Skip to main content

Full text of "Francisci Redi patritii Aretini Experimenta circa generationem insectorum"

See other formats
, Ti m ijict^ya^/. A^/r t/^^ /w^^ / , (^dr^crfp- 
i fi 


I 

f -• % - ^»^'' Francisci REI>f^'7^X 

(.. ■■.\ w\ 

Piitritii Aretini , 

EXPERIMEI^^ i'-A 

circa generationein 

INSECTORVM 

A D 

y^ohiliffimtim Virum 

CAROLVM DATI. 
AMSTELODAMI, 
Sumptibus ANDREiE Frisii 

M. D C. LX X I. Clariffimo d^ ConfultiJJtmo 

Viro 

D o M I N o 

D"<'- P E T R O 

C O E N I S S E N 

I. V. D. 

s. 

QUa^fitam dudum occa- 
fionem privatum no- 
ftrum amorem proferendi in 
publicum^ fateor^ ambabus, 
quod ajunt, manibusarri- 
pui ^ & libello huiCjqui infe- 
ftorum curiofiiTimam gene- 
rationem & m.etam.orphofin 
ocuUs ipedantium pariter & 
^ 3 ^^^^ auribus legentium objicit, 
quem Francifcus Redi , pa- 
tritius Aretinus cum civibus 
{uis Italice loqui fecerat, ego. 
ut omnibus fecreta fua pan- 
deret , Latine loqui curavi , 
nominis tui infcriptionem 
pr^fixi , ut dedicatione hac 
me jam dudum tibi addi- 
(Slum dicatumque effe de- 
monftrarem. Quid ni face- 
rem^cum nihil invenerim te 
amabiUus y nihil amantius , 
quorum ucrumcjue cum in 
te fummae virtutis fit j alte- 
terum fehcitatis etiam eft 
mea: : quod nimirum omni- 
bus charus^ omnibus jucun- 

dus dus cum fis^mihi quafi ultro 
detulifti , quam tot alii am- 
biunt amicitiam. Non hic 
tamen diducam longius 
quantum in te fit amoris, 
officii^feduUtatis^ dihgentixj 
qu^nam in convidu comi- 
tas^faciUtas^ fynceritas:quam 
ubique candidus ^ quam et- 
iam eruditus & htteratus, 
quam in veteri^quam in no- 
flrorum temporum liiftoria 
verfatus , nihil^ inquam^ ho- 
rum attingam ^ ne vel in 
adulationem abeat amiciti^ 
fimplex profeffio^ vel invido 
forte aUcui laudes aUunde 
conquifit^ in te translat^ 
* 4 effe effc videantur. Fruor cg-o 
privatim iftis bonis , &: fruar 
tamdiu cum paucis , quan> 
diu theiauros doclrin^ tux 
claufos tenebis in peclore, 
ncc publici ]uris faciesj Sc 
quamdiu privata illa , quse 
Te tam largiter beavitfor- 
tuna contentus ^ non afpira- 
bis ad iocum aliquem^ unde 
lumen tuum radios poilit in 
|. lures i^argere^ qua in men- 
te ut diu perfeveres^ quo mi- 
hi frequentior jucundiorque 
tui fit copia , optarem votis 
omnibus j fi amiciti^ Uceret 
fui majorem quam amiei 
rationem habere. Quo ne 

me me {cclere contaminem^vcr- 
tam potius vota;, & flagi- 
tabo y non tantum petam , 
ut prodeas amice, prodeas 
in publicum , faciasque ut 
quantum propter occupa- 
tiones a conviclu familiari- 
tateque noftra fieret decel- 
fio y tantum ex glori^e tuo^ 
fru6lu jucunditatis accede- 
ret amico , quod quam vo- 
veat ex animo teftatur liac 
fideij amoris y obfervantio:- 
que fuar perpetua teflera 

C/. DG7nme 

Jimkorum ttiorum 

tui amantiflimus 

A. Frisivs. 

L E- L E C T O R I 
B E N E V O L O. 

ANtCA ^uam huc pedem infe^ 
roi ^ trlhm teverhisalloquar 
necejje eji. Verfionem tihi damm , 
fedliheriorem) (irinojua id potifi- 
mum egimm 5 ut Domini Authoris 
mentem , quantum idpro virium 
nojlrarum ratione fieri poterat , 
quam commodifime exprimere- 
mus, ^j^are fi qua hic occurrunt 
minm eleganter , mintisque latine 
dicia 5 non oratorem nos^ fed alicni 
operis qualemcunc[ue interprctem 
egiffe cogitahis, lam iliud quocjue 
ferpenda^ prCcor^fuum cuique na- 
tioni gejtium^ fiam dicendiratio" 
nemeffe^ quamjrufra exprimere 
nituntur-i quotquot fuh alieno coelo^ 
alienis morihm ^idiomate qjivunt, 
Atque hoc cH quod me propim tan- git^ & te meminijfe volui : de reli^ 
qms hic nihiliipfum enimfefe com- 
mendat hic tYd^Atm^ utfujpenfa 
hederA opus nonfit. JJnum tnntum 
mihiface tua addereliceat^aut ve* 
ram , c^uam hic vides , aut nullam 
aliam folide philofophandi ratio' 
nem effe^ nec quenquam fore arhi- 
tror 3 cui illa in ohfervandis rehm 
naturalthm afiduitiVSy illa inpro- 
fonendo modeBianonplaceat^ his 
tantum excepis , qui nihilnififua 
^ antiqua amant^ velex honorum 
authorum opere prafens lucrum 
quarunt^ cui hominum generi ut ni- 
hilhicdictumvelim, ita D"- Au^ 
thor^ qua efl generofttate ^ nihil 
pr^ter honctm mentem precatur» 
Fale, 


Bxperiem fapientiam^ creduhJ 
errorem auget. 

Prov. Arabic Erpen. lvii. PRAN- l 

Francisc vs Redi 

NoUliJfimo Viro 

DOMINO 

D.CAROLO DATI 

s. 

MI DOMINE. 

DUbium nullum efl: , quin 
fupremus omnium Ar- 
chiteaus,ad pcrcipiendas 
rcs naturales,rationi fenfus exter- 
nos , quafi totidem feneftras vcl 
portas dederit , perquasillapro- 
fpiciat ad contemplandas res 5 vel 
rcs introeant , ut confpiciaritur. 
Quin ut melius dicamus , quafi 
totidem fpeculas , vel explorato- 
res; eo coliimantes, ut rerum na- 2 pRANC. ReDI 

turam detegant , & cunda ra- 
tioni rcnuncient , qux hac ratio- 
ne fufcitata , de quavis re judi- 
cium fuum format , tanto magis 
pcrfpicuum & certum , quanto 
lenfus magis fani , agiles , & ab 
omni impedimento liberi funt, 
Quare ut reddantur magis fecu- 
ri , vel accedimus propius , vel a 
rebus, quas intuemur;, recedimus 
longius , mutando lumen & lo- 
cum, plurefque alias aftiones ex- 
ercendo , ut non vifui tantum , 
fed fenfibus etiam reliquis fatis- 
faciamus; idque eum in modum, 
ut nemo hominum, qui ingenio 
valens , judicium rationis de re- 
bus fenfibiUbus, ahter, quam per 
hanc facilem , fecuram , planam, 
& expediram propriorum Ccn' 
fuum viam requirat : prorfusut 
optime mihi dixille videatur qui 

nefcire D e generdt. in[e6ior. 3 

nefcire fe ajebat, quid optione 
data expetere homo anatura, vel 
mente quadam fuperiore potius , 
quam fenfus integros & incor- 
ruptos pofTtt. Kis ufque adeo ap- 
pofitis ii.ftcamentis cumiaflru- 
ftus fit homo , nemo non videt, 
quantum a redo tramite devia- 
turus fit 5 qui veritatem hiftorias 
naturaUs anxie indagando, fepo- 
fita illuminatione fenfuum , fu- 
perficiah & levi apprehenfione 
propria^ , vel minus iincerx alio- 
rum relationi innitens, a ratione 
officium fuum requirit , ut qux 
a fenfibus male inftrudis dece- 
pta , prxcipitem & fallacem fen- 
tentiam pronuntiarc poftet.Hinc 
nemo hodie in fcholis Philofo- 
phorumufque adeo novitius eft, 
ut hanc ab ipfa natura inftilla- 
tam^ & ab antiquorum fapientif- 
A 2 ftmiS; 4 rRANC. RedT 

finiis , atque in Philofophicis re- 

bus benc fubadiis didatam fen- 

tentiani non foveat , e quorum 

numero maximum iliud inge- 

nium , quod omnia novit , & de 

omnibusmirabiliter fcripfit , in 

1 1 . de Paradifo dixit : 

Mllaforrife alquanto : epoi 5 s' egli 

erra 

iJ opinion^ midijje-ide' mortali 

Dove chtave di fenfo non dif 

ferra : 

Certo non ti dovrien punger li 

Jirali 

'D^ammirazione omai-^ foi die- 

tro a fenfi 

Vedi^che la ragione ha corte lali» 

Ideft: 

Errare opinionem mortalium defti- 
tutam cJave fenfuum : nec vero id cui- 
quam mirum viden debere, cumratio 
ilne adminiculo fenruum curtas alas ha- 
beat. 

Ita D e generat, infecicr* j 

Ita eft : Ratio^ctiam ubi fcnfus 
fequitur , alas curtas habet : nec 
inquirendo plus comprehendit , 
quam illi apprehendunt. Qucd 
fiufqu.^ adeo debihs eft , inper- 
fcrutandis rerum mundanarum 
fecretis , etiam fenfuum firmata 
fubfidio , quanto pejoris condi- 
tionis erit,his deftituta prxfidiis \ 
Quare, fi fenfus viam non explo- 
rant , ii negotia non detegunt , fi 
quicquid natura fert minus bene 
apprehendunt , nec rationi ma- 
nus porrigunt , quid miri , fi vel 
per prxcipitia & tenebras ince- 
dat , aut fallaciarum & errorum 
laqueis involvatur \ Atque hoc 
ipfum in caufa eft , utut animi 
fervore potius, quam dexteritate 
ingenii ftudia Philofophice fecu- 
tus fim , cur maximo ftudio & 
cura id egerim , ut ocuhs nieis 
A 3 pri- 6 Franc. Redi 
primo , per accuratam & con- 
timiam expericntiam fatisface- 
rcm , ac tum demum menti ma- 
teriam Piiilofophicae xftimatio- 
nis fubminiftrarcm : qua via utut 
forte ad pcrfedam alicujus rci 
cognitionem non pcrvcnerim, 
€0 tamcn ufque deventumeft,^ 
ut multa , q\xx novilfc mc puta- 
bam, plane ignorare me fciam : 
& fi quam ab antiquis defcri-' 
ptam , vel a modcrnis creditani 
fallaciam evidenter detcgo , du- 
bius animi , atque incertus hx- 
ream, 6cnifi prudcnti amicorum 
confilio fuftlikus, vix verbmn 
proferre audeam : unde pluribus 
rccens faftis experimentis circa 
natales viventium, qux tia£lenus 
nulla non fcholarum , cafu , & 
propria virtute , fme uilo femine 
paterno nafci credidit , quia ipfe 

mihi Begenerai, infector, 7 

mihi diffidens, cum aliis ca de re 
conferendum cenfebam;, adte 
milii recurrendum Domine Ca,- 
role putavi > cujus iiumanitati 
hunc inter intimac admiffionis 
amicos locum debeo : vidtein* 
quam 5 in quo dodi omncs fum* 
mam , aPiiilofophia roboratam, 
& varia eruditione luculenter 
adornatam fapicntiam ita re- 
fplendere vident , ut hoc fe prc- 
tio ceftimans Tliufcia noftra, nec 
Latio fuos Varroncs , nccGras- 
cis Plutarchos invideat. Quare 
iioc a te peto ut horis fuccefivis , 
has meas literaslegeredigneris, 
fedeoanimo, ut iimul fenten- 
tiam mihi tuam finccre dicas , 
&dodiffima, utfoles, confdia 
amice mihi fuppedites , quorum 
fubfidio fretus , fublatis qux fu- 
perfiua aut vana videri poterunt, 
A 4 & s Franc. Redi 
& acijeftis neceflariis , forte {b- 
lerti magis ftudio perficere hoc 
quicquid eft opcris potero. 

Multi crediderunt pulcram 
hanc univerfi partcm, quam vul- 
go terram vocamus , ftatim, ut e 
manu aeterni Magiftri ftabilita 
exiit, vclquaalia, quamftulte 
comminifcuntur rationc , cxfti- 
rit y certa quadam viridi lanugi- 
ne , primis pilorum in pullis vo- 
iatilium 6c quadrupedum rudi- 
mentis non abfimili,per fe vefti- 
tam faiiTc , qux ianugo a iumine 
Solis,& ab alimento materno ro- 
bur &incrementa fumens,fenftm 
in herbas & arborcs, alendis ani- 
malibus poftea produftis aptos 
excreverit : dicentes^eandcm ter- 
ram progredicndo ab elephan- 
to , vel maximis ad minimas , & 
invifibiles beftiolas , omnes ani- 

ma« D e generat, inftEioY. 9 
malium fpecies ex vifceribus fuis 
produxiffe : fed non contentam 
hac irrationalium generatione 
hanc ambivilfe gloriam , ut ipfi 
etiam homines, primis ilUs tem- 
poribus, fe matrem agnofcerent. 
Unde Stoici , narrantc Ladan- 
tio, aiSrmarunt;» in cundis mon- 
tibus , colUbus , & omni planitie 
homines prodire , haud fecus at- 
que fungos. Verum cft y aHquos 
in ea opinione fuiffe , non ubi- 
vis , fed in certa quadam. , & de- 
terminata parte , vel Provincia 
eofdem nafcij unde ^gyptii, 
^thiopes, Phryges i^xs, regioni ; 
Arcades , PhoeniceS;, & inter At- 
ticae terrx incoias Athenienfes 
fibi hanc prxrogativam arroga- 
bant , ac fi primi parentes huma- 
ni gcneris in Graecia , per fe ;, ea- 
deni prorfus ^ qua cicadae vulgo 
A 5 nalci 10 Iranc. Redi 
nafci creduntur, ratione, cx terra 
nati eflent , in cujus rei fignum 
aureas cicadarum imagines pileis 
affixas gercbant. Etiam Plato in 
Menexeno, nec non Diogenes 
Laertius in vitis Philofophorum, 
hanc primx hominum ex terra 
generationis gloriam Grseciae 
tribuunt : Sed ubicunquc tan- 
dem iUi nati fiierint , Archelaus, ; 
Anaxagorx difcipulus , docuit , 
non omnem macram & igna- 
vam terram , nec emortuum 
quodvis fabulum huic rei aptum 
effe , fed terram requiri caUdam, 
Ixtam , & germinando natura- 
liter aptam , qux pultem quan- 
dam iadi fimilem , & primi vi- 
ventium alimenti , feu ladis vi- 
ces fubeuntem fubminiftraret. 

Hxc viventia Empedocle &c 
Epicuro teftibus , primi^ mundi 

die- Vegenerat, infe^or^ 1 1 
diebus promifcue , nulloque fer- 
vato ordine vel regula ex utero 
terrx (matris artificii illius gene- 
ris nondum fatis gnarx ) nafce- 
bantur. Neque ha^c ufque adeo 
abfurda opinio illorum modo 
fapientum , fed multorum etiam 
aliorum antiquitus , & fpeciali- 
ter Apollonii Riiodii Argonau- 
ticorum iv. fuit: 

©>5p€? J** « %^ios\v ictyjng co\uy}?yj(ny , 

»fjso S'' clTr' £fkuv 
"Zvu^r^Ug ^ihim kUv cl^iQoi* r.vrz 

Kiio^v, 
Ideft: 
Fera autemndnferi^fimilesm" 
mambus , 

A 6 Neque 12 PRANC. ReDI 

Is^que quidem vtrii (imile cor^ 

fm^ fed aliud ab aliis 
Termijre memWis incedehant nti- 

merof^^tanquam oves 
JBx ovilibus diligenter eumfe- 

quentespajlorem* 
T^dles c^ priores ^e luto produxit 
Terra tpfa , mijlis comfojitos 

membris , 

Ita ut nonnuUa animalia fine 
ore 6c brachiis , alia abfque ocu- 
lis & pedibus , qusedam mire in- 
fcrtismanibuspedibufque, ven- 
tre deftituta & capite paiparent. 
Muita capite nafcebantur hu- 
mano , & membris ferinis reU- 
quis. Aha partes anteriores feri- 
nas , pofteriores humanas habe- 
bant : nec deerant ad illum forte 
modum fada , qualcm Poeta^ 
in M inotauro Cret^e ^ Sphinge , 

Chi^ De generat. mfeffor. 1 3 
Chiniasra , Sirenibus , alato Per- 
fei , & in fabulofo Atlantis equo 
Arioftus defcribit. 
Non ^finto ildeflrier md naturale^ 
cy una giftmenta genero d'un 

grifoh 
Simile al padre avea la pkimay 

e r ale, 
Li piedianteriori^ ilcapo^ e'l 

grifo',^ 
In tutte l* altre memhra parea. 

quale 
Era la madre^ e chiamafi IppO" 

Id Cft : 

Nonfiflus, fednaturaliseratequus, 
cx juraento generatus& grypherfimi- 
les patri pennas habebat & alas,nec non 
pedes anteriores, caput fimile & ro- 
flrum : Castera matri fimihs5& vocaba- 
turHippogryphus. 

Sed hxc magna mater terra 

ccrnens dedolatas iftiufmodi 

A 7 mon- 14 Franc. Redi 

monftrofas generationes neque 
bonas, neque durabiles effej cum 
his talibus occupata reipfam per- 
feciffet , ac jam rudimenta artis 
depoluiffet , homines produce- 
bat , & perfeda alia in fua fpecie 
animalia : Et homines quidem 
fecundum narrata Democriti, 
minutorum inftar vermium na- 
fcebantur , paulatim & infenfi- 
biUter humanam figuram affu- 
mentes > vel ut Anaximander di- 
cebat , ex finu matris prodibant, 
corticibus quibufdam inclufi ru- 
dibus, &fpinofis, echinatoca- 
hci , quo caftanea frudus fuos 
veftire folet , non dijGlmiUbus. 
Diverfa ab hac Epicuri & fequa- 
cium doftrina fuit , qui in utero 
terrx , certis quibufdam tunicis 
& membranis inclufos fuiffe ho- 
mines, 6c c^tera aninuha volue- 

runt. Degenerat infector, i j 
mnt , quibus maturo tcmpore 
disruptis, & dilaceratis , omnia 
nuda , nullo caloris vel frigoris 
fenfu prodiiifent , & huc illuc 
divagando, prima fuialimenta 
matrem fugendo traxiflent : qux 
mater terra cum mirabilibus 
iftiufmodi generationibus hade- 
nus fufFeciffet , brevi efFoeta , & 
quafi fenio confeda, fteriUs fafta 
fuiffet, hominibufque 6c reUquis 
perfedis animaUbus producen- 
dis ultra non fufficiens, generan- 
dorum animalculorum , mufca- 
rum fciUcet , vefparum , cicada- 
rum , araneorum , formicarum, 
fcorpionum , omniumque ver- 
miculorum terreftrium , & ae- 
reorum , quac Graecis t vTs/^flt (^wcc^ 
Latinis infeBa vocantur , facul- 
tatem retinuiffet , plantis fponte 
fua^nuUo femine prxvio nafccn- 

ribus. 10 Franc. Redi 

tibus. Et in hoc conveniunt 
omnes antiquorum fimul &re- 
centium Philofophorum fcho- 
Ix , conftantiflime docentes, ter- 
ram hadenus & produxiffe illa , 
& produduram porro adinter- 
itum ufque fui. Nec tamen eun- 
dem omnes modum generatio- 
nis infedorum , nec eandem 
omnes partem determinant , a 
qua animx in eadem deriventur. 
Dicunt enim,non folam terram, 
fed animalia etiam omnia , viva 
pariter & mortua , nec non res 
omnes a terra produdas , omnia 
denique illa , qux putredini & 
corruptioni propiora funt , hac 
occulta virtute gaudere. Et va- 
lidi argumenti loco nonnulli 
putredinem ipfam 5 aUi natura- 
lem codionem adducunt : qui- 
bus rationibus multi ^ pro diver- 

fitate Le generat. infector. 1 7 
fitate fedaram & conceptuum , 
adjungunt caufas alias, quas afti- 
vas & efficientes vocant : qua- 
les , exempli gratia funt , anima 
univerfalis mundi , anima ele- 
mentorum , ideae , intelligentia, 
formarum donatrix , calor cor- 
poris putrefadi , calor ambicns 
&ca^li, ipfc etiam motuscxii, 
& influentise fuperiores : nec dc- 
fuit , qui generationem automa- 
tum^ omnium virtute generatri- 
cis facultatis animas fenfitivie , & 
vegetabilis faftam affercret , cu- 
jus tenues reliquix , aliquamdiu 
poft mortem fupcrantes , & in 
cadavere animalium vel planta- 
rum habitantes, dumibidema 
debiliilimo calore , tantum vafi 
inclufse , otiofae , & quafi fopitx 
detinentur, fupcrvcntu caloris 
ambientis difpofita materia, ani- 

men- 1* Franc. Redi 
nientur , 6c refufcitatas , novam 
corruptse materise vitam , & or- 
gana in morem propriorum in-- 
ftrumentorum largiantur : Eft 
alia etiam fapientum feda , qua^ 
pro vero habet takm generatio- 
nem a minimis quibufclam fafci» 
culis,& aggregatione atomorum 
dcrivari, qua^ atomorum con- 
gregationes omnium omnino 
rerum femina fint , & hujus fe- 
minis omnia plena effe. Et fe- 
minis quidem hujus omnia ple- 
na effe, multi etiam alii fatentur, 
dicentes , hujus generis femina 
hi principio mundi a Deo nul- 
Ubi non fparfa , 6c difleminata , 
adfoecundandum elementa, foe- 
cunditate non momentanea , &c 
evanefcente , fed perpetua , & 
qux pari cum elemcntis paflu 
procedat : atque hoc fenfu ca- 

pien- Ee generat, infechr. 1 9 
piendum effe putant , quod in 
iacris iiteris legitur , Leum omnia 
(tmulcreaffe. Sed maximus etiam 
noftri leculi Philprophus, im- 
mortalis ille Guilhchnus Har- 
va:us certo ftatuit , rem omnibus 
vivcntibus communem eflb cx 
femine nafci, non aUtcrquam 
ex ovo , five hoc femen ab ani- 
maUbus ejufdem fpeciei, five 
aUunde cafu derivetur & proce- 
dat. ^Sj^ipfe omnihtu viventihus 
id,c(ymmme eJliin.o\xit.ut ex/cmi" 
ne^ceu ovo^ origtnem ducant : five 
femen illud ex aliis ejufdemfpeciei 
frocedat , Jive cafu aliunde adve^ 
niat. ^§uod enim in artes aliquan- 
do ufu venity id idem quoo^uein 
naturacontingit : nemfe^ utea' 
dem cafu , ftve fortutto eveniant^ 
qua alias ah arte efjitiuntur : CU" 
jmrei (apud ArijloteUm) exem- 

j?lum ZO PRANC. ReDI 

plum eflfmita^, Similiterque Ji 
hahet gencTAtio {quAtenus ex fe- 
mine ) quorumlihet animalium 5 
fivefemen eorum cafu adft , five 
ah anente univoco ejujdemcjuege- 
nerisfroveniat. ^uifpeetiamin 
femine fortuito ineft principium 
gencrationis motivum , quod ex 
fe^ dr pcrfe ipfum procrecth tdem - 
que , o^uod in animalium cQngene- 
rum femAne reperitur '■> potens 
fcilicet animal ejformare. 

Dixerat auteni jam aiitea , in- 
vifibiiia hxc femina , quafi ato- 
mos per aerem volitantia, a ven- 
tis quaquaverfum diircminari , 
& fpargi , utut non declaraverit , 
unde , & a quo originem fuam 
habeant : id tantum eundem 
credidiffe ex fupradidis verbis 
colligi poffe videtur, femina hsec 
fortuita , per aerem volitantia , De generat* infe5tor. 2 1 
5c a ventis difperfa, proccdere 
& iiafci , ab agente , non quideni 
univoco , ut cum fcholis loqua- 
mur, fed xquivoco : &melius 
forte , folidiuique , & magis per- 
Ipicue opinionem fuam decla- 
raflet, nifi per civilium beilorum 
tumultus eidem , cum deplora- 
bili Reipublicx Philofophicie 
prxjudicio furreptx fuiflent 
quamplurimae obfervationes , 
quas circa hanc materiam colle- 
gerat, notaveratque. Multis ta- 
men durum , & creditu difEciie 
videbitur , Harvseum non abcr- 
rafle a fcopo , cum obfl:inate af- 
firment , caufam efHcientem 
procreatricem infedorum natu- 
raliter demonftrari non pofle: 
iinde fubtiliflimus Philofopho- 
rum pra^teriti ,temporis , cum 
eandem in hoc mundo fruftra 

quaj- 22 Fr anc. Redi 
quaefiviffit , eo devenit , ut dice- 
retjCaufam, qux generationem 
infedorum immediate promo- 
vet 5 atque in difpofita materia 
animas eorundem producit, non 
aliam effe, quam omnipotentem 
manum illius, cujus fapientia 
nihil non tranlcendit , id eft Dei 
optimi maximi , a quo pariter 
cunftis volatilibus infufam effe 
animam , Ennii opinio fuit , fi 
Varroni credendum eft, libro 
quarto de lingua Latina , fcri- 
benti: Ovafarerejoletgenpis-pen- 
neii condccoratum , nori' animas^ 
ut ait Ennitis, Etpoftea : Inde 
*venit divinitm pulleis infmuans 
fe ipfa anima. Quare alii fub- 
jungunt , mifum non efle , quod 
Galenus in fuis libris modefte 
fatetur , fe nunquam eandem 
potuifie invenirc , ideoque Phi- 

lofophos D€ generat, infe6tor. 2 1 
lofophos omiics rogatos voluk, 
ut fi quo cafu iii eam inciderent , 
id fibi fignificarent : nectamen 
eo minus , contra opinionem 
Platonicorum , fatetur, feani- 
mum inducere non pofle , ut 
credat, potentiam iilam , &fa- 
pientiam , qux animalia perfefta 
producere novit , eandem efle , 
cum illa , qux k(c demittit ad 
formandum fcorpiones, niufcas, 
vermes , lumbricos , & illius ge- 
neris infefta alia , quas a Schola- 
iticis imperfeda vocantur. Qux 
inter tot opiniones vera , aut ve- 
ritati proxima fit , dicerc non 
aufim 5 atque adeo nec propofi- 
ti, nequefacultatisme^eft:, nt 
hanc Utem dirimam , & fi id 
quod credo dctego , animo illud 
fit pleno verecundix & maximi 
timoris , cum femper in auribus 

mihi 24 Eranc. Redi 
mihi refonare videatur illud di- 
viniPoetx: 

Semfre }t quelver^clo hdfaccia Ai 

menz^ognA 

Dee r uom chiudere le Uhhrx^ 

quantoeifuote'-) 

Fero che fenz^a. colpafa, vergo* 

gna, 

Ideft: 

Veritatem , quJE mendacii fpeciem 
habetjlabiisquantum fieri poteft,coer- 
ceto : etenim citra culpara ruborem 
incutit. 

Quarc in hac.atque omni alia 
re fapicntioribus femper primas 
deferens , ut 11 qua perperam a 
nie dicentur , ea corrigantur, 
non reticebo, me facpiusrcpe- 
titis obfervationibus eo dedu- 
aumeiTe, utcredam, terram, 
poft primas illas plantas,& prima 
illa animalia , quse fub ipfamun- 

di Degenerat, infecior. 1 5 

li primordia fupremi crcatoris 

ufliiproduxit, perfe, nechcr- 

3as , nec arborcs nec animalia 

ijualiacunque pcrfeda vel im- 

3erfeda produxifle : & quod 

fomnia ilia , qux vel prxteritis 

jfeculis nata funt, vel iioctem- 

Ipore in , vel ex tcrra nafci viden- 

tur, ex fcminc plantarum rcali 

'& vcro , nec non ipforum etiani 

animalium nafcantur , ut qux 

mcdiante femine proprio fuas 

ifpecics confervant.Et quanquam 

fuigulis fere diebus vidcamus , 

ex cadaveribus animalium , nec 

non ex omni genere lierbarum , 

florum, & fruduum putrido- 

rum, & corruptorum vcrmes 

nafci infinitos, juxtaillud : 

Nonne 'vides qu^cun^^ue mora^i 
fluidoci^ue cdore 

B Cor- 26 PRANC. REDI 1 

Corpora ta.befcunt^ in parva ani" 
malia verii f 

Huc tamen feror , ut credarH;, 

onincs hos vermes ex femine 

paterno generari , & carnium , 

herbarum , aliarumque rerum , 

vel plane , putrefaftarum vel 

putrefcentium in gcneratione 

infedorum , non alias efle par- 

tes , nec aliud officium , quam 

Ut locum vel nidum commo- 

dum praebeant , in quem ab ani- 

malibus $ dum nendi tempus 

inftat , deferantur vermes , ova , 

vel quodcunque aliud vermium 

femen 5 qui vernics , ftatim ut 

nati funt , in hoc nido alimen- 

tum fufficicns , & nutritioni 

commodiffimum inveniunt , & 

nifi a matribus fupradiclum fe- 

men huc delatum fit, nullum 

ibi De generaf, mfe^$r. 2 7 
ibi vermem, nunquam, inquam, 
quidquam generari. Et ut hoc 
b Carole^ quod dico, verum 
efle perfpicias , de paucis , & 
maxime vulgaribus , nobifque 
notis infedis minutatim apud te 
loquar. 

Ergo , fecundum ea quae dixi, 
& quas antiqui fimul & moder- 
I ni fcriptores , nec non commu- 
nis vulgo opinio dida voluit , 
omnis putredo corrupti cada- 
veris , & omnis eiuvies cujiis- 
cunque alterius rei putrefadx , 
vermesgenerat, atqucproducit : 
cujus rei veritatem indagare vo» 
lens , fub initia menf s j unii tres 
cx illo genere ferpentum , quos 
angues iEfculapii vocant , in- 
teremi , ftatimque ut morrui 
erant , in ciftulam apertam , ut 
marcefcerent mifi : nec multuni 
B 2 tem- 2S Fr ANC. ReDI 

teniporis interceffit, cum e05| 
vermibus , coni figuram reprx 
fentantibus ;, opertos vidi , nullc|! 
pedum, quantum quidem oculcL 
perfpicere licebat , apparente ve-i 
iligio 5 qui vermes devorandij 
his carnibus occupati , per mo- 
menta crefcebant , augebatur- 
que^ut videbatur, de die in diem 
corundem numerus : ca^terum, 
utut conicx omnes figuras ef- 
fent , quia tamen divcrfis nafce- 
bantur temporibus,diverfe quo- 
que magnitudinis erant : mi- 
nores tamen fimul & majores , 
abfumta carne , fed integris ad- 
huc nudis oflibus , per exiguum 
quoddam ciftulae occlufx fora- 
men unanimiter omnes fci^c 
proripuerant , nec indagare un- . 
quam potui , ubi locorum fcCc 
abfcondiffent. Ergo majore ad- 

hibita D e gencraf. infeBor* x 9 
hibita cura , ut finem eorundcm 
perfpicercm, xi Junii tres alios 
ejulclem generis ferpentes ad- 
hibui, in quibus exaao triduo 
vermiculos vidi, quorum numc- 
rus & magnitudo per momenta 
crefcebat : 6c omnes quidem 
unius ejufdemque figuras, i^d 
coloris erant diverli : majori- 
bus quantum ad exteriora can- 
didum referentibus , cum mi- 
nores in carneum propenderent. 
Abfumtis carnibus anxie fugam 
circumipeclabant^fcd rimis opti- 
xna: claufis obfervavi , decimo- 
nono ejufdem menfis nonnul- 
los ex majoribus a:que ac mino- 
ribus quafi fopiri, & immobi- 
lesreddi. Inde corrugati , &in 
fe colledi , infenfibiUter ovifor- 
niem figuram aflumebant , uf- 
que dum dic vigefmio primo 
B 3 pror» 30 Franc. Redi 
prorfus transformarentur in fi- 
gurarn ovi candidioris : quita- 
mcn coior poftea in aurcum , 
& paulatim in fubrubicundum , 
tandemque in nonnullis fenfim 
obfcurior faftus , in nigricantem 
degenerabat. Ovaautem, tam 
rubicunda , quam nigra , poftea 
quam ad hoc pcrfedionisfignum 
pervenerant,ex mollibus & tene- 
ris, ducto cortice , dura & fragi- 
lia rcddebantur , ut jam aliquam 
cum chryfalidibus , vel aureliis 
aut nymphis , ut vocant , convc- 
nientiam habere viderentur , irt 
quas per aUquod temporis fpa- 
tiumbruchi, bombyces, atque 
id genus alia infeda transfor- 
mantur. Curiofius ergo cunfta 
obfervans, aliquam in ovisru- 
bicundis & nigris quoad figuram 
differentiam deprehendi : utut 

enim De generat. infeclor, 5 1 
tnim eadem omnia ratione , ex 
pluribus quafi annulis fimul jun- 
ftis compofita viderentur j an- 
nuli tamen illi in nigris quam 
rubicundis magis exfculpti , ma- 
gifque confpicui erant , cum ru- 
bicunda quafi polita videren- 
tur , & in altero extremorum 
certa quadam exigua concavi- 
tate deftituerentur , quae in ni- 
gris manifefta , & concavitati 
malorum medicorum , ubi a ra- 
mis decerpta funt , non muitum 
diffimilis erat. Separatis his ovis, 
unumquodque genus feorfim 
diverfo vafe vitreo , charta bene 
munito excepi , & exaftis o£to 
diebus ex quocunque ovo ru- 
bicundo, ruptoputamine,mufca 
prodibat coloris cinerei , torpi- 
da , ftupens , &, ut ita dicam, ad- 
umbrata, imperfedo adhuc ope- 
B 4 rc^ 32, Franc. Redi 

rc, & alis nondum exertis , fed 
qiix intra odavam horis partem 
fcnfim explicatis , pro modo il- 
lius corpufculi , intra idem tem- 
poris ipatiuni ad debitam & na- 
turalem partium fymmetriam 
redudx , ac jam planc formatx 
diiatabantur 5 & mufca , depofi- 
to livido illo colore cinereo, 
viridem, maxime vividum , & 
mirum in modum radiantem 
allumpferat , totumque corpus 
ita increverat, ut impoffibile 
videretur illud exiguo illo pu- 
tamine comprchendi potuiile. 
At vero fi hx virides mufcx ex 
ovis rubicundis odidui fpatio 
cxcludebantur , cx ovis nigris , 
non nifi poft quatuordecim die- 
rum moram , rudes quxdam & 
nigrx majores mufcx prodi- 
■bant j prxtexta candida , ventrc 

pilofo , De generat, tnfe^tor. 1 3^ 
pilofo , & in imo rubente 5 illius 
generis , quas per macelJa 6c do- 
mos quotidie circa mortuas car- 
nes vagari & bombos edere vi- 
demus : cum nafcerentur defor- 
mes erant , & ad motum tardif- 
fimx 5 alis , id quod viridibus 
etiani , dc quibus fupra diduni 
eft,acciderat,non explicatis. Nec 
tamen nigra illaovaomniapoft 
dies quatuordecim excludeban- 
tur , fed crant numero plura , 
qusc in diem ufque vigefimum 
cundarentur , quo temporis ar- 
ticulo certum genus mufcarum 
prodibat , cerebrofum , & a pri- 
mis duabus generationibus, tam 
quoad magnitudinem , quam 
figuram plane diverfum , nec a 
quoquam hiftoricorum , quod 
cgo fciam , defcriptum : mufcis 
enim ordinariis , quse menfas 
B 5 no- 54 Franc. Redi 

noftras freqiientant multo mi- 

nores funt , alis volitant argen- 

teis , & qux modum corporis 

non excedunt : corpus ipfum 

prorfus nigrum, coloris ferru- 

ginei , politi & circa imum ven- 

trem fplendentis eft, quaparte 

corporis formicarum alatarum 

figuram referunt , raris, &non 

nifi ope microfcopii confpicuis 

tenerioribus pilis. Cornua ob- 

longa , vel , ut naturalis hiftori^ 

fcriptorcs vocant , antennx in 

capite diix alTurgunt. Anterio- 

jes quatuor pedes ordinariam in 

inufcis pedum ftruduram non 

excedunt , fed pofteriorcs duo 

multo quam pro tantilli corpO- 

ris moduio iongiores , &magis 

crafli funt , & ex materia crufta- 

cea , locuftarum marinarum pe- 

dibus non diffimili , conftant , 

eun- Ve generat. infeElor, 1 5 

cundemque, fed magis vividum 
atque illum in modum ruben- 
tem colorem obtinent, ut ipfam 
etiam cinnabarim poft fe relin- 
quat , pundifque candidis di- 
ftinftae , opus aemulantur ex de- 
foecatifllmo fmalto conftans. 

Hae divcrf^ mufcarum gene- 
rationes , ex uno foio cadavere 
produdx , non fatisfecerunt in- 
telledui meo , fed inftar ftimuli 
mihi fuerunt ad tentandum no- 
va experimenta : & inhuncfi- 
nem apparatis fex cittulis , Ime 
operculo , in primam mifi duos 
ex praedidis ferpentibus , in fe- 
cundam puUum majorem co- 
lumbinum , in tertiam duas car- 
nis vituUnas libras , in quartam 
fruftum equinae carnis fatis ma- 
gnum , in quintam capum 5 in 
fcxtam cor vervecis , & omnia 
B 6 ho- 3-6 F R A N C. R E D I 

horarum viginti quatuor , aut 
paulo majore fpatio vcrmes 
produxerunt: vermefque, exa- 
d:is anativitate fua quinque vel 
fex diebus, more folito inova 
tranfierunt : & ex ferpentinis, 
coloris rubicundi , & cavitate 
carentibus , fpatio dierum duo- 
decim mufcx natx funt , alisc 
coloris cxrulei , alix violacei, 
Ex columbinis carnibus ova 
alia rubicunda prodierant , alia 
nigra : 6c ex rubicundis qui- 
dem fub fincm odidui mu- 
fcx virides > ex nigris vero, 
die dccimo quarto, rupto pu- 
tamine , in ea ovi parte , ubi 
cavitas nulla eft, totidem ni- 
gri cuiices , cum pr^ctcxta candi- 
daprodierunt : eodemquetem' 
pore ejufdem gcneris culices 
prsetextati cx ovis reliquarum 

car- Degenerat. infeUor, 3 7 
camium natifuiit, hoc tamen 
difcdmine, quod ex corde ver- 
vecis, pra^ter praetextatum hoc 
genus culicum , nonnulli etiam 
coioris ca^rulei & violacei nati 
ilnt. 

Interim ranas aliquot flumi- 
nis, excoriatas, vafe vitreo cx- 
ccpi, & vafc minimc claufo, 
fcquenti die cunda recogno- 
fcens, paucos numero vermes 
inveni, qui ranas depafcebant , 
aliis in fundo vafis , & aqua 
a carne ranarum deftillata na- 
tantibus. Die fequenti altero, 
vermes omnes increverant , na- 
tis interea infinitis aliis , qui in 
aqux fuperficic natantes , non- 
nunquam emergendo , ex re- 
liquiis ranarum cibum capie- 
bant 5 quibus bidui Ipatio ab- 
fumtis , natando 6c ludendo 
B 7 per 58 Franc. Redi 

per foetidum illum liquorem 
ferebantur , & quanquam mol- 
les & inquinati pedibus defti- 
tuerentur, tamen attollentes fe- 
fe fubfultabant , & ferpendo pro 
lubitu defcendentes , ac circa 
vitrum delati aquas repetebant 5 
tandem me non animadver- 
tente faftum eft , ut fubfequen- 
ti die illos in univerfum omnes, 
fuperata altitudine vitri , diffu- 
gifle viderem. Eo ipfo tempo- 
re pifces aliquot Arni fluminis, 
qui Barh vocantur , ciftulae per- 
foratx , cum opertorio aeque 
perforato inclufi , eaque poft 
quatuor horas aperta , innu- 
merabilem fuper pifcibus ver- 
mium minutifl[imorum multi- 
tudinem, & circa junduras ciftu- 
Ix internas , ipfofque adeo ver- 
miculos affixam & conglome- 

ratam De generat, tnfe6ior. 1 9 
ratam tenuiffimorum ovorum 
feriem deprehendi , quorum alia 
candida, alia crocea,cum ungui- 
bus tererentur , frafto putamine 
liquorem reddebant candican- 
tem , albumine ovorum ex vo- 
latilibus fubtiliorem , & minus 
vifcofum. Reftituta in priorem 
itatum, & poftero die aperta 
ciftula , vidi , ex ovis illis omni- 
bus natos eflcvcrmes, &vacua 
iiquore putamina , eo quo ge- 
nerata erant iiserere loco , ver- 
mefque illos quos pridie ejus 
diei videram , duplo majores 
fados efle : Et quod miraculi 
inftar erat , fequenti die in illam 
magnitudinem excreverant , ut 
fmguli feptem circiter grana 
pendercnt , cum antea 25 aut 30 
eorundem unius grani pondus 
non excederent > led reUqui ex 

ovis 40 Franc. Redi 

ovis prodeiintes , miniitiflimi c- 
rant, & nidu, ut ita dicam,oculi, 
citius quicquid erat carnium in 
pifcibus devorabant , offibus il- 
lum in modum denudatis,ut tot- 
idem fceleta effe,6c ex diligentif- 
fimi totius Europx Anatomici 
manibus prodiiffe viderentur : & 
hi vermes,eo loco affervati,unde 
effugere , vcl folicite id quxren- 
tes,non poterant,exadis a nativi- 
tate eorundem quinque vel fex 
diebus, more folito in totidem 
numero ova transformabantur , 
ex quibus poftea determinato 
tempore mufcae prodibant viri- 
des , culicefque cxrulei , & nigri 
alii , prsetexta candida dotati : 
mufcx item alicE , locuftis mari- 
nis, & formicis alatis fmiiks, 
quales fupra defcripfimus. Prx- 
ter hxc quatuor genera, oclo,vel 

dc» D e generat. infecior. 4 1 
dccem namcro muicas ordina- 
rias vidi, qua: menias noflras cir- 
cumvolitantes, bombum edunt. 
Et quia , exado uno fupra vigefi- 
mum die, animadverti, ovorum 
nigrorum aliqua nondum cxclu- 
fa efle , diverfis illa vafis feorfim 
excepi, & exado bidui ipatio cu- 
lices prodibant nigri minutiffi- 
mi, quorum numerus intra aliud 
biduum ita adaugebatur , ut nu- 
merum ovorum quamlongiffi- 
mc iupcraret. Quare aperto vafe, 
& ruptis quinque vel fex ovis,ea- 
dcm glebisprxdiftorum culicum 
illum in modum repleta inveni , 
ut unumquodque putamenmi- 
nimum 2 5 vel 3 o , & fsepius qua- 
draginta culices contineret: con- 
tinuatifque multoties iftiufmodi 
expcrimentis, nunc carne cruda, 
vel co£ta, tauri, cervi,afini,buba- 

li. 42 Franc. Redi 

li , leonis , tigridis , canis , hoedij 
agni , damoe , leporis , cuniculi , 
foricis , vel galiinae , galli Numi- 
dici , anferis , anatis , coturnicis, 
perdicis, graculi, pafleris , hirun- 
dinis , apodis, vel etiam varii gc- 
neris pifcium, thunni fciUcet, 
acipenferis , pifcis gladii , & la- 
mise, folcx, mugilis, lucii, tincas, 
cancrorum marinorum , & flu- 
viatilium, nec non mufculorum 
marinorum concha demta, fem- 
per indiftindte mihi nata eft , 
modo iixc , modo illa fpecies 
prgdidarum mufcarum,& quan- 
doque ex uno folo animali omne 
memoratum genus mufcarum 
fimul , <5c multx prasterea alia^ 
generationes culicum , nigri co- 
loris : quorum nonnulli ufque 
adeo minuti erant , ut oculis eos 
aflequi vix poflem : & femper 

fuper De generat* infector. 4 3 
mper his carnibus, 6cfuperhis 
pilcibus , & circa foramiiia ci- 
itularum , non vermcsmodo vi- 
dijfed, ut fupra diftum eft , ova 
etiam, ex quibus vermes nafcun- 
tur : atque hxc ova in memo- 
riam mihi revocarunt ftercora , 
quae a mufcis fuper carnibus 6c 
pifcibus excernuntur , ex quibus 
poftea vermes nafcuntur , id 
quod optime notatum eft a com- 
pilatoribus vocabularii Acade- 
miae noftrae, & pariter obferva- 
tur a venatoribus in feris seftivo 
tempore captis , nec non a ma- 
cellariis , & muliercuiis , quae ut 
carnes per aeftatem ab his fordi- 
bus confervent , in mufcarium 
illas recondunt , aut linteis can- 
didis cooperiunt : unde non iine 
magna rationc ingens Home- 
rus , Hbro decimo nono lUados, 

Achil» 44 F R A N C R E D 1 

Achillem introducit , mctacn- 
tcm, ne dum vindidam in Hc- 
ftorcm pararct , muicx vcrmi- 
bus inficercnt vulncra dcmortiii 
Patrocli , oajTw inquit, cum Tiic- 
tidcloqucns: 

Ael^ca^ju^y, .uot lO^P^ MgvoiTl» ob^Kiucv 

ViV 

KoL<r 
"Evhx^ ifyetrcav^ , cleiKto,ycair. '^ viK-^:!v' 

aziTretr,, 
Ideft: 

Timeo^ ne mihiinterex Menc^tii 

fortem fiUmn 
MufcA ingrejfa in impreff^t are 

vuiaera , 
Vermesgetierent^ deturventque 

cadaver : 
(Vitaautem ademptaeji) in^ue 
corfore omniaputrefcant. 

Quare D € generat. tnfeBor. 4 5 
Qjiarc pia mater cidem promi- 
fit , divina fua potcntia abadu- 
ram (ci^z ab illo cadavere im- 
portunum hunc mufcarum grc- 
gcm : & contra ordinem naturx 
pcr intcgrum anni fpatium illud 
incorruptum fervaturam : 

Tu" f/^ iyca TT^pjjVw dho^Kneiv »y^ct, 

K'v srgp ^ KetTZiJ! yi Tihia-^ofQV eif 
ivtauuTOV 5 

Icl ea : 

Filiy non tihi h^c mentibm tuis 

fint cura : 
Ab hoc quidem ego connbor arce" 

re irnfrohA exawina 4(S fRANC. RedI 

Mufcas^ qua viroshello necatos 

comeitint^ 
XtfienimjueretfoUdum peran- 

num-i 
Semfer huic erit eorpus inti" 

grnmy 'veletiam melius. 

Hinc dubitarc coepi, utrum 
omne hoc vermium in carne 
genus , ex folo mufcarum femi- 
ne , an ex ipfis putrefaftis carni- 
bus oriretur : tantoque magis 
confirmabar in hoc meo dubio , 
quanto in omnibus generatio- 
nibus, mea opera faftis , faspius 
videram^in carnibus,antea quam 
verminare inciperent , refedifle 
ejufdem fpeciei mufcas, cujus 
propago poftea nafeebarur. Sed 
vana fuiflet , nuUo experimento 
firmata dubitatio. Quare medio 
menfe Julio, in lagenas quatuor, 

ori- De generdt, infe^or. 47 
' orificii amplioris , mifi ferpen- 
tem unum, pifces aliquot fluvia- 
les , anguillas Arni fluminis qua- 
; tuor , & frufl:um ladantis vitu- 
i linx 5 occiufifque poftea , & opti- 
] me obfignatis charta & funiculo 
1 orificiis , in lagcnas quafque , 
I tantundem pra^diftarum rerum 
i demifi , hon occlufis orificiis : 
nec multum temporis abiit,quin 
pifces 6c carnes horumvaforum 
rcliqux verminare inciperentj 
I mufcis 5 cum luberet , intranti-^ 
bus & exeuntibus. Atvero, in 
lagenis occlufis nullum unquam 
vermem natum vidi , utut non 
unus menfis abierit , ex quo ca- 
davera inferta erant. Nonnun- 
quam tamen foris, in charta, ex- 
crementorum aiiquid, velver- 
miculus inveniebatur , qui omni 
conatu dc folieitudine id agebat, 

ut 48 rHAKC. RedI 

ut iiiventa aliqua rima , iiltirarc 
in lagenam , 6c vidum fibi qux- 
rere poflet , omnibus , qux intus 
crant , jam putrefadis , fracidis , 
& corruptis : pifcibufque ipfis 
praeter fpinas, in aquamfoecu- 
lentam & turbidam converfis , 
qux fenfim refidens,tandem cla- 
ra & limpida reddebatur , natan- 
tibus in fuperficie quibufdam 
pinguedinis liquefadx guttis. Ex 
lerpente etiam multum aqux 
prodiit , non diflbluto cadayere, 
id quod fervato eodem colore 
integrum & illxfum permanfit > 
haud fecus ac fi heri recens oc- 
clufum effct. Anguillx contra 
minimum aqux dabant : fed in- 
tumefcenteS;, & inflatx, deperdi- 
ta fenfim figura in maflam quafl 
glutinofam , vel gluten fatis te- 
nax & vifcofum abibant. At ve- 

ro Le generat. infecior* 49 
•o vitulina , per multas feptima- 
las arida permanfit &ficca. Ncc 
:anien hoc folo experimento 
:ontentus fui , fed diverfis tem- 
poribus & vafis infinita alia ejuf- 
modi experimenta coepi. Et ne 
quid intentatam prxteimitte- 
rem , non femel aliquot frufta 
icarnis fub tcrra fcDeiiri & humo 
optime contegi curavi^nullis un- 
quam , poft plurium feptimana- 
rum in terra moram , generaiis 
vermibus; cum carnes reliquas 
omnes , in quibus mufcae defe- 
derant, vermes produxiffent. Et 
maxime dignum confideratione 
eft , quod interanea trium capo- 
rum , qux mcnfc Junio in cu- 
curbitam vitream , colH fatis 
longi , & aperti conjeceram, ibi- 
dem verminarint 5 & cum vcr- 
mcs exire ; propter nimiam aiti- 
C tudi- 50 JrANC. R.EDI 

tudinem colli , non poflent , re - 
cidentes in fundum cucurbit^ , 
&ibidemmorientes, mufcis cibi 
& nidi loco fuerint , ubi non per 
omne modo aeftatis tempus , fed 
in exeuntem ufque Odbbrem 
vermes produxerunt. Fuit etiam, 
cum non exiguam vermium , in 
bubalina carne generatorum^co- 
piam , necari , & partim in vafe 
claufo, partim in aperto feponi 
curarem : & in vafe quidem 
claufo nihil unquam generaba- 
tur : at vero in altero illo ver- 
jines nafcebantur, qui in ova 
transmutati y tandcm in mufcas 
ordinarias abibant : idemque 
prorfus accidit , cxlis non mini- 
ma copia mufcis ordinariis , ea- 
demque ratione fepofitis. Et- 
enim in vafe claufo niliil un- 
quam natum vidi , at vero in 

vafe Dt generat* infector. 5 1 
vafe aperto vernies nafcebantur, 
ex quibus , in ova tranfmutatis , 
mufc2c prodibant , ejufdem cum 
iilis fpeciei , ex quibus nati erant 
vermes. Hinc facile conjeduram 
capere poteris , dodiffimum , & 
quavis maxima laude digniffi- 
mum P. AthanafiuniKircherum, 
sequivoci loco habuiffe , cum li- 
bro duodecimo Mundi fubter- 
ranei experimentum proponit, 
generandi mufcas ex earundem 
cadaveribus. CMufcarum cada" 
«z^^r^jinquit, homo virtuofus.^o/- 
lige^ eaque prius aqua mellita non* 
nthil macerata jupra Uminam 
meam impone^ deinde laminam 
chymico more fupra cinerem aut 
arenam calore lentOy carhonihus 
fufpcfitis , aut etiamfimo equino 
tepefactam expone^ ^ videhis fri^ 
mo microfcopii ope infenfihiles 
C 2 qtiof 52 Franc. Redi 

quofdam vermiculos nafci , dein-* 
de alis affumpis fenfihiliter i?i 
Tnufcill^ ) & tdndem adfenjum 
crefcentes in ferfectas mujcas ani- 
mari* Ego vero mihi periuadeo,- 
aquam mcliitam tantum infer- 
vire alliciendis viventibus mu- 
fcis^ ut liis cadaveribus paft^, fe- 
nien fuum in illis relinquant : & 
parum aut nihil rcferre puto , an 
vafe aereo excepta cadavera , ad 
tepidum calorem cinerum ad- 
moveantur,nec ne. Etenim fem- 
per y & in omni loco ex cadave- 
ribus vcrmes , ex vermibus mu- 
fcx nafcentur j tantum ut a mu- 
fcis ipfis vermes , aut vermium 
femina generata fint. Ego jam 
non capio , quomodo hi , a Kir- 
chero defcripti fubtiliffimi ver- 
mes , in parvas mufcas conver- 
tantur, antequam per aliquot 

dies Z) e generat. infector, 5 1 
dies in ova tranficrint : & multo 
minus capio^ ( ingcnue confitcn- 
do ignorantiam meam) quomo- 
do hx mufcx , cum ufque adeo 
cxili corpore nafcantur, poftea 
increfcant. Etenim omnes mu- 
fcx , culices , & papiiiones , ut 
millies vidi , ea magnitudine ex 
ovis fuis prodeunt,quam toto vi- 
tx decurfafervant. Sed ahlquam 
hoc folo experimiCnto^male con- 
fiderato , mufcarum renatarum , 
ex cadaveribus mufcarum , gau- 
derent, vel, utitadicam, fefe 
efFerrent , qui fuaviter fibi per- 
fuaferunt , micdiante fermenta- 
tione , vel quo alio fuiiili , aut 
magis peregrino labore , ex car- 
ne humana pofle refufcitari ho- 
mines. In ea opinione fum, ma- 
|ximi id ilHs fundamenti loco 
jfuturum, & ubi id per vanam 
C 3 glo- 54 Fr anc. Redi 

gloriofam jatlantiam enarraf- 
fent,exclamaturos illosfuifle: 

Cojiper gli gran f^^vlfi confejjaj 
Che U Fenke muore^ epoiri" 
mfce: 
Ideft: 
Jta fatentibu^ fapientifHmii 
Thosnix mortHu^renafcitur. 
Hinc forte ad capiendum incre- 
dibile iilud experimentum , ;: 
non uno liadenus tentatum , fe- 
fe compofuifient , ficut jam ante 
nugatorie loquentes audivi. Sed 
pretium non eft, ridiculas ilio- 
rum nugas refutafle : Etenim, ut 
Martialis ait , 

Turpe eft dijficiles hahere nugits^ 

Ft (lultHi labor eft ineptiarum, 

Idque tanto magis , quanto cc- 

leberrimus P. Athanafius Kir- 

cheru5 > libro undecimo Mundi 

fub- De generat. infecior. 5 $ 
fiibtcrranei , magis prxclarc , 6c 
Iblidis rationibus refutavit itul- 
titiam nugatoris Paracelfi, qui 
copiofc admodum docere vo- 
luit , ridiculam metliodum , ge- 
nerandi homunciones, invafis 
Chemicorum. Magis me ofFen- 
dunt;, qui altifllmum fidei Chri- 
fliana:, de corporum refurreftio- 
ne, myfterium, his&fimilibus 
nugis atque conjeduris aefti- 
mant. Ex eorum numero Geor- 
gius Pifida , homo Grxcus eft , 
qui refurreaionem corporuni 
urget , addufto exemplo Phoe- 
nicis : & incly tus fama , ac ceie- 
berrimus Dominus Digbi^exem- 
plo cancrorum marinorum , qui 
ex fuo fale , Chemice praeparato 
renafcuntur. Ah ! fanda illa , 6c 
profunda fidei noftrae myfteria , 
ab humano ingenio compre- 
C 4 hendi 56 Iranc. Kedi 
hendi non pofiunt^ncc pari paflii |j 
cum naturalibus caufis ambu- j| 
lantj fed fpecialia & mirabilia 
opera Dei funt,quem fi omnipo- 
tentem credimus, reliqua omnia 
faciilime , & claufis ocuiis cre- 
di podlint &debent, & oculis 
clauus creditx melius intelligun-' 
tur , ut rede nobiliirmius Poeta 
Italus cantat : 

1 fcgreti del Ciel fol colui vede , 
Che ferra gli occhi^ e crede. 

Idc(^: I 

Secreta qx\\ ille folus videt.qui claii- < 
dendo oculos credit:. 

Sed tranfmifla hac lonG;adi- 
greffione , ut ad propofitum re- 
deamus , neceffum eft , ut tibi 
dicam , quanquam fuiiicientcr 
mihi vidcbar quafi manibus pal- 
pafie , ex carnfous animaUum 

mor- T>egenerat.mfeffor. 57 
niortuorum , nifi ab aliis viven- 
tibus animalibus femcn afFera- 
tur , nullos vermes generari 5 ta- 
men ut omnis toUeretur dubita- 
tio , nec locus effet oppofitioni , 
quam quis occafione vaforum 
occluforum formare poterat , ac 
fi aer ambiens nec intrarc , ncc 
exire, nec innovarc fefelibere 
poffet, aliud experimentum ten- 
tandum duxi,mittendo carnes 5c 
pifces in vas capaciffimum, & ut 
aer co penetrare poffet;, vas ipfum, 
fubtiliffimo veio Neapolitato 
obferatum j in arculam, arcendis 
liiufcis aptam , & ejufdem gene- 
ris velo Neapolitano obdudam , 
inclufi : nec tamen fuper liis car- 
nibus , & fuper his pifcibus , vcl 
unicus vermis vifus eft : non ra- 
ro tamen plures in fuperiore ve- 
ii & arculae facie circumvagari 
C 5 vidc- 58 Franc. Redi 

videbantur , qui odore carnium 
illedi , quan.doque per fubtilifli- 
ma foramina expanfi veli in ar- 
culam penetrabant , & fiquis fe- 
gnior in eximendis illis fuiffet, 
forte in vas ipfum penetraflent $ 
tanto ftudio & induftria id age- 
bant , ut per vim eo devenirent : 
& aliquando obfervavi , duos 
vermes , pofteaquam primum 
velum feiiciter transmiferant, & 
Jam in fecundo , quo orificium 
vafis occludebatur , haererent, 
tanto nifu id egifle, ut jam dimi- 
dia parte corporis velum illud 
fecundum pertranfierint , & pa- 
rum aberat, quin carnibus illis 
fefe expleviflent. Et jucundifli- 
ma res erat , interea vidifle, 
mufcas majores circumcirca vo- 
iitando , 6c bombum edendo , 
per vices fuper primo v<yio refi- 

dcre. 


De generat, infector» 5 9 

dere , ibidcmque vermes depo- 
nere : & animadverti harum 
mufcarum aliquam fex feptem- 
ve vermes fingulis vicibus ibi 
reliquifTej aliaminaere, antc- 
quam velum tetigiffet , eos emi- 
fifle : & hx fortailis illius gene- 
ris fuerunt , de quo Scaliger nar- 
rat, fortuito fibi evenifle, ut 
niufca major ab ipfo capta , ei- 
dem intra manum exiguos ali- 
quot vermes relinqueret: & hinc 
ille argumentatur , mufcas ge- 
neraUter omnes , nonova, fed 
vermes generare viventes : fed 
quam egregie dodiflimus ille 
vir falfus fit , ex iis , quae fupra 
dida funt , fufiicienter apparet. 
Et certe , mufcarum aliquot ge- 
nerationes vivosvermespariunt, 
reliquis non nifi ova deponen- 
Ubv^ ; cujus rei certiorcm me 
C 6 fcdt 60 Franc. Redi 

fecit experientia , 6c faauni 
ipfum. Nec me ullo modo con- 
yincit,reverendum, fapientifTmii 
Patris , Honorati Fabri , Societa- 
tis Jefu , teftimonium , qui vir- 
contrarium ejus quod Scaliger. 
aifirmabat ftatuit, libro de gene- 
ratione animalium : nimirum ,. 
mufcas femper ova , nunquam- 
vermes parere. Et iicri fane pot- 
cft, (quod nequcnego, neque af- 
firmo ) ut eadem mufcarum ipe-, 
cies nonnunquam ova, & aii- 
quando vermesproducat,&quod, 
natura fua forte femper ova pa- 
rerent, nifi anni tempus matura- 
tivum aliud in corpore produce- 
ret, vermesfcilicetvivos, 6cfs, 
moventes, ut millies vidi. 

Fallitur fuiiiliter accuratifli- 
mus Joiiannes Speriingius,in fua, 
Zooiogia fcribens , lios vermes,, 

non Tyegenera,t. infecior» 6 1 

non a mufcis ipfis generari , {cd 

ex ftercore earundem nafci : & 

ut rationem reddat , fubjungif 

falfam hypothefui : Ratio hu^ 

j^is rei animis candidis ohfcur^ 

ejfe nequit : mufca enim omnia li- 

guriunt , 'uermiumque materum 

una cum cihojpfoajfumunt^ajfum^ 

tamc[ueper alvum reddunt, Non 

obfervavit SperUngius , id quod 

obfervare quivis poteft, nimi- 

rum in mufcisrepofitorium ovo- 

rum in duas cellas divifum elfe , 

quarum una ova , fimus altera 

continetur, fed.itaututrumque 

per communem quendam cana- 

liculum excernatur , idque tan- 

ta. copia , ut impoffibile videa- 

tur : nonnulJx enim mufcx viri- 

des ufque adeo foecuiidx funt, 

ut quxhbet illarum ducenta 

oyareddere poflit. Erravitita- 

C 7 que^ 6z Franc. Redi 

que Sperlingius , credendo ver- 
mes mufcarum ex ftercore ea- 
rundem nafci. Sed cum Sper- 
lingio forte etiam erravit doctif- 
fiimis P. Athanafius Kircherus , 
qui opmionem fovet , a Sper- 
lingii opmione non multum di- 
verfam. Nec minus, quam hi 
celeberrimi fcriptores, a vero 
abit , fummx virtutis homo , 6c 
mihi inter amicos chariffimus , 
qui mufcam , telae involutam , 
ad quemvis aranei morfum ver- 
mem excernere videns , in cam 
devenit opinionem , morfum 
aranei illam habere virtutem & 
potentiam, ut corpora mufca- 
rum verminare faciar. Ergo, fc- 
cundum ea qux dixi , nullum 
corpus mortuuni verminat . 
Quomodo ergo verum elfe po- 
terit , quod fcriptores refemnr , 

apes De generat» infector. 6 ^ 
apes ex carnibus tauri putrefadis 
nafci , ideoque a Graecis , refc* 
rente Varrone , vocatas effe 
^aytivot/;, Nugxfunt, antiquitus 
cafu ab hoc vel illo inventx , & 
ab aliis poftea pro veris habitse , 
ac non fine additamento aUquo 
in literas relat^ : neque enim 
autores eundem omnes modum 
hujus miraculofx generationis 
proponunt , nec ipfis inter fe fa-^ 
tis convenit. Columella nollc 
fefc temporis jaduram facere 
declarat, Celfo adhxrens , qui 
nunquam interiturum genus 
apum , ideoque fupervacuuni 
credidit , in taurorum vifceribus 
illas quaerere. Magotamen, a 
Columella citatus , folum tauri 
ventrem ad hoc opus fufficere 
docet : &PHniusadjuiigit,ne- 
ccflvun Cifc> Ut fimo tegatur. 

AntU 64 Fr ANC. Redi 

Antigonus CariftiuS) in fuo ope- 
re mirabilium narrationum y in- 
tegrum juvencum fub terra fepe- 
lirivoluit, ita tamen , ut cornua 
emineant, exquibus, fuotem- 
porc refeclis , apes ( ut ipfe qui- 
demdicit)prodeant. Antigorio 
maximam partem Ovidius libro 
primo faftorum adiixret : 

Jlua^ dixit^ reparesarte requi" 
ris apes ? 
ohnfe 777 aciati corpis telUrcjti - 
njertci-y 
£>tipd petis hnohis^ ohrutm ilk 
dabit. 
lujfafacit pajlor ^fervcnt exa- 
mina putri 
De bove : mille atiim/is una,7te" 
cata dedit, 

Varro , libro fecundo &: ter-' 
tio mfticorum negotiorum, non 

de- ! Degenerdt,infeclor. 6$ 

ideclarat, aii neceffario fepe- 
iliendus fit juvencus, vel fuifi- 
jciat eundem fupra terram pu- 

■ trelcere. Ac ne Columella qui- 
\ dem de hac re aait , non ma- 
] gis quam ^lianus , libro fecun- 

■ do hiftori^e animahum : & Ga- 
lenus capite quinto , ilhus hbri , 
quo quseritur , fintne animaha , 
qUdC utero continentur, tacet. 
Virgiiius tamen Georgicorum 
quvirto , fub finem , in ea opinio- 
nc fuiffe videtur , ac fi neceffaria 

j fepultura non fit , fed fufficiat 
cundem in fylvis &hberoaere 
rehnqui. 
^mttuoY eximiosprajlanticor" 

pore tauros , 
^i tibi nunc viridls depafcunt 

fumma Lycd , 
Velige, (jr intacta totidem cervicc 
juvencas.. 

^uat^ ■\^ 66 F R A N C. R E D I 

^uAttmr his Ants dtaadddu" 

hra Dearum 
Co-ajiitue , ^facrtimJHgalis dc 

mitte cruorem , 
Corporaque iffahoum frondofo 

defere luco. 

Et fucceflive : 
J^ojl , uhi nona Juos AuTora in- 

duxerat ortm , 
Inferias Orphei mittit^lucumt^tie 

revifit. 
Heic verofuhitum , ac diciu mi- 

rahile^ monflrum 
Adlpiciunt : liquefaciahoumper 

vifccra toto 
Stridere apes utero , & ruptis 

ejfervere cojlis j 
Immenfdsque trahi nuhes ijam^ 

que arhore fumma 
Conjlaere^ & lentis uvam demit' 

tere ramis. 

Nec D e generat, infector» 67 
Nec multo ante dixerat , ne- 
cefTum efle , ut locus eligeretur 
muro feptus, & coopertus. 

'Exigum frimum , atque ipfos 

contrci6tU'S ad ufus 
Bligiturlocm: hunc anguliique 

imhrice tecii^ 
Tarietihmque premunt ar6Hi^& 

quattuor addunt^ 
^uattuor h ventis ohliqua luce 

fenejlras. 

Sed Juba Lybix Rex, apud 
Florentinum, librodecimoquin- 
to inftitutionum agriculturac , 
attributarum Conftantino Po- 
gonato Imperatori, vitulumin 
arcam ligneam includi voluit : 
quod tamen Florentinus , ut vi- 
detur , non approbavit , fed De- 
mocritum , Varronem , 6c Vir- 
gilium fecutus, aifirmat, hoc 

opus 6S Fr ANC. ReDI 

opus perficieiidLim effe , in do- 
mo, huiic iii fiiiem fpecialircr 
prxparata : & modum ejus rci , 
de die iii dicm, a principioad 
finem uique defcribit. Inde fub- 
jungit y piebeculam, vel vulgum 
apum , ex tauri carnibus nafci : 
fed E.cgulos , in cerebro & fpi- 
nali mcdulla generari : ma;o- 
restamen, pulchriores, &ma- 
gis fortes effe , qui ex ccrcbro 
prodeunt. At vero , quoad nu- 
merum dierum,quibus opus hoc 
abfolvitur, quam longiflime abit 
a VirgiUo , qui non nifi novem 
dies rcquirit , cum ille ad tri- 
ginta duos afcendat : Etjoan- 
nes Ruccellaius , in elcgantiili- 
mo fdo carmine de apibus, fden- 
tio hanc rem tranfigit , utut reU- 
qua liu;us magifterii diffufe de- 
fcribat : Dt generat^ infe^fvr. 6^ 
Ma pero ( inqiiit ) s* elle ii ve* 

mjfer mc?w 
Tcr cjudlchc cafo 3 e dcHiiuto 

fofi 
Dallafpcr/inz,a di fotere avcrne 
D' alcunUiogo vicino 5 io voglio 

aprirti 
XJfzmagiJlcro nohile^ cmirando^ 
Chc ti farkcolputrefattofafigue 
De i morti Tori ripararle anco* 

Come gia fecc il gran pafloT 

d Arcadta 
I AmmacfiratodalceruleoVate^ 
Che per l' ondofo mar Carpazio 

Gli armenti informi dc le orribil 

Foche 
Pcrcio , che quella fortunata. 

gente y 
Chc bcvel' ondcdclfclicefiume^ 

Chc ^ 70 FrANC. R EDI 

Chejlagmfoiper lo ajiefopimo 
Frejfo al CanopOt ove Alejfandro- 

il grande 
Pofe l' alta Ciu^^, ch' ebbe il fuo 

nome. 
JLa quale ha intorno Je le bcllc 

'ui/ley 
Che la riviera de lefalubri onde 
Jliia , € le mena le barchette in' 

torno 5 
^efto venendo lungefindagV 

Indi^ 
Ch anno i lor corpi colorati , e 

neri , 
Feconda il helterren delverde 

Egitto^ 
B foifen va ferfette bocchein 

rnare, 
^ueBo -paefe adunque intornoal 

2ljlo 
Sa ilmodo , che fi dee tener , chi 

vmle Ge' J De generat* infcctor» 7 1 
Cenerar afi^efar novelli efa* 

mi. 
Trimieramente eleggi un ficciol 

locoy 
Fatto^ e dif^ofio fol ^er tale ef 

fetto , 
E cingi queHd Xogni farte in-^ 

torno 
J)i chiufimuri^e fopa unpicciol 

tetto 
Jf emhrici foniy ed indiadogni 

faccia 
Afri quattro finejlre , che fiar^ 

volte 
A i quattro primi venti , onde 

entrar poffa 
La luce -i che juol dar frincifio^ e 

vita 5 
B moto, e fenfo k tutti gliani'- 

mmti 5 
Voi vo^ cheprenda ungiovanetto 

toroy Che 7z rnANC. Redi 
JChe fur' OY ctirm le fue prime 

cornti 5 
B non arrivi ancora al terz^o 

Maggio 5 
jB con le nari^ e la havofa hocca 
Soffi mugghiando fuori orrihil 

iuono 3 
JS indi cbn rami hen nodojiy e 

^ravi 
Tanta lo hatterai^ che cafchi in 

terra, 
B fatto quefio chiudilo in quel 

loco , 
Ponendo fotto lui popoli , e falciy 
£ fopra cafia , con [er^ timo y £ nelprincipiofadirrimavera^ 
^uando le grue tornando k k 

fredde alpi 
Scrvion pcr l' aere li^uido ., 

tranc^uillo 

Li De gcnerat, infecior* 73 

Ld biforcata lettem de i Greci^ 
In ^ueflo temfo da le tenere ojfa, 
2l tepefatto umor hollendo on- 

deggia, 
( fotenza di Dio quanto fei 

grande^ 
^u^anto mirahil) d* ogni parte 

allora 
^Tu vedi tullular quegli anima-' 

li, 
Informi primay tronchi^ efenr^A 

pedi^ 
SenzJ ali^ vermi^ ecV annoap- 

■pena ilmoto, 
Tofcia in (^uelpunto quelhelfftr- 

to infufo , 
Spira , efigura i pe , le hraccia^ 

e r aley 
B di vaghi color le pinge ^ ein- 

aura, 
Ond' ellefatte rilucenti^ e helle 
D Spie- 74 Franc. Redi 1 

Spiegano aW aria le ftridemi\ 

feme 5 
Che far , chejiano una rorante 

poggia 
Spinta dalvento , in cui fiam" 

meggi ilfole 5 
O lefaette lucide^ che i Parti 
Ferocijsima ge^ite^ ed ora i Tur* 

chi 
Scuoton da i nervi de gV incur- 

vaf archi. 

Ideft: 

At vero fi aliquocafuja6i:uramea- 
rundem feceris, & fpe deftitutusfis, 
pofTe te ex locovicinocopiamearurn 
pctere, magifterium tibi nobile& mi- 
randum aperiam, cujus beneficio ex 
putrefado fanguine mortui tauri re- 
parare illas poflis : ut olim magnus Ar- 
cadisepaftorfecit;, edodus a coeruleo 
vate, c]ui per undofum mareCarpa- 
tium informia armenta horribilium 
phocarum pafcit. Quare fortunata illa 
gens, quae undas felicis illiusfluminis 

bibit, De generat. infeEtor. 7 5 

^ibit, quod Canopum ufque per ex- 
enfum planum ftagnat, ubi Alexander 
jVjagnus altam urbempofuit, quse de 
uo nomine vocatur, & circumcirca 
:gregias urbes habet , quas falubrium 
mdarumfluvius rigat, & naves a61:ua- 
""ias eo undique adducit. Hic fluvius 
)rocul , atque ab Indis ufque prove- 
liens, qui corporahabentcolorata6c 
)igra, fcecundat optimum agrum vi- 
idantis yEgypii, & pofl: perftptem 
)fiia in mareprogreditiir. Hsec ergo 
egio, Nilocontermina,niodum novit, 
[uem obfervaredebet, quicunqueapes 
^enerare, 8cnova examina producere 
'oluerit. Primo cxiguum locum elige, 
id hunc folum. effe^tum deftinatum, & 
"adum , & hunc undique claufis muris 
:inge, ac levi tedo ex imbricibus tege, 
kdeindein quovislatereCeneftrasqua- 
uor aperijqu^ quatuor primarios ven- 
08 refpiciunt , ut lux mtrare poflit, 
[u^ omnibus animantibus principium 
k vitam darefolet, necnonmotum,& 
enfum. Poflea volo, ut taurum capias 
uvenem , qui modo prima fua cornua 
acur vet, nec tertium Majum attigerit, 
knaribusfimul, & orefpumantemu- 
;iendo, horribilem fonum effier. Te- 
D i inde 76 Iran c. Redi 

snde ramis bene nodofis & gravibus i!- 

ium tantifper verberabis, donec in ter- 

ram procidat, quo fadoiUumin hunc 

iocum includesjfupponendo eidcm po- 

puli ramos & falicis, 6c fuperiora cor- 

poris tegendo cairia,ferpillOj& thymo. 

Et fit m principio Veris , quando grues 

repetentesfrigidas Alpes, in aereiiqui- 

do & tranquillo , defcribuntbifurca- 

tamliteramGrjecorum. Hoctempc- 

re tepefadtus humor tcnerorum ofliura 

bulliendo undat. (O potentia Dei ^ 

quammagna, quam mirabilises!) Ah 

orani parte tunc ha^c animalia pullula- 

re videbis , informia primo , trunca, &. 

finepedibus, finealis, vermeSjqui vi^ 

moventur. Poftea bellus ille fpiritu! 

jnfufus momentaneefpirat, & pedes 

bracbia, Sc alas format, & jucundu 

coloribusillastingit,6cinaurat : undc 

relucentes& formofa^ faclce, ftridentcj 

pennasinaereitaexplicant, utfpecienr 

referant rorantis, & aclce a vento plu* 

via^; vel fagitt^e lucid^e, quas Parth 

ferociffima gens, & nunc Turcce nervi; 

incurvatorum arcuum excutiunt. 

Non defuerunt inter Gra^coj 
& Latinos Poctas^qui hanc apurr 

nati. I Df generat, infeiJor. 77 
nativitatem innuercnt , fpeciali- 
tcr Piiilander Cous , Ptoloma:i 
Pliiladelplii magifter, Arciielaus 
Atlicnienfis , vel Milefius , cita- 
tus a Varrone , Pliilo Tarfenfis , 
in defcriptione famofiffimi fui 
antidoti, Georgius Pifida,Nican- 
der, & beile admodum Ovidius, 
libro decimo quinto Metamor- 
pliofeos : 

/ quoque y delecios macfatos ob' 

rue tauros : 
( Cogmta res ufu) de pitri vi- 

fcere pafim 
Florileg£ nafcuntur afes , qudt 

moreparentum 
Kura colunt^ operiquefavent^ in 

fpemque lahorant, 

Idque multi etiam confirmant , 

qui foluta oratione fcripferunt , 

inter quos videndus eft Orige- 

D 3 nes, 78 Franc. Redi 

nes , Plutarchus in vita Cleome- 
nisfecundi, Pliilo Hebrxus , in 
tradatu de viftimis : &hisanti- 
quis adhxrent omncs Philologi 
& Philofophi moderni, fabulam 
hanc pro vero admittentes , & 
huic fundamento fxpius maxi- 
mas machinas imponere conan- 
tes. Quiu fublimis ille fcriptor ,. 
& moderni fecuU fulgidiflimuni 
lumen Petrus Gaffendus hoc pro 
veronarrat , & quia obfervave- 
rat Virgihum pr^ciperc , ut talis 
operatio principio Veris,6c antea 
quam herbx flores producant^ 
fiat : 

Hoc gerituTy Zephyris primum 
imfdlentiht46 undas , 

Ante mvis rubeant qu,t?^i prata 
coloribm: a^ite 

GarruU quam tignis fjidumfu" 
Jpendat hirundo, 

Opti- Degenerat. mfecfor. 79 
Optima ratione niti hocmoni- 
tum ait , cum juvencus, eo tem- 
pore , herbis vivat , vario femine 
gravidis , ex quo femine poftea 
flores prodiiflent. Et fubjicit, 
eundem VirgiUum &Florenti- 
num non minus optima ratione 
praecipere , ut mortuus juvencus 
ftrato ex caflia &thymoimpo- 
natur : cumcaflla&thymusfe- 
mina contineant, generationi 
apumaptifllma, quae planeipi- 
rituofa, 61: odorifera, penetrando 
in putredinem cadaveris, illud 
difponant ad induendam for- 
mam induftrii iUius animalculi. 
Multi hanc opinionem imbi- 
berunt , e quorum numero funt 
Petrus Crefcentius , Ulyfles AL 
drovandus , Fortunius Licetus , 
Hieronymus Cardanus,Thomas 
Moufetus , Johannes Jonftonus, 
D 4 Fran- $o Iranc. B. edi 
Francifcus Ofaaldiis Grembs, 
Thomas Bartolinus , Prancifcus 
Follus , inventor illius inftru- 
menti , quo humida & ficca ae- 
ris temperies cognofcitur , 6c cu- 
riofiirimus Philippus Sachs , qui 
in erudita fua Gammarologia 
totis viribus idagit, utfenten- 
tiam illam ceu veram adftruat : 
& quanquam Johannes Baptifta 
Sperlingius fagax admodum 5c 
diligens fcriptor , in fua Zoolo- 
gia fapienter dixerat , cumma- 
gna & peftifera lue tota armen- 
ta morerentur , in diftrictuWit- 
tenbergenfi nunquam vifam , ne 
nec obfervatam fuifte , illam 
apum faditiarum generationemj 
Sachs tamen , vocato in fubfi- 
dium Gerardo Johanne VofTio 
libro quarto de Idololatria , re- 
fpondet , id potuifle evcnire ;, ob 

fri^ 2) e generat, tnfe^or. % x 
frigiditatem illiusregionis, ge- 
nerationi & nutritioni horum 
volantium infeftorum minus 
apt2B. Ipfe etiam P. Athanarms 
Kircherus, verillimam eife hanc 
artificiofam apum generatio- 
nem credit : quin hbro duodeci- 
mo mundi fubterranei docet, ex 
itercore bovino vcrmes pullula- 
re,infl:ar bruchorum , qui brevi 
alas explicantes,in apestransmu- 
tentur. An commendabiUs hic 
autor unquam occulte illius rqi 
experimentum fecerit ^ nefcio : 
id bene fciOjquod ex ftercore bo- 
vis, aut alterius cujuscunque ani- 
malis, quoties illud in loco aper- 
to detentum a me eft,toties fem- 
per , tam Veris, quam ^Eftatis & 
Autumni tempore, nati fint ver- 
nies ; 6c quod ex vermibus pro- 
dierint mufcx & culices, non 
D 5 ape.^t $2 Franc. Redi 
apes. At vero ubi loco ita claufb 
illud detinui , ut intrare mufcae 
& culices, & ova fuaponere non 
poflent, nihil omnino natum 
vidi. Atque hinc evidenter ap- 
paret , quam fme ratione Pr. Al- 
bertus Germanus , cognomento 
Magnus, affirmaverit , ex ftcrco- 
re putrefado mufcas nafci. Sed 
ut filum noftrum profequamur , 
ad illud redeo, infinitos efle mo- 
dernos authores , qui fibi perfua- 
dent, apes ex carnibus taurinis 
vitam trahere. Dodiffimus P, 
Honoratus Paber , in libro de 
generatione animalium id libi 
perfuadet^cujusceleberrima ope- 
ra nulla unquam tenebris obdu- 
cet oblivio. Poflem enumerare. 
plures alios^nifi mihi refponden* 
dum efiet nonnullorum calum- 
niis , qui ferociter id mihi fug- 

ge- De gmerAt\ infeEior. % t- 
geriint , quod decimo quarto ca- 
pite facrofanfti libri Judicum 
legitur , Samfonem in vineis 
Thamnatx occidiffe leonem , 6c 
Gum rediens cadaver videre vel- 
! let , invenifle examen apum ibi- 
dem mellificantium : quo in- 
duftus Thomas Moufetus, in 
fuo theatro infeaonim fcripfit , 
apum aUas ex taurina carne na- 
fci , & vocari T«^po^v«?, taurige' 
noi y iterumque alias ex carnibus 
leoninis , & vocari Agcvra^ivftf? 5 
leonigena^s, & has omnium ge- 
nerofiihmas effe : atque hinc 
evenire , ut dum paternae femi- 
na ferocix illis in praecordia red- 
eunt, intrepide,fi irritentutjipfos 
etiam homines invadant , & 
quodvis magnum animal interi- 
mant, teftante Ariftotele, & PU* 
nio , occifum ab illis equum. 
D 6 Hinc S4 Franc. Redi 

Hine fortcs, maxinieque teni- 
biles inimici , in Sacroiandis li- 
bris comparantur cuni apibus, 
fpecialitcr apud Ifaiam : Sihi^ 
hbit Dominm aft^ quct ejl in ter* 
ra Jjfur^ id quod Chalda:us rcd- 
didit : Domint46 ^vocabit fote^itif' 
fimos cxercitiis , mi fortes funty 
'velut ayes , & illos conducet de 
confiniis terrA Affyria^ Bt Rabbi 
Salomonjexplicans liunc locum, 
dicit : Vocabit apes^ idesi excrci" 
tum hominumfortifimorum ? ^ui 
'velut apes fercutiant, 

Hanc difficultatem confidera- 
vit cruditillimus 6c fapientiffi- 
mus Samuel Bochartus^ parte fe- 
cunda celebris fui Hierozoiei , 6c 
fapienter ab illo refponfum eft , 
verum eife, quod in leone ab 
occifore fuo inventa: fuerint 
apes : fcd hinc argumentandum 

noa T>e generdt, infe^or. 8 5 

non effe , quod ibidem nataj fue- 

; rint : nec facer textus hoc dicit : 

i fed ex facro textu hoc defumi 

I poteft , mortuam hanc beftiam, 

, co tempore , quo Samfon illani 

I videre voluit , non cadaver , ut 

ita dicam , fed fceleton fuifle , 

nudatis ab omni carne ollibus : 

& fceleton intelligi voluit Sy- 

riacus intcrprcs (^.7 

corpmcxficcAtum, "^^^ \X 

Subjungit poftea idem Bochar- 

tus , ex Jeone bene potuiiTe fieri 

aridum & nudum fceleton, cuna 

Samibn non redierit ad viden- 

dum illum , ut in facro textu le- 

gitur , niil poft dies , id eft , poft 

annum : & hunc modum lo- 

quendi , ut ^er dies annus intel- 

ligatur , fcripturx facrx, familia- 

riilimum efle : & dofte multa 

loca allegat, qux brevitatis caufa 

D 7 trans- 8(5 Franc. Redi 

transmitto.Quod fi Samfonnon 
nifi poft annum rediit ad viden* 
dum hoc cadaver, verifimile eft, 
illud tum temporis nihil ahud 
fuifle quam fceleton , a quo apes 
non ita abhorrent , ut in eo noa 
melhficent : teftis mihi Hero- 
dotus , narrans Onefdum quen- 
dam,pr2ecifis cervicibus^ab Ama- 
thufiis , fupra portas Amathun- 
tx ftatutum fuifie , in cujus ca- 
davere , cum exaruiflet, examen 
apum favos fuos fabricaverit , 
haud fecus atque examcn ahud 
in fepulcro divini Hippocratis, 
fi Sorano credimus in vita ejuf- 
dem : &:memini, meexFran- 
cifco Albergotto Equite , & ex-^ 
traordinarix eruditionis httera- 
to fsepius audiviffe, vifum fibi 
quandoque haud exiguum exa- 
men/ufpenfum in cranio equi. 

Ahiid De generat* infector. 87 

Aliud hic forte dubium mo- 

veri poterat > nimirum cafu for» 

taflis fadum effe , ut apes , depa- 

fcentes leonis carnes , femen ibi 

fuum reliquerint , vel vermicu- 

los generaverint,ex quibus poftea 

natx fint apiculx , qux in illo 

offium contextu favos mellis 

fabricaverint , quac opinio Fran- 

zii fuit in hiftoria animalium , 

ubi de carnibus bovinis agit. Sed 

refponderem , apes animalia effe 

nobiliffima, faftidiofa, &deli- 

cata , qux carnibus mortuis non 

modo non vefcuntur^ fed ne 

pedem quidem in ilUs figunt , & 

fupra quam credi poteft eafdeni 

averfantur. Sxpius , vario tem- 

pore , & diverfis in locis ejus rei 

periculum feci , affigendo frufta 

carnis fupra & circum alvearia , 

fed nunquam apes accedere ad 

carnes 88 FrANC. ReDI 

carncs volucrunt. Quod fi id mi- 
hiplane credere non vis D.Caro- 
te, fidem Ariftoteli adhibe , cap. 
X L. lib. IX. hiftoricC animaUum 5 
crede Varroni,DidimOj qui Var- 
ronem exfcripfit, Emanueh Plii- 
lo,homini Gra^co qui totum fere 
opus fuum ex iEliano defumft , 
6c Michaelis Curopalatx,vel Mi- 
chaelis Balbi , Imperatoris Con- 
ftantinopoUtani tempore floruit: 

Kydi?(^ i<m viK^iKuv <rzirxf>ccf(xxTo}v, 

Et vivk cjmdetn ilUfitpiens pw 
ramfere vitam , 

No?iguftans mortualiafrmia, 
6c tandem Plinio^qui libro unde- 
cimo fcriptum reliquit : Omnes 
carne vefcuntur^contra quam a- 
fes , (ju£ nullum corpm attingunt. 
Sed bonus Plinius, immemor 
forte eorum qux fcripferat , fibi 

ipli BegenerAtAnfector^ 89 
pfi coiitra dicendo , capite xiv. 
ibri vigcfimi primi refert : Si ci- 
\t44 deejfe cenfea,tur apibus , uvas 
^ajfa^ , ficcafve^ ficofque tuja^ ad 
ores earum j?ofui(Je conveniet. 
Uem Una4 traoias madentes pajfo^ 
mt dejruto^aut ac[ua mulfa, Galli" 
$Arum etiam crudas cares. 

Confiderando manifeftam 
lanc contradidionem Plinii, fe- 
5ius timui,ne libro vigefimo pri- 
110 aliquis in fcriptura error ef- 
et : {^(i hoc dubio iiberatus fum: 
:tenim coilatis in hoc paifu plu- 
:ibus celebriorum ItaHse biblio- 
:hecarum manufcriptis exem- 
:)laribus, in omnibus eadem ver- 
3a conftanter inveni: haud aUter 
itque in antiqua illa editione 
R.omana,anni 1 47 3 A Parmenfi, 
annii^So, hac tamen difreren- 
da^quod imprefli omnes habent: 

Qal-' S)0 Franc. Redi 

GalHnarum etiam crudascaYnes r 
cum manufcripti utplurimum, 
Sc obfervationcs Pinciani lc- 
gant : Gallinarum etiam nudas 
earnes, Qux melior ledio fit, 
Critici judicabunt. Ego credo 
Plinium fcripfifie crudas carnes^ 
idque didiciife a Columella , qui 
capite decimo quarto libri nonL 
docet, deficiente apum cibo, 
nonnuliis in ufu fuiiTe , ut aves 
mortuas , non deplumatas , in 
alvearia immitterent. Verba ejus 
hasc funt : S^idam exemtisintc- 
raneis occifas aves intus inclu' 
dunt.qua tempore hyberno flumis 
fuis delitefcentihus aphus^rdhent 
teporem : tum etiamfifunt afum' 
fta cibaria , commode pafcuntur 
efurientes , nec nifi offa earum re* 
linquunt. Sed mira res ett , ita 
prurire fcriptores , ut alii aliis 

con-^ I Degenerat, infecior. 91 
ontradicant : & hinc forte eft ,. 
uoci PetrusCrefcentiusvoluit, 
1 apibus fame laborantibus^non 
laro cruda, fed pullus gallina- 
! eus affatus apponeretur. ,^4;^- 
\o (inquit) mellis inopia Uborant , 
[d quoci pondere aut vifu cogno" 
Ccitur ^Ji injra introjpicia^^ vel 
\iuod melii4'$ eji -^ faito foramine 
\upra mediam alvearis partem 5 
VTin^imijfafeJluca pura-^ mel ipjis 
vxhibe^ velfu/ium ajfatum^ aut 
\xJia4 carnes, Ut ergo Plinii dida 
:onftent , crederem apes , nifi 
nopia & fame laborantes , car- 
libus non vefci, & hoc eft, quod 
Columella praedido capite de 
nortuis avibus agens , dixit : Si 
tutem favi fufjiciant^ permanent 
llibatA, Quin Columella opti- 
nenovit, rem forte vanam , & 
:ontra naturam apum effe , car- 

nes 92 Franc. Redi 

ncs illis cibi loco exhibcrc , id- 
eoqiiefubjLingit : Melim tamen 
nos exiflimamm^ tempore hyber^, 
?io famc Uhorantihus , ad ipfo. 
aditfis in canaliculisy vel contw 
fam^ C^ aqua madefaciamficurrh^ 
aridam.vel defrutum-i aut fajfum 
frahere. Idemque fortc credide- 
runt Varro , Virgilius , & Pala- 
dius , qui deficientc melle nul- 
lam carnium apibus fubmini- 
ftrandarum mentionem faciunt. 
In fumma , apes diverfam a cra- 
bronibus & vefpis naturam ha- 
bent , quibus frequens eil avide 
guftarc;, quicquid carnium auc 
cadaverum illis apponitur , ut 
fepius expertus fum : ncc edifTe 
contentum eft hoc genus infe- 
ftorum , fed carnes radendo , & 
globulos formando^ partem for- 
taflls aliquam fecum in nido< 

fuos De generAt, mfecior. 93 

fiios dcferunt : & ufquc adco 

guiofa funt hxc animalcula , ut 

cibi gratia nonnunquam viva 

animaiia aggrcdi audcant. Et 

TliomasMoufctus in tiicatro in- 

fcdorum narratjObfcrvatum efle 

in Anglia^quod crabro paflcrcm 

pcrfcqucns , & pundim fcriens, 

mortuo iilo , fanguine fcfe fatu- 

ravcrit. Ncc carnibus liumanis 

parcunt : atquc inde cft , quod 

, Cointus SmirniEUS dixit^Graecos 

\ in comitatuNcoptoicmi dcfcen- 

■ diilc in acicm, iiaud aliter atque 

; vcfpx folcnt, quando e nidis fuis 

i egrcdicntcs, carnibus iiumanis 

i vcfci defidcrant : & fummus ilie 

Poeta , qui in divinis f uis operi- 

bus monftravit , auid iino;ua no- 

. ftrapo(fet,&:captatoargumcnto 

^ per modum fabuix defcriben- 

) di poenas nonnullorum ^ qui Ui 

\ in- P4 F R A N C. R E D I 

introitum inferni dire punit- 
bantur : 

^ti^cfti fciaurati , che mai non 
fnr njivi 
Brano ignudi, eftimulati molto 
Da mofconiyeda vefpe^ch' eran 
ivi^ 
JE^e rigavan lor di fangue il 
volto^ 
Che mijchiato di lagrime^a lor 

pedi 
Dafafiidiofi vermi era ricolto. 

Ideft: 

Hi infelices magis quam vivi , nudi 
erant 8c a culicibus &vefpis5 qu^eibi 
erant valde ftimulati : liae fanguine vul- 
tum eorum rigabant , qui lachrymis 
miftus, & ad pedes eorum decidens, a 
faftidiofis vermibus colligebatur. 

Avidiffimx ferpentinarum 
carnium vefpx funt , .& fi Pli- 
nio tides; hoc alimento pundio- 

nes { D e generaf, mfi^ior- .95 

ncs iuas rcddiint magis vcncna- 

taS;, idquod ^Elianus confirmat, 

capitc dccimo quinto , iibri no- 

ni , hiftorix animalium, 6c capi- 

|te dccimo fexto, libri quinti, 

I ubi narrat , ccrtatim iJlas curre- 

I re ad inficicndos toxico vipcrac 

1 mortuce aculcos fuos : unde hu- 

mana malitia didicit veneno in- 

ficcre fagittas. Et Ulyfles , nar- 

rante Homcro , in Odiflea , na- 

vigavit in Ephyram , ut hanc ar- 

tcm ab Ilo Mcrmerida addifce- 

ret : & de Hercuie ionge ante 

iUiyflem narratur , ietiiiferas 

cuni reddidifle fagittas fuas fan- 

^uine Hydrx. Nectamencre- 

dibiie efl: ;, pundiones veiparum 

5^ crabronum ideo vencnatas 

ieri, quod carnibus indifFcren- 

cr fcrpentinis vefcuntur : fed 

uin dcmimi id locum habet , 

ubi 1 96 pRANC. Redi 

ubi aculcum fuum immerferunt 
in peftiferum illum liquorem , 
qui in vaginis illis, quibus dentes 
canini in vipera & liniiii ferpen- 
tum genere teguntur , abfcondi- 
tus latet , quemadmodum in ob- 
ferv^ationibus meis circaviperas 
indicavi. Cseterum crabrones & 
vefpas naturaliter iftiufeiodi ma- 
lignam inciinationem liabere, ut 
vult ^lianus^id vero ego crede- 
re nollem. Theopliraftus quem 
admodum in fragmento libri 
quem de animallbHs qu^ fro in 
n)idis habentur , fcripiit , & in bi 
bliotheca Photiana aifen^atur 
legere eft,fapienter affirmat^^ma' 
limam iftiufmodi invidiam 't? 


nullum animal cadere quod pr 
vatum fit difcurfu : & fi ftelli 
propriam cutem comedit : fi v 
tulus marinus a vcnatoribus cd 

ptid Begenerat. infecior. 97 

3tus coagulum evomit 5 fi equae 

de frontc pelli detradum devo- 

L-ant fabulofum hippomane? fi 

crvus , quod plane falfum eft , 

Jextrum cornu , ubi decidit, fub 

terra occultat 5 fi linx urinam 

fuam e <:onipedu hom.inum 

fubtrahitj fi echinus terreftris in- 

ter venatorum manus urina fe 

fua polluit , ille credit prae timo- 

re hoc fieri , vel ob quam aliani 

fationem, naturam eorundeni 

propius tangentem, non quod 

itwHninem per invidiam priva- 

re velint excrementis fuis , qux 

vulgo creduntur nonnuUis mor- 

jJbis mederi, vel fagarum ridi- 

iicuhs aftionibus infervire. Ad 

iniitationem Theophrafti di- 

jjcerem, vefpas & crabrones cir- 

^.,wum cadavera ferpentum fre- 

^mere , non ut acuieos fuos vene- 

E iio 98 pRANC. ReDI 

no inficiant , fed utcorpus cibo 
reficiant : eandemque ob cau- 
fam inimicitias gerere , 6c culi- 
ccs fimul 6c apes obftinate per- 
fequi. Nec tamen ideo minus 
vefpx floribus pariter 6c frudi- 
bus, tamficcis, quamrecenti- 
bus, nec non uvis prsefertim 
Apianis vivunt, quas gulofe de- 
vorant , tefte Cointo Smirnaeo , 
& Nicandro in alexipharmacis, 
iiec non experientiaquotidiana. 
Quod fi )am , ut dixi, falfum 
eft , apes ex putrefadorum tau- 
rorum carne nafci , non minus 
fabiilofmii erit , quod nonniilli 
narrant, nimirum in partibuj 
Ruffiae & Podolias certum ge* 
nus ferpentum reperiri, quoc 
lafte nutriatur5& caput atque o: ' 
habeat anatinum, voceturquci 
zmija : hi ferpentes corpora vi- ,; 

vcn ' I De g^nerittAnfector^ 9^ 

I ventia in utero gerere, & poftea 

; per os parere , vel potius quo- 

'tannis fenfim duo minimum 

\ examina apum , lingua patria 

I z>mi)oiocki dida , evomere di- 

j cuntur, quae apes multum a na- 

i tura ferpentina trahant , & acu- 

\ leis armati fint venenatis, <5c fere 

i mcrtiferis. Haec relatio iilis in 

\ locis pro veriffima habetur, nec 

i defunt , qui vidifTe i^iz hos fer- 

pentes drcant: quia Parifiis qui- 

dam DominusSzizucha, utin 

literis fuis mihi retuHt doctiffi- 

mus & eruditiffimus ^gidius 

Menagius , hanc rem teftimo- 

nio fuo confirmavit. Nec tanien 

I Dominus Menagius ei rei fidem 

I adhibet , (fed pofito verum efTc, 

'quod hi ferpentes per interval- 

:la apes evomant) id ideoeve- 

' nire veri fimiliter arbitr atur , 

E 2 quod 100 Franc. Redi 
quod apes fortc, dum mellc fuf- 
furando occupati funt , vivas 
antea deglutierint. // n y apoint 
d' apparence (aitille) de croirey 
que ces aheilles s^ engendrent dans 
le corps de cette [orte de ferpens\ 
C^ ilejl rurayfemhlahle , ({ue ces, 
ferpens les ayant avatlecs avec' 
leur mieU car la plm part desfer' 
pens aiment les chofes douces , ds 
lcs revormjfent de fuite , en eftarkt 
fiquez. 
id eft : 

Nihil caufe ert: , cur credamus, apes 
ca ratione in corpore ferpentum ge- 
nerari : & verilimileeft , has ferpentesj 
illas cum melle deglutiilTe : nam maxi- '' 
ma pars ferpentum amac dulcia, & 
ubi lifdem gravatur , pcrvomitumea 
rejicit. 

Et forte , quia femel hoc vi- 1 
fum & obfervatum ^ft , ideo lo- 
cum fabula invenit, & apud 

omncs D s geneyat, infecior, i o i 

omncsiidcm. Quomodocunque 
'^cic rcs habeat , ego pr^didis fa- 
ibulis etiam hanc , utut confenlii 
aniverialiffimo infinitorum au- 
ithorum pro vcra & infalhbili 
habcatur, adnumcro , quod ve- 
(px 6c crabroncs nativitatcm 
;fuam debcant certx carnis pu- 
ii^refactx fpeciei. 

Antigonus, PHnius, Plutar- 
ichus, Nicandcr, iEiianus, & 
Archelaus , a Varrone citatus , 
idocent , vefpas origincm fuam 
4ebere carnibus equinis. Vir- 
■gihus id non de vefpis modo , 
:fed etiam de crabronibus fa- 
itetur. Ovidius de vefpis fdet, 
ifafta folum mcntione crabro- 
num : 

Freffus humo helUtor equrm cra," 
bronisori^efi. 

Es Tho- 102 Franc. Redi 

Thomas Moufetus rcfert , cx 

carne equorum duriore crabro- 

nes, ex teneriore vcfpas nafcL 

Sed Graeci commentatorcs in 

Nicandrum , non carnibus , fcd 

pelii hanc vittutem attribuunt : 

hac tamen adjedaconditionc, 

ut lupus equum dentibus pre- 

henfum momorderit. Georgius 

Pachimcrus affirmat, non cx 

pelle , neque ex carnibus , fed 

folo cerebro vefpas nafci. Lan- 

dus crabrones ex afmi cerebra 

nafci ait. Sed Servius Gramma- 

ticus , omnia invertens, ex equis 

fucos 5 ex afinis vefpas , ex mulis 

crabrones nafci dixit.] am quan- 

tum ad vefpas , Ifidorus id re- 

ftringit ad folum corium aftni : 

Olimpiodorustamen, PUnius, 

Cardanus , & Porta volunt , ex 

afino fucos & fcarab^eos nafci , 

non Degenerat, infeclor* 105 

lon vcfpas. Horus capite vigc- 

^mo tcrtio, iibri fccundiHic- 

.'oglyphicorum 5 de vefpis lo- 

quitur , ex carne crocodili na- 

;tis : & Antigonus vigefuno ter- 

io capite iiiftoriarum mirabi- 

lium , cx crocodilo fcorpiones 

terreflrcs fponte nafci , non vc- 

fpas ait. Id fi carnibus hujus fer- 

pentis vere accidit, nolim me 

-.difcurrendo verbis intricare , 

'cum experimentum ej^s rei non 

:fecerim,nec fadurum me iiade- 

nuscredam : fcdhocinanimo 

iiieo firmiter credere veHm, 

quomodo experientia edoftus 

inveni falfum efle , ex muli, afi- 

ni , & equi carnibus infeda 

omnia rcHqua nafcij ita non mi- 

nus fabulofum effe , ex mortuo 

& putrefafto crocodilo vefpas 

oriri & fcorpiones. Fabulofum 

E 4 cffe 104 Franc. Redi 
efle eadem ratione pluribus ^c 
diverfis experimentis dcprehen- 
di , fcorpiones ex cancris mari- 
nis , fub terra fepultis, nafci 
poffe : id quod Fortunius Lice- 
tLis , Johannes Baptifta Porta , 
Grevinus, Moufetus, Niereni- 
bergius , voluerunt , qui nimis 
creduli hanc doftrinam a Pli- 
mo imbiberunt, &Piinius for- 
te ab Ovidio in xMetamorphofi 
eam didicit : 

Conc^vx litt.oreo dcmasfi brac^ 

chia cancro^ 
Cdtera fuppona^ terr<& > de parte 

fepulta 
S.corpius exibit^ caudaquc mina" 

bitur unca, 

Scd Plinius his Ovidii diftis 
adjungit , unam iliarum condi- 
tionum , quse in tanta apudple- 

beni. De generat, infe^ior* i o j 
hem veneratione fuerunt, nimi- 
rum , ut opus hoc peragatur eo 
ipfo tempore, quo Sol in cancro 
|verfatur : Sole cancri Jignum 
transeunte^C^ ipforum^ cum exa- 
nimatifint^corfus transfigurariin 
fcorpioneSy narraturinficco. Huic 
fabulx ne tantillumquidem fidei 
attrrbuit Tliomas Bartholinus, 
homo, cenfenfu omnium annu- 
mcratus maximis & celeberrimis 
;hujus & praeteriti sevi Medicis 
&: Anatomicis , cum in litteris 
fuis ad eruditiffimum PhiUppum 
Jacobum Sachfium conftanter 
affirmet , obfervaffe fefe , in tota 
Dania , nbi maxima cancrorum 
marinorum copia eft , ex cada- 
veribus eorundem putrefadis, 
& corruptis , fcorpiones non 
nafci. At vero Sachfius in his 
Barthoiini didis plane non ac- 
E 5 qui- 106 Franc. Redi 

quiefcit, fed maxime pollibilem 
efTe iftiufmodi generationem 
credit , fubjungens, experimenta 
inDanix regno capta nihil pro- 
bare , cum regiones illsc Septen- 
trionaliores omni tempore a 
fcorpionibus deftitutx. Ego ta- 
men , pace ufque adeo virtuofi , 
6c de bonis litteris bene meriti 
viri , huc feror , ut credam , falli 
forte Sachfium , & cum fupra 
memoratis authoribus ipfum 
etiam fortaffis falli Ovidium & 
PUnium. Nec tamen Piinius 
contentus fiiit , ex cancris mari- 
nis produxiffe fcorpiones, fed 
praeterea etiam voluit , ex ozi- 
mo tufo, fi faxo cooperiatur, 
cofdem nafci : eique fubfequen- 
ti tcmpore maximam partem 
adhaefit Grxcus compiiator prx- 
^eptorum agriculturx ; qui ozi- 

mum De generat* infe^tor. loj 

xnum non fub faxo fcpelit , fed 

ut manfum Soli exponatur do- 

cet. Hujus opinionem fequitur 

Johannes Baptifta Porta. At ve- 

ro Matthiolus &LicemsPhnio 

adhaerent , 6c, ut compendio di- 

cam, ex modernis infiniti aUi , 

& inter illos Nierembergius , 

Hehnontius, Sachfius,& Kirche- 

rus huic herbae odorifera: illam 

virtutem attribuunt , haud fecus 

atque celebcrrimus P. Honora- 

\ tus FabrijHbro fecundo de plan- 

1 tis , capite oduagefuno quarto , 

qui in ea opinione eft , ozimo 

\ femen fcorpionum , fimul & di- 

fpofitionem ad generandum ne- 

ceffariam ineffe. Et Wolfgan- 

gus Hofferus, a Sachfio in fua 

. Gammarologia citatus , narrat , 

aromatarium quendam , magis 

j quam alii peritum , in Auftria 

E 6 m- lOS Franc. Redi 
inveniiTe moduni artificialiter 
producendi has formidabiles be- 
ftiolas. Menfe Julio & Augii^ 
fto , cum Sol in cancro verfare- 
tur, ozimo op.time tufo arden- 
tem tegulam trium digitorum 
ipatio inungebat ;, eamque.dere- 
pente alia fimili tegula obtege- 
bat y claufis optime junduris lu- 
to ex equino ftercore & fabulo : 
quibus peradis tegulam menfis 
unius fpatio in ccila dctinebat , 
caque poft aperta, fcorpiones 
inveniebat recens natos ,. quir 
bus bonus ilie iiomoutcbatur, 
in omnibus illis rebus , ad quas 
fcorpiones in re medica requi- 
runtur, 

Inveterata , utut falfa opinio, 
plurimum in animis hominum 
poteft, ut jam mirum nonfit, 
Jacobum Hollerium maximi 

no- De generat. infec^oy. i o p 
aomims Medicum, libro pri- 
tno praxeos medicx , credidiire, 

Ftalo cuidamenatum in cerebro 
corpionem ob nimium odo- 
lem ozimi : 

JForfe era ver,fna non pero crC' 

dihile 
o^ chi del fenjo fuo foffefigno* 

re, 

Id eft*. 

Forte venim erat , fed ra inus credi- 
hile ei , qui fenfuuin fuorum domi» 
nus eft. 

Et fi Holkrius fidcm dediflct il- 
lis , qux Galenus iibro fecundo 
de viribus alimentorum fcripfit , 
non excidiffent ei ufque adeo in- 
credibiles nugx. Accuratus ma- 
gis & providus , ideoque magis 
commendandus eft JohannesMi- 
chael Fehriusjd doftiflimo Sach- 
fto in gammarologia, citatus, 
E 7 qui iio Iranc. Redi 
qui cum apud Galenum legiflet , 
ex ozimo nuUos generari fcor- 
piones , experimentum ejus rei, 
fervatis omnibus requifitis cir- 
cumftantiis, capere voluit, & in- 
venit veridicum efle Galenum „ 
& mendaces reliquos : quales 
etiam funt omnes illi , qui non 
folo ozimo,fed a fifymbrio etiam 
aquatico , & quovis ligno fraci- 
do 6c corrupro produci fcorpio- 
nes affirmant. Fortuniiis Licc- 
tus narrat , Jacobum Antonium 
Martam , Neapolitanum , fcor- 
piones ex terra produxiflTe , fuc- 
€0 caepa^ illam irrigando : &u- 
num ex his , vel aliud huic fimi- 
]e fortaflls erat , mirabile illud 
atque grande fecretum , cujus 
mentioneniAvicennafacit. Po- 
tiores magni Ariftotelis cogi- 
tationes fuerunt, qui fcorpioncs 

ex. De generat. infector. 1 1 1 
ex maris &: foeminx conjunaio- 
ne generatos efle docet , qui ova 
ut infefta reliqua non pariunt , 
fed fcorpiunculos parturiunt^vi- 
vos, & in fua fpecie perfeftos : id 
quod Plinius capite vigefimo 
quinto libri undecimi , & iElia- 
nus libri fexti capite vigefimo 
non negavit , & exade obferva- 
tum eft a Thoma Furenio , & 
ab eruditiflimo JoiianneRiiodio 
infuis obfertationibus medici- 
nalibus. Ego, dum quod fcque- 
rer aut fugerem niliilerat, ex- 
perimentum coepi , & allata de 
montibus riftoix non exigua 
fcorpionum quantitate , foemi- 
nas aliquot , quae magnitudinc 
& ruditate a maribus haud diffi* 
culter diftinguuntur , felegi , & 
vigefimo Julii feparatim vafis 
vitreis excepijnullo eifdem fub- 

mi* 112 Eranc. Redi 

miniftrato cibo , . quarum non- 
nullas ante partain moriebantur, 
fed una harum quinto Augufti , 
non undccim icorpiones , ut Pii- 
nius credidit , 6c Ariftoteles, 
fed triginta odo , bene forma- 
tos , & coloris ex candido lactei 
peperit, qui color de die m diem 
.magis magifque in ferrugineum 
mutabatur : & foemina alia , di- 
verfo vafi inciufa , fexto ejuf- 
dem menfis, viginti feptcm ejuC- 
dem coloris peperit : & tam 
hi , quam iili , dotfo matris 6c 
ventri quafi aiBxi videbantur : 
& die decimonono omnes in vi- 
vis erant, morientibus poftea 
quotidie nonnuilis , exceptis 
duobus, qui in quartumuique 
& vigefunum Augufti diem per- 
durarunt , eoque exado & ipfl 
mortui funt. Intermedid tem- 

pore 1 De generat. infe^or. i ij 

pore videre volui,quomodo hxc 
itifeda in utero matris ante par- 
tum ^ziz haberent. Quare aper- 
tis multis , diverfum numerum^ 
inveni , nec tamen minorem vi- 
ginti fex , nec majorem quadra- 
ginta, qui omnes ab oblonga 
filo dependentes , tenuiilima, 
& quafi invifibili membrana ve- 
ftiti erant , in qua fcorpio unus 
ab alio,mediante fepto quodam, 
tenuiffimi fili ipeciem referen- 
te, optime diftinguebatur. Ea 
occafione deprehendi , mini- 
mc . verum efle , quod Ariftote- 
les & Antigonus Cariftius nar- 
rant, matresafiliis necari : & 
quod Plinius fcripfit , matres 
filios fuos omnes neci dare, 
uno excepto, qui magisquam 
alii callidus , in dorfum matris-, 
&; eum fefe locum recipit , ubi 

amor- 114 Franc. Redi 
a mbrfu jimul & aculeo caucix 
tutus effe poffit : & hic icorpio, 
vindicator fratrum fuorum pro- 
priam poftea genetricem fuam 
perimit. In eo fui , ut obferva- 
rcm, an poft primum illum par- 
tum eadem mater exadis ali- 
quot diebus editura efletalios, 
ad cxemplum iilius , quod Rlio- 
dius fibi evenifle narrat , qui ma- 
gnum eorundem numerumma- 
gnitudine lendium vidit j fed 
adhibita onini diligentia nun- 
quam id milii contigit videre : 
& quod plus eft , apeito ventre 
plurium foeminarum gravida- 
rum , nihii ibi inveni , pr^eter 
candidum illud filum fcorpio- 
num ejufdem magnitudinis , & 
fere femper unius ejufdemquc 
numeri , a viginti fex ad qua- 
draginta. Fieri tamen potuit, ut 

foe- ' De generat. mfecior. 115 
r foeminae , quas ego prse manibus 
iiabui, jam antea multoties pe- 
pcrerint, & ut ego femper in ul- 
timum partum inciderim : qua- 
re per me cuivis liberum erit , id 
credere , quod magis ei placue- 
rit. Nolim tamen, Domine Ca- 
role;,ut credas , eam in Italia no- 
ftra fcorpionum inopiam eife, 
quam fuo tempore fuiffe Plinius 
libro undecimo hiftorix natu- 
ralis innuit, dicendo : Sape Ffyl" 
ti , qui reliquarum venena terrx* 
Yum invehentes 5 quajlmfui caw* 
faferegrinis mdis implevere Ita^ 
liam , hos quoque importare co" 
natifunt ; fedvivereintra Sicuti 
cdi regionem non potuere, Vi- 
funtur tamen aliquando in Ita- 
lia, fedinnocui. Solaenimur^ 
bium Florentia nunc quidem in 
conficiendo oleo contra vene- 

na ii6 Franc. Redi 
na fmgulis annis quadringcntas 
eorundcni , & forte piures li-; 
bras abfumit. Pliniuni tamen. 
non fuie ratione affirmafle cre- 
do , fcorpiones , qui in Italia re- 
periuntur, innoxios &minime 
venenatos effe , cum miilies vi- 
derim , rufticos, qui eofdem die- 
bus canicularibus Florentiam' 
venales afferunt , libere eos tra- 
ftare , & nudis manibus in fac- 
culis.repletis verfari , nuilo , ac 
nc minimo quidem veneni me- 
tu , utut faepius aculeum eorun- 
dem experiantur : 6c tamen hi 
ThufciiE noftrx fcorpiones ex 
illorum numero funt , qui no- 
dos vel vertebras fex in cauda 
habent, quos Avicenna magis 
quam reliquos venenatos effe 
jfcnfit. 
An autemiftiufmodifcorpio- 

•nes De generat* mfefhr. 117 
ics dcntur, qui plures vcl mino- 

cs quam fcx vcrtcbras in cauda 
habcant , equidcm ignoro, cum 
nullos ejus gcncrisviderim. Id 
benc novi , non fatis convenirc 
fuper ca re intcr fcriptores. Pli- 
nius narrat, dari qui feptem, 
dari qui fcx intcrnodia liabcant , 
[ quorum primi;,contra quamAvi- 
ccnna dixit , prx reliquis magis 
^ mortifcri fint. Strabo fimiliter, 
i & Talmudiilx , citati a Samuclc 
Bocliarto in Hicrozoico, fcptem 
vertebras numerant , & Nican- 
dcr ccrti cujufdam gcneris men- 
tionem facere videtur, quod no- 
vem vertebras habeat. 

'J^c/vcTuAoi hyidi$i<ry,Qi vTnfrei^istT: Kt* 

IdtR: 

Vertebrjt novem junBurarum 
affligunt mAgii quam cornu. 

Grx- iiS Franc Redi 

Grxcus tamcn Scholiaftes , Ut 
cruditiirime obfervarunt Bo- 
chartus, GorrxuS;, & Aldrovan- 
dus vocem hnxhcuci idem figni- 
iicare ait , quod ToK'Jii(Tuot. Poft- 
ca idem Scholiaftcs liibjungit : 

<f >j3iv A^VTiy^y^^^ roivnxhc-un fi^-cK, 
^n li^To c*v€flta2rflvJuA«5'i w? <pti7i A»;- 
jWjfTt»^. Ti^V ^ airz\S'JK^^ o cK^oTn^ » 

T»V carctvia^ , x,xJd^*!Tiv Am^oSu^Q-' , 
Id cft : Utitur 'voce ivYixhcuci, 
non qucd fcorpiones novem pifi" 
cftiras h.theant , quemadmodum 
Antigonm ait : nec quia novem^ 
'vertebrashaheant^ut vult Deme* 
triu4 : nuUie-nira wn^^jdmfcorpio" 
nes njifi funt , o^ui plures a^uam 
feptcm vertebrashaberent^ d^hi 
quidem raro , ut i^pollodorus 
fcribit, Et ut Bcchartus has co- 

dta- Dege-aerdt. infector. 1 1 9 

;itationes Scholiaftis probet , 
)lurima ex variis fcriptoribus lo- 
:a adducit , qux breviratis caufa 
ransmitto, quando ea apud ma- 
cimum illum fcriptorem fscpius 
ridifti. 

lllud tamen tibi dicam , quod 
|uemadmodum fcorpiones Ita- 
ix , quos ego quidcm viderim , 
fcx tantum vertebras , fpondylos 
fivcnodosincaudahabent : ita 
nec i^gyptios plures quam fex 
habere, ut videre mihi iicuit , in 
illis , quos Magno Duci , Domi- 
no mco , anno 1657 ex ilUs locis 
transmiferunt. Nec tamenexi- 
gua inter ztgyptios(5cno{lrates 
diffcrentiaeft : utut enim hi fi- 
mui &: ilU coloris fmt nigrican- 
tis , /Egyp^itamen longe majo- 
rcs, mngifque rudes funt, & cimi 
lanccponduscxquirerem , inve- 

ni lao Franc. Redi 
ni ^'Egyptium exficcatum , & ab 
omnibus intcraneis mundatum, 
grana viginti > & contra unum 
ex nofl:ratibu5 , ante paucos dies 
mortuum, vix quinque grana 
pendere : fpondyli vel vertebrje 
in caudis ^gyptiorum unius 
fere ejufdemque omnes longi- 
tudinis & magnitudinis funt , & 
{[ qua inter remotiores a dorfo 
quoad longitudinem difFeren- 
tia eft , ea vix fenfibilis eft. At 
vero in noftratibus quinta ver- 
tebra , qux aculeum antecedit , 
femper alias omnes longitudin-e 
vincit. 

Aliam qnoque fcorpionum . 
& a prxdidis nonnihil diver- 
fam fpeciem vidi , quam ad m( 
cx rcgno Tunetano, ubinum 
moratur , mifit ;, Dodor Johan 
nes Pagnius , cckbris in illuft 

Aca 


T)e generat.infeBcr] ii\ 
icademia PifanaMedicinx Pro- 
eflbr, Totum hoc rcgniim Tii- 
iictanum his fcorpionibus , hn- 
i;ua barbarica Akrab didis , fca- 
kt : fed infinitam eorundem co- 
)iam in exiguo oppido Kijljan 
lido invenies , qui ^Egyptios 
[uantitate & longitudine pluri- 
;num fuperant. Duos eorundem 
dvos Ubravi^ quorum unufquii- 
luc partem uncix quintam at- 
ollebat5& verifimile eit,ij!los ob 
luatuor menfiirim inediam con- 
rafta macie , ponderis quoque 
aauramfecifle : nec tamen de- 
,*rat ex eorum numero , qui tre^ 
3oftea menfeSjnullo cibi gcnere 
afus, exigeret. Color eorundeni 
i:x viridi flavus , dilutior ali- 
iijuanto & velut ambra translu- 
:idus eft , exceptis aculeo & 
iduabus forpicibus vel chelis. qux 122 PRANC. ReDI 

quae coloris funtmagisfordidi,! 
& Chalcedonii inftar opaci : cu- 
fpis tamen aculei femper nigra' 
eft. Quandoque candidi inve- 
iiiuntur fcorpiones , fed raro ni-| 
gri. TruncLis forpicum nodis vel 
junfturis quatuor conftat. Pe- 
des habent ofto, quorumpri- 
mi , & trunco forpicum proxi-i 
mi, omniiuii breviilimi fimt 
fecundi primos ; tertii fecundos, 
& quarti tertios longitudine fu- 
perant, 5c radiis feptem con- 
llant , quorum rcliqui non niii 
fex obtinent. Dorfum totum 
fiovem commifluris , annuL 
rum fpeciem ut plurimum re- 
ferentibus abfolvitur, & in d 
regione, qux inter duos truncoj 
forpicum media eft , tumuli mi- 
nutifllmiduo, nigri, &fplen-] 
dentes eminent. Sub ventre, qui 

com- De generat, infector, 125 

commifluris quinque conftat , 

lamellx duae videntur, delitat2e, 

& ferram reprxfentantes , quas 

ambulans fcorpio diilendit & 

' diipellit, quafi ufui futuras, liaud 

fecus ac fi totidem alis initrudiis 

eifet. Cauda fex vertebras 5 vel 

ipondylos liabet, quorum po- 

\ llremus aculeum obtinet , gran- 

I dem , & uncinatum. Spondyli 

I quinque reliqui in faftigio exca- 

[ vati funt , & iimbrias liabent 

I dentatas 5 inferius conglobati , 

! & convexi , lineis quibufdam ex 

ipimdis nigricantibus compofi- 

[tis & prdtuberantibus fignati. 

[ Hi fcorpiones Tunetani , tam 

|refidentes, quam ambulantes, 

jcaudam arcuatim inflexani at- 

I tollunt , id quod commune eft 

: omnibus , unde Tertuilianus in 

Scorpiacis : Arcuatompetuin" 

F 2 fur- 124 Franc. Redi 
furgens , hamatile Jpiculmn in 
fummo^ tormenti ratione refirin* 
^ens^ 6c Ovidius faftorum quar- 
to: 

Scorfms eUt^ metuendm acu* 
mine caud^. 

Magna inter fcriptorcs con- 
troverfia efl , an acumen aculei 
foramen aliquod habeat,nec nc, 
per qtiod tranfire liumor vcne- 
natus piuigente fcorpione pof- 
fit : & certe acumen iioc uiquc 
adeo dcxtrc & tenuitcrtcrmi- 
natur , ut impoHibile fit ocu- 
lis dijudicare 5 an vcre pcrfora- 
tum fit hoc acumen , nec neJ 
Galenus hbro fexto dc locis af- 
feftis capite quinto foramen ib^j 
nullum effe dicit. Phnius , Tcm 
tulUanus, S. Hieronymus, S. Ba{ 
fihus , iEhanus , & Graecus Ni 

candrj f De geriera^. infecior. 12$ 
candri fcholiaftes, Gorra^us, Al- 
drovandus , multique alii mo- 
dcrni econtra-pcrtendunt , fcor- 
piones non ferire tantimi cufpi- 
de aculci^ fed excerncre etiam , 
I & in vulnera infundere liqui- 
i dum quoddam venenum: & Ma- 
gifter Dominicus, Ma.giftriBan- 
dini Aretini filius , fcriptor fui 
temporis ob varia 6c plena labo- 
ris opcra celebris, quorum non- 
nulia manu fcripta penes me 
afTcrvG, afErmat, venenum acu- 
lci fcorpionis liquorcm efl e can- 
didum , & tcnuiffimum. Poeta^ 
tamen nigrum elTc ajunt, 6c qui- 
dam ex corum numero cantat : 

^- nigrumque gerens in dm* 
mine virm. 

' Quare ut de veritate ejus rei 

mihi conftaret , cx longe pluri- 

E $ mis 126 PRANC. REDI 

mis Sereniffimi Thufcia: Prin- 
cipis microfcopiis duo fclegi , a 
celeberrimis in. illa arte viris, 
uno Romx, altero in Anglia 
optime elaborata , quorum fub^ 
fidio fretus , aperturam cufpidis 
aculei fcorpionum Tunetano- 
rum , iEgyptiorum & Italorum 
detegere conatusfum, fedfru- 
ftra, ac fi fidem adhibere vokiif- 
fem iilis, qnx exquifitiffima haec 
microfcopia mihi , amiciique 
meis exhibebant, non fine ratio- 
ne aperturam ibi nullani cife 
affirmaffem : fed non contentus 
vidiffe, aculcum fcorpionis Tu- 
netani premere occoepi, nullc 
frudu, cum aculeus duriffimus. 
& fubflantix cruftofie , quahj 
locuftarum marinarum , taftu 
non cedat, nec ullarationeitc 
comprimi poffit , ut quod cavi- 

tat< 1.1 De generat, infecior. 127 

tate aculei continetur foras pro- 

deat. IncitatLun irritavi fcorpio- 

ncm, ut ferri laminam fiepius 

percuteret : fed nuUum ibi li- 

quoris vel hiunidi fignum reli- 

quit. C^terum cum in eo eifem, 

ac jam ante fuiiTem, utcrede- 

xem , veram efle opinionem Ga- 

leni , cafu accidit , ut in acumi- 

jne minutiilimam & fere invifi- 

'bilem guttulam aqux candida; 

1 viderem , qualem poflea multo- 

ties vidi, cum irritatus motu 

fcorpio ferire nitebatur. Et hinc 

coUigo, verum cile, quod JElia- 

nus , & Grxcus Scholiaftes Ni- 

candri dixerunt , affirmantes y 

aculeum fcorpionis ufqueadeo 

infenfibihter perforatum effe, ut 

omnem ocuh aciem foraminis 

illius itruftura cfFugiat. 

Tempore illo , quo capiendis 
E 4 his J28 Iranc. Redx 
his cxperimeiitis occupatus e. 
ram;, fcorpionum illorum Tune- 
tanorum unus ab alio ibciorum' 
fuorum iclus occubuit, cujus de- 
mortui aculeo quater pectus 
pulli columbini dc achantispcr- 
ciiGi , dc erant qui morituros il- 
los ab hoc idu crederent, fcd 
poftea animadverfum efl , hos 
idus niiiil omnino detrimenti 
iliisattuhfre : quamobrem levis 
apud me fenfim enata dubitatio 
cil, efletneitacomparatum, ut 
imrnunes a veneno fcorpiones 
ctiaai Tunetani eiTent. Supra- 
uominatus Dodor Pagnius ad 
nie Tuneto fcripfit^MaurosilHus 
regionis conftanter affirmare, 
nullum annum verti ;, quin iclu 
fcorpionum liaud pauci numero 
homincs intereant , & vcnenum 
illorum terribililTimum effcncc 

velo- De generat* infeEior, 12 9 
vclociflime modo, fed violenter 
etiam , & non fine gravifllmis 
fymptomatibus operarijid quod 

I ante annos aliquot mercator hu- 
jus noftrx urbis PetrusdeSan- 

! tis expertus eft , qui in pede fini- 
flro ab iftiufmodi animalculo 
percufliiS;, non in parte modo Ix- 
fa , fed per omnem quoque co« 
xam , ad humerum ufque pun- 

. cliones fenfit atrocifliimas : & 
quanquam dolor eflet acutifll- 
nius, totum tamen latus fini- 
ftrum ftupere , deperditis viribus 
conquerebatur , 6c fortunx fux 
debet, quod poft multas in par- 
tc ixfa fcarificationes , & repeti- 
tam extheriacapotionem, qua 
pcs quoque totus emplaftratus 
fuit , plurimaque medicamen- 
ta alia lanitatem recuperavit, 
Pr^etorea ad mefcribit, barba- 
F 5 lis 130 Franc. Redi 

ris ad averrimcandum hoc le-* 
thale venenum neceflarium vi- 
deri, & in ufu etiam apud illos 
effe 5 ut vel fecum portent , vel 
fuperliminari portarum cujuf- 
que domus aifixam habeant cer- 
tam quandam membranaceam, 
ad angulos redos, unononni- 
hil refefto latere , formatam 
fchedulam ^ qux certa aliquot 
Bomina Arabica contineat, 6c 
figillis 5 quinquangularibufque 
rebus aliis mimita fit. Hocfu- 
perftitiofum , vanum, & ridicu- 
lum fchedulse prxfervativum , 
nec non remedium aUud pro tu- 
tillimo habitum , 3c Medicisi 
Africanis ufitatiffimum, fcihceti 
ut aquam exhibeant , in pocuUs 
inutilibus ex monocerotis cornu 
fabricatis, detentam, dubitatio- 
nem meam auxit , fed mutirc 

non De generatf infecior. mi 
non audebam contra fenten- 
tiam , qux ufque adeo altas ra- 
dices egerat^ Recepto tamen 
animo , fcorpionem vivum ita 
difpofui , ut ferire me non pof* 
fet , eumque vehementer irrita- 
tum coegi quater pedus pulli 
columbini majoris fortiterper- 
cutere , & quod plures miraban- 
tur, nihil pullo mali avenena 
obtigit, ut nec pullaftrse , nec 
catulo ante paucas feptimanas 
j nato. 

I Hic contra me armatam vi- 
1 deo totam Philofophorum,Me- 
\ dicorimi , & naturalis hiftorisc 
I fcriptorum fedam, quae brachia 
icrucis in modum implica.ndo 
j clamabit, fcorpiones non minu- 
i tas tantum beftialas occidere,fed 
! ferocillimis etiam, & maximis 
; non parcere;ipfum etiam his an- 
f 6 nu- 132 Franc. Kedi 

numerando leQnem, Et Doftor 
Kenial Eddin Muhammed Ben- 
Mufa Ben-Ifa Eddemiri adr 
jungunt Cvimelum &c elephan- 
tum. Nonnulli his auditis fub- 
ridentes , mirum non effe ajunt, 
ii^animalia ab hoc fcorpione Tu- 
netano percuffa non moriantur , 
cum per quatuor menfes & amr 
pUus fine cibo in vafe occlufa 
perdurans , venenofam qualitar 
tcm deponere potuerit. Prseter- 
ea, cum experimentum Novem- 
bu menfe cgeperim,illud Tertul- 
liani in AfriQanatimihifugge- 
runt, qui de fcorpionibusagens, 
in, principio Scorpiaci fcriptum 
reliquit : Familiare periculi temf 
pw djlas 5 K^ujlro & Ajrico.figT 
vitia velificat. 

Etiam hoc in meniQriam mif 
lai revocant, quod Macrobkis 

Sa- Degenerat. infeBvr. iii 
Saturnalium primo, capite vige- 
fimoprimodicit : Seorptmhye^ 
tne torpefcity&trAnsacia hac acti- 
letimrurfmerigit y vifua, nullum 
natura dnmnum ex hyhernotem* 
fore ferpejfa : & quod Leo Afri- 
c^ius narrat-, in civitate Africae 
Pefcara fcorpiones ufque adeo 
peftiferos & copiofos efle, ut 
incols per seftatis tcmpora coadi 
fiiit locum deferere , nec ante 
Novembrem redire. 

H^c obie£tio fapienter funda- 
ta , veriffima , 6c experimcntis 
fxpius confirmata eft, ut mox 
tibi referam. lUe ipfe fcorpio,qui 
menfe Novembri nec pullum 
columbinum, nec pullaftram , 
nec catulum v^neno infecerat ^ 
vitam fine cibo per omneveris 
tempus produxit, vafi inclufus 
vitreo niagno:& menfe Januario 
E 7 ufque. IJ4 Franc. Redi 

ufque adeo rudis & afpedu ina- 
moenus evaferat , utmoriturum 
crederem : fed Februario ad- 
ventante, utut cibi nihii habe- 
ret, vires refumere coepit, & fpi- 
ritum cerebrofiffimum, nec non 
fortitudinem membrorum or- 
dinaria majbrem, qnx femper 
accrefcebat. Hinc faftum eft, 
ut cum vigefimo tertio Februa- 
rii aulam fecutus Pifis hasrerem^ 
tentandum mihi vifumfuerit, 
utrum venenofam & mortife- 
ram fuam malitiam recepifTet 5 
& quia eodem tempore ad me 
accefferat Dominus Carolus 
Maureilus , natione Gallus , fed 
dodus & expertus Chirurgus , 
pullo columbino pennas pedo- 
ris ademi , & iracundo illi ac fu- 
renti fcorpioni cxhibui, qui par- 
tem jam depilatam, & quafi fan- gui- Degenerat. infe6tor- 1 3 $ 
guineam, aculeo ter alte percuf. 
fit , ex quo pullus fubito vacil- 
lare , & frequenter refpirando ^ 
& tremendo, quafi amens in gy- 
f uni ferri coepit. Hora decima 
fexta procubuit in terram , nec 
unquam ad fe redire potuit. In- 
ffde frequentcs convulfiones paf- 
fus eft , in horani ufque deci- 
mam oftavam, quo tempore 
coxam extendit & pedes , ufque 
adeo frigidos , ut quoad partes 
inferiores jam mortuus videre- 
tur : nec tamen ideo plane cefTa- 
bant tfemitus & convulfiones 
alarum , fed aliquod etiam vita^ 
fignum in capite apparebat? quo 
in ftatu permanfit , ad horam uf- 
que vigefimam , & quartas horae 
tres,quo temporis articulo mor- 
tuus eft, elapfis, ex quo percufTus 
fuerat, horis quinque. Statini ut 

mor- 136 Franc. Redi 

mottuus erat puUus , ad me tc- 
nit doftiirimus <5c celeberrimus 
Daminus Nicolaus Stenonis, qui 
avidus obfervandi , ut fefe vifce- 
ra & fanguis infedi veneno puL- 
li haberent , mihi fuafit , ut fine 
mora pullum alium fcorpioni 
feriendum , ut feci , exhiberem ; 
qui illum ea ipfa in parte ,. qua 
priorem , {cd nondeplumata, 
ter percuffit : 6c hic alterpul- 
lus intra dimidiam horx par- 
tem occubuit , extenfis , ut prior 
fecerat , coxa &c pedibus. Quare 
llatim in duobus aliis periculum 
feci , qui utut finguU ter pcrcuffi 
cflent, pra^terquam quod non 
morerentur, nihil etiam mali 
fentire videbantur. 

Quietcmfcorpioni per totam 
noaem indulfi ^ &n^ane., hora 
quarta decima , coadus pulkim 

alium Tte generat, mfeffor. 13 f 
iliam percuffit. Antea quam 
:undcm pcrcuteret , in cufpide 
\calei guttulam vidi niinutillu 
nam,liquoriscandidi;qu3e fimul 
|:um aculeo carnem penctrabat. 
Pra!terea fcorpio fponte fua bis 
3ullum percuffit, qui exafto lio- 
x fpatio certos motus convul- 
ivos expertus, & pofl:ea,adducT:is 
:ruribus & tibiis, lioradecima 
Dftava mortuus cft. Nec tamen 
nortuus efl: alcer , hora decima- 
|.]uinta ejufdem diei? nec ter- 
:ius , horis quinque poft percuf- 
Tus. Dandum ergo fcorpioni fpa- 
;:ium putabam , ut vires recupe- 
|raret. Interim obfervavi , pul- 
'ios illos mortuos , non inflatos 
^fle , nec Hvoris aut percuffionis 
figna ulla apparere , ipfaque ad- 
to vifcera a naturali fuo ftatu ni- 
:| liii immutata clfe, Sanguis tan- 
l tum- 138 Franc. Redi 

tummodo in venis liquidus per- 
manferat , ejufque non exigua 
quantitas in ventriculos cordis 
fe receperat, ut jamcoripfum 
vehementer tumidum & infla- 
tum videretur,ne minimum qui- 
dem immutato ejufdem natu- 
rali colore. 

Quare cum mihi certo , infal- 
HbiUter, & miiUes probatis ex- 
perimentis conftaret , tuto edi , 
quicquid vipera tetigilTet , vel 
terribiUffimo peti veneno in- 
fedum effet 5 puUos hos , vene- 
no fcorpionis infedos , pauperi 
cuidam donodedi, quicxlum 
digito tetigiffe kk putans , fa- 
pidiffime illos devoravit , & be- 
ne fefe habuit. 

Cum ufque in diem fequen- 
tem , qui vigefimus quintus Fe- 
bruaru fuit , quieviffet fcorpio , 

hora De generat. infector. 139 
hora vigefima prima ccrvam, 
quinquics circa coftas anterio- 
rcs, & toties circa nates, qua par- 
te pellis tenerior , & fine pilis eft 
percuffit , fed nullo cervae dam- 
no : & dum in eo eflem , obfer- 
vavi , fcorpionem , cum fponte 
fua cervam ter percuffiflet, in 
perforanda cutc parum aut niiiil 
profeciffe : ego tamen,quod po- 
tui,aculeum per vim adegi. Inde 
dubitare coepi , an fcorpionibus 
Africanis tantum revera virium 
eftet, ut interimere leones , ca- 
melos , & qui cute armatus eft 
duriflima & crafliffima,elephan- 
tum poflent. Quicquidfit, fidem 
fequor auftorum, qui id fcripfe- 
runt 5 eoque lubentius illos fe* 
quor , quod hic meus fcorpio , 
quo in capiendis experimentis 
ufus fum , extra nativum folum, 

in 140 Franc. Redi 

in diverfo climate , poft otlo 
mcnfiuni iiicdiam- defcirus , 6c 
malc habitus viveret. Accedit 
etiajn hoc, quod dum cervam 3c 
pullos alios nullo effedu percu- 
teret , venenofus humor , ex ca- 
Vitateaculei procedens, omnis 
fortafic-abliimtus eflet , non da- 
to fpatio , quo reparari potui?* 
fet. Et hoc inde confirmabatur, . 
quod infequente die gallinam 
percullit aquaticam , 6c pulkun 
eolumbinum majorem; morien- 
te nullo : & biduo poft, vigcfimo 
oftavo fcilicet Icbruarii , duos 
alios pullos columbinos : 6c fex- 
to Martii grandem aquilam , fu- 
perviventibus aquila fimuly & 
pulhs. 

BiduOjpoftquamgrandem illam 
aquilam pupugsrat , mortuum 
inopinato inveni fcorpionems 

quod^ 5coi-piones 
De generAt. mfeBor* 141 

r^uodipium in caufa fuitjCur cer- 

jto fcire nequivcrim , an poft ali- 

^quot fcptimanarum quietem re- 

iVcuperaturus fuiifet venenum. 

: Nec tamen defperOjfuturum ali- 

, quando , ut de hiS; aliifquc rebus 

ccrtior fiam 5 ac jam miffis Tu- 

nctum , Tripolimque literis , id 

cgi, animalculorum illorum mi- 

iii copia fiat , quorum interini 

^iiguram, ad naturalem eorun- 

dem magnitudinem delineatam, 

liLc<ibi transmitto. 

: \yi omnia dicam,qua: dc fcor- 

! pionibus experiendo vidi , pue- 

1 rilis fabula efi: , quod nonnuUi 

\ apud Plinium dicunt , fcorpio- 

ncs mortuos fucco ellebori albi 

niadefaftos revivifcere 5 &fi.dc- 

cem cancri fiuviales fafciculo 

bafdicx alligentur, fore, utquic- 

quid eo in loco icorpionuni 

cft. 142 Franc. Redi 
€ft , circa ridiculum hoc incan- 
tamentum congrcgetur , ac fi 
propius accedant,male pereant 5 
narrante Avicennajfcorpioneni, 
fi cancer bafilica munitus ad 
eundem accedat,ftatim mori, 

Ideft: 

Dicitur,quodubi ScorpioBafilicum» 
feu ocymum caryophyllatum odora- 
tur, illico moriatur. 

id quod falfiffimum efle depre- 
hendens, ad alia experimenta 
me contuli,-& interemtos ad di- 
midiae libras quantitatcm fcor- 

pio- D e gcnerat. infecior. 1 4 i 
iones, ac vafe vitreo aperto ex- 
cptos^Soli cxpofui5& brevi ver- 
Liinarunt : vermefque more fo- 
Lto in ova nigra tranfierunt , ex 
luibus poft dies quatuordecim 
latx funt totidem mufcae, lineis 
[i:andidis prxtextatas. Et quia 
'i\ Athanafius Kircherus Ubro 
luodccimo Mundi fubterranei 
^ixerat , expcrientia conftare, ex 
adaveribus fcorpionum SoUex- 
,)ofitis, &aqua, inquabafiUca 
nacerata fit^, madefadis, renafci 
torpiones, iterum iterumque 
'cricukim feci , & capto experi- 
ncnto nunquam non delufus, 
ruftra defideratam hanc fcor* 
)ionum nativitatem exlpedavi , 
:omparentibus femper mufcis : 
>: cum denuo idem tentarem , 
.dhibito urinaU deftiUatorio 
,)ptime claufo jX^ijm fuo anteni- 

torio. X44 Franc. Redi 
torio , ncc vermes vidi , ncc iii 
fcas, ncc fcorpioncs : quo ipll cj 
magis confirmabar in ea opiuio- 
ne , ex cadavcribiis animalium 
nifl aliunde addufto femine^nul- 
lum animal nafci. 

Rebus fic ftantibus expcriri li. 
buit, an ex anate fub fimo putrc 
fada vere bufo generaretur, 
qucmadmodum jolianncs Ba- 
tilta Porta credidit , & fafto te: 
experimento toties delufus ma- 
nu quafi tetigi, eundem Portam 
hominem alioqui curiofum ^ 
dodum 5 nimis credulum fuiffe 
qucmadmodum nimis credulu 
fuit Theocriti Grxcus fcholia 
ftcs, quando fcripfit, cx cadaver 
kicertae vipcras folere nafci : ne 
minus Arabs Avicenna, affii; 
manspcapiilos muHcris loco hi, 
niido & Soliexpofitofcrvatosi 

i P e genernt. infector^ 345 
iii fcrpcntcs transmutari. Ser- 
pcntes non aliter quam median- 
tc coitu gcnerari credo:& omnes 
ilix ierpentum generationes^- 
quas vel beneficio putredinis,vel 
alia qualicunque rationc fcripto- 
[res fieri memorant, fabulofe, 5c 
raiinus verifimiles funt. Quare 
vix ad mc rcdco , cum P. Atiia- 
nafium Kirclicrum video , co- 
nantem prxicribere certum pro- 
zedcndi modum, fibi, ut iple rc- 
Jfert.expericntia probatum. c^<r- 
''U}e inquit author quofcunque 
^volueris ferpentes ^quos torrefa^ 
^^os prius in minuttj^imoi partes 
Wfctndes 5 has fartts terr^ uliqi" 
\nof^ committes ^ quamaquaflu- 
\vidi identidem per vas in crihri 
^formamfaciurn irrigabis , atque 
'hoc pa5fo terram irrigatam Soli 
Werno exfofitam relinquest, & in- 

G tYA i 146 Franc. Redi 

tra oStiduumtotamterramaJfam 
in vermiculos frimo , qui deinde 
la6te aquiz fermixto^ ^ terr^zfu* 
feraffufo incrafjati , tandem in 
perfe6ios ferfentes conjurgent^ 
qui deinde coitu quoque in infini- 
tum fropagari poffunt, Subjun 
git. Hoc me primum docuit fer^ 
fentis cadaver.quod cum incam* 
po offenfum diligenter ohfervaf 
fem^eum infinitis vermiculis cir 
cumdatum reperi 9 quorum ali ' 
parvi^ aliimajores y alii deniqm 
jam apertam ferpentis forman 
acquijierant : Mirumtarnenfub' 
tnde hujufmodi ferpentulis mu 
fcarum quafdam fpecies commi 
fcerii quas ego quidem non aliun 
de^quam ex alimenti , quoferpe» 
tes frui folentjfeminio provenir} 
exijlimarim. Hadenus Kirche 
rus, & ego motus dodilHmi hu 


Begenerat. infecfor. 147 

jus fcriptoris pleno authoritatis 

iteftimonio, non femel ejus rei 

periculum feci , nunquam com- 

;parente hac benedida ferpen- 

tum manufaaorum generatio- 

ne. Et fi P. Kircherus ruri hoc 

;cadaver fcrpentis a vermibus 

circumdatum vidit , vcrmes illi 

a mufcis produdi erant : & fi di- 

verfx magnitudinis erant , id id- 

■eo evenit , quod uno omnes eo- 

'demque tempore natae non e-« 

rant : &fiinterhosvermesmu- 

fcx fremebant , id vel cibi ca- 

piendi caufa fadum eft , vel quia 

mufcx ilise recens ibidem natx 

effcnt. At vero ferpentes ibi vi- 

fos efle , ex cadavere illo natos , 

id fidem meam fuperat. Plinius 

id forte fine omni fcrupulo cre- 

,.:didiflet, qui libro decimo hifto- 

^, ciae naturalis aifirmat , ferpentcs 

G z non 148 Franc. Redi 
non raro nafci ex fpinali medul- 
la hominis dcmortui : & hanc 
Phmi opinionem firmavit i^iia- 
nusjcum hoc additamentOjCada- 
vera requiri hominum facino- 
xoforum^fceleratorum & impio-t| 
j:um:fed idem ^hanus confide- ' 
rata melius fententia fua , ratio- 
ne magis fana dubitafie , ac me- 
tuifle videtur , ne commentum 
fit plane fabulofum. Sed lioc 
Plinii &poftea^Hani commen- 
tum Ovidius libro decimo quin- 
to metamorpjiofeos Pythagora 
tribuit : 

Sunt^ qui cum chufoputrefacfi 
efijpina fepulchroy 
Mutdri credant humma^ an 
gue medulUs. 

lortunius Licetus id verun 
cfi^e cenfet, & fapiens Marc 

Au :uj 11 

1 Tie generat. infe&or. 1 4 9 
Aurelius Severinus , capite de- 
;:imo de vipera Pitia , poft Lice- 
f:um id pro veriffimo habet^, ubi 
rgregiaiii & ingeniofam digref- 
lonem ea de re inftituit, & con- 
/enientilllmam naturae hanc 
^^enerationem efle demonftrat, 
iddudis argumentis , fed qua: 
jmaximam partem falfx hypo- 
Ithefi innituntur. Unde hben- 
idirime credo, ex cadavere hu- 
imano , quod tamen Fortunius 
jLicetus vult, nunquam ferpentes 
ivel anguillas , ac ne vermes qui- 
dem cujufcunque generis fua 
fponte nafci. 

Nimis audax hoc affertum vi- 
debitur , cum in facris libris ad 
reprimendum humani ingenii 
faftum faepius dicatur , carnem 
iioftram tandem vermibus efcse 
iloco futuram 5 unde Ecclefiaftes 
1 G 3 ca- 150 PRANC. ReDI 

capite decimo nono inquit: ^i 
fe jmgit fornicari^i eritnecfuam-y 
futredo ^&vermts h^reditabunt 
illum : ^ Ifaias capite decimo 
quarto : Detracta esi ad inferos 
fu^erhia tua , concidit cadaver 
tmm^fuhtertefternetur tinea,^ 
oferimentum tuum erunt vermes 
6c Hiob capite decimo feptimo : 
futredini dixi,pater mem esyma^ 
ter mea^ & foror mea vermihus, 
Omnia haec vcra funt : fed facei* 
textus loquitur generaliter , nec 
reftringendo iz^z dicit^an hi ver- 
mes fponte , & fuie paterno fe- 
mine ex carnibusnoftrisprodi- 
ruri j an vero aliunde adventuri 
fint, ad devorandum illas , vel 
occafione feminis , ab aliis ani- 
malibus eo delati , quod magis 
probabile & verillimum cft, ibi- 
dem nafcentur.Qiipd fi cui con- 

tra- 1 De generat, infedor, 1 5 j 

j rrarium arrideat, is eadem ratio*^ 

le credat necefTeeft, nonvcr- 

|mes modo , fed tineas etiam , & 

^ferpentes, omniaque alia beftia- 

^:um genera ex hiunanis cadave* 

< dbus fponte fua nafci, cum apud 

i.Ecckfiafticumcapite decimole- 

I jatur : Cum morietur homo , ha* 

^editabitferfentes^ &hefti^, & 

vermes . Sed liae Siracidis minx 

eadem qua alix apud Jeremiam 

icapite decimo fexto, numero 

quarto capienda^ funt : Erit ca^ 

daver eorum in efcamvolatilihu^ 

'Zoeli^& hesiiis terra: & alibi: Erk 

fnorticinium eorum in efcam vo- 

iatilihus co^li & heftiis terra. Et 

prseter has beftias, etiam efca 

vermibus erit , ibidem a variis 

mufcarum generationibus pro- 

dudis : & hoc verum effe ex eo 

I cvidenter colligitur,quod hi ver-. 

G 4 mcs isi Fra nc. Redi 
mes in univerfum nihil aliud 
fiint , quam ova fe moventia , ex 
quibus ftatis tcmporibus mufcae 
nafcuntur , id quod ufque adeo 
verumeft, ut Lucianus in enco- 
mio mufcas teftetur , ex cadave- 
ribus humanis illas nafci : ut 
jam minus credibile fit , nec fir- 
mari rationepoffit, quodKira- 
nides de thunni carnibus fcripfit, j 
nimirumi eafdem, fi a mari in iit- { 
tus Lybix ejiciantur , putrefce- ! 
rc & verminare , atque hos ver- 
mes mutari primo in mufcas, 
inde in locuftas , ac tandem in 
coturnices. Ncmo hodie ufque 
adeo exigui & ftupidi ingenii 
eftjUt has nugas non rideat : Ego 
certe , qui in rebus naturaiibus , 
ut nofti , minime omnium cre- 
dulus audio , fxpius id quod fu- 
per thunni carnibus nafcebatur 

his De generatJnfeci^or, 151 
lis mcis oculis videre volui, nec 
quidquam praeter vermcs natos 
idi , qui poflica in varii generis 
:uliccs , mufcafque mutaban- 
mr. Et memini , cum tentare 
mimus effet , quid oleum, com- 
•nunis infedorum lioftis, aliique 
riquores in necandis his vermi- 
i>us poflent , me omnium maxi-^ 
nos 6c inter eos aliquot thunno 
latos elegiflTe , quorum aUos vi- 
10 Grxco, aUos aceto, aUos fuc- 
:o limonum,nonnuUos ompha- 
:iG,plurefque alios in oleum im- 
aierfi 5 haud paucos in vafis , fac- 
wharo-y fale , & nitro repletis in- 
clufi , nullo eorundem mortuo : 
quin omnes fl:ato tempore in ova 
nigra, in altera extremitatuni 
concavamutabantur, exquibus 
elapfis quatuordecim diebus tot- 
^idem cuUces ; iUius generis , de 
G 5 qui- m 154 Franc. Redx 

quibus aftum eft fupra,nati funt? 

hoc tamen difcrimine , quod 

omnes in vivis manferunt , ex- 

ceptis illis, quorum vermes oieo 

perundierant : quienimexhis 

nati funt cuUces , ftatim ut ex 

putamine prodierunt, morie- 

bantur , nonnullis in ipfo pro- 

deundi adu fuccumbentibus. 

Hinc conchidere hcuit , verum 

effe 5 quod Galenus , Lucianus , 

Alexander Aphrodif2eus,Uly ffes 

Aldrovandus, & Sperhngius di- 

xerunt, mufcas oleum deguftan- 

tes , vel oleo inunftas mori. El 

certe, quotiefcunque ejus rei pe- 

riculum feci, expertus fum, mu- 

icam tantillo olei tinftam , ec 

ipfo momento, quod nemo cre- 

dat , mori. Et quia Ulyffes Al- 

drovandus & Sperlingius fub- 

jungunt , mufcas iilo mortis ge- 

ner< De generat, infeSior. 155 

ncre extinftas , fi Soli exponan* 

tur, aut cineribus calidis con- 

fpergantur , revivifcere, noix 

' ftandum mihi in his eorum di-» 

■ ais arbitrabar , fed eam curiofi- 
: tatem adhibui , ut propriis ocu- 
' lis experimentum caperem , nec 
' tamen unquam fortuna mihi ita 

favit , ut millies repetitis experi- 
imentis vel unicam revivifcere 

viderem;Quare,cum apudiElia- 

num, Plinium, Ifidorum,& mo- 
• dernorum non paucos legiffem, 

hiEC ipfa animalcula in aquis 
: aut quovis alio Uquore fufFoca- 
' ta , fi radiis folaribus , & tepido 

calori cinerum exponantur , re- 
:vivifcere, veritatis inquirendae 

■ ergo mufcas ordinarias odo in 
' vas vitreum, aqua, ob immifTam 

glacicm frigidifHm^ , non ultra 

dimidiam partem repletum , 

G 6 ^ con* i$6 Fran c. Redi 
conjeci , & exado horx unius Sc 
dimidise fpatio unani illarum 
fubmerfam fundum vafis petiif- 
fe, 6c natantium unam nonnihil 
fefe movere , vidi, ut vivere eara 
cerneres , reUquis feptem., ut vi?' 
debatur , plane mortuis. Exem- 
tas ex aqua Soh expofui , 6c di- 
^ midii minuti tcmpus vixdum in- 
terceiFerat , cum dux earundem 
movere fcfc coeperunt , & ex- 
afto alio momento avolarunt, 
Ex fex rehquarum illa, quae fun- 
dum vafis. petierat , nec non ex 
natantium numero tres aliaEr, 
fub finem trium aut circiter mi* 
nutorum iigna vitar exhibuerunt, 
pedes movcndo, & exferendo 
probofcidem , ac jam volutando 
icfc avolaturx videbantur , cum 
illas paulo poft mors ferio de.- 
prehendit , nullo amplius exhi- 

bito Degenerdt. infeStor. r sy 
bito motu, quomodo nec reli- 
quae dux , quibus odotiarius ab- 
folvebatur, unquam movifle fe- 
fe,aut rediiffe in vitam vifae funt. 
Poft dies aliquot, faaismultiS' 
aliis fuper plura alia experimen- 
tis , mufcas alias breviore , alias 
longiore temporis ipatio in a"- 
quis 5 modo refrigeratis , modo 
naturaliter fefe habentibus, mo- 
do tepidis , natare permifi , vel 
per vim fub aquis detinui unde 
tandem didici , his, quas verc 
niori contigit, nihil prodefTe 
vim & potentiam SoUs : necfa- 
tis fcio , qua ratione fides adhi- 
beri Cokimellx pofTit , qui apes^ 
fub favis mortuas , & loco ficco 
per totam hycmem refervatas, 
redire in vitam refert, fi pul- 
veratx fici arboris cineribus So- 
li cxponantur , eo temporis 
G 7 ar- I5S Franc. Redi 

articulo , quo fiaiul cum ^qui- 
nodio benignior aeris tempe- 
ries redire incipit. Periculum 
c)us rei nullum feci , procul ta- 
men a vero abeffe hanc fenten- 
tiam miiii videtur. 

Redeo ad mufcas, Tunno na- 
tas, quae omnium aliarum in 
moreni , ftatim ut ex putamine 
prodierunt , excernere immun- 
ditiem , a nimio cibo , dum ver- 
mium figuram exhibebant , ut 
opinor , contraftam occipiunt , 
idque verifimillimum mihi fit , 
quando nullum unquam horum 
vermium cujufcunque generis 
cxcrementa depofuifTe vidi. In 
iifdem quibus natae funt vafis , 
per quatuor vel fummum quin- 
que dies occlufas fine cibo vi- 
vunt, id quod ordinarias naturx 
rcgulasnoaexcedit. 

Lon- Begenerat, infelfor- 159 

Longius ab ejufdem naturae 

legibus abire mihi videtur,quod 

araneoli , ex ovis araneorum in 

vafe claufo nati , tot menfes foie 

aliquo apparente cibo vivere 

poffint. Quinto Julii araneum 

foeminam in vafe vitreo me- 

diante charta occlufo fepofui, 

obfervavique eandem duodeci- 

mo ejufdem menfis Juliiabin- 

feriore parte folii , quo vas tege- 

batur , fabricaffe ccrtum quod- 

dam telae fuse laboratorium , in- 

ftar dimidiati putaminis rotun- 

A.X nucis , idque in medio illius 

folii circum circa firmaffe. In 

cavitate hujus operis, quam Ari- 

ftoteles finum orbiculatum vo- 

cat, ingens quantitas ovorum 

translucidorum perfcdac rotun- 

ditatis, & magnitudinem grano- 

rum panici locularis non exce- 

den- i6o Eranc Redi 
dentium vidcre erat, & erhis 
ovis ultimo Augufti prodirc 
coeperunt totidcm minutiirimi, 
candidique araneoli , qui ftatim 
ut nati erant telx quoddam ru- 
dimentum,emiffis tenuium.fila- 
mentorum legmcntis , perti<xre 
conabantur , id quod etiam ob- 
fervatum eft Ariftoteli dicenti : 

frotmt46 autem jalit , filHmque 
mittit. Intraproximumbiduum 
quicquid ovorum rcflabat ex- 
cludcbatur, natistum quinqua- 
ginta araneolis : & quia id age- 
bam, ut viderenijquantum tem- 
poris araneoli vivere fuic cibo 
poffent, nihilillis, quonutriri 
poflent , fubminiftravi : quare 
cum odavo Scptcmbris non- 
nulU morerentur , intraprimum 
& feptimum Octobris onines 

mor- ■ De generat: infeEtor, \6\ 
imortui funt ;, exccptis tribus, qui 
matrem comitabantur , eaque 
trigefimo Decembris mortua^ 
in odavum uiqueFebruarii diem 
vitam produxerunt , audo non- 
nihil, utmanifeftiffimeappare- 
bat , eorundem corpore. Quod 
fi ex me quseras , qua ratione hi 
:res araneoli increverint, fortaffc 
refponderem ;, ab adtrado ex de- 
tnortuorum fratrum & matris 
cadavere arimento : & £\ hoc ni- 
liliputas, extenfio forte corpo- 
*um eorundem id efficere po- 
;uit, ut crevifTc viderentur. Ego 
:amen priorem fententiam pras 
\ecunda fequi mavelim : nec hi- 
i apud me efl , quod vulgus cre- 
dit, & authorum plurimi fcri- 
Dferunt , nulium animal indi- 
v^iduum proprix fpeciei devora- 
re,cum multorum experimenta^ 
-^ rum 1(52 Tranc. Redi 
rum fide mihi conftet,non aliam 
hac fabula fabulofiorem fabu- 
lam, nec aUud magis mendax 
hoc mendacio mendacium au- 
dimm efle. Memini, me au- 
thore leonem quandoque car- 
nibus lconis foeminx paftum^ 
nec tamen credibile erat , illuni 
a fame foUicitatum huc defcen- 
difle , cum eodem die haud pau- 
cas vervecinx carnis Ubras ab- 
fumfiflet. Vulgus venatorum,ex- 
perientia edodumjnovit, aprum 
in fylvis mortuum , ab apris aiiis 
ibidem commorantibus abfu- 
mi. Urfiurforum,tigridestigri- 
dum carnes devorant : atque ad- 
eo tibi dico , hoc eodem anno i 
Meemet Bei , vel Generale mili- 
tise regni Tunetani Sereniflimo 
Magno Duci, Domino meo,do- 
no mifla efle diverfi generis pe- 

regri- De generat. infector. 1 6 1 
regrina, & curiofa animalia. In- 
:er hxc tigris erat cuni filiolo 
.uo, ante paucos menfes nato , 
caveae majori inclufa. Haec bona 
niater,Florentiae appropinquans, 
furore an joco haud facile dixe- 
:im , hunc fuum fiUolum ufque 
adeo tenere dentibus praehen- 
dit, ut ei crus totum, & qui cum 
crure conneditur armum , pul- 
chre demorderit, &avidiffimc 
devoraverit, utut carnium de- 
mortuarum affatim in cavea ef* 
i^t. Feles caffirati proprios tefti- 
culos deglutiunt , & foeminas 
quandoquc filiolos fuos recens 
natos devorant : idemque canes 
faciunt. Lucius, pifcium rapacif- 
funus , ne ipfis quidem parcit iu'» 
iciis5 fed alius aUum voraciter in- 
fequitur , nec raro accidit , ut fe- 
ptem vel odo Ubrarum lucius 

trium i64 Franc. Redi 
trium vcl quatuor libraruin 
alium praedam faciat , quo cafu, 
quia kicius minor a majorc prx- 
henfus intrare in ftomachum 
pr^edatoris propter longitudi- 
nem fuamnonpoteft, jucundif- 
fimum eft videre^ut vidor kicius 
pcr aquas feratur, vido lucio 
unius vel duorum palmorimi 
longitudine ex ejufdem gula pro j 
minente, idque per phuxs horas, ' 
& tantifper , dum caput lucii de- 
glutiti a ftomacho fenfini con- 
fumatur , & locum det, in quem 
truncus reliquus 6c cauda infen- . 
fibiliter demittatur. Anguilla- 
rum illa fpecies, quam noftra- 
tes Gavonchi vocant, & qux prx- 
da vivit, non fui tantum gene- 
risminores, fedanguillasetiam 
nobiliores56c qux Mufmi woczix- 
tur deglutit , ut fa^pius in co- 

run- .] De generat. infeclor. 165 
rundem longiiTimis ftomachis 
deprchcndi. 

AUos quoque araneos, tam 
mafculos quam tbeminas vafis 
vitreis excepi , fed nihil obferva- 
ire potui , praeter longitudinem 
vitx eorundem fuie alimento, 
nonnuliis a decimo quinto juhi, 
quo die capti erant , in finem uf- 
que Januarii vitam producenti- 
bus.Etiam hoc notavi^unum eo- 
rum 5 ex quo per menfcm capti- 
vus defederat.exuviasdepofuille, 
ufque adeo fanas, & integras, 
ut araneum ahum repra^fenta- 
rct,quem poft quinquaginta die- 
rum fpatium imitatus eft ahus. 
Et in araneis quidem hoc ante 
me notavit dociiflimus Thomas 
Moufetus Anglus, in celebri fuo 
theatro infeftorimi , ubi non fe- 
mel in anno , fed quot menfibus 

mu- l66 PRANC. REDI 

niutare illos hsec fua fpolia affir- 
mat,id quod ego negare & mul- 
to minus affirmare non aufun , 
cum illud non viderim. Bene 
vidi, diverfas figuras &fpecies 
harum bulgarum, tumoris & 
faccuiorum in quibus foeminse 
tanquam in nido ova fua depo- 
nunt & incubant : vidirarum 
illum , 6c diverfum , nec minus 
fortiffimum figendi fiia , etiam 
in vitris maxime laevibus , mo- 
dum. Sed de liis rebus, & mira- 
bili artificio Geometrico, quo 
aranei in conficiendis fuis telis 
utuntur, de induftria nihiltibi 
dicam, quandoquidem Thomas 
MoufetuSjP. AthanafiusKirche- 
rus hujus negotii eleganter me- 
minerunt , & ante illos Plinius , 
Plutarchus , JElianus , & inter 
Arabes Dodor Kemal Eddin 

Mu- Ve generat, infeSfor. 1 67 
vluhamcd Ben Mufa Bcn Ila 
^ddcmiri , vulgo Damir diftus, 
lec non DoAor Zacharias , Ben 
Ivluahammed Ibn Mahmud , a 
^atria urbe Pcrfix Casbin alle- 
;atus fub nomine Alcazuini: 
;;^id quod tu ipfe in eruditifli- 
nis tuis vigiliis Thufcis, fub titu- 
b Natura Geometra , de his re- 
ms dodiflime fcripfifti. 

Obfervavi ingentem ovorum 
icpofitorum copiam , quam 
vloufetus aifirmat multoties ad 
irecenta numero ova afcendere , 
Igo tamen non nifi centum& 
sxaginta ab uno folo horum 
nimalculorum pofita depre- 
lendi , quod omnibus colledis, 
;c tela fua ftrifte obvolutis , glo- 
ulum formaveratjVeftitum ma- 
no & candido loculo , a cujus 
ledio cunfta fufpenderat. Dum 

ftruen- idS Franc. Redi 

ftrucndo hoc loculo occupaba- 
tur, data mihi eft facultas viden- 
di 5 ftamen non ex ore , fed imo 
ventro deduci : ut jam verillima 
fit obfervatio ^liani, & Moufe^ 
ti. Plinius materiam hujus fta- 
xxiinis in utero vel matrice con- 
fervari fcripfit : Orditur ttlas^ 
tantique operis materia uterut\ 
iffm fujficit, Sed MoufetuS;,mo-, 
nitus a iiruero , confiderans ma* 
fculos utero carentes haudali- 
ter atque foeminas telas texere 
non approbat fententiam Plinii 
& errcris ilkim infimulat j mal 
tamen & line ratione. Etenir 
vox uterusj qua maxinius fcr 
ptor hac occafione utitur , au 
thoribus Latinis non matricei 
modo denotat , fed Ifidoio teft , ;;; 
^entrem etiam 5 verba cjus funi: 
XJterumfoU mulieres habent d^i ^i 

AU^\ I j. D e generat, infcB^r. 1 6 9 
m5iores tamen uterumfro utri" 
tsque fexus njentre ponunt : & 
:xempla plurima habentur apud 
/irgilium , & fpecialiter libro 
cptimo iEneidos , ubi de cervo 
iigit pcrcuffo^ab Afcanio. 

Afcanim curvo direxit Jpicuh 

cornu , 
\Uec dextr^ erranti Deus abfuit: 

aBaque multo 
Terque uterum fonitu , perque 
ilia *venit arundo» 

iEt magnus ille Tertuliianus, ca- 
fpite decimo de fuga in perfecu- 
^tione, loquendo de jona : SedU' 
\lum, nondkoinmariy &in terra^ 
\'verum in utero etiam heftiainve' 
] nio, Apuleius etiam libro quar- 
Ito Metamorphofeos hac voce in 
! cadem fignificatione ufus eft : & 
I H di^na I70 Iranc. Redi 
digna ledu funt,quae fuper huiic 
locum celeberrimus ]ohannes.; 
Pricxus , Anglus , & communis j 
nofler amicus , eruditillimeiio- 1 
tavit. Non erravit ergo Plinius ,. 
cum fcripfit : Orditur teloi^ tan^i^ 
tique oferis materia uterm ipjiuii^ 
fujftcit 5 fed erravit Ariftotcles. 
cum libro nono hiftoriae anima- 
lium, contradicens fapientifli- 
moDemocrito, ineaopinionc" 
fiiit,araneos telam fuam iK)n de- 
ducere cx partibus uteri internis,- 
fed cxtcrnis totius corporis ^ ac 
fimateria fiU lanugo quaedam 
eflet , corporis exteriora in mo-. 
dum corticis ambiens. Vidit 
errorem Ariftotehs ThomaS' 
MoufetuS;fenfitque eundem pa^ 
riterjfafto experimento, celebris^ 
& dodiflimus P. Jofephus Blan- 
canus^venerabiHs focietatis Jefu, 

in De generat, inJeUor. 171 

b prseclaris fliis commentariis 

[aper mechanica Ariftotelis. Er- 

iavit etiam Ariftoteles , cum do- 

I uit , araneos animalia viva pa- 

pre , non ova : quandoquidem 

pmni adliibita diligentia nun- 

uam animadvertere potui , il- 

os vivum partum edere : (cd 

imper vidi , eos ova ponere , ex 

^uibus, ut fupra didum eft^filio- 

: eorundem procedunt. Quod 

ero nonnuili fcribunt, cx femi- 

e aereo , & per aerem volitan- 

: , nec non putrefada immun- 

itie araneos generari , id mihi 

redibile non vidctur , nifi alia 

itio adducatur , quam quae vul- 

o adduci folet : haec nimirum , 

uod in aedibus reccns fabrica- 

is aranei videantur , eorumque 

*te , idqueco ipfo tempore, ubi 

ilce & albario indudx funt. 

H2 Et- jjz Franc. Redi 

Etenim , cum domus & palatia 
non intra oculi nidum , ut olim 
Alcina & Atlas fecerunt, ftruan- 
tur , mirum non eft , fi in calce , 
pulvere & immunditie aranei 
nidos fuos &latebras compofue- 
rint, ex quibus prodeuntcs, mo- 
mento <:itius aitiillmum quem- 
que murum perreptare , & te- 
las fuas ordiri & pertexere pof- 
fint. 

Scd alterius etiam fabulofa; 
arraneorum generationis apud 
autorcs mentio fit , eamque in- 
t^f alios pro vcra venditat Pe- 
trus Andreas Matthiolus , & qui 
eidem fuppetias ferimt , Caftor 
Durandes , Johannes Bauhinus, 
Henricus Cherlerus , P. Atliana- 
fius Kircherus , & P. Honoratiis 
Fabri, affirmantes , gallam non 
vermes modo & mufcas/edara- 

neo: 


Degenernt, infeBor. 1 73 
incos etiam producere : 6c fiib- 
jungit idem Matthiolus , fepiffi- 
,me fefe vidiffe , gallas omnes , 
[non perforatas , unum ex his tri- 
fbus animalculis continere , pro 
iquorum diverfa natura horren- 
dum prognofticon format, di- 
cendo: fi in gallis mufcae nafcan- 
mr , exfpedandum eo anno bel- 
'lumsfi vermes producanturjmef* 
fem fore macram; fi aranei inve- 
piantur 5 annum fbre peftiferum 
i& contagiofimi. Dodiffimus ta- 
jmen P. Fabri illud prognofticon 
ti^iet, & ego plurimis illis a Mat- 
thiolo factis experimentis facilli- 
me refpondebo totidem aUis per 
jme captis,& mera & pura veritas, 
jqua: a mea parte ftat^in caufa eft, 
icur Ubere audeam dicere , me 
trium aut quatuor annorum fpa- 
tio fupra viginti galiarum mil- 
H 6 lia 174 Franc. Redi 

lia aperuifle , nec uUum in eis 
araneum , fed femper mufcas, & 
varias culicum & vermiumge- 
nerationes , pro diverfitate teni- 
poris , inveniiTe : nihilo tamen 
minus in Italia & extra Italiam 
peftis faeviit , & Thufcia nun- 
quam bellum aut annonx cari- 
tatcm fenfit , fed anni iUi omnes 
iiberrimi fuerunt. Verum tamen 
eft , me in hac vel illa galla , fed 
femper perforata,a'raneolum ali=- 
-quem inveniffe , qui foris natus 
& educatus , in hoc forte fora- 
men fefe recepit , ut ab injurra 
tempeftatis fe reficeret : eadem 
plane ratione , qua araneos 
omnes alios fc in rimas arbo- 
rum 6c murorum cavitates , re- 
Cipere quotidievidemus. Ergo 
cxperimcntis Matthioli fuffi- 
cicnter rcfponfum fit , replicatis 

ex- De generat» inficior. 175 
experimcntis aliis : &quantum 
iadmufcas, culices 6c vermes, 
tjui in gallis reperiuntur, inte- 
'grum miiii erit , de illis paulo 
•pGft agere. 

Difficilius aliquanto cft , ut 

lillis rcfpondeamus, qui fcirc de- 

iiderant , quomodo araneus ex- 

tremitates telx fux ab una arbo- 

>e ad aliam deducerc poflit, cum 

:alas ad volandum nullas habeat. 

iMoufetus araiieos faltare , & de 

iloco in locum fefe vibrare cre- 

':dit ; & hsec illius opinio , fide 

:'exiguo faltu agatur, credibilis 

\ videtur , & memini , quando- 

[que mihi relatumefrea magno 

I quodam Viro , quod dum in 

: itinere eflet , araneus ab uno fta- 

] ticuii arredario ad aliud telam 

i fuam extenderit , & quiaintrare 

iin rhedam claufis foriculis non 

H4 lice- 176 Franc. Redi 
licebat , ex iniprovifo fcfc in pi- 
leum equitis cujusdam vibrave- 
rit y qui aliunde veniens ilaticu- 
lo appropinquabat. Fieri ergo 
poteft, ut faltent. Fieri etiam 
poteft, cum telam fuam ab arbo- 
re alia in aliam extendere fata- 
gunt , ut firmata ad liunc vel 11- 
lum ramum extremitatum una , 
mediante filo in terram fefe de- 
mittant , & in terra progredien- 
tes , a pede vicinx arboris fur- 
fum repant , conglomerandOj & 
ad juftam &neceflariani propor- 
tionem & altitudinem exten- 
dendo filum fuum. Amicorum 
quidam mihidixit, vidiffe fefe 
quandoque duos araneos , a filo 
fuo & ramis duarum arborum 
non procul diftantium depen- 
dentes , qui vibrando & impulfu 
aeris fibi mutuo appropinquan- 

tcs> D^ gmerdt, infecfor, 1 77 

t€S,connexis filis quafi ex compa- 

&o grandem telam pertexuerint. 

Poterat eciam fieri, cum araneus 

inter ramos arborum procul cii- 

ftantium telam fiiam texit, ut 

a filo fiio dependens , fortuito 

cafii & impetu venti ab arbore 

una in aliam delatus , integro 

; adliuc ftamine , non obftante di- 

i|i ftantia telam fiiam ordiri & ab- 

: fiDlvere potuerit. P. Blancanus 

;;in fiipradido libro, multoties 

\ repetitis experimentis indudus , 

I aifirmat., filum aranei non effe 

I' filum fimplex & planum , fi:d ra- 

[ mofiim & carminatum , vel ut 

mclius dicam , efle iftiusmodi fi- 

I lum y a quo plura alia tenuififtma 

I fila originem trahant^qux ob in- 

I natam levitatem fiiam per aereni 

fluduantia quaquaverfiim Mc 

extendant, & fi. cafii eveniat, 

H 5 1^*- 17^ Franc. Redi 

tit extrcmitas filoriim transver- 
falium ramis arboris vicinae im- 
plicetur , araneum fefe ftatim in 
Tiam dare, & hoc filoutipro 
exordio futurx telse. Inde fub- 
jungit Blancanus , filum aranei 
quandoque non efle unum & 
Jimplex , fed revera duplex , a 
quorum uno araneus dependeat, 
altero huc illuc per aerem voli- 
tante , ufque dum aliquid inve- 
niat , in quo confiftere & firma- 
ri poffit. Et haec certe fententia 
multum a ratione & verifimili 
trahitjUt verum id de quo agitur 
elTe poffit , fpeciatim , fi araneus 
ab altiffima arbore dependeat : 
mihi tamen tempus defuit , ut 
quod lubentiffime fecifrcm ex- 
perimentum capere nonpotue- 
xiTn.Sgepiffime quidem obferva- 
vi, araneos filamenta fua ab una 

late- De generat, infedior. i f^ 

latere vix regiae ad aliud deduce- 

re,nec non extremitates filorum 

I fuorum alligare ad faftigia palo- 

I rum , quibus vites fuftinentur. 

1 At vero fiponamus altitudinem 

1 palorum non excedere tres vel 

I quatuor ulnas , latitudinem au- 

tem viae minimum efle uinarum 

ofto vel decem , quomodo ara- 

ineus ab ufque adeo humili loco 

I dependens , filo principali eam 

llongitudinemdarepotuerit, ut 

j-quae ab illo procedunt filamen- 

ita collateralia pertingere adla- 

itus alterum viae regiae quiverint, 

jid equidem concipere non pof- 

; fum. Sit ergo quomodocunque 

: velit 5 & quifque id quod maxi- 

.me ei arridet credat : ego, ut ad 

.priorem difcurfum redeamus, 

i.tibi dicam , me, collefta & caefa 

raraneorum liaud exigua quanti- 

H 6 tate. i8o Franc. Redi 

tate, maffam omnem in vaib 
aperto reliquifle , quod mufcae 
audafter ingredientes^quafi vin- 
didae loco ftercus ibi fuumde- 
pofuerunt, quofaftumeft, ut 
cadavera hsec brevi verminan- 
do , ex vermibus obdurefcenti- 
bus ova vel chryfalides , & ex 
chryfalidibus totidem m\iicx na- 
tx fmt , quales per xdcs noftras 
vagantur. 

Sed mifibs faciamus araneos. 
Sufficienter enini milai demon- 
ftratum effe videtur , carnes non 
verminare,6c fupradifta infedo- 
rum gencra ex carnium fubftan- 
tia non nafci, ut tempeftivum 
putem ad aha progredi,qux vul- 
go & hominibus magni nominis 
& revcrendis verminare putan- 
tur^inter quae cafeus primas obti- 
net 5 hcluonibus artem jadanti- 

bus, De generat. infecior. 1 8 1 
bus producendi ex eodemver- 
aies , ad obleftamenta gulse : & 
Jiaufam quidem efficientem hu- 
ius generationis reducunt ad u- 
aam earum,quas in principio hu- 
us epiftote tibi enumerayi. At 
irero fapientiffimus Pctrus Gaf- 
Ifendus innuit , mufcasforte, & 
inimalia volantia foliisherba- 
:um & arborum impreffifTe fua 
femina, qux deinde a vaccis, ca- 
pris fimilique peconun genere 
ibfumta, ladi pariter & cafeo il- 
lam facultatem tribucrint , ut 
Koduccre fuccellu temporis ver- 
nes poffent. Et certe, hxc fen- 
:entia pluribus non difplicet,nec 
;go nunc quidem negaverim , 
ta rem fefe habere. Attamen , 
alva reverentia, quam huic ma- 
:imo & admirabili Philofopho 
xibuOj.cgo hadenus non video, 
H 7 q^a iS2 Franc. Redi 

qua ratione hxc femina a den- 
tibus animalium trita 6c confe- 
fta, & in ftomacho eorundem 
cofta & expreffa , ac denuo for- 
taflis alterata vehementer & 
cnervata , in inteftino duodeno, 
mediante illa ebuliitione , quam 
fuccus acidus pancreatis &;hu- 
mor biUofus efficiunt , iterum- 
que alterata in viis ilUs , qua: a 
ftomacho <5c inteftinis ad mam- 
mas deferuntur 5 quomodo , in- 
quam , hxc femina virtutem 
fuam integram , illaefam & fal- j 
vam confervare potuerint 5 dc | 
fiquidem id evenire potuit, nihil j 
caufK eft , cur defperemus , fieri ) 
poffe, ut coado ex lacle muUe- 
ris cafeo loco vermium totidem 
mugiles producantur, &lucii, 
ubi mulier ova eorundem com- 
ederit , vel totidem pulU & pul- 

late , De generat. mfeffor. 1 8 j 
:ifl:rae,fi ova gallinanim ebiberit: 
tut enim ova cofta ebibere po- 
lerit , non defunt tamen , quas 
ruda & recens pofita d^glu- 
iant ; quanquam codura fecun- 
Lum dodrinam Gaflendi , nul- 
am prsejudicium afFerat virtuti 
;enerativ2e , quam femina pofli- 
entjcum omnes fciant,videant- 
iue,in recofta & placentis ladeis 
ermes nafci , utut recofta aliud 
lihil fit, quam flos feri ad ignenr 
oagulatus , & quod placenta^ 
adeae cofturam fuftineant, & 
1 furnis frigantur. Quare in 
am deveni fententiam , ut pu» 
cm , verminationem ladis , ca- 
ei , & recodx non aliam for- 
afliis, quam de quaincarne&: 
ifcibus egimus, caufam habere> 
limirum hanc , quod mufcac , & 
tulices ibi ova fua deponant , ex 

qui- 184 Eranc. Redi 

quibus vermes , & ex vermibus 
mufcx nafcuntur. Et hocqui- 
dem manifeflum eftomnibusfe- 
rio attendentibus. Etenim,quod 
captis experimentis didicifle mi- 
Jii videor , neque lac , neque ca- 
feus , neque recoda , nec ladici- 
niorum quidquam verminabit . 
fi eo loco fervetur , ubimufcij 
& culicibus aditus non datur : & 
contra , ubi iiaec animalcula ec 
pertingunt , ut faper cibis re- 
quiefcant, brevi fequetur ver 
minatio : & quia in memorian 
niihi redeunt nonnuUa, qux. 
mc obfervata funt, ea tibi com 
memorare animus eft , non qui 
dcm omnia, id enim. prolixi 6 
faftidiofi operis eflet , fed ea tan 
tum , qu2e vermes tangunt ind 
natos. 

Erat mihi alembicus ingen 

Vj [ De generat.infeStor. i%s 
i;Vitreus in quem patente femper 
jicjus orificio , mifi parteni dimi- 
diam cafei noftratis, idque ex 
. recentioribus & optimis, qui fub 
finem menfis Junii inveniuntur: 
exadis aliquot diebus vifi funt 
fuper hoc cafeo nonnulli ver- 
mes , qui bene confiderati , non 
:unius generis effe dignofceban- 
tur. Majores per omnia fimi- 
les erant vermibus aliis , qui in 
,:arnc nafcuntur : ejufdempror- 
fus figurx etiam minores erant : 
id tamen praecipuum habe- 
pant , quod cerebrofiores , & 
i.nagis quam reHqui agiles expe- 
ditius in vitro incedebant, & 
roftrum caudx admoventes 5 fa- 
,3:0 quafi circulo , per varios fal- 
:us fefe modo huc modo illuc 
v^ibrabant , ita utnonnunquam 
ex vafe illo profiiirent , in quo 

nati 186 Iranc. Redi 

nati erant. Tertio vel quarto dic 
a nativitate eorundem , tani hi , 
quam illi more fotito quieti fefe 
dabant , & in ova corrugaban- 
tur,fola magnitudine diverfa,ex 
quibus fele^is , & diverfo vafe 
exceptis prodierunt , exmajori- 
bus quidem totidem mufc-seor- 
dinarisE^ex minoribus vero fpatio 
dierum duodecim certum genus 
mufcarum minutarum nigrkafi-i 
tiam,fimile formicis alatis,quod! 
genus, vix natum, niaxima & iJti-! 
credibili promptitudine ^ velo- 
dtate fubfultando & volandc 
motum quaii perpctuum repr^- 
fentare videbatur. Inde mafcul; 
cum fosminis fefc conjungentes 
illos aftus exercebant , a quibu* 
propagatio earuiidem fperar 
naturaliter poterat:fed deficien 
te vi£tu brevi moriebantur. 

Dun Degenerat, infeStor. 187 

Dum hxc obfervabam , forte 

cafenm inveni jam verminan- 

tem , cujus fanas partes a vermi* 

nofis fecernens , fuis fingulas 

vafis feorfim excepi : fed de fa- 

nis partibus nuUus unquam ver- 

; mis natus eft , & ex vermibus 

qui in verminofis partibus jam 

nati erant , prodiit multitu- 

do minutarum illarum nigrr- 

cantium mufcarum , dequibus 

'fupra , ne una quidem com- 

parente mufca ordinaria. Con- 

trarium mihi accidit in recodo 

iaftis , ex quo vermibus infetto , 

transformatis in ova vermibus , 

mufcx tantummodo prodierunt 

ordinariaej & ex cafeo ecapri- 

ino lafte fado , 6c verminante 

menfe Septembri natxXurit mu- 

. fcae ordinarix , nec non pauc^e 

aliquot minores , quales circa 

vi- j8S Franc. Redi 
vinuni & acetum vagantur. 

Scio rem duram credituvi- 
deri , nuUum ex his ladiciniis 
fua fponte verminare , cum de- 
licatiirimi ex noftris cafeis Lu- 
cenfibus diffedi, fepius circa in- 
teriorem medullam verminare 
deprehendantur . Refpondere 
poffenijfemina horum vermium 
generata effe a mufcis in lade , 
dum exprimitur, & in vafis a pa- 
ftoribus 5 ut concrefcat relinqui- 
tur, quo tempore innumera mu- 
fcarum multitudo circa illa va- 
fa oberrat , unde Grxcus ille 
Poeta , quem Mufx prx caeteris 
laaarunt,libroxvi. lliad.v.641. 
GriEcos & Trojanos pugnantes 
6c circa cadaver Sarpedonis ob- 
errantes , mufcis affimulat veris 
tempore circa mulftras lacie rc- 
pletas vagantibus: 

o; I De generdt. mfector. 1 8p 

^ra^uii ivi |3pfijLtsw(n 7riftyKsi.yecc; y^ 
\ -^ p-J? iv hct^iv^ » o.n 71 yK»yig afyzctt 

• H/ atitem femfer circum cadaver 
\ njCYfabantur^ut quum mufca 
In tugurio fufurrant la^le-jfle^* 

na^ ad mulctra^ , 
Temfore in verno^quandolac 'va" 

fa madefacit : 
Sicfane hi circum cadaverver- 
fabantur. 

Haec refponfio , ututalicujus 
vialoris ^fle videri poffet , mihi 
':amen non omnino fatisfacit : 
quare cum diligenter obferva- 
/erim , cafcos noftrates antea 
yaam verminar-c incipiunt , plu- 

ribus 190 Franc. Redi 

ribus in locis dehifcere, &ri- 
mas ducere, dico inhisrimis, 
& in hac apertura a mufcis or- 
dinariis & minoribus ova gene- 
rari, &vermes, quinutrimen- 
tum feftantes magis tenerum , 
magisque delicatum ininterio- 
rcm cafcimedullampenetrant, 
ibidemque ad tempus ufque de- 
terminatum nutriuntur, quo ex- 
ado, foras profugiunt, & locum 
quserunt, ubi per dies aliquot 
latitantes in ova convertantur : 
& ex his ovis nafcuntur diverfae 
generationes animahum volan- 
tium 5 pro diverfitate parentum, 
a quibus vermes generati funt. 

Ac de his quidem cum fatis , 
& fortaffe plus quam par erat , 
didum fit, ad illos vermes trans- 
camus, quosvulgus, maximis 
crroribus affuetum, credit ex 

hcr- V € generat. infector- 191 
crbis & frudibus putridis , ncc 
on in lignis , & arboribus ipfis 
afci : & principio quidem de 
lis vcrniibus fcribani, qui in 
crbis 5 foliis arborum & pomis 
afcuntur,pofl:ea quam aliquan- 
ilper ab corundcm arbcribus 
z\ plantis fejundia &pcrhanc 
(sjundioncm quafi vita privata 
mt : didurus poftca dc iilis, qui 
. foliis & frudibus nafcuntur , 
lam arboribus cohaercnt,&ma- 
1 ritatcm fuam exfpedant. 
\ Sciatis ergOjquomodc verum 
It , in carnibus , in pifcibus , & 
Idiciniis occlufo Iqco fcrvatis, 
lillos vcrmcs gencrari 5 ita ve* 
ilimum effe^ quod fruftus & 
\:xhx crudae vel coftae , cadem 
1 tione fcrvatx,nullum vermeni 
joducant : & contra, quod aeri 
cpofitae , varium gcnus infedo- 

xum 1 

192 FraKC. Redi 

rum proferant,modo hujns,mo-' 
do illius fpecici , pro divcrfitatc 
animalium , quorum femina ibi 
repofita funt. Obfervatum ra- 
men a me eft , alia infcfta aliud ; 
herbarum vel fruftuum genus 
fibi pro nido eligere, & fuitjcum 
in una fola herba , uno eodem- 
que tempore., feptem vel ofto 
diverfa animaiculorum general 
nata viderem. » 

Super pepone , ubi pkires mi- P 
nores mufcas quiefcere vide-lf^ 
ram , minuti vermes nafceban-)|ii 
tur, ex quibus fpatio quatuorlS^ 
dierum ova , 6c cx ovis quatri-lf} 
dui fpatio totidem culices proJjci( 
dibant. Ex aliis peponum con Js 
tritis particulis, quas culices,mu-|fc 
fcae ordinarise 5 &certumminu-!i'ai 
tiffimarum mufcarumnigricanlV 
tium genus ; oblongis in capits^ ;eii 


I) c generat, infeitor. 193 
ntennis dotatum depaverant, 
ernies nati funt , diverfac ma- 
nitudinis, qui determinato fuo 
empore in diverfa: magnitudi- 
lis ova tranfierunt. Ex ovis ma- 
Dribus poft odiduum mufcas 
>rdinaria2 5 ex minorum non- 
.ullis poft quatriduum culices 5 
pc aliis poft quatuordecim dies , 
lufcx minutiores aliae ; ex me- 
;.iae magnitudinis ovis poft fepti- 
^anam unam cum dimidia culi- 
€s prodierunt, multo quam pri- 
ai majores crallioresque.Idem- 
ue accidit in cucumere , fragis , 
yris 5 pomis , prunis , ompha- 
io 5 malo citreo , ficubus & ma- 
is Perficis. Sed quoniam Per- 
jica mala vafe vitreo aflerva- 
lantur, ut diftillare &effluere 
[iquor ex putrefactis illis pro- 
xniens non poflet , in liquore 
I illo 194 Franc. Redi I 

illo multos miiiutiffimos ver* 
mes natantes vidi, quosoculis 
vix perfpicere licebat.Ex his ver- 
mibus fuper malo Perfico , & in 
cjusdem liquore diftillato natis 
fblito tempore culices nafceban- 
tur 5 qui per multos dies , fubmi- 
niftrata pet me nutrimenti ma- 
teria fuperftites fuerunt. Hinc 
fixmellx cum mafculis congre- 
dientes , vermes alios genera- 
runt , ex quibus more folito cu- 
liccs fadli funt , & fiquidem dili- 
gentiam & curammajoremad- 
hibuiffem , in infinitum , ut opi- 
notjh^ec generatio procefliflet. 

Ex cucurbita cruda vel cofta 
nihil praeter mufcas ordinarias 
natum vidi. Id modofdentio 
transmittendum non duxi, quod 
vermiculi omnes , ex cucurbita 
cofta ovis permixta & putre- 

facta ;, I>e gcnerat. infe^or. 195 
facla nati , cum tempus quietis 
&: fecundac transmutationis in 
ova appropinquaret , ita ick m 
hac pulticula volutarint , ut fen- 
fun hoc linimento cooperti,gle- 
ibas terra^ exiguasreferrent, ex 
quibus poftea mufcae nafceban- 
■:ur , ita ut qui fub his glebis ova 
iatere nefciviifet, ex glebis terre- 
ftribus mufcas natas effe verifr 
fmihter credidiffet. 

Ab aUqua , non multum abfi- 
miU fpecie originem traxiffe cre- 
do aequivocum PUnii, cumU- 
ibro hiftorix naturaUs undecimo 
fcribit, infedorum volantium 
Iplurima nafci ex pulvere caver- 
inarumhumido : &forteabea- 
fdem illa fpecie decipiuntur 
f omnes iUi , qui terra , luto , Umo 
ifluminum , & paKidibus infini- 
!tas animaUum fpecies generari 
1 z nar- 196 Iranc. Redi 

narrant ; quomodo Pomponius 

Mela fada mentione Nili : Tion 

fererrat autem tmtum eam , fei 

aliivo fidere exundans etiam irri- 

gaty adeo ejftcacihus aquis adgt- 

nerandum alendumc[uei utprater 

idquod fcatet pifcihm^ quod Hif" 

popotamos j Crocodilosque njafloA 

hellu(t6 gignit ; glehis etiam infun- 

dat animas^ex ipfaque humovi- 

talia ejftngat. Hoc eo mamfefiun 

efij quod uhifedavit diluvia^ ai 

fe fthi reddidit , per humente. 

campos quadam nondum perfeB 

animalia-i fed tumprimum acci- 

pentiajfiritum^ &ex parte jan 

formata , ex parte adhuc terre 

vifuntur, Et O vidius^ libro pri 

mo Metamorphofeos : 

Sic uhi deferuit madidosfeptem 
fluusagros 

l^tUi De generat* infector. 1 97 
I^ilu^ ^ & antiqm fuaflumm^ 

reddidit alveo , 

z^theriocjue recens exarftjide" 

relimusy (lia glehis 

Tlurima cultores verfis anima.' 

Inveniunt^^in his quadam mo» 

do cGSftafiih iffum 
Nafccndijpatium : qu^dam im' 

ferfccia^Juisque 
Trunca vidcnt numeris : ^ eO" 

dem in corporefape 
Jltera pars vivit 5 rudii ejlpars 

attera teHus, 
^uipfe uhi temperiemfumpfere 
humorque^ calorque\ 
\ Concipiunt : (^ ah his oriuntur 

cuncfa duohus, 
]^ Cumque fit ignis ac^uA fugnax ; 
vapor humidus omnes 
Res creat^ & discors concordia 
fmihus afta eji. 

I 3 Hanc 198 Franc. Redi " 

Hanc opinionem promovit Plu* 
tarchus in quaeftionibus convi- 
valibus^ & exfcriptor Plutarchi 
Macrobiusin Saturnalibus 5 nec 
non Plinius, iElianus, & ut con- 
cludamus, innumerabilis cater- 
va antiquorum , quos haudfecm 
Atquc errantemducem grexfequi' 
tur , ita fine ulteriore inquifitio- 
ne fecuti funt ex modernis fcri- 
ptoribus infiniti. Hinc eft, quod 
ipfe nonnunquam apud me ob- 
ftupefco.quandoconfidero, au* 
thores ufque adeo improvidam. 
circa horum animalium genera- 
tionem exiftimaffe naturam , ut 
membris aliis per carnem & ofli 
abfolutis , alia uno eodemquc 
tempore ex pura terra formaret i 
& tamen ^lianus fidem facitj 
propriis fuis oculis vidifle fefc 
iftiusmodifafta animalia, initi- 

nere De generdt* infe5ior. 199 

iere fuo Neapolitano verfus Pu- 
eolos : & O vidius minime con- 
entus loco fupra citato afHrmaf- 
> fa^pius videri in luto anima- 
tia fme cruribus & iunduris , 
idem rcpetit libro decimo quin- 
o dicens : 

Scmlna, limm hahet virides gc 

nerantia ranas : 
JE.tgenerat truncaifedlbus. MoK 

afta natando 
Crura datXJtque eademfmt lou' 

gis faltihm apta^ 

Sed quod magis milii lepidum 
i^idetur, hoceft, quod illae ipfas 
ranae ex luto natae poft femeftre 
fpatiuni vits , in pulverem & lu- 
tum, Piinio tefte, revertuntur,& 
poftea fub adventum veris in no- 
vam vitam refurgunt. 
Has Plinii cogitationes multi 
I 4 hujus 200 Franc. Redi 

hujus noftri feculi graves Philo- 
fophi approbaxunt, & ipcda- 
tim dodiflimus P. Honoratus 
Fabrijmagnus in Theologia ma- 
gifter , & profundx literaturse. 
vir 5 fummaeque in omnibus 
Philofophicis fpeculationibus 
exiftimationis , fed, quod alia 
omnia fuperat , mirabiliter felix 
circa inventionem arduorum 
problematum nobiliffimx & 
fublimiffimas Geometris. Is er- 
go in celeberrimo fuo de gene- 
ratione animalium Hbro^propo- 
fitione feptuagefima quinta , & 
feptuagefuna fexta, hanc opi^ 
nionem fovens , admittit, ex ra- 
narum corporc corrupta , &in 
tertam converfo , ranas genera- 
ri.. Haftenus id credere non pof- 
fum , quia experiendo nihil un- 
quam vidi, in quo acquiefcere 

intel- I T>€ generat. infe^or. 20 1 
Imtelkaus plane pollit : prom- 
;'ptij[limus tamen fum ad mutan- 
fdam opinionem , eroque tanto 
magis , fi ranas , quarum Plinius 
mentionem facit, hydra,vel alius 
^quidam ranis inimicus ferpens > 
ex venenoforum genere mo- 
morderit , quod genus ferpen- 
:um nofter divinus Poeta in fe- 
Dtima inferni voragine confti- 
::uit, ubi ait : 

' Bdeccoadun^ ch' erAdanosira, 
froda^ 
S^ anvento mferpente , che 7 

ttafijfe 
Lft^ dove 'lcollo alle/palle s* an" 
noda, 

1 He ofi toflo mai^ ne ijtfcrijje^ 
Com eis acceje^ed arfe.e cener 

ttitto 
Convenne^ che cafcando^ divC' 
nij[e\ 

1 i E 202 Franc. Redi 
£poich£ftf a terra si dijlrutto, 
JLa folverji raccoljcye pr fe 

In quel medejmo ritorno di 
hHtto ; 

Meft: 

Fuifleillius gcneris unum, qui ad 
proram conttitutus , librato motu in 
prsedamfefe conjiciens, eandem, qua 
collum humero anneditur vulnerave- 
rit, quod vulnus ftatim comitatum fue- 
xit igne infernali , & refolutione totius 
in cincresjita tamen, ut recoUigentibus 
fefe cineribus, eadem prseda per fe ir 
idem ut antea corpus redierit. 

Sed hxc omnia merx funt fabii- 
te, & animalia, quorum hxc vc 
illa membra ex non alia re quan 
terra conftare videbantut, fi ma- 
joradhibitafuiffetattentio, fati; 
manifefte apparuiffet , terra tan 
tum & luto inquinata ea fuifle 
& fi in terra ^ luto, 6c limo cam De^nerat, infeSior. 20 3- 
porum & paludum aliqua vivea^ 
tiumnafcuntur, id eo fit , quia 
in locis illis ova generata funt, 
vel femen aliud producendo ani- 
mali commodum , juxta ca quae 
Ariftoteles & Plinius de locuftis 
narrant, dequibus agens Doaor 
Zacharias , Ben Muahammed 
ilbn Mahmud, cx Perfiae civitate 
;Casbin , fub nomine Alcazuini 
jCitatus , in Ubro Arabico de mi- 
rabilibus creaturarum , fcriptum 
reliquit , locuflas , uhi verefrimo 
pafcuntur , folum qu^rere fingue 
i^ humidum , cui incumbentes y 
^caudis fcrobiculos excavant , in 
^tjuibus fmguU centum ova defo" 
nant. 

Terreftres quoque teftudincs, 

ova,qux depofuerunt, terra con- 

•tegunt : Eae etiam , quae in aquis 

dulcibus , & in mari habitant, in 

I (5 littus 204 PRANC. REDI 

littus ad pariendam confccn- 
dunt , & ubi ova iiia depofue- 
runt , arena illa contegunt , fub 
qua fovente Solis calore exclu- 
duntur, ut jam, qui inhisex- 
ercitatus non eft , facile crede- 
repoffit , ex terra nafci illas mi- 
nores teftudines, quas ex ter- 
ra prodire f^pius videmus. At- 
que hoc forte modo verum effe 
poterat , curiofum P. Athana- 
fii Kircheri , hominis erudi- 
tiffimi, & in naturos operatio- 
nibus nobilis 6c ingeniofi fpe- 
culatoris experimentum : Cum 
Ranx inquit copofo fuh initium 
Martii fufo Jpermate , omnes 
foffoi expleant , // ut exfccatis 
fofis , Limm in pulverem una 
cum ranisjani exclufis denuo re^ 
folvatur. Si itaque tibi animus 
fit , novam ranarum generatio^ 

nem De generat. infcBoY. ^o 5 

i Ttem exhibere , fc operare : 

Aecipe paluHris limivelfo(J/t^ 

rum^, uhi ranas nidulatas fuijfe 

nofti ^ fulveres , qu^ pluviali 

AO[ua fubaBas in terreo vafe ^at- 

i fones Soli mediocriter calido , 

i mane tempore ^fiivo ^ &identi' 

j dem aqua dicta conjperges , ne 

\ Sole exjiccetur materia^ &inve^ 

\ nies primo quidem buliulas quai* 

I dam^exquibmprimoranunculos 

candidos fme pedibm pofieriori" 

bm^ Jolis anterioribus duobus 

hrachiis inftru5ios ^ quos ^tzmi- 

nulas vocant 5 deinde paulatim 

divifa in duos pofteriores pedes 

\ cauda ranas perfeBas ingenti co- 

\ pia confurgere videbis, Hoc ita 

' eventurum effe mihi quam ma- 

xime probabile videtur, utut 

eventus milii , quanquam itera*- 

to aliquoties proceffu , non re- 

I 7 fgoa- 206 Franc. Redt 
fponderit : id five vitio indu* 
ftrias mese, vel ob quod aliud im- 
pedimentum acciderit, haud fa-^ 
cile dixerim : poteft tamen fieri, 
cum omnia ex praefcripto P. A- 
thanafii fecerim , 6c lutum ad- 
hibuerim foflarum exficcatar 
rumjfoflis illis non nifi fub asfta- 
temexficcatis, quo tempore ova 
vel femina ranarum jam exclu- 
fafunt , ut deficientibus ovis ra- 
nx quoque nullse natx fint. Ob- 
fervavi tamen, ranas, cuni in 
foflls & paludibus nafcuntur, 
pifcium inftar, non bipedes, fed 
fine omnibusomninopedibus^, 
cauda longa , plana & quafi bifi- 
da dotatas nafci , qua corporis 
figura per multos dies natantes 
inccdunt, cibum captando, cre- 
fcendoque : inde pedes exerunt 
anteriores, & poft dies aliquot 

alios 'Degenemt, infeSior. 207 

alios fub pclle , quae totum cor- 

pus ambit , pedes producunt 

pofteriores,nec non exado certo 

temporis fpatio caudam exuunt, 

quam Plinius , Rondeletius, at- 

que tot alii fcriptores falfo m 

duas partes formandis pedibus 

dividi crediderunt : cujus rei ve* 

ritatem experiri quivis poterit, 

tantum ut ei piaceat cultro ana* 

tomico examinare aliquam ha- 

rum recens natarum ranula* 

rum 5 6c videbit pedes pofterio- 

res a cauda ceu membrum a 

membro manifeftiffime diftin- 

gui , & fi vivario eas inciuferit , 

obfervare ei licebit qua ratione 

per multos dies incedant qua* 

tuor pedibus fimul & cauda in- 

ftrudae.. 

Sed quid dicam de ranis illis 
minoribus,quas vulgus decidere 

fub zo8 Franc. Redi ^B 
fubasftatemexnubibuscumplu- ^ 
via , vel virtute aquse pluvix , co 
ipfo , quo cadit momento , in 
pulvere generari credit ? Atqui 
de his fufficienter in obfervatio^ 
nib»s circaviper^ locutusfum, 
obfervando, quod ran^ Wlxj 
quas decidente tenui pluviavi- 
demus , diebus aliquot ante ca- 
fum pluviae , natx fint , & in 
ficco morantes inter dumcta 
herbarum & iaxa , vcl terrae ca- 
vitates delitefcant : &quiaejus- 
dem cum terra coloris funt,hinc 
fit , ut fubfidentes 6c immotae 
a pulvere haud facile difcernan- 
turtcujus rei evidens argumen- 
tum eft y, quod ftomachum ple- 
numcibi, & inteftina plena ex- . 
crementorum, eo ipfo,quo natse 
creduntur momento habent,cu- 
)us fententiae ego primus inven- 

tor De generat. infector. 2 op 
tor non fum , quandoquidem 
Olympiade centefima decima 
quarta , vel paulo poft, tempore 
Ptolomasi primi iEgyptiorum 
IRegis, eandem in fchola Peripa- 
tica profefTus eft Ariftotelis fuc- 
ceflbr Theophraftus Erefius , id 
quod ex fragmento illiuslibri, 
quem idem Theophraftus mft ^ 
^^^00)? (^oiivQfA^uv ^coeav de animaU" 
hus fuhito ApfArentibHS fcripfit, 
& m bibliothecaPhotianaaifer- 
vatur, Hquido apparet : quare 
proUxius de his differere lubens 
fuperfedeo, id tantum dicam , 
quomodo fupra affirmavi , dif- 
ficile atque adeo impoffibile mi- 
hi effe , ut credam , in Umo , 
quem foecunda inundatio NiU 
in campis reUnquit, animaUa in- 
veniri, parte aUqua membro* 
rum animata, parte reUqua ex 

terra zio Franc. Redi 

terra conftante 5 ita nunc in ea 
me effe, ut non credam,arbores, 
frutices , & herbas pofie produ- 
cere animalcula , qualia fepe in- 
veniuntur , partim viva , partim. 
Ugnea, & quorum pars aiiqua 
corporis abfoluta non fit, ut ani- 
mari poffit : & quanquam fupra- 
didus P. Athanafius Kircherus 
tomo fccundo de Mundo fub- 
tcrraneo fcribat , vidiffe fefe 
iftiusmodi animalcula , eadem- 
que aliis monftraffe in ramulis 
viburni vel bryoniae , & in fcapis 
illiusherbae, quaniThufci Co* 
dacava//ma vocant: valde tamen 
vereor , ne illufio aliqua adfuc- 
rit , quae ocuUim dcviare fecerit, 
ideoque hanc mihi iibertatem 
fumo profitendi dubitationem 
meam , cum optime noverim , 
P. Athanafium Kircherum veri- 

tatis I De generat, infe^or. 211 
*tatis fincerum amatorem effe,, 
qiii ftudio indagandi illam noa 
eorporis magis quam ingenii 
gloriofis laboribus pepercerit, ia 
quem finem etiam ego Ubere id 
quod fentio fcribo : etenim 
S' io al vero fon timido amico , 
Temo di ferder vita tra coloro^. 
Che ([uejio tempo chiameranna 
I antico. 

Si veri timidus amicus fim, vitse mecc" 
timeo, inter illos,qui ex moderno fecu- 
lo antiquum faciunt. 

Et certe idem ille timor, con- 
jundus cum ardentilfimo amo- 
re veritatis in caufa eft , cur can- 
dide fatear , etiam me ab impe- 
iritia caecumantehacifliusmodi 
res credidifle , quas dum faepius 
xecordor , me mei pudet piget- 
que. Et profefto caligine ocu- 

lorum 212 FrANC. ReDI 

lorum laboraverim neceflecft, 
cum mohfervationibus meis cir" 
ca njiperas fcriberem , huic fer- 
pentum generi duas cordis auri- 
culas, &duascavitatesvelven- 
triculos efle. Etenim corvipc* 
rinum non nifi unam auricu- 
lam, unamque cavitatem habet. 
Verum quidem eftjhanc auricu- 
lam inflatam in duos truncos di- 
rimi , & ab anteriore fui parte 
membranam habere fubtilifli- 
mam, qua mediante in duas cel- 
las dividitur , quas ftylo percr- 
rans , in hunc de duobus vcntri- 
cuUs errorem incidi , quorum 
ventriculorum unus revcra ad- 
cft , alter per imprudentiam fty- 
lodebetur. 

Ufque adeo avide cupiebam 
offenderc aUquod cx his animal- 
cuhs, qua^ partim fcfe movent , 

par- I D€ generat, infecior. 213 
Spartim ligno conftant (tantum 
iapud me valct hominis do£li, 
iqualis P. Kircherus cft authori- 
tas ) ut nuUum diligcntise vel fo- 
licitudinis gcnus fit , quo vel ipfe 
ufus non fim, vel aliosutinon 
curavcrinijtantum ut unum illo- 
rum invcnircm. Quarecumtri- 
gcfimo die Maji ad me allati ef- 
fcnt oxyacanthae vcl fpinae albx 
:ramuU , qui dum plantx nativae 
adhxrcrent , corrugati , invcrfi , 
■inflati , extenuati , fcabrofi , & 
quafi lanuginofi evafcrant, & 
colorem affumferant fubruf- 
ifum , punftis rubris & cinereis 
intcrftindum , in illam fpem de- 
vencramj fore, ut defidcratam 
illam nativitatem & transfor- 
mationcm vidcreUccret : cre- 
vitquc co magis illa fpcs , quod 
ramufculos phillyrex fecundac 

Clufii , 214 Franc. Redi 

Ciufii, nec non iiiius ciematidrs, 
quam Thufci vitaibam vocant, 
cadem ratione affedos viderem: 
quare duplicata diligentia ra- 
mufculos illos & palmites in ci- 
fteilas aliquotmifi, &tresillas 
fupra didas plantas , in quibus 
plures iftiusmodi inverfae rugae 
remanferunt , quotidie obferva- 
Vi & obfervari curavi. Sed tan- 
deni deprehendi, effe vitium na^ 
turale harum plantarum , quod 
illis quotannis adhjereat , &in- 
fedum nullum producat. Figu- 
ram earundem hicviderepote- 
ris, quam eo libentius transmit- 
to,quod nulius fcriptorumjquod 
ego quidei$ fciam , hoc naturas 
vitiumjVelfiunc.ludum animad- 
verterj^ ^ 

.-^edcfiiaP.Kircherusanimal- 
"^ulorum illorum, quse ex vibur- 

ni Clematis vel VitalW Pag. zi^ 
214 

Cluf 

<juaii 

cade 

quar 

mufc 

itelk 

fuprc * 

plure- 

rema 

Vi& 

dem 

tural 

iUis - 

fedu 

ram 

ris,q 

to,qi: .^, ego viti 

verte; 

^-6e 

"^uloi IJ^'' ^ 1 

a 

<JU 

ca 
qu 
m 

fu] 

ph 

rei 

Vi 

de 

tui 

iUi 

fei 

rai 

ris 

to, 

eg. 

vit 

vei B^generat. infeBor. 215 
tii & equifeti ramufculis nafci 
iafferit, aliam & tertiae ipeciei 
figuram affert , ex palea 6c juncis 
putrefadis , ut putat, natam, fme 
:uo tsedio narrare mihi liceat, 
quid mihi hoc anno Artimini 
acciderit , ubi in fylvis inter vir- 
^ulta infinitam vermiculorum, 
certiae ilHus fpeciei , copiam in- 
veni^quodgcnus vermiculorum 
■ iUius loci 'wiZoX^ CAvaMucci vo- 
:ant. Ergo dum aulam fequens 
per menfem Septembrem ve- 
aationi illis in locis vaco , pluri- 
Qia illius generis animalcula ad 
me allata funt , eaque duum gc- 
ncrum effe deprehendi , aUa vi- 
ridia , duabus Uneis aequidiftan- 
: tibus per latera &totam longi- 
tudinem corporis extenfis 5 aUa 
coloris plane ferruginei , vel ut 
mcUus dicam , quaUs in fcopa- 

rum zi6 Franc. Redi 
riim virgultis cernere eft. Tan 
haec , quam illa , duo minuta , c: 
pluribus nodis & articulis com 
pofita cornua in capite gerunt 
Viridium cornua coloris fubru 
bicundi , reliquorum ejusden 
cum corpore coloris funt. Op 
pido parvum , & quovis minor 
grano minus caput habent.Ocu 
li duri fu»t , & prominentes , a 
papaveris femine minores : h 
viridibus rubicundi. Os qual 
locuftarum efle folet. Paflu in 
cedunt gravi, & lento, pedesqu 
fex 5 & finguU pedes flexuras tre 
habent. Et anteriores quider 
duo pedes exade junfturae ilj 
fubjiciuntur^ubi caput annexur 
eft. Omne illud fpatium, quo 
inter ultimos pedes & extrem: 
tatem caudx intercipitur, arj 
nulis , incifuris, vel nodis deceii 

COX) 1 De gcnerat, mJectoY^ 217 
jronftat , & ab ultimo nodo pro- 
iredunt aculei fubtiliffimi duo. 
; Univerfum corpus quinque di- 
jitorum transverforum longitu- 
iincmnonexcedit, &frequen- 
.cr ejusdem ubiquc craffitiei eft, 
;ic fi qua horum animalculorum 
pirca imum ventrem magis tu- 
nientj&rhomboidalem figuram 
:eferunt , id inde eft , quod ven- 
:er,in foemeUis,minus vel magis 
^levatur , pro majore vel mino- 
re ovorum ibid-em recondito- 
rumcopiao Tammafcuh,quam 
foemellae , exuvias fuas , vel fpo- 
lia integra deponunt , haud ali- 
ter atque ferpentes,nec non ara- 
nei & infeda aha : &h2ecfpoha 
nihil ahud funt , quam fubtihffi- 
ma tunica, ejusdcm cum corpo- 
re figurx. 

Cum h3ec animalcula adme 
K dc- 218 PRAT^C. ReDI ™ 

deferrentur , forte mihi aderat 1 
Dominus Nicolaus Steno , cele- 
bris, ut nofti,Danus,(5c anatomi- 
cus noftri feculi infignis , ac prae- 
ter eruditionem, qua pollet, 
egregie moratus , & , quse Sere- 
niflimi Magni Ducis regia ge- 
nerofitas eft, fuftentatus in hac 
aula : utriquc noftrum in men- 
tem venit, fcrutari vifcera, & iii- 
teriorcm fabricam horum ani- 
malculorum: & canaiiculum vl 
dimus , qui ab ore , per omnerr 
corporis longitudinem, ad fora- 
men quoddam , ultimo cauds^ 
nodo vicinum, delatus, oefopha 
gi , ftomachi , & vifcerum vice; 
fupplebat : & circa hunc canali- 
culum invenimus confiifam fe 
riem variorum tenuium fila 
mentoriun , quic venarum fort< 
& arteriarum loco funt. A cori 

pori 


jyegenerat, infeBor. 2 19 

poris medio, ad extremitatem 

ufque caudx, detineri vidimus 

jingentem numerum ovorum 

colligatorum 5 five veftitorum 

filo vel canali, cujus qualitas, pei: 

tenuitatem fuam, oculorum no- 

ftrorum aciem effugiebat. Ova 

harc minutorum milii grano- 

rum magnitudinem non exce- 

debant, eorumque alia mollia & 

tenera, aliadurioraerant. Mol- 

lia & tenera flavefcere , & trans- 

lucere videbantur : atverodu- 

riora, intusflava, putamenni- 

grum habebant , & cum moUia 

fimul 6c duriora ovacomputa- 

rcmus , feptuaginta invenimus : 

& in aUo quodam animalculo , 

quod per quatuor dies , fuie ci- 

bo 5 feorfim aflervaveram , qua- 

draginta odo ova invenimus , 

prxter viginti quinque alia, qux 

K 2 in ■■'•'7' 
220 FrANC. R^EDI 

in ciftella dcpofuerat. Dum 
ita tempus teritur , notavimus , 
hsec animalcula , demtis omni- 
bus vifceribus, nihilominus vi- 
vere , & moveri, ut viperae exen- 
teratx , & infeftorum plurima 
folent : quare his vel illis ca- 
put prsecidimus 5 & caput qui- 
dem brevi moriebatur : at vero 
truncus , prxfefto capite , per 
multum temporis vlvaciffime 
hincindeferebatur, acfimem-j 
bris fuis omnibus inllruftus efletj 
Quare per jocum caput cui 
trunco conjungere vifum eft , 
lucceflit negotium eademfaci^ 
litate , qua incantatoris Orrilj 
membra conneftebantur , d( 
quo magnus Perrarienfis epicUj 
ita Joquitur: 
Piu voluf hanfmemhrato^enok 
maimortOy Be gencrat, infe^or. 221 
Tij fer fmemhrarlo ucciderfi 

poteay 
Che fe tagliatOyO mano^o gam* 

ha gli era 5 
La rappicava , che parea di 

cera» 
Orfin a denti ilcapole divide 
Grifone^ or JquiUnte fin al 

petto. 
Bgli de colpi lor fempre fi ri* 

de^ 
S' adiran efi , che non anno 

ejfetto. 
Chi mai X alto cader l'argento 

vidci 
Che gli alchimifii anno mercU" 

rio dettOy 
B fpargere^e raccor tuttiifuoi 

membriy 
Sentendo di cofiui > fe m ri- 

membri^ 

K 3 S^ 222 PRANC. ReDI 

Se gU fpiccano il capo > Orrilo 

fcende , 
lie cejfa brancolar , fin che lo 

trovi y 
£dor pel crine , eci or pelfiafo 

il frende^ 
Lo falda al colloy enonfocon 

che chiovi. 
^iglialtalor Grifone , e 7 brac* 

ciojlendey 
Nelfitime ilgettay e mnpar ch 

anco giovi , 
Che nuota Orrilo alfondo^com 

m fefce , 
B col fm cafo Jalvo alU rivA 

ejci. 

Ideft: 

Ssepiuseidem artus inciderunt, fec 
nunquam mortuuseft, nec deartuandc 
occidi poterat : ac C\ manus ei aut pc; 
abfciffus efTet , haud aiiter illum refige- 
bat,ac fi cereus effet- Quarc Grifo ca- 
p.ut ad deutes ufque, Aquiiantes pe(5lo !2>^ geti erat, infechr^ zzs 
2tenusdividic : illeiduseorimdem ri- 
. et , indJgnantibus his quod clfcdu ca- 
l.cnr.Quisquis unquam argentum,quod 
fCbymici Mercurittm vocant, exaliode- 
apfum & fpargere , & recoUigere 
)mnia fua membra vidit.ubi hu;usa6ta 
!ucivent,illud in meniem fibi rcvocet. 
?i caput ei auFeriint, Orillus defcendir, 
;k prserentis manibus qua^rere ante non 
• krinit, quamilludinvenerJtj&inven- 
um niodo crinibus, modo nafo pre- 
nenfum, cumcollo, haudfcioquibus 
:lavis, conne61it. Arripit illum tunc 
Gripho, &extenrobrachioeundem in 
fluvium projicit , nullo apparente fru- 
^u : etenim natansin fundo pifcis in- 
(lar, Orrilus, cum capitefuofalvusin 
ripam evadit. 

Ita animalcLila hxc noitra in- 
ferto capitc , non pcr diem hunc 
Imodo totum , fcd per alios qiiin- 
que continuos vitam produxe* 
runt, mirantibus cunftis, qui ar- 
; canum ignorabant,idque eo ma- 
gis , quod in eo ftatu non natu- 
ralia modo excrementa ventris 
K 4 ex- 224 Franc. Redi 
cxcernebant , fed ova etiam po 
nebant:unde fi quis credulus de- 
fcribere hanc capitum infertio- 
nem voluiffet , teftes equidem 
vivos & videntes plurimos ha- 
bcre potuiflet, fed egregiam de- 
fcripfiflet fabulam , cum haec ca- 
pitum infertio non fieret, nifi 
mediante viridi quodam , vifco- 
fo , & tenaci humore , ex truncis 
pronianante,qui ficcatusfixmam 
hanc conjundionem reddebat. 
Sed capita, quanquam trunci vi- 
verent , motum aUquem aut fi- 
gnum vitx nuUum edebant : & 
trunci etiam citra capitum appo- 
fitionem per quinque vel fex dies 
vitam continuarunt. 

Quod fi tibi animus eft ,. figu- 
xas liorum animalculorum vide- 
re,non.adito Kirchero , vel Jon- 
ftono , in cQlebri fua infedorum 

hifto- IDe generat. infe^or, 22 $ 
hiftoriajtab.xi.num. 2.& tab.xii» 

tnum 26 ^ ecce illam tibi mitto , 

' ad vivnm exemplar dclineatam, 
ncc non figuram ovi eorundem, 

rauclam ope exquifitiflimi mi- 
crofcopii in Anglia elaborati, & 
videbis illud in uno extremo- 
rum ovatum efle , extrcmitatem 
vero alteram protuberantias 
quafdam iiabere, & ovaillali- 

ignea reprxfentare,quibus cifl:elr 
larum locoutimur, 6cquaEC0- 
chlea occluduntur. 

De Sermone infcius in fermo- 
nem dclapfusfum, adiscurfu, 
quem paulo ante coeperam , nir. 

;mis alienum : quare eo rediens , 
ex re erit,ut tibi dicam^me de his 

• infedis ad:urum,quoe fub iierbis 
putrefadis nafci videmus 5 nec 

■ efle aliquam herbarum fpeciem, 

fiib quibus putrefadis vermes 

K 5 non 226 Franc. Redi 

non nafcantur : unde miracull 

locum non fuftinet , quod Dio- 

fcorides & Plinius tanquani fin- 

gulare quid^ & confideratione 

dignum , fcripferunt , quod fub" 

ozymo mafticato , & Soli expo- 

fito vermes nafcantur : ideme- 

nimherbis omnibus accidit^qux 

femine vermium ab animalibus 

infecta funt. Ex hisvermibus, 

fub herbis putrefcentibus pro- 

dudis , quandoque mufcas ordi- 

narias , quandoque majores or- 

dinariis, fed utplurimum , nec 

infrequeiiter fub unafolaplan- 

ta natas vidi longe plurimas ge- 

nerationes animalculorum voli- 

tantium , minutiflimorum, qux 

a Tertuliiano , non fine ratione 

unius puncti animaiia vocantur 

& memini me fub folo hyflbpo 

fub fola fpica , &.fub folo hype 

rico 1 


-^f Pa^. 2,a^ 
vum 
kiccior\mi ) ••• 

T K 6 am' De generat, infeitbr. ii 7 

irico , praeter mufcas ordinarias , 
& ordinariis majores natas vi- 
jdiire odo vel novem culicum 
ifpecies, figurie diverfiflinise. Sub 
apio pariter inveni vermes ali- 
quot, his qui in mufcas transfor- 
mantur fimillimos. Omnes ta- 
men pilofi erant, & fafto fponte 
fua circulo,nunc huc, nunc iUuc 
faltabant. Sed invidit mihi for- 
tuna afpeftum ejus quod inde 
nafciturum erat : omnesenim 
mortui funt, antea quam ova, ut 
reliqui , tranfirent , forte ob anni 
tempus jufto frigidius : verfaba- 
mur enim circa finem Novem- 
bris. 

Audi nunc quid Plinius libro 
vigefimo primo cap. xiv. hifto- 
nx, naturaUs fcribat : Aliud in- 
quit in Creta miraculHm mellis, 
Mom cQ^Carinayix. A^fAjJuum 
K 6 am' - 228 FrANC.ReDI 

amhitu, intrx quodlpatium muju 
nonreferiuntur,na.tumque ibimel 
nusquam attingunt. Hoc exferi' 
mentofmgulare medicamentis eli* 
giturXdcm miraculum Zczes de 
Attico mclle rcfcrt, & fubjungit 
id evcnire obfummam thymi in 
Attica abundantiam, a cujus 
acuto odorc mufcx vehementif- 
fime abhorreant. Idemque Mi- 
chael Glycas in fuis Graecis anna- 
libus refert , adduda eadcm Ze- 
zis ratione. Ego tamen mufcas 
pofuifle ova , & vermes fuos fub 
thymo^indcque natas effe mufcas 
vidi,& \\x mufcae non mel modo 
dilutum decoftione thymi avi- 
de abfumebant , fed eieduarium 
etiam ex melle & tliymi foliis 
eomporitum liguriebant. ^ta* 
tc forte Plinii, 6l in montc Cari- 
na\hagc\e.ra liiftoriaerat,. quae 

in De generat. infector. 2 29 
in Thufdo; ,. ut crjedo , numcra- 
riinterfabulaspoffet : quareut 
huic praelongx & nimis txdio- 
fae epiftolae quam id fieri pote- 
rit citilTime finem imponam, 
redeundo ad priora tibi dicam , 
quomodo carnes demortuorum 
animalium omnes , nec non pi- 
fces omnesjomnes herbae,&.fru- 
ftus omnesjmufcis^&rehquo vo- 
katium animalculorum gregi ni- 
dum pr^bent commodiffimum: 
ita fungorum quoque omne ge- 
nusidem prxftare , utin iis quos 
lupi crepitus, fuiiiosj. & manium 
ova vocant , nec non fimihbus 
ahis animadvertere potui : dc 
ilhs tamen fungis loquor , qui 
jam antea refefti , & quafl mor- 
tui , ac jam putrefadi funt : qui 
enim in terra aut arboribus hac- 
tenus radicati funt, &.viyunt, 
K 7 ahud 2 50 Franc. REDr 
aliud genus vermium , figura a 
mufcarum vermibus diverfifli- 
mum , producere folent , quod 
vermium genus non fegniter 
trahendo corpus per terram, nec 
rependo per herbas , ut vermes 
reliqui , fed pedibus inccdendo 
perinde ut bombyccs progre- 
diuntur : & cum ilU , qui cx mu- 
fcis ordinariis vel m^ajoribus nec | 
non culicibus nafcuntur , ro- 
ftrum longum & acutum ha- 
beant, hi non nifi breve, & quafi 
fafcia nigra fuccindum habent. 
Hi ipfi ergo ftatim ut incrcvc* 
runt, follicite fungum illum quo 
nati & educati funt devitant , & 
citra transmutationem in ovum, 
fafciculum ex feta tenuiflimum 
corpori quisque fuo inducit , in 
quo per dies aliquot determina- 
tos delitefcit : quibus exactis cx j^ 

uno- 1 'Degenerat. infeSior. 25 1 
iiinoquoque fafciculoanimalcu* 
' ium prodit volitans, & nonnun- 
:juam mufca minor praelongis 
pedibus 5 quandoque ejusdem 
magnitudinis mufcanigra, alis 
nftruda quatuor 5 nec raro mu- 
fca aeque nigra , & alas quatuor 
gerens , fed cujus venter inferior 
in modum caudae ferpentinx at— 
tenuatur. 

Jam quae caufa efficiens proxi- 
ma fit hujus generationis ver- 
mium in fungis viventibus,fi per 
me ftet , dicam eandem numero 
£0e, qux vermes in herbis & 
plantis viventibus ^enerat; qua- 
in re Philofophorum,& illorum, 
qui in virtutes plantarum earum- 
que naturam invcftigarunt, opi- 
'niones vehementer variant.For- 
tunius Licetus in libris dejpon^ 
tmea^ nativitate vhentium pro 

axio- 2J2 PRANC. ReDI 

axiomate veriflimo rupponit, ab 
anima vegetativa, ceuomnium 
aliarum ignobiliilima^nunquam 
pofle produci fenfitivam: & hoc 
piincipio ductus credit hanc ver- 
mium generationem fieri.occa- 
fione nutrimenti a plantis ex ter- 
raattradi , quse terra , ut ille qui- 
dem afferit, multas animx fenfi- 
tivae particulas , ab excrementis 
vel corporibus mortuis , atque 
ipfis etiam viventibus exhalantes 
contineat: fubjungit pr^terea,ilr 
la ipfa etiam five viventium five 
demortuorum corpora plures 
evaporare atomos, vel corpufcu- 
la anuTiam fenfitivam exhiben- 
tia, quae volitando per aerem, 6c 
cortici plantarum,nec non foliis, 
& frudibus rubiginofis adhxren- 
do ., hanc vermium nativitatem 
cfficiant.PetrusGaflendus in ipfa 

pul- De generdt* infeStor. 233 
fcpulpa fruauum vermes nafci , & 
mufcas,apes,& infeda reiiqua,in 
flonbus refidentia , femen ibi 
fiium ponere arbitratur , quod 
fucceffu temporis intra frudus 5, 
haud aliter atque in carcere de- 
tentum, ope caloris maturativi 
vermes producat. Plures alias , 
iterumque alias iftiusmodi opi- 
iuiones recenfere poflemrfedquia 
'Omnes ad ipeciofum illud prin- 
:cipium reducuntur , de quo jam 
antea locutus fum , ex re vifum 
•z&y illas filentio pr^terire. : acfi 
fenfus miiii meos explicare lice- 
.:et, crederem frudus 5 legumi- 
tiia, arbores, foiia duplicem ob 
;:aufam verminarcj quarum una 
hxc eft,quod vermes aliunde ad- 
yentantes,& alimenti penuria ki* 
iborantes , rodendo viam fibi fa- 
ciant, &:ininteriorem.fru£tuum 

& 2 34 Franc. Redi 
& lignomm medullam peiic- 
trent. Altera, quam ego quicicm 
homine Philofopho non indl- 
gnam efle arbitror,ha£c eft^quod 
una illa eademque anima, vel 
virtus, quae flores generat, & fru- 
ftus plantarum , vermes quoque 
ex plantis producat : Et forte vc- 
rum efl:,multos arborum fruftus, 
non quidem primario & prine-i- 
paliter , fed fecundario & minus' 
principaUter hunc in finem pro- 
duftos efle , ut generationi ho- 
rum vermium fervile hoc mini- 
fterium prxbeant & matricis io- 
co inferviant^ex qua debitQ tem- 
pore prodeuntes, foUs calore ve- 
getentur. 

Ego mihi perfuadeOjhas meas 
cogitationes non plane paradoxi 
loco apud te futuras, fi tot gaUa- 
rum maiorum , minorumque , 

nec De generat, infeSlor. 2 3 5 
lec non cuculoriim , calycum, 
:chinatoruni , & lapparum ge- 
aera refpexeris , quae a quercu , 
asfculo, cerro, fubere, ilice, aliis* 
que arboribus glandiferis pro- 
iucuntur : etenim in gallis illis 
majoribus, quas coronatas vo- 
:ant 5 in pilulis capillatis , quas 
ciuiFoli noftrates vocant ; in pi- 
[ulis cerri ligneis ; inpilulis ftel- 
latis quercuumj in cuculis folio-- 
rum ilicis evidentiffime apparet, 
tiaturam primo & principaliter 
idintcndiffe , ut animal ibi for- 
iiiaret volans : cum in centro 
jallae ovum inveniatur, quod 
crefcente & maturefcente galla 
:refcit&maturatur, quomodo 
fuo tempore crefcit.vermis ovo 
inclufusvqui ubi ad maturitatem 
•fuam galia pervenitjnftante ter- 
Qfiino nativitatis fuae in mufcam 

mu- 236 PRANC. B.EDI 

mutatur , qu^ ovo disrupto ro- 
dere gallam iuGipit , & a cen- 
tro ad circumfereiitiam exi- 
guam & femper rotundam viam 
parat , qua abfoluta , relido na- 
tivo carcere per aerem animo- 
fe volat , aiimenti quserendi 
gratia. 

Ingenue fateor, me antequam 
experimenta mea circa genera- 
tiones infedorum coepiffem , 
credidiffe, velutmelius dicam, 
his fufpicionibus indulfiffe, ac 
fi. mufca veris tempore advc- 
niens , fafta in ramis quercus 
magis teneris pertenui fiffura, 
femen ibi fuum reliquiffet, quod 
in caufa fuiffet , cur nata recens 
galla minor foras protuberaf- 
fet : nec unquam vifas effe gal- 
las majores, minoresve, nec cor- 
ticem vel putamen , neque caly- 

ces. Dt generat. infecior. 2 j 7 
ces , vel cuculos , nifi illis in ra- 
mis, in quibus mufcx femen 
fuum depofuifrent:& in eo eram, 
ut putarem gallas minores mor- 
bum elTe a punftiunculis mufca- 
mm in quercu provenientem, 
quomodo in corporibus anima- 
lium ab ifliusmodi pundiun- 
culis infedorum tumores na- 
fcuntur. 

Pr^terea dubitabam , poflet- 
ne fieri , ut erumpentibus gallis 
minoribus & echinis marinis fu- 
pervenientes mufcx foecundum 
quendam feminis liquorem ibi 
fpargerent , qui vivaciflimorum 
fpirituum plenus in interiora pe- 
tietrans , liunc ibi vermcm pro- 
duceret. Sed confideratis poft- 
"a melius rationibus , & ani- 
tnadvertendo plures frudus & 
iegumina -effe , quae occlufa na- 

fcun- -38 Tranc. Redi 

fcuntur,6c ab injuriis mufcarum 
tuta funt, ncc tamen eo minus 
verminant , animadvertendo 
poilea , quod galluzzulae omnes 
femper 6c conftantiffime in cer- 
ta quadam & determinatapartc 
rami novclli nafcantur : & quod 
galluzzulas minores , quae a fo- 
liis quercus^aefculijaut cerri pro- 
cedunt, ibidem fub fibris & nei> 
vis eorundem conftantiffime 
nafcantur , & nullam unquam 
galluzzulam vifam eife , qua: in 
plano folii inter duos nervos na- 
fceretur, fcd omnes infallibiliter 
procedere ab iila parte folii, qux 
terram reipicit , nullam a glabra 
qu2e coelo obvertitur: cum e con- 
trario , omnes illa^ , quse in foliis 
fagi & arboribus quibusdam non 
glandifcris morantur, in parte 
foliorum glabra nafcantur : de- 

niquc "Degenernt, infe[ior* 23 9 

lique notando , multa effe alia- 

um arborum folia , fub quibus 

I xficaE: , facculi , ruga: & tumores 

hafcuntur , vermibus repleti, 

k: protuberantibus foliis ipfas 

t^tiam protuberare veficas , quae 

itut mjnutiffimafmtfolia, vi- 

leri tamen optime poflunt , & 

um foliis fuccrefcunt^hinc qui- 

is manifefte certior reddi po- 

eftjpraefertim fi obferv^averit, 

uid fub foliis ulmi, ilicis, pruni 

\lvatici5 & lentifci nafcatur, 

agus prxterea racemos aliquot 

orumedit, qui baccas produ- 

ant rubras & violaceas^quarum 

naquxque tres vel quatuor ver- 

les feparatim inclufos continet, 

lem fagus alium quoque flo- 

UTi fafciculum producit, & fio- 

:s illi calyculos quosdam pro- 

udunt 5 ex viridi flavefcentes , 

\ circa 240 Franc. Redi 

circa bafin ligneos,& ubi coeuntj 
teneros : & omncs hi calyces 
fuos fmguli vermesproducunt, 
qui deinde affumta forma ani- 
malium volantium prodeunt 
Quare mutando fententian: 
multo probabilius me.creden 
pofle arbitror , generationen 
animalium in arboribus non ca 
fu fieri , neque a fupervenieu' 
tium mufcarum gravidarum fe- 
mine ortum trahere : idque tan 
tomagis, quod nullagalluzzu 
larum eft, qnx vermem fuun 
non habeat, & quaevis galiuzzu 
•larum fpecies proprias fuas t 
determinatas vermium, mufca 
rum & cuiicum fpecies prod 
cit, nunquam variante natur; 
Prxtereamirabile artificium e 
quo natura utirur in formand 
hac ovo , & ut eideni locuni i 

til Degenerat, tnfeBot' 241 
tra gallas illas minores pracpa- 
ret, ac de fibris filisque prolpi- 
ciat, qux velut totidem venx ar- 
terixque a galla ad ovum proce- 
iidentia, iimulformationiovi & 
iVermiculi infcrviunt, &:nutri- 
;mentum Hibminiftrant neccfla- 
;rium. Et quia nonnuUa^ harum 
gallarum minorum ipccies funt, 
in quibus plurcs vermiculi ge- 
nerantur, eadem natura niater 
fuum fmgulis locum accuratilli- 
liie adfignavit , haud fecus atque 
in animaUbus , qua: numerofam 
rolem edunt. Etiam hoc videre 
icet , vermes iftiusmodi ab uni- 
erfa , quanta cft quercu fomen- 
ka trahcrc : etenim fi gallam co- 
ixonatam ftatim ut ex arbore nata 
;cft decerpas, dum nuUum ovi in 
gaUa principium ocuUs aftequi 
licet, haec gallanunquamver- 
L^ mina- 2^Z rRANC. ReDI 

minabit, nec a verme arrodetur, 
aut mufcam producet : quodfi 
gallam decerpas natu majorem , 
quae ovi rudimenta, velovum 
recens formatum , fed tenerum 
exhibeat, vermis ad maturita- 
tcm non pervcniet : at vero fi 
vermis ftatum illum & iixum 
terminum transmutationis in 
mufcam & prodeundi ex galla 
jam affecutus fuerit, bene habet. 
Verum eft hunc vermium 
terminum pro diverfitate galla- 
lum quoque divcrfum efle: non- 
nuilx cnim earundem fpecies 
veris, alia: a^ftatis, aUx autumni. 
aUxdeniqueprimishyemistem- 
poribus hsec animaha produ- 
cunt : & animalcula nonnulla 
in certa gallarum fpecie nata vei 
alterum expeftant 5 aliaxftaten: 
altcram, nec defunt,quiK gallarr 

pei De generat, infeSior. 24*3 
pcr annos duos & amplius in- 
habitent. 

Supervacui operis effet de his 
proHxe loqui , cum hanc hifto- 
riam ex iis qua: Artimini anno 
prxterito, dum aulam & jucun- 
das venationes iUius loci feque- 
I remurjobfervata funt,maximam 
^partem non ignores. Quare de 
his plane tacebo , refervatis ilUs 
qux neceffaria videbuntur , us- 
que dum lucem afpexerit parti- 
cularis & curiofiffima hiftorUy 
variorum <& diverforum frw 
Huum c^ animalium , qu^ ex 
quercuhus aliisque arbortbm gene» 
raniur* & firmiter credo, me 
quamprimum fatisfacere poffe 
curioiitati iliorum , qui res natu- 
rales inveftigant , cum faventem 
expertus fim generofitatem & 
|Regalem munificentiam Sere- 
L 2 nifli- 244 Franc. Redi 
niirimi Magni Ducis Doniini 
mei , qua mediante longc plurcs 
figuras ab exquifito Domini Phi- 
licii Pizzichi penicillo depiftas 
habeo. 

Iliud tamen,ut ad primum pro- 
pofitum redcamus , dicam, mihi 
cxiguum in Philofophia pecca- 
tum videri , fi credamus, vermes 
fruduum ab illa ipfa anima & 
naturaU virtute generari, quas 
frudus producit & plantas : ut- 
ut cnim in ahquibus fchohs do- 
ceatur, a caufa minus nobiii non 
poffe produci.effcdum.nobilio- 
rem , id tamen ferio rideo , cum 
vel folum mufcarum 6c cuHcum 
in quercuum gallis enatorum 
cxemplum,meo quidem judicio, 
omnem dubitationem tollat : 
prxterquam quo.d natura termi- 
nos illos , nobiU 6: minm nohiUy 

igno- j De generatJnfecJoy, 245 

' ifgnorct^utquosacumcnhumani 
ingenii in hujus velilUus fcdac 
ufum invenit: fi tamcn ob Ihxpi- 
tantcs fcholafticorum fufurros 
vcrum efie dcbct, caufam minus 

! nobilem non producere magis 
nobikm 5 ccrjtc ncc pudendum , 
ncc alicnuni ab re paradoxuni 
erit dixiflc, plantas prxter vitam 
vegetativam etiam fcnfitiva gau- 

! dcrc, qua mediante habiles fiant 
ad generanda iftiusmodi ani- 
maUa 5 qua^ a plantis producun- 
tur. Dcmocritus^qui, Petronio 
Arbitro teftc, omnium herharum 
fuccos exprefn ^ (i* ne Upidum 

I *virgultorumc^uevis lateret 'i xta- 
tem interexpcrimentaconfum- 
pfit, plantis fenfunr conccdere 
non dedignatus eft.Pythagoras&: 
Plato idenr fenferunt , nec non 
Anaxagoras & Empedocies , fi 
L S Ari- 2^6 Franc. Redi 

Ariftoteli libro primo de plantis . 
id rcfcrenti credendum eft.ij 

izi^vfAia. TKUTK iiivei(Q-xi Kiyn^nv , at- 
^xvicB-ociTi )tj \v7rei^ kxI Vt^i^ 2^^«- 
^Xih^nUi* a)V 6 [A2V A'vxlxy^o(H4i kx} ^UOb 

i)cAot^.savwv. Jnaxagcr^^itaque (^- 
Empedocles dejiderio ea^s duci a* 
junt : fentire item ac trisiitix vo* 
luftate^ue ajfici ajftr^ant, Et 
Anaxagoras quidem animalia. 
tpfctsefje, ^ voluptate ac dolore 
moveri docuit , e foUorum fcilicet 
defluvio y & ex incremento isiud 
coUigens. 

Sed errantes Manichsei , refe- 
renre Auguftino, ulterius pro-- 
grefli , piantis anmiam rationa- 
lem inefle impie crediderunt, 
homicidii fpeciem efle afleve- 

ran- Begenerat, infeEtor, 247 
rantes , fi quis fruaus vel flores 
colligeret,aut folia & ramos vio- 
lenter decerperet , vel piantas 
ipfas eradicaret. Moderatus ma- 
gisPlotinusfuit, quifenfumil- 
listribuit, fed fomno oppreffum 
& ftupidum^quakm oftrea/pon- 
giXj&funiliaalia, infcholisplan- 
tanimalia dicla, habcnt. Plotino 
aUisque fupradidis Philofophis 
i^{z adjungit Johannes Veslin- 
gius , & Th^omas Campanella , 
nec non modernorumplurimi, 
& inter illos eruditiftlmus no- 
fter Imperfeftus , ( Dominuni 
Priorem Horatium Ricafolum 
Ruccellajum puta ) qui in admi- 
randis fuis dialogis de anima 
Vincentium Manuccium intro- 
ducit, alte , nec fine optimis ra- 
tionibus huic opinioni patroci- 
nantem. Ego vero ut hanc fen- 
L 4 tcn- 248 Franc. Redi 
tcntiamprobem, nonadducam 
ftultam nonnullorum ( fecun- 
dum difta Plinii ) periuarioncm, 
qui Pythagoram a fabis abfti- 
nendum eile ideo docuiffccre- 
dunt 5 quod animx,mortuorum 
fcfc infabas recipercnt : nectibi 
dicam fabulofam hujuslegumi- 
nis virtutem, defcriptam in Phi- 
lofophicis ilUs manufcriptis , 
qux nomen Origenis prx fe fc- 
runt, ubi afferitur, Zaretam Phi- 
lofophum , natione Chaldseum,. 
& Pythagorae magiftrum dixif-- 
fe, fabas in folemaceratasred-- 
dere odorem , humani feminis 
odori fimilem.: & fi fiorentes in 
vafe quodani fub terra occhffae 
detineantur , intra paucos dies 
futurum , ut pudendi muhebris 
eifigiem (rem ob nativam foe- 
minarum modeftiam tantopere 

cela- De generat, infecfor. 249 

Kelatam) & poftea figuram capi- 

tis pucrilis exhibeanr. Verba ipfa 

Grseca Origenis , vel Epiphanii > 

v^el cujuscunque alterius audo- 

ris. illius libri non fubjungo , 

«quando ea videre poteris in eru- 

ditis fupra LaertimTi Diogenem 

obfervationibus maximi & no- 

biliilimi > fcriptoris , noftrique 

communis amici &Aca<lemici 

j^gidii Menagii. 

t Sed nzc argumenti loco ad- 

ducam virgulta-Thraciae , de- 

mortui Polydori fpiritaanima- 

; ta:nec Alcinae hortos , quorum 

[ Arioftus meminit : nec fylvas 

! a Bojardo & Bernio invcntas : 

nec tibi in mentem rcducam 

horribilem illam in fecundo in- 

ferni circuitu fylvam , de qua 

fummus nofter Poeta : 

L 5 ^^ri. 250 Franc. Redi 
feyo^ dijfe ' ImaeflYo ^ fe tu tron'» 
(hi 
^alche fiafchetta. d* una £■ 

ejle piante , 
Li penfter^ch hai^fiftran tutti 
monchi, 
Allorforfi la mano unfocoavan* 

E colfiun Y amufcel da un gr an' 

fruno*^ 
B 7 troncofuo grido^ perche mi 
fchiante ? 
Da che fatto fu poi di fanguc 
bruno , 
Ricomincio agridar^ perch^e mi 

fcerpi \ 
Non haitufiirto dipietateah 
cuno \ 
Huomini fummo ^ edorfemfatti 
fierpii 
Jjen dovrebb* effer la tua man 
piu piay 

Se Degenerat.infecfor. i^^t 

Seflatefojsim anime diferpi. 
Come d' unfiizzo verdet che arfh- 

Dall*un de capi^ che dalT altro 

geme^ 
E cigola^ per ventoy che va via. 
Cosi di que//a fcheggia ufciva 

infierne 
' "Farole^ efangue : ond' i lafciai 
la cima 
Cadere^e fiettiy come tuom^chc 
teme. 

Quare ( mqHit uagtfler ) fi tu vel tan- 
illum ab una harum plantarum deccr- 
)feris, cogitationestuce, quasfoves, 
)rorfus mutilcE erunt. Tunc extendi 
)arumper manum , &ramufculumde 
nagna pruno detraxi, clamante trun- 
;0j cur medifcindis? Pofteafanguine 
ufcatus, denuo clamareoccipit : cur 
ne decerpis ? nullumne fenfum pietatis 
labcs? Homines fuimus, nuncftirpes 
a6li;m^gis pia dcbcbat eflemanus tua;, 
L 6 fi vel z$z Franc. Redi 

fi vel animje ferpentum fuitrimusQuo-- 
modo torris viridisab unaextremita- 
tum aduftus , altera gemit , & abeunte 
Yapore fibilat: itahsec fraftura fangui- 
nem fimul&vcrbaedebat ^ unde de- 
miffo capite infta.r meticulofi homin». 
aftiti. 

Etenim hacc talia obiter & finc 
magna attentione confiderata, 
nugx Poetarum nugaciffimae, 
atque hunc in finem inventac 
funt,ut plebem pafcant 6c rcriun 
ignaros. 

Ma voiy che avete gl* inteHetti 

fani , . 
Mirate Ud<fttrinaichejl afcon- - 

de 
Sotto il velame deUi verfi, 
ftrani* 
Lc cofebelle (diceva ii BerniJ^rtr- 
z^iofe^e care^ 
Saforite^ fomiy e dclicate 

Sco^ T>e generAt, mfeStor,- 255- 
Scoperte in mm non fi dehhon 

fortare^ 
k Perche da porci non fieno im" 

hrattate ; 
Dalla,natu>rdftvuole impara* 

re^ 
Che ha le fue frutte^ e lefue. 

cofe armate 
Difpine.-^e refie^ e ofjky ehuccia^ 

ejcorza , 
Contraddviolenz^a^ edallafoT' 

za, 
\ Delciel^ degli animaliy edegli uc^ 

celli^, 
Edha nafcofiofotto terra l' v 

roy 
E legioie, e le perky e gli altri 

helli: 
Segreti agli uomin^ ferch^eco* 

ftin loro , 
E fo^n henjmemorati^ epazzi 
quelli > 

L 7 Che 2 54 Eranc. Redi 
Che fmr portando palefe ilte" 

foro, 
Par che chiamino i ladri^ egli 

affaftni^ 
E Y diavoly che gli Jpogli^ egli 

rovini, 
Poich* anchepar , chelagtuflizia 

voglia , 
Dandojl il henpcr premio , c 

gmdardo?ie 
Della fatica , che quelche n ha 

voglia , 
Dehha effer valenttiomo , e non 

poltrone^ 
E pare anche^ chegujloy e gra^" 

zia accofrlia 
K^Ivivande che fien per altro 

huone , 
E le faccia piu care^ epiugra' 

dite 
Un faporetto^ con cheftencon' 

dite. 

FerQ De generat. infe^or. 2 5 5 
Pero qtcand^ leggete l' Odijfea^ 
E quelle gucrre orrende , e di- 
(perate, 
■ B trovate ferita qualche Dea, 
' qualche Dio^ non njifcanda- 
liz,z^ate^ 
Che quel huon uorn altr />/- 

terider volea 
Fer quelt che fuor dimoHra alle 

hrigate , 
Jlle hrigategoffe , agli animali^ 
"Che con la vifia non paffan gli 
'■•'■ occhiali, 

E cosi qui non vi fermate in 
quefie 
Scorze difuor-^ mayaffatepu 
^*"' innanzi 

Ch^e / ejferci altro fotto non 

credesie, 
Perdioaurefiefattopochiauan- 

z>i'y 
E di tenerkhen ragionearefie 

Sogni 2 56 > Franc Redi^ 
4$*^^»^ X infermi^ e fole di ro*- 

mmzji 5 
Or delt ingegno og?f un U zap^ ■ 

pa pigli 
JE fudi^ € s dfatichiy e s* ajfot*' 

tigli. 

Id eft: 

At vos qui fanum habetis intelle-' 
ftum , dodrinam vjdete, quse fub vela- 
tnine hujus miri carminis^absconditur. 
Res pukhrae, ( iernHS ajebat) pretiofae « 
carss, fa pidce,fuavcs, & delicatse aper-- 
tamanu geftandse nonfunt, ne a pofcis 
€onfpurcentur. Natura utendum eft 
inagiftra,qua2 fruftus fuos & res contra 
vim & injuriam cceli, animalium & vo- 
latilium fpinis armavit, ae reftibus, ncc 
nonofFibus & cortiee : & aurum,gem- 
xnas, uniohes, ahaque pulchrahomi- 
numfecrera fub terraabscondidit, ui 
Hi pretio apudillos fmt. E,t vehemen- 
ter oblivioli & ftulti funt , qui thefau- 
rum palam manibus geftando latrones, 
iicarios 8c diaboliim adfpoliandum & 
pcrdenduminvitarevidcntur : & ipfa 
juftitia , dura bonaloco praemii, & rc- 

mune^ De generat, infe^or, 257 

jflunsrationeai labori tribuit, hoc velle 
idetur, ut qui talia defiderat , fortis 
rit,noniners. Prreterea, utepulasaliis 
)icceptse fint, guitum illis & gratiaai 
onciliare , eas€]ue_magis caras & acce- 
)tas redderc vid^tur embammaquod- 
lam,quo,condiantur.- Quare ubi Odyf- 
X2t legeritis & horrenda illa ac defpe- 
ata beila,aG Deam quandam velDeum 
jefuminvensritis, nolitcfcandalizari; 
;tenim bonus ille homo ahudintelUgi 
'olebat perea, qu^ vulgo palam de- 
nonftrabat j vulgo mquam mfulfo » & 
inimahbus , quorum yifus cum confpi- 
':illis terminatur: ideoque nolite haerc- 
;c in hoc externo cortice, fed penetratc 
p interiora .: nifi enim ahud fubefle pu- 
■.-aretis, parum profecifTetis , necfine 
•ationehcEccalia pro^egrorum fomniis, 
k fabulolis nugis duceretis. Nunc inge- 
iii ligonem q.uisque arripit, & fudat, 6c. 
deUtigatur, & acuitur. 

' Et forte Virgiiius, Dantcs,.. 
aliique Thufciae Poetae fabulis 
fuis docere voluerunt , plantas 
fenfu-. plane dcftit.utas noa jeffe. , 
■Oppidx^benenovi, nullamnec 
; pro iS^ Franc. Redi 
pro aiBrmativa ncc pro ncgati- 
va conjeduram, experimentumj 
vel rationem concludentem mi- 
litare. Interim vcrum eft , plan- 
tas aliorum animalium inftar 
nutriri , crefcere , femenque pa- 
riter fuum & frudum producc- 
xcy nec non anxie folcm,6c: apcr- 
tum ferenumque aereni quxre- 
re, & quo poflimt meliore modo 
umbras noxias fugere , ac motu 
invifibili illas mutare : & quis 
feit, fi non ufque adeo altcin 
terris radicatx effent, ocpedes 
organaque vocis habcrent , an- 
non vitaturae l^edentcm , & laefac 
lamentis & verfibus dolorem 
fuum teftaturae effent. 

Hac occafione mihi redit in 
mentem , me cum Menfe Mar- 
tio Liburni eirem,pomum quod- 
dam , vcl frudum quendam in 

fiffu- f P De generat. infeHor. 259 
Lfiffuris fcopuloriim radicatum 
'yidiffe , magnitudine & figura 
aialum aurantium commune 
xeferentem, ejusdem quofungi 
• iporcini coloris , fed a pifcatori- 
bus fungi marini nomine voca- 
rum : huncfublatum, cumin- 
.rernam ejusdem figuram videre 
defiderarem 5 vix admoto cul- 
:ello pungere & fecare coepi, 
cum ad quamvis minimam fe- 
dionem corrugando (tk & cou- 
-;raheado , manifeftillimar motus 
S: fenfus indicia mihi exhibuit : 
lec tamen interna ejusdem ca- 
,l^itas, cujus latera ex candido la- 
ftea erant,quidquam prseter lim- 
' pidiffimam falfifaporis aquam-, 
5c filamenta quxdam contine- 
bant 5 qux ab uno latere in aliud 
lullo ordine diftcndebantur. Et 
[pongiae, qux a maximis quibus- 

dam 2,60 PRANC. ReDI 

dam. viris plantis accenfentur, 
an non contrahunt fefe 5 &cor- | 
rugant , ubi tadu vel alias ofFen* 
duntur ? 

In paralyfi.quandoque acci- 
ditj ut membrum aliquod perdi- 
to fenfu motum retineat libe- i 
rum, Sc contra, ut omnis aufcra- I 
turmotus, fuie ulla vel minima 
Ixfione fenfus. Jam pofito hoc fc- 
cundo cafu , quis diceret, mcni- 
hrum. para4'ticum:fenfu dota- 
tum elTe, fi os segrotanti & voi 
deeffet, qu^ teftari dolorem fuum 
ad idus 6c incifuras chirurgi fa- 
lutem fuam procurantis poffet f. 
Eadem- ratione quismembrum 
libere Ccfc movens , fenfu carere 
diceret , nifi acgeripfchoc tetta^ 
retur ?.Quare,motus, ubicunquc 
ctiam invcniatur, certum fen- 
fiis , ut nonnulli volimt , argu*- 

men- [ De generat^ infe^or. 261 
imcntunmon cft. Quisque tamen 
,d quod placuerit cixdat: mihi ut 
id propofitum mcum rcdeam 
rufficit dixillcjmc ob cxpcrimen- 
:a fafta eo inclinare , ut crcdam , 
generationcm vermium in her- 
.bis,arboribus & fruftibus vivcn- 
rium, non cafu, fcd perpctua na- 
:mx lege fieri , & fingulas ver- 
,mium gcncrationcs poftea in 
.mimalcula fux fpecici voUtan- 
.:ia transmutari. Nec vero me 
:ontinere poflum,quin tibi unius 
vqI altcrius fpccici nativitatem 
5c transformationem defcribam, 
id quod lucem forte majorem 
iiuic rei foenerabitur. 

Omnes quafi ceraforum fpe- 
:ies , dum arbori coha^rent, ver- 
minant, & quodcunque cera- 
,fum verminaverit, unum foium 
vcrmem habct , nec unquam in 

uno 262 Fr ANC. ReDI 

iino folocerafo duos inveni. 
Vermis candidus, fmepedibus 
& coniformis eft, quales mu- 
fcas in principio hujus epiftolx 
defcriptas effe dixi. Dum vcr- 
mis eft, nutritioni fux incum- 
bit,& augmentoj nuUo unquani 
depofito ventris excremento : at 
vero ubi debitam magnitudi- 
nem acquifierit , dimiflb natali 
cerafo locum quxrit , ubi latere 
poflit 5 ibidemque fenfmi corru- 
gatus y dufto putamine, fervato- 
que colore in ovum transforma- 
tur candido-ladeum, ex quo nifi 
exado veris principio nihil na- 
fcitur : fed appropinquante xfta- 
te mufca prodit minor , nigri co- 
loris , & tota pilofa : ac pili qui- 
dem capitis & dorfi ut rariores , 
ita his qui in ventre nafcuntiu: 
prohxiores funt. In dorfo femi- 

cir- D e gcnerat, infeiior. 263 

irculus apparet, aurei coloris5& 

aput transvcrfim prsetextatum 

,ft fafcia aurca , unde vitta, pro- 

.edit fimilis fafcix , fed magis 

irga , & qux maximam parteni 

^ius fpatii tegit, quod inter 

(trumque oculum intercipitur. 

.)culi rubent, linea cindi aurea. 

\las habet candidas, maculis 

uibusdam transverfalibus , in- 

-a leucopeum & nigrum coIch- 

:m mediis , ufque adeo elegan- 

:r infignitas , ut pennas accipi- 

is referant. Pedes habetfex, 

igros & pilofos^ac circa junftu- 

,is auro decoraros. Qux omnia 

sc ip(a figuramelius perfpicere 

oteris , quam hic fubjungo , & 

ux vermem primo, tum ovum 

i quod vermis tranfit , ac tan- 

cm mufcam ex ovo prodeun- 

:m repra^fentat , idque non in 

na- 264 rRA.NC. ReDI 

naturali modoi&exiguaeonm- 
deni figura , Ted majore etiam , 
&magis diftinfta, prout illam 
exhibuit unius vitri microfco- 
pium. 

Multum ab his ceraforumYer- 
mibus illi difFerunt , qui in nu- 
cibus avellanis , vel nucibus ahis 
recentibus inveniuntur , ut qui 
dimidium cyhndrum , ex plurir 
bus dimidiatis 6c candidis annu- 
lis compofitum , referunt , & ca- 
put habent cinereum &nitidum. 
Tardiuscule incedunt , fexfub- 
nixi pedibus minutiffimis , qui 
in tres ordines divifi , caput pro- 
pius attingunt. Hos vermes, non 
obfrante exadiffima qua ufus 
fum cura, nunquam in anima- 
lia volantia transformat^ vidi ; |( 
& potcft fieri , ( quod credo ) ut 
I vermes nafcantur,& quales funt 
^ vcr- De generat, infector. 26 i 

7crmes moriantur. NonnuUos 
ii!orundem feclulbs detinui , qui 
ilne cibi ufu diu admodum vixe- 
iruntjipeciatim unus & alter, qui 
i i vigefimo quinto Julii in deci- 
■ num ulqueNovembris perdura- 
! rarunt. Aliud quoque huic non 
; iiiultum abfimile, fed majus, ru- 
ii:um & pilofum vermium genus, 
l:|:iuod in betse foliis & capitibus 
lallii invenire eftjfi in vafis occlu- 
idatur diutiffime vivit , ncc un- 
l^^uam in animalcula alata tranfit: 
& verum eft,unum cx his vermi- 
bus exiguo vitro charta bene mu- 
nito feclufum^a principio Augu- 
fti ad finem ufqueMajivixiffe. 
An vero lii nucum vermes a vir- 
tute prolifica arborum generati 
fmtjVel foris accefferint, id equi- 
dem haud facile determinave- 
rim : fane enim quia omnes alii 
Jvl fru- 266 Franc. Redi 1 

fruftus vermes generant, conve-* 
niens videtur etiam nuces eos- 
dem generare : ab alteraparte 
argumentum haud leve fuppe- 
ditat illos foris accedere , quod 
nuces omnes, qux vermcm con- 
tinent , foramen habent callo 
vel protuberantia quadam ob- 
dudum , quac cicatrix fortaffis 
cft foraminis , a verme, dum per 
tenerum putamen in interiora , 
ipfe tcnellus , penetrat , fada : 
unde necefliim eft , ut cum cre- 
fcente & indurato putamine il- 
lud reftringatur & coardetur, 
vermis exire volens de aliofibi 
majore foramine profpiciat : & 
hujusmodi foramen in omni- 
bus illis nucibus invenies, ex 
quibus vermis vel abiit , velci- 
to abiturus eft. Dubius igitur 
animi fum, quid credere de- 

beam, De generat, infelior* 167 
Deani, nec certi quid ftatuere 
^offum, utut doftiffimi Philofo- 
)hi authoritate niihi magis ve- 
iiimile videatur,vermes nucum 
bris vcnire,nec intra nuceni ge- 
lerari , qux celeberrimi Joachi- 
bi Jungii Lubecenfis fententia 
ift in phyficis fuis dolTofcopiis , 

nobililiimae fam^ viro mihi- 
(ue amiciffimo Martino Foghe- 
io Hamburgenfe 5 coUeftis, & 
lon fine eruditiffimis annotatio- 
aibus editis. 

Vermesprunorum, his qui in 
lucibus generantur fimillimi 
Tunt , nifi quod velocius ince- 
lunt, & coloris nonnunquam 
:andidi , aUquando etiam ruffi 
iint. Intra pruna, ubi n-ati funt, 
lelitefcunt , pulpa eorundcm 
'/iftitantes , & excrementa ven- 
ris deponentes , tantifper,dum 
M 2 per- 268 Franc. Redi 
perfedum incrementum adepti 
fuerint , quo tempore nidum 
fiium derelinquentes , fafcicu- 
lum quisque fibi fericeum parat, 
ex quo poftea papilioprocedit, 
cinereus , quatuor apicibus ala- 
rum nigro punfto infignitis. 

Vermes perficorum & pyro- 
rum a prunorum vermibus nihii 
difterunt, & faftis fafciculis pa- 
pilio prodit. Vigelimo quinto 
Junii invafe vitreo, chartafx- 
pius duphcata optime claufo, 
decem numero vel duodecirnjl 
vermcspyri fuperbi fepofui , feci 
arrofa eodem die charta omnes 
abierunt : quare infequentedic 
alios duos in vafe faccharo oc 
clufo fepofui^qui ftatim fuperio* 
ra vafis petentes , nidosfibifuo 
texere coeperunt,ex quibus dcci 
mo quarto Julii totidem papilio 

ne Degenerat, infeBor. 2 6^ 
les prodieruint. Decimo fexto 
lie ejiisdem menfis trcs alios ver- 
mes pyri fylveftris fepofui , & hi 
^uidemper biduum otiofeege- 
unt: fed decimo odavo die opus 
iggreffi, intra biduum vermium 
Uorum unus ex nido fuo pro- 
jrediens, aiium fibi denuoni- 
jlum flruxitjunde tres prodierunt 
bapiliones, fed diverfo tempore. 
Primus enim fexto^fecundus no- 
lo^tertius decimo quinto Augu- 
di natus eft.Quare iteratis faepius 
l^xperimentis deprehendi , pyro- 
:um vernies utpku-imum per 
dies ododecim in nidis fuis fub- 
fiftere , ita tamen ut quandoque 
^unc terminum quam iongilli- 
ineexcedant : quod fi maturius 
quam par eft a pyrisabftrahan- 
tur ,-nidos nullos fibi parant, fed 
iintra paucos dies moriuntur. 
\ M 3 Cas- '^ 270 Fr ANC. ReDI 

Caeterum quia mentionem 
feci papilionum, ex vermibus 
pyri & pruni generatorum, quse- 
rere mihi videris , utrum omnes 
papilionum fpecies ab arboribus 
generentur, an vcroexconce- 
ptione matris ab ovis & vermi- 
bus nafcantur. Variant auftores 
hacinre, quare transmiflis eo- 
rundem opinionibus id quod 
ego fentio , tibi breviter indi- 
cabo. 

Papiliones mafculi junguntur 
foeminis , & hse a congreflu illc 
impregnatae magnam poftca*o- 
vorum multitudinem ponunt, 
cxquibus vermes nafcuntur, quj 
nobis Brtichi • Latinis Bruc^ vo- 
cantur. Hae erucx per certum \ 
temporis fpatium foliis arborum ( 
& herbarum vivunt , & duni ir^; 
eo funt faepius obdormifcunt , 

fpo| \ De generat* infector, 271. 

. polia fua deponimt : at vero ubi 

ani increverunt, nonnulli ni- 

lum fibi ex ferico parant , alii 

lullo nido faclo , corrugantur , 

ndurefcunt, & in chryfalides 

ransformantur , ac dum ita cor- 

rugantur duo vel tria fila ierica 

.^mittunt , quibus trunco arbo- 

ris vel faxo hoc vel illo firmiter 

bVdmodum alligantur : alterius ■ 

itamen generis ahi , utut corru- 

igentur , indureiiant , & in chry- 

jfalides mutentur,fila nulla emit- 

|tunt,nec ulli loco ilhgantur, ^z^ 

[a vento huc atque illuc fcrun- 

tur.Deniquc ex nidis iliis & chry- 

faUdibus nudi nafcuntur , vel ut 

melius dicam,velut ex fepulchro 

i foras procedunt papiliones , & 

quselibet fpecies certum fuum & 

ideterminatum tempus nativita- 

tis habet : alia enim intra pau- 

M 4 cos 272 PRANC. ReDI 

cos dies prodit : alia feptimanas ; 
menfcs aliquot alia moratur : & 
hocc tertia fpecies , ubi chryfa- 
hdis figuram aflumfit, & ni- 
dum fibi fuum in fine veris prx- 
paravit , non ante fubfequentis 
anni vernum tempus in papiho*. 
nes mutatur : neque ex nudis 
chryfahdibus femper papiho- 
nes, fed mufcae etiam aiiquando 
generantur. 

Noh mirari variam hanc na- 
tivitatem & transformationem , 
cum ipfi nihil pr^ter erucas 5c 
vermesfimus, ut jam eleganter 
de nobis cecmerit divinus no- 
fterPoeta 

No^ vaccorgeu voi, chemijiam 
vermi , 
Nati aformar l angelica far^ 
falla^ 

Jd "De generat. mfeltor. ly^ 

lldeft: 

Non meminiftis vermesnosefTe, in 
aoc natos, ut angclicum formemus pa- 
^ilionem ? 

Et quia multumme dekaat, 
it tibi demonftrem , verum eP 
fe , quod dixi , age quidquid 
mihi experimentorum circa eru- 
larum & papilionum generatio- 
nem captorum fupereft , id pro- 
iucam. 

Cum quinto Junii pagum , 
Montem Imperialem didum, pe- 
terem, inilicibus viarum ingen- 
tem erucarum multitudinem de* 
ambulantem vidi, qua^nonnun- 
quani ex arboribus in terram me- 
diantibus quibusdam filis ferici 
defcendebat, & eorundem filo- 
rum ope velociter fefe in arbores 
recipiebat. Magnam earundem 
(juantitatem per meos cepi, & 
M 5 ani"- 2,74 Franc. Redi 
animadverti, in univerfum o- 
mnes pilis duorum transverfo- 
rum digitorum longitudine ve- 
ftitas efle , partim nigris , partim 
ferrugineis , & circa clunes qui- 
dem punftis quatuordecim in- 
ftar gemmularum rubrarum no- 
tatx erant. Mifi illas in arculas 
quasdam , ubi per dies aliquot 
foliis ilicis viditarunt , & poftea 
depofita vefte pilofa , duftis cir- 
cum circa aliquot ferici filis id 
agere videbantur , utnidumfibi 
pararent , quem tamen , five ob f 
defedum materix, five^quod ar- 
bitror , quia hsec illarum natura 
eft, non perfecerunt , fedintra 
hocqualecunque involucrum in 
chryfalides mutatx fiant , primo 
fubrubicundas , & poftea nigri- 
cantcs, qux figuram coni refe- 
rebant, cujus bafis pilos minores 

per- i 

De generat. mfeffor. 275. 
perpaucos obtinebat. Vigefimo 
cxto Junii papiliones aliquot 
lafcebantur , ejusdem cum illis, 
[jui ex nidis fericis prodibant 
igurae,nifiquod hi candidierant^ 
cum illi coloris eflent fubfufci , 
intermicante nigro, plumulas in 
tapite duas fatis proiixas , 6c in 
cxtremitate ventris ferici nigri 
ijuoddam velamentum geren- 
res. Sed vigefimo odavo die ex 
pra^didis chryfalidibus exigui 
ymodum & candidi aUquotpa- 
biiiones nati funt , quorum duo 
iinter fe coierunt , ex quo con-^ 
\yrcff\x foemina longe plurima , 
iminutiffima & flavefcentia ova 
oofuit , ex quibus menfe Ma- 
10 totidem erucse minutiflimx 
prodierunt , qux intra biduum 
lomnes mortuae funt. 
I Primo Julii ad me delata efi: 
M 6 eru- 2,76 Franc. Redi 

cruca viridis , majufcula, inter 
anfraaus liorti Bobolini inven- 
ta : Pedes ut reliquae fere omnes 
fedecim habebat , quorum odo 
gul^e , fex medio ventri , dc duo 
extremitati caudae fubftcrneban- 
tur. Incifuras vel annulos qua- 
tuordecim , 6c annulus quisque 
maculas duas aureas, (3cbaccas 
habebat ejusdem coloris fex , ra- 
ris 5 curtis , & nucis caftanex co- 
lorem imitantibus pilis dotatas. 
Quinto Julii , cuni per quatuor 
diesnihil comediflet, nidum fibi 
pr^paravit,ex candido ferico^non 
fme mulra circum circa nidum , 
ab acuminataparte apertum , fe- 
rici textura , ex quo fub finem. 
infequentis Maji papilio prodiit. 
Quinto Julii fuper lierbx fola- 
ni planta erucam inveni maxi- 
mamifimulac fepofita erat.,foIia 

illius ! De generat. infector. 277 
llius herbx arrodere coepit , & 
reptimo ejusdem menfis exuvias 
leponens chryfalis permanfit ru- 
bra, fed c\wx paulatim obfcurior 
Fada,tandem nigricare coepit : & 
ex hac chryfaUde fecundoAugu- 
fti papiUo natus eft longe maxi- 
mus , qui irritatus vefpertihonis 
'iinftar ftridebat. Coloris erat au- 
rei, fed alas, dorfum, ventrem,&: 
caput totum niger coior occupa- 
bar, furgentibus duabus ex capi- 
te nigricantibus plumulis : oculi 
fubfufci,probofcis nigra videba- 
tur , & cartilaginofa, & quae pa- 
pilionum reliquorum inftar ori, 
mediantibus multis annuHs, ap- 
pofita erat : pedes fex,ubi pedo- 
; ri anneftebantur , pilofi , 6c au- 
rei coloris --, articuli reUqui pu- 
niceierant. Sub finem pedum ^ 
& pet omnes pedum articulos 
M 7 un-- zjZ Franc. Redi 
ungulx apparebant , vel fi ma- 
vis unci. Sex tantum dies fu- 
pervixit. 

Duodecimo Julii ad me dela- 
tus eft ramus quernus , in cujus 
duobus foliis plus quam trigin* 
ta erucae , pilo curto & candido 
opertae ; nec non per totum cor- 
pus maculis flavis, aureis, leuco- 
phaeis, candidis & nigrisvarie- 
gatae convenienter & ordine 
quiefcebant. Caput colorem nu- 
cis caftanese asmulabatur , fplen- 
didum , & in medio figura lite- 
IX Y infignitum . Omnes ha: 
erucx immobiles & quiete dor- 
miebant, & in arculam capacem 
demifTae , fub finem bidui exu- 
vias deponebant, evigilantesque 
ftatim foHa quercus & aefculi, 
illa tamen quam haec avidius 
manducare coeperunt; quo tem- 

pore De generat. infeSior, lyc^ 
ore in angulum arculx fece- 
lentes , & per totum biduum 
bmno oppreffas , pofitis denuo 
poliis evigilarunt , & cum ma- 
ores multo , multoque pilofio- 
esevafifTent, avide admodum 
k: intemperanter vorabant, ad 
)rimum ufque Augufti, quo die, 
)mni praeter expedationem re- 
)udiato cibo,vclut attonitx dor- 
niturientes , & debiles agebant, 
mminutoque corpore , & totae 
oilofae , five punftim , five tadu 
ncitatx , vix movebantur, trifti- 
3us & infirmis , illisque bomby- 
cibus fimiles,quiantequamopus 
5c nidum fuum aggrediuntur , 
aegrotantes & marcentes , a no- 
:ftratibus Vacc^ vocantur. Et hac 
,quidem ratione in quarti nodem 
iufque Augufti egerunt,quo tem- 
pore fex illarum erucarum de- 

pofitis 280 Frakc. Redi 
pafitis denuo fpoliis in chryfali- 
des nigricantes mutatse funt , in- 
fantibus fafcia dcvinctis fimilli- 
xnx , nullo , ac ne minimo qui- 
dem emiflb ferici filo , quofir- 
mare corpus ad latera vel oper- 
culum arcute poifent , id quod 
proximo mane animadverfum, 
occafionem mihi prsebuit viden- 
di modum,quo erucx in chryfa- 
lides mutentur. Et externaqui- 
dem fpolia circa caput qua par- 
te dorfum capiti appropinquans 
aUquanto altius eminet , in duas 
partes disrumpuntur , & hinc 
chryfaUs agitando &movendo 
fefe femper prodit , ac tantifper 
fefe agitat & contorquet , dum 
fpoUaa capite ad caudam usque 
propulfaverit , quo tempore ca- 
put infigniter acutum , & cauda 
illum in modum attenuata ap- 

paret , I 

De generat, infeEior, 2 % 1 
•paret , ut finito hoc transmuta- 
tionis opere chryfalis coni figu- 
ram affumferit , tota viridis, te- 
ncra, & tadui cedens, qui tamen 
color viridis , fafto ab extremi- 
tate caudge principio, fenfim, 
fed evidenter per totum corpus 
in aureum,ac poftea rubrum mu- 
•tatur , indurefcente femper in- 
ter iias colorum mutationes pel- 
le ; ultima partium gula viridem 
in aureum colorem mutat,&ubi 
■aureus gulae^ color in rubicun- 
dum tranfierit, reliquum cor- 
pus nigrum,vel nigro proximum 
' colorem aflumpfit, totum indu- 
refcens : & hsec omnia dimidio 
horx vel paulo majore tempo- 
ris fpatio abfolvuntur , id quod 
faepius 6c particulatim animad- 
vertere mihihcuit. Erucisjam 
omnibus fexto Augufti in chry- 

faU- 282 FrANC. ReDI 

falides mutatis , fuam quaeque 
figuram ufque in ver proximum 
fervavit, quo tempore circafi- 
nem Aprilis ejusdem generis pa- 
piliones fuccellive , & fervato 
ordine temporis , quo ex erucis 
in chryfalides abierantjUati lunt. 
Multi ex his papiUonibus vix- 
dum nati erant, cumovafua, 
numero utplurimum triginta 
quinque vel quadraginta aut cir- 
citer ponerent , coloris degene- 
ris , fed in medio exili quodam 
punfto nigro notata , ex quibus 
defeftu mafcuiini feminis nihil 
unquam prodiit. 

Vigefimo JuHi fuper pruno 
inventa eft eruca pafcens , colo- 
ris crocei , ufque adeo magna > 
ut tres quartas uncix penderet. 
Annulis conftabat tredecim , 
quos inter gemmae qu^dam coe- 

ruleas ! 

Begenerat, infeEior. 2 S 3 

riilex & pilofse micabant. Pri- 

nus annulus , quo caput abfol- 

/ebatur/e^t iftiusmodi gemmas; 

recundus,tertius,& quartus oftoj 

quintus, mutato ordine, feptemj 

& fextuS;, feptimus, oftavus, no- 

nus , decimus & undecimus fex ; 

duodecimus quatuor, ultimus 

vero nuUam obtinebat. Praeter 

has pilofas gemmas annulus 

quisque duas maculas candidas 

nigra linea circumdatas habe« 

bat. Eodem ipfo fuae captivita- 

tis die nidum fibi praeparavit ca- 

paciffimum, colore mofchum 

referentem , & qui fetis potius 

ihifpidofiffimis , quam ex mate- 

ria 5 qux rehquis in ufu eft, con- 

iftare videbatur , nec tamen eo 

minus arculx ufque adeo perti- 

.naciter adhxrebat, ut fuie maxi- 

'ma vi evelli non potuiflet , utut 

' tex- 284 Franc. Redi 
texturx illius exterioris,qua eru- 
ca illa viridis in componendo 
candido fuo nido, ut fupra vide- 
batur, nihii adeffet. Verumqui- 
dcm eft , utrumque nidum ab ea 
parte,qua in acumen tranfit,aper- 
tum fuiffe: & ex hoc noftro circa 
finem Augufti papilio natus eft 
longe maximus. 

Septimo Augufti in arcula fe- 
pofui erucam , in fafciculo ru- 
tx inventam : viridis erat,& ma- 
culis flavis , rubris & coeruleis 
confperfa. Eodem ipfo die , fo- 
lio, quod arculam claudebatjad- 
haerenSjimmobilis perftitit^emif- 
fls ex utroque latere duobus filis 
fericis , & a cauda promanante 
nonniliil lanuginis. Totum fo- 
lium occupavcrat, fervato co- 
lore & figura. Infequente dic 
color ruber & coeruieus eva- 

nuit. ' De generat* infeBor. 285 
(luit, folo permancnte viridi, 
»indarataque cruca nuUis depo- 
'itis cxuviis caput attollebat , 
:ornibus ut vidcbatur dotatum, 
x: circa humcrum patcllae ap- 
)arcbant dux, qualcs inmaci- 
entis hominibus folcnt : cauda 
tJam rcftrida & firmata crat, 
k: circa eam totumcorpusvcr- 
ebatur. Exaftis quatuordecim 
liebus papilio nafccbatur, co- 
oris flavi , praetcxtata , clcganter 
;am in corpore quam ahs in- 
ermicante nigro. Alarummi- 
,iorcs dux in extremitate ma- 
;ulas duas rotundas & rubras 5 
Lonnullae caerulcas , puniceo 
ircumdatas habebant , & ab 
iltima ora dux quafi appcn- 
lices alarum caudae propcnde- 
)ant , & a capite non jam pennae 
i.uae , fcd totidem longilfimae , 

mo- 286 Fr ANC. ReDI 

mobiles,nigricantes,& circa api- 
cem quam bafin craffiores an- 
tennse furgebant. Quinto die 
mortuus eft. 

Cum menfe Septembri in lo- 
co , cui a coUe Imperiali nomen 
eft,morarer,magnam erucarum, 
ex viridi flavefcentium , & ma- 
culis aliquot nigris candidisque 
inftruftarum copiam colligi cu- 
ravi 5 hi ramufculos braflicx ro- 
debant. Sepofitis in arcula bras- 
ficam manducandam exhibui, 
&exado quatriduo omnesfere 
opercukun arculx petentes ibi- 
dem immobiles hserebant : & 
nonnullas quidem earum duran- 
te hoc tempore ova pofuerunt 
minuta5& ferico involuta. Cum ■ 
jam per triduum immobiles fte- 
tiffent, nonpellemtotam, fcd 
illam modo partem exuebant , 

qua Begenerat, infeBor. 287 
[ua caput tegebatur. Hinc mu- 
iiri fenfim figurae , & indurcfi:e- 
^z cortex coepit , donec eandem 
luam chrylalis rutas fi^rmam 
[ffumfilTentjtenaciter arculae ad- 
jixrentes : etenim emiflb ab ex- 
|,:emitate caudas filo ferico,duo- 
i.usque aliis circa humerum ar- 
i.alse annedebantur : & erant 
inibus fub gula filum nafceba- 
:ir. Servarunt hanc figuram per 
Dtumveristempus : appropin- 
Riante tamen Martio plures ex- 
^izcabantur, amiffo motu, quem 
icitatseederefolebant : necta- 
^en eo minus haud paucas nu- 
:aero vitam & motum confer- 
'lu-untjqux fub principium Maji 
rrrclido ad arculas operculum 
] itamine prodierunt , in forma 
lipilionum, ex viridi & flavo 
:' balborum, duabus macuHs ni- 

gris 288 Franc. Redi 

gris & rotundis in alis fuperiori* 
bus, & totidemflaviscornibus 
in capite CcfQ exerentibus, ea- 
dem qua in papilione rutae me- 
thodo 6c ratione. At vero cum 
nonnullas menfe Martio indu- 
ratas dc motu privatas chryfali- 
des aperirem, totum putamen 
vacuum inveni , illa parte exce-; 
pta, qnx pedori refpondebatj 
ubi ovum inveni coloris interl 
puniceum &rubrummedii5quodj 
materiam continebat ladi vel al-j 
bumini ovorum fimilem. Un-i 
decimo Maji ex omnibus hia 
ovis mufcx nafcebantur , illiu!| 
generis, qux frequenter per ^dei 
noftras vagantur , torpentes, at-H 
tonitx & informes, inftarilla-K 
rum 5 de quibus in principio hu 
jus epiftolx tibi fcripfi^quod ori 
ginem ex vermibus carniun. 

traxii" D e generat. infector. 289 
axiflent. Hoc eodem temporc 
i his minutiffimis ovis totidem 
igri & minutiffimi culices^dua- 
as in capite prominentibus ni- 
ris & longiffimis antennispro- 
ierunt. 
Plura alia experimentis ca- 
tis obfervaveram , fed perin- 
oriam evenit , ut obfervatio- 
um illarum folia aliquot amit- 
brem : ergo parum fidendo me- 
Liorix meae , narrare tibi inci- 
liam 5 poffe fieri, ut arbor aliqua 
xucas generet , quae poftea in 
hryfalides , & fucceffive in pa- 
liliones mutentur 5 quodtamen 
lec affirmo , neque nego : 6c ut 
i[uisque quod vifum fuerit cre- 
llere poflit, referam tibi, me hoc 
ipfo anno^menfe Maio obfervaf- 
fe, fub foUis viticis, ab illa parte, 
l[U» magis rigida eft , & terram 
I N ■ fpe- 290 PRANC. ReDI 1 

Ipedat 5 baccas vel tubercula 
viridia nafci , magnitudine offis 
cerafi, foliis leviter annexa, qux 
exeunte Majo rubrum colorem 
affumunt , candido diftindlum. 
H^c tuberculaintusflavefcunt, 
& cavitatem magnam habcnt, 
in qua femper minutiflima erut 
ca habitat , corpore candido , & 
capite nucis cattanese colorem 
imitante , & quafi inaurato , qu» 
in hac cavitate nutrimentum 
quxrit, & excrementa deponit. 
Inde a principio Junii ufque ad 
principium Oftobris id egi , ut 
invefl:igarem , verene ex his tu- 
berculis prodirent, & in papilio- 
nesmutarenturerucxillx : fed 
nunquam ufque adco benignam 
fortunam expertus fum , ut vel 
unam folam invenirem , qux in 
vermem abiiflet : &quanquam 

plu- , D0 generat, infe5tor\ 291 
lures feorfim fepofuiflem , irri- 
as tamen conatus meus fuit , 
[uando poft duodecimum aut 
ertiumdecimum diem erucas in 
avitate tuberculorum mortuas 
veni. 

Eft aliud etiam viticis genus, 
uod baccas illas rubras in foliis 
n producit , fed illarum loco 
ramis tumores vel callos quos- 
am protrudit , in quibus erucsc 
enerantur^prioribus fimiles,fed 
piarum nec finem nec transifor- 
&iationem inveni. 
- Vigefimo nono Maii ad mc 
Ulati funt rami falicis , in quo- 
|rum foliis nati erant tumores 
quidam virides , fed qui in ru- 
brum colorcm inclinabant. Hi 
tumorcs longi , 6c phafcolonmi 
inftar glabri erant , & diverfum 
a baccis viticisfitumhabebant, 
N z ut 292 FrANC. RedI 

ut quae ab illa facie foliorum 
fcuntur , qux terram fpeftat , 
a foliis facile auferunturj cu 
hi falicis tumores ab utroque f< 
liorum latere eleventur , eo ip 
limbum acquirunt , Qmnesq 
juxta nervum majorem\inme 
dio foliorum fedem fuam obti- 
nent, eorumque unus , 4uo.& 
quandoque tres in uno folio in- 
veniuntur. Placuit aperire non- 
nuUos y & cavitatem inveni , in 
qua eruca candida , illius inftar, 
quam in vitice inveni habita- 
bat. Prseterea obfervavi, horum 
tumorum haud paucos perfora- 
tos, nec in cavitate illa quic- 
quam fupereffe pra:ter excre- 
menta erucx abfentis , id qnod 
iiiilii videndx transformationis 
ipem fecit , fcd vanam : utut 
enim plurima foha ciftelUs quam 

diii.- I 'B^ciL rxxXyfie foliorvmi Vitici^ 
Pa^. a^3 Tubercula. foliortmi Salicis 
De generat. infector. 293 
diligentillime fervarcm , nul- 
la tanien erucarum prodibat, 
& poft aliquot dies mortuas ii- 
las inveni. Quod fi tibi animus 
cft videre figuras illarum plan* 
tarum & erucarum , de qua- 
rum nativitate,quodfciani,apud 
fimpliciftas mentio nuUa fit , en 
tibi easdem optime deiineatas ^ 
minores quidem erucarum prout 
naturaliter fefe ofFerebant , ma- 
jores vero prout exiguum & 
ordinarium' microfcopium illas 
exliibebat. 

Aiias erucas fuper aiiis arbori- 
bus natas efle non novi. Virtuo- 
iifTimus Pater Atlianafius Kir- 
ctierus libro duodecimo Mundi 
• fubterranei iterative fcribit, mo- 
rum e femine cujufcunque ani- 
maicuii , in iliius interiora pe- 
netrantis , gravidam , bombyces 
N 3 ge- 2,94 Franc. Redi 

generare : quod ipfum in caufa 
eft , cur ego , aliique meo nomi- 
ne quicquid circa Florentiam, 
pluresque alias Thufcix civitates 
mororum cft , accuratiffima di- 
ligentia obfervaverimus^fed nul- 
lum ibidem nati, aut fignum 
nafcituri bombycis unquamin- 
venire potuimus. Ariftoteles a 
braflica quotidie erucas genera- 
rivoluit : fednequehujusmodi 
generationem vidi : faepiusob- 
fervavi , in foliis, ramisque braf» 
ficse , & vicinarum herbarum a 
papilionibus magnam ovorum 
copiam depofitam efle , ex qui- 
bus poftea erucse , & ex erucis 
chryfalides , ac tandem ex chry- 
falidibus papiUones nafcuntur. 

Quicunquc herbas5arbores,& 
arborum rimas attente perlu- 
ftrat, his fimilia faepiusovain- 

ve- tie generat, mfeSior. 295 
veniet : & memini me fub prin- 
cipium Maii in foliis fambuci 
non exiguam minutiffimorum 
ovoruni copiam inveniffe , flavi 
coloris. Placuit videre, quid in- 
de proditurum efret,& intra pau- 
cos dies totidem minutiffimos 
vermicuios prodire vidi , quibus 
ftatim folia fambuci^ab ipfis avi- 
de devorata,exhibui.Crefcebant 
fenfim, affiimto flavo colore, 
multisque maculis rubris : cau- 
da eorundem 'mediam lunani 
referebat : caputminutiffimum 
& accuminatum erat : cumam- 
bularent, cruftas quasdam pe- 
dum loco ex imo ventre produ- 
cebant. Majorvermiumparsvi- 
gefimo Maii immobilis redde- 
batur, plane abftinendo ab omni 
cibo, fervato eodem colore & 
figura : fed primo Junii fex ho- 

N 4 lun^ 296 PRANC. RedI 

rum vermiumcorrugantes fefe, 
in ova mutabantur gibbofa, & 
ferruginea. Ex ovorum iilorum 
uno duodecimo Junii mufca 
prodiit, ordinariis minor 5 alis 
duabus cartilaginofis , eandidis 
& corporis longitudinem fupc- 
rantibus : pedibus flavis fex , & 
cornibus duobus e capite coloris 
ferruginei nonnihil prominen- 
tibus : dorfumejufdemcoloris 
erat , fed magis diluti , cui fuc- 
cedebat macula ingens flavi , ut 
videbatur, coloris. Reliqua pars 
ventris flavo vividoque colore 
tinda , lineisque transverfalibus 
difliinda erat. Statim ut nata 
crat hsec mufca, fl:ercus depo- 
fuitcandidum, &exadobiduo ^ 
mortua eft. 

Ova quinque reliqua feptimo 
poft primum die nafgebantur , 

in- 2) e generat. infe^tor. 297 
indeque prodibant mufcx, ejus- 
dem quidem cum prima coloris, 
fed figurae diverfiflimx: quinque 
enim mufcx oblongse, & tenues 
erantj alas quatuor, fed corporis 
longitudinem non ^equantes , & 
pedes fex habebant,quorum duo 
quatuor: reliquos longitudine 
plurimum fuperabant. Acapite 
prodibant du^ longiffim^e acu-' 
ta^que antennx , ex pluribus no- 
dis compofitse. Hse mufcae, haud 
fecus ac prima , ftatim, ubi natx 
erant,ftercus deponebant candi- 
dum, exado quatriduo morie- 
bantur. Interim obfervavi,ova, 
in qux hi vermes fambuci , ubi 
transformantur, fefe corrugant, 
verme minora fieri , & mufcam 
cx ovo prodeuntcm ovo majo- 
rem zSz , ut impoflibile videa- 
tur,eandem ovo illo potuifle ca- 
N 5 pi, 2r98 FraNC. ReDI 
pi , neceffumque fit , eam vehe- 
menter coardatam &refl:riftam. 
fuiffe ? & quia ingenium mihi 
meum non fuppeditat faculta-* 
tem exade defcribendi hxcani- 
malcula, figuram tibi eorundent 
juxta naturalem fimul5& auftam 
microfcopii ordinarii uniusquc 
vitri ope delineatam magnitudi- 
nem mitto. 

Quod fi, ut paulo ante icripfi, 
generationem bombycum in, 
moro perfpicere non potui, tan- 
to minus confido , fore , ut ean- 
dem in putrefadis carnibus ju- 
venci , per viginti dies foliis mo-^ 
rorum pafti, animadvertam. 

Poeta nobiliffimus Hierony-^ 
mus Vida ad imitationem Vir- 
giliani carminis eleganter hanc 
fabulamdecantat. M.u{cee ejc vertnilms Sa,iri\>uci Pa^. 2^8 
'De generat, infeStor. 2 99 
^uod ft J}es generts defecerit 

omnU uhicjtie , 
Seminaque aruerint lovis im^ 

-pUcabilis ira , 
Sicut apes tenerireparantur c<f 

dejuvenci. 
Bic fuperaccedit tantum labor 

ante luvencm 
Sis denosque dies , bis denasque 

ordine no5tes 
Craminis arcenduspaflu^ prohi* 

bendus ab undis, 
Interea in JiabuUs tantum illi 

pinguia mori 
Sufficiuntfeliay &la6ienti cor^ 

tice ramus* 
Vifcera ubi cAfi fuerint lique»' 

fa^a, videbis 
B^ombycem fraiiis condenfum 

erumpere coftis , 
Atque globos toto tinearum ef" 

fervere tergoj 

N 6 It 300 Franc. Redi 
Bt veluti pHtres fjipm concre* 
fcere fungosp 

\A quod dtiobus magnis & jurc 
Geleberrimis noftri feculi Philo- 
fbphis Petro Gaffendo,& P.Ho- 
norato Pabro, poft Ulyflem AI- 
drovandum veritati confenta- 
neum vifum eft. Quid dicam 
nefcio : periculumejusreinui- 
lum feci , nec facere animus eft. 
Bene fcio , ex carnibus h^di , 
per dies yiginti foliis moii fatu- 
rati , nihil praeter vermes , in 
mufcas majores transformatos 
prodiifTe : 6c contra ex ejufdem 
hsedi carnibus feclufis prorfus 
nihil natum effe. Nec minus 
fcio^fupcr moris calefaftis & pu- 
trefaftis vermes nafci , qui fuo 
tempore in mufcas majores & 
ordinarias mutentur : & in fraci- 
dis mori foliis eadenx ratione 

mu- i Degenerat infeBor. 301 

[ mufcas ordinarias, nec non qua* 
1 tuor vel quinque culicum minu- 
! torum fpecies , haud fecus atquc 
in aliis omnibus herbis nafci 5 
ita tamen ut mufcae ordinari^e , 
& cuHces, femen antea fuum 
eo deportarint , quo deficiente , 
ut alias dixi , neque ex herbis , 
neque ex carnibus putrefaftis y 
vel qualicunquc alia re , aftu 
non vivente,quidquani nafcetur. 
E contrario y quicquid vivit , & 
vere animatum eft, intra fe ver- 
miculum producerc poterit , ea- 
dem qua cerafa , pyra , pruna , 
gallae , & echinati caHces quer- 
cuum , xfculorum , ccrri , ilicis , 
& fagi ratione , in quibus ver- 
mcs ilU nafcuntur , qui in mu- 
fcas, papiliones, &iiUusgene- 
ris animalcula volantiatransmu- 
tantur* 

N7 . lEt $oz Franc. Redi 

Et eadem forte , ut mihi per- 
fuadeo , ratione fieri poterit, ut 
in inteftinis , & aliis hominum 
membris lumbrici & cirones, 
in felle & vafis hepatis arietum 
& vervecum id genus vermium, 
quod noftrates maceliarii Bi- 
fcimle vocant5& in capite cervo- 
rum 6c arietum faftidiofiffimi 
illi, qui ibidem inveniuntur^ver- 
miculi nafcantur. Et quia non- 
nullis novum videri poterat , he- 
par vervecum quandoque ver- 
minofum effe , & cervorum ca- 
pita vermes alere, libenter 6c 
brevibus tibi dicam , quae obfer- 
vatamihifunt, atque adeotibi 
transmitto figuram vermium 
majorum utriusque generis. 

Vermes vervecini vel arietini 
hepatis figuram habent feminis 
cucurbit^, vel ut melius dicam exigiu De generat* infelior. 3 oj 
$04 Fraitc. Redi 

exigui & tenuis myrti folii , cau- 
liculo dotati. Colorem obti- 
nent ex lafteo candidum , & 
multi in illis translucent vafo- 
rum ramuli , vel canaliculse ex 
flavo virides. Os , vel fi mavis 
foramen liabent rotundum , & 
in planitie ventris haud procul 
a cauliculo pofitum. Saepius lii 
vermes vervecini in cifta fel- 
lis inveniuntur, nec in feile mo- 
do, fed omnibus liepatis vafis 
natant, folis arteriis exceptis, 
ubi nunquam illos vidi. Puta* 
verim tamen in cifta illos na- 
fci , & quod rodendo viam fibi 
faciant , ex canaliculo fellis in 
canalem fanguinis progredien- 
tes , ubi nimis multiplicati , in- 
ternam hcpatis fubftantiam ar- 
rodunt, ibiquecavernasagunt, 
in quas fanguis bile miftus re- 

gur- j D e gsnerAt. tnfcBor. 305 
;urgitans paiudemfacit, colo-^ 
•em aflumens ex viridi & fer- 
:ugineo miftum , & afpeftu foe- 
ium valde & ingratum, nec non 
imari admodum faporis : quare 
iiquis hoG opus attente confidc- 
raret, aegre admodum ex abo- 
iiinando iftiusmodi hepate pa- 
ratum, ut vulgo fit, cibum, utut 
imacellariis antea probe muiii* 
iatum, admitteret. 

Vermium in capite cervi na- 
:orum magnus & fapientiftimus 
AjriftotcleSjCapitexv.Ubri fecun^ 
ii liiftorix animalium , his ver- 
bis meminit: Cervi omnes vivos 
in capite vermes habent , fuh 
hngua, in cavitate quadam , illi 
vertebrae , qua caput coUo anne- 
ftitur vicina natos. Magnitudi- 
ne maximis eorum^qui cx quovis 
putrefacta^ carnis genere produ* 

cuu- 3o6 Franc. Redi 

cuntur aequales funt , & frequen- 
ter viginti aut circiter eorundem 
inveniuntur. Ego curiofe iiios in 
cervis tam provedae aetatis,quam 
junioribus, qui ^//7^;^/ venato- 
xibus vocantur , quaefivi, & quafi 
in omnibus illos inveni. Dico 
quafi in omnibus : reveraenim 
nonnunquam iftiusmodi capita 
traftavi^quae prorfus nullum ver- 
mem continerent, id quod vige- 
fimo feptimo Februarii miiii ac- 
cidit , ubi ex decem numero ca- 
pitibus^jufTu meo apertis, novem 
verminofa, unum abillofafti- 
dio liberum inveni : & paucos 
poft dies ex juniorum feu Fu- 
fonum fex capitibus quatuor 
tantum inventa funt , qux ver- 
mes continerent. Ariftoteles il- 
los, quod ad magnitudinem , 
cum his confert, qui inputre- 

fadis ] 

'Degenerat. infeEtor. 307 
fadis carnibus inveniuntur 
B ferche egli ^ AriHotele bi^ 

fognn 
Credergli ancorche dica U men- z^ozna, 

o Id eft : 

' Et quia Ariftoteles eft , vel mentienti 
fideshabenda eft. 

Mihi tamen cervini vermes 

citra comparationem longema- 

■jores & diverfillimx ab illis figu- 

rx videntur : dimidiati enim cy- 

lindri formam hi cervorum ver- 

.mes obtinent , circa partem in- 

■feriorem , quas terram refpicit , 

iplani , quoad fuperiorem eleva- 

■ti & candidi , fed multis pilofo- 

;rum femiannuilorum lineis in- 

■figniti , piUs ipfis ferrugineum 

■colorem referentibus. Duo in 

capite candida & minutiflima 

cornua gerunt, quae cochleanim 

inftar, .1 308 FrANC. B.EDI 

iiiftar , ubi lubitum eft , vel con 

trahunt^ vel emittunt, iifque du- 

cislocoutuntur. Subhiscorni- 

bus unci minores duo inveniun- 

tur^nigrijduri, & non fine magna 

titillatione & moleftia vehemen- 

terpungentes : atquehisuncis, 

ut videtur, dum ambulant utun- 

tur , figentes illos primo, ac tum 

demum. attrado corpore , fmc 

pedibus ferpentes. Extremitas il- 

la, per quam excrementa vemris 

deponere folent, transverfum 

canaUculum habet, duabus ma- 

culis nigris , inftar lunae dimidias 

notatum. Non eft determinatus 

corundem numcrus, & quan- 

quam Ariftoteles viginti circiter 

numeret , ego tamen in uno folo 

capite horum animalculorum 

triginta novem,nec unquam mi» 

nus quam viginti inveni. 

Pror- De generat* infe^or. 3 o^ 
Prorfus fimiles , quod ad ex- 
tremani figuram , his vermibus 
illi funt , qui in capitibus vervc- 
cum nafcuntur , fed minores , & 
minusferi, minusque pilofi , & 
lineistantum transverfalibus ni- 
gerrimis , in corporelllo candi- 
do valde micantibus , diftindi : 
nec tamen omnes, fed foli majo- 
res & adulti hoc nigro colore 
gaudcnt. ISFigrx illx du^e, dimi" 
diam lunam referentes maculae , 
quae in altera extremitatum ca- 
naliculi , in ccrvis inveniuntur , 
nlgrx quidem funt in vermibus 
vervecum , fed perfede circula- 
res. Cavitatem quandam oflium 
frontis inhabitant , quibus cor- 
jaua anneftuntur. Inveni quoquc 
cosdeni in canali nafi , necnon 
in cavitate illa , quae circa radi- 
cem cornuum eft, ut jam vcridi- 

cus 310 Franc. Redi 

cus fit Caporalis,qui in vita Mae- 
cenatis,ainoris naturam denota- 
re volens, lepide fcripfit : 

Voglion molth che Amor Dio dc" 
gli Amori 
Siajl mezzofancitilloy e mez** 

zo augello , 
B fi fafca di cuor come gli 
aBori. 
K^ltri che un vermejiajjimle \ 
a quelloy 
Che nafce entro le corna dc* ca- 

Jironiy 
B gli raggiray e ca^va di cer* 
'vello, 
Id eft: 

Multi volunt, Amorem,amoris Deum,t 
partim infantem , partim avem efle , &| 
acdpitris inftar cor depafcere : alii ver- 
mem efle volunt , illi fimilem , qui intraj 
cornua vervecum nafcitur, eosque cir- 
<:umagit,6c fcnfu privat, 

Etl De generat, infector. 5 1 1 
Et paftores hos vermiculos in 
caufa cSc dicunt , cur verveces 
quandoque maniaci fiant , & 
oeftro perciti videantur , dum in 
orundem capitibus alperiuscir- 
cumaguntur. Pauciores nume- 
co quam in cervis , & raro duo- 
lecim aut fummum quindecim 
nveniuntur. Placeat autem tibi 
neminifTe^me femper de eo age- 
:e , quod propriis oculis vidi , & 
1 quid praeterea eft,qualecunque 
Uud tandem fit , id nec negare 
Tie, nec aifirmare, 

Et fieri poteft ut haec ipfa vi« 
a 5 qux in capitibus cervorum 
k vervecum iftiusmodi animal- 
:ula producit, caufa etiam fit 
lativitatis ( quod negare non 
Lufim ) abominabilium illorum 
k odiofiffimorum animalculo- 
um, qux Grascis c{)0«p€? , dicun- 

tur. 512 FrANC. iR.EDI 

tur, & cxtremas hominum, qua- 
drupedum , & volatilium partes 
jnfcftant : at vero , fi niihi hcet 
referre cogitationes meas , huc 
feror, ut cum doftiffimo Johan- 
ne Sperhngio credam, eadem ex 
ovis maternis mediante coitu 
foecundatis nafci , &c Ariftoteles, 
& qui illum fequuntur moder- 
ni , ex ovis & lentibus iiihil ani- 
maUum nafci volunt , profefto 
decipiuntur : in infinitum eniiB 
multipHcantur, ut vanus labojc 
niihi videatur , idprobare velle.i 
cum pili quadrupedum , &vo- 
Jatilium pennae faepius iftiusmo- 
di lentibus obfefli fuit , qui ut- 
ut nonnunquam ufque adeo mi: 
nuti iint, ut oculo opus fit pep 
ipicaci, ut dignofcantur j fita- 
men microfcopium adhibeaSj 
figuram eorundem optime con- 

fide- f Degenerat, infeBor- 3is 
J-derare , & fbetos ab iis fecerne- 
e licebit, ex quibus animal jam 
[•rodiit. Quod fi quis obftinati 
iimis animi ab imaginaria mi- 
;rofcopiorum illufione fibi me- 
uit y ova videat pennis chryfae- 
hi , tinnunculi & avis illius, qui 
(uod frequentcr inter vaccas ver- 
atur, 'vaccajo noftris vocatur, 
k inter rapaces numeratur , an- 
iexa, & granulis panici haud 
jaulomajora, 6ccertiorredde- 

r, oculusque, pcrfenuIUus 
ppe microfcopii fatisfaccre fibi , 
k. pulices in ovis ipfis bene for- 
natos videre poterit , id quod 
"jKpius obfervare, atque inde 
lifcere mihi licuit , quam de- 
Dile &ruinofum Ariftoteiis fun- 
lamentum fit. 

Affirmari , & forte citra inju- 

iam veritatis poffet, viventia 

O qux- 314 Franc. Redi 

quaeque moleftis hifce fordibus 
fubjeda effe. Plinius afinos ex- 
cipere voluit , & oves 5 at fi ve- 
rum non fcripfit, excufandus eft, 
alterius enim relationem fequi- 
tur , Ariftotelis fcilicet , in libris 
hiftoriae animalium, quam mul- 
tis poft feculis Thomas Moufe- 
tus in celeberrimo fuo infedo- 
rum theatro confirmavit, ubi 
cap. XXIII. libri primi,nolens ta- 
xare profundiflimum hunc Phi- 
lofophum, fatigare cerebrum, & 
icribere maluit,afinum ob natu- 
ralem pigritiem tarde moveri, & 
raro fudare, ideoque pedicuHs 
obnoxium non efle : fedpoftea 
animadvertens forte , frivolam 
nimis , & nullius ponderis eflt 
hanc rationem, ad univerfale il- 
lud, & omnibus applicabile, ne( 
unquam dcftituens antipathia 

rcfu 

I De generat. infe^or. 3 1 5 

5 refugiiim decurrit:eo tamen non 
lobftante pediculos alit afmus, 
& pediculorum afmi fimul & ca- 
rmeli figuram poftea repfaefenta- 
i bimus. Oves autem pediculisob- 
;noxias efle, quivis infulfus pa- 
, ftor novit, & Didimus lib. i8.de 
; rebus rufticis clare , & poft illum 
I Jacobus Aliiruzabadi, in magno 
I illo vocabulario docet , cui titu- 
\ lum iEgyptiaca voce Alcamus , 
id eft Oceanus fecit. 

Prsediftus Moufetus ipfos et- 

1 jam fcarab^eos hoc animalculo- 

: rum genere torqueri refert , id 

, quod ego , quanquam cxperi- 

mento deftitutus facillime mihi 

perfuadeo , cum plurimis ocula- 

tis teftibus docere pofllm , ipfas 

etiam formicas ab hoc malo non 

I ^xemtas efle , & fmgulas fcrmi- 

! carum gcnerationes flngulare 

O z quod- 3i6 Franc. Redi 

quoddaiii genus horuni animal* 
culoruni alerejfed acumine ocu- 
lorum , & exquilitillimo micro- 
fcopio opus eft,ut optime digno- 
fcantur , usque adeo ininuti & 
fcre invifibiles funt , ut atomis 
annumerari poffe credam. Ala- 
tarumformicarum pediculi,ean- 
dem quam gallinarumjtabula fe- 
cunda delineatorum 5 non alata- 
rum , eandem quam turtiu*is , ta- 
bula eadem adiunbratorimi , fi- 
guram obtinent. 

Audores hiftoriae naturalisrc- 
ferunt, & pifcatores omnes afiir- 
mant , pifces etiam vario infe- 
laorum genere torqueri 5 & pu- 
lices , pedicuU , cimicesque ma- 
rini, nominafunt, huicgeneri 
hominumnotiflima. Ariftoteles 
id de delphinis & thunnis , alii 
de fahiione & pifce gladio affir- 

mant. De gtneraU infeli-or. 317 

jmant. Plinius generaliter ait, 

JNuUa res eil, quae non in mari 

nafcatur : animalcula ibi func 

aeftiva divxrforiorum , quas fafti- 

diofa velociter faltant;,& qux fub 

pileis abfcunduntur. Cibum ex- 

tra aquam quserentes, faepius ag- 

glomerata inveniuntur , & hxc 

ipfa pifcibus in mari fomnum 

\ interrimipere dicuntur : nonnul- 

' la etiam in quibusdampifcibus 

nafcuntur, quibus chalcis an- 

numerattir; \Jt eo facilius ad- 

haerere tantae authoritatis fcri- 

ptoribus poffis , narrabo tibi, mc 

cum menfe Martiocircafcopu- 

limi Meiloriae ftellas marinas 

& herinaceos marinos , fcrutan- 

dorum vifcerum caufa , conqui- 

ri juberem , vidifle animalcula 

quaedam, fpinis plurium herina- 

ceorun) adhserentia > & coiorem 

O 3 can- 3lS PRAN C. ReDI 

canGrorum, figuram vero & ma* 
gnitudinem porcellorum & afeU 
lorum terreftrium obtinentia, 
cornubus quidem carentia , fed 
qux oculoshaberent, nigros, 6c 
minutillimos duos , nec nonpe- 
desfexagintafubtililTimos, cir- 
ca limbum corticis eorundem. 
pofitos , & de his puto loqui Ari- 
ftotelem capite tcrtio , Hbri fe- 
cundi utihflimse fax aniniaUum> 
hiftorix. Paucos poft dies ubi ar- 
matura cancri marini conjungi- 
tur , infedum aUud affixum vi- 
di,quod vulgus pifcatorum fcor- 
pionem marinum vocat. 

Cafus ne fortuitus , an acci- 
dens ordinarium fuerit , non au- 
fim dicere : nihilo tamen minus 
fententias AriftoteUs fubfcribe- 
rem , affirmantis, infeda aquati- 
ca non in externis pifcium par- 

tibus, ! De gener^t* infeStor. $ i p 
tibiis, fedlimogenerari : atque 
is mihi nidus videtur , ubi femi- 
na infeftorum deponuntur5& fo- 
ventur. Generofitate Serenifli- 
mi Magni Ducis , Domini mei , 
prseteriro veris tempore mihi 
conceffus eftvitulus, utvocant 
O 4 ma- 3 20 Franc. Redi 
marinus :. vixit fine cibo , txtn 
aquam, per feptimanasintegras 
quatuor , vixifletque diutius, nifi 
in ufum theatrianatomiciPifa- 
ni diffeaus fuiffct. Totoillo 
tempore, quo penes me fuit , in 
id incubuere mei , an in denfo 
illo & deformi capillitio, quo 
vitulus ille totus tegitur , nidum 
fibi feciffent animalcula hxc vel 
illa , fed inventum eft nihil. 
Econtra Mergi ;, feu Colimbi 
Grxcorum , & qui vulgo maraf^" 
goni vocantur , omnesque aliac 
aves , qux in aquas tcfc demit- 
tunt 5 & fub aquis praedantur, ac 
in^paludibus & ftagnis agunt, 
magnam quantitatem pulicum , 
intrapennas earundem perpetim 
commorantium obtinent. 

Quia denuo pulicum mentio- 
Aem fegi , cxtra mQtas proppfiti 

non D egenerat, infe5tar» 321 

bn erit, particulariter enarafle, 

Liid multorum experimento- 

im beneficio didicerim. Aves 

iijuscunque generis fuos pecu- 

^ares , proprios , determinatos , 

>i plane diverfos pulices habent. 

V accipitre tres diverfas fpe- 

ies, totidemque in gallinaNu- 

lidica, vulgoPharaonisdida, 

iveni : in anate fylveftri , quam 

,darigianam noftri vocant, qua- 

iaor : incygno, anferefylve- 

i;:ri , tinnunculo , pluviaie, duas. 

l/^erum tameneft, daricertum 

f;enus avium, quod his fimilli- 

nos vel eosdem puiices habeat. 

Ltenim chryfaethus,& avis a vac- 

:arum confortio vaccaio diftus , 

• ^que ac tinnunculus magnos,ta- 

)uk XIII. deUneatos habent: & 

lic quidem aUos praeterea, eorvi 

policibus , tabula xv i . rcprxfen- 

I O 5 tatis. 32 2 TrANC. REDI 

tatis , quoad figuram non abfr 
miles, fed coioris diverfi j illc 
aiios pediculis afterix minori- 
bus fimillimos. Nonnulli tarda 
6c gallinx corylorum puliccj 
maximam partem , fi remotiorc 
ioco fpedentur , afteri^e pulices 
tab. I. defignatos repr^efentant. 
In pico Martio & fringilla fimi- 
les fturni puiicibuSjtab. 1 1 . exl^- 
bitos , vidi , & in anate fyiveteil 
majore, quafi eosdem, qui in an-n 
fere fylveftri reperiuntur. Intcr 
gruis pennas pediculi nidulan- 
tur illius figurx^quam tabula iii, 
vidcre poteris , omnes candidi , 
& Arabicis quafi charafteribus , 
vel notis numerorum pifti. Ejus- , 
dem fpeciei inveniuntur in avi" 
bus nonnullis , qui in liorto Bq^ 
hoUno nutriuntur , & nuper cx 
Africa advedi funt , Mauris IDe generat, infector. 5 2 s 
ukottaia didi , quos alteram 
juum fpeciem Q,ffc puto , utut 
igura & pennarum colore grui- 
ms ordinariis fimillimi, fed cor- 
^ore nonnihil minore & magis 
ereti fint. 

Omne genus avium peregri- 

larum , qux in horto praedido 

autriuntur , obfervatum a meis 

ft, fed in ftruthiocamelo nul- 

i unquarn pulicesinventifunt, 

ac ne in ciconia quidem. Sed 

hoc fortuitum effe poterat in 

wna & fola illa quse aderat cico- 

^ia , cum ftruthiocameU , duo- 

decim , & inter hos nonnulli re- 

^cens ex Numidia advedi cfTent. 

Porro magnitudo pulicum non 

refpondet magnitudini avium , 

ifed apud aves majores diverfi 

gencris pulices invenias , ma- 

jores & minores, & memini 

O 6 mc 324 Franc. Redi 
me m merula vidiffe , qul non 
cederent magnitudini pulicum 
cygni. 

Si puiices fuperne refpicias , 
oris nulla veftigia videbis : fed fi 
illos invertas , os deprehendes 
fitum ab illo latere probofcidis, 
quod terram refpicit, & formam 
habet duorum forcipum, eadem. 
fere qua teredo ratione : figuram 
vidcfis tabula vm. qux puli^- 
cem cygni reprsefentat. Brevi-' 
bus{ pulicum genera usque adeo 
diverfa , mira , & alia ab aliis di- 
ftinfta funt , ut fatius duxerim , 
nonnulla per D^- lilizium Piz^ 
zichum delineata , & poftea pro 
ratiane temporis xri incifa ex? 
hibere , quam longo & txdiofo 
difcurfu ea defcribere. Colorem 
quod attinet , eundem ut plurir 
mum^ aut maxime fimilem^peJX- 

nis De gener^* infeSioT. B^s 
l nis avium obtinent. Vcrum eft, 
I meillam fovere opinionem, di- 
ftatam ab experientia , quod pu- 
I lices, dum ex lentibus prodeunt, 
1 candidi nafcantur, fed poftear 
I crefcendo pedetentim &infen- 
I libiliter colorem afliimant 5 ita 
I tamen, ut fervata pelluciditate 
corporis ope microfcopii fimul 
I motusvifcerum, &fluduansin 
illis liquor perfpici oppido be- 
ne poflint ; & ut eo melius de ra- 
tione magnitudinis horum in- 
feftorum conjeduram capere 
poflis , uno eodemque trium vi- 
trorum microfcopio^Romx lau- 
dabiliter,6c non fuie exquifita in-, 
duftria ab Euftachio Divini ela- 
borato, ufus fum femper. 

Hujus microfcopii opc tria 

formicarum non alatarum qux^ 

in Thufcia inveniuntur genera 

O 7 re- 526 Iranc. Redi 

reprxfentata funt , nec non cur- 
culio, Sc vermiculus qui condita 
arrodit , & qui pilos dorfunique 
hominis perambulat, itemque 
ille qui inter pilos inguinisde- 
litefcit : pediculus praeterea afini 
& cameli , nec non arietis Afri- 
cani,rccens ex Numidia advedi, 
ejusdem cum Fifano vervecc 
magnitudinis 6c figurx , aures- 
que non minus largas & penden- 
tes , caudamque tenuem , & in 
terram usque propendentem , 
trahentisjfed quiduohusmagnis 
cornibus armatus, & pilos quam 
capra^ magis prolixos , craffos & 
hifpidos obtinens , alterius & di- 
verfx generationis effe depre- 
henditur. Eadem ratione defi- 
gnatus eft pulex caprecH 6c tigri- 
dis, cuifimilem figUiam pulex 
ieonis habet ^ excepto colore & 

ma- De generat» infeBor* 327 
magnitudine 5 leonis enim ma- 
jor,& coloris,prxterqiiani in una 
parte/padicei eftjubi gibbus cer- 
nitur coloris cervini obfcurio- 
ris , quo eodem colore pulex ti- 
gridis ubique tindus eft. Inqui-^- 
fivi per meos , an tigrides etiam 
a pediculis infeftarentur,fcdnul- 
los unquam repererunt 5 idem- 
que de leonibus pardis , urfis , 
ichneumonibusjmuribus odora- 
tis , feiibus Africanis fylveftribus 
dico, quod genus animaHum ex 
antiqua & regali confaetudine 
in arce Sereniffimi Magni Du- 
cisdetinetur : nec tamcn nega- 
verim, poiTefieri, utpediculos 
habeant 5 id tantum affirmo, 
quaccunque hic nnnc quidem 
funt animaha , pedicuUs carere , 
aut illam,quam adhiberi par erat 
diligentiam,adhibitam non cSci 

etenim 3 28 Fran^:. R-EDi 

ctenim circa tigridcs & leones 
ludere, iftiusmodi artificium eft, 
quod nemo facile exercere velit. 
Gum calamum apprehcnde- 
rem, animus erat epiftolamti- 
bi fcribere convenientem : fed 
poftquam epiftolx limites, ne- 
fcio qua ratione , quam iongifli- 
me transgreflus fum , librum fe- 
re , 6c ftylo quidem quandoque 
arido & jejunoexaravi, utjam 
crimini illud mihi a multis non 
fmeratione, quodfateor, dari 
poflito Nec tamen qucnquam 
segre ferre velim , quod liberius 
forte meum fuper celeberrimo- 
rum hujus & praeteriti xvi Phi- 
lofophorum fententia judicium 
protulerim : cuivis cnim idquod 
magis placuerit fequi licet : nec 
indecoram efie , aut exiftimatio" 
ni:&reverenti^;, quamillisde- 

beo. I Degenerat.infeBor] 3^9 
;K0 , praejudicarc hanc procc- 
: lendi viam putaverim : quin nifi 
!iui tyrannidem afFedat , aegre 
erre hanc in Republica Philo- 
bphica circa naturales fpecula- 
iones ratiocinandi iibertatem 
lon debet , cum prxter inquifi- 
ionem veritatis nihil aliud fpe- 
.l;et, qu(Z utSeneca ait omnibm 
iAtet^ nondumeJioccupatA : qtd 
intenos fuerunt-i nondomini/feA 
luces funt : multum exillaetiant 
%turi4 reliSium e(i, Ego id ago , 
itparticulam quandam illarum 
ngentium reliquiarum coUi- 
;am , atque id folum me maic 
labet, quod exiguae meaevires 
lon refpondent maximis illis 
;ommodis , quibus per fupre* 
nam Sereniflimi Magni Dueis, 
mici Domini mei indulgen- 
iam fruor : eveniettamen, ut 

qui- ZSO FraNC. REDI5&C 

quidem fpero facile , ut depofita 
ruditate & recolledis viribus of- 
ferre taiito Proteftori, quod Re* 
gali ejusdem magnitudine non 
usque adeo indignum fit pof- 
fim. Interimcertusfis, hancfivc 
epiftolam^vel fi id mavis hunc li- 
brum ad te non laudis defide- 
rio,fed ut emendetur perveriiffe, 
id quod cahdis votis atepeto, 
fatis gnarus 

Nomen tneum haSienm parum 
r^Jonare. 

E I N I S. A D B I B L I OP E G V M. 

*^verit IBibliofegUi viginti ocfo tabulas , numtru 
1. 1 1. tifc^iie ad XXVI 1 1. injignitas , jy.xta fcriem nU' 
merory.m hic immediate ante Indiees mferendai ejfe. Elen- ILENCHVS AVTHORVM 

quorum mentio in hoc opcre. 

A. 

TC Liahtis. 6$. 88. 9J. 96. loi. iii, 
n_/ -. 114. 127. 148.155. 198 

^lbertus Magnus. 8 £ , 

{tlcitmus. 315 

,Hcax,uims. 16 j 

Udrovandus. 79. 118. IlJ^I^^. 30» 

ilexmder Jphrodifius . 154 

'fnaxagoroi magifier ^rchelai^ l o. z 45 fnaximander. 


. 14 


intigonus Cariftius. 
fpoUonius Khodius, 


64.101. 103. 11 J 
la 


IpollodoruSt 

Ipuleius. 

irchelaus. 


118 

169 
10.77 


irio^us. 


13. iio. i49 iri^Qteles. 85.88. iiO. li 2. 171. 209. 

246. 294, 505. 308.312. 313,31^.5x8 

'.JuguHinus. 146 

4vicenn(t» 110.116. 144 

B. 

BJndinus {Dominicu s.) 1 2 J 

Bartbolinus, 80, loS 

'. Bajilius. i 24 

lauhinus (lohanms. ) 17^ 

3^m. 449. 252 

lytbliQtheca Bhotima, 96, 209 J N D E 


X 
IKancmus [Jofephus.) 


170. 


177. 17S 


Bocharms (Smiuel,) 


85. 


117. 118 


^ifjarJus, 
249 


^ruerus. 
i68 


c. 


f^ JmpmeUa {ThomAi.) 
^Caperalis{Ufar.) 
M7 
310 


Cardanus. 
7^. 101 


Cdrolus Maurellus. 
134 


CajlorDurandes, 
171 


Celfus. 
63 


Cherlerus (Hettricus. ) 
17» 


Ciufius (Carolus,) 
^H 


Cvintus- Smirnaus, 
Q^.OS 


Columella. 


6-j\ 65.90.91 


Conflantinus Fogonatus^ 
67 


D. 


T^ Jmir. 

J^ Dantes. 4.24.93,201 


,149 


167 

.2J7.17Z 


I^ati (Carolus.) 
167 


Vemetrius, 
118 


l>emocrituS, 


14.67.24^ 


Diditnus: 
88 


Digbi. 
5J 


Diogenes Laertius, 
10. 249 


Diofcorides. 
126 


E, 


P Manuel PhiU. 
J--' Etfipedocles, 
88 
10 145 


£pcurHS, 
10.14 A V T H O R V M; 


^iphamus. 


M^ 


'tftachius Divini, 


.3*6 


' F. 
^^Aher[Bonoram,) 60. 8z. 


107.17^; 
zbo. 300 


■orentinus. 


67.79 


'igh:lim (Martinus.) 


267 


\'iremus (thema^.) 


Ji.a 


{rancifcus JJlbergottHS, 


86 


\rancifcus Foltus, 


80 


\.raT2%.ius, 


87 


G. 
"^Jlenus. 22.65.109.116.1^4 


.127.154 


[-^Gafendus^PetruS.) 78.181 


232.300 


iyorgius Pachimerus, 


102 


'^orgius Pijida, 


, 55.77 


remhs. 


80 


■revinus. 


104 


\orraus, H. 


118 


1 Jrvaus (Guilhelmtis.) 
— * Helmontius, 


J9.21 


10^7 


erodotus. 


86 


Hieronymus. 


124 


ieronymus Vida, 


298 


iob. 


150 


.'offerus (^olfgangus,) 


107 


'oUerius (lacobus.) 


108.. 109 


(ptnerus. 43.95.188 


'gratius KicdfoUiS JiucceUatHS* 


M7 


^firus* 


103 
lacobus I N D E X 
I. 

IAeohuiJlfiru%,ahadi, ^IJ 

lohanms lonfienus. 79* **4 

Johannes Miebaelfehrius, 109 

Johannes Fagnius . 1 1 0. 1 18 

Johannes ^aytijia Porta. 1 01. 1 04. 1 07, 144 
Johannes Khodius. Il l . 1 1 4 

Johannes Kuccellaius. 68 

JJidorus, 101. 155.168 

Jungrius (loachimus.) 167 

K. 

KEmalEddin, Muahmmed. 6cc. 1 3 z. 166 
^iranides. 1 5 * 

j^irchefus (jithanafius.) 51. 51.54.61.81. 
107. 143. 145, 147. 166. 171. 2,04. io6. 
210. 113. 214.214 
L. 

LMantius, 9 

Landus, 1O2 

if * ylfricanus, 1 3 3 

iiV^f«j(/^m««/«J.) 79. 104.10 7. II 0.148 
J^ucianus, 152.154 

M. 

Myicrohius. 132.198 

Ai^^<;. 65 

Manichai, 24*^ 

Jdartialu, 54 

Matthiolus, 107. 17^'. 173- ^75 

Uenagius (JEgidius.) 99. 24 9 

Miehael Curopalates, 88 A V T H O R V M, 

Moufetus (Thofnas.) 79. 9 3 . i o 2. 1 64. 1 6 J . 
166.168. 170,175.3x4. 315 
N. 

jLjilcanJer. 77. 98. 161. 1 17 

•-^ Nicandri Scholiafies, 102. Ii 8. 12 4. 127 

Uicahms Stenonis. 136. 218 

liierenbergius {Eufehius. ) 1 04, 1 07 

O. 

£^ Limpiodorus. i Ot 

^^<^ Origenes. 77. 248 
tvidius. 64. 77. idX. 164. 106.124. 

P. 196.199 

Tfp UUdius. 9» 

LL Paracelfus, 54 

■Vetronius. 245 

Petrus Crefcentius, 79-91 

fhiUwderCous, 77 

Vhilo Hebrxus. 78 

TbiloTarfenfiS^ 77 

Twcianus. 90 

P/.T!f^. 10.145 

PLmus. 63.83.88.89 90.91. 94. 101. 101. 
104. 106. III. II 2. 113. 115. II 6. II 7. 

I. 124. 141.148. 155. 166.168. 195.198. 
' 199.103.207.216. XI 7. 248. 3 14.3 17 
'Tlttinus. 247 

Tlutarchus. 78. lOi. 166. 198 

Tythagera^. 148. 145. 148 

Pompomus Mela» 196 

TricdHS. 170 

Kabbi INDEX AVTHORVM. 
R. 

Rjihhi Salofnott, 
RondeUtius, 

s. 

Sjlchs (Fbilif. lacob,') 80. 1 05. lot 

Scaliger. 59.60' 

Senecct. 329 

Servius Gratntnaticus, 102 

Severinus {Marc. j4urel.) 249 

S§ranus. %6 

S^erlingius {lohames^apt. ) 60. 61.62.80, 

154.312 

Stena, 136.2^18 

Straho» 117 

T. 

TAlmudifla. 1 17 

rertullianus. 1 1 3 , X 24. 1 32. 169. 2 26 
Theocriti Scbolia^es. J44 

TbeobbraBus. 96.97.209 

V. 

VJrrfi. 22.63.64.67.77.88.92.101 
Veslingius (lobannes.) t^j 

Vincentius Manuccius. 147 

Virgilius. 65. 67. 68. 78. 79^ 91. 101.169. 

Voffius (GerardusIohanneS.) 8< 
Z. 

ZJcbariai 'Ben Muahammed, 16 7 

Zareta Cbaldaus, .248 

F I N I 5. INDEX RERVM 
notabilium. A Gyprii &^thio- 

pes generatio- 

nem hominum ex terra 

I {ux regioni aGfcribe- 

[ bant. 9 

I Anas Syiveftris ma- 

jor. 321 

Anaximandri opinio 

circa generationem 

hominumexterra.14 

, AnguilJsenon nafcun- 

tur ilia fponte ex ca- 

davere humano. 149 

Albardeola , cjusque 

pulices, f^^.vi I. 

Animalia mortua non 

verminant. 62 

Animalia a viperis j & 

fcorpionibus tafta , 

vel tcrdbiliffimo peti 

veneno infe£la tuto 

comedi pcflunt. 1 38 

Animalia an devorent 

individua propviaj 

fpeciei. 161 

AnletSylveflriSj^zi. ejus pulicey. ihid, 
Aperapri mortuicar- 
nesablumit. i6z 
Apesnon picdeunt ex 
carnibus tauri putre- 
faftis, 63. 98. neque 
ex ftercore bovino, 
Si.quomodonatceex 
Leone occifo a Sam-. 
fone, 85.86. artifi- 
cia feu modi varii ad 
producendas apesad- 
hibiti,65. usque 74. 
diverfam a crabroni- 
bus habentnaturam, 

Apesnonnafcunturcx 

carnibus Leonum , 

8 3 ,^feqq.non attin- 

guntcarnesmortuas, 

87. mortLios nonre- 

vivifcunt, 155. non 

generantur sutevo- 

nuiniur a ferpentibi.s 

Ku%,&Podolif,98 

Apumferocia, 83 

Apum examen in ca- 

P da- I N D E X 

davete Leonis.8 3 .in Afini an a pcdiculis in- 
lepuIchroHippocra- feftentur, 5 14. ho- 
tis, ihid. rum figuca cxprefTa 

Aquila perculTaarcor- /^i^. xxi. 
pioneTunetanoji^o Athenienfescuraureas 
ejuspulices, 311 cicadarum imagines 
Aranei non nafcuntur pileis affixas gere- 
exterra,i5.quamdiu rent,io.primos ho- 
vivant absque ali- mincs ex terra in 
mento,i6o.i65,exu- Grsecia natos autu- 
vias deponunt, ibid. mabant, ibid. 

niduseorumji66.ra- B. 

rus modus figendi "D Accse rubrce in fo- 
fiJa,/^/J. ubiconfer- X) liisviticis, 291 
vetur materiaftami- .Biir^;, 38. culices cx 
riisiliorum,io8.ova iisnati, 41 

Is. non vermes depo- Bombyccs non gene- 
nunt,i;i. nonna- rantur ex carnibus 
fcuntur ex putrcdinc, putrefadli juvenci , 
ibid.xion oriuntur ex 2 98 

galiisqucrcuumji yz Bruchij vide Erucx. 
quomodo extreroita- Bryonia. 2x0 

tcs tela: £\i22, ^q^^u- Bnk^ttaia. 323 

cant,i7 5.i76.mor- C 

tui vcrminanr, 180 /^Adavera anima- 

Airbores infefta pro- V^ 'ium,ni(i aliundc 
ducentes, 255 addudofeminejnui- 

Arcades , corumquc Jum animal prodv- 
opiniocirca gcnera- cunr. 144. 149. 150 
ti^nem hominum, 9 CapiJJos mulierumin 

fcr- R E R V M. 

ferpenfes non trans- Cerviim ciextrum cor- 
mutari, 14^^.14^ nu occultare ubi dc- 

Cafeus quomodo ver- cidit mcra fabula,97 
miner, 188 ejus pcQiculiexprdli 

Carnes putrefa^fla; ni- tal^. xxi 1 1 . 
dum folummodo Ciconia, 3x3 

prccbent in quem ab Ciiones in felle &. va- 
animaiibus deferan- fis hepatis arictum & 
tur vermes , ovaj vel vervecum. 3 Oi 

quoucun(^ue aliud Clematis vel vitalba, 
vcrmiumfemen, i6 ii^.ejus figura,/^;^. 

Carnes putrefad« iv.Codacavaliina. 210 
bgenis occlulis re- CQlimbi. 319 

pofita;, non vermi- CommentatoresinNi- 

nant, 47-57 candrum, 102. 117. 

Cerafa verminantiau- i 24.127. calabrones 

nicum producuntver- ex pelle cquina or- 

mem;2 6i.cujusfigu- tum traxiAe cxilti- 

raexprimitur, 164. mant. 102. 

cjus transformatio. Copia fcorpionum in 

262 Icalia, 115. ejus in- 

Ceraforumomnesqua- opia temporePiinii. 

fi fpccies verminanr^ ibiJ. 

261 Corvus, ejusqucpuii- 
Cicads non nafcuntur ces, 3:2. tah. xv i . 

ex terra, 1 5 Cocurnices an gene- 

Cavallucci genus ver- rentur ex carnibus 

miculorum, 21 5. ii- putfcfadis tliunni. 

Jorumliiftoria, 216. 152 

^/^f(/. figuracxprcf- Crabroncs avide gu- 

fa, iz5 P 1 ftunt I N D E X 

ftant quicquid car- E. 

iiiuni aut cadaverum TJ Rucse (ive bruchi, 
illis apponitur, 92,. -CL 30. corum varia 
diverfam ab apibus transformatio in pa- 
liabent naturam,;^/i. piliones,2 67. ^/^^^. 
culices & apes obfti- diverfa experimenta 
nate pcrfequuntur , circaerucarum &pa- 
98. an nativitatem pilionum generatio- 
jfuam debeant certae nem, 273. S_/e</^. an 
carnisputrefadg fpe- generentur ex plan- 
ciei, loi. originem tisjZ^j. ufquc 289 
nontrahuntexcarni- EruccevJticis^iS^. fa- 
busequinis, ihid. nec licis, 291. earum hi- 
excerebroa{ini,i03. fioria &figura, ihid. 
•autexmuiis. ihid, ufque 263.3^ nafcan- 
Crocodilus mortuus tur inmoro &.braf- 
I non generat vefpas fica, 193. 294 

autfcorpiones, 1C3 Excrementa mufca- 
Culices ex Barbisna- rum, 43.47.61.180 
ti,4i. noncrefcuntj Excancrisnonnafcun- 
(Qd eam quam naci- tur fcorpiones, 104 
vitatis tcmpore ha- Expsrimenta variacir- 
bent magnitudincm cagenerationemeru- 
femperfcrvant. 53 cnrum Sc papilio- 
Curculio,3 >6.ejusfi- num, ly^/Sfei]/^. 
guraexpreffaw^.xxv. F. 

D. TjEIes caftrati pro- 

DEmocriti opinio -T' prios tefticulos 
de generatione deg lutiunt, 163. & 
honiiois, 14 foeminaj quandoquc 

fiiio- R E R V M. 

filiolos reccns natos Gallina aquaticaper- 
devorant, ihiii. cuffaafcorpionejr^o 

teles AfricaniSylvc- Gallina corylorum , 
ftrcs, 327 3 1 i 

Florcntia quot libras GallinaNumidica,vul- 
fcorpionum fingulis go Pharaonis difta, 
annis in conficiendo 321. ejus pulices 
oleo contra venena tnh.x:s.ii. 
abfumat, 115. 116 Gifvonchi , fpecies an- 

Formic^ an nafcantur guillarum, 164. an- 
cx terra, 15.1 6.pedi- guillas nobiliores de- 
culos habent, 315. vorar, ibid. 

horum figura, 316 Generatioinfedorum, 

FormicEeaiarx, 316 16.17. authoris opi- 

Formicarum non ala- nio, ^4« z5 

tarum tria genera in Gru?, 312. ejus pedi- 
Thufciainventa,5i6. culi tal\ 1 1 1. 
earum figura. tabula Grus Balearica, 325 
xxvi. XXVII. XXVI II Gutta in cufpide acu- 

Fuci non nalcuntur ex lei fcorpionum colo- 
alipjs, 102 riscandidi, 137 

Fiingus raarinus fenfu H. 

praeditus, 259. ejus f" 1[ Erbae omnes fe- 
defcriptio, ibid. l^ mine vermium 

G. infeclce verminant , 

GAlla; majorcs zi6.fub unacadem- 
minoresquequid que herba quando- 
producant j 23 5. ^ que plura nafcuntnr 
feqq. <5c quomodo, animalia, ihid, 

' i^;V. Herinaceimarini,3i7 

: P 3 Hi- I N D E X 

Hiftoria variorum turcxcarnibus thun- 
fiuduum 6c anima- ni, i^z. guomodo 
lium,quaE ex quercu- nafcantur, 203 

bus aliisq-ue arbori- Lucerta mortua non 
busgenerantur, 143 generatviperas, 144 

Hommes excarnchu- Lucius lucium voraci- 

mana refufcitari pof- ter infequitur, 16} 

feftultumcft. 55 Lumbricijij.quomo- 

I. dogcncrcnturincor- 

INfecta quomodo poribus vivcntibus , 
gencrcntur in lu- 302, 305 

to. 201. 203. inar- Lumbrici in fclle 6c 
boribus Sc herbis , vafis hepatis arietum- 
251 ^vcrvccum, 301 
Infedorum gencratio, M. 

i6.i7.authorisopi- \^ Jratiggm quid , 
nio, i4--J ^^^ 320 

L. W*iir.V/c7««»quid, 311. 

LEo altcrius leonis ejus pulices, ihid, 
carnes depifcit , Mcrula, 32.4= cjuspu- 
1 62. ejus pulex, 327 iices, ibid, 

Lignum putridiimnon Mufca cujus nulia mcn- 
gcncrat fcorpiones, tio apud Hiftori- 
110 eos, 3 3 

Linx urinam {iiam e Mufccequantotempo- 
confpciftu hominum rc finc cibo vivcpe 
fubtrahir, 97. anob poITint,! 58. araneos 
invidiam idfaciat an mortuos comedunt, 
prcEtimore, ibid. 180 

Locuftae noD gcncrau- MufcK, 2 3 .non nafcun- 

tur R E R V M. 

turcxterra, ihhi. ^ 43.47.6r. iSo 

feqq fed ex vermibus Mufcis cxih^ & in vafc 
diveriarum carnium, claulb repofitis, quid 
/^lSSfeqq. cxVcrmi- indegenerctur,5o.5 1 
busrambuci,i95.ea- N. 

rumfigurascxpreircc, ^^ Ilus,ejusque in- 
298. non oriuntur i-^ undatio, 196 
cx cadaveribus aJia- Nuces, ejusque ver- 
rum mufcarum, 51. mes, r66 

noncrefcunt/edcan- O. 

dem magnitudinem /^ Efervationes cir- 
quam cx ovis produ- Vy caviperas, 208 
cunttotovitsdecur- Oleum communisin- 
fu fervant, 5 3 . o va & fcdorum hoftis, i 5 5, 
vermesgenerant,6o vermes interficit , 

Mufce non gencran- 154 

tur cx ftercorc mu- Opinionesdiverfsecic- 
fcarum,6i. habent ca generationem in- 
repofitonum ovo- fectorum, i6^^feqq. 
rumjibiti.non. criun- Ova gallarum in quer- 
tur ex ftcrcore putre- cubus, 135.241. ova 
hdo, 8 2. quomodo inventa infoliis fam- 
ortumtrahsrcpoll^nt buci,i95.vermes in- 
ex cadaveribushuma- dc nati,i^. eorumque 
nis.i 5 1. oleo un^ise, metamorphonSj ihid. 
vel aquis il.ifocatct; Ova cxquibus nafcun- 
moriuntur,ncc Yitam tur vermes, 95 

unquam recuperanr, Cves a pediculis ve- 
i54-^/^f/^- xantur, 315 

Mufcarum fxercora , Oxiacaniha,ii 3. ejus 

P 4 fiou- I N D E X 

figuira, Z14 canse,?W.Cervi f4^. 

Oziiuum non producit xx 1 1 1 . 
fcorpiones ,106. ^ Phillyrca {ecunda Clu- 
feqq. quomodover- fii, 11 5. ejus figura 
mesgeneret, 216 exprefTa, 214 

O. Phoenices & Phryges 

PApiliones non cre- generationem homi- 
fcuiit, fedea ma- numex terrafuae re- 
gnitudine ex ovis gioai adfcribcbant, 9 
ptodeunt,quam toto PicusMartius,ejusquc 
vitce decurfu fer- puJices, 511 

vant, 5} Pifcesfluvialesinlage- 

Papiliones ex vermi- nas apertas,6cocciu- 
buspyri, 269 fasconjecli,47. quid 

Paraceififtultitiajejus- indenatum, ihid, 
quc ridicula metho- Pifces torqueri etiam 
dus generandi ho- abinfedis, 316 

munciones in vafis Planta; omnes (eminc 
chemicorum, 55 vermiuminfe£^^ ver- 

Pcdiculi cervi tahuU minant, iz6. diverfa 
XXIII. quandoque animaha 

Pediculu? hominis , fub una eademquc 

XIX. Tjgridis tah. planta nafcuntur,, J^. 
XX iv. Pluvialis, 321. ejus 

Pedjculus inguinalis. pulices, /.7^. xi. 

ihid. Pccula ex Monocero- 
Pedicuins Cameli/fl^. tis cornu fabricata 

XX. Afini, tab. XXI. inutih"a, 130 
arictis Africani , tah. Prognofticon forma- 
XXII. Galii.a; Afri- lum 2 raufci£Scver- 

mi- R E R V M. 

mibus gallae fabulo- tur nafci ex luto, 

fumeft, 173 i95,mortuxnonrc- 

Prunorum vermes vivi{cunt, 199.200. 

quomodo transfor- modusexhibendi ra- 

mentur, 167 narum generationes 

Pulices Accipitris tab. improbatus 6c reje- 

I. Albardeolse, r^i^. Ctus, 10 <^. ^ feqq. Qi- 
VII. AnatisTurci- rum hiftoria, iHd. 
cx.tfih. IX. Anferis S. 
Sylvcftris.?«i^.x. Ar- OCarabcei non na- 
dece. tab.vi. Capi. ^ fcunturex alino, 
^rt^. XVI. Capreoli. 102,. pediculis tor- 
/fl^.xix. Cervi. J/i^. quentur, 31J 
XXII 1. Columb^e Scorpiones non gene- 
majoris.f^^.ii.Cor- rantur ex terra , 15. 
vi.M^. XVI. Cygni. i^.nec ex Crocodilo 
tab, -^iii. FulicsB. mortuojioj. nonex 
tab.iv. Gallinae. J<i^. Sifymbrio aquatico, 

II. Gruis. ffl^.iii. 110. autex ozymo, 
Pavonis. f^^. xiv. ibid. Sc 106. neque 
Pavonis albi. w^. XV. ex cancris flib terra 
Vkx.tab.v. Piuvia- fepultis,io4.non ex 
lis. tab.xi. Quer- lignofracido, iio 
quedulae, f^^. XI i. Scorpiones non pa- 
Sturni. tab.i i. Stur- riuntova , fed fcor- 
nicandidi. Jfl^. xvii piuncuios, iii. & 
Tinnunculi.friil^.xiii plures quam unde- 
Turturis. /<i^. 1 1. cim^ibid. natiquara- 

RR. diu vivancabsqueci- 

Anse falfo credun- bo, 11 z. quoraodo I N D E X 

fcfc habcant in utcro vifcuntji^i. cancros 
matris, 113. mati cm fluviales fafciculo ba- 
non nccantjnccabil- filicaj alligatos fcor- 
laneci dantur, ibid. piones aJiicere fai- 
venencti non funtin fumeftji^i. inter- 
ItaJia, 116. quot nc- emti verminantj i -4 5 
dosvel vertebras ha- metamorphofis ho- 
beant, ibid. rum vermium , ii^id. 

Scorpiones-yf^gyptii, non renarciintur ex 
119. in quo difterant cadaveribu^ fcoipio- 
abltaJicis,/^. 6c 120 num, 144 

Scorpiones Tunetani , Scorpius marinu^,} 1 9 
121. h.:)rum defcri- Scorpius fabulofas na- 
ptio,/^. figuraj 141. tus inccrcbrohomi- 
an acumen aculei fo- nis, IC9 

ramcn hibeat , 1 24. Senf :s cur a Deo con- 
cujus coJoris fi: eo- cellirationi, 1. 2.. 3, 
rura venenum , 1 2 J. fenfuJ plaiuarum , 
127. experimenta va- 145. 15 feqq, 

ria circa illorum ve- Serpentes putrefdcli 
nena,i28. t5yf^</.fii- vermibus operti & 
perftitiofum Barba- cur, 18.29. inlage- 
rorum prajfervati- nas mifii occlufo ori- 
vum ad avcrruncan- ficio , fed nihilindc 
dum hoc lethaleve- natum, 47 

ncnum, 150. quando Serpcntes fabulofi qui 
^ftiferi fint, 133 laftc nutriuntur, 5c 

Scorpiones mortui apespariunt, 98.99 
fucco ellcbori albi Serpentes quomodo 
madefafti non rsvi- generencur, 145. an 

na- R E R V M. 

ca fcantur ex cadave- terra contegunt, 2 d 5 
ribus ferpentum, aut Thunnus, 1 5 2. expe- 
cx fJDinali meduJla rimenra circa iiiius 
hominis, 147.148 vermes, IS3 

Sifjmbrium aquati- Tigris tigridum car-' 
cum non producit nesdcvoratji^z.ejus 
fcorpiones, iio puh'ces, //i^. xxiv. 

Spinaalba, 213. ejus Tines, 151 

figura, 214 Tinnunculus , 313. 

Stellio, 96 311. ejus piilices, 

Stcrcora mu^arum , tak. xi 11. 
43.47- 61. 180 V. 

Stoici credebanthomi- \J Accaio quid, 3 13. 
res ex terra nafci V 321. ejus puli- 
haud fecus atque fun- c^Sy ibid. 

gos, 9 Vermesfuafpontenon 

Struthiocamelus an ha- nafcuntur ex cadavc- 
bcatpulices, 323 rehumano,i44. 149 

Scurnus,3ii. ejusque Vermes in nucibus , 

pulicesj tah.ii, di 264. in betx tbliis, 

tab. XV 1 1 . ihid. in capitjbus aU 

T. lii, 2.65. in prunis , 

TArda, 3 ii. ejus 267. in per{icis,268 
pulices, ibid. inpyns^ ibid. nidus 
Terram nonnulli an- corum & transfor- 
tiquorum credebant m2tio, ihid. incida- 
macremomniumani- veribus areanorum , 
m>2iiurn, 8.9 eorumque transfor- 

Tcfiudincs terreftres matio, 180 

ova qMCE depofuerunt Vei-mes ccraforum 

quo- I N D E X 

quomodo transfor- 
inentiir,i6z. corum 
figura exprelTa, 264 

Vermes in ranis, 3 6.in 
^arbis y 38. horura 
pondus, & transfor- 
m^tiOfibid. 'iS feqq» 
vermes in carnibus 
putrefaftis nafcuntur 
ex femine mufcarum, 
46 

Vermes in cafeo,la£le, 
recocla, 180. 183. 
fuper pepone & aliis 
frudibus, &quidin- 
degenereturjipt. t^ 
feqq. vermes infun- 
gis,a2 9.vermes hc- 
patis vervecini eo- 
rumquefigura, 302. 
303. vermes cervini 
capitis , eorumque 
figura,z^i//.vetmes in 
capitibus vervecum, 

Vermiculus qui condi- 
taarrodit, 3x6. cjus 
figuraj/^i'. XVII. R E R V M. 

Vervex Fifanus, 3^6 

Vefpce nongenerantur 
exterra,iy.nequeex 
crocodilo mortuo , 
103 .vefcuntur carni- 
bu5,92.illarumferi- 
tas, 93. circum fer- 
pentum cadavera fre^ 
munt,&quare,97. 
98. culjces 6c apes 
perfequuntur , ibid. 
floribus 6c fru£tibus 
\ivviTity,ibid. non na- 
fcuntur ex carnibus 
equinis, 102. necex 
corio afini, ibid. 

Vipera,ejusque liquor 
venenatus, 95.96 

Vitalba,zi4.ejusfigu- 
ra exprelfa, ibid. 

Viticis baccas rubra^, 
291 

Vitulusmarinus, 96. 
quamdiu extra a- 
quamfinecibo vive- 
re po0Jt, 319 

Urfus urfi carnes de- 
vorar, 162 F I ^N I S. LECTOR BENEVOLE. 

Dum alibi verfatur Bibliopola 5 dum Typo— 
graphus bis terve monitus , pro typis aliis 
pcioces alios fubftituitjfa^^um eft,ut non- 
nulla irrepfcrint , quae emendanda omni 
ratione duximus , quare pro candore mo 
hsc ita corrigas velim. T^S- 


linea. 


errata. 


ctrreSla: 


7. 


17 


valens 


valet 


3 


i^ 


apprehenGone 


apprehenilom 


37 


19 


tantum 


tanquam 


I9 


17 


artes 


arce 


ar 


11 


vulgo 


vulgi 


29 


ly 


optima: 


optimC' 


3f 


s 


relinquat 


relinquant 


57 


J4 


Neopolitato 


Neopolitano 


72 


10 


Tanta 


Tant» 


ihid. 


peault 


Serviea 


Scrivon 


go 


j^ 


ne 


dcleatuf 


loo 


16 


has 


ho$ 


I4I 


9 


animalculorum 


ut animalculorum 


^44 


lO 


Batifta 


Baptifta 


ibid. 


I9 


lucertae 


laccrts 


in 


M 


Omphaclo 


omphacioafpcrfi 


is6 


is 


Ex 


Ec 


20)- 


4 


quas 


quos 


227 


»3 


ova 


inova 


26>- 


i 


rufum 


rubruni 


309 


r.^2. 


cxtremara 


externaai 


9^2 


I 


extremas 


€xterna« 


3i7 


6 


abfcunduntus 


abfconduntus Pulex Colttmba? majoris 
Piilex 


A\\>arJieo\9B 


%. ^^ 


K 


i 


\m\ 
1 


; 


^^ 


1 -^ • 


^ 
^J>. VII A' >*v m^: Pulex Atiatis TWcicae 


4s* .«I C-UHCU oreiieris 
I ^. i;r 
rai Pulices avis Huvialis 
::7ah . jci Pulex Oueroiietiula? o^'-^ 
^i^^-^VtJex Capi Pulex Corvi 
Pulex Stt4rti 
XVlt Veciicvlx^cs or dinarixts 
^. XVIII ^> Peciiculus itigjitiialis 
Ve^c\A\JL$ 


Afitii 


^^-^ 


#\ 


•' ^'^ i 


1-^% 


' •• J 


1 A 


' ' ^^ 


-^ *'-^s 


\*^\^X^ 


^w;^j«« 


^%c3 


^#^^ 


^^^^s^^r 


\/^^J/T^!^ 


'"«illjl^^V ' ''v*^'^^^^ 


l^ ^S liMBlla.jMSiMtf''''^ 


^BWiji.^jiiNati^^^^s 


3^ ^^iiiiiil^iy^QUiiiiiy 


^^^^^fe 


uig^Jiii^^a^ 


^^^^^^^^^^^5 


"ii ? ^^^'^s*'^'^ 


j^'^^^^^ 


II \ \^C)^pv 


ffXt- 


III^^%^ 


Mi 


f :::m ^ 


^fc''^ 


jr. ^w 


i ^W^^^& 5 s^ 


== ^j§/ ^^ 


^^fi 


t# :^^, 


^ 


^^ 
-* 


i 


:^/^. jcxx Peclicwltis arietis 
Africani 


rl^i^ Fedicutus Galliti» 
African^ 
:^/. JTXir r:"W^ 
XXIII Vertnis 
riiiis 


ii ^ 


^y^' 1 


i%> 


B / f^ 


>«^ ^^^V ^iP^^VTO^ 


^^ l ? 


I<\y^ 


W/lVWv^ 


j) P 


M 1 L,u!^^ 


^^ N= ^ l s~ S ^^^ ^KiJii 


3^^ ^ f 


W , 


^ 1 y / ^ 1 ^m 


f\ 


(T -^ jtf^'"^^ 


f 1- ^ / ~ \i^^d^ 


■N 4i 


f / ^^-^L^^m 


WM "' i fc. W^Mii^ 


•c^ #1 


3 


^ \i n 


^ 


^^B 


[ 1 ^R i%^K^ 


^ 


fi^ 


[1 11« 


vl' 


i^ i ^ Jl 


W T /^te ^ ^ ^^m^ 


\ r\ M 


\Ki /k^B 


M '^ ff ^^^J^^m^ 


^) \ 1 J 1 


^Je ^ -J^^Im! 


^Mj- >7^M ^^ 3^^^^^^^^ 


^^ fe fei/ 


1 y 1 


mi^VM 


y / 
^ 


^^^ i 


r 
fah. 


X JCJV ! Ctwrcitlio 


^. XJCjr /' J^tc?. X^ i^r^^a^lc*^'^^ l ■^tgf^