6Γ6ΓοΙ)αΙ Ηοιη$ΙθΓΐιυ$ίυ8. 

293 XXVI (2, 184) 

^Έχων το πρόσωπον καρίδος μασθ•λητίνης. 

Είγηιοΐ. Μ. ρ. 491 40. Καρις : ώς παρά Κρατίνφ ^Έχιον — 
μασ&λητινης. αντί τον δερμάτινης. Βυηύβηι νβηδυιη βχ Εα- 
ροΗ(Ιί5 ^ήμοις ζΒ^τί ΑΐΗβη. III ρ. 106 1), ιι1)ί το &(1(1ίΙαιη 65( βηΐβ 
ηρόαωπον, ςυοά ΓΟϋβρΙ. εΚΑΤΙΝΥδ 61 

ΧΧνΠ (2, 184) 299 

τον πρωκτόν ατε χνρήβι^ έσΟ^ίων, 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 512 8. Κνρηβίων: χαΟ^αρματώόές εστί το 
όνομα, χνρήβια γάρ κυρίως τά άποβρασματα των κνάμων. 
Κρατίνος, ^ασύν έχων κτλ, ΕϋίΙυηι Κηρνβίων βΐ κηρνβια οογ- 
ΓβχίΙ ΚυΙβηΚαιηρίϋδ. 

XXVIII (2, 185) 300 
Είγηιοΐ. Μ. ρ. 718 ίη. Σκιρω^ηνατ: φαμέν επί τον ^νηου 

του σφόδρα εμμένοντος και δυσεκπλντον. Σκίρον δε τον 
αηδή ξνπον καΐ Κρατίνος λέγει. ΚβοΙίιΐδ 5θπΙ)ίΙιιτ σκίρος. 

XXIX (2, 185) 301 
Ευπρόσωπος ησΟ-^ ονόματος ουδέν επί χείρας φέρων. 

ΕυδΙβΙΙιίιΐδ α<] Ηοηι. ρ. 1430 24: οτε δε μέγα φάρος εΐίπτ}, 
παροιμίαν ποιεί την λέγουσαν επί χείρας φέρειν ηγονν 
ενδοξον είναι, ως από των μεγάλα φασίν ϊμάτια εχόντων ίος 
μηζοί'α είναι την επιβολήν. Κρατίνος Ευπρόσωπος — φέ-^ 
ρων, ηγονν ου μέγα έχων όνομα, ουδέ φαινόμενος κατά τονς 
οϋτω μεγαλοειμονας ώς και επί χειρών φέρειν τάς ψας» 

XXX (2, 186) 302 
Ειΐδίαΐΐιίυδ 8(1 Ηοιη. ρ. 1446 29 : ή ώριμη κριΟ^ή, ή και 

αμφίκανστις παρά Αιλίψ ζ/ιονυσίψ, κωμικοί δε και επί 
γυναικείου μορίου φασί, Κρατίνος δε την όσφύν (^πόσ^ην^^ 
ο'ίίτως εφη. Ηοδγοίιίϋδ, Καυστις: ή εκφυσις των σταχυών, 
ηυροί αδρυνόμενοι, και γ^όρτος, το δε αυτό και άμφίκαν- 
οτις. και έπώννμον ^ήμητρος, Κρατίνος δε επί του μορίου 
ιταξεν αυτό. ΟΓι•. Είγηιοΐ. Μ. ρ. 90 33: οϊ δε κωμικοί το αϊ- 
δοίον άμφίκαντις (δίο) από του περικεκαυοΙ>αι. 

XXXI (2, 186) 303 

Κοκκυζειν τον άλεκτρυόν ουκ ανέχονται. 

ΕϋδΙαΙΙιίϋδ 0(1 Ηοηι. ρ. 1479 43: παρά Κρατίνψ δέ φασιν 
ίντψ Κοκκνζειν τον άλεκτρνόνα ουκ ανέχονται. ΡΙίΓγ- 
ηίοΗυδ Β(^1ίΙ(. ρ. 21 24: το δέ κοκκυζειν κωμικοί λέγονσιν* 

XXXII 8 (2, 186) 304 

ΕϋδΙαΙΙιίυδ &<1 Ηοιη. ρ. 1484 28: αίγνπτιαζειν το πα- 
νονργείν και κακοτροπεύεσΟ^αι, ώς 6 κιομικός, φασί, Κρατί- 
νος δηλοί. 62 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

305 XXXII Ι) (2, 187) 

ΕυδΙοίΗίαδ 8(1 Ηοιη. ρ. 1571 46 : ο παρά τφ Κρατινψ άξ- 
ρενώπας τα μεν άλλα γυνής ωρ Βχων δέ τι άνδρόμορφον. 

306 XXXIII η (2, 187) 

ΕιΐδΙαίΗίϋδ α(1 Ηοηι. ρ. 1669 46: τον μωρον οΐδαμεν σάνναν 
καλείσ&αι ώς άπα τίνος κνρίον ονόματος, καν παράγεται 
Κρατίνος κωμψδών τοιούτον τον Θεοδοτιδην σάνναν. 
Υοοοιη σάννας ιάβηι οχ ΟΓαΙίηο Θχδί§η9νί1 ρ. 777 61 βΐ 1761 21. 
ΙΙθΓΠ ΡΙιοΙίϋδ ρ. 499 21. 

307 XXXIII \) (2, 187) 

Λόγος τις ίπηλΰ•^ ή μας άμαθης σνοβανβαλος. 

Ευ8(&ΐΗίυ$ 8() Ηοπι. ρ. 1761 28 βχ ΑπδΙορϊιβηβ ΒγζβηΙίο: 
χαΐ βανβαν το κοιμασΟ^αι, οίον ^Η δε προνκαλεϊτό με βαυβαν 
μετ αυτής, οί^εν, φησι, και παρά Κρατινψ το Λόγος τις κτλ. 
Εάϋητ σνβανβαλος. 

308 XXXIV (2, 188) 

ΕυβίΓ&Ιίιιβ 8(1 ΑπδΙοΙ. Ε(Ιι. Νίοοιυ. ρ. 65 Β: αλλά καΟΑρχΙ- 
λόχος και Κρατίνος και Καλλίμαχος εν τοις επιγράμμααιν 
μαρτυψ)ναι (^Μαργίτην^ είναι ^Ομήρου το ποίημα. 6Γ8(ίηο$ 
ΗοιηβΓί ΜβΓξίΙβιη ΓοΓίβδδβ ίη ΑΓοΗϋοοΙιίδ οοιηηΐ6ΐηοΓ8ν6Γ8(. 

309. 310 XXXV XXXVI (2, 188) 

βΓβηπηδϊ. Ββΐίΐίθπ ρ. 337 16. ^Λγιος: 6 σεβάσμιος* και 
αγιον το σεβάσμιον και τίμιον. λεγοιτο 5* αν και άγιος ο 
μιαρός, από του άγους, ώς Κρατίνος. 0\χο Ιοοο ςιιί ιιΙίΙϋΓ 
ΚιιΙιηΚεηίυδ 8(1 Τίηι. ρ. 13 ρΓΟ Κρατίνος α^\}ο^\, Κράτης. Ιίΐβπι 
ρ. 339 30. ΐΑγροβόας άνήρ: ο αγροίκως φ^εγγόμενος και 
ουκ άστείως και εμμελώς. ούτω Κρατίνος. ΟΓγ. ΡΙίΓγηίοΙιαδ 
ΒβΙίΙίβη ρ. 17 ίη. 
311 XXXVII (2, 188) 

βΓ8Γηηΐ8ΐ. ΒβΚΚβΓΐ ρ. 346 1. Ιίδώνιος: Φερεκράτης εΐηεν 
άντι του ί^δώνιδος. λέγει δέ την αϊτιατικήν τον ΐΑδώνιον. 
ούτω δέ και Πλάτων και Κρατίνος, αλλά και ^Αριστοφάνης 
και έτεροι, λέγονσι δέ και *!Αδωνιν αυτόν πολλάκις. 

312. 313 ΧΧΧνίΠ XXXIX (2, 189) 

ΟΓβιηιηβΙ. Βθΐίΐίβπ ρ. 354 25: Αίγείρου ϋ^έα και ή παρ* 
αϊγειρον ϋ^έα: Ι^Ό^ήνησίν αίγειρος ην, ι^ς πλησίον τά ΐκρια 
επήγνυντο εις την &έαν προ του ^έατρον γενεσθ-αι. οΰιω 
Κρατίνος. 1(1 (ίηι ρ. 363 3: Κρατίνος δέ αϊμνλόφρων ειηε, 
και αίμυλοπλόκος 6 αυτός. ΟΗΑΤΙΝΥδ 63 

XI (2, 189) 314 

^χονε, σίγα, πρόσεχε τον νουν, δενρ* ορα. 
ΟΓ&ιηιη&Ι. ΒβΚΙίΟΓί ρ. 372 10ι^!Ακονε σίγα. Κρατίνος^χονε 
αίγα χιλ. Ιά^χα ρ. 369 15. ^!Αχονε'. άντΙ του σίγα, Κρατίνος, 
οίον τόπον διόον δια της σιγής τη αχοη. 

ΧΙΙ-ΧΙΙΙΙ (2, 190) 315-317 

(ΪΓ8ΐηιη&(. Β6ΐ(ΐ£6Γί ρ. 374 19. ί^Ιαζών: υπερήφανος, ψεύ^ 
ατής καί χομπαστής. οντω Κρατίνος. Μβπι ρ. 404 12. ^ΐΑν- 
Ωρωπός λυπησίλογος: σημαίνει δε ο λυπών δίά τον λέ- 
γειν τους πέλας. Κρατίνος. Εβίΐοηι 8υί(]88. Ιϋβιη ρ. 406 11. 
^νοργοι: αντί τον άνευ οργής. Κρατίνος. Ε8(ΐ6ΐιι $υί(ΐ8$. 

ΧΙΙΥ—ΧΙ\1 (2, 190) 318-320 

0Γ&πιηιβΙ. ΒβΚ1(6Γΐ ρ. 410 31. Ι/ίντα^αγνώναι: ούχ άντι^ 
βάΙΙειν (άντιβαλείν^. οντιο Κρατίνος. Ιϋβηι ρ. 415 1. Ι^παλ-^ 
λόξας: αντί του πείσας άττοστήναι. Κρατίνος χαΐ ^ημοσ&έ" 
νης χαΐ άλλοι, £&<ΐ6ηι δϋί(1&8 6ΐ Ζοη&Γ8$. Ιιΐβιη ρ. 428 17. 
ΐΑτιοχείσδ^αι πόρρω: άτιμάζεσΟ^αι. οντω Κρατίνος. £8(ΐ6ΐη 

ΖθηθΓ85• 

ΧΐνΐΙ ΧΙΥΙΙΙ (2, 191) 32ΐ. η2 

6Γ8ηιιη&Ι. ΒβΚΙίβη ρ 430 3. Ιίποχριπό μένος: άποσπει^ 
αάμενος. οντω Κρατίνος. Β6Γς[ΐ£ΐιΐ8 ΟοιηιηβηΚ. ρ. 258 ί4πο^ 
χρινάμενος, αποσεισόμενος. Ιίΐβιη ρ. 433 21. ί4πορείν 
χαΐ σφαχελίζειν τφ δεινψ: το μεν σφαχελίζειν φλεγμαί- 
νειν εστί χαι δια τοντο σπασΟαι. Κρατίνος. ΕβιΙβηι $αί(]88. 
Ργο δεινφ ΒβΓςΚίυδ ΟοιηιηοηΙ. ρ. 258 δίνψ. 

Χ\ΛΧ (2, 191) 323 

Πονηρούς ανθρώπους * * * 
ττηνιχιζων εξαηατζ. 

βΓ8ίηηΐ8Ποιι$ Μδ βρικί Ηοηΰ8ηηυιη 0{$§6γΙ. άβ ΑεδοΙιγΙί 
ΝίοΙ)β ρ. 6 (Οριΐδο. νοί. III ρ. 40) : οί παλαιότεροι κωμικοί πη^ 
νηχην καΐ πηνικίζειν ελεγον. Κρατίνος Πονηρούς άνϋ^ρώ^ 
ηονς πηνηχίζων ίξαπατψ. ΥβΛυπι επηνίκιζεν βχ 0ι•8- 
Ιίηο 8ΪβΓΐ δυί(ΐ88, επηνίκιζεν: εξηπάτα. όντως Κρατίνος. 
ΟΓγ. ΖοηβΓ. ρ. 834 

ι (2, 191) 324 

Η8ΓροθΓ8ΐίο ρ. 4 17: ειεν δ^ αν οι παρά τοίς ΐΑττικοίς 
λεγόμενοι αγνιείς οι προ των οικιών βωμοί, ως φασι Κρα^ 
'Λνος χαι Μένανδρος. 64 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

325 II (2, 19!^) 

λ'αίρ', ώ μέγ^ άχρειόγελίας όμιλε, ταΐς έπίβδαίς, 
της ημετέρας σοφίας 9(ριτής άριστε ηάνιων, 
ενδαΐμον* ΐτικτέ σε μήτηρ ιχρίων %ρ6φησις. 

Ηβρίιαεδίίο XV ρ. 84 (Ι6 ΑΓοΙιίΙοΰΗίο «δγηΒΓίοΙο <ϋ$$6Γ6η$, 
οι δε μετ αυτόν (ΑΓοΙιίΙοοΙιυιη) τη μεν τομή άδιαφορως εχρή- 
σαντο, ωσπερ Κρατίνος Χαϊρ^ ώ μέγ^ αχρειόγελως κτλ. *Εν- 
ταΰχ^α γαρ ομοίως το τρίτον τέτμηται τοϊς ί4ρχιλοχείοις, τα 
δέ προ αντον δύο, προ συλλαβής. Υδ. 3 ΡΙογ. ψόφησιν. Αά 
ΑΓε1ιί1θ€ΐιθ5 €Γ8ϋηι Ιιαβο ΓβΙΙυΙίΙ Κα$ρ!υ8 ΟοιηιηβηΙ. ϋβ ΕυροΙίιΚβ 

Οίνίί. ρ. 108. 

326 III (2; 194) 

Εϋιε %ισσο%α\τ αναξ χάϊρ^, εφασκ ^Εκφαντίδης, 
πάντα φορητά πάντα τολμητά τψδε τφ χορψ. 
Πλην Βενίον νομοισι καΐ 2χοινίωνος, ώ Χάρον. 

ΗορΙιββδΙίο XV ρ. 96 (Ιο ηιοίΓΟ Οβίίηβο: εστί γαρ εκ χο- 
ριαμβικον επιμίκτον, του την δευτέραν ϊαμβικήν έχοντος, καΐ 
τροχαϊκού εφίΗ^μιμερους Ευιε κισσοχαίτ αναξ «Ιο. ΟΓίΐϋηί 
Ιΐ08 νβΐ'βυβ 6556 ρο5ΐ δορίπ^υιπ &(] Ηθδγοίι. νοί. II ρ. 1334 ιηο- 

ηυβηιηΐ ρΙυΓ6$. 

327 £111 (2, 195) 

^!Αρχων εϊμΐ νυν ί^&ηναίοις ίγώ. 

Η6Γ0(1ί8ηυ8 Ρΐιίΐβΐ. ρ. 441 ΡίβΓδ. : ^!Αρχει ^Α&ηναιοις. και 
ο Κρατίνος Ζ^ρχων ειμί ννν Ιι4χ)^ηναΙοις εγώ, οτι και κατά 
-τους νόμους ή αρχή. ΡίβΓδοηυβ άρχων γαρ είμι. 

328.329 Ιΐν ΙΎ (2, 196) 

ΗοδγοΗίυδ, ΐΑνεξικώμη: ης ουκ αν άνάσχοιτο ολη κώμη* 
παρά Κρατίνφ. Ι(1βηι, !14 ?/; ω : προσεγγίσω, δήσω. Κρατίνος» 
ΙΙα Κυ5(6Γυ$ ρΐ'Ο αψώ. 

330. 331 ΐνΐ ΐνΐΐ (2, 196) 

Ηβδγοίιίυδ, Βρε α: Κρατίνος μέμνψαι της εις Βρεαν αποι- 
κίας, εστί δέ πόλις Θράκης, εις ην ί4^ηνάίοι άποικίαν έξέ- 
πεμπον. Ιίίοιη, Α ιάλαος: ο\ μέν έπιμύλιον δαίμονα' άλ- 
λοι δέ παιδιας είδος, εν γι διαλέγουσι τάς ψήφους, βονλεται 
δέ λέγειν ο Κρατίνος τον έσχατο ν των πόρνων. Νοη βχροίΐίο. 

332. 333 ΐνΐΙΙ 1]Χ (2, 197) 

ΗοδγοΙιίΗδ. ^υσβράκανον: δυσχερές. Βράκανα γαρ τα 
άγρια λάχανα' εστί δέ δύσπλυτα. λέγει ουν 6 Κρατίνος δνΰ- 
κατανόητον ο\ονει δυσνόητον. Ργο δύσπλυτα οοίΐΐίχ δύσπλητΟ' 
Ιϋεπ), ^νσΟ^αλής: δυσαυξής. Κρατίνος. ΟΚΑΤΙΝΥδ 65 

IX (2, 197) 334 

ΗββγοΙιιαβ, ^Ελλόηοδας: ή λέξις ηαρά ΚρατΙνψ. γεγονε 

δέ παρά τους ελλονς, καΐ λέγει κοινώς τους νεβρονς και τους 

ατρον^ονς η νεοττονς οφεως. από τον αλλεσ&αί. νιιΐ8[0 δλ- 

Ιοπίδας, ςιιοά οογγοχΙ 6χ ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 331 53. 

ΙΧΙ (2, 198) 335 

Η6$γοΙιιιΐ5, Κοραάτης τράγος, παρά Κρατίνψ. δίδυ- 
μος ηκονεν από της κόρσης. Κόρ^αι γαρ της Κιλικίας. Ιβ- 
§6ΐ)8(υΓ Κόρσακις. ΟοττβχιΙ δ8ΐιη8δίυ5. Οί(Ιγίηυ8 \ξ\1\χν 8(1 κόρ- 
αην Βατδαηι Γ6Υ003ΐ)8ΐ; Μϊ 8(1 €ογ$8$ Οϋίοίββ ορρί(1ϋΐη γθΓθγθ- 
1)8ηΙ. ΡοδΙ κόρσην βηίιη βχοίϋίδδβ νίίΙβΙϋΓ, άλλοι δέ Κιλίκιος. 
Οβ 08ρη8 Οϋίοϋδ ν. ίηίρρ. ΗβδγοΜ II ρ. 258 26. ΟβΙβΓϋΐη ν, 
Ιοία^οί. Ρ8ΐ>ι. ρ. 314. 

ΙΧΙΙ (2, 198) 336 

Χαλκίδα κικλήσκονσι &εοί, άνδρες δέ κνβηλιν. 

Η65γοΙι]ιι$, Κνβηλις: τινές την τνροκνηστιν φασίν, επαιξεν 
ίέ 6 Κρατίνος παρά το ,,Χαλκίδα κικλήσκονσι ϋ-εοί, άνδρες δέ 
χνμινδιν.'" \\ά. ίούβΰΐίίαδ Ας;ΐ8ορΙι. ρ. 863. 

Ι.ΧΙΙΙ (2, 198) 33Τ 

^Ως ανω την μασχάλην αίρωμεν έμπεηωκοτες. 

Η65γοΙιιθ8, Μασχάλην αϊρειν: κω^ωνίζεσΰ^αι και πίνειν. 
Ώς ανω κτλ. €Γ&1!η1 νοτβυιη 6886 €ΐοο6ΐ Ζ6ηο5ίιΐ8 Υ 7: μα- 
οχάλην αϊρειν: άντι τον κωβ^ωνίζεσϋ^αι και πίνειν. Κρατίνος 
'βς ανω την μασχάλην αϊρειν, καταμωκωμένονς τα7ς χερ- 
αΐν. ΟΓγ. ΡΓον6Γΐ). Βθ€ΐΐ6ί. 625. υΜ ΙερΙυΓ Κρατίνος ανω την 
μασχάλην αίρεις, άντι τον κω&ωνίζτ], 

Ι-Χν Ι-Χνί (2, 199) 338. 33» 

Η65γοΙιίιΐ5, Σκν&ικός: Κρατίνος σκν&ικον εφη τον ^/ττ- 
ηονικον δια το ηνρρον είναι, και φ ξαν^ίζονται α\ γυ- 
ναίκες και βάπτονσι τα ερια. Μβιη, Χορίλα ^Εκφαντίδες: 
Κρατίνος τον ^Εκφόντιδος όντως εϊπεν, αντόν τον Χορίλλον. 
Ιΐ& €θάβχ. 8€ήΙ}βηά\ΐία\ίάαίην Χοιριλεκφαντίδης: Κρατίνος τον 
^Εχφαντίδην οϋτως εΙπεν, δια τον Χοιρίλον. 

ίΧνίΙ— ΙΧΙΧ (2, 200) 340-342 

ΡΙιοΙΐηβ 1»^χ. ρ. 90 24. Θηλάστριαν: ην -θηλάζεται τις' 

ιδίως, όντως Κρατίνος. Ιΐ& Ηδβο €ίΙ&νίΙ ΑΙ1)6Γΐ1 8(1 ΗβδγοΙιίυπι. 

ΡΙιοΙίυβ Ροτδοηί ^ηλάσεται. Μβιη ρ. 119 16. ^Ιωνόκνσος: 

^ίοτεαγώς' οϋτως Κρατίνος. Μβιη ρ. 191 12. Κυριβάσα- ββ ΟΒΑΤΙΝΥδ 

0^αι: όιαμαχέσασϋ-αΐ' ον^ως Κρβτΐνος. ΚοοΙίοβ ρ. 190 10. 
ΚνρτιβάσιχσΟ'αι: όιαμαχέσασ^αι. 

Ζ9Ά ΙΧΧ (2, 201) 

Ρ1ιο(Ια5 ρ. 202 22: οΐ ί* ονρ Ιίττιχοι την ηόλιν αυτήν οί 
μόνον Σπαρτην άλλα παΐ Λακεδαίμονα χαλονσιν* όντως 
Κρατίνος. Αβίίιΐδ Οίοηγ$. «ρυά ΕιιβΙιιΙΙι. 8(1 11ί&<1. / ρ. 294 41: 
Κρατίνος δέ καΐ τήν χώραν Σπάρτη ν οίδεν^ ου μόνον Λα- 
κεδαίμονα. 
344. 345 Ι.ΧΧΙ ΙΧΧΙΙ (2, 201) 

ΡΙιοΙίυδ ρ. 210 10. Λαυροατάταί: μέσοι, του χορου' 
οίονεν γαρ €ν στενωπψ εϊσί. φαυλότεροι δέ ούτοι, ούτω Κρα^ 
τίνος. λάατη ρ. 215 1. Αετιάαταιι κύλικες τίνες ουτίος 
έκαλοΰντο ' Κρατίνος. 

346 ΙΧΧΙΙΙ (2, 201) 

ΡΙιοΙίϋδ ρ. 215 17. Αέρνη ϋ-εατών: ^έατρον^ Κρατίνος, 
Ε8(ΐ6ηίΐ δαί(]8$ 5. Αέρνη θεατών ^ βχ ςαο δυ» ρβΙϋΚ ΑΓ56ηίυ5 
Ιοη. ρ. 334, ιι5ί 1β§[ίΙϋΓ άντι του κακόν ^έατρον. ΡοΓδοηί ΡΗο- 
Ιίθ8 αντί του κακών ^έατρον. Ηβ^γοίίαβ, Αέρνην θεατών εφη 
δ Κρατίνος δια το σύμμικτον και παντοδαττόν οχλον ¥)ζ€ίν. 

347-350 ΙΧΧΙΥ— ίΧΧνίΙ ' (2, 202) 

Ρ1ιοϋα$ ρ. 248 14. Μάσμα: μάστενμα. ζήτημα ' ουτο) 
Κρατίνος. 1<ΐ6ηι ρ. 255 3. Μελάγχρως και μελάγχρης-, 
αμφότερα αττικά, μάλλον δέ δια του η* Κρατίνος. Ηβαι 
ρ. 262 26. Μετεκβολή: μεταβολή και έξάλλαξίς. Κρατίνος- 
Ηβω ρ. 267 10. Μηνυτήνχ τήν γυναίκα* Κρατίνος. 

351 ΕΧΧνΠΙ (2, 202) 

Μισηται δέ γυναίκες ολισβοισιν χρήσονται. 

ΡΗοΗϋδ ρ. 272 1. Μισητή: τήν καταφερή μισητήν ελεγον 
•—Γ ΚίΗ δ Κρατίνος, που τοΰτο εφη ' Μισητοί δέ γυναίκας κτλ• 
Εβ^βαι 8ιιί^&$ €ί ΑροβΙοΚϋδ XV 69. 0ιιιί550 βάοΙοΓί^ ηοηίη^ 
ϋΓ8ΐ;ΐΐΗ νθΓδίιιη &(ΐΛΐ1Η Η95γ(Αίιΐ8 5. ν. Μισήτην. Οίτ. ΕηΒίΛΛύνΑ 
84 ϋοιη. ρ. 1651 ίη. άλλοι δέ μισήτην, βαρυτάνως, π^ος δια- 
στσλήν της οξυτονονμέρης, τήν χοινήν τοαΐ ^(/ιδίαν, λέγαντες 
και χρήσιν αυτής είναι παρά Κρατινψ και Σώφρονι. 

3Α2. 363 Ι4ΧΧΙΧ Ι.ΧΧΧ (2, 203) 

ΡΙιοϋΗΚ ρ. 272 15. Μναρόν: μαλακόν ήδυ^* ^δω»• όν- 
τως Κρατίνος. Ιάβιη ρ. 338 8. ^'Ονον πόκαι. ίπι ταν 
άνηνύτων καΐ μή όντων λέγεται η ηαρομιια νπό %βν Ι/έίτι- 
καν, ωσπερ αί τΰίαϋται, ηλίνϋ-ον πλύν/^, άφίοτ %ίλλα»ί βΗΑΠΗΥΘ βΤ το Κρατϊρον νπο^έσδ^αι ^ *!Λι6ου οχοίνίορ ηλ£Χ0Ρ9ίχ, ^νον όέ 
το πλβχόμενον άη^οΘ-ιοντα• Ε&<1οη δίΜΐΐΜ 8. ν. ονον ηοΛαι, 
9Λαά\\9ί ΡΓον«Γΐ)ίΑ Οοίβΐ. 372• 

ΙΧΧΧΙ (2, 205) 354 

Ρ1κ)1ία5 ρ. 448 19. Πρίίον: οξυτόνως, ιό αρμίνον* ηρίωρ 
δε, ως παιων, 6 τέμνων τφ άρμίνφ τούζφ* το δέ ηλη9ννίί^ 
%σρ πρίονες δια τον ό• Κρατίνος• 

ΕΧΧΧΠ (2, 206) 3*5 

Και μή προσιοχε βαρβάροισί βονχόλοις. 

ΡλοΙίϋδ ρ. 460 3. προσίσχε: το πρόσεχε. ΚρατΊρος* Και 
μή ηροσίσχε βαρβάροιαι βονχόΧοις. ΟτΛίΙηΊ ν6Γ$Ηΐη ίΐ(1 ΒαϋιιΙ- 
εο$ ΓβΙΙαΙίΙ Τ1ι. ΒβΓς^Ιίίαδ βοιηιηβηΐ. ρ. 34. 

ΙΧΧΧΠΙ— Ι,ΧΧΧνί (2, 206) 351^359 

ΡΙιο(ίιΐ5 ρ. 491 28. ^Ρύγχος: το πρόσωηον Κρατίνος χαι 
έτεροι, Ε&ίΐβιη δϋΐ(1&8. Ιάβιη ρ. 492 2. 'Ρνδην: σφοδρως 
χαί άΟ^ρόως. όντως Κρατίνος. Ε&(ΐ6ΐη δυί(ΐ8$. Ιϋβιη ρ. 496 1. 
Σάγρα: αί του άλή&εια. όντως Κρατίνος* 1η οο41ο^ ίηΐβτ 
τον 6( άλή&εια ΙοΙίυβ ν6Γ$υ5 1&εαη& β5ΐ. Μβαι ρ. 516 1: 
2)ΐανδάλη3•ρα χαι αχάνδαλα λέγονοιν. Σχανδάλη&ρ^ ιοτά^ 
έπων, Κρατίνος. Ιίδάβπι νβΓϋίβ υ8ΐΐ5 68ΐ Αη54ορ&. Αβλνη. 687• 

Ι,ΧΧΧνΠ (2,206) 360 

ΡΗοΗυβ ρ. 531 3. 2πι3•αμή: το από τον μεγάΧον δαχτν^ 
λου επι τον μιχρόν το ί' από τον λιχανον λίχάς' ττ^ν δβ 
ατΐΐ&αμήν τινές χαΐ δόχμην χαλονσιν. όντως Κρατίνος. ΤΙι. 
Β6Γ{[ΐ£ίυ$ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 264 ίη(6^υηι εΓ&Ιίηί νβΓδυιη $6Γν&1αιη 68$6 
6χί8ΐίιη8( α& Αβίίο Οίοηγ^ίο »ρα<1 Ευ$ΐΒΛ. ρ. 1291 45: περί ης 
ίοχ^ιης ^ίίλιος Διονύσιος φησιν οντως' ^όχμη τό τετραδάχτυ-- 
Ιορ. ΐΑρίσταρχος δέ οξύνει, ως δηλόΙ ο χωμιχός έν τψ Ού- 
τοι ί' αφεστήχασι πλείν η δύο δοχμό. ^Εν μέντοι 
φηαΐ τοίς άχριβεατέροις άντιγραφαις οξεία επίχΒίταί τ/} πρώττ] 
ουΙΙαβη χατά.τό λόχμη βίο. Ον«β (οΓΐββ^β νβία βίβΙ οοηΙβοΙαΓα. 

Ι,ΧΧΧνίΗ— ΧΟΠ (2, 207) 3βι-8β» 

ΡΙιοΙ. ρ. 544 16. Στρωματίτης: εν φ εαντοίς στρώματα 
ηαζείχον. όντως Κρατίνος. • Μβιη ρ. 5β0 23. ΣφΙγχτάς: 
Κ(ΐατ}νος τους χιναιδώδβις χαι μαΐ^ω^^ύς. Ιϋβιη ρ. 562 1&. 
ίχιζίας: ο τετανόβ χαι Ισχνός* όντως Κρατίνος, Ιάβιη 
ρ» 632 4 θί 9ώΛ9Λ β. ν. ^Ύπονλα γόνατα: χαΐ νπονλαν 
ηϋοί* χαΐ νπ^Χαν χξϋρα* χαι σίψα ^ φλ§γμαϊνον δίβ τίνος 

5* β» εΚΑΤΙΝΤΘ 

πΧηγάς χαί ίγγνς του άφιαναα&αι ορ. Κ^αϋι^. Μβιη 
ρ. 656 9. Ψνρα τον /ίιόνυαόν άγοντες: ή ηαροιμία τεαρά 
ΚζοτΙνψ' τα δέ Ψύρα νησίδιον ^ημον πλησίον Χίου* λέλεχται 
δέ Ιπι των ευτέλειαν σημαινόντων. δ(βρΙιαηυ$ Βγζ. ρ. 765: 
λαμβάνεται δέ το όνομα (ΡδγΓβ) εηι εντελεΐί/ί, δια το εντελε- 
στάτην είναι την νήσον. Κρατίνος Ψύρα τον ^ιόνυσον άγοντες, 

366-368 ΧΟΙΠ-ΧΟν (2, 208) 

ΡοΠυχ II 7: τοκώσα δε είπε Κρατίνος. Ηβιη II 10: 
γενειών,γενειάσχων, πώγωνος νηοηιμηλάμενος, η τνωγωνίας, 
ώς Κρατίνος. Μβιη II 17: Φρύνιχος τάς νέας μεν άφήλιχας 
λέγει ^Ησαν δέ χαι γυναικών άφήλιχες. Φερεχράτης δέ την 
γεραιτέραν άφηλιχεστάτην , ώς και Κρατίνος άφήλιχα γέ- 
ροντα. 
369-371 ΧΟΥΙ— ΧΟνίΙΙ (2, 209) 

•Ροΐΐϋχ II 28: Κρατίνος δέ στημονίας κικίννονς είτιε 
τους στημονι ομοίους υπ* ϊσχνότητος. Ηβ$γολίυ$, 2τημονίας 
χικίννους: τοίς στημοσιν ομοίους. Ιάβιη II 49: ελεγον δε 
και σύνοφρυς άνήρ και γυνή. τον δέ τοιούτον και μίξοψρνν 
καλεί ο Κρατίνος. Ιιΐ^πι II 78: το ταύτην (κόρυζαν) άφαι- 
ρείν, απομύττειν. το δέ άπεμύττετο εκλυζε τάς ξίνας εψη 
Κρατίνος. Υυΐ^ο υλίζεσ&αι. ϋοά. Ιυη^. νλιζε. Αΐίυδ βραί ΟΓβιη. 
Α. Ο. νοί. Π. ΡΓββΓ. ρ. IV. ελυζε ί. β. εκλυζε, υΐ ΓβοΙβ 0Γ&ιη6Γυ$. 

372-374 ΧΟΙΧ— ΟΙ (2, 209) 

ΡοΙΙυχ II 124: μικρολογείσ&αν εΐρηκεν Ευπολις, και μι- 
κρολογήσομαι Κρατίνος. Μβιη II 153: ^Ηρόδοτος δέ εΐ- 
ρηκεν επί ^Ιπποκλείδου του ΐΑΟ-ηναίου τοίς ποσιν έχειρονομψ 
σεν. ο δέ Κρατίνος και χειρονομησείοντας είπε. Μβιη 
II 188: γονυ η μετά τους μηρούς συγκαμπή, αφ* ου και το γο- 
νατίζειν παρά Κρατίνφ τψ κωμφδοποιψ. 

375. €Η (2, 209) 

^Η παις γάρ εμπαις εστίν ώς ηνδρωμέγη. 

ΡοΙΙυχ III 14: απαις ατεκνος φιλόπαις φιλότεκνος χαι τα 
όμοια ' παρά δέ Κρατίνφ ε μπα ι ς. ΙηΙο§[ΐ*ιιιιι €Γ&Ιίηί Υ6Γ$υηι 
$6Γν8νίΙ Ηβδγοίιίιΐδ, *Ηνδρωμένη: ανδρός πεπειραμένη ' Ή παίς 
γάρ εμπαις εστίν ώς ήνδρωμένη. 

376-379 ΟΙΙΙ--.€νΐ (2, 210) 

ΡοΗηχ III 64: έ&έλεχϋ^ρον δέ Κροαϋνος λέγει. Μβιη 
ΐη 75: δονλοπρεπές δέ και δουλοπρεπέστερον Εενοφών. χαΙ 
δουλοπρεπέστατα Κρουνός. Μβιη ΙΗ 92: βαδιστιηος ΟΚΛΤΙΝΥδ 69 

παρά 1/ίζΐ0ΐίοφάνΒΐ, ηαρά όέ ΚρατΙνφ βαδιύμο'^ίας. ΙίΙβηι 
III 106: Βίη ί* αν τούτοις καΐ ίπιΟ^ανάτως £χ€ίν χαι ώς ^Ηρό-- 
δοτός έόνοϋ-ανότεν , ου το εναντίον €ν3•ανότως Κρατίνος 
λέγει. 

ΟνΐΙ (2, 210) 380 

Ονχ νόατοπωτων ουδέ χοιλοφδ^αλμιών. 

ΡοΙΙυχ IV 184: τάχα δε και το κοιλοφθ-αλμιαν, ουκ Υδιον 
δε εν οφΌ^αλμοϊς γινόμενόν νόσημα, αυμβαϊνον δε κοιλαίνεσ&αι 
τους οφ&αλμούς εξ άλλου νοσήματος. Ούδ^ νδατοηοτών 
ουδέ κοιλοφ&αλμιών, φησιν 6 Κρατίνος. ΟοΓΓβχΗ Ρογ- 
5οηιΐ5 Α<1ν6Γ8. ρ. 284. 

ΟνΐΙΙ (2, 210) 3βι 

ΡοΙΙιιχ Υ 68: δια τούτο μοι δοκεΐ (^δοκοΰσιν^ δασύηοδα 
τον λαγών άλλοι τε και Κρατίνος καλεϊν, όνομα ποιούμενοι 
τψ ζζόψ την φύσιν. 

ΟΙΧ ΟΧ (2, 211) 382.383 

ΡοΙΙυχ VI 21: διοινωμένος δε και κατοινώμένος ώς Πλά- 
των, και οινωμένοι ώς Κρατίνος. ΡοΓδβη ψνωμένοι* Μβιη 
VI 23: καΐ οιναγωγόν η λ οίο ν παρά Κρατίνψ. 

ΟΧΙ (2, 211) 384 

Ιίίλλ* είσιϋ-^ εΐσω και πιου- 
σα χνλδν άναπαύον κακών• 

ΡοΙΙυχ VI 61 : Κρατίνος δε και χολον ηιείν εΧρηκεν ί^λλ* 
ΒΪΰΐ&^ εΐσω κτλ. ίοουδ €Χ $γδΐ6ΐη8(β (ΙίπιβίΓο ρβΐίΐη^ β$(. 

0X11 (2, 211) 385 

ΡοΙΙυχ VI 81: και παλάσια, α και Κρατίνος Ισχάδα 
χοπτήν καλεί. Ιΐβ ΡβΙοΚβηΙ). ρΓΟ ισχαδόπτην. ΟΓγ. Ι, 242: 
οι δε κωμψδοί και Ισχάδα κοπτήν λέγουσιν. 

ΟΧΙΙΙ— ΟΧν (2, 212) 386-383 

ΡοΙΙυχ VI 161: ήμίλουτοι δε Κρατίνος εΥρηκε, και Φι- 
Ινλλιος ήμιπλεκτον. Ιίαιάβηί 163: πανήμερος, πάνννχος' 
τούτον δε και πανεύ φρονα Κρατίνος καλεί, πανδοκευς, 
πανδοκεντρια, και ώς Κρατίνος παναγά^^η. Μβιη VII 28: 
Ι^ιοηώλαι, εριοπωλεΐν, ερια οισυηηρά ^^ιστοφάνης, και ερίων 
ηιναρών πόκον Κρατίνος. Μοχ 31: και ηολνμιτος, ώς 
Κρατίνος ϊφη• 

ΟΧνί (2, 212) 389 

Τ^ μάσηγν κνάψβιν εν μάλα 
η συμηζίτησαι* 70 €ΚΑΤΙΝΤ8 

ΡοΙΙυχ VII 38: ί;ον δί χψάητ€ΐν ήγ^ίταί ^ό Πίηή^^αι^ άς 
Κρατίνος νηοδηλοί παίζων Τ^ μάαηγν κτλ. ίη 0τ9Λ\η\ νβΓβα 
1ίΙ)Η γνάψειν, φΐο<! ΰοιτθχΗ Ιαης^βηη&ηηυβ• ΡΓ&βΙβΓβΑ ιηβΐίιη 
καί σνμτζατηοΒίν ουιη ΟοΙ)Γ860 &(1 ΑΓΐ5(ορΙι. ΡΙαΙ. 166. 

390 ΟΧΥΙΙ (2, 212) 

ΡοΙΙυχ VII 39: Ιν φ δ€ εξέπλννον, ου μόνσν λινρον καί 
χαλαατραΐον λιτρον, αλλά καί ξνπος, ως Κρατίνος ώνόμασεν, 
Οοά. χάρνηος, ψτο ηιιο Ιυη^6ηη8ηηυ$ χαλαίρνπος. 

1591 ΟΧνίΠ (2, 213) 

ΡοΙΙυχ VII 43: ϊσως δέ καί ενσταλής, και 6 τταρά Κρα- 
%1νφ ενπινής, εντελής, τούτοις αν ενάρι&μον είη καί το 
^Ιϋχαλώς ΙηΙρρημα. I^ίI>^^ ευπηνής, ενπίνης, ενπινής, 

392-394 ΟΧΙΧ— ΟΧΧΙ (2, 213) 

ΡοΠαχ VII 142: καί στίχον δέ δένδρων λέγει 3», καί επεξερ- 
γασίας το την αλλήλων εργόζεσϋαι, καλαμώμενον δε Κρα- 
τίνος είρηκε. Μβιη VII 179: δακτνλιογλνφος' δακννλιονργον 
αντόν εΐρηκε Φερεχράτης. το δέ γλνφειν Κρατίνος. ΜβΐΒ 
VIII 31: ψευδομαρτυρία. Κρατίνος δέ καί ψενδομαρτυριον 
ΒΪρηκεν. 
395 ΟΧΧΙΙ (2, 213) 

ΡοΙΙυχ Χ 143: καί παλτά καί ααρίϋβας καί σαυνία. το 
μεν όνομα επ ανδρείου αιδοίου εστί παρά Κρατίνφ, έπί του 
δόρατος εν Φιλαδέλφοις Μενάνδρου, Ηβδ^οΙιίυβ, Σαυνίον. 
άκόντιον βαρβαρικόν καί σα^ρόν, χαΰνον, άσϋ-ενές, παρά Κρα^ 
τίνφ. ΟΓβϋηυδ (ϋχί$$6 νίίΙοΙαΓ σαννίον σα&ρόν άβ ρ^ηβ ΐ8η^ί<1ο. 

896-398 ΟΧΧΙΠ-^ΟΧΧν (2,214) 

ΡΙίΓγηίοΗυδ ΡΓββρ. δορίι, ρ. 3 25. ί^νελκταί^ όφρύσι 
αεμνό'ν: ΐΑττικως αυτό καί σεμνώς Κρατίνος ειπεν. 1(1 βπι 
ρ. 7 10: Ιίίναπηδαν εν δήμφ; Κρατίνος επί τίνος άκόσμίος 
εν ταίς εκκλησίαις άναπηδώντος. Μβηι ρ. 8: το γάρ άντι- 
κείμενον ττ) τοιανττ] άρρωστί(} Κρατίνος είπε έρρώσ&αι, 
οϊον προϋ^νμείοΒ^αι. 

399^401 ΟΧΧνί— ΟΧΧνίΠ (2, 214) 

ΡΙίΓγηίοΙιοβ Ρπιβρ. 8ορ1ι. ρ. 13 5. Ιίπαλος εΧϋπλοχ>ς 
λιμένος: ωσπερ "Ομηρος τους δυσόρμονς λιμένας "τραχείς 
λέγει, οϋτω Κρατίνος έπί τών εΐόρμων το άπαλόν εκ τον 
εναντίον είπ^. Ηφπι ρ. 13 17: Κρατίνος μέντοι το ώνυχισμέ- 
νον επί τον τετμημένον τονς όνυχας τέ^ίκεν. ΙάϋτΛ ρ. 13 20: εΚΑΤΙΝΤβ »1 

Αν^αβ-αι πΰζ χαί €Ρ€ΐνεσ9αι: Ιέρισζοφάνης αναμένος, Κζατϊ- 
νσς Ιναύεϋ&αί, 

ΟΧΧΙΧ-.ΟΧΧΧΙΙ (2, 215) 402-405 

Τοντον ί' άπασας άηοτεμώ τά$ μηχανάς. 

ΡΙΐΓγηίεΙηι$ ΡΓββρ. δορΗ. ρ. 28 29: Ιίποτεμείν μηχανάς: 
Κρατίνος Τοντον ί* άπάσας κτλ. Μβιη ρ. 33 18. Γαστρο- 
χάρνβδις: ίπί των χατεσϋ-ιόντων Κρατίνος είπεν. Μβιη 
ρ. 39 10. ^Εψιπτΐάαασ&αι λόγοις: οίον χαταδραμεϊν. 
Κρατίνος. Μβιη ρ. 42 21. Θεό&ντα: β οί πολλοί ιερόϋντα 
καλονσίν, Κρατίνος τά το7ς ϋ-εοίς •9'ν6μενα ίερεια. 

ΟΧΧΧΙΙΙ ΟΧΧΧΙΥ (2, 215) 406. 407 

ΡΙίΓγηίοΙιαδ Ρηιβρ. 5ορΙ). ρ. 51 26. Μηδέν νηέρφεν: Κρα-- 
τίνος εηί του μηδέν άγαν. Μβιη ρ. 59 23, Πρότη^νς: ή 
οί/τΐο γρανς ώς προ Τηϋ-νος της ^Ωχεανοΰ γεγονέναί γννανχος• 
Κρατίνος την νπεργήρων οΐιτω λέγει, παίζων. 

εΧΧΧΥ (2, 215) 408 

Λντομάτη δέ φέρει τι&νμαλλον χαΐ σφάχον προς αντψ 
άσφάραγον χντισόν τε* νάπαιαι ί' άνΟ^έριχος ένηβα* 
χαν φλόμον αφ&ονον ωατε παρεΧναι πασι τοις άγρόίαιν. 

ΡΙίΓγηίβΙιυδΕοΙ. ρ. 110. Ι/ίσπάραγος: χαΐτοντο δνοίν αμαρ^- 
τήμααν εχεται, οτι τε ίν τψ π χαι ονχ ίν τψ φ λέγεται, χαι 
οτι ίδιον τι φυτόν εστίν αγρισν ί έαφάραγος, και ουκ εν τοίς 
ήμέροις χαταλεγόμενον. 6 γονν Κρατίνος εν άλλοις άγρίοις 
αυτό χαταλέγων φηαίν Αντοματη — τοίς άγρόίαιν. άπαντα 
γαρ τά χαταλελεγμένα άγρια, οι δε ννν τι^έααιν επί παντός 
(λαχάνού) άμα&ώς. ΟΓβΙίηί νβΓβι» βχ ΡΙϋΙίδ ρβΐί^οβ βδδβ ρΓΟ- 
ύ&ΙϊίΠδ β$( βυδρίοίο ΤΗ. ΒβΓ^Κϋ ϋοωπι^ηί. ρ. 198. Υ$. 1 χαι 8(1- 
άϊάιί Ρβανίυβ. Ι5ί{1. Ηβηη&ηηυ$ αντψ ρΓΟ αντό. Υβ. 2 ΑΑβ- 
ηββυδ II ρ. 62 β : Κρατίνος δε ίία τον φ άσφάραγον ονομάζει. 
Ου&β ΙΐΑΐ)β( βΐίαπι ΕυβΙ&ΙΙιίιιβ 8(1 Ηοιη. ρ. 899 18. Ι1)ί(1βηίΐ νά^ 
παΐϋΐν ρΓΟ εν απασιν Ηβηηαηηυβ. Υ$. 3 φλόμον Ρβηννίιΐθ ρΐΌ 
φλόον^ Ργο αφ&ονον β(1. ρι*. αφ9•ορον, Ι1)ί(1. άγροίσιν ΗβΓ- 
ιη&ηηυ$. Υυΐ^ο άγρίοις. 

ΟΧΧΧΥΙ (2, 216) 409 

ΡΙίΓγηιοΙιυδ Εοΐ. ρ. 145: Ζωρότερον 6 ποιητης' αν δε λέγε 
ηζωρον χέρασον, χαΐ ενζωρότερον, ώς Ιίίριοτοφάνης χαι 
Κρατίνος χαί Μϋηολις. η εκΑτίΝΥβ 

410. 411 εΧΧΧΥΙΙ 8. 1> (2, 216) 

ΡΗΓγηΙοΗυδ Ερί(. ρ. 360: ^Ώρχωαε καί ορκωτής ό^ έγώ' 
οϋτως Κρατίνος φηαΐ' μάλλον όιά τον ώ λέγΒ η δνά του Γ, 
ωρχισεν. Ιύοιη ρ. 433: ίχρην ονν Κρατίνψ ηειΌ-όμ^νον φα- 
γ ας εΙπεΊν* 

412 ΟΧΧΧνΠΙ (2, 217) 

Ος την πιτνν 
εχαμπτεν εατώς χαμόΟ^εν αχρας της κόμης 
χα&έλκων. 

Ρπβοίάηυδ XVIII ρ. 271 ΚγθΙιΙ.: χαμό Ο• εν ςηοά ^εί α Ιοοο 
ΟΓαϋηηε ρτο %η Ιοοο ροεαϋ: ος την ηίτνν — κα&έλχων. 
ΜβΙιηε ίατηβη βεΙ; άίεϋη^ηβηάητη ευ τ ιό ς; βϋατη Ββηβ α Ιοΰο 
αοϋίρϋντ χαμό^εν αί Ηητηο. Οοϋί. ΙοίοΙ. χαμάϋ-εν ρΓΟ χα- 
μόϋ'εν. ΒοΜξβή βοΐΐβΐίο Ιι«6€ )ιθ1)6(: Οταίΐηηε οστ^ ίν ην- 
τίνη, κλίνη {^κάμητ V. Ο. ηοπιβη ρτομτίηηι) ίνεστώς 
χαμόϋ-εν άκρας της κόμης κΟ'θ^είλκεν. Υδ. 3 δροη^^β- 
Κιι$ Αρρ6η(1. 8(1 ΥβΓΓ. ρ. 622 κα&ελκύων. Μ8ϋιη ^λκ€ον χα- 
ϋ-έλκων• 

413 ΟΧΧΧΙΧ 8 (2, 217) 

Προς του Σόλωνος καΐ Δράκοντος οϊαι νυν 
φρνγοναιν ηδη τα ς κάχρνς τοις κνρβεαιν. 

Ρ1αΐ8ΓθΙιυ$ δοΐ. 25 άβ δοΐοηίδ ΐ6^ίΙ)υ$: προσηγορεν&ηααν, 
ώς ^Αριστοτέλης φησι, κνρβεις' και Κρατίνος 6 κωμικός βϊ- 
ρηκέ που Προς του Σόλωνος κτλ», Αά ^6^6$ ί8ΐ>οΐ8Πΐ Ιιοο 
Ιτο^ιηβηΙυιη ΓβΚιιΙΗ ΒβΓ^^ίιιβ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 139. 

414 ΟΧΧΧΙΧ 1) (2, 218) 

Πάλαι γαρ αυτό 
λόγοισι τϊροάγεν Περικλεης, εργοιαν δ^ ουδέ κινεί. 

Ρ1υΐ8Γ6}ιυ$ Ρβηοΐ. 13: το δε μακρόν τείχος, ττερι ου Σω- 
κράτης άκοΰσαί φησιν αυτός εϊαηγονμένου γνώμην Περικλέους, 
ηργολόβηαε Καλλικρατης' κωμψδεΐ δε το ^ργον Κρατίνος ώς 
βραδέως περαινόμενον Πάλαι γαρ αυτό κτλ. Ι(ΐ6ΐη <16 ^ΙοΚα 
ΛΐΗβη. ρ. 351 8: και τοι και τούτον (Ρβποίοιη) ως βραδέως 
άνύοντα τοις εργοις επισκώητων Κρατίνος, οντω πως λέγει 
ηερι του δια μέσου τείχους Λόγοισι γαρ αυτό ηροάγει Πε- 
ρικλέης εργοισι δ^ ουδέ κινεί. 

415 ΟΧΙ, (2, 220) 

δοΙιοΙ. 1.1101811! ρ. 186 θϋ. ΐ8θθ1). : 6 μεν Καλλίας ουιος, ως 
Κρατίνος Ιίρχιλόχοις φησίν, ^ΙπττονΙκου νιος ην, τον δτμ^ν ΟΚΑΤΙΚΥδ 13 

Μελιτεύς, ώς ί^ριατοφάνης ^ραις, ηλούσιος καί πααχηηωψ 
χαι υπό τιο^νϊδιων διαφορονμενος καΐ χόλαχας τρέψίον. εις 
δέ στιγματίαν αντόν Κρατίνος χίαμφδεΐ ώς &α Τ€ύν 
χατάχρ€ων . . . Κωμψδεΐ δε αντόν Κρατίνος χαί ώς Φώχον 
γυναίκα μοιχενααντα χαΐ τρία τάλαντα δόντα ^Ις 
το μη χρνϋ'ήναι. 

ΟΧΙΙ (2, 221) 416 

ΐΛνδρών άρίϋτων ηααα γαργαίρεν πόλις. 

δοΐιοΐ. ΑΓΪδΙ. ΑοΙίθπι. 3: και Κρατίνος ^Λνδρών αρίστων 
κτλ, Εβϋβηι $υί(ΐ8$ 8. ν. χραμμαχοαιογάργαρα. Ύ\\]ξθ αρίστων 
ανδρών, ςιιοίΐ οοΓΓβχίΙ ΚιΐδΙβΓϋδ. 

ΟΧΠΙ (2, 221) 417 

Και ΙΙολνμνήστει άείδεν μονσικήν τε μαν&άνει* 

δΰΗοΙ ΑηβΙορΙι. Εςυ. 1287: μέλη Πολνμνήστον Κολοψίσνιην. 
χί&αρψδός ην ούτος. Κρατίνος ΚαΙ Πολυμνήστει.^ κτλ. Ιά^ηα 
γβΓδυβ 8ρυ(1 δυίϋβηι $. ν. Πολνμνηστος, ΟΓγ. Ρΐιοϋυδίιβχ ρ. 441: 
ΙΙολνμνήστει άείδειν: γένος τι μελοηοηας. Κολοφώνιος δέ 
6 ΙΙολνμνηστος. 

ΟΧΙΙΙΙ (2, 222) 418 

^Έσϋ-ιε καΐ σ^ γαστρί δίδον χάριν, οφρα σε λιμός 
εχ3•αίρ}], Κοννας δέ φιλοστέφανός σε φιλήση. 

δοΐιοΐ. ΑήδΙορΗ. Εςα. 534: οντος {Κοννας) ^Ολυμπιονίκης 
γενόμενος και πολλάκις στεφανωθείς πενιχρός ην μηδέν ^χι^βρ 
αλλ' η τον κότινον, έφ* ου Κρατίνος είπεν Εσ&ιε και κτλ; 
Ε8(|6Π] οραά δυί(ΐ8ΐη $. γ. Κοννας, βχ ςυο $οηρ$ί φιλοστέφανός 
0ε φιλήστ]• δοΐιοΐ. πολνστέφανος νικήσει. , 

ΟΧΕίν (2, 222) 419 

δοΗοΙ. Απδίορίι. Εςυ. 407 άβ ΙυΠαβ (^Ιονλίον) βϋο, φιβη» 
ρυβΓΟΓϋΐη 8Γηοπ1)ΐΐδ ίηίβτηβιη ΑπδϊορΙιαηβδ παιδοπίπην άιχβτϋίϊ: 
τοντον δέ ο Κρατίνος πνροπίπην λέγει, τοντέστι τον φυ^ 
Ιαχα τον σίτον, ώς εϊς το Πρντανείον παρέχοντα αρτονς. Ιΐ» 
ΡΓΟ πνρροπίπην βοά. ΤαυΓ. βρυιΐ Ρβγί'οη. 8(1 Εΐγπι. Μ. ρ. 999. 
Πυρροπίπην ΙπΙ)υ8 Ιοοίδ 6χΙ)ίΙ)6( Έιι$ΐ8(1ιίυ$ ρ. 380 12. 679 39. 
851 56. 

ΟΧΕΥ (2, 223) 420 

8οΙιο1. ΑΓίδΙορΙι. ΡΙιιΙ;. 66: 8τ^ ου προς ^να μόνον το ω ναν 
αλλά και προς δύο* και Κρατίνος 14 ρ ά γ ε \ ώ ταν. έϋ'β- 
λήσετον• ϋα β δαίάα $. ν. ώ ταν βοπρβί ρίο έθεληαετε. 74 ΟΚΑΤΙΝΥδ 

«1 εΧίνΐ (2, 223) 

δοΐιοΐ. ΑηβΙορΙι. Αν. 1536: σωματοηοιεΐ τήψ Βασιλεία» 
αυτό το ηραγμα ώς γυναίκα . . • Ιστι δε χαί ηίζρά Κρατίνψ 
-η ΒαύνίΒία. 
Α%% ΟΧίνΠ (2, 223) 

δοΐιοΐ. ΑηδΙορΙ). ΝυΙ). 788: Ζίλεξις δέ ίπιΧήαμη φηϋί, 
Κρατίνος δε επιλησμονή, ΥυΛζΟ επιλήσμονι οηϊη Κ, ρΓΟ ςυο 
8ώ!(185 δ. ν. επιλησμοτατον 1ΐ8ΐ)βΙ επιληυμοσννη. . ΑΙ)Γ6$οΙιίο$ 
ΑοΙ. ΤΓβί. ι ρ. 229 επιληαμονή. ΌιηάοτΆηΒ επιλησμόνη. 

423 ΟΧίνΐυ (2, 223) 

δοΐιοΐ. Αη$!ορΙι. ΤΙιβδίη. 940: προς οανίαιν Ιδεαμ^ν&ντο 
ηολλάχις, ώς και Κρατίνος δηλοί. 

424 ΟΧΙΙΧ (2, 224) 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙ). νβ$ρ. 151 : τ6ν νπεχλυόμενον οίνον φαοι 
τιψες χ,αηνίαν λέγεα^αν εν δέ τοίς ηερί Κρατίνου διωρισται, 
0τι τον άηόχ^ετον η παλαιόν. διό καί ^Εχφαντίδην Κα•- 
ηνίαρ χαλοναι. 
4&5 α (2, 224) 

δοΐιοΐ. Αη$ΙορΙ). Αν. 365: ?λκβ τίλλε παίε δ^ρ^ ^ίόητε: 
ί9αί Κρατίνος Σφάττε δείρε κόητε. 

426 ΟΙΙ (2, 224) 

δοΐιοΐ. ΑηδΙορΗ. Υβδρ. 352: εστί. δε 9ηριδί6ν τν μικρόν 
(ί^ρφος')* Κρατίνος δέ μνρμηκα φηαΐ τ6ν βέρφον^ Οι δέ ζων- 
ψίον χων€ϋ^ιΰδε$. Κΐ5ΐ Κράτης ΐ6{|6η(1αιη, ΐι( ςΓβιηιη&Ιίοιιβ ία- 
.10116£[&(1ΙΓ, ιιΙ νοίυίΐ Οο])Γ86α5. . 

427 ΟΛΙ (2,224) 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙ). Ρβο. 741 : επεηολαζε γαρ τότε ταντο 
Ο&Ιία 8Γ^υιη6ηΐ8) Ηρακλής πεινών, χαί Διόνυσος δειλός, και 
μοιχός Ζευς, ώστε και αυτούς δοκείν αχί^εα&αι, Κρατίνος 
^Υπό δέ ^Ηρακλέους πεινώντος αγειν ταύτα και 
σκώητοντος, ου βοιωτόν εατι. Υβη. ϊίγει θΐ βιωτόν* 
ΡθΓ5οηυ5 ΡΓ8βΓ. Ηβο. ρ. Ι^ΥΠΙ ρΓΟ ου βοιωτόν 00Γη8[βΙ)8ΐ ανο- 
βοιωτών^ ΡοΓδβη ηως ου Βοιώτιόν εατιν; 

428 αΐΙΙ (2, 225) 

Ούτοι δ^ είσιν αυοβοιωτοί, χρουπεζοφόρον γένος ανδρών. 

δοΐιοί Ρίηίΐβπ Οίγιηρ. VI 152: οτι δια την άγροικίαν καΐ 

την άναγίύγίαν το ηαλαιόν οι Βοιωτοί νες έχαλονντο, χα&ά" 

^ερ . . • Κρεηίνος Οδτοι χτλ* Υυΐ^^ο ίίΌοβοιωτιχόν πεζοφορον. 

Οοτηχϋ ΐ^τ$οηη$* ΡοΜιιχ ΥΙΙ 8Τ: κρουπεζοφόρονς δ^ ε}ίί€ ΟΚΑΤΙΝΤβ ΤΒ 

τονς Βί>ΐ€ύτβνς Κρατίνος δια τα ίν ανλητιχ^ χρονματα. Ηο^ 
βρΙοίΙ Ιοουιη ΓοιΊ&$$6 βϋηηι ΡΓιιΙοΓοΙιιιβ (Ιβ 68η ΰ&Γη. ρ. 995 β. 
ϋΜ ηοη ηοιηίη&Ιο 81ιο(ογ6 βΟβηιηΙιΐΓ νοΓΐ)» ουτοί^ ό* αυ ίίυς. 
ΟΓγ. 8(1 Μβηβηϋή Ργ. IV 297 (299). 

ΟΙ.ΙΥ (2, 225) 429 

Ι4λλ^ άνν ϋ-εψ αηβίοαντ^ αμνατιρ δεϊ ηιείν• 

δοΐιοΐ. ΕοΗρί(]. Κ1ΐ65. 416: άλλοι, δέ ίηί %ης άηνΒυϋτί ^ο- 
ύεως τάχτουσι το όνομα (^αμυαης) , ως Κρατίνος ΙΛΙΧ οίν 
ϋ-εόν πείσαντες μνατιν δει ηοιείν, βοιτβχΚ Ι*. ΟίηιΙοΗΗ». 
Ιοουβ ίοΓΐ;885β 6χ ΡγΙίηβ ρθ1ί(υ$ β5(. 

Οίν (2, 225) 430 

Ύις δε αν; κομψός τις εροιτο ϋ'εατης. 
νπολεητολόγος, γνωμοδιώκτης, ενριπιδαριστοφανιζων. 

8ο)ιοΙ. ΡΙβΙοη. Ββΐιΐί. ρ. 330: ^Αριύτοφάνης — εκιομφδεϊτο 

ίηί τψ ακώητειν μεν Ενριπίδην, μιμέϊχι^αι δ^ αντ&ν• Κρα^ 

τίνος Τΐς δέ αν; κτλ. Υβ.^Ι ΡοΓβοηυδ ΜίβοβΙΚ ρ. 268 Τις ϋ 

αν κομψός; πας αν τις Ιροιτο θεατής. ¥$. 2 ΒβΙκΙί. γν0μ^ 

διώκτης. ΟοιτβχίΙ βΛηβίάβΓΟδ ίη 1.6χί€0 ^τ. Αά ΡγΗηβη γ©- 

ί6Γ6ΐ)&1 ΗυηΚβΙίϋδ. 

Οίνΐ (2, 226) 431 

*Όνπερ Φιλοκλεης τον λόγον διεφϋ-ορεν. 

8Λόϊ. δορλοοίίδ Αηϋξ, 404 ον αν τον νεκρόν άηεϊτζας] το 
Ηης" τον νεκρόν ον αν άηέϊπας ϋ^άητειν, οντω δε χρώνται 
οί παλαιοί ώατε δύο αρ&ρα, προτακτικόν τε και νποτακτι^ 
κόν, κατά τον αντον ονόματος παραλαμβάνειν, Κρατίνος 'Όν^ 
περ κτλ. 

ΟίΥΠ (2, 226) 493 

Ό ί^ μβτ^ Ενδήμον τρέχων 
κώμν&α την λοιπήν έχει τίϋν πρωιών. 

δοΐιοΐ. ΤΗβοοΓ, IV 18: κώμνς, η δέαμη ήτοι το δεαμάτιον. 
Κρατίνος Ό ί€ μετ^ Ενδήμον κτλ. Εάϊίιΐΐ ενδήμον βΐ τρέ- 
χων κώμν&ος την λοιπήν έχει τψ ατεφάνφ. νΐΐίίηβ ίη (ΙαοΙ)α8 
1ίΙ)Π8 1(8 δθπρΐ8 δυηΐ έχων των πρώων. ΡβΓ. 2721 πρωων. 
εοΓΓβχί ιιΙ ροΐυί. 

0Ι.νΐ1Ι (2, 226) 433 

* * Νεοτρυφαιο γέννας 
χόρια τ' εμβρύων τε πλήϋ^η, 

δοΐιοΐ. ΤΙιβοοΓ. IX 19: ειώ&ααι γαρ έγκατα πλήααντες κ€(ΐ 
βαίνοντες (^ξηρόναννες^ 6πταν, είτα εα&ίοναι ταννα, & χαΐ 
χόρια προααγορεύοναι Κρατίνος Νεοτρόφοιο κτλ. Ε(ϋΙ«Γ Κροιτί η ΟΚΑΤΙΝΥδ 

ψεοτρόφοιο γένας. Οοο οοΑΛ* γέννας. ΙίΑβιη ν€ο<ηίφοι βΐ 
ν£οστέφβΐ. Τουρίυβ €0Γης[ϋ1>β( Κ((α%ίνος Ιίίρνος εύτρόφον 
χζέας, χόρια τ εμβρύων Τ6 πλή^η. Η6ΐη5ΐ0Γΐΐ|ΐ5ίΐΐ8 Κρατίνος 
Τροφωνίψ Χόριό 6ΐο. 

434 αΐΧ (2, 227) 

δοΐιοΐ. ΤΗιιογΛ. Ι 30: τροηαΐον ή παλαιά ΐΛτΟΊς, ης 
&ηιν Ευτΐολις Κρατίνος, ^Αριστοφάνης , Θοιηιυδίδης' τρό- 
ηαιον ή νέαΐΛτ9ίς, ης εατι Μένανδρος και οι άλλοι, Εβ(ΐ6ΐη 
ίβτ^ 5ΐ]ί(1&$. 

435 ΟΙΧ (2, 227) 

δοΗοΙ. Ηοιη. ΙΗα(1. β* 56: ίννπνιον ονοματικόν επίρρημα, 
αντί τον εννπνίως, εστί δε και όνομα, δει Κρατίνος ϋ^ράτ- 
τ ει με το εννπνιον. Ι(β Ρ«γ. εΐ ΑηίδΙ. Ργο δεϊ ΓοΓδβη χα/. 

436 ΟΙ.ΧΙ (2, 227) 

8ο1)θ1. Ηοΐϊΐ. Ι1ί8(1. π' 428: αγκυλοχειλαι: παρααύν^ετον 
έκ του άγχνλόχειλος, η ώς το δεδόκεται παρά Κρατίνψ» 
8οηΙ)6η(1υιιι δωδεκέται ί. β. δωδεκαετείς, Υ. ]^οΙ)6θ1κ. Ρβγ8Ι. 
ρ. 244. Ηίηο οογπ^. Οτηηι. Αη. Οχ. 3 ρ. 245, 15. 

437 ΟίΧΙΙ (2, 227) 

δοΗοΙ. Ηοηι. Ιϋβά. σ 521: πισαοκονία^ ^!Αρην Κρατί- 
νος, ΚβοΙβ ΒβΓ^Κπίδ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 255 πιασοκωνιάς^Άρης. 
ΗθβγοΙιίιΐδ 8. ν, κωνήσαι : και πισσοκώνητον μόρον λέγοναιν 
όταν πισαη καταχρισϋ^έντες τινές νπο πνρος άπο^άνωσιν. 
Λίσχύλος Κρήσααις και ΚρατΊνος. πισσοκωνία γαρ ή νυν 
πίσσα τ] χρίονσι τά παρίσ&μια των προβάτων, 

438 ΟΙΧΙΙΙ (2, 58) 

Η6$γο)ιίυ5, /ίεξώχ ο Κρατίνος ώνοματοποίησεν από του 
δέχεσ^αι δώρα, €Γγ. ΡΓβ^ιη. Ευηίά. II. 

439 αχίν (2, 229) 

δυί(ΐ88, ΛΥγληι βόλος κνβεντικός, λαμπηδών, αυγή• 
ΚρατΊνος, και ποπάνου είδος δηλοΊ, και ϋ-υσίαν, ως ψηΰΐ 
^εαγόρας. 

440 ΟΙΧν (2, 239) 

δαί(1&$, !/ίναλτον "Ομηρος και Κρατίνος άντΙ τον απλή- 
ρωτον. Ε&(ΐ6ΐη Ζοη8Γ&$ ρ. 188. 

441 ΟΙΧΥί (2, 229) 

5υί€ΐ88, ΐΑνεπτερωοϋ^αι %ήν 'ψνχήν, οίον άναοεοοβή- 
αϋ-αι* Κρατίνος, δίιηΐΐιιι (ιΓ8ΐηιη&1. ΒβΆ. ρ. 398. οκΑτίΝΥδ η 

ΟΙ,ΧνΠ (2, 229) 442 

$111(185, Βάάιζε• χαι βαδίζου αντί του βάόιζβ. Κρατίνος, 

ΟΙΧνίΙΙ (2, 229) 443 

δ»ί(ΐ88, Βωσον: βοή^ηαον. ΚρατΊρος. ΖοηβΓβδ ίοχ. ρ. 415. 
Βώοσον (δίο): βοήϋ^ησον. Κρατίνος, Ργο βοήχ>ησον ΚϋδΙοηΐδ 
βοησον» 

€ΙΧΙΧ (2, 229) 444 

δυΐ(ΐ85, ^!Αξίος λαβείν ο μισΌ^ός: τούτο των εΙς κάλ- 
λος ήσκημένων σημαίνον τοιούτο τι, άξιος Ιατιν ο μια&ος 
ωστΒ λαβείν αυτόν, ϊατι δέ ηαρά Κρατινψ, Εαιίθΐη ΓβΓΟ 
0Γ8ΐηιη8ΐ. ΒβίΙι. ρ. 412. 

ΟΙΧΧ (2, 230) 445 

Τους εξοδίους νμΊν ίν* ανλώ τους νόμους. 

δαίάβδ, ^Εξόδιοι νόμοι: αυλήματα δι^ ων εξτ/εοαν οΐ χο- 
ροΐ χαΐ ο\ αυληται. οντω Κρατίνος Τους ίξοδίους κτλ. 

ΟΙΧΧΙ (2, 230) 446 

δαί(1η5, Νανσων Ναυκράτη: επί των ομοίως αποδι^ 
δοντων άλλήλοις. όνοματοηοίηαις δέ το Ναύσων, ώς το άγα^ 
9ων άγακ^ϊδες χαι λευκότεροι Λεύκωνος. ΟρβΙΐηυιη βο ρΓΟ- 
νβΓύίο υδυπ) οδδβ (ΙοοβΙ ΗβδγεΙιϋ §1θ588 ηυβηινίδ εοΓΓυρΙβ, Ν αν- 
ά ων. Κρατίνος όνομα εηοίηοε το Νανσων παρά την νανν 
και το κρατεΐν, πολλά δε εστί τοιαύτα, και αγα&ών (μάάβ 
άγαϋίδες^ και λενκότερος Αενκωνος. ΟΓγ. 1.6ΐι($οΙι. 8(1 Αρρ6η(1. 
Ργο γ. IV 1. 

ΟΙ.ΧΧΙΙ (2, 231) 447 

^!Ακουε νυν και τήνδε την επιστολήν. 
Ζοη8Γ86 ρ. 804. ^Επιστολή: επίακηψις, εντολή, ,,δ δέ 1;ψ 
Ιερέϊ επιστολάς λέγει κα&εύδοντι,'" και Κρατίνος Ζίκουε κτλ, 

ΟΙΧΧΙΙΙ (2, 231) 448 

ΐΑλλά τάδ^ εστ άνεκτέον και γαρ ήνικ^ ευθ^ενει, 

ΖοηβΓ88 ρ. 919: Ευΰ-ενείν οι Ι^ττικοί' όί δέ 'ϊωνες εν&η^ 
νέίν. Κρατίνος ^Λλλά ταδ^ εστ* άνακτέον, και γάρ ήνικα 
ευΙ^ενεί. ΟοττβχοτιιηΙ ΙοΙ)βοΚΙυ$ 8(1 ΡΙίΓγη. ρ. 466 ^ϊ Β0Γ{|[Ιϋθ8 
ΟοιηιηβηΙ. ρ. 27. 

αΧΧΐν (2, 231) 449 

^Εφ* φ τ* εμαυτήν συγκα&ενδειν τφ πατρί, 

Ζοη8Γ88 ρ. 929. εφ* ψ τε . . , και οριστικψ συντάσσεται 
χαι άπαρεμφάτφ . . • χαί Κρατίνος *Εφ* φ τ* έμαντήν κτλ^ » ΟΚΑΤΠϊνδ• 0ΚΑΤΕ8 

450. 451 ΟΕΧΧνί ΟΙΧΧνΠ (2, 231)^ 

Την χείρα μη ^πιβαλλε^ μη τίλάίον κό&η. 
Έϊ πρώτος Ι'λ^οις χαν κα9ίζεσ&αν λάβοις• 

Ζοη&Γ8$ ρ. 1168. Κρατίνος Την χέϊρα . . . κά&υ. Ιέγει 
γαρ το νποταχτίχόν από τον χάδ-ημι (χάβ^ημαι), Εί ρβαοΐβ 
ίηίβηβεΐίδ : λέγοναι όέ καΐ καθίζανε . . . Κρατίνος Ει πρώτος 
ελ^οίς κτλ. 
452, 453 ΟΙΧΧνίΠ 8. 1) (2, 232) 

ΦαΙνεα&αν χρνσήν, κατ αγρούς δ^ αν&ις αν μολυβδίνην. 

Ζοηνββ ρ. 1366: όί ΐΑττικοΙ μολνβδον καΐ μολύβδινον, 
το δέ μολνβονν εσχάτως βαρβαρον. Φορμίων Τρεΐς εφη 
στήαειν τρίποδας, έπειτα εΟ-ηκεν ενα μολύβδινον, Κρατίνος 
Φαίνεσ&αν κτλ. Ρηυ$ 6Χ6ΐηρ1υπι ίΐ» εοΓης[6η(1υιη: 
ο Φορμίων τρείς [αργνρους\ στήσειν εφη 
τρίποδας, ΆΐΒΐτ^ ε^ηκεν ^α μσλύβδινον. 
\ιάβ Μ ηά ΟτβΜώϊ ΤπορΙιοηίΗΐη ΓβΓβτβικΙιιιη $ί( ρΓορΙβ? ίτβ^. IX. Ο Κ Α Τ Ε 8 

ΓΕΙΤΟΝΕΣ 

1 Ι (2,233) 

Νυν μεν γαρ ήμΐν πασι^ παιδικών αλ^ς 
οκως περ άρνών εστί γαλαΟ-ηνων τε και 
χοίρων. 

ΑΐΙιβηΗβυδ IX ρ. 396 (1 (Ιβ γαλαϋ-ψοΊς €ΐι$$6Γ6η$: Κράτης 
Γείτοαι Νυν μέν γαρ ήμΐν κτλ. Υδ. 1 ήμΐν ΑΒΡ. νμΐν Υί. 
τταα^ &(1(1ί(]ί( ΒβΓ^Ιίίαδ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 278. Ταιη αλις Ι&οοΙ)5ίυ5. 
Οοάά. δαις. 

2 II (2, 234) 

Γλυκντατον δ^ ωζε βασιλείου μύρου. 

ΑΐΗβηββικδ XV ρ. 690 ά: βασιλείου δέ μύρου μνημονεύει 
Κρό'ίης ίν ΓείτοίΗ λέγ^ν οΆτως Γλνκύτατον δ^ ωζε 9ξ^λ. ΙΐΑ 
ΡοΐΊΒοηαβ «(1 Ηοιη. Οάγββ. έ 455. ίΑΜ ώ Ζεν ρΓο ι^^. Βο);;* 
Ιαΐΐβ ΟσηιπιβηΙ. ρ. 277: γλνκύτατον ώ 2!εΰ δ^ ωζε. 

3-6 III — VI (2, 234) 

ΡοΙΙυχ VII 179: καρδοπογλύφος, ώς Κράτης εΐρηκεν 
εν Γείτοσιν. ϋ« ^Όά. Ρ8ΐοΙ(. ρτο Κρατίνος. 1\ίίά. 204: το δέ 
π^σσοίς παίζειν πεσσσνομεΐν Κράτης είπεν έν Γείτοσιν* 
Ιάβη Χ 118: όταν Κράτης φη ε» τοις Γείτοσιν Ου% εσ%^ εΐΙΑΤΕ9 79 

μοι λνχνίδιον. ΡΗοΙιΌ^ ρ 633 21: ^Υς δια ^όδων: ΙπΙ 
των σκαιων χαΐ ανάγωγων* Κ^ότης Γ^ίχοαι. Β«<ΐ6Πίΐ δαί(1»β 
δ. ν. νς δια ^όδων. 

VII (2, 234) 7 

βΓ8ηιιτι»(. ΒθΚΙί. ρ. 144 27 άβ οοηίυηοΐίοηβ «Ι ουτη εοη&υη•^ 
εΐίνο (1ί856Γ6η$: Κρατίνος Γιιτοαιν Ει σοφός ^. ίβ^ο Κρό^ 
της, ιιΐ ιηοηαί Ηί$1. οηΐ. ρ. 64. ΡΓ8βΐ6Γ6« δβηιβΐ Γείτονες εοιη- 
ιηβπιοΓβηΙυΓ 8ΐ) ΑΠιβη&οο Χ ρ. 429 8, ιιΙ)ί 65ηυιη ίη 1ΐ80 Γ8ΐ)υΙα 
ΐηΐΓ0<1ϋϋΙιιιιι 6586 (Γ8<1ϋαΓ. ΟΓγ. Ηί$(. οπΙ. ρ. 61. 

ΗΡΩΕΣ 

Ι (2, 235) θ 

Ουϋ άσκίφ μενταρ εμορμολνττετο 
αυτούς, επει τάδ^ εστ^ αλη&ή. 

ΡΓονβΛίβ Βοάΐβι. 715 ρ. 86 0. ουκ ασκιον: εΐρηται επΙ των 
τα κενά δεδοικότων. Κράτης *Ίΐρ(οαιν Ουκ άσκίφ γ^ εμορμο^ 
ϊνττετ αυτούς. Ρΐβΐϊίοπι Ηβ8γ(Αίυ8, Ουκ άσκίφ \ ουκ άσκίφ 
μενταρ^ ίμορμολύττετ^ αυτούς, ει τάδ* εστ^ άλη^ή. ίτΐΐ των 
τα κενά δεδοικότων, ίηεί κενός ο άσκος. Οοίΐβχ είτα ί* εστ* 

άλη^ψ ΟΟΤΤ^ΧΙ νΛ $»ρΤ8 8ά50ηρ{8 $υη(. Νί$ί 8(1 !6ΐΓ8Π1βΐΓ08 

ΓβνοοβΓβ 1118Μ8 ούχ άοκίφ μέντορα ίμορμολύττετ^ αυτόν, εΐγε\ 
τάδ^ εστ* άλη&ή. 

II (2, 235) 9 

Ουχοΰν ¥τνονς χρή δευρο τρύβΐιον φερειν 

και της ά&άρης. 

διιί(ΐ88, ίΑΒτιρψ ουκ άθ-ήραν την έρεικτήν καλσνσιν. Κρά^ 
τψ ^Ήρωοκν Οϊικουν ετνονς χρή κτλ. ΕηάΒΨΛ ίβπηβ 6^8ιηιι}8^. 
Βεΐϋιβτί Αμ€(1. ρ. 352 2. δοπρβί τρύβΐιον ρΓΟ 'βρνβλί&ν. 

II! (2, 235) 10 

Τον αυχέν^ εκ γης άνεκάς εΙς αυτούς βλέπων. 

5ιι1ά8$^ ΐΑνεκάς 'ψιλώς το ανω λέγουσι .... Κράτιι^ 
Ιίρωσι Τον αυχίν εκ γης κτλ» Κράτης βοπρδί ριο Κρατίνος. 
Ργο βλέπων Β6ΓηΙΐ8Γ(1ΐυ5 τρεπων. Ρθ8$!$ Ιβηίαδ οίσ αυτούς βλέ^ 
ηων. Αι ίοΓδ&α ίπιρεποδβ ίυϋβηΐίβ ν6Γϋ& 8ΐιη( εητεαηι ο^τνίοβία,^ 
50. (οΙΙβ. δίιηΙΠ βΐϋρδί (ϋεϋιΐΓ μη τριβάς ετι^ 

IV (2, 236) 11 

Ι4λτηρσι ^νλάκοισι χρήται το μέγεϋ-ος. 

ΡοΙΚιχ III 155: Κράτης δ^ εφη ^ ^Ήριοσιν Ι^λτηρσι ^η^ 
ίνκοιαι χρησαι το μέγε&ος. ΙΙα ιΐοο 60(Μ. ΙοδΙβηΙβ ΚυΙιηίο. 
Ρ&ΙοΙί. άλτηρσι ^υλακόισι χρησαιτο μέγεθος. Ηίηβ οοιτβχί. 80 ΟΒΑΤΕδ 

12 V (2, 236) 

^Ο κάνης δέ της κοίτης υπερέχ^ίν μον δοχέΐ, 

ΡοΙΙαχ Χ 90: επί δέ τούτοις καΐ κάνα και κάνητα και κα- 
νισκια. καΐ κάνητα μεν Κράτης εν ^Ήρωσιν είπεν Ό κάνης 
δέ της κοίτης νηερέχειν μοι δοκεΊ. ΙΙβ $οηΙ)6η(1υιη. ΟΓγ. ΡΗοΙ. 
ρ. 324 17 θΐ ΡΓονβΛίβ Οοίδΐ. 360. 

1» VI (2, 236) 

ΡοΙΙυχ Χ 175: και ^ιπίδα δ^ αν τις ψαίη πλέγμα τι 
'ψιά&ψ η φορμψ παραηλήσιον. Κράτης δ^ εν τοις ^Ήρωσιν 
εφη ζιπίδι κοτζραγωγψ, 

ΘΗΡΙΑ 

14 Ι (2, 237) 

^Έτιειτα δονλον ουδέ εϊς κεκτήσετ* ουδέ δονλην. 
Β, αλλ* αυτός αντψ δητ^ άνήρ γέρ(αν διακονήσει; 
Α* ον δηΟ-^' οδοιπορουντα γάρ τα ηάντ* εγώ ποιήαω. 
Β. τι δήτα τοντ* αντοις πλέον; Α. πρόσειαιν αυχ}^ ϊκαατον 
5 των σκεναρίων, όταν καλτ^ τι. παρατί^ου τράπεζα, 
αυτή, παρασκεύαζε σαντήν, μάττε ^νλακίσκε. 
εγχει κύαί^ε. πονσΟ'^ η κύλιξ; διάνιζ^ Ιονσα σαντήν, 
ανάβαινε μάζα, την χύτραν χρην έξεραν τα τεύτλα, 
ιχ&ύ βάδιζ\ άλλ^ ονδέπω ^πι ^άτερ* οπτος ειμί, 

10 ονκουν μεταστρέψας σ εαυτόν αλσι πάσεις αλείφων, 

ΑΐΙΐ6η&6υ$ VI ρ. 267 β: οΐ δέ της αρχαίας κζά(.ιφδίας ποιη- 
ται περί τον άρχαίον βίου διαλεγόμενοι, σνν ουκ ην τότε δον^ 
λων χρεία, τοιάδ^ εκτίθενται, Κρατίνος μεν έν Πλούτοις , , . 
Κρότης δ^ έν Θηρίοις ^Έπειτα κτλ, \8, 3 οδοιπορουντα ρΓΟ 
οδοιπόρου τα 6&$8υΙ)οηυ$, 6( τα πάντ^ ρΓο ταντα πάντα 
εΐηι$1βία$. ν$. 4 ιηδίίιη αύτφ, Ύ8. 5 καλή τις 0858υΙ)οηα$. 
Μβπι παρατί&ου ώ τράπεζα ρΓΟ παρατιδ-ώ τράπεζα. ΌΛβΙοΛ 
παρατίβΌν οηιίδδο ώ. Αίςυβ ίΐ8 ΕΙηίδΙβίυδ. νβ. 7 διάνιζ^ 
ιοΰσα σ αυτήν ΌίικΙοΓΓίϋδ. Οο(Ι. Α λιανίζονσα σεαντήν, ΡίβΓ- 
8οηυ5 8(1 Μθ6Γ. ρ. 423 διάνιζε συ γε σεαυτήν. ΕΙπιβΙβίαβ ϊουσα. 
νιζε σαυτήν. \8. 8 χρην ρΓΟ χρή Εΐηίδίβίυδ. 11). έξεραν τα ρΓΟ 
βξαιράντα, ηυ86 οοά. Α ΙβοΙίο βδΐ, οοΓΓβχίΙ δο}ι\ν6ίς[Ιΐ86υ8βηΐ5. 
Υδ. 9 ουδέπω ^πι ΕΓΓηΓ(ΙΙιΐ5. 1 ούδέπω ταπί. ?\ ονδέηο 
ταπί. Είσίδίβίυδ ουδέ ταπί, Υδ. 10 Α αλειπας εΐβαλείψων. 
6&88υ1)οηιΐδ αλσι πάσσ^ εϊσαλείφων. Εΐιηδίβίυδ άλσΐ τνασεις 
αλείφων. Ετ{\χτάί\Χ8 βί Όϊηάοτ&αΒ αλί. 0ΒΑΤΕ8 81 

Π (2, 238) 15 

Ι/ίλλ* άντί&ες τοι* ίγώ γαρ αυτά ταμηαλιν 
τα &€ρμά λουτρά πρώτον αξω τοις εμοίς 
ίτιΐ κίόνων ωαηερ διά τον π αιωνίου 
ίηι της Άαλάττης, ώσϋ-^ εχάστψ ^ενσεται 
5 εϊς την ηνελον, ερεΐ δε ϋ^νδωρ ,,άνεχετε**. 
εηειτ^ αλάβαοτος ενθ-έως ηξει μύρου 
αυτόματος, 6 σπόγγος τε χαΐ τά αάνδαλα. 

Αϋ)βη8608 1. Ι. ρ. 268 β: έξης δε μετά ταύτα 6 τον έναν- 
τίον τούτφ παραλαμβάνων λόγον ψησίν ΐΑλΚ αντίκες τοι κτλ. 
Υδ. 1 τοι Α. ναΐ8[0 τόί\ ταμπαλιν Ο&β&υΙ). παμπαλιν 1ί1)Γί. 
Υ$. 4 ΒθΓ^Κίϋβ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 282. από της θαλάσσης. Τυπι 
((εναεταν VI•. ^ενσετ^ ΑΒΟΡ. ¥$. 5 νυΙ^ο άνεχχέτει, Α άνε^ 
χετει. Ρ άνεχέτει, Β άναχαιτε7. ΟίηίοΓΒαδ άνέχετε. Υβ. 6 
66Γ(2[1(ίιι$ «Ιθ-' άλάβαστος, 

III (2, 239) 16 

Και των ^αφάνων ^ψειν χρή * * * 
Ιχ^νς τ όηταν τους τε ταρίχους, ημών δ^ απο χείρας εχεα&αι, 
Β* ονχ αρ ετ ονδέν κρέας, ώς υμεις^λέγετ, ουδ^ οτιουν έδόμεα^α, 
ονό^ εξ αγοράς ουδέ τάκωνας ποιηαόμεβ•^ ουδ^ άλλαντας; 

Α(ΙΐΘη86ΐι$ ΠΙ ρ. 119 ο ά^ ξ^ηβτβ ιηαδουΐίηο νοο&Ι)υΗ τάριχος 
ίϋδδβΓθηβ: Κράτης ΘηρΙοις Και τών ^αφάνων .... χεΊρας 
εχεσ&αι, ΡοΗυχ VI 53 : εστί δε και γαστρίδιον ηδνσμένον, ο 
τιαΐ τάκωνας ενιοι κεκλήσ^αι όϊονται παρά Κράτητν τψ χω- 
μιχψ μόνφ καί άπαξ εϊρηκότι Ιν ΘηρΙοις Ουκ αρ* ετ* ούδεν 
τίύ. Υβ. 1 Ιηοιιηββ 8ί^ηβ ροδίιί. Υδ. 3 βΐ 4 ουιη ρηοΓ6 ΓΓβ^τηβηΙο 
ΰοηίιιηςβικίοβ β$86 νί(1ί( ΒοΓ^Κίοβ βοιηπίθηΐ. ρ. 279, ςαο βαοίοτο 
νδ. 3 ετ* ούδεν $οηρ$ί ρΓΟ εΰτίν ουδέν, βΐ οτιονν ρΐΌ οτι, 
Υδ. 4 Η6$γ6Ηία$, Τακώνες: τροχισκοι στέατος κεκομμένου μεβ-* 
αΙων και ξηρών άρτνμάτων. $ΙϊηϊΙ\\&Τ ΡσΙΙοχ. IV (2, 240) 17 

^Έχοντες ενπα&η βίον 
παρονσίαν τε χρημάτων, 

Η&ΓροοΓ&Ι. ρ. 148 24: παρουσία αντί του περιουσία η 
αϊτία πλοί^του ουσία . « . Κράτης Θηρίοις ^Έχοντες κτλ» Ε^άβϊη 
οπιί58θ ίιΑιιΙ&β ΙΗηΙο 1ι&1)βηΙ βΓβαιιη&Ι. ΟΓβιηβΓί Α. Ο. II ρ. 498. 
ΡΙιοΙίυ$ ρ. 399 13 ^ $ιιί<ΐ8$ 8. ν. παρουσία. 82 0ΒΑΤΚ8 

ΛΑΜΙΑ 

18 Ι (2, 240) 

δοΗοΙ. ΑΓίδΙορΙι. Εοοί. 77: το του ΑαμΙον: αρσενιχώς οε 
Ααμιαν [^είπεν. εστί δε καΐ ^ηλνχώς ή Αόμια^ νηέρ ης ο 
Κράτης λέγει εν τψ ομωννμψ δρόματι, δη σχντάλην^εχουα 
επερδετο. Υβτϊία υηοίδ ίηε1υ$& 6Χ οοηίβοΙϋΓα 8(υί(1ί εΐ Κρά- 
της $οηρ$ί ρΓΟ €ά\\ο Φερεκράτης, Βί5ί$$6 νίάβΙυΓ Λη$ΙορΙΐ8η6$ 
1)06 ΟΓδΙβΙίδ άβ ίαίηίβ ^ιηβηΐυιη ηυυιη ίη Εοο\β8, Ι. 1. Ιυιη ίη 
Υβδρίδ 1175, ιιΙ)ί ΡΗίΙοΰΙθο ί&οβίοβ ββπηοηββ ρΓοροηβΓΟ ίυ$$η5 
Ηβ ίηοίρϋ: 

πρώτον μεν ώς ή Ασμι^^ αλονα^ ίηέρδΒτο* 
Ιπειτα 5' ώς 6 ΚαρδοπΙων την μητέρα* 
Ουίϋυδ Βϋβίγείβο Γβδροτκΐβΐ, μη μοίγε μν9•ονς αλλά τΰν αν- 
θρωπίνων. Νββ (1υΙ)ίΙο ηυίη θϋβοι ίΐΐυά άβ ΓιΐΓάορίοηβ «χ 
€Γ8ΐβΐ6 (ΙεπναΙαπ) 5ίϊ. 

19 Π (2, 241) 

^*Επη τριπήχη Θετταλιχώς τ$νμημένα, 

Α(Ιΐ6η&βα8 Χ ρ. 418 ο: οτι όέ χαι πάντες θετταλοι ώζ 
πολνφάγοί δίεβαλλοντο, Κράτης φηαΐν έν Ααμίφ ^Έηη χχΐ» 
Ιΐα €85ΑυΙ)οηυ5 ρπ) ίπεί. 

20 III (2, 241) 

^Ημίεχτόν εατι χρνσον, μανδ-άνεις, οχτώ *βολοί, 

ΡοΙΙυχ IX 62 : οι μεντοι 6χτώ οβολοι ήμιεχτον ώνομάζοηο, 
ως φησιν εν Ααμί^^ί Κράτης ^ΗμΙεχτόν Ιοτι χρνσοΰ μανθάνΐβ 
οχτώ οβολοι, €θΓΓ6χί 1ΐ860 ηΐ 8υρΓ8 &(1βοηρ5ί. 

21 IV 02, 241) 

δοΐιοΐ. Ρΐ8ΐοη. ρ. 382 ΒβΚΙί. : ο μνθος άπώλετο . . . • 
μέμνηται δε αυτής • • • • χαι Κράτης Ααμίί}. 

ΜΈΤΟΙΚΟΙ 

22 (3, 242) 

. Είγιηοΐ. Μ. ρ. 698 9. Πωγωνιήτης: πώγων πώγωνος ηιο- 
γωνίτης, λέγοναι δέ τίνες οτι από των εις ων ληγόντων ον% 
έχει γεγονέναι πωγωνια. Κράτης γοΰν (ί' ονν^ Ιν Μετοιχοίζ 
λειποπωγωνία ίφη, δύναται ονν ώσπ^ρ αίχία οϊχιάτηζ, 
ούτω πωγωνία πωγωνιάτης χαι πωγωνιήτης γενέσθαι* ΒβοΙβ 
λιποπωγωνία δγΐύατς^ιυβ• εΚΑΤΕ5 88 

Π Α Ι /Ι 1 Α Ι 

Ι (2, 242) 23 

Τοις α τραγφδόίς ίν^ρος ύΒμνος ηααιν λόγος αίλος ϋ^' Ιίττι^. 

0Γ8ΐηιη8(. ΒβΙκΙκειί ρ. 379 31. Ζ4λλο ^€ζον: Ιχ ησξαλΙήΧον 

λέγονσιν . . . Κράτης Παιδιάίς ΤοΊς βέ τραγφδοΊς χτλ. Ε8(1βπι 

$(ΐί€ΐ8$, $6ά ίη ϋηβ ν6Γ$α$ αλίος δ^ βστιν. 

II (2, 242) 34 

ϋα/- 

ζ€ΐν δ^ ίν άνδρίΗοΐς χοροΊαι 
την χννητίνδ^, ωσηερ είχός, 
τους κάλους φιλονσ αεί. 

ΡοΙΙαχ IX 114: ^ ίβ χυνητίνδα από τον χυνείν, ο Ιστι χα- 
ταφιλεΐν, ώνόμασται^ 7]ηερ υποδηλονν εοιχε Κράτης ίν Πο^ί'^ 
^ί(Λς' σχεδόν ϋ χαΐ περί των πλείστων 6 ποιητής εΐρηχεν 
ούτος έντψδε τψ δράματί' φησί ί' ονν Παίζειν ί* ίν αν- 
δριχοΐς χοροΐσι την χννητίνδαν, ωσπερ είχός, τους 
χαλονς φιλούσα δε. ΟοττβχιβϊΛά άιιηβ\το$ Γβνο68νί, ςυβιη- 
((ΐι&πι ρο5$ί5 6ΐΙ&ιη, χοροΊσι ιηυΐβίο ίη χοροϊς, 8(1 ΐ6ΐΓ8ΐη6ΐΓ05. 

ΠΙ (2, 243) 25 

Αΐΐιβηββυβ XI ρ. 478 Γ: μνη/ίωνενει δ^ αντον (τον κοτύ" 
λου) Κράτης έν ΠαιδιαΊς χαι'Έρμιππος ίν ΘεοΊς, 

ρήτορες 

(2, 243) ^ 2β 

ΚηφισιαχαΊσι γογγυλίσιν όμοια πάνυ . . • 

Α11ΐ6η&6ΐΐ8 IX ρ. 369 ο : Κηφισιαχών (Α χηφησιαχών^ δέ 
γογγνλίδων μνημονεύει Κράτης εν ^Ρήτορσιν οντιος Κηφισιά-- 
^άΐαι κτλ. Ρθ8ΐ όντως ΑΒΡ ίηίύΓυηΙ ώς* Ρογ(β5$6 οντω πως. 
Β χηφησιακαΐσι. Ιη Οηβ ν6Γ$υ8 6Χθί(Ιί( 8(1ί6οΙίνυπι (ηβγίΐβϋυιη, 
φΐοοαιη πάνυ οοηίυηοΐυιη 6Γ8(. 

2 Α Μ 1 Ο Ι 

Ι (2, 244) 27 

Σκντίν/ι ποτ εν χντργ τάριχος ίλεφάντινον 
ηψε πόντιας χελώνη πενχίνοισι κνμασιν, 
καρκίνοι ποδάνεμοί τε και ταννπτεροι λύκοι 
νσοριμαχεΊν άνδρες ούρανον καττύματα. 
παν εκείνον, αγ% έχεΐνον. εν Κέψ τις ημέρα; 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ8 ΏΙ ρ. 1171): παρέλιπεν 6 τένϋτ^ς Αρχέστρατος 
<ίνγκαταλεξαι ήμΐν και τό παρά Κράτητι τψ κωμφδιοποιφ έ^ 

6* β4 εΒΑΤΕδ 

ΣαμΙοις λεγόμενον ΙΧεφάντνι^ον τάριχος, περί ου φησιν 2χυ- 
τίνγι ποτ εν χντργ κτλ, ΒίβίΙ Ιιοο βηιΐβΐίβ β^ιηβηΐυιη ΑΓί$Ιο- 
.ρ|ιαη6$ Τ>ΐ6$ιηορΙιοη&ζιΐ8ί8 86οαιΐ(ϋ$• Υβ. 2 πόντια 0. ΕγΓογιΙ- 
Ια5 πόντιας χείώνης, ΙάβνΛ Οο5γ861Ι$ Α(1ν. II ρ. 303. Υβ. 3 
Β. ίοΓ88η Γ6οΙία5 ποδήνψοι. Ργο τε ΓθΓΐ8556 5οπ56ηάυΓη δι 
Α(1 ταννπτερον λνχον οοηΓβΓ Οίο^βη. ΥΙ 4, Λνχου πτερά-, εηΐ 
των αδυνάτων, πώς γαρ αν πτηνός γένοιτο λνχος ; Υδ. 4 
νσορνμαχεΊν Β. ηοη βχρβά'χο. Υδ. 5 βηΐο ΟίηάοΓΰαιη αγχε χεΐνον. 
Τιιπι \υ]§ο ίγκαιω τις. Α ίγχαιωτις, ΟοΓΓοχίΙ ΡθΓ8οηιΐ5 Ηβ- 
δγοίιίο ιίδυδ, *Εν Κέφ τις ήμερα; έπι των ουκ ενγνώατων. 
ουδείς γαρ οίδεν ίν Κέφ τΙς ή ημέρα, οτι ούχ εστασιν αί 
ήμέραι, αλλ* ώς Μαστοί 9έλουαιν αγουσιν, 

2% II (2, 245) 

^Ίππψ γηράσκοντι τα μείονα κνχλ* επίβαλλε, 

Ζβηο1)ία8 ΙΥ 41 : *ϊππφ γηράσκοντι τα μείονα κύκλ* επί- 
βαλλε : ταύτης μέμνηται Κράτης 6 κωμικός 2αμίοις, τάττεται 
δε έηΐ των δια γήρας ξί/στώνης δεομένων και άναπανίης» 
ΕΪρηται δε από στρατιωτικών 'ιππων, οΐς γηράσκουαιν ίπε- 
βαλλον τό καλονμενον τρυσίππιον* εστί δε τούτο σίδηρους 
τροχίσκος . , . ον έκπυρονντες έπέβαλλον τοις σιαγόσι τύν 
^(ίππων. 

29 III (2, 246) 

Ροΐΐυχ ΥΙΙ 63 : Ξενοφών δ^ εφη κάνδυν ολοπόρφνρον, 
Κρότης δ'. ίν 2αμίοις περιπόρφυρα Ιμάτια* ΙΙ& οοάί- 
ρΓΟ περιπορφνρων ιματίων, 

Τ Ο Λ Μ Α Ι 

30 Ι (2, 246) 

Ποιμαίνει δ^ έπίσιτον, 
^ιγώντ^ εν Μεγαβύζου, 
δέξεταί τ έπι μισ&ψ 
σίτον. 

ΑΐΙΐ6η86υ5 ΥΙ ρ. 247 β : μνημονεύει δε του μεν ίπισίτον 
Κράτης Τόλμαις Ποιμαίνει κτλ, 1.6^6ΐ)&ΙυΓ έπισίτιον, ^ιγΰν 
δ^ εν μετά βύξου, δέξετ ίπι μισ&φ σίτος. Ιη Ιιίδ Μεγαβν-, 
ζον βΐ σϊτον οοττ&άί 085&ϋΙ)οηυ8, έπίσιτον ΡοΓδοηυβ, δέξε^ 
δητ ίπι ΒβΓ^Ιϋυβ 8οπρ$ίΙ ίη Ζ!ηιιηβιιη8ηηί Αηηβΐ. νοί. ΥΙΙ ρ. 847. 
ΡθΓ$οηπ8 ίιιγώντ βΐ δέξεταί τ έπι 0ΒΑΤΕ5 85 

II (2, 246) 31 

Πρώτα μέν ταλαντιάϊος όστις Ιστ' αντων λέγ€* 

ΡοΙΙυχ IX 53: το όβ έν τάϊς Κζάτψος Τόλμαις Πρώτα 
μεν , . . λέγε, αδηλον είτε τιμήν εϊτ€ ^οτι^ν λέγει, 

III IV (2, 246. 247) 32. 33 

ΡοΠυχ Χ 54 : παρά δέ Κρότητι εν ταΐς Τόλμαις καί 

άατραγαλωτή τις μάστιξ ώνόμασται . . . ΙΙ« οοά. ρΓΟ έν 

ταΊς ^ Εορταίς, ΡοΙΙυχ ΥΠ 92: τα δέ πέλνντρα, είδος έττο- 

δήματος, ωσηερ και τα ποδεΊα, ταντόν ήν ταις άναξνρίαιν, 

ας αχελέας τινές ονομάζοναι. Κράτης δ^ εν ^ΕορταΙς εφη και 

δη ποδεια τριμίτινα. 8οτϋ)βηάιιη\ \\άβ\\χτ Τόλμαις. \\Λξθ 

πόδεια. 

V— VII (2, 247) 34-86 

ΑΐΙι«η86Π5 XIV ρ. 619 β: και των μισθωτών δέ τις ην 

ωδή .... και βαλανέων αλλαι^ ως Κράτης εν Τόλμαις. 

ΡΙιοΙίυ$ ρ. 337 10. ^Όνος έν μελίτταις: Κράτης Τόλμαις* 

χαΐ όνος έν μύρφ* παροιμία, Εθάβηι δυί(ΐΜ8. ΑηΙί8ΐϋοί$!& 

ρ. 93 16: εξ οτον, αντί τον έξ ον, ηλ^ον, Κράτης Τόλμαις. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΚΤΙ8 ΚΑΒνΐΙδ 

Ι (2, 248) 37 

^0 γαρ χρόνος μ* έκαμψε, τέκτων μέν ϋοφός, 
άπαντα δ^ εργαζόμενος άα^ενέοτερα, 

8ΐοΙ)86υ8 ΡΙοηΙ. 116 31. δοηρ$ί μέν β οού. νο$5. εΐ ιη8Γ^. 
66$ηϋπ. να1ς[0 ου. Οίπ. €η(ί8$ «ρυ(1 ΡΙυΙ. ρΐ&ο. ρΙιΠ. 879 Ρ. 
χρόνου καλόν ποικιλμα τέκτονος οοφον. 

II (2, 248) 38 
Πάνν γάρ έστιν ώρικωτάτη 

τα τιτ&ι ωαπερ μήλον η μιμαίκνλα. 

ΑΐΙΐ6η86υ$ II ρ. 50 ο. ϋβ μιμαικύλοις ά\Β$6Τ0Ώ$: Κράτης 
Πάνν γάρ έατιν ώρικώτατα κτλ. ΟΓγ. £υ8ΐ8ΐΙ). 8(1 Οϋ. ρ. 1633 
58. Β ώρικώτατα. ϋο1)Γ8βυ8 Α€ΐνοΓ8. II ρ. 297 πάνν γάρ έστιν 
ά^ιxα τα τιτϋ-ία. ΡοΓδβη πάνν γάρ έστιν ώρική , τά τε (νβΐ 
ι^ά ίί) τιτ9^ν ωσπερ κτλ. 

III (2, 249) 39 
ίίίλλά σικναν ποτιβαλώ τοι, καναταλής άποσχάσω. 

ΡοΙΙυχ IV 183: και μέν και σικνα Ιίν τι των εργαλείων 
(των ιατρικών^ ως Κράτης 6 κωμιχός' Ιίέλλά κτλ. δοηρβί 
τιοηβαλώ τον ρΓΟ ποτιβάλλω σοι. Ργο καναταλής ΚυΙιηίυδ 
^ν το λης, 8ί %ά υοΐαβτίε. ΡθΓ88η και τν λης. 8β ΟΗΑΤΒδ 

40-42 IV— VI (2, 249) 

ΑΐΗΘηββυβ II ρ. 47 β: άνσγχόσΐί^ορ Κρατης. βΓβιηιηβΙ. 
ΒβΙϋίβΗ ρ. 343 10; αόιχότροηος ίρέϊς καί άδι^κοχρήμα- 
το ς, ώς Κρατης. ΟΓγ. Λίιΐ. ρ. 210 19. Είγιηοΐ. Μ. ρ. 299 31: 
αημενοΰται παρά Κρότητι. %ό δ^Έλόουχνος, από τον έ9έί(ύ* 
σημαίνον όέ τον ί^έλοντα ανχνάζζίν, 

43. 44 VII VIII (2, 249) 

ΕίγιηοΙ Μ. ρ. 578 &η• μμινέψτο . . • προπαροξννεται χαΐ 
συν τφ Γ γραψΒταί.. από τον μεμνέοιτο αυξήσει, τον ο εις ώ 
μεμνέψτο. Ξενοφών δε μεμνψτο ανεν τον ε. Κράτης 6β 
μεμνοΐτο. δυί(ΐ85, ί^ίνεβίω, άνέζησε. και άνεβιωσόμην 
αντί τον αναβίωναν εποίησα. Κράτης, βΓ8ηιιη. ΒβΙκΙί. ρ. 395 19: 
άνεβιωσάμην άντΙ τον άναβιώναι εποιησα, Κρατ • . . 

45. 46 IX Χ (2, 250) 

δυί(ΐ85, Ιίίχράλακτος, απαθής, άτιμώρψος. άψάλαχτον, 
γαρ τό α&νκτον. οντω Κράτης. Ιάαχη^ ^ιαψαλάττεσΟ^αί: το 
διαστέλλεσΟ^αν εις Ιρενναν, τό γαρ άχράλαχτον, α{>ιχτον» 
οντω Κράτης. \ϊ)ί ςυυητι οοά, Α ρΓΟ Κράτης Ιι»Ι}68ΐ χρ δΐιρβΓ- 
5οηρΙο αΐ, Β6ηιΙΐ8Γ(1ίυ5 Κρατίνος οάιάϋ, νυΐ^βΐυιη ΙβηβΙ Ζοη&- 
Γ&5 ρ. 536. Ι(ΐ6ΐη, ^ ιαβάλλειν: τό ίξαπαταν χαΐ πάρα- 
λογίζεσ^αι. ΘονχνδΙδης ά χαΐ Κράτης, 

47-50 XI— XIV (2, 251) 

ΡοΙΙυχ VI 161 : ημίλοντον δε Κρατίνος ε^ι^ηχε, χαί ΦιλνΙ- 
λιος ημίπλεχτον, χαί Κράτης ήμιμάσητοι. Ιάβηί VIII 26: 
Κράτης παλίνδικον τον πολλάκις διχαζόμενον, ΡΗοΙίυβ 
ρ. 486 17. ^ήσις: τό χρήφισμα, οντω Κράτης, Νίδί ΟΓβΙβΙβιη 
άϊώί ^8ΐηιη8ΐίοιιιη, ηυΐ ί(ΐ6ΐη ίηΙβΠο^βικΙυβ 65ΐ 8ρυ(Ι Ηββγβΐιίυπι ν. 
ήμεροΐν, δυίϋβπι ν. Σαρπηδονια άχτή. δοΐιοΐ. ΙαΙίηυδ ΑγβΙι 
ρ. 36 Βϋ&Κ ηαη εοΐαε αηύβιη ϋα ΰοβρίβεβ νίάβίητ ^ίναίηε^ μΛ 
©ί €ταύ98 οοΐηίΰηβ α Υϋεία ίηαριβηε ρτο/αη οατηΐίηα^ βί 5<η 
ρΗτοη %η τηίτηο ρηί ^Νηηοίΐιε" ίηεοτίϋΙΐίΓ α Υ^εία ιηοίριβηΒ, 

Οβ (1υοΙ)υ5 8ΐίί5 ίΓΒ^ιηβηΙίβ, 86(1 (Ιιιϋϋδ ίΙΙί$, ν. Ορβϋη. Γγ. 
\ηο. XXIII 6ΐ Αη1ίρ1ΐ8η. ιηο. ΓβΙ). ΙΧνίΙΙ 8. ΡΗΒΒΒεΚΑΤΒδ 87 

ΡΗΕΚΕ0ΚΑΤΕ8 

ΑΓΑΘΟΙ 

Ι (2, 252) 1 

^Εγώ κατεα&Ιω μόλις της ημέρας 
ηένχ^' ήμιμέδιμν^ εάν βίόζωμαι., Β. μόλις; 
ώς ολιγόσιτος ήσΟ-^ αρ\ ος κατεσ&ίεις 
της ημέρας μαχρας τριήρους αιτία, 

Αΐ1ΐ6η&6ΐι$ Χ ρ. 415 ο: τοιούτος ίατι. καί 6 παρά Φέρε- 
κράτει η Στράττιδι εν Αγα&οΐς, περί ου φησιν ^Εγώ κατεσ^ίω 
χτλ. Ιάοτη ΥΙ ρ. 248 ο: ολιγοσίτου δέ μεμνηται . . . και Φ«- 
^&ίράτϊΐς η Στράττις εν ί^γα&οίς ^Ως ολιγόσιτος κτλ, 

Π (2, 253) 2 

Αοναάμενοι δέ προ λαμπρας 
ημέρας έν τοίς ύτεφανώμααιν^ ο\ δ^ εν τφ μνρφ 
λαλείτε περί σιοίψβρίων κοσμοσανδάλων τε. 

ΑΐΗθΠββαδ XV ρ. 685 1) άβ εοΓοΙΙβΓαιη υδϋ ύΐδδβΓβηδ: καν 
τοΊς επιγραφομένοις δέ Αγα^οΐς Φερεκράτης η 2τραττις φησί 
αοναάμενοι δέ προ λαμπρας κτλ, 

III IV (2, 254) 3. 4 

ΡοΙΙαχ VII 198: Ισχαδοπώλαι δέ Φερεκράτης έν τοΊς 

'^γα&ο'ίς^ και Ιαχαδωνών εφη, Ηβιη Χ 47: δίφροι οκλα- 

όίαι, δίφροι διωχεϊς έν Φερεκράτονς ΐ4γα&οΧς' είρημένοι, 

οιονεί όί δύο οχονντες, 

ΑΓΡΙΟΙ (2, 254) 

Οθ (βιηροΓο Γ8ΐ)υΐ8θ οοηβΐίΐΐ βχ ΑΛοηββο V. ρ. 218 ά: έδι- 
ϋχ^ησαν δέ οι Ζ^γριοι έπ Αριατίωνος άρχοντος, 1). β. ΟΙγηιρ. 
ΙΧ\ΧΙΧ 4. 

Ι (2, 254) 5 

Ου γαρ ην τότ ούτε Μάνης ούτε Σηκις ουδενί 
δούλος, άλλ^ αντάς έδει μοχ&ε'ίν απαντ^ έν οΐκίί/ί' 
είτα προς τοντοιαιν ηλουν ορ&ριαι τα αιτία, 
ώστε την κώμην νπηχεϊν ϋιγγανοναών τάς μνλας. 

ΑΐΗβηββαδ VI ρ. 263 Ι) άβ δβΓνοΓυηι ιηίηίδίεηίδ (ϋδδβΓβηδ: 
^^εκράτης μέν γάρ έν Αγρίοις φηαίν Ου γαρ ήν τότ ούτε 
Μανιώς χτλ. Υδ. 1 αηκίς Α. βήκις Β. αάκις ΡΥ. ^άκης Ιι. 
Ργο ίί)δενι Β ο^ί* %ν, Υδ. 2 αϊτούς Β. Υ άπαντα ταντ/Ι οΙκί()(, 
^Ι ακαντα τίίν τ^ οϊκί^. . ΟοιτοχίΙ ΟβηΙβΓυδ. Υδ. 3 ΡίβΓδοη. β8 ΡΗΕΒΕεΚΑΤΒδ 

«Λ Μθ6Γ. ρ. 18 ηΐονν. ΑΒ ηΐων. €β\6ή ^Ιλον βΐ ήλον. € βΐ 
ΕυδΙβΙΙι. 8ά 0(1γ$8. ρ. 1885 29 ήλων. 

6 II (2, 255) 

^Ενβ^ρνσκοισ^ και βραχάνοις 
χαί στραβήλοις ζην οπόταν ί* 
ηδη πεινώσι σφόδρα, 
ώαπερεί τους πονλνποδας 
* * * ννχτωρ περιτρώ^ 
γειν αυτών τονς δάκτυλους. 

ΑΐΗοη8βιΐ8 VII ρ. 316β άβ ροίγρο ΗίδδβΓοπδ: λέγονσν δέ και 
ίος αν άπορήαη τροφής αυτόν χατεαϋΊει• ων είς Ιονι χαΐ 

6 χωμφδιοηοίός Φερεχράτης. ούτος γαρ εν τοις ετνιγραφο- 
μενοις φησιν ΐΑγρίοις' ^Ενθ^ρνσχοισι χαι βραχάνοις χτλ. ΙΙ« 
Ιΐ860 (ΐ65οηρ$ίΙ ΟίπίΙοΓΓιυδ ουιη ΟυΙ)Γ{ΐ6ο ^ά Αη$(ορ1ι. ΜαΙ). 518 
6ΐ ίη Α(](ΐ6η(1ί$. Η6ηη8ηηυ5 βυΐβιη Η8: 

εν&ρναχοις και βραχάνοις 
χαΐ στραβήλοις ζήν' οπόταν δ^ ηδη πεινωσ^ ώαπερεί 
πολύποδας νύχτωρ περιτρώγειν αυτών τονς δαχτύλους• 
6βά βραχανον ρηιη8ΐη $γΙΙ&Ι)8ΐη οοτήγβτβ νίίΐβίαπ, οΐ πολνπονς 
»1) ΑΐΙίεοΓυιη υδϋ βϋοπυΓη. Υδ. 1 εν&ρύοχοιαν ΑΒ• άν&ρύ- 
αχοισν ΡΥΙ.. Υδ. 2 ηά στραβήλοις ΓβδρίοίΙ ΡοΠυχ ΥΙ 45: τάς 
δέ χοτινάδας ελάας τραμβήλονς ώνομαύε Φερεχράτης, υϋ 
00(1. Ιυης^βηη. ΓθοΙβ στραβήλονς. ΕδΝ^ΗοΓ ο1ίν8Γϋΐιι ^[βηϋδ. 
8|ξΐ'6δΙίυη]. Υδ. 4 ώσπερϊ Α. ώς περί Β. πουλύποδας ρΐΌ 
πολύποδας δοΗ\νβί^Η8βυδθΓ«δ. Υδ. 5 ΒβΓ^ΚΊυ^ ΟοηιιηβηΙ. ρ. 303 

8(Ι(1ίΙ άνατάντας, 

7 III (2, 256) 

Μη &αυμόσ/]ς' 
των γαρ προτεν&ών εσμεν' αλλ* ούχ οΙα9α ύύ. 

ΑΐΗθΠββϋδ ΙΥ ρ. 171 (1: μνημονεύει αυτών (προτενί^ας άιά() 
χαΐ Φερεχράτης εν ί^γρίοις' Μη ϋ^αυμάσιης χτλ. Υδ. 2 οΙσ9α Α. 
οίδα ΡΥΙ.. οίδας Ο βριιί Υί11θΙ)Γϋηίυιη. 

8 ΙΥ (2, 257) 

Φερ^ ϊδω, χιί^αρψδός τις χάχΐύτος εγένετο; 

Β. ο Πεισίου Μέλης, Α. μετά δέ Μέλψα τις; 

Β. εχ άτρέμ, εγφδα, Χαΐρις. 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Αν• 858: ην δέ ο Χαίζΐς οντος χι&α0' 
δός χαΐ γέγονεν αυλητής, μνημονεύει δέ αντον χαν Φερετ/ρ^- 
της εν Ιίίγρίοις Φέρ Χδω, χιί^αρφδός κτλ, Ε&(ΐ6ΐη $αί(1αδ ίη ν. 
Χαιρις. Υδ. 2 8Γΐίΰυ]ιιιτι ο 9ίάά\άί\ Μιΐ8£;Γονία& ΙΙι. λιβΙ^ο μετά ΡΗΕΚΕΟΑΑΤΕδ 89 

Μέλψα (δυΐ(1&$ Μέλητος) ην, ^% άτρέμας. ΟογγοχιΙ ΡοΓ5οηΗ5. 
ΟοΙ>Γ&6υ8 μ€τά τον ΜέΙψα δ^ ην. 

V (2, 257) 9 
Οιμαι δ^ αντον κινδυνενειν βϊς την Αϊγυητον « « * 
όΐχοχ^ς λέξεις, ίνα μη ξννέχη τόϊαι ^ναονργον πατριώταις, 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Αν. 1294: φαίνονται τον Αυχουργον Αΐ- 
'/ύπτιον είναι νομίζοντες η το γένος η τους τρόπους. Φερε- 
κράτης ΐΑγρίοις Οΐμαι δ^ αΐτον χινδννενειν κτλ, Νοη βχρβάίο. 
ΒβΓ^Ιίίο ΟοιηιηβηΙ. οπ(. Ι ρ. 27 86£γρ1ί8ευιη ηοηιεη βχο\ά\88Β νί- 
(ΐ6ΐαΓ, ςυθ(1 5ί^ηίΓΐ€85&1 £^ οίκους, Ίά αΙΙβΓαηι ΓβρΓβΙιβίκΙοΓβ βΐ 
θίθ6Γ6, ψχίη οίκους (Ιίοββ, ηβ νίϋθΒηδ ίγοοΓς;! ροραΙβΓΪδ 6$8ο. 

VI (2, 258) 10 
*0 δέ δή δελφίς εστί μολιβδοϋς δελφινοφόρος τε κεροΰχος, 
ος διακόψει τουδαφος αυτών εμπίπτων και καταδύων. 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Εητι. 762 Λα (ΙβΙρΗίηο η^νβΐί (1ί850Γβη$: 

ίτίΧουται δέ και υπό Φερεκράτους εν τοις ΐΛγρίοις όταν λέγ^ 

Ό δέ δή δελφίς κτλ, Υιιίβο Ιβς^ίΙαΓ δελφινοφόρος τε κέρδος 
διακόψει. ΟοΓΓβχίΙ δδΐιη&δίυδ ΕχβΓΟ. ΡΙίη. ρ. 402. €Γγ. ΤΙιυογύ. 
ΥΠ 41. 

VII (2, 258) 11 
δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. νβδρ. 1509 : εΙς σμικρόν τον Φιλοκλέα, 

χαι το φαλάγγιον μικρόν και συνεστραμμένον. δήλον δέ έκ 
των Φερεκράτους ί^γρίων και Καρκίνος μέν τις ην 6 Θωρυ^ 
ηου ν\ός. ήσαν δέ αυτψ τρεΊς τίνες μικροί κομηται τότε και 
νυν εισι μικροί και κομηται. φίλαρχοι τότε παίδες ήσαν οντες 
νυν φιλαρχικώτεροι. μα τόν άι ου τρεις τε εκείνοι εισιν οι 
τετταρες. V. ΗίδΙ. οτίΐ. ρ. 515. 

VIII (2, 259) 12 

ΠρΙν άνακυκήσαι τάς άπίους αρπάζετε. 

δοΗοΙ. Απδίορίι. Εοοί. 355 άο απιος ρπο αχρός άίοβηδ: και 
ηαρ^ Ι4λέξιδι και έν ΐΑγρίοις Φερεκράτει Πριν άνακυκήσαι 
τ!ούς άπίους άρπαζέτω. επέχει δέ τήν γαστέρα ή άχράς, Ε»- 
ίβϊϊΐ δαίάβδ ίη απιος \Λη ΓβοΙίυδ 1β§ί νίϋβΙυΓ αρπάζετε. ΙΜιΙβιη 
(Ιαο €0ΐΙ(1. τάς, ψχοά Γοοβρί. 

IX (2, 259) 13 

Ουδ^ άποπροσωπίζεσί^ε κυάμοις; Β. πώμαλα. 

ΡοΙΙΐ]χη48: άττ^προσωπίζεσ^αι δετό κα&αίρειν το πρό^ 
αωπον είπε Φερεκράτης Ουδέ άποπροοωπίζεσΒε κυάμοις. 
ηιίμαλα Βάάϊάι 6 6γ8πιπι8(. ΒθΚΚβπ ρ. 433 18 ιιΐ)! Φ. Ιίγρίοις. 90 ΡΗΕΚΕ0ΚΑΤΕ8 

14 Χ (2, 259) 

ΡοΙΙαχ VII 193: Φερεχρότης δ^ εϊρηχεν ίν Ιίγρίας βνρ- 

αας γλενχαγωγονς. Μδ Ιυη^οηη. βνξο^ζ• 

15 XI (2, 260) 

*/Γ μην αν ααντον μακαριέϊζ, ω ταν, όταν 
αυτοί ύε χατορυττωσιν. Β. ου δητ* αλλ* ίγώ 
τούτους πρότερον' οντοι δε μαχαρίονσΐ με. 
καίτοι πό&εν ληνούς τοααύτας λήψομαι; 

ΡοΙΙϋχ Χ 150 άβ ληνός ρΓΟ σορός ά\ο\ο: Φερεχράτης εν 
τοΊς ίίίγριοις εφη ^Η μην συ σαυτόν χτλ, Υδ. 1 ώ ταν 8(1(ϋ(1ί( 
Βοηΐΐβιυδ. Υβ. 2 $οπρ$ί ούτοι βχ οο(1. 86ΐ)6Γί. Υηίβο αυτοί, 
Υβ. 3 γαΐ^ο μαχαριοϋσιν εμέ. ΙΙΙυιΙ υηυδ ^^Α. ρΓ86ΐ)υίΙ. 

16. 17 XII (2, 260) XIII (5, 26) 

ΡΓονβΛία Βοάΐβί. 57 ρ. 7. Ι^ντρώνιος όνος: Φερεκράτης 
έν ί/ίγρίοις ίν ^!Αντρωνι φησί μεγάλους όνους είναι, και η 
παροιμία εηι των μεγάλων χαι αγρίων. ΟΓγ. Βίοςβηίαηυβ Ι 26 
6( Οοά. ΜβΓΟί&ηυβ ΗβΓροοΓβΙίοηίδ &ρυ(Ι ΒβΙίΙίβηιιη ρ. 24. δοΐιοΐ. 
Ιιυαβηί βά, Ι&ο. ρ. 220. γέρρα • . . • ίπΐ φυλακής τίνος χαϊ 
μοχλού τροπικως .... τοιούτον εστί και το έν τοις ΐΑγρίοΐζ 
Φερεχράτους γέρροις αποστανρουνται. 

ΑΥΤΟΜΟΛΟΙ 

18 Ι (2, 261) 

"Ογ€ τόίσι ϋ'εοϊς ϋ^ύετε, πρώτιστ άποκρίνετε {τοΙς \ερεΐ>ΰΐν^ 
το νομιζόμενον [πρώτοις^ υμών, [εϊτ^ αΙσχύνη το χατειηείν, 
ου τώ μηρώ περιλάψαντες μέχρι βουβώνων * * * 
και την οσφύν κομιδη ψιλήν, λοιπόν τον σπόνδυλον αυνον 
ωσπερ ξινήσαντες ενεμεΟ-^ ωσπερ και τοις κυσιν ήμιν; 
είτ αλλήλους αϊσχυνόμενοι ^υλήμασι κρύπτετε πολλοίς; 

ΟΙβΓΠβηδ Αίοχ. δίΓΟΠ). VII ρ. 846: και ογε κωμικός εκείνος 
Φερεκράτης εν Λντομολοις χαριεντως αυτούς πεποίηκε τους 
Ο^εούς καταμεμφομενονς τοις άν&ρώποις των ιερών "Ογ€ τοίΰΐ 
&εοίς κτλ, Υδ. 1 ναΐ^^ο οτι τοίσι ϋ-εοίσι. ΟοΓΓβχίΙ βΓθΙίυ$. 
Υδ. 1 βΐ 2 ν6Γΐ)8 ίηΰΙυ$8 δυρρΙβνΚ Η6ηη8ηηιΐ8. Υ$. 3 ΓθΓ5&η ηερι-- 
λέψαντες. Ουο(ί &ηΐ6 μέχρι νιιίς^ο «(ΙϋΚυιη Ιβ^ίΚυΓ χομιδη 6Χ 
δϋηαβηΐί ν6Γ8ΐι ΓβρθΙίΙυιη 68{. Υ$. 4 ΓοΓβ&η σφόνδυλον, \β. 5 
Ηβηη8ηηυ8 προσνέμ63'\ ΡθΓΐ&55β Ιβςτβηάυιη νωμα&^. Υ$. 6 
νυΐς^ο ου λήμασι, οοιτβοΐυαι Καίιηΐκβιιίο >ά Τίιη. ρ. 144. ΡΗΕΚΕ€ΒΑΤε$ 01 

Π (2, 262) 19 

ίΤ^ την ^ήμητξ^, άνιαζον αρ^ ην το κακώς ^δοντος άχονειν ' 
'βουλοΐμην γαρ καν άχαλήφαίς τον ϊσον χρόνον ίστεφανωσ&αι^, 

8οΗο1. Α1(Ι. ΑηδΙορΗ. Εςυ. 422. άχαλήφη: χνίδη^ και ή χερσαία 
καΐ ή -Θ-αλαττία, ήτις έστν κογχύΐιόν τι, Φερεκράτης Λύνο^ 
μολοις Νή την Δήμητρα κτλ. Εβάβιη βηιηιη8(. ΒβΙίΙίβη Ληβοά. 
ρ. 370 24 6ΐ δαί(ΐ85 ν. άχαλήφη. ¥$. 1 αρ^ Βάάϊάϊί ΌϊηάοΛ\ΐ3 
λθ Αΐΐιβη. III ρ. 90 8 ιιΙ)ί ϋβιη ρ&Γ8 ΓΓ8ς[ΐη6ηΙί 5βΓν&ΐ8 65(. 

III (2, 263) 20 

Ούτοι γαρ ημίν ο\ κακώς ατνολονμενοι 
ίηαμφοτερίζουσ^ ίμτνοδών χαΟ^ήμενοι. 

δοΐιοΐ. ΑΗδΙορΙι. Ρ80. 476: αΐνίττεται εΙς τους ί^ργείονς εν 
τοντφ τψ πολεμφ εηαμφοτερίζοντας. διό και πολλά Ικωμψ^ 
δονντο . . . και Φερεχράτης εν Λντομολοις Ούτοι γαρ ημίν χτλ^ 

IV (2, 263) 21 

Ή γννή δ^ ημών εχάστφ λέχιΟ-ον ^ψονσ^ η φαχην 
αναμένει και σμικρόν οτττώσ^ ορφανόν ταρίχιον. 

ΑΐΗβηββυδ ΠΙ ρ. 119 <!: νποκοριστικώς δ^ εΐρηκε (ταρίχιον^ 
Φερεχράτης Ιν Λντομολοις ^Η γυνή δ^ ημών κτλ* \$, 1 1ί1)π 
εψούση. Οοττβχιϊ ΐ8θο1)8ίυ5. 

V (2, 263) 2% 

Τονψάριον τοντί ηαρέ^ηχέ τις ημίν. 

Α(1ΐ6η&6υ5 IX ρ. 385 6 : ^Οψάριον .... και Πλάτων έπί 
^οΰ ϊχϋνος • . , • Φερεκράτης Αυτομολοις Τονψάριον κτλ. 

VI (2, 263) 23 

Ου γαλαϋ^ηνον αρ' νν &ύειν μέλλεις. 

ΑΐΙιβηββυδ IX ρ. 396 β (Ιβ γαλα&ηνος €ΐίε6η$ : Φερεκράτης 
Αυτομολοις Ου γαλα&ηνόν κτλ. 

νΠ (2, 264) 24 

'Ώσηερ των αίγιδιων οζειν εκ τον στόματος μελιχήρας. 

Αΐϋοηββιιβ XIV ρ. 648 ο : και τών καλουμένων δέ μελική- 
ρϋων μνημονεύει Φερεκράτης εν Λντομολοις όντως 'Ώσηερ 
των αίγιδιων κτλ. Ιΐ8 8ΰΙ)\ν^6ίς[!ΐ86υ56Γυ$ ρΓΟ μελικηραι. ΟΓγ. 
0οΙ)Γ86ΐΐ8 8(1 ΑηβΙορΗβη. ΡΙυΙ. 1021. ΕΙιηδΙβήΐδ Βά Αη5ΐορ1ι&η. 
ΑοΙιβηι. 193 ΐΓ8η8ραιΐ6ΐ>8ΐ έχ τον στόματος τών αϊγιδίΐύν ϋζειν 
δΰτιερ μελέχήρας. 92 ΡΗΒΒΕεΚΑΤΕδ 

2!^ νΠΙ (2, 264) 

^Οηόχαν σχολάζης, νεΐψον, 7να ϊα λήια 

ΗϋτροΟΓϋΙιο ρ. 106 ίη. όταν 6 σίτος ^ιζο)^^ χατά της γης, 
Χ€χαρχινώσ&αί φασί' Φ^ρ^χράτης Λντομόλοις ^Οπόταν σχο- 
λάζης χτλ. £8(ΐ6ΐη οιηί$$ο Γβϋυΐββ ΊηάΊοβ ΡΗοϋοδ 1ι6χ. ρ. 132 
6ΐ δυίάββ ν. χαρχινος. Ρο$ΐΓ6ΐη8 ινα τά λήια σ. δβΓνβνίΙ 6ΐί8ΐιι 
ΡοΙΙυχ VII 150. νεΐψον ΒοΚΙίβΓυδ. νώή νήψον, ΡΙιοΙϋ οοϋβχ 
νηψον 8ΐη6 &006η1ιι. ΡθΓ$οηυ$ νΊψον, Υαΐβδίυβ νιψον, 

26 IX (2, 265) 

Πινειν άει χαΐ με&νειν πριν αγοράν ηεηλη^έναι, 

βΓβπιιηαΙ. ΒβΚΚβΓΪ ρ. 330 19 βΐ δυί(ΐ8$, ΐΑγορας ωρα: Φε- 
ρεχράτης χαΐ εν Αντομολοις Πίνειν αεί χτλ. 

27 Χ (2, 265) 
Ι^τραπίζοντες τάς αρμονίας δια πααών. 

βΓ3ΐηπι&1. ΒβΚΚθπ ρ. 460 27. Ιίτραπίζειν: βαδιζειν η οδο- 
ηοιεΐν. οντω Φερεχράτης Λντομόλοις ΐΑτραπιζοντες χτλ. 

28 XI (2, 265) 

ΡΗοΙίυδ ρ. 401 14. Πασσνδί: παντελώς. 6 Θονχυδίδης 
ή' μή όντως τε πασσνδΐ διεφΟ^άρ&αν όπερ άγνοήααντές τίνες 
γράφουϋι παααυδί. εατι χαΐ εν Αυτόμολο ις Φερεχράτονς* 
Ε8(ΐ6ΐη δυίίΐθδ, ηί$ί ηυού ΙιαϋεΙ πασσυδεί. 

29 XII (2, 265) XIII 

^Υμεϊς γαρ αεί ατραγγαλιδας εσφίγγετε. 
ΡΗοϋυδ ρ. 541 5. Στραγγαλιδεςι τά δνσλντα αμματα* 
Φερεχρότης Αντομολοις ^ΥμεΊς γαρ χτλ, ΕβιΙβιη δυίϋβδ ν. 
ατραγγαλίδες οί Ζοη8Γ8$ Ι,θχ. ρ, 1674. — ΡοΙΙυχ II, 23. Φέρε- 
χρότης δε εν χ ρ φ χονριώντας, η όστις τονς Αυτομόλους 
αντον διεσχενασε. ΙΙβ ΒβΚΙίθΠΐδ β οοί. ΡβΓ. Λ. 

Γ Ρ Α Ε 2 

30 Ι (2, 266) 

^Σι) δ^ ούδε Άασσον, 2μιχν&ιων, επισιτιεΐ. 

Β. τις δ^ οντος νμϊν εστί; Λ. τούτον πανταχού 

αγω λαρνγγιχόν τιν επί μισ&ψ ξένον. 

ΛΐΗβηβουβ VI ρ. 246 Γ: Φερεχρατης Γρανσί Σν δ^ ονδε 
^ασσον . . . επΙ μισθ-ψ ξένον, έπισιτιοι γαρ χαλοΰνται οι 
επί τροφαϊς υπουργονντες. \$. 1 ρΓΟ ουδέ ^ασσόν ΓοΗββββ ΡΗΕΒΕεΚΑΤΕδ 98 

ονχ Βίαττον 8Γπ1)Θηίαΐϊΐ. Υδ. 3 λαριγγίΐιόν τιν . Α Ααρΐ'^}^4Χ(>ι^. 
ΒΡ Λαριγ^ιχοΐ' τψ. ΟοΓΓβχίΙ ΡθΓ5οηυ8. Τυιη Β Βηιμια9ω. 

II (2, 266) 31 
Ι/ίποπεμψον αγγέλλοντα τον περιατερόν. 

Αΐΐιβηββϋδ IX ρ. 395 8. 1): Ι^ττιχοι όέ άρσενιχώς περιατε^ 
ρον καλονσιν . . . Φερεχράτης εν Γραφενσι φησιν Ι/ίποπεμψον 
χτλ. 8εηΙ)6η(1ιΐ(η νίϋβΙυΓ Γραυσί. ΒβδρίοίΙ ΡΙΐ6Γ60Γ8ΐί$ ν6Γ5αιη 
δοΐιοΐ. Αη8!ί(1ί8 ρ. 273 οά. Ργ. μέμνηται όέ τις των χωμιχών 
αρσενικώς 6 περίστερος, χαΐ ταντην την χρησιν τίθεται 
άττιχίζων. Ιΐ6ΐη ΡΙιοΗυ$ 1.6Χ. ρ. 422. Περιστερόν: άρσενι- 

χώς. Φερεχράτης. 

III (2, 267) 32 

ΕΐΟ'νς γαρ ώς εβαδιζομεν εν^Άγρας, 

ΟΓβιηπιβΙ. ΒβΚΚβη ρ. 326 24. ^!Αγραι : χωρίον εξω της ηό^ 

λεως ίίί^ηνων, ου τά μιχρά της /Ιημητρος άγεται μυστήρια, 

ίί λέγεται τά ίν ^γρας, ώς εν ΐΛσχληπωυ. Φερεχράτης Γραν- 

αιν Εν9νς γαρ ώς κτλ, Ργο εν ^!Αγρας οοΗβχ ^ί ^ΐΑγρας. ΟοΓ- 

ΓβχίΙ Βυ}ιηΙ(<?ηίυ5 8(1 Τίιη. ρ. 223. Ργο Ιβαδίζομεν ΜοηΚβΓβΙοοηίυδ 

Β. 0. ρ. 603 β €0(1. οίΐβί εκα&ίζομεν. 8οηΙ)βη(1υηι νίίΐβΐυπ ίχα^ 

^ιζόμην. 

' IV (2, 267) 33 

^Αϋ-ηναίαις ανταΊς τε χαΐ ταΐς ξνμμόχοις. 

8\άά^$ 8. ν. ΐΑβ^ηναίας, 6 Μεγαχλείδης ον φησι κα- 
λέϊσϋ^αι τάς γυναίκας ΐΑΒ'ηναίας, αλλ* ^Αττικάς, Ιν τοΊς περί 
^Ομήρου . . . αλλά ϊδον Φερεχράτης εν Γραυσί φησιν Ι/ί^η^ 
ναίαις αυτάϊς κτλ. Η8ΐ)βΙ βΐίβιη οιηί88θ ίβϋιιΐββ ΙίΙαΙο Ευ$ΐ8(1ιίυ8 
8(1 0(1γ88. ρ. 1456 50. δίβρίιβη. Βγζ.ρ. 41 : Φρύνιχος ανόττικόν 
φησιν είναι την φωνήν (Ι/ί&ηναια ρΓΟ Ι/ίττίχή νβΐ άστη), και 
^αΐ)/<άζ£^ πώς 6 Φερεκρότης άττικώτατος ων χρήται, 

V (2, 268) 34 

Πάλιν αυθΊς άνα&νουσιν αί γεραιτεραι, 

$ιιί(ΐ88, Ι^Ινα-^ναν : το άναλαμβάνειν το πράγμα διά χρόνου. 
Φερεκράτης, Π. ΈαικΙοπι νβΓδαιη, (ΐυβιη Γβοϊβ 8(1 Ιι&ηο ίλϋυΐ&ιη 
Γ6ΗαΚ886 νίίΙβοΓ, 86Γν&νίΙ Ζοη8Γ&8 8. ν. άναθναν, Οΐτ. Οίο^βη. 
Ργου. IV 10. ΡΙίΓγηίοΗιΐδ ΒβΚΚβπ ρ. 33 20. Γραΰς άναϋνζ: 
επΙ των άνανεάζειν και άνηβαν πειρωμένων, ΡθΓΐ8886 ί^ΙιΐΓ 
άναβ^υώσιν 8€πΙ)6η€ΐυιη , 86(1 άναχ^ύουσιν \βζ\$3β χιΑ^ίητ 6(ί8ΐη 
6Γ8ΐηιη8(ίοα8 8ρυ(1 νο88ίιιηίΐ 8(1 ΗβδγοΗίυιη Ι ρ. 323 10. Ιίνα^ 
^ω: το διαλαμβάνω (1ο^. αναλαμβάνω) διά χρόνου. Φε- 
ρεχράτης. 94 ΡΗΕΒΕΟΚΑΤΕδ 

35. 36 VI VII (2, 269) 

βπΐΗΐιιιι&(. Ββίΐίβη ρ. 447 29. ^Λρτήρ: νηοβήματος γένος. 
Φερεχράτης Γραυσίν, ΕΒάβια 8ιιί(ΐ85 ν. άρτηρ. ΡοΙΙυχ Χ 162: 
άορτηρα δέ τον ζωστήρα Φερεχράτης εν Γραναί χέχλτραν. 
ΟΓγ. Ηί8ΐ. οΓίΙ. ρ. 81. 

^ΟΥ^ο^I^ΑΣΚ^^02 

37 Ι (2, 269) 

*Όπως παρασχενόζεται, το δεΐπνον εΧπα^ ημίν. 
Β. χαΐ δήϋ^ υπάρχει τ άμαχος ίγ- 
χέλειον νμ7ν, τευ&ις, αρ- 
νειον χρεας, φνσχης τόμος, 
ττονς εφ&ος, ήπαρ, ηλενρον, δρ^ 
νί&εια ηλήϋ^ει πολλά, τυ- 
ρός εν μέλιτι, μερις χρεών. 

Αΐΐιβηββυδ III ρ. 96 1) : των εφ&ών ποδών μνημονεύει Φε-- 
ρεχράτης εν ^ουλοδιδααχάλψ ^Ως ηαραοχενάζεται χτλ. νβ. 1 
όπως ΒβΓ^Ιί. ΟοιηπιβηΙ. ρ. 298, ϋϋπί ώς. ϋ(ΐ6ΐιι παρααχ^υόζεται 
πως αν ε^ηα9^ ήμϊν. Οοττβχϋ ΕΙπίδΙβιυ^ Ειΐίηΐ). Ββν. νοΙ. 37 
ρ. 38. νδ. 4 αρνείον δοΗνιτβίςΗθβυδβΓυδ. ναΐ^ο άρνεΐον, ΑΒ 
άρνίον, ¥οτ\. άρνίου. Υβ, 6 ορνί&εια ΕΙηηδΙβίαδ. Ιιίϋπ δρνί&ια* 
Ιύϊάβια Β πλή9η. 

38 II (2, 270) 
Κί&αρος γεγενηα&αι χάγοράζειν χί&αρος ων. 

Β. αγα&όν γ δ χίϋ-αρος' χαί προς ΐΑπ&λλωνος πάνυ 
έχείνο δράττει μ, οτι λέγουσιν, ω ^γα&ε, 
ενεοτιν εν χιϋ-άρφ τι χαχόν, 

ΑΐΙιβηαβιιβ VII ρ. 305 Γ ίΐβ χι&άρψ ρίβεβ: Φερεχράτης ^ον- 
λοδιδασχάλφ Κι&αρος γεγενήσ&αι χτλ. \8. 2 1ί|}η ώς άγα- 
9όν γ. εοΓΓΘχίΙ δεΙινν6ί{[Ιι&6υ56Γυ5. 

39 ΙΠ (2, 270) 

Γαλα9•ήν εχλεπτον ου τ4λεα. 

Α(1ΐ6η8βυ8 IX ρ. 396 ο: γαλαϋτ^νών δέ χοίρων . • • Φέρε- 
χρότης ^ουλοδιδάαχάλψ Γαλα&ην εχλεπτον ου τέλεα. 

40 IV (2, 270) 

Νυνι δ^ άπονίζων την χύλιχα δός ίμπιεΐν, 
εγχει τ επιϋ^εις τον η&μόν. 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 XI ρ. 480 ϋ: Κυλιξ. Φερεχράτης /ίουλοδιδα- 
σχάλψ Νυνι δ^ άπονίζων χτλ. Ν$. 1 άπονίζων νΐι. άπονίζβΐι^ ΡΗΒΒΕ0ΒΑΤΕ8 Θ5 

ΑΒΡ. 11)!<1βιη Ιί1)Η δώΰων ταύν. ΰοιτβχίΐ ΟοΙ>Γβ6υ$ ία Βοβϋ 
ΙηβεηρΙ. ρ. 9. ν$. 2 βοηρβί η&μ6ν $ρίΓϋη 8$ρ6Γ0. V. ΟοΙ>γ«^ι«. 

V (2, 271) 41 

^!Ανυα6ν ηοτ ίξελΟ^ών, αχοτος γαρ γίγνεται, 
και τον λνχνονχον εκφερ* ίνϋ^εις τόν λύχνον. 

Αΐΐιβηββυβ XV ρ. 699 Γ: οτι δε λνχνονχοι οι νυν καλούμενοι 
φανοί ώνομάζοντο . . . Φερεκράτης ^^ονλοόιδασκάλφ ^νυσόν 
ποτ ίξελϋ-ών κτλ, 

VI (2, 271) 42 
ΚάναψηφΙϋασ&^ αποδοΰναι ηόλιν τά χρι^σία. 

διιίίΐββ, ^Αναχρηφιααα&αί το μεταψηφίσασ^αι* ^ονλοδι^ 
δασχάλψ Φερεκρότης ΚάναψηφισασΟ^ε κτλ. ,,κάναψηφίσας ί* 
βία. κάναψηφίσασ^^ 0." ΒβτηΗατάίη». 

νΠ (2, 271) 43 

Ταχύ των ίρίων και των αν&ων των ηαντοδαπων κατάγωμεν. 
6Γ8ΐηιη»1. Ββΐιΐιβπ ρ. 404 24: ^!Ανχ^ος το χρώμα και το 
βάμμα του ίρίοικ Φερεκρατης ^Ονλοδιδασκάλφ Ταχύ των 
ίριων κτλ. Κ6$ρΐΰ6Γ6 νΐϋβΙαΓ 5θΗο1ίβ8ΐ8 Ειιηρί(ϋ8 Ηεο. 463: ου 
μόνον δε αί παρί^ένοι νφαινον, ως φηβιν Ι^τιολλόδωρος ίν 
τ^ ίιερί 9εών αυλτΐ ^πρώτΐ]?^, αλλά και γυναίκες τελειαι, ώς 
Φερεκράτης εν /Ιονλοδιδαϋκάλοις, 

νΠΙ (2, 272) 44 

Ουκ άπολιβάζω καΐ τριγώνους και λύρας. 

0Γ«ιηιη8ΐ. ΒβΙιΙίβΓί ρ. 431 3. ^Αηολιβάξαι: το εκρνηναι, 

αηο της λιβάδος . , . . οι δε άπορρΊψαι και αποφ^ειρειν. 

Φξρεχράτης /ίουλοδιδασχάλφ Ουκ άπολιβάζω κτλ. Κ6$ρίοί( 

ΡΗοΗϋδ Ιιβχ. ρ. 601 6. Τρίγωνος: άρρενικώς' μουσικόν όργανον 

'ψαλτηρίφ την ίξάρτηοιν ομοίαν έχον. νβΓδίΐδ ηοη δίηβ νίΐίο 

6856 ΥΐάβΙαΓ. 

IX (2, 272) 45 

^Αη^ αστραγάλων κονδύλοισι παίζετε. 
ΟΓ&ιηιηβΙ. ΒβΚΙίβη ρ. 454 24: ί4στραγάλους δε οι Ιίττικοΐ' 
το γαρ &ηλυκ6ν Ιακόν . . . Φερεκρότης .ίίουλοδιδασκάλοις (βίο) 
Ιίντ^ αστραγάλων κτλ. Β^ϊύίβνη» τοΊς κονδύλοισι. \ίάοίαΓ 

6586 Ρ8Γ5 Υ6Γ$υ5 ΕϋροΙίίΙϋί. 

χ— XII (2, 272. 273) 46-48 

ΡοΙΙιιχ X 54: και εγχεντρίδας δε τοις ηοσι κατά τάς 

^έρνας οί ιππεύοντες περιεδοΰντο' Φερεκράτης εϊρηκεν εν 

^ονιοδ^όασκαλφ. ΑηΙί&ΙΙίο. ρ. 99 23. θησέω: αντί τον 96 ΡΗΕΒΕΟΗΑΤΕδ 

&ψειω, Φ$ρ6χράτης ^ονλοόιόασκόλφ. ΫοτίΒΒ$β ϋοηβηήδ 
Ιιοιηο Ηαο Γογνιη υΙβϋηΙυΓ. ΑΙ Ο. ϋίη(1θΓ6ιι$ Τΐιββ. ί. & οογ- 
Γΐ^^ίΙ Θησίφ: αντί τον ΘησεΙψ. Μβιη ρ. 113 5. ^Ραβδίζειν. 
Φερεκράτης ^ονλοδιδασκάλφ. 

Όβ 8ΐίο ίΓβςιηβηΙο, ηαοίΐ β Ου1θ(1ί(ΐ8$θ8ΐο ρβΐίΐιιιη β58β νίίΙβΓί 
ρο$$ί(, 6χρο$υί Ργβ^ιώ. \ηο, Γ»Ι). XVIII. 

ΈΠΙΑΗ2ΜΩΝ Η ΘΑ^ίΛΤΤ^^ 

49 Ι (2, 274) 

^λεν υβελίαν σποδείν, άρτου δε μη προτιμαν. 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ5 III ρ. 111 1) : ο δε οβελίας άρτος κέηΧψαι οη 
έν οβελισχοίς ώπτατο .... Φερεχράτης ^Επιλήσμονι ^Ι^ν 
οβελιαν κτλ, Ιη Ηί$ σποδείν ΟοΙ>Γ8βυ$ 8(1 ΑΓίβΙορΙι. ΡΙιιΙ. 598. 
Α ϋποδιν 8ίηβ 8006η1υ. Β σπόδιν. Ρ αποδήϊν, 1«οΙ)6θϋαβ 
ΡβΓβΙ. ^Γ8ΐηιη. ρ. 192: 6 δεΧν οβελιαν δει σποδείν κτλ. Ργο 
ωλεν ίοΗ8$56 ωφειλεν νβΐ ωφειλέ σ'. 

50 II (2, 274) 

ΤοΊς οοίσι σννών κορακινιδίοις 
και μαινιδίοις. 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ5 νΠ ρ. 308 ϊ: νποκοριατικως ώνόμασεν αντονζ 
(κορακινονς^ Φέρεκράτης έν ^Επιλήσμονι ΤοΊς σόϊαι κτλ, 

51 III (2, 274) 
Συσκεύασα μένος δεΊπνον, ^ν το σπνριδιον, 
Ιβάδιζεν ώς προς ^Ωφέλην. 

Αΐίιβηβευδ VIII ρ. 365 8: Οΐδασι δε οί αρχαίοι και τα νυν 
καλούμενα από σπυρίδος δείπνα, ίμφανίζει δέ Φερεκρατι^ξ 
περί τούτων ίν ^Επιλήσμονι η Θαλάτττ] όντως Συσκευάσαμε- 
νος κτλ. \$. ι ΚυηΙίΘΐίυδ εις το σπυρίδων. Υδ. 2 δο1ι\ν6ίς1ι. 
Αηίιη. III ρ. 436 οΙ ΡθΓ$οηυ$ Αάν. ρ. 81 : ώς προς τον ^Οφέλαν, 
ρΓορΙβΓ Αρο11θ(1οηιιη Α(1ΐ6η&6ί VI ρ. 243 ά, φύ ςυβιη ιηβιηοΓβΙ 
ΟρΙιβΙ&ηι, 8 ΡΗβΓ6βΓ8ΐ60 Ιΐ8ΐ](1 (1αΙ)ί6 (1ίν6Γ$υ$ ββΐ. δι οοιτυρίϋΐη 
ηοηαβη β5(, ρο$$!$ ^Ωφελίαν. 

52 IV (2, 275) 

Καν μεν σιωπώ, φέρεται, πνίγεται, 

και φησι, τι σιωπψς; έάν δέ γ^ αποκρι&ώ, 

οΐμοι τάλας, φησίν, χαράδρα κατελήλνϋ^εν. 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. ν^δρ. 1029: φωνήν δ^ είχεν χαιράδρας: 
ίπειδή πλέον (ίοτί, Κλέων} τι τον χειμάρρου εις τραχντψα \ ΡΗΕΒΕϋΒΑΤΕδ 97 

καΐ άνωμαλίαν Λχ^ν, Φ^ρεχξάτης εν ^Επιλήσμησι ($ιο) Καν 
μέτ ύίωτίω χτλ, Υ$. 1 ΓοφιΐΓίΙιΐΓ (ιιΐβ ()υί<1, χαν μεν σαοηώ, 
δνσφορ€Ϊ και πνίγεται, νβΐ ^ήγννται χαι πνίγεται, 8βαηηάο 
νοΓδίι εάν δε / 5εηρ$ί ρΓΟ αν δε 

V (2, 275) 53 
^'Οστις παξέ&ηαε κρανί^ η τραχηλιά. 

δείιοΐ. ΑπδΙορΗ. Υοδρ. 968: τραχήλι^ εσΟ^ίει: τα κεφάλαια 
των Ιχθύων ώς άκαν-^ώδη. και Φερεχράτης εν ^ΕηιατολίΙ 
,^μόνιός τις παρεϋ-ηκε κραιην" 1•ο§[β Ιν ^Επιλήσμονι ^Όστις 
παρέΒ•ηκε κρανί^ η τραχηλιά. 

VI (2, 276) 54 
δοΐιοΐ. Αη8ΐορ)ι. Υοδρ. 542: μνημονεύει τον ε^ονς (τον 

9αλλοφορεΧν^ ΚρατΊνος μεν εν ^ηλιάσι, Φερεκράτης δ\ εν 
^Επιλήσμοσιν (βίο). 

VII (2, 276) 55 
Τον ίδρίοτα και την αρδαν απ εμον σπογγιοον. 

Ευ8ΐ8ΐΙιίυ$ 0(1 Ηοηι. ρ. 707 36: κατά Πανσανιαν Φερεκρό- 
της ποιεί τίνα εκμασσόμενον από πνρετον λεγοντα' Τον 
Μρωτα και την άρδαλίαν άη εμον απόγγιαον. δοηϋβ αρδαν. 
ΕϋδΙ. 8(1 Οίίγδδ. ρ. 1761 29: συνάπτει δε (ΑπδΙορΙιβηβδ ^νμϊϊί" 
ιηηΓιουδ) τούτοις ζενικόν και το άρδαλώσαι ηγονν μολνναί, 
φέρων και το Την μεν αρδαν απ εμον σπόγγισον. Αά ΤΙι»- 
1«δδ8ΐη ΓοΙΙυΙί ρπορΙβΓ ΕΐΌΐίηηϋΓη ρ. 98 Ργ. Μεμνηται της λέξεως 
(αρδα^ Φερεκύδης εν &αλάσση και Φιλήμων εν Πανηγνρει. 
8θΓΊ1}β Φερεκράτης εν Θαλάαστ]. 

ΙΠΝΟΣ Η ΠΑΝΝΥΧΙ2 

Ι (2, 276) 56 

Κ^α μνροπωλεΧν τί παΌ-οντ^ ανδρ^ ^Χρή^ κα&ήμενον 
νψηλώς υπό ακιαδείψ, κατεσκενασμένον 
σννέδριον τοις μειρακίοις ίλάλει δι^ ημέρας; 

* * * 

Αυτίκ^ ουδείς ουδέ. μαγείραιναν είδε πωποτε^ 
ον μην ονδ^ Ιχ&νοπώλαιναν. 

Αΐΐιβηββυδ XIII ρ. 612»: Φερεκράτης εν ^Ιπνφ η ΠανννχΙδι 
φηοί Κ^τα μνροπωλεΊν .... ίλάλει δι^ ημέρας, εί&^ εξής 
φηϋΐν Αντίκ* ουδείς κτλ. ^Εκόστφ γάρ γένει αρμόζοντα δεϊν 
^ιναι και τά της τέχνης. Υδ. 1 βηΐβ ΟβδδΐιΙοηυιη καταμυρο- 
ηωλείν. Τακι Α μα&όντ^ αν δε χρήν. ?\1, μα^ών τάνϋε 

Οοιμϊγι §;Γ&6ϋί 7 98 ΡΗΒΒΕΟΒΑΤΕΒ 

χρήν. Ειη6η(ΐ8νίΙ ΕρβίΓ^^Ιυβ, ηίβί ςοοΗ ιααθ^όντα ?οΙέφΐϋ; (}υο<Ι 
οοΓΓβχίΙ 0(ΐΐΙ)Γ&6υδ, ςυί ρπιβΙεΓββ τί^τα μνροπίολέϊν %ί τχαβ^όη; 
αν δε χρϊ}, κα^ήμενον. Υ$. 2 σχιαδειφ ΕΓΓυπ1Ιο$. Υιύ^ οχια- 
διψ, ν$. 3 1ίΙ)ΓΊ σννεδρισν ον τοις. Ετίατά\νί8 σχη4δρι ον %οίς 
μείραχίοισιν ελόλει, ΟβΙβνίΙ ον 6ΐ &ηΐ6 ελάλει ίηδβηιίΐ ΐν 
ΗβΓπιβηηυδ βΐ. άοοίΓ. ιηοίΓ. ρ. 580. Ροι*ΐ88$6 ρΓβοδίαΙ μειραχίοωιν 
λαλεΊν νβΐ μειραχιοις αυλλαλεΊν. Πο6Γ86υ$ μειρακίοις ελλαλέίν. 
Υδ. 5 οντε ρΓΟ ον Ό\ηάοτ6η8. ΈτΐητάΐΏ^ ον μην ονδείς. ΗβΓ- 
ιη»ηηιι$ ον μην ονδέ γ. ΡθΓΐ888β ονδέ μην. 

57 II (2, 277) 

Ονχ ορζς την οΐχίαν 
την Πονλντίωνος χειμενην νπώβολον; 

ΡΙιοΙΙυβ ρ. 626 9. ^ΥποβοΙονι νποχείμενον προς δάνειον 
καί τοκον. Φερεκρατης ^Ιπνφ Ονχ οράς την οΐκίαν κτλ. ΟΓγ. 
ΕυδΙ&ΐΗιυδ «ά Οάγδδ. ρ. 1405 22. ΥαΙ^ο Πολννίωνος βΐ νπο- 
βολον, \\\ηά β^ο, οΙΙβΓαιιι ΡοΓδοηιΐδ Αάν. ρ. 295 εοΓΓβχίΙ:. 

58 ΙΠ (2, 278) 
^Υποζνγίοις αλοάσαντ^ ευ&νς έκποιήσαι. 

6Γ8ΐΏΓη8ΐ. ΒβΗιοΓί ρ. 379 28. Ι^λοόσαντα : εν τψ α. Φέρε- 
κρατης^Ιηνφ ^Υποζνγίοις άλοάσαντ^ εν&νς ίκποιηααι. τσ δε 
σνγκόχραι ηληγάϊς άλοήσαι εν τψ η. ΟΓγ. δϋίίβδ δ. ν. Ιίίλοάων. 
ΒίοβΓβ νίάβΙΟΓ ίητηβηΙίΒ βτηηΐϋηΐΗΐη ίβτΘΓβ Μίηιηφίβ βίβΐΐηι 
Όβηά€τβ. ΜβίΓυιη 6δΙ ΑΓοΙιίΙοοΙιΙυιη. 

59 ΙΥ (2, 279) 

Τι ονκ επανεχώρησα δενρο κάπέδραν; 

ΟΓΒΐηιη»!. ΒβλΙϊβΓί ρ. 419 31: το πρώτον πρόσωπον αηε- 
δραν. Τι ονκ .... κάπέδραν; Φερεκρατης ^Ίπνψ. ΕβίΙβπι 

δυίίΐβδ ν. απέδρα. 

60 ^ V (2, 279} 

ΐΑνεπληαα τώφ&αλμώ πόλης φνσών το πνρ. 

ΕιΐδΙθίΗίυδ 8(1 II. ρ. 898 7: πάλη κνριως κατά ΑΥλίον ^ιΟ' 
ννσιον λετντάτατσν αλενρον και τέφρα, Φ^ρ^ράτης ^ϊπνψ 

^Λνέπληαα κτλ. 

61 ΥΙ (2,279) 

ϋό εστ εφ ον ποτ ην ο πνρος αξιο^. 

διιί(]&β, ^!Αξιος: ο ευίαρος. Φερεκράτης ^Ιπνφ ^Ο δε (ίτέ- 
φσνς πετεινός πυράς άξιος. ΕιηβικΙ&νίΙ ΡθΓδ«Μηΐδ Μί$€• 
ψ. 184. Ργο 'Ιπν^ νυΙ^βΙιΐΓ ^Ιστ^, φιο<Ι οοΓΓβχί» ΡΗΕΪΙΕ0ΚΑΤΕ9 99 

VII (2, 279) 62 

^Ήδη μεν ^αν ληνμένψ ηροζώννντε. 

Ροΐΐυχ Χ 181: το μέντοι δέρμα, ψ νποζώννννται αΙ γν^ 
νοίίχες λονμεναι η οί λοϋντες αντάς^ ζ)αν λουτρίδα εξεστι κα- 
λέϊν . . . Φερεκράτης δε εν ^Ιπνφ καταλέγων τά εργαλεία της 
παίδοτριβικής ^Ήδη μεν φαν λονμενω προζώννυται. Ιΐ« Ιί1}Γί, 
((00(1 οοΓΓβχί. 

VIII ΙΧ\ (2, 280) 63. 61 

Σκηνή τνεριερκτος περίβολος κανναιαι, 

ΡοΙΙυχ Χ 1Β3: Κάνναι δε ηλεγμάτιον τι εστίν, ου μεμνη^ 
ται εν Σψηζίν Ι^ριστοφάνης , Φερεκράτης δε εν ^Ιπνφ Σκηνή 
περίερκτος τιεριβολος κανναιαι. ΚιιηΚβΙίυδ περιβόλοις. δολοΙ. 
ΑηδΙορΗ. Ρ&6. 1241 : μνημονεύει δε Φερεκράτης εν Πανννχιδι 
των κνμβείων καΐ τον κατάκτον κοττάβου, ΟοοίΙ οΐίηι 
ραΙβ^ΒΠ), ν6Γΐ)& των κνμβίων και του κατάκτον κοττάβου ΐρδηιη 

6886 Ρ)ΐ6Γ60Γ9ΐί8 ΥβΓδαΓη, "^"^ ΓΟρίκΙίΟ. 

κ ο ρ Ι Α Ν Ν Ω 

Ι (2, 280) 65 

Φέρε δή καιακλινώ' αύ δε τράηεζαν εΐαφερε, 
και κνλικα κάντραγεΊν, ΐν ηδίον ηίω, 
Β, Ιδού κνλιξ σοι και τράπεζα και φακοί, 
Λ, μη μοι φακούς, μα τον ζ/Γ, ου γαρ ηδομύι, 
ην γαρ τραγί] τις, τον στόματος όζει κακόν, 

Αΐ1ιβη»βιΐδ IV ρ. 159 β: τά περί της φακής λεχ&έντα χλευά^ 
ζοναιν, ίν νψ έχοντες τά ειρημένα Φερεκράτει εν Κοριαννοΐ 
Φέρε δη κατακλινώ κτλ* \$. 1 κατακλΙνωΊ ΙϋίίΙβηι ρΓΟ φ>€ρε 
δοηρδί εϊσφερε ουτη Οο1)ρ»6θ. Τουρίυβ ΈιηοιίίΙ. II ρ. 328 μοι 
φέ^ε. Ιρδθ οϋιη παΐ φέρε, \$, 2 κάννραγεΊν ΑϋΡΟ. καν τρα^ 
γπν νΐι. και τράγημ^ Τουρίαδ. Οιιιπ Ηίδ ΰοηΠηυο δβςιιβηβ 
ΓΓβ^ιηοηΙηΓη οοηίυη^οηιίαηι 6$80 οΐίβιη ΒϋΓ^Κίιΐδ ίηΐβΐΐβχίΐ. 

II (2, 281) 66 

Ι4λλ^ ϊσχάδας μοι πρόελε των πεφωγμένων • . . 
Ουκ Ισχάδας οΐσεις; των μελαίνων, μαν&άνεις; 
ίν 'ίοις Μαριανδννοίς εκείνοις βαρβάροις 
%ντρας ηαλοναϊ τάς μέλαινας ϊσχάδας, 

ΑΐΗβηββυδ XIV ρ. 653 β : οτι δε και πεφωσμένας ισχάδας 
ψ9ιον Φερβκράτης δείκννσιν εν Κοριαννοΐ λέγιαν οίίτω^ ΐΑλί^ 

7* 100 ΡΗΕΒΕεΚΛΤΕδ 

ϊσχόόας κτλ. και μετ^ όΐιγα όέ' Ονχ ϊσχαδας οΐσεις χτί. 
Υδ. 1 νυΙ^ΓΟ πεφωσμένας. Είγιη. Μ. ρ. 803 32: φιογνύναι χαι 
φρνγειν' 1/4λλ^ Ισχάδας μοι προελετω πεφρνγμενας, αΜ οοίΐ. 
ϋοΓνίΠϋ βίΐηοΐαηΐβ ΡοΓδοηο Ιΐ8ΐ)θΙ ηεφυγμένων Η. ο. πεφωγμέ- 
νων, αΙ Ιο^ίΙαΓ ίη ΑηβΟίΙ. Ββοΐιιη. ρ. 411 8. Υδ. 3 ΓοΓδβη ην 
δοπϋοηιΐυπι Ιοουδηυο ρβΓ ίηΐ6ΓΓθ§[ηΙίοη6ΐϊΐ οΙΓοΓοηϋιΐδ. δβΓνοδ 
οηίπίΐ, ρ3(ηβ ΜοηβηίΙγπυδ, ρΓο ΓιουΙ)υδ οΐΐβδ 8ρροιΐΒνβΓ8ΐ. 

67 III (2^ 281) 

Έκ το Π βαλανείου γαρ δι εφ 9ος έρχομαι, 
ξηράν εχονσα την φόρνγα. Β. δώσω ηιεΊν. 
Λ. γλίαχρον τέ μουστί το σίαλον νή τώ -^εώ, 
Β. λάβω κόρη σοι την κοτνλίσχην; Λ. μηδαμώς 
μικράν γε. κινείται γνρ ενΟ^νς μοι χολή, 
εξ ονπερ επιον εκ τοιαύτης φάρμακον, 
εις την εμήν νυν εγχεον την μείζονα. 

ΑΐΗοηθβυδ XI ρ. 481 &: Φερεκράτης Κοριαννόΐ Έχ του 
βαλανείου κτλ. Υδ. 2 φόρνγα Τουρίϋδ Ειηβικί. II ρ. 555 ρΓΟ 
φάρυγγα. Υδ. 3 γΧισχρον ΟβδβυΙιοηιΐδ ρΓΟ γλαίσχρον. Ι1)ί(1βιη 
μονστι το ρΓΟ μου το ΟίηϋοΓΓιυδ. Υδ. 4 Ιί1)Γί ει λάβω κνρίσοι, 
φιοά νοηοχί. ΟοΙ)ηΐ6ΐΐδ άλί^ εΐ λάβω σοι. Β6Γ^Ιίίυδ ΟοηιηιβηΙ. 
ρ. 300 φερ^ εΐ λάβω σοι. ΟβδαιιΙ). θέλεις λάβω σοι. Τιιιη 
κοτνλίσκην ρΓΟ κυλίσχην Γοοβρίυιη οχ ρ. 479 Ι): Φερεχράτης 
Κοριαννόΐ ,,τήν χοτυλίσκην μηδαμώς.'* 

68 ΙΥ (2, 282) 

*!Αποτ εστ, ω Γλύκη. 
Β. νδαρη ^νεχεεν σοι; Α. ηαντάπασι μεν ουν νδωρ. 
Β. τι ειργάσω; πώς ω χατάρατε ί' ενέχεας; 
Γ. δ υ ύδατος, ίο μάμμη. Β. τι ί' οίνον; Γ τετταρας. 
Β. ερρ^ ες κόρακας, βατράχοισιν οίνοχοείν σε δέϊ. 

Αΐΐιβηαοϋδ Χ ρ. 430 β: Φερεκράτης δ^ εν ΚοριαννοΊ δνο 
ύδατος προς τεσσάρας οίνου, λέγων ωδε ^'Λποτ εστ, ω Γλνχη 
κτλ. ΜίΓίΓιοβ Ηββο ρβΓνβΓίίΙ ΕοδΙβΙΙι. 8(1 ΟΗγδδ. ρ. 1624 50. 
Υδ. 1 βΐ 2 άπότες ώ' γλύκη υδαρήν ενέχεεν ΑΒ. απόχες ω 
γλυχκνδάρην ενέχεεν ΡΥΙ». ΟοΓΓβχίΙ ΕΓΓυΓ(]Ιυδ ΟίβΓ. ίίρδ. 1805 
νοί. Ι ρ. 578. Ροδδίδ βΙί8ΐη αποτος, ω Γλνκη. ΙΙ» ΤΗ. ΒβΓ^ϋαβ 
Οοιηιηβη^ ρ. 300 ; αποτος έστ\ ω Γλύκη. Υδ. 3 νυΐ^ο χα- 
τάρατε ένέχεας, ςυοϋ οοιτβχί. ΟίικΙοΓβυδ βΐ ΒβΓ^Κίιΐδ ρΓΒββηηΙβ 
ΕγΓιιγ(1(ο καταράτοτ (?) ενέχεας. Οο1)Γ86αδ κατάρατ αυτ ενέ- 
χεας. Υδ. 5 βατράχοισιν ΕτΙιχνάΙηΒ. 1»ϊΜ βατράχοις. ΡΗΕΒΕ0ΒΑΤΕ8 10! 

V (2, 283) 69 

^!Ανόζ€ς πξόϋαχετΒ τον νουν 
Ιξενρήματι καινφ, 
σνμητνχτοις αναπαίσνοις. 

ΗβρΙιαοδϋο ρ. 101 : το βκ των άντισπαστικών δέ καταληκτι•- 
κων διμέτρων δικατόληκτον, ο Φερεχρότης ενώσας^ σνμπτνκτον 
ανάπαιστον καλεί έν τη Κοριαννοϊ' ^!Ανδρες πρόσσχετε κτλ. 
8οϊϊθ\. ΑπδΙορΙι. ΝαΙ). 559: το δνοχαιδέκατον , άντισπαστικόν 
δίμετρον καταληκτίκόν , το καλονμενον Φερεκράτειον εφθ^ημι^ 
μέρες, εξ Ιηιτρίτον και βάκχειου, ώς έχει τα Φερεκράτους 
^!Λνδρες πρόσαχετε κτλ. ΟΓγ. Ηοηηαηηϋδ ΌοοΧν, ιηβίΓ. ρ. 603, 

VI— ΥΙΙΙ (2, 284. 285) 70-72 

^ΑπαρτΙ μεν ονν εμοί μεν εΙκός εστ Ιραν, 
σοι ο ονκεχτ ωρα. 

βΓ8ΐηηίΗΐ. ΒϋΚΙιβπ ρ. 418 15. Ι^παρτί: παρά τοίς κωμι^ 
χοϊς το εξ εναντίον. Φερεκρατης ΚοριαννοΙ ί^παρτί μεν ονν 
κτλ. Β6ϋ1ί$5ΐίη6 Βοΐ'^Κίυδ ΟοιηιηεηΙ. ρ. 299 &(1 οηηϋβιη ΓΗΐ)υΐ8β 
ρ&Γΐβιη γβΐβτί 1ΐ860 9ριΐ(] ΡΗοΐίιιιη ίϋχ ρ. .619. "^Υοσκναμαν: 
μεμηνέναι, παραπαίειν. Φερεκράτης Κοριαννοϊ' 

^Υοακυαμ^ς ανήρ γέρων ων. 
Ου36 β&(ΐ6ηι Ιο^υηΙΙΐΓ ορυ(1 δυίϋ&πι ν. νοσκναμαν, 6( ΓββρίοίυηΙυΓ 
&1) Είγιη. Μ. ρ. 777 18. Ρο8( γέρων ψιοά Ιβ^Μτ ων & ΡοΓδοηο 
8(!(ϋΙυιη. Α(1 βυηθβπι ϊιυηο ββηβιη 5ρ6ο(8( δίηβ άΜο ΓΓβ^πιβη- 
Ιυιη IX. Νβηαβ 6Χ 8ΐί8 Γ8ΐ)ΐιΐ86 ρ8Γ(6 ρβΐίΐα 5αιιΙ ηααο ηΰβνΐ 
6Γ8ΐηπΐ8ΐ. ΒβλΚβπ ρ. 372: ί^κονεις α λέγεις ούτω Φερεκράτης 
εφη λέγων 

^Ω Ζευ πολυτίμητ, άρ^ άκούεις α με λέγει^ 
ο πανούργος νϊός; 
Ιΐ8 ϋπίιη οοιτίς^ο. ΡΓοηοιηοη με ίη €θ(ϋθ6 οιηί$$υιη. 

IX (2, 285) 73 

βΓ8ΐηιη8ΐ. ΒβΙί^βη ρ. 406 1. Ι/ίνοδοντον: Κοριάννοις (βίο) 
Φερεχράτης ]Ανήρ γέρων άνόδοντος άλή&ει. ΕβιΙβιιι 
διιίϋβδ ν. άνόδοντον. ΟΓγ. ΡοΗυχ II 96: καΐ άνόδοντος, ώς 
Φερεχρότης. ί4λή^ει, ςυοά βΙΙίοβ άλεϊ (ϋοβηύυιη 6Γ8(, (ΙβΙβη- 
(Ιυπι νίάβΐυι•. Υ. 8(1 0Γ8ρ8ΐ8ΐ. Γγ. XIII 3. 

Χ (2, 285) 74 

Ιίίδρόφαξνν ^ψονα^, είτ οκλάξ καΟ-ημένη. 

ΟτΒϊηηίΒΐ. ΒβΙΑϋτί ρ- 345 10. ί^δράφαξνς: τό λάχανον, 
οηερ οϊ πολλοί άνδράψαξυν καλονύι* Κοριάννοις Φερεκρότης 103 ΡΗΕΒΕ0ΗΑΤΕ8 

ΐΑνόρόφαξνν εψονσα είτα 6 βλάξ καθήμενη• ΙΙ» οοάβχ; οογ- 

Γοχίΐ ΒβΚΚβηΐδ, 11181 ςαοά εψοΐοα τέΐίφάΐ Ργ&6(6Γ6& ΓογΙ&8$6 

ρΓ&6$(8( άτράφαξνν, 

75 XI (2, 286). 

Κατάχεον αντης χάννδρενσαι τον κόδον. 

6Γ8ΐηιη&1. Β^ΚΚβπ ρ. 411 32. Ιίνυδρεναασ&αι: αντλήΰα^ 
νδίοζ' Κατάχεον... κάδον, Κοριαννοΐ Φερεχράτης. ϋΟΓΠίρΙβ 
8υί(ίβδ κατέχεον καινής αν ίδρενααί τον κάδον. 

η XII (2, 286) 

Πας ί' άνήρ εσαττε τενχος η κόικ η κωρνκονς. 
ΡοΙΙυχ Χ 179: εϊη δ^ αν και κόιξ ϊν τι τΰν ηλεγμά%ων, 
ον οι μεν Δωριείς κόιν καλονσιν . , . οΐ δε ί^ττικοι κόικα, ως 
Φερεκράτης ΚοριαννοΊ Πας ί' άνήρ κτλ. 

77 XIII (2,286) 

πάντως γάρ εϊσι των φίλων ενός γέ τον. 

ΡΗοΙίϋδ ρ, 596 14: Του ... έπι άρρενικοΰ Κοριαννοϊ ΦΒ- 
ρεκράτης Πάντως γάρ εϊσι κτλ. ε&(Ιοιχι 8αί<1&5 ν. του. 

ΚΡ Α Π Α Ύ Α Α Ο Ι 

78 Ι (2, 28Τ) 

52 δαιμόνιε, ττύρεττε μηδέν φροντισας, 
και των φιβάλεων τρώγε σνκων τον Ί^ίρονς, 
η&μηιπλάμενος χάΟ'ενδε τάς μεσημβρίας, 
χ^τα σφακελιζε και πέηρησο και βόα. 

Α!ΐιβη86υ9 III ρ. 75 1): των καλουμένων φιβάλεων σνχ(ον 
ηολλοι μεν μέμνηνται των κωμψδιοποιών, άτάρ και Φερεχρα- 
της εν Κραπατάλλοις ^Ω δαιμόνιε κτλ. Οΐτ. III ρ. 80 «. Υβ. 2 
τρώγε σύκ€ον ΥΙι. οβίβπ σύκων τρώγε. Υη. 3 κάμπιπλάμενος Β. 
κάμπιμπλάμενος \\ήξθ. ΙΙ)ί(1. Οίη^οΓϋυδ της. Κβνοοβνί τάς. 

79 II (2, 287) 

Τακερονς ποιήσαι τους ερεβινΟ^ους ευ&έως. 

ΛΐΗ6η86Μ8 IX ρ. 366 ρ : ^Αριστοφάνης ίν ΑημνΙαις το τα- 
κερόν εταξεν έηι τοι^ τρυφεροί) — και Φερεκράτης Κραηατϋ^ 
Ιοις Τακερονς ηοιήσαι τους ερεβίνΟ^ονς αυτόθι. Μβιη νβΓδϋδ 
II ρ. 55 1), υ1)ί ηοιήσεις Ιβ^^ίΙυΓ οΐ εν&εως, ψιοά Γοοβρί. 

80 III (2, 287) 

Ταϋτ έχων έν ταϊς οδοΐς άρπαζέτω τάς έγκριδας. 
ΑΐΗ6η&βιΐ8 XIV ρ. 645 6 : ΙγκρΙδες, ηεμμάτιον εψόμενον ίν 
ίίαιφ και μετά τούτο μελιτονμενον . . . Φερεκράτης ό* ίν Κξα- 

η^τόί^(^ Ταντ ^γ κτλ. ΡΗΕΒΕΟΒΑΤΕδ ΙΟβ 

IV (2, 288) 81 
^ήψΒΐ δ* IV ^!Αιδον κραηάταλον τριωβόΧον 

και ψωί^ια. 

ΑΗιβιίΛβιΐδ XIV ρ. 646 ο: ψω^ία τα ψα&νρια. Φερεχράτης 
Κραπατάλλοις ^ηψει ό^ ίν 'ΙΑιδου κτλ. 1ιϋ)η οιηηβδ κραηό^ 
ταλλον ρΓ86ΐ6Γ Β ςιιί )ΐ8ΐ)6ΐ κραπάτταλον, ΡβΗίηβΙ Ιιυο Ιοουβ 
ΡοΙΙιιοίδ IX 83 : όνομα δέ τι νομίσματος και κραπατάλλονς Βίτε 
παίζων είτε σπουδάζων Φερεκρότης ωνόμασεν εν τψ ομωννμψ 
δράματι, λέγει δε τον μίν κραπάταλλον είναι, έν ^!Αιδου 
δραχ^ιήν' εχειν δ* αι^ον δύο ιρω&ίας' την δε ψωΟΊαν είναι 
τριώβολον και δννασχ^αι οκτώ κικκάβονς. 1(8 Ιι&οο ΟΟΓΠ^Ο• 
Οβ κικκόβφ οΓγ. ΡΗοΙίυβ ίβχ. ρ. 164. Κίκκαβος: ώνοματο- 
πεποίηταί τι νομισμάτων εν *!Αιδου. 

V (2, 288) βί 
Τις των λνχνείων ή εργασία; Β. Τυρρηνική. 

Αΐ1ΐ6η86υ$ XV ρ. 700 ο: Φερεκράτης δ^ εν Κραπατάλλοις 
την νυν λυχνίαν καλονμένην Ιυχνεϊον κέκληκε δια τοντων Τις 
κτλ. €Γγ. Ευ$(&11ιίιΐ5 8ά 0^γ5$. ρ. 1571 19. 

VI (2, 289) 83 
Ονδεις γαρ έδέχετ ονδ^ άνεφγει μοι &υραν. 

6ηιιηιη8ΐ. ΒβΚΚβπ ρ. 399 24: Ιίνέψγεν, ούχι ηνοιγβ .... 
Φερεκράτης Κραπατάλλοις Ουδείς γάρ κτλ. Εβιίβιη 8αί(ΐ88 
δ. ν. άνεψγεισαν, υΙ)ί βδΐ Κραπατάλοις. ΖοηβΓββ 8. γ. ανέωγα 
6Χ ΡIι6^6^^8ι6 βΙΓοΓΐ ουδείς άνέωγέ μον ^ύραν. Ιη άνέωγε, ψϊοά 
ΡοΓβοηυβ Αάν. ρ. 296 οιηβικίβνίΐ, οοπδβηΗαηΙ οηαηββ. 

VII (2, 289) 84 
Τι δαί; τι σαυτον άποτίνειν τψδ* άξιοΊς; φράσον μοι. 

Β. άπαρτι δη που προσλαβεΊν παρά τοϋδ^ ϊγωγε μάλλον. 
6Γ8ΐηιη8ΐ. Βοΐιΐίβη ρ. 418 15. ^Απαρτι . . . παρά δε τοις 
χωμικοΊς το εκ του εναντίου. Φερεκράτης Κραπαταλλοις Τν 
όαί κτλ. 8ΛοΙ. Απδίορίι. ΡΙϋΙ. 388 : και Φερεκράτης ίν Κρα- 
ηατάλοις ,,φράσον μοι άπαρτι δη που προλαβείν (δίο)." ΟΓγ. 
8ϋί(ΐ8δ 6ΐ Ζοη8Γ88 ν. άπαρτι, \8. 1 οοϋβχ τις αυτόν αποτείνει 
το δ^ αξιοΧς. ΟοΓΓβχίΙ 1•οί)βο1ιίϋδ. Όο1)Γ86υδ βά ΑπδΙορΙι. ΡΙαΙ. 
388 ρΓ&οΐ6Γ68 νδ. 2 δητα ρΓΟ δήπου βΐ εγωγ εμελλον. 

νίΠ (2, 289) 85 

"Οστις γ αντοις παρέδωκα τέχνην μεγάλψ εξοικοδομησας 

δοΐιοΐ. ΑΓίδ(ορ1ΐ. Ρίο. 749 Ιηοίησε τέχνην^ τφΰτο καΐ Φβ- 
ί^κράτης ίποίησε τον ^ισχύλον λέγοντος έν το$^ Κραηίατιχ'» ί04 ΡΗΕΒΕεΚΑΤΕδ 

λοις ^Όατις αντο7ς παρέδωκε κνλ, Οοτταχϋ ΡοΓβοηυδ ΡγβθΓ. 
Η60. ρ. ΧΙ,νΠΙ, 

86. 87 χ XI (2, 291) 

^Ω δέοηοτ ΐΑγνιεν ταύτα ννν μέμνηοό μοι. 

δοΐιοΐ. ΑΙά. ΑπδΙορΙι. Υοδρ. 875: ί^γνιενς ο προ των ανλείων 
Ό^υρών χωνοειδής χίων, ίερος ί^πολλωνος , χαΐ αυτός 6 ϋ^εος, 
Φερεχρότης Κραπατάλλοις Ϊ2 δέσηοτ ί^γνιεο ταύτα αν με- 
μνηαό μου. Εαϋοκι δυίίΐαδ οΐ ΖοηοΓβδ δ. ν. άγνιαί. €θΓΓ€χίΙ 
Β6ΓηΙ)9Γ(]ίυδ. ΡοΙΙυχ VII 152: σίκα δε των διφόρων εν 
Κραηαταλοις Φερεκρατης. 

88 XII (2, 291) 

ΙΙρός τι] κεφαλή μου λάαανα κατ αϋ^ εις πέρδεται, 

Ρϋΐΐϋχ Χ 45: οτί δε ον μόνον επί τον ακινήτου άποττά- 
του τα λάσανα όνομαστέον , άλλα και επί του τιΒ-εμένου και 
αναιρουμένου, μαρτυροϋσιν . . . Φερεχράτης εν τοΊς Κραπα- 
τάλλοις Προς ττ] κεψαλτ^ κτλ. ΡΗοΠϋδ 1.οχ. ρ. 209 12: Αά- 
σανά . . . και εφ ων άηεηάτουν ελεγον. οντω Φερεκράτης* 

89 XIII (2, 292) 

. . Μάχαιραν άρ^ ενέ^ηκαςι Β. ου. Λ, τι μ εΐίργαοαι; 
άμάχαιρος επι /^Ο£ία νοατήαω κρέα, 
άνήρ γέρων, άνόδοντος; 

ΡοΙΙυχ Χ 89: όταν Φερεκράτης Κραπατάλλοις φη ,,Μά* 
χαιραν άρ^ ενέχ^ηκας . . . άνόδοντος," άπό γουν της ^ιαχαιρας 
και τψ μαχαιριφ και τ^ μαχαιρίδια χρηστέον. ΡοΓίβδδβ δοΗ- 
ίΐϋΐιι Ιίοριαννοΐ ρΓΟ Κραηατάλλοις. V. Οοπβηη. Γγ. IX. Υδ. 1 
νυΐ^^ο ένέ^ηκά σου, ΟοΓΓβχβΓϋπΙ ΡοΓδοηυδ Α(1ν. ρ. 295 οίΕΙηίδΙ. 
βά ΑοΙιβΓη 715. Ργο εϊργασαι ΚυΙιηίυδ ειργάσω. 

90 XIV (2,292) 

Ρπδοίηηυδ XVIII ρ. 224 οιΙ. ΚγθΙιΙ.: Φερεκράτης Κραπα- 
ταλλοις'Ώς τοι κακόν όζει τάμα μη τι γ^ άλλα γλυκν* 
ΤβΓβηΙίιΐδ ίη ΑοΙοΙρΙΓίδ: ΟίβΙ υη^ηβηία άβ ιηβο.'^ Ργο Κραπα- 
τάλλοις, ηυβϋ Μοηαοεηδίδ οί 1.6ί(1οηδίδ ΙβΰΙίο οδΐ, Ρϋΐδείιίυδ Η&Ι)ϋ( 
πετάλοις, ςυοϋ ίη Πετάλτ] ιηυΐΒΐυιη βδΐ βΐ) ΚπίΜΐο. ΡΙιβΓβοΓβΙίδ 
νοΓϋα υΐ 8(Ιδοηρδί 6χΙιίΙ)6ΐ ΡυΙδοΙιίιΐδ. Μοηβο. ως τοικακον οξει 
τανα μνδυναμα γλυκύ. Ιβιά. ως τοι κακόν όζει τανα μεδν- 
ναλλα γλυκύ. ΟοΙ)Γ86υδ &(] ΡΙαΙ. 1021 (6η(«58(9 ωστ ου κακόν 
οζεν ϋ-^μάτιά γ αλλά γλυκύ. ΡΗΒΗΕ6ΚΑΤΕ8 10» 

XV (2, 293) 91 

Και νωτοπλήγα μη ταχέως διαηονιίν. 

ΡΙ)θΙίυ5 ρ. 306 26. Νωτόπληγα : μασηγίαν τον εις τα νώτα 
πληγάς λαμβάνονια, Φδρεκρατης Κραπαττάλοις ΚαΙ νωτό- 
πΐηγα κτλ. Εχ ΑπδΙορΗβηβ νωτοπλήγα βίΤοιΊ ΡοΠϋχ II 180. 

ΧΥΙ (2,293) 92 

ΤοΊς δε χριταΊς 
τοΊς νυνί κρινονσι λέγω, 
μη ^πιορχεΐν μηδ^ αδίκως 
κρίνειν, η νή τον φίλίον 
μΰΟ^ον εϊς νμας ^ερον 
Φερεχρατης λέξει τϊολύ τον- 
του χαχηγορίστερον. 

ΡΗοϋιΐδ ρ. 647 22: Φίλιος Ζευς ο τα περί τάς φιλίας 
Ιπιοχοπών • . . Φερεχράτης Κραπατάλλοις ΤοΊς δε χριταΐς κτλ. 
Εαάοιη δυιθϋί» 5. φίλιος Ζευς, Υβ. 6 εοϋοχ Φιλοκράτης, ηυϋ(! 
ειηοικίΗνϋ 6ΓθΙίη$ Εχο6Γρ(ί$ ρ. 513. Υ$. 7 ΡΗο(ίιΐ8 κακηγοριστό- 
τερον, δυί(ΐ9$ καχηγοριχώτερον, Οογγοχι οΠιη Ουπδ γπΙ. -ρ. 41. 
ίΐϋοΐϋ ΡοΗυοίδ II 127: κακηγορίστερος παρά Φερεκράτει. 

XVII (2, 294) 93 

Των θεατών 5* οΐστισι δίψ* 
/}, λεπαστήν λαψαμένοις 
μεστή ν έκχαρνβδίσαι, 

Α!ΐΐϋη86υδ XI ρ. 485 (1: Φερεκρότης Κραπατάλλοις Των 
χ^εατών δ^ όστις διψ/ι λεπαστήν λαψάμενος μεστήν 
Ιχχαρνβδίσαι, ΟοΓΓβχίΙ ΒθΓ§[1ιίυδ ΟοιηηιβηΙ. ρ. 301. Υδ. 3 
^^χαρυβδίσαι ΟίηϋοΓΓιυδ. ΑΒ εχκαρνβδίσαι. Ρ εχαρνβδίσαι. 
VI έχαρνβδισα. 

XVIII (2, 295) 94 
Ζητώ περιέρρων αύτον εξ εω&ινοΰ. 

δοίάβδ, ^!Απερρε: άποφϋ^άρη&ι* και ερρων φ&ειρομε^ 
^ος. Φερεχράτης Καπατάλλοις Ζητώ περιέρρων κτλ. Εαάβηι 
8υί()35 γ. περιέρρων, ο( οιηίδδίδ ρο6ΐ86 βΐ Γϋϋυΐββ ηοπιίηί5υ8 
(ιΓ8ΐηιιΐ8ϋουδ ΒοΚΙί. Αηοο(1. ρ. 422 7, ςιιί Γ6θΐ6 Η&Ι)ϋΙ ζητώ ρΓΟ 
ςυο $υί(ΐ85 ζητών. 

XIX (2, 295) 95 

^Ως άτοπον έστι μητέρα είναι και γυνήν. 

ΕίγιηοΙ.. Μ. ρ. 243 24: ενρηται δέ παρά Φερεκράτει ή 
(χίτιατική την γννήν, οϊον ^Ως ατοηόν έατι και μητέρ β > ΙΟβ ΡΗΕΚΕΟΗΑΤΕδ 

€ΐναι χ α ι γυνή ν, καΐ αιτιατική των πλη&ι^ντίχών αλλ* 
ορώ τάς γννάς. Όβ8οτυρ&ιί ΖοηβΓ&8 ρ. 459. Α<1 θΓ&ρ8(βΙο$ 
ΓβΙΙυΙί ρΓορΙβΓ ΑηΙίαΙΙίο. ρ. 86 12. Γνναί' άντϊ του γυναίκες. 
Φιλιππίδης ΐΑδωνιάζονοαις. Φεςεχςάτης Κραπατάλλοις τήν 
γυνήν. ΟΓγ. Κοβηίυδ πά Οτ^^οτ. Οοτ. ρ. 345, ςυί (ΙβΙβνίΙ χαΐ 
βηΐβ μητέρα* ΟΓγ. ΕρίιηβΓ. ΗοιηβΓ. Ογοιπ. ρ. 102 12: εχομεν 
παρά (βερεχράτει τήν γυνήν αϊηατιχήν. 

96. 97 XX XXI (2, 296) 

ΑηΙί8ΐ(ίπ5ΐ& ρ. 89 30. ^υσημερεΐν: Φερεκράτης Κραπα- 
τόλλοις. ΡΓ8εΐ6Γ6& 8(1 ββηιΐβπι Ιιβηο ί8ΐ)υΙ&ιη τβϊβτ&ηάϋί νίϋβΙαΓ 
ΡΙιοΙϋ 8•θδδ3 ρ. 314 18: ^Οβολοΰ χίμαιρ' εν'^Αιδου. 

Α Η Ρ Ο Ι 

98 Ι (2, 296) 

Μίτραν άλονργή, ατροφιον, οχ^οιβον, κτένα, 

Ρ1)θϋυ$ ρ. 366 2. 'Όγβοιβος: λώμα. Φερεχράτης ^ήροις 
Μίτραν αλονργή κτλ. 

99 II (2, 297) 

^Έπειϋ^ ^ερα τούτων ποιονντα πολλά κυντερώτερα. 

Ρ1ιοΙίυ5 ρ. 188 20. Κυντερώταται χαΐ κυντατωτατα λέ- 
γουαιν . . . Φερεχράτης Αηροις ^Έπει^ κτλ, ΡθΓ5θηα5 έπειτα 
καν έτερα Ιι. β. χατερα, 

100 III (2, 297) 

^Ως ουχί τουτί ρύγχος άτεχνώς Ισ^' υός. 

Αϊ1ΐ6η86α8 III ρ. 95 ά ϋβ ηοιηίηβ ξύγχος βΙΙίοοηιιη ροβίαπιοι 
ΐ6$Ιίιηοηΐ8 βίΤβΓβηδ : Φερεχράτης Αηροις Ώς ουχί τουτί κτλ, 

ίΟί IV (2, 297) 

ί^πό τηγάνου τ εφααχεν άφυας φαγεΐν, 

Αΐ1ιοη8βυ8 VI ρ. 228 ϋ : τήγανον δ^ εΐρηχεν έν μεν Αήροΐζ 
Φερεχράτης ούτως ΐΛπο τηγάνου κτλ, ΟΓγ. Ευ£(8(}ιίυ5 8(1 0(1γ$$• 
ρ. 1862 18. Ρίη(1θΓΓια8 άψύας αν ψαγεΧν. δ6ά ςαίβ ρΐ'ββδίϋΐ 
Ιΐ8βο ηοη ίΐβ ροΐίυβ (ϋδΙίη^υβη(ΐ8 6586: ^Απδ τηγάνου τ εφα- 
αχεν \ άφύας ψαγειν, 
102. 103 V VI (2, 298) 

^Έοτην δε χάχέλευον, εγχέασΟ-ε νψν 
βρέν&ειον, Χνα τοις εϊαιοΰσιν εγχέω. 

ΑΐΙιβηββϋδ XV ρ. 690 ά: Βρεν^Ιου δε μύρου μνημονεύει 
Φερεκράτης έν Αήροις οντιος ^Έστην δε κάκέλβνον εγ- 
^ζέασ&αι νψν μύρον βρέν&ιον Χνα τοις Ιονσνν έγχέΐ]. ΡΗΕΚΕ0ΒΑΤΕ8 107 

εοιτ6χ! νΐ βυρπι (ΐ4$οηρ5ί. Ιη ββίΐβιη Γβύυΐιΐθ ρβΗβ οοιηιηβιηο- 
Γβδδβ νίάβΐΗΓ ηΐ6Γϋ€Γ8ΐ6$ χϋό&ίονάργνρονν. ΡοΙΙυχ VI 105 : 
τα δέ άγγέϊα τών μύρων, λήίΛνΙ^ας μνρηρά, χαι άλάβασνρον, 
Φερεχρότης δέ ί^ ^ηροις ΐΐρηχΒ καΐ ηνά&ιον δέ αργύρου, 
φ το μνρον $γχέομ$ρ, Οιιοά οοιτίς[βη(1αΓη 6Χ Αϋΐ6ΐι&60 Χ 
ρ. 424 Ι) : Φερεχράνης ί' έν ^ήροις κύα^ορ άργνροΰν 
ωνόμασε. 

VII (2, 2θβ) 104 
Λαβοναα μεν της χοΐνιχος τον πννδαχ εϊσέκρουσ$ν^ 

ΡοΙΙυχ Χ 79: τον ηνωμένα χαί πννδαχα %λλοι τε χαί 
Φερεχρότης έν Αήροις Ααβουαα μέν κτλ. Ργο λαβονϋα Γογ- 
ΐΗδδβ λα&ονσα. Όο\>τβ6Ό$ Αά\. Ι ρ. 578 λαβοναα μέννοι χοι^ 
ηχα Ι τον πύνδατί εϊσέχρονσε. 

VIII (2, 299) 105 
Το ί* ονομά μοι χάτειηε τι σ$ χζησται χαλείν. 

δνΛά9ΐ$ 8. γ. χρή ' λέγονοί δέ ττοτε χαΙ χ/ρήσ&αν αντί τον 
δέϊ, Φερεχράτης Αηροις Το δ^ όνομα χτλ. Ργο χρηαθ-αι 
δοΗρβί χρήαται. 

ΜΕΤΑ^ΑΗΣ 

Ι (2, 299. 300) ιοβ 

ηίοντψ δ^ έχέϊν ην πάντα συμπεφνρμένα, 
έν ηααιν αγαΟ^οΊς πάντα τρόπον είργααμένα • 
ποταμοί μέν ά&άρης και μέλανος ζωμον πλέφ 
δίά των στενωπών πομψολνγονντες ερρεον 

5 αννάΐοι μνατίλαισι,' και ναατών τρνψη, 
ωοτ ενμαρη γε χαύτομάτως την εν^εσιν 
χωρεϊν Χιπαράν χατά τον λάρνγγος τόϊς νεχροϊς, 
φνύχαι δέ χαί ζεοντες άλλάντων τόμοι 
παρά τοις ποταμοίς αίζονν έχ^χνντ άνζ βατράχων, 

10 χαι μην παρήν τεμάχη μέν έξωπτημένα 
χαταχυσ^ίατίοισι παντοδαποϊαιν ευπρεπή, 
τεύτλοισί τ έγχέλεια ύυγκεχαλνμμένα, 
σχελιδες δ^ ολόχνημοι πλησίον ταχερωταται 
έπι πιναχίσχοις, χαί δίεψ3^ άχροχώλια 

15 ήδιστον άτμίζοντα, χαί χόλιχες βοός^ 
χαί πλευρά δελφάχει^ έπεξαν^ισμένα 
χναυράτατα παρίχειτ έπ^ άμύλοις χα^η^ιενα• 
παρην δέ χόνδρος γάλατι χατανενιμ μένος 
εν χαταχύτλοις λεχάναιαι χαί πύου τόμοι ^ 108 ΡΗΕΚΕ0ΒΑΤΒ8 

20 Β. Οϊμ ώς άπολεΐς μ εντανϋ^α διατρίβονο^ €τι, 

παζον κολνμβαν ώς βχετ εΙς τον Τάρταζον. 

^. Τι δητα λέξας τάπίλοιπ ηνηερ ηυθ-η; 

οτιταΐ κίχλαί γαρ εΙς άνσβραστ ήρτνμέναι 

περί το στόμ επέτονν άντιβολονσαι καταηιεϊν, 
25 υπό μνρρίναιαι χάνεμώναις χεχνμέναι, 

τά δε μήλ^ εκρέματο τα καλά των καλών ϊδεϊν 

νηερ κεφαλής, εξ ουδενός πεφνκότα. 

κόραι δ^ εν άμπεχόναις τριχάπτοις άρτίως 

ήβυλλίώσαν καΐ τά ξόδα κεκαρμέναν 
30 πλήρεις κύλικας όϊνου μέλανος άνΟ^οσμίου 

ηντλονν δια χώνης τοΐαι βονλομενοις πιεΧν* 

καΐ τώνδ^ εκάστων εΐ ψάγοι τις η πίοι, 

διπλάοι εγίγνετ ευ9^νς εξ άρχης πάλιν, 
Αΐ})6Π&βυ8 VI ρ. 268 β. άπομνημονενόω κατά την τάξιν %άί 
τά τοϊς άλλοις ειρημένα ποιηταΐς, ων εις εστίν 6 άττικώτατος 
Φερεκράτης, ος εν μεν τοις Μεταλλενσί φησιν Πλοντφ δ^ εχέϊν 
ήν κτλ. Εβηάβιη οοΙο^βΐΏ ίηίΐβ « νβ. 3 — 24 δΟΓνβνίΙ ΡοΙΗιχ 
VI 57, ΟΓπίδδίδ Ιβηιοη Υδ. 6, 7, 20, 21, 22. Ργο είργασμένα 
ΒβΓ^Κίϋδ ΟοηιιηεηΙ. ρ. 291 ώργασμένα. Υδ. 3 ΡοΙΙυχ ά&όρας. 
Τυιη πλεψ ΟίηίΙοΓβυδ ρΓΟ πλέον, Υδ. 4 τον^ολυγονντες Αώβ- 
η&6υδ 6ΐ ΕυδΙβΙΙ). 8(1 II. ρ. 1095 18. ΡοΙΙυχ τον-θ^ορυγουντες» 
Αι οοά. Β πονμφολνγοΰντες Ιι. β. πομφολνγονντες, ά& ςυο νίίβ 
ΒβΓ^Ιϋυπι ρ. 292. Υδ. 5. μνστίλλαισι ΒΡ. ΥβΛη ναστών τρύφη 
ιιη(ΐ6 δαδροηδα δίη( νίχ ίηΐθΐΐβςβδ. Υδ. 6 1ίΙ)η ωστ ενμαρή ήγεν 
αντόματ εις την εν^εσιν. εοΓΓβχί ρηιββυηΐβ θ388ΐιΚ)οηο, (|ΐιί 
εύμαρή τε καντομάτην δοηρδΗ* Υδ• 8 φύσκαι τε ΡοΙΙυχ. Υδ. 9 
σίζοντες 1ί5η ΑΐΙιβη&οί, σΐζοντ ΡοΙΙυχ. ΜϊΗί οΐίιη σίζοντες ν8η& 
ΙοοΙίο ρ&ΓΐΙοίρίί ζέοντες ίη νβΓδυ ρΓ86οβ<ΐ6ηΙί , βΐ τοίσι ποταμόίζ 
εξεχέχνντ δοπϋβηάυηι νί(ΐ6ΐ)&ΙυΓ. δβά ΓβΙίηυϋ τηο Ροΐΐαοίδ 6( 
ΑΐΙιβηβοί οοηδθΠδυδ. Εαικίβιη οοηίοοϊυΓβιη οχ ΡίοΓδοηί ηοϋδ Μ8$ 
8ά ΡοΙΙυοοιη ρΓοΙυΙίΙ ΒοΙ)Γ86υδ Αϋν.ΙΙ ρ. 313, ηυί οοηίβαΐ τοις 
ποταμοΊσιν εξέκειντ\ Υδ 11 ευπρεπή ΗοπίδΙΟΓίιυδίυδ βϋ Ιιαοίαπί 
Οίδΐ. ιη8Γ. Χ οχΙγ. Ι.ί1)ή εντρεπή. Υδ. 13 ο( 14 ίαιη δυρΓ8 βΙΙυΙίΙ 
Αΐΐιοη. III 96 8. σχελίδες ϋίηϋοΓβυδ οχ € οΐ 96. \\χ\ζο σκελίδες» 
ΟΓγ. ΡοΙΙυχ II 191 : καί σκελίδες ολοκνημοι εν ττ] κωμψδί^' 
Υδ. 14 ΡοΙΙυχ πινακίσκων, Υδ. 15 ΟίηϋοιΤ. άπατμίζοντα. δβί 
ν. ΡΙίΓγηίοΙιυπι Ββΐιΐί. ρ. 7, 1. ΙΙ)ίί1οιη ΡοΙΙυχ χόλιξ. Υδ. 17 
ΡοΙΙυχ χαυνοτερ^ επέκειτ έπ αμύλων, Υδ. 18 γάλακτν γυΙ^ο. 
γάλατι ΟίηϋοΓϋυδ &ά ΑπδΙορΗ. Γπβρι. ρ. 231. ΟοΙ)Γ86υδ ΑΗν. Η 
ρ. 313; χόνδρος δε παρήν. ΡοΙΙαχ μεμιγμένος ρΓΟ κατανενφ- ΡΗΕΒΕϋΒΑΤΕδ 100 

μένος. Υί. 19 πνον τόμοι νίΐΐθΐηιηίηβ. €θ(1. Α ηνοτομοι. 
ΡοΙΙυχ αμύλου τόμοι. Υβ. 21 ηΐΒΐίίη ώς Ιχομεν εΙς Τάρταρον. 
Υ$. 23 οτίται χίχλαι γαρ εϊς άνάβραστ* $οηρ8ί. Οοά, Α όπταΐ 
χαί χίχλαι γαρ εις άναβράσεις, αναβράσεις. ανόβραστ. \Ια 
οπταΐ κιχλαι γαρ άνάβραστ. Ροΐίποίδ ου. ρπ. όττταί χιχλαι 
δ^ επί τοϊς ί' άνάβροιστ, ιιπίΐο ΡοΓδοηιΐδ 8(1 Ευηρίιΐίδ Μβϋ. 44 
οπταΐ χιχλαι δ^ επί τοίαδ^ άνάβραστ τ/ρτυμεναι, ψΛοΛ ίβΓπ 
ηοη ρο(6$1, ηίδί νβΡδυιη 6χεί(1ί$$6 $(Βΐα&$. Υδ. 25 ηοηηβ χεχυ- 
μένονς? Υδ. 26 εχρέμαντο νυΙ§ο. ΟοιτεχιΙ ΡθΓ$οηυ$. Υδ. 28 
άμπεχόναις ΒΟ, άμηεχόναισι ΥΙ». 15. τριχόπτοξς ΑΒΟΡ. τρι- 
χνφοις \1. Υδ. 29 σιβνλλιώσαι ΒΡ. Υδ. 30 βίΤβΓΐ ΡοΙΙιιχ Χ 75: 
καί ή χωνη, όταν είπτ] Φερεχράτης εν Μεταλλενσι, Κνλιχας 
οίνου μέλανος ανΌ-οσμίον ψάλουν δια χωνης» Υδ. 32 εχάατων 
δεηρδί ρΓΟ ΐχαστος. ΟοΙ)Γ86υδ ?χασΌ^ οσ* η φάγοι. ΐ8€θΙ)$ίυδ 
εχόατοτ. Υδ. 33 εγίνετ ΑΒΟ. 

II (2, 305) 107 

^Υτί άναδενδράδων απαλάς ασπαλαϋ-ονς πατοΖντες 
εν λειμώνι λωτοφόρφ, χνπειρόν τε δροαώδη, 
χάνΰ-ρναχου μαλαχών τ ϊων λείμαχα χαί τριφύλλου* 

Αΐΐιεηαοΐϊδ ΧΥ ρ. 685 ΐ\: 6 δε πεποιηχώς τους εις αύνον 
(ΡΙιβΓΟΟΓοΙθπι) αναφερομένους ΜεταλλεΊς φησίν "^Ύπ αναδεν- 
δραδων χτλ. Υδ. 1 πατονντες ΌίΠΓίοΓΓίϋδ οχ Β. Υϋ1§[0 πατών- 
τας. Υδ. 3 χάνΌ^ρύσχου Α. χάνΌ^ριοχου νιιΙ^ο. II). λείμαχα 
ΟηηΙΟΓυδ; 1ίΙ)Π λιμαχα. 

III ΙΥ (2, 306) 108. ιο9 

ΡΗοΓιυδ ρ. 32 12. ΕυΌ^ύς Αυχείου\ το εις Λυχειον. 
ο&εν ^Ερατοσθένης χαί δια τοντο υτΐοπτεύει τους Μεταλλείς• 
1.ο^ο1)8ΐ«Γ ενΌ^ύ Ανχείου, ςυο(1 οοιτθχΊ Ο^ι^βδΙ. δο. II ρ. 33. 
ΕΓΟίίβηαδ ρ. 56. ί/ίρμώ: ήονχη , μικρώς, ώς χαί Φερεχράτης 
Ιν Μετάλλευα IV. ΗβδγοΙιΐϋδ, ί^ρμοΊ: άρτίως, ηανχη, εξαίφνης, 
ηςοσφάτως. Μβηι, Ι^ρμώ: άρτίως. 

ΜΕΤΟΙΚΟΙ 

(2, 309) ίιο 

ΑροΙΙοπίΰδ (Ιο ρΓοη. ρ. 404 Ι): εν Μετοίχοις Φερεχράτους 
άπαξ εστίν είρημένη ^η ευΟ^έϊα έ μ αυτό ς) χαί ^ίσως ενεχα του 
γελοίοικ Ββά βΑΗοιη αϊ) βοίΐβιη ρ. 448 ο 6χ ΡΙαΙοηίδ Μετοίχοις 
βΒβηιιιΙαΓ. ΟΓγ. Ηί$(. οιίΐ. ρ. 70. ϋΟ ΡΗΕΚΕ0ΚΑΤΕ5 

ΜΥΡΜΗΚΑΝΘΡΩΠΟΙ 

111 Ι (2, 310) 

Αΐ1ιβη&6ΐΐ$ VI ρ. 229 Α : του δέ ^ήμανος (τηγάνιζαν) μίμνη- 
%αι Φρύνιχος ίν Τραγφδοίς . . . χαί Φ$ρεχράτης εν Μυξμη- 
Τίανϋ-ρώποίς φησί Σν δ^ άποτηγανίζεις, 

112 II (2, 311) 

Μηδέηοτ ϊχ&νν, ω ^ενχαλίων, μηδ^ ην αΙτώ ηαραδ'ης μοι. 

Αΐ)ΐ6η86υ$ VIII ρ. 335 8: δι* νμας δε χαΐ τφ παιδί ηαξα- 
χελενσομαι κατά τους Φερεκράτονς Μνρμηχαν&ρώπονς Μη- 
δίηοτ ΙχΌ^νν κτλ, ΟΓγ. ΕυδΙβίΗίυδ ρ. 1720 46. ην ρΓΟ αν Ό\ηά, 

113 ΠΙ (2, 311) 

^. Τι ληρέϊς; αλλά φίονην ουκ Ι'χειν 
Ιχϋ^υν γέ φασι το παράτιαν. Β. ν ή το) ϋ^εώ, 
κουκ εστίν ΙχΟ^νς άλλος ουδείς η βόαξ, 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 218 31 : ^Ηρωδιανος δε ψησι χαΐ δισυλλάβϋίς 
λέγεοΒ^αι (βώχα^, ώς . . . Φερεχρατης είπιον Τί ληρεϊς ; αλλά 
κτλ. Αΐ)ΐ6η86υ8 νΠ ρ. 287 8. Φερεκράτης δ^ εν Μυρμψαν- 
χ^ρώποις εΙπών ,]!Αλλον φωνήν ουκ εχειν Ιχ&νν φασι το πα- 
ράπαν" επιφέρει „νή τώ Ο-εώ, ουκ εστίν άλλος ΙχΟ-νς ουδείς 
η βόαξ.'" ΑοΙδοηρδί Ιοουπι υΐ 1θ§[ϋυΓ ίΐρυ(1 Εΐγπιοΐο^υπι. Υδ. 3 
8ρϋ(Ι ΑΐΚβηβϋϋΐη ουδεεις Ρν. ουδέ εις ΑΒΟ* ονδεις Ι. Ιΐ8 
βΐίηηι Ζοη8Γ8δ ίβχ. ρ. 413: και Φερεκράτης' Ουκ εστίν άλλος 
ουδείς η βόαξ. Νοδοίο Ιβηιβη βη δοπ1)βη(Ιυιη δίΐ άλλος ονδε 
εΙς βόαξ. 

Ι/ίλλ^ ώς τάχιστα τον γέρονϋ^^ ιστον ποιεί, 
αφ ου το λίνο ν ην. 

Ροΐΐυχ VII 73: το εργαλεων καΟ^ ου εκλω&ον εξαρτώηες 
τα στυππεΊα γέρων εχαλείτο. ην δε εκ ξύλου πεποιημένον 
κιόνιον, χεΊρας Έρμου τετραγώνου έχον, φ γέροντος επήν πρό- 
σωπον, αφ* ου καί τουνομα. Φερεκράτης δε φησιν εν Μνρ- 
μηχαν^>ρώποις ί4λλ* ώς τάχιστα κτλ. 1ιί5π ποιεϊ €θΓΓβχίΙ 
ΚυΗηιυδ. Ιϋβιη ίη δ6(ΐυ6ηΙίΙ)υδ εφ οι\ δοά 1ΐ806 ν6Γΐ)& ηυιη 
ευιτ) Ρ)ΐ0Γϋ€Γ8ΐίδ νοΓδυ οοηίιιη§[6η(]8 δίηΐ θυΙ)Η&Γβ ΙίοβΙ. ΡοΙΙηοί 
ΙπΙ)υίΙ Τοηρίϋδ Επιβηιΐ. II ρ. 521. 

115 V (2, 312) 

ΐΑλλά και κοίταις εν ίμαιαιν άπόκειϋ^ α μέλλομεν 
άριστήσειν. 

ΡοΙΗιχ Χ 91 : εϊποις δ* αν και χιστην οψοφόρόν, χαί ηον 
και κοιτην . •. και έν Φερεχράτους Μνρμτίχαν&ρίάποίς ΐΑλλα ΡΗΕΒΕΟΚΑΤΕδ ΗΙ 

χαΐ χοίτας τας Ιν ίμοι άποβάν^^ α μελλομερ άρι^ 
στ ή σ IV, Ηβιη5ΐ6ΓΗιΐ8ΐιι$ ί^λλά χαΐ εν κοίζαές ταΐς ψοΐ άηο^ 
ιιέίν^ α μελλημεν άριστήσειν, ςιιο 3(ϋυ1υδ οοιτοχί. 

VI (2, 3<3) 116 

Ι4ρα ηροΟ^νμως * * * * 
χαΐ της οροφής τον χουν [ιγκίν] 
κατά της κεφαλής καταμήσονται 
λαγαριζόμενοι. 

δοΙιοΙ. ΑΓίδΙορϋ. Υοδρ. 672: το δε λαγαρνζεσΟ'αι ^ερόν τι 
εηιχεν εμφαίνειν. Φερεκράτης Μνρμηκαν^ρώηοις αντί τον 
οιδαλενειν (Ιοο[ σκαλενειν^ αρα η ο 3•^ νμείς και της ορο- 
φής τον χονν, κατά της κεφαλής καταχοιμήσονται 
λαγνριζόμενο ι, ΟιΐΛβ οοιτβχί. Χους ψιηΐ Ηοο Ιογο βί^ηί- 
ΓιοϋΙ (ΙοοβΙ ΗβδγοΗίιΐδ, Χονς: και το επιβαλλομενον τψ ορόφφ 
χώμα. 

VII VIII (2, 313) 1Ι7. ιΐ8 

Γελωντα και χαίροντα και τεϋ-ολωμένον. 
^Υπο της ανίας άνε^ολοΰ^* ή καρδία, 

ΡλοΓιυ5 ρ. 573 7. Τε^ολωμενος: και επί χαράς, Φερεκρά- 
τί^ς Μνρμηκαν9ρ(όηοις Γελωντα κτλ. και ίπι λνηης ^Υηο 
της ανίας κτλ. Εο^βηι δυί<]β9 ν. τε&ολωμένος, «1)1 άηεθΌΧονί^^ 
Ιθ^ΗοΓ, 6( Εΐγτηο). Μ. ρ. 750 10, ηυι βΐίβηιπη νβΓδαη Η» ^οηρίυπι 
αΙΓβΓΐ νηό της άνοιας άνεκ^ολοντο δ^ ή καρδία. ΡΗαΐΗ οοάβχ 
αΐε&όλον ί*. ΡβΓίίηβΙ Ηαο β^οβΜ ΗβδγοΗΗ, Ιίένε^ολοντο : άνε- 
τα^όσαετο, 

IX (2, 314) 119 

Οψοι κακοδαίμίον, αιγις αίγίς έρχεται. 

δυί(}&5, Αϊγίς: καταιγίς, Φερεκρατης Μνρμηχανϋ^ρώποις 
ΟΤ/ιο* καχοδαίμων κτλ, Ιΐ» β οοίΐιΐ. €οττοχ\\χχη\ τ«%ο αίγϊς 
δβιηβΐ. 

Χ (2, 314) ΐίΚ> 

^Ύστερον άραται κάπι&εοίζει τψ ηατρί. 

8ϋί(ΐ8δ, Ι^ραται: ειχεται, η καταραται. Φερεκράτης Μυρ^ 
\^ψαν9ρώποις "Υστερον άραται κάπιΰ^ειάζει τψ πατρί. ΚβοΙβ 
^^7ΐι{^Βάζεϊ ΟτΆϊηπ\2ί\. ΒβλΙ^οπ ΑηεβΗ. ρ. 442 6( Εΐ]8(8ΐλ!ιιβ &ά 
Οίίγδδ. ρ, 1438 37. Ηοδγοίιίαδ ^ΕπιΟεόζει: Οεονς επικαλείται. 

ι 

XI (2, 315) 121 

Σενη γυνή γρανς άρτίως άφιγμενη, 
δοί(ΐ88, ^Αρτίίος: τελείως, νγιώς. ον' μόνον δε άρτι το 112 ΡΗΕΚΕεΚΑΤΕδ 

προ ολίγον» Φερεχρότης Μνρμηχαν&ρώποίς Ξίνη γννη γ^ανς 
κτλ. Ε8<ΐ6ΐη ΟΓβιηιηηΙ. Β6ΐ(1κ6π Αηβού. ρ. 448. 

122 XII (2, 315) 

ΡοΙΙυχ VII 17: τήν ^εραπαινίδα καΐ Ό^ρεπτήν ερεϊ οΰτις 
βονλοίτο ϊπεα^αι Φερεχρότει είπόντι εν Μυρμηκαν-^ρώηοις 
Μ α νια ν Ό^ρεπτήν, 

123 XIII (2, 315) 

Ζ6ηοΙ)ίυ$ Γν 23. ^^Η τρις εξ η τρε7ς κνβοι: ή παροιμία 
παρά Φερεχρότει εν το7ς Μυρμηχανϋ-ριοποις. κείται δε επί 
των άποκινδννευόντων. το μεν γαρ ^εξ τήν παντελή νΐχψ 
δηλο7, το δε τρεις χνβοι τήν ητταν, Εβϋβιη Η&ϋβΙ ^ΗοΙ. ΡΙβ- 
Ιοηίδ ΒϋΚΚ. ρ. 460. 

Π Ε Ρ Σ ^ Ι 

124 Ι (2, 315. 316) 

Τις ο εσ-σ' ημιν των σων αροτων η ζνγοποιων ετι χρεία, 
η δρεπανονργών η χαλχοτνπων η σπέρματος η χαρακισμον; 
αυτόματοι γαρ δια ^ών τριόδων ποταμοί λιπαροΐς επιπάατοις 
ζωμοί μέλανος και ί^χιλλείοις μάζαις κοχνδονντες επιβλύξ 
5 από των πηγών των τον Πλοντον ζενσονται, σφών άρντεσ&αι. 
δ Ζευς δ^ νων οϊνφ καπνι^ κατά τον κεράμον βαλανεύσει, 
από των δε τεγών οχετοί βοτρνων μετά ναστίσκων πολντύξίον 
οχετενσονται &ερμψ συν ετνει και λειριοπολφανεμωναις. 
τά δε δή δένδρη τάν τοις ορεαιν χορδαις οπτάΙς ίριφειοις 
■ 10 φνλλοροήσει, καιτεν^ιδιοις άπαλοΊς κίχλαις τ άναβράότοΐξ* 

Αΐΐίθηβευδ ΥΙ ρ. 269 ο θΙΙβίΑ ηυαιη δίφι-α οχΗιΙ)υΊ Ρ!ΐ6Γ6ΰΓ&Ιί$ 

6Χ Μ^ΐΗΐΙίοίδ 6εΙο^π, 1(8 ρβΓ^ιΙ: καν τοίς Περααις δε φησι Τίς 

δ^ εσϋ-^ ήμΙν των σων αροτων κτλ. Υδ, 1 οΓγ• ΡοΙΙυχ VII 115 

και ζνγοποιεΐν, ώς εν Πλοντφ ίίίριστοφάν/ις. Υ1)ί ίη ροοίββ 

ηοπιίηβ βΓΓαΙυιη βδδβ νίϋεΙυΓ ϋοΙ)Γβ6θ Βά ΡΙυΙ. 115. Υδ. 3 6ΐ4 

ρΓορΙοΓ νβΓΐ}ΐιηι κοχνδεΐν βΙΓοΓΐ Ευδϊ&ΐΐιίιΐδ 8(1 II. ρ. 1095 19. 

Υδ. 5 ξεύσονται 0. ξεύσοντας ΡΥΙι. ξεύσαντας Β. Υδ. 7 1ίΙ)Γί 

μετ άμητισχων και νασισχων. (€ ναστίσκων^, ΗβΓίη^β ΟΛδβΓν. 

XXI ρ. 176: μετ άμητίσκων, ΟθΙθΠδ ϋοΐβΐίδ. ΚθοΙίυδ δοΐι^βί^- 

Ιι&6υδ6Γυδ ρποΓβ ϋΐα μετ άμψίσκων βχ ρ&ΓβΠθΙο Ιοοο Τβίβεϋίϋ^ 

ΑιηρΗ. Ι 12. ίιτορδίδδβ δίαίιιίΐ. Υδ. 8 &ερμψ νίΙΙβ1)ΓϋηΙαδ• Ιλ1)Π 

θερμοί, Υδ. 9 νυΐ^ο τά δένδρη τ αυτοΐς (ΟηδαυΙ). τάν τοίζ) 

ορεσιν. Ο ροδΙ τά οίΐάίΐ δε. Ργο δένδρη Β Ιι«Ι)θΙ δένδρα. Υηάβ 

ϋΙηίΙοΓΓίϋδ αΐϊάϊί τά δε δένδρα ήμιν. ΕτΐητάΙη» 01)δϋΓν. ρ. 461 

ϊ^ά δε δένδρη δή τάν τοΊς ορεσιν. ΟοηΓιηηαί βΓαιηιηα^. ΟΓαιηοη ΡΗΕΚΕεΚΑΤΕδ 113 

Αη6ΰ€ΐ. Οχ. Ι ρ. 277: ενί^εν και κρίνεσι παρά ^Αζίατοφάνει καΐ 
παρά Ιΐοαιδίπηψ ,,τό της ^λαίας δ^νδρον" και ηάλιν παρ* 
ΐΛριστοφόνει (^Φερεκράτει^ ,,τά δε δη δένδρα (1ο^. δένδρη^ 
τάν τοις ορνεαι (δίο)." 

II (2, 318) 125 
ίβ μαλόχας μεν εξερών άναπνεων δ^ νάχιν&ον, 

καΐ μελιλωτινον λαλών χαί ρόδα προσαεαηρως' 
ω φιλών μεν άμάρακον, προσκινών δε αελινα, 
γελών δ^ ίπποσέλινα και κοσμοσάνδαλα βαίνων, 
εγχεί κάπιβοα τρίτον παιών, ώς νόμος εστίν, 

ΑΐΗβηβουδ XV ρ. 685 3. και 6 Φερεκράτης δε η ο πεποιη- 
^ώς το δράμα τους Πέρσας μνημονενων και αντος άνϋ^ών τι-• 
ηον στεφανίοτικών φησιν ί3 μαλόχας μεν εξερών κτλ. 

III (2, 319) 126 
^^Ην δ^ ημών συκόν τις ^ίδη δια χρόνου νέον ποτέ, 

τώφ&αλμώ τοντψ περιμάττομεν τώ τών παιδιών, 

Αΐΐιβηαβυδ III ρ. 78 ιΙ: Φερεκράτης δε η ο πεηοιηκώς τονς 
Πέρσας φησιν ^^Ην δ^ ημών — παιδιών, ως και Ιάματος ου 
τον τυχόντος τών σύκων υπαρχόντων, Υδ. 2 ,,τώ φ&αλμώ Α. 
τώφΟ^αλμψ Ο. τφ ^φ&αλμώ ΥΙι. όφ^αλμώ οιηίδδο απίίοιιΐο Ρ. 
περιμάττομεν τοντφ €»δ9υΙ)οηυδ. τούτφ περιμάττομεν ΗβΓ- 
ιηαηηυδ ΒοοΙγ. ηιαίτ. ρ. 581. περιμάττομεν τούτο ΑΒΟΡ. περι^ 
μάττομέν γε τούτο VI». τώ τών ΕΓΓαΓ(11αδ. ΑΙ)6Γ&( τω/* Βίη- 

(ΙΟΓΟϋδ. 

IV (2, 320) 127 
^ΈπΙ τηγάνοις κα9ίσανί]^ ίφάπτειν τον φλέω, 

Αΐ1ΐ6η86υδ VI ρ. 228 β : τήγανον ί' ώ βέλτιστε εΐρηκεν εν 
μίν Αήροις Φερεκράτης — και εν Πέρσαις 6 αυτός ^Επί τη- 
γάνοις κτλ. φλέω δοηρδί ρΓΟ φλέως. 

V VI (2, 320) 128. 139 

Στεφάνους τε πασι κώμφαλωτάς χρυσίδας. 
Ούτος συ, ποΐ την αργυρίδα τηνδΐ φέρεις; 

ΑΐΗβηαβαδ XI ρ. 502 α: Φερεκράτης δέ η 6 πεποιηκώς 
τονς εις αυτόν αναφερομένους Πέρσας φησί Στεφάνους κτλ, 
11)1(1. της δέ άργυρίδος φιάλης Φερεκράτης μεν εν Πέρσαις 
οντω μνημονεύει Ούτος σύ κτλ. 

VII (2, 320) 130 

Το παιδίον, 
το πολλαγόρασον καπό πολλών τηλιών, 
Οοιηκι £:τ&€οΙ 8 ίΗ ΡΗΒΚΒ0ΒΑΤΒ8 

ΡοΠαχ νΐΐ 15: τον δέ ηολλά ωνονμΒνον ίξ^αην Βΐηώ 
πολλαγόραοον , εΐ χαί φαΰλον τοννομα, άλΧ* οτι Φερ^χζάτιις 
εϊρηχΒν. εν Περααις Το παιδίον κτλ. τηλιών δοπρή ρπ) ^' 
ηλΙων ρΓΗββυηΙβ ΚαΙιηίο. 

131 VIII (2, 321) 

8οΙιο1. Απδίορίι. Κβη. 362: η τάπόρρητ ατΐοπέμπεϊ] ηξος 
τους ποιήσαντας τους Φερεχράτονς Πέρσας' τά γαρ άηοξ- 
ρητά ηχούσαν ως νυν ήμιν €χ)Ός. Ιη Ιιίδ ηχονοαν ΟίοίΙοΓδοδ 
ρΓΟ ηχονσιν. Ιΐβςαβ Ιιοο άϊού δοΗοΙίβδΙβ, απόρρητα, ςααβ ΑπδΙο- 
ρΐι&ηβδ (16 Γ6ΐ)υ$ νβΐΗίδ (ΙΙχιΙ, ΡβΓδβηιηι δυοΙΟΓβιη άβ ιηγ$ΐ6ήί$ 
(Ιίχίδδβ. 

Π Ε Τ ^ ^ Η 

132 Ι (2, 321) 

Ούτος ηο&εν ήλ^ες; Β. εϊς Κολωνόν ιέμην, 
ου τον άγοραΐον, αλλά τον των ίττπέων, 

ΑΓ^υηιβηΙυηίΐ Οβ(1. ΟοΙ. δορίιοοίίδ ρ. 7 Ηβπη.: μνημονενΒΐ 
των δυεΧν Κολώνων Φερεχράτης εν Πετάλτ] δια τούτων Ον- 
τος ποΟ^εν ήλϋες; κτλ. ΗαΓροοΓβΙ. ρ. 114 9: εχαλεΊτο δε ο 
Κολωνός ούτος αγοραίος . . . Φερεχράτης Πετάλτ] Ούτος ηο- 
&εν ηχείς; κτλ. Υδ. 1 ΑΓ^υιη. φχόμην. ΗαΓροοΓ«1. οοίίοοδί 
μην, ςυοά ίη ίέμην ιηυΐ&νί Ο^^βδ*. ΜοηβηάΓ. ρ, 23. 

133 II (2, 322) 

Ι4λλ* ω περιστέρων ομοιον Κλεισ&ένει, 
πέτον^ κόμισον δέ μ^ εις Κνϋ-ηρα και Κύπρον. 

Α0)6η86ΐΐδ IX ρ. 395 ο; Φερεχράτης εν ΓραυσΙ φησιν — 
εν δέ Πετάλι] Ι4λλ^ ώ περιστέρων κτλ. Υδ. 1 Γώπ ΚΜ^- 
α&ενει. ΟοΓΓΟχβΓϋΠΐ ΡοΡδοηιΐδ Α(1ν. ρ. 113 οΐ Εΐηίδίοίϋδ 8(1 
ΑΰΙι&Γη. 118. 
134. 135 III ΙΥ (2, 322) 

ΑΛβηββυδ ΥΠΙ ρ. 343 ο: κωμφδοΰσι δ^ αυτόν (ΜβΙβηΙΙιίϋΓπ) 
ίπ^ όψοφαγίί^ Λεύκων ίν Φράτερσιν, ίίίριστοφάνης εν Εϊρψ}]^ 
Φερεκράτης εν Πετάλΐ]. Ιϋοιη XV ρ. 690 Γ: ώνομάσ&η *«* 
τοντο (^Μεγάλλων μνρον^ από Μεγάλλον τον ^ιχελιωτον. 
οί δ^ ίΑ&ηναϊόν φασιν εΙνα$ τόν Μεγάλλον, μνημονεν^ί 
5* αντον ΐΛριστοφάνης εν Τελμηασενσι, και Φερεκράτης «^ 
Πετάλη. Η6$γ(^α$, Μετάλλειον μύρον: — μνημονεύει (?£Χ^^ 
Φερεκράτης έν τι/ Πετάλι]* ΡΗΕΚΒΟΗΑΤΒδ ίϋ 

V (2, 323) 13« 
Κάκ ηΐχ^ώνος ηζνσαν 

αχρατον. 

ΡοΠϋΧ VII 163: άηό δέ των ηι&ιον 6 πί&ών, Φερεκράτονς 
εϊτΐόντος εν Πετάλί] Κάχ πν&ώνος εϊρυσεν ακρατον. 
1.ίΙ)π ειρνσαν. δοπρδί ηρνσαν. 

VI (2, 323) 137 
Παίειν με τύτττειν λακπανεΧν ώ&εϊρ δάχνειν. 

ΡϋοΙίαβ ρ. 204 20. Αα^πατεΊν : Φερεχρότης Πετόλη ΠαΙ- 
ειν με κτλ. Οοάβχ λάκπάπτειν βί λάκπατηείν. ϋοιτβχίΙ ΑΙ<* 
1)6ΐ1ί &ά Ηββγοίιιαιη ν. λαχπατησαι. 

VII (2, 323) 138 
Πρόααιρε το χάνουν, ει δέ βονλει, πρόσφερε. 

βΓ&ιηιη8ΐ. ΒβΙίΙίβΓί ρ. 358 4. Αίρε: πρόσφερε, αΐρειν γαρ 
καΐ το προσφέρείν δηλοϊ . . . καΐ μετά της προ&εσεως Φέρε- 
χράτης ΠετάΙη Πρόσαιρε κτλ. Ε»(ΐ6ΐη δυίιΐββ ν. αϊρείρ, 

ΡΓ&6ΚβΓ6& ΡβΙαΙβ ΡΙιβΓοοΓ&Ιίδ οοιηιηβιηοΓ&ΙυΓ Ιοοο ΙυχβΙο βρα^ 
δυί(1&πι, φερεκράτης Πετόλη γράφει, ίοοιιβ ιρ$6 6Χ€ΐ(ϋ(« 

ΤΥΡΑΝΝΙ2 

Ι (2, 324) 13• 

Έιτ^ εκεραμεύσαντο τοΐς μεν άνδράσιν ποτήρια 
πλατέα, τοίχους ουκ εχοντ αλλ* αυτό τονδαφος μόνον, 
χονχι χωρονί!;^ ουδέ κόγχην, εμφερή γενστηρίοις* 
σφισι δέ γ^ αυταΐσιν βαΟ^είας κύλικας ώσπερ ολκάδας 

5 οϊναγωγονς, περιφερείς, λεπτός, μέσας γαστροιίδας, 
ουκ αβονλως, αλλά πόρρωΟ^εν κατεσκευασμεναι 
αυΟ-^, όπως άνεκλογίστως πλείστος οίνος εκπο^η. 
δΐ^* όταν τον οϊνον αντάς αϊτιώμε'9^* εκπιειν, 
λοιδοροννται, χώμνυονσι μη ^κπιεϊν αλλ' η μίαν• 

10 ή δέ χρειττων ή μι εστί χιλίων ποτηρίίον. 

ΑΐΙιβηββυβ XI ρ. 481 Ι>: οτι δέ μεγάλοις ποτηρίοις αί γν^ 
νάϊχες εχρώντο 6 αυτός εΐρηχε Φερεκράτης εν Ύνραννίδι διά 
τοντω^ Είτ^ εκεραμεύσαντο κτλ. Εχ ΑΑβηαβο ΕΐϋΙβΗιίυβ 8(1 
0(Ιγ58. ρ. 1632 30. ν^. 1 νυΐ^ο είτα κεραμεύσαντα, φΐοά οοιτβχίΙ 
ΒβΓ^λίυδ. νβ. 3 811(6 ϋ88&η1)οηιιιη δωροΰντ^. Υλ 4 νοίς^ο φασί 
^' αυταΐσιν. Οοιτθχίΐ ΒβΓ^Ιιίββ. νβ. 5 γαστροιίδας Α. γα^ 
οτροιδας Β. γαστραίδας Ρ. γάστριδας Υΐ. οαιΗΙηιιΙ € β( Ευ- 

άυβ. ?σα$0Λίί»Αά^.ρ.α7έγγάστριδας. ?0Β9ί9 γαστροίδεας. 

8* 11« ΡΗΕΚΕεΚΑΤΒβ Βο(Ιιίυ5 άβ €οιη. ζτ. ρ. 14 μεσας δέ γάύτριδας. Υβ. 7 αν&' 
ΟϊικΙογΓ. ρΐΌ ανθ-'. Υ$. 10 βχ ρβΓίβ ίή\9ί Αϋιβηββυβ XI ρ. 460 ο. 

140 Π (2, 325) 

Καπει^ 7να μη ηρός τοϊσι βωμόίς πανταχού 
άεΐ λοχώντες βωμολυχοι χαλώμε&α, 
ετιοίησεν 6 Ζενς χαττνοδόχην μεγάλην πάνυ. 

Η&ΓροΓΓ&Ιίο ρ. 47 3: Κνριως ελεγοντο βωμολόχοι οί επί 
των ^>σιών νηο τονς βωμοις χοχ^ιζοντες χαι μετά χολαχείας 
τιροσαίτονντες. ετι δέ χαι οί ηαραλαμβανόμενοι ταΊς ^υαίαις 
ανληταί τε χαΐ μάντεις. Φερ&ιράτης Τοραννίδΐ' Καπειβ^ 
7να μή χτλ. Υδ. 1 Ιί5π ΓβΓβ χαι έπειτα, ΡθΓ5οηα8 8(1 ΡΙιοβη. 
1422 επει^. Ταιη τοϊσι Μ&α58»0Ό$ ρΓο τοις. Ργο βωμοίς (Ιυο 
οο()<1. ναόϊς. Υ6Γ5Ιι 86€ΐιη(Ιο χαΐονμε^α οοά, Ο. 

141 ΠΙ (2, 325) 

Ι^ρ^ άράχνι^ ωσπερ ταϊς σιπναισι ταΐς χεναΤς, 

8οί(1&8 ν. αράχνη, Φερεχράτης ΤνραννιδιΙ/ίράχνεια ωαηεζ 
ταις αιχύαισι ταις χεναΐς. Ιά^ίη γ. σνχναΐσι: Φερεχρότης 
Τνραννίδι ^Λρ άράχνι ίοσηερ ταΊς σνχναΐσι ταϊς χε- 
ναΐς, Κ6€ΐ6 Υβίοΐιβηβηυδ Οί&ΐΓ. ρ. 169 8. σιηνάίσι, 8ίν6 ροΙίυ$ 
αιπναιαι^ φΐ8ΐη νοεβιη β εοιηίείδ βΟεΗ Η8Γρο€Πΐ(ίο ρ. 166 18. 

142 IV (2,326) 

ΗεδγοΙιίυδ, Γνμνφ φνλαχήν επιτάττειν: παροιμία 
επί των μή δεομενων προστάξεως, δια το άναγχαιως χαΐ χω- 
ρις επιχελενσεως τοντο πράττειν, Φερεχράτης Τνραννίδι, 

ΧΕΙΡΩΝ 

143 Ι (2, 326. 327) 

^έξω μεν ονχ αχον^α, σοι τε γαρ χλνειν 
εμοί τε λεξαι ^ψός ήδονήν έχει, 
εμοι γαρ ηρζε των χαχών ΜεΧανιπηιδης, 
εν τοΊαι πρώτος ος λαβών άνηχε με, 
5 χαλαριοτέραν τ' εποίησε χορδαΤς δώδεχα. 
άλί* ονν ομιος οντος μεν ην αποχρών άνήρ 
εμοιγε . . . προς τα νυν χοτχσ. 
Κινηαίας δέ μ^ ο χατόρατος ΐΑττιχός, 
εξαρμονίονς χαμπάς ποιών εν ταις στροφαΐς, 
10 άποΐωλβχ^ όντως, ιαστε της ποιήσεως 

των δι^νράμβξ^, τιΟ'^περ εν τιης άσηίσιν. ΡΗΕΚΕΟΚΑΤΕδ 41Τ 

άξκηέζ^ αχτεου φαίνεται %ά δεξιό. 

άλλ^ ονν ανεκτός ούτος ην όμως εμοΐ. 

Φρννις δ^ ίδιον στρόβιλον εμβαλών τίνα, 
15 χαμητων με και στρέφων ολην διέφ&ορεν, 

εν επτά χορδάϊς δώδεχ αρμονίας έχων. 

άλλ^ ονν εμοιγε χοννος ην άποχρων ανήρ, 

ει γαρ τι κάξήμαρτεν αΐχ^ις άνέλαβεν. 

ο δε ΤιμόΟ^εός μ, ω φιλτάτη, κατορώρνχεν 
20 και διακέκναικ αϊσχιστα. /Ι. ΠοΊος ουτοσί 

6 ΤιμοΌ^εος; Μ. Μιλήσιός τις Πνρρίας. 

κακά μοι παρέαχεν οντος απαντάς ονς λέγω 

παρελήλνϋ•^ αδων εκτραπέλονς μνρμηχιάς, 

καν έντύχη πού μοι βαδιζονση μόνη, 
25 άπέδνσε κάνέλνσε χορδαΐς δώδεκα, 
ΡΙιιΐ8Γθ}ια$ άβ Μϋδ. ρ. 1140: Το παλαιόν σνμβεβηκει τους 
αυλητάς παρά των ποιητών λαμβάνειν τους μισθούς, πρώτα- 
γωνιζοναης δηλονότι της ποιήσεως, των δ^ αυλητών υπηρε- 
τούντων τοΊς διδαακάλοις. ύστερον δε και τοντο διεφβ-αρη, 
ώς και Φερεκράτην τον κωμικον είσαγαγείν την Μονσικήν έν 
γυναικείψ σχήματι ολην κατι^κισμένην το σώμα. ποιεί δε την 
^ικαιοσύνην διαπνν&ανομένην την αΙτίαν της λώβης και την 
Ποίησιν (οοτήξΐιηί Μονσικήν^ λέγονσαν Αέξω μεν ουκ άκουσα 
κτλ. Εχ ΟΙιίΓΟΠο 1ΐ8βο ϋθηναί» βδδβ οοπδίαΐ θχ Νίοοαιαοΐιί 
Η&Γΐη. II. ρ. 35 Μβίΐ). Τιμόθεος 6 Μιλήσιος την ενδεκάτην 
(χορδήν προσήψε^ και εφεξής άλλοι, επειτ εΙς οκτωκαιδε- 
κάτην άνήχϋ'η χορδή ν το πληβ-ος παρ* αυτών, ώσπερ και 
Φερεκράτης 6 κωμικός εν τψ έπιγραφομένψ Χείρωνι κατα- 
μεμφόμενος αυτών της περί τά μέλη ^(/ίδιονργίας φαίνεται, 
Υδ. 4 1ίΙ)η έν τοΐσι πρώτοις, ςαοά οοΓΓβχί. Υδ. 8 ίηδβΓϋί μ^. 
Υδ. 10 δοηρδί άπολώλεχ^ οϋτως ρπο άπολώλεκέ μ* όντως, 
Υδ. 13 νυΐ^ο ουκ αν είποις ούτως (οοά. ουτος^ ην όμως όμως, 
ΑΗβΓαπι όμως ιιηπδ Υώβτ οιηΗΐίΙ;. ΥΥγΙΙβηΙ)8οΙιίιΐδ άλλ^ ούν επιεικής 
οντος ην όμως εμοί. ΐοτΐβοϋ βιηβηάβΐίοηβιη Ειηρβηυδ Οίδδ. άβ 
Οίοηίδ ΟΙίΓγδΟδΙ. ΟΓβΙ. ΟοΓΪηΛ. ρ. 25. Υδ. 14 νιιΐ^^ο Φρύνης. 
Οοάίοβδ Φρύννις, ((υββ Ι•6δ1)ί803 ηοιηίηίδ Γοηηα ίαί(. Υδ. 161ίΙ)ή 
ηέντε χορδάϊς. ΥβΙ. πενταχόρδαις. ΟοΓΓβχιΙ ΒυΓβΚυδ. Υδ. 18 
ΥβΙίο. ήν ρΓΟ εΐβϊ αντις ρΓΟ αυ&ις. ΟβίβΓϋΐη νβδ. 14 — 18 ροδΙ 
▼8. 7 (τβηδροηβίκΐί νίάβηΐυη. Υδ. 21 βηΐβ Τιμό&εος Βάάϊάι 8Γΐί- 
€ΐι1αιη. Υβ. 22 ροδΙ ούτος ϋιιο δβιηίνβΓδυδ νΐίΙβηΙυΓ 6Χ0ΐ(Ιίδδβ. 
Υδ. 23 1Η)Γί άγων. ΟοΓΓβχίΙ Ρπίζδοΐιίϋδ 8(1 ΤΙιβδίηορΙι. 100, 
Υδ. 25 ΥΥγϋβηύαοΙιίυδ άπέδνσε \\ύξθ απέλυσε. Ργο δώδεκα 11« ΡΗΕΚΕ6ΚΑΤΒ8 6οΐΗίυ$ άβ Οοιη. ξΥ. ρ. 14 μέσας δε γόύτριδας. \β. 7 αι/** 
ΟίικΙοΓί. ρΓΟ αυΌ^. Υδ. 10 6Χ ρ&Γΐβ οί(8( ΑΐΙΐ6η86υ$ XI ρ. 460 ο. 140 II (2, 325) 

ΚαπειΌ^ \^να μη προς τόίσι βωμοίς πανταχού 
άεΐ λοχώντες βωμολοχοι καλώμε&α, 
εποίησεν 6 Ζευς καπνοδόχην μεγάλην πάνυ, 

ΗβΓροοΓΗΐίο ρ. 47 3: Κυρίως ελέγοντσ βωμολόχοί οι επί 
των 3'ναιων νηο τους βωμοις καπνίζοντες και μετά κολαχείας 
ηροααιτονντες, ετι δέ και οι παραλαμβανόμενοι ταΐς 3^υαίαΐζ 
αυληταί τε καΐ μάντεις. Φερεκρατης Τνραννίδΐ' ΚίίπεΦ^ 
^να μη κτλ. Υδ. 1 1ίΙ)π ΓβΓβ και έπειτα, ΡοΓδοηαβ 8(1 ΡΗοβη. 
1422 επει^\ Ύηχη τοΐσι Μβυ^ββουβ ρΓο τοΊς, Ργο βωμοΊς όυο 
00(1(1. ναοΐς. ΥβΓδυ $6ευη(1ο καλούμενα οοά» 0. 

141 III (2, 325) 

^^ρ^ άράχνι^ ωσπερ ταΊς σιπναιαι ταίς κεναΐς. 

δα'κΐβδ ν. αράχνη, Φερεκράτης Τνραννίδιί4ράχνεια ώαπεξ 
ταίς σικναισι ταίς κεναΐς. ΙάβπΐΎ. σνκναΐσι: Φερεκράτης 
Τνραννίδι ΐΑρ^ άράχνι^ ωσπερ ταΊς σνκναίσι ταίς χε- 
ναΊς. ΚβοΙβ ΥπΙοΙίΘηβηυδ ΟίβίΓ. ρ. 169 8. σιπναισι, 8ίνβ ροΐίϋδ 
σιπναισι, ςυβπι νοοβίη β οοιηίοίδ 8ίΓβΓΐ Η8Γρο€Γ8ΐίο ρ. 166 18. 

142 IV (2,326) 

Ηθδγοίιίϋδ, Γυμνψ φυλακή ν επιτάττειν: παροιμία 
επΙ των μη δεομένων προστάξεως, δια το άναγκαίως και χω- 
ρίς επικελεύσεως τούτο πράττειν. Φερεκράτης Τυραννίδι. 

ΧΕΙΡΩΝ 

143 Ι (2, 326. 327) 

^εξω μεν ουκ άκουσα, σοι τε γαρ κλύειν 
εμοί τε λέξαι Ό•νμός ήδονήν έχει. 
εμοι γαρ ηρξε των κακών Μελανιππίδης, 
εν τοΐσι πρώτος ος λαβών ανήκε με, 
5 χαλαρίύτέραν τ εποίησε χορδαΊς δώδεκα. 
αλλ* ουν όμως ούτος μεν ην άποχρών άνήρ 
εμοιγε . . . προς τα νυν κακά. 
Κινησίας δέ μ^ 6 κατάρατος ^Αττικός, . 
εξαρμονίονς καμπάς ποιών εν ταΊς στροφαΐς, 
10 άπολώλεχ^ οΰτως, ώστε της ποιήσεως 

των διϋνράμβων, κα&άπερ εν ταϊς άσηίσιν. ΡΗΕΚΕΟΚΑΤΕδ 41Τ 

άρκηίρ^ αντόν φαίνεται τα δεξιά. 

άλλ^ ονν άνε^ηιος ούτος ήν όμως ίμοί, 

Φρΰνις δ^ ϊδιον ατρόβιλον ίμβαλών τίνα, 
15 χαμπτων μβ χαί στρέφων ολην διέφΟ-ορεν, 

Ιν επτά χορδάϊς δώδεχ αρμονίας έχων, 

όλλ' ουν εμοιγε χουτος ήν άποχρών ανήρ, 

εΐ γαρ τι κάξήμαρτεν αΐ^ις άνέλαβεν. 

ο δε Τιμό&εός μ*, ω φιλτάτη, χατορώρνχεν 
20 και διαχέχναικ αίσχιστα. ^. ΠοΊος ονιοσί 

δ ΤιμόΟ^εος; Μ. Μιλήσιός τις Πνρρίας. 

κακά μοι παρέσχεν ούτος απαντάς ους λέγω 

ηαρελήλνϋ'^ αδων εκτραπέλονς μνρμηχίάς, 

καν εντνχη που μοι βαδιζοναη μόντ/, 
25 άπέδνσε κάνέλνσε χορδαΐς δώδεκα, 
Ρ1ϋΙ«Γθ1ιυδ άβ Μϋδ. ρ. 1140: Το ηαλαιόν σνμβεβήκει τους 
αυλητάς παρά των ποιητών λαμβάνειν τους μισθούς, πρωτα- 
γωνιζονσης δηλονότι της ποιήσεως, των δ* αυλητών νπηρε- 
τουντων τοΊς διδαακάλοις, ύστερον δε και τούτο διεφϋ-άρη, 
ως χαι Φερεκράτην τον κωμικόν εϊσαγαγείν την Μουσική ν έν 
γυναικείψ σχί^/'^'^^ ολην κατι^κισμένην το σώμα, ποιεί δέ την 
/ίιχαιοσύνην διαπυν&ανομένην την αΐτίαν της λώβης και την 
Ποίησιν (οοτήξηηΐ Μουσικήν) λέγουσαν Αέξω μεν ουκ άκουσα 
χΓλ. Εχ ΟΙιίΓοηο 1ι&66 ϋ6ην8ί& 6$$6 ΰοη$1&1 βχ ΝίοοιηαοΙιί 
Ηεγπι. II. ρ. 35 Μθίΐ). Τιμο&εος δ Μιλήσιος την ενδεχάτην 
(χορδήν προσήψε^ και εφεξής άλλοι, επειτ εις οκτωκαιδε- 
χάτην άνήχϋ-η χορδήν το ηλήβ-ος παρ* αυτών, ώσπερ και 
Φερεχράτης δ κωμικός εν τφ επιγραφομένψ Χείρωνι κατα^ 
μεμφόμενος αυτών της περί τά μέλη ^((διουργίας φαίνεται. 
Υδ. 4 1ί5η εν τοΐσι πρώτοις, ςαοά οοΓΓβχι. Υδ. 8 ίηδβΓϋί μ^, 
Υδ. 10 δοηρδί απολώλεχ^ οϋτως ρΓΟ άπολώλεκέ μ* οϋτως. 
Υδ. 13 νυΐ^ο ουκ αν εΧποις ούτως (οοά. ουτος^ ήν όμως όμως. 
ΑΗβΓαπι όμως ιιηυδ Η1)βΓ οιηίΙΙίΙ;. \ΥγΙ(6ηΙ)8εΙ)ίυδ άλ^ ουν ίπιεικής 
οντάς ήν όμως εμοί, ΡβΓίβοίΙ βιηβηάβΐίοηβιη Ειηρβηυδ Οίδδ. άβ 
Οίοηίί 0ΙΐΓγ8θ5ΐ. ογ»1. ΟοπηΙΙι. ρ. 25. Υδ. 14 νυ1§[0 Φρννης. 
Ο^άϊοβ$ Φρύννις, ςαββ Ι.6δ1)ί80& ηοιηίηίδ Γοηη& ίυ{(. Υδ. 16 ΙίΙ^η 
ηέντε χορδαίς, ΥβΙ. πενταχόρδαις, €θΓΓβχίΙ ΒυΓβΚυδ. Υδ. 18 
ΥβΙίο. ήν ρΓΟ €2 βΐ αίτις ρΓΟ αυ&ις, ΟβΙβΓυιη νβδ. 14 — 18 ροδΙ 
νδ. 7 (τ&ηδροηβικίί νίάβηΙυΓ. Υδ. 21 αηΐβ Τιμό&εος ϋίάάϊάι &Γϋ- 
ΰΐιίαιη. Υδ. 22 ροδΙ ούτος άηο δβιηίνβΓδϋδ ν'κΙβηΙυΓ 6Χ6ί(Ιίδ8β. 
Υδ. 23 Η1)η άγων, ΟοΓΓβχίΙ ΡηΙζδοΙιίυδ 8(1 ΤΙιβδίηορΙι• 100. 
Υδ. 25 Υν^γΙΙβηύαοΙιίυδ άπέδνσε νυΐβ^ο απέλυσε, Ργο δώδεκα 118 ΡΗΕΒΕεΚΑΤΕδ 

ηββοίο »η ^νδβχα ^οτΆ^ηάναα η\1 ΡοβΙ Ιιυηβ νβηυηι $6ςυαηΐηΓ 
βρυιΐ ΡΙυΙ&ΓοΗυιη Ιιββο : και Ιέριστοφανης ο κωμιηός μνημονεύει 
Φιλόξενου, και φησιν Ητι εΙς τους κύκλιους χορούς μέλη είση- 
νέγκατο, ή δέ Μουσική λέγει ταύτα* 

έξαρμονίοχ% υηερβολαιονς τ' ανόσιους, 
και νιγλαρους, ωσπερ τε τάς ^αφανούς ολην 
κάμητων με κατεμέστωσε, 

και άλλοι όέ κωμφδοποιοι έδειξαν την ατοηίαν των μετά 
ταύτα την μουσικήν κατακεκερματικότων, Ηοδ νοΓδϋδ 8(1 οβη- 

ϋβΐη ΡΗ6Γ60Γ»1ΐ$ 6θΙθ^&Π1 Γ6ΓθΓ6η(Ιθ8 0556 ΟρβΓίΐΙΐη βδΐ; ΒΟ 58116 

ρΐΌΐ)8ΐ)ίΗΐ6Γ 605 Β6Γ^1ς!υ5 ρθ5ΐ ν5. 23 ίη56Γ6η(1θ5 οβηδβΐ, ^άά'ύο 
ίη ϋηβ ποιχιλώτατα. 

144 II (2, 335) 

Μηδέ ανγ άνδρα φιλον καλέσας επΙ δαΐτα 9άλειαν 
αχΟ•ου ορών ηαρεόντα' κακός γαρ άνήρ τόδε ξέζει* 
αλλά μάλ^ ενκηλος τέρηου φρένα τέρπε τ εκείνον. 

Αΐ)ΐ6η86υ5 VIII ρ. 364 8: \7ΐι νουν ου λαμβάνοντες τα εΙ- 
ρημένα υπό του τόν Χείρωνα πεποιηκότος , είτε Φερεκράτης 
έατιν εϊτε Νικόμαχος 6 ρυ&μικός η όστις δήηοτε Μηδέ ανγ^ 
άνδρα φιλον κτλ. 

145 III (2, 335) 

^Ημών ί* ην τινά τις καλέστ] χ^ύων έπΙ δεϊπνον, 
άχ3•6με&^ ην ελ&η καί υποβλέπομεν παρεόντα, 
χωττι τάχιστα %^ύρας έξελΟ^εϊν βουλόμεΟ-^ αυτόν, 
είτα γνούς πως τοΰϋ•^ υποδειται, κ^τά τις ειπεν 
5 των ξυμπινόντων, Ηδη σύ; τι ουχ υποπίνεις; 
ουχ νπολυσεις σαυτόν; ο δ^ αχΟ^εται αυτός όϋ^ύων 
τψ κατακωλύοντι και ευ^ύς ελεξ^ ελεγεΐα' 
,,ΰΐηδένα μήτ^ άέκοντα μένειν κατέρυκε παρ* ημίν 
μήΟ•* εΰδοντ επέγειρε, Σιμωνίδη,"" ου γαρ έπ οΐνοις 
10 τοιαυτι λέγομεν δειπνίζοντες φιλον άνδρα; 

ΑΐΙιβαλουβ 1. Ι. Ι): νυν δέ τούτων μεν ουδ* όλως μέμνηνται, 
τά δέ εξής αυτών έκμανϋ-άνουσιν , απερ πάντα έχ των εϊξ 
^ΗσΙοδον αναφερομένων μεγάλων ^Ηοίων και μεγάλων ^Έργίον 
ηαρψδηται ^Ημών δ* ην τινά τις κτλ, Ηθ5 νοΓβϋδ (|ΐιί ιηβ η«Γ* 
Γ8ΐ Ηβδίοάυ 888ί^η&νί$66 Καη1κ6ΐίυβ (ΜαΓοΙίβΰΙιβίΓβΙ. Ργα^πι. Η65. 
ρ. 185 ) ιηυΗυιη 6γγ8(. Υβ. 6 υπολύσεις αυτόν ΛΒΡ. νηολύοει 
αυτόν VI.. ΜιΐΓβΙαβ V. Ι,. XIX 3 υπολύσεις σαυτόν. \β* 9 
ΓοΗ. εν οϊνοις. ΡΗΕΒΕΟΒΑΤΕδ 119 

IV (2, 336) 146 
Νή τον ^ι ωσηερ αί παροψιδες 

την αϊτίαν Ιχουσ^ από των ηδυαμάτων^ 
ονς ο τίαλος ούτος άξιοι τον μηδενός. 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 IX ρ. 368 β: και ηαρά τψ τον Χείρωνα ηεποιη- 
κόη δε τον εις Φερεχράτην άναφερόμενον ίηί ήδνσματος ή 
παροψις κείται, και οίχ ώς δίδυμος εν τψ περί ηαρεφ&ορυίας 
λέξεως, επι τον αγγείου, φησί γάρ Νή τον ^ί^ ωσπερ κτλ. 
ν$. 2 6 καλός οντος 0»58υΙ)οηυ$^ 1ίΙ)π ο καλέτας. \8. 3 ρΓο 
ονς ΓθΓ88η ας. 

V (2, 337) 147 
Έξεισιν άκων δενρο περδικος τρόπον^ 

ΛΐΙΐ6η86ΐι$ IX ρ* 388 Γ: ηολύ δε εατι το εχτεινάμενον παρά 
τοις ΙίττικοΊς (το ηέρδιξ) .... Φερεκράτης η 6 πεηοιηκώς 
τον Χείρωνα ^Έξεισιν κτλ. ΡθΓΐ&55β οίκων ρΓΟ αχών. 

VI (2, 338) • 148 
ί4μνγδάλας και μήλα και μιμαίχνλα, 

και μύρτα και σέλινα κάξ οϊνον βότρνς, 
και μνελόν. 

ΑΐΙιβηββυδ XIV ρ. 653 6: ο 5ε τον Χείρωνα πεποιηκώς τον 
εις Φερεκράτην άναφερόμενον φησιν ^Αμνγδόλας και μήλα κτλ. 
νδ. 3 ρΓΟ και μνελόν Ββγς\ί\\ι& καμνλον. 

VII (2, 338) 149 
Εΐκή μ^ εηήρας οντά τηλικοντονί 

πολλοΊς ίμαντόν έγχνλϊααι πράγμααιν. 

εγώ γάρ ωνδρες ηνίχ^ η νεώτερος, 

εδόχονν μεν Ιψρόνονν δ^ ονδέν, άλλα πάντα μοι 

κατά χειρός ην τά πράγματ ενϋ^νμονμενφ' 

ννν 5* αρτι μοι το γήρας εντίϋ-ησι νονν. 

8ΐο1)8βυ8 ΡΙογΠ. ΟΧνί 12 οαιη ΙβιηιηΗΐβ Φερεχρατονς. ΟΓγ. 
8(1 Ργβ^ιιι. ίηο. Γβΐ). Ι.ΧΧΧνΐΙΙ. ΚΑ ΟΙιίΓοηθϊη ΓοΓβΓβηοΙυΓη οδδβ 
Ιοουιη ίβπι οΐίιη ΜίδοεΙΙ. οοιηιηβηΙ. Ι ρ. 10 (Ιοουί εχ Ρπδοίαηο 
ΙίΙ). XVIII ρ. 224: Φερεκράτης Χείρωαιν Ννν δ^ αρτι μοι το 
γήςας εντιϋ-ηοι νονν. ν». 3 ?* 5οηρ8ί ρΓΟ ην. 

VIII (2, 339) 150 
/ίώοει δέ αοι γνναΊχας επτά Λεοβίδας* 

Β. καλόν γε δώρον ετιετ* εχειν λαικαατρίας. 

δοΐιοΐ. ΑΗδΙορΙι&η. Ηβη. 1308: διεβάλλοντο ίπι τούτφ 
οΐ Μσβίοι (αϊ αίέαβιαι). και έν τψ εις Φερεχράτην άναφβ^ 120 ΡΗΕΒΕ€ΗΑΤΕ5 

ρομένψ ΧεΙρωνι ^ώαει δέ κτλ. ΕιιβΙβΙΙιιυβ &<Ι Ιΐί&ά. ρ. 741 22: 
7ΐαραγαγόντ£ς (οι τΐαλαιοϊ) Φεςεχράτοΰς χζήύΐν εν Ιάμβψ το, 
δώσει δέ σοι γυναίκας ετντα λεσβίας, εηάγουαιν άμοι- 
βαιον τό, καλόν γ ε δώρο ν κτλ. ώς τοιούτων ονσών τφν 
λεσβίων γυναικών* Υδ. 1 δοΐιοΐ. δέ τις. ΙΙΙϋά βχ ΕυδΙαΙίίο 
(Ιθ(1ί, ςυί ρΓΟ Αεαβιδας \\ώο\ λεσβίας, Υδ. 2 δοΐιοΐ. καλόν το 
δώρον. ΟβΙβηιπ) νί(ΐ6 ΗοηιβΓυιη II. / 270. 

151 IX (2, 339) 

Το7ς δέκα ταλάνιοις προατι&είς 
αλλ^ αττα πεντήκοντα. 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 167 43 άβ αττα: Φερεκράτης δέ εν Χείρωνι 
έτζ^ αρι&μοΰ Τοις δέκα ταλαντοις αλλά τνρο^ης εφη 
αττα πεντήκοντα. Εχ ςυο ΗΒΓροοΓαΙίοηοιη ν• αττα ΙιιτρίΙβΓ 
ίηΙβΓροΙβνίΙ Μ3υ$880ΐΐ5. δοΙιοΚ ΡΙβΙ. ΒϋΙίΚ. ρ. 371 : εν τψ Χειρωη 
Φερεκράτης Τοις δέκα ταλάντοις άλλα προατ ι9είς^ 
εφη, αττα πεντήκοντα. ΟΓγ. ΡΙιίΙβηιοηβηι βΓβιηιιι. ρ. 32. 
ΚβδρίΰίΙ βΗθίη βΓ&ιηηι. ΒοΚΙιβη ρ. 461 : των δέ κωμικών τις το 
αττα έπι άρι&μον εταξεν. ΟοΓΓβχίΙ Ιοοιιηι ΚαηΚοΗυδ. ΨΕΎ^ΗΡΑΚΑ ΗΣ 

152 (2, 340) 

Εϊποι τις αν τών πάνν δοκηοιδεξιων' 
εγώ 5* αν άντείποιμι, μή πολνπραγμονει, 
άλλ^ ει δοκεΐ σοι πρόσεχε τον νουν κάκροώ. 

ΑΐΗοηαουδ ΠΙ ρ. 122 β: κατά γάρ Φερεχράτους Ψευδηρα- 
κΚεα Ειηοι τις αν κτλ. 

ΕΧ 1Ν0ΕΚΤΙ8 ΡΑΒΥίΙδ 

153 1 (2, 341) 

ΑπδΙορΙιβηβδ ίγδίδίΓ. 158, υΙ)ί ίηΙοΓΓος^θπΙί ΟοΙοηίοββ Ύι 
δ^ ην άφιωσ^ άνδρες ημάς, ώ μέλε; ίγδίδίΓβΐΗ ΓΟδροηίΙοΙ: Το 
του Φερεκράτους κυνα δέρειν δεδαρμένην. ΚΑ ς[υ80 
δοΙιοΙίΒδΙβ: εάν ήμας παριδωσιν όί άνδρες, τότε πάλιν έξέσται 
όλίσβοις χρήσασ&αι και άποδέρειν τα άποδεδαρμένα σκντη. 
Φερεκράτης εν δράματι εϊρηκε τούτο, εν9•εν τάσσεται ή παροιμία 
επι τών άλλως (ΒβΓ^Ιβηΐδ άλλα) πασχόντων εφ^ οίς πεπόν^ 
ϋ-ασιν. ΑΙίϋδ ί{)ί(ΐ6ΐη: εν δέ τοΊς σωζομένοις Φερεχράτους του 
κωμικού τούτο ουχ ευρίσκεται. ΡΓονβΓϋία ΟοίδΙ. 296. Κύνα 
δέρειν δεδαρμένην, το του Φερεκράτους. επί τών μάτην τίο- 
νούντων, η τών προπεπον&ότων τι. ΡΗΕΚΕΟΒΑΤΕδ 121 

II (2, 341) 154 
Τρώγων ίρεβίνϋ-ονς άπετινίγη ηεφρυγμένους, 

ΑΐΙΐ6η86υ8 II ρ. 55 Ι) άβ οΓ6ΐ)ίηϋιί$ ροβΙβΓυπι (ββΐίπιοηία ιιΓ- 
ΓβΓβΠδ: Φερεκράτης Τακερονς ποιήσεις τους ερεβίνθ^ους εν- 
&έως. πάλιν Τρώγων κτλ, * 

III (2, 341) 155 
^Ραφανις τ άπλυτος υπάρχει, 

χαί ϋ-ερμά λουτρά καί ταριχη πνιχτά και καρνκη. 

ΑΐΙιβηββυβ II ρ. 56 6*. Ιδίως δ^ οϋτως εκαλοΰντο άπλυτοι 
ραφανΐδες, ας και ΘασΙας ώνόμαζον. Φερεκράτης ^Ραφανις 
τ άπλυτος κτλ. Ργο καρύκη Ι^^οΙ^ηΙυΓ κάρυα, ψιοά οογγθχϊ. 

ΙΥ (2, 342) 156 

ίΑνεμολνν9η την υπήνην τψ γάρφ. 

ΑΐΙΐ6η86υ8 II ρ. 67 ο: Γάρος . . . Φερεκράτης Ι^ίνεμολύν&η 
κτλ, Ρθ8$ί5 αλλ* άνεμολύν&η. 

V (2, 342) 157 
Ουκ ων άνήρ γάρ ίίίλκιβιάδης, ως δοκέϊ, 

ανήρ απαθών των γυναικών εστί νυν. 

Αϋΐ6η&6υ5 XII ρ. 535 Ι) : κεκωμφδηται (Α1οίΙ)ί&(ΐ65) υπό 
Ευπολιδος ώς και ακόλαστος προς γυναίκας • • . και Φερε^ 
κράτης δε φησιν Ουκ ων άνήρ γάρ κτλ, 

VI (2, 342) 158 
^Υπό της απληστίας 

διακόνιον επήσ^ι^ άμφιφώντ^ έχων, 

ΑΐΙΐ6η86υ8 XIV ρ. 644 Γ. ^ιακόνιον: Φερεκράτης Ύπό της 
απληστίας κτλ, δοπρβί επήσ9ιε ρΓΟ επησΟ-εν. 

VII (2, 343) 159 
^Ήνπερ φρονΐ^ς δυ φεύγε την Βοιωτίαν. 

ϋ!θ8θ«ιχ)ιυ$ V. 6γ«60. ρ. 29: τάδ^ εκ πάσης της ^Ελλάδος 
αχληρήματα εΙς τάς της Βοιωτίας πόλεις κατερρύη, ο στίχος 
Φζρεχράτονς ^!Ανπερ κτλ, δοηρδί ηνπερ ρπο ανπερ. 

VIII (2, 343) 160 
Ό λαγώς με βασκαίνει τεβ-νηκώς, 

ΖοηΒΓ3$ ρ. 379: βασκαίνειν ουχί το φ&ονεΐν δηλοΙ αλλά 
το λνπεΐν και αιτιασΟ•αι και δυσχεραίνειν . . . Φερεκρατης 
*0 λαγώς με βασκαίνει τεϋ'νηκώς, ΟΓγ. ΕίγιηοΙ. Μ. 
ρ. 190 24. Φερεκράτης ,,έ λαγώς με βασκαίνει και λνπεν 
νΐ)ί ρο$ΐΓ6ΐη& ν6Γΐ)α §[Γ8ΐηπΐ8ΐία $υηΙ. 122 ΡΗΕΚΕ0ΚΑΤΕ8 

161 IX (2, 343) 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 312 18. ^Εγρηγόρσιον: το ηοίοϋν εγζψ 
γορέναι, ειτβ βρώμα βϊτε αλίο τι τοιούτον. Φ€ρεχ^άτης 6 γρή- 
γορο ιο ν, τουτέατι πανσιννσταλον. Ρητορική. Εχ ΑβΙΗ Οίο- 
ηγ$ίί Ιβχίοο γΗθΙογΙοο Ιιαβο ΐΓ8η886ηρ(& 6$8β (1οο6( Εϋ8ΐ8ΐ1ι1ιι$ 8(1 
Οίίγδδ. ρ. 1493 53. 
\%ι Χ (2, 343) 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 713 29: ο\ μενίΑττιχοι λεγοναι σιναμορέίν- 
το λιχνΒνειν και Φερεχρατης τά τοιαύτα κλέμματα αιναμω- 
ρεύματα καλεί, ^ρος, ΡΓονοΛί» Βοάΐ. 861: Σινδαςο- 
νενεα^αι (δίο): μέμνψαι ταύτης Φερεκράτης. 

163. 164 XI XII (2, 344) 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 733 30: 2νηνία και νηνία, αμαΟ-ια, ακαιο- 
της παρά Φερεκράτει. Ε&(ΐ6ΐη ΡΙιοΙίοδ ρ. 547 6( δυί(ΐ88 ν. 
αυηνια, Μ. ρ. 753 6 (Ιο τερ^ρεία άΊοοίϊΒ: 6 δέ ^Ωρος 6 Μι- 
λήσιος λέγει οτι είναι περί α άχρηστα τίνες απονδαζοναιν, 
άντΙ του κενοσπονδία' παρά το τερί^ρενειν. και τερϋ-ρενό- 
μένος. Φερεκράτης τερ&ρια πνοή. Η860 οΟΓΓορΙα. 

165 XIII (2, 344) 

ΕΗ5ΐ8ΐΙιίυ$ 8(1 Οϋγδδ. ρ. 1428 62: περί ^ς (^Χίας χίλικος) 
και οτε κατενεχ&η εκ τον παϋσάλου παίζει 6 Φερεκράτης εηι 
διαβολή γυναικών τά εν τοις εξής που δηλω^ησομενα. Νοη 
5ΐ6ΐί( ρΓΟίηίδδίδ. 
166. 167 XIV XV (2, 344. 345) 

Την γαοτέρ ηων κάχύρων σεοαγμένος. 

Ευ8(8(Ηίυ5 8(1 0(1 γ$$. ρ. 1445 42: ηια κυρίως κ€η:ά ^Ερα- 
τοα^ένην οσπρίων καλόμαι. χαί δισυλλάβως ίν σνναιρέΰΗ 
^α, ώς και Φερεκράτης Την γαστέρα γιων κτλ. ΕΗΐΙβηι δοΐοΐ. 
Ό(1γ88. β' 289* Ι(1βπι 8(1 0(1γ88. ρ. 1461 24: το δέ οΧνψ βε- 
βαρήσ&αι και καρηβαρεΐν εΐη αν, όπερ και καραιβαραν λέ- 
γει Φερεκράτης, ώς φησιν Αϊλιος Διονύσιος. 

168 XVI (2, 345) 

^Ηγονμε&α της πόλεως είναι ταύτας σωτήρας. 
Ευ8ΐ8ΐΙιίυ8 ηά 0(1 γ88. ρ. 1484 50: και άλλα εξ άρρενικων 
επι ϋ-ηλυκά μεταφέρονται . . . και Φερεκράτης ^Ηγούμ ε&α κτί» 

169 XVII (2, 345) 
Κνάμους άφάκην ζείας αΥρας άκεάννους. 

Ειΐ8ΐ8ΐ>ιίιΐ8 8(1 0(1γ8δ. ρ. 1528 45: άκέανοι σηορίμον εϊόος) 
περί ου φησιν Αϊλιος Διονύσιος, οτι άκέανοι τά έν φακοίξ ΡΗΕΚΕΟΒΑΤΕδ 123 

στρογγυλά και δνσχάτακτα οσηρια, φέρων καΐ χρήοιν Φ^ρε^ 
κρότους ταντην Κνάμονς φαηήν ζεΐας αϊρας άχεάνονς, 

€θΓΓ6Χί• 

XVIII (2, 345) 170 

Ννν δ^ ετΐΐχέϊσ&αι τάς κρι9•άς δεΙ, τττίσσειν, φρνγείΡ, όνα^ 

βράττειν, 
(Άνειν, άλέϋαι, μαξαι^ ηέψαι, το τελευτάίον παρα&είναι, 

Ευδ(«ΐΗίυ$ 8(1 ΙΗβϋ. ρ. 801 59 οχ Αβίίο ϋίοηγδίο: αΐνειν, 

το άναδενειν καΐ άνακινέΐν κριϋ^ας νδατι (ρνροντα. Φερεκρά- 

της Ννν εττιχεΐσ&αι τάς κρι&άς δε7, πτιττειν, φρύ- 

γειν, άναβράττειν, αινεΊν. ΙΜϋβπι ο Ραυδβηία: ί^νεΐν Ιν 

ίκτάσεν έχει το α. δηλοΐ δε το ητίσσειν, ώς ί^ριστοφάνης έν 

Βίρήνη δηλοΐ* καί Φερεκράτης δ^ ετι φηαί' Νυν ί' έπ/.- 

χείαδ^αι τάς κριϋ^άς δει, πτίοσειν, φρύγειν, άπο- 

βράττειν, ανεΐν, άλέξαι, μάξαι, το τελενταΊον ηα^ 

ρα^εΐναι, ΡΗθΓβΟΓβΙίδ Ιοοϋδ ΓοΗβδδο οχ ^ονλοδιδαακόλψ 

ροΐίΐιιβ οδΙ. ¥5.2 α'Ινειν δοηρδί οχ ΗθΓθ(1ίβηο (ΙίοΙ. δοΙ. ρ. 24 18: 

(χινω το δαουνομενον και βαρννόμενον το παρά τοΊς ^ττικοίς. 

Φερεκράτης, αΙνειν: τηισαειν. Μοχ πέψαν Βάάϊά'Λ ΒοΓ^ίυβ 

ΟοιηιηοηΙ. ρ. 30Θ. 

XIX (2, 346) 1Τ1 

6Γ8ΐηιη3ΐ. Ββοΐιιηβηηί Αηοοά. Ι ρ. 418. Χολλάδας: δια 
των δυο λλ, τάς εν ταΊς λαγούΐ σάρκας. οΐη;ως Φερεκράτης. 

XX (2, 346) ' 172 

Τι δ^ επα&ες; 
Β. αγρνκτα καλεκτ, αλλά βούλομαυ μόνη 
ανττ] ψράσαι σοι. 

6ΐ'&ίηηΐ8ΐ. ΒοΙιΚοπ ρ. 339 υΐΐ.: ^Άγρυκτα και αλεκτα πέ- 
ηον&α. το μεν αγρνκτα εστίν ώστε μηδέ γρίξαι δια την 
νπερβολήν των κακών. Κέχρηται δέ αντψ καινότατα Φερε- 
κράτης Τι δ^ επα&ες κτλ. ίοουδ ΓοΓίβδδβ 8(1 ΟΙπΓοηβηίΐ γοΓο- 
Γβικίυδ οδΐ. 

XXI XXII (2, 347) ΐ73, ΐ74 

6Γ8ΐηηΐ8ΐ. Βοΐίΐίοπ ρ. 346 1: 14 δω νιος Φερεκράτης εϊτιεν 
αντί του Ι/ίδώνιδος. λέγει δέτήν αΐτιατικην τον ΐΑδώνιον. 
Ργο Ιίδωνιον ΓογΙ. δοη5οη€ΐυπι οδΐ ^!^δωνιν οΐ §Ιθδδ& &(1 ΡΓ8ς[ηι. 
ΙΧΧΧΐν ΓοΓοΓβηιΙβ. ΙΗθ. ρ. 340 21. ^!/ίγχασκε: άντι τοΐ 
οναχασκε. οντω Φερεκράτης. 124 ΡΗΕΒΕΟΚΑΤΕδ 

175. 176 ΧΧΙΠ XXIV (2, 347) 

^'Υβριατον έργον και κόβαλον είςγάσω, 

βΓ8ΐηπΐ8ΐ. ΒθΙίΙιβπ ρ. 368 22 : Φεςεχράτης δέ τψ κόβαλον 
ανμπλέξας το νβριατον είπεν 'Ύβριστον έργον καΐ κόβαλον 
είργάαω. \\ί\ά. ρ. 369 1. Ι^ίκοήν: αντί τον ους, οννω Φε- 

ρεκράτης, 

177 XXV (2, 347) 

ΚαΙ τάς βαλάνονς καΐ τάς ακύλονς καν τάς αχράδας ηεριόντας. 

βΓ&ηΐίη&Ι. ΒβΙίΙίβπ ρ. 373 25: '!Ακυλος 6 της πρίνου καρ- 
πός καλείται νπό των παλαιών, βάλανος δέ 6 της δρυός. 
Και τάς — περιόντας Φερεκράτης, ΟΓγ. ρ. 475 12. . 

178 ΧΧΥΙ (2, 348) 

βΓ8ΐηιη8(. ΒβΚΚβΓΐ ρ. 379 1 : Πλάτων δέ άλλοκοτώτατον 
και άλλοκοτώτερον είπε, και Φερεκράτης άλλοκότως επιρ- 

ρηματικώς. 

179-181 ΧΧΥΙΙ— XXIX (2, 348) 

6Γ3Γηιη8ΐ. ΒβΚΚβπ ρ. 383 30. Άλιώς\ άντι τον άλιέως, 
Φερεκράτης. Ιϋά. ρ. 401 18: ί^νεψιαδοΐ ΐΑρκηοφάνης, και 
άνεψιαδονς Φερεκράτης, και^Έρμιππος άνεψιαδοϋν Ιύϊά. 
ρ. 451 15. ]Ααελγές\ παν το αφοδρόν και βίαιον .... και 
Φερεκράτης ,,οίον αυτόπνιγος ώς ασελγής" φηαί που. 8οη- 
Ι)6η<Ιυπι οίον αν το πνίγος, ώς άσελγέςΐ 

182 XXX (2, 348) 

Ιίέτόπως κα&ιζων κονδέ γιγνώσκειν δοκών. 

βπβιηπιβΚ. ΒβΚΚβη ρ. 460 10: και ατό πω ς το ααυνή^ως 
και άνεπιφάτως. ί^τόπως . . . δοκών, φησι Φερεκράτης. 
Εχ Ευροΐίάίδ Μβποβ ίάβπϊ \οτ$\ϊ$ βΟΓοΓίαΓ & δοΐιοΐ. Ρΐ8ΐοηί8 ρ. 379. 

183 XXXI (2, 349) 

"/ν' άφυπνισ^ητ ουν άκροασϋ•^, ηδη γαρ και λέξομεν. 

βΓ&ιηιηβΙ. Β6ΐ(1(6η ρ. 473 8. ίίέφυπν ιοχ^ήναι: το έξ 
ϋπνον εγερ&ήναι. Φερεκράτης "ίν άφυπνισϋ-ήτ ουν κτλ. 

184 XXXII (2, 349) 

^^Η της άχέρδον της άκραχολίοτάτης. 

βΓ&ηΐ(η8(. ΒβΚΚβπ ρ. 475 14: ϊσως δ* 6 μεν καρπός άχράς, 
τό δέ δένδρον αχερδος. Φερεκράτης 'Ή τ^^ άχέρδον κτλ. 

185 XXXIII (2, 349) 

Ποί κηχος; Β. εγγύς, ημερών γε τεττάρων. 

βΓ8ΐηιη8(. 0Γ8ΐη6η Αη. Οχ. Ι ρ. 344 27. κήχος: δηλοί δέ 
τό δήπου* συντάσαεται αντψ τψ (το) ποΐ' ώς Φβρεκράτηζ ΡΗΕΚΕΟΒΑΤΕδ 125 

Ποί ^^^^χος; χτλ. ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 682 52 : και παρά Φβ^μοΟ- 
ηι Ποί κηχος; 

XXXIV (2, 350) 186 
ΒριΟ^ομένης πόντων άγα&ών έπίμεστα τραπέζης. 

Ηβδγοίιίυβ, ^Εηίμεστα: πλήρη, τουτέστιν επί κεφαλής, καΐ 
μη άπεχρημένα. Φερεχράτης* Βρι^-ομένων άγα&ών ίπι τρα^ 
ηέζης. Ιη Ιιίδ επιμεστα ρΓΟ επί ΒΙοιηΓιβΙιΙίυδ ς^Ιο$$. 8(1 ΑββοΗγΙ. 
δβρΙ. €. Τ1ι. 141, βρί^ομένης πάντων ρΓΟ βρι&ομένων ΒβΓ^Κίυβ 
εοιηιηβηΙ. ρ. 304. 

XXXV (2, 350) 187 
Η65γ€ΐιίυ$, Μίμαρκυς: κοιλία και έντερα τον ίερείου 

μεΟ"^ αίματος σκεναζόμενα, μάλιστα δε και ίπι λαγωων^ οτε 
δε καΐ επί νος. 6 δε Φερεκράτης παίζων και ίπί όνου φησί. 

XXXVI— ΧΠ (2, 351) 188-193 

ΡΙιο(ίυ$ 1^,9 22. ΐ4δηφάγοι\ άγωνισταί ^Ιπποι οιηως ίκα^ 
λονντο, ώς ^Αριστοφάνης και Φερεκράτης, ΙάβνΛ ρ. 25 21. 
"Ετερος: Φερεκράτης επί πολλών. Μοιη ρ. 26 26. ^Εττη- 
μένα: σεσησμένα. Φερεκρότης, ΙΙβδγοΙιίυδ, Έττησμένα: σε^ 
αησμένα. €οπί§υη( επτισμένα. \\ά€{ιΐΓ ροΙία5 6χ ηττημένα 
οοΓΓυρΙυιη. Μθπι ρ. 30 14. Εύημερίαν: την εύδαιμονίαν 
και Ξενοφών εν τοις ^Ελληνικοΐς (II 4 2) και .Φερεχράτης. ^ 
Μβιη ρ. 122 9. Κα&ηγεΊσΌ'αι: το νφηγεϊσ&αι. οϋτως Φε^ 
ζεκράτης. Ηβηι ρ. 131 ίη. Κάπνοι: αλφιτα. οϋτως Φε^ 
ζεχρότης. 

ΧίΛΙ (2, 351) 194 

Ι^εί πο&^ ήμΊν εγκιλικίζουσ^ οι ϋ-εοί. 

ΡΗοΙίυδ ρ. 165 4: παρόσον Κίλικες διεβέβληντο επί πονη^ 
ξΐ(( και ώμότητι, δια τούτο εκλή&η (Αοΐιββυδ) Κιλλικών. Φβ- 
ζ^τΛ{(άτης ί^εΐ- πο9^ ημΙν κτλ. Ε&(ΐ6ΐη δυί(1&β ν. Κιλλικών 6( 
ΕίγηιοΙ. Μ. ρ. 310 55. 

ΧΙΙΙΙ (2, 351) 195 

ΡΗοΙίαδ ρ. 209 9. Λάσανα . . . καί έφ* ων άπεπάτουν 
Ι^^γον. οντω Φερεκράτης. ΡβΓίΐηβΙ 8(1 0Γ&ρ8(. Γγ. ΧΗ. 

ΧΙΐν— Χίνΐ (2, 352) ΐ96-ΐ98 

ΡΗοΙίυβ ρ. 219 16. Αηκησαι: παΊσαΐ' καί έπί του πλη^ 
Οίάααι τίθ-εται. οΰτως Φερεκράτης. Μβιη: ΛηκουμεσΒ-^ 
οίην την ΐΊ'κτα, τουτέστι διάπαιζόμεΟ^α. οΰτως Φερεκράτης. 
Μβιη ρ. 268 20. ΜητρΙδα: την πατρίδα* καί Πλάτων καί 
Φ^^εκράτης. Ι(1βπι ρ. 285 15. Ναικισήρεις: καί παρά 
^Β^εχράτει καί^Ερμίππψ' τουναντίον δε σημαίνει τψ άλη^ευειν. 126 ΡΗΕΒΕΟΒΑΤΕδ 

ΟΙ>3οηΓθ \Όθ8ΐ>υ1ο ηίΐιίΐ 1υοί$ βΙΓθγΙ ^Ιο8$» ΗββγοΙιϋ, Ναικισσο- 

ρεύοντας: επίτηδες δίαανροντας η εξευτελίζοντας, τινές δε 

φασι ναικιασήρεις λέγεα&αι ίπί τον εμφαίνοντος ομολο- 

γείν χαι μη ομολογουντος. των χατεψενσμένων ή λέξις. Νοη 

οχρ6(ϋο. 

199-202 ΧίΥΙΙ—Ι. (2, 352. 353) 

ΡΙιο(ίυ$ ρ, 432 19. Πλατειάααιι το πλατεία τη χειρι 
ηαίσαι. Φερεκράτης. ΥυΙ^ο πλαηάσαι. Ι(ΐ6πι ρ. 492 9. 
^Ρυπαίνω: αντί τον υβρίζω. Φερεκρατης. Ε^ίάβϊύ δαί€ΐ8δ ν. 
ξνπαίνω 6ΐ Τ1ιοηΐ9$ Μ»^. ρ. 326 10. ΙίΙβιη ρ. 522 ίη. ^κι- 
ρον: τόπος Ι/ί^ήνησιν, εφ* ον οΐ μάντεις εκα&έζοντο. καΐ 
Σκιράδος ΐΑϋ^ηνας ιερόν και ή Λορτή Σκίρα, οντω Φέρε- 
κράτης, Ιιΐβιη ρ. 522 15. Σκιτών: άσ&ενής* άξιος ονδενός. 
οϋτω Φερεκράτης. Ργο ασΟ-ενής Κβίδΐ§[ίαδ ΟοηίβοΙ. ρ. 30δ 
ασελγής, 
203 η (2, 353) 

^ρκεΐ μία σκόνυζα και 'θύμω δύο. 

Ρ1ιοΙίιι$ ρ• 524 ιη. 2κόννζαν και χωρίς τον σ κόννζαν λέ- 
γοναι. Φερεκράτης ΐΑρκεΐ μιας κόννζα και ^ύμων δύο, ΙΙ& 
οοά^χ: οοΓΓΟχίΙ ΡθΓ$οηυ$. 

204-206 ίΠ-^Είν (2, 353) 

ΡΙιοΙίϋδ ρ. 528 19. Σόφισμα: μά&ημα και επινόημα, καΐ 
εύρημα παν. οϋτως Φερεκράτης. Ιϋβηι ρ. 541 ίβ. Στρατηγίς: 
ή γυνή. ούτως Φερεκράτης. λΑανα ρ. 560 12. Σφήκες καΐ 
σφηκίαι: τα μικρά και εις όξν σννηγμένα ξύλα. οϋτως Φε- 
ρεκράτης. ΡοΓδοηυδ οάϊά'ύ σφηκιαί. 

207-213 IV— ίΧΙ (2, 354) 

*0 ίε παϊδα καλεΐ και τευτάζει τούτψ δείπνον ηαρα&εΐναι. 

ΡΙιοΙίϋδ ρ. 583 24. Τευτάζειν: πραγματεύεσ&αι η ακευω- 
ρεΊοχ^αι .... Φερεκράτης ^0 δε πάϊδα καλεί κτλ. ΕΗ(ΐ6ηι 
8ϋί(ΐ8δ ν. τευτάζειν. Ιιΐβιη ρ. 598 ϋ. Τραπεμπαλιν: επ 
αριστερή* νπεναντίως. όντως Φερεκράτης. Ι1)ί(1. 21. Τρ αύ- 
ξανα: τα άκανΟ^ωδη και ξηρά ξύλα. οϋτως Φερεκράτης. 
ΕλίΙβιη δυίϋβδ ν. τραύξανα. Ιάβηι ρ. 635 6. 'Υφόλμιον: 
από των αυλών. Φερεκράτης. ΙΜγΙ. 9.^'Υφος: νφεύς^ Φε- 
ρεκράτης. Ργο νφεύς Γβ(|υίΓ0 νφή. Ιϋβηι ρ. 650 9. Φϊτν: 
φντόν' φύτευμα* Φερεκράτης. Εβϋβιη Αηβθ(1. Β&οΙιιη. Ι ρ. 406. 
Ιά&ιη ρ. 651 19. Φοβερός: ο φοβούμενος παρά Θουκυδίδη] 
και Φερ^κράτει. ΡΗΕΒΕΟΒΑΤΕδ 127 

Ι.ΧΙΙ— ίΧίν. (2, 354) 2ΐ4^ιΐ6 

Ρ1ΐΓγηίο)ιιΐ8 ΡΓ8βρ. βορΗ. ρ. 13 30. ίΑρχαΙος: 6 ^νή&ης. 
όντως Φ€ς6κράτης. Μβχιιηυδ αά Οίοηγβ. ΑΓβορ. ρ. 335 0: ττβτ* 
λαιον χαί αρχάϊον ήλιο ν (Ιβ^;. ήλι&ιον) βλεγον, ώς Ιν τη 
χωμφδίίΐί βίρηται. Ι(ΐ6ΐη ρ. 42 25. θυμέλη: Φερεπράτης 
τα -θ-νληματα, απερ εστίν αλφιτα οΥνψ καί ελαιφ μεμαγμένα, 
οντω χαλεΐ θυμέλη, Ιάβιη ΕρίΙ. ρ. 377. 2απρόν: οι ηολλοι 
αντί τον αίαχράν. Θέων φηαΐν 6 γραμματικός ενρηχέναι ηαρά 
Φερεχρατει ληρών' άπαντα γαρ α φέρει μαρτύρια ίπΐ του 
παλαιού και σεσηπότος ευρηται κείμενα, 

ίΧν Ι,Χνί (2, 355) 2ΐ7. 2ΐ8 

ΡοΙΙυχ II 17: Φερεκράτης δε την γεραιτέραν άφηλικε- 
οτέραν, ισς και Κρατίνος άφήλικα γέροντα. Οοϋ. Α βραά 
ΒβΙίΙίβΓυηί) την γεραιτάτην ώς άφηλικεστάτην, II). 23: ίέττι^ 
κοι δέ ονλας λέγουσι τάς τρίχας ' ονλοκόμος μέντοι εΐρη^ 
ται παρ ΐΑλέξιδι και Φερεκράττ] ονλοκέψαλος. δ6π1)6η(1υιη 
παρ^ Ι^λέξιδι, και Φερεκράτης ουλοκέφαλος, 

ίΧνίΙ (2, 355) 219 

ίί2 ξαν}>οτάτοις βοτρνχοισι κομών. 

ΡοΙΙαχ II 27: και εύβόστρυχος, άνήρ αμα και γυνή. Φερε-τ 
κρότης δε ίί2 ξαν^οτάτοις κτλ. \^^%Λ9X\x^ βοστρύχοισι. 
εοιτβχϋ ΕβΓ^Μυδ &ά ΑηβΟΓβοηΙ;. ρ. 255. 

Ι.Χνΐ1Ι-.Ι.ΧΧ (2, 355) 220-222 

ΡοΙΙυχ II 28: Φερεκράτης δέ τους γυναικείους πλοκάμους 

ηλοκάδας καλεί. Οοά. ΡβΙΛ. πλοκάμας. Ά\ά. 35 πάρα- 

λελέχχ^αι τάς τρίχας το τάς περιττάς αΓραιρεΐσ&αι, ο9εν και 

παρά Φερεχρατει ^!Αα μηκτος άπαράλεκτος. 

ίΧΧΙ 8. Ι), ο (2, 355. 356) 223-225 

ΡοΠαχ II 101: στομοδόκον δέ το στωμνλον καΐ λάλον 
Φερεκράτης. Ιϊ)Ίά, 130 ονομάζονται δέ οι σφόνδυλοι και 
στροφείς . - . και στρόφιγγες παρά Φερεκράτει. \\^\ά. 176 
εκαλείτο δέ καί τύλος το αΐδοϊον, ο&εν και Φερεκράτης το 
γνμνοΰν αυτό τη χειρι άποτυλονν ε\πεν. 

^ ίΧΧΙΙ ίΧΧΙΙΙ (2, 356) 226. 227 

ΡοΙΙπχ III 80: και ευ δ ούλος ο ευ τοις δούλο ις χρώμενος 
παρά Φερεχρατει. Ιάοιη IV 121 πρώτον δέ ξύλον ή προε- 
δρία, μάλιστα μέν δικαστών, έφ^ ων και τον πρώτον κα^ί- 
ζάντα πρωτοβα&ρον Φερεκράτης φησιν 6 κω^ίψάοόιδάσκα- 
Ιος. ΙΐΑ €0<ΐ6Χ Ρ^ΐοΐί. ρΓΟ Επιχξ(άτης^ 128 ΡΗΕΚΕ0ΚΑΤΕ8 

228. 229 ίΧΧΐν ΙΧΧν (2, 356) 

ΡοΙΙυχ V 26: τϊόντα μεν ουν τά -^ηρεντιχά πλέγματα 
δίχτυα χαλοΊτ^ αν, Φ€ρ6χράτ7]ς δ^ αυτά χαι ^ξχη εΊηεν, 
ΟΓγ. Ρ1ιοΙίυ$ ρ. 14 14. Μβιη VII 90 των χαρχίνων (βίνημο- 
νενει) Φερεχράτης Καττν ομαι τονς χα ρ χι ν ους. 

230. 231 ΙΧΧνί ΕΧΧνίΙ (2, 356) 

ΡοΙΙιιχ VII 94: ^Ρι^δια δε ποιχίλον χαΐ πολνβλιχτον υπό- 
δημα, μνημονεύει δ* αυτού Πλάτων τε χαι Φερεχράτης. 
Μβηι VII 179 δαχτνλιονργον εΐρηχε Φερεχράτης, 

232. 233 ίΧΧνίΙΙ ΙΧΧΙΧ (2, 357) 

Μηδέν χοτνλιζειν αλλά χαταηάττειν χύδην. 

ΡοΙΙϋχ VII 194: το χοτυλίζειν .... ίδιον ί' αν εΐη των 
τον οίνον ηιηρασχόντων, χαι Φερεχράτηζ μεν εΐρηχε Μηδέν 
χοτυλίζειν χτλ. νιιίβο χαταηλάττειν, ψϊοά οοιτβχί οχ οοίΙ. 
Ρ8ΐολ6ηΙ)υΓ§ί8ηο. Μογπ VIII 34: τον δέ χλέπτην εΐποις αν 
χαι χλεπτίστατον , ώς Ενπολις, Φερεχρατης δ* εΐρηχε χαι 
χλεπτίδης, 
234 Ι-ΧΧΧ (2, 357) 

Τουτι τι εστίν, ώς ανεχας το χρίβανον. 

δΰΐιοΐ. ΑηδΙορΙι. Αοίβηι. 86: ουδετέρως το χρίβανον, ώς 
μαρτυρεί Φερεχράτης Τουτι τι έοτιν; ώς αν εχάστφ το χρί- 
βανον. Οοηβχχί ν8ΐοΙΐ6η»ηυ$ Όι8(γ. ρ. 285 ςιή άνεχάς δοηρ^ϋ. 

235. 236 ΙΧΧΧΙ 1ΧΧΧΙΙ (2, 357) 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. νβδρ. 289: Σοφοχλης άποχτείνειν χντρί- 
ζειν ελεγεν εν Πριάμψ χαι Αίαχύλος Λαιψ χαι Φερεχράτης. 
8οΙϊθ\. δορίι. ΕΙβοίΓ. 86: ω γης ϊσόμοιρος αήρ: χαι ταΰτα 
δέ Φερεχράτης παρωδηχεν. 

237 ίΧΧΧΙΙΙ (2, 358) 

δοΐιοΐ. Ηοιηβη II. α 26. μεγαλωστί: ΐΑναχρεων ιρωστί. 
Φερεχράτης ταχεωατι άντι του ταχέως. Ιη Ιιί5 ταχεωατί, 
ψιοά οιηίΚίΙ οοάβχ, Άάάβηάνίίη 6556 νίιΐίΐ ΒβΤξί. ηά ΑηβοΓ. ρ. 255. 

238 ΙΧΧΧΐν (2, 358) 

ΐΑδώνι^ άγομεν χαι τον ^Λδωνιν χλ^ομεν. 

δυ!ϋ&8, Ιίίδώνια αυνεσταλμένως, ΐΛδώνι^ αγομεν — - χλ^ο- 
μεν. Φερεχράτης. Ε8(ΐ6ΐη Ογ800 δίΓΒίοη. ρ. 11. €Γγ. βΓ8ΐηιη. 
ΒβΚΙίΘΠ Αη60(1. ρ. 345 29. εβΙβΓυιη νίιΐβ 8(1 ΡΓ8ς[ΐιι. XXI. 

239. 240 ΙΧΧΧν ίΧΧΧνί (2, 358) 

δυί(ΐ88, ΐΛμυατι πιείν: επίρρημα. .. λέγεται όέ χαι άμν- 
στίζε IV χαι τά εξ αυτόν, χαι άμνστι Φερεχράτης είηεν. ΡΗΕΚΕ0ΚΑΤΕ8 129 

ΡογΙ{ι$$6 αμνατιν. Ηοιη ΐΛνασηαν: το άντλύν νδιοζ. Κά- 
δους ανασπών φησί Φε^εχράτης. 

ΙΧΧΧΥΙΙ (2, 358) 24 1 

^ΥπέΙνσε δηΐίκχζχός τις ελΌΊον εις χορόν. 

δυί(ΐ85, δήμαρχος: Φερεχράτης ^Υπέλυσε χτί. οι κατά 

όημορ αρχορτες' ούτοι δε διεχόαμονν την εορτήν των Πάνα- 

^ψαίιον. 

ίΧΧΧνΠΙ (2, 359) 242 

ί8 γήρας, ώς εηαχβ^ες άνθ-ρώποισιν εΐ 

και πανιαχή λνττηρόν, ο ν κα&^ ^ν μόνον. 

εν φ γαρ ουδέν δννάμε^^ ονδ^ Ισχύομεν, 

αν τηνικαυΟ-^ ήμ5ς ηροδιδάακεις εΐ φρονέίν. 

8ΐο1)8βυ8 ΡΙοΓ. ΟΧνί ί2 ουιη ΙβιηιηθΙβ Φερεκράτονς. ¥9.4 
(Ιυο Η5η προσδιδάσκεις, δβηίβηΐίηβ 18 οοΙογ β8(, υΐ ιιΐ6(1ί&6 
ροΙίιΐ8 νβΐ ηονββ φιαιη βηΐίηυαβ οοιηοβύίββ ρθ6ΐ&6 Ιιί ν6Γ8υ8 8(1- 
$ΰηΙ>6η(Ιί νΐ(]68ηϊυΓ. 

ΙΧΧΧΙΧ (2, 359) 243 

^Λβνρτάκην τρίψαντα καΐ Λνδίαν καρνκην. 

Ζ6ηοΙ)ίυ8 V 3. εστί δε ή καρύχη βρώμα ^ύδιον εκ ηολ- 
ΪΛον ήδυσματων σννεατός και αΐίματος, ώς Φερεκράτης ΐΑβνρ- . 
τάχψ τρίψαντα κτλ. 

ΧΟ (2, 359) 244 

2κέψαι δε μου 
το μέτωπον ει &ερμην έχουσα τυγχάνω. 

Ζοη8Γ88 ρ. 1030: Θέρμη και &έρμα. Φερεχράτης Σχέψαι 
δε μου κτλ. 

ΧΟΙ Χ01Ι (2, 360) 245. 246 

/ίείπνον παρασκεύαζε, συ δε κα&Ιζανε. 

Ζοη8Γ&8 ρ. 1170: Αέγουσι δε και καβ^ιζανε. Φερεκράτης 

^εΊπνον κτλ. Ιάβιιι ρ. 1174 βχ ΡΙιβΓβΟΓβΙβ αΙΓβΓΐ νβΛβΙβ χα- 

^εατέον. 

Χ01ΙΙ (2, 360) 247 

Πότε συ δητ ηκουσας αυτόν; Β. πρωπέρυσιν έτος τρίτον. 

Ζοη8Γ88 ρ. 1745: και τρίτον έτος λέγουσιν, ουχί τρίτφ ετει. 
Φε^εχράτης Πότε συ κτλ. ΙηΙβΓροδυί δήτα. Κυηΐιβίίϋδ ^Ηηοτέ 
συ ηχονσας. Πρωπέρυσιν, ψχοά ΓθΓΐ8$86 Γ6θΙίυ8 πρψπερυσιν 
8θτί1)ίΙιΐΓ, ΓβροδϋΗ ΒβΓ^Κίυδ Οοτηιη. ρ. 296. ΕάίΙυΓ προπέρυσιν. ΟοιηΐοΊ ^Γ8θοί 9 130 ΊΕΙΒΟΙΛΰΒ» ΤΕΙ.Ε0Ι.1ΟΕ8 

Α Μ Φ Ι κ τ γ ο Ν Ε Σ 

χ Ι (2, 361) 

Αεζίο τοιννν βίον εξ άρχης ορ ίγώ ^νητοιαι, παρέϊχον. 
ειρήνη μίν πρώτον απάντων ην ώσπερ νδωρ χατά χειρός, 
η γη ο είρερ οο όεος ουοε^νοοονς, αλλ αυτοματ ην τα 

δέοντα ' 
οίνψ γαρ απαα^ ίρρει χαράδρα, μάζαι δ^ αρτοις εμάχοντο 
5 περί τοις ατόμασιν των άν^ρώηων Ιτιετενονοαι παταπίνειν, 
εΐί τι φιλοΊεν τας λευχοτατας. οι ί* Ιχ^νες οϊχαδ^ ϊόντες 
Ιξοητωντες άψας αυτούς αν παρεχειντ επί ταΊσν τραπεζαΐζ. 
ζωμον δ* ερρει παρά τάς χλίνας ποταμός χρία Ό-ερμά χν- 

λινδων, 
νποτριμματίων ί* οχετοί τούτων τοΊς βονλομένοισι παρήοαν, 
10 ωατ αφθονία την ενΟ^εσιν ην αρδονΟ^* απαλήν χαταπινειν, 
λεχανίσχαισιν δ^ άνάηαιστα παρήν ήδυσματιοις χατάπαστα, 
οπταΐ δε χίχλαι μετ άμητιαχων εις τον φάρνγ είσεπέτοντο* 
των δε πλαχονντων ώστιζομένων περί την γνάΟ^ον ην άΐα- 

λητός. 
μήτρας δε τόμοις χαί χνανματίοις οι παίδες αν ήστρα- 

γάλιζον. 
15 οι δ^ ανί^ρωποι πιονες ήσαν τότε χαΐ μέγα χρήμα Γι- 
γάντων, 

ΑΐΠβηββϋδ VI ρ. 268 1) : βέλτιον δε τούτων Τηλεχλειδης 
ίΑμφιχτύοσι Αέξω τοιννν χτλ. ΥβΓβυιη ρτΓπιιιιη α δοχίο Ειη- 
ρίποο VI ρ. 359 εοηΓυπίΙί €πιη νβΓδυ ΑπδΙορΙι. ΝυΙ). 960 ηαοηυϋ 
ΡθΓ8οηυ8 &(■ Ρΐιοβη. 567. ν$. 2 ΡΙιοΙίυβ ρ. 144 20 βΐ διιί(ΐ8$ το 
ξ^στον πόντων χαΐ ενχερέατατον χατά χειρός ΰδωρ ^^αλοναι^^ 
οϋτως Τηλεχλειδης ίν ίΑμψιχτύοαιν Ειρήνη μεν πρώτον απάν- 
των ην ώσπερ νδωρ χατά χειρών, 81 νβ ροΐίυβ χατά χειρός. 
\3, 11 νυΐ^ο λεχανισι χαί σιδ\ ΡθΓ5οηυ$ λεχανίσχαισιν δ\ 
Ργο ανάπαιστο Όχϊΐάοτί. άνάβραστα, €&$8αΙ)οηυ5 αλίπαστα. 
νβηιιη νίίβΙϋΓ αν -ψαιστά. \$. 12 βρροδυίΐ ΑΐΙιβη. Π ρ. 64 Γ. 
ΟΓγ. XIV ρ. 644 Γ. Υδ. 14 ναΙ^ο άνεστραγάλιζον, ΟοΓΓβχίΙ 
δϋΙιη^βίς^Ιιββυββηίδ. 

2 II (2, 363) 

\ί τά μεν χομψοί τά δε φαυλότεροι 
φανλιων μήλων. ΑΐΙΐ6η86υ$ III ρ. 82 1) : φανλίων δέ μήΧξ^ν μνημονειει Τη- 
λετίλείδης εν ίΑμφιχννοαιν όντως % τα μεν χτλ. 

III (2, 363) 3 
^Ως χαΐοΐ χαι φίβαλέοι. 

ΑΐΙιβηβθυδ III ρ. 751): των δέ καλονμένων φιβάλεων οί- 
%ων πολλοί μεν μεμνηνται των Ηίομφδοποιών — Τηλεχλείδης 
δ^ εν Ιίίμφιχτνοσιν ^Ως χαλοι χαί φιβαλέοι. ΑΐΙίθ8 Γοπη8 ΓυβπΙ 
ψιβόλεψ. Ργο ώ$ ΓθΓΐ&&56 Ιβξ^οηάαιη ώ. 

IV (2, 364) 4 
!^λλ' ώ πόντων αστών λφστοι αεϊααι χαΐ προσχαλέσασ&αι, 
πανσααϋ^ε διχών άλληλοφάγων. 

ΡΗοΐίϋδ ρ. 504 25. 2εΐσαι: το συχοφαντηααι, από των 
τα άχρόδρνα σειόντων. Τηλεχλείδης ίΑμφιχτνοσιν ^ΛλΧ* ώς 
πάντων δε των λψατοιο αεΤ,ααιχαΙ προσχαλέσαντες 
παύααα&αι» διχών άλληλοφάγων, Νοη ιη!ηυ$ οοΓΓορΙβ 
8υί<1&8 8. γ. σειύαι. Οοττ^χίΙ ΡθΓ8θηιΐ8 ΜίδοβΙΙ. ρ. 287. 

V (2, 364) 5 
^ουλοπόνηρον ξνπαρόν αχόλυ&ρον. 

ΡοΙΙιιχ Χ 164: Τηλεχλείδου εν ί^μψιχτνοσιν είπ/ντος 
,,δονλοηόνηρον ζνπαρόν βχ6λυ9ρον^^ χάτοπτρον ενιοι αχού- 
ονσι. Υτϋς^ο χόλν9ρον. Οθ(1« Ρβίολ^ηΐ). αχέλυ&ρον. Ι(ΐ6ΐη ρτο 
χάτοπτρον \Λ^Χ χάτν^τρον, \η ({ΐιο «ϋικί φήά 1(ΐ(β( (Ιΐΐ8πι ηυθ€ΐ 
Η6πΐ8(6Γΐιυ5ίυ8 οοηι&οα ^α^ίοτήριον. ΡθΓΐ888β βθΓί))6η(ΐΗΐη χα- 
ναατρον βίνβ χάννστρον, ςυβιη Γοηη&ιη οχ ορίβίο^ο τ(ΐίν δήμιο- 
πράτων βχ^ίβηβνίΐ ΡοΙΙαχ Χ 86. 

VI (ί, 364) 6 
8οΙιο1. ΑτΙβΙορΙι. Αν. 998: Μμμαχος Ητι ^ιοπεί&ης ^ ^ή- 

'ί^ρ νπομανιώδης ην, ώς ΤηλεχλεΙδης ίν ίΑμφιχτύοσι δηλον 
ποιεί. 

V»— IX (2, 365) 7-9 

Αΐ1ΐ6η&6υ8 VIII ρ, 335 8: ^ίχβ'νων, ονομβ χνριον, ου μνη- 
μονεύει Τηλεχλείδης Ιν Ιίμφιχτνοσι, Μβιη XIV ρ. 619 ρ: 
χα2 των μια&ιοτών δε τις ην φδή των Ις τονς αγρούς φοι- 
τωντων, ώς Τηλεχλείδης φησιν ίν ί4μφι^τύοαι. βΓββυη^. 
ΒοΙϋιβή ρ, 464 30. Αυτίτην: τον αν&ιγξ•νη οίνον* Ι/ίμφι- 
κξύοαι Τηλεχλεϋης. ΕαιΙ^ιπ δυί^Ι^^, φΐί αντογενη ψβ αν- 
διγενή. 

9* 132 ΤΕίΚαΐΟΒδ 

ΑΨΕΥ^ΈΙΙ 

10 Ι (2, 365) 

Τά όέ τηγάνια αιζοντά ύοι μολύνεται. 

ΡοΙΙυχ Χ 98 : αλλά μην χαί τήγανον ^χοις αν ευρέϊν — ίν 
ΤηλεχλεΙδον ^ψενδέσιν Τά δέ τήγανα ζέοντό σοι μολύνεται. 
€οά, Ρϋΐοίηιηΐ). τά δέ τηγανίζοντα, \ψάβ οοπ'βχί. 

11 II (2, 365) 

ΡοΗϋχ Χ 68: το δέ σνστομον όνομα φιλήματος έστινίν 
τοις ΤηλεχλεΙδον Ι^ψενδέσι μετ άλλων πολλών ειρημενον. 

12. 13 III (2, 366) IV (5, 30) 

Η6$γοΗίιΐ5, ^ρεπτόν: είδος φιλήματος, ως Τηλεκλειδης. 
Αά ΐ4\ρευδεΧς Γ6(ΙυΙί ρΓορΙβΓ ΡοΙΙυοίδ Ιοουιη 8(1 ΡΓβ^ίη. II 8(1- 
δοπρίυηι. Εβηθοιη Γ8ΐ)υ1&η) Γβ^ρίοΐΙ; δοΐιοΐ. ΑΗδΙ. Υβδρ. 506 ζψ 
βιον γενναίον ωσπερ Μόρνχος^ ηρος τον τους ^Λψενδέΐς ποιή- 
σαντα, οτι τον Μόρνχον των πολιτικών πεποίηχε μετέχοντα 
πραγμάτων, άγνοήσας οτι τρυφερός χαι ήδυβιος χωμφδειται, 
1(8 6ηίιη Ιι&60 οοτή^βηάη 8υη&. Ηΐηο 5υ8ρίοοΓ &(1 ΐΑψενδείς γ6- 
ίβΓβικΙυιη 6556 ίτϋίξϊϊϊ ίηο. ΧΥΙ. 

Η 2 Ι Ο ^ Ο Ι 

14 Ι (2, 366) 

ίίίλλ^ η τάλαινα Φιλοχλέα β δεν ουν, 
εΐ δ^ Ιστιν Λίσχυλου φρόνημα έχων. 

δοΐιοΐ. Αη5(ορΙι. Τίβδίη. 168 άβ Ρΐιιΐοοίβ 8^βη$, ςαι Αβδοίγΐί 
6Χ 50Γ0Γ6 ηβροδ ΓυίΙ: μιχρος χαί αισχρός^ χαι Τηλεχλείδης 
Ήσιόδοις Ι4λλ^ ή τάλαινα χτλ, Ιη οοά. ρΓΟ β δεν ρΓορβ 
6ν8ηί(1ί$ Ιϋ6Γί$ βοήρΐυπι θ8$6 λελν^μαι ο&εν αηηοΐ8ΐ ΟιπιΙογΓ. 

15. 16 II III (2, 366) 

ΑΐΙΐ6η86υ8 ΙΠ ρ. 87 8: Τηλεχλείδης δ^ έν Ήσιόδοις χόγχη 
φησί διελειν. ίάβια ΥΙΙΙ ρ. 344 ά: οτι δέ ούτος ην 6 ποιη- 
τής, σαφώς παριατηαι Τηλεχλείδης έν Ήσιόδοις. ΝοΚίιίρραιη 
άϊοϋ, ρο6ΐ8ΐη ίτΗξίοηνα^ ^1θ8ίΙ&ΐ6 ίηΤ8Πΐ6ΐη. 

ιτ. 18 IV V (2, 367) 

Α(Ι)6η86υ8 Χ ρ. 436 Γ: ης (Ι. β. εΐιΐ7$Πΐ86) χαι Περιχλέα 
τόν ^Ολύμπιον έραν φησι Τηλεχλείδης έν ^Ησιόδοις. δοΐιοΐ. 
/- Απδίορίι. Αν. 1126: Τηλεχλείδης δέ έν ^Ησιόδφ ώς ηαρειμέ- 
νον τψ σώματι χωμφδεϊ αυτόν, ΡΓ0Χ6ηί(ΐ6ΐη (ϋοίΙ. ΤΕΙ,ΕείΙΟΕδ 133 

VI— VIII (2, 367) ΐ9-2ΐ 

Ρ1ιοΗιΐ5 ρ. 356 7: Ονδαμη άντι τον ουδαμοΟι. Τηλε- 
χλείδης ^Ησιόδψ. Εϋίάβτη ΑηΙίβΙΙίο. ρ. ϋΟ 25 βΐ δηί(ΐ8$ 5. ν; 
ουδάμη. ΑηΙ]'8Ηία${& ρ. 91 4: ^ιενεγχείν αντί τον προσ- 
τΐαλαίειν, Τηλεχλειδης ^Ησιόδψ. δοΗοΙ. Υβη. ΑηδΙορΗ. Υβ^ρ. 
1187: ί^νδροχλεα δε Κρατίνος Σεριφίοις φησι δονλον και 
τΐτωχόν .... Τηλεκλείδης δε εν Ήσιόδοις καί ^Εκφαντιδης 
βαλλαντιοτόμον. Οοά. εν τοίς δνσ, ηυοά οοΓΓβοΙυιη 8 
ΟίηάοΓβο. 

Π Ρ Υ ΤΑ Ν Ε Ι 2 

Ι (2, 368) 22 

/Ιάκης τις εατιν οντιν ανθρώπων ορ^ς. 

δοΗοΙ. Αηδϊορίι. Υθδρ. 836: αλλ* εοικεν 6 Αόβης ώνομα- 
τοτΐεποιήύδ-αι άπλώς^ καΟ^άηερ ο //άκης 6 ηαρά Τηλεκλείδη 
Ιν Πρντάνεαι /ίάκης κτλ. 

II (2, 368) 23 

Καί μελιχρόν οίνον ίλκειν 
εξ ήδνπνον λεπαστής, 

ΑΐΙιβηαβιΐδ XI ρ. 486 »: Νίκανδρος δ^ 6 Θνατειρψος κνλιξ 
φησι μείζων (^λεπαστή^ παρατιΘ-έμενος Τηλεκλείδον εκ Πρυ-• 
τάνΒίον Καί μελιχρόν κτλ. 

ΠΙ (2, 368) 24 

Τνρίον επεσ&ίοντα. 

Αΐΐιβηββυδ IV ρ. 170 ά: επεα&ίειν εΐρηκε Τηλεκλείδης Πρν- 
τάνεσιν όντως Τνρίον ετΐεσ^ίοντα. Οαιη βυρβηοΓβ ΓΓβς^ιηβηΙο 
1ΐ866 τβοίβ οοηίυηχίΐ ΒβτξΙί. βοίΗΐη. ρ. 327. 

IV V (2, 368. 369) 25. 26 

Αΐΐιβηαβυδ IX ρ. 370 1) : καί Τηλεκλείδης Πρντάνεαι ναί 

μα τάς κρόμβας εφη. Ιάβηι XII ρ.553θ: καί τον έπί 

Θεμιατοκλεονς δε βίον Τηλεκλείδης έν Πρντάνεαιν αβρον οντά 

ηαραδίδωσι. 

VI VII (2, 369) 27. 28 

ΗβδγοΙιίΗδ, Αορνφόνον: τον δολοφονονννα. ^ Αρκίτοφάνης 

^αιδόλω. οτι δε Φιλόκτητος ττ^ λέξει ίχρήαατο πρώτος, δηλόϊ 

ΤηΙεκλείδης εν Πρντάνεαι. Ό\χ\ άβ \ϊ\$ ΗΙ5(. οηΐ. ρ. 89. ΡΙιο(ίΐ]$ 

ρ. 480 25. ^Ραγδαίονς . . . τονς κεκινημένονς καί σφοδρούς 

χοί βίαιους . • • εστν καί έν Πρντάνεαι Τηλεκλείδον το όνομα. 

Εβάβαι δΐϋ€ΐ&8 8. ν. ξαγδαίονς. ΎΕΙΈ€ΐη>ΈΒ 
VIII IX (2, 369) 

ΙΙβιροοτ»(ίο ρ. 61 9: Τηλ€κλέΙόης ό^ ίν ίοίς 
^Γ ημέρας «ίττβν αντί τοΰ 6ι όλης της ψψζ' 

ΣΤΕΡΡΟΙ 

Ι (2, 369) 

'ϋ^ ονσα 9ήλνς βΐπάτως ον&αρ φορώ. 

\ ΙκΜαοϋί^ IX ρ•399ο: ου&αρ. Τηλεχλείδης Στερροϊς'βζ 
. .^/λι\' χ%ί. Μβπίΐ ν6Γ5υ5 ΓαΓδίιιη »ρροηίΙαΓ «Ι) ΑΙΙιβηβεο 
Ν Λ ,•. ΐκ>(>&. υΙ)ί φέρω Ιβ^ίΙυΓ. 

II (2, 370) 
Φιλώ ηλαχονννα ϋ^ερμον, αχράδας ού φιλώ, 
χαίρω λαγφοις \ιι άμνλφ χα&ημένοις. 

ΛΐΗυηϋοιίδ XIV ρ. 648 β: του δέ αμύλου μνημονεύει ΤηΙί- 
Λ *'*<(>ί^^• έν 2τερρο7ς ουτωσΐ λέγων Φιλώ πλακούντα χτί. 

Μ ΠΙ (2, 870) 

ΛίΚβηβθΐιβ XIV ρ. 639 β: ΤηλεηλεΙδης δ^ εν τοις ΣζΒ(ζοίζ 

'Μ<1 ^ι^ρΐ μοιχείας αναστρέφεσάαΐ φηαιν αυτόν. Οηβδίρραιη 

ιΙΐιΜί ροβίβηι. 

II IV (2, 370) 

ίβ δέϋηοϋ^ ^Ερμή, χάπτε τών 9νλημά%ων. 

β^ΗοΙ. ΑΓίδίορΙι. Ρβο. 1040: &υλήματα τα τοΙς ^εοίς ί^^' 
χΗ'όμ^να αλφιτα. έπιρραίνεται δε οΐνφ χαί έλαίψ. ΤηΙ^- 
(Κ,Κίίδης ΣιερροΙς !3 δέσηοϋ^^ ^^ζμή ^^λ. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΒΤΙ8 ΡΑΒνΐ.18 

:<«! Ι (2, 371) 

Χαρικλέης μεν ουν εδωχε μναν^ 7ν αυτόν μη λέγη 
ώς ίφν τ[1 μητρι παίδων πρώτος εχ βαλλαντίου. 
%έτταρας δε μνας εδωχε Νικίας Νιχηράτου' 
ων δ^ ϊχατι τοΰτ εδωχε καίπερ ευ είδώς €/» 
ουκ ίρώ' φίλος γαρ άνήρ, σωφρονεΐν δέ μοι δο^Ι 
ΡΙυ(αΓθΙια$ Κιο. 4: έδίδου γαρ (Νίοί»ιη άιάί) ουχ ήττον 'ίοίς 

^(4^§ ηΜίν δυναμένοις η τοίς εν πόσχειν αξίοις• — ^^' 

ί^Ι^ΙΜη^ μέν γαρ εΧς ηνα τών συκοφαντών ταντι ηεηοιψ^ 

Κ*ί(ΐΙ4ΐΧίη9 μεν κτλ. ν». 2 1ί1)η βαλαντίου. 

'*^• ^ η ΙΗ (2, 371. 372) 

Μνηαίλοχός ίατ* εκείνος, βς φρύγει τι δράμα καινοψ 
ΕΐύΐηΙδη, και Σωκράτης τα φρνγα^ υηυτΙ&ηΰ^Τ' ΤΒΙ,ΒείΙΟΕδ 135 

^'ΙχίΓ'^»^** β1> ΕΙιηβΙβίο βίίίβ β(1 ΕιιπρίΗΐδ ΒβοοΗ. ρ. 172 
ΊοΎη '*"^*^? ^Ε1ι^^ρ^(1^) χσί Σωκράτης ο φιλόσοφος και 

'λ χα^ _7 '^^^'δ Φρνγιχον τι όραμα καίρον Ιίυρι- 
^^ 'ΙιηΙ ^ ^^^^9€ίτης νποτί&ηϋΐν. ΜίπΓιοο Ιιβθο ρβΓίιιι- 
Μ8 δα ϋρχιΛ Βίο^. Ι.8βΓΐ. II 18: ϋόκει δ€ (δοοΓΗίοδ) βνμ^ 
^ίθΐΒΐνην9ΐηί6^^ }ί^^^ Μνηαίλοχος οίηω ψησί' Φρυγες ίαζί 
^αινο ^596μ« ^^^^^ Ενριπϋον, ψ καΐ2ωκρατης τά 
^?ΐί7« ^ηοτί^ηαιν. Ειηβηιΐβνίΐ ϋίηίΙΟΓΓιαβ Κγ»»»" ΑηβΙ. 
ρ. 25 , ^^ ^^^Ηΐη 68 ςαοο ίιι δοςϋβηΐίϋιΐδ «Ι) Οίο^^εηο βχ ΑΓΪβΙο- 
ρίιβηιδ «ηΙ>\ν)„3 «ΙΓβΓϋηΙιΐΓ, ΤβΙβϋΙκΙοο νίηϋίοβΓο εοπαΐοδ οδΐ Ηβ 

^'^ρΐηίβης ί' ο τάς τραγψόίας ποιών 
^^ζ οωκρατογόμφονς οντος εστί τάς σοφάς. 
\\τ«Γη(ΐνι© ΪΓβ^ιηβηΙιιπι ΓοΓίβδδβ 8(1 Η^δίοίΐοδ ΓονοοηηΗυηι οδΐ. 

IV (2, 372) 39 
ΠοΙιων τε φόρους αντάς τε ηόλεις τας μεν δεΐν τας δ^ άναλνειρ, 
λάινα τείχη τά μεν οίχοόομείν, τάχα δ^ αυτά πάλιν καταβόλλειν, 
σηονόάςδύναμιν κράνος είρήνην ηλοντον τ ευδαιμονιαν τε. 

Ρ1αΐ8ΓοΗυδ Ρβηοΐ. 16: καχοη^ώς (Ρβηοΐίδ ροΙβηΙΐΒΐη) πα- 
ρεμφαινοναιν οι κωμικοί, ΠεισιστρατΙδας μεν νέους τους περί , 
αυτόν εταίρους καλούντες, αυτόν δ^ άπομοσαι μη τυραννησειν 
κελευοντες, ως ασύμμετρου προς δημοκρατίαν και βαρυτερας 
περί αυτόν ούσης υπέροχης. 6 δε Τηλεχλείδης παραδεδωκεναι 
φησιν αυτψ (ΡβΓίοΙί) τους ^Α9^ηναίους Πόλεων τε φόρους κτλ. 
Υδ. 2 ΙββίΙϋΓ νηΐ^ο τά δε αυτά, ηϋθ(1 οογγοχι. 

V (2, 373) 39 
Όί' απ Αίγίνης νήσου χωρεί δο&ιήνος έχων τό πρόσωπον. 

ΗβΓοόίβηυδ (ΙίοΙ. δοΗΐ. ρ. 17 11 <ίβ νοο8ΐ)ΐι1ο δο3^ιήν (Ηδδβ- 
Γβηδ: Τηλεκλείδης, οδ" απ" Μγιννης ου χωρεί δο^ειη- 
νος έχων τό πρόσωπον. ΟοΓΤβχΗ Ι.. ΟίηίοΓβιΐδ. 

VI (2, 373) *ο 
Μόνος εκ κεφ)αλής ενδεκακλίνον &όρυβον πολύν ίξανατέλλει. 

Ρ1αΐ8Γθ1ιιΐδ ΡβΓ. 3: Τηλεκλείδης δε ποτέ μεν υπό των 
ηραγμάτων ηπορημένον κα&ηύ»αί φησιν αυτόν (Ρβηοΐβιιι) εν 
^ ηόλει καρηβαρονντα , ποτέ δε μόνον Η κεφαλής ενδεκα- 
κλίνον 96ρνβον πολύν έξανατέλλειν. " ί^Λ " ' .: — ^^.^,, <34 ΤΕΙ.Ε€Ι.Π)Ε8 

29. 30 VIII IX (2, 369) 

ΡοΠβχ VII 135: \^ρΡΐ&ο&ί]ξδρ ΤηΧεαλεΙόης έΐρηχεν εν 

Πριηανεαιν. ΗβΓροοΓβΙιο ρ. 61 9: ΤηΧεχλεΙόης ό^ ίν ϋοίς 

ΤΤξντίχνεσι δν^ ημέρας είπεν άντι του 6ι όλης της ημέρας. 

2 Τ Ε Ρ Ρ Ο Ι 

31 Ι (2, 369) 

^Ως ονσα ^ήλνς εΐκότως ον&αρ φορώ, 

ΑΐΙ)€η86Ό5 IX ρ. 399 ο: ου&αρ. Τηλεχλείδης Στερροίς Ώς 
ονσα &ήλνς χτλ, Μβιη νβΓδυβ ΓαΓδίιιη »ρροηίΙυΓ 8ΐι ΑΐΙιβηββο 
XIV ρ. 656 6. υΙ)ί φέρω \βξΐΙητ. 

32 II (2, 370) 

Φιλώ πλαχονντα 9ερμ6ν, άχράδας ού φιλώ, 
χαίρω λαγφοις Ιπ^ άμνλφ χαβ-ημένοις, 

ΑΐΙιβηβθΐΐδ XIV ρ. 648 β: τον δε αμύλου μνημονεύει ΤηΙε- 
χλειδης εν 2τερρο1ς οντωσι λέγων Φιλώ πλαχονντα χτλ. 

33 ΠΙ (2, 870) 

ΑΐΗβηββυδ XIV ρ. 639 β : Τηλεηλείδης δ^ εν τοίς 2τερροΐς 
χαι τεερί μοιχείας αναατρέφεσθ'αΐ φηαιν αυτόν. Οηβδίρραιη 

<ϋ(^Ι ροβίϋτνι. 

34 IV (2, 370) 

ίδ δέοποΟ•^ ^Ερμή, χάπτε τών Ο-υλημάτων. 

δοΙιοΙ. ΑΓίδίορΙι. Ρβο. 1040: &νλήματα τα το7ς ^εοϊς ίηι- 
χ^νόμενα αλφιτα, έπιρραίνεται δε όΐνφ χαι έλαίφ. Τηλε- 
χλειδης ΣτερροΙς !3 δέαηο%^^ ^^^μή *^λ• 

ΕΧ ΙΝ0ΕΒΤΙ8 ΡΑΒνΐ.18 

35 Ι (2, 371) 

Χαριχλέης μεν ονν εδωχε μναν, ΐν αντόν μη λέγη 
ώς εφν τί] μητρι τίαίδων ηρώτος εκ βαλλαντίον. 
τέτταρας δέ μνας εδωχε Νιχίας Νιχηράτον 
ών δ^ ϊχατι τοντ εδωχε χαίπερ ευ είδώς €/λ 
ούχ ερώ' φίλος γαρ άνήρ, σωφρονεΐν δέ μοι δοχεί. 

ΡΙιιΐ8ΓθΙιιι$Νίο. 4: έδίδου γαρ (ΐϋοίΗΧη ά'ιάΐ) ονχ ήττον τοίς 
ΗΟΗιύί; «θΛ4ϊν δυναμένοις η τοϊς ευ πάαχειν αζίοις. — ΤηΙε- 
ίίΑ/^ης μέν γαρ εις Ί;ινα '$ών συκοφαντών ταυτί πεηοίηηε 
Χα^λέης μεν κτλ. Υη. 2 Ιίύη βαλαντίου. 

5(5.3^ II ΠΙ (2, 371. 372) 

Μρηοίλοχός ίστ^ εχέϊνος, βς φρύγει τι δράμα χαινον 
Ευριηίδη, και Σωκράτης τα φρύγαν^ υποτΐ9ψίτ. ΤΒΙΕαίΟΒβ 135 

νίΐϋ ΕυηρΜίβ βΐ) ΕΙιιι$ΐ6ίο β^ίΐβ η(1 ΕυπρίΗίδ ΒβεοΗ. ρ. 172 
ίίρ$. δοχεΐ αντψ (ΕΐΐΓίρίιΙΟ χαί Σιοκζάτηζ ο γιλοαοψος και 
ΜνησίΙοχος σνμ7€€ποίηκ€ναι τινά, ώβψησι Τηλεκλείδης' Μνη- 
αίίοχος δε ίχεϊνος Φρνγικόν τι δράμα καινόν Ευρι- 
πίδη χαΐ Σωκράτης νποτιϋ^ηϋΐν. Μίπβΐ'ο Ιιββο ρβΓίιιι- 
Ι)β(8 5υηΙ ηρηά Όϊοξ, Ι^ββΗ. II 18: ίδόκει δ€ (8οογ&(65) συμ-- 
ηοΐΒΪν Βυριηίδιι. οΘ-εν Μνησίλοχος οντω ψηοί' Φρνγες ίσζί 
καινόν δραμϋΐ τοντ^ Ευριηίδον, ψ καΐ Σωκράτης τά 
ψρνγαν* νποτίΟηαιν. ΕιηεηΗβνίΙ ΟίηϋοΓΓιυβ ΡπΗ^ιη. ΑηβΙ. 
ρ. 23, ({ΐιί βϋ&ιη 68 ηααο ίιι δβηυβηΐίϋαδ 8ΐ) Οίο^εηο 6χ ΛηβΙο- 
ρΗβηίδ ΝυΙ)ί5υ5 βίΤεΓυηΙιΐΓ, ΤθΙβοΗίΙαο νίηϋίο8Γβ εοηηΐυδ 08( ίΐβ 

8 56 ε0ΓΓ60(8: 

Ευριπίδης ί' ο τάς τραγφδίας ποιών 

τάς σωκρατογόμφονς οντάς εστί τ ας σοφός. 

νίΓυιηηυβ ΓΓβ^σιβηΙυιη Γογ(8$$6 8(1 Η(?$ίο(1θ5 ΓονοΓΑΐκΙυπι 05ΐ. 

IV (2, 372) 39 

ΠόΙειόν τ ε φόρους αυτός τε πόλεις τας μεν δεϊν τας δ^ άναλνειν, 
λόινα τείχη τά μεν οίχοδομείν, τόχα δ^ αυτά πάλιν καταβόλλειν, 
απονδάς δύναμιν κρότος είρήνην πλοντόν τ ενδαιμονίαν τε. 

Ρ]αΐ8ΓθΙ)υ8 ΡβηοΙ. 16: κακοη^ως (Ρβηοΐίδ ροίβηΐίβιη) πα- 
ξΒμφαίνουσιν οΐ κωμικοί, Πείϋΐστρατιδας μεν νέους τους περί 
αυτόν εταίρους καλούντες, αυτόν δ^ απομόσαι μη τνραννήσειν 
χύ,ενοντες, ώς ασύμμετρου προς δημοκρατίαν και βαρυτέρας 
ηερί αυτόν ούσης υπέροχης, ο δε Τηλεχλείδης παραδεδωκεναι 
φηαιν αντφ (ΡβΓίοΙί) τους Άδ^ηναίονς Πόλεων τε φόρους κτλ. 
Υδ. 2 Ιβ^ίΙυΓ νιιΐ^ο τά δέ αυτό, ψχυά οογγοχϊ. 

V (2, 373) 39 
Όθ* αη^ Αιγίνης νήσου χωρεί δο^ιήνος ^ων τό πρόσωπον. 

Η6Γ0(1ί8ηυ5 (ΙίοΙ. δοΗΐ. ρ. 17 11 <1β \Όε8ΐ)ΐιΙο δοθ^ιήν (Ιίδδβ- 
Γβπδ: Τηλεκλείδης, οδ^ απ^ Αϊγιυνης ου χωρεί δο^ειή- 
νος έχων τό πρόσωπον. ΟοΓΓβχΗ 1ι. ΟίπίΙοΓβιΐδ. 

VI (2, 373) 40 
Μόνος εκ κεφαλής ενδεκακλίνου ϋ-όρυβον πολύν ίξανατέλλει. 

ΡΙαΙ&ΓοΙιυδ ΡβΓ. 3: Τηλεκλείδης δε ποτέ μεν υπό των 
ηραγμότων ηπορημένον κα&ηΰ&αί φησιν αυτόν (Ρβηοΐβιιι) ίν 
τγι πόλει χαρηβαροΰντα, ποτέ δέ μόνον ίκ κεφαλής ένδεκα- 
χΐινου ϋ'όρυβον πολύν έξανατέλλειν. 13β ΤΕίΕΟίΙΟΒδ 

41 VII (2, 374) 

Βνγγενέσ&αι δια χρόνου μ έλιπαρβί 

δρντϊετΐέσι μάζαις,χαί διααχανδιχίααι. 

ΑΐΥίρηββυβ II ρ. 56(1. <16 δρνηεπίσιν ελόαις (Ιί$$6Γ6η$: και 
χ(ορις δέ του φόσκειν έλόας αυτό καΒ^ εαυτό ελεγον μόνον 
δρυηεπείς. Τηλεκλείδης Βχ^γγενέσ&αι δια χρόνου κτλ. Ργο /** 
ελιπάρει \\ύζθ λιτζαρεΐτω μου. ΟοΓΓβχίΙ ΡθΓ5οηυ8 8(1 Τουρίί 
ΕιηβηιΙ. ρ. 491. ΡογΙ8556 1&ιη6ΐι ΙοςεηιΙυιη ξυγγενεσΟ-αι δίά 
χρόνου με ΧιηαρεΧ \ ζιομίοις, δρυπεπέαι, μόζαις, καΐ δια- 
ακανδικίααι. 

42 VIII (2, 375) 

^ι; ^ε φρόνιμος αύτος ων 
άπαρτί ταχπης της τέχνης. 

6Γ8ΐηηιαΥ. ΒβΚΚβπ ρ. 418 15: άπαρτι παρ* ^Ηροδότψ ση- 
μαίνει το άπηρτισμένως και ακριβώς .... τάχα δέ ο Τηλε- 
κλειδης ομοίως τφ ^Ηροδότψ κέχρηται 2Ί; ίε κτλ. Ροδδίβ αν 
δέ γε, 86(1 νίιΙβΙιΐΓ &Ιί8 οοιτυρΙ(3ΐ8 Ι&Ιβτβ. 

43 IX (2, 375) 

τις ηδε κραυγή και δόμων περίατααις; 

ΡΙίΓγηίοΙιυδ ΕρίΙ. ρ. 376: οι δ^ αρχαίοι ηερίατασιν λέγουαι 
την δια τίνα τάραχον παρουσίαν ηλή&ους . . . μά&οις δ* αν 
Τηλεκλείδου λέγοντος ωδε Τις ηδε κτλ. Ε8(ΐ6ΐη ΤΗοηίΑβ Η8£[. 

ρ. 291. 

44 Χ (2, 375) 

πάντες δέ τευτάζουσιν οι διάκονοι. 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 755 46: Τηλεκλείδης Πάντες δέ κτλ. άντΙ 
του πραγματεύονται και ακευωρουνται. £»<ΐ6ΐη δυί(ΐ85 ο\ 
Ρ)ιοΙίυ$ 8. τευτάζειν. 

45 XI (2, 375) 

Των δυνατών τι κέλευ ' ου γαρ παρά Κενταύροιαιν. 

δυί(1&5, Τάδ^ ου παρά Κενταύροιαι. λεγόμενόν τι ψ. 
Τηλεκλείδης" τισι τών δυνατών τι κέλευ ' ου γαρ παρά Κεν- 
ταύροιαιν. £&(ΐ6ΐη ΡΗοΙίαβ ρ. 565 7. ηίδί ςαο(Ι τιαι, ίη (|υο 
^Ησιόδοις Ι&16Γ6 νίίΙβΙιΐΓ, ουηι Τ6ΐ6ο1ί(1ί5 ηοιηίηο εοηίυηοΐυιη 65(. 
Οιηί$5ο ίΐΐο τισι ρ.αίβΤΒ δίηβ βυοίοηβ ηοιηίηβ ίΙβΓυηι Ιβ^ηΙυΓ 
&ρυ(Ι ΡΗοΙίοιη ρ. 613 1. ΡοΓ5οηυ5 Α(1ν. ρ. 266 5επΙ)6ΐ)8ΐ τι αύ; 
των δυνατών τι κέλευ . ου γαρ παρά Κεντανροισι τάδ* εστίν* 
46. 47 XII 8. Ι) (2, 376) 

ΑηΙί8ΐ«οίδΐ8 ρ. 107. Μόμφιν: άντι του μέμψιν. Τηλε- 
κλείδης. Ιιβ^β μόμφον νβΐ μομφή ν. ΡΙιοΙίυ8 ρ, 257 26. ΤΕΙΕαΐΙ>Ε$ 137 

Μέμφβίραν: την μέμψιν. Τηλεχλείδης. ΡοΗ8586 Μέμ^ 
τϊτειραν: τήν μεμφομένην, νβΐ μομφήν ρΓο μέμφβιραν. 

XIII -XV (2, 376) 48-50 

0Γ8ΐηίη8ΐ. ΒθΙίΙίβη ρ. 371 32. Ιίχροκώλια δίεφ&α. Τη- 
λεκλειδης. Ιΐ8 8θπ1)θ. Μοηι ρ. 403 4. ί^νηρώτιζεν: αντί 
τον άνηρώτα. Τηλεχλείδης. Επάοιη 8ιιί(1α8 βΐ ΖοηβΓβδ $. άνη- 
ξώτίζεν. Ιίίβηι ρ. 415 26. Ι4πατήσει: άντΙ του παραίο^ 
γιέϊται. Τηλεχλείδης. Εαϋβηι δυίόβδ δ. απατήσει. 

XVI XVII (2, 376) 5ΐ. 52 

ΡΙίΓγιιίοΙιυδ ΕρΗ. ρ. 291. Βρέχειν: αντί του νε^ν εν τινι 
χωμψδΐίΐι άρχαί(;ί προστι&εμένη Τηλεχλείδη τφ χωμφδψ, ΟΓγ. 
^άΙίψενδεΊς Γγ. IV. 8οΙιο1. ΑπδΙορΗ, Αν. 17: την μεν Θαρ- 
ρελείδον] Σύμμαχος Ι^σωπόδωρον. χαι γαρ ούτος ίηΐ σμι^ 
χροτητι νηο Τηλεχλείδον χεχωμφδηται. 

XVIII XIX (2, 377) 53. 54 

δοΐιοΐ. Αηδίορί). ΑΛλιπ. 860: χαί Τηλεχλείδης τραχήλου 
τνλαν είπεν. Ε9(ΐ6ΐη δυί€ΐ8$ δ. ν. τνλα. ΡΗοΙίυδ ρ. 100 18. 
Ιβν μέγα: αντί του άνα(ρ^εγξάμενοι μέγα, οϋτως Τί]λεχλής. 
ΟοΓΗ^^ΜΠΙ Τηλεχλείδης. ΡπηοΙβΓΟΗ ίΐίδΐίη^υβ, ^Ιβύ: μέγα. 0«ί- 
1)115^ <1ιΐ8Θ ϊηΓβΓυηΙυΓ ν6Γΐ)& δρβΰίβηΐ αοΐ ρβΓίίΰίρίυιη <]υο€ΐ 6χοί(ϋ(. 
ΟοοβΙ Ίά ΗβδγοΙιίιΐδ δ. ν. ^[βυχινήααντες. 

XX (2, 377) 55 

ΡΙιοϋυδ ρ. 238 11. ^υχνοχώσα: λυχνοχαυτονσα. όντως 

Τηλεχλείδης, ΗοδγοΙιίυδ, Ανχνοχωσαν: λυχνοχανστονσαν, ΡοΓ- 

1«5δβ ϋοπουιη βδΐ ρΓΟ λνχνοχοονσα, υΐ νώσα ρΓΟ νοούσα. 1.0- 

Ι)βΛίυδ 8(1 ΡΙίΓγη. ρ. 523 ίρδυηι ϋΐαά λνχνοχοονσα Γβροηβικίυιη 

XXI XXII (2, 377) 56. 57 

ΡΙιοΙίυδ ρ. 495 1. Σαβαρίχην: το γνναιχεων αΐδόΐον. 

Τηλεχλείδης. νίΐίοδο βρύα ΤΙΐθθ§ηοδ1υιη ΟΓβπιοπ ΑηοοίΙ. Π 

ρ. 118 σαμαρίχη. Ιάβηχ ρ. 496 5. Σάχ)•ων: νποχόρισμα ττοτι- 

ϋων αρρένων, όντως Τηλεχλείδης. 

XXIII XXIV (2, 378) 58. 59 

ΡΗοΙίιΐδ ρ. 579 8. Τερπότραμις: ή των αφροδισίων 

τερψις. ούτως Τηλεχλείδης. ΚοοΙίυδ ίηΙβΓρΓβΙβπδ ο τσις αφρο^ 

ίιαίοις τερπόμενος. ΗβδγοΜαδ, Βρόμιοςι παρά Τηλεκλείδυ 

ο σάτυρος η 6 Διόνυσος. Ρήυδ ί8ΐδαιη. 138 ΤΕΙ.Ε0Ι.ΙΟΕ8. ΗΕΚΜΙΡΡΥδ. 

βο-63 XXV — XXVIII (2, 378) 

ΗβδγοΗίυβ, Ευτρηιονς\ τονς άηό ΕντρήϋΒως, πόλεως 
της ί^ρχαδίας. δωριχώς δέ είπε Τηλεχλείδης. ϋ^έλει γά^ 
ειπείν Εντρηοιονς. ΡοΙΙυχ III 76: παιδοψιλής, ως Τηλε•- 
χλείδης χαι παιδοφιλεΐα^αι Πλάτων εΐρηχεν ο χωμιχος. ο 
μεντοι π α ιδ έρως Ζευς ηαρά τφ ΤηλεχλεΙδη πεπαιχται» 
Μβίτι III 127: Πλάνων δέ της άγηράσεως εΐρηχεν, ως της 
άγορασίας ΤηλεχλεΙδης. Ιάβηι VII 182: τους δέ εργολά- 
βονς χαι εργολήπτας Τηλεχλείδης ο χωμιχΑς, 

64. 65 XXIX XXX (2, 379) 

ΖοηβΓ88 1•6Χ. ρ. 1170: χαΐ Τηλεχλείδης χα&εδονμαι. 
Ι(ΐ6ΐη ρ. 1334. Μανό ν: αραιόν, βραχέως λέγοναι. Ύηλεηλεί- 
δης αντί τον άχριβές η ορ&όν η άοφαλές η πυχνον. 

66 XXXI (2, 374) 

ΡοΙΙιιχ II 41. χαρηβαριχόν το πάΟ^ος Τηλεχλείδης, το 
ίδ νηό με&ης χαρηβαρεϊν χαρηβαρια ν Ι^ριοτοφάνης. Μ 
Γρηςιη. VI ΓβίβΓί Β6Γ^1ί!ιΐ5 Οοιηιη. ρ. 330. ΗΕΒΜΙΡΡν» 

αθηνα:ςγοναι 

1 Ι (2, 380) 

^Εχεϊνος εστί στρογγυλός την ίίψιν ώ πονηρέ, 
εντός δ^ έχων περιέρχεται χνχλψ τα πάντ εν αυτψ, 
ημάς δέ τίχτει περιτρέχων την γην άπαξάπασαν 
ονομάζεται δ* ένιαυτος, ων δέ περιφερής τελεντήν 

Μ ουδεμίαν ουδ^ ^ζχή^ ^Χ^^^ χυχλών ί* άει το σώμα 
ου παύσεται δι* ημέρας οσημέραι τροχάζων, 

8ΐοΙ)86υ$ Εοίος^. ΡΗγβ. Ι ρ. 239 ουιη ΙβιηιηβϊΘ άναγενέως 
^Ερμίππον, ςυοί *Α&ηνας γοναίς βΟΓίίβηβΙυππι ©βδβ νιάιΐ ΗββΓβ- 
ηίυβ. ν^. 1 ΐ6^6ΐ)8ΐυΓ έχεΐνός εστί την όψιν στρογγυλός, (ΐϋοΛ 
6ΐη6η(ΐ8νί Ουη8 ογΗ. ρ. 55. ν». 2 ΗββΓβηίυβ τα περί εαυτόν* 
Οοά. ν»!, τα παρ* εαυτφ. ΟοΓΓβχί ίβιη οΐίιη Ργο8[Γ«πιιιι. βοΗοΙ. 
1811 βίΐίΐο. νβ. 3 ΓθΓΐ8856 ρΓ868ΐ8ΐ γήν &* απαξάπασαν. νβ.β 
Β0Γ|;1(ίυ8 ΟοιηηίθηΙ. ρ. 308 παύεται. 

ί II (2, 381) 

Την μέν διάλεχτον χαι τό πρόσωπον άμνίον 
¥χειν δοχείς, τα δ* ίνδον ουδέν διαφέρεις 
δράχοντος. ΗΕΒΜΙΡΡνβ ί39 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 146 25: αμηος σημαίνει τον αμνον και όιά 
τον ΐ γράφεται χαι ηροηαροξννεται* ώς ηαρά ^ΕρμΙηηφ Ιν 
^Α&ηνας γονάϊς Την μεν διάλεχτον κτλ. 

III IV (2, 381) 3. 4 

Καιροσττό&ητον άν&έων ύφασμα καινόν ^Ωρών. 
^εητονς διαψαίρονσα πέπλους άν&έων γέμοντας. 

βΓΗΐηππΐ8ΐ. ΒβΚΙίβπ ρ. 404 28 οΐ δυίίΐβδ Ι4ν^έων\ την γένι-- 
κην ομοίως τοΊς ^Ίωσιν οι ]Αττίκοι. ^'Ερμιππος ^β-ηνας γοναΐς 
Κηροσπά&ητον . . . ^Ωρων. και εν τοΙς εξής λεπτούς διαψαί^ 
ρονσα κτλ. δοΓΪρδί καιροσπάΟ'ητον ρΓΟ κηροαπόϋ^ητον οΐίΐχϊ Τοΰρίο 
ΕπιβΠίΙ. II ρ. 482. Πέπλους οί λεπτούς ΓθΓ8Βη Ιρβηδροηβικίιι. 

V (2, 382) 5 
ί4π6 της τραπέζης τουτοιΊ τον στήμονα 
αττεσΒ•^ επινοώ. 

βΓ8πιιη8ΐ. Ββλίιβή ρ. 461 26: ^!Αττεσί>αι ο ημείς διάζεσθ-αι• 
^Ερρίίππος ]Α9ηνας γοναις ΐΑπό της τραπέζης κτλ. ^Επινοώ 
ρΓΟ έπινοών Υ&ΙβΚβη. &<! ΤΗβοεπ. Α άοη. ρ. 206 ο. 

VI (2, 382) β 
Ό Ζενς δίδωμι Παλλάς, ήσι, τοννομα. 

ΡΙιοΙίυ5 ρ. 61 26: καΐ ην δ^ έγώ αι^Γ* τον εφην δ^ έγώ. 
ηαρ^ ο δη και 'Έρμιπηος εν ^Αϋ^ηνας γονάϊς ήσιν αντί τον 
φηοίν' Ό Ζενς διδωνω πολλάς φησι τοννομα. ΙΙ« οο- 
όβχ. δυί(ΐ8$ 8. ν. ή δ^ ος: 6 Ζενς διδόναι πολύ φησι τοννομα. 
εοΓΓβχίΙ ΡοΓβοηυβ. Ευικίειη Ηβηηίρρΐ Ιοουιη Γ68ρίθϋΓ6 νίίΙβΙυΓ 
ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 416 34 6 ΡΙιοΙίο οοηΐξβηάνίίη. 

VII (2, 383) 7 
δΰΙιοΙ. ΡΐΗίοη. ΒεΚΙί. ρ. 353 : μέμνηται ταιηης (Αεεοηβΐη 

(ΙίοίΙ) "Ερμιππος εν ΐΑ&ηνας γοναΊς. 

ΑΡΤΟΠΩΑΙΑΕ^ 

Ι (2, 383) β 

Φέρε ννν άγήλω τονς Ό^εονς ιονσ^ εγώ, 
και χ^νμιάσω τον τέκνον σεσωσμένον. 

ΟΓβιηιηβ!. ΒβΚΙί. ρ. 328 25 οΐ 8υί(ΐ88 ίΑγήλαι: τίμήσαι χ^εόν, 
άγλαϊ'σαι . . . ^*Ερμιππος ΐΑρτοπώλισι Φέρε ννν άγήλω κτλ. 
ΡγΗποπι νβΓβυιη 86Γν8νίΙ 6ΐί8ΐη 8οΗοΙ. Ενηρ. Μ^ά, 1016 (995) 
ηΜ ιονσ^ εσω, ρΓΟ ηοο δυί(ΐ88 όίονς έγώ. Οοά. βπιιηιηΑϋοι 
δβ^αβΓ. οϊονς ίγώ. ΒβοΙβ ιονσ^ εγώ ρΓ86Γ6Γΐ Ε1πΐ8ΐ6ίυ8 8<1 Μβ- 
(ΐ68ΐη ρ. 95. εσω ρΓο εΥσω 8η1ίςυ86 οοιηο6(1ί86 ροβίββ ηοη ^θ- 140 ΗΕΒΜΙΡΡΥδ 

ηιη(, 8ΐ (ΙίχίΙ Ευϋυΐυδ Οοιη. III ρ. 225. Α<1 άγήλω ρβΓίίηβΙ ςτίοβδβ 

Ηβδγείιϋ, ΐΑγήλω: κοσμήσω, ΗγρβΓύοΗ ιηβίΓβιη Ηββο βδδβ Ιοου- 

Ιβηι νί(ΐ6ΓυηΙ ΤΗ. Βεπ^ΐίίυδ βΐ Ρπίζδείιίυδ. Ιρβυηι 6ΐί&ιη ΗγρβΓ- 

ΗοΙυπι 1ΐ8β ίη Γ8ΐ)υ1» ιηηΐο ΗθύίΙυιη 6586^ (]οερΙ δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. 

ΝυΙ). 557. 

9 II (2, 384) 

Ω σαπρά χαΐ ηασιηόρνη καΐ κάπραινα. 

ΡοΙΙιιχ VII 202: "Ερμιππος δέ έν τοις ΚοΟορνοις ηορνο- 
τελώναι. 6 αυτός εν ί^ρτοπώλισί φησιν, ώς σαπρά πόρνη 
και καπραινα. Ργο Ιιίδ εο(1. ΡβΙοΙίβηΙ). Φιλωνιδης δε εν 
Κο&όρνοις πορνοτελώναι. "Ερμιππος δέ εν ί^, καν πασι- 
πόρνη φησί καΐ κάπραινα, 0θΓΓ(^χϋΐ86ε υΐ $υρΓ8 8(1δθπρ8ί. 

10. 11 III IV (2, 384) 

Α(Ιΐ6η86υδ III ρ. 119 ο: ΙδΙως δ^ έσχημάτισται (τότάριχος^ 
παρ^ Έρμιππφ εν ΐΑρτοηώλίσιν και τάριχος π ίο ν α. Όϊχιί 
Ιΐ86β ιηβΙβΓ ΗγρβΓΗοΙί, ηιΐΒΠίΐ 1)8Γΐ)8Γβ ΙοςυβηΙβιτι ίη(1υχοΓ8ΐ ΗβΓ- 
ιηίρρυδ. Εθ(ΐ6ηι ρβΓίίηβηΙ ))86β ΗβδγοΗϋ, ^οκικώ: αντί τον 
δοκώ, έπαιζε δε "Έρμ ίππος εν ΐΑρτοπώλισιν. 

12 V (2, 384) 
^Ενεβαινε σιγή Πείσανδρος μέγας αυτός 
ωσπερ ^ιοννσίοισιν ονπι των ξύλων, 
ελαίας ερεισιν ονον καν&ήΐιον, 

δεΗοΙ. Απδίορίι. Αν. 155θ: ην δε και το σώμα ευεχτής 
(Ρίδ8η(ΙβΓ), ώς "Ερμιππος εν ί^ρτοπώλισιν ^Ενέβαινε κτλ, ΑΚί 
βΙϋβΓ. Ιρδ6 Ηίδ{. οη{. ρ. 179 Ιιβηο οοηίβοΙυΓΒΐη ρβηοΐίΐθΐυδ δυιη: 
^Επί βαίνε δη* Πείσανδρος ο μέγας ουτοσί' 
χώσπερ ^ιονυσίοισιν ονπι των ξύλων 
ελάσας ερειοον εϊς ονον καν-ϋ'ήλιον. 

13 VI (2, 385) 

ΡοΙΙυχ VII 198: είρηται γαρ η γελγόπωλις εν ^ιοννσαλε- 
ξάνδρψ Κρατίνου, ωσπερ εν ΐΑρτοπώλισιν ^Ερμίππον το γελ- 
γοπωλεΐν. 

^ Η Μ Ο Τ Α Ι 

14 Ι (2, 385) 

ϋΐμοι, τι δράσω σύμβολον κεκαρμένος; 

ΡοΙΙυχ 1X71: εϊη δ^ ,αν και σύμβολον βραχύ νομισμάζιον, 
^μίτομόν τι νομίσματος. 6 γοΰν ^Έρμ ίππος έν Φορμοφόροίς 
λέγει .... εν δε τοΊς ^ημόταις Οΐμοι, τι δράσω σύμβολον 
κεκαρμένος ; ΗΕΒΜΙΡΡΥδ 141 

II (2, 386) 15 

έχοντες ίσον άσπίδιον ογχίφ. 

Ροΐΐυχ Χ 165: το δέ ογχιον σχενος πλεκτόν εϊς άττό&εσιν 
Οίδήρον η άλλων τινών, παρά δε 'Ομήρφ των ^Οδυσσέως πε^ 
λεκείον. 'Έρμιπηος δε εν ^ημόταις εφη ^Έχοντες Ισον άσηί^ 
διον όγχίφ. Ρ&ΙοΙκ. ογκφ. 

III (2, 386) 16 
Νυν ί* ονί' άφνην κινέϊν δοκείς. 

ΑΐΙιβηββυβ VII ρ. 285 β: Ιπί του ενίχον (αφύην άίχίΐ) '5?^- 
μιπηος ^ημόταις Νυν δ* ουδ* αφύην κινείν δοκεΊς, 

IV (2, 386) 17 
ΡΗοΙίυδ ρ. 215 15 6( $υί<]&8, Αεπτολογίαν: **Ερμιη^ 

πος ^ημόταις. Ε8(ΐ6ΐη Αη(ίβΙΙίοί5ΐ& ρ. 106 26. ΟΓη ΡΙιπγηίοΙιυβ 
Αρρ&Γ. 5ορ1ι. ρ. 49 28. 

ν-νΐΐ (2, 387) 18-20 

ΡοΙΙϋχ VII 89: αντοσχιδέ-ς υπόδημα το απλώς είργα- 
ομένον "Ερμιππος εΐρηχεν εν ^ημοταις, Ηβ$γο1ιίυ8, Ου 
φροντίς^Ιπποκλείδυ: παροιμία, ης μεμνηται καΙ^Έρμιπ- 
πος ^ημόταις. Εηάβηχ ΡΙιοΙίιΐδ ρ. 363 6 6ΐ διιί(1ίΐ8 $. ν. ου 
φροντίς. Αη(ί&Ι(ίοί8ΐ& ρ. 104 33. Κακκάβη: *Έρμιππος /ίη~ 
μόταις. ΒβΓς^Κίυβ €οιηιη. ρ. 316. κάκκαβος. 

νΠΙ— Χ (2, 387. 388) 21-23 

ΑηΙί8ΐΙίοί$ΐ8 ρ. 105 7. Κατόχους τινός λέγοναιν οι παιδο- 
τρίβαι. καΐ κατ 6 χω ς εϊρηται αντί του μνημονικώς. ^Έρμιπ- 
πος ^άημόταις. Μβιη ρ. 85 31: [13 α] προς τους κατάρνη 
άναψίονήααντας ειω&ασιν οι άντιτι&έντες άντεμβοαν, και εστίν 
οΧονεΙ σκώμμα* ^Έρμιππος ^ημοταις. Βα 9ίάά\Α\ (ΙυοΙιι 6( ίη- 
Αχύο Ευ5ΐ8ΐΙιϋ &(1 ΙΠαίΙ. λ 438: και βα επίρρημα παρά ^Ερ^ 
μίππψ, όπερ ειώΟ^αμεν άντεμβοώντες λέγειν, ώς και τούτο 
φασιν οι παλαιοί. ΡΗοΙίυβ ρ. 398 9• Παρίσβ-ι: παραγίνον, 
παρατύγχανε• "Ερμιππος ^ημσταις. 

ΕΥΡΩΠΗ 

(2, 388) 24 

• "^Ρυζών απαντάς απέδομαι τους δάχτυλους. 

δϋίά85, ^Ράζείν και ^υζεΊν, το νλακτεϊν, 'Έρμιππος Ευ- 
ρωπι^ ^Ρυζών κτλ. Αρυ(1 ΡΙιοΙίυηι ρ. 481 13 $οηΙ)ΐΙυΓ ζάζειν και 
^ίζειν, 56(1 ίη ΗβΓίηίρρΊ Υ6Γ$α ξυζόν, ςαο(Ι ίη ^υζών ηιυ(8νίΙ 
ΡοΓδοηυβ. 142 ΗΕΗΜΙΡΡΥδ 

ΘΕΟΙ 

25 Ι (2,389) 
^ΕπειΆ^ όταν ηινώμεΟ'^ η διψωμβ&α, 
£ίίχόμ€&α προς τουτ ,,οΐνος, ώ χέρας, γενοϊΡ*. 
κάς τον χαπήλον ^γώ φέρω ηαΐζων αμα, 
χενΟ-ίς γεγένψαι τοντο πέντε χαί δυο. 

ΑΐΙιεηηβυδ Χ ρ. 426 Γ: οι δ^ επιτεταμένως χρώμενοι τψ 
ποτφ δύο οίνου εηινον π^ος πέντε ύδατος — ^Έρμιππος θεοΊς 
^'Επειϋ'^ όταν χτλ. \8. 1 ΒοΓ^Κίυβ ΟοπιιηβηΙ. ρ• 317 πεινώμΕ&α. 
Οίοι Ιιβ60 &1ι 8ΐί<]υο ςυί 56 ηυνίβΐϋβτη (Ιβιιιη 05$β 5ίιηυ1αΓ6( ιηο- 
ηυίΐ ΗβΓίϊίβηηυδ. Υδ. 2 προς τον 9-^ 6 οϊνος ώχερααγενου Β, 
προς τοΰΌ-^ δ οίνος ώχαιρας γενου ΡΥΙ.. ΟοΓΓβχίΙ ΒβΓ^Κίυδ. 
Υδ. 3 νυΐ^ο ουκ άστον χαι πηλοΰ. Β ονχαστοΰ χαί πηίου, 
ΑίΙβιηιΐδ ονχ άπδ χαπήλου. Κβοερί 6ηΐ6η(ΐ8ΐίοηβτη Βθγ^Ιιη. 
Υδ. 4 χαυΌΊς ΡΥΙ•. χαυΟεις ΑΒΡ. χεν&ύς ΒβτςΙίϊηΒ, 

26 II (2, 389) 

^ϊϊαπερ αι χανηφοροι 

λευχοΐβίν άλφίτοιαιν εντετριμμένοις. 

εγώ δ^ ενέχαψα λαν&άνων την διφροφορον. 

δοΐιοί• ΑηδΙορΙι. Αν. 1551 : ταίς χανηφόροις αχιόδειον χαΐ 
διφρον άχολουβ-εΐ τις έχουσα. ^Ερμίππου Θέων ^ΐίαηερ μ 
χανηφόρον χτλ. Υδ. 2 Ιβ^βηίυιη νΐάβΙοΓ έντετρψμένος. Υδ. 3 
ίνέχαψα λανθάνων Υ&ΙοΚβη. 8(1 ΗβΓοά. Π 93 6ΐ ΡοΓδοηυδ Αρρ. 
8(1 ΤουρΠ Εηΐθίκΐ. ρ. 445. ΙΛ])Τ\ %νεχα -φαΐά&ων. 

%ι III (2, 390) 

φήμης $βρας έξοιγννμένης ώσπερ πέπονος δο&ιήνος. 

Η6Γ0€ΐί8ηιΐδ άιοί. δοΙί(. ρ. 17 12: ^Έρμιππος έν ΘεοΊς Φήμης 
ίερας Ιξοιγννμένης ωσπερ πέπον&ε δο&ειήνος. Ειη6η(ΐ8νίΙ Ι. 
ΙΜικΙοΓΚΰδ. 

28 ΙΥ (2, 390) 

Τόν τε χότνλον πρώτον ηνεγχ ένέχνρον των γειτόνων. 

ΑΐΙΐ6η86υδ XI ρ. 478 ο: Τα μόνωτα ποτήρια χότυίοι — 
*Έρμιππος ί* έν Θεόϊς» Τόν τε χότνλον πρώτον ηνεγχεν έχνρόν 
των γειτόνων. Εηΐ6η(ΐ8νίΙ ΡοΓδοηιΐδ οΐ Ι8θο1)δίυδ Α(1(ϋΙ. ρ. 259. 
ΡΓ86ΐ6Γα8 ΟίικΙοΓβυδ πρώτος. ΚβδρίοίΙ Αϋιβη. Ι. Ι. ρ. 478 Γ. 

29 Υ (2, 390) 

^επάδας δε πετρών άποχόπτοντες χρεμβαλιάζονσι. 

Α(Ιΐ6ηβ6υδ ΧΙΥ ρ. 636 (Ι : 'Έρμιππος δ^ έν Θεοίς το τούτοις ΗΕΚΜΙΡΡνβ 143 

(κρ^μβαλοίς) χρονειν κρψβαλίζειν €Ϊρηχ€ν Ιν τούτοις ^βτϊΟ- 
δας Τ€ χτί. Υηΐ^ο κρεμβαλίζουαι. €θΓΓ6χϋ ΟίπίΙοΓΟυβ. 

VI (2, 391) 30 
ΚαΙ ηρος χνβονς νστηχ Ιχων το κή&ιον, 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΗ. Υοδρ. 674: και προς την των κνβων παι- 
διάν ομοίως εχρώντό τινι (δο. χηί^ίφ^ βάλλοντες έξ. αυτού, 
και γαρ "Ερμιππος Ιν Θεοίς Και προς κνβους ϊατηκ^ έχων 
κη^ιον. ΑΓίίειιΙυιη &(Ι(1ί(ϋ( ΡθΓ$οηυ$. 

VII (2, 391) 31 
Και σε τι χρή παραταιναρίζειν ; 

δϊβρΗβηιΐδ Βγζ. ρ. 631 : λέγεται και ταιναρίζειν, ώς '!2?ρ- 
μιππος Θεοΐς Και σε τι χρή κτλ. 

VIII (2, 392) 32 

^Έξ αγοράς δ^ ίγώ 
ώνήσομαι λνχνον τίν η στίλβην, 

ΡΙιοΙίϋδ ρ. 538 21. 2τιλβη: λνχνψ τι εοικός. "Ερμιππος 
ΘεοΊς ^Εξ αγοράς κτλ. 

IX (2, 392) 33 

ΡοΙΙυχ IX 126: το δε ξημα το πενταλι&Ιζειν εστίν ίν 
τοις ^Ερμιππον Οεο7ς. Ηβηηίρρυδ ΓθΓΐ&58ϋ πεντελι&ιζειν (Ιίχβ- 
Γ•1: ν. ΡΙιοΙίιΐ3 ρ. 411 4. 

Χ (2, 392) 34 

Ηβδγοίιίηδ, Μίλαξ: ηλικία, ενιοι δε μέλλα (/ιέλλαξ). 

χαί παρ^ ^Ερμίππφ Ιν ΘεοΊς, άγνοήσας ΐΛρτεμίδωρος. έκεΐ 

γαρ μίλαξ εστίν, δηλοΐ δε τον δημοτικόν. ΟΓγ. ΕοϋβοΙίίυβ 

ΡβΓ&Κρ. ρ. 128. 

ΚΕΡΚΩΠΕ2 

Ι (2, 393) 3& 

Οι γάρ π^όμενοι 
ανάπηρα σοι &ύονσιν ηδη βονδια 
^εωτροψίδον λεπτότερα και Θονμάντιδος. 

Αίλβηββυδ XII ρ. 551 Ιι: πόσψ ονν κάλλιον πενόμενον είναι 
λεπτάτερον ων καταλέγει "Ερμιππος εν Κέρκωψιν, η υπερ- 
ηλουτονντας τφ Ταναγραίφ κήτει (1β?. Κψεΐ) ίοικέναι — 
φησί δ* ούτως 6 "Ερμιππος προς τον ^ιοννσον τον λόγον 
ποιούμενος Οι γάρ πενομενοι κτλ. δοΐιοΐ. ΑηβΙορΙι. Αν. 1406 
^%ρμιππος Κερκίοψιν Ι4νάπηρα σοι κτλ. Εχ ΑΙΙιβηβ^ο £ϋ8&4ΐ«- 
ΐΜοδ α4 ΙΚβϋ. ν ρ. 1288, βχ δοΗοΙ. ΑηβΙορΙι. διιΜ&β β. ν. Αεω- 144 ΗΕΒΗΙΡΡΥδ 

τροφιδης. Υδ. 1 οί γαρ € 6ΐ Ευ8ΐ8ΐ>ιίυ$. ΡΥί νυν οί γάξ, 
ΡθΓΐα886 ίξύνίτ νννΐ γαρ οίδΐ πενόμ^νοι, Υβ. 2 Ο βΙ Ευ$1ιι11ιΐιι$ 
&ύσουσιν. ΙΙ)ί(ΐ6ΐη νοΙς^βΙαοι βοίδια ηηιΐΒνί ίη βονδια, (Ιαείοδ 
Ιιί5 νοΛίδ ΑηΙίβΐΗο. ρ. 85 29: βονδια, ον μόνον βοίδια. "Ες- 
μιτιηος Κερκωτιι, ΚοοορίΙ \\οο ΟίικΙοΓβυβ. 

36 II (2, 393) 

Χρνσίδ^ οίνον ηανοέληνον εκπιών Ιφείλετο, 

ΑΐΗβη86ΐ]8 XI ρ. 502 1) άβ ο1ΐΓγ8ί(Ιβ ροουΙο <ϋ8$6Γ6η8: χαΐ 
*Έρμΐ7ΐπος ίν Κέρκωψι Χρνσίδ^ οϊνον κτλ. 

37 III (2, 394) 

*^Ηδη τΒ^-έαοαι χόχχον εν χιόνι ξόας; 

ΑΐΙιβηββυδ XIV ρ. 650 β: και εν ΐΑναγύρφ ,,ηλήν αλεύρου και 
ξόας,^^ 'Έρμιππος δ^ εν Κέρκωχρί ψηαιν ^Ήδη τεΟ^έαααι κτλ. 

38. 39 IV V (2, 394) 

ΑΐΙΐ6ηΒ6α8 III ρ. 123 Γ: ονομάζει δε και 'Έρμιππος ίν Κίρ- 
κωχρι φρεατιαΐον ϋδωρ οϋτως. ΑηΙίθΙΙίο. ρ. 88 29. δια- 
λέγειν: άντι του διαλεγεσί^αι, 'Έρμιππος Κερκωψιν. 

40 VI (2, 394) 

ΗββγοΗίυδ, Κολακοφοροχλειδης: ^Ιεροκλείδης, ον ίηί 
ηονηρίί} κωμφδονσιν 'Έρμιππος μεν εν Κέρκωψι, Φρύνιχος δε 
ίν ΚωμασταΊς. δ δε ί^σκληπιόδης Κλεώνυμον είναι υπέλαβεν, 
ουδέ το τέλειον του ονόματος έπιστήσας. Μβιη ν. Κόρα- 
κοφοροκλειδης: εστί γαρ ^Ιεροκλειδης. Ιϋ ρΓαβίβΓΐ ΟοΙ>Γ&6α$ 
ηά ΑΗδΙορΗ. ΝυΙ). 352. 

Μ Ο Ι Ρ ^ Ι 

41 Ι (2, 395) 

Βασιλεΰ Σατύρων, τι ποτ^ ούκ ε&έλεις 
δόρυ βαστάζειν, άλλα λόγους μέν 
περί του ηολέ^ιου δεινούς παρέχει, 
ψνχήν δε Τέλητος υπέστης; 
χάγχειριδίου δ^ άκόνη σκληρή 
παρα&ηγομένου βρύχεις χοπίδας, 
δηχϋ-εις αϊϋ'ωνι Κλέωνι. 

Ι Ρ1αΐ8ΓθΙιη8 ΡβηοΙ. 33. έπεφύετο δε και Κλέων ηδη δια της 

'. προς εκείνον οργής των πολιτών πορευόμενος επι την δημα- 

γωγίαν, ως τάνάπαιστα ταύτα δηλοποιεϊ τα ^ΈρμΙππου, Βα- 

; σιλεϋ Σατύρων κτλ. Υδ. 6 \\Δ%ο παρα&ηγομένη βρύχεις κο- ΗΕΒΗΙΡΡΥ8 145 

πΐόας. ΟοΓπ^^ηΙ ηίχ^α&ηγομένη^ 6ΐ κοηίδος. δοηρδΐ β ΥιιΙοο5• 
παρα^ηγομένου, βΙ βζύχΒΐς ρθ8ΐιί ρΓΟ βρνχ€ί. 

II (2, 397. 398) 4Ζ 

Χλάηδβζ δ^ ονλαι χαταβέβληνται, 
&ίάραχα δ^ αηας ίμηεροναται, 
κνημις δε περί αφνρον άρ&ρονται, 
βλαντης 5* ουδείς ετ έρως λενχης, 
5 ξόβδον ί* Οψει την κοτταβικήν 
εν τοϊς αχυροισι κνλινδομενην, 
Μάνης ί* ουδέν λατόγων άίει, 
την δε τάλανναν ηλάατιγγ αν ϊδοις 
παρά τον στροφέα της κηηαίας 
\0 εν τοϊσι κορημασιν ουσαν. 

Αΐΐιβηαβυδ XV ρ. 668 &. άβ οοϋΜ ΙαιΙο ίΚββθΓβηβ : 'Έρμιπ^ 
τΐος Μοίραις Χλανίδες δ^ ουλαν κτλ. Υβ. 3 1ίΙ)ή κνημίδες 6( 
αρ^ρουνται. ΟοποχίΙ ΕΓΓιΐΓίΙΙαβ θΐ ΡθΓ$οηυ5 Μί$ο• ρ. 248. 
ΒβΓ^Ιίίυδ ϋοιηιηβηΐ. ρ. 320 κνημίδε . • . αρ&ρουνται. Υβ. 4 ΙίΙ)ή 
εζερως. ΟθΓΓ6χί( Ιβοοϋδίιιβ Ηα8. ΑΙΙ. III 3 ρ. 494. Υβ. 5 θΚ 
Γ6ΐί<ιιιο8 Ιΐ8ΐ)6ΐ ίΐβπιπι Αΐΐιβπ. XI ρ. 487 β. Εχ Ηβηηίρρί ΜίΙϋίδηε 
ν6Γ8απι 5 6ΐ 6 βββΓΐ 8θΙ)θΙ. Αη$!ορΙι. Ρδο. 1242. Υ. 8(1 Γγ8^. 
2τρατ. II. Υ$. 7 ΟίηάοΓΒυδ Μάνης, υ( 65( ίη 8ΐ(6Γο Ιοοο Αΐΐιβ- 
η&βί. Υ. Εης^οηιιη βά Απ$ΙορΗ. ίγβ. 1212. 

III (2, 399) 43 

Ει δ^ ην το γένος των άν&ρώτζων των νυν τοιόνδε μάχεσ9αί, 
χαί βατίς αυτών ήγειτ οητη μεγάλη καΐ ηλευρον υειον, 
τους μεν αρ^ άλλους οίκουρεϊν χρην, πέμπειν δε Νό&ιηπον 

εν οντά ' 
εις γαρ μόνος ων κατεβρόχ&νσεν αν την Πελοπόννηοον άπασαν. 

Αΐ1ΐ6η86α8 ΥΙΙΙ ρ. 344 ο: Νό&ιπτζον δε τον τραγφδιοποιόν 
ΐΕρμιηπος εν ταΊς Μοίραις φησίν Έΐ δ^ ην κτλ. ΥβΓδασι ρη- 
ιηαιη ηοη ίηΐβίΐθς^ο. Υ$. 3 Ιβς^βΙΐΒΐυΓ εκοντα. Οοττβχϋ Ροηοηιιβ 
Ργ&6Γ. Ειιηρ. Ηβο. ρ. ΧΥΙΙ. Υ5. 4 ΓββρβχΗ ΓθΓΐ8586 Ρΐιοϋυβ ίβχ. 
ρ. 146 3. ΚατεβρόχΟΊ,σεν: κατέηιεν. 

ΙΥ (2, 399) 44 

*0 Ζευς δε τούτων ουδέν ενϋνμουμενος 
μυών ξυνέπλαττε Θετταλικην την εν^εσιν. 

ΑΐΗβηββιιβ Χ ρ. 418(1: ελεγον δέ και Θετταλικην εν9•εσιν 
'^ψ μεγάλην. "Ερμιηπος Μοίραις Ό Ζευς κτλ. ΒββρβχΚ 
ΡΙκοΙία» ρ. 88 11. Θετταλική ενΟ-εσις: 6 μέγας ψωμός. Οίτ• 146 ΗΕΗΗΙΡΡΥ8 

ΕΰδΙαΙΙιιυβ 8ά ΙΙι&ά. ρ. 857 31. Υβ. 2 ΑΒ μύωρ. ?\1 μψύν, 
Η. ΙαοοΙιί μυών οοηρβΓ&ηβ θΓ&Ιίηί Γγ. 52. Ηβπηίρρί 41. 

4» V (2, 400) 

Οϊσθ-β νυν ο μοι ηοίηϋον; τηνδε νυν μη μοι δίδον, 
ίχ δέ του χέρατος αυ μοι δός πιεΐν άπαξ μόνον. 

ΑΐΗβη&βυδ XI ρ. 476 ο. άβ χεξατίνοις ηοτηρίοις β^οηβ: 
^ρμιππος ΜοΙραις ΟΊσ^α νυν ο μοι ποίηαον χτλ. 

46 VI (2, 400) 

'^Ην Ιγώ πά^ω τι τήνδε την λεηαστήν ίχττιών, 
τψ /ίιονυαψ πάντα τάμαυτον δίδωμι χρήματα. 

ΑΙΙ)6η&6ΐΐ8 XI ρ. 486 8. (Ιβ Ιεπασττ) (ϋδδβΓβηβ : "Ερμιηηος 
Μοίραις "Εάν ίγώ πά&ω χτλ. Οίτ. ΕυδΙβίΚ. 8(1 II. ρ. 1246 35. 
¥8. 1 ην ΡθΓ5οηΐ]8. Υυΐς^ο ίόν, ρΓΟ ςυο € 61; Ευ5ΐ8ΐ1ιία3 Ιι&ύβηΙ 
αν* Υβ. 2 τψ /ίιονυσφ. Οβ ϋβΰΐγΐο οΓγ. ΡοΓδοηυιη Ηβο. ρ. XXIV. 

47 ΥΠ (2, 401) 

. Μείζων γαρ η νυν δη ^στί, χαι δοχεί γε μοι, 
εάν τοσούτον επιδιδψ της ημέρας, 
μείζων εαεοΟ'αι ^ιαγορου του Τερ&ζέως. 

8οΙ»ο1. ΑπδΙορΙι. Κβη. 320. γέγονε δέ χαιενερος {/ίιαγορας) 
χωμψδούμενος επι μεγέ&ει. 'Έρμιππος έν Μοίραις Μειζ(ύν 
γαρ η νυν χτλ. Ηίηο 8ϋί(1α8 8. ν. ^Ίαχχος. Υδ. 1 νυΐ^^ο γαρ ψ» 
νυν δ^ εστί χαι δοχέϊ δέ μοι. διπ(1α8 ί* ίστί. Υ βΐ Θ δε 
ίστι. δέ βηΐβ μοι ΟΓπίΙΙίΙ Θ. ΟοΓΤβχίΙ ΒβΓ^Ιίίαδ Οοιηιη. ρ. 321. 
Υδ. 2 τοσούτον Οίη(1θΓθυδ. δοΐιοΐίθδΐβ τι τούτων. 8υΐ(ΐ8δ τις. 
Οθ(1. 1.βί(1. ετι δίηθ εάν. ΙΙ)ί(ΐ6ΐη Ιπιδιδφ της δυί(ΐ8δ. δοΐιο- 
1ί88(8 επιδίδωται. Υβ. 3 δυί(1&8 οτι μείζων IV* εσται. ΥβΛβ 
του Ύερ&ρέως 8ά(1ίΐ8 δαηΐ β δυΊ(Ι&, <|υί ^ιαγόρου οιηίΙΙίΙ. 

48 ΥΙΙΙ (2, 401) 

ΡοΙΙυχ ΥΠ 200: τάς δέ γε βελοπώλιδας εΐρηχεν ^Έρμιη- 
πος εν Μοίραις. ΟοντΊξο θ εοά. ΡβΙοΙί. τάς δέ γε βελόνας βε- 
λονίδας εΥρηχεν, ίάφχβ οοηϋηηβΐ ίρδβ ΡοΙΙυχ Χ 136: χαι βε- 
λόνες δέ τουνομα εν Ευπόλιδος Ταξιόρχοις — χαι βελονίδες, 
ώς'Έρμιππος έν Μοίραις. 

49 IX (2, 401) 

ΡοΙΙιιχ Χ 136: δει δέ έπι ταΐς Ισ9ήαι χαι βαμμάτων, 
είρψαι δέ τοϋνομα . . . χαι έν ^Ερμίππον Μοίραις ^Ράμμ 
έπέχλωαας. ΗΕΒΜΙΡΡΥδ 14Τ 

2ΤΒΑΤΙΩΤΑΙ 

Ι^ (2, 402) 50 

Λ• ΧαΊρ^ ώ όιατεόντιον 
στράτευμα, τι ηράττομεν; 
τά μέν προς όψιν μαλακώς 
εχειρ άηο σώματος, 
5 χόμη τε νεανιχί/ 
σφρίγει τε βραχιόνων. 
Β, τΙσϋΌυ τον ^!Αβνδον ως 
άνήρ γεγένψαι; 

ΑΛβηβουδ XII ρ. 524 ί: και ίίβνδηνοι . . . άνειμένοι την 
δίαιτάν είσι χαι κατεαγότες, ως ηαρίστησιν "Έρμιητιος ίν 
Ιτρατιώταις Χαίρ^ ώ διαπόντιον κτλ. Υ$, 1 Χαΐρ^ ω ότο 
χαίρω Οο1)Γ8βιΐ8 Αίΐν. Π ρ. 339. Υδ. 2 πραττομενων ΑΒΡ. 
ηραττόμενος Υί. πρόττομεν ΒοΙ)Γ8βιΐ8. Υδ. 3 βΐ 4 ΒβΓ^Κίαβ 
Οοιηπι. ρ. 324 Μ ΓβδΙίΙαβΓβ οοηβΐϋδ βδΐ: τά μεν γ άπο σώμα- 
τος Ι προς όψιν έχει καλώς. ΗβΓίηβηηυδ βυΐβιη δίο: τά μέν γε 
προς όψιν ει \ δοκεΐτε μάλ^ ου κακώς \ εχειν άπο σώματος. 
ΟαοΓαιη ηουΐΓϋίη βυίΒοίΙ. Υδ. 5. 6 νεανική σφρίγει Υ1Ι1βΙ)ηιηίυδ. 
Υϋΐ^ο νεανική φρίγει. Β νεανικής φρίγει. 

π (2, 403) 51 

^Ράβδον δ^ Οψει την κοτταβικήν 
εν τοΊς άχύροισι κυλινδομένην. 
8ο1ιο1. ΑπδΙορΚ. Ρβο. 1242 : περί μέν ουν της ράβδου (Ια 
Ιαίο οοΙΙβΙΟ 'Έρμιππος έν Στρατιώταις 'Ραβδον όψει κτλ, 
Εοδάθπι νοΓδυδ ροδυίΐ ίη Μοβηβ ΡΓβ^ιη. II. ΟΓγ. ΗίδΙ. οηΐ. ρ. 95, 
ώΜ <]ΐιο(1 ιιΐηυδηυβ ί&Ι)υΐ8β δίιηΠΙίιηυιη 8Γς[υΓη6ηΙυιη ίυίδδβ (Ιίχί, 
ίηΐβΐΐβχίΐ β1ί8πι ΒβΓβΜϋδ ΟοωιπθηΙ. ρ. 323, ςιιί ΜΠίΙβδ Μθ6Γ8Γαιη 
ίιοίΰκευην Γυίδδο Ιιβυά ίηβρίβ δϋδρίο&ΙϋΓ. 

ΠΙ (2, 403) 52 

Χία δε κύλιξ υψοΰ κρεμαται 
περί πασσαλόφιν. 

Αΐΐιβηββιΐδ XI ρ. 480 β: επαινούνται δε και αί Χίαι κύλι^ 
ίί«5, ων μνημονεύει "Ερμ ίππος Ιν Ιτρατιώταις Χία δε κύλιξ 
χτλ. Ε8(ΐ6ΐη 6Χ Αΐΐιβηαβο ΕιΐδΙαΙΙιίϋδ 8(1 0(1. ρ. 1428 61. 

^ΐν (2, 403) ^ 58 

Νικ^ δ^ ψα λιϋ^ινην μάκτραν. 

Ροΐΐυχ Χ 181 : ούτω (φαΐ') την μηλωτήν ίκάλουν, ϊσως 
ΟΛΟ της οϊός, τοΊς δε στρατιώταις καΐ άντΙ μάκτρας νπσυρ^ 

10* 


148 ΗΕΒ1ΠΡΡΥ8 

γέί, όπερ ίν Στρατιώταις 'Έρμιπήος νηο8ηλοΙ λέγων Νιχξ 
δ^ ψα λί&ίνην μάκτραν. 

54 V (2, 404) 

"Ωρα τοίννν μετ έμοΰ χωρέίν τον χωηητήρά λαβόντα 
και προαχεφάλαιον, ^ν ες την νανν εμτεηδήσας ^ο&ιάζτις. 
Β. αλλ* ον δέομαι πανικτον δχων τον ηρωκτον ηροσκεφαλαιον. 

Ηβδγοίιΐοδ, Πανικτον : "Ερμιπηος έν Στρατιώταις 'ϋρα τοί- 
ννν κτλ. Υ5. 1 τον 8(ΐ€ΐΜΗ δοΐσιβδΐυβ. Υβ. 2 ξο&ιόζης ΒΙοιη- 
&6ΐ(1υ8 Οίοδδ. ΑβδοΙι. ΡβΓδ. 402. Υυΐ^ο ξο&ιάξτις. Μβιη Υ8. 3 
&ά(]ί<ϋ1' προακεφαλαίου. 

55 ΥΙ (2, 405) 

'Ώρα μάττειν έπι τοις ιεροΊς καΐ την φαν περιδεΊσβ-αι 
περί την 6(Τφνν, 

Ευ$ΐ8ΐ1ιίυ$ &€ΐ 0(]γ55. ρ. 1828 58 6Χ Αη8(ορΙι&ηο ρβπι- 
ιη&Ιίοο: μηλωτήν καλονμεν και την αίγείαν δοράν, την δέ των 
προβάτων ενιοι οΐέην, των δέ αρχαίων ^Αττικών τινές αννα- 
λιφήν ποιούμενοι ώαν έκάλονν. και φέρει και χρηοιν ^Ερμίι^' 
που ταντην Ώρα μάττειν έηί τοις ίεροΐς και την ώαν ηερι- 
δέϊσΟ^αι περί την οσφύν. ΙΑ^ΤΛ &(] ΙΙί&ϋ. ρ. 877 55 6χ 60(ΐ6ΐη 
ΑπδΙορΙίθηο: μηλωτήν καλονμεν και την αΙγειαν δοράν, την ίε 
των προβάτων τινές οϊέην, ο&εν ή ωα αννήλειπται οϊον Ώ^β 
μάττειν έπι τοις ίεροΊς κτλ. Αά ΜϋίΙβδ 1ΐ8βο Γ6νοο&νί ρΓορΙβΓ 
ΡΓ88[ΐη. Υ. 

56 ΥΠ (2, 405) 

Οΐμοι τάλας, δάκνει, δάκνει, 
άτΐεσϋ^Ιει μον την άκοήν. 

Αΐ1ΐ6η86υδ ΧΙΥ ρ. 649 β: χρώνται δέ τψ άπεαϋ-ίειν αηϊ 
τον από τίνος έσβ-ιειν, ως "Ερμιππος έν Στρατιώταις Οϊμοι 
τάλας κτλ. €ΐτ. £υδΙ&ΙΙιίυδ 8(1 Οάγδδ. ρ. 1753 27. 

57 ΥΙΠ (2, 405) 

Τις εαϋ'^ ο πωλών τάνδράποδ* ; Β. δί* έγώ πάρα. 

βΓ&ιηιηθ(. 8ρυ(1 Οτ^ιη. Αηβοά. Οχ. Ι ρ. 363 20 : παρά ΐΛί- 
τικόις δέ μάλιστα έπι πρώτον πρόσωπον ή παρά, άντι τον 
πόρειμι. Κρατίνος Μαλ&ακοϊς και "Ερμιππος 2τρατιώτιύΐν 
(βίο) ο πωλών τ άνδράποδ^, οδ^ έγώ παρά. ΟΓγ. φΐ08 0Γβ- 
ιηβηΐδ &Β6γ( ΕυβΙ&ΐΚίιΐδ &(1 Ιΐίβϋ. ρ. 586 βΐ ΕίγιηοΙ. Η. ρ. 651 25 
ιιΙ)ί Ιβ^ΗιΐΓ τις εσϋ-^ 6 πωλών τάνδράποδ^ ; έγώ πό^α. Οοττού^ 
3&Τζ)ώχΒ Οοιηιηβηΐ. ρ. 434• ΗΕΒΜΙΡΡΥδ 149 

IX (2, 406) 58 

ΖοηοΜιιβ Ργου. Π 23: ΐΑνερίναστος εϊ, νόττεναι ή ητα- 
ροψία ηαρ ^Ερμίππφ ίν Στρατίώταις. 

Χ (2, 406) 59 

Των φιβόλεων μάλιστ αν η των κοράχΒων. 

Αΐ1ΐ6η86υ5 III ρ. 77&: κορόκεων δε σύκων είδος 'Έρμιπηος 
εν Στρατιώταις παραδίδωσι δια τούτων Τών φιβάλεων κτλ. 
ΡΙι δια τούτων, η τών φιβάλεων, υηάβ δϋδρίοβΙβΓ δια τοντωνί 
Τών φιβάλεων κτλ. Οο1)Γββυ8 ΑάνβΓδ. II ρ. 300 η τών φιβα^ 
λέων; ^Β• μάλιστα / η τών κορ. 

XI (2, 406) 60 

Αΐ]ΐ6η&6ΐΐ5 Χ ρ. 423 8: χαι ήρίσταμεν δ^ εΐρηκεν Ι^ριστο- 
φάνης εν ΤαγηνισταΧς — καί'Έρμιππος εν Στρατιωταις Ήρι- 
οχάναι καΐ παρίσταναν τοντί. ΑηΙβ ΒίηάοΓ&υιη ΐ6^6ΐ)8ΐυΓ 
άριστάναι. ΡΙιοΙίϋδ ρ. 75 9. ηριστάναι: 'Έρμιπηος. ως καΐ 
δεδειπνάναι. φασιν. ΙιηρβΓίΙβ Ευ5(8(1ιίυ8 ηά 0(1γ58. ρ. 1900 9. 
Οα&β 86ηιιυη(υΓ νβΓϋα και τζαριστάναν τοντί, 68 516 8εηρ(& βΓ- 
Ϊ6Γΐ Ο παρεστάναι τουτωΐ. ΟίηϋοΓ&ο καί παρίσταναν 6Χ ήρι^ 
στάναν (ΐ6ρΓ8ν8ΐυιη νίϋβΙυΓ. 

Φ Ο Ρ Μ Ο Φ Ο Ρ Ο Ι 

ι (2, 407. 408) 61 

^Έσττετε νυν μοι Μονσαι ^Ολύμπια δώματ έχουσα^, 
εξ ου νανκληρέί Διόνυσος επ οϊνοηα ποντον, 
οσσ^ άγάϋ•^ άνϋ^ρώποις δενρ^ ηγαγε νηί μελαιντ}. 
εκ μεν Κνρήνης κανλον και δέρμα βοειον* 

5 εκ 5* ^Ελλησπόντου σκομβρους και πάντα ταρίχη' 
εκ δ^ αυ ^Ιταλίας χόνδρον καί πλευρά βόεια ' 
καί παρά 2ιτάλκου ψώραν Λακεδαιμονιοισιν, 
καί παρά Περδίκκον χρεύδη ναυσιν πάνυ πολλοίς. 
α\ δε Συράκουσαν συς καί τυρόν παρέχουσιν. 

10 καί Κερκυραίους 6 Ποσειδών εξολέσειεν 

ναυσιν επί γλαφυραίς, οτιή δίχα -θνμόν η^ουσιν. 
ταντα μεν εντεϋϋ'εν. εκ ί* Λιγύπτου τά κρεμαστά 
Ιστία καί βύβλους, από ί* αυ Συρίας λιβανωτόν. 
ή δε καλή Κρήτη κυπάριττον τόίσι ^εοίσιν* 

15 ή ^ιβύη ί* ελέφαντα πολύν παρέχει κατά πρααιν* 
ή ^Ροδος άσταφίδας τε καί ϊσχάδας ήδνονείρους. 
ανταρ άπ^ Ευβοίας απίους καί ϊφια μήλα' 
άνδράποδ^ έκ Φρυγίας, άπ^ δ' Ιίρκαδίας επικούρους. ηο ΗΕΒΗΙΡΡΥ8 

άί Παγασαί δούλους χαί ατίγματίας τίαρέχουσιν. 
20 τάς όέ ^ιός βαλάνους χαί αμύγδαλα αιγαλόεντα 
ΠαφλαγονΒς παρέχουσί' τα γαρ % άναδ-ήματα δαιτος. 
Φοινίχη χαρηόν φοίνιχος χαΐ Οδμίδαλιν' 
Καρχηδών δάηιδας χαί ποιχίλα ηροσκεφάλαια. 

Αϋΐ6η&6ΐΐ8 Ι ρ. 27άβ: Ιίντιφανης ηου 6 χαρίεις τα Ιξ 
εχάστης ηόλεως ιδιώματα οντω καταλέγει — 'Έρμιηηος δ^ όν- 
τως ^'Έΰτιετε χτλ, Αά ΡΙιοπηορΙιόΓΟδ Ιι&θο ΓβίβΓβηϋα 655β οοη- 
8ΐ&1 6χ Ηβδγοίιίο 6ΐ Αη11&11!α8ΐ8. V. &ά Υ5. 20 6( Ου&βδΙ. δοβη,Ι 
ρ. 31. Υδ. 6 αυτ Ιβοοϋδίϋδ ΑηΛοΙ. Ρίΐ1«1. ρ. 1027. Υδ. 9 ρΓΟ 
αυς ΕοδΙ&ΙΙιίυδ &(1 II. ρ. 261 9 αΧτον, ηβο ιη&ΐθ ύ 56π1)βδ αγου- 
αιν. Α^Α ους οΓ. ΑΐΙιβη. XII ρ. 540 ά. υς εκ Σικελίας. Υδ. 11 ΙΛπ 
οτι δίχα. εοηίβοβΓΒΐη ανδιχα, ψιοΑ ΓβεβρΗ Οίη(1θΓ&α5. δβά Ηο- 
ιηβήΰυηι 6δ( διχα &υμ6ν εχειν, ηοη ανδιχα. Ιίβηυβ δοηρδί ηυοά 
(ΙυΜίβηΙβΓ ρΓοροβυίΙ ΟίικΙοΓϋυδ δτιή διχα. Υδ. 17 ΕυβοΙης ΒΟ. 
Υδ. 20 ΗβδγοΗίυδ 8. ν. ^ιός βάλανοι. 'Έρμιππος Φορμοφόςοις 
Τάς ^ιός βαλάνους χτλ. ΑηΙία(ΙίοίδΙ& ρ. 82 19. ίΑμύγδαλα: 
**Έρμιππος Φορμοφόροις. Υδ. 22 ΙΛή Φοινιχη 6* αυ καρπόν* 
ΟοΓΓΟχίΙ; 1&€θΙ)5ίυδ αά ΑηΐΗοΙ. Ρβΐ. ρ. 577. 

6ί II (2, 410) 

Μενδαίον, του μεν και ίνουρουαιν ϋ-εοί αυτοί 
ατρώμασιν εν μαλακοΐς. Μάγνητα δε μειλιχόδωρον 
και Θάσιον, τφ δή μήλων έπιδέδρομεν οδμή, 
τούτον εγώ κρίνω πολύ ηάντων εϊναι άριστον 
5 των άλλων οϊνων, μετ άμύμονα Χιον αλυτζον. 
εστί δε τις οίνος, τον δή σαπρίαν καλέουσιν, 
ου και από στόματος σταμνών υπανοιγομενάων 
όζει ϊων, όζει δε ξόδων, όζει δ* υακίνΟ-ου. 
οδμή ϋ-εσπεσίη κατά παν δ* έχει υψερεφές δώ. 
10 αμβροσία και νέκταρ ομον τουτ εστί το νέκταρ, 
τούτου χρή παρέχειν πίνειν έν δαιτι ϋ-αλείΐ] 
τοΊσιν εμοϊσι φίλοις, τοΐς δ^ εχ^ροΐς εκ Πεπαρή^ου. 
ΑΐΚβηιιουδ Ι ρ. 29 6 : 'Έρμιηπος δέ που ποιεί τον Αιόνν- 
σον πλειόνων (οΧνων^ μεμνημένον Μενδαίφ μεν χτλ. ΡβΓίβηι 
ΙοοΙ ίηάβ β Υδ. 6 — 10 »ίΓ6Γ( ΕυδΚβΙΙιίιΐδ «ά Οϋγδδ. ρ. 1449 10. 
Αά ΡΙιοΓίπορΙιΟΓΟδ ΓβΙΙυΙί τβί ρΓθ58ΐ)ϋί(&Ιθ ίυοίυδ. ΟΓγ. 0«ββδ1. 
δοβη. Ι ρ. 31 βΐ ΗίδΙ. οηΐ. ρ. 92. Υδ. 1 ναΐ^ο Μενδαίφ μέν 
ίνονροΰσιν και ^εοι αυτοί. Οοττβχιί Ηβηη&οηιΐδ. Υδ. 3 νφ 
δή — οδμή «ΒβΠ ΕιΐδΙαΜιίυδ βά Οίγβδ. ρ. 1633 56. Υδ. 6 ΙΛη 
ον. Σαπρίαν οϊνον ά^ αν&οσμίί/ ίηΙοΓρΓβΜιιτ £υδ(«(1ι{αδ ρ. 1449. ΗΕΒΜΙΡΡΥδ 151 

Υβ. 7 ΒβΓ^Ιίίυδ ί:ον. II). ναΙ([0 άνοιγομενόων. Β 6( Ευ5Ϊ8ΐΚίη8 
άνοιγομενων. ΟοηβχίΧ ΒβΓ^ίυβ. Υδ. 9 „&ιι( Ιιίο οροΓίιιϋ οδμή, 
8ΐιΙ; ν5. 3 οομή'" Οίη(1θΓ&ιΐ8. ΡΓ86ΐυΠ ίοΓΓηβιη βρίοβιη βΐ ^«* 
απεσίη δοηρ$ί ρΓΟ ϋ-εσπεσία, φιοά ΓβοίΙ βΐίβπι ΟοΙ)Γ86υ8. ^Υψε- 
ρεφές Β βΐ ΕϋδΙαΙΙιίυδ: νυΐ^ο νψίξεφές, Υδ. 11 παρεχειν πι- 
νειν ΥΙι. άεΐ ίηΙβΓ$6ΓΐιηΙ ΒΟΟ, υηϋβ Οίη(1θΓΓΐϋ8 δΟδρίεβΙυΓ τον 
παρεχειν αίει πίνειν. Νοη ρίβεβί. Ι5ί(1βιη δαιτί ^αλειτ] Οίη- 
<]θΓθυ5. Υαΐ^^ο τ^σ^ Ό'αλεΙης^ ΒΟΠ τ^ θ-αλειςτ. Ργο τοι5του 
ΒβΓ^Κίυβ ΐΓοι;^/ ν6Γΐ)8 ίΐα (ΙίβΗης^ιιβηβ: αμβροσία χαί νέχταρ ομού 
τοϋτ ίστί' το νέχταρ τουνί χρή παρεχειν χτλ. 

III (2, 411) 63 

Τ^ί' εξιόντι δεξιζ, ώ λνχνίδιον, 

ΑΐΙΐ6η86υ8 ΧΥ ρ. 700 <1: ^Έρμιππος ί* 6 χωμφδιοηοιος ίν 
^Ιάμβοις το στρατίωτικόν λυχνεΐον αύν&ετον όντως ονομάζει, 
εν δε Φορμοφόροις δρόματι Τ^δ^ Ιξιόντι δεξιξ, ω λνχνίδιον. 
Τ6ηΐ8ΐ)8ηίΐ τηδ* έξιόντ ίπΐ δεξί ω λνχνίδιον, δοίΐ. αγον με νβΐ 
$ίιηίΐ6 ηυί(1. ΡοΙ)Γ86υ8 Αάν. II ρ. 352 οοηϋ€ί6ΐ)&1 τι δ^ είχεν εν 
τιιδεξί^; Β. λνχνίδιον. ,,Νίδί ροΐίϋδ (ίηφιίΐ) τ^ δεξιον άβίβηά» 
δυηΐ ϋΐ ν8Γ. ΙβοΙ. βΐ ΐ6§[6η(1ϋτη τη δεξιά λνχνίδιον." 

ΙΥ (2, 412) 64 

Παρά των χαπήλων λήψομαι το ονμβολον. 

ΡοΙΙαχ IX 71 : εΥη δ^ αν χαΐ σνμβολον βραχύ νομισμάτων, 
ημίτομόν τι νομίσματος, ο γονν 'Έρμιππος έν Φορμοφοροις 
Ιίγει Παρά των χαπήλων χτλ. 

Υ (2, 412) 65 

Ροΐΐϋχ Χ 122: ^Έρμιππος εν Φορμοφόροις τον χυα&ον 
τιαΐ την οίνοχόην χαΐ το λνχνίον (ΡΓβ^ιη. III) χαΐ τά τοι- 
αύτα σχενη χ α λχ ίδια χα ι χαλχία χαλεϊ, ώς εχ χαλχον πε- 
ποιημένα. 

ΥΙ (2, 412) 66 

ΡοΙΙαχ ΥΠ 80: νπισχλοι δε πολντελές άνδρεων (νπό- 

δημα'), ον '^Έρμιππος Ιν Φορμοφόροις μνημονεύει. ΙΙβ οο<1. 

Ρβίοΐί. ρΓο νπιχλοι. 0888υΙ)οηυδ 8(! ΑΐΙιβη. XV ρ. 700 (1 δοη- 

1)β1)8ΐ χαΐ σνχχοι. Αΐίίδ ρΐβοβΐ νσχλοι νβΐ νσηλοι. ¥οτ$αη 

^νσχλοι. 

ΥΠ (2, 412) β7 

8οΙιο1. ΑΗδΙορΙι. Αυ. 750: ον (ΡΙίΓγηίοΙιί οοηιίοΟ μέμνηζαι 

'Έρμιππος εν Φορμοφόροις ώς αλλότρια υποβαλλομένον 

ηοιήματα. 152 ΗΕΚΜΙΡΡνβ 

ββ νΠΙ (2, 413) 

6Γ8ΐηπι&1. ΒβΚΙιβη ρ. 419 2β• ^ΑηεδημηχΌτεςχ 'Έ^μιη- 
ηος Φορμοφόροίς. ΤΓ&η5$οηρ5ί( Ιι&βο 8ιιίά88 ν. άπ^δημηχοτίς. 

ΕΚ ΤΩΝ ΙΆΜΒΩΝ 

69 Ι (1, 96) 

δοΐιοΐ. ΑΓίβΙορΙι. Ρ1ιι(. 701 "Ερμιηηος εν τζ τζρώτί^ ^Ιάμβφ 
των τριμέτρων Ιίσχλητΐίοΰ χαΐ ^αμτζετίας της ^Ηλίον ίέγει 
Μαχόονα χαΐ Ποδαλείριον καί 'Ιασώ και Παρόκειαν καΐ Μ- 
γΧην νεωτάτψ, 

70 Π (1, 97) 

Τάς λενκερίνεως δε χ(ορις ϊαχάδας. 

ΑΐΚβη&βυδ III ρ. 76 ο. λενκερινεός δέ τι. εΙδός εύτν ανατις 
καΐ ϊσως αυτή εστίν η τά λευκά σϋκα φέρουσα, μνημονεύει 
ί* αύτης "Ερμιπηος εν ^Ιάμβοις όντως Τάς λενκερίνεως κτλ. 

71 III (1, 97) 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Αν. 1150. 6 δε ντταγωγενς, ως τίνες, ΰΐ- 
δηρονν τι οίον πτνΐδιον, φ χρώνταν οί κονιαταί, οί δέ έργα- 
λεΐον οίκοδομικόν, φ άτζευ&ννονσι τάς πλίν^Όνς προς αλλήΐαςί 
τίνες δέ αντό ηαράξνστον καλονσιν εΐ μη αρα ηηλον τίνα 
υηαγωγέα καλονσΐ' τοιούτο γαρ τι και "Ερμιτζπος εν τοίς 
Τριμέτροις εμφανίζει. Ηβηηίρρί \βΛΒ βχ ΊηίβρϊοτϊύνίΒ Βώο\α& 
86ΓνβνίΙ; διιί(ΐ8$ ν. νπαγωγενς. οί δέ πηλόν τίνα, καΒ-ώς και 
^ρμιπτΐος' Ξύνεστι γαρ δεσμφ μεν ονδενί' τοΐσι ί* ύπαγιο- 
γενσι το7ς εαυτόν τρόποις, Οα&β ί(α ΓβΓβ βιηβικί&ικία 5ΐιη(: 

Ξννεστι γαρ δεσμφ μεν οντος ονδενι, 
τοντοισι δ^ νπαγωγενσι τοίς αντον τρόηοις. 

ΥίϋβΙαΓ ίά &^Γ&16 ίηΐβΐΐβ^βηιΐιιιη 6$5θ. 

72 IV (1, 97) 

Εϊς το Κνλικράνων βαδίζων σπληνοηεδον άφικόμην' 
είδον ουν την ^Ηρακλειαν και μάίί ώραίαν ηάλιν. 

Α(1ΐ6η86ΐΐ8 XI ρ. 461 β. οΐ των Κνλικράνων εϊς υηάρχ^ον, ονς 
χλευάζων 'Έρμίππος 6 κωμφδιοποιός έν τοις ^Ιάμβοις φψί^ 
Εις το Κνλικράνων κτλ. 86ΐιτ?6ΐ^Ιΐ86ΐι$6Γυ8 σχληρόπεδον. νΐ- 
άθΜίΓ ίιΐίιιά ςαί(1 ΙβΙβΓβ. Ουιη Ιιοο ίΓ8£ΐη6ηΙο ρΓοχίιηαιη οοηίυη- 
^6η€ΐμιιι νΜβΙιιτ, ςυοά 6ΐ ίρδμη άβ Η6Γ86Ι6& ίηΙβΓρΓβϊΟΓ. Οϋτ• 
Ηί8(. οήΐ. ρ. 98. 


ΗΕΗΗΙΡΡΥδ 153 

V (1, 98) ^ Τ8 

^&νΒρον ί' αντον στρατηγον ονααν ύλωηαμένην 
χαΐ χασαλβαζονσαν βίδον χαί σΒσαλαχωνισμέτην• 

δΰΐιοΐ. ΑηδΙορΚ. Υββρ. 1169. τρνφερόν τι δίαααλαχώνίύον] 
ομοίως δ^ εστί χαί παρ^ ^ΕρμΙππφ έν ζο7ς Τετραμέτροις 
^Ύστερον κτλ. Υδ. 1 οοάβχ ους άνειλωτημένην. Ρηΐζδΰΐιίυβ 
011868^. Αη$(ορ{ι. Ι ρ. 287 ουσαν είλωτημένψ. 8οηρ5ί είλωτι- 
σμένην, ηυβιη ΓοΓίη&πι &(]$1η]ί1 φοά δαί(1&$ $6Γν8νΗ χατειλωτι-- 
υμένας. ΡΓ&βΙβΓβο δοηΐ^βηάυιη νίίΙβΙυΓ αυτήν στρατηγών. Υβ. 2 
1ϋ)η σεσαλωχ/ίομένην. Οοττβχϋ δοΐιηβίάβηΐδ Εβχ. ζτ. ν. οΌτΑα• 
χωνεύω. 

ΥΙ (1, 99) 74 

δοΐιοΐ. Αη'δΙορΙι. Αν. 303 χεβλήπνρις'] μήποτε ονχ & ίστιν 
άλλα δυο, φησιν 6 Σύμμαχος, χαΐ εν τοις Καλλίμαχου μέν 
αναγέγραηται χέβλη, είτα μύρμηξ. ^Ερμίπηου Τετραμέτροις 
χαί Θεμιστοχλέονς τον ηρωνός τις ων χεβλήηυρίς 
τις ονομάζεται. ΟοΙ)Γ&6υ5 ως τις ων χοπρώνης ρΓΟ τον 
πρωνός τις ων. Νοη βχρβιΐίο. 

ΥΙΙ (1, 99) 75 

Αΐΐιβη&βυδ ΧΥ ρ. 667 ά. άβ οοΙΐ8ΐ)θ (ϋ$$6Γ6η$: ομοίως διεξέρ- 
χονται Κηφισόδωρος εν Τροφωνίφ χαι ΚαλλΙας εν Κύχλωψι 
χαΐ Έυηολις ^Έρμιππος τε εν τοΙς ^Ιαμβοις. . 

ΥΠΙ (1, 99) 7β 

ΑΐΙΐ6η8βιΐ8 ΧΥ ρ. 700 ά. "Ερμιηηος δ^ 6 χωμφδιοτίοιός έν 

^Ιάμβοιςτό στρατιωτίχόν λνχνεΐον σύνϋ-ετον οϋτως ονομάζει. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΚΤΙ8 ΡΑΒΥίΙδ 

Ι (2, 413) 77 

Μα τον /1ι ου μέντοι μεί^ύειν τον άνδρα χρή 
τον αγαθόν ουδέ 9ερμολουτεϊν^ α συ ποιείς. 

Αΐΐιβηββυί; Ι ρ. 18 ο. (Ιο Ιιβίηβοπιιη υβυ : "Ερμιππος Μα 
/Ιι ου χτλ. ΑΓίίοϋΙυΗΐ βηΐβ ^^α βάάιάβηιηΐ ΡοΓδοηαβ βΐ Εγ- 

ίοτΑίοδ. 

II (2, 413) 78 

Ίίστε Μαρα&ωνος το λοιπόν επ^ αγαϋ^ψ μεμνημένοι 

πάντες ίμβάλλουσιν άεΐ μάρα^ον εϊς τάς αλμάδας. 

ΑΜιοηΒβυδ II ρ. 56 ο. Α& ν8πί5 οΗνβΓυιη ^βηβηϋυβ Βς^βηβ: 

"Άστε Μαρα&ώνος .... αλμάδας, φησιν ^Έρμιππρς^ Ύ$. 2 

Ιμβάλλουσιν άει ΒΟ. άεΐ εμβάλλουσιν ΥΙ.. ΡθΓ8οημ8 8(1 154 ΗΕΒΜΙΡΡΥδ 

Αη$ΙορΙι. ΕβοΙβδ. 275 ίμβαΧοναιν, ςιΐ0(1 ΓβοβρίΙ Βίη(1θΓ6υ$. Ργο 
άεΐ ΡοΓβοηυβ αΐεί^ 6ΐ ρΓο εΙς \Ιλ ές. Αά ΜοβΓ&β ΓβΗαΙίΙ ΒβΓς;•- 
1κίιΐ5 ΟοιηιηβηΙ. ρ. 321. 
Τ9 III (2, 414) 

^Εγώ σου σήμερον 
τντντων το τϊρόσωτνον αίμορνγχιαν ηοιήσω* 

6Γ&ιηιη&1. ΒβΙκΚβη ρ. 362 15. Α\μορυγχια: ^ώριον εστί 
τοννομα, πλην χαΐ 6 ίέττικός ^Έρμιππος εχρήσατο τη φωντ} 
εΐηών ^Εγω σον σήμερον τνηζων το πρόσωπον αίμο^ 
ρνγχίαν ποιήσω, σημαίνει δε το χαϋ'ημάχ&αι το ρύγχος, 
Φρύνιχος μεντοι ονχ εγκρίνει την φωνήν. Ιΐ& οοΗβχ. Β^Ιϋιοηΐβ 
ποιώ. ΗββγοΗίϋδ, Αϊμορυγχιοίν : καΰ^ημάχ&αι το ζνγχος. ΒβοΙβ 
ί^ΙιΐΓ 6ΐί8ΐη Ηβπηίρρο ίηβηίΗναιη Γ65ΐί(υί( δοΙιηβίιΙβΓαδ ίη Ι^βχίοο. 
ΡθΓΐ8β86 έγώ δε τήμερον σου 6( ν8. 2 νή /Ιΐ βηΐβ ζχΧμορυγιισν 
$ίνβ ροΐίιιβ αιμορρυγχιαν. ΟηΒίηίφΐϋία 1οου$ βΐίαιη »ά (1ίηιβΐΓ0$ 
Γβνοοβη ροΐβδί. 

80 IV (2, 414) 

Συ δε την κεφαλήν 'ψά&αλλέ μου. 

ΡΙίΓγηίοΙιηδ ΑρρβΓ. δορΗ. ρ. 9 7 : ΐΑναψα^άλλειν — 'Έζ- 
μιηπος αν εν προ&έσεως λέγει ψαΟ^άλλειν αντί τον κναν. Ιύ 
δε την κεφαλήν 'ψά&αλλέ μου, άντι του %ρηλάφα. 

81 V (2, 415) 

^ τόθ'^ ησϋ^ην, ταντα νυν άνήδομαι. 

Ρ1ΐΓγηίο1ια$ ΑρριΐΓ. 8ορΙι, ρ. 25 19. άνήδομαι εφ^ οΐς ησ9ην: 
αντί του ουκέϋ'^ ηδομαι. "Ερμιππος ^ί τόθ-^ ησβ-ην, ταντα 
νυν άνήδομαι, άντι του και την επ* έκείνοις γεγενημένην απορ- 
ρίπτω και άποτί&εμαι ήδονήν. ΒβΙίΙίβΓυΗ χα τό&^ ησ^ν. 
Υβίοΐιβη. «ά Ευπρίάίδ Ηίρρ. ρ. 259 α γαρ τοΘ^ ησ&ην. Ργο 
άνήδομαι 1»θΙ)β6ί\\}8 άφήδομαι. 

82 VI (2, 415) 

Την κεφαλήν οσην έχει» 
οσην χολοκύντην. 

Αΐ1ΐ6η»6υδ II ρ. 59 ο: ΐ4ττικοι δε μόνως ^Β^Ά. ηοη 8<]άιΙο 
^Ινδική 5ίιηί1ίνβ οο^ηοιηίηβ) καλουσιν αυτήν κολοκύννην. 'Έρ- 
μιππος Τήν κεφαλήν οσην έχει. οσην κολοκύννην. ϊ\λ Οίη- 
(ΙοΓβυδ 6Χ 0. νιι1ς[0 οση κολοκύντην. 0888ΐι1)θ]ΐυ8 οση κολο- 
χύντη. ΟοΙ)Γ8θη8 8(1 ΑηβΙορΗ. Αν. 1008 Τήν κεφαλήν ίίχει \ οσψ 
χολοκύντη. Οηοά νθπιιη νίάβΙαΓ, 86(1 ίΐα υ( χολοχνντην ββΐΎ&η- 
άιιηι ραΐβιη. ΗΒΗΜΙΡΡνδ 155 

νΠ (2, 415) 83 

Ροΐΐιιχ VII 194: ^ρμιτίτΐος δε επΙ χοί τϊ^ΌηκηΒν&έντος 

άνευ αργυρίου ττίνειν εκ καπηλειού προδοθεί^ τίίνειν εϊρηκε. 

VIII — Χ (2, 416) 84-86 

Μοοπδ ΑΐΙίο. ρ. 209 19. Ιωδάριον: "Ερμιτντζος, το υφ' 
ημών αουδάριον. 8οΙιο1. ΑπδΙ. νβδρ. 361. Σκοπιωροΰνταίΐ 
χατοτΐτεύουσι και παραφνλάττονσιν. "Ερμιηηος δε και ίηΐ 
του από της άκοπης •Β'εωρείν. δυί(ΐ8$, ^ειλοκομπήσαςι 
εξαπατησας• "Ερμιππος. ΚβοΙίϋδ ΗβδγΛίϋδ, ^ειλοκοπήσας: 
εξαπατήσας^ ίκφοβήσας. 

XI XII (2, 416) ^ 87. 88 

Ροΐΐυχ II 125: *Έρμιππος δε 6 κωμικός και περιλεγειν 
είρηκε το περιέρχεσβ-αι τφ λόγψ, οίον περισσά λέγειν. Ιάβχη 
ΠΙ 125 πω λητήριον δέ^Έρμιππος ο κωμικός, 

XIII— XV (2, 416. 417) 89-9ΐ 

βΓ8ΐηιη8ΐ. ΒβΚΚβη ρ. 367 33. 1^κολουϋ•οϋντε\ αντί του 
άχολουϋ^ούσα δνϊκως, οΰτως 'Έρμιππος. Και γαρ κέχρηνται 
τάϊς άρσενικαΐς μετοχαίς άντΙ '3•ηλυκών πολλάκις, Ιϋβηι 
ρ. 401 18: ΐΛνειριαδόϊ, ΐΑριστοφάνης , και άνεψιαδοΰς Φερε^ 
κράτης, και ^Έρμιππος ανεψιαδουν. Ιϋβιη ρ. 470 10. 
^ί φ ευ σαν: αψηκαν, Πλάτων και 'Έρ/^ιιππος, Ργο άφεΰσαν 
δεΓΐΙ)6ηάιιιη νίάβΙυΓ άφείσαν. 

XVI— ΧνΐΠ (2, 417) 92-94 

ΡΙιοΙίυδ ρ. 9 23: ίφη δε και άδηφαγοΰύα Σοφοκλής και 
αδηφαγεΐν 'Έρμιηηος. Ι(ΐ6ΐη ρ. 230 10. Λολλουν. τα 
παιδία τον -θ^εόν. οϋτως ^Έρμιππος. Ηββγοίιίιΐδ, ^όγχια: 
τα παιδία των '^εών. κέχρψαι τη λέξει "Ερμιππος. Νοη 6Χ• 
ρεάίο. Ιόβιη ρ. 285 15. Ναικισήρεις: και παρά Φέρε- 
^άτει καΐ ^Ερμίππφ. τουναντίον δέ σημαίνει τφ άλη&εύειν. 

XIX -XXI (2, 417) 95-97 

ΡΙιοΙίοδ ρ. 339 21. ^Οξίνην: τον όΐνον, ουκ οξίναν, και 
'^ρμιππος και ΦιλωνΙδης και οι άλλοι. Ργο οξίναν ΓοΓδοη 
όξίνον. Ιϋβηι ρ. 508 3. 2ε ων: σητών. οϋτως 'Έρμιππος* 
ΜβΜ ρ. 656 22. Ψϋχος: το ξίγος. ^Ηρόδοτος, αλλά και 
"Ερμιππος. 15β ΜΥΗΉΙΥδ. ΡΗΙΙ.0ΝΙ0Ε8 

ΜΥΚΤΙΕΥ» 

ΤΙΤΑΝΟΠΑΝΕΣ 

χ Ι (2, 418) 

ΑΗδΙοΙβΙβδ Εΐΐι. Νιο. IV 6. ά& ίηβρίίδ (]ίνίΙί8Πΐιη θ5ΐ6η(&Ιοή- 
])υ$ (1ίδ$6Γ6η$: οίον ίρανιστάς γαμικώς ίατιών, καΐ χωμφδο'ίς 
χορηγών ίν ττ] παρόδψ πορφνραν είσφέρων, ωαπερ ο\ Μεγα- 
ρείς. Αά ηυηθ Α$ρ88ίυ5 Ιιαβο ΙιβύβΙ: αύνη&ες εν κωμψδία ηα- 
ραηετάαματα βερρεις ηοιείν, ον πορφνρίδας. Μνρτίλος Ιν 
Τιχανόπαιαι. V• 8(1 £υρο1ί(]ί$ ΡΓΟδρβΙΙ. Γγ. II. 

2 Π (2, 419) 

δβΐιοΐ. Αη$(• Αν. 1490: οί ήρωες δε δυσόργητοι και χαλεποί 
τοΙς ϊμπελάζοναι γίνονται — διο μοι δοκονσι και οί ζά ήρψ<ί 
ηαριόντες αιγήν εχειν, ως Μυρτίλος εν Τιτανόπασί 'φησιν. 

3 ΠΙ (2, 419) 

Ροΐΐιιχ Π 110: το δε έπιγιγνόμενον ττ} γλωττί] ελκίδιον 
ολοφνκτις καλείται έν τοις Τιταναστιασι τον Μυρτίλον, 
Ιΐα Ρ&ΙοΙ. ΑΙ Ρ&Γ. Α βρυά ΒβΙίΚβΓυιη Τιτανογίγασι. 

ΕΧ ΙΝΟΕΚΤΑ ΡΑΒΥΙΑ 

4 (2, 419) 

^Ως ο μεν κλέπτης, ο 5' αρπαξ, 
6 δ^ ανάπηρος πορνοβοΰκός 
καταφαγας. 

ΡΙίΓγηίοΙιαδ ΕρΗ. ρ. 433 (]8ΐηη8η$ υ$ιιιη νοοί$ καταφαγας: 
ϊσως ί' αν εϊποις, οτι ήκολονϋ^ησα Μνρτίλφ λεγοντι* Ώς ο 
μεν κτλ. άλϊί ονκ εχρήν τάς άπαξ εϊρημενας λέξεις αρπόζειν. 
Ρθ1Ιπχνΐ40: παμπόνηρος δέ δ παρά τφ Μνρτίλφ τψ χωμιχ(ι 
καταφαγας. 

ΡΗΙΕ0ΝΙΟΕ8 

ΚΟΘΟΡΝΟΙ 

1 Ι (2,421) 

ΠαναγεΊς γενεάν, πορνοτελωναι, Μεγαρής, δεινοί πατραλοΐαι* 

ΡοΙΙιιχ IX 29: εν Φιλί&νίδου Κοϋ-όρνοις Ιατιν εϊρημενο^ 
ΠαναγεΊς γενεάν κτλ. ΙάβΧΆ VII 202: Φιλωνίδης (ίΐΛ Μ8 
ΡαΙοΙιβηΙ). ρΓΟ "Ερμιππος^ δέ έν τοΊς Κο9•6ρνοις πορνοτε^ 
λ ω ναι. Ργο δεινοί Ββτζ)ύ\ι$ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 132 γοΙαΚ δειλοί. ΡΗϋΟΝΠ)Εδ Ι5Τ 

II ΠΙ (2, 422) 2. 9 

^Οσφρομένην των τηγάνων. 

ΑΐΙΐ6η&6ΐ25 VI ρ. 228 6: τήγανον €Ϊρηχ€ν εν μέν ^ή((οις 
Φερ&ίράτης... Φίλωνιδης δ^ έν Κο&όρνοις ^Υποδέχεσ^αι... 
τηγάνοις• χαΐ τιαλιν ^Οαψξομένην χών τηγάνων. 

IV (2, 422) 4 
^Εγώ δ^ άτΐόσιτος ων τοιαντ ονχ ανέχομαι. 

ΑΐΙΐ6η8βυ$ VI ρ. 247 6. άβ υβιι νοεί5 αηόαιτος €ϋ5$6Γβη$: 
Φιλωνίδης τ \ν Κο-Θ^όρνοις όντως ^Εγώ κτλ. Ηβιη II ρ. 47 β: 
αηοαιτον ί* είρψε Φιλωνίδης. ΑηΚαΙΙίοίβΙβ ρ. 83 17. ίίίηό^ 
ΰΐτος: ασιτος. Φιλωνίδης Κο&ορνοις. 

V (2, 422) 5 
ΡοΙΙυχ Χ 115: λνχνοί δε επί τούτοις και λύχνοι δίμνξοι, 

Φιλωνίδον δε ίν τοις Κοβ-όρνοις ειπόντος'ϊίσπερ οι διμν^ 
ξοι των λύχνων, Μεταγένης δε, δίμνξον δε, ώς ίγώ δοχω. 
Ιβρηάοιη νίίβΙιΐΓ: Φιλωνίδον μεν . . . Μεχαγένονς δε ^Ι^ 
μυξον, ώς εγώ δοχώ. ΑΐΙΐ6η86υ5 XV ρ. 700 Γ: μνημονεύει 
τον διμύξον . . . Φιλωνίδης εν Κο&όρνοις. 

VI (2, 423) • 6 

Αηΐ!8ΐΙίοί5ΐ& ρ. 100 ίη. Θηραμένης: την χλητικήν. Φι» 
λωνίδης Κο^ορνοις. Ιΐ& ΰοιτβχί βϋίΐιιηι Φιλιππίδης. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΚΤΙ8 ΡΑΒνίΚ 

Ι (2, 423) 7 

*Όρχονς δε μοιχών εις τέφραν εγώ γράφω. 

ΗβΠβάίυδ ΡΗοΐΗ ΒίΜ. ρ. 530 15: ό στίχος 6 και παροιμία- 
ζομενος ,'Όρκονς εγώ γνναικός εΙς νδωρ γράφω'^ έστι μεν ίο-^ 
φοχλεονς, τοντον δε παρφδήσας 6 Φιλωνίδης εφη *Όρκονς κτλ. 

II (2, 423) θ 
Κατάκειμαι ^^ ώ^ οράτε, δεκάτταλαι. 

Αΐΐιβηαβυδ Ι ρ. 23 6: Φιλωνίδης Κατάκειμαι, ώς οράτε, 
ίεκάπαλαι. Αάιΐί^ί δε. 

III (2, 424) 9 

Τα καταχύσματα 
αντοΐαιν οξος ονκ έχει. 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ8 II ρ. 67 <] : Φιλωνίδης Τα καταχύσματα — ^ει. 
^ ΟίηάοΓ&αβ (ΙίδΙίηχϋ. νυΐ^ο καταχρσματ^ αντοΐαιν. 158 ΡΗΙΙ0ΝΠ)Ε8, ΕΥΡΟΕΙδ 

40 IV (2, 424) 

ΡλοΙίυβ ρ. 339 21. ^ΟξΙνην: τον οϊνον, ονχ οξιναν. χαΐ 
'Έρμνηπος και ΦιλίονΙδης χαΐ οί άλλοι. Ργο οξίναν Γοπι&η 
οξίνον. €ίτ. Ι^οΙ)6θΙ{. ΡβΙΙιοΙ. ρ. 213. 

11^14 V— VIII (2, 424. 425) 

ΡοΙΙαχ Π 24: Φιλωνίδης δέ καί'Χ2 ηώγωνος πολντρί- 
χον €φη. ΡθΓ(α$$6 ίαίΐ ω ποίντρίχον ηώγωνος. Ιάβτα II 
149: χερνιβα 'Όμηρος το χατά χειρός νδωρ, χα ι χερνίψασ^αι 
Φιλωνιδης, χαΐ χερνίμματα. Ύβτβ ορίηοΓ Ιαης^βηη&ηηοδ χερ- 
νιψαα&αν 6Χ ΗοιηβΓΟ , χερνίμματα &ΐ](6ΐη βχ ΡΙιΠοηίύβ βββΓη 
ηιοηιιίΙ;. ΡγοΙικΙθ 8οηΙ)βη€[υιη νίάβΙυΓ, χαι χερνιψασθ^αι. Φιλώ- 
νιδης δέ χαΐ χερνίμματα. Ιάβτα III 101: Φιλωνίδης δέ 
τον έπιχαίροντα έπίχαρτον εΐρηχεν. άλλα χαι τοντο φανλον. 
ώστε βέλτιον μη ονόμασι χρήσϋ'αι άλλα μετοχάϊς. Ηβιη VI 
168: Δείναρχος δέ καί φιλοπόνηρον η ώς Φιλωνίδης φίλο- 
μόχϋ^ηρον. 

Οβ &1ίο Ιοοο, (ΐιιί ΡΙιΠοηιϋί ΙήϋυιΙυΓ &ρυά Ροΐΐυοβιη ΠΙ 18, 
νί(ΐ6 ΝΙοορΙιοηΙίδ ΡΓβςιη. ίηο. ί&Ι). Ι. Οιιο$ 8(οΙ)&βυ$ ΡΙογ. 9, 14. 
33, 7. βΙ; 35, 6 ΡΙιΠοηΙ(]ί (ΓίΙ)υίΙ; Υ6Γ5υδ, 8(1 ηονββ ΰοηιοβοΐίββ 
ρθ6ΐ88 Γ6ί6Γ6η(1ο$ 6δ$6 γίίΐίΐ Ηαήογίυδ Εχ6Γ0. οηΐ. ρ. 18. Ε V Ρ Ο Ιι Ι 8 

Α Ι Γ Ε Σ 

1 Ι (2, 426) 

Βοΰχομε^ νλης άπό παντοδαπης, ελάτης πρίνου χομόρον τε 
πτόρ&ονς άτίαλονς άποτρώγουααι, καί τερός τοντοισί γε ^αλλόν, 
χύτισόν τ ήδέ σφάχον ευώδη, χαι σμίλαχα την πολύφυλλον, 
ηότινον, οχίνον, μελίαν, ηεύχην, αλίαν δρϋν, χιττόν, ερίχην, 
πρόμαλον, ξάμνον, φλόμον, άν&εριχον, φηγόν, χια&όν, ϋ-ύμα, 

&υμβραν, 

ΡΙαΙβΓοΙιυβ 8γιηρ. IV 1 662 Ε. άλλα τφ μέν α\ ηα^ Ευ- 
ηόλιδι ολίγες άντιχαρτεροϋαιν νμνοΰααι την τροφήν ώς ηαμ- 
μιγη χαι ποιχίλην ουσαν, ούτω πως λέγουααΐ' Βοαχ6με9^ 
νλης άπό παντοδαηης χτλ. Μ&θΓθΙ)ίυ8 δ&(ιΐΓη. VII 5. ηοίν» ββΐ 
οτηψίίΒηβ ΕυροΙίε ΐηίβτ βίβςαηίββ ΗαΙβηάηε νθύβτίβ ύοπιοβάιαε 
ρο€(α8. Ιβ ίη /αίνία ^ααβ ιηΒϋηϋίατ ΑβζβΜ^ ΐηώίϋίί οαρταη 
άβ ΓΙ&Ι 9η% οορία ίη Ηαβο $6 νϋτδα $α€ίαηέ6$: ΒοσχομΒ^^ νλχβ ΕΥΡΟΕΚ 159 

άπο ηαντοδαπης κτλ. δαη( ψίΙυΓ οΐιοη υ6γΙ)&, 6χ ρ8Γ&1)88ΐ ρβ- 
ΙΗ&. ϋορΓΑΓοιη Ιιυηο οΗοΓυιη βΐ) ΕυροΗϋβ ηροβατιχόν χορόν 
βρρβίΐβίοηι 6556 €ΐθ66( 5θΙιοΙί85ΐ68 ΙΠ&ά. η 353: πρόβατα γαρ 
πάντα ίχόλονν τα θρέμματα οι παλαιοί, καΙ Ενπολις προ•^ 
βατίΗον χορόν φησι τον εξ αιγών. Οα&β Ιβς^υηΙυΓ βΐίαιη 
8ραά ΕυδΙβΛίυιη ρ. 1063 44. Υβ. 2 γυΐ^ο τοντοιαιν έτ* αλλ* 
οίον. βΓΟίίυβ τοντοιαιν έτ' άλλα. ΒοΓ^Κίυβ Οοιηπιβη^. ρ. 199 
τούτοις τιϋ-νμαλλον. Οοά. Ρθγ. ΜβΟΓοΜί τοντοιαιν εταλλοην. 
δοηρδί τοντοιαί γε Μάλλον οοΐΐ. ΑΐΗβηββο XIII ρ. 587 &. &αλλψ 
χαίροναιν αί αίγες, διόπερ ονδ^ εις άκρόπολιν ανειαι (ανιαοίΊ^ 
το ζφον. Υδ. 3 νυίξο φάσχον, ([\}θά οογγθχΗ Βοιίββαβ δίβρβίίϋδ 
8(1 ΤΙΐ6ορΙΐΓ. ρ. 409. Τυιη »Γ(ίοαΙυπι βηΐβ πολνφνλλον οιηίδίΐ 
ΡΙυΐ8ΓθΙια5. Υδ. 4 ΡΙυ(8ΓοΙιυ$ κότινον σχίνον μελιαν δρνν κιττόν 
μνρίχην. Ργο ερείκην οοά, Μ&ογ. Ρβγ. ερίχην, ψχοά Γβββρί 
Υ$. 5 Γ65ρ6χιΙ ΕΓθΙί&ηυ5 61ο55. Ηίρρ. ρ. 314 6ϋ. Ργ. πρόμαλόν 
εατιν είδος φντον ον μέμνηται και Ενπολις εν Λίξιν. ΙΙ)ί(ΐ6ΐη 
^μα & Ρ1ιιΐ8ΓεΙιο Οίηίδδυιη. 

II (2, 428) 2 

^Ως η ποτ αντόν ην κάμτ] τις, εν^εως 

ίρεί [προς αντόν^, πρίω μοι σελάχιον. Β. τι δ^ ην λνχον^ 

Α. κεκράξεται ψράσει τε προς τον αΐπόλον, 

ΕΓΟίίαηυδ Οίοδδ. ΗίρροοΓ. ρ. 348. Σελαχίοισι : τοΊς μικροις 

Ιχί^νδΙοις, η τοΊς οστρακοδερμοις, οίον καράβοις, καρκίνοις, 

^ήζνξι. μέμνψαι της λέξεως και Ευπολις έν Αΐξί λέγων ^Ως 

ή ποτέ αντόν κτλ. Υδ. 1 Ηαηονίϋδ Εχογο. ογ'ύ. Ι ρ. 45 Ι6ηΐ8ΐ)β( 

(5^ ην ποτ αν γονών κάμη, €[110 ηίΜΙ ρΓΟ&βί βύ ΰΟΓΓυρΙίδδίιηί 

ίΓ8§[ίη6ηΙί 6ΐη6η()8ΐίοη6ΐη βρεΓίαιη 6δ(. Υδ. 2 προς αντόν 56θΙυδί 

Ώΐ 6χ δΐιρβηοπ ποτ* αντόν ηβΐιιιη. Α1ι& ΐ6ηΐ8Υί( ΟοΙ)6{ιΐ5 0Ι)$. 

ΟΓ. ρ. 150. \\ΛΑ. νυΐ^ο πριόνοι σελάχιον. ΟοητοχΗ ΕαδΙβοΙιίυδ, 

βπηβηΐίϋαβ ςαοβ Ουηβ οτιΐ, ρ. 60 βΐΐαΐί ΗβΓοάί&ηο ΡΗίΙβΙ. ρ. 453 

Ρί6Γ5. και πριω το προατακτικόν. Ενπολις πρίω μοι σε- 

Ι'άχιον, 6ΐ ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 132 50: και πριω (πριω') μοι, 

φησίν ο κωμψδός, σελάχιον. Ε8(1βιη {ΐ8ΐ>βη( ΕίγιηοΙ. (ίχχά. 

ρ. 70 29 6ΐ βΓ&ιηιη8(. εΓ8ΐη6η Ληβοά. Οχοη. Ι ρ. 23 18. Οίη 

ΡΙιοΙίαδ 1•βχ. ρ. 505. σελάχια: βραχέως. όντως Ενπολις. Υδ. 3 

βΰήρδί φράσει τε ρΓΟ φρασεΐται. 

ΙΠ (2, 429) 3 

Πλην 

άπαξ πότ ίν Φαίακος εφαγον καρίδας. 

ΑΟιβηβθΐιι ΙΗ ρ. 106 Ι): σννεσταλμένως δ* είρηχε (καρίδας) 

Σνπολις ϊρ Λίξιν ούτως Πλην άπαξ κτλ. 160 ΕΥΡΟΟβ 

Α IV (2, 429) 

^ιοννοΒ χαΊρβ. μη %ι ηέννε και δύο; 

ΑΐΙιβηββιΐδ Χ ρ. 426 β Γ: οί δ^ ίπιτεταμίνως χρώμενοι τψ 
ηοτφ δύο οίνου βτΐίνορ ηρός πέντε ύδατος .... ΕνηοΧις 
Αιξίν Διόνυσε χαίρε χτί. ΕΛοηϊ βϋαιη ΡΗοϋιιβ ρ. 599 22 εΐ 
ΕαβΙ&ΙΙι. &(1 Οάγ58. ρ. 1624 44. 

δ V (2, 429) 

Λυτον την χερνίβα παύσεις, 

ΑΐΗβη&βιΐδ IX ρ. 409 & : παρά μέντοί τοις τραγιχοϊς χαι 

τοις χωμιχοΐς παροξυτόνως άνέγνωσται. χερνίβα, παρ Έυρν- 

πίδη εν ^Ηραχλεΐ ,,εϊς χερνίβα ως βαψειεν ΐΛλχμήνης γόνοςΓ 

άλλα χαΐ παρ Ευπόλιδι έν ΛίξΙν Λντον την χερνίβα 

παύσεις. 

6-8 VI— VIII (2, 430) 

Και της λοπάδος ενεισι δ^ εψητοί τίνες, 

ΡΙιοΙίιΐδ ρ. 47 6. ^ΕψητοΙ: πληΟ^νντιχώς. τα ϊχΰνδια' ως 
αφυίαι (αφύαι) και μεμβράδες, Ένπολις Αΐξίν Και της λο- 
πάδος χτλ, ϋοάβχ λοιπάδος, ΡθΓ5οηυ8 (ΙίδΙίηχίΙ ρο$( λοπάδος» 
ΡθΓΐ&$56 ενεισιν εψητοί. Μεμβρόδας ίη Ιι&ο ί8ΐ)α1& ΕιιροΚη 
€θΐηιη6ΐηοΓβ556 Αΐΐιβηαβιΐδ ΐ6$ΙαΙυΓ VII ρ. 287 6: εν δε ταΊς Ευ- 
πόλιδος Λίζιν εστίν ενρεϊν και δια του μ γραφομενον ^ $οίΙ• 
μεμβράδες ρΓΟ βεμβράδες, Εχ 68(ΐ6ΐη ίβύυΐ&β ρ&Γΐο βΙΓβΓοηΙοτ 
α1) ΑΙΙΐ6η&60 VII ρ. 301 8. Ιιββο: Έυπολις Αΐξίν 

% χάριτες αϊσι μέλουσιν εψητοί, 
νΐ)ί ίοΓΐ&$5β αΧς 5οη56η(]αιη; 8ηΐ6 €8$&υΙ)θηιιιη μελλουσιν. 

β. 10 IX 8. 1) (2, 430) 

^Επίσταμαι γαρ αίπολεΐν, σκάπτειν, νεαν, φυτεύειν. 

Ρ1ιο(ία5 ρ. 290 20. Νεαν: ου νεοΰν την γην, καΐ νεατον 
Ξενοφών, ου νέωσιν. Ευπολις Αΐξίν ^Επίσταμαι κτλ. ϊ$ φΐβιη 
1ΐ8βο (ΙίοβηΙβιη ίβοϋ Ειιρο1ί5 «18^088 Ιΐ8ΐιά άνΛ)ίβ ίη Ιΐ80 ί8ΐ>ιι1β 
ρ8Γΐ68 1ΐ8ΐ)ΐιί(. Μβιπ οοιηρ6ΐΐ8Γί γίάβΙυΓ ίη λοο Ιοοο, ςαβιη οιηί$$ο 
8ΐιοΙοη$ 6ΐ ί8ΐ)αΐ86 ηοηιίηβ $6Γν&νί( θΓ8πιιη8ϋοιΐ8 Ββΐϋιβη Αη^οΛ* 
ρ•353 26. Λιγιάζειν: 

2ύ δ* αίγιάζεις έν&αδι κα&ήμενος^ 
αντί του περί αΙγών λαλείς, Οα&β Ιβς^αηΙυτ 6(ί&ιη αραιΐ 8ιιί- 
ϋβηι ν. αιγιάζειν. 
11 Χ (2, 431) 

Μα&όντι μηδέ τάγυρι μουσικής, 
Ρ1ιο(ίυ$ ρ. 564 17. Τάγυρι: το βραχύτατον και ελάχιστον, 
οίον ψίχα λΐγουσιν., Ευπολις Μξιν Και ζήν μα&^όντι κτί. ΕΥΡΟΠδ 161 

Ε^άβνη ρΐ&ηβ δϋίθ&β ν. Τόγνρι* Αί ΕίγηοΙ. Μ/ ρ. 743 57: Εν^ 
πολις ^Ιξί, ΜαΟόντι δέ μη ταγνρι μονσίχης. ΚβοΙβ; οβιη 
ϋΐυ^ χαί ζην ηΐΙιίΙ 6$1 ηίδί οοΓΓυρΙα ΙβοΙίο ρΓββοβίΙβηΙίδ αϊξίν. 

XI (2, 431) 12 
ΟιιίηΙίΙ. Ιη$(. Ι 10 17. βοβίΐβτη ηέηηβ^ηβ (ιηυδίοοπι 6ΐ ΙίΚοΓβδ 

άϊάΐ) ρΓαβ€βρίοτ€8 βΐί88β ^ίίοηι 8ορΚτθΗ ΟΒίβηάϋ .... ίυηί 
ΕηροΙίΒ^ αρηά φιβιη Ρτοάατηαβ €ί νιη^η^ατη βϋ ΙΗίβτοΒ άοοβί• 

Ου36 α(1 Ευρο1ί(1ί5 ΟΒροΙΙαδ ρβΓίΙηβΓβ βχ Τίιοοϋοβίο ρ. 11 (Ιοουί 
13»! οΐίιη Ου86$(. $ο. Ι ρ. 41 δίνβ ΗίδΙ. οηΐ. ρ. 114 8φ ΟΓγ. €γ&« 
ηκίπ Αηβοίΐ. Οχ. IV ρ. 325. Ρτοάαηιο ΒοΓς^Κίαδ Οοηΐίη. ρ. 335 
Ρτοάιοηηι δΐι&δΠΐυβηίΙηιτι 6886 8ϋ8ρίθ8(υΓ. ΒβοΙίυδ Γοΐ'1&886 Μβυ- 
ηΐίϋδ ΗθΓ8ΐί^, Ρτοηοηη ηοίηβη ΓβροηβικΙυιη οοηϋοίΐ. 

XII (2, 431) 13 
^Εγώ τελώ τον μισϋ-όν οντιν αν χρτΙ• 

δυ^αδ, Χξή: οξυτόνως, ηγονν δέϊ. χρη δέ περισπωμένως 
το νηοταταιχόν. σημαίνει δέ το δέγι• Ενηολις Αίξιν ^Εγώ 
ηΐώ κτλ. ΓοιΊ8886 αν με χρί], ηίδί ΙβίΓ&ιηβΙπ 8υηΙ ΓβΙίηαί&ο. 

XIII (2, 432) 14 
Ταύτην έγώ ^ζητούν ηάλαί την αρμογην. 

ΡοΙΙπχ IV 57: την άρμονίαν αρμογην Ενπολις εΐρηκε 
Ταντην εγώ πάλαι ζητών την αρ^ιογήν. Ιηΐ6^ηοΓ3 Ιιββο Ιιβδοί 
8αί(ΐ88 ν. αρμογή. Ευπολις ΑΙξΙν Ταντην εγώ εζήτονν πάλαι 
την αρμογην. 

XIV (2, 432) 15 
Την πανδοχεντριαν γαρ δ γλάμων έχει. 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΗ. Υοδρ. 902: εχτείνονσι μέντοι και το 6 
(^ΐζ^ρον. Ένπολίς ^ιξί Την πανδοκεντριαν γαρ άνήρ 6 γλή^ 
/ίων ιγ^ει. νβη. δ τλήμων άνήρ ρΓΟ άνήρ 6 γλήμων. Οβίθνί 
ανήξ ρΓαββυηΙβ ΡθΓ8οηο• ΟίηάοΓϋυδ γαρ άνήρ δ γλάμων \ έχει, 
8 ςυο γλάμων αϋδοίνΐ. 

XV (2, 433) 16 
Προσένεγκε μονγγνς τό στόμ οαψρέο&αι το αον. ' 

ΡΓίδείβηυδ ΙίΙ). ΧνΐΙΪ ρ. 230 βίΙ. Κγ. οσφραΐνομαι τονδε και 
τόίί. Ένπολίς Αΐξίν Προσένεγκε μοι εγγύς το στόμα οσφραΐ- 
ησ9αι τό σον. ΟοιτβχίΙ; Εΐίηδίβίυδ «ά ΑπδΙορΙι. ΑοΙι&Γη. 179* 

XVI (2, 433) ιτ 
Σφνράδων πολλών άναμέστη. 

δοΐιοΐ. Απ$ΙρρΙΐ• Ραο. 790: σφνράδες εϊσι τα των αιγών 
ΟοηιΊοί %ΐ9^^ίΛ 11 103 ΒΥΡΟΜδ 

ααΐ προβάτων αποτζατηματα. ΕυποΙίς ΑιξΙ 2ψνρά6ων κϋ. 
ΟΙηιΙοΓβυβ ανάμ€ανοι. 

18. 19 XVII ΧνΐΠ (2, 433) 

ΑΐΗβη&βυβ IX ρ. 380 Γ: το γενσαι εχομεν εν Ευπόλιδος 
Αΐξί Τονδβ νυν γενσαι λαβών. ΡβΗίηβηΙ Ιι&βο οά ββιη 
Γ8ΐ)ΐιΙ&6 ρ8Γΐ6ΐη ίη ηυβ οοηνίνίυιη Ιοοιιιη >ι&Ι)υίΙ. Εοάβιη τβίβτβηάΛ 
χορδών οοπιιηβιηοΓβϋο «ραιΐ ΑΐΗβη. III ρ. 94 Γ: χορδών μεμνψ 
ται -^ χαΐ Ενηολίς Ιν ΑίξΙν. 

20 XIX (2, 433) 

Η65γοΙ)ίυ$, ^Ιερεύς Διονύσου: Ευπολις Αϊξιν, ^Ιηηο- 
νικον σκώπτων ώς ΙρνΟ^ρον τη όψει. δοΐιοΐ. Αη5(ορΙι. Ηβη. 
308: Ευτϊολις τον του Διονύσου Ιερέα νομιζεσί^αι αίγίπυξον 
είναί αντί τον πνρρόν. το γαρ αν&ος εχειν φησί ^ημψζίος 
ίχανώς ερυϋ'ρόν. ΟιΐΛβ ίΐβ οοιτβχίΐ Η6ΐη£ΐβΓ)ια5ία8 8(1 Ηβ$γεΙιϋ 
Ιοοιηη: Εϋπολις τόν του Διονύσου ίερέα ονομάζει αίγίπνζον, 
αντί τον ηνρρόν. 1•&ΐ6( Ιι•ιι<| (1αΙ>ί6 «ΙΙίοΓ οοιτυρίβία. 

21. 22 XX XXI (2, 434) 

ΡΗοΙίαδ ρ. 43 15. ^Έφιπηον: Ενπολις Αΐξίν. Μβιη ρ. 
291 2. Νεανιααεύετα^'/^μφίς^ΕρΙ&οις, Ποοειδιπηος /ίψ 
μόταΐζ, Ενπολις Σφιγξιν. ¥1)1 ΑίξΙν βοη^βη^υαι νίϋβή ίικίί- 
ο&νί Ηί5(• οηΐ. ρ. 115. δ6(1 ορικΙ δίβρίιβηαιη Βγζ. ρ. 140: ενρη- 
τα^ δε άντραΐος, ώς Ευριπίδης Αίξιν, ηαηο ηοη Ευριπίδης 
ίη Ενπολις, 86<1 Αιξιν ίη Αϊγεΐ σιυίβηίίαπι &Γΐ)ίΐΓ0Γ. Λίφΐβ ίΐΑ 
ΐΑΐη Β8Γη6βίη5. 
23. 24 ΧΧΠ XXIII (2, 434) 

Ροΐΐυχ Χ 102: καΐ νεόκοπο ν κάρδοπον Ενπολις ίν 
Αίξιν εΐρηκεν, ώς ΐΑΙριστοφάνης έν 2φηξι νεόκοπτον μνλην» 
Μβιη VII 22: νεόκοπον κάρδοπον εΐρηκεν Ενπολις την 
νεωστί κεκομμένην. Ι(1βη\ Χ 151: βαλαντίδια , ώς ίν 
Αίξιν Ενπολις. ^&ο\λ\μ& βαλλαντίδια. 

25-27 XXIV— XXVI (2, 434. 435) 

ΛηΙιαΙ(ίοί$(8 ρ. 83 31, Βίοςι έπί σννονσίας. ^Ηρόδοτος, 
Μένανδρος ^ημιονργψ, Ενπολις Αίξιν, 6 ποιητής πολλάκις* 
Ργο σννονσίας οναη ΑΙϋβΓίί βριιά \ν6$56ΐίηβ[ίυιη 018$. Εβτοά. 
ρ. 44 Ιβίβηάϋπι ονσίας. Μβω ρ. 84 19. Βονκολεισ&α^ 
αίγας: Ενπολις Αΐξίν. ίπποβονκολώ Ενριπίδης Φοινίαύαις* 
Μβπι ρ. 91 29. Έλελή-^ειααν: μετά της »α. Εΰπολις ΑΐξΙν> 
Ργο »α Ιβζ. ^ει νβΙ ει, υ( νοίυϋ ίοΙιβοΚίιιβ βΑ ΡΙιτγη. ρ. 150. 
Μβιη ρ. 92 9. Έλεινόν: αντί του ίλεεινόν. Βνπολίς ΑΐξΙ^• ΕΥΡΟίΙβ 103 

ΧΧνΠ XXVIII (2, 435) 2Θ. 29 

Μθ6η5 ρ. 191 21 6(1. ΒβΙΛ. ΐΑνακές: οξντόνίος ΙίτηηοΙ, 
ώς χαί ΕνποΙίς ^ϋξίν. ά&βζάπ^ντον , "ΕΙληνες, ΚβοΙβ ρτο 
άνήχεστον (ΙίοΙιιιη νίιΙβΙυΓ ΡίβΓβοηο. Ρ1ΐΓγηίοΙιυ$ ΒβΙιΙί. ρ. 16 20. 
^Ανεαχίζτημέναςι Ενπολίς ίπι των αίγώρ είπε την λέξίν, 
Λ(1 Οαρταε φύη Ιιαβο ρβιϋηβΒηΙ, <1υ5Η8η οοη ροΐ68(. 

ΡΓ&6(βΓβ& Ιι&ηο Γ&Ι)υ1βιη εοιηιηβιηοΓβΙ 8θ>ιο1ί88ΐ& ΤΙιοοοηΙί VI 1, 
Αβ ηοο Ιοοο ϋχι ΗίβΙ. οπΙ. ρ. 114. 

Α2ΤΡΑΤΕΥΤ0Ι Η ΑΝ^ΡΟΓΥΝΑΙ 

Ι (2, 43δ)^ ^ 30 

Πεισανδρος εις Παπτωλόν ίστρατενετο, 
κάνταν3•α της στρατιάς χάχιστος ην άνήρ. 

δείιοΐ. ΑηδΙορΙ). Αν. 1556 άβ ΡίδβηάΓο: οντος δειλός ήν. 
ηλχ^εν ονν χρνχήν ΙδεΊν &έΧιον% ^η^Ι ονχ είχεν. ώς (ΐοτΐ, και) 
Ενπολις εν ίΑστρατεντοις Πεισανδρος εις Παχτωλόν χτλ. 
Υδ. 1 Στταρτωλόν (^Σηοίρτωλον) ρτο Παχτωλον Η8ηονίιΐ3 
ΕχβΓΟ. ΟΓίΙ. ρ. 81. ν». 2 να1§[0 της σης στρατείας, €οάά. σης 
οιηίΙΙυηΙ. Ιίβηιιο ΓβοΙβ ΡοΓδ. &ίΙ Τουρ. ρ. 467 Ιοοΰΐη 6ΐη6η(|8νί(. 

II (2, 436) ^ ,1 

8οΙιοΙ. Απδίορίι. Ρβο. 808: οτι γαρ 6 Μελάν^ιος οψοφά- 
γος προειρηται^ και ηαρ^ Ενηόλιδι έν ίΑστρατεντοις. 

ΙΠ^ (2, 437) ^ 3% 

^Εν ενσχίοις δρόμοισιν ^Ακάδημου 'θ-εον, 

1)10^6066 1.86Γ(. III 7: το δ^ εστί γυμνάσιον ηροά^τειορ 
αίαώδες, από τίνος ηρωος ονομασ^εν ^Εχαδήμον, χα9ά και 
ΕνηοΙις Ιν Ι/ίστρατεύτοις ψησίν ^Εν ενσχίοις χτλ. 

IV (2, 437) ^ ^ 38 

Μήποτε &ρέψω 

παρά Περσεφόνη τοιονδε ταων, ος τους ενδοντας εγείρει. 

ΑΐΙΐ6η86υ8 IX ρ. 397 5 : Ευπολις δ^ εν ^Αστρατεύτοις φησι 

ηεζί αντον (ρ8νοη6ΐη άιάν) οϋτιος Μήηοτε ϋ-ρεψω κτλ. Αά 

ρο8(Γ6ΐη8 €0ΐηρ8Γ8 ΑΗ^ΙορΙι. Ρ1ΐ)1» 541; στιβάδα σχβίν^^ν κόρεξχ^^ 

μεσυην, η τονς ενδοντας εγείρει, \ύ>\ δθΗο]ί8δ(8 Σοφοκλέους το 

ψιστίχιον ^Επεγειρομενων κερχίδος ϋμνοις, ^ τους ενδοντας 

εγείρει. 

V VI (2, 438) 34: 35 

^^ένδρες ετάϊροι, δενρο δη την γνώμην προσίσχετε, 

εΐ δυνατόν και μήτι μείζον ηράττονσα τυγχάνει. 

Και ξυνεγιγνόμην ά^ι τοις άγαΟοΙς φάγροισιν. 

11* 164 ΕΥΡΟΙΙδ 

ΗβρΙι&βδΙίο XV ρ. 98 άβ ν&ηί$ ΓοΓοοίβ ιηβΐη ΟΓβϋηβί <1ί$$6• 
Γβηβ: Ενπολίς δ^ ίν τοις ί^στρατ^ντοις καί άτακτοτάτως συνέ- 
βηκε το είδος' πή μέν γαρ τοιαύτα ποιεί ^Άνδρες κτλ. πτι 
δε τοιαύτα Και ξυνεγιγνόμην κτλ. όίσϋ-^ δλον αυτό χοριαμ- 
βικον επίμικτον γενέσθαι^ ομοιον ΐΑναχρεοντείψ τψδε, 2ίμα- 
λον είδον έν χορψ ηηχτίδ^ έχοντα καλήν» πη δε και αίλοι^ζ 
έχρήσατο λίαν άτάκτοις αχήμασιν. Ιιίβηι XVI ρ. 109: και το 
Κρατίνειον δε το άσννάρτητον ίκ χοριαμβιχοΰ και τροχαϊκοϋ 
πολνσχημάτιστόν ίστί' αρκέσει ταντα δέϊξαι η παρόβασις η 
εν τοις ί^στρατεύτοις Εύπόλιδος ηασα. \8. 1 νιιΐβ^ο δευρ^ 
ηδη, ψχοά οοιτβχίΐ Ηβπηβηηυβ ΟοοΙγ. ιηβίΓ. ρ. 582. Ι(ΐ6ΐη οογ- 
ΓβχίΙ νυ)|[8ΐαϊη προΐσχετε. \8. 3 ξυνεγιγνόμην Ηβηη&ηηαδ. υΜ 
ξννεγινομην. Οοί. ΤιίΓη. ξννεγεινόμην. 

3β VII (2, 438) 

^οκώ μοι νυν οραν άφαδίαν. 

Είγιηοΐ Μ. ρ. 174 50. ί^ίφαδός: εχΟ^ρός' παρά το αφαν- 
δάνειν. και άφαδια ή άπαρέσκουσα εχϋ^ρα. Ευπολις εν /ίρα- 
πέταις /ίοκίο μοι νυν οραν άφαδίαν, Ιη Ηίδ οοάβχ ΌορνίΠϋ 
ρΓΟ ^ραπέταις ΙίΛβΙ αν βαρβΓδοηρΙο (}. 1(1 ί^νδρογύνοις Ιβς^βη• 
4υιη 6556 νί(1ί( 68ΐ5ΓθΓ(ϋυ5 οιΐ Η65ίο(1ί ΤΗβος^. 709. 

3? VIII (2, 439) 

0Γ8ΐηιη»1. Β6Κΐ£6η ρ. 475: ί4χράδαςτας άχερδονς λεγουσιν. 
Ένπολις ί^στρατεύτοισιν οι πεπεί'ρονς άχράδας προς ττ] 
ανκιδι ηροσετως και άχρόδων . . . Φερεκράτης. ίσως δ^ ο 
μεν καρπός άχράς, το δε δένδρον αχερδος. Φερεκράτης ,,η 
της αχέρδου της ακραχολωτάτης/' Οϋββ ΙΙ« ΓβΓ6 οοΓΠ^βικίΗ 
ΒΐιηΙ. Ε. Ι/ίστρατεύτοις ,μν αν πέπειρον αχραδα προς τη σν- 
κιδι Ι προσέχωσι*" και ,,άχράδων πρόσφερε** Κράτης, 

38,39 IX Χ (2, 439) 

' δοΐιοΐ. ίυοίΒηί ΑΙβχ. 4. και δ Φρυνωνδας ΙπΙ πονηρία/ 
βοαται Ευπόλιδι εν ίΑστρατεντοις. δοΐιοΐ. Αη8(ορ)ι. Ρβο. 347: 
αύτον (^Φορμίωνος') μέμνηται ο κωμικός ίν ^Ιππεΐσι και 
Νεφέλαις και Βαβυλωνίοις, Ενπολις Ι^στρατεντοις. 

ΑΥΤ0ΑΥΚ02 Α ΚΑΙ Β 
40 Ι (2, 440) 

. ^Επι καινοτέρας ιδέας άσεβων βίον, ώ μοχ&ηρός, εεριβες. 
Β. πώς ώ πολλών ηδη λαπάδων τους άμβωνας περιλείξας; 

ΕΓΟϋβηυβ ρ. 88. ^Έπι^ερσις δ^ έν β' τών λέξεων αμβωνά 
φηαι χείλος είναι ύκεύονς και της άσπίδος το, προς αντη τη ΕΥΡ01Ι5 165 Ιτνΐ• ίαίρίατσφάνης δέ 6 χωμίχος ίν Λντολνχψ φησίν, ίπΐ 
χαίνστέρας Ιδέας άαέβιον ο μοχΌ^ηρός έτριβες πόσφ 
πολλών λοπάδων τους άμβωνας πβριλείξας. Ιη )ιΐ5 Αη• 
δΙορΗβηβπ) ρΓΟ £ιιροΙί(ΐ6 ηοιηίηθίυπι 6586 νίιΐίΐ 6ο<1(1&6υ$. Οοη- 
δΟΓδ θΓΓοπδ ΑροΙΙοηίϋδ 8(1 ΗίρροοΓ. νοί. Ι ρ. 10. Υδ. 1 ρΓΟ 
άσεβων 5οηρ$ί άσεβων βιον, βΐ ω μοχ&ηρός ρΓΟ 6 μοχΌ-ηρός 
ουιη ΒβΓ^Ιίίο ΟοιηηιβηΙ. ρ. 347. Νί$ί ιτιβϋδ άσεβη βίον οχχτη ΗβΓ- 
ιηοηπο Οί&Γ. Ιίρδ. 1829 ρ. 1620 6ΐ ρΓΟ ω μοχ&ηρος ευιη Οίη-- 
(ΙογΟο 8<1 Απ5(. Γγ. ρ. 7, ςυί υ6γΙ)& επί χαινοτέρας Ιδέας ουιη 
ΕποΙι^ηί Υ6Γΐ)ί5 οοηίυηχίΙ, ώςμοχθ^ηρόν, υΐ ΙοΙυδ ν6Γ5ΐΐ5 ίΙ& 5οη- 
1)αΙυΓ : 

επί χαινοτέρας Ιδέας άσεβων βίον ως μοχΟ^ηρόν έτριβες^ 

\& 2 ρΓ8β(6Γ ββΙβηΐΙΠΙ 8(1 ΗίρρΟΟΓ. ΥΟΐ XII ρ. 301 Οΐ&Η. 6Χ ρ8Γΐ6 

βΙΓβΓυηΙ Αβίίαδ Οίοηγδΐυβ Ευ$(8ΐΙιίί ρ. 1636 51 6ΐ ΕΙγποοΙ. Μ. 
ρ. 81 10. ηώς ω ρΓΟ πόσω 8οηρ$ί ουπι ΟιικΙογΒο. ηδη ςυο<1 
06ΐ6η οιηίΚυηΙ, 6χ Αβίίο βΐ Είγιη. Μ. ΓβοβρΙοηι. ββίβηιιη λο- 
πάδων άμβωνας άϊ€βτβ ηάβΐητ τα χείλη των αιδοίων. 

II (2, 441) 41 

Σκέλη δε χαί κωληνες εν&ντου γρίφου, 

ΑΐΗβη&βυδ IX ρ. 368 (1 : καί χωλήνα δε λέγονσι χαΐ χωλήν. 
Ενπολις ^ντολνκφ Σκέλη δε και κτλ. ΑΡ ευϋ-ύ τον ξόφου, 
εοιτβχΗ Ι8θο1)8ίυ5. Α( 6. Ρ. ΗβΓπι&ηηιΐδ Οί856Γ(. άο ΐ6ΐηροΓ6 
ΧβηορΗ. Οοην. Ι ρ. 7 ευ^ν τον \όφον οοΙΙ. ΑπδΙ. Ι.γ8. 229. 
Οί$ρ1ίθ6ΐ Ιιοο ρΓθρ(6Γ 8(1(ΙίΙυπι χωλήνες. Ργ&616Γ68 8θουδ&Ιίνυιη 
ΓβηιιΐΓβΓβιη , δαβρβηδαιη ΠΙιιιη 85 άνατείνειν δίαιίΠνβ νβΓύο, υ( 
ίη Ιοοο Αη8ΐορΙ)8ηί8. εν&ντος ΓβοΙβ ύβ Ιΐ86€ΐο (ΙίοίΙαΓ, αΐ χαλ- 
λί&υτος βΐ δίιηίΙίΒ. 

ΙΠ (2, 441) 42 

^Ελλιμένιον ο δούναι ηριν είσβήναί σε δει. 

ΡοΙΙαχ IX 30 : το τέλος ίλλιμέψιον, ως Ευπολις Αντολνχφ 
^Ελλψένιον ο δούναι κτλ. Οβίβικίυιη νί(1οΙυΓ ο. 

IV (2, 441) 43 
Τί δήτ^ αν, εΐ μη το σκαφίον αύτη ηαρήν; 

ΡοΙΙιιχ Χ 45: δίφρον ί' αν ειτνοις τα λάσανα είφημοτε- 
ρον, και διφρίσκον. τΡ} δε γνναικι σκαφίον, ως εν Λντολνχφ 
Ευπολις Τί δήτ^ αν κτλ. 

V ^ (2, 442) 44 
Οϊχονσι ί* εν9άδ^ εν τρισιν καλιδίοις^ 

οΧχημ έχων ίκαστος. Ιββ ΕΥΡΟΜβ 

ΡοΙΙιιχ Χ 161 : ηόη όε χαί τον Λρός οΙκήύΒίς ίπΐΐήόείογ 
οίίτω (χαλιον) Ιέγουσιν, ώς ίν ^ΕΙηίόι ^Επιχάρμον . . . έν δε 
ΕνΗολίδος Αντολνκψ Οίκονσι δ^ έν^αδ^ κτλ. 

45 VI (2, 442) 

ΡοΙΙυχ Χ 47: δίφροι Θετταλοί (ΘβτταλικοΓ), ώς εν Αυτό- 
λνχφ Ενπόλίδος δίφρος Θετταλικος τετρόηονς. 

4* νΠ (2, 442) 

^Ηδη γαρ ΐ4ρίαχαρχον ΰχρατηγοϋντ^ αχ9ομαι. 

δοΗοΙ. ΥίοΙ. Ηοιη. II. ν 353 Τρωσιν δαμναμένους: λείπει 
το ορών. εστί δε το της φράσεως άρχάϊον. Ένηολις εν Αν- 
τοίυτίοις ^Ηδη γαρ ί^ρίσταρχον πτλ. 

4τ VIII (2, 442) 

ί^τάρ ηγαγες χαινόν τι φΐτυ των βοών. 

ΡΙιοΙίυβ ρ. 650 12: λέγεται δε το γέννημα φΐνν, Ενηολις 
Αυτολνχφ \Αχάρ ηγαγες χαινόν φΐτυ τών βοών» Ε&θβιη βώοΐ 
ΡΙαΙ. ρ. 445. ΟοιτυρΙο δαί(ΐ85 ν. φιτνσαι. ΚβδρίαΙ ΕίγηιοΙ Μ. 
795 32: το γέννημα φϊτν. Εϋηολις Αυτολύχψ ,,ηγαγε χαινον 
φϊτυ.*' ΡοδΙ χαινόν Βάάιάί τι ρΓ&ββυηΙβ Εΐηίδίβίο βρικΙ Βίοιηί. 
2ΐθ5$. Λ6$ολ. ΡΓοτη. 241. ΡοΓ5θηυ$ χαινον το φΊτν, ΒβΓ^Κίυβ 
ΟοιΜιη. ρ. 345. χαινόν γε φΊτν, 

48 IX (2, 4)43 

ί/ίνεχάς τ^ επαίρω χαι βδελυρός αν τό σχέλος. 

δΒί<ΐ8$, Άνεχόςι χριλώς τό ανω λέγουαι. χαι άνέχα&εν το 
ανωϋ•εν. Ενηολις Αυτολύχψ ΐΑνεχάς τ επαίρω χχλ. 6πιιηηι. 
ΒβΚΙκ. ρ. 395 25. Ενπολις Λντολύχψ ϊχαατ^ επαίρω. ΡγοΙ)»- 
ΜΙϋβΓ ΡοΓίυβ επήρω. Ργο βδελι^ρός ΡθΓ8οηιι$ βδελνρώς. Νββοίο 
βη Ιβ^βηίΙαηι βίΐ: άνεχάς τ^ έηήρω χαβδελνρεύσω τό αχέλος* 
Η• ΙιοοΚι: άνεχός σ' έηαίρω χαΐ βδελυρόν σον τό σχέλος. 

49. 50 Χ XI (2, 444) 

'Ότι τα πατρψα προς σέ χαταδιέφ&ορα. 

Ζοη8Γ85 Ιβχ. ρ. 548 4: ^ιέφβ^ορεν ον τό διέφ&αρται δή- 
λοι παρά ί^ττιχοΊς, άλλα τό διέφ&αρχεν. Ενπολις . . . χβί 
ίν Αντύλύχΐρ *Ότι τα πατρψα χτλ, ΚββρίοβΓβ νίάβΙπΓ δοΐιοΐ. 
ΑηβΙορΙι. Ν!ΐ5. 109: Αεωγόρας, τρυφερός τις, δ Ανδοχίδον 
ηατήρ'^ Πλάτων Περιαλγεΐ — Ευηολις εν Λντολνχψ^β» ώς 
χαι δια ΜυρρΙναν εταίραν τά' χρήματα αποβέβληχέ φησιν» 
ΟοιηροβαίΙ Ιι&βο βΐί&ιη ΚαηΙιβΗαβ» ΒΥΡΟΙΒ Ιβ7 

XII (2, 444) 51 

Ιίρα ϋφόόζ^ έν€θ{^ηϋ€Ρ εξώλης γέςων, 

6Γ8ΐηιη. ΰΓ&ιηβη Αη. Οχοη. Ι ρ. 446 Υϊχ ίνούρησεν Ιίτη- 
χως. Εϋηολις Αντϋλύχφ, ί4ρα σφόδρα άνΒονρηϋεν χτί. Οοιτβχί 
Βν€ονρησ€ν. ΟΓγ. 0. Ρ. Ηβπηβηη. ιΐβ ΧβηορΗ. Οοην. Ιβιηρ. Ι ρ. 7 15. 

ΧΠΙ (2, 444) 52 

$οΙιο1. Ρΐ8!οηί8 ΒβΙιΙί. ρ. 332: Ενηολις <)' βν Φίλοις και 
ίτζΐ τί} γνναίχΐ ^Ροδίί/ί χωμψΟΒΪ αυτόν (ίγοοπβιη), ίν δέ τφ 
πρίάτίτΐ Αντολνκφ Βίς ξένον. 

XIV (2, 444) 53 
Καηνούς άποφαίνΒΐ καΐ αιαάς. 

δοΐιοΐ. Αη$(ορΙι. Νυ^. 253: χά μηδενός άξια ηαπνόύς και 
ακιάς και νεφέλας ώνόμαζον. Εϋπολίς εν Αυτολνκψ Καπνούς 
ατίοφαίνει και σκιάς. 

XV (2, 444) 54 
δοΐιοΐ. Αη$ΙορΙι. ΤΙιβδίη. 941: Ιίττική δέ ή σννταξίς, οτι 

το εστία ν καΐ δοτικτ^ σνντάσσονσιν, ώς καΐ παρ^ Ενπολιδί 
εστίν εν ^ντολυκφ ϋ^ατερφ, ώστε οντε εκεί οντε έν^άδε δει 
ξενΙζεσ9αι. Ιη Ιι)$ ξενίζεσϋ^αι 6$$6 τηίταη ηιοηαΙΙ Ι^. ΟίηάοΓβαβ 
ΤΗ. ι,. Ο. ν. ίσχι&ν. 

XVI (2, 445) 55 
Α(1 ρ8Γ&Ι)&$ίη Γ&Ι)υΐ86 $ρ66ΐ&Γ6 νίίΙοηΙυΓ ηυββ (γ»(1Η βοΐιοΐ. 

ΑήδΙορΗ. ν6$ρ. 1025. Νβ^βΙ βο Ιόοο ΑπβΙορΗβηβδ $6 υηφίβιη 
ρ8ΐα6$ΐΓΗ$ οΙ>ϋ^ύ ρϋ€Γ0β ΙβηΙαηΙβιη, ηβο ^ί ηυί5 βηιβΙΟΓ «α 5β 
80065815861, 8ΙΤΙ0Γ68 8οθ6 ρβΓβΐΗΐ)^ ίΐΜϋ|[ηύ ΓθΓβπβ, υΐϋ ϋπφίαιη 
ιηοΓβηι ^6851856. Α(1 Ι)8βο 8ϋΙιοΙΐ88ΐ8: δί" Βνηόλιν. ίν Αντο^ 
λι5κφ δε τοιαύτα φησιν. 

XVII XVIII (2, 445) 56. 57 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 399 17; Εντρήσιος ηαρά το τετρήσ^αι. 
^6ν Αυτολνκον ο Ευπολις σκώητει. Εντρησις ηόλις ΐΑρκα- 
ίική, Αΐ1ΐθΐΐ8θυ8 V ρ. 216(1: εηι τούτου (ΑπδΙίοηβιη ΒΓοΙιοη-- 
Ιβηι ϋοΜ) Ευπολίς τον Αυτολυκον διδάξας δια ^ημοστρότον 
χίενάζει την νικην τον Αυτολύκου, V. ΗίδΙ. οπί. ρ. 110. 117 βφ 

XIX (2, 446) 58 

δοΐιοΐ. ΡΙβΙ. ΒβΟί. ρ. 331 : κατεκλήρωσε δέ (ΑΓί8(ορ&ληβ8) 

χαί την Αίγιναν, ώς Θεογένης εν τψ περί Αιγίνης, κωμφ- 

ίΛΐαι δέ οτί και το της Ειρήνης κολοσσικόν έξήρεν άγαλμα* 

ΐντξολις ΑύΐΡολνκφ, ΠΧάίων Νίκαις. 166 ΒΥΡΟϋΒ 

69-61 XX— XXII (2, 446) 

ΑΐΗβη&ουδ III ρ. 89ί: τάς δέ κνίδας 6 Ευτζολις Ιν Αυτό- 
λύτίφ άχαλήφας ονομάζει. διιί(1&5, ΐ4ναψΧααμοί: τα 
αφροδίσια. Ενπολις Αύτολνχψ. ΡοΙΙυχ VII 202: το ττο^- 
ν^νεα&αι ^ημα έν %ψ ηρώτψ Ενπόλιδος Λυιολνχψ. 

62. 63 XXIII XXIV (2, 446) 

ΗβΓροοΓθΙίο ρ. 78 13: χαΐ Ιπίπεμπτον ύώ&ασν λέγειν 
το πέμπτον, ως καί Έυπολις Λυτολνπψ. ΟΓβιηϊηβΙ. ΒβΙιΚβΓί 
ρ. 447 1: ί^ρρωστήμων. Ευπολις Αντολνκφ, 

64-66 XXV- XXVII (2, 446) 

ΑηΙί&ΚίοίδΙα ρ. 83 14. Ι^ηρααία: Ενπολις Αντολνχψ. 
Μβιη γ.842ί. Βιασμός: ΕνποΧις Αντολνκψ. Μβιη ρ. 109 12. 
Νονϋ-ετησιν: Ενηολις Αντολύκψ. 

Β Α Π Ύ Α Ι 

67 Ι (2, 447) 

^^Ος καλώς μεν τνμπανίζει 
και διαχράλλζΐ τριγώνοις. 

Α(1ΐ6η&6υ$ IV ρ 183 β. Γ: μνημονεύει^ δέ του τρίγωνου τού- 
τον καΐ Σοφοκλής . . . Ευπολις δ^ εν Βαπταις φησιν ^^Ος κα- 
λώς μεν κτλ• 

68 II (2, 447) 

2'ί; δ^ νπαγ^ εΙς τονμπροσ&εν. 

Απιιηοηαΐ8 ν. νπάγειν ρ. 140: 'Υπαγειν λέγομεν άντΙ του 
ηροόγειν, τοντ' εστίν εις τουμπροσ^εν ηορεύεσ&αι. κέχρηζαι 
τη λέξει. Εϋπολις εν Βαπταις 2ύ δ^ υπάγε εΙς τουμπροσ9εν. 
Ηίηβ οοττ\ξ& ΗβΓοάίβηυπι βρυΠ Βοί88οη. Αηβοϋ. IV ρ. 265 6ΐ 
Είγιηοΐ. Οχιά. ρ. 541 13. ΟΓγ. ΤΗομ. Μβ^. ρ. 369 6 βΐ Ββοΐι- 
ιηβηηί Αη60(1. II ρ. 375. 

69 III (2, 447) 

Αναρίστητος ων 
κονδεν βεβρωκως, αλλά γαρ στέφανον έχων, 

βΓβιηιηβΙ. ΒβΙίΙίβΓί ρ. 377 8, Αλλά γάρι αντί τον δέ. Εν- 
πολις Βαπταις ί4ναρίστητος ων κτλ. ΑΐΗβη. II ρ. 47 β άνα- 
ρίστψον είπεν Ευπολις. δυίάα^, ί/ίλλά γάρ: αντί τον δέ* 
Ενπολις, 

70 IV (2, 448) 

"Οτι ουκ άτρύφερος ούδ^ αωρ^ς έστ^ άνήρ. 
6Γ8ΐηιη&(. Ββίίβή ρ. 460 25. Ιίτρνφερος : εστίν η λέξις ίτ ΕΥΡΟΙΙδ 169 

Βάτξταις Έυηολιδος *Ότι ονχ άτρύφερος χτλ, Ε&άβιη διιίάββ 
ν. άτρνφ€ρος. 

V (2, 448) • 71 

ΗαΓροοΓβΙίο ρ. 142 26. τοιούτους εκάλονν ηαλιναιρέτ 
τους, χαι τονς άποχειροτονη^εντας την αρχήν και πάλιν χει- 
ροτονηϋ^έντας , ΕντιολΙς τβ εν Βάττταις δηλοϊ χαι ^!Αρχιηηος 
εν ^Ιχ^νσιν, 

VI (2, 448) 72 

ΐΑλλ^ ουχί δυνατόν εστίν* ου γαρ αλλά προ-- 
βούλευμα βαστόζουσι της πόλεως μέγα. 

Ηβρ1ι&65ΐίο IV ρ. 27 άβ νοο&Ι)ΐιΗ$ ίηΐβπ (1ιιο5 νοΓδίιβ ϋίνί$ί5: 
ενξα δε χαί παιζουαιν οι χωμιχοί, ώς Ενπολις εν ΒάτΕΧαις 
Ι4λλ^ ονχι δυνατόν κτλ. Ββτξί\η$ Οοιηιη. ρ. 296 άλλα ηρω-. 
βούλευμα. ΗβΓΓηβηηυδ ΕρίΙ. (ΙοοίΓ. ηνείΓ. ρ. 59 άλλα τι προ- 
βούλευμα. Νοη ίηΙβΠβ^ιΙυΓ ηυίά πάίουΐί Ηοο Ιοοο ιη ίΙΙβ νοο&5υΙί 
προβονλευμα (ϋνίδίοηβ ίηβδδβ ρο5$ί(: 80 ηβδοίο βη ΗβρΗ&βδΙίοηβιη 
οο(Ιΐοί$ ηυο υΐ6ΐ)8ΐυι* νίΐίυιη (ΙβοερεπΙ^ ΕυροΙίδ βυίβηι δοηρββηΐ 
προ) βούλευμα. 

VII (2, 449) 73 

ί^λλ^ εξολεΊς με ναι μα την άμυγδαλην. 

ΗβΓοάίβηυδ (ΙίοΙ. δοΗΐ. ρ. 6 24: παγη, γ^^λη, μυγαλη, άμυ^ 
γδαλη. Εϋπολίς Βάττταις άλλεξομέλεις μεναιμάτην αμυγδαλή. 
ΟοΓΓβχίΙ Βίοϋΐιίυδ. ϋκκΙοΓΓιυδ άλλ^ εξαπόλεΊς με. ΟΓγ. Αΐΐιβη. 
II. ρ. 53 8. Ευπολις ίίέπολέΐς με ναι μά την άμυγδαλήν. 

VIII (2, 449) 74 

ΗβδγοΙιίυδ, Βάστας ο Χίος: Δημοκρίτου έπώνυμον, κα9ά 
χοτί Εϋπολις εν Βάπταις. εστί δε Ιστοριογράφος (?). ΟοΛβχ 
Βαστά όχειος ί. ο. Βάστας Χίος. 

IX— XI (2, 450) 75-77 

ΗβδγοΙιίυδ, Κοτυττώ: ο μεν Ευπολις κατ^ ^Χ^ος το προς 
τονς ΚορινΌ-ίους φορτικόν τίνα δαίμονα διατίχ^εται. €ούβχ 
Κοτυτώ. Ιοβηηβδ Αΐβχ. άβ 800. ρ. 36 16. το σαβαΐ (ττβ- 
ρισηαταΐ) παρ^. Εύπόλιδι εν Βάπταις' το δε έυαι παρά τφ 
αυτψ οξύνεται, ευαι σαβαΐ. Οίπ. ΡηΙζδοΙιίυδ Ου&ρ.δ(. ΑΓίδΙ. Ι 
ρ. 211. Ροΐΐαχ VII 123: κάπνην δε και καπνοδόκην Ευ- 
ηολις το μεν εΐρηκεν εν Βάπταις, το δε εν Δήμοις. \χΑ%0 
>ίαπνόν. Οιιο οοάά. κάπην. ΚιιΙιηίϋδ κάπνην. 170 ΕΥΡΟΙΙδ 

Τ8 XII (2, 450) 

!^λΑα τάς χοίτας γ^ ^χονσι πλουσίως σ€σαγμ4>ας• 

ΡοΙΙυχ Χ 91 : χαι ηον χαι χοίτην, ώς IV τε τοις Βότηαις 
ίύηόίαόος ^^λλά τάς χτλ. 

79 XIII (2, 451) 

ίίίνοαια ηάαχω ταντα ναι μά τάς Ννμφας. 
Β. πολλον μέν ονν δίκαια ναι μά τάς χξάμβας. 

ΡΗβοίβηυβ άβ ηιβίπδ οοίη. ρ. 415 οά. ΚγθΙιΙ. ΕυροΙίδ Βαηταις 
ουιη ίη &Ιίΐ8 ΐ8ΐηΙ)ί5 βίυδίΐβιη ΓΗΐ)ϋΙβ6 ΓβϋΐΒ β8ΐ ο5$θΓνβΙίοηβ ιηβ- 
ΐΓΟίυιη υβιιβ, Ιιο$ Ιβιηβη ρο$υίΙ ίη Βηβ Ιΐ8ΐ)θη!6$ δροηάβοδ: Ιίίνοαια 
ηάύχω χχΐ. Υβ. 2 ηολΧοΰ γο(Ι. Ι.ιη<1βιη8ηηι. ΥυΙ^ο- η:ολλο/. 
Ροβίτβιηλ ρβιιΙΙο ιιΙίΙβΓ βοΓίρΙιι Ιΐ8ΐΐ6ΐ ΑΐΙιβηββαβ IX ρ. 370 5. 
Ε^ίηολις Βόπταις ναι μά την χξάμβην^ 

80 ΧΙΥ (2, 451) 

δοΐιοΐ. ΡβΓ. ΑβδοΚίηίδ ο. Τιιη. $ 126 5: δοχΒΪ δε μοί λε- 
λέχ9αι Βάταλος παρά το Ενπόλιδος σχώμμα, εκείνος γάρ 
νπο των βαπτών ονόματα κεϊα&αι τοις αίσχρώς, και Τιγρόνην 
Βόταλον ντι αυτών καλεΐσ9αι. Νοιηίηβ Βάταλος ΕοροΗη α$υιη 
β88β ίΐοοβΐ Η8ΓροοΓ8(ίο ρ. 44 9. Ενπολις τον πρωχτον βάταλον 
λέγει, μήττοτε ονν εν&εν τους χιναΐδονς βατάλους καλονσι. 
8Λο\. ΑββοΙιίιιίβ βά. Κ$1ί. ρ. 762: βάταλος μόριόν τι σώματος 
ηαρά τοις Ιίττικοΐς αίσχρόν, πρωκτός. Νοη ιηβΐβ ι^ΙαΓ δαιιρρίικ 
Τιγρόνην οχ τον ηρωκτον ΰΟΓΓυρΙΰΠΐ 6χί5ΐίιηαΙ. ΡΓίιη» 5θΙιοΙΗ 
Ρ&Γ8 Ηα ί€Γθ ΰ0Γη§[6η(ΐ8 γί(ΙβΙυΓ : εκείνος γάρ το τών 'βατάλων 
όνομα κεισΟ^αι τοΊς αϊσχροΊς, &Ιΐ6Γ8 8α(6ηι ίΐβ : και τον ηρωκτον 
βάταλον υπ^ αντου καλέία&αι. 0^**^ «ί νβΓβ νβΐ νβΓΟ 8ίΒηίδ 
681 βϊη6η(ΐ8ΐίο, άυΒΗλη ροΐ68(, ηυηι 8(1 ΒβρΙββ ηοπιβη βαΧαλος 

τοΓθΓβικΙαιη 8ί(. 

81 ΧΥ (2, 452) 

^ ζνμβοισι μαατίξας ίμέ* 

8ο)ιοΙ• ΑροΙΙοηϋ ΚΙι. ΙΥ 144: το κινόνμενον τροχισκιον υηο 
τών φαρμακίόων ^υμβιον καλείται, ϋϋτω δέ λέγουαι τάς πε- 
ριφερείς κινήσεις^ χαί παρ^ Εύττόλιδι ^ ξνμβοις μαστιξας 
ίμέ, Η&60 ίη οο(1Ιθ6 Ρβηβ. ί!& 8ΰηΙ)υηΙιΐΓ: τον κινονμερον τρό^ 
χΐϋχον νπο τών φαρμακιδων ξόμβον καλονσι. και ίν Βνπό* 
λιδι δε τάς περιφερείς κινήσεις οϋτορς εξηγούνται )2 ξνμβοις 
κ:τΧ. ΙιΙβπι βοΙιοΙ. 8<1 1 1139. ^Ρόμβοςι τροχίσκος^ }ίν στρέφονσΐΡ 
Ιμ&σι τνπτοντες και οϋτως κτνπον άποτείονσι. τινές δέ ^μ- 
βον αυτόν καλονσιν, άν και Βνπολις έν Βάπταις, και δίδυμος* 
0αϋ)ΐΐ8 8ίιηίΙί& Ιΐ8ΐ)6ηΙ Ευ8(&Ι1ιίιΐ8 8<1 Οϋ. ρ. 1387 47 βΐ Είγαι. Μ. ΕΥΡΟϋδ 171 

ρ. 706 30, ηί$ί ςυο(1 Ιιί ΓλΙ)ΰΐ86 ιιοιηβη οιηίΙΙυη(. ΚβδρίοίΙ βοικΙβιη 
Ιοοαιη ΡΙιοΙίυβ ρ. 491 10. 'Ρόμβος ^ιξνμβος): ο €χοναίν οί επι- 
&Βΐαζοντ€ς, ως 'ίνμπανον. όντως Ενηολις» 

XVI (2, 453) Θ3 
ΚάκεΙνονς τους ^Ιππέας 

σννετζοιηαα τψ φαλϋίηφι) τούτψ χάδωρησάμην. 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. ΝυΙ). 550 Ηβηη. Ενηολίς δέ ίν τοις 
Βάτιταις τουναντίον φηαΐν οτι σννεηοίηοεν Ιίίξίαζοφάνει τους 
^Ιηηέίς, λέγει δε την τελευταίαν ηαραβααιν. φησί δε Κά^ 
χείνονς τους ^Ιππέας χτλ, ,,Ιι6^6ΐ)&ΙαΓ φησί δε χάχεΐνος, τους 
Ιππέας αυνεποίηαα τω φαλαχρφ εδωρηαάμην. ΑΙάίηΗ άδω~ 
ρησάμην, ηί 8(1 Υδ. 536. β ηυο $εΙιοΙίο ροδίΓβιηβ νβΓΐ)& €ΐη6η- 
ϋανίπιοδ." Η6πη8ηηα5. €ΐτ. δοΗοΙ. Εςυϋ. 1291. φασί τίνες 
Έυπολίδος είναι την ηαράβασιν, εϊγε φησίν Ενπολις ,,ξυνε- 
ποίησα τψ ψαλαχρψ^" 

XVII (2, 453) 83 
^Εχεΐ γαρ ^ξείζ άγαχ^ά πολλά δη πρψ, 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Αν. 129. πρψ: ούτω μονοσυλλάβως λέγου- 
οιν, Ενπολις Βόπταις ^Έχεί γαρ έξης άγαΟ^ά πολλά δη πρψ, 

XVIII XIX (2, 453. 454) 84. β» 

^Επιχώριος δ^ εστ^ η ξένης από χΟ^ονός. 

δοΐιοΐ. Απ5ΐορΙ). Κβη. 418: ούτος {^Αρχέδημος^ ως ξένος 
χ(ύμψδε1ται. χαι Ευπολις Βαπταις ^Επιχώριος δέ εστί χαΐ 
ξένης από χθ^ονός. Ι(& ΑΙ(1ιΐ8. €οΓΤ6ΧίΙ οο^ίουιη άνίοΐη Οίη- 
ίίοΓβιΐδ. Κ«ν. ^6 εστί η ξένης. \βη. δέ εστίν ή -ξένης. Οιιιη 
ΑΓεΙΐ6(ΐ6η)ο οοηίαηχίδδβ γί<ΐ6ΐ;υΓ ΕαροΙίδ €Ιΐ8βΓ68β ιηβιηοηβιη. 
δοΐιοΐ. ΑπδΙορλ. νοδρ. 687: τον γαρ Χαιρέαν Ενπολις έν Βά- 
τηαις ώς ξένον χωμφδεϊ. 

XX XXI (2, 454) 86. 87 

δ6ΐιοΙ. ΑπδΙορΙ). Ρηο. 1244: χότταβος δε εχαλείτο χαί το 
ηΗμενον αΒ^λον τοΊς νιχώσιν εν τψ πότψ, χαί το αγγος, εΙς 
ο Βνέβαλον τονς λάταγας, ώς Κρατίνος εν Νεμέσει δείχνυσιν. 
οη δέ χαί χαλχονν ην, Ευπολις εν Βαπταις λέγει Χαλχφ 
ηΒζί χοτταβψ. ΑΑ ββηϋβιη Ηβηο ΓβϋυΙββ ρβΓίβηι, ίη ςυβ οο((8{)ΐ 
Ια(Ι«Γη ροβίβ βχΜύυβΓβΙ, ΓβδρβχίΙ ΑΛοηββϋδ XV ρ. 667 Λ: οτι 
α α&λορ προνχειτϋ τψ εν ηροεμένψ τον χότταβον ηροείρηχε 
μεν χαί 6 ίΛντιψίνης" ψά γαρ εστί χαί πέμματα χαί τραγή- 
μ<ηα. ομοίως δε διεξέρχονται — χαί Ενπολις ^Έρμιηττος τε 
«ν τοΙς ^ίάμβοις. 1Τ3 ΕΥΡΟΜβ 

88 XXII (2, 454) 

δοΗοΙ. ΑΓί8(ορΗ. Ρ1υ(. 883 : λέγει, ονν, ου φοβούμαι σε εχ,ων 
φυσικόν δαχτύλων, δαχτύλων δέ, τον λεγομενον φαρμαχίτψ, 
Ενηολίς Βάπταις μέμνηται. Ηβδγοίιίυδ, ^αχτύλως φαρμαχίτης^ 
ον οί φαρμαχοπωλαί. εΐώ&αύΐ πιπράαχενν αντί φαρμάκου. 

^ Η Μ ΟΙ 

(2, 455) 

δοηρΙΟΓυιη Ιοοιβ βΓ^ηιοηΙαπι Γ&ϋυίβο ίη(ϋοβηΙίΙ)υ$ Ηί8ΐ. οπί 

ρ. 126 &1ΐ8ΐΐ8 8(1Ηβ 5θΙιο1. ΑρΗίΙιοηη !η ΎίΛύχ ΒΙιβΙ. II ρ. 646: 

^Αριστείδης — πολλά περί δημοχρατίας δημηγορεί. ταϊηο όε 

τοντο χαί 6 Ευπολις περί παλαιών δήμων γράφων πεποίψε. 

89 Ι (2, 456) 

Τοιγαρονν ουδείς στρατηγός εξ εχείνου του χρόνου 

εδύναϋ-^ ώσπερ μειαγωγός εστιών * * * 

* * * της τοΰδε νΐχης πλείον* ελχύσαι σταϋ-μον. 

Η8ΓροεΓ3(ίο ρ. 125 13: περί δέ του μειαγωγοΰ Ευποίΐξ 
εν ^ήμοις Τοιγαροΰν ουδείς κτλ. Υδ. 1 ουδείς, ςυοΛ 1ίΙ)Π 1ιβ- 
1)βηΙ ροδΙ χρόνου, Ηυο ΐΓβηδροδυίΙ ΟΓοηονίυδ. Υδ. 2 εδύνατο 
ΒβΓ^Ιίίιΐδ ΟοηιιηβηΙ. ρ. 348. δύναται ΗΙ}π. δβςαβηΐί» Η. ΙβοοΜ 
ρΓθ1)85ίΙί(6Γ ίΐα οοηδίίΐυίΐ μειαγωγός ίστάνων [τα πράγματα \ τψ 
ζυγψ] της τοϋδε χτλ. 

90 II (2, 457) ^ 

Ου γαρ μα την ΜαραΟ^ώνι την εμήν μάχην 
χαίρων τις αυτών τούμόν άλγυνεϊ κέαρ. 

Ί,ΟϊϊξϊηνΙ^ άβ 8υΙ)Ιίιη. ΧΥΙ 3: και τοι παρά τψ Ευτίόλιόι 
του όρκου το σπέρμα φασίν ευρήσϋ-αι Ου γαρ μά την χύ- 

ΜίΗί8(1ίδ 1ΐ860 Υ6γΙ)8 6δδ6, 68(ΐυ6 6Χ Ιΐ86 ίρδ8 Γ8ΐ)υΙ& ρ6(ίΙ&, νί<1ίΙ 

Είπίδίβίιΐδ Μβά. ρ. 146. ΙιηίΙδΙυΓ ροβία Ευηρί(ΐ6Γη Μβύ. 396 6ΐ399. 

Το γάρ δίκαιον πανταχού φυλαχτέον. 

δβΓΥβνιΙ Οποη ΡΙοΓίΙ. ΥΙ ρ. 49 10 οαπι ΙβιηιηΒΐβ: εχ τώ>' 
Αήμων Ευπόλιδος. 8υηΙ Αηδΐ!(1ίδ νβΓίίβ. 

92 ΙΥ (2, 457) 

Ν Ι. Πώς γάρ εγένου δίχαως; * * * 
^Ρ. ή μεν φύσις το μέγιστον ην, έπειτα δέ 
κάγώ προ&ύμως τη φύσει συνελάμβανον. 

6&ΐ6ηΰ8 άβ (Ιί^ηοδο. 80*601;. 7 νοί. ΥΙ ΟΙι&γ(. ρ 530: τα μίν 
9υμουται σφοδρώς έπί τών σμικροτατων — τά δ^ εκηιν ΕΥΡΟΙΚ 1Τ3 

άνέξικακα χαί ηρζα, μήτ^ 6ργίζόμ€να μψΒ κλαίοντα π^ΪΡ 
άόίχη&ήναί τι μέγα, ταύτα και δ Εϋπολις έρωτωμερον Ι/ίρι^ 
στειδην τον δίκαιον υπό του Νικία, ώς έγένον δίκαιος, οντω 
ενπρεπως άηοκρινόμενον ίττοίηαεν ή μέν φύσις το μέγιοτον, 
έπειτα δε κάγώ την φνσιν προ&νμως αυνεΧάμβανον. ϋοιτβχί 
Ιι&βο υΐ βυρΓΑ &(ΐ8ϋηρ8ί. Οαίη Γ6οΐ6 Ιοουιη 8(1 Οβαιαβ ΐΓ&ηβΙυΙβ- 
ηιη ηβιηο (]υ1>ίΙ&Ι}ί(. 

V (2, 458) »3 

Ό τι περ κεφάλα ιον των κάτω-Ο-εν ηγαγες. 

ΡΙυΐ8ΓθΗυ5 V. ΡβηοΗβ οβρ. 3: ο ί' Ενπολις έν τοις ^ήμοις 
ττνν&ανόμενος περί ίκάατον των άναβεβηκότων εξ 'Άιδου δη- 
μαγωγών, ώς 6 Περικλής ώνόμαστο τελευταίος ^Ό τι περ κε- 
ψάλαιον κτλ. ^Ήγαγες Ηβηπβηηυδ Ορυβο. V ρ. 292 8ά ΜβΓ- 
ειιηυιη χρνχοπομπόν ΓβΓβΓί. 

VI (2, 458) 94 

Κράτιατος ούτος ίγένετ άν&ρώτΗον λέγειν* 
οπότε παρέλ&οι δ^, ωσπερ αγα&οι δρομής 
έκ δέκα ποδών ί}ρει λέγων τους ρήτορας. 
Β, ταχνν λέγεις μέν, προς δέ γ αυτόν τψ ταχει 
5 πειϋ^ώ τις έπεκά&ιζεν επΙ τοΊς χείλεοιν. 
οϋτως έκήλει, και μόνος των ξητόρων 
το κέντρον εγκατέλειπε τοις άκροωμένοις. 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. ΑοΙίδΓΠ. 530 (1β Ρβποΐβ ΟΙγηιρίο: Ενπο^ 
λις /ίημοις Κράτιατος ούτος κτλ. δοΐιοΐ. Απ$(Μί8 νοί. III 
ρ. 472 Οίιιϋ. Ευπολις εν τοΊς ^ήμοις μεμνημένος τον Περί- 
^ιέοι^ς φησι τους Ιαμβους Οντος κράτιστος — επι τοις χεί^ 
Ιεοίν. Υ$. 2 δ^ &()€ΐί(υιη α Τουρίο αά ίοης^ίη. 34 4. ΙϋίάβΟι 
άγαμοι ρΓΟ οι άγα&οί Κθβρίιΐδ. Τιιιη δρομής Ατ\$αΑ\Η οο(Ι. 
Ι6ί(1. ΡΓΟ δρομείς. Υδ. 3 νυΐ^ο ^κκαίδεκα. Αίςοθ ιΙ& βΐίβιη ίπί 
(βχία Αη8(ί(1ί8 II ρ. 174 Οίικ). άνεπίφ&ονον αντω και κα&αράν 
την μαρτυρίαν αποδέδωκε (5θϋ. Ευροϋδ) λέγων ώς εκκαίδεκα 
ηοδων ί]ρει τονς ζήτορας^ ίν τοις λόγοις. ΟοΓΓβχΙΙ; ΟΓοΙίυβ 
ΕχοβΓρΙίβ ρ. 499 ΓίΓΐη&ηΙβ 5οΙιοΙ. Υβη. Ηοιώ. 11; ρ' 463. ίίρει τό 
χατελαμβανεν, ώςτό "^κ δέκα ποδών ^ρει λέγων τους ζήτορας'\ 
ΙπίΙίοβνίΙ Η. Ιαοοΐ)!. ΟΓγ. \ΥγΙΙβη5. »(1 ΡΙαΙ. 8. Ν. Υ. νοί. ΥΙΙ ρ. 310. 
νβ. 4 8θΙιο1. ΑπβΙορΙι. ταχνν λέγειν μέν, βοΐιοΐ. ΑηβΙίιίίβ ταχνν 
ίέγεις με, ββά ρΓΟ με βχ Β βηοΐαΐυιη γε. δοπρδί ταχνν λέγεις 
μέν, 6ΐ 8ΐ1βπυ8 ίη(6Γΐθ€α(οπ5 ηο(8ΐη βρροβαί. Ου&β ββςυνηΐιιιι 
ίη(Ιθ 8 νβΓύίβ προς δέ γ" αυτόν τι^ τάχει υ8€[αβ 8(1 βηβαι 1Τ4 ΕΥΡΟΙΒ 

ΑΓ«|[ΐηοη(ί Ιΐ8ΐ>6( οΗβιη Ρΐίηίυβ ΕρίβΙ. Ι 20. Υβ. 5 βί τβΜημοΒ Ιιι- 
Ι)45| βΐΐιιιιι Οίθ4ΐοηΐ8 δίο. XII 40. ΟΓγ. ΟίοβΓοηίβ ΟτηΙ. 15: ςοϋΐιι 
(Ιθ&ιη (8υιι<ΐ8ΐη) ίη Ροηοΐίβ Ι8ΐ>η8 βοΓίρβΗ -ΕαροΙί$ 8688ί(ιινί586. 
ΟΓγ. Ουίηΐίΐ. XII 10 65. ?^0€π€xά{^ιζ€νΐι\η^ίϊ$δηεκ^&ητοτοισίχ. 
\β. 7 βίηβ βυβίοήβ ηοιηίηβ β$1 βοΗοΙ. ΛηβΙορΗ. Ρ&ο• 1204 α5ί 
ΐ6|τίΙιΐΓ εγχατέλιπε ηί ΡΗη. 8θΓίρΙθΓ68, ηιιι Ιιυηβ νοΓβιιηι ίιηίΐβϋ 
8αη(, Ιη(1ίβ8νί( >¥γΙΙβηΙ)&οΙιία8 1. 1. Αάάβ ΟΗοηοίυιη 8ρα(1 Ρ&Ι)Ηο. 
ΒίΙ)Ι. 6. VIII ρ. 846 βΐ 8θΙιοΙ. ΙΠ8(Ι. ω 86. προλαβεΊν τι επιχει- 
ρεί των εξής χαι το χεντρον εγκαταλιπεΐν, ώς 6 χωμιχός φηαι, 
τοις άχροωμενοις. ΝοΙα8 ίΐβιη 68ΐ 6ίθ6Γοηί8 ΒγοΙ. 9 Ιοουβ: ηοη 
(|α6ΐη8€ΐιηο(1υηι άβ Ροηοΐβ 80Γίρ8ίΙ ΕυροΙίβ, ουιη (Ιβίβοΐβϋοηβ βΐίββι 
ΒοαΙβοδ ΓβΚηηυβΓθΙ ίη 8ηίιηί8 βοηιπι 8 ηυίΙ)ΐΐ8 6886( 8υ(ΙΗα8. 

9& VII (2, 460) 

^Ρήτωρ γαρ εστί νυν τις, ον γ εατιν λέγειν^ 
Β» ο Βονζύγης άριστος άλιτήριος* 

Αή8ΐί<ΐ68 νοί. II ρ. 174 ΟίηιΙ. ανεπίφϋ-ονον αύτψ (?βήο\ϊ) 
χαί χαϋΌράν την μαρτνριαν άτϊοόεόωχε (ΕιφοΙίβ) λίγων ως 
ίχ δέχα ποδών μέν ηρει^ τους ρήτορας έν τοΙς λόγοις, μόνον 
δέ πει&ώ τις επεχάϋ-ιζεν επι τοις χείλεσιν* πάντα δ' είναι 
φλυαρίαν προς ίχέϊνον. φησί ^γοΰν ^Ρήτωρ γαρ εστί χτΧ. 
Υ$. 1 ΗΙ)η διιο(ιΐ8ηΙ ΙηΙβΓ ον οΐ ών. δβΐιοΐ. ρ. 473 ΟίπίΙ. νβπι 
ί&ΐ8ί8 ιηί806(. Ιη ΑΓί8ΐί<]ί$ Υ6Γΐ)ί8 πάντα δ^ είναι χτλ. Κ&8ρίιι$ 
Βί886Γ(. άβ εαρο1ί<ϋ8 Οβπιίβ ρ, 27 ΕυροΙίάίδ ββηβηηηι ΐ8ΐ6Γ6 ρυ- 
Ι8ΐ)α1, φλυαρία πάντ εστί προς τον Περιχλέα. Η6ηη8ηηυ$ 
πάντα δ^ ην φλυαρία \ προς εχεΐνον. Νοη ογ&(1ο ΐ8ΐηθη Ιιαβΰ 

ΕΐΐρθΙΐ(1ί6 ν61'Ι)8 0886. 

9« VIII (2, 461) 

ΛαλεΙν άριστος^ άδυνατώτατος λέγειν. 

ΡΙηΐ8Γθ1ια8 Υ. ΑΙΰίΙ). 08ρ. 13: ψ γαρ (Φαίαξ) ώς ΕνποΙΙς 
ψησ^ Ααλεϊν άριστος χτλ. ΗΛ^ί βΐίβιη β^ΙΠιΐδ Ν. Α. Ι 15. Α(1 
4ήμο^ Γβο(6 ΓβΗυΙϋ ΚυηΙ^βϋυδ, ηοο ύυύιαπι β8ΐ φΐίη βχ βοιΙβίΒ 
ΰΐλπί' Ρβτίΰΐθ $6ΓΠ)οηβ ρβίΚβ 8ίη(, βχ ηυο ΡΓ8|[ΐη. ΥΙ οΙ VII 8βΓ- 

ι>7 IX (2, 461) 

Πρ Ό νο^ος δε μοι ζη; Μ. χαί πάλαι γ" αν ην άνήρ, 
ει μή το της πόρνης νπωρρώδει χαχόν. 

Ρ1ιιΐ8Γ€>ιυβ V ΡβποΙίβ οβρ. 24 : δοχεϊ δε χαί τον νό&ον 8» 
ταύτης (ίΑσπασίας') τεχνώσαι, περί ου πεποίηχεν Ευπολις ίν 
^άημοις αυτόν μέν ούτως έρίοτώντα Ό νόθΌς δέ μοι ζ//; τον 
δέ Μυρωνίδην άποχρινόμενον Και πάλαι γ αν χτλ. Β6$ρί£ί( Εγρουδ νη 

Η&ΓροοτβΙ. ρ. 37 18: δοχεϊίξ αντης ίσχηχέναι 6 Π^ριχΧης τορ 
ομώρνμον αντψ Περικλέα τον νό^ον, ώς ίμφαίνει χσί Ευπο^ 
λίς ίν τοις /Ιήμοξς. δΰΐιοί ΡΙαΙοηίβ ΒοΙιΙε. ρ. 391 : &ίχΒ όέ ίξ 
αυτής ο Π$ρίχλήζ νόί^ον νίήν^ Ιφ φ και Ιτελ^ντα των γνη^ 
αιοιν ηρααηο&ανόντων , ώς Εντξολίς ^ήμοις. Ου&6 ΰοηροβιιί 
ί&πι ΟιΐϋββΙ. $€βη. Ι ρ. 49. 

Χ (2, 463) 9β 

Ου δεινον ονν κριούς εμ^ ικγενναν τέκνα, 
ορνεις ί* ομοίους τους νεοττονς τψ ηατρι; 

Λ(Ιΐ6η8ΐ^υ$ IX ρ. 373 6: οτι δε και εηι του πληθυντικού 
ορνεις λέγουσι, πρόκειται το Μενάνδρειον μαρτύριον — και 
Συπολις εν ^ημοις Ου δεινον ουν κτλ. Υδ. 1 κριούς ρτο 
κρείους Υ&ΙεΚβη&ηυδ 8(1 Εαηρ. ΡΙιοβη. 44. Μοιη εμ' ρΓο ναΙ- 
{[8(0 μ, ρτο φΐο Β )ι&Ι)6ΐ με. Υ$. 2 ΗΙ)π ϋ•^ ρΓΟ δ*, φιοά Γ6- 
ροβυίΐ 6Γ0ΐίιΐ8 ΕχοβΓρΙίβ ρ. 499. 15. 6μοιονς ρΓΟ ομοίως β8$βυ5. 

XI (2, 463) 89 
*!Αηααα γαρ πο&οΰμεν ή κλεινή πόλις^ 

Τ'ώβηυδ ΓΐιβΙΟΓ 47 ρ. 66: παρά δε τους αριθμούς αλλοιω- 
οις, ώς παρ Ενπάλιδι εν ^ήμοις *!Απααα γαρ ποθούμενη 
τάεινή πολις. και παρά ^ημοσθενει, νμεϊς ώ βουλή. Οοηβχϊ 
υΐ $υρΓ& &<1$οηρ5ί 8(1 ΕυρΙιοΓ. ρ. 92. 

XII (2, 464) 100 
ίΑμβλυστονήσαι και χλοήσαι την πάλιν» 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 200 52: όμηρος Οίνου άποβλύζων, αντί 
του απεμων. ο τρόπος ονοματοποιία^ και εν συνθέσει Εν- 
ηολις *!Αμα βλυσθοινήσαι και χλοήσαι την πόλιν. Αά Ό&ύο$ 
τβΐΐυΐί ί8ΐη οΐίιη ρΓορΙβΓ δοίθ8ΐη, ^^ναβλυστωνήσαι: το άναβλύ- 
οαι. Ευπολις /ίήμοις. Οβο<1 ίη αναβλυστονήσαι ιηυΐΑηάαιη 
6586 Οιι&ββΙ. 5Γ6η. Ι ρ. 50 ίπάΐοβγί &1ΐ8(ο ΕυβΙβΙΙιίο 8(1 \\ιλΑ. ρ' 
ρ. 1095 8: τον άναβεβρνχέναι λειότερον το άναβλνζειν ίστίν. 
αντό ^^ και άναβλνσθονεϊν λέγεται, ώς έν ζητορικψ εϋρη^^ι 
Ιεξιχψ. 5βά 9βηιιίη8 χβΛΊ $0ΓίρΙαΓ8 68ΐ ΙίΑυιΙ άαύιβ άμβίνσζο^ 
ιιηααι. Υ. Η!$1. οΊΐ. ρ. 294. 

Χηΐ (2, 464) ΙΟΙ 

Και μηκέτ^, ώναξ Μιλτιάδη και Περικλεες, 
εασετ^ αρχειν μειράκια κινού^ιενα, 
έν τοϊν αφυροΐν ^λτιοντα την στρατηγιαν. 

δοΗοΙ. ΑηβΙίϋίδ νοί. III ρ. 672 ΟίηΗ. Εΰπολις έποιησεν άνα- 
ατάντα τόν Μιλτιάδην και Ιίριστειδην και Σόλωνα και Περί- 17β ΕΥΡΟΠδ 

κλέα. ίν τοντόις ονν ϋνέια δύο, φησί, Πίρικλής ύαι ΜιΙ- 
τιαδης. λέγ^ι όέ Εϋπολις ούτως Και μηχέτ^ ώναξ κτλ. Ια 
Ιιίβ ρΓΟ Σόλωνα \Ά)τϊ ΗαύβηΙ ρ»Γΐίιη Γέλωνα ρ&Ηίιη Κλέωνα. 
ΕΙιη8ΐ6!υ8 Βά Ευηρ. Μϋ(1. ρ« 146 Κίμωνα. Υηιεβ Γ6ΰ1ιιπι 6β$β 
Σόλωνα άοοΏΪ ΟιιββδΙ. βεβη. Ι ρ. 48. Υδ. 1 Υώή μηκέτι άναξ 6( 
μηχέτ^ άναξ, ΟοΓΓβχϋ ΥβΙΛβη. ϋίβίΓ. ρ. 252. Τυω Ιϋ>π Μά- 
τιάδτ], Μιλτιάδην, Μιλτιάδου. Υβίοΐίβηβπϋδ Μιλτίαδες. δοηρδί 
Μιλτιάδη. Ργο Πεςιχλεες, ςυββ ΥβΙοΙίθηΒΓη οοττβοίιο οδΐ, ΙΜ 
ΟαοΙυαηΙ Μβτ Περικλή Περικλεΐ βϊ ΠερΙχλεις, Εΐηίδίβίυδ μψ 
κίτ αντί Μιλτιάδον και Περιχλέονς. Υδ. 2 νυΙ^ο εάαατ^ 
ΟοΓΓβχίΙ Εΐηοδίβίϋδ. 11). ΓογΙ. βινονμενα. Υδ. 3 1ί1)π τοίαι οψυροΊα 
θΐ τοΊς αφνροιν^ Υβίοΐί. το7ς σφνροΊς. δοπρβί τοΐν σφνροΐν. 

102 ΧΙΥ (2, 465) 

Και λέγουαι γε 
τα μειράχια προϊστάμενα τοις άνδράαιν. 

Η6Γ0(1ί8ηυδ βροιΐ ΥΠΙοίδοηαιη Αη60(1. II ρ. 88: οις (τοΊςου- 
δετέροις^ διαφόρους πληϋ^νντιχάς συντάξεις επάγουσιν 6ί 14%- 
τικοι, ως Έϋπολις Και λέγουσι γε τα μειράχια χτλ. Α(1 Οβ- 
ιηοδ ΓβΙΙυϊί ίρδα Γβί ρι*οΙ)8ΐ)ί1ίΙ&ΐ6 (ΙαεΙυδ. Ργο λέγουσι οοϋ. ΡβΓ. 
βρυά ^νδίζίυηι Κΐιβί. §γ. ΥΙΙΙ ρ. 583 1ΐ8ΐ)6ΐ λέγονται. Υδ. 2 ΓοΓδβη 
προοιστάμενα. 

103 ΧΥ (2, 466) 

Και μην έγώ πολλών παρόντων ούχ εχω τι λέξω' 
ούτω σφόδρα άλγώ την πολιτείαν ορών παρ ημίν, 
' ημείς γαρ ουχ ούτω τέως φχοΰμεν οι γέροντες, 

αλλ* ήσαν ήμΐν τη πόλει πρώτον μεν οι στρατηγοί 
5 ίχ τών μεγίστων οικιών, πλούτψ γένει τε πρώτοι, 
οίς ώσπερει &εοΐσιν ηνχόμεσϋ^α' και γαρ ήσαν 
&στ ασφαλώς επράττομεν, νυνι δ^, οποί τι>χοιμεν, 
στρατευόμεσ&^ αιρονμενοι χα&άρματα στρατηγούς. 
. δβΓΥ&νϋ δΙοΙ)&6υδ Ρ]ογ* ΧίΙΙΙ 9 ουιη ΙβιηιηθΙβ Ευπόλιδος. 
Αά. Οβιηοδ Γ6νοο&η(]& Ιι&οο βδδβ ιηοηιιί ΟυαβδΙ. δοεη. I ρ. 49. 
ΡοΗ&δδβ ΜγΓ0ΐιί<1ίδ ν6Γΐ}& δΐιηΐ. Υδ. 3 οι γέροντες ΒηιηοΙί. Βά 
ΑΓίδί. Κβη. 733. Υδ. 7 οοΗ. Α βΐ Υοδδ. οπη. Υδ. 8 Υοβδ. στρα- 
τευόμενοι. Α βΐ Β στρατευοίμεσ^^ . 

104 ΧΥΙ (2, 467) 

Καν τις τνχγι πρώτος δραμών, εϊληφε χειρόνιπτρον, 
άνήρ δ^ όταν τις άγα&ός η και χρήσιμος πολίτης, 
νιχ^ τε πάντας χρηστνς ων, ούχ εστί χειρόνιπτρον. 
ΑΐΗβα&βυδ IX ρ. 408 ο : χειρόνιπτρον <ϊ' Ευπολις εν ^ήμοις ΕΥΡΟΠδ 177 

Καν τις τνχτ] τΐρωτος δραμων κνί. ΡγοΙ)&Ι)Π6 65( Ιΐ06β βΧ 
63(ΐ6!η, 6χ ςυ& δυρβτίυ^ ΓΓβ^ι^ΐϊίβηΙυιη, ΟΓ&Ιίοηβ ρβΐίΐβ βδδβ. Υδ. 1 
ΙηΙ)οί(ιΐΓ ΑηδϊορΙΐ8ηί α ^ΓδίηπιβΗοο Μδ Ρβπδ. 8ρυ(1 Οδ&ηηυιη βά 
ΡΙΠθΐη. ρ. 200: Χειρόνιπτρα' το χατά χειρός νδωρ. Καν τις 
τνχιι πρώτος βαλών (βίο) εΐληφε χειρόνιπτρα^ Ιέέριατοψάνης. 
Υδ. 3 πάντας «ίίΐΐΐυπι β 8οΗινβί§[Ιΐ3βυδθΓθ. 

ΧΥΙΙ (2, 467) 105 

Μη τταιδί τα κοινά. 

ΡΙιοΙίιΐ5 ρ. 267 18. Μή παιδί μάχαιραν: επί των είχή εγ- 

χειριζόντων. και Ευηολις /Ιήμοις Μη παιδί τα κοινά. Ε&άβηι 

δαί(ΐ88 ν. μή παιδί. 

ΧΥΙΙΙ (2, 467) 106 

ΚαΙ του μεν Ιν κύκλφ γε πανσομαν λόγου, 

φράαω δε σοι το πράγμα δια των χωρίων. 

δ(οΙ)86υδ ΡΙοΓ. ΧΧΧΥ 2 ίη ΙίΙιιΙο άβ 1)Γ6νΐ1οςυ6ηΙί£ΐ ουηι Ιβιη- 

πιβίβ: Έυπολις εν ^ημοις. Υ$. 1 ^ν 2ίΑά\Α\\ 6Γ0ϊιυ$. Ι5ί(1. πε- 

πανσομαν ΡίβΓδοη. 8(1 Μο6γ. ρ. 293. ^ Υ$. 2 Β & ρηιη8 ιη8ηυ 6( 

Τπηο. σοι οπιίΙΙυηΙ βϊ προίκα 1ι&1)6ηΙ ρΓΟ πράγμα. δ60[α6η(ί& 

εοΓΓυρΙβ $υη{. 

XIX (2, 468) 10Τ 

^Λνα&ώμεν νυν χήμέϊς τούτοις τασδΐ τάς είρεσιώνας 

χαί προσαγήλωμεν άπελ^όντας. Β. χαίρετε πάντες. Λ. ίβ- 

χομεσ^α. 

8υί(ΐ8$, ί^γήλα^: τιμησαι &ε6ν, άγλαΐύαι. Οντως ΕϋποΙις 
^ήμοις ΐ4ναΌ•ώμεν νυν κτλ. ΕβοΙβίη ^8Π)ΐη8ΐίου8 ΒεΚΙί. ρ. 328 
19βΐ31, 00115515 (8πΐ6η ρο5ΐΓ6ΐηί5 χαίρετε πάντες. δεχομεσΌ'α. 
Είγιηοΐ. Μ. ρ. 9 52. ί^γήλαι: άναί^είναι .... Ευπολις ΚαΙ 
ηξοσαγήλωμ^ άπελ&όντας. Υδ. 1 τασδι τάς ΡθΓ5οηυ8 βρυϋ 
ΟϋίδΓ. 8(1 ΗβρΠββδΙ. ρ. 278. Υαΐ^ο τάς διττάς. Υδ. 2 8ϋίοΐ88 βΐ 
ρβπιιη. ΒβλΙίβη επελ&όντες. ΡΓββΙαΙι ουιη Ηβπηβηηο Ορυδο. Υ 
ρ. 292 ηυοά Είγιηοΐ. ΙίΛβί απελϋ^όντας, ΓονβΓδΟδ 8(1 ίηΓβΓΟδ. 
ΗΰίοδΙβΗι. 8(1 ΤΗοιη. Μ8^• ρ. 5 δοηϋβϋ&Ι απελθόντες. 

XX (2, 469) 108 

*^0ν χρήν εν τε ταΊς τριοδοις καν τοις οξυΟ^υμίοις 

προστρόπαιον της πόλεως κάεσθ^αι τετριγότα. 

Η8ΓροεΓ8(ίο ρ. 138 14: εν δε τφ υπομνήματι εΙς τον κατά 

^ημάδου τα εν ταΊς τριοδοις φησιν (Οίίίγηΐϋδ) ^Εκαταΐα, οπού 

τά χαϋ^όρσια εφερόν τίνες, α οξυθύμια καλείται. Ευπολις 

^ημοις ^^Ον χρήν εν τε κτλ. ΚβδρίοΗ ΡΚοΙίυδ ρ. 340 16. Υδ. 1 

^β &(1(ϋάί( ΡοΓδοηυδ λά\. ρ. 286. Ργο τοις 8ΐϋ 1ϋ)ή τοΊσιν* 

Οοιηιοί £;τ&βΓ4 12 178 ΕΥΡΟΠδ 

\9. 2 ΙΆτΊ πρϋς το τρόπαιον. ΟοΓΤβχίΙ ΥβΙββΙιιβ. Ιύίάβη ΐΓββ 
60(ϋ668 χαίεα^αι. ΤΒτξίγότα Ροηοηαβ ρΓΟ ηβρί'ατριγότοί. 

109 XXI (2, 470) 

^'Έχων το ηρόαωτνον καρίδος μααΟ^λψινης. 

Αΐ1ΐ6η86Ό8 III ρ. 106 5 : σννεσταλμένως δ^ ύρηκεν (ηαρίδος) 
Ενπολις — καί ίν ^ήμοις ^Έχων το πρόσωπον κτλ. Υ. ΟΓβΙίηί 
Ργ&^πι. ίηο. ΓβΙ). XXVI. 

110 XXII (2, 470) 

Το χαΐκίον 
'Β^ερμαινέ θ•* ημΊν και &υη πέττειν τινά 
κέλεν, 'ίνα σπίάγχνοισι συγγενώμε&α. 

ΑΐΗβηΒευδ III ρ. 123 &: οτι γαρ οΐ'δασιν (οι παλαιοί) &€ρ- 
μόν νδωρ Ενπολις μέν ίν ^ήμοις ηαριατηαι Το χαλκών κτλ. 
Υ$. 1 χαλκέϊον Α6Ρ. χαλκιειον Υί. ΚβδρβχίΙ 8(1 1ι&60 Ροΐΐυχ 
IX 69: έν ταΐς Θεσμοφοριαζονσαις Ιίίριοτοφάνονς είρημένον 
το χαλκίον '^ερμαινεται, οντω πως ηκονον, ώς εις πότον ευ- 
τρεπιζομένων των γυναικών* αυτό δε τοντο και εν τοις Εύ" 
πόλιδος /Ιήμοις εστίν εϊρημένον. Υδ. 2 θέρμαινε ^* Υ. ^ερ- 
μαίνε^•* 1*. ^ερμαινεσ^-^ Ρ. Αά ϋνη Γβ$ρίοί( ΗββγοΚίυδ, Θύα\ 
ενιοι τα αρώματα^ Καλλίμαχος. Ενπολις τα πέμματα. \\ηά. 
Χύΰή τινά πέττειν. εοιτοχίΐ 088&υΙ)οηιΐ5. 

111 ΧΧΠΙ (2, 471) 

Ι^νήρ πολίτης πονλνπονς ίς τους τρόπους. 

Αΐΐιεηββϋδ ΥΠ ρ. 316 οι οί δε πουλύποδα προφέρονται, 
ανάλογον τψ πους ποδός ποδί πόδα. Ευπολις ^ήμοις Ι/ίνήζ 
πολίτης κτλ. Ιη Ιιίδ ρΓο πολίτης ΓβςυίΓΟ σοφιστής, νβΐ δίιηίΐβ φιίά. 

112 ΧΧΙΥ (2, 471) 

"Οτψ δ^ αν οίνος τ] πολύς πίσει. 

ΕίγιηοΚ Μ. ρ. 673 20: τον δε πίσω μέλλοντα δ τεχνικός μη 
είρησ&αί φησι, και ταύτα εϊρημένου αυτόν και παρά Πινδόρφ.•• 
και παρά Ευπόλιδι Τφ δ^ αν οίνος εϊη πολύς πίσει. άλίά 
μήποτ^ εστίν εΙπείν οτι μη είρήσ^αι έν πλάτει. ΟΓγ. ΟΓ&ιηβιί 
Α. Ρ. ΙΥ ρ. 15 βΐ ΕϋδΙβΙΙι. 8(1 0(1. ρ. 1554 45, υΙ)1 Ε. εν /ίήμοις* 
^Ότφ ΡήΙζβοΜϋδ, γι Ηβηη&ηηυδ Γ6ρο5ΰίΙ Ορυδο. Υ ρ. 291. 

113 ΧΧΥ (2, 472) 

Αέγ^ οτον ^πιϋνμείς, κουδέν ατυχήσεις Ιμον. 

6Γ&ιηιη8(. ΒβΙίΙκβη ρ. 462. Ιίτνχεϊν: τό μη τυγχανειν τινός, 
άλλα διαμαρτάνειν. Ενηολις ^ήμοις Λέγ^ ότου ^ηι&νμείς* ΒΥΡΟΙΙβ 179 

^ 

οι; γαρ άτνχήσ€ΐς ίμοΐ. Ρηβοίβηιιβ XVIII ρ. 193 ΚγθΙιΙ. Ιηφβ- 
ίτο ίϋαίη τ€η% άίείηηίΜ^ 8$€νΦ βέ ΑΗΜ. Ενηολις ίν ^ημοις 
Αέγε τον επιθυμείς χαΐ ονδέν ατυχήσεις Ιμον. 

XXVI (2, 472) 114 

Γυνοίίκ έχοντα μόλα χαΐήν τε καγα^ήν* 
αυτή νεανιχονντος επε&νμηαε μου. 

ΡλοΙίυβ ρ. 291 2 βΐ δυί€ΐ89, Νεανισκεύεται: ^Αμφις^Ερί&οις* 
ΠοαεΙδιηηος ^ημόταις. Ευπολις Αϊξίν. ιδίως δέ ίσχημότιχεν 
το νεανισχενειν εν /Ιήμοις ΓυναΤχ έχοντα κτλ. Υδ. 1 ΡΙιοΙη 
€0(16Χ γυναίκες έχοντα μαλα χαλήν χαΐ άγα&ήν. 6θΓΓβχί( βχ 
8υΐ(Ι& ΡοΓδοηυβ. νβ. 2 ΡΗοΙίαβ ίχντ^. ΡθΓ5οηυ5 αντή. δηιάηΒ 
αντη. Τυιη Ρ)ιο1ίη$ νεανιχονντος, δυί(ΐ88 νεανισκεύοντος. Β&$ρίο 
ρ. 38 ΕυροΗδ νεανίακουντος Ιι. 6. νεανίσκου οντος βοηρβίβββ νί(ΐ6ΐυΓ. 

XXVII (2, 472) 115 
Τοιαύτα μεντοι νιγλαρενων χρούματα. 

ΡΙκΗιιΐδ ρ. 300 1: Νιγλαρεύων: τερετίζων. χαί 6 νίγλαρος 

τιρονματικής διαλέκτου όνομα. Ευπολις ζίήμοις Τοιαύτα 
μέντοι^ κτλ. 

ΧΧνίΠ 8 (2, 473) 116 

ΡΙιοϋυβ ρ. 321 1. Οίνιαστήρια: σπονδή τφ Ήρακλεϊ 

Ιπιτελουμενη υπό των έφηβων πριν άποκείρασ&αι. Εϋπολις 
άήμοις. ΚβοΠιιβ οϊνιστήρια. 

XXVIII ϋ (2, 473) ιιτ 

ΡοΙίΌχνίΙ 123: κάπνην δέ και καπνοδ ο κην Ευπολις το 
μίν έιρτριεν έν Βόπταις, το δέ εν ^ήμοις. 

XXIX (2, 473) 118 
^Ενταΰ$'α τοίνυν ήν έκείνοισιν πι&ών. 

ΡοΙΙυχ VII 164: χ«ί μέντον και Βυηολις ίν τοις ^ήμοις 
ϊψΐ Ένταν^α τοίνυν κτλ. ΟΓγ. ίίβιη VI 15 βΐ IX 49. 

XXX (2, 473) 119 
Ροΐΐυχ IX 43 : χαί μήν ουκ άδοξα μέρη της πόλεως γυμνά^ 

οΐ(χ και βαλανεΊα, ίσως δέ και πυριατήρια, Ευπόλιδος είπόν^ 
'ίος Ιν ^ήμοις 'Ότι το πυριατήριον. ΗβιηδΙβΓίΐΰβίυβ οπον 
ΡΓΟ στι. Β8$ρία8 ρ. 38 ο τι; το πυριατήριον. 

XXXI (2, 473) ΐίο 

ΡοΟιιχ IX 146: έν δέ Ευπόλιδος /ίήμοις έστι και τό ηαν^ 

Χήΰασ^αι. Οοά. Ιιιης^. χαυχήσεται. 

12* 180 ΕΥΡΟΙΚ 

121 XXXII (2, 473) 

^Εχων στατηρας χρυσίου τριαχιλίους. 

Ροΐΐυχ IX 58 : το εν τοΐίς ^Εχχλησιαζονσαις άμφίβολον 
^,σωτηρίας τετραστατήρον^' εΥτε ^οηήν είτε άρι&μόν λέγει, 
Ενπολίς δε εν /Ιήμοις το νόμισμα δηλοϊ λέγων ^*Εχων στα- 
τηράς κτλ, 

122 XXXIII (2, 474) 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. ΑοΙιβΓη. 61. Εϋηολις δε εν ^ήμοις είσάγα 
τον Πεισίστρατον βασιλέα. Οΐν, Αιηιηοηίϋδ ρ. 138 6ΐ 
5υί(ΐ38 8. ν. βασιλεύς μέγας. 

123 XXXIV (2, 474) 

Τί χέκραγας ωσπερ Βονζνγης αδικούμενος; 

δοΗοΙ. ΑΓίδΙορΙι. Ιγδ. 397 : ^ημόστρατος Βονζνγης είέγετο, 
ον Χολοζνγην είπεν δια το μελαγχολαν, και Ενπολις δε εν 
^ήμοις ως μανιώδη αυτόν λέγει (^εΙσάγει) Τί κέκραγας κτλ. 

124 XXXV (2, 474) 

δοΗοΙ. ΑΓίδΙορΗ. Αν. 822 (1β ΤΗβος^βηβ: λέγεται οτι μεγα- 
λέμπορος τις εβούλετο είναι, ηεραίτης άλάζών, χρενδόπλουτοζ, 
έκαλεΧτο δε Καπνός, οτι πολλά νηισχνονμενος ονδέν ετέλει, 
Ευπολις ίν /Ιήμοις, 

125 XXXVI (2, 475) 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. Αν. 877 <1β ΟΙβοοηΙο: ως γνναικίας χαϊ 
κίναιδος κωμψδεΐται • . . και ίσως έτερος αν εϊη τον ηαζ 
Ενπόλιδι εν /Ιήμοις και Κόλαξι. 

126 XXXVII (2, 475) 

Ταδι δε τα δένδρα Λαισποδιας και /ίαμασίας 
ανταΐσι ταίς κνήμαισιν άκολον&ονσί μοι. 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Αν. 1569 ΑαισποδΙας δε και ^ΙχμασΙας 
ως κακόκνημοι διαβαλλονται, μνημονεύει δε αυτών και Εν- 
πολις εν /Ιήμοις Ταδι δε τα δένδρα ^κτλ. δρβοΐβΐ Ιιυο ΡΙα- 
ΙβΓεΙιυδ δγπιροδ. VII 8 ρ. 712 8. §[Γ&ιηιη&Ιίοί εδδο (Ιίεεηδ εξηγεί- 
σ&αι τις 6 ^αισποδίας παρ Ενπόλιδι. Ιίριη Εαηβρίυδ ίίύβη. 
ρ. 99: παιδείας νπερβολην και αναγνώσεως εστίν ευρέϊν εν 
τοΊς λογοις λέξεσι κατεγλωττισμέναις εντνγχάνοντα. τα γονν 
Ευπόλιδος δένδρα ^ίαισποδίαν και ^αμασίαν ονχ αν παρη- 
κεν, ει τα ονόματα εγνω των δένδρων, οΐς νυν αντά καλοναιν 
οι αν&ρωποι. Υδ. 2 ανταΐσι ΤΗ. ΒβΓ^Ιίίυδ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 347 ίη 
λεπταΐαι, Η6ηη8ηΐΗΐ$ ιιυΙβίΗ Ορυδο. V ρ. 291 ίη αυαιοι ιηοΐ&νΗ* 
ΡθΓΚ85δ6 ηβαίΓο ορυδ β8(. ΕΥΡΟΙΙδ 161 \. ΧΧΧνΠΙ (2, 477) ΐ27 

'ίπποχςατονς τε παίδες εμβόλιμοι τίνες, 
βληχητά τέχνα χονδαμώς τον τρόπον. 

δοΐιοΐ. Απ5ΐορΙι. ΝϋΙ). 1001: οντοί.εϊσι Τελέσιππος, ^η- 
μοφών Περιχλης, διαβαλλόμενοι εΙς νωδίαν. χαΐ Ευπολίς 
φησιν εν ^ήμοις 'ίπποχράτονς τε παίδες κτλ. δυίϋηδ ν. τοΊς 
Ιπποχράτονς: χαΐ Ενπολις ^ήμοις ^Ιπποχράτους δε — του 
τρόπου. Μβηι ν. νώδεις: χαι Ευπολις, νιείς ^Ιπποχράτους 
εμβόλιμοι τίνες, βληχητά τέχνα. ΡοπΌ 8(1 βυικίβιη Ιοουπι ρβΓ- 
ΙίηβΙ Ηββο δυί(1&6 ^ο^Β9ί^^Εμβ6λιμος: ατελής. ^Ιπποχρατης (-ους^ 
παίδες εμβόλιμοι τίνες, ςυ&6 ΓοοβρίΙ Ζοη&Γ8$ Ι.6Χ. ρ. 697, οί 
8(1 δβουηάμιη ν^Γδυπι Ιι&βο 6ίυ5(ΐ6ΐιι δυί(ΐ86 ν. βληχή: βληχασ^αι 
γαρ το τα προβάτια ποι^ χεχρήσϋ-αι φωνή. χαΐ αν&ις Βλη- 
χητά τίχνα χαΐ ουδαμώς του τρόπου. \&. 1 ΓοΓδβη αλλ' ^Ιππο- 
χράτονς γε, νβΐ οί ί* ^Ιπποχράτους γε. 11). ΓβοΙβ Ι.. ϋίηάοΓΠϋδ 
Βχβόλιμοι. ν». 2 τέχνα ΕυροΗη Η6Γπΐ8ηηιι$ Ορϋδο. V ρ. 290 
ρηπιβ ρΓ0(1υ€(8 άίχίδδβ δΐιιΐυίΐ, υ( ς[Γ8νίΐ8ΐ6πι ΐΓ8§[ίεοΓυπι ίηιίΙαΓβ- 
(υΓ. 8υ$ρίοοΓ Ευηρίάίδ νβΓδαιη ρ8Γ0(ϋ8 Ιαάί, ο. ο. εχ&ιστα τέχνα 
χονδαμώς τουμοϋ τρόπον. ΡοδίΓβιηβ νβΛβ, ςϋββ οοίΐβχ δοΐιο- 
ΗοΓυηοί Αηδ(ορΙ)8ηίδ 8 ΟοΙ)Γ860 εοΐΐβΐυδ ί(8 6χ1)ίΙ)6( χονδαμός γε 
του τρόπου, ΚυδΙβνυδ βΐ Βοηΐΐβίαδ δοπρδβπιηΐ του νυν τρόπον, 
ρΓθΙ)8η(6 ΟοΙ)Γ86θ 8ά Υβδρ. 1472. Τουρίυδ Ειηβηά. Ι ρ. 165 
τον ^μοΰ τρόπου, ΡΓΪΙζδεΗίυβ βρυά Βθδρίυιη ρ. 26 του σου τρό- 
ηον, Ρβποΐί ]ΐ866 (1ιο(8 6δδ6 οοηΐίοίεηδ. ίβηίυβ οοΓπςβδ χου- 
9αμώς γε σου τρόπου. Ι(8φΐ6 Ιοουδ ίί8 δ€ηΙ)βη(1υδ ΓυβπΙ: 
ί^λλ^ ^Ιπποχράτους γε παίδες εχβόλιμοί τίνες, 
βληχητά τέχνα χουδαμώς γε σον τρόπου. 

XXXIX— ΧΠ (2, 479) ΐ28-ΐ3ο 

δοΐιοΐ. ΑΗδΙορΙι. Νϋΐ). 1022. της ΐΑντιμόχου: ούτος εις ^ψ- 
Χντψα χωμψδείται χαΐ ευμορψίαν. εστν δε χαΐ %τερος 
ίτϊΐ πονηρι<( χωμφδουμενος' τρίτος, 6 Ψαχάδος λεγόμενος ' 
τέταρτος, 6 τραπεζίτης, ου μέμνηταν Εϋπολις εν ^ήμοις. 
δοΐιοΐ. ΑπδΙορΗ. Ρβα 347 άβ ν8ηΐδ ΡΗοηηίοηΐΙ)υδ (ΙίδδβΓβηδ: 
ηέμτιτος αρχαίος ΐΑϋι^νάίος, μετά .Σόλωνα αρξας. δοΐιοΐ. 
Ιΐ]οί8ηί Αΐβχ. 4: ωσαύτως χαΐ δ Φρυνώνδας επΙ πονηρίί/ι 
βοαται Ευπόλιδν έν ίΑστρανεύτοις , ^ήμοις. 

XIII (2, 479) 131 

^Εγώ δέ αυμψησαοα τάργυρίδιον. 
δηΙ^Ββ, ^ίίργνρειος σταυρός* ΐΑγυρίδιον δε ως ημείς• Ευ- 182 ΒΥΡΟΜβ 

ηοΐις ^ημοις ^Εγώ δέ ουμψήαασα χτλ. βΓ8ΐηιη8ΐ• ΒθΙκΙΐθτί 

ρ. 442 ανμιρήαας άργ. 

132-135 Χϋΐί— ΧΙΥΙ (2, 480) 

ΑηΙίβΜιοίδΙβ ρ. 79 22. Ι/ίριστητίχός: άντΙ τον ε&ος έχων 
άρισταν. Ενπολις ^ήμοις. Μβιη ρ. 95 8. ^Εγχώριος άνήρ, 
ίγχώριον πράγμα: Ευπολις ^ήμοις. Ιϋβηι ρ. 98 27. 
'Ήσ&ημα: την ήδονήν. Ευπολις ^ήμοις. Ιϋβιη ρ. 99 28. 
Θηρία άξιοϋσι τά άγρια λέγεσ&αι, 7ππον δέ η ημίονον 790- 
λιτιχά. Ενπολις ^ήμοις. 

^ ι Α ι Τ α Ν 

ΐ3β (2, 480) 

ΡοΙΙαχ VII 168: των δέ ενι νεωτέρων τις Ενπολις χαί την 
πνελον την έν τω βαλανείφ μαχτραν ώνομααεν ώς οί νυν. 
λέγει γονν Ιν ^ιαιτωντι ^^Είς βαλανείον εϊαελ&ών μη ζηλο^ 
τνπήστ]ς τον σνμβαΐνοντά σοι εις την μάχτραν^ Ό'υά άβ Ιύ$ 
Ηί5ΐ. οηϊ. ρ. 130. 

^ Ι Α Σ 

137 (2, 480) 

ΡοΙΙαχ IX 27: τον άστόν Ενπολις εν ττ] ζίιάδί εμπολιν 
εϊρηχεν, οίον έγχώριον. V. ΗίδΙ. οπί. ρ. 115. 

Ε Ι Α Ω Τ Ε 2 

138 Ι (2, 481) 

Και γένηται τοΊσδε αάμερον χοπίς, 

Αΐΐιβη&ευβ IV. ρ. 138 Γ: Πολέμων τον παρά Αάχωϋΐ χα- 
λονμένον δειπνον χοπιδος μνημονενοντα Κρατΐνον έν Πλου- 
τοις λέγειν .... χαι Ενπολις εν Ειλωσι^ Και γένηται χτί* 
ΒβτζΜνίΒ αϊχα ρΓΟ χαί. 

139 II (2, 481) 

ΑΐΙίθηββυβ IX ρ• 400 ο : ούτως δ^ έχρήσατο τψ ονόμαίΐ 
(^λαγός^ χαί ^Επίχαρμος χαι ^Ηρόδοτος χαί 6 τονς Έϋλωτας 

ηοιήσας. 

140 ^ III (2, 481) 

Τα Στησιχόρον τε χαί ί^λχμανος Σιμωνίδον τε 
άρχαΐον άείδειν 6 δε Γνήσιππος εστίν αχονειν, 
χεΐνος ννχτερίν^ ενρε μοιχοΊς άείοματ^ εχχαλείσ&αι 
γυναίκας έχοντας ιαμβνχην τε χαί τριγωνον. 

Α!ΐΐ6η86υ8 XIV ρ. 638 Α: ο δέ τονς εΙς Χιωνίδην άναφε- 
ρομένονς ποιήσας Πτωχούς Γνησίππον τινός μνημονεύει παι^ 
γνιαγράφον της ιλαράς μονσης . » . . χαί 6 τ&ύς ΕίΙωτας δε ΕΥΡΟίΙδ 188 

ηεττοιηχως φησι Τα 2τησίχό^(ου τβ κ<χΙ Αλκμάνος κτΧ. \$. 2 " 
6( 3 ΗβΓίη&ηηυδ βΐ ΟίικΙοΓβυβ Η& ΓββηχβΓυηΙ: 

άρχαίορ άειδέν. ο δ β Γνήσιππος βοτ^ άχονειν, 
ος ννχτεριν^ ενρε μνχοΊς αείσματ^ ίχχαλεΊσ^αι. 
Ιη Ιιίδ άειδέν Οίη(1θΓ6υ5, 06(6Γ& Ηβηηβηηυδ. ΟυϋίΙο οΐβ (Ιοποο 
άειδέν, ηβο ΟΓβϋο οπιηββ νβΓδυδ 8(1 βοβάβιη ηυιηβΓΟδ Γβνοοβηάοδ 
6556, οϋοςυ! νδ. 3 ροδδίβ Ιιβυά ρβυΐΐο ρΓθ1)8ΐ)ί1ίιι$ δ^ ννχτεςίν^ 
εύθετο μοιχοΊς, ηΐ άείσματα ΙπΛυβ 6(Γ6Γ8(υΓ 5γΙΐ8ΐ)ΐδ. ΡοΓίβδδβ 
6χ 68(ΐ6ΐη 1ΐ8ο Γ8ΐ)ΐιΐ8 δυιηρίαιη 68ΐ ηυοΗ ΐΓ8(]ί( Α11ΐ6η86υ$ Ι ρ. 3 8: 
(ίς τά Πίνδαρου 6 κωμωδιοποιός Ένηολις φησιν, ηδη χατα^ 
σεαιγασμένων υπό της των πολλών άφιλοκαλιας, 

IV (2, 482) 141 
^Οβολόν τον καλλιχέλωνον. 

ΡοΙΙυχ IX 74: και μην το ΠελοποννησΙων νόμισμα χε^ 
λωνην τίνες ήξίονν καλεΐν από τον τυπώματος* ο&εν . . . 
εν τοΊς Ενπόλιδος Εΐλωσιν εΐρηται *Οβολόν τον καλλιχέλωνον. 
ΒβδρίοίΙ ΗβδγοΙιϊυδ, Καλλιχέλωνος : ο οβολός. 

V (2, 482) 142 
ΡοΙΙυχ Χ 98: και ταγηνον δέ, αλλά μην και τήγανον 

εχοις αν ευρείν είρημένον εν Ειλωοιν Έυπόλιδος. 

ΥΙ (2, 482) 143 

ΗβΓοϋίβηυδ Λιοϊ. 8θΥύ. ρ. 10 32 : Σώφρων τε την κλητικήν 
Εψη Ποτιδα δραατοχαΤτα. ο δέ τους Είλωτας την γενιχήν φηαν 
τεμενοποτιδα ποντίφ, ΡυΜίοβνίΙ Ιι&ββ βϋβπι Αΐϋυδ ΙηβΙ. 
^&ιηιη• ρ. ΙΘ,υΙ)! Ευροΐίύίδ ν6Γΐ)8 ίΐ8 8θηρ(& δΐιηΐ: τέμενος πο^ 
τιδα ποντίου. ΡγοΙπιΙο $οηΙ)6η(1υπ), τέμενος Ποτιδα ποντίω. 

VII (2, 483) 144 

Η6Γθοϋ8ηυ8 άιοί. βοΐίΐ. ρ. 26 25, Α&ρουν. ουδέν εις ονν 
λήγει επίρρημα αλλά μόνον τό α&ρουν' όπερ και επεκτασεσι 
ηοιηνικαις κέχρηται και παραϋ^έσει αρί^ρου ενικού και πλη- 
ϋ^νντικον. παραιτούμαι δέ τό αϊσχονν, ο εΐρηται παρά τψ 
τους εΐλω τασαίμην αλλά μιαχοΰν κα&ημενοΐ' Ιπει ονομα- 
τικά (^ονοματικόν^ εστί. ΒΙοοΗίΰδ παρά τψ τους Είλωτας. 
Ιΐ8(ΐαβ ΓβδΙβηΙ ροβίββ νβΓΐ)8, α ι μην αλλά μίσχο ν ν καϋ-ή- 
μενοι. Ιη ηαίύυδ ςιιί(1 ΙβΙβ&Ι (ϋίΤιοΠο ά\οί\χ β&ί. ΜίΚί ηβςυβ ^ 
άχ^ζονν ηβο μισχοϋν δίνβ αϊσχοΰν ΙβοΙυιη 6δ(. 

Κ ^ Ο Π Α Ι 

(2, 484) 145 

ΕΓΟίίβηυδ Ιθχ. Ηίρροοτ. ρ. 172. ^Ηδνσμασι: τοΐς χλωροΊς 

χβί ξηροΐς ά^νμασιν. ΐΛττική δέ η λέξις, ως και ^Αριστο- 184 ΕΥΡΟΟδ 

φάνης €ν ^ΙηηΒνΰν χαί Ευτΐολις Κλοηάίς καί Μένανδρος «ν 
^αρδάνψ. ΡΐΌ ΚλοηαΊς 6Χ6ΐηρΐ8Γ 8ΐ6ρΙΐ(ΐηί&ηαηι Κλοτάίς, ρτο 
ςυο ίθΓΐ855θ Ειλώταις $εηΙ)6η(1υίη. 

Κ Ο Α ^ί Κ Ε Σ 

(2, 484) 
Ιιοοίδ Η!5(. ΰήΚ. ρ. 135 5(ΐς. &11&(ί$ 9ίάάβ δοΐιοΐ. Βαν. 8(1 
Αη5ΐορΙι&ηί$ ΙγδίδίΓ. 1189 (1188) αποκοπή έστι τον αΙΙον 
χορον, ως παρ" Ενπόλιδι εν Κόλαξι, νΛ)ί ν. Κο1)βΓΐιιηι Εη^βΓ. 

146 Ι (2, 484) 

Ι/ίλλά δίαιταν ήν εχονσ^ οί κόλακες προς νμας 
λεξομβν αλλ* ακονσαΒ^ ως ίσμέν άπαντα κομψοί 
άνδρες* οτοίσι πρώτα μεν παις άκόλον&ος εστίν 
αλλότριος τα πολλά, μικρόν δε τι κάμός αντον. 
5 ίματίω δε μοι δν^ εστόν χαριεντε τούτω, 
οίν μεταλαμβάνων αεί ϋ^άτερον ίξελαννω 
εις αγοράν, εκεί ί' επειδάν κατίδω τιν άνδρα 
ήλι&ιον, πλουτουντα δ^, εν&ύς περί τοντον ειμί. 
καν τι τνχη λέγων ο πλονταξ, πάνυ τουτ^ επαινώ, 

10 καΐ καταπλήττομαι δοκών τοίσι λόγοισι χαίρειν. 
είτ* έπι δεΊπνον ερχόμεσθ•^ αλλνδις άλλος ημών 
μαζαν έπ^ αλλόφυλον, ου δεί χαρίεντα πολλά 
τον κόλακ ευθέως λέγειν, η ^κψέρετάι ^ύραζε, 
οίδα δ^ ]Ακέατορ^ αυτό τόν στιγματιαν πα&όντα* 

15 σκώμμα γαρ είπ^ ασελγές, ειτ* αυτόν 6 παΊς ^ύραζε 
ίξαγαγών έχοντα κλοιόν παρέδωκεν Οίνεΐ, 

ΑΐΗβηββϋδ VI ρ. 236 β: οί δ^ αρχαίοι ποιηταΐ τους παρα- 
σίτους κόλακας εκάλουν, αφ ων και Έυπολις τφ δράματι την 
ίπιγραφήν έποιήσατο , τόν χορόν τών Κολάκων ποιήσας ταίδ 
λέγοντα ί4λλά κτλ. Υβ. 2 άπαντα ΗβΓίπίΐηηυδ. Ι,'Λή άπαντες» 
Υδ. 3 οτοισι ρΐ'ο τοΊσι ΡοΓδοηυβ βρυίΐ ΟβίβίοΓίΙαιη &(1 Ηβρίι. 
ρ. 296. Υδ. 4 κάμον ΜΜ. κάμόν Ηοηηβηηυδ. ΒβΓς^Κίυδ κσμός, 
φιοά ΥβΓϋΐη νίοΙθΙιΐΓ. Υδ. 5 τούτω, οϊν ΡοΓδοηυδ. 1.ίΙ)π τοντοιν» 
Υδ. 9 ΡοΙΙυχ III 109. ο δ^ Ευπόλιδος πλούταξ πέπαικται. Οίτ. 
ΕυδΙβίΗίυδ 8(1 II. ρ. 1091 57. Υδ. 13 ευί^έως ρΓο εν^ύς 6γοϊ\η$. 
ΙΙ)ί(1βηι εκφέρεται ΕβΓ^^Κϋδ ρΓο φέρεται. Υδ. 15 είπ^ ασελγές 
ΡοΓδοηυδ. ΑΒ εϊπας έλεγες» Ρ εϊπας έλεγες. ΥΙ^ εΐπ<χς ελε- 
γεν. Ργο Οίνεΐ, ςυο(1 ρυϋΐίοί οβΓηΐΟοίδ ηοηιβη ίυίδδβ νΜβΙϋΓ; 
ΒβΓ8[1ιίυδ ΟοηιιηβηΙ. οηΐ. Ι ρ. 28 8α8ρίς8ΐ)8ΐαΓ κοινψ. 


ΕΥΡΟΙΙδ 185 

Π (2, 486) 14Τ 

ΦημΙ δε βροτοΊσι πολν πλείστα τταρεχειν εγώ 
και πολν ριέγιατ αγαβ^ά, ταύτα δ^ άποδείξομεν. 

Η6ρ}ΐ865(ίο XIII ρ. 73". κέχρηται δε αντψ (ρ86θηίο ΙβίΓβ- 

ίηβίΓΟ) και εν άλλοις δράμασιν ο ^Αριστοφάνης και Ιν Σφηξίν 

— και Ενπολις εν Κόλαξι Φημι δε βροτοϊσι κτλ, ΕυροΠ^βηι 

Ιοςυί 8Γ])ί(Γ8ΐυΓ ΒβΓ^Κίυδ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 416, 8ΐΐ6Γο νβπδυ αττο* 

δείζομαι ΒΟτώβηΒ. 

III (2, 487) 148 

Ου πυρ, ουδέ σίδηρος, 

ονδέ χαλκός άπείργει 

μή φοιταν επι δεϊπνον. 

ΡΙυΐ8ΓθΙιιΐ5 8η ρΙιΠοβ. ο. νίπδ ρπηο. ρ. 778 β: ώσπερ ουν 

τονς Καλλίου κωμψδονμένσνς κόλακας λέγουσιν ου πυρ, ον 

ΰΐδηρος, ουδέ χαλκός εΐργει μή φοιταν επί δεΐπνον, κατά τον 

Ευπολιν. Ι(1βιη ϋίδΟΓ. 8(1α1. ©Ι 8ΐη. ρ. 50(1: ονδε τονς αμφί 

ηλονσίαν τράπεζαν εγκνκλονμένονς, ους οντε πνρ, ον σίδηρος, 

ονδέ καλκός εΐργει μή φοιταν έπι δεΐπνον. ΟοΓΓβχί υΐ 8ϋρΓ8 

5ετίρΐ8 $υη(. 

IV 8. 1) (2, 487) 149. 150 

ΑΐΙιβη8βυ8 III ρ. 1001): έάνπερ μή εΐπτ^ς ο κο ιλιοδαί^ 

μ ω ν παρά τίνι κείται .... Ενπο?.ις τονς κόλακας εν τψ 

ομωννμφ δράματι οντω κέκληκε, ΟΓγ. δυίάαιη, ^Ιούνιος όνομα 

εϊς την ιππάδα τελών, διά τό και φαγείν ζών, σννήϋ^ης ην 

τςίσίν νπάτοις, κοιλιοδαίμων τε και ταγηνοκνισο&ήρας' βον- 

Ιομαι γαρ τά της κωμφδίας προς τοντονς εΙπεΐν. Ε8(1βιη 

1β§[υηΙαΓ ν. φαγείν ζών. Νβο (ΐΌΐ)ίΐ8π ροΐβδί ςυίη θΐίβιη ταγη- 

νοχνισο&ήρας Ευροΐίίίβυιη δίΐ νοο8ΐ)ΐι1υιη , Ηδάβιτι (Ιβ ρ8Γ8- 

δί(ί$ (ΙίοΙαιτι. 

V (2, 488) 151 

Παρά τφδε Καλλία πολλή ^νμηδία, 

'ινα πάρα μέν κάραβοι και βατίδες και λαγφ, 

και γνναΐκες ειλίποδες. 

ΑΐΗβη&ευδ VII ρ. 2861): Έυπολις δ^ εν Κόλαξι φησι Παρά 
τψδε Καλλίφ κτλ. Ιϋβητι IX ρ. 400 8: λαγψ παρ Εύπόλιδι εν 
Κόλαξιν ^'ίνα πάρα μέν βατίδες και λαγφ και γυναίκες ειλί^ 
ηοδες. 0Γ8Γηϊη. ΗθΓΓη8ηηί ρ. 320: και τόν λαγόν λαγών φασίν. 
χαί Ενπολις Βατίδες και λαγψ και γνναίκες είλίποδες. Εα- 
8ΐ8ΐΗίυ8 8(1 0(1. ρ. 1534 15: οι λαγφ κατά Ενπολιν, οίον βα^ 
τίδες και λαγφ και γυναίκες εϊλίποδες. ΜβίΓυιη Ευρο1ί(ΐ6ΐιιη 
Μ8 Υ6Γ$ίΙ)ΰ8 8ΐϋ βΙίΙβΓ Γ6$Ιί(υ6Γ6 εοπ&Ιί 8υη(. ν. Η6Γΐη8ΐιηιιιη 18β ΕΥΡΟΠδ 

ΟοοίΓ ηαβίΓ. ρ. 582 βΐ ΟοΙ)Γ&6ϋΐη 8(1<1. 8(1 ΝυΙ). 518. Ββ$ρίοιΙ Ρβυ$8η. 
&ρυ(Ι Ειΐ8(8ΐΙ)ίυιη 8<1 Οά. ρ. 1394 40: γννάϊχας βίλίηοδας δια 
την €νΟ€σιν (^εΥίησιν) των μηρών. 8η\άΐίΒ Β. μυαάχνη: Ενπο- 
λίς ειλίηοδα, έκ της είλήσειος των ηοδων χατά την μϊξιν, 
Οίτ. Ηβ&γοΙιιυβ, Γυναίκες είλίηοδες: δια την δέσιν των ακείων 
ηαί πλοκήν την κατά την συνουσίαν, 

152 VI (2, 489) 

Ρ1ιοΙίυ$ ρ. 404 16. Πεζά ς μόσχους: αντί τον εταιρας' 
ίλεγοντο γόρ τίνες όντως, ώς ΐΑριστοτέλης εν τη Πολίτείί/, τάς 
χωρίς οργάνων. ΚάνΒαρος 2υμμαχί(^ ,,ανλητρίδα πεζήν.'* και 
Ενπολις Κόλαξιν. 

153 . , , ^" ^^: ^^ν . 

Των περί τάγηνον καΐ μετ^ αριατον φίλων, 

Ρ)υΐ8ΓΰΙιυ$ Αιη. 6ΐ ΑίΙυΙ. ρ. 541): παρασίτου γάρ ο τοιούτος 
εΙκονισμός ίστι των περί τάγηνον καί μετ^ άριστον φίλων, ως 
Ενπολίς φησιν. δοΙιββΓϋΠΐδ ΜβΙβΙ. ρ. 134 καΐ κατ άριστον. 

154-157 νΠΙ 8. 1). 0. (1 (2, 489. 490) 

δοΐιοΐ. ΑηδΙορΙι. Ρβο. 803: και πολύ μάλλον ίν τοΊς Κο- 
λαξιν Ενπολις ώς κίναιδον (τον Μελάν&ιον^ διαβάλλει και 
κόλακα. Ηυίο ί^ίΙιΐΓ Ιοευιη ΙηϊβΓ β6ΐ6Γ08 €8ΐΗ8β &(]ιι1&!θΓ6$ οοη- 
€65δβΓ8ΐ Ευροΐίδ: ηβο ιηίηυ$ Μ&Γρ5!86 0γ65(1 6( €1ΐ86Γ6ρ1ιοη(ί. 
06 6Ιΐ86Γ6ρΙ)θη{6 ΙβδΙίδ 65( δοΐιοΐ. Ρΐ8(οηί5 Ββΐίΐλ. ρ. 331 : Έυπο* 
λις ί* εν Κόλαξι Καλλίον κόλακα λέγει. Όβ ϋυοΛυδ ΓβΗςαίδ 
Αηοηγωυδ δυίίΐηβ ν. βομβονσι, και οι περί την Διονυσίου 
βομβουντες τράπεζαν, και περί την Αλεξάνδρου μεμηνότες 
δαΐτα και χείρα, και άλλοι δε και άλλοι ων εϊπον, ^Ορέστης, 
Μαρχρίας, Καλλίον του ί4ί>ηναίου κόλακες συν ετέροις. Οο*β 
8(1 Ευροΐίύίδ Γ8ΐ)ΐιΐ8ΐη ΓοΚαΙί ΗίδΙ. οπ(. ρ. 137. Οβ ΡΓΟΙβς^οΓβ 
ϋβιη ίη 08ΐ1ί8β 8€ΐυΐ8ΐοηΙ)υ8 8ΐ) ΕυροΠ(ΐ6 ηυιηβΓ&ϊο ν. Ργ8^. Χ 
6( XI. Νβο (Ι6 εΐβοοπίο (1αΙ)ίΙο, ςυβιη βχ ί8ΐ)υΐ8 ηο8ΐΓ& οοιη- 
ιη6ΐηοΓ8ΐ βοΐιοΐ. ΑηδΙορΗ. Αν. 877. 

158 IX . (2, 490) 

ΤουτΙ λαβών το κόρημα την ανλήν κόρει. 

ΡοΗυχ Χ 28: και το μεν σκεύος (κόρημα^ και ^ήμα (χο- 
ρείν) υπό Εύπόλιδος εϊρηται έν τοΊς Κόλαξιν Τοντι λα- 
βών κτλ, 

159 . ^^ χ (2, 490) 

Ένδο&ι μεν έστι Πρωταγόρας 6 Τήιος, 

ί)ς άλαζονεύεται μεν αλιτήριος 

πε^Ι των μετεώρων, τά δε χαμα&εν έσ^ίει. Εγρουδ ιβτ 

Οίος^βηββ ί86Γΐ. IX 50: Πρίοταγόρας, ί^βδηρίτης, χ&^ά 
φηαιν ^Ηρακλείδης — ώς δ^ Ενπολις ίν Κόλαξι, Τήιος* φησί 
γάρ ^Ένδο&ι μέν Ιστι χτλ. Ρ&Γίοιη Ιοοί $6Γν»γί( Εϋ8ί«(1ιία8 8<Ι 
0(1. ρ. 1547 53. ΒβδρίοίΙ Αΐλ6η86υ$ V ρ. 218 ο. ΓθΓΐ8$$6 οϋβηο 
ΑΰΙιίΙΙβδ Τ8ί. Ι88^. ρ. 121 6Χ Αηδίορίιβηο βΟβΓβηβ ος τάφανή 
μέριμνα τα δε χαμα^εν ίσχ^ιει. Αη$ΙορΙι&η6Πΐ ρΓΟ ΕυροΙί<Ιβ 
βΐίβιη &1ϋ ρ6Γ ίβδΙίη&Ιίοηβιη ηοιηίη&ΓαηΙ. V. ΗίβΙ. οηΐ. ρ. 118. 

XI (2, 491) 160 

Πίνειν γαρ αυτόν Πριοταγόρας έχέλευ, Ιίνα 
ηρο του χυνος τον πνεύμον εχλυτον φορτ}, 

Ρ1α(&ΓθΙιυ8 8γπιρ. VII ρ. 699 8 : Ενπολιν μέν γάρ, εΐ βονλει, 
πάρες εν Κόλαξιν είπόντα Πίνειν γάρ 6 Πρωταγόρας ίχέλευεν, 
^να ηρο του χννός τον πλεύμον εχλνρον φορη» Αΐ}ΐ6η86ΐ]$ Ι 
ρ. 22 Γ: Ευηολίς τε τον Καλλίαν φησίν άναγχόζεα^αι υπό 
Πρωταγόρου πίνειν, ?να προ του κννός τόν πνενμον εχλυτον 
φορη. Εχ ΡΙυΙβΓοΙιο 1ΐ8ΐ)βΙ Μ8θΓθΙ)ίυ8 δβΙϋΓη. VII 15. ΟΓγ. ΡΙα- 
1«ΓθΙιυ8 Ββρυ^η. δίοίο. ρ. 1047 ά : των ποιψων Έυριπίδην, ί^λ- 
χαΊον, Ευπολιν, ^Ερατοα^ένην, λέγοντας οτι το ποτόν δια τον 
ηνενμονος διέξεισιν. Ργο εχλυρον νεί εχλυτον οοηίοοί εχχλυατον. 
Κ6€6ρίΙ ΟύΙ)η6ηΐ5 ίη βάίΐίοηβ ΡΙαϊβΓοΙιί Ρ&ηδίηβ. 

XII XIII (2, 492) ΐ6ΐ. 162 

Λαψυΰΰεται λαφυγμόν άνδρεΧον πάνυ. 

δοΐιοΐ. ΑηδίορΗ. ΝυΛ. 52: λαφυγμόν γάρ λέγει το άπλη^ 
οτως εσ&ίειν, Εϋπολις εν Κόλαξι Ααφύασεται χτλ. Εχ5οηρ$ί( 
1)&60 $υί(ΐ88 ν. λαφυγμός. Ε\ά&η\ ί8ΐ)υΐ86 ρ8Γ(ί ορίίιηβ οοηνβηίΐ 
φΐί ΐ8ΰΗο Γ8ΐ)αΐ86 ηοιηίηβ θΙΓι^γΙιιγ νθΓδυβ &Ι) ΕΙγιηοΙ. βηά. ρ. 
116 47: Βρυγμός: ή σύντονος εδωδή. Ευπολις, 

"Οσος [ί*] ο βρυγμός χαΐ χοπετός έν τη στέγη. 

XIV (2, 492) 163 
δραχμών εχατόν ϊχ^ϋς έώνημαν μόνον 

βχτώ λόβραχας, χρνσόφρυς δε δώδεχα. 

ΑΐΙιβηββιΐδ VII ρ. 328 1): μνημονεύει δ^ αυτών (χρυσόφρυς 

ρίδοβδ ϋΐοίΐ) και ^Επίχαρμος εν Μούσα ις και ^ωρίων έν τψ 

ηερί ϊχ&νων. Ενπολις δ^ έν Κόλαξί φησι ^ραχμών εχατόν 

χίλ. Ι.ί1)η εωνημένος οΐ εωνημένοι. ΟοΓΓοχίΙ ΡθΓ8. Α<1ν. ρ. 101. 

XV (2, 493) 164 
^εΐπνον -^ές εκατόν δραχ^ιάς. Β. Ιδού. 

Α. όΐνον &ές ετέραν μναν, 
ΡοΙΙϋχ IX 59 : 17 αττική μνα έχει δραχμάς εκατόν, ώς άκρι- Ϊ88 ΕνΡΟΙΙδ 

βίαζατά Ιατιν ίν τοις Ένηολιδος Κολαξν ^έΐπνον '^ες εκα- 
τον διραχμάς Ιδού. είτ^ επιφέρει Οϊνον ^ες ενέραν μναν, 
δήλον ΟΤΙ και τάς ετέρας εκατόν δραχ(.ιάς μναν εϊρηκε,. 

165 XVI (2, 493) 
^Εκείνος ην φειδωλός, ος επι τον βίου 

προ τον πολέμον μεν τριχίδας ώχρώνησ^ άπαξ, 
οτε τάν 2αμφ δ^ ην, ημιωβολίον κρέα. 
Α(Ι)6η86υδ VII ρ. 328 β: τριχίδων δε (βίνημονενεϊ) Ενπολις 
εν Κόλαξιν ^Εκείνος ην φειδωλός κτλ• \$. 2 ώψώνησ^ I^, 
όψώνησ^ Ρν, εψώνησ^ Β. νβ. 3 ρΓΟ τάν Β ί' αν. Ιϊ>\ά. ημιω- 
βολίον Ι^, ημιωβελίον ΑΟ, ήμιοβολίον Ρν, 

166 XVII (2, 494) 

^^Ος χαρίτων μεν όζει, . 
καλλαβίδας δε βαίνει, 
αηααμίδας δε χέζει, 
μήλα δε χρέμπτεται. 

Αΐ})6ηΒ6υ$ XIV ρ. 646 Γ: σησαμίδες εκ μέλιτος και αηαα- 
μων πεφρνγμένων και ελαίον σφαιροειδή πέμματα' Ενηολις 
Ιίόλαξιν ^^Ος χαρίτων μεν όζει κτλ. Υ$. 1 μεν όζει Ετΐητάίί^ 
01)8θΓν. \γ ΑΛβη. ρ. 470 βΐ ΡοΓδοηυδ Μίδο. ρ. 247. με νομίζει ΑΒ. 
νενομίζει Ρ. μεν ομιχεΐ Ββδΐΐ. I^. νβ. 2 βΐ 3 Αΐΐιβηββυδ XIV 
ρ. 630 8. καλλαβίδων δ^ Ενπολις έν Κόλαξι Καλλαβίδας — 
χέζει. Οθ(1. I^ κολλαβίδας. 

167 XVIII (2, 494) . 
ί^λκιβιάδης εκ των γνναικών εξίτω. Β, τι ληρεις; 
ονκ οΐκαδ^ έλ&ών την σεαντον γυμνάσεις δάμαρτα; 

ΑΐΗοηηευδ XII ρ. 535 α: κεκωμφδηται και υπό Ενπόλιδος 
ως και ακόλαστος προς γυναίκας εν Κόλαξιν όντως ΐΑλκι- 
βιάδης εκ των γυναικών κτλ. 

168 XIX (2, 495) 

Φορονσιν άρπάζονσιν εκ της οικίας 
τό χρνσίον, τάργνρια πορ&εϊται. 

ΡοΠυχ IX 90: τάργνρια γαρ επι τον αργνριον σπανίιος 
αν τις ενροι παρ' αντοίς. εγώ δ^ ενρον εν τάϊς Νησοις [Αρι- 
στοφάνους, ει μη υποπτεύεται τό δράμα ως ΐΑριστοφάνονς 
ου γνήσιον. αλλ* ούτι γε και οι Κόλακες Εύπόλιδος, εν οΐζ 
είπε Φορονσιν άρπάζονσιν κτλ. 

169 XX (2, 495) 

^!/ίκονε δη σκευή τα κατά την οϊκίαν, 
τεσσυγέγραπται τοίς τα έπιπλα. ΕΥΡΟΙΙδ 189 

Ροΐΐυχ Χ 10 : αυτά δε τά σκεύη χαλοίτ αν εηιπλα, ήγουν 
η χονφη χτηοις, τά επίπολής οντά των κτημάτων. 6 γονν 
Ευπολις εν τοΙς 'Κολαξι προειηών, άκουε δη σκενη τά κατ^ 
οϊχίαν^ εηηγοίγε ηαραπλήαιον τεσσυγέγραπται τοις τά έπιπλα, 
Ιΐ8 Ρβΐϋΐί. νυ1§[0 άκουε δε ρΓΟ δη, βΐ νδ. 2 τέως ουν γέγραπταί 
σοι τά έπιπλα. Υδ. 1 δοηρδί κατά την οΐκίαν, ΟηηβηΙβ ςυο- 
(ΙβΓΠΐηοίΙο ΡΙίΓγηίοΙιο ΕρίΙ. ρ. 334. ^Ενδνμενία: άμα^ωζ' δέον 
διττώς λέγειν, ώς Εϋπολις Κόλαξι, σκεύη τά κατά την οικίαν 
χαι έπιπλα. ΟβΙβΓβ ηοη βχρβ(Ιίο. 

XXI —XXIV (2, 496. 497) ΐ70-ί73 

Ροΐΐυχ VII 192: Σοφοκλής δ^ εφη λινορραφη τυλεΊα. Εϋ- 
πολις δε Κόλαξι κεκρνφαλοί τε και τύλη. Οοάβχΐυη^οηη. 
τνλαι. ΙϋβΓΠ Χ 39: και τυλεία (Ρβίοΐί. τνλη^ δε παρ* 
Ευπόλιδί εστίν Ιάζοντι εν τοΊς Κόλαξι. Ιη βοϋοηι (ΙοηιβδΗοαβ 
δυρβΙΙβοίΠίδ Γ666ηδυ Γυίδδβ νίιΙοηΙυΓ μολύβδινοι κρατευταί, 
ςυοδ 1ΐ80 ίρδβ βχ Γβΐυΐβ εοηιπιβπιοΓ&Ι ΡοΙΙιιχ Χ 97: Εϋπολις εν 
τοις Κόλαξιν εφη μολύβδινους κρατευτάς- ΟυΙ)ϋ&η(ίυδ βοάβιη 
ΓβΓβτο ςυβθ Ιβ§[υη1υΓ 8ρυ(1 ΕτοΙίαπαιη ρ. 170: εχίνος χύτρας 
ζίδος μεγαλόστομου και μεγάλης, μέμνηται της λέξεως και 
Ενπολις, βΐ 8ριΐ(1 ΡοΙΙιιοοίπ VI 103: ή ελαιηρά επίχυσις χαλ- 
χέϊόν εστί μακρόν, ην χαλκίον Εϋπολις ώνόμασε, δοπϋβη- 
ίϋΐη νίίΐβΐυι*: χαλκεΐόν εστίν, ην μακρόν χαλκίον Εϋπολις 
ωνόμασε. Ιάβϊά ΡοΙΙιιχ Χ 92: την ελαιηράν έπίχυσιν, ην Εϋ^ 
πολις μακρόν χαλκίον ωνόμασε^. ΗβδγοΚίυδ, Χαλκίον μα^ 
χρον: την ελαιηράν επίχϋοιν. 

XXV 8. 1) (2, 497) 174, 175 

Θες νυν αγρούς και πρόβατα και βους. 
^'ίππον κέλητ* ασκούντα &ές. 

εΐιθ6ΓθΙ)θ5ουδ ΒθΙιΚοη Ληβοά. ρ. 1196: σπανία εστίν η χρη- 
<^'5 της βονς ευΒ^είας των πληθυντικών, μάλλον δε οι βόες 
^νςηται. επΙ δε της όμοφωνούσης αύτ^ αιτιατικής, λέγω δε 
^5? τάς βους, πλατέΙά εστίν ή χρησις, ώς έν Κόλαξιν Εύπό- 
Ιιδος Θες νυν — βοϋς. Οοηίυηχί ουιυ Ιιίδ βΐίβηιπι ίΓα^^ηιβηΙυιη 
8 ΡΙίΓγηίοΙιο δβΓΥΒίϋΓη ΡΓ86ρ. δορΗ. ρ. 17 29: ίΑσκεΐν και άσκη- 
ταί, άσκητικώς: το αγωνιστικής επιμελείας τυγχάνειν άσκεΊν 
Ιοτίν. Εϋπολις "Ιππον κέλητ* ασκούντα ϋ-ές. ΡοδΙ βοΰς ΓογΙ. 
ΛβΓ ίη§[6Γ6ΐ)8( λέγ^ έτερον νβΐ δίιηίΐο ςυίά. 

XXVI (2, 497) 176 

ΡοΙΙαχ IX 37: Εϋπολις δέ εν Κόλαξι παΐ συμπαροίκονς 190 ΕΥΡΟΙΒ 

έϊρηχ€ν. Μβπι ΥΙ 159: Ενηολις όέ σνμβίωτοι, συμπά- 
ροιχοι χαΐ αννήλιχΒζ βίττε. 

177.178 ΧΧνΠ ΧΧΥΙΠ (2,498) 

Η&ΓροβΓ&Ιίο ρ. 152 7. Περίστατοι: αντί τον τίερί ας 
κύχλφ ^στανται οί ^εώμενοι» το όνομα καί εν Ιίίρχιδάμφ 
ίστι καΙ παρ^ Ευπόλιδι ίν Κόλαξιν. ΑηΙίβΙΙίοίδΙβ ρ. 96 17. 
^Εφάηαξ: Ευπολις Κόλαξιν. 

179 XXIX (2, 498) 

ΡΙιοΙίαβ Ι^βχ. ρ. 217. Αενκή ήμερα: ή άγαβ^ή χαί εη 
ενφροσνντι, Ευπολις Κόλαξιν, 

180 XXX (2, 498) 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Κβη. 407: οτι σύνη&ες ην το ίπιλέγειν, 
οηοτε ίπαινοΊεν τι η σννομολογοΊεν, και Ευπολις Κόλαξιν, 
και Ιν τοις πρόσΟ^εν κείται. ΚβοΙβ ΟίηοΙοΓΟοδ Ιιαβο ΓβΙΙαΙίΙ 8(1 
Υδ. 508 κάλλιστ^ ίπαινώ. 

181 XXXI (5, 37) 

ΡοΙΙυχ Χ 90: ^ψέον δ^ αυτό και χειρόνιπτρον, Ενπόλιδος 
εϊηόντος ίν Κόλαξιν, φροϋδον το χειρόνιπτρον. €Γ.νΐ92. 

Α Α Κ Ω Ν Ε 2 

182 (2, 498) 

Τα αυκάρι ίποίηαε μυττωτόν ηολύν* 

ΕΓοϋβηυβ ρ. 246. Μυττωτόν ι οι μεν Ι/ίττικοΙ νπότρφμα 
τι μετά σχορόδου γινόμενον λεγουσι) Ευηολις δέ έν Αάχωοι 
το {τον^ αμυλον λέγων φησί Τα συχάρια εποίησε μυττωτόν 
πολύν. Ι•οΙ)6€ΐί. Ραϋιοΐ. ρ. 391 τα ψυτάρι ίξεποιηαε. 

Μ Α Ρ Ι Κ Α Σ 

183 Ι (2, 499) 

Πεπερακεν }ΐ€ν 6 περσεπτολις ηδη Μαρίκας. 

ΑβδοΙιγίΌδ Ρ6Γ8. 65: πεπερακεν μεν 6 περσέπτολις ηόη 
βασιλέως στρατός εΙς άντίπορον γείτονα χώραν. Αά Ιιββο 
βοΙιοΚθδΙα: ταντα δέ κωμψδεί Ευπολις έν Μαρικ^ Πεπεραηερ 
μεν κτλ, 

184 II (2, 499) 

0υίη(ίΙί8ηυ$ Ιπδϊ. ογ8(. Ι 10 18: βοβάβηι ιιίΗίέβρνβ ηί 
(ς[Γ&ηίΐηΐ8ϋο&6 6( ιηυδίοββ) ρναβοβρΐστββ βΐίβββ^ ααηι 8ορ1^ταη 
ΦΒίβηάϋ • • . • ΐίαη ΕίψοΙίβ^ αρηά ςηβηι ΡτοάαηιηΒ βΦ ψηηηΰβη ΕΥΡ0Π8 191 

ηηα%€%9 βϋίτβ «ίθΐ Ιϋΐβταβ ΰοηβίβίητ. Οβην&νϋ Ιιαββ ΕαροΙίΙ 
6Χ Αη5ΐορΙΐ8ηί8 Εηυ. 188. 

ΙΠ (2, 499) 185 

Και ηόλλ^ ϊμα&ον εν τοίσι χονρείοις εγώ 
άτόηως χα^ίζων κονδέ γιγνώσκειν δοκών• 

8ο1ιο1. ΡΙδΙοηίδ Ββΐιΐί. ρ. 379: ταττεται δε (το άτοπον^ χαί 
ίπΐ τον άνντνότιτον. Ενπολις Μαριχ^ Και πόλλ^ αγά&•* ίν 
τόϊσι χτΧ. €θΓΓ6ΧίΙ Β6Γ§[1ίίυ$ ΟοιηηιβηΙ. ρ. 355. ΑΙΙβΓυιη νβΓβυιη 
Ρ1ΐ6Γ6€Γ»ϋ Ιη5ΰίΙ 6Γ&ιηιη. Ββΐίΐί. ρ. 460 12. 

IV (2, 500) ΐ8β 

Ι4λλ^ ονν εγωγε σοι λέγω Μαριχαντα μή χολάζειν. 

Ευ5ΐ8ΐΙιίιι$ &(1 Ιϋβά. /9' ρ. 300 22: ο δε Ήρωδιανός τοίς 
ΒΪρημενοις παραττηγννς χαι τον παρά τψ χωμιχω (Να5. 549) 
Μαριχαν το βάρβαρον όνομα, δια του ντ χλι&ήναι λέγει, ττα-* 
ραφέρων χρήοιν ταύτην Ι/ίλλ^ ονν εγωγέ σοι λέγω κτλ. Εϋ* 
ροΜδ 6586 ν6Γ5Ηΐη ]η(1ίο8νί Οιι&β^^- βο. Ι ρ. 57. 

V (2, 500. 501) 187 

^. Πόσον χρόνον γαρ σνγγεγένησαι Νιχι<)^; 
Β. ονδ^ είδον, εΐ μή ^'ναγχος εστώτ^ εν άγορα. 
Λ• άνήρ ομολογεί ΝιχΙαν εορακέναι. 
και τοι τι παϋ^ών αν ειδεν εΐ μή ηρονδίδον ; 
5 Γ. ήχονσατ^ ώ σννήλικες 
ίη αντοφώρφ Νικίαν εϊλημμένον; 
Β. νμεΐς γαρ ώ φρενοβλαβείς 
λάβοιτ αν ανδρ^ άριστον εν κακψ τινί; 

ΡΙιιΙίίΓοΙιυδ V. Νίο. οιιρ. IV (1β Νίοίββ 6Γ^& οηιηββ 111>6ηιΙΗιιΙβ 
ύίδ$6Γ6η8: ίδίδον γαρ ονχ ήττον το7ς κακώς ηοιείν δυναμένοις 
η τοίς εν ηάσχειν άξίοις. Και όλως πρόσοδος ην αντον τθί$ 
τε πονηροίς ή δειλία και τοίς χρηστοίς ή φιλανθρωπία, λαβείν 
6β περί τούτων μαρτνρίαν κα^ παρά των κωμικών εστί. Μοχ 
βΐΐβίο Τβ1β€ΐί<1ίδ Ιοοο ίΐ8 ρβΓ^^ίΙ: ο δ^ νπ^ Ενπόλιδος κωμφδού^ 
μένος εν Μαρικξ παράγων τινά τών άηραγμόνων και πενήτων 
Ιέγει Πόσον χρόνον γάρ κτλ. \β. 5 σννήλικες βχ ΕυροΗ(1β 
«ΙβΛ Ροΐΐαχ VI 159. 

VI (2, 501) 188 

^κονε ννν Πείσανδρος ώς άπόλλνται. 

Β. δ στρεβλός; Λ. ουκ αλλ^ δ μέγας, συνοκίνδιος. 

8άϊοΙ. ΑηβΙορΙι. Αν. 1556: δνο δέ είσι Πδίαανδροι, χα- 
Ηπερ Ενττολις ίν Μαριχ^ φησιρ ^!/ίκονβ νυν Πείσανδρος »τΛ• 192 ΕΥΡΟΜδ 

Υβ. 2 ΥϋΙ^ο ο στρεβλός ον άλλ^ ο μέγας. Οοιτβχϋ Τουριυδ. 
ΚθδρίοίίΡΙιοΙίυδ ρ. 543 1. Στρεβλόν τον στραβόν λέγονσιν όντως 
Ευπολις, Ουαβ ΐ6§[ΐιηΙυΓ 6ΐί»ιη βραιΐ ΖοηβΓβιη .ρ. 1675. δβ- 
ηυβηΐίβ 5ρ6θ(Βΐ 8€)ιο1ί8δ(8 ΑηδΙορΗ. Ι.γ8. 490: εστί δε και αλίος 
Πείσανδρος, 6 ^Ονοχίνδιος, ώς Ενπολις δναχρίνεν την ομωνν- 
μίαν έν Μαρικ^. 

189 VII (2, 502) 

ί^λΧ* ευ&ύ πόλεως είμν* ^υσαι γαρ με δεΐ 
κριον Χλόη ^ήμητρι. 

δοΐιοΐ. δορΗοοΙίδ ΟβοΙ. Οοΐ. 1600: ενχλόον ^ήμητρος ιερόν 
εστί προς τη άκροπόλει. και Ευπολις Μαρικ^ ί/ίλλ* εν&υ 
πόλεως κτλ. 

190 VIII (2, 503) 

δοΗοΙ. Αη$(ορ1ι. ΡΙιιΚ 1037: τοντο τι εστίν ουκ οϊδα, οη 
δέ συμβάλλεται προς το εν Μαρικ^ Ευηόλιδος οϊδα. χαχβ! 
γαρ την Ύπερβόλον μητέρα τηλίί/ί εΙκάζει τη πλατειά/ σανίδι, 
τινές δέ τηλίαν ξνλον φασί πλατύ , εις ο τι&έασιν οί άρτο- 
κόποι τους άρτους έπι τψ ξηραίνεσ^^αι. Εί ρβυοίδ ίηίβηβεϋδ: 
τηλια έχει μέντοι καϋ^ εαυτό άπορον έάν δέ τό εν Μαριχξ 
προσελΟ^η, εν&α εΙς τηλίαν φησί τα του ^Υπερβόλον όατα 
έμβεβλησ9αι, άπορώτερον εσταΐ' ζητητέον ονν. ΟβίΏβίΓίδΗγ- 
ρβΓ5ο1ί ίη 1ι»ο Γ3ΐ)ΐι1α ρβΓίΛιΐδ οοηΓ. ΑπδΙορΙι. Νιι5. 554 δοΐιοΐ. 

191 IX (2, 504) 

Αβίίβηυδ V. Η. XII 30: εις τοσούτον δέ αρα Κνρηναΐοι 
τρυφης έξώκειλαν, ώστε Πλάτωνα παρεκάλουν, 'ίνα αντόϊς γέ- 
νηται νομο&έτης" τόν δέ άπαξιώσαι φασΙ δια την εξ άρχης 
^ιΐ^υμίαν αυτών, ομολογεί δέ και Ευπολις εν τψ Μαριχ^, 
όστις αυτών ευτελέστατος σφραγίδας είχε δέκα μνών παρην 
δέ ^αυμάζεσϋ^αι και τους διαγλύφοντας τους δακτυλίους. 

192-194 Χ— XII (2, 504) 

ΑηΙί8ΐΙίοίδΐ8 ρ. 79 10. ί^μαρτωλία: ΐΑριστοψάνης Είρήντ], 
Ενπολις Μαρίκα. Μθΐη ρ. 99 11. Θερ ισμόν: αντί τον 
αμητόν ^Ηρόδοτος τετάρτψ. Ενπολις Μαρίκα. Αρυ(1 ΗβΓΟ- 
(ΙοΙυιη IV 42 ηοη αερισμός Ιθ^ίΙυΓ δβά αμητος. Ι(ΐ6ΐη ρ. 111 5. 
^Οφλισκάνειν: Ευπολις Μαρικζ. 

195 XIII (2, 505) 

Νώ γάρ, άνδρες, ονχ ίππεύομεν. 

Αρο11οηίυ$ άβ ρΓοηοπι. ρ. 369 ΒβΙϋΕ. νώ μονοσυλλάβως 
ΕνποΙις Μαρικ^ Νώ γάρ άνδρες κτλ. Οίτ. &*. ίηο. 137• ΕΥΡΟΙΚ 193 

XIV (2,505) 1Μ 

ΑΐΗβηββυδ XV ρ. 690 6 : Ψόγδης — Ευηολις β* ίν Μαρίχ^ 
Ψάγδαν έρυγγάνοντα. Ι(ΐ6ΐη ρ. 691 θ: ^Αριστοφάνης ϊν 
^αιταλ€ναι και ίν Μαρικ^ Ενηολίς Σόγόαν έρυγγάνοντα 
λέγων, ΕΓοΚβηυβ ρ. 396: Ψάγδας: μύρου είδος, ο$ μέμνη^ 
ται καί Ενπολις ίν Μαρικζ. 

XV (2, 505) 19Τ 

Κρονων γε μην αντάς ίωνονμην ίγώ. 

ΕρίιηβΓ. ΗοιηβΓ. βρικΙ ϋτΛίη. Αηβε(1. Οχ. Ι ρ. 446 6: το 
ίωνονμην Ενηολις Μαρικ^ Κρονων γε μην κτλ. 

XVI XVII (2, 505) ΐ98*ι•» 

6Γ8ΐηιη&1. Ββίκίκβη ρ. 467. Αντοκάβδαλον: Ενηολις 
Μαρικξ. ΡοΠυχ Χ 73:. Ενπολις εν τψ Μαρικγ καί στα^ 
μνόριον εΐρηκεν, 

ΧνΐΠ (2, 505) 200 

Η8Γρο€Γ&Ιίο ρ. 174 13: οτι δε καΐ τοίς τριηράρχοις πα^ 
ρύποντο τα μ ία ι, δεδήλωκεν Ενηολις ίν Μαρίκα. Εαάβίη 
οπιί$5θ ί&1)υΐ86 Ιίΐυΐο ΡΙιοΙίυ$ δυΐ(1&5 Είγιηοΐ. Μ. $. ν. ταμίαι 6( 
ΡΗΗβαιο 1>6χ. ρ. 151. 

XIX (2, 506) %ο\ 

Ηββγοίιίυδ, δούλων ηόλις: Ενπολις ίν Μαρίκα, ον κίόμην 
γαρ λέγει δούλων πόλιν. εστί δε έν Κρήτη και Αιβνη, Οοάβχ 
ευπομα μαρικαίον κώμην γαρ λέγει δούλων ηόλιν. 

XX (2, 506) ίοί 

Των γαρ πονηρών μικρόν εστί τονβολον. 

ΡΙιοΙίιΐδ ρ. 270 12. Μικρόν τον οβολον: τίμιον. λέγει δέ 
ίπΐ των πονηρών. Ενπολις Μαρίκα Των γαρ πονηρών κτί* 
ΒΒάβιη 8ιιί(ΐ88 ν. Μικρόν. Αρυϋ νίπιπιςυβ 1β^ί(αΓ μικρόν έηΐ 
του οβολον. ΟοΓΤβχίΙ ΡοΓίαβ. 

XXI (2, 506) 203 

^0(; ^μήνας τοίς στρατιώταις λοιμόν και 'ψώζαν εηεμψεν. 

ΡΙιοΙίιΐδ ρ. .657. Ψώζα: νόσος τις. Ενηολις Μαρικ^ ^\)ς 
^νμήνας . • . επεμ'ψεν. οι δέ φασι καί το της νόσου είδος 
οτι κνησμός μετά δνσωδίας. Ε8(ΐ6ΐη δυί(ΐ85 ν. χρώζα. 

XXII (2, 506) 204 

δοΐιοΐ. Αη8ΐορΙι. ΝαΙ). 552: έν τψ Μαρικ^ ηροτετελεύτηκε 
Κλέων. 
Οοιηίοί ^Α€ΰί Ι^' 194 ΕΥΡΟΙΚ 

2^ ΧΧΠΙ (2, 50β) 

πότερα ήν το τάριχος Φρνγιον η Γαδαρ^^όν; 

$(6ρ1ι&ιιιι$ Βγζ. ν. Γάδειρα: χαι τιτψιηον Γαδ^ιριχός• Εϊ^- 
τνοΐις Μαριΐί^ Πότερα ήν το τάριχος χτλ. 

206 XXIV (2, 507) 

8(6ρΙι&ηυ$ Βγζ. ν. Θεσσαλία: λέγεται και ΘετταλΙζω, ως 
δωρίζω, αφ* ου το έντε&ετταλΙσμεΟ-α παρά τψ Ενηό- 
λιδι ίν Μαρικιξ, τοντέστι χλαμύδα Θετταλικήν φορονμεν ? 
Θετταλικον ητερόν. Ρο11υχνΐΙ46: καΐ έντε0•ετταλίσμξ9α 
ελεγον το χλαμνδοφορονμεν. 

207 • XXV (2, 507) 

Περιήλ&ομεν καΐ φνλον αμφορεαφόρων, 

δυί(ΐ88, ίΑμφορεαφόρονς: τους μισθίους τους τα κεράμκχ 
φέροντας . , . Ευπολις Μαρικζ κάι Περιήλ&ομεν καί φΙΙον 
αμφορέα φέρων. Ιΐ& νυΐ^ο. Ργο φίλον οο(Ι. Α φνλον. Οοτ- 
τβχιί ΡίοΓδοηυδ 8(1 Μοβπη ρ. 63. Οβϊβηιιη οΓγ. Ρπι^ιη. ίηο. 
ΓηΙ). V. VI, 

ΝΟΥΜΗΝΙΑΙ 

(2, 507) 

ΑΓ^αηηβηΙυηι ΑπδΙορΗβηίδ Α6)ΐ8Γη6η$ίαιη: έδιδά%3•η επί Εν- 
•θννον άρχοντος έν Αψαιοίς δια Καλλιστράτου, και ηρΰ- 
τος ην, δεύτερος Κρατίνος Χειμαζομένοις. ου σώζεται, τρί- 
τος Ευηολις ΝουμηνΙαις. 

ΠΟΛΕΙΣ 

208 Ι (2, 508) 

Τήνος αυτή, 
ηολλούς εχονσ€( σκορπιούς» 

δοΐιαΐ Απ9ΐορΙι. Ρ1α(. 718: οτι ή Τηνας ^ηρι^δηδ ίο^^ 
εϊναι. δηλοΐ και Ευπολις Πόλεσι Τήνος αί/τη πτλ. Ύ^^ο τηροζ 
δ^ αυτή. ΟοΓΓβχΙΙ ΟοΙ)Γ86αδ. 

209 Π (2, 509) 

Λυτή Χίος, καλή ηόλις ... 
πέμπει γαρ ήμίν ναυς μακράς άνδρας θ•* όταν δβήσ^^ 
και ταλλα πει&αρχεΤ, καλώς, απληκτος ωσπερ ^ηπος. 

δοΗοΙ. Αη$(ορΙι. Αν. 880: λέγει δέ περί της Χίου και Εν- 
πολίς έν Πολεσιν Αυτή Χίος καλή πολις κτλ. \9. 1 πόρεατι 
8ΐιρρΙ«1)8ΐ Ηθηη8ηηυβ Ορυδο. V ρ. 295. Υβ. 2 ίοΓββη βΐΐβη ίηΙβΓ- 
ΙοουΙοη ΙπΙ)υοη(]υ8. Ργο ήμίν οοίΙ. {ψΐν. ΕΥΡΟΙ^Ιβ 195 

III (2, 510) 210 

Ή δ^ ύστατη ηοΰ 'σ^'; Β• ηδϋ Κνζικος ηΐέα οτατήρων. 
Λ. \ν ττ^δε τοίννν τη τιολΒί φρουρών εγώ ηοτ αυτός 
γυναΐχ ίχίνουν κολλνβον και παιόα καί γέροντα, 
κάξήν οίην την ημέραν τον κύα&ον Ικκορίζειν. 

θοΙιοΙ. ιΐιΐ ΑΗβΙορΙι. Ρβο. 1176: εις κιναιδίαν διαβάλλεται 
ωΰτε μηδέ τΰν αναγκαίων δια την ενρχίτητα κρατέϊν δύνασ&αι, 
ώς και Ενηολις ίν Πόλεσιν ^Η ί' νστάτη που 'σ^*; κτλ. Υί!. 1 
εοΐιβίυβ 0Ι)56Γν. ίη ΡΙβΙοη. οοιη. ρ. 189 η δ* νστάτη τις ηδε; 
Β. Κύζικος κτλ. Εθ(ΐ6ΐη αυοΙΟΓΟ βΗβΓΐ ν6Γ8υί ρΓ»056πρ$ί ρβι*- 
5οη&ιη ^. Υ8. 2 εγώ &(Ιϋί(1ίΙ Η6Γηΐ8ηηιΐ8, ({υί 6(ί&ιη οβΙβΓβ οοά. 
νίΐίβ €0ΐΤ6χϋ, εκίνονν δε γυναίκα κολνβον καί παΊδα καί γέ- 

ο 

ροντα καξηνό την ημέραν τον σκνΟ-ον εκκορίζειν, Ργ86!6Γ6& 
ύίηάοτ&α5 έβινονν* 

ΙΥ (2, 509) 211 

Πεφντενμένη δ^ αντη *στίν η ψιλή μόνον; 

ΡΙ)θ(ίυ$ ρ. 654. Ψιλή γη: ή μή πεφντενμένη. Πεφντευ- 
μένη — μόνον. Πόλεσιν. ΡοΓδβη η ^ψιλωμένη; 

Υ (2, 509) 213 

ΗβΓροοΓθΠο ρ. 14 22: μνημονενονσι δε οι κωμικοί πολ- 
λάκις των άμοργίνων ώς καί Ιίίριστοφάνης Ανσιστράτη καί 
ΕΧϊΤϊολις Πόλεσιν. 

ΥΙ (2, 510) 213 

ίίς νμιν εγω 
πάντ^ άποκρινονμαι προς τα κατηγορούμενα. 

ΗβΓροοΓ&Ιίο ρ. ?7 19: Ι4πόκρισις ή απολογία, Λυσίας, καί 

^ψοοϋ^ένης κατ* Αίσχίνον — Ένπολις Πόλεσιν ^ίΐς νμιν εγώ 

ηάηως κτλ. ΪΙβ ΒβΙίΙίβΓί οοάά. Υ\ι]ξθ πάντως ίγώ. €θΓΓβχί 

ηάντ*. 

ΥΠ (3, 510) 214 

Ους δ^ ουκ αν ^εαΰ-^ ούδ* αν οΐνότίτας προ τον, 
νυνί στρ&τηγονς εχομεν. ώ πόλις, πόλις, 
ώς ευτυχής εΐ μάλλον η καλώς φρονείς. 

ΑΛβη^&3ί8 Χ ρ. 425 8: αρχή γονν Ιστιν ο\ οΐνόπται παρά 
Α^ηναίοις, ης μνημονεύει έν ταίς Πόλεσιν Εϋπολις εν τούτοις 
Ονς δ^ ονχ &ν κτλ. Υ$. 2 εχομεν Ηάάϊάϋ Ηοηηοηηιΐδ. δ6<< 
ίαβηΙ» ΙιαϋβΙ βϋιιηι βοΙιοΙ. Απ^ΙορΙι. ΝυΙι. 587 οϊ Ιιίηο διιί<ΐ88 ν. 
ίυσβονλία ΐΑ&ηναίων. 

13* 196 ΕΥΡΟΙΚ 

215 νΠΙ (2, 511) 
Σνρακόσιος ί* ^οίΧΒν, ηννκ αν Μγη, 
τοις κννιόΐοΐϋΐ τοϊσιν επί των τοιχίων 
άναβάς γαρ έπί το βημ" υλαχτεΐ περιτρέχωνΤ 

8ο\ϊθ\, ΑηδΙορΗ. Αν. 1297, υΐ)! δγΓ8€05ίυβ ρΓορΙβΓ Ιοςυβοί- 
Ι8ΐ6ΐη ουιη κίττϊ] οοιηρ&Γ8ΐυΓ: ούτος γαρ των περί το βήμα, 
χαι Ενπολις ως λαλον έν Πόλεσν διασύρει 2υραχόαιος δ^ 
βοικεν τιτλ. Υδ. 2 νυΐ^ο κννιδιοις τοις. βοιτβχίΐ 6Γθϋυ$. ΙΙιί- 
άβιη ρΓΟ τειχέων οαιη ΟοΙ)Γ&6θ δοηρβί τειχίων, 

216 IX (2, 512)^^ 
^Όρτνγας ε^ρεψας αν τ ίνας η δη πώποτε; 

Β. εγωγε μικρά γ^ ορτνγια' καπειτα τΐ; 

ΑΐΙιβπΒβυδ IX ρ. 392 6 : νηοχοριατικώς δε Έυηολις Ιν Πί• 
λεσιν αντονς (ρρτυγας) κέκληκεν ορτνγια, λέγων οντως^Ορτυ- 
γας εβ^ρεχρας κτλ. Υβ. 1 1ίΙ)Γί ^ρέψας. ϋοττϋχϊΧ ΡθΓ$οηα8, (ρί 
νδ. 2 μικρ^ αττ ορτνγια. 

217 Χ (2, 512) 

Κακός μεν ουκ ην, φιλοποτης δέ καμελής, 
κάνίοτ^ αν αηεκοιματ' αν εν Λακεδαιμονι, 
καν ^ΕλπινΙκην τήνδε καταλιπών μόνην. 

ΡΐυΙβΓοΙιυδ ΥίΙ. Οίιη. 15: τον δήμον εξηρέΌΊζον έκεΐνά τε 
τα προς την άδελφήν ανανεονμενοι και Λακωνιομον έπικα- 
λονντες* εΙς α και τα Ένπόλιδος διατε&ρνληται περί Κίμω- 
νος οτι Κακός μεν ουκ ην κτλ. δοΐιοΐ. ΑηδΙίάίδ ρ. 515 6<1. 
Οίηϋ. πεντήκοντα δε τάλαντα επράξαντο (Κιμωνα'). δίδυμος 
δε φησιν ονχ οτι έλακώνιζεν, αλλ* οτι ^Ελπινίκη τ^ αδελφή 
αννην. αίτιοι δε της διαβολής οί κωμικοί, και μάλιστα Ευ- 
πολις έν Πόλεσιν. ΚβδρίοίΙ βΐίθΐη Τζ6ΐΖ6δ Ηί$1. Ι 590. Υ$. 2 
ρηυδ αν & ΡοΓδοηο αά 0γ681. 581 8(1(1Ηυιη. Υ$. 3 Γοη&η τί/δε. 

218 XI (2, 513) 
Χάμυνίας εκείνος αμελεί κλανσεται, 

οτι ων αγροικος ^σταται προς τφ μύρφ, 
οτι &εών ^νεκ έπλευσε κακός ων εϊσεται, 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. Υβδρ. 1271: και Εϋπολις εμφαίνει την 
ηρεσβείαν εν ταΐς Πόλεσιν Χάμυνίας ίκεινος κτλ. Υδ. 2 ων 
Βάάϊάιί ΟοΙ)Γ&6υδ. Ι1)ί(1. νυΐ^ο μορίψ. €οττβχιί ΟοΙ>Γ&6ϋ8. Υδ. 3 
€0(1. Υβη. ε^Ινεκεν. ΟοΙ)Γ&6υδ ^εών &^εχ ώς ¥πλευαε. Η6πη«η- 
ηυδ οτι 9•^ ων ^εκεν έπλευσε. ΡθΓ(3δδ6 ών θ** ^έχ- έπλευσε 
τανια κακός ων εϊσεται^ Οο ΑΐΏγηία ΕυροΙΜίδ οΓγ. δοίοΙ. ΕΥΡΟϋδ 197 

ΝυΙ). 691: Εΰηολις δέ ως παραπρεσβ^ντήν , οηερ χαί έν τοις 
Σφηξι φαίνεται. 

XII (2, 513) 219 

Ου» άργαλέα δητ^ έατί ηόαχειν ταντ^ έμέ, 
τον ^ενκολοφίόου παιδα τον Πορ&όονος; 
δοΙ)θ1. ΑηβΙορΙι. Κβη. 1513: χαΙΕυπολις μέμνηται εν ϊΐό^ 
Ιεσιν όντως περί τον ^Αδειμάντου Ονκ άργαλέα δήτ^ εστί ίαλ. 
¥$. 2 5θπρ8ί ^ενχολοφιδου ρΓΟ ^ενκολόφον. 

ΧΠΙ (2, 514) . 220 

^Εξ Ήραχλείας αργνριον νφείλετο, 

δοΐιοΐ. Αη$(ορΙι. Νυ5. 351 : μνημονεύει δε αυτόν (δίιηοηί$) 
χαι Ευηολις εν Πόλεσι διαβάλλων αχϊτον επι τοις αύτοΐς 
Ιγχλήμαοιν όντως *Εξ ^Ηράκλειας κτλ. 

XIV (2, 514) 221 
^Έατι δε τίς ϋ-ήλεια Φιλόξενος εκ Αιομείων. 

δΰΐιοΐ. ΑήδΙορΙι. Υβδρ. 82: και γαρ δ Φιλόξενος ίκωμφ- 
δεΉο ώς πόρνος. Ενπολις Πόλεσιν **Εατι δε τις κτλ. και 
Φρύΐ'ίχος Σατνροις. 

XV (2, 514) 222 
^Ως αν τίν^ ελ^ω δητό σοι των μάντεων; 
πότερος άμείνων αμφοτέρων; η 2τιλβίδης; 

8Λο\. Απδίορίι. Ρβο. 1031: 6 2τιλβΙδης ενδόκιμος και 
ηεριβόητος μάντις — μέμνηται δε αντον καί Ενπολις Πόλε- 
οιν Ώς αν τίν* ελ&ω κτλ. \$. 1 ρΓΟ αν \οη, ονν. ΡογΙ. αν. 

XVI (2, 515) 223 
^Ιερόκλεες βέλτιστε χρησμψδών αναξ. 

$€ΐιο1. ΑΗδΙορΙι. Ρβο. 1046: οντος (ΗίβΓΟοΙβδ) μαντις ην 
χαί χρησμολόγος — και Ενπολις Πόλεσιν ^Ιερόκλεες κτλ, 

XVII (2, 515) 224 
Και τφ Πνριλαμπονς άρα Αήμψ κυψέλη 
ενεατιν ; 

δοΐιοΐ. ΑηδΙορΙι. νβ^ρ. 98 : τον Πνριλάμπους^ι μέμνηται 
τούτου και Ευπολις εν Πόλεσιν Και τφ Πυριλαμπους 2ΐημψ 
α?α κυψέλη ενεατιν. ην δε και ευμορφος δ ^ημος. νβΛβ 
/Ιτίμψ αρα ΐΓ&η$ρο$υί. 

XVIII (2, 515) 225 
^Ώσπερ επι την Ανκωνος ερρει πας άνηρ. 

δοΐιοί, Απ$(ορΙι. Ι^γδ. 270 : την Αυκωνος^ την ^Ροδίαν 198 ΕΥΡΟΟδ 

λέγει ούτω ηαλουμένην, την Αχηολντ/ιον μέν μητέρα, γυνάίχα 
δε Ανκωνος, εη^ αϊσχροΊς κωμφόονμένην. Εϋπολίς ΠόΙ^ϋιν 
^Ώαπερ επί την χτλ. ΥυΙβ^ο συνέρρει. Μδ ΒβΓΟΟΟ. ερζπ 
οηιίδβο την. 
226. 227 XIX XX (2, 516) 

δοΐιοΐ. Αι'ίίΙορή. Κβη. 970; ση ^Θηραμένης) δΰχεΐ ηροσγί- 
γράφ&αι ττ) τϊολιτείί^ ^ΆγΗονος αυτόν ηοιηΰ&μέί^ον , ώς Ειί- 
πολις Πολεαιν. δοΐιοΐ. Ι-ιιοΊβηί ΤΐΠι. 30: (^Υπερβολου^ ως 
ηαρελχ)•όντος νέον τψ βήματι μέμνηται — χαΐ Ενπολις Πό)^οι* 

228. 229 XXI XXII (2, 516) 

βοΗοΙ. ΑΗ$ΙορΗ. ΑοΠβι'π. 504: εΙς τα ^ιύννσια έτέταχτο 
ίτί&ήραζε χομιζειν τάς πόλεις 'ίονς φόρους, ώς ΈνΗολιζ φηΰΐν 
εν Πόλεσίν, ΟΓγ. δοΗοΙ. ίκί τ9. 378» 8οΙιθ1. ΡΙ^ΙοπΙί ΒβΙίΙΐ. 
ρ. 331: Έυπολις εν Ιΐόλεσι δια την χροιάν πύξινον (Χ(χι- 
ρεφώντα^ χαλεϊ. 

230 XXIII (2, 516) 

Ω δέσποτα, χαί τάδε νυν αχοναον, αν λέγω σόι. 

δοΐιοΐ. Ηορίΐδβδί. ρ. 85 0«ίδΓ. εσΟ^^ οτε ηαϊ τάς ϊαμβιχός 
έηιμιγννουσι ταΧς κατειλεγμέναις σνζυγιαις, τη τε ιωνική χαί 
τη χοριαμβιχη, ηάλιν ηροσοδιαχδν καλοϋντβς, ωσ/κέρ Εϋπολις 
έν ταΐς Πόλεσιν ίβ δέσποτα κτλ. Υι^Ι^ο α λέγω. ΟοΓΓβχϋ 

231 XXIV (2, 516) 

*0$ την Μαραϋ^ώνι κατέλιφ^ ήμϊν ουσίαν. 

ΡΗοΙίυβ ρ. 362 12. Ουσίαν: τά χρήματα, ώς ήμεΐ^. Εν- 
πολις Πόλεσιν, ^Ος την εν Μαρα&ώνι κατέλιπεν ήμϊν ουσίαν, 

1(8 60(ΐ6Χ: ΟΟΓΓΘΧίΙ ΡΟΓδΟΠϋδ. 

232 XXV (2, 517) 

Τι ί' εστ^ ΐΑ^^ηναίοισι πράγμα άπώμοτον; 

δυί(ΐ85, Ι/ίπώμοτον: απηγορενμένον , ψευκτόν Τι ί' εστ 
— άπώμοτον; Εϋπολις ίν ταΐς Πόλεσιν. ΕΗ(1βΐ« βΓβιηιηβΙ. 
Β6ΐιΙ(θη ρ. 441. Μβηι νβίδΐιβ ΙβΙβΙ «ρυίΙ Βίοηβιη ΟΚργδΟδΙ. XXXII 
ρ. 655. 

239 XXVI (2, 517) 

^^Ην ουκ άνέψξα πώποτ άν&ρώποις ίγώ. 

8αί(ΐ8δ, ^Ανέψγεν ούχι ηνοιγεν — Εϋπολις ΠόΙεσιν'^Άν 
ουκ άνέψξα κτλ. Εδάβιη βΓβιηιηβΙ. ΒβΜΐβΗ ρ. 899, π1)ί Ζν Ιβρ- 
ΙβΓ ρ^ο 60 (\ύοά 8ιιί<]ββ ΗαΙιβΐ; ?δ\ Οοιτβχϋ ΡοΓβοηαβ. ΕνΡΟΙΒ 199 

XXVII α (2, 517) ί34 

'β$ μόΐίς άνή^ρησ^' ουδέν βσμεν οί σαηςοί. 

8υί(ΐ85, Ι4νήρρησ€ν: ανεφ&όρη, ^Ως μόλις — σαπροί. 
Ενπολις Πόλεαιν. Εβάβιη ΟΓαιηπιβΙ. ΒβΙκΙίβΗ ρ, 402 29, υΙ)ί 
€0(1. άνήρρησαν. ΥιΛζΟ βρ«(Ι διιίίΐβΐϊΐ άνηρρησ€ν, ούδένίς μ(ΐ^. 
ΓοιτβχίΙ ΡοΓβοηυδ. 

XXVII Ι) (2, 518) 235 

Ου γαρ ηολυηράγμων Ιοτίν, αλλ* απλήγιος. 

8αί(ΐ8$, ^Αηλήγιος: δασέως, άπλοϋς. χαι ΕυηοΙις ΠοΙμ- 
σιν Ου γαρ ηολυηράγμων κτλ. ΕΒάβνα βΓ«ιηιηβΙίϋΐϊ8 ΒβΙίΙίθη 
ρ. 425 18, «1)1 ΓβοΙβ ου γαρ. 8ϋί(1β5 ναΐ^ο ουτ^ Ιίν. 

XXVIII (2, 518) 236 
Ό Φιλΐνος οντος, ί:ί αρα ηρός ταντην βλέπεις; 

ο{η6 άηολιβαξεις εις άηοικιαν τινά; 
6Γ8ηιιη8ΐ. ΒβΙιΙίβη ρ. 431 3. ίίηολιβάξαι : τό ίκρυήναι, 
άπο της λιβάδος. άλλον δέ ηόρρω άηελ&εΊν, ηαρά την Αι- 
βύηρ^ — Ευηολις Πόλεσιν Ό Φιλϊνος ούτος κτλ. Υδ. 1 οοάβχ 
Φίλιννος. Υδ. 2 οο(1βχ άηολιβόζεις: οοΓπβχιί ΡηίζδοΗιυδ. 

XXIX (2, 518) 237 
6Γ8ΐηιιΐ8(. Β€ΐίΙίβπ ρ. 453. Ζίίσηουδος: 6 μη σηουδαως. 

όντως ΙίρχΙδης. Ευηολις Πόλεσιν "^ΐΑοηουδος δ^ άνήρ σηου- 
όαίον κακίων. Οογγ. ^Άαπουδος : ο μη σηουδαρχίδης. οϋτως 
Ενηολις Πόλεσιν: 

^!Ασηουδος δ^ άνήρ σηονδαρχίδου κακίων. 

XXX (2, 518) 2^ 
^!/ίνδρες λόγιύται των υπευθύνων χορών. 

Η8ΓροοΓ8ΐίο ρ. 121 14: μέμνηνταιτής άρ%ης {λογιστάς Α\ά() 
χαΐ οι κωμικοί. Ε^ηολις Πόλεσιν ^!Ανδρες λογισται κτλ. 
Οοά. Α υηευϋ^υνών. Ββ ίηεν^υνών. 

XXXI (2, 519) 239 
Έμοι γαρ ουκ Μστ ουδέ λάσαν^ οηου χέσω. 

Μοβπδ ΑΙΙίο. ρ. 202 30: Αασανόν και τους χυτρόηοδας 
ηάΐ τους δίφρους, ως Ευηολις Πόλεσιν ΈμοΙ γαρ οΗ ε&τ' 
ονόε λάσανον οηου χέσω. ΟοΓΓβχίΙ Κβδριιΐδ. 

XXXII (2, 519) ^ 240 
Καί Χαόνων καί Παιάνων και Μαρδόνων. 

8ΐβρ1ΐ4ηαβ Βγί. ν. Μαρδόνες. Ήηειρωτικον ί»νός. Ευ- 
ηοΧις Πόλεσι Και Χαόνων %%λ. ΟΓγ. Ιηο. ίώ. &. ΧΟΐ. 200 ΕΥΡΟΙ^Ιβ 

«♦1 XXXIII (2, 519) 

Κακά τοιάδβ 
τ^άαχοναιν, ουδέ ηρασιν αΐνονσι^ν, 

ΡοΙΙιιχ VII 13: ο δέ οί νυν φααι τους οΐκέτας τΐζασιν οί- 
νέϊν, €στιρ €νρ6Ίν — ερ ταΐς Έυπολιδος Πόλεσιν Καπά τοιάίΒ 
κτλ, Ργο αΐτονσιν Α\ά. αΙτώ. 

242 XXXIV (2, 520) 

ΡοΙΙαχ Π 77: γ ράσο ς εΐ'ρηταν αλλαχον και ίν Πόλεσιν 
Ενηόλίδος. 

243 XXXV (2, 520) 

^νεν καλα^ιακων καΐ πόρων καΐ πηνίων, 
Ροΐΐϋχ VII 29 : τάλαρος^ καΐ άλλος χαλα&ίσκος, Εύπόλιδος 
ύποντος Ιν Πόλεσιν ^!Ανευ καλαΟ^ίσχων κτλ. Κ» οοά. ΡβΓ. Α. 
ναΐ^ο άνεν καλαΟ•ίσκον και πήρα καί πηνίον. Ργο πόρων 
ΓθΓ88η πόκων. 

244 XXXVI (2, 520) 

Καρδόπους, 
κρατήρας οκτώ, δέκα χύτρας, δυο τρυβλίω, 
κνεφαλλά τε καΐ ^έρμανστριν, ί?| θρόνους, χύτραν^ 
κάννας εκατόν, κόρημα, κιβωτόν, λνχνον. 
ΡοΙΙϋχ Χ 192: σκευών Ιν Ένπόλιδος Πόλεσι κατάλογος 
Καρδόπονς κτλ. Υ$. 1 ΑΙά. ροδΙ καρδόπονς 1ΐ8ΐ)βΙ δέ, ίη φΐο 
/οΓίβδββ δέκα ΙβΙθϊ. Υδ. 2 Βόδοηρδί οΐ Ιβ^^ίΙϋΓ ίη ΑΜίηβ, ηίδί 
ψϊοά \8, 2 δέκα άβάι ρΓΟ δέ, φιοά υηαδ οο<!. ΟΓπίΙΙίΙ. δβΐιηβ- 
81115 δυο. \$, 3 δοηρδί κνέφαλλα ρΓΟ κνέφαλα. Ργο χύτραν 
ΒβηΙΙοίυβ λνραν. Α\\\χά ψ\\ά ΙβΙβΙ. νβ. 4 οοΛ. νοβδ. κλινας, 
ψχοά ΓβοβροηιηΙ ΓβοβηΙίοΓΟδ. Κονοοιινί κάννας. 

Π Ρ Ο 2 Π Α Λ Τ Ι Ο ι 

24^ Ι (2, 521) 

Μήτηρ τις αντψ Θρ^ττα ταννιόπωλις ην. 
ΑΛθηββυβ VII ρ. 326 β: σταν δ' Εϋπολις εν Προσπαλτίοις 
λέγυ Μήτηρ — ην, επί των υφασμάτων λέγει και των ζωνών, 
αϊς αί γυναίκες ηεριδέονται. νβΓΐ)8 Θραττα ταινιόπωλις βί- 
ΓβΠ ΕϋδΙβΙΙιίυδ 8(1 Οϋγδβ. ρ. 1934 33. 

^^ II (2, 521) # 

Το δεΐν' ακουεις; Ήράκλβις, τοϋτ' εστί σοι 
το σκωμμ^ ασελγές και Μεγαρικόν και σφόδρα 
ψνχρόν. γελώσιν, ως 6ρ^ς, τα παιδία. ΒΥΡΟϋδ 301 

Α5Ρ&5ΙΙ1& 8θ ΛηβΙοΙβΚβ ΕΑ. Νίοοηι. IV β: σννη^^ς ίτ χω- 
μφδία ηαραηενόσματα ϋρρείς ηοιΛν ου ηορφνρίδας. Μυρ^ 
τιλος ερ Τιτανόπασι το δεινής άχούβΐς, ^Ηράχλεις, τοΰτ^ εατ^ 
001 το αχώμμ^ ασελγές χαί Μεγαρνκόν χαι σφόδρα ψνχροτ 
γελζς^ 6ρ$ς τα παιδία. Νοη ΜγτίΠί ίΠαιΙ βτ&ς^ιηβηίαιη 6^86, ββά 
ΕυροΙίάίδ 6χ ΡΓ05ρ&11ϋ8 ϋοοβΐ $οΙιοϋ&8ΐ& ΑηβΙορΙιβηίβ Υββρ• 58: 
ώς των Μεγαρέων γελώντων χαι αίλως φορτιχως γείοιαζόν^ 
των. Ενπολις ΠροσηαΧτίοις Το αχώμμ' ασελγές χαι Μέγα- 
ριχόν σφόδρα. V. 8(1 ΡΗϋβιηοηίβ Β6Κ(]ϋ. ρ. 382. Υβ. 1 νυΙ^ο 
το δεινής άχούεις, ψχοά οοΓΓθχί. Ρθ55ί$ βΙΙιιηι ο δεΐν, Ιιβαβ Ιν, 
υΐ βρυύ ΑηΙίρΙΐ8η6ΐη ϋοια. ζτ, νοί ΙΙΙ ρ. 77 6( ΜαοΙιοηβιιι 
ΑΙλβηαβί VI ρ. 246 5. ΟβΙοτηκί ν. ΑηβΙ. ΝυΙ). 541. ουδέ πρεσβύ- 
της 6 λέγων ταπη τη βαχτηρί<ΐ( τντιτει τον ηαρόντ* άφανίζων 
πονηρά σχώμματα. νΐ>ί δοΐιοΐ. ώς Είίπολις έν το7ς Προσπαλ- 
τίοις. \β. 3 5οηρ$ί 6Χ βαιβικίβΐίοηβ Οο1)Γ&6ί 8(1 ΡοΓβοηί Μίβ^βΙΙ. 
ρ. 384. 

III (2, 523) 247 

Ρπδοί&ηυβ XVIII ρ. 193 βά, Κγ. ,,ΙιηρβίΓΟ ιΐΐβιη Γβιη (Ιίοίιηυβ, 

δίοπΐ βΐ Αΐίίοί. Ενπολις έν ^ήμοις Αέγ οτον ^πι&νμεϊς, χον- 

δέν ατυχήσεις έμον. Ιάβίη Προσπαλτίοις Πάντα γαρ τυχών 

απει. 

ΙΥ (2, 523) 248 

Τι χαταχροασ&έ μον τα μουσοδονήματα ; 

Ρπ$€ί&ηιι$ XVIII ρ. 214 6(1. Κγ. ,,ΑΚίοί χαταχροασ&αι τον-- 
του χαι τούτον. Ενπολις Προσπαλτίοις Τι χαταχροαταί μον 
τα μουσοδονήματα"" Ργο χαταχροαταί 0(Λ1. Μοηβο. ΚΑΤΛ- 
ΚΡΟΑΟΘΑΙ. Ιβιά. ΚΑΤΑΚΡΟΑΑΟΘΕ. Ηίης ΓβοΙβ βίΙΗοΓ 
δΰ8ριιΐ86 Οχοη. χαταχροασ&ε. 

V ΥΙ (2, 524) 249. 250 

δοΐιοΐ. ΑηδΙορΙι. Αν. 839: οργασον άντι τον μάλαξον. 
Ενπολις Προσπαλτίοις^^Η πηλό ν οργάζειν τινά. δοΗοΙ. 
ΡΙβΙοηίδ ΒβΚΙί. ρ. 391 : Κρατίνος δέ ^Ομφάλη τύραννον αυτήν 
(Α8ρ88ί8ΐη) χαλεϊ, Χειρών Ευπολις Φίλοις' εν δέ Προσπαλ^ 
τιοις ^Ελένην αυτήν χαλεΐ. 

ΤΑ3ΙΑΡΧ0Ι 

ι (2, 525) 2Μ 

Φ. Ονχοΰν περιγράψεις όσον έναριστάν χνχλον^ 
^. Τι δ^ εστίν; εις ωμιλλαν άριστήσομεν; 
η χόψομεν την μαζαν ωσπερ ορτυγα; 902 ΕνΡΟίΙβ 

ΡοΙΙυχ IX 102: οΐ μέν οίν κνκλΰν ηεριγραφέντός άφιένης 
ό&$ράγαλον ίύΤοχάζόΫΐό τον μέΐναι τόρ βΧη^ένίίζ ίρ ί:ψ ην- 
ηλφ' ί;άύτην εΙς ωμιλλίχν %ήν παιδιάν ώνόμάζον, ίιαίχοι μι 
ύύ ΧέΙη9^, ϋτι ίίαι ορτνγα ίνιαχάντες τψ πβρι,γρατττφ κί^χΐφ, 
5 μί'^ ¥χύητέ ι;όν ίίρτνγα τψ δαΜνλφ, ο δέ προς την πληγί^ν 
ίνδσνς άν6χαίΐ:ίζ6ν Ι^ω τον χνκλον, χαΐ ήττατο ο τύυ ορτνγος 
δέσ^6ί:ής. ΪΡ γονν Ύάξιάρχοις Ενπολίς τον Φορμίωνος ά- 
^ίίάν^ος Ονχονν .... κύκλόν; άποκρίνηαί Τι δ* βσί^ιν *ίί. 
Αΐΐβί'&ιη ρ6Γ8οη8πι Οίοηγβίαηι βίνβ ροΐίιιβ Οίοηγ^υπι β^δβ 6 Γγ. IV 
«166189. Υδ. 2 τι δ^ Βύτιν οοϋ. Υοδδ. ΑΙά. τι ίότιν. ΚβΙϋΙιοηΒ. 
ηαρεϋτιν ίη ςιιο ΓοΗΒδδβ τι γάρ βστιν ΙβΙβΙ. 

252 II (2, 525) 

/ίίδον μασασ&αν ΝαξΙας άμνγδάλας, 
οϊνόν τ€ πίνειν Ναξίων άτι αμπέλων. 

ΑΐΗβηββυδ II ρ. 52 (Ι : επακτικίοτατα δέ προς ποίον τα 
αμύγδαλα προεοΟ^ιόμενα. Εϋπολις ^ίδον μαααα&αι κτλ, Αιη- 
ιηοηίυβ ν. αμυγδαλή ρ. 12 : αμυγδαλή δέ παροξυτόνιός τον 
ϋαρπόν, καθ^ά καΙ Ενπολις έν Τάξιάρχοις φησί ^ιδον μΛ- 
σασϋ'αν Ναξιας άμνγδάλας, €ϊ\\ ΒΑοΙίίηβηηί Αηβού. II ρ. 376. 

253 111 (2, 526) 

^ΕπιφαγεΊν μηδέν αλλ' η κρόμμυον 

λέγοντα καΐ τρεις αλμάδας. 

ΑΐΙιβηββυδ IV ρ. 170 <ί: ίπεσ^Ιειν ί' εϊρηκε Τηλέκλειδης 
ηρντάνεαιν , . . ίπιφαγεΐν ί' Εντίολις Ταξιάρχοις ^ϋπιφα- 
γείν μηδέν κτλ. Ργο λέποντα ναΐ^ο βλέποντα, ψιοά οοΓτεχί 
οΐίαι Ρ^ος[^8ιηIη»(6 βοΙιοΙ. 8. ΜΌΟ€€ΧΙ 

254 IV (2, 526) 

^Ως ονχέτ^ αν 
φνγοιμι . . . ατιβόδος εξ ότου ^'ψαγον, 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Ρβο. 347: οι τα πολεμικά εξαακησάμενοι 
υπό γυμνασίων και πόνων εΐώϋ^ασι χαμανκοιτείν, και Διονύ- 
σιος (Ιβ^. /ίιοννσος) εν Ταξιάρχοις παρ Ευπόλιδι μαν^^άνων 
ηαρά τψ Φορμίωνι τους των ατρατηγιών και πολέμων νόμους 
φησίν^Ως ονκέτ^ αν φνγοιμι στιβάδος εξ οτον^'φαγον. 
8ΐιί(ΐ8$ ν. Φορμίων: και παροιμία Φορμίωνος στιβάς έπι των 
ευτελών, οντος γάρ 6 Φορμίων άγα&ος έγένετο στρατηγός- 
και εν Ταξιάρχαις δέ φέρεται ώς επίπονος. Εΐ ρβυοίδ ίη- 
Ιοηβοϋδ: και Διονύσιος (Ιβξ, Διόνυσος") εν Ταξιάρχαις ^Ως 
οίκέτ^ αν φάγοιμι (Ττί/ίάία^ εξ οτον φύγον, \ύι αοά. ΒνΡΟΙΙβ ΜΙ 

ΡαΓ. Α. ΙΐίΐϋεΙ φνγοιμι \Α βοΙιοΙ. ΑηβΙ. β! έξ όσου ρΓο ίξ σζσν, 
ΡθΓΐ8856 βύΗΙιβηύυιιι ως οί^κέ^ &ν φνγόψι [ηόΐτίρ^] ύτιβάόος, 
έξ οτον ^φαγοΡ, ιϋ ΙΝοηγβΙ \βΛΛ 5ίΜ, ροβίήυβιη <^Ιη5 86 ίη^Γ- 
ρ^Λν^ήϊ^ ύοΆι ΙΛον^Β ηοη ύβίΤβοΙαηΙίβ. 

V (2, 5έ8) ί^5 
Ουκ ην φνλάττί] γ^ ωό* ¥χων την άύηίόα. 

ΡΙιοϋυδ ρ. 658 20 6( δυί(1&8 ν. ωόε, το όε οϋζως έν τοΊς 
τιλείστοις δηΙοΊ, ΕνηοΙις Ταξίάρχοις Ουκ ην χτλ, 

VI (2, 528) 256 
βΓ8Π)ηι&Ι. Βα1κΙ(6Π ρ. 327: 1/ίγχνρίαα$: κάμψαςτόν πόδα. 

^Χνί^<^ ^^ ^^^^ ^<χ^<χΐΌτρικόν. Ευπολις Ταξιάρχοις. Ρΐεηίΐΰ 
ηιοηβηΐβ Ηβηηβηηο ΑηΙίβΙϋο. ρ. 81 4. ί/ίγκυςίσαι : επί τον πα- 
λαίαματΰς. ί^γκνρίσας βρρηξβν* 

VII (2, 529) 197 

ίίίντί ποικίλου 
πιναρόν εχοντ^ &λοντί(( κάρα τε και 
τριβών . 9τ' ήν μέντον νέιί^ερος, κρόκης 
πέντε στατηρας είχε, ναΙ μά τον ^ία, 
νυν δε ^ύπου γε δύο τάλαντα ^φδίΟίς. 

ΡοΗαχ VII 168: Ιίλοχπίίαν δέΕυπολις έν Τα^ιάρχόί$ Ι4ν$1 
ποικίλου — τρίβωνα. Ιάβιη IX 58: Ευπολις εν μεν ^ήμοις 
το νόμισμα δηλοΊ λέγων ,,εχων στατήρας χρνσίον τρισχιλίους** 
εν δέ Ταξιάρχοις την ξοτΐήν λέγει "Οτ' ην μέντοι κτλ. Οοηίαΐυτί 
ΙΐΑβο 9ίά ίΐηναύ ίΓβ^βιιΙιιιη. ν$. 1 Ιίϋη άλουτιψ. ϋοττβχΗ ίο- 
Ι>€ύΙι11Ι$ 8(1 ΡΙίΓγη. ρ. 507« ν^. 4 ριΌ εϊχε ίθΓΐ&$8θ ήγε 8ςΓίΙ»ιιιΙιΐιΐι. 

νίΠ — Χ (2,529.530) >5*-2<(^ 

**Οστίς πύελον ηκεις Ιχων και χαλκίον, 
(8σπερ λεχώ στρατιωτις έξ ^Ιωνίας. 

Ροΐΐυχ Χ 63 άβ ηοιηίηίΙ)υ$ νθδουίοπιιη βφίοηοΓυπι (ϋβ8θΓβη8: 
πνέλον δέ ομοίως έν Ταξιάρχοις 'Όστις πύελον ηκεις κτλ. 
και γάρ τό χαλκίον IV τι των λουτρών ώσπερ και λέβης. 
Ηβιη Χ 18: τον μέντοι σκευοφόρον έν Ταξιάρχοις Εϋπολις 
σκενοφοριώτην παίζων έκάλεσεν. ΡΙιοϋιΐδ ρ. 337 16 βΐ 
8Ό\άΒΗ*Χ)νος άκροαται σόλπιγγος: Ευπολις Ταξιάρχαις. Οιηί88θ 
ροβίβθ ηοιηίιΐθ ΙιβϋβηΙ ΡΓονβΓ^Ιιΐ 6οΪ8ΐ. 364. ΡοΓ88η άχρο^. 

XI (2, 530) 261 

*Εγώ δέ γε στίξω σε βελόναισιν τρισίν. 

ΡοΙΙΐιχ Χ 136: καΐ βελόνης δέ τουνομα έν Εύπόλιδος Τα- 
ξιάρχοις ^Εγώ δέ γε κτλ. 904 ΒΥΡΟΙΙδ 

ίβι XII (2, 531) 

Ου ϋ•αττον αυτήν δεΰρό μοι των τοξοτών 
άγων αποκηρύξει τις ο τι αν άλφάνΐ). 

βΓ8ΐηιη{ΐΙ. ΒβΚΚβπ ρ. 382 8. ί^λφάνει: €υρίσχ6ΐ.. .ΕυηοΙις 
Ταξιάρχοις Ον ^αττον χτλ, Εβίΐβιη δυί(ΐ8$ ν. άλφόνει, ιιΙ)ί 
86ουη(1υ5 Υ6Γ$υ$ οιηίδβο άγων Η& $οηρΙυ$ βδΐ, αποκηρύξει τις 
έάν άλφόνυ. 

263 XIII (2, 531) 

Ροΐΐαχ VII 106; αιδηρίτιν τέχνη ν εν Ταξιόρχαις Εν- 
πολις εϊρηκε την ΒανΟ^ίου του σιδηρεως. ΗββγοΗΐυδ, Σιδηρΐιιν 
τέχνην: την πολεμικήν, άλλοι δε την Ξαν^ίον φασίν, ηγονν 
την χαλκευτικήν. 

264 XIV (2, 531) 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Αν. 1294 άβ ΟρυηΜο: ^ιδυμος' ώς τοιού- 
του την όψιν οντος μνημονεύει αυνοΰ και μέγα ρύγχος έχοντος 
και 6 τάς ΐΑταλόντας γράψας, και Ενπολις έν Ταξιαρχαις. 

ΥΒΡΙ2Ύ0^ΙΚΑΙ 

(2, 532) 
Ηυίυβ Γ&Ι)υ1&6 βΐ) υηο Ρίοΐβαιαβο Ηβρίι. αρυά ΡΙιοΙίυιη Βί1)Ι. 
190 ρ. 151 8 10 οοπιιη6ΐηοΓ&(86 ηΰΐΐυιη Α'8£[ΐη6η1ιιιιι $6Γν8ΐιιιη 6$(. 

Φ Ι Α Ο ι 

^65 Ι (2, 532) 

ΑροΙΙοηίυδ ϋβ Ργοιι. ρ. 369 ο: μονοαυλλάβως (νώ) Εϋπολις 
Μαρικ^ ,,νώ γάρ, άνδρες, ούχ ίππεύομεν'" και ¥η εν Φίλοις 
Ευφράνω δε νώ. 

266 II (2, 532) 

Ου δεινά ταύτα δε ^Αργείας φέρειν 
αχιατάς ενεργείν. 

Αιηιηοηίυβ ΟίΙΓβΓ. νβΓΐ). ρ. 133. 2χισταί: τα νποδήμοηα 
Ευηολις Φίλοΐζ Ου δεινά ταύτα κτλ, ν8ΐΰΙ(βη&ηυ8. ^^6χ Α^οβΙ. 
$. 210 βηοίβΙυΓ σχιατάς ενεγκεΐν." δο&ϋ^βΓ: Ου δεινά ταυχί 
γ^ Ι/ίργείας φέρειν σχιατάς; ενεργεΐν; Νοη βχρβίΐίο. Οθ οβίοβίβ 
ΑΓ£[ίνί8 ν. ΑΙΙ)6Γ(ί 8(1 ΗβδγοΙι. Ι ρ. 514 18. 

267 III (2, 533) 

Χίος δεαπότην ώνησατο. 

' Αΐΐιβη&βυδ VI ρ. 266 Γ. μήποτ^ οίν διά ταΰτα και ή ηα- 
ροψία ,,Χίος δεσπότην ώνήοατο/' ^ κέχρηται Εϋπολις ίν ΦΊ- 
λοις. Εχ ΑΐΙΐ6η&60 Ευ5(8«Ηιυ8 &(1 0<1. ρ. 1462 36. ΒΥΡ0Ι.Ι8 Μ» 

IV (2, 533) Μ§ 

Ονχ ίσωφρόνησας, ώ πρ^σβυτα, την κατάστασιν 
τηνδε λαμβάνων αφνω πρΙν χαί μα&έΐν την Ιππιχήν. 

Η8Γρο€Γ8ΐίο ρ. 107 10: ^οιχεν (τι χατάστααις) άργνριον «I- 
ναί όπερ οΐ χατασταϋ-έντες ίπηέϊς ίλάμβανον ίχ τον δημοαίον 
ίπΐ τη χαταστάσει — παρεμφαινει τούτο χαί ΈνποΧις Φίλους 
Ονχ εσωφρόνησας χτί. Οιηΐ8$ο ί&1)υΙ&6 ηοιηίηβ Ρΐιοϋαβ βΐ δαί- 
(188 ν. χατάατασις, 

V (2, 534) 2β» 

Η6Γ0(1ι&ηυ8 ΡΙιίΙβΙ. ρ. 453 Ρί6Γ$. ΙίναχογχνλΙσασ&αι: 
ουχί άναγαργαριααα&αι. Ευπολις Ιν ΦίΧοις, Οοά. ΥβηβΙ. 
ΗβΓροεΓβΙ. ρ. 35 ΒβΙκΙε. !/ίναχογχνλίσασ&αι Ιπί τον εν τφ βίφ 
Ιεγομένον άναγαργαρίααα&αι. Ενηολις εν Φίλοις. 

VI (2, 534) 270 

^Ρέγχειν όέ τονς ολμονς « οΥμοι των χακών• 

ΡΙιοϋυ$ ρ. 329 2. ^'Ολμοι. χαΙ νφόλμια: έηί ανλων. £ν- 
ηολίς Φιλοις 'Ρέγχειν δέ τονς ΗΙμονς οΥμοι των χαχων. ΡοΓ- 
$8η 6χεί(1ί( αν. 

VII (2, 534) 171 

ΡοΙΙυχ VII 133: ^Αριατοψάνης ί* εν τοις "Ηρωσ^ δόχεί 
το χόμιστρον χατά το ννν ε&ος είρηχέναι την φοράν, όταν 
εΤίητ] ,,οβολών δεοναών τεττάρων χαΐ της φοράς" τοντφ 
ί' αν εοιχοί χαί το εν τοΊς Φιλοις Ενπόλιδος Τιμής εϊποι 
τις πόση ή διαφορά. Ιΐ8 Α1(1υδ, Ρ&γ. Α αρικί ΒβΙκΙκβηιιη. 
ΛΙϋ τΐ μισϋ-οΐ ^\θ8$. μια^οΐ) ποΊ ηοαη τις η φορά. Νοη 

βχροάίο. 

VIII (2, 534) 272 

ΡοΙΙιιχ Χ 85 : το εχχενώααι^ η εχηιέίν χανάξαι λέγονσί χαΐ 
ίκχανάξαι, ως χαί Ενπολις έν τοις Φίλοις Τήνδ^ αυτός 
ίχχανάξει. 

IX (2, 535) 27$ 

Νή τόν Ποσειδω, χουδέποτέ /' Χαχει -θνρα* 

δοΐιοΐ. Αη$(ορΙι. Αο)ΐ8Γη. 127: Παροιμία ίηΐ των ηολλούς 
ξένους άτίοδεχομένων ,,ονδέποτ^ Ισχει ή Β^νρα." μέμνψαι χαΐ 
^οπολις Ιν Φίλοις Νή τόν Ποσειδω ονδέποτ^ ΐσχει ή 9νρα• 
ΟοΓτβχίΙ Ε1ιη8ΐ6ΐυ$. 

Χ (2, 535) 274 

δοΗοΙ. ΡΙ&Ιοη. Ββΐιΐί. ρ. 332: Ενηολις δ^ ίν Φίλοις χαί ίηι 
τ{ί γυνάιχί ^ΡοδΙφ χωμφδεϊ αντον. I^γ^0116I1I άίοΗ• »Μ ΒΥΡΟΙιΙβ 

η4 XI (2, 535) 

δοΐιοΐ. ΡΙοΙοί). Βθλίί. ρ, 391 (|β Λβρ9$ί0: Κ((ρφ(^9 '« 
^ΟμφάΙϊ) τν^αννον αυτήν καλβϊ, χ$ιρζον Ενη:ολις φίΐ0ίς' ^ 
()^ Προσπαλτίοις ^ΕΧένην αυτήν χαλ^Ι. δοτ'ώβηάνίίη νίιΙβΙαΓ 
Κροτΐνος δέ ^Ομφόλην τύραννον αυτήν πα^ει Χείρίοσιν, '*Ιίξαν 
Ευηολίξ Φίλοις, υΐ ίβΓβ Ιι&ββ οογγθχΙ 0αθ68(. 80. III ρ. 47 βίνβ 
ΗίδΙ, οοηο. ρ. 412. ΟΓγ. ΕυροΙ, Γγ. ίηο. ΙΧΧΧΙ. 

Χ Ρ Υ 2 Ο Υ Ν ΓΕΝΟΣ 

276-278 Ι— III (2, 535) 

ίβ καλλίστη ηόλξ. πασών, όσας Κλέων ίφορψ, 
ώς ευδαίμων τζρότερόν τ^ 'ήσ&α νΰν τε μδλλον ¥σεί • . . 
^Έδει πρώτον μεν υπάρχειν πόντων Ισηγορίαν . . . 
Πώς ουν ονκ αν τις ομιλών χαίροι τοιξδε πολει, 
ΐν^ εξεστιν πάνυ λεπτψ κακφ τε τήν Ιδέαν. 

Ρηβοίβηιιβ άβ ηΐθΐηβ οοπι. ρ. 416 ΚΓβΙιΙ. (ρ. 2δ3 Ι#!η(1.) Αβ 
ηΐίΐ^ϋΌ βριοιιί€θ (ϋ$δβΓβη8: „Ηβρ1ΐ86^(ίοη ^ιυρήΐΐθ ϊηβΙη^\Λ$ ο$Ιιβη(ϋ( 
,,ικιηιίοιιΐΒ ]8ρίοιιί6υιη 8ροη<]οο8 ρ«ηΙ>α3 Ιοοίβ )ιιιΙ)βι^(6ΐα ι|ΐ||ΐΙ)ίοβη»η 
,^σνζυγιών ιά β$ί οοηίυ^&ϋοηυιη , υ( 68ΐ ηρικί ΕυροΜη ίη (ιιΜα 
,^φ]86 (ΙίοίΙυΓ Χρυσοΰν γένος ^ καλλίστη .... μάλλον εαει, 
„1()βΐρ: Ι'δει πρώτον μέν ντι^ά^'^ι.ν ^τλ.'* ΤΓ80$$6ηρ$ϋ Ηββο 
Ρπ$(ά&ιιμ)$ βχ ΗβρΗ^ι^^ϋοηβ ρ. 109^ ^^(1 ίπΙβυ^ποΓβ υ5α3 βχβιη- 
ρΐϋτί; ίη ιιο$(π$ 6|Ηΐη ηοηηί$ί (|ιιο ριί(ΗΓ63 νβΓβυ^ $6Γν8ΐί βιιηΙ. 
0ιηί»90 ΑΐΐΡϊΡΓίβ οοιηίιΐ6 ρΓίΓηΜοι νοΓ3ΐιη) 0^τ1 ηΦο\, Α(1 ?Ίφή 
Οίγιηρ. .XIII ρ. 266 βά. ΒοΚΙι. 

Μ IV (2, 537) 

δωδέκατος ο τυφλός, τρίτος ο τήν καλήν έχων, 
ο στιγματίας τέταρτος Ιστιν ίηί δέκα, 
ηέμπτσς δ^ 6 πυρρός, ^ος 6 διεστραμμένος* 
χοίτο^ μέν είσ^ εκιιαίδεκ* εις Ιίρχέστρατον, 
5 ^5 τον δέ φαλακρόν επτακαίδεκ^ . Β. ίσχβ άή. 
Λ. όγδοος 6 το τριβώνιον εχ/ων. 

?οτψίη[ψϊηΒ 9ίψί^ί $άίθΙ. Υβη. 8<1 ΙΚιιιΙ. κ 253: βϋπολίς 'ίε 
Χφίύφ γένει, ^ωδέηΐίίτος ο τυφλός κτλ. Αριι4 Ββ1ϋ(6πιιη ν$. 1 
«4ί(υτ δέηοτος, νβ, 3 ό πύργος, \$, 4 κοτέ οντοι μεν εΙς εκμαΐ- 
Αίχα^ ίς ^^ρχέστρξίίτον , υ$. 5 ές δέ τον φαλακρόν, Ργ^^γ^Ρ 
νβ. 1 8οηΙ)6η^υιη νΐίΙβίυΓ κωλην ρΓΟ καλήν. 

280 V (2, 538) 

Αοιηδς γάρ ουδείς ' ή τροφαλίς έκειψηί 
έφ^ \^6ίΦρ βαδίζει σκιρον ήμφίβσμέψη. •8€&ο1. ΑηβΙορΙι. Υβ$ρ. 925. σηΐρον τό ^υηδδ^ς %ο ίηΐ τ&9 
τυρών, ώς Ευπολις Χρυαφ γένβΐ Αοιη^ς γαρ ονύ^ «ν1• 
ν$. 1 νυΐ^ο τροφαλις ΒΪηβ πΗχοίΛο βΐ εκείνη, ηυοϋ οοΓΓβχί. Οίη- 
(ΙοΓβυβ πλην τροφαλις ίκεινηί. ΒββρίοίυηΙ Ιοουιη ΡΗοΙίαβ ρ. 607 
Τροφαλίς: τυρός, όντως Ενηολις. βί ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 718 4 
σχιρος Ευτΐολις έπι τον εν τφ τνρφ ^νπον. 

VI (2, 539) 28< 
^*Επεί&^ ο χουρεύς τάς μαχαιρίδας λαβών 

νηό της ντζήνης καταχερεΐ την είσ φοράν. 

ΡοΙΙυχ Χ 140: τά δε χονρέως σκεύη, κτένες, κονρίδες μςί- 
χαιραι, μαχαιρίδες* έν μεν γαρ Κρατίνου ^ιοννσαλεξάνδρψ 
εΐίρηται . , . εν δέ Χρυσψ γένει Εύπόλιδος Επειβ-^ 6 τίουρενς 
κτλ. Ρ)ιοϋυ$ ρ. 250. Μαχαιρίδες: αί κονρικαί μόχαιραι, όντως 

ΕνποΧις. 

VII (2, 539) 9^9 

^Έπειτ^ εΐ'σειμ^ ίν^άδε μείνας 
εΙς ωμιλλαν, καν μη μετίη. 
δοΐιοΐ. ΡΙ&Ιοηίδ ΒβΚΚ. ρ. 320 : ή δε ωμιλλά έ(^ιν όταν 
περιγρόψαντες κνχλον Ιηιρρίπτωαιν άύτραγάλουξ η άλλο τ^> 
ως τ^ μεν εντός βολή νικώντων τν^ δε εκτός ήττωμένων» 
Ευτΐολις Χρυαφ γένει μεταφέρων ίπΐ την έκ Κυκλώπων (Ιβζ, 
τήνενκύκλφ^ κατόκλισιν τοννομα όντως φησίν**Βηειτ εΐσειμι 
Ιι^^όδε κτλ. ΟοΓΓυρΙβ δυί(1«8 ν. ώμιλλα. Ενπολις Χρυσΰ γέ- 
νει ^Εηεισείμεβ-α δε εις ωμιλλαν. ΥβΤΒ^ ψτίωο ηαηΒίτ' Μη- 
1)6Αά«ιη νί<ΐ6ΐιΐΓ, ηιβί ρΓβο&ΙαΙ ίπΐ δ^ εΐαειμ^ νβΐ φΙ%^ εΐσειμ^, 
νΑ 8ίηΙ ΙβΙτϋΐηβίΓΟπιιη ΓβΙίςυίββ. 

νΠ IX (2, 540) 283. 9β4 

Αλκαίε Σικελιωτα Πελοποννή^ι». 
δοΐιοΐ. ΑΗ$(ορ)ί. ΤΙΐ6$ίηορΙι. 162: ΐ4λκαίον τον Ηρ^α^Ιψδον, 
ου και Ενπολις Ιν Χρναφ γένει μέμνηται ^Ωλχαι^ 2ι^βλιΰ%οι 
Πελοποννήσιε. Ό& ΑΙοαβο οΗ1ι«Γθ6άο \ϊάβ ΗίβΙ. οήί. ρ, 249. 
ΡλΙπιι Ηοαιίηίβ ίαί$86 νίάβίοτ δίοίϋα; ΡβΙοροηηββίααι «μίβηι β^- 
<ΐ9ΐη νοβ9( ίθΓΐιΐ8$6 ρΓορΙβΓ (ϋοϋηοιη ίη ΡβΙοροηοβΜ) οοίηίοοτ9\ία^ 
ιΐ6ΐη. ΟΑ*. ΒβΓ^Ιϋί εοιηιηθηΙ. οηΐ. II ρ. VIII. Αά ^ηηά^ίΛ ΛΙςιι««ο» 
ρβΓίΙηβΓβ νί(ΐ6η1ιιτ Ηββο »ρτΐ(1 $οΗο1. Αη5(ορΙι. νββρ, 1278: γβ 
ίέξει (κι9αραοιδότατος) κέχρψαι και Ευπολις έν Χρν(^φ γ4ν^ 

% κατάλαβρ^ ω κι&αραοιδότατε. 

Χ (2, 540) «β§ 

Όρώ. Β. ^«ώ νΰν τήνδε Μαριανδννίαν. 
δίβρΗιιιιυβ Βγζ.'ρ. 557. ΜαριανδννΙαι χώρα. Ε^ολις / 30Θ ΕΥΡΟΙΙδ 

Χρυαζ γίνει Ό^ιΓ 9ίω νυν νήν Μΰίίίίαν9ίίνιαν. €οιΤ6χΗ 
ΡιίΙΖ8θΙιΙα8 Ου868ΐ. ΑηβΙορΙι. Ι ρ. 146. 

286 XI (2, 540) 

Οδκ αΧν ϊΟ^υον δέλφακα νωδόν ^ήσηί/ι 
καΐ μόλα καλήν. 

ΑΐΗβηββυβ XIV ρ. 657 α: δέλφακα . . . Ό-ηλνκως Νικοχάρης 
ίφη ,,κύονσαν δέλφακα'" καΐ Ευπολις Χρναψ γένει Ουκ αλ- 
λεύ^ιον δέλφακα ωδονθ' ηατια και μόλα καλήν. Ιϊα οοά, Α, 
ηυοιΐ ΰοπΓθχί. Κ6$ρίοί( Ιοουιη ΑΐΙιβη. IX ρ. 375 8. 

287 XII (2, 541) 

Ι/ίτεχνως μεν ονν το λεγόμενον σκντη βλέηει. 

δΰΐιοΐ. ΑηβΙορΙι. Υββρ. 643. ακνττι βλέπειν'] μέμνψαι της 
ηαροιμίας Ενπολις ίν Χρνσψ γένεΐ' φησι γάρ ΐΑτεχνως χτλ 
Ελίΐβιη Γ6Γ6 Ζβηο1)ία$ VI 2. 

288 XIII (2, 541) 

Ι/ίλλ^ (ύ φίλε Ζεν κατόχντλον τήν^Ίν* έχεις. 

ΡοΙΙαχ Χ 63 : κατόχντλον, ΐΑριστοφόνονς μέν ειηόντος . . . 
Βύηόλιδος δέ έν Χρνσψ γένει ΐΑλλ* ώ φίλε Ζεν κτλ. 

289 XIV (2, 542) 

Αυτόματοι δ^ άγαμοι δειλών έπΙ δαϊτας ΐασιν. 

Ζβηούίυβ II 19: Αυτόματοι δ^ άγα&οι άγα&ων έπι δάΗας 
ίενται: όντως ^Ησίοδος έχρήσατο τη παρόιμί<ΐί. — ΕυηοΙις 
δέ έν Χρνσω γένει ετέρως φησιν εχειν την παροΛμΙαν Αντί- 
μαχοι δ* αγα9οι κτλ. ΟΓγ. δείιοΐ. ΡΙ&Ιοηίβ ΒβΚΙι. ρ. 373. 

290 XV (2, 542) 

Τί γόρ έύτ^ εκείνος; Β. αηοπότη^ι αλώπεκος. 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 132 12: άποηότημά αχηο το ύκνβαΧον. 
Ενπολις Χρνσψ γένει Τί γόρ εστ^ εκείνος; κτλ. Εβάβω 
0Γ8ΐηιη8ΐ. ΒβΙίΙίβΗ ρ. 433 βϊ δυΐάββ ν. αποπατημα, φ\ Γβο^β 
εκείνος. Οβίβή εκείνο. ΑΙί&ιη Ιβοϋοηβπι δβφΐυΐυβ 68( ΑΐΗβ- 
08608 XIV ρ. 658 ά : το λείψανον των τραγημότων και τρωξί- 
μων άποτρόγημα εΐρηκεν Ενπολις. σκώπτων γαρ ^ιδνμίαν 
τινά άποτρόγημα αυτόν εΐ'ρηκεν αλώπεκος, η τοι ώς μιχξον 
νό σώμα η ώς κακοήθη και πανονργον, ως φησιν ο ΙίίΰΜ•^ 
λωνίτης ^ωρό&εος. 
891 XVI (2, 543) 

^ίριϋ-μείν ϋ-εατάς ψαμμακοσίονς. 

δοΐιοΐ. ΑηβΙορΙι. ΑοΙιβπι. 3: το ψαμμακόσια κα^^ εαντο ΕνΡΟΙΙδ 209ι 

ίπί πΐίή^ονς ίτί&ΒΤο. παρά μέν Ενπόίιδι ίν Χρνσψ γένει 
όντως ^Αρι&μέϊρ 3•€ατάς χραμμαχοσίονς. 

XVII (2, 543) 292 
δΰΗοΙ. ΑπδΙορΙι. Αν. 42 : [ουκ] εΐρηται μέν ο βάδος ' όμως 

γε μην οι κωμικοί παίζειν εϊίό&ασι τά τοιαύτα, ώς Ενηολις 
Χρνσψ γένει τισοφών ω ^αψφδέ, Υβη.τι σοφώνος, 1.οΙ)6€ΐ(. 
ΡΓοσΓ. βοβϋ. 1844 ρ. 4 τις 6 σόβος ω ^αψφδέ; 

XVIII (2, 544) 293 
δοΐιοΐ. ΑπδΙορΗ. Κ&η. 1036: διαβαλλει τον Πανταχλέα ώς 

άμα^ έν τψ οπλίζεσ&αι. μέμνηται δέ τούτου καΐ Ευπολις 
εν Χρνσψ γένει Παντακλέης σκαιός. 

XIX (2, 544) 294 
£2 μή τις αυτήν κατακλιέϊ. 

εΐΐ06Γ0ΐ)080υ8 Βθίΐί• Αηβοϋ. ρ. 1290 βίνβ βρυά ΟτβηΐθΓυιη 
Ληοοϋ. Οχ. IV ρ. 420: σημειοΰται το έκχεω δευτέρου μέλλον- 
τος, οίον και το κατακλιεις παρ^ Ενπόλιδι έν Χρυσψ γένει, 
οίον Εϊ μή τις αυτήν κατακλιεί, ΕχοβΓρΙ» Βθ(11. &ρυ(1 ΟΓβηι. 
1. 1. ρ. 195 28: κλείω, ο β αόριστος εκλιον δια τον Γ ώς 
εηώον . . . ώς το Ει μή τις αυτήν κατακλιέί, ττάρ^ Ευττόλιδι, 
α)τί του άσφαλιέϊ, Ύϊάβίην Ιιαββ 1)8Γΐ)8Γυ$ &1ίςυί5 ΙσςιιάΙυδ 6$$«. 

XX XXI (2, 545) 295. 29β 

ΡΙιοΙίαβ ρ• 596. Τον ^ιός το σόνδαλον: έηι των ώς 
μέγα δη τι. Ευπολις Χρνσψ γένει, Εβιΐβιη 8υί(]&$ ν. Του 
^ιός κτλ. ΡοΙΙυχ VII 86: το σάνδαλον Έυηολις έν Χρνσψ 
γένει, Μβτη ΡοΙΙυχ IX 26: κατ* Ενπολιν λέγοντα εν Χρνσψ 
γενα νεοκάτοικος, 

XXII (2, 545) . 297 
δοΐιοΐ. ΑπδΙορΙι. Υβδρ. 1310: παρά τήν παροιμίαν ^^ονος 

εις αχυρώνα άπέδρα.** ο δέ οχυρός παρ^ Εύπολιδι έν 
Χ^ναψ γένει, οπού και το Πλάτωνος παράκειται εξ ]Αδώνι- 
4ος. ΕυροΠδ ίθΓ88η άχνρμος (ΙίχβΓβΙ. 

XXIII (2, 545) 293 
Αη1ί8Ηίοί5ΐ& ρ. 96. ^Εξηγψής: Έυπολις Χρνσψ γένει Αάμ-^ 

η 10 ν ονξηγητής, μάντις γάρ ην και χρησμούς εξηγειτο. 

XXIV (2, 545) 99» 
Η8ΓροοΓ&Ιίο ρ. 466 49: σιτηρόν άγγείον εστίν ή σιηυα, 

^οη δέ πολλάκις παρά τοΊς άρχαίοις κωμικοϊς. Ευπολις 
Χρνσ^ γένει, ΡΗοΙίυβ ρ. 513 6. 'σιπύα: σιτηρόν άγγείον, Αυτ- 
^ί(ΐς τε καΐ Ευπολις και ΐΑριστοψάνης, 
€οιηίοί %ηΛ^ϊ 14 «ο ΕΥΡΟΙΙδ 

300. 301 XXV XXVI (2, 545) 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 IX ρ. 406 ε: πιαον δέ τον οστζρίον μνημο- 
νεύει χαί Ενπολις ίν Χρνσφ γένει, ΙΛβηι IX 408 β : χατα 
χειρός νόωρ . . . ώς Ένπολις ίν Χρνσφ γένει. 

ΑΚ& ίΓΒξτηβηίϋί πά Ηβηο ίρ$8ΐη Γ8ΐ)υΐ8ΐη ΓοΓΐ8$$6 ΓβΓβΓβηιΙβ 
6χΗί1)υί ίη Ιηο€Γΐ. XXI. ΧίΙΙ. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΚΤΙ8 ΡΑΒνΐΙδ 

302 Ι (2, 546) 

ΐΑλλ^ άχονετ^ ώ &εαταΙ τάμα χαΐ ξννιετε 
ξήματ*' ενϋ-νς γαρ προς νμας πρώτον άπολογήσομαι, 
ο τι παβ-όντες τονς ξένονς μεν λέγετε ποιητάς αοφονς, 
ην δέ τις των ένϋ-άδ^ αντον μηδέ ^ν χείρον φρονών 
5 έπιτι&ήται ττ} ποιήσει, πάνν δοχεϊ χαχώς φρονεΐν, 
μαίνεται τε χαι ηαραρρεϊ των φρενών τψ σψ λόγψ, 
αλλ* ίμοι πει&εαϋ^ε πάντως μεταβαλόντες τους τρόπους, 
μη φϋί^ρεΊ^* όταν τις ημών μσνσιχη χαίρη νέων. 

8ΐο1)8βυ8 ΡΙοΓ. IV 33. \β. 1 6ΐ 2 Ιί1)η πολλά χαι ξυνίεί^ 
χρήματ» ΟοττΘχιΙ ΒβΓ^Ιβπιβ βο ΑΗδΙορΙι. Ρβο. 604. Μοχ εν^ 
βοτίρδί ρΐΌ εύ'θν. νβ. 3 ]ίΙ)η μαΆοντες. βοΓΓβχίΙ \ν8ΐκ6β€ΐ<1α5. 
νβ. 4 αντον Τηηο. νοδβ. ιηβΓβ^ο Οββη. νυΐ^ο αυτών. Υδ. 5 
ίπιτι^ήται ΡοΓδοηυβ Αϋν. ρ. 287. 1.ίΙ)Γί έπιί^ήται. Υβ. 6 μαί- 
νεται τι ΤΓίη43. νο88. Ν. νβ. 8 ίρ^ονεΐβ•* ρΓΟ φχ^ονη&* Οο- 
ΙίΓα^ϋδ 8(1 Αη$Ι. Ρ]αΙ. 1188. Ιϊΐίά. ημών ν&ΐοΐιβη. ίίύιί υμών. 

303 II (2, 54Τ) 

Α. Μισώ λαχωνιζειν, ταγηνίζειν δέ χαν πριαίμην. 
Β. πολλάς δ* οίμαι νυν βεβίνησ&αι .... 

^ί \)ς δέ πρώτος έξενρεν το πρψ ^πιπίνειν; 

Β. πολλήν γε λαχχοπρωχτίαν ήμίν έπίστασ* ενρών. 
5 ^. είεν. τις είπεν ^^άμίδα ηαΤ πρώτος μεταξύ πίνων; 
Β. Παλαμηδιχόν γε τοντο τονξενρημα χαι σοφόν σον. 

ΑΐΗβηαβυβ Ι ρ. 17(1: Ενπολις δέ τον πρώτον είσηγησαμε- 
νον το της άμίδος όνομα επιπλήττει λέγων Μισώ λαχωνιζειν 
χτλ. δοΗΙ)6η(1υιη 5ΐΐ5ρίοοΓ τον της άμίδος νόμον. ΕυροΙί(ϋ$ 
ν6Γ5α$ 8(1 Α1οίΙή8ύί8 ΐΓΓίδίοηβιη βρβοΙ&ΓΟ νίίΐοηΐυη Ρπογβ ίιΗβΙΙο^ο- 
η»ιη 81 ταγηνίζειν άβ νβηβΓβ ιηυ1ί6ΐ)Γί (Ιίοί ρο886( Ιοου8<ιιΐ6 Η8 
8θπρΙθ8 68861: μισώ ταγηνίζειν, λαχωνιζειν δέ χην πριαίμψ* 
Β* ολίγας γάρ οΙμαι νυν βεβινησ&αί γέ σοι γυναίκας. Υβ. 3 
{0Γ88Ι1 τίς δ* Μστιν όστις πρώτος. Α^χηΑ^ νυΐ^ο το ηρύί* 
Ιπιπίνειν. ΟοπτβχίΙ Εΐιηβΐ. Μιΐ8. Ο^ηΜΐ. IV ρ. 173. Υλ. 4 ήμ3ρ Ιτζίσταα Εΐηβίβίικί. Υοΐ^ο ίπίατα&^ ήμί$^. Υβ. 5 Ιίύπ ηάμ- 
ηζ(ΰτος ψτο ηνΐ Λ^ώτος, φιοά ΓβροβυίΙ ΡθΓ8οηυ$ βρικΙ Κίά(ϋαιη 
βά Ιιοίιΐδ Μί90βΙΙ. ρ. 390. Υβ. 6 ΓββρίοίΙ ΡΙίΓγηίοΙιιιβ ΒβΙιΙκ. ρ. 58. 
Παλαμηδιχόν τονξενρεμα: οίον αοφόν και ενμήχανον 

III (2, 548. 549) 304 

^!έ4γ€ δη ηότεςα βουλεα^ε την νυν διά&εοιν 
φδήζ άχονειν, η τον όρχαΐον τρότιον; 
Β, ίίίμφότερ* ^ρ^ζ, εγ^ δ^ άκουσας τοΐν τροττοιν 
ον αν δοκτ] μοι βαατόσας αιρήσομαι. 

8υί(ΐΜ, Βαστάσας: αντί του δοκιμάοας, Ενττολις ^*Αγε 
ίη ηοτερα βούλ&σϋ•€ κτλ. \$. 1 &(ϋοοί νυν ρΓ&β€ΐιη(β Τουρίο. 
ν$. 2 τιυν %ρ6πων Υ6ΐ τοΙν τρόηοιν ΟνάΒΐοτάη» Λά ΗβρΙΐϋ^βΙ. 
ρ. 45. ΙΛή τον τρόηον, 

ΙΥ (2, 549) 305 

ΈΓ πολλά /' ίν μακρφ χρόνψ γίγνεται μεταλλαγή 
πραγμάτων μένει δε χρημ* ουδέν εν ταυτψ ^υ&μφ, 

Οηοη ΑηίΙι. ρ. 54: Ενπόλιδος' ^Η πολλά / εν κτλ. Οοά. 
ως πολλά βΐ γίνεται μεταλλαγέται. Ιυϋβηπβ Ογ«1. ΥΠ ρ. 204 Α. ~ 
πολλά γίνεται ίν μακρφ χρόνφ. τούτο ίκ της χωμφδίας άκη* 
κοότι μοι πρώην επήλϋ^εν εκβοησαι. Ύϊ)\ .τβ€ίβ οοάβχ Υο$5. 
1ιβΙ>€ΐ ίΙ πολλά. Υδ. 2 ΒοΙιηβίοΙβνίηυβ των πραγμάτων. 

Υ ΥΙ (2, 550) 306. 307 

Περιηλ&ον εις τά σκόροδα καΐ τά κρόμμυα, 
καΐ τον λιβανωτόν, κευθ-ύ των αρωμάτων, 
και περί τά γέλγη. 

ΡοΙΙρχ IX 47: ^ν δέ των κοινών βιβλιοϋ-ηκαι , η ώς Ευ- 
ηοΧίς φησιν ου τά βιβλία ω νια. και αντό ίφ^ αυτοΰ 
[βιβλία^, οντω γάρ τον τόπον, ον τά βιβλία, οι ί4ττικοι 
ίονόμαζον ωσπερ και τους άλλους τόπους ίκ των πιπρασκο- 
μίνων, ώς ει φαΐεν άπηλ^ον εις τΌυψον, και εις τον οινον, 
χσί εις τονλαιον, και εΙς τάς χύτρας, και κατά τον Ευπολιν 
Περιήλϋ-ον εΪ£ τά σκόροδα κτλ. ΡΗοΙίυ» ρ. 589 βΐ δπΗβδ ν. 
τοντρον: ωσπερ και το Παρηλ&ον .... λιβανωτόν. βοΐιο!. 
ΑΓίδΙορΚ. Ηβη. 1068 Εϋπολις Περιηλ^ον εις τά σκόροδα και τά 
χρόμμνα. Αιηιηοηίυδ ρ. 62 άβ ευ^ύ ΟΜτη ςβηίΐίνο β^οηβ, βΙΓβΓΐ 
^ν&ν της στοάς 6ΐ ευ&ύ των αρωμάτων. 8ο\ιο\. ΑΓίδΙ. Ρδίσ. 
^158: λεγονίτι ^ &^ιοι και τάαλφιτα αρώματα, ώς παρ Ενπό- 
λίίί "καί τον λιβανωτόν και €ν3ν τρίν αρωμάτων,^" αι^ί του 
'^ων άλφίτων. Ρο)1«ιχ ΠΙ 127: τά πιπραοηό^ιενα, φορτία, ^ώ- 

14* 212 ΕΥΡΟΟδ 

πος, άγοράοματα, ων^α, γέλγη, εΙ μη χωμιχώνερον. Υω^β 
ον τά βιβλί' ωνια ΒβΓ^Κίαβ ΟοιηιιιβηΙ ρ. 355 οιιιη Γ«1ίςαΐ8 »• 
οοηίαηχίΐ: καΐ η€ρι τά γέλγη χου τά βίβλι ωνια. 

30Θ VII (2, 551) 

^Ήδη χορηγόν πώποτ€ ^υηαρώτερον 
τουδ €ΐθ€ς; 
ΡοΗυχ III 115: Πλάτων δε εν Παρμενίδη χαΐ ξνπαρον 
εΐρηκεν. Ενπολις δε ""Ηδη χορηγόν κτλ. Οη^β Ιιίδ ρΓοηιηβ 
ίηίοΓϋηΙϋΓ βραίΐ ΡοΠποβιη &αττον αν τοΰ αΐματος η χρημάτων 
μεταδψη (Ρηγ. Α μεταδονς) τινί, ίΓΟδίΓΠ ιη πιβίΓί βρβαβιη οο- 
80(8 &1) Ηβηη8ηηο Ρη(ζ$οΗίο &Ιϋ$ςυ6 , ηοη - ΕυροΙίάίδ υθγΙμι 
$αηΙ 86(1 ΡοΗαοίΒ, 8(1 Οβηιοδίΐιεηίβ ίιηί(8ϋοη6ΐη Γ80ΐ8 άβ Ρ. Ι. 
§ 254 β(1. Ββΐίΐί. &αττον αν τον α'ιματοζ η λόγου μεταδονναί 
τινι. ΟβΙβπιηι Ευρο1ί(1ί8 νβΛβ ίη Ρβγ. Α ίΐβ Ιβ§ι είδες χορηγόν 
πώτΐοτε^υπαρίότερον τονδε, ίη(ϋο»νίΙ ιηίΗί ΒβΙιΙιβΓυδ. 

309 νΠΙ (2,551)^ 

Τις ονξεγειρας μ* εστίν; οΐμώξεν μακρά, 

οτιή μ^ άνέστησ^ ώμόνπνον, 
Ζοη8Γ88 Ι.βχ. ρ. 605 : ^Εγερ&ήναι έξ νπνον, άναοτηναι τψ 
σώματι. Ενπολις Τις ουξεγείρας κτλ. ΕβίΙβιη ρΓοίβΓϋηΙατ βχ 
στ8ΐηιη8(ί€0 οο(1ίοί$ Νβηίβηί 8ρυ(1 ΜίιψβΓβΙΙυιη ρ. 492. €Γγ. ΤίΙΙ- 
ιη8ηηί ΡπββΓ. ΖοηβΓβθ ρ, XXXVII. νβ. 2 Γοτδβη άνίστης, η\$ϊ 
οΐμώξει ΙβΓίίβ ΓϋΙιΐΓΐ ροΓδοηβ ββί. Οΐμώξονσα ρΓΟ οίμωξομένη 
(Ιιχίδδβ νίίΙβΙιΐΓ ΑπδΙορΙι. ΑηιρΙυβΓ. Γγ. Ι, υΙ)ί ΕΓυηοΜαβ οψω- 
ζονσα β(1ί(1Η. ΡοδΙ ώμόνπνον 8(1(1(»ηι1ιΐΓη νίίΙβΙϋΡ οντά. 

310 IX (2, 552) 

^εξάμενος δέ Σωκράτης την ίπίδειξιν, [^δων'] 
Στησιχόρου προς την λνραν, οίνοχόην εκλεψεν. 

δοΚοΙ. Απδίορίι. ΝαΙ). 96: έπειτα Ενπολις^ εΐ και δι^ ολί- 
γων Ιμνήσϋτ] Σωκράτους, μάλλον η Αριστοφάνης έν ολαις ταϊ$ 
Νεφέλαις αύτον καϋ^ήψατο' ουδέν δε χείρον έπιμνησ9ήναι 
των Ευπόλιδος ^εξάμενος δέ Σωκράτης . . , εκλεψεν. • Μβιη 
8(1 νβ. 179 έκ της παλαίστρας Ο^οψάτιον υφείλετο'] ομοιον τοννο 
τψ υπό Ευπόλιδος ξη&έντι περί Σωκράτους ' Στησιχόρου προς 
την λύραν κτλ. Α(1(ϋ(1ί αδων. 

311 Χ (2, 553) 

Μισώ δέ και τον Σωκράτην, τον πτωχόν άδολέσχην, 

ος ταλλα μέν πεφρόντικεν, 

οπόθεν δέ καταφαγείν $χοι τούτου κατημέληκεν. ΕΥΡΟΙΙδ 213 

ΟΙγσιρίο^οκυδ αιΙ Ρ]8Υοιιί$ ΡΗ86(]. ρ. 65 ΗβίικΙ. 6 γαρ Εν- 
πολίς φησι πέριτον Σίύχρότονς' Τΐ βήτα εκείνον τον άδο- 
Ιέσχην χαΐ τττωχόν, οζ ταλλα μέν τΐέφρόντίχεν, οποΒ^εν χατα* 
φαγέΐν εχοι, τούτον όέ χατημέληκε, ΡΓΟουΙϋδ Μ8 βρυϋ Κιιΐιη- 
Ιίβηίιιπι ηά ΧβηορΙι. ΜβιηοΓ. 12 31: αντον μεν τον Σωχράτην 
τιχωχον άδολεσχην καλούντων των χωμφδοποιών χαι τονς αΐ^ 
λονς δε απαξάηαντας, και τους νποδνομένονς εινα^^ διαλεχτι- 
κονς ωσαύτως όνομαζόντων' Μισώ δε χαι Σωχράτην τον 
ητωχον άδολεσχην. Είγιηοΐ Μ. ρ. 18 10: Σωχράτην πτωχον 
αδολέσχην εφη Εντζολις. Υδ. 1 ΡΓΟουΙί ΙβοΙίοηβπι δοηαυίυβ βιΙ- 
Λ\άΊ τον, ΟΙγιηρίοίΙοΓαδ Ιβςίδδβ νίιΙβΙυΓ μιχτω γε δητ^ έχεινονί 
τον ιηίαχον χτλ, €Γγ. ΡήΙζδοΗ. Ο^^^βδΙ. ΑηδΙορΗ. Ι ρ. 224. 

XI (2, 553) 312 
^^δολεσχείν αντον εχδιδαξον, ω σοφιστα. 

ΕίγΓηοΙ. Μ. ρ. 18 8: διό χαί άδολεσχας τους φνσιχον^ 
ίχάλονν, λέγει δ^ ^Ωριων χαι Σωκράτην ητωχον άδολεσχην 
εφη Ενπολις' και εν άλλοις ί^δολεσχεΊν αντον χτλ, ΑυΙ ίή 
Κηβ Β(1(ΐ6η(1υιη σύ, βυΐ ίηίΐίο αλλ' νβΐ δίηιΗβ (\ηϊά. 

XII (2, 554) 313 
όΙόν γέ πού ^στι γλώττα χάν^ρώπον λόγος, 

ΕιΐδΜΗίιΐδ 8(1 Ι1ί&(1. ρ. 231 19. επιφωνονσι δε χαΐ το τον 
Ενηόλιδος Οϊόν γέ πού ^στι γλωσσ^ άν&ρώπον. εϊπερ 6 μέν 
ίέγων φεύγωμεν άναπτεροΐ, 6 δε αν&ις πεί&ει λέγων μίμνω- 
μίν• δοΗο1ί85ΐ8 8(1 Ι1ία(1. β 333: ΟΪον γέ πού ^στι γλώσσα 
ί^ανχ^ρωπον λόγος, κατά τον Ενπολιν* 6 μέν γαρ λέγων φεύ^ 
γωμεν άναπτεροΐ, 6 δε μένωμεν πείθει, αμα δε χαι το ηα^ 
ίίμβολον των δήμων έσήμανεν, δοήρ$ι γλώττα, 0"8β Εμ- 
ροΙί(1ί8 ΙβδΙίιηοηίο ΙηΓβΓυηΙυΓ νβι1)8 6 μεν γαρ λέγων χτλ, ηο^ 
ΕυροΙί(Ιί5 8υη( 86(1 8θΙιοΙί8$ΐ86. Ε8 ΓΓα8(Γ8 ίη Ιπιηβ^ΓΟβ οοβξΛ 
Η6Γΐη8ηηα8 Ορυ8β. V ρ. 290. 

Χΐη (2, 554) 314 

Πόλιν γε ^εοφιλεστάτην 
οιχόνσιν άφί^ονέστάτην τε χρήμασιν, 
Ειΐ8(8ΐΜυ8 8(1 0(1. ρ. 1441 16: ^ημόxριτός δέ έιχιτηδει^ 
ίοτατον φησί, χαί ^εινόλοχος γενναιέστατον , Ιίίντιμαχος δέ 
οτι άφνειέστατος εσκεν, Ενπολις δέ Πόλιν ^εοφιλεστάτην 
χτλ. Αάάϊάϊ γε. 

XIV XV (2, 554) 315. 3ΐβ 

Μη τρηχνς ϊσΒ^ι- 
^ δαιμόνι ανδρών, μή φβ;ον€ρόν ϊσΟ-* άνδρίον. 214 ΕΥΡΟΙΙδ 

Βυ5ΐ8ΐΙιίυ$ &(Ι Οϋ. ρ. 1680 26: ΙίττιηοΙ δέ Ηηαηές το 
ϊΰ9ι χαι έπΙ ίον νηαρχε τόττονσιν. ΕνποΙίς Μή τρηχ^ 
Ι'ύ^ί. ηαΐ Ϊ3 δαψΜ κτλ. 

317 XVI (2, 555) 

Κατ^ άντιβοΐιαν δέκα τόλαντ^ άπεησόμην. 

Ευβΐ8ΐΙιίυ5 Βά 0(1. ρ. 1406 27: άντιβολία ή δέηαις. Εν- 
πολις Κατ* άντιβολίαν κτλ. ΚββρίοίΙ ΗβδγοΙιίϋδ β. κατ* αη*- 
βολίαν: %αΛ άντίβλησιν. 

318 ΧνΠ (2, 555) 

ί^λλ^ βσηβρ ίππφ μονπιβαλέίς τρνσίηηιον. 

Ειΐ8ΐ8ΐΙιίυ$ 8(1 0(1. ρ. 1517 9: τρυαιππειον τ^νρααυΙΙα- 
βως, Βγχανμα ^ηηου γεγηραχότος εηΐ της γνά&ου ομοιον τροχψ. 
φέρει δέ αντος (ϋίοηγδίϋδ) χαΐ χρησιν ΕνπόΙιδος ταντψ 
Ι4λλ^ ώσηερ Ϋπηψ μοι επιβάλεις τρνσίππειον. ΡΙιοΙίυβ ρ. 
608 17. Τρυοίηηιονι έγκαυμα ίππου γεγηραχότος έπί %ης 
γνάθου τροχφ ομοιον. οϋτως Ευπολις. 

319 XVIII (2, 555) 

2ύ δέ τα καλώδια 
ταΰδ•^ άρχυώρει, 

Ευ9(8ϋι1α8 8(1 0(1. ρ. 1535 18 : οτι δέ χαί έδασύνοηο 
άττιηώς αΐ αρκυες ουκ αδηλον. και φέρεται %ρήοις ΕνηόΙι- 
δος εϊς τοντο τοιαύτη 2ύ δέ κτλ. 

320 XIX (2, 556) 

Ττ] χειρι νήσαι μαλ&αχωτάτην κροχην. 

ΕϋδΙβΛίυδ 8(1 Ηοιη. 0(1. η 104 ρ. 1571 35: αι (γυναΐΜς) 
τ^ χειρι την κρόχην ενη&ον. Εΰπολις Τη χειρι νώσαι χγΧ. 
ΟθΓΓ(?χί νήσαι. Μ8ΐβ δοΐιοΐ. 8(1 Η. Ι. νή^ε. 

321 XX (2, 556) 

Κλέων Προμηβ-εύς εστί μετά τα πράγματα. 

1.ιιοί8ηυδ Ργοιπ. οβρ. 2 : μη αρα οϋτως με Προμηθέα λέ- 
γοις είναι, ώς 6 κωμικός τον Κλέωνα φησιν. οίσϋ-α ηψ 
αυτοϋ' Κλέων Προμη&εύς κτλ, Ευροΐίάίδ 6886 νβΓδίιιη βηηο- 
(&νϋ δοΗο1ί8δΐ8. 

322 XXI (2, 556) 

Πρώτος γαρ ημάς, ω Κλέων, 
χαιρειν προσεϊπας πολλά λυπών την πόλιν. 

ΜοβηδΑίΙίο. ρ. 213: Χαιρειν έν επιστολή ττζώτος λέγ9ίθ^ 
γραχραι Κλέων Ιί&ηναίοίς μετά το λαβέίρ την Πνλον. εν^^ν ΕΥΡΟΠδ 215 

χαί τόν %ωμι%6ν ΙηκτΛώτιχονηχ $1ηέϊρ Πρώτος γαρ ήμ£^ ητΐ. 
Αψύά ΒϋΙίΚβηιιη ηρίάζως, Εΐ}ροϋ(1ί Ηιιβο νιηόίοιινί Ηίβ!. οηΐ. 
ρ. 115 ίΙΙιιΙο διιί(ΐ8 ν. χαιρειν, ηρωτον δέ Κλέωνα φησιν Εν^ 
βονλος 6 κωμικός οΰτως Ιηιστέίλαι τοις Ι^χ^ηναίοις οΛο 
Σφαχτηριας. Εβς^βηάαιη Ενπόλις, ΥίάΐΙ Ιιοο βΐίλπι Ρηΐχδοΐιίιιβ 
βρικί ΤΙι. Β6Γ£[1(ίυιη εοιηπαβηΐ. ρ. 362. 

XXII (2, 557) 3Μ 
Σννέτνχβν έξιόνζι μοι 

αν&ρωττος άηοφράς χαι βλέπων αηιατιαν. 

ΡΗΓγηίεΙιυδ ΒβΚΚ. ρ. 5 8. ^!Αν9ρωηος άηοφράς: αποφράδας 
ημέραι, χαΟ•^ ας άπηγόρεντό τι πράηειν. σημαίνει ονν τον 
οίον άπαίαιον και Ι'ξεδρον και έπαρατον αν&ρωπον. Έυνέ^ 
τνχεν κτλ, 0ιιίΙ)υ8 Ποβο δαύίίείυηΐυτ : Ι/ίηιστιαν βλέπει: Ευηο^ 
Ιις, σημαίνει τον άηιστότατον» ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 131 19: και 
τους ηονηρονς δέ αποφράδας επίχ^ετικώς έκάλεσαν. οίον 
Ζίν&ρ(οπος αποφράς και βλέπων άπιστιαν. 

XXIII (2, 557) 384 
^Ωργζομένη και Θ-ρνπτομένη. 

ΡΙίΓγηίοΙιυβ ΒοΚΙί. ρ. 43 14. Θρνπτεσ^αι: ώραΐζεσ9αι. 
&μφω Ενηολις ^Ωραϊζομένη και &ρυπτομένη. 5οηρ$ί ωρι^- 
ζομένη. 

XXIV (2, 557) 3ί> 
Και γαρ αισχρόν άλογίον *στ* οφλεϊν. 

βΓαπιπιβ!. ΒβΚΙιοη ρ. 436 3: ί4ποστάσιον χαι λιποστρόνίον 
χαί πάντα τα τοιαύτα ονδετέρως σχηματίζονσιν. Ενπολις Και 
γάξ αΙσχρόν άλογίονς τι οψλεΊν. Ιΐλ οοά^χ: ΒβΙιΙιβηΐδ άλογίον 

π. ΟοΓΓΟΧϋ Β6Γς[]£ίυ5. 

XXV (2, 558) *»« 
^Ώσπερ ανέμου εξαίφνης ασελγούς γενομένου. 

βΓβιηιηβΙ. Ββΐιΐίβπ ρ. 451 10. ίΑσελγές: πάν το σφοδρον 
χαι βιαιον . . . και ο κωμικός 'Ώσπερ ανέμου εξαίφνης ασελ^ 
γονς γενομένου. ΕυροΙίάί νίηάίοβνί ρΓορΙβΓ ΡοΠιιο. Ι 111: Ευ- 
τιοΐις δέ καί ανεμον ασελγή ε\πε τον βιαιον, ΗββγοΗίϋδ 8. 
Κζίος, τό γαρ ασελγές . . . εστίν οτε και έπι τον μεγάλου. 
χβί γαρ ανεμον ασελγή λέγονσιν, ώς Ενπολις. Ε&(ΐ6ΐη οιηί58θ 
ΕυροΙί(1ί$ ηοιηίηβ Ργου. Βοάΐ. 555. 

XXVI (2, 558) 327 
Και μή πονηρούς, ω πονηρά, προξενεία « 

6Γ&ιηιη. ϋΓ&ιη. Αη. Οχ. Ι ρ. 372: ο κατά χρυχψ (πονηρός^ 216 ΕΥΡΟΜδ 

οέντόνίος, 6 δε κατά ^ Θωμά .προπαροξντόι^ως' και παρ^ Εύ- 
ηόλιδι το -^ηλνκόν πονηρά Και μη πονηρούς κτλ, το μέν 
τιρότΒρον οξυνοντες^ το δέ επΙ της προμνηατριας το δεύτερον 
βαρυτονονντες, ' των μεν γαρ τονς τρόπους οριζόμενος 6 δη- 
μος, της δε αΐτιατιχής (Γ. αΙτιαται) ώς εν λοιδορί^ την τί^χην. 

328 XXVII (2, 558) 

^Ηρψον εϊ πώς μον χομίσαιο τον ^νκον. 

ΗοΓθ(]ίηηυ8 Ογθιιι. Αηοοϋ. Οχ. III ρ. 253. ΗβΓίπβηηί ρ. 309: 
ήρφον λέγεται ή τον ηρωος εΐκών η το τέμενος, ώς Ενπολις 
^Ηρψσν κτλ. ΜυιηοΓίββ βιτοΓβ Ευροΐίϋί γβΓδαηι βδδί^ηβδββ νί- 
(ΙβΙϋΓ ςυί 6$1 Απ$ϊορ}ΐ8ηί8 Υβδρ. 819: ϋ-ήρωον εν πως εκκομί- 
ααιο τον ^4νκον. 

329 XXVIII (2, 558) 

^Εγώ δ^ αδειπνος εσπέρας ηυλιζόμην, 

βΓ»ηίΐηΐ8(. ΒβΚΚβΓί ρ. 463 18: ανλιζεται το έν ανλη δια- 
τρίβει, καΐ Ιδίως το κοιμάται Ενπολις φησιν ^Εγώ ί' αδειπνος 
εσπέρας ανλιζόμην. δοηρβί ηνλιζόμην. 

330 XXIX (2, 559) 

Τη νυν καταδέχεα&ε τονς φακούς, 

Η6ί*ο(ϋ8ηυδ Οι-βπ). Αιιβοϋ. Οχ. III ρ» 253. Ηβηηαηηί ρ. 309: 
οΰτω (φακοί) καλείται ώμόν το οσπριον, ώς Ευπολις Τη νυν 
'καταδέχεα&αι τονς φακούς. Ργο καταδέχεα^αι Ηρυ(1 Ηβηηβηηαιη 
κατέδεα&αι, δοήρδί καταδέχεστε. ΒβΤζ\ί\νί$ ΟοιηηιβηΙ. ρ. 159 
^ατεδεσ^ε, 
-33:ι. , XXX (2, 559) 

Ον γαρ κατάξει της κεφαλής τα βήματα. 

ΗβΓΟίΙίβηυδ Ρί6Γ$οηί ρ. 448: κατέαγα της κεφαλής, ον μην 
ήασαν την κεφαλήν αλλά μέρος τι αντής. Ενπολις Ου γαρ 
κατάξει κτλ. ί6^6ΐ)βΙυΓ κατάξεις, οοπ'οχίΐ ΡθΓ5οη. Αάν. ρ. 285. 

338 • XXXI (2, 559) 

Ειω&ός το κομμάτιον τοντο. 
ΗβρΙιοθδΙίο ρ. 132: κομμάτιον, ί> και παρά τοις παλαιοίς 
ποιητάϊς όντως ώνομάσ&η. φησι γάρ Ενπολις Ειω&ός το κομ- 
μάτιον τοντο. 
333 XXXII (2, 559) 

ί^νερροΒ-ίαζε περί τά χείλη τής νεώς. 

ΡοΗυχ II 90: Ενπολις και νηός χείλη εΐρηκεν Ι/ίνωρρο- 
Βία ή ηερι τά χείλη τής νεως. ΟοΓΓθχί α( βαρΓ». Καη- 
λβΐίυδ ανω ζοΒιαζε. * . ΕΥΡΟΙΚ 21 Τ 

ΧΧΧΙΙί (2, 5βΟ) 394 

'*Οταρ δε όή πίνιοσι την επιδέξια. 

Ρΐ)Πυχ II 159: παρά δε ΕνηοΧιδι ηροπόσεως Οχημα ^Όταν 
δε ηίρωσι την επιδέξια. ΙΙη νυίςο: οοιτοχίΐ Τοηρίοβ. 

XXXIV (2, 560) 335 

Οϊνην παρόντος οξος ήράσθ^η πιεΐν. 

ΡοΙΙυχ VI 65: τα δε ηδνσματα, ελαιον, οξος, ώς ΕνηοΙις 
Οϊνον παρόντος χτλ. 

XXXV (2, 560) 336 

Κατειχαζονσιν ημάς ιαχάδι. 

ΟοΓΟίκΙπυδ 8ρυ(Ι Βοί5δοη8({υίη Αηβοά. IV ρ. 296, βρυά \ν8ΐ- 
ζίυπ) Βί6^ VIII ρ. 789 : το εΐχασμά έστι σχώμμα κα&^ ομοιό^ 
τητα, ώς εχεί'τό παρ* Ενπόλιδι Κατεικόζονσιν ημάς ιαχόδι 
βοΐβψ. €οϋ. αχόδι. ννβίζίαβ ϊοχαδι. ΒοΙβφ ΓοΓίαβδβ βχ ιιΐίο 

βχβιηρίο 5υρ6Γ65(. 

XXXVI (2, 560) 337 

Ου πάνυ ταχύ 
^ιψας έμοι τοντ* άναβαλείς το κρητικόν; 

ΡΙιοΙίϋδ ρ. 178 17. Κρητικόν: βραχύ ίμάτιον* ούτως Εΰ^ 
τΐϋλις Ον πανν ταχύ κτλ. 

XXXVII (2, 561) 938 

^Εξεπλαγη γαρ ιδών στίλβοντα τα λάμβδα. 

ΡΙιοΙίυβ ρ. 200 8. Αάμβδα : έπΙ ταΊς άσπιοιν οι Λακεδαι- 
μόνιοι έπέγραφον, ωσπέρ οι Μεΰοήνιοι "μ. ΕνποΙις ^Εξε^ 
ηΐάγη γαρ χτλ. 

XXXVIII (2, 561) 339 

*Εγώ δε χαίρω προς γε τοΊς σοϊς παιδικοΊς. 

ΡΙιοϋυδ ρ. 369 12; οτι δέ έκάλονν όντως (^παιδικά^ και 
τα προς γυναίκας Ενπολις (^μαρτνρεΐ^' φησι γαρ ώς προς 
ονΧψρίδα τις ^Εγώ δέ χαίρω κτλ. Εηάβχη βοΙιοΙ. Α\ά. ΑηβΙορΙι. 
νββρ. 1026. βΓ8ΐη!η8(. Β86ΐιηι. Αηβοά. Ι ρ. 324 6( διιί(ΐ8$ ν. 
ηαιδικά, φιι οιηηβδ γε οιηίΙΙυηΙ. 

XXXIX (2, 561) 340 

Γυνή μέλαιναν δέρριν ήμφιεσμένη. 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 257 13. ^έρρις: ιμότιον παχύ η δέρμα η 
^ζίχινον παραπέτασμα επί ταΐς ^^νραις ταις ανλείαις βαλλρ^ 
μΒνον. ^νπολις Γυνή μέλαιναν 3|τλ, 818 > ΕΥΡΟυδ 

941 χι (2, 561) 

Εΐ,μή χόρη δεναείΒ το σνάϊς ^&Βθς. 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 422 43: η^βος σηανιως ίπι ηαρ&ένον, ως 
τΐίαρ ΕνηόΙίόι Εΐ μη κόρη κτλ. Εαύβπι Ευ5ΐβ(Μυ8 8<1 Ι1ί8(). 
ρ. 500 38 β( ληβοάοΐΒ Οτάτηβή Οχ. III ρ. 328 22. • 

342 XII (2, 561) 

^Εχ των αγρών ηκονσιν εβλαατηχότες, 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 308 30. ^Εβλαστηχότες : *Εκ των αγρών 
ηχονσιν εβλαστηχότες. Ι^ττικώς' βεβλαστηχοτες, άποβοΐΐ} 
τον β, ωοπερ βεβρψωμένης, εβριμωμένης. οί γαρ ΐ4ττί%οϊ 
αηοβάλλοναι αύμφωνον, ΕυροΙίοΙί νίηιΐίο'βνί (ΙυοΙυ βΓαιηπιβΗοΊ 
βρυί ΟΓβιηβΓυιη Αηβθ(1. Οχ. IV ρ. 184: χωρίς των εχόντων το γν^ 
οίον εγνωχα, έγνώριχα, εγνωαιμάχηχα , εγννμένον χαί βλαατι- 
χότες παρ* Ευπόλιδι. Οιιββ ιηίηυδ ιηβηάοδο βοτίρΐΒ 6χ(8ηΙ ίΙ)ί- 
Ηβιη ρ. 514: το εγλνμένοι χαι Ιβλαστηχότες ηαρ ΕνηόΙίόί 
δίηαράλογά εστίν, γεγλνμένοι γαρ δει λέγειν χαΐ βεβλαστηχότες» 

348 ΧΕΙΙ (2, 562) 

^Ως οϊχεται μεν τυρός έξεγλνμμένος. 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 311 55: εγλνμμένος, ίχ του γεγλυμμένος' 
οΐόν ^Ως οϊχεται μεν χτλ, Ευροΐίίΐί νίη(1ί68νί άυοίυ ΟΓ&ιηιηβΙίοί 
8ρυ(1 €Γ8ΐη6ηιιιι Ιοοί$ 8(1 δυρβήυδ ΓΓβ^βηΙυιη 8(ΐ86ηρ1ίβ. 

844 ΧΙ,ΙΙΙ (2, 562) 

Αυτού δ* οπισβ-εν χατέλαβεν τον χοντιλον. 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 529 8: Κόντιλος. ΕυηοΙις ει μη παίζεί^ 
Λυτοΰ δ* οπιο&εν χατέλαβεν το κούδυλον, εστί κοντός, χόν- 
τιλος. Κβοίθ Είγιη. Μ8. 3ρ\ιά ΟπβΓη. Αηβοϋ. Ρβγ. IV ρ. 76 τον 
χοντιλον, Ι5ί(ΐ6ηι οηιοχ^ε, δγΙ^υΓ^^ίοδ τον κονδυλον. 

345 ΧΙΐν (2, 562) 

Ουδέν κενόν τρύπημα αν εν ταίς οΐκίαις αν ευροις, 
Εΐγπιοΐ. Μ. ρ. Τ26 53. 2τειλειά: τό τρήμα τον ηελεχεως, 
δι ου τό στελεόν ενείρεται, ην τρήμην ΐ4%τικοι λεγονοιν. 
[Αριστοφάνης '^τρήμας εχει.'" — χαι τό τρύπημα δέ, ως Εν- 
πολις Ουδέν καινόν τρύπημα εν ταίς οΐκίαις αν ενρης. ΟοΓ- 
ΓβχίΙ ΡθΓ8οηυ5 Αάνβτβ. ρ. 285. ΡογΙ. 8(1 Κόλακας ΓβίβΓβικίαοι, 
ςαοηιιη νίίΐβ Γγ. XVIII. 

346 χι,ν (2, 563) 

Βάπτειν τα κάλλη τά περίσεμνα τη '&ε^ 
ΕίγιηαΙ. Μ. ρ. 486 46 : τά πορφυρά γαρ κάλλη ίχαλοϋννο. 
Εϋπολις Βάπτειν τά κάλλη περίσεμνα ττ] ϋ-εψ. ΡθΙΙυχΥΠβ3: χαι χάίλη φίλον τοις χωμψΛοίς ίίαλύν {τά ηορφνρα ίμόηά), 
ως ΕνποΧις τΐον Χ4γΗ Τά χόλλη τα η€ρΙ(ϊ€μρα τη &€ψ, Ργο 
βάτη^ιρ ΕίγηιοΙ. βη(1. ρ. 294 28 βόπτ%. ΡπΙζβοΙιίυδ Ου. Αη$1. Ι 
ρ. 201 βοΓφβίΙ βάπτ€τ€, ¥οτ9Μ Βάπταις. 

XI, VI (2, 563) 347 

"Ωσηες γαρ €ΐς ζητρέισν ^μηεαών. 

ΕίγηιοΙ. Μ. ρ. 411 35. Ζητρέϊον: το των δονλί(η^ όΒαμιοτή- 
ρι&ν. βνηολις "Ωαη^ρ χτλ. Νοιηβη ζψρείον βχ ΕηροΙΜθ βΙΓθ• 
Γοηΐ Ρ1ιοΙίΐ]$ 6( δυί<ΐ8$ υΐ δούλων χολαστήριον, 

XI. VII (2, 563) 348 

ΑΐΗθηΒθϋδ Ι ρ. 3 α: πάντα όέ ταντα μόνον ίξενρειν ίχ 
ηαίαιών χίτηφιαμάτων χαι δογμάτων τηρήσεως ^ €τι δε νόμων 
συναγωγής, ους ετι διδάσχονσιν , ώς τά Πινδάρου 6 χωμψ- 
διοποιός Ενηολις φησιν, ηδη χατασεσιγασμένων υπό της των 
ηολίών άφιΧοχαλίας. ΟΓι*. βυρΓβ ρ. 183. 

XI VIII (2, 563) 349 

^Ραφανιδες άπλυτοι, σήπίαι, 
δρυπεπεΐς τ* ελααι, 

ΑΐΗβηββυδ II ρ. 56 8. ^Ελααι : Ενπολις ^^2ηηίαι δρυπεπέϊς 
τ ελααι. *' Μβιη ρ. 56 β. ^Ραφανιδες: — χαι ίκτεταμενως δέ 
χαι χατά σνστολην λέγεται παρά ί^ττικοΊς . . . Εϋπολις ^Ρα^ 
φανίδες άπλυτοι σηπίαι. Ογηοο δίΓβΙοη. ρ. 80 ^αφανις: διφο^ 
ρύται χό Τς . , , παρ* Εύπόλιδι δέ συστέλλεται. ΕυβΙβίΗίοβ 
βά ΐ&ηά, φ 1220 55: συστέλλεται δε παρ* Ενπόλιδι εν τψ 
^αφανίδες άπλυτοι. 

ΧΙΙΧ (2, 564) 350 

^Οψ(ρ πονηρψ πολυτελώς ήρτυμένφ. 

ΑΐΙιβηββυδ Π ρ. 68 & : το δέ ^ημ<χ (αρτΰσαι) χείται παρά 
Σοφοχλεΐ . . . Εΰπολις 'Όφψ πονηρφ χτλ. 

ι (2, 564) 351 

Και μουσιχή πραγμ* εστί βαί^ύ τι. και χαμπύλον. 
ΑΐΙιβΐΐ86ΐΐ5 XIV ρ. 623 β : ό μεν χωμψδιοποιος Εϋπολις, 
ανδρές φίλοι, φησί Και μουσική πραγμ* εστί βα&ύ τι καί 
^αμηύλόν, αεί τε χαινόν εξευρίσκει τι τοϊς έπινοεΐν δυναμέ- 
νοις, ΡοΓδ&η ή μουσική. ΕυδΙβΛίϋδ 8(1 Οά. ρ. 1422 55: χατά 
τον Εϋπολιν ειπόντα ώς ή μουσική ηραγμ εστί χτλ. €οά. Ρ. 
βα^ύ τι χαμπύλον, Ηβηονίυ^ Ε)ζβΓ0. ογ». ρ. 160 βαθν τ{ 
ηάγηνΧον. 320 ΕνΡΟΙ.18 

ΜΖ Ι-Ι (2, 565) 

^^Ος τον νεανίσχον σννάν όίέφ&ορεν. 

Ζοη8Γ8$ 1>6χ. ρ. 548 : ^ιέφ&ορΒν ον το διέφ&αρται όηίοΐ 
παρά ί^ττικοΊς, άλλα το διέφ&αρχεν. Ενπολίς *^^ς τον κτλ, 

353 Ι>ΙΙ (2, 565) 

Το σωμ^ ίχουσι λέων ώσπερ εγχέλεις. 

Ζοη8Γ8β Ι^βχ. ρ. 601: βνρον δέ και το εγχελνς άχτικόν. 
Ευποίις Το βώμ Βχοναν λεϊον αίσπερ εγχελνς, δοήρύ έγχέλεις. 
Ρίπη8( ΰΓ&ιηιη&Ιίουβ Μ8 »ρυ(1 ΆΙη^ητ. οοά, Ν8ΐιί8η. ρ. 492: εγχε- 
λνς ενικόν^ το δέ πλη&υντικόν εγχέλνες. παρά γονν τοΙς 
Ι/ίττικοϊς έγχελεις, καΐ αί πτώσεις ίγχέλεων, ίγχέλεσιν. ΕυποΧις 
Το σώμ εχονον λεΐον ώσπερ εγχελνς, ΐ4ρίστοφάνης (Ε(ΐυ. 860) 
ωσπερ οι τάς ίγχέλεις πεπονιάς. 

354 £111 (2, 565) 

Ου γαρ λέλειΛται των έμών ονδ^ εγκαφος. 

Ζοη8Γ85 1.6Χ. ρ. 603 : εγκαφος το ελάχιστον. Ενπολις Ου 
γαρ λέλειπται κτλ. Εά'ύνίΤ (Άτ αρ. δβά ον γαρ ΒνΑάηΒ ν. 
εγκαφος βί ΕυβΙ&ΙΙιίυδ 8(1 Οά. ρ. 1481 34. 1817 49. Αρα<1 
Είγιηοΐ. Μ. ρ. 310 21 Ιβ^ϊΙχιτ ουτ^ αρ λέλησται. δυη( ίοΗ88$6 
€8ΐΙί86 νβΓΐ}8 ίπ Α()υΐ8(οπΙ)υ5. 

355 ϋΥ (2, 566) 
λυγίζεται καν σνστρέφει τον αυχένα. 

$ο1ιο1. ΤΗβοοηϋ Ι 95 νβΓύοιη λνγίζειν ίΙΙυ5ΐΓ8η$: Ευαολις, 
οίον λυγίζεται κτλ. ΡθΓ5οηυ8 Οίον αυ λυγίζεται και κτλ. 

856 IV (2, 566) 

Ματτει γαρ ηδη, και το πυρ εκκάεται. 

δοΗοΙ. Οίοηγδϋ ΤΙιγ* ρ. 937: φαμέν ηδη γράφω, ηδη έγραψα, 
ηδη γράψω, και μαρτυρεί ή χρησις, τοϊς τρισι χρόνοις αυ%6 
συντάξασα, οϊον Μάττει γαρ — εκκάεται, παρ Ευπόλιδι. 

357 Ι. VI (2, 566) 

Και τους περιπόλους άπιέν^ εις τα φρούρια. 

δοΙιοΙ. Ρ8Γ. ΑοδοΗίηίδ ϋβ Ρ. ί. $ 167 7: περίπολος 6 ηε- 
ριερχομενος την πολιν χαί φυλάττων. ούτος ίν τοις φρου- 
ρίοις κοιτάζεται, Ενπολις Και τους περιπόλους απιβναι εις 
τα φρούρια. 

358 1.νΐΙ (2, 566) 
Ιίίποφ&αρεις δε δύο κύβω και τετταρα, 

βο|ιοΙ. ΑπδΙορΙι. Κ8η. 1400 άβ 8υοΙθΓ6 >ιυιυ$ νβΓβνβ, βέβλψί ΕΥΡΟΙ» 221 

ΙίχιΙΙενς όνο χυβω καΙ τέτταρα, άΊ8$6Τβη$: τινές δε (λέγονσιν) 
οτι Ιν τφ Φιλοκτήτη ην 6 τόττος, οΐ δέ ίν τη ^Ιφιγενείί^ τ§ 
Ιν Ανλιδί. ^/(ΐφοτΑν^^ δέ χαί Ενπολις τοντο (τοντον'ί^ εϋίύς 
Ιίηοφ&αρΒίς χτλ. 

Ι,νΐΠ (2, 567) 3»• 

δοΐιοΐ. Αη$ΙορΙι. Ρβο. 740. βϊς τα ^άχια: ώς τοιαύτα είσα^ 
γόντων των αίλων κωμιχών, ^αχοφορονντας. αϊνίττεται δέ 
εις ΕνηοΧιν, 

\Λ\ (2, 567) 360 

δοΐιοΐ. ΑπδίορΙι. Εηυ. 941, υ5ί ροε(« Ηίδ ν6Γ})ί$ 5οΙηΙη ογ8- 
Ιίοηβ 8εήρ(ΐ5 πίίίιΐΓ: εν γε νή τον ^ία και τόρ Ι/ίπολλω και 
την /ίήμητρα, Ηββο «ηηοΙανΗ: εατι δε πολλά και παρ Ένπό- 
Ιιδι σεσημειωμένα, \Λ\ ρο5ΐ πολλά ΓθΓΐ8$$6 ίηδβΓβηάυιη τοιαντα'. 

ΕΧ (2, 567) 361 

δ€ΐιο1. ΑπδΙορΙι. Αν. 78: τορύνη πανταχού έκτέταται εΐ μή 
ηαρ^ Ενηόλιδι. ΕΒάβαι Οπαοο 8ΐΓ8(οη. ρ. 86. δαίάαβ ν. το- 
ρύνη, V. ΟιπιΙογΓ. αά δοΐιοί Ες. 984. 

ΕΧΙ (2, 567) 362 

^'Οτι χωλός έστν την ετέραν χεΊρ^ ου λέγεις, 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. Αν. 1379: το δέ'χωλόν επί της χειρός^ 
ως Ευπολις 'Όνΐ' χωλός έατι κτλ. Ιϋβιη &(] Εςυ. 1085 6ΐ Ηίηο 
διιί(1«8' ν. χνλλός: χωλούς τους χείρα πεπηρωμένους, Εοπολις^ 
"Οΐΐ χωλός εΐ συ την χείρα σφόδρα, 8βά 'ιΑβηι δυί(1α5 ν. '^^ω- 
Ιός, οτι χωλός την χείρα συ σφόδρα, 1ι. ο. ευ σφόδρα, υΧ Ηβ- 
1)βΙ ΡοΙΙαχ IV 188: Ευπολις δέ και τον την χείρα ηεπηρωμέ^ 
νον γωλόν εϊρηκεν, "Οιε χωλός έστι την ετέραν χείρα εί σφό- 
δρα, ΚβδρίοίΙ εϋ&πι ΡΗίΙβηιοη Οδβηηί ρ. 209: λέγεται δέ και 
ίηΐ χειρός το χωλός, ως παρ* Ευπόλιδι, 

ΕΧΙΙ (2, 568) 963 

Παρά τηδεδί συ τη σοβάδι κατηγάγου; 

δοΗοΙ. ΑπδΙορΙι. Ρ&ο. 812: σοβάδας τάς πόρνας λέγουοιν. 
Ευηολις. Παρά τηδε συ τη σοβάδι κατηγάγου. ΟοΓτβχίΙ ΡηΙζ- 
5οΙ)1υ$ ΑοΙίδ δοο. ^Γ. Ι ρ. 136. 

ΕΧΙΙΙ ^2, 568) 304 

δοΗοΙ. ΑήβΙ. ΤΗβδίη. 828: σννέχεεν (στρατιά βΐ στρατεία) 
^Ι ούτος ως Εϋπολις πολλάκις* στρατιά μέν γάρτό πλήθος, 
οτρατεία δέ ή στράτευσις, 

: ΙΧΐν (2, 568) 365 

8οΙιο1. ΒυΗρίάίβ Μ«4. 517: η διστιχία τον χορον έστιν 182 ΕΥΡΟΙ» 

Ιαμβέία ίνο. χατά ϋ τοντονς τους χρόνους ηίη τά %ΰρ χο- 
ρών ημξχνραηο. τά μίν γαρ άρχάϊα όιά των χορών επΛτύέΗο, 
δ^99ν ο Ενπολις φηαιν, Τι χορός ούτος, %λαΐΒίν €Ϊηω- 
μεν πυράμον. 1(8 βοΐιοΐίυιη οογγοχΗ Ηβηη&οηιι^, φιί Εορο* 
ΙΜίδ ν6Γΐ)8, ίη (ΐιιίΙ)υ$ οοιΙ. ΡΙογ. ρπ) πυράμον Η&Ι)β( ηυι^ανί 
οαη» ^ ίη αΗβηβ βγΙίΑΐ^β, ίΐβ 6οη8(ί(υίΙ: τις χορός οίτος; ηΐάπν 
ύίηωμίν ά-θνρμάτι^ αττα τοιαύτα. 

366 Ι,Χν (2,569) 

δοΙιοΙ. ΑβδΰΙιγΗ Ρποιη. 450: προσείλονς, προς ηλιον ορών- | 
τας. παι Ευπσλις Λνλή πρόσειλος. ΥιιΙ^ο πρόαηίος, οογ- ί 
ΓβοΙυιη 8 θ8\ν6$ίο Μ<$ο. οτΛ, ρ. 483. ΡΙίΓγηίϋΙιυδ ΒβΚΙι. ρ. 14 26. 
^νλή πρόσείλος: ή προς τον ηλιον τετραμμένη. 

367 ΙΛΥΙ (2, 569) 

δβλοΙ. Ατί^ορΗ. Υββρ. 1524 &(1 νβΛΒί τκαι το Φρννίχείον 
ίηίαχτισάτω τις: δήλον ώς αημειώδίς τι ην το Φρνρίχεΐ09ί 
το εις νψος έν τη ορχήσει έκίαχτίζειν. »αι ούη αίΜίς 
αντός (οη*/το) Ενπολις είπεν. δοΙιοΙ. Υβη. ν. 1492 και ηαρ^ 
Ενπόλιδι εχλ&κτίζειν. 

36β ίΧΥΙΙ (2, 569) 

δοΙιοΙ. ΤΗαογ(1. Ι 30: τρόπαιο ν ή παλαιό Ιίτ&Ις, ι^ 
ϊστιν Εϋπολις, Κρατίνος, Ι^ριατοφάνης, Θονκνόιδης* τρόπαιορ 
ή νέα Ιίίτ&ίς, ης εστί Μένανδρος. 

369 ΙΧνίΙΙ (2, 569) 

δοΙιοΙ Ι1ί8(]. ξ 241 6Χ ΑΙβχβηιίΓΟ ΟοΑΛβηύ: τφ δέ χαρά- 
κΐζρι γενόμενον ομοιον τφ ϊοιην και άγαγοιην παρά Σαηφοί 
και τφ πεπαγοίην παρ^ Ενπόλιδι, εικόν(4ίς έβαρυτονη^ι^ 
το ίπισχοιης, γενόμενον έπισχοΊες ώς Λίολικόν. Πεπαγοίψ 
ΑΙΐΓβηβ. Οί&Ι. (ΙοΓ. ρ. 330 ΕυροΙίη ίη Ηβ1ο!ίΙ)α8 (ϋχί$5β εβηβεΙ 
ρΓΟ πεπηγοίην. 
37Θ Ι.ΧΙΧ (2, 569) 

δοΙιοΙ. Οίίγδδ. π 475: μελαγ-^οιής όξντόνως, τοντο χατα 
ουγκοπην ΐ4ττικοι μελαγχρι)ς φασιν, ώς Ενπολις. Ι(& ΒϋΙΙ- 
Μΐηηυβ ρΓΟ μέλαγχρις. 
371 Ι.ΧΧ (2, 569) 

δοΙίοΙ. 'Οίοηγδίί ΤΙΐΓΒΟ. ρ. 701 32 : και ϊστιν ώς ΙπΙ το 
πλείστον η σνν&εσις εκ δύο λέξεων, γίνεται δε και έκ τριών, 
ως το δνααριστοτόκεια, παρά δε τοις κωμικοΊς καΐ έκ πλειό- 
νων , . . και παρ Ενπόλιδι άμφιπτολεμοπηδι^φίστρατος. ΒΥΡΟΙΙδ 9η 

ΙΧΧΙ (2, 570) 37» 

ΑΐΗβηδβϋδ XI ρ. 502 Ι). Φ^ΌΊς: πλατέίαι φιάλαι ομφαίχφ^ 

τοι. Εϋπολις 2νν φ&οίσι προπετ^ωχώς. δδει δέ οξύ^ 

ησ&αι, ώς Καρσί, τναισί, φ&€ΐρσί. Ιΐα 6«5&υ5οηυ8 ρπο ηροα- 

πεπτωχώς. 

ίΧΧΙΙ — ΙΧΧν (2, 570) 373-376 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 420 13: τ^δεισϋ^α, το χοινότερον δια τον ί, 
τό δέ άττιχώτερον δια τον η, ηδησ^-α, Ευπολις. Ευ$(&11ι. 
8(] Ι1ί8(]. ρ. 1023 14: χαί Σοφοχλης δέ, φασί, τον χι9αρψδ6ν 
οοφιστήν λέγει, χαΐ τον ζαψφδόν Ενπολις. Έπάονη δοΗοΙ. 
Ιϋ8(1. ο' 410. Μβίη ΕυδΙβΙίι. ρ. 1165 14: χαΐ άγελαίας 
ϊσχάδας τάς εϊχαΐας Ενπολις ¥φη χαί άλλοι χωμιχοί, ως 
ψησι Παυσανίας, χαΐ λίϋΌνς δέ αγελαίους τους ειχαίονς 
χαι άχαταξέστους. Ιϋβπι 3(1 Οά. ρ. 1761 39 6χ ΑπδΙορΗαηβ 
^ΐ'ΒτηπίΗΐίοο , χαΐ οι εμετοί έμίαι, ώς χοχλίαι. Ευττολις δέ, 
φησίν, επι του χαχοφώνου τον έμίαν τί&ησιν. 

Ι,ΧΧνί— ΙΧΧΙΧ (2, 570. 571) 377-380 

ΟΓ&ιηιη&Ι. Οταιηβή Αηβοϋ. Οχ. Ι ρ. 268: χαι παρ Εύηόλίδί 
Ιελάβηχα, βΓ&ιηιη. Ββΐίΐι. Αη. ρ. 372 6. άχονοντα άριστα; 
άντι τον ευφημούμενον. ^Ηρόδοτος χαι Ευπολις, Μβη 
ρ. 401 8: άνεμος χαι ολε&ρος ανϋ-ρωπος ηάνυ χαινως 
εϊρψαι χαί έναργως. εατι δέ Ενπολιδος, τό μέν γαρ άνεμος 
δηλοΊ τον πανταχού φερόμενον ανέμου δίχην . . . το δέ ολε^ 
χ^ρος χαί ολέβ^ρου άξιον χαί απώλειας. ΟΓγ. ΡΗΓγηίοΙιί ΡΓββρ. 
δορΗ, ρ. 13 31. άνεμος χαί όλεϋ^ρος άνθρωπος. Ευπολις. 
ΗδΓροοΓβΙίο ρ. 4 6: ^Αγυιάς: ενιοι μέν οξύνουσι ^ηλυχώς 
χ^ωμενοι (δο. αγυιάς^ οίον τάς οδούς ' βέλτιον δέ περισπαν, 
ως από τον άγυιέας, ώς σαφές ποιονσιν ^Αριστοφάνης τε έν 
Σφηξί χαί Ευπολις. ΟΓγ. δΙβρΗβηυδ Βγζ. ρ. 29 ά: λέγονται 
χαί (αγνιεΊς^ οβελίσχοι Ό^εοΊς ανειμένοι^ ώς Ευπολις, χαί χατά 
αυναίρεσιν άγυιέας, αγυιάς. 

ΙΧΧΚ (2, 571) 381 

ΗβδγοΗίυδ, Ι^π^ όνου χαταπεσών: από τύμβου πεσιάν. 
χαί Ευπολις 'Ώσπερ άπ^ οχ3•ου πεσών, οίον απ* όνου. 
Ζβηοϋίηβ Π 57: άπ^ όνου χαταπεσών: ή παροιμία τέταχται 
Μ των μειζόνων χαι αδυνάτων ' ώς ί^ριστοφάνης από τύμ- 
βου πεσών, χαί Ευπολις'Ώσπερ από χοός πεσών. 

ΙΧΧΧΙ (2, 571) 3Μ 

Μοδγΰίίυβ, Βοωηις: μεγαλόφΒ^αλμος, βίόφ&αλμος, μ«- 234 ΕΥΡΟΙΙδ 

γαλόψίορος. Ενπολις δέ την "Ηραν. ΕυροΙίβ (Ιο Αβρβδίη ΙοηυαΙιΐδ 
6080 νίάβΙαΓ. €&. Φίλων Γγ. λΐ. 

383 ΙΧΧΧΠ (2, 571) 

Η6$γο1ιίυ$, Γαληχρός: παίζει μεν Ενπολις παρά το λαμ- 
βάνειν, εστί δε και πόλις, και βοτάνης είδος. 

384-386 ΙΧΧΧΙΙΙ - Ι,ΧΧΧν (2, 572) 

ΗββγοΙιΓυδ, ^αμαρίππεως: εϊδος Ισχόδος. ΕνηοΙίς. 
Οΐτ. θΓαιηπι&!. Β^^Ιί. ρ. 1197. Ιίΐβιη ^αμασικόνδυλον: 
Ενπολις, ώς αν τον /ίαμαοιοτρατον, οντά Χΐον παλαιστην, 
οϋτως λέγει, Μβιη ^Όνου γνάθος. Ενπολις παίζει άΐξ 
πολνφαγιαν. εστί δε και τόπος ούτω καλούμενος. ΟΓγ. ΡΙιοΙίυδ 
ρ. 337 23. 
387-389 ΙΧΧΧνί — ΙΧΧΧνίΙΙ (2, 572) 

ΗΰδγοΙιίυδ, Σ αν νιο ν: το αΙδοΊον, αντί του κερχιον. πα^ά 
το ττ^ κέρκφ σαίνειν. το γαρ αΙδοΊον εσ&* οτε ονράν ελεγον, 
ώς Ενπολις. Υβγ\)9ί παρά το ττ) κέρκψ σαίνειν ηοη δυο Ιοοο 
ροβίΐβ νίάβηΙυΓ, βϊ δρβοίηηΐ ρο(ίυ8 8(1 σαίνονροι, φιοά βΚο Ιοοο 
ΗββγοΗίαδ ]ηΐ6ΓρΓβ(8ΐυΓ τα7ς ουραΙς σαινοντες. ΡίίΓγη. Β^ίϊ. 
ρ. 4 24. ^Λνωφέλητος άνθρωπος: Ευπολις μέν Ιδίως ίπι 
του μή δυναμένου η μη βουλομένου ώφελη^ηναι, οι δε ηοΐ- 
Ιοι ίπι τον μή ιοφελείν Ό^έλοντος η δυναμένου. Ιάβΐύ ρ. 
58 10. Περίζνξ και αζυξ: Εϋπολις και Αριστοφάνης. 

390. 891 Ι.ΧΧΧΙΧ ΧΟ (2, 573) 

ΡΗΓγηίοΙιιΐδ Εοΐ. Μ, ρ. 145: Ζωρότερον δ ποιψής^ σν όί 
λέγε ενζωρον κέρασο ν και ευζωρότερον, ώς Ι/Αριστοφά- 
νης και Κρατίνος καΐ Εϋπολις. 6Γθΐηιη8(. ΒϋΙίΙΐ. ρ. 335 32: 
^^γαμαι τούτου; αγαμαι κεραμει. Ευπολις καΐ Ιίίριστοφάνης* 
8οήϊ)β αγαμαι κεραμέως. ΜοβτΪΒ,'^^γαμαι ^Υπερβολου, Ιάηι- 
ίίως. ΡθΓΐ88δ6 ις^ίΙαΓ Ευροΐίδ (]ίχ6Γ8ΐ: αγαμαι κεραμέως 
'Ϋπερβόλου. 
392-395 χα — ΧΟΐν (2, 573) 

δίβρίιβηυδ Βγζ. ^Ά μύρο ς . . . τ<> έ^ικον Ι4μυρεύς, ώς 
Κάμειρος Καμειρεύς. Ενπολις δε Ι^μνρονς αυτούς λέγει, 
πλησιοχώρους της Μολοττίας. Ηββο Γοΐ'δ^η α(1 ΥΛ^β τ^ίβτβηάΒ^ 
όυίαδ Γ8ΐ)υΐ86 \\άβ ίπ. XXXII. Μβιη : Ζάτραξ, πόλις Θεσσαλίας της 
Πελασγιώτιδος μοίρας -. • . τινές δε διά του γ έκλιναν Ζίτρα- 
γος, ώς Εϋπολις εΙςΖίτραγα νύκτωρ. 6ο<1. Υοδδ. και ρΓΟ 
εϊς. ΙΗβιη: Γράστιλλος αρσενικως, πόλις Μακεδονίας, ο καϊ 
δια του π γράφεται κατά την πρώτην σνλλαβήν Πράστιλ- 
λος,,Μς. ΙΒνηολις. Μβιη Τραγαία: εστί καΐ πόλις ίν Νάξφ, ΕΥΡΟΙΙδ 225 

εν ^ Τρόγιος Ι^πόλλων τιμάται. ΕνηοΙις δια του ε γράφει 
χαΐ πλη9νν^ιχώς Τραγέαι. 

χον-0 (2, 573) 396-401 

ΡοΙΙαχ II 9: χαι βούπαις, παρ^ Ενπόλιδι. Ιύίύβιη 28: 
τονς δέ βοατρνχονς χαΐ κικίννονς 1/4ριστοφάνης χαΐ Εύπολις 
χαλέϊ. Ι1)ί(1. 33: καΐ άποχαρτέον, ώς Ενπολις. ΙΙ)ί(Ι. 120: 
χενολογήσω δέ Ευπολις. ΙΜϋ. 124: μιχροΧογείοΒ-αι 
ίί είρηχεν Εντνολις. 1\)ϊά. 233: ί^ριστοφάνης εΐρηχεν ,,ώς 
ονχ έτερον άνδρα σάρχινον.'' Ενηολις δέ ααρχίνη γυνή. 

ΟΙ — Ο VI (2, 574) 402-407 

ΡοΠιιχ III 50: τήν δέ &ηλάζουσαν Ευηολις τιτ&ήν &η* 
Ιάατριαν ώνόμασε. Ι1)ί(1. 70: χαΐ γυναΐχας δέ εραστριας 
Έυπολις εΐρηχε. 11)1(1. 72: παρά δέ Εύπόλιδι χαί α ντε ρ ώ- 
μενος. Ιϊ)[ά. 77: χαΐ άνδραποδ ιατιχώτατα παρ Ευπο* 
Ιιδι. 11)1(1. 79: το δέ δεΊσ^αν μαστιγών μαστιγιαν Ευπολις 
ίίρηκεν. Ι1)ίί1. 130: άνύποιοτον, δναοιατον, Ευπολις δέ λέγει 
χαί δυσάλγητον. 

ΟνΐΙ— ΟΙΧ (2, 574) 4θ8-4ΐο 

Ροΐΐυχ VI 18: σαχχίας (οΙιό$) ο διυλισμένος, χαι σ όχτος 
(σαχτός) παρ^ Εύπόλιδι. \\Λά. 56: χαι πάσται (αΐϋ πα^ 
οταΐ) δέ £ΐσ^ ζωμός αλφίτων, ώς Ευπολις φησι, ζωμών άλ^ 
φίτων μέτρα. Ευροΐίβ Γογ^απ ί$(& ί(α δβηρββΓβΙ: Πασται, ζω- 
μός άλφιτων μέτα. 1\)\ά. 90: τάς του δοΐδυχος έν ττ} &υεί^ 
ηεριαγωγας περιαμφίδας Ευπολις χέχληχε. 

ΟΧ-ΟΧίν (2, 574) 4ΐι-4ΐ5 

ΡοΠυχ VII 40: τήν δέ σμηχτρίδα Κηφισόδωρος εν Τρο^ 
φωνιψ είπεν. Ργο 1η8 οοά. Ιαη^^βηη. τήν δέ σμιχτρίδα γήν 
Εύπολις είπεν χαι άλλοι. Ι1)ί(1. 83: χαι Ευπολις σχντινα 
χηλεύσει. Ι1)ΐ(1. 169 άβ <ίηοΙιΐΓ8 6ΐ ΙίηβΙοπϋυδ (1ΐθ6η8: Ευπο-- 
ίιςδέχαι βάπτριαν. Ιϊ)\ά. 176: τον οίσυοπλόχον οισνουρ-^ 
γόν χαλεϊ Ευπολις. Ι1)ΐ(]. 179: χαι Ευπολις το γλνμμβ. 

ΟΧν— ΟΧνίΙ (2, 574. 575) 4ΐ6-4ΐ8 

ΡοΙΙυχ VIII 34: τον δέ χλέπτην είποις αν χαι χλεπτί- 
οτατον^ ίϋΐς Ευπολις. ΟοΑ, ΡβΙοΙίβηΙ). χλεπτίσχον, ψιοά 
νθΓυιη γϊ^βΙιΐΓ. Ιάβχα Χ 159: χαι χοιροτροφειον εν φ 
χοίροι τρέφονται ^ ώς Ευπολις. Ηβιη II 17: χόριο ν παρ 
Ενπόλιδι. 
Οοιηίά §Γ&6ά 15 226 ΕνΡΟΙ.18 

419-423 ΟΧνίΙΙ-ΟΧΧΙΙ (2,575) 

ΡΙιοΙίϋδ ρ. 29 11. Εν Ιχβιν στόμα: το ενφημείν, άς 
Ευπολις. Εβάοιη 8υί(ΐ88. Ιάβιη ρ. 177 11- Κρέξιάντίτον 
άλαζών όντως Ένπολις. ΜβΓΠ ρ. 209 4. Αόρνγγα: α??£- 
νιτίίοζ λέγοναιν' όντως Ενπολις. Ιάαη ρ. 215 10. Αέπτη: 
χατεσ&Ιεί' όντως Ενπολις. Μβιη ρ. 222 23. Αί^βη&ξα^ 
τα εφνδρα χωρία ' και αΙ διαρρναεις των Ιδάτων' όντως Εν- 
ηολις. Εδίΐθΐη ίη Αηβοά. ΒβοΙιπίΒηηί Ι ρ. 291 12. 

424-428 ΟΧΧΙΙΙ — ΟΧΧνίΙ (2, 575) 

ΡΙιοΙίαδ ρ. 271 20. Μισ&άριον: τον μισ»όν' ΕνποΙις. 
Μβιη ρ. 273 3. Μνώμενος: μνηστενόμενος' καΐ εμνήσατο, 
εμνηστενσατο' Ενπολις. Ιάβιη ρ. 460: Προσισχε — και 
Ενπολις Προσισχε τον νονν τ^δε. Εβάβιη 8υί(ΐ88 ν. πςο- 
αίσχε. Μβιη ρ. 499 22. Σάξας: άντΙ τον αμάξας* ουτιος 
Ενπολις. ΡοΓίβδδβ νάξας ρΓΟ άμαξας δθΗΙ)βη(ΙυΓη. Μβιη ρ. 
499 24. 2 απ ρ ο ν: ον το μοχϋ^ηρόν και φανλον, άλλα το πα- 
λαών. Ενπολις. Εβίΐβπι δαίϋβδ ν. σαπρός. 

429-435 ΟΧΧνίΙΙ-εΧΧΧΐν (2, 575. 576) 

ΡΗοΙίιΐδ ρ. 511. ΣιληνοΙ: οί Σατνροΐ' Ενπολις. Μβηι 
ρ. 515. Σιοκόμος: ν^ωκόρος' Ενπολις. Οοάοχ σιωκολίος. 
ΡοΓδοηυδ σιωκομος. 8«Γίρδΐ σιοκόμος. ΡοΓδβη βά Ηβίοΐβδ Γβ- 
ίβΓβηίΙυιη. Ηβιη ρ. 520: Σκιάς και σκιάδειον έν ψ ο 
/Ιιόννσος κάΟ^ηταΐ' όντως Ενπολις. Μβιη ρ. 524. Σκοηος: 
σχήμα ορχηστικόν. ούτως Ενπολις, Μβιη ρ. 539 17. Στοι- 
βην: ως ημείς το άναπλήρωμα' και διακόλλημα το αντο 
τοντο Ενπολις. Ιάβτα ρ. 553 6. Σννεχώς: ον πνχνώς, 
άλλ" αδιαλείπτως- όντως Ενπολις. Ιίΐβιη ρ. 598 13. Τρα- 
σ^άι ον τα σνκα ιρύχεται. όντως Ενπολις. 

436 ΟΧΧΧν (2, 576) 

8υί<1ιΐ5, ί^δραμντειον. όντως Ενπολις. καιί^δραμυ- 
τηνός. Θονχνδίδης Ιέτραμνττειον. 8ο1ιο1. ΤΙιυογ(Ιί€ΐί8 V 1 θΧ 
Ογο: Ιίδραμνττειον Ενπολις. 

437-439 ΟΧΧΧνί— ΟΧΧΧνίΙΙ (2, 576) 

8ιιί<ΐ8δ, ΐΑναρρνει: αντί τον ^νει και σφάττβι» Ενπολις* 
και ή ^σία δέ άνάρρνσις. Ηβιη ΙίναγχιππβΊνι αντί τον 
μετ^ ανάγκης ιππενειν* Ενπολις. ΕβίΐΘΐη ΖοηβΓβδ. Ηβιη 
^^ποκα-Θ-ενδονσιν: άντι τον άποκοιτονσιν. Ενπολις• τον^ 
τέστι γνναίκα χωρίζεσ&αι ανδρός και αφιστασϋ'αι. ΕΥΡΟΜδ 227 

ΟΧΧΧΙΧ— ΟΧΙ.Π (2, 576) 440-443 

δαΜ88, ίί4ν€7νίηληχτος: φ ονδ€ΐς ίηιπλήττει α/κιαρτά- 
νοντι. Ευτίολις. Εικίθΐη 0Γ&ιη(η8(. ΒβΙίΙίβπ ρ. 398. Μοαι, 
Γέρρονν: ίηί σταυρού φησιν Ενπολις. Είγιηοΐ. Η. ρ. 228 52: 
ίπΐ σταυρόν δέ (^γ^ρρα^ φησίν Ευπολις. Ιϋβιη Κομμού^ 
σΟ'αί: καλλωπΙζ€σ&'αι Ευπολις^ Ζοη&Γ85 Ι.βχ. ρ. 917. Ευ- 
χτόν: ετίίΟ^υμητόν. χαΐ Ευπολις εύχτότατον γάμον. 

(2, 577) 444 

^Οστις ουν τοιούτον άνδρα μή σφόδρα βδελνττεται, 
ου ηοτ^ έχ ταυτον μ$&^ ημών ηίεται ποτηριού. 
^Η πολλάχις ένννχίαισιν 
φροντίσι συγγεγένημαι, 

5 χαι διεζητηχ οηοΒ'εν ηοτέ φαύλως ίσΌ^ιβι^ Κλεώνυμος* 
φασί μεν γαρ αυτόν ίρεητόμενον τα των εχόντων άντρων 
ούχ αν έξελϋ'εΐν άηό της σιηύης' τους δ^ άντιβολείν αν 

ομοίως • 
ϊ'^' ω ανα, ηρος γονάτων, εξελ&ε χαΐ σνγγνωϋΊ τη τραηέζη. 
Φασιν άλλήλαις ξυνελ^είν τάς τριήρεις εις λόγον, 

10 χαΐ μιαν λέξαι τιν* αυτών, ήτις ην γεραιτερα' 

ουδέ τιυνχ^άνεσΟ-ε ταντ^, ω παρθένοι, τάν τη ηόλει; 
φασιν οιτείσΒ^αί τιν^ ημών εχατόν εις Καλχηδόνα 
άνδρα μοχ&ηρόν πολίτην, όξίνην ^Υπέρβολον' 
ταΐς δέ δόξαι δεινόν είναι τούτο χουχ άνασχετόν, 

15 χαι τιν^ ειπείν, ήτις ανδρών ασσον ουχ ίληλύ^εΐ' 

αποτρόπαί, ου δήτ εμον γ αρξει ποτ, αλλ* εάν με χρη, 
υπό τερηδόνων σαπείσ ενταύθα χαταγηράσομαι ' 
ουδέ Ναυφάντης γε της Ναύσωνος, ου δητ, (3 9εοι, 
εΐπερ εχ πενχης γε χάγώ χαι ξύλων έπηγνύμην. 

20 ην ί* άρέσχη ταυτ^ Ιί&^ηναίοις, χαθ-ησ&αί μοι δοχει 
εις το Θησεΐον πλεούσας η *πι τών σεμνών &εών. 
ου γαρ ημών γε στρατηγών Ιγχανείται τη πόλει. 
αλλά πλείτω χωρίς αυτός ες χόραχας, ει βούλεται, 
τάς σχόφας, εν αίς επώλει τους λύχνους, χα&ελχύσας. 

Ιιβ^υηΙυΓ 1ι&60 αραά Αη$Ιορ1ι&η6ΐη ίη Ε(ΐα!ΐίΙ)ΐΐ5 ίη(1θ & νθΓδυ 
1288 6(1. Οίηά. Ργο Ευροΐίάοίβ Ιΐ8ΐ)ί(& 6856 άοοβΐ 8θ1ιοϋ88(&6 
&ηηοΙ&Ιίο νβηυί φΐοΗο (1291) 8ΐ]8οηρΙ&: ϊ% του ^^οστις ουν 
τοιούτον ανδρα^ φασί τίνες Ευπόλιδος είναι την παρόβασιν, 
δΐ^β φησιν Ένπολις ^^Βυνεποίησα τφ φαλαχρψ^^ 0\Α\^ηι& βί- 
ιηί1ί8 (ΟτίρΜ^ βοΗοϋα^Ια ΝυΙ). 554: Ευπολις εν τοΊς Βάπταις 

15* 228 ΡΗΚΥΝΙΟΗΥδ 

«Ι 

τουναντίον φησίν οτι αννεηοιησεν ^^ριατοφόνει τους ΙητΐεΙς, 
λέγει δε την τελενταίαν παράβααιν, φησί δέ' Κάχείνονς τονς 
^Ιπτζέας ξννεποίησα τψ φαλαχρψ τούτω χάδωρησάμψ. ΡΗΚΥΝΙΟΗΥβ 

ΕΦΙ^ί^ΤΗΣ 

1 Ι (2, 580) 

^Έστιν δ^ αυτούς γε φυλαττεσ&αι των νυν χαλεηώτατον έργον, 
εχουσν γαρ τί κέντρον εν τοΊς δαχτύλοις, 
μίοόν&ρωπον αν&ος ηβης' 

εΙ&^ ήδυλογονσιν απααιν αεί χατά την άγοράν ταεριόντες, 
5 ίπί τοΙς δε βά&ροις όταν ώσιν, έχει τούτοις οϊς ήδυΐογοΰΰΐν 
μεγάλας άμυχάς χαταμύξαντες χαι συγχύψαντες αηαντας 
γελώσιν. 

Α(Ιΐ6η&6Ό5 IV ρ. 1651): Φρύνιχος 6 χωμφδιοποιός εν τψ 
^Εφιάλτΐ] μνημονεύει του ήδυλόγου δια τούτων ^Έοτιν ί* αυ- 
τούς γε χτλ. Υδ. 1 γε 8(1(ϋ(1ίΙ δοΙίΗ^βίς^ΗΒβυδβΓυδ. Ταπί Β των 
ένχαλεπίότατον. Υ$. 5 ίη^οΓυί δε. Υδ. 6 συγχύχραντες 8ο1ΐ86Γ6Γα5. 
Υυΐ^ο σνγχρύψαντες, Β συγχριψαντες. ΙΜίΙ. δβίϋίβηΐδ απαντάς. 
ΑΒΡ άπαντες, Υί αηαντα, 

2 Π, (2, 581) 

^Όνομα δε τούτψ /, ην τε σωΟ^ώ γ ην τε μη, 
εοτω εφιάλτης άνδραγα&^ίας ουνεχα, 
οτιή ^ττιήλας χρηοτά λ* άπωλόμην, 

8ο1ιο1. ΑΓίδΙορΗ. Υβδρ. 1348. φιαλεΊς: τω εργφ εττιβαΐέίς» 
"Ομηρος αυτός γαρ εηίηλεν τάδε έργα, αντί τον έπεβαλετο* 
Φρύνιχος ^Επιάλτη ^Όνομα δε τφ τουτ* ην εαωϋ^εν γην τε μη, 
έστω φιάλτης άνδραγα&ίας οννεχα, ετι έπιαλάς χρηστά Α^ 
άπωλόμην. ΙΙα οοά^χ. Έιη6η(ΐ8νιιηιΐδ 60(ΐ6ΐη ΙβηοροΓβ 6ΐ 6^0 6( 
ιη6ΐηοΓ8(υδ & Οΰ&ηβΓΟ &(1 8ο1ιοΙ Αηδ(. ρ. 461 Ε. ΟίηάοΓβοδι οοί 
Ιβιηθη δοϋ νδ. 1 αω&ω άΛ^ϊητ. Ροδ<Γ6ΐη& ηοη ΰχρβάίο. 

3 ΠΙ (2, 581) 

Ου τουτονί μέντοι συ χι&αρίζειν ηΰτέ 
αύλέϊν τ^ ίδίδαξας; 

Αΐ}ΐ6η86υδ ΙΥ ρ. 184 β: εμφανίζει δε ... . την περί το 
ηραγμα τοντο (την αυλητιχήν^ απουδήν — Φρύνιχος ^Εφιάλττι 
Ου τουτονι μέντοι χτλ» ΡΗΚΥΝΙΟΗΥδ 229 

4 

IV ν (2, 582) 4. 5 

δοΐιοΐ. ΑηβΙορΙι. Αν. 1297: χόβαλός τβ Ιλέγ^ο είναι και 
ητωχαλαζών, ώς Φρύνιχος έν ^Ετίΐόλττ]. Μί(ϋ8Γη (ΙίοίΙ. Όβ 
60(ΐ6ΐη δοΐιοΐ. Ιιυοί8ηί Ιου. (γ8^. ρ. 186 Ι&ο. : καΐ ώς πονηρόν δε 
και χόβαλον χαΐ των δημοσίων νοσφιστήν Φρύνιχος χαί ϋλά- 
των διαβάλλονσιν. ΡοΙΙυχ VII 103: από δ^ αργύρου άργυ* 
ροχόπος, ώς Φρύνιχος έν ^ΕφιάΙττ]. 

Κ Ο Ν Ν Ο Σ 

Ι (2, 582) β 

είγιηοΐ. Μ. ρ. 340 3. ^Ενεργμός: το ί* αυτό χαι ενερξις, 
χρονμα χι&αριστιχόν. Ευφρόνιος δέ τον εν μέση τη χι9άρ([ 
πασσαλίσχον, δι ον η χορδή διήρτηται. Φρύνιχος, Κοινοτί^ 
δψον ένεργμόν. Μδ ΟογυϊΙΙ. βρυά ΟβίβΓοΓά. βά Ηβδίοά. ΤΙι. 709 
ΚοννωτΙδς τ' ενεργά", βχ φΐο ΟβίδΓοΓίΙαδ ίβοίΐ Φρύνιχος Κόννφ 
Τι δαί; τον ένεργμόν, 

II III (2, 582. 583) 7. β 

Ηβδγοίιίυδ, ί^ίεί: άντι του ^ως, Φρύνιχος Κόννψ χαι Ευ- 
ριπίδης Μηδεί<{ ^^απαις γαρ δευρ άει τείνεις βίονΓ Ιΐβςαβ 
οΐίαπ) ΡΗΓγηίο1ιυ5 άΐχίδδβ νίϋβΙυΓ δευρ^ αεί. ΑηϋαΙΙ. ρ. 79 2. 
αμάσητος: άντι του άμα&ής. Φρύνιχος Κόννψ. 

Κ Ρ Ο Ν Ο 2 

1 (2, 583) 9 

ί^νήρ χορεύει χαι τα του '^εοΰ χαΐά. 
βούλει ^ιοπείϋ^η μεταδράμω χαι τύμπανα; 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Αν. 988: ο δέ /ίιοπείΒ'ης νυν μεν ώς^ 
Χρηομολόγος, ετέρω^ι δέ ώς χυλλός χαι δωροδόχος. — παρά- 
χειται δέ χαι τα Φρυνίχου εμπροσ&εν έν Κρόνψ ί^νήρ χορεύει 
χτλ. δολοΙ. νοδρ. 380: ήν δέ 6 ^ιοηεί&ης ξήτωρ. μήποτε 
α οντός εστίν 6 χαι παρά Φρυνίχψ, 

Π (2, 583) 10 

ΕΓΟίίβηυδ ρ. 376. ^Υποτεϊναιι ντΐοΟ^είναι, χαι υποτεταμένον 
10 νποχείμενον ξύλον, το οϊον βά&ρον, ώς χαι Φρύνιχος έν 
Κρονω φησί Κείνη μεμνήσ&ω με ξύλον υποτεταγός. 

III IV (2, 584) 11. 12 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ8 IX ρ. 371 Γ: γηϋ-ύου μνημονεύει Φρύνιχος έν 
Κρόνφ. όπερ εξηγούμενος δράμα δίδυμος ομοιά φησιν είναι 
τα γηϋνα τοίς λεγομένοις άμπείοπράσοις , τά ί' αυτά χαι Ί 230 ΡΗΚΥΝΙ0ΗΥ8 

γη&νλλίδας λέγεσ&αι. ΡοΗυχ ΥΠ 136: Φρννίχος Ιν Ε^όικ^ 
χαί άλβχτρυοπωλητήριον βϊρηχΒν. 

13 V (2, 584) 

^ί4γαμαι, ^ιονν, σον στόματος, ώς σεσέλλισαι 
χεχομμένα τζολλάχις, 

Ηββγοίιίυδ, ΣεελλΙσαν (Σεσέλλισαι) Φρύνιχος έν Κρονψ' 
^ΐΑγαμαι Διονύσου στόματος, ώς σεελλίσαι χεχομ- 
μένα πολλάχις. Λίαχίνης τις ντνηρχβ Σέλλου χαλούμενοξ, 
άίαζών χαΐ έν τφ διαλεγεσ&αι χαι εν τφ ηροσηοιεία^αι 
ηλουτεΊν, ηενόμενος δε χα&* νπερβοΐήν, ώς τους ηαραπίη- 
σίονς τοντφ χαλεΐσ&αι. ΟοΓΓΟχί Ργο^. δοΐιοΐ. 1811. ¥8. 2 
ΒβΓ^ϋιΐδ χεχομμέν ηδη ποίλάχις. 

ΚίΙΜΑ2ΤΑΙ 

14 Ι (2, 586) 

Είτα χεραμενων αν οΐχοι σωφρόνως Χαιρέστρατος 
εχατόν αν της ημέρας εχαεν οϊνου χαν&άρους. 

Αΐ1ιβιι&6α5 XI ρ. 474 1). (Ιβ ροοηΐο χάν&αρος ϋίοΐο €ΐί5$6Γ6η$: 
Φρύνιχος Κώμασταίς Είτα χεραμενων χτλ, Υδ. 1 αν οιχοί 
ΙβίΓοηηίυδ ΌίδδβΓί. άβ ηοιηίηίΙ)υδ ν&5. ξΤΒίβο, ρ. 36. Υυΐ^ο εάν 
όϊχψ. Α αν οΐχψ. 6τοΙ&ΐ&ηά\χ$ εν οΐχφ. Υδ. 2 αν Μίϋ^ 
ΕτίατάΙηΒ, Ιϋ. εχαεν ΙβίΓοηηίυδ: 1ί1)Η εχλαιεν. 

15 II (2, 587) 

^Εγώ δε νφν δη τερενιώ τι πτιστιχόν• 

ΡοΗαχ ΙΥ 55: χαΐ τι χαι επιλήνιον ανλημα επί βοτρυων 
&λιβομένων. χαι ^ερον πτιστιχόν, ώς Φρύνιχος έν Κώμα- 
αταΊς φησιν 6 χωμιχός ^Εγώ δε χτλ. 

16 III (2, 587) 

8ε1ιο1. ΑηδΙορλ. Αν. 1569: μέμνηται αντοΰ Φρύνιχος εν 
Κωμασταίς ώς ττολεμιχοΰ γεγονότος. Ε&θδροϋι&πι άίοίΐ.^ 

17 ΙΥ (2, 587) 

Ηθδγοίιίαδ, Κολαχοφοροχλείδης: ^ΙεροχΧείδης, ον Ιηϊ 
7ΐονηρί</ χωμφδονσιν ^Έρμιηηος μεν εν Κέρχωψι, Φρύνιχος 
δέ εν Κωμασταΐς. Οίν. δυρΓ& ρ. 144. 

Μ0Ν0ΤΡ0Π02 

18 Ι (2, 587) 

^Όνομα δέ μονστι Μονότροπος • • • . 

ζώ δέ Τιμωνος βίον, 

αγαμον, αδονλον, όξνΌ-υμον, άηρόϋοδον, 
αγέλαστον, άδιόλεχτον, Ιδιογνώμονα. ΡΗΚΥΜΟΗΥδ 231 ΰΓ&ιηιη&Κ. Ββΐϋίβτί ρ. 344: ΑδονΙο^ βίος ίρεΊς, τουτέστιν 
6 μή δονλον Βχων. έρεΊς δέ χαΐ άδιάλεκτος βίος, και άγέ- 
Χαστος βίος χαΐ άγαμος βίος. Φρύνιχος εν Μονοτρόπφ ^Όνομα 
χτλ. ΐΗουηβθ 5ί^η& ρο8υί ΒβΚΙίβηιιη 56ςυυΙυ$. Ρθ85Ϊ8 Ιδίηβη 
Ονομα δέ μοι \ εστίν Μονότροπος κτλ. Υδ. 3 αδονλον ΗβΓ- 
πΐΑηηιΐδ βά Ευπρ. Αη(]Γθΐη. 580. Οοάβχ αζυγον. 19 II (2, 588) 
Μεγάλους πι&ήκους οίδ^ ετέρους τινάς λέγειν, 
Αυκέαν^ Τελέαν, Πείσανδρον, ^Εξηκεστίδην. 
Β. ανωμάλους είπας πιθήκους . . - 
ο μέν γε δειλός, 6 δέ κόλαξ, 6 δέ νόΟ^ος . . . 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Αν. 1 1 : ο ^Εξηκεστίδης ώς ξένος κωμψδεΐται, 
χαί Φρύνιχος Μονοτρόπφ Μεγάλους πι3•ήκους κτλ. Υδ. 1 
1β8[βΙ)8ΐυΓ πιΟΊ^κους οι δέ ετέρους βΐ νδ. 4 δεινός. ΟοΓΓβχί 
ΟυαβδΙ. δοβη. Ι ρ. 30. Μοιη ροδίβα ΟοΙ)Γ&6υδ ίη ΑάνοΓδαπίδ οϊ 
ΒβΓ^^Ιιίϋδ ΟοϋίΓηβηΙ. ρ. 373. Υδ. 3 βχοίύίδδβ νίάβΙοΓ νή ^ία νοί 
δίιηίΐο ςιιίίΐ. Υδ. 4 1οη(<ανί 1. 1. ο δ^ αυ νό&ος, \ ξένος δ* 6 τέ- 
ταρτος. Μαΐίηι ηυηο ο δέ κόλαξ εσ&\ 6 δέ νό3ος, \ ξένος ί* 
ο τέταρτος. Οο1)Γ8βϋδ ο ίδ κόλαξ, 6 δέ ξένος,\6 δέ νό^ος. 

III (2,589) «ο 

Α. Τις ί' εστίν ο μετά ταύτα φροντίζων; Β. Μέτων, 
6 Αευκονοεύς. Α. έγφδ^, 6 τάς κρηνας άγων. 

δϋΐιοΐ. ΑπδΙορ1ΐ8η. Αν. 997 άβ ΜβΙοηβ: ϊσως δέ έν Κο-• 
Ιωνω κρήνην τινά κατεσκευάσατο' ψησιν 6 Φρύνιχος Μονο- 
τρόπφ Τις δ^ έστιν κτλ. £&(ΐ6ΐη δαίάαδ ν. Μέτων. Υδ. 1 
ροδ( ταύτα δοΐιοΐ. &(ΐ€ΐίΙ ταύτης, 8 8ϋί(Ι& οιηίδδΐιιη. Υδ. 2 οο- 
«ϋοβδ $υί(1αο Αυκονοιεύς βΐ Αευκονοιεύς. 8ο1ιο1. Υβη. Αευκο- 
νοιενς. Αΐϋ. Αευκωνιεύς. Τουρίιΐδ Ειηβηά. Ι ρ. 403 6 Αευ^ 
χονοεύς, ευ οίδ^, 6 τάς κρηνας άγων. δοηυυΐιΐδ δΐΐΓΠ ΒβΓ^Ιιίϋΐη 
ΟοιηιηβηΙ. ρ. 372. ΟίηάοΓΰιΐδ 6(1ΐ(ϋ( τις δ^ εστίν ο μετά ταύτα 
ταύτης φροντιών; Μέτων 6 Αευκονοεύς, 6 τάς κρηνας άγων. 21 ΙΥ (2, 589) 
Ι^λλ* νπερβέβληκε ηολύ τον Νικίαν 
στρατηγίας πλή&ει τε καξευρήμασιν. 

8ΐ]ί<1&δ9 ^Υπερακοντίζεις ούγ ηδη. Νικίαν τον στρατηγοΰντα 
μηχαναϊς και τοΐς στρατηγήμααν\ Σύμμαχος προς την Μήλου 
ηολιορκίαν. Φρύνιχος Μονοτρόπφ Ιίίλλά • . . καξευρήμασιν, ζ 
'έτι φρονιμώτατα Μηλίους λιμφ άνεΐλεν. Ηββο διιίϋβδ 6Χ ίιι«- 
Ιβ^ήοιΦιΐδ Βά Αηδ(ορΙι&ηίδ Αν. 363 δοΗοΙϋδ. Υδ. 1 ροδδίδ μα 232 ΡΗΗΥΝΙΟΗΥδ 

^/' αλλ', νβΐ ονκ άλλ\ ΒοΓ^Κίαδ ΟοιηιηβηΙ. ρ. 372 01δ'' 
αλλ\ Υ5. 2 χάξενρήμασιν Τουρία$. ΥυΙ^ο ηαί βίρημασιν, 
Ιάβηι ατρατηγιών ρΓΟ στρατηγίας. 

22 ν (2, 590) 

Ό δ^ ολιγοαιτοζ ^Ηρακλής εχέΐ τι δρζ; 

Αΐΐιβη&ευδ VI ρ. 248 ο: ολιγοσίτου δε μέμνψαι Φρύνιχος 
εν Μονοτρόπφ Ό δ* ολιγόσ^τος ^Ηραχλης εχεϊ τι όργ; 

23. 24 VI VII (2, 590) 

^'Έηειτ επειδάν τον λνχνον χαταχοιμισΐ], 

ΡοΙΙυχ VII 178: Φρύνιχος δ^ εΐρηχεν εν Μονοτρόττφ ^Έτιειτ 
επειδάν κτλ. Αΐΐιβη&βιΐδ XV ρ. 700 Γ: χοιμισαι λνχνον Φρν^ 
νιχός φησι. Λΐίεηββαδ III ρ. 74 α: Σιχνδιον νηοχορισνιχώς 
εΐρηχε Φρύνιχος έν Μονοτρόπφ χάντραγεΐν σιχνδιον, 

25 VIII (2, 590) 

δοΗοΙ. ΑηδΙορΙ). Αν. 1297: δοχέί δε (δγΓβοοδίϋβ) χαι ψή- 
φισμα τε^ειχέναι μη χωμφδείσ^αι ονομαστί τίνα, ώς Φρύνιχος 
εν Μονοτρόπφ φησί Ψώρ^ εχε Σνραχόϋΐον, επιφανής 
γαρ αντφ και μέγα τύχοι. άφειλετο γαρ κωμφδεΐν 
ους επεϋ'ύμονν, διό πιχρότερον αντφ προσφέρονται. ΟοΓ- 
ΓυρΙί$$ιιη& υ6γΙ)8, ιη ((υ'ώυδ αντφ Υβη. ΟΓΠιΙΙίΙ, ρβΓυιη ρΓθΙ)&1)ΐΗ5ιΐ5 
οοηίθοίυηδ ΙβηΙαΓυηΙ Ηβηηαηηαδ αρυϋ Ρπίζβοΐι. ΟααβδΙ. ΑηδΙορλ. Ι 
ρ. 307 6ΐ 0οΙ)6ΐυ$ ΟϋδβΓν. οπ(. ίη ΡΙ&Ιοη. οοιη. ρ. 39, ητι! Ι&ιηβη 
τβοίβ 8η8ρα6δ(ί€0$ ΐ6ΐΓ8ΐη6ΐΓ05 8§[ηον!^ 

26. 27 IX χ (2, 591) 

Αη(ί8(1ί6. ρ. 87 8. γνάϋ-οΐ: άντΙ τον την γνάθΌν ζντττει. 
Φρύνιχος Μονοτρόπφ. Ιίίοιη ρ. 99 14. Θηλάζει: άντΙ τον 
δίδωσι ^ηλήν. Φρύνιχος Μονοτρόπφ. 

28 XI (2, 591) 

ΟτΒίίΐηι^ίΙ ΒβΚΙίβΓί ρ. 447 25 : ΐΑρτοπόπον και Ιίττιχοι χαΐ 
Ιωνες τον άρτοποιόν. εστί δέ το άρτοποπείν εν Μονο- 
τρόπφ Φρννίχον. ΡοΠιιχ VII 21: το ζημα το άρτοκοπείν 
εν Φρννίχον Μονοτρόπφ, \χ\)Ί Βοτ'ώοηάηια Ύΐά^ίΜΤ άρτοποπείν. 

29 ΧΠ (2, 591) 

Ρ1ιοΙΙιι$ ρ. 397 7. Παρ&ένοι: τάς ^Ερεχ&έως ^)γατερσς 
ούτως ελεγον και ειίμων. ήσαν δέ τον άριϋ-μόν εξ. πρεσβν- 
τατη μεν Πριστογένεια, δεντέρα δέ Πανδώρα, τρίτη. Πρόχρις, 
τέταρτη Κ^ονσα, πέμπτη ^Ωρεί&νια, εχτη Χ-θΌνία' τούτων 
λέγεται Πρωτογένεια και Πανδώρα δονναι εαντάς οφαγψαι ΡΗΚΥΝΙΟΗΥδ «3 

νπερ της χώρας, στρατιάς ίλ&ούσης ίκ ΒοιωτΙας' εσφαγιά^ 
άφησαν δέ \ν τψ ^Υαχινϋ'ψ καλονμένω ηάγφ νπερ των 2φεν^ 
δονίων (1^?• Σφενδονών^, διό χαί όντως καλούνται, παρθένοι 
^ΥακινϋΊδες, καΟ^άπερ μαρτυρεί Φανόδημος εν τη έ ΐΑτδ^ίδι, 
μεμνημένος της τιμής αυτών, καΐ Φρύνιχος Μονοτρότιψ. Εα- 
(Ιβιη δαίίΐβδ 8. ν. Παρθένοι. 

XIII (2, 592) 30 

ΤηλικουτοαΙ γερών 
ατναις άγνναικος, 

ΡοΙΙυχ III 48: ΐΑριστοφάνης δέ αγυνον τον άγύνην, Φρύ- 
νιχος δέ ΤηλικουτοαΙ κτλ. Αά ΜοηοίΓορυηι ΓβΙΙυΙΗ ΒοΓ^Κίυδ 
ΟοιηηιβηΙ. ρ. 372, ςυο βυοΙοΓβ τηλικουτοαΐ δοπρδί ρΓΟ τηλικον- 
τος. ΜϊΥοτ 6οΙ)6ΐυιη 01)δ6Γν. οτίΐ. ίη ΡΙαΙοη. εοπι. ρ. 43. 

Μ Ο Υ 2 Α Ι 

ι (2, 592) 31 

Μακαρ Σοψοκλέης, ος πολύν χρόνον βιούς 
άηέϋ-ανεν, ευδαίμων ανηρ και δεξιός, 
πολλάς ποιήσας και καλάς τραγφδίας' 
καλώς δ^ ετελεύτησ ουδέν υηομείνας κακόν. 

ΑτσυπΊ. III Οβά. Οοΐ. ο δέ Φρύνιχος εν Μούααις, ας αυγκα- 
^ηχε το7ς Βατράχοις, φησιν οϋτως Μακαρ Σοφοκλέης κτλ, 

II (2, 593) 32 
^Ιδού, δέχον την ψηφον 6 καδίσκος δέ αοι 

Ο μεν αττολυων ούτος, ο ο απολλυς οόι. 

Η&Γρο6Γα(ίο ρ. 104 3 : Καδίσκος — άγγεΐόν τι, εις ο 
έψηφοφόρουν οι δικασταί, ούτως ελεγον. Φρύνιχος Μούσαις 
^Ιδον, δέχου κτλ. Είκΐβπι ΡίοΙίυδ βΐ δυίοίΗδ δ. ν. καδίσκος. 

III (2, 593) 33 
^Ω και κάτΐραινα και ηερίπολις και δρομάς. 

ΡοΙΙυχ VII 203: εν δέ Φρυνίχου Μούσαις Ώ κάπραινα κτλ, 
δοπρδί ω και κάπραινα, 

IV (2, 593) 34 
Καν όξυβαφψ χρησται, [μάττειν^ τρεΊς χοίνικας ή δύ^ αλεύρων. 

ΡοΙΙυχ Χ 86: ου γαρ μόνον επί των κοτταβικών εΐρηται 
τ« όξύβαφα, άλλα και ίηι των εις την έδώδιμον χρείαν — 
χάι» τοις Φρυνίχου Μούσαις Καν οξυβάφψ χρήσΌ-αι, τρεις 
χοΐνικας η όν^ άλενρων• ΟοΓΓβχί υΐ δορΓ» &(1δοπρ(& δΐιη(. 234 ΡΗΚΥΝΙΟΗΥδ 

35 V (2, 594) 

ΑΐΙΐ6η86Π$ VII ρ. 319 8: Πηλαμύς, Φρύνιχος έν Μουααις 
μνημονείει, Ουαβ ρΓ36ΐθΓ6& αά Μα$85 ΓβΓβΓΠ ρο55β νίύβηίατ, 
ΐηΓΓΑ 6χΙ)ίΙ)υί ίη Ργη^ιπ. ίβΐ). ίηο. Ι. XIII. 

Μ Υ Σ Τ Α Ι 

36 Ι (2, 594) 

Μάϋτιγα ί* Ιν χεροΐν Ιχων έτεντασεν. 

ΡΗοΙίυδ Ι-βχ. ρ. 583 10. Τενταζειν: πραγματενεα&αί η 
α^ενωρείσϋ^αι η σνραγγενεαΟ^αι και πολύ διατρίβειν εν τ(} 
αντφ. — Φρύνιχος Μνσταις Μάστιγα δ^ εν χερσιν έχων τεν- 
τασ&αι. ΟοΓΓβχϋ Β6Γ§[1ίίυ$ ΟοίηιηβηΙ. ρ. 375, ρβΓίίηι ΒυΙιηΙίβηίυΗ. 

37 II (2, 594) 
^Εβονλόμην αν νμιν ωατζερ και ηροτον. 

£υ5ΐ8ΐλίιΐδ αά Ι1!&(]. ρ 415 ρ. 1112 36: ""Ίωνες δε πολίόχις 
όέ και ΐ49^ηναίοι προπερισπώσι (το ήμϊν') εν συστολή του Γ... 
Φρύνιχος Μύσττ) ^Εβουλόμην αν ημιν κτλ, 

Π0Α2ΤΡΙΑΙ 

38 Ι (2, 595) 
Ανζοηνρίταισι τ αρτοις και λιπώσι στεμφύλοις. 

Αΐΐ!6η86υ$ III ρ. 110 β. Φρύνιχος δ^ εν Ποαστρίαις αυτό- 
ηυρίτας αυτούς κάλων φησιν Αύτοπυρίταΐύΐ κτλ. ΡοΙΙυχ VII 23: 
άρτους δε τζυρίτας ερεϊς, ως έν Ποαστριαις Φρύνιχος, υΙ)ί Γβϋΐ6 
ΰοιτίς^υηΐ αυτοηυρίτας. 

39 II (2, 595) 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ5 χ ρ. 424 ο : καλούνται δε και άρνστηρες χαΐ 
άρνστιχοι • . . Φρύνιχος Ποαστριαις Κνλικ άρύστιχον, 

40, 41 III IV (2, 596) 

ΡοΙΙιιχ Χ 159: και χοιροτροφεΐον δε, εν φ χοίροι τξ^- 
φονται, ως Εϋπολις και Φρύνιχος εν Ποαστρίαις. ΗαΓροοΓβΙίο 
ρ. 75 23 <1θ εξούλης <ϋθ6η$: οτι δε έπι παντός τον εκ τΰν 
ιδίων εκβαλλομένον τάττεται τοϋνομα, και ουχ ως όιεται Και- 
κίλιος μόνων των εκ καταδίκης οφειλόντων, και Φρύνιχος Ιν 
Ποαστρίαις δήλον ποιεί. 

42 V (2, 596) 

^Ώσπερ εμόν αυτής Ι'διον^ 

Ρηβ6ίβηυ$ νοί. II ρ. 70 βά. ΚτβΙά. βέ ^ηοά ίηιηαη αί^ ^ 
ίρεηϊΛ Χδιον βϋατη ρΗηιαβ 0ί ββαιηάαβ αάίυηξϋντ ψ^ηοηο» ΡΗΗΥΝίεΗΥδ 885 

αμηά ίΐίοβ, η^ • . . Φρύνιχος ΠοαοτρΙαις ^Ώΰτίερ ίμόν αυτής 
ϊδίον. δοΓϊρδί αντης ρΓΟ να1^8<ο αντον 6Χ Α1(1ίη8, φΐαβ ρΓΟ 
ωσηερ Ιι&1)6(: οτίερ» 

VI (2, 596) 43 

δοΐιοΐ. ΑηδΙορΗ. Αν. 1297 άβ Μιάίβ: δηλοΐ δε τοννο Ιέρι^ 
ατοφάνης Περιαλγεί . . • λέγει δέ ίν Ποαστρίαις ο ανΐός ώς 
χ<χι περί αλέκτορας αντοΰ εσηουδαχότος, ΤυΓΐ>8(& Ηβββ, (1θ 
ηαίΙ)η8 <]ίχί ΟιιαββΙ. δοβη. II ρ. 22 οΙΙ&Ιο δοΐιοί ΙιΤίοίβη! Ιον. 
Τγ8£[. νοί, IV ρ. 186 Ι80. : Μειδιάς ορτνγοκόπος ην, ώς Πλάτων 
Περιαλγέϊ' χαι ώς πονηρόν δε χαΐ κόβαλον και των δημοσίων 
νοαφιστήν Φρύνιχος και Πλάτων διαβάλλονσιν. 

ΣΑΤΥΡΟΙ 

Ι (2, 596) 44 

ΡΙίΓγηίοΙιαδ Ερϋ. ρ. 266. ευαγγελίζομαι — ευρίσκω κατά 
δοτιχήν ήρμοσμένον, ^Αριστοφάνους μεν οίπω λέγοντος εν τοΊς 
Ιηπεϋοιν ^^ ευαγγελίσασ&αι πρώτος υμίν βούλομαιΓ Φρννί^ 
χον δε του χωμψδοϋ εν τοίς Σατύροις ούτως. ΡΙίΓγηίοΙιί Ιοοοβ 
6χοί(1ί(. Ου86 βηίιη δβφΐυηΙυΓ 8ρα(1 ^Γ8πιιη8ΐιουηι 6χ ρ1υηΙ)α$ 
Απ5(ορΙΐ8ηί5 Ιοοίδ Ιβιαβτβ 5υπΙ οοη1ΐ8ΐ8, υΐ ΓβοΙβ νίάίΐ ΟίηάοΓ&υβ. 

II (2, 597) 45 
Κορκυραΐαι δ^ ουδέν . . • 
έπιβάλλουσιν μάστιγες, 

δοΐιοΐ. ΑπδΙορΗ. Αν. 1463: λέγεται τις Κορκυραία μάστιξ. 
Φρύνιχος Σατύροις Κορκυραΐαι δε ουδέν έπιβάλλουσι μάστιγες. 
ιοατε και εΙς παροιμίαν ηδη έλϋ-είν. 

III (2, 598) 46 
δοΐιοΐ. νβδρ. 82: και γαρ ο Φιλόξενος εκωμφδεΐτο ώς 

ηόρνος, Έυηολις Πόλεσιν • . . και Φρύνιχος Σατύροις, 

IV (2, 598) 47 
Βοάσομαί τάρα τάν νηέρτονον 

βοάν. 

8ώοΙ, 8(1 ΝαΙ). 1154 βοάσομαί τάρα τάν υπέρτονον βοάν^ 
ηαρά τά εκ Πηλέως Εύριπίδου — και Φρύνιχος Σατύροις 
Βοάσομαί κτλ. Ιΐ8 Η6ηη8ηηιΐ8 ρΓΟ βοάσομαί γάρ αρα, 

V (3, 598) 48 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 III ρ. 871). ΐΑριστίόνυμος Θησεΐ ^^ ρόγχος ^ν 

βαπτων άλωνΓ ομοίως καΐ τταραηλησίως δ^ εϊρηκε και Φρν^ 
ήχος Σατνροις. 836 ΡΗΚΥΝΙΟΗΥδ 

49 VI (2, 598) 

ΡοΙΙυχ III 73: Φρύνιχος Ιν 2ατνροίς τον δεαηότην κεκτη- 
μένο ν ώνόμασεν. ΑηΙίαΙΙίοίδΙθ ρ. 102: χνρίαν ου φααι δ€ίν 
λέγειν, αλλά κεκτημένην, τον δε χεχτημένον μη λέγεσ&αι αηΐ 
τον δεαηοτον. 2ατνρικο7ς κετοτημενον λέγει, Φιλήμων χυξίαν» 
δοτΛ^ηάηνΛ Φρύνιχος δε Σατύροις χεχτημένον λέγει* Οβ φΐο 
αάιηοηυί 0ιι&68(. δοβη. II ρ. 10. 

ΊΤΑΓΩυΟΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 

50 Ι (2, 599) 

^Ηδύ 6* άποτηγανίζειν ανεν συμβολών. 

Αΐΐιβη&θαβ VI ρ. 229 8 : τον δε βήματος ^άποτηγανίζειν) 
μέμνψαι Φρύνιχος εν Τραγψδοίς "^Ηδν 5* άποτηγανίζειν χίλ. 

51 II (2, 599) 

\1 χρυαοχέφαλοι βεμβράδες &αλόσαιαι, 
Αΐΐιβηβοαβ VII ρ. 287 \) : Βεμβράδες, Φρύνιχος Τραγφδοίς» 
1Ω χρυαοχέφαλοι κτλ. 
!>2 III (2, 599) 

Τον Κλεόμβροτόν τε τον 
Πέρδιχος υιόν. 

ΑΐΙιβη&βΌδ IX ρ. 389 β: Φρύνιχος ΤραγφδοΊς Τον Κλεόμ- 
βροτον δε του 7Τ. υιον. το δε ζψον έπι λαγνείας αυμβοίικως 

παρείληπται. 

53 IV (2, 599) 

Περιστέρων ί* αύτφ τι λαβε τριωβόλου. 

Αΐ1ΐ6η&6υ$ XIV ρ. 654 1) ηοιηίηί8 περιστέρων 6Χ6ΐηρΐ8 εοιη- 
ροηβηβ: Φρύνιχος Τραγψδοΐς Περιστέρων κτλ. 

54 V (2, 600) 

2ν δε τιμωπώλης ως Αχιλλεύς ουδέ εις. 

ΡοΜτιχ VII 195: εΐεν δ^ αν τίνες και νεκροφόροι και χα- 
φεΐς. τα δ^ επι τούτοις άπό τον πιπράσκειν, εστίν 5* εΙπεΙν 
Ιτγ' αυτών το τιμωπώλαι, εϊρηκότος Φρυνίχου εν Τραγφδοίς 
Συ δε τιμιοηώλης ώς ί4χιλλεύς ουδέ εϊς. Οοά. Ιυη^^, το/αα- 
πώλης. Ργο ουδέ εϊς Η. ΐ8θοΙ)ί οοηί. ουδενός ί. β. γθι ηυΙΙίϋδ 
ιίΙοΗίβηϋ. 

55 VI (2, 600) 

Λιτιαν έχει 
πονηρός είναι την τέχνην. 

ΡΓίδοίβηυδ XVIII ρ. 247 β<1. ΚΓβΙιΙ ,,ΑίΙίοΙ πονηρός τψ 
τέχνην. Φρύνιχος Τραγψδοΐς Αϊτίαν έχει — τέχνην."" Οοΐ- ΡΗΒΥΝΙΟΗΥδ 237 1»Ιίο δο&Ιί^βή αν ίχεΐνον η πονηρός είν^ αρνί} τεχνην, Ρογ(&586 
εάν εκεινονί | τνονηρόν ειν^ ^ζ^ϊί τ^^χνην, 

VII (2, 600) 56 
βΓ8ΐηιη8(. Ββίΐιεπ ρ. 464. Αυξις: είδος ^νννιδος, ην τίνες 

χορδνλην λέγονσι, Φρύνιχος ΤραγφδοΊς Κα Ι τέμαχος αν- 
ξιδος. ΒβοΙίιΐδ (χνξις βΐ αυξίδος, 

VIII (2, 601) 57 
Η&ΓροοΓ8ΐίο ρ. 57 15: διά&εαις • . . καΐ άντΙ τον διοίκη^ 

ΰΐς . . . Φρύνιχος ΤραγφδοΊς Τ^ διαθέσει των επών. 

ΕΧ ΙΝ0ΕΙΙΤΙ8 ΡΑΒνΠδ 

Ι (2, 601) 58 

βάρους ^ρηνεΊν, εν οίαι Λάμπρος εναπέχ^νηοίεν, 
αν&ρωπος ων νδατοπότας, μιννρος νπερσοφιατής, 
Μουσών σκελετός, άηδόνων ήπίαλος, ύμνος 'Άιδου. 

Αΐΐιβηββυδ II ρ. 44 ά : νδροπότης δ^ ην καν Λάμπρος 6 
μουσικός, περί ου Φρύνιχος ψησι Λάρους Ό-ρηνείν κτλ. Υ$. 1 
Β6ΓςΙίίιΐ5 και νιγλάρους Ό-ρηνεΐν. ν$. 2 ων &(1(]ί1αιη &Ι) ΕΓΓαΓ(](ο• 

II (2, 602) 59 
ίβ φίλταϋ•^ ^Ερμη, καΐ φυλάττόν, μη πεσών 

σαυτόν παρακρονστ), καΐ παράοχι^ς διαβολήν 
ετερψ /ίιοκ).είδ(} βουλομένφ κακόν τι δραν. 
ΕΡ. φυλάξομαί. Τεύκρφ γαρ ουχί βούλομαι 
μηνυτρα δοϋναν τφ παλαμναιφ ξένφ. 

Ρ1υΐ8Γθ1ΐϋ8 ΑΙοίΙ). 20: τους δε μηνύσαντας 6 μεν Θουκυδί^ 
δης ονόμασαν παρήκεν, άλλον δ^ ονομάζονσν Λιοκλείδαν καν 
Τεΐ'Χρον, ων καν Φρύνιχος εστνν 6 κωμικός ταντν πεπονηκώς 
'β φίλταϋ-^ ^Ερμη κτλ. Ι,οοϋδ βαΐ βχ ΜοηοίΓορο βαΐ, φχοά 
ρ'Γ0&&Ι)ί1ίυ8 , 6Χ ΟοιπΒδΙίδ (1υοΙυ$ €§(. V. Ηίδΐ;. οπ(. ρ. 155 βΙ 
ΒβΓ^^Μί ΟοιηιηβηΙ. ρ. 370. νβ. 1 νυΐ^ο φνλάσσου. Ργο και 
πιαίίαι νυν, ηί$ί ίη δαρβήοΓβ νοΓδα ΓυίΙ χαΙρέ μον, νβΐ δίηιίΐβ φΐί(]. 
Υδ. 2 ΓοΓίβδδβ περνκρούστ]. 

III (2, 603) βο 
^Ην γαρ πολίτης άγαθ-ός, ώς ευ οίδ^ εγώ, 

κονχ υποταγείς εβάδνζεν, ώσπέρ Νικίας. 

ΡΙαΙοΓολαδ νί^ Νιο. οβρ. 4: νποδηλον δε καν Φρύνιχος τό 
α^αρσές αύτοΰ καν καταπεπληγμένον έν τούτοις ^Ην γαρ πο^ 
^Λτης κτλ. 238 ΡΗΚΥΝΙΟΗΥδ 

βι IV (2, 603) 

Τους δε γομφίους 
απαντάς ίξέχοψεν, 'ώ'στ' 
ονχ αν δννο^ιμην Ναξίαν 
αμυγδάλψ καταξαι. 

Αΐ))€η86υ8 Π ρ. 52 ο: οτν αί Νάξιαυ άμνγδάλαι δια μνψ 
μης ηααν τοις παλαιοΊς . . . Φρύνιχος Τους δέ γομφίους κτλ 

62 V (2, 604) 

^Έητάχλινος οίκος ην καλός^ 
ειτ^ εννεάκλινος έτερος οΊχος. 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 II ρ. 47ί: οτι καΐ τρίκλινοι οίχοι χαι τετράκλινοι 
και εητακλινοι και έννεόκλινοι και κατά τους έξης άρι&μονς 
ήσαν παρά τοίς παλαιοϊς . . . Φρύνιχος ^Επτάκλινος οίκος χτλ 

63. 64 VI VII (2, 604) 

Ιίίμυγδαλη της βηχός άγα&όν φάρμακον. 
'ΐί μαζίον τι μικρόν η κολοκνντίου. 

ΑΐΙιβηβθΟδ II ρ. 53 β. άβ βοοβηϊα^ηοιηίηίδ αμυγδαλή υθΙ 
αμυγδαλή Βξ&η8: Φρύνιχος ίΑμυγδαλη κτλ. 1Μ(1. ρ. 59ο: 
Φρύνιχος νποκοριοτικως 'ΐΤ μαζίου κτλ, 

65 VIII (2, 604) 

^Ηοαν δέ και γυναίκες άφήλικες. 

ΡοΗυχ II 17: Φρύνιχος δ ε τάς νέας άφήλικας λέγίΐ 
^Ησαν . • . άφήλικες, Φερεκράτης δέ την γεραιτέραν άφηΐί- 
κεστέραν. 1.β§^β1)αΙυΓ γυναικών, ρΓΟ ψιο δϋδρίοβη ροδδβδ γν- 
ναικαρίων, ηίδί ΡβΓ. Α βραά ΒβΙιΙΐθΓυΓη Ιΐ9ΐ)βΓβΙ γυναίκες, ροδΙ 
ςυοά βχοίάίδδθ γίάβΙυΓ εξ. 

$9 IX (2, 604) 

^^Εμει καταμηλών* φλέγματος γαρ εϊ πλέως. 

ΡοΠυχ IV 181: μηλώσαι το την μήλην καϋ^εΐναι. ο&^ν 
καΐ Φρύνιχος 6 κωμικός* ^Έμει καταμηλών, φλέγματος γαρ « 
ηλέως. ΟοΓΓβχίΙ δ&ΐιηαδίιΐδ. 
67 Χ (2, 605) 

52 φίλτατ^ ανδρών, μη μ* άτιμάαας γέντ}. 

Ρπδοίβηυδ ΧνΐΠ ρ. 198 βά. ΚγθΜ. ^,ΡαΗιοίρια ρνο ν^Λί^ 
ροηηηί ^ΗΜ^ ^ηοά /Γβρηβηύβτ /αοίηηί ίαίιηί . • . Φρύνιχος Ώ 
φίλτατ^ ανδρών, μη μ^ άτιμάαας γέντ], ρτο μη με άτιμάσης• ΡΗΒΥΝΙΟΗΥδ 239 

XI (2, 605} ββ 
Τριωβόλίον οσωνπερ ηλιάζομαι. 

δο)ιο1. βά Απ8!ορΙι. Υβδρ. 300: ην μεν γαρ αστατον το 
τον μια^ον (του διχαστικού), ηοτέ γαρ διωβόλου ην, βγίνβτο 
δέ επί Κλέωνος τριώβολον. Φρύνιχος Τριώβολον όσον υπερ^ 
ηλιάζομαι. ΟοΓΓβχί Ιι&6ο; Ηβηη&ηιιιι$ &ριΐ(1 ΟύϋηβΓυιη α(1 δοΐιοΐ. 
ΑπδΙ. ΡβΓ. ρ. 452 τριώβολον γ" ^ οσουπερ ηλιάζομαι, 

XII (2, 605) 69 
Πολύς δέ σνβαριασμος αυλητών τοτ ην. 

δοΐιοΐ. Απδίορίι. Ρβο. 344: Καλλίστρατος (συβαριζειν βχ- 
ρΚθ8ΐ) τρυφαν, από της συβαριτικής τρνφής. ί^ρτεμίδωρος 
απλώς ^ορυβεΐν. και Φρύνιχος Πολνς δέ σνβαριασμος αυ- 
λητών ην. 8αρρΐ€νί τότε ουιη Β^ΤξΙίΐο Οοηιπι. ρ. 367, ςυί ί5ΐ& 
&(1 ΟοηιαεξαΒ Γ6νο€&Ι}8ΐ. 

XIII (2, 605) 70 
Ου γλύξις ουδ^ υηόχυτος, αλλά Πράμνιος. 

Οίο^βηβδ 1.8βΓΐ. IV 20: ην δέ και φιλοσοφοκλης (Ροΐβιηο), 
χαΐ μάλιστα έν Ικείνοις . . . εν&α ην κατά τον Φρύνιχον Ου 
γίνξις κτλ. ΡβΓνβΓίίΙ Ιιββο διιί(ΐ88 8. ν. ^Υπόχυτος οίνος. 

ΡΓ8^Π)βηΙ|]Π1 ΙΐΟΟ 8ά ΜΐΙ5&$ ΓβνΟΟ&νί 0ΐ1865ΐ. 50611. II ρ. 10 (Ηί8(. 

εηΐ. ρ. 157), φιοά ββςυυΐαβ βδΐ ΒβΓ^Ιϋυβ Οοιηιηβηί. ρ. 377. 5β(Ι 

Ρ0ΐ65ΐ 6ΐΐ&ΐη 6Χ ΤΓ&£[06άί$ ρβΐίΐαηΐ 6556. 

XIV (2, 606) 71 
ίΐί ί* ανάγκα ^σϋ-^ ιερεϋσιν κα&αρεύειν φράσομεν. 

ΗβρΗββδΙίο XII ρ. 67: τών δέ εν τφ μετρψ (ίοηίοοδ & ιηί- 
ηοπ άϊοϋ) μεγε&ών το μεν επισημότατόν εστί το τετράμετρον 
χαταληκτικόν, οίον — παρά Φρυνίχφ τω κωμικφ Ι^ δ^ ανάγκα 
χτλ. νυΐ^^ο άνάγκας ^\ ΟοΓΓβχίΙ ΤγΓννΙιίΙΙυδ. ΡβυννΙϋδ άναγ- 
χ(χΙ\ ΒβΓ^ίίυδ ανάγκη 'σθ•*, ςαί Ιοοαπι αά Μγ8ΐ88 ΓβνοοβΙ. 

XV (2, 606) 72 
δυ1ύ85, ΙίέΒ-υρωτον στόμα: ούτως άΟ-ύρωτον, ουκ ατη;- 

Ιωτον. ίίίριστοφάνης Βατράχοις (838) και Φρύνιχος. Οήτ. 8. 
Υ. άτΐύλωτον. Ιη ΑΗ8ΐορΙΐ8ηί8 Ιοοο Ιί1)η &αοΙιΐ8ηΙ ίηΙβΓ άϋνρω- 
τον 6( απύλωτον; 86 ίθΓΐ888θ ΡΙίΓγηΙοΙιιιιη £Γ&ιηιη8ΐίοιιιη ίηίβΐΐβ- 

ΚθΓθ ΡΓ8681&Κ 

XVI (2, 607) 73 
ΑΓΐ8(ορ)). Νϋΐ). 553: Έυπολις μεν τον Μαρικαν πρώτιστον 

τια^ειλκυσεν , \ εκστρέχρας τους ημετέρους ^Ιππέας κακός χα-- 
^^^ζ, Ι προσΟ-εις αύτψ γρανν με&ύσην, του χόρδακος οΰνεχ^ 240 ΡΗΕΥΝΙΟΗΥδ. ΑΜ8ΤΟΡΗΑΝΕ8 

^ν Ι Φρύνιχος πάλαι πεηοιηχ, ην το κήτος ηα^ιεν, Οβοί 
ΡοΙΙυχ VI 19 βχ Ρΐϋ-γηιοίο ζ,ϋ^τϊ πότις γννή, ΓοΓίβδδβ 8(1 ίρ8«ιη 
ϋίοπι Ι6ΐηα]6η(&ιη αηιιιη τβίβΓβικΙυιτι 65Κ. 

74 XVII (2, 607) 

8ο))θ]. ΑπδΙορΙ). Νυΐ). 967: αρχή ^σματος Φρυνίχου, άς 
^Ερατοσθένης φησί. Φρύνιχος δέ αύτον τοχιτον του ^σματος 
μνημονεύει ^αμπροκλεους οντος, Παλλάδα περσέπτοίιν 
χληίζω πολεμαδόκον αγνάν, παϊδα ^ιός μεγάλον» 
Η&60 ίη 1ί5π8 γ&Γίθ 50ΓίΙ)υη(αΓ. V. ϋίη(1θΓΓιυηί]. 

75 XVIII (2, 608) 

ΡοΠιιχ II 34: αύχμεΐν δέ την κόμην ^Όμηρος λέγει . . . . 
και αυχμαν. Φρύνιχος δέ 6 κωμικός αυχμας εφη. αν^ιμη- 
ρόν δέ τον τοιούτον κέκληκε Ξενοφών. Ρ&153 οΐίιη άβ ϊι\8 (ΙοουΙ; 
ανχμας βι ηοιηίηιίΓη ξβηβή αηηυιηβΓβηιΙυιη, άβ ψιο βχροδυίΐΐο- 
1)6ΰΚία$ ΡΙίΓγη. ρ. 433 δ^η. Ι^ηοΓβηΙ Ιβχίοβ. 

76-78 XIX -- XXI (2, 608) 

ΡοΙΙυχ II 56: εστί δέ εκ του βλέπειν — άίΐ 6 βλέμμα 
ηαρά Φρννιχφ τφ κωμικψ, ΗβΓΠ II 82: και ευήκοος γ^- 
νου εν ευχί], παρά Φρυνίχφ τψ κωμικψ, Ιι^ξ& έπήχοοξ 
γενοΰ βχ οοά. ΡαΙοΙίεηΙ). ΙίΙβιη II 96: ο ()έ μη έχων οδόννα 
νωδός, ώς Έυβουλος λέγει και Φρύνιχος 6 κωμικός. 

79-81 XXII— XXIV (2, 608) 

ΡοΠυχ III 45: ο δέ μέλλων γαμείν και μελλονύμφιοξ 
(ΓοΓί. μελλόνυμφος) υπ^ εν ίων εκλήϋ^η, ώς υπό Φρυνίχου το? 
αωμικοΰ. Ιάβιη IV 185: Φρύνιχος ο κωμικός και την χοι- 
λοφ&αλμίαν εΐρηκε. Ιάβτα VII 131: τό δέ σύμπαν εϊπίίν 
μισ&ωτοί, και ώς Φρύνιχος μισ&ώτριαι γυναίκες. Ιΐβ 
δοηρδί ρΓΟ μισ&ώτρειαι. ΑΒΙ8Τ0ΡΗΑΝΕ8 

(β Γβοβηβίοηβ ΤΙι. Β^ΓβΙίπ) 

^10^02 ΙΚΩΝ 

1 . Ι (2, 943) 

Αΐΐιβηαβυδ VII ρ 276 ο: Των δέ παρόντων γραμμαηΐΛ&ν 
τις άποβλέψας εις την του δείπνου παρασκευήν εφη} «*ί« 
πώς δειπνήσομεν τοσαϋτα δεΐπι^^; ϊσως δι^α_ ν νκ_χά£^ ϋ>ς ο 
χαρίεις ^Αριστοφάνης εν Λίολοσίκωνι ειπεν, ούτως λέγύ)ν 
οιονεί δι^ όλης νυκτός. ΑΒΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 241 

^^ ^^ Π (2,944) 2 

^ΑλΧ" ανναον* ου μέΙΙ^ιν ίχρήρ, ως αγοράσω 
Ι^παξάπανΟ-^ , δα* αν χ€λεύΐ]ς, ώ γύναι. 

δαιάβδ ν. Ιέγορόααι ©Ι 0Γ8ΐηιη. ΒβΙίΙί. ρ. 331 24; ΐ4γοράααι. α7 5^/,, 
λέγοναι,, το δ^ άγοραν βάρβαρον, παραδειγμάτων δέ μβσΤά 
πάντα, είλήφ&ω ί' όμως ^Αριστοφάνους βξ Λίολοσίχωνος 
(ο™. βΓ&ιηιη. ΒβΙιΙιΟ ^-ΑλΚ ανυσον κτλ. Ι-β^^βΙϊβΙαΓ οσα κελεύεις, 

ψΙΟά 00ΙΤ6Χί( Β€ΐ(Ι(6Γυ5. 

νί'^ III (2, 944) 3 

Οπερ δέ λοιπόν μόνον Ιτ' ην εν τη γνά&ω 
Αιώβολον, γεγενητ^ εμοι δικόλλυβον. 

Ροΐΐϋχ IX 63: "'ΐΕστι δέ και το διώβολον εν Αίολοσικωνι 
^Αριστοφάνους. "Οπερ λοιπόν μόνον ην εν ττ} γνά&ψ διώβο- 
λον γένηταί μοι. οοΛ, ΡβΙοΙίβηΙ). ικΐάίΐ ϊδικολλοικόν, δοη&βηύπιη 
γεγενψ εμοι δικόλλυβον, βΐ ρηοΓβ νβΓδα ίη56Γ6η(]αιη δέ βΐ ετι. 

^Η IV (2, 945) 4 

Αοΐδυξ, ϋνεία, τνροκνήστις, έσχάρα. 0/ Υ-.-^ί-^οέ' 

Ροΐΐυχ Χ 104: Τυροκνηστις εστίν — εν ^Αριστοφάνους 
Αίολοσίκωνι ΑοΊδυξ κτλ. 

Ι V (2, 945) 5 

Και μην το δεΐν^, άκροκώλια δή σοι τέτταρα 
ηψησα τακερά. 

Α(Ιΐ6η&6ΐι$ III ρ. 95 β : ΐΛκροκωλιων δέ μέμνηται ΐΑριστο^ 
φίνης Αίολοσίκωνι Και μην κτλ. δοήγύδήσοι, ναΐ^ο δέ σοι. ) τ VI (2, 945) 6 

Των δέ γηϋ-ύων 
ζίζας, έχουσας σκοροδομιμητον φύσιν. 

ΑΛβηββιιβ IX ρ. 372 8: Μνημονεύει των γηθνλλίδων και 
^τΐίχαρμος έν Φιλοκτήτη ουτως' ^Εν δέ σκόροδα δύο και γα^ 
^ΙΙιδες δύο' και ^Αριστοφάνης Αίολοσίκωνι δευτέρφ*^ Των 
ίδ κτλ. ΑΙ ίΠϋά δευτέρψ 8Ϊ\ β β φ γτοτ8\χ$ Λίοίβηάηίη; οΗταη 
βηίιη 6δΙ βχ Γ6ρ€ΐ!(ο ϋΙο δύο δίνβ β', φιοά ίη ΕρίοΙίΑπηί νβΓβΐι 
ΡΓΒβοβδδίΙ. Οβίπίΐβ Ιο^βϋβΙιΐΓ σκοροδόμψον, (\μοΛ οοιτβχϋ 

Γ VII (2, 946) τ 

"Ηκω Θεαριωνος άρτοπώλιον 
λιπών, ΐν^ έστΙ κριβάνων εδώλια. 

Α(Ιΐ6η&6α$ III ρ. 112 β: Ουτό$ Ιστι ΘεαρΙων δ αρτοποιός, 
^ν μνημονεύει -* ΐΑριστοφάνης ίν Γηρυτάδη καΐ ΑίολοσΙκωνι 
Οοιηίοί £;Γ&βοί 16 ΖίΖ ΑΝδΤΟΡΗΑΙΟΕ^ 

δια τούτων ' "Ηκω Θεαρίωΐίος χτλ. ,ΙΙβςαβ ίη υίΓοηαβ ίΓβηΐΛΐβ 
ϋ(ΐ6ΐη Μ νβτ«ιΐ9 ΐϋ^υχρ&ϋ νκΙ^ιΚιιτ 8^ ΑτίβΙαρΙι»^. 

8 νΐΗ (2, 947) 

Και % ίηΐ'χΗψήσΒί'Β ρί^ ν^ άμφιηόλοίο. 
.^^Ο^ \'^Ι^Εβτοά\^ηΜ9 π6ρι μον. λεξ. ρ*. 7, 9: ΐΑΐλά και ή ηα νη 
Λίρψιένον — παρά Ιίέριβτοφάνει ίν δινσίλλωνι χαΐ Βηι9νμψ 
' ύ^ΐΒ κτλ. ΟοΓΓβχί» Οίιΐ(1οι•βα8. 

9 \^ IX (2, 947) ^ ^^ .^ ^ 
Κοιτών ^πάα,αι^ «Τδ* ηνελος ίε μι] αρκέσει, 

ΡοΙΙϋχ Ι 79: κοΑτφν^ εΐ γαρ και Μένανδρος αχηο βαρβα- 
ρικόν οϊβται, αΧΙί ^^ρι,ατοφάνης Τ€? τοιαντα πιστότερος αυτόν 
ΐν Αίολοσικωνι' Κοιτύν κτλ. 

1.0 . > χ (2, 947). ^ 

ίίαΐ δμχβτίλβον^^ ορωμεν 
ωσπερ εν καινψ λνχνονχψ 
η^ντα ττ^ς εξωμίδο,ς. 
ΡοΠϋχ Χ 116: . . . λνχνοΰχος — εν δε τι^ ΐ4ριστοφάνους 
% ΑίολοσΙκωνι Και διαστιλβ. κτλ. Ιιβ^βΙϊβΙϋΓ ί(ενφ, ςιιοά οογ- 
ΓβχίΙ 8β1ιη88ίϋ8. Αΐΐιοηββυδ XV ρ. ίΜΙ βά. Οίη*. ίη οοΑ Α: 
"Οτι δε λνχνονχοι οι νυν καλοχ'μενοι φανοί ωνομαζοντο .... 
φανης ^ν . . . λοΜ . . • . πα . . . . σιν 3ία . . . στιλ . β 
ϋ-ορω ομοίως περ Ιν κενω λι^χνουχω πααζ . • . σ ίξωμιδος, 

α \ XI (2, 948) 

^. Ουκ έτος, ίί γννα'οίες, 
πασι κακοϊσιν ήμας 
φλωσιν εκόστοτ^ άνδρες; 
]β. Αειπά γαρ ϊργα δρΰσαι 
λαββανάιΐξσ.%)!:^ νπ^ €ΐν^ν^ 
{Ι^ρΙ^^ΙΦ ρ. 51 ©* (3«ίδί ; 77ά ί^"^ «ίί τον άμφιβραχυν ? 

βϊ^εΤύΜ,, δίμιξτρα. Μ'χχ ^ ^| ^ΐβ^€(ίχωνος Ιί^^ίίστοφάνονς 

^^μ^; ίτ^β ^^ 

η ^' . ΧΙΪ (2.. ^4^) ^ 

ΚαΙ δΜ ο/ιη^ κάηΜ τΑγονς. 

ΡοΙΙΰχ Χ 25 : *Η δε οπή εΐρηται έν ΑίολοσΙκωνι ΙΑραηο^ 
φόνονς Και δι κτλ. 
ΐ3-ΐ(τ ΧΗΙ-- XVI («, 949): 

ΡοΙΙυχ IX 8Α: Έκ.-^ τίφ\Α^ολ^^I^9^ω$^ τιέ μη εχειν κέρμο^α 
άκε{^μ€(τ^ΐ€^ €^θ^<ι;£)(., νμΐ^ιρ^ ^κερμο^α/ν. Οαη:0χ!( ΡιίΙζ- 
ΐί^Μβ ]$]ΜΙμ1ι^Κ. ία ΛΐτίΜ(φ}ι. ρ. 19. 14<9ΐιη Χ 24: Παρά ϋ ΑΒΚΤΟΡΙΙΑΝΕδ 343 

ΐ4ραηοφώ^ι ίρ ΑΙοΧοαίχωνι, χαΐ κΧειδίορ. Ηβιη Χ 118: 

^Οταν δ^ €Ϊπη ίν χψ ΑϊοΙοσΙκωνι Αριστοφάνης ^νοίν λν- 

χνιδίοιν, δήΧον οτι λυχνία εϊρηχεν, άΐλ^ ου λύχνους μικρούς. 

Μβιη Χ 127: *Εν δέ Αριστοφάνους Αίολοσίχωνι και σμημα- <ί^. Α^ 

τοφορβΐον. ΑάάυηΙ ίι&βο οοκίί., ηί5ΐ φΐοί δβΐηιβηΐίο. σμημα^ ' Ι 

τοφόρον 6χ)ιί&6(. 

ν ν ί χνπ (2, 949) 17 

δοΐιοί Ρβοίδ ν. 741: Αριστοφάνης ως γαστρίμαργόν τον 
^Ηραχλέα κωμφδβΐ και ίν ^Όρησι καΐ εν Αιολοσίκωνι. 

Αμφιάραος 

^^\ Ι (2, 953) ^8 

Α. Γύναι τι το ψοφήσάγ ά^**; Β. αΧ&α;ρνών 
την κύλικα καταβέβληκεν. Α. Οΐμώζουσά γε 
δοΐιοΐ. Νυΐ). 663: Ουκ αν αΧΧω$ Ηγοιτο τοΰτο, εΐ μή ί^ 
Ε9ει ην τότε και την ^ήΧειαν άλεκτρυόνα καλεΐν σαφές δε 
γίνεται εν Αμφιαράφ • Γύνα4 τι το ψοφη&όγ κτλ. ΪΛβξβύαίνίτ 
εστίν, ή άλεκτρυών — οϊμώξονσά γε. ΟοΓΓ&χϋ Βηιηοΐϋυβ, 
νί€ΐ6 βυρηι ρ. 212. Υ8. 1 εα56(ιΐ9 ην γτο έστιν. 

Χ/^^ Π (2, 953) .σ^•^^ <• 

^Επειτ^ ερειξον έηιβαλοΰσ^ ομού πίσοις. 
ΡοΙΗ»^ VII 181: ^Ερεικειν — Αριστοφάνης γαρ εν Αμ-^ 
φιαρόψ φησίν "^πειτ ερειξεν ως Ιη. ο. ηισονς. Βο1>πΐ6α5 
ερειξον οοΓΓβχίΙ, ΡΗΐζβοΙιίυδ πίσοις, οο<1. Ρ&ΙοΙκβηΙ). ηισοίς. 
ΚββρίοίΙ Ιΐ8β6 ΡοΗαχ VI 60: Αριστοφάνης δέ και πΧηϋννΤίκως 
Χέγ€ΐ τους μίσους. 

^Όστις^ φακ^ν ήδιστον όψων λοιδορ^ς^ 

Αϋΐ6ΐΜ6ΐι$ IV ρ. 15θ€: Αριστοφάνης — έν Αμφιοιράψ 
^Οσπς κτλ. οψον οοά. Ρ βΙ ΕυβΙβΑ* ρ. 1572 51. 

^^ V χ IV (2, 954) • η 

Πο&εν αν λάβοιμι βύύμα τίψ Λρωκτφ φΧέων;^ 

δοΐιοΐ. Κβη. 244: 0^^^^ λοχμώδες φυτόν — μέμνηται 

(ίυτοΰ καΐ ίν Αμφι&ράψ' Πό9εν αν κτλ. Εα<ΐ6ΐη δυίάβδ ν. 

φλέων, ηι$ι φιοά τφ τΐρωκτφ βύσμα Ιβ^ίΙ. Οίτ. ΡΙ^ϋι^. 

ΒβΙιΙιβΓ. ρ. 70 23. 

^/{ V (2, 954) 22 

Ααμτξτρεύς εγωγε των κάτω,, 

Η8ΓροοΓ8ΐ!ο ρ. 119' 1^ Ββΐιΐΐ) Ααμττζραϊ^ δήμος της Έρε^ 

16* 244 ΑΒΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 

χ^ηίδοί — δύο δέ είσι ^αμτΐτξαί, αΐ μεν ηάρόλίαι, αϋΒ 
χαϋνηερΟ'βν. ί/ίριατοφάνης ί/ίμφιάρεφ * ^αμπτρενς χτί. 

23 ' * VI (2, 954) 

Νόσφ βιασθείς η φίλων άχηνίγ; 

δυ!(]88, ΐΑχηνία' απορία, ηενια, ίί4ριατοφάνης Ι/^μφιαςάί^' 
Νόσφ β. κτλ. βΓ&ιηηΐ8(. Ββΐίΐκβπ ρ. 474 7 : ί^χηνία ' άηοςία, 
πενία, ^Αριστοφάνης όντως εΥρηχεν, 

24 Χ- . VII (2, 954) 

ί/ίλλ^ ώ ^νγατερ, ελεξ^ ^Ιασοΐ πρευμενής, 

8άϊ61. ΡΙυΙί ν. 701 : Προσηκε τφ Ι^σκληπιφ ή ^Ιααώ πα^α 
την Ιασιν ώνομασμενη' αλλά «αί %^υγατέρα του ί^μφιαξάον 
αυτήν εϊπεν εν εχείνοις* ]Αλλ^ ώ Ούγατερ ελεξά σοι πρενμΒ- 
νής. Ειηεηίΐβνίΐ δβίάΙβΓυδ. Ηββγοίιίυβ: *Ιασώ παρά το Ιαα^αι, 
φηαΐ δε ί^ριστοφάνης και ^Αμφιάραου Ό-υγατέρα εϊναι ^Ιααώ. 

25 . - VIII (2, 955) 

^τΙλ* ^Οσφνν ί' εξ άκρων διακίγκλισον ή ντε κίγκλος 
''^ . ανδρός πρεσβντον τελέειν δ* άγα&ήν επαοιδήν, 

Αβ1ί8ηϋ8 (Ιο ΝβΙ. Αηίιη. XII 9: Κινεί δέ (ρ κίγκλος) χα* 
τά ονράϊα πτερά — μέμνηται δέ και τον ορνι&ος τοϋδε Ι4(ΐ- 
στοφάνης έν τψ ί/ίμφιαράφ λεγο)ν* ^Οσφύν κτλ. Ύ&, 1 Ιβ^β- 
])&ΙυΓ κίγκλου, φχοά πήηυδ ορίυηι, οΓγ. ΡΙιοΙίυβ ρ. 163 20: ΚίγχΙος' 
ορνεον την οσφνν πολλά κινούν ο τίνες αειαοπνγίδα καλονοιν» 
διακίγκλισον ΓβδρεχίΙ Ηββγοίιίυβ: ^άιακίγκλισον' διάσειοον» 
κίγκλος δέ ορνεον ή σεισοπνγίς. Υβ. 2 Ιβ^βϋ&ΙυΓ τελέει. 

2β > ί IX (2, 955) 

ΡοΗυχ II 176: Το δέ επεγείρειν (το αΐδοΐον) ταϊν χεροΐν 
και άνακναν αν α φ λα ν ί4ριστοφάνης έν Ι^μφιαράψ λέγει. Ιΐβ 
Οίο<]θΓ6υ$ 5οηρ5ί(, νυΐ^ο \^%\\μτ άναφλαν και άνακλαν. ΟΓγ. 
Εΐγπιο]. Η. ρ. 795 36 βΐ ΡΗοΙίυβ ρ. 650 17: φλαν τντηειν η 
μαλάττειν' και το άναμαλάττειν άναφλαν (Ιιοο οπιίβίΐ ΡΙιο(ίο$) 
ΐ4ριστοφάνης, ψά ςυίάβιη ίθΓΚ8$56 ΓββρβχβηιηΙ Ι^γδίβίΓ. ν. 1099. 

27 Χ (2, 956) 

ΑηΙί&ΙΙίοί$1<ι ρ. 81 24: ^Ακραιφνές ύδωρ. Ιίριστοφάηις 
\4μφιαρόφ. ΟΓγ ΡΙίΓγαΙοΙιοβ Ββΐϋκ. ρ. 23 4. 

28 χ ; XI (2, 956) 

Και τονς μέν οφεις, ονς έπιηέμπεις, 
έν κίσττ} που κατασήμηναι 
και ηανοαι φαρμακοηωλών. ΑΗΙ5ΤΟΡΗΑΝΒ5 245 

ΡοΙΙυχ Χ 180: Κίσται — ηαΐ αΐ των φαρμαχοττωλων αν 
χαλοΐντο, ώς Ιν ^μφιάρ€φ ΐΑριανοφάνης' Και τους κτλ, δίο 
εο(](Ι. ορΚΙιηί, «Ιϋ έπιτέμνεις βΐ βίαιΠία ρβοο&ηΐ. 

^:\ XII (2, 956) 29 

ΑηΙίβΙΙιοίδΙ» ρ. 82 15: ΐΑνϋ-ρωηίζεται: ί^ρίοτοφάνης 

^Αμφιαράψ. ΡοΙΙαχ II 5: Ι/ίν&ρωπίζεται, φηαΐν ΐ4ριατοφάνης^ 

V XIII (2, 956) 30 

ΕΓΟίίβηοδ ρ. 244 β(Ι. ΡΓβηζ. Αεβηρίδος, νμενώδονς αηο- 
σύρματος, όπερ εστί το των οφεων λεγόμενον γήρας, ώς χαι 
^Αριστοφάνης ^Αμφιαρόφ και Στράττις εν Φοινίαααις, Αοοα• 
ΓβΙίΗδ Η6$γο}ιίυ8: Γυμνότερος λεβηριδος. Ιάριστοφάνης φηαί' 
τυφίότερος λεβηρίδος. 

Χ XIV (2, 957) 31 

Και νή ^ι εχ του δωματίου γε νψν φέρε 
χνέφαλλον αμα χαι προσχεφάίαιον των λίνων. 

ΗβΓΟίΙίβηηδ περί μον. λεξ. ρ. 39 13: Τύλη όπερ σύνη&ες 

Ιέττιχοΐς χνέφαλλον χαλεΐν, ομωννμως τφ περιεχομένψ την 

ηεριέχουσαν. ί4ριατοφάνης ί^μφιαρεψ' Καινή διέχ του δ, 

γενών φέρε χν. αμα χ. πρ. εχ των λίνων. οοΓΓβχίΙ ΟίηθοΓβϋδ. 

ΡοΙΙαχ Χ 40: ^ΐ' ίε ίΑμφιόρεφ Ιάριστοφάνονς' Κνέφαλον αμα 

χαι προοχεφόλαιον των λινών δηλονότι ώς χαι σχυτίνων χαι 

εοεών γιγνομένωγ. 

>; XV (2, 957) 32 

Ταυτι τα χρέ* αύτψ παρά γυναικός του φέρω. 

ΡΙιοϋιΐ5 ρ. 596 14 βΐ δυί<]88: Του χαι επι του &ηλυχοΰ 
τάττεχαι, ωαπερ το τινός. ΙΛριατοφάνης ΙΑμφιάρεψ Ταυτι κτλ. 

Υ. V XVI (2, 958) 33 

ΡοΗοχ Χ 92: Και σπυρίδα δε οψίοναδόχον πλεχτή ν 
ΰχοϊνον έν ]Αμφιάρεφ ΐ4ριατοφάνης εφη. 

"^^^-Ι XVII (2, 958) 34 

% μιαρέ και Φρυνώνδα και πονηρέ ου. 

5υί(]»$: Φρυνώνδας' των Ιπι πονηρίί} διαβεβοημένων, ος 

ξένος ων κατά τά Πελοποννησιακά διέτριβεν ίί4β'ήν7]σιν. ^Αρι- 

οτοφάνης ίΑμφιάρεψ & μιαρέ κτλ. ΟΓγ. δο1ιοΠ&5(& ΑβδοΙιίη. 

Οΐ65ίρΙιοη(. ρ. 260 βά. ΒβΙΛί. 6( 8ο1ιο1. νίηιΐοΐ). Ι^αοίβη. ΑΙβχ. ο. 4. 

/ Χ XVIII (2, 958) 35 

όΐδα μεν άρχαΐόν τι δρών κουχί λέληϋ•^ έμαυτόν. 

ΗβρΙι&θβΙίο ρ. 53 6(1. β&ίβί. : παρά δέ Ι/ίριστοφάνει έν 
^^μφιάρεψ' Οίδα κτλ. 24β ΑΒΙδΤΟΡΗΑΝΕβ 

3β ^ XIX (2, 958) 

^Α^ ον κωμφδίΗον μορμοίνκέωρ ^γνων, 

δοΐιοΐ. Ρ8θί$ 474: τα ηροοωπέΐα τα αισχρά μορμοΐυαύη^ 
\&(^ ου] χαΐ τα τραγιχά και τα κωμικό ' καΐ Βν ίίίμφιαράω' 
άφ ου κτί^ 
3Τ \ XX (2, 959) 

Ε(γιηοΙ. Η. ρ. 112 52 : Το όέ παρά Ιίριστοφάνει Ιν ΙΑμφια- 
ρόφ δια του β ήντββόλησε δύο κλίσεις υπέστη. Ι46{[6ΐ)8ΐατ 
αντ^βόλησε, οογγθχΗ $γΙ5υΓ^Η8, οΐ μο εοά. Λυ^. «ρ. ΤίΚιηιιηη. 
Αά Ζοη&η Ι ρ. ΟΧΧΙΥ. 

38 ν-ι XXI (2, 959) 

ΗβΓροοΓ&Ιίο: ^Ρόπτρον — τον της ϋνρας κρίκον — ώ$ 
καΐ άλλον, ^Αριστοφάνης Ιίμφιόρεφ. 

39 ν , χχπ (2, 959) 

δοΐιοΐ. Ρΐ8(οηί$ ρ. 383 βά. ΒβΚΙι.: Παροιμία ίερον ανμ- 
βουλή ΙπΙ των καθαρώς και άδόλως συμβουλευόντων. — μέ- 
μνψαν ί' αυτής και ^Αριστοφάνης έν ίΑμφιαράφ. 

ΑΝΑΓΥΡ02 
40. 41 Ι II (2, 961) 

Μη κλα^, εγώ σοι βουκεφαλον ώνησομαι. 
Ψήχ ήρεμα τον βουκεφαλον και 
τον κοππατίαν. 

ΕίγιηοΙ. Η. ρ. 207 55 6( Οικϋβη. ρ. }13 47: "Οη δε των θετ- 
ταλικων ϊππίον τινές έκαλοί^ντο βουκέφαλοι δηλοΐ Ι^ριστοφά- 
νης ίν ί/ίναγνρφ Μή κλαΫ' εγώ κτλ, και πάλιν ψήχει ήρεμα 
ητλ^ αλα Οίη()θΓ&α$ 8οηρ$ί(, ΡοΙ^γ. "ψήχ, βς^ο τον κοππατιαν 
οοιτβχί, Α\)β$ί \\χ\ςο τόν. 

4« ΙΠ (2, 961) 

Α• ^Ως δ^ ορϋ^απλήξ. Β. πέφνκε γάρ δνσγόργαλις. 

Ρΐιοϋυβ ρ. 346 16 βΙδαΙύ&Ε ν. ορϋ^οηλήξ' ^Ορ»οπλήξϊηηος' 
ορϋ^ός έπαιρόμενος και πλήσσων. ^Αριστοφάνης ^Αναγνρφ *ΰζ 

43 ^ IV (2,961) 

ΡοΙΙαχ Χ 55: Την δε χρήκτραν — ΐΑριστοφάνης έν ΐΑνα- 
γνρφεϊρηκεν. 

44 V (2, >61) 

ΡοΙΗ» Χ 54 : Και γάρ^όν πνιγέα έπΙ 'ίππου Ιέριατοφανης 
έν ]Αναγνρφ λέγει. ΑΑΚ'ΤΟΙ^ΗΑΝΒδ 847 

VI (^, 9β1) 4» 

ΡοΙΙαχ Χ 56: 3τόμι^ 4ε ηριηψΐόζά ίφη ^ψ Ιίναγύρψ 
ί4ρία9οφάνης, 

ΥΗ (2, 961) « 

Προς Ο-εών, ^ρ&μαι τέττιγα φαγέίν 
χαί χ€ρχώτίην ^ηρενσαμένη 
χαΐαμφ λεπτφ, 

ΑΐΗβηαβϋδ IV ρ. 1331): ^Ήα9ιον ίέ χαί τ€ττιγαβ χαί χεο- 
χωηας άναστομώσεως χάριν. Ι^ριστοφάνΫις ί^ίναγνρψ Προς 
^εών ίρ^ξ χτλ. εραμαι ΡοΓβοηαβ $0Γίρ$ί(. 

VIII (2, 962) 47 

Ονχ εψητών λοπ:άς έστιν. 

ΑΐΙΐ6ηβ6υ$ νΐΐ ρ. 301 &: ^Εψητος. επί των Ιετιτύρ 2χ^Η^* 
δίων' ^Αρίύτοφάνης εν ΐΑναγνρψ Ονχ εψ. λ. ίαζιί^Λ 

IX (2, 962) 4* 

Εΐ μή ηαραμυ&ει μ^ οψαρίοις εχάστοτε. 

ΑΐΗβΠΗβιιβ IX ρ. 385 Γ: Το ^ν ΐΑναγνρψ 14ρι&%οφάνονς 
Εΐ μή χτλ. αντί τον ηροσοψήμϋοιν αχονομεΡ. ΐΜβ^ΒΪΜύΨ 
ηαραμν^ημ^, φοά ΰοιτβχιΐ ΒηιηοΚίιιβ• 

Χ (2,. 962) 49 

Πλην άλενρον χαί ξόας. 

Αϋιβη&ευβ XIV ρ. 650 β : Των γαρ αηνρήνων (ξοων) Ιέρν- 
(ηοφάνης ίν Γεωργοΐς μνημονεύει χαί έν ΙΑναγνρψ Πλην χτλ, 

XI (ί, 962) 50 

Και μην χ&ες γ* ην Περδιξ χωλός. 

βοΐιοί Α ν ν. ν. 1292: Ό Πέρδίξ όνομα χατιήλον χι^λος 
α ην οντος' μνημονεύει ί* αντον χαί έν Ιίναγύρφ Καί μην 
χ9ές γαρ ην Π. χ. οοιτβχίΐ ΡθΓ5οηυ8. 

χμ (2, 963) 51 

ΡοΙΙυχ Χ 114: Το νηό&ημα τοΰ ολμον νφόλμιον, ώς 
^Λραηοφάνης ίν Ι4ναγύρφ λίγΗ. 

Χ1Π (2, 963) 9« 

Καί ξνννένοφε χαί %Ημέριά βροΗα μάλ^ εν. 

ΡΙιοΗαβ ρ. 311 15 βΐ διιίύ&β: Ενννένοψε επινεφή χαί ξνρ- 
ηφή χαί σνννεφελά εΰτιν. ί^ρι&ιόφάνηζ Ι4ναγύρψ χαί ξννί^ν 
ηλ. €ίτ. ^ναηηίΒΐ. ίη ιιρροπά. »<! ΟτΙοπ^ηι ρ. 181 10: Ι^είφω' 
ήφος γαρ χαί ι^ένοφ$Ρ & μέΰοςΐ ηασοαείμ^ος ηαρά ΐΛρκττΰ-» 
φάνπ. ΡΤ9 μάλ^ θ^ ΕήίΖΗίύΧίΒ μιίΛ ίχί. 248 ΑΚΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ5 

53 XIV (2, 963) 

*Όρμου ηαρόντος την άτραπόν χατβρρύην. 

ΡΗοΙίυβ ρ. 315 22 βΐ βϋίϋββ: Όδοΰ παρούσης την άτρατιον 
ζητείς, το λεγόμβνον ^ίριατοφάνης ί^ναγνρφ "Ορμου χτί, 

54 XV (2, 963) 

^Εν τψ ατοματι,, τριημιωβόλιον έχων. 

ΡοΙΙαχ IX 64: Έΐ' δέ τω ί^ναγύρψ τα τρία ήμιωβόΐια 
τριημιωβόλιον είρηχ^ν, ^Εν τφ στ, κτλ, 

55 XVI (2, 964) 

^. Ύοντ αυτό ηρόττω, δν^ οβολώ χαΐ σνμβολον 
υπό τψ ^πιχλίντρψ. Β, Μών τις αντ^ ανείλετο; 

ΡοΙΙυχ IX 72: 2νμβολον βραχύ νομισμάτων, — διείέγ- 
χοναι δέ αυτό σμιχρόν τι δύνασ&αι ί/ίριστοφάνης μεν ίν 
Ι4ναγνρψ λέγων. Τοντ αυτό χτλ, \Α ΙιοηιΙηβδ (ΙοοΙι βχ οο- 
(Ιίουηι ν65ΐί|;ίί8 ΓββΙΗυβΓυηΙ. 

56 XVII (2, 964) 

ΡοΙΙυχ Χ 76 : ^Έξεστι, δέ αυτό χαι λεβήτιον χαλέααι ιμχι 
ϋχάφην ειπεν εν τψ Ιίέναγύρψ Ι^ριστοφανης' Καν ήμιαχα- 
φης δ^ ως εν τι ίνηοδιλονίων έμοΰμεν. 8ϊθ ΰοά. 
Ρ&1οΐ£6ηΙ). \\Λξθ ίρ5& Λή$(ορΙΐ8ηί$ νβΓ&α (ΙβδίιηΙ. 

57 XVIII (2, 964) 

'Βκ δέ της έμής χλανίδος τρεΊς απληγίδας ποιών. 

ΟΓ&ηαιη&Ι. ΒβΙ&Ικ. ρ. 425 20 6( δαί(ΐ85 ν. ΐΑπλήγιος. Ιίηίη- 
'γις: ίματίδιον σύμμετρον. Ι^ναγύρφ ί^ριστοφάνης ^Εχ δέ της 
Ιμής χτλ. 

58 XIX (2, 965) 

ΐΑλλά πάντας χρη παραλονσ&αΐ, χαι τους σπόγγους εαν. 

ΡΗοΙίυβ ρ. 387 7 βΐ δυ!(ΐ8$ ν. παραλονμαι: παροιμιαχώς' 
εϊω&εισαν γαρ πρότερον εν τοις βαλανείοις οι πλούσιοι ηα^ 
ραλούειν τους πένητας. ΐΑριστοφάνης ΐΑναγύρψ ίί^λλά χτλ. 
οϊον συνεισιέναι τοις πλονσιοις, ώστε μηδέ σπόγγους φέρειν, 
αλλά τοΊς έχείνων χρήσ^αι. Α(Ι(Ιβ ΕυβΙαΙΙι. ρ. 1604 18: εν^έ^η 
γαρ ποτέ τοις λουομένοις άντΙ σπόγγων πλέγμα τι από σπάρ- 
των ως ειχός' χαι λέγεται Αριστοφάνης παραδηλουν αυτό εν 
δράματι χαλουμένφ Ι/ίναγύρψ. 

59-61 XX— XXII (2, 965) 

δυί(1&8, ΙίμφιαναχτΙζειν' ^δειντόν Τερπάνδρου νόμον 
τον χαλούμενον ορϋ^ων — εστί δέ χαι έν Εύναι^ χαι έν Άνα^ 
γνρφ. ΡοΙΙυχ VII 164: ίίίναχνρωτον δέ. τον ηηλόν Ιίίρΐτ- ΛΚΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ5 249 

στοφάνης ίν '^ναγύρψ Χέγ^ι. δυίιΐβδ: Ιιίξγβίόι φωρβς: 
έηι τΰν προδήλως πονηρών οι γαρ ίιίργίΐοι έηι κΧοπη χω- 
μψδοΰνται. ^Αριστοφάνης ΐΑναγύρψ. 

ΒΑΒΥΛΩΝΙΟΙ 

*' Ι (2, 972) 5**. /« -,^ 'ί^ - 62 
32 Ζβΰ, το χρήμα της νεολαίας ως χαλόν. [ 'Ρτ^ίΛ'-^) 

Ρΐιοΐΐυβ ρ. 295 8: Ν€ολαίαν: την νεότητα τετρασυλλάβως 
οι ΙίττιχοΙ. Βαβυλωνίοις' ^ίΐ Ζεΰ κτλ, 

"^ II (2, 972) 63 

2αμίων δ δήμος εστίν ώς πολνγράμματος. 

Ηβδγοίιίϋδ: Σαμίων 6 δήμος* φησί τις παρά τψ ΐΑριατο^ 
φανεί (νυΐ^^ο : ψηαί τι περί των Ι/ίριοτοφάνονς) τους εχ τον 
μνλωνος ϊδών Βαβυλωνίονς. * Σαμίων δ δήμος εστίν ως πο- 
λυγράμματος.^^ χαταπληττόμενος την όψιν αντών χαί έπαπο- 
ρων. Μίηυδ ΓβεΙθ Ιιαβο ίηΙβΓρΓβΙαηΙϋΓ ΡΙιο(ίυδ ρ. 498 15 εΐ; 8αί« 
άθδ ν. 2αμίων, Σαμιων δ δήμος ώς πολνγ^αμματος : Ι^ρι^ 
ΰτοφάνης Βαβνλωνίοις επισχώτντων τους εστιγμένονς* οί γαρ 
Σαμιοι χαταπονηΟ^εντες υπό των τυράννων, σπάνει των πολι^ 
τευομένων επέγραψαν τοϊς δούλοις εχ πέντε στατήρων την 
Ισοπολιτείαν, ώς Ι^ριστοτέλης εν τη ^'οτ^Μωΐ' πολιτεΐ()ΐ, 'ΪΓ οτν 
ηαρά Σαμίοις ευρέϋ^η πρώτοις τά χδ' γράμματα, υπό Καλ- 
Ιιατράτου, ώς^!Ανδρων εν Τρίποδί' τους δε Ι^&ηναίους έπεισε 
ΐρήσχ^αι τοΊς των ^Ιώνων γράμμασιν αρχειν οί δ^ ΐΛΟ•ηναίοις 
($οηΙ)6η<Ιυηι νΐάβΙαΓ: ΐΛρχίνος Ι^&ηναίος) επι άρχοντος Εν- 
ύείδον. τους δε Βαβυλώνιους εδίδαξε δια Καλλιστράτου ΐΑρι- Λ 
• ι οτοφάνης ετεσι προ του Ευ χλείδο υ χ^ επι Ευχλέονς. ηερι | 
ίε του πεισαντος ιστορεί Θεόπομπος. οι δε οτι ί/ί&ηναΐοι 
μεν τους ληφ&έντας εν πολεμφ 2αμίους εστιζον γλαυχί, 2ά- 
μιοι (δε) τη Σαμαίνη, ο εστί πλόων δίχροτον υπό Πολνχρά- 
Ί^ονς πρώτον παρασχενασ^έν του 2αμίων τυράννου, ώς Λυσί- 
μαχος εν β' Νόστων τό δε πλάσμα /Ιουριδος (^δοήΙ>6η(1υηι 
νίίΙβΙυΓ τό δε χάλασμα /^οϋρις.) οί δε την Σάμαιναν νόμισμα 
ύναι. Οί, θ1ί8ΐη Ρ1α(9ΓθΙιυδ νίΐ. Ρβηοΐ. ο. 26. 

"" III (2, 973) 6« 

Ηβδγοίιίϋδ ^Ιστριανά' Ι^ριστοψάνης εν Βαβυλωνίοις τά 

μέτωπα των οίχετων ^Ιστριανά φησιν, επεί εστιγμένοι «ί* 

αιν οί γαρ παρά τψ ^'ίστρψ οϊχονντες στίζονται χαΐ τϊοιχΙΙαις 

ίο9ησεσι^ χρΰνται. Διονύσιος δέ φησιν, επεί πρότερος τι^ περϊ | ^λ;/^ ! 250 ΑΚΙ5ΤΟΡΗΛΝΕ8 

^Ι^^^ρος ίέγειαι,, 6 λευχός, χατ' άννιφφχϋΐν βι^^^α^σι άς 
κα^α^ά %αΙ λ^υηά τά μέτίοπα, τουναντίον δή νούσ&α& ίαη- 

γμένα. χ 

65-67 ^ΐν-νΐ (2,974) ^ /^^^1.ν 

Ρ1ιοΙίυ8 ρ. 538 20: Στίγ<αν (νιιΐ^ο ίηιγων), ο στιγματιας* 
Βαβνλωνίοις. Εα5ΐ&1))ίιΐ8 ρ. 1542 48: Οίπω δέ χαΐ 6 γραψας 
οτί στίγων χαΐ ηέδων δούλος 6 στιγματιας χαι πεδήτης 
παρά Ι/ίριύτοφάνει, μ^τ^ ολίγα λέγει, οτι τριηέδϊαν ο τριόον- 
Ιος. ΑρρβΓΘΐ βχ ΕυβίΑΐλϋ 1ο€ο Απ$!ορ))8η6Πΐ βΐίιιιη ηέδων 6ΐ 
πεδήτης (ϋχί5$6. ΑΙςιιβ ίηΐβ^πι γβΓβυπι νίη<]Ιθ8Γβ ροδββηιι^ 
ρο6(&6 6Χ βθ€ΐ6ΐη Ειΐ5(8ΐΙιίο ρ. 911 63: Και Ιτέας δέ τινας 
άσηίδας Φίλιος /ίιοννσιος ιστορεί, φέρων και χρησιν εξ ΐΑξί^ 
στοφάνους ταντην 

^ίνηρ πεδήτης Ιτέαν ένημμένος. 

68 ^ VII (2, 974) 

^Η που χατά στοίχους χεχράξονται τι βαρβαριστι. 

ΡΙιο(ίυ8 ρ. 540 2: ΣτοΊχος' στίχος. — Ιέριστοφάνης Βαβν^ 
λωνιοις* ^Η που χτλ. Ηββγοίιίαβ: χατά στίχους' κατά τάξεις* 
ΌίηάοτύνίΒ χατά στοίχους €0ΓΓ6χί(. 

69 VIII (2, 975) 

"ΙστασΟ'^ εφεξής πάντες ίπι τρεις ασπίδας. 

$ο\ιο\.1»^$ΐΒΐτ. 282: ίΑσπιδας* οτι τάς τάξεις ασπίδας ΙΙε- 
γον χαι αντδς πάλιν ^Αριστοφάνης έν Βαβυλωνίοις* ^σ%Μ^ 
χτλ. €Γ. δπί(ΐ88 ν. άσπιδηφόροι. 

7α 71 Λ IX Χ (2, 975) 

Κατάγου ξοϋ^ιάζων. 
Ναΰς όταν εχ πιτύλων ξοδΊάζτ] σώφρονι χοσμφ, 

ΡΙιοΙίυβ ρ. 490 19: 'Ρό&ιον το μετά ψόφου χνμα' η 
^ευμα' σημαίνει χαι την είρεσίαν' χαι ξο&ιάζειν, το ερέοΰπν 
ευτόνως• ΐ4ριστοφάνης Βαβυλωνίοις* χατάγου ζο9ιάζων φη- 
σίν χαι πάλιν Ναΰς χτλ. Ε&ύβιη δυί(ΐ88 ν. ^οθΊάζουσιν, ύ\ 
όοϋ-ιάζει βοηϋίΙυΓ. 
72 * XI (2, 975) 

Ευ γ Ιξεχολύμβησ^ ουπιβάτης, ώς εξοίσων έπίγειον. 

Η&Γρο6Γ8ΐίο ν. ^Επιβάτης — ούτως εχάλουν των εν ταΐζ 
τ^^ι^ρβα^ στρατευομένων τους μη χωπηλατουντας αλλά μόνον 
η^δς %δ μάχεσ&αι επιτηδείους. ^Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις' 
ΒΪ / ίξεκολύμβησεν βπιβάτης κτλ. οοΓΓβχίΙ Ροπιοιπιβ ΐηΑ 
Βέ ΒμΛ. ρ. ΙΛ. Ουηι οοά. Α έπίγνον 6χΙμ1)θ•Ι ίοΓίΜββ Γοπμ ΑΒΙ5ΤΟΡΗΑΝΕ8 251 

ΧΙί (2, 976) τ» 

ΗββγϋΙιΙαβ: ^Ες τον λιμένα' εϊς τον λιμένα, ί^ριαζο^ 
φάνης §ν Βαβνλωνιοίς' ηαρά την παροίμιαν Ι/ίττίκός €ΐς λι^ 
μένα, οΐ γαρ ί^&ηναΊοι ανντόνως ηΐαννον χαταηΐέοντ^ς, βίά 
το ^βωρέϊσ&αι νπό των €κ της γης. Αάάβ ΡΙιοΙίαιη ρ. 22 7. 
Οίος[6ηί8η. Ι 66, Ζβηοϋίαιη II 10. 

XIII (2, 976) 74 
Αηΐ!8Ηίεί$Ια ρ. 80 14: ΐΑλυχόν άντι τον αΧμυρον. Ι/ίρίτ- 

οτοφάνης Βαβυλωνίοις, 

XIV (2, 976) τ* 
ΡΐΜ>Ιίυβ ρ. 288 24: ΝανλοχέΙν: νανς λοχαν χαί ίνβδρεναν* 

— χαί νανλόχιον 6 τοιούτος τόπος, φ λιμένες ¥νεισιν» Ναν-- 
ίόχιον ίν τ ψ μέσψ, ΐΑριστοφανης Βαβνλωνιοις. ΡοΙΙαχ 
IX 28: ΚαΙ όρμος όέ χαΐ χρηηις, νεώρια, νεώσοιχοι, χαι ώς 
Λ{^ιστοφανης εν Βαβνλωνίοις, ναυλόχιον. 

^Χν (2, 976) 76 

Ιίένέχαοχον εις &ίαστος εμφερεστατα 
οπτωμέναις χόγχαισιν επΙ των άν βρόχων, 

ΑΐΙιβηαβυδ III ρ. 86 ί: Τάς δε χόγχας εστίν ενρείν λεγομέ^ 
νας χαΐ ^ηλνχώς και άρσενιχώς. ί/ίριατοφάνης Βαβνλωνίοις ' 
^■^νεχ. χτλ, 

XVI (2, 977) 77 

Ι^νήρ τις ήμΐν έστιν ίγχινουμενος. 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 311 1: Ιγχινονμενος* Βαβνλωνίοις ί^ριατο^ 
φάρης. ^ητοριχή^ ταράττων χαΐ εμποδίζων. 

XVII (2, 977) 78 
δολοΙ. Ρβοίβ ν. 347: Φορμίων. — αντοϋ μέμνηται ο 

^ωμιχος έν 'ίπηενσι χαι Νεφέλαις χαι Βαβνλωνίοις, Ενπολις 

-^ατζατεντοις. 

^ XVIII (2, 978) 79 

ΑΐΙιβη8βϋ8 XI ρ. 494 άι Καν τοις Βαβυλωνίοις ονν τοις 

•Λ^ιστοφάνονς άχονσόμε&α ποτηριον το οξνβαφον, όταν 6 

άίονναος λέγη περί των *^9^ήνηαι δημαγωγών ώς α ντο ν 

Τίϋονν εηΐ την δίχην άηελχ^όντα οξνβάφω δύο. ον 

γάζ αίλο τι ηγητέον είναι η οτι έχηώματα ^τονν. 

XIX (2, 979) 80 

Α. άεί διακοσίων δραχμών. 
Β. Πό&εν ονν γένοιντ^ αν; Λ. Τον κότνλον τοντον φέρε. 

ΐοΆη Χ 85; 04 χάτνλοι ^τι και &ργυρΛ ίγίγνοντο ίχανός 352 ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕβ 

μήνυσαν ^Αριστοφάνης ίν Βαβνλωνίοις είττών Αεί όιαχοΰΐων 
%τλ. ΒΓυηοΙίΐαδ γένοιντ^^ νυΐ^ο γένοιτ^. Α(1<]6 ΑΐΗβηββαιη XI 
ρ. 478 ο: ΚαΙ Πλάτων Ιν ΑιΙ κακονμένφ Τον χότυλον φέξπ 
φησί και ΐΑριατοφάνης Ιν Βαβνλωνίοις. 

θΐ. 82 ^ΧΧ XXI (2, 979) 

<ΤΓ^>ιστηξ •>\£ί^ '^'^' πόσους έχει στρωτήρας ανδρών ουτοσί; 
\^^ . ^οχ*« ^^^ ^^ καλυμματιοις τον οίκον ηρεφεν. 
. ΡοΙΙιιχ Χ 173: ΐΑλλά μην τω σνεγαστήρι ορόφψ προαψοίίν 

^^"^^^^Ι— ^****' αν χαι οι στριατήρες χαι τα χαλνμμάτια, αμφω δε εν ί/ίριατο- 
Κ$• φανούς Βαβυλωνίοις' Πόσους κτλ. και αυ πάλιν ^Ως ου χαΐ* 

κτλ. ΡηοΓβπι νβΓδυιη Γ65ρ6χί( ΗαΓροοΓθΙΐο 6ΐ δυίϋβδ: Στροηη( 
— τα επάνω των δονροδόκων τιδ^έμενα στρωτήρας ελεγον, ως 
φησι Αίδυμος. εστί τουνομα και εν Βαβυλωνίοις ΐΑριστοφα- 
νους. βΐίβηιιη ΡΗοΙίυδ ρ. 128 15: Καλύμματα (¥ήΙΖ8Λϊη$ Κα- 
ί}ΑΑ<χ^ ***. λυμμάτια) α τίνες φατνωματα' οϋτιος ^Αριστοφάνης. Υδ. 1 
α-<ϊ^χ*^ 1β8[β1)8ΐυΓ ανδρών, ί|υο(1'θθΓΓΘχίΙ ΟΐηάοΓΓιυδ. Υδ. 2 νυΐ^ο οί, 
Ι (]υο(1 ΰοιτβχΐ. 

83 XXII (2, 980) 

Μεσην ερειδε προς το σιμόν. . 
δοΐισΐ: Ι,γδίδίΓ. 288 βί δαίάββ ν. σιμός; το σιμόν αντί του 
πρόσαντες ' — και εν Βαβνλωνίοις ' Μέσην ερειδε προς το σιμόν, 
!'^γ«Λ<.*κΛ- ΚβδρίοίυηΙ ΡΗοΙίυδ 512 8 θΙ Ορβιώγώ ^Ι. Β& οΙιπι&ηηί Ι ρ. 364 22: 
^, »' ^ Σιμόν: αναντες. όντως ΐΑριστοφάνης. 

>ΟΛ^Χ>.*^84 XXIII (2, 980) 

^.ια^^^Κ Ρπδοίβηυβ ΧΥΙΙΙ ρ. 202 βά. ΚγθΙιΙ. "ΑηβΙορΙΐΒΐιβδ ίη Ββ- 

1)γ1οηϋδ : 

^Εννεύει με φεύγειν οίκαδε. 

Νθ5 ςαοηυβ δίηιϋίΙβΓ, αηηηϊϋ τηβ βι^βτβ άοτηητη." 

85 ΧΧΙΥ (2, 980) 

ΡοΙΙυχ Χ 38: Εϊποις δ^ αν οιμαι και χνοϋν — επί τΰν 
μαλακών, ΐΑριστοφάνους είπόντος μεν ίν Βαβυλωνίοις' 

Είς άχυρα χαι χνοΰν. 
α. Β&ο1ιη[)8ηη! ΑηββίΙ. Ι ρ. 418 24. 

86 XXV (2, 981) 

δοΐιοΐ. ΡΙθΙοηίδ ρ. 381 βά. ΒβΙϋίβΓ.: Την αντοΰ σκιάν 
δέδοικεν. έπι των σφόδρα δειλότατων μέμνηζαι ταύτης 
ΐΑριστοφάνης Βαβνλωνίοις. Οίτ. ΑροδΙοΙ. ΧΥΙΙΙ 53. 

87 ΧΧΥΙ (2, 981) 

Ζ6ηο1)ίιΐ8 ?το\βΛ. Π 22: ΐΑν-θ•* "Έρμιόνος^ εϊρψαι η ΑΚΙ8Τ0ΡΗΑΝ£δ 253 

τϊαροψία ίπΐ των σωζόντων τους ίχέτας, επειδή ίν ^Ερμιόνη 
της ΠεΧοηοννήοου ϊερον ην χόρης χαΐ Δήμητρας άαφάίειαν 
παρέχον τοις χαταφενγονσι. μέμνηται ταύτης ΐΑριατοφάνης 
ίν Βαβνλωνίοις. Ι•6ς^65&ΙαΓ άν&^ Έρμίωνος, ψιοά ΥήίΖΒΟΪύηπ 

ΟΟΠΓβχίΙ. 

ΧΧΥίΙ (2, 981) 88 

^^Η δώρ^ αϊτών αρχήν πολέμου μετά Πεισάνδρον πορίσειεν. 

δοΐιοΐ. Ανίυηι ν. 1556: Πεισανδρος — χαί δωροδοχήσαΐ 
φηαιν αυτόν ί^ριστοφάνης Βαβυλωνίοις δια τούτων* *^/Γ δώρ* 
αιτούντες αρχήν πολέμου πορισειεν μετά Πειαάνδρου , (]υ80 
0θΓΓ6χί• 0ο1)6ΐϋ8 οοπίβοϋ η δωροδοχων αρχήν — ΟΓγ. δοΗοΙ. 
I^γ$^$ιΓ. 490: Πειαανδρος — χωμφδοϋσι δε αυτόν χαΐ ώς ίω- 
ροδόχον, ώς χαι έν Βαβυλωνίοις \Αριστοφάνης. 

XXVIII (2, 982) 89 

'Ή βοιδαριων τις άπέχτεινε ζεύγος χολίχων έπιϋνμων. 

Αιηιηοηίιΐ8 ρ. 149: Χόλιχες* αί των βοών χοιλίαι. Ι/ίρι- 
ατοφάνης Βαβυλωνιοις 'Ή βοιδ. χτλ. Ε&ϋοιη βΓ&ιηπι. ίη βρρβικί. 
Είγιηοΐ. βυ(1. ρ. 640 44 βΐ 6Γ8ΐηιη. Β&οΐιιη&ηηί II ρ. 381 10 βχ- 
1)ί1>6ηϊ, ηίβί ςυοά ζεύγος οχηΜηπί βΐ βοιδάριον ί&ύβηΐ. 

XXIX XXX (2, 982) 9ο. 9ΐ 

Ροϋαχ IV 186: Τονς δε αεί ξιγοϋντας οι παλαιοί ζιγεσι- 

βίους (οοάά, ^ιγωαιβίους') ελεγον, ους οΙ νυν δυσρίγους. ΐΑρι- 

ατοφόνης δε εν Βαβυλωνίοις δύσριγος εΥρηχε. Ιάβτα Χ 

152: Και πόδα δε βαλαντίου 6 αυτός εΐρηχεν εν Βαβυ^ 

Ιωνίοις. 

^ΧΧΧΙ (2, 982) Α^ιαι^/.Γ^ 92 

Απ8ΐοΐ6ΐ68 ΚΙίθΙοΓ. III 2 15: ^Έστι δε ό νποχορισμός ος 

^Ιαττον ποιεί χαΐ το χαχόν χαι το αγαθόν ωαπερ χαι Ι/ίρι^ 

ατοφόνης σχώπτει εν τοΊς Βαβυλωνίοις αντί μεν χρυσίου χρυ- 

οιδάριον, άντι δ^ ίματίου ίματιδάριον, άντΙ δε λοιδορίας 

λοιδορημάτιον χαί νοσημάτιον. εύλαβεΊσ&αι δε δεΊ χαί 

ηαρατηρεΐν έν άμφοΐν το μέτρων. 

ΧΧΧΠ (2, 983) 93 

ΕίγιηοΙ. Μ. ρ. 414 40: Ζώτειον προπαροξυτόνως ο μύ^ 

Ιχαν — οΐ δέ τόπου όνομα, οπού Ιχολάζοντο οί οϊχέται. 

^Αριστοφάνης Βαβυλωνίοις ζώστειον, ώς^ρος 6 Μιλήσιος 

ίίρηκεν. 

XXXIII— XXXVII (2, 983) 94-98 

ΜοβΓΪβ ρ. 199: Θωμόν ί^ττιχοί. ώς Ιίριστοφάνης Βα- 

βνλωνίοις. δίβρίιαηυβ Βγζ. Ααχεδαίμων. — χαΐ λαχωνίζω 2Μ ΛΒΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ8 

ηϋίΐ Χαχωνίστης , λέγηαι παΐ λαχεδαιμονιάζω, ώςίΑζκηο- 
φάνης Βαβυλωνίοις. ΡΚοΙίιιβ ρ. 347 27: ^Ορηωμσι^εϊν. %9 
ομνννα$ Ι/ίρίατοφάνης Βαβνλωνίοις. ΑηΚΑϋίοίδΙα ρ. ϋβ 32: 
^τοχάταξιν τον ϋυντετριμμένον το ο5ς, Ι^ρκηοφάνίΐζ 
ΒαβυΙωνίοις, Ατ^ηταβηΧυτη Ρ&οί$: Κράτης μέντον δυο οΐίί 
δράματα γράφων οϋτως' ί^λλ' ονν γε έν τοις ^Αχαρν^υΰίψ ^ 
Βαβί;ΙωνΙοις η έν τ^ ενέρί/ε Είρήντ]. 

ΓΕΩΡΓΟΙ 

99 Ι (2, 985) 

^. ^Εΰ^έλω γεωργέΐν, είτα τις με κωλύει; 
Β, ημείς. Λ. εττει διδωμι χιλιας δραχμός, 
ίάν με των άρχων άφήτε. Β. δεχόμεθα ' 
δισχιλιαι γάρ εΐαι συν τάϊς ΝιχΙον, 

Ρ1υ(8Γ€ΐιυ$ νίΐ. ΜίοΐΑβ ο. 8: Και τοντο τφ Νικί^/ι μεγάΐψ 
ηνεγχεν άδοξιαν' ον γάρ άσηί&ος ^Ίψΐτς αλλ* αίίσχιόν η χαΐ 
χύΐρ^ν έδόκει το ίειλίγ την στρατηγίαν άπρβαλείν ακουσίως 
τοαι η^οέο^ηι τφ ίχ^^ρψ τηΧιχοντον κατσρ&ώμστος άφορμός^ 
αίηον άποχε^^οτο9η^(ί€^ντα της αρχής, σχώητει δ* αννίψ εις 
ταντα πάλιν ί41ρ%0τοφόνης έν μ^ν ^'Ορνισιν οντω ττως λίγων 
— έν δέ Γεωργοΐς ταντα γράφων • ^. Έ&έλω γεωργεϊν. 
Β, είτα τις σε κωλύει; Λ. ^Υμεϊς' εηεΐ διδωμι κτλ. νίαι με 
6( ημείς βοήρδί &ϋ(6Γςιΐ6 Υ6Γΐ)α ίΐίβΐπύαί. 

ΜΟ II (2, 986) 

2νκας φυτεύω πάντα πλην Λαχωνιχης* 
τοντο γαρ το σνκον εχϋ^ρόν εστί και τυραννικόν 
ον γάρ ην αν μικρόν, ει μη μισόδημον ην σφόδρα. 

ΑΐΗβΠΒβυδ III ρ. 75 8 : λακωνικού δέ σύκου μνημονεύει 
Ιν ΓεωργοΤς ΐΑριστοφάνης ταδι λέγων* 2νκας κτλ. 

101 ΗΙ (2, 986) 

ΑΐΙιβηββυβ XIV ρ. 650 β: Των γάρ άπνρήνων (ι^οΰή 
ί^ριστοφάνης έν Γεωργοΐς μνημονεύει. 

102 IV (2, 986) 

Η&ΓροοΓ&Ιίβ Κωδία' την της μήκωνος κεφαλήν οντω χα- 
λοίίαιν' ί^ριστοφάνης. ΓεωργοΊς. ΙέίγαΌ^ην γ,ε κτωδίαν. 

ΐϊΛ,^α*. V VI (2, 987) 

Είγιηοΐ. Η. ρ. 326 20: ^Ελαίζειν. τάς έλαΐας Ιργάζε9»Μ. 
ΓεωργοΊς ^Αριστοφάνης. ΛιΑ. ρ. 634 38: ^Όρχατος — χβ* 
Ι/ίρίίηΡοφάνης το μεταξύ των φυτιίν μετόρχιον έκάίΐΛαεν ^ 
Μΐ^ Γεωργοίς. Οίτ. ΒοϋοΜ ΤΗθοβΓ». Ι 48. ΑΒΙδΤ0ΡΗΑΝΕ8 255 

ΥΠ (2, 987) ι•* 

Τί δητα τούτων των χαχων, ώ τιάΐ, γΐίχβΐ; 
Ε(γΐΜ)• Μ. ρ. 294 35: Γλιχόμενος' καρτβρών η ίηι^υμών. 
Ιίςιστοφάρης Ιν Γθωζγβϋς' Τί χτλ. 

νΠΙ• (2, 987) 106 

Εϊςήνη βα&υπλοντε χαΐ ζ8νγ<}γων βοΒίκόν^, 
εΐ γάζ ΙμοΙ ττανσαμενψ του ηολέμου γένοιτο 
σχάιΐΗΧΐ χάποχλάσα€ τβ και λουσαμένψ δΐ€ΐχνσαι 
της τρύγος αρτον λιπαρόν και ^άφανον φέροντι. 

$ίο\}Λ&νί$ Ι.ν 2 νοί. Π ρ. 401 βά. ΟαίβΓ. : ΐΑριατοφάνους 
Γεωργών* Ειρήνη κτλ, ΑΓδβηίιΐδ ίίίριστοφάνονς νήα<αν• Υβ. 1 
βοεικόν Οίη<1θΓ&υ$, νυΐ^ο βοϊκόν. Υβ. 3 σκάψαντ^ ^οά. Α 
αχάψαιτ^ οοά. Υο$$ί&ηυ5 βΐ ΑΓ56ηία$• κάποκλάσαι Ό'ιηάοτύηΒ^ 
νιιΐ^ο αποκΧάααι. τέ &(1ί6βίΙ ΒΓυηοΙ^ίιιβ. 

IX (2, 988) 10Τ 

^. 'Όνου δοκέί σοι δέΐν μάλιστα τη ηόλει; 
Β, ^Εμοι μεν αϊνειν μολγόν' ουκ άκήκοας; 
δοΐιοΐ. ΕςιιίΙΙ. ν. 963: Μολγόν γενέσ&αι] ^Σνμμαχος' εοικ^ 
χρηομός τις είναι, εν γαρ τόϊς Γεωργοΐς όντως έχει, "Οτψ 
δοκεϊ σοι δεΧν μάλιστα τη πόλει. εμοι μεν έπΙ τον μολγόν 
είναι ονκ ακήκοας. ({ΐι&β 00ΐΤ6χί. 

Χ (2, 989) 108 

ΕΙτ' αρτον οητών τυγχάνει τις οβεΧιαν. 
Αΐΐιβηββυδ III ρ. 111 1): ^0 δέ οβελίας άρτος κέκίηται ήτοι 
οτι οβολου ηιπράσκεται , ώς ίν ί^ίλεξανδρείί^ , η οτι ίν οβε- 
ΧΙσκοις ώτξτατο. ^Αριστοφάνης ΓεωργοΊ^*^ Είτ' κτλ, 

XI (2, 989) ί^ 

'Ώστΐερ κυλικείου τονθ'όνιον ηροπέττΐαται. 
ΑΑβηβθυβ XI ρ. 460 Α\ το κυλικεΐον τοδί' εΐρηται γαρ 
Οντως η των ποτηριών σκευο&ήκη παρά ΐ4ριστοφάνει Ιν 
Γεωργοίς' 'ϊίσπ^ κτλ, 

ΧΗ (2^990) 14α 

£7 /' ίγκιλικίσαιμ* , ίξολοίμην, φα&ι λέγων, 
ΒΗβοίβηυβ ΧΥΙΠ ρ. 269 6(1. ΕΓβΗΙ.: "'Φαίη λέγων, Ι4ρι^ 
ϋτοφάνης ΓεωργοΊς' Εϊ γε κιλικίας^ αίμα βξολοίμην φαίη^ 
ϋγων. ΙηνβηίυηΙαΓ βΐ. ηοβΙΗ 8ΐ)υη(ΐ8η1ί& υίβηΐββ, υ( Ιοφίβτβ άί^ 
οβι», 6( είηάβ ρτορβταηε^ βΐ 5ίιηίΚ&." €οά. Μοη. ΦΑΟΙ ΛΕΓωΝ, 
ΛΪΕΤ0ΦΑΝΝ2 ΓΕωμίΛβίτβϋα ΜΑΕΒΟΛΟΙΜΕΝ ΦΑΕΙ- 
ΛΤΟΝ>, ςαι^ οοιτβχί. Η. Ι&οο5ί: ΦαΗ λέγων. Αρ. Γεωρ- 
7θϊς. είρβριετ "4Λλ^ Ιξολοίμην, φα&ι λέγων ^^ ^ 256 ΑΚΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 

πι. 112 ΧΙΠ XIV (2, 990) 

112 πολι φίλη Κέκροπος, αυτοφυές ί^ττική, 
χαίρε λιπαρόν δάπεδον, ουδ^αρ άγαϋ-ής χϋ-ονός. 
^Εν άγορα δ^ αυ ηλάτανον ευ διαφυτεύσομεν. 

ΗβρΗ&βδϋο ρ. 73 : 'Βκ των ί^ριστοφάνους Γεωργών ίβ πόΐι 
— χ&ονός . , . εν δε τοις Γεωργοΐς Ι/ίριστοφάνης εποίηαε τοϊ 
τέταρτον τταίωνα άντΙ του πρώτου* ^Εν άγορζ δ^ χτλ. Υδ. 1 ' 
ΓβδρίοίΙ ΜηΓουδ ΑηΙοηίηυδ ΙΥ 23 : ^Εχεϊνος μεν φησι, Πολι, φίΐη 
Κέχροπος, συ δε ουκ ερεϊς, ω πολι φίλη /ίιός; 

113 XV (2, 990) 

^Εζ άστεως νυν εις άγρόν χωρώμεν' ως πάλαι δη 
ημάς έδει τψ χαλχίφ λελουμένους σχολάζειν, 

ΡοΙΙυχ IX 69: Χαλχίον — εν τοΊς ί^ριστοφάνους Γίωρ- 
γοΊς σαφώς επΙ λουτρού εϊρημενον ^Εξ άστεως — πάλαι ίι 
ημάς ίχεί τψ χαλχφ ελλουσάμενον κολάζειν. Ιη Ι)Ί$ ηόΐαί 
δη ημάς έδει οοΓΓβχίΙ Μβΐηβΐίίυδ, οθΙθγ» ΡοΓδοηυδ, ςυί ρΓΟ όι 
ΒΟτ'ΛΛβίϊ δει. 

114 XVI (2, 991) ^ 

^άχητας, Μεγαχλέας και ^αμάχους. 

δυί(ΐ8$, \Ατρέα και καθόλου τάς από τών εις εΰς συμφωνψ 
παραληγομένων αΐτιατικάς μηκννουσι, τάς δε κα&αράς τον 
εΰς συναιροΰσι Χοα καΐ Μηλιά και 2ουνια. ^ίωνες δε σν- 
στέλλουσι τάς προτέρας Ι^τρέα και Πηλέα βραχεως λέγοντες, 
/ίιο και παρά τοίς τραγιχοΊς ουκ άναγκαΐον εχτείνειν, εΐ μη 
μέτρον αναγκάζει. Και τάς από τών εΙς ης ομοίως, το γάς 
συστέλλειν ^Ιακόν' ^Αριστοφάνης Γεωργοίς. καχέτας και μΒ- 
γακλέας και μαλακούς. ηυ9β οογγ^χϊ. 

115 XVII (2, 992) 

δυίίΐβδ: Τοις ^Ιπποκράτους νιέσιν' ούτοι δ^ ώς νω- 
δεις τίνες και απαίδευτοι έχωμφδοϋντο* και τά% αν ηααν 
προκέφαλοί τίνες, ώς εν ΓεωργοΊς φησι και έν Τριφάλητι. 

116 XVIII (2, 992) 

•^ δοΐιοΐ. Ανίυιη ν. 1701: Γοργιαι τε και Φίλιπποι: ο Φί- 

λιππος και δ Γοργίας ούτοι ρήτορες λάλοι είσίν — τον δε 
Φιλίππου και έν Γεωργοΐς μνημονεύει ΐΑριστοφάνης. 

117 XIX (2, 993) 

8ΰΙιοΙ. ΡΙβΙοπίδ ρ. 330 6<}. Β^ΙίΙκβΓ: Μέλητος τραγφδίας 
φαύλος ποιητής — έν δε ΓεωργοΊς ώς ΚαλλΙαν περαίνοντας ΑΑΙ9ΤΘΜΙΑΝΒ8 2»7 

XX XXI (2, 993) 11$. α% 

ΡοΠυχ VII 201: Πορνεντρίαν ίν τοις ΓεωργοΤς Ιίρίστο'*- 

φάνης ϊφη. Μβιη Χ 69: Τραπεζοφόρον — ενρον — Ιν 

τοις ί4ριστοψάνονς Γ^ωργοΙς — Ιπί τον την τράπεζαν ςρ«- 

ροντος, ^ ^πησαν τοΊς αρχοναιν αΐ μυρρίναί. 

ΧΧΠ (2, 993) ϋβ 

Η&ΓροβΓ&ϋο: 2ηράγγί.ον — χωρίον τι του Πειραιώς 
ούτως εχαλεΐτο. μνημονεύει δ^ αντοΰ χαι Ι/ίριατοφάνής ίν 
Γεωργοΐς. 

ΧΧΙΗ (2, 993) 121 

ΡΙιοΙίυδ ρ. 543 8: Στρεψαιους* ]Αριατοψάνης Γεωργοίς. 

ΡΓ86€β85!ΐ: 2τρέψα' πόλις της Θργχης' χαι οι ττολιται ^τρε^ 

ψαΐοι. ΟΓγ. ΟΓβΐϊΐοπ ΑηβοιΙ. Οχ. II ρ. 53 14: 2τρεφάΐος ο *Ερ^ 

μής, παρά τφ ΐΑριατοφάνει παρά το όιεστράφ&αι τάς οψέις, 

XXIV (2, 994) 122 
δοΐιοΐ. Ρ1»Ιοηί$ ρ. 369 βιΙ.ΒβΙίΙ^.: ΚαΙα δη πάντ^ άγεις* 

ίίντί του άγγέλλεις' ίηι των αΧαια άγγελΧοντων πολλάκις 
α λέγεται χαι κατ* εϊρωνεΐαν. ^Αριστοφάνης Γεωργοΐς, 

XXV (2, 994) . 123 
Ζοηούίυδ II 27: Αντψ μελητέον, αλλ* ^π^ τον οίκαν. 

μέμνψαι αιη:ής Ι/ίριστοφάνης εν ΓεωργοΊς και Πλάτων δ 
κωμικός, ην δε οντος 5 οίκος μέγας εις υποδοχήν μιαϋ^ουμί- 
νων, 8οη()6η<1αιη αυτψ Μελιτέων, ϋηηι ιρέιε ΜβΓιίβηβιηηι 
οεάίόηΒ, ύβίπίΐβ οοτή^β εκλείπει τφ οΐκφ — ην δε οντος δ 
οίκος μέγας εΙς νποδοχήν τραγφδών μισΌΌνμενος. 

)Γ Η Ρ Α 2 

Ι (2, 995) ' 124 

*Οφ&αλμιάσας πέρναιν ειτ* εσχον κακώς, 
επειϋ-^ νπαλειφόμενος παρ^ ιατρψ. '' 

ΡοΙΙηχ IV 180: Ιίίριατοψάνης έν τω Γήρί/ί φησιν ^Οφ&αλ^ 
ΐηάσας πέρναιν ύτ^ εσχον (οοά. ΐΛοίβιώ, επέσχων) κτλ. 

II (2, 996) 125 

Α. ΤοντΙ τι ην το πράγμα; Β. Θερμούς, ω τέκνον, 
Α. ΐΑλλ^ ή παραφρονείς; Β. Κριβανίτας, ω τέκνον, 

Λ)Κ6η8β(ΐ5 III ρ. 109 Γ: Κ^ιβανίτην * τούτου μνημονεύει 
-^ζΐστοφάνης εν Γήρ<ΐί' ποιύ δε λέγονσαν αρτότμο^^ν διη/^ 

Οοιηίοί ^Γ&6ΰί 1* 1^56 ΑΜβΙΌΜΑΝΙ» 

Τοντί τΐ ήν χτλ. Ιΐα οοά. Α; οβίβτί V. β: 9ίζ%!βυη4νοζ 9ξά¥ν 
όί (νβΐ δέ πάνυ) λευκούς ώ τέηγορ, 9ί ϋα βρίίοιηβ: Κζίβοη^Ι* 
να^ 4^^ λευκούς αονονς Ιίριατοφάνης πού φψτι. 

«β ΗΙ (2, 696) 

Ό δέ μεϋνων ημει παρά τοί)ς ορχηγετας. 

βΓ8ΐηιη8(• ΒβΚΙκβΗ ρ. 449 14 : ΐΑρχηγέται : ηγεμόνες οΐ 
ίπώνυμοί των φυλών ^Αριστοφάνης Γήρ((^ ο δε με&νων 
'^εις χτλ. Ειη6η€ΐ8νίΙ ΒβΙίΚβΓαβ!. 

127 IV (2, 996) 

*Επί του περιδρομου ατασα της συνοικίας. 

ΐΌΙΙυχ ίί 39: Κάι το μεν πλη&ος των. οϊχοδομημάτίύν 
οΐκίαι και συνοικίαι και οικίας περίδρομος, ώς έν τψ Γηρί} 
Ιίριστοφάνης' ^Επι του κτλ. Εαιίβιη αίβΗ VII 125 ηΐύ φοΑ 
Ικ του 'περιδρ. Ιβζϊϊητ, 

128 V (2, 907) 

, ^ πρεσβΐ^τα ποτέρα φιλεΊς τάς δρνπετεΐς εταίρας 
η σύ τάς υποπαρϋ-ένονς, αλμάδας ώς ίλάά^, 
στιφρός ; 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ8 IV ρ. 133 β: ^χρώντο γάρ οι παλαιοί καΐ τοϊς 
^1ς αναστόμωσιν βρωμασιν, ωσπερ ταΊς αλμάσιν ελάαις, ας 
κολυμβϋας καλουσιν. ΐΑριστοψανης γουν ίν Τήρ(( φησίν' ϊϊ 
πρεσβΰτα ^ι^λ, Υβ. 2 &(1(ϋ(1ί σύ. 

12» VI (2, 997) 

λόρδου κιγκλοβάταν ήν&μόν. 

Α6ϋ8ΐιυ5 Ν. Α. ΧΠ 9: Κίγκλος — μέμνηται δέ του όρνι- 
θος τούτου ΐΑριστοφάνης — έν τψ Γηρ(}' λόρδου κιγκλιο- 
βάταν ξυϋ^μόν. Οοττβχιί Οοπγ. ΟββηοΓ. λόρδου Βπιηοΐι. ναΐξο 
λόρδου• 
130 VII (2, 997) 

ΐΑποπλευστέ* ουν έπι τον νυμφίον, ω γαμοΰμαι 
τημερον. 

δοΐιοΐ. Νίοβικίιΐ ΤΙιβΓίίο. 295: Βαιον δέ πλόον ννν την 

οδόν την πεζήν, την πορείαν. — καΐ ίΛριστοφάρης έρ τφ Γήργ 

γυΡαΙκα ποιήσας επί ζεύγους όνων όχονμένην ηαράγΗ τινά 

έρδντα αυτής, ^ και έρε&ίζουσά φησι προς αύτόρ* ί4ηέηλεις 

Ί^όρ έηΐ χτλ. δοΗρβί άποπλευατέ^ ουν. ΑΙΗίΤΟΡΙΙΑΝΒδ 2Μ 

νΠ (2, 997) 191 

'^Ε^β^ α γέ σ' ΙηβΙη^έΗίαν βΙ^ ^Αίμαρίάίΐίς 

γυναιχί τηόΐ μη ηα^έχΒΐν σ£ πράγματα. 

βηιηιηβΙ. ΒβλΚβη ρ. 388 16: Ι^Κμυξίδες* τόπος τις η^ 

τας ίσχατιάς 9ης ^ΑηΛχης. ίι^ρέ^τοφάρης Ίν/ρεί* ^Εδ€ΐ δέ γί 

σ« βΙη^έίϋ€^ $ϊβ υΧμυρίδας τηδί χτί. €οΓΓβ»Ι ^ί^ΙΙύπιβ *Αρι- 

ατοφάνης Γηργ. Υβ. 1 βοηρβί ίχβΐηϋ^έϊσαρ ^ βΐ ν& Ζ ικΜίΑ 

γνναίκί. 

IX (2, 998) 131 

^. 2ν ί* ονχ εγημωζ Β. Νή ^^ί^, ολίγας ημέρας, 

Ρη^οίβηυβ XVIII νοί. II ρ. 226 Η. Κγ6Ι)Ι. : "ΑΐΙίοί ολίγας 
ημέρας ρτο εν ολίγαις ήμέραις^ &ίιηί1ί(^Γ ηο5. Αη8ΐορ1ΐ8η6β 
Γήξςί' Σν ί* ονχ ηγγΐ μ ονν ϋή ολίγας ήμέ^ας.^ 6ο4. Μοηβο. 
ΓΗΡΑΥΟΥ ^ΟΥX ΗΓΗΙ ΜΟΥ Η^Η ΟΜΓΑΣΈΜΈΡΛα 
Οοά. Τβ^βΓΗδ. ΓΈΡΑΥ^Υ^ΟΥ^ ΗΜΕΡΑΟ. ΜθίηβΙίυβ η} ^ί* 
ολίγας ημέρας 5θΗρ8ίΙ; Γβΐίςϋβ οοιτβχίΐ 0. Ρ. Ηβηη&ηηυβ. 

Χ—ΧΙΙ (2, 999) 133-13> 

ΠτωχβΗον βακτηρίου. 
Βακτηρία δέ Περσις αντί χβμπνλης* 
ΐοΧύυί Χ 173: ΚαΙ ώς ίν Γήρ^' Πκ;ι)χικον βαητηρίον 
(οθ(Ι. Ιυη^βΓίη. βακτηρίου ^τ.) χαι Βακτηρία δέ Περσίς άντΙ 
χαμτϊνλης χαι χαλαμίνονς αυλούς. Ηββο οαιηία βχ ιιιη 
68(1βιηςιιβ '{αΙηι1& ρ^ΙίΐΑ βϋο^, βΧ αΐΐίιηνιη ίΗαά χαλζψίνονς αυλούς 
ηΐΓ5υ5 ί(1βκι ΡοΙΙιιχ Χ 1^ βχ Απ&ΙορΙιβηθ βίβτΐ;: Καλαμίνους 
αυλούς ^Αριστοφάνης εφη. 

ΧΠΙ (2, 999) ΐ3β 

Κοπίδι τύν μαγείριχΰν^ 

ΡοΙΙΐιχ Χ 104: Αριστοφάνους γονν Ιν ^ίίπτευσϋν ο μάγα^ 
ζος λέγει — ωαηερ χαΐ έν τφ Γήρψ 6 αυτ^ ττΌέητή^ εϊρηχα^* 

χοηιδι ηι^λ. 

XIV (2, 999) 137 

^Εγώ ί* άηολοηίζειν τε χφτ^ εττ* άνΌ^ράχων. 

βτϋΠΒΐιιΙ. Β«Ι(1ί0Γί ρ».4^θ .15 1 Αηολογίααύ&αΐ' χοίΐ άπο-^ 
ΙογΙζειν το έπεξελ&εΐν ίίχαστα. Αριστοφάνης εν τψ & Γήρ</* 
'£/ώ δ^ άμολογίζειν γτλ. άηολογίζειν Έχ\\ζ9άύΜΐ$ Α& ΡββΙ«1. 
ρ. 106 ΰοπΓθχΗ ίη αηολοηίζειν. Η. ΙαβοΙ>ί βηΐβ Αριστ. ίη8βη( 
•^ηολοπίζειν: 6( ρΓΟ έν τψ & οοτή^'ιί εν τψ 5. 

XV (2, 1000) ΐ3β 
^ Υδρίαν δανείζβΐν ηεντέ^υν η μείζονα^ 

Ροΐΐυχ Χ 74; ^Ερ δέ τψ Γήρα ίφη' ^Υδρίαν χτλ. ίίστε ον 

17* 'ίβΟ ΑΙΙΙ8ΤΟΡΗΑΝΒ5 

μόνον ϋδ(χτος, αλλά χαΐ οΥνον αν 4Ϊη άγγΛον ή υδρία. Ιβ^β- 
Ι)&ΙυΓ έφ" υόρίαν, Ββηΐΐθίαβ ίφη ΗοτίρβΚ. 

489 XVI (2, 1000) 

Ταΐς πολιόχρωσι β^μ^άσιν ι^ραμμέτη* 

Αΐΐιβηββαβ VII ρ. 287 ά : Βεμβρόόες — Ιίριστοφάνης Γήαφ* 
ΤαΤς ττολίοχρ. χτλ, 

140 XVII (2, 1000) 

Ό^ΑΜτά^ σιλφιωτά, βολβός, τεύτλιον, 
νπότριμμα, 9ρ1ον, ίγχέφαλος, ορίγανον, 
χαταηυγοαννη %αντ^ έστΙ προς χρέας μέγα. 

* 

Ροΐΐυχ VI 69: Ό ί* ^Αριστοφάνης Ιν τψ Γήρα Χίγεί' 
οξωτά, α. β* τ. ηερίχομμα, -9. ^γx. ορίγανον. ΤβΓίίαηι νβΓδΟΐη 
1ίθ6( &(1(Ι6Γ6 6χ Οίος^βηβ Ι^αβΓ. ΠΓ 18: ^Ην ρυΡ αστείος τις 
(Πολέμων^ χαΐ γενναίος, παρτμημένος α φησιν Ι^ίριστοφανης 
πβρι Ενριπίδον, οζωτά και σιλφιωτό, απερ, ώς αυτός (δοπ- 
Ι)6η(1ιιιη νίάβΙυΓ 6 αυτός) φησί' Καταπυγοσύνυ τηλ. λάάβ 
δυΐϋβπι ν. οζωτά. ΐ4ριστοφάνης ηερί Ευριπίδου φησιν οζωτα, 
σιλφωτό, απερ ώς αυτός φησιν, -χαταηυγοσύνη κτλ. Υδ. 2 
ίϋηάοτί. δβήρβΗ νηότριμμα, οοά. ΡβΙοΚβηΙ). υηοτρίκομμα^ 

141 ΧνΐΠ (2, 1001) • 

Α. Τις ^ν φρόσειε ηοϋ ^στι τό ^ιονυσών; 
Β. οηον τά μορμολυκεΐα προσκρεμάννυται. 

ΡΙίΓγηίοΙιυδ ρ. 367 βϋ. ίοϋοοίί.: ^ιονύσιον* άηαίδεντον 
ούτω λέγειν, δέον βραχννειν την σι σνλλαβήν οι γαρ έχτεί- 
νοντες παρά την των Ι/ίττιχών διάλεχτον λέγουσι. χρή οι^ 
^Αριστοφάνει άχολου&ονντας λέγειν• εν γάρ τψ Γηρφ φηυΐ' 
Τις αν φρόσειε χτλ. ΚββρίοίΙ Ιι&βο ΒΙγαι. Μ. ρ. 590 52: ΤΙίο^- 
μολυχεΐον* προπερισπαται. εστί ηροσωηέιον έπίφοβον ΙΛζΐ- 
στοφάνης Γηρ((. 

142 XIX (2, 1002) 

Εΐ ηαιδαρίοις αχολου&εΐν δει σφαΐραν χαΐ στλεγγίύ* ίχρηα. 

δοΐϊοΐ. ΕςριίΙ. ν. 580: 2τλεγγις γάρ ή ξύστρα, χαι στΧεγ- 
γιζόμενος, άποξυόμενος. χαί άλλαχοΰ Γήρ^/ί' Ει παιδαρίαζ 
χτλ. Ε8(]6ΐη 8€ΐιοΙ. ΡΙβΙοπίβ ρ. 334, ΡΗοΗυβ ρ. 537 14 6( δοίιΐββ 
ν. Στλεγγίς. 

143 XX (2, 1002) 

ΑηΙί&Κίο. ρ. 102 15: Καταλαλεΐν. ^Αριστοφάνης Γηρψ 
ΡοΙΙυχ Η 125: χαι τδ χαταλαλείν παρά ί^ριστοφό^ει• ι ΑΗΒΤ0ΡΗΑΝΒ8 261 

XX! (2, 1002) ί^ 

ΡοΗοχ Χ β1: ΚΙηρωνήριαρ* €ΐ γαρ ηαί εηΐ ΤΘν τ6η^ίτ 

€θίκ» Ηΐ^ήσ&^ί τοννομα ^ν τψ Γήρ<( Ιέίρκηβφάνοχις^ άλλα χαΙ 

Βτιί τβΰ άγγεί&ν αν ίναρρώ^ΗΒ». ΟΓγ. Ρ]η*γιιίοΙΙ^. ΒθΙϋ(• 47 13. . 

XXII ΧΧΗΙ (2, 1002) ΐ45. ΐ4<τ 

Η&ΓροοτβΙιο: 2%άφιον* — €τι δέ το σχαφίον ^ίδος χου- 

ρας χαί ΐΑριστοφάρης Γήργ. €ίτ. ΕιιβΙαϋιίυβ ΚιβΑ. 1293 61. 

Μβω: Τήτ9£' άν^Ι τον τοντφ τω ¥νΒΐ — Ι^ριστοφανης Γήρί/• 

XXIV (2, 1002) Ι4Τ 

ΡΙιοΙίη5 ρ. 256 7: Μελίτέα χάηρον Ιίίριστοφάνης ί» 

Γηρ^ λέγει οα^ι τον Εύκρατης, ίπεί δα0ν$ ΙβΤ4* χαι γαρ 

αρχτον αντορ ελεγον η στι μυλωνάς ^ΐβΐρ, ί» οϊς ίτρέφοντο 

0ν$. 'ΕιιΐκΙθηι Ιοοιιιιι τβ$ρ^χ\ί Η^βγοίιίυβ ν. Μελιτενς χάπιρος. 

ΓΗΡΥΎΑ^ΗΣ 

1 II (2, 1005) 148» 14» 

Α. Και τΙς νεχρών χΒν&μώνα χαι σχότον ηνλας 
ενλη χατελ&εΊν; Β. ^^ άφ^ ίχάστης της τέχνης 
€ίλόμ$3^α χοϊν^ γενομένης ίχχλησίας, 
ονς ^αμεν οντάς αδοφοίτας τίαΐ 9αμά 

5 ίχάϋε φίλοχωρονντας. Α• εϊαι γάρ τίνες 
άνδρες ηαρ^ νμΐν ^δοφοΐται; Β. νή ^^α 
μάλιστα /*. Α. ωοηερ Θρφοοφοίται; Β. πάντ^ εχεις.' 
Α. χαι τίνες αν είεν; Β. ηρώτα μέν Σανννρίών 
άηδ των τρυγφδων, άπό δε των τραγιχων χορών 

10 Μέλητος, από δε των χνκλιων Κινησίας • . 4 . 
Α> 'Ως σφόδρα ίτ^ι λετττων ίληίδων ώχείαβ*^ ^ρα. 
τούτους γάρ ην ηολλφ ξυνελ^υ ξυλίαβωρ 
ο της διάρροιας ποταμός οΐχήσεται. . , 

Α&βηββιιβ XII ρ. 551 β: ΚαιΙ^ριστοφάνης δέ εν Γηρυτάδη 
Ιετίτονς τοναδε χαταλέγει, ους χαι πρέσβεις υπό των ποιη- 
τών φησιν εϊς Ζίίδον πέμπεσ^αι προς τους έχΒΐ ποιητάς^ 
Ιεγων ουτωσί' Και τις νεχρών χτλ, είβ-^ έξης φηαιν ^Ως 
αφόδρ επι λεπτών χτλ. Υ$. 2 ^ν αφ ΟιηΛ. εχάστης της τέχνης 
Τουρίαδ, 1ί1)η ^να θ' αφ* εχάστης τέχνης, Υδ. 4 ους ^σμεν 
οηας Ί^τψήήϊΐΌΒ 8(1 Τουρ. ΕιηβηίΙ. IV ρ. 424, 1ί1)η ουσημένοντας. 
ν$. 9 τρυγψδών Ββηΐΐβίυβ Οριΐδο. ρ. 319 6(1. Ιιρδ. οοάά. τρα- 
γψδων. νβ. 10 χυχλίων ΒβηΗβίιΐδ ί5ί(ΐ6ΐη, Ιώή χνλιχων, οοά. 
Ρ&Ι. χνχλίί^. Υβ. 1 1 ωχεσΟ-* ΙΗ)η, οοΓΓβχϋ ΡθΓ50ΐιιιβ 811 .0γ6$1. 
ΕαΗρίά. ν. 68, . Υβ. 12 πολλφ, ρυΐο 8οηΙ)6ηϋιιιη: ην πολύς 263 ΑΗΙ5ΤΟΡβΑΙΙΒ9 

ξνρέλ&ίΐ, ιιΙ 6§Ι «ραά ΒοταίΜιη 88ΐί^ Ι 7 28: ββ/βο ΜΐιβορΜ 
βΛΘΗίί^ %\ ΑββοΙητΙιιιιι δβρΙβη ν. ΘΟ: ΆΖ ηόΐυυς ώό^ Ιεως. 
Ύ§. ί3 (άχήσΘναι ΟΗΐτββίιιβ Μΐβοόΐΐ. ρ. Μθ, ΗΜ ίξοί%η099αι. 
ΕχοΛΟ ΑήβΙαρΙίΑίιΙβ Ιοσβπι Γ69ρβχϋ Αοϋβη. Ύλτ. ΗίβίοΓ. Χ 6• 

ΐδο ΠΙ (2, 1007) 

2^1^ μά19(Χ¥ ί% τωρ γραμμα^^Ιων ησύ^ίορ. 

ΡοΟαχ Χ 59: Κρατίνος — μά19ψ ϊφη, Ιέριύτοφύτης ϋ 
9Ρ ΐίφ Γι^ρντόβ/ι• Τήρ μάλ9αν χνλ. Οίτ. Ηβ5γβλ. Βΐάΐ9ά9' 
ηηρόν απαλόν ησ&ιον, 
ΙΜ IV (2, 1007) 

ώς μίρ γάρ ύΰί ρ^ιδεξ, γιγρωσΜέΐαί•- 

Α1Ιΐ6ηό€Μ νη ρ. 307 α : "Οη δέ έίδοξ ϋ&ατρέωρ οί ρηαηις 
— ίίίριστοφάρης Γηρντόδη' ^Λρ χτλ* Υδ. 2 είσι €8$8ΐι5οηιΐ5, 
60(1. Β ίατι, Ρ ίατ€ οΙ έσ^β ^ρΓ» δοηρίΰΐη. γιγνώσκεται €0(!• 6, 
ϋβΙβΗ γιγρωσχετβ. 
152 ^ ^ ^ V (2, 1008) 

Πόλος 'ίόό^ ίατίρ; ιίΙ$α η:ό(Τνφ^ ^Χιος 9έτρ$ί9$χαι; 

ΡοΙΙυχ IX 46 : Το δέ %αλονμεΡθΡ άροΧόγιορ ^τπν; ίίοΐϋν 
ορ τις Βίποι φήσαρνο$ Ιίψίανύφόροι^ εν Γ7ΐρν%άόί]' ΠόΙος 
τοντ^ €στιν εκαστΛηοοτψ ιβτλ.. ΕηΐϋΐηΙιινίΙ Ροτβοηιΐδ ΡπιέΓ. 8(1 
ΗβουΙ). ΧΙ.Ι. 

,53 -^ , , ,Λ* ^^\ *^^^^ 

^ΛΗροΗωλί', αρτοί, ϋάραβοι, βολβοί, φύίκή. 
Αΐΐίθη&βι» ΙΠ ρ. 95 Γ: άκροκωλίίορ δέ μέμνηζαι Ι^ριαχο- 
φάρης — έρ ΓηρντόδΨΐ' ί^ί^ύκωλι^ ϋρτοι ηόραβοι^ Υβηοΐη 
Γβ(ΙίηΙβς[ΠΐνίΙ ΐΜηΑοτ6ιΐ8 β^Εΐ^Γ^οΙ. Μ. ρ^ 53 14, υΐΐιί άη^ $6ΐιίρΙοη$ 
ηοιηίηθ Ιιοο βββΗβΤ: Ι^χροηώλια, αρνοι^, βολβοί, ίρίχχψ • 

154 νπ (2, 1008) 
Πχισάρψ διδάϋκ^ις^ (χννον ίψειν ^ φαχήρ; 

Αΐΐιβηββυδ IV ρ. 158 ο: *0 χαρίεις τβ ΐ4ριστοφάρης ϊν Γη- 
ρντάδυ ϊφψ Πησάνηρ (οοά. Υοη. ηηοάνψ 7]ν) ό. ί^λ, 

155 VIII (2^ 1008) 
Θεράηενε καν χόρταζε τωρ μονψδιωρ, 

ΑΐΙΐ6η&θυ$ III ρ. 99 ί: χορτασϋ^ήναι — Ι/ίριατοφάρηςδ^ ί^ 
Γηρυτάδΐ]* Θεράπευε »τλ, 

156 IX (3, 1009) 

Λ• ΚαΙ ηώς εγώ 2&ερέλον φάγοιμ* ^ρ ζήμοΜ; 
Β. €ΐς οξος έμβαητόμενος η ξ^ονς άλας,. ΑΙΙ8ΤΟΡΗΑΙ1Ι8 Μ3 

δοΐιοΐ. Υββρ. ν. 1312 ; Ί^έν^ϊ^ ϋ Τζαγιηός, Βς δίά η^ρίφκ^ 
την τ^γ^ν φΛ9(ν^ οΜβύονο ΐίοίίως ηρύηί^χ» ίρ %§ 9έχνη. 
η$^ ν^ίοιι ίί4γβ0^«^ ίν Γίίρντάά,ψ ^Κοα ρ^ως ητΐ. ονηύς δ* 
ϋαννωρ 4πί ψοϊς τείχεσιρ ίνδενοαύμ^νος δί9χ)ί€ραζ$> Κί^άβββ 
ΑΐΙιβΒΐΐ6ΐΐ5 IX (^ 367 1| : Ι^Ιώψ ϋ ^αί οξορ$ μίμνψί^κί α ^(^ί^ος 
Ιίρίστοφάνης ίν τοίς η^^ Σ^€ρ41ον ταυ τγΰ^^Μν λ4ίίρν* ΚαΙ 
πώς — αν ζημα; εις σξος — η Ιενκονς άλας. δβοαηϋυιη 
Υβηιιπι βΰβσι Ροΐΐυχ βχΗί^βΙ VI 65 α1)ί λετϊτού^ ^9( ρΓΟ ξηζούς. 

Χ (2, 1009) «τ 

Έν 9ΰΙί0ΐ ανρδείηΫΟίς ίηαινών .^Ληύλορ. 
ΑΛβηββυβ VIII ρ. 365 1) : Σννδείηρορ ^ϊ^ήκερ ίηι ύχψηο^ 
ϋΐσν -^ ηαΐ Ι^ριστοφόρης Γηρντάδη • ^Ερ τόϊσι ιαλ. 

XI (2, 1009) 158 

^Ηχω ΘεαρΙωνος αρτοηώλιον 
Χιηώρ, ΐρ^ ίστί τοριβόνωρ εδώλια. 

ΑΐΙΐ6η86ΐΐ5 ΙΗ ρ. 112 β: Θεαρίίον 6 ά(ΐτοηο^ός, ον μρημο- 
γένει Πλάτωρ ερ ΓοργΙί/ί — χαρ Ι/ίριστρφαρης ερ Γηρντόδυ 
χαΐ ΑιολοαΙταωνι δια τοντωρ' "Ηχω χτλ. 

1 

XII (2, 1009) Ι&% 

ΑΑβηοβυβ XI ρ. 485 β : ^ίεηαστη * οί μεν οξύρονοί τήρ 
%Βΐενταιαν, ώς ηαΐή, οί δέ ηαροξύρονοιρ ύς μεγάίφ τοΰτο 
δε το ηστηρίϋρ (ϋρομάο9η άηο των εις τάς μέ&ας χαί τάς 
αοαντίας τΐίολλά άραλιαχορτωρ, ους λαφνχτας χαλονμερ. χύλι- 
χες ί' τ^σαρ μεγάλαΐ' Ιίίριατοφόνης — έρ — Γηιρν^<χδ}]' *Ηρ δί 
το ηραγμ* εορτή' ηεριέφερε δ* ίρ χνχλφ λε7ΐασ^:ήρ 
ημϊρ ταχν προσφέρωρ τιαίς ίνέχει τε σφόδρα χνα- 
νοβενϋ-η. τ6 βάβ^ος ηαριατηαιν ο χωμιχός τον ποτηριού. 
Κϋβ Ροϋαοβηι Χ 75: "Οτι δέ ή λεπαστή οίχ εχηωμα μόνον 
εατίν, αλλά χαί οινοχόη, ααφες Ιίίρκηοφάνης ίν τψ Γηρν^ 
τίΛη ηοιΑ' Περίφερε δη χνχλφ λεηαστην, βυοΙίστα Ιιββο βχ- 
Ιι%^ σοΛά. ΚβΐΗΐ. βΙ ΡϋΙΰΙκβηΒ. βΙ Ιοη^βπη. Περιφέρει δή (ΡιιΙβΙκ. 
η^ριφερε δη) χνχλφ λεηαστήν ήμΐν ταχν (¥$1ο\ί. τσχ^ ή/^^^^ 
ηζοαφέρξον παις ενέχει (Ρ&ΐοΐκ• ηαισιν ¥χειν)* 

ΧΙΠ (2, 1010) ιβο 

ΡοΒαχ Χ 91 : Κανιοχια — Ιέριστοφάνης — ίν Γηρυτάδυ •• 
Αλλος δ^ εΐύέφερε ηλεχτφ ηανιαχίφ αρ%α$ν ί^ερι-* 
Ιοιηα ^ρύμματα 6ΐ VII 176: έν γαρ τφ Γψντόδ^ ψψιρ 
^ΑρΜτοφάρης Πλεχτφ χανισχιψ. ίΜ ΑΚΙδΤ0ΡΗΑ1!ΙΒ8 

ιβι : XIV (2, 1010) 

- ΗβΓροϋΓβΚο: Βωμολοχ€ν€σ9ύίί — Ιί^αησφόρης Γηζυιίάίρ 
ΧαρίΒντΙζη κνλ. Ε8(1βιη Είγιη. Μ. ρ. 807 1β. δΗΐά05 6ΐ Ζοη&ΓΒδ ▼. 
χαριειτρίζόμενοί , 8οΙιοΙ. ΡΙβΙοηίβ ρ. 403 6( ^βηιιη&Ι. ΝβηΙβη» 
ρ. 497, υ6{ ^ο^1$ι&Α!6^ χαζίΒντΙζεις δβηρίίίικι. 

162 XV (2, 1011) 

Ψίϋ^νρός τε χαλοΰ χαι 'ψωμοκόλαξ. 

• Αΐΐιοη&βυδ VI ρ. 261 Γ: Ψωμοχόλαχος βέ μνημονεύει Ι/ίρι- 
ατοφανης (4Ι8 ΟβΒβιιΙ)• ΙίΙ>η Ιίντιφόνης^ Ιρ ΓηζυζΆϋη οντως' 
Ψί^Ί^ϋς χ1;λ. ψωμοχόλαξ βριίοιηβ, οοάά, χόΐαξ* 

163 ' Χνΐ (2, ίόΐΐ) 
τότε μεν . . , σον χατεχοννάβιζον, 

νννι δέ σον χατεμονσι, τάχα δ^ ευ οίδ^ οτι 
χαΐ χαταχεσονται, 

ΡοΙΙβχ VI 111: Ον μην εΐποι αν τις το χοτταβίζειγ Ιφ 
ου νυν, άλλα εμέΐν η άποβλυζειν, πλην ,^ τις παίζων βον- 
λοιτο όντως νποπτενειν το εν τψ Γηρντόδϊ] νπ ΐΑριατοφάνους 
είρημένον Τότε μεν σον χατεχοττάβιζον , νννι δέ χατεμοίίαι 
τηλ, \$, 2 8ά€ΐί(ϋ σον. 

<64 ■ ΧνΠ (2, 1011) 

Φήμαιί ονν εγώ βξοτων απαΗας. εχλαηήναι. 

ΕΓοΙίίτηιΐδ ρ. 148 βά. Υτ^ηζ. ^Εχλαπήσεταΐ' ανΐί τον εχγΧν- 
φησέταί χαι ίχγεννη&ήσε'ταϊ. ώς και ΙΑςιστοφάνης ίν Γηρυ- 
τάδϊ] φησί' φήμαις χτλ, , 

165* . XVIII (2, 1011) 

ΑΐΗβηββυδ XIV ρ. 650 6: Των γαρ άπνρηνών (^οΰι») 
ίΑρισι^οφάνης — μνημονεύει — χαι εν Γηρυτάδϊ}. 

Ιββ XIX (2, 4012) : . , 

- 8ς1ιο1. δορίιοοϋβ £16ο(γθ^ υ. 289: ^ δνό^^ι^ν -μίφ^α σοι 

μόνη πατήρ τέ^νηζΘν;"] Και ταυ^α ΐΑρισταφάνης ίΐαρψδψ(6¥ 

ίν.Γηρ^ττόδΐ]^ 

167 . . XX (2, 1012) 

8ο1ιοΙ. Ι«αβί8ηι ΚΙιβΙοΓ. ρΓθβεβρΙ. οραά €Γ8πΐ6Γυιη Αη. Οχ. IV 

ρ. 269 20: Ι^γάϋ-ων, τραγψδίας ποιητής εΙς μαλαχίαν 

(τχωπτόμενος Ι^ρισ^οφάνει τψ Γηρυτάίτ)* -ήν δέ'*^Τ4ΰαμΒ•' 

νου τον Ι^&ηναίον υιός, παιδικά γεγσνώς Πανσαί^ίοί^'τον^ τρΛ' 

γιχον, με&^ ον προς Ι/ίρχίλαον τον βασιλέα φχετσ, ώς Μσ^ 

σνας 6 νεώτερος, εμιμείτί^ δέ τψ χρμψότηύα τ^ Ιίξε^έ ΑΒΚΤΟΡΗΑΝΕβ Μϊ 

ΓοργΙον τον ρήτορας, ώς ΠΧάτων ό φιΧοοοφος Συμηοοίφ^ 
ε&. Βΰίοΐ. Ι.α€ίΜΐί 6(1. Ϊ9ίθθ\^. Τ. IV ρ. 222 6Ι $€ΐκ4 ΡΙβΙοηίβ 

ρ. 373 θά. Βθΐϋί. 

XXI (2, 1012) ΐ6β 

Λΐ1ΐ6η&6η8 ΧΙΠ ρ. 592 ο: Μνημον^ύ^ι, αντης (^%ής Ναί** 
δος") καν ί^ριστοφάνης έν τψ Γηρυτόδϊ]. 

XXII (2, 10123^^ ^ ^6) 
Είγιηοΐ. Μ. ρ. 420 1: ""Ήιενν, ^ει^, ηβι* ζήτ$ξ. φίςτρ^^η- 

μρ" ίκ τον £ΐα μέσον παραχ$ιμένον ΐΛττικ^ έκ^άα^ι Ώ^ η^*% 
Υΐ^ς, ΐιΒί. παί πλη&νντιχώς ι^/έβν. ί^ριστοφάνης — 6ν Γηρν^ 
τόδυ' ^Ηισαν βν&ν τον ^ι^οννσίον άντΙ τον ίηορΒνοντο. 

XXIII (2, 1012) ίι4 
Ηβδγοίιίυβ: Α ντο Ι ^νομεν, αντί τον. αννοί πίνομεν, 

ίΫηΧΧαγμένϊός, ηαροσον οΐ καλούμενοι εΙς εστίϋίαι» λέγονσι 
χαΐ αντοί &ύομεν* ίπι γαρ των χαλβνμένων νηο τϊνων Αι^» 
ται. ]Αριστοφανης Γηρντόδυ, 

XXIV XXV (2, 1013) ιη. ΐ72 

ΡοΙΙιιχ Χ 160: Ι^σκο-^νλακος, ώς έν τψ ίΛριστοφάνονς 
Γηρντάδτ]. ΚΓοϋβηυβ ρ. 114: Γαργαλιαμον' γάργαλος καΐ 
γαργάλη λέγεται ίρεϋ^ιαμός, από των πασχητιονσων (ηασχη^ 
τιωαών Μβίη.) γνναικών είλημμενης της λέξεως,ώς καΐ ίΛρΐ- 
οτοφάνης Γηρννάδη χαΐ ^ίψιλος ίν /ίαναΐαι. 

XXVI (2, 1013) 173 

Η8ΓροοΓ8ΐίο: **Έρμα' νψαλος ηετρα. ΐΑντιφών έν ττ] προς 
Καλλίόν ενδειξεν απολογίί}^ εστί τοννομα και παρ^ ΐΑνακρε- 
οηι και εν Γηρντάδη Ι^ριστοψάνονς, βΐ 1)Γβνίϋ8 ΡΙιοΙιαδ ρ 15 1: 
^ρμα' νφαλος πέτρα, Ιίίντιψών και ί^νακρέων και ΐΑριστο^ 
φάνης. δυΐίΐδδ (Ιβηίίΐυβ ^Ερμαϊος* νφαλος πέτρα, ί^ντιφών 
χαι Ιίένακρέων και ΐΑριστοφάνης. "Ερμα νβίβδίυδ Γ6$1ί(υϋ. 

XXVII XXVIII (2, 1013) 174.175 

ΡοΠοχ VII 149: Τα δε καρπεΐα ί^ριστοφάνης εν τψ Ρη~ 
ζνταδτ] είπε. Ιάβιη IV 181: Εΐποις δ^ αν και δεσμά και 
^ατάπλασμα εν Γηρντάδ/]. 

XXIX (2, 1013) 176 

ΑηΙίβΙΙίο. ρ. 107 32: Μέτοχος' ΐΑριστοφάνψ Γηρντάδυ. 

XXX XXXI (2, 1013) 177» ί79 

Ροηηχ VII 117: Οϊκοδόμος' ^Αριστοφάνης γαρ εν Γηρν^ 
ιάδιΐ ^ίψν^ '^ονς οικοδόμονς. ΙίΙβιη Χ 170: ίίίριστοφάνι^ 
ίν Γηρυτάδυ π^ρί^ετον, ορ(1. ΡβΙοΗβη^». πε^ι&εαίγ. <Μ ΑΒΙδΤΟΡΗΑΝΒβ 

Ι7Λ ί9$ ΧΧΧΠ XXIV (2, 4014) 

Αβΐ6ΐΙ#Μ8 νΐΐ ρ. 321 »: Σκόμβρος. Ιίρκηοφόνης Γηρυ- 
τάόγι• ΡοΙΙαχ ΥΠ 7: Καν ομότεχνοι δέ καΐ αύν%Βχνοι. ^ρι^ 
ϋτοφόνης γάρ εν Γηρντάδτ) τοντψ χέχρηται, ΙίΙβιη Χ 169: 
^ βέτφ Γηρντάδη & ^ριατοφάνης Χέγεν Φορμφ σχόΐΡίψφ* 
■άϋβ ΥΠ 175: Και φορμόν δέ σχοίη^νορ 6 αύτβς λέγει* 

181 XXV (5, Θ2) 

βοΐιοΐ. «βη• 436. αλλ* ί'σ** έπ^ αυτήν τήρ »νραψ 
άφιγμίνος'^ τδ 6μο7ον χαί Ιν Γηρντάδί], Ηββο οοί. Υβη. 474, 

%^ ι (2, 1015) 

. Μΐ όή τι$ νμ&ν είδεν Ενρνβανον /ίίοί^ 

9ιΛΑ9» ν• Είρύβατος* Εϊ δή κτλ. ίΑρίύί^οφάνηό ί^ 4αιΑ 
δύΐφ υηο&έμινος τον ^ίια εΙς ηολλα εαυτόν μεταβάΧ^ 
λοντα χαΐ πλοντονντα και ηανουργονντ^. Ργο εΐίί^ 
Ρθ1>Γ. (Λδεν. 

183 II (2, 1016) 

Η6$γοΗιυ5: ^αιδάλεια' ίίριατοφάνης τον αηο ^αιδά-» 
Χου κατασκενασ^έντα ανδριάντα, ώς δια το άηοδιδράσκειψ 

δεδεμενον. 

184 ΙΠ (2, 1016) 

Πάύαις γνναιξιν έξ ενός γέ του τρόηου 
ώσπερ ηαροχρίς μοιχός εσκενασμενος, 

ΑΐΙΐ6η&6υ5 IX ρ. 367(1: Παροψις — ίττΐ μεν γάρ όψου 
ηαρεσκευασμένου ποικίλου και εϊδονς τινός τοιούτου — Ι/ίρι- 
στοφάνης /Ιαιδάλψ* Πάσαις γ. κτλ, ΗβρβίΚ ίηΓΓβ ρ. 368 ο. 
τρόπου οοάά. οιηίΙΙυηΙ, Ιβς^ίΙοΓ ιη βά. ΥΙι. Ρπίζδοΐιίαδ άβ ΡθΓορ^. 
ρ, 7 πάσαις γνναιξιν ίστιν Ιξ ενός γε του. Ιϋβιη ρηοΓβ Ιοοο 
ΡΙβΙοηΙδ ηοιηβη ΛπδΙορ1ΐ8ηί δυύδΐϋυίΐ;. 

185. ΐ8β IV V (2, 1016) 

^Ωιόν μέγιατον τέτοκεν, ώς άλεκτρυών. 
^Εν ΐστε' πολλαι των άλεκτρυόνων βΐ(^ 
υτχηνέμια τίκτουσιν φα πολλάκις. 

ΑΐΙιεη&βυδ IX ρ. 374 ο: και ί4ριστοφάνης ^αιδάλφ* ^Ωιοψ 
κτλ. — και πάλιν Πολλαι κτλ. Εα$1&ΐίιίυ8 ρ. 1479 28 οιηί$50 
ρθ6(8β ηοιηίηβ πολλαι των άλεκτρυόνων υπηνέμια τίκτοναιψ* 
δββαικίαιη Ατβς^ιηβηΙοιη βυοΟυβ δβΓνβνίΙ ΡΙιοΙήιβ ρ. 624 27: *Ύπη- 
ρίμια λέγουοιν ώς ήμεΊς' ^Αριστοφάνης Ααιδάλφ* Ινι^ε ηολ' 
λαι των άλεκτρυόνων βίφ ^Υττηνέμαα τίκτουσιν φά ιτο^λάχι^• ΑΒΙδΤΟΠΙΑΙΙΒβ ΜΤ 

ΠΛΛτων δέ ^ φιλόσοφος Ιρ θ^ιτήνψ ΑρψΜία η^ί Μ4ράΐβ^ 
όρος ^Λίανλίφ* ΐ4ψ$μιαίον ίγίρετο. δήιιΟίβ 8ιιΜμ, ιμιΙ ((μ4 
ηοίΛοι \Βφ\ητ. ^Ε9ΐ&9€ ΒοΙβη οιιιη ησλλάχίς ηρλίαΐ ϋοηλαηοΜίΜ 
νίχ ί&ή ροΐ6$Ι, Γ6ΰΙο(ρΐθ Ρϊ^ΓΜουβ ^^ν Χ στ 6 οοιτβχϋ. ϋηά^Λ 
\ύ& ν6Γ$ίΙ>α8 υ$υ8 65^ βϋβιη ΡΙβΙο ίη οο^ηοιηίηβ Γ8ΐ>υΐ8, νίϋ. 8θΙιοΙ• 
ΝιιΙιΙ). 663: Ουκ αν αΧλως Ιέγοιτο τοΰτο, Λ μη ίν ί&α ήψ 
τόν9 και την ϋι^λείαν άλίχτρυόνα Κί^ειν. ύαφές όέ γίνηαι, ίρ 
ίΑμφιαζαψ — ηαΐ ίν %ψ Πλάτωνος ^αιδόΐφ' *ΕνίοτΒ ηόλ~ 
Ιαί ΐίύν Αλεχτρνόνων (ΐ^/^τ)* ^Υηηνέμια τίητ^υσιν 
(^ά ηολλάχις. Καί' Ό δέ παΊς οδ* ίνδον τάς άλ^^ 
χτρυόνας σοβεί. /?/^ !η 8θΙιθ1η8 άββδί, Ιβ^ίητφίβ νΐ]Ι|[θ 
ντξήνεμα. €ίτ. €οϊίβΧ. ο\>$, ίη ΡΙβΙ. Γβΐίς. ρ. 80. 

VI -VIII (2, 1018) 187-1Θ» 

Καί ταντ^ Μ^οντα ηονλνηονς χαί σψτιας. 
Τον πονίνπουν μονϋ'ηχε• 
ΠληγαΙ λέγονται, ηονλύηον τηλονμενον. 

Α(Ιΐ6η8«ΐ]8 VII ρ. 3161): το δέ πώΐυττον λέγειν Αίολι^όν^ 
ΐΛττιχοΙ γάρ ησνλνηονν λέγουσιν. ^Αριστοφάνης ^ίαιδάΧψ,* 
ταΰδ•^ εχόντα ηονλ. κτλ. χαι πάλιν τον πονλνττουν μοι είΗφίΒ 
χσ« ηάλιν ηληγαι κτλ, \βτ$\\ηί 1 6ΐη6η(ΐ8ΐίθΓθΐη 6χΙιί1)6ΐ Αΐΐιβ- 
η86ϋ8 VII ρ. 323 ο ; Σηπία ' ^Αριστοφάνης /Ιαναίσι Και ταντ^ 
έχοντα σητίίας χαΐ ηουλύηονς^ χίΆ 08η8ΐ(1αηι ηοηβη οοΓΓορΙυπι 
β55β νίάβΙΐΐΓ. Υδ. 2 μον&ηχε δοπρδί , ηΐδί ΓοΓϊβ ρπβοδίβΐ τ. η. 

IX (2, 1019) 190 

Ό μηχανοποιός^ οτίοχε βονλει τον τροχόν 
ίλαν άνεχάς, λέγε, χοΰρε φέγγος ήλίον, 

ΕΓθΙ{&ηΐΐ8 ρ. 50: Ι/ίνεχάς* άηΐ τον άνίοτότω"" σύγκειται 
γάρ εχ τσν ίΜύ και τον έ)βά^^ ώς και ίίίριστοφάνης {ν ^αι^ 
ίάλφ φησίν' ^Ο μηχανοπσιός χτλ. Υδ. 2^1€£β5&ιυ^ ίαν χιίνε^ 
ί(άς, ρτίιΐδ β{[θ ύθΤΓ0χί, νίιΙ. €οιηιιΐ€ηΙ. ρ. 397, βϋβηιηι ΒΓυϋοΙκίιιβ, 

Χ (2, 1019) 191 

Περί τον γαρ νμίν ο πόλεμος 
ννν εατι; περί ονον σχιας. 

■ 

ΡΙιοΙίΰδ ρ. 338 15 βΐ 8ϋΙ(ΐ8δ \.^Όνον σκιά — ^Αριστοφάνης 
^αιδάλψ' Περί τον κτλ. δϋΐάβδ ννν νμίν εστίν, 

XI -XIV (2, 1019. 1030) Ι9ί-ΐ85 

ΡοΙΗιχ VII 117: -^0 δέ άρχιτετίτονεϊν Ιέρισί^οφάνης .ι^^ 

(ψ^ερ έν ^αιδάλφ. ΗββγοΗίΟδ: ^ορυφόνον τόν 'δσλοφά^ ΑΒΙδΤΟΡΗΑΙΙΒβ 

ΜΰΜΤύί.. ^^ΙρισίΌφότης ^ίίίΐίάΐφ. Ρ1ιτγ«Ιο1^ιιβ ρ. 4β7• Κλ»τ 
^ο^ον' ^ιά τ&ν η χαηχαβηρ λέγ^. το γαρ ύίά τον οΛμα^ές' 
Μτί γά^ ^^ρίο^όφάνης ίν ^«ίόόΐφ χρητα^ 4ίά τον ψ ΡοΙΙιιχ 
νη 100: Κογχνλίας ίΐδ-ος Ι» Ιίίρίοτοψάνου^ ^α%άάΙφ. 

^ΑΙΤΑΛΈΙ2 

1^6 Ι (2, 1026) 

Και δ^λφακίων άτιαλων χωλαΐ χαί γ^ανμάτια ητερο^ντα. 

ΑΐΙΐ6Π^ιιβ IX ρ» ,368 β: Ιάριοτοφάη^ς /ίαιταλεναν ΚλΑ 
^^Λφ. χτΧ^ 
Ι»Τ II (2, 1027) 

ηέψω ηλαχονντ^ ες εσπέραν χαρίσιον. 

Αΐΐιβη&βμδ XIV ρ. 646 Ι) : χαρίσιος' τούτον μνημονεύει 14ρί' 
στοφάνης ίν ^αιταλενσιν Έγώ δε νων.πέμχρω πλαχονν9 
εσπεραν (οο(1. Υβη. ηλακονντεσττεραν) χαρίσιον, Υΐΐίηιβ βιηβη- 
(ΐ8νΗ ΒοηΙΙβίύδ &() ε&11ίπΐ8ϋΗ. Ργ. ρ. 513, εγώ δ^ ίων Οίη(1θΓ&υ8, 
ηέψω ΡήΙζδΛίαδ Γβ9ϋ(ιιί!. Υί. 2 8ϋί(1&8 ▼. Ιίνάστατοι: ηέμψιο 
πΐαχονντας ίσπέρας χαρισίονς, βΐ ^.χαρίσιον Πέμψω ιναΚ- 
Ιαχαϊς εσπέρας χαρισίονς. 

198 III (2, 1027) 

Φέρ^ Χδω, τι σοι δω των μύρων; ψαγδαν φιλεΐς; 
ΑΑβη&βυδ XV ρ. 690 β: Ψάγδης {μέμνψαι) ίίίριστοφάνης 
έν /ίαιταλενσιν* Φέρ^ Υδω χτλ. βΐ ίηΓΓ8 ρ. 691 ο: Της δε λί- 
γομένης σάγδας (μέμνηται) — ΐΑριστοφόνης έν ^αιταίενοιι^» 

199.200 IV V (2, 1027) 

Της μνρηρας λ7]χύ&ον 
τίρίν χατελάσαι την οπαϋΊδα, γεύσαα^αι μύρον^ 

ΡοΙΙυχ Χ 119: Εϊρηται δ^ νη αντον έν ^αιταλενσι χβί 
αγγη μνρηρά, λέγοιτο δ^ αν χαι λήχνϋος μνρηρά' σν δ^ (Χ9 
Μίη:ο^$ χαΐ μνροφορον. — %αΙ το μέν είς τάς ληχν&ονς χσ- 
ϋΊεμενον έπι γεύματι τον μύρον σπα&ίδα χαι σπό&ην χλη- 
τέον, Ιέίριστοφόνονς μεν ειπόντος έν /ίαιταλενσι* Της μνρηρας 
ληχύ&ον χτλ. ΑρρβΓβΙ ιςϋιΐΓ Απ$(ορ)ΐ8η6ΐη 6(ί8ΐη (1ίχι$56 ίη 
β&άβπι Γ8ΐ)α1& αγγη μνρηρά, νθΐ υΐ Ρ8ΐοΙ(6η5αΓ^. βΐϋ οοάά. μν- 
ροφοριχά, 6( ΓθΓΐ8556 β1ί8πι μνροφορεΐον, 8\ο οβΓίβ 5θΗ1)6η- 
άιιηι 68( ρΓΟ μνροφορον νβΐ μνροφορεΐν, υ( ΙίΙ)η 6χ1ιίΙ)βη(. Ββ- 
ΒρίοίΙ βυηάβιη Ιιυηο Ιοουιη VII 177: μνροπωΐύν δε Ι/ίριστοφάιης 
€φη, μνροηωλιον^ μύρον άλάβαστρον, μνρίδα, μυρηρά Ιηχΰ- 
9^9^ αίαβϋ^στρο^ηχμι, ^\^^ν^Λ%\ σπαϋ^ίδα δ^ τήγ ^ι^α^ιεμέιην ΑΜβΤΟΡΒΑΜΒβ 

εΙς το μνρον ί^ριστοφάρης βφη Ιν /ίαιταλευσί, βί ΡΙιοΐΜν 
ρ. 529 6: 2ηα9ίδΛ νην των μυρ^χρών ίτπά&ην. οΰτως Ιίέρι-^ 
ατοφάνης, ΒτηηΛινίΒ κατελάααι $^^'φά^^ ΙΆή ηΦα^Ιάσας νβΐ 

VI (2, 1028) ?οι 
Ταχύ νυν ποτον χαΐ μη τροττίαν όΐνον φέρε* 

ΡΗοΙίυβ ρ. 606 20: Τροπίας οίνος 6 τετραμμένος και 
εξΒοττρίώς' ΐΑριστοφάνης ^αιταλεΰσιν Ταχύ νυν πέτου χαΐ 
κτλ. Αϊ νβΓΟ δυΐάββ ν. Τροπίας οίνος 6 τεχραμμένος καΐ 
εξεστηκώς, και έκτροπίας. Ι^ριατοφάνης /ίαιταλευαι* τάχυνρν 
ιτοτον και μη κτλ, Ηηςαβ δοτίρδί π ο τόν. 

VII (2, 1028) 202 
Ονκ άλλα τοΰτό γ^ ίπίχυσις του χαλκίου. 

ΡοΙΙυχ Χ 109: Και μην και έπίχυσις χαλκιον ^ν των τον 
μαγείρου σκευών, ί^ριστοφάνης δέ αυτό εϊρηκεν ίν /ίαιτα- 
λευαιν* Ουκ άλλα ταυτά γ^ έπίχ.κτλ. 8οηρ8ί τοντό /'• Κβ- 
5ρίοί( Ιιυο ΡοΙΙυχ 8υρΓ8 Χ 92: το όε όνομα ή επίχρσις εΐρηται 
εν ΐΛριοχφάνους ^αιταλευσιν. 

VIII (2, 1029) 203 
Καγειν εκεΐ&εν κακκάβην. 

• ΑΐΙΐ6η86υ8 IV ρ. 169ο: Την χντραν ί* Ι/ίριατοφάνης εν 

Σκηνάς καταλαμβανούσαις κακκάβην εϊρηκεν — καν /ίαιτα^ 

λευαί' Καγειν κτλ. 

IX (2, 1047) 204 

8οΗο1. νβδρ. ν. 823 : Είχον δε ^αί οι ηρωε^ ηανοηλιαν και 
δηλόν έκ των ^αιταλέων• 

Χ (2, 1029) 205 

^Η χονδρον %ψων ύχα μνιαν ίμβαλών 
εδίδου ^οφεΐν αν. 

Α(1ΐ6ΐΐ86α8 ΙΗ ρ. 127 ο: Χόνδρον δε εϊρηκε το ^φημύ 

Ιάριατοφόνης έν ^αιταλεΰσιν ούτως: ^Η χόνδρον εψών (ΟίικΚ 

ίψϋίίν') κτλ. 

XI (2, 1030) Μ 

Ουκ αϊοχυνονμαι τον τάριχον τουτονί 

ηλύνων απααιν οαα αύνοιδ^ αυτψ καχά^ 

ΑΐΗβηοβαδ ΗΙ ρ. 119ο: ο τάριχος — ^Αριστοφάνης /ίαιτα^ 
λΛαΐψ' Ονκ αίσχ. κτλ. Οίχ. &Γ8ΐηηιαΙίου$ Ηθππβηηί ρ. 325 βΙ 
ΰπιπι. ΑηβοιΙ. ΡοΓΪβ. IV ρ. 248 11, υΜ πλννων ειπείν ϋπασιν 
Ιβ^ίΙιιτ, ίίλςαβ ΑΜιβηββί βρίΚοιηβ. Εα5ΐιιΙΙι. ρ. 73 44: ΐΛρΗηοφά^ 
νης —^ 6 αυτός* τάριχον τούτον πλύνω• «ο ΑΒΚΤΟΡΗΑΜΒδ 

9η χα (2, 1030) 

Τΐ όαΐ; ηυηδίό¥ ΐ€ητόρ ίτ^Ιω τ^ 9εζ 
«{ς ζάς τριάόονς; 

δοΙιοΙ. ΤλβοοηΙί II 12: 2χύλαχ$ς: δια το σηνίαχης Ιχφί" 
ρ€σ9αι δέίπηχ τ^ ^Εκότη. ί^ρΐϋτοφάνης ^ /^ζίΐταλΒΰύΐν' η 
δέ χυνίδίον ΐ€ηξόν Ιενχόν ^τλ. ημοά οοιτβχί. τΐ δαί; Τοορ. 

208 XIII (2, 1030) 

Ι/ίΐύον δη μοι σχόλιόν τι λαβών ΐΑΙχαιον χαναχρεοντος, 

ΑΐΗβΠΑβυβ ΧΥ ρ. 694 &: ^Εμίμνηντο δέ οί ηοΐλοί χαΐ των 
^ίττιχων Ιχείνων σχολίων ϋπερ χαί ξχντά αξιόν ίστί 0θί 
άηομνημονΒνααι διό τε την αρχαιότητα χαι αφελααν των 
ηοιηαόντων χαί των Ιπαινοχ^μένων επΙ τ^ Ιδεί/ ταύτη της 
ηοιψιχής, Ι/ίλχαίον τΒ χ<χί ΐΑναχρίοντος , ώς 1/(ριστοφάνης 
ηαρίχηησιν Ιν /ίαηαλ^νσί, λέγων οϋτως' ΐ4ΐϋον %τλ. 

ί09 XIV (2, 1031) 

^Ω πορνεία χαΐ αναίδεια, 

Ευ5(8ΐ}ι!υ5 ρ. 1579 30: χαι ή αναίδεια δέ φησι ζΛβΙίι» 
0!οηγ$ίτΐ8) χαι ή πρόνοια, ών πάντων έχτεινεταν μεν η τελευ- 
ταία, η δέ προ αντης οξύνεται. Αριστοφάνης ^αιταλενσιν* 
% πρόνοια χαι αναίδεια, δοτ'ώβηάητη πορνεία. 

210 . XV (2, 1031) 

^. Προς ταντα συ λέξον ^Ομήρου ίμοι γλώττας, τι χαΐοΐϋΐ 

χόρνμβα; 
Α. Τί χαλονσ^ αμενηνά χάρψα; 
Β. *0 μέν ονν σος, έμός δ' οντος αδελφός φρασότω, τί χα- 

λονσιν ιδυίονς; 
Β. 'Τί χΐΒίλρνστρ^ άτιροινάψ; 

ΟαΙβιΐΌδ ΡΓ86ί. I^6x. ΗίρροΰΓ. ν. ρ. 706 β<1. Β«$. : Νομίζω 
τδέ ^ΟΌΐ τα νττο ΙΛριστοφόρονς ^ρχέσειν τα έχ των ^οΛταλέων 
ωδέ Λως ηχοψ^α^ ηρος ταντα αν ^^ κόρχψβα; 'ηροβαΙλΛί γ&ρ 
έν Ιχείνψ τψ δράματι 6 έχ του δήμου των /Ιαιταλέων <ηρε^ 
νβύτης τψ αχολάστψ νίεΐ πρώτον μέν τα χόρυμβα τί ττοτ' 
έστιν έξηγήσαϋ&αι, μετά όέ τοΰτό, τί χαλοϋσιν αμενηνά χα- 
ρηνα. Κάχείνος μέντοι άντιπροβόλλει των έν τοίς Σόλωνος 
£ξξΗηψ γλωτνων βϊς δίαας δΐϋ[φ£ρούσας ώδί πως* ^Ο μέν ονν 
ϋός έμός •*<^ Ιδυίονς. -βίτ' έφεξης προβάλλει τί πΜε ε€τί τέ 
"9$ 4η«€Ϊι«• έξ ων άηλον, ώς ή γλωττα πάλαιαν έστιν όνομα 
τ^ χβ9$α^ίας έχπεπτωχός. Υ$. 1 ΡοΗιιχ βββη II 109 : 'Αλλά 
χαί τάς ποιητιχάς φοχ$»άς γλώττας έχάλβυν, ώςί^ρΑστοφάνη^' ΑΜβΙΌΡΙΙΑΙΙΒδ 271 

Προς ταρτα λ^ξον ^Ομή{(Θυ γλωττα, τι ηαΐύται Ηορυμβα^^ 
'λψΒίέ 6«Ιβιι. ΑΜηια 0κ» λέξοψ, Ιυη(. συ Ιέξωρ^ ΟόΑβχ ΜοΒψί,ζ 
8ρ§9ΐρΒ γΧίάννά %ι ι$αι χαλονσι ηόζίψα, ΑΙιϋηΒ: όμηρε γλύκτα 
ίτηχά ΜαΧ^ν0Φ κόρνκα, ΒιΐδΗββηβίβ : όμηρε, γίώττ^ι τινι καλοίΜΠ 
ηόρυχα. δβίάίβηΐβ ^ΟμηςεΙονς γλώττας τι χαλουσι πόρνμβα^ 
ΓβοΙθ^ βΜ φΜκΙ ^Ομήρου ίμϋΐ ροΐίιιβ νίιΙβΙυΓ ρσβ(8 Βθτ|ρ$•8ββ^ 
Υβ. 2 ΛΛλονσ* δ^ΜΙβηιβ, &>1. χαλοΒσιν. ¥& 3 ίμος οοά. 9 
ίμόΐ, (ΙβίικΙο 1β|^1>8ΐΐ]τ: Ιδοΰσί τε, εφεξής. 8βίι11βιιΐ8: τΐ %«φ 
Ιουϋΐν Ιόνιους. «Ιτ' ^φ^ζ^ς^ ^^- ΗββγοΗίαβ : ^Ιδνους, μάριενρας* 
ασνίατο^οίς, βΙ ^Ιύνϊοι* μάρτυρες, η οί τάς φοριχάς όίχας χρίτ 
νονν^ς- ϋΐ Λέ οννίατορας, ^Ι ΡΙιοΙίαδ ψ. 108 2: ^ϋυονς' τους 
μάρτυρας* όντως Σόλων. €ΐτ. Επ6(&ΐΗ. ρ. 1158 20. Υβ. 4 ]β^ 
ρΙιΐΓ τΐ ηοτ^ ίίίτί το εχ> ποιειρ, Οο5γ86(Ι8 τονπυίειν ΙαΙθΤΦ 
$υ8ρίΰ8(υΓ, Όΐϊϊάοτί. τι χαλονσιν οτίυίείρ, ο^ο αηοιναν €0ΐΤθχί^ 
φΐοά ίη δοΐοηίβ Ιβ^ίύυδ νίϋοΙυΓ ΰδυΓρβΙβιη Γυί586. 

ΧΥΙ (2, 1033) 211 

^. !^Χλ' ει σοξέλλη καΐ μνρον χα2 ταινίαι. 
Β. *ίίοι5, αοξέΧλη, τούτο ηαρά ^υβικιτράτον. 
Λ. ^μών ϊσως αν καταπλιγήσεί τφ χορψ. 
Β. Τ6 καταπλιγήσεν τοντο παρά των Ρητόρων. 
Α. ίίίηοβύσεταί σον ταυτά πη τα ξήματα. 
Β. Παρ^ ΐΑλχιβιάδου τοντο τάποβνσεται. 
^. Τι νηοτεχμ&Ιρει χαΐ χαχως άνδρας λέγεις 
χαίοχαγα&είν άσχονντας; Β. ΟΧμ^, ω Θρασνμαχε, 
τις τοντο των ξννηγόρων τερύ^ρεύεται ; 

68]6ηΗ8 60(ΐ6ΐη Ιοοο : ^'Οτι δε χαι αυτός εχαστος των περί 
λογούς εχόντων ηξίου ποιεΐν ονόματα χαινά δηλοΐ μέν χαί ο 
Ιάντιφών Ιχανώς, ος γε όπως αυτά ποιητέον ίχδιδάσηει. δη^ 
λοί ^β χαΐ αυτός ούτος 6 Ιίίριατοψάνη^ εν ταύτφ δράματι διά 
τωνδε' ίίλλ^ εΐ χτλ. είτα ο πρεσβντης επιαχώπτων ^Ιδού 
χτλ. πάλιν δε αντου του ακολάστου νΧέος εϊπόντος' ^Ημωτ 
χτλ. και ί:ου9^ νιου ο ηρεσβύτης εΫησκώπηαν έρέί' τό καταπλ. 
χτλ. ειτ αν&ις ΙχεΙνον φάντος' ^ίποβήύεται κτλ. ^^άλίν & 
πρεσβντης και τοΰτο ϋχώτττει, ηαρ — ΚαΙ μην γε ο νιος ούδίηω 
ηανάμενος ονδέ αϊδοιψενϋς τόν γέροντα φηύΐ' Τίνποτεκμαί.^ 
ρει ιττ^ είτα ο πρεσβύτης' Οΐμ*, ω Θρασνμαχε κτλ. Υβ 1 
ναΐ^ αλις ορέλη. $βϊάΙεγ. αλ«£, σορέλλη. Εΐηίδίβιοβ Ι4λλ^ ύ 
^ορΟΛη. ΟΓγ. ΡΗοΙίιΐδ ρ. 528 15: 2ορέλλη' σκωμμα εις ^Τύές 
7εροψνας παρά την σορόν. όντως ΐΑριστοφάρης. βΙ ΒαβΙβΙΙΐΜΐ 
ρ. Ι2β9 16: άψί" ή$ (υορσν) ηοΛ σορελλην παρά Ιίρίστοφω^ η» ΑΗβΤΟΡηΑΝΒβ 

'ηχ&μμα «2^ γέροντα ^ ώς έν ^ητορίχψ βυρηηαι Ιβξίΐκφ* ¥&« 2 
ϊόί^ύ , σοαΆΙη (ΙίβΙίηχί , νιι1|[0 ΐίου αορέλΐη ' χο$$ο ιαΛ. Υβ. Ά 
Ια^ΑΛΧητ ήμφν ϊσως ον καταηληγηο^ί νψΤί^όνψ, ΡοΓβόηυβ αν, 
ΟίηιΙοΓβαβ παταηλ^γή^τ], Βζο χόξ/ψ Βοήρώ. νβ.'4 χΰΐταηΐη- 
ψήαη ϊάβ φΐοφιβ νβΙΙ. βάά. οοΓπ^χϋ Οίη<1ορ§ιΐ5. Υβ.δ βάά. 
άηηβή09Τ€ίί (€θά. Μοβς. άπο^ήοβται.^ σοι ταντα ηοί τά ^ψ 
μα^α: ά7Κθβνα€'9αι τ^ ταίΙτά ηη, 60(ΐ6Ηΐφα6' ιιιθ(1ο ία ^Μβτο 
νβτβυ τάηοβύσεται τββίί'αι. ν$^ β β(](1. άηοβήσεται, 9ίΤίΐ€\Λ^ 
Ιιύ^ίάϋ ΒπιιΐϋΙίίηβ/ Υβ. 7 δβΙΗΙβΓυδ τί δ^ νηοτεχμαιρει δοηρβίΐ 
χ«ΰΐώ^ Ε1ιη$1θίιιβ, ^άά. κακούς. Υδ. δ χαλοχάγα&έΐν βΰτίρ^ί, βά 
ΙίιιβΗ. χολοχα^α^ΰΐοΐ'^ ΑΙ(1. καλοκάγαθων, Η. δίβρλ. χαΑοχα/β- 
^έαι^. οΐμαι. βΛά., εοηίβηαβ α? μο^ Υ$. 9 ϋάά. τούτων, 
ΒταηοΚίοβ τοντο. Μβηι γηρυεταν 5βηρ5ίΙ, ιβ(Ι4. τηρενεται βνΙ 
#ι^€τα^« δΰπρβί τΜ^&ξΒνεται, 

212 ΧνΠ (2, 1037) 

*^0(ττές ανλοις καΐ λιΐ^αίσ^ κατατετριμμαι χρωμενος, 
εϊτά με σκάπτειν κελεύεις; 

ΑΐΙΐ6η86υ$ ΙΥ ρ. 1846: ^Εμφανίζει δε καΐ 6 ί^ριστοφανης 
ίν τοις ^αιταλενα την περί το πράγμα τοντο (την ανλητι- 
κήν^ απονδήν, όταν λέγτ]* ^Οστις ί' αυτήν ανλοΊς καΐ λνραΐζ 
κτλ. αυτήν ΒΪ)Ίοά{ θ88&αΙ)οηυ8, δ^ ΒΓυηολίυδ, λύραισι ΡοΓβοηπδ 

Γβ8(ί(ΐΐί(. 

213 ΧΥΙΠ (2, 1038) 

ΑΐΗβηββϋδ ΧΥ ρ. 667 Γ: ^Ετερον ί' εστίν είδος παιδιας 
της ίν λεκανγΐ' αυτή δ ύδατος πληρούται^ ετεινεΊ ί' ετι^ αυ- 
τής οξύβαφα κενά, εφ^ α βάλλοντες τας λάταγας $κ καράτι- 
αΙων ίπειρωντο καταδύειν, άν^ρεΐτο δέ τα κοτταβεία ο ηλείω 
καταδν)σας — Κρατ/ϊνος έν Νεμέσει — το ί* α&λον \4ριατο- 
φάνης έν /ίαιταλεϋσιν* εγνωκ έγφ δέ χαλκίον τοϋτ* ίατί 
κοτταβεΐον ίατάναι καΐ μνρρίνας, 

^μ XIX (2, 1038) 

, Ι/ίλλ^ ου γάρ εμα&ε ταΰτ^ εμον ηεμποντο^^ άλλα μάλλον 
^ίνε(.ν, επειτ^ ^δενν κακώς, 2υρακοσίάν τραπεζαΡ, 
Σνβαρίτιδάς τ^ ευωχίας και Χϊον εκ ^ακαιναν. 

Αϋιβη86ΐΐ8 XII ρ. 527 ο : διαβόητοι δ' είσί ηερί τφ^φψ 
Σικέλιώταί τε καν 2νρακό(!/.οι, ώς καί ί/ίριστοφάνης φηαίν εν 
'^Ιαιταλευσιν^ ΐΑλλ^ ου γαρ κτλ, Υβ. 1 1ίΙ)η ίμά-θ'ετε ταύτ\ 
^ίαβηάΑΎΐΙ Εΐιηβίβίοδ. Υβ. 2 Ηϋη συρακοσίων, βρίίοιηβ ανρακο- 
0ίους, ΡθΓ$οηυ8 συρακοσίάν. Υβ. 3 . ΓβρβϋΙ Αϋιβη. XI ρ« 484 ί: 
^άκα^ναι* — ίίίρίστ(^φάνης ^αί^αλενύΐ' Συβαριτιδας τ* ευω- ΑΚΒΤΟΡΗΑΝΕί; 273 

χίας χοτα Χϊον εχ ^ακαιν&ν κνλίχων μέ9ν ηδέως χαΐ 

φίλίύζ. 0!η(1θΓ6υ$ ιιΙΙίη)& ίΙΙϋ ν.6Γ{>8 (βηςπβιη 5Ώΐ)ά!{Ηί& τβίβοϋ. 

ΟΓγ. ΗββγοΙι. Χίον τον ίχ ^αχάΐνης' Ιχ χνλιχοζ ^αχαΐνης 

οινον, 

XX (2, 1039) 215 

Και λείος ωσηερ ^γχ^λνς, χρνσονς Ιχων χιχίννονς. 

ΑΛβηββϋδ VII ρ. 299 8: Οί <ϊ* Ιίττιχοι, χα&ώς Τρύφων 

ψησι, τάς ενιχάς χρήσεις ίπισταμενοι ίιά τον ν, τάς πληΟ•νν^ 

τιχάς ονχ ενι άχολονΌ'ως επιφ^ρουσιν, 6 γονν ί^ριατοφόνης 

εν μεν ί^χαρνεναιν ~ την ί* εύ&είαν εν /ίαιταλεϋαιν* Και 

λείος ωσηερ εγχελνς. Οΐτ. 0Γ8ΐη. Ληβοά. Ρβπδ. IV ρ. 246 23, 

βΓ&ιηηι. Ηβηη. ρ. 321. νβΓ^υιη Γβ(1ίη(6ς7*8νί ορο 8ο!ιοΙ. Τΐιβο^η 

XI 10: ουδέ χιχίννοις' τόίς μαλλίοις, τη χόμτ/, ως χαΐ 6 χω^ 

μιχος χέχρηταΐ' ^'βσπερ εγχέλεις (οο(Ι. Ο εγχέΐνς^ χρυσούς ¥χων 

%ιχίννονς. 

. XXI (2, 1039) 216 

Εΐ μη διχών τε γύργα^Ός ψηφισμάτων τε '9ωμ6ς. 

Ροΐΐιιχ Χ 158: Προσ&ετέον δε τούτοις — ετι δε χαι γνρ^ 
γα9ον χαι ^ωμόν, ^Αριστοφάνους εν Ααιταλεϋσιν ειπόντος* 
Έΐ μη διχών κτλ. Αίΐϋβ VII 176: Και γυργό&ους δε πλέχειν 
ϊλεγον' 6 δέ γυργα9ος ώνόμασται ίν Ααιταλεϋσιν ΐΑριστοφό^ 
νους. Αΐΐιβη&βοδ Ι ρ. 4 (1 : γυργά^Όνς χ^ηφισμάτων φέροντες 
^Αριστοφάνης φησίν. 

XXII (2, 1040) 217 

Εις τάς τριήρεις δειν- αναλοϋν ταΰτα χαι τα τείχη, 
εΙς οΤ άνάλουν οί προ του τα χρήματα^ 

δαιϋβδ ν. ΐΑναλισχειν χαι αναλοϋν τη αιτιατιχη εχάτερα 
— Ααιταλενσιν Είς — τείχη, εν δε τφ παρεληλν^ότι χαί 
όίά τον η άδιαφόρως* οίον άνήλισχον, χαι άνάλισχον• χαΐ 
αν{>ίς' Εις οΤ άνάλουν χτλ. ΑΙΙβηιιη ςιιοςυβ νβΓβαιη Αη5(ο- 
ρΙΐ8ηί νίηάίο&ηάυηαι ββηβυΚ ΡοΓβοηοδ. νβ. 1 Ιβ^ΙυΓ δεΙ μ, δοηρβί 
ίΛν, Η6$γοΙιία8 Αειν' δέον. 

XXIII (2, 1040) 218 

^Μσειον, ητουν χρήματ^ ή^^ίλουν, εσνχοφάντονν* 

ΡΙιοΙίαβ ρ. 505 1 6( δυί(ΐ88: ^Σΰΐσαί* το συχοφαντησαι. 
Αριστοφάνης Ααιταλευσιν ^Έσειον — εσνχοφάντονν πάλιν, 
Βηιηοΐιίυβ βΙ ΡοΓδοηαβ ηπείλουν πάλιν ^Εσνχοφάντουν 8βΓίΙ)αη(. 
β^ο ηάλιψ άβίβνί, ΟΓΐυπ) &ϊΊ)!(γογ 6Χ υΐΐιιηίδ 8γΙΐ8ΐ)ί8 νβΓύί 
ψι^ί^ν. 
Οοηίοί £Πΐ6θί 13 ΒΗ ΑΒΙ8ΤΟΡβΛΜΕ8 

!ΐί> 303Υ (2, 104Ο 

βάψας οοά. ΥβΙιο. β( ΥπιϋβίΒν. βλάψας, ιη&ΐβ, βόψας ΙοβΙν 
ΒββγοΜαβ: Βάψας* 09υσας, η1εί0ας, η την χώττην βάψας^ 
βΐ δαίθιΐϋ: βάψας' τήη ^τιην^ ^ ηΧ^α^^ ϋ^ών τκ^ός τονς 
ναυνοΛ(κας, ο? τα της ξένιας ,&δίχαζον* η αηό των φαίΐμα- 
χρηοιούντων* λ&γοναι γά^ τό^ Βάψας ηοιηαω μέΧο^ν, 

220 XXV (2, 1041) 

Έϊ μη μεταλάβυ τουπίπεμητον, κλαέτω. 

Η(ΐτροεΓ8ΐίσ: Έπίταμτηον, ./ίνσίας — ^Αζίατοφάνης ^αι- 
ταλευαιν Εϊ μή κτλ. Βταικ^ίαβ ην μη, φιοά ρΓθΙ>βγΗ ΙΗο- 
(ΙοΓβΐΜ, ΡθΓ$οηαβ ού μή βΙ βΙο βάϊάνί ΒέΐΛ^τηΒ^ ίοτΐΒ$9β βχ οο- 
Αίοι(Μΐ& Κοπριά! ΡΚθ(ία$ ρ. &9Γ 1 θ( ΒΙ]^. Μ. ρ. 763 21. 

221 3ζΧνΐ (2, 1042) 

Ό δ^ ήλιαύτής ά^πΒ π^ος την κιγκλίδα• 

Ι{&Γρο.οΓ&Ιίο: Κιγχλίς — αϊ τώ)^ δι^καστηριων ϋνραι χιγκίί' 
δ€ς εχαλονντο. ί^ίζίστοφάνη^ ^αιταλεϋσιν,* *0. ί* ήΐιαστής χίλ. 

^μ: ^ ^ ΧΧΥΗ (ϋ, 104ί?)^ 

Το^ ^Εο^^έα μβΐ^ χμί τιόί( ^ϊγέα χάλει. 

£ιιίΑΒβ^ Αίγέα, -τ Αίγέα, ηαΐ ^Εο£χ94α χαί ηάντων τΰψ 
τοιούτων Ιχτ^Ιν^ται το τελευταΐον άλφα. ί/ί^ίί^οφά»ης ^α^^' 
τμίεναιν • Τον Έρεχ». κ^Λ, 06^ Οινικ Αη. ΡβΓ. IV ρ. 97 29 
6( Ζοη&Γ98 ρ^ 65^ 
,23 ^ ΧΧνίΗ (2, 1042) ^ 

ί^πόλωλα* τίλλων τον Χαγών οφ97]αομαι• 

ΑΐΙιβηββυβ IX ρ. 400 8 : τον Χαγών ίη* ^Ιτιατιχής — Ιί^ι- 

στοφάνης οξντόνως χαί μετά τοΰ ί Χέγεν — χαΐ έν ^αιχοί- 

Χεΰυιν* ^ίτνόΧ. χτΧ. 

2*4 XXIX (2, 1042) 

Ονί' ίστιν αυτφ ατΧεγγΙς ουδέ Ι^χυ&ος. 

ΡΙιοΙίαδ ρ. 537 15 β18ϋί(ΐ88 ν. ΣνΧεγγίς* ή ξύστρα• 1/4ρ. — 
/ίαιταΧεΰσιν Ουδ^ Ισην αντη στΧ. χτΧ. διιηίϋβ βοΐιοΐ. ΕψύΙ 
580, υ1}ί ουδέ γαρ αντη ατΧ. ϊε^ϋαΓ, 8ο1ιοΙ. ΡΙ&ϊοηίβ ρ. 334 6(1. 
Ββΐίί. ουδ^ ΙατΙν αντοΤς, άβηίςιχβ δοΗοΗβδΙα &4 Οίο^. £ρί$ΚοΙ Ιη 
ΝοΙίοβΒ βΐ ΕχΐΓβίΙδ Χ ρ. 226^ ουδ* εστίν, αυττ}, βοηρ^ί αυτζ. 

225 XXX (2,1043) 

Ονδ άργύρι εστί χαταχίίχερμανισμενα• 
ΡοΙΙαχ IX 88 : Και χαταχεχερματίσ&αι μέν έηΐ Χογ&α ΙΒλ^ ΑΗΙβΤΟΡΪΑΝΒδ «75 

των, ΙπΙ δέ άργυζίον Ι^ξίστοφόνης ίι^ ^Ληϋ^λεΰσιν* (Η4* ί^ 
γνρίβν εσνι Η&ξΒ0€Μίσρί4ρο9^\ Ιΐβ εο^ν ηΐ νκίοΙβΓ Μΐιιβδ, 6( 
βυρπι ΥΗ 170: Καί το' τό&ί'αλλΜ'ίεΐΡ νόμισμα παί χΒξμοηΙζ^ΐψ, 
Ιίζίστοφάνης* Ουόέ Αργύ^όν Ισι^ τί^αχΒχ^ζμα^^^μέν^ψ. Οοά.λ 
ίίρίστύφάνης μέν ονδ^ άργύξΐσν Ιχηΐ ^α'ΜΜ^ί^Βρμϋί^ΙσμάΜ. Αψ^ 
ρ&Γ6( 8ΐ(6Γσ Ιοεο ρτσ %(ύ ^ίΒρ^ΗχνΙζ^ύν ζ&ν^ίΖΒρματίζ'^ιν βοιΦ* 
1)6η(Ιαιη, ίη Αη5ΐορΙΐθηί$ 8ΐιΙ«ιιι γβΓβυ ηυπίΐΰτυιη ρΙαΓ&Ιβπι Γβ&ΙίΙα- 

6η(1υιη β5$6. 

XXXI (2, 1044) 226 

δοΗοΙ. ΕςυίΙΙ. 1013: ^Εγένετο χρήσιμος Ϊ^Ο-ηναΙοις επΙ του 
δήμου αυτών λεγόμενος* Εϋδαιμον πτολίεϋ^ρον *Α&ηναΙης άγε- 
λείης Πολλά Ιδόν χοΛ τιολλά παίΐόν χαΐ πολλά μογήααν ΛΙε- 
τος εν νεφέλ7]σι γενήσεαι ηματα πάντα. — τούτου δέ τοΰ 
χρτισμοΰ ου μόνον ενταΰβ'α, άλλα χαΐ εν ^'Ορνισι και εν ^α«* 

ταλεΰύί μέμνηται. 

XXXII (2, 1044) . 22» 

ΡΙίΓγηίοΙιυδ ρ. 91 ^ά^. Ι^οίχβοΐί^ Ιίίχ6(ίτής λεγουσιν οί παλαιοί, 
ονχ ήπητής. ^Έατι μεν ήπήαασ&αι αηαξ παρ^, ΐΑριατοφάνει 
εν ^αιταλεϋαι, παίζοντι τάς ^Ησιόδου νπο&ήχαζ• 

Καν χόαχινον ηπήααα^αι. 
ΟΓγ. ΤΙιοιη. Μ88Τ. ρ. 3 2 Ββοΐιπί. Αηβοά. II ρ. 385, 

XXXIII (2,1044) . . «28 
^'Οτε τάς όάς ΐαας εηοιήαατο. 

ΡΙιοΙίυδ ρ. 313 14 βΐ £υ$(8ΐΙ). ρ. 1828 54: ^ΟαΙ των ιματίων. 
Ι^ριατοφάνης ^αιταλεναιν* "Οτε τάς χτλ* 

XXXIV (2; 1045) 229 
Η»ροοτ8(ίο, Ιέλίττηδόν τίνες τον Πειραία φαίίΐν* Ι'ατι δ^έ 

χοινως τόπος, ος πάλαι μεν ην ^άλασοα-, αν&ις^ δε πεδίον 
εγενετο. διό χαι δασύνεται, ή τιρώτη • εστί γαρ οίον αλός πε- 
ϋον. ^Ητοι όμαλόν πεδίον χαι τετριμμένον χαι οίον άλη- 
Ιεομενον, ώς ΐΑριστοφανης ^αιταλευσιν δια χειλού* Ι ν αλ^- 
ηεδ((. ΡηΙζ$ο1ιία$ επ^ άλιπέδφ. 

XXXV (2, 1(ί45) ^ 230 
8βΙιο1. Ι^ιιάβη. Αΐ6Χ8η(Κ ρ. 140 ΙβοοΙ). ^Οΐ4ριστόδημος δί 

μιαρος χαι χατύίήύγοτν Ις ύπερβ^ολήν, άφ^ ου χαί δ'Λρωχτός 
^Αριστόδημος χαΜίίαι • Κρατίνος ΠύίνΌΤϋταΐς — ^ ώϋαύ^ώς χαΐ 
^Αριστοφάνης ^αι/τίχλΒυσίΨ. 

ίΧΧνΤ (2, 1046) 2η 

6Γ8ΐιιηι&1. ΒβΙάί&Λ ρ. 497 3:ί4πόβροχ&ίσαι. το χατα^ 
«1% €09 ημΛί^ι^ίΜσ9οφά^ης^αιτ9λείσ^9 ^^τ/ασνο; 

18* 278 ΑΙΙΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ6 

23«-«Μ XXXVII— XXXIX (2, 1046) 

Ρ^Ιια Χ 172: Θνλαχίσχον, ώς βν ^^αιταλεν0ίν1^{(ίστο- 
φαι^ς. Μ^ιη Χ 32: 'Ή χλΑνάρίον, ώς έν ^α^ιταΧάοιν. 
Α(1(Ιβ Αοϋβηίοί^Ι. Αη60(Ι. ρ. 104 28: ΚΙινάξία, ου μόνον 
ηλινίδία* ί^ρέ0ΐοφάνης /Ιαιταλευαιν. Μβιη ΥΗ 153: ΐΑ^ι^ 
ανοφάνης δ^ ίν ^ανκαΧεναι χαΐ λν ρ ων Ι αν πον λέγει. 

235. 236 XI. ΧΠ (2, 1046) 

ΡΗοϋΌ5ρ. 291 16: Νεβλάρετα^' ηεραίνει' άσημος φωνή 
ίπΐ του ηεραίνειν, οοΛβχ νεβλύρετοι, υηιΐβ. ΟοΙ)Γ86α$ νεβία- 
ραίΐ το περαίνειν. Μβιη ρ. 350 10: Ορτυγας' ανατεΐ- 
Χοντες οϊ ΙέττιχοΙ λέγουαν το ί' χαΐ τον ορτυγοκόμον βρα- 
χεως' δήλοι ΐ4ριοτοφάνης ^αιταλεϋσιν. 

237 ΧΙ-ΙΙ (2, 1046) 

ΡΗοΙίυδ β^ δυίιΐβδ, ΨαγδαΙους: — εστι^ το όνομα — χαί 
ίν ^αιταλεΰσιν ^Αριστοφάνους. 

238 ΧΙ-ΙΠ (2, 1046) 

Α11ΐ6η86υ5 IV ρ. 183 β: Μνημονεύει δέ του τριγώνου 
— Ιίίριστοφάνης ίν Ααιταλεΰσιν, 

239 ΧΠν (2, 1046) 

Ροΐΐαχ VII 168: Τφ δέ λουσ^αι καί το χρυχρολουτρείν αν 
ηροσήχοι, είρημένου του εψυχρολουτρήσαμεν εν Ααιτα- 
λευσιν ^Αριστοφάνους. ^γΙΐ6ηΙ)8οΐ!{υ$ έψνχρολουτησαμεν, 

240 XIV (2, 1047)^ 

δοΐιοΐ. ΑοΗηγιι. 272: ώριχήν υληφόρον'\ αντί του ώραίαν 
χαΐ άκμαίαν — ώριχον δε μειράχιον χαΐ χόρη, ως εν 
Αανναλευσιν αυτός. Οο1)Γ8βϋ8 οοηίβοιΐ ώριχον δέ μειρά- 
χιον χαΐ ώριχώς ίν Α. 

241 ΧΙ^νΐ (2, 1047)^ 

ΗβΓροοΓ&ϋο: Θητες' — οτι δε ουχ ίστραψεύοντο εϋρη^^ 
χαι ^Αριστοφάνης εν Ααιταλεϋσιν. 

ΑΑΝΑΙΑΕ2 

242 Ι (2, 1047) ^ 

Καίι %ον χυλλάσην φϋ^έγγου χαί τον Πετόσιριν. 

ΑΛ«η&6υ5 III ρ. 114ο: Αίγύτττιοι δέ τον νηιοξίζοντα ίχρ- 
τον χυλλάστιν χαλοΰσι* μνημονεύει ί' αύτοΰ Ιίίριατοφάνης ^ 
Ααναίσιν* Και τον χτλ. Έοι\Λ8$β χατά τον Πετόσιριν ΙβζβηάηΒ- 

243 . II (2, 1018) 

ΑροΙΙοϋήΜ άβ ρΐΌΟ. ρ. 341 : "Ενεχα γύ^Ιου ^ ^ωμφϋΐ»^ ΑΒΙβΤΟΡΗΑΝΕβ 277 

ϋχηματά τίνα ετζλασεν, ω(η$ ον χριτήριορ της λέξεως το αύ^ 
τάφρος, εηεί χαΐ ^αναώζατος νηε^ί&εται» ηαζάΙ/ίρ$4ηο^ 
φάνει, των χνζίων ου σνγχρινομένων. 

ΙΗ (2, 1048} 244 

δβΐιοΐ. ΡΙαΙί ν. 210: ^Οξντερον τον Λυγχέως' ώς ί' αν- 
τος εν /Ιαναΐβι φησίν, νίός Αιγύπτου, ερονμεν ό* 
έχει τά περί αντον, εηεΐ δοχεϊ παρ' ίστορίαν λέγειν, ΚΑΛο 
δυί<Ι&ιη: Λνγτιέως όξυωπέστερον βλέπεις' ούτος εγένετο άδεΙ- 
φός^Ιδα, ώς δέΐίίριατοφάνης Ιν ^αναίοιν^ υίός Αϊ-- 

γύητον, 

IV (2, 1048) Μ 

Μαρτνρομαι δε Ζηνός ίρχείου χύτρας, 
με&* ων 6 βωμός ούτος Ιδρυ9η ποτέ. 

δείιοΐ. Ρβο. ν. 923: Όποτε μέλλοιεν βωμούς χα^ιδρνείψ 
η άγάΐμστα ϋ'εον, ^ψοντες όσπρια άτΐήρχοντο τούτων, τοις 
οφιδρνμένοις χαριστήρια απονέμοντες της πρώτης διαίτης, 
ως οντος (ΓογΙ. αντός') είπεν εν ^αναΐσΐ' Μαρτύρομαι — 
Μρύ9η ποτέ. Εβίίβηι βοΐιοΐ. ΡΙοΚ. τ. 1198, ιιΙ)ί τ. 1 ερχίου νΙ 
Υβη, Ρβο. β^ ν. 2 παρ^ αϊς, Υοβ. Ο. Ρΐαΐί \δρύν9η 9αΜ\. €Γγ. 

8ιιί<ΐ85 γ. χύτραις. 

V (2, 1049) Μ• 

ίίίΐλ^ είαι^^, ώς το πραγμ ελέγξαι βούλομαι 
τουτί' προαοζειν γαρ τιαχον του μοι δοχεΐ, 

ΡΗοΙίι» ρ. 596 14 βΙ 8ίύά»5: Του — επί ουδετέρου Ο^ρι- 
(ηοφάνης') ^υη^αΐσιν ΐΑλΐ εϊσι&* χτλ. Υβ. 1 Ιβ{[βΐΜΐΙιΐΓ ίέξαι, 
ΰΟΠΓβχΜ ΟοΙη^6ιι5. 

VI (2, 1049) 247 

Καχων τοσούτων ξυνεΐέγη μοι σώρσχος. 

ΡοΠαχ Χ 130: Τάχα δε χαΐ σώρειχος, ει χαι παρά τοις 
τίωμψδοποιοις ούτως ώνομάσ&η το άγγεΐον, εν ω τά σχεύη των 
νποχριτων» Ι/ίριστοφάνης δε εν ^ιχναίσιν εφη' Κοεχών χτΧ. 

νΠ (2, 1049) 248 

(Εμι) δαχτύλων χαλχοΰν φέρων απειρανα• 

$<ΑοΙ. Ηοιη. ΙΆαά. Β 200: ΐ4ρισιοφάνης /ίαναΐσι ^αχτν* 
Ιλοψ χ. φ. άπείρσνα εφη. ϊστι δέ 6 απείρων δαχτύλίος χαΐ 
ο χρίχος «αί ο άαυγχόλλητος χαι πέρας μη δειχνυς αρχήν τε 
χαί τέλος, οι γαρ σφενδάνας εχονιες, εις ας οι λί&οι ίντί- 
^ενίαι η σφραγίδες, ουχ είσΐν άηείρονες. ου γαρ ίστιν ομοίο^ 
μίζής. Οίτ. κΐιοί Οά7».Α 98 βΙ βπηιιηιιΙ. ΒΛΜ. ρ.4Μ 18. 318 ΑΒΚΤΟΡΗΑίπβ 

Μ ΥΗΙ (2, 1060) 

Π^ς %ο¥ στροφέα ^ής αυλ^1«ζ αφ^ον χ$φαλήν Η4χτοζύηΗψ. 

$ίήάΜ: ^υλειος* ή άηοτης οδον πρώτη 9νζα της οίχίας. 
ττ- ί^ριστοφόνης ^αναΐσι Προς τον ατροφία της αυλείας ίχί- 
νρρ ,χΒψαλ^ς χατορύτχΒίΡρ Κιι$ΐ6ηΐ5 χ^φ^λψ^ Μβίηβΐάιιβ οχ/ι^ον. 

250 IX (2, 1050) 

Τραπόμβνον €ΐξ τονψον λαβείν 
οσμνίια χαί μαινίδια καΐ σητνίδια. 

Ροΐΐαχ II 76: ΚαΙ οσμνλια ίχχ)νων τι γένος, ή υπό ηο)^ 
Ιύν οζαινα χαλουμένη. ηοΐνηοδος ϋ Ιστνν εϊδος έχον μεεαξν 
της χ€φαλής χαΐ τΰν ηλ&ααγΰν »υλον, ίνοΰδες νι^νενμα αψν- 
έντα' Τραπόμξνον — σητξίδια, ως φηΟίν Ι/ίριστοφάνης. Ιίβ^β- 
ϋιιΙοΓ ραμνλίδια, ΓβοΙβ Ρΐιοΰυδ ρ. 352 25: ^Οσμνλια ' Ιχ^δία 
εντεΧή. ^Οσμνλια χαΐ μαινίδια χαί σητ^ίδια' φησιν Ι^ριατα• 
φάνης. Εχ Ρ8η&ί£ΐι1)τΐ8 βαΐβιη Ηθβο ρβΐίΐα 6556 άοοβΐ Λΐΐιβη. VII 
ρ. 3245: Ι^ριστοφάνης — χαΐ Ιν ^αναΐσιν* ^Οσμνλια χτΧ. 

Λι Χ (2, 1051) 

^Ηδη ηαροινείς ^ ^μέ πριν δεδειπνάναι. 
ΑΐΙΐ6η&6ΐΐ5 Χ ρ. 422 6: /ίεδειπνάναι — ί4ριοτοφάνης ίν 
^αναίοιν* ^Άδη παροινεΐς ψξ πριν δεδ» δοηρδί η ^μέ. 

252 XI (2, 1051) 

Αύαας Τίαως αν τον Ιαγών ξυναρπόσειεν ήμων» 

ΑΐΙιβηββαβ IX ρ. 400 8: Τρύφων δε φη&ι, τορ Ιαγών επ 
αΐτιατιχής ίν ^αναΐσιν ^Αριστοφάνης οξντόνως χαΐ μετά τον 
ν λέγει* Λυοας κτλ. ^υναρηόϋΒίεν βΐ ημών εοά(1.; βίά. VI 
ανναρπόσειεν 6( νμων» 

253 ΧΙΪ (2, 1052) 

Ό χορός δ^ ωρχεΐτ^ αν εναψάμενος ^άπιδας χοτί στρωματόδεαμα^ 
διαμααχαλίσας αντόν * * * 

* * αχελίβιν χϋΐ φύσχαις χαι ξαφανΊσιν. 

ΑΑβηιβνβ ' II ρ. 57 &: Καλλίας δ^ επί της ^φανΐδος εϊ- 
ρψ^ %ήν ξάφε^νον η;ερΙ γοΐ^ της αρχαιότητος τής χωμφδίας 
δ^^ζ*ί&ν φηαιν ^'Βτνβς^ ηνρ^ γ^γνλίδες, ξάφανοι, δρνπεηείζί 
Ηα^η^ες. ίίερ <{' ρί!τ^ τβς ^αφε^νίδας είρηχε, δηίαν Ι/ίρκηο^ 
φ4^9^ Λ(Ηβί ηερί τ^ς τοιαύτης α^^^ότψ^^ς ^ν Ααναίβΐ^ ^^^ 
Μ^ 0Λ/τ^ ^αί ϊέγνίψ' "Ο τφ^ 4τλ» Υβ. 2 ρα$( αίτεοψ ^ 
9;κίά(Μ^ «ΡΡ«Ι9ΐι ΑΗΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ8 2Τ9 

ΧΙΙΙ (2, 1053) 254 

Ουτωζ αυτοΊς άταλαιπώρως ή ποίησις διέχειζο. 

ΟπιιηιηβΙ. ΒβΙίΚβη ρ. 457 29 οΐ διιίϋβδ (ν. άταλαίτνωρον) 
αταΧαιπίύζτοζ , ζ(^&ν^ί(ος, ολιγώρως. ί^ριστοφαρης ^αναίσ*ν' 
Ονΐί»ς ^ζλ. Ββϋβιη Είγιηοΐ. Μ. ρ. 162 40 6ΐ Ουϋίαη. ρ. 88 31, 
Ηϊβί ςιιοιΙ ίΙ)ί δίάΐΛ€ΐτ:αι Ιβ^ΗιΐΓ. 

XIV XV (2, 1053. 1034) 255. 256 

Μή ταρ^ είναι μ εγχριδοπώλην. 

Α(1ΐθη&6α8 XIV ρ. 645 β: Μνημονεύει αυτών και ^Επί- 
χαρμος' Φερεχράτης δ^ εν Κραπατάλοις — Ι^ριστοφάνης δ^ 
εν /ίαναίσι και πωλητήν φηαιν αυτών είναι εν τούτοις' Μή 
ταρ* χτλ. και ίν τοις Χείρογάϋτορσι Νικοφων* Ιΐ& ίΐίαιη Ιοεαιη 
οοηιροβνί 6οιηηβη(« ρ. 42& Ι•β|[6ΐ)$ιΙυΓ μήΟ^' 8ρμα εϊναι εγκ. 
μήν^ νβη. μήτ αρα μ' ΙαοοΙιβ. ΚβδρίοΗ Ιιοβ ΡοΠίλχ νΐΐ 199: 
^ν δ^ ΐΑρισνοφάνονς ^ανάίσι αυρμαιοηώλαι ^αι Ιγηρι^ 

όοηώλαι• 

XVI (2, 1054) 257 

ΡοΙΙυχ Χ 38: Έΐίηοις δ^ αν οιμαι και χνουν και μνοϋν 
επι τών μαλακών, ί^ριυτοφάνοχίς εϊπόντοζ μεν εν Βαβυλιο-^ 
νίοις — έν δε ^ύναίσι" τών χειρών 1*ργα μνονς εατιν. 

XVII (2, 1054) 258 
6Γ&ιηιιΐ8ΐ. ΒβΙίΙίβΗ ρ. 442 10 εΐ δυί^βδ ν. άργύρειος' ^ίρ-• 

γνριον χαί το λεπτόν νόμισμα καλοΰαιν, ώς ίίριατοφάνης 

^αναΐσιν. 

XVIII (2, 1054) 259 

Η&ΓροΰΤβΙίο: ^Ε^ΐνος' εοτι μεν αγγος τι, εΙς ο τα γραμ- 
ματεία τα προς τάς δίκας έτί&εντο. ^ημοσβ^ένης εν τψ προς 
Τιμό^εον. μνημονεύει του αγγονς τούτου και ί^ριστοτέλης εν 
ττι Ιί^ηναίων πολιτεί<( και ^Αριστοφάνης /ίαναΐσιν. ΟΓ. ΡΗοΙίϋδ 

ρ. 46 6. 

XIX (2, 1054) 260 

ΡοΗυχ Χ 12Υ: ΠροσωηΙς^ χαί ώς εν Ααναΐύΐν ^Αριστο- 
φάνης ηροσωπίδίορ* 

XX (2, 1054) Μ 
ΡοΙΙνχ Χ 26: ΚαΙ μήν %αί βαλανώσαι την -^υραν ίκεΐνόι 

(οοαιίοί ρθ6(&6) λεγουϋ^ καί' Ουδείς βεβαΐάνωκβ την 
9ύραν εν ταΐς Ααναίσιν ϊψη Ιίριστοφάνης. 

XXI (2, 1055) 262 
βοΙιοΚ Ιγλ 123Τ^ Ή γάρ Κλ^ιταγόρα ποφήτρια ην Λφ- 

^^^ΐική, ^ς μέμνψη Μι Ιν ^ο^αΐσιν !Μρω%οφάρης^ 280 ΑΗΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 

^ΡΑΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 

263 Ι (2, 1056) 

^Εγώ γαρ, έϊ τι α' ήδίχηχ^, δ&41ω ϋκην 
δούναι πρόδίχον Ιν των φίλων των σων €νί, 

Ρΐιοϋϋβ ρ. 451 13. Πρόδιχον δίχην: την ίπι φίλων χαϊ 
διαιτητών. Αριστοφάνης Κενταύρφ* ^Εγώ γαρ, €Ϊ τις η δίχτι 
9έλω — ^ν των (ν€ΐ τω) φίλων -^ βνι. Ι(& οούβχ. 8αί(1«8: 
Πρόδιχον διχαστήν έπι φίλων χαι διαιτητήν, ΐΑριστοφόνης 
Κ€ντανρφ, ίγώ γαρ ει τις ήδίχηχε 9έλω δίχην δούναι ηρόδι- 
χον ενι των φίλων των σων. ΟθΓΓ6χί( ΡοΓδοηαβ. 

264 II (3, 1056) 
ΐ4νοιγέτω τις δώματ^' αντος δρχεναι. 

ΡοΙΙυχ III 74 : ^Αριστοφάνης μέντοι χατά την πολίΰν ονν- 
ή&€ΐαν τον δεστΐάτην αυτόν χέχληχ^ν ειπών εν Αραμασιν η 
Κεντανρφ Ιάνοιγέτω κτλ. ΚΰβρίοίΙ Αηϋ8ΐΙία5(& ρ. 78 29: 
Αυτός, άντι τον 6 δεσπότης, αυτός λέγει, αυτός άρχεται, 
Ιίίριστοφάνης, οοττίζο έρχεται οαιη ΡΓίΙζδοΙιίο. 

265 III (2, 1057) 

ί^λλ^ ίς χάδον λαβών τιν^ ουρεί πίττινον, 

ΡοΙΙυχ Χ 185: Τοίς δε σχεύεσιν ει βούλοιτό τις ηροΰα- 
ρι&μεΐν χαι χάδον πίττινον, εζεστιν, ί^ριστοφάνους εν /Ιρά- 
μασιν η Κεντανρφ ειπόντος' Ι^λλ* εΙς χάδον χτλ. 

266 IV (2, 1057) 

Πτίσσω, βράττω, μάττω, δεύω, πέττω, χαταλω. 

ΡοΙΙυχ VII 24: Των δε περί άρτοηωλίαν α&ρόα ίν Ιίίρί- 
στοφάνονς Αράμασιν η Κενταύρψ (\ίχ]ξ, Κενταύροις) ΙΙίτκα 
(οο4. Ιϋη^βηη. πιττώ) βράττω χτλ. πτίσσω Βτηηοΐώι^. 

267 V (2, 1057) 

Χωρεί αχλητος άει δειπνήσων ου γαρ αχανΟ-αι. 

ΗββγεΙιίυβ: Ου γαρ αχανϋ'αΐ' παροιμία. Ιίίριστοφανης 
Σχηνάς χαταλαμβανούσαις, Ου6* ^σως άντελεγες τούτφ τψ 
δειπνίψ' ου γαρ αχαν&αι. Μι ίν Αράμασιν η Κενταύρφ 
Χωρεϊ δ αχλητος άει δειπνήσων. ΚβοΙο 6(Ιί(0Γ6$ ου γαρ αχαν- 
^αι Λάάίά^ΤΌΏί^ ά^ΐΏάϋ Μβά ραΠίουΙαιη δέ* 

268 VI (2, 1057) 

ΡοΗαχ Χ 79: Τον δε πυθμένα χαι πύνδαχα — ί^ρισνο^ ' 
φάνης γοΰν έν Αράμασιν η Κενταύρψ ^Εχχεχρουσμένονς 
τους πύνδαχας εΐίρηχε» ί^Ι)&(ιΐΓ εχχρουσαμένους. . ΑΜί3ΤΟΡΗΑΝΕ8 281 

VII VIII (2, 1057. 1058) 269. 2το 

ΡοΙΙυχ IX 53: ^Η μεν γάρ ΐΛντιφωντος ταλάννωσις το /ίά- 
ρος δηλοϊ' χαΐ 6 Ι/ίριστοφάνης εν ^ράμασίν η Κενταύρψ* 
Α 1^0 ς δεκατάλαντος, Ιάβηι IX 36: Κωμήτας τους. γεί- 
τονας χαΐ χωμιμιδας ώνόμαζον. Ι^ριατοφόνης γονν εν μεν 
^ράμασιν η Κενταύρφ εφη ^Εν χωμήτισι χατνήλοις επί- 

χαρτον. 

IX (2, 1058) 271 

Το δε πορνεΐον Κνλλον πήρα. • 

ΗββγοΙιίυδ: Κύλλον πήρα' ζητονσν δια τί το πορνεΐον 
Κνλλον πήραν Ιίίριατοφάνης εΐρηκεν εν /ίραμαοιν η Κεν- 
ταύρφ ' Το δε πορ, Κ. πήρα. εατν γάρ χωρίον ΐΑ&ήνηαιν 
εηηρεφες και κρήνη, αντί δε τον πέραν πήραν εφη. Αάά^ 
Η6Γ0(]ί8η. περί μονήρ. λέξ. ρ. 11 16: Κάλλος* τα εΙς ος λή- 
γοντα δισύλλαβα βαρύτονα έχοντα διασόν το λ ον &έλει είναι 
ουδέτερα* υλλος το κύριον, ον μέμνηται ^Αριστοφάνης και 
Κρατίνος εν Μαλϋ-ακοΐς. ιιΙ)ί Κνλλος δοπ5βηί1ϋΓη βδΐ. ίοουπι 
ΗΙυπι ίη ΗγιηοΙΙο ίυί$56 οδίβηάϋ ΡΗοΙίυβ ρ. 185 21: Κνλλον πή- 
ραν* ή Πήρα χωρίον πρόςτφ ^Υμηττφ, εν ψ ιερόν ^Αφροδίτης• 
χαι κρήνη, εξ ης αί πιονσαι εντοκονσι καί αϊ άγονοι γόνιμοι 
γίνονται. Κρατίνος δε εν Μαλϋ^ακοίς καλιάν αντήν φησιν, 
οι δε κολλοπήραν. τάττεται δε ή παροιμία επϊ των την φν- 
ΰΐν βιαζομένων εξ επιτεχνήσεως. Αϋβ ΡγουογΙ). Βο(11. 571. 

Χ (2, 1058) 272 

Α(Ιΐ6η86τΐ5 XIV ρ. 629 ο: Την δ^ άπόκίνον καλονμένην 

ορχησιν, ης μνημονεύει Κρατίνος εν Νεμέσει κοτί Κηφισόδωρος 

ίν ^Αμαζοσιν ^Αριστοφάνης τ* εν Κενταύρφ και άλλοι πλείονες, 

νστερον μαχτρισμόν ώνόμασαν. 

XI (2, 1058) 273 

ΡοΙΙαχ Χ 171: 2χενος δε και ή κλιμαξ, και οι άναβασμοί 
της κλίμακος χλιμακτήρες, ως εν ΐΑριστοφάνονς Αράμασιν 
η Κενταύρφ. 

ΔΡΑΜΑΤΑ Η ΝΙΟΒΟΣ 

Ι (2, 1059) 274 

8ο1ιο1. ΕϋΓίρ. Ρΐιοβη. ν. 159: Περί δέ τον πλή&ονς των 
Νιοβιδών αυτός Ευριπίδης έν Κρεσφοννη φησί' Και δις ??γγ' 
<^ίτής τέκνα Νιόβης ϋ-ανόντα Αοξίον τοξεύμασιν. ομοίως καί 
Αισχύλος εν Νιόβϊ) χοτα ίίριστοφάνης δέ εν /ίράμασιν η Ν^άβφ 
ομοίως, ζ αντάς λέγονσιν, εϊναι δέ ετξτά τιαί τους αρρενας• ίβ8 ΑΒΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ5 

»Τ5 II (2, 1059) 

Ο^όέρ μά Μ* ίζΰ Ιοηόδος ίψητων. 

ΑΙΙΐ6ηΒ6ΐΐ5 ΥΗ ρ. 301 1) : Πληϋ^υνηκίίς όέ Χίγουσιρ ίφη* 
τους αατά τδ ηλέϊατον. Ιίριστοφανης ^^όμασιν ^ ϊίΊόβψ* 

Ουδέν κτΧ. 

2τβ-ί78 ^ ΠΙ- ν ^ (2, 1059) ^ 

Οϊμοί καχοδαίμων 6 λύχνος ημίν οΥχίταί, 
ΚαΙ ηώς άηορραίσας Χνχνοίχον καλαϋ'ες; 

* ϊ^λλ* ωστιερ λνχρος 

8μοΐΌΐΤ(ηα χα&ηΰδ^ ίηι χον Ινχριδίον. 

Α11ΐ6η&6ΐι$ XV ρ. 1561 βά. Οίη<1. βχ €Όύ. Υβη.: *ϊ)τι δέ 
Χυχνουχοι οι ιΛν χαλούμενον φανοί ώνομάζόντο Ιίίρίστοφάνης 
ίν ΛίοΙ^ύΙχωνι ηαρίστηϋι. — Ιν δέ τφ δευτ4ρφ νιονω ηρο- 
ειτϊών λνχνονχον οιμον καχοδαίμων φησίν Χνχνουχος ημίν οΧ- 
χει;αι. ίΐτ' έηίψέρει χαΐ πως εηιρρααας τον λνχνοΰχον όΐχε^ 
ται είτ* Ιηιφέρει χαΐ ΙΤία&ες, έν δέ τοΊς . ρ . ης (Ιιοο τβοϊβ 
(^ιη6η(1&νίΙ ΒίηάοΓβϋδ: Ιν δέ τοΊς εφεξής^ χαΐ Χυχνίδιον αυτόν 
χαΧεΙ δια τούτων αΧΧ^ ωσίΐερ 6 Χύχνός ομοιότατα χαθ'εύδετ* 
ίί/ΐΐ τόΰ Χνχνιδίου. ΑρρβΓβΙ, ΥβΛ» οΥχεται είτ^ έτνιφέρει, ςαββ 

1)1$ Ιβ^ηΙυΓ, &1ΐ6Π) ΙΟΟΟ ΐ6ηΐ6Γ6 ^6ρ6(ί^& 61556, ρΗθΓ6 ΐκιΐ6ΐη Ιόοο 

$Βΐΐ8 Ιηοοιηιηοάιιιη 651 Χνχνονχος, ηβηαβ ριιΐο Αη5ΐορΙιύΐΐ6ΐη Ιη 
ιιίΓΟςυθ Ιοοο 68(ΐ6ΐη νοοβ ιι$υιη 6856: ηίβί ίβΙΙΟΓ ΑΐΗβηΒβιΐδ 
80Τΐρ56Ρ&1: €1^ δέ τφ Ν ιό β φ ηροειπών λύχνο ν ΟΥμΟί καχο- 
δαίμων φησίν, 6 λύχνος ήμϊν οΥχεται. ΤβΓίίιιπι ΗυΙβιη Γπι^ηιβη- 
Ιυιι\ ΙίοβΙ οαΓπ^βΓβ βχ ΡοΙΙυοβ Χ 119: ^Όταν δ^ εΐπη έν τω 
^ιολύαίκωνι ί^ριστοφάνης ^υοΐν λνχνιδίόιν, δήΧον οτι λυχνία 
είρη'Χεν^ αλλ^ ου λύχνους μιχρονς* — ααφέστερον δέ έν Ι^οΙς 
ί^ριατοφανονς ^ράμααιν η Νιόβψ Ι^λΐ! ωαηερ λύχνος όμοιο-- 
τατα χόϋ'ευδ^ έπι του λνχνιδίου. ΚβοΙίυδ βραά ΡοΗυοβιη χά- 
ϋ-ευδ^ 86π1)ίΙαΓ, δοπρβί ί^^ίΙαΓ καϋ-ηϋδ^, Βηιηοΐ^ίυδ κα&εϋδ\ 

279 VI (2, 1060) 

^0 ί' εις το πΧιν&εΐον γενόμενος έξετρεψει 

ΡοΙΙυχ Χ 185: Ου μέντοι οι κεραμείς τας πλίνθους εηλατ- 
τον, πλινϋ'εΐον χαΧεϊ τόπον έν /Ιράμαοιν η Νιόβψ ΐΛρκηο^ 
φάνης, περί τον Κνκλοβόρου του ποταμού λέγων. Υαΐ^ο ο 
δέ ές^ ϋοΓΓβχϋ ΟίηάοΓ&αβ. 

280 VII (2, 1061) 

ΡοΙΙοχ Χ 166: Καττνς δερμάτιον ένί^ι&έμενόν ττ} αμινυ}ΐ, 
9τάν 6 στέλεχος αραιός ν. και έ'ΰτι τό^ίνομα έν τοις Ι/ίρι^ηο*- 
φόνίη^ς ^^ράμοϋνν η Νιοβψ. ΑΒΙ5Τ0?ΙΙΑΗΕδ 283 

ΔΡΑΜΑΤΑ 

Ι (2, 1061) 281 

Χνα μη μβ ηζοαηράττωσι γρανν όί φ^τΌρες. 

δοΐιοΐ. Κβη. 796: Μ€ΐαγωγηϋονσι την ΤξσγφβΙαη μέΐον 
Χέγοναι, τους ύπέζ των νΙων €ΐς τά ^Αηοη^ονζία ^ις ^πο των 
ηατέζ€ύψ ύαρ^ζομένοχις, δια το ίηιφωνέίν τους φράτοζας ίηί 
τον στα9μου του ί^ρειου, μείον μείον, ϋτι όέ ίατατο, ίά^μ,στο^ 
φάνης ^ ^ρόμασι δεδήλωχε. τούτο δε χέχληταν χονρεΐον 
από των χονρων υπέρ ων έ&νετο, μείον δέ διά την προειρη^ 
μένην αϊτίαν. χαΐ επιζήμιόν τι τοίς ήττον είσάγονσιν άπε- 
δέδοτο (εοά. Θ• ^βίβή άπεδέδοχτο^, χα&άηερ αυτός φησιν 
^Αριστοφάνης Αλ^ εύχομαι χτλ. Υδ. 1 ΐ6£[658ΐιιτ τον αφυγμον, 
$εήρ5ί τον ζυγόν, Βηιηοΐιίαδ τον σταΌ^μόν. 

II (2, 1062) 282 

Αυτοΐς ατα&μοίς εξέβαλε τάς σιαγόνας. 

ΡΙιοΙιυδ ρ. 534 11: Έτα&μονς* Αριστοφάνης ^ράμασιν 

Αυτοίς . ατα&μοίς χιλ. οίον τοίς φλειοίς. Οο<ΐ6χ στα&μοίς: 

εξέβαίε τάς σιαγόνας οίον τοίς φλειοΐςι — σταϋ-μονς: άριστο-- 

φάνης δράμασιν αντοίς, οοΓΓβχίΙ ΡοΓδοηυδ, ρΓββΙβΓβ» ΟίηύοΓβαβ 

ταΐς φλιαίς. 

ΠΙ (2, 1062) 283 

ΑΐΙιβηββϋδ XI ρ. 496 8: Πέταχνον. ποτήριον έχπεταΐον. — 

μνημονεύει αυτόν χαι Αριστοφάνης εν /Ιράμασι λέγων * 

Πάντες ί* ένδον πεταχνοννται. 

^\Λξθ πεταχνενται. θ858υΙ)οηυ8 πεταχνοννται, νίά. ΡΙιοΙιυΒ ρ. 

426 10: Πεταχνοννται* εξνπτιοννται, τρνφώσιν. 

IV — ΥΙ (2, 1062) 284^286 

Η6$γοΙ)!ιΐ£: Βνρσαν* την πόλιν Αθηνών Αριστοφάνης εν 
ιράμασι παίζων εφη. ΑηΙί8Ηίοί8ΐ& ρ. 105 21: Κιχόρε^α 
(νύξο χιχορία)' το αγριον λάχανον. Αριστοφάνης δράμασιν. 
^ί^. ΡλοΙίυβ ρ. 167 22. δοΐιρί. Ρ1θΙοηί$ ρ. 331 Ββίίβτ. Χαι-• 
ρεφώντα — Αριστοφάνης εν ιράμασι χλέπτην (λέγει). 

ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΥΤΈΡΑ 

Ι (2, 1065) 28Τ 

Πό^εν το φίτυ, τι το γένος, τις ή σπορά; 

ΕιιβΙιΗιίιι» ρ. 1291 26: 'Έοιχεν 6 φνερός φίτνρός τις ύναι, 
ω$ από τοΰ φίτν, ο δηλοί φντόν η φντβνμα, ώς Αριστοφάνης 
Σίρήνΐ] (Όο\>ν. Αά\. II 253 ί. εΐρηχε-} Πό&εν τό ψΗν χτλ. 284 ΑΒΙβΤΟΡΗΑΝΕδ 

283 II (2, 1065) 

Λ. Τοίς ηααιν άν&ρώποίσιν Ειρήνης φίλης 
ηιατή τροφός, ταμία, σννεργός, επίτροπος, 
-Ονγότηρ, αδελφή, πάντα ταυτ* ίχρητό μοι. 
Β. ΣοΙ δ^ όνομα δη τι έστιν; Α. "Ο τι; ΓβωργΙα* 
Β. ^Ω πθχ^€ΐνή τοϊς διχαίοις χαί γεωργοΐς ημέρα, 
ααμενός σ' Ιδών προαειπείν βούλομαι τάς αμπέλους. 

8ΐοΙ)&6α8 ΙιΥΙ 1. ΐ4ριατοφάνονς Ειρήνης. 

289 III (2, 1066) 

Την ί* ασπίδα 
Ιπί&ημα τω φρέατι παρά&ες εν&έως, 

ΡοΙΙυχ Χ 188: φαίης δ^ αν επΙ του αυτού χαΐ πώμα χαί 
επίθημα, οίον πίχ^ου η λέβητας η φαρέτρας. ^Εν γοϋν ττί 
Ιίριατοφάνους Είρήντ] γέγραπταΐ' Την δέ ασπίδα κτλ. 

290 IV (2, 1066) 

Μη μοί ΐΑ&ηναίους αΙνεΊτ^, η μολγοί έσονται. 

ΡοΙΙαχ Χ 187: Ουδέν κωλύει και μολγον ειπείν, ος έσχι 
κατά την των Ταραντίνων γλωτταν βόειος άσκος' — και Αρι- 
στοφάνης δέ χρησμόν τίνα παίζει* Μή μοι Αϋ-ηναίους αινείτε 
οι μολγοι έσονται. ςυο(1 εοΓΓ6χί. £χ Ραεβ 1)860 6856 (ΙοεβΙ 
Ευ8(&1&ίυ$ ρ. 801 56: ^Εν γονν τφ Αιλίου Διονυσίου λεξιχψ 
γράφεται οΰτως' ΑΐνέΙν το άναδεύειν και άνακινεΐν κριϋ^άς 
υδατι φύροντα' Φερεκράτης' Νυν επιχείσ&αι τάς κρι^άς δέί, 
πτίττειν, φρύγειν, άναβράττειν, αίνεΐν. Παυσανίας δέ εν τω 
κατ^ αυτόν ^ητορικψ λεξικφ ου διά διφ&όγγου γράφων αινεΐν, 
άλλα διά μόνου του α δίχρονου φησίν Αν ει ν εν εκτάοει 
έχει το α, δηλοΊ δέ το πτίσσεϊν, ώς Αριστοφάνης 
έν Είρήνψ] δηλοΐ. 

291 V (2, 1068) 

'/ώ Αακεδαίμων, τι αρα πείσει τήμερα. 

δυίάβδ: Τήμερος' 6 σημερινός, και έστι τεταγμένον έηί 
σώματος ' το δέ τήμερον έπι χρόνου λέγεται και εν Είρήντι* 
'/ώ Αακεδαίμων, τι αρα ποιήσει τήμερα* άντι του σημερινή» 
ϊάβπϊ ίβΓβ ν6Γ5υ$ II 5€}ιοΙ. ΑΙ(Ι. ΝιιΙ)ίυιη ν. 699 6Χ ΗοΙο&(1ϋ)υ$ &(- 
ί67ΐαΓ Ιιοο ιηοβίο '/ώ Αακεδαΐμον, τι ϋρα πείσει^ τήμερα. αΜ 
Βαν. 6ΐ Υβη. εν τη Εϊρήντ] ιι( δυΜ. £| πείσει ψΛά^τα ΓββΙϋηΗ 
Βαά,'Αίχκεδμίμων τ61ί%\ιϊ: ΛΒΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 885 

ΗΡΩΕΣ 

1 (2, 1070) 292 

Οι γαρ ηρως ίγγνς εϊαιν. 

ΟΙιοβΓοϋοδουδ ΒβΙιΙίΘΓί ρ. 1197: φησίν Ήρωδιανος εν τη 
χα^όλου βν ττ] περί της ενϋ-είας των πληθυντικών δίδασκα^ 
λΐ(^, ώς ή οι ήρωες ευϋ-εία των πλη&νντιχών ευρηται χατό 
χρασιν παρά Ι^ριατοφάνει εν Όρνισιν, οίον* Οι γαρ ηρως εγ- 
γνς είσιν, αντί τον οι ήρωες. ΑΙ ηοη Ιβς^ίΙυΓ ίη ΑνίΙΐυδ, ίΐ&ςυβ 
νίάθΙυΓ 8οη1)βη(1ιιηι εν"Ηρωσιν. ΟΓγ. ΡΙίΓγηΙοΙίϋδ ρ. 158: ατιίαξ 
βιασθείς ί4ριατοφανης υπό τον μέτρου οι ηρως εϊπε^ τψ δ^ 
ψαγχαομένφ ον χρηστέον. Οΐν, ΤΗοαι. Μβς^. ρ. 169. 

II (2, 1070) 293 
Μη γενεσθε δ^ αττ^ αν καταπεστ] 

της τραπέζης εντός. 

Οιο^βηβδ Ι•&6Γ(. VIII 34: Τα δε πεοόντα μη άναιρεΐσθαι, 
νπερ τον εθίζεσ&αι μη άκολόατως εαθίειν, η οτι ίπΐ τελεντη 
τινός. ^Αριατοψάνης δε των ηρώων φησιν είναι τα πίπιοντα, 
Ιέγων εν τοΊς ^Ηρωαι Μη γευεοΒ•^ αττ^ αν καταπεση της τρα- 
πέζης ίντός. άλεκτρυόνος μη απτεσθαν λευκού, Α.Αά\Α\ ί*. 
ΟΓγ. δαίόβδ ίη Πυθαγόρα τα σύμβολα. Ιίίριστοψάνης γαρ των 
ηρώων εΙναΙ φησι τα πίπτοντα, μήτε δε τά ίντος της τραπέ- 
ζης πίτίτοντα άναιρείσθαι μήτε λευκόν άλεκτρνόνα έσθιειν. 

III (2, 1071) 294 
Μήτε ποδάνιπτρον θνραζ^ έκχείτε μήτε λούτριον. 

ΡοΙΙυχ VII 167: ΚαΙ το ύδωρ του λουτρού λούτριον, ώς 
^Αριστοφάνης εν ^Ήρωσί' Μήτ^ άπόνιπτρον θύραζ^ έκχεΐται 
μήτε λουτρεΐον, οοά. Ιηη^βΓΓη. λούτριον. ΟοΓΓβχίΙ δβίάΙβΓυδ όΆ. 
Ροΐΐηεβ Χ 78: Καλείται μέντοι καΐ ποδανιπτήρ — το δε απ* 
αυτόν ύδωρ νιτηρον η λούτριον η ποδάνιτετρον, ώς εν "Ηρωσιν 
^Αριστοφάνης λέγει. Ργο βΠβΓΟ μήτε νυΙ^^Ο μηδέ, οοΓΓβχίΙ 

ΟίηάοΓβοβ. 

IV (2, 1071) 29» 

Καπό της /ίιιτρέφονς τραπέζης. . 

δοΐιοΐ. Ανν. 798: /ίιιτρέφης — οτι δε ην νεόπλουτος ον--. 
τος ΙνεφαΙνετο και εν τοΊς'Ήρωσί' Και από της ^ιιτρεφοϋς 
^ξαπέζης, εΐ μη έν εΙρωνεΐ(}. ϋοΓΓβχΚ ΕΙηίδΙ. &(1 ΜβάβΒΠΐ ρ. 139. 

V (2, 1071) 29β 
Λ. Ουκ ήγόρευον; ουτός εστ* ουκ ΐΑργόλας. 

Β. Μα ^ι ουδέ / "Ελλην* όσον εμοιγε φαίνεται. 2Μ ΑΙΙΙ8Τ0ΡΗΑΝΕ$ 

δΙβρΗβηαβ Βγζ. ν. ^!Αο^οζ — ΧίγΒχαι καΐ ί^ργόΐας. Ιίζΐ- 
αζοφόνης ^Ήρωσιν ' Οΐχ ήγόρευον κτλ. Υ$. 1 ^στ^ ονχ ΒγοποΙ:. 
Υϋΐ^ο ίστί / ουκ. \$, 2 ονδέ γ^ 8βίά1βηΐ3. Υυΐ^ο ονί*. 

ί«τ VI (2, 1072) 

Τρεχ^ &,ς τον οίνον άμφο^α κενόν λαβών 
των ενίαϋ'βν και βύσμα καί γβυστήρίθν, 
καηεηα μίσ&ου αοευτον άμφορεοφορέΐν. 

ΒίέάίϋΒ: Ι^μφορεαφόρονς* τους μισΟ-ίονς, τους τα κεράμια 
φέροντας, καΐ αμφορεαφόρος ο κεράμια μισ9ον φέρων, — 
Λρίβτοφάνης "Ηρωαν* Τρέ% εΙς κτλ. ¥$. 2 Ιβ^ΛβΗΐΓ τον IV- 
όοϋ'εν καΐ γβνμα. ΚβοΚβ» ΡοΙΙαχ Χ 75: χλτΖ το ηαρ^ ΐΑριατο- 
φάνει γενστηριον Τρέχ* ίς τον οίνον αμφορέα κοινόν λαβών 
Των βνδο^εν και βνομα κάί γευατή^ριον. Ιάβιη Χ 172: χαι 
βύσμα ό^ αν εΐη των χρησίμων, ^^ρ*στοφά9Η)νς' είπόντος 
Βνσμα και γευστήρων. Αάάβ VI 99: καΐ γενστηριοη μένίΑξί- 
στοφάνης μέμνψαι. 

298 VII (2, 1072) 

^Οβολων δεονσών τεττάρων και της φοράς. 

ΡοΙΙυχ νΗ. 133^': ΐΑριστσφάνης δ^ εν τοϊς "Ηρωσ^^ δοκεϊ το 
κόμισχρον κατά το νυν ε^ος είρηκέναι φοράν, όταν είτίτι ^Οβϋ* 
λω/ν δ^ Χαως τ^τάρων και της φορας^ ^ νιι]ξθ, ςυο4 ΗβίηβΙάυβ 
οοιτβχίΙ,, ^έ« 9^>^ω^ν.. 

299 VIII (2, 1072) 

^Η καρδοπειφ περιτΐαγΐ} τον αυχένα. 

Ρο11υ^ Χ 112: Και πανσικάπη, ην και καρδοπείον ωνο- 
μαζσν, ώς εν 'Ήρωσιν Ι^ίριστοφάνης ' 'ΪΓ καρδοπ. κτλ. 

300 IX (2, 1072) 

Παύσειν εοιχ^ ή ηανσικάπη κάπτονψά σε. 

$ίΜοΙ Ραο. ν. 14: Εΐώϋ-ασι γαρ αμα τψ μάττειν έσ9ίΗΥ* 
άφ^ ου> και την πανσικάπην επινόησαν, τροχοβιδές τι^ δι ο^ 
τον τρόχηλον ειρον προς το μη δννασ&αι την χείρα τζψΜαψεν»* 
μέμνηται δε εν^Ήρωσιν ^^ίριστοφάνης' Παίσειν κτλ. Παναειν 
Γ6θΐ6 Οίη(1θΓΓ., ίϋβιη πα'οσν^7τη\ α^ύά: τ^ανσιχάη νβΐ πασιτκχη» 

301* Χ (2, 1073)' 

'ϊθ* δη λαβών τον ζόμβον άνακωδώνίσον. 

Ρ)9ΐ1ιιχ Χ 173: ^Αριστοφάνης εν ^Ηρωσιν* 'ϊ*^ δή χ^λ. 
Μβίη6^ίιι$ τον ξνμβον. 

302 XI (2, 1073) 

δο1ιοΙ« ΤΙΐ68ΒκιρΙΐ; 21: Οΐόν τέ που ^σι>ιν αΐ αοφαί ΑΗΙ8Τ0ΡΗΑΝΕ£; 287 

ξυνον0ί€ίΐ^ &α %οντον φαίνεται^ νπονοων Ευρυ^ιίίαν ^Ιν^^β 
%α ^αφοί χνζ€ίνν^ι, %ώρ σοφών αυνονσίγ• Κατίΐ δβ Σοφοπλέονς; 
Ιξ ,Μί€(η;ας ^χ^αν. ενταν&α μέντοι ύπονοαΐ μόνον, εν ό^ 
τοις "Ηρωαιν ορτίχρνς άτζαφαίνεται. χαί ΐΑντισϋ'ξνης, χαΐ 
Πλάτων (ΤΙΐ68§[β ρ. 125 (1. άβ ΚβρυΙ)!. VIII ρ. 568 8) Ενριπίδου 
αυτό είναν ηγούνται, ουκ εχω ειπείν ο τι παΘ•όντες. εοιχε <Μ 
ητοι^ ηετζΧανημένος η συνεξαηατηααι τους άλλους, ωαηερ νηο^ 
νο»9αί τίνες συμπτώσεις τψ τε ^οφοχλεΐ χαι τφ Τ^υριτ^ϋψ}, 
ωσπερ χαι έπι άλλων τινών* το μέντοι δράμα ίν^ φ Εύρι^ί" 
δης ταύτα είπεν ου σώζεται. 

XII (2,1073) 303 

Είγιηοΐ. Μ. ρ. 673 1 βΐ Ογ800. ρ, 73 14 : Το δε πιω εχι^εί^ 
νει — [Αριστοφάνης, εν ^ρωσι Πώς πίομαι; 

XIII -Χνΐ' (2, 1073. 1074) 3β4-^7 

ΡοΙΙοχ VII 15: ^Εμπόλοί Αιοσχοζω^ ίν "ΗρωσινΙ/ίιριστο-' 
φάνης. Μβιη VII 16: Είπε δε χαι άν&ραποδωνης }ν τοις 
^Ήρωσιν ΐΑριστοφάνης. Ιάβνα VII 21 : ^Εν δέ ί4ριστοφάνους 
*Ήρω(Ην αρτοποιία. Ιάβπι Χ 61: Τον γαρ ηλον χαι ήλί- 
αχ ο ν εν "Ηρωκίΐν ΐ4ριατοφάνης χέχληχε. ΡΗοΙία$ ρ. 67 4: 
^Ηλισχον' το^ μιχρόν ηλον. ί^ριστοφάνης^ Αάάβ ΡοΙΙυβ. Χ 
188: ήλους οι πολλοί, χαι ήλίσχους οι χωμφδοι λέγουσιν. 

XVII— XIX (2, 10X4) 30β-34(^ 

Η8ΐ*ροορ«ϋο : Πν^αλί^δα' το νφ^ ήμώρ. Ιεγομεναν σφρ&γι^ 
δοφυλάχιοίί^ ^σΐίχ^ Ιν τψ χαν Ενφήμου. χαΛ. ΐΑριστοφάνη^ 
1(ίρ(ασΐν. Ει^ίΐβιη ΡΗοΙίιι$ ρ. 472 18, 8βΛ ί8})ΐιΐ8& ηχ)ΐηίη» οπιιββθ;, 
Λ&€Α8βιΐ3 IX ρ. 409 β: ^Αριστοφάνης δ^ εν "Ηρωισι χερνίβΑ^ν^ 
εϊίρηχείΐ, δοΙιοΚ δορίΐ. 0«<1ίρ. ΟοΙ 793: Αοκεϊ γαρ ο Μίκόλ•^ 
λων ηαρά Αίος λαμβάνειν τους χρησμούς, ώς χαΐ 1^ ^Ιφιχλ»1φ 
φηαί, χαί ^Ισχϋ^ς εη ^Ιερείαις — χαί ΐΑριστοφάνης "Ηρω0»ν^ 

ΘΈ2Μ0Φ0ίΡΙΑΖ0ΥΣΑΙ ΑΕΥΤΕΡΑ1 

Ι (2, 1076) αίΑ 

. όίνον δε πίνειν ονχ. εάσω Πράμνιον,. 
ου Χίβν, ουδέ Θάσιον, ου Πεπαρήϋ^ιον^ 
ουδ^ άλλον όστις επεγερεΐ τον εμβολον. 

ΛΐΙΐ0η&6υ5 Ι ρ. 29 α: "Οτι ΐΑριοτοφάνους τάς δευτέρας 
Θεσμοφοριαζούσας Αημήτριος 6 Τροιζήνιος Θεσμοφοριασάσα^, 
ίπιγράφεί^ εν ταύττ] δ χωμιχδς μβμι^τ^Γα^ Πεηαρη&ίου οι^οι;* 
0ΐν9ν δέ ηίνειν χτλ. ν$. 2 ουδέ ρΓΟ ου Ρη1ζ5β1ιίιι$• ν8. 3^ 
ΰτβ}/^^^! ΒΓααοΙϋΐΐ5* ναΐ^ο επεγείρει. ΗββγοΜαβ, "£μ/ίολο>ί; 288 ΑΚΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ8 

ΐ4ριατοφάνης ίν Θεσμοφοριαζονσαις το αΐβΰΐον, 8ηηϊ Ιιββο 
βχ ρτοΙο§[θ. ΥΜ. δοΐιοΐ. ΤΙιβδίηορΙι. ν. 299: ΚαΙλιγενείί/: δα'ιμωψ 
περί την ^ήμψραν ην προλογίζουσαν βν τάΐς ετεραις Θεσμό- 
φοριαζονααίζ ίηοίησεν. ΟΓγ. ΡΗοΙίυδ ρ. 127 9. 

312 II (2, 1076) 

ΕΓοϋβηυδ ρ. 284 βϋ. ΡΓαηζ. Οίνος άνϋ-οσμίας, 6 ευώ- 
δης 'οίαΐ ηδύς, ώς ^Αριστοφάνης εν Βατράχοις και εν Θεαμο^ 
φαριαζονσαις, 

313 III (2, 1076. 1077) 
αί. ^Ιχ&νς εωνητ&ί τις η σηπίδιον 

η των πλατειών καρίδων η πονλύτιονς, 
η νηατις υπτατ , η γαλέος, η τευΟΊοες; 
Β. μα τον /ίι ου δητ, Α. ουδέ βατίς^ Β. ονδ^ ημ εγω. 
5 Α. ουδέ χόρι^, ουδέ πνος, ουδ^ ήπαρ κάπρου, 
ουδέ αχσδόνες, ουδ^ ήτριαΐον δέλφαχος; 
ουδ^ έγχέλειον, ουδέ χάραβον μέγαν 
γυναιξί χοπιώααισιν επεχουρήσατε ; 

ΑΙΙιβηβευδ III ρ. 104 θ: Περισπούδαστος δέ ην πο^λοΊς η 
του καράβου βρώσις, ώς εστί δεΐξαι δια πολλών της χωμψ- 
διας μερών, αρκέσει δέ τα νυν Αριστοφάνης εν ταΊς Θεσμο- 
φοριαζούσαις ούτως λέγων ' ^Ιχ^ΰς έώνηται κτλ. Υδ. 1 ναΐ^^ο 
ης έώνηται. ΚβοΙίυδ ΥΠ ρ. 324 Ι) : Αριστοφάνης Θεσμοφόρια- 
ζούσαις' ^Ιχ^ς έώνηται τις η σηπίδιον. Ββοϊβ ΡΗΙζδοΙιίυδ 
Ιχ^ς. Υδ. 2 οοάά. πολύπους, βιηβηϋβΐυιη ίη βά. Υβη. Υδ• 4 
βανίς ρΓΟ βάτις οοττβχχί ΟίικΙοΓβιΐδ. 06ίη(]β ΙίΙ)Η ονδέ φηιι 
έγω. ουδέ χοριον* δοηρδί ουδ^ ημ^ έγώ. Ούδέχόρι, Ιιοοουιη 
ΡΗΐζδοΙιίο. Υδ. 5 πυός 6(1. θΗδ8ΐιΙ)οη. Οίη(ΙθΓ6υδ. (ΙβΓβικΙΗ Η. 
ΐ8€θΙ)ί. πνυνος ΑΙάίηβ. πννός οοά» Ρ. Υδ. 6 ουδέ σχαδονες 
ΒηιιιοΚ. Υυίβο ου δη σχαδόνες. ήτριαϊσν τβΒριοϋ ΕίγηαοΙ. Η. 
ρ. 439 42 : Αριστοφάνης ητριαϊον λέγει έν Θεσμοφοριαζούσαις. 
Υδ. 8 ΙΛη κοπιώσαις. 

314 ΙΥ (2, 1078) 

Ϊ2 Ζεΰ πολυτίμη^^ , οίον επνευσεν δ μιαρος 
φάσκωλος ευ9υς λυόμενος μοι του μύρου 
και βακκάριδος. 

ΑΐΙιβη&βυδ ΧΥρ. 690(1: Παρά πολλοίς τών κωμφδιοποιΰν 
ονομάζεται τι μύρον βάκκαρις. — Αριστοφάνης έν Θεσμοφο- 
ριαζούσαις ' Ϊ2 Ζεϋ κτλ. Υδ. 1 1ι1)Γί επνευσ, οογγθχϊΙ ΒηιηοΙϋΐΐδ. 
Υδ. 2 φάσκωλος, \ϊά, ΡοΙΙηχ Χ 137: 'ϊνα δέ άποτέ&ενται αί 
έα&ητες — και φάσκωλοι, ώς έν Θεσμοφοριαζουσαις. Η»Γρο- ΑΒΙδΤΟΡ]»ΑΝΕδ 1^89 

βτιιΗο: ρ. 181 4: φόαχωλστ (φάσχωλος δε Ρη(ζ8οΙι.) πήρα τις 
όντως έχαλέηο παρ αύτοϊς, — ΐΑριστοφάνης Θεαμοφορια" 
ζούσαις. Υβ. 3 βα3αίάριδος, οΐτ. ΕΓοϋβηυβ ρ. 106: Βόχχαρις' 
είδος βοτάνης και μύρου, ον χαΐ ΐΑριστοφόρης μέμνηται. 

V (2, 1078) 315 

'Όαα ηερίεργ^ ανταϊσι των φορημάτων 
οσοις τε περιπέττουαιν αυτάς προο^έτοις. 
8ο1ιο1. ΡΙϋΙί ν. 159: Περιηέττουαι: δια το τ^ι προσ&έτφ 
χοσμέίσ&αι χόσμψ' 6 αυτός Θεαμοφοριαζούοαις. ος ην περί- 
εργος ανταΐαι των φορημάτων οσαι ετι περιπ. εαντάς προα- 
-^ετοις. οσα β^ο, οσ ην περίεργα ΗβιηδΙ. βΐ ΓογΙ. Υβη. οσαις τε π, 
ΡοΓδ. (Υβη. ?) αντάς Τουρ. 

ΥΙ (2, 1078. 1079) 3ΐ6 

^. Ξνρόν, χάτοπτρον, χραλίδα, χηρωτήν, λίτρον, 
προχόμιον, οχθΌΐβονς, μίτρας, άναδήματα, 
βγχονσαν, ολεϋ^ρον τον βα&ύν, χριμν&ων, 
μνρον, χίσηριν, ατρόφν^ οπισϋ-οσφενδόνην, 
5 χάλνμμα, φνχος, περιδέραν, νπογράμματα, 
τρνφοχαλόσιριν^ ελλέβορον, χεχρνφαλον, 
ζωμ^, άμπεχονον, τρνφημα παρυφές, ξυστίδα, 
χιτώνα, βαρα&ρον, εγχυχλον, χομμώτριον. 
Β, τα μέγιστα δ^ αυτών ου λέγεις ταντί; Λ. Ύί δαί; 
10 Β, διόπας, διόλι9•ον^ πλάστρα, μαλάχιον, βότρυν, 
χλιδωνα, περόνας, άμφιδέας, όρμους, πέδας, 
σφραγίδας, αλύσεις, δαχτυλιους, χαταπλάσμαχα, 
πομφόλυγας, άποδέσμοι^ς, ολίσβους, σάρδια, 
νποδερίδας, ελιχτηρας, άλλα πολλά &* ων 
15 ονδ^ αν λέγων λήξαι τις. 

Ροΰιιχ ΥΠ 95: Ούδ^ αν εϊη φαΰλον τούτοις υποϋ-εϊναι 

^ξιν εχ Θεσμοφορίαζουσών ^Αριστοφάνους, έπεί πολλά είδη 

£^ αντη περιέχει γνναιχείων φορημάτων, α χαΐ τοις περί 

*όΰμον αν άρμόσειε ταΰτα' Ξυρόν, χάτοπτρον χτλ. βΐ βΐ^ιηβϋδ 

ΑΙβχ. Ρββάιιι^. II ρ. 245: Πάνυ γοΰν επιψόγως πάντα τον γυ* 

^ιχεϊον τιαταλεγόμενος χόσμον ^Αριστοφάνης εν Θεσμοφόρια- 

ζουσαις υποδείχνυσιν. παραϋ-ήσομαι δε αυτάς του χωμιχοΰ 

ϊβς λέξεις, διελεγχονσας άχριβώς το φορτιχόν υμών της άπει- 

(ΐαγα&ιας' Μίτρας, άναδήματα, νιτρον χαί σιδήριον, χΐύήριον 

^λ. Υβ. 1 νηΐ^ο νιτρον, &( λίτραν νβΐ λίτρον €0(1(1. ΡΙιοΙίαδ 

Ρ* 227 23: λίτρον* ου νιτρον ΐΑττιχοί. οΰτως ί^ριστοφάνης. 

^8. 2 $ψ{. Κ0βρίοί( Ιιιυιο Ιοουιη ΡοΗιίχ Υ 101 : Και αλ?.ους δέ 

^Μς τοόσμους όνομόζουσιν οί χωμψδοδιδάσχαλοι , λήρον, 

Οοιηίά κηβα 19 290 ΑΒΙ5ΤΟΡΗΑΝΒ5 

όχχ^οΐβονς, ολεδ'ρον, ίλΧέβορον, πσμφόίνγας, βάρα&ρον, πβ^ί- 
στεριά, αχμό^α, αισυμβριον, σίσάριον. ων ου φ^ιον τας 
Ιδέας σνννοήσαι διό το μηδέ προχει^ν είναι τίνα Μοτιδάν 
είτε αηονδάζοντες εϊτε παίζοντες χρωνταν τοις ονόμαβιν, 
Ιίύως δ^ αν τοις κόσμοις προσήχον χαΐ το εντριμμα, 'ψιμυ^ιον, 
εγχουσα, φΰχος, χαΐ τα υπογράμματα, \β. 3 εγχουσαν^ ΥαΙ^ο 
αγχονσα. Αϋίοβιη ίοΓΠΐ&πι Γ68ΐϋαϋ ΟίηθοΓβυδ. Υ$ 4 ατροφία 
δοηρδί, γ\Αζθ στρόφιον, ηοηηιϋΐί €θάά, ατρόφον, βί στρόφιον 
βΐίβιη ϋΐβιηβηβ ΙυβΙυΓ; 8<1ά6 ΡοΙΙυοβιη V 96: ΚαΙ στρόφιον χαί 
οτνισϋ^οαφενδόνην ηαρ ί4ριστοφάνει, ^Οτΐΐσ-θΌσφενδόνη Γβ- 
βρίοΗ ΕυδΙαΗι. 8(1 Οίοηγβ. Ρβπθ^. 1. Υδ. 5 βρυά ΏβιηβηΙθΒΐ 
ιη&Ιβ νυίςο Ιβ^ίΙυΓ: οπισϋΌχάλνμμα, φνκος, περιδέρρεα. νπο- 
γράμματα ΓβδρίοΗ Είγηιοΐ. Μ. ρ. 782 9: ^Υπόγραμμα' το 
[Αρματίον υηομνημα, ψ τους οφ&αλμονς νηογράψοναΐ' χαί 
υπογεγραμμένη, έστιβισμένη. Υδ. 6 τρνφοχαλάσιρνν] βρυά ΡοΙ- 
Ιυοβιη 8(](]ίΙυΓ ναΐ^ο γρύφωμα λάσειριν, $β(1 ΓβοΙβ οοιΗίαηΙ €0(1(1. 
ΗβδγοΗίυβ: Τρνφοχαλόσιρις (οο(1. τρύφος χαλασιρίς)* ένδυμα 
γυναιχεΐον. Ι(ΐ6ΐη: Καλάσιρις* χιτών πλατνοημος η ήνιοχιχος 
χαί ίηπιχός χιτών. ενιοι δε λινουν χαί ηοδηρη %ιτωνα ισχνόν. 
^4ριατοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις. Υδ. 7 ζώμα Οΐβιηβηδ, βροίΐ 
Ροΐΐαοβιη Ιβ^Κυπ ζώσμα. αμπέχονον ΡοΙΙαοίβ οοάά. Ύυίξο άμ- 
πεχόνη. δ&ΐίη&δίυβ δεπρβίΙ άμπεχόνην, βρικί ΟΙβιηβηΙβηι άμπε- 
χόνιον. τρύφημα^ ηόρπημα δΑίπιβδΙαδ ΕχβΓΟ. Ρϋη. ρ. 808. Υδ. 8 
εΐβιηβηδ χιτώνα, κομμώτριον Ιαης[6πη&ιιηα$. Αραά ΡοΙΙυοβιη 
χομμωτρίδιον, βρυά ΟΙβιηβηΙθίη χιτώνιον^ Υδ. 9 8ρυ(1 ΡοΙΙυοβπι 
Ιι&60 Ιβ^ηΙυΓ ^ερά τε 8σα σνδεις αν μνημονενσειέ ποτέ λί- 
γων, ςιΐ86 ΒΓαηοΙίίυβ ίη ΙππιβΙηιιη Γβ<ϋ^Γ6 οοη&Ιηδ 66(, δοιΐ 
00(1. Α τα μέγιστα δ^ ου λέγεις αυτών ταυτί, φΐ8β ΒβΚΙιβπϋ 
εοΓΓβχιΙ. Αριΐ(1 ΟΙβηι. Ιβ^ίϊοΓ: τα μέγιστα δ^ ονχ εϊρηχα τού- 
των, εϊτα τι; Υδ. 10 θηΐβ πλάστρα ΡοΙΙαοίδ Η&η τιγαστρα νβΐ 
τριγαστρα ίηΓοΓυηΙ, φιοά ΓβοΙβ άνββΐ βρυύ ΟΙειηβηΙβιη. Μαλά- 
χιον \^ξίΙ\νΓ νυΐς^ο βριιιΙ ΡοΙΙηοθπι, Οΐβιηβηδ μολόχων, άεηίφιβ 
ΡΜοΙίυδ (ρή Ιιυηο Ιοοοιη ΓβδρίοΗ ρ. 244 2: 3!^λάχιον, ίηφίϋ, 
χόΰμος χρυσούς γνναιχέϊος. οϋτο>ς ^Αριστοφάνης, βότρνψι 
ΡτίΙζβοΗ. βότρνς. Ύϊά. ΗοδγοΙιίοδ: Βοτροιδια (Βοτςύδια^' ένω- 
ταρίων είδος, οι δί βότρυς. η Θεσμοφοριάζονσιν. Υδ. 11 
άμφιδέας γί(1. Η&ΓροοπιΙίο: Ιίμφιδέαν είσί περισχελίδες τινές. 
[Αριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις. Υδ. 12 ΡοΠαχ Χ 167: παρά 
Ιίίριστοφάνει Σφραγίδας, άλυσεις. χαταπλάσματα^ χαταπε^ 
τάαματα ΡοΠαχ. Υδ. ί^πομφόλυγας ΓθδρίοίΙ Μοεηβ ρ. 206. 
Τυπι όλίσβους οοΑΑ. Ροΐΐιι^ο» οιηηββ, ρτββΙβΓ ΡβΙοΙ^μΙ»» φΐί ϋοΐ- ΑΒΙβΤΟΡΗΑΝΕβ 9»1 

λονς βθ€Ϊς 6χΙιί1)6(; \\ήζθ ολιακονς, Υβ. 14 νποδερίδας δ&Ιιη8$ίΰ$ 
6ΐ ΒΓυηοΚίϋδ, βρικί ΡοΙΙιιοβιη νχΛ^ιο νποδέρεις, οούά, Ιυη§[6ΓΓη. βΐ 
Κΰΐιηϋ νποδερέίς, ΟΙβιηβηβ νπ&Ό'Β((ίδας. Ρθδ( έ^έχ^^ρα^τ νυΐς^ο 
βρυά ΡοΙΙυββιη Ιβ^ίΙαΓ: αλλ* (Ι^' €6)^ ο^(^' αν .λέγων λέξαις, 
ςυββ ουπι β οοάά, Ιιιη^βπη^ηηί &( ΚαΗηΗ 0ΐ)8ίηΙ, η6€ βρικί ΟΙο- 
τηβηΐβιη Ιβ^βηΙιιτ, (Ιβίβηάα οοηδοί ϋίηϋοΓΟπδ, ΓβΓΓβ^^ΙυΓ ΡπΙζ- 
5ε)ιίΐ)$, ςιιί 6£Γίρ$ί( άλλα πολλά ^^ ων ουδ^ αν λέγων λτ^'^α^ 
τις, ηυο4 Γοοερί. νίάο 1»ηο6η Μβίηβΐίίυιη νοί III ρ. 441. ΟοΙο* 
Γυπι Ηυηο Ιοευιη Γ65ρ6χί( ΑοΗβη. Υθγ. {ΙίβΚ. Ι 18, υϋί (1β ιηυΐίβ- 
Γαπι βίβρηϋα 6( ουίΐυ ϋβΠοΑίο θίχίΐ: Των δε ΐΛττιχών γυναικών 
την τρυφήν ί^ριατοφάνης Ιεγέτω, 

VII (2, 1082) 317 

Και κατ^ ί^γάϋ-ων* άντί^ετον έξενρημένον. 

βΓ3ΐχιιηΑΐ. ΒβΜίβΓί ρ. 410 14: ί^ντιΌ^ετον ' το αχημα νης 
φράσεως, ώς ήμπς• Ιίριστοφάνης ΘΒσμοφορκ^ζούααι^' ΚαΙ 
χαταγα&ον χτλ* οοτγοτάΐ ΒβΙκΙκ^ΓΟδ. Ργ&6Ι:6Γ6& Ο. Ιβΐιη Ιζνρη^ 
μένον οοΐΐ. ΡβΓδίο 88(. 1 85 τα$ί8 αηίϋΗβίίβ, 

νΐΗ (2, 1082) 318 

« ]Αναβηναι την γννάϊκα βουλομαι. 

ΖοηβΓΒβ Ι ρ. 195: ί4ραβάς ίηι τον ιππον άπ^ει. — το θ* 
άναβίς τον ^ππον ου ηάνυ δοχψον. ί^ίρισταφάνης θ^αμοφό^ 
ριαζονσαις' ΐΑναβηναι κτλ. ΟΓγ. Οβη. Αη• Ραγ. IV ρ. 113 18, 
ΒβδρίείΙ )ΐ860 ΜοβΓίδ ρ. 187: ί^ναβηναι την γυναίκα βούλομαι 
ΐΛττιχοί" άναβψαι επί την γυνάϊηα "Ελλψιες• 

IX (2, 1083) 319 

^!/4μφοδον έχρην αυτφ τε&εΊαϋ-αι τουνομα. 

ΡοΙΙιιχ IX 36; Ταύτα δε χαΐ αμφοδά εστίν ενρείν χεμλη- 
μένα, ου τι^ρ^ ίίίριστοφάνει μόνον, είπόντι εγ Θεσμοφόρια^ 
ζουσαις, Ζίμφοδον — αλλά χαι παρ^ ^Υηερίδη κτλ. ΟΓ. Είγιη. 
Μ. ρ. 92 26: λέγει δε ΕνριηΙδης 6 τραγικός ετυμολόγος (^ετυ- 
μολογων \.β\Α^μ^,} νδ ^ίμφίων, οτι, ίΑμφΙων εχλήϋ^η παρά 
την αμφοδον Ί^γονν ηαρά το (Κβ ΥβΙοΙιβηβπί €0<1.) παρά την 
οίον γεννη&ήναι. ο δέ ΐΑριστοφανης κωμιχενόμενός λέγει, 
οτι ονκουν ^Άμφοδος ωφειίεν κλη&ηναι. 

Χ (2, 1083) 320 

Σβχιον, εν οϊσπερ τάργνριον ταμιερεναι. 

Ρρΐΐυ^ Χ 152; Και ααχιον, όταν φη ίν Θεσμοφοριαζον^ 

19* 292 ΑΒΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 

321 XI (2, 4083) 

ίίίγαϋύ μεγάλα τί} ηόίει 
ηχ€ΐν φέζοντάς φααι χους Πνλαγό^ας 
« « « « * χαΐ τόν ΐΒρομνημονα. 

δοΗοΙ. Νυ1}1). 623: 'ίερομνήμονας επεμπον εις ΠνΙαΙαν χαΐ 
Πυλαγόρας. ί4ριστοφάνης Θεσμοφοριαζονσαις' Ιίγα&ά χτί. 
ΚβδρίοίΙ Η&ιφοοΓ&Ιίο 5. ν. Πνλαι, μνημονενονσι δε χαΐ τούτων 
(Πυλαγορών) πολλοί, ωσπερ — καΐ ί^ριστοφάνης Ιν τάϊς δεν- 
%εραις Θεομοφοριαζονσαις, ΙικΙίο&νί Ιβοιιηβπι ν. 3. 

322 XII (2, 1084) 

Ώς διά γε τούτο τουηος ου δύνομαι φέρειν 
σκεύη τοααυτα χαΐ τον ωμον θλίβομαι. 

δοΐιοΐ. Κβη. 3: ^ν^ τον /Ι ι οτι βούλει γε, ηλήν πιέζομαι] 
^Ιδιον αντου το εις ταντα ολισ&αίνειν ώς χαί έν δευτεραις 
θεσμοφορίαζούααις ο -θεράπων φησίν ^Ως διό γε τοϋτο χτί, 
φέρειν σχεύη δβίάίβηίδ. Ε6ςθΙ)8(πΓ σχεύη φέρειν^ 

323 XIII (2, 1084) 

Οΐ'μοι χαχοδαίμων της τόδ-^ ημέρας, οτε 
είπέν μ 6 χήρνξ, οντος αλφόνει. 

5αί(1&$ βΐ 6Γ&ιηιη8(. ΒβίΙίβιί ρ. 382 8. ΐΑλφάνει• ευρίσχει, 
Ι^ριστοφανης Θεσμοφύριαζονσαις* οψοι κτλ. Μβίοβίύοδ Π 
ρ. 531 οοηϋοϋ ώνήν άλφάνει. 

324 XIV (2, 1084) 

Την τννέρνγα τιαραλναασα τον χιτωνίου 
χαΐ των άποδέαμων, οίς ένην τιτϋ-ίδια, 

ΡοΠιιχ VII 66: ^Λντιχρνς δε το νυν χαλούμενον νπο των 
γυναιχων στη&όδεαμον άπόδεαμον εχάλουν, εϋροις δ^ αν ονο- 
μαζόμενον άπόδεσμον εν Θεαμοφοριαζονσαις αίριατοφάνονζ' 
Την τντέρυγα κτλ. ναΐ^ο παραλύσασαν, οοπτβχίΙ ΒηιηοΙ(ίιι$. 

325 XV (2, 1085) 

^Ην μέγα τι χρήμ* ετι τρνγφδοποιομουσιχή^ 
ηνίχα ,Κράτητί τε τάριχος έλεφάντιρον 
λαμπρον Ινομίζετ άπόνως παραβεβλημένον, 
άλλα τε τοιανϋ-^ ^ερα μνρι έχιχλίζετο. 

ΑΐΙΐ6η&6ΐΐ8 ΙΠ ρ. 117 ο: Παρέλιπεν 6 τένδης ΐΑρχέστρατος 
συγχαταλέξαι ήμίν χαι το παρά Κρότητι τφ χωμφδιοηοιφ 
έν Σαμίοις λεγόμενον έλεφάντινον τάριχος. — οτι δέ διαβοψ 
τον 'ήν το του Κρότητος Ιλεφάντίνον χάριχος, μαρτυρεί !^;<« 
στοφόνης έν Θεσμοφοριαζούσαις διά τούτων* ϋΟΓ μέγα ί^ ΑΒΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 293 -»..> βρωμ* Ιοτίν ή τρ. κτλ. Υδ. 1 Ιβ^βδβΙυΓ ^Η μέγα τι βρώμ 
ίστιν ή τφ)γφίοηοιομονσΐ}οή , οοτταχιί ΕΙναέΙάη» &(1 ΑοΙΐ8Γη. 
ν. 500. ΡθΓ5θηυ8 ΜίβοβΙΙ. ρ. 236 $0Γίρ$!(: ^Η μέγα τι βρΰμ* 
ϊνι τρνγψδοποιομονσίχΐ}. ΡοΗβδδβ ίβπιβη ρΓββδίΒΐ : ^Η μέγ^ ην 
'^^ Χίίηΐ^^ ^^' ί '^ρνγψδοηοίομουαιτίή , δίνβ Ήν μέγ^ αρα τι 
χρημ Ε^^ ή τρ. Υ$. 2 ηνίχα ΡθΓ$οηα8 βΐ Εΐηίδίβίιΐδ, οοά. Λ 
ήνί. 66(6η ην. \$. 3 ενομίζετ^ βοηρδί, νυΐβ^ο ενόμιζεν. 

XVI (2, 1086) 326 
Μήτε Μούσας άναχαλέΐν ελικο βοστρύχους 

μήτε Χάριτας βοαν εις χορόν ^Ολυμπίας* 
εν&άδε γαρ είσιν, ως φησιν 6 διδάσκαλος. 

Ηβρίιββδίίο ρ. 73β8ΐδΓ.: — εν δε ταΐς δευτεραις (ΙΛηπτρο- 
τέραις^ Θεαμοφοριαζονσαις και κρητικούς πολλάκις εν μέσοις 
τοΙς τετραμέτροις ηαρέλαβε' Μήτε κτλ• 

XVII (2, 1086) 327 
ϋ^/ια ί' ήπίαλος πνρετθΰ ηροδρομος. 

δοΐιοΐ. Υβδρ. ν. 1038; ^ΗττΙαλος τό ηρό τον ηυρετοΰ κρύος. 
^Αριστοφάνης Νεφέλαις καιΘεσμοψοριαζούσαις' ^!Αμαδ^ ηηί-' 

αλός κτλ. 

XVIII (2, 1086) 328 

ΡοΙΙαχ IX 69: ^Εγώ δε εν ταίς Θεσμοφοριαζούσαις Ι4ρι~ 
ατοφάνονς είρημένον Το χαλκίον θερμαίνεται οντω ηως 
ηχονον, ώς εΙς ηότον εντρεπιζομένων των γυναικών, ταυτον 
δε τούτο και εν τοΊς Ενπόλιδος Αήμοις έστιν είρημένον. 

XIX (2, 1087) 329 

$οΙιοΙ. ΡΙαΙοπίδ ρ. 370 βά. Ββλίί.: ί4γών ηρόφάσιν ον 

ϋχεται, έπι των φύρει ρί^ϋνμων και αμελών, ήτοι εηι των 

μη ηροσιεμένων τους λογούς των προφασιζομένων. μέμνψαι 

α αντης — και ΐΑριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις β>. 

ΧΧ—ΧΧΠ (2, 1087) 330-332 

ΡΙιοΙίιΐδ ρ. 235 ββίδυίά&δ: Λύκος εχανεν παροιμία. — 

ΐ4ξΐοτοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις β\ ΑηΙί&ΗίοίδίΑ ρ. 78 24 : 

Λμεινόνως. Ιίριστοφάνης Θεσμοφοριαζούσαις. Ηβδγοίιιοδ: 

Βαρβος' μύστρον. εν Θεσμοφοριαζούσαις. 

XXIII (2, 1087) 383 

Αδρββίυδ 8(1 ΑπδΙοΙ. ΕΐΙι• ρ. 58 & : Μετενηνέχθαι δ^ εοιχεν 

το άνομα (βανκος') από των βανκίδων, ο εστίν είδος υηο~ 

ίψάτων ^Ιωνικών, οίς αί ^Ιάδες χρώνται, ον χαί ΐΑριστοφάνης 

^ Θεσμοφοριαζούσαις μέμνψαι. 284 ΑΒΙ8ΤΟΡΗΑΝΕ5 

283 II (2, 1065) 

Λ• Τοις τϊδαιν άν&ρώποισιν Ειρήνης φίλης 
ηιατή τροφός^ ταμία, σννεργός, επίτροπος, 
•Ονγότηρ, αδελφή, πάντα ταυτ* έχρήτό μοι. 
Β• 2οί δ^ όνομα όή τι ίατιν; Α. "Ο τι; Γεωργία, 
Β. ^ ηο&Βΐνή τοις διχαίοις χαΐ γεωργοΤς ήμερα, 
ααμενός σ' Ιδών προσειπεΐν βούίομαι τάς αμπέλους. 

δΙοΙ)&6α9 ΙιΥΙ 1. ΐ4ριατοφόνονς Ειρήνης. 

299 III (2, 1066) 

Την δ* ασπίδα 
επίθημα τω φρέατν παρα&ες ευθέως. 

ΡοΙΙυχ Χ 188: φαίης δ^ αν επΙ του αυτού χαΐ πώμα χαί 
επί&ημα, οίον πί&ου η λέβητος η φαρέτρας. ^Εν γοΰν τ^ 
ΐ4ριατοφάνους Ειρήνη γέγραττται* Την δε ασπίδα χτλ. 

290 IV (2, 1066) 

Μή μοί ΙΑ^ηναίονς αΙνεΊτ^, η μολγοι έσονται. 

ΡοΙΙπχ Χ 187: Ουδέν κωλύει χαΐ μολγον ειπείν, ος εαη 
κατά την των Ταραντίνων γλωτταν βόειος άσκός' — και Ι^ίρι- 
στοφάνης δε χρησμόν τίνα παίζει* Μή μοι ΐΑ&ηναίους αϊνεϊη 
οΐ μολγοι έσονται. ςϋθ(1 εοΓΓ6χί. Εχ Ραοβ 1)&60 6856 (ΙοΰβΙ 
Ευ8ΐ&ΙΙ)ίυ$ ρ. 801 56: ^Εν γονν τφ Αιλίου Διονυσίου λεξιχφ 
γράφεται οΰτως* ΛίνεΊν το άναδευειν και άνακινεϊν κρι&άς 
νδατι φνροντα' Φερεκράτης' Νυν έπιχεϊσθ^αι τάς χρι&άς δΒΪ, 
πτίττειν, φρύγειν, άναβράττειν, αΐνεΐν, Παυσανίας δε εν τω 
κατ αυτόν ^ητορικψ λεξικφ ου διά διφ&όγγου γράφων αΐνείν, 
άΙΧά διά μόνου του α δίχρονου φησίν 1(4 ν ει ν εν εκτάοΒΐ 
έχει το α, δηλοΐ δε το πτίσσεϊν, ώς Ι^ριστοφάνηξ 
έν Βίρήνϊ] δηλοΐ. 

291 V (2, 1068) 

Υώ Αακεδαίμων, τι αρα πείσει τήμερα. 

δαί(ΐ85: Τήμερος' ο σημερινός, και εστί τεταγμένον επΙ 
σώματος ' το δέ τήμερον επΙ χρόνου λέγεται και εν Είρήντ]* 
*/ώ Αακεδαίμων, τι αρα ποιήσει τήμερα' άντι του σημερινή• 
Μβπ) ί6Γ6 ν6Γ5υ$ ϋ δΰΐιοΐ. ΑΙ(Ι. Νυϋίυιη ν. 699 6Χ ΗοΙο&ϋϋ)υ8 &Γ- 
ίι^ΙΟΓ Ιιοο ιηο(Ιο '/ώ Αακεδάίμον, τι ϋρα πείσεντήμερα. ιι1>ί 
Βαν, 6ΐ Υβη. έν τη Ειρήνγι χΛ, 8ιη(1. £| πείσει ςυίάβιη ΓββΙίΙηί) 
^^ά^'Αίχκεδμίμων τ^\\^ι: ΛΒΙδΤΟΡΗΑΝΕδ 8β5 

ΗΡΩΕΣ 

Ι (2, 1070) 29« 

Οι γαρ ηρως ίγγύς €Ϊσιν, 

01ΐ06Γ0ΐ)0$ευ$ ΒβΙί1(6η ρ. 1197: φησίν ^Ηρωόιανός εν ττ} 
χα&όλου βν ττ] περί της ενϋ-εΐας των πληϋνντικών δίδασκα^ 
λί<}, ώς ή οί ήρωες εύΌ^εΐα των πλη&νντιχίον ενρηται χατά 
χρασιν ηαρά Ι^ριστοφάνει εν ^'Ορνισιν, οϊον Οί γαρ ηρως εγ- 
γνς εϊαιν, αντί τον οί ήρωες. Α( ηοη Ιβ^ίΙυΓ ίη Ανίϋϋδ, ίΐ&ηυβ 
νίίβΙυΓ 8οηΙ)6η(1ιιηι εν'Ήρωσιν. ΟΓγ. ΡΙίΓγηίοΙίϋδ ρ. 158: ατιίαξ 
βιασθείς ΐΛριατοφάνης υπό τον μέτρου οί ηρως είπε• τψ δ^ 
ψαγχααμένψ ου χρηστέον. ΟΓγ. ΤΗοαι. Μ8§[. ρ. 169. 

Π (2, 1070) 293 

Μη γεύεσ&ε δ^ αττ^ αν καταπεστ] 
της τραπέζης εντός• 

Οιο^βηβδ 1.8βΓΐ. VIII 34: Τα δε πεαόντα μη άναιρεΐσϋ'αί, 
υπέρ του ε&ίζεα&αι μη ακολάστως εσ^ιειν, η οτι επί τελενττ] 
τινός, ^Λριατοφανης δε των ηρώων φησίν είναι τα πίπτοντα, 
λέγων εν τοις ^Ηρωσι Μη γεύεσδ•^ αττ* αν καταπέαη της τρα- 
πέζης ίντός. άλεκτρυόνος μη απτεσϋ^αν λευκού, λάάΐάί ί\ 
Οϋτ. δαίόβδ ίη Πυϋ^αγόρα τα σύμβολα. ^Αριστοφάνης γαρ των 
ηζύίύν εϊναί φησι τα πιπτοντα, μήτε δε τα εντός της τραπέ- 
ζης πιπτοντα άναιρεΊσΟ^αι μήτε λευκόν άλεκτρυόνα έσ&ίειν. 

III (2, 1071) 294 
Μήτε ποδάνιπτρον &νραζ^ έκχεΐτε μήτε λούτριον. 

Ροΐΐυχ ΥΙΙ 167: Και το νδωρ τον λουτρού λούτριον, ώς 
Ιίριατοφάνης εν ^Ήρωσί' Μήτ άπόνιπτρον ^ύρα'ζ εκχεΐται 
μήτε λουτρεΐον, οοά. Ιηη^βΓΓη. λούτριον. ΟοΓΓβχίΚ δβίύίβηΐδ οΐΐ. 
Ροΐΐηεβ Χ 78: Καλείται μέντοι καί ποδανιπτήρ — το δέ απ 
(άτοΌ ύδωρ νίτηρον η λούτριον η ποδάνιτετρον, ώς εν "Ηρωαιν 
^Αριστοφάνης λέγει. Ργο βΠβΓΟ μήτε ναΙ^^ο μηδέ, οοιτ6χί€ 

ΟίηάοΓβοβ. 

IV (2, 1071) 29» 

Καπό της Αιιτρέφονς τραπέζης^ 

δοΐιοΐ. Ανν. 798: Αιιτρέφης — οτι δέ ην νεόπλουτος ον-: 
τος ένεφαΐνετο καί έν τοΊς'Ήρωσί' Καί από της Αιιτρεφους 
τραπέζης, εϊ μη έν ειρωνεί</. Οοηβχϋ ΕΙηίδΙ. &(1 Μβάβ&ιη ρ• 139. 

V (2, 1071) 29β 
Α. Ουκ ήγόρευ