Skip to main content

Full text of "Fragmenta historicorum graecorum ... auxerunt, notis et prolegomenis illustrarunt, indici plenissimo instruxerunt Car. et Theod. Mulleri. Accedunt marmora parium et rosettanum, hoc cum Letronnii, illud cum C. Mulleri commentariis"

See other formats


y FRAGMENTA 
HISTORICORUM GR.ECORUM. VOLUMEN QUARTUM. '■'■iu PARISI18. — KXCDDF.BANT FIRMIN DIDOT FltATRES , VIA JAfiOR , 5«. \ FRAGMENTA 

HISTORICORUM GRiECORUM 

COLLEGIT, DJSPOSUIT, NOTIS ET PROLEGOMENIS ILLUSTRAVIT CAROLUS MULLEUUS. VOLUMEN QUARTUM. «NSUNT 1-RACMF.NTA PKAXAGOR^ ATHENIENSIS. 
BEMARCHII a-ESARIENSIS. 
EUSTATHII CAPPADOCIS. 
EUTVCHIANI CAPPADOCIS. 
MAGNI CARRHENI. , 
EUNAPII SARDIANI. 
OLYMPIODORI THEBiEI. 
PRISCI PANITiE > 
MALCHI PHILADELPHENSIS. 
CAPITONIS LYCU. CANDIDI ISAURI. 

EUSTATHII EPIPHANIENSIS. 

HESYCHII MILESII. 

NONNOSI. 

PETRIPATRICII. 

ANONYMI. 

MENANDRI PROTECTORIS. 

THEOPHANIS BYZANTII. 

JOANNIS EPIPHANIENSIS 

JOANNIS ANTHIOCHENI. ALIORUM AUCTORUM SUPRA QUINGENTOS NUMERO QUORUM 
iETAS EST INCERTA. ACCEDUNT ADDEND.\ 
ET INOICES LOCUPLETISSIMl AUCTaJUlM 

TITULORUM, RERUM NOMINU.MQUE. ^^^ PARISIIS, 

EDITORE AMBROSIO FIRMIN DIDOT, 

INSTITUTI FRANCI;!!; TYPOOHAPHO. 
M DCCC Ll. PR.^FATIO. Rem lubricam sane et errori obnoxiam aggreditur, si quis 
itineris longitudinem definire susceperit, quod nemo unquam 
sit emensus. Sic mihi quoque accidit , ut sero intelligerem 
magnum istum fragmentorum acervum , qui in opus artificiose 
tesselatum expandendus erat, multo latius quam opinatus eram 
vindicare sibi spatium. Tanta enim ih dies succrescebat histo- 
riarum copia, ut volumen tertium, quo absolvere operam meam 
decreveram, vix iis sufficeret scriptoribus, quos ordine chrono- 
logico ad Constantini Magni usque tempora recensere deberem. 
Itaque trecentorum et amplius agmen hisloricorum , quorum 
aetas est incertior, una cum Addendis et Indicibus locupletissimis 
in novum hocce volumen deduxi. Verum ne sic quidem requiem 
mihi fecit Firminus Didot. Ego enim quum stans promissis longe 
majus mihi fecisse viderer, quam pro aevi nostri levitate exspeclare 
prudentior quisque potuisset , Firminus Didot aliam prorsus sibi 
legem scripsit. Quem si audias, promissa praeslitis non modo 
exsequanda sed etiam superanda sunt , atque favor publicus quo 
coepla nostra excipiuntur, non prsemium esse debet, quo fruen- 
tes quiescamus , verum stimulus et Upo? quasi oldTpo? quo quis ad 
raajora incalescat. Quemadmodum igitur nova illa Polybii et 
Dionysii et Diodori fragmenta ex pulvere Escorialensi in lucero 
protracta volumini secundo inseruit, in tertia autem parte reli- 
quias Nicolai Damasceni et Dexippi et Eusebii e codice Hispanico 
et ex Atho montis thesauris lileratis auxit maximopere : simi- 
liter quartum quoque volumen dote aliqua haud stipulata locu- 
plelari voluit. Videlicet colligendis et resarciendis fragmentis non ij PR^FATIO. 

subsistendum in aetate Constantini Magni, sed ad ea usque 
tempora pergendum esse decrevit, quibus Constantinus 6 ty;; xop- 
«pupa^ aTCdyovo; scriptores veteres, nescio laudandone an exsecrando 
consilio, discerpere instituit. Itaque novum historicis illis librum 
dedicavimus, qui quanquam sermone labentem graecitatem coar- 
guunt , fide tamen el auctoritate in suae quisque aetatis historia 
principem facile locum merentur. Denique appendicis instar ad- 
jecta sunt Chronica Joannis Antiocheni , qui quum in historia 
imperatorum Romanorum auctores optimos ad verbum fere 
transcripserit, permuUa praebet bonse frugis plenissima. Reliquias 
horum Chronicorum sat amplas, quarum partem Valesius olim, 
partem majorem nuper in Anecdotis Parisinis Cramerus edidit, 
tum numero auximus e codice Parisiense , tum opera critica 
locis quam plurimis correximus. 

Hsec fere praefanda mihi prsefationum osori visa sunt. Ne tamen 
quod superest in hac pagina spatiuni ilHteratum livore pereat, 
locum apponere liceat memorabilem, qui vol. III, pag. 343, ubi 
de vita Nicolai Damasceni agitur, inserendus est. Acceptum refero 
illuslrissimo Cardinali Angelo Mai , qui benigne eum commu- 
nicare mecum voluit, quum Roraae versabar, ut quae ad geogra- 
phiam pertinerent, ibi colligerem. Jam diu scilicet in parando 
desudamus corpore geographorum , quo scripta geographica 
quae vel integra perdurarunt, vel ex parte saltem in codicibus 
supersunt , vel quorum fragraenta per varios auctores sparsa 
occurrunt , sive graece sive latine sive arabice scripla sint , ad 
unum omnia comprehendantur ex ordine disposita, commentariis 
explanata, tabulis denique aeri incisis illuslrata. Quanquam si 
sortem perpendas quae similia aliorum coepta hucusque manse- 
rit , verendum sane ne noslra quoque consilia d (pOo'vo? twv Oswv 
discutiat, vel efflorescentem vix segetem flatus quidam Typhonii 
exurant. Quod Deus avertat. Sed illuc redeo. Etenim Sophronius in 
Miraculis SS. Cyri et Cyrilli (Spicileg. Rom., tom. III, p. 548), quo 
loco exponit quomodo Isidorus, Dionysii Damasceni filius, morbo 
epileptico laborans sanatus sil, primum nonnulla praemittit de Da- 
masci urbis claritate , ex quibus pauca haec exscribere juvat : 
Ai»T7i yap, ait, t^? RotV/i; 2upia<; p//iTpo'7ro^i? , Tvi? oXvi; fewa? appyo; s^a- 
ciXeue, Nivov eauTTi PaciXeuovTa )tai 2e(;.ipauiv ttiv 7:£pi(p7i(xov eyouaa" auL^pto 
yap e>c€t Pact^XeuGavTe; )cal Teiyeci ttjV ■jiro^Xiv KUxXojGavTe; , ax' auf^c Ta; PR^FATIO. iij 

(XTcoixia? s^-oya-j-ov , {d; re tyjv Actav )cat tvjv ApaSiav tyjV "ktyo^ivtiv eu^ai- 
(xova. Deinde vero de Dionysii geneie affeit baecce : Aa{Aa(T)cr,v6; yiv 
/cal Twv sv Tc^^et lajxTCpwv Atovucto?, ix. yevou? P>>aC)T-fl'<Ta; aet ^ta>>a|j!,']/avTO<; • 
ouTrep y-^yr, >tai pt^a Ntxo'>.ao? yiv 6 ^tXo^cocpo^ , d Hpto^ou TCat^euTy;; xat 
Tiat^wv Twv AvTwvtou xat KXeoiraTpa; ^t^acxa^Xo?- a<p' ou xai NtxoXaot 
^w^exa xaTa ^taooyjov e^avOvifjavTe; , «ptXoffOCpta Yaupou{/.evot , t6 yevo; ecpai- 
^puvav y-ai et$ (jLeya ^o^v)? xat )^aj/,7rpoTViTO(; Yiyayov ix. toutcov 6 >.afX7wp6i; 
yevvyiOet; Aiovucrto;, xtX. 

Paiisiis, nieiise Janiiarii MDCCCLI. 

Carolus MiJLLERlIS. LIBER NONUS. A CONSTANTINO MAGNO USQUE AD PHOCAM IMPERATOREM. 

306-602. PiuxAGonAs Atheniensts. 

liEMARCHIUS C.KSARIE^SIS. 
EUSTATHIUS CaPPADOX. 
EUTYGHIANUS CAPPADOX. 

Magnus Carrhenus. 
EuNAPius Sardianus. 

OlYMPIODORUS ThEB/EUS. 

Priscus Panites. 
Malchus Philadelphensis, Capito Lycius. 
Candidus Isaurus. 

EUSTATHIUS EpiPHANIENSIS. 

Hesychius Milesius. 
nonnosus. 
Petrus Patricius. 
Menander Photector. 
Theophanes Byzantius. 

JOANNES EpIPHANIENSIS. FRACMENTA HISTOU. GR. — VOL. IV. PRAXAGORAS ATHENIENSIS. Prax<agoras Atheniensis postremis Constantini 
M. temporibus vel sub Constantio imperatore, ut 
videtur, Vitam Constantini M. libris duobus , Res 
Alexandri IMagni libris sex , denique De regibus 
Atlicnarum libros duos dialecto ionica conscri- 
psit, testante Photio. 

Photius cod. 62 , p. 20 ed. Bekk. : 'AvEyvtoaOv) 
npa;aYo'pou [ tou npa;aYo'pou addit cod. A. ] xou 
'AOr,vai'ou rric; xaxa tov [>.iya.v KowffTavTivov iffTopta? 
StDa'a ouo. 'Kv oU loyoiq 5t£';£i(Tiv, oti 6 TiaTTip Kojv- 
onavTtvou KtovffTotvTtoi; BpsTavtai; ISaatXeuffs , Ma^t- 
{jtivo; 0£ TV)? 'Po^jt/.'/]? xat Trfi aXXri^; 'iTaXia? xat 
5tx£Xt'a<;, 6 0£ £T£pO(; Maqiutvoi; t^i; t£ 'KXXaSo? xai 
Tvii; xaTW 'Afftai; xai 0paxr,i;. AtoxXr,Ttavb? §£, 6 xat 
Twv aXXojv TrpEcSuTaTOi; , Tr)? te BtOuviac; rip'/E xat rr^q 
'ApixSiai; xat Tyji; At6ur,<; xai ttj; Aiyutttou, 0(7r,v 6 NeI- 
Xo? £7r£py o'u.£vo; apS£t. Tbv ouv KwvdTavTtvov 5 7raTr,p 
7T£[j.Tr£t Ttapa AioxX/iTiavbv £t? NtxoutiqS^tav TTaiS^uOr,- 
(TO[ji£vov. Ilaptiiv §£, cpr,ai, Ma^ttjtTvo?, 6 tvii; xctToi 
'Affta? paaiX^uoiv, ei; ETrtSouXai; (>)p[/.r,iTe tou veou • xat 
Trpb; [Jtcty/iv XeovTi aYpio» xaOt'<7Ty]fft tov veaviav. '0 Se 
to l«.£v Or,pt'ov xpar/]ffa; av^TXe, t^? Se £TCtSouXri<; ai- 
cOo[jt£vo? oeuyEt Tupb<; tov TiaTepa • 06 Tbv |3tov Xnto'v- 
TOi;, 6 TraT^; £xo£';^£Tai Tr,v ^actX^tav. TauTr,<; Se imSct<;, 
K£Xtou(; xat r£p[Ji.avou?, eOv/j 7rpo'c:otxa xai [iapSapa, 
xaT£CTp£'|iaTO. 'Ac£Xyw(; §£ xat papiw; twv u^rv)- 
jtoojv ap'/£tv Ma^EVTtov [jtaOtov (outo; 5' dfp' i^v fJteTot 
Ma^tij-Tvov Twv £v 'Poj[xr) xaTacTot? xupio<;), lcTpot- T£UC£V £7r' aCiTbv, Sixa? t^<; eii; toui; ap/0[ji£vou; Tta- 
pavo[jf'a<; 7rpaTTo'[xevoi;. Kat [>.oiir\ vixvica<; I; cpuyV 
eTpe^e. ^euYwvSe, •f]v TOt? 7roXe[jt,ioii; auTOi; eooXop- 
pacpei fxr,)(avriv, TauTV]v eupaTO tou ptou xaTacTpocpV» 
TTJ Trap' auTOu xaTacxeuacOetcv) oto^ipuYi Trept7r£coiv. 
TV [J-evTot TOUTOU XEcpaXv^v Tivei; twv 'Po)[jtato)v cxr;o- 
T£[Ao'vT£i; xat ^uXoj apTV]cavT£i; tvjv 7ro'Xtv Trepte^rt)- 
Xeuov. Ko)vcTavTt'vt>) Se xai ^Sg r) pactXgta Trpo- 
Ou[jto)i; xai yatpouca Trpoce/oiprjcev. 'ETrel S^ xal 
Atxtviov w[xo)<; xat cx7rav0pto7ra)i; TOt<; &7rvix()ot<; a^roxe- 
y_pr,[Ji.£Vov IttuvOocvcTO ( outo<; Oi t^? [jtotpai; exetvvii; eSa- 
ctXeucev, -/ii; Ma$i[jtTvo<; 6 Tr,v l7rt?ouXv)v KoJVCTavTivo) 
Sia Tou Xeovtoi; 7rpoceveYxt>Jv eTrecT^xTet , auTOu tov ptov 
Xt7rovTOi;), oux £veYX(i)v 6[jtocpuXo)v uSpiv (X(p()pr,Tov, 
£CTpaT£uev eTt' auTbv, tvJi; TupavvtSo? auTOv et? Tb |3a - 
ctXtxo); «xpjfetv [ji.£TacTr,co'ix£voi;. Atxivto? Sc tv)V tou 
PactX^o)? £TrtcTpaT£t'av (xxouca; xal S^tcai;, £xpu7rTe 
Te T^^jV (J)[i.o'Tr,Ta ^tXavOpo)7riai; 7rpocy7i[jLaTi , xai 6'p- 
xoug u7reTetvev, (XYaOo'v Te eaurbv TO*t<; U7rb yeipa 7ra-v 
pacyecOai, xat S<; eO^TO c7rovS3t? cuvTV)p£iv (X7rapa6ot- 
Toui;. Atb T()T£ (jt£v 6 j3actXeu<; (it7recTV) tou 7roX£[X£Tv • 
ucTepov Ss, eTTei xaxta •^^petjteTv ou;^ ota Te eCTt, xa\ 
T(ov opxojv r,cpetor,xo'Ta xai e<; 7rav xaxo'Tr,TO; eXv^Xa- 
xo'Ta xaTa7roXe[jtr^ca<; \t.oL-/on<; xpaTepaii;, xai ev Tvj Ni- 
xo[xr,o£t'(x ouYxXEicas £7roXt()px£t. KcxxeTO^v Iv ixeTou 
TTpbi; pactXe'a xaTacpuYC)VTa cyr^tjtaTi xaTeXi^rev v) Sa- 
(jiXeia. Kai cuve^v) tov [jieYav Ko)vcTavTtvov, t^; [jte- 
YOtXrj; apyrfi tov (x;tov l^ri^v^TOucrji;, ei; lauTbv iv.. Lectisunt Praxagorae Atlieniensis Degestis Conslantini 
Magni historiarum libri duo : qnibus narrat Constan- 
tini palrcm Britannine imperasse, Maximinum {M. Aii- 
rclium Valerium Maximianum Hcrculmm ) Romse et 
«etera) Ilalia; atque Siciliije regnum tenuisse; alterum 
vero Maximinum ( C. Galerium Valer. Maximianum ) 
Gra^ciam, minoremquc Asiam ac Tliraciam occupasse; 
Diocletianum autem , qui ceteros fetate anteibat, IJitiiy- 
niam tenuisse; Arabiam itcm et Africam atquc ^gypti 
omnem oram, quam Niius alluit ( an. 292). Igitur Con- 
stanlinum pater ad Diocletianum Nicomediam erudiendnm 
misit. Aderattum forte Maximinus illo ( C. Galerius Va- 
lerius Maximianus ) , qui inferiori Asiae imperitalmt. Is 
insidias adolescenli tendcre animum inducens, ad pugnam 
cum fcro leone ineundam eum composuit ( Idem narrat 
Zonaras II, p- C23 Bonn.). Ille vero feram superans occi- 
dit, depreliensisque insidiis, ad palrem confiigit; quo vita 
defuncto ( 306 Juli, 25) , regnum filius excepit. Eo potitus 
Gallos et Germanos, gentes finitimas ac barbaras, in po- 
testatem redegit. Cognito deinde impotenter ac lyrannice 
subditis imperare Maxentium ( liic post Maximinum Roma; 
imperio politus erat), expeditionem adver.^us eum susce- 
pit, pienas lyrannidis quam in subditos exercebat, exa- 
diirus. Mox prcelio superior in fugam tyrannum convertit. Ille vero fugiens, quem bostibus per dolum interitum ma- 
cliinatus est, ipse reperit, in foveam, qiiam aliis paraverat, 
delatus (312 Oct. V. Zos. II, 16). Hujus caput Romanl 
a corpore resSctum hastajque impositum per urbem ge- 
slarunt , et victori Constantino libentes se ac volentes etiam 
liiijus regni incol.ie tradiderunt. Audito rursum Liciniiim 
quoque crudeliter et inhumane suis abuti ( cui pars illa iin- 
perii obvenerat , quam Maximinus ille, qui Conslantino per 
leonem insidias struxerat, usque ad mortem tenueral), 
non ferens intolerandam civibus vim atque injuriam inferri, 
copias item contra hunc edu.vit, quo tyrannidem legitimo 
commutarel imperio. Licinius vero intellecta in se expedi- 
tione, metu perculsus immanitatem tcxit, humanitatis- 
que speciem pra^ferens jurejurando etiam se obstrinxit 
clementem deinceps subditis futurum, qiiaeque ftedere icto 
promisisset, integre servaturum. Quamobrem bello tunc 
imperalor abstinuit. Poslea tamen ( ut conqiiiescere impro- 
bitas nequit) violati jurisjurandi reum atque in omne fla- 
gitiorumgenusdeIapsum,magnispr(jeliis victum in Nicome- 
dia urbe inclusum obsedit. Hinc supplicis habilu ad Con- 
stantium fugienti ademptum imperium est , et Constantino 
Magno traditum. Sic, magno imperio dignum desiderante 
imperatorem, Con? tanlinus tandem quae diximus regna sibi 
viudicavit. Patrium enim regnum jurehereditatisadiit, Ro- BEMARCHIUS. EUSTOCHIUS. etpviaeva^; pactXEta; iTitcrTraaraaGai. Tri<; xs yap Tra- 
Tptoa; xXvipovo[/.o<; iyiwtxo xaix^? 'Ptoixaicov, xaTaXuaa? 
Ma;t;ji.ivov (1. Ma^EVTiov), 'EXXotSo? T£ xat MaxeSo- 
vi'a<; xat Trj? xaTOC 'Aata; , TrapaXucrai; irfi ap-/_5i(; tov ^-i]- 
OsvTa Atxtvtov • ou [atjv aXXa xat Tr); aXXri<; {xotpa<;, ■^i; 
Tipye AtoxXyixtavoc, auTOi; aveoviaaTOTO xpaT0<;. '0 '{a.p 
Aixtvioi; xat xauTTiV slxsv u^' lauTOV, Ma^tjjitvou 7:0- 
X£[y.ou vo'ui.oj acpeXoJV, §<; AtoxXriTtavou 5ta5o}(o? iyt^o- 
v£t. KpaTUvai/.£VO<; ouv xat (/.lav Sctqa; Tr,v (7U[ji.7ra(7av 
fiacrtXeiav, XTt^Et to Bui^dvTiov £7roivu[xov lauTo). <l>r,(7tv 
ouv 6 npa^ayo^pa;, xaiTOt Tr)v Gpri(7X£t'av "EXXtjV tov, 
ori Tt(X(7ri (xpETrj xat xaXoxaYaOtcit xat TravTt £UTuy;/i[/aTt 
TrixvTa? TOU<; xpo auTOu p£6a(7tX£uxo'Ta<; 6 pacriX£j;<; 
KwvaTavTivo; (X7r£xpu'|^aT0. 'Ev ot<; auTOU xal 01 Suo 
(7U[ji.7r£paivouvTat 7^6^(01. 

"Etoci Se Tr,<; riXtxia<; riyE S£UT£pov xaieixoaTbv Opa^a- 
Yo'pa<;, M<; auT(3<; cpri(7tv, ot£ TauTa (7UV£Ypacp£. 2uv£Ypd- 
J^aTO §£ 5 auTOi; xai Exepa ptSXia Suo HEpi twv 'AGv^vri(7t 
Pa(7tX£U(7dvTO)v, £TOi; (xvuojv Ivv^axatSfixaTOV. HuveTa^e 
0£ xat £T£pa ptSXta I? Et<; TOVToiv Max£So'vo)v ^oiGikia. 
'AXe^avSpov, TptaxocrTov TrpwTOV IXauvojv lvtauTo'v. 
"Ec^Ti Se Triv cppd(7tv (7acpr,<; xat •f,Su(;, oXtYOv Se tou 
S£ovTo; dTOVcoT£po<;. K£';(pr,Tat Se 'lojvtxr, StaXe'xTO). BEMARGHIUS CiESARIENSIS. 

Suidas : Bri[jLdpyio;, Kat(7apeu<; IxKaTrTra- 
Sox ia<;. OuT0<; £Ypa']/£ Ta<; Ko)V(7TavTtvou tou pa(7t- 
Xeo)? 7rpd^£t<; Iv ^16X101? Sexa, M£X£Ta<; t£ xai A6yo\j<; 
Siacp()pou<;. Eadem Zonarasp. 386. Ex opere histo- 
rico nihil servatum. Scripserit sub Constantio, 
ciijus laudes ( orationibus) celebrasse dicitur a 
Libanio De vita sua, tom I, p. 24 et 3o sqq. 
ed. R. 

Subjiccrc liccat mentionem Palladii Metho- 
'fiJEi, qui iisdem fere temporibus fIoi'ens, librum 
De Jestis Ronianorum scripsisse perhibetur. Siii- das : HaXXdSto^;, M£Go)vato<;, (70cpi<jTTi<;. I^YOve 
Bl l7rt Ko)V(7TavTt'vou Tou pa(7tX£o)i;. IleplToivTrapi 
'Po)[/.at'otc lopTwv. AtaX£;£t<;. Xoyout; Stacpopoui;, 
'OXu[X7rtaxo'v, Oavr^Yuptxcjv, Aixavixc)v. Cf. Eudocia 
p. 352. Adhunc, ut videtur, Palladium Libanius 
scripsit Ep. 573 etc. Adde Phot. cod. i32 : 'Av£- 
Yvoj(7Qr,(7av HaXXaSiou co^t^^TOU (jteXeTai Stdcpopot , xal 
'AcpGovtou xai EuceStou (70cpt(7Tou xai Ma^i^xou cocpt- 
aTOU 'AX£^avSp£'o)c. 'AXXa t(ov (xXXo)V 6 HaXXdStoi; xaTot 
7ra(7av dp£Triv Triv Iv Xo'YOt<; eTrt TrX^Tcrrov StEvv^voy^^ev. 
Cf. Westermann. Gesch. d. gr, Bereds. ^3, 14. EUSTOCHIUS CAPPADOX. 

Suidas : EucTTo'/ io<;, Ka7r7raSo'xr,i; , (70cpt(7Tr'f. 
"EYpavj/e Ta xaTot KtovaTavTa tov pacrtXe^a, 
xai 'Ap/atoXoYi'av KaTtTraSoxtai; xa\ XotTrojv 
( num (xXXojv ? ) I Q v w v. 

Archaeologiam hujus scriptoris ante oculos ha- 
buit Stephanus Byz. : navTtxd^tatov, T:ok\^ V-^T' 
(7Tri, TO)V xaTot B()a7ropov [Ar,Tpo'7roXt(;. 'GxtaGri Se 7rapa 
Atr,T0u TratSbc;, Xa6o'vTO? Tbv To'7rov Trapd 'AYav^Tou tou 
2xuOtov paiJtX£0)<;, xai xaXe(7«VT0<; Tr,v tzoKvj OTrb tou 
7rapapp£0VT0c 7roTa[JLOu IlavTixa^rou (navTtxa^ra cod, 
Palat. ). '0 7roXiTr|;navTixa7rat£u<;. Ae^Y^xatxat Hav- 
TtxaTratdTvii;. "EaTi Se HavTtxa^rateui; to<; cx7rb tou 
navTtxdTtr) , tJ)? tou StvoW/i to Stvo^Tteu^;. Tb S^ Hav- 
Ttxa7tatdTr|<; ( HavTtxd^tr) codd. Rhedig. etSahiia^.) 

X£tTat Ttapd Eu(7TO^lOJ. 

Alius Eustochius est medicus et Plotini discipu- 
lus, qui scripta magistri ordinavit, de quo v. Por- 
phyr. in Vit. Plotini c. 7. Eustochium Syrum e 
Palaestina rhetorem habes ap. Libanium Ep. 699 : 

EucrTO"^tov ot(7Ga 7tou tov Ix naXat(7Tt'vr,; Tbv vo'[xo)V t£ 
TtXvipri xat Tri tojv Xo'yojv ^o')(ji-/i porjQouvTa toT^; vo'[ji.ot;. inanum everso Maximino {Maxentio) , Graicia) deniqne et 
Macedonia; Asisque minorisexuto, utdiximus, rcgno Lici- 
nio; verum eliam ejns partis, cni Diocletianus prjefue- 
rat, imperium sibi adjunxit. Nam hanc quoque Ijclii jure 
Maximino ademptam , qni Diocletiano successcrat , tencljat 
Licinius. Victor itaque, et unura ex omnijjus imperinm 
conflans, mox Byzantium cognominem sibi civitatem fecit. 
Refert autem Praxagoras , quamquam geutilis liomo est, 
omni virtutum atque bonestatis genere omnique felicitate 
cnnctos qni antecesserint imperatores obscurasse Constan- 
tinum. In bis duo ipsius Historiarum libri terminantur. 

Ceterum annos natus erat duos et viginti Praxagoras, ut 
de se ipse testatur, quum ba?c commentalus est. Scri- 
pserat etiam De reglbus Athenarum Whros duos, annum 
agens undevicesimum. Porro libros sex De rebus gestis Alexandri Magni Macedonum rcgis composuit, ailatis 
anno primo et tricesimo. Styhis illi apertus est et jiicnndus, 
nonniiiii tamen ajquo languidior, Dialecto denique usus est 
lonica. Panticapa;um , urbs raaxima , eariimque quae in Bosporo 
sunt metropolis, condita est ab /Eeta; filio, qui locum illura 
ab Agaete Scytbarum rege acceperat, noraeuque urbi indi- 
dit a Panticape fluvio praiterfluente ( c/. Herodot. 4,18; 
Dion. 314; Mela,'l, \ , b). Civis Panticapa;ensis ( r/. 
Sirabo 1, p. 74; 11, p. 494). Dicitur eliani Panticapicates. 
Formatur vero Panticapa;ensis, quasiab urbis nomine Pan- 
ticape; queraadmoduni a Sinope fit Sijiopensis. Forma 
Panlicapa^ates vero reperitur apiid Eustocliium. 

I. MAGNUS CARRHENUS. 
EUTYCHIANUS CAPPADOX. Magnus, ex Carrliis Mesopotamise urbe oriun- 
dus, et Eutychianus Cappadox Juliani imperatoris 
expeditionem Persicam, cui uterque interfuerat, 
literis tradiderunt. EtEutychianus quidcm inbello 
isto dux Armeniorum fuit, testante Joanne Ma- 
lala. ]Magnus autem, ni fallor, idem est cum Magno 
tribuno, cujus Zosimus (III, 22, 8) et Ammia- 
nus Marcellinus (XXIV, 4> a4)de Ctesiphontis 
urbis oppugnatione agentes mentionem faciunt. 
De alio quodamMagno, Nisibeno ex Mesopotamia, 
iatrosophista, qui historici nostri fei^esequalisfuit, 
vide Eunapium in Vit. Sophist. p. io3 ed. Bois- 
son. et Thcophilum De urin. prooem. Eutychia- 
nus , nescio num idem cum nostro an diversus ab 
eo, laudatur apud Codinum De orig. Constanti- 
nop. p. 18 ed. Bonn. , ubi quae de Byzantii muris 
Constantinianis et de encseniis urbis legimtur, ea 
it;i se narrasse auctor dicit, xaOw? tffTopoticji Eu- 
Tu^iavQ; 7rpc>JTOffrixp7iTr,<; 6 Ypa[A[jLaTtxb? (*) 
xat EuTpoTTto? 6 ao'^iffTvi.<;, 6 tco TrapokSaTV) TouXiavto 
ffutxTrapwv £v llspfftSt, xat eutffToXoypacpoi; KojvffTavTi- 
vou (sic cod. Vat.; 6 It>. KojvffTavTivoi; Vgo ) 'EXeu- 
ffio'? TE Staxovo? 6 cptXdffOcpoi;, TpojtXoi; 6 p7]T0)p, 
6 TToXXa? apya? jjiETa oo';rj(;cxvuffa?, xat TlffUyj^to? 6 Ta- 

/ U Y P "^ 'f 0?' OuTOt TtOCVTEc; aUTCiTTTal Y£V0'(JLEV0l TWV Tr,- 

vtxauTa TTpay^OEVTOiv axpiSwi; TauTi ffuv£Ypa'iiavTO, — 
Qui hocloco praeter Eutychianum et Eutropium ci- 
tantur Eleusius , Troihis et Hesychius notarius, 
num historias scripserlnt , parum liquet. Troilus, 
qucm aliunde novimus, de Constantinopoli urbe 
a Constantlno exornata in Orationihus dissei-uisse 
videtur. Suidas : TpojtXo?, ffocptffT-))!;, TraiSeuffa*; Iv 
KojVffTavTtvou ■JidXet. Adyou? TroXtTixoui; , 'l'LTTtffToXwv 

(*) Ab hoc Eutycliio geniis (liixcrit KvTuytavo? 6 veo?, qiii 
Af;aiiiia! aiictor siiasorqiie fiiit scrilienda! liistoria;, dvr;p xk 
•ftpwTa T£Awv Iv Tot; Tcjv [io.nOAwi UTtoypa^EijG-i , xai ta. aXXa 
ayaOo; y.al aYxivoucrTaTO;;, 7:aiO£ta;T£ a7to/f,o')vTto; £xwv, xal 
Tou Twv «^Xwpifiwv ■^ivOM:, ap'.aT0v £YxaA).w7ri(i[j.a y£y£vrjji(,£- 
vo; ( Agatliiasproiiiin. p. 7, 18 ed. Bonn. ). pi€Xta ^'. Troili Prolegomena in Hermogenem edi- 
dit Walz. in Rhett. Gr. tom. VI. Ceterum Troilus 
Sidetes ( Socrat. H. Eccl. VII, 27 ) non Constan- 
tini Magni a?qualis fuit, uti Gcorgius Codinus 
dicit, sed initio saeculi quinti, sub Theodosio II 
floruit. Nam amicus fuit Anthemii, qui pro Theo- 
dosio II puero Orientis regnum administravit 
( an. 408 sqq. Vide Socrates VII, i et 27 ; Syncsius 
Epist. 73 ; Tillemont Hist. des emp. VI, p. 4- 9)- 
Eandem rhetoris setatem inde colligis quod So- 
crates VI, 6 ( ex eoque Nicephorus Callist. XIII, 
6 ) Eusebium, qiio tempore carmen de rebus Gainae 
Gothorum ducis ( qui mortuus est post an. 4oo) 
scripserit, Troihim sophistam audiisse refert. Jam 
quum de Troili setate errasse Codinum pateat, for- 
tasse etiam de Hesychio similiter lapsus est Certe 
constat plei'aque, quae de Constantinopolltanls ori- 
ginibus Codinus tradit, ex Hesychii Milesii Illustris 
Chronlcorum libro sexto esse descripta , adeo ul 
proclivis sit conjectura hunc ipsum Hesychium 
Milesium , qui Anastasii et Justiniani temporibus 
vixit, aCodino laudari. Ceterum si duos Hesychios, 
alterum notarium, altcrumillustrem, dlstingui ma- 
lueris, per me licebit. 

(DE JULIANI BELLO PERSICO.) 

Malalas Chron. p. 828, 20 ed. Bonn. : Kai xa- 

Ttwv 6 auTO; jSafftXEUi; 'louXtavbi; xari 2a§Soupapffd- 
xou, pafftXs^o); IlEpfftov, xaTEcpOaffEv Iv 'JepaTrdXEt vxal 
7rc'iji.'|ia(; xaTEffxeuaffe TrXota Iv DaaoffctTOt?, TrdXet "zr^c, 
EucDpaTrjffiai;, toc u-ev Sta ^uXwv, toc Z\ Sia Supffwv, w; 
6 ffocpo')TaTO? MdYvo<;6ypovoYpdcpo?5 Kappr,vb5, 
5 cuvtov auToi 'louXtavw pafftXeT, ffuveYpd']^aTO. 'ATrb 
Se 'lepaTrdXeoji; IqeXOwv r,XO£V Iv Kdppatc t^ tto^Xei* 
x^xxeTOev eups ouo oiSou;, uiav dTraYOuffav ei? ttiv Niffi- 
6tv TrdXtv, ouffdv TroTE 'Pojjjtatojv, xat dXAV]v Itti to 
'Po)aaixbv xdffrpov to XsYdttevov Kipxv^fftov, x£t'u.£vov 
Ei; Tb [jLEffov Twv Suo TroTauLwv Tou Eucoparou xat tou 
'ASoppa • OTTEp EXTtffE AioxX-iiTtavbi;, pafftXeui; 'Poj- Iinperator Julianns contra Sabbnrarsacen (Saporem 
Arsacen), VersAriim rcgcm, exercitiini dnrens, Hieraporim 
vcnit , missis in Samosata Ijipliratesia; iirbcm , qui navigia 
fabricarent, parlim lignca parlim coriacea, nti tradit sa- 
pientissimns iNIagnns Carrbenus cbronograpbus, qni Iioc 
bello siib Jiiliano niililavit. Ilierapoli discedens impcrator 
Carrbas vcnit; binc via sesc in dnas partes (indit, qiiarum una in Nisibin duxit , urbem Romaiiis olim subjectam ; 
altera in Circesium fcndit, castnum Romanum, quod Eu- 
pliratem inter et Aborram fluvios medium , a Diocletiano 
cxstriichim est. Jiilianiis itaquc diviso exercitu , armato- 
riim sedccim millia Nisibin versus expedivit, sub Sebastiani 
et Procopii dnctii ; ipse autem ad Circesinm castrum ducit 
itcr. Lbi niilitum stationariorum sex millibus, quos ibi MAGNI ET EUTYCHIAINI FRAGMENTA. {jiaiwv. Kai [j.ept(ja? xbv aTpaxbv 6 aOTb; pafjiXeui; tzvj.- 
Tret i-jzi TVjv NtctStv ^TrXiTai; avSpai; [xuptou? VioiAtayj.- 
Xioui; ix£Ta Suo £^ap]/tov lisSacTtavou xai IIpoxoTrtou. 
Kat xaT5Cp6a(7£v 6 auTO? TouAtavbi; Tb Ktpx'/iatov xa- 
CTpov • xat £acra; xat Iv tw Ktpxr,aito xatTTpto, 6'aou; 
eupev eyxaOsTOUi; (JTpaTttoTa? i^axtCyftXiou?, TrpocOet? 
auToii; xat ixXXou? bTrXiTai; avopaf; TeTpaxtd/^tXtoui; u.£Ta 
£;ap)((ov Suo 'Axxay-eou xai Maupou. Kat £^r,X6£v IxeT- 
Oiv, xat TraprJAOe tov 'ASoppav 7roTa[j.bv Sta irfi y^cpu- 
pa?, Tiov TrXotojv tpOacravTOjv £t<;Tbv Eu'-pp!XTrjV 7roTaao'v 
J)VTtv(>Jv TrXoitiJv U7r^p^£v 6 aptOfj.b<; Staxocitov TrevT'/)- 
xovTa. Kat CTuvaOpot'«ja<; Tbv iStov auTOu (JTpaTOv, £}(_t.ov 
fiteO' £auTou 'AvaT(3Xtov u.!XYiaTpov xat iaXou(JTtov £7rap- 
yov TTpatTOjpiojv xai Tout; (JTpaTrjX^XTai; auTOu, (xv£XO(i)v 
ev u'|ir,X(Jj [i-/][jtaTi Si' eauTou 7rpoo£Cji(/)vr]<j£ tw CTparw, 
£7ratvfov auTou? xat 7rpoTp£7rd[j.£vo(; TrpoOij^jLtoi; xai aoi- 
cppC)vo)(; cxYo;vtaaaOai xaTot Il^patov. Kai £uOc'o)i; £[jL6at- 
Vctv eU Tot TcXoia l7r£Tp£'l/£v, etaeXOtJjv xat auTbi; 6 j5a- 
ctXeui; et? to £(JTpe7rtaO£v auT(o*7rXoiov, xat 7rpor,Y£TaOat 
auTtov TrpoaxouXxotTopai; TrpoaeTa^ev (xvSpa<; Y£vvatou<; 
£x Tou (xptO[;tou Twv XaYxtaptojv xai [xaTTtaptojv/iXioui; 
7r£VTaxoatou?, x^Xeuaa; SaaTcxi^eaOat xat TOt aiYva au- 
Tou xai Tbv xo'[j(.r)Ta Aouxtavbv ( sic etiam Zosim. III, 
i/j, 3. AouxtXXtavbv sec. Ammian. ), (xvSpa 7roX£[jtt- 
xwTaTov, etvat auv auTto , oaTti; xal TroXXa xotaToa 
Ilepatxa Trapot tov EucppotTVjv xettxeva xat Iv [xeat^j xoiv 
uSotTo)v £v vr^aoti; ovTa £7r()pOr,a£ xai tou? Iv auTOt^ov- 
Ta<; Ilcpaai; 0(V£iX£. BtxTopa Se xat AaYaX(xtcpov xaTe- 
Ta^£v 07rtaO£v Ttov Xot^rtov TrXoiojv £tvat xat cpuXotTTetv 
Tot 7rXr,0ri. Kai xaTrjXOev 6 ^aatXeui; [jteTa tou aTparou 
^ravTOi; Siot t^i; i3teY0(Xr,(; SitopuYO<; tou EucppocTOu T5i<; 
[jttaYOtjar,(; Tto TtYpr,Ti 7roTa[jtw • xai £tar,XOev ei<; tov aurbv TtYpriTOt TroTa[/.bv, Sttou [jitYVuvTai oi Suo TroTa- 
[jioi xai (X7roT£Xouai Xi^jtvrjv u.t^[OLkry. Kai Trap^CaX^v eIi; 
Ta Ilepatxa Iv Trj /^o^^pcx twv X£YO[jt£'v(ov Maul^avtToJu 
7rXr,atov KTr,atcpwvTo« 7rc)X£io(; , IvOa uTtrjp/j to llepat- 
xbv paatX£iov • xat iTTtxpaTr,? y^^°[^^"''°'^ 'louXtavbi; 
6 (iaatXEU? laxv^vojaEV ev Trj 7reSt(xSt zr^^ aurrj? TrdXjojf; 
KTr]atcpwvTO<;, pouXd[jtevo<; [ieTot Tri<; tStai; auYxX-z-^TOu 
xai ewi; BaSuXtovo? etaeXOeTv xai TrapaXaSeTv toc Ixiiae. 
'0 Se jilaatXeix; Xa6ooupapao(xtO(; u7rovo-/,aa? ort StotTrii; 
NtatSew; r)py£TO 6 j3aaiX£u<; 'Pw[xattov 'louXtavbi;, o)p- 
[jf/;a£ xar' auTOu [jteTOt tou 7rXr,0ou<; a'UTOu ^ravTOi;. 
'A^raYY^XOsvTO^; Se aurw ort OTrtaOev aurou laTtv 6 [ia- 
jtX£u<; 'Po)[j.atwv 'louXtavb? 7rapaXa6()jv Ta Ilepatxot 
[Jte'pr) , xai 5ti eLtTrpoaOev auTto <X7ravTtoaiv oi ffTpaTriYOt 
Twv *Pto[xaio)v xat 7rX'/^0ri 7roXXa, xai y^o^? o^^i ^l^^~ 
aotaOr, , cpeuY^i ^U ''^''l'' Oepaapijteviav, SdXt») ■KiiJjloiq Suo 
auYxXr,Ttxou<; aurou xat auTOu; xara tStav fiouX^Ciatv 
ptvoTO[jf/iaa<; Trpb; 'louXtavbv Tbv [iaatXea 'Po)[jtaio)v, tva 
7rXav/,ao)atv auTOv, Trpb<; to [Jt'/; xaTaSto)'/OevTa aij.Tbv> 
cpOaaOr,vat. Oi Se ^tvoTO[jtriO£'vT£; Ile^pa^g ( sic ) 'r^XOov 
7rpb(; Tov paaikioL 'Po)[jtat'wv 7rpo5ouvat, cpaatv, Oe^Xov- 
T£i; Tbv [iaaiXe^a Il^pawv, on; Tt[jto)pr,aot[jc£vov auTOtJi;, 
'A7raTr,0£'t(; Se Trap' a'jTtov l7ro[jtvu[jt£vo)v 6 aurb(; [iaat- 
Xeui; 'louXiavbi; yjxoXouOriaev auToii; [jt£Tot tou iStou aTpct- 
T£U[jtaTO(;" xai a.nrifot.yov- auTbv sl<; ttjv spr;[JL0v xat (xvu- 
Spov £7rt [jttXta pv', 7rXav/)aavT£; auTOUi;, Tr; EixotSt 
7r£'[jL7rT-/i Tou Aatarou tou xat 'louvtou (Jtr,vd<;. Kat £upo)v 
(eupov?) Ixet T£t/r, 7raXaia 7r£7rTOJXo'Ta TrdX^w; Xe^o- 
[j.£vr,(; BouSiwv, xat (xXXo Si /topiov, laTo')Twv [/.ev twv 
otxr,[jL0(TO)v, £pr,[JLOv ol r,v, 07i£p IXeYeTO 'Aata • evOa 
IXOtJjv 6 ^aatXeui; 'louXtavbi; xai 6 Tra<; ffTpaTb<; Toiv 
'Pw[Aatojv IxeT lax'/)vwaev. 'Ev auToT<; Sl toi; Td^roii; invenit, ipse quattuor millia militum alia adjecit, Accameo 
( Machamxo sec. Ammian. xxv, 1,2) et Mauro cjucibus 
constitutis. Inde autem discedens , Aborra; numinis ponte 
trajecto, classem suam, 1250 naves numero habentem , 
per Eiiphratem adventantem reperit. Tum vero in unum 
coactis copiis cum Anatolio magistro et Salustio prsefecto 
pra!torio, conscenso alto suggestu, exercitum allocutus est , 
et fortia ejus facta deprajdicans, uti paratissimo optimoque 
animo contra Persas inaciemdescendcrent hortatusest. Post 
ha;cstatim navigia conscenderejussisomnibus, ipse quoque 
in paratam sibi navem ingressus est ; pra^missis qui explora- 
tores essent, quingentisexnumero lanceariornm etmaltia- 
riorum fortissimis viris; vexilla quoque sua sibi prajferri 
jussit, et Lucilianum comitem , virum bellicosissinuim , 
8t>cum habere voluit. Hic plurima Persarum castra Eu- 
phrati conlinia, et quae medias inter aquas in insulis sita 
eiant, vastavit, Persis custodibus eorum trucidatis. Ex- 
tremae vero classis ciiram Victorl et Dagalaipho demanda- 
vit. Et dcscendit rex cum exercitu universo per magnum 
canalem , quo Euphrates Tigridi miscetur, atque in Tigri- 
dem , ubi mixti duo illi fluvii ingentem alveum efiiciunt. 
Et in Persidis regioncm perrexit , qiiae Mauzanitarum vo- 
catur.a Ctesii»honte non procnl, ubi reges Persarum sedes 
suas habuerunt. Figebat autem victor imperator Julia- nus tentoria sua in ipsa Clesiphonlis planitie, in animo 
habens ad Babylonem usqtie cum primoribus suis pene- 
trare eamque subjngare. Persarum vero rex Sabburarsa- 
citis existimans imperatorem Romanum per Nisibim iter 
inslituisse, copiis suis omnibus instructis, advcrsus eura 
proficiscitur. Certior aulem factus Julianum sibi a tergo 
esse legiones Persicas occupautem , a. fronte aiitem Ra- 
manos duces cum exercitu magno se adorturos inslare : 
mediis se hostibiis inclusum sentiens in Persarmeniam fi;- 
git, cavcnsque sibi ne ab hoslibusprehendcretur, ex priino- 
ribus suos duos, naribus pioprio illorum ex consensu ab-s- 
cissis, dolose mitlit, qui Julianum ia avia abchiceront. 
Duo itaque hi imperatorem Romanorum adeuntes, Persa- 
rum ei regein, obillatas sibi iiijurias, se prodituros esse 
dicebant. Quumque juramento sese iii hoc obslrinxi.ssent , 
imperator dolis eorum delusus, ipse cum exercitu hos iti- 
neris duces secutus est. Et per errores diixerunt eum iii 
deserta et aqucfi carentia ad inilliaria centiim quinqua- 
ginta, die vicesima quinta Dajsii sive Junii mensis. lu- 
venerunt ibi mcenia quajdam antiqua et collapsa urbis , 
qua; Bubia olim vocabatur, et aliud quoddaui castellum , 
Asiam nomine, quod domicilia qu.TBdam adhuc titanlia 
habebat , sed desertum erat. Ibi imperator cum exercilu 
considens, castra posuit, sed ncc militi cibum , ncc ja- MAGNI ET EUTYCHIANI FRAGMENTA. Yevd[X£voi eAiTtovTo Tpocpwv, xai ouSs toT? aXoYOt; u7ry]pye 
PoTavTi" :i^v yap IpyjijLia • xa\ y^^^? ^ ^5c? aTpaTO? Pw- 
(jiaiwv ^Ti aTraTrjOet? 6 paffi^iEui; l7rXavr,(7£V auTOu? xai 
ti; Ipv^aoui; y]'(<xyB to'ttou<;, ei; ttoXXyiv aTa^tav eTpa- 
Trrjaav. Trj Se e^^? '^jU-£p« f^iQvi 'fouvtou xtr', ayayojv 
Tou? TrXavviaavTai; auTOv riepaa? l^-(]Taa£v auTOu? • xai 
wL<.oXo'Yr,aav XeYOVTS? oTt « uTTspTraTpiSo; xat tou paat- 
Xsco? •fipt.wv, iva cojOt) , e'otoxaijt£v r,p.a(; aauTou? ei; Oa- 
-jaTov, xat £7rXavr^aaix£v ufjia;* iSou ot SouXot aou «Tre- 
GdvouEv. »Kat a7r£0£';aTO auroui; (xti <pov£uaac auTOu;, 
aXXa oou; ao'yov auToTi; , iva IxSdXojat tov aTpaTOV £X 
XTfi Ipr^aou ■/Mfoi.c;. Kat 7r£pt wpav 0£UT£pav Trj? auTV^? 
VjULepa? 5 [BaatX^ui; 'louXtavoi; Trapiwv to arpdT^uiJta xat 
ouato7rcov auTOu? {JLVi dTaxTOJi; cp£p£aOat iTpojOr) dSr,Xco;' 
xat eta^XOdjv et? tov iStov Tra^ruX^wva Sti Tr,<; vuxto? 
TeXeuTa, wc 6 7rpoY£YpaH<.p>.£vo; MdYvo? l^eOETO. 

EuTU}(iavb<;S£ 6 ypovoYpdcpo(;6 Ka^rTrdSo^, 
CTpaTtcoTV]? cov xa\ [3txdpto<; tou toiou dptOaou tcov ITpt- 
[jLoapu.£vtaxwv, Trapojv xat auxb; Iv tw 7roX£iJi.oj, auv£- 
Ypd'|(aTO OTi xaTeXOwv 6 auTbi; paatXeu? 'louXtavbi; iJLOvai; 
le' £7ri Tot Ilepatxd (Jtepv] 5td tou EucppaTOU eta^XOc xat £7rixpar)i(; Y£Vo'iji.£voi; xat vtxv^aai; TrdvTa? TrapsXa- 
§£v £oj? TrdX^toi; X^YOfJLEvrii; Kr/jatcptovToi; , £vOa 5 ^aai- 
X£Ui; IlEpawv £xdOv)TO, Ixetvou cpuYdvTOi; l^rt Tot [Ji.e'py) 
Tcov nepaapfjievtojv, xai pouXojJtevou [jieTd t^? lota? 
auYxXv)TOU xa\ tou aTpaTou auTou d/pt Tyji; BaSuXcovo? 
T^ e^yj; 6p[jtyiaat xai TauTyjv TrapaXaS^Tv Sid Tyj? vu- 
XTOi;. Kai wi; xaOeuoei, £tO£v Iv opdijLaTt Tiva TeXetov 
dvopa evSeouijLevov S^dSav xai etaeXOdvTa Trpbi; auTbv et? 
Tov TraTruXecova auTOu 7rXr,at'ov t^? 7rdX£0)? KTr^atcpc^ov- 
To; £v TrdXet Isyoit.i^^T, 'Aata, xai xpouaavra auTov 
^°TXTi ' '^*' 7rTor,0£t(; I^u7rvi'a0y) xpd^ai; • xai l^aveaTy)- 
aav ot xouSixouXdptoi euvou/ot xai a^raOdpioi xat 
6 CTpaTbi; 5 cpuXdTTO)v Tbv TraTruXetova , xai etaeXOdvTe? 
7rpbi; auTbv [jteTa XatjL7rdoo)v paaiXixtov • xai xpoae- 
a/r,xtoi; 'louXtavbi; 6 paaiXcui; eauTbv a'^aY£VTa xa^d t^? 
[jLaa/dXr,(; l^rripo^^tria^v auTOu^;^ « Ilto^; XcY^Tai y) xcoL«.y) 
OTTOu laTiv 6 7ra7tuXeojv [jlou ; » xa t £t7rov auTto OTt 'Aata 
XiYETat. Kat euOeox; £xpa^£V « '12 ''HXtc, aTrtoX^aa^; 
'louXtavdv. » Kat Ix/uOit^; Tb alixa 7rap£0ojxc Triv liu- 
yjiy (opav vuxT£ptvr,v 7r£iJL7TTr,v ( Itou? xaTa 'AvTtd/etav 
TT^jV [jLCYdXr,v ypr|ixaTt!^ovTOi; uta'). inenlis pabulum in tam deserto loco invenire potuit. Exer- 
citus itaque totus quum intelligeret ab imperatore trans- 
lugarum doiis deluso se in loca inculta abductum esse , 
tumultus statim ciebat maximos. Die autem sequente, 
nempe Junii vicesima sexta , imperator Persas ilios , erro- 
rum auctores, coram adduci jussit. Interrogati « Nos, aie- 
bant , pro rege ac patria morti nos addicenles fraudem 
vobis fecimus. Ecce servi tui ad necem parati sumus. » 
Imperator vero ita eos excepit , ut salvos fore fide data 
promitteret, modo exercitum suum ex deserto deduce- 
rent. Et circa boram secundam ejusdem diei Julianus impe- 
rator, dum exercitum lustrans militan ut ordinem servaret 
hortatur, ab incerta manu vulneratus est. Et in tentorium 
suum regressus eadem nocte vitam finivit, uti Magnus, 
quem supra commemoravi, tradidit. 

Eutycbianus autem chronographus, Cappadox, et i]^se 
expeditionis illius socius et vicarius cobortis suae Primoar- 
meniorum, scriptum reliquit Julianum imp. , emenso quin- 
decim dierum itinere, in regiones Persicas per Eupliratem penetrasse ; ubi bello superior factus et ubique victor omnia 
subegit usque ad Ctesiphontem urbem , regni Persarum 
sedem regiam, rege ipso in Persarmeniam fuga elapso. Se- 
quente autem die, primoribus et exercitu stipatus, Babylo- 
nem usque penetrare destinaverat, urbem cam de nocle ag- 
gressurus. Inter dormiendum veroper somnumvidit virum 
quendam adultum , lorica indutum, qui tentorium regium 
in Asia, urbe Ctesipbonti vicina, erectumingressus, liasta 
eum percussit. Ipse autem horrore expergefactus excla- 
mitare : confestim igitur consurgentes cubicularii eunuclii 
et spatharii quique ad tentorium regis excubias agebant 
milites, cum lampadibus regiis ad eum ingressi sunt. Julia- 
nus autem imp., quum animadvertisset se sub axilla letale 
vulnus accepisse, de vici nominc, ubipositum erat ten- 
torium , sciscitatus est. Asiam vero vocari respondenlibus 
illis, elata statim voceexclamavit : « Sol, Julianum per- 
didisti! » Et effuso sanguine animam ef(la\it, hora noctis 
quinta anno eerae Antiochcna) 4 1 1 . EUNAPIUS SARDIANUS. Eiinapius Sardianus , rhctor et historicus , natus 
est circa annum 3/i7 p. C. Cognatus fnisse vi- 
detur Eunapii ejus, qui ipse quoque haud infimi 
nominis rhetor, a Lydis missus ad Julianum impe- 
ratorem legatione non absque laude perfunctus est 
( 36o p. C). Vide Eunap. fr. i5 et 45. Nostrum 
in Asia puerum erudivit Chrysanthius , sophista et 
theologus gentihs, qui Mehtani, consobrinam Eu- 
napii, in matrimonium duxerat, quemque Juha- 
nus , antequam ad expeditionem Persicam profi- 
cisceretur ( 36* ) , summum Lydiae pontificem 
constituit {*). Jam prima hac institutione Eunapio 
inculcata fnerit superstitiosa ista doctrina, mira- 
culorum consectatrix , quam inter gentiles pliilo- 
sophos tum maxime vigenlem , contra Christianos 
tueri , moderate tamen , Clu-ysanthius studebat. 
iEtatis anno decimosexto ( an. 362) ex Lydiaju- 
venis in Graeciam iter suscepit (**) , ut Athenis se 
in disciphnam daret Pi'oaeresii, qui senex tunc octo- 
genarius inter Athenienses sophistas principem 
locum obtinebat. In ipsa autemnavigatione Euna- 
pius febri correptus vehementi , adeoque vi morbi 
prostratus est, ut, appulsa nave, manibus popu- 
larium suorum , quos itineris socios habuerat , e 
Piraeeoin urbem aedesque Proaeresii deportatus sit. 
Ibi morbo ingravescente quum de salute Eunapii (*) Eunapius Vit. Chrysanth. init. p. 1 17 cd. Boiss. : Tau- 

T^li; T-^? Ypotiffi; atxto? eysvsto XpycdvOio?, xov t£ YfdyovTa 
TauTa TtETiatosuxw; ex. TiatSo? , xal Staasffwxwi; £1; teaoi; , oia- 
7t£p v6[jiov Tiva , Triv Trspl aCiTov Evivotav. 

]dem Vit. Maxinii p. .56 : ... XpuaavOtw yywTxa eTvat... 
M£XtTr)v ovofxa E/ouaav xat vn' auTOu Gau(j.a!|o(ji£vyiV otase- 
povTw; , Tou 6; TauTa Ypd^ovTO? dv£'];tdv. 

Idem ib. p. 57 : 'ApxiepEa §£ d7to6£t|a; ( 'louXtavo? ) tov t£ 
dvSpa ( XpuadvOtov ) xai tiqv yuvaTxa Tyj; Auota!;, xat un' 
exEtvoi; ETitTps^^a; elvat twv dXXwv Trjv atp£atv, auToi; inl tov 
llepatxov auvriY£T0 tioaejxov. 

Idem Vit. Chrysanth. p. 11 1 : '0 §£ XpuadvGto; Tr;v dp- 
Xt£pwauvr,v tou navTo; eSvou; ).a6wv xtX. 

(**) Eunap. Vit. ProaTes. p. 74 : AtsSaXe |j.£v <fdp6 TauTa 
GuvTtSd; £$ 'Aata; £t; ttjv EupwTiy,v xat 'AOi^va?, teXwv eii; 
£XTOv xai OExaTOv etos;. — Jdcni ib. p. 92 ; 'JouXtavou 0£ [Sa- 
at>,£uaavT0? , t^ttou tou 7ratS£U£tv e|etpy6[ji£voc ( IJpoatpeato; , 
an. 362) — eooxet ydp elvat XpiaTtavo; — ao^ta Tivi ireptriXO^ 
Trjv Tipoyvwatv... 'O Se auYypacpEUi; xaTa TOUTOvi tov xpovov 
£t; ixTOv Ttou xai SexaTov £to? teXwv TtaprjXOi t£ ei; Td; 'ABrj- 
va; xai Tot; ofxtXiiTat; eYxaTe[JiiYri. — Jdem Vit. Maximi 
p. .58 : Kai 6 TauTa yP^^mv eTratSeu^TO xaT* exetvou; tou; 
Xpovou; (quii)us Julianus expeditionem J^ersicam suscepit), 
Trat; wv xai ei; e^rjoou; dpti TeXwv. — Eunap. tJistor. fr. 8 : 
K(?;xtori ^dp rjv 6 ypdswv TaSi Tiai; , r.vtxa eSaatXeuaev ('lou- 
Xtavo; ). jam desperarent, ^Eschines Chius medicus os mori- 
bundopervimaperuiteiquemedicamentuminfndit, 
quo alvus descendit copiosius, lcv^atusque Noster 
Tov aipa dit xai iTreyvo) tou? oixeiou?. Sanitati restitu- 
tus, balneoque, quo initiari novitii discipuli sole- 
bant, aProseresiialumnis purgatus, coUegio scho- 
lasticorum adscribitur. Paterno deinccps amore 
Sardianum juvenem magister amplexus est, meri- 
taque ejus Eunapius grati animi pietate rependit 
(Vit. Soph.p. 74-76 ).Quadriennio post, sive setatis 
anno vicesimo, arcana doctrinae theurgicae, quae a 
lambhcho est profccta, Eunapio i-eclusa sunt (*). 
Eodem fere tempore , opinor, mysteriis Eleusiniis 
initiatus est (**). Deinde, postquam per quinque 
jam annos Athenis commoratus erat, in iiilgyptum 
( Alexandriam ) se conferre statuit, verum a pa- 
i-entibus in Lydiam revocatus est, ubi, bortantibus 
amicis, rhetoricenprofitericoepit (***^). Magisterio 
huic horas impendebat matutinas ; deinde ad me- 
ridiem usque et ultra ex ore pendebat Chrysautliii, 
qui quem literarum elementis olim imbuerat, nunc 
in adyta sublimioris philosophiae suae docendo in- 
troduxit (****). Praeterca discendae arti medicaj 
Eunapius operam navavit. Nam aegrotauti quon- 
dam Clirysanthio seni quum venam incidere 
medici vellent, obstitisse se, idquesaluti Chrysan- 
thio fnisse dicit, addens : OuSs yap aTreipo; laTptxric 
6 TauTa Ypacpcov (Vit. Chrys, p. 1 19 ). Idem etiam 
ex Historiis colligas, in qua saepius metaphoris 
utitur ab arte mcdica repetitls. Deuique Nostrum 

(*) Eunap. Vit. Soph. p. 20 : 'O youv TauTa Ypdywv, ex 
itatSo; dxpoaTri; XpuaavOiou Ysvofjievo;, [jLoXt; et; eixoaTov 
eTO; rj^touTO twv dXr,9£aT£pwv, outw \Li-^a Tt XP^!^^ ^'? 
Yijx.d; T?,; 'Iay.6Xixou (piXoao^ta; St£TdOr| xai au[jLiTap£T£tv£ tw 
Xpovw. 

(**) Idem p. 52 : Tou oe t£po?dvTou xaT' £X£tvov tov xpo- 
vov (sc. Juiiani tenipp. ) 3aTt; f,v Touvojjta ou jjiot Oefjtt; XsYetv 
eTeXet ydp tov TauTa Ypd^ovTa. 

(***) Jdem p. 92 : 'O Se auYYP«?£y?.-. dYaTir;Oei; utc' awou 
( Tou llpoatpeatau ) xaOditep Tcat; Yvfjato; , rjTc^iYeTO (lev (jteTa 
TCejATTTOV ETo; £t; Tf|V AtYUJTTOv, ol 0£ TiaTepe; xaXouvTe; eni 
AuSta; eEeStdaavTO • xdxeivti) [jtev ao^taTtxfi 7rpoux£tTO. 

(****) Jdem p. 114 r Tov Se TauTa YpdcpovTa £X7:atS£uaa; 
veov £Ti o-vTa, f,vtxa eKavrjXO^v 'AOiQvr,0£v, oux SXaTTOv fjYdTra, 
dXXd xai TrpoaeTiOet xaO' fijAEpav tw Sta^e'povTt Trj; euvota;, e; 
TOUTO £xxtvf,aa;, waTcTa ewOtvd [i£v 6 auYYpa^p^y? ^'^''- ^^fo- 
ptxot; XoYot; iTepot; auvrjv, xai tou; ScOjjlevou; EiTOtSeuev, |JLt- 
xpov 6c U7t£p (i£ari(J.6pta; £7iatS£U£T0 , Trapd tov £§ dpxr;; twv 
SiSdaxaXov, tou; 0£toT£pou; xai (ptXoa6cpou; t(3v Xoywv ' rjvtxa 
ouT£ 6 7tato£uwv £xa[jLV£v EpwvTt auvwv, Tw T£ exoiyo[).i'H^ t» 
* (xaO/^[j.aTX t6 £pYov f^v 7tavf^Yupt;. 8 EUNAPII SARDIANI vidcbimus faniiliarem ftiisse celeberrimi suae aeta- 
tis mcdici, Oribasii, qui Chrysanthium morbo 
postrcmo laborantem tractavit (Eunap. Soph. 
p. I20 ). NuUusque dubito quin Noster sit Euna- 
pius ille , cui xwv EuTtopiaxojv tetrabiblum Oribasius 
iuscrlpsit. Praeter allata de vita Eunapii nihilcom- 
pertum habemus, nisi quod ad provectara satis 
aetatem pervenerit. Nam in historiis scribendis oc- 
cupatum adhuc fuisse post annum 4i4, senem 
septuagenarium , ex fragm. 87 consequitur. 

Opcra Eunapii novimus duo, Btou? cpiAoao'- 
«jwv xai (7 0'f laxwv et Romance historice lihros 
quattuordccim. In illosermoneminstituit de viginti 
tribus philosophis et sophistis, quorum major pars 
vel sequales Eunapii fuerunt, vel proxime aetatem 
scriptoris attigerunt. De plurimis pauca verba je- 
f isse satis hajjet ; nobiliores prolixiore quidem stylo 
prosequitur, ita tamen ut pioypasoumunus prorsus 
cludat. Neque ordinem rerum neque dclectum cu- 
rans, incompositam farraginem ' nebulosa in- 
volvit narratione, quam dicendi genei'e deturpat 
scabroso isto et inepte picturato , quod tanquam 
nervosum simul et elegans ista aetas admirabatur, 
Alterumopus, -t^ [xeTaAe^iTCTrovlffTopia/pd- 
vixY],historiam Romanam continebat inde a Clau- 
dii II decessu (270^. C. ), inquem Dcxippi Chro- 
nica desierant, usque ad Arcadii annum decimum 
( /,04 p. C. ) , quo Ai'sacius , pulso Johanne Chry- 
sostomo, episcopalem Constantinopoli sedem oc- 
ciipavit, uxorque Arcadii Eudocia ex abortu 
mortua est (Vid. testim. Photii). Haec annorum 
1 34 historia per quattuordecim libros ita erat dis- 
tributa, ut bbro primo compendiaria ratione 
percurreret ( Sia twv avaYxatwv e7riTp£y'£i, Eunapius 
ait ) res annorum 85 , qui a Claudio labuntur ad 
.Tulianum Caesarem (271-355 ) , dehinc ad argu- 
mentum, quod primo consilio sibi delegerat, ac- 
cederct , et diducta narratione per reliquos libros 
tredecim liistoriam Juhani , Valcntis, Theodosii et 
Arcadiiusqueadannum 4o4 explicaret, Rursusin 
his quasi cardo exstitit beatum regnum Juhani. 
Hic lux est, reliqui umbra; hic candidus Grjeco- 
rum ApoUo ; reliqui , tou av£(:)coXo7:ta[/.$vou ctocd i- 
ffTOu sectatores , atrum et averruncandum vulgus 
monachorum. Kal ff/eSov Tt , Photius ait, to t^? 
tffTopta? auTjT) eii; to exetvou ( 'louXiavou ) lyxcoiJLtov ffuv- 
TsOev e^eTrovrjOr,. Idque ijise etiam Dexippus fatctur 
( fr. I ) : Kat TiavTa ys et? tov 'louXtavov ava'ji£'p£tv 
£Oo'x£t, 8? iSaffiXeuffe \xh iv vjawv, to Ss dvOpwTrtvov 
«UTov wffTrep Ttva Geov TrpoffExuvouv aTravTEi;. Et in 
prooemio libri secundi ( fr. 8) : «I^eperat os IvTeuOev 
6 Xdyo? Icp' ovTCep lcpepeTO I; i^yrfi , xat dvayxa^et ye ev 
Tot<; EpYOii; IvStarpt^itv wffiTEp ti Tcpoi; auxov Iporttxov 
TteTrovOoTai;. Ceterum ad Juliani resposteritati man- dandas non suo tantum ipsius impetu ferebatur, 
sed quotquot tunc doctrinae laude eminebant, 
onines absque remisslone Eunapium instanter pre- 
cabantur, ut hanc provinciam vellet suscipere : 
prae ceteris autem Oribasius ille Pergamenus me- 
dicus , qui Juliani comes perpetuus conslliorum- 
que omnlum socius fuerat. Is enim, Eunapius ait, 
dffeSeTv ISda Trept-^avw;, ei \t.7] ffuYYpcx'^ot[xt^- xai twv 
Y£ Trpcx^eojv ( Trdffai; y^P TJTrtffTaTO Trapwv d7rdffat<; ) 
[xdXa dxptSws uTrd{Ji.vvi[JLa ffuvereXei Trpoi; Tr,v Ypa*>iv 

(fr. 8).. 

Deslnit opus in annum 4o4> iiti monul. Quem 
quidem terminum operi non auctoris consillum 
sed fatl necessitas posulsse videtur. Certe non per- 
clpio ego cur Eunapius, quem post annum 4i4 
in scribendoi adhuc versatum esse scimus (fr. 47), 
in anno 4o4 subsistere, quam ad mortem usque 
ArcadIi(4o8) narrationem, sillculsset, deducere 
maluerit. — Porro libros operls quattuordeclm 
nonuno tenore Eunaplusperscrlpslt, neque simul 
in publlcum edidlt. Etenlra quum Eunaplus in 
Vitls sophistarum Hlstorias suas de rebus quae ad 
JuIIani , Valentls et Theodosii tempora pertinent , 
ita laudet ut eas tunc jara edltas esse appareat (v. 
fr. 14. 19. 22.25. 45. 55) : in VltaPriscI (fr. 65), 
ubi de Hilario loquitur, qul a Gothls sub Alaricho 
Grseciam vastantlbus ( an. ^96 p. C. Arcadli an- 
no I ) occisus sit, itahabet :'Kai Taura [xev Iv toT; 
Ste^oStxoii; , Idv tw Sat[/.ovi BoIti, -(poi:friazioii. Igitur 
prlmum composuit Historias usque ad mortem 
Theodosii ( 270-895) , ut videtur; delnde scrlpsit 
Vitas sophlstarum ( clrca ann. 4o5); denlque post 
annum 4 1 4 Hlstorias suas contlnuavit, Arcadiique 
regnum addlturus erat; quod consillum quominus 
ad exitum perduceret morte prohibitus esse vide- 
tur, -7— Quse quum ita sint, putari posslt r/iv v£av 
'IffTopta? IxSofftv, cujus tituli Except. De sentent. 
atque Photlus mentlonem faclunt, de opere ab 
Ipso Eunaplo retractato contlnuatoque dcbere in- 
telligi. At quae Photlus refert in eam potlus du- 
cunt sententlam, ut nova ista recensio a Chrlstiano 
allquo blbliopola profecta sit, cjul resectls convi- 
tiis, qulbus religloninostrae Eunaplus Insultaverat, 
emendatiim sic et castlgatum opus iterum edlde- 
rlt. Est liiec Nlebuhrii senlentia probabillssima. 
Ita habet viv clarissimus ( Scrlpt. hlst.Byz. tom. 1, 
p. xix) : «■ Quum dupllcera editlonera Hlstoriae 
Photlusvidisset, Constantlnianae eclogae , ut inscri- 
ptio docet, e secunda sumptae sunt, ubi loci plu- 
rirai, in quibus scriptor rabldo adversus Christia- 
nos odio effrenate indulserat, ita reclsl essent,ut, 
Photlo judlce, hlantes lacunae apparerent, et se- 
quentla plurimalaborarent obscuritate. Cujus vitii 
culj)am Photius In Eunajilum Ipsum confert : con- FRAGMENTA. jecturane ductas. an testimonio , non constat. 
Scriptorem mutilatum opus ita reliquisse, ut in 
his quae manebant sensus laboraret, sane non pro- 
babile est. Ac fieri certe potcst ut non ipse scri- 
ptor, sed bibliopola, indocti amannensis opera , 
libros ab iis locis qui vendentibuspei'iculum crea- 
rent liberare animum induxerit : qualia sunt ex- 
purgata , quse vocant , exemplaria , quae in regio- 
nibus ubi decreta concilii Tridentini recepta fue- 
runt, non raro occurrunt, » 

De auctoritate Kunapii non est cur multus sim. 
Queniadmodum ab usu rerum civilium alienus 
fuisse vidctur, sic in historiam intulit, qiiae sedulo 
arcenda erant, rhetoris professionem atque stu- 
dia et iram mentis praeoccupala;. Hinc oratio ab 
limpida historiae tranquillitate prorsus abhorrens; 
hinc tractationis genus epidicticum , quo sperni- 
tur r, axpiSeiahistorica tanquamhuniilius quid (*); 
hinc denique, quod maximum est, judicia de rebus 
personisque perversa mdlaque ad veri justique 
normam directa et ponderata. Ceterum quodsi 
Eunapius calamitates, quae in Romanum imperium 
irruerunt, omnes ex spretis sacris majorum adsci- 
taque Clu"istianorum religione perperam sane re- 
j)etendas esse censuit, ideoque Julianum in ccelum 
evexit, Christianos imperatores insanis conviciis 
oneravit : meminisse juvat quantopere in contra- 
riam partem pcccaverint scriptores Ecclesiastici , 
qui Constantini, JuhanietTheodosiiresliteris con- 
signarunt. Ilaudminimum igitur ad singula quae- 
que recte trutinanda momentum afferret opus 
Eunapianum , si integrum ad nos perdurasset. JNunc 
acquiescendum nobis est in Excerptorum Con- 
stantinianorum parte superstite et in Zosimo, quem 
in rebus ab Eunapio tractatis hunc ipsum sibi 
ducem selegisse et quodammodo in compendium 
redegisse tum diserte Pliotius testatur, tum cx 
rehquiis Sardiani nostri coUigitur. 

TESTIMONIA. 

Ph(»tius Bibl, cod. 77 : 'Aveyvc.WO-/] EuvaTrtou 
Xpovix.^; taxopia^; xrjc; [,'.£Ta As^iTTTrov, vsai; IxSocjewi;, 
£v pifiXiot? T£(jaap£(T>tai5£xa. "Ap/STai p.£V t^? taTO- 
pta? aTTO T^? KXauSiou padiX^tai;, !<; Sv Ac^tTTTrw 
i] iffTopta xaTaXYiyei , airoT^XcuTa Se et? Tyjv 'Ovci)ptou 
xai 'ApxaSiou twv ©coSofftou TraiSt>jv paiiXetav, exeTvov 
Tov '/povov teXoi; Trj<; laTOpiai; 7:otr,Tau.£vo;, Sv 'Aptra- 
xtOi; [X£v Tou ypuffou Tvji; IxxXrjcriai; CTOuaTOi; 'Iwavvou 
diT^XaOsvTOi; eti; tov dpy^t£paTixbv Gpdvov dvr,YU£V0(; 
lepaTeuev, -?! Se Toii pafftXeuovToi; 'Apxaotou Yuvr, xaTa 
YaaTpo? v/OMca. xai daSXcocraca tov ptov direXnrev. 

(*) Sic clironologiai contemptorem so fatctnr Eiinanius 
( fr. I ) OuTOi; 6 Euv^xTTiOi; ilapStavb? [A£v ysvoi; ecjTt [■xkc, Yotp 
£v AuStix SdpSsK; £(7/£ TraTpiSa)' Su(7(Te€r,s oe tviv 
Opr,ax£tav cJjv (tqc 'EXXr^v^jjv y"? eTtfxa ) toui; (/.ev eu- 
dESeiix Tr,v paatX^iav xoaijt.'(^(7avTai; TravTi t^otzm xai 
dv£Or,v xaxt^ojv Staaup£t, xat [xdXtaTa y^ '^bv ^i^oLv 
KcovaTavTTvov, Iqaipei oe toui; ^uaaeGtXq, xat tcov d'X- 
Xo)v TrXeov 'louXtavbv Tbv iTapafidTVjv , xat a/£So'v ti 
to tv)? laToptai; auToi et? to Ixeivou £yxco[/.iov auvTeOev 
e^eTrovr^Ov). 'EaTi Se xaXXteTrrj? t-^jv cppdatv, ei Trepie- 
Xoi Tii; auTW Twv Xo'yo3v to dXexTpuovcooci; xat 
eXacpt»)SeaT£pov, xai auojO£aT£pov, xat ori 
xai TOUi; t £ paxo')Oe i<;, xai xopaxo^jSett;, xat 
T;i6yixo')S£ t?, xat to 7roTa[ji.ojSc(; Sdxpuov, xat 
TOt 0[xota • TouToti; -(ap xai Trjv aXXr,v twv ovofjidTOJv 
TreptXujJiatveTai xai StavoOcuet euYe'vetav. Kai Tpo- 
Trat? [jiev xe/pr)Tai Trapa6c)Xo)i;, OTrep 6 Trl<; taTopia^; 
oux eOe'Xci \6ij.oi; , dcpaipcTTat Se to Xutcouv rj T^i; 
X£'^£0)i; £[jicpaat<; toc TroXXa xai daT£t()Tr,i;. Tyj auvOr^xrj 
ok xai TO) aacpcT Trpbi; laTopiav xat TaTi; Treptc^Soti; autji- 
[/.CTpoji; xat oixeio)!; s/ei' 7rXr,v evia/_ou Stxavtxco-epov 
[jiaXXov r[ laToptxcoTcpov [jieaToT xai 7repi6dXX£t tov 
Xo'yov. N£o)T£pi!^£t S' oux oXiYa xat 7Tepi Toti; auvTd^et?, 
TrXriv oux £t(; to a/otpt, ouS' et^; Tb Tati; ^isQooon; XaSr^v 
ETrtSouvat. 

Auo Se 7TpaY;jtaT£t'a(; Tr,v auTrjV Trepie/ouaai; taTO- 
ptav auv£Ypd']jaTO, 7rpo')Ty]v xai SeuTEpav. Kat ev fj.£v 
Tr) TrptoTTi 7roXXf,v xaToc Tr,(; xaOapSi; fj^jcoiv tcov Xpt- 
CTtavoiv TTtaTcco^; xaTaa^retpet [iXaa'pr,ijLt'av, xat Tf,v 
'l^lXXriVtxfjV dTroa£(JLVuv£t S£tatSai[j(.ovtav, TroXXa tcov eu- 
aeSoJv paatXlojv xa0a7rTo'(/.evo;* Iv 51 Tvj S£UT£'pa, viv 
xat ve'av exSoatv sTrtYpdcpet , Tf,v [jt£v 7roX)if,v uSpiv 
xat daeXYciav , t^v xaTot ■zrfi euaeSeta^; eax£Sa^£v, utto- 
T£'(j.v£Tai , TO Ss XotTtbv Trj? auYYpot^-pri!; aojtia auv£t'pai;, 
veav exSoatv , to<; £cpr,ijtcv, eTctYpdcpct, £Tt 7roXXa TTJi; 
Ixciac Xuaar,(; u7rocpaivouaav. 'A[jccpotv Ss TaT? ix.i6i7B- 
atv Iv TraXatoTi; lveTu/o[jiev ^46X1011;, iSioji; cxaT£'pav 
Iv lTc'pc>) T£u/£t xai £T£pcp auvTeTaY[Jtcvr,v • 1; tJjv auTcov 
xat Tf,v Stacpopav dvaXe;d[jL£vot CYVOjtjLcv. liuijcSatvet 

OUV Iv Tr, V£(X lx00'cjCt TToXXcC TtOV /t0pC0)V StOt TOt? Y^* 

Ycvr,[/.£va; Ttov pr,TO)v 7r£ptxo7ra<; daacpwi; IxxeTaOat , 
xaiTot cppovTtarr^i; laTi tou aacpou<;' dXX' oto» Tpo^Trto 
XcY^tv oux i/oi , [j(.fi xaXox; xaTot toci; TrcpixoTroti; OLpiJ.6- 
aa? TOu<; Xcjyou? Iv t^ SeuTcpa ix.$6GZi -zow vouv Xu^jtai- 
vcTat Ttov dvaYivo)axo[j.evo)v. 'Ev 01? xat to Tc'Xo(;. 

Idem cod. 98, de Zosimo : EtTrot S' av Tt(;, ou 
Ypdijiai auTbv laToptav , dXXd [jLeTaYpd'j/at Tf,v Euva- 
Trtou, Ttp auvT();jtt>j [jlcjvov Stacpepouaav , xai oti ou/ , 
(>)a7rcp excTvo(;, outoj xat, outo; iTeXtyojva 8taotjp£t. 
Td 0' (xXXa xaTot Trjv laToptav a/e5o'v ti 6 auTO^; xat 
[xdXtaTa Iv Tai? tojv euaefioiv [JaaiXEojv StaSoXaT<;. 
Aoxei Se' [Jtot xai outo<; Suo lxSo'aet<; , tija^rep xdxetvoi;, 
7re7rotrix£'vaf dXXd toutou [jl£v Trjv 7rpoT£'pav oux £toov • 
^v 51 dv£vvo)[jLcv , l7reYpa'|)£ vea^; IxSoaeto;, e; tJ)v 
au[/.6aX£Tv f,v xa\ £Te'pav auxip, waTrep xai T(p Euva- 10 EUNAPII SARDINAI TTtw, IxSESoCTGau 2acp->ii; U (xoiXXov outo? xai ctuvto- 
fAonspo; , wffTrep rprjaEV, Euvairtoi» • xai toii; TpoTtoti;, 
et [AT) (nravtov , ou Xc/pr,aEvo(;. 

ARGUMEISTLM. 

Fr. I . LiBRi PRiMi, qui usque ad Juliani Caesaris 
teiiipora pertinet, prooemium. — 2. Aurelianus. 
Seleucis avis. — 3. Probiis (Cremna in Lycia ob- 
sessa). — [\. Carini indoles. — 5. Diocletianus fines 
imperii R. muris copiisque firmat. — 6. Jovii et 
Ilerculii, legionum nomina. — 7. Ablabius, 
prsefectus praetorio, a Conslantio supplicio affi- 
citur (337]. — 8, LiBRi SEcuNDi prooemium. 

COKSTAXTIUS ET JULIANUS C-ESAR : 8 a. CoU- 

stantius in Galliam ablegans Jubanum Caesarem, 
legatos rerumque omnium administratores ei 
additMarcellumet Salustium (355). — 9. Jubanus 
Germanos ad Argentoratum proelio fundit ( 35^ ). 
— 10. Julianus contra Cbamavos proficiscens 
Sabis parcere jubet (358). — 11. Cbarietto- 
nem , latronem Gallura , socium sibi adjimgit 
contra Quados. — 12. Pacem Cbamavis petenti- 
bus concedit, obside retento fiiio regis captivo 
(358). ■ — i3. Badomarius , Germanorum prin- 
ceps , captivos Romanos Juliano restituere recu- 
sat (359). — 14. Constantii in Jubanum invidia 
ft insidise. Cyllenius quidam, qui Juliani res con- 
tra Alemannos gestas scripserat, ut veritatis parum 
studiosus ab ipso Caesare redarguitur. — Juliainus 
iMPERATOR : i5. Eunapius rhetor, legatus Ly- 
dorum, benigne ab imperatore excipitur (36 1). — 

16. Jubani in judiciis exercendis aequitas. — 

17. Salustius aulse praefectus. Jubanus Marcel- 
lum in honore habuit , etsi fibum ejus conjuratio- 
nis reum suppbcio affecerit (362). — 18. Hera- 
cbum cynicum scripta oratlone Julianus refuta- 
vit. — 19-22. Jubani expeditio Persica. Jubanus 
Scy tharum incursiones animo praesagit. Ctesiphon- 
tis obsidio. — 23. Post mortem Jubani super 
creando principe consultatio. ( Subjungltur aTr,- 
XtTEUTixbi; xaTa EuvaTCiou. ) — 24. Loci e laudatione 
Jubanlpetiti : Juliani ad Oribasium medicum vox; 
Sobs adoratlo. — 25. Llbanlum indebclls habe- 
bat Jubanus ; in Proaeresium infestior erat. — 
26. 27. Oracula Jubano data. — 28. E novi libri 
prooemio. Ad suae ipsius res setatis describendas 
accedens auctor s^ veritatis studiosissimum fore 
polbcetur. — Jovianus. Valens et Valentinianus 
(363-378) : 29. Valentlnianus Nicaeae in Bithy- 
riia imperator proclamatur (364). — 3o. Salu- 
btius, praefectus praetorlo , homo integerrimus, a 
nmncre suo removetur. Valentinianus Rliodanum 
vel Chrysaphium archieunuchum judicio con- demnatum cremari jubet. — 3i. 32. Procopii re- 
beUio (365). — 33. Arbitlo Valentem Procopii 
coeptis territum ac fluctuantem erigit ac confirmat 
( 365 ). — 34. Parum abfult quin proebo ad Thya- 
tira commlsso imperatoris coplae ab Hormisda , 
Procopli duce, cladem acciperent ( 366 ). — 

35. Suppbcla de consciis Procopii sumpta. — 

36. Jibanus, Valentis dux; ejus indoles. — 

37. Bebl Gothici sub Valente inltia (366.) — 

38. Theodori in Valentem conjuratio ( 3^4 ). — 

39. Festus , in Asla proconsul , summa crudeblate 
saevit in eos qui Theodoreae conjurationis parti- 
cipesfuisse, artesque magicas exerccre videban- 
tur. PeriltMaximusi^hllosophus etCoeranius (374). 

— 40. Perierunt item Slmonldes, Patrlcius et Hi- 
larius. — 4i. De origine Hunnorum , quorum 
impetu pulsi Gothi in Romanorum ditlonem , tra- 
jecto Istro, confugerunt ( 3^6 ). — 42. 43. Gothi 
in fines Romanos adinissi jussu Valentis, ruptis 
foederlbus Thraciam late vastant. — 44. Mar- 
ciani virtus. — 45. Musonli, Asiae proconsubs, 
qui in bello Isaurico cecidlt (368 ) , Kiudatio. — 
46. Valens bellum contra Gothos parat (^78) 

— 47. Sebastianum ex Itaba advocat, virum 
probum strenuumque, cui bellum istud geren- 
dum committat. — Theodosius. 48 : Theodo- 
sil bixuria. — 49- Infebx rerum pubbcarum sub 
Theodosio status. — 5o. Kicopobtanl in Thracia , 
qui Gothis se dederant , Irrldent rebquas Thraciae 
civltates spe auxibi resistentes. — 5i. Modares, 
mibtum dux, strategemate usus Gothos in Thracia 
clade afficlt (379). — 52. Jubus, In Asia dux , 
senatum Constantinopobtanum de consibis Go- 
thorum , per Orientis urbes dispersorum , clancu- 
lum certlores facit ( 38o ), — 53. Arbogastis Fran- 
ci,quem nna cum Baudone Gratlanus Theodosio 
contra Gothos auxlbo misit ( 38i ) , mores et in- 
genium. — 54. Morbus intestinorum per plures 
urbes homines corripult. Quae cahTmltas compa- 
ratiir cum aba quse, Neronis temporibus, urbls, 
nescio cujus, incobs accidlt. i — 55. Gothi in Ro- 
manorumimperium trajicientes Christlanam fidem 
simulabant , ut faUerent imperatores Christlanos. 

— 56. Magnum asinorum sub Theodosio prctium. 

— 57. De Gratianl indole ( 383). — 58. Maximi 
bebum cum Barbaris , qui in paludes Macedoniae 
se receperant (388). De dlssoluto imperii statu. 

— 59. Tatianus ejusque fibus Proculus (praefectus 
ille praetorianus , hic urbanus) Rufini fraude cir- 
cumventi ( 3^2 ) . — 60. Conjuratio principum Go- 
thorum a Fravitha suppressa ( 392 ) . — 61. Theo- 
dosius pauUo post mortem Gallae uxoris in bellum 
contra Eugenium proficiscitur. — Arcadius et 
Ho.NORius : 62. Arcadius el Honorius Tlieodo.sio FRAGMENTA. 11 patri succedunt ( SqS) ; al rei-um omnium potestas 
crat penes tutorcs eorum Rufinum et Stelichonem, 
mutuis illos se inimicitiis lacessentes. — 63.64- Ru- 
fini indoles. — 65. Alarichus per Thermopylas 
in Graeciam irrupit. Mors Prisci, Proterii, Hilarii 
( SqS. 3g6). — 66-69. De Eutropii eunuchi in- 
dole. — 70. De Timasii, militum praefecti, mori- 
bus. — 71. Bargus, homo nequam, in bene de 
ipso meritos ingratus, macliinis Eutropii circum- 
ventus poenas dat (3y6). — 72. Eutropius Tima- 
sium et Abundantium , virum consularem , in 
exilium ejicit (^96). — 78. De auctoris in scri- 
bcnda historia studio veritatis. De malis quibusdam 
scriptoribus querelae (Enovi libri prooemio). — 
74. Nuntios de rebus occidentalibus Eutropii 
temporibus valde incertos fuisse. — ^S. Asiae mi- 
noris provincias iramanem in modum diripuit 
Tribigildus, in Phrygia militum diix; hunc clan- 
culum adjuvat Gainas. Uterque hoc agebat^ ut 
Eutropium, tamquam omnium istorum malorum 
auctorem, in invidiam inducerent , potestatemque 
ejus everterent (^99). — 76. Leo, militum dux 
contra Tribigildum , in Asiam mittitur ; homo bru- 
tus, at familiaris Eutropii. — 77. Subermachius 
dux Eutropio deditissimus ; ejus origo moresque. 
— 78. Persae cujusdam de victoriis Romanoi'um 
derisio. — 79. De rebellione Gainae (400). — 
80. Fravitha dux contra Gainam emittitur. Ejus 
indoles. — 81. Fravithse naves Liburnicae. — 
82. Fravitha ad Chersonesum Gainam vincit ; 
quod victum non sit persecutus a multis ei cri- 
mini vertitur. Constantinopolim reduci Arcadius 
dignitatem consularem defert (4oi). — 83. Hie- 
racis Alexandrini mores. — 84. Arbasacii dilcis, 
qui contra Isauros bellum gessit ( 4o4 ) j mores 
dissoluli. — 85. Mors Fravithae. Johannes dux 
creatur. — 86. BeUum Isauricum. Hieracis rapa- 
citas. Hierax ab Herenniano correptus pecunia se 
redimit (4o4)- — 87. Ilis temporibus , sicuti 
etiam deinceps sub Pulcheriae administratione , praefecturae gentesque venales erant, Quas qui 
emerat pro lubitu diripiebat. Sic Hierax, quera 
accipitrem quasi aquila oppressit Herennianus. 
— 88. Stelichonis rapacitas. 12 TOPIA H META AESllinON. 

NEA EKAO2II:. 

E LIBRO PRIMO. 
I. 
^^ nPOOIMION. 

Exc. De sentent. p. 247*253 Mai. : As^itttto) 
•tw 'AOr,vaiw xaTOC tou? 'AOvjvyiaiv ap/ovxa^j a-^' ou 
Trapa 'AOvivaiOK; apy^ovTEi; , t<JTop(a (TUYysYpa^Jrtai , 
7rpo(7apiOp.oua£vo)v twv 'Pwu.atx(i)v uTratcov, xai izpo 
-(s. auTWv Toiv uTr(XTO)v xat (xp/o'vTO)v (xp^aijisvrji; tvj^; 
YpacD^c;. Tb Se Iv x£i>cxXaiov t^<; t(7Toptai;jTa [xiv dvM' 
T£po) xai oaa to iroiriTixov veaeTat y^voi;^ itpsTvat X(3ji 

£7TtTp£'|ai TtO TTlOaVlO Xai [JLaXXoV (XVaTCElOoVTt TOV £V- 

TUY/avovTa, toc Ss TrpotovTa xat lirt ttXeov [xapTupou- 
[jt£va <Tuv£V£YX£iv xai xaTaxXsiaat iTpo<; i(TToptxv)v 
(xxptSfitav xai xptatv (xXriOEffTspav. \hd^oi.i youv xal 
quvaptOu£iTai Tov ypovov tiq T£ toci; 'OXutxTCtcxSa!; 
TTEptYpotcftOJV xai Tou; IvTOi; £xot<yTr,i; 'OXuaTTtaooi; 
(xp/ovTat;. npo'Oupa Sk xotXXoui; dLwdixzaxa, TTpoOsli; t^c; 

(TUYYP^?^? ^'^^- TTpOlWV, TOt TE £vSoV £7TtS£y^ G%- 

[xv(3T£pa,Tb [ih [jLuOcSSii; xai Xiav ipyodoy (xsatpei, 
xai (xcpir,(Ttv waTTcp cpotp[jiaxov TTaXaibv xat (xo()xt;ji.ov 
£1? Tou? (juvT£0£tx(3Tai; • AtYUTTTioui; 0£ /po^vou? cxvaX^- 
YOiJtEVOi; xai cuvo)Ooufji.£voi; Itti toc TTpcoTa xai T£X£o')T£pa 
(7TaXato'T£pa? Bekk.) twv Trap' IxocaTOK; (xp/olv, tou? 
c^jYsixovai; xai uaTspai; T7)<; taTOpta<; £XTt'Or,atv, hor^lo^; 

WV Xat ayiScJV TI [JLapTUpo'tJ(.£VO?, OTt Toiv (X7TtaT0U!X£V0)V 

ExaaTOV £T£po; 7TpoXa€t))v £ip-/ix£v. Kai Tr^ptcpspst y^ 
Tr,v laTOpiav Ix iroXXoiv xai TTavToSaTTwv twv TauTa HTSTORTA 

QUA DEXIPPUM AUCTOR COISTINUAVIT. 

EDITIO ALTERA. 

1. 

PROOEMIUM. 

Dexippus Atheniensis juxta annuorum principum , qui 
Atlienis fuerunt, fastos, inde a tempore, qiio arcliontes 
apud Atlienienses esse ca'perunt, historiam composuit, Ro- 
inanis quoque consulibus ex ordine adscriptis. Sed enim 
(piiwn ante consules ipsos atque archonlas scriptum exor- 
(liatur, id sibi proposuit historicus, ut antiqua nimis et qua; 
a poetarum gente traduntur, ea singula probabilitati sua) perinittat , et prout cuiqiie lecforl videbilur, esse sinat : po- 
steriora autem et quae testimoniis magis abundant , ea con- 
ferat ad iiistoricam severitatem, et sub verioris criticae 
regulas redigat. Cogit igitur digeritque tempus, juxta Olym- 
piadum sericm id scribens, juxtaque occurrentes in una- 
quaqiie Olympiade archontas, Jam pulcherrimohistoriffisua; 
procBmio praeposito, pergit porro ; et ipsum scripturiB corpus 
venustius adhuc ostendens, fabulosa quidem et prisca nimis 
resccat, atque apud horum auctorcs, tanquam pharmacum 
vietumet reprobatum, otiosa esse sinit : jEgyptiaca vero 
tempora supputans atque ad antiquiores purioresque, qui 
sunt apud quamque gentem , fontes revocans , principes 
patresque bistoria! in medium profert ; plane demonstrans 
ac propemodum testimoniis comprobans, uniimquodque 
ex liis incertioribusaliumexaliohistorico fuissemutuatuin. 12 EUNAPII SARDIANI EiprjxoTOJV oidTTep ^wtcov ti xai TroixtXov xai yp-/i(ii;^.ov 
ei? I\ jxupoTTwXiov TTjv loiav i^-rifr^ni'^ xaTax£/cX£iau.£vr,v 
xai <iuvriY(;.£vr|V. IlavTa Sl , oaa TTpo'? t£ t6 xotvov 
a7ravT0)v dvOpwirojv ali67.Qyct xat xa^' avSpa 6t' dps- 
rr^v 7t£ptTT0ij Ttvo? 6vo'[jtaTO(; T£TU'/_rixo'Ta , XdSpoji; £7ri- 
Spauwv xal StaO£ij.£vo<; tw Xoyw, t£A£utwv et? KXau- 
Stov xaTaXuEi tyjv cuYYP*'fV» ''^' KXauotou Tr)? 
PacJtXsta; Ito? t6 TrpwTov, l? o xai t^? SaciXciai; 
■^py£T0 xai £T£X£UTa , IvtauTOV dp;ai; 'Pwixatoii; £va* 
01 0£ xai £T£pov auTco yapi^ovTat. EiTa 'OXu[.».7rtaoai; 
xaTaXoyt^^Tat To'aa? xai To'aai; xai u7rdTOU<; xai cl^yoy- 
Ta? £7:1 TauTat;, TTjV /^tXtdoa tcov Itwv .UTToSaXwv, 
wCTTrep aYWvtwv, ei [xr) 7roXXwv Xtav Itwv aTroSotr] 
XoYOV TOt<; IvTUY/dvouatv. 'li^YW 0£ 6 touto to £pYOv 
£t<; vouv [iaXcp.£vo<; , u7i:' auTOu A£i;t7T7TOu TauTa £/tov 
IxStodaxecOai xai ffuXXa^jtSdvetv, 6'(T0<; xat rjXixoi; 
6 xi'vouvo<; xaTot tov IvtauTov ExaaTov tJTOptav Ypd'.p£tv, 
xai 7rp6<; tou<; IvTUY/dvovTa? 6i/.oXoY£tv, OTt TauTa oux 
etjTtv dXr,0^ xaTot toui; /po'vou(;, dXXa tco jjtiv outoji;, 
Toi §£ £T£'po)<; ioo^z, xai 7r£ptcpavo)<; lauTou xaTrjYOp£tv, 
6)a7r£p Ixeivo!;, oTt /povtxrjv taTopiav y^a.'j^Mv 7rXavo)- 
(j!,evr|V Ttvd xai [jtsaTrjV twv dvTtX^YOVTWv, oxjTTep 
d^rpo^eSpov exxXrjatav, lxTt'Or,at Trjv YP<^'f^|V, o^eoji; Se 
xai T^i; Boto)tia<; dxot>o)v 7Tapot[jLta<;, 6'Tt outwi; auXeiv 
ou TTpe-Trei, xdxeTva TrpoaeXoYiCo^JtrjV, OTt t£'Xo<; taTopia? 
xa\ (7X07t6<; dptaTO<; Tot ^rpa/OsvTa oti [jidXtaTa St'/_a 
T!v6<; 7rdOou<; et; t6 dXr,Oc(; dva'.j)£'povTa Ypf^^^-o^iv, ot Se 
dxptS^T^; XoYiaiji.01 twv /povo)v, wa^rep dxX-/]TOt [jtdpTup^i;, 
auT0[Ji.dTO); l7r£tato'yT£? , I? TauTa w'^£Xouatv ou2£v. Ti Y«? 2o)xpdT£i 7rp6(; ao'X(iav xat ©eiJttaTOxXei Trpoi; 
SetvoTrjTa ouvTeXetTai Trapd twv /pdvo)v; ttou Ss 
lx£Tvot xaXoi xaYOtOot Std 0£poi; rjaav; ttou Se ■zhn; dpe- 
Td<; lcp' £auTwv, xaOaTrep Ta c&uXXa, Trpo? Trjv wpav tou 
£T0u<; au^avoij.£va; xai d^roppeouaai; Trapei/ovTo; 'AXX' 
taox; £xaaTo<; auTwv t6 youv I? cpuatv xa t Suva^jttv iyix^h^j 
StapxtT)? xai auve/wi; Iv TaT? IvEpYeiati; d^reSiSou xai 
Si£ao)^£v, Ti<; ouv Xo'yo? 7Tp6? laTopia; teXoi; ^tSlvai 
xai Yivo)axetv, ^ti r/jv Iv 2aXa(ji.tvi vau;jLa/t'av Ivixtov 
01 "EXXriVe? xuv6i; l^rtTeXXovTOc ; ti S' foeXoi; :^v toT<; 
IvTUY/dvouatv eti; (J^cpeXetav laToptxrj? •/peiac;, ei xaToc 
TauTrjv Ite/Oy) tV ■^iji.epav 6.S£Tva, xai [ji£Xo7rot6i; 
aviays.\/ r\ TpaY0)S6i; dptaTOi; ; Ei Yap ea/aTO^; 6'po<; twv 
7T£pi T-^iv laToptav xaXwv t6 ttoXXwv xat d7r£t'po)v 
7TpaY(Ji.dT0)v Iv oXiYt») xpovtjj xat Std ppa/£t'a<; dvaYvoj- 
a£W(; TTsTpav XaS^tv, xat Y^^^^f^Oat Y^povTa? Irt V£'ou<; 
ovTai; St' eTTtaTr^ixriv twv 7TpOY£YOvo'TO)v, waT£, Ttva 
[X£v ^£UXT£ov, Ttva 5k a!p£T£'ov, EiSevat, TOUVaVTlOV 
£[jLoi ys. Soxoufft TTOteTv 01 7r£ptTToT; xat d7Tr,pTr,iji£voti; 
iTTStaootOK; 6)a7T£p ^evtxoT? rjSuaiJtaat t6 Tri<; laTOOtai; 
ISo')Stijiov xat ypr^cn^o-v dvaTpe^rovTe^; xat StacpOEipovTei; 
dX[jtupw Xo'yo) 7To'Tt[xov dxor^v. Ko)Xu£t [Jt£v Yap luwi; 
ouSev xat TreptTTOV Tt [jtaOeiv, dXXox; Te, w<; tprjatv 
auT6<; Ae^tTT^roi;, twv [jlsv /povtxwv •*( TrdvTwv •*! twv 
7TX£(aT0)v 5ta7T£cpo)vr,[Ji£vo)v, Twv Se u7Tepdpo)v xat cpa- 

VCpWV 7Tpdc£0)V aU[JL7r£C0tOVriL».£VO)V. Tt; Y^'? OUTO) 7r£- 

piSdrjTo; diTaatv 6'aoi XdYtov -/•'•I/avTO xai xaTeXtrov 
XdYOu;, 6)? AuxoupYo; Aax£Sat[/.dvto<;; lc 8v xai i] tou 
Oeou [jtapTUpia Std aTdjjLaTOi; d^raat Oe^v dvTtxpu<; dva- Ipse autem e muUisatqiie omnigtmis, qui de liis rebus scri- 
p-enmt, liistoriam coiificit; cinnum veluti varium et pcr- 
honum ad unican) pii^mentarii ofticinam, ad suam vidclicet 
narrationcm , cogens alque cumulans. Omnia vero, qiife 
sive generatim inter liomiiies illustria, sive sinyilatim ob 
alicujus virlutem prsestante fama inclarucrunf , celeriter 
percurrens atque in suam lucubrationem adsumens , fincm 
liistoricTG facit in Cliiudii anno primo, quo is regnum et au- 
spicatus est et finivit , anno uno Romanis imperitans; quan- 
quam nonnulli duos huic imperii annos largiuntur. Deindc 
Olympiadas supputat planeque adnumerat cum consulibus 
et cum arcbontibus : atque ex Olympiadibus annorum mil- 
liarium conficit; quasi laboriose aestuans, nisi permultoriim 
annorum lectoribus suis rationem reddiderit. Kgo vero, qui 
de hoc opcre lucubrando consilium cepi, ab ipso quidem 
Dexippo discere potui alque cognoscere , quale quantumque 
periculum sit per annos singulos bistoriam deducere, ac 
porro lectoribus confiteri , hoc et illiid secundiim temporum 
rationem non vere esse dictum,sed aliis aliler visum : 
atqiie ita se ipsum perspicuc coarguere, ul reapse Dexippo 
accidit, quod historiiK cbronic.x- quivis auctor fallacem 
quandam et plenam repugnantiarum, ceu chorum exlegem, 
edit scriptionem : Bocoticum quoque proverbium mox au- 
diturus, quod sic tibiis sonare non decel. Denique et illiid 
mecum reputavi , finem historia" scopumque optimum esse, 
ut res gestae , duce omniiio veritate, absque iillo affectu scri- 
bantur : accuiatos vero temporum calculos, si veluti festcs non invocati adsint, pra-dicta; rei niliil prodesse. ^'am quid 
Socrati ad sapientiam vel Themistocli ad ingenii sollerliaiii 
conferunt teuipora? num hi per aistatis fempestatem bonos 
se probosque virospriiebebimt? num siias virtutes, tanqiiam 
folia pro anni tcmpore, crescentes denucntesque exhibe- 
bant? Atqui borum, opinor, uterque quidquid vel naluraj 
conditione vel ingenii cultu exquisitum erat, id iierseve- 
ranter atque perpetuo pr.x' se ferebat actibus suis afque 
servabat. Quid igitur prodest historia; proposifo scire ac 
cognoscere, Graecosnavali proelio ad Salaminem vicisse ex- 
oriente canicula? Quid rursiis confert lectoribus ad utili- 
tatem ex historia capiendam, quod ille tali die nalussit, 
qui deinde melicus vel tragicus poeta evasitoptimus? Etcnini 
si siimmum historiae bonum in eo verlitur, ut miiltarum 
ac ptiene innumerabilium rerum praH.lare gestariim brevi 
tempore modicaque lectione pcritiam nanciscamur, fiamus- 
quesenesdumjuventutelloremus, ob pra?teritarum rerum 
scientiam , ita ut, quid fugiendum sit quidve appetendum, 
sciamus : contrarium mihi facere videntur qni supervaca- 
neis et assutis episodiis , tanquam peregrinis condimentis , 
bonum bistoria; pabuliim adulterant , delicatumqiie audituin 
amaro sermone violant. Nisi forte inania etiam discere 
animus fert. PriFsertim quumchroniciscriptores, ut ait ipse 
Dexippus,vel omnes vel certe plurimi invicem dissideant 
in rebus illustribus ac manifestis, quas perse ipsas in con- 
troversiam nemo revocat aut diffitctur.; Nam qiiis apud 
bisloriijeperitosvel conditores Lacedijemouio Lycurgo ce- FRAGMENTA. 13 xaXouvTO? £TCi Tw Oetvai tou? vo'aou(;. Tlc, oe twv 
Taura elprjXOTOJV £T£p(o (juacplpETai Ttepi twv ■fjVixa 
ETiOsi Tou? v6t/.Qu<i yfp()vo)v; aXXa TravTE?, (5)(TTOp oixiav 

ri C7TuX0V OOXlU.a(^0VT£(; 7) TI TWV 6[JI.0l(ii)V, OTt p.£V £(JTt 

xat Y£yov£, (iuvTiO£VTai xat xaTavEuoufft , TOpi Ss tou 
TOTS [cxTTOpta suppl. Meb.] TravToSauri £[A7r£7:X7^xacri 
Ta piSXia. 'O-KQXB xai 0ouxuSt'Sr|i; 6 7TavT(.)V axpi- 
CstjTaTOi; Tov it.iyoL^ xai 7roXuuti.vr,TOV IxeTvov ttoA£(xov 
ap^^^r^v Ttva xat 7Tpo'^aff£t(; cpYjal XaSetv Trpo; S£UT£pav 
xivr,atv Ix Sia-vpopa? r,u.£p(ov, r) 7T£pi 7toX£(>)v aloiGzo^q 
auTOii; iyivETO, xat ouo£ auTO? £/^£i StatTav ffacpw? 
xat (xxpi6(oi;, Ttvei; l7r£xaXouv otxato'T£pov, aXX' Itti 
Tot? r,u.£'pa(; IXO^jjv u7roSr,XoT xa\ TrapaS^txvuffiv, oTt 
xEvr^ Tti; 7rou xat (x/p^To; •?) Trspi Toi*? y_po'vou? StaTpiSr) 
xai Q'/o\'f\. 

ToiauT(x Ttva xai 7rX£t(0 £T£pa -koqc, luauTov IxxXr,- 
ct(Xffa(; xat pouX£Uffaix£VO(;, xat TOt? lc, ih. }(povtxa 
ff7r£u5oufftv xai (xv£ffTr,xo'ffiv oij.ot(x Ttva TrapEYyuwv, 
M^ 75 7r£pi Ta; (5)pa? xat r,u.£pa(; «xxptS^ta ^rXouffttov ot- 
xovo'l«,oii; Tiff't xal XoyiffTati; 7Tp£':r£t , xat vr] Ata ys Tot^; 
lc, Ta oucavta X£/rivo'fft, xai OffOt Trpcx; (xptO[X(o cpav^pw^; 
x(xO-/]VTat , auTO(; o\ Trpoayopeuoiv 7ro'ppo)0£v TOt(; IvTuy- 
yoivoufftv, (3Tt 7riffT£Uffa(; £iji.auT(o SuvaffOat Ypaa)£iv 
ycyovcjTa t£ xat ytvo^jt^va , 7rpo? tc)S£ to ^pyov (op(ji.7iffa , 
t6 iji£v x^t' IvtauTOV xat xaO' rjijtspav (SffTr^p (XTrpoffSto'- 
vuffo'v Ttva prjffiv TrapatTrjffQtu^voi;, TO Sl xaToc ■/p()vou(;, 
ot Toi? paffiXeufft 7r£ptypc(cpovTat , xpiva^; aXriOEffTepov. 
'Avayvo^^ffETat youv Tt(; , oti TauTa l^rt touS^ Toti ^afft- 
Xeo)!; r, TOiiS' l7rpaTT£TO*xaO' ov Se IvtauTOV xat ri[jt£pav, 
£r£po; lc, Tr)v (XTrocTrjv /^op£U£Tat f Tt(;. 'Ey(jJ Si xal 
[xaTot? Kieb.] xo 7rtffT£U£tv l|jtauT(o yp(xcp(o, avSpotffiv 
£Tro';jt£VO(; , ot tou xaO^ r,(jta<; (5tou fjiaxpw 7rpO£T/ov xaTot 
ratSeiav, xat StaT£Ta_u£vcoi; Iv^yov u.\ ffio)7rav Tot xotvix Toiv £py(OV, xai offa 6 xaO' rj(J!.a(; £cp£p£ /po'vo(;,xai toc 
Trpo rjawv \xzxh. Tr,v Ae^tTr^rou ypacpr,v outtoj Xcjyou t£ 
xat iffTOfiia^; l[xcpavou(; T^TU/riXCJTa. 'Eytv£T0 Zl 
IxEtvot? T£ xa[ji.oi xotvbv To Ipyov tcjSe, xat TrdcvTa ys 
ic, Tov. 'louXtavbv (xvacp£p£iv ISo'x£t , 81; ISaffiX^uffe [jtev 
lcp' ri[ji.o)v, To Se (xvOpco^rtvov auTOv (>)ff7r£p Tivia Oebv 
7rpoff£xuvouv (X7ravT£(;. Ao'you Se r,v a;iov xai xaXco? 

£y£tv .ISc)X£t, xaOo(7r£p toT(; £V£X£v lpo)[jic'vr]? 

voufft TTOtriTait; ot y£vo[Ji£'voi(; cxptffTOt^;* outoj xai -f|tj(.tv 
(xp/r^v Tiva xai y£V£fftv 7rpoO£[jt£'voi<; Trjv . . . 7rapc)VTa 
xat . . . Tojv Trpo . . . ISo'x£t .... cp-),v . . . xo'vto)v 
/po'vo)V . , . ;/.£'vov xai . . . 'j^u/^^; avacpEpouffi . . . to 
£tSo)Xov . . . S£iv . . . Iv txXXoTpiot(;. 

"Oti l^ouffta IffTt . , . TTOvripa^; . . . U7rb Xo'you . . . 
7rapaxtV£i xai . . . /povov . . . )(pri[JtaTtC£t . . . cxp- 

X°"» • • • T°'P ^•'^■^0''^' • • • O^TOi Ss Tt . • . [2. AYPHAIAN02.] 

[Suidas : S^Xeuxi^;* opv£o'v IffTt eu7r£7rT0v xat 
(xxo'p£ffTov xat 7ravoupyov xat toc^; axptSa^; ^avSbv Xa- 
cpuffffov. « Haec vei'ba credo Suidam hausisse ex 
Eunapio , quod Zosimus 1, 5^, 6, in ea jiarte 
Historiae quam e Nostro sumpsit , S^XeuxigSai; rrte- 
moret, at TaT? cxxpiffi ffu^JtTrepitTrTavTsit x^ttt xolc, ffxo'- 
[jtaffi TauTa; Se/ovTat. » Boissonaditjs. Zosimusista 
intexit narrationi de Aureliani in Pahnyrenos 
expeditione.] 

3. (nPOBOS.) 

Suidas :KaTaxaiv£iv (xvatpeTv, cpov£U£tv. « 'O Si 
T0^c)Tr,(; rjcptei ^eXo?, euffTO/o<; (ov TOffouTOu<; xaTaxat- 
v£iv, offa Tjcpt^t p^Xr). » EuvotTrio'^; cprjfftv. 

« Hoc fragmentum pertinet ad illam Historiae lebrior est? de quo (lei testinionium in ore omnium versa- 
tur, diserte deum vocitantis ob ferendarum legum sapien- 
tiam. Qiiotusfjuisfiue vero ex his, qui de ea re scripserunt, 
consentit cum alio iiomine de temporibus quibus ille leges 
scripserit? Nimirum id omnes, tanquam de domo vel co- 
himna vel re simili agatur, qiiod quidem ijie sit et exstiterit, 
concedunt et annuunt ; de tempore autem quo e.vstiterit, 
variis dul)itationil)us implent volumina. I£t quidem ipse 
Tluicydides (IV, 122), quo nemo fuit diligentior, magnum 
iilud cX famigeratiim bellum renovati ardoris initium occa- 
sionesqiie cepisse ait ex dierum controversia, qua; de captis 
oppidis inter illos oriebatiir. Neque tamen ipse satis aperte 
acciirateque definit, utri justius qiiesti sint : mox quiim ad 
dierum siipputationem vcntum est, significat atque demon- 
strat , vanam esse propemodum atque inutilem istam circa 
teniporum notationem sedulitatem. 

Ha!c ct alia plura mecum ipse animo collegi ac reputavi ; 
et ceteris etiaiii, qui ad annales scribendos studium impen- 
diint, admonendi caupa suggessi ; quod videlicet circa anni 
tempestates diesque sedulitas villicos divitum ac rationarios 
deceat, atque eos licrcle, qui ca;lestia scrutantur, et calcii- 
latoris artem diserte profitentur. Ego vero lioc lectoribus 
meis affirmo , mc non sine fiducia vires ad res pr<-)eteritas ac prffisentes scribendas mihi suffecturas, hoc opus aggres- 
sum esse, ita quidem , ut minutam sive anni sive diei ra- 
tionem.ceu quid importunum, negligam ; verum tempora 
intra qiiffi reges singuli versati sint, expendam accuratiiis. 
Lector igitur apud me inveniet ha;c vel illa sub hoc vel illo 
rege evenisse; verumtamen rei gestae annum et diem alius 
quivis prajstigiator dicat. Ego vero pro hac mei fiducia 
scribere incipio exemplum secutus bomiaum, qui hanc 
nostram a?tatem eruditione sua valde superaverunt : enixe- 
que mihi proposui, quominus nihil publicarum rerum tace- 
rem, sive quas no.stra a;tas vidit, sive superlores, quotquot 
post historiam Dexippi nondum litteris vel publicis commen- 
tariis commendat;» fuerunt. Quare commune cum illis 
bistoricis negotiiim suscepimus. — Etnobis quidemomniaad 
Julianum referenda videbantur, qui memoria nostra regnavit 
et numinis iustar ab universis hominibus cultus est... 
2. 

Seleucis avis, qua? cibos facile concoquit et insatiabilis et 
astuta, et locustas avide devorans. 
3. 

Eunapius : « Sagittarlus autem sagittam emisit, quum 
esset jaculandi peritus, adeout tot homines interficeret, quot 
sagiltas emitteret. « 14 EUNAPII SARDIANI partem qna Eunapius narrabat Palmyram ab Au- 
reliano , vel Cremnam a Probi militibus obsessam. 
llem illustrat Zosimus I, 5^ , 7 et 70 ,*i. Credi- 
derim Eunapiana hsec esse referenda ad Cremnae 
obsidionem; nam Zosimus, loco posterius citato, 
Nostri verba ante oculos babuisse videtur : iSuv^v 
Ti? avrip auTco (Lydio in Cremna obsesso) u.r{/'xv<xq, 
T£ xaTaaxsutx^siv elSw?, xa\ Ix {x-ziyavwv euctto/o); 
acpiEvai PeXt) SuvaaEvoi;' waTS offaxii; IvExsXEuaaTO 
6 AuSto; auTW xaTa xtvo; twv TroXeti.i'o)v acpievat fisXo;, 
\j.-r\ Siap.apTeTv tou axoTTou. » Boissonadius. 

4. KAPIN02. 

Suidas : KapTvo?, Kapou tou padiXew? uto<;, "^z- 
vo'iji.evo<; ev e^ouaia xai ^Q\Ar\czMc, xupio;, aveopaij.£ 
TvjXixouTOV xaxov lc, TUpavvioa, [w7T£ aTreoet^e /puaov 
Trjv TpaYO)Sou[j!.£V'/]v Tupavvioa *] outo) xat TouvoijLa Toic, 
epYot? (jLaxpo) 7rap^X6e. Ilatoojv fxev yap s^J Y^Y°'*'°'^''^^ 
u6pet?, 8ta TO ffuvrjOei;, ouoe u6pei; 6vo[jit(jOy)(jav, aXX' 
■^v eYxuxXtov auTw xai TTpo/etpov to toc TOtauTa auap- 
Taveiv 6 tl 1'^yXr^u.rx-^ri. Te cxveTrXaTTe xai eOtxaJ^e toTi; 
aSixou;x£vot<;, xa\ twv otxa!^oiJLe'voJV ouSeii; Iffo^^^eTO • 
07TOU Y^ TToXXv;!; ouffrji; xat aotrjYVlTOU t^<; (pOopa<;, 7ta- 
pavr,Xt'ffxovT() Ttve<; twv euSaiu.o'vwv, wffTrep Iv xotvoT<; 
SeiTTVot^; (xX£XToptSe<;, e? tyiv Kapivou Tpu'-&7^v. M^jJtvyj- 
cOat 0£ Twv xaTaxo7TTO[ji.£vwv e'i>affxe, twv ijtev w; oux 
l7r'/-jveffav auTOu to xaXXo<;, twv Se oti kifOWTCt , oxs. 
•/jv [jLeipaxiov, oux eOautji.affav, (•)<; ISouXeTO" (i7io)XXuvTO 
oe Ttve<; xai YeXaffavTe<; IvavTtov auTOU TroTe. Kai 
TTavTa r,v auTOU papuTepa Stoffrj[jLia<; , xat IXuTTa ev 
(jtlffois ToT<; u7iv)xo'oi<;. 

Ilaec esse Eunapii patet e Suida vv. Aioffr,ui.ta , 
'EYXuxXtov, Maxpco, "rSpt<;, ubi particulae hujus loci 
aff'cruntui',nominatoauctore. Fortassebuc pertinet 
etiam Suidas v. 'ATixffOaXa (vid.fr. 89). Cetermn 
quum ap. Suidam proxime antecedant haec : K a- 
pix'bv Ou[ji.a' Itti twv (Xffapxa r\ (x6po)Ta u.ikr\ Ouov- 
TO)v ot Y^^P Kape<; xuva Ououfftv. Euva7rio<; : pro- 
babibter Kiisterus statuit Eunapii mentionem 
non suo esse loco factam , sed ad ea quae de Cari- 
no sequuntur pertinere. Inclusa e Suida v. Ma- xpco supphUa sunt. De re cf. "Vopiscus in Carino 
c. 16. 

[5. AI0KAIITIAN02.] 

[Suidas V. 'Eff/aTiot : « '0 AioxXviTtavbc Xo'yov 
TTOtoutJtevoc Twv 7rpaY;ji.aT0)v orriO-/] OcTv xai Suvauiefftv 
cxpxouffati; lx(xffr/)v Iff/aTiav o/upwffat, xat cppoupta 
7T0i9;ffat. » Eunapio haec vindicanda probabihter 
censet Reitemeyer. ad Zosimum II, 3/| , 2 , ubi : 
T-^(; yap 'Po)iJtaio)v l^rixpaTetai; a7TavTa/ou twv Iff/a- 
Ttwv T^ AtoxXriTtavou ^rpovoicx, xaTot Tbv etpr|[jL£vov rfir^ 
[jLOt (sc. in hbri I parte nunc deperdita ) Tpo^rov, 
7r()Xeffi xai cppouptot; xat 7rupY0t; St£tXr|[X(jLevri<;, xtX. 
Ex ipso Zosimo Suidiana fluxisse putavit Valesius 
ad Aminian. Marcell. XXIII, 5, 2, p. 256.] 

[6.] 

[Idem : 'Io'6£ioi xai 'EpxouXeioi, ovo'fjLaTa Ta- 
^£0)v. TocYiJLaTa ya.p Ttva Satpcofftv (Sat[xovo<; ed. 
Bernh. ) l^rcovutta. 'Io'Stc y^P Trapot 'lTaXoT<; 6 Zeuq, 
'EpxouXto<; Ss 6 'HpaxX^i;. Eunapium de his nar- 
rasse ex eoque hausisse lexicographum suspicatur 
Boissonadius , collato Zosimo III , 3o , 4 : 'Ete- 
Tot/^aTO 0£ Iv TOUTO) 'loSiavoi xai 'EpxouXtavoi. Ta- 
YiJL0tTO)v 0£ TauTa ovo'[jLaTa, Trapa AtoxXyiTiavou xa.\ 
Ma^t[jLtavou xaraffTotvTa , cpep(>VTWV toc; toutcov Itto)- 
vu[jLiai;- 5 ijl£v y^P Atb?, 6 Se 'ilpaxXeou^; |7tcovu[jiov 
ei/e. Et hb. II, f^i, 3 : 'Jofitavcov xai 'EpxouXtavwV 
TotY;jLaTa Se TauTa (SatoLOfftv supplendum censet 
Boiss.) l7Tcovu[jLa. Ceterum cf. Valesius in Am- 
mian. XX^V, 6, 2, et Schwarzium in Mamertini 
Paneg. p. gS.] 

7- Ki2NnANTIN02. 

Eunapius Vit. .(Edesi p. 25 ed. Boiss. : Ko)v- 
ffTavTtvoi; [JL£V oOv xat 'ASXotSiov ti[jlwv IxoXot^eTO , xal _ 
07rw? Y^ iTeXeura Iv toT<; Trepl exeivou yi^poi-K-coii. C 
'AfiXaStto o\ Tov TraTSa xaTeXtTre Ko)VffTavTtov, ffui».-» ' 
SafftXeuffavTa [xev auTco , StaSeqotaevov Se ttiv cxp/Tiv 
TotJ ^raTpb? ffuv KcovffTavTtvt.) xai KcovffravTt toT<; Carinns, Cari regis filius, adcptus potestatem arbitratu 
siio fniidvis agcndi, tanlus tyrannus evasit, iit tyrannorum 
sa;vHiam a tragicis poetis celebratam aurum esse ostende- 
ret : adeo vel iiomen ipsuni factis longe superavit. Nam 
pueris quidem nohilibus injuriaj per contumeliam iilatai, 
propter consuetudincm , ne injuria; quidcm existimaban- 
tur, scd hujusmodi peccata erant ipsi familiaria et quo- 
lidiana. Idem etiam crimina comminiscebatur, et jus 
dicebat illis, qui la!si essent, neque ulhis eorum, qui in 
judicio litigabant, incolumis evadebat : quum pra;sertim 
inter multas et ineffal)iles ca;des quidam ex opulentioribus 
velut in communibus epulis gallinaj, animi et voluptalis 
gratia a Carino consumerentur. Horum alios ideo cajsos dicebat, quod suam formam non laudassent, alios, quod se 
dcclamantem, dum adbuc csset adolescens, non admirati 
fuissent,ut voluisset; peribant etiam nonnulli, quod coram 
ipso risisscnt. Omnino cuncta ejus facta prodigiis et osfen- 
tis erant graviora, et in mediis populis, ejus imperio sub- 
jeclis, rabie grassabatur. 

[5.] 

Diocletianus reipublicae rationem diligentcr iniens idoneo 
copiarum numero limites imperii tutandos et castella ex- 
struenda curavit. 

[6.] 

\Jox)'n ct Herculi, nomina lcgionum. Sunt enim quaedam 
legionesa diissic denominata}. Jovis enim apud llalos est 
qui gra?ce Zeus, et Herculesqui Heracles vocatur ] FRAGMENTA. 15 aSsXcpoTt;. 'Kv Ss aoT? xa-ra xbv Octo^TaTOV 'louXiavov 
axpi^edTspov TaoTa EipyjTai. 

Ablabius, praefectus prsetorio, invidia ductus 
in Sopatrum favore apud Constantinum maxime 
pollentem, machinis suis effecit, ut aemulus capi- 
tali crimine circumventus jussu Constantini tru- 
cidaretur. Fuse rem exponitEunapius 1. 1. p. 24. 
Ipse Ablabius deinde a Constantio (337 p. C. } 
supplicio affectus est. Zosimus II , 4« : 'AvripsOy) 
Ss TOT£ 'ASXaStOi; 6 t^; avkri^; UTrap/o?, t^i; Atxrn; a;iav 
auToi TToivriV £T:iO£iar,<; , avO' tov iSouleyjcz OavaTOv 
ZtoTraTpw Tw cpiXofioaw, cpOo'vw Tvi; KwvaravTivou 
Tupo? auTov otx£ic)Tr|TO<;. De mortis genere vide Eu- 
napium 1. 1. p. a5 sq. 

7 a. KHNri ANTlOi:. 

Exc. De sent. p. 2t53 : cxXX' ^ u.£V Tra- 

potu,t'a cpvicri to O^po; ETri t^ xaXcxayii-cpatvEdOaf to't£ Sk 
6 KojvcTavTtoi; ISEtxvi» tou TraTpo; ojv. 

"Oti xaTot Tov 'louXtavov tov Kaiaapa Soxouv tw 
auTw Ko)vc7TavTtco SsSouXEUtjOai xaXo)!; , 6 ypo^vo? t"/)v 
TCTpav l; TO EvavTtov EaTpecpsv, Tali; tou Kato-apoi; 
dtpETaT; cuvEvOouiJttoay)!; r,$Y\ Tr,i; tu/v]?, xat a-/£Sov 
IxadTyii; ^^aipotq ^sva xai TrotxiXa ^epouffri? Toi paatXeT 
Str|Y'4[xaTa • ecp' oT<; 6 Ko)vaTavTto<; Saxvo'[jt£vo<; v-ori 
xai Suacpopoiv u^^rb cpOo'vou, tou<; f,YOuuL£vou<; twv cpuaEt 
TroX£[jLto)v l7r£TEiyt(^£ TO) Kaiaapi, xat Tr,v auTOu Trpoa- 
£Tt'0£t Toii; £/Opoti; SuvaiJLtv, [ji,o'va 6po)v toc f,S£a,xai 
To oixeTov ^evov uTroXarxSotvwv, £i auv to) Kaiaapt 

Goi^OtTO , Xai TO ^EVOV OtX£lOV, Et XaTaXuOt [JL£0' £aUTOU 

Tov Kaiaaoa' ware 6 izokeiioq £t? to utcouXov i/£Ta- 
6aXo)v xat TO cpua£i TroXE^jLiov ETrotEt autjLiJLa/ov. 8. 
Exc. De sent. p. aS^ et 255 : 

nPOOlMION TOY B' AOTOY. 

Ta [Ji£V ouv (XTrb t^? Ae^iTrTrou auYYP*'-p^? £? xou<; 
'louXtavou xaOr^xovTa [xatpou?], o); £vr,v [jLaXtaTa ota 
Twv avaYxat'o)V iTriTpr/^ouatv, txavox; Iv toT<; £(JLirpo- 
aO£v 5£or^Xo)Taf cpepeTai Bs. IvtsuOev 6 Xo'yoi; lcp' ovTcep 
l'^£'p£Tol? cxpyy;i;, xai (xvaYxot!^£i y^ tot<; ^pyoiq Ivota- 
Tpt'6£iv wa7r£p Ti Trpbi; auTbv Ipwrtxbv 7r£TrovOo'Ta<;. Ou 
Ti [JLot Ata T£0£a[jL£vou<; y\ 7r£Tr£tpa[ji£vou(;" xotJLtoyj Y^p 
:^v 6 Yp<xcpo)v Ttxoe 7rat<;, f,vt'xa ISaaiX^uaev • cxXXa Set- 
ve)v Tt /pyi(JLa xat a7rapat'Tr,Tov eii; £po)Ta Tb xotvbv cxv- 
Opo^^Tro^v a7rotvTO)V 7rot0o<; xat Tb Tyj; lcp' auTw ( l^r' auTco? 
B. ) Sc);yi<; cxaTaataaTOV. Iloiq y*P ^i^ crto)7rav uTrep wv 
ouO£t(; ecpepe ato)7rav (aiWTrr^v? N.) 5 7rw<; os [jlyj Xeyeiv 
oaa xat 0? (Jty) 8uvotUL£vot XeYetv cxTrb aTo'[jtaTO<; £cppa!^ov, 
l<; yXuxeTocv Tiva xat /pua^v StaTptSyivTyjv lx£t'vou ava- 
(p£povT£i; ( [jLV7][jLy]v suppl. N. ); Kat [jlev 7roXu<; av- 
Opo)Tro<; TauTa 7rcxa/ovT£<; oyMc; IXaTTOv £<; Tb Yp<xcp£tv 
l^£6iot^ovTO' Tb §£ l^aipeTov, xai Tt Trep f,v Iv ^raiSeta 
Yvo)pt[jLO)TaTOV, ou5s (xcpievTa i^cpiEaav, cxXX' Ivexeivto 
TrapaOapatjvovTe? to; l7rtXyi']/o'[jL£voi (auv£7rtX.? B.) tou 
7ro'vou. 'O Bb £<; Tot [jLotXtaTa yey^^^^^'^ auTw ^'''wpt^jLOi;, 
6 Il£pYa[JLrivb<; cxvf,p 'Opt6ocato<;, Ix cpuatxr,<;cptXoaocpt'a.<; 
iaTptxf,v l7rtT0tTT£tv (xpiaTO<; xat Spav £Tt 0£to'T£po;, 
xai (xaeSiQaEtv l6o'a TrEptcpavtoi;, et [jLr,' auYYp(Xcpot(xi • 
xai Twv Y£ Trpot$£0)v (7rotaa<; Se -^^rtaTaTO Trapdjv a^rdt- 
aat?) [jLotXa (xxpt6w<; u7r()[jLvr,[jLa auvsTeXei irpbi; rfiv 
Ypacpv^v • waTe oux fjV avaSoXf] xa\ ^ouXo^jlIvo) p.(x- 
Ou[JL£iv. 

TouTO eYe'veTO to £uTu^r,[jLa, xat TrotvTa, (waTrep 7 a. 

Ait vero proverbium : messem calamus ostendit. Tunc 
ergo Constaiitius, nuonam parentc satus esset , palam fecit. 

Quaj consilia Constanlius contra Julianum CEesarem ador- 
navisse ex utilitate sua putabat, ea feliciter tempus in con- 
trarium vertit : Caesaris virtutibus favente jamstudiosissime 
fortuna, et prope quotidie novis variisque nunliis ad Au- 
gustiim tlelatis : quibus morsus Constantius et jam aeger in- 
vidia , iu Cajsarem acerrimorum hostium duces incitavit, 
atque liorum odiis vim ipsemet suam adjunxit. Et jam 
unice commodum suum respiciens, suos pro alienis iiabe- 
bat, si cum Ca;saresalvi essent; alienos pro suis, dummodo 
Ca^sari secum insidiarentur. Quare hoc belli subdolum genus 
cos etiam , qui naturaliter liostes erant, socios esse effecit. 

LIBRI SECUNDI PROOEMIUM. Resitaque post Dexippi liistoriam usque ad Juliani tem- 
poragesta; satis in superioribus, quantiim summa quaeque 
altingenti licuit, declarat;e fuerunt. Deinceps oratio fertur 
ad eiun, qiiem jam ab inilio spectabat, Cajsarem; cogitque nos in ejus gestis versari , amatorio veluti stimulo erga illum 
pellectos : non quod per Jovem nos eum viderimus, vel 
consuetudinem cum eo habuerimus : prorsus enim adole- 
scentulus erat qui ha!c scribit, dum ille regnabat : sed pro- 
fecto magnum creat atque insiiperabilem amorem concors 
hominum comniunisque sensus , et firmissima de illo principe 
existimatio. Namquomotlo nobis silereliceret,de quo nemo 
conticescere poterat ? Cureanon diceremus, qua;fandi etiam 
imperiti nihilominus loquebantur, laudem illius diiice quod- 
dam ct aureum officium ducentes ? Et vulgus quidem quan- 
quam ita esset affectum , minus me tamen ad scribendum 
compellebat ; sed enim spectati homines et qiiotquot erant 
doctrina illustrissimi, remissum menon remittebant, veriim 
hortando instabant ac pra; se ferendo laboris qiiandam 
communionem. Qui vero Julianiim maxime noverat Pep- 
gamenus Oribasius, homo anaturaliphilosopbiaad inedicam 
artem docendam paratissimus, et ad exercendam adhuc di- 
vinior, me etiam impium inclamabat aperte , nisi ad scriben- 
dum incumberem. Idem rerum quoqiie gestarum , quas 
omnes utpote prajsens noverat, perquam accuratos commen- 
tarios mihi ad bistoriam scribendam suppeditavit. Quare 
non fuit morandi potestas, etiamsi otiari voluissem. IG EUNAPII SARDIANI odTpaxou {jLeTaTrsaovTO?, im to psAxiov l/ojpYjffs tok; 
'Po)(jia(oi(;. 

Postrema ex Eunapio affert Suidas v. 'OdTpaxou 
TOpi(JTpo',pr'. Eadem locutione proverbiali Euna- 
pius utitur in Vit. Proseresii p. 80, ubi v. Boiss. 
Sententia spcctat Julianum Caesarem , qui Galliae 
praefectus profligatas ibi res Romanorum erexit. 

KajNnAiSTI02 KAI IOYAIAiN'02 KAI2AP. 

8 a. 

[Suidas : 'E^iffTafxevo?, avTt tou TrapayCwpwv. 
« '0 ouv Ma'px£)iXoi; xupioi; r^v twv TrpaY[xaTO)v, ovo- 
[jcaTo; lAdvou xat (Tyr'[jLaTo; tw 'louXtavw £^taTa[X£VOi;, 
Tr,v 6£ aAr,0£c:T£'pav «uTbt: ap/rjv [jL£Ta;(£tpti^o'[i.£vo;. » 
Eunapii liaec es&e monet Valesius ad Ammian. 
Marcell. XVI, 4, 3. Constantius quum Julianum 
Csesarem declarassct, Tot^u-spTa? "AATceti; eOvc(jiv 
e7:£[jL7r£v (355 p. C). ATrtdTOc ol cov cpuaet , xai ox; 
Euvou; auTw xai 7rt(jTb<;£CTTai [jtv^TO) T£Oappr,x())?, (7uv- 
£X7r£[XTT£i M(3(px£XXov auTco xai ]2aXXou7Tiov, auTOii; , 
xai ou T(o Kaicjapi, Tyjv auT()Oi xaTairtaTEucra; Stoixr,- 
ctv. Verba sunt Zosimi III, 2, 4« Cf. Julianus in 
T^p. ad Atlien., ubi in Galliam missum dicit oux 
(xp/ovTa [jiaXXov Ttov IxeTce aTpaTOTrlotov, -/i xoti; £X£i(7£ 
aTpaTrjyoii; uTraxouaavTa. 

9- 
Exc. De sent. p. a55 : "OTt cprjatv EuvixTrtoi; Trepi tou 
7rapa6(XTOU 'louXtavou • T^? 0£ aTpaT£tai;TauTr,? acpo- 
opoTCXTr,!; t£ atjta xa\ xXetvoTocTV]!; twv Trpb auTYJ? ysvo- 
[jiEvwv TrjV Str^Y'"!^''^ ^? Tr'vO£ t-J^v Ypot:pr|V £VT£tvovT£(;, 
ou 7r£tao'ij!.£0a TauTov toT<; Iv vi[Jt.£pcf oaoa? (Jvaayotiatv, 
tva Tt xpu7rTo'[jt£vov (xvsupo)atv ouo£ uTTsp t5)v ixavto? 
a[jta xal auvEvOouatwv toTi; lauTou xaXoT? ptSXtotov 
oXov Tr,5e (xvaO£i<; t?) [JL(x"/r, StYJXOev 6 paatXtxo')TaTOi; 
xai £v X()YOi? 'louXtavbi;, auTOt irapaSaXoiJfjLEOa xat auv- 
£xOr^coijL£v £T£pav Yp^^^V ■^°' auTot avijjLaivouaav • cxXXa 
ToT; [JL£V pouXoijL£voti; Tb [/.£^£00; Tojv £X£t'vou Xo'yo)v T£ xat £pYO)v (xvaaxo7r£iv to 7r£p\ touto)v Pt6X(ov eTrtTdt- 
^0[jL£v, xai 7rpb<; £X£tvr,v cp£p£aOat tyjv (xxTtva x^ auY" 
Ypacpyj<;, £XTr,<; £V£pY£(a? twv to^te utt' auTou Trpa/^OEV- 
TO)v eTri Tr,v tou Xo'you Suva[jLiv (X7roppu£taav xa\ 
£taX(X[jnjjaaav • auTo\ Se oaov ou Trpbi; a[i.tXXav (jietpa- 
xiojSy] xai aocptaTtxr,Vj «XX' £ii; iaToptxr,v (xxp(6eiav 
(xvaaT^aai xat Sta^rXotaat tov Xo'yov, £7rtopa[jLou[X£0a Tot 
Y£Y£vr,[JL£va , auvot7rTOVT£? Tot? £tp7j[jL£'voti; Toc e/o'[jL£va. 
« Juliani libellum, quo bella a se in Gallia gesta 
complexus fuerat, commemorat atque aeque com- 
mendat etiam Libanius Or. XIII, tom. I, p. 4ia 
Rcisk. » Mai. Proelium quod 1. 1. indicatur, est ce- 
leberrimum illud, quo Gcrmanos fudit ad Argento- 
ratum (357 P-*C.). Zosimus III, 3, 6 : 2u[jL[jL(;a? 
§£ ToTi; TToX^ijLtoti;, Troear,<; u7r£p€oX9ii; e7r£X£tva to Tpt)- 
Traiov £aTr,a£v, i^ [X£v ev auT^ ttj [jloc/v) [jLuptflcSo)v 
(yiXtotoo)v? sex niillta sec. Ammlan. XV, i'i : oxTa- 
xtff/tXtot vexpoi fuere sec. Liban. Or. ad. Jul.) 

(X7roXo[J.£VO)V, £T£'pO)V §£ T0a0UTO)V aXo[JL£'vO)V XaTOt TOU 

'Pr'vou xai StacpOapsiawv £v Toi ^£U[jLaTt. "Hcsxz et Tti; 
eOsXot Trj 7rpb<; Aapeiov 'AXe^otvSpou [JLOtj^ri Taur/jv 
7rapa6aXetv Tr,v vtxr,v, oux av eupoi TauTr,v exeivr,; 

eXccTTOvaj Ibid. p. aSG : "OTt 'louXtavb? tou? Ap/o[jLEvou(; xa\ 

TOu<; 7roX£[jLtou<; lotSaaxev aijLa T(at SoxeT (Sei? B. ^tov 
ovTco; paatXfia xpaTEiv, xa\ (5)<; (xvSpeia [jiev xa\ ^(/)(xy) 
xai /eipoiv xptxTO? TTpbi; tou? (xvOeaTyjxo^Tai; (jlo'vov twv 
TroX£[i.(o)v /p^i^at^JLa , otxatoauv/) 5c [ji^et' £;oua(a<; waTrep 
TryiYvi Tt<; ouaa tcov (xpETOjv xa\ toui; [jly) 7rapo'vTa<; /£t- 
por^O£t<; £[jL7rot£t (t£ 7rot£iv?B.) xa\ SouXouaOat ^recpuxe. 
ToiauTa<; u7roT£t'vo)v dpETa; xa\ a^rEpijtaTa cptXoaocp(a; 
£iC Tous uTrr,xo'ou(; (X7ravTa<; (XTrb P)i[xaTo? eireTaTTe 
'Po)[JLa(oi? [jLyjSEva 2aX(o)v (xStxETv, [jf/io£ Sr,ouv ^ at- 
veaOat Tr,v iSiav /ojpav. 'loiav S' (X7re'cpatve Trotaav au- 
Toui; SeTv u7roXa[ji.Socv£iv, ■^v (xv£u [JLdt/y)<; xa\ 7ro'vo)v 
£/^ouatv • (5)(; (xvaYxaTov £ivai TroXe^Jiiav t^ t^wv ttoXe- Ilaec felicitas contigit , atqiie omnia, tanquam testa con- 
versa, meliora Romanis fluere coeperunt. 
8a. 

Penes Marcclium omnium rerum potestas erat, quisolum 
nomen et habitum Juliano concedebat, interiorem autem 
Ipse imperii vim administrabat. 
9. 

De Juliano Apostata sic ait Eunapius : IIujus maximae et 
quotquotantea fuerunt clarissimae expeditionis narrationem 
scribere aggrediens, liand imitabor eos qui meridie faces 
altoUunt, ul latens aliquid vestigenl. Nam quia ipse Ju- 
lianus, in scriptoruni quoque numero princeps, suorum 
fiicinorum admiratioiie captus, libeilumintegrum super iioc 
proelio conscripsit, equidem liaud illi me contendam, neque 
aiiam historiam cadem de re instruam : sed eos qui oratio- 
nis pariter et operum magnitudinem contempiari volunt, 
ad prajdictum libellum ablegabo, atque ad iliius scripturae splendorem, qui nimirum ex operum ejus virtute in ipsius 
orationisfacundiam radiosprojicit. Ego vero, baudpuerilis 
vel sophisticae aemulationis studiosus, sed ad historicam ve- 
ritatem orationem meam conformanset dirigens,res gestas 
percurram, et ante dictis consequenlia nectam. 
10. 
Julianus subjectos a?qiie suos atque hostes edocuit, qua- 
nam ratione vcrus rex vincere debeat : et quod fortitudo 
ac robur manimmquevis contra hostes tantummodo inacie 
valeant ; verum justilia cum imperio juncta fons quidam 
virtutum sit, eaque absentes quoquesubditossibi servosque 
faciat. Atque iias Julianus virtules philosophiaeque semina 
de tribunali suo palam subditis cunctis ostentans , Romanos 
inhibuit, quominus quemquam Saliorum laederent, vel 
popularentur regionem propriamatque vastarent : propriam 
vero dicebat debere eos existimare regionem, quain sine 
pugna et labore tenerent. Quare opus esse, ut.illam utique FRAGMENTA. uouvTiov fiysTcOai xai vo|x(J^eiv, oixstav os Trjv twv Tra- 
p a xey (0 pT] xo'TCt) v , 

"Oti euoOei 'IouXiavo(; apyrjv vtxr,!;, ou TroXlaou ti- 
OEaOai. 

De cxpcditione Juliani contra Chamavos ct Sa- 
lios ( 358 p. C.) vide Zosimum III, 6, ubi inter 
alia : 'AvTETrrist piv ToTi; KuaSoti; (deb. Xa!J.a?ot(;)* 
TrapEYYua ol TWdTpaTto, touto'.<; [jiv xaTa to xpaTE- 
pov Staaa/EaOai, ^SaXtojv Ss [x-rioiwx xTEtvEtv v) xto- 
}.u£tv Eui Tot ''Po)iji.at't»)v opia StaSaivEiv xtX. l*aucis luec absolvit Ammian. 
Orat. I. XVII, 8. Cf. Julian. Ibid. p. 2^7 : TouTOV SE^a^xEvo? ETatpov £'.p' lauTW 
tJUVtc7Ta|jL£vov £?y£V £1t' aXXo(; TTpoTV^Et , xai ttX^Ooi; rjV 
xa\ xaOotTCEp 01 riuOaYtjpEioi tpatji, [jiovaSo^; im SuotSa 
xtvr]0£i<jrj?oux£Tt tJjv TwvaptOfxtov •^pEptEtv cpuatv, aXXa 
oia-/£i(TOai xat ^eTv I? ttoXu, outoj, Xapi£TTOvO(; K£p- 
xitova 7Tpo<TXa6o'vTO? , at te TTpot^sK; etti ttoXu Trporjs- 
(jav, xai 6 Tfov (juvt(TTaiji.£vtov o/Xo? otvotXoYov ^xo- 

XouOEt TaT(;7TpDt^£<JtV. 

(t Abruptam ponit Constantinianus eclogarius 
narrationem de Chariettone , quam Zosimus III, 
7, integram scribit, Eunapium sine dubio sectans, 
sed tamenaliis verbis utehs. Summa rei est haec : 
Charietto Gallus, magna vir praeditus audacia et 
virlbus , quum ante Juliani in Galliam adventum 
adflictas Quadorum incursionibus urbes videret , 
adsumpto sibi lati'onum comitatu, noctuniis insi- 
diis trucidare Quados coepit; quam rem postea 
supervehiens Julianus ratam'habuit, et Charlet- 
tonem auctoritate sua atqueauxiliisconfirmavit. » 
Mai. — KEpxttova] « Tropo quodam utens, loco la- 
tronum gaUicanoruin ponit Cercionem [Cercyo- 
nem], famosum illum Atticae grassatorem, quem 
Thcscus interfecit. Attjue haec est Euiiapii, quam 17 
Mai. Photius cod. 77 admirabatur, (SiJTEtoTri^;. 
Dubito an tam insulse vel Eunapius luserit. 

Suidas : 'A V £ l /_ £ V , ExtoXus. « XaptETTtOV [JLEV ouv 
xai TTpo TOUTOu cpavEpoi; Tti; ojv xat dtvu7ro'(7TaTOC Tto 

T£ 7rX£OV0(^OVTt TOU OpaaTrjptOU CpoStOV, (XVST/SV CZ7T0 

X'/)(JT£ia? 6c7tavTa(;. » Eunapio haec vindicavit 
Valcsius ad Ammian. XXII , 1 1. Cf. Zosimus III , 

7, /|- 

Idem \. T iyoLvzoi or\<; : « 'Eoo'x£t Y^p tO ctoaa ^1- 
YavTOJOr,^; Elvat xai tov Ouaov 0-/ipttoo'/i?, xat i^ ^y/i- 
votav Ttov c7uXXr,0T£ue)VT0JV a7T(xvT0)v TToXuTrXoxtOTE- 
po<;. » Haec ex eodem fonte ducta esse censet Majus, 
collalo Zosimo III ,7,1, qui de Chariettone : 
'Avr^p T15 r\^, [t.iyt%<; (Ttou.aTO<; U7r£p tou(; (xXXou^; (x^rav- 
xrxi; £/_tov, xai xrjV (XvSpsiav (XvotXoYOV tw ato[JiaTi. Exc. De legat. p. i5 P. (11 V.) : "OTt tou Toux 
Xtavou iq Trjv ^roXeiJLiav /ojpouvTO?, xai twv Xa[jL(xStov 
ixETEuovTtov cp£(0£(jOat xat TauTr|(; 6i<; oixsia^;, 6 'fou- 
Xtavoc (Juv£/o')p£i , xai tov pa^jtXsa acptov 7rpo£X0£tv 
xsXEucjaf;, ETTEto)) Tupo^XOs xai £711 Tri<; o/0r,(; eTSev 
£aTr|X()Ta, £7it6a(; ttXoiou (to 7tXoTov ouv £/cov ( rjv Ixto^; ?) 
To;£utxaTO?) , £pitr,V£a £/0)v Sieliyero TOt!; ^apSotpot;. 

'ExEtVOJV Ss 7r0tVTa 7T0t£lV OVTOJV £TOl[JLO)V, 6ptOV £U7rpoa- 

o)7ro'v T£ (xuta xat (xvaYxatav auTto Tf,v £ip/)vr,v (Xa- 
fjtotSojv Y*? \^'h pouXojjtsvojv (xouvaT(Jv laTt Tf,v Trj? 
BpETTavtxr;^; vr^aou atTOTroaTriav ETrt Tot 'Po^utaixot cppou- 
pta Sta7r£[jt7r£aOat) , xa[X7rTt)[jt£V0(; U7rb t^<; /pstoti; /.«p'r 
^ETai Tf,v Eip7^vr,v, xai otji.r,pa v)TEt Xa^Elv 7rtaT£0)<; eve- 
XEv. Ttov 0£ txavoui; sTvat a't/tjLaXo'jTOU(; Xeyovtiov, 
IxEtvoui; Ecpr; tov 7ro'X£[/.ov auTto SEiStoxEvat , xaO 6;xo- 
XoYiav Y^p If-y] XaS^Tv • vuvl Se ^r,TEiv Trap' auTtov tou; 
(xpiaTOuc, Et [Jtr) T£/vot!^ouat TrEpi tV £tpr^vr)v. Ttov Ss 

IX£T£UC)VT0)V Xai (X^tOtJVTOJV EI^TeTv 0U(; pOuXETai, fJLETa- 

Xa6(jljv auOt<; tov tou ^aatXEOj; auToiv aiTETTai TratSa , 
7rXaTTC)[;.£V0(; , 8v £t/_£v a't/[xotXo)TOv, oja^rsp qux t/M^J. Iiosticam crederent, ciijiis incol<Te armis rcsisterenl; veriim- 
tamen illam propriae instar haberent, quae jam sui deditio- 
nem fecisset. 

Juiianus non pugnam, sed vicloriam exordiri solebat. 
II. 

Hunc ( Chariettonem ) in sodalitafem receptum lateri 
suo adliajrentem habebat : tum alius accedebat, ficbatque 
numerus. Et quemadmodum Pylliagorei aiunt monadem , 
si ad djadem adjiciatnr, baud jam retinere solitariae notic 
rationem, sed diffundi atquc in pluralem numerum cre- 
scere ; ita postquam Charietto Cercionem sibi adjunxit, 
plura jam focinora edebantur, et jam sociorum turba pro- 
pter felicem factorum successum sequebatur. 

Cliarietto igitur, quum et ante vir clarus esset et Invictus 
et insigni reriim gerendarum audacia alios terreret, omnes 
a latrocinando prohibebat. 

Videbatur enim ( Charietto ) el corpore gigantis «jssc ct 

FUACMENT.V HISTOR. Clt. — VOL. IV. animo ferino et ingenii aciimine et doloomnes latrociniorum 
suorum socios longe superare. 
12. 
Quum Julianus in terram liostilem irrupisset, et Chamavi 
supplicarent, ut genti , tanquam qua^ sua esset, parceret, 
assensus est, et eoruir^regem ad se venire jussit. Ut venit, 
et eum ad ripam stantem vidit , navem adscendens ( erat 
autem navis extra teli jactum ) , per interpretem cum bar- 
barisdisseruit. Quum vero illiparati essent imperat» facere, 
et videret pacem peropportunam esseet necessariam (ete- 
nim Chamavis invitis, e Britannia in.sula Romanis coloniis 
commeatus immitti nequeunt ), utilitate adductus, pacem 
indulsit, et fidei (irmanda^ gratia obsides petiit. Quum di- 
cerent idoneos esse eos qui in bello capti essent , bos bel- 
lum dixit sibi tradidisse, ex foedere mininie sumpsisse ; niinc 
autem nobiliores postulare , nisi quid doli in pace conve- 
nienda excogitaient. Quum supplices orarent atque ob- 18 EUNAPII 'EvtayOa 6' xe ^aaiXEu? auTwv xai ot flocpSapoi Trpy)- 
VEi? IxTaOevTEi;, Oiuorj-yi te acfiOo'vw xai oXo^upaei Trpocr- 
£xe'/pYivT0, oedixevot [Ji.ri0£v dSuvaTOv eTTiTaTTecOai • 
dWvaTOV Bl auToT; elvai xa\ tou; xeerdvTa; dva<TT7|<:ai 
xat 6aTipou(; Sowvai tou? TSTeXeuTYixdTa?. revoasvyic Se 
ffitoTry;?, 6 Toiv 8ap6apwv pacriXeui; dva6o7^(7a<; txeYicTTOV 
ocrov, « EtOe e^v) fjiot, scp-zi , 6 Tratf;, tva coi SoOeii; oav)- 
po?, M KaTcap, SouXeiav r,uTU/_et Trj? et/.Ti<; 8a(7tXei'a<; 
£u5aitjiov£ffT£'pav. 'AXX' utto (TOU TeOvrjxev, dzuyrirsix^ 
iffwe; xai To (XYvoriOrivat. IIoXe^tjKj) yap cTitaTeude to 
(TwijLa v£'oi; wv, 8v (ju ijtdvov dvTdt^tov eipr)vr,<; UTroXay.6cx- 
vet<;. Kat vuv, to fiaatXeu, cu ijt£v l^atTeT? wi; ovTa, 
£V()y S' (i'p/o(jiai OprjveTv, cuvopwv Tiva oux i/oi. ITatSa 
yap ooupdaEvoi; eva , xai xotvrjv etprivr,v tw TratSt cuva- 
TToXoJXcxa. Kav [Jtev TTtffTeu^rr,!; toT? etjLoTi; dTU/7i(ji.afft , 
TrapaijtuOiav e/ei [xot to TudOo? w<; uTrep (xiravTOJV :qtu- 
/_r]xo'Tf av Se d7rtffTr^ffri<;, xat TraTrjp dTU/r,; xat paffi- 
Xeu; d-.pOr'ffO(jtat. ToT<; yap eiJLoT<; xaxoT<; oux dxoXouOviffet 
[jtev 6 Trapot Toiv dXXtov iXBoi; , offTrep ocTrafftv dcpetXcTat 
ToTi; cv TotouTot<; xaOcffTrjxdfft, TrpoffxctffovTat oe at xoi- 
vat ffuu-cpopat. Kai ou TrapatTr^ffotjtat tou? dXXou; dTu- 
/^iwv, dXXd xoivojvcTv cfjtot twv Sctvwv dvayxdffo) , to- 
ffouTov aTroXauojv Trj? ^afftXtx^i; e^ouffiai; offov dTu/eTv 
[j|.o'vo<; [Jtr) SuvaffOat. « TouTtov dxouojv 6 ^afftXcu<; t7]v 
Tc (|/u/r,v cTraOc, xat toT<; Xeyoijte^voti; cuTraOwi; i^c8d' 
xpuffs. Kat xaOfXTrep ev toT? opdiji.afftv, orav £t<; aTropov 
xat ouffXutov ai tcov uTroxet[jt£'vojv epywv TrXoxai TeX^u- 
r/ifftofftv, 6 xaXouijtEvoi; dTrb ijiri/avr;? Oed,; eTrctffdStoi; SARDLViNI 

£t<; usffov cXxcTat, TrdvTa ffuijL7repat'y/o)v xai xaTaffTps- 
cptov £7rt TO ffacp£ffTepov xai euxptTOV, ouTto xai auTcx; 
cTri 7rpdy[jtafftv d[/.ri)^dvot<; xai ouffcgdSoi?, [jteT' ot[jto)yri<; 
d7rdvT0)v Triv [jlcv eipvivriv atTOUVTOiv, tov Se e^rt^riToti- 
[jLEVov o[jL7ipov d7rayop£udvTO)v [jLr, e/eiv, to'v Te veav(- 
ffxov 7Tapayaytov d^raffiv eSci^e pafftXtxw? Trap' outou 
i5tatT(o[xcvov, xat SiaXe/Orivat tco TraTpi xeXcuffa? offa 
cSouXcTO, Trcptcffxd^rci to Trpa/Oriffduicvov. Td 81 eirt 
TOUTOt<; ^v d^ta toutcov. Oux eTexcv 6 r^Xto^; TotauTViv 
^,[xepav, oiav TdTC c^^v toT<; Trapoufftv 6pav xal iffTO- 
pcTv. Oi [Jtev ydp aTtb OopuSou xai Oprivwv exTrXri^ei xa\ 
0d[jL6et ffuvScOcvTC? e<; Tb dxivriTov e^rdyriffav, twff^rep 
'louXtavou Sct^xvTOi; auToTi; ou tov veaviffj^ov, dXX' ei- 
So)Xov. '0 Se ^afftXcui;, e7reir,ffu/ta [jLuffTript'o)v d^rdv- 
TO)v cyevcTO ffTaOepwTc^pa, papu cpO£y;d[x£vo<; ei<; [jtcffov, 
« TouTov, elTrcv, 6 [jlcv u^jLCTcpoi;, (5)<; u[jLeTi; uiroXa^jLSd- 
veTC, 7rdXe[xoi; d7roXo)Xexe, Ocb<; Bk tffw? xai Tb 'Po)- 
[jLat'o)V ffcffwxe cptXdvOpo)7rov. "E^o) Bk auTbv o[jLripov, 
ou Ttap' u[jLwv xaO' otxoXoytav, dXXd Trapd tou TroXe^jtou 
XaSwv xat Tto xpaTsTv dpxou[Jtevo<;. Kai outo<; [jlsv ou- 
Sevb<; aTu/Tiffei tcov xaXXiffTWV iaoi ^uvcov u^jlcTi; Bk 
7retpto[jLevoi TrapaSatvetv Toti; ffuvOr^xai; dTCOTeu^cffOe 
7rdvT0)v. <I>ri[jLt oe ouj^ OTt xoXdffO[JLat Tbv S[JLr,pDv, 8v 
ouTC cvc/upov 7rap' u[jlwv ciXricpa Tri? etpr^vri<;, dXX' 
dvSpeia? d^rdSst^tv xaO' uijlwv t/M' 8 xai dXXt»)? dvtffov 
xai Oeo[jLtffei; , tou? ouO£v dotxouvTa? u^rsp tcov diJtxouv- 
TO)v Sdxvetv xai ff^rapaTTCtv, (^jff^rcp Ta Oripta tou<; 
dTravTwvTa?, orav ucp' §Tepo)v Sto)xr,Taf dXX' 6'ti ^rpw- festarentur iit palam faceret quos vellet , iteruni cum his 
sermone congrediens , ipsorum regis filium petit, quem ca- 
ptivum in sua potestate liabebat, lingens tanquain non lia- 
beret. A<1 quacbarbarorum rex etbarbari.adpedesjacentes, 
lletii largo et ejulatu usi, precibus contenderunt, ne quid 
imperaret quod pra'stare nequirent. Nec enim se posse 
eos qui periissent iu vifam revocare, et eos qui mortui 
essent obsides dare. Silentio facto, barbarorum rex voce 
quam maxima potuit exclamavit : « Utinam viveret filius 
meus, ut tibi traditus obses, o CTesar, feliciorem regno meo 
apud te servitutem serviret! Sed tuis armis cecidit, fortasse 
etiam a vobis non cognifiis. Belli enim periciilis suum 
corpusjuvenis objecit, qiiem idoneum pacis vadem censes, 
et tu nunc eiim, o Impeiator, tanqnam vivat, exposcis. 
Ego vero miser nunc primum lamentari incipio, qiiando- 
qiiidem qiialein non babeam , nunc demum intelligo. Fiiium 
enim unicum lugcns, et pacem communem una cum filio 
perdidi. Si meas miserias tanfas esse, qiiantae sunt, credi- 
dcris, id consolafionis liabebit dolor, qiiod proomnium sa- 
liife liunc casum subierim -. sin fidem abrogaris, et pater 
infelix et rex conspiciar. Nam non solum aliis mea mala 
commiserationem non movebunt, quae omnibus debetur 
ejusmodi doloribus afllictis; sed accedent etiam pulilicae 
calamitates; neqiie ceteros a miseriis defendam, sed com- 
municabo meas cum multis, in lioc tantum regia potestate 
fruens, quod inihi .soli non licet infelicem esse. » HiEc iibi 
imperator aiidivit, apud animiim suum summo moerore est 
aftectus , ct eorum , quae di(;ta erant, commiseratione piin- 
«Jtus, tenere illacrimavit. Et quen\admodum in comoediis , quando res involut.ie et perplexae ad ambigua et explicatu 
difficilia vergunt, deusqui vocatur ex macliina in medium 
trahitur, qui omnia componit et tristia laetis mutat : ita Ju- 
lianiis, ubi res in magna difficultate versabantur., qnum 
omnes cum fletu pacem peterent, neque obsidem, quem pete- 
ret , se habere testarentiir, in medium adolescentem addu- 
ctum omniiim conspectui atque oculis subjecit, regie apnd se 
babitum. Quumciue eum disserere cum patre quae volebat 
jussisset, ad ea, quaedeinceps agenda erant, advertit. Qiiae 
sunt consecuta , liis consentanea fuerunt. Non protiilit sol 
diem qualisilia fuit, quam tunc videre et intueri his, qni 
adcrant,licuit. Barbari enim,a moerore et lamentis stupore 
etadmiratione correpti, imnioliilesetfixi steternnt fanquam 
Jiilianus illis exliibuisset non adolescentem, sed falsamima- 
ginem adolescentis. At imperator, ubi silentium altiiis, 
quam in mysleriis soHtum, factum erat, graviter in medio 
loquens, « lliinc qiiidem, inquit, iit vos existimatis, vestrum 
bellum perdiderat ; sed deus fortasse et Romanorum beni- 
gnitas restituit. Habebo ego ipsiim obsidem , neque eiim a 
vobisex conventione, sed a bello ipso, contentus vicisse; 
et illiim quidem amplissima quaeque non deficient, dum 
mea consuetudine fruetur. Quodsi conabimini a foedere dis- 
cedere, omnium jacturam facietis. Hoc dico non quod 
saeviam in obsidem, quem apud me liabeo, non tanquam 
pigniis pacis, sed meae erga vos virtutis documentiim. Est 
cniin impium et minime deo gratum, eos, qui niliil comme- 
riierunt, pro liis qui deliquerunt , morsu appetere et laniare, 
ut ferae bestiae quicquid occurrit etobvium est, si quis eos 
persequitur. Sed primum quia a vobisinitium injurise fa- FRAGMENTA. 19 Tov asv ap^ETS yeipSiv aSixwv, ou (/.£i(^o)v oXsOpo? oux 
£(TTiv avOpojTroi? , xav Soxwffnrpoi; to .Spay^u xai Trapov 
e7TtTUYy(^av£tv SeuTepov oe OTt Trpoq 'Po>[xatoui; utxtv 6 
"koyoi; EffTat xaixl tov ap/ovTa toutojv, 6v out£ TtoXe- 
u,ouvT£!; ouT£ elpr^vrjV aiTouvT£(;£vixr^aaT£. » Ilpoffaxu- 
vYi5av £TCt TOUTOi; ocTTavTe; x«i av£ucp>i[/.ouv, 6eov Tiva 
Im ToT; Xoyot; iifouiKt^JOi. ^Tretaaaevoi; yo^v xal t^jV 
Tou N^StffYotaTou [ATiTepa (jlovov aiTrjda?, Ixetvwv 6ijloXo- 
YOUVTOJV xe olfxa xat Sovtojv, ave'!j£u$ev Itci TOiauTat; 
Trpa^eai, [jieTOTOopou te I(jtyixoto? (£^e<7Tr,xo'TO(; Wyt- 
tenb.) xai yBnt.moei TjSt] (Tuvt(jTa[ji.evou xai Sta'|u- 
yovTO(;. 

Res pertinet ad ann. 358 p. C. Eandem histo- 
riam vide ap. Petrum Patricium (Exc. De legg. 
p. i3i ed. ]Nieb.).Paucis haec exponit ZosimusIII, 
7, nisi quod pro Chamavis perperam ponuntur 
(hiadi. Pra?tcr Ammianum IMarcellin, XVII, 8, 
5, cf. Julianus in Ep. ad Athen. p. 280 A. 

i3. 

Ibid. p. 17 : "OTt Baoo,u.(xpto'(; Tt(; SuvaLnet xai 
T(3X[Ari Tzpozlys. r£p[xavwv, xat £<; touto u7r£TU'^£T0 [/.e- 
ynloLvyitx^;, wcTTe £TUY/«ve [jl£v 6'(Ji.r)pov tov iauTou Se- 
Otoxtoi; uiov, £0)(; av (XTroSto toui; ai/ijLaXo)TOU(; , o'u(; ex 

Trji; xaTaopoy.9ji; £i/£ cruvr)p7ra(7ix£'vou? , toutolk; oi oux 
(XTroGiooui; (XT:r^T£t t6v ofjirjpov, TroXXa (XTTEiAoiv, et y.i] 
Xa'6ot. 'A7ro7r£'[ATr£t ori TouTOv'louXiav6(; auTto, to(jOutov 
£7rtOei(;, w; oux eaTtv <x^to'TriaTOV £v [jiEtpaxtov U7r£p ttoX- 
Xo)V euY£V£aT£po)v 6[j(.r,p£uov Trap' auTO)* aXX' r^ toix; 
at)^(jt.aXo')TOU(; (X7rooiS6vat TTpoa^xov, (SVTa^; uTrsp Tpta/t- 
Xioui;, Toti; auTixa fj^ouai TrpEaSsatv, r, aStxouvTa sioi- 
vat. TauTa £Ypa'.f£ te xat ti^jv 7rp£aS£t'av £aT£XX£. Kat auTOi; EiTTETO Trj Trp£a6£i(X cxTro N£[ji.£'to)v (xpa? Itti t6v 
']*^vov. "HSr, TS r]v Trpo; toTi; 'Paupotxoti;, laft opoti- 
ptov. 

Quae h. 1. de Badomario leguntur, aliunde non 
nota sunt. Apud Zosimum III, 4 Badomorius 
prave appellatur, qui Chnodomarius dicendus erat. 
Vide Reitemeyer. ad Zosim. 1. 1. Rcspertinere vi- 
detur ad ann. SSg. 

14. 

Exc. De sentent. p. aS^ : "OTt cpr,aiv 6 EuvotTrto? 
7r£pt TouXtavou* 'EvTauOa Se '^z^^otxi^oui^ [jL£[jLv^aOai 
Trpoa^x£v, (5)(; vuv ^ YP°'?''l ''^^P'^'x^' "^^ '^'^^ Kataapo? 
IpYa, TauTa Se eYtveTO KoivaTavrtou paaiXeo); ^aat- 
XeuovTO^;' waTrep ouv Iv toi(; xaTot KwvaT(xvTtov (X[jtcpo- 
T£po)v [jt£(j:vr,[jL£V7) TOt Tou Trpox£t[ji.£vou KwvaTavTtou 
[jLaXXov elXxev xai TraprJYev ei; tov Xoyov, outo)? iTretSr) 
Tov Xo'yov £x t^s ^z^^iazoyz £iC 'iouXtavov IXOo'vTa t6v 
Kaiaapa vviv (xvaYpotcpei, l7rt[jLv-/ia£Tat TrixXtv, 1; oaov 
av lYyo)pri au , twv xaTot toui; Trapa^rt^rTOVTai; xatpoui; 
et;T6v Kataapa KwvaTavTto) auvT£0£t[ji£vo)v t£ xat [jl£- 
[j(.yi/^avr,tji.£vwv. 

2. 'O [Ji.£v Yap 'Po)[Jiaioi; Motptoi; tov (xvTtrraXov 2uX- 
Xav ^t7rXouv Ovjpiov tx^roxaXoiv , aXoWexa xat Xsovtk, 
[jiaXXov £'.paax£ cpoS^TaOat TrjV (xXo^iTrsxa • Ko)vaTavTi'(>) 
8e X£'o)v [jlev ouoek; Trap^v, TroXXat Se (xXoj7r£X£(; xuxXo) 
Tr^ptTpeyouaat SieOopuSouv tov Kaiaapa. 

3. riaaa S' y) [3t'a ttjv YP^cfV xaTot (jttxpa xai £7ri 
Ko)vaTotvTtov 9£p£aOat, xai twv utt' £X£tvou 7rpaTT0[X£- 
vo)v Exaarov cxvaYaYeiv £7ri xatpou; xaO' ou; £yi'v£to 
xai auv£7rt7rT£v. 

4. ToTeor, 6 KwvaTavTioi;l'f' oTq (/atpEtv supp. N.) cientliie orietiir, qua re nulla est capitalior pestis pernicies- 
que hominibus, etiam si vitleantur ad breve tenipus, et 
quanlum ad pra;sens attinet ad optata pervenire. Deindc, 
quia vobis res est cum Romanis etmecum, qui sum eorum 
imperator, quem neque bclhmi gerentes neque pacem fa- 
cienles imqiiam superavistis. » Procubuerunt his diclis 
omneset post illossermones deum aliquem csseexistimaiites, 
ilH fausta fcliciaqne omnia sunt precati. Pacem igitur fecit, 
et solam Nebisgasli matrem petiit, quam barbari ftedus 
approbantes statim dederunt. Hisconfectis, autumno ad 
finem vergente , et liieme ineunte ( jam enim frigebat ), pio- 
fectus est. 

13. 
Badomarius inter Germanos potentia et auctoritate excel- 
luit , quae res eum ad tantam superbiam extulit, ut, proprio 
filio , diim captivos redderet, quos per excursiones ceperat , 
obsidedato, quum minimecaptivosrestitueret, nihilominus 
obsidem sibi restitui postulavit, multa minatus, si non 
reciperet. Hunc vero Julianus ad ipsum remisit, hoc adji- 
ciens , unum adolescentem non esse idoneum apud se pi 
multis nobilioribus obsidem. Sed aut captivos, qui ad tria 
millia in ejus potestate erant, eum reslituere oportere , aut 
injurii£ poenas se soluturum esse sciret. Ha;c scripsit, et le- gationem misit, qiiam non multo post ipse subsequutus est, 
a Nemetibus ad Rlienum movens ; jamque apud Rauracos 
erat, quaeestRomanorum coionia. 
14. 

Haec ait de Juliano Eunapius : Atque hoc jam loco menii- 
nissedecet,nuncquidembistoriam facta Cfesaris Cflmplecti, 
qua; quidem Constantio Augusto regnante patrata fuerunt. 
Sicuti ergo, dum Constantii res narrabantur, utriusque 
mentio in historia fiebat, ita tamen ut, qiiia Constantius 
prajcipua persona erat , ad hunc maxime tenderet specta- 
retque oratio ; ita niinc, quia de Juliano ab ejus nativitate 
usque ad Caesaris dignitatem scribimus, rursus quantuin 
res tulerint, insidias machinasque memorabimus, quas op- 
portuno tempore adversus Caesarem Constantius instruxit. 

2.Adversarium Syllam Maiius Romanus feram dupiicem 
appeliare solebat, vulpem atque leonem; sed tamen magis 
vulpem timere se aiebat. Constantio hercle nulius leo ade- 
rat , sed multse vulpes circumsilientes negotium Caesaxi fa- 
cessebant. 

3. Sed plane necesse est ut paulatim historia ad Constan- 
tium quoque deflectat, atque ut ejus res gestas temporibus 
quamque suis collocet. 

4. Tunc vero Constanlius^quaej^aMcferepar erat, moleste 

2. 20 EUNAPIl SARDIA^I EOEi ou(7'^opwv, xai 8 ^TrpaTTSv 'louXiavoi; eXeyyov t^? 
toiai; prfOiXsia? uTroXaaSavojv, xai; t£ or,Xouu.£va(; eirt- 
vixioui; lopTai; sii; ttsvGo? xai auacpopav [/.ETsSaXAe, xat 
oioiaTpoufJtevo? utco i^6o'vou xai Xu7rr,(; Trpo(;TOV £[;i.aiuXtov 
t^wyxoJTO 7roX£[xov. 

6. "Eoixs |ji.£v ouv xat aXX(o; 6 J^povoi; £V Tat; [xa- 
xpati; TOptooot? xat xtvr^a£crt TroXXaxt? £7rt TotauTa xa- 
Tax/cpeffOai ffU[Jt7rTti\uaTa , xaOa7r£p oi tw Aap£to) cru- 
CTavT£<; £7ri Touq [^.tXYOUC rjffav £7rTa, xat ot 7roXXo*ti; 
uarTEpov ^pdvoi? 'ApffaxT) xaTot MaxeSdvoiv (juveYepOev- 
TE^ taoi Tov apiOijibv £tu/ov. 

6. SuvopwCTt §£ , OTt 6£p[;idTr,T0(; u.ky ozXxoli xai 6p- 
ijL^? To a<T:paX£(; • to Y^p 'r^<; av(XYxr|? 7rapa Tcdoai; iaTOi;, 
(jxyi^jitv 7]xtaTa £XO£y(_o'a£vov, Trpou^^pdTepov (Ttpo/^etpd- 
Tspov conj. Belik. ) (XTCaiTei tov xtvouvov. 

7. "Oti TTcpi Trji; (iTpaTetai; t^<; xaToc NapStvoiv 
('AX£[j«.avo)v? B.) 7roXuTpd7rou Y£VO[ji£vr,(; lxTt6r,(it [xev 
auTO^ 'louXtavo!;, (xXXa §£ (xXXa/ou xai 7rpb<; 7roXXou; 
cxva;pp(x^o)v £v £7ri<7ToXai(;. Ilpd? Ttva youv KuXXr^viov 
xat xauTa £;yiYOU[ji.£vov TOt [xev £7rtTi[jL(T)v 6i<; otatxapT(x- 
vovTa T^? (xXyiOeta? cpatv£Tat, xai 7rap£XTt'6r,(7t y^ i^* 
7rpayOe'vTa 6'7ro)(; •^(■^ows. • cpa(7X(ov Se (Jty) SeTa^ai ttou toc 
TEepYa XeYOVTO? (ouoe ^ip naXa[Ji7]5r,v '0[ji.7ipou 7rpoa- 
SeYiOyjvai cpriatv et? od^av ) , xat tk? (xXXoTpiai; auYYpa- 
(poti; TO)v lOitov £pYO)v UTTO [jt£YaXo'^u}(ta(; TrapaiTOu/ji^voi;, 
auTbi; o[ji.o)<; Stot [ji£Y£6oi; twv 7r£7rpaY[Jt£vo)v 7rpb(; Tb Xe- 
vetv auTot xaTaaeidttEvo^; , ouSi auYYpof^f^iv (X7rX^v, (xXX' 
£7raivov x£xpix£'v ( taTopixdv ? N. txxpiSy) ?) Tiva xai Xa[jL- 
Trpbv lauTOu St£^£iatv auTOxeXeuaTOi; , xai Trpbg ttoXXou? 
auT^t 5ia Twv e7riaToX(ov u(ji.vo)v. 

§ I n LegentSa est Juliani epi.stola Augustalis ad 
Athenienses, in qua Constantiiartificialate quidem, 
sed nescimus quam vere, scribuntur. » Mai. — 
§ 2. « Hos aulicos belluarum nomine appellat ipse 
JulianusEp. XXIII. « Idem. — §4- Suacpopwv] « sc. 
Gallicas Germanicasque Juliani ■victoiMas. » Idem. 
V. Zosimus III, 8, 6. 9, 8 ibique not. Reitemeyeri. 
— § 5. » Loquitur auctor de Juliani a Constantio 
defectione, cujus macliinationis duos ipse certe 
conscios habuit Oribasium et Euemerura, teste 
Eunapio in Maximi Vita. Fieri tamen potest ut 
his aliipostea se adjunxerint, quum res peragenda fuit. Et quidem in illo motu militari apud Pari- 
sios (Zosim. Ill, 1 1), quo Julianus declax^atus fuit ^ 
Augustus, crediblleestseptemprsecipuos rei tantae '^^''^ 
cxstitisse auctores. Nam certe Zonaras Xlll, 10 , 
ait Julianum ob eam rem patrandam sibi aliquos 
tribunos conciliavisse. Ex somnio autem imperium 
sibi ominabatur Julianus Ep. XVII ad Oribasium, 
qui secum mox conspiravit. » Mai. Cf, Eunap. 
Vit. Max. p. 53 : IleiJicpOeti; Se KaTaap £7rt TaXaTtac 
ouj( Iva paaiX£ur, twv Ixeivyi (jtdvov, txXX' tva Iv t-^ 
paatXetcx StacpOapr), Trapot ^d^av (XTraaav Ix Ty;? twv 
Oewv Trpovota^; (xvv^veYxev, TrdtvTa^; [jl£v XavOa'vo)v OTt 
OepaTrsuei Oeoui;, xat Tdv Te 'P-^vov eTrepato^Oy;, xai 
TTotvTa oaa UTrip Ixetvov £6vyi P(xp6apa auveX(5)v xat 
SouX(oaot[jL£vO(;, TroXXwv l^rtSouXwv xai fjLrjya[jLrjij.otTO)v 
7rX£xo[JL£vo)v auTW [(5)? £v ToTi; Trepl £X£tvov (xvxYeYpa- 
Trrat), tov i£pocp(xvTr,v (jLSTaxaXloa^; Ix tyji; 'EXX(xoo(; 
xai auv lx£tv(o Tiva fidvoti; Ixetvoti; Yvo')pt(jLa Sta7rpa^ot- 
t«.£voi;, l7ri Tr,v xaOaip£aiv ^Y^'p^^ '^^'' Ko)vaTavTtou 
Tupavvtoo?. TauTa Se auvv]S£aav 'Optfiotato? Ix Toti 
n£pYot[jLou xai Tt; twv Ix AiSuyj^; , -r^^ 'Acppixr,v xa- 
Xouai 'Po)[jLatoi xaTot TbTrotTptov t^<; YXtoTTYn;, Eu7iu.e- 
po;. TauTa Se TrotXtv Iv toT; xaTot 'louXiavbv ptSXiOK; 
(xxptSeaTepov £ipr,Tat. — Idem in Vit. Oi'ibasii 
p. lo/J : 'louXtavbi; (JL£V auTov ( Tbv'OptSotaiov) £1? Tbv 
Kataapa Trpotwv auvr^p7raa£v (in Galliam secuni ab- 
duxit) e7rt t^ ■^^X.vr,* 6 Se ToaouTov^lTrXeovexTei TaTi; 
(xXXai? (xpeTati;, waTe xai paaiXea Tbv 'louXtavbv (XTre- 
oet?e* xat TauTot ^2 Iv toTi; xaV IxeTvov (xxptSeaTEpov 
£ipr,Tai. — § 6. « Lofjuitur auctor de militari tu- 
nmltu, quo Julianus volens nolens (si credere di- 
gnum est) imperium admittere debuit. Zosimus ct 
Zonar. 1. 1. et Ammian. XX, 4« " Mai. — § 7. De 
Nardinis non constat. Scribipossit : xaTa twv Na- 
piaxwv; quanquam ad sensum aptius est, quod 
Bekkerus conjecit, x. t. 'AXEutavwv. « Desideratur 
Juliani epistola ad Cyllenium. Apparet autem hunc 
hominem.fuisse historicum. » Mai. ferens , ct Juliani facinora rcgni sui vitiiperalionem existi- 
mans, triumphales, qui indicti erant, fcstos dies ad luctum 
tristemque casum transtulit ; invidiaque et dolore furens ad 
civile bellum prorupit. 

5. Tempora sa;penumero visa sunt longis periodis ac con- 
vcrsionibus ad eosdem redire casus. Veluti qui cum Dario 
adversus magos conspiraverunt, septem numero erant : et 
post tempora multa hi , qui cum Arsace contra Macedonas 
robellaverunt, pari numero fuerunt. 

C. Intelliguntautem,opusesseardoreet impetuad efficicn- 
lam sccuritatem. Namque instans nocessitas, consideratio- 
cm minime paliens, proximius vindicat sibi pcriculum. 

7. J)e bellica adversus Kardinos (i4/e/H««05.'') e.xpcdi- tione, quffi varios casus experta est, scribit ipse Julianus 
alibi alia in epistolis ad diversos enarrans. Ad quemdam 
itaquc scribens Cyllenium, qui argumenlum illud tracta- 
verat, primum quidem euni objurgat, propterea qiiod a 
vcritate aberraverat; tum ipse ren» prout se liabebat ex- 
ponit. Ait aiitem , facta illa scriptore non indigere : nam 
neque Palamedi, inquit, ad gloriam opus Ilomcio iuit. Ergo 
alicnas factorum suorum bistorias excelso animo abnuens, 
ipse tamcn magnitudine rerum gestarum ad dicendiim im- 
pellitiir. Neque simplicem iustoriam, sed luciilentam siii 
laudationem s|)ontepersequitur, atquein epistolis ad multos 
scriplisse ipsum pra;dicat. FRAGMENTA. 2f 10YA1AN02 BA2IAEY:i;. i5. Exc. De legat. p. 17 : "Oti [xsTa Ty]v 'louXtavou 
Tyi; SaatXeiai; avayo^peufTiv TrpsaSelai 7ravTa/o'0£v auv- 
eSaivov, xai ffTEtpavot ttoXXoi ypuaoi (ot ) auTW Trapa 
Twv lOvwv avexo[ji.t^ovTO. 'EvTauOa xat 01 ttjv 'Iwvtav 
olxouvTE? cTuyow 0(70)V sSsv^Ovidav, xai 7rX£io'vcov xal 
IXaaao'vcov. AuSoi Ss xai euj^^vj? xpstTTOV STrpaTTOv, Eu- 
VaTTlOU [XEV TOU pT^TOpO? UTTcp auTcov TCpsaSeuovTo?, 
£UYi[jt£pr'aavTo? 0£ outo) xaTot tvjV TrpeaS^iav waT£ xal 
8tx7) Tivi Tr£pi[/.ayjQT(o auvEtTieiv, "f, 5 ^aaiXeu^; auTOV 
lx£X£U£v. '0 Si Ivtxa xai Tr,v Stxr,v xai Ix KXaS^o- 
(/.evwv Se Iletawv euSoxtii.£t Xeyiov. 

Eunapius h. 1. memoratus non confuntiendus 
cum nostro historico , qui anno 36 1 p. G. puer 
adhuc erat. De Pisone Clazomenio aUunde non 
constat. 

[16.] 

[Suidasv. 'louXiavo'?. 'EttItov 'louXiavov TroXXal 
otxat lycopouv, yavSov £(j!.cf;opouij.evo)v twv avOpoJTCOJV 
T^; oixatoauvr|i; tou xpivovTO?* avaSoXat te oux rjaav 
ett' auTalq, oaat vo'[xt[ji.ov Ix twv auvv]Oo)v ypa[jt[jLaTOJV 
TO aStxov la/ouatv- ei? poiqOetav twv dStxouvTO)v xal 
TrpoeiXviWOTWV. 'AXX' r\ 7rapa)(py;}jia eSet to laov IXey- 
yzadoLi xaTa cpuatv, rj t6 [/.eXXov xai StojOouiJievov £11; tov 
ypc>vov uTioiTTOV r,v. Bapui; [xev ouv xat XuTTVip6(; Ituy- 
■^avs, xai Itti ToTaS^ xai t6 twv Trovripwv sOvo^; xat 
otStxouvTOJv Sir,Yetp£TO' ou yap (xStxetv l^^v, ouSe Xav- 
0(xv£iv (xStxouat. BapuTspov Ss auT6v aTr^S^txvuE xoTi; 
jj.oyOr,poi? xal t6 £U7rpo'aoSov. OTa yap Trpoio'vTO(; [Av 
7roXX(xxt(; St3t Ta; t£pot;.r,vta(; xat Ouaia^;, vi[ji.£pou Si 
cpua£t Trpo; 7raaav £vt£u;iv tuy^(xvovto(; , (xxcoXutov [r,v] 
Toui; Seo^jlIvou; Xoyou TUj^eTv. '0 [jlsv ouv IXaj^taTOv tv^? uTro TO)v 7rovr,pcov TauTr,(; pXaa:f/r,[xia? t£ xat opy^i; 
T^aOav£TO xai lcpp(>vTt^£,] 

Eunapii locum esse censet Kiistcrus. Cf. Am- 
mian. MarceUin. XXII, 10, i : Ibi [sc. Jntio- 
chice), hiemans[ann. 362.-p. C.) exsententia, nul- 
lis interini voluptatis rapiebatur illecebris, quibus 
abundant Syrice omnes , verum per speciem quietis 
judicialibus causis intent/is, non minus arduis 
quam bellicis , distrahebatur multiformibus curis, 
exquisita docilitate librans , quibus modis suum 
cuique tribueret; justisque sentcntiis et improbi mo- 
dicis coercerentur suppliciis, eVinnocentes fortunis 
defenderentur intactis. Etciuanquam in disceptando 
aliquoties erat intempestivus , quid quisque jurgan- 
tium coleret, tempore alieno interrogans : tamen 
nulla cjus definitiq litis a vero dissonans reperitur ; 
nec argui unquam potuit ob religionem vel quod- 
cumcj[ue (iliud, ab cequitatis recto tramite deviasse. 

Suidas V. SaXoijaT tO(;. *Oti 2aXouaTiO(; , 6 tv;? 
axiXrfi £7rapyo; e7ri 'lou^tavou, dv:^p ^v otacpi-po'vTWi; 
TrepiTTOi; et; cpiXavOpo)7rtav • t>) 72 "cogoZxo^) ■^[ji.£po'Tr,TO(; 
xat 7rpao'Tr,TO(; U7rvip'/_£v £?<; (XTravTa?, waT£ t^v MdpxeX- 
Xov lx£tvov, t6v, :?ivt'xa rv KaTaap, uSptaTtxw; auTco 
}(pr,ad(ji.£vov, 7rdvu Tr£ptS£a ovTa Std t^ ^rpoY^yEvviixlva, 
xatTOt Tou 7ratS6i; IXeYyOevTOi; l7ravi'aTaaO(xt Std t-zjv 
7rp6(; KwvaTavTtov cptXiav, tw veavtaxc») t^v ot'x-/]v Itte- 
Orix£, Tov Se MdpxeXXov xai SiacpepcjvTO)? i.-ciij.r\<7£ . 

« Totum hunc locuni ex Eunapio excerptum esse 
suspicatur Valesius ad Annnian. fllarceUin. XXII, 
11,2; qui recte etiam monuit Suidam hic omnia 
confundere, et ad Salustium male referre ea quse 
JuUano conveniant. » Kuster. De Marcello patre, 
fjuem Constantius JuUano Caesari in GaUia impe- 
ratori socium una cum SaUislio adjunxerat, vidi- 
mus supra. De fdio ejus Ammianus Marc. XXII, 15. 

Post Juliani a(J imperiura evectionein undique ad eum 
legationes convenerunt, et coronas aureas a gentlbus altu- 
ierunt. Tunc etiam loniam liabitantcs ab eo et magna et 
parva , qua? petebant , sunt cousecuU. Lydi vero , Euna- 
piorhetore, eorum legato,pro his verba faciente, multo 
ampUora , quam precibus suis complexi fuerant, oblinue- 
runt. Qua; legatiolam prospere legalo successit, utlegatum 
quoque imperator juberet causam quandam valde intrica- 
lam agere. Qua in Ute et ipse superior evasit , et Piso qui- 
dam Clazomenius magna cura laude verba fecit. 
16, 

Ad Jnlianura rauUcfi causse deferebantur, quod horaines 
affatim illius judicis aiquitate fruerentur. Neque enim di- 
lationibus ejusmodi locus erat, quae lege sancitam e scri- 
ptis Iralaliciis liabent initpiitatem , et hominibus injiistis 
alienacpie delinentibus auxiliantur; sed aut statira a,'qui- 
las uatura; consentanea deraonstranda erat , aut mora et procrastinatio suspecta habebatur. Gravis igitur et molestus 
erat, et ob hajc improborura et injustorum natio cxaspera- 
batur. Necenira injuriam facere licebat , nec, qiii injuriam 
fecissent, latere poterant. Molestiorem etiam improbis 
iilura reddebat adeundi facilitas. Quum enim saepe propter 
fesla et sacrificia in publicum prodiret, omnibusque comem 
et affabilem se praeberet , quilil)ct eum alloqui poterat. Ule 
vero improborum maledicta et indignationem rainirae sen- 
tiebat aut curabat. 

17. 
Salustius, aulae prajfectus sub Juliano, vir fuit insigni et 
eximia humanitate praeditus, qui (imo : Julianus AugU' 
stus ) adeo raansuetus et benignus erga omn^s fuit, ut Mar- 
cellum eum, a quo ipse Julianus, quo terapore Ca?sar erat, 
multis injuriis erat affectus, ob haec terrore correptum, 
quura etiara ejus filius ob , benevolentiam in Constantiura 
res novas agitasse convictus esset , juvencra quidera sup- 
plicio affecerit, ii^sum vero Marc*lluramagnoperehonorarit. 22 EUNAPIl SARDIANI II, I : Tunc (362) et Arteniius... supplicio capi- 
tali multatus est. Post quem Marcelli ex magistro 
equltum et peditum fdius , ut injectans imperio 
nianus , publica deletus est morte. Exc. De sent. p. aSg : °Oti xparaTv wi; iTitTrav 
£iw6£v £v [/.£v ToTi; «TT^tpot^ TO TcXeov, £V 0£ TOli; £7riaTTq- 
[xoari TO Y£Yuiji.va<7[/.£vov ou yap Iv toT? [X£xa 'xi/yr^c, 
ctTravTa to TrapdtXoyov Ty)<; Tuyvi<;, aXV £v TOtg ixi/yoic, 
yojpav £/£i TO auTo'iJLaTOv, <5j(77r£p xav xati; dtXXati; 
£7rtaTrj[ji.at(; 6po)[A£v to TrpoTEO^v oO/^ utto twv aTTctpojv, 

aXX' UTTO TWV [J(,£X£Tri(raVTOJV £XT£AOU[Jt£V0V. 

2. "Oti Trav Ipyov xpEiTTOV (X7ropp"/]TO)(; CTpar/iyou- 

(JI.£VOV • OffTK; §£ £V TroXilJLW XpU7rT£t TOt 7rX£lOVa , Xp£lT- 

Tojv £5Ttv r[ 6 [/.£t' Epvojv GpaaijTr,To; cpavEpw? £7riojv. 

3, '^Oti 6 xuvtxb; 'HpaxX^to? axpoaaotjLEvov IxotX^t 
Tov 'louXiavbv (Jji; e? tV paaiX^tav ojcp^XT^aojv auTov. 
'0 0£ 6au[jiaaai; TO Tr)? U7roay£a£0)<; u'J;oi; Itoi^jiox; u^rv^- 
xoua£V. 'E7r£t §£ Trapa od;av (X7rr^VTrja£v, 6 'louXtavbi; 
avTtYpQt'|ia<; Xoyov tyjv iauTotJ ouva[ji.tv £;£cp7]V£ xat Tb 
T7)<; cpua£OJi; cxvu7r£p6XrjTOv. Ot 0£ axouaavT£<; xaTaTrXa- 
Y£VT£(; Triv Suvaijiiv tou Xcjyou, xa9a7r£p Oeou 7rpoa£xu- 
vviaav T/jv cpiXavOpojTriav, oTt Tbv jBaaiXtxbv 6u[ji.bv St£- 
Xua£ XoYtxrj cptXoTttjLicJc. '0 Se xat £T£pto Xo'yw tov au- 
Tov xuvtxbv £Tiijtr|a£v. 

§. 3. 'HpaxX£to<;] « Codex h. 1. 'IIpa^xXstTo;; 
at infra in rebus Procopii tyranni idein codex ha- 
bet 'IlpctxXEto?. Priori lectioni favet Suidas ; poste- 
riori textus Juliani in oratione contra bunc Cyni- 
cum ed. Petav. « Mai. 

Suidas V. 'T^raiOp lov, uTrb tov dcEpa* xat U7ra i- 
6pov 6[xoio)i;. EuvaTrioi;' « ]Mot^t(jio'i;T£ xat ITpiaxoi; Xc)you 
[j.£v [/£T£ty ETrjV, "ZTfi Zl Tojv xoivojv xai u7rat6pojv 7rpaYiJ^a- 
Tojv 7r£i'pa? IXayjaTOv. « Kai aOOti;- « 'iiq av U7rat0pc)v 
Tiva xai £vvo(ji.ov cxYOJViaa[jt.£vo<; (jta/rjV, » TOUT^art, 7rpo- ^avvj. Posteriorem locum plenius liabet s. v. N£0)T£- 

pt!^£tv, ubi : « '0 ot pap6apo<; ouSl Itti ttiv VEOJTept^ou- 
aav Ta 7rp(XY|Jt.aTa rdyry £a/£v cxv£V£yx£Tv tyiv aiTtav, 
(5)s av £vvoij(.c3v Ttva xat U7rai0pov aY(ovtaa[jt£vo<; [jLa/Yjv. » 
Prior locus spectare mihi videtur ad Maximum et 
1'riscum Persicse expeditionis socios. Cf. Eunap. in 
Vit. Maximip. $7 : Ma^i[jLou (5£xai Ilpiaxou auvETro- 
[jL£V(ov xtX. Ammian, Marcellin. XXV, 3, »3, de 
Juliano moribundo : Ipse cum Maximo et Prisco 
philosophis super animorum suhlimitate pcrplexius 
disputans, hiante latius suffossi lateris vulnere... 
mcdio noctis horrore vita est absolutus. De IMaximo 
cf. etiam Eunap. Vit. Max.p. 47 : ~Hv h\ cxvvjp outo<; 
Tojv Sia7rXr,aO£VTO)V ty;; AiS£atou aocpiai;. 'louXtavou oi 
Tou [BaaiX£uaavTO<; vi^io'j07i YevsaOai StooiaxaXo<;. Outoi; 
TravTOJv (xvr;priijL£vojv u7rb tou KojvoTavTiou (TauTa 0£ 
Iv ToT<; xaTOt 'louXtavbv (xxptSiaT^pov Y^YP'^'''^'^*') » ""'' 
»|>tXojO£VTO<; Tou Y^voui;, 'louXtavb; TC£pt£X£t:&Oyi [jl()vo<;, 
ot' riXixiav TTEptcppovriO^U xai 7rpac)T>iTa. Suidas V. IXri* Euvot^rtoi;' « To'te Se Dvvi twv xa- 
TKCppotxTOJV i7r7r£0)v U7r£p Tou^ u' £<; TOu<; o^rtaOocpuXaxai; 
xaTEppcxY'/]. " 

« Crediderim hunc locum pertinuisse ad narra- 
tionem Persicse Juliani expeditionis, et inde pro- 
fecisse Zosimum qui haec non absimilia habet, III, 
28, 6 : Ot HHpaai auvTa/Oc'vT£? £?<; TrXriOoi; T0t<; oupa- 
YOt<; Tou'Po)[jLat'ojvaTpaT£u[JLaTO<;cxSoxr^TOii; l7r£7r£aov. » 
Boiss. Suidas V. 1 a u t v a ? • EuvcxTrto;- « Ot Sl twv Ila^p- 
60JV oiautva<; (xaTrtSa? £/_ovtc<; xatxp(xvr)oiautva TrXoxr^v 
Ttva TrotTptov 7r£7rX£Y[JL£'va. * « Valesius haec verba 
admovet Ainniiano XXIV, 2, 9, ubi describuntur 
Persae Pirisaborae civitatis : defetisores ohtecti 
scutis vimine firmissimo tectis. » Boiss. 18. 

In imperilis plerumqiie niimerus prwvalet, in sapientibus 
eruditio. Neque enim fortunffi temeritas arte preeditis 
usuvenit, sed rudibus casus fortuitus dominatur. Sic et in 
aliis disciplinis ad proposilum finem non imperitos, sed sol" 
lertes devenire videmus. 

2. Qnodvisopusmilitare secreto ducumconsiliodirigipr.-e- 
stat. Sane qui belli plura celat, potior est illo qui factorum 
audacia manifeste utitur. 

.3. HeracliuscynicusJulianuminvitavit ut seprseceptorem 
audiret, ceu regno administrandoutilem futurum. Is autem, 
magnitudinem promissorum admirans, alacritermorem j;es- 
sit. Mox , quum res citra spem evenis.set , Julianus, contra 
illum oratione scripta, ingeuium suum naturamque exi- 
miam demon.stravit. Quicumque vero scriptum illud lege- 
runt, tum eloquentia? vimsuspexerunt, tum praecipue Ju- 
liani clemenliam , tanquam dei , osculati sunt, qui regalem iram litterariadisceptationedissolvit. Deinde Julianusalia 
quoque oratione cyniciim ultus est. 
19. 

Maximus et Priscus eruditionis quidem erant participes, 
sed reipublicse gerendae et rerum subdialium minimara ha- 
bebant notitiam. 

Barbarus vero nec in ipsam fortunam , quae res innovare 
solet, culpam conferre poterat, quasi justum aljquod prci;- 
lium aperto marte commisisset. 
20. 

Tunc autem equilum catapliractorum, i. e. armis undique 
munitorum,turma, quae quadringentorumnumerum supe- 
labat, in agmiiiis novissimi custodes impressionem fecit. 
21. 

Parlhi vero clypeos vimineos habebant , et galeas vimi- 
neas plicatione quadam palria plicatas. FRAGMENTA. 23 Exc. De sent. p. 260 : "Oxi tw 'louXtavw Tixaa^ev 
6 TTpo? riepffai; TroXeixo?, Ta'; t£ 2>cu6i)ta? xivyjC7£i<; 
(VxjTiEp eyxpuTTTOtJiEva? £Tt xuu.aTtaTr,v ( xuaaTKTTy) £v 
puOc.)?) sTtOei TrdpptoOev ^ OeoxXutwv -^ XoyiCo'u.£vo;. 

A^YSl OUV £7rt(7T£'XXtOV • « SxuOai Ss VUV (JL£V aTp£i/.ou- 

criv, ifjcrti; §£ oux aTp^aT^ffouffiv. » 'E; Toao'vS£ £^ixv£~to 
vpdvov Twv {A£XXdvTCi)v auTw ^ Ttpdvoia , wcrO', oti tov 
£tc' auTou [jtdvov xatpov fjcruyaaoucrt, 7rpoYtvtoc7X£tv. 

2. "OTt TO Trpb KTr,atcptovTO;; tteoiov 6p-/')^(7Tpav7roX£- 
[jtou TrpoTepov aTroS^i^a?, cu; IXeyev 'ETratJttvtovSac;, 
Atovuaou ffxr,vy)V lir^SEixvu 'JouXiavb? , av£ff£i? Tiva^; 
ToT? ffTpaTtoiTaK; xat riSovai; 7ropi!|oi/,£vo!;. 

3. "OTt TOffauTy; £V TOt<; 7rpoaffT£tot; KTYifftcptovTOc; 
acpOovia tcov l7rtTr|S£t'wv rjv, wffT£ Tyjv 7r£ptoufft'av xtv- 
Suvov Toti; ffTpaTttoTai; (pepstv, fjtv^ 7roT£ uko Tpu-{«yi? 
StacfiOapwfftv. 

4. "OTt eotX£ Tb avOpcoTTtvov xat aXXco; £7rt'^opov 
eTvat xal xaTavTe; Trpb? Tb potffxavov. Kat ol ffTpa- 
TttoTat oux £/ovT£(; OTro)? e7ratvcofftv ci^itoc Ta TrpaTTO- 
(jt£va, « TOUi; 'A/^aioui; , cpaffiv, exptvov otTrb 7rupYou, » 
csrpaTyjYtxdi; Tt<; xai ^rEpiTTOi; £ti; cppo'vr,fftv IxaffTO? 
eivat pouXdaevo'., Kat toi? (jtiv uXr) Tii;u7r^v cpXuaptai;' 
6 Bi Ttov e^ apX.^? e/^d[jt£Vo<; XoYiffjUtcov t7ri t-zjv otxetav 
aveffTp£cp£v. 

§ 2. Cf. Ammian. XXIV, 6, 3. Zosimus III, 
a6, 2 : Kai 7rpdi; Tt /_ojptov eXOtov ('ASou^aOot 
TOUTO IlEpffat xaXoiiffiv ) , r^\>.ipaq ev totjTtjj 8ie[jtetve 
TrevTe. — § 4- « Sexnno est de consultatione militari 
Romanorimi, quum , Ctesiphonte frustra tentala, 
recedendum fuit e Perside, ne undic[ue hostibus 
obvallarentur. Ammian. XXIV, 7, 8. » Mai. De morte Juliani ex Eunapio niliil traditur. 
Ipse vero Eunapius in Vit. Max. p. 58 ad liunc 
Ilistoriarum locum amandat : Ta 7rpotY[JLaTa ffuvTd- 
v(>j<; cx7rb Toiv [jteYOfXtov exeivojv xat Xa^jiTrptov eX^rtSoiv 
e? Tb acpavc? xat a[Jtopcpov xaTeppcxYy] xai otoiXtffOrjffev, 
wi; £v Toti; St^^oStxoT^; Toti; xaT^t 'louXtavbv eip-/)Tai, 

23. 

Exc. De sent, p. 261 : "ilff^rep 8e ev ^roXetio) 
xai TOffOUTtov £7rtxev[/.£vo)v ap/ovTOc o£d[Jt£vov to ffTpa- 
Td7r£5ov Ty;v aipefftv Trepieffxd^ret. Kat xaOot^rep laTpixoi 
cpaffi xaTaSuTOJv (xaTaSi^Xtov? N. ) yt^oii.i'^oi'v SueTv 
cxXY-/',iJi.aTO)v Tb eXaTTOv U7rb tou ffcpoSpOTspou XueffOai, 
ouTO) xai TdT£ O£0)p£iv £^y)v, o)i; rJjv u-Kepoyry tou 
xaTot Tov [iaffiXea ^rotOoui; 6 tou 7roX£[jtou cpdSoi; 7rapa 
Trdoa^; IffTtoi; xaTa[<.apai'vo)v a7r-/iut6Xuvev . Tb [Jtsv Yap 
Y£Y£vy)[jtevov rjv ©avepbv, Tb 8e otto)? eixaJ^ev aXXo;; 
aXXox;, iriTrtffTaTO §£ ouSe eli;, IlX-J^v £v TOUTd Y^ f^c- 
ffav, o)? atpeTffOai 7rpoffy)xe ffcpifftv dtp/ovTa;, Et Se xat 
TrXyjOoi; -/iffav, touto -fouw -rjTriffTavTO ffacpox;, OTt ap/^ov- 
T0<; [xev euTropT^ffoufft, TOtouTOV 0£ ouoe £i 7rXaffTb<; (TrXdt- 
ffTy)<;?) Ocb;, £up-/)ffoufftv. "0? Y^ ^'^' cpuffeox; e^ouffiav 
xaiTb iffO[jte'YeO£<; tw Oetco aL-^(j}yr\<; xe avotYX-z^jV l^rauffaTO 
(e7rauff£ s. eSiotffaTO B,) 7rpb<; Tb/eTpov eXxouffav, xai 
£x TOffouTO)v avev£Yxo)V xuijtotTO)v oupavdv t£ etoe xat 
£7r£'Yvo) Tot £v auTw xaXa, toT<; affo)[JtotTot? 6[jttX-jqffa<; 
ffO)[jta £/0)v £Tt. Kat pafftXeia; Te £tu/£v ouy OTt y)pa 
PaffiX£ia<;, dXX" OTt Tb dvOpto7retov etopa oeotjtevou? pafft- 
XeueffOat • cptXoffTpaTto')Ty)i; Te T,y SiacpepdvTtoi; ouy^ 6ti 
eSouXeTO Srj[taYt»)YETv, dXX' oti touto -/iTrtffTaTO TOti; 
xoivoTi; ffuotcpspetv. 

[TauTa Xrjpetv oi^i/r^, l[jt6po'vTrjTe tco ovti xai dv£- 
TriYvoj^jto^v Tcov 7recpXuapy][jt£vtov; Tt? y^P "^^^^ eYY^^^v 22. 
Quo tempore Persicum bellum calebat, Julianus Scy- 
tliicos qiioque molus latentes atlliuc , procella) instar, pro- 
cul sentiebat, vel dei familiaris monitu, vel proprio ratio- 
cinio. Dicit ergo in epistola : « Scyliiaj nunc quiescunt ; 
fortasse tamen hanc quietem non retinebunt. » Scilicet ejus 
fulurorum provisio in tantum tempusextendebatur, ut illos 
8ua ffitate tantummodo pacem servaturos ante cognoverit. 

2. Julianus campuni apud Ctesiphontem quum helli cho- 
ream prius exhibuisset, ut aiebat Eparainondas, Bacchi sce- 
namexhibuit,otiaquaedametvoluptatesmilitibusindulgens. 

3. Tanta erat in Ctesiphontis suburbanis rerum copia, ut 
abundantia militibus periculum creaverit, ne luxurie cor- 
rumperentur, 

4. Ceteroquin videtur humana natura ad invidiam pro- 
pensa atque prochvis. — Militesquum pro meritisres gestas 
laudarenon possint, « Achseos, dicunt, de turri judica- 
bant; » quum se quisque iniperatoria scientia pra>ditum 
prudentiaque pra;stantcm haberi veht. — Atque his qui- 
dem materia nugandi suberat; ille autemsusceptoruminitio 
consihorum tenax in regionem propriam revertebatur. 

23. 
Bellum gerens (antisque pericuhs circumsessus , de eU- gendo, quo carebat, duce exercitus cogitabat. Ac, queni- 
admodum medici aiunt, si quando gemini dolores in- 
gruant, ab acriore minorem solvi, sic eo tempore cernere 
erat summum amissi regis niterorem ab impendente belli 
terrore infractum atque debilitatum. Nani quod quidem 
acciderat, nemini non erat planum ; quanam vero ratione 
id esset patratum , ahi aliter conjectahant, sed nemo certo 
sciebat; neque aliud cuiquam exploratum erat, nisi quod 
ducem eligere prorsus oportebat. Jam etsi vulgaris turba 
erant, id tamcn nemo non videbat , ducis quidem copiam 
non defuturam, sed Juliano parem, ne si deus quidem ali- 
quis procrearetur, inventum non iri : qui naturae suae prae- 
stantia ac divina magnitudine vitsi luijus necessilatem, quae 
in deterius ruere solet, pervicit; seque ex tot lluctibus 
attollens, ccchim introspexit, bonaque ibi latentia novit, 
cum incorporeis naturis corpore nondum exutus familia- 
riter versans. Neque vero imperium susceperat, quia 
regnandi ciipidus esset , sed quia homines regnatore indi- 
gentes videret. Tum et militibus blandus erat, non ut in 
populo dominaretur, sed quia ex usu rei publicai id fore 
sciebat. 

[Inepta ha;c cffutiic aususes, stulte revera homo et nihil 
inlelligens? Namquis in patriis Graecorum dogmatibij» sic 24 EUNAPII SARDIANI "Eaat^gi SoY[/.aTWV oupavio)v \t.B[i.6r^r(zi [/.UGTVjpicov 
0£aT-}|V aTiap^ai tov aTraXXaTTOjUSVov t^; IvteuOsv pioTvj? 
T^ auvdfxiXov dao)i/.aTt»jv Y^vscOat; Kat Ttvei; oi acoiiJia- 
TOt ouTOt, et i).ri irou ravuijLT^Svi? xai Zeu? 6 ravujjti^- 
80U1; sx Tpoxov Ipaar))?, Si' 06 xat "Hpa TTapaYxo)vt- 
^STat }\ aoeXcpri xa\ YaasT-)) Toi <l)puYt [xsipaxioj; 'AXXa 
Tot (Ji£v xXe^W? £/_£t? Ttov XpicTiavtxwv opYiiov, Ta? 
affo)[ji.dTOuq OiriiJii cppaTptd^; • ItceI twv y^ <^wv 00Y[/.a- 
TO)v [jtr) ou/t xat e[jt7raO;'cT£pov twv xaToc tov cpOapTOV 
TouTcv ptov 'dxpaT£GTdTO)v 01 xaT' oupavov cot aXwev 
(^.dxapei; ptouvTe^;* oU^IlSri [Jtev otvo/osi, oi oi ttoXXo) to) 
vexTapt [jt£Ou(jxdtjt.£vot Tot dTraiata Sie^taat Tpojtov tto- 
Xiv £tffopdo)VT£(;, TIpo? Tiva? xal twv xaO' "EXXrjva? 
iauTOv dvacj>£po)v cptXoad'-po)V vjpa pactX^iai;; Trpog 'Av- 
TidOevri ; Trpo? AtoYevv^ 5 dXXd TOUTOti; [xev ic^jtev outox; 
dTrpaYfJi-ocuvT]? (jtsXov, t5)i; tvjv xuvwv eCvjXtoxdTa? i^ojvjv 
xai Tv; TouTO)v eYxaXXo)Trt'^ecOat xXT^cet. Oux ouv 
iTravooOfov tov dvOpo^^TTtvov ptov eiX^TO pactXeueiv, OTt 
(jLr,o' eTTavtopOtoce Tt, ei (jlvi TrptoTOv (^.ev cptXo5o;ia? 
xaxto XucJcv^ttaTi d/^dpicTO<; 7r£pi tov £U£pY£TV]v otaYi- 
vd(ji.£voi;, ETretTa xat oirox; xoTi; aYouciv auTov Sattjtoct 
TO dXe^Optov dcpociouijtevoi; ceSa;, XdOot Trpoi; twv utc' 
ouTOu C7rouoa^o[/£vo)v Sai[j(.o'vo)v TOtouTOu xal teXou; 
xupvjcat , d^tou xai Tvji; IxEtvojv d7rdTV)<; xat tvJ; eauTOu 
£[jL7rXr,;ta<;.] 

In prinia fragmenti parte agitur de ducibus 
post mnrtem Juliani super ci'eando principe con- 
snllantibus. V, Ammian. XXV, 5, i. Zosimus III, 
3o, I. Ad ea quae deinde Cbristianus zelotes sub- 
jecit, in margine adscriptum : iTvjXiTeuTtxcx; 
xaTot EuvaTTtou. 24. Exc. De sent. p. 263 : "OTt irpo; tov 'OpiSdctov 
eiTrdvTa, 6)<; ou "/pvj tov Ouijiov, xdv £7r£tct'v), otd Ttov 
d[jt[ji.dTO)v xa\ Tvji; cpo)vvj; lx'.pop£tcOat , « "Opa TOtvuv, 
cTtt^v, £7r£iSv) xaXw; XeYen;, £i touto lYxaXeceii; £ti 
SeuTEpov. »1 

"OTt cpactv 'AX^^dvSpou 6£tdCovTO<; lauTOv Ix Atb? 
'OXu[jt7ridoa Opu7rToijt£V'/)v cpdffX£tv « Ou Trauc^Tciit 
TO (jteipdxiov StaSdXXov [jle Trpb<; tv)v '^Hpav; » 

"Oti TrpocaYopEutov 6 O^bg Tbv 'louXtavdv cpr,ctv 

""€1 TExoi; <xp[i.EXdTao Oeou , (j,£5£'ovto; iXTiavTtov. 

OTt 6 'louXiavb<; Iv TaTi; l7rtCToXat<; iStov [7raT£pa 
add. Mai] dvaxaXet Tbv '/iXtov, ou/^(5)C7rep 'AXe^avopo; 
oiafidXXeTat cpdcxtov Ttpbi; tv)v "Ilpav, oti '0Xu[ji.7Ttd<; 
auTOV ex Aib<; dveXoiJtevv) touto oux d^rexpu^TTeTO • dXX' 
ouTdt; Y£ l^rt Tai? tou 0£Ou [jLapTupiaic aio)pouijL£vo<; £?<; 
Tbv nXdTOjva u7ro-.p£p£Tat , o)C7r£p 6 Ixetvou i)o)xpdTr|<; 
cpr|C(" « M£Td [jLsv Atb; •?)[JL£t?, dXXot Se (jl£t' dXXou Ttov 
Oetov, » TauTv)v ( TauTv; N. ) xat auTbi; et? t-/;v v)Xtaxr,v 
PactXetav Ttvd xat /pucrjv cetpdv dva'.pepo)v xat cuv- 
a7rTd[A£vo?. 

25. 

[Suidas V. AiSdvio<; : '0 Vz 'louXiavbi; xat^rep 
tocoutok; lijLfieSrjXtJx; , t^? te 7r£pi XdYOu; vJttt^to cptXo- 
Tt(jLiai;, xat Tbv t'^<; 'AvTio/£t'a; co'.ptffTviv, m AiSdvto; 
ovo[jLa, oiacp£pdvTOJ(; eOauitacev, Ta [jl£v icto? eTratvoJv, 
Ta Se 07ro); Xu7roiv) Tbv ii.iya.v cocptCTr,v IIpoatpECtov, 
irpOTtijLtov £T£pov. 'Axdxtoi; Yo^v Ti? auTO) Ttov Trepi tv)v initiari (]icilur, ut mysteriorum ccelestium spectator fiat, 
atque ut ex lioc terrcno incolatu translatus cum incorporeis 
naturis versetur? Quinam vero sunt hi incorporei, nisi forte 
Ganymedes et Juppiter, Ganymcdis Trojani amator? cujus 
rei causa Juno quoijue soror et conjux exploditur, ut 
Plirygio pusioni locus sit. Sed enim video , te Christianis 
sacris has, inquam, incorporeas suffurari curias. Atqui ex 
tuorum dogmatum norma nonne turpius, quam intem- 
pcrantissimi in hac vitamortalessolent, beatos tuos depre- 
hendes in ctclo vivcre? quibus Hebe qiiidem ministrat; 
ipsi autem iiuiito nectare ebrii obsco?na fabulantur, Troja- 
nam urb(!m despcctantes. Qucmnam porro Gra-cum plii- 
losopiium a>muialus est Juhanus, quum regnum appetivit? 
niim Anlistiienem? num Diogcnem? Atqui liosscimiis tanti 
otium fecisse, ut canum quoque vitam amplexi sint, at(|ue 
horum appellatione gloriarentur. Nequaquam igitur ul res 
humanas corrigcret, imperium affectavit ; nam nihil om- 
nino cmendavit; sed primo quidem prava gloiia; cupiditatc 
ingratiis adversus benefactorein fuit : dcinde dum ducibus 
suis dimmonibus scelerata religione se devovet, nescivit 
fo)e iit per cultos ab se da-monas talem exitum conseque- 
retur, qui et fraudem simul illorum et suam vesaniam de- 
ceret.] 

24. 
JMoncnti Orihasio, non oportere iram , etiamsiadsif, voce et oculis declarare, « Tu vero videsis, inquit Julianus,quan- 
doquidem recte ais, an me iterum hac in re castigare possis. » 

Quum Alexander divino se Jovis genere satum jactaret , 
aiiint Olympiadem affeclato fastidio dixisse : « Nondum hic 
pusio apud Junonem criminandi mei finem facit? » 

Deus Julianum ailoquens ait : 

O stirps aurigantis dei, qui omnia regit ! 

Solem Julianus in epistolis pa^remsuum appellat : liaud 
equidem quaratione Alexander calumniaturapud Junonem, 
nempe quod Olympias de Jove se concepisse non dissimularet ; 
verum ipse dei testimoniis subnixus ad Platonem provocat. 
Nam sicuti Platonicus ait Socrates : « Cum Jove nossuinus, 
aliicumalio deorum ; » ita etiam Julianus adsolare quoddam 
regnum aurea veluti catena referebat semet atque adjun- 
gebat. 

25. 

Jiilianus Parabates , quamvis tantam negotiorum molein 
sustineret, tamen et eloquenti.-e gloriam expetebat, ct 
AHtiochenum illiim sophistam, cui Libanio nomen, supra 
moduin admirabatur, partim forlasse, quod eum probaret, 
partim vero, nt magnum illum sopliistam Proairesium do- 
lore afliceret , alterum anteponens. Acacius tamen, vir 
dicendi valde peritus, ct Phryx Tuscianus ob ha^c sem|)cr 
eum accusabant, etjudicia ejus rcprehendebaiit. FRAGMENTA. ^riTOpixviv Setvoiv, xa\ 6 Ix <I>puY^°"^ Touffxiavo; , a£\ 
upoi; xauTa ItoxocXouv xai Si£u.£u.a/ovTO TCd; xptaEi;. ] 

HaecEunapio vindicatBoissonadins. Dc Proayre- 
sio cf. Suidas v. Ilpoatpsatoi; : ... Outo; l7rt 'louXta- 
vou riv.ii.aXfi , cuyypovo; AtSavtw tw (70'.pt(7T?i • xat otto)? 
XuTTOtVj TouTov 'louXtavoi;, Tov AtSavtov (jLsyaXwi; lOau- 
[xa^ev. Hieronymus Cliron. ad ann. 363 : Procere- 
sius sophista Atheniensis , lege data ne Christiani 
liheralium artiuni doctores essent, et sibi speciali- 
terJulianus concederet ut Christianos doceret, scho- 
lam sponte deseruit. Eunap. Vit. Proaeres. p. 92 : 
'louXtavou §£ paatXsuovTOi;, totcov tou TiatSeuEiv 
£^£tpYo'u.£vo; (loo'x£i Y^P £^"^«' Xpt(7Ttavo'<; ) , auvopwv 
Tov i£pocp(xvTr,v (^jffTTEp A^Xcptxo^v Ttva TpiTCoSa Trpbi; 
T^Jjv Tou [/.sXXovTOi; 7rp(>voiav ■kS.qk toTi; 5£Oix£voti; ava- 
X£iijL£vov, (70(pt(x Ttvi 7r£piv^X9£ ;£vy) TrjV 7rpo'Yvo)(7tv, xtX. 
Idem ib. p. ^3 : Il£p\ ITpoatpee^iou xa\ TtpoXaSouVtv 
txavwi; £tpr,Tat xa\ ev toi; tffToptxoti; xaTot tviv l^v^y^- 
(7tv u7:o;jt.v>-'|jLa(7i. — De Libanio idem in Vit. Liban. 
p. 97 : Mv7^u.riv (jtev ouv auTw t:^,v TrpETrouirav xav 
ToT? BtSXtoti; ToTi; xara tov 'louXtavbv \ YP°'?'^ TrETrotY)- 
Tat. — De Acacio cf. Suidas v. 'Ax(xxto?* ^v^Twp 
S£iv()TaTO<; Itti 'louXtavou xai AiSavtou tou (jocpiffTOU* 
Zc, l7r£X(xXei Tbv 'louXtavbv, xa\ ot£(ji.£[xcp£TO Ta<; xpiact? 
auTOU, (Tuv Tou(7xtavw tw Ix <I>puYiai;, xa\ auTO) 
^v^TOpt ovTt S£tv(~), De Tusciano Eunap. in Vit. Ju- 
liani sopliist. p. 68 ; Touc7xtavou Se (jLvriffO^vat xaXo'v 
xat Y^p ooTOi; Ixeivou ^xz-^icyt vr^c, bjxtXiai;* (xXXa tou- 
Tou ]j.Im xa\ ev toTi; xaToc 'louXtavbv liji.V7^cG/i[i.6v Ste^o- 
Sixoi?. 

a6. 

Exc. Desent. p. 265 : [Ilep^ ir^c, TeXsuTvii; 'lou- 
Xiavou Tou IlapafiotTOu tou cxOeou, yj^y\a^oc, '^v TOtouTOi;'] 

'AXX' OTiOTE (oTioTav S. ) (7xr|7tTpot(Ti T£oT; Ilepa^^^tov al[jia 

«Xpt J^sXeuxcirii; xXovs^jjv ^-.ysEaat SafAdffirr,;;, 

8V) TOTE (JE Tipo; '0)-u[).7iov (XYEt 7:upt),a[j.7r£; 6x,r|jjia 

(X[X9t 0uc).),£ir,<ji xux(o[j.£vov sv aTpoydXtYEi, 

XuacijxEvov ( pti^avTa S.) PpoTEwv peQscJv uoXutXiqtov (xvtviv. "Il$£ti; 0' aiOepiou ipaEOi; 7iaTp(jotov aOXr;v, 
evOev a7to7:XaY-/_0£ii; [j.£po7ir,iov ic, 5£[j.ai; ^XOec. 

TouToti; apOevTa toi? e^reatv auTbv xa\ XoYioii; [jtaXa 
■^jSeoji; cprjaiv aTroXtTrEiv to OvriTbv xa\ l^rixatpov. IIpo'- 
xetvTat Ss Twv Xoyiojv (xXXai Ttve? euyai t£ xavOuatai 
7rep\ Tou; Oeoui; , ^c, Ixeivt.j [jlsv Spav avaYxatov y|V lao)?, 
!<; Se laroptxbv TU7rov xa\ potpoi; cpsp^tv oux rjv euXoYOv* 
TO YO'? xaO' exaaTa [ypacpeiv suppl. N.] oux r,v iXr- 
Oetav Tt[jto)VTO<; , (xXXa Sta TroXu7rpaY(Ji.oauvriv e? Xrjpov 
(X7rocp£po[jtevou xa\ TrapoXtaOatvovToi;. 

Idem oraculum Suidas v. 'louXtavbi; affert, prae- 
missis verbis quse uncis inclusimus. Sedes fragmenti 
indicat liaec ex eo narrationis loco deprompta esse, 
quo laudationem Juliani Eunapius rebus ejus gestis 
subtexuit. 

27. 

[Suidas. v. 'louXtavo? : "EaTt Se xat 6 y^r\C]j.oc, 
6 SoOe\<; auTW , ots 7r£p\ KTviatcpoJvTa StTJYe* 

ryiY£V£(ov 7t0T£ ipyXov £V)^,paTO [j.r,Ti£Ta Zcu; 
e)[OiaTov (J.axdpec7atv '0Xu[j.7tta 5(o[AaT'£)(ou(7t. 
'P(o[AaitDV paatXeui;, "louXtavo; 0£O£i5ri;, 
(j.apvd(j,£vo; Ilepaoiv TroXta; xat itiyzrx. [/.axpa 
cr{yz\i.a.y(i)'^ 5te7rep(je Tiupt xparept^ te at^vipti), 
vtoXepiEco; 0' e5djj.aaa£ 7rdXeti; TExat eOvea tioXXqc. 
'AXXd xat earccpttov dvoptov 'AXa[j.avtx6v ou5a; 
ua(j.tvati; Truxivaiaiv eXtov dXd7:a|£v dpoupa;. ] 

Pro £S(X[ji.aaae7r(5Xei<; xtX. codd. ABEiN ' eS(X[jLaaae 
xa\ eOvea TroXXa xa\ otXXa , "Oppa ( i. e. os pa) xa\ 
xtX. Cf. Antliolog. Pal. XIV, 148. 

I0BIAN02. OYAAHi:. OYAAENTINIANO^- 

28. 

Exc. De sent. p. 266 : "Oti cpr,a\v EuvdcTctoc;* Ilepi 
[jtev ouv Twv iraXaiOTepojv xa\ oaa 7rpb riitcov, cxvotYX'/) 
auYX^peiv TOi; Ypot^j^aatv -Jj-TOii; Trpb (7rep\N.) lxetvo)v 
Xo'YOt? £?? ri[jta<; xara [jtvr^[j.r,v (XYpacpov eti; 5taSoyr,v 7re- 26. 
De fine Jiiliani Parabatffi inipii oraculnm erat hujusmodi : 

Sed postfjuam sceptro tuo Pcrsicum genus 

Seleuciam usque perseiiuens gladio subjeceris ; 

tunc tead Olympum igne coruscanscurrussubvehet, 

procellosis rotatus in lurbinibus , 

variis mortalium membrorum seruranis liberatuin. 

Venles autem ad xthcrii luminis paternam aulam , 

uude olim excussus ad hmuanum corpus aljieias. 

His elatum versibus atque oraculis lubenter admodum 
niortales temporalesqne exuvias dimisisse ait. Jam pra^ter 
ha!C oracula aliae quoque exstant nescio qua) preces et per- 
agenda diis sacrificia; quas quidem res ab eo fieri fortasse 
necesse erat, sed easdem in gravem historiam recipi non est 
decorum. Nam singillatimomnia per.<equi liaud veritatem 
sectantis est, sed liominis qui, curiositate prolectus, ad iue- 
ptias pronus delabitur. 27. 

Exstat et oraculum ipsi dalum, quum juxla Ctesiphon. 
tem commoraretur : 

Gigantum quondam stirpem delevit consiliis pollens Jupjii- 

ter, 
inimicissimam dils beatis Olympicas domos habitantibus. 
Romanorum vero imperator Julianus deo similis 
Persarum cominus pugnantium urbes et m(rnia longa 
pugnans vastavitigne vaiidoiiue ferro; 
assidue(tue domuit urbcs et gentes multas. 
Quin etiam occidentalium Alamannorum regionem 
proeliis crebris occupavit et arva illorum vastavit. 

28. 

Ait Eunapius : Quod quidem ad antiquiores rcs atlincl, 
et quaiante nos evenerunt, venia scriptoribus danda est, 
aut vetustioribus etiam traditionibus, quae memoriter tt 26 EUNAPII SARDIAM picp=po|X£voi(; xai xaOi^-xoudiv • Saa Ss lcp' f,acov auTwv 
YEyovEv, dXr,6etav Tiijiwvn, xaOa tp-iqat IlXaTwv, ua- 

paSoTEOV TOl? £VTUY)(^aVOU(JtV. 

« Hunc locum consideranti vix dubium esse 
potest, quin Eunapius novum Histpriae librum hinc 
exordiatur. » 3Iai. 

29. 

Exc. De legg. p. 18 : "Oti BaXevTtviavou avap- 
pYlffti; £v jVixaia irfi BiOuvia? y^'^^'^"'? TrpecfieTat t£, 
6ffai (lUveTrecpoiTr^xeaav £7i:t toutov tou? ypuffou? £/,ou- 
cat (jT£'^cxvou<; , Trpbi; ex^Tvov cxvecpEpovTO. Kai irpoi; 
TtGtijai; a7uecpatv£T0 [jl£v ouoIv, £7riTp£/o)V paSiw? ou- 
Tojai xat auvTo'pi.ox, iTrriYY^^^^^^o oi «XTraaiv toi; [Tt?] 
Trotr^ao)v auTtxa [xcxXa. Cf. Zosimus HI , 36, G; Zo- 
nar. XIII, i4; Amniian. Marcellin. XXVI, i, 3. 

3o. 

[Suidas : DaXouaxto?, eTrap/o; 7rpatTO)pto)v • 8? 
TtpoeSaXeTO jjaatX^a BaXevTtviavc)v. 'O ok jSaatXeu- 
aa; StESe^aTO auTOV, xat eOrjXe TrpoOEjxaTa , iva , £t Tt? 
Ti ■:^Stxr,Tat 7rap' kutou, TrpoaeXOy) tw paaiXef. OuOeti; 
ok TrpoaTJXOEv • rjv Y«p aYvo^TaTO; 6 liaXouaTto?. Outoi; 
8k 6 BaXEVTivtavb? tov Trpanrc^atTov 'Pooavbv { xai tov 
TrpatTrdatTOv exauaeXpuaacptov, Suid. v. HpoOEixaTa), 
dStxr^aavTa BepovtxrjV Ttva /vipav, -^i; 7rpoaeX0ouar|<; to) 
BaatXeT eoojxe StxaaTVjv iaXouaTiov • 6 Se xaTeotxaae 
Tov 7rpat7ro'atTOV xat toutou xaTacppov/jaavTOi; , tov 
7rpat7rc)aiTOv ev tw iTrTrtxo) 7rupt 7rapa5t'So)at, xat Tr^v 
xTrjaiv 7raaav tou dp/ieuvou/ou t^ /,^?'f 6too)at • xat 
cpoSrjOevTei; Trocar)? di5txt'ai; dTrea/ovTO.] 

Partem hujus loci, ex uberioi'e narratione male 
contracti, habes ap. Suidam v. DpoOEfjiaTa , ubi 
praepositus ille non Rhodanus , sed Chrysaphius 
dicitur. Ceterum de Salustio , de quo jam in Ju- liani rebus vidimus, cf. Zosim. IV, 1 : KaTriYopiat 
Se (de Valentiniano ex amicorum veneflcio INicaeae 
jegrotante ) xaTdt tivwv Viaav eTTtziavtov , Si<; dY/ tvotct 
T£ xat cppovT^aei SicXuev 6 Trj? auXrji; UTCap/oc;^ ■;^v 81 
£Tt SaXouaTto;. Ibid. c. 2 : Oi fJtev ouv dXXoi Trcxv- 
Te;, &01 Trapot 'louXtavoi Stoixiqaeox; eOvoiv r\ dXXa? 

dp/i? ETU/^OV £7rtTeTpaUjJL£V0t, Trap^XuOVTO TOUTO)V £V 

oT; xai SaXouaTioi; 6 Trji; auXrj^ uTuap/oi; viv. In lo- 
cum ejus suffectus est Nebridius (365). Ammian. 
MarceUin. XXVI, 7, 3. Zonar. II, p. 26, B. Til- 
lemont. IV, p. 696. V, p. 7. 5o. 
3i. 

Exc. De sent. p. 267 : '^OTt <l>iXnr7ro<; 6 MaxeSwv 
TO i;t.£Tpov tS(i)v Tou acp£T£pou awj/aTOi; (ev 7raXataTpcx 
YOtp e7r£7tTwx£t ) , StavaaToti; d^rb tou irTOJtJLaTOi; ao):ppova 
dcp^xe XoYOV, w? okiyi]w xaTao/i^aoJV y^i'' £^'^°' £7riOu- 
[jLOtr) TV]? (X7rdar]<;. 

"Oti Tbv 0rja£a cpaa\v ot TraXatoi ^tiXwtV *Hpa - 
xXeoui; Yevo^^aevov (jttxpa t^? (jLt[j(,r,aco)? exeivr,(; d^roxep- 
Savat. 

"Oti Toij HpoxoTrtou Tou auYY^vou^; 'louXtavou aTa- 
atdaavToi; xat Tupavvtot e^riOetJLevou , 'HpdxXfitoi; 6 xu- 
vtxb? 7rpoa£X0(5)v auTW xai xaTaxpoTi^aa? eu [jtdXa t^ 
PaxTriptcx TOuSacpoi;, « dXxtijLoq eaao, cprja^v, iva tii; ae 
xai o'jitYo'vo)v eti etTr-/;. » 

Prima hujusfragm. parte Procopium significari 
imitatorem Juhani censet INiebuhrius. De conju- 
ratione coeptisque Procopii (365) v. Ammian. 
XXVI, 6 — 10 ; Zosimus IV, 4 sqq.; Themist. Orat. 
VII, p. 91 ; Tillemont. V, p. 3o sq. 79 sq 

32. 

Suidas :XapieaTepou?^ evSo^oTEpoui;. Euvd7rto<;^ 

« '0 Se HpoxcjTrtoi; tou<; /apteaxepou? dvaXaScljv, 

ETri Tbv paaiXea OudX£VTa Stot <I>puYiai; auvr,7r£iY£T0. » sinc scrlpto ad nos usque ex^ordine devenerunt. Verumta- 
nien res quae nostra aitate acciderunt, eae, servato verita- 
tis honore, ut ait Plato, iradenda) lectoribns sunt. 

29. 

Valentinianus Nicaeae in Bithynia ad purpuram est eve- 
ttus, atque legationes, quae convenerant ad hunc ( Jovia- 
num P) aureas ferentes coronas, jam {Joviano subila morte 
exstincfo ) ad iUura referebantur. Cunclis his legationibus 
nihii ipse diserte respondit, sed breviter et perfunctorie 
cum iis collocutus , uuiversis declaravit velociter admodum 
aliquid se facturum. 

80. 

Salustius, praefectns praetorio, Valentinianum designavit 
imperatorem.Hicquumimperiumsuscepisset,successoremei 
dedit, et edicto proposnit, ut qui ab illo alTectus esset injuria, 
imperatorem adiret. Verum nemo queslus est : fuit enim 
Integerrimus Salustius. Hic Valentinianus praepositnni Rho- 
(lanum [morte multavit]. Quum enim is viduam quandani 
Beronicen injuriis affecisset, imi>eralor mulieri ad se acce- denti judicem dedit Salustium : a quo condemnatus pra-po- 
situs, quum juditiura illius nihili faceret, ab imperatore in 
Hippico crematus est , omnibus archieunuchi bonis viduae 
assignatis. Hoc exemplo territi reliqui omni injuria absli- 
nuerunt. 

31. 

Pbilippus Macedo , conspeclo sui corporis modulo ( in 
palaestrae enim arena deciderat ) , exsurgens a casu, mode- 
stam sententiam dixit , quod is videlicet modicam terram 
occupaturus universam appeteret. 

Aiunt veleres, Theseum , dum Herculem semulari vellet, 
exiguum iraitationis suae fructum tulisse. 

Quo tempore Procopius, Juliani propinquus, affeetata 
tyrannide, rebellavit, Heraclius cynicus ad cum acceclens 
bumuraque cura sonitu virga quatiens, « Forti, inquit, 
animo esto, ut aliquis le quoque posterus laudet. » 

32. 

Procopius, assuniptis illis qui gratiosiores erant, ad im- 
peralorem Valentem per Pbrygiam contendit. FRAGMENTA. 27 33. Exc. De senl. p. 267 : "fldTrep oi»v ot cpucrixof ^ait 
Traari? xivrjCEW? etvat xsXoi; (JxtvrjCiav, 7] xaTi; aXXaii; 
xtvr]ff£atv To xtveTcOat Stoojaiv auTV) [/.svouaa, outwi; 
av Tti; uTreXaSs xai to't£ tov irp£a6uTr,v 'ApSiTttova 
TrapaTuyovTa Tyjv tou paaiXsoji; (XTaxTOv xat xu^jiaTOjSr] 
cpopav £1? 6{/.aX6v xat XeTov xaTaaTopsaat tou Xoytafxou 
TcaOoi;* [xtxpou yap i^iai-q Sta SstXtav Toiv xotvwv Trpa- 
YfjtaTwv. 

Cf. Zosimus IV, 7 , 5 : 'AXX2t IIpoxo'7ttoi; [xev ev 
TOUTOi? riv' it Bk paaiXgu? OuaXr,i;, tv)V ETravaaTaatv 
£v T^ xaT^ <I>puYtav FaXaTia 7tu6oij(.£voi; , xaTeTrXayif] 
(jLiv aiji.a Tyj axo^, xai £7Ttiji.7rXaTO Tapa/rji;. 'ApStTtojvoi; 

Bs. OappETv X£X£UaaVTO(; , £TaTT£ [XSV w? Et? TroX£,u.ov 

T^? ouaai; Suva[jL£ti;. Ammianus XXVI , 7, i3. 
3/,. 

Suidas : Mixpou, ay^Sbv, (pavEpw;. EuvotTrtoi;* 
« Mtxpou TOt 7rpaYtji,aTa [jL£TaxtvrjaavTO<; 'Op[i.t'a6ou tou 
IlEpaou. » 

Idem : Mtxpou S^Tv, Trapa (jLtxpo'v. Kat xwpii; 
TOu SeTv • « Mtxpou Ta 7rpaY[jLaTa [jLETaxtvv^aavTo; , » 
avTt Tou, Trap' oXiyov, Trapa [j.ixpo'v. 

De re v. Zosimus IV, 8, i : 'Ev:v. 81 riXauvov 
Itt' aXXiqXou? T£ paaiX^ui; xai ITpoxo^Trtoi;, auvavTwat 
TTOK acpiatv £i? OuocTEtpa Tot aTpaTSujjLaTa* [jttxpou 
8t £S£r,a£V ?) ITpoxoTriou [jLspi;, u7r£pT£oa •^tvou.iyrij 
T7)v Twv 7rpaY[JLCtT0)v £t(; auTOv (jL£TaO£tvat ^OTcyjv, tou 
OpfxtaOou , Tou n^paou TratSoi; (^ijlo^^vu^jloi; Bk ^v 
TO) 7raTpi' ) , od^avTO? Iv t9j [JLCcyv) 7rX£0V£XT£tv. Atta- 
men Gomarii, qui alter dux Procopii erat, 
proditione factum est ut imperatoris copiae vin- 
cerent. 

35. 

Exc. De sent. p. 267. 268 : M£YaXo'']^u/ov Yap 
xa\ Xtav O^oetSsi; t6 xal twv atTiwv (petaaaOat, oux £^oi 
Se T^<; (xvOpo)7rt'vr)<; cpua£o)i; t6 [jlv) xai twv dvaiTtojv. T6 33. 

Sicut igiturphysici aiunt , cujusvis motus finem esse quie- 
tem, qu* motibus vim mobilem (iat, ipsa interim manens 
immota; ita licet existimare, senem Arbitionem, quum in- 
cidisset in iniperatoris ( Valentis ) incompositam fluctuan- 
temque agendi rationem , ad aequabilitatem ejus animum 
tranquillitatemque revocasse; qui sane ob formidinem 
prope omissurus erat rem publicam. 
34. 

Parum abfuit quin res labefactaret Hormisda Persa. 
35. 

Magnanlnium est et valde divinura reis ignoscere : non 
est autem cxtra liumanam naturam , etiam insontibus non 
parcere. Nam poena! insignes imperii tuendi gratia indigi 
solent , ul tiniore contineantur subjecti : at enim omissio 
poena; ab eximia virtute veuit : ceu si regiadignitas magni- ah Y^^P ?£vov T^? Ti[JLwpfai; Xo'yw yiVETOLi trfi a^yr^t;, 
l'va cpo'€w auv£/r,Tat t6 dpyo'[JL£vov t6 Se u7r£po7tTtx6v 
xr^t; xoXota£o)<; St' dpET^i; u7r£po^Y)v Yiv£Tat , (5)? t^? pa- 
atXtX7)<; dp}(^? Stot \x.iyz%(; xat oyxov dpxouav]!; |auT^ 
xat (xveu Ti[jLwptai;. 'AXXi TauTa (jlIv, oTzr^ yvw(jly); £/et 
Ttq xat xpivet, ouTO)? I/etw. 

OTt 6 IIoa£ioojvtoi; IX^y^v, d7r£X0o'vTOi; 'AXe^ocvSpou 
TO <jTpaTo'7r£Sov lotxevai twv Maxeoo'vwv exTETUcpXw- 
(JLEVO) KuxXo)7rt. 

« Sine dubio agit Eunapius in hoc fragmento 
de suppliciis eorum qui cum Pi'ocopio conspira- 
verant. Namque Valentem crudeliter post victo- 
riam in reos desaevisse ait ATnmianiis XXVI, 9, 
nec nonZosimus IV, 8, 6, quibuscum consensisse 
Eunapium vix dubito. At enim oratores, qui non 
posteritati, ut historici, sedpraesenti tempori ser- 
viunt, Symmachus a me editus Laud. Val. I, 21, 
Themistius Or. VII, Libanius Or. I ed. Reisk. 
tom. I, p. ii3, cum inscriptione, quam ego ad 
Symmachum protuli, Valentis clementiam praedi- 
cant. M Mai ad priorem huj. fr. locum. Cf. Lenain 
de Tillemont Hist. des cmp. tom. V, p. 84. — In 
seqq. exercitum duce suoProcopio privatum con- 
fert cum MacedonibUs post mortem Alexandri. 

36. 

Suidas : AiXtavc)!;. Outo<; IttI OuocX^vtoi; laTpa- 
Ty)YV]a£v • r\^ Se Ix SueSpwv • IX^uO^poi; Se wv (XYav xat 
dveaTr)xc)); Ix 7raiS6g t-^v <|/u/7)v Y-v()[JLevoi; , dcp$o'vw? 
Vf0^r\-^-(pr\ Tot Trapa tou ao)[jLaTO<;* Tot Y^p opYava auv- 
e7r£7rr^Y^' "^-"^ IveTpr/e toT; t^<; '^^jjf, xtvy)[jLaatv , 
{^aO' atJLa Tt Trpa^ai ISISoxto xal lTC£7rpaxT0 • xat Trat- 
S^ia? ouTe Ivt6i; :^v ouTe (xtnotpoi;, dXX' -^(V dYpotxo'T£- 
poi;, xat t6 Gr,piwS£i; Tou Ou[jlou xai (XYptov ohy. I^r^fxe'- 
po)TO xat xaTetpYaaTO uiro tou X()you. 

« Totum hunc locum ex Historia deperdita Eu- 
napii depromptum esse discimus e Suida v. 'Ave- 
aTVjxcoi; : ubi fragmenti hujus pars addito scripto- 
ris istius nomine adducitur. » Kuster. ad Suid. tudine fastigioque suo sibi sufiiciat, ut suppliciis opusnon 
sit. Verumtamen de liis pro sua quisque sententia judicet. 

Quum e vivis excessisset Alexander, Posidonius aiebat 
Macedonicum exercitum similem fuisse Cyclopis lumine 
cassi. 

36. 

.(Elianus sub Valente fuit copiarum dux. Fuit autem 
oriundus Syedris {qumurbs est Isaurix), valde liberalis, 
quiquea puero generosos animos concepisset, corporisque 
dotibus a natura abunde instructus. Membra enim Iiabebat 
lirma, quaeque motus animi facile sequerentur : adeo, ut 
simul atque aliquid peragendum conslitueret, confestim 
perageret. Doctrin.Te neque valde peritus neque plane expers 
erat; sed agrestior tamen quo iracundior, insita quadam 
ferocia et feritate, quae rationis cultura non esset mitigala 
vel subacta. 28 EUNAPII SARDIANI PriiTia verba usque ad l>c itaiSo? iterum Suidas v. 
i)u£'opoiv apponit. Ceterum ^lianus ille nescio an 
aliunde notus sit. 

37. 
Exc. De legg. p. 18, 19 : "Oti tw SaffiXeT Oua- 
Xevii, Yicu/iav aTroTwv oixsiwv xai twv oOveiojv ayovxi, 
To iTCtXsiiTOv aYY^XXETai xoiv SxuOwv (7TpaT£U[xa 7rXvi» 
otov yjSr] 7T0U TUY)f_av£tv, oui; 6 ITpoxoTrto^ et? CTU[xu.a- 
jfiav eqexexXv^xsi Tcapa tou ^xuOwv pacrtXEOJi;. raupouq 
etvat Ta ^povv^ixaTa IXeyov tou? 7rpo<7io'vTai; xai Trept- 
^povYjTtxou? Twv 6pojaevwv ( 'Pw[/.at'wv ? B. ), oXiYwpoui; 
•te 7rpo? To axoXaaTOv [xeO' uSpeoji;, xat ttoXu to aYe'- 
po3)c_ov xat 0£p[/.bv Itii Tiafftv cyovTai;. 'O ok pactXeui; 
ouvTo'[;twi; auTou? a7T0Ta;xwv ttJi; eTrt ^xuOa; uTCOGTpo- 
<p^q xaTei^ev Ivtoi; apxuojv, xat Ta o^uXa TrapaSouvat 
xeXeuTai;. 01 Se eSoaav, ttjv xrfi y^w(jl^i'' &7repo<|/iav 
[jLc')(^pi Tou xtvviffat Ta; xo^ijtai; (xoj[ji.a? Wytt.) I7rt5et- 
^a[X£vot. AtaaTrctpai; ouv auTOUi; xaTot T3t<; 7ro'Xet(; ev 
doecrt».w Y.a-zzi/t cppoupa , xai xaTacppo'vr,(Jtv lv£7roieiTO 
ToT? O£oj(ji£vot; auTwv xa ffojijiaTa Trpo'i;T£ [jtrjxoi; d/p£tov 
IXauvo'a£va , xat ^apuT^pa toi; Troai , xaToc t£ to fjtiaov 
oteacpiYtJLcva , '^Trc^p cp-zjatv 'AptaTOTcXr,!; toc £VTO[jta. Ae- 
ycJfjievoi S' ouv auTOuq eii; Tot? oixtai; o\ Toti; 7ro'Xet<; ot- 
xouvTe<; xat Treipo^itjtEvoiT^i; daOeveiac, ttjv eauTwv l^a- 
TraTr^v YeXav rivaYxdt^ovTO. Toutou<; dTrv^Tet tou<; Yev- 
vaioui; 6 2xuOtov paatXeu<;. Kai :^v to 7rpaY[Ji-a Spttjtu 
xai Trpbi; tov tou Sixaiou Xo'yov oux cuotatTrjTov. '0 [Jt£v 
Yotp Ecpaaxe paatXeT 0£Sojx£vat xaTot au[jt[jtajf lav xal 
6pxou<;* 6 "Si dTrecpaaxe ^aatXea fjir, TUY/^otvetv xa\ au- 
Tov oux otjtwtjioxcvai. 'Exeivou Se TrpoaTtOevTOi; xbv 
louXtavbv, xai OTt Sta tvjv Ixetvou Seoojxet auYYe'vetav, 
xai Tot Twv 7rpcaSewv d^toj[jtaTa TrpoaTtOe^vTO?, 6 ^a- atXeui; dvTecptovei , tou<; Te TrpcaSet? lyetv t9)v Stxr,v xai 
Tou<; 7rapo'vTai; wi; TroXe^jttou? xaxc/eaOat, 7roXe[jtt'o) 7rpb<; 
au[jL[jtaj(^t'av vjXovTa?. 'Ex toutojv Sc twv 7rpocpda£0)v 
6 2xuOtxb<; dveY£tp£Tai 7roX£[jto<; , tw [jlcv dqto^JtiaTt twv 
auvtdvTOJV lOvtov xat TOt<; (jL^YeOeai twv .Trapaaxeutov 
l7ri [JLEYa TrpoSv^aEaOai xai yojpr^a^tv TroXuTpoTrojv aujjt- 
^opoiv xal dT£xiJLdpTou Tuyr,^; 7rpoaooxr,0£i<; , Trj oe tou 
PaaiXEOJ? o^uTviTt xa\ Trpovoia xaT^vcyOctq iTriTO aia- 
0£pbv xat dacpaXeaTepov. 

De his belli Gothici sub Valente inltiis (366) 
vid. Zosimus IV, 10, i — 5, Ubi Eunapianse nar- 
rationis habes epitomen; Ammianus Marcellin. 
XXVII, 5. Ex postrema hujus fragmenti parte 
quaedam delibavit Suidas v. 'AT£x[jLapTov EuvaTito; 
Sc XcYei' « Tw xe (1. [jtev ) d^tto^jtdTt twv auvidvTOJV 
lOvwv xal ToTi; (jLCYeOeai xtov Trapaaxeuwv c7ri [xcYa 
TTpoST^aeaOat (adde xat yojpv^aeiv) ^roXuTpd^roiv aua- 
cpoptovxaidTCxtxcxpTou tu/_71<; ^rpoaSoxviOetayii; ( 1. Trpoa- 
Soxr,Oet<;). Quae sequuntur apud Eunapium item 
liabes ap. Suidam v. ^TaOepdv, 38. Exc. De sent. p. 268, 269 : '0 8e 0edoo)po<;6 xa- 
T£tX£YUL£vo<; Toi<; voTaptoti; Iv Sixt^ cTt[jtaT0 Trapi tou 
paatXcoji;* to tc y^P £u yiyo^^iyai Trpoa^v auTtj), xat xo 
eu 7r£cpux£vat Trpbi; dp£Tr,v (XTraaav, Td t£ awaa a{jvr,v- 
Oet Tat? dpcTaTi;, xat ib iTracppdotTOv Iv Tat<; auvou- 
aiat? xda[jLoi; ISdxei Ttov dpcTwv e^jLiJLcX-^i; Tt; xal Trav- 
ap[j.ovtoi;. 'AXX' eXaOev, ^ cprjatv "0[JLVipo<;, uTcb twv 
t5to)V otacpOap£i<; xaXwv. Tb ykf) dvOptoTrtvov, xai 6'aot 
Trcpt aTpaT£t'a; Itti Tot xcpSr] xat Tot; xotvac; TU)(^a; 
l7rTor,[jLevot xai xey y]vdTe<; , tvjv ri[jLcpo'TV]Ta xaTaijLaOdv- 37. 
Valenti , qiium otium ageiet ab externis et domesticis 
Lellis, nuntiatiun est, coliectum Scytharum exercitum prope 
jam adesse. Hi vero erant, quos Procopius in suura auxi- 
lium a Scjthanim rege impetraverat. Hos aiebant magno 
cum fastu et arrogantia incedere et omnia, quae se eorum 
conspectui obtulissent, despicere , propterea quod quicquid 
injuriaj inferebant, id impune faciebant, et arroganter et 
superbe se cum omnibus gerebant. Hos imperator intra 
breve tempus interclusos in Scytiiiam reditu, quasi retibus 
captos continuit et arma tradere jussit : et vero tradiderunt, 
motutantum capillorum mentis ferociam indicantes {mentis 
svperbiam demonstrantes , eo quod pagos seditione im- 
plerent, sec. Wyttenb. ). Hosigitur per urbes dispersos in 
Jibera custodia liabuit , et contemptum eorum excitavil his 
qui viderunt eorum corpora , in nimiam proceritatem sur- 
gentia , graviora quam ut pedes ferrent , et circa mediam 
partem exilia, qualia Aristoleles insecta dicit. At urbium 
incolaj quum Scytliasinsuas domos admisissent, ubi eorum 
virium imbecillitatis periculum fecerunt, suum errorem ir- 
ridere coactisunt. Hos igitur tam prajclaros Scytharum rex 
repetiit. Erat hoc negotium arduum , ct hujusmodi quod 
non facile posset ad justi rationem expendi. Dicebat enini , se hos fidejuraraento habita ad suppetias imperatori ( Pro- 
copio ) misisse. Valentinus vero negabat, eum, ad quem 
raiserat , imperatorem fuisse, neque se jurasse : ille Julianum 
in medium adducebat , seque propter illius cura hoc con- 
sanguinitatera dedisse. Legatorura etiani dignitatera obten- 
debat : iraperator contra disserebat, legatos illos pocnas 
dare, et quot eorura adessent, eos pro liostibus detineri, 
quandoquidera hostibus auxilium latura venissent. Ex his 
causis Scythicura excitatura est bellura , quod et dignitale 
gentium, quae coierunt , et magnitudine apparatuum ma- 
gnara variorum casuura et incertaj fortunaeexspectationem 
movebat, sed acumine judicii imperatoris et providentia ad 
iirmum et tutum exitum perductum est. 

38. 

Theodorus, qui erjtt inter notarios adscriptus, jure in 
pretio apud Caesarem habebatur : nara et nobili loco natus, 
et natura ad quaralibet virtutera aptus erat, et corporis 
decus, et in consuetudine farailiari venustas concinnum 
quoddam et usquequaque decens virtutura ornamentum 
erant. Sed enim nesciebat, ut ait Horaerus, se bonis suis 
perditura iri. Vulgus enira ct quotquot in exercitu qua;- 
stui publicisque bonis proni inhiabant, cognita hujus mol- FRAGMEiNTA. 20 T£c; auTouxal to Ttpo? toci; oatXta^; euxpaTe; (euxpaTov? 
B. ; £uu.ap£<;?) xat iTpo'y^£tpov, Ta/u (xaXa Tyjv aiji.a- 
Yov xai cpofiepav xat ToTi; vouv t/ouGi xoXaxEtav Trotouv- 
TE? xat 7rpo6aXo'[xsvoi xaOaTtsp IXettoXiv Ttva xat jjtr)- 
yavYiv acpuxTOVy l^iojaav twv accpaXwv xai ffi>)Tr,pt(ov 
XoYtffp.wv Tov vsavtffxov, xat xaTsaeKjav £i? tov ijta- 
vtt»')5r] xat dcpaXspov Tvi? paatX^tai; £pcoTa. 

"OTt cptXo^pYi[JLaTtav cpaai ■Kfiyr.y Tiva 7raffV](; xaxia? 
TUY/av£tv, ouo£ TYj xaxtct 7ro'Tt[ji.o'v T£ xat yp-/]at[jiov t^ 
£X£i'vr,? Y'^? ■'^^? <^P/^'^ ^*^' '^'^° '^^i'^ ■^'~^^ /pr,tjLaT{ov 7r£- 
ptTTY)? £7:tOu[JLta(; to t^? 'j^u^rji; ccXoyov apSo'[j(.evov £ptv 
t' avEcpuffev avOpwTiot; xat [Jia/rjv* Ipti; os au^rjOetaa 
7roX£'[ji.ou? av$6XaffTr,cr£ xat cpo'vou(;* cpovwv Ss 6 cpuo'tji.£- 
vo? xapTTOi; cpOopa tou yevoui; xat oXeOpo?" a 07] xai £7ri 

OuaXeVTO? ffUV£7rp!!tTT£T0. 

De hoc Theodoro assentatorum adulationibus 
malisque artibus adducto , ut in regnum conspi- 
raret (374), v. ZosimusIV, i3, 4 : 'Hv ti? Qeo- 
Stopo<; TOii; pafftXtxoi? u7roYpacp£Uffiv EvaptOijLoaixsvOi;* 

TOUTOV eU [Jl£V Y-Y°^°'^°' "^^ Xai TpaCplvTa, V£OV OS £Tt 

xai Tw iTfi YjXtxtai; Oepijtto pocStwi; xoXa'xii)v Oo)7r£t'at;£7ri 

TOt y^tpOVa ffaX£UO[JI.£V0V, 7r£ptffTGtVT£; XOIOUTOI TtV£i; 

ocva7r£iOoufftv, wi; TrepiTTOi Tivei; etfftv ev ^raiSeta, xal 
Tex[ji.rpaffOat t6 [jteXXov ex tivoi; xaOo^pOtotievrii; auTOti; 
(/.avTttai; Ssivot. •Iluv0avo'p.£vot Se Tti; [jteTot OuaX^vTa 
j3affiX£uff£t£v, effTrjffav Tpt^roSa , to [jtiXXov auTOti; Stot 
Tivoi; ffr][jLat'vovTa t^X^t^?. <l>avr]vai 81 ev Toi TptTroot 
Y£Ypa[Jt[JL£va, O^Ta xai e xai o xai eTrl xouTOt; t6 SeXTa. 
TauTa 0£ [jLOvovouyl cpwvr,v d^iEVTa 5r,Xouv w; B£o'5to- 
po? Tr,v pafftXeiav [jtSTa OuotX^VTa otaSi^ETat. TouTOti; 
ETrapOei? toT; uOXoti;, u-^c) te t^? aYav £7riOu[jLt'a; cxYup- 
Tat; ffuv£/to<; xat •^or^di'^ £VTUY}(otvtov, xat Trepi tou 
7rpaxT£'ou xoivou[x£vo<;, pafftX^i xaTot'-poipo<; Ytv£Taf xai 
auT^i; [Jt£v d^iav ISiSou t^<; £7rt'/_£tpr^ff£0)i; Sixy]v. Am- 
niian. Marcellin. XXIX, i, 8 scjq. Tillemont. V, 
p. 107 sq. 

39. 

[Suidas : <I>^ffT0i;. OuTO<;7r£pt touc /po'voui; Ouot- 
XevTO<; eii; Trjv 'Afftav ex7r£[X7r£Tat dvOuTraTOi;* Tr)v Se 
paffiXtxr,v YXtoffffav £7re7riffT£UT0. n£[X7r£Tai Se 6[/.to? Tov 7rotr]Ttx6v xai [AuOo^jSr] "Iv/ctov, xal eiSv] Ttq (xXXo< 
£x ^liXEAtai; r\ 0£TTaXt'ai; toioutoi;, /puff6v d7roO£t^o)V 
xat 7ravv]Y<jptv. 'Hv 0£ i^ [jtavta ou OupaO^v, dXX' evooO^v 
IXuffffa xat £i7.atv£T0, dvr,p cpuff£i 7tovr,p6<; xat Iqoufftav 
E^tov, xat T^^jV Iv Tat<; xoXot(j£ffiv dYpto^TrjTa xaTaXi7ro)v 
£uooxt[jLouffav Iv TOi<; pafftX£iot<;, oux IffTtv ti 7rapa- 
vo[jLta<; d^rlXtTre xat dffeXY£ta? , dXX' l^ri TOffo'vo£ 7rapa- 
cpopa<; IppuY) xai cpo'vo)v, fiffT£ xai Mtx;i[jLOv ^t'i)£i Sie- 
cpOetpE, Kotpavov Aiyu^ttiov £7rtffcpd;a<; auTW* xai ext 
0£P[jl6<; o)y xai ^eo^v to) XuOpti) TTavTa^ ffuvavv^p£t xal 
xaT£'(pXeY£.] 

Eunapio locum primi vindicarunt Valesius ad 
Ammian. XXIX, 2, 22, Kiisterus ad Suid., Hem- 
stcrhusius ad Lucian. Necyom. c. 4- Nonnulla 
hujus fragm. Suidas repetit v. "E/^to^;, 0upaO£v. 
— De Festo cf. Ammian. Marc. XXIX, 2, 22 : 
Feslus quidam Tridentinus ultimi sanguinis et 
ignoti, in nexum germanitatis a Maximino dile- 
ctus utsodalis et contogatus , decernentibns fatis 
eid Orientem transgrcssus ,est : ihique administrata 
Sjria, ntagisterioque memoria; peracto , hona le- 
nitudinis et reverentice reliquit exempla : undere- 
gere Asiam proconsulari potestate exorsus , velifi- 
catione tranquilla [ut aiunt)ferehatur ad gloriam. 
Audiens autem Maximinum optimo cuique exitia- 
lem, ohtrectahat suhinde actibus ejus ut pernicio- 
sis etfosdis. Sed quum impie peremptorum exse- 
quiis suffragantihus ad prcefecturam venisse 
hominem comperisset immeritum, exarsit ad agenda 
sperandaque similia ; et histrionis ritu mutata re- 
pcnte peisona, studio nocendi concepto, incedebat 
oculis intentis ac rigidis, prcefecturam autumans 
uc^fore propediem , si ipse quoque se contaminas- 
set insonlium pcenis. Et quanquam sint multa et 
varia, quoe, ut levius interpretemur, egit asper- 
rime : pauca tamen dici sufficiet , quce sunt nota 
ac peivulgata, philosophum quendam Cceranium 
( Kotpavov Eunap. ), haud exilis meriti virum, ea 
causa tormcntorum immanitate inultum occidit, 
quod ad conjugeni suam familiariter scribens , id 
sermone addiderat Grceco: 2u Se vo'ei, xat ffTScpe Trjv lilia et in convictu facilitate ac docilitate, protinusadliibere 
cfli'perunt invictam illam et sapientibus etiam formidabilem 
assentationem , quam illi ceu tormentnm quoddam et ma- 
cliinam insuperabilem admoventes , juvenem e sanis salu- 
bribusqiie consiliis dejectum ad furiosam perniciosamque 
regnandi sitim perpulenmt. 

Aiunt avaritiam malitia; omnis esse fontem; immo nec 
ipsi malitiaj jucundam esse vel utilem. Etenim ex bac sca- 
turigine atqueex nimiapecuniaecupiditate, ubi semel pars 
animideleriorbac labe imbuta fuerit, discordiainterbomines 
gignitur et contontio. Discordia aiigescens bellum cedesque 
parit : cajdium autem fructus est bumani generis vastitas et 
CAitium. Quai omnia sub Valente evenerunt. 39. 
Festus temporibus Valentis in Asiam proconsul mittitur 
( 374 ), fisci regii curator, idemque crudelitate sua effectu- 
rus, ut Homericus ille et fabulosus Ecbetus, et si qui alii 
fueruntin Sicilia vel Tbessalia tyranni, cum eo comparati, 
aurum et ludus viderentur. Insania autem ejus non api^a- 
rebat extrinsecus, sed penitus rabie actus furebat, quippe 
liomo nalura malus, tum vero potestatem nactus : qui sup- 
piiciorum immanitate, quai in aula regia florebat, relicta, 
nullum iniquitatis et petulantia; genus prajtermisit. Ad 
tantam vero insaniam et sanguinolentiam processit, ut 
Maximum gladio interficeret, Cceranum iEgyptium ca^di 
ejus addens. Quiim autem adliuc cruore caleret et ferve- 
ret, omiics una occidebat el cremabat. 30 KUNAPII SARDIAM TuAYjv : (iiind dici proverbirdifer solct, iit audiens 
altius aliquid agendum agnoscat. De CTedc Maximi 
aliorumquemulforum, qui post Tlieodori conspi- 
rationem in yor\-zz[oL(, et veneficiorum suspicionem 
venerunt', vide Zosimus IV, lA sq. : IIpo? Zl opyrjV 
(X[A£Tpov 6 paffiXEiii; avaaTdt;, utoittox; thfs. Ttpo? aTrav- 
Ta? tou? Itti (DiXoao^ia oiaSoviTOu? r\ aXXox; XoYOi; ev- 
TeOpafxuevou;... IlpwTO? [>.iv oOv Toiv Itti cpiXoffOipia 
Yviop{(jio)v avi^pyiTO Ma^.fxo;' xai {xeToc toutov 6 ex 
4>puYia<; 'lAapio?, tSj? SVxP^i*^[^°^ "^'^* ^°^®^ ^'"' "^^ 
cracpe<JTepov £pij.Y)veuCTa;, xai 2iijLU)vi5r,(; liri toutw xat 
IlaTpixioi; 6 Au3b(;xat 6 Ix Kapiai; 'AvSpdvixo;. 'Hffav 
hl oOtoi TColvTe; ei; axpov Traioeiai; IXr,Xu9oT£;, xat 
cpdvw aaXXov y\ ']>r^:pw Sixatiz xaTaxptOevTe?... Twv oe 
aT07rr|{X(XT0iv r,v xoXocp())v «tvjffTO^;, 8v et; Ttaffav £tOo)(; 
t'opLoV/]Ta Trpd/eipov ovTa , tyii; 'Affiai; (JvOuTraTOv 6 ^a- 
ffiXeu^; IffTetXev, (5)? av (jLr,oeti; Toiy Trept XdYOU^; IffTtou- 
oaxoTOJV aTroXctcpOeivi. II^xvTa^; y^P ^ *I>viffTo; (zvaCr,- 
Tr^ffa;, dhc, [xev eupev, axpiTOx; cxTiexTeive, tou^; oe Xoi- 
7:oui;u7tepdptov £auTOt(; cpuYr,v r,v(XYxaffev iTrtOeivat. De 
Maximi caede v. Eunapii Vit. Maximi p. 63 ed. 
Boiss., ubi ad Historias suas lectorem relegat : Kai 
TauTa £ff/£v o'JTO)(;, xat Iv ■zoic, ot£;oOtxoi(; (xxpt6£ffT£- 
pov Y£YP°'''^'^^'* ^^^ Festum dicit cpoivixr^v Tiva xai 
[xaY£ioo)Sr, 4'"X^''i^« Ammian. Marcellin. XXIX, i , 
[\% : iVeque ita mullo post Maximus ille philoso- 
p/ms, vir ingente noniine doctrinarum , ...oraculi 
supra dicti versus audisse simulatus , seque compe- 
risse adsensus , sed reticenda professionis conside- 
ralione non effudisse, verum uLtro prcedixisse , 
consultores ipsos suppliciis poenalihus perituros : 
Ephesum ad genuinam patriam ductus, ihique ca- 
pite truncatus, sensit, docente periculo postremo , 
qucestoris iniquitatem omnibus esse criminihus gra- 
viojem. Quae subjicimus ex Suida, iteju Eunapio 
viri docti vindicari volunt. 

4o. 

[Suidas : 2t[ji.0)vi8-)r]i;* outO(; r,v Itci 'loSiavo^u tou 
BafftXea)^; ota cpiXoffO'.piav £TTtffr,[jidTaTO(;. 

IlaTpixtoi;" ouTO(; -^xiJLaffEv £7tt 'loStavou ^afft- X£0)(; • ^p^v Se Ix AuSta^; * S? t9]; (XTtb twv ccatvoijilvo)v 
r\ 7rapaTp£/_dvT0)v ffr,[jL£t'o)v T£X[Aa'pff£o); dxptS-}]; ^v 
l;£TaffT>i(;. 

'IX(xpiO(; 6 Ix *I>puYta;' l^ri 'loStavou pafftXeo)? 
'Pto[jLat'o)v • xaTa 7ratO£iav [xev :^v cxvrip ou YvwptiJio;, 
xotvo)V£iv §£ auTW 6eb(; eSdxei t^i; tou (xeXXovTO? 
TrpoYvo^jffeo)^; , wffTe t^v [jlcxvtk; aptffTO;.] 

Cf. Zosimus 1. 1.; Ammian. XXIX, 1,7: Cor- 
reptus Fidustius... rei totius calamitosum aperit 
textum : absolute confessus , se cum Hilario et Pa- 
tricio vaticinandi peritis, quorum Hilarius milita- 
verat in Palatio, de imperio consuluisse futuro. 
etc. Idem, § 87 : His accessit philosophus Simoni- 
des , adulescens ille quideni , verum nostra me- 
moria severissimus. Qui quum audiisse negotium per 
Fidustium deferretur, et causam non ex veritate, 
scd ex unius nutu pensari vidisset , didicisse se 
dixit prcedicta, et commissa pro frmitate animi 
tacuisse. De alio quodara Hilario, qui anno SgS 
periit, vide infra. 

41. 

Exc. De sent. p. 269, 270 : KaTa [jlev ouv t^ 

7rpo)Ta •ZTfi ffUYYp«'-pri?j ouSevb^; ouSev csix-j^zc, zyj.\M Xe- 
YovTOc; oOev t£ ovTe^; 01 Ouvvot, oTrr) Te xei'[jLevot Tr]v 
Eupo)7i7]v Traffav iTrlSpaiJLov xat to SxuGtxbv £ppf|av 
Y£V0(; , Ix Tcov TraXattov ffuvTtOivTt xaTa tou; EtxdTa; 
'ko-^\.C]j.o\ic, EipriTat • t^ Se Ix twv (x^raYY^XXoiJLevo^v So- 
^(x^ovTi 7rpbi; Tb cxxptfici;, d)(; av [jf^ tou TrtOavou T:r,v 
Ypacpr,v d7rapr/^ffai[jL£v, (JLr,Sc 7rapacp£'pot 7rpb(; Tr]v dXv]- 
Oetav 6 \6-^oc,. 'H[JLeT(; Se ou TauTbv 7r(xffy(_ovTei; toii; Ix 
7cai5o)v oixfav [jLtxpav xat cpauXrjv otxv^ffaffiv , EiTa ota 
Tij"/r,(; Eupoiav [jL£YdXo)v xai Xa[.<.7rco)v l7rtXaSo[jL£vot(; 
o'ixo5o[JLr][AdTO)v , 0[JL0)(; \oi\ Sta cuvr^O£tav toc dpyata 
OautJLai^oufft xat TreptffTlXXoufftv , outo)i; auTOi toc 7rpo£t- 
pr][jL£'va YeYP*?^"'' ffUYX,wpr^ffavT£i; lT£po)v dTroffT£[pou- 
[jt£Oa ] TrdXtv , dXXot [jlocXXov wffirEp 01 xaTa Ttva Oe- 
pa7r£iav fftoijLaTOi; toc 7rpo)Ta ypr,ffd[JL£voi cpap^jtdxtjj 
St' dy^z\tirxc, IXirioa , xdra Tb xpeiTTOV 7r£t'pa Soxt^jtd- 
ffavT£i; l^r' Ixeivo [jLEOtffTavTat xat p£7:oufftv, ou toJ 
SeuTepo) TO 7rpdT£pov dvatpouvT£?, dXXot Tto c£So^a- 40. 

Simonides. Hic imperatoris Joviani temporibus ob pbilo- 
sopbiam erat releberrimus. 

Patricius. Hic (loruit sub Joviano imperatore. Fuitautem 
cx Lytba. Qui ex occurrentium aut apparentium signorum 
conjectura vates fuitaccuratus. 

Hilarius Pbryx , sub Joviano Romanorum imperatore. 
Fuit autt-m vir doctrina quidem non celebris : sed deus ipsi 
futurorum pra!scientiam impertiri videbatur. Quare fuit 
praestantissimus vates. 

41. 

In priore Hisloriaj parte , quoniam nemo adbuc certa 
narratione prodidit , qua origine quibusve ex locis Hunni universam Europam pervaserint, Scytbicumque genus 
propulsarint , nos quidem memorias veteres colligen- 
tes, rem probabiii ratiociuatione tractavimus : tum quic- 
quid relatumerat, diligenti judicio exploravimus, nequid 
minus probabtle proferremus, et ne sermo noster veritate 
procul aberraret. Neqtie nunc tamen, more eoriim , qui in 
exigua vilique casaa puerisenutriti,dein favorabili fortunae 
cursu magnas atque spiendidas domos nacti, nihilominus 
consuetudinevicti anliquos adhuc amant lares atque am- 
plectuutur ; haud nos , inquam , praidictis utcumque nar- 
rata fuerunt indulgentes, alia negligemus : quin potius in- 
stituto iliorum, qui curandocorporiintenti.etiamsialiquam 
medicinam , quam utilem sperabant , jam adhibuerint, mox FRAGMENTA. 31 C(i.evw xaxw? to aXrjOc? e-nieiaaYovcEi; , xai xaOaTrsp 
cpw? aTto XafATraoo^; Sia ttJi; y,Xiaxr;<; ocxtTvo? a;pavtsOV- 
T£<; xai dixSXrivovTSc; , 6[;iotcij(; £TrtOv^TO[ji.£v toI? £ipri[/.£- 
vot? TdXr,0£(TT£pa , xdxEiva 5ta TrjV IffToptxrjv So;av 
<7UY/,wp7^(TavT£5 [x£V£iv , Xttt TauTa Sta Tr)v dXr^Oetav 
£ipeXxuffa[X£vot xat Trapa^^u^avT^;. 

« Gothos ab Hunnis supervenientibus csesos 
victosque petivisse a Valente ut in Romanam di- 
tionem trajecto Istro reciperentur (376), tota 
vetus historia testatur. Dicturus hanc rem Euna- 
pius coeperat hic scribere de Hunnorum origine. 
Verum ejus narrationem inffiliciter amissam non 
incuriose supplet Zosimus IV, 20. » Mai. Ad lo- 
cum Zosimi cf. Reitemeyerus Zosimi vel Eunapii 
errores castigans. Ceterum v. Ammian. XXXI, 2. 
Hunnorum mentionem ex Eunapio Suidas quoque 
injiclt V. Kay^a^^f dOpc)a)i; Y^^?- EuvocTrtoi;* « Oi 
§£ Ouvvot TrXaTU xaYJ(_cxc7avTe<; (Ji^ovTO. » 

42. 

Exc. De legg. p. 19-21 : "Oti tcov SxuOcov :?iTTr|- 
OsvTcov xat uTrb twv Ouv vtov dvatpcOcVTCiJv xai aporiv 
aTToXXujjtsvtov ( To TrXrjOo; ) , 01 [/.ev £YxaTaXa[jL6avo'tjL£- 
vot ffuv Y^Jvat^t xai Texvot; ot£',fiO£tpovTO , xat ouS^cjita 
cpetSio XTfi TTEpi Toui; cp()vou? :^v (Jj[jLo'Tr)TO<;. Tb Se ciuva- 
XicJOev xa t 7rpb<; cpuY^ opijL^aav 7rXrjOo<; [jtsv ( rjv ? ) ou 
TroXu Twv etxofft [jtuptotScov d-TroSsoucjai ( OLTzooio^^ , oaoi?) 
cjuv^XOov [twv] e; Tb udyiuow dx^xa^ouo^ac; ( dx[ji.a!^o'v- 
TO)v ? ). * xtvrjOevTe; [vtxrjOe^vTei; Hoesch .] xai Tai? oyfiixK; 
eVtcTotvTei; X^^P^'? "^' (opeYOV 7ro'ppo)0ev [Ltx oXocpupiJiwv 
xat ^OTfi, xai 7rpo£T£ivov ixeTr,p(a<;, eTrtTpa^rrjvat Trjv 
otot^auiv 7rapaxfltXouvT£<;,xai Trjv arptov <Juij(.cpopav oSu- po'[jt£voi, xat 7rpoaOrixriv t^ au[X[jiay^(ot Trap£;eiv eTcaY- 
Y£XXo'[ji.evot. Oi Se TaT<; oyOai; e7rtTeTaY[JL£voi 'Pw[jtaiwv 
ouO£v Ecpaaav Trp(3t;£tv (3tv£u SaaiXew^; -{wd)[irfi. 'EvTeu- 
Oev (xvacpepETai (Jiev £7ri Tbv [3aatX£a ■f\ -cvoiciiei • TroXXri<; 
Bk dvTtXoYtai; yi\o[i.i'^rii; , xa\ TroXXwv ecp' IxdtTepa 
Yvw[jLcov £v Tco paatXixw auXXo^^w ^rjOetatov , ioo\e tw 
PaaiXeT. Kai ^ap U7r^v ti ^riXoTU7ria<; auTw Trpb? tou; 
au(x6aaiXeuovTas , ot 7raToe<; [jtev -i^aav dSeXtpou ( xa\ 
Y£Ypa7rTat outw 7rpo'T£pov), Tr^v .paaiXEiav Se Bir\- 
prjaOai xaTOt acpa<; ISc^xouv, Tr^v Siavo[jLriv oux OL^^t^sy- 
xo'vT£i; eTTi Tov OeTov. Toutwv q^ evexa , xai oit; [itydXr^ 
TrpoaOrixri to 'Pco[xaTxbv au;r'awv , oeyO^vai xeXeuet 
Tou; <xv5pa<;, toc 07rXa xaTa6£[xe'vou<;. Dptv Se rJiv Siot- 
6aatv ex paatX£w<; £7riTpa7rrivai , 2xuOwv 01 roXtxripc)- 
TaTOi xai auOdSeii; ^idaaaOat tov 7ro'pov £Yvo)aav, xa\ 
pta^c)[X£vot xaT£Xo'Trriaav. Ot Sc otacpO£t'pavT£<; Tbv d^ro- 
Saaixbv toutov Tr|<; t£ dpyri<; Trap^XuOriaav xat 7r£p\ 
ToT; ao)[xaatv Exivouv£uaav , oti 7roXe(xioui; StEcpOetpav. 
OT T£ TrapaSuvaaTeuovTe; ^aatXeT xai Suvd[xevot [xe- 
YtaTOv xaT^YeXwv auTwv Tb cptXo7rc)X£[xov xai aTpaTr)- 
Yixbv , TroXiTtxoui; Se oux Ecpaaav £ivat. 'O (X£v Y«p 
8aatX£u<; l^ 'AvTto/_eia<; eTreTpexev auToT; Tr,v dypetov 
riXtxiav 7rpwTov u7ro5e;aixevot? xat 7rapa7re[xij;aatv eti; 
TrjV 'Po)[xaTxriv eTrtxpaTEtav , xai TauTrjv £?<; 6[xr]pet'av 
(xacpaXwi; xaTe'youaiv, eTrtaT^vai TaT; Oy^Oaii;, xai [x^ 
Trp()Tepov Touc; [xayi^xou; Si^aaOai StaSaivovTai; , (xriSJ 
TOt 7rXota Trapaayetv li; t/iv 7r£pat'o)atv, £t [x-^ toc 6'7rXa 
xaTa6£[X£voi yuixvoi 8ta§atvot£v. Oi oe TauTa eTrtTpa- 
TrevTe;, 6 (xev Ix twv otaSefirixo^TO^v ripa TratSaptou 
Ttvbi; X£uxou xa\ y(^apievTO<; Trjv o<|/tv , 6 Bk r\kizi (y{Xw? 
W. ) Y"Jvatxb<; eu^rpoato^rou twv at/^xaXo^To^v , S<; Se :^v 
aiy[xdXo)TOi; uTrb TrapOevou, toui; oe Tb (xey^Ooi; xaTeTy e tamen , si potiorem aliam expciientia edocti fiierint , hanc 
(leligunt atque prxoptant ; sic nos haud sane priora dicta 
confodientes , sed erroneis opinionibus veras res suppo- 
nentes , ac veluti faculae lucem solaribus radiis opprimen- 
tes bebetantesque , hactenus dictis veriora subtexemus. 
Nempe et superiora illa in Iwstoricae opinionis loco e.sse 
sinemus, et praesentia addemus juxtaque apponemus, ut 
veritati consultum esse videatur. 

Hunni vero cachinnantes abierunt. 
42. 

Scythis victis et ab Hunnis caesis et ad internecionem 
usque deletis, omnes, qui capti erant , cum raulieribus et 
eorum (iliis interempti synt, quum nullus crudelitatis et cae- 
dium esset modus; qui autem collecti effugerant non mi- 
nus quam hominum ducenta millia, ad bellum apti et 
setatellorentes, convenerunt. Itaque profecti et ad ripam 
( Islri ) stantes, manus e longinquo porrigebant, et preces 
cum fletu et vociferatione emittebant , trajectionemque sibi 
concedi flagitantes, suam cladem deplorabant, et se illis 
pra-bituros auxilii accessionem spondebant. At Romani, 
qui ripis prffierant, nihil se iiisi imperatoris jussu facturos 
respoiiderunt. Quamoi)rem hujus rei cognitio est ad impe- 
ratorem deiala. Quum res in magna varietate versaretur 
multaque ui utramque partem in consilio prin"jpis dicta es- sent , tandem assensus est , maxime propter a;mulationem, 
qiiam habebat cum his qui imperium cum eo tenebant. 
Erant aulem filii fratris, quemadmodum et supra dictum 
est , qui imperatoriam potestatem inter se dividendam sta- 
tuerant, non patrui arbitrio permissa divisione. His causis 
impulsus, tum etiam quia maxima accessio potentiiie foret 
Romanis, jiissit Scythas admitli, modo arma deponerent. 
Antequam vero trajectus esset ab imperatore concessus, 
Scytharuin audaciores et elatiores transitum sibi vi aperire 
constituerunt, sed vi repulsi deleti sunt. At illi qui eiiiii 
Scytliarum exercitus partem oppressam confecerant, magi- 
stratu privati siint et capitis periculum adierunt, quia vide- 
licet hostes trucidaverant. Qui autem apud imperatorem 
primas partes gratiae occupabant et plurimum apud ipsuin 
valebant, eos irridebant, tanquam homines militares et bello 
quidem aptos, sed rerum civiliiim prorsiis rudes. Prsece- 
perat imperator ab Antiocliia, ut primum imbellem et 
nulli usiii aptam susciperent a;tatem et per Romanorum di- 
tionis terras dimitterent , et tanquam obsides tuto loco ha- 
berent; neque eo secius ad ripas consisterent, ut turbas 
pugnae aptas rainime transgredi sinerent, neque navigia illis 
ad trajeclionem pra;berent , priusqiiam arma deposuissent , 
quo nudos transmitterent. Eorum autem,qui isla man- 
data exceperunt , exar.sit iiic amore inieri alicujus canditM 82 EUNAPII SARDIAINI Twv Swpojv, Tot Te Xtva 'jcpa(7p.aTa xal to twv cTpo)- 
[xaToiv Itc' ajxcpoTEpa OuaavoEiSsf;' exaffTO? Ss aTrXtJoc 
auTwv i)7r£Xa[i.6ave xat ttjv otxtav xaTaTrXv^aetv oixe- 
Toiv xal Tot yojpia porjXaTcov xai ttjv £poiTixr,v Xuaaav 
iTfi Trepi TauTa e^ouctai;. Ntx-/iO£VT£<; ^e utco toutojv 
vixrjv at(7/^t(7Tr,v xat TrapavoaojTotTriv , waTrep Ttva? 
eu£pY£Ta<; xai aoJTripai; TraXatoui; u£Ta twv ottXojv ISe- 
^avTO. Oi Se tocoutov otxovtTi Trpayaa ota7r£7rpaY!/.£voi 
xal T^,v otxot cru[Jt'^opav euTU/ViciavTe*; , oiye (xvti Trj? 
SxuOtov eprifxtai; xai tou papocOpou r/iv ""Pwijtatxriv 
dp^rjv (XTreXottASavov , euOu? ttoXu Tt potpSapov ev tw 
•jrapaffTro'voo) xai (XTrtjTto Sie-^atvov. 'H [j.£v yap a/prj- 
CTOi; -^Xtxia TrpoXaSouca xaTOt Tr,v otot6a(7tv [AETOt ^a- 
Geia^; CTTOuorii; xat cppovTtOOi; Ttov TauTa p£6ouX£U[/.£vojv 
et<; Tot eOvy) xaTeyetTO xai St£CTr£tp£T0. OtxsTat 0£ xai 
YuvatxE? xat TraTSej exEtvoiv, ot [jtev pactXtxot Trapot- 
ariuot. iyowcsi;, Ta; 8i yjV (xSp0Tc'pa<; 6pScv ri xaTa 
at^[jLotXwTOv. naiO£? 0£ auTwv xat to otxeTixbv (tou 
oix£Ttxou? W. ) 7rpo'<; T£ TrjV £uxpaciav twv (X£pwv 
(zv£'Spa[/.ov xat Trapot Tr,v r,Xtxiav r)6ricav, xai 7roXu to 
£7rtcpuo'[jt£vov r,v TroX£[Jttov -(ivo^;. Ot [Jtcv ouv TraXaiot 
[jtuOot Xeyouct Trept t')iv BotojTiav xai Tr,v KoX^^^iSa, 
SpaxovT£toiv 6oo'vTO)v xaTac7rap£VTWv, £v 07rXot<; a[jta 
Tw C7ro'pw Tou<; (i'vopa<; (xva7rotXX£cOai ( cxvaTEXXscOat ? 
W. ) • 6 0£ xaO' riij.a<; yi^oMO^ xat tov [jluOov toutov £t<; 
(pw<; xai epYOv cuvviYaYE xai o^Oyivai xaTr,v(XYxacev. 
Ou Y^p eceOacav tou SxuOtxou y^voui; eU Tr^v e^rixpcx- 
T£tav Tr,v 'Po)[jtaixr,v ot 7ratS£<; ^c^rep 6So'vTe<; Stac7ra- 
p£VT£<;, xai irctvTa -^v [jtecTOt Ou[Jtou xai [jiavta; xat cpovojv (xv£XOo'vTwv auTwv £1? r,Xixiav [xi/vj.o» Trapa 
Tov 7po'vov. Tb Sl (xx[Jtot^ov Tr,i; ^xuOtxri; oiXxri; xai 
YEVvatbTviTO?, TOi<; u7ro5£;aijL£'vot<; (xvti Ttov exS^Qrjxo- 
Twv £<; eTravotcTactv euOu<; eYepOev xai [jLaydfjtevov , 
TroXu SeivoTcpa xai TpaYixojrepa cuveTo'X[jLr,c£v tov £7ra- 
Oev. 'H tjL£v Yocp 0potxri 7raca xat 't^ cuv£yr,c auT^ ytopot 
]Max£Sovt'a xat 0£ccaXia TotauTTi ti<; ecti xai ouTto 
7roXuu[jLvr,TOi;, wct£ ouSe tic, xarot (xai ? W. ) TauTa 
(xvaYpotcp£tv 6 Xo'yo; -^v. TocatJTr,v cl oucav auTriv xa\ 
ouTW 7roXuotvOpo)7rov, euSat[<.ov(x Te (xuta xai euavSpov , 
•^ Twv SxuOwv dt^rtcTo; xai TrapotXoYOf; e^ravotCTacti; 
e^aTrtvattoi; xat 7rapay_pri[jLa t^? StaSotcetoi; cuvToXtJtr,- 
OeTca xai (xvotSricaca xaT£CTo'p£C£v £<; toco^vSe xat xa- 
Oyi[/.ot;£uc£ Tatc cu[xcpopaT<; , (>)CT£"/pucbv «x^roSetyOrivat 
7rpb<; Tot ©potxia TrotOri Triv Mucwv 7rapoi[jticoSyi X^tav. 
Ac)^av S' auTOti; CTaciot^eiv, (X^toixoij^ou [jly) Trapoucr,; 
Suvot[jL£03<; £t<: (X[jtuvav , Tw T£ 7rXr^0£i 7rpb<; (xvOpoWou; 
(xc&uXotXTOU<; xa\ (xvc)7rXou; lcpotv/icav (poSeptoTaTOt . xal 
Tw cpovtxoJTOtTO) Trpb? Tb xpaTOU[Jt£vov 7rotvTa cxvSptov 
£y>^po)cav. n£pt£iCTr'x£t Se £; tcov Xo'yov xai ISxuOai; 
Ouvvojv (xrj cp£'p£tv ovo[JLa xai 'Po)[jtaioui; ixuOwv. IIo'- 
X£t? Y^^^ £uapiO[jtriTot xai oki^ai Ttv£? St£co')Oricav xai 
eTi cto^ovTai Tet/wv evexev xai otxoSo[ji.r,[jLCXTwy • •?) ol 
ytopa xai (xara? W. ) Tb ^rXeicrov (X7ravctXo)Tat , xat 
lcTiv cxotxriTov xat (xSaTOV Siot Tbv 7r6X£[i.ov. BactX£u<; 
Se £7r£tSrj TOUTwv e7ruO£TO Twv (xSiviYr^Ttov xaxoiv , 
7rpb<; [JL£V Tou; Ilspca? cxvaYxaiav £tp7^vr,v eruvO£[jL£— 
vo?, eauTW Vi 7roX£[Jtr^ca<; £7ri [XETaYvtocei Tri? uttoSo- 
y-^i;, Tw Ou(jLw t£ u7rep£^£C£, xai Trpbi; Tbv TroXEijLOv ot vultii grati ex his,qui tiajecti fuerant, alter misertus 
est uxoris formos^e uuius ex captivis. Hic captus est vir- 
gine formo.sa, alios magnitudo munenmi ccpit,linea ve- 
stimenta etstragula ab utraqueparte (imbriata. Plane unus- 
quisque ipsorum boc propositi iiabuit, ut suas domos 
servis , vilias pasloribus et insanum amoris furorem quavis 
iicentia implerent. Itaque victi ejusmodi victoria fcedis- 
sima et s<;elestissima eos tanquam benefactores et servatores 
priscos cum armis exceperunt. At illi tantam rem sine 
ullo laborc adepti, patriam calamilatem jam lucro appo- 
nenles (nam pro desertis Scytbiai locis et baratiiro in Ro- 
manum invaserunt imperium), nudtam statim barbariem 
frangendo periide fcjedere prodiderunt. Imbellis quidem 
a'tas quae prior transierat, dihgenli studio curaque eoruni, 
(lui hoc consilii dederant, per provincias distributa fue- 
lat sparsimque coilocata. Porro cernere erat domesticos 
eoriun et uxores et liberos, bos quidem bullas regias fe- 
renles, iilas autem delicatius, quam captivas decebat, 
victitantes. Liberonmi autem et servitiorum corpora sa- 
lubritate aeris excrescebant, prtcmaturaque aHate pubesce- 
bant , atque omnino gens hostilis ubic^ue pullulabat. Aiunt 
veteres fabul.c , satis in Boeotia et Colcbide draconum den- 
libus, armatos homines exeasationesemet extulisse:nostra 
vero aetas fabtdam istam [)ublica iu luce veroque opere effe- 
ctam dedit, et spectare coacta est. Nam statim ac Scytbici 
generis soboles , ccu denles illi,in Romano imperio sala 
fuit, ubique odia ri*a^queet caides exaudiebaulur adole- scentium borum , qui intempestive ad aetatem armiferam 
perveniebant. Atqueita juveutus potenliae Scythicae gene- 
rosissima coppit protinus, loco eorum a quibus nuper ex- 
pulsa fuerat, bospites suos oppugnare, hisque mala multo 
luctuosiora pejoraque inferre , quam ipsamet perpessa fue- 
rat. Profecto universa Tbracia et huic finitimai provincirB 
Macedonia atque Thessalia, tam uberes tamque admirandae 
erant , ut nulla satis oratione describi possint. Hanc lalem 
tantamque regionem tam beatam tamque multis ac strenuis 
viris cultam , infida atque insperata Scylharum seditio , 
qua; statim post transitum conspirafo ausu erupit, adeo 
stravit et caiamilatibus vastam fecit , ut, comparata cum 
his pra^datio aurum esse videretur Mysica illa quae pro- 
verbio fertur pra-datio. Quum ergo Scytbisrebellarelibuis- 
set , quo tempore nulKie copia? resistendo idonea? aderant , 
multitudine sua incautos inermesque cives perterruerunt, 
multisque caidibus in devictos srevientes regionem incolis 
nudaverunt. Inde factum est ut Romani Scytharum nomen 
non minus reformidarent, quam Scythaj nomen Hunnorum. 
Ex civitatibus paucai ma;nibus et propugnaculis tutiie, 
quas facile est enumerare , integra; et illaesaj permanserunt 
et adhuc permanent. Sed regio ipsa plurimiun est vastata , 
et inculta et desertajacet exhocbello. Imperator autem ul 
detot tantisque malis, quae narrari non possunt, factusest 
certior, se ipsum , quod illos receperit , accusans , pacem 
cum Persis necessario lacere e.st coactus. Haque ira fla- 
grans et totus in illud bcUuni incumbens pra;miltit Saar- FRAGMENTA. S3 IvTElVlOV { IVTUVWV ? B. ) laUTOV 7rpO>CaTaTT£(J.TC£l TO 2a- 

paxTivwv tTrTrixbv w? avTia/riffov Tot; papSapot;. "IIoy) 
yap xat ttjv KwvffTavTivou ttoXiv xa-£Tp£-/ov , xai toT? 
T£t/£fftv vivo/Xouv 7r£ptxa9viu.£voi, 7roX£[XlOV T£ 0u3£V 
6pwvT£(; £<; avTi7ra)vOV [/.a//,v , xai ToTt; cppovr^aatjiv zlq 
■r:diaot.w u^ptv wAiaO-/ixo'T£i;. *0 o-^ xai TT£pi-xiavw? £Oo^£ 
xaXAi(jTa <7TpaTr,Yri<Tat xaTa Tov xaipbv sxeTvov r\ tu/v). 
De re cf. Zosimus IV, 20. 

43. 

Suidas V. npoSoXo?" EuvaTrto^;- « '0 Ss pait- 
Xeu? TOUTOug S£';(X[X£voi; , XTvitAaTa T£ auTOii; xat /ojpav 
(X7T£V£tij(.£ , xat 7rpo6oXou<; T£ u7r£X(X(j.6av£ Y£vvatou<; 
xat (xSa[j.avTivou? £/£iv 7upb; Tai; IxEivrj twv Ouvvojv 
£[A6oXa(;. » 

« Agi credo de Valente, qui Scytlias Hunnorum 
impressionibus continuis vexatos in Tliraciam re- 
cepit. V. Zosim. IV, 20, 8. » Boisson. 

44. 

Exc. De sent. p. 270 : "Oti Mapxiavbi; avr)p ic; 
(xpsTrjV (X7ra(7av w^jTrsp Tt<; xavwv r|XptSo)[i.£vo;. 

« INIarcianus liic est sub Valentiniano jun. vi- 
cai-ius, de quo loquitur in codicis Theod. Proso- 
pographia Gotliofredus. Jam quod ejus virtutes 
Eunapius conimendat , bene est ; nam et Symma- 
chus, Epist. VIII, 23, ad hunc quasi severi moris 
magistrum scribit de vitae suae castimonia eximia; 
cujusce argumenti literas ad Clodium certe non 
scripsisset. « Mai. 

45. 

[Suidas : Mouatrtvtoi;, £Tri 'loStavou -^v paffiXfiOj;. IlavTa , 6'(Ta rjV (zpi(7Ta , [a.ixpa lcpaivovTO irpoi; tov 
oYxov Mouao)viou xai ttjv ctuv tw opa(jTript'w Trji; Yvto- 
ixrfi pa9uTr,Ta • 81 Si xaTot Xoyov £uSoxi[xwv Tr^v ts 
(xXtTEVYJ /o')pav T/i^; 'A.(Tia? iTtriXOE , xat 6 Tr,v av6u7ra- 
Tov xai [jt£t'!^ova £/_ojv (xp/r|V 7rpbi; Ta<; £7ri5r,(j.t'ai; £;i- 
(TTaTO, xaxEtvoi; (XTravTa l^rtwv Iv 6XtYat<; f,[j.£pat(; Tr,v 
0!xXa(T(7av l7rXr^po)(T£ twv a.izo "zrfi 'Aata<; £i(Tcpopwv. 
'K7r£xaX£i 0£ ou6£t<; (xStxov ouSev Tot<; Yivo[X£vot<; • dXXa 
TratSta Tt<; TjV aTract toT? xaTaSaXXouai Tot £tasispo'[ji.£va- 
Euv(XTrto? Y^P ^ ^^ <l>puYia<; ^r^TO)p l7T£aT(XT£t toI? 
7rpaTTO[ji.£'voi(;.] 

Exc. De sent. p. 270, 271 : <I>tXo'xaXo? y^P 
wv xai ;ptX(XYaOo(; 6 Mouao')vto<; tou? 7ravTa/oO£v 
xaO£tXx£v 7rap' iauTOV , wa7r£p ■}] [jtaYvriTt<; XiOo? tov 
at'or,pov. Oux r,v 81 ^aaavi^^tv 67roid<; Tti; 6 ostva , 
aXXa Mouawvtov cpiXov axouaavTa, 6'Tt xaXb? v^v doi- 
vat. 

"Oti auvr^pTTJaOai tou ttoXeijiou Soxouvto<; Mouao')- 
vio? t'7r7rov £Trt6ot<; l^viet twv 2apo£0)v. Kat 6 0£o'oo)- 
po? tov ffUYYP'''^^^ tjL£Ta7r£[ji.'W[jt£vo? £Oaxpua£ Tr,v 
£;oSov, xat cxvSpt T(xXXa y^ <XT£p(X[jtovi xai (xt£'yxto) 
Sotxpoa xaTE/sTTO twv 7rap£twv (xxpaT£aT£pov. 

"Ort TO £Tri Mouao')vtov £7riYpa[jt(jta to 7tapa Szo- 
Sojpou TOtouTo'v laTtv 

"EvOa |X£v Ata; xstTat (ipr/io?, svOa 5' 'AyOlzvi, 
SvOa 6e ntxrpoy.Xo; Oeoqptv jJ.Y;aT(jop (XTOtXavTO; • 
gvOa 0' £7rt Tpiaaotat uavetXcXo; i^iptoecrai 
4'UX'^t"^ "'"^' PtOTOto TeXo; Mouawvto; r,pa)<;. 

"Oti 01 'Po)u.aiot xaT£Xo'7rr,aav 7rapa 'laaupwv, xat 
TOUTO) waTrsp SpcttJtaTt [jt^YaXw xai Tpa/£T Tb xaT(X 
Mouacovtov £7r£tat)Stov oux sXaTTOv 6 Sat'[jtwv l7tr'v£Y- 
x£v. 'EvTauOot Trou Tvi; auYY?«'f^? acpo^ptaTat to cenoium equitatum, qui barbarorum inipetura repri- 
meret. Jani cnim usque ad Constantinopolim excurre- 
bant , et tanquam urbem obsitlentes moenia incursabant, 
quum nuilas copias, qua; iilis resistere i^ossent, cerne- 
rent, siiperbia sua ad omnem ferociam deiati. Unde for- 
tuna tunc teniporis manifeste visa est belle pro Romanis 
militasse. 

43. 

Rexautcmquum hosexcepisset,ipsis et pecudes et agros 
distribuit, existimans eos validissimiet adamantini muni- 
menli loco sibi fore adversus Hunnorum irruptiones. 

44. 

Marcianus ad omne virtutis genus tanqnam regula qua- 
dam exactus erat. 

45. 

Quiiecumque optima erant, si quis ea cum Musonii gra 
vitate el actuosa ingcnii profunditate contuiisset , parva vi- 
debantur. Propter qua) jure meritoque laudatus, niariti- 
mam Asiai regionem peragravit , eique proconsul etsi ma- 
joreni dignitatem liaberet, iter facienti cedebat. Musonius 
igilurquum paucis dicbusomnem illamoram perluslrasset, 

FU.\CMr;<TA niSTOR. Clt. — VOL. IV. mare tributis Asianis implevit. Nullus vero de rebus illis, 
qua3 fiebant, ut injustis, querebatur : sedilla, qua> tribu- 
toruni causa conferebantur, oninibus , qui ea pendebant , 
hidus quidam erant. Eunapius (a ISoslro ille diversus) 
enim , Phrygius orator, negotio illi pra>erat. 

Pulcliri enim bonique amans Musonius morlales omnes 
ad se pelliciebat, ceu ferrum magnes lapis. Neque opus erat 
qualis quisquam esset expenderej sed ubi amicum Muso- 
niiscires, egregium esse virum satis noveras. 

Bellojam indicto, Musonius, equo conscenso , Sardibus 
progressus est. Tum Theodorus, quum eum.qui Iia?cscri- 
bit, ad sevocasset, eluxit viri discessiim. Revera bomini 
alioquin duro et immiti lacrimae ubertim per genas mana- 
bant. 

In Musonium epigramma Theodori Iioc est : 

Lhijacet Ajax Mavortius, ubi Achilles, 
ubi PaUocUis diis consilio par : 
ibi tribus heroibus animo vitaeiiue fine 
persimilis Musonius b-cros jacet. 

Romani ab Isauris occidione csesi fuerunt. Atqiie huic 
tanquain dramali magno et atroci Musonii episodium non 
minoris niomenti fata adjunxerunt. In lioc autem histori.ie 

3 34 EUNAPII SARDIAlNr TTpay Oiv , ^Ti TOi(; ypdvoii; TrapsTeivs xat cuyxacEffTpe- 
<|>ev Itti toc Trpoeipriaeva , wdTe xoT; xaipot; [/.7] ttoXu 
TrapaXXocTTeiv £<; to teXo? tyjV Yp«'f'i^'. 

Suidse locum ad Eunapium referendum esse 
primus monuit Valesius ad Ammian. Marcell. 
XXVII ,9,6; ubi haec ; At in Isaui-ia globatim 
per vicina digresxi prfedones ^ oppida villasque 
uheres lihera populalione vexantes, magnitudine 
jacturarum Famphjliam adjliclahant et Cilicas, 
Quos quum nullis arcentihus internecive cuncta 
disperdere Asia: vicarius ea tempestate Musonius 
advertisset , Athenis Atticis anteliac magister rhe- 
toricus : deploratis novissime rehus , luxuque adju* 
niento militari marcente, adhibilis senuermihus 
paucis , quos Diogmitas appeltant, unum grassa- 
torum cuneum , si patuisset facultas, adoriri co- 
natus, per angustum quendam transiens devexita- 
tis anfractum , ad inevitahiles venit insidias : et 
ibi cum his confossus est quos ducehat. Mors Mu- 
sonii pertinet ad annum 368. Undepatet hsec me- 
morari praeter ordinem chronologicum. Idque 
ipse Eunapius indicat verbis : 'EvTauOa ttou Trjc 
ci/YYpacpr,i; acpcoptaTas to TipayJJev, oti toi? ypo'voti; 
TrapeTetvev... £7r\ toc Trpoetprifjteva. Scilicet Isauri 
post motus illos, quibus Musonius periit, quieve- 
runtusque ad annum 376. Dehoc autem tempore 
Eunapiiis loquens superiora , quatenus ad Isauros 
pertinent, repetiit. Quemadmodum Eunapius, sic 
Zosimus (IV, 20 ad ann. 376) quoque turbas 
Isauricas eo loco commemorat quo de Hunnis 
Gothorumque migrationibus sermo est. Ceterum 
de Musonio cf. Eunapius in Vit. Prosercsii p. 92 
ed. Boiss. : 'ETravdaTV) Vz auTco ( tco Ilpoatpeaic.) ) 
6 MoDiTcovtot;, £?<; cro(6t(7Ttx'/;v 6[ji.tX7]Tr|(; wv auTou ( Trepi 
o& TToX/va Sta Ta<; aAXa? ev toT? cie^oStxoi? YeypaTrTat ) , 
xai 0T£ ys avT^pe, xaTa[xaO())v Trpb; Tiva t/zi tov 
ocycova, Tayu [jtocXa £7:1 Tr|V 7ro}aTtxr|V xaT£7Tr^or|CT£v. 
V. AVernsdorf. ad Himer. p. 473. De filiis ejus 
cf. Zosinms V^ 5. — 'O 0£C)Oo)po(;] « Arbitror 
hunc esse Theodorum lamblichi discipulum , qui 
appellatur in Comm. ad Nicomach. Arith. p. 61 , vcl Theodorum aliquem magistraluni. Tum et 
Theodori proconsuhs exstant epigrammata duo 
ap. Brunckiinn tom.III, p. 6. » Mai. Idem Ma- 
jus ex epigrammate colligit ad Ilium Musonium 
esse sepultum. — E postremis quaedam adducit 
Suidas V. Apa[ji.a et 'E7r£t<j()otov. 

/,6. 

Exc. De scnt, p. 271. 272 : "OTto paatXEui; Ouoe- 
Xvii; xaToc tov xatpbv r|v(xa 01 ISxuOai Tr,v Max£5oviav 
ETTETpe^ov, 7rap£X0())v eti; t7)v TiciXiv toc; 7ravTa;/c)0£v 5u- 
vot[Jt£tg auv7)Y£tp£v toi; (JteYa Tt xa\ 7rapotSo;ov i^-^rtao- 
(jtevoi;. "Oaov 0£ ^ratoeta (xvaYVtouEO); ia'/u£t 7rpb^ tou<; 
TroXejjLOU? xat r) oioc t^<; laTopiai; (xxptSri? Ostopta 7rpb<; 
oiii.ixyo'^ Ttva xai Ypa!JLijLtxr,v IxSaaiv T^XeuTtoat xai auv- 
v)vaYxaa[X£vr|V , xai tcjte 6 y^owoq (xire'o£t^£v. IIoXXcov 
Yocp eiri 7roXXoT(; jjtapTupoiJVTOjv, xa\ trfi Trstpai; 7rdppto- 
Oev potoar,<;, ort oure TroXXoti; oure dXtYot<; [jtotyreaGai 
7rpoa^xev cxTreYvcoxdatv eauTcov xai 7rpbi; xivSuvov eTOt- 
uoiq £/_ouatv, aXX' ort TotauTa aTpardTr^oa xoftaXuetv 
au[jt'.p£p£i /,pdvc>) TptSovra tov 7rdX£[7.ov xat Tr^ptxoTrTOVTa 
Toc^; (X'^op[jLa(; tcov e7rtTr,S£itov, OTrto^; u'i/' lauTwv ^roXe- 
(jtoTvTO Si' £vo£tav 7roXXoi TUY/_oevovT£<; , xal ijl)) irpbi; 
Tuyr,v (XTroxtvSuveut>)aiv, aXX' Iv (XTrdpt.) xai Tb xtvSu- 
v£U£tv £/toatv, £7rt Toi; £vavTt'ot<; ouarji; t^? iiziyei- 
pr^aewi; * * 

'i2<; 0£ r,v TOiouTtov (xpercov ^, XTyjaii;* — ffTravtto- 
Tepov S^ ouoev (xpeTVji; Iv ptoi? Sie'jiOap[x£'voti; xai 0.^10- 
yaTi; lirt yeipo'^ 7rpoxaTetXr,[Jt[j.£vat<;. 

De Valentis contra Golhos bello (378) vide 
Zosim. IV, 21, I . In poslremis aTravtt.)T£pov oeouSiv 
czp£T^i; xtX. scrino est de improbitate eoium qui 
Constantinopoli rebus praefecti erant. Quibus quum 
bellum committere tutum non putaret Valens , ex 
Italia advocavit Scbastianum, virum integrum 
prudentemque, de quo v. fr. 47- Cf. Zosim. IV, 
22 , 6 sq. Ammian. XXXI , 11, 1 . 

Suidas : iESaaTiavdi;. Outo<; liri OuotXevroi; r,v 
eYevero 8e eTri toutou (xvSpwv ^roXeijttxwv ^T^TrjaK;" e&- l«co id posihim est, quia tempiis ejus usque ad pra;dictas 
res protenditur fitqne iis coa>taneum, adeo ut temporibus 
liaiid multum declinet a tramite liistoria nostra. 

46. 

Valens Ca^sar, qiio tempore Scytlia; Macedoniam incur- 
sabant, piofectus (Antioc/iia) Constantinopoiim militares 
undiqiie copias contraiiebat, magnum quid molions et ino- 
pinum. Jain quanlum vaieat ad belli usum literarum co- 
gnitio, quantumque bistoria; accurafa notitia prosit iis qui 
eerliim aliquem et dednitnm nece.ssariumque exitum sor- 
firi vohiiit, illo quoquc lcmporc palefacfiim est. Nam et 
niulli multifariam festantur, atqne ipsa expeiientia vocem 
veluti procul miftens docet, neque magno, neque parvo militum nuniero adversus desperantes atque ad periculum 
quodvis paratos esse pugnandum; verum ejusmodi exerci- 
tus trabendo bello esse dissolvendos , subtractis inferim 
commeatibus, ut intestina necessifafe vincantur, diim ali- 
moniai penuriam niimerus piaegravat : neqiie iis conceden- 
dum, iit fortunam experianfur, verum efficiendum, ut ne 
piigna; tentanda; facultafem liberam babeant, cujusarbi- 
triuin penes adversarios sit. 

Quum ejusmodi virtufem adeptio * — Nihil rarius vir- 
tufe est in vitioso vifa; genere atque in moribus ad deferio- 
rem semifam pronis. 

47. 

Sebastianus. Hic fempore Valentis fiiif. Siib qiio quum 
virorum bellicosorum dclecfus baberctur, iiic vir omui FRAGMENTA. 3> p£9v) 0£ ouTO? 6 avr,p Trairr,? eXTTi^c? xpsiTTiijv, oijS£[/.io(? 
apeT?]? aTTO^EOiV • ouScVo; yap [xy) oti twv xaO' auTov 
avOptoTTCov [DvEiTTETo], aXXa xat toT; TraXaioTi; Stxaio? 
7]v TiapaSaAXeaOai , xai toutojv toT? ayav £uooxip.ou(jtv 
ei(; aTTavTa*;* o; ys cj^iAottoXeijioi; [Jiiv ojv, fjXirrTa cpiXo- 
xivouvo? ^v • ou St' lauTOv, twv ap/0[ji.£vojv ol ivexsv • 
ypr,t/.aTO)v os auTw 7rXr,0ou(; £[X£Xev, oaa to ffcoixa Oia 
Twv ottXcov xocr[j(.r^(Teiv i^sXks, • Tpo'.{>r,v Sl Trpov^prjTO 
crxXr,pav xai Tpa/eTav, xai oar) xaijt.o'vTt -/ipxet, xai 6p- 
[jLOJ[j(.£voj Tcpoi; xa[ji.aTov oux r,v xoMu^jia. <I)tXo<JTpaTtojTr,(; 
0£ wv oiacp£po'vT<j)(;, CTpaTioKat? oux. £/api^£TO, dXXa 
iraaav t£ ol-jit?^^ TrXeovc^tav Trjv (xtto twv oixettov, xat 
TO (xpuaxTtxov £711 TOU(; TroX£[ji.iou(; eTpeTuev • IxoXaJ^e ok 
torj^upoK; T0u<; irapaSaivovTa^; TauTa, xai Tot<; •KziOou.i- 
voii; et? TO etvat (?) cuvr,YO)Vt!^£T0^ a7rXw(; Si £i7T£tv, 
u7roo£iY[Ji.a xai ^apaxT^pa 7rap£Ty£v lauTov a^txrfi' yi- 
yovo)? Se £7Tt [ji.£Y(xXat(;xai XatjiTcpat; <rTpaTr,Yiatc, waTrsp 
6 'PoSttov xoXo<j(jb(;, oia i/.iyE^oq xaTa7TX'/)XTtx6(; tov, 
oux eaTtv ep(x<7[jLtO(; , xtxxeivo^; 8ia t6 (x;piXoy(pv)iji.aTOV 
GauttaaTO^; wv, oux eaye X*?'^ ' T^poaxcxpouxtjji; Se Sia 
Yvo')[ji.r,(; opOo'TY]Ta TOt(; xaTaxot[jLtaTaT(; £uvou/ot<; twv 
PaatX£0)v, euxoXo(; tov Sta ^reviav xai xou;po(; ei(; ^.tzon- 
v(xaTaaiv, Steo£'/Oy) t^? aTpaTr,Yiot(;. 

Exc. Dc sent. p. 272, 278 : "Oti 2£^aaTtav6(; 
TVjv f,Y£[Jiovt'av Trapa tou ^aatXEOx; Ou^xXevTO? £tXr,cpw? 
Trapa 7r(xvT0)V UTTOvotav Sia/tX{oucY)TV]a£v ^^rXiTa^;. Tr,v 
81 l^ouatav T^<; aipeaEco^; auro; £7rtTpa7r£t(; , tou 8aat- 
Xlox; xai /txptv 7Tpoao[jtoXoYr^aavTO? , oti xtvouv£ua£t 
7r£pi Otay tXtou;, elTa epo[jL£vou Tr,v atTtav, St' r,v oXiYOu^; 
atTOtv), Tot Xot7ra 6 2e6aaTtav6(; l^r, t6v 7rdX£[jLov eu- 
f.r'aetv • toT<; Y^p eu TrpcxTTOuat ttoXXou^; 7rpoa6r,aeaOaf 
7rX-?iOo(; Se [jteTaxaXeTv I; dvaYo^Yia^; ouaxoXov • (>Xt'Ycov oe dpxo[Ae'vo)v e^; t6 xaX6v (jL£Ta7rXaaO£VTO)v, xai Tyj^; 
dYO^Y^? £7riTUY/^avouay](; , to' y^ ( tcjte B, ) xaTot [a.txp6v 
7rpoato'vTa(; ^aov eTri t6 xpeTTTOv evTaOr^aecOat. 

Suitlae locum Eunapio vindicavit Valesius ad 
Amniian. XXXI, 11. JNonnulla ex eo iterum affert 
Suidas V. KoXoaao^; et npoax£xpouxo)(;. Cf. Zosim. 

m, ii. 

0KOioi:iO2. 

48. 

Exc. Dc sent. p. 27^ : '0 os 3aatX£U(; 0£oodato<;, 
7rapaXa€())v Toaaur/)V oi^yr^s/ xat SaaiX^tav, auveijtap- 
Tupy)a£ ToT(; TraXaioi? fjXixov lart xax6v l^ouata, xai 
OTt 7rp6(; Ta 7rdvTa ffT£'^avo'v ti xai [jLdviu.ov 7TXr,v £utu- 
yia^; (xv0po)7ro?. Ou Y«?%6aa£ TrapcXOcov £;rt Tr,v dp- 
/r,v, xai xaOd^TEp [JL£ipdxtov [jL^XXdTrXouTov 7raTp6(; £7ri 
/pdvo) TToXXa /pr^uLaTa aefftopeuxoTO^; oia ffo)cppoffuvr,v 
xat cpetSo), dOpooj(; xupt£Uffav twv TrpaY^xdrojv c^doo^O'* 
Ttva xai TravToTov oX£Opov xaTa twv £up£0i'vTO)v (jiat'v£- 
Tai , ouTw xal TOTe f,v SpoivTa eTrtaxoTreTv waTrep Ix 
7rep!0)7ryi(;, to'v y£ luLOipova, (jLr,0£'va Tpd^rov d[jL£Xou[jL£vov 
xaxta^; xai dxoXaatai; i<; Tf,v xoivf,v twv 7rpaY[JLdTtov 
otacpOopdv. 

'A^ropia Yotp 7rp6? etacpopot; dxivSuvov. 

« Eunapium Christianis omnibus fuisse infensum 
imperatoribus satisnovimus. Hic autem reprehen- 
dit Theodosii luxum; cujus vituperationis imita- 
torem habet Eunapius Zosimum , qui, IV, 27, ait 
Theodosium exorsum esse imperium a luxuria, so- 
cordiaetprodigalitale. Pergit porro idem Zosimns 
Theodosii luxum describere IV, 28. 33. 5o. Se;l spe nielior est inventiis, nullius virtiitis exper.s. Nurus 
enim erat non soluni illius ailatis liominum , sed ne jirisco- 
riMii qiiidcin et eorum qui apud omnes valde celebrantuf , 
cum quo non posset jure comparari. Qui , quum bella 
amaret, minime tamen pcriculorum amans erat, non 
propter se, sed propter eos quibus imperabat. Pecuniic 
copiam curabat, tantum ut corpus arniis ornaret. Yiclu 
vefo utebatur diiro etaspero, qui ipsi defatigato sufficeret, 
et ad laborem eunti non esset impedimenlo. Quum autem 
insigniter militum amans esset, vitiis tameneorum non grati- 
fi(;abafur,sed omnem illorum avaritiamet rapacitatem asuis 
avertensinliostesconvertebat. Illosvero, quiha^c violassent, 
graviter puniebat : obtemperantibus vero pro viribus erat 
adjumento. Denique , ut paucis rem expediam , se ipsum 
viitutis exemplum et efligiem praestabat. In magnis autem 
et splendidis pra?turis versatus, ut Rhodiorum Colossus 
ob "magnitudinem formidabilis est , non autem amabilis, sic 
et ille propter virtutem ab avaritia prorsus alienam , admi- 
rabilis qiiidem erat, sed nullam liabebat gratiam. Et quum 
propter mentis rectitudinem offendisset eunuchos, Regum 
{Gratiani et Valentiniani II) cubicularios, ipsi, qui 
propter paupertatem expeditus et ad locum mutandum fa- 
cilis erat , imperii successor datus est. 

Sebastianus, imperium copiarum ab impcratore Valente consecutus, praeter omnium exspectalionem duo milli.i 
tantummodo militum postulavit. Quumque ei tlelectusar- 
bitrium permissum fuisset, eidemqucKratum animumim- 
perator testaretur, quod duobus tantum stipatiis millibiis 
prteliumexpeririauderet, insuperque causam rogarettam 
paucosposcendi, « Quaj tiesunt, inquit Sebastianus, bel- 
lum inveniet; nam felicibus multi adjungentur : nunc vero 
multitudinem corruptam aperdilis moribus revocare per- 
ardiium est. Contra si pauci ad virtutem incipiant retralii, 
tunc disciplina adliibita illi etiam, qui paulatim accedent , 
facilius vitam emendabunt. » 

48. 

Theodosius Augustus,tam lata dilioneimperioque potitus, 
veteris effati veritatemdcmonstravit, maliim scilicet ingens 
esse potestatem, atque bominem quamvis ad cetera firmum 
atque obduratum felicitati tamen non posse resistere. Nam 
veluti adolescentulus luculentam patris hereditateni diu- 
turna frugalitate parsimoniaque partam repente adeptus, 
vehementi qiiodam furiosoque impetu ad prodigendam rem 
inventam rapitur : sic tum licebat cordato homini tanquam 
e specula observareTheodosium ad commnne rei publica; 
exitium omni improbitate intempcrantiaque ruentem. 

Egestas adversus imperatum tributum tuta est. 

y. 36 EUNAPII SARDIANI tontradicit calumniae Victor in Epitome de Theo- 
(iosio dicens , prohibuisse lcge ministeria lasciva 
psallriasquc commissalionibus aclhiberi , etc, Ele- 
gans lautumcjue coiivivium dare solitum, non tamen 
sumptuosum, etc. Vescendi continentia valetudinem 
rexisse. Contradicit etiani Tlremistius in oratione 
/|uam ego Mediolani edidi, dc praefectura suscepta, 
cap. 7, 9, quiTlieodosium Marco et Antonino pa- 
' rem pliilosophia dicit. » Mai. Zosimi auctoritatem 
tuetur Reitemeycr. ad Zosim. p. SqS. — 'ATcopia 
yap xtX.] » Vix dubito quin h. 1. Eunapius Tlieo- 
dosium reprehenderit veUiti tributorum graviorum 
cxactorem, quod facit Zosimus IV, 29. 82 : cui 
pariter insinudationi diserte obviam it praedictus 
Victor, tuui multo hiculentius Themistius in Ora- 
tione 1. cap. 17 sqq. , qui sublata propemodum 
a Theodosio tributa narrat, redditum a fisco au- 
rum , expeditum ges alienum , victum suppcdita- 
tum, orbis pueris puellisque consultum, proscri- 
ptis restituta bona, barbaros ipsos in ditione 
Romana commeatu sublevatos ab imperatore de- 
prsedicat. » Mai. 

49- 

[Suidas V. 'Ex^xeXsi;. « Kott BsoSoaio^ 6 3ot(n)vsuc; 
tK\iz\r^c, r^\i xai Tracv] paOuata Ixxetu.svo?. «] Verba Eu- 
napii agnoscit Boissonadius. Idem ad rerum sta- 
tum, qui Theodosii temporibus erat, spectare cen- 
set sequentia : 

Idem : 2)i pouaffTYif;, (jX£iio'<; Tt ffiorjpouv, XaSriv 
^uXtvriVsyov 7rapaTot?T£Atovat(;£t(;£p£uvav. » EuvixTrtoi;* 
« 'iiffTe 6 (jtpo[j(.aCTTr)(; u.aXXov £ijSoxta£i tou SopaTO?. » 
« Describebat forte immanem hanc pecuniae cu- 
piditatem , qua Theodosius laborabat, quum fisci 
prociiratores vectigalia atrocibus modis extorque- 
rent, et imperator, in pensionibus exigendis totus, 
remquc militarem prorsus negbgens, tov fftpo[i.a(TTr,v 
praeferret tw So'paTi. Cf. Zosim. IV^, 28, 32. » 
BoissoN. 

Idem : Pujxri, opjxr, [itata. Euv(XTrto; • « TocauTr) 
Tt; rjV Tipcx; to (Xff^XysdTspov puutrj t£ xai cpopa, S:>Qxt 
ot apyov-zei; tcov 7ro).£(Jtt(ov rj^av TroAEtjittOTSpoi. « Cf. Zo- sim. IV, 29, 3 : Ot Tac; iroActi; otxoCivTe? 7r£vt'(x t£ xa\ 
(xpyo'vTtov xaxt'(x Tp\j'/6[i.f^oi, ouGTuy^ xal oixtkttov 

£Tpi6oV ^tOV XtX. 

Idem : 'EttexXu (Tev, £xa9apt(7£v r, (xvtj tou £7r£p- 
p£ua£. « ToffauTa xai TOtaura l7r£xAU(j£ xaxa , &(sts 
"/puao? vjv xat Xeuxt] tk; r,[ji£pa xpaTrjaat tou; flapSa- 
pou<;. « Eunapii esse conjiciunt Ilemsterhusius ad 
Lucian. Necyom. [\ et Boissonadius. 

5o. 

Exc. De .sent. p. 274 : ^Otx 01 NtxoTroXtTat Ttov 
(xXXtov ©p^xxwv xaTeyixXaaav, ct tw 'S>6So) Trji; ^acrtAEta? 
TOt oetva £Tra(7yf0v, to [j(,£v 8or,0^(jov (xet 81 IXTrioo? A£- 
TTT^g £tX(X^OVT£!; , TO 0£ TtOV XtVOUVti)V £ve(TTr,xb^ 7r£i'pa 

xat 0'|/£t ota jjiaXaxiav u7ro;ji.£vovT£(;. Out£ youv auTol 
cppoupotv Ttva (TTpaTto)Ttx-/iv 7r£tjLcp07^(Te(70at 7rpo(Te5()xr,- 
(Tav, ouoe sv cTSpotg eOevto Tr,v ctoTr,ptav, (xXX3t twv \iy] 
Suvatx£vo)v sauTOti; (xu.uvetv 7r£picppovv^(javT£; £1; IX^uOe- 
ptav £7rixivouvov (X7r£(TTr,iTav. 

"OTt £7ri 0£oSociou 01 floipSapoi ttiv 0p(xxr,v l5r,o)- 
(Tav xaToe [jt,txpo'v. 

« Nicopolim eo anno quo Valens periit, qui an- 
nus proximus est Theodosii imperio, occupatam 
a Gothis dicit Ammianus XXXI, 11,2: Barbari, 
motu imperatoris cum abundante milite cognito, 
popularibus jungere festinant, circa Berceam ct 
IS icopolim prcesidiis fixis . Jam vero ex lioc Euna- 
pii excerpto cognoscimus Nicopolitanos barbaris 
praepotentibus ultro sui deditionem fecisse ; cete- 
risque Thracibus, qui metu experiendae regiae po- 
testatis ad barbarorum partes minime accederent, 
timiditatem atque stultitiam exprobravisse, pro- 
ptereaquod praesentia extrema pati mallent, quam 
incertam experiri fortunam : nec Romanorum 
praesidium, metu amittentlae Hbertatis, implorarent, 
neque cum barbaris conspiraient. » 3I.\i. 

5i. 

Suidas V. IlapatTTotTrn;. Kai EuvotTrtoi; • « HoX^j 
ot£(TTtoTa<; (xXXr,X(jov yo^peTv £X£'X£U£v, o^rtoi; [jlv] oou^rotv; 
Tot o-rXa, [jtT^TE Tto 7rapa(TTotTr, 0XtS(3[jt£va, [Ji.r^T£ Tto '££- 
povTi ciot Tov iTuvo)0t<Jtjt.bv 7r£ptxTU7rou[jt£va. » « Hoc fra- 49. 

Tlieodosius impeiator negligens crat et onini socordia! 
detlitus. 

Qnare siromastes celebrior erat , qiiam liasta. 

Tantiis erat impetns et vcliementia , qua ail lasciviam et 
hixuriem ferebaiitur, ut magistratns essent magis infesti, 
quam ipsi bostes. 

Tanta et taiia mala ad ipsos affluxerant, ut barbaros vi- 
cisse ipsisesset anrum et quidam albusdies. 
50. 

Nicopolitani Tliraces celeros irridebant , qui ob regia; 
poleslatis metum male se miiictari perpetiebantiir, dum suppetiarum exiguam spem fovent , ingriientia vero infor- 
tunia propter suam ignaviam spectant reqiie ipsa experinn- 
tur. Igitur nec ipsi pra!sidium aiiquod mibtare mittendnm 
sibi exspectal)ant, neqiie in aliis fiduciain saiutis colloc,"- 
bant,- atque ita liis neglectis, quee sibi tuteliie esse non 
possent , in periculosam libertatcm incidebant. 
Sub Tbcodosio barbari paulatim Tbraciam vastabant. 

51. 

Jiissit eos(Mo(lares) magno inter singnlosspatio reliclo 
procedere, ne arma, vel ab vicinis impuisa vol ab ipso qisi 
ea gestaret, cum aboriim armis inler agminis turbam cd- 
lisa strepitum ederent. FRAGMENTA. 37 ginentum niilii videor referre posse ad IModaris 
slrategema , quo baibaros (Gothos in Thracia ) 
\iuo et somno sepultos oppressit. Res narratur a 
Zosimo IV, aS, ubi haec inter alia : Tlauy^ Trapay- 
YsXXei Tou? ffTpaTiwTots ^tcpyi [xdva xai affutSai; Ittixo- 
[).i^o[xi'voui; , [jLSt^ovoi; Se r\ jiapuTlpai; uTrspioovTa!; 67rXt- 
C£t>)i; , xat Toui; auvacr7:t5u.ou(; tou; ffuvviOet; saaavTai;, 
IttsXOsiv toT? Sapgapoii; (379). » Mai. De re cf. 
Tillemont. V, p. 196 Suidas : ^TsaTa, aXeupa. Kai EuvaTttoi;' « '0 U 
©Eptov Ypcit[/.t/.aTa Iv yaXxw, ffTsaTi Tr£ptTC£TTXaap.£va, 
xaO£i? £v TTT^pa, iTCtOEti; t£ xai aXXoui; apTOu; ofxotio? 
( xa\ apTou? 6[/.oiou(; leg. Casaub. ), w? [xrj Tiva yvw- 
vat To aTrdppTiTov. » Ratio verborum grammatica 
laborat. — « Potuit Eunapius hic describere Julii 
solertiam, qua senatum Constantinopolitanum mo- 
nuit de bello, quod dispersi per Orientis urbes 
barbari moliebantur. Rem verbo tangit Zosimus 
IV, 26 , 6 : T^ xaTot Tr,v KojvatavTtvouTCoXtv Yspouaia 
Ypa^iai; Iv TCapaSuffTw. » Boisson. Ceterum ad eun- 
demlocum spectare videntur, quae Suidas habet v. 
K a £ ii; , l[j.SaX()iv, /aXaaaq. « KaOcti; t£ Tyjv Xctpa 
e? TYjv TiTipav avatp£iTatTrjV iTrtaToXriV. » 

53. 

[Suidas : 'ASpoYa<Jt7)i;, <I>paYYO?, 8(; xaT^ dXxyjV 
cw[ji.aTOi; xai OutJLOu TpayuTviTa cpXoYO£t5r,i; vjv, S£ut£- 
paYt»JviaTY)i; TUY/dvwv Bauoojvot;. "AXXw? t£ rjv xat Trpoi; 
cojcppoauvTiv TOTrYJYtoi; T£ xai Sir,pOpto;ji£vOi;, xai Trpo; /p7)[ji.aTa ttoXe^jiov 7roX£[ji.ojv aaTrovSov, AtEasps yowv 
Toiv euteXwv aTpaTiojTwv oaov y^ £t<; ttXoutov ouSev xai 
Sia TOUTO £odx£t Tto 8aaiX£t 0£o5oat'(o ■/pT()at[/.o; , oq y£ 
Trpoi; Tov OuaX£VTtvtavou Tpdirov, dppEvtoTrqv ovTa xat 
otxatov, xat to irap' eauTOu Sdpoi; ItotiOei, xaOaTr^p 
(jpOov xat datpafi?) Ttva xavova Tot? paatX£tot?, Trpoi; to 
[jtTiSiv Twv 7r£pt xrjV auXrjv 7rapa6Xd7rT£aOai yj d[jtap- 
TdveaOat.] 

« Eustathius in II. £ p. 5i3 locum hunc [ j. c. 
'A6p. U>p.... cpXoYO£tSr,? Tiv ] de Arbogasto, quem 
'ASpoYdaTviv vocat, ex Suida , ut opinov, auToXe$£t 
descripsit. » Kuster. Partem affert Zonaras , mo- 
nente Bernhardyo. Eunapio locum vindicavit 
Boissonadius. Ceterum de Baudone et Arbogaste, 
quos Gratianus Theodosio contra Gothos auxilio 
misit, vide Zosimus IV, 33, 1 sqq. (38i p. C. ) . 
V. Tillemont. V, p. 214. 54. Exc. De sent. p. 274 : TotouTov Ss Tt laTopriTai 
Y£V£aOat xaTot Tr,v INEpoJvoi; paatX^tav, dXXd Tc^pi [jitav 
TrdXtv. \Oaat y«P TpaYoiSdv Ttva Std Tr,v Nlpojvoi; et? 
TauTa cptXoTiijttav IxTreaovTa tti; 'Pto^jtrji;, £tTa- TrXavot- 
aOai Sd^av auTio xat t6 t^; cpojv^i; 7rX£0V£XT7i[jta Trpoi; 
dvOpto^rou? :^[jti6ap6dpou<; iTriSeixvuvai, xal TrapeXOetv 
eii; TauTr,v ( ToiauTvjv? B. Tapaov ? N. ) [jt^YdXTjv 7ro'Xtv 
xat 7roXudvOpo37rov, cuvaYeipat T£ auTou? £11; OlaTpov. 
Kat cuv^XOdvTOiv t^ [tsv Trpo^^Tr^v f,[ji£pav ccpaXT^vai t^i; 
l7riS£i;£Wi; * ouSe Yap tyjv o(|/iv u7ro[;L£ivavTa? tou? O^a- 
Toi?, otTE dpTi xai TrpwTOv lojpaxdTa?, cp£UYeiv OXiSo^Jte- 
vouc; 7r£p\ dXXV]Xoi(; xai 7raTOU(jtevoui;. 'ilq Se 6 TpaYtjiSbi; 52. 
Ule autem Uteras, quas in a^nea tabella sculpserat, pla- 
centa ciicumlitas, in peram conjecit, aliosque paiies dein- 
ct'i>s imposuit , nequis arcanum cognosceret. 

53. 

Abrogastes (potiiis Arbogastes),¥vAncm, robore cor- 
poris ferox et animaj iracumlia llammfB similis, secundas 
a Baudone partes agebat -. ceteroqui lemperantia; deditis- 
simussuisque niimeris absolulus, qui bellum implacabiie 
cum pecunia gereret. Certe quod ad divitias atlinet, niliil 
a gregariis militibus differebat ; eamque ob causam Tlieo- 
dosio Augusto videbatur utiiis, quippequi ad Valentiniani 
mores viriies et justos suum quoque adjungeret pondus , 
tanquam rectara et accuratam regiaj normam , ne quid 
in aula peccaretur, vel res ejus detrimenti quicquam ca- 
perent. 

54. 

Simile quiddam contigisse ferlur Nerone imperante, 
sed tamen in urbe una. AiUnt enim tragcedum quendam 
Neronis «imuli iuvidia Roma pulsum , quum ei peregrinari 
libuisset suaeque artis praistantiam semibarbaris hominibus 
ostentare, venisse in magnam atque incolis affluentis- simam civitatem, quos in theatrura raox invitavit. Qui 
quum convenissent , prima quidem die nihil agere potuit : 
nequeenim aspectum suslinebant spectatores, qui vixeo 
primum viso, confertim illico atque invicem se proculcantes 
fugiebant. Sed qimm deinde tragoedus principibus eorum 
seorsim appellatis declaravisset et personae naturara et pul- 
pita, quibus actoris proceritas exaggeralur, atque illis per- 
suasisset ut spectaculo adessent illudque perferrent ; tum 
in scenam publice egressus, principio quidera leniter ac 
raoderate gustum sua; vocis cantusque pra'buit, (Euripidis 
vero Andromedam egit) : raox augescens vehementius in- 
sonuit vocemque statira submisit ; deinde intulit vehemen- 
tera harmoniam , quara rursus in suavera llexit. Erat au- 
tem liora diei ferventissima , et tlieatrum horainibus 
constipatura : quare actor spectatores rogabat ut inter- 
quiescerent , atque ad audiendum refrigeraf a jam et desi- 
nente die redirent. llli vero pedibus ejus advoluti, inlirais 
precibus eura rogabant, ne se tali beatiludine ac voluptate 
destitueret. Tunc se in scenara et ad veberaentem actionen» 
tragcedus proripiens, etsi pleraque tragoediae decora peri- 
bant apud honiines indoctos, etsi iucassum erat subliniitas 
pondusque verborum , et modus his idoneus , et nietri gra- 
tia , et affectuuni vis, qu.B veliementissime ac proraptis- 
sime percellere auditura solet ; quanquara deniqu* n«c ar- 3S EIINAPII SARDIAINI lOia Tout; TCpwTOU!; aOrwv diroXaSwv v/^v t£ Toti Trpoato- 
TTEtou cpudiv eSeixvu xai Tou; oxpiSavTa?, ucp' wv to 
u.£YeOo; £t? U'-{'0? irapaTeivETai, xai (TuvsTrEtGsv outwi; 
avaff/EcOat xai T^^vat Trjv 0']/tv, to't£ TrapsXOwv Et; 
dvOoojTTOu; xai w? uo'Xt(; ucptffTaasvoui; Tr,v Oiav, to (xev 
rrpwTOV ETrtEixwi; xai ptSTptwi; t^<; cpwv^i; auTOUt; Stc'- 
Y£U(j£ xai Tou ueXoui; ( liuptTiioou Bk ttiV AvSpoasSav 

UTTEXptVETO ), TTpOlWV Ss (JCpoSpOTSpOV r\-/-l\QZ , Xat U'Xi^X£V 

auOt?, siTa eTtv^yaYSV dpjxovtav cuvtovov, ETTt TauTV) Ss 
TrdXiv Eii; TTjV ^(hiY.z\^-^ TTSpir^v^Yxsv. "iipa Ss viv Oepou; 
Tt TTSp dx[xai()TaTOv, xai to OsaTpov xaTet/STO. Kai 
6 TpaYwSbi; dvaTrauaaijtevouf; fj;iou dcpai; cpoiTav Itti TrjV 
dxpciacjtv Trepi \ri'iou(jotv xat dTTO'l/u/_ouf7av rjuspav • ot 
oi 5Tpb Twv TToSwv 7r£(ro'vTCi; xat xuXtvSoui/evot Tracrai; 
dsisaav c&t>)vd<; ijLr^TroTE auT0u<; dTrocTTep^ffat TOtauTrj; 
p.axapt()Tr,TOi; xai T^iovriQ. 'EvTauOa 6 ' TpaYtoSb; dcpsU 
eauTbv IttI Tr)v (7xr,v-)jv xat to TrdOoi;, — • xatTOi ^e toc 
TrXsTa-Ta Treptr^priTO t^<; TpavtoSia; Trpb? dvOptoTroui; d^u- 
v£'tou?, 0^x0«; T£xa\ j3apuTr,c; X^^stov, xat to Trspi TauTa 
eTSo;, xat -^ tou jjieTpou /dpt;, t6 it Ttov rjOtov Ivap- 
YS?, o;uTaTo'v Te xai sTrtcpoptOTaTOV eti; dxorji; xtvr,(7iv, 
xat Trpb; toutoi; to YivtoaxecjOat TrjV U7r()0saiv, — 
dXX' o(ji.to; TOUTwv dTrdvTt>)v YeY'^!^"^''^!^^^^'^ ^"^ too-c^vSs t^ 
Ts Eucpt>)vi!x xai TW u.s'Xet jj.()vto xaTSxpaTricTEV, (Sctts oi 
(jtsv dv£/wpouv TTpofjXUVouvTEi; t5)i; Ocbv, xat Tot lcaipsTa 
Twv Trapd (7cpi(Jtv auToT; Stopa £X()(jLt^ov, xat Tbv ttXoutov 
b TpaYtJ)Sb? sSapuvETO. MsTa Ss Tr,v £6Sq'[Jtr,v t^; sTri- 
osi^Etoc; rjtxspav vo'(jr,ua xaTsaxr|'|/£v st; Tr,v TTiiXtv, xai 
•jrdvTEi; ou Ta; Xl^Et? aacpwi;, oi}jAxo [JtsXoi;, to; s/acjToc; 
Ei/E SuvdaEW? xa\ cpu<7£t>); , £x6owvt£<;, xai Stappoiai; 
dxpaTOUi; d'ua £TrtTrEC70ucr)i;, ev TOtg (^TEVwiroti; TrapE- 
OevTSi; sxetvTO, xaxw; uTrb t^<; 'AvSpofxeSa; £TriTpi6()- 
fjtsvot xai £/r,ptoOri t£ dvSpwv xai Yuvaixtov t) TTtjXti;, 
e5)(jT8 ex Twv Trpoc7yi'xt^)v £7rotxi(70^vai. 'AXX' Itt lx£ivi»>v 
[jtEV Eucpioviav T£ r,v a?Ttd(ja(jOat xai d£'po<; uTrspSdX- 
Xou(jav 0£p[X()Tr,Ta, -^ Tb [Jie^Xo; Std t^; dxorj? Itti Ta xupia Twv ']/u/txtov opYdvt>)v (JUV£Tr,qe xai StsxauTSv • 
ETrt Se Toiv xaO' ri[;ta<; dvOpto7rt>)v ai [jisv aiTtat tou 
TrdOoui; ^OEtoprjToi ( TTEpi xd IvTepa Y^p rjcav otTra^jat 
xai uTrb Ya^^^^e^pa ) , Tb Se xat Ttvai; twv oux dvor^TO)v 
TTpbi; TOUTO (bXtcOrixEvat oux sti; cpuatxr,v dv Tt<; sixo- 
T0)<;, dXX' Etc; 0£tOT£'pav dvsvEYXot xtvr,ctv, Ttotvr,XaT£T- 
cOat cacDw; Tb dvOpo^^Trtvov. 

« Trag(»cli historia qiiin sit eadem atque illa, 
quam narrat Lucianus (Quom. hist. scrib. c. i) 
apud Abderitas accidisse, dubitari non potest. 
]\am et ibi acta est Euripidis Andromeda, et 
idem morbus accidit , et cetera satis conspirant. 
Sed illud niaxime dissidium est, quod Lucianus 
rem ponit in Lysimachi regnantis temporibus , Eu- 
napius subNerone. «Mai. Ubinam acciderit Theo- 
dosii temporibus calamitas, quae sub finem hujus 
fragmenti commemoratur, non liquet mihi. 

55. 

Exc. De sent. p. 277, 278 : <I)uXat jjlev Y^p twv 
TroX£[Jti'o)v Trjv dp/r,v StE^ESvixEcav aTrEtpot, xai 7rX£t'ou<; 
iTTtStsSaivov, ouoEvb^; xwXuovto;* dXX' Iv tocoutoi<; xa- 
xoT^xepSoi; auToT<; s5o'xst Yvr'ctovTb So)poSoxetcOat Trapd 

TWV TToXstJLtO^V. Et/£ Ss SxdcTV) CpuXr) Ispd T£ Ot'xoOsV T0( 

TraTpta cuvscpsXxo[jLE'vri , xat ispE'a<; touto)v xai tepEia<;' 
dXXd cTSYavv) Tt? v)v Xiav xai dSa[/.dvTtvo5 r) TTEpi TauTa 
cto)7rri xat Ttov dTToppriTWV e/£[jLuOt'a, */) Ss eii; Tb c&a- 
vspbv xpocTcot'r,cii; xai TrXdcti; et; Tr,v twv TroXE[jLt'o)v 
d7rdTr,v Sir,pTuijLEvr]. Kai Ttvai; 6iq ItticxcJttou; auTwv 
Ig TO Oau[jLa^o'ijisvov c/rjtjLa xaTacToXicavTSi; xai TTEpi- 
xpu']/avTE(; , xai TroXXrji; auxoi; Trii; dXo')7r£xoi; l7rt/s'av- 
Ts;, £i<; To [J.SCOV TTpoecptecav, TravTa/ou to dcpuXaxTov 
Std Twv xaTacppovou[JLevo)v opxwv Trap' Ixetvot;, Trapd 
os Toii; pactXsuct c'.pc)Spa cpuXaTTO[JLs'vo)v, u^roTpl/ovTec 
xat xaTacxEud^ovTE?. 'Hv cl xai twv xaXouitEviov [jlo- 
va/wv Trap' auToTi; Y^vo?, xa^d [jLi_ur,ctv Ttov Trapd toi<; gumenti cognitio erat : niliilominus actor, liis omnibus 
destilutus , tantum Tahiit suavitate \ocis solaque harmonia, 
iit spcctatores at^ eum accurrerent instarque numinis ado- 
rarent, etsuaquaique pretiosa cenferrent, ita ut re bona 
tragffidusobriieretur. Post septimuni autemabactione diera 
niorbus urbem corripuit; quo stimidante, onines inclama- 
bant non ipsa quidem distincte tragtediae verba , sed nurae- 
ros carmiiium pro sua quisque facultate ac natiira : et 
simul diarrlioea vehementi labefactati , jacebant in viis 
exaniines, male admodum ab Andromeda afflicti. Atque 
adeo viris feminisque viduata url)sfuit, ut eam finitiini 
frequentare debueriut. Age vero illisbaibaris caiisam niorbi 
fui.sse barmoniam reputare iicet, nec non aeris calorem im- 
modicum, qui cantum per aures in aiiima! facultates 
dissolvit atque perussit. In nostrae vero aetatis bomini- 
bns causas passionis facilc agnoscas : etenim cunctai in 
ventre fuerunt atque in iis, qua; sub ventre sunt. Quod 
autem nonnuUi quoque e numero non insipienlium in eiim 
casum prolapsi fuerint , id non tam naturali , (luam di\ ina- nescio cui commotioni merito tribuendum est : quia sci- 
Ucet furiis poenalibus agitatur aliquando Immana con- 
dilio. 

55. 
Innumerae hostiura turma; principio fliimen tranarunt; 
pluresqiie secutai sunt, proliibentenemine; verum in taji- 
tis malis praeclarum nostris videbatur lucrum, dumse do- 
nis ab lioste cornimpi paterentur. Sini;ula; vero baibaro- 
rum tribiis sacra patria secum veliebant cum liorum ex 
utroque sexu ministris. Sed enim altum atque adaniantinum 
debiserat silentium , et mysteriorum taciturnilas; quic- 
quid vero extrinsecus per simulamentum specienjque liebat, 
id omne ad decipiendos hostes compositum elaboratumque 
erat; seque Chrislianos cuncti dicebant, et quosdam suos 
veluti episcopos miro isto habitu indutos mullanique iis 
imposturam circumponentes, in inedium producebant. Sic 
enimdabantopeiam,utimprovi,sos nos opprimerent propter 
sacramenta apud illos quidem contempta, apud imperatores 
aiilem nostros rcUgiose scrvata. Erat praterea apud ipsos FRAGMENTA. 39 TroAcuioi; l7riT£Tri'^£uw,Evov, ouosv l/oucr,i; zr,i; [t.iu.-r\- 
CTito; 7:Qayij.aTO)0£c; xai ouaxoXov, aXXa £;r|px£i cpaia 
tuaTta cupoufft xat ^tTojvta, TiovripoTi; t£ £ivai xai m- 
cT£u£arOat. Kai touto o^ecoi; auv^Toov ot pap6apot to 
Oauaai^daEvov Trapa "^PwaaioK; 1? TrapaytoYr.v eTTiTri- 
OEutjavTEi; • ETTEi Tot '{c (xXXa fx£Ta paOuTr,TOi; xai (7X£TTr,i; 
oTt lAaXiffTa <yTe.Yav(OTa'Tr,i; twv (XTroppv]Tt>)v Ta TraTpia 

t£pa Y£VVIX(0(; T£ Xai CxS()XoJ(; CpuX(XTTOVT£; [St£T£Xouv 

-snpp. N.]. OuTO) Si £^dvTO)v toutojv, oao)? £; ToaauTr,v 
czvotav E^ETCTo^JXETav, tosTE (7U(i.7r£7r£t(jOat <7aco(o? xai 
cx[.(.o(/o)(; Tou; SoxouvTai; vouv £/£tv, OTt XpiaTtavot te 
£i(ji xai Trcxaatc; Taic; TeXeTaT(; (xvej^ovte;. 

Ilsec non de Gothis, qui sub Valente (376) 
Istrum transierunt, sed de novis sub Theodosio 
advenis intelligenda esse videntur. IMaius annolat : 
« Hoc loco agiturde barbaris illis quorum ingen- 
tem numerum ad se accedere passus est Theodo- 
sius ( Zosim. IV, 3o. 33 ) , vel d,e Porthingis item 
Istrura sub eodem imperatore non sine munerum 
corruptela transeuntibus , ut hite scribit idem Zo- 
simus IV, 38, 3g. « At quae Zosimus IV, 3o. 33 
narrat, non sunt ejusmodi ut ad nostrum locum 
possint refcrri. Quae de Porthingis Zosimus IV, 38 
habet, pertinent ad annum 386 ; quousque nostro 
loco nondumperducta esse potuit narratio. Quare 
deaho tempore ( inter ann. 38 1 et 383 medio ) ser- 
monemh. 1. esse arbitror. — i£pa,.. (juv£cp£Xxo- 
[X £ V rj ] Cf. Hieronymus Ep. 107 , 2 : Getarum rulilus 
etjlavua exercitus ecclesiarum circumfert tentoria; 
et ideo fortasse contra nos cequa pugnant acie, cjuia 
pnri rciigione confidunt. — t£p£ia(;] « Intelhge 
diaconissas in vetere christiana Ecclesia nusquam 
non ordinari solitas, Immo vero intelhgere etiam 
hcet sacras virgines moniales; quod institutum 
apud Gothos Christianos exstitisse satis docet Go- 
thici calendarii fragmentum in specimine Medio- 
lanensi ethtum, ubi xiv Kal. Augusti legitur ve- 
nerabihum XL monialium commemoratio , quae 
Beroeae martyriuin fecerunt. » Mai , — (xiroppiQTOiv £y^£|j(.uOt'a ] « Haec pertinere videntur ad arcanam 
apud Christianos doctrinam, de qua re ecclcsia- 
stici historici disseruerunt. Sane «le eucharistiae 
pnecipue et de baptismi sacramento apud incre- 
dulos aut indoctos reticebant Christiani, ne res 
sanctissimas ludibrio exponerent. » Mai. — cpata 
t[ji.cxTia ffupoucji] Cf. Eunap. in Vit, iEdesii 
p, 45 : Eira £7r£i<7riYOv toT(; lepoii; xd^roi? tou? xaXou- 
(jLEvoui; (/.ovayoui; , (xvOpo)7rou<; (jlev xaToc to eTSo?, 6 S^ 
^to; auToTi; ffuo^^or,?, xat e? to IjjtcpavEi; £7ra(7yo'v te xat 
£7rotouv (jiupia xax(X xat (X'^pacTa. AXX' oato; touto 
(jtsv £U(7£§£(; £odx£t, To xaTacppovEiv TOu Oeiou • Tupav- 
vtxr,v YOtp ^^'fS* e^ouciav Tdre TrSc; (xvOptoTro; [j(.£'Xatvav 
cpopwv £(70rjTa, xal Sr,(JLOfft(X PouXd(Ji.£vo<; (Xffyr^ttoveTv • 
ic, TOffdvoe (xpeT^<; v]Xaff£ to (xvOpo^jTrtvov, AXXa Trepi 
TOUTtov [JL£V xat £v TOi? xaOoXtxoii; Trji; tffTopia? ffuy- 
Yp(X[Ji.(jt.afftv £tpr,Tat, 

65. 

Exc, De sent. p. 279 : "Oti £7ri 0£oooffi'ou tou [3a- 
fftXEO); ei; touto rfir^ awii^taz^^ aTravTa xat TreptrivE/Or) 
xaT(x Ttva ^tav cxTrapatTriTOV xat (xvotYxr,v (xvu7rdffTa- 
Tov xat 0£r,XaTov, o)? xai to twv o-^w^j -{iyo(;, [j(.r] OTt 

TWV ITTTTtOV, (xXXoC XOtl TWV IXECpOtVTtOV Y^VEffOat Tt(JLttOT£- 

pov. *0 (JL£V ouv Max£5())v <l>t'Xi7rTT0i; xaTa!^£UYVUvai 
ijL£XXo)v TTEpi IffTrEpav r^oi] , £tTa 7ruOd(JL£VOt; toi; ou ouva- 
Tov, £i7rdvTtov Ttov xtrtXudvTtov, )(iX6v ou/ u7rocp^£tv ixa- 
vcv TOii; uTTO^uYtoti;, cxve^euqe tout' et7r(l)v, ox; ouSev ^a- 
(7iX£0)(; (XTuyeffTEpov, 81; xat Trpo? tov twv ovo)v xatpov 
Crjv (xvaYxot^eTat. '0 8k xa6' ^iJLai; ypdvo? exivSuveuffEv 
oXeo(; eTct toi(; ovoii; ffaXeuetv. Ibid. p. 279, 280 : Tou j3afftX£0)i; rpaTtavou Tot 
(X£v xaO' exaffTOV xai oTdi; ti? :^v, oute OuvaTov r,v Tre- 
ptepYas-<j9<3tt • toc y^P £v toi; paffiXetoii; eTrtxpuTTTeTat 
xai [jLotXa ffTEYavoii;, ouTe 7roXu7rpaY<JLOVouffi ffup.[jLaOeTv 
TOt Yotp (X7raYY£XXd[jLeva Trap' £X(XffT0u, 7roXX3ti; xai 7ro- 
Xufjtdpcpoui; Toci; Siacpopoci; e^ovT», (jLdvr,v t:?)v (xXr^Oetav genus illiitl honiinum , quos monachos diclnius , ad illorum 
iniifationem subornatum, qui in adversa parte versabantur; 
quippe imitatio nihil liabet operosum aut difficile, sed ni- 
gris paenulis et tunicis liumum verrere sulficit improbosque 
esse et existimari. At(pi& lioc barbari probe scientes in ad- 
miratione apud Romanos esse, decipiendi causa factitabant. 
Ceteroquin sacra patria pra^clare incorrupteqiie firmissi- 
moqiie silentio tecta apudse custodiebant. Qua3 quum ita 
se liaberent , nihilominus nostri in tantuni demeutiae ve- 
ncrunt, ut cordati quoque homines manifeste et indubitate 
in eandem sententiam conspiraverint ; quod illi scilicet 
Chiistiani essent atque omnibus mysteriis imbuti. 
56. 
Theodosio im|>erante adeo res omnes insuperabili vi et 
divina necessitate circumferebantur, ut asinorum quoque 
gcnus elephantis , ncdiim equis pretiosius essct. Macedo quidem Philippus sub vesperam e castris moturus, quum 
id fieri non posse audisset , quia pabulum , ut monebant , 
jumentis idoneum non aderat, rex sese recepit aitque nihil 
esse rege infelicius, qui jumentorum quoque commodita- 
tibus vitam siiam conformare deberet. Nostra veroa!tat« 
rerum summa in asinis posila esse videbatur. 
57. 
Ca^sar Gratianus cujusmodi in singulis rebus esset , scru- 
tari alUiis nemo poterat. Etenim qu£B intra regia septa fiunt, 
eacelantur studiosissime neque in notitiam curiosorum ve- 
niunt. Rumores autem, quos singillatim'homincs serunt, 
ii quum varie multumque inter se differant, simpiicem ve- 
ritatem ceu thesaur;im quendam arcanum neque niidant 
neque revelant. Sicuti vero accidit, quum aliquis iconas 
pingit propositumque archetypon exprimere studet, iit fa- 
ciei simiUtudinem parvsc qua'dam res objecta? conficiant ; 40 EUNAPII SARDIANI ("jaTTSp Tiva Grjaaupov aTTopprjTOV ou 8i-'[vu.vo\j xai aTTE- 
xaXuTCTEv, iiaTTsp oCv Toi; Ypacsouai xaq eixovk; xat to 
8oOiv TrapaSeiYtjLa yC_apaxTy)pt!^ouaiv £7riTeiv£i Tyjv 7T£pi 
7Tpo'cc«)7rov 6[ji.oiOTY)Ta (jiixpa Tiva twv U7rox£ttjt£vojv au|x- 
6o'Xo)v, xal f) puTi? £7r\ tou jjietoWou Siax£/apaYu.£VY), 
7) Ti; lovOo; 7rapavaT£XXo)v Trapa to Y£'v£tov, r, ToiouTd 
Ti [j.ixpov xai 7rapv;a£Xr,t/.£vov twv xaTa tv]v o'-j/iv, 
8 7rapo'iO£v [JL£V ou/ uTroYpa^et to £iSo?, axpi?o)0£v os 
{jLo'vov aiTtov T^? 6tji.otdTriTO? y'''^^'^*' > outo)? e5£crTt xat 
£7rt TOuSc Tou ^naikioi^ (juXXa[ji.6av£iv oTd? Tt; r\w, VEOg 
T£ wv xat £v Iqouaia paatXixr) Tpacc£i? Ix 7raiSo<;, xai 
[jir, !j.£tji.aOr,xwi; otov t6 apyetv xat otov t6 dp/dtx£vov • 
TOUTO Y^p [JtaAitrra StacpatvEt t6 Trj? cpu(7£0)i; [JiEYeOoi;, 
OTav TYiv 7rpoT£0£tcrav aYO)Yr,v xai cruvr^Oetav r) cpuaii; 
£7rt t6 xp£iTT0V i^d)(sr\ xai picxar^Tat. "E^saTt Se [jtaOetv 
£x Twv u7rox£i|J.£vo)v 7capaS£tYtji.cxT0)v, d<; a auvwtjLoXd- 
Youv (X7ravT£(; xai cxvteXeyev ouSe et; twv A£Y£tv auv£t- 
Oiaiji£vo)v xat t6v xoiv6v okr{^(X's^o^ i^axr,xdTO)v. 

Probabiliter haec de Gratiani iiigenio Eunapius 
subjunxit nan-ationi de morte iniperatoris (aS 
Aug. 383). 

58. 

Exc. De sentent. Ibid. p. 280, 281 : "Oti l^rt ©eo- 
Soaiou Tou MaqitjLOu aTaaiaaavTO; xai papStxpwv xaTa 
'Po)[jLaio)v £xaTpaT£ua(xvTO)v,cpri[jLr) xaTeaye tou; (iJapScx- 
poui;, 0)? 01 'Po)[jLaiot arpaT^v OTt ^rXetaTOv auXXeYouat. 
Kat auXXoYta(X[;.evoi t6 oeivov 01 ^otpSapot £7ri t6 au^^t^- 
Oei; (xvc'5pa[jL0v adccia[jLa , xa\ xaTeouaav e7rl toci; Ma- 
xeSovtxat; Xt^JLvai;. Kat au^jLcpave? -^z a^raai xaT£aTr, , (J)? 
r, *Po)ijLaio)v paaiX£t'a, Tpucpr,v [jl£v txpvou^jLevr, 7rdX£[JLOV 
^£ atpou[jL£v/i , ouo£v cxcptr,at tv); •fr\c, (xv/)xoov xat txSou- 
XwTov. 'AXXa Setvdv ^(i ti yp5)[Ji.a Tati; twv (xvOpoj7ro)v cpuaeatv 6 Oe^; £YxaTE'i/.i|£v, waTrep toIi; (5aTaxoIi; Tr)v 
£7rixtvSuvov y^oXriv xai toT; pdSoi; ixxcxvOai;, outo) TaT? 
E^ouaiati; (^^''«"«'r^^tpa? tvjv •?ioovr)v xai ^(xOu[jLtav, 
St' ■^v, 7r(xvTa e^ov eii; [jLtav [jLETaaTT-aai 7roXtT£iav xai 
auvapijLdaat t6 (xv0po)7rivov, at paatXsTat t6 Ovr)T6v 
axo7rouaa> Trpoi; t6 r,Su xaTacpspovTat , t6 xrfi o6\rfi 
(xOavarov oux £C£T(x^ouaat xai ^rapsxXeYOuaai. 

Cf. Eunapii epitomen in Zosim. IV, 45, /fsqq. 
(388 p.C). 

59. 

Ibid. p, 281 : "Ott 6Xta0r,p6v, (b<; £otx£, xal ac&a- 
XepojTepov (xvOpioTTOi; 7rp6i; Tt;x:^iV \ au[jL^opcxv. ©epaTreu- 
aavTe? Y^p t6v TaTiav6v ot 7r£pt t6v paatXia ©soSd- 
aiov, TiixtX!; T£ u7r£pcpU£Ti; ex tou ^aatXE^o); xai [jlet»- 
Yvo')a£t? £7rt ToT? -^f^f^r^ixiwKq EvaTrdvSoui; 7rotr,aaiJL£voi, 
xat 7rEpi T(ov [jL£XXdvTO)v oupavoijLr^xEti; eXTrtSa; u7roT£i- 
vavTEi; , TOUTOV 7rap£'7retaav a.^ot.'({iM t6v utov a&TOO 
IIpoxXov Touvo[jLa • 3v eti; t6 SeatAcor/)ptov auvexXetaav, 
xai t6v TttTiavov £7ri Auxia? a7r£7re[jL'jtav tou 7ratS6- 
yr,pcoaavTei;. 

« Tatiani Proculique filii fata perspicue diligen- 
terque narrantur a Zosimo IV, Sa, qui sine dubio 
Eunapium exscripsit multo latius quam nunc legi- 
mus in Excerpto Vaticano. Fuit autem universae 
h-agcedise celeber ille Rufinus moderator. » Mai. 
Res pertinet ad an. 392. 

60. 

Exc. Delegg. p. 21 sq. : "OTt iTrt ©eoSoaiou toui; 
7rpcoT0Ui; ypdvouc; t^i; paaiXeiai; t6 twv ^xuOoiv eOvoi; 

£5£XaUvd[JL£V0t T^? '/MOnC, UTrO TWV OtJVVO)V, StE^ESr^XE- 

aav Twv c&uXwv r)Y£[JLdv£(;, d^KoijLaTi xai Ye'v£i 7rpovjxov- nempe vel insignis in fionte ruga , vel promlnens in barba 
piius, velaliud ejusmodi, quod ceteroquin in facie negligi 
soIet;id, inquam, si pra;termittatur, imago nonfit iconica; 
sin accurate observetur, vei id soium faciei similitudinem 
effectam dabit : sic etlam qiiodnam principis hujus ingenium 
fuerit, assetiui licet, qui sane et juvenis, et in regia digni- 
tate a pueritia educatus fuit, iieqne regnandi artem neque 
ol)ediendi noverat. Idenim velmaximeuaturajprsestantiam 
declarare soiet, si quis nimirum e cousueto communique 
niore in melius quiddam vi sua progreditur. Kem porro 
e subjectis exemplis cognoscere licebit, qua» cuncti fate- 
bantur, nemine contradicente ; nemine, inquam, vel ex iis 
qui communem nugandi morem pra; se ferebant. 
58. 
Theodosio imperante , quum Maxiinus rebellaret, et prae- 
terea barbari Romanos beilo appeterent, fama inter barba- 
ros manabat , quod Romani ingentes copias contralierent. 
Quare periculiim repulanles barbari ad consiietiim sibi 
strategema confugerunt; in paludibus nempe Macedonicis 
semet abdiderunt. Prorsus autem cunctis innotuit, Ro- 
manum imperium, si, deliciis repudiatis, bellum meditelur, 
ituilam terrarum partem indomitam ac liberam relicturum. Sed enim grave quoddam liumanae natura; deus commi- 
scuit inforlunium; nam veluti cancris pericuiosam bileni , 
rosisspinas, itain potestatibus voluptatem dcsidiamque iu- 
generavit. Quare quum fieri posset ut universiim hominum 
genus ad unum corpus rei publicie revocaretur ; imperia 
interim caduca; rei studiosavojuptatem consectantur, neqiie 
id cxquirunt, quod immortale esl, neque pra?optant. 
59. 

Videturhomo facilius honore subverti acdecipi quam ca- 
lamitafe- Ecce eiiim Theodosii imperatoris admiuistri 
(Riijimis ejusqne socii) dmn Tatiano aulicos sine modo 
lionores et ptKteriti temporis oblivionem spondent, atque 
infinitas in futuriim spes ostendunt , persuaserunt illi, iit 
filium Proculum adduceret ; quo protinus in carcerem con- 
jecto, Tatianum inLyciam filio orbatum relegaverunt. 
GO. 

Sub Theodosio primis ejus imperii annis Scyfharum gens 
sedibus suis excitaet ab Hunnis expulsa , una cumsuarum 
tribtium diicibus, qni genere et nobilitate pnesfabant, 
trajecerant. fli lionoribiis ab imperatore deiatis arro- 
gantiores facti et omnia in se posita conspicientes , inter 
se non parvam seditioiiem excitarunt , quum alii hortaren- FBAGMENTA. 41 TE?. O&TOt Tali; Ttu.aT(; tou jjaaiXsw? llMyx.Mixi-JOi xa\ 
TToevTa £co' eauToi? 6pwvT£i; xsiixeva , ffTacriv ev aXXv^- 
Xoi? ou utxpav ■y]Y£ipav, oi piv ayaTrav xal os^^scOai 
TTjv irapouaav £u5at|jL0vtav xeXeuovt^?, ot os tov oixoi 
Y£YOVo'Ta cpuXdTT£iv opxov auTOt? xai fjtvj 7rapa6atv£iv 
exEtvai; Ta? auvOv^xaq. A&Tai Se riaav dc^SEffTaTai xai 
papSapixov yjOoi; eti; wao^TviTa TCapaTpsyoucrai, TravTi 
Tpo^TTOj 'Po)t/.atot(; iTTtSouXeuetv xai Trday] [jiriycavYJ xai 
So'X(» Toui; uTToSs^aijLEVOui; dotxsTv, xav Ta [ji£YtffTa utt' 
auTwv £u Trdc/tofftv, w; av t^? Ixsivcov dTrdffrit; //opai; 
£YxpaT£t(; Y^voJVTat. IlEpt toutou ijtiv ouv :^v auTOi? 
■^ CTdcti;, xal Stav£iJi.riO£'vT£i; d7r£ppdYr,(yav, oi [xev t^ 
/£t'po) TCpoO£tx£voi Trji; pouX^?, ot §£ Tct ^uj^SeuT^pa , 
£TTixpu7tTovT£<; Bl IxaTEpa (JTd(ji<; Tr]v Trptjcpadtv Trji; 6pYr;i; 
0[xto?. Kat 6 paaiXsui; Ttixiov oux £Xr)Y£v, dXX' 8iji.0Tpa- 
TTE^oui; elyE xat 6ixocrxv]voui; , xai ttoXu to cptX<)5ojpov iq 
auTOUij^i^v ouSajjiou Y^p l^^cpepsTO xat TrapeYUfJi-^^o^vTO 
Toc T^? cptXov£txia<;. 'Hv Se i^ytiidi^j t^i; [jt£v O^ocptXou? 
xal 0£t'a<; [jteptooi; tI>pdStOoi;, dvrip veoi; (jcsv xaTOt Tr^v 
rjXtxtav, ys^fovMq Ss eti; dp£Tr,v xat dXriOEtav aTrdvTOJV 
dvOptoTTOjv xdXXtffTO?. ©Eou? T£ ^dp tjj iji.oXo'y£ i 0£pa- 
•jreu^tv xaTot tov dp/atov Tpo^uov, xai ouo£[jLtav vv:iazr\ 
TrXdaiv 1? d7udTr,v xat oiaxpdTr,aiv (Siaxp()Tr,aiv? 
Class.), dXXd YufJi-vV ''«i xaOapiv Stlcpatve t^ 4"^/_'))v 
TTEpt Tou piou, l/Opbv UTToXaiJLSdvOJV 

6;xwi; 'AiSao TiuXrjatv 
6; x' £T£pov [jL£v X£u9r) evt q^peaiv, aXXo oe einr], 

Fuvatxa ouv fJTTjae 'Po)[ji.at'av euOu;, iva [xrjSiv &Spi!^r) 
8td aoj[jiaTOi; dvdYxrjv, Kai 6 paaiXE^x; l7r£Tp£i|;£ tov 
YdtAOV, xal 6 Trar^ip t% x()pr,<; (£Tpe'cpeT0 y«P ^^o TraTpt) xai to 7rpaY[Ji.a lOau^jtaae, [xaxdpiov lauTov 
u7:oXaijL6dvo)v, £i TotouTOV £;£t ytxu.^po'^. Twv txev ouv 
6[ji.ocpuX(ov oliyoi Ttv£<; Trjv eualSetav xat dper^iv dYa- 
aOevTei; tou veavtaxou, Trpb? Trjv lx£ivou Yvo')[jtr,v l/io- 
pr,aav xat auv£aTV]xeaav, oi oe 7roXXoi xai SuvaTonepoi 
TO)v S£SoY[Jt£vo)v I; dp/rji; aTrpt^ ei/ovTO, xat rrpb? Tr,v 
wStva T^? iTTtSouXrji; acpaSd^ovTsi; lijte^jtviveaav • wv 
:^p/ev 'EptouXcpo<; , dvrjp :^;jLtiji.avr]; xa\ Ttov dXXcov Xua- 
ao)SeaT£po<;. SuuTroatou oi 7rpoTeOevTO<; auTOt<; Trapi 
Tou ^aaiXecoi; dSpoTe^pou xat 7roXuTsXeaTe'pou , Tr]v 7ra- 
potp.t'av d^roSei^avTei; dXr]0-^ Tr]v XeYouaav « oivoi; xat 
KXT]Oeta, » Tou Atovuaou xat TOTe ^TQ^avTOi; auToTi; Trapa 
7ro'TOv Tr)v l^rtxpuTrTotxEvrjv ardatv, StaXuerat [jtev to 
aua7ro'atov aTdxTOx;, xat otd Oupwv l/o')pouv TeOopuS'/]- 
(^.evot xat 7rapaxextvr,xo'Tei; (TTapt^jvrjxo^Tei; ? Class. )• 6 oe 
<I)pd6i0o<; Si' dper^i; u7r£p6oXr]v Tb xaXbv xai Stxaiov 
xdXXtov d[jia xal OeoifiXeaTepov 6cp0r]aea0ai votjtt'(^o)v, 
ei 7rpoaOetr] Td/o<;, ou ^repttjcetvai; ETepov xatpbv, dXXd 
a7raad[X£vo<; Tb ^icpo? r^? 7rX£upai; 'EptouXcpou Str^Xaa£. 
Kai 6 [jt£V exetTO Treacov, 6v£ipo7roXr^aa<; Tr]v dStxov 
•l^rtSouXr^v 01 Se *** 

Exc, De sent. p. a8i : 2uiJt.7roatou Ss TrpoTeOevTO? 
auToT; 7rapd tou |3aaiX£'o)i; dopoTepou xat ^roXureXeaTe- 
pou, Tr,v 7rapot[jLt'av d^reSet^av dXr,Oivr,v [Tr,v] XeYOuaav 
« oTvoi; xai dXv^O^ta tou Aiovuaou. « Atb xai tov Oebv 
etxoTox; AuaTov xaXotiaiv, (5)<; ou (jlovov StaXuovra rdi; 
XtJTrai;, dXXd xai Tb areYavbv twv d7ropp7]TO)v Sia/£'ovTa 
xai SiaxaXuTTTOVTa, Kai To'Te p>]^avTO<; auTot<; 7rapd 
7r(>T0V Tfjv ^ouXrjv, StaXuerai rb au[jL7ro'atov drdxTox;, 

De re narrata cf. Zosimus IV, 56 (Sya p. C.). tur, ut contenti praesenli prosperitate fruerentur, alii ut 
jiisjurandum , quod domi pniestilerant , servarent , neque 
pacta migrarent. lllaautem pacta erant immanissima, et 
crudelitate i()sum barbarorum morem excedebant : ut omni 
ratione Romanis insidias tenderent et omiii arte et fraude 
illos , qiiornm siimma in eos coiistabant' merita , aggrede- 
rentur et circumvenirent , neque quiescerent, donec omni 
iilorum regione potiti essent. De boc igitur erat inter Scy- 
tbas seditio , et inter se dissidentes , in diias contrarias par- 
tes lati snnt. Alii iu deteriorem, alii in benigniorem sen- 
tentiam vergebant, utraque tamen pars seditionis causain 
occullabat. INlliilominus imperator illos bonoribus ornare 
non desistebat , et modo suae mensse participes, modo sub 
eodem tentorio degentes admittebat et oinni benevolentia 
eos prosequebatur. Nusquam enim prava eorum consilia 
apparebant et detegebantur. Erat autem sanctioris et deis 
carae partis duv Fravitta , setate quidcm juvenis, sed qui, 
quum virtutem coleret et veritati studeret, omniiim boini- 
num piaestantissimus erat, Deos ille sibi ad antiqiium 
morem colendos statuebat, neque illi ullus inerat doliis. 
Non ille quicquam per fraudem et malitiam fingebat , quo 
sibi potentiam compararet, sed puro, simplici et candido 
aninio iiiter bomines agebat. Pejorem portis infernorum 
inimicum eum esse ducebat, qui aliud in pectore versaret, 
aliud ore proferret. Uxorem Komanam expetivit, ne pro- 
pter corporis necessitatem injurius esse cogeretur. Et ira- perator dedit jus nuptiarum, et paler puella; ( elenim 
sub pafre nutriebalur) rem admiratus, beatum se duce- 
bat, quod talem generum nactus esset. Ex eo factum est 
ut nonnulli, sed admodum pauci, adolescentis virtutem 
et pietatem reveriti , ad ejiis causam se adjunxerint. Multo 
vero pliires et bi potentiores , quaj semel ab initio decpe- 
verant, tuenda sibi ducere, et conceptas insidias partu- 
rientes, insanire et furere. Horum princeps erat Eriulfus, 
vir impotens et furibundus. Quum autem illos iiiiperator 
convivio lauliore excepisset, verum esse illud antiquiim 
proverbium apparuit , in vino veritatem esse. Nam ejus 
ope in apertum eiupit seditio. Solvitur igitur convivium 
incondite, et magna cum commotione et confusione con- 
vivae tumultuantes foras prosiiiunt. At Fravitta, quae erat 
cjiis virtutis magnitudo , si statim prosiliret, pulcliiius et 
justius se facturum existimavit. Itaqiie non exspectafo 
alio tempore, ense educto latus EriuKi confodit : et ille 
quidem collapsus ja(^ebat, somnians, quum ante in somniis 
injustam aggressionem. * * * 

Quumque illis aliquando ab imperatore largius ac su mptuo- 
siusconvivium fuissetexbibitum, verax patiiit proverbium 
illiid, Baccbi vinum et verilas. Quare et lioc numen con- 
gruenter Liberum appellant, quia non solum mceroribus 
liberat, verum etiam mentis arcana dissolvit et aperit. 
Quare et illorum quum iuter pocula consilia revelasset, 
convivium turbnlentcr dissolutum est. 43 EUNAPIl SARDIAlNr 6r. 

[Suidas : 'Ett' rjaaTi, Iv [Jiia riuepa. « 'O Ss 
(-)co5o'(yiO(; xrjv SaciXicjCTav Oavouaav 1::' riijiaTi (7/£oov 
Ti £Saxpu(7£V. 'Avayxv] yap xai 6 7rpox£ia£vo<; TCoXsao? 
(contra Eugeniuin) cuv£CTxt'a!^£v auTco to 7r-pi ttjV 
yuvaTxa 7raOo<;. »] 

Cf. Zosinius IV, 57 : "IISv) ol auTw Trpb? Tr,v l^o- 
oov £7T£tY0[ji.£vc>j c7uiji.6£6T,xe TixXXav Tr,v -{7.ixzzr^-<^ h 
xati; lootcjiv auTaii; T^X^uT^ciai , cruv tw pp£-^£t xai tov 
Ptov d7roO£[A£vr,v. TauTV]v [x£v ouv xaTOt tov 'OiAviptxbv 
vo'(/.ov 6 riac7tX£Ui; £71 ' 7)1«. aTt oaxpucyai;, (X7r£/cop£t 
auv Tio cjTpaTw toc xaTot Tbv 7C<)X£[/.ov 5taOr^(7tov (ifjtt). 
Tillemont. V, p. 37/,. 

APKAAI02 KAl OMIPIO^S. 

62. 

Exc. De sent. p. 281, 282 : "Oti 01 7caTo£? 0£O- 

Socjtou e7ri t^i; patytXeta^; auTOu £C7Tr,crav. Et os to 

(iXr,0£(7T£pOV, OTTEp £(JTl CJXOTlb? l(7T0pta<; ,. TTpOfTTtOsva t 

Bti ToTi; YeY^vrjtAEvoti; , Tb [xsv ovo(j.a rjV twv pacJiX^cov, 
xb Ss Ipyov Tcov [jlsv xaTot Tr,v ecoav 'Po'^:pivou, toc ok 
effTTEpta !^T£Xij(o)vo<; d<; ocTraaav £;ouCitav outoj youv 
01 \ih pafftX£t? £7r£T(XTT0VT0 7rap3c TWV £7rtTp07r£U0'vT(OV 
Tot? cxp}<i<;, ot Ss £7rtTpo7r£uovT£; a.z\ Trpb? (xXXr^Xoui; 
£7roX£[JLOuv c?)ffTr£p paffiX£uovT£?, cpav£pco; [jt.£v oux evav- 
Tt'a<; y£Tpa<; xat 07rXa (xpottj.£vot, xpijcjia Sl cx7rotTrj<; xat 
00'Xou jxriS^v u7roX£t7rovT£?* otoc yocp [jiaXaxtav xat (xffOe- 
v£iav <|>^X^<; xb ot£p7rov xat u7rouXov tcov (ji.y)y^avr){/.otTCOv 
auT0t<; t5ji; dvopetov... 

De re cf. Zosim. V, i (SgS p. C). Post haec in 
codice Vaticano desiderantur paginse duae. « De- 
uiersae sunt partim saltem res , quas scribit Zosi- 
mus V, 2 — 10; nempe Rufini et Stelichonis simul- tates ct insolenlia faciuora ; Luciani comilis 
supplicium ; Arcadii nuptiae cum filia Promoti , 
lusa Rufini exspectatione ; Honorii item nuptiae 
cum Stelichonis filia; Alarici per Graeciam vasla- 
tiones, salvis tamen Atlienis; Stelichonis in Grse- 
ciam adventus ex eaque regressus ; Rufini deni- 
que caedes a Stelichonis militibus patrata; quo 
exstincto, potestas Eutropii eunuchi in aula Byzan- 
tina se efferre coepit. « Mai. 

63. 

Suidas : ' PoucpTvoi;. Outo<; £7rl ©eoooffiou r,v, 
paOuYvojijtt>)v (xvOpo)Troi; xat xpu'jit'vou?. 'Hffav 81 outc)i; 
T£ xai 2iT£Xiy(^0JV £7rtTpo7rot Twv 0£ooofftou irai5o)v. 
*A[xcpo) [oe] Tot 7r(3tvTa auv-/^p7ra^ov, Iv tco TrXouTtjj to 
xpotTO<; TtOi[ji.£vot , xai ouo£i? £t/£v lotov ouosv, ei [jir] 
TouTOtc; £oo^£ • otxat T£ otTraffat Trpbi; toutojv lotxot^ovTO, 
xat 7ro7vUi; r,v o/Xoi; tcov 7r£piO£o'vTO)v, £i ttou Ttvt -y^o^piov 
UTrocpyot 7ravT0[AtY£i; t£ xat £uxap7rov xai 6 0£ff7rc)Tri; 
euOu? auvv]p7raffT0, xaTviYOptai; 7r£7rXaff(x£'vr,<; euXc^You, 
Ot(X TtVO)V UCp£t[JL£'vOJV £vr,Sp£U[ji,£vo;. Kat 6 cxStxouiji.£vo<; 
r,otx£tTO, Tou (xotxouvTo; xpivovTOi;. 'Ei;touto (ToaouTOv 
Suid. V. 'A[Jt.£Tpoxocxou) Ss 6 'Pou'.pTvo; iyMpr^nt^ dtjte- 
Tpoxotxou 7rX£0V£;t'ai; , o'jffT£ xat dvSpocTroSa or|[jLo'aia 
d7rr,[jt7ro)^£t, xat 6'aa ov][ji.c)ata otxaaTr^pta 'Poucptvto 
7rdvT£<; IStxa^ov. Kai 8 tojv xoXdxojv 7r£pt auTOv o/}iO; 
r,v 7roXu<;. 0't oe X(5Xax£i; yOs; [jt.£v xat Trpo^jrjV S^Spaxtj- 
T£i; Tou xa7rviX£tou xat tou toc j3dOpa xaXXuv£tv xai 
Touoacpoi; xopetv, dpTt Se yXa!ji.'jSai; Td? t£ £U7rapucpou? 
evo£Cuxc)T£<; , xat 7r£pc)vati; ypuaat? ota7r£7r£pov/][jL£vot, 
xat ccppaYtcJi /puaooETOti; St£acptY[Ji.£voi ***. Ta Ss 
TroXXa xaT^t 'Poucpivou eupoii; ev Trj tou 2apStavou 
Euva7riou XpovoYpacpt(x. 

Ejusdem loci particulas Suidas exhibet vv. ITav- 
'zou.i-(i<;. 'A[jL£Tpoxdxou. BdOpa. KaXXuvojv. n£po'vr,. In Gl. 

Tlieodosiiis imperatricem defiinctam per iinum vix diem 
deflevit. Nani ipsa necessitas et j^ra-sens bellum obum- 
brabant ipsius dolorem, quem ex uxore sentiebat. 
62. 

Liberi Tbeodosii ( Honorius et Arcadius ) imperium pa- 
trium obtinebant( 395 p. C. ). Verumtamen si veritas, quod 
est pra^cipuum liistoriai propositum, dicenda est , illi qui- 
dem nomine tenus rcges erant, reapseauteni in Oriente Ru- 
fmus, in Occidente Sleliciio, summain rerum potcstatem ba- 
bebant. Sic ergo imperatores quidem a curatoribus suis 
regebantur; ipsi vero curatores perpetuuin inter se, regum 
instar, bellum gerebant ; noD ita ecpiidem , ut publice ma- 
iius et arma invicem inferrent, clam tamen nulli fraudi do- 
loque parcebant. Propter suum enim corruptum ignavum- 
que animura quicquid erat subdoli fallacisque artificii, pro 
virili facinore habebant. 

63. 

Rufinus sub Tbcotlosio fuit. Homo profundo consilio prac- ditus, et occuitator animi. Hic autem et Stelicbo erant 
tutorcsfiliorum Tlieodosii. Amboomnia rapiebant, in divitiis 
potentiamsuamcollocantes. Nec quisquam quidquam liabe- 
bat proprium, nisi bis placuisset. Omnesque causae apud lios 
judicabantur, magnacpiemultitudo circumcursantium erat, 
si forte alicui praidium aliquod esset locuples et fertile. 
Nam dominus confestim corripiebatur,accusationGspeciosa 
adversus eum conficta perquorundameiuissariorum siibor- 
natorum insidias. Haque, cuifiebat injuria, condemnabatur 
ab aucloreinjuriae. Rufinus autem eo immensa? et improba; 
avarilia) processil, ut vel ipsa publica mancipia venderet, 
et publica pra-toria omnia in Rufini gratiam judicarent. Et 
adulatorum turba circa eum magna fuit. Adulatores vero 
lieri quidem et nudiustertius cauponis servi erant, nt sub- 
sellia purgarent et pavimenta verrerent : jam vero clila- 
mydes egregie pra-textas gestabant, et aureis fibiilis vestes 
constrictas ferebant, et sigillis auro inclusis digitos ornabant. 
Plurimas vero Rufini criminationes reperias in Eunapii Sar- 
diani Clironograpliia. FHAGMENTA. 4 3 brovius Eunapii locus contractus est in Exc. 
Joannis Antiocheni p. S^gVales. Cf. Claudian, In 
Rufinum I , i86 : 

Fluciibus auri 
expleri sitis ista nequit. Cuicumque mnnile 
contextum gemmis , aut prcedia cultafuissent, 
Rufino populandus erat; dominoque parabat 
exitium fecundus ager. Metuenda colonis 
fertilitas. Laribus peliit, detrudii avitis 
finibus, etc. 

64. 

Suidas : 'A(xeiXtXTOV, a7rr,vvi , axajATC^. Kat 
a[X£ tX i XTO?, aTravOptoTTO?. Etjvairtoi;" « Outoj^; at;t£t- 
XixTOt •^aav apicpto xaTOC Tr,v aXr^OEiav, xat to Ipyov 
i/topEi 7r£pt.pav£<>T£pov. » « Agitur fortc de Ruflno 
et Stelichone. « Boissox. 

65. 

Primo Arcadii aimo Alarichus per Thermopylas 
in Graeciam irrumpens Boeotiam et Atticam vasta- 
vit, ipsasque oppugnare aggressus est Atlienas, 
quas tutabatur cum Achille Minerva. De his ad 
Historiarum suarum volumina Eunapius lectorem 
ablegat in Vita Maxirai p. 52 : ... xai oux et? [xaxpav 
tcoaXwv xal doirpj-r^Tiov iTTtxXuciOivTojv xaxwv (tov Tot 
\tX-i Iv Totq Ste^oStxoTi; t^; idTOpta; £tpviTat, -^k Si, eav 
£7rtTp£7ry) to Oetov, XeX^^^Tat), ote 'AXXapty^o; £xwv tou? 
PapSapou? St3t Twv lluXwv Trap^XOev, wffTrep Sti (jTa- 
otou xai i7r7roxpoTOu Tr^Stou Tp£']|CO)v, TotauTa? auTW 
Tot? TruXa^; a^reS^i^^ xr^c, 'EXXotSoi; v]T£ twv toc cpata tijtot- 
Tta lyovTtov axoiXuTOx; 7rpo(77rap£iff£X0o'vTO)v dafiS^ia , 
xai 6 Twv i£po'^avTtxwv 0£(Tu.tov 7rapappaY£i<; vo'ijiO!; xa\ 
ffuvOeffi/oi;. Postremis Eunapius, Wyttenbachio in- 
terprete, signilicat Christianos monachos simul 
cum Gothis per Thermopylas in Graeciam invasisse 
et patria avitaque templa evertisse. (Abter Tille- 
mont 1. 1. V, p. 434.) In isto tumultu perierunt 
Priscus ille, Juliani olim favorepoUens, etProterius 
et Hilarius quidam, teste Eunapio in Vita Prisci p. 
67 : Kat eTrt TrSai to ^aOu otacpuXotTTWv -i^Ooi; (sc. 
Priscus), xat y^Xtov tvjv dvOpto7rtvr,v dtjOeveiav, toii; 
Tvj; tXXdSoi; lepol;... cuva^rojXeTO • TroXXtov xai dXXojv 
Iv Ttpoe Ttp )(po'vto Ttov jjt£v Stot XuTrr,v 7rpOt£t;t£VCOV TOV 
piov, 01 Ss U7rb Ttov papSdptriv xaT£XC)7rT0VT0 • Iv ol? 
npOTEpto'? Te VjV Tt? Ix KecpaXXrjVtai; xrfi vviaou, xat 
eiAapTupeTTO x«Xb<; xai dyaObi; etvat. TXdptov Se xai 
6 TauTa Ypdcpojv r,7riaTaT0, titvSpa BtOuvbv [jtev Tb yEvoi; , 
'AOr^vriffi Zl xaTayr^pdaavTa , 7rpbi; §£ Tto xaOapto tvj; 
a.Xkr^(; 7raiO£t'a<;, xaTot Ypacptxr,v outo) tpiXoaocaviaavTa, 
(oaT£ oux lT£Ovr,X£i Iv TaTi; Ixetvou y^patv 6 Eucppdvwp. 
Kai 6 TauTa Ypd^wv St3t touto auTbv to Iv EiSeai xaXbv iOauaa^e xai u^repvjYd^ra, 'AXX' ojjto); xai 'IXdptoq twv 
d7roXauadvTO)v -/iv t^c xotvv)? auijtcpopa;, e^to [jiiv ^upeO^^i; 
Tfov 'AOr,vtov (TrX'r,at'ov ^dp ttou KopivOou oi£Tpi6£), xa- 
TaxoTT^ti; oz Trapot twv papSdpo)v d[jta toTi; oixeTati;. Kat 
TauTa [jt£v Iv ToT? St£;o5txoti; , lotv Tto Sai[xovt o6\r\ , 
YpotcpT^asTai, ou t^ xaO' 1'xaaTov lyovTa, dXXi Tb xotvbv, 
8 lx£t aacp£'aT£povX£X£;£Tat. a Hac Gothorum in Grae- 
ciam incursione, Wyttenbachius ait, Athenas non 
captas esse, et hic significat Eunapius, et in opere 
Historiae Romanae fusius declarasse videtur, siqui- 
dem ejus sectator Zosimus V, 6 copiosus est in 
hoc loco , urbem divino munere ex isto pericido 
servatam tradens, circumeunte muros Minei'va, 
et ante eos stante Achille : quorum conspectu 
perculsos hostes oppugnandi proposltupi abjecisse, 
At abi veteres urbera pariter, ut alias Graecas 
urbes , captam perhibent : quorum testimoniis 
nituntur Tillemontius (V, p, 188) et Corsinus 
(F. Att. IV, p. 197) ; nituntur etiam eo , quod 
Eunapius supra in Maximo p. 5^ dixit per Alarichi 
incursionem mysteria Cereris Athenis cessasse; 
quae sane ratiuncula levis est ad fidem de sorvata 
urbe elevandam : et diserte refellitur prsesente 
loco Eunapii , quo per verba l^w Ttov 'AO-/ivwv 
ostenditur, eos, qui intra urbem manserint, ser- 
vatos esse : ad quem locum illi viri non attende- 
runt. Equidem haud dubito in judicio de liae 
Zosimi narratione sequi duos novissimos ejus an- 
notatores : quorum Reitemeyerus eum cum aliis 
in concordiam redigi posse putat, ut Attica tan- 
tum regio, salvis Athenis ipsis, hostium injuriain 
experta esse credatur : Philostorgius vero (XII, 2), 
Alarichum intrasse Athenas dicens, ad Zosimi 
verba ita expbcetur, ut dux hostium non cum 
copiis, et foedere antea composito , intraverit. 
Heynius autem prudenter monetp. 641 : « Quuni 
Christiani illo aevo nihil fere, quod memorabile 
esset, sine miraculo factura jactarent , tolerandum 
sane erat in Gentilibus , si et illi sua miracula 
venditarent. » Quanquam inhoc Athenarum nego- 
tio, et objecta hostibus specieMinervae et Achillis, 
humana solertiavaluisse potest : qualis vahiisse di- 
citur in specie Minervae , iEtoIis urbem Pellenam 
oppugnantibus objecta, apud Polysenum (VIII, 
59) et Plutarchum in Arato p. 1042, qui,pro 
Minerva Dianam exhibens , cetera consenlit. » — 
Quod Prisci mortem attinet, eam non ei de qua 
loquimur Alarichi incursioni assignandam esse 
Wyttenbachius putat, sed ad priora tempora, 
chronologia vitae Prisci motus, i'eferri mavult , 
quoniam jam antea sub Theodosio , maxime inde 64. 
Adeo ambo crant revcra inexorabiles , et lacinus illud evasit illustrius. 44 EUNAPII SARDIANI ab an, 384 tenipla Graecorum patria diruta sint, 
Denique ad lioc velim attendas, Eunapium, quuni 
saepius in Vitis ad Historias suas lcctorem ableget, 
adeo ut eas jam in publicum editas esse consenta- 
neum sit : hoc loco , ubi de Alarichi temporibus 
sermo est, ita loqui, ut eorum memoriam tum 
nondum ab auctore nostro consignatam esse appa- 
reat. 

66. 

Suidas : EuTpd7uto<; 6 euvoy/o?, liiiTpoTroi; ©£0- 
Soffiou Tou paaiXeo);. Kai cpvjffiv EuvdcTrioi;* « 'O [xsv 
vip 'Poucptvoi;, avTip re wv ^ Soxwv, xai Iv a^tojfxaat 
Y£yovw<;, xai TroixtXat? 6atXTqaa<; xu/ai?, ou uapa 
Xdyov, ouSs Tou TrpETTOVTOi; IxTbi; ISdxet xaTS^avtaTa- 
oOat "ZTfi vstiJTept^oucrri; ocTravTa Tu/rjc;- 6 ok (iaXaariud- 
Xo? Euvouyo?, irapaXaSwv to Ixetvou xpotTO?, 1? TOcrdvSe 
xaTe'(;ei(jev otTravTa xai xaTeSpdvTviaev, wffTE ou ptdvov 
'PoucpTvo? T^v auTOi;, alV 6 tou [xuGou SaXfxojveJji; 
[jttxpdv Ti /p^txa Tcpbi; auTOV TjV. "0; ye wv euvou/^o; , 
(xvrip jtvat xaTeStoci^eTo. Kat oi [Jtev [ji.u6ot cpaat Trjv 
Fopydva cpavetcav a^jta t£ cpatveaOai xai tou? todvTai; 
[jLETaSaXXetv £1; XiOov • 6 81 xaO' rifjtai; pto; Xv^pdv Ttva 
irepiTTbv xai cpXv^vacpov Tbv (jtuOov (X7r£0£i^£. >> Kai iro- 
Xuv if.(x-za.jizi St«ffuptji.bv 6 iffToptxbi; toutouI' tou efiivou- 
j^ou , Tou ^tou auTOU eTrdc^tov. 

67. 

[Idem V. Xavodv *« 'O Ss EuTpoTrto; xatpou xai 
Tuj^rji; (X[jt£Tpoi? Te xai yavSbv cxpud[i.£voc, xai xaT£[xcpo- 
pou[JLevo<; xai TroXuTrpay^jtovwv, wffTe oux eXaOe TraTTjp 
Tcaioa (Jttfftov, -^ cxvrip yuvaTxa, r\ [JtriTTjp t£xvov • c^XX' 
£^rjxovTt!^£TO otTravTa*; Trpbc; ttjV Ixetvou yvoi^i.r^^^. » ] 

Eunapio locum vindicavit Maius. In posli'emis 
vir doctus in Steph. Thes. s. v. 'E^axovTtCoj leg. 
proponit : l;r,xovTi^ovTO STravTe?. ]Nescio an fuerit 
e^r,xouTt(^ovTo. 68. Idem : Mup i£'XtXT0(;, 6 TroXXotxti; eXt^efft oTpecpd- 
[jtevo<;. EuvocTrioi; • « '0 papu<; xat tjLuptsXtxTO; Ixeivoi; 
ocpti;, xaOocTrep uTrb Trji; Myioetai; U7ro']jt0upti^da£vo? xat 
Trjv (jjuy-^v x£xapo)[j.£voi; TraplooiXEv auTdv. » 

Idem : KapoiOe i?.. xai x£xapo);jL£ vo?. « '0 Se 
Tr)v xapotav Taii; TtiJtaT? r\^r\ x£xapo)t/.£voi; 7rap£5ojx£v 
lauTbv eti; Trjv 6odv, » 

« Credo liic agi de Eutropio qui fr. 69 serpenti 
comparatur. Sed et poterit hic aliquis agnoscere 
Rufinum, qui imperium affectans ac spe tumidus 
obviam processit SteHchonis militibus, a quibus 
circumventus fuit et occisus Claudianus In Rufin. 
II, 343 : 

Jpse salutatum reduces post pra:lia turmas 
Jam regale tuviens et principe celsior ibat, 
Collaque femineo jactabat mollia gcsfu, 
Imperii certus, tegeret ceu purpura dudum 
Corpus, et ambirent ardentes tempora gemmce. 

Cf. Zosimus V, 7. » Boissox. 
69. 

Idem : Il£ piffire t paOEti;, 7r£pt7rXax£ti;, 7C£pt£Xt- 
vO^ii;. « 'O oe euvouyoi; xaT£xpocT£i tcov paffiX£io)v, xal 
7r£ptff7r£tpaff(x[jLevoi; Toci; auXoci; ffuvlffcptyYEV otTravTa, 
xaOoc7rep Tt? yevvaTo? ovk^ , xaOeXtTTCov £?? Trjv ^auTou 
j(^p£iav. » Ilepl EuTpoTrtou XEyet. Idem : Tt[jLotffto<;. Outo? Itti ©eoSoffiou tou ^afft- 
Xe'o)<; -AjV 8v 5 EuTpd^rto? e7rtffTr;ffai toT? ^rpoti-ixafft j3ou- 
Xdij.£VO(;, Ix Trji; 'Affia? [jL£T£xaX£iTO Trpb? toc paffiXeia. 
'0 0£ YOtupdi; T£ (xvrip wv xat ayepoYOi; xai ffTpaT£tat(; 
oj[jtiXr,xw<; , xal touto TrpwTOv (xyaObv viyouijl£voi; twv Iv 
(xvOpoWotc;, Ti[x:^,v xat Sd^av xai TrXouTov l^rtxXu^ovTa , G6. 

Eutropius eunuclius Theodosii imp. tutor; de quo Eunapius 
loquens, « Rufinus quidem, ait, quum vir esset aut esse vi- 
deretur, iionorihus etiam perfunclus et varia fortuna jactatus 
non pra^ter rationem nec pra^ter decorum a Fortuna omnia 
innovante destitui videbatur. Eunuchus vero cuhicularius 
potestatem iilius adeptus, omnia adeo concussit et instar to- 
nitrusperturbavit.utnonsoIumessetipseRunnus, sed etiam 
ille fabulis celebris Sahnoneus cum ipso coUatus parvum 
quiddam esse videretur. Qui quum esset eunuchus, vir 
esse per vim conabatur. Et fabuiae quidem tradunt, Gor- 
gonem simul et conspectam esse, et spectatores in saxa mu- 
tasse. Sed nostra aitas meras aniles nugas illam fabu- 
lani esse demonstravit. » Aliisque Eunapius eunuchum 
istum plurimis tonvioiis perfuudit, improbaejus vita dignis- 
simis, 

67. 

Eulro|iius vero occasionem et foilunam imraodice et af- fatira hauriens et se ingurgitaus et multis ahorura ncgotiis 
se immiscens, ita vivebat, ut pater filiumodio prosequens 
aut maritus uxorem aut mater fdiara miuime lateret, sed 
omnes ejacularetur ad ipsius sententiam. 
68. 

Infestus ille serpens et sinuosus, quasi qui susurris a 
Medea sopitusesset,oppressus veterno sese dedidit. 

llle vero cor honoribus tauquam veterno gravatum habens 
in iter se dedit. 

69. 

« Eunuchus vero regiamobtinebat, quumque aulara spiris 
quasi circumdedisset, omnia constricta tanquam robustus 
serpens suum in latibulum pertrahebat. » De Eutropio haec 
dicunlur. 

70. 

Timasius sub Theodosio iraperatore fuit. Quem Eutropiiis 
rebus pra-ficere volens cx Asia ad regiam evocavit. Ille 
vero, vir insolens et superbus et iu rebus belUcis vcrsatus. FRAGMENTA. 45 


■x\ To £/£iv lauTw Ti ^ovlono xs/p^sOat xott ao£w?, 
(Sia T£ fji.£Or]v vuxTa xat :?i[j(.£pav oux etOEvat, oute ava- 
TfiXXovTa xai 8uoij.£vov xaOopav y]Aiov, laa xat oupavou 
sTvai voataat; TrjV [/.£TaxXr|atv, £x tcov aXuTrojv xaiota- 

;Yua£vojv Trpo; dXiYOjpiav SiaTptSwv aTroppr^;a<; lau- 
xat xaTaTEtva? Tr,v ^w^rt^^ £t<; cptXooo^tav, papu? 

acTa? £x nauf^puXia? im AuSiav av£C7Tp£'.p£v, w? av 
ori Ttc 8aCTtX£uo)v 7) tov ye ^aatXea xai tov euvou/ov 
xaTot TTap^pyov Tt Tratoiav (Trap. tc. Ttva, Suid. v. 
riatSia) 0'/iooa£voi; , £t |3ouXotTO. 

Quaedam hinc Suidas repetil s. v. Faupo? et [lat- 
ota. De hoc Tiniasio, qui inde a Valentis tenipo- 
ribus inter militum duces eminebat, v. Zosim. IV, 
45. 49. 54. PLutropii machinis circumventus exiho 
nniltatur (396). V. Zos. V, 8 sq., coll. Eunap. fr. 
71. 72. 

71- 

Exc. De sent. p. 282. 283 : .... paae xaOaTrsp 
il oupavou TTpb? t-^,v y^|V ot£veyO£v, xai xaToc toutov !<; 
avOpojTTtva. '0 [Jt.£V ouv BapYo; Tr^v ap/r,v TCtaT£uO£t<; 
Trapa tou £uvou/ou ic,ri£i [/.aXa ^atSpb? xai y^YriOwi; 
£7ri Trjv ap-/-)',v> w? °^v '^PZ.^? uTToOriao'[jt£voi; lauTw Ttvai; 
TraXtv, xat [jt£Ta ttoXXwv xai St£'|>Oapiji.£vti)v aTpaTto)- 
Tiov, Trpbi; Tb 7roX£iJt£iv Tot<; eu£pY£Tat<;* tw Y^p Tr£pto'vTi 
T^(; ToX[jLr,<; xat Tt^i ijt.£Y£'0£t twv lY/etpouutevojv ttoXXou? 
y;5Yi 7r£pt7r£cp£UYwi; xtvouvou<;, li; Tb axtvouvov vioyi Trpb<; 
otTravTa xat X'av £utu/£i; Trjv ToX[jtav e^£€ta^£TO. iuve- 
TOJT£po<; Oc tov ( sc. 6 £uvou/Oi; ) xaTot Trooa<; r]£t 7rpb<; 
TrjV £7rt6ouXr^v. Kai SviTa -{w^ auvtoxEt tco Ba'pYtp* 
TauTr,v Sta xaOet^jiEvoJv (xvOptoTrwv TrdtXat Trpb; Tbv oiv- 
8pa Tbv X£YO[Ji.£vov aXXoTpttoi; e/ouaav, otot Ttvo; *^pTU- 
[jt£vr,i; xat auveaxtaa^jLEvrji; £Tri6ouXv)i; , £Trt Tbv avSpa 
waTOp £/tovav vojOpotv xai u7rb xpuoui; xaT£']>uY[Jt£vriv 
TaT<; u7rox£t[jt£vat? iTraYYsXiatc; av£aTr,aav xai topOojaav. 
Kai tIXoc; '^uy(5)v xai auXXrj'.pO£t; Tr,v twv a;;rapi'aTOJV 
uTr£a/£ St'xr,v. Kat 6 [Jtlv lauTbv (jtavt-xtoTaTOv xai Tbv 
Euvou/ov tppovt^jto^jTaTOV [a7roS£t^a<;]Nieb.] ex£tTO (Jt«p- Tupwv, -^,Xt'xov laTi Tb Trii; a/aptaTi'a<; Ttapot Oew 
£YxX'/itjLa. 

Bargus illc Syrus e Laodice, olim aXXavTOTrtoXric, 
homo nequam, aXimasio, cujus in gratiam se in- 
sinuaverat, cohorti mihtum praefectus, et ex Asia 
Constantinopohm abductus fuerat. In regia autem 
Bargus Eutropii promissis seductus contra Tima- 
sium accusator exstitit, viroque de se optime me- 
i'ito auctor fuit exiUi. Post haec ipsum etiam Eu- 
tropium , qui miUtare munus ei tribuerat , insidiis 
aggressus est, sed ausis excidens poenas dedit. 
Vide Zosimus V, 10 (396). 

72. 

Ibid. p. 283 : "Oti 6 Euvou/o? toutov ToaouTOv 
ovTa xai Tr,XtxouTOv IxSaXtjJv tou ptou, ^uvou/o; avSpa 
xat oouXo<; uiraTOV xat OaXa[jtr,7roXo<; Tbv £7r\ toTi; aTpa- 
T07r£Sot<; y£-{i'*ri\jLiw</^ M'-Y°' ^'^ "^' "*' U7r£p (xvopa<; 
£cppo'vet • xai (jtiQ Tt? y^ ''^0 'AfiouvoavTiou 7rotOo; , xaxei- 
vou TeX^aavTOi; et; uTrdtToui;... 

ToaouTOv ovTa] « Dicit Timasium, quem tamen 
Zosimus non occisum, sed relegatum ad Oasim di- 
cit , incerta dein fama , num ibi perierit an potius 
evaserit. Item Hieronymus Ep. LX, i5 : Tima- 
sius prcecipitatus repente de altissimo dignitatis 
gradu, emsisse se putat, quod .4sscs vivit inglo- 
rius ». Mai. Cf. Tillemont. V, p. 436. — ASouvSav- 
Tiou 7rotOo<;] « Scihcet Abundantius, qui jam inde 
a Gratiani temporibus mihtaverat, et sub Theo- 
dosio senioi'e summos honores adeptus fuerat, 
prsetor etiam et consul designatus : nunc denique 
Eutropii invidia et insidiis patrimonio eversus, 
aula pulsus fuerat , Sidonemque habitare jussus, 
ut ait Zosimus V, 10. Quanquam llieronymus 
(Ep. LX, 16) Pityunte Abundantium aetate sua 
exulare egentem affirmat , quae est urbs Ponlica . 
Sed enim, ut observat VaUarsius, conciUat discre- 
pantiam Asterius Amasenus, ex quo inteUigimus (luum prima mortalium bona duceret honorem et gloriam 
et affluentes opes et arbitratusuoctsecure vivendi licentiam 
et per ebrietatem noctem et (liem nescire , neque orientem 
netpie occidentem soiem aspicere, quumque evocalionem 
iliamproctelesti baberetimperio, abignavisetin omncsde- 
licias remissis vifie sf udiis se avellens, animum ad gloriai cu- 
piditatem intendit, et ex Pampbylia gravis in Lydiam iter 
dircxit tanquam rex quidam , aut qui vel ipsum imperatorem 
et eunuchum animi causa ludos facturus esset, si vellet. 
71. 
... tanquam cceIo in terram adeoque inter homines de- 
missum. Bargus itaque abeunucbo ( Eutropio) promofus, 
magnogestiens gaudiodignitatem occupavit; quippe qui et 
alia sibi rursus munera animo suo despondebat; cu-pifque 
non sine mulfo corruptorum militum numero benefactores 
suos ( Eutropium) o\)\tugnATQ:. Nam qui audacia; sua; ex- 
superantia ac magnitudine suorum facinorum compluribus periculis jamevaserat, tnlum se ac per omnia felicem pror- 
sus existireiabat. At Eutropius, utpote callidus, vestigia quaj- 
dam persequens ad instruendas insidias properabat. Etenim 
Bargo concubina qua;dam erat; quam buic jampridem ira- 
tam, artificiosaaclafente fraude , adversus Bargum tanquam 
colubrum torpidum geluque rigentem praemiis proposifis 
concitaverunt. Quare Bargus postremo fugam moliens et 
comprebensus, ingrati aninii sui pcenas luif. Et Iiic quideni 
insanissimum se, eunucbum vero prudentissimum ostendit; 
et documento fuit, quam deo invisum sit ingrati animi 
crimen. 

72. 
Eunucbus ( Eutropius ) postquam talem tantumque ho- 
minem vita spoliaverat , spado scilicet virum , servus con- 
sulem , cubicularius minister versatum in casfris milifem , 
magnos spiritus et virili sexu majores sumpserat. Et ne 
quis Abundantii calamitatem, qui et ipse consul fuerat... 46 EUNAPII SARDJAN[ (■ommutatain fuisse Abundantio exilii sedem. » 
Mai. 

73. 

Ibid. p. 283-285 : 'ATTtOavov ixsv Yocp xb ypacpo- 
(XEVOv 7rAr,v ei ti<; exepo? au-a Ypo'?^^'»' ixavo'? EaTi, 
OauijLa^w auxbv eycoyg , xat av5p£To<; aTrocpatvsaOo) aoi 
Ty)<; avE^ixaxtai; "/J^P'^* 'AXX' stxb? [xiv tou? toc axpiSi'- 
ffTspa Ypa^-J^avTai; xaTa •^po'vou<; xai xaTa avopa; Trpocr- 
TcoiouijLcvoui; aacpaXoii; ti Xsysiv, £<; te xapiv xat aTre- 
yOstav aua cpepetv TrjV auYYpacpv^v tco Ss TauTa ypacpovTt 
ou 7rpb<; TauTa ecpepsv y) 6ob<;, aXX' w<; OTt (JtaXiGTa 
avaTpSy^ot xai ffTripiS^oiTO 7rpb<; aX-ziOetav, 'Ettei xat 
xaTa touitSc tou<; ypbvouc y^xouov xai cuv£TCuvOavo'ar|V, 
to<; 6 Setva xat 6 Setva Ypapoudtv tcjTopiav o&<; eY<>' ou 
Ti V£[jt,e(j75Tbv XeYto , dXXa eTricTTafjLai ye aacpw? avopa<; 
dY£poY_ou<; Te xai (jxtpTwva<; xal dXr,6£ia<; ToaouTov 
dcp£aTrjX(^Ta<;, Scov £VTb<; etvai dvaYOJYia?. Kal oux 
exetvoii; [7.£'<xcpo(ji.ai , t^? Se dvOpoiTrtvr,? xpt'a£io<; Tb Xtav 
dxpaT£i; xai oXtGOripbv xaTaijisijLcpoijLai, oxt 0£XYo'ijL£vot 
xai xaTaYoriT£uo'tjL£voi Tb xaO' ExacjTOV, av 6v<>[jLaT0<; 
{/.vriaO^ Tt? TreptTTou xat toi<; ttoXXoT; Yvwpi[J-ou, xai ti 
T(ov Trept Tr,v auXV Trjv pafftXtxriv dxpi6e'aTepov utso- 
pu;avT£<; £^£V£Y/.io(Jtv ei? tou; ttoXXoui; , to'v t£ xpoToOo'- 
puSov l'/_ou(7iv coc c;Xr,6yi X£'yovt£<; xai TrctvTa £too'T£i;, 
xai 7roXu<; TTcpt auToui; 6 auvOaov o[jitXo<;, [xapTupouvxe? 
fiaota)?, OTt TauTa outo3i; £/et, xai tyjv dpETTiv t^; 
ffUYYpacpri<; £t<; TiiSe ffU[jL6iaffcit[X£vot xat xaTaTeivavTe<;, 
wi; (xpa TOUTo e<; ( IffTtv ? N. ) atOspiov xai oupav(>[jLr,x£i;, 
OTrep auToi Sta [iiou Tiva yXtSr,v * tocoat xai d7rX()Tr|Ta 
/_auv()Tfpov e7raivouvT£;, ei; Tb 7rtffTeuo'ijLevov xai or|[/o)- 
cei; ffuvdYOUfft xai xaTaStd^ovTat. 'AXX' oato? et xai d7riOavo'v 7ro)i; £tp-/]Tai , 7roXXd Te auTou TepaTo^Jeffxepa 
xai [jiuOo)0£'aTcpa TrpoTeOetTai, xat «TravTa ^v t^<; riXta- 
x^? xtvr^a£0)i; dXrjOeaTepa- jjtapTupeT oi auTOt<; (t£ au- 
Tb; B.) 6 viXtoi; toT^; eipriijLevoK;. Kat ^riOr^aeTat y^ 
([^£v B. ) taox; £T£pa touto)v 7roXu7rXav£aT£pa xat ^a- 
Ou7rXoxo')T£pa 7rpb<; d^rtaTtav dXX' e^aYYcXXei yz auTot 
-/) cuYYpacpr) ijL£TptO)Tepov • xal TauTa U7rip tcov Xeyo- 
[^e'vo)v xat oti y^ tpiXoi; Oeb? xat cptXv) dXr|Oeia. 'AXX' 
oux oi5a ocTi; Y^^o^^^ai TauTa Y?a'fo)v TroXu yap to 
fpovTt^etv dXrjOetai;' dXX' 0^2 "roK Y£Ypa[JL[jLe'vot<; dxo- 
XouOcov xat 7retOo'[jLevo<; dxpiSetdv te 7rpoaxuvr'aet xat 
dXv^Oetav. Haec e libri alicujus prooemio petita 
videntur. 74. Ibid. p. 285, 286 : "OTt xaTot tou? ypo^vou^; Eu- 

TpOTTtOU TOU eUVOU/OU TtOV tJL£V TTEpt TYJV £ff7r£'pav OuSeV 

dxptgwi; Ypdcp£tv [l^riv] et<; lir^Y^^^iCtv. T6 t£ yap Std- 
ffTr,[xa Tou 7rXou xai [jLrjxoi; [xaxpd; l^rotet Td<; dYyeXia^; 
xai Ste:pOap[X£'va<; u^rb yptjvou , xaOd^rep e<; ypcjvtov xai 
7rapeXxouadv Ttva vc)ffov [JL£Ta6£6Xr,[jLeva<;' 0? Te 7rXa- 
vo')[jLevoi >tat ffTpaTeuo'tx.evot et (jtev Ttve? T^aav twv Tcepi 
Tot xoivd xat ouva(JL£'vo)v EtcEvat, Trpb? /dptv xai d^re- 
/Ofitav xai Ta xaO' r,oovr,v IxaffTo? xaTa ( xat B.) ^ou- 
Xr,atv d^reffTetXev ( ctect^XXev B.). Kt y^uv Tt<; auToiv 
auvv]YaY£ Tp£T<; y\ T£'aaapa<; TdvavTta Xe^yovTa^; (>)C7rep 
[jLdpTupa<;, TToXu Tb TraYxpaTtov r,v Ttov \6yo)w xai 6 
7r()Xe[jL0i; Iv yepciv, dpydi; Xa6())v dTrb ^r|ijLaTttov xai * 
cuY5cexau[jL£'vo)v. TauTa ok r,v « Zu TrcjOev TauTa oioai;^ 
7rou oi a£ ^TEXiytov £iO£ ; cu 81 Tbv euvouyov elSei; 
dv ; » &<jr£ Epyov r]v SiaXueiv toc? cuijL7rXoxd<;. Ttov oe 73. 
Incredthilis enini narratio est; sed tamen , si quispiam 
alius in eodem argumento versari pofest , is milii minis erit , 
atque ob suam patientiam fortis vitlel)itur. Seil nimirum 
par est , eos qiii accuratius de temporibus et de bominibiis 
egerunt , ut impune dicere possent , ad gratiam et odium 
Irstoriam suain pariter flexisse. Verumtamen is qui bfrc 
scribit, tlivcrsam plane viam institit , nibiique ei antiquius 
fiiit, qiiam ut veritatem sequeretur et contirmaret. Sane 
et bac tempestate audio a nonnuUis bistoriam sci ibi : qiios 
ego (nibil stomaciiosius dicam) et protervos bomines esse 
novi et iascivientes , tantumquea veritate remotos, quan- 
tum inscitia; proximos. Neque ego illos accuso ; sed illam 
non fero biimani judicii bbidinem ac prociivitatem , qua 
permulsi atque decepti simul ac nomen aliqnod paulo ilbi- 
striusinsonuitmultisque famigeratiim, tum si quid ex aula 
regia accuralius eruerint, id continuo in vulgus differimt, 
et magno stiepitu se jactant , quasi vera narrent et omnia 
norint. Plurima vero circa bos tiirba bominiim versatur, 
qui facile dictis testimonium danl ; qiiique bistoriai virtiitcm 
in boc verti eoqne redigi piitant, ut ilbid mirificum ac co'- 
b>ste esse dicatiir, quod ipsi pro vilffi i-uw molbtia ac fiitili 
simplicitate laudant atque in ])iibiicam fidem vi perlrabunt. 
Age vero etiamsi incredibilia forte narrentur, nibilomimis alia pra^sto sunt portentosiora adbuc et fabiilosiora , quae 
tamen solari motu veriora dicuntur. Testis autem dicto- 
rum sol. Et quidem alia forlasse dicentnr bis adbuc fal- 
s^ora atque ab obtinenda fide remotiora, verumtamen 
nosfra bistoria , ut decet , ea exponet, idque propter ilbid 
effatiim : Amicus deus, et amica veritas. Verum ignoro, 
quidnam mibi talia eventurum sit scribenti. Grave enim 
negotium est cura veritatis. Sed tamen qiii scriptis meis 
mentem fideniqiie adbibuerit , is diligentiam veritatemque 
sectabitur. 

74. 
Eutropii spadonislemporibus de rebus Occidentis nihil ac. 
cnrafiusin bistoriam referri poterat. Nametmaritimi cursus 
spatiosa longinqiiitas seros niintioset mora corruptos efficie. 
bat , ceu si in diuturnum qiiendam iirotractiimque morbuni 
incidissent : et qni peregrinabantur aut cum exercitii profi- 
ciscebantiir, si forte negotia publica rescire poterant, pro 
sua gratia vel odio et pro bbito ac voluntate in siiisquisque 
episfolis renuntiabat. Quamobrem si forte borum tres vel 
quattuor confraria aCfirmantes testiiim instar congregavis- 
ses, prieclara fiebat sermomim liicta, connictusqiieprotinus 
exsistebat, sumpto plerumque initio ab argutis igneisqiie 
voculis.qua? feie buju.smodi erant: « Tu vero nndenam 
ba>c audisti? ubinam te Stelicbo vidit? uum tu eunucbum FRAGMENTA. 41 £u7ropojv ouo£ £1? Xo'yov TrXsiova (|/suSou.evu)v, y) 6<ia 
X£p5a(v£iv jBouXovTat, aAX' oaa Toi cocpwTaTto aapTupet 
xaTa Iltvoapov /pdvw || Tr,v dxptSsdTspav xaTaXr,'|iv. 
« Verlja T/iv dxpi6£crT£pav xaTaXr/^tv, a quibus 
aliud folium incipit, cum iis quae praecedunt, 
omnino non coliserere vidcntur. » ISiebuhr. De 
latinis suis A. Maius : « Jam vero, inquit, candi- 
dum benignuniquc lectorem meum admonendum 
judico me et in superioribus ctpraecipue in conse- 
qiientibus valde interdum aestuavisse, dum Euna- 
pium latinum facerem. Nam et palimpsestus aeger- 
rime lcgebatur, et excerpta liiabant, et praeterea 
jam diu notum est difficilem esse Eunapii inter- 
pretationem tum propter styli novitatem tumpro- 
pter codicum corruptelam, » 

Ibid. p. 286-287 : "Oti eTrt la; 'Aciava; <JO[xcpo- 
pa? aTps'jito TTjV (TUYYpacpviv • toiouto y«P 6 [xaxpo? aiwv 

0U0£ £V y]V£YX^V, OUOS Ti; TTEpt TOV ^tOV TOV dvOpCOTTtVOV 

£V£oy[XtoOri TOtauTr) cpopa xat xtvrjfft?. 'AXX' oijto)!; outoj? 
ely^E, xat TO dXr,0£<; d(7t(O7ry]T0V, w? doixoir) y^ dv Tt? 
£t 5ta TO dTviOavov TdXrjO^ [/.-^ f^aL-j^oixQ. Kai Tour» y^ 
ouo£V otacpepov eoo'x£i [/.ot tou TiteTv ti tcov Spiaeojv xal 
TTixpwv eTTi <T(OTr,pi'cit* dXX' wjTrep exeiva xaTaxepa- 
cjO£VTa ToT? dOjaacTtv dr^ooi^ tIXoi; v/si Tr^v uYtetav xai 
owTrjpiav, ouTco xai Ta TEpaT^uOsvTa Trpoi; to TrapdXo- 
Yov, ciu T^? YP°''f^? ^^'^^ "^o OLT^Vzi; dudpTriijia, dXXa 
yXuxu Tt xal TOTtijtov Sta Trjv dXr,0£tav toT? dxptSwc; 
e^eTaCetv pouXo|i.evot? yivzTixi.. 

2. Ka\ ouTO<; [JLSV lato^eTO xaXw<; Trovriprx; cov oao)? 0£ (tov <TTrXriva '(ap Iwcsti) oieTeOr, xaXtoi; uTro t^? 
CTuvc^ou? i7r7ra<Jtai;, xaTETrpotuve Te xai to XtOtooei; uTre- 
[jLCtXaqe. Kat 6 [Jtsv dTrri^i Tto t£ a^perepto coiaaTt Tro- 
Xe<j(.(ov r, TroXeixv^Ttov, xai toT? 7r£pt t-zjv auXrv eTraY- 
Y£'XXo)v dXr,0£aT£pov 7r(>Xe[jtov. 

3. 'H Se AuSta TrXr]<jt()y^o)po<; ou<ja Tot oeuTepa e[jteX- 
Xe Tou oXe'Opou cpepecjOat. 

4. nXr)v ocja Y£ T0UTOt<; ev eXTricjiv r{v to (Jo^^^eaOat • 
&Xt:\(; Yotp £V aTroppviTOti; eti ^oxjt TrapatjtuOtov. 

'ETri Ta Y^ ^v "^o^? spYOi? ^''■p*1 xtxi pdpSapot — ou 
xaT^t t:^,v evvo[jtov d7rat'Tr,(jtv, (xaiYap ex£t'vr]Tb StTrXd- 
(Jtov uTrepeSaXev, ) dXXot xaTi Trjv pap6aptxriv xat 
(X[jt£TOov TrXEoveqtav, — 'AxtvSuvo); eiy^e Trpb; £T£pov. 

5. ^OTt [ou/ ouTO) 7rapax£xtvr,x(>T£<; xat St£cpOap[jL£'- 
vot Tf|V Y^w[j.r,v, dXXa ] 01' u7r£po/fiv xaxwv, eii; 'lou- 
Xiavou xatpoui; xai ypcivoui; tov euvouyov dveOH^rdv tivei; 
EuTpo'7rtov. "ii(j7rep ouv twv taTptov e<iTiv dxotjeiv, oti 
Toi<; cpiXo^oioK; BeXTtt^v Icjti (j^rXrjva voaeTv -^ xd[jiv£tv 
•^7rap, xai ocjov u^rep '5]7raTO? otot ^rveuiiovo; Itti xapStav 
(ju[ji.7r£paT0UTai xat otecpiXTat, outo) xai tc)T£ (JuveSai- 
v£v, 0)? Iv atp£'(j£t Ttov atcr/taTO)v, £uooxt[jtetv euvou/ov 
[jiavlvTa 7rpb<; TrapdOecjtv twv l^rtXaSouawv au[jtcpop(ov. 

6. "0[jLoj<; 6 raiva; SiacpO£t'pa<; Tbv TroXe^Jiiov (iTro- 
XeijLEi Y^p euvou/o) (jLaXa IvTeTaiJLEvo);' outo) acpciSpa 
Y£VvaTo'i; Tt? -r,v) , I; tov locJxei xaTO)pOtox£vat , Sta tou- 
TO)v rJTTrjTO. 'VYpcJTspoi; Y^P ^^0 '^O'^ xaTopO(o[i.aTO? 
xai [xaXaxtoTepoi; y^vcjjjlevo:;, (5); av rjSr] t-J]v 'Po)ijLatx-),v 
dpy^jV auvr,pr,xto? xai toi; 7roaiv lTr£[jL6at'vtov auTrj , 
[jLaXaxo')T£po<; rjv dijLcpaoidaaOaf xai ^rpoc; Tbv ApYt- 
60X0V (1. TpiStYiXOov) l7rp£aS£t)£T0, to? TO a^rouSa^c)- 
[jtevov auToi? eyet tIXo?. iio.sti? » ne<pie facile crat, lixascomponere. Jam etraer- 
catoriiin nemo qulctiuain praUer nienilacia pra^terqiie In- 
crum suiim loqnebatur, et quicquid sapientissinio reruni 
oinnium tempori , prout Pindari ( 01. 10 , 64 ) sententla est, 
accuiatiorem exliibet explorationem. 
75. 

Ntinc ad Asiaticas calamitates stilum fransferam. Par 
fnim niliil aiviim immensum tulit, neque unquam in bo- 
iiiinum vita tantiis motus tantusqiie rernm transitus fuit. 
Atqiii birc ita evenerunt neqiie silentio verifatem premere 
licet : nam ille injuste se gereret, qui ob fulei impetrandae 
diniciiltateni res veras bisforiae non commendaret. Porro 
lioc mibi baud differre videfur ab eo , qiii acre aliquid at- 
que amaiuni salutis gratia ebibit. Nani siculi b.xc insuavl- 
ter corporibus coinmixta salufem pariunt; sic etiaiii qua; 
mirabilifer et pra;ter omnium opinionem accidunt , baud 
quidem bistoriai niolestum peccatiim reputanda sunt, sed 
dulce quid pof ius afque exoptabile propfer veritatem apud 
eos qui res altiiis scrutari volunl. 

2. Afque ifa prijeclare evasit incolumis, qui maliis vir 
erat : simulqiie valetiidini su.n; bene fecit continenti equita- 
tione, (nam splenelaborabat,) calculosqiie mollivilac mi- 
lij^avif. Et is quidcm abibat corpori suo vel nunc bellum 
facieiis vel postea facturiis ; miilfo tamen verius belliim 
bominibus aiilicis indifens. 3. Finitima Ljdia secundas exifii partes lafuia erat 
(si Tribigililus Phrijrjia vaslata , eam slatim aggrcs- 
sus esset, neqne in Pisidiam pnfais se convertisset). 

4. Hi fanien salutis speni fovebant. Etenim spes, dum 
vita siiperest, iii re incerta solafur . . . . ad proeiiorum gla- 
dios et barbari.... non pro Iegifim<e exactionis inodo, quiie 
tamen ipsa liimidio amplius erat.sed pro barbaricaintini- 
taque cupidifafe. — Ab altero periculum non imminebat. 

r>. Non tam vesania moti, quani |)ropter maloruni cu- 
muliini erant qui Eufropium eunucbuni ad felicifateni iin- 
perii Julianei referrent. Ergo, ut medici aiunt, vifiB re- 
tinendic ciipidis nielius esse , ut asplene doleanf , quam nt 
jecore laborent, vel ea parfe, qiiiB siipra jecur per piilmo- 
nem ad cor pertingit; sicetiam illo tempore accidit, ut in 
reriim turpissimarum conllictu vesanus eunucluis laudem 
referret, niodo is cum pra^senfibus maiis compararefur. 

6. Simul Gainas, adversario Eutropio subverso (etenira 
eunucbuni vebementer oppugnabat : tani forti aninio erat ; ) 
quic sibi videbatur prospere egisse, iis exitium sibi pepe- 
rit. Langiiidior enim a prosperifate effectus, ceu si jam 
Romanum imperium pedibus proculcaret, inollior niinc ad 
conf rectandum erat. Atque ad Argibolura ( Tribigildum ) 
niinlium misit, significans, commune consilium jam st;opo 
esse potifum. 

7. Gainas et Argibolus . . . ille quidem dux , bic aufem 48 KUNAPIl SARDIAINI 7. "Oti Taiva? xai 'ApYiSoXoi; (1. TpiSiYtXOo;)... 
6 (A£v fiYou[ji.evo? , 6 Ss £'^eTro'iji.£vo(;... 

Ouo£ auzoc, ETepov ItcevOei- coixyziq ol exeiTO, [/.riOi 
Tov Oa']/ovTa e/ojv xai xaTopu;ovTa. 

§ I. Sermo est de Asiae provinciis a Trlbigildo 
direptis , quem Gainas , Eutropii odio motus, ad 
seditionem excitaverat. V. Zosim. V, i3, 7. — § 2. 
O&To; xtX.]. n Num sermo est de Gaina, qui Con- 
stantinopoli discedens ad civile bellum concitan- 
dum, causam discessus obtendebat affectam vale- 
tudinem? » Mai, Fortasse Tribigildus intelligeudus 
est. — § 3. Cf. Zosimus V, 1 5, 6 : Ki \iiy oOv Itt^XOcov 
e-jTt Trjv <l>puYiav 6 TpiSiYiXoo?, |ji.ri Ty)v Itci [ItfftStav, 
aXX' euOu? Itti AuSiav £/wpy,!jev, ouSev av IxwXuffe, 
TauTr,i; axoviTt xaTot xpaTo; otpEOstdr,?, auvaTToXe'aOat 
xat Tf,v Tovtav auTrj, — § 5. Prima verba uncis 
distinctaNiebulirius addidit e Suida, qui v. Ila- 
paxtvouvTa ex h. loco nonnulla excerpsit. — § 6, 
'ApYtSoXov.] Apud Zosimum aliosque homo audit 
TpiStYiXSo?, INeque aliter Eunapius, quem sequitur 
Zosimus, dixerit. — § 7, 2)'.paYel(;] Quis? TSum 
Eutropius, de cujus csede v. Zosim. V, 18, 4; 
Tillemont. V, p. 4^7; an Tribigiklus, qui in 
Thracia periit, teste Philostorgio H. Eccl. II, 8 
p. 53i , B ed. Vales. ; an Leo? 

76. 

Suidas : A£0)v. Outo; (TTpar/iYO? iTrEfjf^Or) Trapa 
EuTpoTTtou Tou Euvou/ou xaTot Twv j3ap6apo)v, £uxoXo? 
fov xat 5ta ;j(,£X£Tr,v [li^rfi £U7TapaYWY0? • TjV y^P auTw 

t6 dv0p£T0V £7Tt TOUTW CTUVr,VaYXat7IJ.£V0V, TrXEtou? £/_£tv 

TraXXaxtSa; twv (JTpaTtojTwv, xat TrXetova 7Tt'v£tv -i^ oaa 
7TavT£(; ot av0poj7TOt 7Tt'voufft. Cf. Suid. V. EuTTapa- 
YOJYO;. 

Idem : 'ATTEaTaTSt, d^ret/ev, ixTreyojpiCeTo. Euvix- 
7riO(;- « Kat yk^ oux d7r£ffT(XT£t Tri^; tou Aeovto^; l^rw- 
vujitai;* 0UT03 y^P ^'^'^ "^o ^wov ^roteiv eiojOev. « 

Idem : Atrju/cvi^eTO , tov au/£va opOtov eT/ev. 
Euv(X7rto?* « '0 Se iTrt xa Xet^rofjteva twv 7rpaY,udT0Jv 
8te^aviaT(x[ji.evoi; , dvojpOouTO xat otr,u/evt'(^eTO Trpoi; tov 
XeYO[J<-evov Aeovra, ottoj^; auTOv cpov£ua£t£v. » 

De Leonte, quem conlra Tribigildum Eulropius in Asiam misit, v. Zosim. V', i4 , 3 : Aaov (jl^v ouv, 
5 TOt(; xara TrjV 'Aatav au(xS£6r,xo'ffi poyjO^aat xa/O^t^;, 
dp£T^(; (JL£v ouS' •fiffTtvoffouv [ji.eT£tXr'cp£i aTpaTr^Ytxrjc, 
ouo' (xXXou Ttvb? d^tou 7rpb(; touto Tuyr,(; auTOv aYaYeiv, 
7rXf,v OTt 7rpb(; Eurpo^riov et/ev oixeio);. — De altero 
Suidae loco Roissonadius : « Credo , inquit, agi 
de Leontis immani edacitate , quem hoc nomine 
dignum fuisse ait Eunapius, quod leonis mores 
referret. Adscribendus oranino Claudianus in Eu- 
trop. II , 376 : 

Emicat extemplo , ciinctis trepidanfibus , aiidax 
crassa mole Lco, qiiem vix Cyclopia solum 
(Bqxiatura fames , quem non jejuna Celceno 
vinceret : hinc nomen fertur meruisse Leonis... 
Tunc Ajax erat Eutropii , lateque fremebat , 
non septem vasto quatiens umbone juvencos , 
sed, quam perpetuis dapibus , pigroque sediii, 
inter anus interque colos oneraverat , alvum. 

Quae si cum fragm. 77 comparentur, forte vi- 
debitur Subai'machium et Leonem unum et eun- 
dem esse hominem. Subarmachio propter leoninam 
famem cognomen Leonis fuerit datum. Sed hoc 
est hariolari, » — De fine Leontis , quem Tribigil- 
dus simulata fuga fefeHIt, dcinde adortus in pa- 
hides et necem adegit, v. Claudian. 1. 1., coll. 
Reitemever. ad Zosim. V, 17, i. Suidas : ^ouS ap [xd/ 1 0(;. Outoi; tcov Sopu(po'poiv 

f,V ■fjY^IJ.OJV, 7rtaT(5TaTO; TW £UVOU/0) tuTpOTTttO, EtTTEp 

tk; dXXo!;* eTrtve ol oivov TrXetova -^ oaov fjSuvaro 
/o)petv • dXX' o[jio)(; Tot "iTept '{OLGTc^a. ota auvr^Oetav 
ouTO) xat YU[jtvaat'av layupav xat veavtxf,v TrdvTa ^epEtv 
l7rl Tf,v cpufftxfjV Twv uYpoiv exxptatv. 'Aet youv ;^v, 
Tre7T0)XO)(; ts xai ou Tre^rojxwi; , (jteOuwv Tf,v Bl (jieOrjv 
7rap£xdXu7rT£ [ouj a'-paX£pbv SiaSaivo)v toT? 7roai, xai 
7Tpb(; Tf,v TTTwatv 7ToX£|j.wv \J0 f,Xtxt'a!; fxai Stot v£C)Tr,Ta) 
auvtaTd[jL£vo;. TIv 0£ paatXtxou (Jiev y^vou^;, KoX/o? 
dxpiSfii; Twv U7r£p <l>afftv xat 0£p[ji,o')5ovTa, To;o'Tri(; 

[Si] dptffTO?, £1 Y^ (JLri XaT£TC3^£U£V aUTOV TO TreptTTOV 

T^i; Tpucp-^i;, 

De Subermachio aliunde non constat, Negatio- assecla . . .Neqiie ipse alterum ehixit; caesusenim jacuit, 
neniine vel sepultiirae mandante vel obruente. 
7(5. 

Leo ab Eutropio cunucho belli dux missus est contra 
barbaros. Fuil auteni homo levis ct ob studium el)rietalis 
faciiis deceptu . Suam eniin fortitudinem in hoc contulerat , 
ut plures liaberet pellices , quam milites, et plus biberet, 
quam bibant omncs bomines. 

Eteniin a Loonis cognomento non abstinebat ; sic cnim et 
lioc animal facere solet. 

Jlle aiitem ad reliqua negotia se pr.Teparans corpore erecfo 
f t cervice elata stabat , ut Leonem ita diclum aggrederetur, 
eumque interficcret. 77. 
Subarmachius fiiit salellitum dux, fidelissimus euniicbo 
Eutropio, si quis alius : qui quamvis plus vini biberet, 
quam capere posset, venter tamen ejus per consuctudinem 
et exercltationem perquam veliementem et sf renuam omnia 
ad naturalem humoriim excretionem percoqiiebat. Js 
sempererat cbrius, sive potasset sive non jiofasset. Ebrie- 
tatem vero tegebat [non] insfabilis ejus incessiis, qiiuin 
propter «"tatem juvenilem casui resisteret gressumque (ir- 
maret. Erat autem genere regio oriundus, Colcbus veriis ex 
iis, qui ultra Pbasidem et Tliermodonlem habitant; idem 
sagittarius optimus, nisi luxus immodicus ipsum sagittis 
suis quasi conficeret. FRAGMENTA. 49 nem ou ante acpaXepov inseriierunt Portus, Toupius, 
Boissonadius. Vulgatam tuentur Hemsterhusius et 
Bernhardyus. « INempe hominis incessus, Bernh. 
ait, semper lubricus et temulento similis occulta- 
bat ejus vinolentiam. » 

78. 

Exc. De sent. p. 288 : "Ott Ilspavii; riv Iv 'P(0[J.ri 
iT:ixp'/o<; Tirpo; ^Xsuaatav xat '{iXMza. tyjv 'PoJ[a.o(txyjV 
Trapacosptov £UTu/tav cavtSai; §£ iroXXai; ii.i>tpa? Ttpo? 
TC vi'[Atcu araotou auYXO[jLt(jaiJt£V0i; , xat £txo'va xtva twv 
epyojv u7roYpa'|at pouXo'[ji,£voi;, TrtxvTa EvsTtOst ■^{kolci 
TaT? Ypa?^'^?» ^"^'^ (x-JToppr^TW? Ta yp<x(i^6[t.EV(x xaTe- 
yXeua^E Sta t^? zl/.6wo;. 'AvSpetav [xev yap ^aatXe^oji; 
xal 0M[t.ri\> ffTpaTtojTcov -^ 7roA£[ji.ov £!JL',pavri xai v(5(xtij.ov 
ouSafjtou Tot YpocfO^Ji^eva TrapeSiqXou xai aruvr,viTT£T0 • 
y£tpb<; o£ Ttvoi; t5)i; av £X VEcpoiv TrpoT£tvo[jL£vr,<;, £Trt- 
Yoa[ji.[jta ^v T^ /^etpi • « 0£ou ye\p eAauvouca tou? pap- 
6apouc. » AtCT/pbv TOUTO xaTaYpa'-(/£tv, akX' d.wayxcuow. 
Kai TuotXtv iTSpojOi • « BotpSapot tov 0sbv cpeuYovTE!;. » 
Kat TOUTOiV £r£pa 7ra/UT£pa x. . . 0' txBpa. xojGwvi^o- 
(A£vo)v Yp5<cp£0)v cpXr^vacpov, ou xai Trpo'T£pov ^ auYYpot^rj 
(jLStAvviTat, T^? (xx[jLa^ou(jr,i; (xpeTvii; . . to (Toj(jLa . . ttii; 
^u-j(rfi . , TrXeov xaTot ciw^JLa otaXuo'(jLevov yjov) • . cxtto . . 

79- 

Suidas : 'EXXavoS txa t, ot xpiTat ot xaOv^^jLevot 
£1? Tou? cxYwvac. Euvdt7rto<; outw « Kai To're8 iiifidTO!; 
'EXXavoStxvn; raivai; tov 'PoJjJiatxbv oXeOpov rjOXoOe- 
T£t. » J^adem v. 'HOXoO£T£1. 

Idemv. noXudtvSptov. « '0 §£ ratvai; £^£*/wp£t 
iTfi 7rcjA£(0(;, xaTaXi7rwv auTVjv TroXucitvoptov xai TroXur^Xvi 
Ta''i)ov, ouTTW T£Oa(jL[jL£vo)V Tojv lvtj)xvixc)Ttov. » Euuapii 
esse Maius monuit. 

Petita haec ex narratione de rebelllone Gainae, 
qui parum abfuit quin ipsa Constantinopoli urbe 
potiretur ( 400). V. Zosim. V, 19. 80. 

Suidas : <I> p diS tOo(;. Outoi; (jTpaTviYb<; ^v tvj; 

(XVaToX^i;, 8; (XX[X(X^O)V TVJV CXpST-JiV £V(3(7£l Tb(7CJ0[JLa, ZTfi 

<\>u'/y\q UYiatvou(7r,i; ttXsov xat t6 yz ffo)[xa StaXuo'[i.£vov 
riSi] xat (X7roxoAXto[jL£vov eii; tvjv Xijatv (7uv£Yo'[JLCpou xai 
cuv£7rX£X£V £ti; 7rvi;tv Ttva xai <xp[jLovt'av, o^ro); av (xpx£- 
ff£t£V TO) xaXto • §<; tou<; Xr,ffTai; ^otSto)? ffuv^iXev, <SffT£ 
(jLtxpou xai Tb ovo[jLa tvji; Xv]ffT£ta<; £X ■zrfi [jivvi[jlv)? twv 
(xvOpto7ro)v £X7r£ff£tv viv 8k "EXXvjV Tvjv OpriffX£iav. 

Eunapio locum vindicavit Boissonadius. De 
Fravitho (<l)paiouTOv vel <I>paouffTtov Zosimusdicit), 
cui conti'a Gainam bellum commissum est, v. Zo- 
simus V, 20, I : H yzpouciot. STparr^Ybv £7ri tw xaTot 
FaivrjV atpouvTat 7roX£[jLO) <DpaiouTOv, (xvSpa [iotpSapov 
(JL£V TO Y^voi; , "EXXr^va Se (xXXo)? ou Tpo'7ro) [jlcJvov, 
aXXa xat t^ 7rpoatp£ff£i xat t^ Trepi toc OeTa Opr,ffX£t'(x 
xtX. Cf. fr. io4. 

81. 

Idem : A 1 6 £ p v a , eiooi; TrXotou • xapocSta. « nr,^a- 
[jtevo; Spo[i.dt5a(; TptaxovTv^p£ti; AtS^pvtotov TU7ro). » 
« Hsec vei"ba anonyma credidi posse pertinere ad 
eum Eunapii Historiae locum , ubi de classe age- 
bat, quam sibi Fravithus comparavit. Nunc legi- 
mus apud Zosimum V, 20, 7rXota fuisse auTto 7rpb; 
vau[JLa/_tav (xpxouvTa, AiScpva TauTa xaXou(jLeva xtX. 

BoiSSON, Exc. De sent. p. 288-290 : "Oti <I>pd(StOo? 
6 ffTpaTviYoi; 'Po)[jLatojv vixv^ffa; Faivav 7r£pt r/)v X£p- 
pc)vr,ffov Sta[JL£vovTa , xa\ toutov [jlv) Stto^ai; , ( cxacpaXr,; 
Yocp T^v £7rt T^ vtxv] xspoaivetv to epYOV xai Aaxo)vtxo'<; 
Tti;, ) "f ^v OTt Tu/vjv eiOEvai xat [jlvj Tre^pav tou [jL£Tpt'ou 
TTOteTffOai Tvjv Stoo^tv. Kal outoi; [jl£v (xffcpaX£ffTepov ^ou- 78. . 

Pcrsa quidam Rom.ie pra^fcctus urbi crat, qui Romanam 
prosperitatem in hidibrium risumque traliebat. Hic enim 
jjarvis in medio Circo positis tabeilis, ut pra^sentium rerum 
imaginem quandam effingeret, ridiculorum onine genus in 
pictura expressit , atque ciam totum argumentum irrisit. 
Nam neqneimperatoris fortitudinem, neque militum rol)ur, 
neque bellum aliquod legitimum pictura demonstrabat : 
sed manus quajdam quasi e nubibus protensa erat, cum 
inscriptione : Maniis Dei Barbarosfiigans. Turpe estiuTC 
scribere, sed necessarium. Rur>us in parte alia : Barbari 
Deum fugienies : atque bis alia ineptiora . . . scripto- 
ribus largiter potantibus nugas, quarum et antea in bistoria 
memini. 

79. 

Tunc vero niaximus Hellanodica Gainas perniciem Ro- 
manorum dispensavit. 

Gainas ex urbe excessit , quam commune et pretiosum 
s*pulcrum reliquit, incolis ejus nondum sepultis. 

Fr.AGME.NrA UISTOR. GK. — VOL. IV. 80. 

Fravitta fuit Oricntis imperator, qui virtute florens cor- 
pore laborabat, qnum animus majore sanitate frueretur. 
Et corpus, quod jam dissolvebatur et in dissolutionem 
ruebat, ipse coagmenlabat et in qiiandara compagem et 
ct commissuram cogebat et quasi clavis quibusdam com- 
pingebat , ut lionestati conservandae sufficeret. Hic iatrones 
adeo facile simul sustulit , ut vel ipsum latrocinii nomen ex 
iiominum memoria propemodum exciderit. Fuit autem re- 
ligione Grajcus. 

81. 

Celetibus cum triginta reniis Liburnicarum modo con- 
struclis. 

82. 

Fravitfa, Romanorum dux , Gainam in Chersoneso demo- 
rantem vicit, sed victum non insecutiis est; nam tardior 
erat ad perseqiiendam victoriametquasi Laconico more for- 
tunam nosse sibi videbatur, neque immodica3 persecutioni 
esse iudulgendum. Atque bic tutiore cousilio utens prae- 50 EUNAPll SARDIANI XsudfXEvoi; , r.Xtxov ecxt xoti; aXXot; to xaXui; aTpaxyi- 
Y?Tv eSetqev oi os ttoXXoi xal offov ^XiOtov xai 7rr,Xou 
Tra/iixepov, GTpaTYiYixoi Ttvei; sivat pouXdaevot xai t6 
yEYOvb? 07:oar,aaivovT£i; oteXv^pouv xai TrapEcpXuapouv, 
Tai; dcppui; avaaTicovTEf; , xai StacpX£Ydu.£voi cpOdvw Trpd? 
«TTtOavdv Ttva xai [xuOwo-/] xaTaaTpacp^vai (xaTacrTpo- 
c&rjV?) aTTO fjLiai; yXMaGTiq ■x.ai ircxOoui;, ^(jtdcpcovoi xara 
(7rap3t B.) 5d^av uTid SetXta? y^Y^^^''^^^' ^'^''- ''■'{' T^apaXoYW 
TrXriYEVTEi;, tov il)pa6iOov £-ir£']>75'cpt^ov [vixav N.] (xsv 
EtSevat, vtxY) §£ oux EtS^vai y^p^aOat, 'O yo^v. . ■v^v 

Xippdvrjffov £YxaT£Xt7r£v at/jj.cxXo)TOV OTricyto 

(j(OTr,pt'a(; . . ^rpoarjxdvTox; Tiij^touf GEajxa ty]<; vtxvic 
a^tov . . xat ouTOt [X£V 7rp . . lOpa [fftJVOVTo] xai uTre- 
C7r£ipov £t<;Ta ^aciX^ia tw Xo'yw TrotxtXov Tt xat 7r£pt . . 
ei;, (5)? potpSapoi; SapSotpto xai [xucjTrji; jJtuar/i 7rap£y^ti)v 
StacpUYrjV xai aojTriptav 6 Ss <I>pa6iOo(; [ji,aXa cpatopwi; 
xai . . xpoc; . . £7rt KtovcjTavTivou 7rdXtv ouTto t^? cpv]- 
[jt7]<; . • xal (JX0T£ivdv ucp£p7rov t^<; 7rpocp£po[JL£V7]; . . 
7rap£XGtov ei<; tqc [JaaiXEta cpatSpd? xat y^Y''!^''^? [^rotv- 
Ttov £X7r£7rXriY][Jt£vtov 7rpd? to 7rapolXoYOV tv]i; TU/ri<; 
xat Oeov dpav u7roXa[ji.6avdvTt>)v [jtaXXov r\ avOptoTrov 
(ouTto<;, Ti £(7Tt vtxocv xai '/Ci^aq £^£1^, oux 7]5£(7av,) 
Trpd? Tov paciX£a [jieTa iXEuOspta^; . . et \xr{^ SiaxEtvdc- 
(jievoi; £^£6dr,(j£v tiov xaTacppuaTTO^jtlvtov cpOdvtov xai 
vr](JT£iati; xaOo(p[JtaTa . . 7ro'<TOV 6 Oeoi; otjvaTat ^zm [jtev 
0T£ pou[X£Tat] TO ouv^aTOv] £X£tvou xaxto<; . , Tr,Xtxou- 
Tov £v . . xaTa 7r£ . . IpYov otaOa [iaatXeu. Touto ok 
10 ti^^fO'^ . . (xXXoTptov Trji; 'Po)[jiatx^i; apy^?. Tou §£ . . 
e7rtv£uovTO<; 7rpo'ao)7rov, ota Y^p a^rXdrv^Ta 7roXXrjV cu[jt.- 
7raOr^aai; ^rpd; Tot XeYdijLEva . . Ta Toiv £uvouyo)v £i7r£v, 
OTi 7rpoa^xo'v laTiv £7rtv£U£tv .... tou ol paaiXEt))? 
TOUTO £t7ro'vTOi;, (5)? aiTeTv cxvocYxr] oo)p£av, 6 tI>pocStOo; 
£cpr]a£v £7riTpa7rr,vai xaxoc tov 7:(XTptov vd[jLOv t£paT£U£tv 
Gfidv. '0 Se paaiX£u<; Bi u7repo-^riv paatXix^? cxp£Tr,i; 
xai Tr,v u7raT£t'av £7r£Tp£'ii£V o 6' £0£^aTO. 

"Oti <l>a[ji£a<; 6 MiXxo)v (1. 'I(jliXxo)v) e^rtxaXou- [jievoi;, [jtupia 7rap£/_(ov xaxoc 'Pojfjiatott:, elxa 2xt7rio)vo? 
arpaTriYouvTOc ou (ouSsv N. ) ouvo([ji.£voi; , t/]v d£ aiTiav 

£pO)Tt6[Jl£VO? £;£l7r£V, TOC [Jl£V 7tpd6aTa £tVai TauTOC, TOV 

0£ 7rot[ji£va ffcpoopdrepov xat tou Ap^ou 7roXu(07r£aT£pov. 
De re v. Zosiiniis V , 21. 9. Iii postrcinis Gainas 
cum Himilcone Phamaea, JVavitta cum Scipione 
comparatur. 

83. 

Ibifl, p, 291 : 'I^pa^ /iv, ovo[Jia §£ touto (JvOpto^rou 
xtjpiov, 6v £to£v 6 auYYpsf^E^? >'2'' oteXE/Or] 7rpdi; auTov, 
xal Tr,v '^oyTjV t£ (xv£[jioc^aTO 8ti tov Xd^ov (twv Xd- 
YO)v B, ). Kai auv^XdvTt y^ £t7r£iv 'AX£;avSp£U(; , xa\ 
xopaxo)dr]; (Jtev xaToc to (X7rXr]ffT0v !<; Tpocpc^iv, Trpoariv 
Se auTto xat Tpu^-)), 7rpdi; Se fioova? (xX£XTput6or|i; , xai 
oidi; Tt<; ocv 'AX^^avSpeu? (xa£XY£'aTaTOi; y^vocto, xat £i 
Y£ Ti 'AX£^av8p£(o<; (xaeXY£'aT£pov. '\XX' o[xo)i; 6 auYYpa- 
cp£u<; atS^aOrjvai Tr]v TOffauTr,v (xvatoeiav xat iTa[ji,dTr,Ta 
ffu[ji.7r£tffai; ecp' oTi; •^v XdYOK; or/^£.xo (X7ri(>)v, T£0r,7rdTO)v 
Toiv 7rapdvT0)v, oti avOpo^Tro? I^ 'AXeqavopeia^; YXtoffffocv 
Te iiiiays. xai cpXuaptav e7r£ffTr,ff£ xat to 7rpdao)7rov 
xaT£xo']j£v ( xaT£'xpu'|i£v ]N. xaT£'6pc'|/£v Diibnerus) 
EpuOr^(ji.aTt. 

« Quisnam fuerit hic homo proprio nomine 
^ccipiter, cui tam vehementer maledicit Euna- 
pius, non tlivino. Vixque intelligendum puto Ar- 
bazacium ducem [v. fr. 8/|], quem in bello ad- 
versus Isauros hixuriosese gessisse aitZosinius V, 
i5. Etenim nomen ilhid non tam hominem Alexan- 
tlrinum quam barbarum tlenotat. » Mai. Idem in 
Adtlemlis p. tiS haec affert : « Accipitei; cui 
Eunapius ethnicus tam acerbe malethcit, sine du- 
bio est ille Hierax , honio Cimstianus S. Cyrillo 
Episcopo Alexandrino summopereaddictus, qut?m 
idcirco malevolus praefectus Alexandrise Orpstes 
tormentis subjecit, indignante, ulpar erat, Cyrillo clarum exemplum imperatori<Te artis suppeditavit. Miilti 
tamen liomines stolidi et pingiii Mineiva, qui imperandi 
pcrili videri vellent, pra^dictam rcm ludibrio liabentes ser- 
monibusque carpentesac superciliis adductis irridentes, in- 
vidia intlammati et repentc mirum in modum concordes 
facti, factoque inopino attoniti aiebant : Imperarc scit 
Fravitta , sed victoria uli nescit . . Chersonesimi deseruit . . 
severunl in regia rumores varios . . ceu si barbarus bar- 
baro etlinicusque ethnico elfugium salutemque concederet. 
Fravitta autem dum imjusmodi fama Constantinopoli pe- 
detentim manaret, in regiam gestiens liietabundusque de- 
latus, improviso fortunai eventu deus potiiis, quam liomo, 
visus est : adeo nesciebant quid esset vincere . . qui quum 
facie annuisset; namque ob multam moris sui simpiicitatem 
dictiscommotus fuerat : aitieqtmmesseannuere. .quumqne 
imperator diceret , oporlere ut Fravitta remunerationem 
peterel, liic ait, postuiare se, ut patrio ritu deum colere sibi 
liceret. Imperator autcm propter eximiam, qua? in illo crat, 
\irtulera consulatum quoque contulit, qiiem ipse rece|)it. Pliameas cognomento Imilco , qui innumeris damnis Ro- 
manos affecerat, deinde, Scipione exercitibus piffiposilo, 
quum niliil jam posset, causamque rei rogaretur, ait : 
« Oves quidem ea>dem sunt, sed pastor raulto vigilantior 
atque Argo oculatior. » 

83. 

Huic homini nomen proprium erat Hierax (accipiter) ; 
quem quidem historicus de facie novit atque allocutus est, 
animumque ejus sercndis sermonibus exploravit. Ut brevi- 
ter dicam , Alexandrinus erat et corvi quidem nafuram 
ingluvie imitabatur : sed neque libidinibus carebat, a;l 
quas galli ritu alacer erat, prorsusque incontinens instar 
hoininis Alexandrini , immo et si quid Alexandrino iii- 
continentius est. Sed tamen historicus tam impudenteni 
tamque effrontem hominem pudorem edocuit eoque facto 
abiil, mirantibus iis qui aderant, quod liomo Alexan- 
drinus linguam cohiberet , nugas omitteret, et facie rubo- 
rem traheret. FRAGMENTA. 51 Socrat. Hist. Eccl. VII, i3). En igitur qiiam ob 
tausain impius Eunapius tam aci'iter Hieracem 
proscindit. » Zosimi narratio inhac Uistoriae parte 
lacunam habet. 

84. 

Suidas : 'ApSa^axiOi; "laaupo?, Itti 'Apxa8tou tou 
PaaiXswi;, 8v 'A pTcaJ^axtov exaXouv Sia to TrXeovexTtxo^v. 
^Hv uiv I; AptxEviai;, rot; Tpitriv aijta CTuyxaTetXrij/.- 
(/.Evo; TraOcJiv, waTusp 'HcpatdTEiot? 0£cr[AOt<; appr^XTOti;, 
xat eaEVE y^ £'*' auToT; £[/.tc£5o'v TauTa 0£ vjv IpcoTojjLa- 
via xai ueQyi xat TrXeovE^ia. Outo) Sc ei? ea^^aTOV opov 
Ta; eauTw ooxouaa; apsTa^; eTreTViSeucv, wuTe oux av 
Tt; iTTttJTeuae [u.t)] TretpaQeti;, 6'Tt toci; TpeTi; Ixeiva? 
ouTw? £i<; axpov e?r,axr,cr£" (/.ouaoupyot; ii.£V yap auve- 
^r|(T£ TOffauTaii;, oaoti; ouTe IxeTvoi; dptOijLeiv £i/£v, ouTe 
eTepd? Ti<; twv otaxovouu.£vwv xai oi yz Trpoffv^xovTec; 
auTO) XoYiaTat twv arTpaTtoJTixwv epyoiv tov p.£v dptOij.ov 
Twv CTOaTiojTwv T^Secav, to 51 TrAyjOo? twv eTaipwv xai 
Tov Ix Twv }(etpwv dptfiijLOv auTOu Ste^cpuyev, "ilsTrep 
ouv 'Opo'vTr,v Tov HeparjV cpactv £tx£iv, OTt xwv Sa— 
XTuXwv 6 [/.txpoTaTOi; xat [jiupta aYi[ji.atv£i xat eva dpt- 
OijLOV, ouTO) xdx£fvot Toti; £Tatpai; xaxa [/.ovctoa; xai [jlu- 
ptdoas r,ptOuouv. 

Partcm horum repetit Suidas v. MouaoupYOi, De 
Orontis dicto cf. Aristid. vol. II, p. aS^.Eunapii 
hunc locuni prinms vindicavit Valesius ad Mar- 
cellin. XV, ]). o^. De Arbazacio, qui contra 
Isauros Pamphyliam et Ciliciam devastantes 
emissus cst (^4o4)) vid. Zosimus V aS. 

85. 

Exc. De sent. p, 291, 29* : "^O Se 7rpb?TOV 'lojav- 
vriv iTriaTpevj^a? tov Xc^yov, « 'AXXa a6 -(z , etrre , TtdvTwv 
ei Twv xaxwv atTto;, tou? t£ ^yiaiXioLt; StaTe'(xvo)v Ix t9](; acpwv auToiv xoXXTqaeox; , xai to OcOTTpeTOffTaTOv 
epyov xal oucavo'[jtr,X£c u7ropuTTO)v xai xaTaa£t'o)v 
TaT; aaT(; [ji.r,y_avaT(; I; StaXuatv xat cpOopdv. "EaTt 0£ 
7ravc)X6tc)v Tt ■/_p^[/-a xai t£T/o? dfppriXTOV xai doa[jLdv- 
Ttvov Toui; ^actXEai; Iv Suo) ao')[/.aai [/.tav [iactXetav 
e/ovTa? cpatveaOat. » Kat 01 7rapo'vTe(;, toutwv Ityo- 
[ji£vwv, Toc? [/£v xecpaXoti; d7r£a£tov fiau/rj xai o£ooixo'- 
Te(;- eoo'x£i yap auToT(; (xptaTaXEyeaOaf tov Se 'Io)dvvr,v 
TplijLovTe; xai Trpb; toc a^£T£pa xepSr, X£/r,vc)Te? (r) y^p 
dxoXaata xat ToHq TrovTqpoT^, ^Trep eiprjTai , ziu^v l/a- 
pi^£To), Trj^; xotv^; ao)Tr,pt'ai; d[jL£XviaavT£? , xat Trpo- 
aTr,ad[/evoi acpwv auTwv tov 'Io)dvvYiv, Te/vtxbv Svi 
Ttva tepaxoTpo'90v , tov <l>pd6tOov dcoetXovTO Tr); 
•j^o/rfC. 

Quo hsec spectent, nescio. « Fortasse, Maius 
ait, sermo est de Arcadii cum Honorio fratre bello 
Gildonico (397. 3^8). » Joannes aut Chrysosto- 
mus est episcopus Constantin., aut Joannes comes, 
cui Arcadius arcana sua omnia committebat, 
quemque plerique patrem esse pueri, quem Arca- 
dius genuisse opinabatur, crediderunt, teste Zo- 
simo V, 18. 

86, 

Ibid. p. 292 : Ila^jLcpuXia youv utto twv 'laauptxwv 
TCoXe[/.wv 7ropOou(/.£V7) /puabv lvo'[/.ta£ Toti; 'laauotxa; 
au[jL'.popa(;' xai xaOaTr^p ev TaT? Stoar,[/.£t'at<; dcTpaTr^? 
xepauvb; cpoSeptoTepoi; (:?, [jl£v yap lcpo^SvjaE [/.o'vov, 5 8k 
StecpOEtpev ) , ouTO) xat tou? 'laaupoui; cpptxo^SeaTaTOUi; 
ovTai; dxoucat Tc xat tS^Tv avOo<; aTrloet^e xai Tpucpe- 
po)TaTo'v Tt xat /_Xo£pbv eap 6 pe'XTtTTOi; e^ 'AXe^av- 
Spetai; 'l£'pa^, outoj rcdvTa St£peuvr,ad[jL£vo; xat cuvap- 
Tracai; dOpdox; eTri OpaSTOou cpdvw. — Kai 7rapaXa€tov 
UTTO [jLaXr,? iTretpotTO StacpEuy^tv xaTot pu[jLr,v xat cpopdv. 
'AXX' oux £T/_£V dXaocxo7:i-/^v 6 Auxto? 'Ep£vvtavbi; 84, 

Arbazacius Isaurus, sub Arcadlo imperatore, quem 
propter rapacitatem Harpazacium, i. e. Rapacem, appeila- 
bant. Fuit enim ex Armenia oriundus, simul bis tribus af- 
fectiouibus, ut lirmissimis Vulcaniis viuculis constrictus, 
et in ipsis constanter perseveravit. Ha; autem affectiones 
fucrunt insanus amor et ebrietas et avaritia. Tanto aulem 
sludio illis quas existimabat virtutibus operam dabat,ut 
qui id experientia compertum non baberet , credere non 
posset eum tantos in tribus illis vitiis progiessus fecisse. 
Tot enim psaltrias in convictu suo babuit , ut neque ipse 
iieque alius ullus e ministris eas nmnerare posset. Ac nu- 
merarii rerum militarium , qui illi apparebant, militum 
quidem numerum norant; meretricum vero multitudo 
omnem eorum calculum superabat. Quemadmodum igitur 
Orontem Persam dixisse ferunt minimum digitum et decem 
millia et unum significare : sic etiam illi meretrices et sia- 
gulatim et per dena millia numerabant. 
85, 

Is antem, conversa ad Joannem oralione, « Tu vero, 
inquit , malorum omnium causa es , qui coacordiani regum dissocias , remque omnium pra^stantissimam atque coelestem 
artiliciis tuis perturbatam pessumdas. Quippe summa feli- 
citas atque adamantina insuperabilisque firmitas est, quum 
duo reges unum regnum possidere videntur. » Tum qui buic 
orationi aderant, capitibus taciti pavidique nutabant; vistis 
cnim erat rectissime dicere. Veruntamen dum a Joanne sibi 
timent, et suum quisque lucrum meditatur, (namque im- 
purus ille improbis quoque bominibus bonores , uti dictum 
est , largiebatur, ) communi omissa salute , Joannem sibi 
pra^fecerunt , callidum scilicet Hieracis alunmum, Fravit- 
tamque vita spoliarunt. 

8G. 
Pampbylia Isauricis bellis vaslata, nibilominus beatam 
se judicabat, si bis tantum afficeretur. Jam sicuti in pro- 
cellis fulgure fulmen formidabilius esl ; illud enim territat , 
boc interimit : sic etiam Isauros ceteroquin auditu visuque 
tremendos, veris tamen instar berbidi lloridique ac volu- 
ptarii praiclarus bic demonstravit Hierax, dum cuncta ri- 
matur temereque diripit post Fravitta? caedem. — llle clam 
fugam rapidam et tumultariam molitus est : verum Heren- 
nianus vicarius , quem non fefellerat, naluram aquilae in- r,2 ElINAPll SARDIANI Btxflfpio? wv (XEToq 0£ Y£vo[X£VO(; auTOv cruv/ipTrace tov 
'lEpaxa, xai jj-oXi? a-^yixsv, ti p.yi TSTpaxKT/iXioui; 
exeTvO!; auTw ypuGoZq aTTsxtffsv. 

Debcllol.saiiriccf (/,o/|) V. ZosiiniisV, 25;Sozom. 
VIII, 25; Philostorg. XI, 8; Tillcmoiit tom. V, 
1». /I73 sqq. 87. Ibitl. p. 292 — 2g5 : "Oti Itti FIouXyEpia? 

TY]<; [5aatXtcra-/ii; e^exeito Sri[A.0(7ia TrnTpaaxo^fJiEva xa 
eOvr, Toic pouXo[jL£'vot<; tovEiaOai xai; ap/a? • TTaui Ss 
ETTtTrpaaxovTO f/.£YaXa t£ xat aixpa cpav^pw; etti Sv]- 
fjLoatwv Tpa7T£j^wv, coaTTEp aXXo Tt Twv £7r' dyop^'? 
(ovttov. 'O pouXo'[/.£VO(; 'EXXr^aTTOVTOv dotxeTv £i/£v 
'KXXv^aTTOVTOv 7TptdjjL£voi; , xat dXXoq Max£8ovt'av, Ku- 
p/^vTiv, xa\ OTTO)? ExaaTOi; £vo'a£i TTpo; to dotxov r\ 
E/Opoui; £/t.)v. 'E^v)V §£ xat xaO' ExaaTov eOvoi; tviv 
|jLO/0r,piav wvEtaOai lauTou Trpo? ao fiXd7TT£tv tou; 
uTTr,xoou(;, xai TToXXd auXXap.6dv£tv eOv/) • touto y«P 
6 Stxdpio? EouvaTO xat r, dvOuTTaTOi; dp/TQ. Kat Sso? 
r,v ouSlv Ttov dOXitov YpaiJtiJtdTtov toT? vo'}jLOt<; evT^Ovy)- 
xo'Ttov, (•)<; SeT tov £7Tt /p7]_aaai Sixd^ovTa xoXd^EaOaf 
dXX' ot [ji.£v vo'[jLot xaTot Tov 2l)xuOy)v 'Avd/apgiv oux 
dpa/vitov v^aav daO^VEaTspoi xai XeTTTO^Tepot jjlovov, 
dXXd xat xovtopTOu TravTOi; Trpo; t6 ^eiv euxdXo)? xai 
otav£[jLOuaOat 7Tapacp£pdjjL£vot. 'O Ss. t6 eOvoi; ^ Ta eOvr) 
TrapaXa^tov, Suto Ttvdi; 7] Tpet? aTpaTttoTai; auvECpeXxd- 
IJ.z-^oci xaTot Tr,v izXtxyit^ £tato'vTac Oijpav, fjL-/) pouXd- 
ii.£VO(; [jLavOdv£tv (XavOdv£tv B.),OTt[...,StdB.] atto7rwv- 
Ttov xv)puxtov, ei Sv) x7)puY(JLa att.)7rto(jL£Vov y'-Y^^^°"> 
7rp6(; 7rdvTa(; 7r£ptr^YY^^^^^j ''^'! ^''1 "fiQ^^iv "0(JLr,po(;* (I xXr^07)V et<; dYOprjv xtxX-/)ax£tv dvSpa ExaaTOv, [jLr,SI 
poav, auT6(; Se [JLSTd TrpioTOtai ttoveTto • » xai 5 dp/tov 
Std Twv dcpOd*^tov TOUTtov xy)puxfov rrpo^; to ou(; IxdaTto 
7reptv)YY^^^°v> '''? 7rptd(jL£voi; ety) tou<; u^ryixdoui; Tdaou 
xai Tdaou dpYupiou , xat 7Taad y^ dvdYXY) touto xaTa- 
fidXXeiv, r, TrpdYfJLaTa e/ovTai; eTTtTpiSeaOai OocvaTOt? 
xai 2r,[A£ua£atv. Oi (Jtev ouv £/ovTe<; xai auvTeXeti; ex 
Trpou7rap/ouay)(; ouata? xaT£TtO£aav oi[jLt»)^ovT£? t6 dp- 
Yupiov 01 Sk d7ropouvTe(; Sr,(jLoat'ot xaTeSa^ravwvTO TaT? 
fjLdaTi^i Ta ao')[jLaTa • TrpdcpaaK; oe 7)v eTepa tk;, EupEOy) 
Yap Y^vo? dvOpto7rtov 01' d^ropiav xat aTrdvotav d^uOd- 
vaTOV xat cptXoxivouvov, 0? xa.q ufipet^; oux eveYxdvTei; 
eTTt xaT'/)Yopt'ot T^? Xy)aTet'a? (>)p[jLy)aav e7ri tov tv)? au- 
Vrfi eTTap/ov. KdxeTvo^; av eTrt t6 7rpaY(Ji.a Stea/yi[jLa- 
Tta[jL£vo<; 7rdXai xat auTO^; erepa TOtauTa 7rda/o)v to'v 
T£ xaTT^YopriOevTa auvr^p^raae, xat Toh<; xaTTjYopv)- 
<yavTa<; to? TTappriaiav e/ovTai; e7r7)veaev . . . TOtauTa 
YevoiTO • xai 7rp6<; t6v ^Yoiva t^i; xptaeo)? eXOouayji; , 
ecppai^ev otv Std tou ^riaTOTaTOU twv euvoii/o)v « "A^rtTe, 
0) pe^XTtaToi , 7rdvu Oauijtd^ovTe? 6'Tt [jLeTd twv xe^paXwv 
dTTiTe • xar/iYopetv y«P dp/o[jL£voui; oux e^eaTtv. » Ot 
(jL£v dTTT^eaav ']/r,XacptovT£<; tki; xecpaXdi; eTrl Toti; XoYOt? 
xai dYa7rtovT£<; , OTt £/ouat auvr,p(jLoa[jL£va; • 6 Se vtxT)- 
aa(; Triv KaSijtetav [jLaxpto ^rXeov -^v dOXto^TaTO^; , xai 
Tr,v dp/_r,v 7Tptd[j.evoi; oX-/)(; Ty)? (J7rap/ouayi<; ouaiai;, 
xai t6 xe'pSoi; t^? <^p/y)? 7TpoaxaTa6aX<))v Taii; Toaatj- 
Tat<; ev^Spat? xat 'ko/oiq. Ilaaat youv oixiat 7rp6!; toutov 
exevouvTO av t6v 86X0"^' xa( paaTa r,v 6pav tou? dp- 
^avTa? Seor,[Ji£uijLe'vou?, (>)a7rep ttou xai 6 xo)[jLtxd? 
cp-ir,atv « dp^avTOi; dvSpo? S-/)[y.data Ta /p7][j.aTa. » '0 Sl 
dYvowv Tt? xto[jLix6<;, ouSe dvaYivtoaxetv d;ioi; Tr,v 
Ypacpr^v. Outo) youv xa\ 6 'Epevviav6? TOTg tov 'Ie'paxa du(>ns,coiTipiiitlIiciacem;vixf|iietlemum dimisit, quattuor 
acceptis ab illo aureornm miiiibus. 
87. 
Pulcheria regnantc, prostabant publice venum gentes 
iis fpii prsefocturas coemere volebant : et sive b;ie niagnae 
sive moflica? cssent , palani in publicis mensis, ceu vcnaics 
in foro mcrces, flistralitl)antur. Igitur qui Hellespontum 
fliri|)ere avcbat, nellespontum cmptam ferebat, alius 
vero Macedoniam, aliiis Cyrenen, proiit quisque pecu- 
landi morbo laborabat, aut iiiiniicos ulciscentli. Licebat 
autem bis improbis vel singiilarum gentium pi.xfecturas 
nocendi causa coemere, vcl etiain cumulate pluriiim : 
illateniis eniin patebat vicarii vcl proconsiilij jurisdictio. 
Kulliis aiitcm metiis erat decretorum tri.stiiini jam- 
pridem cuin legibiis mortuf)rum, quod pnniiie videlicet 
is qui jus venale iialiet, obnoxius sit. Etenim leges non 
motlo, prout Scytha Anacliarsis ait, araneosa tela infir- 
jniorcs erant ac subtiliores, verum prorsus pnlveris instar 
iiuc illuc facili jacln circumagebantur ac diHluebant. Qui 
vero unam gentem pluresve emerat , binis vel terriis stipa- 
lus satcllitibiis, qui ad se per posticiim ventitarent, ne 
forte lateret, * per tacitos pryecones (si famen pra>f.oniiini 
facitum fieripotesl) omnes certiores fecil, et more Homerico 
( //. 9, 1 1 ) nominatim ad forum viros singnlos advocabat sinc stropitn, ipse vero in primis fungebatur munere. Itaque 
magistratusbis tacilurnis piaeconil^us ntens in cujusque au- 
rem insusurrabat, se singulos subditos boc et illo argenti 
pondere venales babere. Prorsns autem necesse erat, vel 
imperatani peciiniam pendere, vel caluniniis implicitos 
siipplicia pcrpeti etproscriptiones. Qui ergo nummatierant, 
ii pro facultalibus quisqiie suis cum gemitu pecuniam sol- 
vcbant ; tenuiores auteni plagis publice impositis abibant; 
rei pifctextus autem aliuntle petebatur. Ex.stitit enim genus 
bominum, qui ob egestateni ac vecordiani inipendenlcm 
neceni ac pericula teninerent. Hi, nimirum iiijuriaruni ini- 
paticntes, crinien [leculatus apud aula; prajfectiini detule- 
runt. Hic autcm, rem serio agere simulans ( qiiippe et ii)se 
olim insimili fortuna versatus erat,) eum qui accusabatur, 
reum agebat , et accusatoris fiduciam commendabat. Ve- 
rumtamen ubi judicii di.sceptatio aderat, per fidelissimum 
sibi eunucbum nimtiandum illis ciirabat : « Abite, viri 
optimi, lucroque apponite , quod salvo capite abitis; 
namque magistratibus dieni dicere nequaquam licet. » Tum 
illi discedebant , bis aiiditis , capita sua contrectantes , et 
plane contenti, quod ea cervicibus adbuc liaererent. Qui au- 
tem Cadmeain banc vicioriam retulerat, iuulto jam infeli- 
cior craf, tum quia pra-fecturam oliin onini suo patrimonio 
redemerat, tum qiiia nuper praofecturae lucra bisinsidiis et FRAGMEMA. ta TrXitova (xw -noXkot. B.) \i.h ucpeXedOat , TiXsiova Ss 
xaxafiaXsiv (juXXaSwv oiTziSei^s. Stxata; airoTtvovTa xi- 
[jLwpta? Tou xaTot <l>pa6iOov cpo'vou. 'O ok 'lepa^ xaXou- 
aevo(; lino tou TrXetova xaTaOevTOf; waicep aeTOu aruvei- 
XrjixiJLevo; dr,Swv r,v 'llfftoSeio; ou Suv«[X£vy) Ttpo; 
xpeiTTOva dvTi^ept^etv. Kai auTo; 81 6 deTOi; ouScV 
otecpepev dr,So'voi;, ttXyjv ocra xat si? tov tou [jluOou xo- 
Xoibv eTs'Xei, twv iSiaiv TTTepwv waTrep dXXoTptwv 
eaTepr,[jLe'vo(;. 

"Oti Itti iTfi auT^? pactXtSof; oux v]v Tiva Tuapa 

TrjV Ko)V(TTaVTlVOU TToXtV [JL^ TOUTO dxOUCfaf « Tl Se (7U, 

TrdvTtov dvSpwv Oau[/.a<JtwTepe , [TrdXeJwv oux ap^ei<; 
xai eOvwv 5 » xat 6 Xoyoi; t^v tou xaTa (jluOov lou twv 
Stvj;dSwv SuvaTWTepot;. 

Haec in iisdeni- rebiis versantur, tlc quibus in 
fragmento antecedente sermo est, Ad Pulclieriae 
Augustae tempora (inde ab an. 4i^i) auctor (mo- 
nente Niebulirio ) h. I. digressus est , ut referendo 
quomodo Hierax, aenuilo, qui vel ipsum nequitia 
superaret , per Augustae avaritiam Iraditus , pro 
nece Fravittae seras poenas, verumtamenpoenas de- 
derit , se solaretur. Nc cum Maio credas usque ad 
annum 4^4 vel ultra etiam Eunapium narrationem 
deduxisse , faisaque de Historiarum termino Pho- 
lium tradidisse, vel inde prohibeberis, quod se- 
quitur fragmentum de Stelichonc, qui multuni 
ante Pulcheriae regnum periit (an. 408). Ibid. p. 295 : '0 Si ilTeXij^^wv oux lc6o'veuc;£ tou^; 
dvOpwTTou?, dXXa ^5)v aidypw? •:^vdYxa!^£, TrdvTa 
dcpatpou[jievO(;, xa\ Trpb? to papuTaTOv, Mq cpr)CTt Me- 
vavSpo(; , tV 7r£v(av Oiqptov xai . . . Xe^Ywv xat cu- 
(JteXXwv. 

"Oti U7t . . . W(; Sti cptXap^iav rjpouvTO . . . (Z7uavT£(;* ot Sc l/ovT£(; C^,v ijlSXXov r, tou; . . . Setv Trupt xai 
C6o'vo) xai (JtSyipo) Ttdvxa SaTravr,cja(70ai . . . t^(; . . . 
yri^; ev tw StacpaivecjOat OTt [X(3vos ilTeXt'/o)v uTcgp dv- 

OpWTTtVriV £V . . , 

SEDIS INCERTi^E. 

89- 

Suidas : 'A x dciOa Xa . . . xal aTa aOa Xo v, (fSt- 
xov, 7iapdvo[<.ov. EuvdTrto?* « Fuvatxwv Se uSpt^; xat xb 
aTacrOaXov £i(; 7raiSa? £u ye^^ovo^za^; ffuvexupo^Ovi xat 
wiioq civat (i^vPBoisson.). » Videnturhaec petita esse 
ex eodem loco, unde de Carino fragmentum 4- 
Certe eandem ibi sententiam habes, eademque 
pa!ne vei^ba. 

90. 

Idem : BaXdvxiov, [ji.a'pai7To?. Euvd7rio<;* « Et 
Te cpiXo/p7i[JLaTO(; eiT) xai SouXoi; twv [iaXavTuov xa) 
TauTa aac6to(; £X7ruvOavo'[Ji.evot , 7rpb(; TauTa SteaToaTV]- 
Youv Tbv 7r()Xe[xov. » 

Idem : OtSouaav. Euvd^rto^;* « ToaouTOu o£ ot- 
SouvTOi; xat u7rspcpuo[ji.evou xaxou. » 

92. 

Idem V. 0£7£t?. Euvd^rtoc;* « Twv Se 'Pwitatojv 
£7r' auTb TOUTO pta^O[JL£vo)v (XTTopov auT0t(; dTroS^iqat 
xai 7rXr,0o? xat O^atv xai ^Hyi xat [jLrj/av^i; xat [xe- 
Y^Or, ^roTa^jLtov, 7rpb? xb [jlt] 7rdvTcov riTTaaOai acowv xal 
6[jLoXoY£tv £tvai y£tpoaiv. » Locus mutilus, ut vide- 
tur. 

Idem : Moaj^Euwv, [/LexacpuTEuo^v. Euvd^rto?* 
« OuTot [jL£v wSe [jL£vovTe<; u7re[xo'ay(euov Tbv 7ro'XeiJLOv • » 

dvTt TOU U7r£aTp£CpOV, U7reCpUT£U0V. criminationibuspropulsandlsinsumpserat.Atqueluijusmodi 
fraudibus domus omnes facultatibus vacuabanlur : passim- 
que videre erat magistratuum bona publicata : vehiti ait 
comicus : « Viri publicum munus gerentis publica est pe- 
cunia. » Qui autem nescit , quisnam comicus , is indignus 
est qui haec legat. Sic igitur Herennianus Hieracem , qui 
plurima item impenderat, comprehensum coegit pcenas 
luere necis quam Fravittaj intulerat. Hic autera flierax 
(accipiter) ab eo, qui plura impenderat, tanquam ab aquila 
correplus, luscinia evasit Hesiodea, qua; potiori par esse 
non potuit. Tura et ipsa demum aquila nihil distulit a Iii- 
scjnia, nisi quod ad exlremum, ut est in fabula , in corvum 
desiit , cui plum:e tanquam aliena res erepta; fuerunt. 

Eadem regina imperante , nemo Constantinopoli non hos 
sermones audiebat : « Tu vero , vir praiclarissime, cur non 
urbibus populisque imperas? >- Atque hic sermo veneno 
illo , quod est in fabulis , serpentum dipsadum efficacior 
erat. 

88. 

Sleliclio liomiBes non intereniit, sed turpiter viverecoc- git, ercplis bonis omnibus, eosque ad egestatem, mole- 
stissimam belluam, ut ait Menander, damnavit. 

89. 
Feminarum vero stupra et adolescentium nobilium cor- 
ruptiones ut pro licitis haberentur decretum est. 

90. 
(QuiTBsiverunt) an pecunia; esset avidus et crumenae 
servus. De qua re quum ipsis certo constaret, pr%cipuam 
ejus rationem in bello gerendo habebant. 

91. 

Tanto autem malo intumescente et succrescente. 
92. 

Quum autem Romani eo tenderent, ut demonstrarent 
illis, quantas objicerent difficultates et ipsorum muKitudo 
et loci situs et tela et machiniie bellicae et magnitudo fluvio- 
rum ; itaque non prorsus ab illis se vinci , neque se illis iu.- 
feriores esse confiteri. 

Isli (luideni hic nianentes, bellum clam serchant. i4 EUNAPII SARDIAINI Idem : 'Pu[j(.a, cpuXaxv] ... « 'K? xo^ou ^upta tte- 
PiettXeov TOi? 'Po)[xatoi(; 01 PapSapot, ttoXX' a;ji.a piXri 
dcpiEVTS?. « EuvaTTtoi; * « IleTpa Ss Tt? d7r£(7TTaff[ji.£V7) !<; 
To^ou ^ujjia, » TOUTsaTtv £'Xxu<7[ji.a . Kat auOti;* « Kpa- 
Taiwi; ix. TOUTt»)v dvyJTUTOv Ta pvactxa. , XatxSdvovTE? Ix 
Ttov 3caT' dXXr,Xa ttXoiojv, xat xaTEi^STO to ^euytJLa 
Tot; ^u[jLafft. » Primus et tcrtius locus num item 
Eunapii sit, in medio relinquo. Certe qui deinde 
subjungitur verbis Kai auOii; locus quartus, non- 
est Eunapii sed Polybii (III, 46). 

Idem : ZeuyfJi-a. EuvaTTto;. « 'H tou TroTa^Jiou 
otdSaat?. » 

94. 

Idem V. MsXeSojvo? : Ka\ Euvduio?* « Twv 
auToiv sOoiv (Itojv v. 1.) yu^o'"'^'^ Tiva crTsiXai; ecOrJTt 
Xeux^ xat crT£[jt[j!,a(Ttv, (5)? S^J) [xeXeSoJvov ouaav TVii; ilu- 
pta? ouTO) Sv) xaXou[j(.£vrji; 0£ou. » 

95. 

Idem : 'A7roTpa-;^y)Xi(^ovTe?, dTrdyyovTei;. Eu- 
vdTTio;" « Kat 01 fJL£v auToJ;^; oistpOetpov a/otvtot? aTro- 
TpayviXt^ovTe<;. » 

96. 

Idem V. 'ExjjteXs; : « Kai TdXXa TrdOr, xaToc 
TrjV £X[j(.£Xri Xupav eOepaTOuSTO »> , cpYiGiv EuvdTrioi;. 

97- 
Idem : 'ATraYopeuet, aTroTpsTreTat, dpv£iTai. 
« 'ATraYopEuouai tco <I)tXi7rTrt>j , xai tov Aextov dvaYO- 
p£uou(7iv. M Kai auOt; EuvdTrtoi;* « Ilpbi; to d-^avs; 
xai doptffTOv T^; yojpa; IxTreaovTEi; , Trpbi; tou; cpbvoug 
xat Trpb; ttjv Xeiav aTtaYopeuovTei;. » Kai • « 'ATra- 
Yopeueii; '2t[jt.o)v IleTpe. » Priorem locum Dexippi 
esse suspicatur Bernhardyus. Idem vocem auOt? 
nnte diraYopeueK; poni vult. 98. 

Idem V. MeYaXoTcpeTrv) ; : EuvdTrto?* « Outs 
aXXox; To [X£YaXoTrp£Tr£(; xaT^ T7)v oiaiTav ev TaTi; (Jidj(^at; 
£(jTt cptXoxivouvov, J» 

99- 

Idem : 2uvT£XfJL7)pdijt,evo(;, ffuiJtSaXwv, xaTa- 
(7TOy('a(7d[ji.evo(;. EuvdTrto^; • « Tbv TrdvTa ^10^ auTOu 
(;uvTcX[ji.yipd[jtevo(; ex twv evapYOJV Trepi auTov (7U[j.§o'Xtov 
Te xal (7rj[x£io)v. » Idem : AtdtxeTpoi;, Y£W!^eTpix()v Tt etSo;. Euvd- 
TTtoi;* « 'ili; xaTa Tivai; StaiieTpou^; xepaiai; X£/to)(76ai 
Tr,v Y^wTTav xcr.t; ' dvTiTUTroK; <7uu6oXai; Ttov dxt- 

00)V. » Idem : AteveYxeTv, ayxyiLV. EuvdTrto?" « KaTot 
TOUTOu; Toui; ypovou; uTrb t^i; dvSpojSou^; Yuvatxb; IpYOv 
xaT£ToX[jLr^6y) xai (7uveTrpd/0y) ^2^^*'°^ °^t^> >'«' 
dvSpo)0£(;, w(7Te dTrt(7T0v etvai SieveYxeiv et; Ty)v Stv^- 
Yvjatv. » 

102. 

Idrm V. IlatSid : EuvdTrtoi;* « Kat ot [Jtev Tratoidv 
Ttva ex Twv TroX£[/.io)V r,YOU[jt£vot , ToaouTov ISua/e- 
paivov, oaov ^vaYxd^ovTO poav xaO' ouc e(jL6dXot£v. » 

« Si reliqua belle se habent, saltem jBoav labem 
duxit : nam Eunapius, opinor, voluit, milites 
illos opinione falsos fuisse, qui quum bellum sic 
per ludum jocumque gesturos animo praesumpsis- 
sent, aerumnas debuerint tolerare vel rebus alienis 
abstinere. Contra sentit Hermannus, priora ver- 
tens,jocum opinabantur ab liostibus pafatum. » 
Bernhardy. 93. 
« Barbari Romanos circumnavigarunt , sagitta} jactum 
ab iis dii^tantes, multaque tela in eos emiserunt. » — Eu- 
napius : « Petra vero quaedam teli jactum distaHS. » — Et 
iterum : « Firmiter his funes ductarios alligarunt, quossu- 
uiebant ex navibus , quarum altera juxta alferam collocata 
erat ; ita<iue pons funibus duclariis relinebatur. » 
94. 
Mulierem, quae mores ejusdem populi sequeretur, alba 
veste et coron is ornatam nnsit, quasi sacerdotem Dea; Syria; 
quam appellant. 

95. 
Et illl quidem eos funibus strangulantes necarunt. 

96. 
Et ccteri ejus morbi ad ingratum lyrae cantum sana- 
bantur. 

97. 
Quum in obscuram et occultara regionis partem per- venissent , et caedibus pra;disque agendis defatigati essent. 
98. 
Et alioquin illi, quisplendide vivunt, periculis in bello 
se oiferre recusant. 

99. 
Omnem ejus vilam per conjecturam assecutus ex eviden- 
libus indiciis signisque. 

100. 
Ita ut lingua secundum quasdam diametros adversis ct 
coeuntibus spiculorum ictibus decussata esset. 
101. 
Ilis temporibus facinus quoddam audacter susceptum 
a viiili muliere et confectum est, adeo generosum illud et 
virile , ut incredibile sit , si in narrationem deducatur. 
JO?. 
Et illi quidem ludiun qucndam ab lioslibus ludi putanles, 
tantum indignabanlur, quantum vociferari cogebanlur 
contra illos,quosadoriebantur. FRAGMEINTA. 55 io3. 

Idem : Aiau/ £ vi^iitjOa'. « Ss ra cppovvitxa-ca 
xai Tou? Ouaou; xwv cxpaTiojTwv avripsOiJ^s, xal Siau- 
V£v(C£(jOat TCpb? TO ayspcoyov Tat<; jjteXsTaK; e^sxaXst 
xai (f tXoxtvSuvov. » 

Idem : 'Avri peOi^e, Itci ti TrapcoTpuve xai ■kol- 
pe'OriYev. EuvaTrio?- « '0 Ss t^c (ppovr^[Ji.aTa xai toui; 
Oufjtou? Twv CTpaTtojTwv avTQpeOi^ev. » 

« Agitur forte de Valentiniano , qui ut Cellica- 
rum gentium securitati provideret , veoXatav OTt 
irAei(JTr|V, ait Zosimus IV, 12, 2, aOpotaa?, ex t£ 
Twv TtapotxouvTtov TW 'Pvivo) p«p6apwv xat ex twv ev 
ToT? UTTO 'Pojfxatou? eOvefft yeojpYwv, TOii; (jTpaTTiYtxoT? 
EYxaTaXe^^ai; TaY[xa5tv, outo>i; auToui; £^i^(Txr,ffe Ta tto- 
Xe^ijiia , ojcTTe cp 060) Trjc; Trept tqc TOtauTa twv CTpa- 
TtoJTWv (jteAeTri? >'''' Tretpai;, evvea tou; TrocvTai; evtau- 
Toui; (jLviSsva twv UTrep tov 'P^vov Taii; utto 'Pwixaioui; 
TidXefftv evoyX^ffai. Vel respicitur Fravithus , qui 
adversus Gainam dux electus, apYOuvTOJV oux ■:^v£t- 
/£T0, Zosimo teste V, 20, l\, twv (iTpaTtojTtov, cxXXa 
[jiEXETati; <7uve/_£(7tv £;r,axet, xat eTri to(toutov toi; y"" 
jjLvacioti; l7Te'ppwaev,(5j(jTexTX. Potest etiam fragmen- 
tum referri ad Sebastianum, qui electis duobus 
niilitum millibus , tyj (juveyet '^uit.va.GioL ^ ut ait 
Zosimus IV, 23 , 5 , To evSeov eTrXr^pou xtX. » 

KOISSON. 

104. 

Idem V. Xp5i[Jta : EuvaTtioc;" « 'O Bk toci; Suv(X[jt.ei<; 
Y]Opota£, xat TO /p^[Ji.a Tr,i; Sta6(X(j£W(; £7:tff7r£p/o)v r,Syi 
xai (ju(jt.6ta!^o'[jL£voi; , xai TrXriv (XYaO^i; ^'"J/.^? cwtJLa oux 
e/o)v. » 

« Agitur forte de Fravitlio, qui teste Eunapio 
( fr. 80 ) evo'(j£t TO (j(0[jLa , Trj^; (j/u/vi<; UYtatvou^Jv)? 
TtXeov. » Boiss. Idem V . M['' t X () 1; • EuvotTTtoi; Ss XeYst i|*tXbv xat olov 
xoucpov. Idem : Avr,']j£V, dvExpEijiaaE toic; O^oti;. Eu- 

VOCTTtOi;. 

Sequunturfragmenla auctoris sui nomine non 
insignita, quae Eunapii esse viri docti censuerunt. 

106. 

Idem : E u t <> x 1 ? 0.1:0 Sptxy.rfi eXOtov ouTe Yvcorjiviv 
£7ri£txyi<; Tt? r]V, ouTe y^voui; eu 7]xo)v, (xXXi xai arpa- 
TtoiTrii; (Jtev 6 tu/cov, TroXXa Sk /pv^iiaTa xotva tou 
tSiou TtxY^^aTOi; uTroxX£'|/a<; <j)/ero cpeuYO)v eti; tyjv Ila- 
XataTivriv.'E7r£//tpria£[jLoVOuv'KX£uOepo7roXiTaig£auTbv 
eYxaTaX^^at , Trji; pouX^? [jL£Taa/(ov £7rt /pvifjLaat [xe- 
YocXot<;. KaiYap IyXi/^to Tr,v tu/yiv (jtETaSaXeTv eti; to 
£UYev£'aT£pov xatTOt eSet 7rpo'T£pov [jL£TaTiO£aOat t-Jiv 
7rpoat'p£atv £i<; to xpeTTTOv. 'AXX' oijlcoi; ot 'EXeuO^po- 
TroXTTat, TO 7rXr,0oi; u7rtSo'[jL£vot twv /pr,tjLotTO)v, ou Trpoa- 
£S£^avTO Tbv EuT()xtov. 'O oz [jL£T£/o)pr,a£v e<; t^v 
'AaxotXo)va- xat 6 T()Te 7rpo)Teuwv KpaTepbi; eu[jt£vwi; 
auTbv u^reSe^^aTO (jLeToc twv /pr,[jiaTWv, 7roXtTix% Te 
[jL£T£So)X£V eXeuO^piai;. Ot Se 0paxei; uaTepc») /po'vo) 
xaToc 7ruaTtv y]XOVTC<; £7ri tov EuTo'xtov, (xtttitouv tov 
KpaTepbv auT()v t£ Tbv EuTo'xtov xat toc /pv^^jLa-a' 6 Sk 
ou [jLeOtet Tbv dtvSpa • twv Ss arpaTto^Twv £7rt St'xr,v to 
7rpaY(Jta cj)£po'vTwv, 6 KpaTepb<; u7repaYcovi^£Tat tou 
EuToxtou , xal TrepiYtveTai twv 0p(xxwv ecp' (o xai 
/pvia^jtbi; e^£7rea£v, e/cov coSe. 

n Integrum liunc articulum descripsit Suidas ex 
historico aliquo deperdito : quem ex stylo Euna- 
pium esse suspicor. » Kuster. Contra Bcrnhar- 
dyus : « Equidem nihil agnosco , quod Eunapium 
magis quam ISIalchum redoleat. » — Dubitans 
locum in Eimapiana receperunt Boissonadius et 
Niebuhrius. Res tanto incertior, quum de Eutocio 
illo ejusque aetate non constet. Niebuhrius suspi- 
catur ab hoc Eutocio mathematicum , qui sub 
Justiniano scripsit, duxisse genus. 107. Idem : A tr,u/evf^eTO, u<|^r,u/^evei. « "ETepa Se 103. 
lllevero spirituset animos militum irritabat, eos(]ue ad 
ferociam erectis cervicibus ostendendametpericulaproniptc 
adeunda exercitationibus proyocabat. 
104. 
llle vero copias coegit et trajectus negotium jam vebe- 
menter urgens, et pnieter bonum animum corpus non ba- 
bens. 

105. 
Nudum. — Suspendit diis. 

106. 

Eutocins, e Tbracia oriundus, nec probo animo fuit 

nec genere nobili , sed miles gregarius : qui qnum magnam 

pccuniae summam coliorti suiB suffuratus esset, in Pai.Te- 

slinam abiit, operaraque dedit, utapud tleuUieropolilanos in civium numerum reciperetur, postquam magnis largi- 
tionibus in senatum irrepserat. Ex humili igitur conditione 
ad fortunae splendorem pervenire cupiebat, quum prius 
sentiendi rationem in melius debuisset cenvertere. Sed ta- 
men Eleutberopolitani, copiam divitiarum suspectantes , 
Eutocium non receperunt. Tum Ascalonem migravit; ubi 
Craterus, vir inter Ascalonitas primarius, ipsum cum pe- 
cimia benigne suscepit, et jure civitatis donavit. Thraces 
igitur, ad quos fama ejus rei perlata fuerat, Eutocium ve- 
nerunt arcessitum , a Cratero Eutocium et pecuniam repe- 
tentes. llle autem virum non tradidit. Et quum milites rem 
ad judices detuHssent, Craterus Eudocium defendit et 
Tbraces vicit : qua de re tale oraculum editum est. 
107. 
Obaliavero q,ua,>dam uon mullo minora caput erigebat EUNAPII SARDIANI FR4GMENTA. 56 

ou Tzo\\) Ti jJLEiio dvwpOouTO xa\ St7]u)^evi^£T0 , nXXa 
TOUTO)v papuTEpa xat xspauvw xpoffEfjtcpEpr). » 

« Eunapiana esse suspicor ob usum verbi Stau- 
)f£v(^£(jOai, quo usus est Eunap. fr. loi, et haec 
ipsa verba dvojpOouTO xa\ Sirjuyevi^eTO leguntur in 
fr. 76. " BoissoN. 108. Idem : A p a ff t tq p 1 v . a Tb xocrtxtov xa t f,auy(^iov 
tAeTa Tou Spa(jr/)piou auTw eTeTaxTo xa\ tou dvopw- 
Sou?* £7rt£txr,i; yap wv xai Trpo'<; y' eTt dTCpdyuwv, ofjitoi; 
ei? dywva Trpayf/.dTWV £p.6£6r,xwi; i^ dvdyxyi<; ouO£vbi; 
eX£t7T£T0 TWV Tr£pt TauTa xaXtvSouuEvojv. » 

« Fragmentum Eunapio dandum duxi ex solo 
scribendi genere. Sentio quam levidense sit hoc 
argumentum. » BoissoN. 109. Idem : Ilepixaw?, epojTtxw?. « Ilepixaw? trfi 
yuvatxb? e/wv. » « Haec Eunapio tribuo , quod 
adverbio non vulgari Treptxawi; fuerit usus in So- 
phistis p, III. Rursus fateoT hoc argumentum 
non esse validissiinum. » Boisson. Idem : 'Efxcpcpeia, 6[i.oto'Tr,c. 

Idem : MearaiTroXto?, wjxoyepwv, [jii^oTro^Xtoc. 

« Haec referri posse ad Eunapium putavi ex 
hac Zosimi , qui Eunapium saepissinie exprimit, 
sententla (II, 5i) : dvSpa (jteaatTcoXtov, eixcpepeidv 
Tiva Trpb; Tyjv tou pactXeoj? iO£'av SoxouvTa ttoj? £X,£tv, 
Euptov. Sed potuit Suidas ipsa Zosimi verba respi- 
cere. » Boisson. et cervice elata incedebat; sed Uis graviora et fulmini si- 
milia. 

108. 
Mudestia et iranquillitas in illo conjuncta eral cum ala- 
crHate et fortitudine. Nam qui modestus esset et vitae quietae 
amans, idem tamen, quum Qecessitate cogente ad negolia accederet, nullo erat inferior eorum qui in illis assiduc 
versati erant. 

109. 
IUius mulieris ardente amore flagrans. 

110. 
Similitudo. — Scmicanus ~ "iiiTi?'*^! '" OLYMPIODORUS THEBJ5US. -°<«aS2>®<SSSsa»' Olympiodorus ex ^gypto Thebaeus, gentilis 
poeta et historicus , Byzantii , ut yidetur, vixit 
temporibus Arcadii et Theodosii secundi. Circa 
annum 4 12 legationem obiens ad Donatum Hun- 
norum regulum (v. Exc. Phot. § 18) itinere ma- 
ritimo eoque periculosissimo profectus est. Ahud 
iter maritimum, quo item multa auctor perpe^sus 
sit, inPhotianis excerptis (S ^^ ) memoratur inter 
res quae pertinent ad annum 4i5. Videtur Byzantio 
lum in Graeciam trajecisse , quandoquidem ibidem 
narratur Olympiodorus Athenas appuHsse, ubi 
Leontium in thronum sophisticum opera sua et 
studio' evexerit. Denique tertium iter, in quo 
inirsus xarot OaXacffav ■KoWot. TiaOwv 6 c!vyypa'^s.h^ 
[aoXk; Sieaoj^ETO (§ 35), circa annum 421 in 
yEgyi)tum suscepit , Thebasque patriam visit , in- 
deque meridiem vei-sus Syenen contendit, nec 
non Blemmyum regionem lustravit. Inter fami- 
liares ejus Philtatius quidam erat , suip uw? Trept xviv 
Ypa[jL[/.aTixriV iyoiv (§ 3»), et fortasse etiam Va- 
lerius , qui sub Constantio imp. praefectus Thraciae 
fuerat ( § 27 ). 

Scripsit Olympiodorus atque Theodosio juniori 
dedicavit historiarum libros sive Xoyou? icTopixoui; 
viginti duos , quibus res annorum ferme octodecim 
continebantur, inde ab Honorii anno decimo tertio 
(407) usque adannum 4*5, quo Valentinianus ter- 
tius imperio potitus est. Ceterum non id auctor 
egit, ut opus ad justse historiae severitatem elabo- 
raret , sed materiam vel silvam historico uberri- 
mam praebere satis habuit. Quare tum de rerum 
ordine chronologico minus soUicitus fuit, et in 
fundenda oratione genio suo indulsit. 

Praeter Photium unus Zosimus semel (V, 27) di- 
sertam hujus scriptoris mentionem injecit. Dubi- 
tarique nequit, quin recte Tillemontius [Hist. 
des emp., tom. V, p. 656 ) et Reitemeierus (ad 
Zos. p. 6ii)Zosimum in postrema operis sui 
parte (inde a lib. V, 26) Olympiodoro maxime 
se addixisse statuerint. Reitemeierus 1. 1. de his 
ita habet : « In postrema hac historiae suae parte 
Zosimus, postquam in superioribus maxime Eu- 
napiimi ducem habuit , Olympiodori nunc , scri- 
ptoris sequaUs , diserti ac fide dignissimi , vestigiis 
institit, ejusque sylvam ita sequitur, quantum 
scilicet comparatione epitomae a Photio confectae 
et historiae Zosimeae intelligitur, ut rationem et or- 
dinem eundeni servet , et ubi res naturali vinculo 
haud conjunctae explicandae sunt , a rcrum serie cum eo deflectat, veluti in historia Constantini 
tyranni , quae pauUo quidem seriore , commodo 
tamen loco integra et aUis haud interrupta enar- 
ratur. Judicio Zosimum suo esse usum , nec tc 
mere auctoritatem ducis sui secutmn, argumento 
erunt loca, in quibus ab Olympiodoro discedit, 
et aUa, quse vel inbreviarioPhotiipauUoproUxius 
sunt expUcata, docebunt, quantum sit in Zosimo 
brevitatis studium, quod vel obscuritatem non- 
nidUs videtur affudisse locis(e. g. V, 34, 2. 37, 
6. VI , 8, I ). Quse de rerum causis vitiisque im- 
peratorum, rebusque praefectorum civilibus aut 
miUtaribus judicata in hac parte legimus, Olym- 
piodori potius esse quam ab Zosimo animi acic 
inventa, suspicamur, eamque ob causam ea, quoe 
de StiUchonis virtutibus ac vitiis ab omni iniqui- 
tate aUenus judicavit,nonEunapio, qui ut impium 
in majorum saci'a hominem eum exagitaverat , sed 
Olympiodoro duce scripsit. Qui cum Zosimo hic 
comparari scriptores adliiberique ad ejus emen- 
dationem possint, ii et paucissimi sunt et mininii 
momenti. Orosius quidem, nisi justo parcior ac 
brevior in rebus enarrandis fuisset , indulsissetque 
minus ingenio superstitioso , ut sequaUs setate 
adeoquc maxime auctoritate poUens , utiUssimus 
ad hunc usum foret. Suppeditant nonnuUa, quae 
huc faciunt, praeter Sozomenum et Philostorgium 
et chronogi"aphos MarceUinum et Prosperum, 
Jomandes et Procopius, hic in ultimis, iUe in 
prioribus, denique Augustinus, aequaUs, ac Fri- 
geridus Turonensis. Ultimo loco monebimus , 
hiatum esse quodammodo historise rerum quae 
inter annum 4o4 et 407 gestae erant. Quum 
enim Eunapius historise suse finem anno 4o4 
fecerit, Olympiodorus autem suam anno 407 
exorsus sit, relictum ab iis est spatium , quod nisi 
aUunde sartum Zosimus prsestitit ac rebus in illo 
temporis intervallo gestis explevit, ipsius historiam 
imperfectam reddere debuit. Quantum compa- 
rando potest conjici , ex Olympiodoro , qui exor- 
dium historiae suae paullo altius duxisse videtur, 
ea , quae iis annis sunt inclusa , sumpta sunf et 
translata. » — Praeter Zosimum prse ceteris Sozo- 
menus Olympiodori commentarios consuluisse 
videtur. 68 OLYMPIODORl THEBiEI Photius Bibl. cod. 80. 'AvEYvwaOriaav 'OXbtjiTrioSo)pou tffTopixot XoYot x6 . 
"Ap/ETat aTib xrji; 'Ovojpiou xou ^a.uO\ioii; 'PM^r^ 
•zTfi yjTZOLTeiOiq xh 1'Soop.ov, xat ©Eoooffiou to SsuTspov, 
xaT£p/£Tat Ss (/.E/pt? oTou BaXevTtvtavOi; 5 n).axtota; 
xai Ki>jv(7TavTiou Tiati; et? ttjv paffiXetov t^? 'Pio[xr,? 
avsppr^Or) ap/j^v. O&to? 5 auyYpacpeu? ©rjSaTo; (/.sv 
ecTtv, Ix Toiv Trpb? Aiyutttov ©rjSwv to Yf^voi; £/o)v 
TTOtrjTrii; , Oii; auTo'? cprjCt, t6 £TTtTr|S£uu.a • EXXr,v Tr]V 
Oprjaxstav aacpr,!; ijl£v Tr;v cppactv, aTOVoi; Sl xat £X- 
XEXufJtEvo? , xai TTpbi; Tr,v 7r£7TaTr,iji.£'vriv xaT£vr,v£Ya£vo<; 
yu5aioXoYtav. "i2ciT£ (jLr,S' a^to? ei? ctuyyPk^^/IV ava- 
YptxcpEffOai 6 Xo'yoi; " 8 xat auTbc tffo); cruvt5t)jv, ou auY- 
Ypacpr,v auTw TauTa xaTacrx^uacOrivat , aXX' uXrjv 
<TUYYP°*®^? EXTToptffOrivat oiaS^SatouTat* outw; dtaopcpoi; 
xai cxvtSfio? xat auTw Tou Xo^ou 6 yapaxTrjp xaT£c»at- 
V£TO. Kai YKp ouS^ata twv iO£0)v xaXXo)Tct^£Tat, •rrX-Jiv 
ei Tt? ev Tiat Trj acp^Xeta 7TXr,(Tta^£tv IxStacotTO. To) 
Yap Xtav TaTtetvo) xai e^euTeXtfftJLEvt.) xal TauTr,? £X- 
7rt7rTO)v, £ti; toto)Ttffabv oXox; uTT£vr^v£XTat. "VXrjV 0£ 
auTb? iffTopia? TauTa xaXwv oiji.o)<; xat XoYOt; Statpei , 
xat 7Tpooiu.tot<; TOipScTat xofftxsTv. Kat 7rpbi; ©eoSdfftov 
xbv fJafftXea, 8? av£'j>tbi; £/pr]tjt(XTi^£v 'Oviopiou xat 
nXaxtSta?, 'ApxaSiou Se Trat?, irpbi; toutov Tr,v iffTO- 
piav avacpojvEt, 

2. AiaXa[ji.6(xv£i Totvuv 7r£pt ^TeXij^ojvoi; , offr,v t£ 
7r£pt£€£'6Xr,TO SuvatJLtv, xaTaffToti; eTTtTpOTroi; tojv 7ratS(ov 
'ApxaSioy xat 'Ova)ptou U7r' auTOu tou TraTpb^; aurtov 
0£oSofft'ou aou [X£YaXou • xai oji; iEprjvav vo'(jtoj yauiou r\-^txys.-zOy(r^iOoo(Jio\j xal Taurriv auTW xaT£YYur^<J*VTO<;. 
''OTt T£ [JtETi TauTa 2T£Xty_tov ei(; Trjv eauTou OuYaTEpa 
0£p[jtavTiav Tbv pafftX^a 'Ovo^^piov Ya.u.Spbv ETroir^ffaTO. 
Kat (5j!; £7ri TtXetffTOV Iti (jtaXXov r]pOr] Suv(xijt£0)<;, xat 
7roXXou? 7roX£[/.ou? &7r£p Poj[jtaio)V 7rpbi; TroXXot twv 
eOvwv xaTojpOo)ff£. Kai oti [jLtatcpo'voj xat (X7ravOpto7ro) 
ff7rouo7i 'OXuiJtTriou , 8v auTbi; toj jSaffiX^i 7rpOffojX£tojff£, 
Tov Stot ^tcpou? U7r£[jt£ive OtxvaTOv. 

3. "Oti 'AXcxptyo? 6 Tojv FcjtOojv cptjXap/oi;, 8v 5]t£- 
Xi/ojv (jt£T£xaX£ffaTO e7rt tco cpuXot;ai 'Ovtopioj to 'JX- 
Xuptxo'v (Trj Yscp auTou r,v 7rapa 0£oSoffiou tou 7raTpbi; 
£xv£V£[jtr][Jt£vov j5afftX£t'a)' outo<; 6 "^VXotpt/o^;, Stot Te 
cpo'vov 2TeXi/ojvoi; , xat oTt S ouvexeiTO auToJ, oux 
eXo((jtoave, TroXtopxeT xai exTropOet Tr,v *Po'j^riv, 'E^ 
^(; y^r\\i.<x'z<x Te otTretpa l;ex()[jttffe , xai t^v (xSeXcprjv 
'Ovojptou, nXaxtotav, ev 'Pco(jtr] StotYOUffav, •?\/u.a.lo)- 
Ttffe. Kai Trpb t^<; (xXojff£Oji; 8k eva Ttva tojv xaToc Tr]v 
'Po^j^jtr^v £7rtSo'^o)v ( ATTaXo? r,v ovotjta auToj) , Tr,v £7rap- 
y6zr\xoL to't£ SteTrovTa, eti; paoiXea cxvr)Ydp£Uffev. 'ETrpo!- 
/Or) S' auTO) TauTa Stot t£ Ta<; 7rpo£tpr,ijt£'va? atTia<;, xal 
OTi Sotpov, xai auTbv FotOov ovTa, xai TrXrjOoui; jjtev 
okiyou eTTotp/^ovTa ( ay(pt Y«p Staxofftojv r) xat Tptaxo- 
fftojv 6 Xab<; £q£T£tv£TO ) , (xXXoj; Bt r]pojixdv Ttva xat ev 
[jtotj^aii; (xxaTaY(oviffTOV, toutov oti 'Po)(<.atoi r]Tatpt'- 
ffavTO Si' e/Opai; 'AXaptyroj ovTa, (XffTrovSov l/Opbv 
'AXotpt/_ov l7toi>iffavTO. 

4. "Oti Iv Trj 7roXtopxt(x Trj^; 'Pojfjtr)? (xXXrjXocpaYta 

TOJV IvOtXOUVTOJV lYtveTO. 

5. ''OTt 'AXocpt/o<;, £Tt ^oJvTOi; 2t£Xi)^o)vo<; , TEffffa- 
potxovTa xevr/ivdtpta [jttcObv eXaSe Trji; IxffTpaTeiai;. Lecti sunt Olympioclorl historiariim libri tliio et viyinti, 
(lucto initio ab Honorii, Romani imperatoris, consulalu 
septimo, et Tlieo(]osii secundo (an. 407 ) : detlucittiue liis- 
toriam ad id usque tempus, quo Vaicntinianus, Placidi.-B 
et Constantii fiiiu.s, Romauus imperator declaratus est (an. 
425). Scriptor liic ortum dncit jEgyptiacis Tiiebis, poeta, 
ut de se ipse profitetur, religione vero gentium imbutiis. 
Dictio illi clara , remissa tamen ac dissuluta , et in protri- 
tam devoluta verborum affluentiam. Oratio itaque indigna 
ut historiae adnumeretur : cujus ipse fortasse conscius, non 
liistoriam hanc a se adornari , sed materiam dumtaxat, seu 
commentarium historise suppeditari contendit : adeo infor 
mis ac specie carens etiam ipsimet dictionis sua3 character 
visus est. Etenim nulla orationi forma hic enitet , nisi quis 
eum alicubi simplicitali accedere contendat. Efsi neque 
hanc attingat , dum nimis humiii ac vili dictionis genere 
usus , in idiotismum plebeiumqiie sermonem prorsus dela- 
bitur. Et licet silvam suum ipse opus appellet, iibristanicn 
distinguit , pra?fationibusque ornare nititur. Historiam in- 
scribit Theodosio [ Minori ] imperatori , qui Arcadii filius , 
Honorii ac Placidia> palruelis fuit. 

2. Narratitaque, Stelichonem ad magnani pervenisse po- 
tentiam , quum eum Theodosius Magnus parens ipse suis li- 
beris, Arcadio atque Honorio, tutorem imposuisset (395) , 
ac pra^terea uxorcm Serenam duxisset, a Theodosio ajqiic 
ipsi desponsara. Postetiam, filia sua Thermantia nuplui Honorio imperatori data , illum sibi generum adscivisse : 
indeque ad summam prorsus eveclum potentiam. Mulla 
pro Romanis cum variis gentibus bella gessisse feliciter, 
donec sanguinaria immanique Olympii opera , qiii pcr Sti- 
lichonem imperatori familiaris factus fuerat, ferro mortein 
excepit (408. Cf. Zos. V, 32, Sozom. IX, 4, Philostorg. 
XI, 3. XII, 3. Oros. 7, 38 ).• 

3. Addit Alarichum, Gothorum praefectum, quem olim 
evocarat Stelicho, ut Honorio lllyricum armis teneret (haec 
enim illi provincia a parente Theodosio in partitione regni 
obvenerat [ c/. Zos. 5, 26, 2 ] ), tum ob Stilichonis cae- 
dein , tum quod promissum illi datum non esset , cinxisse 
et cepisse Romam,in eaque urbe incredibilem argenti vim 
pranla avertisse, quin et sororem Honorii Placidiani,Romaj 
tum agentem , captivam habuisse (410). Ante captam vero 
urbem illustrem tum virum , cui Attalo nomen , summam 
pra'fecturam gerentem, imperatorem renuntias.se. Actaque 
esse ha-c ob eas, quas diximus, causas, et ob Sarum , Go- 
thuni item genere, sed paucorum hominum praefectura 
( vix cnim ducentos, aut summum trecenlos ductabat ) , 
cetera generosum virum armisque invictum, qiiem quod 
socium sibi Romani adjunxissent, Alaricho exosum, hunc 
sibi implacabilem fecerunt inimicum. 

4. In hac urbis obsidione mutua carne pastos esse obses- 
sos (408). 

5. Alarichum, vivente etiamnum Stelichone, militia; mer- FRAGMENTA. 59 6. "Oti {XExa Gavaxov SteXi/wvoi; avaipsixai Iva- 
Tro^TTviYETffa xai Depriva ^ toutou yuvrj, aiTia votxi- 
ffOeiffa T^? £Trt 'Po\u.yiv £cpo'oou 'AXapi/ou. AvaipETrai 
Ss 7rpo'T£pov [XETa T-))v avatpecjiv ST^Xty^cavo; 6 TauTYi; 
xaxstvou TTat; 6 Eu/spio?. 

7. "Oti to BouxEAAapiOi; ovojjta Iv Tai? fjfxspai? 
*Ovwpt'ou £;p£p£T0 xaTOc (jTpaTiwTwv ou [/.o'vojv Po)- 
aatojv, aXX3c xat FotOojv tivoJv oji; S' auTOJi; xal to 
(potS£paTO)v xaTot oiacpo'pou xai auiJttjLtYOU? EcpspsTO tiXtq- 
Goui;. 

8. "Oti 'OXufXTrtoi; 5 ETttSouXEuaai; 1,TS.Aiyoiwa [jid- 
ytaTpoi; twv 6'^'ptxto)v ylyovEV £tTa I^etocte Tvii; ap/^i;. 
lilTa TtotXtv £7r£€r, TauTVii;. "ETOiTa i^ETTEa^v. EiTa 
£X7r£(jojv, poTraXoii; u(JT£pov U7rb K(ov(JTavrt'ou, 8<; riY(x- 
YETO nXaxtSiav, Trato^ijtsvoi; avatp^TTat, Toti; (xxoa? 
TrpoT^pov £xxo7r£ts. Katf, otxy) tov cxvoutoupYbv £ii; teXo? 

OUX (XCpvixEV (XTtjJtO^^pyjTOV. 

9. "Oti tojv [ji.£Ta *PoSoY(xtaov Fo^tOojv oI x£cpa- 
XatwTai 87rTt[j(.aTOi IxaXouvTo, £t<; ScoS^xa auvTEtvovTE? 
^iXiixSai; , oui; xaTa7roXe[ji.r^aa(; ^iiXv/jMV 'PoooYottaov 
7rpoar,TatpiaaTO. 

10. "Oti 'AXapij(_ou vcjaoj T^X^UTT^aavTOi; , oiotSoyoi; 
auTou 'ASocouXcpoi; xaOiaTaTat 6 ir^ '{^■vaiix.oq (xSEXcpo'?. 

11. "Oti Tbv ^vipbv (xpTOv j3oux£XXaTov .6 auYYP*^^^? 
xaXETaOat <pr,at • xat y_X£U(x^£t Tr,v tcov aTpaTtcoTOJv 
£7rojvu[ji.i'av, cJj; £X toutou Boux^XXapttov l^rtxXr)- 

OfiVTCOV. 

12. "Oti KojvaTavTTvo; sti; TupavviSa (xpOEti; 7rp£- a6£u£Tat 7rpbi; 'Ovtoptov, (xxojv ijlsv xat U7rb tojv arpa- 
TiojTOJV piaaO^ii; (X7roXoYout/.£vo(; ap^ai, auYYvo^jfjtrjV Ss 
aiTojv, xat TYjv Tri<; j3aatX£iai; (x^ttov xoivcoviav. Kat 

PaatXEui; Siot toc £V£aTrixo'Ta Sua/Eprj teoji; xaTaSsysTat 
Tr;v Trj; paatXsta? xotvojvtav, xaToc to«; BpETTaviai; Sl 
6 KojvaTavTtvo? ii6yy^(x\sv (xvr,Yop£U[jt£voi; , aTota£i tojv 
IxsTas aTpaTttoTtov eii; TauTrjv (xvr,Y[J<-e'vo? Triv (xpjrriv 
xat Yocp £v TatJTati; Tat? BpETTaviati; , Trpiv ^j 'Ovtopiov 
xb £SSo[jLOv u7raTEuaai, £i; arocatv 6p(j(.riaav to Iv au- 
Tat? OTpaTtojTtxbv, Motpxov Ttvot (xveTttov auToxpocTopa. 
Tou Se utt' auTcov avatpEOsvTOi; , FpaTiavbi; auTot? (iv- 
TtxaOtaTaTai. 'Ettei Ss xat outo<; sti; T£Tpot[jtrivov, auToT; 
Trpoaxopr,; yzyo^joiq^ (X7r£acD0tYr, , KojvaTavTivo^; to't£ £ti; 
Tb Tou auTOxpocTopoi; (xva6i6oc^£Tai ovoijta. Outo<; 'Iou- 
arTvov xai Neo§iYocaTr|V aTpaTr,YOui; 7rpoSaXo'[jt.£vo; xai 
Toci; BpeTTavtai; locaai;, 7r£patouTai atta tcov auTou l^rt 
Bovojviav, ttcjXiv outco xaXou^jLEvrjv, TrapaOaXaaatav xai 
^rpo^jTriv Iv ToT<; tojv raXXttov 6pt'oi<; x£i[Jt£vr|V. EvOa 
SiaTpt'Jja<;, xat oXov Tbv rotXXov xat 'AxuTavov aTpa- 
TtoJTr,v tSt07rotr,a(5t[jL£vo? , xpaT^T 7rotvTOJV twv [^.spojv 
T^i; FaXaTtai; [Ji£/pi tojv AX^teojv twv [jtETa^u 'iTaXiag 
T£ xai FaXaTtai;. Ouroi; Suo 7raiSai; iayt , KtovaTavTa 
xat 'IouXtavo'v ojv Tbv [ji£v KtovaTavTa xaiaapa yti- 
poTOV£i, £lTa uaTspov xaTot Toc? auToc? fi[jt£pa? xal Tbv 
'louXiavbv voj6£Xiaat[jtov. 

13. "OTt "ATTaXoi; ^aatXEuaai; xaToc 'Ovojptou Itti 
'Pot6£vvav lxaTpaT£U£Tai, xal 7r£[ji7r£Tai Trpbi; auTbv, 
ojc Ix jBaatXaoi; 'Ovojptou Trpb? paatXla, 'Io6tavb<; cedem centenarios quadraginta accepisse (c/. Zos. 5, 26, 
3;29, 14). 

6. Post Stelichonls interitiim suffocatam periisse etSere- 
nam,ejtis conjugem , ((uod Alarichi ad urbem adventus 
causa exslitisse pularetur, et interfectum esse antea , in- 
teremplo jam Steiichone, filium ejus ex Serena, Euclie- 
rium ( cf. Zos. 5, 38 ). 

7. Buceliarii vocabulum Honorii imperatoris temporibus 
tributum militibus, non Romanis solum, sed et Gotiiis qui- 
bi^dam. Eodem modo et feederatorum nomen attributum 
inconditae et e diversis conflat» multitudini. 

8. Olympium iUum, qui Stelichoni insidialus erat, offi- 
ciorum magistruni factum , ea post dignitate excidisse. De- 
hinc iterum potitum , rursum privatum esse : tandem fusti- 
bus a Constantio, qui i^lacidiam uxorem duxerat, macta- 
tum occubuisse , quum ei anle caidem auriculaj resectae 
fuissent. Ita im|)ium illum non impunitum oljiisse. 

9. Gothorum , qui cum Kodogaiso erant , primarios viros 
Optimatos appeliatos ait, duodecim fere milhum numero, 
quibuscum Stehclioneu) , Rodogaiso debellato , societatem 
iniisse (406. C/. Zosim. G, 26,4. Oros.1,21. Jornandes De 
siiccess. regn. c 95. Deinde qux Zosimus, 6, 27, nomi- 
nato Olympiodoro habet, vide ad calcem Exc. Phoiii. 

10. Alaricho morbi vi exslincto, successorem datum 
Adaulphum, uxoris fratrem (410). 

11. Paneni siccum scriptor hic buccellatum vocari tradit, 
illuditque miiitum cognomini , ut qui hiiic Buccellarii siut 
iippellati. 12. Constantinus ad imperium tyrannice sublatus,ad 
Honorium kgatos mittit excusantes, invitum se et a 
militibus coaclura imperium suscepivSse. Vcniam igitur 
postulare societatemque imperii. Imperator propter im- 
pendentes molestias tantisper susccpit in societatein. Con- 
stantinus hic in Britannia renuutiatus fuerat, niilitari tu- 
multu ad imperium adactus. Etenim ante Honorii consula- 
tum septimum (407) in seditiouem illic versus exercitus , 
Marcum quendam imperatorem crearat : quo ab ipsis sub- 
lato , Gratianus suffectus est. Hic ubi menses quattuor, 
illis jam fastidio ductis, praifuisset, interficitiir. Tum 
Constantinus Augusti nomine salutatur. Is Justinum 
{Justinianum , Zos. 6,2) et Neovigasten ( Neviogasten, 
Zos.) militarium copiarura duces creans, relicta Britannia, 
cum suis trajecit , venitque Bononiam , maritimam urbem 
sic dictam, primam in/Galliae finibus positani. Ibi moratus^, 
Gallum omnem et Aquitanum militem sibi adjungens, 
omni est Gallia potitus ad Alpes usque , quae Itaiiam a 
Galliaseparant. Huic filii duo erant, Constans et JuHanus. 
lllum Ca^sarem constituit, Julianum deinde eo ipso tem- 
pore Nobilissimum nominavit. 

13. Attalus contra Ilonorium imperans, ad Ravennani 
castrametatus est , missusque ad illum tanquam ab Ilonorio 
imperatore ad imperatorem Jovianus, praifectus atque 
patricius, et Valens, utriusque militiai dux, et Potamius 
quffistor, et Julianus, notariorum primiceriiis. Hi Attalo 
significant , ab Ilonorio sese missos , ut cum illo de imperii 
socielate tractent; abnuit vero ille : conccdere tamen se, 60 OLYMPIODORI THEB^I ETrapyo? xa\ Ttaxpixio? , xai O^olriq CTTpaTYiybc Ixa- 
Tspa? Suva[A£Wi;, xai IIoTaijt.toi; o xoiaiffTOjp, xai 'lou- 
Aiavbi; Trpit«.iXT]ptoc twv voTapttov ot lor^Xouv 'ATTaXw 
ETTt xotvo)vta T^; pa(jt)v£ta<; dcTrEcrTaXOat Trapa 'Ovoj- 
piou. 'O Ss a7r£V£ucrev, aXXa v^crov otxeTv ^ £T£pov Ttva 
TOTTOv, 8v av ^ouXotTO, c7uy/^o)p£Tv 'Ovoiptov, xaxwv 
aTCaOrj. 'AiroxpiVETat 81 'loStavb? f,aO£t(;, iTrayYEAXd- 
{xevo; xat (Jtvtoaai xaO' £vb<; [xeXou? Tbv paatXea Ovo)- 
piov. 'Ktp' tj) £7U£Ti[X7i(j£v ATTaXo? 'loStavo) , 0)? ouOevo? 
l6ou; ovTO? (JtvouaOai paatXea, Ixovti Trjv pa(7tX£iav 
(XTroTtO£[JL£vov. 'AXXoc 'lofitavbi; [xiv TroXXaxt? Trp£CTS£u- 
(ja<;, xat [/.viSev (xvu(ja<;, xaTauevEt Trpbi; Att^Xov, Tra- 
Tptxto<; 'AttocXou 6vo(j(.a(j0£t(;. ]M£T£p/£Tai 81 xaTOt t^jV 
'l'(x6£vvav £Trt tov 7rpatTro'iJtTOV Euff^Stov ■?! SuvaGT£ta. 
*0i; [/ETi txavbv xpdvov 'AXXo6t'-^ou £7rr,p£t'ot xal utco- 
6v]X7i Syi[j.oai'(x xa\ Itt' o^l/cCi tou ^aatXEOx; ^otSSot; 
(JvatpHTTai. Xpdvo? £pp£ua£v ixavb^;, xai [xv) TittOdtitEvoi; 
"ATTaXo^; 'AXapt/jo, aTTOuSri Bk [jtotXtaTa 'loStavou , 81; 
^v Tyjv 'Ovo)ptou 7rp£a6£t'av 7rpoo£So)xo)? , xaOatpEtTat 
T^<; paatX£t'a<;* xai [jL£V£t, Tbv t5ttoTr,v Tiapa 'AXapt/to 
ptov (xvOr,pYiiji.£'vo(;. 'ETrEtTa [jLETit y pdvov Tiva paaiXEuei. 
Eka xaOaipEiTat. Ka\ |X£Ta TauTa uaTEpov £7ri 'Pct- 
^EVvav TrapayEyovox;, xa\ toui; Trji; Bs.\idiq }(_£tpb<; SaxTU- 
Xou<; (xxpo)TriptaaO£i; £^opt'(x 7rapa7r£[ji7r£Tat. 

14. "OTt 'AXXd6t/o<; [JtETOc Ppa/u, Tr,v l'f ' to tov 
TrpatTrdatTOv Eua£'6tov (xveiXe Si'xr,v Ttvvuc, Yvoj[i.7) tou 
paaiXEox; xaTot TrpdaojTrov auTOu (xvatp£tTai. Kai Ktov- 
aTavTtvo<; 5 Tupavvoi; tov 'AXXoSt/ou OotvaTOv (Jia0o)v, 
£7r£tYd[Jt£voi; 7rpbi;'PotS£vvav,(>)aT£ C7r£t'aaa0ai Ovtopto), 
opoSyiOEti; u7roaTp£cp£t. 

15. '^Oti Tb 'PviYtov av]Tpo'7roXt<; laTi ty)<; Bp£TTta<;, i\ ou ariaiv b taTOptxb? 'AXdtpi/ov Itti StxeXtav ^ou- 
XdttEvov 7r£patO)0r,vai l7ria)(^£0r,vat. "AYaX^jta Yap cpr,ai 
T£T£X£a[Jt£V0V taT(3t[Jt£V0V £XO)Xuae T^^iv TTEpaitoatv. Te- 
TEXeaTO Sl , 0); [jluOoXoyeT, Trapic twv ap/at'o)v a7ro- 
Tpdvratdv Te tou cxTrb Tvii; AtTvvic 7rupb<; xat 7rpb<; xto- 
Xuatv TrapdSou Sta OaXocaar,; pap6otpo)v, 'Ev ^ap tco 
Ivt TroSl 7rup cxxoi'[jLr]TOv £TUY/av£, xai Iv tw iTEptO 
uoo)p (xSta'fOopov. 00 xaTaXuOevTOi; uaTepov ex Te tou 
AtTvatou 7rupb<;xai Ixtcov pap6otpo)v pXoc6a<; r\ 2tx£Xt'a 
IS£i;aTO. KaT£aTp£i|/£ Se to (XYaX[jLa 'AaxXrJTrto^; 6 twv 
Iv ^txeXtcx XTYj[jLocTO)v Ko)vaTavTtou xai nXaxtSt'a<; 
StotxY)Tr|i; xaTaaTOi<;, 

IG. "OTt KwvaTavTtvou tou Tupotvvou xal Ko)v- 
aTavTO? Tou Tratobi;, 81; rpdTepov [jlsv xaTaap, eTreiTa 61 
xai ^aatXeui; lxe)^£tpoTo'vYiTO, toutcov yittyiO£vto)v xal 

TTEffEUYdTWV, FEpdvTtO? 8 CTpaTYlYO^;, TYjV Trpb? TOU? 

j3ap€ctpoui; (xa[jL£vt'aai; £tp>]VY]v, Mot;t[jtov Tbv lauTOu 
TraTSa , Eii; Tr,v twv SoijtEaTixtov Tot^tv T£XouvTa, Sa- 
atXea (xvaYOp£U£f eka iTrtSto');^? KojvaTavTa , xaTS- 
Trpot^aTO (XvaipeOYJvai, xai xaTot 7ro'Sa<; ctTtETO , Sto^^xo^v 
xal Tbv TraTepa KwvaTavTTvov, 'Ev t») Se TauTa eYiveTO, 
KwvaTcxvTto; xal OuXcptXa<; (X7roaT£XXovTai 7rapot 'O- 
vo)piou xaToc KwvaTavTtvou. Kat xaTaXa6dvTe<; tyjv 
'ApviXaTov, evOa toc? StaTptSoci; l^roietTO KojvaTavTTvo? 
auv 'louXtavw tw 7ratSi, TauTVjv TroXtopxouat. Kat 
Ko)vaTavTivoi; xaTa;puY(j>)V eti; £UXTr'ptov ^rpeaSuTepo? 
TdT£ /EtpoTOveTTat, opxwv auTO) uTrep awTr,pt'ai; SoOev- 
Twv. Kal TOic 7roXtopxouatv ai 7ruXai tyj? ^rdXeo)? (xva- 
7r£T0tvvuvTafxat 7r£[jL7r£Tai auv tw utw, Ko)vaTavTTvo<; 
Trpbi; 'Ovojptov. 'O Sl [jLvr,atxax(ov auTOt<; u^rsp tiov 
(xv£<|/io)v auTou, oui; iTUY/ave KwvaTavTtvoi; cxv£X(5)v ut insulam inhabitet maloruni expers Honorius , vel alium 
quemcunque velit locum. Respondet ad hsec laetabundus 
Jovianus, adjecilque etiam parte aliqua corporis mutilan- 
dum esse Honorium imperatorem. Quare Jovianum At- 
talus increpans nullum ferre moram dixit , ut muliletur 
imperator, qui sponte sua impcrio abdicaret. Verum Jo- 
vianus saepenumero legatione obita, neque quidquara pro- 
ficiens, mansit tandem apud Attalum, iliiusque patricius 
est appellatus. Ravennae interim delabitur ad Eusebium 
prsepositum potestas : qui post non diu Allovichi violentia 
ac decreto publico in oculis imperatoris fustibus est occisus. 
Post etiam dura Alaricho non acquiescit Attalus, et vero 
maxirae Joviani opera , qui Honorii legatos prodiderat , im- 
perio dejicitur : manetque privatara apud Alarichum vitam 
degens. Deinde non multo post iterura imperavit, ac rursum 
abdicare coactus est. Post ha;c tandeni ad Ravennara pro- 
fectus et summis dextera; manus digitis truncatus proscri- 
bitur (416. Cf. Zos. 6,8sqq.; Sozom. 9, 8,12.) 

14. Allovichus itera post paulo, quod Eusebium praepo- 
situm sustulisset, iraperatoris sententia ptjenas dedit, atque 
in ejus conspectu occiditur. Constantinus tyrannus, cognifa 
Allovichi morte, Ravennam accedens, ut cum Honorio fue- 
dus inirct, metu perculsus rcvertit (410). 

15. Rhegium mctropolim esse Brulliorura, ecjua refcrt historicus Alarichum , dum in Siciliam trajicere parat, re- 
tentum fuisse. Statua enim , inquit, inaugurata, ibi stans, 
trajectum vetabat. Fuerat vero haec, ut fabulalur, ab an- 
tiquis inaugurata, tum ut jEtnae montis ignes averteret, 
tura ut maris trarisitu barbaros prohiberet. Altero enim 
pede perpetuum ignem , altero vero perennen) aquam ge- 
stabat. Ea igitur statua confracta tandem ex .^tnaeo igne 
et a barbaris, detrimentum Siciliam cepisse. Eversam vero 
statuam ab Asclepio, qui in Sicilia possessionura Constantii 
et Placidiae curator erat. 

16. [An. 411. ] Constantino tyranno et Constante filio, 
qui primum quidem Caesar, post etiara iraperator creatus 
fuerat, victis fugaquedilapsis, Gerontius, belli dux, cum 
barbaris pace libens inita , filium suum Maximum, qui inter 
domesticos numerabatur, Caesarem renuntiat. Constantem 
deinde insecutus , e medio sustulit, et vestigia consectans, 
Constantinura quoque patrera persequebatur. Dum haec 
geruntur, Contantius ct Ulphilas ab Honorio adversus 
Constantinum missi : quumque Arelaten pervenissent , uhi 
Constantinus cum Juliano filio agebat, hanc obsident. Cou- 
stantinus, ad templum confugiens, sacerdos ordinatur, ju- 
rejurando de salutc illi dato. Sic urbis portae obsidentibus 
militibus apertoe sunt, missusque est cum Juliano filio 
Constautinus ad Houoriura. llle vero miuiuic ipsis igno- FRAGMElNTA. GI TT-po TpiotxovTa Tyjf; 'PaSsvvyii; (ji.iXt'(ov Trapa tou? ^pxoui; 
TpotJTaTTei TOOTOue dvaipeOrjvai. repo^vTto; oe , Trapa- 
yevofxevttjv OuXcptXS xat KwvffTavTtou, cpeuyef xai 
xaTaXr,cp8ei(;, OTi eyxpaTto; 7]p^e Tou otxetou CTTpaTOu, 
utt' auTwv exetvojv eTriSouXeueTat. Oup yap xaTot -9;? 
otxiai; auTOu dvr)']>av. 'O 5e Trpoi; tou; eTravaffTavTa? 
xpaTepwg eijtd^^eTO, eva cuvaYwvtaTVjv ej^iov 'AXavov to 
ye^voi;, eti; SouXou; auTOu dptOu.ou[xevov. Te^Xo; to'v Te 
'AXavbv xat Tr)v yuvatxa, touto TrpoOu[jt.oufAevouc , dvat- 
pcT, eTTixaTacTipdCei Se xai eauTC)v. Md^tjjioi; Ss 6 Trati; 
TauTa [jiaO(5jv, Trpbi; tou? uTTOCiTrcjvSoui; cpeuyei ^ap- 
fidpou?. 

17. "Oti'Io6Tvoc ev MouvSiaxw (deb. MoYouvTtaxw) 
tri? eTe^pac rep[jiavtai; xaTot aTrouSrjv Fo^ap tou 'AXavou, 

-xai TuvTtapiou, S? (puXapyoi; eyprjfjtdTt^e twv lioup- 
YOuvTto'vojv, Tupavvoi; dvrjYopeuOr). 11 pb? 8v TrapaYeve- 
aOai "ATTaXoi; 'AodouXcpov Trapatvet. Kai TrapaYtveTat 
aixa Tou ttXt^Oou?. Kat 'loSivo? dvtaTai eirt Trj 'ASa- 
ouXcpou Trapoucrta xat [ji.e'[ji.cpeTat ot' aivtY[Ji.a'TWv tw Tia- 
patve^aavTt 'ATTdXco Trjv dcpt;tv. Kat i)dpO(; Se efjteXXe 
Tcpb? 'loStvov 7rapaYeve'crOat. 'AXX' 'ASdouXcpoi; touto 
[jcaOcJjv, TrpouTravTtd^ei jf^tXtdSai; Sexa (Juve7raYC)[ji.evo(; 
CTTpaTttoTriv, e/ovTt dvSpa? 7rep\ auTOv 2idp(<) oxTOJxat- 
Sexa r, xat eixoatv. "Ov ep^a rjponxa xai OaufJidcTai 
d^ta eTrtSet^d[jtevov, [jtoXti; cdxxoii; ill^Mypr^aot.)/, xai 
uffTepov dvatpoucTt. Sdpo; S' t^v aTroaTai; 'Ovwptou, oTt 
lieXXepiSou , 8(; r,v auTto SoiteaTtxo? , dvatpeOe'vTo;, 
ouSeii; "ko^o^ tw jiaatXeT Trj^; dvatpe'aeo)(;, ouSe tou cpc)vou 
YiveTai eiaTrpa^tf;. 

18. "Oti SiaXaijLfidvet Trept Aovdrou , xai Trepi twv Ouvv(ov, xat Trept twv ^r^Ywv auTtov Tr;^; £ucpueaTdTr,(; 
TO^etai;, xai (0(; irpbi; auTouc xat AovaTOv 6 laTopixb? 
£7rpe'a6euae. Kat Trjv Sia OaXdaarji; auTOu 7rXdvr,v ex- 
xpaYcoSeT xai Tbv xivSuvov xai OTrwi; opxo) AovaTO^; 
aTTaTriGeK, exOea^jLW? aTroacpdJ^eTat. Kat ^tto)? Xapd- 
TO)v 6 T(ov pr,Ywv 7rpwT0i; eTrt t^o cpc)vo) eti; Ou[jibv dya.- 
7rTeTai, ojro)? Te 7rdXiv paatXtxoTi; StopoK; Sia^rpauveTai 
xai rjauy^dJ^et. 'Ev oti; xai ■}[ 7rptoTrj Trji; laTOpia? Bcy.d- 
XoyoQ. 

19. "Ap/eTai Se r| SeuTepa (5)Se • oti 'IoSTvoi; irapa 
YVo')[jtr,v 'ASaouXcpou Tbv iStov dSeXcpbv lleSaaTtavbv 
paaiXe'a j(_etpoTOvr^aa(;, et? e/Opav 'ASaouXcpo) xaTs^aTr,. 
Kat 7r£'[jL7rei 'ASdouX'.po? 7rpb? 'Ovo')ptov 7rpe'a6et(;, 
uTroaj(^<)tji.£VO<; ia,c; Te twv Tupdvvo)v xecpaXici; xai eipv^vr^v 
aYetv. '^iiv u7roaTp£i|/dvT(ov, xat 6'pxo)v [xeatTeuadvTwv, 
^eSaaTtavou [jtev 7r£'iJi7r£Tai tw [iaatX^t r) XEipaXr, • 

loStvoi; Se uTrb 'ASaouXcpou 7roXtopxou[jL£VOi;, eauTOv 
exStSwai, xat 7re'[JL7reTai xdxeTvo^; Tto ^aaiXeT, ov au- 
OevTV^aa? AdpSavo; 6 eTrapyo? dvatpei. Kai d^roTtOevTai 
d[jLcpo) at xecpaXal KapOaY£'vr,(; e^oiOev , evOa xai 
rj KwvaTavTivou xai r) 'JouXtavou d7reTtjLTQ0r)aav Trpc)- 
Tepov, •/]' Te Ma^t'[JLOu xai r^ EuYeviou , ot eTrt ©eoSoo lou 
Tou [jteYdXou TupavviSt eTrtOe^^jtevot , eti; touto teXou? 
xaTeaTpeclav. 

20. ASdouXcpo; Se IlXaxiSiav d7rr,TeTT0 xaTot aTrou- 
Srt^ (jLdXiaTa KwvaTavTtou , S<; uaTepov auTrj xai et? 
Yd[jLOU(; e^eu^ev. 'AXXd tcov ^rpbi; 'ASdouXcpov uTroaye- 
a£0)v [jLr) 7r£patvo[JL£'vo)v, xat rjtdXtaTa Trj^; atTOTrotJL^rtai;, 
ouT£ TauTr)v dTreStoou , xat eti; [JLdj^r,v e[jLeXeTa Tot xrfi 
eipr^vr,(; StaXueaOai. sceiis ob interfectos a Constantio cognatos siios, ad triginta 
a Ravenna niiiliaria contra jurisjiirandi (idein interfici eos 
jiibet. Gerontius dein, accedentibus Ulphila et Constan- 
lio , fugaiii capessit : depreliensus(iue , quod severius exer- 
citui pr.Tcsset, siiorum insidiis petitus e.st. Ignem itaque 
ipsius a!(lil)us injecerunt; at ilie fortiter in adversarios 
pu^nat, uno adjuvante famiilo , qui Alanus erat. Re lamen 
taiidein desperala, Alaniim iilum suamqiie uxorem, iit ip.si 
postiilarant, interimit, ac dtuiiqiie etiam sibi inorlem consci- 
scit. Maximus, ejus filius (potlus : ejiis domes(icus), re in- 
lellecla, ad fanleratos confugil barbaros. (C/.So20?u. 9,14.) 
17. [/1/1.412.] JovinusapudMoguntiacum,Geiinaniaealte- 
rius urbem, studio Goaris Alani et Guntiarii, Uurgundionum 
pra'fecti, tyrannus creatus est. Cui ut sese adjungeret, 
Adaulpbo auctor fuit Attabis. Et vero liic cum copiis 
adillumse conferl. Jovinus tamen, Adaulplii adventu of- 
feiisus, obscure et veluti per aenigmata Atlalum acciisat, 
(piod adventum suasisset. Sarus item ad Jovinum venturus 
erat, sed Adaulpbus, cognita re, collectis decem millibus 
inilituin , occurrit Saro , \iros octodecim aut viginti apud se 
babenti , quem gesta beroica et stiipore digna edentem , vix 
tandem saccis adliibitis, vivuniceperunt ac postea occidunt. 
Desciverat autem ab Honorio Sarus audilo , Belleri(iem , 
(lomesticum suum , interfectum, niillam tamen ca^dis ratio- 
ncm duxisse imperatoreni , nec in [lercussorem inqiiirendo 
vindicasse. 18. Refert item de Donato et Hunnis deque regum eorum 
sagittandi peritia. Se ipsum ad illos et Donatum missum 
scriptorait, multisque marls erroribiis periculisque jacta- 
tum tragice narrat. Douatum illum jurejiirando circum- 
ventum, contra fas jiigulatum esse : et Cbaratonem inter 
reges priinum, ob ciedem ira incensiim, imperatoris donis 
rursum mitigatum placatumque fuisse. Et baec quidem 
prima operis decade continentur. 

19. [/In. 4l.*i. ] Alteram vero binc auspicatur. Jovinus 
fratrem suum Sebastianum, invito Adaulpbo, imperatorem 
creans, in ejiis odium incurrit. Adaulpbus itaque per in- 
teniuntios , capita se tyrannorum missurum pacemqiie ini- 
tiirum, Honorio pollicetur. Hi domum ubi redierunt, et 
jusjurandum picxstitum est, Sebastiani mox caput impera- 
tori mitlitur. Joviniis etiam ipse ab Adaulpbo obsessus se 
dedidit, mi.ssiisque ad imperatorem est : quem Dardaniis 
prfcfectus sua manu percutiens interimit. Utriusque capiit 
extra Cartbaginem palis infixum : ubi et Constantini ac 
Juliani antea resectum, Maximi item et Eugenii, qui,sub 
Tlieodosio Magno tyrannidem affectantes, eundem sunt exi- 
tum sortiti. 

20. Postulatumest ab Adaulpbo, studiomaximeConslan- 
tii ejus, qui illam postea uxorem duxit, Placidiam Honorio 
fratri iit redderct. Sed quod Adaulplio promissa pra!serlini 
de curanda annona, perfectanon fuissent, netiueipsam red- 
didit, et pacem bello commutaturus videbatur. 62 OLYMPIODORl THEB^l 2(. "Oti 'ASaouXcpo? arratTOuaEvoc nXaxioiav, dv- 
xaTry^TEi tov 6ptaO£VTa (iTtov. iVuoptov S' ovtojv twv 
ijTTOffyou.£vwv £t(; TO oouvat , ou^lv ck yjTTOv o^uoAoyouv- 
Twv, £1 Xa^oiev IlXaxiSiav, TTapauyfStv, xai 6 papSapoi; 
xa 6'[jtoia uTiexpiveTO , xat 7Tpb<; MaffaaXiav, iroXtv 
ouTW xaXou[i.EV7iv, 7rapaY£voiji.£vo;,SdXw TauTTjv XafifiTv 
yjXirt^EV. "EvOa TrXviYst? , Bovr|'x»aTt'ou xou yEvvatOTaxou 
PaXo^vTo;, xat fJto^Xii; tov OavaTOV ota'^UYWv, eti; Ta<; 
otx£ia<; uTTEytrtpriae (7xrjva<;, x^yjv Tro^Jvtv £v £uOuijtt'a 
XtTTWv, xai St' feTTatvwv xai £ucpr,[jt.i'a<; 7Totou[Jievr|V Bo- 

VTjCpaTtOV. 

22. "Oti 'ASaouXcpo<; tov YatJtov [jieXetwv IlXaxiStai;, 
Ko)V(7TavTtou TauTTjv (XTratTOuvTo; , ^apuTEpa? Trpou- 
T£tv£v atTr^(>£t<;, iva ota Tr,v cxTTOTu^iav twv aiTr,(j£0)v 
euXoyov Bo^r^ Tr,v xaTccff/^eaiv auTrj<; 7T£TT0trjX£vat. 

23. "Oti K(ov(7T(xvTto<; ot(7t'YvaT0<; 7T(xXat Y^YOvdb^; 
UTtaTo; xaTot ttiv 'P(xS£vvav irpoEp/ETat, [jieO' ou xaTot 
Tr,v Ko)V(7TavTtvouTroXtv uTraT£U£t Kiov(7Ta(;. Kai. /pu- 
CTtov [jL£v ou[jt[JL£Tpov xat ixavov irpoi; xo tt;? UTraT£ia<; 
(xv!xXoj[j.a £up7iTai £x Ttov Tou 'HpaxXEiavou , 8i; Tupav- 
vioa [;i£X£T(ov (xv7]pr,Tai' ou [Jtr^v y^ to(TOutov £up£Or, , 
6'(70v xat r,X7ri^£T0* ^puatov [jl£v yo^P ouSl [JtE/pt X£v- 
Tr|Vapto)v £ixoatv £upriTaf v) oe (xxtvr,TOi; auTOu ouata, 
xat auTTj £?<; Sta-/^tXia<; XiTpa; auv£T£tv£. Kai xauTriv 
(xiraaav Tr,v uTro'aTaatv Ko)vaT(xvTio<; £x (jita; atTriaEO)? 
Tcapa 'Ovtopiou £iXr/^£t. 'Hv Se Ko)vaT(xvTto; Iv [jt.£v 
Tat<; jrpoo'oot!; xaTyicpr,<; xat axuOpo)7rb<; , [Jt£YaXc)cpOaX[jL(); 
TE xai [jL£YaXauj(riv, xai 7rXaTUX£cpaXo<; , veuojv Si' oXou 
l7ri Tov Tp(x)(^r,Xov tou cp£'povTO<; auTOv t^nrou , xai outo) 
T^Ss xaxETaE Xo\o-^ £X7r£'[jLTrojv TO 0[A[jLa • 6i(; to tou Xo'you Traat cpatv£aOat, « £t5o<; (x;tov Tupavvioo<;. » 'Ev 
Bk 8£i7;vot<; xat au[jL7roatoti; T£p7rvbi; xat 7roXtTtxb<;, ok 
xai £pi^£iv ToT<; [JLtijLOti; TroXXtxxt;, 7rat'!^ouai vrpb t^; 
Tpa7r£^r,(;. 

24. "Oti 'AoaouXcpw aTrouSri xat uTroOr^xv) KavSi- 
Stavou 6 7rpb<; HXaxtoiav auvT£X£iTat ydiioi;, [jltiv 6 'la- 
voua'pto<; ev£taTr^x£t, £7Tt Se t^<; ■Koleoii; ]N(xpSo)vo;, £v 
otxta 'lYY^vtou Tivb<; Trpo^JTOu twv £v t^ 7r()X£t. "EvOa 
7rpoxaO£a0£i'ar,(; HXaxtSta^; Iv 7raaTaot te 'PwijLatxo); 
eax£uaa[jL£vr, xat a/r^ijLaTi paaiXtxw , auYxaO£^£Tat 
auTT] xai 'ASotouXcpo? , IvSeSu^jtevo; y^XavtSa xai tV 
(xXXviv 'Pw[jLato)v £aOr,Ta. 'Ev oTi; [jletoc twv (xXXojv yk- 
[jLtxoiv oo^^pwv So)p£iTai 'ASotouXcpo; xai TrevTv^xovTa 
£U£tS£t<; v£avt'a<; ar,ptxr,v IvSeSu^jlIvou^; laOrJTa, cp£'povT-o<; 
exotaTOu Tat; }(£patv (xva Suo [jLeYtaTO)v Siaxo)v, (5)v 
6 [JL£V ypuatou 7rXv^pri<;, 6 0£ tiijliwv XtOcov, [jtaXXov S^ 
(XTtiJLT^TWv, eTUYXavev, a T9i<; 'Poj[jLr|<; U7rr;py£ xara Tr,v 
aXo)atv Toi<; FtJTOoK; ;x7roauXr,0£VTa. EtTa XfiYOVTat xal 
£7rtOaXotijLtot , 'AttocXou TrpwTOv £t7ro'vTo; , eJTa 'Pou- 
aTtxiou xai OoifiaStou • xat auvTeXEiTai 6 yaiiio(;, Trai- 
^(jvTOJV xat -/atpo^vTwv ojjlou Ttov T£ papSctpojv xat twv 
£V auToT<; 'Pojij.at'(ov. 

25. "Oti [jLETot Tr,v uTrb roTOoJv (xXwatv T-^; 'Poj[jLr,<; 
'AX6Tvo<; 6 T^<; 'Po^jfAr,^; l7rapy(^o<;, yiSy) Taurr,? irtxXtv 
(X7roxaOtaTa[ji£'vr,<; , £Ypa']j£, [jLr, l;apx£iv to •/opr,YOtj- 
(jL£vov [j.£poi; Tw Sr^ijLw , £!<; 7rXr,0o<; yjov) T9i<; 7ro7v£w<; l7ri- 
Stoouar,;. "Ey^a.-iiz y^P ^-"'^ ^'^ H''? '^iP"'-'?* T£T£/^&ai 
dptOtjtbv -/tXtdSojv S£xaT£aadpo)v. 

26. "OTt 'ASdouXcpo; , TE/OivTOc auTW Ix TVji; HX«- 
xtSta<; 7raiSb<; , (j) £7re'0eTO xXr,atv 0eoS()atov, ^tXeov 21. Adaulphus ergo, quura Placidia repeteretur, frumen- 
tum vicissiin ipse promissum petiit. Cujus conferendi etsi 
qui promiserant copiam nuliani liaberent , niliilo tamen se- 
cius consentiunt, si Placidiam reciperent, accepturum. Ad 
fpiae simili fere et ipse barbarussimulatione utebatur. Mas- 
siliam interea sic dictam urbem profectus, dolo eam capere 
tentavit : sed a Bonifacio, nobilissimo viro , vulneratus , vix 
niortem effugiens in sua se tentoria recepit, urbe omissa , 
quae, tetitiae plena, laudibus ac faustis acclamationibus 
IJonifacium est prosecuta. 

22. Adaulplius idem, de Placidiae niipliis satagens , Con- 
stantio eam postulanti graviores praetexit postulationes, 
utjSi compos iliarum non fieret, illa juste retenta vide- 
retur. 

23. [An. 414. ] Constantius oJim designatus, consul Ra- 
vennae creatur, cum quo Constantinopolitanum consuiatum 
Constans gerit. Auri vis jnsta et sufficiens ad consulatus 
sumptus tolerandos reperta in Heracliani bonis, qui tyran- 
nidis affectatae nomine est interemptus, quamquam tantiim 
pecuniae reperlum non est, quantum speratum eraf : aiiri 
enim ne viginti quidem centenaria inventa, immobiliiim 
vero bonorum ad bis mille libras. Quas quidem faculta- 
tes omnes una postulatione ab Honorio Constantius accepit. 
Krat ipse Constantius, quum prodiret , siibtristi vultu ac 
tetrico, magnis oculis, sublataque cervice, et plano ca- 
pite , inclinans se omnino in equi, quo vebebatur, collum , et sic huc illuc oblique torquens oculos , ut , quod veteri 
verbo dicitur, tyrannide digna forma omnibus appareret. 
In C(Bnis tamen atque conviviis jucundus adeo civili.sque 
fuit, ut etiam cum mimis interdum ad mensam ludentibus 
contenderit. 

24. Adaiilpho studio ac consilio Candidiani nuptiie cum 
Placidia celebrantur, Januario mense in Narbone, Gallise 
urbe, in domo Ingenii cujusdam, primarii ejus urbis viri. 
Hlc dignioreloco residente Placidia in thalamo Romano more 
adornato, habituqtie regio, assedit ipsi et Adaiiphus lacna 
indutus ceteroque amictu Romano. Inter alia niipliarum 
dona Adaulphus offert etiam quinquaginta formosos pueros, 
serica veste indutos, ferentes singuli utraque manii ingen- 
tes discos binos : quorum alter auri plenus, alter lapillis 
pretiosis vel pretii potiiis inaestimabilis , qu<Te ex Romana; 
urbis direptione Gothi depiaedati fuerant. Hinc versus ca- 
nuntiir epitlialamii, Attalo praecinente, dein Rusticio atque 
Pliffibadio; nuptiaeque peraguntur lusu gaudioqiie ingenli 
barbarorum siraul et Romanornm, qui cum iiserant. 

25. Post Roniam a Gothis captam Albinus, urbis ppaBfe- 
ctus, quod jain eadem ad pristinum rediret stafum, scripsit, 
non sufficere praebitam populo ( frumenti publici ) partem , 
miillitudine jam aucta civitate : additque, uno die numerum 
natum esse civium miliium quattuordecim. 

26. [ Ari. 415 .] Adaulphus, nato sibi e Placidia filio, ciii 
Theodosio nomen dedit, in Romanorum amicitiain propen- FRAGMENTA. 63 rjffTTa^sTO xriv TTpo? 'Po)[jiatou? cpiXtav • Kcovfftavxtou ot 
xat Twv TTEpi KtovaTavTtov dvTtTrpaTxovTWv, Ejjievev 
«TrpaxTO? Y) TOUTOU xat UXaxtSta? optjn^. TEXsur/iffavTO? 
fi^ Tou TratSo?, TTSvQoi; [xeya Trotoudtv Itc' auTw , xat 
OaTtTOUfftv £v Aapvaxt xaTaOevTEi; apyupa Trpo t^? Bap- 
xsXXoivo; £v Ttvt £UXTT,ptto. EtTa dvatpeiTai xai 
'AoaouXcfOf;, eii; STrtTTipTicrtv Ttov oixetojv iTtTrwv, 6)^ £i- 
6t(7TO auTtp , SiaTpiSojv £v Ttp tTrTTtovi. 'AvatpeT Ss aurbv 
£ti; Ttov otx£itov ro'TOo)v, AouStoi; Touvouia, l/^Opav Tra- 
Xatav xatpo'^uXaxv^cra(;" TrocXat yap vjv o toutou SsaTro'- 
T7]i; iJLoipai; ['oTOtxTii; ^y;^, utto 'AoaouX'>pou avvipr,fX£voi;" 
E^ ou xai Tov Aou6tov XaStov 'tVSaouXcpo? tJiXEtoJcraTO. 
'O Bk Tfo TrpojTOJ S£(77roTyi atjtuvtov tov OEUTEpov otsypv^- 
caTO. T£X£UTtov os 'AoaouXcpo; 7rpoasTaTT£ tw iot't>) 
dSEXcpo) dTroooiivat Triv llXaxtSiav, xa\, £t Tt SuvaivTO , 
trjv 'Po)[/.aio)v cptXtav lauTOti; TrEptTrotv^aaaOai. Aidt- 
oo^i^oc; oe 6 tou iapou dS£Xcpbi;, ^i^^ipiyoi; y airouSv] 
fjiaXXov xai SuvaaT£t'a r, dxoXouOta xat vo'[j(.t>) Y'veTat. 
*0<; Ta T£ TratSta, a £X t^? TrpoT£pa? yuvatxb? STuy- 
yavsv 'ASaouXcpto Y£Y£vv/i[ji.£va , dvciXe, ^ia Toiv tou 
£7rtaxo'7rou litYrjadpou xdXTrtov aTroaTrdaai;, xai Tr,v pa- 
atXiSa nXaxtSiav £t!; uSptv 'ASaouXcpou Ix TroSb; Trpor,- 
YviaaaOat tou iTTTrou (i'[xa XoiTrcov atyaaXtOTOjv £7r£Ta;£. 
Kat TO StdffTyi[jLa r,v t^i; 7rp07ro[Ji.7r^!; Ix tv)!; TrdXso); 
(jiE/pt So)S£xdTOU avi[jt£t'ou. 'P^TTToc Ss '^[j.lpai; (xp^a?, 
dvatpEiTat. "Hy^.w-wv Se tcov rdxOo^v OuaXtai; xaOt- 
araTat. 

27. "Oti 6 taToptxds cpviai Trapot OuaX£ptou Ttvbi; 
T(ov £7rta'/i[jtcov dxouaat 7r£pt dvSptdvxcov dpYupwv ts 
T£X£a[jL£'vcov Eit; [iapSdpcov d7roxo')Xuaiv. 'Ev Yocp TaT? vi[jt£pat(;, cpvifft, KcovaTavTtou tou paaiXsco?, Iv tv) 
0pdxr, OuaXEpiou (xpyovTOi;, [Jir^vuati; '^iyove^j, 6)<; O'/,- 
aaupb(; eupEOet'/). OuaXlpto^; 5£ Trapa Tbv Tdrcov 7rapa- 
Y£vd[y.£V0(; [j(.avOdvEt Trapa tcov eTrtyojpicov lEpbv Eivai 
Tbv Td^rov, xat l^ dp^ata? teXet^i; dvSpidvTai; Iv auToi 
dcptEptoaOat. EtTa dvacplptt TauTa Tto (^aatXEt, xat Sl- 
y£Tai YP«[-i[J(.a l7rtTp£7rov auToi dvaX^a^Etv toc [xvjvu- 
OlvTa. 'Avopuy^OlvTOi; xotvuv tou to^tou EupiaxovTat TpEt? 
dvSptotVTEi; St' 6'Xou I? dpYupou 7rc7rotr,[Ji£voi, Iv ff/^vi- 
[xaTt papSapixo) xaTax£t[jL£vot , xat £;'/iYxtovta[ji£voi 
xaT' d[j(.cpotv Tttiv ytpou, lvS£OU[j(.£vot Se [idpSapov tte- 
7TotxtX[jL£vr,v laO^Ta , xat xo^jlwvtei; TOti; xecpaXa? , 
v£uovT£<; l7ri Tb dpxTtpov [JLEpoi;, TOuxlaTt xaTot tou 
j3ap6apixou y^ojpou. "^ilv dvSptdvTO)v dvaXvicpO£VTO)v, 
TrdpauTa xai [jlet' 0X1^^1; '/i^jLEpai; TrpcoTOV [jlev Tb Toiv 
rdxOo^v lOvo? 7raaav l^rtTpeyEt tvjv 0pocxr,v e^jleXXe Si 
[jLtxpbv uaTEpov xat to twv Ouvvo)v xai Tb to)v 2ap- 
[j.aTtov xaTaSpa[jL£ia6at Td ts 'IXXuptxbv xat auTr,v 
r/iv ©pcxxviv. 'Ev [jLEac)) Yocp auT^; ts 0p(xx'/ii; xat tou 

'IXXuptXOU XaTEXElTO TOt T'^s TeXeT^i;. Kai ECOXEt TCOV 

Tpto)v dvSptdvTO)v 6 dptO^jtbi; xaTcc TravTbi; eOvoui; tete- 
XlaOat [iapSotpou. 

28. '"'OTt 6 taTO,ptxb; TTEpt TOU OtXElOU StaX«[jL6dvo)v 

StaTrXou, 7roXXa TraOEtv xat SuaTu/^aat cc/iat. Ae^yei 
ok xat £t; toci; 'AOr^va? xaxapat , xat t^ auTou a^rouS^ 
jcai lTrt[Ji£X£icx Eti; Tbv aocotaTtxbv Opdvov dvayO-^vat 
AEdvTtov ou7rco lOs^XovTa. Aey-' Se xai Trepl tou Tpt- 
Stovoi;, (5)1; oux l^vjv xaToc t(xi; 'AO'/"^vai; TTEptSaXlaOat 
auxdv Ttva, xat (j.dXtaTa ;£'vov, to (jlv) twv aocptaTtov 
i\ y'^bilt.r\ l7T£Tp£7T£, xai tti xaTot Toui; aocptaTtxoui; vo'- sior esse coepit; verum, Constantio ejnsque asseclis repu- 
gnantibus , Adaulphi et uxoris Placidiae prompta voluntas 
elfectu caruerunt. Exstinctum autem postea infantem 
vcliementer ulerque parens luxit, argeiiteaque capsa con- 
ditum juxta Barcinonem in templo quodam sepelierunt. 
Interficitur deinde et Adaulphus ipse, dum equos suos 
in stabulo de more inspicit, a Gotlio quodam, ejus do- 
mestico , Diibii nomine, quum hanc veteris odii vindicandi 
occasionem ille captasset. Hujus enim prior dominus, Go- 
thicaj partis rex, fuerat ab Adaulplio e medio sublatus, 
inde Dubium receptum Adaulphus in suam familiam adsci- 
verat : qui in ultionem prioris domini allerum hunc iu- 
lerfeGJt. Moriens Adaulphus fratri suo injunxit, Placidia 
ut [ Honorio ] redderetur, utque, si quo modo possent, 
Romanaj sibi gentis concordiam [Gothi] societatemque 
conciliarent. At qui successit, Sari frater, Singerichus, 
studio potius ac vi, quam successione aut lege creatus, 
Adaulphi e priore conjuge liberos vi e sinu Sigesari episcopi 
abreptos occidit ; atque ipsam Placidiam reginam in Adaul- 
phi contumeliam pedibus ante equum una cum ceteris 
captivis ambulare coegit, idque toto ilio spalio , quod est 
ab urbe ad duodecimum usque lapidem. Seplem ille dies 
quum imperasset , interemptus est, et Gothorum dux Valia 
coiistituitur. 

27. Refert liic scriptor, audisse se e Valerio, clari.ssimo 
viro, de argenteis statuis ad barbaros arcendos inauguratis. » Nam Constantii , iuquit, imperatoris temporibus, praefecto 
in Thracia Valerio , indicium factum thesauri reperti. 
Valerius vero ad locum accedens, sacrum illum esse reli- 
gione ex incolis cognovit et antiquo ritu statuas ibidem con- 
secratas. Retulit hajc ad imperatorem, rescriptumque 
accepit, quo juhebatur indicata illa bona tollere. Igitur ef- 
fosso loco , tres solida^ ex argento fabricatae repertae sunt 
statuffi , habitu barharico , et utroque brachio ansalo , veste 
praetereavariegatabarbaricoritu indutae, et comam demis- 
sum capite gestantes atque in septentrionem, qua? barbaro- 
rum regio est, obversa?. Quae simulatque statuse sublatae 
sunt, paucos post dies Gothorum primum gens universam 
incurrit Thraciam , futuraeque post paulo erant Hunnorum 
ac Sarmatarum incursiones in lllj ricum et ipsam Thraciam : 
nam Thraciam inter et lllyricum sita sunt haec consecra- 
tionis loca. Ceterum trium statuarum numerus adversus 
omnes gentes barbaras inauguratus videbatur. » 

28. De sua scriptor hic navigatione refert, multa se ad- 
versa pertulisse. Athenas quoque appulisse tradit, suoque 
studio et cura ad sophisticam etiam sedem evectum Leon- 
tium , tametsi id ille nondum vellet. Sed et de pallio 
sophistico memoriae prodidit , nemini , praesertim vero ex- 
tero homini , Athenis id gestare licuisse , nisi sophistarum 
suffragio ejus gestatio illi concessa , dignitasque ista sophi- 
starum legum ritibus esset confirmata. Ritus autem, qui 
peragebantur, tales erant. Primum ad publicum balneum G4 OLYMPIODORI THEBM [xouc TsXsTat eSeSot^ouv to a^iwii.a. '[Iv Ss t^ teXou- 
[jLEva ToiauTa. IIpwTov [xiv y.oi.vri-^ovTO e7r\ to 8Yi[i.dffiov 
SaXavsTov ouoi vet^XuSs; , av te [xixpoi, av t£ [/.EyaXou 
'E^ tov jcal ot TTpb; tov TptSojva iTriTV^SEioi rjXixtai; Y]Syi 
xaipou YEYovdTEc " o&e et? [xsdov sSaXXov ot xaTayovTe; 
cr^oXaffTixot. EtTa twv (jtev ItjLTrpoorOev Tpe/dvTtov xai 
xwXudvTcov, Twv Se wOouvtiov xai eTre^^dvTcov, TrotvTOJV 
Se Ttov xojXudvTWV TauTa jBotovTOJV • « DtS , aioi , ou 
Xotiet, » xaTaxpaTeiv o^Oev tou aytovoi; ISdxouv oi avTO)- 
GouvTS? et? Tt[jLyiv tou xaTayo[Jte'vou d/oXacTtxou. "OffTt? 
[jtET^ ttoXXtjv ojpav CTaaeo)? ttoXX'^? ETri toTc; TrpoayOet- 
C7tv eOifxot? pv]ijta(7t Trpoyevo(Jte'vrj(;, ettrayeTai eti; tov 
Oepjjtbv otxov xai aTroXoueTat. EtTa evSuaaijtevoi; los^eTO 
TTjV Tou Tptfiojvog l^ouffiav, xai auToOev [xeTOt tou Tpt- 
60JVO? Ix Tou paXaveiou evTtijto) xai TceptSd^co oopucpo- 
pou[jt£voi; TTOtJtTr^ aTrriei, SaTrdtvai; eTrtyvou? cpavepa? et? 
ToJi? Ttov StaTptSwv irpo(7TaTa<;, tou; XsyofjLEVou; 'Axpto- 
[jiiTa?. 

29. "OTt 01 OuavSaXot tou? ro'T0oui; TpouXou? xa- 
Xouat , 5ia Tb Xt[jtw 7ri£^o[jtevou? auTOu; TpouXav atTOu 
Trapa twv OuavootXoiv ayopaS^etv Ivb? ^(pufftvou. 'H os 
TpouXa ouoe TptTOv ^saTOu ^.''^pst. 

30. "Oti xaTot Tot? 'laTCavta; twv OuavSotXtov xa- 
TaSpa[jtdvTtov xai twv 'Pco[Jtato)V et? toci; TSTSt^tdijtsvac 
TrdXet? xaTajpuydvTtov, ToaouTo; auTcov Xt[Jtb<; xaTSxpa- 
TTiasv, o)<; ei? dXXrjXocpayiav IxStaaO^vat. Kat yuvy) 
Te'c7<japa Texva e)(^ou(7a iTotvTSt xaTccpays , Trpdcpaatv ecp' 
£X0((7Tou Trotoutjtevy) Trjv twv uiroXoiTrtov Tpocpriv xai 
c70)rYiptav, eo)i; av TrotvTa xaTacpayou(7a XiOoti; uTrb tou 
Sr^ijtou dvTiplOvi. 31. "OTt EuTrXouTio? 6 (jtaYi(7Tptavb<; 7rpo<; OuaXtav, 
8<; TO)v rdTOtov |-/pyiu.otTt(^e cpuXap/o<;, dTro(7TeXX£Tai , 
lcp' t5) <77rovSd<; ts Gs^c^Oai eipv]vtxaq, xat aTroXaSeTv 
TrjV nXaxtSiav. 'O Si Itoiixo); Se/STai , xat aTroaTa- 
Xe'vTO<; auTW gitou ev (Jtupidatv e^r^xovTa, aTroXueTat 
nXaxioix TrapaSoOeiaa Eu7rXouTtto Trpb; 'Ovtoptov tov 
otxstov auT^c dSsXcpdv. 

32. "OTt ^7]T7^[jLaT0<; Iv TaT^ 'AOi^vatc dvaxu^jiavTO^; 
Trepi Ttov x£XoXXr|ijt£vwvptSXt'o)v [Jia0£tv toT^; iTri^yiToueri 
To [jtsTpov Tou xdXXou, ^^tXTaTtoi; 6 tou laTopixou sTat- 
po;, eucpuwi; Trept ypatjtijtaTixyjv £/_wv, touto iTre^oei^e. 
Kai eu5o.xi(jtr^aai; Tuy/dvet Trapot twv TroXtTwv eixdvo?. 

33. "Oti Trept T^<; 'Oda£0)<; 6 auyypacpeix; TroXX^ Tra- 
paoo;oXoy£t, TrEpt T£ t^<; euxpaaia? auTyj; xat ort ot 
Tyjv tepotv vdaov tyo^-ztc, ou [jtdvov exeta^ ou ytvovTai, 
dXXot xai dXXa/o'0£V 7rapayivd[X£vot dTraXXc^TTOVTai 
Tou voaiititaTO^; Stot t:Jiv tou depo^; euxpaaiav • xa\ Trepl 
T^<; ij/dtifjLOU Tyi<; TroXXyjc lxet'vyi<;, xa\ twv dpuaaofJtevwv 
cpp£dTO)v, (5)<; et<; Staxoat'ou<; xat Tptaxoaiou<;, laO' ots 
0£ xat et<; Trevraxoaiou^; 7rr'/£i; 6puaao'[jteva, dvaSXu- 
^ouat Tb pe^tOpov, auTou tou aTo[Jttou 7rpo/£d[Jt£vov • l\ 
o& xaTot oiaoo/^/iv dpud[jtsvot, oaot; xoivbv yEyovE Tb 
Ipyov, Toci; oix£t'ai; dpoupa? TroTt^ouaiv 01 yEWpyoi. Kai 
OTt ai OTrwpai det to~<; Sevopeai (pepovTaf xai oti 
6 a~TO<; 7ravTb<; xp£iaao)V atrou xa\ /^tdvo<; XeuxdTepo<; , 
xa\ OTt eaO' ore St? tou £tou<; aTrstpsTat ■^ xpiOvi , Tpi<; 
Ss detf, XE'yypo<;. 'ApS^uouat SsTotyriSta auTwv Iv Oe'p£t 
[jt£v Stot Tptr/]<; yi(jt£pa<;, Iv /£t[ji,wvi Ss Stot £XTr|<;, i\ o& 
xat fi Eucpopta yiv£Tai. Ka\ OTt ouSe^roTe auvvscpia ytve- 
Tai. Ka\ 7rep\ twv 7rotou[/.£vwv auTou (5)poXoyiwv. A£yet tleducebantur qui novitii advenissent, sive parvi,sive gran- 
diores. Ex his qui per aetateni ad palliuin sunaenduni apti 
erant, eos in niedium protrudebant scliolastici a quibus 
deducebantur. Deinde aliis praecurrentibus atque prolii- 
bentibus, aliis protrudentibus ct contra tendentibus , quot- 
quot autem probibebant vociCerautibus : « Sta , sta , non 
lavare : » tandem in iioc certamine ii videbantur obtinere, 
qui , in lionorem sciiolastici quem deducebant , ol)sistentes 
retrndebant. Tandem , post longam moram multamque 
ob iilata ex more ultro citroque verba contentionem , 
is qui deducitur, in calidam celiam inducitur, ibique ablui- 
tur. At postquam se induit, palbi dignitatem accipit, 
atque exinile cum pallio e balneo, celebri et bonorifica 
stipalus pompa , digreditur, decretis luculentis sumptibus 
in scbolarum antistites , qui dicuntur Acromitae. 

29. Vandali Gotlios appellant Trulos , propterea quod bi, 
enecti aliquando fame, tritici trulam a Vandalis aureo uno 
rediraereut. Trula vero nonduni tertiam sextarii partem 
capit. 

,30. Dum Vandali Ilispanias vastassent, qui in munitasse 
urbes Romani receperant, eo inediae adacti sunt, ut invicem 
se laniando edere cogerentur. Ibi mulier una, quattuor libe- 
rorum mater, omnes devoravit, ad singulos praitexens, re- 
liquos se alere ac .salvare velle , donec omnibus illis absum- 
ptis, lapidibus a plebe obruta est (^Ki). 

31. [An. 416. ] EuplutiusMagislrianusad Valiam, Gotbo- rum pr.%'fectum , mittitur, qui pacis ftwdera iniret, Placi- 
diamque reciperet. llle vero commode recepit missaque 
frunientatione sexcentorum milliura , Placidia Euplutio tra- 
dita, ad Honorium fratrem remittitur. 

32. Quum Atbenis inquiri coeptum esset quonam modo 
conglutinari possent libri, discere quscrentibus modum glu- 
tinis, Pbiltatius, scriptoris hujus familiaris, in re lilteraria 
bene industrius , ostendit : quare et honoris gratia statuam 
illi cives coUocant. 

33. De Oasi auctor multa narrat incredibilia, deque 
ejus temperie, et quod sacro ibi morbo non modo nulli 
laborent , sed etiam si qui aliunde adveniant, eo liberentur 
ob benignam aeris temperiem. De copiosa deinde quae 
ibidem estarena, deque puteis ( Alrebatensibus), qui 
fossione ad ducentos et trecentos , nonnunquam vero etiain 
ad quingentos cubitos facta, scaturiginis rivosper orificium 
effundunt : unde per vices ii, qui communi labore opus 
fecerunt, hauriunt, et arva sua rigant, agricola». Arbores 
perpetuo ibi poma ferre et frumentum illic natum omni 
frumento esse praestantius ni veque candidius. Interdum bis 
quotannis hordeum ibi seri , milium autem perpetuo ter. 
Rigare incolas ruscula sua ajslate tertio quoque die, bieme 
sexto , atque hinc tanlam terrffi fertilitatem conciliari. Nun- 
quam ibi coelum nubes contrabere. Ad haec de horologiis, 
quai ibidem conficiuntur. Oasim memorat insulam olim 
liiisse, atque a contineute divulsam, candemque ab Hcro- FRAGMENTA. S' 8x1 vriao? TO TraXaiov ^v, xat aTreyEpacoOrj , xai oti 
xauTriv xaXsT 'npoSoTOi; jjLaxapcov vr^aoiK;* 'Hpdooipo? 
81 , 6 xriv 'Op^ewi; xat IMoudatoi» o-uYYpa'!'^'? tffTOptav, 
tI>aiaxiSa TauTr)v xaXsT. Tsxur,pto*t oi vriaov auTrjv 
YevovEvai ex t£ tou oaTpaxa OaXaaata xat oJTpea 
XiOoti; Tou opoui; TTpoaTreTrXaafji.Eva EuptuxEGOat tou eirt 
Trjv "Oautv (XTrb xrfi 0r,SaiSo? cpspovTO? , SEUTepov oti 
i{;a{ji.aOo<; iroXXr, lTr£x/_£"tTai aet, xal ra? Tpet? avaTrXr,- 
poi 'OaffEt?, TpeTi; fiip cprjffiv 'Oa(j£i<; xat auTO? £tvat, 
ouo u.£YaXa?, Tr,v (xsv e^toTspoj, Tr]v ol ecoJTSpco , xa- 
TavTtxpu X£tu.£vai; aXXr^Xaii;, (Juvt£ivovto<; £ti; sxaTOV 
crjuteia tou p.eTa^u Sia5Tr,[jt.aT0?. E<7Tt §£ xat clXkr^ TpiTr, 
jjLtxpot, toXXw StaffTV][xaTi twv ouo x£)(ojpia(Ji.£vri. A^y^i 
81 £1«; TTtffTtv Tou vrjcov Y£V£aOai , 6Tt xat utto opv£o)v 
6paaOat auiji.Satv£t ttoXXocxk; i/Oui; '.p£po(jt.£vou<; xal 
t/Ouojv (xXXoT£ X£ii]>ava , w<; IvteuO^v eixtx^eaOat, \xr\ 
TToXu ■:ro'ppoj eivat TrjV 0(xXaaaav. <l>r,a\ os xai "Oaripov 
Ex T^i; Trpb? TauTri 0r)6aioo<; elxeiv to Y£'vo?. 

34. "Oti UTCaTO<; 6 ^aatXeui; 'Ovtoptoi; Trpo^XOwv to 
IvSe^xaTOv, xai auv auTw Ko)vaT(xvTto<; xb SeuTepov, tov 
nXaxtSia? ya-iLO'/ l7TtT£Xouatv, £:p' o» TToXXa (j(.£v auTr; 
avav£uouaa, KojvaTixvTtov Trapeaxeuaa^ xaTot twv 
(xuT^i; i3pYt!^£aOat 0£paTTdvTO)v. Te^Xo? ev Trj Trjc; uTra- 
Teta; ^[/.epa a-nrb X,£ipb; TauTrjv 6 8aatXeu<; xal (xoeX'.pb(; 
'Ovo^pio^; (xxouaav Xa^t))v, eYXetptS^ei irapaStSotx; Koiv- 
cTavTto). Kat eTTtTeXetTat ei<; Tb XajjiTcpdTaTOv 5 •^«■[/■oi;. 
VAxa xai7ra"t<; auTOt<;TtxTeTai,7)vdvo|Ji.(xrouaiv'Ovo)piav, 
xai £'Tepo<; TrctXtv, to xX^atv eOsvTO OuaXevTtvtavdi;* 3<; 
^tovTO<; jjtev '^Ovo)pt'ou voj€£Xt'aat[jLO; •^i^exon.^ ptaaatJt£vr,<; 
Tri<; riXaxt5ia<; Tbv (xoeXcfdv iKfzk 8h OtxvaTOV tou |3aai- Xe'o); , xat Iti (AETOt Trjv xarotXuatv xou TupavvrjaavTOi; 
'Io)(xvvou , xat 'Pto[xri; PaatX£u<; txTToSetxvuTai. 'O Sl 
Ko)vaTotvTto; auijt.6aatXeuei to) 'Ovo)pto) , auTou (ji.ev 
■/etpoTOvouvTo;, (xXXot (lysoov Ti (xxovto<;. XeipoTOveTTai 
Se xat •?, nXaxtota AuYO'^*^'^'^} '^°'^ "^^ iStou (xS^Xcpou 
xai Tou lOtou otvSpbi; yeipoTOvrjaotvTOJV. Eua Trs^jtireTat 
Trpb; ©eoSdatov, 8<; (xSsX^-ptSdui; o)V 'Ovo)ptou, twv Trpb<; 
£0) (jtepwv £6aaiX£ua£v, ii -etv(xppr,at(; (jt,r]vuo(JL£vri Trj^; 
Koi)vcTavTiou j3aatXeia(; xai (jt.EV£t (XTraptxSexToi;. 'Ecpi- 
aTaTat vdaoi; Ko^varavTto) , xat (jLSTetxeXev auToi f, pa- 
atXeta, OTt ouxsTt v]v auTw Itt' (xSsiot^;, warsp TrpoTe- 
pov, e;tevat Te xai (XTrtevat OTrri xai ottox; ^ouXoito, xal 
OTt oux E^rjv auTO) )(p^aOat paatXeuovTt ois; £0o<; ei/e 
"/_pr,aOat 7ratYViot<;. Te'Xo<; eTCTiJt ^aatXeuaa^; (jt^vai;, 
waTrep auTO) xai 6 ovetpoi; elTrev « £^ rjSr, 7rs7rXv^po)v- 
Tat, xat (xp/ovTat l^rTa,» TrXeuptTtx^ vdato TeXsuTa , 
auvTeXeuTrjaotarii; auTO) xat t^<; xatot Trjv (xvaToXriv 
dpYrji; xai 6p(jLr)?, -Jiv wStvev OTt TrjV (xvaYdpsuaiv Trj^; 
PaaiXEiai; atJTOu ou Trpoar^xavTO. 

35. Oti OuaXtou Tou cpuXotp/ou TEXsuTr^aavTO?, ©su- 
Siptyo^; Tr)v (xp/:?)v SiaSe/ETat. 

36. "OTt xaTot OocXaaaav TroXXoi 7TaO(j)v 6 auYYpacpeu*; 
(JLO^Xt? Staao^jJ^eTat. 'Ev tJ) xat Trept iGzipot; Ttvbi; Tepa- 
ToXoYEt £7rt6pt'aavTO<; tco lario) tou TrXotou, [jLEXXetv 
((jLe'XXov conj. Nieb.) auTOu<; puOt^EaOat. Otlpaviav 
Se Tb cpavEv 7rapa twv vauTtov xaXEiaOat. Ae'Yet 8k 
7rept (j^iTTaxou , tJ) Etxoatv ereat auvSirJYev, (5); cyBoo^i 
Tt ouSsv Twv (xvOptoTro) 7rpaTT0[JLCvo)v (X(y.t'iJLr,TOv xa- 
TcXi[jL7ravev . 'ilp/stTo tc '{ot.p , xai r,5c, xat exotXsi 
e^ dvd(jLaTO(;, xai TaXXa cTrpaTTCv. doto vocari Beatorum insulam , ab Herodoro autem eo, qui 
Orpliei ac Musaei conscripsit liistoriam , nominari Phaeaci- 
dem. Insulam ante fuissc ex eo conjecturas ducit, quod 
testae marinai et ostrea lapidibus adliaerentia in eo monle 
inveniantur, qui ex Tiiebaide in Oasim ducit. Deinde etiam, 
quod perpetuo copiosa ibi arena scatet, tres(|ue Oases re- 
plet. Nam etiam ipse tres Oases esse tradit, duas magnas, 
exteriorem unam, alteram interioren), c regione sibi invicem 
oppositas, centum miliarium spatio interjecto, cum tertia 
parva , longo interstitio ab alteris duabus separata. Insuper 
lioc eliam argumento insulam fuisse tradit, quod sa-penu- 
mero accidit, ut pisces ab avibus eo delati visantiir, aut 
certe arrosorum pisciiim reliquiie : ut inde con jectare liceat, 
non admodtim longe abesse mare. Ait porro Homerum ex 
vicina Iniic Tbebaide genus ducere. 

34. [An. 417.] Honorius AugustusundecimumetConstan- 
tius ileruni consules creati, Piacidiaj nuptias conciliant. Sed 
has ipsa nuptias quum vehementer detrectaret , efCecit ut 
ipsius famulis indignaretur Constantius. Tandem nihilomi- 
nus ipso quo consuiatum iniil die , manu ipsam arreptam 
Honorius imperator, frater ejus, invitam Constantio in 
nianum tradit, nuptiiiequesplendide celebranlur ( iil Jan. 
1 ). Hinc nata filia, quam Honoriam nominarunt : iilius 
item(419jM^, 3),cui Valentiniano nomen datum,qui 
superstite etiamniim Honorio Nobilissimiis dicfus, impel- 
lente fralrem Placidia. Quin et morliio Honorio, disjecla- 

FKAGMKM.V mSTOU. CU. — VOL. IV. que Joannis tyrannide, Romanorum idem Augustus creatus 
est. Constantius vero Honorii in augustali imperio coliega 
lit, ab illo quidem ipso, sed pa^ne repugnante, constitutus. 
Placidia quoque Augusta a fratre et marito dicta est 
(421 Feb. 8). Dein ad Tiieodosium, qui fralre Honorii 
genitus Orieritis partibus Auguslus imperabat, de Constan- 
tii imi^eratoris electione nuntius mittitur, miiiime(jue re- 
ceptus est. Hinc morbum Conslantius conlraxit, susce[)ti 
ptrnitens imperii, quod non jam, ut antea, eundi ledeun- 
dique , quo et quando vellet, liliertas esset : neque iudicris, 
ut nioris ejus erat, operam dare jam imperatori permitte- 
retur. Igitur septimo imperii mense , quemadmodum et 
insomnium sic indicaverat : « Sextiis abiit : septimus in- 
clioatur, >• |)leurilide exstinctus est (421 Sep(. ), exstincla 
in Occidentem ira atque expedilione, qiiam, qiiod ad impe- 
rii societatem admissus non esset, animo agitabat. 

35. Vaiia, principe Gothorum , morte absumpto (418), 
imperinm Theiiderichus suscepit. 

36. Scriptor varia marilimo itinere passus, vix salviis 
evasit. Ubi et prodigiosa quaedam desidere commeraorat, 
in ipsum navigii malum magno cum pondere ingriiente, ut 
jam mergendi viderentur. Uraniam vero meteorum illud 
a naulis appellari. Refert de psiltaco , quocum annos ipse 
viginti vixerit, ut nullam fere humanarum actionum , quam 
non imitaretur, omiserit. Saltabat eniin , et canebat, etsuo 
quemque nomine compellabat, ceteraque faciebat. 

5 C6 OLYMPIODORI THEB^]! 37. "Oti 6 laTopixo? ',jir,cri , Siayov-ro; auxoii xara 
0y]Sa(; y.ai tTjV ilu-/ivr,v iGTOpia? ivExa , Iv eTTiOuata 
ysveaOai tou? cpuXapyou; xat Trpocpr^Ta; tcov xara Tr,v 
TaXijLtv papSapwv, -^toi t(7)v BX£|xi7.uwv, t-/]? IvTu/ia? 
auTOu- £Xiv£i yap auxoui; Itti touto r) cp7]ayj. Kai IXa- 
6ov [i.£, cpr,(Ti , tAey^pt auTr;<; T^q T(xXu.£Ct)(;, (5jffT£ xczx£t- 
vou? Tou? •^topoui; iffTop^ffat, otr/ovTa<; aTrb twv <l>iX(ov 
5i(XffTriaa ^jiji.£p(ov ttevte , fJt£y pt Tiokzoic; t^i; XeYOt/.£vrji; 
npifJta , f^TK; rb TraXatbv TrptoTr) toXi; t^? 0ri6a'tSo<; 
(XTrb Toti ^apSapixou £TtJYyav£" Stb irapa twv 'Pio[xat(ov 
'Ptojjiata cptovrj llpt[jLa, y]TOt Trp^oTr) , Jivo[JtaffOr, • xal 
vtiv ouToj xaX^iTat, xatTot Ix ttoXXou oix£to)0£iffa toT? 
Pap6(xpoi<; [XiO' £T£po)v TSffffapojv izoXtta^^, tl>oivtxfovo;, 
Xiptoof;, Ha-jrioo;, TtxX[jttSo;. Ilapa TOtJTOu? tou<; /m- 
pou? cpr,fft xat fftJtapaYOOu [X£TaXXa £ivat [jtaOetv, l^ cJjv 
Toi; AtYUTrTiojv fiafftXeufftv r] fffjtotpaYOO? l7rX£()va(^£. 
KatTauTa, cj>r,fftv,ot TrpocprJTat Toiv papSotptov TrpouTp£- 
7r()v [jt.£ OccxffaffOaf txXX' oux :^v touto ouvaTbv Y^ve- 
ffOat y/opi<; j2afftXixr;<; 7rpoffT(x^£0);. 

38. "Oti At6(xvio'v Ttva T£paToXoY£t, 'Affiavbv rb 
Y£vo;, xaTot Tr,v [iafftXetav 'Ovtoptou xa\ KojvffTavxtou 
Itti 'Pot6£vvav irapaYevlffOat. 'Axpov Se toutov £ivat 
T£X£ffTtx(3v. Kai StjvaffOai Se cprifft xai uirtff^^vetffOai 
aurbv yj^ypiQ 67rXtToJv (xa\) [xat X,wpt<; ottX. xaToc conj. 
INieb.] xaTot papSocpojv IvepYetv. Elra Treipav Soui;, 
cpr,ffiv, ouroi; t-^i; UTroffyeffeto? , xat t^<; cpr^tjt.r|? opa[jioiJ- 
ffr,;, (i)ffTc xat llXaxiStav Tr,v pafftXtoa [jtaOetv, txvatpet- 
Tai 6 TeXeffTr^i;' riTretXet Yotp, cprjfftv, r, IlXaxtSta Ktov- 
ffTavTt(j) y^^ojptfftjibv Tou Yai^^ou, £i toT; ^oifft TrepiXtTrotTO 
AiSotvio;, (xvrjp Yo'r,<; xa\ txTrtSTOi;. 

;!9. 'Ort KojvffTotvTtOi; TXXupibt; t^v Tb fiwo^, 0.1:0 Natffou toXco); t^; Aaxia<;, xat 7roXXa<; ffTpaT£ta; cxTrb 

TtOV BeoSofflOU /po'vOJV TOU p.£YtxX0U St^XOtOV, UffT£pOV 

xai Tr;v (iafftXetov ap/r,v, (o? Ippr^O-/], u7re'Su. TIv S^ 
TocXXa iih iTTatveTOi; xai ypr,aQtTO)v Se xpeiTTtov, Trptv 
^ ffuvacpO^vat IlXaxiStix. 'ETr£\ Se auT^ ouv£!^£uxto, 
sU cptXo/pr|(jLaTiav l^toxetXfi. MeTot iji.£'vT0t Tbv «utou 
OocvaTOV S£r'ff£i? xat' auTou twv £t<;ypr'[xaTa (x5ixr,0e'v- 
Ttov l7r\ 'PotSevvav TravTay^o^Oev ffuvippeov. 'AXX' r, tou 
'Ovtoptou, cpr,ff\, xoucpo'T7i<; xa\ r\ Tyi<; IlXaxtStai; Trpbi; 
auTbv otxetoV/;? cxTrpoixTOUi; aurtov xat; aiTr^ffet<; xa\ Tr,v 
tff/uv Tou Stxatou cx7rec&r,v£V. 

40. Oti TOffaiJTr) Si(xO£ffi<; 'Ovtoptco 7rpb<; Tr;v oixetav 
cxSeXcp-rjV, l^ o&7T£p 6 xatJTTit; dv-);p KtovffTotvTtoi; tXTr^Sio), 
7rap£[X7r£cptjx£i , 6)<; t-/;v (X[ji£Tpov dYa7r-/;v auTtov xa\ -a 
ffuv£-/_ri xaT^t ffT(3[jta (ptXr^iiaTa et? u7r()X-/;']/iv atffvpav 
atjTOu; TOii; TroXXoti; lijtSaXeTv. 'AXXot TOffatjTr; TrotXtv 
auToTi; lva7r£T£'y(_0r| E/^Opot c^rouSrj ^7raSotjffr;<; xai 'EX- 
TttStai; {Tpocpb<; S' -^v auTr; IlXaxtStai;), aT<; xat Tot 
7roXXot TrpoffcTye, ffU[XT:pdTTovTO<; auTai; xai A£ovt£'o); 
Tou Tatjxr,!; xoupaTopoi;, wffTe ffTacreti; t/.ev 7roXXdxi<; Iv 
Trj 'PaSevvr; ffuffTr;vai (Trepi^v Yap xdxeivr; 7rX-7;0os 
papSdptov Ix T^<; 7rpb<; 'ASdouXcpov ffuvacoet'a<; xa\ Ix 
T^<; 7rpb<; KoivcTdvTtov ffu^uYiot?), xai 7rX-/;Ya<; Se Trpo- 
eXOeiv l^lxaTepou ia.epoui;.TeXoi; Ixt^i; dvacpOetffr,<;lxei- 
vr,? £/Opa<; xai Toii dvTippo'7rou Trji; Trpiv cotXtai; [jttcoug 
£i<; Bu^dvTtov nXaxtSia , tou dSeXcpou uTr^ptff/tjffavTOi;, 
ffuv Toii; otxetoti; 7ratff\v l^optCeTat. Kai [jto'vo<; auTr; 
Bovr,cpdTto<; Tot TrtffTOt cpuXdTTO)v, aTrb Tr;i; 'A©ptxr;<;, -^? 
'^i^'/} , xa\ ypr^[jLaTa on; IStJvaro £Tr£[jt7r£ , xa\ Trpb? 
Tr,v (xXXr,v auTo; EffTreuSe OepaTreiav ' uffTepov Sc xat 
eis Tr;v t9;(; jiafftX^ta? dvdXr,']/tv otTravTa cuveSdXeTO. 3G. Refert item historiciis, quum apud Tliebas et Syenen 
lustrandorum locorum cognoscendique studio versaretnr, 
fama excitatos praefectos ac vates eoruni barbarorum , qui 
Taimin incolunt, quos IjJemmyas vocant, ipsius optasse con- 
gressum alque colloquium. » Abripuerunt itaque mc, ait, 
in ipsam usque Talmin , ut illas quoque rcgiones perlu.slra- 
rem, a Piniisquinque dierum intervailo distantes usque ad 
lubemsciiicet, qu.Tedicilur Prima. Haec olim prima Tliebai- 
dis urbs erat a barbarico solo proficiscenti , eamque ob cau- 
sam a Romanis latino vocabulo Prima nominata : qno etiam 
nunc nomine vocitatur, quamvis longo jam tempore barbari 
eam sibi vindicarint-cum aiiisqiiattuor oppidis, Pboenicone, 
Cbiride, Tliapide et Talmide. » In liac regione smaragdi esse 
fpdinassecomperissescribit :undeiEgyptiorum regibus olim 
smaragdiilla tanta copia suppeditasset. Et baec quidem bar- 
barorum vates inspicere invitabant : verum id sine bona 
regis venia non licebat. 

38. De Libanio quodam admiranda refert, Asianum ge- 
nere hunc, llonorio et Constantio imperatoribus (421), Ra- 
vennam venisse , summumque venclicum ac magum fuisse. 
Dicit enim professum esse, admiranda posse se absque 
armatis hominibus adversus barbaros patrare. At quiim 
deinde experimentum promi.ssi dedissct,et fama longius 
manans ad ipsas usque Piacidia; aures rumorem delu- 
lisset, necatimi ilJum csse : comminante Placidia conjugi Constantio divortium, nisi e vivis tollerelur Libanius prie- 
stigiator atque infidelis. 

39. Constanlius generelllyriusfuit, e Naisso urbe Daci.ie, 
qui multis obitis jam inde a Theodosii Magni temporibus 
militiae muneribus , ad summum tandem, ut diximus, im- 
perii apicem evectus est. Is quum cetera fuit laude dignus, 
tumquod aurinuila cupiditatellagraret, antequamquidem 
Placidia) conjungeretur ; nam ea uxore ducta , pecuniarum 
avidus evasit. Ipso ergo morluo, cum postulatis homines 
Ravcnnam undique confluxerunt, quos bonis iile per injii- 
riam exuisset. « Verum Ilonorii , inquit, lenitas, et Placi- 
diae cum eo arcta nimis familiaritas , frustra ut essenl lia.' 
querimoniiTe omnisque adeo juris vis ac potentia, effecit. » 

40. Honorii erga sororem affeclio tanta fuit, ex quo 
Constantius, ejus maritiis, vita decessit, ut perdite ni- 
mis amando et assidue os ejus osculando turpis apud mullos 
consuetudinis suspicionem non effugerit. Sed hic amor iii 
tantnm brevi vertit odium , allaborantibus Spadusa atipie 
Elpidia Placidise nutrice, quibus illa tribue!)at plurimum , 
adjutante item ipsas Leonteo, illius ciiratore, ut et sediliones 
Ravennae frequenter exsisterent( adh.ierebatenimipsiadliuc 
barbarorum turba, qunm ex Adaulphi , tum ex Constantii 
imperatorisconjugiis),et vulnera etiam utrimque inferren- 
tur; donec tandem ob eas ipsas inimicitias et priori aniori 
par nunc odium Conslanlinopolim Placidia , fratre pra-va- FRAGMENTA. fi7 41. "Oti 'Ovcopioi; uospixw voffviiji.aTi aXou; , izpo I; 
xaXavSwv ^eTiTeu^ptojv T£}i£UTa* xal 7r£'[/.TC0VTai yp^H-' 
{jiaTa Trpbi; tyjV avaToXviv, xbv ^SaaiX£Oj<; GavaTOV 
{jirivuovTa. '£v o) Ss Tauxa £7r£p.7rovTO, 'lo^avvrj; ti; 
auOEVTr^oa; Tupavv£t • i'jf' ou xat irfi avappr^creoj<; ytvo- 
(/.evTi;, £ppr^6r| wcttt^p aTTo' Ttvo? 7rpoppr|tj£oj<; TrpoayOsv 
« 7Tt'7TT£i, ou aT-qx.£i ' « xai TO 7rXr,0o; w(77r£p avaAuov- 
x£? l7Tt To SrjOsv ava^ojvoucri • « (iTr^xei, oO 7Tt7TT£t. » 

42. "OTt BovrjcpaTtoi; avrjp t^v rjpoytV.bi; xai xaT^ 7roX« 
Xojv Tco)vXaxt(; [iiapSapoiv ripi(JT£UCT£v, aXXoTe [Jiev cuv 
oXtyot? £7T£p^o'ijL£voi;, aXXoT£ Se xat ah^j ^rXstoTiv, ivtoTe 
§£ xat ;ji.ovoiJ!.aywv xat a^rXoji; £t7r£iv, 7tavTt Tpo'7roi 
TToXXoiv ^apSapiov xai 6ta'^o'ptov eOvtov aTcr,XXa^£ Trjv 
'Aoptxr^v. UIv S£ xat otxatocuvr,; IpacTrjf;, xaiypviua- 
Tojv xp£iTTOjv. 'E^rpa^Or, ok auToi xai Tt TotouTov. 
'Avr^p Tt? aypotxoi;, £/_o)v avOouffav yuvaixa Tr,v MpoLW, 
UTTO Ttvo; Toiv auijtuLa/ojv jSapSotpo^v luotyeueTO^ 0£tTai 
Totvapouv Bov7]Cf)aTi'ou , Tyjv uSptv 6Xo'.supo'[JLevo(;. 'O 81 
Bovr,:paTtO(; [AaOwv to ota(jTr,[jLa tou tottou xaiTO ovo[j(.a 
Tou aypou ev o) Tot irfi [jtot/eiaq eTrpaxTeTO, tov (Jtev 
tX£'Tr,v xiox; a^re^^refjt^re, 7rpo(7T(x;a(; 7T(xXtv t^ eqrj^; auToi 
7rpo(7£X0£tv • ©'jita^; 0£ XaOwv aTravra^;, xai etti Tbv 
a*fpbv eXocaa!;, £€5o[jt.r^xovTa Stt(7T!X[jLevov CTaSioti;, xat 
eupwv Tbv ptxpSapov t^ [;.ot/£uo[j(.£'vr, cuyxaO^uSovTa, 
Te'[j(.vet T£ auTOu Tr,v xecpaXr,v xai Si' auTr,i; u7rocTp£cp£i 
vuxT(3(;. npoceX0(3vTi Se xaTix Tb ■K^OGZoi^iiaL et? tyiv 
auptov Tto (xvSpt l^riototoct Toti papSixpou Trjv xecpaXrjv, 
5ta7Tuv0avo'(Jt£vo<; £t l^rtytvtocxot auTV^v. '0 0£ toii; Tra- 
pouctv a[i<x. xaTa^rXay^t? xai (xijtrj^/^avT^aac, £7T£iTa l^ri- Yvobi; xal TToXXa t^i; Stxatoauvr,^; euj^^aptCTTjcai;, cuv 
yapa (XTTT^et. 

43. '"'Oti exacTOi; twv [/.f^akoiv oixojv t^<; 'P(0[jtr,(;, 
o)(; cprjctv, a^ravTa etyev Iv eauTw 67ro'aa 7ro'Xti; cu[ji- 
[jt£Tpo? TqSuvaTO £X_£iv, t7r7ro'SpO[Jiov xai cpo'pou; xai vaoui; 
xai 7rv]Yai; xai XouTpot Si(xcpopa. Atb xat 6 cuYYp^t^s^? 
(x^recpOlY^aTO * 

EI; 56{Jto? (xcTu irlXef TioXt; aaxea [j.upia xeuOet. 

'Hcav Se xat XouTpot Sr,[jtocta 7ra[jL[jt£Y£0ri. At S^'AvTto- 
vtvtavat ouTO) xaXou[Jtevat £i?yp£t'av twvXouo^xIvojv xa- 
OlSpai; £t/_ov 7rapaxet[jtc'va? /tXta? e^axoatai;, Ix [/.ap- 
[X(xpou xaT£ax£uaa[ji£'va<; ^ecTOu • at Se AtoxXr,Ttavai 
Iyyu? Si7rXaatou;. Tb Ss Ter/o^; t^; 'Po)[j.r,i; [jt£Tpr,0£v 
7rapa A[j(.[jtwvo; tou Y£W[jt£Tpou xaO' 8v xatpbv To^TOot 
TV]v TupoTlpav xaT* auTrji; l7rtSpo[jtyiv e^rotr^aavTO, eixoct 
xai evbi; [jttXtou StotCTrj^Jta £/ov (x^r^SsiyOY]. 

44. OTt TroXXot otxot Poj[jtat'ojv 7rpoao'Soui;xaT' Ivtxu- 
Tov eSe/^ovTO (X7rb twv XTr][jt(XTWv aurtov (xvot Teccapcx- 
xovTa j^pucou xevTriv(xpia , X''*?"^ "^^^ ciTOu xai tou 
otvou xat Twv aXXoiv (X7r(xvTwv etSoiv, ^ ei; Tptrov cuve'- 
Tetvev, £1 l7rt7rpriax£TO, tou eiccpepojjiEvou -/puctou. T(ov 
Se [jL£Ta Tou; TrpojTOui; S^UTeptov oixwv t^; 'Poiu.r^t; 
TrevTexaiSexa xai Sexa xcvTrjvapiwv f, 7rpo'aoSoi; r,v. 
Kai OTt IIpo'6o; 6 TraTi; 'OXujjtTttou ('OXu6pt'ou conj. 
Reines. et Nieb.), TeXecai; tcJjv otxctav TrpatTOupav 
xaTOt Tbv xatpbv t^; 'lojotvvou TupavvtSo;, StoScxa xev- 
Tr,vo(pta /pucou cxvrjXwce. 2u[jt[jiayoi; Sl 6 XoYOYpotcpo;, 
cuYxXr,Ttxbi; wv twv [jtcTpiwv, Trpiv /] tv)v 'Poj^jtrjV aXw- lenlc, ciim liberis ablegatiir (423). Solus Bonifacius fitleni 
illi si^rvans, quum ex Africa, cui praeerat, pecuniam , ut 
polcrat, submittebat, tum atl alia ei obsequia pra'sto eraf. 
Qui post etiani, ut ad iniperium baec rediret, nibil non fecit 
lulilque. 

41. Honoriusaquae intercutis morbo correptus , ante diem 
sexlum kalendas Septembris ( an. 423 ) vitam liniit, mis- 
sfieque in Orienlem littera; Augusli mortem nuntiantes. Quoe 
dum ultro cltroque mitf untur, Joannes quidam tyrannidem 
occupavit. De qiio in ipsa ejus inauguralioue, tanquam 
ali(|uo fiitura! rei oraculo , jactum est : « Cadit, non stat: » 
quod vulgus diclum invertens exclamabat : « Stat, non 
cadit. » 

42. Bonifactus vir erat heroicns , qui cum mullis srepe 
gentibus barbaris strenue pugnavit, paucis interdum copiis 
adbibitis, inleidum pluribus , nonnunquam vero et singu- 
lari certamine : et, nt verbodicam, barbaras multas varias- 
qne gentes Africa expulit. Idem jusliliae vel inprimis stu- 
diosus et abstinens ac pecuniarum contemptor fuit. A quo 
etiam bujusmodi aliquando patratum facinus. Rusticus 
quidam praestanti forma uxorem suam cum barbaro quo- 
dam e confo>deralis milite consuescere cognovit : rogavit 
itaque Donifacium , dedecus illud familifK deplorans, ut 
opem ferret. Ille, cognito loci intervalloet agri nomine ubi 
adulterium patraretur, bominem tum quidem dimisit, in 
posterum diem ad se redire jussum. Noctu autem , insciis 
oinnibus, in agrum illum septuaginta stadiis di,ssitum pro- lectus, deprebcnsi cum moRcba barbari caput amputavit, 
eademqiie domum nocte revertit. Redeunti dein , nt man- 
datum fuerat, postridie marito, barbari caput obtulit, per- 
cunctatus an novisset. llle , spectaciilo percussus, et quasi 
sensu motus, mox, ubi agnovif, multis justiti* causa acfis 
gratiis , domum laitus rediit. 

43. E magnis Romanae urbis domibus, ut bic refert, 
omnia intra se unaquaeque babuit, quaecumque mediocris 
eliam urbs habere potuit, bippodromum , fora , delubra , 
fontes, varia balnea. Hinc et scriptor sicexclamat : 

Est urbs una domus : milfe oppida continet una urbs. 

Sed et lavacra publica ingenti prorsus fuere magnitudine , 
e quibus, quae Antoninianae nominantur Tbermae, ad com- 
modiorem lavantium usum mille sexcenta habuerunt sedi- 
lia, e marmore polito fabricata, Diocletianae duplo fere 
plura. Romanae vero urbis moenia ex Ammonis geometrns 
dimensione, quo tempore Gotbi illam priore incqrsione 
infestarunt, viginti et unius miliaris spatium in circuitu lia- 
bere comperta sunt. 

44. Multas Romae familias annuos reditus e bonis acce- 
pisse quadraginta circiterauri centenarios, absque frumenfo 
et vino aliisque speciebus , qiiae tertiam aequabant auri par- 
tem, si venderentur. Alteras vero post hasdecem aut quin- 
decim centenarios in censu habuisse, Probum , Olympii 
(1. Olybrii) filium, in pra^tura, quam Joannis lyranni 
temporibus ges,sit, anri centenarios duodecim expendisse : 

b. 08 OLYMPIODORI THEB^l FRAGMENTA. vaij Tou TratSoi; 2u[i.[ji.a/_0L» TrpaiToupav teXouvtoi;, 
eixoCTi X£VTV)vapia eoaTravrjffE. Ma;iu.o<; ok, £i? twv 
eiiTtdpwv, £ii; tvjv tou uioij TrpaiToupav T£C7(7apa>tovTa 
xaTeSaXETO x£VTV]vdpta. 'ETiTa 0£ rjUEpai; oi TtpaiTOJ- 
pi? Ta? TravyjYupEt; eteXouv. 

4t). "Ort 6 <jvffpa.^th^ tw 'OSuaaeT ttjv TrXavYiv ou 
xaTtt 2tx£Xtav cpvifft YEY^vvjcSat, aXXa xaTOt toc iTEpaTa 
Tvj? 'iTaXia?- xa\ tvjv tU aSou xdOoSov Trapa tov wxEa- 
vbv Ysy^v^cOai, £v w xai v) TioXXv) TrXdvrj. 'AYwvi^£Tat 
o£ oict TToXXwv TOUTO TTapaffT^dat. 'HaETc 0£ xat dXXou; 
otaasdpoui; dvjYVCi);jL£v Iv TouTOt!; auTW aufxcpowouvTai;. 

40. "Oti d7ro(JT£XX£Tai aTrb KtovtjTavTtvouTCdXEw? 
Kapa 0£ooo(7tou IlXaxtSta, ajxa Tratct xaTa tou Tupdv- 
vou* xai £TravaXa[A6dv£i auTV) [jlsv to tvJ; AuYOucTr,?, 
6 Ss OuaX£VTtvtavb<; to tou vojS^XttjattJtou d;tw[Aa. 
2uv£X7r£'[X7r£Tat §£ auToi? xat (jTpaTOi;, xat (7TpaT0Tr£- 
8dp/r,i; £xaT£pai; Suvdix^ojc;, 'ApSaSouptoi; dtjia Tto 
TratSt "AcTrapt, xat TpiTO? Kav5tStavd<;, KaTot ok tvjv 
0£<r(7aXovtxviv 'HXtojv 6 twv (3cpcpixto)v [jtdYKJTpOi; Trapa 
0£OOO(Ttou (XTroaTaXsic; £vSu£i BaXEVTtviavbv £7r' au-crfi 
0£ff(jaXovtxr,<; t^v tou xaiaapo<; iabr^vx, jrEijtTrTOV etoi; 
otYovTa TV)<; vjXtxiai;. KaTidvTwv Bk auTwv, 'ApoaSoupto? 
tji.£V(zXi(JX£Tai7rapaTwv tou Tupdvvou, xai (xva7r£ijt7r£Tat 
Trpb<; auTbv, xai cptXtd!^£i auTW • 5 Sg toutou 7raT<; (X[xa nXaxi5t<x £v dOu[ii(xxai XuTrr, r,iTav. KavStStavb<; §£ ttoX- 
Xa<; 7rdX£t<; atptov xai euSoxt[jiwv Xa[ji7rpw<;, to XuTrouv 
Si£ffX£'oa^£ xal IJ/u/aYo')^^!. EiTa acpd^ETai 5 Tupavvcx; 
'lo)dvvr,i;, xat IlXaxtSta (X(Jta xatffapt tw 7ratoi £iff£p/£- 
Tat et<; tvjv 'PdS£vvav. 'IIXioiv Se 6 [JtdYtffTpo<; xai 7ra- 
Tptxtoc, xaTaXaSwv t;J)v 'Poj[ji.v)v xal 7rdvTwv Ix^Tff^ 
ffuvSpa[j.dvTo)v, TV)v pafftXixvjv £ffOv)Ta £7rTa£Tr,pov ovta 
lvSu£t BaXevTtviavdv. 'Ev oi; xat Tot tv)<; iffT0pia!;^T£- 
XeuTa]. 

2. 

Zosimus V, 27 : 'Ev Bk tv) 'PaSevvr, ( [jtr^Tpd^roXt!; 
S£ <l>Xa[/.tvta<;, TrdXti; dp/aia, 0£ffffaXwv aTrotxia, 'Pv)V7) 
xXrjOeiffa Stoc Tb ^ravTaydOev uSaffi TreptppetffOai, xal 
ou/,(5j<; 6 'OXu[jL7ridSwpo; 6 0Yi6aid? 'fv)ffi, Stit 
TO 'Pw[jt.ov, 8<; dSeXcpb^; ■^iyovz 'Poj[jtuX(>3 , t^; ^rdXeox; 
TauTr,<; otxtffTV)v Y^YOvevai...) Iv t^ 'PaSlvvv) TOtvuv 
TauTV) 7rap£ffx£uaff[j,£V(.) SteXi/wvi Tal? 'IXXupuiov Trd- 
X£ffi L;.£Ta ffTpaTEUiiaTOi; £7rtffTrjvai, xat ffLv 'AXXapt/to 
7:apaff7rdffaffOat [JL£V auTa; 'ApxaSiou , 7r£pt7rotv)ffaffOai 
Bl TV) 'Ovwpiou pafftX^tcjf, Suo xwXuttaTa ffuvlSv) ^rapeeji- 
7r£ff£tv, xtX. (an. 5o6). Petita liaec sunt ex prima 
operis parte. Antecedit apud Zosimum c. 26 nar- 
ratio de victoria quam de Rhadagaiso Stelicho 
reportavit, cujusque mentio fit in Phot. Exc. § 9 Symmaclium vero oratorem , mediocri censu senatorem , 
ante captam urbem filio Symmacho pra^turam gerente, 
centenarios impendi.sse viginti ; Maximum dein, ex opulentis 
ac beatis ununi, in filii pra^turam quadraginta centenarios 
impendisse. Septem aiitem diebus solennes ludos prietores 
celebrabant. 

45. Scriptor bic Ulyssem ait non circa Siciliam , sed ad 
extremas Itabae oras oberrasse ; et trajecto Oceano ad in- 
feros descendisse, atque in eo mari variis illum erroribus 
jactatum fuisse, Quod multis confirmare nititur. Nos et 
alios plures legimus iu bis cum illo consentientes. 

46. Remissa est Constantinopoli a Theodosio Placidia cum 
libcris ad versus Jmnnem tyrannum : et illa quidem Augustae 
nomcn , Valentinianus vero Nobilissimi tilulum iterato sus- 
cepit (424). Submissus quoque exercitus, bellique impe- 
rator utriusque militia;, Ardaburins nimirum cum Aspare 
filio , addito et terlio Candidiano. Ad Thessalonicam quum 
ventum esset, Helion officiorum magister, a Theodosio 
missus, Valentinianum in ipsa illa urbe Caesaris veste induit, 
annos natum noh amplias quinque (424). Quum autem ad Italiam pervenissent, Ardaburius a tyranni mililibus ca- 
pitur, missusque ad illum amicitiam cum eodem init. Ejus 
interim filius, Aspar, una cum Placidia in magna rerum 
desperatione hictuque versabantur. Sed Candidianus, muitis 
occupatis urbibus , partaque rebus benegestis nominiscla- 
ritate, luctum dissipavit animosque reddidit. Ca?so dein 
Joanne tyranno (425) , Placidia una cura Caesare filio 
Ravennam iniit. Heiion vero, magister et patricius, Romam 
invasit, omnibusque eo confluentibus , Valentinianum jam 
septennem veste induit iraperatoria. In his Histori.Te finis 
est. 

2. 
Ad Ravennam ( quae metropolis est Flaminiae ; prisca sane 
civitas , colonia Thessalorum, Rhene dicta, quod eam aquae 
ab omni parte circumfluunt ; non autem propterea, sicut 
Olympiodorus Thebffius ait, quodRemus, Romuli frater, 
eam condiderit ), adRavennam igitur Stelichonejam parato 
ad lllyricas urbes cum exercitu adeundas, et Alarichi au- 
xilio ab Arcadio avertendas et Honorii regno adjicieudas, 
impedimenta duo contigit intervenire. PRISCUS PANITES. Priscus, rhetor et sophista, in Chronico Pa- 
schali p. 588 (v. fr. 3 a) et ap. Theophanem p. 
179 appellatur 0pa?, apud Suidani [lavixy)? 
dicitur. Unde colligitur oriundum fuisse Priscum 
ex eo Panio , quod est Thraciae oppidum , in ora 
Propontidis, haud ita longe ab Heraclea urbe dis- 
situm (*). De vita ejus nihil compertum habemus 
praeter ea quae ipse de se in Historiarum fragmen- 
tis nostris prodidit. Hinc docemur Priscum amici- 
tia usum esse Maximini, summae dignitatis viri, 
cui ad Attilam legationem obeunti comitem se 
adjunxit (fr. 8 init. : Itti TauTviv ttiv TrpeaSeiav Ix- 
>nrap7^arai; TTSiOei [xe Ma^itJLivoi; auTW cjuvaTcapai, an. 
/i48 p. C), operamque in eo negotio praestitit 
eximiam. Priscus enim studio suo et industria 
effecit ut Attila, qui haud levi de causa Theodo- 
sio iratus aditum legato imperatoi'is denegabat, 
tandem flecteretur animo , conveniendique Maxi- 
mino daret potestatem. Haec sicuti reliqua , quae 
ad legationem istam pertinent, narratione uber- 
rima bonaeque frugis plenissima Priscus persequi- 
tur infr. 8. — Paucis annispost (4^2) , eundem 
Maximinum in Arabiam et in Thebaidem iEgypti 
secutus est (v. fr. 20 et 21). Maximino ibi de- 
functo , rediens Priscus quum Alexandriam venis- 
set , quo tempore urbs seditione laborabat , haud 
minimum consiliis suis contuhsse videtur, ut 
Rufus praefectus rebellionem brevi posset restin- 
guere ( v. ff . 22). Deinde Euphemius, magister of- 
iiciorum , Priscum assessorem sibi selegit (fr. 26). 
Denique Romam profectum esse, nescio quando , 
sive legatum sive comitem legati, ex fragm. 16 
coUigimus. Religione paganus fuisse videtur. Certe 
« Maximinus(]Niebuhriusp. xxixait)quumabsque 
dubio paganus esset ( Christianus enim nunquam 
animum induxisset, ut Blemmyis de sacris in 
Philarum insula celebrandis concederet , foederis- 

(*) V. Suidas : Ilaviov, Svopia xupiov. « "Ev9a xal 
xdaTpov Tiapa alytaXw, XeYEiai lldviov, Tipo; toT; Tvi; 'Hpa- 
xXetag (iepeiji.wlnter iirbesEurop<ic,qu8eest una ex Thraci.TR 
provinciis, Panum recensent Constantinns Porphyrog. De 
thera. II, p. 47, 4 Bonn. et Hierocles in Synecd. p. 390 ed. 
Bonn.; ad quem locum W esselingius notat ha!c : « Maritima? 
Tliracia', ai r.apalioi xriz 0paxr,; Tzoltii , x6 T£ lldv.ov xai 
•?i'IIpdx)>£ia, sunt in Cedreni Compend. p. 417 ; unde colli- 
gas liaud multum Heraclea remolum fuisse oppidum. Cla- 
rius id videas ex Suida v. Ildvtov, el ex conciUo Epliesino 
p. 790, ubi Heraclea et Panium eundem episcopum habent. 
Postea tamen singulis episcopis paruerunt; unde conciiio 
Constantinopolitano 3 p. 600 'Pr,Ytvoi; ^uiCTxonoi; Ilavtou ttj; 
Wpaxtov xwpa; scribendo adfuissc dicitur. » cjue tabulam in illo teniplo figeret, fr. 21 ) , con- 
jectura jam per se valde probabilis Priscum quo- 
quc antiquis sacris addictum fuisse, magis adhuc 
confirmatur. » 

Scripta Prisci Suidas recenset MsAexai; ^rjTopi- 
xdti; et 'll^TrtaToXa?, tum vero 'IffToptav BuCav- 
Tiax^^v xat xi xaTOt 'ATTiqXav Iv ^16X1011; 
oxTto. Postremis non duo opera historica , sed 
unum idemque indicari recte statuit Niebuhrius. 
Similiter Excerpta De legationibus gentium in- 
scribuntur : Ilpiffxou ^viTopoi; xai cro-^tcTou i a t p i a <; 
Bu^avTixyj? IxXoyai, dum Excerptis De leg. Ro- 
manorum prsefiguntur haec : Ilpiaxou ^■^Topo; xal 
(joa»t(TTou laTopia? roTOixv)? IxXoyai. Nimirum 
prima historiai-um pars quum prae ceteris perti- 
neret ad res cum Gothis sive Scythis Hunnisque 
gestas , vel ab ipso auctore vel ab exceptore 'laTo- 
pia roTOtXTi inscribi poterat. 

De ambituHistoriarum ita Niebuhrius : « A quo 
tempore historiam inceperit Priscus , expediri 
non potest : sed nullius rei, quae ante annum 
433 gesta sit, mentio ex eo affertur. Asparis 
filiorumque caedem, quae an. 471, Leonis imp. 
an. i5 patrata est, a Prisco nan-atam esse , Eua- 
grius (II, 16) docet : unde cohigimus, qimm 
Malchus annum 474 > Leonis an. 17, historiae suae 
initium frcerit, Priscum ad eum substitisse. » — 
Liber tertius pertinuit usque ad IMaximinum 
a legatione Hunnica ConstantinopoHm reducem 
(448 p. C. ). Itaque in sequentibus libris quinque 
Priscus exposuit res annorum viginti sex. Jam 
quum probabiHter statuere liceat similcm fuisse 
rationem Ubrorum antecedentium , adeo ut quin- 
decim ferme annorum res complecterentiir : veri- 
simillimum est auctorem exordium historiai^um 
sumpsisse ab anno 433, quo Attila regnum susce- 
pit, ideoque primum fragmentum ex ipso fere 
opei'is initio esse desumptum. 

De indole et pretio historici nostri haud ab- 
surde summus Niebuhrius ita judicat : « Lorige 
optimus omnium sequioris sevi historicorum; in- 
genio , fide, sapientia, nuUi vel optimorum tem- 
porum posthabendus ; elegans quoque et sermone 
satis puro usus, laudem atque gloriam quum apud 
coaevos tum inter posteros merito adepjtus est; 
cui etiam a Valesio et Gibbono , summis viris , 
laudari contigit. » 

Rehquias scriptoris, praeter pauca illa, quae 
Euagrius, Theophdnes , .lornandes et Suidas sup- 

09 70 PRISCI PANIT^ peditant , solis hucusque debemus Excerptis De 
lcgationibus , quae ediderunt Ursinus, Schottus, 
lloeschelius, Cantoclai'us , Valcsius, Niebuhrius. 
At spes est fore utparatahaec novis accessionibus 
augeantur. Certe Minoidas Minas incodcm codice, 
ex quo Polybii, Dionysii, Polyaeni, Dexippi et 
Eusebii nonnulla, quae ex Constantiniano FlEpi 
CTpaTryrjULaTwv titulo fluxerunt, descripsit, etiam 
Prisci nostri excerpta duo se rcpcrisse testatur. 
Addo deniquequaeapud Vossium [Hist. Gr. p. 3io 
cd. Westerm.) lcguntur : « Videtur autem (Pri- 
scus) hodie exstare; sane citat eum Baptista Ful- 
gosus in Memorabilium libris , inque bibliotheca 
Vaticana esse auctor est Raphael Volatcrranus 
Anthropolog. lib. XIII. Superesse etiamnum ait 
in nomenclatore suo Rob. Constantinus. » Quae 
catenus vera esse puto , quatenus titulum ali- 
quem Excerptorum Constantinianorum cuui in- 
tcgro Prisci opere viri illi confuderunt. 

TESTIMONIA. 

Suidas : Ilpiffxo?, Ilavtr/i?, crocptaTrii;, Ysyo- 
vto; ETCi Twv y_p6vo)v 0£o2o(Ttou Tou fAtxpou * EypadiEV 
'laToptav Bu!^avTtaxr,v ( BuJ^avTixriv var. lect. ) xat 
Ta xaTot 'ATTv^Xav ("ATTaXov codd. ) Iv jSiSXiot? oxtw, 
MsXeTa? T£ ^riToptxa<; xat 'EutaToXai;. 

Euagrius Hist. Eccles. I, 17 : 'Ev toutok; 
Tot? -/po^voi? 6 TToXui; Tw "koyiii 7r6X£iy.o<; IxexivriTO At- 
TtXa tou twv SxuOwv SaaiXew?, 8v TiEpispyo); xai li; 
Tot uaXtaTa Xoyto); riptaxo? 6 ^r^TO)p ypa-^st , fxsTot 
TioXXr,; iTfi xoy.'|cta(; Sir|Youf/.£voi; otto)? te xaTot twv 
£wo)v xai laTCsptwv iTrsaTpotTcuae i^.eptov, ota; te xai 
oaag 7r6X£t(; IXtov xaTrjayE, xai oaa TOirpa^ox; Ttov 
£VT£U0£V [ji.eTt'aTri. 

Idem II, 16 : 'Ex TtpeaSeta; o£ tcov laTTEpiiov 
'Po)[j.ato)v 'AvO£[jLto; paatXsu? twv 'Po)[i.ato)v Ix7r£[x- 
7:£Tai, 0) Mapxtavoi; 6 ^rpor/iv peSaatX^uxti)!; TrjV oix£tav 
xaTriYY^J^Iff^ ^raToa. 'Ex7T£[jt7r£Tat (an. 468) Sk arpa- 
Triyo; xaTot l\^epiyj)u BaatXiaxoi; , 6 t^; AeovTo; yu- 
vatxb; B-/ipivri(; a^^Xcpbi;, [ji.£Ta aTpaT£U[j'.aTO? cJptaTiv- 
orjV auv£iX£Y[Ji.£vou. "A^r^p dxpt^EaTaTa Ilptaxo) tw 

pVlTOpi 7T£7r6vr,Taf 07T0); T£ SoXto 7r£pi£XGo)V 6 AfiWV, 

[i.taOov 0)a7C£p txTrootSou; Tyj? Ii; autbv TrpoaYo^Yvl?, 
avaip£t(an. 471) "AaTiapa Tr,v otpyr,v auTto 7r£pt- 
Oevtoi, 7raToa;T£ auTou 'ApSaSouptov xai IlaTptxtov, 
6v xaiaapa 7r£7roi-/iTO 7rp6T£pov, iva Trjv *Aa7rapo; £u- 
voiav XTr,ariTat. 

ARGUMENTUM. 

Fr. I . Rua, Hunnorum rex, Eslam legatum ad 
Ronianos mittit, bellum minitans, nisi transfugas 
reddant. Rua defuncto, Attilaque cum Bleda fi-atre 
succedente, Romani de pace servanda Plinthum 
tt Dionysium legatos mittunt. Pacis conditiones Romanis ignominiosae (433). — 2. Scythae, violata 
a Romanis pacta praetexentes, trajecto Istro, Vi- 
minacium capiunt; Margus urbs ab episcopo iis 
proditur (442). — 3. Attila Scythas transfugas 
dedi sibi a Theodosio poscit. Illo recusante, fincs 
vastat, castella nonnulla expugnat, Ratiariam 
urbem aggreditur (442). — 3 a. Cyrus, praefectus 
praetorio , a munere removetur (442). — 4. Sena- 
tor, vir consularis , a Thcodosio legatus ad Atti- 
lam mittitur. — 5. Post cladem in Chersoneso 
acccptam Anatolius ad Attilam mittitur. Pacis 
ab Hunnis propositse conditiones durissimae. Theo- 
dosiusut pactam pecuniam solveret, tributa exigit 
severe, novaque imponit. Asinuntii, qui soli 
Hunnis fortiter resistebant, paci isti accommodare 
se coguntur (447)- — 6. Attila ex amicis suis, 
quos Romanorum donls ditare vellet, alios super 
aliis Constantinopolim mittit, vanas excogitans 
legatigjnum occasiones. Parthi J Vandali, Isauri, 
Saraceni Romanos vexant (447)- — 7- Edecon 
Scytha Attilse mandata de dedendis transfugis 
aliisque de rcbus Theodosio nuntiat. Hunc Chry- 
saphius eunuchus inducit, ut redux Attilam de 
medio tollat. Theodosius Maximinum ad Attilam 
mittit {l^liS). — 8. Maximinus cum Biglla inter- 
prete et Prlsco nostro ad Attilam proficiscitur. 
Iter descrlbitnr. Insidlae Attllse paratae per ipsum 
Edeconem produntur. Legatls denegatur adltus, 
quam vix tandem Prisci et Scottse opera obtinent. 
Elgilas ConstantinopoIIm remittitur. Maximlnus 
operiri coglturredltum Onegesli, qui tum ad Aca- 
tiros Scythas profectus erat. De Acatiris excursus. 
Legati cum Attlla septemtrlones versus ad reglam 
tendunt. In vlco quodam ab una ex Bledae uxori- 
Lus excipiuntur. Obviamfiunt legatl Romanoruni 
occidentalium. Ejus legationis causa. Regiae Attllae 
descrlptlo. Puellarum choi^i et Onegesli uxor ad- 
venientem regem salutantes. Prisci cum Graeco 
quodam apud Hunnos degente colloqulum. Prl- 
scus Onegcsio dona fert. Quid Oncgesius Maximino 
responderlt. Priscus Cercae , Attilae uxori , dona 
offert. Ejus domus. Prisci cum legatis Rom. occi- 
dentallum colloquium de Hunnorum Imperio , 
eorumque expcditlone Persica. Convlvlum in regia 
Attilae describitur. Attilae mores. Legatorum re- 
ditus (448). — 9. De Attllae regla. — 10. Martls 
gladium quomodo Attlla adeptus sit. — 11. Zer- 
con, scurra Bledae regls. — 12. Attila Orestem et 
Eslam ad Theodosium mittlt, qui Chrysaphium, 
conjurationls auctorem , exposcant. Idem Chrysa- 
phlus a Zenonc atl poenam poscitur (448). — 
i3. Nomus et Anatollus ad Attilam proficiscuntur, 
ut iram ejus in Chrysaphium placent ( 449)- — 
14. Fehx ejusIcgationissuccessus(449)- — i5. At- FRAGMENTA. 71 lila legalos iiilltit ad Valenlinianum, Honoriam , 
quaeniatiimonium cumipso pepigissct, poscentes ; 
alii ad Marcianum ablegantur, tributorum causa. 
Utraque legatione niliil proficitur. Quare bellum 
Attila parat (45o). — 16. Belli inter Attilam et 
Aetium causa. Denuo Attila de iisdem rebuslega- 
tos mitlit, incassum. Copias cogit .(45o). — 
17. ApoUonius tributi causa ad Attilam missus re 
infecta revertitur. — 18. Attila cur a Roma urbe 
abstinuerit (^Sa). — 19 Ex Occidente i'edux , 
Orienti bellum minatur, nisi solvatur tributum 
(452). — 20. Ai'daburius bellum gerit cum Sarace- 
nis. Cum legatis eorum de pace coUoquentem con- 
veniunt IMaximinus et Pi'iscus (453). — 21. Maxi- 
minus (cum Prisco) in Thebaidcm profcclus, cum 
Blemmyis et Nubadibus pacem componit , quae 
morte ejus solvitur (453). — 22. Priscus e The- 
baide venit Alexandriam , ubi Florus seditioncm 
componit (453). — 23. Marcianus imp. somnio 
de morte Attilse edocetur (453). — 24. Marcianus 
bis legatos mittit ad Genserichum , ut Eudocia, 
Valentiniani uxor, ejusque filiae in libertatem 
restituerentur. Genserichus, neque Marciani ne- 
que Aviti legatis aurem praebens, Siciliam et Ita- 
liam vastare pergit (456). — 25. Romani denuo 
bellum parant contra Gobazem , Lazorum in Col- 
chide regem (456). — 26. Gobazes lcgatos ad 
Rom. mittit. Pax ei datur iis conditionibus , quas 
Marciano suasit Euphemius (456). — 27. Majorla- 
nus Imp. Gothos in Gallia soclos sibi adjungit ; con- 
t>a Genserlchum in Africam bellum tranfcrrc 
statuit (460). — a8. Leo imp. Balamerum Gotho- 
rum prlnclpem a vastatlone finlum Rom. avertere 
studet trlbutum* annuum polllcens (461). — 
29. Rlclmer Genserichum, qui SlciUam aMarcellini 
coplis destltutam vastabat, per legatos Iiortatur ut 
foedera observaret , reglasque mulieres redderet. 
Gensericlius Eudociam ejusque filias dlmittlt, Sici- 
liam vero dirlpere contlnuat (462). — 3o. Romanl 
occidcntalcs , quum a Marcellino et a Vandalls sibi 
timcrent, ad Leontis Intercessionem confuglunl. 
Lcontis legatus Marcellinum monet, ut cum Roma- 
nis pacem colat. A Genserlcho nlhll obtlnet. Le- 
gallo Saragurorum, Urogorum et Onogurorum 
iid Lcontem (c. 463). — 3i. riomani occldenta- lcsa Leonte petunt, ut Vandalos Ipsis roconciliet. 
Perozes, rex Persarum , queritur Persas transfu- 
gas a Leonte exclpi , Magosque a religionis suye 
cultu prohiberi ; denlque pecunias ad bellum con- 
tra Hunnos Cidaritas gerendum posclt. Leon ad 
Persas Constantium, ad Vandalos Tatianum mittlt 
legatos (c. 464). — 32. Tatianus a Vandalis redit 
re Infecta. Constantlus InEdcssa urbe dlusubslitlt, 
quum admiltere eumrex dlfferi'et, — 33. Constan- 
tius tandem convenlt Perozem, qui contra Cun- 
cham lum belllgerabat. Ejus belli orlgo et pro- 
gressus. Re infecta diinittltur. — 43.Gobazes cum 
Dionyslo Constantlnopolim veniens benigne a 
Leonte excipltur (366). — 35. Sciri auxillapetcn- 
tes a Romanis contra Gothos oblInent(c. 366). — 
36. Attllae filiisocietatem cum Leonte inlre student 
frustra. Eorum dissldium. — 37. Saragurls et 
Acatlrls In Perslam irrumpentlbus, Persae aLeonte 
auxilia petunt incassum. — 38. Dengizich, Attllae 
fil,, bellum contra Romanos molitur. — 89. Golhi 
a duclbus Romanls in deditionem accepti truci- 
dantur (c. 467). — 4o. Genserlchus pacis condi- 
tlones per Phylarchum legatum a Leonte oblatas 
rejicit bellumque parat. (36^). — 4i. Suannl a 
Sazio et Persls bello appetiti auxillum petunt. 
Persaruni legati vlctoriam de Huimls Cldaritis de- 
portatam nuntiant. Leon de rebus Slculls sollici- 
tus (468). 

12T0PIA BY^ANTIAKH. 

'lcTTopia ToiOixri. 
I, (433 p. C; Theodosii II an, 26.) 

Exc. De leg. Rom. p. 47? 48 Par. : "Oxt 'Poua 

PaffiXeuovTOi; Ouvvojv, A[j.iX{^oupoii; xal 'IxiaapOK; xat 
Tovwffoupci xai Botcxotf; xai ezipoiz lOvscri Ttpoaotxouai 
Tov laTpov, xal e? Triv 'Pojixatwv 6;j.at^(/.i'av xaTa- 
cpuYYa^^ouffiv, £? lf-o^"//l'^ IXOetv Trpor,pYi|ji.evo? exTOfjnri-t 
'HaXav^-etojQo^Ta toTi; Siacpopotg auTto t£ xat 'PcoaaioK; 
StaxovEtciOai , Xueiv t^^Jjv TrpouTrocp-^ouaav Etpr^vvjv txTrst- 
Xwv, £1 u.rj ys TTctVTai; tou; Trapoc acpa; xaTa!puYo'vTa<; 
IxSoTev. BouXeuoixevtov Ss 'Po)ptat'oJV aTetXai TrpsaSeiav 
TTapa Tou? Ouvvoui; , TrpeaSeustv ptev rjOeXov IlXtvOai; 
xat Atovuatoc;, nXivOa? (/.ev tou 2xuOixou, Atovuato; 
Bk Tou ©potxtou yevoui;, aijtcpoTepoi Se aTpaT07Te'S(ov ^iyou- HISTORIA BYZANTINA. 

(Historia Gothica.) 

1. 
Quum Rua , Hunnorum rex, statuisset cum Amilsuris 
( Aiipiuris, Jornand. ), Itimaris, Tonosuribus (Juncarsis, 
Jorn. ), Boiscis ceterisque gentibus quaj Islruin accolunt, 
(luotl ad armorum societatem cum Romanis jimgendam con- 
tugissent, beHo decertare, Eslam componendis Romano- rura et Hunnorum controversiis adliiberi solitum misit, 
qui Romanis denuntiaret, se a fcedere, quod sibi cum iilis 
esset, recessurum, nisi omnes Scythas , qui ad eos se con- 
tulissent , redderent. Romanis vero consilium de mittendis 
ad Hunnos legatis capientibus, Plintbaset Dionysius, hic ex 
Thracia,ille ex Scjtbia oriundus. ambo exercituum duces, 
etqui consulatus dignitatem ( PUnihasan. 419; Dion. an. 
429)aiHul Romanos gesserant, hanc legationem obiie vo- 
luerunt. Ut vero visum est non ante legatos prollcisci , 72 PRISCl PANlTiE usvoi xat dtp^avTe; xriv GTcaxov TrapJt 'Pwjjiaioi; apyviv. 
iLTreiSr; os eoo'x£i "IlaXav Trapa xov 'Pouav acpixvEiaQat 
Trpdtepov t^? ex7re{ACp6y)<T0[xe'vr,? TCpeaSeta?, cuvexire'txTC£i 
IlXtvOa; 2riYYtXa/ov , avSpa twv e7rtTr,Set(ov, Tietaat 
Tov 'Pouav auTw xai {jly) ^Te^pot? 'Pojijiaiojv e? Xo'you? 
eXOeiv. TeXeuTr^ffavTO? Se 'Poua xat TrepiaTaffy)? Tr;; 
Ouvvtov paatXeta^; s; 'ATTr^Xav [xai BXr^Sav add. N.], 
eSo'x£t Tr, 'Po)!j(.aiojv pouXvi HXivOav TrpeaSeueaOat 
Tuap' auTOu?. Kat xupojOeicTii; Itt' auTw rcapa paaiXewi; 
v|;vi^ou, eSouXeTO xai 'ETrtYe^vviv 6 IlXtvGai; cjuiJtTrpe- 
oSeuEtvauTO) o)? fjteYtCTTViv eirl co^ia So';av eTrtcpepdfxevov 
xai Tr,v ap-/r,v e/ovTa tou xotaiaTopoi;. X£tpoTOvia<; Se 
xai Itc' auTto -{e^oij.iyr^(; , ajjicpo) £7rt Tr,v TrpeaSEtav 
l^o^^piAr^aav, xai TrapaYtvovTat e; MapYOv. 'H Ss TrdXt; 
Twv ev IXXupia Muawv Trpbi; tw "laTpoj xetfxevv] tto- 
Tafjito avTtxpu KojvaTavTia; ^pouptou xaT^t Trjv eTepav 
o/Oriv Staxetaevou , ei? ■?,v xat ot paaiXetot cuvr^eaav 
21xuOat. Kai Tr,v auvooov £;oj t^? TrdXeox; eTroiouvTo, 
tTTtSeSrixdTei; iTr7ro)v • ou •^a.p eodxet toT? paoSotpoK; 
(^TroSaat XoYOTroteiaOat, waTe xai tou; 'Po)|ji.at'ojv Trpe- 
afiet; t^? acpwv auTtov aqta? Trpovoouijievoui; ixtzo Trj? 
auTr;i; ^rpoatpeaeo)? iq TauTOV TOt? SxuGai; eXOetv, Trpbg 
Tb p.ri Tou? [jL£v dccp' tTTTrtov, Tou? Se Tre^ou? SiaXeYe- 

cOat ( *** 'Po)[ji.aiou? ou fjtdvov et<; to [jieXXov 

fjtr) Se/^eaOat suppl. N. ) tou? cxTrb t^; ZxuOtx^i; xaTa- 
tpEUYOVTai;, dXXot xal tou; r^Bri 7r£y£UYdTa<;, auv xat 
Tots at/[jtaXojTot; 'Po)[jtat'ot<; toT<; (xv£u XuTpojv li Tot 
acpETepa (xcptY[Ji£Vot<; IxStSoaOat, et [jtTq y^ uTrep IxotaTOu 
7r£cp£UYOTo? TOt? xaTot ^rdXetxov XT/iaaij!.£votc (5xtoj So- 
Oetsv /puaot* eOvet Se pap§a'poj (jtr) auu[jLa/etv 'Po)- 
[Aaiou<; Tcpb<; Ouvvou<; atpo(Jie'vou<; (aipofjLEVto N.) TrdXe- [xov eTvat Bk xat T3t<; 7ravr,Yupei<; iaovo'[jtou? xal <ixtv5u- 
vou? 'Po)[jtat'oi? TS xal Ouvvok;* ^uXotTT£a9at Sl xat 
ota[x£V£tv T3t<; cuvOrixa; iTTTaxoaiojv XtTpcov /puatou 
£T0u; IxotaTou T£Xou[jt£vojv 7rapa 'PoJinaitov TOt<; Saat- 
X£t'o<; SxuOat? (^rpoTepov 81 7r£VTrf/C0VTa xat Tpiaxdatai 
at Tou TeXou; iTUY/avov ouaat). 'E^ri TOUTOt<; la^rlv- 
SovTO 'Pojtjtato{ T£ xat Ouvvot, xat TrccTptov opxov dijid- 
aavTe<; l<: toc d[x^dTepa (I? Tot acpe^Tepa d[jicpdT£pot? B.) 
iTravJieaav. Ot Si Trapot 'Poj[jtat'ou<; xaTacpuYOVTei; e^c- 
SdOr,aav (3ap6dpotc, Iv oT<; xai ^raTSe? Mdijta xai 
'ATaxociy, Tou paatXftou y£vou?, o&i; Iv Kapato copoupioj 
©potxit») ol 7rapetXr,cpo'T6i; laTaupojaav, Stxa? auTou<; 
7rpaTTd[i.£vot Tr;; cpuY^<;. Oi Si Trepi 'ATTr^Xav xat 
BXr^Sav Tr,v eipr^v/iv Trpb; 'Poj[jiai'ou<; Oe^jievot Ste^vie- 
aav Tot IvTrj ^xuOixrj eOvr) /jipouijLevot, xai 7rdXeiji.ov 
TTpoi; 2opoaYOu; auveaTv^aavTo. 

Cf. Jornandes De reb. Get. c. 35 ; Tillemont, 
Hist. cles enipereurs, tom. VI, p. ^5 sq.; Gibbon, 
Hist. of the decline and fall of the Rom. emp. 
chap. XXXIV, tom. VI, p. Sa sqq. (ed. Basil. et 
Paris. 1789). 

2. (442. Theodos. an. 35.) 

Exc, De leg. gent. p. 33, 34 : "Otitojv SxuOojv 
xaTot Tbv T^<; 7ravv]Yupeoj(; xatpbv xaTaaTpaTr,Yriadv- 
Tojv 'Po>[jtat'ou<; xai ttoXXou; dveXdvTOJV, o\ 'Pojfjiatoi 
lireaTeXXov 7rpb<; toui; 2)xu9a<; , Iv aiTia 7rotou[/.evoi t^<; 
Tou ^poupiou atpeaeu); evex£v xal t^<; twv OTrovStov 
oXtYtoptac Oi Ss aTrexptvavTO, (5)i; oux dp^d[x.evot, dXX' 
d(jLUvd[jLevoi TauTa Spdaetav • Tbv Y^p tvji; MdpYOu l^rt- 
axoTTOv ei? eauTtov dvaSeSrixdTa y^v xai SiepeuvriadfjLe- qnam Eslas ad Ruam rediisset, Plinthasuna cum Esla misit 
Singilaclium , unum ex suis necessariis , qui Ruae persua- 
deretcum nuilo alio Romanorum, quam cum ipso, collo- 
quium inire. Quum autem , Rua mortuo, Ilumiorum re- 
gnum ad Attilam pervenisset, senatus decrevit Plintham 
legationem ad Attiiam cxscqui. Quo S. C. Imperatoris suf- 
fragio comproljato, Plintliam cupido incessit, Epigenem , 
qui sapientiae laude celehris erat et qusesturaj dignitatem 
obtinehat, socium legationis sibi adsciscere. Qua de re 
lato quoque suffragio ambo iu eam legationem profecti sunt, 
et Margum pervenerunt. Est autem Margus urhs in lllyrico 
Mysorum ad Istrum sita, ex adverso Constantia; arcis, ad 
alteram fluminis ripam coilocatae, quo et regii Scytliae con- 
venerant. Extra civitatem equis insidentes utriquecongre.s.si 
sunt. Nec enim barharis de plano verba facere placuit , et 
legati Romani suae dignitatis memores eodem quoque ap- 
paratu in Scytharum conspectum venire statuerunt, ne sibi 
pedilibus cum equitihus disserendum foret. Itaque pla- 
cuit, a Romanis non modo in futurum non excipi e Scy- 
thica profugos, sed etiam eos qui multo anfe profiigerant, 
una cum captivis Romanis, qui non soluto redenipf ionis pretio 
ad sua redierant, dedi, aut pro unoquoque captivo Ro- 
mano his, qui eum bello ccperant, octo aureos dari ; Ro- 
manos helli societafen) cum barbara gente, quac helluni 
cum Hunuis gerat, non faccre; conventiis ad mercalus pa- ribus legibus celebrari, et in tuto Romanos et Hunnos esse ; 
foedera rata manere et observari , si quoque anno septin- 
gentae auri librae tributi nomine Scythis regiis a Romanis 
penderentur, quum antea trihutura annuum non fuisset nisi 
trecenfarum quinquaginta librarum. His conditionihus pa- 
cera Romani et Hunni pepigerunt, qua jurejurando patrio 
ritu utrimque praistito firmata , utrique ad sua redierunt. 
Itaqiiequi ex harbaris ad Romanos transierant reddili sunt; 
de quorum numero erant filii Mama et Atta(iam ex regio 
gencre, quos Scylhae receptos in Carso, Thraciae castello, 
crucis supplicio affecerunt, et hanc ah his fugae pcenani 
exegerunt, Pace cum Romanis facta , Attilas et Bleda ad 
suhigendas genfes Scythicas profecti sunt, et contra Soros- 
gos bellum moverunt. 

2. 
Scythae , quo tempore mercatus Scytharum et Romano- 
rum frequenti multitudine celehrabatur, Romanos cum 
exercitu suntadorti, et multos occiderunt. Romani ad Scy- 
thas miserunt, qui de praesidii expugnatione et fcederum 
conteraptu cum eis expostularent. Hi vero se non ultro bel- 
lum inferentes, sed factas injurias ulciscentes, baec fecisse 
responderunt. Margi enim episcopum in suos fines trans- 
gressum, fiscuni regium et reconditos thesauros indagafum 
expilasse. Hunc nisi dederent una cum transfugis, ut f(e- 
dcrihus convenerit (csse enim apud eos plures), bellum il- FRAGMENTA. 73 vov Ta<; uapa tjcpiffiv paoiAEtoui; Oiqxa?, asffuXrixevai 
Tou<; aTTOxeifAEvou? Or,ffaupou(;* xai et [xf, toutov IxSoTev, 
exSotsv Ss xa\ tou; '.puYaSa? xa^i Ta uTC0X£i\u.£va (eivat 
yap Trapa 'Pwfjtaiot? Tr^kEiffTOu?), tov iTdXejJLOv iTta^etv. 
'Pwfjiaiojv Ss TYiv aiTiav oux aXYiOri cpaasvwv £tvat, ev 
TOt? ffcp£T£'pot<; Xd*^ot<; rb TrtffTov oi ^apSapoi 0£[ji£voi 
xpiffsw? p.£v Twv ai/.',pt6dXwv xaTo^Xtyojpouv, irpoi; Tro- 
XefJtov Si £TpaTr-/)ffav, xat 7r£pato)0£VT£<; .tov IffTpov 
7rdX£t<; xat cppoupia TrX^iffTa liri tw Troraijiw Ixaxojffav. 
'£v ol<; xat to JiitjLtvaxiov £iXov 7rdXt<; 8z aurv] twv ev 
'JXXuptot<; Mufftov. "^Slv YtvoiJtevojv, xai tivojv Xoyo- 
TrdtouvToiv, w; 6 iTrtffxoiro; lxSo9£tr], wffT£ (jtr) Ivbi; 
avSpb? Trlpt Tw Travrt '^Poju.atojv Tbv Ix tou TroXlaou 
lTraj(^0r,vat xivSuvov, uTroT07rv]ffa; 6 (xv0po)Tro<; IxooOv]- 
ff£ffOat, XaOwv tou^; Iv tio affT£t 7rpb<; Tou<; 7roX£u.tou; 
TrapaYiveTai, xal auToT<; ^rapaSojffeiv &7riff)<v£iTai Tr,v 
TrdXiv, £iY£ £Trt£txe? Tt 01 twv 2xuOwv j3ouX£uffatvTO ^a- 
ctXet<;. Ot §£ Ecpaffav TravTa 7rotr'ff£tv tqc avaOa, et tviv 
a&TOu ayotlijEpYOv uTrdff/£fftv. A£^twv Texat opxojv eTrt 
TOt<;etprjtjLevot<; SoOIvtojv, jjL^TaSapSaptxrji; 7roXu7rXr,0ia? 
£<; Tr,v 'Po)fji.atxr)v l7rav£tffi yV'> ^*' TauTrjv ■KpokoyJ.- 
ffa<; avTtxpu Trjc; dyOri<; vuxrb^; StavtffTrjfftv Ix ffuvOv^ijLa- 
T0<;, xat uTrb toTi; (ivTt7raXot<; Trjv 7rdXiv 3roi£t. Ar]O)0£t- 
crfi Bk Trji; MapYOu Tbv Tpd^rov toutov, l^rl [jtEi^ov 
r]u^v]9ri Tot twv [3ap6apo)v ^rpaYfJi-aTa. Cf. Tilleiuont. 
VI, p. 96;Gibbon.Vl,p. 4i. 

3. (442. Theodos. an. 35.) 

Ibidem p. 34 : "OTt iTrt ©soSofftou tou jjtixpou j^a- 
fftXeoii; 'ATTYiXa<; 6 twv Ouvvwv ^afftX^u; Tbv otxetov 
ffTparbv (XYetpa? ^gd.ii:.[).oi,ia 7r£[ji.7ret 7rapa tov pafftXea 
Twv T£ ^uYaSojv xai twv cedpo)v 7r£pt , Stjoi 7rpo^aff£i 
TouSe Tou TroXefJtou oux ISISovto, Trjv Ta"^iffTr,v ot Ix- 
7r£[jt7r£ff0at TrapaxeXeudijtEvoc* ffuvTa;£0)(; ori iWEy.0L* [jlIX- 
XovTo; cpdpou 7rap' aurbv 7rp£ff6£t<; tou<; SiaX£^0[jL£voui; 
a'.pixveicOat, w:;, £i [j(.£XXv]ff£tav rj Trpbi; 7rdX£[jL0V bpfJtr^- 
cetav, ouS^ aurbv Iti eOeXovTa Tb 2xu0txbv lcpe^etv 7rX^0oi;. TauTa avaYvdvTE? ot dcfJLCpl xk (iaffiXeia ouSa- 
[jLwi; Tou? vrapa ffcpa<; xaTacpUYdvTa<; Ixotoffetv ecpaaav, 
aXXa ffuv lx£tvot<; Tbv 7rdX£[jiov U7roffrv]ff£ff0at, 7r£'[jL<|/£iv 
Si 7rp£'ff§£i<; Tou; t^ Stacpopa XuffovTa<;. ',\1<; Se tw 
'ATTr^Xflt Tot S^SoYJJLEva 'Po)[JLatoi<; riyyiXkiTO , Iv dpYrj 
Tb 7rpaY(J<-a 7rotou[jL£vo<; t^ 'Po)[jLaixr]V ISv^ou y^^» ^^^ 
cppoupta Ttva xaO^Xwv t^ 'Partapta TrpoffiSaXXe [JteY'- 
ffTv] xai TroXuavOpioTrw. 

[3.a.]{24a.) 

Chronicum Paschale p. 588 ed. Bonn, (ad an. 
459)postquam dixerat : ITEpt o&ttoXI^jlou (sc. Attilae) 
ffuvsYpa^^aTQ 6 ffocpo^^TaTo^; Tlpiffxos 6 0pcx; , pergit : 
A£Y£i (Priscus ?) ort Kupo? 7rpo£6Xr,0r, Iv Ko)VffTavTt- 
vou7rdA£t £7rapyo<; twv 7rpaiTO)pto)v xat tiza^^/^oc, [Trji;] 
7rdX£w<; xat 7rfiov]£t [jl£v w<; £7rap)^oi; 7rpaiT<»)ptwv £t<; Tr]v 
xapouyav twv l7rdtpyo)V ctv£ywp£i Ss xaOv][jL£voi; tlc, t^Jjv 
xapouyav tou iizixp-/ou Tri<; ^rdXeox; • IxpaTrjffev Y^p '^a? 
Suo cxpya? iTTtypdvou? T£ffffapai;, SidTtxaOapbg rjv 7ravu" 
xat auTb<; iTrevdrjffev toc Iff^reptva cpoira a7rT£ffOat £t<; toc 
EpYaaTV]pia 6[jL0twi; xai t^ vuxT£ptvcit. Kai Ixpa^av 
auTW Tot [JL£pr] £i(; to 'I7r7rtxbv oXrjv Tr]v riiji.£'pav « Kwv- 
ffTavTivoi; £XTiff£v, Kupoi; txv£V£ioffe. » Kat iyjoXtGtw 
auTw SaffiXEui; oti Taura Ixpaqav xat St^Sl^aTO aurbv 
Sr,(/.£Uffa<; xai l7rot'ri(7£v aijTbv xXrjptxbv, xat £Tr£[jL'j>£v 
aurbv iTriffxovrov £ii; 2[xtjpvav ( KoTuot£iov sec. IMalal. 
et Suid. ) Tr|<; Afftai; xtX. Num revera haec e Priscr» 
Chronici auctor vel potius auctores desumpsei'int, 
in medio i'elinquo. Certe iUud XeYei ita positum , 
ut rem non possit dirimere. Ceterum eadem fei-e 
habet Malala p. 36i ed. Bonn. et Theophanes p. 
149 ed. Bonn. Cf. etiam Suidas v. Kupoi; et BcoSd- 
fftoi; 6 [jLtxpd;. Honore destitutus Cyrus est an. 242 
vel 243 (vide de his disputat. Tillemontii tom. VI, 
p. 609 sq). Successorem habuit Chrysaphium; 
ante eum eandem dignitatem gesserat Antiachus. 
De hoc Antiocho vide Suidam v. 'Avrtoyoi; et laturos. Quae quuin Romani vera esse negarent , barbari 
vero in eorum quae dicebant fide perstarent, judicium 
quidem de liis qua; in conientione posita erant sul)ire 
minime voUierunt , sed ad belhmi conversi sunt. Itaque, 
transmisso Istro , oppidis et castellis ad ripam sitis pkirima 
damna inlulerunt, et inter cetera Viminacium, qua; Moeso- 
rum urbs est in Illyrico, ceperunt. His gestis, quum mulli 
in sermonibus dictitarent episcopum dedi oportere, ne 
nnius bominis causa universa Romanorum respublica belli 
periculum sustineret, ille se deditum iri suspicatus, clam 
omnibus civitatem incolentibusadbosteseffugit, et urbem 
traditurum , si sibi Scytliarum reges liberalitate sua consu- 
lerent, poUicitus est. Ad ea quum bencficium omni ratione 
se repensuros promitterent, si rem ad exitum perduceret, 
datisdextris etdictis jurejurandoutrinque praestito firmatis, 
ille cum magna barbarorum multitudine in fines Romano- 
rum est reversus. Eam multitudinem quum ex advcrso ripiie 
in insidiis collocasset, uocte dalo signo exsiliit, ct urbem in manus liostium traduxit. Et ab eo tempore barbarorum 
res in diem auctiores melioresque fuerunt. 
3. 
Sub Theodosio Juniore imperatore Attilas Hunnorum rex 
delectum ex suis babuit , et litterasad imperatorem scripsit 
de transfugis et de tributis , ut, quaicumque occasione bujus 
belli reddita non essent, quaui citissime ad se milferenttir, 
de tributisautem in posterum pendendis legati secum acturi 
ad se venirent : nam si cunctarentur aut bellum pararent, 
ne se ipsum quidem Scytliarum multitudincm diutius con- 
tenturum. Ilis littcris leclis, imperator nequaquam Scy- 
tlias, qui ad se confugissent, traditiirum dixit , sed una cum 
iiiis in animo sibi esse, belii eventum exspectare. Ceterum 
se legatos missurum , qui controversias dirimerent. Ea si- 
cuti Romanidecreverant , ubi Attilas rescivit, ira commotus 
Romanorum fines vastavit, et casleHisquibiisdam dirulis , 
in Ratiariam urbem magnam et populi multitudine abun- 
danteui irruplionem fecit. 74 PRISCI PANIT^E lIpaiTToatTOi;; qucm locuin e Prisco fortasse de- 
sumptum esse suspicatur Niebulirius. 

4- 

Exc. De leg. Rom. p. 48 : "Oxi 0£oSo'ciO(; eTrsuirs 
2r,vaTopa, avopa &7raTixov, Trapa tov 'ATTr^Xav Trpe- 
a6£ii(70[Ji.evov. *0i; ouoi to tou Trpeff^euTOu £/^cov o/ofxa 
eOappTjaE TVt^o^ uapa tou; Ouvvouc a»ix£(i6ai, aXX 
ETTi Tov no'vTov xal TTjV 'Oor;acy)vcov eTrXeuae ttoXiv Iv 
rj xai 0£o'3ouXo<; aTpar/jYO? IxTreiji-^Octi; StETpiSav. 

Senator consul fuerat an. 436. Legatio haec ad 
«juemnam annum pertineat, accuratius dicinequit. 
Ante Cliersonesiumproelium, quod in fr. 5 memo- 
ratur, coUocandam esse, probabiliter censet Vale- 
s!us. 

5. (447. Tlieodos. an. 4o.} 

Exc. De leg. gent. p. 34- 35 : 

^Oti (jiETa Trjv £v XEppoviqiTCi) (AayrjV Pwiji.aiojv 
irpo; Ouvvou; Iyivovto xai ai (7utji.6at7£ti;, 'AvaToXtou 
7rp£(7Seu(Ja[jt£vou. Kat etti ToiaSe laTrevoovTO, oto)? 
IxooOcTev [jl£V av Tot? Ouvvok; o'. cpuvao^?, xai ic, /iXkx- 
0£(; 5(_puat'ou XtTpoiv &7r£p twv TraXai auvTa;£WV SoO^T^v 
auToic; • cpo'pov 0£ etoui; IxaaTOU ota/tXtai; xai IxaTOV 
XiTpa? ypuaou atptatv T£TaYiJ!.£vov eivat' u7T£p 81 at/fjta- 
XtoTOU 'Po)[ji.aiou cp£iJYOVTOi; xai li; t^ ccp£T£pav y^v 
av£u XuTpojv SiaSaivovTO; 5ojO£xa ypuaou; Etvai oltzo- 
Tt[ji,r|atv, [jf^ xaTa6aXXovTa<; Si tou; u7roS£y_o[A£vou? 
exStoovat tov cpeuYOVTa ■ [jir|0£va Si ^(xpSapov 'Poj- 
[jtatoui; xaToc (^rapa conj. B.) acpa? cp^uYOvra Sl/e- aOat. TauTai; 7:poa£7rotouvTO [xkv lOeXovTai 'Po)(ji.aiot 
Toci; auvOr^xai; TiOeaOaf avcxYXT) 3e [xai N.] uTrepSaX- 
XovTt 0££t, OTTEp XOLXS.V/S. Toui; acpwv ap/ovTa(;, irav 
e7rtTaY[JLa xai^rep ov /aXeirbv, Tu/eiv Tyji; etpv^vyii; laTrou- 
oax()T£i;, ria[JL£vt![ov, xai Tr,v twv cpo'po)v auvTaqtv ^apu- 
T(XT7"|V ouaav TrpoatevTO, Ttov '/pri^JLOtTo^v auroTc; xai roiv 
|3aatXtxcov Or,aaupcov oux eii; Se'ov lxo£oa7ravrirj.£vo)v, 
(xXXot Trept Olai; aTO^Troui; xai (ptXoTi^jtiai; oux euXo'You<; 
xat fjOova!; xal Sairixva? (xveti/eva; , S? ouSeti; twv eu 
cppovouvTO)v ouSe Iv eu^rpaYnxti; u^roaTatv), [jlv^ ti y£ o^ 
01 Twv 07rXo)v oXtYO)p7)aavT£c, coare tj(.r) [jio'vov ^xuOati;, 
(xXXoc Y«p xat TOt; Xot7roi? papfiapoti; toTc; Trapotxouatv 
Trjv 'Pco[jLat'o)v UTraxouEtv et? cpo'pou (X7raYWYr^v. Touto)v 
Ttov auvT(x5eo)v xai twv /pr)ijiotTO)v irept, (XTrep eSei toTi; 
Ouvvot? lxTr£[ji.Tr£aOai, auvetacplpetv TrotvTai; -^votYxaae , 
Saa[jtbv £ia7rpaTTo;xevoui; xai tou; xarot /po'vov Ttvi t/jv 
[JapuTotTrjV xoucpiaOlvTac; Ty)<; y'^? (XTroTtfjtrjatv £it£ otxa- 
arwv xpiaei, eire paatX^wv cpiXoTtijLt'at<;. Zuv£ta£'.p£pov 
Se pY)Tbv /puatov xat ot Iv t^ yepou^jicL iwct^^tyooL^ii.i- 
voi U7r£p acpwv auroiv cx;t'ai;. Kat v]v TroXXot; ■/) Xa}XTrpi 
Tu/Tj ^tou [jt£Ta6oXi) • la£7rpotTTOVTO Y^p (JteToe aixtaijLwv 
(X7r£p exaarov (X7r£Ypot'|avTO ot Trapot BaatXeo)? touto 
TTOteiv l7rtT£TaY;jL£vot, &(sx£ Tov xoa[jLov Twv Yuvatxcov xat 
Ta £7rt7rXa tou<; TrocXat £uoai'[j.ovai; TrpoTiOlvat Iv cxYopa. 
Touto [jl£v [/etoc Tbv 7ro'X£(xov TO xaxbv 'Pco;jLat'oui; ISs- 
^aro, toaTS iroXXou? r^ cxTroxapTepv^aavTai; -^ Ppd/ov 
(x^W^jte^voui; tov ^iov (XTroXtTreTv. To^re O'^ ex tou irapa- 
/pvi[xa Twv Oyjaaupwv l^avTXriOevTOJV, x6 Te /puaiov xai 
ot cpuYa'o£<; l7r£';jL7rovTO, 2xo'TTa l^rt TaurrjV ttjv 7rpa;tv 
tx'.ptY[^.£vou- cov 7rX£t'aTou? 'Po)(jLaToi aTrlxTetvav cxTret- Theodosius misit Senatorem , virum consularem , ad At* 
tilam legationem obitiirum. Et ilie quidem quanivis legati 
nomen adeptus essct, niinime tamen cst aiisus terrestri 
itinere Hunnos adire; sed iter per pontum Euxinum insti- 
tnit, et in Odessenoruni civitatem navigavit, in qua Theo- 
dulus dux commorabatur. 

5. 

1'ost pugnam in Cliersoneso commissam Romani cum 
Hunnis pacem per Anatolium legatum fecerunt, et in lias 
conditiones convenerunt : profugos Hunnis reddi, sex millia 
auri librarum pro prateritis stipendiis solvi ; duo miliia et 
centum in posterum singulis annis tributi nomine pendi ; 
pro unoqiioquecaptivoRomano, qui in Romanorum fines, 
non soluto redcmptionis pretio, evasisset, duodecim au- 
reorum mulctam inferri. Quaj si non solveretur, qui capti- 
Tum recepisset, restituere teneri; Romanos neininem ex 
barbaris ad sc confugientem admittere. In lias quidem foe- 
derum leges Romani sponte consensisse videri volebant : sed 
necessitate coacti , superante metu , qiii Romanorum ducum 
rnentes occupaverat, quanlumvis duras et iniquas condi- 
tiones sibi impositas summo pacis consequenda; studio 
ducti lubentibus aniinis su.sceperunt , et gravissinuim tri- 
butuin pendere non recusabnnt , quanquani opes imperii et 
regii tbesauri non ad neccssarios usus, sed in absurdaspe- clacula , in vanos honorum ambitus , in immodicas volii- 
ptates et largitiones consumptai fuerant , quales nemo san;e 
mentis vel in maxime affluentibus divitiarum copiis susti- 
neret, nedum Romani isti, qui rei militaris studium adeo 
neglexerant, ut nonsolum Scytliis, sed etreliquisbarbaris, 
qui proximas iniperii Romani regiones incolebant, vectiga- 
les facti essent. Itaque tributa et pecunias , quas ad Ilun- 
nos deferri oportebat , imperator omnes conferre coegit : 
nulla etiam eorum immunitatis liabita ralione, qui terrae 
onere, tanquam nimisgravi adtempus, sive imperatorum 
benignitate, seu judicum sentenlia, levati erant. Confere- 
bant etiam aurum indictum qui in senatum ascripti erant, 
in praemium suai dignitatis, et multis splendida et illustris 
forliina vit<» commiitationem atlulit. Conficiebantur enim 
pecuniffi, qu.-e unicuique iniperal;c erant, cum acerbitate 
et contumelia ab iis quibus hujus rei cura ab imperatore 
erat demandata : adeo ut, qni a majoribus acceptas divitias 
posddebant, ornamenta uxorum et preliosam siiam supel- 
lectilem in foro venum exponerent. Ab boc bello tain atrox 
et acerba calamitas Romanos exccpit, ut multi aut absti- 
nentia cibi , aut aptato collo laqueo vitam linirent. Tiinc 
igitiH", parvo temporis momento exbaustis thesauris, auruni 
ef exules ( nam Scotta , qui susciperet, advenerat ) ad 
Scytiias missi sunt. Romani vero multos ex profugis, qiii 
dedi reluctabantur, trucidarunt, inter quos aliqui fuerunt 
e regiis Scythis, (lui militaie sub Attila renuerant et Rouiani.s FRAGMENTA. Gouvrac Trpb? Tr,v £x.oo(7iv. 'Ev olq xat xwv paaiXtxojv 
GTrvip/ov i^xuOwv, o? uirb ATTr^Xa TotTTeaQai avrjVa;ji.£vot 
Trapa 'Po>aaiou<; atptxovTO. ToTc Ss auToti 6 'ATTr^Xa? 
TrpoffTtGEi? ETriTayaaat , xat 'A(T7][jtouvTiou(; IxeXeucTEv 
lxotoo'vai 6'(Toui; atyutaXwTOu? uTt^p^jCov iyovzzc; £it£ 
'Po)u.atoui; £tT£ pap6apou(;. 'AavifJLOii? ci iaxi cppouptov 
xapTEpbv, ou TToXu [J.£v (XTCE/ov Trjc; 'l)iXupioo(;, tw Ss 
0p(xxtw 7rpoax£i[jt£vov [/.sp^f 07r£p ot evoixouvtei; <i'vop£<; 
TtoXXoc SEtva Tou<; Ij^Opoui; EipycxaavTO, oux aTib iziybi^ 
aiJtuvo'[Jt£vot , (xXX' £^oj Trj? T(x.ppou [Jtot^at; u'^taTa'[ji.£vot 
Trp()<; T£ aTTEipov TrXriOoc; xat aTpaTTjyoui; [/.EytaTOv Trapa 
2xu9ai(; £/ovTa(; xXeoi;, toaT£ tou(; [J(.£v Ouvvoui; (XTTopv]- 
aavTa? tou cppouptou uuava^ojpriaat, tou(; ok £7r£XTp$- 
yovTac xat 7r£patT£pto twv otxsitov yivoiJtEvoui; , ^,vtxa 
a.-KTi^yeWo^J auToT^; ot axoTrot StiEvat toui; 7roX£[jttou(; 
X£tav ''Po)[jiatxriv (XTrotyovTa^; , cxSoxY^TOti; t£ £[jt7ri7rT£iv 
xai a:fi£T£pa toc £X£tvo)v 7rot£TaOat Xocc&upa , TTXr^Oct [Jtlv 
X£t7roiJt£vou(; twv (XVTt7roX£[jtouvTO)V, (xp£T7] §£ xai ^o')[Jt7i 
otac£.£povTa(;. IIX£t'aTOU(; Totvuv ot 'AarjtJtouvTtoi Iv twoe 
TO) 7roX£'[jt(o 2xuOa(; [Jtev <x7r£XT£tvav, 'Po)ijtatou(; 81 
TjX£uO£po)aav, tou<; Ss xal (X7roopotaavTai; twv IvavTtoJv 
IS^^avTO. Oux (X7rotY£tv ouv lcpr) 6 'ATTr^Aa<; Tbv aTpa- 
Tov, ouSe iTttxupouv Ta(; T^(; £iprjvrj(; auvOrixai; , £t [Jtv) 
lxSoO£t£v 01 7rap' £X£tvou; xaTac&uyc)VT£;'Po)[jta"rotrj U7r£p 
auTtov SoOeTev cx7roTt[jtria£t<;, cxcD£0£t'r,aav ol xai ot 7rapa 
'Aayi[j.ouvTto)v ix7rayO£VT£<; ai^[jtotXo)Toi potpSapot. 'AvTt- 
AEy^tv 8k auxto t5)(; oif/^ oio'; t£ '^v out£ 'AvaTcsXto? 7rp£- 
a6£uo'[jt£voi; , out£ ©ecjoouXoi; 6 Toiv aTpaTto)Tixo)v xaTot 
Tb ©pcxxtov Tay[JL0tTO)v riYOU[y.£voi; (oute yap £7r£tOov, 
ouT£ Tot EuXoya 7rpoT£ivovT£<;, Tou [ji£v [yapl papSotpou 
T£OapprjX()To; xat 7rpo^£tpo)(; li; TOt orrXa 6p[JttovTO? , auTo)V 0£ xaT£7rTr])fOTO)v ota Ta 7rpou7rap;avTa), ypaijt- 
(xaTa 7rapot touc; 'Aay][/.ouvTioui; laT^XXov v^ £xStO()vai 
Tou? 7rap' auTOu<; xaTacpuyo'vTa(; a'tyr[JtaXo')TOUi; 'Po>- 
(jtaioui; , y\ uTrlp IxotaTOU Bd)0€X.OL TtOsvat y puaou<; , Sta- 
cp£0^vat §£ xai tou; aty[JiaX(OT0u? Ouvvou?. Oi Sc TOt 
auToTi; l7r£aTaX[jt£va (xvayvo'vT£(; Ecpaaav tou; [xev 7rap' 
auTOU(; xaTacpuyovTK^; 'Po)[jtat'ou; acpsTvat l7r' IXEuOcptct, 
2xuOa? 0£ 6'aou(; aty(jtaXo)TOu<; iXaSov cxvviprjxlvat, Suo 
§£ auXXa6o'vTa(; £/£tv Stot Tb xa\ Tob(; TroX^iJttoui; [i.£Ti 
TTjV y£vo!Jt£'vrjV l7rt ypo^vov TuoXtopxtav I; IvE^pac iTrtOfi- 
[jtlvoui; Twv 7rpb Toti cppouptou v£[Jto'vTO)v 7raioo)v apTraaai 
Ttvoti;, o'u(; £i [jtri (X7roXc(ooi£v, ouo£ tou(; v()[j.t>) ^roXl^j.ou 
XTr,0£VTa<; cx7rooo')a£tv. TauTa (i7rayy£tXotvTO)v twv 7rapa 
Toui; 'AarjtjtouvTiou(; (xcpiy[jt£vojv, Toi t£ iSxuOoiv j3aatX£t 
xat ToT; 'Po)[j.atoi; (xpyouaiv ISo'x£i [Jtsv (xva^rjT^TaOat 
otii; ot 'AarjtJtouvTtot Ecpaaav rip7rotaOat 7raTSa(; , ouSfvbi; 
Se coavEVTOi;, oi Trapa toT; 'Aa'riijtouvTtot<; ^otpSapot cx7r£- 
So'Orjaav, 7rtaT£ti; Toiv 2xuOoiv So'vt(ov toi; 7rap' auToTi; 
ot TraTS^; oux £iv]aav. 'E^ro^^^jtvuvTO Sl xat oi 'Aari[/.ouv- 
Ttoi, (5)? 01 Trapa acpoti; xaTacpuyo'vT£i; 'Po^^Jtalot £7r' 
IX£u0£pt'(x cxcp£t'Orjaav. 'il^jtvuov 61, xat7r£p 7rapoc acpiaiv 
(3VT0)v 'Po)[jtat'o)v ou yocp l^riopxov (oovTOopxov 6[jtvuvai 
l7ri T^ ao^TTjptcx Twv Ix Tou acpETEpou ylvoui; otvSptov. 
Cf. Gibbon. VI, p. /ig sqq. 

G. (447. Tlieodos. an. 4o.) 

Ibidem p. 36. 87 : ^OTt y£vo[jt£'vo)v twv a^rovSwv, 
'ATTV^Xa; aiiOi? Trapot tou<; Itooui; £7r£[/.']/e ^rplaSeti;, 
cpuyotSa^; atTtov. Ot ok Toug 7rp£a6£uo[jt£voui; Se^atJtEvoi 
xat TrX^iaTOti; otopot; 0£pa7r£uaavT£(; (X7rE'7r£[j.']/av, cpuyot- 
Sai; [JtT] £/£tv cp>]aavT£(;. IlocXtv lT£pou(; £7r£[jt'|ie, Xpr)- se atJjunxerant. Pra^ter lias pacis conditioues Altilas Asi- 
muntiisqnoque imperavil, ut captivos, quos penes se liabe- 
rent, sive Romanos, sive barbaros , redderent. Est autem 
Asimfls oppidum validum , non multum ab lliyrico digtans, 
quod parti Tliracia; adjacet, cujus incoliie gravibus damnis 
bostes affecerunt. Non illi quidem se murorum ambitu tue- 
bantur,sedextrapropuj;naculacertaminasustinebantcontra 
infinitam Scytliarum muititudinem et diices magni apud 
eos nominis et existimationis. Itaque Hunni omissa spe 
ab oppugnando oppido destiterunt. Illi autem vagantes ela 
suis longius aberrantcs , si quando hostes exisse et praidas 
ex Romanis egisse exploratores denuntiabant, inopinantcs 
aggressi parta ab eisspolia sibi vindicabant, numero quidem 
inferiores adversariis, sed robore et virtute praistantts. 
Itaque Airimuntii plnrimos ex Scytliis in boc bello necave- 
runt, et multos Romanorum in liberlatcm as.seruerunt , et 
hostium transfiigas reccperunt. Quamobrcm Attilas , seexer- 
citum non ante moturum, aut fiederis condiliones ratas 
habiturum professus est , quam Romani, qiii ad Asimuntios 
pervenissent, redderentur, aut pro bis mulcta conventa sol- 
veretur, et liberarentur abducti in servitutem barbari. 
Quum, quoe contra ea dissereret, non haberet Anatolius 
legatus, nequeTlieodulus, pracsidiariorum Thraciae mili- 
tum dux (nihil enim rationibus suis barbarum movebant, 
qui recenti vicloria elatus, prompte ad arnia ferebatur, ipsi contra propter recens acceptam cladem animisceciderant), 
Asimuntiis per litteras significarunt, ut Romanos captivos, 
qui ad se perfugissent , restituerent, aiit pro unoquoque 
captivo duodecim aureos penderent , et Hunnos captivos 
liberarent. Quibus litteris lectis, Romanos, qui ad se con- 
fugissent, libcros se abire sivisse , Scythas vero, qnotquot 
iii suas manus venissent, trucidasse responderunt. Duos 
aufem captivos retinere, propterea quod bostes, obsitUone 
omissa, in insidiis collocati, nonnullos pueros, qui ante 
munitiones greges pascebant, rapuissent, quos nisi recipe- 
rent,captivos jurebelli sibi acquisitos minime restituturos. 
Ha^c renuntiarunt qui ad Asimuntios missi fuerant. Quibus 
auditis, Scytharum regi et Romanis princii^ibus placuit ex- 
quiri pueros, quos Asimuntii laptos esse querebantur. Sed 
nemine reperto , barbari ab Asimuntiis capti suiit_ dimissi, 
prius tamen fide a Scythis accepta, non esse apijd ipsos 
pueros. Juraveruntetiam Asimuntii , se Romanos, qui ad se 
confugissent, libertate donasse, quamvis adhuc miillos in 
sua potestate haberent. Nec enim sibi pcjera.sse videbantur, 
modo suos a barbarorum servitute salvos et incolumes prae- 
starent. 

6. 
Pace facta , Attilas rursus legatos ad Romanos Orientales 
mittit, qui transfugas repelerent. At illi legatos plurimis 
douis ornatos, quum nullos perfugas apud se esse asseveras- T6 PRISCl PAINIT^ [jLaTi(ja[ji.£vwv S^ xa\ auTwv,Tpir/i7rap£Y£veT0 TrpeaSsfa, 
xai TETaprn [x£t' aCiTiqv. '0 Y^pe? tV 'Pcoij.ato)vdcpopwv 
(f iXoTi(ji.{av, •^v eTCoioiJVTOEuXaSeia tou [i.^ TrapaSaG^vai 
tSt; tjTTOvSii;, offou? Twv iTriTriSEiojv eO Troietv ISouXeto, 
lTre[«.7re Trap' auToui;, atTta? T£ dvaTrXaTTOJv xat Trpocpd- 
(j£i(;£Cj)eupt(7xtov x£vd;.Ot S£7ravTi u7ri]xouov £7rtTdY;j.aTt, 
xai SeoTro^Tou ii-^oZvzo 10 Trpo'cTaY;ji.a , oTrep av £X£ivoi; 
7rapax£).£U(7atT0. Ou Yocp [Jt.()vov tov 7rpb? auTOv dveXe- 
eOat 7ro'X£[jtov £uXa6ouvTO , dXXa xat IlapOuatoui; ev 
7rapa(7X£u9i TUY/dvovTai; iBt?iUc(xv, xai BavST^Xoui; t3c 
xaTa OdXaTTav xapdTTOvTa?, xat 'I(Taupou<; Trpcx; t^ 
XTi(iT£tav StavtffTa^jte^voui;, xai iSapaxTivoui; Tyji; au- 
Twv IrrtxpaTeta? Trjv ew xaTaTpe/ovTa^; , xal Ta AtOto- 
Trtxot eOvv) (7uvi<TTdtji.£va. Atb Sr, T£Ta7r£tvo)iji.£vot Tbv 
[jtlv 'ATTV^Xav lOEpaTreuov, 7rpb(; Se TOt Xot7ra eOv^ l^ret- 
pwvTO 7rapaTdTT£(70ai, Suvd[jt£t? te dOpot'(^ovT£<: xai 
(JTpanrjYO"? y^eipoTovouvTei;. 

7. (448. Theodos. an. 4i.) 

Ibldem p. 87. 38 : "Oti xat auOt; 'Eovixcov ^xe 

7rpE(76u<;, (xvJjp 2xuOr|i;, (j.£Yi(JTd xaTot 7r(>X£[/.ov Ep^a 
Sia^rpa^dfjtevoi; , (luv 'OpEaTy), 81; tou 'Poit;.atxou Yevoui; 
wv (5)X£i rrjv 7Tpb; tco 2d(jj 7rOTaiJLW ITaio^vtiJv yo^^pav, 
Tw ^apSdptp xaToc Ta; 'Aetiou GTpaTrjYou twv la^reptoiv 
'Pw[jLaiojv (7uv0rjxo«; u7raxouou(7av. O&toi; 6 'ESr^xojv 
£? Tot paaiXeta TrapeXOtjJv aTreStSou toc 7rapa 'ATTrjXa 
Ypd[*,ijtaTa , £v oT; iTrotetTO tou? "Pojtjtatou; ev atTttx 
Twv (puYaSoJv Trepf dvO't»)V -^TceiXEt eTrt toc OTrXa yojp^Tv, 
ei [1.7] aTToSoOeTev atjTw, xat dcp£^ovTat 'Pco^jtaTot Trjv SopudXwTOv dpouvTe<;. Elvai Se [ivixoi; [Jtev atjT7j<; xaTi 
70 ^£u[JLa Tou "Itjrpou d7rb Tvii; Ilattjvtuv tx/pi NoSwv 
Twv ©pocxtojv, Tb Bh [idOo<; ^revTe ri[jt£pwv 65()v. Kai ttiv 
aYopiv Tr,v Iv 'IXXuptot<; [jl-)) Trpb? t5) o/Or, tou "itjTpou 
7roTa[jLOu Y''v£(jOat, wajrEp xal 7rdXat, dXX' Iv Naia(jw, 
■Jjv optov, oji; l7r' auTou or,o)0£Taav, Trji; SxuOwv xal 
'Pw[JLatojv iTiOeTO y^?» ^revTe •^jJLepwv 6Sbv eu^tovco 
dvSpi Tou laTpou d^reyouaav 7roTa[jLou. IlpeaSet; Se 
£xe'Xeua£ 7rpbi; auTbv dcpixv£taOat toui; Trepi twv diJLcpt- 
€o'Xwv StaX£^o[Ji£'vou<; , ou twv £7rtTuy^o'vTo)v, dXXd twv 
uTraTtxwv dvSpwv toui; [jLeYt'aTOu<; • ou? ei IxTretJL^retv 
£uXa6y)0£t£v, auTbv S£^o'[jLevov ac&oc? I? tvjv 2apStxr,v 
Sia6v]aeaOat. TotjTO)v dvaYvo)aOevTwv paaiXet twv y?k[*- 
[jtaTWV, bi^ u7r£^7]X0£v 6 'ES-/)xo)v auv TW BtYtXa i^u.y\' 
v£tjaavTt oaa^rep 6 pdpSapo? d^rb aTo'[JLaTo; lcppaae twv 
'Att7)X(z SsSoY^Jt^vwv, xai !<; £T£'pou<; otxou; Trap^YeveTO, 
(5jaTe auTbv Xpuaacptt») tou j^aatXlox; u7raa7:taT'^, ota 
St; Td [j.£YtaTa Suvo([i£vo), 1; o'j/tv IX0£tv, d7r£0au[j.aa£ 
T^v Tcov paatX£t'o)v otxo)v 7r£ptcpdv£iav. BtYiXa? Sc, (>)i; 
Tw Xpuaacptw I; Xo'youi; c^XOev 6 pdpSapo?, IX^yev 
£p[j!,r,v£tj0jv, (Oi; l^ratvotv) 6 'Eor^xwv toc l3aat'X£ta xat 
Tbv 7rapd acptatv (/.axapi^ot 7rXouTOv, '0 ok Xpuadcpio; 
Ecpaaxev eaeaOai xai aurbv otxo)v t£ ypuaoaTeYcov xai 
TrXotJTOu xtjptov, £iY£ rrEpiiSot [j.£v toc 7rapa 2xtjOai<;, 
eXotTO Se Tot 'Pw[j.ato)v. Tou Si d7roxptva[j.£VOU, (5)<; Tbv 
£T£'pou SeaTrtjTOu OepaTrovTa (xv£u tou xupiou ou Oe'[/.ti; 
TOUTO ^roieTv, l7ruv0dv£TO 6 £uvou/oi;, etyz dxtoXuTO^; 
auTw 7) 7rapa Tbv 'ATTV)Xav eiv) eiaoSot;, xai Stiva[j.tv 
7rapa ^xuOatt; ey^ot Tivd. Tou Se d7roxpiva[j.evou , (5); sent, dimiserunt. Mlsit et iterum Attilas alios, quibu.s non 
minus amplis muneribus (Jitatis, tertia abeo, post iilam 
ilidem quarta legatio advenit. llle enira Romanorum libe- 
ralitatem , qua utebantur veriti ne a federibus barbarl dis- 
cederent, ludibrio babens , novas subinde causas fingebat, 
et vanas occasiones iegatorum mittendorum excogitabat , 
et ad suos necessarios, quosliberalitate ornare volebat, eas 
legaliones deferebat. Romani vero in omnibus rebus Attilae 
dicto audientes erant, et quse praecipiebat, domini jussa 
ducebant. Non solum enim a bello contra eum suscipicndo 
torum raliones abhorrebant, sed et Parthos, qui bellum 
apparabant, et Vandalos, qui maritimas oras vexabant, et 
Isauros, qui praedis et rapinis grassabantur, et Saracenos, 
qui regiones ad Orienlem excursionibus vastabant, metuc- 
bant. Praeterea gentes jEthiopum jn armis erant. Itaque 
Komani animisfracti Atlilam colebant, sed ceteris gentibus 
resistere conabantur, dum exercitus comparabant , et duces 
sortiebantur. 

7. 
Edecon, vir Scytha,qui maximas res in bello gesserat, 
venit iterumlegatuscum Oreste. Hicgenere RomanusPaeo- 
niam regionem , ad Saum (lumen sitam , incolebat, qiiae ex 
fnedere inito cum Aetio, Romanorum Occidentalium duce, 
barbaro parebat. Itaque Edecon, in palatium admissus, 
iniperatori littcras Attilae tradidit, in quibus de translugis 
iion redditis querebatur, qui nisi redderentur, et Romani a 
colenda terra abstinerent, quam bello captam suae dilioui adjecerat, ad arma se iturum minabatur. Ea vero secun- 
dum Istrum a Paeonibus ad Novas usque in Thracia sitas 
in longitudinem extendebalur ; latitiido autem erat quin- 
que dierum itinere. Neque vero forum celebrari, ut olim , 
ad ripam Istri volebat, sed in Naisso, quam urbem a se 
captam etdirutam,quinquedierum ilinereexpedito bomini 
ab Istro distantem, Scytharum et Romanorum ditionis li- 
mitem constituebat. Legatos quoipie ad se vcnire jussit 
controversa disceptaturos, non ex quolibet hominum ge- 
nere et ordine, sed ex consularibus illustriores, quos si mit- 
tere intermiserint, se ipsum ad eos arcessendos in Sardi- 
cam descensurum. His litteris lectis , digresso ab imperatore 
Edccone, cum Bigila, qui ea, quae Attilas verbis impera- 
tori denuntiari voluit , interpretatus erat , quum reliquas 
quoque domos obiret , et in conspectum Chrysaphii spatha- 
rii imperatorii veniret, qui plurimum auctoritate et gratia 
apud imperalorem valebal, admirabatur barbarus regiarum 
domuum magniricentiam. Bigilas autem, simulatque bar- 
barus in coUoquium venit cum Chrysaphio , interpretans 
retulit, quantopere laudasset imperatorias aodes , et Roma- 
nos beatos duceret propter afHuentes divitiarum copias. 
Tum Edeconi Chrysaphius dixit, fore eum hujusmodi do- 
muum, quae aureis tectis praefulgerent, coinpotem et opibus 
abundaturum, si, relicta Scythia, ad Romanos se confer- 
ret. « Sed alterius domini servum, Edecon alt, nefas est eo 
invito tantum facinus in se admittere. » Quaesivit ex eo eu- 
nuchus , an facilis illi ad Attilam pateret aditus , et mim qua FRAGMENTA. 77 xat ETri-ri^osio? eiv) tw 'Axxr^Xa xai Tr.v auroti atxa toi? 
ei? TOOTO aTroxExptixEvoK; Xoyacriv eu.TTiaT£U£Tai cpuXa- 
xviv (Ix oiaSo/^^? Y^^P >'5''r^ ^''1'raC ^[Jt^sp*? sxacjTov au- 
Twv IXeye ijLeO' ottXwv cpuXaTTStv tov 'ATTV^Xav), scpa- 
cx£v 6 euvou/oc, aTvep TrtffTSti; S£;otTO, (xsYKTTa auTw 
Ipetv aYaOa* OEtcrOat Ss cryoXvit;* Taur/jv Ss auTw uTrap- 
/£iv, £1^3 Trap' auTov £7rt SsTTrvov IXOot yojpt? 'OpsaTOu 
xat Ttov aXXojv aufXTrpeaSeuTiov. 'T7ro7^o'p,£vo? Se touto 
7rot£tv, iTTt Tviv ecTTiaariv TTpb; tov euvouyou TrapaYSvc)- 
|ji.£vo<;, xai uTrb tw BtYtXa lpij!.v]V£T ^E^ia; xai opxou; 
eSoaav, 6 aev euvotl^oq, w? oux eTrt xaxw tw 'Eov^xctjvt, 
(xXX' lirt jjLeytcjTOK; aYaOoti; tou? Xo'you(; Trotr'(jotTO , 
6 §£, w? oux £^£i7rot TOt auTCj) ^yiOyi(7o'(ji.£va , £t xai fjtr) 
TrepaTOf; xuprjcrot. To^re or, 6 euvou/^0(; eXeye Tui 'Eot^- 
xtovt, £1 StaSai; ii; tV ^xuOtxrjV dve^Xot Tbv 'ArTr^Xav 
xal Trapit 'P(>)!ji.aiou(; fj^et , ececrOat auToJ ptov euSat- 
[jtova xai ttXoutov iii^^iG-zoy. Tou Se UTroc/o^jtevou xal 
(pr^aavTOi; l^rt Trj 7rp(jt^et SeTaOat )^py)[jLotTa)v, ou TroXXwv 
8^, (xXXa 7r£VTi^xovTa XtTpwv ypuctou, SoOr,(70iJL£VOi)v Tto 
6tc' auTOV TrXr^Ofit, &Grz auTto TeX^ito; auvepY^crat 7rpb(; 
tV l^rtOeatv, xat tou euvou)f_ou Tb ypuaiov Trapayp^uta 
Stoaetv u7roa;(^0[ji£vou, eXeYev 6 pcxp6apo(; cxTroTrept^reaOat 
(jtev auTbv (x^raYY^Xouvra Tto 'Attt^Xcx 7r£pi t^i; Trpe- 
aSziai^, au^jtTrejjLTreaOat B' auTW BtYiXav Tr;V Trapa tou 
'ATTviXa l7ri Tot(; cpuYaatv d7rc)xptatv oe;(X[ji£vov. At' 
auTOu Y^^p ^spi Tou auTOu ypuatou [Jtr,vtja£tv, xat ov 
Tpo'7rovTOUTolx7r£[jt»0-/iaeTat.'A7r£Xr,XuOo'Ta Yap, wa^rep 
xa\ Toui; dXXou(; , 7roXu7rpaY(JLOvriaat Tbv 'ATTr^Xav, ti(; 
Te auTto Stopea xai bTzoaa, Trapa 'Pcoijtaio)v SaooTat 
y_pr^[jLaTa • (jLr) oto'vT£ Se TauTa dTroxpu7rT£tv Std tou(; au[i.7rop£uo[xevou?. 'Eoo^e Sr) tco euvouj^w £u Xe^yetv, 
xat xr[q Yvw[Ar,<; Tbv ^dpSapov d7rooe^d[jLevo; d7ro7re'[jL7r£t 
(/£Td Tb SeTTrvov, xat e7rt paatXea cpe^pet t^Jjv [iouXr^v. 
'^Oq MapTtdXtov T/jv Tou (JLaYtaTpou St£TrovTa ap/r^v 
TrpoaijLeTa7r£(jL'|idijL£vo? iXeYe Tai; Trpb? Tbv pdpSapov 
auvOr^xa<;. 'AvaYxr) Bk lOdppet Tb Trj^; dp;i(r,i;- Traawv 
yap TO)v paatXlw? pouXwv 6 (jtdYiaTpoi; xotvwvb<; , oTa 
Sr) Twv Te dYY^^Xtacpo^pwv xat ep[;.rive'o)v xat CTpaTtwToiv 
Twv d[JLcpt T^v pactXeiav cpuXaxriv utt' auTOV TaTTOiJte- 
vo)v. 'ESox£t Bi auTOt<; pouXeuca^tEvot^; twv Trpoxetijtc'- 
vo)v Tre^pi (jLr) [jlc)vov BtytXav, dXXd y^p xai Ma^t[jLivov 
IxTrejxTreiv irpea6euo'[X£vov Trapd Tbv 'ATTv^Xav. 

8. {448. Theodos. an. 4i.) 

Exc. De leg.Rom. 4? — 71 : "Ort tou Xpucacpiou 
Tou euvouycou 7rapatvecavT0<; 'Eo£'xwvt dveXfiiv Tbv 'Attv^- 
Xav, loo'xet tw pactXet 0£oooct'w xai tw [jLaY^CTpco 
MapTtaXiw pouX^uoijLEvoK twv Trpox£t[jt£vwv Trlpt (jtrj 
[jL(3vov BtYiXay, dXXd xa\ Ma^t^jtTvov exTre^iTretv irpe- 
cS£U()[JLevov Trapd Tbv 'ATT7QXav,xa\ BiytXav [Jtev tw cpai- 
vo(jL£vco t:Jiv tou £p[jL7]V£oj<; iTre/ovTa Ta^tv TrpaTTetv 
aTrep 'ESexojvt ooxei, Tbv Se Ma;t(jLivov (jLviSev twv au- 
ToT<; pouXeuO£VTO)v iTrtcTd^jtevov Ta ^actXfio)!; d7roSi(Sc)vat 
Ypd[jL(jLaTa. 'Ev^Y^YpaTCTO Se twv irpecSeuoijLevwv dvSpwv 
i'vexa,(5)<;6[JLcV BiYiXa(;lp[JLyiveu;, 6S£Ma^t[jLTvO(;[j!.et!^ovO(; 
riTrep 6 BtYiXa^; d^ta^;, y£vou? Te ireptcpa^ou?, xai iTrtTV]- 
SetO(; !<; Ta (jLaXtCTa pactXeT. "E^retTa (5)<; ou SeT Trapa- 
caX^uovTa Ta^; C7rovSd<; Tri 'Pw(jLaio)v £[<.6aTeu£tv yri. 
<I>uYdSa? Se [jL£Td tou<; yiSYi IxSoOlvTa^; iTrTaxatSfixa aTri- potestate apud Scytlias esset. llle sibi necessitudinem intcr- 
cedere cum Attila , respondit , et decretam sibi cnm non- 
nullis aliis Scytliiaj primoribus ejus custodiam. Nam per 
viccs unumquemque eorum prtescriptis diebus cum armis 
circa Altilam excubias agere. Tum eunuclius , si fide in- 
lerposita se obstringeret , inquit se maximorum bonorum 
illi auctorem futurum. Cui rei tractandae otio opus esse. 
Hoc vero sibi fore, si ad co^nam rediret sine Oreste et reli- 
quis legationis comitibus. Facturum se pollicitus barbarus 
ceenae tempore ad eunuchum pergit; et per Bigilam inter- 
pretem datis dextris jusjurandum utrimque praestitum est, 
ab eunuclio , se de rebus , quse Edeconi minime damno , sed 
fructui etcommodo essent, verba facturum, ab Edecone, 
se, quaj sibi crederentur, non enuntiaturum, etiamsi exsequi 
nollet. Tunc eunuchus Edeconi dixit, si in Scythiam re- 
diens Attilam sustulerit, et Romanorura pdrtibus accesse- 
rit, vitam in magnis opibus beate traducturum. Eunucho 
Edecon assensus ad hanc rem peragendaln dixit opus esse 
pecuniis, non quidem multis, sed quinquaginta auri libris , 
quas militibus, quibus pra?esset, ut sibi ad rem impigre 
exsequendam adjumento essent, divideret. Quum eunu- 
chus, nulla mora interposita, dare vellet, dixit barbarus 
se prius ad renuntiandam legalionem dimitti oportere , et 
una secum Bigilam , qui Attilae de transfugis responsum ac- 
ci|)eret;per eum enim se illi, qua rationeaurum sibi mit- 
teret, indicaturum. Etenim Attilam se, simulatque redierit, 
percunctaturum , ut reliquos omnes , quae raunera sibi et quantae pecuniae a Romanis dono datae sint. Neque id ce- 
lare per collegas etcomites licitum fore. Visusesteunucho 
barbarus recta sentire, et ejus est amplcxus sententiam. 
Itaque eo a cccna dimisso, ad impcratorem consilium initura 
detulit,qui Martialium, magistri officiorum munere fungen- 
tem , ad se venire jussum docuit conventionem cum barbaro 
factara : id enim illi credi et committi jure magistratus, 
quera gerebat, necesse erat. Nam omnium imperatoris cou- 
siliorum magister est particeps ; sub cujus cura sunt tabel- 
larii, interpretes et milites, qui palatii custodiae deputati 
sunt. Imperatore autem et Martialio de tota re consultan- 
tihus placuit, non solura Bigilam, sed etiam Maxirainura 
legatuni mitteread Attilam. 

8. 

Chrysaphius eunuchus suasit Edeconi Attilam de medio 
tollere. Super ea re, liabito ab imperatore Theodosio cum 
Martialio magistro consilio , decreveruntnon solum Bigilam, 
sed Maximinura quoque legatura ad Attilam ire, et Bigilam 
quidem specie interpretis , quo munere fungehatur, quae 
Edeconi viderentur, exsecuturum , Maximinum vero , qui 
minime eorura quae in consilio imperatoris agitata erant 
conscius esset, litteras ab eo Attilae redditurum. Scripserat 
autem imperator de legatis suis , Bigilam interpretis munus 
obiturum, et Maximinum legatum mitti, qui quidem Bigi- 
lam dignitate superaret, et genere illustris et sibi valde fa- 
miliaris cssct. Praeterca scripserat minime decere Attilara 7 8 PRISCI PAMT^ CTaXxcx (70t, w? tTepoJV ou)t ovto)v. Kai TauTa u.£v rjV 
£v ToT; Ypaij.iJi.a(Ti* cppa^iiv Ss tov Maqt[ji.ivov aTro cto- 
(xaTOs Tw '7\.Tr/^Xa , [xr) ^P^^'''' aiTEtv TTpEGSeig [xsyiiy:-/]:; 
d;ta5 Ttap' auTOv otaS-^vat* touto yap ouoe sTrt tmv 
auTou Trpoyovwv, ouos irci tTepoiv twv ap:;avTO)v tv;? 
2ixuOtx^i; YsvsoOat, aXXa TrpsaSsuaacOat to'v t£ iTitTu- 
y^o'vTa (7TpaTttoTr,v xat dYYe)ita'.popov. Et? Ss to Stsuxpt- 
vriffai Tot d[j(.:f/t?aX)vo'a£va looxet 7r£(ji.7r£tv 'OvriY^lt^tcv 
Trapa 'Pw[xatou;* [XT) owvte y^P auTOV, 2i]£potx9)i; Sr,o)- 
OEtar,?, Guv uTiraTixw dvopi I? auTr,v Trpoisvat. 'ETrt 
TauTr,VTr,v TrpEcSstav IxXtTrapr^tra; 7r£iO£i [jl£ Ma^t[jtivo? 
auTto auva;rapat, Kai SvjTa dixa tok [JapSdpoti; l/d- 
(/.£vot T^<; 6oou 1? ZEpStxrjv dcptxvou[jt£Oa , Tpt(7xaiS£xa 
oSov dvSpi Eu^tovw Trji; KcovGTavTtvou dTrs/oucav. 'Ev 
fi xaTaXuaavTci; xaXtoi; ByjE.iv r,YVi(7d[i.£0a Itti £(7Ttav 
'Eo£xt«)va xat tou? uet' aurou [iapSapou; xaXstv. Ilpd- 
6aTa ouv xai po'ai; d7ro2o!jLSvo)V twv £7rtyo)pt'o)V f|[JtTv, 
xaTa(7cpd;avT£(; dptc7TOTuotou;j.£0a. Kai Trapa tov tou 
<7u;jL7roatou xatpov Ttov [jtsv papSapoiv tov ^ATTv^Xav, 
f,[jLO)V 0£ Tov [iac^tXsa 0au[jLa^ovTO)v, 6 BtYiXai; Ecpv] , w; 
oux £.vf\ Oeov xat dv0po)TTOv Sixata ffUYXptvetv, dv0po)7rov 
(jtsvTov 'ATTr'Xav, Osov Sstov 0EoSo'(7tov X£YO)v. Hc/olX- 
Xov ouv 01 Oiivvot, xat xaToc [jtixpov U7ro0£p[jtatvd[ji£vot 
lyaX£7raivov. 'H^jlwv Bs. I? eTepa Tp4'j»dvT0)v tov Xoyov 
xai cptXo^poc7uv/i Tov ffcpoiv auTwv xaTa7rpauvo'vTO)v 
6u[jtbv, [jieTa to SsT^rvov w? Stav£ffTriiiL£v, oo^^pot^; 6 Ma- 
^t[jLtvog 'Eos^xojv^bt xat 'OpsffT-/)V £0£pd7r£Uff£ , ffr,ptxoti; 
£ff0v)[/.afft xai Xa'Ooi? 'IvStxoT;. 'Ava(x£tva<; 81 Tf,v 'ESs'- 
xojvoc; 'Op£ffTri(; dva/o)pr,fftv, Trpb? tov Ma;t(i.Tvov cppd- ^£1, to? ffocpdi; T£ £ir) xat dptffTO?, [t.-^ ottota ffuv TOti; 
d[xcpi Tot ^afftXEta TrXvrjtJLt/.eXTiffaf;* yojpi? y^P «utou etci 
Seittvov Tbv 'ESs'xo)va xaXouvTSi; So')poti; lTt[jLtov. 'A^rd- 
pou Ss Tou Xo'you 6)<i [JLrjSsv £TctffTa[jLc'vot; cpavsvTO?, xat 
dvsptoTr'ffafftv otto)!; xat xaToc 7roTov xatpbv 7r£ptto7rTai 
(jt£v aurbi;, T£Tt'[JLriTat Ss 6 'ESixtov, ouSsv d7roxpivd[jL£- 
vot; l;^XO£. Tr, Se uffT£paia o)? l6aSt^o[jL£v, cpepo[jtev 
iTri BtYtXav aTrsp :?i[jliv 'Ops^ffTrjf; etpr^xet. *0<; Se Ixei- 
vov (JLT) Seiv yaXETraivEtv o)? Toiv auTwv ESexo^vi (jtfi 
TUY/dvovTa* aurbv [jlev ^ap oicdovd te xai urcoYpacpe^a 
eivat 'ATT/-Xa, 'ES£xo)va Ss toc xaTot TrdXs[jLov dptffTov, 
0)? Tou Ouvvou Ys'vou<;, dvaS£§r,X£'vat Tbv 'OpEffTr.v ttoXu. 
TauTa £t7rtov xai tw 'ES£'xo)vt tStoXoYT]ffd(jL£VO<; Ecsaffxev 
uffTepov Trpbi; ^iJLac, eiTe dXr,Ot!^dLt£vo?, eite &7roxpivd- 
(xevo<;, o); £i7roi («.sv auTio toc £tpr,uLsva , (jlo'yi<; Ss auTov 
xaTaTTpauvat TpaTrsvra l^ri Tot<; Xs/OsTfftv £t; opYV. 
'Acpixd[JL£VOt Ss £? Naiffffbv sprj[jL0v [jlev £UpOL;.£v dvOpto- 
7ro)v Tf,v 7rdXtv, oii; utto twv 7roX£[JLttov dvaTpa7r£iffav 
Iv Sc TOti; icpoT? xaTaXutiafft Ttov U7rb vdffo)v xaTe/o(jL£- 
vo)v Ttvsi; IruY/avov ovte?. Mtxpbv Ss avo) tou •zotolu.oZ 
£v xaOapto xaTaXvUffavTec; (cu(jL7ravTa ^ap Tot l^ri Tf,v 
6/^r^M 6ffT£0)v riv TcXea Ttov Iv 7roX£(;.to dvatp£0£'vTO)v) , 
T/i iTrauptov Trpbi; 'Ay^vOeov twv Iv 'IXXuptoTi; TaY[JLd- 
TO)v viYOU^jLSvov dcptxd[jt£Oa, ou 7rdppoj ovTa Trj^; Naiffcou, 
lcp' to Tot Trapd pafftXlox; a-^-^v.\a\. xai tou? tpUYdSa<; 
7rapaXa6eTv • tou? y°<P ^' "^'^^^ 'C> Ttept t5)v 'Atti^Xcx 
lYs'Ypa7rT0 , aOTbv eSst TcapaStSdvat. 'HXOo^jtev ouv e<; 
Xd^oui;, xat tou<; e' cpuYaSa^; 7rapa3ouvat aurbv TOti; 
Ouvvot; 7rapsffX£udffa[jL£v oti<; cptXocppovrjffd[jLevoi; cuv ftrdera transgredientem Romanorum regionem invadere. 
« Transfiigas aiitem, in literis illis inquil, post eos quos 
antea dedidi niinc tibi misi septemdecim. Nec enim plures 
apud nie nunc snnt. ■» Et liaec quidem lilteris contineban- 
lur. Coram auteni Maximinum snis verbis jusserat 
Attilifi dicere, ne postularet majoris dignitatis viros ad 
se legatos mitti. Hoc enim neque ipsius majoribus 
datum esse, neque cetcris ScytUije regibus, sed quemlibet 
militem aut alium nuntiiun legationis mnnus obiisse. 
Ceterum ad ea qna^ inter ipsos in controversia erant 
dijudicanda sibi videri Onegesium mitti debere. Qui onim 
iierit posset, ut in Serdicam , quae diruta esset, Attilas 
cnm viro consulari conveniret? In bac legatione Ma\i- 
minus precil)us miiii persuasit , ut illi comes essem. Atque 
ita cum barbaris iter facere cccpimus, et in Serdicam per- 
venimus, triiun et decem dierum itinere expedito bomini 
a Constantinopoli distantem. Ibi conunorantes ad cibum 
nobiscum sumondum Edecona et ceteros barbaros invitandos 
duximus. Bobus igitur et ovibus, quas^incohB nobis sup- 
peditaverant, jugulatis, instructo convivio epulati sumus. 
Inter epulas barbari Attiiam , nos imperatorem admirari et 
e.vtollere. Ad qnse Bigilas dixit, minime justum esse, deum 
cum bomine comparare, bominem Attilam, deum Tlieodo- 
sium vocans. Id a?gre tulerunt Ilunni, et sensim ira accensi 
exasperabantur. Nos vero alio sermonem detorquere, et 
<!oruin iram blandis verbis lenire. A coena ut surreximus, 
Ma^iminus Edeconem el Orestem donis conciliaturus, Seri- cis vestibus et gemmis Indicis donavit. Orestes deintle 
pra^stolatus Edeconis disccssum verba facions cum Maxi- 
mino, sibi quidem ait illum probum et prudentem videri, 
qui non ut alii ministri regii peccasset. Etenim spretoOreste, 
Edeconem ad ctenam invitaverant et donis coluerant. Nos 
autem harum omnium rerum ignari , quo pertinerent Ore- 
stis verba, nou satis percipienles, quum ex eo sciscitare- 
mur, quomodo et qua in re despectui esset babitus et 
Edecon honore affectus, nihil respondit et discessit. Po- 
stridiequum iter faceremus, Bigila?, quae Orestes dixcrat, 
retulimus. llle vero ait Orestem non debere iniquo animo 
ferre, si eadem qua; Edecon minime esset conseciitns. 
Orestem enim comitem et scribam AltihTe , Edeconem vero 
belio clarissimum, utegente Hunnorum, longe illiim di- 
I gnitate antecellere. Quae qiium loqueretur, patrio sermone 
Edeconem affatus , non multo post nobis confirmavit, seu 
vera proferret, seu fnigeret , se Edeconi ea quae prius illi 
dixeramus exposuisse, et aegre iram ejus ob dicta Orestis 
lenivisse. Venimus Naissum , quae ab hostibus fuerat eversa 
et solo aequata : itaque eam desertam hominibusoffendimus, 
pra'terquam quod in ruderibussacrarum adium erantqui- 
dam a'groti. Paulo longius a flumine ad vacua loca diver- 
tentes (omnia enim circa ripam erant plena ossibus eorum 
qni bello ceciderant ) , poslridie ad Agintheum , copiaruni 
in Iliyrico duceni , qui non longe a Naisso habitabat , ac- 
cessimus, ut, traditis imperatoris mandatis, reciperemus ab 
eo quinque transfugas, qui septemdecim numerum, de FRAGMENTA. 79 '/([jiiv a7r£-ir£fX']>£. AtavuxTcpEucravXii; ck xai arro twv 
opicov TT)? Nataaou tyjv irop£tav Tcoir,c7a[/.£voi etti tov 
"JaTpov TroTatxbv, £(; ti ywpiov £(j6a'XXo[ji.£v auvvip£cp£<;, 
xafJLTrai; ok xai IXiYaouc; xai TrEptaYOjyai; TroXXa? ^xov. 
"Kv o)Tr£p T-^<; iiu.i^a.q Siasatvoudr,!;, oiO(ji.£vot(; £7rt Su- 
Gixoi.q Trop£U£aOat t) tou r|Xtou avaToX:J) xaT£vavTiov 
wxiOy], w(tt£ tou<; aTOipo)? £yovTa<; t^? tou yojpiou O£ff£oj<; 
avaSor.aat, ola 8v) tou rjXtou Tr^v IvavTtav 7roiouu.£vcu 
7rop£iav xat i't£pa Trapa Tot xa8£<TT0)Ta cr,fji.aivovTO<;. 
'YTrb 0£ Trji; tou tottou avw(jt.aXia? £7ri avaToXoci; ixeiwo 
10 [ji£po<; £6X£7r£ TV]<; 6Sou. M^TOt §£ Tr)v Suay^oiptav iv 
Tr^Sto) xai auTO) uXo)0£i 7rapaYivo';j(.£0a. 'Evt£uO£v potp- 
Sapoi TropOfjt^^ £v axotco^at [ji.ovo;uXoti;, otTTEp auToi 
O£'vopa IxTEiJtvovTEi; xai otaYXucj?ovT£i; xaTaax£uotCouatv, 
i5iyo\zo fiaai; xat St£7ro'p0[ji.:uov tov 7roTa[jtbv, ouy' vjijkov 
£V£xa 7rapaax£uaaot[X£voi, cxXXa ota7rop8(Ji.£uaavT£? TrXr,- 
Oo; papfiapixbv, OTrsp r,[ji.iv xaTot Tr,v boov (X7rY)VT7)X£i , 
oia Sr] pouXo[Jt£'vou oj<; Itti Ov^pav 'ATr/)Xa StaSatvEiv I? 
Tr,v '^Po)[J!.at'oJv y^v. Touto §£ c^v ^roXEijtou 7rapaax£uy)v 
Trotoutjtivw (7rapaax£uy) TrotouijLsv/) ? B. ) tco 8aaiX£t'o) 
^ixuOy) , 7rpocpo(a£i tou (jl-J) TriivTac auTto tou? <puYotSa<; 
S£So'oOat. Il£paito8£VT£<; Bk tov "laTpov xat auv toIi; 
^apfiotpoii; (5)? o' 7rop£u8£'vT£<; aTaSt'ou<;, Iv 7r£ouo Tivt 
l7ri[ji.£V£tv r|VaYXocaOr,ijt£v, o')aT£ tou<; txixcpi tov 'Eoixojva 
Tto ATTr^Xcx Y£Vc'a8ai t^<; ri[jL£T£pa(; cxcpt^EOJi; [jtr,vuTdti;. 
KaTa[j(.£tva'vTO)v §£ auv cr,iji.iv xat tojv ^£vaYr,aotvTOJV 
r,iji.a<; jBapSotpojv, (X[jtcpt 0£tXv)V 6<|/t'av S^Ttcvov -?iao)v ai- 
pou[jt£vojv, xpo'To; iTrTTtov (5j(; -.r,pta; lpyo[Ji.£viov -/jxou^to. 
Kat or) avopE? ouo ]lixuOai7rap£Yt'vovTO (5j<; tov 'ATTv^Xav y)(ji5<; dtTriEvai irapaX£X£uo'ij.£Voi. 'H[j.ojv oe TTporsoov 
Itti Tb OctTTVov auTou? IXOeTv atTr,aQcvTOjv, (XTroSo(VT£(; 
Tojv iTnrojv £uoj^r^8y)aav, xat rj^jiTv t^(; 6Sou Tr) uaTEpatot 
f,YviaavT0. riapaY£vo(Ji.£vo)v S^ iq Ta<; 'ATr/iXa oxrivic 
(Xfxcpi 8' xr^q -/jijtEpa^; (5')pcx (TroXXai Bz auTto iTUY/avov 
ouaat), 1711 T£ Xibcoou Ttvb^; axr,vo7rotr;aat pouXrjOiVTtov, 
01 l7rtTuyo'vT£? St£Xo')Xuaav ^otpSapot, (Ix; t^<; 'ATr/iXa 
£v yOa[jLaXo) uTcapyo(jar,i; axrivrj^;. KaTaXuaotvrojv ok 
OTzou ToT<; SxuOai; ISijxei , 'ESexojv xai 'OpEaTr,; xai 
ixc)TTa(; xat £T£poi tojv Iv auToti; XoYOtoojv -^xov (xv£poj- 
TOJVT£i; Ttvojv Tuy£Tv £a7rouSaxbT£; rr,v 7rp£a6£t'av 7rotou- 
[ji.£Oa. 'H[ji.o)v §£ Tr,v (xXoyov (X7roOau[ji.a^bvT(ov lpojTr,aiv 
xat 1; otXXr,Xou; optovTOJv, oi£T£Xouv Ttpb? oyXou tv)? 
(XTcoxpi'a£0); £V£xa Yivo'[X£vot. Ei7ro'vTOJV Se, 'ATr/iXo( xat 
ou)( £T£pot<; Xiyziv ^aatXea Trapax£X£uaaaOat, yjxkfj:-t\- 
va(; 2ixo'TTa<; (X7r£xptvaT0 tou acptov auTtov -/iYOU[jL£vou 
iTriTaYiJLa Eivaf ou Y«p av TroXuTrpaY|J'.oauvv) acp£T£'pcx 
7rap' fjijiai; IXr,XuO£vat, tl)r,aotvTO)v §£ (jtv) toutov £7ri 
ToT(; 7rp£'a6£ai x£Ta8ai tov v(3[jiov, ojaTE (jtv) IvTUY/otvov- 
Tai;, [jLr,o£ 1? o']/tv Ipyo^jLEvou? 7rap' oui; laT(xXv)aav, Si' 
£T£pojv (xvaxptv£a8at cov Ivcxa 7rp£a6£iJ0tvT0, xai touto 
(jLr,S£ auTOU(; (xyvo£~v 2xu8as 8a[jLtvot 7rapa ^aatXla 7rp£- 
a6£uouL£vou(; • "/p^vai 0£ to)v iao)v xupsTv, wr^ Yotp (xXXoji; 
T* T^(; Trp£a6£t'a(; Ipstv 6k tov 'ATrr^Xav av£s£u;av, 
xai au8t? iTrav^xov 'Ec£xo)vo; /t»Jpt<;, xai laTravTa , 
TrEpi tjjv l7rp£a6£ub(jL£8a , iliyow, 7rpoaTotTTOvT£<; r-/)v 

Ta/l'aT'/)V CX7rt£Vai, £? _U-r, £T£pa CppOt^£tV £/Ot[J.£V. 'ETCt 

§£ ToTi; X£/_0£Tat ttXeov £Tt (X7ropouvT£? ( ou Y«p '/iv lcpi- 
XTOv Ytvtoax£iv 07roj? £xSr)Xa lYeYovEt Tot 8£0jv Trapot- qnibiis ad Attilam scripserat , cxplerent. Hominem igitur 
convenimus , et qninque profugos Hunnis tradere praecepi- 
mus, quos verbis consolatus nobisciim dimisit. Nocte trans- 
acla, a montibus Naissi Istrum versus pergentes, in an- 
gustam convallem per obliquos (lexus et circuitus niuitos 
dcferimur. Hic quum in ea opinioneessemus, utin occasum 
iter tendere existimaremus, simiilatqueilluxit sol exoriens, 
sese ex adverso oculis nostrisobjecil. Itaque qui lo",i silum 
ip.norabant exclamare , tanquam sol contrarium solito cur- 
sum conliceret , et abliorrentia a conslituto rerum ordine 
designaret : sed propter loci ina^qualitatem via ea parte ad 
Orientem spectat. Ex illo difficili et arduo loco ad plana et 
uliginosa devenimus. Hic nos barbari portitores in scaphis 
unico iigno constantibus, quas arboribus sectis et cavatis 
adornant', exceperunt, et flumentransmiserunt. Etlembi 
quidem minime ad nos traducendos , sed ad multitudinem 
barbarorum trajiciendam erant praeparati, quaj nobis in 
via occurrerat, quia Attilas ad venationem in Romanorum 
fines transgredi vellet. Revera autem belliim contra Roma- 
nosparavit, cujusgerendi occasionem sumel>at , quod trans- 
fugaj non redderentur. Transmisso Istro, septuaginta fere 
stadiorum ilercum barbaris emensi in campo quodam sub- 
sistere coacli sumus, tantisper dum Edecon Attilam nostri 
advenlus certiorem faceret, manentibus interea nobiscum 
ex barbaris, qui nos erant deducturi. Circa vesperam no- 
bis coenantibus , auditus est strepitus equorum ad nos ve- 
nientium. Et duo viri Scyfliai advenerunt, qui nos ad Attilam venire jusserunt. Nobis vero prius eos ad ccenam 
accedere rogantibus , deequis descendentes una conviviiim 
inierunt, et postridie viam prieeuntes demonstrarunt. Qiia 
die hora fere iionaad Attila; tentoria pervenimus : nam erant 
ei plurima. Et quum in colle quodam tentoria figere velle- 
mus, obvii barbari prohibuerunt , quohiam Attilae tento- 
rium esset in planitie posilum. Quamobremad barbaroruiii 
arbitrium locum tentorii collocandi cepimus. Huc Edecon , 
Orestes, Scotta et alii ex Scythis primores moxadvenerunt, 
et ex nobis quiiesierunt , quarum rerum consequendaniin 
gratia hanc legationem suscepissemus. Nos vero inviccin 
iutueri , et tam ineptam percunctationem admirari. Illi ni- 
bilominus perseverare, etnobis, ut responderemus , insta- 
bant. At quum soli Attilcie , non aliis iinperatorem man- 
data exponere jussisse respondissemus, Scottaoffensus, hoc 
sibi a suoduce praeceptum esse dixit , neqiie sua sponte se 
ad nos venisse. Nos vero obtestari , nusquam hanc legein 
legatis impositam , ut per alios mandata edant et pa- 
lam faciant, antequam eos, ad quos niis.si sint, adierint, 
et in conspectum eorum veneriiit. Neque hoc Scythas ne- 
scire , qui sa>penumero legatos ad imperatorem miserint. 
Idem et nobis contingere par esse , neque aliter nos mandata 
esse dicturos. Quibus auditisad Attilam perrexerunt , undo 
non multo post sine Edeconereversi, omnia, quiie cum illis 
agere in mandatis habeljamus, dixerunt, coufestimquc, 
nisi quid aliud nobiscum illis rei esset , discedere jusserunt. 
Quae ubi audiviinus , animis dubii suspensique haesimus. 80 PRISCI PANITvf: Suara (xaSe Iv TtapafiuorTw?) S£SoY[-«.£va ^v.aikBi) , 
aup.cp£psiv 7iYOU[ji.£0a (jirioev 7U£pi t^i; Trp^cfiEia? aTCOxpi- 
veaOai, et [xy) Tyj? Trapa tov 'AxTr^Xav tlaooov Tuyoi[/.£v, 
Atb £aaGxo[jtev, eiTe Ta etprjixiva toT? 2xuOat?, eiTe 
xat £T£pa 7Jxo[xev 7rp£c6£uo'[j.evot , tou c^wv auTwv 
^YOuaevou ttjV TTEuatv ETvai , xat [/.Yioa^jtwi; aAXoti; 
TOUTOU yapiv 5taX£y07)(7£G0at. 01 Bs, vi[Ji.ai; 7:apa'/p^[/.a 
dva/(opeiv TtpoasTaTTov. 'Ev Trapacjxeuv) Bs. Trfi 6oou 
Yevo[jLe'vou(; t^; aTroxptdeo)? •^[Jta? 6 BtYiXai; xaT£[jt£[j(.- 
cp£TO, £7rt (jj^uSet aXwvat a^jtetvov "kiyoiv v) aTrpaxTou; 
avayo)p£tv. « iii Yotp £? Xoyou? tw 'ATTV]Xa exuyov, cpr)- 
civ, eXy^XuOwi; ,^e7ce7r£ix£tv ^aStoji; av aurbv ttJi; Trpb? 
*Po)[jtatou(; a^roffTTjVat Sta'.popa?, oTa Sy) l^rtTv^S^to? auTW 
£v TTJ xara 'AvaToXtov ^rpeaSeia Y2vo'[jtevo<;. » TauTa 
{ Ata T. conj . Iloescli. TauTa S' eXeysw IXTriJ^oiv Bekk. ) 
Euvouv auTw Tbv 'ESexojva u7ra'py^etv • wcTe Xo'yo) t^? 
7rp£a§£ta<; xat twv bTrojciouv, etTe aXvjOwi;, £it£ (|j£uSw<;, 
^v)OY)coijt£vojv 7rpocpa(T£0)? TUy(_£Tv £7ti Tw pouX^ucaffOai 
7r£pi Twv auToTi; xaT' 'ATTV^Xa SeSoY[JLe'vo)v, xa\ ottoji; to 
ypuciov, o&Trep ecpacxE S^TcOai 6 'ESexow, xoLttcat to 
Stav£[jtviOv)cd[jt£vov [toTi; utt' auTbv suppl, B.] TaTTO- 
(xevoii; avSpact. ripoSeSo^jtEvoi; Se eXeXv^Oet. '0 Y^p 'ESe- 
xo)v, £tT£ SdXo) UTroc/^dijtevoi; , etTe xa\ Tbv 'Op£'cTviv 
£uXa6r,0£ii;, (jlv) ei; Tbv 'ATTv^Xav aYcxYoi a7r£p "^(xTv Iv 
Tvj 2£pStxvj [jLETot TV)v ECTtaciv eipvixei , Iv aiTiot vroiou- 
(xevoi; TO /o)pti; aurou pactXeT xai tw £uvou/o) I? XdYOu? 
auTOv IXvjXuOEvai , xaTaijLv)VU£i tv)v (Jt^X^TrjOeTcav aurw 
£7rt6ouXr|V xat Tb 7rocbv tou lx7r£(JtcpOr,co[X£vou ypuciou, 
exXeYei Sl xai lcp* oT? tv)v 7rp£c6£tav iTrotouix^Oa. Twv Se cpopTt'o)v v)Sr, toT? u^ro^uYioti; iTrtTeOevTojv, xa\ iyay)i:i] 
T-},y 7rop£t'av xara Tbv tv)<; vuxrbi; xatpbv 7rot£tcOat 7rei- 
po)ijt£vot , (Ji£T£^£'T£pot Twv BapScxpwv 7rapaY£vdtjL£voi 
iTrtijLEivat vjixai; tou xaipoti yaptv 7rapax£XeucacOai tov 
'ATTr^Xav eXeYOV. 'Ev auTW ouv tw ywpto), SOev xal 
Stav£CTvi[jL£v, -^xov v",ijlTv j3ouv ttYOVTec; Ttve; xai TroTa- 
[jLtou; t/_Oua<; 7rapi tou 'ATTV]Xa StaTreijLc&OevTa^;. Aenrvvi- 
cavTe? ouv iq uttvov lTpa7rr,[jLev. 'H[JL£pa? Se y£vo[jl£vv)? 
wd[jL£Oa [JL£V f'[jL£po'v Tt xai 7rpaov Trapi tou [iapScxpou 
[jLr,vuOr^C£cOai • 6 Se 7rcxXtv touc auTOui; £7re[jL7r£ , Trapa- 
xcXeuo'[jL£vo<; ocTrtevai , ei y.^ ey^oi(jL£v ti 7rap3t toc auToti; 
lYvo)C(Jieva XeYeiv. OuSlv ouv a7roxpivcx(JL£vot 7rpbc tviv 
b^ov 7rapacx£ua^dix£0a , xaiTrep tou BtYiXa Sta'^tXovet- 
xouvTO? XeY^tv eivat xat £T£pa r,[jLiv ^r,Ov)cd[jLeva. 'Ev 
7roXX-^ Se xaTr,cpei'a Tbv Ma^ttjLTvov tSwv, 7rapaXa6wv 
'PoucTixtov l^e7rtcTot!jievov tvjv ^apSotpwv cpwvv)v, 6; 
cuv f,[jLtv Itti TVjV HxuOtx^^iv IXvjXuOet (ou TV); ^rpecSetai; 
evcxa (xXXot xaTot 7rpa^i'v Tiva 7rpbi; KwvcTcxvTtov, 8v 
'iTaXto^jTvjv ovra uTroYpacpea 'ArTr^Xa cx^recTOcXxei 'Aertoi; 
6 Twv £CTr£pi'o)v 'Pw[jLat'wv CTpaTr,Yo'<;), 7rapa rbv XxdT- 
Tav acptxvou[jLevoi; (ouY«p'Ovr,Yv^cytoi;Tr,vtxauTa7rapv)v), 
xat aurbv 7rpocei7rwv U7rb lp[jir[V£t tw 'PoucTtxio) eXe- 
Yov Soipa 7rX£iCTa Trapoc tou Ma^t^jLtvou Xr/]j£cOat, 
eiTTEp auTOV Tvji; Trapot Tbv 'ATTV)Xav etcdSou 7rapacx£uot- 
coi TUy^eiv. Tv)v Yflcp auTOu ^rpecSetav ou (jlovov 'Po)- 
(jLatoti; xai Ouvvoii; ^uvoiceiv, cxXXi xai 'OvviYiQiTto) , ov 
7rap' aurbv ^actXea tevat pouXecOai xat Tot toT? eOveci 
Steuxptvvjcai cx[jLCpt6oXa • cx'^txo'[jLevov Se (jlcyicto^v Teu;e- 
cOat Swpcwv. Xpvjvai ouv (jlv) 7rapdvT0? 'Ovr,Yr,ci'ou Nec enim satis intelligere potcramus, qua ratione occulta 
iniperatoris consilia patefacta essent. Quamobrem potius 
es.se duximiis, niliii quicquam de mandatis noslrisefferre, 
priusquam nobis Atlilam adeundi potestas fieret : ilaque 
respondimus : « Siveea, quae. Scythae modo protulerunt, 
sive alia nuntiaturi venerimus, neminem nisi ducem ve- 
strum quaerere decet, neque de his cum aliis uljo pacto 
di.sserere constituimus. » Illi vero nos quamprimum abire 
jusserunt. Dum rcditum parabamus , Bigilas nos propfer 
responsionem Scj this facfam increpavit. Longe enim potius 
fuisse in mendacio deprehendi, quam re infecta domum 
reverti. « Si enim, inquit,cum Attila collocutus fuissem, 
facile illi a contentione cum Romanis discedere persua.sis- 
sem, quippe qui antea familiaritatem cum iilo in legafione 
cnm Anatolio suscepta contraxi. » Atque inde Edeconem 
quoque bene sibi velle dixit, ideoque specie legationis et 
eorum, quae vere aut falso dicfuri essent, ope viam se in- 
venturos esse speravit, qua compositas in Attilam insidias 
exsequerentur, et aurum , quo Edecon sibi ad eam rem 
opus esse eunucho dixerat, afferretur, quod cerfis homini- 
bus dividerefur. Sed Bigilam latebat se proditum : Edecon 
enim, sive simulate cum eunucho pactus, sivc ut ab 
Oreste sibi caveret , ne is illud quod in Serdica inter cne- 
nandum nobis indiciaverat, ad Atfilam deferret, nimi- 
rum se , remofo Oreste, secrefos sermoncs cum impera- 
tore et eunucho habuisse , Attila! comparatam in ip.snm 
(•onjurationem aperuit, et auri summam,quam in eain rem raitti convenerat , simul et ea quae per nos in ista le- 
gationc tractanda erant, enuntiavit. Jumentis jam ador- 
nafis et necessifate ad iter tcmpore nocfis carpendum adacti, 
occurrere ex barbaris, qui dicerent, Altiiam jubere nos 
propter tempus nocfis infempestivum remanerc. In eundem 
igitur locum , unde proficiscebamur, praesto fuere qui bo- 
vem agebant et pisces fluviatiles nobis ab Attila missos af- 
ferebant. Copnati nos dormilum contulimus. Luce orta in 
spem adducebamur, Attilam se ad lenitafem daturum, et 
aliquod mife responsum ad nos ab ipso emanafurum. Ille 
vero denuo eosdem misit, jussitque abire, si nihil aliud 
negotii, nisi quod jam omnibus cognifum esset, nobis cum 
illo intercederet. Nullo dato responso ad iter nos accinxi- 
mus, etsi Bigilas omni ope contenderet , ut responderemus 
nosaliadicenda habere. Ego vero qimm Maximinum mcerore 
confici viderem, assumpto Rusticio, qiii barbarorum linguae 
perilus erat et nobiscum in Scj lliiam vencrat ( non legatio- 
nis nostrae causa, sed ob rem pri vafam aditurus Constanf ium 
exItaliaoriundum,quem ad Aftilam Aetius, Occidentalium 
Romanorum dux,ut illiab episfolis esset, miserat), Scottam 
adii (nec enimaderat Onegesius), et cnra illo perRusticiimi 
interpretem collocutus, eum plurima dona a Maximino latu- 
rum dixi , si illi aditus ad Atlilam copiam faceret. Legatum 
venire enim de rebus, quae non soIumRomanis et Hunnis 
maximam essent utilitatem allaturae, sed etiam ipsi Onegesio. 
Imperatoremenim poscere, illum ad se legafum ab Atfila 
mitfi, qui dijudicaret confroversias infer utramque genfem, FR,\GMEINTA. 81 fjuTv, piaA^ov Ss xi8sl'^oy irzX Tvj iyixbri (juvaYO)viCeaOai 
irpa^Et. IJeiOeffOai Ss xai «utw xbv 'ATTV^Xav (xstxaOr,- 
XEvai sXeyov oux ev dxo^ Ss eaEaOai peSaioj? t^ xar' 
auTOv, ei [jt.7^ y^ Tretpa tvjv auTOU y^oi^^^^s^ Suvaiji.iv. 
"Oi; 0£ uTToXaSwv (ji.r,Xc'Ti dacpiSdXou? eivat e-^r] tou xat 
auxbv iffa tw doeXcpco Trapa 'ATTr^Xa XeYeiv t£ xat 7:paT- 
T£tv. KatTrapa/p^u.a Tov iTCTuov dvaSa<;£7riTr,v'ATTr,Xa 
Sir^XatjE axr,vr,v. Ilpb; 0£ tov Ma^tutvov eTtaveXOwv 
dXuovTa aaa tw BtYtXa xai cta-jTOpouaEvov eTTi toT? 
xaOeaTtuatv eXeyov a Te tw SxoTTa 0i£tX£Y(*.at xat itTtep 
irap' auTou -iqxr,xo£tv, xai w? 5£t toc tw 8ap6dp(>) SoOr)- 
co[j.£va 7i:apaax£ud^£tv Swpa xat TOt auxw Ttap' f,atov 
^r,Or,<To'[jt£va dvaXoYi^EaOat. AfJtcpdx^pot ouv dvaTcr,Sr^- 
aavT£<; ( eTrt Yap tou eSdcpou? xat t^? Tirda? xeiaOat a'^a? 
auveSatvev) ETrv^veadv te Tr,v Trpa^tv, xat tou? 7)0^, 
[J.ZZOL Twv uTTO^UYttov £;opij.r'aavTai; dvexdXouv, xai ote- 
ax£'']>avTO OTTox; t£ 7rpoa£tTTOt£v Tbv 'ATTr^Xav, xat 07rw<; 
auTto xd TE ^aaiXewi; Stopa cot£v xat d^rcp auiw 6 Ma- 
^tijttvoi; exdat^ev. 'Ajjtcpi Se TauTa '7rovouijte'voui; Sid tou 
ixoTTa 6 'ArTv^Xa; jjtsTe^rfiUfj/aTO , xai SrJTa l? Tr;v 
£X£t'vou 7rapaYtvo'ijL£0a, utco papSaptxou xuxXw Ttecppou- 
pr|tjt£'vr|V TrXr^Ooui;. '12? oz £iadoou iTuyoaEV, eupo[jL£v 
£7ri;uXtvou Stcppou Tbv^ATTr^Xav xaOr'tjt£vov. DTavTwv Ss 
■fjucov tjttxpbv dTrojTspci) tou Opdvou, ^tpoaeXOwv 6 Ma;t[jtt- 
vo<; r,a7rdaaT0Tbv ^dp^apov, Ta te Trapd paaiXeo)? YP"^!^" 
(jtaTa Sou<; eXeYe^j w? <Jwv etvai auTov xai toui; du.(p' 
auTbv £uy_£Tai paatXeu?. 'O Se d^rexpivaTo, eaeaOai 
'Po)u.at'ot; aTrep auTW pouXotvTO. Kat eTrt Tbv BtYtXav euOu<; Tpe^Trsi Tbv Xoyov, Ovjptov dvatSe; d^roxaXwv, otou 
^dpiv Trap' auTbv eXOeiv v^OeXr^aev £7rtaTda£voi; Td t£ 
auTW xai 'AvaToXtt») Itci tvJ £ipvivv) Sd^avTa, m(; £ipr,TO 
(Jtv) 7rpdTepov TrpeaSst? 7rap' aurbv IXOeiv, Ttpiv ri 7rdvT£i; 
01 cpuYdSsi; IxooOctev papSdpot?. Tou Ss cpv^aavTo;, cJ); 
ex^xuOixou Yevou? 7rapd 'Po)[jtai'ot; oux etr, cpuYd? (tou; 
Yap ovTa<; IxocSdaOai), yaX^TCvivai; [jtaXXov xai auTto 
^rXetaTa XotSopviadtjtevoi; [JtETd po% IXeYev, (5); auTOV 
dvaaxoXoTTtaai; 7rpb<; popdv oio)voti; loeScoxsi otv, ei (jlv^ 
Y£ Tw Tv;? 7rp£a6£tai; Osajjtto Xu[jLatv£aOai £odx£t tco £7ri 
T^ dvatSfiia xai t^ twv Xd^oiv iTa;j.dTr,Tt iTrtO^tvat oi'xr,v 
cpuYdSa; Y^p "^o^ acp£T£'pou lOvoui; Trapd 'Po)tjtat'oti; etvat 
TroXXoui;, t>)v exlX^ue Ta 6vo[JtaTa lYYeYP°'!^!^^^°' /A?'^''} 
Tou<; u7roYpacp£'ai; dvaYivcoaxEtv. 'ili; qb. St£;^XOov otTrav- 
Ta;, Trpoa^TaTTe [jtr,S£v (/.EXXr^aavTa d^rtevai' autjtzei.».- 
tjyetv Sl auTw xat 'IlaXav 'Po)[jtatoti; Xl^ovTa , 7rdvTa<; 
Toui; Trapd acptat xaTacpuYo'vTa; pap6dpou<; d^rb tcov 
Kap7rtXeo'vo? ^'pdvo)^, S? (5)[jtr'p£ua£ 7Tap' auTw Trai? wv 
Aetiou tou Iv Tvj iav:ipa 'Pw[jtat'o)v axpaTV^YOu , Ix - 
7t£[jt'^ai Trap' auTo'v. Kat Yap [ouj auY"/cop-/^aetv tou<; 
(T^eTepoui; Oepd^covTai; dvTiov auTou !<; [Jtdy/iv ie^vat , 
xatTrep (jlc?) Suva[jt£voui; tI)cp£X£iv tou<; tvjv cpuXaxr,v auTOi<; 
T^; oix£t'a<; l^rtTpl-jiavTai; y^?- Tiva Y^p TrdXtv v] 7roiov 
cppouptov aeatoaOat, eXeYev, utt' lx£tvo)v, ouTcep auTOi; 
Troi^aat Tcr,v aip^atv wp[jLr,aev; 'A7raYYeiXavTa<; oh Ta 
auTCj) Trepi xtov cpuYaSwv SeSoY^Jtlva , auOti; ETravr^xetv 
(jtr,vuovTa<; TroTepov auTOu? IxStSdvat potjXovTat r, tov 
UTtep auTwv dvaSeyovTai 7rdX£[jtov. TlapaxcXeuad[jt£voi; iinde nonnisi ingentibus (Jonis cumulalus csset redlturus. 
Oportere ij^iturillum, qunmOnegesiusnonadsit, intam prae- 
tiara actione nos anl potius fratrem ipsum adjuvare. Et ipsi 
qutxiue Attiiam pliirimum fidere dixi nos accepisse ; sed non 
satis firma esse audita, nisi re ipsa notum faceret quantum 
iili Attila tribueret. Atque ille : « Ne amplius, inquit, dubii 
sitis. yi:que ac frater apud Altilam valeo auctoritate, seu 
verbis, seu facto opus est. » Et ascenso equo, ad Attilae 
tentorium contendit. Ego vero ad Maximlnum rediens, 
qui una cum Bigila angebatur animo, et incertus erat 
quid constituendum esset , narravi sermones qiios lia- 
bucram cum Scotta, et quae ab ipso audieram ; atqiie 
adeo illum excitavi ad praeparanda munera quae barbaro 
offerenda essent, et praemeditandum ciuibus verbis Attilam 
affaretur. Surrexerunt igitiir (offenderam enim illos insolo 
beibido jacentes ), etoperam a me egregie navatain lauda- 
runt, et eos, qui sejam cum jumentis itineri accinxerant , 
revocarunt. Tum etiam quaorationc Attilam aggrederentur, 
et quo modo dona imperatoris, et quae Maximinus ipse affe- 
rebat , traderent , inter se agitarunt. Dum inliarum rerum 
cura versabamur, Attilas nos per Scottam arcessivit : itaque 
adejus tentorium iter direximus,quod barbarorum multi- 
tudiiie, qtii in orbem excubias agebant, erat circumdatum. 
Introducti Attilam sedentem iu sella lignea invenimus. Ste- 
timus paiilo remotius ab ejus solio ; mox processit Maxi- 
minuset salutavitbarbarum. Etimperatorislitteras tradens, 
dixit, salvum et incolumem illum suosque precari impera- 
torem. Et barbarus, «Sittt Romanis quemadmodum et 

FRAGUENTA HIST. GR. — VOL. IV. mibi cupiunt, » inquit. Statimque ad Bigilam convertit 
orationem, feramque impudentem vocans, quarebat qiia 
re impulsusad ipsum venisset, quum sibi eorum, quac et 
ipse et Anatolius de pace sensissent, conscius esset : non 
enim prius ad se legatos accedere debuisse, quam omnes 
profugi, qui apud Romanos exstarent , reddili essent. Bigila 
vero respondente, nullum amplius apud Romanos reperiri 
transfugam Scj tbici generis ; omnes enim redditos esse ; 
magis exasperatus Attilas, in eura multa probra et convicia 
ingessit, ct cum clamore dixit, se illum in crucem acturum 
et praedam vulturibus praebiturum fuisse, nisi leges lega- 
tionis bac impudentis ejus orationis et temeritatis pocna of- 
fendere vereretur. Etenim restare adbuc apud Romanos 
plures transfugas , quorum nomina , ut erant in cliarta de- 
scripta, jussit sci ibas recitare. Hi ubi omnia legerant, Attilas 
Bigilam una cum Esla sine mora proficisci jussit Romanis 
denuntiatum, ut omnes transfugas Scythicae nationis, 
quotquot in eorum potesfate essent , redderent , a tem- 
pore Carpilionis, niii Aelii, Romanorum Occidentalium 
ducis , qui obses apud euni fuerat. Non enim se servos suos 
secum manus conserere passuriim esse, quanquam ne iis 
quidem, qui suiiedilionis cuslodiam illis commiserint, prod- 
esse possinl. Qiiae enim urbs, quod casfellum ab iilis 
possit defendi, quod evortereaut diruere apiid se constilu- 
tum habuerint ? Postqiiam exposuerint a se de transfugis de- 
creta, redireeos quamprimum jiissit renuntiafum, utrum 
transfugas reddere, aii bellum eo nomine malint suscipere. 
Prius vero iMaximinum paukim exspectare jubens, dum ad 82 PRISCl PAIMT.E Ct TTpOTEpOV Xai TOV Ma^llAtVOV £7:ilJ.£'v£lV, (i)? Ol' «UTOU 

TTtpi Twv Y£Ypaa[/.£viov aTcoxpivoij[X£vo; paaiX^i, £Tr£- 
Tp£7t£ T^t owpa. Ao'vT£(; TOivuv xai £7ravio'vT£? £(; TVlV 
axrjvyiv, IxaaTOuTwv X^/Osvtcov TtEpt lOtoXoYOuijLcOa. Kat 
BiYtXa Oautxa^ovTo; ottox; TraXai auToi 7:p£c6£uo[ji.£'vt;) 
y]7no(; t£ xat Trpao; vo|ji.i(70£t(; tot£ yjxksTZM^; EXoioopv^- 
aaTO, tkz-^o^v^ jxr^ ttote Ttv£? tcov ^ap^apwv Toiv £v 2£poix^ 
lcTtaOsvTOJV «juv •^jU.Tv Sua[/.£VY) auTw tov 'ATTT^Xav 7ra- 
p£(7X£uaaav, a^caYY^tXavTE^, w; Osov ij.£v tov 'Pojijtatojv 
£XcxX£t 8aaiX£'a, (xvOpo)TTov ol tov 'ATT-z^Xav. Toutov tov 
Xo'yov 6 Ma^ttjLlvoi; w? 7:tOavbv£0£'y_£TO, oTa o-)] d[ji£TO/o? 
wv Trjc; auvo)tjLO<ita(; -i^v xaToc tou papSapou 6 su-jouycx^ 
ETTotr^aaTO. 'O Si BtYiXai; d[/.cptSoXo'? t£ :^v, xai £[JLOt 
EOC)X£t TTpo^acEO)? d^TopEiv, St' ^v auTW 6 'ATTr'Xa(; 
EXotSopr^aaro' out£ Y«p ^a £v iS^pStx^, cJj^; uaT£pov 
■/••jtiv otr,YitTO, ouT£ Tot Ty;(; l^rtSouXvii; EipriaOat tco 
'ATTr^Xix £vo'a.t^£v, ixr,5£vb; (Jtiv £T£pou twv ex tou 7rXr^- 
Oou(; ota Tbv l^rtxpaTOuvTa xaTa 7r(xvT0iv cp()6ov iq "ko- 
vou; auTw OappouvTO? IXOeTv, 'ESexojvo? 8s TtavToi^; 
£;/£!i.uOr^aovTo; St(x ts tou(; opxou(; xat Trjv dSvjXtav tou 
TipixYiJi.aTO^;, [jf/^ ttote xat auTo;, oj; toioijtcov ^ixoyot; 
Xo'yojv, £7TtTr^S£toc vo[jitaO£t? , 0(xvaTov ucp£';£t ^rjtjtiav. 
'["^v TOtaijTvi ouv d[jt3it6oXi'a TUY/dvouatv ETTtaTa; 'Eo£- 
xojv, xai Tov BtYtXav £;w Trj(; vifjiETipa^; d^raYaYOJV 
auvo'Sou, uTcoxptv(X[jt£vo'(; T£ dXriOt^saOai twv auToT^; ^b- 
€ouX£U[jL£vojv £V£xa, xat To y(puaiov xo[jLiaOyivai Trapa- 
x£X£uad[JL£VO(; to SoOviao'[X£vov toi(; a^jta auTco 7T£pi Ty]v 
TTpactv £X£uaotji.£vot; , dv£yrojpct. noXu7TpaY[JLOvouvTa 0£ Tiv£!; 01 Tou 'Eo£XOJVO(; iTpb(; auTOV XoYOt, d^TaTav 
£a7T£uo£v r,7TaTr,ijL£vo? auTO?, xat t^ dXr,Oy) atTiav 
d7T0xpu'];ct[JL£VO(; l-.paax£ TTap' auTou 'Eo£xojvO(;£tpr,aOat, 
(>j(; xai auTw 6 'ATTr,Xai; TC£pi tojv cpuYotoojv /aX^Tratvof 
tS^t Yap y) Trdvra^; dTtoXaSETv, •?, 7Tp£aS£t(; Ix Tyji; [t-syi- 
aTr,c l;ouat'a(; dcptxEaOat 7Tpbc auTcjv. TauTa SiaX^YO^JLS- 
vot; 7TapaY£vo'[jL£voi tiv£(; twv 'ATTy]Xa eXeyov, [JL-/]Te 
BtYiXav, [JiyiT£ '^([jlS^; 'Poj[jLaiov ar/ [jLaXojTOv -^ pKP" 
6apov dvSpd7To5ov •7] i7T7tou(; 'Ti £T£p()v Tt ttX-Jjv twv 
£ti; Tpo'-p^/iv wv£TaOai, d'/pt(; otou toc [jtETa^u 'Pojctafojv 
xat Ouvvojv d[j.cpi§oXa StaxptO^t'^/]. ^£aoc&taiji£vco; Bk 
TauTa xa\ xaTot xeyyrf<> lyiwzxo tw j3ap6a'pcij, waTS 
Tbv [JL£v BtYiXav ^aotw; Itti Tyj xaT* atjTOu dXwvat Trpd- 
5£t d7TopouvTa aiTiac;, lcp' *^,7T£p to •y^puatov xo[jLt'^oi, 
y,[jL5(; Ss 7Tpocjja'a£t dTToxpta£co(; Itti TyyTTp£a6£t'(x SoOr|ao- 
[jL£vy]; 'Ovr^Y^/iffiov dTT£xo£^aaOat, Tot owpa xo[jLtoutj.£vov 
d'TT£p -JitjLEK T£ Otoo'vai E^ouXtJiJL^Oa xai 6aaiX£u<; d7T£- 
aTaXxEt. 2)uv£6atV£ yoi^ auTbv auv tco 7Tp£a6uT£poj tojv 
'ATT-/,Xa TratSojv ii; to tcov 'AxaTt^tpojv {1. 'AxaTtpojv) 
lOvo; laTaXOat, o lari SxuOtxbv eOvo^;, 7rap£aTy] 81 tco 
'ATTr^Xot I; atTta^; TOtaaS^. noXXwv xaToc cpuXa xai y^v/) 
dp/()VTOJV Tou eOvou^; , 0£oSo'ato; 6 paatX^u^; £X7T£[jL7r£i 
Swpa , war£ 6[jLovot'a acpcTSpa dTraYop^uaat [jl£v tyj tou 
'ATTy]Xa aupi[jLa/ tcx , ttjV oz Trpb; 'Pw[jLat'ou(; au[jL[jLa/ lav 
(£ipr^vy]v Hoesch,) da7rd^£aOat. '0 Sl toc Scopa d^ro- 
xoijLi^ojv ou xaTot Ta^tv IxdaTOj tojv SaatXiwv tou IOvou; 
otSwatv, (oaTS Tbv KoupiSa/ov 7rp£aSiJT£pov ovTa Trj 
dp/^ , Toc Swpa S£^d[Ji£vov 0£tjT£pov, ota Sy) TrEpiocpOlv-a ea, quao imperator scripserat, per se responsiim daret, mu- 
nera peliit. Quae postquam dedimus , in tentorium nostrum 
nos recepimus , ct de singulis, quae dicta fuerant, inter nos 
disseruinius. Qnum auteni Bigiias admirarelur qui fieret 
ut Attilas, qui sil)i jampridera , quum legatus ad illum ve- 
ni.^set, comis et perhumanus visus esset, tunc se acerbis 
contumeliis affecisset , di.\i, vereri me, ne qui ex barbaris, 
qui in Serdica nobiscum cpulali erant, Attilam infensum 
nobis reddidissent, et Bigilam Romanorum imperatorem 
dcum , Attilara vero liominem appeliasse , retulissent. Quam 
orationem Maximinus ut verisimilem est amplexus, quia 
conjurationis in Attiiam ab euniicho initae particeps non 
fuerat. Sed Bigilas ambiguus animi erat, neque causam su- 
spicari posse videbatur, (juare Attilas eum taui acerbis con- 
viciis inscctatus esset. Nec enim in aninium suum inducere 
poterat, ut nobis postea retulit, enuntiata fuisse, quac in 
convivio in Serdica dicta fuerant, nec conjurationcm in At-- 
tilani dctectam , qnum nemo ex omni mullitudine qua? At- 
lilara circumslabat, excepto Edecone, prai metu, qui om-' 
niivm liientes pervaserat, cum Attila sermonem instituere 
auderet ; Edeconem autem studiose operan» daturum cen- 
seret, omnia silentio transigere, tun» propter jusjuranduin , 
tum propter negotii gravitatem : ne, quia clandestinis in 
Attilam consiliis interfuerat, reus judicatus, puma mortis 
afficeretur. Hrec quum ambigiia mente volveremus, Ede- 
(;onsupervenit,et abduclo a nostro coetu Bigiia ( fingebat 
enim velle vere et serio de pniemeditatis inter eos insidiis 
agere ) , ul>i aurum afferri prnecepit , qiiod liis daretur, qui exsequendo facinori operam navaluri essent, discessit. 
Ego vero quum Bigilam curiosius inquirerem, quos 
sermones secum Edecon liabuisset, decipere conatus est, 
deceptuset ipse, et verara causam occullans comraenlus 
est sibi Edeconera dixisse, Attilam illi quoque propter 
transfugas succensuisse. Oportuisse enim aut oranes le- 
stitui, aul legatos summa auctoritate pra;ditos ad illum 
venire. HcTC dum loquebamur, advenere ab Attila, qui 
Bigilaiu et nos proliiberent, captivura Boraanum aut bar- 
bariira mancipiura aut equos aut quicquam aliud emere, 
picTterquam qu.Te ad victiim necessaria essent , donec inter 
Romanos et Hunnos de rebus controversis convenisset. Ha!c 
callide et pr.Traeditalo consilio barbarus faciebat, quo fa- 
cilius Bigilara in consilio contra se exsequendo depreben- 
deret, <}uum nullam satis idoneam causam comminisci 
posset, cur aurum afferret. Nos porro piaetenta causa 
rcsponsi , quod ad legationem editurus erat, Onegesium 
opperiri coegit, ut munera, quae ad eum imperatorrai- 
serat, et tradere volebamus, acciperet. Etenim tum forle 
Onegesius iina cura seniore ex AttiJae bberis ad Acatiros 
raissus fucrat. Ula gens est Scjthica, quae in potestatem 
Attilae hacdecausa venit. Ineani gentem plures secundum 
populos ct tribus imperium exercebant, quos iraperator 
Theodosius, fiimata inter eos concordia , ab Attilae societate 
ad colendam cum Romanis pacem et societatem muneribus 
traducere conatus est. Qui ea munera attulerat non pro cii- 
jusque gentis regis merito et gradu ea distribuerat. Curida- 
chus eniin secundolocoacceperat, qui regum antiquior, pri- FBAGMENTA. 83 XaiT{OV(7Cp£T£pWV(7T£pVl6£VTa y^pWV, iTTlXaXEffaffOai TOV 

'ATr/iXav xaTocTwv cuafiaffiXEudvTCOV, tov §£ jx-)) iitkXri- 
csoLvzoi TroXXviv £X7:£a']/ai ouvaatv, xai tou? a£v av£Xo'vTa, 
tou; Bk 7rapa(TTr,<TatAcvov xaX^Tv tov Kouptoayfov twv 
vixyiTYiptojv a£0£';ovTa. Tov Bl Itti6ouX'))v u7TOT07rr,(TavTa 
EtTTETv, w? yaX£7vov avOpoiTTW £AO£tv i<; o-I/tv 0£ou' et yap 
ouo£ Tov Tou yjXtou Siffxov dT£vw?/c;riv tSeiv, izwq tov 
[XEytaTOV Twv O^wv aTraOw? Tt(; o'|/oito; Outcoi; [j.£v 6 
Koupioa/o<; £[^.etv£v l^riTOi; (TcpeTEpott; xat ot£CpuXa;£ ttjV 
(xpyriv, Tou XotTrou TravTo; tou KaT^-ptov (I. 'AxaTipwv) 
eOvou(; Tw 'ATTr^Xa TrapaaTavTO:;* ou7i£p eOvou? paatXea 
Tov 7rp£a6uT£pov Twv TraiSoiV xaTaaTriaai pouXd[/.evo(; 
'Ovriyr^aiov eTtt TauTriv ex7r£!jL7r£i Trjv 7rpa;tv. Ato Sr) 
xat r,[jto((;, 6)q etpriTat, £7TtiJt£Tvat T:apax£X£uaot[ji.evoi; , 
Tov BtyiXav Siacp^xev (xijia "HaXcx 7Tpo3aa£t u.lw Ttov 
cpuY(xoo)v l; TTjV 'Po)[ji.ato)v Sta6riad[Jt£vov, Trj Ss cxXr,0£t(x 
TO) 'Ko£xo)vt To ypuaio^j xotiiouvTa. 

Tou Ss litytXa £;op[ji.r^aavTO(; , [Jtiav fjteTa t-?iv exeivow 
(xvayo')priaiv riae^pav £7TtL/.et'vavT£(;, t^ uaTepatct Itti Tot 
(xpxTtxo')T£pa T^? /.'•''p*'' '^^^ 'ATTr^Xa £7rop£u0r|[jt£v. 
Kai (xypt Ttvo(; Tto BapSapw autjt^rpoeXOdyTe; £T£'pav 
6oov lTpcx7rr,[jL£v, Ttov ^^vayouvTtov f,[ji.a(; SxuOwv touto 
TTOtetv 7rapax£X£uaa(jL£'voJV , W(; tou 'ATr/jXa i<; xo')[j(.yiv 
Ttva 7rapeao[j(.evou , Iv ^ y*^''^"'''' OuyaTe^pa 'Kaxaiji. eSou- 
XeTO, TrX^taTac; [Jtev £/o)v f'X[j.sxci^, ay6as.wo<; ok xa\ 
TauTrjV xaTot vd[jtov tov 2)xuOixdv. EvGe^voe e^ropeuo- 
[jt£Oa oodv 6[^.aXr,v, Iv 7r£0io) x£iu£vriv, vauat^rdpoti; Te 
7rpoa£6o(Xo[/.£v 7TOTa[jtoi; , wv oi (jLEyiaTOt (jL£Ta tov 
"laTpov T£ Apr^xwv XeYd(jtevo? xai 5 TtYai; xai 6 Tt- cpT^aai; ^v. Kai touxou(; [xev l^repato^^Or^^Aev tok (xovo- 
^uXoti; ttXoiok;, ou ol TrpoaotxouvTe; tou(; 7roTa[jLou< 
x£vpr,vTaf TOU(; 0£ XotTtoui; Tati; a/eStat^; ot£7rX£uaa[jL£v , 
a? £7rt Toiv (X^jta^wv ot B(xp6apot Sva. tou? XttiLvcxi^ovTai; 
cp£pouat TdTTQui;. 'E"/opr,YOuvTO Se r,[i.tv xaTa xoWa^ 
Tpocpat , (xvTi [JL£v aiTou x£'Y/po(; , avTt §£ oivou 6 [jL£'So(; 
£7Tiyo)ptw? xaXou[jLevo?, 'Exo(jli'![ovto Se xal oi £7Td[jievoi 
f,[jLTv Ci7ry)p£Tat x£Y/pov xal to Ix xptOwv yopriYOutievot 
uo'[JLa" x(X[JLOV 01 pocpSapot xaXpuatv auTd. Maxpav oe 
cxvuaavTei; oodv ^repi S£t'Xr,v 6'|(tav xaT£axy)vo')aatjL£v 
7Tpdi; Xt'[jLvri Ttvt, 7rdTtaov uoo)p VjfOUTri, oTrep ot Tvii; 
7rXr,aiov u5peuovTO xoj^Ar,?, IIveu[xa Oi xat OueXXa e^a- 
Trivrji; SiavaaTaaa (jteTOt jBpovTwv xai (Tu/vwv (xaTpaTtwv 
xai OLtSpou 7ToXXt)u ou (jtdvov fi[jLwv (xv£'Tp£'>|/e tV axr,- 
vr,v , aXkk xai TrjV xaTaaxeurjV au[jL7Taaav li; to u8o)p 
exuXtae Tyi<; Xt'[jLvr,i;. "Wd 0£ t^? xpaTouar,; tov aipx 
Tapay^i; xai tou au[/.6otvTO(; o£t(jLaTO)0£VT£i; to /o)ptov 
(X7r£X£t'7TO[jLev xat cxXXt^Xwv lyCwpi^duLEOa , w? Iv axdTco 
xai u£TW, Tpa^TEVTei; 68dv ^v auTW ^cxStav exaaTo; 
£a£aOat to£TO. 'E; Si Toti; xaXuSa; t^? xo^arii; 7TapaYe- 
vdciLEvoi (TrjV auTriv ol 7rdivT£(; Stacpdpo)? £Tpa7rr|(ji£v), 
1; TauTOV auv/]£t(jtev , xai twv (X7ToX£t7TO[JL£V(ov auv povj 
TYiv ^r^Tr,atv £7rotou[xeOa. 'Ex7rr,or^aavTe; Se ot ixuOai 
Siot Tov OdpuSov, Tou? xaXot[jiouc oU Trpo; tw TTupi xe- 
ypvivTai (xve^xatov, cpco? epYa^d[Jievot , xat (xvr,po)TO)v 
6'ti pouXo'[jL£voi x£xpotYa[jL£v. Ttov Ss cuv f,[xTv papSot- 
po)v (X7TOxptva[jLe'vo)v, o)? Stot tov y_et[jLwva StaTapaTTO- 
(jteOa, 7rpdi; acpa; Te auTOui; xaXouvTe? u7TeSe'/^ovTO , xai 
(xXeav 7Tapei/_ov xaXdt^jtoui; TrXetaTOUi; IvauovTe?. Trii; Se inns accipere debnerat, llle, tanquam contemptus et sibi 
debilis praemiis frustratus , Attilam contra ceteros rej^es 
auxilio vocaverat. Isniliil cunctatus, niagnoexercituemisso 
corumaiiossustulit, alios ad deditionem compulit. Deinde 
Curidacbum ad se vocat, tanquam iiii quae ex victoria con- 
scciitus fiierat, impertitiirus. Sed iste, dolum et insidias 
suspicatus , dif(iciie et grave esse bomini respondit, in dei 
conspectuin venire. Si enim immotis oculis solis orbem in- 
tueri nemo potest , quomodo qiiis sine sensu doloris cum 
deorum maximo congrediatur ? Atque ita Curidaclius regnum 
suaque omnia salva sibi et inlegra conservavit , et relitpia 
oinnis Acatiorum regio in jus ditioncraque Attilae concessit. 
Ei genti quum seniorem ex filiis regem Attilas conslitiiere 
decrevisset, ad banc rem conficiendam Oncgesium miserat. 
Itaque nos exspectare , ut dictum cst, jubens, Bigiiam cum 
Esla ad Roinanos amandavit, specie quidem transfiigarum 
repetendorum , sed revera , ut aurum Edeconi promissum 
alferiet. 

Post Bigilffi disccssum unum tantum diem in bis locis 
commorali , postridie una cum Altila ad loca magis ad se- 
pteintrionem vergentia profecti sumiis. Haud longum viae 
spaliiim ciim barbaris progicssi, alio iter vertimus, Scy- 
fliis, quiviamducebant, nos id facerejubentibus. Attilas 
interea in qiiodam vico substitit, in quo filiam Escam uxo- 
rem, etsi plurc^alias baberet, Scytbarum legibus id permit- 
tenlibus, diicere voluit. Mlinc facili et aeqiiali via per pla- 
nitiem iter fecimus , et in multos fluvios navigabiles inci- dimus. Quorum post Istrum maximi sunt Drecon dictus, 
et Tigas et Tipliesas. Et bos quidem naviculis unico ligno 
confectis, qiias in quotidiano usu babenl qui ad fliimina 
babitant, reliqiios ralibus, quos barbari curribus impomint, 
et per loca restagnantia iinportant, trajecimiis. Congeie- 
bantur vcro nobis e.x vicis commeatus , pro friimento mi- 
lium, pro vino mediis; sic enim locorum incol.ie vocant. 
Servi quoqiie , qui nos comitabantur, milium accipiebant et 
potionem ex bordeo, quam camiim barbari appellant. 
Longa via confecfa, die ad noctem inclinante, ad paludeni 
quaudam, ad qiiam aquatum ( erat enim ejus aqua potui 
apta) proximi vici incolae ibant, tentoria fiximus. Ingens 
ventus et procella derepente exorta cum tonitru et crebris 
fiilguribus et multo imbre tenlorium nostrum disjecit , et 
omnia nostra utensilia in proximam paludem volvit. Tur- 
binibus in aere excitatis , et casu , qui contigerat , perter- 
refacti, locum illuin deseruimus, et dissociati , buc illuc 
palantes, viam unusquisque nostrilm, quam sibi commo- 
dam duxit , sub tenebris et imbribus est persecuf us. Tandem 
tuguria vici subeuntes ( illuc enim divisis itineribus omnes 
diverteramus ) convenimus, et ea, quae nobis deerant, cuiii 
clamore perquisivimiis. Adquem strepituin Scytbae exsilien- 
tos, calamos, quibus ad ignem utuntiir, accenderunt, atque 
comparato sic luinine, interrogarunt, quid nobis vellemus, 
qui tantos clamores ederemus. Barbari , qui nos comita» 
bantur, responderunt , nos tempestate perculsos turbari. 
Itaque nos liberaliter invitalos bospitio excei^erunt, et ca- 

c. 84 PRISCI PAISIT^ £v T^ xtour, apyouar,? yuvaixcK; (ut« §£ auTrj twv BXr^ca 
vuvaixwv eYEyovEi ) Tpopa? y|[Jiiv StaTrsLfliafAevrji; xai 
£-1 CTUvouffta yuvaTxa^; suTrpETTSi? (2i)xuOtxr, tSs auTv] 
Tiixv] ), Toti; tjL£v Y^vaTxa^ ex twv TrpoxetijiEvtov £§t»>5i- 
a(»)v cpiXocppovyi<Tatji.£vot t?) TTpb<; auTai; 6i/.t).ta aTry]yo- 
psucrauev eYxaTaijieivavTEg El xotii; xaXu^at; aaa 
r,u.£pa £<; Ty,v twv axeutov £Tpa7rrjW.£v avaS^r^Tyjdiv , xai 
cuaTTavTa £up'/ixoT£<;, TOt t/.£v Iv Tw y^topiw, ouTrep £v 
Tvj Trpotepaia xaTaXu<7avT£g iTUy^outev, Tot Si xai Trpbi; 
Tr, 0/Oy) Tr,(; Xijjivyi'; , Tot ol xai Iv auTto tw uSaTt , 
(xv£Xot6oM.£v. Kai IxEivyiv Tr,v :?]a£pav Iv Ty] xojijty] Ste- 
Tpt''j;o(iji.ev a^ravTa 8taT£p(TatvovT£(;' 6' te yotp yeiatJjv 
ETrlTrauTO xat Xau.Trpb? rikw^r^y. 'KTrtaeXr^OevT^i; St xat 
Twv tTrTTtov xat Twv XotTrwv uTro^uYtiov Trapot Tyiv 8a- 
ctXioa acptx()iji.£Oa, xa\ auTrjv (X(TTra(7aix£vot xat otopoti; 
(ia£t'W[j.£vot , Tptdt TE cxpyupaii; cptotXaK; xa^ IpuOpoii; 
o£piji.ac;t xat tw I^ 'lvSta<; TreTrepet xai tco xapTrw twv 
(poivtxoiv xat iTEpot; Tpayr^uaTt Stot to ijLr, iTriywptot- 
^£tv TOt? fiapSotpoK; oucri Ttu.iot<;, U7r£qtix£v, eu^ocjjtevot 
otuT^ (xyaOa Tyj<; ^eviat; Trepi. 'Htji£pwv ol ^' 6obv dtvu- 
TavT£i; Iv xtofjty] tiv^ lTr£!ji.£tva|jiev, twv HevayouvTwv 
'TapaxEXeuffaiJi.lvojv HxuOwv , oTa Sv) tou 'ATTr^Xa £<; 
auTrjV £iji.6aXouvTO<; Tr,v 6obv xai ^,iji.wv xaTo'7rtv auTOu 
7rop£U£aOai 6cpctXo'vTO)v. KvOa ^^ ev£Tuy/otvoa£v ixv- 
opotai Twv ea^reptwv 'Ptoaaitov xat auTOic Trapa xbv 
'i\TTr,Xav ^rpEffSeuoaEvoi; ■ wv 'Po)auXo<; rjv , cxvr,p zr^ tou 
xo'ijLy]TO(; cx^icx T£Ttar,a£vo<;, xai IlptaouTOi; (infra : 
npououTOi;) xrfi Noipixojv cxp/wv -/wpa<;,xat 'Pojfxavbi; 
CTTpaTiojTixou TotyaaTO<; f,y£a(j)v, 21uvyiv Se auroT^; Ko)v- 
(TTotvTioij , Sv (X7re(TTotXxei 'AeTto<; uapa xbv ^\Try]Xav urroypacplcoi; /otpiv , xai TaTouXo<; 6 'OpecTTOU 7car?ip 
Tou (jceTot 'ESextovoc;, ou Ty]c TrpEcr^Etaf; evexa, (xXXot 
oix£t()Tr|TOi; /dcpiv ocaa CT^icTtv auTOi(; t^Jjv Trop£i'av ttoiou- 
[X£vot, Ko)vcTTOtvTto; [JL£V oiot Ty]V Iv Tai? 'lTaXt'at<; 
TrpouTTOtpqairav 7rpb<; toui; avSpa<; yvwcrtv, TarouXoi; 8e 
Stot (Tuyyeveiav. '0 yotp auTou Trati; 'Op£eTTr|<; 'Pwijtu- 
Xou OuyaTepa £y£ya;xr,x£t, (XTrb naTa€t'tovo?Trj<; Iv Nto- 

ptXCO TToXeO)!; 'EtTPECtSeUOVTO £XIX£lXlTTC)tJ.£VOl Tbv 

'ATTr,Xav , lxSoOr,vat auTw pouX()[jt£vov iiiXSavbv , 
'Ap[jLt'ou (cxpyuptou? Val. ) Tpa^rE^yji; xaTOt Tyjv 'Po)[jLr|V 
7rpo£(TTwTa, wi; i^totXa^; /puaS? Trapot Ko)vcTTavTt'ou 
S£^ot[JL£vov , 8<; £X TaXaTwv [jtiv twv Iv tv] £cT7r£pa top- 
[jlSto, (x^reaTaXTO oe xat auTOi; Trapot 'ATTr^Xav te xat 
liXy]5av, w(T7r£p 6 [jl£t' auTbv. Ko)V(TTOcvTto<;, u7roypa- 
(p£0)<; /otptv. KaTot Se tov /pcjvov Iv t») U7rb SxuOoiv Iv 
xyj llat(3vo)v e7roXtopx£iTO Tb Xt'p[xiov, Ta<; cpiotXa^ Trapot 
Tou Ty]<; 7r()Xeo)<; l7ricrx(37rou lol^aTO lcp' tJ) auTbv Xucra- 
oOat, £t ye 7r£pto'vTO(; auTou (xXoivat Ty]v 7r()Xtv (TU[JL6at'y], 
r, (xvatpEOevTO^; tJ)vr^(TaaOat tou? ai/[jLaXo)TOU(; cxTrayo- 

[JL£VOU(; TWV (XaTWV. 'O §£ Ko)VaT0tVTtO(; [JL£T(k Tbv T^i; 

Tzokibii; (xvSpa7roota[xbv 6Xtyo)pv]aa(; twv auvOr,xo)v £<; 
T^,v 'Po^j^jLyjv xaTot 7rpa;tv Tiva TrapaytveTat, xai xo[xt- 
^£Tai Trapot tou 2iX6avou /puaiov Tot(; cpiotXai; Sou<; , 
oyaxt ^r,TOu /po'vou IvTb? r, cx7rooo'vTa to IxSavetaOev 
y^uaiov (xvaXaSitv Tot Ivr/upa, r, auToi; Tbv XtXSavbv 
li; Ti [JouXoiTO /pr^aaaOat. Toutov or] Tbv KwvaTotv- 
Ttov Iv u7ro']/ia 7rpoSoata<; 7rotria(X[JLevot '.ATTy^Xai; Te xai 
BXy]Sa? cxveaTatipo)aav • [jLeTOt Se )^p6vov tw 'Attv]X(x 
(t)<; Tot Trepi twv cpiaXwv e[jLy]vtjOy] , IxooO^vai a&Tw tov 
2iX6avbv, oTa SX, (pwpa twv auTOu y£vo'[jLevov , loou- lamis siccis ignem accenderunt. Vici domina una ex Bledjie 
vxoribus erat. H.tc nobls cibaria et muiieres formosas, 
(•um (]uibus amori indulgeremus ( lioc enim apud Scyliias 
bonori ducitur ) , suppeditavit. Mulieribus ex cibis praebilis 
gratificati , abearuin consuetudine al)stinuimus ; manenfes 
\ero in tuguriis, simul atque iliuxit, ad ea qu.ne ex nostra 
supellectilc desiderabantur, perquirenda curam converti- 
mus. H.TC parlim in eo loco , ubi pridie consederamus, 
partim in ripa paludis , partim in ipsa paiude reperta rc- 
cepimus. In bis desiccandis totum diem in illo vico ( tem- 
pestas enim dcsierat, et clarus sol apparebat ) contrivimus. 
Deindecuratisequiset reliquisjumentis, reginamsakitatum 
ivimus. Hijnc vicissim donis remunerati sumus tribus pa- 
teris argenteis, velleribus rubris, pipere Indico, palmulis 
et variis ciipediis, qucTR omnia a barbaris, ut ignota, magni 
.estimantur. Nec multo post omnia fausta feliciaque illis 
bospitalitatis ergo precati, disce.ssimus. Septem dierum ili- 
nere emenso, Scytbae, qiii nos ducebant, in qiiodam vico nos 
consislere jifsserunt, quia post Attilam, qui liac via profici- 
sceretiir, itcr nobis faciendum esset. Hic oi)vios babuimus 
legatos a I^omanis Oticidentalibus, ipsos quoque .id Attilam 
missos. Krant autem pr<ie(;ipui Romulus Comilis dignitate 
decoratus, et Primutus ( PromolusP), Norica? regionis prae- 
fectiis, et Piomanus, militaris ordinis ductor. His aderat 
Con^t.)nliiis, qiiein Aeliiis ad Altilam, ut illi in conscribendis 
epistolis deserviret, miserat, et Tatulus, Orestis ejiis, (iiii cum Edecone erat, pater, iion legationis causa, sed privati 
officii et familiaritatis ergo. Constantio enim in Ualiisagenli 
magnuscum illis usus intercesserat : Tatiihim affinitas mo- 
vebat. Orestes enim, ejus filius, Romuli filiam e Patavione, 
Norici civitate, uxorem duxerat. Legati autem venie))ant, 
ut Attilam lenirent, qui sibi Sylvanum, Armli { arr/en- 
tarix?) mens<"ie Koma? praefectum, tradi postulabat, pro- 
pterea quod pateras aiireas a Constantio quodam acceperat. 
Hic Constantius, ex Galliis Occidentalibus orlus, ad Atlilam 
et Bledam, ut illis in conscribendis epistolis operam daret, 
quemadmodum et post illum alter Conslantius missus 
fiier.it. llle vero, quo tempore Sirmium oppidum, in P<Tonia 
situm , Scytbae obsidebant, aurea vasa a civilatis episco|)o 
acceperat, ut ex eoriim pretio, si se superstite urbem capi 
contigisset, quoad satis esset, pro sua libertate solveretiir : 
sin periisset, cives in servitutem abducti redimerentur. Sed 
Constantius post urbis excidiiim de pacto illo parum solli- 
citus, Romam cujiisdam negotii causa profectiis, vasa ad | 
Sylvanum detulit, et aurum ab eo accepit, convenilque iit , % 
si intra tempus pra^finitiim aurum mutuo sumpliim redderet, 
vasa r(Kiperet : ni fecisset, Sylvanus vasa sibi baberet et 
bis pro arbitrio uteretur. Hunc Constantium Attilas et 
BIeda,quum illis proditionisnomine suspectus esset, in cru- 
cem egerunt. Ex quo, ut de poculis aureis indicium ad At- 
tilam est delatum , sibi tradi Sylvanum, tanquam fiirem 
eorum qiu-e sua essent, flagitavit. Legati igitur ab Aetio et FRAGMEINTA. 86 Xsto. ripeafisi; xoivuv Trapoc 'Aetiou xai tou paatXeuov- 
TOi; Twv £a7r£pio)v 'Pwaaioiv laTaXriaav epouvTe? , 10; 
yp-/^aT7i; 2tX6avo<; Ko)vaTavTiou yt^oiiewoc; Ta<; cptaXat; 
Eveyupa xat ou cpiopia XaSwv £/_oi, xai to? TauTa? 
cxpyupiou /api'^ tepeuai xai (del. xai aut leg. xat ou) 
TOi? £TctTu/ouaiv aTTeSoTO • ouTS Yocp Oeixti; otvOptoTioii; 
eii; acpETepav Staxovtav x£/p^aOai £X7r(ou.aatv dvaT£- 
Oetai Oeo). Et ouv ^/.ri Trji; euXo^You Trpocpocaetoi; xai eu- 
XaSeia tou Oeiou (XTTOffTatv) tou toci; cpiaXa; akeTv , 
exTCixTreiv to uTrep auTtov /puatov , tov ^tXSavov Tra- 
patTOu;j.evou;' ou yap exSojaeiv (xvOpojirov (xSixouvTa 
ouOe^v. Kat auTY) [J.ev atTia t^; twv txvSpwv TrpeaSetai;, 
xai TrapeiTTOVTO oti xai (X7roxptvo'jUievo; (X7roTre'u.'.}/oi acpai; 
6 potpSapoi;. 'E^rt t^; auTrji; ouv 6Sou y£vo'[jl£voi , Ttpo- 
TropeuOTjvai auTOV (xva(/.£ivavT£i;, auv Tto TravTi eTryixo- 
XouOr,aaiji.£V TrXrjOet. Kat TroTauou; Ttva; 6ta6avT£i; ev 
[jieYtaTri 7rap£Ytvo'[xeOa xtofxr] , ev ^ toc tou 'ATTTjXa oixv^- 
(xaTa TrepicpaveaTepa tcov <xTravTa/ou eivat eXe^yeTO, 
^uXoi; Te xai aaviatv eu^eaTOti; rip[jLoa[j(.£va xat Trept- 
6dXo) ^uXtvtj) xuxXou[jLeva , ou Trpoi; (xa'.pa'Xetav , (xXXot 
7rpo!; euTTpE^rEtav ffuXXa^jtSotvovTi. MeToc Bk toc tou Ba- 
atXeox; r,v toc tou 'Ovr,Yrjaiou SiaTrpe^r^ , xai TreptSoXov 
(jcev ex ^uXo)v xat auTot e/ovTa , ou/ ^[Jtoicoi; 81 oja7r£p 
6 'ATTr^Xa TTupYot; IxoajjtsiTO. BaXav^Tov Bk t^v ou 
7r()ppto Tou 7repi€c)Xou, OTrep 'OvrjYviato; [j.eTa tov 'At- 
T-iqXav 7rap3t 2xuOat<; ia/^uo)V \>-i'(ct tJjxoSo'(jiet, XtOou; 
ex T^<; nato'vo)V Staxo[JLt'aa<; y^s' ouSe y^P XiOo;, ou 
oe'vopov Trapa toii; exeivo to (Jie^poi; o't>;ouat j3ap6otpot; 
eaTiv, (xXXoc e7r£taa'xT0) tt) uXr, xe;^pr,VTai TauTr). 'O Se (xp/tTe'xTO)v Tou SaXavetou (X7rb tou 2tp[ji.iou at/ijcocXio- 
To; (x//j£i<; , [jitaObv tou eupe[jiaTOi; eXeuOepiav X)i'|£aOai 
Trpoaooxtov, eXaOe (Aet!|ovi 7rovf») 7rept7r£a())v Trj<; 7rapa . 
2xuOat<; SouXEta; • paXave'a Y^p «UTbv 'OvrjYv^ato; xa- 
T£aTr,a£ , xat Xouop.evt») auTto Te xat toTi; cx[Jtcp' auTbv 
StrjxovetTO. 'Ev TauTr) Trj xtofjtr) £tatc)VTa tov 'ATTr^Xav 
(X7rr^vT0)v x()pai aTOi/-ir)obv 7rpo7rop£U()[jt£vat &7rb 60c)vaii; 
XETTTaT; T£ xat XeuxaTi;, eTri 7roXu e<; [j(.^xo<; TrapaTet- 
vo'jaat<;, &axB U7rb (jtta IxocaTr) 60()vrj (xv£/0[ji.£vvi Tai; 
/£pai Ttov 7rap' exocTepa Yuvatxwv xopa; e^rTot ri xat 
^rXeiou; Saot^ouaai; (r^aav Se 7roXXat TotauTat tojv ^u- 
vaixojv U7rb Tai<; 60()vai; Toc^eii;] (xoetv (xaiJtaTa ixuOtxoc. 
riXr,atov Se tcov 'Ovr)Yr)atou otxr,[/.otTo)V fs.yoij.t^^o'^ 
( St' auTOJV Y^p "^l ^■'^t '^°' |8aat'X£ia rjYev 606; ) , uTre^eX- 
Oouaa f, Tou 'Ovr,Yrjaiou yix^t.s.xri (jteTOt TrXrjOoui; Oepa- 
TTcivTOJv , Ttov [jtev o(|ja , Ttov Se xat oivov ipeptjVTOJv ( (jte- 
YtaTr, Oe aur/) 7rapa 2xuOaii; laTi Tt[jLr)) , r,a7totC£T(3 t£ 
xat i^^tou (jLETaXaSetv tjiv auTto cptXocppovouijLEvr, £x6[jLt- 
a£v. *0i; Bz £7riTr)S£iou (xvopb; /apt^o'(jL£vo<; y*^«-"^ 
c^aOi£v l7rt Tou i7r7rou r)iJL£vo; , Ttov 7rap£Tro[/.evo)v tov 
TTivaxa (dpYupeo; Se ^v o&to?) e; u']jo<; dpotvTtov ^ap- 
6dpo)v. 'A7roYeuad[jL£vo<; 8e xat Tr)<; 7rpoaeve/_0£tar); auTO) 
xuXixo<; 1; Toc ^aatX^ia e/o^^pet, ovTa tcov dXXiov uTrep- 
T£pa xai ev u'|ir,Xco Siaxet'[i.eva /toptto. 'Il[JLet; Se ev 
TOt; 'Ovr)Yr)at'ou, exeivou 7rapaxeXeuaa[jLe'vou, eY^^aTe- 
(jLeiva[jLev iTraveXr^XuOet y^P <J^^ '^'^i 'ATT7)Xa TratSt. 
Kat r,ptaT07rotr)ad[jLeOa , Se^to)aa[jLe'vrj<; rjijLoti; t^<; T£ 
YaijLeT^; xai Ttov xaTot y^vo; auTto StacpepovTojv • auTO<; 
Yotp Tto 'Attt^Xcx (jletoc t-^v e7rdvoSov tote TrptoTOV !<; Romanorum Occidentalium imperatore venerant , qui tli- 
cerent, Sjlvanum Constantii creditorem vasa aurea pro cre- 
dito oppignerata, non furto ablata,.penes se liabuisse, quae 
sacerdotibus , qui primi se oblulissent , nummis argenteis 
permutasset. Nec enim fas esse hominibus pocuia Deo con- 
secrata propriis usibus applicare. Itaque nisi tam justa causa 
aut divini numinis reverentia a petendis poculis dimovealur, 
retento Sylvano, aurum se pro pateris prflebiturum. Ho- 
minem enim , qui niliil deiiquerit , niinime se dediturum 
esse. Ilaec erat igitur liorum virorum legationis causa , qui 
barl)aium sequebantur, ut responsum ferrent, et dimitte- 
i-entur. Quum vero nobis eadem via eundum esset, qua At- 
tilas incedebat, parumper morati, dum praecederet, non 
multo post secuti, cum reliqua multitudine, traiectis qui- 
busdam aninibus, ad quendam magnum vicum pervenimus. 
Hic erant Attil«! Kdes, qu<Te reliquis omnibus ubicumque 
locorum pri¥.stantiores esse ferebantur. Erant bae e\ li- 
gnis et tabulis eximie politis exstructae et ambitu ligneo 
circumdatae, non ad munimentum, sed ad ornatum com- 
paralo. Proxima regiae erat Onegesii doraus , et ipsa quo- 
que ambitu ligneo constans , non tamen seqiie , ac Attilae , 
turribus insignis. Haud longo intervallo a circuitu domus 
distabat balneiim, quod Onegesius, qui secundum Attilam 
plurimum apud Scytlias opibus valebat, lapidibus ex Paeo- 
nia advectis aedificaverat. Nec enim apud eos, qui in ea 
parte Scytbiae habitant , ullus est aut lapis, aut arbos , scd 
maleria alimide advecta utuntur. Hujus autem balnei ar- 
cUiteclus, e Sirmio captivus abduclus i^^ercedem operis sui libertatem se consecuturum sperans, falsussua spe, in lonj^c 
duriorem apud Scythas incidit servitutem. Balneatorem 
enim eum Onegesius instituit, ut sibi totique suae familiae, 
quiun lavarentur, operas praestaret. In hiinc vicum advcn- 
tanti Attilae puellae obviam prodieriint, quaj per series in- 
cetlebant, sub linteis tenuibus et candidis, quammaxime in 
longitudinem extensis, ita ut sub unoqiioque linteo , ma- 
nibus mulierum ab utraqne parte in altum sublato, septem 
puellae aut etiam plures progredientes (erant autem multi 
Inijusmodi muliermn sub illis linteis ordines) Scythicacar- 
mina cauerent. Jam proxime Onegesii domum accesserat 
(per ipsam enim via ducebat ad regiam), quum foras prosi- 
liret Onegesii uxor, magna ancillarum comitata mullitu- 
dine, quae obsonia et vinum fercbant, qui maximus est apud 
Scythas honos. Haec Attilam salutavit, rogavilque ut ex ci- 
bis desumeret, quos cum summa testificatione suae eiga il- 
lura voluntatis attulerat. Itaque iixori hominis sibi neces- 
sarii gralilicaturus, comedit, equo insidens, barbaris, qui in 
ejus comitatu erant, siispensam tabiilam (erat autem argen- 
tea)atlolIentibus. Deinde degustato calice, qui illi fuerat 
oblatus, in regiam se recepit. Erat autem illa reliquis con- 
spectior et in altiori loco sita. Nos vero in aedibus Ouegesii 
(sic ille pifficeperat; redierat eriira cimi Attiiae filio) re- 
mausimus. Illic ccenam sumpsimus, excipiente nos ejiis 
uxore, comitata illustrioribus qui eum genere conlingebant. 
Illi enim animum nobiscum convivio exhilarare per otium 
minime licuit ; quia quae gesscrat in negotio, ad quod mis- 
sus fueiat, ct advcisum, qin lilio AtUlee contigerat, easum 8G rRISCI PANlTJi o']/tv sXOwv , xoti auTco xa e7:t ttj Trpot^Ei , £'i>' -^iV saxaXTO , 
dtTfaYyeAXojv , xai to TrotOoi; to tco 'ATTr^Xa Traioi auvev- 
E/Oev ( Tr,v yotp Oc^iotv /eTpa e;oXiaOr|(7a? xaTea^ev ) , 
(TUV£uwystc;Oai r,[ji.tv oux viye a'/^oXr^v. MsTOt Se to oetTrvov 
aTToXiTTOVTei; Tot Tou 'Ovr,YV]aiou oixrjU.aTa TrXriatov tcov 
'ATTr'Xa xaTeaxr,vtoaraix£v, [(JjCTTc] /] Trapa tov ATTr,Xav 
STnevat tov Ma^iatvov, riyovw xai ToTt; aXXoi? Totg 
(xacfi' auTov lc; Xtjyou; i£'vat osstXovTa , [i.y] ttoXXw xe- 
/wpicOat Sia(iTr'ti.aTt. AtayaYtJVTWv 81 r,(jLwv £X£ivr)v 
Tr,v vuxTa £V wTTEp xaT£X(j(7aa£v /o)pi't.), UTTOcpatvouCTri^; 
c^jaspa!; 6 Maqttxivoi; CTEXXet [A£ irapa tov 'Ovr,Yr'atov 
Tot Swpa So')ijovTa, a t£ auTOi; IStoou, 6t Te paatX^u; 
tx7i£crTotXx£t, xai otoj? •^)ioi-f\, ti pouXeTai auTW , xai 
67ro'T£, li; X()YO"? IXOetv. napaY£vo'(/.£vo(; Sl (xaa TOti; 
xouit^ouctv auTot uTrvjpeTati; TrpoaexapTEpouv, £Tt twv 
Oupwv x£/.Xetffijt£vo)v , a/pt? otou Tt; UTre^eXOcjjv tyjv 
f,[jt£T£'pav tjtr,vua£t£v (X'.pt^tv. 

AtaTptSovTi 0£ [Jtot xai TreptTrdtTOu? TrotoujjLEvt») irpb 
Tou TT^ptSo^Xou Twv otxr)[jtotTO)v, TrpoaEXOoov Tt(;, 8v potp- 
fiapov Ix T^? SxuOtxri? oyrfir\w elvat ctoX^i;, 'EXXr,vix^ 
aaTrctserat [Jt£ ccwv^ , « /atpe » TrpoaetTrojv, &aTZ u.b 
Oau[xot^£tv, OTt Y£ ori IXXrjVt^et iixuOrii; (xv7]p. Suyj^Xu- 
Sci; Y«p 0VT£!; Trpbi; Trj acsETspix pap6a'pw YXo')aar, ^r,- 
Xouatv -l^ Trjv Ouvvo)v v] ty^v roTOojv, v) xai tv]v Auao- 
viojv , oaoii; auTwv Trpb<; 'Po)ij.at'ou(; l7ri[jti;ia • xat ou 
^otSto)i; Ti; acpwv eXXrjvt^ei t^ ^wv^, TrXrjv wv (x^rv^Ya- 
vov at/jjtaXo^JTO^v oltzo t^i; ©potxi^xi; xai 'IXXuptoo? Tra- 
pdtXou. 'AXX' exetvoi [jt£v Yvtopt[JLOi TOti; £VTUY/(xvouaiv 

£Tt)Y/aVOV £X T£ TWV OtEppOJYOTOJV £vSu[JL0tTO)V Xai TOU 

au/[jtou T^? xecpaXrji;, eti; tvjv /etpova ;jt£Ta7r£ao'vT£<; TU/VJV* OUTO? Si TpUCpoivTt l(OX£l 2xtjOr, £Uct;j.OJV T£ (OV 

xai (X7rox£tp(X[jt£vo; Tr,v x£'f aXr,v Tr£piTpo'/aXa. 'AvTa- 
a7raaot[jL£vo? ok (xvr,pojTOJV Tt<; (ov xai 7r<30£v 1? Trjv j3ctp- 
fiapov Trap^XOfi Y^i^ ^^^- f''°'^ txvaipEiTai iixuOtxo^v. 
'O Ss dtTrexptvaTO ^Tt [iouX()[jt£voi; Taura Yvwvat laTrovj- 
Saxa , £Y<i) Si ^cprjV atrtav 7roXu7rpaY[J.oatjvrii; etvat [/.oi 
Tr,v 'KXXv^jVOJv cpoJvv)v. To'Te Sv] Y^^otaa? ecpr, Ppatxb; 
(ji£v elvai Tb y£vo; , xaT' l(jt7ropt'av Se 1? to Btijiivotxtov 
IXr^XuOlvaiT/ivTrpb; Tw laTpw Muatov 7r()Xiv. IlXetaTOv 
Se Iv auT^ StaTpT-jiai /_p()vov, xat '(wolix.ix Y^lJJtaaOai 
^ctuXouTOV. Tr,v Si Ivt£u0£v £u:rpaYt'av IxSuaaaOat, 
U7rb TOiq papSotpott; t^i; ttc^Xeo); fBwoiiiwri^;, xai Stii tov 
u7rotp^avTa ttXoutov auTco 'Ovr,Yriat'o) Iv t^ tcTIv Xacptj- 
po)V TrpoxpiOrjvai Siavo[xri" tou? y^P aXo'vra<; a7rb Ttov 
eu7ro'p(ov [jt£Ta tov 'ATr/]Xav Ixxptrou; et/ov ot twv 
ixuOtov XoYotSec; Siot Tb l^ri 7rX£t'aTot<; StaTtO^aOat. 'Apt- 
OTcuaavTa ol Iv Tai? uarepov 7rpbi; 'Po)(jtat'ou? [jtot- 
/_at<; xai Tb Ttov 'AxaTipojv £0vo<;, StjvTa tw jjap6a'pto 
BzaTzorri xaToc Tbv Tcapi iSxuOaii; vo^iov TOt xaT^ Tbv 
■Koksiiov auTw XTr,0£VTa, IX£uO£pta<; tu/£iv. Puvatxa 
Se fri[t.(XG^an potpSapov, Etvat te auTco 7ratoa<;' xat 
'OvriYr,at'c>) TpaTrl^rj^; xoivojvouvTa, (X[Jt£tvova tou Trpo- 
TSpou Tov Trapovra rjY^tcOai [8t'ov]. Tou? [jtev yap 
Trapa ]SxuOat<; ijtETot tov 7r<)X£[jiov Iv tx^rpaYfJtoauvv] Sta- 
t^XeTv, IxotaTOu Twv 7rap()VT0)v <x7roXauovTai; xai ouSa- 
fjtw? r\ oXiya. evo/Xou[j,£vou? , tou? tjtevTOi Trapot 'Pw- 
[jtottot? Iv [JL£V 7roX£'[J.c>) potStoji; avaXt'ax£aOai, et<; eTspoui; 
Toti; Tvji; acoTviptai; IXTrtSa? £/_ovTa<;, (5)? TroivTOJV * Stot 
Tou? Tupotvvou; (Jtr) /po)[j.£'vo)v oTcXot?. Kat twv /pto- 
tjLEvojv Se acpaX^pwTspa v) twv aTpaTr,Ywv xaxta, [jtv) ( dextram enim delapsus fregerat ) renuntiaturus, tum pri- 
mum a reditu in Attiitie conspectura venerat. Post ccjenam, 
acdibus Onegesii relictis, propius Attilte aedes tentoria po- 
sirimus, ut Maximiniis, quem Attilam convenire et cum 
his, cjui ei a consiiiis erant, colloquia facere oportebat, mi- 
nime longo ab .\ttila distaret intervallo. lllic igitur, quo pri- 
mum deverlimus, noctem transegimus. Luce orta misit me 
Maximinus ad Onegesium, ut illi tum quae ipse dabat, tum 
ab im{)eratore missa munera traderem, et ut ipse cogno- 
sceret, an illi secum et quo tenipore colloquium inire lu- 
beret. Perrexi igitur ad Onegesium cum famulis, qui dona 
portabant : quum janua3 clausaj essent, exspectavi doiiec 
aperirentur, et aliquis exiret, qui eum mei adventus certio- 
rem faceret. 

Itaque tempus mibi terenti et circa murorum ambitum 
domus Onegesii ambulanti, progressus nescio quis, quem 
barbanmi ex Scytbico vestitii csse rebar, Graeca voce me 
salutavit dicens « XaTpe. « Mirari ego, qul (ieret ut Gra>ce 
loqueretur vir Scytba : etenim ex variis gentibus conmiixti, 
praeter .suam linguam colunt sive Hunnorum , sive Gotlio- 
riim, aut etiam Romanam, hi scilicet, quibus cum Romanis 
frequentiu.s est commercium. Neque qiiisquam eorum fa- 
cile loquitur Grx'ce, nisi si qui sint captivi e Thracia aut 
lllyrico maritimo. Sed illi ab obvio quoque dignosci possunt 
ex vestibus laceris et capitis squalore, tanquam qui in mi- 
seram inciderint fortunam. Hic vero opulcnti Scythae spe- ciem prae se ferebat : erat enim bene eteleganter ve,stitus, 
capite in rotundum raso. Hunc resalutans interrogavi, quis 
esset, et unde in terram barbaiam veniens, vilae Scythicae 
institutum sequi delegisset. Ule quam ob causam hoc ex 
ipso quiprcrem, rogavit. <« Mihi vero, inquam, haec a te ut 
sciscitarer, caiisa fuit, quod Graece locutus es. » Tum ri- 
dens ait, se Graocum esse genere, ad mercaturam faciendam 
Viminacium, Mysorum ad Istrum urbem, acce.ssisse, in ea 
doniicilium longotempore habuisse, uxorem quoque divi- 
tem duxisse; parta illic felicitate capta urbeexiitum fuisse, 
et propterea quod divcs erat, se suaque omniain praedaj di- 
visione Onegesio cessisse. Etenim esse apud eos in more po- 
situm , ut pra'cipui ab Altila Scylbiae principes captivos 
ditiores sibi seponant, quoniam plurimum auctoritate va- 
lent. Postea ubi adversus Romanos et Acatirorum gentem 
fortissime dimicasset, libertatem se ex more Scytharum, 
omnibus, quae bello acquisierat, torbaro doinino traditis, 
recuperasse. Uxorem quoqiie barbaram duxisse , et ex ea 
liheios sustulisse, et Onegesii mensae participem, hoc vitae 
genus longe potiiis piioie ducere. « Qui eniin apiid Scythas 
degunt, inquit, tolerato bellorum labore, sine ullasollicitu- 
dine vilam peragunt. Tum unusquisque bonis, quae sibi for- 
tuna indiilsit, fruitur, neqiie quisquam illi ulla in re mo- 
leslus est. Qui vero sub Romanis adatem agunt, facile in 
bello pereunt. Hos enim in aliissui conservandi spem col- 
locare necesse est, quandoquidem per tyrannos miuime li- FRAGMENTA. u:j>tCTa[i.£'vo)v xov t:oA£ij.ov. 'liv 81 ttp^ivr, oSuvyjpoTEpa 
G7Tap/£iv Ta CTuaSaivovTa twv ev toTi; 7roX£[ji.oii; xaxwv 
oia Te TViv ^apuTaTr.v eiaTrpaqtv twv Sadu.wv xat t3«; 
£X Twv TTovripwv ^Aafia? , tcov vo'aojv ou xaTa TravTtov 
X£i[JL£vtov, aXX' £t [;l£v 6 TTapaSatvow tov Oectxov tcov 
itXoutouvtwv eiY), EdTt TTJi; aStxta^; auTOv [x^ otoo'vai 
otxa<;- £t Bz TT£VYi<; eiy), oux £7rtaTa(xevo<; ^(^pviffOat Trpot- 
Y[j.aaiv, u7ro[j.evet TrjV aiiTb tou vo'[jtou !^r,(xtav, eirrep [jl-}; 
Trpb TYfi xpia£(0(; aTroX^tTroi Tbv fJtov, [/.axpou iTri TaT? 
Stxat? 7rapaT£tvo[jt£vou ypo^ou xai 7rX£taTtov IxSa^ra- 
VGJ[/.£'vo)v ypr,[jiaTOJv. "07r£p twv 7ravT0Jv avtapo^TaTOv 
£17) , £7r't [jLtaOto Toiv a7rb tou woixou Tuy)(av£tv. OuSe 
Yap Tw a8txou[/.£vo) Tt<; StxaaTr.piov TrapaSoWet, ei [jlt) 
Tt apYuptov Tfo TE StxaaT^ xai toi? exeivtii oiaxovou- 
[jievoii; xaTotOotTO. ToiauTa xaiTrXeiffTa £T£pa TrpOTiOev- 
TOi;, uTcoXafitov ecpaaxov 7rpao.>; auTOv xat TOt I; iiioZ 
axouetv xat St) IX^yov, wi; oi Trji; 'Poj[jLato)v ^roXiTEtai; 
£up£Toii o^cpoi T£ xai aYOtOoi avSp£i; , waTe toc Tzpiyu.rf:oi. 
[[jtrij TYivaXXox; cp£p£a6at, tou? [jl£v twv vo'[jlojv eIvki 
auXaxai; , tou? Se 7rot£"iaOai Ttov OTrXwv ETritJLeXEiav £Ta- 
;av xat Tot? TroXe^JLtxot; iJLEXeTa*; aaxetv, Trpbi; [jLrjoev 
£T£pov £7raYO[jL£vou(; r\ M<yzt eivat Trpb; [JLotyfrjv eToi^jLOui; 
xai to; e7ri Tr,v auvr,Ori Y^^Ji-vaaiav OappouvTa? e7rt Tbv 
TrbXeiJLOv Uvat, TrpoavaXoiOevTO? auroti; Stot Trji; fJL^XeTY]!; 
Tou c^oQou ' TOUi; Sl 7rpoax£i[JL£vou? T^ •^eoip^(ict. xai Trj 
eTrttjL^Xeta Tr,<; Yvi<; lauTOu; t£ xai tou; u^rep acpwv auTwv 
aYOJvt!^o[i.£vou? Tp£'^etv £Ta;av , Tb aTpaTtojTtxbv eta- 
7rpaTTO[JL£vou? atTr,peatov aXXou; Se twv a3txou[j.evwv Trpovoetv , xai Tout; [jtev tou Stxaiou TrpoiaTaaOat uTrep 
Twv St' aaO£V£tav cpua£w<; [jl:^, oVojvte ovtwv toc acpETepa 
7rpoiayf eaOai Sixata , toui; Se Sixo(!^ovTa<; cpuXocTTetv icTrep 
6 vo'tJLo; pouX^rat • [jlyi laT^p^aOat Se cppovTtoo<; [jLr,S£ 
Toiv irapaaTotvTOJv Tot<; StxaaTaTi;, (xXXot xax£tvcov ^lvat 
Toui; Trpo'votav 7rotr,ao[jL£vou<;, ottwi; tou Te Stxaiou t£u- 
qotTO 6 T^<; Twv StxaaTwv TUyfwv xpia£0)?, xai 6 cxStxetv 
vo[JLiaOei<; (jLr, etaTrpayOetr) TrXEOv , r)7rep ^ StxaaTtxrj 
pouXeTat (j/^cpoi;. El Y^p [JL'0 u7r9ip/ov oi TauTa £v cppov- 
TiSt 7rotou[JL£Vot , £X Trj^; auTV)!; atTtai; IrEpai; Sixr,; i-fi- 
V£T0 av 7rp(3cpaat(; , vi tou v£vtxr,xbTO<; y^aXe^ro^jTepov £7r£;- 
tbvTOi;, r\ tou Tb /(_£tpov (3t7r£V£YxaiJL£vou Trj (xStxoj 
£7ri[X£vovTO? Y^^'^[JLr). Eivat S£ xat T0UT0t<; T£TaY[Ji.£vov 
(xpY<Jpiov Trapa Ttov Ta<; Sixai; (XYWVt^o[JLevoJV , wi; Trapot 
Twv YEWpYtov Toi; bTcXiTati;. 'U oU/ oatov tov eTrtxou- 
pouvTa Tpecpetv xat ty)? euvot'a<; (x[jL£t6ea0at ; (oaTrep 
(XYaObv i7r7r£t liljv r) tou iTTTrou xo[JLt5ri, txYotObv Se pou- 
xbXto -/) Twv ^So^ov xai OTqpaT^ •/) Ttov xuvwv e7rt[X£XEta , 
xat Twv (xXXwv, (i)v TTpb? acp£T£pav cpuXax'y)v ts xai 
(JjcpeXetav eyouatv avOptOTroi. 'OTroTe Tr^v Sa^rotvr^v Tr,v 
£Tri Tr, Six'/) Yevoii.£vr,v aXovrei; IxTtvouatv , cxvaTiOivTOJv 
(xStxtot acp£T£p!X xai ouy'^ £T£'pto Trjv ftXot6'/iv. Tbv Se £7ri 
TaT; Stxati; (jLaxp(5T£pov, av ourto Tuyot, ypo'vov, t^c; 
Tou Stxatou Trpovoia<; YivecOat /_<xptv, &a-t u.ri ayeStot- 
i^ovTa<; Tou; StxaaTot? t^? (xxptfi^tai; Sta^jLapTEiv * Xoyt- 
^0[JL£'vou? (X[jL£tvov £ivat o^z TrEpai; £7rtTt6£vat Stx'/), 
•7) laTrouSaxoTa^; [jLr) [jlo'vov (xv6pw7rov cxStxetv , (xXXa eic 
Tov Tou Stxatou eupeTrjv Oebv 7rXr,[jL[i.£X£iv. K^taOat Se cot arma, quibus unusquisque se tueatur, gestare. Atque 
atleo his, quibus id jure lioet, valde est perniciosa ducum 
ignavia, qui bellum minime gnaviter gerunt. At in pace 
longe acerbiora sunt quae accidunt , quam calamitates quae 
ex bello proveniunt, et propter duram exactionem tribu- 
torum, et propter improborum vexationes, quum leges non 
in omnes valeant. Si quis dives aut potens eas sit transgres- 
sus, iile quidem iniquitatis suae poenas non luet : sin aliqtiis 
inops, qui negotia gerere nesciat, bunc poena a legibus sta- 
tnta manet : nisi forte eum, priusquam sentenlia feratur, 
longo in litibus continuato tempore, multis praUerea ex- 
baustis opibus, vita defecerit. At mercede et pretio,quod 
legnni et juris est, obtinere, omnium iniquissimum est. Nec 
enim injuria affecto quisquam fori judicialis potestatem fa- 
ciet, priusquam pecuniam judicis (!t ejus ministrorum com- 
niodo cessuram deponat. » Haec atque bujusmodi multa 
qiuHU inmedium proferret, egoprecatus, tit quodsentirem, 
patienter et benigne audiret, respondi, reipublicae Romana? 
auctores, sapientes et optimos viros, ne quidquam lemere 
ageretur, alios legum custodes fecisse, aliis armorum curam 
conuiiisisse , iit, ad nullam aliam rem intenti, quam ut se 
ad pugnam praepararent, militaria opera exercerent, et pro- 
pulsata per assiduam belli meditationem omni formidine, 
consueta militiae exercitatione, animis firmati, in aciem de- 
scenderent. « Alios qui agris colendisetculturaeterraeoperam 
darent, et se ipsos et, annona militari ab bis exacta, eos 
alere voluerunt, quo pro sua salute dimicarent. ConsU- 
tueruut quoque, qui injuria affectis prospicerenl , et jura eorum, qui propter naturae indrmitatem sibi ipsi consulere 
non valerent, tuerentur, quique jure dicendo, quae leges 
juberent, servarent. Neque vero sua providentia destilutos 
reliquerunt eos, qui judicibus adsunt , sed his quoque esse 
qui prospiciant, ut jus assequatur qui sententia judi- 
cum obtinuit, et injuriusjudicatus, id sohim, quod judicii 
calculus fert, et nihil praeterea, facere cogatur. ( Si enim non 
essent huic rei praepositi, aut victore insolentius insurgente, 
atit eo, qui adversam sententiam reportavit, in perversa 
mcnte perstante, ex una hte allerius litis nasceretiir exor- 
dium. ) lta(|ue hisquoque constitutum argentum abillis, qui 
litibus certant, ut militibus ab agricolis. Quid enim aequius, 
quam eum, qui opituletur et auxilium ferat, alere et ofli- 
cinm niutiio officio rependere? quemadmodum equiti emo- 
liimento est equi, pastori boum et venatori canum cura, et 
reliquorum animantium, quae liomines custodiae et utiHtatis 
causa alunt. Porro quum sumptus in litem factos qui causa 
cadunt solvant, damnum nulli alii rei quam suae iniquitati 
imputent. Quod vero ad longum tempus attinet, quod in 
lilibus consumitur, si quando id evenit, id juris providen- 
tius dicendi gratia fit, ne judices properantes ab accurata 
judicandi ratione aberrent. Meliusesse judices accurate rcm 
perpendentes , tardius finem litibus imponere, quam festi- 
nantesnon solum iniquum jus inliominem statuere, verum 
etiam in deum, justitia^ inventorem, peccare. Leges autem 
in omnes positae sunt, ut illis etiam ipse imperator pareat. 
Neque , id quod tua accusatione continetur, potentiores si 
tcnuioribus vim inferant, id illis est impune, nisi quis forle 88 rRISCI PANIM Tou? vduoui; xata ravTMV , oxtts au-ol? xai paaiXsa 
reiOscOai, xai ou/^, S tt; auTOu IvsaTi xaTr,yopia, oti 
'{z Q^ 01 euTTopoi Tou? TTEvrjTai; axtvouvox; pia^oivTO , ei 
(i.7^ ys SiaXaOcov ti? cpuyoi Triv StxrjV. OTrep oux im 
Twv ttAou<jio)V, aXkoL xat Trevv^TOJV eupoi tii; av TrXvitx- 
;/£AouvTE(; y^tp ouo^ auToi aTCopio: DJj/oi^ SoTev Sixa?, 
Kat TOUTO Trapa Traai, xai ou Tcapa 'Pcouatoi? [xovov 
cu[j(.6aiv()v l(7Ti. Xaptv Se SjjLoXoyetv t^ '^'^//{l ^''^' "^^ 
auToi uTrap^aavj IXeuOepta, xai li.}^ tw Itti TroX£|j.ov 
l^txYOVTt SecTro^Ty), waTS auTov Si' ctTrstptav r^ uTro tojv 
TToXsij.tojv avatpeO^vat, 7) cpsuyovTa utto tou xTyicra[/£vou 
xoXoti^ecOat. "At/etvov Ss xat toT; otxsTat? StareXouai 
'PcotxaToi ypcoixsvot. IlaTEpcov yap ^ SiSaaxaXoiV 1? 
«UTOUi; epya eTrtSetxvuvTe?, Icp' co tcov cpauXoiV anzzyo- 
[i.£vou(; [xeTievat ocTrep auToT; xaXa vevo[XiC7Tai , crcocppo- 
vt^oudt acpai; iTri TOt? aijiapTr^[ji.a(7tv,oj(JTrep tou; oixetou; 
TraTSac. Ou o^ yap ouSe auTOt? OotvaTOV , o)(7Tr£p 2xu- 
Oai; , iTTOcyetv Osijiti;. 'EXEuOspta; Si TocsTrot Trap' auToti; 
xXEtaroi, T^v ou [j(.o'vov Trspto^vTec;, (xXXa xai Tf.XeuTwvTei; 
yapii^ovTat , otaTocTTOVTe? xaTot tv;? Trsptoucrtag 8v Sou- 
XovTat TpoTTOV. Kai v6[Xoq iaTtv OTrep IxaaTOi; teX^utcov 
Trept Toiv Trpoar,x()VTO)v pouXeuaotTO. « Kal §i; Saxpu- 
ca; e'>pr, , (>)i; o! [xev vo'[ji.ot xaXoi xat :?) TroXiTeia 'Po)- 
[j(.ato)v ayaOy), ot S' cxpyovTE? ou/^ Sjjtota toTi; irocXai 
(ppovouv-e? auT'/jv StaXutjtatvovTat. 

TauTa StaXeyoiJtevo^v -^,_atov, TrpoasXOo^v Tt? twv ev- 
SoO£v avotY£i Toti; Oupa; xou Tr£pt6o'Xou. 'Eyw Si Trpoa- 
SpaijttJiV £TruOo'[/.r,v o ti TrpocTTCov 'Ovr,Yv^ato? Tuyj^^otvof 
(XTraYY^TXat Y^tp auTco [Jte jiiouXeaOai ti Trapot tou (tou Trapot aut Trapot Toti Trapa ? B.) 'Po)[xat'o)v r'xovTO? 
TTpeaSeuTOU. *0? Ss cxTrexpivaTO, auTO) [jtot lvTSu;eaOat 
[^.txpov (xvaptetvavTf (jte^XXetv yap auTOv uTr£^te'vat. Kat 
ScJ) ou TroXXoti Siayevotjtevou "/pcjvou, to? TrpotovTa eiSov, 
Trpoa£XO())v IXeYov, 6)q 6 'Pco[jtato)v outov (xaTrdt^eTat 
TrpeaSsuTrii;, xat Stopa e; auTOu f'xo) cpepcov auv xat toS 
Trapa SaaiXe^ox; Tre(ji'.pO£VTt •/puatco* laTrouSaxo^Tt S4 
£<; Xo'youi; IXOeTv , ol xat TrcjTS pouXeTat oiaXe'Y£aOai. 
Kai 8i; TO TS y^puaiov t(x t£ Stopa IxsXeuae touc; Trpoa- 
v^xovTa? Se'^aaOai, e[jte Se (XTraYysXXetv Ma^t^jtivt») , toi; 
v];oi auTixa Trap auTov. Jl,(xr,vuov TOtvuv eTravEAOtov, 
Tov 'Ovr,Yr'aiov TcapaYtveaOat • xai euOu; rixev 1; tviv 
axr,vr,v. IIpoaetTrwv Se tov Ma^t[/.Tvov e'^aax£ yotptv 
&[/.oXoY£tv UTr^p Ttov Scoptov auTO) t£ xat paaiX^T, xai 
avr;ptoTa 6 Tt XlyEtv SouX()[jLevo<; auTOv [jLeTeTrc[jL'|iaTO. 
'0 Se £'^aax£v v;x£tv xatpbv, o')aT£ 'Ovr,Yr'atov [jtstsov 
Iv (xvOpo)Trot; e^^etv xXe'o(;, eiTrsp Trapot paatXfia IXOc))v 
St£uxptvr'aei toc (X[jt'^iSoXa t^ acpeTspa auveaet xai bu.6- 
votav 'Pcotjtatot; xai Ouvvot^; xaTaar/;a£Tai. r£vr'a£Tai 
yap IvOsvSe ou 116^0^ toT? eOveatv a[jt'.por£'poti; auitcpe'- 
pov • (xXXa xai to) a:peTe'po) oixo) (XYaOot Trape^et TroXXot, 
iTrtTrjSeioc; laaet auTo'? ts xat ot auTou TraTSe; SaaiXei 
T£ xal T(o Ixetvou laoacvot yevci. *0 ?£ 'OvTiyT^atOi; 
ccpv) • xai Tt TrotouvTCt; xe-/_apta[j.e'vco; paatXct v| OTrco? 
Trap' auTOu Ti (x(;.'it€oXa XuOeir, ; 'ATroxptvaixe'vou Se, (>)? 
StaSot; [jtev £t<; Tr,v 'Po)[xat'o)v SaatXet Ty;v yotptv xara- 
Ov;a£i , St£uxptvv^a£t Se x3t (x[jtcpt'SoXa Ta; atTta<; StepEu- 
vcov xat xauTa; xaxot tov tvj(; £'tpr,vr,<;Xuo)v OEaijiov, £cpa- 
ax£v £X£iva IpeTv ^aaiXei ts xat toTi; (X[/.cp' auxbv , ocTrcp latens poenarn effugerit: quod non solum divitibus, sed 
eliam inopibus iisu venit ; nam bi quoquc, si argumenta de- 
liciunt, percatorum ptt^nas non solvunt. Quod non soUuii 
apud Romanos, sed eliam ubique gcntiiun accidit. Gratiam 
vero plurimam ipsum pro recepta libertale fortunae debere, 
iieque eam domino acceptam referre. Qiuim enim eum in 
bellum eduxerit, potuisse ab liostibus propter rei militaris 
imperitiam occidi, aut si fugisset, ab eo, in cujusdominio 
erat.puniri. Longe autem Romani benignius servis con- 
sulnerunt. Patrimi enim aut pra'ceptorum affectum erga 
eos exliiiient, et ut a malis abstineant, curanl, eteorum, 
quat! lionesta ducunt, participes efficiimt. Denique corrigunt 
eos in iiis, qu.ie delinquunt, sicut et suos liberos. Nec enim 
gervos morte afficere, sicut apud Scyllias, fas est. Libertatis 
vero adipiscendiie plures sunt modi. Non enim solum qui 
vita fruuntur, sed etiam qui e vivis excedunt, libcrtatem 
tribuere possunt, quum de bonis suis, ut cuique placeat, 
statuere liceat, et quodcunque quis moricns de rebus do- 
mesticis jusserit, lex sit. » Tuni ille plorans inquit, Jeges 
apud Romanos bonas et rem pubiicam praiclare constitulam 
esse, sed magistralus , qui non a^que ac prisci probi et pru- 
dentes siiit, eam labefactare et pervertere. 

Haec inter nos disserentibns aliquis ex domeslicis One- 
gesii septorum domus fores aperuit. Ego statim accurrere 
et quaerere, qiiasres ageret Onegesius; me enim habere a 
Maximino, qui legatus a Romanis venisset, cjuod iili dice- 
rcm. llle vero Onegcsium milii s^ui facturum copiam re- spondit, si paullum opperirer; exiturum enim esse. Nec mulf 
temporis spatio interjecto, ut ii)»um exeunlem vidi, pro- 
gressus dixi : « Te Rouianorum legatus salutat, et dona tibi 
ab ipso una cum auro ab imperatore misso affero. » Lt 
quiim maxime ille eum convenire cuperet, ubi et quando 
vellet colloqui, qua^sivi. IUe suos, qui adcrant, jussit aurum 
et mnnera recipere, et me Maximino renuntiare, se proti- 
nus ad eum acccdere. Reverti igitur ad Maximinum, et re- 
nunliavi, Oncgesium ad eum venturum esse : nec mora, in 
tentorium nostrum advenit, et Maximinum affatus dixit, se 
imperatori et illi pro muncribus gralias agere, et percun- 
ctatus est , quandoquidem se arcessisset , quid esset quod 
illum vellet : tum Maximinus, instare tempus, ait, quo 
posset majorem gloriam apud liomines adipisci, si ad impe- 
ratorem accedcns, qua; essentinler Romanos et Hunnos con- 
troversa, sua prudentia componeret.et interutramquegen- 
tcm concordiam stabiliret : quae res non solum iitilitati 
utriusquc gentis esset cessura, sed etiam ejusdomui tanta 
bona praibitiiia, ut ipse una cum suis lil>eris in posferum 
impcratori totique imperatorio generi iii perpefuum devin- 
ctus foret. Tum Onegesiiis dixit, qua re gratificari rcgi et 
quomodo conlroversias ipse componere posset? Respondit 
Maximinus eiim, si in Romanorum ditioncm proficisceretur, 
gratiam apud regcm initurum, controversias autem com- 
positurum, si in criminafionesscdulo inquirens ex pacis le- 
gibus eas dilueret. Tum Onegesius dixit, se imperatori ei 
iis, qui ei a consiliis essent, ea dicturum esse, (luas Attilas FRAGMENTA. 8!) 'AxTT^Xai; SouXetai. *H otsaOai ecpy] 'Pwaatoui;, Toaou- 
Tov l)cXt7rapiq(7£iv auTov , &azz xaTairpoSouvat SecttioV/^v 
xat dvaTpo^^rj? ttji; Tcapa ixuOaii; xai YaaeTwv xal 
TTatSojv xaToXtyojpr^crstv , [/.•/) [xet^ova Ss ^^yfTaOat tv)v 
TTap' 'ATTT^Xa oouXsiav Tou Trapa 'Pojaatoii; ttXoutou • 
Suvotaetv Se ETrtjxsvovTa tt) otxeta tov (yap) tou Sf- 
CTOTOU xaTaTTpauvetv Oufxbv , ecp' oT? auTOv opYi^eaOai 
xaTa 'Pcoaatwv auaSatvet, r^ Trapa acpai; eXOo'vTa atTta 
uTrayecOat, ETepa y]7rcp Ixetvw SoxeT SiaTrpa^aaevov. 
TauTa eiprjXWi;, xdae TroteTcOai tyjv Trpbi; auTOV r^^ri]- 
ffaa£vo<; evTSu^tv Trept wv TruvOdvecrOat aurou pouXo'- 
(jteOa (ou Y^p tw Ma^taivio, w<; ev d^ta TeXouvri, ffuv- 
vj^j'^:, TTpo'(7oSoi; :^v euTrpeTrrii; ) , dv£-/(opet. 'Ky<^ oe Tr) 
udTepaia et<; tov 'ATTr^Xa TreptSoXov dcptxvotitjtat, Swpa 
T^ auTOu xoat^ojv •^i^fxr^- Kpexa Se ovoaa auTri, i\ 
^i^ auTcp iraToe; i^fs^^o-^taoL^j Tp£i<;, (J)v 6 irpeaSuT^poc 
rjpy^e Tcov 'AxaTt'po)v xat tcov XotTrwv lOvwv veaoij(.£vo)v 
Tr,v Trpb; Tov IIo^vtov 2xuOixr^v. "EvSov Ss tou 7r£pi- 
6()Xou TrXeiffTa iTUYX.avev otxv^ijiaTa, toc asv Ix (javt'So)v 
lYyXucpwv xat 7ip(jto(:pi.£vo)v eti; euTrpe^Tr^tav, toc oe Ix 
Boy.M\' X£xa0apasv(ov xai Trpb? £uOuTv]Ta l7re;£aa£vo)v, 
l[ji6£SXr;ae'vo)v Ss ^uXot; [xuxXou?] dTroTeXouutv ot Ss 
xuxXot Ix Tou ISdafOui; dp/_o'[jtevot 1? u'|/Oi; dve'€atvov 
[j.£Tpto)<;. 'EvTauOa Tvi<; 'ATTrjXa lvStatTo)[xevr|<; ya^ae- 
T^;, Sta Twv 7rpb<; t^ Oupcc j3ap§dpo)v eTU/ov ei<j()Sou , 
xai aur/jv l^rt CTpto^jtaTO^; [jtaXaxou xsiLce'vr|V xaTsXa- 
6ov, TOt<; £X T^; epea<; 7TtXo)ToT; tou ISdcpou<; (TX£7ro- 
(jtevou, (>)aT£ E7r' auToiv ^aSt^eiv. IleptetTre Ss auTrjV 
6Epa7ro'vT(ov 7rXrjOo<; xuxX(») • xai Ospd^ratvat l^rt tou 
ISdcpou<; dvTtxpu a^-zrt^ xaOr^[jievai oOo'va<; /^pco^jtaSt Sts- 7TOi'xtXXov, l7Tt6X-/iOr|ao[jt£vai; Trpb? xc)atjt.ov saOr|[/dTtov 
[iapSaptxtov. llpoaeXOcov toivuv xai toc ctopa [j.ztol Tbv 
daTraajxbv Sou? U7rs;r|£tv , xat STTt toc erspa ISdStJ^ov 
otxr^[jLaTa, Iv olc; StaTpiSeiv Tbv 'ATTviXav eTuy/avev, 
d7TexS£/o'[X£vo<; 67To'Te l7T£^£'X0oi 'OvriYviato^;* rfir\ yap 
d^rb Toiv auTou otxr,[JtdTO)v l^sXr,XuO£t xat evSov c^v. 
Meraqu Ss tou TTavrbi; taTd[jtevo; TrXyiOoui; (Yvo)pi[xo'? 
Ts yap o)v T0t<; 'ATr/)Xa (ppoupoi<; xat toi? Trap£Tro[^.e'vot<; 
auTO) pap^dpot? U7r' ouSevbi; Sisxo)Xuo'[xr,v ) , eiSov TrXr)- 
Oog T:op£uc)[ji.svov xai Opouv xai 6o'pu6ov ^repi Tbv zoizov 
Ytvo'[jt£vov , (j)<; Tou 'ATr/;Xa u7r£;t()VT0<;. IlpoT)£i Sc tou 
oixr^^jtaTOi; paSt!^o)V aoSapox;, T^Se xdxet TrepiSXsTTo'- 
{jtevo<;. i2<; Se u7Te!;eX0cov auv to) 'OvrjYr)atco eaTY) Trpb 
Tou otx>][xaTO(;, ttoXXoi (Se) Toiv d[jtcptaSr)Tr^aet(; 7Tpb<; 
dXXv)Xouc; iyovio)v 7rpoa*/)eaav xai Tr,v auTOu xpiatv ioi- 
/ovTO. Etra l7rav/)£t co<; Tb otxr,[jta, xat 7rps'aS£t<; Trap' 
auTbv f|XOVTa<; pap6dpou<; £Ss'/sto. 

'E[jtot Se d^TsxSeyoasvo) tov 'Ovr^yviatov 'Po)auXo<; 
xai IlpoiJtouTOi; xat 'Po)[jtavb<; oi l^ 'iTaXiai; IXOo'vTe<; 
TTapd Tbv 'Arrr^Xav Trpe^aSsti; tcov cptaXwv evsxa tcov 
/puacov, au[XTTapo'vTO<; auTot<; xai 'PouaTtxtou tou xaTot 
KcovardvTtov, xat Ko)vaTavTtc)Xou, dvSpb<; Ix Trj<; 
natc)vcov /copai; Trj; u7rb 'ArTr^Xcx TaTTO[Jt£'vr)c, li; Xo'youc 
•/)XOov, xai dvr,po)TO)v Tro^Tspov otr,cpetOy)(Jtev, ^ l7rt[jtt'v£tv 
dvaYxa^c)[xeOa. Kai iu.ov cpr'aavTOi;, (5)<; toutou /dptv 
7T£uao'[xevo; tou 'Ovriyyiatou toTi; TTept6()Xoti; 7Tpoaxap- 
Tepo) , xai dvT£po)r/)aavTOi; £i auToT? 6 'ATr/jXai; •/][jt£pdv 
Tt xat 7Tpaov TTspt 7rpEa6sia<; dTTSXptvaTO , eXsyov [jtrj- 
Sa[xo)i; [XETaTps'7T£aOat Ty;<; Yvo')[jtr)(; , dXXd 7rbX£[jtov xa- 
TayYsXXEtv, ei [jtr) yz auTO) IiiXSavb<; -^ Tot lx7ro)[jtaTa sibi prciciperet. « An Romani exi.stimant, inciiiit , se iillis 
precibus exorari posse, ut prodatdominum suum, etniliili 
faciat educationem apud Scytlias, uxores et liberos suos, 
neque potiorem ducat apnd Attilam servitutem, ciuam apud 
Romanos ingentesopes? » Ceterum se domi rcmanentem 
majori eorum rebus adjumento (uturum, quippcqui domini 
iram placarel, si quibus in rebus Romanis irasceretur, quam 
si ad eos accedens criminationi se objiceret, si forte quid 
contra quam Attilae rationibus comniodum vidcretur fa- 
ceret. Qujc quum dixisset et milii veniam dedisset eum de 
his,qua! ex ipso intelligere cuperemus, adeundl ( Maxi- 
mino enim in dignitale constituto parnm decoriis erat con- 
tinuus congressns), abiit. Postridie ad domus Attilse inte- 
riora septa me contuli dona ferens ejus uxori , quae Cerca 
vocabatur. Ex ea tres illi liberi, quorum maximus natu 
jam tum Acatirorum et reliquarum gentium, qua Scytbia 
ad Pontum patet , regnum tenebat. Intra illa sepfa erant 
mulfa aedilicia, partim ex tabulis sculptis et eleganter coni- 
pactis, parfim ex trabibus opere puro et in rectifudinem 
affabre dolatis, qiiae imposif.ie erant lignis in circiilos cur- 
vatis : circuli autem a solo in mediocrem alfitudinem 
assurgebant. Hic babifabat Affil.-e uxor, ad quam a bar- 
baris, qui circa januas erant, nactus aditum, ipsam depre- 
heiidi in molli stragula jacentem. Erat autem pavimentum 
laneis tai^etibus stratum, in quibus constitinius. Eam famu- 
lorum multitudo in orbem circumslabat, et ancillae ex ad- verso hiimi sedentes telas coloribus variegabant, quae ve- 
stibus barbaroriim ad ornatiim superiiijiciuntur. Cerca sa- 
lutata, et miineribus Iraditis, egiessus, ex.spectaiis dum One- 
gesiiisregia exiret (jam enim e domosua illuc venerat), ad 
reliqua aedilicia, ubi Aftilas commorabatur, processi. Hic 
dum ego starem cum reliqua multitudine (nec enim ac- 
cessu iillius loci probibebar, quippe qui Attilae custodibus 
et barbaris, qiii euin as.seclabantur, eram notus ), vidi ma- 
gnam turbani accurrentem, quau tumulfum et strepifuin 
edens exifum Attilae praestolabatur. Tandem Attilas domo 
egressus, gravi vulfu , huc illuc oculos torquens, cum One- 
gesio pro .Tdibus subsf itit. Hic eum multi , qiiibus erant 
lites, adieriint, et ejus judicium exceperunt. Deinde do- 
mum repef iit , et barbararum gentium legatos , qui ad se 
venerant, adinihit. 

Me vero, dum Onegesium exspectabam, Romulus, Pro- 
mutus et Romanus, legati de vasis aureis ex Halia ad Atfi- 
lam missi , iina cum Rusticio, qui in comitatu Constantii 
erat, ef Constantiolo ex PrTonum regione, quae Attilae pare- 
bat, me sunt sermone adorti, et interrogaverunt, utrnm di- 
missi , an nianere coacti essemus. « Id ipsiim , inquam , ut 
s(;iam ex Onegesio , intra ista septa opperior. » Tura ego 
illos vicissim percuncfari , an ali(piod mife responsum ad 
ea, de qnibus legati venerant, ab Attila tulissent. Nequa- 
quam aiunt illum deduci a sententia, sed belluiu minari et 
denuntiare, ni Sylvanus aut poculadedantur. Kosveroquuiu 90 PRISCI PANITA-: 7r£ix',pOstr). f\7coOauua^o'vTcov Ss vjfAwv Trjt; (XTrovoia? xbv 
[iapfiapov, u7voXa6t5jv 6 'PojfjLuXo? , TrpeaSsuTr,? dvr,p 
y.ai TtoXXwv 7rpav[ji.aTtov e[ji.Tr£tpo; , iAiye. xriV auxou txe- 
YtdTVjv Tuyr,v xat Trjv Ijt Trj(; iu/r^<; ouvaixiv e^aipeiv 
auTOv, ojCTTe [/.t) aveyeaOai Stxaiwv )vo'ywv, et [xr) Trpbi; 
auTOu voiJLiar) U7:ap"^£tv auTOu?. Ouoevi yap twv 7rioTT0T£ 
Trjc; 2xuOtx^; rj xai £T£pa? ap;avTcov y^i; TocrauTa Iv 
oXiyw xaTaTreTTpayOat , wgte xai tcov £v tw 'iixEavto 
vv^aiov apyeiv, xai ^rpb? Traar) t?, ^xuOtxrj xai 'Pw- 
jjiaiouc; £/£iv e<; cpo'pou aTTaywYTiv. 'EtptefJtsvov Se 7rpbi; 
TOi? Trapouai 7rX£to'vtov xat eTct [/.e^t^ov au;ovTa Tr,v 
cxpyr,v, xai £(; IlEpaai; a7rt£vat pouXeaOat. Twv Se Iv 
^iaTv Tivo; 7TuOo[i.£'vou 7roiav 6Sbv TpaTrst? £<; Il^paai; 
eXO^iv Suvr,acTat, D^^yev 6 'Poj[ji.uXoi; , ^v] 7roXX(o ota- 
c7Tr^[/.aTi TYjv Mr,oo)v acpeaTdtvat tt,? 2xuOtx?)?, ouol 
Ouvvou? d^retpou? Tr,!; ooou TauTr]? eivai, dXXa 7rdXat 
ec aur),v e[ji6e6Xr,x£vat , Xt[jLou tc ttjv y^ojpav xpaTV)- 
aavTo; , xai 'Ptoijtaiojv ota tov to't£ auvtaTaijLevov 7rd- 
Xeaov [Jir, au[A6aXXo'vTO)v. FlapsXr^XuOcvat 81 iq tvjv 
]\T/)0O)v Tov TS Baat/_ xa\ Koupat)^ tou; uaTepov e; Tr,v 
'P(oij(,r,v eXr^XuOoTai; et; 6[ji.aiy[jiiav, (xvSpae; twv liaat- 
Xeio)v SxuOcov xai 7roXXou TrXiqOoui; d^p/ovTai;. Kai tou? 
Sia€eor,x()Ta<; Xsyetv, oiq £pr][jtov Itc^XOcjvtc? yw^^L^v xat 
Xiavr,v Ttvd TrepatojQ^VTe;, -^v 6 'PcofAuXo; Tr,v MatwTtv 
Etvat toETO, TT£VT£ xai 0£xa otaY£voiji.£vo)v r;uL£pwv OpV) 
Ttvd UT:£p6dvT£? ic, Tr,v Mr,otxr,v lai^y.Aov. Ar,t^O[x£'vot; 
Se xat TrjV y^v xaTaTpEy^ouat 7rXr,0o; [l^patxbv eTr^XObv 
Tov a^wv u7repX£i[jt£vov depa irXrjaat PeXwv, &g~c acpa? 
Seet Tou xaTaa)(^dvT0<; xtvSuvou dvay^wprjaat et; TouTTiaw xai Ta opr, uTre^eXOeiv, dXiYrjv d^YOVTa? Xstav rj ydp 
TrXetcrri UTcb tcov Mr^Scov d'.pr^pr,To. EuXaSouijtlvou? Ss 
T'/;v Toiv 7roX£[/.ttov otto^tv £Tc'pav TpaTrrjvat oobv, xat 
[jtETd Tr,v Ix Trj? ucpdXou 7r£Tpa<; dvacp£po[jL£'vr,v cpXo'Ya 
exeTOev TropeuOevTa? .... r,[jLepwv 6Sbv e? Ta otxeia 
d'|itx£aOat, xat Yvwvat, ou TroXXw 8taaTr'ijLaTi Tr,v 
Mr^Oo)v dcpEOTdvat Trji; ^xuOtx^g. Tbv ouv 'ATTT^Xav 
£7t' auTrjv tevat fiouXdijL^vov ou 7rovv^a£iv TroXXd, out£ 
[jtaxpdv dvua£tv oobv, mgts xai Mr^Sou; xai IldpOout; 
xai llEpaai; 7rapaaTr,aeaOat xai dvaYxdaetv IXO^iv li; 
cpdpou d7raY0)Yviv ^rapetvat ^«3 auTw \j.diy itxow SuvatiLtv, 
•^v ouoev eOvo? u7roaTv^a£Tat. TIij.cov oi xaTa ll^pacov 
IXOeTv autov e7r£u^a[JL£vo)v xat iiz' Ixetvoui; TprWt Tbv 
7rdX£[/.ov, 6 KwvaTavTtoXo; eXEy^ oeote^vat [jlv) vrore xat 
lle'paa? pcxSio)? TrapaaTriadijLevoi; dvTt cpiXou Sea7rdTr,<; 
eTravr^^st. ]Nuv [jtev yap fb ypuaiov xo[jLt'^£aOat ^rap' au- 
Ttov Tr,; d^t'a<; evexa* et Bk xai IIdpOou<; xat Mv^Sou? 
xai nipaa; 7rapaaTr'aotTO, ouxeTt 'PoiijLatojv dv£^£aOai 
Tr,v auTou voacpt^o[jL£vo)v dpyr,v, dXXd OcpaTrovTai; Tre- 
ptcDavwc; r,YiTJO([JLevov yaXETrtotepa l7rtTd;£tv xai oux 
dv£XTd lx£ivot<; £7rtTdY[JLaTa. 'Hv 0£ d^ta , -^? 6 Kwv- 
aTavTtoXoi; eTreiivv^aOv) , aTpaTV)YOU 'Pw[;.at'o)v, ^; '/aptv 
6 'ATTr^Xa? 7rapd [BaatXeoji; ISeS^xto tou toT? aTpaTr,YoTi; 
j(^opr,YOuiJL£'vou Ta; auvTaq^i; IxTrlijtTreaOai. "EX^y^v ouv 
jjL£Td M-/,oou(; xai lldpOou; xat IlEpaa^TouTO Tb ovoaa, 
OTrep auTbv [iouXovTat 'PtotJLatot xaX^tv, xai Tr,v d;tav, 
•^ auTbv T£Ttt«.r,x£vat vo[jLt'!^ouatv, d^roaetad^jtevov dvaY- 
xdaetv acpa? dvTt aTpaTV)You paatX^a TrpoaaYop£tj£iv. 
"llSv) Y^P ^"-^^ )(^aXe7ratvovTa e't7reiv, cix; Ixeivoj [jLev o\ barbari miraremiir animi imiiotentiam, Romuliis, vir multis 
iionorificentissimis legationibiis functus et miilto reriim 
iisu praeditus, ait, secunda fortuna et potentia inde collecta 
adeo iiluin efferri, ut justis sermonibus nulhim apud se lo- 
cum relinqueret , nisi eos ex re sua esse censeret. INemo 
unciuam eorum, qiii in Scytliia, vel alibi regnarunt, tantas 
res tam bievi tempore gessit. Totius Scytliia^ dominatum 
sibi comparavit, et ad Oceani insulas usque imperium suiim 
extendit, ut etiam a Romanis tributa exigat. Nec liis con- 
tentus, ad longe majora animum adjecit, et latius imperii 
gUi fines protendere et Persas bello aggiedi cogitat. Uno ex 
nobis quserente, qua via e Scytbia in Persas tendere posset, 
Romulus dixit, non longo locorum intervallo Medosdissitos 
esse a Scytiiis, neque Hunnos banc viam nescire, sed olim, 
fame per eorum regionem grassante, quum Romani propter 
bellum, qiiod tunc temporis gerebant, minime cum illis 
proflio decertarent, bac irrupisse et usque ad Medos Basi- 
ftbum et Cursicbum, duces ipsorum, eregiisScytbisoriundos, 
penetrasse, qui postea cuin niagna bominum multitudine 
Romam ad contrahendam armorum societatcm venissent. 
Hos narrasse, per quandam desertam regionem illis iter 
fuisse, et paludem trajecissc, quam Romulus existimabat 
esse Maeotidem :deinde, quindecim diebus elapsis, permon- 
tes qiiosdam, quos superassent, in Mediam descendisse. Ibi 
pr«'das agentibus et excursionibus agros vastantibus Persi- 
cuin agmensupervenienstelisaera replevisse. Itaqueimmi- 
nentis periculi metu retro abscessisse , et per inonlcs rc- gressos, pauxilUim praedae abegisse. Magnam enim partem 
Medos extorsisse : ipsosautem, ut persequentium liostiuiii 
impetiim evitarent, ad aliam viam deflexisse, et per loca, 
ubi ex petra niaritima flamma ardet , illinc profectos , . . . 
dierum itinere in sedes suas revertisse. Atque ex eo salis 
vidisse, non magiio intervallo Scytbiam a Medis distare. 
Quamobrem si Attilamcupidoceperit Medosinvadendi, non 
multum opera? et laboris in eam invasioneni consumptiirum, 
neque magnis itineribus defatigatiim iri, ut Medos, Partlios 
et Persas adoriatur, et cogat tributi illationi se subinittere. 
Adesse enim illi magnas copias, quas nulla gens sustinere 
possit. Nobis vero optantibus, ut Persis arma inferret, et a 
nobisin illos belli molem averteret : « Verendum est, inquit 
Constantiorus, ne, Persis facile devictis, nou jam amplius 
amicus, sed dominus iii nos revertatur. » Nunc enim auro 
accepto pro dignitate eum contentum esse. Quodsi Medos, 
Partbos et Persas domuerit, minime eum Romanorum a 
suo sejunctum regnum passuriim, sed eos manifesto servos 
suos reputantem, gravia illis et intolerabilia impecaturum 
esse. Dignitas autem, cujus mentionem Constantiolus fe- 
cit, erat Romanorum exercituum ducis,quam Attilas ab 
impcratore acceperat, et stipendia ejiis, qiii exercitus re- 
gebat, niissa sibi non recusabat. Innuebat igitur, Attilam , 
Medis, Partliiset Persis subactis, bocnomen, quo Roma- 
nis illum vocare lubet, et dignitatem , quam illi ornamenti 
loco esse exsistimant, repudiaturiim, et pro diice coactu- 
rum eos se regem appellarc. Jam tum enim Indignatus di- FRAGMEISTA. 91 aui-QU OipaTTOvts? £tai crtfaxVjYot , autw §= oi toig ^a- 
ciXcuoucrt 'Po)[xato)v 6ii.dtiu.oi. "'EcscOai Ss oux etg 
fxaxpav Ty;i; 7:apou<ir,? autw OuvatX£(»); auqyjffiv • ar]- 
[Aatvetv xai xouto tbv Oeov tb tou "Apeoi; avacpr^vavta 
^i'j>o?, OTTEp ov ispbv Xf».\ Ttapa ttov SxuOtxwv [iaCTiAstiJV 
Tijj-oJiJtEvov, ola Sr) toi £Cpdpo.> tojv TCoX£p.o)v avax£tp.£vov, 
£v toi? TtaXai acpavt(jOr,vat ^(pdvot?, elta Sia (Sobi; eupe- 
Or,vat (cf. fr. lO, p. (jG). 

Kat Ixaatou Xeystv tt TOpt twv xaO^Gtojtojv jiouXo- 
Ucvou, 'Ovr,Yr,c7t'ou uTt^^^XOdvto?, Ttap' autbv y]XOo[/.£v, 

Xat £7r£tpO)IX£0a 7T£pt Toiv £(77TOUOaC7(;t£VO)V (j.avOav£iv. 

'() o£ Ttcjt 7rpo'T£pov pap6otpoi<; StaX^/OEii;, TruOlcjOai 
[xi Tiapa Ma^tatvou £7t£Tp£7r£ Ttva 'Po)iji.atoi avSpa 

TCOV UTtattXoiv 7tapa tbv 'ATT7]XaV 7tp£(j6£ud[/.£VOV fftiX- 

Xoucjtv. 'ilc^ §£ 7cap£X0(j)v Eti; tr,v cxr,vr,v £Cppa^ov, aTrep 
eipr,td [xoi, xai o tt SeT XiyEiv t&v /aptv 6 pa'p6apo? 
f,u.(T)v ertuOeto au.a tco Ma^t(/.tv(i) pouX£ucjau.£vo; £7ra- 
vvjXOov 0)? tbv 'Ovr,Yv^fftov, XEyo^v, (Jj? lOeXouat jjiiv 
'P(o(jiaTot auTOV Ttapot cjcpa!; IXOdvTa twv (X[/.cpt€dXo)V 
evExa otaX£Y£ciOai , et 5k toutou Statjt.c)cpTOt£v, £X7r£[jc'|/£tv 
paffiXea 6v SouXeTat 7rp£ffj£Uffdiji.£vov. Kai £uOui; [jte- 
Ttevai [Jte Tbv Ma;t[jitvov ^rapexeXeuffaTO, xat vjxovTa 
autbv '^^Y^ 7rapa tbv 'Atf/^Xav. Kai [Jttxpbv ufftepov 
u7r£^£X0())v 6 Ma;t(jLTvo<; eXEyEv, eOeXetv tbv potpSapov 
Ndixov 7] 'AvatdXtov ^ 2£vaTopa Tcp^fffieueffOat' {/.t) Yotp 
av aXXov Trapa tou? £tpr)|jt£vou(; SeqeffOat. Kal coi; auTOu 
(ZTCoxptvatJtevou, \i^ yprjvat £7rt ttjv Trp^fffietav tou? 
avopaq xaXouvTa uTrdTCTOU^; xaOtffTav SaffiX^i , £ipyjX£vat 
Tov 'ATTr^Xav, £t [i.r\ I^XotvTO 7tot£iv a pouX^tat , OTrXot; 
Toc (XfjccptSoXa Siaxpt07)ff£ffOat. 'E7raveX0o'vTO)v Se f,iji.tov e'? Tr|V ffxvjvviv, 6 tou 'Op^fftou TraTrjp ^xe Xeytov, ox; 
cx[xcpoT£poui; u[xai; 'ATTr^Xai; £7ri to ffu^jLTtdfftov 7rapaxa- 
X^T, yHvr^ffecOat os aurb 7r£pt 0' t^; fjtjtEpa?. 'iig ol Tbv 
xatpbv EC5uXo(;aijt.£v xai £7ri to Sei^rvov xXr,0£'vT£(; 7rap£- 
yevdixEOa f,[i.£T; t£ xal oi (X7rb Tt7)v £ff7r£pio)V 'Po)[jLaio)v 
Trpecfiet?, £ffT7][/.£v eTri tou ouiSou cxvTia 'ATTr^Xa. Kal 
xuXtxa ol otvo/dot xaT^ to eTrt/toptov eTreSoffav eOot;, 
(5)i; xai f,(/5E(; 7rpb T7;(; ^Spa^; IrretjqaffOai. Oll §■>, ysvo- 
[/.£VOU, tt;? xijXtxoi; cx7roY£Uffoc[jt£vot £7ri tou^; Opdvou; vjX- 
Oo[/.£v, ou £0£t xaOEffOEvrai; 0£t7rv£iv. rFpb(; Oi TOti; TOt- 
y^oK; Tou otxr^ixatoi; 7rotVT£(; uTrvjp/^ov oi Stcppoi I; lxaT£pa<; 
^rXeupot!;. 'Ev [X£ffo)T0(TO) Oa ^ffTO £7rt xXtvvi^; 6 'ATTV^Xai;, 
£T£pag sqd^rtffOev xXtvri^; u7rap/ouffr,(; auTto , [/.£0' r,v 
PaOixot Ttv£(; £7rt Tr,v auTou cxvyJYov £uvf,v, xaXu7TT0ij(.£'vrjv 
dOdvat; xat 7rotxtXotg TrapaTTETocffijtafft xdff[jiou /ocptv, 
xaOot7rep tTri tiov Yaixouvttov "EXXyive; tc xat 'Po)(j.atot 
xaTaffxeua^oufft. Kat ^rptoTviv ixkv £vd(jLt!^ov twv oet- 
7rvouvTO)v Toc^tv Tf|V £v 0£$ta' TOu 'ATtr^Xa, S£ut£pav oe 
Tyjv eu(j')vu[/.ov, Iv ^ li\jyyoi\oatw ovTec; , ^rpoxaOeffOivTOi; 
f,iji.O)v B£pi/ou, Trapoc ixuOat; £ij yEyovdTO^; cxvSpd^;. 
Y^? 'OvyiY7iffiO(; £7rt Sicppou f,ffto £v 0£^ta t^? tou 
pafftX£0)(; xXtvr,(;. 'Avttxpu 8t tou 'Ovr,Yr,ffi'ou £7rt Si- 
cppou ExaOe^ovto Suq tiov 'ATTr^Xa 7rat'So)v 6 yap Trpe- 
ffSuTepo? £7ri trfi exetvou -^ffro xXtvr,(;, oux eyy^?» <^^^' 
Itt' otxpou, aiSoT tou TraTpb^; [SXe^^ro^v l(; Yrjv. riotvTcov 
0£ Iv xoff[ji.o) xaO£ffTtoTO)v, 7rap£X0o)v o'tvo/do(; Tto 
'ATr/]Xcx oivou xtffffuStov £7TtSi5o)fft. A£;o((ji.£vo? Se tbv 
Tyj Tflt;£t 7rpo)TOV :^ff7roc!^eTO. '0 oe Tto cxff7taff[jto) tiLir^Oet^; 
Stavifftato* xat ou 7rpo't£pov t^^ffai Olijtt? -i^v, Trptv r[ tto 
oivo/^dt») cxTroY£Uff(3t[ji.£vo? r, xai Ix7ri(>)v cxTrfiStoxe to xic- cebat, illi servos esse exeicituum duces, sibi vero viros 
iniperatoribus Ronianis digiiitate pares. Et brevi quidem 
sibi potentiffi accessionem fore, quod et deus, Martis ense 
in hicem protiacto, portenderit. Hic ensistanquam sacer et 
deo beliorum pr<Tsidi dedicatus, aScytbarum regibusoiiin 
colebatur, et iniiltis sff!cuiis non visus, bovis ministerio 
fuerat tunc temporis epiitus. 

Oum ila de praesenti rerum statu confabularour, Onege- 
siiis foras prodiit, ad quem , ut ex eo disceremus qiiae 
nostrae curae commissa fiierant, accessimiis. llie vero prius 
ctiin nescio quibus barbaris coilocutus, qiiaerere me ex 
JMaximino jussit , quem Romani ex consularilius legalum 
ad .Attilam essent missnri. Ut in tentorium veni , et Maxi- 
miiio, quae mibi Onegesins dixerat, retuli, babitadeeo, 
qiiod barbaris respondendum esset, deliberatione, redii, 
dlxique Onegesio, Romanos niagnopere desiderare, iilum 
suarum cum Attila controversiarum disceptatorem ad se 
accedere. Qua spe si exciderint, imperalorem , quem sibi 
libuerit, legatum niissurum. Extemplo me Maximinum ar- 
cessere jussit, quem , ut venit, ad Attilam deduxit. Unde 
noii miilto post Maximinus reversus, narravit barbarum 
vel'e imperatorem ad se mittere legatos aut Nomum aut 
Analolium aut Senatorem, neque ullos alios praeter bos 
adiiiissurum. Et qiium Maximinus objiceret minime con- 
veuire legatos, qui ad se mittantur, dcsignando suspectos 
iniperatori redderc, Altilain respoudisse, si liaec abnuerint, armis se controversias disceptaturum. Reversis nobis in 
lentorium , ecce ad nos Orestis pater, « Vos ambos , inquit , 
ad convivium invitat Attilas ; tiet vcro illud ad nonam dici 
boram. » Tempore condicto observato, ut veninuis, et iina 
quoque Romanomm Occidentalium legati, stetimus in li- 
mine ccenaculi coram Attila. Tum pincernae, ut mos estin 
illis regionibus, calicem fradiderunt, ut ante accubitum 
vota faceremns. Quo facto , et calice degustato, ipsa solia, 
in quibus nos sedentes coenarc oportebat, ascendimus. 
Omnia sediiia circa parietes cubiculi al) utraque parle dis- 
posita erant : medius in lecto sedeliat Attilas, aitero lccto a 
tergo strato, pone quem erant quidam gradiis, qui ad ejus 
cubile ferebant, linteis candidis et variis tapetibus ornatiis 
gratia contectum, simile cubilil)us , qucc Romani et Gr.a-ci 
niibenlibus adornare pro more babent. Et primum quidem 
convivarum locum ejus iiabebant, qui ad Atlila^ dextrain 
sedebat, secundum ejus, qui ad lavam : in quo nos et Re- 
riclius, vir apiid Scyllias nobilis, sed Bericluis superiore 
loco. Nam Onegesius in sella ad dextram regii tliori, ct e re- 
gione Onegesii duo ex Attilae filiis sedebant. Senior cniin 
in eodem, quo pater, tbrono, non prope, sed miiltiim infra 
accumbebat, oculis prae pudore propter patris praesentiam 
semper in terram conjeclis Omnibus ordine sedentibus, qiii 
Attilae erat a poculis, ingrediens pateram vini tradit. Ilanc 
ubi suscepit, proxinuim ordine salutavit, qiii saliitafione lio- 
noratus surrexil, neque prius euni sedere fas erat, quani 92 PRISCI PANIT^ ijuSiov. KaOsffOsvTa Se ao-cbv tw [aurw] Tpomo oi 7:a- 
po'vT£? £Ti(ji.wv, SEyoasvoi Ta? xuXi/.ai; xai [/.etoi tov 
d<J7raff[jibv dTTOY£uoy.Evoi. 'KxacTW 0£ eii; olyoyoo^ 
Trapyjv, 8v ISsi xaTa ittoi)(Ov £tai£vai, tou 'ATTV]Xa ot- 
Moyooii uTrE^iovTo?. Ti|J.r,0£'vTOi; §£ xai Tot! SEUTEpou xai 
Twv £;?)(; , xai ■h^u.a^ TOi? taoi<; 6 'ATTviXai; £0£?iw(jaTO 
xara ttiv twv Oaxtov Ta;tv. "il Br\ d(7iTa(jiji.w 7rdvT0)v 
TtfjtYiOEVTWv, u7r£;Tr]£C»av |j.£v ot ohoyooi , Tpd7T£(^ai 0£ 

[J1,£T^ TyjV TOU 'ATTT^Xa 7rap£TtO£VTO XaTGC TpEli; Xat T£T- 

Tapa<; (xvSpai; 7\ xai 7rX£iou(; • oOev £xa(7To; oTo'? T£ r,v 

TWV TT) (/.ayiOt ToSl ( tOl(X? Val. ) £7TlTtO£IJt£VOJV [A£Ta- 

Xa^Eiv (jt'}) u7r£;twv t^? twv 6povo)v Ta^eoji;. Kai 7rpwT0q 
E'to-7]£t 6 Tou ATTv^Xa u7rr,p£T7ic, xp£wv TrXr^pv] 7rivaxa 
ccEpojv, xat ot 7ra(7i Staxovou;ji.£vot [jtsT* auTbv cTtov xai 
ot{/a raTi; Tpa7r£^at; £7:£0£aav. 'AXXa toi<; [jiev dXXot? 
papSdpoti; xai r,;ji.tv ^toXuteX^ SEi^rva xaT£(JX£ua(7T0 , 
xuxXot(; £7rtxei;jt£va dpYupoT? • tw Se 'Attv]X(x e7ri tou 
^uXivou TTtvaxo; :^v ouSev ^rXeov xpEcov. MeTptov Bs 
SauTov xai £v Toti; dXXoti; dTraatv £0£txvu. Toti; yap "^^? 
euoytai; dvopdat xuXixe; ypuaat t£ xai dpyupaT £7r£- 
SiSovTO, Tb 0£ auTOu £X7roj[jta ^uXtvov r,v. AtTr, oe aurw 
xat i\ EuOr.c; iT\}'(ya.'^z'^ ouaa, [xyio£v twv dXXwv TrXrjV 
Tou xaOapa elvat StacpuXaTTOuaa • xat outs Tb 7rapr,oi- 
pri[jt£vov auTW ^icpo? , oute oi twv jiapSaptxwv u^roSrp 
[jidTOJV S£C7tJtot , ouT£ Tou t7r7rou 6 yaXtvbc;, wc<7r£p twv 
dXXo)v ixuOcov, '/putTco v) XiOoii; -^ Ttvt twv TttjLicov iy.0- 
C[Jt£iTO. Twv Si o']^ojv Twv £v ToT? 7rpo')Tot(; 7rfva^tv £7rt- 
teOevto^v dvaXo)0£VTO)v, 7rdvT£c Siav£aTifi[ji£v, xat ou 
7rp<)T£pov £7ri Tbv Stcppov dvaaTot? ^^XOe , Tcpiv ?, xaTOt 
Tr,v 7rpoT£pav Td;tv ExaaTOi; t'/iv eTrtSiSoptsviriv auTw oivou 7rXr^pr, £C£Tct£ xuXixa, tov 'ATTr,Xav awv EJvai 
£7r£u^d(X£V0(;. Kat toutov Tt[ji.r,0£VTO(; auTOu Tbv Tpc)7rov 
£xaO£aOr,ut£v, xa\ SEUTEpoi; IxdaTr, Tpa7r£<^y) l^rETiOeTO 
7riva^ Exepa l/^wv e3tt)St;jta. "^ilc, Se xai auTou ot Trdvre^; 
ijt£T£'Xa6ov, xat tw auTw E^avaardvTE? Tpo'7ro), auOt; 
£X7rto'vT£(; £xa6£a0r|(ji.£v. 'KTriyEvo^jtEvr,; S£ la^rEpa? SSSei; 
dvr/iO-/iaav, Suo Se dvrtxpu tou 'ATTv^Xa 7rap£X0()VT£(; 
[jdpSapoi cxa^u.aTa 7r£7rotr|U.£va eXsvov, vixa^; aurou xat 
Toci; xaTOC i:okz]j.o-) (xSovtei; dpErd^; • I? ou; ot Tr,i; euo)- 
yia<; dTreSXeTrov, xat oi [Jt£v •/iSovto toIc 7rotyi[jtaatv, ot 
Se twv 7roX£[/.o)v dva^utt[jtv7iaxc)[^.£voi Si7]Y£ipovTo ToTi; 
cppovT]ijtaatv, dXXoi Si lycopouv ic, Sdxpua, t))v &Tcb tou 
/po'vou '/laOEvet Tb aw^jta xai /iauyd!^£tv 6 Ouutbi; Yivay- 
xd^ETO. Metoc Se Toc ciiij.OLT(x ^xtjOr,<; Tt; 7rap£X0(i)v 
cpp£vo6XaSr,i;, dXXcixoTa xat 7rapdar,tj.a xai ouSev it^dq 
cpO£YYo',u.£VO(; , i^ '{iXonoi. 7rdvTai; 7rap£ax£uaae ^rapeX- 
Oetv. MeO' Sv u7r£iar,X6£ Z£pxo>v 6 Maupouato<; (\id, 
fr. 1 1)' 6 yap 'ESexo^v auTbv 7rapa tov 'ATr/]Xav iXOetv 
TcapETCEiffev, (5)<; t^ exeivou aTrouSvi ttjv Ya[Jt£T:?iv d.Tco\-f\- 
(|/o'[X£vov, -^^v xaTOc Tr,v twv pap6dpo)v etX7]'^£t yo^^pav, 
Tcp BXr^ocx 7r£piaTcouSaaTO(; trfv. 'ATroXeXotTrEi Ss auTTjv 
£v T^ ixuOix^ 7rap3t tou 'ATTrjXa Swpov 'Aetio) 7r£[jt- 
cpO£t';. 'AXXd T^? [Jt£v TotauTr,<; Sf/][j!.apT£V eXTrtSo^;, tou 
'ATr/]Xa ■/aX£7rv]vavT0(;, oti y^ o^ ^S ttqv aucou e7ra- 
vr,XO£. Tc)T£ Se Std Tbv T7i<; Euco/ta^; xaipbv ^rapeXOcov 
Tw TE eio£t xat ToT<; £aOT],utaai xat tt; cpojvTJ xai Tot<; 
auYXE/uu-EVO); Trap' autou 7rpo'.p£po[jiE'voi<; ^r^;jiaaf ttj 
ydp Auaovitov r/jv tcov Ouvvojv xai Tr,v twv rc)T6wv 
Tcapa[jtiYvu<; YXwTxav TrdvTa; Sie/eev xai i<; daSEffTOv 
6p[jLr,aat Y£Xo)Ta 7rap£ax£uaa£ , 7rXr,v 'ATrinXa. Auto; menim degustans, ant eliam ebibens, poculum pocillatori 
retlderet. Sedenti auleni Attiine eodem modo, qui convivio 
intererant, pocula suscipienles et post salutationera de- 
gustanles, lionorem exhibebant. Unicuique vero unus po- 
ciliator aderat, queni, quum pincerna Attila; exiret, in- 
troire suo ordine oportuit. Secundo et reli<iuis deinceps ad 
bunc, modum bonore affeclis, Attilas nos quoque eodem 
modo salutavit secundum ordinem sellarum. Tum omnibus 
salutationis bonore delato , pincernae recesserunt. Mensae 
vero juxta Attila> mensam erant erectae, excipiendis Iribus 
et quattuor, aut etiam pluribus convivis idoneae, ita ut quis- 
que in sedili suo residens, de impositis mensse ferculis com- 
mode sumere posset. Deinde primus in medium accessit 
Attilae niinister patinam carnibus plenam ferens ; post ipsum 
qui panem ministrabant et obsonia mensis apposuerunt. 
Sedceteris quidem barbaris et nobis lautissima cccnaprsepa- 
rata erat et in discis argenteis reposita, Attilae vero in quadra 
lignea, et nibil praeter carnes. Moderatum pariter in reli- 
quis omnibussese prajbebat. Convivis aurea et argentea po- 
cula suppeditabantur ; Attilae poculum erat ligneum. Sim- 
plex adniodum illius vestis nulla re, nisi niunditie, ornata 
erat. Neque ejus ensis, neque calceorum barbarorum liga- 
mina, neque ejus equi frena, ut reliquorum Scytliarum, 
aiiro aut lapidihus aut alia quacimque re pretiosa erant or- 
nata. Ut obsonia primorum ferculorum fucre consumpta, 
surreximus, nequc prius quisquam nostrfim ad sedem suam est reversus, quam sibi traditam pateram vini plenam, 
servato priore ordine, Atlilam salvum et incolumem proca- 
tus, ebibisset. Eo ad bunc moduni bonore culto, sedimus. 
Tum nova fercula cuique mensae sunt illata, quae alia con- 
tinebant escnlenta, ex qtiibus ubi omnes, quoad satis esset, 
comedissent, eodem modo surreximus, et epoto calice rursus 
consedimus. Advenienle vespere, facibusque accensis, diio 
Scytbaj coram Atlila prodierunt, et versus a se factos, qui- 
bus ejus victorias et bellicas virtutes canebant, recitarunt. 
In quos convivae oculos defixerunt; et alii quidem versibus 
delectabantur, aliis bellorum recordatio animos excitahat, 
aliis manabant lacrimae, quorum corpus aetate debilitatiim 
erat et vigor animi quiescere cogebatiir. Post cantus et car- 
mina Scytba nescio quis niente captus absurda et inepfa 
nec sani quicquam babenlia effundensrisumomnibus com- 
movjt. PostremoZercon Maurusius introivit. Edecon enim 
illi persuaserat, ut ad Attilam veniret, omnem operani ct 
studium pollicitus, quo uxorem recuperaret. Hanc enim, 
quum illi Bleda faveret, in barbarorum regione acceperat, 
eamqiie in Scytbia, ab Attila ad Aetium dono missus, reli- 
querat. Sed bac spe frustratus est, quia Attilas illi succen- 
suit,quod adsua remigrasset. Itaquetuncarrepta festivitatis 
occasione, progressus et forma et babitu ct pronuntiatione 
et verbis confuseab eo prolatis, Romanae Hunnorum et Go- 
fhoriim linguam intermiscens, omncs laetitia implevit, et 
effecit ut iu vebementem risum prorumperent. Sed Attilas FfUGMENTA. 93 vap £[ji£V£v affT£iji.'^v;i; )cai to ei^oi; afxsTaTpsTCTO?, xat 
oiiSiv ouTE Xeytov oute ttokov ysaojtoc; e-/d[jt.£vov ecpai- 
v£TO, TrXriv OTi Tov veoKaTOv twv Traiowv ( 'Hpva? Ss 
ovoaa TOUTW ) £iCTio'vTa xai' TrapeaTWTa etAxs Tyi<; Tia- 
pstai;, yaXrjVoTi; aTToSXsTrwv of/-U.aai Tipbi; auTOV. 'EiJi.ou 
ol Oautxa^ovTOi; omyc, twv [jt.EV aXXojv TratSojv oXtyojpoir;, 
Ttpbi; 0£ £X£ivov i/oi Tbv vouv, 6 7rapaxaOT^[/.£vo<; pap- 
fiapoi;, cruvtet? t^? Auaovtoiv cpo)vvi<; xai twv Trap' auTou 
[xot pr,0'/i«ro[/£vojv [ji.r,0£v Ix^Eyetv 7rpo£iTrojv, £:pa(7X£ tou? 
(jtavTEi? Tw.'ATT7]Xa TrpoTjYopEuxevat , to [jlev auTOu tte- 
oeTdOat yevoi; , uTtb os tou iratSbt; ava(7Trjff£crOat toutou. 
'ii? 0£ £v TO) cuixirojtoj etXxov Tr)v vuxTa, u7r£^i^X- 
Oot/.£v, £7rt iroXu [xr) jjOuXr,0£VT£c tw totw Trpoaxap- 

T£p£tV. 

'H[Ji.£pa<; Se y^voijtEvrii; £7ri tov 'Ovr,Y7i(7tov r]XOo;x£V, 
/crfyxx fjijLai; otacp£0-^vat XeyovTEi; xai [jtr) TVivaXXwi; 
TpiSetv Tovypdvov. Kat Si; £cpr| lOiXEtv xat tov 'ATT/jXav 
tx7ro7r£[y.Tr£tv /iijtai;. Kai (Jtixobv StaXt7rwv atJLa TOti; Xo- 
Yafftv £6ouXeu£to 7r£pt Twv 'ATTr^Xa OEOoyaEvow, xat 
Tot paij tXeT i7roooO'/](jd[/£va auv£TaTT£ "(^oLu.u.cfzoL , utto- 
Ypacpsojv auTO) 7rapo'vTO)v xat 'PouaTtxiou, (ivopbi; 6p- 
!ji.o)[ji£vou [ji£v £x Trji; <i'vo) Muatai;, (xXdvTO? Bi Iv tw 
7roX£[ji.o), xa) oia Xoyo^v tJpETrjv tw SapSotpw £7rt Trj 

Toiv YpatJ'.[Jl(XTO)V Sta7rOVOU[JL£VOU ffUVT(3t^£t. 'il<; Bk £X 

Tr;? auvdoou StaveffTr) , e5£r^0r|[ji.ev auTOu Trepi Xuaeo)? 
T^? SuXXou YOfF'-^'^?,^; xai twv £X£ivri<; TraiSwv, £v t-^ 
'PaTtapiai; (xvSpa7roSia0£VTO)V (xXo')a£t. Kai 7rpb<; fjtsv 
Trjv auToiv oux (X7rr,Ydp£ua£ Xuaiv, £7ri ttoXXoTi; oe acpai; 
eSouXeTO y( pri[j(.afftv aTre^jnroXav. 'H[Ji.tov oe eXeeTv auToui; Trji; Tu/;/i(; tx£Teua(xvTO)v, t^Jjv 7rpoTe'pav euSaiijLOvtav 
XoYiCd[Ji.£vov, Ste'6ri t£ 7Tpbi; Tbv 'ATTriXav, xat Tr,v [jtsv 
YuvaTxa £7rt TrevTaxoaiot^ oiacprjxe )/puffot<;, tou? Oc 
7raioa(; SoJpov £7r£[j(,7r£ jiiaatXeT. 'Ev TOUTt») 0£ xat 
f) 'Pexav ( leg. xat Kplxa, ut supra ) r) tou 'ATTrjXa 
Ya[X£T-^ Trapa 'ASa[jtei twv auT^? 7rpaY[Jt.txT0)V tv e7rt- 
Tpo7rr|V l/ovxi oeiTrvetv fjtjLat; TrapextxXet. Kai Trap' 
auTov eX6o'vT£<; ayM ■zia\ twv ex tou eOvoui; XoycxSwv 
cptXocppocuvrii; £Tuyoi^.£v. 'ESe^iouto SI fj[jLa<; [jteiXt/t'ot<; 
Te XoYoti; xat Trj Ttov £Sw5t'[jL0)v xapaffXEurj. Kal 
ExacTO? Twv TrapdvTtov SxuOtx^ cptXoTtijLtix xuXtxa f,[jLtv 
7rXr,pr) StavtaTaijLevo? eotSou, xat tov ex7rtdvra Trept- 
SaXwv xai cpiXv^ffai;TauTriv £0£'/£to. M£TaO£ to oetTrvov 
£7ti TTiv ayf.Ti^^Tiy eX6dvT£<; li; U7rvov £Tp(X7rri_u£V. Trj Ss 
ucTepatcx e7Ti au[jL7ro'atov auOti; f|[xa<; 'ATTriXa<; exixXet, 
xat Tfo TrpOTEptj) TpdTTo) Trapa Te auTbv £iaviXOo[jL£v xai 
£<; Tr,v s.\)or/i'xv £Tp(X7rr![jLev. 2Iuv£'6atv£ Se £7riT^<; xXtvr)? 
aia.a ouTw (Jir) Tbv 7rp£a6uT£pov twv 7rat'So)v f,aOat, 
(xXXa Yotp 'ilrjfiapatov, OeTov auTW xuy/ixvovToi. 7rpb<; vra- 
Tpo;;. Hapa^rav Se Tb au(jL7ro'atov Xo'YOt<; cptXocppovou^Jtevoi; 
cppa^etv f|[xa<; paatXeT 7rapexeXeu£T0 Tto Ko)vaTavTt'co , 
bi; auTto Trapa Aetiou (XTTEffTaXTO u^roYpacpeox; ycxptv, 
otoovat r,v auTW yuvaTxa xai u-Kiayexo. Hapa yctp 
Tov paatX^a 0£o5datov a'[jta toii; ffTaXeiat Trapa tou 
ATTr,Xa 7rp£'a€£aiv (xcpixd(JL£vo? 6 Ko)vaTctVTto<; t-^jV e't- 
pVivr,v Po)[jLat'ot<; xat SxuOati; ecpviaev £7ri [jiaxpbv cpu- 
XaTTeaOat ypdvov 7rapaffX£U(xa£tv, av auTto "^^v^txHxa. 
EUTTopov Sotr,. Kat Trpbi; touto £7r£veuff£ paatXeui;, xai 
i.aTopvtXou ^reptoufftcz xat ye^vet xofffJLOuijL£'vou OuyaTEpa semper eotlem viiltu, omnis mutalionis expeis, et immotus 
permansit, ncque ifuicquam facere aut dicere, quod jociim 
aut liilaritatem pra3 se ferret, conspecliis est : pra»terquam 
(juod juniorem ex fiiiis introeuntem et advenlantem, no- 
niine Ernas, placidis et laetis oculis est intuitus, et eum 
gena traxit. Kgo vero quum admirarer, Attiiam reliqiios 
suos lil>eros parvi facere, ad liunc soium animum adjicere, 
nnusex barbaris,qui prope mesedebatet Latina; linguaj 
usuni habebat, fide prius accepta, nie nihil eorum, qua; 
dioerentur, evulgaturum, dixit vates Attilae vaticinatos esse, 
ejus genus, quod alioquin interiturum foret, ab hoc piiero 
restauratiim iri. Ul vero convivium ad miiltam noctem pro- 
traxenint, non diutius nobis compotationi indulgendum 
esse rati, exivimus. 

Dieexorto, Onegesium adivimus dicentes , nos dimitti 
oportere, neque nobis diutius tempus terendum esse. lUe, 
Altilam quoqiie in ea esse voluntate, et nos dimittere con- 
stitiiisse re.spoiidit. Ifaque non multo post consiliiim proce- 
rum de his, qua; Altilas statuerat, habuit, et litteras, qua? 
imperatori redderentur, digessit. Aderaut enim quoriini 
curaj epistolas scribere incumbebat, inter qiios erat Rusti- 
cius, vir e superiore Mysia ortus, qui ab bostibus captus, 
quum dicendi facultate valeret, barbaro operam in conscri- 
bendis epistolis navabat. Dimisso concilio, ab Onegesio pre- 
cibiiscontendimus, ut Sylla; uxori et ejus liberis, qui in 
expugnatione urbis Ratiaria? una cum matre in servitutem 
redacti erant , libertatem restitueret. Et vero ab bis libe- randis niinime abborrebat, sed eorum libertatem magna pe- 
cunicK summa a nobisemptam volebat. Itaque noseum sup- 
plices orare et obteslari , iit, babita corum pristinae fortunae 
ratione, pra-sentis calamilatis commiseratione nioveretur. 
Ille, ut Attilam adiit, mulierem pro quingentis aureis libe- 
ram dimisit, et ejiis filios dono ad imperatorem misit. In- 
terea Creca, Attila? uxor, in aedes Adamis, qui ejus res 
domesticas curabat, nos ad ctenam invitavit. Ab eo una 
cum pluribus Scytbia! principibus comiter excepti siimus et 
jucundis sermonibus et magnificoepularum apparatu. Tum 
unusquisque eorum qui aderant, surgens, Scythica comi- 
tate pociiliim plenum nobis porrexit , et euin , qui biberat, 
amplexus et exosculatus, illud exccpit. A coena nos in 
tentorium nostrum recipientes, somnum cepimus. Postridie 
iterum nos Attilas ad coenam iiivitavit, et eodem, quo priiis, 
ritu ad eum accessimuset ad hilaritatem nos convertimus. 
Tum autem non seniorex filiis Attil<ie m ejusthorouna cum 
ipso accumbebat, sed Oebarsius, ejus patruus. Per totum 
convivii tempus nos blandis sermonibus appellans impera- 
tori dicere jussit, ut Constantio, quem ad euin Aetius, ut 
abepistolis esset, miserat, uxorem daret eam, qiiam illi 
promisisset. Etenim Constanlius una cum Attilee legatis 
ad Theodosium venerat, et se operam daturum , ut pax 
longo tempore inter Romanoset Hiinnosservaretur, dixerat, 
niodo sibi uxorem locupletem matiimonio copularet. Huic 
pelitioni impcralor annuerat, et Saturnini filiam, viri et 
opibus et genere clari et ornati , se illi nuptui daturura 01 L. PRISCI PANIT.^!: etp'/]X£i StiWeiv. Tbv Si SaxopviXov ivYipr^xst 'AOrvati; 
/i xat Ivjooxia" a[y.cpOT£pot(; ^ap exaXsTTO xoti; ovoaactv. 
'E; Ipyov oi t:^v auTOu ou GuvSyftoprjasv ay^Ov^vai utco- 
cj/_£CTtv Zr^vojv, UTraxtxbi; avJip xat T:oA)vr,v a[X'^' auxbv 
£/<ov 'Iffaupojv ouvatxiv, [/.£0' ■/](; xai xrjv KojvaTavTivou 
xaTd Tov Tou 7roX£iy.ou xaipbv (puXotTTEtV lu£T£TpaTrT0, 
ToTS Srj TO)v Iv T^ "Eo) (jTpaTtojTtxwv apyojv TayixaTOJV 
uTTE^ayEt Tou tppouptou TfjV xo'pr|V, xai 'Pou-^w Ttv\, £Vt 
TO)v £TCtTr,S£t'o)v, xaTEYyua. TauTr,(; Si a'^r,pr|a£vr,(;, 
6 Ko)V(jTavTio<; £0£iTO Tou pap6a'pou, £vuopt7[jt£vov auTbv 
{/.r, 7r£ptopaa6at, aXX' rj tyiv dcpaipiO^taav r, xai aXXvjv 
auTtp oiSoorOat YaixeTr,v ^epvviv Etffoiffouffav. Ilapa Tbv 
Tou Seittvou Totvuv xatpbv 6 pofpSapo; XiyEtv tw paffi- 
XsuovTt Tbv !Ma;iu.tvov ixeXeue, [iy\ ypT,y/on. tv;? e; auTOu 
Tbv KojVTocvTtov EXTTtooi; oia[AapT£tv ouT£ yap pafftX^t 
(paffiXtxbv? B. ; TrpEirstv suppl. N. ) Tb ^£UO£ffOat. 
TauTa S; 6 'ATTr^Xa? evETeXXexo, UTTOffyo^iivou Kojv- 
ffTavTtou /pr^LtaTa So)ff£iv, eiTwv ^aTrXouToiv auTw Tuapa 
'Pojjjtatot; xaT^YYuriOeivi yuvvi. 

Tou 81 cu[X7:offtou u7:e;£X0o'vT£i;, fJteTa tv)v vuxTa 
vjtjtepwv StaY£V0(X£vwv Tptwv, Stv)cp£tOr|[jt£v So^poK; TOt? 
TTpoffr^xoufft Ttijir,0£VT£(; • £7re;ji.7re Se 5 'ATTr^Xa^; xai lie'- 
ptyov rbv vii^.wv £V tw ffufjtTTOffit») TrpoxaOEffOivTa , avSpa 

TWV XoYOtSoiV Xat TToXXwV ev TV) SxuOlX^ XWU.WV (jcp- 

/^ovTa, Trapot pafftXia 7Tp£ff6£Uffo';jt£vov, dtXXioi; Te xai 
auTbv, ola S-}) TrpeffSuv, [Swpa] 7rapa 'Po)(jiat'o)v oil<x- 
ffOat [SouXo[j.£voi;]. riotou(j.£vwv ok f,ijiwv tvjv 7rop£t'av 
xat 7rpb<; xt"')[jt.r, xaTaXuffotvTO)v tivi , vjXw 2x(jOr,(; !xvr,p 
xaTaffxoirr^i; £V£xa Ix TiTfi 'Po);j.at'o)v £<; tVjV potp6apov Sta6££r,xo)? /topav xai aurbv 'ATTr'Xa? (xvaffxoXo7ti- 

ffOvjvai 7Tap£X£X£UffaT0. Tv) Si £7TtOUffyi St' £T£'pO)V X0)(J10)V 

7rop£uoa£vo)v r,;jLwv, (xvSpec; Suo twv Trapot 2xuOat? 
SouXeuovTtov r^-^o^/xo, o^riffo) t<5) /eTpe BeS^fjLlvo) , <5)? 
Toui; xaTot 7r6Xe[jLOv (xv£Xc3vt£i; SeffTroTai; • xai l^rt ;uXo)v 
Suoiv xepafai; E/bvTO)v (ztjtceoTv Ta<; xecpaXot? l[ji6a)v(>vT£(; 
(xv£ffTaupo)ffav. 'Ecp' oaov 0£ tv]v 2xuOtxviv St£;-/)£ia£v, 
6 B^ptyo? Ixotvo^^VEt T£ ri|j.tv t^? oSou, xai v]ffuy(3<; Tt<; 
xat £7rir/,S£tO(; £vo;j.ti^£TO. 'ii<; Sc Tbv "Iffrpov l^repato)- 
Or,piev, Iv l/Opou •/|U.tv eYeveTO [J-oipcx Stot Tiva<; ltoXou<; 
7rpocpctffet<; Ix twv 0£pa7ro'vTo)v ffuveve/Oetffai;. Kai 
7rpo'Tepov [jt£v Tbv l'Tr7rov (xcpetXeTO, 6) tov Ma^taivov 
owp*/iffotp.£vo(; -/iv. 'O yctp 'ATTr^Xaf; 7rotvTa<; tou? (X(j.ci>' 
auTbv XoyocSa^; Trapex^XfuffaTO So')po!; Tbv Ma^itiTvov 
cptXocppov/)ffaffOat , xat £xaffTo<; l7r£7r()(j.cp=i iirTrov auTto, 
[aeO' fJ)v xat 6 Blpt/o^;. 'OXtyou^; 81 XaS())v tou<; (xXXou; 
(X7r£'7r£U.7r£ , to ffoicppov Sr,Xtoffai Ix Tvi<; [j.£TpidTr,TO? 
IffTrouSaxo')!;. Toutov ouv (xcpetXeTO Tbv iTr^rov, xai ouTe 
ffvvoSotTTopeTv ouT£ ffuv£ffTtaffOat r,veffy£TO • t5jffTe •/,[j.Tv 
Iv T^ jiap6ocpo)v /o^pa Y^votjevou ffu[j.6o'Xou, !(; touto 
TTpoeXOeTv. Kai £vt£u0£v Stot Trj<; <I>tXt'7r7rou Itci t-/;v 
'ASptavou TTciXtv v/iv 7Top£tav l7rofr,ffota£0a. 'Ev f^ Sta- 
va7rauff0([j.£vot !<; Xo'you? ^XOo[j.£v t<o Ii£pt/o), xat auTbv 
XTft; 7rpb(; ri[j.a<; ffitoTrv;^; xaTe[j.£[j.'^ot;j.£Oa , ori ys. a-}, 6p- 
YtsE^rat oux (xStxoufftv ouSe^v. 0epa7reuffavT£<; ouv auTbv 
xai Itti IffTtafftv xaX£ffavT£<; l^topa-/)ffatj£v. Kai Tto 
BiYiXcx Iv T^ t^M (X7ravT>)ffavT£<; l^rt Tr,v 2ixuOtx-/iv 
iTravai^euYvuvTi , xai Tot Trapot 'ATT'/)Xa •^,u.tv t-7,<; Itti t-?j 
7rp£ff6£ia ex7roxpt'ff£0)(; eipr,[J.£'va (xcprjYr,ffotijievoi, Tr,? proniiserat. Saturninum autein interemerat ( an, 444 sec. 
Chron. MarceUlni) Athenais scu Eudocia, uxor Theo- 
dosii ( utroque cnim nomine vocabatur ) , necjue impera- 
tori atl exitum perducere, quoiJ promiserat, per Zenonem, 
virum consularem, licuit. Is, magna IsauronuTi multitudine 
stipatus, urbi Constautinopoli , quo tempore bello preme- 
batur {an. 442? ), pra'sidio fiierat. Tunc veio quum orieii- 
tabuni cxercituum dux esset , puellam custtxlia eduxit, et 
Rufo cuidaui , uni ex suis necessariis , despondit. Hac puella 
sibi subtracta, Constantius barbarum orabat, nesibi factam 
contumeliam negligeret, sed perficeret, ut sibi uxordare- 
tur autca, quai ercpta fuerat, aut etiam alia, qu.T! dotem af- 
ferret. Quamobrem per caMiaitempusbarbarusMaviminiim 
imperatori diccre jussit, non oportere Constaiitium spe ab 
ipso excitata falli, ct ab iuiperatoris dignitate alienum vi- 
dei i, mendacem esse. H;cc Attilas Maximino mandavit, pro- 
ptereaquodConstantiusilli pecuniiBsummampoIlicituserat, 
si uxorem e Romanis puellis locupletem duceret. 

Sub noctem a ca-na discessimus. Tribus deinde diebus 
elapsis , muneribus donati dimissi sumus. Altilas quoque 
Bericlium , virum e Scytbiae primoribus, multorum vicorum 
in Scytliia dominum , et qui in convivio superiore loco sede- 
rat, nobiscum legatum ad imi^eratorem misit tuin alias 
ob causas, tum vero, quod euin legatuin donis Romano- 
rnra ditari vellet. Nobis autem iter conficientibus et in 
vico quodam commorantibus, captus est vir Scytlia, qui a 
Romanis explorandi gratia in barbaram regionem descen- derat, quem crucis supplicio affici Attilas praecepit. Po- 
stridie etiam dum per alios vicos progrederemur, duo, qui 
apud Scylbas serviebant, manibus vincti post terga tralie- 
bantiir, quod iis, quos belli casus dominos fecisset, vilam 
eripuissent. Hos affixis amborum capitibus in lignis qiia; 
antennas habebant suspenderiint. Rerichus vero, quauuliu 
Scythiam peragravimus, eadem via nobiscuin iverat, et 
placidus et amicus visus erat. Ut Istrum trajecimus , pro- 
pterquasdain vanascausas, a servisortas, nos inimicorum 
loco babuit. Et primum quidein equum , quera Maxiiiiino 
tlono dederat, ad se levocavit. Etenim Attilas omnesScythiie 
principes, qui in ipsius comitatu erant, donis Maximinum 
ornare jusserat , et unusquisque certatim illi equum miserat, 
interquos et Berichus. At ille quuin moderationis gloriain 
sibi comparare studeret, ex equis oblatis paucos acceperat, 
relitpios rejecerat. Bericbus igitur equum , quem Maxi- 
miiio dedciiit, ademit , neque deinceps eadem via iro aut 
coenari nobiscum voluit. Itaque hospitalitatis tessera , in 
barbara regione contracta, eo usque progressa est. Hinc per 
Philippopolim ad Adrianopolimnobis iterfuit. In hac civitate 
quiescentes, Berichumrursusallocuti cum eo, quod tanidiu 
erga nos silentium tenuisset, expostulavimus. Nec eniin 
ullam fuisse causani cur nobis irasceretur, quandoquidem in 
nulla re eum offenderamus. Itaque eo placato et ad camain 
invitato, ab Adrianopoli movimus. In ilinereBigilam, qui in 
Scythiam revertebatur,obviuinhabuiinus : qnoedocto.qiiixj 
Atfilasadlegationem nostram respondcrat,ca'ptuai iler ton- FRAGME.NTA. £7ravj'oo'J £t/da£Oa. 'Ll<; ^s Iq ttjv KwvaTavxivou 7rap£- 
Y£vo'[ji.£Oa , (XETaSEfiXv^ffOai [y.£v wd[x£Oa xdv BEpt/ov ir^q 
dpYvj?* 8? ds T^? aypia? oux £7r£),£'Xr,aT0 '|)U(7£0J(;, aXX' 
iq Siacpopai; £/ojp£i, xai ev xaxYjyopta e7rot£tTO tov 
Ma^i[jLivov, w? £Cp-/;aEv £t<; ttjv ixuOixr,v oiaSai; tov 
'Ap£o'6tvSov xat Tov "AaTrapa, avSpa? (jTpaTriYou?, [jly]- 
0£;a.i'av Trapa paatX^T £/£iv (xotpav, xal w? Iv dAtyojpia 
Ta xaT* auTOu^- l^rotr^caTO, Tr,v papSaptxrjV iXEY^ag 

XOUCfOTVlTa, 

Aoroi: A'. 

'Ava^£u^avTa os tov BtytAav xat Iv ol? tov 'ATTViXav 
TOTTOti; StaTpt'6£tv auv£'6atv£v dcptxo'[ji.£vov 7r£pi(7TdvT£q 
£tyov ( ouveT^ov N. ) oi Trpd; touto 7rap£ax£ua(7[^.£voi 
pdpSapot, xai Ta ypr^itaTa, amp tw 'ESexojvi Ixd- 
[jii^EV, dcp£iXovTO. 'i2? Se xai auTOv 7rapa tov 'ATTr^Xav 
i^YoV) >^a^i dvvjpojTaTO otou ydpiv ToaouTOV cpepoi /^pu- 
aiov, ecpv) oix£t'a(; t£ xat twv 7rap£7ro[jL£va)v Trpovota^; 
Evsxa, ware [xr\ ivSetcx Tpocpwv rj i7r7ro)V a^rdvEi, 7^ xat 
Twv cpopTr,Ywv Otto^uyiwv utto Tvi^; (jiaxpai; £xoa7ravv)- 
Oevtwv oSou, Sia^JtapTeTv tvJi; Trept Tvji; 7rp£o6£ta<; aTrou- 
o^i;' 7rap£ax£udaOai ok auTw xai £? a ty (jt,aXo')TO)v wvr,v, 
TroXXcov xaTa tJjv 'Po)[ji.atojv S£r,0£'vTO)v auTOu, tou*; 
G'^tat TTpoar^xovTai; XuaaaOai* xai 6 'ATTr^Xai; « dXX' 
ouTOt, » £cpvi, « Gu 7rovr,pdv Or,pt'ov, « tov BtYtXav Xe- 
YO)v, « Tr,v oixv)v aocpt^d[ji£voi; Xv^a£t<;, ouSe eaTai aot 
TTpdcpaati; txavyj £t? to tvjV xo^Xaatv SiacpuYetv, [jLStC^ovo? 
tjLsv T^; ar,q Sa7rdvvi<; 7rapaax£uy;? aot yp-/i[j.dTwv U7rap- 
/ouar,i;, xal twv utto aou iTrTrwv xat u7ro^uYiwv wvv)- 
Or,ao(jL£'vojv, xat t^<; twv aiy [j(.aXoJTOJV Xuaew; , r,v auv 
Ma^ttjLivw 7rap' ius. dcptxo[JL£'voj 7roi£iv d7rr,Ydp£uaa. » 
Taura eiTrwv tov utdv ( v]v d^ xai tw BiyiXix xdTe 
TrpwTOV iq tvjv [iapSdpwv •^xoXouOvjxwq y_o')pav ) ^tcpei xaTa6Xr,0vivat 7rap£X£X£(jaaT0, £i (jlc^ cpOdaa<; etTrot otoj 
T^t -/pTi^jLaTa xat 8i r^v alriav xotjLt^ei. 'O Bk loq eOed- 
awTO Tov TraiSa eTri Odvarov artiyovzoL , e<; Sdxpud re 
xat 6Xucpup[jLouc eTpdTrv], xai dveSda t^Jjv ot'xr,v ett' aii- 
Tov cpspEiv TO ^tcpo?, oijx £7rt Tov VE^ov Tov doixouvTa 
ouSev. Kat (jLvjSev (jLEXXviaofc Td Te auTw xai 'ESexwvi 
xai Tw Eijvou/w xai tw paatXEt [jLEXeTrjOEVTa eXeye , auv- 
£/w<; Se £; ixEatav Tp£Trd(jL£vo<;, (^jaTe auTOv (jlev dvat- 
peO^vai, StacpeO^vat Bk tov TraTSa. Fvou; Ss 6 'ATTr^Xa; 
aTrd Twv 'ESexoJVt eipvi[Jie'vojv [jLr,Sev Sievf/euaOat tov Bt- 
YiXav, ev Sea[JLoT(;£tvat ^rpoasTaTTEv, ou TrpoTEpov Xua£tv 
aTretXr^aai; Trptv r\ tov 7raToa exTrEULtj/ai; £T£pa<; auTW 
7r£VTV]xovTa /puaiou XtTpa? U7r£p tojv acp£T£pojv xo[jii'aoi 
XiJTpojv. Kai 6 [7.£v eSeSeto, 6 Bk £<; Tviv 'Pojijtatojv £7ra- 
V7]£i. "ETTEu^rE §£ xat 'OpEaTviv xal^ilaXav 6 'ArT/,Xa; 
£; TVjV KwvaToo^Ttvou. 

9- 

Jornandes De reb. Get. c. 34 : ^d quem in le- 
gationem i-emissus a Theoclosio juniore Priscus, tall 
voce inter alia refert. Ingentia siquidem flumina , 
id est Tysiam Tibisiamque et Driccam transeuntes, 
venimus in locum illum, ubi dudum Vidicula, Go- 
thorum Jortissimus , Sarmatum dolo occubuit. Inde- 
que non longe ad vicum in quo rex Attila mora- 
hatur, accessimus : vicum, inquam, ad instar civi- 
tatis amplissimce , in quo lignea moenia ex tabulis 
nilentibus fabricata reperimus , qaarum compago 
ita solidum mentiehatur, ut vix ab intento posset 
junctura tahularum comprehendi . Videres triclinia 
amhitu prolixiore distenta, porticusque in omni de- 
core dispositas. Area vero curtis ingenti ambitu cin- 
gebatur, ut amplitudo ipsa regiam aulam ostende- tinuavimus. Ut Constantinopoiim venimus, Berichum exi- 
stimabamiis iram abjecisse , sed agrestis et fene sua^ naturae 
minime est oblitus. Nam Maximinum insimulavit dixisse , 
quum in Scjtliiam transiisset, Areobindi et Asparis, exer- 
cituum ducum, auctoritalem apud imperatorem nuliius 
esse ponderis, et quum barbarorum levitatem et inconstan- 
liam notasset, eorum gesta in nullo pretio liabuisse. 

E LIBRO QUARTO. 

ReversumBigiiam , quum in iis locis advenisset , ubi tum 
Attiias commorebatur, circumstantes barbari ad id prae- 
parati comprelienderunt, et manus in pecnnias, qnas 
Edeconi afferebat, injecerunt. Quum ipsum ad Attilam 
adduxissent, is ex eo quaesivit, cujus rei gratia tantum 
auri asportasset. llle respondit, ut suis et comitum suo- 
rnm neccssitatibus provideret, ne rerum necessariarum 
inopia, aut equorum, aut aliorum animalium vcctura; 
aptorum penuria, qua? per longa itinera deperiissent, a studio 
obeundarum legationum avocaretur. Pra-terea ad redem- 
ptionem captivortim pecuniam paratam esse. Muitos enim 
ex Romanisa se magnopere petiissc, ut propinqiios suos 
ledimeret. Ciii Attilas : « Sed neque jam, o turpis bestia 
( Bigilam appe!laiis) , ullum tibi tuis cavillationibus judicii subeundi patebit effugium : neque ulla satis idonea causa 
erit, qua meritum suppiicium evitare possis. Longe enim 
major summa est, quam qua tibi sit opus ad sustentandam 
familiam, vel etiam quam impendas in emptionem eqiio- 
rum, vel jumentorum, vel liberationem captivorum, qiiam 
jamdudum Maximino, quum huc venerat, interdixi. » 
Hiiec dicens, tiiium Bigiiae ( istum primum patrem seciitus 
in barbaram regionemvenerat) ense occidi jubet, nisi pater, 
quem in usuin et quam ob causam tantum auri advexisset, 
aperiret. llle ut vidit tilium morti addictum, ad lacrimas 
conversus , jus implorare , et cnsem in se mitti debere, non 
in (ilium , qui niliil commeruisset. Nec cunctatus oinnia 
clandestina consilia, quai a se, ab Edecone , ab eiinucho 
et imperatore in Attilam composita fuerant , aperuit , et ad 
preces prolapsus, orare et obtestari, ut se occideret , et filium 
nihilpromeritum hberaret.Quum autem Attilas ex his, qiiae 
Edecon sibi detexerat, Bigilam niliil mentitiim perspiceret, 
in vincula duci praecepit, e quibusnon prius eum exsolutu- 
riim minatus est.quani ejus (ilius in eam rem dimissusalias 
quinquaginta auri libras pro liberatione sua exsolvisset. 
Et Bigilas quidem in vinciila est conjectus , filius autem ad 
Romanos rediit. Misit etiam AttilasOrestem et Eslam Con- 
stantinopolim. BG PRISCI PANn.E jvt, Hcec scdes erant AttiUv rrgis barbariam totam 
tenentis : hcec captis civitatibus hnbitacula prcepn- 
nebat. Haec jungendaiisquae legimusfr. 8,pag. 85. 

lO. 

Idem ib c. 35 : Qui [Attila] quanwis hujus esset 
naturce , ut semper magna confideret, addcbat ei 
tamcn confidentiam gladius Martis inventus, sacer 
apudScytharum reges sempcr habitus . Quem Priscus 
historicus tali refert occasione detectum. Quum pa- 
stor, inquiens, riuidam grcgis unam buculam con- 
spicerct claudicantem , nec causam tanti vulneris 
invcniret , sollicitus vestigia cruoris insequitur : 
tandcmque venit ad gladium , quem depascens her- 
hasbucula incaute calcaverat, effossumque protinus 
ad Attilam dcfert. Quo ille munere gratulalus , ut 
erat magnanimus , arbitratur se totius mundi prin- 
cipem constitutum , et per Martis gladium polcsta- 
tem sib). concessam essc bellorum. Paucis haec indi- 
cata in fr. 8, p. 91. Adde alterum de Hunnis 
locum, ubi Priscus laudatur ap. Jornand. c. i\ : 
Tali ergo Hunni stirpe creati , Gothorum finibus 
advenere. Quorum natio sa^va, ut Priscus historicus 
refert, in Mceotide pahide ulteriorcm ripam insedit, 
venatione tantum , nec cdio Inbore experta , ?iisi 
quod, postquam crevisset in populos fraudihus et 
rapinis vicinam gentcni conturbavit. 

[II.] 

[Suidas : Zs^pxoiv, 2xu6ri<; outoj xaXouaEvo; , Mau- 
pouffioi; TO "^iw^i, Siot Ss xaxocpuiav (jtoaaTog xai to 
yeXojTa Ix irfi xpauXo^TviTOi; t^i; cpoiv^; xai o'|£oj(; ua- 
p£/_£iv (Ppayu? Y^p tigyjv, xupToc, StaaTpoa^oi; toT; 
TToat, TTiv pTva xoTc, [/.uxTyipfft Trapacfiatvojv Stot (jiuo'- 
TrjTO?u7Tep6oXr'v), AcTraptTtVApoaSouptou loEScopviTO, 
xaO' 8v £v 7Vt6u'fi St£'TptS£ ypovov. "HXo) §£ Twv pap- 
6apo)v l? TVjv ©paxtov eixfiaXdvTOiv xai Trapa tou? [3a- 
ctXEtoui; r{/^y\ DxuOa?, xai 'ATTviXai; [jtlv ouSe Trjv 
auTOu rvsyxev o'|tv 5 Se BXi^Sa; yfaOvi Xtav auTw cpQey- YOu.£V(o ou [7.(}vov yeXojTOc (i;ia, et Si \>-'h{t, xat paot- 
^ovTt xat 7reptTT(o(; xtvouvTt to awjjta- (juvriv Se auTw 
euo)^outx£'vco xai excTpaTeuovTt , 7r£7Totr,[j.£vrjV Trpoi; to 
YeXotOTEpov (xvaXaaSaviov Iv Taii; Iqdoot? 7ravo7rX{av. 
Ato Sv] TrepKTTrouSaaTOv auTov 6 BXr^oa? irototjjjiEvoc 
[A£Ta a?y[xaX(OTO)v aTToSpavTa 'P(o[Aaio)v, twv [xIv 
tx'XXo)v xaTOiXtyojpyicrev, auTOV §£ (X£Ta 7rol<jr,i; cppovTtSo; 
(xva^riTetaOai 7rpoae'Ta;£v. Kat aXdvTa xat 7rap' auTOv 
ayOBwxa. Iv 0£a[/.oii; iStov lyeXaaE. Kai xaOucpEt; Tvii; 
opy^i; l7ruvOo(V£TO Trjv atTtav t^; '-puyTi;, xat orou /ctptv 
vottt^oi Toc 'Pco[i.at'ojv tcov Trapot acstatv (irxetvova. 'O §£ 
(X7r£xptvaT0, a[jLa'pT7i[xa [jtev tvjv cpuyriv £ivai , Eyeiv Ss 
Tou a[jtapTri[jtaTOi; "koyov t6 (jtvj yaiJtETriv auToi SeSdaOat. 
Tw Si Y^XojTt [jLotXXov 6 ]iXrfioi<; U7ray0£ii; StSoiatv auTto 
yuvatxa tojv £u YEyovoTtov xat Tr) [iaaiXtot Staxovriaa- 
[/.Ivojv , otTOTCou Se Ttvo? 7rpoc;cO)(; evexa ouxlTt Trap' Ixei- 
vr,v cpotTwaav. Kat outo) SteTeXet otTravTa t6v ypdvov 
Tco liXr^So: auvtov , (jt£T^ 8e Trjv auTou TeXeuTrjV 'ATTr^ 
Xa? AeTtco Tto aTpar/jYco tcov laTueptwv 'Po)[jLai'ojv Soipov 
Tov Z£pxo)va Stoo)atv, 8; out6v Ttapot t6v "Aa^rapa 
e7r£[j(.']/£v, ] Haec, si recte Prisco vindicavit Vale- 
sius, jungenda cum fr. 8, p. 92, ubi de Zercone 
isto jam vidimus. Pro 'Aa^rapi tco ApoaSouptoj rectc 
Niebuhrius emend. : 'A, t. 'Apoa6oupiou; sed non 
erat cur verteret : patri Anlaburii (quae vocis 
7raTpt omissio insolens, adeo ut vulgatam intactam 
reUquerit Bernhardyus) ; nam duo sunt Ardaburii, 
alter pater, alter filius Asparis. V. Tillemont. \T, 
]) loSetpassim. 

12. (449- Theodos. an. 42.) 

Exc. De leg. gent. p. 38. 3^ : "Oti cpojpotOlvTa 
Tov BtytXav l7riSouXeud[Jtevov to) ATTr^Xoc , xai tou /pu- 
aiou Tot; IxaTdv XtTpai; toci; jrapoc tou Xpuaacptou tou 
£uvouy^ou aTaXetaa; (xcpeXoijt^vou ( d:p£Xo'[jt£vo; Class. ), 
7rap£uOu? £7r£ijt7r£v 'Op£aTr,v xat "HaXav 6 'ATTr^Xa? 
I? Trjv KojvaTavTivou , £VT£tXoi[Jt£vo? Tov [jt£v 'Op^aTrjv 
t6 paXotvTtov, Iv tJjTrep i^S&CXr^xti BtytXai; t6 ypu- 11. 

Zercon, Scytlia sic vocatus, genere Maurusius. Qui pro- 
l)ter corporis deformitatem, etquod vocis balbutie ipsogite 
adspectu risum movebat (nam brevis erat, gibbosus, distor- 
tis pedibus , et mirum in modnm sinins, ita ut nasum e 
naribus tantnm cognosceres) , Aspari , Arlaburii filio, tum 
in Libya commoranti , donatus est. Captus aulem erat , 
quum barbari in TlHaciam irrupissent, et ad Scytbas regios 
est perductus : quorum Attila ne adspectum quidem bominis 
tulit, Bledas vero supra modum eo delectatus est loquente 
ridicnialantum, et si non loqueretur, insolentius incedente 
corpusque jactante. Aderat aulcm ipsi el epulanti et ad 
hellum proficisccnti , in expeditionibus arma assumens ad 
risum movenduni facfa. Quamobrem etiam Bledas tanli 
eum fecit, ut fuga elapsum cum Romanis captivis, negle- 
clis ceteris, siwnma cura qua^ri jusserit : captuni autcm ct ad se adductum in vinculis conspicatus risit , et remissa ira 
causam fugae quajsivit, et cujus rei gratia res Romanorum 
suis meliores putaret. Ille vero respondit se quidem peccasse, 
quod fugisset ; sed peccati causam se Iiabere, quod nulla 
uxor ipsi data fuisset. Tunc Bledas in niajorem risum pro- 
runipens uxorem ipsi dedit, unam de nobilibus, quffique 
fuerat de regina^ ministris, sed ob peccatum quoddam ad 
illam non amplius accedebat. Hoc igitur pacto cum Bleda 
vixit perpetuo. Post ejusvero niortem Attila Aetio, Roma- 
norum occidentalium duci, Zercouem dono mittit ; isqiie 
ad Asparem misit. 

12. 

Bigila insidiarum in Attilam manifcste convicto, Attilas, 

ablatis ab eo centum auri libris, quas a Cbrysapbio acce- 

perat, extemplo Orestem et Eslam Constantinopolim niisit, 

jussitque Orestem, crumena, in qiiam Bigilas aurum, quod FRAGMENTA. 97 ctov 'ESiixoivi SoOr,CTd[Ji.£vov , xoi acpETepto TrEpiOsvTa 
Tpa/r,X(o IXOeIv ts Ttapa padtXea, xat auTW iTTtSst- 
^avTa xal tw £uvou"/t>i avspojTav zi'(B auTO eTuiYtvto- 
crxotEv; tov 8i "HaXav XsYstv airb CTo'[xaTO(;, eu [Jtiv 
Y£yovo'TO<; eTvat TraTpbi; tov Oeoob^tov TraTSa , eO Ss xai 
auTOv cpuvTa xai Tbv TraTspa Mouvotouyov otaSe^aaevov 
Sia-^uXa^at Tr,v euYsvetav • TauTr,? oe tov 0£oSo'(itov 
eK-rc£iTTt>)xbTa oouXeuciv auTW Tr,v tou cpbpou dTraYtoY'^.v 
ucptffTatJLSvov. Ou otxatov ouv Trotet toj peXTtovi xat 8v 
auTw -^ Tu/Yi SecTTrbTYjv (xveSet^ev, oiq Tcovvipbi; oixetti; 
XaOptSit»)? ETCtTtOefjtevo?. Ou XtJ(T£tv ouv ttjv atTtav ecpY) 
twv ei; auTov riiAapTr,[ji.£vo)v, ei jjtv] Y^ "^o^ euvou^^ov 
exTTEavj^ot Trpbi; xbXaaiv. Kat ouTot [jiev eTrt TOtaSe e<; 
Trjv KtovcTTavTivou TrapeYevovTO' auvr,v£'^Or] §£ tov Xpu- 
acxcptov e^atTeTaOai xai Trapa Zrjvojvoi;. Ma^t[jttvou y^P 
etprixEvai tov 'ATTi^Xav (XTraYYst^txvTOq ^pvjvat ^aatXea 
TrXrjpouv t-?iv U7rbay_£atv , xai Tto Ko)vaTavTtto Triv '{\j- 
vatxa SiSbvat , r,v ouoarjtox; Trapa tvjv exeivou ^ouXi^v 
£T£'po) xaTeYYUTQO^vat otbvTe rjv ( etvat B. ) • r, yap 6 toX- 
[jLr,aai; exSeSojxet (exSouvat oo^^aei? Bekk. ) oixa<;, 
ri TOiauTa toc [BaatXeoit; laTtv , cSaTe [^.r,5£ Ttov acp£Te'po)v 
xpaTetv oix£TO)v, xaO' t>)v au[jt[jiaj^iav, £1^6 pouXoiTO, 
£Tot[jiov ^Tvat 7rap«a/^£iv. 'ESrjyOr, t£ 6 0£oSbatoi; tov 
Ouijibv , xai SrjtJtoatav t^? xbpv]? ouaiav Trot£t. 

i3. (449- Theodos. an. 42.) 

Exc. De leg. Rom. p. 71. 72 : '^Oti utt' (xijt^o-. 
Tsptov, 'ATTT^Xa T£ xat Z7^vo)vo?, aiTou[jt£voi; 6 Xpu- 
cctcpto*; Iv (XYO)vt'a xaO^aTr^xei. IlavToiv 8t auTto suvotav T£ xai a7rouSr,v (Tuv£tacp£pbvTO)v , ISbxet Trapa tov 'Att'/,- 
Xav Ttp^aSeueaOat 'AvaTbXtov xai Nb[Jtov, tov [jtev 'Ava- 
ToXtov Twv (X[xcpi ^aatX^a cxp/ovTa T^Xiov xat toc? auv- 
Or,xai; Trj; lx£ivou £ipvr,; TrpoO£'[jt£vov, tov Se Nb[jtov 
TTjv tou (jtaYtaTpou TtijLr,v (ap/rjV mgo Hoescli.) cxp^avTa 
xai £v ToTi; TraTptxiotc auv £X£t'vto xaTaX^ybtJtevov , ot 
ori Ta<; oLpyoLi; (xvaSeS-jf^xaai Trotaai;. 2uveTr£'[jt7reT0 Se 
'AvaToXtoj Noijto? ou Sta \j.i'(t(}oi t^? Tu/r,i; ijtbvov , 
(iXXa w; xa\ tw Xpuaacpttjj £uvou(; ojv xat cptXoTt[j.t'a 
Tou papSotpou Tr£pt£ab;jt£VO(; * OTt y^P [JtcxXtaTa Trpoarjv 
auTO) TO (JLY] cpetSscOat j(^pyiijtaTO)v, to Trapbv SiaO^Tvat 
lcTrouSaxbTt. Kat outoi [jl£V lareXXovTO tov 'ATTr,Xav 
cxt:(x;ovt£<; t^<; bpYrji; xat Tr,v £tpv]vr,v Itti Tai<; cuvtcx- 
^£at otacpuXcitTT£tv 7r£t'aovTe<; , XeqovTei; Bs. xat, to^ tco 
KojvcTavTto) xaT£YY<J^|0>iaeTai -(\jy}\ ou tJLeioiv Trji; .2a- 
TopviXou Y^^^''^^ ^°'^ Treptouaifx • Ixeivvjv Yap (Jtr) S^Sou- 
XrjcOat, (xXX' iTepto xaTot vo'[jtov -(r^\j.ctGOaii- ou yo'? Oe- 
[jtt; Trapa 'PtofJLatoti; (i'xouaav Y^vaixa xaT^YYuScaOat 
(xvopt. P^TreijtTre Se xat 6 £uvouyo<; Tto papSotpo) /pu- 
atov, wcTe auTOv ptetXt/OevTa (XTra/O^vai tou Oujjlou. 

14. (449- Theodos. an. 42.) 

Ibidem p. 72 : '^Oti ot (X[jtcpi Tbv 'AvaToXtov xai 
Nbijiov Tov "IcTpov 7repaitoOevTe<; <xypiq tou Ap£YXO)voi; 
Xeyoijtevou TroTaiJLou £<; Tr,v 2xuOtxr,v StlSriaav atSoi 
Yocp Ttov (xvSpojv 6 'ATT-/iXag, (ocTe (Jtr) tw t^; 6Sou iTct- 
Tpt§£cOat StaaTvi[JtaTt , Iv £X£t'vt;) To) /topit») Trpbi; auTou? 
£TroiriaaTO £VT£u;tv. Kat TrptoTOv (jl£v 07r£pr,cpavto? Sta- 
X£/0£t<; u7rrf/0r] tw TrXr^Oei Toiv SoJpoov , xai Xbyoti; Trpoc- Edeconi tlaretur, coiijeccrat, collo imposita, in conspectnni 
imperatoris venire atqiie cimuclium interrogare, num 
lianc crumenam nosset ; deintle Eslam liaec verba proferre, 
Tiieodosium quicJem clari patris et nobilis esse (ilium, Atli- 
lam quoque nobilis parentis esse stirprm , et patrem ejus 
Mundiiiclium acceptam a patre nobiiitatem integram con- 
servasse. Sed Tlieodosium tradita a pafre nobilitate exci- 
disse, quod tributiim sibi pendendo suus serviis esset factus. 
Non igitiir jiistam rem facere eum , qui pi^estantiori et ei , 
quem fortiina doniiniim ipsi dedeiit, tanquam servus im- 
probiis cjandestinas ifisidiasparet. Neque seprius criminari 
illiim eonominedeslitiirum,quain eunuclius adsuppli(;ium 
sit traditus. Atque lii quidem cum liis mandatis Constau- 
tinopolim pervenerunt. Eodeili quoque tempore accidit lit 
Ciirysapbiiis a Zenone ad pn-nafn deposceretur. Maximinus 
enim renuntiaverat , Attiiam dicere , decere imperatorem 
promissis stare, ct Constantio u.vorem, quam promiserit, 
dare; lidnc enim , invito imperatore, nemini fas fiiisse 
desponderi : aut enim eum, qui contraausus fuisset, ptenas 
daturiim fiiisse, aut eo imperatoris res deductas esse, ut 
ne servos quidem suos coercere posset, contra quos, si 
vellet.se auxilium ferre paratum esse. Sed Tbeodosius ira- 
cundiam suain palam faciens bona pueliai in publicum re- 
degit. 

13. 
Hinc Attilas, ijlinc Zeno Cbrysapbium ad pnenam depo- 
scebant. Omniuin aufem in eum animisetstudiis inclinatis, 

FRAGMENTA IIISTOR. GR. — VOL. IV. visum est ad Atlilam legatos mittere Anatolium et Nomum : 
Analolium quidem magistrum militum pra-sentalem , et 
qiii pacis cum barbaro inita3 conditiones proposuerai; No- 
mum vero magistri dignitatem gerentem, et in numerum 
patriciorum una cum Anatolio allectum, quae dignitasce- 
tei is omnibus antecellit. Missus vero est cum Anatolio No- 
mus non solum propter fortuna3 amplitudinem , sed etiam 
quia erat benevolo in Cbrysaphium animo , et liberalitate 
sua barbariim siibacturus esset, et auctoritate plurimum 
valebat. Namsi quid perficiendum sibi proposuerat, miniiue 
pecuniis parcebat. Et illi quidem mittel)antur, qiio Attilani 
ab ira dimoverent et pacis conditiones observare persuade- 
rent, illud quoque dicturi, Constantio nuptiim datum iri 
puellam miniine Saturnini filiicgenere etopibus inferiorem. 
lllam enim minime gratum bujusmodi matrimonium ha- 
buisse : itaqiie secundum legem alteii niipsisse. Nec enim 
apud Romanos fas esse , mulierem invitam viro collocare. 
Misit et eunuchus aurum ad barbarum, quo mollitus ab 
ira deduceretur. 

14. 
Anatolius et Nomus, Istro transmisso, ad Drenconem 
fluvium (sic enim appellant) usque in Scytbiam penetra- 
runt. lllic Attilas reverentia tantorum viroriim motiis, ne 
longioribus itineribus defatigarentur, cum illis convenit. 
Initio quidem luulta superbe et insolenter disserens, taiidem 
magnitudine munerum ffiquior factus est , et blanda lenato- 
rum oratione delinitus, se pacem servaturum seciindum 

7 'JS PRISCI PANIM riV£(7i {xotAa/OeK :puXocT-£iv x/jv £tpr|Vr,v STTt. Tai? au- 
xai; l7ro')[ji.vuTO (7uvOr'>cat; , dva^wpav 8s xai t^<; tw 
faTp(o'6pt!^oa£'vr,!; 'Pwaaiwv '(r^z xal tou 7tpayu.aTa 
£Ti TTapsyfsiv 7r£pt cpuYaowv fiaatXsT, £i iiri ye 'Pw- 
[jiaToi auOt? sTEpoui; xaTacpEuyovTai; Ttap' auTOu Se^oivto. 
'HiitEt §£ xai BtyiXav, ta? TCVTr^xovTa tou ypucou 
XtTpa? 6£!;atj!.£vo? (TauTa? Yap auTw £X£xotAtxet 6 TraT? 
auv Tot; TrpEuS^atv l<;Tyiv 2i]xu0txy,v otaSa?) , xat atyaa- 
XwTout; av£u XuTp(i)v dcpvixe TrX^tffTOUi;, 'AvaToXiw xat 
No'[/.(<) ^apt^o'[ji.£voi;. Awpv]cra[Ji.£V0(; ok xat t7T7rou<; auTOti; 
xai Or,pt'wv Sopai; , aT<; oi pactXetot xoaixouvTai 2xuOai , 
d7T£7re[jL;r£, au[jt.7T£'[X']/ai; xai tov KtovaTavTtov (5SaTc 
auT^o ^aaiXsa et<; Ipyov ayafziv Tr;v u7ro'a/£aiv. 'i2<; 
0£ £7tavr,X0ov ot 7Tp£a6£t<;, xai aTravTa Ta te auTwv , 
rd T£ TTc/pa Tou pap^dpou 5t£;r,X0ov, xaTeyYuaTai 
Tw KcovaTavTKo Y*^^'/] Y°'i"'^'^'0 'ApiJiaTiou yi^oixivri^ 
7ratSo<; IlXivOou tou Ttapa 'Pw[Jt.aioi? aTpaTr,Yr^aavTO(; 
xai T/jV uTTaTOv ot-p/ry d^p^avTo;. Suve^eSvixet Se tov 
Ap[ji.dTiov ei; t^,v AtSu(»)v SiaSdvTa eTri tv; 7rpo<; Auao- 
piavoui; [Jtd"/y] eur,[jt£py;aai [jlsv ev t{0 Trpcx;"" £X£t'vou? 
•KoHijioy , voav^aavTa Se TeX^uTyjaai tov piov. Ou i?'/) 
Tr,v YajJLexyjv, xat yevet xai Trepiouata OtaTtpeTrouaav , 
£7r£ta£v 6 paaiX^ui; t(o KwvaTavTio) Y^l.^J^-a^Oai. Outw 
xai T(ov 7rpoi; 'AtTr^Xav XuOevTWV Siacpopwv, 6 0£o5d- 
aio<; ISeot^t , [xv] 7roT£ xat Zv]V(»)v TupavvtSi £7rt07]a£Tat. 
Quod apnd Suidam v. 0£ooo'ato<; legltur de 
Theodosio H ejusque regno judlcium , non e Prisco 
(ut Kiebidu-ius putavit) , sed ex Johanne Antio- 
cheno depromptum est, uti liquet ex collatis Exc. 
Peiresc. p. 85o. — Accedimus inseqq. ad tempora 
Marciani imp. De his cf. Euagrius Hist. Eccl. II, 
I : Mapxiavoi; toivuv xai dXXoi? TeTroXXot; xai Hptax^o 
iaTopy|tat t^o ^yjTopi. i5. (A5o. Marciani an. i.) Exc. De leg. gent. p. 3^. ^o : "Oti 6k ^YY^'^*^^ 
Tw 'ATT7]Xa , Tov Mapxiavbv ei; toc xaTct Tr,v "Eo) 'Po)- 
[/.atxa TrapeXyjXuOEvat paaiXeia [jteT^ Tyjv ©eoSoaiou 
T^X^UTyjv, r,YYeXOy] ok auT(o xat toc tt]? '0v(>)pi'ai; TTEpi 
'^i-yzYriU.i^fx , Ttpbi; [jiev tov la^tepiwv 'P(>)[jt.at'c»)v eaTeXXe 
Toui; SiaXe^o[A.£vou<; [JtrjSlv '0v(opt'%v 7tXy)[ji,[jt£X£taOat , 
y]V £auT(o Ttpoi; •^iii.o^ xaTcveYur,a£' Tt[jio)p7]aetv y«P 
auTyj, et [xr, xai Ta Tyj? ^aaiXeta? d^toXdSyj axvjTtTpa. 

K7te[/,7t£ o£ xat 7tpbi; toui; e(ooui; 'Poj[iat'ouc twv Ta- 
/OivTo^v cpo'po)v l'vexa. 'A7rpdxT0)v Ss 1; d[jicpoTe'pojv xwv 
auTOu c7taveX0dvT(ov TtpeaSeo^v — ot ttev Yap t^? 'EaTre- 
pia? d7texpivavT0 , 'Ovwpiav auT(o e'<; Ydttov IXOeiv ^xr^TZ 
buvaaOai, £X0£0O[JL£vyiv dvopi • ax^TtToov oi auT^ arjS' 
6-p£t'X£a0ar ou yap OyjXetwv , dXX' dppcvo)v -J) Tyji; 'Po)- 
[/.aix^i; paatXeia? dp/^v]. 01 Se xrfi ew e-^aaav ou/ 
u7toaT7^aea0ai Tr,v tou cpdpou d7taYWYr,v, -S^v 5 0£o- 
Sofftoi; eTaije* xai "fiau/dCovTi [jiev O(opa ocoaetv, TtdXe- 
[/.ov oe d7t£iXouvTt OTtXa xat dvopai; £7td^£iv Tyji; aCiTOV) 
[xy) X£t7ro[ji£vou<; ouvdijieo)?. 'E[ji£pt'!^£To ouv Ty;v Yvo)[jLr,v, 
xat Sty]7tdp£i 7tot'ot<; 7rpdT£pov£itiOrja£Tai, xai £/£tv auT(o 
£oox£t xaX(oi; Te'(o<; £7tt Tbv [xei^ova TpeTteaOai ^rdXeijtov 
xat £<; T7]v £a7re'pav aTpaTeueaOai, t?;? [Ji.d/r,<; auTw (/.r, 
[jA^^o^ TTpbc; 'iTaXto^^Tai;, dXXd xat Ttpbi; J^otOoui; xat 
*I>pdYYOu? eao[ji.e'vr,c, 7tpb<; (jlcv 'iTaXKOTa? (>')aT£ Tr,v 

Ov(opt'av [jiSTd Twv /pr,[ji.dT(OV XaSctv, 7tpb(; ol roTOoui; 
/dptv rc^ept/o) xaTaTtO£'[ji.£vov, Cf. Tillemont. VI , 
p. i/|6 sqq. Jornandes c. 36. 

i6. (450. Marciani an. i.) 

Ibidem p. /(O : "Oti tw 'ATTr^Xot yjv tou Ttpbi; ^pdy- 
Youi; 7roX£'ijLou 7rpo''j)aaii; 't\ tou acpwv ^aatXco)? T^XeuTy) convenliones juravit; omni se regione trans Istrum, tan- 
quam Uomanorum juris ditionisque cetlere, neque poiio 
iniperalori de profugis reddcndis molestum futurinn, niodo 
IJomaui in posterum a Iransfugis admittendis temperarent. 
Liberavit et Bigiiam, mimcratis quinquaginta auri libris, 
quas Bigilie filius cum legatis in Scytliiam veniens at- 
tiderat. Tuin et Anatolio et Nomo gratificans, qiiam- 
plurimos captivos illis sine ullo pretio concessit. Postrenio 
donatos equis et ferarum peilibus, quibus Scytliai regii ad 
ornatum utuntnr, dimisit. Coinitem illis addidit Constan- 
tium, ut imperator ipsi re confirmaret, qua» verbis promi- 
serat. Ut legati redierunt, et cum Aftiia ultro citro'que acta 
rctulerunt, Constantio nuptui datur quondain uior Arma- 
f ii, filii Plintiiffi, qui apud Romaiios exercituum dux fiterat et 
consulatnm inierat. Armatiusin Libyampiofeclus acie cum 
Ausorianis decertaverat et prospcre pugnaraf ; mox morbo 
correptus vitam finierat. Ejus uxori, genere ct divitiis con- 
spicuaj, post mariti obitum imperator nubere Constantio 
persuaserat. Sed sopitis omnibus ad bunc modum cum 
Attila controversiis, TlK^odosium noviis timor occupavit, 
ne Zeno fyrannidem invaderet. 
15. 
Quum priiiiiim Attilfc nuntialum cst, Marcianum post Theodosii mortem ad imperiuni pervenisse, et qu;e Hono- 
riae accidissent, ad euin, qui in Occidente reium potielia- 
tur, misit qui contenderenf , Ilonoriam niliil se indignum 
adniisi.sse, quam matrimonio suo destinasset; seque ilii 
auxilium laturnin, nisi summa quoque imperii ei deferre- 
tiir. Misit et ad Romanos Orientales tributorum constitu- 
torum gratia. Sed re infecta legati utrimque sunt reversi. 
Elenim qui Occidenlis imperio prjeerat, respondit, Hono- 
riam illi nubere non posse, quod jani alii nupsisset. Ncqiie 
imperiuni Honoriie deberi : virorum enim , non mulierum, 
Roinanum imperium esse. Qui in Oriente imperabat , se 
miniine rafam babere tributi iilationem, quam Tbeodosius 
consensisset : quiescenti muncra largiturum ; bellum minanli 
virosetarma objecturum ipsiusopibusnon inferiora. Ifaque 
Atfilas in varias disfrahebatur sententias, et illi in dubio 
b.Terobatanimus, quos primum aggrederetur. Tandem me- 
lius visum est ad periculosius bellum prius sese converteie, 
et in Occidentcm exercitum educere. Illic eiiim sibi reiu 
fore non solum cum Ifalis, sed etiam cum Gofbiset Francis ; 
cum Italis, ut Honoriam cum ingentibusdivitiis secum ab- 
ducereret;cumGotbis,utGensericbigrafiam promererefur. 
16. 
Lf Francos quidem bcllo lacessendi Atfilie causa fuit re- FRAGMENTA. 99 xa\ Y) T^? apx^'' '^''^^ EXEivou iratSwv Siacpopa, xou 
7:psa6uT£pou jjlsv 'AxTviXav , xou os vewtsoou 'Aetiov 
£iTS (juy.aayia eTrayecOai lyvojxoVof; • 8v xaTa Trjv 
'Ptop.r,v etooixEv TrpscSeuo^p.evov ( 7Tp£(j6£uo'iji.£vot conj. 
N.), p.r^TC(ij louXou apj^o(jL£vov, ^avGbv tyjv xo'i/.r,v toIi; 
«uTou 7T£ptx£y^uuL£'vr|V oiot p£Y£6oi; t5)u.oi<;. 0£Tbv 0£ auTov 
6 'Aetioi; 7TOiri(7iap.evoc TraiSa xai TrXeiaTa Stopa Sou<; 
(xua Tw [3afftX£uovTt £7rt cptXt^x Te xat 5[jiatyp.t'a aTie- 
7ZBix'^e. TouTWV evexa 6 'ATT7]Xa<; ttjV excTpaTeiav 
Ttotouaevoc, auOt? tcov (xacp' auTOV dtvSpa? !<; TrjV 'iTa- 
)vt'av £7r£ij(,7r£v wffTe Tr-jV 'Ovoipiav exStSdvai' eivat yap 
auT(T) r|ptjLO(J[j(.£vrjV Trpbi; '{(i.[i.ov, T£X[/>^piov iTOioutAevoi; 
Tov Ttap' auTrji; TrejJtaiOEVTa SaxTuXiov, 8v xat iTriS^tyOr,- 
ao'ij(.£vov laTaXxet" Trapayojpeiv Se auTw tov BaXevTi- 
vtavbv xai tou rjtJLtcrEwi; Trji; patriXetai; [Jie'pou; , (5;? xat 
Tr)? "Ovo^piai; otaoe;a[jLe'vrii; [jlcV 7rapa 7raTpbi; t:^,v ap}(r,v, 
TauTr,? Se Trj tou (xSeXcpou dipaipEOeiaav TrXeove^tiz. 'iii; 
oe ot e(T7r£'ptot 'Pw;jLaT(3i t^i; 7rpoTe'pai; lyC_o'[jLevoi Yvo'jtjLr]i; 
Trpbi; oOSev twv auTW SeooY(JL£vo)V u7rrjXouov , etyeTO 
jjlSXXov Tr;? tou 7roXe'}jLoy Trapatjxeu^i; , 7rav to Toiv [JLa- 
^i'[xojv (xyetptov 7rX-^0oi;. 

17. {452. Marciani an. 3.) 

JornancJes c. 4* ^ Quum ad Romam animus 
fuisset ejus [Attilae] atlentus accedere, sui eum , ut 
Priscus refert historicus , removere , non urhi , cui 
inimici erant , consulentes, sed Alarici quondam 
Vescgotharum regis objicientes exemplum , 'veriti 
regis sui fortunam , quia ille post fractam Ro- 
niam diu non supervixerat , sed protinus rebus ex- 
cessithumanis , Cf. Chron. Paschal. p. 587 Bonn. : 
Ilept ou 7roXe'[jLOu (sc. Attilse) (juv£Ypdi]^aTo 6 <70'WjTa- 
TOi; Ilptffxoi; 6 0pa^. 

18. (ASa Marciani an. 3.) 

Exc. De leg. Rom. p. 72. 73 : "Oti tou 'ATT/jXa [Tbv] 7rapa 0£oSo(Jtou TeTaY|JLe'vov cpo'pov !^r,TOuvTo; 
r, 7r(>Xep.ov d7rctXouvTO<;, twv 'Po)aat'o)v (TTeXXeiv Trap' 
auTbv 7rp£'(j6et(; d7roxpiva[jLevo)v , 'A^roXXwvioi; £7re[jL7reTO, 
ouTrep 6 dS£X'.pb<; Trjv XxTopvtXou •^f^(i.)i.r^t\ OuYaTepa , 
-^v 6 0£ooo'ato? IfiouX^To Ko)V(jTavTt'w xaTeYY^av, Zr]- 
vo)v Se 'Pou:pw eoeSoJxet Trpbi; iv.\im' xi-zt Se l^ dv- 
OpooTrwv Iy'YOV£i. Toti Z>ivwvoc ouv Twv l7ciTrj3et'o)v 
6 'A^roXXo^^vioi; Ysyovt))? xat Tr,v CTpaTrjYtSa Xaywv 
dp/rjV , TCapa Tbv 'ArTrjXav iTre^iJLTreTO 7rp£a6£U(jdf/.£vos. 
Kai Tbv [j!.£v laTpov eTrepatouTO, oux eTuy^e Se Trji; Trpbi; 
xbv pdpSapov 7rpoadSou. 'Kv opYV] Y^^P Ixeivoi; jrotou- 
[jLevo<; TO [JLr) xcxotJLtaOat toui; cpdpou; , ou<; tkf^vt auTW 
7rapa Ttov pcXTtdvwv xai paatXixo)T£'pwv Terd^^Oat, 
ouSe Tbv 7rpca6euad[jL£vov eSe'yeTo, tou 7r£p.'|/avT0? xa- 
ToXtYO)pwv. 'O Se ATToXXo^jvtoi; dvSpbi; cp^ov xara tou- 
Tov Tov xatpbv cpatveTai Sta7rpa;dtjLevoi;. Tou ^ap 'At- 
TT^Xa (JL-}) Trpoaicjjievou Tr|V auTOu 7:pca6ctav, ]xrfi\. ic, 
Xo'you; auTW IXOctv SouXo(/.£vou , TrapaxcXcuoLicvou Si 
7r£[jL7retv STrep aurw Ix [iaaiXewi; Swpa exd[/.i^c , xai 
OdvaTOV dTTCtXouvTOi;, et [JLr) Soir) , e'.pr]acv • « Oux atTCiv 
7rpoar,xe HxuOati; (x^rcp auTOii; £;e<JTtv r, Swpa r\ axuXa 
XaSeTv • 7rapaSr,Xtov Stopa pcv auTOii; SoOr^aeaOai, ei 
auTOV TrpoaSc^otvTO 7rp£a6eud[jLevov, axuXa Sc, ei dve- 
Xo'vTe<; dcpcXoivTo. Outo> p.£v ouv dt^rpaxTOi; i7ravy]ci. 
« Hic videtur esse ApoUonius qui postea consul 
ftiit cum Magno (46t))- Sunt ad illum aliquot 
Theodoreti epistolse (n. ^3 et 3o3), qui etiam 
Rufi comitis meminit in ep. 79. » Valesius. 
Phxra de his vide ap. Tillemont. VI, p. ^3. 99. 
io3. 293. 

19. ( 452- Marciani an. 3. ) 

Exc. De legg. gent. p. 40 : ''Oti 6 'ATrr^Xa; 

(jLeTa TO t;^jV 'iTaXtav dvSpa^roSiaaaOai Itti t^ ^'.pcTepa gum ipsonim ol)iliis ct de regno inter liberos controversia, 
quum major natu Attilam auxilio vocasset, Aetium minor, 
qiiem Roma! vidimus legationem obeunlem, nondum lanu- 
gine efforescente, flava coma, et capiilis propter densitatem 
et magnitudinem super bumeros effusis. Hunc etiam Aelius 
fiiii loco adoptaverat, et plurimis donis ab ipso et ab impe- 
ratore ornatum, initaque,cum eo amicitia et socieiate dimi- 
scrat. Quamobrem Attilas antequam in eam expeditionem 
ingrederetur, rursus legatos in Italiam nii.vit, qui Honoriam 
poscerent; eam enim secum matrimonium pepigisse : cujus 
rei ut (idem faceret, annuium ab ea ad se raissum per lega- 
tos, quibus tradiderat, exliiberi mandavit. Etiam dimidiam 
imperii partem sibi Valentinianum debere, quum ad Hono- 
riam jiire paternum regnum pertineret, quo injusta fratris 
cupiditate privata esset. Sed quum Romani Occidentales 
in prihia sentenlia persisterent et Attijaj mandata rejicerent, 
ips6 toto exeYcitu convocato majore vi bellum paravit. 
18. 
Quum Attilas tributum cum Theodosio conventum peteret, 
aut bellum minaretur, et Romani se illi pef legatos satisfa- 
cturos respondissent , missus est Apollonius. Hic eral frater ejus, qui Saturnini filiam duxerat tixorem, quam Theodosius 
Constantio promiserat, Zeno veroRufo collocarat, qui tunc 
in vivis esse desierat. Itaque Apollonius inter familiares Ze- 
nonisj et ducis dignitale auctus, legatione functurus ad Atf i- 
lam missus erat. Sed transmisso Istro , minime adilum ai' 
Attilam nactus est. Eteiiim Attilas, ira ffistuans , quod sibi 
tributum, quod ab optimis et nobilissimis viris sibi consti- 
tutum essedixit, non solveretnr, iegatum minime admisit 
contemptu ejus, a quo missus erat. Quo tempore Apollonius 
magnanimi viri facinus ausus esse dicilur. Etenim, quamvis 
Attilas minime ratam haberet ejus legationem , neqne sui 
conveniendi potestatem facere vellet, nihilo teciusdona, 
quiB ad eum ab imperatore Apollonius attulerat, sibi tradi 
postulabat, ni daret, mortem iliaturum minabatur. Apol- 
lonius autem respondit, nou decere Scythas ea precibus 
expetere, quaj aut pro donis aut tanquam spolia sibi sii- 
mere liceret : indicans dona iis cessura, si se tanquam lega- 
tum admilterent, spolia , si inlerfecto sibi eripercnt. Et sic 
infecta re retliit. 

19. 
Atlilas, vastata Italia , ad sua se retuiit, et Romanorum 100 PRISGI PANlT/^i: ava^eu;a(;, xol? xpaTouffiv twv Itoojv 'Pwjxaiwv TrdXe- 
p.ov nai avSpaTCoSi(7ij.ov xyj!; ^(opa? xarv^YYsXXev , co; 
[j.r| £XTi:£[jL'XiO£VTO? Tou Trapa BEOooaiou T£TaY[J!.£vou 
cpdpou. 

20. ( 45''). Marciani an. 4-) 

Ibidem p. ZjO : "Oti 'Apoa6oupioi; 6 Tot! "AcmapOf; 
Sapaxr^voT? IttoXcjjicI xaTa Tr,v Aaiji.acrxdv • xa\ £X£i(7£ 
7rapaY£voji£vou Ma^tuivou tou c7TpaTr,YOU xai Ilpiaxou 
Tou (juYYpo^^-pEWi;, Eupov auTov toI? ^SapaxrjVoiv Tcp^cifi^CTi 
7r£pi £tprjvr,c StaA£Ydiji£vov. 

De Ardaburio locus, quem Prisco Niebuhrius 
vindicat, legitur apud Suidam : 'ApoaSoupiO!; uto; 
"AffTiapOi;, Y^vvaTof; tov Oupt.dv xai tou; tvjv BpotxrjV 
7roXX(xxt(; xaTaSpa[i.dvTa? [iapfiapoui; eupojGTOj; aTio- 
xpouffottjtEvoi;. TouTto ouv Y£p«? apt(7T£tt7iv 6 flaffiXEUi; 
Mapxtavd? 7Tap£C7^£T0 Tr,v 'Ktoav ffTpaT07T£oapytav, 
KaTaXa€wv 0£ £v eipiovr, TauTr,v 6 (7TpaTr,Yd(; 7rpd(; 
txv£atv £Tpo(7rr, xat paaTOJvrjV OriXuopttoTtv. tlyaipe Yotp 
fjr.tijtoti; xai OauaaTOTrotoi? xai 7tacrt (7xrjVtxoT<; (x6up[JLa(7t, 
xai ToTi; TOiouTOii; Str,iJ.£p£UO)v alcr^poTi; ^XdY£i TC0ti;.7rav 
Ttov Trpd? £uxX£iav T£tvdvTO)v. — Mapxtavou §£ tou 
ria(7iX£0J(; ypr^aTOu fjiev yz^o\6xo<;, OotTTOv §£ IxSsSto)- 
xdTOt;, auTOX£X£U(7Tto Y^^^^^Tl "At^Trap A£OVTa Stotooyov 
auToti YevlaOat 7rap£ax£uaa£v. Prisco liaec tribui po.s- 
sunt, si ex iis quae Priscus per plures libros de 
Ardaburio narrasse debet, pauca delibasse Suidae 
auctorem statueris. De i'e cf. Tillemont, \T, 
p. 296 sq. 

21. (453. Marciani an. 4-J 
Exc. De leg. gent. p. 4o- 4i '■ "Oti BXjututuEi; xai Nou6(x5£; r,TTy,0£'vT£5 uTrd 'PojijLattov Trp£'a5£t(; Trapa tov 
Ma;ti7.TvC'V £7r£(^.7rov I5 (x;j.cpOT£po)v sOvtov , etpT^vr,*; Trept 
pouXdijL£vot aTr£VOcaOat. Kat TauTr,v 3taT7]D^aai ecpa- 
aav, £'!(' oaov 6 Ma^tij.Tvot; Tr,v 0r,Sattov £YxaTa[7.£vot 
'/Mpixv. Tou §£ iir, TTpoaSeqaixEvou £Trt '/pdvto aTrevSEaOai 
ToaouTOj, IXeYov ix^pi t9J(; auToti ^oi9)(; [jl-J) xivT^a^iv OTrXa. 
i2(; 0£ ouS£ Tou? C£UT£pou? T/]!; Trp^afietai; Trpoat£TO Xd- 
You?, lxaTovTOUT£i(; eOsvTO aTrovdot;* ev OLlq £odx£t'Po>- 
[jLattov [jL£v atyfxaXojTOu? (xv£u XuTpojv acpsTaOai , eixe 
xaT' £X£tv7)v, £tT£ xaO' £T£pav £cpoSov '/^Xojaav , Tot 0£ to't£ 
(XTrayOe^vTa (X7roSoOv,vai poaxv^uaTa, xai twv SaTravr,- 
OevTOiv xaTaTtOeaOai tv)v (XTroTtijLiQaiv • 6ijL7ipou(; Bk toui; 
(Tptaxoaiouc; conj. N.) eu YeYOVOTa^; 7rapot ccpiat StSo- 
aOat 7rtaT£0)v £v£xa tojv aTTOvStov. Etvat 0£ auToTt; xaTot 
Tov TraXatov vdijLov (xxo^jXutov Tr,v £t? to tepdv t^(; "latoo? 
ototSaatv, TOu TroTa[jLt'ou axotcpow(; Aiyutttiojv e/dvTO)v Tr,v 
eTrt^jLeXetav , Iv toTrep to dtYaXiJLa Tr,(; Oeou evTiOeijievov 
Sta7ropOi7.£U£Tat. 'Ev pr,To) yhp 01 _8otp6apoi ypdvtjj e^ 
Tv;v oix£t'av otaxo[«.t'^ovT£<; xd ^davov, TrotXtv auTto ypr,- 
aTr,ptaaot[jL£vot £<; Tr,v vrjaov (XTCoato^ouaiv. 'EiJLTT^StoOr,- 
vat TOtvuv ev tio [Iv] tI)i'Xat(; tepto Tot? auvOr^xa; lodxei 

TfO Ma^tlJLtVt») £7riTr^S£tOV OV. 'ETr£tJLTrOVTO !JL£T£^£TepOt, 

IlapeYivovTO Bs xat twv IjX£ijl[jlu(ov xai NouSotStov ot 
Toti; aTrovSot^; Iv tt) ^TiGO) TtOe^JLevot. 'EYYpotcpevTOjv Ss 
Twv auvSo^otvTtov xat twv 6ij.r)po)V TrapaooOevTOJV (r,aav 
§£ T(ov T£ Tupavvr,aotvTO)v xat utto Tupotvvojv ysyowo- 
Ttov, oTr^p ouSe ttojttot^ Iv ToiSe tw TroXe[.».fo £Y£'v£to' 
0U7r0T£ Yotp NouSotStov xat BX£[jl[jluojv Trapi 'PtotjLatotf; 
(5)uir^p£uaav TrctTS^i;), auvYive^Ori Sc tov Ma^i(jiTvov (xvoj- 
[jiotXo)!; StaTeOyjvai xb aoJijLa xat (JTroOaveiv. Tr)v Sl tou 
Ma^i[j.tvou T£X£UT')jv ijLaOdvTE!; ot [iotpSapoi tou; T£ 6[jl>i- 
pou!; (xcp£iXovTO ptaao([jL£voi,xa\ Tr,v )((opotv xaTeSpa^jtov. imperatoiibiis in Oricnte bellum et popiilationem (leniintia- 
\ it , propterea qiiod tributum sibi a Tbeodosio constitu- 
tuni non solveretur. 

20. 

Artlaburius, Asparis filius, ait Damascum Saracenos 
debellavit. Ko Maximino duce et Prisco, liujus bistoria; 
scriptore, advenienlibus , offenderunt Ardaburium cum 
Saracenorum legatis de pace tractantem. 

Ardaburius, Asparis tii., vir fortis etstrenuus, barbaros 
Thraciam incursantes fortiter vsa?pe repulit. Hunc impera- 
lor Marcianus praefectum exercituum Orientis creavit, 
(juam dignitatem ob res praeclare gestas pra>mii ioco ei tri- 
buit. Quum autem pacata omnia essent, vir belUs as- 
suetus otio et muliebri ignavia; indulgere cwpit. Gaudebat 
enim mimis et preestigiatoribus et bistrionibus scenicis , 
totosque dics fcedis istiusmodi oblectamentis consumens, 
gloriic sua; nuilam ornnino rationem babebat. — Qimm 
Marcianus imperator bonus quidem fui.sset, sedcitiusde- 
oessisset , Aspar propria voluntate effecit ut Leo ipsi suc- 
cederet. 

21. 

Btemmyes et Nubades, a Romanis vi(;ti , legatos ex utra- 
que gente ad Maximinum pacis exoranda; gratia miserunt , quam se servaturosspondebant, quoad usque Maximinus in 
Tiiebajiorum regione commoraretur. llio veio ad id tempus 
abnuente Itedus icere, sul)jecerunt, se, qnamdiu Maximino 
vita suppeteret, in officio futuros nec moturos arma. Hac 
qnoque cond-itione, (luamlegali offerebant, rejecta, centum 
annorum inducias fecerunt. His fnederibus placuit captivos 
Romanos, qui et lioc et superiore prcelio captj erant, sino 
uUo red(<mptionispretio, Uberos diniitti : pecora tunc aba- 
cta reddi, et consumptorum aistimationem restitiii : ad fir- 
mandam fidem fiederis obsides ex nobiiioribus dari : liberam 
esse ipsis secundum antiqiiam legem ad templuin IsiiUs tra- 
jectionem , dum Jigyptii curam cymbffi fluminalis liaberent 
in qua signum dea; impositum transvelieretur. Certo enim 
tempore barbari statuam deae, e templo in quo estcollo- 
cata, domum importantes trajiciunt, ct oraculis ab ea acce- 
ptis, rursus in insulam reducunt. Hanc pactionem Pliilis in 
templo affigi Maximino visum est, et ad eam rem missi [ex 
ejus necessariis ] nonnulli. Affuerunt etiam ex Blemmyis 
et Nubadibusqui ttedera in insula deponerent. F(c'dere per- 
scripto et obsidibus traditis ( erafit auteili ex bis, qiii domi- 
natum exercuerant, aiit ex filiis eorum; quod in boc bello 
minime adhuc contigerat, neque unquam antea Nubadum aut 
Blemmynm filii obsides apud Romanos fuerant ) , Maxi- 
minus in morbum incidit, et mortuns est. Postquam vero FRAGMENTA. 101 « De Nubis et Blemmyis sub Marciano devictis 
testatur Jordanes in libr. De success. regn. : Cunt 
Parthis et Vandalis omnia infestantibus pacem 
instituit, Attike viinns compescuit , Nubades B/enh 
myasque JEthiopia prolapsos per Florum , Alexan- 
drinoi urbis procuratorem , sedavit ac pepulit a 
sedibus Rom. Erat liic Flonis non solum Procu- 
rator sive Augustalis, sed etiam Comes rei mili- 
taris per iFgyptum , ut ex Prlsco docet Euagrius 
(II, 5). Hi a Procopio No6'aTai dicuntur, a Ste- 
phano NouSai et NouSaoEi;. — De Isi Philis culta 
loquitur etiam Marinus in Vit. Procli. Procopius 
Pers. I, p. 33 ait INubas et Blcmmyas Isim etOsi- 
rim colere, Adde et Servium in lib. VI ^En. (i54), 
ex Seneca in lihro De sacris et ritibus jEgyptio- 
rum. Sed notandumest, quod ait Procopius in 
libro jam citato , Diocletianum sciHcet, quum 
juxta Elephantinen insulam in IVilo reperisset, 
castro ibi exstructo , aras Romanis et barbaris 
communes statuisse, ac sacerdotes ex utraque 
gente ordinasse, ut sacrorum communione ami- 
citia coalesceret, unde et locum Philas vocavit. In 
quo falHtur Procopius. Philae enim longe ante 
Diocletiani imperium dicebantur, ut constat ex 
Strabone et Ptolemaeo. » Valesius. 

11. (453 Marcian. an. 4- ) 

Euagrius Hist. Eccl. II, 5 : IIpOTEpto? ol -rriv 
£Tri(jxo7tr,v 'Ivicpu) xoivvi tv); ffuvoSou Trj; 'AXs^avSpewv 
xXr,pouTaf S? ItteiS^ tov oixeiov xaTSiXrjtpEi Gpovov, 
[ji£YiTT0<; xai avuiroiaTo; li^ixyo^ tw Sr^fxw StavscTrj 
Trpoc oiacpo'pou<; xutxatvojji.evw Yvw|xa;. Oi fxsv yap 

AtOdXOpOV ETTeJiv^TOUV (oTa TTSp eiXOi; Iv ToT? TOtOUTOt; 

YivsaQai), 01 Ss IlpOTepiou [xaXa ycvvtxw; avT£t"/0VT0, 
w; xat TToXXa xat avvixEffTa TrpoEXOeTv. 'laTopst youv 
npiffxo; 6 ^•/^Tcop cpOrjvat Tr)vixauTa li; rJjv 'AXe^otvSpou 
ex T?;<; twv 0r)6atwv eTrapyta<;, iSeTv Te tov Srjjxov 6[jLdff£ xaTot Twv apydvTwv /o)pouvra, t^? t£ ffTpaTtw- 
Tixri<; ouva[;.£0)i; t:^,v cjTaatv StaxwXuetv pouXo[Jt£vri<; 
XiOojv poXatt; auTOu<; ypv^aacOat. Tpe^lacOat t£ toutoui; 
dvi t6 iepov to TcixXai ]SapaTct5o<;, xai dvaSpa[ji,dvTa(; 
IxTToXtopxriaat, xat Trupt ^wvTai; TrapaSouvat. TauTot 
Te Tov pafftX^a fjtaOdvTa StayiXt'ou<; v^oXextoui; IxTTe^jt- 
(j/at, xat Tou 7rveu[jtaT0i; l7TtTU/_o'vTa<; ouptoSpo[j.r,<Tat , 
wi; dva Trjv exTrjv twv rj[ji.epwv Tyj [jteYdXr) twv 'AXeqav- 

SpeOiV TTpOCTff/eTv TrdXEt. KdvT£uO£V TWV CTpaTttOTWV 

TiapotvouvTwv e<; Te toci; ■^<x\i.fzkc, xai OuYaTepai; twv 
'AXe^avSpewv , tojv TTpoTspojv tcoXXw SetvdTepa TcpoeX- 
6£tv. "Tctepdv TE SerjOrivat t6v Srj[jLov tou <I>Xwpou 
Toiv aTpaTtojTtxwv Tay^jtaTwv r-YOu^jievou , 6[jlou t£ xai 
Tr)v iroXtTtxrjv Si£tcovtoi; dp/r)v, dvd Tr,v iTTTroSpoiJLiav 
dXtcOevTa • wct£ xaTaTrpa^acOat aOToTi; Tr)v tou ctTr,- 
p£ct'ou /opriYiav, rJvTrep Trap' auTwv d»7]pr,T0, Tci t£ 
PaXav£ia xai Tr,v Olav xai Sca Std Tr)v Y£vo[jL£'vr,v auTtov 
dTa^iav dTcexdTrr,cav. Kai outo)i; t6v <I)Xwpov lcr,Yr)cet 
T^ auTou cpavevTa tw Sri[jL(o uTroc/ecOai t£ auTW xai 
Tr)v CTactv TTp6<; ^pa/u StaXucat. Eadem narrat Ni- 
cephorus VIII, i5, qui etiam addit nonnulla de 
Serapidis templo, quae fortasse e Prisco item 
fluxisse suspicatur Valesius. 

a3. (453.) 

Jornandes c. 49 • Id accessit niirabile , ut Mar- 
ciano, principi Orientis , de tam feroci hoste solli- 
cito in somnis divinitas adsistens, arcum Attilce in 
eadem nocte fractum ostenderet , quasi quod gens 
ipsa eo telo mulla prcesumat. Hnc Priscus historicus 
vera se dicit attestatione probare. 

il\. (456. Marcian. an. 7.) 

Exc. De leg. Rom. p. 73 : "OTt Fe^ept/ou Trjv 
'Po')(jtr,v Trop07)cavTo<; , xat pactXeuovTo; 'ASitou, 
Mapxtavo? 6 twv tt)? fw 'Fw[JLaio)v ^actXeu^; Trapd tov 
re^ept/^ov t6v twv BavSi^Xo^v dpy(_ovTa Tcplcfieti; ecTeX- de ejiis obitu barbaiis nuntiatum est , vi obsides eripuerunt, 
et regionem excursionibus vastarunt. 
22. 
Proterius comnr.uni toliussynodisuffragio Arexandrinum 
episcopatum sortitur. Qui qunm sedem suam capessivisset, 
ingens atque intolerahilis exortus est tumultus in civitate, 
populo in diversas sentenlias distracto. Alii enim Dioscorum 
requirebant, ut in inijusmodi occasionibus fieri solet ; alii 
Proterium pl-rtinaciler defendebant, adeo ut mulla admo- 
dnm gravia ac prope insanabilia inde prolluxerint. Certe 
Priscus rhetor in Hi.storia sua scribit, liis temporibus venisse 
se Alexandriam ex provincia Tliebaide, et populi multitu- 
dinem impetum in magistratus facientem vidisse. Qiiumque 
mililes fcditionem inliibere vellent, populuiu eos lapidibus 
appetivisse et in fugam vertisse : et quum milites in tcmplum 
qiiod oliin fuerat Serapidis se recepissent, popuhim eos illic 
obsedisse etvivos concremasse. Ea re cognita , imperaf orem 
duo millia militum , «jui recens conscripti erant, eo misisse : qiii secundo vento usi adeo prospere navigariint, ut sexta 
post die ad magnam Alexandrinorum urbem appulerint. 
Deinde quum milites petulantius illuderent uxoribus et 
filiabus Alexandrinorum, niullo graviora quam antehac 
perpetrata es.se. Tandem vero populiim in circo congrega- 
tiim rogasse Florum , qui tunc dux rei militaris per ^Egy- 
ptiim,et prafectus simulerat Alexandri;», ut pricbitionem 
annona', qiiain ipsis ademerat , restitui curaret, balnea ilem 
et specfacula et qufficunque ipsis ahlata fuerant ob seditio- 
nem ah ipsis concitalam. Florura vero, suasu et consilio 
Piisci, inconspectum populi prodiisse, seque id facturum 
promisisse, atque ita seditionem brevi dissolvisse. 
24. 
Postquam Genseiicus Romam vastaverat,imperioque Avi- 
lus potitiiserat, Marcianus, Romanorum Orientalium impe- 
rator, adGenseiicum legatosmisit,quijuberenteumabItalia 
vaslanda abstinere, et uxorem Valentinlani (Eudociam) et 
ejus (ilias ( Eudoxiamct Placidiam) in captivitatem abdu- 102 PRISCI PAiMT^ \tv, w(TT£ iTfi 'I-caXwv air£y^£a6at -frfi xa\ ta? paai- 
Xsiou? £XTC£jji.TC£iv Y^JVaTxai; aly[xaX(OT0u<; ayoijiEva? , tv^v 
T£ BaXevTivtavou Y^^^f^^^^V ''**' 'f°'? «ut^? 6uYaT£pa?. 

Kat 01 7Tp£'T§£ii; £<; tyiv Iw airpajCTOt £7:avr^£(jav ouSevi 
yap Twv l7T£aTaAtx£vo)v Trapa tou Mapxiavou 6 FE^e- 
ptyo; uTTV^xou(7£v, ouSe [A7,v Xu£tv Ta; ywouy(.ixc; i^ou- 
X£TO. 'O 0£ Mapxtavb; £T£pa irpb? auTov ot£'iT£jj.TT£ 
Yp(xijLtjt,aTa xat Tbv Trp£a6£uao'tx£vov BXr'oav v^v §£ Ty;^; 
Tou Ve^L^Bpv/^ou a?p£'a£OJ? lirtaxoTrO!;* Tvi<; Y^p "^wv Xpt- 
aTtavwv Gp7)ax£ia? xai tou? Bavov^Xou? elvai autxSaivei. 
*0i; eTTetOT) Tiap' auTbv !X'^pt'x£To xat £^^0) t5) auTou \J.y] 
uTraxotJOVTa 7rp£a?cta, au6ao£aT£pojv X()YWv TiTrTcTO, 
xat £cpr, [JL-}) auvot'a£iv auTto, £i7T£p U7rb Tvi? 7rapouar,i; 
£ur,ijL£pt'a(; ap6£t<; xai twv xaTot tviv ew 'Po)|j.atojv j^a- 
cikia 7Tpb(; 7rdXe[xov auTw ixvaaT-^vat 7rapaaxeu(xaot , 
Tai; paatXeioui; itr) Xtjo)v fu^^oLiy.tx^. 'AXX' out£ ■}] twv 
7rporiYV,aatj(.£vojv Iri Tvi 7rp£aS£ia ^7](jr.(XT0)V £7rt£tx£ta, 
ouT£ 6 (X7r£tXr|6£!i; cpo'6o(; [j(.£'Tpta tov Fe^Epf/ov cppov^Tv 
rjvaYxaa£v (X7rpaxT0v Y«p '^5'' "^ov BXv^Sav (X7r£7r£ij.7r£ , 
xat £<; Tr,v 2iX£Xiav au6t; xat lc; tvjv Trpdaotxov auTvj 
'iTaXiav Siiva[jt.tv Sia7r£[jt'l*(X(jL£V0(; Traaav ISviou. O Se 
"AStTOt; 6 Tojv la7r£pt'o)v 'Po)[j.ai'ojv paaiX£u? iTrpeaSeueTO 
xai auTb? Trapa Tbv r£^£'pty_ov, twv 7raXat auTbv u7ro- 
[j.t[jtvr^axo)v aTrovcwv, a; £i [j-ri cpuX(XTT£iv eXotTO, xal 
atjTbv 7rapaax£U!xaaa6at, 7rXr,6£i t£ oix£ito Trtauvov xai 
Tvj Twv auij!.(Jto(/ojv £7rixoupi'!X. E7r£[j.7r£ Si xal Tov Tra- 
Tpixtov ■'P£xt'[ji.£p £<; Tr,v Iitx£Xt'av cuv axpaTO). Cf. 
Tillemont. VI, p. 3oo et 276. Ex narratione de 
Vandalis Italiam et Siciliam diripientibus sumptus 
etiam fuerit locus Suidse v. Xixpu^St:; : ITptaxo^; X^Yet 
7r£piXaptj€o£Wi;' « llapaTrXEOuat Ss tvjv !Stx£Xiav 7rpb(; Tvi Meaav^vr, xaTot tov 7rop6[Abv T7;<; 'lTaXta<;, Iv to^rep 
■?1 XotpuSSti;, Trv£U[Ji(XTO)V iTriXaSdvTWV Suaaoiv, auTOit; 
avSpdtai xaTeSuaav. » 

25. (456.) 

Ibidem p. 78. 7/» : "OTt Ttov 'Po)ijtato)v I; KdX/ou!; 
eXGdvTtov xai au[j.6aXo'vTwv TrdXe^jtov 7rpb? Aa^ou? , 6[X£v 
■Po)[jLatxb<; aTpaTO^; li; Tot acp£T£pa eTrave^^eu^ev, xai ot 
(X[j!.cpi Toc paaiXeta irpbi; Trjv iTEpav \ioL'/r^^> 7rap£ax£uot- 
^ovTO, pouX£ud[j.£vot 7rdT£pov Tr,v auTyjv r^ Ty)v ot' '4p- 
[j.£vt'ai; T9i<; Il^pawv yo^pa^; 7rpoaot'xou 7rop£u6£VT£<; oSbv 
Tbv 7rdX£[Jtov l^rct^ouat , TrpoTepov ^r^aSeia Tbv [xdvap/ov 
Twv napOuat'o)v TreiaavTe?" xaTOt Y^p 6ocXaTTav cx^ropoi; 
auToi<; ttSv ( cx7ropov auToT; etvat Nieb. ) lvo[JLii^£TO Tot!; 
Sua/^wpia<; 7rapa7rX£Tv, (xXt(j.£vou Tri<; KdX-/_ou TUY/_a- 
votjar,?. 'O Si Tui^dZxfi £7rpeaSeijeT0 [/.ev xat auTOi; 
7rapot Tou<; Ilap^uatoui;, £7rp£a6£tj£TO §£ xai Trapot Tbv 
paatXia 'Po)utat'o)V. Kai 6 [j.sv twv IIoipOo^v p.dvap/0(;, 
w<; TroXefjtou auToi auvtaTatj.£vou 7rpb? Ouvvou<; tou<; Kt- 
SapiTa<; xaXou[j.£vou<;, cxTreaetaaTO Tcap' auTbv tou? Aa- 
Cou? xaTacpetJYOVTai;, 

26. (456.) 

Exc. De leg. gent. p. 41 : ^Oti rw6ot^r,<; Trpe- 

a6£tj£Tai7rapa'Po)[j.at'ou<;. 'PtoijLaTotSetxTrExptvavTO toT; 
Trapa ro)6ot!^ou aTaX^iai 7rp£'a6£aiv, ox; cxcpE^ovTat tou 
7roX£[Jtou , eiYe r, auTb<; ro)6ot^r,<; (X7rd6otTO r^v (xp/y)v, 
-/1 Tov TraTSa Tri? ^aatXeia^; (xcp£'XoiTO' ou Y^p Oe'[J.t; t^<; 
/topai; (X[jt'^OT£pou<; :?iY£[Jtov£tj£tv Trapi Tbv TraXaibv 
6ea[jLdv. "IlaTe Se 6a'T£pov ^aatX^tJEtv, ro)6o(^r,v r^ Tbv 
auTOu Traioa, Tr,<; KoX/_i5o<;, xai t^S£ XuOrivat Tbv tto- tla libertali rcslitiiere. Sed legati , re infecta, in Orienlem 
reversi snnt. Nam niliil eorum qu.Te Marciano imperala fue- 
rant, facere, neque liberare mulieres voluit. Quamobrem 
l\larcianus ilerum litteras ad Gensericum scripsit per Ble- 
(iain legaliim. Erat autem Bleda episcopus luereseos Gense- 
rici. Yandali enim Cbristianorum cultuin et religionem 
amplexi fuerant. Hic «bi ad Gensericum accessit, atque 
alienum a sua legalione perspexit, in verba superbiora 
eiiipit. Non bene cessuruin illi , si in prrRsentia rebus se- 
cundis elatiisbelium cuiu Orientalium quoque Romancrum 
imperatore conliaberet, rogiis mulieribus uon in libertafem 
rcstitulis. Sed neqiic ulla verboriim lenitas prius a legato 
usurpata , netiiie incussus timor, illum ad ullam animi mo- 
dcrationem pertraliere potiierunt. Nam Bledam irrita lega- 
tione dimisit, et rursus in Siciliam et proxinia Italiaj loj-a 
cxercitum immittcns , ouinem regionem vaslavit.. Avitus 
quoque, Roniauoriim Occidentalium ioipcrator, ad eum 
legatos misit, qui monerent ut fiKderum pridem cum illo 
initorum meminisset; sin minus, se, et domestico exercitu 
et auxiliariis copiis frctiim, belium paraturum. lit misit 
tane Ilecimerum patriciumcum extrcitu in Siciliam. 

Prisciisde Cbarybdi dicit : Quum autem Siciliam piffiter- 
navigarent juxta Messanam in freto Italia; , ubi Cbarybdis 
est, ingentibus coortis procellis naves cum ipsis virts sub- 
mersiT sunt. 25. 

Romani in Colchidem profecti bello adversus Lazos de- 
certant, nec mnlto post Romanorum exercitusad sua rediil. 
Quum autem imperatordenuo bellum repetere praepararet, 
consilium habuit, an eadem via insistens, an per Armeniam 
Persarum regno conflnem, fidc prius a Parthorum rege ac- 
cepta, belhim inferret. Etenim quum Colchidis ora esset im- 
portuosa, res nimis arduaipsis videbatur locos infestos l>iaj- 
ternavigare. Gobazes quoque legatos misit ad Partlios et ad 
imperalorem Romanorum. Et Parthorum quidera rex , 
quia bellum illi crat cum Hunnis, quos Cidaritas vocant , 
Lazos ad se coufugientes rejecit. 
26. 

Gobazes legatos misit ad Romanos, qnibus Romani re- 
spondenmt, se al)eilo cessaluros, si regnum autipse de- 
poneret, aut filio adimeret. Kec enim fas es.se secundiim an- 
tiquam regionis legem , diios simiil dominari. Itaque opor- 
tereaut ipsum Gobazem, aiit ejus filiiim regnare in Colchide, 
atque ita bellum sohitum iri. Hajc Eiiphemius i)lis suaserat, 
qui magistri officiorum dignitatem adeptus, prudentia et 
eloquentia clarus, sub Marciano imperatore reipublicae 
administrationem gerebat, et multorum optimoriim con-si- 
liorum aiictor ilii fiiit. Hic Priscum quoque luijus histori.ne 
scriptorem assessorem sibi adjunxit. Gobazes igitur, sihi 
delata optione , regni in^^ignia deposuit , et regno tilio ce- FRAGMENTA. 103 Xtixov, EiicpviijLiO!; lar^ffiSOizo ^xr^v loZ jjLaYtffTpou Sisiroiv i 
ap/r,v S; ini auvsaei xai Xdywv apeTvi Sd^av e/wv 
Mapxtavou -cou pactXso)!; tTiV tcov TrpaYaaTOJV eXa/ev 
£7riTpo7rr;v, xai TrXEtCTTwv twv £u PouaeuOevtojv Exetvo) 
xKOr,yrjTr|<; V[ivei:o • S? xai Dptaxov tov cruYYpa^Ea twv 
T^i; ap-/^(; cppovTtSoJv lOH^aTO xoivojvdv. T5)? Ss atp£(7£0j; 
T^? auToi SoO£i(7r,(;, 6 roi6ot^vi? eiXeTO tyj^; paatXeta? 
Trapayojpriffai Toi TraiSt, auTo; Tot (jijw.6oXa (XTroO£[/.£VO(; 
T^; (zpy^?. Kai TTapa tov xpaTOUVTa 'Po)[ji,atojv tou? 
S£r,aou.c'vou? £Tt£[jt.7T£v, wt; , £vo<; Kokyou ( KdXyojv N. ) 
f,Y£[^ov£uovTOi; , oux£Tt 8i' auTOV yaX^TcaivovTa £7Tt Ta 
OTrXa yo)p£iv. BaatXEu; ce 5ia6atv£iv auTOV iq tJjv 
'Po)[xaio)v £X£'X£U£ , xai TO)v auTto o£OOY[Jt£vo)V SiSovat 
a6^(0V. *0i; Se Tr,v [ji.£v txcpt^iv oux -^pviQaaTO, Atovuatov 
Ss Tov £(; Tr,v KoXyioa TKxXai otaTrefjicpOevTa xr^i; Te 
auTOu ro)6a!^ou oiacpopa^; £V£xa TitffTtv SoJcrovTa 75Tr,(j£v, 
0)? ouoiv u7T0(JTairi dvr^x£(JTOv. Atd §■}) !(; t:^v KoX/_t'oa 
Atovuc7io<; £(JT£XXeTO, xai ^repi Toiv Stacpdptov (juve'Sr,(jav. 
Cf. Tillemont. VI,p. 362. 

27. (460, Leon. an, 4- ) 
Ibitlem p. 4i- 4^ : "OTt 6 MaVopiavdi; 6 twv 
e(JTTept'iov 'Po)[jtaio)v paaiXeui;, 6k auTO) ot Iv FaXaTttx 
rdTOoi au[jiiji.ayot xaTEaTYj^jav, xai tqc TrapoixouvTa Trjv 
auTOu £7rixpdtT£iav lOvr) Tot [jtsv ottXoi?, toc Se XdYOt; 
7Tap£aTiqaaT0 , xat l7:i ttiv At6ur]v ouv ttoXX^ StaSatveiv 
l7r£tpaT0 Suv(!t[jt£t, v/itov (X[Acpt Totg Tpiaxoat'a<; ■^Opoi- 
a[ji£vo)v auTfo. IlpeaSeti; [jtev ^rpOTepov Trap' auTOV 6 Ttov 
BavSr]Xo)v ■J)YOtJ[Ji.£voi; £7r£[jt7re, Xueiv toc ototcpopa Xo'Yoti; 
pouXd[ji.£vo? • d)(; §£ oux £7reiOe , Tr,v Maupouat'o)V y^v, 
s? r)v T0U(; cx[ji.cpi tov MaVoptavbv (X7rd t^? TSrjpia^; (X7ro- 
6ai'vetv IxP^^' '^°'<^KV lor^oiae, xat Ixotxtoae xat t^ 
uSaxa. Cf. Tillemont. "VI, p. 320. 28. (46r. Leon. an. 5., 

Exc. l)e leg. Rom. p. 74 : "Oti tou BaX(X[ji.£po; 
Tou ^xuOuu 7rapaa7rov&r^aavTO<; xai ttoXXix; TrdXei^; Sr,to- 
aa[X£Vou xai /topa; 'Poj[;.aVxa<; , £7r£[X7rov Trap' auTOv 
01 'Po^iJtaToi 7rp£'a6£i? , o'i auTO) tou v£ioT£pta[jLOu xaTe- 
(jL£[ji,cpovTO , xai, 6)aT£ [li] auOt<; Tr,v /topav xaTaopa[jL£tv, 
rptaxoaia? XtTpa<; cpEpetv auTto IxocaTOU £tou<; £Ta;av 
aTrotvei y^p t^wv dvaYxat'o)v £cppa^£ 7rpd; 7rdX£[jLov to 
oiX£iov StavaaTrjvai 7rXr,0o<. V. TillemonL VI , p. 
373 , qui rem narratam atl annum 461 referentlani 
esse censet probabiliter. 

29, ( 461. 462. Leon. an. 5. 6. ) 

Ibitlem p. 74 : "Oti 6 Tti^ipv/oi oJxeTi TaT<; 7rpd; 
MaVopiavdv TeOetaati; aTrovSaT<; e[JL[jievo)v BavS-(iXo)v xai 
Maupouat'o)v 7rXriOo<; l^rt Srio^^aei Tri<; TTaXia<; xai 2txe- 
Aia; £7rs[jL7r£ , MapxfiXXivou r^or^ jrpdTepov Trii; vr^aou 
dvayojpr^aavTO? oiot to 'PexttJLepa ^rapeXEaOai auTOv 
Tri<; Suv(X[JL£to<; lO^Xr^aavTa, TOU<; 7rap£7ro[JL£vou<; auTW 
2xuOa<; ( r,aav Si Iv ^rXeiaTOK; dvSpdtai ) TrapaTreiOeiv 
■/^piq[jLaatv, waTe Ixetvov [jLev d^roXiTreiv, dcpixEaOat . . , 
[dcptxEaOat Se Trpdi; auTo'v, Tout' iTrotriae tov MapxeX- 
Xtvov euXaS. suppl. N.] euXaSriOEVTa Tr,v £7rt6ouX^v (ou 
yotp dvTtcDiXoTt^iETaOai tw 'Pextjji^poq eSuvaTO TrXouTto ) 
Tri? 2iX£Xt'a<; uTrovoaT^aat. 'EaT£XX£T0 ouv xat Trapa 
Tov re!^£pt/ov 7rpea6eta, touto iih 7rapa tou 'Pextij.^- 
po?, dx; ou S^T xaToXiYfrip£tv auTOV twv a^rovStov, touto 
Sc xai 7rapa tou xpaTOuvTO<; twv Iv Tri ew 'Po)(/at'ojv, 
lc&.' to T^? ^txeXtai; xal t^<; 'iTaXta? d7r£/^£oOai xat Ti<; 
PaaiX£t'ou<; lx7r£[jL7r£iv Yuvaixai;. r£^£pt/^o? Se, ttoXXwv 
Trpdi; auTdv 7rp£o€£UTWv xaTa Stacpdpoui; aTaXfiVTWV deie constituii. Tuin ad imperatorem mlsit, quaudoquidem 
uni solum jam pareret Colcliiilis regio, uli non amplius illi 
usque eo succenseret, ut etiam arma inferret. Imperalor 
vero jussit Gobazem in Romanorum regionein transgrcdi, 
ut eorum , quae sibi facienda statuisset, rationem redderet. 
Ule autem piofectionem minime abnuit ; sed petiit ut Dio- 
nysius, qui jam olim ad Gobazem discordiarum causa in Col- 
ehidem missus erat, ad tidein pra^standam ad se veniret, se 
nihil iniqui passurum esse. Eo igitur in Colcliidem profecto, 
de rebus dubiis coiivenerunt. 

27. 

Majoriano , Romanoniin Occidentafium impcratori , Go- 
thi , qui in Gallia erant, S()cii conftederatique facti sunt, et 
gentes ditionis Romanorum accolas partim armis, partim 
verbis ad deditionem compulit. Ilic eliam in Libyam , tre- 
centis fere navibus coactis, cummagno exercitu trajicere 
lentavil. Sed Vandalorum dux priuslegalosmisit, qui illum, 
si quae essent inter eos controversa, amice transigere para- 
lum esse dicerent. Quod ubi obtinere non potuit, Mauru- 
siorum terram , in qiiam ex Iberia Majoriani navales copiaj 
appulsura; erant, omnem igni ferroque vastavit, et aquas 
(luoque infecit. 28. 

Quum Balamerus Scytha fti^dera violaret et Romanoriim 
regiones depopularetur, et multas uibeseverteret, Romani 
ad eum legalos miserunt, qiii de pace violata quererentur. 
Et ut deinceps a vexanda incursionibus Romanorum regione 
abstineret, trecentas auri libras illi quotannis solvi consti- 
tuerunt. Dicebatenim suaB genlis multitudinem reruin ne- 
cessariarum inopia ad bellum se conVertisse. 
29. 

Gensericus, quum non ampliils f(j3(5eribus cum Majo- 
riano pactis stare constituisset, Vandalorum et Maurusio- 
rum multitudinem ad vastutionem Italia; et Sicilia; immisit. 
Marcellinus enim jam ante insiila cesserat , propterea qiiod 
Recimerus, i|ul ejus imperium in se tiahere studebat, mi- 
litibus ejus pecunias largitus erat ( erant antem fere omne* 
Scytha;), quoillis persuaderet a Marcellino delicere. Itaque 
Marcellinus Sicilia excesserat, veritus insidias, quia opibus 
cum Recimero minime certare poterat. Missa est igitur ad 
Gensericiim legatio : tiim a Recimero , ne ftedeia violaret; 
tum ab eo Leonte , qui apud Romanos in Oriento rerum 
potiebatur, ut ab Italia et Sicilia abstineret et rcgias mu- 
lieres redderet. Gensciicus vero, mullis ad eiim ex diversi* 
pai tibus legatis missis , non ante mulieies liberavit, <Iuaiu 104 PRISCI PA1N1T.€ ypovoui;, T^? Yuvatxa; oO TrpoTspov Siacp^xe Trpiv -^ tvjv 
TCpeaSuTEpav Ttov liaXevTtviavou QuyaTiptov ( Euooxia 
Bl r,v ovo[ji.a auT^) 'Ovopi/w Tto lauTou iraioi xaTEvs- 
Yur,ae. T<3t£ y^P y-^i Tr,v EuSo^iav tt-jV 0£o5oatou 0u- 
YMTEpa tx7T£7r£iji.Tt£ cuv nXaxiota Tv^ ETEpa auTTJ? OuYa- 
Tpt, 7]v lYEYaiJ^ViXet 'OXu6ptoi;. Tou ot ■za.q 'iTaXta? xat 
itxeXtav Sr,ouv 6 re^ipv/o^ oux dTrlaTr, , aXXa [xaXXov 
auToc; I^EUopOei, [Jt£Ta tov Matoptavov flouXr,0£i(; paat- 
A£U£tv Twv Iv T^ IffTCpt») 'Pojjjtattov 'OXuSptov cia Tr,v 
e; lTriYa[jLta(; auYY^vEiav. V. Tillemont. VI, p. 33 1 

3o. ( c. 463. Leon. an. 7. ) 

Exc. De leg. gent. p. 42. 4^ : "O^' 01 laTulpioi 
'Pco[ji.aiot £1; olo? IXOo'vTe<; 7:£pt Mapx^XXtvou, (jL7]7roT£ 
au$avo[JL£V7i? auTW t^? ouva[jL£0)i; xai liz^ auTOu? aYOtYOi 
Tov 7rdX£[jL0V, Stacpo'pt>); TapaTTO^Jtlvojv auTOti; tojv 
7rpaY[xaT0)v, touto [jt.sv Ix Bavor^Xojv, touto SI xai Al- 
YiSiou, avopb? Ix FaXaTwv [^iv twv Trpbi; t^ laTrlpa 
6p[ji.o)[ji,£vou , tco 51 Matopiavto cu(JTpaT£uffa[jL£Vow xat 
TrXeiffTViv d[jtcp'auTbv£^ovTO? Suva[ji.tv,xatyaXeTTaivovTo; 
Sta Tvjv Tou ^afftXeo)!; dvatpefftv ov tou Trpbi; 'JTaXtojTai; 
T£0)<; aLT.r;^<3.-^z ttoXIijiou J) 7rpb; PotOou? tou; Iv FaXaTicx 
oiacpopd. Ilepi Y^? '^^'? 6[jLo'pou Trpb; Ix^tvou? otacptXo- 
vetxiov Y^ii; xapT^pwt; li7.d/£To,xat dvopb? epYa ]xi-^\<sxai 

£V lx£tVt») l7r£0£t;aTO TtO ^roXllJttO. TOUTOJV or, £V£Xa ot 

lff7r£'ptot 'Po)[jiaioi 7rapot tou? Icoou? TrplffSeK; £ffT£iXav, 
wffT£ auToT; xai tov Mapx^XXTvov xat tou? Bavor^Xou; 
otaXXd^at. ripbi; [jt£v Tbv Mapx^XXTvov <I>uXap;(o? ffTa- 
X^t; £7r£iffe xaTot 'Pw^jtaioiv 07rXa \i.^ xiveiv. 'O hl 
Trapot Tou? BavOr^Xou; oiaSd? d^rpaxTO? dvej^ojpei, tou 
T iXfi^i'/^o\} \j.y\ dXXoii; tov 7ro'Xe[jLOV xaTaOr^ffeiv d^ret- XouvToc, et [jiTi Y£ auTO) •?) tou BaXevTiviavou xai 'Aertou 
Treptouffta SoO-^. Kat y^P xai Trapd Ttov lcoo)v 'Po)- 
(jLaio)v lxexo'[JLiffTO tJLoTpav T9i<; BaXevTivtavou Treptouffta; 
6vo'[jLaTi EuSoxta; t^? tw 'Ovo)ptyt;) Y^y*^i"-^/,"'^'^''i<;- 
Aio Si' eTOUi; IxaffTOu xauTTiv tou ttoXI^jlou Trpdc&afftv 
Trotou[jLevo<;, euOui; ■i^poi; dp/ouLevou ffuv ffToXo) tyjv 
£XffTpaT£t'av l^rotetro iTri t£ iltxeXtav xat Ta; 'iTaXtai;* 
xat TaT? [aIv TrdXeffiv, ev ali; (jLd/iijLOv SuvaijLiv twv 'iTa- 
Xio)Twv eivai auvlSaiVEV, ou potSttoi; Trpoffecpe^peTO • xa- 
TaXa^iSdvwv Se /wpta, Iv oT? [jLr, etu/ev ouaa dvTi^ra- 
Xo; ouva[jLt<;, lZrfl\j Te xat r,vSpa7roSt^eTO. Ou Y^p 7^pb<; 
TrdvTa Ta TTpooSdffiijLa toT<; BavSr,Xoii; (JLepT) ot 'iTa- 
XiwTai dpxetv ISuvavTo, irXr^O^t twv 7roX£ijLt'o)v p|a^d- 
(JLEVOI xai TO) (jLy) TrapETvai ff^tffi vauTtxr,v ouva[jLtv, -^^v 
Trapot xwv Itjioiv atTOuvTei; oux eTUY/avov Sid Tai; 7rpb? 
rEClpi/ov ex£tvoi(; TeO^iffai; ffTrovSd<;* 6'7r£p Iti [^dXtffTa 
exdxo)ff£ Tot Iv T^ Iff^rlpot 'PwiJtattov TrpaYjJLaTa Std to 
Sirip^ffOai T71V l^afftXetav, 

'ETrpeff^EUffavTO Sl x^t' Ixetvov tov /pdvov xaTot 
Tou; £ti)ou<; Po)iJLaiou<; ^apdYoupot xai Oupo^Yot xai 
'OvdYoupot, eOvvi IqavaffTavTa tcov oix£t'o)v r,Otov, ^a- 
6i'po)v ( 2a6ivo)po3v Suid. ) l<; (JLd/r,v ffcptffiv IXviXuOd- 
Ttov, ou<; I^T^Xaffav '\6dp£i<;, (jL£TavdffTai -(zwoii.zwx 
u7ro lOvtov otxouvTwv (jL£v Tr,v 7rapo)X£avTTiv dxT^iV, 
[r^jv Sl /^o)pav d7roXi7rdvTO)v Std Tb i\ dva/uffet»)<: tou 
cJ)X£avou 6[jLt/XtoS£<; Yivd(jL£vov, xai YpuTOov oe 7rXr,0o<; 
dvacpavev 6'7rep r,v XdYO? (jlv) TrpdTepov 7rauffaoOai, Trpiv 
r, popav 7roir,ffaffOaf to twv dvOpo)7ro)v y^vo;* Sib S^ 
u7ro TwvSe IXauvo(jLevoi twv Seivwv toTi; 7rXr,ffio/o')poi<; 
Ivl^aXov, xat twv l7rio'vTtov ouvaTtoT£po)v ovto)v ot tv;v 
£CpoSov [ou/] ucpiffTd[JL£vot [xETavtffTavTO •] wff7rep xai majorcin natii (iliariim Valeutiniani, Eutlociam nomine, Ho- 
noiiciio lilio despontleret. Tunc enim Eutloxiam , Tlieodo- 
sii filiam, remisit cum Placidia, cjns sorore, quam duxit 
Olybrius. Neque eo secius Italiam et Siciiiam Gensericus 
vastare destitit , sed multo magis saiviebat , quum post 
inortem Majoriani (461 p. C.) Olybrium ad imperium Occi- 
dentis provehere propter affmitatem ex niiptiiscogitaret. 
30. 
Romanis Occidentalibus in suspicionem venit Marcclli- 
nus,ne, si copils aiigeretur, in eos bellum lran.sferret. 
Erant enim tunc temporis Romanorum res variis modis 
alflictae et perturbatae, hinc Vandalis, illinc JEgidio immi- 
ncjite. Hic vir ex Gallia occidentali oriundus, qiii in Hi- 
spania cum Majoriano n)ilitaveral, et magnum exercitiun 
habebat, ob ca'dem impcratoris erat iliis iufensus. Sed a 
bello appetendis Italis avocavit eum ortum cuni Gotbis in 
Gallia dissidium. De couterniina enim regione cum illis 
certans, fortiter belluni gerebat, in quo multa viii strenui 
et inagnanimi opera edidit. Haec in causa fuerunt , ut Ro- 
niani Occidentales legatos ad Orientales mitterent , et Mar- 
cellinum et Vamlalos secuin in gratiara reducerent. Et ad 
Marcellinum quidem Phylarchus missus ei persuasit ne 
in Romanos inoveret arina. Hinc ad Vandalos dcflectens, 
nihil quicquain profecit, et rediit. Gensericbus enim se iion 
alias belluin posituruin minatus est, nisi sibi Valentiniani et Aetii bona tradercntur. Eteniin ab Orientalibus quoque 
partem bonorutn Valenliniani obtinuerat Eudocia> nomine, 
quae Honoricho, eju.s filio, nupserat. Atque banc belli re- 
novandi occasionem singulis annis usurpabat. Itaque sta- 
tim veris initio infesto exercitu Siciliam et Italias invasit, 
et urbes quidein Italoruin priesidiis firmatas non facile expu- 
gnavit, sed oppida militibus, qui resisterent, destituta 
facile capta evertit et diripuit. Nec enim ad omnia, qu.ie 
Vandaloruin invasioni patebant, tuentla suflicere poterant 
Itali, propterea quod hostium muUitudine oppriinebantur. 
Denique copiis navalihus carebant, quas quum a Romanis 
Orientalibus petiissent, non impetrarunt, quia fiediis cuin 
Gensericho fecerant. Ea res, divisa scilicet imperii admi- 
nistrandi ratio, magno detrimento Romanorum Occitlcn' 
talium rebus fuit. 

Circa id temi^us legatos ad Orientales Romanos miserunt 
Saraguri, Urogi et Onoguri. Ilaegenfes, propriis sedibus 
cjectffi, commissa pugna cum Sabiris, quos expulerant 
Abares, etripsi quoque extorres facti a gentibus qua? Ot;eani 
liltus accolebant, sed sedes suas leliqueraut propter ingen- 
tes nebulas ex inaris vaporibus ortas et inopter magnain 
ingrucntium giyphorum multitudiuem, quos non prius 
recessuros esse fama erat, quam genus humanum dcvo- 
rassent : quibiis calainitatibusexcitati, in linilimorum sedes 
ii ruperunt, Et omnes quidem , qui viokntuin eoruin impe- FRAGMEISTA. 105 o\ iotpayoupoi eXaOsvTS? xaxa !^r'Trj(7iv -^rfi 7rpo<; TOt<; 
'AxaTipoii; Ouvvoi; eyiwowzo , xai (Ji-axac Trpo; IxEivou; 
TroXXa<; cu(7Tr,(7ap.evoi to t£ cpuAov xaTriyojvi(TavTO xal 
TTpcx; 'Pcouatoui; (xcpixovTO , Tuysiv t^? auTwv pou— 
Xo'tAevoi £TciTr,SEi(3TYiT0<;. BaaiXeui; ouv xai oi aucp' 
auTOV cpiXo',ppovviaa[X£voi xai Scopa So'vt£i; auTou; (xtte- 
7r£|/.'jiav. 

De prima hujns loci parte v. Tillemont. 1. 1. 
Quae deinde sequuntur de Salaguris etc,, eorum 
plurima liabet etiam Suidas v. 'ASoepii;. Hinc Clas- 
senus supplevit verba uncis distincta : Tr,v Ss )(^wpav 
usque ad (xeTavicrTavTO. INonnuUa ejus loci repetit 
Suidas V. 'AxaTtpoi et Sayapoupot. 

Marcellinus liis temporibus in Dalmatia sunm 
sibi quasi regnum habere coepit. Ncscio an ex hac 
narrationis parte petita sit Salones iirbis mentio 
ap. Stephanum Byz. : SaXto va t,7ro'Xii; AaX[xaTi'a<;, 
cov 2iaXcov£u<; to lOvixov, co? 11 ptaxo<; ev exto). 

3i. ( c. 464- Leon. an. 8. ) 

Ibidem p. 4^ • "Otc aTaataaotvTcov tcov (puyocSciov 
eOvoiv xaTot toui; xaTOt tviv eoj 'Pojfxaiou;, Trapa twv 
'iTaXcov TrpeaS^ia (xcpt'x£TO Xeyouaa, (5)<; ou^ uTroaTr^aov- 
Tat, £t u.y\ y£ acptat tou? BavSr^Xou<; StaXXo(;ot£v. 'Acpt- 
X£T0 Si xai uapa tou Ilepaojv {xovotp/ou, twv Te 
rrap' auT0u<; xaTacpEuyo'vTOJV ex tou a:p£T£'pou eOvou^; at- 
Ttav Eyfouaa, xat twv IMocycov twv Iv t^ 'Pcojjtaiojv y^ ex 
iraXaiwv otxouvTcov ypc)vojv, mi; (XTTOtyEtv auTOUi; twv 
TtaTptwv eOwv xat vcJpiwv IOeXovte^; xai T?ii; Trept to OeTov 
ayiaT£ta<;, ■napevoyXouat t£ £aa£i xai (xvaxatEaOat xaToc 
Tov Oeaabv ou auy/ojpouct to irap' auToT? (xaSeaTOV xa- 
Xou{/.evov irup. Kai <5j? ypv) Toti 'loupoeiiraajr (ppoupiou 
eTTt Twv KaaTTtcov xet[;(.£vou ttuXwv 'fj^-f\u,a-za. yopriyouv- 
Ta<; 'Pojaat'ou<; TroteTaOai £7tt[ji.£'X£tav, ^^ youv tou^; cppou- 
pT^aavTai; auTO CTpaTtcoTai; ffTe^XXetv, xat [xt) [xo'voui; 
[acpai;] oaTTOtvv) xai cpuXax^ tou J^toptou jSapuveaOaf et yotp evootev, oux eti; ne'paa<; [a.o'vou<;, (xXXot xat e'i<; 'Pco- 
[jtatoui; TOt £x Toiv TrapotxouvTOJV eOvwv xaxot SaStox; 
(X'^txeaOat. Xp^vat 81 auTOui; eXeyov xai ypTitxaatv eiri- 
xoupetv Itti tw Trpbi; Ouvvou<; ttoXeijccj) toJx; KtSapiTa? 
X£yo[jt£vou(; • eaeaOatyotp acptatv auTwv vcxojvtojv ovrjatv, 
[ji.ri auy/o)pou[jtevou tou eOvou; xai £t? t^^v 'Pw[i.atxriv 
Sta§at'v£tv £TrtxpotT£iav. IIocvtojv Se EVExa 'Poj[jiatojv 
(XTroxptva^xEvojv aT£XX£tv Tbv StaX£^o'ij.£vov tco IlapOuaico 
[jtovotp/r)* [/.v^TE yap cpuyocSa; elvat 7rap(x a'.ptat, [jtviTe 
Trap£vo/X£TaOat tou<; Motyou^; t^? Opr,ax£iai; TrEpi* t^ 
cpuXaxrjV Se tou 'loupo£tTraa/ ( OupoEtaot/^ cod. ) ^pou- 
ptou xat 7ro'X£ijiov tov 7rpb<; tou? Ouvvoui; UTrep acpwv au- 
Twv (xvaSeSeyfjievoui; (jtri Sixato)? /pr'[xaTa atTeTv Trap' au- 
Twv. — 'ETrpeafieuaaTO Se Trapot [jiev BavSriXou<; UTrsp 
'iTaXwv TaTiavb? Iv T?i twv 7raTptxtwv (x^iot xaTaXe- 
yo'[jt£voi; , 7rapa oe IlEpaai; KojvaTocvTtoi; ( KwvaTav- 
tTvo? h. 1. cod.), TptTov txev t-Jjv UTrapy^ov Xa/cov 
(xp/viv, 7rpbi; Ss Trj uTraTtxvi cx^icx xat t^<; 7raTptxto'TriTOi; 

TU/COV. 

Twv Mocyojv] « Intelligit Magos, qui in Cap- 
padocia degebant per totam provinciam sparsi. 
Erant autem Magorum Pei'sicorum coloni, de qui- 
bus multa scribit BasiHus Magnus in Ep. SaS ad 
Ej)iphanium, a quo consultus de iUis fuerat. » Va- 
LESius. Ceterum v. Tillemont. VI, p. 38i et 332. 
— 'loupoetTraot/ ] « Apud Lydum De mag. III, 
52, 53 , Viriparach vel Virapnrach (Btp. ) voca- 
tur ; id quod proximc ad veritatem accedere vide- 
tur : barach enim domnm sive mansionem signi- 
ficat , vu-am solitudinem vel ruinas. « Niebuhr. in 
Add. 

32. (c. 464 s. 465. Leon. an. 8. 9.) 

Exc. De leg. Rom. p. 74- 7 5 : ''Oti e^rt Ae'ov- 
TO? paatXsoj? 'Pcoiji.at'o)v sTrpeaSeueTO 7rapa [jtev Bavov)- 
Xoui; UTrep 'iTaXwv TaTtavb;, Iv Tr, Toiv 7raTptxt'oiv ot^ta tum sustinere non poterant , ceGScrunt , siciiti et Saraguri , 
qui ad novas sedes (lua^rendas coorti, ad Hunnos Acatiros 
pervenerunt et , multis pra-liis initis , gentem devicerant , et 
demum ad Romanos nanciscendae eorurn societatis cupidi 
se conlulerunt. Itaque imperator legatos benigne excepit, 
ct muneribus affectos remlsit. 
31. 
Dum gentes palria profugae cum Romanis in Oriente dis- 
sident, legatio ab Italis advenit, quiB doceret res Italas 
stare non posse, nisi sibi Vandalos reconciliarent. Venit et 
legatio a Persarum rege ( Peroze ) , quaj inultos e Perside 
ad Ronianos confugerequerebatur, etquodl\omani Magos, 
qui jani inde a priscis temporibiis eorum fmium incolae 
essent , a patriis moribus et institutis et antiquo leligionis 
cultu abducturi, quavis ratione vexarent, et ignem , qui 
apud eos vocaretur inexstinguibilis, in perpetuum ardfcre 
secundum legem non sinerent. Addebant, a?quum viderl, 
Romanos castelli luroipach , ad portas Caspias siti , curam 
liaberc, et pecunias ad iilud conservandum conferre, ne- que se solos suniptibus et arcis custodia gravar i. Si enim 
ces.serint, non solum in Pcrsarum, sed etiam in Romano- 
rum terras a finitimis gentibus facile vastationes inferri 
posse. Oportere etiam se juvari pecuniis ad bellum contra 
Hunnos Cidaritas gerendum , ex quo Romani quoque essent 
utilitatem reportaturi, si ea gens a finibus ipsorum arce- 
retur. Romani responderunt , sequamprimum legatos mis- 
suros, bffic omnia cum Parthorum rege disceptaluros. Ne- 
que eniin ullos apud se esse fugitivos , neque Magos in suaj 
religionis cultu impediri. Quura autem ipsi custodiam ca- 
stelli luroipach et bellum contra Hunnos Cidaritas in se 
receperint, minime juste eos ab ipsis pecuniam petere. Le- 
gationem ad Vandalos suscepit Tatianus, patriciatus digni- 
tate ornatus ; ad Persas vero Constantiiis , qui ter praefectus 
urbi fuerat, et ad consulatus patriciatusque honojem 
evectus. 

32. 
Sub Leone, Romanorum imperatore, legatus pro Ilalis 
ad Vandalos profectus est Tatianus , in patriciorum nume- 106 PRISCI PANITJi; xxTaX£YOU.evo? , Trapa Ss nspffa; KoivaTavTioi;, TpiTov 
(jiiv T^i^jV u7rapy(^ov (uiraTOV cod.) Xa6wv ap-/-)]v, Trpoi; 
oe T^ u7raTix.7i a^ia xai t^? TraTpixtotvjTo? xu/mv. Kal 
TaTiavb; lyiv Ix BavSr,Xwv eiiOu? axpaxTOi; ave^ojpYiae, 
Toiv auT0u'u7rb tou FeS^epiyou ^.7) irapaiieyOevTojv Xo- 
Ywv • 6 Bk KoJVdTavTio? tyj 'ESeaar), 'Po)u.aVxri jji.£v 
Tro'Xei, Ttpoaoixo) Se t^c Ilepawv -/wpaf; , £YxaTe'[jL£ivev, 
eaoe;aaOat auTbv eTri TroXu otavaSaXXoaevou tou Ilap- 
Ouaiou (/.ovapy(_ou. 

33. ( c. 465. Leon. an. g. ) 

Ibid. p. 75. 76 : "OTt Tbv KojvaravTtov tov vrpe- 
aSeuT^Jjv ev Trj 'Eo£aa-;fi ypo^vov eTrijjtetvavTa , w; et- 
pr,Ta( (xot, T^? TrpeaSetai; Trept, TOTe loe^aTO 6 Ilepatov 
(jtdvapyo; e? t^ acpeTepav, xat Trap' auTbv acptxiaOai 
irpoaeTa^ev, ouk ev Tali; Tro^Xeatv, aXXot yap Iv TOt<; (jle- 
Goptot? auTwv Te xai Ouvvojv twv KtSapiTwv Tot; oiaTpt- 
6ai; Troiou^jtevo^. . . [Trpbi; oui; TrdXeuov suppl. N.] auTto 
cuviaTaTO airiav e)^o)v, coi; Toui; siopou? Toiv Ouvvcov u.r) 
xoat^oijL£vo)v, oti? 01 ira^Xat ijiv Ttov ricpawv xai Ila^p- 
Ooiv ^aatXeuovTe? eO^vxo. 'ilv 6 7raTr,p [ tyjv tou c&o'- 
pou]aTrapvrjatx[jLevoi; aTraYo^yrjV Tbv TrdXeiJtov uTreoe^aTo, 
xai TouTOv [jteTa t^? paatXeiai; 7rap£7r£ijL'!/£ tco Tratot, 
waT£ Tati; (jLot/ati; iTrtTptSoijLevou? toui; Ilepaai; dtTrotTr, 
eOeX^aat Trjv Toiv Ouvvo)v Xuaai Stacpopav, xai S^Ta 
StaTreijf^aoOat Tbv llctp(o^Y]v (touto y^^P '^v ovotjLa tw 
TOTE IlepatJov paatXEuovTi) Trpbi; Tbv KouYy.°''>' '^O'' Ouv- 
vo)v fiyo6[/.t'</0'^, (j)? Tr,v irpb? auTOv aa(JLevt!^o)v etpv^vriv 
ETri T£ auiJt(jLa/ia «•<T£v5ea0at [BouXotTO, xat t'^,v auTou 
xaTeYY^S aSeXcpr^v. NetoTaTOv y^P «utov elvat auv- eSatve, xai (jLr,Se'Trto 7rat5o)v etvat TcaTEpa. Tbv Se Trpoa- 
0£;o((JLevov tou? Xdvouf; ^■'il^o"^^'*' o^ '^O'^ ll£tpo')!^ou 
aSeXcp^jv, aXX' eTepav Yuvaixa ^aatXixw? StaxoaiJtriOei- 
cav, rjv 6 Ilepawv (jtdvap/oi; £^£'7reijL'|ie , TrapeYYVjviaai;, 
Mi ouo£v (JL£V dvaxaXuTTTOuaa twv la/riu.aTtaiJL£'vo)v [ia- 
aiX£iai; xai £uoatijLOvt'a<; [jL£0£Q£t, IxXe^YOuaa Se TTiv 
uTTOxptatv OotvaTov l^£t ^riatav • ou Y«p otve^eaOat Tbv 
KtSaptTwv dtp/ovTa OepotTratvav £/£tv Ya[JL£Tr,v cxvti Tr,<; 
eu Y^wiJte^vrii;. Toutou /^otptv a^retaotijievo? 6 Il£tpo)^7)i; 
TTpbi; Tbv Twv Ouvvo)v r;YotJ(jL£vov oux Itti ttoXu Tr)i; cxTrct- 
Tr.i; ii7ro')vaTO • euXaSr,Oetaa ^ap r) yuvt) , ijlv] ttote 5 dtp- 
■/o)v Tou £Ovou(; UTTO £T£p(ov 7ruOd(«.£vo? Tr,v auTr,; Tuyr,v 
"/aXeTrw auTr,v u:p£;£i OavotTto, [jLr,vu£i Tb tJL£X£Tr,0£v. 
'O 0£ KouY/ai; iTratveaai; Tr,v Y^^vatxa Trji; dXr,0£ia<; 
auTrjv (JL£V £(jL£iv£v e/^wv Y«[J'.£t7,v, TiaaaOat Se tou Sd- 
Xou Iletpto^rjv lOeXtov 7rdXe(jL0v Trpbi; tou? 6(xdpou; £/eiv 
u7r£xpiveT0, SetaOat Te (xvopwv ou twv Trpb<; (jLa/r,v 
l7rtTr,S£t'o)v ( (jLuptov Yap auTto ^rapeTvat 7rXr,0o? ) , aXXot 
Twv aTpaTriY^y^iodvTo^v auTw Tbv TroAEijLov. '0 Sl t' auT(o 
avSpa<; Ttov XoYotSo)v Iqe^reijfl/e. Kat toui; ij.z-j 6 Ttov 
KtoaptTtov (i'p/o)v cx7r£XT£tv£, Toui; Se Xo)6ria(xtji£vo<; 
7rapaTbv ll^tptoi^r^v a7r£7re(jLv}/£v aTraYY^XouvTa^; , <>)<; Trji; 
a7rotTr,<; TauTr,v eSo)xe St'xr,v. Outox; auOt? auToTi; 6 Trd- 
XeijLO<;(xv£^(07rup"/,Or,,xatlijLot/ovTOxapTep(0(;. 'Kv FdpYa 
Totvuv (touto y^P ovoijta tio /o)pt'(o, lv(07rep auvefiatve 
T0u<; IlEpaa; aTpaTOTr^oEueaOat ) tov KtovaTotvTtov 6 Ilet- 
pco^r,<; ISe/eTO, xat Tiva? ritJL£pa<; cptXocppovr,aot[j.£VO^ 
Sta:prix£v, S^^tbv ouS^v 7r£pt tyii; -rrpeaSetac; a^roxptvdt- 
(jLevo;. riim conscriptus ; ad Persas vero Constanlius , tertium prae- 
fectus, et ima cum consulatu {an. 457 ) patriciatus (iigni- 
tatem sortitus. Et Tatianus quidem a Yantlalis intra breve 
tempus, re infecta, reversusest, repudiatis a Genserico 
pacis conditionibus. Constantius vero Edessaj, quac urbs 
est in Romanorum ditione posita et Persis contermina, 
substitit, in qualongo tempore commoratus est, quum diu 
cum admittere Partborum rex differret. 
33. 
Tandem Persarum rex Constantium legatum , qui longo 
tempore, ut diximus, legationis causa Edessae substiterat, 
in suam regionem admiSiit et ad se venire jussit, non in 
urbibus tuiu , sed in confifiiis regionis sua3 et Hunnorum 
Cidaritarum commorans. Elenim beilum iis intulerat, 
propterea quod llunni minime tributum inferebant, quod 
illis oiim Persarum et Partlioruni reges imposuerant. Et 
regis Hunnorum pater ( Isdeijerdes ) , Iributi iliationem 
renuens, bellum exceperat, quod qiiidem una cum rcgno 
ad filium transmiserat : donec Persis longiori bello defati- 
gatis venit in nientem belluui cum Hunnis fraude /inire. 
Itaque Peroses (sic enim Persarum rex vocabatur) ad Cun- 
cbam, Hunnorum regem, misit, tanquam vellet cum illis 
pacem firmare et armorum societatem jungere et illi suam 
sororem dare uxorem. llleenim erat tum forte adlnic ju- 
nior, neque dum libcros ullos sustulerat. Quibus sermonibus 
quum Cunchas esset assensus, non tamen Perosis sororem in matrimonium dtixit, sed aliam niulierem regio cultn 
adornataiu. Hanc autem Persarum rex misit, ut,si nibii 
eorum,quai fingebantur, enuntiaret, regiae felicitalis par- 
ticipem futuram : sin minus , et simulata detegeret , mortis 
supplicium subituram ; non enim passurum Cidaritarum 
regem,uxorem se babere servilis conditionis pro ingenua 
et nobili. Quum igitur bis conditionil)us Per«ses pacem cum 
Hunnorum rege sanxisset, non illi diu sua fraus utililati 
et fructui fuit. Mulier enim, timens ne, si forte per alios 
de sua condilione certior fieret , pessima se morte mulcla- 
ret, commentum indicavit. Cunclias vero, mulierem ob 
veritatem detectam laudans, eam in matrimonio babere 
perstitit , sed dolum sibi lactum ulturiis, contra finitimos 
belliim se gerere simulavit, in quo sibi viris opus csse non 
quidem ad militiam aptis (infinitam enim borum sibi 
adesse multitudinem ) , sed bis, qui bellum sibi admi- 
nistrarent. Peroses vero trecentos principum ad eum 
misit, quorum alios Cidaritarum rex trucidavit, alios trun- 
catos ad Perosem remisit, qui renuntlarent, bas illos com- 
missa; ab eo framlis poenas luisse. Itaque inter ipsos multo 
acrius, quam antea, bellum est excitatum, et omuibus vi- 
ribus depugnarunt. In Gorga igitur (lioc enim erat loco 
nomen, in quo tunc forte Pers<X' castra babebant) Con- 
stantium Peroses excepit. Qiiem postquam per quosdam 
dieslaute tractaverat, luillo idoneo ad legationem dato re- 
sponso, dimisit. FRAGMENTA. 107 34. (366. Leon. an. 3o.) 

Exc. De leg. gent. p. 43-44 • "Oti [xeTot tov 

etxTTpr|(7[xov t^? tto^Xew? tov ettI Aeovto? ^xsv 6 FwSa- 
^y)i; (7UV AiovuCTiw l? Trjv KoJcrTavTivou , IlepatxYiv ey^wv 
ffToXyjv xai Tw MTqStxw Sopu^opoij[/.evo<; Tpo'7rw. *0v 01 
aixcpt Tot ^aaiXeta Se^aijtevoi Trpo^Tspov [/.ev tou vewTepi- 
(j[jto>> xaTeijte[j.vj;avTO , STreiTa Se ^iXo;ppovr|(70(u.evoi (XTte'- 
7re[jt(|/av • elXe yap auTOu? t^ Te OwTretix Ttov Xoywv, xat 
Tot Twv XpidTiavwv eTTtcpepdijtevoi; (TuijtSoAa. 

Fragmento a6 legimus Gobazem ad Leonem ve- 
nirejussum, antequam obsequeretur, postulasse 
ut Dionysius ad se veniret, qui fidem prsestai^et 
nihil iniqui Gobazem passurum esse. Haec assigna- 
vimus anno 456, suadente tum Marciani regis 
mentione, tum serie excerptorum. Contranostra, 
quum urbis incendio ( die 2 mens. Sept. an. 465) 
posteriora sint, ad finem anni 465 vel potius ad 
an. 466 pertinere debent, et cum iis quae fr. 26 
narrantur, componi non possunt, ut recte statuit 
Tillemont. VI, p. 389 et 633. 

35. ( c. an. 466. ) 

Ibidem p. 44 ^ "OTt 2xipot xal To^tOoi et; Tro'Xe[jtov 
ffuveAOo'vTec xat StayojptcOe^vTei; (X[jL:pc)Tepot Trpoi; (ju[jt[jtot- 
yt)iv [jteT0txXv](7iv 7rap£(7xeuot(^ovTO* ev of; xai Trapa touc; 
ewoui; r]XOov. Kat "AcrTrap [xev rjyeiTO [xr,S£T£poii; (7U[ji- 
[jta/eiv, 6 oe auTOxpotT(>3p Aeti)v ISotjXeTO ixtpoti; eTri- 
xoupetv. Kai Sr; '■(^(x^^ji.oLTU Trpb; tov Iv 'IXXuptoTc; (7Tpa- 
Trjybv £Tre[jfTrev, lvTeXXo'[Jtevdi; acpi(7tv xaTOt Ttov roTOtov 
PoT^Oetav Tr;v Trpot^rjxouaav Tri^jtTreiv. 

36. 
Ibidem p. 44 ^ "Oti r,x£ xaTot toutov Tbv }(po'vov TTapotTwv 'ATTiqXa TraiStov t5ji; Tbv ^a^^tXe^a Ae'ovTa Trpe- 
(76eta, Totf; aiTtai; StaXuou(7a t^; iTpouTrap^Qt(jri<; Stacpo- 
pot;, xai 6)i y^T) auTou<; lirt etpr,vr] (7TrevSeaOat, xa\ 
xaTot TO TraXatbv eOo? Trapa Tbv "I^^Tpov 1? TauTOv idv- 
Ta<; 'P<i)_tJtaiot(; irpoTtOe^vai dYopotv, xai (xvTtXa[jt6otvetv 
tov av oedijtevot Tu/otev. Kai •^ [jtev (7cpwv auTwv Trpe- 
c^Seta Iv Toi(70£ ouaa (Z7rpaxT0<; iTravriet* ou Y«p lodxei 

TtO Pa(7tX£U0VTl OuVVOU? TWV 'Po)[JtatXWV (7U[Jt6oXaiO)V 

[jt£T£/etv TroXXa Trjv auTOu xaxo^^aavTa^; y^v ' ot S^ "rou 
'ATT7]Xa Tratoe^; Trjv iTri t^ TrpeaScta (XTrdxptatv Se^ot- 
(jtevot Trpb? acpa<; StecplpovTO* 6[Jt£v Y^p AeYYiV^, , otTrpdt- 
XTOx; iTraveXOdvTwv Ttov TfpeaSetov, TrdX^iJtov 'Po)[jtat'ot<; 
iTTOtYEtv ISoijXeto, 6 0£ 'H pvay_ Trpb<; TauTrjv a7rr,Ydp£U£ 
Trjv ^rapaaxeurjv, (5)<; twv xaTOt )(^o)pav cit7raYdvT0)v auTOV 

7roX£'[JtWV. 

37. 

Ibidem p. 44 : *Oti 2apcxYOupoi 'AxaTipot<; xat 
aXXot<; lOvEatv l7rtO£[X£vot l^ri llepaa^; laTpotTeuov. Kal 
TrpdTepov (Jtev Itti KaaTrta; Trap^YEvovTO 7:uXa<;" xat 
cppoupotv n£patxr;v Iv auTat<; lYxaO^aTwaav £updvT£<; 
£T£pav oobv iTpotTrovTO, ot' r,<; lTrlTou<; "IS/ipa^^lXOdvTeq 
Tv^v T£ auTwv loviouv xai Tot 'Ap[jt£viwv X^o^pta xaTeTO£- 
yo^i, (SaT£ n£'paa<; 7rpb<; Tto TroX£[jtt») twv KtSapiTwv Tto 
TrotXai auToT<; auaTotvTi xat TauTrjv £uXaSou[jt£'vou<; £'^o- 
Sov, Trapa 'Po)utat'ouc 7rpEaScuaaaOat xai aiTETv /pr)- 
(jtaTcx acatatv auToT<; otooaOat -^ (xvSpa<; 7rpb<; (puXaxrjv 
Tou 'IoupO£t7raa/_ ( Oupoetaot/ cod. ) cppouptou, xai 
XeYeiv (3C7r£p auToT<; ^roXXotxii; eipriTO ^rpeaSeuotjtlvoK;, 
[oTt], auTwv ucptaTatjtevwv Tot<; u.oL/jx^i xa\ [(Jtrjj auY/o)- 
pouvTO)v Tot iTTtdvTa eOvr; ^otpSapa TrotpoSov £/etv, rj twv 
'Po)[jtat'o)v (xSt^o)to<; ota^tevet /o^pa. Twv^Se (X7roxptva-- 
(jtevwv, (ji)<; exaaTOv txvotYxr; Trj? oiX£ia<; u7r£p[xa/ouvTa 34. 

Post incendium civitatis , quo3 accitlit sub Leone, Go- 
bazes venit Constanlinopolim cum Dionysio, slola Persica 
intlulus, etMedorum in morem satcliitibus slipatus. Hunc 
iinperator excepit, et primum quidem ob novarum rerum 
studiitm viluperavit , deinde comiter eum amplexus dimisit. 
Gobazesenim, Ciiristianorum syinbola oslentans, blanda 
oratione eum cepit. 

35. 

Sciri et Gotiii acie decertantes, et a pugna utrique recc- 
dentes , ad accersenda auxilia animum atljecerunt. Qua de 
re Romanos quoque Orientales adierunt. Aspar quidcm cen- 
suit, neutris opitulandum esse. Sed imperator Lco statuit 
Sciris opem ferre. Itaque litteras ad prajfectum lllyrici misit, 
jussitque quoad necesse esset, auxiliares copias Sciris ad- 
vcrsus Gottios praibcre. 

36. 

Eodem tempore venit el ad Leonem imperatorem lcgatio 
a fdiis Atlilse, ut, omnibus omnino priieteritorum dissidio- 
rum causis resecalis, pacem iniient, et inter se, ut olim 
erat in more positum, ad Istrum convenicntes, mercatum celebrarent , ex quo invicem ea, quae sibi opus essenl, de- 
sumerent. Et ea quidem legatio , quai circa ba>c versaba- 
tur, re infecta rediit. Nec enim imperator commercium 
Romanorum cum Hunnis, qui eos tot damnis et cladibus 
affecerant, concedendum esse duxit. At vero Attilaj filii , 
renuntiata legatione, inter se dissenserunt. Etenim Den- 
gifeicb, legatis nulla re impetrata reversis, bellum Romanis 
inferre volebat : cui consilio Irnacb repugnabat , quod turbaj 
intestina! a bello avocarent. 

37. 
Saraguri cum Acatiris aliisque gentibus conjuncti in 
Persas exercitum duxerunt. Primum quidem ad portas 
Caspiasaccesserunt, ubi quum praesidium Persicum oftendis- 
sent, ad aliam viam deflexerunt, qua ad Iberos conversi 
regionem vastarunt, et excursiones in oppida Armeniorum 
fecere. Quare Persae, qui post superius cum Cidaritis bellum 
banc quoque aggressionem timebant, legatos ad Romanos 
miserunt, qui ab illispecunias aut milites ad custodiam arcis 
luroipacb peterent, et quodjam sa^pe per legatos egissent, 
docerent, si ipsicertaminasustinerent etbarbaros aggredieu- 
lesabaditu probiberent, tutos fore Romanorum fines, His 
vero respondentibus rationi consentaneum esse unumquenj- 108 PRISCl PANIT^ Y?;? TVJc ccpexspa? cppoupSi; liriu.eXeTjOai, -rraXiv «TCpa- 
XTOi lTravs;£u^av. 

38. 

IHdem p. 44. 45 : "Ori ^E-^yi^Ciy 7:6X11x0)) Itti 
'Poii/atoiK; iTrevEY^^ovTOi; xal xvj -zoZ laxpou Trpoaxap- 
xepouvTOi; ( f . exc. o/Ovi Nieb. ) , tojto ixaOwv 6 'Op- 
viY^ffxXou ( auTb; y^P ^V.- '^''l^ ''^P^^ "^^ ©paxiw (jLEpei 
Toti iroTafjLot! cpuXaxiqv ) , Ix twv oipLCfi' auTOv lx7i£[A'J;a(; 
iTcuvOdtveTO § Ti pouXdjJLEvoi TTpb? (xa)(_v)v Trapaffxeua- 
^ovTat. 'O 8i ^^YyCiX. '^°'"^ 'AvaYdtdTou xaToXiYwpvjaai; 
Tou? utc' «utou 7r£ui.cpO£'vTa<; aTrpaxTOUi; ri^tet, irapa Se 
Tov paatX£a tou; StaXe^otJtEvouc EiTTeXXev, o);, et iir^ y^v 
xat ypY^[ji.aTa auTw [ xa\ tw] £7roaevw St;)?) CTpaTto, 
7ro'Xe[jLov iTra^et. Toiv §£ 7rap' Ixetvou ^rpEdS^wv li; Tot 
PaaiXeia acptxo[jL£V(>)v xat TOt auToti; IvTaXOlvTa aTraY- 
YEiXotvTwv, d^rexpivaTO paaiXeuc Itoi[jiw? e)(etv TravTa 
TrotEiv, £tY£ uTTaxou<To'tji.£vot auTw TrapaYEvtovTat • yai- 
petv Yocp 'TO'? *"b Twv lyOpwv iTri cutJL[ji.ay(^it)t txcptxvou- 
[jlIvok;. 

39, ( c. 467 , Leon. an. 11.) 

Ibid. p. 45. 46 : "OTt 'AvaYoteiTOU xat BaatXtcrxou 
xai 'OaTpuou xat aXXwv Ttvtov CTpaTYiYwv 'PtoijLatwv 
Toui; Fo^tOoui; £1; Ttva xotXov ywpov auYxX^iaotvTOJV xat 
7roXiopxouvT(j)v, Xt[jLW T£ TrtE^ofjLevojv Twv ]SxuOwv (77ra- 
vet Twv l7riTr,Seio)v, TrpedSeiav Trapot tou; 'Pwfjtatoui; 
7ronr]cracrOat , toffTe a&TOui; lvStoo'aGi v£[jio[X£voui; y^v 
u7raxouetv auTwv !<; o Tt av Oe^Xotev. Ttov 81 im pacrt- 
Xea TTjv Ixeivojv cpe^petv d7roxpiva(jL£vo)v 7rp£<j6£tav , xai Ttov papSoeptov Tou Xitiou Trepi (Tcpa<; OlcOat lOeXeiv Ta? 
au[JL6a(j£t; cpa[X£vo)v, xcxt [;.yi ot'ou<; t£ etvai [jiaxpa; 7roi- 
eTaOai dvaxo)/ai; , pouXeuc)[JL£voi o\ toc? 'P(oij.atxoti; Tot- 
^£t<; St£'TcovT£<; , Tpocpa<; ■/o^r;^r^nzi'^ auTOt<; uTrlay^ovTO 
(xypt T5i<; fiaaiXstoc £7rtTpo7rr,c, £iy£ acpac auTOuc otlXotsv 
(waTrep xai to 'Po)[i.atxbv SiaxlxpiTai TrXrjOoc* ' eaeaOai 
YOtp auTwv ^aSto); outo)c l^rttJteXetav, lc touc xXr)pou- 
[jl£'vouc xai oux etc TrotvTac d7ro6Xe:r()VTOjv twv CTpaTri- 
Ytov, ol'7T£p lc cpiXoTt[JLt'av 6ptovT£c TTpbc Tr,v aUTWV TTCitV- 
Twc (X[jnXXr,Or^aovTat ( d(jLeXr,Or^aovTai conj. Cantocl.) 
xoiJLiSrjv. Twv Se SxuOcov touc dTraYY^XOevTac Siot twv 
7rp£a6£0)v 7rpoa2£^a[jL£vo)v Xc^youc xai lc Toaauxac acpac 
auTOUc Ta;dvTO)v [j.otpac, lc oaaaTrep xat 01 'Ptoaaioi 
St£X£'xpivTO, XeXyotX, tou Ouvvo)v y^vouc dvrjp xai u7ro- 
aTpdTr,Yoc twv St£7ro'vTO)v Tot AaTtapoc TaY.uaTa, Trapa 
Tr,v l^rtXa/ouaav auTOtc papSaptxvjv tjLoTpav IX0(5)V, xat 
Twv rdrOtov (7rX£t'ov£c Se twv dXXwv UTrrjp/ov) (jteTa- 
7r£ijL'|id[jLevoc touc XoYaSac TOiwvSe l7rotr'aaTO Xoyo^v 
dp/r,v, (5)c S(oa£i (jl£v auTOtc Y^^ ^ ^aatXeuc, oux £ic 
acp£T£pav Ss auTwv ovriatv, dXXot TOtc ev acptaiv Ouvvotc. 
TouTouc Y^^P dXtYfopo)c Y2r,7rovtac e/ovTac Si'xr,v Xuxwv 
Totc auTwv iTTtdvTac StapTrd^eoOai Tpo'.pac, wcTe Oepa- 
TrdvTCOV Taciv |7r£/ovTac Trjc £X£t'vojv £V£xa TaXatTro)- 
p£iaOat Tpocprjc, xatTrep lc d£t' 7roT£ toTc Ouvvoic tou 
ro'TOo)v Y^vouc da7rdvSou SiatietvavTOc, xat Ix irpoYO- 
vo)v Trjv auTwv dTrocpuYeiv 6(jLai/[jLiav 6[jLoaa[ji£vo)v, 
lcp' to xat opxo)v 7raTpt'o)v Trpbc t^ twv otxet'o)v aTEpviaet 
xaTacppoveTv. AuTbv Se, et xai to Ouvvo)v au/eT y^voc, 
Sixaioauvric TrdOt.) TaSe Trpbc auTouc et^rdvra SeStoxEvat 
Trept Tou 7rpaxT£0u pouXv^v. 'E^ri toutoic o\ roTOoi Sta- qiie siia tueri et (lefendere, et Aa suis arcil)us sollicitum 
esse, rursus re non obtenta, legati ad suos reversi sunt. 

38. 
Dengisicii belluin Romanis inferens Istri ripae institit. 
Quod iibi Ornigiscli filiiis ( Anagastes ) comperit ( is in ea 
parte Thraciae quae ad Istrura est, ciistodia? ripae flumi- 
nis pra^fectus erat), persuos ex eo iiua^sivit, quem in finem 
acie decertare vellet. Sed Dengisich Anagastum contemnens, 
ab eo missos re infecta dimisit, et per legatos imperatori 
denuntiavit, se belliim illatUium, nisi sibi suisque terram et 
pecuiiias subministrafet. Legatis in regiam introductis et 
niandata exponentibus imperator respondit, se omnia para- 
tum esse facere, si suo imperio obsequi vellent : sibi enim 
pergratum et jucundum e.sse, si quando inimici in focdus 
societatemque transirent. 

39. 
Anagastes, Basiliscus et Ostryes et alii qnidam duces Ro- 
mani in locum abrupfum et concavum Gothos inclusos ob- 
sederunt. Ibi Scylha', victuum inopia laborantes, Romanos 
niissis legatis certiores fecerunt, se, facta deditione, omni- 
bus qua; statuerint parituros, modo sibi terram ad inlia- 
• bitandum concedant. Romani responderunt , se ad impera- 
torem eorum postulata delaturos. At Scytha) propter famem, 
(juae eos premebat , transigere velle dixeriint, neque lon- 
giores nioras ferre posse. Tum Romanis ordinibus praepo- 
siti , habito consilio, tantisper dum imperator aliter sta- tueret, alimenta se pra;bituros polliciti sunt,si Scytliae 
Romanorum more exercitus in partes seipsos dividerent. 
Sic enim facilius eos , quum singuli ordines , non universi 
simul respiciendi essent, a ducibus curari posse , quippe qui 
cura et diligentia inter se sint certaturi. Itaque Scythaj 
his, quae legati renuntiarunt, paruerunt, seque in totidem 
ordines distribuerunt, in quos Romani erant distributi. 
Quo facto Chelciial , genere Hunnus , qui secundum ab 
Aspareimperii gradum in eos, qui sub eo ordinesducebant, 
tenebat , barbaroriim, quae suis ordinil)us accesserat, colior- 
tem obiens, in (jua erant pluresnumero Gothi , quamre- 
liqui, accitis primoribiis hiijusmodi orationem liabere cte- 
pit. Terram quidem imperatorem ad inhabitandum daturum, 
quae non illis frnctui et commodo fiitura esset, sed ciijus 
ulilitas ad solos Hunnos rediindaret. Hos enim terrae cultiim 
negligere, et luporum more boiia Gothorum invadentes di- 
ripere, qui ipsi servorum conditione habiti ad victum illis 
comparandum laborare coacti essent : qiiamvis nullum un- 
quam fu^dus inter utramqiie gentem sancitiim sit, etmajores 
jurejiirando eos obstrinxerint , ut Hiinnonim societatem 
fiigerent. Quare non tantum suis eos privari , sed eliam 
patria sacramenta negligere. Se quidem genere Huniium, 
quo maxime glorietur, sed aequitate inotum hiec illis dicere, 
ut, quae facienda cssent, viderent. His dictis Gothi com- 
moti, et haec Chelchalem pro benevolentia, qua ipsos pro- 
sequeretur, siiggessisse rati, Hunnos sibi immixtos truci- FRAGME?sTA. 109 Tapay^^OsvTe? , xai Euvoia t^ Trpoi; auTOui; TauTa tov 
XeX/aX EipTjxevai votji,t!TavTe?, tou? Iv auTOi? Ouvvoui; 
( o)(;) (jucTavTei; 8iey(^eipt!^ovTO • xa\ u.ayiQ xapTepa ajx- 
tf.0T£'pwv (juvidTaTO Twv lOvwv Ix (TuvOT^ixaToi;. *0 AfTTrap 
•jruOo'a£vo;, aXXa yap xai ol twv Xoittwv (JTpaTOTceowv 
yiY£jji.o'vc(; [X£Ta twv oixeicov TiapaTa^aijLevot tov eTTiTu- 
y(3vTa Twv I3ap6apci)v (xv/(pouv. Tou Se ScJXou xai t^i; 
OLK0Lxri<; 01 iSxuOat XaSo'vTe<; evvotav crcpai; Te ixvexaXouvTO, 
xai e'? /etpai; TOt? 'Pojijiaioi? e/^copouv. 'AXX' oi [jtev 
"Adirapo? Tiqv c^tfftv eTrtXayouffav e-^Oaaav (xvaXcoaav- 
Te? u.oTpav • toii; Se XotTroTi; <iTpaTyi"^oii; ouic txxivSuvoi; 
r] fjttxyr) eye^veTO, twv pap6(xpo)v xapTepw? ayojvtaafjte'- 
vo)v, waTe touc; e^ auTwv uTroXetcpOevTa; Ta? Te 'PtotjLat- 
xa? T!X^£t<; Sto^xjaaOai xai TTJSe tvjv TroXtopxtav Siacpu- 
YcTv. Cf. Tillemont. VI , p. 892 , qui de tempoi'e rei 
monet : « II ne faut pas mettre cel evenement plus 
tard f}u'en 467» puisque Basilisqiie etait occupe 
en /|68 a la guerre des Vaiidales. » 

40. ( 467. Leon. an. 11. ) 

Exc. De leg. Rom. p, 76 : "OTt Ae'ojv 6 paaiXeu? 
CTeXXei Trpb; tov FE^epf/ov <l>uXap/ovTyiv tou 'AvOeixtou 
pa^TtXetav [jtnvuaojv xal Tro'Xe[jiov (XTretXr^acov, et [jiv] yz 
Trj? 'iTaXia; xai paaiXeta*; aoie^otTO. 'ETravrjxe Se (xy- 
Y£'XXo)v, [i.Yi lOe^Xetv auTOv tou? tou paatXew? TrpoateaOat 
Xoyoui;, (xXXa Iv TroXec/iou eivat Trapaaxeu^, cl»? UTtb tcov 
lcoojv 'P(0[ji.ai'wv TrapaaTTOvSouijiEvov. V. Tillemont. 
VI , p. 394 sq. 

4i. ( c. 4G8, Leon. an. 12. ) 

Exc. De leg. gent. p. 46 : "OTt [jLeytaTr,? Trpb<; to 
Souotvvwv eOvo? 'Ptotjtatoti; t£ xat Aa^ot? uTrap^^otj- 
avi? Sta©opa<;, xat acpoSpa e<; Tr]V tou av][jLaTo; * twv ^ouavvcov auvtaTafjtlvwv fJtotx^riv *. Kat Ilepawv Se eOe- 
X(>VTO)v auTw TroXetJteTv otot toc cppoijpta, ccTrep [uTrbl twv 
^ouccvvojv (xcp-r'pv]VTO, Trpea6eiav eaTeXXev, lTrtxotjpou<; 
auTco SiaTre[jtcpOrivat Trapa paatXao; ahwv Ix Ttov Tra- 
pacpuXaTTOvTOJV aTpaTiojTwv toc 'Aptjtevtojv opta tcov 
Po)[xatot; uTroTeXcov, lcp' o) Trpoa/oipwv ovtojv eT0t[ji7]v 
e/_etv por^Oetav, xat [ji.r| xivSuvetietv tou; 7r()ppo)0ev (XTrex- 
Se/o^xevov , r\ Trapayevo^Jtevwv eTrtTptfieaOai SaTTotvy;, 
Tou TToXefAOu, otv ouTO) Tii/v) , Sta6aXXo[ji.e'vou , xaOocTrep 
Y^^-/] Trp()Tepov hfz^^oyti. Tr\<; yap auv TlpaxXetcij (XTre- 
aTaX[X£vr|(; (3or,0£ia<;, xat IlEpawv xat TSr^pojv tcov auTW 
eTrayovTcov Tbv ■Koksao'^ Trpb; Ixepojv lOvwv To'Te (XTraa/^o- 
Xr,0e'vTO)v, [xot/r)V * Tr,v au[ji[jta)^tav txTre'Tr£[x'|ev (xa/^otX- 
Xo)v lirt T-^ Twv Tpocpwv -/^opriYi!» , waTe, aiiOti; twv 
nctpOo)v Itt' auTbv ava^£u^otvTO)v, 'Po)[ji.aiou<; iTrtxaXe- 
aaaOat. Twv Se aTeTXat Tr,v por^Oetav lTraYYeiXa[jtevo>v 
xat avSpa tov auT^<; •?iYr,ao'[jtevov, TrapeYeveTO xai Ilep- 
aoiv Trp£aS£t'a aYYlXXouaa, toui; KtSapiTa; Otjvvou; 
ut:' atjTwv xaTrjywviaOat , xai BaXaoc^x. tto'Xiv auTwv 
EXTreTcoXtopxevat. 'Eijtr^vuov Se Trjv vixrixriv xai pap- 
Saptxw? lTrexo'[jiTra(^ov , Tr,v Trapouaav auTOi<; JJteYi- 
aTriv Stivatjttv (XTrocpaivetv IOeXovTe<;. 'AXXot auTOU<; Tra- 
pauTtxa, T0UTO)v (xyYeXOevTo^v, cxTreTrejjtTre paatXeu;, 
ev {jtetJJovt cppovTiSi Tot ev 2txeXi(x auvevej^^Oe^vTa iroioii- 
[jtevo<;. 

Classenus voce [jt(x-/riv, quae in utroque loco cor- 
rupto obviaest, indicari censet nomen proprium 
ducis Suannorum. Tillemontius VI , p. 4oi , suspi- 
cabatur fortasse leg. esse , e<; TrjV xaTot tou ^r^u.oLroi; 
(sc. ducis Lazorum)... (jLot/^r,v. Idem : « Comme 
les anciens, inquit, nc nous marqvient point que 
Leon ait jaraais eu d'affaires en Sicile que cette 
annee (468), a Toccasion de la guerre contre 
Genstu-ic , nous y rapportons ce que dit Priscus. » (lariint. Deinde qnasi ex compacto ingens pugna Inter 
ntramquc gentein cst commissa. Quod qnum Aspari nnn- 
tiatumesset, ipse et reliqui duces acies suorum instruxe- 
runt , et obviiuu quemque barbarorum occidcrimt. Scylba', 
cognito dolo et fraude perspecta , sese collegerunt , et manus 
cum Romanis conseruenmt. Sed illi, qui sub Aspare sti- 
pendia faciebant, oinnem barbarorum coliortem , quaj iliis 
ohvenerat, ad internecionem usque ceciderunt. Reiiqiiis 
diicibus non incruenta pugna fuit, barbaris strenue et for- 
titcr pugnam capes.sentibus, Ex qua pugna qiii superstites 
ex Scylbis fuerunt, perruplis Romanis legionibus , eyase- 
riint. 

40. 

Leo imperator Gerlsericum per Phylarcbum legatum de 
Anthemii imperio certiorem fecit , eique bellum indixit, nisi 
Italia cederet, ef imperium ipse appetere desisteret. Rediit 
aiitem nuntius , et retnlit , nolie ipsumdenuntiationi parere, 
imo beUum apparare, qnod Romani Orientales fotdera 
transgressi essent. 

41. 

Maxiina intercedente Romanis'et Lazis cum Suannorum gente controversia, ** Persas quoque cupido belligerandi 
incessit propter oppida quae Suanni ipsis eripuerant. Itaque 
ad Romanorum imperatorem legafionem misit , sibi auxilia 
mitti postulans ex militibus, qui Armeniae oram Romanis 
subjectam tuebantur, ut, quia proximi erant, praesto essent, 
ne, dumlonginquaauxiliaexspectant,periculum incurrant, 
aut, si advenerint, sumptibus atterantur, productoob eam 
causam bello, sicut jam antea evenerat. Missam enini 
cum Heraclio auxiliariorum manum, Persis et Iberis, 
quibuscum tunc bellum erat, alio bello tum adversus 
alias gentes occupatis, quumgrave illi et molcstum esset 
exercitum alere, remiserat : sed rursus in tfum Parthisre- 
deimlibus, Romanos revocavit. Legati vero retulerunt, Ro- 
manos missuros ad eos auxilia et ducem. Quo temporead- 
venit etiam legatio a Persis nuntians , Hunnos Cidaritas ab 
ipsis devictos , et Balaam , Hunnonim urbem , expugnatam. 
Nuntiaverunt igitur legati victoriam quam Persse obtinue- 
rant, et barbarorum in morem magnificis verbis exlulerunt, 
maximas, quae illis adessent, copias ostentaturi. Sed legatos 
statim peractis mandatis imperator dimisit : nam illi res Si- 
culaj longe majori curae erant. 110 PRISCI PANIT^ FRAGMEMA. 42. (468.) Theoplianes Chron. p. i^Sed. Bonn. : Toutoj tw 
£T£t Aewv 6 pfltaiXsu? xaxi T'Xe.^iyo\j tou "A^f piov xpa- 
TouvToc; CToXov \iiya.v e^OTtXiaac aTCJTeiXsv. .'0 Se Fi- 
Jlepiyo? [JL£Ta Trjv TeXeuTrjv Mapxtavou TioXXa S^tva 
ev£0£t'^aTO, £v TaT; utto Trjv twv 'P(>ju.att.3v ^afftXe^av 
jfwpati; Xr,tto'a£vo!; xat at/^aaXojTtC(i)v ttoXXou? xat Ta; 
TrtjXei? xaTaffxaTCTti)v oGsv ^r^Xw xtvr,Oel; 6 padtXeu? Ix 
Traarji; tt;; txvaToXtx^c; OaXaffdr)? IxaTOv ^(^tXiaSai; ( 1. 
IxaTov xal yiXtotSa : 1 1 13 naves sec. Cedren.) itXotoiv 
cxOpotffai;, xat (TTpaTwv xai 07tX(«)v TauTa T:Xr,pto(ya?, 
xaTot rt^ept/ou a7:£aT£tX£v. <I>aai yotp auTOv a^' x£v- 
Tr,vc(pta 0£Sa7ravr,x£vat j^puatou ev toutw tuj aT^sXo). 
2TpaTr,ybv Se xat e;ap-/ov tou aTO^Xou xaTe'aTr,aev Ba- 
fftXiaxov Tov Bepivy)<; r^f; auYouaTr,? ixoeXcpbv, tv;i; UTra- 
Tou Ttu.7i<; rjSv] ueTaa/ovTa xai 2xu6a<; TroXX(xxti; vtxi^- 
(lavTa ev t9; ©pcxxr;. ^O? Sr, xai auvSpauouar,!; auTio ex 
T^cJaTrepiou oux oXiYvii; Su v ot «.£(»)(; , auptTrXax^t; £t<; vau- 
{/.a/tai; TroXXotxt; ty; rt^£pi/ou [jteTot * (xat iiiyot. tcX^- 
Ooi; ? ) Ttov vr,(ov t(o (iuOto -rrapaoou^; , EiTa xat auTr,v r,ou- 
vr^Or; Kap/;/;So'va xpaTvjaat. "TaT£pov Se Stopoii; U7rb 
FtJJ^pt/ou xat TrX^iaTOt; /_pv;(xaat SeXeaaO^':?, Eve'Swx£v 
xai r;TT7]0r, lx(5)v, (5j; Ilpiaxo; ((>jaTT£p atxb?, et(5j? IlEp- atxbi; codd. ) laTCjprjaev 5 0pa;. Cf. Tillemont. VI, 
p. 396 sqq. Gibbon. tom. VI, p. 1C2 sqq. 

43. ( circa an. 467 v. 468). 

Euagrius Ilist. Eccles. II, 14 : 'Tjrb toT? auToT; 
/po'vot? (tou<; auTou<; /po'vou<;? Val. ), tou lixuOtxou 
TroXep-ou auvtaTajjLEvou 7rpb<; tou<; I(/)ou<; 'Pwtxatou? , 
•55 T£ 0paxt'a yv; xa\ 6 'EXXr'airovTOi; Ia£t'a0r; , xai 'Iwvia 
xai ai xaXou[jt£vat KuxXotSei; v^aot, dx; KviSou xai Tr,; 
Kw Ttov vr^ao)v ( tt;; vr'aou?) TOt TroXXot xaT£V£/0r;vat. 
Kai ootSpoui; Se l^aiaioui; 6 Ilpiaxoi; taTopei yevdaOai 
(xvot Tr,v Ko)vaTavTtvou.7rc)Xtv xai t-^,v BtOuvwv /topav, 
£7rt Tp£i; xat T£aaapa<; -^tjie^pai; 7roTaijir,Sbv tojv uSotTOJV 
i^ oupavou (p£po[ji£vo)v • xai opr; [jtev 1? 7reSia xaTeve- 
/O^vat, xaTaxXuaOetaa? Se xto[jta<; 7rapa7roXe'aOaf ye- 
ve'aOat Se xai vif^so\jq ev t^ BooIvt; Xiijtvr,, ou [Jtaxpav 
T^<; Ntxo[xr;S£ia<; (xcpEaTtoar; , Ix Ttov auv£ve/^0£'vTO)v £<; 
auTr;v 7ratjt7ro'XXtov cpopuToiv • (xXXi TauTa [jt£v uaTcpov 
errpoc/Or;. Cf. Tillemont. VI , p. 4o4- Fugit hic lo- 
cus Niebuhrium. 

Capita nonnuUa eorum, quae deinceps Px'iscus 
tractavit, recenset Euagrius Hist. Eccles. II, 16. 
Vide Testimon. N. 3. 42. 

Hoc anno Leo imperator ingentem classem et valide in- 
strnctiim exercitum adversusGizericluim quiAfricam obti- 
nebat emisit. Gizerlchus quippe, defuncto Marciano, multa 
niala intulit in provincias Romana; ditioni subjectas, pra^dis 
abactis, multisque in captivitateni missis et eversis passim 
civitatibus. Quibus excandescens iniperator naves ex tolo 
Oriente niille et centum contraxit, ipsasque militibus et 
armis bene munitas adver.sus Gizericlium destinavit. In eam 
classem 1300 auri centenaria expendisse narrant. Ducem ac 
prajfectum instituit Basiliscum , Verin£E Augusta? fratreni, 
consulis munere jam perfiinctuni et frequentibiis in Scythas 
perThraciam victoriis clarum. ]s coniluente in auxilium ex 
occiduo mari navium non pfenitenda manii, cum Gizerichi 
classe frequentiores conflictus exercuit , plerasque naves in 
profundum demersit, et ipsam tandem Carthaginem supe- 
rare potuisset. At moxdonorum illecebris et vi pecuniarum inescatus , priorem impetum remisit et volens cladem pas- 
sus est, ut Priscus Tlirax tradidit. 

43. 

Sub idem tempus quum bellum Scythicum contra Orien- 
tales Romanos motum esset, Thracia et Hellespontus terrae 
motu concussa; sunt. lonia quoque et Cyclades insulae ean- 
dem calamitatem expertae sunt , adeo ut in Cnido urbe et 
in C6 insula pleraque ajdificia corruerint. Praeterea immen- 
sos imbres Constantinopoh et in Bithynorum regione acci- 
disse refert Priscus, quum trium aut quattuor dierum 
spatio aqiia e cailo fluviorum instar decidisset; ac montes 
quidem in planitiem depressos esse , vicos vero compliires 
aquis obrutos periisse. Insulas qiioque in Boanensi lacu , 
qui est juxta Nicomediam, exortas esseex quisquiliisquani- 
plurimis, qua? alluvione illiic delata; fuerant, Verum ha'C 
quidem aliquanto post conligerunt. MALCHUS PHILADELPIIEINSIS. « Malclms, Philadelphiensis, cx illaPhiladelphia 
f|U3ein PalaestinaestjUtrecte enomine viri Syriaco, 
cjinim phn'aita vocarenturoppida, infertFabricius, 
sophistam Constantinopoli egit. Ejus Historiam, 
qua Priscum continuavit, ab a. 474? decimose- 
ptiino Leonis Imp., usque ad mortem Nepotis, 
qui a. 480 occisus est, septera annorum res to- 
tidem hbris, quos But^avTtaxot inscripsit, persecu- 
tam Photius legit : atque intra hoc temporis spa- 
tium eclogse de legationibus, cjuasque ex aliis litulis 
Suidas servavit, comprehenduntur : ut certum 
sit litteratas Constantini Porphyrogeniti operas 
nihil amplius habuisse. Monet tamen Photius , his 
libris opus ad tei'minum quem auctor sibi propo- 
suisset perductum non esse : ipsum innuere phira 
se additurum si vita suppetat : quum igitur Suidas 
MalcM Historiam usque ad Anastasium deductam 
esse scribat, non conti-adicam , si quis sibi per- 
suaserit idtima parte truncatam ad Photium Con- 
stantimmique pervenisse ; integram ei innotuisse 
qui paulo post .Tustinianum Imp. lexicon de scri- 
ptoribus composuit, quod Suidas compilavit. 
Edidit certe Malchus mortuo demum Zcnone , 
cujus ignaviam probraque [f, 4] mansurae infamiae 
tradidit : ac tanta quidem cum hbertate ut etiam 
sub miti Anastasii imperio mirandum sit majestatis 
pcenam evasisse qui talia contra decessorem Prin- 
cipis , praesertim cjui Augustse maritus fuerat , au- 
deret. V erum non unicum hoc est sub imperatoribus 
Byzantinis mirandse in'scribendo libertatis exem- 
plum, fortasse a contemptu litterartim ortum : 
nam Tibcrius, valde in iis versatus, quaecunque 
cdebantur anxie scrutabatur, crudeliterqiie vindi- 
cabat. IMagis etiam miramur Eunapium non inorte 
poenas dedisse pro his quae quemvis Christianum 
non minus quam Principes laederent. Malchum 
non maledicentiae sed veritati studuisse cefliimus. 
Difficilior ad expediendum indc oritur qusestio 
quodMalchusHistoriamaConstahtinoM.inchoasse 
a Siada dicitur : in quod tam disertum testimonium 
suspicio erroris eo fninus cadit quod Ph6tius e 
primi libri initio constare docet, alios cjusdem 
auctoris atque argumenti praecessisse. Casus autem 
efficere non potuit ut pars superstes operis initlo 
ac fine truncati inciperet ubi Priscus substiterat : 
itaque necesse est aut partem quae praecederet ab 
aliquo qui catenam historiaeconficiebat,cujusmodi 
plurcs exstitisse constat, recisam; aut res a Con- 
stantino M. usque ad Prisci finem diverso opere comprehensas fuisse, Ingenio et eloquentia infra 
Priscum, a Photio quidem, qui eum canonis hi- 
storise instar esse ait, ultra veritatem laudibus ela- 
tus, tamen inter valde bonos historiae auctores 
numerandus est, A Christiana religione non alienum 
fuisse , Photius perhibet : quod per se parum cst; 
verum in ipsum, ut a Classeno inter confabulatio- 
nem mihi obscrvatum fuit, plus cjuam in illum 
cadere videtur, qui Pamprepio [fr. ao] tam aperte 
faveat. » Haec Niebuhrius 1. 1. p. xxx. 

TESTIjMONIA. 

Suidas. : MaXyo;, Bu^avTio? (TocptffTVj? • eYpai|/£v 
idTopiav txTrb tt]? padiXsiai; Ko)V(JTavTivow , xai iw? 
'AvaaTaatou , Iv f, Tot xaT^c Zv^vwva xa\ BaatXtffxov, 
xa\ Tov £[j.iTpr,<T[ji.bv t^? Sr,[jL0(7ia? ptSXtoOyixr); [an. 
476] , xai Twv dcYaAtxaTwv tou AuYO^JffStou, xal txXXa 
Ttva StsqspyeTat (jitxXa (7£[ji.vo5(; , xat xpa^oiBioiq Si'xr,v 
tX7roOpr,vwv auTtx. 

Photius cod. 78 : 'Av£YvwaOiQ Moi1'/q\j oojpttTToo 
Bu^avTtaxa, iv [itSXtoK; Itttix. 'Ap/^Tat [xlv i^ 06 
AsovTa Tbv pafftXia -^ vo'(TO<; £7rie^£, toutco Ss t^<; ^a- 

CTtX^ia? £T0; ETTTaXatSEXaTOV 7rap£T£lV£T0' St£pj(£Tat §£ 

TTqv TE Zr'vojvo<; (xvtxppr,(7tv, xai Tr,v uTr£po'ptov t'^? Sa- 
fftXetou Bo^Tfi StaTpt6r,v, xaiTr,v Ba(JtXtffxou (xv(xppv](jtv, 
xal Tr,v T^; (xXoupYiooi; (X7ro'Q£(7iv, xat Tr)v IttI t^ Sa- 
(7tX£t'(x ir(xXtv xotOoSov Zv]vc»)vo!;, Tr^v tetou 7rpo£tpr,[jt£'vou 
BacjtXtCTXou Sta ^tcpou^; (xvai'p£t7tv, ^; xai -(uvi] xal 
TExva 7rapav(3(jtco xpt'(7£t IxotvtovrjCrav, Kai oti "Ap^JKXTOi; 
Zr^vcova xaTotYcov TotauTV)? txvTi^xKjOta? (X7rcovaT0, 
otot 'OvouXcpou SsHot^jLEvoc Tr,v fftpaYv^v. AtaXatjiSocv^t os 
xal Tr,v 0£uS£pt'^ou tou 'OTptaptou ( Tp. ) t7Tafftv, xai 
Tr,v 0£uS£pt'you Tou MaXa[jt£ipou (BaX.) cptXtav, xai 
Tov 7rpb(;TbvTOu'OTptaptou (Tp.) 0£uS£ptyov 7r<)Xe(jL0v, 
xai TVjv xaTot Zr^vttjvoi; TrotXtv ffT(Xfftv, xat t:^v Mapxta- 
vou £7rav(XffTafftv, xai Trpo' ys. toutou tvjv t^c TrevO^pot? 
Bvjptvrii; l^riSouX^^jV, xat tc^-v Si3t touto cpuYaS^tav tv]v 
(xtStov, xai t:^,v xaroc IXXou 7rp()T£pov iTrtSouXvjv Br,- 
ptvv] ffuffX£uaffO£tffav, xat tv)v 'E7riSot[jivou uTrb 0£uS£- 
pi/pu Tou MaXa[JL£t'pou (BaX. )lv So'Xc«j xaTocff/_£fftv. 
TauTa St£^ttov St£$£tffi xai toc IttI 'Po^^^jtr,!;, xal TeXo? 
Tou l6So'[jiou XtJYOu 7roi£iTai Tbv Ne^TTOJTOi; OotvaTov, 8; 
IxSaXcov TV]!; ixp)(v)? FXuxEpiov tv^v te 'Pco^jiatxV '«^X^^ 
7r£pi£6ocX£TO, xat et<; o'/r,JJ-oi xeipai; xXvjpixou txvTi pa- 
fftXeoji; dp)(_t£p£'a xaT£'fftr,ff£v • ucp' ou xai l7tt6ouX£u0£i; 
(xvr^pv]Tai. OuTot ol l^rTot Tvjt; tffTopia? Xo'YOt xat Trpor,- 
You[jt£vou<; uTrocpaivoufftv auTw Xc^youi; txXXou; Sta7te7ro- 
vvjffOaf xai -?j (XTrapy:^, Se ttov iTrtiJt xou Trptotou 112 MALCHI PHILADELPHENSIS )vOYOu TOuTO TcapaSriXor ov uriv aXXa xai ETTOuevoui;, £i 
TO ^rjv TTpoay;v tw axj^fpof^zl, w? tou iSSo^aou Xo^you to 
Trepai; IvSsixvuctv. 

"EffTt S' 6 auYYpa^eu; OiXaSeXcpsu? , ei Tt? aXXo? 
xaTa auYYpas^riV t(TT0pta(; apt(TTO<; • xaOapo? , aTtepixTOi;, 
euxptvr)? ( num EtXixptvrj!;? N. ), /i^eojv Tat; avGrjpo- 
TCtTat? xat £u(T"/^y.ot!; xai £i(; OYXOV Ttv^ avyiYa£vai(; 
yptou.£vO(;* xai ouS^ ai xaivoTrp£TC£T(; auTto, ofrai to eu.- 
(paTtxov xai eutj/ov xai [Ji£YaX£tov iyo\jrji, TrapaSXs- 

TTOvTai, wffTTsp TO xai TOiauT* £via • xat 

oXojc xavc/iv IffTtv tffToptxou Xoyou * (70'fiGzr,<; S' rjv to 
lTciTr,S£uaa , xai ^r,TopiX7^(; elt; (xxpov IXrjXaxwi; , xal 
Trjv Opr,ffx£tav oux i^o) tou "^piffTtavtxou Oiaaou. 

ARGUMENTUM. 

Fi". I. Amorcesus ex Persia profugus partem 
Arabiae Petr?eae et Jotaben insulam sibi subjicit. 
Foedus cum Romanis initurus Petrum episcopum 
Saracenorum ad Leonem mittit , deinde ipse ad 
imp. venit, voticpie compos honoribusque affectus 
revcrtitur. Hac in re Lco pacta violavit cum Pei'sis 
inita ( /j^S p. C. ) — 2. Lco Pelagium Silentiarium 
ad Gotbos in Thraciam legatum mittit. Theode- 
richus , Triarii f., Gotliorum in Tliracia princeps, 
praeter alia Aspai"is hereditatem sibi rcddi et ma- 
gistri militum munus dari postulat. Nihil obtinens, 
vastat Thraciam et Arcadiopoli potitur. Tandem 
pacem init cum Leone, qui tributum polbcetur et 
summi ducis munus ei concedit ( 47^ ). — 2 a. De 
Leonp imp. judicium. — • 3. Severus, senator et 
patricius, a Zenone legatus mittitur ad Vanda- 
lorum regem ( Gcnserichum ) , qui imp. de pace 
propositiones admittit. Multos captivos Seve- 
rus, vir integerrimus, redimit ( 465 ). — 4. Hera- 
chus, Zenonis dux , a Theudcricho in Thracia ca- 
ptus redimitur ; in reditu a Gotho quodam occi- 
ditur ( 475). — 5. Bjus indoles. — 6. Erythrius, 
praefectus praetorio, munere se abdicat (475). 

— 7. Basibsci indoles. Ejus avaritia saev<Tque 
exactiones , dum, jmlso Zenone, regnum obtine- 
bat (475-477). — 8. Harmatii et Zenonidis amores. 
Ad summos honoresevecti fatua insolentia. A Ze- 
none per Onulphum Illyrium interficitur (477)- 

— g. Zeno in Lsauria clade affectus in Constanti- 
nopolim castelhjm confugit (Jun. 476). De Zcnone 
judicium. Ejus filius, juvenis vitiis obrutus , mo- 
ritur. — 10. Zenone jam in regnum restituto ( Jul. 
hll], Odoacer et Nepos Augustulus, legationibus 
eodem tempore Byzantium missis, amicitiam impe- 
ratoris ambiunt ( 477 vel 478 init. ). — 11. Theu- derichus Trarii filius , Basihsci tyranni amicus, qni 
postrcditum Zeaonis in Thraciamreversus erat, le- 
gatos de reconciliatione ad imperatorem mittit; 
incassum (478). — 12. Pecuniae summa, quam 
prsefectus ^gypti muneris obtinendi causa solve- 
bat. — i3. Honorichus, Genserichi f. et successor, 
homo ignavus, de amicitia el societate legatos 
mittit (478). — i4- Quum Theuderichi , Valamiri 
f., qui Romanorum socius erat , potentia minui 
videretur, Theuderichus autem, Triarii f. hostisque 
Rom. , muhas gentes sibi conciliaret , Zeno ini- 
micitias componere studet. Conditionibus aTriarii 
filio repudiatis', bellum parat. — iS; Theuderi- 
chus, Valamiri f., conlra Theuderichum , Triarii 
f., Marcianopoli proficiscitur, rogante Zenone et 
auxibares copias promittente. Verum non stante 
promissis Zenone, Theuderichus auxibis Rom. 
destitutus , pacem ac faxlus cum Triarii fiho init. 
— 16. Vahimiri fihus legatis ad Zenonem missis 
exponit cur cum Triarii fiho foedus fecerit; terras, 
frumenta et pecunias poscit. Simihter Theuderi- 
chus Triarii fihus tributa et affinium suorum red- 
ditionem exigit. Zeno copias undique contraliit; 
ipse militem ducturus est;mox ad insitam igna- 
viam relapsus, ob mihtum seditionem castra dis- 
solvere cogitur ( 479)- — 17- Theudericho Va- 
lamiri f. 'lliraciam vastante, Zeno pacem facit 
cum Theudericlio Triarii filio. Pacis conditiones 
( 479)- — 18. Tlieuderichus Valamiri f. gi"avi- 
bus damnis a Romanis afficitur. Deinde vero 
Stobos in Macedonia vastat; Thessalonicam oppu- 
gnarc parat; Zenonis precibus commotus Mace- 
doniae vastationem inhibet; Epirum invaditj a 
Lychnide repulsus , Scampsiam et Epidamnum 
capit. Ejus cum Adamantio colloquium. A Sabi- 
niano duce clade afficitur ( 479 )• — 19- Theu- 
derichus Triarii f., audita Marciani seditione , 
Byzantium proficiscitur, verbo tenus ut opem 
Zenoni ferret, reapse ut urbe potiretur. Vix Zeno 
obtinet, ut copias a Byzantio Theud. reducat 
( 479). — 20. De Pamprepio iEgyptio HilU fami- 
liari. 

BTZANTIAKA 

I V fi i6X 1 1<; i-K-zi. 
I . (473 p. C. Leonis an. 17. ) 

Exc. De leg. gent. p. 91. 92 Par. : "Oti Iv tw 

iTrTaxaiSexaTti) £Tet Trj^; ^afftX^ia^; AeovTo; tou Ma- 
xlXXou, TTotvTiov TravTayoOev T£Tapa'y_6ai SoxouvTOiv, BYZANTINA LIBRIS SEPTEM. 
I. 

Sepllmo decimo imijerii Leonis Macelli aiino, quum in- gens undiqiie rerum perturbatio esse videretur, advenit qui- 
dam Arabum Scenitarum , quos vocant Saracenos , sacerdos 
eorum, qui sunt apud eos Christiani ; ejus adventus iwc 
fuit causa. Quum tcmpore Theodosii exortum esset iulcr FRAGMENTA. t 13 asixvetTai xn twv <;xr,viTwv 'ApaSojv, oti? xaXouai 
2apaxr|Vou<;, tspeu? twv irap' Ixeivoii; XptCTiavwv, l^ 
aixta? TOtauTr,?. llspaat xat 'Pojfjtaiot CTTCOvSai; iTCotr,- 
GavTO , 0T£ 6 [ji£Yi(JTO<; Trpoi; auTOug eTit ©eoooatou cuv- 
eppotY''! TCoXsaoi; , [/.v; TrpoaocysaOat toui; utcocttovooui; 
iapaxr,vou?, £t Tt? 1? a7:o'(7Ta(jiv vsojTeptaat 7rpo£XotTO. 
'Ev 0£ TOti; llEpaat? TjV 6 'A[jio'pX£cro!; tou NoxaXiou 
Y£vou<;* xat ttT£ Tt^A^? ou Tuyy^avojv Iv Trj Ilepdtot y^, 
■^ aXXox; Tr,v 'Po)j/.at'o)v yo')pav jSeXTto) VEVO[/.txw?, Ix- 
XtTtwv T7)v n£p<7t'oa Eti; TVjV yEtTOva Ilspaati; 'ApaStav 
lAauvet. KavTtuO£v 6py.o)[ji.£vo<; 7Tpovo[/a<; iTroteiTO xat 
TToXiijiou? 'Po)[i.ato)v [ji£v ouo£vt , ToTi;'S£ aei Iv TCoatv 
£upt(Txo[ji.£'voii; 21apaxr,voti;. 'Acp' tov xai t-Jjv Suva[jttv 
au;o)V Trpor^et xaTot [jttxpo'v. IVliav C£ twv 'Po)[ji.at'o)V 
Trap£aTracraTO VYJaov 'Io)Ta6r,v ovo[jta* xai tou? oexa- 
Tr,)idYOu? £x6a)vwv twv 'Po)[ji.attov auTOi; £Cy^£ Tr,v vrjaov, 
xai Ta TcXr) TauTr,<; Xa[j.€(xvo)v yprj^jiaTOJV £U7r(3pr,a£v 
oux oXtYO)v lvT£uG£v. Kai (xXXai; Se 6 auTOi; 'A[Jt()px£aoi; 
Twv 7rXr,atov (xcp£Xo'[Ji£voi; xo)[ji.wv, iTreOu^Jiet Po)[/.at'oii; 
u7ro'a7rov&o? -(e.^jeaQoLi xat cpuXapj^o? Ttov xaTa IleTpaiav 
uTrb 'Po)[Jtatot<; ovto)V SapaxrjVtov. IlE^JtTret ouv Trpbi; 
AsovTa Tov SaatXea 'Po)ijLai'o)v IlErpov l^rtaxoTrov Trii; 
(puXr]<; Trji; lauTou, £i ttox; ouvaixo TauTa Treiaai; Trore 
Oia7rp(jt?aa0at. 'ili; S' (xcptXETO xaiSt£A£^07i tw ^aatXEi, 
BiysxoLi Tou? Xo'you<; 6 paatXiUi; , xat [X£TaTre[ji.7rTov 
euOu; 7rot£iTat Tbv 'A[JLo'pX£aov IXOetv Trpbi; aurbv, (xSou- 
Xo'TaTa Touio Stavor,a(X[jLevoi; xat Troir^aa;. Ei y*P Sr, 
xat cpuXapyov yeipoTov^aat Trpor^prjTO, £0£i 7ro'pptoO£v 
ovTt TW *A [jtopxeato touto 7rpoaT(x^at, iwi; xai Tot 'Poj- 
[jLaio)v lvo'[ji.t!^£ cpofiepa, xat Toi<; (xp/_ouatv a£t toT? tu- youat 'Po)[jLaio)v £[j.£aX£v f5>^£iv u7ro7r£7rTr,yo)? , xai tv^v 
Ye Trpocr,Yoptav ^aatXeoj^; axouojv aurviv. Kai Y^p Sta 
.TroXXou xp£*tTTo'v Ti Twv (xvOpo^^TTWv elvat Toiv dtXXtov 
lvo'[ji.ti^£. Nuv Sl TTpwTov (jt£v aurbv Sia7r(>X£0)v rjYE''» ^S 
efjteXXev O'|ea0ai Tpucp^? [Jtdvov Yetitouaai; , 07rXoi<; oe ou 
/po)[jL£vai; • ETretTa Se, w? avrjXO^v li; Bu^ixvtiov, Sr/e- 
Tat Ttapa tou pactXeoJi; (xa[ji.£voj;, [0;] xai Tpa^rl^r,; 
xotvtovbv paatXtxrj? iTrotriaaTO , xat [3ouXri<; 7rpox£t[jL£vr,(; 
[jieTa TT^? ytpo^iaioL^; cjiJL^rapeTvat l^rotei* xai to y^ or\ 
aiffy(^iaT0V ovetSo<; twv 'Poj[jtatwv, ort xaOe^Spav auTtjj 
Tr,v TrpojTOTrarpixiojv !X7rooo0rivai IxeXeuae ffyr,[jLaTicct- 
[jLevoi; 6 paatX£u<; , oti o-/) XptcTiavbi; (xv£7r£taOri yswi- 
aOaf xat t£'Xo<; (X7r£7r£ijL']j£v aurbv, loia [/.ev Trap' aurovJ 
£ixdva Ttva y^UGry xai xaTotXiOov XaStJjv ( XaSdvTa 
c. N. ), acpdopa Te ouaav ircXuTeXri, xat tojv (xXXo)v 
X£X£uaa<; exacTOV £ta£veYX£iv, oaot IteXouv I? Tr,v Sou- 
Xt^v. Tr,v Se vriaov lx£t'vr,v, •?;<; l[jLvv;aOr,!JLev TrpdcOev, ou 
[xo^JO^v xaT£Xt7rev auTw e/eiv peSatoj?, cxXXa xai (xXXa;; 
auTco xco[j.a? 7rpoa£0r,X£ 7rX£iovai;. TauTa ^rapacy^tov 
'A[Jtopxe'aoj 6 Alwv xat twv cpuXwv (xp/ovra , tJjv i^OeXs , 
Trotrjaa^;, (X7r£7r£[jL']j£v u']jriXbv, xat ocoi; oux ecil^XXe toTi; 
0£;a[JL£vot? XuciteXeTv. Cf. Tillemont. \T, p. ^i;- 

2. ( 473 p. C. Leon. an. 17. ) 

Ibidem p. 92. gS : "0Tt 6 a^jrbi; Aeojv paatXeu; 
(X7r£CT£iX£ 7rpb<; Tou? IvTr, 0pa'xr, papfioipoui; 7rp£a6£UTriv 
T^XdYiov ( n^XotYiov \el EuXo'Ytov conj. N. ) rbv ct- 

/EVTtOtptOV. 01 0£ pOtpSapOl TOUTOV (Xff[JL£VO)i; O£^0tUL£VOl 

cxvTtTreijLTrouffi TrplcS^t? 7rpb<; Tbv pafftX^a, cptXot 'Pto- 
[jtatojv £ivat pouXo'[jLevot. 'Hrr^ffavTO Se Tpta , Trpoirov Persaset Romanos inaximiim bcllum , fa-dere rem trans- 
egernnt. Eo fo^dere cavebatiir, ne alterutri adinitlerent 
Saracenos, quiin eorum fide et ditione essent, si forte quis 
deficiens res novas moliri tentaret. Apnd Persas erat 
Amorcesus genere Nocalius : is , sive quod nullo lionore 
apud eos liaberetiir, sive Romanorum regionem incolere 
potiiis duceret , Persidem relinquens , in vicinam Persis 
Arabiam migravit. Hinc excurrens, rapinas et cetera bo- 
stilia exercebat in Romanorum quidem neminem , sed in 
Saracenos, quospassim offendebat. Sic potentiani suam 
augens, paulatim crevit, et unam ex insulis, quie Romanis 
parebant, sibi suhjecit lotaben (nunc laboa) nomine, 
qua, expulsis decimarum exactoriinis , potitus est. Ita- 
quetributa coiligens , quum etiam ex proximis vicis multas 
pr.Tdas egisset, non parvam pecuniarum summam ibi pa- 
ravit. Deinde Romanorum confoederatus et Saracenorum, 
qui in Arabia Pctraca sub Romanis degiint, princeps es.se 
niagnopere cupiebat. Quamobrem ad Leonem imperato- 
rem mittit Petrum, ejus gentis episcopum, qui, si qua 
ratione posset, ab imperatore liacc impetraret. Ut venit 
et cum imperatore verba fecit , sermones ejus iniperator 
excipit, et Amorcesum statim ad sevocat. Quae saiie in- 
consullissime et sensit et fecit. Etenim, si ipsum ejus 
gentis principem creare constituisset , oportuerat eum e 
longinquo lioc mandare, ut Romanorum imperium ilii sem- 
per formidini esset, et ad solum nomen imperatoris, qiii- 

rR\GMENT.\ HISTOR. CR. — VOL. IV. buslibet Romanorum magistratibiis ad se accedentibus , 
tremeret. Sic enim miilto majus quid et pra?stantius reliquis 
hominibus eiini esse credidisset. At ille hominem per iir- 
bes circumduxit , quas visurus erat armis vacuas et deliciis 
plenas. Hunc, ut Ryzantium venit, imperator benigne 
excipit , et regiie mensne participem fecit. Senatui quoqiie , 
quem indixit , interesse , et illi , quod fcedissimum Roma- 
norum probrum fuit, sellam poni ante omnes patricios 
jussit, licta causa, quod Christianus fieri persuasus esset. 
Postremo dimisit eum, postquam ipse iniaginem auream, 
magnifice gemmis exornatam, ei donaverat, et in eum 
etiam omnes , qui in senatum erant ad.scripli , alia munera 
conferre jusserat. Insulam vero, ciijus supra mentio- 
nem fecimus, non solum ejus potestati permisit , ut eam 
sine controversia possideret : sed et plures alios vicos ad- 
jecit. Quum Iiis illiim beneficiis ornassetet phylarchum, ut 
optaverat, constituisset, elatum et superbientem et talem , 
qui non e£.setiis, qui benigne eum exceperant , profuturiis , 
dimisit. 

2. 
Leo imperafor misit Pelagmm silentiariiim legalum ad 
barbaros, qiii in Tliracia erant. Barbari lubenti animo 
legatum exceperunt, et legatos ipsi quoque ad impeia- 
torem , Romanorum amici esse cupientes , miserunt , per 
quos tria ab eo petiere : primum iit Theuderichus , Triaiii 
f., eorum dux , omni hereditate, quam illi reliquerat Aspar 

8 114 MALCni PHILADELPHENSIS 0=uo£pi/ov Tov xaxotp/ovTa aOrwv t-zjv x>y]oovo}7.iav 
aTroAaSstv, y]v ac&^x£v auTto "AdTrap, osuTEpov vsaeaOai 
T-^,v 0paxr,v (7UY/,wp>iO'^vai auTco, xpiTov xai CTTpaTy)- 
Xar/jv Y^vsaOai twv TayfxaTwv, wvTrsp xai "AaTrap 
Tjy/^ffaTO. Kai 6 (AiV {SafftXeu? -jrpoi; Tot Suo TravTsXtoi; 
diTstTraTO , [xovov ol ■jrspi tv]i; aTpaTr,Yia(; xaTiVEuciev, 
£1 cptXo; auTOu YSvyjTai Oio6\o)q. Kai outoj toui; TrploSsi? 
aTriTCijji/Ev. ""O 0£ 0£uS£pt/oi; 6 twv SapSapojv oi^yr- 
"/0?, Toui; TrplaSEi? auTOU S£;a(/.£V0(; Ix tou ^OLaikio)^ 
d7rpa'xT0Ui;, to iji.£v t^? SuvcxfjtEox; aurou e? 4>tXt7r7roui; 
£X7ri'ij.7r£i, Tto 0£ 7rpoc7£xd07]TO Trjv 'ApxaStou7ro)iiv iJ.y\- 
/avrj TrdcTr) TroXtopxtov, Ka\ TauTr,v TrapaXauSdvsi oujr 
OTTAoti; , c^XXa Xtptto toui; I'voov tou d'ffT£0£; ta/upto? tiT£- 
vo/^ojpTicravTt. Kai Yoip xat ttrTrtov xat uTro^uyttov xai 
VExpcov (TtofJtdTtov 7-j'|/avT0, xapT£pouvT£(; £t TroOev au- 
Toti; IXOot por^OEta. Tris ok [/.r, Trapoucrr,;, d7ry]X:riaav 
xat £V£Otoxav. Ot Bl ixTZSiiZiQi^zzq £7rt <I>tXi'7r7rou<; Ta 
Ttpo Tou dffT£0(; £V£7rpr,<jav [/.ovov, ouoev §£ dXXo o£tvov 
EtpYdaavTO. Kat toutcjjv ouTto Xujjiatvoaevtov Tr,v 0pcx- 
xr,v, opio)? xat auTOi ot pdpSapot U7rb tou Xtfjtou au\it- 
yoiisvoi TrpecT^etav 7r£(jiTroucji 7r£pt etpT^vK]? Trpbi; Tbv 
[iacjiXEa. Kat Yt'v£Tai r] (juiji.6a(7t(; Ttov opxojv f7rt tou- 
Toii;, TOii; p.£v Fo^TOoti; StooaOat xaT^ Ito^; /puatou Xtrpa? 
ota/iXia; , Tov 0£ O^uoEpt/ov xaOiJTaaOat aTpaTrivbv 
ouo aTpaTrjYitov twv d[jt'.{)t ^aatXfia , ai7r£p £iat ijLeYtarat 
( £i; Ty,v £T£pav y^v ) • auTtov ol twv roTOtov auTOxpd- 
Topa £ivat , xai [jLvjoevai; i\ auTwv aTroaT^vat OEXovTa^; 
[£t(; Tf,v acp£T£pav Y^v ex antec. suppl. Vales.] Tbv 
SaaiXEa oi/eaOaf au[ji.tjLa/£iv Bk xm fSaatXei et(; Trav, 
Tt x^Xeuot, 7rXf,v £7ri [;.c3vtov Ttov Bav8r^Xo)v. V. 
Tillemont. VI, p. 4i4- Suitlas : Aeojv paatX£U(; 'Po)[J.at'tov, 6 MaxiXXr,;. 
"■O^; too:;z Twv Trpb aurou ^aatXEOJv d7rdvT0)v e^TU/e'- 
aTaTOi; eivat , xat cpofiepbi; aTraat tc^T? t£ U7r' ixetvou Tf,v 
paatX£iav T^Xouat, xai twv 8apSdpo)v auToiv oaoti; dr. 
cpyi[xr,v dcpt'x£T0. Kai TauTr,v [jlIv toT(; TroXXot; xaTaXe- 
Xot7r£ Tyjv Scj^av. « 'EYt>j 0£, cpr,at MdX/oc;, euTU/tav 
oux ot[Aai, et tiijtwv dp/_o[i£vcov toc ovTa StacuXoiv, xat 
[/.taOou[X£vo? d£i auxocpdvTa^; £t(; touto , xai xarr^Yopfov 
auTOi;, 6t£ [j./] a.\'Xo'\/ dvr,uptax£ , xai tov /puabv eF^ 
aTraari? t^i; ■^r^c; auXX£;dij.£V0(; lauTco [/.o'vo) xardOotTO , 
£pr,[«,ou(; [jt£v Toci; TrciXet; r,a7r£p £[jL7rpoaO£v £t/ov £U7ro- 
pta(; Troir^aa^;, (5)? [jl7]X£ti tou(; cpo'pou(;, otx; exeXouv, ou- 
vaaOai [lbt eu/£p£ia(; d^r^v^YxeTv . » Kat d^rXwi; 7rday](; 
xaxiai; d^rta/upt^eTO 6 MdX/oi; Y^veaOat auTbv xaTa- 
YcoYiov • oq fz xai 'VTrepe/iov Tbv YpKp^^n-a^^ixbv £'.puYd- 
o£ua£. Kat TTore tw EuXoyico tco cptXoa(>'.pto aiTy^peatov 
eiTrojv SoO-^vai, Ttvbi; twv euvou/o)v XeYOVTOi;, oti TauTa 
£'.(; aTpaTicoTai; Trpoay]xei oa^ravaaOai, £i7r£V « eiOe 
YcvotTO £7rt Tou E[jtou /po'vou, waT£ Tot Toiv aTpaTtonwv 
£t(; otoaaxdXou? 7rap£'/£aOat. » Postrenia inde ab o; 
Y£ xat 'rTr£p£/tov xtX. num ejustlem Malclii sint, 
vel certe num eodem loco dicta fuerint, dubium. 

3. (4/5. Zenon. au. a. ) 

Exc. De leg. Rom. p. 87 : ^Ort Zr^vojv dvf^p tov 
d7rc)X£[jL0(; aYav, xai TroXXyjc 7ravTa/dO£v Tapa/_^(; £cp£- 
GXMGrfi, £Yvto 7rpb(; Tbv BdvSvjXov £t; Kap/r,oo'va 7rp£- 
aSeuaaaOat. Kat Seuyjpov Ix Trj? ^ouX^i; Trp£aS£UTy)v 
aipetTat , dvopa xat atocppoauvv) Stacp£p£tv ooxouvTa xai 
Tto £6£'X£tv TOt otxata. Kat TraTptxtov auTbv 7roiy]aac (malris Theud.frater), riueretur : secundiim, ut liceret 
iUi iii Tliracia liabilare : tertium , iit et eorum ordimim, 
(luorum Aspar Cuerat , dux esset. l'iima duo oninino de- 
negavit im[)erator. SoUim tcrliuin, ut dux (ieret, dum- 
iDodosine fraude ejus amicusesset, concedit, etita iegatos 
dimi.sit. Sed Tiieudericiius, bartiarorum princeps, ubi lega- 
tosiruos ab imperatore re infecta reversosexcepit, suaruni 
copiarum parlem Pliiiippos misit; cum altera parte Arca- 
diopolim omni apparalu oppugnaturus obsedit. Neque 
tamen eam armis cepit , sed fame , qiise oppidanos adeo 
premebat , ut equis et aliis jumentis et morluorum cor- 
poribus, exspectantes , si qua ex parte auxilium adveniret, 
vescerentur. Quo non adveniente, in cxtremam despera- 
tionem adducti , deditionem fe(;erunt. Qui vero niissi erant 
Pliiiippos, soium ea qua; circa urbem erant, combusse- 
runt , neque quicqnam prreterea atrox autgrave Commise- 
runt. His ila in Tliracia grassantibus, nibiio secius ipsi 
barliari fame coacti legatos ad imperatorem miserunt, qui 
de pace agerent, ciua; liis condilionibus est facla : nt duo 
millia librarum auri Gotbis singulis annis penderentur : 
Tbeudericbus magister equitum et peditum pra-sentis nii- 
litiffi constitueretur, qu;e dignitas maxima liabetur, ipso- 
rumque ve\ Gotliorum esset, neque quisquam eorum , qui 
ab eo deficerc volnerint, ab imperatore in regionem suam 
admitteretur ; denique ut contra quemcunque voiuerit imperator, exceptis Vandalis , a parte imperaloris pugnaret. 
2. a. 

Leo Lanio iniperator Romanoruni,quiomnium imperato- 
riim, quiante ipsum fuerunt, felicissimus esse visusestel 
formidabilis omnibus, lain ipsius imperio subjectis populis, 
quam ipsis barbaris, adquosejus fama pervenisset. Et lianc 
quidem dese opinionem vulgo reliquit. « Ego vero, inquit 
Malchus, felicitatem non existimo, si quis populorum im- 
perio suo parentium fortunas diripiens, et ad boc sycoplian- 
tas semper meicede conducens, et ipse accusans, quum 
alios non invenerit, qui lioc faciant, et aurum ex univer.so 
terrarum orbe collectum sibi soli reponit; et urbes rerum 
cdpia , quam prius babebant , spoliat , ut non possint am- 
plius facile pendere tributa, qua) pendebant. » Denique 
Malcbus affirmat, illum omnis improbitatis deversoiium 
fuisse. Idem et Hyperecbium grammaticum in exiliiim egit. 
Quum autemquondam Eulogio pliiiosopbo stipendium dari 
jussisset, et quidam ex eunucbis dixisset, banc pecuniam 
in milites impendendam esse, dixit : « Utinam a;vo meo 
contingat, ut stipendia militum in doctores conferantur! » 
3. 

Quum multi undique tumultus exorti essent,Zenoni, lio- 
mini admodum imbelli , venit in mentem ad ( Gcnseri- 
chum) Vandalum legationem Cartbaginem mittere , et Se- 
vcrum ex senatu legatum deligit , virum , qui teinpeiantia FRAGMENTA. 116 rv^^t Caio aTroTTsaTrei, otto)? sx t-/;<; ai;ta<; Tr,i; 7rp£(T»j£tai; to 'T/JiIxoi. 
xaTaay.euaaot ffsavoTspov. Kat 6 ijlsv £!;ETrX£ua£v, 6 os 
BavSvjXo; [;.aOwv, oti v];ot TrpeaSeta, cpOaaa; ekttXouv 
iroietTat, xa\ Ntxo^TuoXiv elXEv. 'O os TrpeaSeuTTjq 
-ieuripot; StaSi? (xtto HtxeXta; et? Kap^r,odva asixTO , 
xai ttoAXqc Sta tov exTrAouv eu.e'i/.cfi£T0 tov Bavor,Aov. 
'O oe Ta ;x£v EXeyev on; uoXeatCc; irpa^af tov ok Trept 
Trj<; £ipr^vrj<;, £TC£tSTi TTp^aCeuotTO , vuv r^v) Xo^yov Trpoa- 
i'£/£aOat. Tou 8s. 2euiQpou to t£ acTicppov tou ^tou 
Oauaaaa; xai twv Xoywv iiyifj^y] , xai t^<; Stxaioauvr,<; 
otet ueTpav Xa[jL6avtov ttSv eTOtjxo? r,v Trotetv, OTrep 
£y.£tvo<; 7rpo€aXXotTO. MaXtaTa oe £0o;£v auTw otxato<; 
etvat, OTi, Tot /pr^fjtaTa auTto tou pap6apou StSdvT0<; 

Xai TOt TTpETOVTa StOpa 7Tp£a6£UT^ OwpOU(/.sVO(; , aTT£- 

aetaaTO TTOcvTa , etTTwv w? avTi toutwv owpdv eaTtv 
euayriaov irpeaS^uovTi avOptoTrw tou<; ai/[i.aXt6Toui; 
xoataaaOai. 'O 0£ Tr)<; otavota<; eiraive^aa? tov avSpa , 
« oui; [xev, » v^r^fje « auv Toi? £[/.oti; uilai Ttov atjcjjta- 
XtoTow aTTeXay^ov, toutou<; aot TrocvTa? acj>tiQtj(.f r,v 0£ t6 
ttX^Ooi; auTtov xaT£V£t[/.aT0 [Jtotpav, toutoui; aoi [7.£V 
£;£aTai irap^lxdvTtov, et j3ouX£t,Trptaa6ai Toiv lycdvTojv, 
auTCx; 8' otv ou Suvai^jtrjv oux e^OeXovTai; TauTa toui; ei- 
Xr,cpdTa<; BtotaaaOai. » 'EvTauOa 6 Heuripoi; aTreXuae 
(jt.£v TTpoixa ou; auTOi; eT/^£v 6 BotvSr,Xo;' S 0£ eiyfe 
■/pr'ijiaTa, xai eaOr,Ta xai axeur) TTotvTa urro xr'puxi 
oriijLoaic): 7ro)Xr]aai;, TOUTOti; oaoui; ta^^uae twv alyij.a- 
XtoTojv £7TptaT0. Gensericlius si moi-tuus est inltio 
anni 477) P^ulo post pacem cum Zenone initam : 
sequitui" legationem nostram ( quam ad Genseri- 
clium, non vero ati filium ejus elfeminatum missam esse tlubium non est) fugam Zenonis (an 47^ Nov.) 
antecetlere. V. Tillemont. VI, p 480. Cf. tamen id 
p. 640. 

4- (475., 
Exc. De leg. Rom. p. 87. 88 : "Ort Zr^vo)v 

6 ^aatXeu; 7Tp6; tov cxp^r,Y6v twv FdTOojv TTpeaScuadt- 
[jL£vo<; 7r£pi 'HpaxX^tou tou aTpar/iyou tou xpaTr,0£VTO(; 
Trapa twv rdrOo^v, uTreay^TO £Trt XuTpoi<; a'j/yia£iv, xat 
Tot XuTpa IxaTOV auvojijtoXdyrjae TaXavTa. TauTa tou? 
7rpoar^xovTa<; 'HpaxX£t'o) Zt^vojv exsXeuae TrapaayETv, 
iva [.t."Jj Soxoir] XeXu[xevo<; utt' ixXXojv ev SouXou YeveaOai 
a/vi[JiaTt. IleitTTeTat 8c £t<; 0pcfxr,v toT<; FdTOot; toc 
ypTiiKXTix. Ot 0£ £0£;avTO [j-h, xa) S^Oev Ix Tri<; cppoupoti; 
cxvtaatv 'UpocxXetov TrpotdvTi Sc auTto ev ^VpxaStow 
TrdXet 7rpoaTp£/ouai Ttv£<; FdTOot, xai paot^ovTt Tto 
'HpaxXeto) Ti; ex Ttov TdTOojv ^icx t6v to[ji.ov £7rata£. 
Tojv §£ 7Tept Tov 'Hpa'xXetdv Tt<; eTre^rXri^e tw rdtOoj, 
xat « 7roj<;, et^rev, oute aauTOv oiSai; , avOpo)7re, outs 
yivoWxeti; 8v eTrXrj^a;* » '0 Se Travu Ytvo')axeiv lcprj t6v 
utt' auTou xocxtaTa (ZTcoXou[jievov xat aijta a^raaotijtevoi 
6 [Jt£v Ti? Tr,v xecpaXvjV tou TlpaxXetou , 6 os toc? •/eTpa; 
OLTziisue. Kai cpaatv, OTt xaTa avTa^rdSoatv eTraOev 
TlpctxXeio?' eXeYeTOYap Tiva? twv ucp' auTto TeXouvTO)v 
aTpaTtWTtov, 5d^avT(x<; ti 7rXr,[jt[JLeX£tv oux a;tov Oavot- 
Tou, £1? jEdOpov xaTa6aXt5)v Trav t6 aTpotT^uita cxvaYXOt- 
aai auToui; xaTaXeuaat. ExTOTe ouv ri tou 6£ou cxYavcc- 
XTr,at? et; auT6v eTr,petTO, 
5. 
[Suidas: 'HpctxXstoi;, aTpaTr^Y^? "{z-^oyMi; Itti ft jiistitia priieslare existimabatur : itaqiie , ut legationis 
<li;^nitali niajiisdeciis atideiet, piilricium eum creavit. Et 
ilie fiuidem navigavit. Sed Vandalus, ubi didicit legatio- 
neni ad se venire , prius cum ciasse trajecit , et Nicopolira 
(Epiri) ceplt. Severusautem legatus, solvensa Siciiia, 
Cartliagineni venit, et magnopcre (}uestus est cum Van- 
daio, quod ciasse transmisisset. lile vero dixit, se btTCCut 
bosteni fecisse : nunc quum de pace ad se legatus missus 
sit, condiliones ejus se excipere. Severi autem vitam frugi 
et modeslam admiratus, ejus consuetudine et colloquio 
delectabatur, quippe qui ejus justitia; quotidie periculum 
faccret, ex qiio omnia exsequi,qu8e proponebat , paratus 
erat. Maxime ilii visus est jiistus esse in eo , quod , quum 
ei barbarus pecunias lar^iretur et munera legato debitada- 
turiis esset, omnia rejecit dicens, niilliim donum viro 
lcgato dignius et convenientiiis, quam captivos in liber- 
tatem vindicare. ¥A barbarus , liiimanitate ejus collaii- 
data : «Omnes, inquit, captivos, qiii mibiet filiis meis 
sorte obtigerunt , tibi permitfo ; reliqiios vero inter exerci- 
tum sorte divisos per me tibi licet, ut lubet, ab bis qui eos 
possident , si modo consenserint , redimere. Nec enim pos- 
sem eos, qiiorumdominio cesserunt, invitos cogere. » Ita- 
«pie Severus eos, quos Vandalus possidebat , sine pretio in 
libertatem restitiiit, el pecunia omni quam babebat quam- 
que ex vestibus et supellectile publice a prsecone vendilis 
solvebat, captivos quoscumque [.otuit redemit. Zeno imperator per legatos summum Gothorum ducem 
rogavit, ut Heraclium ducem, qui in iiostium erat pote- 
state, soluto redemptionis pretio liberaiet , et pro redem- 
ptione pollicitus est se daturum centum talenta. Ea Zeno 
Heraclio propinquitate conjunctos peisolvere jiissit, lieab 
aliisredemptus, servi loco baberetur. Missac sunt igilur 
pecunii» Gothis in Thraciam, quas recepcrunt, et Hera- 
clium e custodia liberum abire siverunt. In bunc, quum iter 
Arcadiopolin tenderet, incurrunt nonnuUi Gothi, quorum 
unus Heracliiimbumero vulneravit. Quamobrem aliquis ex 
bis, qui cum Heraclio erant, in Gothum invectus : « Et 
qiiid tibi vis? ait; satin tu te ipsura nosti et eura quem 
vulnerasti? « AtGothus, probe se nosse eum dixit, quein 
male perditurus esset. Et simul Gothi ensesstringentes, 
unus caput, alter manus Heraclio abscidit. Et illi quidem 
aiunt, ea quae meruisset, repensa. Ferlur enim qiiosdam, 
qui sub eo stipendia faciebant, judicalos aliquod facinus, 
non tanien morte dignum , commisisse, in foveam coiijc- 
ctos lapidibus ab omni exercitu obrui jussisse ; ex eo tleus 
ira sua eum persecutus est. Heraclius fuit sub Zenone copiarum dux, homo qui- 
dera audax et paratus ad manus cum hostibusin bftllis ala- 116 MALCHI PHILADELPHENSIS Zrivwvo; , oio? (aev ToX|j.^ffat xai TtpoOuao? eY/_6ip£iv l? 
7To).£ixoui; eT0iiji.t>)(; , ou [j.svtoi to 7:poar,0£; Et/sv Iv toTc; 
xiv-Suvoti; , ouSs pouXriv 7rpo'T£pov Troirjffaasvoi; , wpaa 
Trpb; 8 £CT7r£LiS£ 7rpaTT£iv, aXV £;(o tou Xoytffuou ^rpo; 
Ta li^ya l/wpsi. Kat to lix^rXT^XTOj; 6;u Iv avopb; 
(j.oipa ItiOeto. "O^rep ov) xai [xdXtaTa auTOV uffT£pov 
£ff<pr|X£v. ] Malclii liaec esse Valesius monuit. 6. /i75. [Suidas : 'EpuOptoi;, £7rapyroi; vEyovw; Itti Zr'vojvo;. 
*0<; Ittei [jir^TS Tot xotva StapxouvTa Iwpa, [ir^rt jiapoi; 
TrpoffOsTvat 7rX£tov tou TeTaYjj.£vou Tot; auvTEXEffiv r,v£t- 
■/£T0, jj^rj£ Tiva 7rot£tv 7rovr,pbv, w; ojv cptXavOpojTro; , 
Twv o'.p£tXo[A£'vo)v r,5uvaT0 yaptv, atTr,ffa[Ji.£VO(; 7rapa 
Zr^vojvo; TauTr,; tt-; ap/rj; l^rauffaTO. Au7rr,v 0£ t^ 
^rbXei 7rape'ff/ev, r,vi'xa TauTr.v a^reOeTO. Mbvo; '(ctp twv 
teXouvtojv TOTe et<; Trjv 7roXiT£tav outo; £7rt tw 7TQtvT0iv 
ayaOo) e^recpuxei , OotTTOu? [X£v Tot; /aptTa? 7Tap£/0)v 
Toi; aiTOuixevoK;, oux £/o)v Cc Ttva 7ravTot7Tafft twv 
7rpo'ffO£ 7rpoffX£xpouxbTO)v a[jtuv£ffOat. Tb Ss xotvbv to't£ 
£t(; TTaaav a^ropiav xaTrJAOEV^ox; [xrioev £/£tv uTrbXotTrov. 
"A T£ Y^p Iv Tto xotvio Tati.£(o) Ae^tov xaT£Xt7T£v a7roOv7i- 
axo)v uTrb Zv)vo)voi; Ta/_u Ix£X£VO)to TrdtVTa , 7roXXa [jtsv 
/apt^o[ji.£'vouToT; c&tAotc;, 6k £tu/£v, oux ovto; oe dxpiSoui;, 
t^)ffT£ Ytvo^ffxeiv auTot, £i 7rv] xa\ aAXw? xA£7rT0tvT0. ] 
Erythrium praefectum prsetorio fuisse annis 47^ 
pt /|74 ex legibus quibusdam in cod. Justinian. 
liquet. Idem praefectus adhuc fuit anno 4?^ (v. 
Tillemont. VI, p. 4/8). Successit ei Sebastianus, 
quempraefectum fuissemense Dec. an. 477)paullo 
post quam Zeno ex fuga redierat, leges Zenonis in 
cod. Just. probant (v. Tillem. p. ^90). Erythrius 
igitur statim post reditum Zenonis (mens. Oct. 
477), vel, quodprobabilius est, pauUo antequam 
impcrator Verinae et Basilisci insidiis in fugam 
compelleretur (Jul.an. 475)) munus deposuit. Cf. de eodem Tillcmont. p. IfOi l\o3 et 577. 
Idem probabiliter est Erythrius cujus mentio fit 
ap. S.uidam : IlavbXStoi;, l^rwv 7ToiviTr,<;. ''EYpa'!'^ 
otasopa, xai Trpb^; AiOepiov u.s.zk tvjv vbffov Si' I^twv 
xa 1 7rpb<;'EpuOptov, xa t Trpb; Ao^pbOeov ^^yztj.oyx xa i 
xbijL-/)Ta' xai et; 'AcpObvtov xbtxriTa' xai iTriTotcpiov 'TTra- 
Tta? OuyaTpbc; 'EpuOpiou. Porro adhunc Erythrium 
Reinesiusrefert quae eDamasciohabetSuidasv. 'H- 
paiffxoi; r^OTEYap 'A(Ji.[Jto')vto<;xat 'EpuOpto<; 6 Aiyu7Ttio? 
St£[jLot/ovTO 7rpb; dXXv^Xoui; Iv Bu^avTto), xat 8t£T£X£t 
7Tpoo)0wv d£t 6 ET^po; Tbv £T£pov et; T0u<; Iff/aTOUt; 
xivouvou<;. — Idem Suidas de Heraisco alteram 
habet glossam, quam e Malcho fluxisse suspicatur 
Bei'nhardyus. Verba sunt : 'Hpaiffxoi;, dvrip Aiyu- 
7TTto<;. OuTO; :^v [jtev ffuveTvai Setvo^TaTo;, aYo^vtaffT'^; Bl 
oux iff/upb; aTrb (u7rep s. v. DuveTvai, ubi ead.) 
Tviq dXrjG£ia<;, ouSe TOti; ^o) ^£pouffa<; d^rb TauTr|<; 6Sou? 
dvt/v£Uffai xal Ste^eXOetv. Outo(; y«P £? TouvavTtov 
exexXr'pwTO Tr,v eu[jtoipt'av. 

7. (an. 475—477-) 

[Idem : BafftXtffxoi;, Br,pt'vri<; doeXcpb<; Tyji; pafft- 
XtSo;, IttI AeovTOi; tou pafftXlwi; dvTt 'PouffTixiou 
ffTpaTO^reSdtp/ou vjpeOr, , eueTrtTeuxTO; (jtev wv lv 
[7.d/at;, ppaSuvoui; ol xal cpevaxt^ouffi paSio); OTraYO- 
[JL£V0(;. 

Baff tX t'ffX0(; , 6 'Po)[Jtat'o)v Ttov Itowv paffiXeu; , 
Twv lxxXr|ffto)v Toui; e7Tt!7xb7T0U(; etffe^rpaTTe /^pr^iiaTa, 
xai Axotxiov Tov Ko)vffTavTivou7rbXeo)(; e^rtffxoTcov (jti- 
xpou SeTv d^To^^ffaTO, ei [i.^ tio ^rXr^Oei twv XtYoi^.e'vo)v 
[jLova/wv d^rexpouffOvi. HoXui; t£ r,v ^rpbi; £7Tt0u!xt'av 
/pr|[ji.dTO)v, w(; (JtrjOE auTtov twv Ta? £UTeXeTi; xai Savau- 
ffou; [ji£Tto'vTO)v l7rtffTV5[jia<; d7r£'/£ffOai. Kat rjv otTravTa 
[ji£ffTa Saxpuo)V t^ twv TOtouTO)v £tff;poptov TTpd^et. 
Kai cffTtv Iv Tco 'A Q[ji.dTtO(;.] V. Tillcmont. VI, 
p. 482 sqq. criter conserendas : nnllam vero prii(1entiam in periciilis 
habebat, neque consnltatione priiis habita, sed sine conti- 
lio et teniere ad res gerejidas accedebat , et inconsultani 
celerilatem furore percitam viro forti convenire judicabat. 
Quod etiam postea ipsi gravissimorum casuum causa fuit. Erytlirius prsefectus prsetorio sub Zenone, qui, quum 
neque fiscum sufficere videret, nec tributis constitutis 
gravius oitus addere, neque aMis alieni dissolvendi gratia 
injusle cuiquam vim inferre, utpote vir humanus, susti- 
neret, Zenonem rogavit, ut sibi magistratu illo abire li- 
ceret : quod impetravit. Doloremautem civibiis gravem at- 
ttiUt, quum officium suum deponeret. Ex iis enim, qui 
tunc reipublicaeprseerant, solus ad omnium commune bo- 
nuni natus erat. Nani petentibus prompte benelicia pn-c- 
stdbat, necquenquam ob veteres offensas ulciscianimum ia- 
duxit. Fiscusautem ad summam penuriam tunc devener&t, ut 
in eo nihil esset reliquum. Nam quae Leo moriens reliqiierat in publicoa;rario, omnia a Zenone celeriter exliausta erant, 
quod multa amicis inconsulte largiretur, ipse vero paruin 
esset accuratiis, ut cognosceret si forte ab aliis sibi quH!- 
dam surriperentur. 

7. 

Basiliscus, Verinae imperatricis frater, sub Leone impe- 
ratore in |ocum Rusticii, castrorum pra;fecti, delectus est. 
In pugnis quidem felix, sed per ingenii tarditatem adversiis 
fraudes impostorum parum cautus. 

Basiliscus, Romanorum Orientalium imperafor, pecu- 
niam ab ecclesiarum episcopis exigebat , et Acacium , Con- 
slantinopolis episcopum, parum abfuit quia pepulisset, nisi 
a mullitiidine eorum, qui monachi (licebantur, cohibitus 
fuisset. Magnaque pecuni»! congerendae cupiditate flagrabat, 
et insigui avaritia praedituserat, ut ne illisquidem parceret, 
qui viles et sordidas arles exercebant. Quamobrem propler 
hujusmodi tributorum exactiones omnia lacrimarum plena 
erant. Vide de eodem s. v. Harmatius. FRAGMENTA. 117 ^8. (an. 475-477.) 

[Suidas : 'Ap[Jt.aTOi;. "Ort BadtXicixoi; 6 jSadiXsu;, 
eTTEiTrsp w? (su^^tvel t<o 'AptxaTw d.BeMq iTTSTpsTrsv Iv- 
Tuy^avetv ZrjVoivtSi Tvj pacrtXiot , Tpi6o[ji.£V7]<; acptarl t^; 
oaiAia?, xal tou xaXAou; auTwv oux cUTCapoosuTOu 
^vTOc, a(jLcpw aXXT^Xojv Ixto^tto); :^pwv. 'Pi^Iieic ouv 6[X- 
jjtaTtov Itc' aXXr^Xou(; lyivovTO xat 7:apexaTpo;pat cuve- 
ysTi; TrpoaoWojv xat [jL£tota(j(.aTtov [jt£Taoo'cr£t<;, tovo? tc 
[jt£Toc TauTa epojToi; ut:' 0']jtv aT^vo^jtEvou. 'Ett^i Si 
xotvo)Ga[j(.£vot To TraOoi; AavtriX euvotj/oi xai Mapta 
[jt.ata ttxaavTO touto (xdXi<;T?i t^c {Jti^ewt; laTpeta, Zv)- 
vtovt? BaatXiaxov Sih 6o)Tr£ta? ^^y^ '^o^ '^o^ IpaaTyjv 
£/etv Iv Tvi TrtiXet toc TrptoTeta. 'Opwv §£ Qs,uBi^ij(0(; 
Tt^xoj^jtevov Ix TravTtov AptjtaTOV, v^ayaXXEV d^ Trapeu- 
ooxi[jLotj[Jtevo? Ix v£ou , Tptytov [jitjvov xal T^<; aXXyi<; 
cppovTtCovTOt; ao)[jtaaxta<;. 'O S' 'ApijtaTOi; ex te tpopa^; 
ypv][7.aT0JV xat Ttjjt^^ ixTrXeToi» tu'-do)0£i<;, oiiSeva auTOu 
weTO Stotaetv Ivr' avSpeiot. Kai Toaourov aijTOu ■/]§£ 
^ aXr) £Tr£xp(XTet, w; axeufjV avaXa[jt£av£tv ( (xvaXaSeTv 
Suid. V. 'AXvi, ubi ead. ) 'A^^tXXsox;, outo) t£ Trept- 
Saivetv (£1?) iTCTTOv xat xaTot tov i7r7r(3opo[jtov cppuotT- 
TeaOat tou otxou. 'E^rjpe S^ toutov TrXeio) Trpoi; TOtaiJTr,v 
So';av [jtaiveaOat to uTrb Sr^(Jtou atjpcpaxoi; Iv 6ijcpvi[jtt'at<; 
txvaxaXetaOai Iltjppov. *0<; ei [Jtev outo); ISo'a Stot to 
Ipu0po7rpo'ao)7rov eTvat, eXeyev etxo^Ta* ei 5' <5)? Trpbi; 
e7ratvov otvSp^iai;, eOeXyev (5)<; ve'ov. Ou yk^ v^ptoa^; 
eSaXXev, ox; Iltippoi; [6 'AytXXe'o)i; add. v. 2ijpcpa|], 
exXXa yuvat[jtavvi<; vjv, wi; Hotpii;. 

'A p[JidtTio<;. OuTOi; [jteYiaTOv la^^^uae Trapa tv) Zr\- 
vo)vt'Si T^ paatXtaav] xat atjTW BaatXiaxo). 'Eacpotyv] 
Se UTTO Zv]V(ovo<; tou paatXe'o)<;. Kat U7rep7^a0r,aav 01 
TroXTTat T^ TOtJTOu acpay^. 'ETri yap A£'ovto; Trpbi; * 
Tou? aTaatot^ovTa;, oaou; XtxSoi Ttov ©pcxxwv, Toti; yCEtpai; lxT£[jtvo)v d7r£'7r£[jt7r6. 'Ovo'ouXc&Oi; ok auibv Ste- 
/_pviaaTO , ovTtva 6 'ApfjtotTto; Trlwira xat (xpTt Ix [Bap- 
6otpo)V vjxovTa 7rpoaXa6())v cptXocppo'vo)<;, to [jisv TrpwTov 
xo'[Jtr|Ta l7rot'r,aev, £7retTa xat aTpaTviybv 'IXXuptwv, 
xai et? laTiaaiv ej^eiv ttoXuv (xpYupov Trape^aye. 'Avte- 
So)X£ Sc TOtJTO) Tr,v papSaptxv]v (X7rtaTt'av (JteTot y£ipbi; 
[jttatcpo'vou. ] 

Utrumque locum Malcho tribuit Niebulirius. 
Quamquam et in scribendo nomine Harmati vel 
Harmatii diversitas et orationis color diversus 
parum favet Imic sententiae. Priorem locum Can- 
dido Isauro Toupius, Damascio in Vita Isodori 
Valesius (ad Euagr. Hist. Eccl.) tribuit. — Pro Tou- 
pii sententia facit quod in Candidi exc. ap. Phot. 
nomen viri est 'Ap[jtotTOi;. In Malchi excerpt. De 
leg. ( fi*. 10) nomen est 'Ap[xocTto;, ut in secundo 
Suidae loco legitur. Ex primo loco nonnulla re- 
petuntur v. 'AXv) et 2tJpcpa;. Pro cppuocTTEaOat tou oixou 
(quod optimi codd. etiam s. v. "AXv] praebent, ceteri 
vero : cpp, tou i^rirou ) Toupius scribi vult xaTa- 
cppuocTTeaOai tou oyXou. Bernhardyus nomen loci 
recondi ( velut Zeuxippi, in Chron. Pasch. p. 285 
B ) suspicatur. Ceterum de Harmatii historia adi 
diligentissimum nostrum Tillemontium VI,p. 4^1. 
483. 488. 

8 a. 

Exc. De leg. Rom. p. 88 : "Oti * cp^tjystv t£ xat 
TrXavotaOai xai (Jir5a[jtwi; StjvaaOat t(ov xaxoiv (xvaTrveu- 
aai, Trap' oT; [xot tou TrTaiatjtaTo; v]X7rt!^ov ^Tvat 7rapa- 
t{/u/7iv. Verba Zenonis exulis. 

9. ( an. 476 Juli. ) 

[Suidas V. Zr^v w v : "Oti Zr^vo)v 6 j3aatX£u<;, TruOo'- 8. 
Ilarmntus. Quiim Basiliscus imperator Harmato, ut co- 
gnato , liberiuii aditum aduxorem Zenonidem perraitteret, 
eatpie consuetudo diutius duraret et utriusque forma non 
vulgaris esset , ambo mutuo amore veliementer ardere ocu- 
losqueinse vicissin) conjicere, et vultus subindeconvertere 
et risu mutuo blandiri sibi ca>perunt. Quum vero dolorem 
tandem pareret amor, quem vultu tegebantmorbum suum 
Danieli eunucho et Mariae obstetrici aperuerunt, eumque 
medicrna concubitusvixsanarunt. Quofacto Zenonisblandis 
identidem verbis Basiliscum aggressa effecit tandem , ut 
amator principem in urbe locum teneret. Tlieodoricus 
( Triariifilms) dinXQm animadvertens, Harmatum abomni- 
buscoli, aegre tulit pra-ferri sibi juvenem, qui capillistan- 
tum ornandis et corpori exercendo operam daret. Harmatus 
vero quum propter pecuniarumaffluentiam, tum ob iionoris 
ampiitudinem inllatus, neminem fortitudine se pra;stan- 
tiorem putabat Quai falsa ejus persuasio adeo invaluerat, ut 
Aciiillis liabitum assumeret, itaque vestitus equo veheretur, et 
in circo sese insolenter populo jactaret. llludautem insanum 
gloriae studium acclamaliones infimae plebis, Pyrrhum eum 
vocantis, augebant. Qua) quidem si eum ita appellabat, quod nibicunda esset facie , vere ditebat ; sin lautianda; 
forlitudinis gratia, tanquam adolescenti palpabatnr. Kon 
enim heroes telis petebat, ut Pyrrhus, sed muliercularum 
amori Paridis modo indulgebat. 

Ilarinatius. Hic plurimum potuit apud Zenonidemimpc- 
ratricem etipsumBasiliscum. Occisus autem est a Zenone 
imperatore, ejusque ca;de cives admodum sunt la;tati. Nam 
sub Leone quoscumquedeThracibus,qui seditionem mo- 
verant, cepisset, eos raanibus amputatis dimiserat. Onoul- 
phus vero quidam ipsum interfecit, quem Harmatius pau- 
perem et a barbaris recens venientem humaniter su.sce- 
ptum, primum quidem comitem fecerat, deinde vcro 
prffifectum lliyriorum, et ad convivia raagnam pecuniai vim 
ipsi pra^buerat. Ille vero barbaricam perfidiam sanguinaria 
manu ipsi pro gratia retulit. 

8 a. 

Extorrem esse et errare neque unquam a malis respirara 
mihi datum est, neapud eos quidem apud quos inforlunii 
me consolationem reperturum sperabam. 

9. 
Zeno imperator {prn/ugus in Isauria ), audita suorum 118 MALCHl PHILADELPHENSIS 

{/.evoi; Twv oixeiwv Trjv ^rtav, e; cppoupiov xaxacpeuY^t 
£711 Xo'{>ou xei[jL£vov, 8 KtriVffTavTivouTToXiv ot TrpoV^fopot 
exaXouv. OTrep yvou? Toti; covoufft CTeva^a?, « 0£ou 
TcatYvtov apa , etTTEv, 6 avOpwTTs;, Etye xat £iji.£ outoj 
jrat^etv cptXeT to Sataovtov. 'E(ji.ot yap OTt ot p.avT£t; tov 
'louXtov [xv^va E^avayxr,? ev Kt.jv(7TavTtvouTCo'Xet otaT£t- 

V0'u£V0t TrpOuXEyOV. KaYt») U.£V £V0'[JLt^0V Ig KwvGTavTt- 

vouTuoXtv avafir^dsaOat, vuv oe TravTtov £py;ao; xa\ 
ouyai; dc^ Xo'cpov tiXOov, £up7]xt5)i; 6 S^tXatog 7rpoar,Yopiav 

6jJl.o')VU(/.OV. » 

Zr,vtov, padtXEUi; 'P(o;jtait>iv, t-),v {jlsv t?j;j.0T7iTa , 

y) £X£/_pr,TO AstOV, Iv T^ CpU(7£t OUX £f/_£V, 0U0£ TO 6u- 

{jtouaevov (X7rapatTr,Tov auTto xaO£taTr,x£t £ff(X7ta;, oiov 
Tou A£OVTO? Si£rji.£V£. Kat Tr,v '(s Ttpoaipsatv £v TToXXoti; 
eJ/£ cpiXo'Tt;AOv, xal & £7rpaTT£, 5c);r,? £v£X£v xai tou 
Gau[j.ot^£aOai £7rpaTT£v, ETrtOitXTtxtoi; p.aXXov y) (xXr)- 
Gtoi;. Ou [/r,v ouTe £[jL7r£tpO(; twv Trpay^jLtxTwv -^v, oure 
ei/ev e7rtaTr^[jLr,v, St' ^? laTtv txacpaXwi; Ti; ^aaiX£ia<; 
lOuveaOat. 11 po? Bz x£poo? xat Xv^[jifjLa ou/^ outoj (jl£v 
£[i;xavwi; tJj? 6 Aeojv St£X£tTO , ouSe £7rXaTT£ {jly) ovra 
ToTi; X£XTr,ae'vot; £YxXr^t/.aTa , ou [jLr|V ouok TravTEXtoi; 
xpeiTTtov u7ryip/_£ tou TrpotYU-aTOi;. Kat ypyiat^i; av ^a- 
atXsiai; etu^ov 'Pto;jLa toi , £t [jLr) ieCaaTtavoi; 6 to't£ 
7rapaSuvaaT£uo)v 7]Y£v aurov 07rY] eSouX^to , xa7rr,Xeuojv 
ifjaTrep e^ txYOpai; (X7ravTa, xat [jir,S£v «^paTOv Iwv Iv 
TV) paatXeo)? auXyj ota7rpocTT£aOat, aXXa Ta? [jlsv cxp/ai; 
(X7r£St5oTO Traaa? , toicx [jl£v laurw, tota Ss Xa^jtScxvwv 
Tto j3aatX£i Tot Tt^ar'_aaTa • xai et Trpoa^XOev erepoi; 
Ppayu Tt ^rpoartOeii;, Ixeivoi; r,v atp£TioT£po?. Twv Se 
ev Toti; (xp/eioti; yivo[jl£'vo)v (X7ravT0)v ouSev r,v, 8 [jl^ 
Xa6tl)v (X7r£7ri7rpaax£v. Ei Se Ttva (Ttvi?) (xp/^^Jjv twv 
Trepi auTOv ovtwv l/aptaaTO Zv^vo)v, (5ja7r£p TroXtTOxot- TrrjXoi;, auTOi; TauTYjv ^Xfyou Ttap' Ixeivou Xa(jLSotvo)v, 
aXXoti; Trapei/^e tou TcXeiovo; , Z/^vwvt Si toc xX£[X[jLaTa 
Trape/ojv. 

Zr^vtov, [iaatXeu? 'Po)[jLai'o)v, *0<; Zr'vwva tov lauTou 
utov oiaooyov xaTaXt[/7r(xv£tv GeXtov xo[jiiS^ v£OV, 
TrpoYJYe T£ St' (x^twv, xal ffO)tJLaax£taOat exeX^uev etc 
£7rtSoaiv T7;i; f,Xixta5. Ot Bi [JaatXtxoi Iv l^ouata yevt)- 
[xevot Tou aSSr,v Ti Sr,ao'ata xaTavaXtaxeiv, auSapt- 
Tixfo? Tov V£ov xpatTraXav Ivr^pYouv ( Iv^y^v conj. 
Bernh.), xai (JLaaTpoTceuovt^q aurto tou; ffuvr,Sou; 
irpoi; Touc Ttov appevo^v Eptorai; Xuaaav £7rat'o£uaav 
IxTO^TTWi;. AtaiTr,? ouv Iv f,Sovaii; xat Tucptjj TtO£;y.£vr,<; 
TO xaXov lOii; Y£vo';xevo;, xat Tr,v u7roTucpo;jL£'vr,v txXat^o- 
vetav eTTt tt) [BaatXix^ xapaSoxifx Sta twv Trpoaoj^rojv 
(XTreacpaivojv, axpoSaTeiv t£ 7]p;aT0 xai ;jL£T£'fopov tov 
auy_£va aipetv xai, auXXr^6or,v cpotvat, Trpoasyeiv Traatv 
dx; otXETati; (xvOpo')7roti;. 'AXX' 6 7rotvTO)V lcpopoi; ttjv au- 
aixr,v xai StoaxTr,v xaxcjTrja aurou T£0£a;jL£'vo<; , Stap- 
peuaavTa t^ •^txoTpi xat cxvatcOv^TOj; l^rt TroXXiti; 7iae'pa<; 
£<; Tr,v euvr,v (X7ro7raTouvTa , 7rpo'wpov Ttov (xvGpwTreiojv 
IStxatoja^v IxSvjvat. €f. idem vv. 'ASrjV, MaaTpo- 
7r£uovT£i;, Atairati;. ] 

Ilaec e Malchi Exc. Constant. fluxisse (Jubium 
non est. Cum iis quae primo loco leguntur cf. 
Suidas V. 'E ^ ^ X £ V , I^eSt) , iTEXe^aOr,. « "Oti Zr;;o)vt 
Trap' -^^v £?/£ Sc)^av, l^rjXG^ to [jLotvT£U[jLa. 'Avri yap Tr,<; 
[SaatXtoo? fJji; fO£To 7ro'X£Oi<;, £ti; X()-.pov auYxXEtaGlvrt t6 
auTw ovo;xa £/ovTt auviSr, to 7r£pa<; tou ^tou. » Postrema 
quum ab liistoria prorsus aberrent, corrupta 
habeo. Corrigam ex nostro loco to Trepa; tou 'Iou- 
X^'ou. De Zenone in IsauiMa obsesso v. Theophanes 
p. i86 ed. Bonn.; Euagrius III, 3 ; Tiliemont. VI, clade, in casttillum contugit, qnod in coilesituin vicini Con- 
stantinopolin vocabant. Qnocognito suis cuni gfmitu dixit : 
« Homo utique dei ludibrium ; siquidem me sic luditicaii 
placuit numini. Vates enim constanter milii prajdixerunt 
aflirmantes, Juliummensem [an. 47C] fatalcm mihi esse, 
quo Constanlinopoli versarer. At(iuc ego quideni arbilrabar 
nie Conslantinopolin venturum. Niinc vero ab omnibus 
destitutus et exul in coliem veni, quem eodein nomineap- 
pellari miser depreliendo. » 

Zeno, Rouianorum iinperator, non eadcin qua Leo fiiit 
crudelilatc, neqneiracundia fiiit in perpetuum inexorabili, 
iit ille. In inuitis antem animiim ambitiosiim ostendit, 
elquae faciebat, gIori;e et admiralioiiis causa faciebat, per 
ostentationejn potius quam ex veritale. Adde qnod erat 
reruin imperitus, neque illam scientiam liabebat, per quam 
regna tuto gubernari possunt. Lucri autem et qiiirstus uon 
tam insano flagrabat amore , qnam Leo, nec falsa crimina 
adversus possessores comminiscebatur ; nec lainen ab vitio 
isto prorsus immunis erat. Jam su!) illius imperio Romani 
(piiete vivere potuissent, nisi Sebastianus, tum in aula po- 
tentissimus, arbitratu suo quovis eum impulisset, omnia 
velut in foro cauponans , nec quidqiiam in aula Cajsarea 
sine pretio confici sinens. Sed omnes magistratus vendebat, 
pietio paiiim sibi reservato, partiin cum imperatore com- municato. Quodsi quis accessisset, qui pauUum quiddam 
adjiceret, is ceteris praeferebatnr. In auladenique nihil erat 
rerum omniuin , qiiod ipsi venale non esset. Si cui vero suo- 
runi familiarinm Zeno contulisset, ipse lanqiiam publico- 
rum miinerumnundinator ab illo redemptumexiguo pretio 
pluris vendebat aliis, Zenoni fiirta prabens. 

Zeno , Romanorum imperator, Zenonem suum filium, 
admodiim adolescentem , imperii successorem relintjuere 
cupiens, per varias dignitates provexit, et corpus exercere 
jussit ad incrcmentum statur.T. Sed aulici , nacti potesta- 
tem pecunia; public* luxu perdenda>, adolescentem in Sy- 
bariticam crapulam impulerunt , (piiimque lenonum more 
pueros a^quales ipsi conciliareut, insano marium amore 
animum ejus imbuerunt. Itaqiie vitne assuescens, qua; pul- 
chrnm in voluptate etsuperbia reponerel, et arrogantiain, 
quam ob exspectafionem imperii animo fovebat, vultu prae 
se ferens, superbe incedere, etsubliinem cervicemerigere, 
et, ut breviter dicam , omnes servoriim loco liabere ccepit. 
Sed ille omnium vindex im|)robitatem ejus, tam naf ura quam 
disciplina baustam, perspicicns, qiiiim ventrisprofluvio la- 
borasset et pcr dies mullos sine sensu lectum excremen- 
tis siiis inquinasset, immatiirum rebus humanis excedeie 
jussit. FRAGMENTA. 119 p. 38G. Dc Constaiiliiiopolicastelloniiliiiioncou- 
slat. De filio isto Zenonis impuro reliqui scriptores 
nihil tradidere. 

lo. (477 ■^fl 478 init. ) 

Exc. De lcg. gent. p. ^3. 94 : "Oxt 6 Au^iowsxoc, 
6 Tou 'OpscTOu uto? (deb. : "Oxt 'OSdaj^^o;) axouffa? 
Z'/^viova TraXiv triv paaiXEtav avaxexT^aOai tv;? ew, tov 
UafftXiaxov sXaaavTa, rjvayxaae ttiv fiouXrjv aTroaTETXai 
TrpeuSetav Zr|Vt.jvt av]u.atvouc7av, t5)i; totai; [xsv auToTi; 
paaiXstac; ou osot, xoivo? Si aTToypiQaci (/©'vo? tov auTO- 
xpotTiop eir' a!jt.cf»OT£pot(;To'ti;Trc'paat. Tbv fjtsvTOi 'OSda^ov 
utt' auTtov TTpoSeSX^aOat ixavbv ovTa cto^stv toc Trap' 
auToTi; 7rpavfji.aTa, 7:oXtTtxr,v eyovTa auvsatv 6[jtou xai 
ijta/taov xai oeTaOai tou Zrivojvoi; TraTptxtou Te auiw 
(XTroaTeTXat a^tav, xai Tyjv twv 'iTaAwv toutw eseivat 
ototxr,atv. 'AcptxvouvTat 8^ avSpe? t^; ^ouX^i; Tric ev 
Po')p.r, TOUTOUi; e<; BusOtVTtov xo[/.t^ovTe? toui; Xdyouf;, 
xat Tati; auTaT; rjaepati; ex tou INe^TrojTOi; ayY^Xot, Ttov 
T£ Y£Y£vr,(jL£'vojv auvr,aOr]adiji.evoi tco Zr^vojvt, xat Sed- 
[jtevot (xtxa xat^; laat? to) ]N£7romau[jicpopai; j^pr.aaijtevo) 
auaTrouootaat TrpoOuijiox; paatXetai; (xvotxTriatv, "/pT^tJtaTol 
Ts xat aTpaTbv eTri TauTa otodvTa, xat Toii; aXkoiq, oT<; 
Seoi, auvexTTOvouvTa xriv xotOoSov. TauTtx re Xe^ovTa; 
6 Ne'7ro)<; (x^reaTeXXev. Zr^vo)v Bk toi<; rjxouat , Tot? [J.h 
0.110 iTf(; fiouXrji; (X7rexptvaT0 TauTa , ox; Suo ex t^? £oj 
(5aatXe'ai; Xafidvrei; Tbv [jtev £^r,Xotxaaiv, 'AvOe^t/tiov Se 
otTre^XTeivav xai vuv to ^rotrjTeov auroui; ccpr] Yivtoaxetv 
ou yap av paatXe^ox; £Tt ovto<; eTEpav r)Yvi<J2aOai (eiarjY. 
Bekk. ) YVto[Jir)v rj xaTtdvTa Trpoaoe'/ eaOai • toi? Se sx TOu [JapSfipou (?Tt xaXtoi; 7rp(x;ot Trapi tou ^aaiXeox; 
Ne^roiTOi; Tr)v <x;iav tou TiaTptxtou 5£;ot[jtevo<; 'Ooda/o;- 
ex7re'[jt'|/etv Y^p aurbv, ei [jtrj Nettox; £7r£cpOotx£t. 'E^rat- 
v£Tv Se, o)<; io/ry e7rtO£0£'.XTat TauTr,v tou Tbv xdaiv.ov 
cpuXotTTetv Tov Toi? '^Pio[jLai'oi<; 7rpoar,xovTa' xat Ttt- 
aTeuetv evTeuOev, to? xat tov ^aatXe^a Tbv xauTa Tiu-f[- 
aavTa xaTaSe^otTO OaTTOv, et TroteTv Ge'Xot Tot oixata. 
rCat paatXetov Ypat^.fJta Trepi tov vjSouXeTO Tre^ji^rtov Tto 
'Oooot/oj , TraTptxtov ev touto) toj Ypot[JL[xaTt e7rojvd[j(.aae. 
TauTa oe cuvea^rouoa^e tco Ne'7rojTt 6 Z^vojv ex tojv 
eauTou xaxtov Tot £X£t'vou oixT£ipojv xai Td y^ xoivbv 
Trj? Tuj^r,? et? U7rd0eatv e/ojv Tto SuaTU/_ouvTi auvct- 
yOeaOai, "A^jia oe xat 15r,pt'va auve^rtoTpuve toutov, Trj 
NeTTojTo; Y^^vatxt auYY^vet oua-/] auaTreuoouaa. V. Til- 
lemont. VI, p. 492 et 44i- 

II. (478 Zcnon. an. 5.) 

Ibidem p. 94. ^5 : "Oti ev tco e;/;? erei eTri Z/]- 
vojvo? 7rp£'a6£t<; t^XOov ex 0p!xxr)<; tojv uTroa^rdvSojv 
rdxOojv, ou; Sc?) xat cpotoeptxTou? 01 'Poj[jtatot xaXouatv, 
(x^touvTei; Zr^vojva ©euS^pt/^to aTreiaaaOai tco Ttatoi 
Tptapiou, f'au/ov eOe'XovTt Ste^otYeiv Tbv piov xai [/.r,— 
Se'va 7rdX£[xov Toti; xotvoti; aip^aOai 7rpocY[Ji.aatv. 'II;iouv 
Se xal axo7r£tv, oaa 7roXe[jLtoi; tov xaTe'6Xa'|/e 'Pto[jtaiouc, 
xat oaa 0euo£'pt/o<; 5 tou BaXarjtr^pou 7raT<;, aTparr^Yb; 
ojv xai cptXoi;, Tai? TrdXeaiv eXu^Jtr^vaTO , xai [jtr) vuv 
(x^re/Oeia; 7raXat3ti; opav [x$XXov, ^ Smn^ Tt toj xotvto 
Ye'votTO TravTsXtof; tJjcpeXiiJtov . Eu6u? ouv 6 SaatXeui; Tr,v 
jSouXrjv auYxaX£'aa<; Yvto[ji,r,v auToT<; TrpouOrjxev 8 rt Seot 
7roir)aai. Oi Se (XjJicpOTepot<; \t.ky oux ecpaaav ixavbv Tb 10. 

( Odoacer) iit antlivit, Zenonein iterum Orientis impe- 
rium, expulso Basilisco, recuperasse, senatum Romae lcga- 
tionem ad ZtMionem mittere coegit,quiC illi signilicaret, 
proprio imperatore se non indigere. Unum imperatorem 
^uflicere, qui ulriusqtie imperii (ines tueretur : Odoacrum 
se elegisse , qui lianc partem tntam pr.nestaret. Hunc enim 
el scientia reipublica; administranda; , et rei miiitaris peri- 
tia pncstare. Itaque orare tit illum Zeno patriciatus digni- 
tate ornet, et Italiam regendain ei committat. Profecti 
siint igitur ex senatu Romano viri , qui lios sermones By- 
zantium deferrent. lisdem diebus venerunt et a Nepote 
iiuntii, qui Zenoni restitutum imperium gratularentur, et 
ipsum obtestarentur, ut omni opera etstudio illum , qul eo- 
dem tempore eodem, qno ipse, casu afilictusesset, in reci- 
pientlo imperio adjuvaret , et pecunias et exercitus et alia , 
quai opus forent , suppeditaret, quo ilii redituni ad pristi- 
nam fortunam paiaret. Ha'c qui dicerent Nepos misit. At 
Zeno iiis, qui venerant, ba>c responsa dedit : senatoribiis, 
illos ex duobus quos ab Oriente accepissent, imperatoribus 
iinuni expiilisse, et Anthemium occidisse. Nunc quid sibi 
facto opus esset, ipsos dixit perspicere : imperatore enim 
superstite, non aliam debere valere sententiam, quam ut 
illiim redeuntem exciperent. Ad ea vero, quaj barbarus 
niintiarat : rectc et jnste faclurum,sia Nepote imperatore 
Odoacer patriciatiis dignitatem susciperet. Eam se illi inis- siiriim, nisi Nepos pra?venerit. Laudareseeum, quod sic 
morem Romanis convenientem servare inceperit, ideoque 
confidere , fore iit imperatorem , qui illum hoc honore af- 
fecerit, si quidem justa facere vellet, quamprimimi reci- 
peret. Et in lilteris regiis, quibus Otloacro voluntatem 
siiam significaret , einn |»atricium nominavit. Qu;c Zeno 
Nepotis causa institnit, propter sua Nepotis maloriim mise- 
rittis, et commiinem hominuni sortem reputando ad aliorum 
commiserationem adductus. Koillum impulit etiam Veriiui, 
quiie Nepotis uxori, cujus crat consanguinea , favebat. 

11- 

Insequenti anno Zenonem legati a Gothis adieriint, qiii 
in Thracia consederant et ftcdere cum Romanis con- 
juncti erant : hos fcederatos Romani vocanl. Orabant ut 
reconciliari vellet Theudericho, Triarii filio, cui nihil 
esset optatius, qiiam tranquillam et quietam vitam dncere 
neqne armis rmipiiblicam vexare. Illud etiam eum consi- 
derare jiisserunt, quanta inala ipse, quum hostls exsti- 
tisset , Romanorum rebus attiilisset, et qiiot urbes Theu- 
derichus, Balameri filius, qui dux etamicusappellatiis es- 
set, evertisset; neque tam veterem inimiciliam respicien- 
dam esse, qiiam communem omnium utilitatem. Confestim 
igitur imperator senatum convocavit, et Iia'c illispropo- 
suit, ut sibi consilium darent, quid facto opiis esset. Se- 
natores vero dixerunt, reditus publicos minime sufficcre 120 MALCHI PHILADELPHENSIS or,aoaiov sivai auvTdc^si? ts xai (jLiffGov £7rapx£ffai Trpo- 
ysipijiq^ biiozs ye ixtjSs aCiTOii; [/.ovot? toT? aTpaTicoTaii; 
dasjATTTOUi; uttoteXeiv Ta? yopTf-^icic SuvafjtsOa. 'Otto- 
TEpov Bs auTwv Sst tptXov TrpoeXecOai, toutou xuptov 
auTov pafftXsa xaOtdTacOai. '0 Ss Itii t-Jjv auXr,v tou; 
T£ xaTot Trjv 7ro'Xtv CTpaTiojTa? xaXsaaf; xai Tai; ayoXa? 
ttTraaa;, dvafia? IttI p-^[Ji.a TroXXa tou 0=uScptyou xa- 

T7,Y0'p£l, £V TOUTOti; OTTO)? T£ TOt? "PciJfAatOti; E^OpO? 

avojO^v £t7] , xai w; EXuuv^vaTO toT? ttjv 0pdxr,v oi- 
xouat , yEtpdi; t£ d7roT£'fJtvajv dixa tw 'AputaTioj xal to 
Y£0)pYouv aTrav Troiv^aai; dvdaTaTov OTroj; t£ TupavvtSa 
TrdXiv £Tr\ ToTi; xotvot; ttjv BaatXtaxou ETr-^Y^tp^ ) xat 
w? Tout; aTpaTio')Ta? Ix^Tvov dv£Tr£ta£v Ixttooojv Trotv^- 
caaOat, ojg tojv Fo^tOojv dpxouvTojv. Kat vuv Sv] 7rp£- 
ff6£U£aOat oux Etpr^vr,? y^ fJ-SXXov, ^ aTpaTrjYiai; Seo- 

(/.SVOV. « *Hv OUV £/£T£ YVO^^fXVlV Xat UfXEli; 7r£pt TOUTCOV, 

Taurrjv » £'^v] « Trap' &i/.oJv dxouaai pouXo'iji£voi; vuvi 
trap£xdX£aa , eioojc tojv [BaatX^ojv toutoui; da^aXwi; 
TrpaTT£tv, 01 dv rd pouXEuuiaTa T0t<; aTpaTto')Tati; xoi- 
vojaojatv. » Oi Bs f,<; xaT£T£tv£ xaTrjYoptai; dxouaavT£? 
xat £X TauTr,? SioayOivTsi; S Xp^v dTroxptvaaOai, Trdv- 
T£i; dv£6o'r]aav, £/_Opov £?vai 'Pojfjtatoii; 0£uS£pi/ov 
xat TrdvTai; £t Tti; £X£t'voj cuv£aTr,x£v. Ou [/.iwzoi toi? 
Trp£ao£at TauTr,v euOui; eocox£v d7ro'xpiatv 6 Zv]vojv, 

dXX' £7r£t/_£V, £0J? TO TtXeOV dxOUaSl TCOV £;ojO£v. 'Ev 
TOUTOJ Oc YP^''^ °VT£i; Td ivOOW Y^VOIJl£Va TtOV £V Tyj 7ro'X£i 

Ttvs; Toj 0£uo£pt'/c;j edXtoaav, "AvOtuio'!; t£ laTpo; xai 
Mapx^XXTvoi; xat ^TEtpavoi;, Kat ou [jttjvov laurojv eTri- 
ffToXai; e7r£tjnrov, dXXd xa\ tcov Iv T£'Xei 7rXaTTo'a£voi 
YpdajjtaTa lxeivt>j iTrecTeXXov, Oapauveiv pouXo'iJL£VOi , oji; Jxavou; £/ovTa tou? aut/.TrpaTTOVTai; evSov. Ka\ 
Tp^Ti; Tojv d7ro pouXyii;, tou jjtaYtaTpou Trapo'vTO?, I;£- 
TdaavTEi; TauTa, xat TrXr,Yd<; Tot aoJuaTa TroXXdi; Itti- 
0£[X£voi, (fUYViv EtaaTra^ l7r£'0r]xav. Ar,0£v Y^p dTrs'- 
/£aOat Oavdrou xai a^paYcov ooxeTv 6 Zr^vojv ISouXeto. 
Repudiata sic reconciliatlone , quam Tljeudcrichus 
proposuit, belluin iliud secutum csse vidctur, in 
quo urbes -vastans Theud. usque ad muros By- 
zantii pervenit, tandem vero a suis sibi timens 
recessit, uti narrant Euagrius III, aS et Theo- 
phanes p. io8, C. Exc. De leg. Rom. p. 88 : "Oxt tov dpyovTa Ai- 
YUTTTOu IttI [xdXii; /puatou XiTpati; v' lxTr£p.Tro'[jt£vov, 
tJjaTrep euoatfjtovEaTlpai; Ysvo^jtevr,; ri TrpdcOev, Itti ttev- 
Taxoaiati; 8[jlou XiTpat? d^recTetXev. 

i3. (an. 478.) 

Exc. De leg. gent. p. yS. 96 : "OTt tco aurw 

£Tet TrpsaSetc Ix Kapy(_r,oo'vo<; I? BusdvTiov r,XOov, ot»^ 
'AXe^avSpoi; r,Y£v 6 t^; 'OXu6pt'ou Yijvaixoi; l^riTpo^roi; • 
Si; izu-fyoL^^s. 7r£tjicpO£ii; utto Zr^vojvo? TrdXat, auvO£Xouar,i; 
xai auT^i; touto Tvii; IlXaxtotai;. "EX^yov 0£ ot Trpe- 
c^£ii; , OTi 'Ovojpt/oi; cpiXo? te toj paaiXeT xaO£aTr,xoi 
dodXoJi; , xal CTEpYOt Ta 'PoJtjtaitov, xai d'ft'r,at TrdvTa, 
d TrpdaO£v IvexdXfii 7r£pi te tojv TTpoadSo)v xat tojv 
dXXcov /prjtJLdTOJv, & tv]; auTou jm<xix.oti TrpoeiXrfiiet 
6 Alojv, xai oca tojv l[jL7rdpo)V twv Ix Trj; Kap/r,So'vo? 
dpTi xaOiCTaijLevou tou ^toXI^jlou IXv^'^Or), xa\ ei rt dXXo ad stipendiaprompte utrisque suppeditanda, quum ne solis 
quidem militibus victus comniode pra>stari posset. Cum 
quo vero ex duobus amicitiam instituere priestaret, id in 
soiius Imperatoris arbitrio consisfere. In aulam quoque 
convocatis miiitibus et omnibussciiolis, ascenso suggestu, 
multa de Theudericho questus est, niaxime quod jampri- 
dem Romanorum liostis exstitisset, quod Tiiracia; incolas 
deprajdatus fuisset, quod una cum Harmatio maniis ca- 
ptivis amputasset; quod omne agricolarum genus sedibus 
suis expulisset.quod Basilisci tyrannidem in rempubli(;am 
invexisset, deinde ad ejusdem ca-dem milites instigasset, 
lanqnam soli Gotlii sulficerent. Et nunc legatos ad se mit- 
lere, nontam ut pacem , quam ut exercitusimperium po- 
stularet. « Nunc igitur, » inquit, « quam sententiam super 
his dicturi sitis, audire cupiens, vos iuic convocavi : scio 
enim, eos imperatores tuto suas res agere, qui sua consi- 
lia cum excrcitibus communicant. x Atilli, accusalionibiis, 
qiias in Theiidericbum imperator intenderat , aiiditis satis 
ex ipsa accusatione, quid sibi respondcndiim esset, perci- 
pienles, acclamavernnt omnes, Romanoruin liostem esse 
Theuderichum etomncs, qui illi faverent et ad ejus cau- 
fiam se adjungerent. Et hoc quidem responsum Zeno non 
e vestigio legatis dedit, sed exspectabat, donec exploratius, 
qiiomodo se haberent ea qu:K! foris gererentur, sciret. In- 
tcrea comprehcnsi sunt qui ca qua^ in urhe facta erant, 
ad Theudeiichumscripserant, .\ntliimusuiedicus, Marcel- linus et Stephanus , qui non solum suas ipsorum litteras, 
sed eliam magistratuum quorumilam supposititias ad eum 
niiserant, quibusjubebantilluin bono animo esse, tanquam 
multos suarum partium fautores intra urbem esset liabitu- 
rus. Tres ex senatu, pracsente magistro, de his qusestionein 
habuerunt, qiios multis illatis plagis perpefuo exilio con- 
demnarunt. Quippe suppliciis Zeno et cffidibus abstinere 
videri volebat. 

12. 

Pra?fectum ^gypti, qui antea vix quinquaginla auri libras 
pro obtinendo munore solvere solebat, Zeno, tanciiiam 
ubcriore facta provincia , qiiingenf is libris in pra^fecturara 
amandavit. 

13. 

Eodem qiioque anno legati a Cartbagiiie Byzantiiim ve- 
nerunt, quos Alcxander, uxoris Olybrii procuralor, duce- 
bat, qui a Zenone, Placidia consenfiente, missus fuerat. 
Dicebant vero legati, Honoricbiim velle cum iniperafore 
sine fraiide amicitiam contrahere et Romanoriim partcs 
aniplecti. Qiine antea repetiisset de reditibus et pecuniis 
uxoris suaj , qua; Leo ipsi pra'rii)iiisset, qiia^que mercafori- 
bus Carfbaginiensibus per belium, quod nuper fiicrat , 
rapta et ablata essent , et in universum ea , de quibiis pater 
ejus cum Komanis litigasset, remittere et condonare. Fir- 
mam et slabilem pacem petcre, nequc quicquam susiiieio- FRAGMENTA. 121 TTaXai 6 Trax^.p 7cpb<; 'Pt<)u.aioui; 67ro)aouv e<iX,^^ aixiav 
T1QV T£ £ipr'vv)v e/£'.v d;ioi7] peSaiav, xai [/.TiSiv eTvai 
XotTrbv ToT? 'PwaaiOK; u^roTrTOi; tw (xvi ouyl y^'')'^'''^? "^^? 
ffTTOvSai; laTCEOoWstv, xai 6ffa7io-/i cuvexeiTO. Etosvai yap 
jCapiv, OTi TrjV 'OXuSptou T£TtjA-/^xot YuvaTxa"xat TauTa 
7ruOo'[ji£voc TiavTa eToiao? r,v p<xGike1 7TpaTT£tv ^ Sou- 
XotTO. 'Hv 5i TOUTO 7rpo'(7^ri[xa £U7rp£7r£? Tw Xoyw, eTTct 
To Y£ aXriOs? Tcaaav £8£Sotx£(Tav u7ro'|itav ■Koliiiov , xat 
[XETot Tbv OavaTov rtv^tpi/ou 7reao'vT£s Iq 7raaav (xaXa- 
xtav ouT£ Trjv auTViv pcopiriv £<; TrpaY.uaTa ^g/o^j, out£ 
Ta<; aura? evt auvETy^ov TcapaaxEuai;, a? Exetvoi; ^rpbi; 
7raaav Trpa^tv etysv £cpo'puou?, w<; OaTTOv a£t 7rpaTT£tv, 
rj w; av aXXo? fiouX^uaaiTo. A^^auevOi; os auTOu<; (piXo- 
cppo'v(f)i; 6 Ztivojv Tttjtrii; (jlsv T^^iojae S^ouarji; tou? 7rp£- 
aSeii;, xal Swpoti; aTrsTrsa^^e TOt<; Trpe^rouai xoa[Jt.r^aa(;, 
AXsqavSpov Ss 7rot£t twv 7rpt6aTO)V xo(Jtr,Ta. 

O T^i; OXuSptou -(\jw<xix.oq £7rtTp.] sic pro 6 t^<; 
AXuaptou £7r. Valesius, addens : « Ilaec Placidia 
Nobilissima dicebatur. lianc Genserichus rogatu 
Leonis Augusti una cum Eudoxia matre, Valenti- 
niani Placidi vidua, Constantinopolim remiserat, 
ut scribit Procopius in lib. I Vandalicorum et 
Priscus. De Alexandro autem procuratore Pla- 
cidiae loquitur Victor Uticensis in libro II De 
pei\sccutione Vandalorum, qui hanc liistoriam 
valde illustrat. » 

i4. 

Exc. De leg. Rom. p. 88. 89 : "Ort Iv tw auTw 
ypovo) 6 Zr^vo)v ataOo'[Ji.£voi; , ox; Ta (jiev 0£uS£pi/ou 
Tou Tratobi; iJaXaitv^pou a£t (xaOsveaTepa xat IXaTTOva 
YiYvoiVTO, 6 §£ Tou Tptapiou eOvv] Te auvaOpot^ei xat 
(yuaTp£;pei 5uv(X[jteti; , evo'ijLta£ jieXTiov £7rt [jteTpiot<; auTW, Et (jutx6r)vai pouXotTO, xaTaXuaat t^v lyOpav. 
Kai 7rpea6et<; txTroaTeiXai; ^^tou to'v t£ uibv 7rapaSouvat 
6[xripov, oj<; TraXat 7rpouxaX£tTO , xa\ ioto')Tr,v ovTa ev 
Toi<; eauTOu (jtEVEtv, (jtriSlv £vo/Xouijievov, &<7j:s.p viTr,a£ 
to't£, Xa6£tv T£ Trjv ouatav 67rdar,i; txcp7ipr,T0, xatTfiXXa 
■/•,au)(a^£tv, ouoev eyovTa xaxbv ou8e eTtptij 7rap£'/ovTa. 
'0 0£ cx:r£xptvaT0, 6'Tt [oute] tov ulbv eti 6'tjLripov SoWot, 
ouT£ SuvaaOai Iti ex (Ji.o'vvi? Trji; ouatai; iSto)Tr,i; otaY£tv. 
Eo)? (j(.£v Yo^P ^v (J.o'voi;, («,r'7ro) iGvv] ToadfuTa 7r£pi 
auTbv E/ojv, [j(.o'vr,v av Trjv ouaiav a:pdopa auaTEXXoijtivo) 
tao); av £7rapx£'aaf vuv 0£, £7r£t7r£p auxbv !<; a.\/a.yy.ry 
Tou £Ovv] ouXXe^at xaT£aTr,aav, Ix Tr,i; (xvaY^cr,? sivai 
rj Tp£'(p£tv Tou? IXOdvTai; rl auv auTOti; ^roXEtj^etv, iw; 
7raOojv v\ op(xaa<; £v (xva[ji.cpiaSv]T/iTOV tw Travrl 7r£pai; 
eqoia£i£v. TauTa (5)<; (x^rviYYeXOri , eSo^ev ei<; (xxpiS^ xa- 
Taaxsuct^eaOat 7rdXciji.ov. Kat TocY.u-aTa (jtev 7r(xvTa, oaa 
Te 7rpbi; tw IldvTO) xat xaTa Tr,v 'Aatav, xa\ 6'aa toTi; 
£o)ot; EviSpuTO (jtspEat, xaTot T(x-/o? lx(xX£t. Kat 7rapr,v 
7ravTa/dO£v oux dXiYOV ti TrXrjOoi;. KaT£ax£tj(x^ovTO Se 
a[ji.a;at ax£uo'^dpot , xai pd£? £0)vouvto , xat ctTd<; t£ xai 
oaa ypr^ai[jt.a aTpaTOTrloo) 7r(xvTa eyiveto eTOt^jta, Wi; 
auTOu Ye (JLfiXXovTOi; 'IXXou l^te^vai. 

i5. 

Ibidem p. 8g. go : OTt 6 Zv]vo)v Maprtvtavbv 
7rpo6aXd(ji.£vo<; aTparr^Ybv, xat xou aTpaTOu e<; (XTa^tav 
eX0dvTO<; , t5)? xauTa xaXwi; £X,£iv iSdxet, 7r£(jt.7r£t (XvSpa<; 
auTtxa Trapot Tbv BaXatjivipou XsYOvra^;, ort ou Sei Tpi- 
6£iv £Ti TrjV [jt.ot/r|V, cxXX' EpYou vuv £/£a6at xai TrXripouv 
Tai; iX^riSa; , £cp' alc; Tvii; arpaTviYtas ri^iioj^'/] 'Pw[jt.aio)v. 
'O Se (xxotjaai; (xvTt7r£[jL7r£i xal aoTbi; £5 BuJ^ocvTtov 
7rp£a6£t<;, X£YO)v w? ou TrpdTepov eYyeipviaoi Toi epYW» nis Romanis relinquere statuisse, quominus pax et fodus 
sine fraiiiie componeretur : multam quoqiie gratiam habere 
imperatori, quod Olyhrii uxorem honore affecerit; quod 
quia intellexerit, adduci ut omnia, quiB imperator volue- 
rit, facere paratus sit. Ista vero ad speciem tantum conficta 
erant : revera enim quamvis beili occasioneui timehant. 
Etenim post mortem Genserici in omnem moliitiem deve- 
nerant ; neque pristina fortitudine ad hella gerenda vige- 
hant, neque eosdem exercitus alcbant, quos Gensericus 
ad omnes occasiones instructos habebat, ut semper celeri- 
tate exscqucndi aliorum consiiia praeveniret ct anteverle- 
ret. Legatos Zeno liberaliter excepit et lionorc debilo est 
prosecutus, et muneribus pro merito ornatos dimisit, et 
Alexandrum comitem privatarura rerura fecit. 
14. 
EodemtemporequumZeno imperatorpraesentiret, Thcu- 
dericiuim, Valarairi filium, opibus et potentia labi et mi- 
nui , conlra Tlieudericbum triaril varias gentes sibi con- 
ciliare et copias suas coUigere, inimicitias a;quis conditio- 
nibus, si convenire vellet,deponeremeliusesse, existimavit. 
Itaque per legatos, quos misit, petiit ut filium, quod jara 
pridem poposcerat, obsidem daret, ut privatam vitamage- 
ret, et sine uUa molestia in sua potestate maneret; ut omnia, 
qua3 rapuerat , sibi haberet, ceterum quiesceret, a nemine mala passurus, nemini quoque inferret. At ille, se neque 
fdium obsidem daturum, respondit, neque privatam vitara 
ageutem,solis8uisopibuscasus suos sustentare. Quum enim 
solus neque tanta multitudine circumseptus fuerit, bona 
quidem , qu» tunc possidebat , si ea diligenti ratione admi- 
nistrasset , privato fortasse suffecisseut. Nunc quoniam in 
ea se necessitate constituerint , ut milites coUigeret, ne- 
cesse esse ut aut omnes, qui ad se venerint, aleret, aut 
una cum ipsis bellum gereret , dura victus aut victor cer- 
tum denique rei fmera imponeret. H<Tec ubi nunlialasunt, 
censuit iraperator bellum omni cura et diligentia apparan- 
dum. Itaqueomnes legiones, qna; erant circa Pontiim et 
quas ad Asiam et Orientis partes collocarat, qiianta potuit- 
celeritatc evocavit, et undique pra'sto fiiit non parva miil- 
titudo. Comparabantur currus, qui veherent iitensilia , et 
boves emebantnr et frumenlura , et quaeciimque necessaria 
erant alendo exercitui, ea omnia praeparabantur diligenter, 
quoniam Illus ipse intia breve tempus copias educturus erat. 
15. 
Quiira exercitus, Martiniano duce creato, in magnam li- 
centiam incidisset, Zeno ad Tbeuderichum, Valamiri filinm, 
mittit qui dicerent, non jam araplius oportere differre 
pugnara , sed tempus esse prcelio decertaiidi et exspocla- 
tionem,quamexcitasset, quumducis Romanorumdignitale 122 MALCHI PHILADELPHENSIS ei [xy) xat 6 SaffiXsu*; xai vi aufxXriTOq auxw £7ro[AO(jaiTO 
ftaaa, w? ouosTTOTE £Trt (sxi c. Bekk. ) TwTpiapiou qxji/.- 
Sr^crovTat. Oi u.sv ouv «7:6 pouX^? xai ot ap-/^ovTe; 
wutoTav {i,Y; (juu.6aiv£tv, £t jx^ pactXeu? 0£'Xoi* auTOi; 
Ss 6 paatXEU? jji.r,S£v airoaTv^aEdOat xwv ri8r\ auYX£t;a.£- 
vwv, £t ijLri TTpwTOv exeTvov TtapaSatvovTa looi. TouToiv 
§£ ouoO£VTO)V, auTOV (jt.£v ©Eu^Eptyov eSo^s xtvr^aavTa 
Trjv auTOU Suvai^.tv, £V Mapxiavou udX^t t:^,v Tiaaav 
tSpUjXEvriv, £1? TO £ta(o £Xauv£tv £7r£tSav 81 Y^vrjTat 
Trpcx; TaT? TtuXati; tou Aiixou, to't£ tov Trj; Opaxr); 
aTpaTriyov StaytXtoti; t7r7:£uat xat 67rXiTat(; (j.uptoti; 
(ZTravTwvTa auu.ai^at • u7T£p6avTi §£ Ai[JLOV aXXriv 
a7ravT7]a£aOat ouvaijitv Trpoi; tw "K6pw xai 'ASptavou 
TtdX^t, 7r£!^ou<; (ji.£v otaiji.upt'ou? , £;axiay_iXtou<; Be (jL£Ta 
TOUTWv t7r7r£a(;. 'A^ro os MlpaxX£tai; xai twv 7rpo<; Bu- 
^avTiw TrdXfcov xat cppoupitov aXXr,v IXEyov £ivat Suva- 
[jitv, £1 SEiqaot, waTE (xr,5£v eXX£i7r£tv twv I? IX^rtSa 
ypr,aTr,v auvTEXouvTWVTtj) Epyw. Taura u7roayo'[ji.£V0(; 
6 Zr^vtiw Toti; Trp^aSeat xara lOi/oq £X7r£'[A7r£t. 'Apa? 0£ 
6 0£uS£pt/^o? TW auTou aTpaT£uiji.aTt risi £7ri Ta<; 7ru- 

Xa?, XaOaTTEp C«UV£X£tT0. 'Ep/0!Jl.£VW Sc aUTW OUTS 

6 aTpaTr,Y0? Trji; 0paxr,<; a7r-/]VTa, ouTe ol 7rpb<; tw 
"£6p(>j uTTOxaO^aOai X£Ydiji.£voi , txXXa Si' £pr](ji.iai; (r,p£- 
[jr.ia<; conj. Val. ) StsXOwv Tot Iv (JiEaw £?<; toui; 7r£pi 
Sovoiv (Souxtv Val. ) TrapaytveTai yo)poui;. 'Opo? Se 
eaTt TOUTO ui|/riXdv te xat [ji.£'y« xat ix^ropov eTr^XO^Iv, 
£t Tti; av(j) xo)Xu£f £V (J) aTpaT07r£5£ucov 6 Tptaptou 
ETuyjravE. KavT£uO£V 7rp-ja6(xXXovT£<; e^ lcpdSojv (xXXr^Xot<; 7roiijLvia T£ xat iTr^roui; xai Xetav (xXXr|V (x-.pr^pTra^ov. 
'O 0£ Tou Tptaptou auv£/_wi; 7rpoat7r7r£ucov £7rt to arpa- 

Td7r£00V TO £X£t'vOU , u€pt^£ Xat COV£tOl!^£ 7rX£taTa , 

£7riopxo'v Te xaXwv xai 7raiSa xat a'{>pova xat tou y£- 
voui; tou xoivou £'/.^pdv t£ xat TrpoSoTriv, oaTti: ou auv- 
tr,at T^i; y^wu.r^^ Tvi? 'Po)[xaio)v, (jtrjos opa tV ax£'']/tv, 
OTt auTOi pouXovTai xaOr];.i.£vot r|au/^ auroui; 7r£pt 
lauTOUi; xaTaTpt']^at tou<; roTOoui;. » Kax^Tvot [ji.£v Tr,v 
vtxr,v axoviTt eyouatv, 67:dT£pot TrlaoiijiEv. 'llijtwv Bk 
67ro'T£pot TOu<; £T£pou(; cpOEtpouat, Tr)v tou Xo^you Ka- 
8[jt£tav txTrocpEpovTai vi'xr,v, IXocttouc; X£t7rd(A£vot 7rp6<; 
Tr,v 'P(0[jtato)v l7rt6ouXr^v. Nuv youv as xaXiaavT£<; xat 
l7raYY£iXcx[^.£vot ^rapla^aOat xai auroi xat xotv^ au- 
aTpaT£U£tv, ouT£ IvrauOa Trtxpeiatv, oute £7rt Ta<; TrdX^ti; 
a7rrivTr,aav, to<; £tTiov, (jlovov Oc aTr^XtTrov (XTroXlaOat 
xixxtaTa xat Tr)<; Y^ OpaauTr,TO<; oouvat Sixr^v d^tav 
6i TrpO£00)xa<; y£V£i. »» Taura l^raxouaavTEi; 7roXXoi tou 
auTou TrX-^^Oou? auv^oov toT? Xoyok;, xai tw acp^Tlpto 
auTwv CTpaTriYto 7rpoaio'vT£<; eX^yov, (J)? £txo'Ta 6v£toii^ot 
lx£ivo;;, xai OTi ou 7rpoar^x£t c{-0£tp£aOat 7r£patT£'po) , 
ouo£ TV)? (s\j^^evti<X(; t^<; xotvrj? (xiji^XouvTa Tot? Trpooouai 
Trpoal/etv. T^ Bk uaT£pat'a TrcxXtv cxva6a<; 0£uO£'pf/o<; 
l7ri Ttva Y^Xocpov u7r£p tou aTparo^rlSou tou lx£ivo)v 
l&odi. ' « Tt T0u<; £(JL0U(; auYYev£t<; , to x(xxtaT£ , (XTrdXXu? ; 
Ti ToaauTa<; Y^^vaixa? iTroirjaa? /rip£U£tv; ttou ^s o\ 
TOUTCOV avop£?; r\ ttox; l;a7rdXcoX£ 7r(xvT0)v ^ £U7ropt'a , 
•r,v t/o\xzc, oixoO£v auv^arpocT^uacxv aot; xat auvouo 
xat cuvTp£ti; £xaaT0<; t7r7rou; e/tov, vuv (itvt7r7rot /_(o- (lecoratns esset , explendi. His cognitis , Valaniiri filius 
niittit quoque Byzantiuni legatos, qui dicerent, illum non 
prius id operis aggressurum, quam imperator et senatus 
juramento fidem dcxlissent, nunquam se in gratiam redi- 
turoscum Tlieudericlio, Trigrii filio. Itaque senatores et 
duces sacramenta dixerunt , nimquam se in gratiam cum 
iilo , nisi imperator voluerit, redituros. Et imperator, se 
nunquam a foedere recessurum, nisi priiis ea ipse esset 
transgressus. His juramentis pra-stilis , Tlieudericlium mo- 
vere cumomnibiis copiis, quasad Martianopolim in castris 
lial)ebat, et ulterius jirogredi ju.ssit : ubi ad portas Ilaemi 
niontis pervenisset , Thracia; pr.Tfectum cum duobus equi- 
tum miiiibiis et decem nnilibus gravis armaturae se illi con- 
juncturum esse; thTmum transgresso alias illicopias ab Ile- 
bro flumine et Adrianopoli obviam ituros, peditum vigiiiti, 
equitum sex millia. Ccteriim Heraclea) et in aliis civita- 
tibus et locis munitis circa Byzantium dicebant esse alias 
copias , si opus foret, ita ut nulla re, quaead felicem even- 
tum sperandum faceret, destitueretur. Ilaec Zeno pro- 
niittens Icgatis, statim eos dimisit. Itaque Tbeudericbus 
movens cum suo exertitu , ut convenerat , ad faiices Ilajnii 
montis venit. Quum illuc accessisset, neque dux Tliracia; 
obvius fuit, neque bi qui ab Hebro venturi dicebanlur. 
Interea percurrensdeserta, quai in medio erant, ad loca 
Sondin (SucinP) perveuit. Est autem Sondis mons aitus 
et pra^riiptus, qui ascendi minime potest , si qiiis sit qiii 
ex alto impediat. In eoTbeudericbus, Triarii filius , casrtra 
posuerat, ibique ievibiis pra'Iiis inter se, quum pabulatiim ibant , congredientes , armenta, ecpios et aliam pr<Tedam 
mutuo sibi eripiebant. Sed Triarii filius crebro obequitans 
circa castra alterius exercitus , eum contumeliose insecla- 
batur, et multa convicia in eum jaciebat, perjurum eiim 
vocans , puerum , dementem et sui generis bostem et prodi- 
torem, qui Romanoriim mentem non nosset, neque quo 
tendercnt eorum consilia, videret. « Etenim volunt, inquit, 
ipsi otiosi efficere ut Gotlii per Gotbos deleantur et confi- 
ciantur, quo sine ullo labore, utrivis nostrflm ceciderint, 
victores exsistaut^ Quicuniqiie nostrum adversarios oppres- 
serint, Cadmcam, quam dicunt, victoriam reportabunt, 
ipsi scilicet viribus attritis Romanorum insidiis inagis ob- 
noxii. Nunc postquam te advocarunt, et se ipsos qiioque 
vcnluroset, ut cum tuo exercitu conjunctos , bellum ge- 
sturos esse promiserunt, neque quisquam bicadfuit,neque 
ad urbes, sicuti dixerant, occurrerunt , teque solum, ut 
male perires et poenas temeritatis tuae bis, quos prodidisti, 
dares, reliquerunt. >< Ha;c ubi audierunt,plures ex raulti- 
tudine, quai cuni Tbeudericlio erat, ea qua; dicta erant, 
probarunt, et adversus suum ducem insurgentes dixerunt , 
merito liunc illi convicia dicere, nec oporterediutius inmu- 
tuam perniciem armatos pergere, et nulla liabita cognatio- 
nis ratione , se ad eorum causam , qui ipsos prodercnt, ad- 
jungere. Postridie iterum ascendens Tbeuderichus coUem 
bostium castris imminentem, clamabat : « Cur, pessime, 
meos cognatos perditiim isti ? ciir tot mulieres viduas effe- 
cisli? ubinam loconim sunt corum viri? quomodo con- 
sumpta; sunt facultates quas habuerunt, quum domoad FRAGMENTA. 12; potjfji xa\ TTE^oi , xal ota ©paxY)? wffTCsp sv avSpaTrooow 
Itto'(ji.£voi |j.£piSi • aXXa xai sXeuOEpoi -cs xai •^i^oxic; ou 
/etpovoi;, * Yj u.£Siijiv(o ypuctiou eXOo'vT£<; a7ro[X£Tp-/i- 
«JOVTat (ot [ji,£Oi[;lvw /pucrtov 1X0. dTr£[ji£Tpr,(javTO conj. 
lloesdi. } ; » TauTa t$j? STnixouffe t6 CTpaTOTt^Sov ocTrav, 
avop£i; T£ xat YuvaTxei; 6[jiou TrdvT^? vjeaav eTTi tov Oeu- 
S^pty-ov Tov auTtov fjYE[ji.o'va, xpauy^ te xat OopuSw 
d;iouvT£(; ffu[ji.6atv£tv £t Ss [Jtr, , dTroXEtvjjctv «utov acpa- 
oav TTdvT£(;, £1; to cuucpepov ywpr^cravTS^;. 'EvTauOa 
dTtoffTeXXet TirpQ!; BeuSipt/ov TTpsaSeK; , xai auvep/^ovTat 
d[ji^oj Trapd 7roTa[/.o'v Ttva tcf' exaTspa? oyjirfi. Meaov 
8k 7rotr,adaevoi tov 7roTa[ji6v SteXeYOVTO, xai 7roiouvTai 
auvOr^xag*, [j.r\ TroXe^jte^v dXXr^Xotc, [xat] 6'aa viYriVTO 
auixcpspovra. Kai Taura 6[ji.o'aavT£(; Tr£p.7rouaiv d(jLcpw 
7rp£'a6£ti; £7ti t6 Bu^dvTtov. 16. 479- Exc. De leg. gent. p. 96. 97 : "OTt auvOv^xai; Trpo; 
dXXr,Xou(; 7rotr|ad[jL£vot ©EuSept^o? xat 6 Tptapiou ot 
FdTOot [jLr, 7roX£[ji.£iv dXXr^Xot? , 7r£[Jt7rouatv d[jicj)0) 7rps- 
afieti; £7ri t6 Bui^dvTtov, 5 [ji.£v tou JiaXaijtr^pou to) px- 
atXeT EYxaXtov, oTt 7rpoS£00[jt£vo<; u7r' £X£t'vou TuY/^dvct, 
xat W(; Twv auvT^OsvTOJV ouS^v eupojv oikrfitq (?)£uS£- 
piyo) au[jL6aiv) , aiTwv 61 )(^o)pav auToi, ev ^ [jLevot, So- 
G^vai, xai aTTOV, oaTK; auTO) xai [JL£/pt xap^rou t6v 
CTparov eqapxeaet 6tdY£tv, xal tou(; 7rpoaYo)Y£a? twv 
Xr,[jL(jLdTo)v T^<; dp/vii;, ou<; SotjL£aTtxou<; xaXouai 'Po)- 
(xatot, EXTrEtjLTretv ox; Td/taTa , Xo'yov St5o'vTaq wv eXaSov '?! (jf}) TauTa 7rotou[jL^vo)V 7rp6; «ut^v Toiv 'Po)- 
[jLat'o)v, ou Suvv-aEaOat <xuxo<; 7roXuv o/Xov xaT£y£tv tou 
[v/)] 6'0£v SuvatvTO St' dp7raY^i; iauToT^; eTravopOouoOat 
Tvjv evS£tav, TauTa [jlev 6 erepo^; ©euSepi/oi; iXeYev 
6 [jLe'vTot Tptapiou Td Te e7rt Ae'ovTOi; auvTeOsvTa ri^tou 
ouTw TcdvTO)? ytvid^ot.i, xat twv 7rpOT£'po)v yooy/M^v Td; 
auvTd^Eti; XatjLSdvetv, tou<; T£ xv^SeaTai; auTto i^wvTai; 
d^roSoO^vaf et Se xat dpa TeOvv^xaat, t6v 'JXXouv- 
7r£pt TOUTO)V £7rofjLo'aat xai dXXou?, o^ auT^i; e7rt touto)v 
Twv Taaupo)v 7rtaT£U£t. Zr^vwv Se 7ruOo'[jL£vo? , TcpO(; [x£v 
t6v BaXafjLv^pou d^rexptvaTO, 6'ti auT6? £tv] TrpoSo^Tvi? 
xai TrdvTa evavxia ot^; uTrea/eTO Spdaa^;, oaTK; Sta^ro- 
XeiJLeTv uTroay(^d[jLevo(; (jidvo? eka xai por^Oetav 7rpoaxa- 
Xe'ar,Tai dXXviv, 7rdXtv Se Tf,v Suva[jLiv Ttov 'Po)<jLato)v 
xoLkiaoiq xpucpa 7rp6(; 0£u5£'pt/^ov 7rpdTT£t Tr£pt cptXta^;- 
ou Sv) xot ataOo'[JL£vov tov aTpaTV^Y^v t^c; (-)pcxxr,? xat 
Tou; dXXou(; , 6Trdaoi Td 'Po)[jLat'o)v cppovouat , [i.r^T£ 
d7rr,VTV]xevat, (jtv^Te au^JtSdXXetv auTW Tot^; Suvd[jL£t(; 
Oapavjaat, cpo6ou[jL£vouc IveSpav. Nuv te et O^Xv^aat 
7rp65 auT6v 7roX£[jL^aat, £7caYY-'^^£trOat auTw TauTa 
So')a£tv vtxwvTi, /puatou Xt'Tpa<; ytXta^;, (jLuptdSai; 
S' dpYupiou, Trpdaoodv te 7rp6(; TOUToti; voatatxdTtov 
[jLupt'o)v xat Yd[JL0V auTW Stoa£tv Tvji; 'OXuSptou Trai86(; 
^ dXXv)(; Twv evSd^tov Y^vatxwv ev tv) TrdXet. TauTa 
Te d[jLa X£YO)V twv Te d^roaToXe^VTO^v 7rap' auTou tou<; 
TrXeiova^; d^iat^; eTi'ijLr,a£ , xai TrpEafi^ti; d^rEaxetXe TrpwTov 
[JL£V <I)tXd;£vov, £iTa TouXtavov, ei ^rtoi; apa Suvatvro 
(jteTaTreTaai ^uppaY^vat £X£t'vw. 'S2? Se ouosv eTretOe, n)ilitan(Jiim siib te profecli sunt? Unusquisque eornm duos 
aut tres equos habebat, nunc equis destiluti pedites ince- 
dunt, et te per Tliraciam mancipioruni instar sequunlur, 
quamvis liberi sint neque deteriore genere, quam tu ; * et 
venerint,ut aurum niodio admeliantur. « Haec ubi totus 
exercitus audivit, tam viri , quam mulieres, Tiieuderi- 
cbum , ducem suum , adierunt, et cum tnmultu et vocife- 
latlone oravcrunt, ut paci studeret; sin minus, se quod 
sibiutile foret amplexuroset eum deserturos. Ob eamcau- 
sam mittit ad Tbeudericiium legatos, et amboconvenerunt 
a<l fluvium quendam, ab utraqiie ripa. Deinde mcdiointer- 
jecto flumine, colioculi statuunt , non ampiius bellum se 
gesturos, et quicquid utilesibi videbatur. Hcocubi uterque 
juravit, mittunt legatos Byzantium. 
16. 
Theudericbus, Triarii , et Tiieudericiius , Baiameri rilius , 
Gothi, foedere caverunt, ne intcr se bellum gererent,et 
legatos Byzantium mittnnt. Balameri (ilius imperalorem 
accusabat, quod se prodidisset, et quia nibil fidei inesse 
bis, quaj promiserat, reperisset, id causaj fuisse,ut cum 
Tbeudericho conveniret. Petere autem regionem sibi, in 
qua commorelur, dari, et frumentum suppeditari, quod 
alendo exercitui usque ad messem satis esset. Ut etiam re- 
dituum imperii coactores, quos domesticos Roraani vocant, 
quam primum mittat, qui rationem redderenteorum qua; 
receperint. Ni ea Romani fecerint, in sua potestate non 
cs.se tam magnam turbam continere, quiii rapinas et prae- 
das ngant, ex quibus suain inopiam possint sublcvare. Uaec quidem alter proposiiit : alter Tlieuderichus, Triarii, postu- 
litb.it iil omnia sibi a Leone proraissa praestarentur, et 
praeteritorum annorum stipendia solverentur, et affines sui 
superstites sibi redderenlur; de liis autera, qui mortui es- 
sent, Jllum et ex Isauris alios, quorum curae et custodiae 
commis.si fuerant , jurare jussit. Haoc ubi Zeno audivit, 
Theudericho Valamiri responsum dedit, eum e.sse prodito- 
rem, qui orania contra, qnam proraisisset , fecisset; qui 
qnuin se solum bellum gestiinim fidem dedisset, aliunde 
auxilia sibi accersisset : et quum Romanorum copias, qiiae 
suppctias ferrent, accivisset, clam, et illis insciis, cum 
Theuderichoaraicitiam contraxisset. Quae qiium dux Thra- 
ciae etalii, quicumque a Romanornm partibus starent , vi- 
dissent , veritos insidias, ad illum accedere aut suas copias 
ejus copiis conjungere ausos non esse. Nunc etiam si veiit 
cum Tlieudericlio bellum facere, se polliceri haec, si victo- 
riam reportarit, illidaturuiii : auri raille, argenti qnadra- 
ginta raillialibrarura, et reditum decem raillium aureorum 
et nuptum illi collocatiirum Olybrii filiam, aut aliam ex 
illustrioribus mulieribus civitatis. Quae qiium dixisset, 
plerosque eorum ,qui missi erant, dignitatibus ornavit, et 
ipse legatos misit primum quidem Pliiloxenum , deinde 
etiara JulianHm,si qna ratione possent eum addncere, ut 
ficdus cum Tlieudericho solveret. Quum nihil eum move- 
ret, evocatis militibus bellum suscepit , quos hortatiis est, 
ut l)ono animo essent : se enim comrauniter cum illis belli 
periciila, ubi opus fuerit, aditurum. Haec quum railites 
audiissent, imperatorem liuic bello interesse statuisse, ita 1-24 MALCHI PHILADELPHENSIS 7re[ji']^a? tou? dTpaTitoTa? e? tov 7ro)i£(xov ojptjLa, xa\ 
TCapExaXsi Gap(7£Tv wi; auTOi; IxciTpaTEuaojv xai xoivvi 
(juv Ixeivoii; o ti av Ssoi Tr£i(Jou.£vo<;. Ot Ss w<; Ittt)- 
xouffav, 6't: auTO? paCTiA£U(;l^ayeiv lOAoi, outoj; exaaTOi; 
auTcov •^TOtYeTO eauTOV iTriSeT^ai ^txaiXsi ttoXXou (x;tov 
ovTa, wtTT£ xai 01 7rpo'T£pov TOii; ■qyeiJ.OTiv auTwv, 1'^' 
w i/.-}] 0TpaTeuoivTO, (xpyupiov SiSo'vTe<; Tr(xXtv eti; t6 pte- 
Tsyetv T^(; l;o'5ou TrapeTyov. Kai 7r(xvT£<; (xvO/^tttovto 
Tou TroXe^uiou opYwvTEi; • xal roui; t£ xaTacxo'7rou<; toui; 
7r(xpa ©cuSepty^ou 7T£jji^6£'vTa<; IJ^ojYpri^Tav, xat t^<; tou 
lJaXa[/,r^pou tpuXax^<; [xoTpav IXOouaav £7ri t6 fxaxpov 
T£tyo? 01 IxeT cpuX(XTTOVT£<; Sta7rpe7rw<; (XTrexpouaavTO. 
'E7r£i §£ £t<; Tr,v auTOu cp£po'[i.£vo<; 6 Zr^voJV (xve^ojpvjffs 
tpu(Ttv, xal U7r6 t^? cu[jtcpuToo aTreaSEcOv) 5£iXt'a<;„|lv- 
TauOa opYi^ovTat xat yaXe^rox; £cp£pov, xaTot auaT(xa£i; 
Te Yivo'[X£vot l[X£(jtcpovTO (iXXv^Xoui; t^<; 6'Xy]<; (XToX[/.tai; , 
£1 ytipoii; TE tymxz<; xat paaT(xCovT£<; 67rXa [jiaXaxtai; 
TOiauTr)<; (xxou£tv txv£yovTat , St' ^i; 7ro'X£t<; airaaai xa\ 
•^ 7raaa 'Po)[jiat'ojv ta/u? £^a7ro'XojX£, 7ravT0Jv l7r'l^ou- 
ata; 7r£pixo7rT<)VTOJV, a pouXotVTO. Toutov 6MapTtvtav6i; 
auv£Xd[X£vo? Tov Opouv, 7r£(X7r£t Z-iqvojvi Xeyojv OTt SeT 
TO aTpaT<37reSov «Jji; Tcxj^taTa StaXuetv, [lt^ ti xai veto- 
T£pov auv£aTvix()T£(; IpY^xaojvTat. n£'[jL']>ac ouv IxlXeuev 
(XTTiEvat IxcxaTOu? £7rt Tot yet[jLcxota, (5ji; 7rp6<; t6v OeuoE- 
piyov lao[JL£vv5<; £tp7^vrj<;. Ot [Se] t6v yapaxa ^Xuaav 
xat (X7rr,X0ov oi 7rX£ioui; tt) SiaXuaet (xyOo'[ji,evoi, xai 6'ti 
OSttov auTOii; y^ojptaO^vai auveSy), Trpiv (xvSpa axrJ/a- 
fA£vou<; TOt; xoivoT<; l^rtaT^aat , 8; t^? Trapouavii; 'k\i\j,i\c, 
cxvaxTaaOat Tr,v 7roXtT£tav 67rojaouv Suvv^aeTat. 17. (an. 479.) 

Exc. De leg. Rom. p. 90. 91 : "Oti Zv^vojv, s7r£i 
SiiXuae Tvjv aTpaTtiv, 7r£tjnr£i 7rp6c 0£uO£'pf/_ov, t-^v 
etpr^vriv auv9e'a0at 7rp6? auT^v, 6'7roji; xai ouvatvTO. 'Ev 
Se toutoj auaTp£'J/a<; Tr,v eauTOu Suva[ji.tv 6 7ra?<; 5 Ba- 
Xa[x-/ipou £7ri Toc Trpoi; 'Po5c)7rr,v 7:apaYt'v£Tai \i-i^'f\, 
xai xaTaT£tvcx[ji.£vo<; ( xaTaaivfXfjievoi; Val. ) toc xotXXiaTa 
T^? Xojpa; Tojv ©pcxxojv otTravTa , xat £t ti r,v XTrjVtx6v 
(xcpap7rcx^et. 'E^£'Tpt'|^e Se ocTrav t6 a'jTo'0t Y^wpYOuv, 
XTEtvojv TE xat etarrpcxTTOjv ( a7rapa'TT0JV Bekk. ) 6'aa 
\f.r\ cp£'p£tv riouvavTO (riouvaTO em. Bekk. ). ©EuSepty^o; 
Se TauTa (Xxouaa<; Ytvo'[JLeva, 7)'oeaOai [jl£v i^^f^ev^ oti 
cptXoi; auTwv xai ui6<; X£Yo'[ji£voi; TauTa auTOu? opc/jr] , 
(X/OeaOai (jlevtoi, 6ti ttj? Ix£ivojv cxvotai; Iv toT<; YSwpYO^? 

pX£7r£l YtVOfJl-sV^^lV TVIV OtXYlV, OJV OuSe CpO£ipO[JL£VOJV Zvi- 

vojvoc Y£ ^ Briptvav ouS' 67rojaouv iTrtaTpecpeaOat. 'ii<; 
oe y^XOov ot 7rp£a6£ti;, TtO^VTat Tr,v etpr;Vr,v lcp' cJj te 
}jLupt'ot.<; [JL£V xat Tpta/_iXtot<; (xvSpocatv, oli; OeXoi ©euSe- 
pi'/o<i , auvTot;et<; T£ xai Tpo'^r,v j^oprjyeTv paaiXc'a , Suotv 
Se auT^v a^oXaiv TrpoSctXXeaOat oip-/ov-z(Xj cxTroXaSetv 
Se auTOu Trjv ouatav, 6iar,v 7rpo'Tcpov eT/ev, XaSeiv Si 
Tf,v £T£pav Tojv Suo aTpaT7)Ytojv TOJv 7r£pt paatXia , xat 
£/etv Toc? a^t'a<;, et<; ot; r^o-t) 7rpo^XTO &7r6 tou BaatXi- 
axou. llepi 0£ tojv xr,S£aT0Jv, £t [jiev lT£X£UTrjaav, toi; 
eX^yev 6 Zr^vtov, u.r,SiV eivat ot ^rpaY.uta* ei Se ^wat , 
Xa6o'vTa<; v]V7r£p ei/ov ouaiav, otx^Tv TrcjXtv, ■^v auTOi; 
Soxt[JLOca£ie Zvivojv. TauTa oji; auviSo^E, 7rauaa<; t6v 
BaXatjL7]pou Tvji; (xp/rji; 6 8aaiX£u<; aTpaTVJY^v cxvT'lx£tvou 
0£uS£'pt/_ov 7rotetTat, xai ■/pr^ti.aTa £7r£[jL'ji£v, 6'aa eSei 
auTtxa StaveTtjLat toii; FcJTOoti;. 86 ad lioc compararunt , ut talem se unusquisque ostenilere 
studeret , qualem imperator merito suo plurimi faceret. Et 
tam ardentibiisanimis ad pugnandum profectisunt, utqui 
antea militiae vacationem a ducibus pecunia redemerant, 
pecunias, ut sibi in bostes exeundi potestatem facerent, 
numerarent. Itaque et exploratores, a Tlieudericho pra>- 
nii.ssos, vivos ceperunt,'et cobortem, qua3 Valamiri filii 
custodiam agebat et usque ad longos muros progressa erat, 
opportune depulerunt. Sed non multo tempore res stete- 
runt, quin Zeno ad pristinam naturam rediret et ad insi- 
tam ignaviam delaberetur. Ex quo milites indignati , per 
turbas coeuntes, seseinvicem ignavia; accusabant, quod 
manus babentes et arma gestantes tanta; mollitiei , quae 
omnes civitates et omnes Romanorum vires pessumdaret , 
obsequi sustinerent , neque quisquam omnis generis contu- 
meUis abstinuit.Huncmotum quum Martinianus intellexis- 
set, ad Zenonem mittit siiadens, tit quam citissime fieri 
posset, exercitum , ne quid novarum reruin moliretur, dis- 
solveret. Ad quem Zeno remisit , et jussit , ut unusquisque 
militum , tanquam cum Tbeudericbo pax futura esset , in 
biberna concederet. Itaque castra solverunt ; quam castro- 
rum solutionem plerique iniquo animo fercntes abierunt : 
maxime quod discedere cogerentur, antequam viriim 
snmm<Te rerum praefecissent, qui rem publicam ab ever- 
sione et interitu vindicare posset. 17. Zeno , exercitu misso facto, miftit ad Tbeudericbum 
( Triarii f. ), ut pacem inter se , quomodo possent , facerent. 
Inter ba;c ( Theuderichus ) Valamiri filius, contractis 
copiis suis, ad Rbodopen montem processit et fertilissima 
qua^queThraciffi loca vastans, omnia pecora rapuit; agri- 
colas agris suis expulit , occidens et corrumpens qua) au- 
ferre non poterat. Ha-c ubi facta Theiiderichus ( Triarii f. ) 
audivit, se quidem hTctari dixit, eum qui aniicus et filius 
ab iis appellaretur, talia in ipsos perpetrare, tamen molesle 
ferre , quod videret agricolas ob illorum dementiam plecti 
et poenas dare, quos in summam calamitatem redigi nihil 
morari Zenonem aut Verinam. Ubi vero legati venerunt, 
pacem fecerunt : ut tredecim hominum millibus, quos 
Theuderichus ( Triarii f. ) vellet, imperator stipendia et com- 
meatus prajberet : duabus scholis ipse dux praeficerctur : 
ut onines facultates, quas prius habuerat , illi restitue- 
rentur; et ut alterum exduobus exercitibus, qui circa 
imperatorem sunt , duceret, et easdem dignilates, quas sub 
Basilisco obtinuerat , recuperaret. De affinibus,si mortui 
essent, ut Zeno diceret, nihil amplius negotii esse; si sa- 
perstites, omnia bona, quae eorum fuissent, eos recuperatu- 
ros, et eam civitatem, quam Zeno arbitratus fuerit, babita- 
turosesse. Hsecubiconventasunt, imperator, abrogatoTheu- 
dericho, filio Valamiri, magistratu , in ejus locum suffecit 
Theudericbum, Triarii filium. Et pecunias niisit, quK con- 
festim debebant distribuLGolhis. FRAGMENTA. 125 18. (an. 479.) 
Exc. De leg. Rom. p. 78 — 86 r^Otio BaXafAr'poi. 

GtCO TWv'Pct)U.atWV (TTpaTY|YWV TToXXou? TWV IStOJV aTTO- 

fiaXwv, ou [Atxpav r/t.3v opYh'^ tw [Itci tw Nieb.] 7ra6ei 
aTTSopaaev, a;p£totoi; Ti ev ttouiv eupoi xatwv ts xat 
cpov£uti)V, xai TTjV TTpcoTviv Tv;? MaxsSoviai; TrdXtv, tou; 
i^ToSoui;, e7ro'pOr,ae , xat tcov ys aTpaTtojrwv twv TauTT) 

l[J.CppOUpOUVTWV TOU; (XVTKTTaVTa; aTTEXTEtVSV. il^ Sc Tvj 

(-)£(T<TaXovi'xyi £YYu9cV £'^£Sp£uwv r,YY-'^0^ ^ SapSapo?, 
auTtxa 01 TToXTTai vofJttcavTSi; Ix So'Xou Ta Iv Tyj Trpo- 
TEpaia (zv£YvwaOat Ypaii.ui.aTa xat tvjv Tr()Xiv pouX£(;6at 
Zr^vtovot T£ xat auTOv £X£tvt>) TiapaSouvat, (7U(7Tpacp£VT£(; 
£V CTcpi(7tv auT0t(; T^i; tou Zr^vwvo; (7Tr^Xa<; xaTaSaXXouci 
TTctaa^;, xat auTov 6p[xr^(7avT£; tov sTrapyov ( uTrap/ov 
Nieb.) ETOitJLOi Sta(77ro((7ai 7i(7av. Ot S£xo[xta()ta£voi 
TTup Itti to (xpygTov lL;.7rt7tpotvai £iJt£XXov, st [xr, utto- 
^OotaavT^? Tot t£ Upa yivr\ xa\ 0? Iv TaT(; (x^iai? I^vip- 
TTaaotv T£ auTOv ttJi; <3pYvi? t^<; tou Svitjtou , xai to 
(XTaxTOuv Xc^YOti; Trpalat xaT£aT£tXav, Xeyovt^i;, out£ 
auTOv atTiov eivat toutou , out£ tov [iaatXea tvj -Ko^kei 
Ti Suay£p£(; ^ xaxbv p£€ouX£uaOai , Trje; te TrtsX^ioi; 
■/p^vai TTotiqaaaOat cpuXaxrjv, OTto otv lOlXtJiat xat 8v 
f,YOuvTai TTtaTOV lTTtTp£7rovT£(; TauTr^v. 01 Ss Ta<; xXeTi; 
Twv TruXwv Ix Tou uTrotpy^ou Xa6(3VT£!; tw (xp/tepeT eSo- 
aav, xai (XTrb twv Iv(3vtwv cppoupotv l7r£v()rjaav, t<ji; 
viSuvavTO , TrXEiaTViv, xai Tbv aTpaTr,Ybv laTepYOv. 'Ev 
Ss TOUTto 6 Zvivojv 7ruOo'tx£vo? Tov xaT£/0VTa xivSuvov, 
xai tStov, 6i(;, ouS^vbi; pouXofxevou [;.o(/£aOai, otptaTOv ei-/] aTTOvSai? to? Iv xaxoTi; {/.eTptaK; t^; Ttov 7rdXetov 
cpOopai; l^ria/eTv Tbv ^«'pfiapov, 'ApT£iji.t'So>pov ^rlixTret 
xai tI>o)xav Tbv ot£ r,v aTpaTrjYO? ypoitj.u.OLTiix auTto 
TYJi; (xp/_% ovTM. Ot IXOdvT£(; IXeyov, OTt « Se 6 paai- 
Xeu; oiiXov iTrofiqaaTO , xat (x^iati;, ai elai Xa[jt7rpdTaTai 
'Pojfjtaioti;, a£tJivto; l7r£xda[ji.vja£ , xat (xp/_etv twv [jt£- 
YiaTO)v TaYfJtotTwv l7rot'r,a£v, ouSev o^.aTr^p (xvSpt (XTrt- 
aTviaai; ^apSapto. 2u Se, oux ta[j(.£v 07ro)!;, Tat? Ttov 
xotvtov Suaix£vwv (XTrotTati; uTra/Oeli; Tot t£ uTrotp/ovToi 
aoi (XYaOot SilcpO^tpai;, xai tvJi; euSatijtovia? tv;i; avji; 
(xXXov E7rot'viaa(; , tJji; oux fiSei ae ( sic Bekk. ; tSet? 
vgo), xuptov. Oux av Stxato? Eirji; Tto ^aaiXeT lYxaXwv, 
wv ei? lauTOv ajjta xai et<; IxeTvov e^riitapTei;. INuv ouv 
l^retSvi aauTov ei? touto xaTe'aTr,aa? , uTrdXoiTrdv aoi 
laTtv Ix T^? 7rapouavii; Tu/r,(; t^? Te xaTa twv IOvwv 
xat Twv 7rdX£0)v [iXot6r,(; iTrta/^etv [(5)?] oTo'v Te , 7re'ijt.- 
TTOVTa Se TrpeaGetav TreipaaOai ti [jieTpiov 7rap3t tou 
paatXloK (XYaOou ovto? £upt'axea6ai, >> 'O Se ^reiaOeti; 
(xvSoai; [Jtev eTri to BuJ^otvTtov auv auToT? (X7r07r£'(jL7ret , 
auTbc 8s Tou tjt.ev xaietv r^ cpoveuetv toui; (xvOpto7roui; 
otv£ipY£ TO aTpotTeuixa, ou iiivzoi ISuvaTO 7rotvTwv ovTai; 
txTrdpoui; Tot youv l7rtTV]S£ta IxTroptaat xtoXueiv. Kai Sv) 
Trpottov v;XOev Itti tvjv 'flpotxXeiav tvjv Iv MaxeSovt^x , 
xai Tou (xp/t£p£OJS tou Iv TatJTV) [t^] ^rdXet TroXXot xal 
7TavToSa7ra tvj aTpaTia xai aurw a^roareiXavTO? Swpa , 
Tr,v T£ /o)pav (X7raOv) Traaav St£cptjXa;£ , xai otiSsv tou<; 
otxouvTa; IvTauOa 7rapaXu7rtov Ix Ttov TauTV) [xdpojv 
( [jL£pwv Hoesch., tpdpo)v INieb.) to 7rXr,0o? l7ri£txto; 
iTrEipScTo 5tQ(Y£iv. Ki<; Bk -zo Bu^otvTiov to? v]XOov ot 18. 
Tlieuderichus , Valamiri filius , multis suorum a Romanis 
ducibus caesis, non parum iracuntJiifi ob acceptam clatJem 
animo conscivit, et fugiens quicquid ante pedes suos of- 
lendit, ussit etnecavit, et primam , qu.ie iili obvia fuit, 
Macedoniai urbem, Stobos, evertit, et niilitum , qui illic 
in praesidiis eranl, oinnes, qui resistere audebant, inler- 
fecit. Ut vero nuntiatiiin cst, barl)arum Thessalonicen pe- 
tere, statim urbis incolic ad fraudem faciendam litteras 
pridie recitatas esse suspicati , et Zenonem ipsumque pra?- 
fectum liabere in animo, urbem barbaro tradere, seditione 
facta, ejus statuas dejiciunt, et praifectum aggressi, ad 
ipsuni miilcanduin parati erant , et pr.etoi ium , igne illato , 
incendisscnt, nisi ordo sacra prociirantium et magistratus 
prjcvenientes , populi ira> pr.Tefectiim subduxissent et fiiro- 
rem plebis blandis verbis compescuissent. Diceljant enim, 
eum non esse horum malorum causam , neqiie iinpcratorem 
male consultum civitati velle, aut illi adversa cupere. 
Oporteresane diligentem custodiam civitatis agere, eainque 
committeie cui voluerint quemque sibi fidum esse cogno'- 
verint. Itaque claves civilatis a praefecto acceperunt, et 
arcbiepiscopo tradiderunt, tum ex iis qui tum temporis 
in urbe erant , quam diligentissimam potuerunt custodiam 
instituebant , et duci suo obtempeiabant. Interea Zeno 
qiium audiret imminens periculum , et videret, optimiim 
esse, qiiandoquidem nemo pugnare volebat, conditionibus 
v.\ in diibiis rebus jequissimis barbarum ab urbium riiinis et excidiis avertere , Artemidorum mittit et Pbocam , qui Ze- 
nonis, quum dux erat , scriba fuerat. Hi progressi tali sunt 
oratione usi : « Te imperator amicum conciliavit, et digni- 
tatibus, quae sunt apud Romanos clarissima?, magnifice 
ornavit , etiam imperare maximis exercitibus dedit , tibi , 
liomini licet barbaro, minime diflidens. Tu vero, ne- 
scimiis quomodo, communium inimicorum fraude et dolo 
inductus, in discrimen te fortunasque tuas conjecisti et eas 
ad aUum, ad quem non debebas, detulisti. Et vero haud- 
quaquam jiire imperatori impules ea qua^ in te ipsum et 
in illum deliqnisti. Nunc igitur, quoniam eo te redegisti , 
l:oc tibi quantum ad prdesentem fortunam reliqiii est, ut ab 
injuria et damnis urbibus et gentibus inferendis, qiiantum 
in te erit, temperes, et legationem mittas, quaapud impe- 
ratorem , qui bonusest, moderatum quid et sequum obtinere 
coneri.s. » llle vero persuasus, virosquosdamuna cum ipsis 
Byzantium mittit. Et ipse quidem exercitum siiiim urere et 
occidere homines vetiiit, etsi suos, quiim omnium rerumes- 
sent egcni , quominus res necessarias sibi compararent, pro- 
hibere non potiiit. Hinc inovens ad Heracleam ( Sinticam ) 
MacedoniiB pervenit. Hiijus uibis archiepiscopus, quum 
quam plurima et diversi generis munera ad eum et ejus 
exercitum misisset, omnem regionem a direptione illa>sam 
conservavit, neque quicquam molesti;fi exhibens locorum 
incolis, copiassuas ex reditu hiijus regionis alere operam 
dedit. Legati autem ab eo missi simulatque Byzantium ac- 
cesserunt, imperatorem monuerunt oportere, quam celer- 126 MALCHl PHILADELPHEiNSIS Tcap' auTOu a-zaliwxEi TrpeaSEis, eXEyov 6x1 Seoi ta- 
^ew? Trepi Travxojv auiroxpaTopa auttj) 7rp£a6euTriv dTto- 
aTEiXai, wi; ou/^ otto t£ TrXrjOoi; aTretpov eipYEiv IttI 
TrXeiova ypovov tt;? acp' tov av SuvaiVTO pXaSr,?. 'O ok 
AoaL;.avTiov tov BtSiavou Tratoa , 7raTpixto'v te ovTa 
xat TroXiapyr'(javTa, TrpocOEt? aurto xat Tt;j.rjV UTraTi- 
xy;v, £'Tr£[j.'|(£ TrapaYyEiXac, '/o)fuv [/.ev auTto ootivai ev 
IlauTaXta , r) t^<; [asv 'IXXuptxrji; [xoipa; ItTTiv eTrap-^ta, 
ou TroXu Ss oiTxiyoucjai Ttov EtaSoXtov Trji; 0ptxxri?, OTrtoi; , 
£tT£ Sevcipiyoc, 6 Tptapiou lyyEipotv] Tt xtv£iv, EcpESpov 
ey^ot auTov lyYuO^v x^t' £X£t'vou , etxe auTO? TapaTTetv 

TCt <7UYX£t(X£Va G£Xot, £V jJtEdtiJ ttUTOV E^tOV TtOV Te 'IX- 

Xuptxfov xat Ttov 0paxtt.)v ouva'[X£t>)v £uxoXa)T£pov auTOu 
Trepieivat ouvatTo. I'^t ok Tpooitov cxTropeTv Tto arpaTeu- 
(xaTt Xeyoi tov TrapovTa evtauTOv, otTe [Jt^Te ev ctzo^ok; 
(X7]Te xapTrou eXTrtoa e/o)v Iv ITauTaXta , iSo^xe XtTpa? 
yptctou cxTrto'vTi oiaxoatai;, Sq exeXeue ^o'vTa Tto 
UTrocpyt») Tto IxeT Trot^aat Tr;v oaTrotvrjV auTOti; ett; Ilau- 
TaXtav y^opriYrjcrat Tr^v iTrapxoucrav. "ETt Se tou Trpe- 
cfieuToti ovTOi; Iv Bu^avTito, cTpaTttoTat cucT(xvTe<; Iv 
0£ccaXovt'x-/] Tov uTrapyov 'lo^avvrjv TrpotovTa cpuXa- 
^avTEi; Qtcpripetc; tj)p[jLr|Cav xai t5)picOri Trapot twv (tou 
Bfkk. ) Zr^vo)vo<; 'ASajJtavTto?, xat TatiTa xaTecTr]cev. 
5k BaXa[/.7]pou , Iv to toc Trji; 0eccaXovt'xr,<; £Y£V£to, 
Tr£pt 'HpotxXetav luevev, xat Itti Trjv ^IlTretpov TrlixTret 
Trpoi; i)tot[xouvoov, Ix (/.ev t^<; auT^<; cpuXrii; to cxvExaOev 
ovTa , SoxouvTa Bk loxe etvai 'Po)[/.atoiq UTrt^CTrovSov, 
xat Iv T^ xaT* 'ETrtoa[xvov 'IlTretpto yM^oL^j te ve[i.o'- 
(xevov xat £u5ai[i.ova xX^pov, xai Trapa pactXlox; Bsyo- [Aevov oruvTot^eti;, 'Avei{/ioe 8k rjv o^to? AiSoiyyou, Br,- 
ptvrji; Te [/.otXtCTa ovto<; otxetOTOtTou xat t^Jjv twv 
X£YO[X£vo)v So[j(.£CTt'xo)v i^yji^ (xp/ovTOi; , [xeYaXrjV Tivi 
oucav TO)v Trepi jiaciXea. npo<; toutov ouv £Tr£aTre, 
Tri<; T£ TraXatai; auTOv cuYY^vetai; cxva[j(.t[jtvr^cxo)v, xat 
exctcov I^EupeTv xat cutjL7rpa;ai TpcjTrov, ot' oO t^<; ts 
'ETrtSo([ji.vou xat Trj; aXAvii; 'IlTreipou Suvr,0£tri xpaTr,ca; 
CTrjvai Tri<; 7roXX^<; 7rXotvri<;, xai lSpuca<; eauTov ev 
Tiokzi. xai Tei/ectv IvteuOcV t5)i; av StSto Se^^^cOai to 
cu[ji6aivov. itotcxouvooc; 0£ TauTa Trap' auTOu S£;ot[jte- 
vo<;, xai pcxpSapo? papSotpto cuvotxcTv r[ 'Po)[Jiat'ot? 
yiYr|Coc[ji.£vo<; xp£iTTov, IXOtj)v £t<; 'ETrtSa[j(.vov xai iSia 
(/.£Tt())v Ttov 7roXiTwv £xacTov lo; o^0£v xaT* euvoiav 
cuveSouX^uev auTOti;, <x Te exacT0<; e/et, OaTTOv u^rex- 
TtOecOai , xai auTOui; r, et? v7^cou<; ^ ttcjXiv ttoi co^^ecOat 
X^Ytov, toi; fiotpSapo; iTri TauTr^v toptjLriTat, xat OTt Toi 
paciXET TauTa Soxouvtcx lcTt , xai t5)i; 'A5a[ji(xvTtoi; l^rl 
TauTa 7r£[ji.cpOetri* xpeiTTOv ouv elvat auTOti;, e'o)i; eri 
cxTrecTtv,. xaTOt TrX^iova ayo^ri^j Tot xaT* auTOu; oiotxi]- 
cacOai. TauTa xai toT; CTpaTto)Tati; [Xlyo^v Nieb.] 
ToTi; IxeT cpuXotTTOuctv, ouctv tJ)? Stc/tXioti;, 0? xai cx[jlu- 
vacOaei lTrto'vTa 7rpo'; y^ ''^o Trapa/prjtjLa ^aSio)? r,Su- 
vavTO, £7r£ic£v 6[JL0u TrotvTai; IxXtTreTv 'ETrt'Sa[jLvov, xat 
X£YO)v xai TapaTTO)v, xat cpy^cJLrjV a£i xatvr,v Tr£tpo')L/Levo5 
£L«.6fltXX£tv, xat OTt pactXet (XTte/Or^covTat (jlocXXov 
dvTtCTrivai OeXovTe?, xai Trpoi; tov BaXa[jLr'pou euOlo)? 
iTrecTeXXsv, <5)i; •zayoi eTreiYecOai. 'O Ss to tou 2iSt- 
[jLouvSou lTr£[jL£ve S7iXo)[jLa , xat TfjV auTOu (xS^Xcpriv vo'co) 
xaT£/_o[jL£vr,v, I; -?;<; eTeX£UTr]C£. <I>av£pav [jLEVTOt t^; rime (ieri posset, legatiim mittere idonea auctoritate in- 
strnctimi. Net; enim in ejus potestate esse , longo tempore 
tantam militiim tnrbam a damnis pro libidine inferendis 
continere. Quamobrem imperator niisit Adamanlium , Yi- 
viani filium , patricium et olim urbi pripiectum , qiiem etiam 
d»:gnitate consulari auxit, jussitque regionem in l>autalia iiii 
assignare, qu.ne lilyritse partis est provincia non longo in- 
tervallo distans ab ingressu Thraci;»'. Quod eo consilio fa- 
ciebat, ut, si qua Tlieuderichus, Triarii (ilius,se commo- 
vere susciperet, illum adversarium huicopposifum scirot, 
atque etiam, si alter pacta violare et pacem turbare vellet, 
quum interduos exercitus, lllyricumet Thracium , degeret, 
eum facilius opprimere posset. Quodsi iioc anno exerci- 
tum suum inopia laborare Theudericbus diceret, propterea 
quod nullum semen terris mandatum esset, neque ullam 
spem percipiendorum in Pautalia fructuum liaberet, dedit 
Adamantio proficiscenti ducentas auri lil)ras, quasjussit re- 
gionis illius praefecto tradere, ut eas ad convehendos in Fau- 
taliam commeatus, quiillis alendis satis essent, impenderet. 
Quumlegatusadhuce.ssetByzantii,milites,quiTbessaIonicae 
in pra'sidiis erant, Joannem pra-fectum, qua exiret, obser- 
vantes gladiis aggressi sunt. Huic negotio finem imposuit 
Adamantius ex praescri|)to Zenonis et h.TC pacavit. Dum 
baec Tbessalonicae gerebantur, Tbeudericbus, Valamiri 
filius , circa Ileracleam commoratus, in Epirum ad Sidi- 
nmndum mittit. 1«, ex eoilem genere et majoribus ortus, 
tunc temporis credebatur Romanorum amicus esse. Etenim regionem circa Epidamnum incolebat, quaeilli ex hereditate 
opulenta obvenerat , et stib imperatore stipendia merebat. 
Erat bic /Edoingi patruelis, qui valde familiariler Verina 
utcbalur, et eos , qui domestici vocanlur, regebat, quae di- 
gnitas magnam habet in regia auctoritatem. Ad bunc igitur 
misit, antiquam cognationem in memoriam revocans ct 
orans, ut viam reperiret et efliceret, qua Epidamno et 
reliquae Epiri dominalu potiretur, ubi post tot errores con- 
sistere posset , et suis rebus urbe et mtenibns firmatis, casus 
quos fortuna daret, exspectaret. Ut Sidimundus haec abillo 
accepit, barbarus cum barbaro conjungi, quam cum Ro- 
manis, satiusesse duxit. Itaque Epidamnum venit, et pri- 
vatim unumtiuemqiie civium circumiens, lanqiiam ipsormn 
saluti providens, consilium dedit, ut omnia, quajquisque 
haberet , exporlaret, et se siiaque omnia in insulas, aiit in 
aliquam aiiam urbem conferrel : batbariim enim quam 
prinium Epidamniim invasurum : sic enim imperatorem 
decrevisse, qui ad eam rem exsequendam Adamantium 
miserit. Itaque melius esse per otiiim , dum nondum ades- 
'set, rebus suis prospicere. Erant quoque in ea urbe in prae- 
sidiis militum diio millia, qui barbari primum impetum re- 
peliere potuissent. Hisquoque multum dicendo et terrorem 
injiciendo et quotidie novos rumores spargendo persuasit, 
ut urbem Epidamnum desertam relinquerent. Aiebatenim, 
eos, si resistere auderent, magis imperatoris volimtati ad- 
versaturos. Mox quo celerius Theuderichus accederet, ad 
eum misit ; is circa Heracleam consederat, et quid sibi FRAGMENTA. 127 xaOiSpa? Ttpocfaffiv emidro ttjv xoZ TrpecSeuxou Trapa 
Zrivtovoi; acpi^iv xai to pouXscOai (/.aOEiv ottox; TrpO!; 
auTOv t/ct Ta £X tou [iaatAStoi;. 'ETiel Ss ttjv aSsAcp-^jv 
U.EV aTToOavouaav £Oa']/£v, TOt ok Trapa 2itSiij.ouvoou 
aTCTivTYice xa)iOuvTa, Trpoi; tou? 'IIpaxXeicoTa; exXi- 
TCo'vTa<; [Jtsv Ty,v toXiv, l; cppouptov 8k icjyupov avauxeua- 
(jauevoui;, TreiJ.^^ac aTCV^Tei cTtov ttoXuv Ttva xal oivov, 
6'tt(»ji; Toi aTpaTW £/ot aTrtwv lcpoSta. Oi ol ouoev £;pa(jav 
auToi SuvacOai . . . ev TOcauTati; y;u.£'pai; XeyovTef;, 
ocrov ^Tyov lirl cppoupito ye (Jitxpto SeSaTravriffOai. 'O Se 
TTpbi; opY-TjV Tot Tr)k£i(jTa Tviq TToXetoi; IjjiTrpvicai; , avSptov 
ouarii; IpViULOu, euOu? aTraviffTaTai. Kat xaTOt Trjv Sua- 
oSov xai <7T£vr,v 6obv ttjV liri tTiV veav X^yoijilvviv HTr£t- 
pov aTrcxyouffav avaaTr'(ja(; r|Xauv£, xai 7rpo7r£a7r£i tou; 
iTrTTEii; Tot axpa ty) CTpaTta 7rpoxaTaXr|(|<0[ji.£vou(; , xat 
etij; txvlX^rtCTOi etfft xa^' Ix^Tva )(_o)pr|(i£tv, I; lcpo'oou 
aOpo'a(; IxxpoucovTa^; t^jV tpuXax^v, yJTt? r,v oluzoOi. Ot 
Bk io<; aveSrjffav, oi l^rt tw. Teiytt») cppoupouvTei; (TTpa- 
TitoTai "zo T£ Tilrfio^ too'vT£(; xat 7rpbi; to at^viStov 
auTtov xaTa7rXaY£VT£<; out£ ii; (xXxr|V £ti TpaTrlcOai 
uTrluetvav, oute XoYic[jLbv £c/_ov (X7co^£u;at To t£i- 
y^t(7[xa , (xXX' (>>p[jir,(7av cpeuyeiv, U7rb Trj; Ix^rXr^ieoji; 
(X7r£pt07:T0t 7r(xvT0)v [twv] eii; tov roTe xaipbv tocp^Xvicat 
Suva[jL£vo)v. 01 Se xaTot 7roXX"^,v Ipyijxtav TrpocjtovTEc; 
l/o')pouv, liri Tou (TTc'(ji.aTO; auTb<; 6 ©^uSspi/o;, ilo'a; 
Se 6 [xi'(ia-zo(; tojv utt' auTbv (7TpaT7]Yfov xaTOt xb [ji£(70V 
£iy£ , 0£uStij(OuvSo(; Si 6 ETEpoi; Ttov BaXa[jty]pou TiaiStov 
l7ri Tr|i; oupaYia?. Ssv^ipiyoi; jjlev ouv ^rpoxaTaSac; xat Oap(Tfov, 6)<; ouSeti; irjv auToti; lcp£7ro'(jL£V0(; , toi? £7rt 
Ttov a[ji.a;o)v xai toT? aXXoti; (7X£uocpo'pot? £t7r£V rcpoyo)- 
petv auTb<; S£ r,7t£t'Y£T0 cpOotcjat TrpoxaTaXaStov v^v av 
SuvatTO TroXtv. Kai 7rpb<; jjlev Tr,v Au/vr,3bv l^reXOtov 
(XTrexpoucOy) , e7ri o^upou x£ttj(.evr,v xal ^ryjYtov IvSov 
TrXr^py), xat ctitou 7rpocvo'vTO<;. 'AvaaT^ci; 8k IxeiOfiv tt^v 
T£ Dxa[Ji7rtav atpet , Toiv otxr,To'ptov auTr,v TrotXat IxXe- 
XotTro^Ttov, xai I; auTy)? 6p[ji.>^aai; 'E7ri5a[ji.vov Xa[ji.6otv£i. 
'ASa[j(.otVTtOi; Se TauTa 7ruO()ii.£vo<; 7rpo7r£[ji.7r£t twv t7r- 
7r£0)v Twv paatX£to)v Ttva, o&i; (jtaYtaTptavoui; xaXouat, 
[i.£[j.cp()[ji.£vo'<; T£ auTto 7rapa t'^,^ u7ro'a/_£aiv t^; 7rp£- 
ao£ta<; TrotouvTi, xai xsXeijojv ripe[i.ziw xai (jit^ts TrXota 
Xa6£tv, [jtr^T' cxXXo Tt Ttov 7rapo'vTO)V ^rXeov V£0)T£pt'aai, 
£to<; av aurb? £AOr, ' (XTCoaT^TXat 81 xat (xvSpa , 6'aTti; Ta 
7rtaTa So^^a^t Trii; (jteTot r^iv ^rp^afietav auOti; (xvaj^topy)- 
a£toi; xat Tyji; okr^i; (xSEtai;. TauTdt te 7rpbi; £X£lvov 
l7r£'aT£XX£, xat auTOi; (xpai; cxTrb ©eaaaXovtxy]? £p/£Tai 
£i<; "ES^aaav, OTTOu y}v ^SaSivtavb?, auv Ss auTw xa\ 
<l>tX()^£voi;. Kat To!? T£ SeXTOui; auTw Trape/ouai, xat 
aTpaTr,Ybv (X7rocpatvouai, xat 7r£p\ twv 7rapo'vTtov eu 
Si^SouXeuovto. Kai Tb (ji£v l7rt/£ip£Tv ToT? papSotpotg 
7rop£uo(jt£vot? oux cxacpaXsi; ISo'x£i , oXtyo^v [ji£v auvo'v- 
TO)v auTw 2a6tviavo) [Ji.ta0occ(3po)v otX£to)v, t^<; Se Sy;- 
ijioatai; cTpaTia<; xai twv xotvtov TaY[JLotTO)V Toiv (jt.£v 
St£a7rap[ji.£vo)v xaTa -KokEi^, twv Se [JL£Ti tou aTpaTTiYou 

'OvOuXcpOU ( 6 £U0uXcp0U VgO ) (XXOXOUOOUVTO)V. 'ES()X£l 

Ss Tr£UL7r£tv aTravra/ou 7rpoaTaY[JLaTa auYxaXouvTa 
TOU(; aTpaTttoTa<;, xai tov CTpaTriYOV SviXouvTa Trpo- niinf ii a Sidimundo voniret, et propter morbnm sororis, qnac 
panllo post decessit , exspectabat. Suae autem morae cau- 
sam palam lesatnm esse simnlavit, qnem ad eiim Zenomi- 
serat, qnia ex co, quo animo in se esset iniperator, intel- 
lif^ere cnperet. Nec mn.lto post, qnum sororem suam 
mortnam eHerret, a Sidimnndo nimtius occurrit, qui eum 
arcesseret. Tiim ad Heracleotas, qui nrbem reliquerant et 
se in arcem mnnitissimam receperant, misit qui peterent 
ma^nam frumenti vim et vini , ut discedens viaticnm, quod 
alendoexercitni sufliceret, baberet. Illi antem responde- 
runt, niliil sibi restare commeatnum, qnos largiri possent; 
eteniin quos babuissent tot diebus in parvo castello con- 
sumpsisse. llle ira exarsit, et uibis, quae ab bominibns 
vacua eiat, qnam plurima loca incendit, et confestim motis 
castris, via ardua et angnsta, quae ad Novam Epirum dnce- 
bat, pcrrexit. Tum equites praemittit, qui juga montium 
prius occnparcnt,ut, qnum nemo suspicari posset, eos per 
ea loca progressnros, pijesidia, si qna essent , impetu dere- 
pente facto depellerent. Qui pro moenibus urbis pracsidia 
agebant, ut miiltitudinem hostium conspexerunt, subito 
casu perterriti, neque resistere ausi sunt, neque illis tan- 
tiim animi et prndentiac fuit , ut propugnaculum occlu- 
dcrent, scd in fugam conversi prae pavore nibil, quod 
ntile esset , attenderunt. Hostes autem per loca bominibus 
vacua et deserta piogrediebantur. Tiieuderichns erat inter 
priinos, Soas a Tbeudericlio secundum in exercifu gradiim 
tenebat, et mediiim agmen ducebat, Tbeudimundus, alter 
cx Valamiri filiis, extremum. Theuderichus valde audax et confidens, nt neminem , qiii sibi resisteret, obviam fieri 
vidit, eos, qui apud currus et cetera impedimenta erant, 
procedere jussit. Jpse praeibat, nt quamcunque posset ur- 
bem praeveniendo caperet. Ad Lycbnidum accedens est re- 
pulsus. Erat enim difficili loco sita et fontiiim et scaturi- 
gine plena , et convecto prius frumento abnndabat. Hinc 
movens, Scampiam , quam jamdudum incolae reliquerant , 
dirnit,et inde progressus impetu facto Epidamnum occiipat. 
Quod ubi cognovit Adamantius, mittit unnm ex equilibus 
imperatoris , qni cum eo expostularet , quod contra id, qnod 
niissa legatione promiserat, faccret, et jnberet ab incepfo 
desistere neqne naves sumere, aut quicquam aliud novarnm 
rernm tentare, donec adventaret : deniqne virum ad sc 
mittere, qui sibi tuti post peractam legationem reditus et 
reliquae securitatis lidem praestaret. Haec quum ad enm Ada- 
mantius mandata dedisset, ipse , Tbessalonica relicta, Kdes- 
sam venit et una cum eo lM)iloxenus. Erat Edessac Sabinia- 
nus, cul litteras imperatoris reddiderunt quemqne ducem 
crearunt , ceteraqne omnia ordine admini.strarunt. Sed bar- 
baros recedentes persequi minirae tutum visum est. Sabi- 
niano enim pauci milites mercenarii ex ejus domesficis et 
familiaribus adeiant. Nam qiii publice nierebant et ordina- 
riis legionibus adscripti stipendia faciebant, quum per iirbes 
dispersi, tum Onulfum, ducem suum, secuti , abierant. 
Itaquevisum est edicta, quibus milites undique evocaien- 
tur, proponere, et ducem legatum, qui ea promnlgaret, 
pracmittere. Eo ipso tempore eques ab Adamantio missus 
rcversus, una secum adduccns barharorum saceidolem. 128 MALCHI PHILADELPHENSIS Tr£txir£tv Tov TrpcoSeuTv^v. "HSrj Se 6p[/.o)[jL£vois 8 Trapa 
Tou 'AoaaavTiou TrpoaTreaTaXfxsvoi; iTrTiEUi; aTcavTa, tov 
Twv papSapwv iyuy^ lepsa, 8v oi XpiCTTiavoi xaXoutJi 
■jrpEdSuTepov, co? iriaTtv Trji; aSEtai; auTco £TTt6y"'aovTa. 
E/_ovT£(; ouv auTOV ouv auToii; viTreiYovTO, xai acpi- 
xvouvTat £t; Auyvy;oo'v. Twv Zl £X t^? toXecoi; twv Iv 
Tati; a^tati; ( TtaXatoVXouTo'? T£ Y^'? «^ty] xai £uoaiao)V 
:^ 7ro'}ai; ) xai twv aXXt».)v aTravTYiaavTtiJv, £i(7£pyovTat 
IvTauOa. Kat aTrocTEXXEi TrdtXiv ASauavTtoi; sti; 'Etti- 
oaijtvov, xeXeucov r\ auTOv tov ©suSspiy^ov Et; Tt twv 
7r£pt Auyvr,Sov yo)pttov a-iravTr;(Tat t/.£T' oXtycov oiaX^- 
\6u.t.w* auTW Trept cJjv ajrsaTaXTO, r, £1 pouXotTO aurbv 
IXOeiv £ti; 'Eirtoaavov, 7r£'a'j;at 6p.r'pou!; sii; Auyvr,o6v 
2o'av TE t6v auTOu (jTpaTr,Y6v xat AaYtaOcOv, c&uXa- 
yOy)(7oaevoui; 1'wi; av auT^i; £7raveX6y). '0 oe 7r£'(A7r£i [jl£v 
TouTOU(; , exeX^tjffe tl auToJj? 7r£pti/.£tvai Iv ^xa(/.7rt'(x 
xat 7rpoa7ro(iT£tXat (xvSpa, 8; tov ^a6iviav6v opxo^^aet, 
i] fxv]v £7ravio'vTO(; co^iou tou 'Aoaf/.avTt'ou xat auTov 
Tou(; 6ar'pou<; aTraOeTi; (XTr07retjLtj/at. '0 cl 2aStvtav6i; 
oux av ecp-/) 6a£Ta6af ouO£ y^-P Iv tco 7rpo'a6£V ypo'vto 
otjiojtjioxivat £7r' ouo£vt TrptxYfJtaTt, xat j6 7rotXai auTw 
So^av oux av vuv xaTaXuaeiv. Kat tou 'AoaijtavTiou 
XeYOVTo;, mc, a^jdfx.y] auY"/ojp^aatTO) xaiptor, (XTrpaxTov 
elvat TYjv 7rp£a6£tav ( ou Y^tp aur^v (X7r£X6£tv [xr^ ti 
xat £V£'/upov Tou ao^jiJiaTOi; XaSovTa), ouoiv [/.aXXov iTret- 
aOv] , aXX' £X£tvov [jtev £cp7) eiSevat t6 laurco 7rpaxT£0v, 
auT^v 0£ ouok"^ 7roir,a£tv 7rapa t6v auTOu vo'[jlov, 'Ev- 
TauOa 'A5a(ji.avTto; xaTaaTai; el^ (X7ropov, Xa6()jv aTpa- 
Tio^^Ta? otaxoatoui;, St' o/0o)v xe (x6(xto)v xai oSou (xor^Xou [JI.EV TOi; 7ToXXot(;, aTev^i; ^t xai txTpiSou^; xa\ 
to't£ 7rpojTov tWou?, (5j<; iXiyeTO, 5£^atjt£vr)i; , txcp' la^re- 
pa(; opjjtr^aai; xat xuxXo) 7r£pt£X0())v ep/eTat et; c&poupiov 
'E7rtS(X[JLvou 7rXr;ai'ov £7rt X6'^ou u'|y]Xou x£1[jl£vov xat 
aXXo)? (xixa/ov, co cf.(xpaY; u7r£X£iT0 paO£ia,xai 7rapa 
Tr,v cpapaYYa TroTatJLOi; paOui; £'pp£i. 'EvrauOa [/.£TaTr£'ijL- 
7r£Tat t6v 0£UO£pi/ov. Kai 6 (jl£v u7raxotjaat; £p/£Tat , 
xat Tvjv (xXXr,v aTpaTtav 7ro'pp(o xaTaarr^aai; auv oXtYOt? 
iTrTrEuat 7rp6i; t6v 7roTa[jL6v (xcpixv£tTat. 'ASa[JL(xvTio? Sl 
xuxXoj 7r£pi Tov Xo'cpov T(x^a; arpaTiojTa?, ©'tto); u.^ 
xuxXo)ati; 7rap' lx£t'vou yi^-fi-zixi , UTroxaTaSoti; eii; ttI- 
Tpav, (xcp' r,<; r,v cxxouaTOv, xat xeXeuaa^; xcxxetvt») zoh^ 
(3[XXou(; !X7r07r£'[jii|ai , [jlo'vo; Si£Xc'y£T0 [jlo'vc;). Kai xaTa- 
arai; 6 0£uS£pi/oi; xaTr,Yo'p£t 'Po)ijLai'o)V, (5); £Oo'x£i, 
Sixata, X£'yo)v 6'Tt « £Y(») [jl£v £;o) T?i(; oXr,<; 0pcxxr,<; 
SiaTpi6£tv fipou^jLr^v, 7ro'ppto 7rp6<; tvjv SxuOtav, 6'7rou 
[X£vo)v ouT£ Ivo/Xetv lv6[jii^ov ouSlva, £T0i[JLO)!; Se paat- 
X£t u7raxoua£a6at £vt£u6£v It; o Tt Trpoartx^etev. 'V^jleii; 
Sc xaX£aavT£? (5); l^rt t6v 7r6Xc[jL0V t6v 7rp6?0£uS£'pt/ov, 
TrpoJTOV [jL£v u^reoyeaOe tov ttJi; 0p(xxv)<; aTpaTv^Yov 
[xeTa T^? Suv(X(jL£0)i; euOu; (jloi 7rap£aeaOai, 8; ou5a[jLou 
lcpocvv) , e^reiTa xat KXauSiov t6v tou FoTOtxou rafjLiav 
auv Toj ^evtxo) v)';£tv, 8v ouSi auT6v £iSov, TptTov xat 
vjYe^J.ovai; oStov [Jiot 5cOO)xaT£, ot to^; £UTropo)T£'pa? tojv 
6So)v IdiffavTe; Ta; eii; toui; ^roXeijLtou; (pspouaai; cx^rr,- 
Ya^ov 5i' 6p6i'a<; cxrpa^rou xai xpr,[jLvo)v (X[jLcpippo'7ro)V, 
Iv oU 7rapa (jttxpov r,XOov, auv i7r7reuai Te mv, (b? etx6c, 
xai a(jLot;at; xai aTpaTO^rlScov xaTaax£u^ , l7rtO£(JL£vtov 
r,[jLTv (xcpvo) Twv 7roX£[jn'o)v a[jLa to) £[jlco TrXr^O^t Travrl (|uem Christiani presbytenim vocant, qui luto A<Jamantium 
ad barbarum accetlere fidesuainterposita juberet, advene- 
rat. Quem Sabinianus et Adamantius secum ducentes pro- 
tinus discedunt et Lyclmidum veniunt. Erat liaec urbs 
jam olim opulenta et divitiis abundans : cujus magistratus 
etalii civcs obviam illis prodierunt, et eos in eam intro- 
duxerunt. Ilinc Adamanliusdenuo Epidamnum mittit, pe- 
tiitque ut Tiieudericlius ad .se circa Lyclmidum cum pau- 
cis veniret , et de rebns , de quibus ad eum missus erat , se- 
cum colloquerctur, aut siiili videretur, ipsum Epidamnum 
accessuruin, modoSoam, ipsius duccm,et Dagistlieum 
obsides Lycbniduin mitteret, qui illic asservarentur, dum 
salvus et incolumis remitteretur. Hos quidem barharus 
niittit , sed Scampiic subsistere el liominem ad Sabinianum 
prainuttere jussit , qui Sabinianuin jurt^jurando adigere, si 
salvus et incolnmis Adamantiiis rediret, se qiioque salvos 
et incolumes obsides dimissurum. Sed Sabinianus negavit 
se iuraturum. Nec enim iilla de re antea se jurasse , neque 
opinionem apud animiim suum a tam longo tempore inve- 
teratam depositurum. Quimi Adamantius diceret, neces^e 
esse tempori cedere aiit legationem irritam fore : nec enim 
se profecturum , nisi prius aliquod vitae et salulis suoe pigniis 
accepisset : Sabinianus tamen niliil movebatur. Lt illum 
quidem aitsciie, quidsilji facto opus sit, se quidem nibil 
quicquam coutra legem, quam colat, commissurum. Ilic 
qunm Adamantiusin dubio ba^reret, assumptis ducentis mi- 
litibus , per ripas inaccessas et viam multis incognitam ne- que antea initam, et qu.ie tunc primum equites admisisse 
dicitur, .sub vesperam profectus circumeundo pervenit ad 
castellum Epidamno proximum, in prajrupto tumulo si- 
tum, cui sul)erat fossa profunda, in quam altus fluvius in- 
fluebat. llluc Tbeudericlium arcessivit; ct ille qiiidem 
oblemperans venit, et inslructo longe a tergo cetero exer- 
citii, cum paucis equitibus ad fluviumaccessit. Adamantiiis 
aiitem, ne iillae insidiajtentarentur, undique in orbem circa 
collem mililes collocavit, et descendens in saxum , iinde 
exaudiri posset, ct jubens barbarum omnes aliosdimiltere, 
soliis cum solo est collocutus. Ilic quiim Theudericlius con- 
stilisset Romanos jure, ut videbatur, accusat. « Ego qui- 
dem, )) inquit, « extia Tbraciae lines Scythiam versus vitam 
transigere coiistitueram. Hic mihi manenti et imperatori 
in omnibns obtemperare paratoneminem vexare in mentem 
veniebat. Vos me ad bellum contra Theudeiichum, Triarii 
filiiim , evocastis, et primum qiiidem Thraci.e diicem ciini 
exercilu mihipra-sto futurum promisistis : isnullibigentiiira 
apparuit : deinde Claudium, procuratorem stipendii Gothici, 
ciim extcro milite adventurum , qiiem ipsuin quoque nus- 
quam vidi. Tcrtio mihi viarum duces dedistis , qui , tutis 
et expedilis omissis, per eas, qu.T. ad hostem ferebant, per 
pr.xrupta et pr<Tcipitia loca me dediixerunt , in quibus pa- 
nim abfuit, quum cum eqiiitibus el curribus et reliquocastro- 
ruin apparatu iter facerem et bostes in me derepente jrriie- 
rent, qiiin ciim toto exercitu meo funditiis interireni. Ex 
quo necessariam cum illis pactionem facere sum coactus , (JiToAsaOai xaOtxTra^ 'EvTatlOa dvayxaiav I6ia(j0r,v 
cutx€a(jiv TCpoi; aijTou!; xoi7]C7aaOai • oi? )(pr) TroXXriv 
yapiv £/£iv, OTi &;fi' uatov TrpoooOsvTa 8uvo([jt,£voi xal 
giacpOeipai Sieaioaixv Y^ ofAW?. » 'ASa[i.(xvTto<; Se twv te 
Tou paaiXso)!; Tt[jLtov auTOv av£p.iu.vr,ax£, xat oTt ra- 
Tpixtov xai «TTpaTriybv 7rotv]aac, a toT? TrXfiTaTa xafAOuai 
7rap3c 'Pt>)ptatot; yspa laTt, xat twv (xXXo^v So^pEwv xai 

TtXoUTOU £V£'7rXr,C£V, avO' WV £§£1 [XYJOETrOTE TtpO!; aUTOV 

aXXto? Tcoiq r\ Tipb? TraTEpa cppov£tv ts xat StaTtOEaOai. 
Kat Tot Ttov Tcap' auTOu EyxXY^a^tov (r|v Yotp oitxai 
(xXriO^ ) Staxpou£aOai iTCtpaTO. Kai OTt oux (xv£XTa 
7rotr^a£t£v Iv TTp£a6£ta<; IXtciSi xaTaXaS())v Tot 'Pto[xato)v, 
ot xat (X7rox£xX£taa£Vov Iv Op^xxri £/ovt£(; op£ai xai 
■K0iix[).6i<; xa\ ^rsptSoXrj aTpaTOTriotov, o;jlo)!; auveyo^pv]- 
aav £xo'vT£i; St^^^XO^Tv ou Yotp av (xri [iouXotxevo^v aijTbv 
£X£tO£v xtvrjOrjvat, ouos £t S^xaTrXaaiav £ty£ ouva[jLiv 
T^? 7rapouar,<;. Nuv t£ auiji.6ouX£U£tv auTO) [jL£Tpto)T£pov 
eauTOv Tto paatXEi 7rap£)^£tv ou ykp av Suvr|Or)vat t^,v 
'Po)[jtaiojv Eti; tIXoi; uTrspSotXXctv X^tpa 7ravTay(^o'0ev 

£Cp£aTr,X0'T0)V. AeTv OUV, £1 aUTO) TTEtOotTO , lxXt7r£lV JJ.ZV 

Trjv "H^rfitpov xat toci; auT()Ot tzoXsk; ( ouS^vt ^ap £tvai 
cpoprjTOv ■KoXeiq outoj [jt^yctXa?, twv otxr,To'ptov ix.&}\r\' 
OevTiov, u7r' auTou xaT£'/£aOat ) , IXO^Tv ^k tU '^'''y 
Aapoaviav, Iv -^ '/(}>>^^'* elvai 7roXXr,v Trapi t^ oixou- 
[ji.£va, xaXrjv jjtev xat £uy£iov, IvSea Se oixr,T(3po)V, rjv 
SuvaTai Y-wpY^v Iv Traatv cx'^Oo'vot<; auTOu Tr,v cTpaTt^tv 
Sto(Y£tv. 'O Bk B£uS£'pt;/0(; auTb? [jl£v l7ro)[jtvu£ Taura 
PouX£<jOat, 00 [jtlvTOi !XV£;£aOai auTOu to 7rXr,0o<;, 7roXXa FRAGMENTA. 129 

[jt£V 7rpoT£TaXai7ro)pr,xb<; , (jLC)Xt? S^ livaTrauaeo)? vuv 
l7rtXa6o'iJL£vov ou<; ou SuvaaOat jjtr^^ro) dva7rv£ijaavTa<; 
dyEtv [jtaxpotv outo) Tropstav. 'AXXot vuv jj.iv auToui; lav 
auTOu l7rty£t[j.daat, u.r^TB 7rpo'ato )(o)pouvTa? [o)v] eyourji 
7r()X£0)v, [J.v)Te iTTtcf OeipovTa?* auvO£[j.£vov 0£ 7r£pt 7rdvTtov 
l7ri TOUTOt? d[jLa Tto :^pt 7r£tj.'jiai Tbv dqovTa l^rt Trjv 
AapSaviav evSo); ( l^ctetxo); N., iTOtij.o)? B. ; aiaii.i- 
vto<;? ) iTraxoXouOi^aovTai;. EXEye Se, to<; £Tot[j.O(; £ir] t:^,v 
auTOu xaTaax£ur,v xal to d[j.a)fov 7rX^0o<; xaTaO£[j.£vot 
£v TrdXet , ^ ^ouXotTO fSaatXetx;, xai 6ij.7]pou<; 7rapaay())v 
Tri<; (X7rdar,<; 7rtaT£0)<; Tr^v t£ (jL7]T£pa xai dS£Xcpr,v, [j.£Ti 
l^axtaytXitov Tuiv [j.dXtaTa (j.ayttj.ojv IXOsiv (5)<; TaytaTa 
l<; ©pdxrjv xai u7rta/_v£TaOai auv toutoi? xa\ toi; 'IX- 
XuptoT<; aTpaTto')Tat<; xal dXXot<;, 67ro'aou<; ocv paatX^u? 
dTroaTeiXr], tou; Iv Tr) Bpdxrj To^tOoui; dvaXtoa£tv 
dTravTa<;, lcp' to T£, ei touto Trotr^aot , auTo'v te dvTt 
©euSeptyou aTpaTr,Ybv Y£V£aOat , xat £ia5£/0^vat et<; 
T-^jV 7r()Xtv Tbv ''Po)tj.aixbv 7roXtTeuaovTa TptjTrov eTOitxoc 
0£, £1 TrpoaTd^ete paatXetx;, xai ei; AaX[j,aTiav d^reX- 
Oeiv, to<; Ne7ro)Ta xaTd^o)v. 'ASa[j.dvTto<; Se oux ecpri 
xupto<; etvat ouScV auTO) auvO^aOat (j.£vovTt Iv tt) /ojpcx, 
dXXd ScTv ^aatXea ^rpwTov ^repi toutiov 7r£iO£aOai. 
^Vvoia£tv ouv lx£tvto, xai auTb<; £TTtij.£V£tv, £0); Tr,v tou 
xpaTouvTO? SiaTruOrjTai yyd)ix.riV. 'ETrl TOUTOti; St^Xu- 
Or,aav aTr' dXXriXojv. 'Ev oato Bk 'ASa(«.dvTtQ; d(j.cpi 
TauTa r,v, ouveXr,XuO£t (j.£v 7roXXd twv TaytJLdTOJV £t<; 
Tr,v Auyvr,Sbv xard Tr,v tou aTpaTrjYOu dYY^Xtav, 
XeYei 0£ Tt<; toS IlaStvtavoj, (Ix; oi ^dpSapot xaTaa»po- qiiibus magnam gratiam habeic oportet, qiiod me, avobis 

proditiim , qiiiim occidere possent, tamen serv.irunt. » Ad 

b.TC Adamantius illi in memoriam revocxtvit , quibus illum 

inq)era(or lionoribus affecisset, ut patriciiun et ducem 

rreassct, quae essent apud Romanos pr<Tmia his, qui stre- 

nuani rei pnl)licse navaverint operam, constituta amplis- 

sima, ut eum multis donis etnumeribiis cumiilasset, pro 

quibus decuerat imperatorem haud secus, quam patrem, 

colere et revereri. Ceterum ea, de quibus imperatorem in- 

siniulabat (et crant opinor vera), diluere et refutare co- 

natus e.st. Sane minime toleranda commisisse, qui per 

speciemlegationisRomani imperii partem invaseritet occu- 

parit, pr.Tsertim quum illi, tametsi copi.Teejus in Tbracia 

montibus et fluviis inclusae et militum manii sepfaeteneren- 

tur,tamen libereexire concesserint. Etenim si noluisseut 

et reslitissent , etiamsi ejus copiae decies numero superas- 

sent eas quas nunc baberet, niinquam tamen inde 

pedem referre potuissent. Nunc igitur se illi suadere , ut 

se summissius erga imperatorem gerat. Nec enim tandem 

in ejiis potestate fore Romanoruin', qui illi undique 

imminerent, manus effugere. Oportere igitur, si se au- 

diat , Epiro et ejus regionis urbibus cedere. Nec enim ullo 

moilo ferendum, tam magnas urbes, expulsis incolis, eum 

tenere. Abeat igitur in Dardaniam , ubi regio sit prseter 

eam, quae babitetur, ampla, aimiina et fertilis, qu<Te in- 

colis iiidigeat; quam si colat.omnium rerum abundantia 

exercitum suum alere et sustentare posse. Tbeuderi- 

clius jurejurando aflirmavit, id quidem sibi cordi esse : 

FRAGMENTA HISTOR. GR. — VOL. IV. scd exercitum suum reluctaturum esse, qui (ot mala per- 
pessus, vix niinc qiiiete friieretur. Eieri enim non posse ut 
milites, nondum a laboribus icspir.intes, tantuin itineris 
duccren(ur. Sed oportere ipsos sinere in liis locis biemare 
ea condilione, ut iion ultra in tentandis urbibus aliis, quara 
quas haberent , aut populationibus faciendis progrederen- 
tur. Quibus ita compositis, ab imperatore petiit ut ineunte 
verevirum,quieosin Dardaniain deducerct, mitteret; ipsos 
enim libenter secuturos esse. Addidit, se omnem suum ap- 
paratum bcllicum et omnem imbellem turbam paratum 
esse in ea urbe , quam imperator praescripserit, relinquere. 
Quin , matre quoqiie et sorore ad fidem confirmandam ob- 
sidibus datis, se ipsum Tbraciam ciiin sex hominum for- 
tissimoriim millibus quam cclerrime petiturum. Cum liis 
et lllyricis militibuset aliis, qiios imperatoii mitterepla- 
cuerit , se tota Tbracia Gotlios exterminaturum polliceri. 
Qu.e si exsecutiis fuerit, [telere, ut dux loco Theuderichi 
creetur, et civitate donetur et Romanorum more rem 
publicam sibi administrare liceat. Inio si imperator jus- 
serit, paiiitum esse et in Dalmatiam ire, ut inde Nepo- 
tem reducat. Adamantius lespondit, non sibi mandatum 
quicquam cum illo pacisci, quamdiu in ea regione ma- 
neret ; imperatori haec oninia e.sse probanda. Quare se 
illi haec relaturum, et exspectaturiim esse, diim ejus sen- 
tentiam compererit. Post haec discesserunt. Interea dura 
baec gereb<it Adamantius, complures milites Lychnidiim 
ad edictum ducis convenerant , et ad oflicium ledierant. 
Quo tempore nescio quis Sabiniano nuntiavit, barharos 

9 130 MALCHI PHILADELPHENSIS vv]'(javT£? ff^oXaiTEpov xttTiaffiv arcb Tyjc; KavSaSsiai;, ol 
T£ (jjceuocpdpot auTcov xai tcov ay.a;wv at ttXeioui; xat 
01 ETrt ty;; oupayta?, Iv ol? xat ©£u5i'aouvSo; *^v 6 tou 
OsuSspiyou aosXcpbi;, xat •?) [Ji.v^T-/]p f, toutojv, xai oTt 
eaTtv eXTCii; twv ttXeio^vcdv xpaT-/](T£iv. '0 o$ to' t£ itt- 
TTixbv (JI.EO' lauTOu ouvTa^at; xai tte^ou; oux oXiyou; 

XUxXtjJ Oia TWV OpWV TTEptTTEIJL^Iiai; Xat TTpOEtUOlV OTTOTS 

Sei xat TT(>0£v Excpavvjvat, S£iTrvr,(7a(; xai ccvaXa6())v to 
CTpo(T£U[ji.a (xcp' lcTOpa^; l/Mpti. Kai ^tijia t^ '^i[Ji-£p« 
auTOtc; £7:iTt'0£Tai vjSy) 7rop£uOjUL£voi?. Kai 6 jji£v 0£uSi- 
[j.ouvSoi; xai 7] fJtviTyip auTOu , c$3i; EtSov t-J)V EcpoSov, Tayu 
5i£XTr£a(3VT£<; uTtscpuyov £i^ TO tteSiov, xat ttjv Y£cpupav, 
xaO' •^v u7r£p£S-/;(7av, suOeo)? oiweXovTsq (avaXuovTEi; 
ISicb.), 7] c&(j(paYYi PaOEia ette^^uxto, [i.i<7rfi ouar,(; 
T% 6Sou , TTjv otoj^iv IxEtvoii; £Kt Toui; xaTaSocvTai; 
£7T0t'r,cav (XTTopov, xat ijL£VTOt xat ToTc; lauTwv cxSuvarov 
Tv]v cpuYviv, Maze rrpb^; cx7rc)votav oXtYOt ovt£(; bu.6<j£ Toiij 

t7T7V£UatV l/topOUV. 'i2<; Si U7r£p X£CpaXrii; Ot 7T£^0t £Cp(X- 

vriaav xaTot to auYX£t[jt£vov, outo) Si£Tp(X7T0VT0 , xai oi 

IJIEV £t(; TOU; ITZ-KBli;, 01 Sc £t<; TOUi; OTrXlTa; IjXTCtTTTOVTEi; 

£Ovr,axov. Kai Toti; (xtAot;ai; auToiv XaScJjv ilafitviavo?, 
ouaa; w; Siaj(^tXia?, ai)(u.aXtoTOU(; t£ ttXeioui; -^ Tr£VTaxta- 
/ iXtoui; xai XEiav oux oXtYr, v, Tivai; Se twv aijLa^cov xa t xa- 
Taxauaai; Iv to) op£t, Sii; ^v EpYOV IXxuaat Sia xp'/i[/.vtov 
ToaouTOJV, li; Tr,v Auyvr,Sbv (xcpixv^iTat. Kal eupt'ax£i 
'ASa[y.ocvTiov Ix t^(; TTpbi; 0£uS£pty_ov auvouaia? iTrav^X- 
0(}VTa • ou Yocp Tico ©EuSeptyo; l^rsTTuaTO ouS^v twv u7to 
ilaStviavou Iv tco op£i TtpayOlvTwv. Toui; [jt£v ouv ai/i>.(x.- 
XtoTOUi; Tou? fJt£V eu yz^ow-zoL^ Iv cpuXaxY] TTOteiTai , tou? 
0£ cxXXou? [xeTot Tvii; Xeiai; SieSo)X£ toT<; aTpaTitoTaii;. A- [j.oc;a; [7.£VT0t ttoXXoci; xeXeuaa^; Taii; ^rcJXeai Trpbi; toci; tou 
aTpaT07r£Oou xaTaaxeuocaat y'p£ta<;,o)<;£Xr/.pOr,aav auTai, 
OL-KBiKE Tat<; 7rc)X£ai [;.r,S£v Ivo/XeTaOai , o); toc? expxou- 
aai; e/tov. MeToc Se TauTa Ypacpet [Ji£v 'ASa^jtocvTto? to) 
^aaiX^T, 0); u^rla/eTO, toc Trpb<; ©euSlpt/ov auTw Siet- 
XeY[Jt£va • YP^'?^' °^ ^^'^i Da6tvtavb<; xai 'Io)ocvvviq 
6 U7rap^oi; Tot ■^f^t'^'i]\x.i'iai. Itti [Jiei^ov OYxouvTei; xat 
X£Y0VT£<;, (/.•}) yff^^ai ti tco papSocpto auvO^aOat, 0)? 
IX^riSo; ouarii; •*) xaToc xpocTOi; auTbv l;£Xotaeiv Tr;<; "/_o')pai; 
-r, auTou [jtlvovTa xaTttTpttl^etv. Tauxa oe;octjLevo<; paai- 
Xeu<; xal voijttaa;, TcijXe^jLov etp"/]vr|<; otc/pa<; etvat 
PeXTito , 7r£[jL']/a(; (xv£xocX£a£ Tbv 7rp£aSeuT-/jv, xeXeuaa^; 
(jLr,S£v eTi 7rpbi; Ixelvov auvOeaOat, (xXX' et^reTv ]Sa6t- 
vtavto xat FevTOVt, r()TO(i) [xev ovTt avSpt, Y^vaixa Ss 
'Po)[jLato)v Twv 7r£pt Tr,v "HTTEtpov '^t-^a.ixr.y.o-zi xai Su- 
vatjLtv E/ovTi, E/eaOai tou TroXe^JLOu Trotay) /Etpt, to; 
ouSev paatX£(o<; 7rpb(; lxetvou<; auvOr,ao[Jievou. Kai auY- 
xaX£'aa?TOu<; aTpaTtcoTa<; 6 'ASa[xocvTto<; l^rv^veaev auT0u<; 
Tr,<; TcpoOuijLia<;, xat IxeXeuae Y^vvato);, tocTrep 7rotTptov 
auToT?, £/£aOai Ttov 7rpaY(JLocTO)v, xai Tb Ix SaatXetoi; 
l7rav£YV0) 7rpo'aTaY[Jtot. TaT? t' IXTrtatv auTou? (jteTeto- 
pou; 7T0f/]cai;, o)(; paatXeo)? (xe\ 7raai t-^,v TcpoOuijLtav oux 
(xxapTTOv lo)VTO(;, eucpritjLia; eTU/e xat (JLeTOt Tt[A^<; 
7rap£Tr£[jLCpOri. Kai 6 [jl£V (X7rr,XXfl(YV| (jLr,Siv TrXeov 
7rof/]aa?. 

19. (an. 479.) 

Ibid. p. 86. 87 : "Otl ItcI Zrp/covoi; tou paatXlo)? 
CTotaeox; Y£votJL£vri? vrap^ MapxtavoTi xai (xXXtov tiviov, 

0£uS£'pi/oi; 6 Tpiaptou [jLaO())v Tot ■^z-^^o^voTa , xat u7to- stxnros soluto agiriine a Caiulavia clescendcre , ciim his im- 
licdimcnta ct i)leros(]neciirriis, et extremum exercitns ag- 
inen, in quo Thendcinuntlns, Theudericlii frater, ct mater 
corum versaretur. Spem esse liorum maxima parte po- 
tinndi. Sabiiiianus eqnitcs, quos liabebat, cerfo loco dis- 
posnit, et pedites non paucos per montem , quem circum- 
cundo superarent, imrnisit , tum , quando et ubi apparere 
oporteret, prfcmonuit. Ut ceenaverat, cum exercitu suo sub 
\Tsperam niovet , ct prima hice hostium agmen invadit. 
Thendimnndus aulem et ejus mater, ut in sc impctnm fieri 
viderunt, celeriter in planitiem elapsi, etpontem, cni subcrat 
fossa ingenti profunditate, transgressi sunt, quodissolulo 
porsecntioiiem eorum , qni in alteram ripam pervcnerant, 
iiostibns intercluserunt; reliqnis antem suorum a ponte 
exchisis fugam impedilam reddiderunt. At illi prae despe- 
ralione, quum pauciessent, in Romanos equites irruernnt, 
sed nbi Romanorum pedites ex composilo proruperunt, ita 
hostcs terj.a vertcrnnt, ntparlim in cquites, partim in pe- 
dites inciderentet trucidarentnr. Sabinianus currnnmdno, 
captivorum plus qnam ciuinque millia, cepit, et non pa- 
rnm prfeda;. Curribus tamen aliquot, quos diflicile fnisset 
per tot prairupta loca agere, in monteincensis, Lychnidum 
revertitur : hlc Adamantium reperit , qui a colloquio cnm 
Theudericho redierat. Nondnm enim Tbeudericbns, qnfe 
in nionte aSabiniano gesta crant, cognoverat. Captivorum 
auteni nobillores custodiae tradidit, rcliquos niilitibus cum pra^dadistribuit. Et qinim non multo ante per civitatesad 
usum exercitus currns pra^parandos imperasset , ut istis 
est politus, veluit civitates amplius de cnrribus lal>orare, 
quia quod satis erat habehat. His ita gestis, scribit Ada- 
mantius imperatori , «t Thendericbo promiserat , sermones, 
quos cimi eo habnerat. Scribunt et Sabinianus et Joannes 
praifectus res a se gestas, et omnia in majus extollentes, 
suadebant , ut pacem cum barbaro non facerct. Spem enim 
esse vi eum regione depelli , aut si manserit, opprimi possc. 
Haec ubi imperalor rescivit , bellum lurpi pace potiiis du- 
cens , misit qui legatum redire, neque quicquam rei amplins 
cum barbaro contrahere juberet , sed verbis suis Sabiniano 
diccret et Gentoni (is erat vir Gotbus, et mulieri Romanaj 
in Epiro nupserat, et copias ducebat), ut cum omnibus 
copiis (in;e ipsis adessent , bellnm gererent ; nec enim sibi 
ulla in re cumbarbaro convenire. Adamantins vero, con- 
vocatis militibus, eorum forlitudinem landavit, et utfortes 
esse pergerent , ut mos patrius ferret, hortatiis est. Tum 
imperatoris mandatnm illis recitavit, et in magnas spes eos 
erexit, imperalorem fortitudinem et navilatem eorum non 
sine magnis pra>miis esse pra;termissnrum. Ha-c illum ma- 
gno cum plausu locutura bonorifice milites prosecnti sunt, 
Et sic quidem , legatione haud feliciter peracta , disccssit. 
19. 
Zenone imperante Marcianns et alii nonnulli seditionem 
moverunt. Ubi ea res ad Theuderichum Triarii fii. est de- FRAGMENTA. 131 Xa6wv xaipbv vuv auTw TcapEffxavat tt] TrdXsi iTrtOsaOai 
xat Tw [iafftXeT auTw , Trav suOu? avaaTrjca? to ^ap- 
fiaptxov ^,x£ , SyiOsv [jlev w? PouXoijievo? auTw t£ tw 
i^ixaike.X xai Trj TrdXet aiji.uvat, TrpdoriAo? Ss wv Ttaaiv 
Ecp' OTW •/]7r£iY£T0. Ba(jtX£U(; Ss axoucra; iTrTTca I^e- 
7r£iji'^E xai [SaaiXEta Ypaa[jt.aTa , t^; (ji.£v 7rpoOu[i.ta(; 
auTOv Irratvwv, xeXeuojv Se ix7r£X0£tv, w<; ouxETt ouaYn; 
ypsitxc;, t/.r, ij!.dXti; xaTaaTaaav £x toioutou (sdiXou Trjv 
7rdXiv auOtc; £?<; uTrdvoiav £[jt6aXdvT£<; lT£pav to Oopu- 
ficioOat <ptXouv £i<; ^£i'pto xat [jtEi^ova IxTapa^oiat aTot- 
atv. 'O 0£ auT0<; jjlev £cpr, Toi jBaatXci TrEtOeaOai, to Se 
TrXviOoe; ouxETi SuvaaOat avaaTp£cp£iv, ToaouTOV xe auX- 
XEylv xat \x.ipo<; Tt ou ppa^u StavaTrauo)v ( Xtav a7r£tO£'<; 
conj . Nieb.). 'Yttep t£ yap tei^ojv ouS£va £vd[Jti^£v auTto 
(itvTiaTr'a£aOat, [jtrjE £TraX;£0); [jtrjSEijtta? [xt^te ^rupyou 
eaTWTo;, xai Eta^XOdvTt Travra tov S-^ijtov ^rpoalaEaOat t^ 
Twv 'laaupojv (X7re^0£ia. *A Sr) xai cpoSou[ji.£VO<; Zvivoiv 
IxTrEtjLTret nEXtxvtov y p-/^(jtaTa ly ovTa TroXXa, Ta ijlev auTw 
OcuSeptyw, Ta SExai Ttji roTOixw tw TravTt StSdaat (St- 
Sdvat INieb.) ,xai (xXXaij o7roajc£a£t<; Soip&wv ouxdXtya^;. 
'KXGwv ok nEXayto^; xai TOt [jlev cx7retXiQaa<; , T^t Se 
uTroa/^d^xEvo?, Tot Se xal Tot? ypr^tjtaatv oux 6XtY0t<; 
ouat TO cpuaei cpiXotpyupov tou Tpd^rou [ji£T£X0())v, ota- 
7r£[jL7r£t. Kai eSo^e S-)) touto tou cpdSou tou 7rX£iovo<; 
(xvacp£p£iv tV TrdXtv. OuSev Y^p viv IX^rtaat eiatdvTOc 
rj 7rdX£[jLdv te IvSov xai tou Travroi; £[jL7rpr,atv. OuSe 
yap 01 "laaupot (x^rXtT)? !xva/o)pr;aat f5ta^d[Jt£vot £7re- 
voouv, (xXXa xovTou<; uvj/riXou; Trpo^rapaaxeuotaavTec;, 
Xivov l7r' (xxpot<; auToT^; TrpoaSr^aavTe<; xat OeTov, TroX- 
Xou? d/oM £TOt[jLouc, £1 TTOTe ptaaOetev, ix7raaav ucp(ZL|/at T-Jjv TrdXtv. Kai 6 [jl^v ©euSEptyo? o5tw? (XTr£yo')pr,as. 
Tou<; Se 7r£pt ripoxdTrtov xat BouaaXSov TroXXotxti; cxTro- 
aT£'XXo)V Trapa 0£uS£piy^ou l^r^TEt , EvSEty^jta tt^? Euvota? 
xat £U7r£tO£ta<; aurdv touto (xqtwv Trapaa/laOat. 'O St 
7rotvTa iJL£v EXEye 7r£t'0£aOai tw flaatXEi, [/.•?) [jlevtoi 
oaiov roTOoti;, waiTEp ouSe (xXXok; (xvOpo)7rot<; , tx£Ta? 
xat awTVipta^ Seo[Jte'vou(; cxvOpco^rou; Tot<; XafieTv pouXo- 
(jL£vot<; IxStSdvat 7rpoy£ipo)i;. 'Eav ouv auTou<; rj^tou , 
[jLr|S£vt TrXrjv rj oaa ^rjv o;)fXr,pou<; lao[jL£'vou<;. Kat ot [jlev 
ouT(i) ppa^u Ti YV^Stov V£[id[JL£voi Trapot 0£uS£pt/O) 
Si^yov. 

Fragmenta i8 et 19 in Exc. De legat. Rom. 
primo et secundo loco legebantur, quum loco po- 
sti"emo essent collocanda?. Hoc enim flagitat tum 
rerum ordo chronologicus, tum series narrationis, 
qualem e Malclio enotavit Photius. Igitur ab 
initio Excerptorum ad finem haec revocavimus. 
De rebus adi Tillemontium VI , p. 49^ sqq. Suidas : na[jL7rp£7rio;. OOto? }J-i^oi. Trapi Zr^- 
vwvi eSuv/^Or) • ysvo<; [jiev wv 0rj6aTo<; twv xaTot t^,v 
AtyuTrTOv, cpuaet Si Trpb? (X7ravTa S£;ta ypr,aot[jLevo?, 
ep^^erat eti; 'AOv]va<;, xat 7rapa Tr;<; ^rdXeox; YpapL[i.a- 
Ttxd<; atp£0£i?, cvyyd. Te l^ratSeuaev h-/\ , xat iTraiScuOr, 
biioZ oaa rjv aocponepa U7rd tco [jteYotXo) IlpdxXo). Ata- 
^oX^<; Sc auTO) 7rpdi; 0£aY£vr,v Ttva twv lx£t Yevo[jL£vo)v 
(IXXoYt[jLO)v conj. Bernh. ) auaT(xari<;, uSptaO£t<; u7r' 
exeivou xat [jtet^ovo? 7\ lyjfty StSotaxaXov u7r' auToti 
TretpaO£t<; axEuo^pta; , r,XO£v £i? Bu^otvTtov, toc [jlev czXXa lata , sibi oblatam occasionem urbem et imperatorem ipsum 
adoriendi existimans, magnam barbarorum manum coegit, 
simulans se ad imperatorem et urbem a periculo liberan- 
diim accedere; sed manifestum erat omnibus, qua de causa 
accurreret. Itaque iniperator, ubi hoc audivit, ad eum cum 
littcris regiis equitem mittit, animum et voluntalem erga 
se laiidat, sed jubet eum recedere, quia ilio non ampiius 
sibi opus esset , ne civitatem vix a tanto a;stu liberatam 
homines uovarum rerum cupidi in aliam perturbationem ct 
suspicionem conjicerent, et longe perniciosiorem et majorem 
priore e.xcitarent seditionem. Jlle vero respondit, se im- 
peratori obsecuturum , neque tamen posse exercitum re- 
diicere tantuin et maxiniam partem dicto suo parum au- 
dientem. Sperabat enim, neminem, qui resistcret pro 
mtenibiis , quae nuiio propugnaculo aut tiirre miinifa erant, 
sibi occursurum, et ad se in urbem ingredientem omnem 
populaiem turbam defecturam propter odium quo Isauros 
prosequebatur. Idem Zeno veritus raitlit Pelagium cum 
multis pecuniis, quas partim Theudericho , partim Gotliis in 
universum divideret, et qui alia non parva munera se da- 
turum sponderet. Itaque ut Pelagius venit, partim minis, 
partim promissis, partim ingentibus pecuniis barbaros, insi- 
tam eorum avaritiam adortus, ad recedendiim commovit. 
Ex quo existimatus est non parvo metu civitatem levasse. 
Nain Theudericho in civitatem introducto, nihil aliud, quam 
bellum intestinum ct univeisum incendium, exspecfare oportebat. Sfafutum enim apud animum suum Isauri habe- 
bant , si vi cogerentur, haud placide urbe cedere. Itaque 
contospra!grandes praeparaverant , qiiorum in extrema parte 
hnum cura sulphure alligaverant, etsi sibi vis inferretur, 
multorum auxilio , quos sibi consociaverant, urbem incen- 
dio cremare constitiierant. Et ita Theuderichus discessit. 
Procopium ( Marciani lilium) vero et Busalbum sa;pius a 
Theudericho sibi tradi petebat, ut in hoc suam erga se be- 
nevolenfiam et obsequium declararet. Sed ille respondit , 
se quidem in omnibus dicto audientera fore imperatori, ta- 
men nefas esseGothis, sicut et ceteris morfalibus, supplices 
et cos, qui salutem precentur, his, qui eos comprehendere 
velint, prodere. Eos igitur ut omitteret, orabat, praiser- 
tim quum nulla re, nisi quod viverent, essent molesti futuri. 
Et illi quidem apud Theuderichum, quod reliquum vita; fuit, 
modicum agrum colentes, transegerunt. 
20. 
Pamprepius. Hic apnd Zenonem multum potuit. Genere 
Theba?us jEgyptius ingenioque pr.nedifus ad omnia apto. 
Venit Athcnas, eta civifate delectus grammaticus, multos 
ibi docuit annos : sinuil autem sub magno Proclo eruditus 
est in omnibus recondifse sapientia; paitibus. Quum autem 
a calumniatoribus apud Theagenem illius loci magistratuin 
delatus ct gravius quam magistrum dece.ret exagitatus 
fiiisset, Byzanfium venit. Etcetcra quidem bonum et pro- 
biini se pra>bebat , sed, ut in urbc , in qiia omncs Christiam 

9. iZ2 MALCIII PHILADELPHElNSIS FRAGMENTA. ayaOo; xai y^^-f\(sioq cf<aivo'[ji£voi;, w? Ss ev Xpicxiavou? 
Travxa? lyouav) tvoXei, to 'KXXrivixbv auTOu x^? Gpy)- 
cxEiai; oOx syov uTtoxptcrtv, aXXa [xeTa 7cappTqffta<;7rpo- 
ov^Xox; ^EtxvutxEvov, Ei? TVjv Tou xa\ ETspa T^? appviTOu 
coipia<; EtSsvai uTrovoiav ^y-- ^UCTTaOevTa os auTOV 
6 IXXoui; TjOcOJi; BiytTOii. Kat Tt xat SritjLOcrta 7i:otr,u.a 
avayvovTa Xa(ji.7rptoi; t£ £Ti'[ji.7](7e , xat auvTa^tv eScoxe , 
Tyjv ijtev auTo; ISta, xviv Se t»)<; StSaaxaXto xai ex tou 
S-/i[j(.oaiou, Kai a7reX0o'vTO(; Se autou £7ri ttjv 'laaupiav, 
01 paaxaivovTe? auTw cuvOevTei; SiafioXrjv, t/jV Te ex 
iTfi Opr,cx£t'ai; , xai oxi ijLaYYaveuoi xai fjtavTeuoiTO tw 
JXXto xaToc Tou pafftXewi;, ^retOouat tov Z7]vwva xat 
T^v Briptvav TOTe [j.e^^kszol Suva[;.£vriv Trj<; TrdXsoji; ex- 
Tisfjtijiat. Kat 6 [jiEV £? IlEpYa^Ji.ov tpyexa.i tt]; Muatai;* 
"IXXou? oe 7ruOo'[jt.£voi; , xaTiJt ttjv auTou 7Tpo'^aatv IXt)- 
XotaOat Tov avSpa, ^rEfjt^l/a? dvaXaijtSavet auTov £? 
'laaupiav , xai auijiSouXdv te auTov xat auvotxov 
7roi£iTat, xai (rjv Y^tp ^roXtTtx^i; auveaetoi; e^jtTrXeoji; ) 
Tot T^? ip/r^ti auTO), Trpbi; S (jtrj ff^i^^oXrjv r,Y£, Stotxeiv 
e7r£Tp£7rev, eXOoiv Te £? Bu^otvTtov au^xTrapeXaSev auTdv. 
Kai OTe EY^'^^'^^ ■^ Mapxtavou atjaTaati;, «TropouvTa 
Tov IXXouv auTOc £7r£0apauv£. Kai xoaouTOv ys. eiTrcJiv, 
ort « Tot Trjt; 7rpovot'ai; [jteO' 7"|[jtojv laxi T£TaY[Ji.£va , » 7ra- 
piayt"^ uTco^l^tav toIi; Tore uTraxouaaatv, toi; £x Ttvo? 
doriXou TauTa OEtot^ot ^rpOYVtiaeoii;. Kat exSdvTOi;, 
loGTrep Sr) xai l^e'6ri , tou TeXoui; , Trpb? xrjv tu^vjv tov 
exetvou XdYOV auijtSdXXovTei; , auTbv TrdvTo^v otTtov 
( oia cptXet o[jttXoi; } [Jtdvov u7r£Xd[i6avov tcov 7rapaSdqco<; 
auTotc; d7ro6at'v£tv Soxouvtojv. Outo) t;.£v oi aoja^povEi; 
TTEpt auTou etxa^ov. Kt Se ti xai aXXo viv, out£ la^uptoi; 
dvEXetv £/w, out£ 7r£iO£aOaf dXX' 6[/.otto? xat [li^ix xai 
IXdy^iaTOv ciVTtf Trpo^JTW dvexoivouTO. Kal TOTe xotvuv 
Xa6(jl)V auTOV, ei<; Ntxaiav TJxe ^rctijtdacov, etTe Tr^v Ix 
Tou Or,[j.ou Sua^^epetav lxxXivo)v, etTe £7ri TaT? acpaYati; 
Tcv tyoy-zot. Tr,v 7rdXtv lxTp£7reaOat Sat[jtova ^rpbi; oXtYOV 
lOeXojv. Locum hiinc a Maldio petitum csse patcl e 
Suida V. ^uvTd^£t(;, ubi haec : Kai MdX/o<;' « Ttov 
cruvTd^£0)v aT£pr,0£VTei; TroXXdxt? oi aTpaTtwTai xai 
7rapaxo7rTdtjt£voi t^? Tpo:p^<; Tvii; auvv^Oou; l<; d^rdvotav 
riXOow. » Kai auOt; MdX)i;^o<; • « 'O Se Tbv ria[ji.7rp£Trtov 
Xa(JL7rpo)<; Te eTt[xr,ae xai auvTa^tv eSo)xe. » De Pam- 
prepio cf. Candidiis ap. Phot. cod. 78 , Damascius 
ap. Phot. cod. 242 et quae sequuntur apud Suidam 
1. I. et V. SaXouaTioi;, ex eodem Damascio, ut vidc- 
tur, excerpta. Tillemont. 1. l. p. 607 sqq. 5l3. 
52 1. Patria viri fuit Panopolis in Thebaide. Sui- 
das : IlafXTrpe^rioi; navo^roXiTrji;, l^rwv 7roiv]T-/)<; , 
dxtjtdaa<; xaTot Zv)vwva Tbv paatX^a. "EYpccj^^v (inse- 
ruerimxat) 'ETUttoXoYtwv aTrdSoatv, 'laauptxixa- 
TaXoYdSrjv. Utrumqiic scriptum prosaicum fuisse 
puto. Bernhardyus toc Taauptxd sermone ligato , 
Etymologias soluto scripta censet. Idem V. 'E7reTt[jta, l^rriu^et Tr)v Tt[jtv)v. « Oi Se 
xepSatveiv otd[jtevoi e7r£Tt'[xwv co? Xt[xo)TTOvTt tov atTOv. 
'O Sc ouSev ^ttov r,Ydpa^£. » MdX/o<; cprjatv. 

Idem : AeTrpa, dBo<; vdaou. MdX/o?. « Ae^rpa Si 
e7rv)vO£t Tw ^rpoao^JTrco auTOu. » 

Idem : 'AfJta^iTOv, bBov Sv](xoatav. MdX/o<; " 
«■?)$£ £ia6oX-^ xtX. Quae verba non Malchi , sed 
Xenophontis Anab. I, 2 , 21 sunt. Malchi locus et 
deinde Xenophontis mentio exciderit. 

Idem V. Y7roXa6t/)v : « Tou; Se dvTiaT?)vai oJ 
ToX[jtv)aavTai; uTroXatiSdvcov ok ExdaTOUi; Ste^pOetpe. » 
Kat MdXyoi; « 'O Se Kupo<; xtX. Quae item non Mal- 
chi, sed Xenophontis (Anab, 1,1,7) "verba sunt. 
« Fort. antccedens locus ad Malchum pertinet, 
adeo ut scrib. sit cpr,at MdX/o? vel o)i;M. » Bernh. essent , graeca &ua religione , quam non dissimutabat , sed 
CGnfidenter palam ostentabat, opinionem attulit liominibus 
ipsimi etalia arcana sapientia esse praeditum. Igitur cutB 
sibi commendatum Illus humanitcr suscepit, et, quum 
publice qiioddam poema recitasset, lionorifice tractavit, et 
stipendium ei dedit, partim de suo, partim e publico, ut 
doctori. Qiuim autem in I.sauriam abiisset, invidi,con- 
(lata calumnia tum ex ejus superstitione , tum quod incan- 
tationibus uteretur, etadversus imperatorem Illo vaticina- 
retur, pcrsuadent Zenoniet Verina3, qua3 tunc plurimum 
poterat , ut ex urbe expelleretur. Quamobrem ille quidem 
1'crgamum, urbemMysiae, se confert. llliis vero, quum 
audissct , hominem sua causa pulsum esse,in Isauriam 
advocatum consiliarium et contubernalem adsfiscit,et(erat 
enim virille civilis prudentia^ plenus) eas sui imperii res, 
ad quas administrandas otiiun ipse non habebat, gerendas 
ipsi permittebat, et Byzantiiim profectus, eum secum ad- 
diixit. Quiim autcm Marciani conspiratio cxorta esset, II- 
hini dubitantem ipse confirniavU , lantunique eflaliis .- n Providentia nobiscum facit , » suspicionem pra;b»it iis 
qui auscultarant, quasi ex quadam praniotione divinitus 
liajc dixisset. Quum autera res evenisset, sicut evenit, 
ejiissermonem cum eventu comparantes, ipsum, ut vulgus 
solet, omnium , qu« pra^ter communem opinioncm ipsis 
accidere videbantur, solum auclorem existimabant. Sic 
quideqi de eo sapientes conjiciebant. Ceterum aliud quid 
fuisscl^neque praifracte negare babeo neque affirmare. Ilius 
tamen perinde maxima et minima quaeque cum illo primo 
communicabat. Tunc igitur illo assumpto, Nicasam liiber- 
naturus venit, sive populi offensionem declinans, sive 
fatum illiid , quod urbem ca;dibus infestabat , evitare pau- 
lisper volens. 

Milites stipendiis sa?pe privati, victu etiam consueto 
fraudati, in desperationem venerunt. 
21. 

Illi vero lucrari volentes, ei frumentum ut fame labo- 
ranti majore pretio vendebant. At ille niliilomiuus emit. » 

Lepra autem in ejus facic efflorescebat. CAPITO LYCIUS. Quemadmodum Pamprepium , Zenonis Isau- 
ri asqualem, 'laauptxi scripsisse modo vidimus 
( V. Malchi fr. ao not. ), sic idem argumentum iis- 
dem fere temporibus , sub Anastasii , ut videtur, 
imperio, tractavit Capito Lycius. Deeo itaSuidas 
liabet : KaTrtTow, Auxio?, laTOpixo';. O&toi; zypy.'}^f* 
'laaupix^ piSAta r\' {l,r\ cod. E.)- M£Ta;f.pa(7iv rr^ 
'ETCiTOji.ri<; EuTpOTTiou pcoaataTi £TrtT£[jLOVTO!; AiStov tov 
'Pwjjiatov • xat Ilepi Auxia; xai Ilajjf^uXia?. ( Eadem 
Eudocia p. 267.) Patet Capitonem Imnc Eutro- 
pio, quem breviavit , juniorem, Stephano By- 
zantio autem , a quo ssepius laudatur, antiquiorem 
fuisse, ideoque vixisse inter regna Valentis et Ju- 
stinianill (interan. 38o 58o). Motus vero Isau- 
rici , quos narrasse in 'IcraupixoT? Capitonem jure 
statuimus, quum inde a Valentis maxime tempori- 
bus usque ad primos annos Anastasii obtinuerint, 
deinde in fragmento 5 occurrat mentio Cononis , 
quem eundem esse suspicor cum Conone duce 
IsaurorumcontraAnastasium rebellantium (491 ) : 
haud adeo improbabilis conjectura est scripsisse 
Capitonem nostrum temporibus Anastasii (491 — 
5 1 8 ) vel Justini I (5 18— 627 ). — Libros^Iaauptxwv 
Suidas i'ecenset octo ; at Stephanus citat librum 
decimum quintum. Aut igitur apud Suidam pro 
7)' scribendum videtur iv]', aut in Stephano pro le.' 
olim fuerit s!. — Eutropii versionem graecam a 
Pseanio quodam elaboratam adhuc habemus; ea 
quamCapito confecisse dicitur, nusquam comme- 
moratur. Quanquam Valesius et Kiisterus qusedam 
cjuS vestigia in Suida deprehendere sibi visi sunt. 
Etenim ad v. 'A(Aucra£tv haec Kiisterus annotavit : 
« Quae hic Suidas de M. Valerio Corvino refert, 
ad verbum psene translata sunt ex Eutropii Brevia- 
rio (II, 6). Neque vero hic duntaxat locus, sed 
et plura alia apud Suidam ex eodem Breviario con- 
versa sunt; unde patet exstitisse olim versionem 
graecam Eutropii , antiquiorem et elegantiorem ea 
({uaehodie in manibus eruditoi"um versatur et Psea- 
nium auctoremhabet. Ex eadem versione Joannes 
Antiochenus quoque multa loca inhistoriam suam transtulerat , ut monet Valesius in notis ad Colle- 
ctanea Constantini Porphyrogen. p. iiS.Existi- 
mem autcm cum Valesio versionis illius , qua Sui- 
das et Joannes Antiochenus usi sunt, auctorem 
fuisse Capitonein Lycium. » Haec elsi speciem vcri 
prae se ferunt, falsa tamen esse mihi persuasum 
est. Argumenta rei exponam in annotatione ad 
reliquias Joannis Antiocheni , ubi demonstrare 
studebo illos, quibus Joannes alque Suidas (qui 
sua ex Exc. Joannishabet) cum Eutropio conspi- 
rant, non fluxisse ex versione aiiqua Eutropii, 
verum ex antiquiore Chronico petita esse, qui 
communis erat fons et Eutropii et Joannis Antio- 
cheni. 

ISAYPIKA. 

E LIBRO PRIMO. 
I. 

Stephan. Byz. : 'EoeST) aaoi;, toXk; Auxta^;, w<; 
KaTTtTOiv £V 'laaupixwv a'. To eOvtxbv 'EBiQr^ccsh^; 
xai 'ESfiSriaatoi;. Cf. IIi:rocles Synecd. p. 3;p, 21 
ed. Bonn., ubi inter Lyciae urbes : rayat, 'Axa- 
Xiaabi;, 'ESeSvjaabi; (sic ex Stephano Wesseling. 
pro V. 'EXsS^abi;), AttJi.upa. 

KoTpaSri<;, TToXt? 'laauptai;. Ka7rtT0)v 'laaupt- 
xwv TTptoTw. Tb eOvixbv KoTpaoeoiTvi?, dTrbx^? yz^^Jixr^^; 
T5i<; KoTpaoeox;. 

AaXiaavSa, 7roXt<;'Iaauptx'^, w<;,KaT:tTO)V 'laau- 
ptxwv iTpo)TO) • TO eOvtxbv AaXiaavSsu^. Oi vuv Ss 4a- 
Xiuavoa xai AaXiffavSewTa<;. Nunquam AaXiaavSa 
urbs nomiiiata est; sed Isaurica Capitonis , quibus 
Stephanus ususest, scripturse vitio literam A pro 
A exhibebant, monente Wesselingio ad Hieroclem, 
p. 397, 22 , ubi V. plura de hac urbe. 

E LIBRO SECUNDO. Idem : 'AXifxaXa, yo)ptov Auxta<;. KaittTO)v £v 
'Iffaupixoiv 0£UT£po). £votxouvT£<; 'AXtjjtaXeti;. 

'Apuxavoa, TtoXti; Auxia?, ox; Ka7ttT0)v £v 'la, 
SeuTepo). Tb eOvtxbv 'ApuxavS^u?. ISAURICA. 

I. 

E(lel)essus, urbs Lyciae , ut Capito in primo Isauricorum. 
Gentile Edebesseus et Edebessius. 

Cotradcs , urbs Isauria^ Capito Is. primo. Genlile Cotra- 
dcalcs, a genilivo Colradeos. 

Lalisanda, urbs Isaurica, ri. Cajtilo Is. primo. Gcnlile Lalisandeus. Nunc vero Dalisanda urbeni dicunt cives(iue 
Dalisandeotas. Alimala , locus Lyciae. Capito Is. secundo. Incola? Ali- 
malcnsee. 

Arycanda , urbs Lycia) , ut Capito Is. sccundo. Gentilc 
Arycandensis. 133 134 iu6pa, ouoeispoji;, ^^pvyioLq cppoupiov, w? Ka- 
TTtTwv ev 'J(T. OEUTEpw. To lOvixov iuSptavo'?. Wc- 
stermannied. iu[j!.6pa et iSuijLSpiavo'?; idque rccte, 
puto , flagitante ordine alpliabetico. CAPITONIS LYCII FRAGMENTA. 

E LIBRO DECIMO QUmiO. 
5. E LIBRO TERTIO. 
3. 

Idem : 'Apveal, 7ro'Xt; Auxia? [jtixpa, w; K- Iv 
*I<7, TptTw. Tb lOvtxbv 'ApvEar/i?. 

MeveSvifxtov, toAii; Auxta?. K. Iv 'I<T. TptTW, Tb 
lOvtxbv M£V£S7]pi.to<; r[ McV£5r,|jLt£u?. 

2ueSpa, ttoXk; 'laaupta?, w? K. Iv Td. Tptxw. 
*0 TToXtTri? SujSpeuc Cf. Florus ^,2; Lucan. 8, 
»59; Hierocles Synecd, p, SyS, 18. Syedris 
oriundus Valentis dux jElianus. V.Eunapii fr. 36. 

E LIBRO SEXTO. Idem: Kautvoava, 'Iaaupia<;xwiji.7i. K.Tff. exTO): 
'0 xwy.7^Tri(; Kauivoav£toTr,<;. 

Mouxt<T(70i;, TOAtt; KaTTTTaSoxiai; SsuTEpai;. K. 
*1(7. exTw. De hac ui^be, quje aliis audit Mwxtabi; 
vel Mwx7]<jb<; , posteaque Cappadociae tertiae me- 
tropolis a Justiniano 1 constituta et Justinianopolis 
est\ocata, vide quae congesserunt Berkel. ad Steph. 
et Wesseling, ad Hierocl. p. 396, 29. Ceterum ex 
hoc loco coUigas Capitonem vixisse antequam 
Justinianus Cappadociam, a Valentc imp. in duas 
partes distinctam , in tres provincias distribueret. Wi\ioL^a, /OJpiov 'I(Tauptai;. Tb lOvixbv WtptaOet^;. 
KaTTtTOJV Iv TOVTcxatSexaTW • <( Ko'vwva 81 7rap()VTa 
^tfxaSea [xeyoiXo)!; lcpt>,0'^pov7^,<TaTO. » Novimus Co- 
nonem fratrcm Zenonis imperatoris ( v. Theo- 
phanesp. 117, D. Tillemont. VI, p. 377), atque 
alium Cononem Isaurum, qui ohm Apameae episco- 
pus , in postrema Isaurorum rfcbellione , quae post 
mortem Zenonis accidit (an. 491)5 unus ex du- 
cibus eorum fuit. V. Euagrius III , 35, Tillemont. 
p. 543. 

E LIBRIS INCERTIS, Idem : 'Axapa(T(Tbi;, 7To'Xi? Auxta?, 6}^ KaTrtTWV. 
Tb lOvtxbv 'Axap(xa!7to? xai 'Axapaaa£u<; , auv-/jOe<; (xei 
ToT? TTiv yoipoiv oixouatv, 

'A[X(xa£ia, TzokK; IIovTtx-/].,. 'O TToXtTYii; 'A[xaa£uc, 
w; 5]Tp(xSwv • xaTot Si Ka7r(T0)va 'AjJtaaHo^JTTi^;. 

A£p67i,<ppouptov'Iaaupta<; xat Xtfjtviv. 'OxaTOtxwv 
AepSr^TT)!;... Aey^Tat S'taoj<; xat AlpSitaxai to lOvtxbv 
A£p6£tTr,<;. KaTTiTwv S^ Aep^xrjV (p7]at. Tiv£<; Se AeX- 
6£tav, laTt TT) Twv Auxac)vojv ^o)v^ <xpx£uOo;* xal 
'ApxeuOri ('ApxeuOr,? cod, Rh,) 71 TzoXiq. 

IliTUTi, 7ro'Xi? Kapt'a<;. Oi ^roXTTat OtTuaTat. Ka- 
7riT0)v S' auTviv Sia Suo a Xeyet. 

MovaSai , 7ro'Xt<; 'laaupta?, KaTrtTwv Iv 'laaupi- 
xoii;. Tb lOvtxbv MovaS^XTTji;. Symbra , neiitro genere, Pliygiai castellum , ut Capito 
Is. secundo. Gentile Syaibrianus, 

3, 

Arneae, urbs Lycia; parva, ut Capito Is, tertio. Gentile 
Arneates, 

Mene(lemium,urbs Lycize. Capito Is, tertio, Gentile Me- 
nedemius vel Menedemiensis. 

Syedra, urbs Isauriae. Capito Is. tertio. Civis Sye- 
drensis. 

4. 

Cauindana, \icus Isauria;. Capilo Is. sexto, Paganus 
Cauindaneates. . 
Mucissus , «rbs Cappadocia^ secundae. Capito Is. sexto. 

5. 

Psimada, oppidum Isauriaj, Genlile Psimadeusis. Ca- pito in decimo quinto : « Cononem Psimadensem , qui 
aderat, comiter admodum amplexus est. » 
6. 

Acarassus, urbs Lyciae, ut Capito, Gentile Acarassius 
et Acarassensis , ex niore apud indigenas loci bujus obli- 
nente. 

Amasea, urbs Pontica. Civis Amasensis, ut ap. Strabo- 
nem est. Secundiun Capitonem vero Amaseota. 

Derbe, casteilum Isauriai et portus. Incoia Derbetes. 
Fortasse etiam Uerbia urbs, et Derbites civis dicitur. Ca- 
pito autem Dermen appellat. Nonnulli vcro Delbiam tli- 
cunt, quod Lycaonum sermone signilicat juniperus; ut 
urbs sit Junipera. 

Pitye, urbs Cariae. Cives Pityatae. Capilo autem ur- 
bem per duas s ( Pissyen ) vocat. 

Mouaba!, urbs Isauria;. Capito in Isauricis. Gentile 
Monabates. CANDIDUS ISAURUS. ■ii>""lf lQ<iH I III Candidus ex Isauria Tracheotide oriundus, 
Cliristianus ortliodoxus , per tres libros stylo ab 
historia alieno resLeonis I et Zenonis Isauri {f\S'] 
— 491) concinnavit, teste Photio , qul singulo- 
rum librorum argumenta summis lineolis adum- 
brat. 

Photius Bibl. cod. 79 : 'AvEyvojaOviffav KavSioou 
toxopta? Xoyoi xpsT!;. "Ap^/^ETai [jiev t^? taTopta? aTio 
T^? AsovTO? avappr^aewc, S? ^iV Ix Aaxia? jji,£V Tyj? ev 
'IXXuptoTi;, aTpaxtwTDCw TcapaYYeiXai; TayfxaTt xat ts- 
Xwv ap^a? Twv Iv irjXuaSpia , tyjv ^aatXetav Og (77rou5v) 
"AaTTapoi; £Yy/'P'<jOsU , 8? ^v 'AXavo? (j^ev y^^^o?? s^ 
veapa; Oc aTpaT£uaapi.£voi; rjXixtai; xal 7:atoo7roir,aa- 
fji.evoi; Ix Tptwv fa.u.(x»/ 'Apoa6ouptov, IlaTptxtov, 'Ep- 
[Aevapi-^ov, xat 0r,X£tai;5uo. rioteTTat ixevo auYYpa^^^?, 
w? £tpr,Tai, txpyr,v Trji; laToptai; t/jv apj(^riv ty;? Aeovto; 
PaatX^ia?, TeX£UTa S' Eti; tt^v avaYo'p£uatv 'AvaaTaaiou. 
"EaTt Bk TraTptSot; iji.£v 'laaupta?, (5)i; auTo'? cfriai , Tvji; 
l^paj^^^iai;' £7riT7^0£uu.a 0£ i<yyj^^ u7roYpa'-&eui; twv ev 
'laaupot; TrX^iaTOv tayuaavTOJV tvjv Se Opviax£tav 
XptaTtavo? r,v xat opOooo^oi;. TrjV ts y^P TeTapTvjv 
auvooov £7ratvot!; aT£'^£t, xal tou? xaT* auT^i; xatvoTO- 
[/.ouvTa; xaOa7rT£Tai otxaio)?. Tr,v Se cspaatv oux lyei 
7rp£7rouaav Xoyw laxoptxw' Tati; t£ yaip TrotvjTixaT? Xe- 
^eaiv aTretpoxaXtii; T£ xe/pvjTai xai [jt.£ipaxiojSwi;, xai vj 
ffuvOr^xv) auTw £?<; to TpayuT£pov xat Suavjyfov ixStOupatjt.- 
6ouTai, (oaTrep au7raXiv et? to IxXeXuiJtevov Te xailxtjL^X^i; 
uTrTiaC^i. N£OJT£pi!^£t Se xai Tat<; auvTageaiv oux eti; to 
YXacpupbv [jtSXXov xat l7racppo'StTov, tJja^rep ir^pot, dXX' 
ware Suay£pvi<; dxouaai, xat tou vjSsoi; u7r£po'pioi;. IlXvjv auTCx; JauTOu ttoXu p^XTtoiv Ivta/ou toT; XoYoti; 
TravTa y'vo'[ji£VOi; , auiji.[jLtYvi Trjv laTopiav xai I; dvo[ji.oio- 
TotTwv ap;jid!^o)v aXiaxeTai. Ouroi; tay^upi^eTat Tr,v 
Taauptav aTrb tou 'Ilaau XaSetv tvjv e7twvu[Jit'av. 

Aiep/eTai Se Iv [A£v tw TrpojTW Xo'yw tvjv Aa^rapoi; 
xat Twv TratSojv aurou ouvaaretav tvjv avdppriatv oia 
Tou "AaTrapoi; Aeovtoi;, rbv au[j(.6dvTa Trj TrbX^t Ijjt- 
7rpr,a[ji.bv, xai oaa 'AaTrapi 7r£pl toutou l^rt to xoiv^ 
auijicpipov Sta7r£7rpaxTai ' xai Trepi TaTiavou xat Bt- 
Stavou, xai w; ir^pi auToiv Str,v£'yOri AaTrap xai 6 j3a- 
aiX^ui;, xat oTa et; dXXv^Xoui; d7re'i/0£Y^avTO* xai w<; 
6 ftaaiX£u<; Sia touto r,Tatpt'aaT0 to Taaupo)v y^voi; Sta 
TapaatxoStaaa T^ouaoui«.6XaS£WTOU , Sv xai Zr^vwva 
[ji.£T0V0[j(.daa(; ya.tj.Q^Q^^ l^rotr^aaro , tvjv 7rpOT£pav y^J- 
vaTxa Oavdrou vo'(j(.w d7:o6aXbvTa. Kat 0:1; 'ApSa6ou- 
pto? £t; rb evavTtov ijLeXeTwv tw paatXet , xat aurbi; 
otx£io7roir^aaa0ai tou<; 'laaupoui; St£vo>iOr,. Kai ori 
MaprTvoi;, otxetoi; wv 'ApSaSoupiou , [jLr,vtj£t Tapaatxo- 
Staaot d7r£p 'Ap5a6oupit<) xaTot paatXso)? lTUp£U£TO* xai 
wi; lvT£uO£V I; rb Toa/urepov tvJi; I<; dXXr^Xou<; uTrovotai; 
7rpotouar,<;, dvaipei Aeojv 6 paaiXeuf; 'AaTrapa xat tou? 
TraTSai;, 'ApSaSoupiov xa\ IlaTptxtov tov xataapa. 
'AXX' 5 fjL£v xaiaap twv 7rXr,Ywv dv£V£YXwv, T:apaSo'^o)i; 
St£awOr, xai Ste^rjaev. 'AXXi xai 6 £T£po<; twv 7rai'So)v, 
'Ap[JL£V£pt/0(; (supra 'Ep[JL£vdpt;(o<;), ou aufjLTrapwv tw 
cpuvTi Tbv (po'vov T()T£ Si£Cf UY£. TapaatxoSiaaav ok -fx^Spov 
Itti OuYaxpi 'AptdSvr, Alwv 6 (jaatX£u<; TTOieTrat, xa\ 
(jLeTOvo(jLd^£t Zv^vwva , aTpaTr,Ybv Tr,(; eo) yeipoTOvr^aa!;. 
Kai xa xara 'Ac&pixr,v BaatXiaxou euTuyr^txaTa te xai 
SuaTuyr^[jLaTa. Kai w; A£0)v 7roXXa pouXr|0£t? xai ota- Lecti sunt Candidi historici libritres. Inclioat historiam 
ab electione Leonis,qiiie Dacia lllyricaoriundiis, quum 
miUtari agmini Selymbrianisque cohortibus pracesset, As- 
paris studio imperium adeptus est. Ilic Aspar genere 
Alanus erat , a puerilia miiitiam secutus, qui tcrnis nuptiis 
totidem (ilios, Ardaburium, Patricium , Ermenariclium, 
duasque (ilias sustniit. Incipitergo , uti diximns, liistoricus 
ab inilio Leonis imperatoris ; desinit vero quum Anastasius 
imperator renuntiatus est. Patria illi ea Isauria est, ut 
ipse fatelur, qua? Trachea sive Aspera dicitur. Tabellio 
fuit vitae instituto sub iis qui apud Isauros poterant piu- 
rimum : rejigione vero Christianus, et quidem ortiiodoxus. 
Quartam enim synodum laudibus omat, meritoque per- 
sliingit eos qui eam oppugnant. Slyium habet historiae non 
satis accommodatum. Nam et poetarum phrasibus sine 
del(!ctu ac juvenililerabutitur : et compositio ejus durior et 
absona, diliiyramborum ritu, qua? alias iterum in disso- 
hitum atque inconcinnum dilabitur. Constructiones in- 
novat non ad ornatum majorem ac venustatem , ut alii 
soknt,sed ita, ut auditu molestus fiat , omnisqne «ideo 
expers suavitalis. Inlerdum autem se ipso verl)i8 raelior prorsus evadens, promiscuam liistoriam ex admodura dis- 
similibus concinnare deprelienditur. Hic Isauriam ab Esau 
nomen mutuatam dicere audet. 

Primo libro narrat Asparis liberorumque ejtispolentiam, 
et Leonis per Asparem electionera. De urbis condasralione 
exorta , qufeque hic ab Aspare reipublic.-e commodo gesta 
sint. De Tatiano et Yiviano , utque dc illis Aspar cum im- 
l)eratore contenderit, et qiiae ac quaiia inter eos verba 
tum jactata sint. Imperatorem ea excausacum Isaurorum 
genere societatem iniisse per Tarasicodissam Rusumbla- 
dcotam , quem etiam , Zenonem miitato nomine vocatum, 
generum sibi adscivit, quiim is priorem conjiigem raorta- 
lium legc amisisset. Ardaburium item , quo imperatori 
adversaretur.Isaurosffiquesuarum partium facere consti- 
tuisse : atque Martinum quendam , Ardaburii familiarem, 
Tarasicodissae indicasse , quaecumque in imperatorem ma- 
chinaretur Ardaburius. Quomodo exinde asperius in dies 
crescente mutua suspicione , Leo imperator Asparem sus- 
tulit eJHsque liberos , Ardaburhim et l\ntricium Caesarem; 
etsi Caesar excepta plaga, inopinato salvus evasit, vixit-- 
que : etalius item de Aspari filiis, Armenerichus , quod 136 CANDIDl ISAURI fX7))(avr|(7a\u.evo? ZrjVOJva xov YaaSpov avEtTTav pactXea, 
Twv uTcrjXOwv jjir, 7capaS£/otji,£viov, oux iCTyuas. Kal w; 
TTpb teXeux^i; auTOu tov £YY°^o^ F*-^"' auTou ex Zv^vojvo? 
cpuvTa Tvj 'Apiaovr,- xal w? ixeTa teXeuttiv Aeovto? 
6 7i:a*t<; Aemv Zr^vwva tov 7raTc'pa, o-uvatvsast t^i; pou- 
Avii;, paffiXea £(tt£']/s. AeTTTO[^.£pr'(; t£ t^? 'laaupoiv 
Y^VEaXoYtai; (z:pr^Yrj<jt(;, xai W(; £ir,(Tav (xtto^yovoi tou 
'Ilffau, TToXXv) aTTOuS/i xat Bir^YICK. "OTroi^; te Zr^vojv 
{»710 Briptvrji; (x^raTrjOsti;, (|/£UY£i Y^vatxi aua xal ,urjTpt 
"ZTfi 7t()A£0); xai T^i; paatX£ta(;. Kal w? Brjptva , IXttiSi 
Tou auva'^6v-vat IlaTptxtw tw fAaYt'(TTpo) xat jBaatX^tjeiv 
auTov Tov -(oi^Qpow auT^? cpuYaoeuaaaa e; cxTiaTrji; , xat 
aur/) T^? £X7:t'5o(; ea:^ aXr, , twv Iv tsX^i BaatXtaxov 
Tov auT^i; (xSeX^-pbv (xv£t7ro'vTO)v paatXea. IlEpt t£ Trjs 
'laaupoiv ev Ko)vaTavTtvou7ro'X£t (xauOviTou acpaYYJ^;. 
Kai 6)(; [xeT^ N^TTWTa ^aatXea *Pw(xr,(; AuYOijaTOuXov 
6 7raTrip 'Op^aTr,? 'IV\(Ar,i; xaT£7rp(xqaT0 jSaatXsuetv. 
TaOTa 6 7rpwT0(; Xcjyo?. 

'0 0£ S£UT£poi;, oTTOj; IlaTptxtOi; 6 {ji.cxYtaTpoi; 5 Br,- 
ptvYi au[jt'.pO£tpo'a£voi;, iTraYavaxTT^aavTO? auxto Baat- 
Xtaxou , txir^Stw. Kat Sta touto Br,ptva oi' lyOpai; 7rpb? 
Tov (iS^Xcpbv xaTaaTaaa,xat Z'/^vo)vi Stot j^pv)[x(XTWv ttjv 
Trj^; paaiXetai; (xv(xXr,'^tv au[ji.7rpcxTT0uaa, toc £a/aTa 
£7raa/£V U7rb tou cxSEXcpou* xai £t [xri oiixXs^^zv auT-Jjv 
'Apij.(XTo; Ix Tou vaou, "rdcya otv xai ot£aiOa'pY]. '£2i; 'Ap- 
[JI.CXTO; T?) Yot^^^-Tvi auvStacpO£tpo'[ji.£voi; BaatXiaxou, IttI 
fjt£Ya ouvaaT£t'ai; ^^pOr). Kai w; uaT£pov tov xaTot Zv^- vo)vo(; 7rtaT£uO£t; 7ro'X£{jLOV, (X7r£xXtv£v Itti ffuvO^^xai? 
St' IXXou 7rpb; auTCJv. Kai euSoxtfjtwv £7ri Zrivo^vo?, 
wi; xat Tbv utbv BaatXtaxov xaiaapa tSeTv, uaTEpov 
lxp£oupYviOv) , xat 6 7raT(; Ix tou xataapoi; £ti; tou(; ev 
BXay£pvat<; avaYvoiaTa^; iTlXea^v. '12; Trpb touto)v Ba- 
atXtaxoc Mapxov xbv i$tov utbv xataapa cxvelTrev, eka 
xat paatXia. Kat 6y<; "IXXou? auv^Sv] Z/ivo)vi ei; aitXtav, 
xai 7rocXiv cxvaXaSEtv 7rap£ax£(jaa£ tvjv j3aatX£t'av. Kal 
w; xaTaaTaataaO^U BaatXtaxoi; auv t^ y"^°''>'' Zvjvo)- 
vtSt xai T£xvot(; xaTacp£(jY£t £i; Tf,v lxxXr,at'av, xotx£iO£v 
cxTrcxTV", 'Api/.oeTOU Ix^XviOei;, l;opt'(^£Tat £t(; Ka^rjraoo- 
xtav, Eka 7raYY£V£l xaTaacpot^£Tai. 'ili; IIlTpou tou 
ouaaeSou? Tot^; tvj^; cxvaToX^(; TapocaaovTo? lxxXr,ai'a(;, 
KaXavSt'o)va Zv^vcov 6 paaiX^ui; et; to tEpaaOai 'Avtio- 
yeta^; cxTreaTeiXe, xat Seoaevoi; ypr,[jtotTwv Ix [Ar,vu(xot- 
TO)v inzzw/B. Kai TroXXoi v£0)T£pt'aavT£i; xa^' auTOu xai 
£aXo)xo'T£i; ot'x-/iv £Ooaav. '[Iq "IXXoug TroXXot t^ 'Pw- 
[xaio)v auvv^v£YX£ 7roXtT£t'(x, Tat; te xaTot 7r(>X£tji.ov dtv- 
SpaYa6i'at(;, xat TaTi; xaTot izokiv ^tXoTt;j(.t'at? t£ xal 
StxatoTrpaYtati;. '£}; [jt£Ta tvjv cxvaip^aiv tou paatXso)^; 
]N£7ro)To; Po)[j(,r|i; xai Tbv Sto^YfJt-bv tou [ji£t' aij-bv Au- 
YOuaTOuXou , 'OSo'axpoi; 'iTaXta^; xa\ auTvji; £/potTr,as 
Pdy\Kr,q. K(x\ aTaataaocvTwv aijTw twv Suafjtixwv Ta- 
XaTwv, Sta7rp£a6£uaa[jt£'vwv te auTwv xai 'OSootxpou 
Trpo<; Zr,vo)va , 'OSoocxpto [jtaXXov 6 Zr^vo^v cxTrexXtvEv, 
'il<; 'AXavc)? Ttg "IXXouv cxveXeiv pouXr,0£ti; xat ^rXv^qa^;, 
'E^rtvixtov EiTrev, 6? vjv otxctoi; Br,pivy], Tr,v (xvatpeaiv abesset tum forte a patre , c<x'(lem perinde erfugit. Tara- 
sicodissam ergo sibi generum, data Ariadna fiiia, imperator 
adscivit , Zenonemqne nominatnm , exercitus in Oriente 
ducem creavit. Refert deinde quae in Africa secunda ad- 
versaque gesserit Basiliscus. Leonem quoqne multa voien- 
tem molientemqu^ , quo Zenoncm generum imperatorem 
renunliaret, subditis repiignantibus, minime id quidem 
efficere potuisse, sed paulo ante obitum nepotera ex Ariadna 
et Zenone natum creasse : ita post Leonis excessum a Leone 
lilio Zenonem patrem, assentientesenatu, esse imperatorem 
coronatum. Hinc Isauronim stemma per series descripsit 
auctor, atque illos esse Esau posteros ac sobolem stndiose 
persuadere conatur. Ut a Verina deceptus Zeno fugerit cum 
uxore ac matre ex urbe imperioque : ulque Verina spe ad- 
jungendi sibi Patriciura magistrum , foreque ut imperaret , 
generu.m suumZenonem fugaverit per fraudem; qu<'e tamen 
spes eam fefellerit, quum ii qui in magistratu erant, Basili- 
scum,ejusfratrem,imperatoremrenuntiarent.DeIsauroriim 
incredibili Constantinopolitana in urbe cacde , utque post 
Nepotem , Romanorum imperatorem , Orestes pater Au- 
gustulum Romano prsefecerit imiierio. Et baec fere libro 
primo narrat Candidus. 

Altero vero libro ista. Patricius magister, qui cum Ve- 
rina consuetiidinem babebat, indignante ipsi Basilisco , 
l)eriit. Eapropter in fratrem Verina odio concepto, ac 
Zenonem opibus ad rccuperandum imperiiim adjuvans, 
extrema quaHpie a fratre pertulit, ac nisi e templo Harma- 
tus eam clam sul)duxisset, forte ot ipsa e mcdio sublata 
fuissel. Cum Basilisci uxore adulleratus Harmalus, ad summam pervenerat potenliam , adeo uttandem ei belliim , 
quod adversus Zenonem gerebatur, creditiim fuerit , ad 
quem tamen certis pactis Uli opera conditionibus defecit. 
Sub Zenone igitur tanti quiira esset nominis Ilarmafus , nt 
et filium Basiliscum Caesarem viderit , post niiiilominus in 
friista discerptus est , et puer ipse ex Caesare inter lectores 
in Blacbernis profiteri ccepit. Basiliscus ante baic Marcum 
filium Caesarem crearat, ac post etiam imperatorem. II- 
lus, cum Zenone conciliata amicitia, imperiura eidem re- 
ciiperare studuit. Basiliscus itaque a seditiosis superatus, 
cum Zenonide conjuge ac liberis in f emplum se recepit, unde 
Harmati fraudibus extraclus, et in Cappadociam relegatus, 
mox cum tota stirpe caesus est. Quum Petrus ille impius 
Orientis turbaret ecclesias , misit Zeno imperator Calandio- 
nera, ut Antiocbenae sedis episcopus sacraretur. Quum au- 
tem pecunia indigeret imperator, eam ex denuntiationibus 
sibi comparavit. Multi rebus novis contra illum studentes, 
capti pcenas dederuut. Multa lllus Romanae rei piiblicae 
contulit , quum militiae rebus fortiter gestis, tum domi bo- 
nestis studiis ac justitiiK cultu. Post interemptum Nepotem, 
imperatorem Romanum, et ejus successorem Augustulura 
expulsum , Odoacer Italia atque ipsa adeo urbe potilus est. 
Rcbellantibus autem buic Occidentis Gallis, et legatione ab 
ipsis, aliaque abOdoacro ad Zenonem missa, in Odoacrum 
niagis Zenonis animus inclinavit. Alanus quiJam occi- 
dere Illum conatus, quum eum percussisset , ab Epinicio, 
qui erat Verina) domcsticus, subornatum se ad cffidem ait; 
ilaque tr<iditus lllo Epinicius est , qui data fide et oblivio- 
uis et praeraiorum , ordine cuncta enarravit , quac inlllum FRAGMENTA. 137 &7roO£(jOai. Kai oiq lEeSoOY) 'ETTivfxiOi; "IXXou* xai W(; 
tiiaayiazi xa\ ati.VTj<;Tt'a<; xai Euepysaiwv e^eitts TtavTa 
'ETTtvtxio? , oaa i-KS.Soulzuz Br,pTva xaxa "IXXou. Kai 
w? Zrivwv Br]pTvav Sta touto IxStSwdtv, 5 S' auTrjV 
ei<; cppoupiov KiXtxiai; uTTspopiaai; rjff'^aXt(TaTO" w<; 
Ila|ji.7rp£7:iw tw SucaeSeTota MapaouTAXou*; '.j)tAto)0£t<;, 
otTTavTa xaTa pttxpov cuvs/ss toc auTOu. 'iiq EfjicpuXtoi; 
<7uv£aTV] Zr^vojvi Tto^XEfjLOi;, £^ap}(0VT0<; Mapxiavou xai 
IIpoxoTTiou utwv Tou jsaaiXeuaavTOi; 'Ptotjnrii; 'AvO£[jt,iou, 
xat xpaTYjaavTOi; Zvivwvo? Bi "IXXou , Trp^aSuTspoi; ijlsv 
Mapxtavb; l/EtpoTovv^Ovi , 6 Bk IIpoxo^TCto; Trpb? BsoSo')- 
ptj^ov Tov Iv Opaxv) Sti:''^uY£. Kai w<; uTrspoptaOEl? 
Mapxtavb<; Iv KaTriraSoxia xat Stacpuywv iTOtpa^s Ty)v 
xaT* "AYxupav FaXaTiav etTa auXXy)cpO£t; £t<; 'laau- 
ptav StoixtaOv). Kat w<; ^ irpbi; "IXXouv lyOpa tw pa- 
ctXet auv£aTrj xai TjU^rjOr). Outoj [Jtev ouv xai 6 Seu- 

T£pO(;. 'O Bl TpiTO<; (xXXa T£ ■Ktpiiyji xa\ w<; et<; to etjtcpavs? 
"IXXou^; iTravaarai; Ziqvojvi paaiXsa Aeowxiov cuv lirj- 
ptvri avetTrev. "Oirw; te Su(Tirpa"piaavTe<; eiroXiopxv^Ovi- 
aav, xat (xXo'vt£? (XTr£Tiji.'/]OyiaaVj xat T(xXXa 1'oji; Tvi^; 
ZrjVom<; teXeut^^;. 

2. 

Suidas V. X£tpt(^oi : KotvStSoi; (K(xS5o? codd. ) 
iaTopiOYpa'^0? cpvjatv OTt Aewv 6 MaxlXXrj^, 6 [7.£Ta 
Mapxtavbv paatX^uaa?, 7r£pt TrjV IxarpaTetav TfjV 
xaTot BavSv^Xojv (xrr^tpa y^pr^uaTa SsSaTrotvvixe. 'llaav 
yap , wi; oi TauTa lcpavepoiaav x£/£tptxo'T£<; , ota ptjv 
Twv uTcotp/ojv /puatou XiTpat T£Tpaxta[ji.uptat Trpbi; 
£7rTaxia"/tXt'ai(;" Bik Se tou xo'tji.7]TO? twv 0'/iaaupwv 
iTTTaxia/iXtat 7rpb<; ptuptati;* xal cxpYuptou XtTpai 
£7rTax()atai y tXtotSe? , «xts twv avriXojjjtevojv (xp/()v- 
TOiv ( (xpxouvTO)v Vales. ) Ix Sy)fJt£uatao)v , xat Ix tou 
paatXlo)? 'AvO^ijttou. Cf. Vales. ad Euagi'Iump. 7/1. Verina 'moliretur. Quare Zeno Verinam Illo tradidit, 
qui eam in Ciiici.TC castellum ablegavit, atque ita tutum 
Bese retldidit. Illus Paraprepio, liomini impio, Marsi 
opera, factus carus, paulatim omnia ipsius negotia pertur- 
bavit. Civile Zenoni bellum fuit atque intestinum , insur- 
gentibus Marciano atque Procopio , fiiiis ejus , qui Roma) 
imperaverat , Anthemii. Quosquum Illus Zenonis auspi- 
ciis devicisset, Marcianus quidem natu grandior ordinatus 
est presbyter; Procopius vero ad Theuderichum (Triarii 
filium ) in Tiiraciam confu};it. Quin et extorris in Cappa- 
docia Marcianus, fuga elapsus, qua! ad Ancyram pertinet, 
Galatiam turbavit, donec captus in Isauriam est relejjatiis. 
In Illiim quoquo ab imperatore odium conceptum est au- 
ctunique. Atque haic libro secundo prodita. Tertius deinde liber qunm alia continet, tum quomodo 
palam in Zenonem IIIus iasurrexerit , Leontiumque im- 
peratorem cum Verina renuntiaverit, utque re infeliciter 
gesta, obsessi capliqiie capite truncati sunt, aliaque ad exi- 
tum usque Zenonis. 

2. 

Candidus liistoricus refert a Leone Macello, qui post 
Marcianum imperavit , in bellum adversus Vandalos infi- 
nitam pecuniam erogatam fuisse. Fuerunt enim, testibus 
illis qui eam administrarunt, per pra;fectos numerata auri 
pondo quadraginta seplem millia ; per Comitem vero largi- 
tionum auri librarum septendecim millia , argenti vero se- 
ptingenta millia, quum sumptus abunde suppetercnt partim 
ex bonis publicatis, partira ex airario imperaloris Anthemii. EUSTATIIIUS EPIPIIANIENSIS. Eustathius ex Epipliania Syriae urbe oriundus 
liistoriae epitomen condidit, in qua , sumpto inde 
ab antiquissimis temporibus exordio, usque ad 
Anaslasii imp. annum duodecimimi (5o2) narra- 
tionem deduxit. Opus hoc ex uno fere novimus 
Euagi-io, qui iis locis quibus historiae profanne 
summa capita rebus ecclesiasticis interponit, sae- 
pius ac summa cum laude Eustathii facit mentio- 
nem. Neque dubito quin Euagrius historiae civilis 
breviai'ia sua usque ad an. 5o2 longe plurima 
'hauserit ex Eustathii epitome, adeo ut etiam hi- 
storici , qui majorum operum conditores passim 
ab eo citantur, ex Eustalhio nostro commemoren- 
tur (*). Idem Ub. V, 24 divisionem operis indicat. 
Etenim postquam historiae profanae scriptores re- 
censuit Cbaracem, Theopompum, Ephorum, 
Dionysium HaUcarnassensem , Polybium , Ap- 
pianum, Diodorum , Dionem Cassium , Herodia- 
num, Kicostratum, Dexijipum, Arrianum, Asi- 
niuni Quadratum, Zosimum, Priscum, subjicit 
haec : "ATisp aTiav-a EuaxaGttj) tw 'EinipavEi Itci- 
T£T[JLr,Tat TTavaptffTa Iv ouo T£uy_£atv, evi (A£v ewi; 
a)ico!J£0)i; 'IXtou, tw Ss £t£p(o ewi; StooExaTou etoui; tvj? 
'AvaTTaatou paatXeta?. In his verba Iv 8uo Tsuysfftv 
intelligenda sunt de duobus operis partibiis, 
quarum utramque complures libros continuisse 
consentaneuJn est. In priore parte , quae mythica 
contihebat, prae ceteris secutus erit Characem, 
quemper multos libros argumentum illud tractasse 
scimus, atque primo loco inter auctores, quos 
Eustathius cxcei'psci'it, ab Euagrio memorari vide- 
mus. De altera parte , quae a Trojanis temporibus 
initium ccpit, Suidas loquitur in hisce : EuffTa- 
6to<;, ait, 'Eiirtcpavsui;. Xpovtxviv iTTiTOijfJiv (wpatOTot- 
TYjv add. Eudocia) twv a7t' Atv£tou ( tou Tptoo? add. 
Eud. ) [JL£Xpi 'AvaffTaffiou pafftX^co; Iv To'p.011; 0', xat 
aXXa Ttva. Eudocia pro Iv To'ixoti; 0' habet Iv to'u.oi<; 
eixoffi. Kiisterus scribi voluit Iv TO^txots p', ex 
Euagrio scilicet. Verum Euagrius duas historiarum 

(*) Eustathiiim inter fontes Euagrii recenset etiam Nl- 
cephorus Caliist. H. Eccl. procem. partes , uti dixi , non vero duos libros significarc 
voluisse mihi videtur. — Inter aXXa Ttva, quae Elista- 
tliius scripsisse dicitur, fortasse fuit historia belli 
Persici, quod contra Cabadem Anastasius (5o2 
— 5o5) gessit. Eam vero historiam ne ultra pri- 
minn belli annum , qui Amidae urbis expugna- 
tione clarus erat, dcduceret, fato impeditus est. 
Euagriusl, 19 (fr. i, ubi de Theodosii II tem- 
poribus sermoest) : "AiTEp iffTopviTat fA£v xai aXXot?, 
liriT£T[X7)Tai Si £u (xdtAa xotx'}toi; xai EuffTa6tto Tto I; 
'E7:t-^av£t'ai;,T(o2upt.),8i; xa t t-)]v aXtoff t v 'AixiSti? 
ffuv£Ypa'|^aT0. Idemlll, 87 ( fr. 6 , ubi inter belli 
Persici initia Theodosiopolis ct Amidae expugnatio 
coramemoratur) : Ei toj oi cpiXov X^tttioi; tix Ttspl 
TOUTtov etosvai xai t^ axptSsta 7ravT0)v eire^eXO^iv, 
EuffTaOtto eu [/.otXa aocptoi; [xeTa ttoXXou tou 7ro'vou xai 
Tvii; !<; avav xoii.^Eifxq tffTo'pviTai t£ xat ffuY-yEYpaTTTaf 
Bq \x-iyjn Tv;? Yp"?^? TauTrj? tffTopv^ffai; toT? aTr^XOouffi 
ffuvapiO[j!,£tTat, So)Sc'xaTOv etoi; tvJi; 'AvaffTafftou xaTa- 
X^XotTTwi; paffiX^ia;. Malala p. 899 ( fr. 7 ) : IlEpi ou 
7:oX£[AOU EuffTdtOtoi; . . . ffuveYpaij/aTO' offTt; xai euOeox; 
£T£X£UTr,ff£, [XTiTE et? TeX^iov T^jV exOeffiv auTou ffuv- 
Ta^ai;^ Euagrius Hist. EccL I, 19 : 'Ev Ss Tot? auTotc 

ypo'voti; 0£oSofftou eTravaffTdtffeti; auyvat xaTa tvjv Eu- 
pomrtyyt^o^jaaiv, OuaXevTtvtavou 'Po)[xvii; pafftXeuovTO?" 
Sti; xat xaOciXe 0£oSo'ffto;, [xeYaXai; Suvctfxeti; lx7T£ij(.'|ia<; 
xaTOtTe Y^iv xa\ OotXaffffav, Trs^txo) te xat vr,iTvi ffTpaTw. 
OuTO) Ss xa't n^pfftov 7rapotvr,ffocvTO)v x£xpdtTr,x£, ^a- 
ffiXEUovTO; auToiv 'IffotYspSou TiaTpoi; tou Ouapapavou, 
r\6i<i 2o)xpotTet Soxei, auTOu Ouapapotvou paffiXeuovTOi;* 
toi; xai 7rp£ff6£Uffa(ji£VOi<; auTO~<; etpv^vvjv j^aptffaffOai, 

V] xat StT^pxvjffs fJt^^XP' ^^'^ ^'^^ ^^'^'^ "'^^ ''^^'» '^^*" 
ffTafftou pafftXeiai;. "A^rep iffTo'pv)Tat (xev xai ixXXote;, 
iTriTeTtirjTat Si eu (xdcXa xo(A(];(oi; xai EuffTaOtt») tw e^ 
'ETrtcpavEiai;, to) ^upto, 8<; xai tv;v aXo)fftv 'A[/.iSri<; 
ffuv£Ypot']/aTO. Euagi'ium exscripsit Nicephorus 
Callist. Hist. Eccl. XIV, 5^, p. 5 79 ed. Paris. 

'IffSiYspSou TraTpOi; tou Ouapapotvou] His 
menda subest , quse in errorem induxit diligentis- 1. 

Ejusdem Theodosii teraporibus crebra) in Europa rebel- 
liones exstiterunt , dum Valentinianus Romae impei ium ad- 
ministraret. Quas Tlieodosius oppressit missis ingentibus 
auxiliis tam pedestris quam navahs excrcitus. Persas quo- 
que ihsolentia eiatos (quorum tunc rcx erat Isdigerdes pater 
(I. filius) Vararanis, sive, ut Socrati placet, Vararanes ipse) usque adeo superavil, ut pacem ipsis pcr legatos 
poscentibus concederet, quae ad duodecimum aniium Ana- 
stasii permansit. Qua; res tum ab aiiis scriploribus prodita) 
sunt , tiim ab Eustathio Epiplianiensi Syro admodum ele- 
ganter in couijiendiiim sunt redacta;. Qui quidem AmidiB 
qiioque urbis expugnationera scripsit. EUSTATHI EPIPHAISIENSIS FRAGMENTA. simiim Tillemontlum Hist. des emp. VI, p. iJ4. 
/i5. 6io. Etenim Isdigerdum I (^gS — 419) > P*" 
trem Vararanis , omnino nullum contra Romanos 
susccpisse bellum diserte testatur Agathias IV, 27. 
Filius vero ejus Vararancs V ( 419 — 4^9 vel 44o) 
In-llum intulit Theodosio II, qui etsi armis supe- 
rior esset, ipse tamen primus legatos de pace 
ineunda ad Persas misit (Socrates c. 18, p. 357, 
C. Theophanes p. i34 ed. Bonn.). Pax illa facta 
est an. 422 in annos centum (Sozom. IX, 4, P- 
8o5, A). At duodeviginti ferc annis post foedera 
rupta, bellumque instauratum , sive eodem adhuc 
regnante Vararane (ut Procopius De bcll. Pers. 
1 , 2, et Agathias IV, %'] ti^adunt) , sive sub initio 
regni Isdigerdis filii , ut Eustathius noster dicit 
(probabilius utique,v. Tillemont. p. 611), ac 
statuisse videtur Chron. Marcellini, ubi responitur 
jn an. 441« Hinc deinceps usque ad Anastasii 
annura duodecimum de bellis inter Romanos Per- 
sasque gestis nihil innotuit, ac revera eousque 
pacem fuisse testatur Eustathius. Patet igitur apud 
Euagrium non de bello anni 4^2, sed de bello 
anni 44 ^ cogitandum esse; idque vel inde col- 
b'gas, quod in antecedente capite Euagrius de 
Attila Hunnorum rege (ab an, 433) verba facit. 
Consequitur pro TaSiYepoou TuaTpoi; leg. esse 
'iaoiy. uiou, nisi forte ipsius Euagrii errorem esse 
mavelis. Denique pro Trapotvvicravrojv leg. pro- 
pono uapaaTCOvSriaavTOJV. Euagi-Ius II , 1 5 : Aewv Ss Yafxgpbv ItX OuYarpl 
ApiaSvv) 7rpoaXau.Sav£Tai ZiQvoJva, 'Apix|xy;aov [X£v ex 
ffTCapyavojv xaAou};i£vov, [jL£Ta ol tou Ya^«-ou xat ttjv 
irpoayiYopiav TrpoaxTr,aau£vov ex Ttvo? Trapa toT; 'laau- 
pot? £1; ,u.£Ya xXso? £Xr,XuOo'Toc, ouTOJ 7:poaaYop£uo[JL£vou. 
O0£v Ss 7Tpoar;)f_0ri outo? 6 Zr^vojv, tivo? ts yaptv 
TravToiv Trapa tou AeovTO? TrpouxptOr), EuaTaOtw Ix- 

TEOctTat TW ^lupO). 139 

'Apixfjt^ffov] 'ApixaTiaiov cod. Florent Nomcn 
corruptum. Aj^ud Candidum Isaurum (cujus v. fr.) 
vocatur Tapaatxooiaaa?. Apud Agathiam IV, 29 : 
Zr^voiv.. 6; Stj 7rpo)r,v Tapaaiaxojotaeoi;; sic legebatur 
ante Kiebuhrium, qiu scripsit TapaxojStaato? e 
cod. Rhedig., ubi Tapaai? KojStatoc;; similiter in 
Chronlco Pasch. p. ^99, 12, ed. Bonn. legityr : 
Zt^vojv 6 Ko)5t7a£U(; 6 "laaupo?. In epistola Vcrlnae 
Aug. ap. Thcophanem p. 200, 11 Bonn. : Tpa- 
axaXiaatov tov [jL£TaxXr,0£VTa Zr^vo)va. — £x tivo?] 
IntelligeFIavium Zcnoucm, consulem an. 448, ct 
magistrum militum in Oriente. V. Priscus fr. 8 extr. 
12. 14. i5. Tillcmont. 1. 1. VI, p. 109. 114. 229. Idem III , 25 : 'ETraviaraTai tz tw Zr^vo)vt xa\ 
Qc\jZi^v/o<; SxuOr,? o)v yi^^oi;, xat Ta? oixeta!; Suva[jL£i? 
ava Tr,v 0paxtov aOpotaai; £7rtaTpaT£U£t xaTot tou Zv]- 
vo)vo(;, xat t/-£/pt aTo'[jtaTO? tou 1Io'vtou Sr,o')aa? Ta Iv 
TToat yo)pia (jiixpou tvjv paaiXEtov EiXe TrdXtv, et y^ [*''! 
Tivc; Twv e; toc [jiaXtaTa auTW £7rtTr,S£to)v u^ra/O^vTEi; 
eSouXeuaavTO aurbv aveX^iv. *0<; lOEXoxaxouvTa? tou? 
otxEiou? Iyvwxo)?, £? TouTrtao) [jiev a7ro/0)p£t • ou TroXXw 
0£ uaT£pov TOK' a7r£X0ouat auvaptO^jttTTat. Ae^o) Se xat 
Tov T^? TEXEUTrj? TpoTrov, o)0£ Y£vo'[jL£vov. Ao'pu StrjYxu- 
Xyifjtevov Trpb xr^i; axr,v5i? auTw [ji.CTr,wpr,TO ayriiiioi. [3ap- 
Saptxdv. Eira Siaxtvy]aai to awtjta pouX/iOel?, tTTTrov 
d/^0^vai7rpoaT£Ta/^ev dvaSoXet Bl oux £to)Ow<; yp^aOat, 
tw tTrTrto 7rpoav]XaTO. '0 Se, aYeXatdi; ti? tov xal 
uSptaTY]?, ouiTW 7r£ptCd5r,v 0cuo£pt/ou xaOtaavToc, 
[jt£T£wpi'^£i Tti) TrpdaOe TrdSc , tw oTrtaOic») [jidvt.) dxpoSa- 
Twv, (5)? SiacptXovetxouvTa tov 0eu5/pf/ov, xat ijn^TS tw 
)^aXivw dvaa£ipd^£tv Tbv ?7r7rov ToX[jtwvTa , w; av [jit) 
e[Jt7r£aot Y£ auTw , [jir'T£ tvJi; £Opa? j3£6aio)(; dvT£/o'[Jt£VOV, 
[ev tw] tv;o£ xdx£tae 7r£pi3ov£ta0ai Staa^Taat tvjv ai- 
)^tjtf,v, TauTr,v T£ £7r' auTbv eveyOvjvat 7rXaYiav, xat Tf,v 
TrXeupav xaTaTpwaat* evOev t£ xXivr^pv] Yevo'[jt£VOv xal 
Rpa/ea? r][jte'pa<; dpxeaavTa , Tbv ptov Ix TOuSe tou 
Tpau[xaTo<; xaTaaTp£i|at. Cf. Marcellin. Chron. ad Lco Zenonem sibi generum adscivit, data ei in conju- 
giura Ariadna filia, Qui quum ab incunabulis Aricniesius 
dictus essct, simul cum nuptiis nomen Zenonis assuuipsit, 
ex quodam viro ita appellato, qui apud Isauros ad siiininam 
gloriam pervenerat. Undenani vero iiic Zeno ad tanluni 
iastigium processerit , et qua de causa Leo cunclis eum 
I)ra;tiderit,abEustalbio Syro relatura est. 
3. 

Insurrexit adversus Zenonem Tbeudericbus ( Triarilf. ), 
natione Gotlius; collectisque in Tliraciasuis cojjiis, expedi- 
tionem susccpit adversus Zenonem. Et quum cuncta qua; 
obvia erant , usque ad fauces Ponti late vastasset , parum 
abfuit quin ipsam urbem regiam caperct. Cepissetque 
onuiino, nisi quidam ex ejus famibaribus, donis corrupli, 
ipsum inlerficere moliti essent. Itaque iile, coguita suo- rum malevolenlia, retro ab.scessit. Neque multo post vitam 
cura morte commutavit. Morlis autem genus qnale fuerit, 
exponani. Hasta amentata ante iliius tabernaculum sus- 
pensa erat more barbarico. Forte igitur quum corpusexer- 
cere vellet , eqnum sibi adduci jussit. Quuniqne stratoris 
auxilio haudquaquam uti soleret , ipse in eqnum insiliit. 
Equus vero , ufpote indomilus ac ferox , quum Tlieuderi- 
clius ipsum ambabus tibiis noDdum amplexusesset, ante- 
rioribus pedibus in snblirae elatis, posterioribus duntaxat 
insistere atque ingredi cwpit. Adeo ut Tbeudericbus cum 
equo suo certans, ac neque illum freno retrabereausus, ne 
retractus supra ipsuni caderet , neque in sella firmiter in- 
lia;rens, bac et illac circumagcretur, basticque cusi-idem 
impellcret : (jua; in enm oblique impacta latus ejiis vulno- 
ravit. hide igiturin lectum dclatus, qunra paucosdies su- 
l)crvixisset , ex eo vulnerediscessit. 140 EUSTATHII EPIPHANIENSIS an. 481 (Placidio solo cons.) : Thcodoj-ichus , 
Triarit f.^ rcx Gotlioruni , adscitis suis usque ad 
Anapluniy quarto urhis milliario advcnit ; nulli 
tamen Romanorum noaius continuo rcversus est. 
Porro in Illyricum propcrans, dum inter suorum 
movcntia jjlaustra prugrcditur, jacentis super car- 
pcntum tcli acumine et pavescentis equi sui impul- 
sione fixas transvcrhcratusque intcriit, Cf. Tille- 
mont. VI, p. 499- 5o5. 

Cap. a6. Metix Ss Tauxa Si£v£/0£i<; irpo; Zvoiva 
Mapxiavo?, TTaTi; (jiev 'Av8£p(.tou tou 'Pcoultji; paaiXEU- 
cavTOC, xviSoi; §£ Trpo? A^ovTa tov p£SaffiX£uxo'Ta Trpo'- 
TEpov la-y/ixw?, ettei Trjv v£tOT£'pav auTOu OuyaTipa 
AEOVTiav ItjwxtffaTO, TupavvEtv iTOtpaTO' xat pta/r,? 
i(j)(upa(; TC£pl Ta paaiX£ta auppayEiCTrj? xai ttoXXwv 
lxaT£pw6£v Tr£7rT0JxdTWv, Tp£Tr£i Toui; EvavTtou? 6 Map- 
xtavb?, xa\ twv paatXfiwv lyxpaTr,!; yEyov^v av, et [x-)j 
Tov xaipbv TrapTJXEV, li; auptov tv)v Trpa^iv avaSaXXo'- 
(/.£voi;* o^uTrETTii; y^p S xatpb?, xat Trapa Trdoai; (/.ev 
twv iCTWi; aXtcrx£Taf eTrotv §£ Tyjv XaSvjv StaSpaCTOi, [xe- 
T£wpo7rop£T, YeXS t£ tou? otwxovTai;, lcptxTOi; auTot; 
XotTCOv oux av£^d[jt£vog Eivat • oOev dfX£X£i ot TrXdtCTTat 
xat ^ojypatfot xdfXYiv £(X7rpoffOev xaOevTei; auTW , t-/)v 
xecpaX-Jjv OTTtCTOev ev ypw ^uptofftv £u (xaXa aocpwi; at- 
viTTd!i.evot w? OTrtCTOdTroui; (xev Tuy/avo)v tw xaOetixEvoj 
XTfi, xd[/.7)!; iffo)!; xpaT£*tTat, l[/.7rpoffOd7rou(; o£ •^vi6^i'^o^ 
TlXeov Stacp£UY£ijOux £/0JV ort») xpaTr,0£i'r, TwStojxovTt. 
'OTrep xal l^ri Mapxiavw yiyows., tov [jl£v £uO£TOvauTw 
xaipbv cxTroXEffavTt , l^£up£tv oe toutov XotTrbv ou Suvv]- 
OevTi. 'Avi Y*? '^''i"*' ^^^? Trpbi; twv otxeiojv xaTaTrpooo- 
Geti;, xai [i.dvoi; cx7roX-/)'^0£t? TrecpeuyEv dva rb teijlevoi; 
Twv aYioiV d7roffTo'Xo)V IxeTGfiV t£ Trpb? jEta; dcpsXxu- cOeii;, £ii; Katffdpetav 7ro'Xtv (eJi; Tb naTrouptou KaffTsXXtov 
Thcoph.) Twv KaTCTraooxoiv l^o txt'!^£Tat. Kat Ttffi (jtp- 
vay^oii; ffuvaY^Xa^d^xevo?, uffTepov lcpojpdOy) XaOeTv lOe- 
Xo)v. Kat TTpbi; Tou pafftXeo); et; Tapffbv t5)i; KtXtxia; 
£X7r£[JtcpO£ti;, xai t-J)v xd[JLr,v d^roOEijievoi; TrpefffiuTepoi; 
yetpoToveiTat. FeYpa^rTai TauTa xo[jn}/wi; l^luffTaOio) tw 
2upw. Cf. Theophanes p. 196 sq.; qui eodem 
modo haec naiTat post memoratam necem Theo- 
derichi. 

Idem ib. c. 27 : '0 auTO? ypd^zt. Tbv Zvivo)va xat 

B-r,pivr) T?) Tr^vOepa i«.upt'a(; l^riSouXdc fid'|af [ji£Ta Se 
TauTa xa\7rpb<; t^v KtXt'xo)v £X7C£[jL']/at -/o^jpav. '''VffT£pov 
0£ [jL£Ta6y)vai TauTrjV Trpbi; Tb Ila^rtptou X^yd^JLEVov 
cppoupiov, "IXXou TupavvT^ffavTOf;, auTdOi Te tov ptov 
IxXtTreiv. Ka\ toc xaTot *IXXouv Se yp<x'j^n iiaXa. Xoy»')? 
6 EuffTdOio?, o7ro)i; Trpbi; tou Z'/)vo)vo<; l7rtSouX-/)0e\c 
SiecpUYe, xa\ omoc; 6 Zr^vo)v Tbv aTroffcpd^ai toutov 
TCfiOGOLyOivTCi. 1? OdvaTOV IxSeSo^x^, [xtffObv r^? aTroru- 
/Ja? Trjv Tr)? x£cpaXrji; Ixtoijlt^v auTto Trapaff/^tov 8v xai 
ffTpaTr)Ybv 6 Z'/ivo)v Ttov £0)0)v dTroS^txvuffi ouvd;jL£0)v, 
Tb XaO^Tv 7rpaY(JiaT£uo'[JL£vO(;. '0 Se, A^dvTtov 7rpoff£Tat- 
ptffd(jL£voi; , Mdpffov Te ouv, dvSpa odxt(i.ov, xat Ilat/L- 
7rpe7rtov, dvd Tot t^i; Itoai; yiyove (JLEpr). EiTa t-/)v 
A£OVTi'ou dvdppr,ffiv t-/)v 1? Tapffbv ty)? KtXtxtai; y^vo- 
(jL£vr)v 07rwi; t£ xat outoi t^? TupavvtSo; dTrtovavTO , 
©euSeptj^ou xaT* auTWV IxTre^jt^OevTOi; , dvSpb? rdrOou 
To Y^voi; U7rdp/0VT0(; , Trapot 'Po)[jLatot; T£ au l7rtffir'[xou, 
[jleO' r)tjLeSa7r^i; Te xa\dXXo5a7roui; Suvdaetoi;. 'AvaYpdcpet 
(jLdXa ffO'i/to? 6 auTb? EuffTdOtoi; xa^joy; SetXatwi; dv/)- 
pr)[jL£voui; 7rpbc Zv)V0)V0(; dvT\ Trj? ic; aurbv euvota^;* xa\ Post ha^c Marcianus, filius Antiiemii ejus qui Romaeim- 
peravit , affinis autem Leonis, qui ante Zenonem imperium 
rexerat , cujus etiam filiam nalu minorem , Leontiam no- 
mine, uxorem duxerat, a Zenone dissidens, tyrannidem 
arriperc eonatus est. Commissaque gravi pugna circa pala- 
tium, et plurimis ex,utraqHe parte ca;sis, Marcianus ad- 
versarios in fugam vertit. Eodemque impetu palatium oc- 
cupavisset, nisi, re in crastinum diem dilata, opportunita- 
tem e nianibus elabi sivisset. Volucris enim est occasio. 
Eldum ad pedesquidem advolat, forsitan apprehendi po- 
test; ubi vero manus effugerit, in sublimeavolat, ridetqiie 
eos qui ipsani insequuntur, nec amplius ad eos advolare 
sustinet. Itaque pictores et statuarii comam ei a fronte di- 
mittunt , et occipitium ad cutem usque radunt : prudenter 
admodum subindicantes , occasionem quamdiu quidem 
a tergo imminet , coniA deniissA facile apprehendi posse ; 
quando autem praicedit, penitus effugere, nuUam ansam, 
qua capiatuF, pra;bentem insequentibus. Quod quidem 
tunc accidit Marciano : qui quum occasionem ipsi oblatam 
elabi sivisset, eantlem postea recuperare non potuit. Po- 
stero enim die a suis prodilus, et solus reliclus , confugit 
ad basilicam sanctorum apostolorum. Unde per vim ex- 
tractus Cwsaream CajipadoGiae rclegatur. Ibi quum sc 
monachis quibusdam aggregavisset, postca fugam ineditari deprehensus est. Quam ob causam ab imperatore Tarsum 
Cilicia; deportatus , detonsA coma presbyter est ordinatus. 
Alque haec quidera ab Eustathio Syro scripta sunt ele- 
gauter. 

4. 
Idem Eustathius scribit Zenonem innumeras insidias ad- 
versus Yerinam socrum suam struxisse, tandemque eani 
in Ciliciam relegasse. Postea vero,quum Illus tyrannidem 
occupasset, Verina in Papirium castrum migravit, ibique 
excessit e vita. Res praeterea llii ab eodem scriptore cle- 
gantissime exponuutur, quemadmodum, quum a Zenone 
insidiis appelitus fuissct, effugerit; atque Zeno euni quem 
ad interficiendum lllum submiserat, lllo necandum tra- 
diderit, capitis amputationem raercedis loco ei rependens, 
eo quod conatu excidisset. lllum quoque raagistrum 
Orientalts railitiae renuntiavit, studens ut occultae es- 
sent insidiae quas illi comparaverat. lllus vero, adscito 'in 
societatem Leontio et Marso, viro egregio, ac Pamprepio, 
ad Orientis partes perrexit. Refert deinde idera Eustathius, 
quomodo Leontius apud Tarsum Ciliciae imperator nuncu- 
patus sif; et quem isti tyrannidis suae fructum perceperint , 
quum Theuderichus, \ir nationeGothus, et qui apud Ra- 
manos crat illuslris, adversuseos missus esset curaexercitu 
Romanorura simul ac barliarorura. Idera Eustalhius ele» FBAGMENTA. Hl OTV ye 6 ©suSepi/Oi; -zrfi £Tci6ouX9ii; Z-/iv(ovo<; aioOo[X£voi;, 
STTi tV TTpeafiuTspav 'Pco[xv]v ava/cop£r Ttvsi; Bi cpactv 
0)? xa\ OTtoOYixr) Zvivcovoc;. Kat 'Oooaxpov [xa'/r, xpa- 
Tr,CTa?, Gcp' lauTov tyjv 'Po\u.r,v TTOieTTat, prJYa Trpoc:- 
ovojjLacjai; lauTCJv, Cf. iibercm narrationcm Theo- 
plianis p. 197 sqq. PIm'a apud Tillemont. VI, 
p. 509 sqq. 619 sqq. Idem III , 29 : Tou Zr'vo)voi; toivuv airaiSo? T£- 
X£UTvi<7avT0i; £7TiXri'iita(; voffc») [i-fcoi. eSooijiov xat SexaTOv 
ETo; XTfi auTou pa<jtX£t'a<; , •^XTCiffs (A£V AoyYtvo? 6 toutou 
dS^X-^Oi; Et? |J-£ya Suvaijteto? "TrpoxE/toprixc))!;, ttjv paat- 
Xetav eauTto TreptOiiic^tv ou (Jt^v tcov SoxtiOevtojv ETuyev. 
'H yotp 'AptaSvY) 'AvacJTacric») tov CTecpavov 7r£ptTiOr,(7tv, 

OUTCOJ (JL£V yjxOVTt I? "^t^QDGlOL'^, EV Sc T^ X£YO[Jt£Vr) Toiv 

dtXevTtaptcov ct/oXy) xaTaXeyojJiEvo). 'ItJTopet Bk ouv 
6 EuffTocOtoi; [Ji£T3t Ty)v ap^crjv Trjc; AtoxXr,Ttavou ^afft- 
Xeta? £5 T^v Zv]vo)vo(; TeXeuTrjv xa\ Tr)V dvotpprjfftv 
'AvaffTaffiou £Tr] SteXOeTv eTCTa xai Staxo'ffta* (xtto ok 
Trji; AuyouffTou (jiovap/ta? eTr) Suo xat X' xat 7revTaxo'ffta 
Trpoi; [Jtrifftv eTtToc' aTTo Se t^; 'AXe^dvopou tou Maxe- 
So'vO(; dp/rji; £Tr) Suo xai TptdxovTa xat oxTaxoffta 
btxoiMq Tupo? [xr,ffiv iTTTd' £X Bk Trj<; tcov 'PojijLattov xal 
'Po)[jiuXou pafftX£ia(; £Tr) Suo xat TrevTi^xovTa [add. 
xai Staxo'ff ta] xa t /^iXta xa\ 7Tpo'i; ye. [Jt^va? IrtTd • dTTo 
Oi T^? dXo^jffeox; Tpoia? £Tr) £; xai oySov^xovTa xai l;r,- 
xo'ffta xai /tXta TTpcx; (jtriffiv oTTTd. Outo<; 6 'AvaffTdffto<; 
TTaTpiSa Tf,v 'EiTt'Sa[xvov £/o)v, [■?,] Auppd/tov vuv TTpOff- 
r,Y<3p£UTat, xr\v t£ Zv^vojvo^; pafftX^iav xai ■^■oiii.Bzri'* 
Tou auTOu Zv]vo)vo?, T^v 'AptdSvr)v Iffotxi^eTaf xat TTptoTa [JL£V AoYytvov Zv^vojvoi; dScXcpov, t^ tou [jLaYt- 
ffTpou dp/jJjv SieTTOVTa, Sv r)Ye[^.()va Ttov ev t^ auXrj 
Ta^eojv 01 7Tpo'ffO£V IxdXouv, dvoc Tr,v Iv^yxa^jLEvrjv Ix- 

7T£'(Jl7T£f £lTa 0£ Xal TToXXoU? £T£pOU(; 'IffaupOU?, TOUTO 

S^Oev aiTV)ffavTa<;, Zeno mortuus est an. 491. Anni 
epocliarum, quas Euagi'ius affcrt, parum accuralc 
notati. De Longino etc, v. Theophan. p. aio sq. 
Tillcmont. VI, p. 533 seq. 54^ sq. 648 sq. Idem III , 35 : Oux a.TZQ Se TpcjTrou (to^ttou?) xaO' •J)v 
eTu/o(jLev 7TpoxaTaSe6Xr]Xo'Te<; uTrcjff/efftv, xal Tot §'T£pa 
Xcjyou d^ta utto toT<; 'AvaffTafftou /^p(3vot<; YeY£vr)[jtcva 
ffuvd']/at Tvi iffTopicx. AoyyTvo<;, 6 Zv]vojvo<; ofxatijtoi; , 
Trjv lv£Yxa[jL£vriv,(5)? 7TpoS£Sv)XtoTat (TTpoScSv^YviTat 'vg.), 
xaTetXr,',ptO(;, tcv wpcx; tov auTOxpdTopa 7rc)Xe[jLov dva- 
cpavSov dva^tovvuTat. Kat 7ToXXtov evOev tc xdxeTOcv 
ffuvaOpotffOlvTtov Suvdfjtetov, [jl£0' cov xat Kdvo)v ctuy* 
yavcv o)v, £7riffxo7ro<; t^(; ev 'A^ra^jLeict Ttov ]Supo)v 
£7rap/t'a(; yB'(OMOi(;, toT? 'Iffaupot? o)? Tffaupo^; ffuve- 

ffTpdTeUffC, T£'Xo<; l^rtTtOcTat TCO TToXEtJLtO, TtOV (JL£V 

'IffaupcovTO)VffuffTpaT£UffdvTO)VTo» Xo-^^i^MTzawoykeQpKX 
cpOape'vTO)v, twv Se xccpaXtov Aoyy'vou xai 0eoSo)pou 
Trpo; 'Io)dvvou tou ^xuOou ffTaXetfftov dva Tr,v pafft- 
Xeo)i; 7ro'Xtv cit<; xal Iv xo'vTOt? 7r£ptapTV]ffa<; 6 pafftX£u<; 
Iv Tai(; xaXouiJLCvati; Suxaii; dvTt7r£'pav Tr)? Ko)VffTav- 
Tivou X£t[jL£vat<; l7rr,topr,ff£v, f,Su Ocarjta Tot<; Bu!^avTtot<; 
dvO' tbv xaxo)<; Trpo? Z'/]vo)V0(; xat tojv 'lffaupo)v l^rc- 
7ro'vOcffav. Kat 6 ETEpo^; Se AoyyTvo^; to 7toXu t^c; Tupav- 
viSo(; ffuv£/o)v 6 l7TtxXr]v 2eXtvouvTiO(;, xai "IvS-zi^; ffuv 
auTto, 7rpb? 'Io)dvvou tou l7rixXr,v xupTOo ffTe^XXovTai ganti admodum stjio csedem eormn describit , quos Zeno 
crudeliterneearijussit,hanc iismercedeni rependensbenevo- 
lentiai qua ipsum complexi fuerant : et quomodo Theuderi- 
chus, quumZenonis adversus ipsum insidias coraperisset, 
Romam se contulit. Alii dicunt Zenonis suasu id a Theu- 
dericho factum fuisse. Qui conserfo proeHo quum Odoacrum 
superasset , Romam sub potestatem suam redegit, regis 
nomine sibi assumpto. 

5. 
Quum Zeno post septimum decimum imperii sui annum 
ex comitiaU morbo absque liberis decessisset, Longinusqui- 
dem ejus frater, qui ad magnam potentiam pervenerat, in 
spem venit se imperium facile occupaturum esse, Sed ta- 
men voti sui haudquaquam compos factus est. Etenim 
Ariadne coronam imposuit Anastasio.qui, nondumin sena- 
torium ordinem adlectus , in silentiariorum adluic schola 
militabat. Porro Eustathius scribit ab exordio imperil 
Diocletiani ad Zenonis ohitum et nuncupationem Anastasii 
annos lluxisse 207; a principatu autem Augusti annos 532 
menscsque septem; ab Alexandri autem Macedonis regno 
annos 832 et menses septem ; a Romanorum et Romuii re- 
gnoannos 1252 mensesque septem ; a Troja- denique ex- 
pugnatione annos 1686 cumsepfem mensibus. Hic Anasta- 
sius, ortus ex urbe Epidamno, qua; nunc Dyniiacliium dici- 
tur, imperium simul et Zenonis uxorcm Ariadnen accepit. Ac primum quidem Longinum, Zenonis fratrem, qui ma- 
gistri dignitatem gerebat , quem antiqui pra>fectum officio- 
rum palatii appellabant, inpatriam amandavit. Muitisitem 
aUis Isauris, qui ab ipso id petebant, ad suos reileundi co- 
piam fecit. 

6. 
Non ab re fuerit , si res quoque ceteras , quae Anastasii 
temporibus acciderunt, juxta id quod antea poiliciti su- 
mus, subtexamus. Longinus, Zenonis frater, qmmi in pa- 
triam suam , sicut antea memoratum est, advenisset, palam 
adversus imperatorem bellum suscepit. Plurimis igitur 
collectis utrimque copiis , in quibus erat etiam Conon , 
Apamea; in Syria olim episcopus, qui una cum Isauris, ut- 
pote Isaurus, militabat, bellum tantlem hiijusmodi exifu 
terminatum est. Isauri qui una cum Longino militaverant, 
omnes ad internecionem caisi ; Longini vero ac Theodori 
capita ab Joanne Scytha Constantinopolin missa.sunt. Qua; 
imperafor contis suffixa circiunferri et in suburbano Sy- 
censi, quod ex adverso Byzanlii situm est, suspendi jussit : 
quod specfaculum Constantinopolifanis gratissimimi fuit, 
ob mala qua; a Zenone et ab Isauris perpessi fuerant. Alter 
vero Longinus, cognomento Selinuntius , pra^cipuum robur 
fyrannicae factionis , et cum illo Indes, ab Joanne, cogno- 
menfo Gibbo, vivi capti sunt, ct ad imperatorem Anasfa- 
sium missi. Qua; res et imperatorem et populum Constan- U2 EUSTAXnil EPIPHANIENSIS FRAGMENTA. Tw 'AvacTTafftw Coiyptat" S rjiaXi(7Ta xov te [EacriXEa 
Tou? TE Bu^avTtou? T£0£pa7r£ux£ , OptauSou otxriv dvi 
Ta? X£0)'-popoui; t^? 7ro'X£oj? dva te t:^,v t7r7roopou.tav 
AoYyivou t£ xat "Ivoou TTEptEv^yOEVTOJV, xai Twv £x crt- 
5"/]pou 7r£7roir,u,£Vov aXucr£0)v dva tou? auysvai; xal toci; 
y^Tpa; 7r£pi6£6Xrj[ji.£vo)v. 'EvtsuOev xat Ta xaXouuEva 
Trpojvjv 'Jcrauptxa toi; paatXtxoT? Ivr,v£y Oy) OvjCTaupoTc;* 
T^v §£ dpa TOUTO ^i^puaiov li; IxauTOV £to? toT; pap6dpot<; 
)f_opYiYouijL£vov, 7r£VTaxt(jy_tXia? iTiXov XtTpa?. Cf. Theo- 
phan. p. 216. 224. Tillemont. 1. 1. p. 549. 

Cap. 36. 'E7r£xo)[/.aaav oux eti; to (juvoTcov (jcpiai 
xaT^ T^<; 'Po)ijiatx^<; £Tr(xpaT£ia<; xai 01 i]xr,vTTat pdp- 
6apo'., Ta T£ Trjc; [i.(c!r,<; twv TrOTatjitov Ta T£ t^<; (I)oivtxv;<; 
exaT£pa<; xat Ta naXat(Trt'vo)V Xr,iC7drjL£vot 7rpdY[Ji.aTa. 
OtWp xaxtoj; Trapa twv IxacTTayou CTpaTr,YO(JVTO)v 7ra- 
Oo'vT£;, uaT£pov Tr,v riau/iav r^-^ayov, Trpbi; 'Pa)[ji.atou(; 
7raaau§£t ff7r£tffd_(ji.£vot. Cf. Theophan, p. 217 sq. ; 
Konnosi Exc. ap. Photium; Tillemont. p. 35 1. 

Cap. 3j. 'AXXd xat Il£pffai 7rapaa7TOvSr^aavTe<; utto 
KaSdSr; tco ^aatXeT, xai toc otX£ta xaTaXeXoi^rcjTEi; 
r,Or|, TrpwTa p.£v 'Ap(j(.£vt'oti; £7T£aTpdT£uaav, xai 7ro- 
Xt/^viov £7rt'xXr,v 0£oSoatou7roXiv IXo'vt£i;, ox; "A^ji.tSav 
TrcjXtv 6;(updv t^c; (jtear,<; tcov 7roTa[X(ov dcpixvouvTai, xat 
TauTrjv £X7roXtopX7]aavT£<; eTXov. Kat aijOti; 6 'P(o(ji.aio)v 
PaaiX£u? 7roXXoi(; dv^v^coaaTO 7ro'vot;. Iit t(o Se cpiXov 
X£7rT(0i; Ta 7r£pi toijtojv Eioe^vat xa.i Trj dxpifieta TrdvTcov 
ETreHeXOeTv, EuaTaOtc;) eii [j(.dXa aocpcoi; [ji.£Td 7roXXou tou 
7ro'vou Jtal t^? iq oi^OLM xou.vJ/£t'a? tffTo'pr,Tai t£ xai auY- 
Y£Ypa7rTaf 8; y.iypi t^? yP"?^? Taijxr,? laTopr^ffai;, 
TOt? dTTEXOouffi ffuvaptOjUeTTai, Scooe^xaTOV eTO? t^; 'AvaffTaaiou xaTaXEXoiTrc^x; [iaffiXEta^;. Cf. Theophan» 
p. 222 sq. Procop. Bell. Pers. I, 7, De aedif. III, 
5 ; Marcellin. Chron. ad an. 5o2 (Probo et Avieno 
coss. ) ; Tillemont. p. 56o sq. Malalap. 398, 11 ed. Bonn. : 'E^rt 0£ t^<; auTOu 
('AvaffTaatou) [iaatXEta^^TrapeXricpOri^A^xtSa, [jLr)Tpc)7roXi<; 
6/upd 7Tdvu Trj<; M£ff07roTa[j(.i'a(;, xat 0£oSoato(j7roXi<;, 
7roX£';i.o) Xr]cpO£iaa uTrb KtodSou, pafftX£0)i; Il£pfftov, 
£7r£X0o'vTOi; tou paatXe'o)<; [j(.eTd ouvdu£0)i; ^roXXrji;. 
EXa^E oe 7rapaXr^7rToui; 8 auTOi; paaiXeui; Ilepaoiv 
KtovaTavTivov, ffTpaTriYov 'Pto[jLat'o)v ouvaTOv, ^uXdT- 
TOVTa Tr,v auTr,v 0£oSoato(j7roXtv, xat dXXou; Se TroX- 
Xoui;' oiTivE? xat eTeXeuTYjffav Iv toT? IlepatxoTi; [jiepeai. 
Kat e^rcaTpdTeuae xaTa IlepaGv 5.auTbi; 'AvaaTdaioi; 
paatXeui;, 7r£(jL'|/ai; 'ApeoStvSov Tbv AaYaXatcoou utbv, 
ffTpaTr,>vdTr,v dvaToXrji;, Tbv dvSpa 'louXtdvai;, xai Ila- 
Tpixiov, aTpaTr,XdTriv tou [j(.eYdXou TrpaiaevTOu, xai 
'IVaTriv, aTpaTrjXaTriv TrpaiffevTOu , tov uibv Sexouv- 
Stvou Tou TraTpixiou, xai tov TraTptxiov 'ATTTrtova, 
7rotr^aa? auTbv £7rap/ov Toiv 7rpaiTO)pt'ojv dvaToX^i;, xat 
7rXr,0oi; aTTEtpov ffTpariai; [jlet' aurojv 7r£^tx^<; xai itt- 
xtXTJi; Suvd;./.£0)i;. Kai ffuv£'6aXov [jlet' dXXrjXtov Ta dfx- 
(fOTEpa TdY[Ji.aTa, xat £ffcpdYr,ffav 7T0XX01 xai eTreaov l^ 
d[jicpoT£po)v Twv [XEpcTjv. Ilept 0& 7ToXe'[jiou EijaTdOioi; 
6 aocpcoTaTOi; ypovoYpdcpo? ffuv£Ypd'|iaTO • 6'aTti; xat eu- 
Oeo)? iTeXcur/jae, {xv^Te ei<; TeX£tov Trjv exOeatv auTOu 
ffUVTd^a;. tinopolitaniim niagnopere recreavit, quum Lonynus et In- 
(les, tanquam in triunipbaii poinpa, per vicos urbis et in 
circo tiaducerentur, calenas ferreas collo ac manibus cir- 
cumjectas gestantes. Ex eo tempore niunera, quae voca- 
bantur Isaurlca , in principis a^rarium iiiferri coepere. Id 
crat aurum , quod barbaris quotanuis pendebatur, li- 
brarum scilicet quinqiie miliia. 

Sed et barbari quos Scenitas vocant, non sine suo ipso- 
rum damno insultarunt iinpcrio Rouiano , Mesopotamiam 
et utramque IMitenicen et Pala'stinam provincias depopu- 
lati. Verum a diicibus Romanis, qui iii singiiiis provinciis 
erant, gravi clade affecti, postmoduin quievere, quuin 
universa gens pacem cum Romanis fecisset. 

Persa^ quoque, regnante apud ipsos Cabade , foedus ru- 
pcre, el, reliclis propriis sedibus, primum in Armeniam cum 
cxercitu invaseiunt. Qiiumqiie oppiduhim Tbeodosiopolin 
cepissent , Amidam versus, qua; urbs MesopotamiiB est satis 
miinita , iter fecere. Ilanc qiioque diuturna obsidione cin- 
ctam tandem ceperunt. Sed imperator Romanorum, non 
eine magnolabore, eam po.stmodo instauravit. Quotlsi quis 
feingula accurale cupit cognoscere , et diligentem cuncto- 
rum,quai gesta sunt, narrationem periegere, is Eusta- 
tbium legat, qul luculentissimc et summo cum labore maximaque elcgantia barum rerum historiam conscripsit. 
Qui quuni usqiie ad ba;c tempora bistoriam suam perduxis- 
.set, excessit e vita, res gestas anno imperii Anastasii duo- 
decimo perseculus. 

7. 

Anastasio imperante, Persarum rex Coades (Cabades), 
ingenti exercitu instructus, Tbeodosiopolinafque Amidam, 
munitissimam Me.sopotamia; metropolin, bello cepit. Con- 
stantinum quoqiie diicem Romanorum forfissimiim ct ur- 
bis Tlieodosiopolitana» custodem, cum pluiibus aliis capti- 
vum abduxit , qui dicm suum omnes in Perside obicrunt. 
Imperator itaque Anastasius Ijellum Persis intulit, in expe- 
ditionem lianc missis Areobindo Dagalaiphi (ilio , Juliaiiac 
conjuge et militum in Oriente magistro, Patricio magni 
Prajsentis duce, et Hypate Secundini patricii (ilio, Prae- 
sentis militia; magistro, et Appione patricio, quem pr<Te- 
(orio in Oriente prjcfectum constituit : borum siib dn.ctu 
exercitum emisit pedestribus et equestribus copiis instru- 
ctissimum. Prffilio autem commi.sso quamplurimi iitrimquc 
cecideriint. Belli autem hujus bistoriam exorsus est sa- 
pientissimus Eustatbius cbronograplius ; quam taraen raorle 
proeoccupatus ad exitum non perduxit. IIESYCIIIUS MILESIUS. Suidas : 'Hfjuyiog MiXviff lo?, mb? 'Hcuyiou 
otxTiYo'pou xai <l>iXo{70cpta?, yzyovoi^ Itci 'AvadTactou 
pa(ji).c'o)<;. "Eypai^ev 'OvoptaxoXo^Yov ^ Htvaxa Toiv £V 
TratSiia ovo[/.a(jTcov, ou bTziToiKiq IffTt touto to ptSXtov. 
Kai Xpovtxr,v taTOpiav, y]VTtva StaXs ei; £; StaaTV]- 
[xaTa (ouTO) yap xaXeT exacTOv pt^Xiov), ev oli; e[A',f-£- 
povTat ai xaTaxatpoui; Trpa^stf; twv 'Pw[/.ato)v paatXso^v 
xai at ouvaaTsTat tcov xaToc sOvo? xpaTVjaavTOJV Tupav- 
vo)v xat Tot xaToc to Bu^ocvtiov Trpay(_OsvTa sox; t^? [3a- 
atXsia? 'AvaaTaaiou , tou S7rovoij.a^ou(.£vou Atxopou. 
Kt; os Tov TCivaxa twv £v TratSsia Xa[jt']/avTO)V exxXv]- 
aiaaTixwv GiSaaxaXo)v ouosvb^; [/.vr,[ji.ov£U£i' w? Ix tou- 
Tcov uTTo'votav' 7rap£'^£tv, [A-/] £ivai auTbv Xptartavbv, 
txXXa TT,? 'EXXrjvix^; ijLaTawirovia<; (rva7rX£0)v. 

Tgitui- Ilcsycliius , qui a dignitate Jllus(ris, IX- 
XuaTpto?, vocari soict, patriam liabuit RJilctum, 
patrem Hcsychiunj , matrem denique , si vetcres 
Snidse editioncs sequimur, Sophiam. Vei-um pro 
vulgata xa\ ioiptai; optimi Suidse codices AliVE 
prsebcnt xai cptXoao'^ia<;. « Nec temere , liernbar- 
dyus ait , praesertim quum in Labbaei Glossis Ba- 
sii. exstet 6 'IXXouaTpio; 'Hauyioi; o cptXoao:p-/]aa(; tt]!; 
MtXrjatai;, Accedit (]uodPhotius itcm Bibl. cod. Gc) 
posui t 'Ilau/ tou xai tI)iXoaocpta<;, ubi libris invitis olim 
legebatur xai 2ocpt'a<;. Itaque xai 2ocpt'a; repudiavi ; 
quamquam quse doctrinse genera memorata fuerint, 
haud divinare licet. » Mihi vero non doctrinae ge- 
nera sed matris nomen commemorari apud Suidam 
videtur. Eo enim ducit Photius; ct in Glossis Bas, 
faciUimeemendatur : <I)tXoaocpt'ai; Tvi? MtXr,at'a<;. Ac 
quidni apud Romanos, qui nomen io^ta? in honore 
liabebant , modestii!iS etiam 0tXoao'^ta<; nomcn mu- 
lieri inditum sit? — Filium ex uxore Hesychius 
suscepit Joanncm , quem fatum praematurum patri 
cripuit (Pliot. cod. Gg). 

Deinde Suidas vixisse Ilesychium dicitsub Ana- 
stasio ; rectc procul dubio ; sed vixit etiam sub Ju- 
stino I et Justiniano. Nam Constantinus Porphyro- 
genitusDethem. I, 2 p. i8Bonn. : Oute yap Hpo- 
xo'7rto<;, ait, oute MsvavSpo^; outs 'Hau/to<; 'lXXouaTpto<; 
£!xvr,ii.ov£ua£ Tou ToiouTOu 6vo[JtaTO<; ( sc. Tou 0£'[jtaTO<; 
Ap;x£viaxou), 01 toc Xpovtxa auvTO(^avT£<; lirt t-^? 'Iou- 
ffTtviavou (BaatX£ia<;, Idem etiam inde colligitur, 
quod Hesychius historias suas usque ad primos 
annos regiii Justinianei deduxit , et probabiliter 
etiam ultra deducturus fuisset, nisi a scribendo ani- 
mum avertisset dilecti mors filii. Denique rem con- 
ficiunt ea quae de Triboniano assentatore leguntur 
m OvotxaToXoyco. Qui quidem Tribonianus quum 

143 "EXXr,v xat aOso?, i. e. ethnicus et impius, dicatur, 
simul hinc liquet Hesycliium religione Christianum 
fuisse. Adde quodinterSibyllasprimam fuis.se nar- 
rat Chaldaeam Trjv 7r£pt XptaTOu 7rpocpv]T£uaaaav. 
Alia nonnuUa , quse in eandcm sentcntiam inter- 
prctanda apud Ilesychiura occurrunt, collcgit 
Chr. Thorschmidtius in Comment. De Hesychio 
Milesio Chiistiano ( Wittenberg 1 7 1 6 ; et repetita 
in Hesychii Milesii opusculisll, ed. Orellius Lips. 
1820, p. 261 scjq.). Temere igitur Suidas ethni- 
cum Hesychium fuisse saspicatur ex eo , quod in 
Onomatologo sacra misccre profanisauctornoluit. 
Scripsit Hesychius 'Ovo[/.aToX()Yov v) Trtvaxa twv 
Iv iratSetot 6vo[JLaaTO)v, o& l7rtTb[jiii laTtv touto to ^1- 
6X10V. « Hsec ( Naekius ait in ChoeriL fr. p. 34 ) in- 
credibile quantas turbas dederint. Albertus, ubi 
Suidae locum exhibet cum variorum notis , in Pro- 
legg. ad Hesych. Lex. foL I , Jo. Vossii verba ap- 
ponit , quae si bene intelligo , haec fuit Vos.sii sen- 
tentia, Suidamlexiconilludsuumappellare piSXtov 
et Epitomen Hesychii Milesii. Mcursius muti- 
lum csse censebat Suidam , et ita supplendum : 
ovotJtaaTcov, AioY^vrjV AaspTtov [j'.i[jLr,aot[jisvo<;, oCt Ijrt- 
Totjir, xtX, Quam conjecturam secure rcpetiit Thor- 
schmidtiusin Diss. De Hesychio Milesio. Albertus 
eamnonreffitavit, et Kiisterus ad Suidam liberum 
de ea lectori judicium reliquit. A vero pi'oxime 
abfait Fabricius B. Gr. VI, p. 222 (*). Breviter (*)Fabricius 1. 1. : « Hoc potest ita intelligi, ut duos li- 
bros ejusdem argumenti coniposuiTlt Hesychius, luium 
nberiorem , quem Callimaclii exemplo inscripserit Hivaxa 
et allerum qui liodie exstat brevioicm 'Ovo[;.aToX6Yov, qui 
ftierit prioris veluti epitome. Equitlem Meursiusputat sup- 
l)Ienda esse verba : Atovsvriv tov AafpTtov |jit[jiriad[jievoc , ou 
£7HT0|j.'^ eaTt t6 Trapov pi6/tov. Scii quamqiiam plurima e 
Laertio iisdem verbis repeliit, Epitomen tamen Laertii neu- 
tiquam pr.iestat, ne dicam codicem nullumSuidte ms. con- 
jectui.Te Meursii audaciori suffragari , et Hesycluum multa 
referre , de quibus iu Laertio iie ^pu- Nonnulla ex Hesychii 
libello verbotenus Suidas, non tantum in v. EcivOo;, Ssvo- 
xpcxTr]!;, noT<i|io)v, ^ai56)v, sed etiam in 'ATroXXcdvtoi; , 'Api- 
aT£'ai;et aliis quam plurimis locis, » — « Exstat hiclibellus 
mss. Florentisein bibl. Laur. Med. cod. XXXVII , nr. 10, 
et cod. XIV, sa-c. XVI, plut. 70: vid. Bandin. Catal. 
codd. Gr. II , 569 et 674. In posteriore codice praecedit epi- 
stola giffica Cliristophi F^ufi ad Cosmum 1 Mediceum , in 
qua se recens hunc auctorem e tenebris eruisse testatur. 
Quam epistolam Bandinus 1. 1. evulgavit. Montfauconus 
Bibl. bibl. mss. tres codices bibl. Medic. refert. — Paris. 
in cod. 3025, nr. 10 bibl. nation. » Harles. — « Prodiit pri- 
mum gia?ce e bibliolbeca Jo. Sambuci, Anlwerpiaj an, 
1572,8. apudCbrLstopliorum Plaiitinum , subjuiictaque ad 144 loquitur, ut in rc nota , Suldas, cujus scntcntiahoc 
modo supplcnda est : Hcsjchius Milesius scripsit 
'Ovo[jt.aToXoYOv 7] TTtvaxa, cujus Epitome est 
hicce libelliLi , qui nunc Hesychii Milesii nomine 
inscrihitur, Innuit autcm eundcm libcllum qucm 
liodicnos habcmus. » Sane quidem nos nihil nisi 
epitomen quandam uberioris opcris tcncrc, cam- 
quc ncgligcntcr admodum confcctam, lucc clarius 
est. Quodsi vcro glossas Suidiani lexicl cum iis 
quae in nostro libello leguntur, contuleris , facilc 
intclligitur Suidam aut integro Ilcsychii opere 
Tisum csse, aut epitomen antc oculos habuisse, ca, 
quse supcrstes est, ampliorcm. Inhacsua epitomc, 
opinor, Suidas rcpcrit verba illa quaeimmutata in 
suum lexicon transcripsit : ou £7riT0[ji.v^ lariv touto to 
PtSXiov. 

Prseterca Hesychius Annales scripslt libris ( Sta- 
ar^^aaatv) scx , quibus contincntur Imperatorum 
Romanorum res varlis tcmporibus gestae ct historiae 
principum, qui singulis gcntlbus Imperarunt, Itcm 
ea quaeByzantll gcsta simt usque ad Imperlum Ana- 
stasll cognomento Dlcorl. Sic Suidas refcrt. Discr- 
tius de his exponlt Photlus, qul etlam tert.Ium 
Hesychli opus , cujus mcntio apud Suldam dcsl- 
dcratur, commcmorat. 

Photius cod. 69 : 'AvEyvwaO-/] [jloi _3t6Xt'ov taxopi- 
xov w? Iv auvo'']>£t )toa(/.tX7i? laToptai; ( 6 Ss auYYpot^^u? 
Hauy^to; 6 'IXXouaTpioi;, MiXr^aio? (j.£v Ix TcaTptSoi;, 
Traii; Ss 'Hau^touxat <I)tXoao'.piai; [io'^ta; vgo] )• xaO' 
6 xat •^ eTrtypacpr, tou ^tSXtou ixsTa tou 'laTopta^; 'Pw- 
uaix^? T£ xai TTavTOoaTT^i; TUYyavEi. "Ap/sxat [/.evobv 
(XTro T^c Tou Br^Xou tou 'Aaaupitov jBaatXsoji; jBaaiXetac, 
xaTEiai Se [/■e/_pi tyJ; teXeut^i; 'AvaaTaatou, 61; 'Poj- 
[xatwv •^i-^wt^ auToxpaT(»p. 

EaTi Ss auvTojjLo; xal xaXXi£7r-/i? • X£^£t te ^ap av- 
Gy;pa xat £ua-/i[j.w XE/priTat, xai ^ auvOv^xr) tou Xoyou 
xaTot XoYov auTw rjpijLoa^JtEV/]' xuptoXoYta [jlev [jtaXtaTa 
/^atpcov £1 0£ TTOu xat Tp£(]jotTO, Tto T£ £uar^[jLW xat 
£[jtcpaTixoJTaT(jj Trii;X£'^£oj;v)Suv£ [/.ev TrJTpoTrri tov axpo- 
aTrjv-, ouSev Zt ^ttov, £t ^\ xai [jtaXXov, cacpto; to 
TrpaY[Jt.'z , -^ ei [jlt) £T£TpauTO, TrapEaTiqaaTO. 'Y7:ia- 
/_v£iTat 0£ xai aXrjOEta; eivai cppovTtar/];. calcem versio latina Hadriani Junii cum ejus castigationi- 
bus, in quibus, ut Hesychiiun e Laertio, ita vicissim Laer- 
tiumex Hesycliio subindeemendandum demonstrat. Postea 
grajce et latlne prodiit cum Junii versioneet notis, novisque 
H. Stepbani animadversionibus ad calcem Diogenis Laertii, 
exlaudati Stepbani officina an. Ie.94,8. llla Laertii editio 
et cum illa Hesycbii libellus recusus cst Genevaj ap. Jo. 
Vignon, 1616. 8. Interim Jo. Meursius Lugdim. Bat. 1613. 8 
[et tom. VII Opp. Meursii, Florent. 1746, p. 205 sqq.] 
Hesycbii opuscula atque in bis pra;sentem libellum vulgavil, 
casligationibusque Junii ac Stepliani notas suas addidit. » 
F,\i!Ricius. Novissime Ilesycbii opuscula cum notis vario- 
rum suisque ipsiusedidil OrcHius (Lips. 1820). HESYCnil MILESII 

AiatpetTat Sl atJTW xh 5TrouSaa[xa Et<; T^jLv^ixaTa ^ WV TO [J.£V TTpWTOV T(J.^[J.a 7:£pt£/£t Ta TTpO TWV TpOJl- 

xwv , TO Se o£UT£pov T^ 1X710 'IXiou aXoja£OJ<; eco; t^? 
XTta£oj; 'Po^u-rj;, to Se TpiTOV t^ (XTrb t^<; XTia£w? 
Po')(jLr|; [J.£/pt? OTOu 'Poj[j,at'oti; -^, twv uTtotTOJV £tar')(^Or) 
fjY^fJt-ovia , xaTaXuaaat tou<; paatX£a<; xaTot Trjv 
OYSor)v xal e^rjXoaTrjV '0Xu[A7riaSa (01. 68, t=5o8 
a. C. )• TO Se TETapTOv, l\ ou7t£p *Po)[j.atoJV f,Yv^aavTO 
u7raT0i, -^TOt (X7rb vff, OYScJr); xal £;-/)xoaTr)<; 'OXu[jl- 
TTttxSo? [j.£/pt fS' xa\ 7r' xal p' 'OXu[j.7rtotSo? , ou xal 
eXr,^£v f) TotauTr) txp/r|, 'louXtou tou Kaiaapo<; [j.o- 
vap-/r'aavTOi;. Tb Se 7r£[j.7TTOv Tixriixa 7r£pt£/£t toc aTrb 
Trj; 'louXiou tou Kaiaapo; [j.ovap/t'ai; (j.£/pti; otou liu- 
(^otvTtov £711 [JiEYa Sc)^r)i; xat ia/uo<; r)pOr) , 'OXu[j.7rtdtSo<; 
£€So'[j.r)<; xai o' xat StaxoatoaTr)<; iaTa[j.£vri<; (S^gp. C.). 
Tb S£ exTOV , l^ ou l^aatXe^a Ko)vaTavTtvou7ToXt<; r)UTU- 
/r)a£ KojvaTavTTvov , [J.£/pi Trj^; 'AvaaTaaiou TeX^UTr)? 
( 5i8 p. C. )• 8v ouTO<; 5 au^i^Ypacpeix; 7rpac)Tr,Ti' t£ xat 
■f)(j.£p()Tr,Tt oux otS' 07ro)i; 7roXXwv (X7Toa£[jLvuv£t StevEY— 
X£Tv ou auv£'7r£a£V 7) T£X£ufJ) xaTot Tr,v £vSexfl(Tr,v ivSt- 
XTtwva, MotYvou (j.o'vou uTraT£uovTO<; (5i8p. C. ). *H S^ 
7r£pto/r) Twv •/_pc)vo)v ytXioiv (Sta/tXtwv?) xai IvevT^- 
xovTa xai £xaTo'v sv oT<; xai f) auYYpo^p"^ \ t^X^utS ]. 
'AvEYvcoaO-/) Zi (j.oi xat Itspa tou auTOU ^tSXo;, Iv 
■^ 7T£pt£t'/£To TaT£ 'louaTtvtj) 7Tpa/0£'vTa, OTTox; T£ 'Ava- 
aTaatou TeXEUTr^aavTo; , auTb; av£pp-/)Or)^ £iTa xat Tr,v 
'louaTtvtavou, Tou [j.£Ta 'louaTTvov , laTtv dvappr,atv 
xaTtSeTv , xat Ta<; dtXXag 7Tpot;£t<; [J.e/pt(; Itwv Ttvtov 
( f. Tptwv Bekk. ) t^? auTou paatX£ia<;. Kai Tb Xot^rbv 
6 auYYpacp£Ui; l^r^a/eOr), Oavatt») tou TratSb; 'Io)avvou 
T7)v 4''J/r,v xatpiav pXr,0£t<; , xai t^^ Trpb; Tb Ypacp£tv 
6puLr|<; lxxo7r£i'(;. 

Quod postremo loco Photius commeraoravlt 
opus derebus Justlnl, penitus interllt. Ex Chronlcis 
vcro, quae usque ad mortcm Anastasil pcrtlnebant, 
praeter breviorcs locos tres vcl quattuor, amplius 
fragmentum servatum est ex Initio librl sexti , in 
quodeConstantinopoIIaConstantlnocondltaagcns 
In prlorem urbls historiam excurrit, fataque ejus 
Indc ab orlgine usquc ad Constantlnum imp . Ix Ttov 
(xp/atwv 7T0tr,Twv xal cuYYpacploiv reccnset. Quae di- 
gressio jampi-Idem e chronicis Hesychianlsavulsa 
separatimque edita esse vldetur. — Prlraus eam 
edidlt G. Dousa ( Hcldelbcrg. 1596,8), deindc 
Meursius (Lugd. 161 3, 8) e codice Palatino (*), (*) Pliira qua? ad bibliograpbica perlinent vide apud Fa- 
bricium B. Gr. 1. \. — Codicem Palatin. denuo excussit 
Bastiusiu Ep. crit. ad Boissonadium. Ceterum Harles. in I;a- 
bricii Bibl.annotatba!c: « In Cod. Vindob. Cxsar. CXXVI. 
est Hesycbii lllustrisinitium sextai partis Annaliums. Cliro- 
nici operis, cum inscriptione TidtTpia KoovoTavTtvouTroXeto;, 
TtoOev dxXviOv) xat TtoOcV ovo^xcti^etat. De quo copiosus est 
Kollar. in Supplem. ad Lambecii comm 729, variaque 
culpal in Nesselii cap. V Catal. cod. XXX VH. ct Forlosi^ FR\GMENTA. 14- ubi titulus prserigituv : '\la\)yiou MiXY^atou MXXou- 
cxpiou TtocTpia KojvffTavTtvouTCoXeo)?. Praeterea fra- 
gmenti hujus pars longe major occurrit in Georgii 
Codini ( qui ijiedio saec. XV vixit ) Excerptis De 
orig. Constant., quorum primum caputinscribitur 
hunc in modum : Ytuip^^iox) tou Kojoivou TrapsxSoXai 

narratione. Nonicnquidem nusquam adscriptum comparet ; 
ex certissimis tamen vcstigiis cognoscitur. Kollar. negat 
contra Forlosiam illum codicem, seculo Xlll vel certe 
proxime consequenti manii exaratum, a Georgio Codino , 
captae a Turcis CSpoli superslile, fuisse interpolatum , tum 
ostendit, in lioc eodem modo quasdam abesse narratiuncu- 
las, quae in Codini edit. legantur, modo plura indicari, qu<x 
in excmplo Codini -typis vulgato desiderentur. Concludit 
igitur lianc Hesychianorum annalium partem sextam jam 
ante Codinum ab incerto quodam saecuii XI scriptore a £X T^; ptfiXou Tou Kpovixou TTEpt Twv TCaTptojv t9;<; 
KojvffTavTivOTCoXao? : quod Chronicon vel ipsius 
Hesychii Milesii fuit, vel serioris auctoris , qui 
Hesychium exscripserat. Cf. Heynium De Antiq. 
Byz. Excurs. I (p. 36 1 sqq. in ed. Orellil ). reliqno annalium corpore resectam fuisse et sub Originum 
CSpolitanarum epigraphe separatim editam. Quaj de Syno- 
dis quibusdam post Hesychii ffitatem habitis et de impp. 
Leon. philosopho ac Romano II vel III addita sunt, ea a 
scriptore s;kc. XI profecta esse monet(conf. Montfauc. in 
Bibl. biblioth. MSS. de codice Colbertino, T. II, p. 1150). 
Denique aflirmat, id quodsuperest in Caisareo codice Hesy- 
chianorum annaliuni , multo esse sincerius , quam illud, 
quod proiscripto Codini nomine vulgatum sit. » I2T0PIA P12MA1KH TE KAI nANTOAAHH. EK TOr E AIArrHMATOS. 

Gloss. verborum juris in Ottonis Thesaur. jur. 
tom, in, p, i8i8 : HaXixaTioui; Ixououi;, 6 tou 
HaXaaTtou tirTTOi;. ilv ol HaXjxaTto? outo? Itttcsui; Tra;/.- 
TrXouato? ota Tupavvioa £5vi[jLeu0ri , Trepi o6 cpiQatv 5 TX- 
XouaTpioi; 'Hau/tOs 6 cptXoaocpiiffa!; (1. <I>tXoao'^ia;) Tvii; 
MtXr,(ita<; , ev Toi Tzi^moi j^povtxw Sta(JTVitji.aTt t^? 
'IffTopia; TauTa' « KaTOt Tob<; ypo'voui; OuaXsptavou sv 
Kt:taap£t(x t^; KaiTTraooxiai; HaXptaTto'? Tt;, oixiav 
uTTSp Ta paatXEia x£XTr,[ji.£voc , iTTTrojv t£ oLyiloLit; xat tw 
aXXc)) TrXouTtj) xo[jtwv, £1? ttoXu t/.£po<;Toiv fxovapvouvTOJv 
£cpixvou[X£voi;, (xaEXyrii; §£, £t Tt<; £T£po<;, oj<; xai uira- 
Ttxou Ttvb<; Taoai'[jtou TOuvo[ji.a Ya[Jt£Tr,v AtOepiav xa- 
Xou[X£vr,v (xpTTcxaaixai £tc SiSriv Ixxo^jtiaaf * Bioxi Trpo- 
aTaT£uo>v Ixu-c/jxys. Trji; £vavTta<; tou 8r^[jL0u [xoi'pa<;. » Constantin, Porphyr. De Them. II, 8 : Kat vi- 

X7iaa<; 6 Kaiaap tov 'AvTOJvtov xal Tr|V KX£07r(XTpav 
EXTto^e TrcjXiv, xaXiaa; auTY)v Nixo'7roXtv Sta to Ixeiae 
fjTTr,Oyivat tov 'AvTOJVtov. Atto <$£ tou (xxpo)Tr,ptou tou 
xaXou[X£vou 'AxTtou xat Ta<; xaXoufjtEva; tv5txTitovai; 
IxctXeaev, Outo) yotp YP°'?^' Tlau/io? 6 'IXXouaTpioi; • HISTORIA ROMANA ATQUE OMNIGENA. E LIBRO QUINTO. 

Palmaiius eqttus, id est, equns Palraatii. Palmatius 
ille, eques perdives, ob affeclatam tyrannidem bonis e.vu 
tusest. De eo Hesychiuslllustris, PhiIo.sophia; Milesia; f., 
in quinto Chronicae Historiae librovita babet : « Valeriani 
teniporibus, Cffisarea; in Cappadocia Palmatius quidam 
domum possidebat ipsa regia splendidiorem , et eqnorum 
gregibus ceterisque divitiis abundabat, adeo ut parum 
abesset quin ad regium fastigium attingeret. Idcm vero, si 
quis alius, insolentem se gerebat, ut vel consularis viri, cui 
lsoa;mo nomen erat , jEtheriam uxorem raptam in Sidam 
urbem abduxerit. * Quamobrem factioni populo adversanti 
patrocinabatur. » Cajsar qunm Antonium et Cleopatram vicissel, urbem 
condidit , quam Nicopolin nominavit , quod eo loci supe- 
ratus esset Antonius, Ab Actio autem promontorio Indictio- 
nes vocari instituit. Sic enim Hcsychius Ilhislris scribit : Fr. 2. Cf. Cedrenus p. 327 ed. Paris. (tom. I, p. 573 ed. Bonn.) : Kal v^p^avTo (xpt0[i£ia9at ai tvStxTat, dpSafiev^t ir.6 
A.\)-^o\)axo\> Kai(7apo; £v iTst te' Trj; (Xpx>i; auTou. KakTxai ok lv5txTt(ov, TOUTea rtv t v a x t t co v , ;?i uepl t6 "Axxtovvtzr,. 
AxTtov os £(TTtv (xxpwTviptov NtxOTcoXea)? Tfj; 'IlTietpou, £v8a (jiaxeaixfjievo; AuyouaTo; tov t£ 'Avrwvtov xal KXeoTrarpav evixriffs, 
Ij.ovap76? (xvaostyOel; T(ji t6t£ yp6v({). De hoc commento vide Idelernm in Handbuch der mathcm. u. techn. Chronol., 
tom. II, p. 357. Ceterum haec Hesychius eo Hislorianim loco notasse putandusest, qno de institiito sccundum indictio- 
num periodos numerandi exposuit. Numerari vero solebant indictiones ab anno 312 (Sept. 1) Hinc retro annum, ad 
quein origo hujiis periodi pertinuerit, Hesychius compiitavit. Vide notam ad fragm. 4 § 1. Subjungo alterum locnm , 
qui ilem ad mythologumena chronologica pertinet. 

FRACMENTA UIST. GR . — VOL. IV. 10 1 10 IIESYCHIF MILESFI " IvSt/. TtO)V, Totit' SffTtV 'IvaXTlOlV, /] TTSpi TO 

AxTiov vtxr,. Aia touto ap/ETat jxsv tvotxTtwv diro 7rc(o- 
TTi? xat xaTaXr^yei (ji.E'-/pi Trji; is', xai iraXtv uTTOaTp£'j)£i 
xat dp/STat (XTCO TrptoTr,;, ota to tov 'AvTtovtov cuvdp- 
■/ovTX ysveaOat AuyouciTW Tio Kaiaapt p.£/pi tou tc' 

/povou" y.£Ta Oi TauTa jjicivo? £xpdTr,<j£v AuyouaTOi;. » 

3. 

'f'2(7) KaXdvoov Novvov ts xal tov Eioov auv tout(i) , 
(ivrtcpTO EUcpYcV/i[J.a rjfjLEpaK; uapsYpdsr). 
'Ev x,p6v&t; 'AvTOJvivou ydp 'Pii)[j.aiwv fiTTrjO^vTOJV 
xal auYy.).ci(jO£VTtov sv auTrj t-?) yepaiTcpa 'l*(I)[j,r; , 
xivouvcUovTtov T£ Xifj.(5 7idvT(<)v ota^Oaprivai , 
ouTOi. Tov Sr)[j,ov oIxoOsv £Tpc?;ov tov Tr)? 'Pci)[ir)(: , 
yi[tepa; oxTdoxaiOcxa KdXavoo? xaTd [J.r,va, 
Novvo; ri[j.£'pa? Ss oxTto , tsi; TcTOapa; lilooi; Ss. 
'H(jUX,io; "IXXoudTpto; , nXouTapj^ojTS xal Aioov 
xai AtovuiTio; 6[j.ou ypd-f outJi TauTa ndvTa. 

EK TOT q AIAITHMATOI. 

4- 

H^rXlOY MIAHi:iOY lAAOYrrPIOY. 

IIATPIA KDNITANTLNOrnOAKQv. 

Auo xai E^-z^xovTa xat Tptaxo(7t(»)v cxtio Tr,Q AuyouciTOu 
Kai(7apo<; ot£Xr,AuOo'T(ov £vtauT(ov Trj TrpEaSuTspa "Pco- 
iiTi , xat Ttov TTpaYuaTcov auTrji; rfi-q Tipot; 7r£pa<; dit- « Indictio, inquit, lioc est Inacfio, victoria fcilicet ad 
Actiiim {ISept.an. 31 a. f7.). Idcirco indiclio incipit a 
prima et desinit in decima quinta, ct deinde rediens iterum 
incipit a prima , quia Anlonius collega fuerat Augusti Cae- 
saris usque ad annum decimum quintum, post quem solus 
imperavit Auj;ustus. » Mitto Calandum, Nonum nec non Iilum , 

(luorum salutareinstitutum mcn.sis diebus adseriptum e.sf. 

Etenim Aiitonini temporiljiis , (luum victi Uomani 

includehaiiturin i|isa Koma anliqniore, 

ac faine itcrire onmes periciitabantur, 

viri ilii populnm Romanum e re sua ciltis sustcntabant, 

ct Calandus (juidem per dies octodecim qnociue mcnse. 

Nonus autem per octodlcs, et per (piattuor Idns. 

Hcsychius Illnstris, IMutarchusat(iue Dio 

et Dionj sius simul hsec scrihunt omnia. 

E LIBRO SEXTO. 

4. 

HESYCHU MILESII ILLUSTRIS ORIGINES 

CONSTANTINOPOLIS. 

Annis post Ausustum Ciesarem Ireccntis sexaginta duo- 
ljns,(^unni vetus Roma ejusque res jam declinare ad fineni 
cu'pissent, Conslantinus Constanlii filius, (pii tum sceptia Fr. .3. Locus est Tzetzai iu Chil. Ill , 809 sqq. — « Nomini Antonini in codice A. superscriptum 'Aoptavou. » Kiesslin- 
giiis. Dionis , Plutarchi et Dionysii mentio ad ea quac in pra^cedentibus Tzetzes narrat, referenda csse videtur. 

Fr. 4. § 1. Qua; leguntur § I et 2 Codinus hoc loco omitlil; postea vero quum ordo narrationis ad Constantini tempora 
duxisset, iisdem fere verl)is apponit (p. 14, 18 ed. Bekker. ) : '£v oe t(J) T?g' stei dTto AuyouiTTOu Kataapo; [Jiovapxta;, tv); 
7ipci76uT£'pa; 'Pa)(j,r,c xal twv TTpaY[j.dT(j)v auTr,;; r)ov) itpo; t6 Tispa; d:f tYfievcov , KcovdTavTtvo; 6 K^ovJTavTtou TiaT? Ttov axii- 
7rTp(ov £7rtXao6[jicvo; Tr)v viav TauTr,v xai TTEpixa),).-?, dv£aTr,cr£ 7r6),tv, Tr)v ).£YO[Xc'vr|V Kwvo^TavTtvou. Eadem paucis mutatis Chron. 
Constantinop.,ct ex alio Ciironico Suidas v. 'llpdxX£to; , nisi quodap. Suidam pro annis 3G2ponuntur anni 360, qnantum 
e\ edit. Hernliardyana coiligere possum. Nam Meursiiis ad Hesych. Suidiana citans , scribit : ouo oe xat £^r)xovTa xai 
Tptaxoat^ov... otc).r,),u06T(ov dvtauTcSv. Knca^nia url)is Constantinus celebravit die XI mcnsis Maii, regni aimo viccsiuio 
quinto (330 p. C. ), uti testanfnr Hesychius§ 42, Chronicon Pasciial. p 529 ed. 15. , Malalas p. 319 ed. 15. , alii (apinl 
1'liliostorg. II. E. II, 19, pro r,' xal x' stci lt!ge : i xal x' £T£t). Quando fiindamenta inurorum urhis Imperalor jecerit , in nostro 
quidem fragniento non tradilur, sed ex Hesydiio , j)uto, acciiratissime tradidit Codinus p. 17,13 ed. 15ekk. Cujus verba 
qnnni et Tiliemontium ( tom. 1 V , p. C53 ) in disquisitione de anno quo Nova Pioma condita sit , in erroreni duxerint , et 
in novissima eliain Codini editione non .sanatasint, apponere liceat. Ilaecsunt : Xpr) 6£ Etoivai ort T(p TT^vTaxKrytXtoTT^o 
6xTaxo(jtoaT(7) TptaxocjT^j) £6o6[j.(i) ( T£TdpT(i) cod. C. ) £T£t tou x6a[j.ou tw TptTto [ir)vt r/); OcUTspa; £7T:tv£[j.r,o-c(o; ( i. e. anni 328 
p. C. ), T^ EixoCTTr) EXTr) ToO i;c7iT£[j.6ptou [J,r|v6; £v :?/tJ.£pa TcTdpTT) (I. ex cod. C. : Tr) r)[J.£'pa TETdpT?) tou JN'o£[jL6ptou [t.r^- 
v6;), ovTO? Tou rjXiou ct; t6 tou to?6tou i^toStov ( (Sjpocrx^TrEt Ydp xapxTvo?), •zG> TcpcoTCi) (lege T£TdpT(i)) sTct t'/); oiaxoato- 
CT^; £?r)xocrT>); 7:£[j.7iTr); ( leg. e cod. C. : £6oo[j.r)xo(7T^C extv); ) '0),u[j.7ricxoo;, E7ry)^avT0 tou; O£[j.£),tou; t(J5v ourtxcov 
TEc/div T'?); K(ov(jTavTivou7r6),£(o;. Kal £v Evvia (1. £v EvvEaxa 1 0£xa ) [j-r^al^T^ t£ XcpcraTov xat 7rapd),tov teT/o; \}.zt:6l 

TiAEioTtov o'txo6o[j.r,[j.dT(ov Tcov £v T^ 7:6)>£i 6o[j.r,9£VTCi)v aTrapTtaavTE; , tt) td tou Maiou [J.r,v6; rd EYxatvta tt); 7r6),£Ci); yeyo\z. 

Initio hujns loci pcrperam legi i:£7rT£[j.6p'ou , qui primus, non vero tertius mensis indiclionis cst, luce ciariiis est. Ne 
quid corrigcrent editores, impediisse videntur quse mox legnntur verba ev Evvia [jtr^atv: nam revera a Sepfembre 
ad Maium novem sunt menses. Sed primum haud credideris novem mensiuin spatio ista oihnia exstructa esse; deind(! 
vero , si recte haberet illud £vv£'a , urbs condita foret anno 329 , qu.io est indictio teriia , dum Noster ponit indictioneni 
secundam ( SEUTEpa; £7rtv£[j,r(a£0); ), sive annuni 328 ; idque sincerum esse suadet auctoritas Chronici Pasclialis p. 527 , in 
qno ad enndem annum 328 ( Jannario et Jiisto coss. ) origines Const. referuntur. Liquet igitur scribendiim esse dv tO' (xr,at 
(Nov. 328 — Mai 330); quod quum in ev 0' (j,-(iat corruptinu esset, factiim est ut scioius in anlecc. loco Novembris po- 
ncret Scptembrem. — Ilis praunissis, ad nostrum locuni Hesychii redeamus. Qnodsi He.sychius annos istos 302 nnme- 
ravit usque ad e«ca'H(a urbis (330 Mai), numerusexplicari nequit. Porro corrnptum esse, ob aliorum con.sensum non 
cst probabile. Ifaque usque ad.?n-/j(?m condilam {Z'28 Nov. ) numerum pertinere slatuo. Quodsi est, sequitur Augiisti 
iniperii inilinm pnjeliumque Acfiacum referii ad an. 34 a. C. Id quidein falsissimum est; sed erravil huncerrorem He- 
sydiius. Eteuim fragm. 2 vidimus indictionum initium componi cum proelio ad Actiuni et cum initio imperii Aiigusti. 
liidictionuin vero cycli qiiindecennales viilgo compufantur a priino Sept. an. 3;2 p. C. ; atijue ita Ilesycliium qiioque 
fecisse.inde colligis qnod Anastasium obiissedixit indictione undecima (518 p. C. Vide Pliot. in introduct.). Jam vero FRAGMENTA. h; Y(/.evwv, IvoJvcTav-tvoi; 6 Kwv3-rav-tou Trali; eTCt)ia6o'- 
fX£vo(; Twv (TX7]7rTp(i)v Tr,v veav avidTriGi Pojar,v, iffr,v 
aoTr,v T?) TTpoJTr, y(pr,aaTt'(^£tv TCpoaTa^a;. "Hor) ptev yap 
xatTupotvvoK; xai BaaiXeuat •/pr,aaij.£V7]v TToXXaxt?, apt- 
CTOxpaTiai; t£ xat Sr^aoxpaTta;; 7:oXtT£U7aij.£vr,v Tpo^rrto , 
T£'Xo<; liTt t6 7Tpox£i'|ji£Vov £;£vr|VO"/£vat aey^Oo?. (2) Ae- 
XT£Ov §£ "/iaTv, oTTtoi; T£ £; ap/vj; Y^Yove , xat Otto tivojv 
a7rti)xia9y] , ex twv ap/a(o)v TTOtrjTwv xat auYYpac&£(ov 
Triv uTcdOEaiv Trotouixevot?. 

3. <I>aat [A£v 'ApY£''ou; TrptoTOUi;, /pr,aaar,(; auToT? Trj<; 
IluOtai; ouTOK, 

'OXSiot , o'i xEivr]v lepriv iioXtv olxf,aouatv 
dxTf|V Gpritxtrjv t' evuyfov Ttapd t£ axojxa FIovtou , 
Iv6a Suo axuXaxE; TroXtfv XaTiTouai OaXaaaav, 
Ev9' l)(8us sXacpo; te vojiov poaxovxat e; auTOv. 

7rr'^aaOat t^c oixTf^aet^; ev Ixstvc») tco /o)pito, Iv to Ku- 
5apdi;T£ xat Bap?uari(;7roTau(.oi Ta? Ste^dSoucTroiouvTat, 
6 [Xiv Twv apxTtoo)v, 6 Ss Ttov laTrEpttov TrpoppeovTEi;, 
xat xaTot Tov Trji; )>£YO[X£vr,(; ZefXEaTprj? vuijtcpric; po)[/.6v 
Trj OaXaaari }xtYvu[jL£vot. (4) 'ETret ouv eli; Tr,v £i[/.ap- 
jjt£vriv acpixovTO, xat Ouaiai? tou; iy/b)piovi; l^tXewaavTO 
Sat'[/.ova(;, xdpa; xrfi lepoupYiac ucpap^rotaai; ppa/u ti 

{jJpOq £l(; £T£pOV [Jl£TaT£0£lXe TdTTOV, St; £/£l TrjV TOU 

lioaTrdpou TrpoaviYopiav, pouxdXou Tf|V tou opvtOoi; utto- 
SttqavTOi; TTT^atv, acp' ou7r£p xat BouxdXia IxeTvo t6 
/o)ptov IxXviOyi. (5) "ETspoi Bk MeYapsT? iaTdpY]aav 
d7r6 Ntaou t6 -{ivoti xaTotYOVTa^;, eiaTrXouv Iv auTO) 
7roiriaa[A£vou(; tw to^to) u^' •^y^M-ovi Bu^avTt, ou^rep tvjv 
7rpoarjYopiav [jLuO^uouat Tyj TrdX^t TrpoaTEOrivat. "AXXot 
§£ i]£[jt£'aTpTfii; Trji; l7ri/o)piou vu[jtcpr,(; Tratoa Ttva izyo- 
•vOTCt t6v BuJ^avTa dvaTrXocTTOuaat. (o) Ot [jtev ouv tencbat, novam contlitlitRomam , quaraeodem qiio prioreni 
nomine ac loco esse voliiit. Jam enim , quum et tyrannorum 
et regum imperio saepius clvitas subjecta fuisset, atque 
aristocratica et democralica rerum publicarum administra- 
tione usa esset , tandem ei ad liocce magnitudinis fastigiun» 
efferri contigit. (2) Nobisvero.quaenam ejus fuerint initia , 
eta quibus condita sit, ex vetustorura poetarum et liistori- 
corura narrationc referendura est. 

3. Ac fama quidem fert, Argivos primum, quum a Pytbia 
responsiuii accepissent : 

Felices illi, qui urbem istam sacram incolent, 

et litus Tlu-acium ad a(iuosi os Ponti , 

ubi catuli duo canum lambunt mare, 

ubi piscis cervusque pabulo vescuntur eodcm : 

suas fixisse sedes eo in loco, in quo Cydarus et Bar- 

byses fluvii , quorum alter ab arcto , alter ab occasu ve- 

nit, apud aram Semestr.io nympline mari miscentur. 

(4) Quum igitur in terram fato ipsis destiuatam sacrifi- 

cio indigenis diis litarent , corvus particulam victimae sur- 

reptam alium in locum deportavit, qui Oosporus no- 

minabatur, pastore volatura avis indicante : unde etiam 

Bucolia locus ille vocatus est. (5) Alii vero niemoria' 

prodideruut Megarenses a Niso genus ducentes, illic 

appulisse duce Byzante, a quo etiam urbi nomen indi- 

tum esse volunt. Alii Semestra;, indigcnai nympbae, fi- 

lium Byzantem fingunt. (G) llli igitur diverse de Iiac re 

narrant ; nos autem Iiistoriae nostra; lectoribus id , quod si liinc rctro cyclorum initia computaveris, videbis prcjclium Actiacura (2 Sept. an. 31 ), ut cum indictionum cycli 
initio componeretur, removendum fuisse in an.34,Sept. 1. — Ceterum de rebus Byzantii et Constantinopolis v. Du 
Fre.-ne Byzanlii veteris origines in Scriptt. Byz. tom. XIV ; Gyllius De Bosporo Tliracio et De topographia Ccnst. in Gronov. 
Tlies. lom. VI, p. 3087-3342 ; Anselm. Bandurius Commentat. in Antiqq. Constant. in Scriptt. Byz. tom. XV; Heynius 
Anliquitates Byzantinae in Commentt. Soc. Gotting. 1809; Alex. Falkius De origine Byzanlii. Vratislav. 1829. Gibbon. 
JlisL qf the decline and fall etc. cliap. XVIF, not. 2. J. Dallaway. Constantinople ancient and modern. London. 
1794 , 4. Hammer. Constantinopolis und der Bosporus , drtlich u. geschichtlich beschrieben. Pesth. 1 820. 2 voll. An- 

dreoffy Constantinople et le Bosphorc. Paris. 1828 f,ori [aev] eoei (xev conj. Bastias. Excidisse verbura videtur. Post 

voc. TtpoxEijjLEvov suppleverim Gwi&y\. — § 2. 6X6tot xxX.] Codinus et Chron. Constanlin. nonnisi duos versus postremos 
exbibent, quorum in priore Chron. C. habet : 6tEpf|V [idcpTiTouat OdcXaacrav (Cf. Hesych. § 32). Apud Stephan. Byz. v. Bu- 
!;dcvTtov ita iegilur : XpYiaji.6? 0' e560rj EpwTviadvTwv st;; AeX^ou; MEyapEtdv TOtouTo; • 

"0X6101 , o^t XEiviriv noXtv (xvspE; otxiqaouiTtv , 
dxTf,q Gpritxtri; uypov Tiap' dxpov aTOfxa Hovtou , 
£v8' \y%c, EXacpo; te v6(j.ov poaxoucrt tov auTov " 
ctteXXeiv 6' MC, coxtara , xal Eii; ^pEva Tcdvta XaSovTa. 

Kal ouTO); EXTiaOri dTro BuJ^avTo:; tou KcpoEaari;, tyji; 'Ioui; OuyaTpoi; xat noaEtowvo;. [ y\ ort to-j aToXou Bu^r,; ^v ;^YE[xertv]* 
Stephanum exscripsit Eustathins ad Dionys. 803 , nisi quod quartum versum omittit. Secundum Ste|)han. conditores fuisse 
videntur Megarensessubduce Argivo. De Argivis Byzantii v. Muiler. Dor. l,p. 120. — ix9u;eXa(p6;T£] Quo spectent 
hiiec, liquet e Strabone VII, p 320. — e? auTov] tov auxov Codinus et Stepii.; sed infra § 32 Codinusitem habet e; 
auTov. In secundo versu leg. videtur irapd t6 aT6[jia. — BapSuar]?] BapSuCci? Codin.; BapSuaaou hahes ap. Suidam 
v. 'HpdxXeto;. Bdpvuaaov fluvium dicit Nicephorus Breviar. p. 13. De Barbysio Phidaliac patre historiam praebet Chronicon 
Paschsl. ad 01. 243, p. 403 Bonn. Ceterura de fluviis illis v. Gyllius De Bosp. Thrac. II, 3. — l£|j.£aTpri;] lE[jM[ji-^Tpr;i; 
Codinus. — §4. E^tXEtjjaavTo] E^tXdaxovTO Codinus, sicut Hesychius infra § 1 1. — Ppa^uTt^Tt om. Codin. — tou 
BoaTT. ] Tou om. Codin. — §5. MEYapet;] tou; M. Codin. De re cf. Scymnus Perieg. 717, Constantin. De them. H , 1. 
De tempore v. Fischer. tabb. Chronol. ad 01. 30, 3. 6b9. — dTro Ntaou] dTio vf,aou codex; em. Lambecius ad Codi- 
num, ubi codd : diro vfjaou Trj; vuv KaTayvta?. — TrpoaTsOrjvat] 7ipoaYpa9-?ivat Codin. Quae.sequimtur dXXot... dvaTCXoT- 
Touatom. Codin. — §6. roT; evTuyxdvEiv £OEXouai]Toi;OEXoujt Codin. , qui deindeoni. voceniTrpoacpopco:. Mox v. Ss 

10. 148 otofcpopoii; £y_p-/-(TavTO AoyoK;, r,iid<; ci iriOavr)v tyjv i(7to- 
piav ToTg IvTuy/avEiv lOsXoufii 7rapaaT^(7at pouXcJu.evot 
£X T^; 'Iva/ou OuyaTpo? 'lou; t:^v (xp/7;v Trpoccpo^pco^ 
7rotoup.£0a. 'Ivotyou yap tou 'Apyeiwv paatXeoji; "(i^o^/e 
OuyaTrip 'Ico. TauTr|<; [ Ss ] t:^jv TiapOevtav lcpuXaTTtv 
ApYO;, 8v 7ro)^uo'au.aTOv Asyou^Ttv. 'Kttsi Bl Zelx; Ipa- 
cQsi? Tvic; xo'prj(; TTEtOei tov 'Epi/.rjv SoXocpov^aat tov "Ap- 
yov, XuOsicTr); auTvj t^<; 7r*apO£vt'a(;, st; 8ouv u.£Ta€otX- 
A£Tat. (7) ^Hpa 0£ /oXtoOfTffa Itti tw y^voulvw oiciTpov 
iTriTrEfjfTrct r^ SatxotA^t , xai ota Tudtff-^i; auTv^v IXauvEt 
[ iTfi ] ^ripai; T£ xat uypa;. (s) 'liTTEtSr) 0£ Trpoi; Trjv t")pa- 
xt7)v (xcpixeTO yiopav, ovo[/.a [xlv tw to^ttw xaTaXeXoiiTE 
Bo'a7topov, auT/; Si Trpoi; to xaXoui;-£vov Kipa^; iTravsX- 
Ooucra, xaO' 8 KuoapcJi; t£ xat BapSucrr,? (iuau.t(7YovTat, 
T0i<; Ivotxousrtv TrpoOsaTrt^ouaa toc lao'u£va, Trapa tov 
2)£a£(7Tpyi<; Bo);j.ov Tr,v X£Yoa£vr|V K£p()£(7(7av (X7r£xurj(7£ 
x^jprjv, I; r,q xai Klpac; 6 tott*? wvo'(/a<JTai. 'AXXot o£ 
[jtaXXov T^ aicii Tou ywpiou Touvotxa Trpoc^TtOsacriv * 01 
Sk TT] Ttov xapTTwv euTTopt'(x TO T^? 'AixaXOetac atybi; xl- 
pa? TrpoaaYopeuouaiv. (9) 'II toivuv Kip6s.aaa. Trapa 
T-^ 2£iJi£aTpri vuy.cpri Tpacp£iaa xat 7rapaSo;w [J^-opc&rJ 
XaijiTrpuvOeiiTa , ttoXu Ta; t)p(xxtxi<; uTrtplSaXE TrapO^'- 
vouc, Tw T£ OaXaTTtto ixi^Eiaa. Ilocr^tocovi TtxTet tov 
xaXouiJt£vov Bu^avTa, Touvofjta touto XaCcjvTa ex Trji; 
Op£'|/(xa7i(; «""^bv xaT^ Trjv ©potxrjv vuijtcpri^; Bu^ir]<;, -^<; 
[^.£'/pt xai vuv ot TToXTTat twv uSdtTOJV txpuovTat. (10) '12; 
ouv l7rt TrjV (xxtjLr,v Trj^; rjXtxta<; 6 vlo; TrpoeSaivs , xat 
Toi<; ©pixxtoii; IvStlTptSev opeat, cpoSepcx; 7rpbc tou<; Orj- 
pa; xat tou<; papSotpoui; ^£po'u£voi;,Trp£a6£ia(; u7rbTwv 
T07rap)(^ouvTwv lo£y£TO, au(ji.[ji.ay(^o? auTOt<; etvat xat cpt- 
Xo<; TrpoTp£7ro'[jt£vo;. (ir) 'ii<; ouv xat MeXiai; aiTOV 
6 Ttov 0p(xxwv paatX^ui; l^ri Tbv tou Orjpb; (xOXov [ji£T£- 
~iu.'\>oiTQ , xai TOti; l^ auTOU Sc);ai; 6 BuJ^a; (XTrrjV^YxaTO, 
Tov u7roTaY£VTa Taupov Trj lepoupYta Trpoacpipojv xai 
Tou; TraTpioou; l^tXaaxo'tJL£voi; Satijtova?, xaTot Trjv t8jv 
£tpriiji£V(ov 7roTaiJLwv auijitjti^tv, cx£Tbi; (xOpo'(Oi; cpavEt; Trjv 
xapoiav upap7rot^£t tou Ou[jtaTO(;, xai xaTot Trjv exxpav 
Trj; Boa7ropta<; (xxTrji; aTroTTTOK; Earr] avTtxpu T^<; xa- 
Xou(y.£'vr]<; XpuaoTrcjX^to; • rjV Xpuarii; 6 7rat<; Ix Xpu- 
cr/ii8oz Y^YOvt)); 'AYa(Jt£ij(.vovoi;, (f£UY(ov Tr,v KXuTat[jiv>^- 
CTpa; l7rt6ouXr,v (jtETa Ty;v tou ^ratpbi; cxvatpeatv, xai 
Trpbc 'T^jV Trj; 'IcptY£V£ia<; ^v^Triaiv iTTEtYO^Jtevoi; , [ji,v^(jr.a 
Trj; eauTou Tacp7]<; toi? lyyoypioii; xaT£X£t7r£v, cpOaaotar,; 
auTOv [lx£t] Trj; tou ^tou xaTaaTpocpr-i;. (12) '0 [J.£V 
ouv Bui^a; xaTot Trjv dtxpav Trji; Boa7ropia<; aXb; St£Ypai|£ 
TToXtv, Iloa^tSwvoi; §£ xai 'AttcJXXwvoi;, to; cpaat, auv£p- HESYCHH MILESII 

vcio simile est, commemorabimus, ab lo, Inaclii filia , nl 

par &st, facientes initium. Inaclii enim Argivorum regis filia 

lofuit : hujus virginitati Argtis, quem multoculum appel- 

lant, custos appositus. Postquam vero Juppiter puelliie 

amore captusMercurio auctor fuit, ut tlolo Argum occide- 

ret, imminuta virginitate a .Jove in buculam mutatur. 

(7) Iratavero Jovis facto Juno (pstrum ilii immitlit, agilqne 

per omnes terras tractusqnc maris. (8) At ubi Tbraciam af- 

tigit, Bosporum loco nomen reliquit; et ad Ceras, quod 

appellatur, veniens, ad Cydari ot Barbjsae confluentes, tdii 

futiira incolis praedixit, ad Semesfrre aram Ceroessam po- 

perit, a qua lociis ille Ceras appellatur. Alii nominis causam 

ad situm loci potius referunt; alii ob fructuinn abundantiani 

Amaltbeae caprae coinu appellant. (9) Ha?c Ceroessa apiid 

Semeslraoaram educata,quum forma excelleret, et Thracias 

virgines reliquas longe superaret , a Neptuno marino com- 

pressa Byzantem peperit,ita appellatum a nutrice Byzia, 

nympba, qune illum in Tliracia enutriverat; cujus etiam- 

niim aquas bauriunt civcs. (10) Quum igitur aetatis florem 

jiivenishic attigisset , atque in Tbracia» montibus versare- 

tur, feris parlter barbari.sqiie metuendus, per legatos a loci 

dominis ad amicitiam societafemque invitatur. (1 1) Qiium- 

queetiam Melias Tbraciae rex ad ferae cerfamen advocassef, 

et victoriam cum gloria deporfasset Byzas , devictumque 

laurum diis patriis offorret ad Cydari et Barbysae, quos dixi, 

confluentes, appartns derepente aquila, abrepto hosti.ie 

corde, ad extremum Bospori litus avolans, substitit ex ad- 

verso Cbrysopoleos , quam' Agamemnonis e Cbryseide fihus 

Cbrysos , post necem patris Clytfemnestrac insidias fugiens , 

et Iphigeniae quaerendse infentus, sepulcri sui monumenf um 

indigenis reliquit , quum mors illic eum occupasset. ( 1 2) Ce- 

torum Byzas in extremitate Bosporii maris urbem designa- 

vit, et Neptuno ac Apoliine, ut fertur, adjuvantibus, incrnia addidie Codino. — XuOstarii;] e Codin. ; XuSEiar,; 8' codex Hesych. — [X£Ta6otXX£Tat] [j.£T£Tpa7r£T0 Codin. — § 7. ird 
tG> Y£v.] ZM 7£v. Codin. — auTrjv] om. C)din. , ex quo addidi v. Tfj;. — § 8. STtetSrj ot] iTtel oz Codin. — xaTa>£- 
XotTre] xaT£),tn£ Codin. — 7rpo6e(T7ri!;ouaa]e Codino; 7tpo9£a7rt!;ovT£; Hesychius. Verba Trapix tov 1. p. om. Codin. — 

(j.a),>.ov] [jL(x),t<7Ta Codin. — £U7topt(x] £uq;op{a Codin. — §9. 7tap<x tyi S. v. ] om. Codin Touvotia touto]touto om. 

Codin. — Bu^trii;] e Codino ; Bu?ur,; codex Hesycliii. Innui Borbysem fluvium, qui item Byzantem educas.se dicitur, 
opinafur LambeciusadCodinum. — §10. Triv^ixiJLiiv^Tfii; axfJLrj; Codin. — TrpolgatvE] £6atv£ Codin. — uno t. tot:. 
ioe/eTo] EosycTO UTib TtSv toioutwv Codin. — §11. ^7ro7iTa;e(7Tri] eCodino addidit Meursius. — xaXou(jL£vri;Xpuc7. ] 

xa),. om. Codin. — 'AyajjLeav.] xat "Ay. Codin. — Trjv KX.] tvj; KX. Codin toi; £YXwp. ] toi; £7-/ to 6vo[i.a touto 

xaTsXiTTE Codin. — IxeT] addidi e Codino. — § 12. (xvotxooo[X£T ] avtoxoo(>[j.£t Codin. youvTojv avoixo3ou.£t xot Te(y_ri , Xo'you (te) TiravTO^; 
xpsiTTOva [ji.7]^avcoa£vo(;. (n) Tou? Y^^P ^^ auTCji Trup- 
Yoi>? iiTTa ciVTa<; dvTta)0£YY£<^05ti ts xai Sir)/eTv dXXr^Xoic 
cuvrip[ji.o^£v. Ei7T0T£ -(OL^ cdXTrtY; '*! cpwvri Tt? iTspa toii; 

TTUpYOK; £7r£:pOlTa , ET^pO? il £T£p0U TriV -fiyjM [AET^Xdll.- 

6avi-, xai Tw irpo? to Ttspa? x£ttjL£vt<) 7:ap£7r£ix-irov. 
(14) 'AXXa jjtriv xat dXXo Ti toT? TauTa auYYpd^j/acriv ei- 
prjijtivov ou 7rapaX£t'];ou.£v. Tbv y^p 'UpaxXsoui; xaXou- 

[Jl£VOV TTUpYOV TOt TtOV TtoX^JJtlCiJV TOt? IvTOi; OUat TOU T£t- 

you? [jt£TaotSovat [jiuaTTipta XEYouai. (is) MeTot 8k t-Jjv 
Tou TEtyou? aT£cpdvr]v xai [toc] T£[jt£vri twv Gewv aTretp- 
Yd(^£TO- 'Paai; [jtev xaTOt tov Trji; BaatXix^? X£YO[X£vov 
TOTrov v£cov T£ xat a.-(<xXu.ix xaOtopuaaTO, oti xai Tuy atov 
TOti; 7roXtTat(; T£Ti[jtr]TO, IloaetStovo; Se t£(ji.£V0i; Trpo; t^ 
OaXdTTTi dvT]Y£ip£v, £vOa vuv 6 Tou [jtdpTupoi; Mr,va oixoi; 
8taxexoa[ji.iqTat , 'KxdTr,i; Sc xaTot tov tou i7r7roSpo[jLtou 
T()7rov, Twv 0£ dtoaxoupojv, KdaTopoc; t£ cpr][j(.i xai IIo- 
XuSeuxou;, £v Tcp Trj; ]^£[ji.£aTpr,i; pco[xco xai Trj twv 
7roTa[jtcov [Ji.i^£t, ev ■/[ xai Xuat; twv TraOcov toT; dvOpoi- 
TToti; £Ytv£T0. (16) 'Eyy^? S^ Toti xaXou[Jt£vou aTpaTr,Ytou 
AtavTo's T£ xat 'AytXXeoji; pco[jtou; dveOr'xaTO* £vOa xai 
[vuv] TO 'A/tXXIwq ypr,[JiaTi!^ct XouTpo'v. 'A[Jtcptdp£W Se 
Tou r^pojoi; ev TaT? X£Yoi./.£vai(; ^uxaT; o'jxoSc)[jtr,a£v, at 
Trjv £7rcovu[jtiav ex Ttov auxocpo'po)v SivSpoiv iSE^avTO. 
'AvcoTepoi §£ (jLixpbv tou noa£tStovoi; vaou , xa\ Tb t^? 
'AcppoStTrii; 7rpoaaYop£U£Tai Te^ijievoi;, 'ApTetjttoo? Se [xat 
*AOr,va(;] Ttpbi; to t^<; ©pcxxrj^; opo?. 

17. J^Tret Se TauTa Trpbi; Tr,v auTOu otcoxr^aaTO tto- 
Xiv, £)(p^v Xot7rbv Tou; £7rto'vTa<; aTrojOeiaOat fiapSd- 
pou;, [xai] [jtdXiaTa Tbv AT[Jtov, 81; t^? 0pdxr,(; Tupavvo; 
r,v, xai 7rpb(; auT^Jjv ^xev Tf,v tou Bu^avTOi; ^roXiv, auT(>v 
Te Tbv f'pcoa 7rpoxaXou[Jtevo(; e't(; [jtdj^rjV, xai otaTropOeTv 
aTTavTa 7rpo6u[ji.ou[j(.£vo(;. ['0 81] ou/_ u7ro[jt£iva(; TfjV 
EcpoSov Tou j5ap6dpou, \i6vo<; rcphc; [jto'vov otaYOJVt^£Tai , 
xai xaTaSdXX^t Tbv AT(jlov £7rt Tbv £7rc6vu[jtov auTOu 
Xo'cpov. (is) '0 (Jtev ouv Bu^a^; (xeTotTriv £tpr)(jt£vriv vi'xr]v 
coi; £7tt Tf,v 0pdxr]v fiXauve tou(; 7roX£(jttou<; , 'OSpudri^; 
6 Twv ^xuOcov paatX£u<; Tr^patwO^l; Tbv "laTpov, xai 
Trpbi; auTd St^XOcijv Tot t^; ttcjX^oji; TEtyr), £7roXtC)px£t FRAGMEiNTA. 149 

omni pracdicatione excellentiora exstruxif. (13) Septein 
enim, qiiae in iis siint, turres ila coaptavit, iit loqui inter se et 
responsare viderentur : quippe si tubae aut alius aliquis sonus 
turres illas percuteret , altera alteri sonum ad ultimam us- 
que transmittebant. (14) Est etiam aliud quod ab harum 
rerum scriptoribusmeraoria! proditum minime silentio prre- 
teribimus : turrim scilicet, quae Herculis nuncupatur, lio- 
stium arcana civibus prodere solitam narrant. (15) Absoluto 
muri ambitu, delubra quoque condidit;et Rlieae quidem 
templum et siraulacrum in loco nuncupato Basilicae erexit, 
quod etiamut Fortunae fanum acivibus colebatur; Neptuni 
autem templum juxta mare exstruxit, ubi nunc Menae mar- 
tyris aedes est ; porro Hecates , ubl Hippodromus ; Dios- 
curorum Castoris et PoUucis ad Semestrae aram et llumi- 
num confluentes , ubi etiam a malis liberari bominibus 
conlingebat. (16) Prope Strategiuin Ajaci et Acliilii aras 
crexit, ubietiamnum Thermae Achilleae , quasvocant, sunt. 
Fraiterea Amphiarao heroi in regione Sycaena, qiiae a (icu- 
bus nomen habet, sacrum dedicavit. Paullo supra Neptuni 
templum Veneri fjnum consecratum, Uiauae aulein et Mi- 
nerva! ad Thraces montem. 

17. Urbe sic constituta , supererat ut incurrenles barbaros 
submoveret, et inprunis Haemum Thiaciae tyrannum, qui 
ad ipsam Byzantisurbem progressus, heroe hoc ad pugnam 
provoeato, cuncta vastare decreverat. At Byzas barbarum 
incursantem indignatus, solusque cum solo congressus in 
montc cognomine eum prosternit. (18) Post hanc victoriam 
qiinm hostes in Thraciam usque Byzas persequeretur, Scy- 
tharum rex Odryses, trajecto Istro, ad ipsamcenia progres- 
sus urbem ebsedit ; cum quo Byzantis uxor, admirabilis ilia — §13. ev auTw] ev aCixri Codin. Praeslaret dv auToi?. — iriv fjxw J tov rj/ov [jteTeSioou Codin. — § 14. TovYiipxTX. ] Codinus : 
Tov yiip 'HpaxXsovc TrupYov laTd[A£vov evto; tou xeiy^ovc, Tot tcov 7to>,£[jit(«)v [XiTaSioovai [jiuCTTrif.ta Xoyoi; f,v. Cf. fragmentum quod 
Lambccius e codice Bibl. Reg. exscripsit in not. atl Codin. : "Ort Bu^ai; 6 t6 Bui^dvTtov xTtaa; Triv TioXtv (xv^yeipev Tetxeat (jte- 
ydXoic xai Ttupyot; ireptxaWiatv iTtTd. Eevov Ss Ttva xai (i|io9au[jiaaTov ol jrupyot ouTOt Tr^v svepyctav eTxov. EtTtoTS yap , yriat , 
crdXTTtY? 9] (pwvrj Tt; erEpa, dvOpcoTrou tuxov r) dXXou ^toou 7] xai XiOou PoXrj;, evo; twv £7tTd toutcov TtOpYcov ETreYevcTO, eOOui; ei; tov 
[Act' auTov 6 ^5(0(; 6te'gatv£, xai xaOelri; otd twv dXXcov [Jisxpi tou ea^^drou 7rapcTi£[Jt7c£TO xaOapo; , oioi; e^ dp)(5); e^cytovrjOr) , eiTe 
evapOpo; stTe xat dvapOpo;. 'AXXd xai 6 et; Ttiov e;rTd toutcov Ttupycov, 6 xai tou 'HpaxXso; xaXoujAevo? , Ta tcov 7roX£[xtwv E^toOsv (j.u- 
aTr,pta, Toiv ci; TroXtopxiav tuxov t^; TroXeto; xaOtaTa[j,£V(ii)v, evriy_a STcotst Tot? Ivtoi; xai dxouard. "iSpuTat 5i 6 TrOpyo; outo; £v to") Tr,i; 
dxpouoXeo)!; Xo^to, 0; vuv Kuvr,Ytov ovo^JLai^eTat. — § 15. [Tdjsuppl. eCodino. — OTtxai T.] OTiepTetxetovCodin. — T£Ttu.r|To] 
Codin.; T£Tt[).riTat Hes. — Hoa. Ss] Bekker. H. te Hes. et Codin. — TcSvoe Atoax.] e Codino. tov Bh A. Hes. — 9ri[jti] 
om. Codin — ev tco Tvii; Se^jt.. xtX.] Codinus : evT^ twv TroraiJtwv [xt^et, ev -q xai xtX. , missis verbis TtoTrj;!;. pw^jLfp. Hesy- 
chius : £v ih xai. Sensus sec. Heynium : ubi novas sedes quaerentes conditores consederunt. Vakle ego dubilo. — § 1 6. dv £ • 
OrixafoJ dveOrixev Codin. — vuv] adtiidi e Codin. ; t6 tou'Ax- Codin. — ripwo;] lepe'^); Codin. — (pxoS6(jtr,a£v] vaov 
addit Codin. — [xtxp6v]om. Codin. — xai t6 Trj; 'Aip.] xai om. Cod. — 'ApT£'[i.. •6e] e Codino; '4. ts Hesych. — 
(■)p(xxri; o.po; ] 'AcppootTri; opo; Codin. — §17. auTou] eauTou Codin. — sy.P*!^] eCodino.; expi^v 5j Hesych. — eTrtov- 
ta; dTttoOetcrOat ] eTrtovra; auTtp dTrtoOriaat Codin. — xai [jtaX. ] xai addidi e Codino, qui dein et h. 1. et infra t6v At'(j.ova. 

— Hpcyxri; t u p. f,v] Tup. ©pcxxri; (I)v Codin, — [6 ol] supplevi. — (j.6vo;] .Vt(Jiovo; codd. Codiu. — § 18. tou; nor 150 HESYCH Tou? evoov. Ilpbi; Sv rj xoi; Bu^avio; yuvr) , -/) Oauij.a<JTrj 
<I>iSa)v£ia , (jiTioav Tt xaTaTrXayaaa t6 7:Xr,0oi; twv ?:<»- 
Xejxiori/, aXXa ttj yuvaixsta ^pr,(7a[jtsvrj /£ipi oiT^yiuvi- 
ffaTO, (;o'j)i(7aiji£vr) tov papSapov ty) twv Spaxo'vTcov 
ffu[xu.a/ia. (19) '12; yap tou; xaTot [Ty)v] TroXtv ocpsK; 
£1? £'v Tt /ojptov cruXXaSouaa r^poupEi, dOpotij; toi? 
EvavTiot? lacpavEica 6ixr,v ^eXwv xat dxovTiojv im[j.T:z 
Tflt Or,pta, xat TrX^iaToui; Xu|J.r,va(jt£vr) toutw Tto Tpo'7rw 
StsortoaE Tr,v TroXtv. 'Evt£uO£v toivuv dp/aToq jjlu- 
60; cpipETat, [ji.r, o£iv Toui; xaTot ttjv ttoXiv dXiaxoiJts'- 
vou? aTCoXXuEtv ocp£t<; , w; ota £U£pY£Tai; auTr,<; ysvo- 

UEVOU?. 

20, Ou jjt£Ta TtoXuv §£ /pdvov 2Tpo'_a6oc dv-)jp Touvo[jLa, 
xat auTOi; Ix Kzpoiaari<; te/OeIi; , toXeiaov i-Ki-^epti tw 
Bu^avTt, TroXX-/)v £7rayd[ji.£V0(; 6uva(jttv. 'AviXiv^Tio 
Totvuv d'7ravTa Ta 2xuOtxd y£'v-/)* cuv£Tpc/ov ok xat 01 
T^? 'EXXdoo? xpaTOuvTEi; xai 'Pootow oux EuxaTacspd- 
vrjTOi; Suvatjt? t£ t^; yciTovoc XaXxrjSdvo; TOTrdp/y)!; 
Atveoj?, £x MEvapEOiv dTroixo? £X£i(j£ Y£vd[jt£V0(; 0£xa 
xat £vv£a £[j.TcpoaO£v £T£<Tt Tr)<; Bu^avTO<; auTap/iai;. 
(21) XaXxr,o())v Ss (IjvdtjtaaTai t6 /wptov, (o<; (JtEV Ttvli; 
cpacjtv, dTro Tou XaAxr,oo'vo<; 7roTa[7.ou • (5j<; 8k £T£pot, 
d7ro Tou 7rat2o<; KdX/avTOi; tou [j.dvT£OJi;, uaizoov tou 
Tptotxou ttoXeixou Y£vo[jt£vou* 6iq ol dXXot, dTro XaX- 
xiSoi; 7rdXew(; Tvi<; EuSoia^;, d^rotxojv ixii TrE^jicpOivTtov 
ou<; Sr) xat TucpXou; d7r£xdX£aav, TrapEtopaxdTa^; t6 Bu- 
CdvTiov. (22) 'i2(; ouv auv 7rX£t'oat vautriv 6 AtvEtoi; £t<; 
au[i.[j.a/^tav -^x£ Tou Bu^avTo<;, [jt-/) ouvr,0£ii; ^rpoaopijt^aai 
T5)\7rdX£t, dpTi Tou paatX£OJ(; auTcov Bu^avTo^; [jiETaX- 
Xd;avT0i;, xai tou Sr^[jtou TravTOi; Iv dvtovtcx Tuy/dvovTC^;, 
7rp6(; Tov xaXouL«.£VOv 'Avd^rXouv dcpixETO , £vOa xai Sta- 
Tpt'|(a<; 'EaTta; t6v tottov (I)vo'iji.aa£. (23) Mtxpco y^ 
[xr,v uarspov Sta6d<; Iv t^ TrdXEi, xai tou^; pap6dpou(; 
d7rojad[x£voc, auTC<; eaTpar/iyrjaE tou Sr^utou tcov Bu- 
^avTtojv xaO' otx; 0-/) /pdvou<; xat Spaxdvrojv ^rXjiaTa 
Y£'vY) £7r£(pot'Tr)a£ T^ 7rdX£t, (5j(; tou^; oixouvTai; auT/,v 
otacpOctp^aOaf ou(; Sr, t^ tojv xaXoutisvojv ^reXapYwv 
dpvtOtov £7ricpopa ot£/p-/-'ffavTO , IIoaEtowvo^; auToii;, (jj? 
cpaat, auvEpy/^aavTOi;. (24) Ou [jt^rd 7roXu ol xai tcov 
dpvtOcov auTOt? Ivavrta cppovouvTOJv xat OavdTOJv atTtav 
£7raydvTtov, tou(; t£ dXiaxo[Jt£'vou<; auToii; 6'cp£t; 7rp6(; Td<; 
Ttov uoaTOJv 6£;a[jt£vd(; dxovTt^dvTOJV, xai Toti; y£ 7ro- II MILESII 

Phidalia , lio.sliuin muilitiidiuc iu.perlei rila , muliebri manu 
decertavit, serpenlum auxilio barbarum circinnveniens. 
(19) Angues enim, quos in urbe mio in loco collocatos asscr- 
vabat, eos subito m liostes sagitlarum vel jaculorum inslar 
immisit, et plurimis lioc moclo interfectis urbem servavit. 
Atqueiiinc etiam antiquailla fabuiafluxit, nefasesse quem- 
quam serpentes in urbe captos , quippe qui ei salule fuerint, 
occidere. 

20. Non longo |vjst tempore Strombus quidam , et ipsc 
Ceroessa genilus, numeroso exercitu adducto bcllum 
Byzanti intulit. Universa itaque Scytbica natio commota 
est : praestantissimi etiam Graecorum, et Rbodiorum non 
contemnendae copiaj convenerunt, unaque vicinae Cbalce- 
donis dominus Dinaeus, qui deducta Megaris colonia no- 
vcmdecim annis ante Byzantis principatum sedem illic sibi 
elegerat. (21) Cbalcedon aulcm appellata est, ut quidam 
volunt, a fluvio Chalcedone, sive, ut alii, a Calcbantis 
vatis filio, qui post Trojanum bellum vixit : alii vero a 
Chalcide Eubtrae urbe, unde missi i.lo coloni , quos et cae- 
cos appellarunt, quod sohim Byzantii non animadvertis- 
sent. (22) Ceterum Dinaeus cum magna classe suppetiatiui) 
Byzanti veniens, quum ad urbem appellere non posset, 
Byzante ejusrege paullo ante defiincto, et universo populu 
ea re perturbato , ad Anaplum,quem vocant, pervenit, 
ibique commoratus Hestiae loco nomen dedit. (23) Nec 
niulto post nrbein ingressus est , et barbaris profligatis , 
ipse Byzantinorum praeturam gessit. Hac tempestate varfa 
serpentum genera urbem infestabant et pernicieni civibiis 
afferebant , quos Neptuni ope, ul aiuut, ciconiaruin siiper- 
ventu, interfecerunt. (24) Paullo post quiim aves quo- 
que inimicuin animum induissent, atque mortis causa 
multis exsisterent, eo quod serpentes quos cepcrant in 
cisternas aquarum jacularentur, et tivibiis in viis pu- )>£(iiou(;] Codin. ; t. jro>i(j.ou(; cod, Hesych. Verba hacc ut a librario assuta ejicienda censet Heynius. — '0 5pu(7yi;] 

Xpucr,? ( et'Kpotao(; ) Ss 6 codd. Codini. — -/at Ttpoi; auTd xtX. ] xal Ttpo^; auTov 6t£),6(bv e7to),i6px£i Td t^i; 7i6),£co; ts.ixri- 
Ttpo; 6v xt),. Codin. — v) Oau[i.. «I>tod),£ta] om. Codin. Phidaliae. facinus narrat eliam Tzetzes Chil. H , hist. 40. Cf. 
Stephan. Byz. v. ruvatxoiroXtc. — [x y) 6 e v t t] Tt om. Codin. — xaTaTcXayEtaa] xataXoytcraixEv/) Codin. — dXXd] oin. 
Codinus , qui mox 6tr,Y(ijvt!|£T0. — §19. (biydpTou(;] Codinus : ou; yotp xara ttjv TtoXtv ooei; si? sv twv xcoptcov ouXXa- 
Souaa £9poup£i , dSpoco; toT; £v. eTitcpavsfoa xai otxr,v pcXcov dxovTicov xtX. VocemTr,v eCodino addidi. — Xu(xr,va(J.e'vrj] 
y-aTaX. Codin. — ix; ta] ota Codin. — § 20. dvextvsTTO ] sxtvctTo Codin. — Atvecoi; ] Atvaio; Codin. h. I. el infra. 
— oexa xalevvea] sepiemdecim sec. Herodot. IV, 144. — autapxia:;] eirapyiatcCodini codd. nonniilli. — §21. clx; 
6e dXXbt ] dXXot oe Codin. — ExeiTretiyOevTcov] exetae TrapaTtc 1^.96 evTcov Codiu. — dTrcxdXecfav ] exaX. Codin. De re v. 
Herotlot. IV, 144; Strabo VII p. 322; Tacitus Ann. XII, G.3. — § 22. tb; ouvj^cb; 5e ouv Codin. — laTia;] 
eciTiav Codin. — § 23. (j, t x p qi ] (jtixpov Codin. — auToi; lcfTpaT. ] oeuxepov auxo; eaTp. Codin. — xa6' oujjSr)] 5ri oin. 
Codin. — d); toucxtX.] xal tou; olx. auTr) ote^Octpev Cotjin. — TteX. opviOujv J opviQcov oni. Codin. — § 24. 6av. 
aiTtav] OdvaTov srt eTray. Codin. — auroti; oyet;] aurot; om. Codin. — eTttgaXXovrcov] EcpaXXojxsvcov Codiu. FRAGMEMA. t.jl /.iraii; sv Taii; XEWCpopOK; a-^pavwi; £TCi6aXXo'vTOJV, £v 
a-.pa,(jta Sisteaouv. (25) 'Avr]p Ss ti<; twv ex Tuavojv 
Touvoaa 'ATToAXcavioi; £x XtOou ^sdTOu Tpei? avecrTV^- 
daTO TreXapyou? avTptTtpocroiTroj? aXAr^Xoiv opojvTai;- 
01 xai !Ac'/pt TwvSe ota(j.£vou(7i twv y^po'vo)v, ou cruY- 
y(opouvT£? £7TtcpotTrjaai Tvj tkjXei to twv TreXapy^ov 
7£'vO(;. 

26. 'KttV ak Tol; £tpr,(ji,£'voi(; Aivsoj tou (7TpaTr,You 
ij.£TaXXa;avT0i; , Aeojv ttiv twv Bu^avTto)v (xpKTToxpa- 
Tiav £0£';aTO, lcp' ouTT£p *I>tXi7nroi; 6 t(T)v MaxEOovojv 
paatXeu?, 6 'AfxuvTOu TraTi; YSY^'^'*^'^^ TroXXr,v £7raYOiJt.£vo(; 
ouvajxtv £7roXio'px£i tvjv TroXtv, Sto')puqt' t£ xai 7ravTOiot<; 
7roX£utxo"t<; [Ji.tiyav7iiji,a(7i toT<; T£t/£(7t 7rpo(77r£Xa^ojv, 
(27) Kai 07] av TauTr,v I^eiXe vuxtcx; £7rtXaSo'[jL£voi; a(7£- 
Xv^vou xat ou.6pou xarappaYEVTO? £;at(7tou, £t jjir^ Tt<; 
auToii; Tou Oeiou •^i-^o^^s CTuiji.[xay t'a tou? xara Tr,v ttoXiv 
xuva<; 7rpo<; uXaxr,v (xva(7Tr^(7avT0<;, xai v^^fiXa^; 7rupc<; 
ToT<; apxTojoii; E^rayaYO^vTO^; [ji£p£(7tv. 'E^ oG7r£p 01 
5y;[jL0i St£Y£pO£VT£<;, xai O£piji.o)i; toT<; 7roX£[JLtot? (7uv- 
£V£yO£VT£<;, yjSri Tr,v 7roXtv utto tw <l)tXt7rTrot Y£votJL£v/]v 
£ppu(7avT0 , (xvaXa€c)vT£<; roui; StacpOapEvrai; TruoYou; 
TOi<; £X Twv TO(:po)v 7rapaxetij.£'vot<; XiOot<;, xai (zvucpoc- 
vavT£<; T^? £7rcicX;£t; tou tsi^oui;' ou 8r, yocpiv TuijiSo- 
cruvr,v to T^Tyoi; £X(xX£(7av, Xa[ji.7raor,cpo'pov 'Excxtyii; 
ava<JTr^aavT£<; afa.X^0L. AuOii; 81 Trpo; vau_ut.a/ia<; Tpa- 
7t£'vTc<; 7r£picpavw<; tou<; Max£0()vai; £vt'xr,aav. Kat 
TOUTW Tty) Tp()7ro) StaXuOevTOi; tou Tcokiit.ou <l>tXi7r7roi; 
Trapa/o)p£T Bu^avTioK;. 

28. 'E7r£iSr, 8i xat Aeojv tov [Jiov (ji.£TV]XXa;£v, Xot- 
pri? 6 Twv 'AOr,vato)V (:TpaTr,Y0<; ouv vaucji T£(7(7apot- 
xovTa £ti; cu[jL[7.ay lav twv Bu!^avTio)V IXOcov Trpo; tov 
xara tI>tXi7r7tou 7r()Xe[JL0V, xarEXaSe Tr,v axpav t^; 
IIpOTrovTiooi;, titk; [jL£Ta^u xetrat Xpu(707r()X£0)? xat 
XaXxr,oo'vo(;, xal ev £X£tvw 7rpo(7opatiTai; t(~) To'7r(;) (XTro'- 
Tretpav £Xot[j.6av£ tou 7roX£[JLOu. (29) EvOa' Sv) Tr,v 
£7T0[Ji£vr,v auTfo Y^JvaTxa vo'a(;) pXriOeTaav <x7ro6aX(5)v 
xaT£Or,x£V Iv Toccpo), otvaaTr'aa<; aur^ po)[/.ov xai xtova 
auvO£TOv, £V co Soc[JLaXi<; oetxvurai Ix ^^arou XiOou cxva- 

X£tlJL£'vri, OuTOi yap ( [JlSXXoV ) £X£l'vri TVJV £7rtOVUIJLt'aV 

lx£xXr,T0, •fiTt<; Sioc tcov £YY£YP*[^[^^^''^'*' <JTty^o)v [JLe/pi blicis clanculum iiijicercnt , sluporc Byzantiiii perculsi 
sunt. (2.^') Sed vir fiuidain Tyaneus, Apolloniiis noniinc, 
trcs ciconias ex lapide polito, obversa facie se miiluo ad- 
spicicntes erexit, qusc ad Iioc nsque tempus durant, ncque 
ciconias in urbcm venire pcrmittunt, 

26. Post hsec, Dinaco pra^tore mortuo, Leo sum- 
muni Byzantii magistratum snscepit; sub qno Philippiis 
Macedonum rex, Amyntae (ilius, magnis .copiis admolis, 
urbem ob.sedit, et cuniculis aliisqne machinis b(;IIicis 
muros aggressus est. (27) Et sane facile cam cxpu- 
gnasset, nocte illuni et immensa phivia adjuvantibus, 
nisi quis deiis tulisset opem, et canes per urbem ad 
latratum excitasset, nubesque lucidas ad septemtrionem 
produxisset. Ea re suscitati cives urbem jam ferea Phi- 
Jippo captam conservariint, turres(pie et muroriim pro- 
pugnacula labefactata ex lapidibus scpiilcralibus restaii- 
rariint. Ejiis rei gratia iilum murum Tymbosyncn 
( Sepulcrelum ) cognominarunt , erecta simul lampa ' 
difera Hecates statua. Deinde autem ad pugnam nava- 
lem se convertentes , illustri clade Macedones affeccrunt. 
Atque hunc in modum finito bello Philippus Byzantiis 
cessit. 

28. Postquam autem Leo quoque excessit e vita, 
Athenicnsium dux cum quadraginta navibus in auxilium 
Byzanliorum profectus ad bellum contra Philippnm , 
occupavit promontorium Propontidis, quod inter Chal- 
cedonem et Chrysopolim sitiim est, ibique pcriculuni 
belli snbiit. (29) In eodem loco conjugem, expeditionis 
comitem, morbo exstinctam sepulturae tradidit, et aram 
ei posuit ciim colnmna, in qua damalis seu jiivcnca con- 
spicitur ex lapide polito. Etenim Damalis nomen uxori — 25. Tu(xv(ov] e Codino;Tuavri; Hesych.Temporumconfnsionem in hnjusmodi auctore noli mirari. Frustra OrelIiusin§ 24 
prooO [jLcTixTroXu oe scribi voluit (j.£toc ttoXu oe. Ceterum de re cf. Tzetzes Chil. H, liist. GO; Nicephorns CallistusIH, 1 1, et 
Cedrenus inChion — aD.Yiloi^ op.JopdivTasixXXriXoui;. « Ceterumail hunc Uesychii et Codini locumiUuslrandum pertinet 
fragmentuin historiciim, quod ex antiquo codice Bibl. P.egiae hic snbjuuxi : "Ort £vox).ou!j.£vcov uarepov yt5v Bu^avricov utto 
Twv o:p£(i)v, StaipOetpovTtov auToTi; toc uoara, 6 Tuaveu; 'ATtoXXcovto; aTto Xt9ou ^scttou Tpsii; (xveiTTricrs TreXapyou?, ocrtve? oux ecoatv 
£7ti9QtTyj(TatTri7r6X£i7reXapYou;' exetvot yocp ^tviyovTe; toc; o^et? uptorjv rixovTi^ov vexpou; xara twv 5e^a(J.£vc5v. » Lambccius. \\\i\. 
de Apolionio Tyanensi a Constanlino Byzantium advocalo v, in Cliron. Constantinop. — § 26. Ae'a)v ] Aewv Ttc tcov Bu^. 
Tf|V ixp. Codin. Inepte DinaMim in pniefectura Leo excepisse dicitur. De re cf. Stephan. Byz. v, BoaTtopo:;. — e^' ouTtepJ 

ep' ou Codin oAfiuv.] 6 oin. Cod, — TtavToton;] om. Cod. — §27. xaiori avTaurriv £$e:Xe]xai Taurr,v av etXe 

Codin. — xuva; vocem post (xvaarria. ponit Codinus. — 7tp6<;... [xepeaiv j7tp6cTou;(xpxT. eTt. roTtou; Codin. — oievepG.J 
LTteyepe. Codin. — xai Oep^xto?... auvevexOe'vT£;] oni. Codin. — avu^dcvavTe;] ixvoixo5o!J,viaavT£; Codin. — Tu[j.- 
boauvrjv] « Fort. Tu;j.6oaivr|V a violalis sepuicris. » Heynils. — vau^iaxi^x?] aujxiiayjav cod. Codin. — § 28. eTtetSr) 
£ J eTtet oe Cod. — t(ov Bu X,. \ t(Sv oin. Codin. — § 29. evO a ] evOev Hesych. ; evOa xai Trjv Yuvatxa auv£7to!xevr,v lywi 
auTco Codiiius. — auvOetov] om, Codin. — (xvaxecixevri ] oin. Codin, — outco yxp (xaXXov xtX. ] Discrtius Codiiiiis ; 
'j'jT(o yotp Trjv e7t(ovu(x(av exexXrjTO exeivr, f, yuvri tou XdcpriTo; , OTtep xat 5ta TcJov eYYeYp(X(JL(Ae'vcov exelae aiiyM-^ a^i8r,)i(i)(; 
:!Ji.;paiveTat , !J.e'/_pt tcov xaO' r;!J.a; oiaacoijoixsvcov yj^mui^. 152 HESYCHII MILESII T(7jv >caG' yiuat; Siaaio^exai ypoviov. (30) Ebi Bk [ol] 1 
ctiy 01 oOxot • 

'Ivaxiri; oux eijxI poo; Tuno? , oij5' dn' £(XEto 

xXfiCExat dvTWTiov BoCTKoptov TtiXaYO;. 
Ketvrjv ydp t6 TcdpotOe papu; yolo^ >i),a(T£v "Hprii; 

£? <I»dpov riSs 6' eya) KexpoTTt'; eijjti vexu;. 
EuvETt? ^v &£ Xdpr)To? , e^Xwv 0', 6t' £7i>,w£v £X£tvo? 

Tr;5£ , 'Iit^XtjtuEtwv dvTtTcaXo; (jxa^ewv. 
BoiStov ouvojia 0' f,£v dfjiot t6t£ • vuv 8i XdprjTo; 

euvETt? •^Ttetpoii; T£'p7T0[i.at dix^oTspat?. 

(31) Tou 0£ XaprjTo; £i<; 'AOrivai; IxTrXsuffavTO? , Hpto- 
x6u.:iyo<; tV ffTpaTyjytxriv ap/rjv BiaBiy^txan' S; tou; 
eTravaaTotvTac 0paxa? xaTaoouXoWai; toT; otcXoi; , ev 
Tw xaXou[A£'vw T^c TTO^Xeo)? M-iQXto) ya.lx.eoL av£'Or,xe 
Tpo'7raia. (32) KaTOi/oiji.£vou 0£ xat toutou, Tiij.r,mo(; 
avr,p Toiv ev 'Apyeioii; ypacpevTOJv TrpwTov (jiev xaTa tov 
I'.u5£ivov 7rpocraYOp£uo'[X£vov tovtov, Trpo? toj Xeyojjicvoj 
Ei^eaiar/) ( £vOa 7roT£ 'E^Ecrioi aTrotxia? •rt£'ai];avTe? , 
xai TToXtv otxoooixeTv TretpaOEVTE?, «SOk; tou Bui^avTiou 
u7r-/'jXou(jav Xoyiou, 

"EvOa Juo CTXuXaxE; jtoXtriv (xdp:rTOUiTt OdXaaaav, 
"EvO' lyb\)i iXoiifb:, t£ vojaov poaxovTat i^ auTOv), 

dvTtxaTaaT^trai TroXtv ETrtyeipr^aai;, xai SiaaapTwv tv)? 
eXTripoi;, auvoixt^eTai BuJ^avTtot?, xat aTpaTrjYO? too 
TravTo; avaSEi^Oeti; Sr^fjiou , Traaav 6[Ji.ou tvjv toXiv et; 
To [^.eT^ov xai wcpeXi^jiov (jt.eTeppu6[ji.tae , vo^jiou? Te Trepi 
Toiv xaO' :?i[j(.£'pav au[jt6oXai'wv TiOEiJievoi; , xai eOv) xa- 
OiaTai; TroXiTixa t£ xai -/-jijLEpa, ot' wv aaTEioui; t£ xai 
©tXavOpo')7rQUi; tou? TroXiTa? tXTreoet^Ev, (33) lepa t£ Oewv 
■jrXetaTa , Tot [Jtiv auTb? av£ar/^aaT0 , toc Zz xai Trptv 
ovTa l7r£xo'a[A-/iae' Tov Yap it^oc, Tvj dtxpa t^; OpoTrov- 
TtSo; OaXotaa-/)? x£t[X£vov vabv, 6v 'lotaojv Trore toTi; Soj- 
0£xa Oeoi; xaOi£po)a£, xar/ip£t7ro)iJL£vov aviQY£tp£, xai tov 
£7ri TO) <I>pt;ou Xeyoijlevo) Xi[jt£'vi Tvj? 'ApT£[jLioo(; oTxov 
«vexatvtaev. (34) 'Etti Se touto) KaXXiot5ri(; aTpaTviYtov 
Tou Bu^avTiou , (xptarot t£ Trpbi; tou(; 60v£iou(; Te xai 
£[jtcpuXtoui; TroXefjLou; aYO)vtao([ji£vo?, to TreptSoriTov tou 
Bu^avTO(; (XYaXtta xaToc ttiv xaXouiji.£'v-/jv BaatXtxr,v 
aveOrixe, xai £7reYpai|/£v outo)(;' 

• Tov xpaTepov Bui^avra 'xat IjjtepTriv $t5dX£tav 
xiovt xoa[JLr|(ja; dvOeTO KaXXtdSr,;. 

35. AXXa TauTa (jl£v xai (zpiaToxpaTOU[jL£vo)v xai 
or,[jtoxpaTOU[ji£vo)V tSv Bu(^avTio)v, £ti Vi xai Tupav- 
voutji£vo)v, xaTot Sta;po'pou? auiJL€£S-/)X£ )^po'vou?. 'ii? ol Cliaretis erat, ut liquet ex adscriptis Iiisce vcrsibus,qni 
adliuc supersunt : 

50. Inachiffi non suni signum bovis, haudciue vocatur 

a me adversuni ilhid Bosporium pelagus, 
Hanc etenimpriusira gravis Junonis abegit 

usiiue Pharuin ; sed ego morlua sum Cecropis ; 
attiue Cliaretis eram conjux, illum(iue sequebar 

nempe Pliili|jpeis navibusoppositum. 
Bucula dictafuitconjuxnunc grata Charetis 

terrarum gemino iajtor utroque solo. 

31, Quum veroChares Athenas navigasset, Protomachus 

prseturam exeepit; qui quum obturbantes Thraces armis 

subjugasset, aerea tropoea eo iuurbis locaqui Miliarium 

dicitur statuit. (32) Hoc etiam mortuo Timesius quidam 

Argivorum civilate adscriptus primum ad Pontum Euxi- 

num in loco nuncupato Ephesiate ( ubi quondara Ephesii, 

coionis eo deductis, urbem aedificare conati, iterum Byzau- 

tium illud oraculum audierunt : 

Hic, ubi coerulcum lambunt duo flumina pontum, 
Piscis ubi cervusque cibo vescuntur eodem) , 

urbem ex adverso condere incipiens , quum spe excidisset, 

ad Byzantios se contulit. Universique populi imperator de- 

signatus, totam civitatem in melius auclam reformavit, ac 

lcges dequotidianis commerciis promulgavit, etconsuetu- 

dines inslituit civiles, quibus eleganteset humanoscives 

effecit. (33) yEdes item deorum complures vel exstruxit 

ipse , vel pridem exstructas exornavit. Nam quod ad Pro- 

pontidis promontorium est templum, ab lasone olira diis 

duodecim consecratura , dejectum restauravit , et in 

Phrixi portu aedera Dianae renovavit. (34) Post hunc Cal- 

liades, Byzantii praetor, vir bellis dorai forisque egregius, 

celebrem illara et admirandam Byzautis statuam in Basilica 

posuit, atque sic inscripsit : 

Magnanimum Byzantem cum grata Phidalea 
erexit junctis Calliades statuis. 

35. Et haec quidem Byzantiis sub optimatum , populi et 
tyrannorum quoque imperio variis temporibus acciderunt. 
Postquara vero consulari virtute Romanura iraperium — § 30. oi CT. ] ot addidi e Codino. Epigramma exstat etiam ap. Constantin. Porphyr. De Them. II, 12. V. in Anthol. 
Steph. III, 12, p. 224. Brunck. Anal. t. 111, p. 187. Cf. Heyn. Antiq. Byz. Excurs. 111 : De DamalideCliaretis conjuge 
cjusque statua. — poiotov xtX.] pottotov S' rixouov lyeb t6t£ Codin. — §31. xaTaSouXtlxra;] xaTaoouX(«)C)d[JL£vo; Codin. 

— iSI r, X t ({) ] £v TtpxaX. MtXt({)T67tt})Tr);7t6X£w;Codin. — dveOrixE] dv£(jTr|ff£Codin. — §32. YpotcpevTwv^TpacpevTwvCodin. 

— 7tpoffaYop£u6[jL£vov]om, Codin. — 'E^^fftdT^], « locoin htoreBospori sinistro (Dionys. Byz. p. 17), haud longea 
Ponti Euxiniostio, infraMyrlaeum. » Hevne. Cf. Lambeciusinnot.ad Codinura. — Xo-y^tou^Xoyou Codin. — [jLdpTtToufftj 
supra§ SXdTtToufft, uti hoc quoqueloco habet Codinus, nonduos, sed quattuor versus apponens, quos Hesychius §3adscri- 
psit. — 6().o'JTriv 7:6Xtv] sic Codin. ; 6[x. rov {ji£v TtoXtv llesych. Parliculam t£ post v6[jlou; ora. Codin. — te xai •ii[xepa ) 

om. Codin. — § 33. £7t£x6ff [jl.] 3t£x6ff[jL. Codin xaOt£pwff£] xaOtopuff£ Cod. — 4>pi$ou] 4>pt|tri Cod. — Trj; 'ApT. j 

Ti;;om.Cod. — xaT£pt7tw[JL£vov] Hes. ; ■/taT£p£t7tw(j.£vov Cod . — §34.ffTpaTriywv] ffTpaTr,Yriffa; vel,utincod. Yat. ffTpa- 
TriYo; Cod. — xaXou(x£vriv] X£yo[i£vnv Cod, — x t ov t ] Codin.; £iv Ivl Hesycli. ; £vOdS£ Codini codex bibl. Valicellancie. 
— .§ 35. Taura (j.ev xai dp. xtX. ] rauTa [ji£v dp. tcov Bu?. ert 5£ xai Tvpavv. xtX. Codin. — £7ttffTaTct(x] Bekker. in Co- FRAG 

t^ Twv uTtaTtov £7rt(JTaT£ia •?! 'Pwjjiaiojv ap^cJ) Traaai; 
&7r£p£Sa^£T0 t3(? SuvaaT^ia? , xaT£Sou}^wa£ o^ xai toc 
Twv 'EXkriwiW lOvv) , £ixoTto; auTrj xai oi BuJ^avTtoi 
7r£i6o'[X£vot Si£T£Xouv. (so) 'KTTEtoy) Bl ix£Ta Ttva? /po'- 
vou?, SeSv^pou paatXeuaavTOi; tt;? 'Pto;/v)(; , auTOi Ti^jv 
Tou TupavvviaavTo; Ttov It.uov NiYpou 7rpoTtti.7^(7avTEi; 
IXTriSa, £t; X^^P^^ eXOeTv ETo'X[ji.r,(Tav 7rpo<;Tbv auTOxpa- 
Topa, ficcpatp£0£VT£? 7rap' auTou twv uoXtTtxiov Stxattov, 
xai xTfi (7T£tpavy)i; auToi; xaTaXuOstcTYic; tou -ZEiyouq , IIe- 
ptvOtoti; Trpoa£T(X}(_6r,aav SouX£U£tv, toi? xaXouijievoii; 
'HpaxXEtoTati;. (37) IlauaaaEvou Se t^? opy^i; tou Ds- 
Svipou, auOti; £t<; pt£i!^ova xo^aaov l7rav^X6ov, XouTpov 
[i.£v auTot? pt£YiaTov xaT^ tov tou Atbi; t7r7Tiou po)u.bv 
^ TO 'HpaxX£OU(; (xXaoi; xaXouu.£vov ( IvOa Toti; Atofj.v^- 
Sou; «UTOV cj/aai 8a[/(xaavTa l'7r7rou<;, Z£u^t7r7rov tov 
T(37rov ovo(jt(xaai) ttoXuteXws ey^tpavTOc, xai Tbv touto) 
TrXriata^ovTa ytopov Tr)? t7r7roSpO[jttai;, toTi; tou Aib? 
avax£t'[jt£vov xoupoti;, txptoti; t£ xai aToati; Staxoaiitri- 
aavTo; ( £vOa xat vuv 01 xa[ji7rT^p£<; Sr,Xouat toc twv 
£cpo'pojv Yvo)pia[/.aTa Sta twv £7rtx£t[j.£vo)v om'/ TOt; 
yaXxot^ 66£Xtaxoti; ) , £7rt Bk TOUTOt<; xat aTpaTttoTtxa 
teXtj Trpoav£t[jLavTOi;. (ss) M£y_pi [ji.£v oS Trspirjv SeS^- 
po<; xa\ 6 toijtou Traii; 'AvtojvTvo? , ■?) 7ro'Xti; 'AvTtovtvta 
7rpoariYop£U£TO , £7r£tS-^ Bi TOt? O^totg Ttov paatX£0)V 
(X7T£OC)0ri, auOt<; ■zo BuJ^cxvTtov tJjvo[jiC)t^£TO. (39) Koiv- 
aTavTtvou Bk to 'Po)[jtatxbv xupo? 7rap£tXr,cpo'TOi; xat 
auTr; Ko)vaTavTivou7roXt<; IxXr^Gr, , 7rpo^[<t<o<; avacryp' 
(jcEvr) Trjv TrpoariYopiav (xvTaXXtx;at t^ u7r£p6aXXouari 
Tou auTOxpaTopo<; ip tXoT![jti'(x , Oau^jLaaTrjv [jlev auTrjv 
(X7r£pYaaa[jt£vou to) x(xXX£t , Tro'ppw Oi [jtETavaYO^VTOi; toc MENTA. 153 

omnos potestates superavit, redacta jam in servitutcni 
Graecia, merito sequoqueillisubmiseruntByzantii. (3G) Ali- 
quanto tamen post, imperante Severo , quum ipsi Nigri, qui 
Orientis imperium invaserat , partes potiores rati, opponere 
se imperatori ausi essent , ereptis privilegiis, murisque de- 
jectis, PerinthiissiveHeracleotisservirejussi sunt. (37)Setl 
pacato mox Severo in raeliorem rursum formam restituti : 
quippe balneum ipsis maximum ad Jovls Equestris aram, 
sive lucum Herculis ( qui domitis ibi Diomedis equis 
Zeuxippo nomen loco dedisse creditur) splendide exstruxit : 
item vicinura Hippodromura, Dioscuris sacrum, tabulatis ac 
porticibus exornavit ( ubi etiamnum metse Deorura praesi- 
dum exhibent indicia, ova nimirura aeneis obeliscis impo- 
sita) , et assignavit etiam reditus e militari a?rario. (38) Et 
quidem quousque Severus superstes fuit, ejusque filius An- 
toninus Caracalla, urbs Antoninia appeliata fuit : post- 
quam vero divis imperatoribus annumerati fuerant, iterum 
Byzantii nomen accepit. (39) Ubi vero in iraperium Con- 
stantinus successit, Constantinopolis appeHari cccpit, neque 
invita sane nomen mutavit, insigni imperatoris raunifi- 
centia; quippe elegantiorem ille reddidit et pulchritudine 
admirandam , ad Troadenses usque porlicus prolatis pom«- 
riis, quaj' antea foro \\y?,\ cognomini terminabantur : pra;;- dino pro viilg. ETCKJTpaxsitjt. — xai toc tcov 'EXXrivtov eOvri] xat "EX),r,v£; Codin. — ol Bu!;. ] ol om. Cod. — § 36- 
eTcetSrj 8£]£7r£i Ss Cod. — PaatXeuaavTOi^Tyi; 'P. ]Tyi;'P. paatXeuovTOi; Cod. — Trap' auTOv] om. Cod. — auToT; 
xaTaX. ] auT^; tou teixouc x. Cod. -— TipoaeTdt^^Oriaav ] ETaxQri^^av Codin. — 7tau(Ta[jLEvou] TrauaajXEvrji; Codin. — 
§37. au6ii;£i;[X£t!;. xtX. ] Codinus : auSii; toutov laxov eI; paaiXsa, 6; xat st; (jLEti^ova xai 7teptq)avf) xocjjlov l7ravr,YaY£ 
t6 Bui^avTtov. — auToT; fjLEYtffTOv ] auroT;om. Cod. — ?)] viTOt Cod. — evOa xtX. ] Codinus : Aourpov [jlIv... ixvr,Y£tp£v, 
evOa 3ri xai toii; Atojj.r,5ou; 6a[jL0C(TavT£; iTrTrou; Zeu|'.7ruov tov tottov (I)v6[xaaav • xai tov autou 7tXr,atdc^ovTa x.o)pov tou 'iTtTto- 
opO[J.iou ToT; Tou A. (3c. X. i. T. X. ctt. 6t£x6a(xr,a£v. — £7ti Se TOUTOt;... Trpoave t (jLavTo; ] om. Codinus. — §38. 'Av- 
Ttrivivia] 'AvT(0'jia Hcsych.; quod item vulgo legitur ap. Eustath. ad Dion. 803 (p. 253 ed. Bernh. ), ubi ad verum 
proxime accedit cod. K. , qui 'AvTtovufttav. In numis Severi et Antonini : Antoneinia Byzantion Sebasta. Codinus : 
xai [xsxpt [j,£v ou ;t£ptr,v 6 leSyjpo; , ixTto toutou TtatSo; 'Avtcovivou 'AvTtovtvia r, 7t6Xi; xaTcovo^jicxiJero. Deinde interponit hacc : 
'ATto Se Tou Bui^avTo; (xexpt tou SeSiipou etyi ot^XOov e^axoaia oYSoiQxovTa { TtevTrixovTa Vatican. ) TtevTe. 'AXX' £7tavaxT£'ov tov 
XoYOv xai Str,YriT£ov, OTtoxi; leSripo; tou BuiJavTtou expdrriaEv. 'AvaaToci; £x 'P(i)[j.ri; SeSrjpo;, xaT£tXr,-f£ to Bu^dvxtov, xpa- 
TouvTo; t6t£ auTou NtYpou , tou uiou Tt[j.riaiou ' xai Etprivtxd; aTtovSi; [j.£Td NtYpou Ttotriaa; , ela^XOe (j.eTd TcJSv [j.£YtaTdva)v 
auTOu ei; t6 Bui^dvrtov. 'Eitei 5e ol BuiJdvTtoi UTto MaxeSovtov xaxw; e;toXtopxouvTO xai £Xu(j.atvovTO , e^riXOcV 6 HeSi^po; xaTa 
MaxeSovtov , uTtep^iaytov Bu^avTttov. MsXXdliv. 5e £§c'px£a0at , Tr,v i5iav OuYarepa Tto tou NtYpou ulto £■.; Yuvai^xa 7tap£'5toxEv • (tov 
ydp aTparov aurou 6 lESripoi; xaTEXtTtEV ev Xpuao7t6X£t ). 'Ev Se iri tou yi\i.o\) Eutoxta iaTriaav d7ti tj^; TpaTtei^r,; Suo 91X600^01 
Ttvs; 'Pto[).aTot , <J>6pT6i)v xai Mapxitov xaXou(j.Evot , xai eTitov Ttpo; tou; eoOiovTa; BuiJavTiou; • » 'HYdYO(j£v xapdv dxepSrj xai 
XuTtriv d!;ri[J.tov. » HpoaxaXead(j.evo; Se NtYpo; tou; iptXoaosou; auTou, ETtoiet epeuvav Ttepi tou pri(j.aTo;* dXX' ouSei; r)Suvr)Or] 
6tep[j,riv£uaat auT6. Et; oe Tt; tcov ev Ttj) au(i7coat(o dvax£i[j.£'vtov , ayyi^oxii Ttdvu , r,5ri Y-pat6;, dvaXoYtad[j.£vo; t6 d;t6fO£Y(i.a 
eTitEV « TouTO EOTt iTtTttxo; xai dYtoviaTtxo; dYtov. » Tote 6 i;e6r;po; Ttpo; OepaTtetav tou aufiTtevOepou aurou NcYpou, exTtaE 5'jo 
XouTpd • EatoOEv [jLEv t?,; 7t6X£eo; xai TtXrjaiov tou TtaXaTiou ev , t6 xaXou[JL£vov Zsu^tjtTtov e^coOev Se t^; TtoXeco; , rd vuv xaXo^j- 
(JEva Ka(xtvta, XouxpSv eu[j.£'y£0£; xai d?toOau(j.aaTov ' ex Se Tfi; urcEpgoXfi; tou (j.ey£'Oou; auTou ev iy.a(JXYi ri(X£'pcx d^jo xtXtdSe; 
eXouovTO. 'HjtTE Se t6 toioutov XouTp6v (jteTd tou MriStxou 7Fup6;. To Se (texp' "^"^ ''^"^ ao)!^6[jLevov 'l7t7toSp6[j.tov exTtaOri Ttap' 
ouTou Tou 2ie6ripou , xi^Tttov ovrtov exEtaE Suo Tivtiov dSEX^tov xat Yuvatxo; X''!?*?' ^l^XP' i'-'-'' °^^ '^°'^ X*^"'''°^ xiovo; tou TeTpa- 
TtXeupou TtEStvo; ^v 6 t^tio;, d7t6 Se toutou xai (xexpt Tr,; 2?evS6vri; , xpr,(j.vou ovto;, xtove; £U[j.£YeOeti; xai xTia(J.aTa dvr,- 
Y£pOr,aav. "EvOa 5fi xai ;?, ^uxpd xaXou[jL£vri xtaT£'pva,eaTi , StoTt Ttdvu xprivtoSr,; ^v 6 T^Tto;. T6 6e ev [XEpo; Ttov [ia0(j.t5tov dv£- 
TtXripcoOri Ttap' aurou tou SeSv^pou , xaT£XEt;pOr] Se t6 ETEpov dTeXe; , 6td t6 eXOeTv £t; auT6v dYYsXtav , OTt TdXXot TtopOouat triv 
'P(o(j.r,v , xai TtapaYeveaOat ev auTfi • f, SfJTa xai TsXeura v6atj) £7ttXri'}/ia; , PaatXeuaa; ypoyoxi:; oExaETtrd. (Qu<TC scquiuitur 
apud Codin. ustpie ad v. dveaTrioe Tc6Xtv eadein fcre habcs ap. llesych. § 1. ) llapfjXOov oe xpo^o' s^rjxovra xai ejttxEtva 154 IIESYCHU T£i/r) xata to'j? XsYoaevou; TpioaSr,ffioui; £[ji.6oXou; , 
TTpOTEpov auxcov oux £;o) Tr,i; iTtwvutjiou ayopSc!; TOii 
poiGilioiq xeifXEvwv, XouTpoi!; te xai Upoi? oixok; etti- 
OEi^avTO? cpaiSpoTepav, Sixata t£ TtavTa Trpoi; ^r^Xov t^? 
TTpeaSuxepai; 'Pojp.7]<; Sti3p7ic;a[ji£vou, xaOa xat £v tw 
2TpaTr,Ytw X£YO[jt£'vw cpo'p(o , 1'vOa TroXi ot cTTpaTriYouvTS? 
T^? ttoXew? cxvSpEi; TKi; Ti[xa!; utt£S£-/_ovto , lui XiOtvrji; 
av£Ypa']/£ aTr^Xr,?. (40) KaiTvJ^eauTOu iJ.-/]Tfoi; ['EXEvrji;] 
IttI xiovo? cxv£aTr,(7£v a'^ctk^oi , xal tov to^ttov JjvoijLaa^v 
AuYOuaTOtav, xai toi? axoXouOr^aaaiv auTw cxTrb t^i; 
jji.£YotXr,<; 'Poj^Jirji; auYxXriTtxoii; lcptXoTiijLTqaaTO otxou? , 
ou? auTOi; xaT£ax£uaa£v £x y pr,[Jt(XTWv i5t'o)v. (41) 'Etti 
51 TouTW, KoJvaTavTiou Tr,v apy_r,v otaSe^aijiEvou , xa\ 
6 Toiv uScxTOJV oXxbi; 7rpoaeT£0ri Tyj Trc^Xet , (iv£aTr,aav 
Ss at ouo (xJ/iOEi; Ttpbi; Toi xaXout/.£vw (po'pw, xai 6 irop- 
(pupou(; xal TrepiSXeTtTOf; xwov, lcp' ouTTEp topuaOat 
KwvffTavTtvov 6pw[Ji£v, 81XYIV r,Xiou 7rpoXcx(ji7rovTa toT? 
TroXiTaii;. 'Etti Se xou-zoiq xai tou? tyii; auYxXr^TOu BouXv]; 
(xvwxoo(>tjt,riaev otxoui;, ^evdcTa toutou? ovo[ji.cxaai; , xai 
TVjv Toiv paatXetojv auXr^v. (4-2) Ila^vTa oe xaTOt tov £t- 
pyi[jt£vov TpOTtov 7rXr,p(oaa(; 6 KtovaTavTtvo?, xai Tr,v 
xwv EYxatvtoiV v)[jt.£pav xaTa Tr,v evO£X(XTr,v tou Maiou 
[Jir)vb; l^riTEXeao?, Iv £T£t T^g paatXeta!; auTOU EixoaTw 
7tE[jt7rTO), i7r7roSpoijttov G£0)p-/iaa(;, Si£Ta^£v outoj t/iv 
lauTOu aT>^Xr,v iTri tou? lcpE^rjc; /p()voui; t^ twv y^ve- 
GXtwv ri[ji£pa opaaOat (jiETa t^^ £tOta[jL£vr,? TttJirji; t(o 
xaTot xatpbv [iaatXeuovTt xat tco Sr][A(o. Outo) [asv oijv 
fj KoivaxavTtvouTroXt; 7rpb; t^jSe to u.iyt(io(; i^s.^^TiVoyev, 
£x StaSoj^rjf; paatX£UO[ji.£vri [Jtl/pt Toiv xaO' r)[jLai; 
y^po'vo)v. TlXo.i;. 

5. 
(Follis tributum ) Toti; [jl^v tou TrpojTiaTOu teXou; 
6xT()) /_puat'ou XiTpat , toi? Sl tou SeuT^pou T£aaap£i;, xai 
Suo TOt(; TptTOt?, (5)? (pr,atv 'Ilaij/toi; 6 'IXXouaTptoi;, 
6 <I>tXoao^ta<; Trjt; MtXriatiJi; , Iv t(o 17' Xpovtxto otaar/i- 
(jLaTt T^? laTopiai;. MILESH 

terca halncis qiioquc ctsaciis Jieililtiis iliuslriorem focit, ju- 
raquc omnia atl velcris Roniae forniani dedit; idque in foro 
Stralegio , ubi quondam miiitiae duces honores meritos ac- 
cipiebant, in coiumna lapidea inscriplione testatus est. 
(40) Matris item Helenai eOigiem in columna constituit , 
locumqueAugusteum appellavit : quinetsenaloribus ipsum 
secutis aedes a sc ejLStructas donavit. (41) Ad baec Con- 
stantino imperantc additus urlii cst aquaeduclus , ercctique 
in foro fornices duo, ct insignis illa columua purpurea, in 
quacollocatum Constanlinum viden)us, solis instar radios 
civibus spargentem. iEdificata quoque senatonim domici- 
lia, (pi;e Senata vocantur, et i^alatii aula. (42) Con.staiili- 
nus veio, omnibus ita peractis el enca^niis die undecimi) 
Maii mcnsis celebratis, anno imperii sui vicesimo quinto, 
edilis circensibus ordinavit, uti deinceps lioc lionore a se- 
cuturis imperatoribus populotpie , die urbis natali slatua 
sua S|)ectaretur. Et isto niodo Constautinopolis ad lianc 
magnitudinem pervenit, per imperatores alternaliiii succc 
dentes ad bx-c usque tempora gubernata. Finis. Prima classis corum , a quibus follistributum exigebalur, 
solvebant octo auri litras, secunda litras quattuor, terlid 
duas litras, ut Hesycbius lllu^ris, Pbilo.sopbia! Milesia^ 
filius, lil)ro sexto Historiae Chronicac refert. (xypt Trj; ^ccaO.eia.i tou tJ.£Y*^o^ KtovaTavtivou. 'Ev 8k tw TptaxoaTtT) xal e^TixoaTO) aemi^u> lizi (XTto AuyoucJTOU Kairjapo; (xo- 
vapyja; , Trj; T.r,en?,\>ii^'xc 'l^cbjAr,; -/at ToJv TrpayjxdtTWv auTrj; f,5n Ttpoc to Ttepai;' (xytY^xevwv , KcjOvaxavTtvoi; 6 KtovaTavtiou 
Tcat;, Ttov (jXYjTtxptov £7ttAa66|ji£vo; , Trjv vsav Tautr^v xai ■;t£pixaXV/j (xvsaTriae iroXiv, tyiv Xsyofjisvriv Ka)vaTavTivou. BauixacTTriv 
yatp Ttpo(T£pYaCT(iiJL£vo; t^ xtxXXei , itopptoOsv xat Ta \v.y-f\ fjLETEtTTetXs xaTOt tou; TptoaStxoui; £[a66Xou; , XouTp(x t£ xat Ispou; 5uo 
otxou; jXEYcxXoui; mr^^w^t , xai ev x& iTpaxriY^) ).£YOfJLev(i) ifopto, IvOa tcote ol (7TpaTr,Yo0vT£; Tot; Ti;idi; autcSv dTtEoexovTO , 
eauT6v enl XiOivr); dv£Ypa'{/£ csx-'f\ki\t,. — § 40. 'EXevo;] e Codino addidi. — (ov6[xa(jEv] exdXeaev Cod. — xaiTot;dx. ] 
Codinus : toT; t£ (TuvaxoXouO^aaatv auT^T) dTto 'Vu)\p\:> (TUYx),r,TtxoT; £6tXoTi[j.-/i(7aTO , oixou; auTot; 6topr,ad[JLevo; , ou; i\ tSttov 

EOsijxaTO xpri(xdTtov. §4l.e7ti ce tout(j) xt>,. ] Codinns : T^Tti os Toutou xaio tc5v ufidTtov 6),x6; jtporTETeOr) Tr) u6Xet. — 

dvetTTri^Tav xtX. ] Loci ratio grammalica laborat. Codinus itcrum plura interponens ita liabet : 'AveaTrirTE os xai ouo 
d']/toa; Ttpo; tov xa),ou[X£vov tpopov , xai 6 7top:pupou; xai 7t£pi6),£7tTo; xitov £9' ou;t£p ioputat KtovaTavTtvo; , 6v 6p(3[X£v otxriv 
rjAtou TOt; 7to),tTat; £x),d[X7tovTa. Touto youv t6 dYa),[xa xaTE7t£(T£v d;t6 tou xiovo; , xai q;6vov Ttov exetcTE supeOe^vTtov dvopcov Te 
xat yuvatxtov (biei Sixa EipYd^rato , xaTa Tr)v 7te'[X7tTriv oriAaor) tou 'A7tpt),),tou [xriv6; , Tf,; TEtTtrapecTxatOExdTr,; ivotxTttovo; , tou 
e?axiax,'^'0''"^ou xai e^axotTtoaTou Tea^TapecrxatoexdTou Stou; , £txoaT6v eto; dYoucTr,; irfi, paatXEta; tou xuptou 'AXE^iou tou 
Ko[xvr,vou. "Opa ^v (oaEi TptTri , ote Yvoipo; eyeveto xai piato; v6to; ETtveuae acpoSp6; , tou xo(X)qTou doTepo; tou dxovTtou xXr,- 
Oevto; t6v toioutov tou depo; Tdpaj/ov eiepYaaa^tevou , tou ^avevTo; xaTa Trlv eoaepav tv); ^tapaaxeuf,; Tvi; Ttptotr,; eSoo^j.dSoc. 
OuTo; 5c T)i; auYxXriTou pouXrj; e7totr,a£v otxou; , xai levdtov t6v T^Ttov (ov6[xaaev , ev ot; xai t6 tou AtoStovatou ^to; taTaTai 
(3tYa),[xa xai 6uo Tvi; HaXXdSo; topu[xaTa. D(;inde aliasequunlur sat multa de aediiiciis a Constanlino exstructis ( p. l6-2;i 
etl. IJekker. ) , quorum partem haud dubie etiam in Hesychii Cbronicis legere erat; verum Codinus aut Flesychiana cum 
aliis serioribus miscuit, aut omnia sua ex inferioris a;vi auctore hausit, qui ipsum llesychium adhibuerat. 

Vr. 5. Legunlur liaec in Glossis verboruin juris in Oftonis Thes. jiir. tom. III , p. 1818, v. <I>6X).i;, ubi sormo est de 
Folii tributo , qiiod a nobilissimis viris, ((ui ad piwturas evticti esseiit , Coustantinus e\igi jiissit (v. Zosini. II, 38). 
Eadem paullo po,st commemorantur iterum. FRAGMENTA. 155 'f(TT£ov Ss OTi 6 'JXXoucrTpio? 'H(7u/to; 6 (l>iXo(70'pta<; 
( cptXoao'i)y"^(7ai; vgo ) MtXrjdta; Iv t(o q Xpovtxto otasxiQ- 
[/.aTi T^; lauToii 'KJTopta? or,(Jiv outojc;* « Ar|[/.o(Titov 
•/copiojv (XTriooTO EYY^? otiTavTa OuaXr,(; 6 pactXeui; 
0£yi6£i(; /pYi(jt(ZTtov uTrspcputoi; Ttov jSapSaptov IvExa. 
"Oaoti; av (1. ouv) :^v SuvaTOV tJjveiaOat, Ttixr^uLaTOi; oXi- 
yoaTOu xupioi toutcov xaTsaTrjaav, xaTaXa7rToaavT£; 
(1. xaTaXETCTtoaavTS?) Tr]v (xXr,0^' auTwv 7rpo'ao5ov /aptTi 
xat -TrpoaoSi^x (1, Trpoooaia) Ttov ota/£tpt!^oiX£vtj)v Ta 
Sr,u.o'ata. Kai oi [i.£v ouSevbi; xaOaira; cpo'pou iTutSXr,- 
Oevtoi; auTOu (1. auTOii;), oXiyto Tivt -reX^iovo; Ti^u.v^(jLaTO(; 
TauTa iTTptavTO, OTTcp XTr,a£tiii; £iooi; ^EXsSaTOV \t- 
youai 01 'Pcojjtatof oi 0£ TrapauTixa [jl^Tov Iv tco Trapa 
'Pa)[JLaiot(; aaSXo x(xvov£(; *. 'O h\ [iaatX^ui; Mapxiavbt; 
(i'ptaTa ";rpou6r,x£ toT(; tovriaa[ji.£'voi(; r, (xvaoouvai Tdt /oopta 
xo[xiaa[jt£'vou(; TauTot Tiiji.y)ijiaTa , \ xai TOt /topia xaTe- 
/ovTa; oux opOto? (XTToxpucpOsiaav iroat^TriTa T^^Trpoao- 
oouTw Sy][jtoai't;)auvayay£'tv, » HSYXIOY MIAH2I0Y IAA0Y2TP10Y 

HEPI TfiN EN RAlAEfA AIAAAMTANTQN 
( i:0'l>i2N ). 

KuviXT) IxXi^Or, cptXoaocpta Sta to Iv Kuvoacxpyci tw 
yu[jivaait>) xaTcxp^aaOat auTvi^; ^bv 'AvTtaO£vr,v. H §£ 
HEpnraTriTtxri, oia to Iv TOpiTrotTto tjtoi xr,iTO) xaTtxp^ai 
auT^i; 'AptaTOTsXriv, 

A. 

1, 'A TToX Xtov tov Tov Tuav£a xuouaa -J) [/.'/^Tr^p, Sai- 
[jiova lOECxaaTO XlyovTa, (0(; auTOi^Etr), 6v xu£f £ivai 
Ss auTbv HpojTEaTbv AtyuTiTtov, oOev uTroX^cpOai auTOv 
HpoiTEtjx; £lvai uio'v. 

2, 'AptaTEOu Tou npoxovvr,atou cpaal Trjv ^{^u/-/iv 
l;i£vat, 0T£ ISouXeto, xai liravifivai TuotXtv. 

3, A'ta/iv7](; 6 Tou (xXXavTOTrotou 5t£6otXX£TO utto 
M£V£07]tjtou To^u 'EpETptEtoi; , to!; Tou; TrX^taTOUi; otaXo'- 
you; ovTa; StoxpotTOUi; uiroSotXXotTO , Xa[JtSotvo)v Trapa 
HavOiTrTrr,!; • (J)v ot xaXotj[jt£voi (xxEcpaXoi acpo'5pa £iatv 
lxX£Xu(j(.£'vot xai oux l7rtcpat'vovT£(; x-(\^ ^toxpaTtx-r,v Nolandum cst quotl Hesychiiis, Philosophiae Milesiae f., 
in sexlo ChroniCtTc suae historiae lihro narrat : « Funilos pu- 
bUcos, ait, fere orania Valens rex vendiderat , qnum bar- 
harorum causa pccuniis egeret quammaxime. Quibus igitur 
tnnc emendi facullas erat, ii pretio minimo in possessionem 
honorum illorum venerunt , quum veram reditus ex iis 
percipiendi summam attenuarent sive gratia administra- 
torum publicorum sive proditione. Et alii quidein haec, 
si omni prorsus trihuto exonerarcntur, paulio majori pretio 
emeruTit : quod possessionis genns relevalum Romani vo- 
cant : alii autem... Verum Marcianus rex iis qui sic eme- 
rant jiiie merito proposuit, ut aut rcdderent fundos rccepto 
cmptionis pretio, aut, siservare vellent possessiones, juslam 
vectigalis quantitatem contra fas celatam exsolverentj » HESYCHII MILESII ILLUSTRIS 

DE mS QLT ERUDITIONE CLARLERUNT LIBER. 

C^n(ca secta nomen adepta est a Cynosarge gymnasio, 
iihi Antisthenes primus eam orsus est {Diog. \\, 13). 
Pe.ripatelica autem dicta est, quod in ambulacro sive 
horlo primus eam condidit Aristoteles. 

A. 

1. Apollonium Tyaneum ma\er utero ferens, daemo- 
nem direntem sibi conspcxit, se esse quo gravida sit, ni- 
mirum Protea iEgyptium : unde factum est ut Prolei 
ILlius esse crederetur. 

2. Aristex Proconnesii animam quotiesvellet ex corpore 
exiisse ct codem remeasse ferunt. 

3 .Eschines fartoris filius a Menedemo Eretriensi insimii- 
latus fuit, quod dialogos plerosque Socrate auctore sciiplos 
pro suis vendilaverit, a Xanliiippe scilicet acceptos : inter 
qyos soluti admodum sunt et remissi ii qui (xxscpaXoi ( exor- 
dio carentes) vocantur, neque Socraticam acrimoniam et Fr. 6. Ibidem tom. III, p. 1794 v. 'P£),£6(xtou? (xysp. Verba oi fis Trapauxtxa xtX. quomodo emendanda sint 
ncscio. 

§ 1. Ex integriore Hesychii opere vel epitome hausit Suidas : 'ATroXXciJvtoc TuavEu;, ift)6(7o?oc, uto; 'ATtoXXo)vtou 
xat [Ji.r,Tfj6? Tto/ixtSo? Ttov STitipavcBv, ov xuouaa r\ [J.r,Tr,p £7tiaT(xvTa oai[j.ova eQEotaaTO, liyo^nx, m:; auTo; eir) ov xu£f etvat 
Ss Ilp(ji)T£a Tov AtyuTrTtov" oOev uTtEtXrj^fJai auTov lipoaTEO); Etvat ulov. Kal rix^t.oiZs [jtsv im KXauoiou xat Fatou xal Nsptovo? 
xat [Jtsxpt NspSa , £9' ou xal \i.tTr}laiiy . 'E<Tt(«)7rr,(7£ os xaTix IluOayopav ttevts Itt) • zlza anfipew £i; AtyuTtTov, ETtetTa Et? Ra- 
6u>,tBva Ttpoi; tou? \j.iyo\)!;, x(ifx.£t9£v £7ii tou; 'Apaoac , xai auv^^Ev £x tkxvtoov toc [j.upia xai 7t£pt auTou Opu).ou[j.£va [j.ayYav£u- 
[AaTa. XuvJTa^e oh T0ija'jTa • TeXETOt; y\ 7t£pi Oua(ti)v, AtaOr,xr,v, Xpr|a(j.ou? , 'EittaToXa; , lluOayopou piov. Ei; toutov eypa.'\is. 
4>tX6(jTpaTOi; 6 Ar,[j.vto(; tov cpt),oa6cptp TtpsTtovTa piov. Cum iis qiiae in excerpto nostro iegiintur, cf. Pliilostiat. Vit. Ap. 1, 4 

§. 2. Ilaec quoqueplcnius Suidas Iratfit : 'AptaTea?, Ar,[j.oxaptoo; f; KauaTpoSiou, Hpoxowriato?, £7to7toi6;. Tot 'Apt(j.o(- 
CTtEta xa),ou[J.£va £7tri* eatt os lazopiot, tcjv 'rTtspSopstov 'Api^JtatTTtciiv, ptSXia y'. To'jtou (paat rrjV ij/u/,r|V ote if>o6}.fio eJilvat 
xai ETtavtcvai TtdXtv. r£yov£ ok xaTot Kpotaov xai Kupov, '0)vU[J.7ttcxot v' (oySorj cod. V. ). "Eypa-liE ok outo; xai xaTa),oi'(x6r,v 
t)£oyoviav, £i; £7tri y_i),ta. 156 HESYCHII MILESII EijTOviav. TouTOV cpaai Si' aTTopiav IXGaTv ei(; ^lixeXiav 
"Kpo^; Atovuciov, xat uTrb [ji.£v HXaTojvoi; TrapotpOTJvat, 
b-KO S' 'ApiaTtTTTTOu cuffTaO^vai , SovTa ts Ttva; twv 
Xo'yiov (StaXo^ywv Diog.) Swpa XaSeTv, STTEtT' acpt- 
xo'tJtevov 'AOv^va^£ (xr) ToXiJtav ao^ptffTsustv, IvsuSoxt- 
(jiouvTojv (£i»Soxt[jL. Diog. c nostro coi^rigendus ) tots 
Twv 7t£pt nXdtTOJva [xat 'Apt'<TTt7T7:ov add. D.] , IjJt- 
fjttaOoui; Si toc? axpoaaeti; TrotETaOai. Toutou tou? ota- 
Xo'you(; xai 'AptaTtirTto; uTTWTTTeuEV. 'Ev youv M^Yapoii; 
avaYtvwcrxovTOi; auTou cpaffl axto^j/at, etTCo'vTa, Ho^Oev 
aoi , Xy)aTa , TauTa 5 

4. 'AptCTTtTnroc 6 KuprjvaTo? toc; vjoova? [jtev 
(/.eTeSt'o)xe , 7to'vo) Se ouSejjtiav a7ro'Xaufftv eOv^pa twv 
ou TapdvTojv* oOev 6 AtoYevr,? jSadtXtxbv xuva auTbv 
exaXet. Outo? IpojTrjOei? , Tt ttXs^ov e^ouatv ot cptXo'(JO- 
cpot, £!pr, , « av TravTEi; 01 woaoi avatpeOwatv, 6[jioi'o); 

PtO^JffO^JlEV ». 'ApYUplOV £tTC£ TTapa TWV YV0)pt'[Jt.0)vXa[J(,6(X- 

V£iv, ouy^ Tv' auTO^; y^ono, cxXX' iv' exeivoi etSeTev, et? 
Ttva SeT yp^ffOai toTi; (xpYupioti;. Hpb^; Tbv aiTiw[xevov, 
OTt ScoxpdcTOUi; wv (jLaOr,Tr,(; cipYuptov Xa[ji6cxvei • « Kat 
(jt(xXa, » eiTO* xat y^P Scoxpjxr/), 7r£[jL7ro'vTtov auTio 
Tivoiv xai atTOV xai otvov, 6X1^^ Xa[ji.S(xvovTa toc XotTta 

(X7r07r£[jnT£tV. * EuTUy(^lOV] Ss TtO (xpYupo)vr^Tt»). 'E/pvJTO 

xai AaiSi Trj eTatpcx. Hpbc ouv tou; [jte[/.cpoix£voui; ecpr, • 
« "E/o) AatSa, (xXX' oux eyotjtai, £7rei to xpaTetv xai 
(xr) viTTaGOat r,Sovcov (xptffTOV, ou to (jf^ )^p^'ffOat. » 
'Epo)TriOet? , Ttva sffTtv a SeT (toui; D. ) xaXou; ^ratSai; 
(jtavOotveiv, ecpv] • « Ol<; avSpei; Y£vo'[jt£vot ypv^ffovTai. » 
TeXoi; Se a^recpatve tvjv X^tav xt'vv]ffiv £t<; atffOv]ffiv cxva- 
StSo(/.£vviv. 

B. 'AXe^Tvoi; 6 'HXeTci^ Sia xb ^tXovEtxoTaTOi; etvat 
'EXeY^Tvo? e7r£xXv]'0vi. Touto'v ^affiv, e5)i; ex Tvji; "HXt- 
So; (X7r£X0e))v ev '0Xu(JL7ri(x cptXoffocpot'v].To)v Ss (JtaOvjTcov 
auTou 7ruvOavo[jt£vo)v, Sta Tt T^Se xaTOtxeT, cpotvat pou- 
XeffOai atpefftv ffuffTV]ffaffOat, rjv '0Xuut7rtaxviv xXriOv]ffe- 
oOat • TOui; Ss xat [toT? add. D.] lcpoSioi? 0Xi6o[ji.£vou<; 
xat rb yo)piov voff£pbv xaTaYvo'vTa; (x^reXOEtv, xai tou 
XoOTou StaTpi6£tv [epviijiov add. D.] 'AX£;Tvov ffuv oixetv) 
fjio'vo) • ETreiTOt (jtEvrot vviyo'p.£vov Iv tco 'AX'^etto vuyOvi- 
vai xaXot[jto), xai [outo)? add. D.] TeXeuTvjffai. Kai 
effTtv ci? aurbv e:rt'Ypa[ji.[jLa • 

Oux lipa [xuOo; r^v cxeTvos eixaio; , 

Mz oLxyjyriZ Tt; ewv 
Tov 7iC(5a xo)vU[j.ocov TcepteTietps tico; viXtp. 

Kal yap 6 c7E|jlv6; (xvr,p , 
Tiptv 'AXipcOv ttot' EXTTEpav 'AXeStvo; 

6vr,<jx£t vuxOeii; xaXdjAcp. 

6. 'ApiffTOTeXv] Tbv 2TaYeipiTV]v cpaffl Tratava et<; 
Tov OXaStav 'Ep[JL£tav 7rotv]ffavTa, 81; t^v auTOu TTEvOe- soliditatem piodunt. — Hic in Siciliam ad Dionysiiim ve- 
nisse dicitur ad levandam egestatem, et a Plalone fastidi- 
tnm, ab Aristippo fuisse commendatum, proque oblatis 
dialogis aliquot donatum muneribus : postea reducem Atiie- 
nisnon ausum profiteri piiblice, Platonistum celebri fama : 
stipem tamen factitandis privatis lectionibus coegisse. — 
Dialogos illius Aristippus quoque suspeclos habuit : nam 
quum Megaris eos lectione praeiret ille, subsannatum ferunt 
ac dixisse : Unde tibi ista, plagiarie? ( E Diogene II, fiO. 
61.62.) 

Aristippus Cyrenaius voluptates sectabatiir quidem, 
labore tamen quaerenda e rebus absentibus oblectamenta 
non venabatur : qua de caiisa regium canem appellabat 
eum Diogenes ( Diog. II, 66 ). Interrogatus , quo excel- 
lerent pliilosopbi , respondit : Quod eadem qua nunc ratione 
viveremus, si leges omnes abolerentur ( Z). II , 68). 
Aiebat a familiaribus se pecuniam accipere, non quo 
ipse uteretur, sed ut illi discerent in quos usus argento 
uti conveniat {D. 11,79.). — Criminanti cuidam, curipse 
unus e Socratis discipulis pecuniam acciperet : « Quidni, 
inquit,caperem, siquidem Socrates, quum nonnulli frumen- 
tiim ac vinum ipsi mitterent, paucis sibi reservatis, remit- 
tebat reliqua. Ilabuit enim ille penuarios Atheniensiuni 
principes, ego auiem Eutychidem cmptitium serviim. » 
Idem et amica Laide utebatur, quapro|)ter ad objicientem 
illi Laidis amores, « Habeo, inquit, Laidem , non habeor : 
nam vincere voluptates neque servire iis laus est, non vero 
prorsus ab iis abstinere » ( D. II, 74, 75). Interrogatiis,quai 
liberalibus pueris sint discenda , respondit : « Quai viris 
usui futura sunt » ( D. II, 80 ). Finem ( bonorum ) definiebat 
esse placidumet a;quabilemmotum, qui in sensus diffun- 
datur (X>. 7/, 86). 

5. Alexinus Eleus ob nimiiim altercandi arguendique 
studinm voce allusoria 'EXey^ivo;, quasi argutator autalter- 
cator, dictus fuit. Aiunt hunc ex Elide Olympiam immi- 
grasse, ibique philosophiam cciepisseprofiteri. Sciscitanlibus- 
que discipulis cur ibi sedera cepisset , respondisse , in 
animo esse sibi sectam condere , quse Olympiaca vocare- 
lur : at illos viatici inopia afflictos, et locum insaliibritate 
infamem exosos, discessisse, ab eoque tempore Alexinum 
solum cum famulo ibi substitisse. Fertur postea, dum in 
Alpheo amne natat, arundinis cuspide la;sum, mortem op- 
petiisse. E.vstat in illum hujusmodi epigramma : 

Non illa erat fabella vero dissona, 

Clavo quod urinator impactum pedera 

Oblxderet; nanicanna acutasaucius 

Mortein oppetit Alexinus Alpheum innatans ( //, t09, 1 fO.}. 

6. Arisloteles Stagirites memoratur pa^ana scripsisse ad 
Hermiam eunuchum, socerum suum,eaque decaussaju- § 4. Totg v]Sova; (xev [xeTeStcrtxe] Diog. II, 66 : 'ATreXauE [xiv yap ToSovrj? tc5v TcapovTcov, oux sGiqpa 5^ tzowui rf]v Smo- 
Xaufftv Twv ou TtapovTcov. Suidas v. 'ApiffTtTrTio? : Kat tcov ixev TrapovTwv aTteXaue xai vjSovyiv (xETeSicoxe , 7t6v(j) 5^ <XTt6- 
Xaufftv ouSe|x:av eOvipa twv ou T:ap6vT(riv. In his integrius Hesychii opus agnoscimiis; ac reliqua quoque Suidiana, non 
e Diogene sed e Nostri Lexico desumpta esse jure statuimus. — EuTuxtSri Se tw apy.] Ha;c debentur cxcerptoris negli- 
genti». Etenim Diogenes post v. <i7toir£[j.7r£tv pergit : « eTx^ Y«P Taixiai; xou; 7tpcoTou; tcSv 'AOrivatcjov, iyia S' EuTuxi8r,v 
(xpyvpcjjvriTov. » 'E/priTO xat A. xt),. FHAGMEINTA. 157 po?, xataxpiO^vai TCietv dxoviTOv, y.at aTroOaveiv. OO- 
To? pouXexat SiTTbv eTvai tov xaT^ cpiXoffocptav Xoyov, 
Tov [xiv TrpaxTixbv, Tbv Se Oec>jpviTixo'v xat Toii TrpaxTi- 
xou To'v Te riOtxbv xai TroAiTtxbv, ou Ttx Te Tiept ttoXiv 
xai Toc Trepi otxov [uTrojYeypotcj/Oai • tou oe 0eo>pr,Ttxou 
To'v Te cpuatxbv xai Xoyixbv, ou Tb Xoyixov ou;^ 6X0 • 
[xepwi;, aXy w? opyavov •7Tpoc77]xptSto[ji.evov • xat xou- 
Tou StTTOu? uTCoO£';jtevo? cjxoTTOu*;, To' Te TriOavbv xat 
Tb aXrjOi? oiecroccpyige. Auo oe vrpbi; exocTepov Suvoci/,£atv 
i/pr^GOL-Q, StaXexTtx^ [xev xai pv]Toptx9] Trpb? to 
TTtOavbv, avaXuTix^ Se xat cpiXocjocptoc Trpb; to cxXr,0£(;, 
ou Tt uTroXetTOutevoi; outs twv Trpb^; eupeatv, outs tcov 
Trpb? xptatv, oure f/.r,v twv Trpb; •/pyjfftv. Opbi; [xev 
ouv TTjV eupecjtv toc t£ TOTrtxa xai [AeOoStxoc Trape- 
otoxe TrpoTotcreojv irX^Ooi; , I; (>)v irpbc; toc 7rpo6X7][jtaTa 
TctOavtov e:rt/etpr,[xocTtov oTo'v Te euTropetv, Trpb? Se 
T-Ajv xptcrtv Tot avaXuTtxa TrpoTepa xai uaTepa. Atoc 
(j.£v ouv Toiv TrpOTe'po)v TOt X7][jL[jtaTa xptveTat, Si3c Se 
Tcov uaTepcov ■/] auvaycoYTl fc^eTocJ^eTai. npb<; os Trjv 
yp^c7tv Toc Te (xyoivtaTtxoe xai toc Trepi epojTv^aeoji; 
eptaitxot Texai ao',ptaTixtoveX£YyojVTe xat auXXoYta[/.oJv 
xai Tojv 6[jtot'ojv TOUTOt?. KptTT]ptov Ss T^; aXr,Oet'ai; toSv 
[/£V xaT^ cpavTaatav ev£pY7i[xctT0)v tvjv aiaOiqatv aTre- 
cpr-vaTO, Ttov Se -^^Otxwv, twv Trepi TrdXtv xai Trepi oixov 
xat TOpt vo'[ji.ou?, Tbv vouv. TeXo? Se tv e^e'0£TO, "/priatv 
cxpeT^i; ev pt't>) TeXetc»). "Fy^^ri oe Tr,v euSat[jtovt'av cutJt- 
7rXr^po)tjta ex Tpitov cxyaOcov eTvaf Ttov irept ^uyri'^, 
& OY) xat TTpcoTa Trj Suvoc[;.£t xaXei • ex oeuT£pcov Sk Toiv 
7r£pi atocAa, uYieiai; xai ta"/uoi; xat xocXXouc xat Toiv 
TrapairXr,ato)V [Ix TptTo^v Se] Toiv IxTb?, ttXoutou xat 
euYevetai; xa\ o6\rii; xai twv 6[Jtoicov. Tr^v xe cipeTYjv 
fATl etvat auTocpxri vrpb? euoat[jtovt'av, TrpoaSeiaOat y^P 
Ttov T£ 7r£pi atotjta xai twv IxTb? (XYaOoiv, [tocj xaxoSat- 
(jtov r^ao VTOi; tou ao'.pou , xotv ev 7rc)vot<; ^ , xav Iv 7r£vt'a 
xat ToTi; 6[jtoiot?. T'/iv [jtevTot xaxtav auTotpxvi 7rpb<; xa- 
xooatjutovtav, xotv 6'Tt [jtotXtaTa TrapTJ auTY] Tot exTb; cxYaOot 
xat Toc 7r£pi (Tb) atoijta. Tot? t' cxp^Toci;, £'f7], [Jtv] cxvTa- 
xoXouOeTv • IvSr/euOat Yap cppdvtiJto'v Ttva xat Stxatov 
ovTa axdXotaTOv xat (xxpaTvi eivat. "Ecpv] [Se] Tbv aocpbv 
(JL-J) eivat [J1.EV dcTraO^, (jtETpiOTraO^ Bi. Tv]v t£ cptXiav 
toptaaTO taoTviTa euvoia? cxvTtaTpocpov • TatJTV]? Si tv)v 
(jteveivat ^evtxvjv, [tv]v Se £po)Ttxr,v>] tviv Se auYYSvixr^v. 
Elvai Se xaWbv epwTa (jtr, [jto'vov auvouaia; , cxXXot xat 
cpiXoaocpiai; • xat IpaaOr^aeoOat St ibv aocpbv xat iroXtTeu- 
aeaOat, Ya[Jtr^a£tvT£ f;xr,v add. D.] xai |5aatX£t au[jtSto)- 
aetv. I)t'o)v Te Tpttov ovtojv, Oeo)p"/]Ttxou, -JiSovtxou , 7rpa- 
XTtxoUjTbv 0£O)pr,Tixbv [Trpojexpivev. Eu/pviaTa Sl xai Tot 
eYxtJxXia [jta07i[jtaTa Trpb? cxpeT^? (xvdcXr,<|/iv. "Ev Te toTi; 
cpuatxoTi; atrioXoYixonaTo; 7rapa ^roevTai; lyeveTO, cJSaTe 
xai Trepi twv IXa"/_t'aTcov [toci;] aiTiai; cxTroStSdvat. Tbv 
[S=] Oebv (xaco(jtaTOv cxTre^cpatvev, e5)!; 6 llXocTtov • Sta-ret- 
vetv Se auTOu Tr,v Trpdvoiav [Jte'/pt twv oupavt'o)v, xat 
Eivai (xxtvr,TOv auTo'v toc S' eTriYeta xaTot tv]v Trpbi; TauTa 
au^(X7rocO£tav xtveiaOai (otxovotjt^TaOxiD.). Etvat Se dicum sententiis condemnatus cicutic poculum hausisse, 
atque ita occubuisse mortem (Diog. V, 5,6). Docet liic 
duplicem esse philosophiae rationem , unam practicam, al- 
teram theorelicam : ad praticam perlinere Ethicen et Po- 
liticen , qua in parte tum de publica, tum de famihari rc 
agi ; ad theoreticam Pliysicen Logicenque referri , e quibus 
Logica non summatim, sed velut omnium discipiinarum 
instrumentum diligentissime exposita est. Ejus quum ge- 
niinum finem subjecisset , verisimile ac verum explicuit. 
Ad utrumque duarum maxiiiie rerum viribus nititur : 
namque ad verisimile seu probabile oratoria et dialectica, 
ad verum autem analytica et philosophia usus est, nihil 
omnino omittens eorum quaj vel ad invenlionem , vel art 
judicium , vel etiam ad usum pertinerent. Enimvero ad in- 
ventionis admiiiicula topica et melhodica tanquam propo- 
sitionum copiam et multitudinem tradidit, ex quibus ad 
quajstiones probabilia argumentaelicere affatim licet. Porro 
adjudicandum analytica priora et posteriora conscripsit, 
prioribus assumptiones sub judicium vocans, posterio- 
ribus coniposilionis examen agens. Ceterum ad usum perli- 
nent ea quae sub certamen cadunt, qua?que in interroga- 
tione versantur et contenlione sophisticorum argiimentorum 
atque syllogismis atque his similibus. Veritatis vero judi- 
cium , eorum quidem quae secundum imaginationem sunt, 
sensum definivit; moralium vero,ubide republica ac do- 
nestica et ubi de legibus agitur, mentem. Finem autem 
unum exposuit, virtutis usum in vita perfecta. Felicitalem 
ait tribus maxime bonis eflici , iis nimirum quaj in animo 
sunt, quae et prima vi sua appeliat; iis quae ad corpus at- 
tinent , ut sunt bona valetudo, robur, pulchritudo ceteraque 
his similia ; atque iis quae extrinsecus veniunt, divitiis, no- 
bilitate et gloria atque in lumc modum cetefis, quibus ter- 
tium locum assignavit. Yirtulem ad beatam vitam sibi mi- 
nimc sulficere dixit : quippe corporis bonls exterioribusquc 
indigere. Miserum atque infelicem fore sapientem, sive 
doloribus afficiatur sive inopia et ceteris hujusmodi incom- 
ir.odis prematur. Vitium autem ad miseriam atque infe- 
licemvitam suflicere, quantumlibet externis corporisque 
affiuat bonis. Virtutes ait non se invicem sequi : fieri enini 
posse ut prudens quispiam ac justus idemque intemperans 
atque incontinens sit. Sapientem quidem non omnino per- 
turbationibus vacare , venim perturbari modice dixit. Ami- 
citiam aequalitatem esse definivit mutua* benevolenliae. 
Ejus Ires species esse tradidit : esse quippe aliam liospi- 
talem, aiiam amatoriam, tertiam cognalionis. Amorem non 
inodo congressionis, verum et [)hilosophiae esse. Amaturum 
quoque sapientem et accessurum ad rempublican» , ductu- 
rumque uxorem et regis cousuetudine usurum. Tribus au- 
tem generibus vitae constitutis, primo quod in contem- 
plando , sequenti quod in agendo , et tertio quod in voluptale 
consistit, quod est in contemplando genus praetulit. Libe- 
rales disciplinas ad apprehensionem virtutis multum con- 
ferre srnsit. In descriptione rerum naturalium praeter ce- 
teros maxime in rerum causis perscrutandis versabatiir, 
adeo ut minimarum quarumque rerum reddiderit causas. 
Deum , sicut el Plato, incorporeum definivit , ejusque pro- 
videnliam ad ctielestia usqiie pertingere, ipsum vero im- 
mobilem esse : porroterrcna omnia adctjelcslium congnien- tfjS HESYOHIl MFLESII otTrap xa xeaaapa axoi/^sTa xai aXko 7r£'jji.TtT0v, ic, ou Ta 
«iQspia (7uvc(7Tavai, aXXoiav os auTouxyjv xtvriCiv eivai* 
xuxXocpoprjttxriV yap. Kat t->,v ij/uyriv [Ss] aao\(xaTov, 
evTsXsjif^stav oOaav Tyjv TrptoTTiV crt6u.aT0i; yotp cpuatxoii 
xat opYavixovi Suva[j.£i ^ojrjv eyovTO?. Aitt-^, S' eativ 
auTT) xaT' a6To'v. Ae^yst Bk (Tr]v) evTeXeyetav, -^i; laTtv 
eiSoi; Tt aaoi|JLaTov. 'H tAsv xaTa Suvaatv, to? ev tw 
XTipo) [6] 'EpfJi^i; ETCtTrjSstOTViTa s/o)v e7rt5i';aaOat tou? 
/apaxTvipa?, xai 5 ev tw yaXxw avSpta?* xaO' e';tv oe 
XeyeTat IvTeXey^eia v) tou • auvTSTeXeaixevou 'Epaou 
yj' dvoptavTOi;. ^^oit/.aTO? os tpuatxou, eTtei twv ao)ijLaTO)v 
Tot p.ev laTt j^£tpoxuy)Ta , w; xa utto Tej^viTwv Yivoijteva, 
olov Trupyof;, TrXotov tqc Se uirb ipuaew?, wi; ^ut^ xa\ 
T^ twv ^wwv. 'Opyavtxou Se eiTrc , TOUTe'aTt TTpo'? Tt 
xaT£ax£uaa[jt£vou , w? v) opaat? Tcpbg to opofv xat [:?]] 
axoTi Trpbi; to axouetv ouvapt^t §= ^o)r,v e/ovTOi;, otov 
Iv lauTw. Tb ouva(jt.ct Se otTTOv, [r, xaO' e;tv] 7\ xar 
IvEpYEiav xaT' IvipYetav jji£v, w? 6 eYpriYopw? XeYe- 
xai 'jiuyriv e;(eiv xaTcc e;tv o', w; 6 xaOetJOoiv. "Iv' ouv 
xat ouTo; uTroTrtTTTr, , Tb ouva;ji.£i TrpoaeOriXev. 

7. 'A VTtaOlvrii; 6 xuvixb?, a7rXoxuo)v iTr^xaXetTO. 
AtoY£vr,? §£ AaepTto? axwTrTct autbv w<; cptXo^oiov Iv 
l7riYpa(ji.tji.aTi outo)? £/ovTt • 

Tov Piov f,aOa xuti)v, 'AvTtaOsve; , mSe tcesuxw; 
wcte SaxcTv xpaotriv pri[jt.acriv, oCi ffT6|jiaatv. 
'AXX' eOavE? ^Otaixoc. Tdt/J £[>£Tti; taw;, Ti 0£ touto; 
IldvTw; eU 'Atoriv Set Ttv' ooyiyov ey^eiv. 

Hp£ax£ Ss auTw Taoe • StSaxT-);v aiTEOEtxvue Tyjv aps- 
TV)v • Twv £pYO)v T£ £tvat aurr|V, ijt.r^T£ Xoyo^v TcXetaTo^v 
Seo[is.yT,v [Jt.v)Te [jLaOr,ijt.aTO)v. AuTapx-/] t£ etvat tov ao- 

C50'v TTCtVTa Y«P aUTOU Etvat TOt TWV (xXXwV, Tr^V T£ 

aoo^iav (XYaObv xai laov tw 7to'vtj), Kai xbv aocpbv oij 
xaT^ Tou? X£t[jt.£voui; vcjuioui; 7roXtT£tJcaOat , cxXXa xaTa 
Tov Trji; (xpeT^i;. Faav^a^tv t£ TSXvoTrotiai; /otptv, Tat; 
eucpuEaTtxTat; auvtc)VTa Yuvat^i. Kai Ipaa0r|a£a0ai Sl- 
uo'vov Y^p Eiosvat Tbv aocpbv Tt'vo)v Set Ipotv, Tw aociw 
^£vov ouoEv [ otjS' (X7ropov D. ]. 'A^tepaaTO? 6 (XYaOoi;. 
Ot aTTOuoaiot cptXot. 2iiuix[j.c£/ou? TroieTaOai toui; eu'lu- 
/oui; (X[jt.a xai Stxatoui;. 'Avacpatperov 07rXov [•/)] (xpsTV). 
Kp^Tttov laTt tjt.£T' oXtYO)v cxYaOcov 7rpb; airavTai; [toui;] 
xaxoui;, r) [jL£Ta 7roXXwv xaxoiv Trpbi; oXtYOu; [txYaOoui;] 
[xot/eaOai. npoal/Eiv TOti; l/Opoi?- TtptoTOt y^P Ttov 
aixapTr|[j.otTO)V ataOc»vovTai. Tbv otxatov ^rept 7rXetovo(; 
TTOictaOai Tou auYYcvouf;. 'Avopb<; xat Yuvatxb<; "^ atjTr] 
cxpeTr,. Tct (XYaOa>.aXa , TOt xaxa ata/pot, Tot 7rovr,pa 
TcavTa votji.i^£ ^svtxot, Teiyoq (xacpaXlaTaTov copc)vr|atv 
[xv)Te Y^p xaTappciv, [jtr^re TrpoSiooaOai. Tet/v) xaTa- 
CX£uaaTeov Iv toTi; auToiv livaXtoTOti; Xc^YOti; (1. XoYt- 
ff[jt.oT(; ex D.). 

8. 'ApxeatXaoi;. Outoc 7rpb? tbv OpaauTSoov Sta- 
XeYouevov veavtaxov , otj Xr/jieTai Tti;, £cpv) , toutov 
daTpaYaXtoTt ( otaTpaYaXo^Tyj? (xa-rpaYaXto Diog. ); 
ITpbi; [oe] Tbv atrtav e/ovra 7r£paiv£a0at , o);; cxvr^v^Yxev tiam ordincmqiie a(lniini,strari. Pr.Tterelementa ista qual- 
tiior esse et qninlnm alind, cx qno ca-lcstia consistant, 
cjusque motum diversum esse, nimirum orbicularem. Ani- 
mam item incorporcam, primamquc essc svTsXlx^tav sive 
perfectionem, t;orporis nempe naturalis ct organici polenlia 
vifam liai)entis. Est autem ea secundum illum duplex. 
'EvTeXeyeiav vero sive perfcctionem appciiat, cujus sitspe- 
cies qna-dam incorporea. Altcra ex liis ciuidem sccundnm 
potentiam, ut estMercurins inccra^qui-e idonea cst ad va- 
rias formas excipiendas, itemque in aere statua : secundum 
liabitum vero perfectio dicitur ea qu.ie est consnmmata? ac 
perfecta!statua3 aut Uerm.ie. Natmaiis autemcorporis dixil, 
quia sunt corpora aiia (luidem nianu et arte elaborata, nl 
qu.-e ab arlificibus liunt , puta lurris atqiie navis; alia vero 
sic a natura prodeimt, nt arbores et animalium corpora. 
Porro organici dixit, lioc est ad aliquid parati et condili, 
ut est ad videndum oculiis, aurisque ad audiendum. Po- 
tentia autem vilam babentis, in se ipso. Potentia autem 
duplexest, aut secundum babitum aut secundum actio- 
nem : secundum actionem, ut vigilans babcre animani 
dicitur ; secundiim babitum autem , ut dormiens. Ut igitur 
et bic sub defiiiitioneni cadeiet, adjecit vocem polentia 
( Diog. V, 28-34 ). 

7. Antisthencs Cyniciis aTiXoxuwv, qu.isi pure puteque 
canis.cognominatusest. Diogenes Laertiiis( VI, 19) inbunc 
iliusit, veliit montis metu retincndae vitie cupidiorem, epi- 
grammate quod tale est : 

In vita canis acer eras, Antisltiencs, ut tu 
morderes vciiiis, liaiid tamen ore, homines. 

Mortuusesplilhisicus^dicetqiiis forte, Quid ad rem? 
Ductore oinnino «id liniina Ditisopus. 

Plcicita autem ejus b.Tcc-sunl : Doceri posse virtutem ; virf n- 
temesseoperum, neque verbismullisneque disciplinis indi- 
gentem ; sapientenique sibi ipsi sufficere : ipsius enim esse 
qii.iealiorum sunt omnia;nominisobscHritatembonum esso 
et labori simile; sapientem non secundiim constitutas leges 
rem publicamadministraturum, sed juxtavirlutisnormam ; 
ducturumque uxorem procreandorum liberorum causa, 
formosissimis quibusque congredieiiteni mulieribus; pr.Te- 
terea amaturum : solum quippe scire sapientem quaenam 
sint amore dign.Te. Sapienli nil novnm [nec arduum] ; 
dignus est qui ametur vir bonus; virtute prajditi amici; 
propugnatores faciundos qui animosi et jusli sint ; virtutem 
arma esse quse tolli non possini; pra!stat cnm paucis bouis 
adversus malos omnes quam cura multis malis adversus 
paucos bonos pugnarc ; soUicilc observandos inimicos : primi 
enim peccata sentiunt; justum virum pluris faciendura 
qiiam propinquuni; viii ac mulieris virtus eadein; liona 
puicbra, mala essc turpia; prava omnia aliena puta atqiic 
peregrina ; muriim tutissimum priidentiam esse : neqne enim 
decidere neque prodi; moenia struenda in nostris animi co- 
gitationibus quae expugnari nequeant (Diog. V', 10. 13). 

8. Arcesllaua. Hic, atloiescente quopiam ferocius quam 
par esset garriente, « Ncmone, inquit, scutica astragalis no- 
data bunc expugnabit? » Quendam male audicntem, tan- 
quain muliebria pateretur, quum objecisset, videii sibi FRAGMENTA. 159 XOZO), OTl oCl 50X£t ETSpOV IxEpOU [JLEti^OV civai , '/ipWTY]- 

(7£v, £t ouS^ To 0£xaSaxTu).ov Toy e^aSajiTuXou. II po? 
'AX£^tv£to'v Ttva ota)i£XTtxbv (jlt] Suvocfjievov xaT' a;iav 
Ttov ^VXe^ivou Tt oiriy/l^jSff^Oat , to <I>tXo;£vt.) Ttpb? tou? 
TAtvOiaxou; TroayOsv £t7r£v • Ixsivo; yap Tot auTOu xa- 
y.ox; aSovTag toutou? xaTaXafitov , auTO? Ta; TrXtvOoui; 
auTwv (Tuv£7raTr,(T£v , £t7rwv • toi; uuleT? TOt Ifxa Ota'iiO£i- 
p£Te, ouTw xayt)) toc u^ueTepa. 'Ilv Se e&peatXoycoTaTOi; 
otTtavT^aat euuToyo);, TretaTtxtoTaTo; Sl uTcep ovtivouv • 
Trapb xat TrXstous irpbc; auTOv a7r/qvT(>)v eti; Tr,v ffy_oXr,v, 
xaiTrep utt' o;uTr,TO? auTou £7rt7rX'r]TTo'iji£vot • aXX' ootto; 
£'^epov YjoetO!;, xat yap r,v txyaObi; acpoSpa, xat eX^rtSti^v 
uTro^riuTrXa? Tout; axouovTa;, Iv t£ tw ^it») xotvt>)vtxto- 
TaTOc ^jV, xat euEpyeTT^aat •jrpo/£ipo'TaTo; , xat XaO^tv 
Tyjv yotpiv dTU'.j)6TaTo.<; • £ia£XO())v youv TroTe 7rapa Ktv]- 
aiSiov voaouvTa, xai tS(>)v (XTropta OXtSouiEvov, xpuipa 
jiaXotVTtov uTreO-i^xe Tto 7rpoax£'|)aXat(o* xai S? eup(5)v, 
'< 'ApxeatXotou, ecpr, ,Tb ^ratyviov. d Kat Ttvo? (xpyupto- 
ly.aTa XaSo^vTO? ei? u7ro5o/r,v cptXtov , xai (i7roaT£pouvTO<;, 
oux (X7rv]Tr,a£v ouS£Trpoa£7rotv]aaTo (^rpoa^Trotv^Oyi Diog.). 
Ot Si (paatv eTrtTrjSe!; yprjaat, xai (ZTtoStoo^vTO? , eTret 
irevr,i; -^v, y^aptaaaOat. Oux eOepotTreue Se Ttva Ttov ^a- 
atXe'o)v • Stb xai TrpeaSEutov Trpbi; 'AvTtyovov UTrsp t^? 
TraTptSo?, oux l7r£TU/£v. 'Ilv Oa cptXouetpotxio? xat xa- 
Tacpepy)*;, xat £Tat'pat? auvtoxet. Kat 7roTe tov eptoptevov 
auTto A-/]ijto/ap£i 6u.tXouvTa xaTaXa6(5)v , U7r' (xv£;txa- 
xi'a<; 7rapay_t»)p£iv £cpri. npbi;"'ApiSr,Xov TrpoTEtvovTot Tt 
Oetoprijjia eTrt ouu.Troatou xai (x;touvTa e't<; auTb Xe'- 
ystv, eiTrsv • 'AXX' aurb touto [jtotXiaTa cc-tXoaocota!; totov, 
ItoJ tov xatpbv IxctaTtov eTrtaTaaOat. TtfAtov Se (5); c&t- 
Xo/Xov Trai^Et, Xeycov 

"Clz £t7r(j)v , 6y_),oio TrepiaTaatv etaxaTEOuvEv. 
Oi 5i [JLtv r)ijT£ YXauxa Trspi (nrti^at TspaTOuvTO , 
•/iXefxaTOv SstxvuvTE^' o9' ouvsxev 6x.Xoap£'axri; , 
ou [l£v(x. 7tpr,Y[xa , TtxXai;' Tt TtXaTuveat , r,>,t0toc <w; ; 

OuTto 8i (XTUcpoi; r,v , (5)aT£ Toti; fjtaOriTaii; Traprivei xai 
(xXX(i)v (xxouetv. 

9. 'ApyruTai;6 IIuOaYoptxbi; aTpar/;YS>v twv TroXtTtov 
ouSe^TTOTe rjTTViOri, cpOov/iOsi<; 5' (XTra; txcprixe t^Jjv aTpa- 
T-zii^iav, xat ot auTtxa £Xv]'.pOr,aav. 

'0 [jLOuatxbi; 'A py uTa<; 6v£t5t!^(3ijL£vo<; £7rt t(o tjLri ^^*" 
xoueaOat, £i7r£- Tb -j-ap opYavov uTrep efjtou OveiSt^o- 

!JL£VOV XaXEl. 

10. 'Avot^ap/^0? 6 'ASSviptTri? eXeye [jLr]Se aurb 
TOUTO etSevai , oTt ouScv oiSiV. 

11. Aiato7ro<;, ou/_ 6 [J.u0o7rotb<; , eypatj/e ^rspi 'RXe'- 
vr]<;, evOa cpr,at Ilava i/Ouv xaXeiaOai xr]TO)S-/] , ev 
TOUTto 0£ Tov (xaTepiTriv XiOov euptaxeaOat, 8; uTcb tw 
'/;Xt'(o (xvct7rT£Tat, Trotst Ss Trpb? cpiXTpa. alterum allero majus non esse, inlerrogavit, an ne id qni- 
(lem quod decem digitorum csset, eo^uod sex digitorum 
(Diog. /F, 34). Alexiuium quendam dialecticum Alexini 
qu.iedam commode ac pro merito enarrare non valentem , 
quid IMiiloxenus adversus lateritios operarios egisset, ad- 
nionuit. llle enim, quum carmina sua malc; cantantes 
offcndisset, lateres illorum conculcare cn^pit ac dicere : 
« Ut vos mea corruinpitis, itaego vestra dissipabo » (IV, 
30). Mire felix exslitit in inveniendo, quo objectis facili 
et prompfa responsione occurreret. Idem pr.-x; quovis alio 
persuadendi quiie vellet facilitate gaudebat : unde factinn 
est ut ad eum audiendum conducrent plurimi, quan- 
quam illius acumine compuncti. Quod tamcn illi aequo 
animo ac libenter tolerabant : erat enim vir egregie bonus, 
quique auditorum suorum animos spe impleret. Erat illi 
summa facilitas in communicandis rebus suis , atque a(\ 
ferenda beneficia promptus occurrebat : latere quoque 
gratiam omni studio quacrebat, fastum maxime exlior- 
rens. Sic ingressus aliquando ad Ctesibium aegrotum , 
vidensque eum inopia premi, clanculum marsupium pulvino 
supposuit : quo iile invento, « Arcesilai, inquit, b.c jocus » 
(IV, 37). Acceperat ab eo quidam ad excipiendos ami- 
cos argentea vasa; quae qiium is non redderet, non re- 
petiit ac semper dissimulavit. Aiunt alii de industria bBcc 
eum utenda dedisse, et quum ea ille redderet, quia paii- 
per erat, ci largitum fuisse (IV, 38). Regum neminem 
magnopere coluit. Sic etiam legatus pro patria ad Anligonum 
profectus , re infecta rediit. In puerorum amores pronior 
fiiit, et libidini indulgens scortis ntebatur. Hic alitpiando , 
quum deprebendisset puerum a se in deliciis babitum 
{Cleocharem) cum Deniocbare consuesse, cedere se j^ro 
sua patientia dixit. Aridclo in coMia quaestionem propo- 
nenti, atque ut super eo dissereret, exposcenti : « Atqui, 
inquit, boc ipsum pliilosopliiae proprium inprimis est , 
scire cujusque rei opportunitatem. » Timon ludit in eum, 
ut popularis aurae captatorem , bis versibus : 

Haec ait et medioe turbae sese intulit : illi 
ceu fringillae ululam circum slupuerc loi|uaces 
monstrantesque ievem : nain tu, vanissiine, plebis 
supplex caplator, (luid ob haec, vesane, ferocis? 

Ceternm ita moderatus et fastus fugiens erat, iit discipulos 
moneretet alios audire {Diog. IV, 40, 42). 

9. Archtjtas Pytbagoricus, quoties civium exercitui 
praeesset, nunquam superatus est : sed postqiiam semel 
iilum attigit invidia, imperio cessit, ac confestim cives 
clade affecti sunt ( Diog. VIII, 82). 

Archylas nmsicus, quum probro ei daretur quod exaii- 
diri non posset , respondit : « At instrumentum pro me de- 
certans loquitur » {Diog. VIII, 82). 

10. Anaxarchus Abderita dixit, se neid quidem ipsum 
scire , quod nibil sciret {Diog. IX, .58). 

11. jEsopiis, non ille fabulator, de Helena scripsit; iii 
qiio opere dicit, Pana vocari piscem celacei generis, in 
eoque lapidem asteritem inveniri , qui solis radiis inflam- 
metur, eumque arnoris illecebram conciliare. § 11. Eadcm ex Hesycliio Siiidas : kXata-Koc,, MiOptoiTou (xvaYvtoaTr,;. 'EYpat|/£ rUpt 'EXsvr]; • £v ut -prial nava IxOuv xa).£t- 
(jOat etc. — ifiXTpa. "EYpaLs xal MiOptocxTou i'^%ii>\).im . Eadem de asterite lapide (ex /Esopo) refert Hepbacstion. ap. Fbot. 
(od. 190 ( Wcsterm. Mylbogr. p. 199) : Ilivi (paatv t/6uv eTvat OaXtx^ratov xrjTcoor] , 6f).otov Tto Havt xaTot Tr,v 6'|tv. 'Ev 
TouTto XiOov £uptax£(iOat t6v (x^rTsptTriv, 6v £?; viXtov TeOevTa avairTeaOat • jroistv os xat Tipo; ^tXrpov. Toutov 6ri t6v XtOov zi/[z\ 
'MXevy], YXu|iriv eyovTa auT6v t6v tj^Ouv t6v Hava, xal Taurri sxe^priTO tr] aypaYtot. Cf. Plinius H. N. 37, 9. ICO HESYCHIl MILESII # B. 

12. Bttov 5 BopugOsvtTvi; iXeys. txr) eivat Oeoui;* 8ib 
xat icTTtv ei; auxbv £7rt'Ypaui.[jia • 

Bitova , xiv BopuCTOevvi; t^fjaz yri SxuOtcrffa , 

),£Y£tv dxouofjiev Oeouc w; ouoev eiaiv ovtw;. 

Kei [jLsv t6 56y(xa toijt' ex'»''^ ep.tjivcv , fjv av slxo; 

Aeysiv, qspovsTv oaw; ooy.sT' xaxw; (X£v, aXX' eSo^s. 

Nuv S' e; vocov ttecwv (j.axprjv xat [ay) Gavr; Seooixwi; 

6 (j./i Ocoui; eTvat Xevcov , 6 vnov oOSe [i),£']/ac , 

6'7roX)>d yXeudijai; ppOToiJ?, ocot GeoT; eSuov, 

oO [j.ouvov lc/dpr); uTiep pwijiwv te xat TpaTre^r,; 

xvtffij , li-KZi , 6uXr,[jLaatv Gewv ISaiffs ptva; • 

ouS' elrts (jLouvov , "ilXtTOv , (juyYvwTe Tot; Tiptv ' d),),d 

xat Ypat owxev eu^Jiapai; Tpd)(^riXov eti; £7r(<)5rjv 

xat axuTtatv ppaxtova; TteTretajjieva); ioriae' 

pd(jLvov T£ xat xXdSov Sdyvrji; uuep Gupr^v £Grix£v , 

dTtavTa [>.a.Ho^i r) Gav£tv £TOt(jLO? wv UTCOupY£tv. 

Mwpoc S' bc, TiGe/Ev Ttvo? (jLtaGou t6 GeTov elvat, 

(I)i; Twv Gewv ovtwv OTav Btwv Ge),);] vo(JLi?£tv. 

Toiydp (xdTXiV ^povwv, 6t' f|V djta; 6 Xe^A^oi; dvGpa^, 

Triv x^tpot Teiva; wSe uw;, XaTp', eTTte, x*'p^> IDouTeu. 

Btojv aXXo; 'ASorjpiTri? eypadiev =tvai Ttva? oixv^- 
cr£i(;, ev6a YiveaOai il (Jirivwv xrjv vuxra xat 'ii xrjv 
•f,u.epav. 

r. 

13. reveOXio; 6 naXatffxivo? ev axpotxffei [xta ijie- 
Xe'Ty]v oXrjV d7r£[Jt,VY)[jto'veuff£v. 

A. 

14. Aacpi5a? 6 TeXfjLiffffeui; Trafftv IXoioopeiTO , 
[x-ziSe auToiv cp£iSo'[jL£vo? twv Oewv • oib xat £/Opb<; f,v 
'ATTaXco Tw pafftXa Uepyiixov. Outo? IXOtov ttote eii; 
fluOtav, effxwTTxev etq xb (jtavTetov xat eTreyj-eXwv ^ptOTa, 
£t Tbv 17TTC0V eupr^ffOf £/pr,ff£ Bk auTO) £upr'ff£tv xa- 
y_£'o)i;. 'Ex£ivo(; Sk oieOpuXXr,ffe touto, wi; ouoe :^v auxw 
Vtttto?, ouSe aTTOiXeTO. 'Ava^rojpr^ffavxa Se ffuXXaSo'[jLe- 
vo<; "ATTaXo; IxeXeuffe xpr|[JLViffOr;vai. '0 8k to7toi;, ev 
to TouTO eyeveTO, exaXe^TO "1tt7T0i;, xai eyvoj Trpbi; Tto 
QavaTto, u.-^ £'|i£uff0at xb Xo^ytov. 

15. Aiaydpav tov Tv]XexX£t'Sou Edsua Oeaffa[jL£vo<; 
A7]ij.oxptTO<; 6 'ASSriptTVii; tovr]ffaTO auTbv oouXov ovTa 
[xupto)v opayr[jLtov, xai [jLaOv]Tr;v £7T0ir^ffaT0. 'O Se t^ 
Xupixv) £7TeO£TO^ e7T£xXii^0r) Se aOeoi;, [oi]dTt [touto B. 

12. Blon Borysthenites negabat esse deos, in quem pro- 
pterea scriplura tale exstat epigramma : 

Biona, quem Boryslhenes in Scythia produxit, 
hunc tradidisse accepimus deos nil esse omnino. 
Quod si. tenuisset fortiter placitum semel, dicturi 
eramus : Sentit ut placet : male hercle, at ita placeliat. 
Nunc vero", in moilium ut incidit longum et mori formi- 
dat], non esse qui dicit deos, qui templum nunquam aspc- 
xit,] derisor ille mortalium sacris (jui numen placant, 
non solum super allaribus , focis et sacia mensa 
adipc, nidore et Ihuribus narcs deorum implevit, 
nec id modo dixit tjuod soiet : Peccavi , veniam date de- 
liclis : ] sed anui facile pra?buit collura sibi excantandum, 
ol)edienter et loris devincienda brachia, 
rhamnunupie et lauri ramulos super fores posivit, 
quidquid velis promptus magis subire quam sepulcrum. 
Stolidus vero, ex mercedula qui divos suspendebat, 
ac si tunc essent (luando eos Bioni esse expediret. 
Frustra ergo sapiens iste stips , ut faclu'st carbo totus, 
sic ferme tendeus dexteram , Salve, inquit, Pluto, salve .' 

JBion alter Abderita in scriptissuis prodidit, esse regio- 
nes, ubl semestris nox sit, totidemque mensium dies 
(Diog. IV, 56-58). 

G. 

13. Genethlius Palaestinus declamationem integram sc- 
mel auditam memoriter rccitavit. 

D. 

14. Ca/J^idrts Telmisseus grammaticus nullum noncon- 
viciis lacessebat, ne adiis quidem ipsis abstinens; quam- 
obrem Attalo regi Pergami valde invisus fuit. Hic aJi- 
quando Pytliiam quuin adiisset, oraculo illusit, ac per 
risum sciscitatus, an equum esset inventurus, responsum 
accepit, non mullo post reperturum. Tum ille passim ja- 
ctavit, equum se neque habuisse neque amisisse. Quum au- 
tem revertentem enm Attaluscorripuisset et pra>cipitem dari 
jussisseteo inloco, qui Equus appellatur, moriturus in- 
tellexit oraculum non fuisse mentitum. 

15. Diagoram, Teleclidis fiiium , Democritus AMerita 
egregio ingenio praeditum cernens decem miliibus drachma- 
rum e servitute redemit, et in discipulorum numerum 
recepit. llle vero poesi lyricae operam dedit. Cognominatus § 13. Plenius h<TC Suidas : FeveOXtoi;, Fev^GXtou, naXatoTTvo? £X n^TptTjv, [jLaOr,Tri; Mtvouxtavou xat 'AyaTtriTou, dvTt- 
7iatS£uc7a; xaTa Td? 'AOfjVac Iva),Xtvix(p Ttf) 6taaf|[JL(t), 5£$t6; Trjv ipuatv, xat oXriv [X£X£'Tr,v d7iO[J.vri(j,ov£uaa? ev [suppl. [itqt] 
dxpod(T£t. T£X£UTa Se veoi; £tc5v xr)'. "Eypa^lie Ss AaXtd; f|TOt StaXE^Et;, xat MeXeTa? , (j)V E(jTtv 'O dTroXt; lauT6v aTcoxripuT- 
Twv [j.£Td Tf|V Twv 0r,S(Sv xxTacrxa^viv, lTp07r£[JL7iTtx6v Tipo; to'j; dauTOu eTaipoui;, AaSouxov xat 'Aax),r|7ctd5r|V, riavr,Yuptxov? 
[7T£VT£ addit Eudocia]. « Ad hunc Gcnethlium quasi studiorum sodalem, si Valesius recte conjecit, Menander librum 
Ue enconiiis misit. » Bf.rmiakdy. 

§ 14. Suidas : AaqjiSai;, T£X(j.tff£uc, Ypa[jL[xaTtx6; , yeypa^obi; ITEpt '0(JLiipou xat t^; auTOu 7iotri(j£wc OTt i^zvaa.^o. 'AOrj- 
vaTot ydp oux £OTpdT£Uffav inl "iXtov. "Hv Se outo; ),oiSopou(JL£voi; TiavTt, xat p-£'xpt; auT(7)v [jl9j 9£iS6(jL£vog T(J5v 0£(3v. Kat 
"ATTaXov (XEV t6v PafftXea n£pyd[jLou Std touto £X£tv auT^S £7rt6ouX£uovTa. Et; S£ Trjv lluOiav EXOovTa 7tot£ ffxti')7rT£tv el; t6 
p.avT£Tov, xat ETrtyEXwvTa epeaOat , el t6v tu^tov EupvQffst. Xpr,ffOr|vat Se auTtj), £upr;ff£tv Ta^Ew;. ETt^ exeTvov StaOpuXr,aai 
TOUTO, OTt \iYi5t f|V auT(5 iTiTco; [Lr)5k anuiltzo. "XvoLywri-riamTX ol CTuXXa66[jLevo; 'ATTaXo; £7T£Ta?£ xaTaxpri(jLvt(70r)vat. '£v m Ss 
TO^itp TouTO eyEvETO , ExaXETTO "Itttio; 6 totto;. Kai £yvw 7rp6; tw 0avdT(j) , [ir] v\it\)aBai t6 Xoytov . Outw; ouv iwSpiaci.z xaxto; 
d7r(»)X£To. Cf. Valerius Maxiinus 1 , 8, 8; Strabo XIV, p. 647 '; Jacobs. in Antliol. tom. XIII, p. 881 ; Cicero De fato c. 3. 

§ 15. Suidas : Atayopa;, TriXExXEtaou •?; TriXexXuTou, Mi^Xto;, ^tXoaoyo; xat aCTjJLaTwv 7T0tr|Tf,; * ov Eu^ud OeaCTd(i.evO(; FRAGMENTA. 161 ISo;a^ev, acp' o&] 5[io-:e/vo; ti<; ai-ciaOe\i; utc' auxou , 
w; 8r) TTaiava u^eXo^^xevo? , 6v auxb; £7roiV,a€v , e^w- 
[jio^caTO \j.^ xex),ocf£vat auTo'v jjiixpbv Si udTepov im- 
Sei^auevo; auTbv eur,[X£'pr,cev. 'EvTeuOev 5 AtaYo'pa!; 
XuuriOeli; eYpa'|/£ toui; 'ATToirupYiCovTai; Xo'you?, exTCXoj- 
civ tjo-iTac, Trjc; 7rep\ to OeTov So^iqq. 

ic. Ato'Swpo? 'lacreu;, 6 Kpovo<; eirixXY]v, StaXe- 
XTixb; , S; TrptoTo; tZo\z-^ eupetv Tbv xepaTivrjv xal Tbv 
lY>texaXutJtu£Vov [Xo'yov] , Tcapa IlToXefxatw tw ZojTrjpt 
otaTptSojv, Xo'you(; Ttvai; SiaXexTtxou; ripo)Tr,07i Trpbi; 
2Tt'X7ro)V0(;, Kat TTapayp^[ji.a \i^ SuvatJLevoi; StaAuaa- 
cOat, uirb tou paatXe^ox; toc te aXXa [eTt]eTt[jti^6v] , xai 
[§■^1 xai] Kpo'voi; 7]xouffev Iv orxtotJL^jLaTOi; [jie^pef e^eXOwv 
Se Tou (7U[ji.7roai'ou, xai Xo'yov yP*']'»? '^sp' TouTrpoSXv^- 
jjtaTOi;, dOu[ji.ia tov [5t'ov xaT£'(JTpet}/e. Ka\ effTtv et? au- 
Tov l7ri'Ypa[ji,[jta* 

Kpove AioSwpe , xt; ae Sai[JL6v(ov xax^ 

a9v)[JLl1[l ^UVcipUCTEV , 

Jv' auTo? auTOv £[jL6dXrii; £t; TapTapov 

STtiXTTWVo; ou Xuaa; lnr\ 
aIvtY[AaTw5ri ; TOiydp eupeOr); Kpovo; 

S$w0£v Tou pw xdcTtira te. 

Ilepi TouTOu cpr)ffi KaXXt[jLap; Iv l7rtYpa(JL[Jtafff 

auTO? 6 MwjjLo; 

lYpaipev ev to(xoi; , « 'O Kpovo; ecttI ffo^o; " . 

17. Arj^x^iiTpto; 6 ^aXrjpeu; xoffouTOV :^v £U7rpe7rri;, 
to; u7rd Ttvwv 7rpoffaYOpeuOr,vat AajjL^reTW xat /aptTO- 
fiXe^cpapo;. 

18. Ar,[jLTiTptd; Tt; eTepo; 'I;t'o)v e:rexXr,Ori, Sioti 
XeTTiSa; jrpuffa; xXe^rTWV Totl Iv 'AXi$avSp£ta Tri; ' Hpa; 
SYaXijLaTo; lcpo^paOr). 

19. AiSu[ji.o; 6 'AXe^avSpeu; Sta Tr^v 7rpb; toc (BtSXia 
l7rt[jL0vriv XaXxEvrepo; eTcey.Xr^Oyi. <I)affi Se auTbv ffu^- 
YeYpa'-?2vat uTrep Tot Tptff/tXta ^revTaxdffta pt6Xia. 

20. Apaxo)v 6 vo[jLoO£Tr,; ei; AtYivav l7r\ voiJtoOe- 
fftat; eucpr,[jLOU[JLevo; uTrb twv AiYivr^Ttov ev tw OeaTpoj 
l7rippn|/avTWV auTto l7r\ Ty]V xecpaXr^v TreTtxffou; 7rXei'ova; 
xat ytTtova; [xat tijLcxTia add. Suld.] cxTre^rvtYvi. 

21. Ari[Jtdxp tTO; riffxet TtotxiXo); Soxt[xot^eiv toi; est Allieiis, quod deos rejccil, postqiiain acmulus quidam ai tis 
ab eo insimulatus, quasi carmen ab ipso compositum surri- 
puissct, jurejurando factum crat detestatus, paullo tame» 
post illud carmen publicc recitans iaudem sibi paraverat. 
Qua aegritudine Diagoras scripsit orationes 'ATroTtupYiCovrai;, 
quae demonstrant ab opinione de deo eum descivisse. 

16. Diodorus lasensis, Cronus cognominatus , diale- 
cticus, primus putatur invenisse cornutum conclusionis 
genus et involutum. Hic apud Ptolemaeum Soterem com- 
morans quum propositas sibi a Stilpone quasdam qua-stio- 
nes dialeclicas protinus solvere nequivisset , ab rege et aliis 
modis increpilus et per ignominiam Cronus appellatusest. 
Egressus igitur e convivio conscriptoque de proposila quie- 
stione libello , ex moerore obiit. Est in ipsum epigramma in 
huncmodum : 

Crone Diodore , quis deorum te malis 

objeccrit doloribus , 
dic, ipse ut atrum sponte peteres Tartarum, 

Stilponis abdita liaud valens 
apcrire dicta ? Deprehensus es ICpovo; , 

Rho et Kappa demptis literis. 

De Iioc in Epigrammatibus ita Calliraacbus lusit : 

Parietibus ipse 

inscripsit Momus, quod Cronus est sapiens {DiogAl, \\\ , < 12). 

17. Demetrius Phalereus forma fuil tam eximia, ut a 
nonnullis Aa[j.n£Tw a nitore formae, et XapiTogXi^apo; a pal- 
pebrarum decore et gratia appellaretur (v. Diop'. V, 16). 

18. Demetriiis alter, cognomento Ixion dictus, quod de- 
prehensus est in furto , quo bracteas aureas Alexandrinae 
Juoonis simulacro surripere conabatur. 

19. Didymus Alexandrinus Clialcenterus (ahenea in- 
ttstina habens ) cognominatus est quod indefesso labore 
libris assideret : scripsisse supra ter mille et quingentos 
libros perhibetur. 

20. Draco legislator in .(Eginam profectus , faustisque po- 
pnli acclamationibus in Iheatro exceptus ob perlatas leges , 
multiludine petasorum, tunicarum et vestium in caput 
ipsius conjectarum suffocatus interiit. 

21. Democritus variis modis studebat explorare anirai xtX. uli ap. Hes. usque ad v. ETcoifjaaTO. 'O ok xat t^ Xupixri ^TteOcTo , toT; y.povoi; wv |jL£Ta (xard Kiister.) llivoapov xal 
BaxxuXi5r|V, MeXavtTtTttSou Se TipeffSuTepo; ' rjX[j.a!^£ toivuv or,' 'OXufjLTtidoi. 'E7t£xXr,0Y] &£ 'A6£o; StOTt touto £56?a^£v, acp' ou 
Tt; 6(jl6x£Xvo; alxtaOel; U7t' aOtou w; oi] Ttaidva di£X6[jL£vo; (I. ucp. ex Hes. ), 6v auxo; £7r£7rotr;X£t , e^wjj.ocraTO [xv) x£xXo?£vai 
TouTov, (jLtxpov Se uffTEpov £7ctS£i?d(jL£vo; auTov £ur|[A£priff£v. 'EvT£uO£v ouv 6 Atayopa; Xu;rr,0£t; £Ypa']/£ tou; xaXou(X£vou; 'Atto- 
TtupYtCovra; X^you;, dvajrwpriaiv auTOu xai IxTCTwatv (extituJiv conj. Hemsterh.) e^ovxa; Trj; Ttepl t6 0£iov56$ri;. KaTotx^^aa; 
6£ K6piv0ov 6 Atay6pa; , auToQt xov piov xaT£'(TTp£']j£v. 

§ 18. Suidas : Ar;(jLriTpio; , 6 £7ttxXriv 'l?twv, Ypa(ilAaTix6; , 'ASpa[jLUTTr,v6; , v^yovw; xaxd tou; Auyouctou tou Kataapo; 
y_p6vou; * 3; SteTpt^/^v ev Uegfi^id^. 'ETtExXrjOri $£ touto , w; [j.£v Ttv£; , St6Tt X^utSa; xp^^^d; xXeTtxwv tou Iv 'AXeSavSp^ia cv5; 
"Ifpa; dYdX(/.aTo; E^wpdOri * w; Se dXXot, OTt dn:£<juXr,a£v EuptitiS^Lov «I>iX6Tt(j.ov to 5pd(jLa £xov tov 'J|tova' £T£pot Se, oxt tiJj 
StoacxdXw 'Api<Txdp)(({) dvTripLaev, wc7t£p 6 'i|twv £u£pY£Tiriaaatv auTov Tot; Geoi; dxaptax£tv iTcexetpriaev. "EYpa^i^ Se 
jtoXXd, Eepi Twv £l; (i.t Xr,Y6vTwv ^r,(JLdTwv, xai dXXa Ilepl dvTwvu(j.twv , Ei; "0[JLripov l^riYriatv, El; 'HatoSov 6(jlo(w;. Cf. 
Diog. L. V, 84. 

§ 19- Suidas : A 1 5 u jjL ; , AtSij(xou TaptxoTCtoXou, Ypa[JL[JiaTix6; 'A ptaTdpy_£to;,'AX£?avSpEu;, yeyovw; ETti A.vTwvtou xal Ktxepwvo;, 
xal £w; A'JYOuaxou" XaXxevTEpo; xXriQEi; Sid xriv 7C£pi Td piSXia £7ct(jLovviv. 4>aai ydp a-jTov auYYEYP^^^V^vat uTCEp Td xpiaxiXia xal 
7C£vTax6ata ^tSXia. 

§ 20. Suidas : Apdxwv, 'AOrivato; vo^jLoOsTri;. Outo; eI; AtYtvav etc. usque ad dTCETcvtyri* xai Iv auxtj) h<x(ff\ xw OeaTptj)' 
Feyove Se TOt; xp6vot; xard tou; imct. aoqpou; , ■?) \).a.Xy.o-^ xai 7cp£a6'jT£po;. Trj youv XO' 'OXu(i.7cta5t to'j; v6u.ou; eOexo Y^pato; 
wv ToT; 'AOriVaiot;. 'EYpai{/£v 'r7coO)^,xa; £i; l7cri Tptaj(iXta. 

FnACMENT,V HISTOU GR. — VOL. IV. H 162 HESYCHII MILESII cpavTaffiai; , £pri[xaCwv evioxE xal toT? Ta'|)Oi? evStaTpt- 
(50JV. OuTO? vetijiaaEvoi; tvjv ouaiav tw aSsXcpw , xai tI,v 
iXocTTOJ [jLoIpav eXo^fjLEvoq, Toi(; YU[xvo(Jo:piaTaT<; (Twve'[ji.t^£ 
xai et? 'IvSiav aTu^pe xai AtOtoiTiav. 'EXOwv ( aveXOwv ?) 
Bl TaTCetvoTaTa St^yev, aTe Tr,v Traaav ouaiav xaTa- 
vaXtoxwi; , eTpecpeTO Te Sta Tr)V aTtopiav uub t^? dSeX- 
jpr;? (1. Tou dSeXcpou) AafJLddou. 'i2; Se TrpoeiTrwv Ttva 
Twv [ieXXo'vTt<jv 7iuSoxijj.r,Tcv, ev9e'ou oo'^ri<; Trapa toT? 
TrXetGTOK; r,?t(»j6r]. 'ESoxet os auToi, oip/o^i; eivat twv 
oXtov dTo'[jL0u?, xat xevbv, toc S' (xXXa TrdvTa vevoijtiaOat 
( So^d^caOai D. )• dTCCtpou; Te etvat xo'(Tixou?, xai yev- 
vr]To{jq xa\ tpOapTOu?, [jtriScv Te cx tou ^i^ ovtoi; yive- 
(lOat, [xrjSe ct; Tb fjt-J] ov cpOeipcaOat. Kal Tot^; dTo'[jLOu; 
dTTctpoui; eivat xaTa (jteyeOoi; xat ttX^Ooi;, (pe'pe(TOat 
6 ev Tw oXw Stvou[ji.evai;* xai ouTio TrdvTa toc cuyxpt- 
f/.aTa ycvvotv uup, uScop, dcpa , yr]v etvat yap xat 
TauTa e^ dTo'ijto)v Ttvwv auaTr^ijtaTa, (XTTcp eivat dTraOrj 
xat dvaXXoiojTa Sta Tr,v aTcppoTr,Ta. To'v tc r]Xtov xai 
Trjv aBlTi^^ri^j ex toioutcov St' wv (1. Stvwv Steph. ; Xetwv 
Menag. ) xat Treptcpcpwv oyxojv auyxcxpiaOat, xat 
Tr,v "l/uyriv 6(Jioioji;, rjv xat vouv TauTbv cTvat. "^Opav 
S' c?j[jLa(; xaT* ciStoXojv cfjLTTTOjacti; , irdvTa tc xot' dvdy- 
xr,v ytvcaOat, Trji; Sivrji; atTia; ouarj? tvj^; ycvcaccoi; 
TrdvTOJV, f,v dvdyxr,v Xeyet. Te'Xoi; S' etvai tviv euOu- 
[jLtav, ou Tr,v auTVjv ouaav tt] r;Sovri , wi; evtot Trapa- 
xouaavTc; c^eSe^^avTO ( c^r]yv^aavTO D. ) , dXXa xaO' v^v 
yaXrivwi; xai cuaTaOw; -^ "l"^*/'/) Stdyet, uTrb [jLrjSevbi; 
TapaTTO[JLc'vr] cpo'Sou -i^, SetatSat[jLOvt'ai;, r) (xXXou Ttvb; 
rraOoui;. KaXct Sc auTc^,v xat eueaTW xai uoXXoTi; dXXot; 
6vo'fJLaat. notr,Td Bt vo^jttLia eTvat, (puaci Sc dTO[JLa xat 
xevd (I. xev&'v ex D. ). 

29. Atoyevr); 6 'ATroXXojvtaTr]; cXeye aTOt/eTov 
elvat de'pa , xo'a[jLoui; aTreipoui; xat xevbv aTretpov, to'v 
Tc depa 7ruxvou[jLCVov xai dpatouiJLevov yevvviTtxbv eivat 
Twv xo'a[JLwv. OuScv ex tou [jLrj ovtoi; yiveaOat, ouSe et; 
Tb [i.ri ov cpOeipeaOat, Trjv y^v aTpoyyuXr]v, lpr]pei- 
Cfxevriv cv tw [jteaw Tr,v auaTaatv eiXricpuTav xaT^t tc^v 
ex Tou Oep[jLou Trcpt^op&v , xai Tr^^tv uTrb tou i^u)(pou. 23, E7rt[xevtSou tou Kpv]Tbi; Xo'yc(;, (5)? e;r^p- 
/_£To ■?) 'l/u/r] , OTC vjSouXcTO, xai 6Tro'aov vjOcXc xatpbv, 
xat TrdXtv e7ravr]p/eT0- TeXeuTv^aavTOi; Se auTou , to 
CEp[xa eupcOv) ypd[jLijLaai xaTaaTtXTOv. 

24. Ep[JLoyevv]i; 6 ^r]Twp TcXeuT>iaac dveTfjLv^Ov], imaginationes, solitarius vivens el in sepulcris degens ( D. 
IX, 38). Hic in cernendo haereditatem cum fratre mi- 
norem portionem delegit; qua instructus Indiam adiit et 
^tiiiopiam , et Gymnosopliistis se conjunxit ( D. IX, 35). 
Inde rcgressus parcissime vixit, quippe qui rem suam 
omnem consumpserat, et egestatem subsidio Damasi fratris 
sustentavit. Ubi vero futura quaedam prajdixerat sequens- 
que rcrum eventus famam ei conciliaverat , divinisjam 
lionoribus dignus a plerisque judicatus est ( IX , 39 ). Sunt 
autem ejus placita haec : Principia omnium esse atomos 
atque inane, cetera cuncfa in opinione sita esse. Infinitos 
esse mundos , generationi et corruptioni obnoxios. Nihil ex 
eo quod non sit fieri, neque in id quod haudquaquam sit 
corrumpi. Atomos praeterea et magnitudine et numero esse 
infinitas ferrique in toto ac rotari , atque ita concretiones 
omnes gignere, ignem , aquam , aerem , terram : quippe et 
liaec ex atomis quibusdara constare ; esseque passioni et 
iminutationi ob firmitatem ac soiiditatem minime obnoxia. 
Solem item et lunam ex hujusmodi LTevibus ac rotundis 
massis esse compositam , animamque similiter, quam idem 
esse quod mentem dicit. Cernere nos incidenlibus in obtu- 
tus nostros rerum imaginibus. Uunctaque secundum ne- 
cessitatem fieri , quum sit vertigo causa generationis 
omnium, quam necessitatem dicit. Finem vero esse rectura 
quiefumque animi statum , quam £u6u(jiiav vocat, quae non 
idem sit quod voluptas, ut quidam male intelligentes acce- 
perunt, verum secundum quam animus magna Iranquillitafe 
constantiaque beatus est, dum nullo metu , nulla supersti- 
tione aut alia quavis perturbatlone agitatur. Eandem vero 
et euEffTio appellat compluribusque aliis nominibus. Jus et 
fas ab hominibus factum , natura vero esse atomos atque 
inane (Diog. IX, 44. 45). 

22. /J/o^enes Apolloniates dixit elementum esse aerem, 
mundos infinitos et inane infinitum : densatumque aerem 
ac rarescentem mundos gignere : nihil ex eo quod non 
sit fieri neque in id quod non sit corrumpi : terram esse 
rotundam atque in medio infixam, eamque cepisse com- 
pagem secundum illam quae ex calido est circumferen- 
tiam, ex frigido concretionem ac soliditalem accepisse 
(D. IX, 57). 

E. 

23. Epimenidis Cretensis anima narratur corpore ex- 
cessisse, quando et quamdin ipse voluisset, et denuore- 
versa esse : mortui pellem literis notatam esse reperlam 
fama est. 

24. Hermogenes rhetor post obitum dissectus est, ejus- § 23. Suidas: 'E7ri[jLevt8r)c, «taiaTouv^ AoatdSou ^ 'AYtaadp/ou ( 'Ayyiadpj^ou em. Bernh, ) ulo;, xai (X'0Tp6c BXdffrai; 
( BXatatr,; Eudoc, ) , Kpri; d7i6 KvcocfaoO, enoTioio;' ou Xoyoi; cb; iy.Qi ■i\'i^\i'/JhiOVi6<30sy\')tkzvm^b-^,v.rn TidXtv eta^^^et ev tw 
<i(o[JLaTt • T£X£UTr,aavTo; 0£ autou , Troppto ypovcjv (tt. xp- om. cod. V. ) t6 6ep(xa £upf;a0ai Ypd[;.(xaat xaTdffTixTOV. refove Si 
£7tl Trj; X' 'QXu(j.7vtd6o:; , cb? TrpoTcpEuetv >cal tcov C xXriOsvTcov ffoipcov, ^ xat et:' auTtov y^vsffSat. 'Exd9r,p£ youv Td; 'A6r,va(; tou 
KuXwvetou dyoui; xaxd Tr;v [xo' ((xir' Diog. ) '0Xu(X7rtdSa , y^patoi; tov. "EYpatL^ Sl TcoXXi £7ttxwi; xat xaTaXoyciiSriv (xuffTripid 
Ttva xal xa9ap(xou; xal dXXa alviYfxaTtbSr). rfp6; toutov fpdqp^t SoXcov 6 vo(xo9£Tri:; , (X£(X{p6(X£vo; tv;? TtoX^ca; xd6apfftv. Outoi; 
iX^Tiavj pv' (p(x' cod. V.) etv) , td Se f (sic vv. dd. pro vg. ti) £xaQ£u5r)ff£v. Kal 7rapoi(xta T6 'E7ii(X£viS£tov 6£p(xa 

ETci TCOV d7ro9£'TO)V. 

§ 24. Suidas : Ep(X07£vr);, Tapffeu;, 6 E7ttxXr,v EuffTV/p , aoytffTr,;- ou f,xouff£ xai Mouffcovto; 6 iptXoffO^o; [xat Mdpxoc 
o pafftXEu;]. rEyove Se £7ti 3Idpxou tou PaatXso);, £u?u£ffTaTO(; , xat tr); i^).tx(a; aurou ivScEffTEpai; u7rap;(ouffr); (xaXXov -i] 9p6- FRAGMElNTA. I6S xat eupsOr) ■?! xapS(a aurou T£Tpi/wtjt.£V7i, xat tw ii^^i- 
Oei TToXu Trji; avOpojTreia? cpudeoj? uTrspSaXXouca. 

25. 'E paToaOf vr) ? oia TO SsuTepsuEiv TiavTi eiSet 
TtaiSeta? toT; axpot; EYyt^ojv, liv^Ta exAr^Or). 

26. EuptTTiSr, ? xaTOt Triv -^[xepav , t^v Ivixojv 
"EXXrjve? riepo-a; Iv Trj xaTa Se^p^ou vau[7.a)^ta , vev- 
vStTai , euTU/iav Trpoffr)tJLatvo)V 'AOrivatoi?. 

27. EuxXEtSr)? 6 Meyapt^to? \i-zxoL Trjv tou 2o)- 
xpaToui; TsXeuTrjV nXaTOJva xai tou? XotTCOui; '^tXoao-Jioui; 
ISe^^aTO, SetuavTai; Tr,v waoTriTa twv Tupavvo)v. Outoi; 
£v TO ayaOov aTrecpaiveTO ttoXXoi; 6vo'tJtaat xaAOuaevov, 
6t£ pt£V yap cppovrjCTiv, 6t£ Se Oebv, xat aXXoT£ votiv xat 
Tot Xoiira. Tot S' avTtX£i(ji.£va Tw aYaOo) aV|iip£i , 
cpaaxo)v (Jtri Eivat. Tati; Se u7:oS£t;£fftv IvtffTaTO, ou 
xaTOt XriapLaTa , (itXXa xaT iTrtcpopotv. 

38. 'E"JTtxou pc)v Ttv£<; Sta€otXXovT£; cpaat Trpbi; ITu- 
6oxX£a t5)patov ovTa ypot^jiai auTo'v « KaO^Soutjtat Ttpoff- 
ooxwv TrjV laepTrjV xai laodeow ffou eiffoSov. » Kai Iv tw 
Ilept TeXoui; outo) Ypdtcpeiv « Ou yap eYwye £/0) ti vor^ffco 
TaYOtObv, (xcpatpoiv [Jt£v Ti<; 8t' cxcppoStff to)v , (xcpatpwv 81 
Ti? Stot jfuXwv ■^jSovai;, xai T^t? St' (xxpoa[jtotTO)v [xat 
Toci; Siot [jLop-fcov add. Diog. ]. » <I>affi xatTrepi Naufft- 
cpotvoui: Tou [jtaOr|TOu nuppo)vo<; Ypa^stv autcsv « TauTa 
r^YOYEV auTov eti; exffTafftvTotauTriv , (^jffTe^jtoi XotSopeT- 
ffOat , xai (XTToxaXeiv StSotffxaXov. » IlvEu^xovdt t? aoTOV 
IxctXet, xai cxYp(xtji.[JiaTOv xat (XTraTetova xai 7ro'pvov. Toui; 
Te Trept IIXotTo^va Atovuffox^jXaxai;, xat auTOv TIXctTWVa 
j^puffouv, xat 'ApiffTOTeXr) (XffO)TOV cpaY(3VTa y^P '^''1^ 
TraTptoav ouffiav ffTpaT£U£ffOat xat cpap^jtaxoTro^XEtv 
cpop(Jtocpo'pov Te npo)TaYo'pav, xai y^ot.'fioi. Ar,iji.oxpt'TOU , 
xai Iv xo)[jt.at<; •^poi[t.it.0i':0L StS(XffX£iv. 'Hp(xxX£iTOv te 
(jLt[jtriTV ( 1. xuxrjTrjv ex D. ) , xa\ Ari[i.()xpiTOV Ar)p()- 
xptTOv , xai 'AvTi'So)pov SatviStopov , tou; Te KuCtxr;- 
voui; ( Kuvtxoui; em. Reines. ) r/^Opoui; t^(; 'EXXotSo<;, 
xat Touc StaXexTtxou; 7roXucpOov£pou<;, Iluppo^vot te 
(X(jtaO^ xai cxTOtSeuTOV. XpufftTrTro; oe l^r^Xou auTOV 
Iv 7roXuYpacpi'(x* oOev auTOv Kapv£otSr,i; TrapotfftTOv twv 
Ixetvou pt§Xt'o)v txTroxaXEi* ei Yc^p tt '(poL-^oi.i 6 'ETrtxou- 
po<;, lcptXov£tX£i TOffouTOv Ypa'!'!^! 6 XpufftTTTroi;, xa^t Stot qiie cor inventum pilis obsitum, multoque majus quam 
Iiominis natura patiatur. 

25. Eralosthenes Beta cognominatus est, quod summis 
proximus, in omni disciplinac gcnere secundas teneret. 

2G. Euripides diem, quo Graoci Persas proelio navali 
cum Xerxe coramisso profligarunt , natalem habuit, Atlic- 
niensibus prosperam fortunam portendens. 

25. Euclides Megarensis a Socratis nece Platonem et 
reliquam piiilosophorum turbam, qui tyrannorum crude- 
litatem metuebant , in domum suam receptavit. Hic bonuni 
esse iinum definivit muitis nominibus appellalum: ali- 
quando enim boc dici prudentiam , quandoque deum , alias 
mentem vocari ct hujusmodi cetera. Quse bono adversa 
viderentur sustulit , ea ne esse quidem dicens. Utebatur 
prohationibus, non his qu<ie per assumptiones , sed qu.Te per 
conclusiones fiunt ( Diog. II, 106). 

28. Epicurum mii probri insimulant, eum ad Pylho- 
clem formosum adolescentem in ha.'C verba scripsisse re- 
ferunt : Amabilem tuum et divinum sedebo operiens 
ingressum ( D. X , 5 ) : item in libro De fine sic scripsisse : 
Equidem ignoro, quid de summo bono staiuam, si tol- 
lam voluptates, quas sapor ministrat, aut Veneri.f 
usus affert, aut quibus aures permulcentur (X , 6). 
Fcrunt eundem de Nausipbane Pyrrhonis discipulo scri- 
bere : Hsec adduxerunt ilium in tantam animi insolen- 
iiam, ut me malediciis sugillaret vociiareique se ma- 
gisirum meum. Pulmonem quoque ipsum et indoctum 
et deceptorem et scortum vocabat; Platonis item seclatores 
Dionysii assentatores , Platonem quoque ipsum aureum; 
Aristotelem prodigum , qui patrimonio consumpto militas- 
set et medicamenta vendidisset; bajulum Prolagoram et 
scribam Democriti, qui in vicis literas docuisset; Heracli- 
tu«i quoque turbatorem, Democrittim Lerocritum (sive 
Nugatorem) et Antidorum Sajnidorum (sive Donisblan- 
dientera); Cynicos inimicos Graeciie et dialecticos ni- 
mium invidos; Pyrrhonem quoque indoctum et imperitum 
appellabat (X, 8). ^EmuIatusest illuni Chrysippus in li- 
brorum multitudine ; quare eum Carneades parasitum illiiis 
librorum dicit : nam si quid Epicurus scriberet , tantundem vrjffti; U7t£p£tx£v, aXX' oOx eU [J-axpov TauTr)? ct.nr\kaL\jGB' Y£v6[i£V0i; ^ap Trspi toc x5' iTr) e^effTr) twv qjpEvtSv, xat rjv dXXoio; auTOU, 
txriSsjjna; d:f opjAv;; Y£vo[ji£vr,; r] dpptjOffTta; tou ffcojAaTo; " (iiffte xai Tiva; dTroffxtoTTTetv sl; toutovI tov TptffdOXtov toSe t6 X6- 
Yiov • 'EpfJLoyevrjg 6 £v Ttatffl Y^pt^v, ev ce Yspouffi Tiai?. *flXr,v Trepi t6v tri' ?] x' ypoww Y£v6{Jievoi; Ypd^st Tauta Ta pt^Xia Td 
YcjJLOVTa 8au[jidT(ji)v, T£}(vy)v pr,TOpixr,v, r,v [jLETd y.cTpa; syouffiv aTtavTe; , nspt ffTdffetov ptSXiov ev, Hept iSctov X6you pt6).ia (i', 
IlEpi KotXrii; luptac ^*. 4>tX6ffTpaTo; 8s 6 Ar,[xvto; £v Tati; nept TtSv ffoqsiffTtov dvaypafat; TauTd lyrifftv nspi auTOu " « 'Ep[JioYevri; 
Se xt),. (Vide Vit. Sophjst. p. 575). » Ai^vfzai os touto uno tiviov, oxt T£>,£UTr,ffavTo; auTOu dv£T(jir,Ovi xai eupsOri r) xapSta 
auTou T£Tpty.(o[j.£vyi , xai Tto [jLEYeOct TtoXu Trj; dvOptoTteta; (puffetoi; uTTcpSdXXouffa. Kai TauTa [isv Tot Ttepi auTOu dS6[jL£va. 

§ 25. Siiidas ; 'EpaTOffOevrii;, 'AY>>aou • ot Ss 'A[JiSpofftou • Kuprjvato;, [jLa0r,TriC ^tXoffo^ou 'AptffTtovo? Xtou, Ypa[JL[JLaTtxou 
6^ Auffavtou Tou Kuprivaiou )tbti KaX),t(jLdxou tou TrotriTOU. MeT£7rc'(/.p0ri os e? 'AOr,v(ov utio tou TptTOU llToXe^iLaiou , xai ote- 
TptiJ/e [A£xpt Tou 7r£[jLTrTou. dtd 0£ TO 6£UT£p£Uctv Ev TTavTt £tO£t 7raio£ia; Tot; dxpot; £YY'-ffavTa Brjta (^d pr,[xaTa codd. ) £7te- 
xXr,Ori. 01 0£ xai 0£UT£pov ^i veov nXdTtova, dXXot IIsvTaOXov £xdX£ffav. 'ETSxOri oe px^' 'OXu[jL7itd6t , xai eTeX^UTViffEV 7t' dTtov 
YEYOvtb; , d;roffx6[X£vo; Tpocp?,; otd t6 d(jL6Xu(oTT£tv , [j.aOr,Tr,v £7ttffr,[xov xaTaXtTttbv 'AptffTO^dvr,^ t6v Bu^dvTtov • ou TtdXtv 'Api- 
ffTapxo;. Ma6r,Tai o- auTou Mvaffea; xai M£vav6po; xai "Aptffxti;. 'Eypai<\iz 6e iftX^ffoqpa xai ;tot^[xaTa xai iffTOpia;, 'AffTpo- 
vo[J.tav 9i KaTaffT£ptff[xou; ( KaTaffTripiY[JLOUi; codd. ) , llepi t<ov xaTd qjtXoffoytav alp£'ff£(ov, HEpi dXuTtta; , AiaX^YOu; uoXXou; 
xai Ypa[jL[).aTtxd ffu^vd. 

§ 26. Cf. praiter ceteros Suidas v. E upt7tt6ri; : 'Ev 6e t?, 6ta6dff£t Ee'p?ou exuocpopeiTo teoTfj; (JLr,Tp6;, xal £T£'xOr, xaO' 
riv :?i[i£pav "EXXrive; erpeiJjavTo tou; Ilepffa;. Qua) cum verbis Nostri minus quam in ceteris locis alia concinunt. 

11. 164 HESYCIIIl MILESir TOUTO TToXXaxi? xa auToc ^iyp^xt^i xai to ETreXObv, xa\ 
aSto'p0WTa £iax£ tw iTrstYEcOai, xai Ta (xapTupta to- 
crauTa laTtv, co; £X£ivci)v [xo'vov Y£p.£tv t^ piSXia. Kat 
TouTo'v cpaffi TYjv otp^/^^iV Ypapi-IJi-s^ToSioaaxaXov y^Y^^^^- 
crOat, ETTEtTa 7r£ptTu/o'vTa toT? ArjUoxpiTOu ptSXiot; etti 
cptXoao'x»tav ai^af otb xai Ti[Ji.t.ov outcj) XsyEt TTEpt 
auTOu- 

"r<7TaTo; au tpycixwv xal xOvTaxo; £x Ia|j.ou dXOcbv 
Ypa|A[xa6i5aaxaXi5r|?, avaycoYOTaxoc ^coovxcov. 

ISoaYidOK; §£ iS' •?]y.£pa? , £t? TrueXov hiSr^ yaXxviv 
X£xpa[jt£vrjV uSaTi 0£p[i.i[), xat aiTV^aa? axpaTOv 
£ppc)cpr,<7£ , ToT? T£ cpiXot? TTapaYY^tXtx^ Ttov ooY[Ji.a- 
Ttov [jLet«.v9i<70at, eT£X£UTr,c7£. Kat ecjTiv £t; auTOV £TTt- 
Ypa[jL[jLa" 

Xaip£T£ xai [j.e[xvrioG£ toc ooyiJiaTa , tout' 'ETiixoupo; 

uorxaTOv ETne (pi),oi? Ttpwto; ( olatv D. ) dTTO^OtfXcvo;. 
XaXx^v ( 1. 0£p(xv;v ex D.) £t? t^ucXov ydp eorYiXuOc, xal tov 

[ dxpaTOv 

laTiauev eTx' dt5r,v i|/u)(p6v erteaTrdcraTO. 

29. 'E[J!.Tr£ OOXX^ ?. "AxpcOVO^TOU laTpOU T(5TC0V at- 

TOuvTo? Tiapa Trji; pouXrii; 'AxpaYavTtvcjJv £t(; xaTaffxeurjV 
TTaTpcoou p.vriij.aTO? , Sta ttjv Iv toi; laTpoT? (xxpo'Tr,Ta, 
7rap£XQc))v 6 'E[ji.7r£ooxX'^i; IxtoXuae , toc t£ cxXXa Trspt 
tao^TVjTOC BiaXs.^/jitK; , xai TOtouTo'v Tt lptoTr,aa;, « Tt 
o' £TttYpa''];ojjtev IXeYcTov; rj touto; 

'Axpov tT/Tpbv "Axpcov' 'AxpayavTTvov TtaTpo; dxpou 
xpuTtTEi xpv][J.v6i; dxpoi; 7t;aTpi5o; dxpOTaTr,; « 

O&TO; cx7roaTei'Xa<; Tr,v vexpav (xv0po)7TOv ^waav, xat 
So^aaOeti; Ouaiav auveTeXst. Ilapyiaav Ss xai tcov cpt'Xo)v 
Ttve^;. MeTot Se Tr,v £uo)y(t'av , oi [jtev cxXXot yo)piaO£'vT£<; 
cxv£7rauaavT0, ot [jlev utto toi? oevSp^atv, c.o<; (XYpou 7ra- 

paX£t[JL£VOU, Ot o' OTtr, pouXotVTO" aUTO; 0£ £[J.£tV£V £Trt 

TOu TO^rou, £cp' ou7r£p xaT£X£xXtTO. 'ii; 8' r,[ji£pa<; Y£VY)- 
Oetari^; l^aveaTviaav , ouy^ £up£'Ov) [jlo'vo<;, Zvjtou^jlevou Bk 
xat Ttov oixeTwv (xvaxptvoij.£vo)v , xai cpaaxo'vTtov [x-J) 
etievat, el; Tt<; esr, [jLe'ao)v vuxtoiv cpc»)vvi<; uTT£p[jL£Y£Oou<; 
ctxouaat TrpoaxaXou[j.£'vr,(; 'EtxTrEooxXea , etTa l^ava- 
aTotvta ItopaxEvat cpto<; oupotvtov, cxXXo ol [JLr^Sev. Ttov 
Bk lx7rXaY£VT0)v £vo[JLia8vj o£iv Oueiv auTO) xaOixTrep Oew. 
Tr,v cxTTVOuv cpaat toiouto'v ti eivat , e^i; TpicxxovTa *?,[/.£- 
ptov r/ipETv (XTTvouv To cw[t.<x xai (xatTOv ( 1. dcacpuxTOV ). 
OuTo; 6 'E[JLTt£coxXvi<; 7roXXa<; Ttov TroXtTtScov (x^rpotxou? 
ouaa<; iTrpoixtae otoc tov 7rapo'vTa TrXouTOV Stb xai 7rop- 
cpupav cxveXaSe x»l oTpcjcptov ETreO^TO ypuaouv, STt t£ 
£[jL6aoa<; yaXxoti; xat aT£[jL(j!.a A£Xcptxo'v. K()[jtr, te t^v 
auTW paOeta. Kai TraTS^? (xx(3Xou0ot , xai auTOi; cx£i 
crxuOpcjOTrb; lcp' £vb<; a^r^[j.aTo<; riv. TotouTO<; Sv] TrpoviEt, 
Ttov TToXtTwv lvTU/o'vTcov xat TOUTO (x;to)aocvTO)v oiovet 
paaiX£ta<; Ttvb? 7rapotar,[jLov. "YaTepov Ss ota Ttva 7ra- 
vvp/uptv 7rop£U(3[j.£vo<; lcp' aij.oc;r,(; to? ei? M£aarivr,v , 
£Tr£a£, xat Tbv [jLvipbv IxXcxaOr,, xat voar^aa<; Ix toutou 
lT£X£urr,a£v, &^ cpvjai NeavOvj^; 6 Ku^ixr,vo'?. scriberc ct Chrysippus contendebat. Atquc itlco et sa3- 
pius eadcm scriptis prodidit et quicquid in menlem ve- 
niret alque inemendata reliquit propter festinationem , 
totque testimonia inserit , ut iis solis libri pleni essc videan- 
tur (X, 26). Initio literarum elementa docuisse raemo- 
ratur, postca nactum Democrili scripta , curriculo ad phi- 
losopltiam transisse : unde Timon sic de illo : 

Lltimus ex physicis et pessimu', cui .Samus altrix, 
gratnmalicae doctor, hominumtiue rudissimu' longe ( X» 5). 

Quum quattuordecim dies seger decubuisset, labrum a>neum 
calda infusa temperatum ingressus , meri poculura i)opo- 
scit, hausitque, et praesentibus aniicis mandans, ut tradi- 
torum dogmatum memores essent, vitara finivit. Exstatque 
lioc in eum epigramma : 

Hoc moriens caris Epicurus dixit amicis ; 

Dogmatis o memores usque valete mei ! 
Nam calidam ingressus pelvim praedulce meracum 

hausit, deinde subit algida regna Stygis ( X, 16 ). 

29. Empedocles. Acrone ( qiiasi dicas Summone ) me- 
dico locum sibi ad construendum paternum monumentum 
a senatu postulante, quod inter medicos arte praccipue ex- 
celleret, in medium surrexit Empedocles et fieri prohibuit, 
atque inter cetera quaj de aequalitate disseruit, ita illum 
rogare coepit : « Cujusraodi inscribemus elegos? num lios? 

Summonem summum summi patris ex Acragante 
hic summus summaj collis habct patriae (D. VIII, 65 ). » 

Iste quum in opinionem hominum irrepsisset ob rcstitutam 
vitae raortuam mulierera , sacrificiura fecit. Adcrant etiam 
ex araicis nonnulli. Peracto deinde convivio, ceteri qui- 
dem loco paululum digressi , alii sub arboribus ( adjacebat 
ager)sead quiescendum composuerunt, alii quocumque 
visum est in loco quieverunt, ipse ubi accubuerat perman- 
sit. Mane autem facto e somno cxcitis ceteris solus ipse 
repertus non est. Facta autem diligenti inquisitione e servis 
qui rogabantur negabantque se scire, unus affuit qui di- 
ceret se nocte raedia ingentem exaudisse vocem Empedo- 
clcm vocantem , tum vero ubi surrexisset, ccelestem vidisse 
lucem, nihil aliud. Attonifis rei miraculo omnibus, placuit 
illi ut deo rem divinam fieri oportere ( D. Ylil, 67 ). Porro 
quod de exanimi muliere fertur niiraculum, ejiismodi esse 
perhibent, ut illa triginla diebus absque spiritu pulsusque 
motu corpus integrum conservaverit (VIII, 61 ). Empedo- 
cles multas puellas populares suas indotatas ex privatis 
opibus dote locupletavit : propterea etiam piirpuram 
svimpsit et aureo strophio usiis fuit, ac crepidas <Treas in- 
duit, et vittam Delpbicam. Capilliis illi erat promissiis; 
pueros alebat asseclas , iiise severitatis seraper plenus in 
uno eodemque tenore perseverabat ; sic in publicum pro- 
dibat, civibus ipsi occursantibus, atque admirantibus hoc 
tanquam imperii cujusdam insigne. Postremo ad festum 
solenne dum curru invectus Messanam petit, prolapsus 
crns perfregit , u